P. 1
Sistematizacija-prijedlog- za Vijeće Zaposlenika

Sistematizacija-prijedlog- za Vijeće Zaposlenika

|Views: 270|Likes:
Published by Ranko Radjevic

More info:

Published by: Ranko Radjevic on Apr 07, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/29/2014

pdf

text

original

Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Coca-Cola HBC B-H d.o.o. Sarajevo sukladno Članu 107.

stav 3 Zakona o radu FBiH (“Službene novine FBiH“ br. 43/99, 32/00 i 29/03) stupio je na snagu 13.04.2010. godine. U meĎuvremenu došlo je do otvaranja novih i ukidanja starih radnih mjesta, kao i sukladno Članu 12. ovog Pravilnika došlo je do promjene broja izvršilaca na odreĎenim radnim mjestima. S tim u vezi, a na osnovu Člana 54. stav 2. i 3. i Člana 55. stav 1. Statuta Coca-Cola HBC B-H d.o.o. Sarajevo, sa sjedištem: Mostarsko raskršće bb, 71240 Hadžići (u daljem tekstu Društvo), koju zastupa generlani direktor Mircea Draja, dana 14.03.2012. godine, u Sarajevu, dostavlja Vijeću zaposlenika, izmjene i dopune:

PRAVILNIKA O ORGANIZACIJI I SISTEMATIZACIJI RADNIH MJESTA
I. OPŠTE ODREDBE Ĉlan 1. Ovim pravilnikom, u skladu sa Statutom Društva, ureĎuje se unutrašnja organizacija CocaCola HBC B-H d.o.o. Sarajevo, organizacioni dijelovi Društva, vrste i opisi radnih mjesta, uslovi koje zaposleni treba da ispunjavaju za obavljanje poslova odreĎenog radnog mjesta (vrsta i stepen stručne spreme, potrebno radno iskustvo, potrebna znanja i sposobnosti i drugi posebni uslovi za rad na tim radnim mjestima). Ĉlan 2. Generalni direktor unaprijeĎuje i usavršava organizaciju rada, tako što propisana radna mjesta usklaĎuje sa zahtjevima rada, u skladu sa planovima rada i poslovima Društva. U slučaju promjene organizacije rada, potreba procesa rada, ili drugih transformacija Društva, radna mjesta za kojima je prestala potreba mogu biti ukinuta, mogu se odrediti novi ili promjeniti njihov opis, kao i uslovi za obavljanje poslova, u skladu sa zakonom i Satutom. Ĉlan 3. Radna mjesta se odreĎuju u okviru organizacionih jedinica Društva – odjela prema srodnosti u procesu rada. Glavno sjedište Društva je u Sarajevu. Podružnice Tuzla, Banja Luka, Bihać i Mostar predstavljaju dijelove društva i kao takvi su registrovani kod nadležnog organa. Broj izvršilaca na pojedinim radnim mjestima, kao i grejdovi (nivo pozicije) za poslove iz ovog pravilnika, nalaze se u prilogu ovog pravilnika i predstavljaju njegov sastavni dio.

1

II. ORGANIZACIJA DRUŠTVA Ĉlan 4. Odjelima rukovode direktori odjela. U njima se, u okviru djelatnosti društva kao cjeline, odvijaju pojedini dijelovi procesa rada. U Društvu su formirane sljedeće organizacione cjeline: Odjel administracije generalnog direktora Odjel za ljudske potencijale Odjel finansija Odjel za poslove sa javnošću i komunikacije Odjel informacionih sistema Odjel prodaje Odjel marketing Odjel sistema proizvodnje i snabdijevanja Ĉlan 5. Odjel administracije generalnog direktora obavlja slijedeće poslove: upravljanje Društvom, predstavljanje Društva pred državnim organima, organizacijama, institucijama i koordinacija rada odjela i dr; uključuje i odgovornost za pravnu službu Društva, koja zastupa po ovlaštenju generalnog direktora vezanog za pravna pitanja, preduzima pravne radnje, izraĎuje prijedloge ugovora, opšte akte, procedure i odluke Društva, i usklaĎuje sve djelatnosti sa važećom legislativom. Odjel za ljudske potencijale obavlja slijedeće poslove: personalna administracija, radni odnosi, zapošljavanje, obuka i razvoj zaposlenih, upravljanje učinkom, obračun zarada i beneficije, ishrana, implementacija, procjena i unaprijeĎenje sistema upravljanja učinkom i COBRA sistema koji je njegov sastavni dio u skladu sa procedurama upravaljanja učinkom i zadovoljstava internog kupca, zastupanja po ovlaštenju generalnog direktora, izrada opštih akata, procedure i odluka društva i dr. Odjel finansija obavlja slijedeće poslove: finansije, blagajna, fakturisanje, knjigovodstvo i dr. Odjel za poslove sa javnošću i komunikacije obavlja slijedeće poslove: odnosi sa javnošću, komunikacija, upravljanje krizama i dr. Odjel informacionih sistema obavlja poslove automatske obrade podataka, održavanja računarske opreme i softvera i dr. Odjel prodaje obavlja poslove prodaje proizvoda, implementacije CC Hellenic prodajnih standarda, marketinga, sprovodi politiku aktivacije tržišta, stara se o marketinškoj opremi i dr. Odjel marketinga obavlja poslove definiranja marketing strategije i marketinških programa, a u skladu sa kanalima prodaje. Planiranje, razvijanje i usmjeravanje marketing programa na nivou cijele operacije, kao i izvještavanje o ostvarenim rezultatima i procijenjenoj isplativosti implementiranog.

2

Odjel sistema proizvodnje i snabdijevanja obavlja slijedeće poslove: proizvodnja, logistika i planiranje, skladištenje repromaterijala, sirovina i gotovih proizvoda, transport putničkim i teretnim vozilima i distribucija gotovih proizvoda, održavanje voznog parka, održavanje rashladnih ureĎaja, održavanje proizvodnih linija i objekata društva, održavanje higijene radnih prostorija, procesna kontrola proizvoda, kontrola kvaliteta sirovina, pakovnog materijala poluproizvoda i gotovih proizvoda, kao i proizvoda iz uvoza, propisivanje i nadzor nad higijenskim i drugim programima punionice, zaštita na radu i dr. Ĉlan 6. Svi zaposleni su dužni da izvršavaju poslove iz opisa radnog mjesta navedenih u ovom pravilniku, prema radnoj i drugoj sposobnosti, da se stručno usavršavaju, da prate propise, naučna i druga dostignuća iz svoje struke. Svaki zaposlenik je dužan da vodi propisane evidencije i druge izvještaje u vezi poslova koja obavlja na svom radnom mjestu, da se pridržava propisanih procedura, da čuva imovinu i sredstva koja su mu povjerena za rad, a posebno da se pridržava propisa zaštite na radu. Zaposleni su dužni da, u slučaju potrebe, po nalogu neposrednog rukovodioca ili generalnog direktora, obavljaju i druge poslove slične navedenim u opisu radnog mjesto na koje su rasporeĎeni. Svaki rukovodilac odgovara za zakonitost i uspješnost rada u dijelu kojim rukovodi, za sprovodjenje mjera zaštite na radu, protivpožarne zaštite, kao i za sprovoĎenje odluka nadležnih organa.

3

Ĉlan 9. Za sva radna mjesta za koja su potrebni V. Pored zakonom propisanih opštih uslova. Kao poseban uslov za sva radna mjesta zahtjeva se dokaz o opštoj zdravstvenoj sposobnosti.Ostali uslovi sa podacima o posebnim znanjima i vještinama Ĉlan 8. u skladu sa zakonom i kolektivnim ugovorom. Ĉlan 11. Za sva radna mjesta. isti nije eliminatoran. kao posebni uslovi za obavljanje poslova predviĎenih ovim pravilnikom. Na osnovu člana 1. Pod uslovima za obavljanje poslava odreĎenog radnog mjesta podrazumijevaju se svojstva utvrĎena ovim pravilnikom. Za sva radna mjesta gdje je kao uslov stručne spreme naveden V. radni odnos može da se zasnuje i sa pripravnikom.Radno iskustvo sa podacima o dužini odgovarajućeg radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima . Ĉlan 10. ukoliko zaposlenik ispunjava druge navedene uslove. utvrĎuju se: .Stručna sprema sa podacima o: Struci (smijeru) i stepenu stručne spreme Stručnom ispitu Specijalizaciji Naučnom stepenu obrazovanja (magistratura. a za rad na pojedinim radnim mjestima sa povećanim rizikom predviĎeni su obavezni prethodni i periodični ljekarski pregledi utvrĎeni od strane nadležnog zdravstvenog organa. izuzev rukovodećih. VI ili VII stepen stručne spreme kao poseban uslov je predviĎen probni rad u trajanju od najduže 6 meseci.III SISTEMATIZACIJA RADNIH MJESTA Uslovi za obavljanje poslova odreĊenog radnog mjesta Ĉlan 7. VI ili VII stepen. koje mora da ispunjava zaposlenik da bi mu se povjerilo obavljanje odreĎenih poslova odreĎenog radnog mjesta. ovog pravilnika utvrĎuje se sistematizacija poslova i uslovi za zasnivanje radnog odnosa i to: 4 . doktorat nauka) .

Poslovi vezani za ostvarivanja prava i obveza zaposlenika iz radnog odnosa (ugovori o radu. priprema i praćenje rada disciplinskih komisija i provoĎenja disciplinskih postupaka u skladu sa Pravilnikom o radu Kompanije. osiguravajući regularni tok svakodnevnog poslovanja.Najmanje 5 godina radnog iskustva na poziciji Generalnog direktora na području evropskog tržišta. kolektivnog ugovora kod poslodavca i opštih akata društva .Koordiniranje.Organizovanje i voĎenje procesa rada i poslovanja društva . .Zastupanje i predstavljanje društva u svim poslovima i procesima Za svoj rad odgovoran je Regionalnom direktoru Coca-Cola Hellenic-a.Staranje o poštivanju zakona. 5 . kao i vještine pregovaranja i poznavanja rukovoĎenja različitih funkcionalnih odjela. . sudski spisi i dr. Direktor pravnih poslova (Country Legal Manager) Broj izvršilaca: 1 Opis radnog mjesta: . poslovnim partnerima i drugim ugovornim stranama Kompanije u skladu sa procedurama Kompanije i važećom regulativom. pravilnici).Pripremanje ugovora sa dobavljačima.Znanje Engleskog jezika (profesionalni nivo) . sa sjedištem u Atini. razni ugovori.Pripremanje sudskih tužbi i obavljanje svih potrebnih aktivnosti vezano za tužbe Kompanije prema povjeriocima i tužbi prema Kompaniji . . Kolektivni ugovor. a u svrhu ostvarivanja što efikasnijeg i efektivnijeg poslovanja .Uspostavljanje i održavanje efektivnih i produktivnih odnosa sa Vijećem zaposlenika i sindikalnim organizacijama.Pravni savjeti i organizacija usklaĎenja poslovanja Kompanije sa zahtjevima iz područja Zakona o zaštiti konkurencije (ugovori.VII stepen stručne spreme (društvenog smjera) .ODJEL ADMINISTRACIJE GENERALNOG DIREKTORA Generalni direktor (Country General Manager) Broj izvršilaca: 1 Opis radnog mjesta: .Praćenje zakonske regulative i regulatornih promjena te usklaĎivanje rada svih funkcija Kompanije sa zakonskom regulativom.Profesionalne komunikacjske vještine. edukacije zaposlenika itd). . komunikacija. aneksi ugovora o radu.VoĎenje razvojne politike društva .) te pružanje savjeta Kompaniji i zaposlenicima iz područja radnog prava (Zakon o radu. . Uslovi: .

Aktivno učešće u implementaciji plana razvoja .VII stepen stručne spreme (završen Pravni fakultet) .Čuvanje i odlaganje dokumentacije o registraciji Kompanije . po nalogu Direktora i direktora Odjela za ljudske potencijale . prvenstveno u području zaštite okoliša.Regulisanje svih aktivnosti vezanih za registraciju i prijem stranih državljana.Praćenje rada disciplinske komisije i provoĎenja disciplinskih postupaka u skladu sa Pravilnikom o radu Kompanije .Priprema i ažuriranje Statuta i Pravilnika o radu Kompanije te ostalih općih akata i procedura Kompanije u skladu sa važećom regulativom .arhiviranje. Za svoj rad odgovoran je generalnom direktoru. kontakti sa advokatima Kompanije .PrevoĎenje dokumentacije. te zbrinjavanja ambalaže i ambalažnog otpada.Položen pravosudni ispit .treninga i seminara te unaprijeĎenja osobne efikasnosti . Uslovi: . analize u Excel-u . rezervacija prenoćišta i obezbeĎivanje prevoza .Korespodencija.Priprema i obrada podataka po nalogu pomenutih rukovodioca . domaća i strana.Prijem i sprovoĎenje telefonskih poziva i faks poruka .Logistička organizacija svih razvojnih inicijativa (treninga).Prijem stranaka iz inostranstva.Znanje rada na računaru (MS Office) . pravljenje prezentacija. a zaposlenika društva .Najmanje 3 (tri) godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima .Poznavanje engleskog jezika (profesionalni nivo) . dogaĎaja i sastanaka .Komunikacijske i pregovaračke vještine . 6 .VoĎenje zapisnika sa Lead Team sastanaka i distribucija istih članovima Lead Tima Za svoj rad odgovoran je generalnom direktoru.Savjetovanje i pomaganje rukovodećem timu u svim projektima značajnim za poslovanje Kompanije. po nalogu Direktora .Koordiniranje upisa u sudski registar Kompanije i njenih podružnica kao i sve prateće dokumentacije .Praćenje realizacije sudskih postupaka.Timski rad Poslovni sekretar generalnog direktora (Country General Manager Assistant) Broj izvršilaca: 1 Opis radnog mjesta: .Ostali administrativni poslovi ..Priprema službene dokumentacije za odjel .

Uslovi: .Poznavanje engleskog jezika (profesionalni nivo) .Znanje rada na računaru (MS Office) .Najmanje 2 godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima 7 .IV ili V stepen stručne spreme (društvenog smjera) .

Odgovornost za provoĎenje interne komunikacije vezane za odjel ljudskih resursa .Odgovornost za koordiniranje rada u odjelu.Znanje rada na računaru (MS Office) .Strategija. organizacija i provoĎenje zadataka vezanih uz zadovoljstvo zaposlenika Za svoj rad odgovoran je generalnom direktoru. te za redovito i pravovremeno izvršavanje svih poslova sektora.Najmanje 5 godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima.Koordiniranje stručnih poslova iz područja radno-pravnih odnosa: kolektivni pregovori i odnosi s Vijećem zaposlenika ili Sindikatom . organiziranje i provoĎenje svih oblika stručnog usavršavanja na nivou društva .Izrada prijedloga. identifikaciju i unaprijeĎenje zaposlenika 8 .Sposobnost voĎenja grupe/timova ljudi . Rukovodilac Sektora za razvoj i selekciju zaposlenika (Capability Building Manager) Broj izvršilaca: 1 Opis radnog mjesta: . unaprijeĎivanje i redovno ažuriranje procedura vezanih za razvoj.VII stepen stručne spreme (društvenog smjera) .ODJEL ZA LJUDSKE POTENCIJALE Direktor Odjela za ljudske potencijale (Country Human Resources Manager) Broj izvršilaca: 1 Opis radnog mjesta: .Praćenje funkcioniranja unutarnje organizacije poduzeća i izrada prijedloga potrebnih promjena . koordinacija.Sposobnost prosuĎivanja i donošenja odluka .Koordinacija poslova vezanih uz personalnu administraciju .Poznavanje engleskog jezika (profesionalni nivo) . Uslovi: . unutar zadanih funkcionalnih ciljeva i budžeta .Praćenje primjene sustava plaća i nagraĎivanja i izrada prijedloga potrebnih promjena sistema .Razvoj zaposlenika i funkcionalnih sposobnosti .Sudjelovanje u izradi planova interne komunikacije .Planiranje i organiziranje .Kreiranje. koordinacija.

VII stepen stručne spreme (društvenog smjera) .Dizajn i isporuka razvojnih inicijativa vezanih za razvijanje rukovodećih.Sve aktivnosti vezane uz razvoj i izgradnju ljudskih potencijala društva kako bi se na najbolji način i u najkraćem roku razvijale kako individulane.Planiranje. a s'ciljem ostvarenja kratkoročnih i dugoročnih ciljeva poslovanja . trajanje.Odgovoran/na za kvalitet procesa zapošljavanja. kao i važeće legislative Za svoj rad odgovoran je direktoru Odjela za ljudske potencijale. kalendar zapošljavanja i troškove zapošljavanja.Pružanje podrške u pripremi i reviziji individualnih planova razvoja .Potpuna i kvalitetna implementacija individualnih planova razvoja . potrebe Kompanije i troškove 9 . vrstu treninga.Odabir najadekvatnijih dobavljača za treninge imajući u vidu kvalitet.Poznavanje engleskog jezika (profesionalni nivo) .Priprema adekvatnih programa orijentacije za sve novozaposlene i sve zaposlene koji mijenjaju poziciju .Sistematičnost i analitičnost . centara za procjenu).Blagovremena i tačna priprema plana treninga u toku izrade plana poslovanja uključujući: broj ljudi.Znanje rada na računaru (MS Office) .Priprema i redovno ažuriranje sistema za praćenje ostvarenja ključnih pokazatelja vezanih uz zapošljavanje . kalendar i troškove treninga . komunikacijskih.Kontrola troškova vezanih za trening i priprema korektivnih planova akcije u slučaju da aktualni troškovi prelaze planirane .Najmanje 2 godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima Struĉnjak u Sektoru za razvoj i selekciju zaposlenika (Capability Building Specialist) Broj izvršilaca: 3 Opis radnog mjesta: . .Koordinacija i kontrola izvještaja o potrebama razvoja za rukovodstvo Kompanije . kao i osiguranje poštovanja svih internih dokumenata društva vezanih za ovu aktivnost. Uslovi: .Blagovremena i tačna priprema plana zapošljavanja u toku izrade plana poslovanja uključujući: broj ljudi.. selekcije (testiranja. razgovora. vještina upravljanja promjenama .Sposobnost voĎenja grupe ljudi . tako i organizacijske sposobnosti.Odabir i implementacija najadekvatnijih metoda za procjenu ljudskih resursa i njihovih razvojnih potreba . priprema i dosljedno provoĎenje kalendara za upravljanje učinkom i razvojem zaposlenika (PM&D) ciklus . vrstu angažmana.

Sistematičnost i analitičnost .VI stepen stručne spreme (društvenog smjera) .Gradiranje Market Developer-a na kraju svakog ciklusa od 4 mjeseca (januar – april. tačan i blagovremen obračun kao i kontrola isplate plata svih zaposlenika društva . septembar-decembar) .Priprema izvještaja o stepenu učešća i evaluaciji trening programa ..Poznavanje engleskog jezika (srednji nivo) . kao i procesa selekcije i intervjuisanja prilikom zapošljavanja novih kadrova .Dizajniranje i ažuriranje sistema nagraĎivanja i obračuna varijabilnih plata u saradnji sa funkcionalnim managerima . i procesa i procedura vezanih uz područje kompenzacija i benefita . maj – august.Blagovremeno prikupljanje svih podataka neophodnih za obračun plata. Uslovi: .Ažuriranje svih procedura za obračun plata i procedura vezanih uz benefite . komunikacijskih i vještina upravljanja promjenama . personalne administracije.Prikupljanje ocjena učinka zaposlenika (Performance Appraisals) te obračun bonusa u okviru CC HBC Management Incentive Plan i Local Management Incentive Plan-a 10 .Efikasno organizovanje administrativnih aktivnosti unutar Kompanije.Najmanje 1 godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima Rukovodilac administracije u Odjelu za ljudske potencijale (HR Services Supervisor) Broj izvršilaca: 1 Opis radnog mjesta: .Praćenje troškova vezanih za trening i priprema korektivnih planova akcije u slučaju da aktualni troškovi prelaze planirane . recepcioner i kurir .Znanje rada na računaru (MS Office) .Kvalitetno i efikasno provoĎenje psihometrijskih testiranja i centara za procjenu kandidata kao metoda selekcije Za svoj rad odgovoran je rukovodiocu Sektora za razvoj i selekciju zaposlenika.Dosljedno praćenje i poštivanje zakonske regulative koja se tiče primanja i naknada zaposlenika .Neposredno rukovodi zaposlenima na pozicijama stručnjak za administraciju.Priprema i efikasna implementacija centara procjene za razvoj kadrova.Praćenje kretanja tržišnih trendova po pitanju kompenzacija i benefita i obezbjeĎenje tačnih podataka za učešće u istraživanjima tržišta (salary surveys) .Arhiviranje i čuvanje individualnih planova razvoja .Tačno i blagovremeno ažuriranje baze personalnih podataka (SAP) sa podacima vezanim uz plate i primanja radnika .Dizajn i asistencija prilikom isporuke razvojnih inicijativa vezanih za razvijanje rukovodećih.

- Redovan kontakt sa Zavodom za Zdravstvo u cilju naplate naknada za zaposlenike na dugotrajnom bolovanju Za svoj rad odgovoran je direktoru Odjela za ljudske potencijale. Uslovi: - VII stepen stručne spreme (društvenog smjera) - Znanje rada na računaru (MS Office i SAP) - Poznavanje engleskog jezika (srednji nivo) - Sistematičnost i analitičnost - Sposobnost voĎenja grupe ljudi - Iskustvo na istim ili sličnim poslovima Struĉnjak za administraciju u Odjelu za ljudske potencijale (HR Specialist) Broj izvršilaca: 1 Opis radnog mjesta: - Efikasno izvršavanje administrativnih aktivnosti unutar odjela, personalne administracije, kao i procesa i procedura vezanih uz područje kompenzacija i benefita - Kreiranje ugovora o radu i aneksa na ugovore o radu zaposlenika CC HBC BiH - Redovno ažuriranje personalnih dosijea zaposlenika - Tačna i blagovremena evidencija zaposlenika u knjizi zaposlenika kompanije - Dosljedno poštivanje procedura za zasnivanje i raskid radnog odnosa - Godišnja organizacija Sistematskog pregleda - Analiziranje planiranih i iskorištenih dana godišnjeg odmora za zaposlenike CC HBC BiH, i praćenje akumulacije i iskorištenja prekovemenih sati - Puna podrška rukovodiocu prilikom procesa blagovremenog prikupljanja svih podataka neophodnih za obračun plata, tačan i blagovremen obračun kao i kontrola isplate plata svih zaposlenika društva Za svoj rad odgovoran je rukovodiocu administracije u Odjelu za ljudske potencijale. Uslovi: - IV stepen stručne spreme (društvenog smjera) - Znanje rada na računaru (MS Office) - Poznavanje engleskog jezika (srednji nivo) - Sistematičnost i analitičnost - Komunikacijske vještine - Iskustvo na istim ili sličnim poslovima

11

Recepcioner (Switchboard Operator) Broj izvršilaca: 1 Opis radnog mjesta: - Administrativna podrška Odjelu za ljudske potencijale, a po potrebi i dostupnosti i drugim odjelima - Distribucija procedura i uputstava u skladu sa zahtjevima Business Management Systema - Doček, prijem i evidentiranje (uz obavezno uzimanje nekog od identifikacionih dokumenata) svih posjetilaca Kompanije - Prijem telefonskih poziva, preusmjeravanje istih i preuzimanje poruka - Prijem kompletne pristigle pošte, i protokolisanje ulaznih dokumenata u skladu sa Uputstvom za upravljanje ulaznim i izlaznim dokumentima - Distribucija pošte po odjelima i zaposlenicima na koje je upućena po unaprijed definisanom vremenskom intervalu i u skladu sa važećom procedurom - Slanje i primanje fax poruka, kao i sve ostale dokumentacije u skladu sa Uputstvom za upravljanje ulaznim i izlaznim dokumentima - Blagovremena i tačna priprema dokumentacije neophodne za dolazak gostiju u CCHBC BH - VoĎenje računa da se potpisivanje dokumentacije i upotreba pečata vrši u skladu sa važećim Uputstvom te o svakom nepoštivanju Uputstva obavještavati neposrednog rukovodioca - Pružanje administrativne podrške procesu zapošljavanja u smislu pozivanja kandidata na intervjue i po završetku procesa, slanje odbijenica preostalim kandidatima - Pružanje administrativne podrške pri organizaciji treninga u smislu pripreme, kopiranja i uvezivanja materijala - Regulisanje viza za službena putovanja zaposlenika kompanije kao i poduzimanje svih neophodnih aktivnosti na obezbjeĎivanju sve neophodne dokumentacije potrebne za vizu za ulazak u BIH, gostima iz CC Hellenic sistema, kojima je ista potrebna. Za svoj rad odgovoran je rukovodiocu administracije u Odjelu za ljudske potencijale. Uslovi: - IV stepen stručne spreme (društvenog smjera) - Znanje rada na računaru (MS Office) - Poznavanje engleskog jezika (srednji nivo) - Komunikacijske vještine - Timski rad - Iskustvo na istim ili sličnim poslovima

12

ODJEL FINANSIJA Direktor Odjela finansija (Country Finance Manager) Broj izvršilaca: 1 Opis radnog mjesta: - Upravljanje financijskim sektorom, koordinacija poslova planiranja, računovodstva, naplate potraživanja, kontrole obračuna plaća, i sl. - Koordinacija operativnih i strateških aktivnosti s ostalim odjelima, generalnim direktorom i Centralnim uredom (Head Office-om) - Razvoj ljudi, planiranje kadrovskih potreba odjela, unapreĎenje procesa u odjelu i cijeloj kompaniji, suradnja s revizorima (internim i eksternim), poreskom službom, kupcima, sindikatima i ostalim internim i eksternim korisnicima financijskih izvještaja - Praćenje ostvarivanja zadanih strateških ciljeva kompanije, izvještavanje o njihovom ostvarenju i pokretanje korektivnih i ostalih akcija po potrebi s ostalim odjelima - Koordinacija i provedba svih strateških i operativnih aktivnosti u suradnjih s rukovoditeljima ostalih odjela i Generalnim direktorom Za svoj rad odgovoran je generalnom direktoru. Uslovi: - VII stepen stručne spreme (ekonomskog smjera) - Znanje rada na računaru (MS Office) - Poznavanje engleskog jezika (profesionalni nivo) - Najmanje 3 godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima

Finansijski kontrolor (Financial Controller) Broj izvršilaca: 1 Opis radnog mjesta: - Kontrola i ovjera polugodišnjeg i godišnjeg obračuna - Pripremanje, supervizija i kontrola primjene računovodstvenih procedura - Kontrola i praćenje poreznih uplata i obračuna poreza u skladu sa lokalnim zakonima - Praćenje i pridržavanje usvojenih procedura i uputstava na nivou Kompanije - Definisanje, uspostavljanje i održavanje računovodstvenih standarda i politike u voĎenju glavne knjige - Usaglašavanje računovodstvenih politika i procedura kompanije sa meĎunarodnim i lokalnim zakonom definiranim računovodstvenim Standardima - Kontrola usklaĎenosti stvarnog stanja zaliha gotovih proizvoda, robe, sirovina i materijala sa stanjem u glavnoj knjizi, kao i kreiranje potrebnih izvještaja

13

Znanje rada na računaru (MS Office) . unapreĎenje procesa u odjelu finansija kao i koordinacija aktivnosti sa ostalim odjelima u svrhu unapreĎenja poslovanja i dostizanja kompanijskih ciljeva .Rukovodi i upravlja radom koordinatora matičnih podataka u sortiranju matičnih podataka iz postojećih sistema podataka..Kontrola rada odejla za poslovno planiranje.Poznavanje engleskog jezika (profesionalni nivo) .Razvoj ljudi.Najmanje 3 godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima Rukovodilac matiĉnih podataka (Master Data Migration Team Leader) Broj izvršilaca: 1 Opis radnog mjesta: .Upoznavanje sa procesima poslovanja Kompanije u cilju razumijevanja sadržaja matičnih podataka . tehničkim treninzima kao i testnim fazama tokom implemetacije SAP WAVE 2 ( sa prioritetom na ključnim procesima u implementaciji SAP WAVE 2 ) . .Analitičnost . odjela nabavke.Orijentisanost ka ostvarivanju rezultata . smanjenje ili povećanje osnivačkog kapitala kompanije te ugovora sa dobavljačima i povezanim pravnim licima i slićno) . procedurama Kompanije i primjenama meĎunarodnih standarda . kreditnog odjela te odjel a za finansijsko računovodstvo .Kontrola obračuna posebnog poreza na proizvode (akciza) i kontrola mjesečnih poreskih izvještaja .Kontrola COGS-a. planiranje kadrovskih potreba odjela.Planiranje i organiziranje .Timski rad .VII stepen stručne spreme (ekonomskog smjera) .VoĎenje tačnog knjigovodstva u skladu sa lokalnim zakonima i stvaranje mehanizama za povezivanje lokalnog i meĎunarodnog pravljenja izveštaja prema računovodstvenim principima.Prisustvo procesnim. te mjesečno izvještavanje o varijansima izmeĎu budžetiranog i stvarnog stanja .Procjena finansijskih rizika kompanije te davanje savjeta upravljačkim strukturama prilikom izrade preventivnih akcija za izbjegavanje i umanjenje rizika u poslovanju kompanije Za svoj rad odgovoran je direktoru Odjela finansija.Migraciji podataka u SAP W2 okruženje i neophodnih korekcija tokom testnog perioda – do GO LIVE .Kontrola studija isplativosti za investicije te ostale poslovne projekte sa finansijskim implikacijama (uvodjenje novih proizvoda. Uslovi: .Koordinira sa članovima tima u pripremi / čišćenju matičnih podataka iz postojećih sistema 14 .

Analitičnost .Planiranje i organiziranje .Na zahtjev direktno nadreĎenog i u skladu sa potrebama CCHBC BiH obavlja i druge poslove.Korekcija podataka tokom testnih perioda sve do GO LIVE . vlasnika podataka..Upoznavanje sa procesima poslovanja Kompanije u cilju razumijevanja sadržaja matičnih podataka .Poznavanje engleskog jezika .Upload podataka i njihova validacija u DOMINO .Koordinira sa članovima tima korekcije podataka tokom testnih perioda sve do GO LIVE . kvaliteta i obima podataka .Koordinira sa članovima tima upload podataka i njihovu validaciju u DOMINO .detaljna procjena u cilju identificiranje sistema.Timski rad i upravljanje vremenom . Uslovi: . Za svoj rad odgovoran je finansijskom kontroloru.Koordinira sa članovima tima prenos podataka u SAP WAVE 2 okruženje .Koodinira sa članovima tima i BPL –ima pitanja vezana za matične podatke i migraciju .Koordinacija i obezbijeĎenje podrške tokom prikupljanja podataka putem elektroničkih obrazaca ( Excel template ) .Koordinira sa članovima tima na obezbijeĎenju podrške tokom prikupljanja podataka putem elektroničkih obrazaca ( Excel template ) .Koordinacija u sortiranju matičnih podataka iz postojećih sistema.Na zahtjev direktno nadreĎenog i u skladu sa potrebama CCHBC BiH obavlja i druge poslove Za svoj rad je odgovoran Rukovodiocu matičnih podataka 15 .Iskustvo na istim ili sličnim poslovima Koordinator matiĉnih podataka (Master Data Coordinator) Broj izvršilaca: 2 Opis radnog mjesta: .Prenos podataka u SAP WAVE 2 okruženje .Prisustvo procesnim. validacija podataka.Mapiranje polja iz elektroničkih obrazaca sa poljima iz postojećih sistema (identificirati izvor traženog podatka i način transformacije podatka u tražene obrasce) .Znanje rada na računaru . tehničkim treninzima kao i testnim fazama tokom implemetacije SAP WAVE 2 ( u skladu sa dodijeljenim streemovima ) .Koordinacija sa članovima tima u pripremi / čišćenjeu matičnih podataka iz postojećih sistema. migracija podataka u SAP W2 okruženje i neophodne korekcije tokom testnog perioda .VII stepen stručne spreme .

Uspostavljanje i voĎenje periodičnog pregleda ciljeva odjela te identifikacija razlika izmeĎu ostvarenog i planiranog i priprema korektivnih mjera .Odgovornost za potpuno poštivanje standarda u računovodstvu.Uspostavljanje.Odgovornost da se poslovanje odvija u potpunosti u skladu sa zakonskom regulativom iz oblasti finansija na nivou BiH . rukovodiocem sektora za planiranje poslovanja i direktorom finansijskog odjela.Odgovornost za tačnu i blagovremenu isplatu naknada nastalih iz radno pravnog odnosa. dodatnih edukacija i sl.Analitičnost .Uslovi: . .Iskustvo na istim ili sličnim poslovima Šef raĉunovodstva (Financial Accounting Manager) Broj izvršilaca: 1 Opis radnog mjesta: .Znanje rada na računaru (MS Office) . .Iskustvo u radu sa bazama podataka .Izvještavanje prema svim relevantnim te zakonom odreĎenim eksternim pravnim subjektima korisnicima finansijskih izvještaja izvještavanje nadležnih rukovodilaca u Kompaniji i Head office-u. usaglašavanje računovodstvenih politika i procedura kompanije sa meĎunarodnim i lokalnim zakonom definiranim računovodstvenim standardima u saradnji sa finansijskim kontrolorom. kvalitet usluga kao i rukovoĎenje ljudima .Periodično ocjenjuje rad članova tima i u skladu sa potrebom preduzima korektivne akcije .Kreiranje strategije i postavljanje ciljeva odjela računovodstva i odjela finansija .Definisanje. uspostavljanje i implementiranje standarda i radnog okruženja koje osigurava visok kvalitet rada odjela.Poznavanje poslovnih procesa unutar Kompanije . sistema plaćanja i obračuna poreza .Komunikacijske vještine .Praćenje i pridržavanje usvojenih procedura i uputstava na nivou Kompanije . implementiranje i održavanje računovodstvenog sistema.Uspostavljanje i održavanje efikasne i blagovremene finansijske podrške za interne klijente .Praćenje finansijske zakonske regulative u Federaciji BiH i u Republici Srpskoj . kao i za naknadu troškova nastalih po osnovu službenih putovanja.Poznavanje engleskog jezika .VII stepen stručne spreme (ekonomskog smjera) .Poznavanje engleskog jezika (profesionalni nivo) .VII stepen stručne spreme . Za svoj rad odgovoran je direktoru Odjela finansija Uslovi: .Sposobnost voĎenja grupe ljudi 16 .Samoinicijativnost .

Rad sa internim i eksternim revizorima i učestvovanje u izradi budžeta Za svoj rad odgovoran je direktoru Odjela finansija Uslovi: .Sposobnost voĎenja grupe ljudi . distribucija i logistika) .. kao i poreĎenje sa prethodnim godinama i aktuelnim budžetom .Orijentisanost ka ostvarivanju rezultata . sirovina i materijala sa stanjem u glavnoj knjizi.Kontrola usklaĎenosti stvarnog stanja zaliha gotovih proizvoda.Učestvovanje u izradi budgeta za navedene odjele.Poznavanje engleskog jezika (profesionalni nivo) .Pomoć i supervizija prilikom kreiranja mjesečnog RE (rolling estimate-a) i budžeta za navedene odjele . uspostavljanje i održavanje računovodstvenih standarda i politike u voĎenju glavne knjige .Superviziranje i kontrola primjene važećih procedura u navedenim odjelima .Planiranje i organiziranje .Iskustvo na istim ili sličnim poslovima Finansijski rukovodilac u podruţnicama (Finance Supervisor) Broj izvršilaca: 2 (Tuzla i Bihać/Banja Luka) Opis radnog mjesta: 17 .Kontrola pravilnog obračuna i pravovremenog plaćanja poreza u skladu sa lokalnom legislativom . razvrstavanje proizvodnih troškova prema costing modelu .Znanje rada na računaru (MS Office) . robe.Mjesečna kontrola i izvještavanje o troškovima proizvodnje.Definisanje.Analitičnost .Orijentisanost ka ostvarivanju rezultata .Praćenje i izvještavanje o aktuelnim troškovima u odjelima sistema snadbijevanja (proizvodnja.Praćenje i pridržavanje usvojenih procedura i uputstava na nivou Kompanije . skladište.Najmanje 3 godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima Kontrolor sistema snadbijevanja (Supply Chain Controller) Broj izvršilaca: 1 Opis radnog mjesta: . kao i kreiranje potrebnih izvještaja .VII stepen stručne spreme (ekonomskog smjera) .

i priprema izvještaja  Regulisanje prijave/odjave zaposlenika kompanije u podružnicama. gotovih proizvoda i roba na svim lokacijama CCHBC BH operacije kao i kontrola transakcija vezanih za inventuru. te organizira i nadzire sve aktivnosti vezane za invneturne popise zaliha: sirovina. Uslovi:  VI iili VII stepen stručne spreme (VŠS ili VSS ekonomskog smjera.)  Znanje rada na računaru (MS Office i BASIS)  Poznavanje engleskog jezika (srednji nivo)  Pregovaračke vještine  Sposobnost analiziranja  Planiranje i organizovanje  Inicijativa i timski rad  Iskustvo na istim ili sličnim poslovima Rukovodilac za sistematsko evidentiranje prodaje i inventuru (Order Entry & Route Settlement/Inventory Control Supervisor) Broj izvršilaca:1 Opis radnog mjesta:  Definiše i organizuje sve aktivnosti unosa i obrade narudžbi  Koordinira i kontroliše finansijsko obraĎivanje isporuka robe. nadgledanje i kontrola finansijskih. a na najefikasniji način. Upravljanje. u najkraćem vremenu i u skladu sa važećim procedurama  Praćenje gotovinskih naplata i preuzimanje gotovine od vozača po povratku sa terena  Predaja gotovine/pazara u poslovnu banku. u skladu sa zakonskim propisima Za svoj rad odgovoran je šefu računovodstva. računovodstvenih i administrativnih obaveza u podružnici  Planiranje i kontrola indirektnih troškova podružnice  Priprema izvještaja o troškovima i predlaganje korektivnih akcija i mjera uštede. praćenje implementacije korektivnih i mjera uštede  Praćenje implementacije kreditne politike i dosljednog poštivanje procedura od strane svih odjela i uposlenih u podružnici  Priprema izvještaja o svim uočenim odstupanjima u implementaciji kreditne politike i poštivanju procedura i predlaganje korektivnih mjera u saradni sa odjelom za naplatu potraživanja  Saradnja sa dobavljačima u svrhu blagovremenih izmirenja svih obaveza i plaćanja. 18 . potrošača i dobavljača i izvještavanje relevantnih zaposlenika  Evidencija radnih sati zaposlenika (stalno zaposlenih i onih koji rade na odreĎeno). u skladu sa procedurama Kompanije i važećim zakonskim propisima  Prikupljanje svih žalbi i primjedbe kupaca. u skladu sa instrukcijama Odjela finansija  Čuvanje i ažuriranje personalnih dosjea zaposlenih.

 Unosi narudžbe u BASIS i obraĎuje ih vodeći računa da se isporuka može organizovati na što efikasniji način  Kreira vanredne utovare za narudžbe koje nisu obuhvaćene redovnim dispatchingom  Prati stanje zaliha gotovih proizvoda na dnevnoj bazi  Preuzima dokumentaciju isporučenih utovara vodeći računa da je ista ovjerena i obraĎena od strane vozača i skladišta na propisan i procedurama regulisan način  ObraĎuje primljenu dokumentaciju kroz BASIS / Route Settlement 19 . Bihać i Banja Luka)  Informiše direktora Odjela o svim nastalim štetama na proizvodima.  Organizuje rad OE/RS (Order Entry. a koje dobija od direktora Skladišta (Sarajevo. Definiše procedure i pravila rada vezano za unos narudžbi i kreiranje utovara te uskladjuje procedure vezane za inventurne popise u skladu sa politikama i procedurama na nivou korporacije. narudžbenice u pisanoj i elektronskoj formi za marketing i prodaju. Za svoj rad odgovoran je šefu računovodstva.Unos Narudžbi / Route Settlement – Sistemsko Evidentiranje Prodaje ) Clerk / Službenika i kontroliše njihov rad  Definiše i prati realizaciju ključnih pokazatelja zaposlenika koji obraĎuju unos narudžbi  Kontroliše izvještaje skladišta. Uslovi:  VII stepen stručne spreme (ekonomskog smjera)  Znanje rada na računaru (MS Office i BASIS)  Poznavanje engleskog jezika (srednji nivo)  Komunikativnost  Sposobnost voĎenja grupe ljudi  Sistematičnost  Planiranje i organizovanje  Iskustvo na istim ili sličnim poslovima Fakturista (Order Entry Route Settlement Clerk) Broj izvršilaca: 6 Opis radnog mjesta:  Unosi sve narudžbe za dispečing i kreira vanredne utovare  ObraĎuje sve isporučene utovare poštujući definisane procedure  Radi na reklamacijama kupaca vezano za isporuke robe i ispravke faktura  Prima narudžbe koje trebaju biti obraĎene za utovar i kontroliše narudžbe primljene putem ureĎaja za automatsko generiranje narudžbi. Tuzla. provjerava stanje na skladištu na dnevnoj bazi i vodi računa o primjeni inventurnih procedura  Revidira i priprema na odobrenje sve izvještaje vezane za lomove i škart. otpisima i eventualnim inventurnim manjkovima i viškovima gotovih proizvoda i sirovina po obavljenim inventurama.

.Mjesečno sravnjenje transakcijskih računa banaka.Kontakti s bankama. Uslovi:  IV stepen stručne spreme (društvenog ili tehničkog smjera)  Znanje rada na računaru (MS Office i BASIS)  Poznavanje engleskog jezika (početnik nivo)  Komunikativnost  Timski rad  Analitičnost i usresreĎenost na detalje  Iskustvo na istim ili sličnim poslovima Rukovodilac za plaćanja.Plaćanje obaveza prema ključnim dobavljačima.Kontrola svih uplata prema dobavljačima u cilju obezbjeĎenja tačnih. Fakturisti koji su zaposleni u Bihaću.Praćenje zakonske regulative vezane za poreze u Federaciji BiH i Republici Srpskoj i Bosne I Hercegoivine. akreditiva i poslovi vezani za pregovore sa bankama .Prati sve promjene u zakonu vezane za javne prihode. kao i izmjene uplatnih računa javnih prihoda u FBIH i Republici Srpskoj i blagovremeno izvještavanje relevantnih sektora unutar kompanije .Kontinuirano praćenje rada službenika za KUF u cilju potpunog ispunjenja svih ključnih pokazatelja . . 20 . voĊenje raĉuna kod banaka i blagajne (Treasury & AP Supervisor) Broj izvršilaca:1 Opis radnog mjesta: . u cilju ostvarivanja tačnosti obračunatih vrijednosti i poštivanja procedure za obračun plata Kompanije . Banja Luci i Tuzli odgovorni su finansijskom rukovodiocu u Podružnici.ObezbjeĎenje i praćenje unosa svih faktura i obaveza plaćanja u sistem glavne knjige . analiza troškova bankarskih usluga i provizija. Komunicira sa vozačima o utvrĎenim manjkovima i viškovima i kreira fakture Fakturist koji je zaposlen u Sarajevu i Mostaru za svoj rad odgovoran je rukovodiocu za sistemsko evidentiranje prodaje i inventuru. otvaranje računa. blagovremenih i unaprijed definiranih uslova izmirenja obaveza u skladu sa politikom plaćanja Kompanije i ugovorima .Kontroliše i potpisuje blagajničke dnevnike i trgovačke knjige Za svoj rad odgovoran je šefu računovodstva. u skladu sa ugovorenim rokovima .Kontrola izrade i dostave mjesečnih i godišnjih izvještaja o obračunu i uplati poreza na dodatnu vrijednost .Kontrola plaćanja svih obaveza nastalih iz radno-pravnog odnosa. službenika za KUF i blagajnika-a i asistenta za maloprodaju.Nadgledanje rada računovoĎe Glavne knjige. avansnih uplata i prelaznih računa kao i I/C obaveza i potraživanja .

SAP) . Uslovi: .Poznavanje lokalnih finansijskih zakona .Iskustvo na istim ili sličnim poslovima RaĉunovoĊa direktnih proizvodnih troškova (Cost Accountant) Broj izvršilaca: 1 Opis radnog mjesta: . BASIS i SAP . RS-u i u BiH. BASIS.Znanje rada na računaru (MS Office.VII stepen stručne spreme (ekonomskog smjera) .Iskustvo na istim ili sličnim poslovima RaĉunovoĊa knjiţenja Glavne knjige (GL Accountant) Broj izvršilaca: 2 Opis radnog mjesta: .Mjesečno rasknjiženje unaprijed plaćenih troškova (avansi) ..Uslovi: . .VII stepen stručne spreme (ekonomskog smjera) .Praćenje poreske zakonske regulative u Federaciji BiH . skladišta rezervnih dijelova sa sektorom održavanja proizvodnih pogona. .Knjiženje plata i ostalih naknada zaposlenika .Poznavanje rada u sistemima za poslovnu podršku.Knjiženje promjena po transakcijskim računima banaka na dnevnoj bazi u Glavnoj knjizi .Mjesečna sravnjenja: transakcijskih izvoda banaka.Sposobnost voĎenja grupe ljudi . .Mjesečno kreiranje izvještaja za obračunate poreze u SAP-u/BASIS-u .Znanje rada na računaru (MS Office) .Mjesečno sravnjenje I/C obaveza i potraživanja i slanje izvještaja u Head Office .Knjiženje svih transakcija suvenir shop-a i maloprodaje depoa .Izrada kalkulacija za artikle kao i kreiranje novih artikala u SAP-u i Basis-u.Poznavanje engleskog jezika (srednji nivo) . fakturisanih i naplaćenih realizacija sa sektorom potraživanja.Knjizenje statistickih podataka prodaje u Glavnoj knjizi.Dnevna. ukalkulisanih troškova . sedmična i mjesečna knjiženja u Glavnoj knjizi Za svoj rad odgovoran je šefu računovodstva. postrojenja i tretmana otpadnih voda.Poznavanje engleskog jezika (srednji nivo) .Praćenje zakonskih izmjena i implementacija istih 21 .Poznavanje lokalnih zakona .

inostranih i domaćih.. BASIS.Znanje rada na računaru (MS Office.Izrada BOM (industrijska kalkulacija proizvoda) sa svim troškovnim elementima i izvještavanje o istim .Unos matičnih podataka vezanih za proizvodnju u sistem SAP-a i BASIS-a.Definise proceduru.Mjesečno usklaĎenje stvarnog stanja zaliha gotovih proizvoda.Knjiženje cesija i kompenzacija. a vezane za izmjene Posebnog poreza na proizvode. Uslovi: .Iskustvo na istim ili sličnim poslovima Sluţbenik za KUF (AP Clerk) Broj izvršilaca: 2 Opis radnog mjesta: . te izmjene uplatnih računa javnih prihoda .Prijem ulaznih faktura.VII stepen stručne spreme (ekonomskog smjera) . a u skladu sa ugovorom i odlukom o dodjeli rabata . tromjesečnih.Poznavanje engleskog jezika (srednji nivo) .Blagovremeno informisanje svih zaposlenika u lancu fakturisanja i obrade narudžbi kupaca o definisanim novim artiklima.Poznavanje rada u sistemima za poslovnu podršku . . robe.Unos podataka o dobavljačima u sisitemsku bazu dobavlajča i ažuriranje iste u skldu sa procedurama Kompanije te periodični pregled baze sa ciljem osiguranje ažurnosti same baze i vjerodstojnosti podataka u istoj Za svoj rad odgovoran je šefu računovodstva.Priprema obrazaca kojim se kupcu pridružuje rabat vodeći računa da je rabat pridružen na pravilan način.Kontakti sa internim i eksternim revizorima u cilju usklaĎivanja posebnog poreza na pića . cijenama i rabatima . sirovina i materijala sa stanjem u Glavnoj knjizi .Praćenje zakonskih promjena iz oblasti finansija i dosljedna implementacija istih .Blagovremena izrada i dostava mjesečnih.Priprema obračuna posebnog poreza na proizvode i naloga za plaćanje istih . mehanizam i sprovodi usklaĎivanje standardnih sistemskih troškova sa stvarnim troškovima na kvartalnom ili mjesečnom nivou u skladu sa potrebama i procedurama . kontrola i knjiženje istih .Poznavanje lokalnih finansijskih zakona. polugodišnjih i godišnjih statističkih izvještaja o proizvodnji i prodaji . kao i kontakti sa dobavljačima u cilju usklaĎenja meĎusobnih obaveza i potraživanja .Praćenje promjena u zakonskoj regulativi koja se odnosi na stope poreza i visine naknada koje imaju uticaj na poslovanje kompanije uplatnih računa javnih prihoda 22 . SAP) .Praćenje promjena u zakonu. kao i obezbjeĎenje i kontrola pravilnosti matičnih podataka i ispravnosti unosa .Učestvuje u pripremi budzeta u saradnji sa ruvodiocem odjela za poslovno planiranje .

SAP) . kontrola faktura.Komunikativnost.Poznavanje engleskog jezika (početnik nivo) .Peridoična priprema virmana za plaćanje.Znanje rada na računaru (MS Office) . te davanje naloga banci o rasporedu priliva gotovine Za svoj rad odgovoran je rukovodiocu za plaćanja. troškova službenih putovanja. priprema za elektronsko plaćanje ino i domaćih faktura . trgovačke knjige na malo.IV stepen stručne spreme (ekonomskog smjera) .Iskustvo na istim ili sličnim poslovima Blagajnik (Cashier) Broj izvršilaca :1 Opis radnog mjesta:  VoĎenje blagajničkih knjiga u KM i EUR.IV stepen stručne spreme (ekonomskog smjera) .Sravnjenje izvoda transakcijskih računa banaka Za svoj rad odgovoran je rukovodiocu za plaćanja. voĎenje računa kod banaka i blagajne Uslovi: . praćenje prodaje kroz Full service vending i pologa pazara  Praćenje stanja gotovine u blagajni. iskustvo na istim ili sličnim poslovima 23 .Sistematičnost i pažnja na detalje .Poznavanje finansijske zakonske regulative . voĎenje računa kod banaka i blagajne Uslovi: .Knjiženje ovjerenih i odobrenih faktura .Preciznost i analitičnost . prijem pazara iz maloprodaje  Knjiženje blagajničkih dnevnika za sve podružnice  Praćenje potraživanja od radnika po osnovu akontacija materijalnih troškova.Knjiženje poreza i akciza i carina . uknjižavanje na status čekanja te proslijeĎivanje istih po pripadajućim odjelima .Poznavanje engleskog jezika (početnik nivo) .Znanje rada na računaru (MS Office.Prijem ulaznih ino i domaćih faktura. domaćih i deviznih  Praćenje finansijske zakonske regulative  Svakodnevni prijem pazara maloprodajnog objekta i polog istog na transakcijske račune firme  Prijem gotovine od kupaca za isporuke previĎene za gotovinsko plaćanje  Naplata po računima meĎunarodnih organizacija. uključujući i podružnice.. kao i praćenje potraživanja po osnovu poslovnih kartica  VoĎenje blagajničkih knjiga.

Analiziranje razlika izmeĎu aktuelnog i budžetiranog te iznalaženje korektivnih akcija.Održavanje i uspostavljanje odnosa sa povezanim pravnim licima (TCCC) i njihovim podružnisama u cilju meĎusobne usklaĎenosti prilikom djelovanja na tržištu i zajedničkih ulaganja. definiranim kriterijima i sistemskim pravilima. . na nivou cijele operacije . stanja i gotovinske tokove .Objedinjavanje svih relevantnih informacija i podataka u cilju pripreme financijskih izvještaja što uključuje bilans uspjeha. .Planiranje.Saradnja sa funkcionalnim menadžerima u cilju tačnog i blagovremenog izvještavanja . . Za svoj rad je odgovoran direktoru Odjela finansija Uslovi:  VII stepen stručne spreme (ekonomskog smjera)  Znanje rada na računaru (MS Office)  Poznavanje engleskog jezika (profesionalni nivo)  Sistematičnost i analitičnost  Planiranje i organiziranje  Orijentisanost ka ostvarivanju rezultata  Sposobnost voĎenja grupe ljudi  Najmanje 3 godine iskustva na istim ili sličnim poslovima 24 .Pripremanje master plana sa vremenskim rokovima vezanim za proces poslovnog planiranja .Dostavljanje izvještaja prema Head Office-u u skladu sa vremenskim rokovima.Izrada Contingency (Rezervnih Planova) kompanije .Evaluiranje svih ključnih investicija prema kategorijama stalnih sredstava identificiranih u toku procesa poslovnog planiranja kao i pripremanje studije izvodljivosti.Kontrolisanje i nadgledanje direktnih i indirektnih troškova .Konsolidacija poslvnih planova odjela kompanija i transformacija u poslovni plan kompanije .Revidiranje svih troškova na mjesečnoj bazi i poduzimanje korektivnih akcija u cilju smanjenja troškova tačnije u cilju usklaĎivanja budžeta sa poslovnim rezultatima .Rukovodilac planiranja poslovanja (Business Planning Manager) Broj izvršilaca: 1 Opis radnog mjesta: . organizovanje i koordinacija procesa planiranja poslovanja kompanije .Planiranje aktivnosti za pripremu RE –a (rolling estimate-a) kao i izrada procjena poslovanja za periode do kraja godine .Kreiranje i implementiranje sistema za praćenje i podjelu troškova. na osnovu odluke Management Team-a .Usaglašavanje ostvarenih financijskih rezultata po završetku mjesečnog obračunskog perioda i izvještavanje nadležnih rukovodilaca u Kompaniji i Head Office-u. kao i iznalaženje mjera za poboljšanje postojećeg sistema i unapreĎenje poslovanja.

kalkuliranje profitabilnosti i kreiranje komparativnih analiza  U procesu poslovnog planiranja.Predlaganje korektivnih mjera u slučaju kršenja kreditne politike i izvještavanje Management Team-a 25 . redovni kontakti sa Head Office-om po pitanjima odobrenja investicionih ulaganja te rad na ažuririanju PO baze ((Program Office) u skladu sa definiranim ovlastima unutar kompanije (Chart of Authority). Za svoj rad je odgovoran rukovodiocu planiranja poslovanja Uslovi: .Iskustvo na istim ili sličnim poslovima Rukovodilac za naplatu potraţivanja (Credit Manager) Broj izvršilaca: 1 Opis radnog mjesta: . kreira izvještaje o troškovima potrebne da bi se proces nesmetano se odvijao  Praćenje investicionih ulaganja i održavanja kao i voĎenje baze stalnih sredstava u skladu sa vazecim zakonskim i internim pravilima i procedurama.Poznavanje Engleskog jezika (srednji nivo) . uporeĎivanje sa budžetiranim vrijednostima i procjena troškova do kraja godine  Koordinira rad sa odgovornim osobama iz odjela Finansija u cilju usaglašavanja knjiženja glavne knjige sa budžetiranim mjestima troška  Alociranje troškova Head Office-a i podružnica na mjesečnoj bazi.Finansijski analitiĉar (Financial Analyst) Broj izvršilaca: 3 Opis radnog mjesta:  Praćenje i kontrolisanje indirektnih i proizvodnih troškova i kreiranje izveštaja na mjesečnoj bazi  Pripremanje finansijskih izvještaja za CC Hellenic Head Office na mjesečnoj bazi  Redovno usaglašavanje i analiziranje organizacijskih troškova i izvještavanje o istim  Kreiranje i implementacija sistema za usmjeravanje troškova na nivou cijele operacije  Kontrolisanje i analiziranje direktnih i indirektnih troškova.Kontrolisanje i implementiranje kreditne politike i nadgledanje sistema naplate potraživanja .Timski rad .Planiranje i organiziranje .  OdreĎivnje isplativosti investicija .VII stepen stručne spreme (ekonomskog smjera) .Znanje rada na računaru (MS Office) .

sa posebnim fokusom na one čiji je dug stariji od 90 dana.Analitičnost .Učestovovanje u kreiranju rabatne poltike i odreĎivanje mehanizama za ispravnu primjenu.Pokretanje aktivnosti u cilju poboljšanja naplate u saradnji sa komercijalistima.Pripremanje potrebne dokumentacije u slučaju sudskih sporova kao i zastupanje interesa Kompanije u koordinaciji sa pravnikom i ovlaštenim advokatom .Usmjeravanje i kontrolisanje rada zaposlenika odjela za naplatu potraživanja .Kontaktiranje ovlaštenih organizacija za platni promet (centralna i poslovne banke) .Implementacija kreditne politike.Planiranje i organiziranje .Iskustvo na istim ili sličnim poslovima Kontrolor naplate potraţivanja (Credit Controller) Broj izvršilaca: 1 Opis radnog mjesta: .Kontaktiranje dužnika u cilju postizanja što bolje naplate. .Poznavanje engleskog jezika (profesionalni nivo) . rukovodiocima prodaje za područje.Definisanje kreditnih limita po kategorijama kupaca i instrumenata obezbjeĎenja naplate potraživanja. rukovodiocem za poslovno planiranje Kompanije i finansijskim kontrolorom pripremanje i usaglašavanje provizije za sva sumnjiva i sporna potraživanja kao i prijedlog za otpis istih te sistemsko ažuriranje i usaglašavanje sa Glavnom knjigom . regionalnim direktorima u prodaji i finansijskim supervizorima u podružnicama. radi uspostavljanja što efikasnijih procesa kontrole i praćenja naplate potraživanja . te knjižne obavijesti od kupaca . uz prethodnu saglasnost nadreĎenog i na zahtjev odjela prodaje i priprema izvještaja o napravljenim kontaktima i ishodu istih. 26 .VII stepen stručne spreme (ekonomskog smjera) .U saradnji sa Šefom računovodstva. visini potraživanja od kupaca kao i naćinu njihovog obezbjeĎenja .Pravovremeno informisanje Rukovodioca o spornim kupcima i njihovim dugovanjima . kompenzacije i cesije.Redovno izvještavanje management tima o stanju naplate potraživanja.Sposobnost voĎenja grupe ljudi . procedura i uputstava koji definišu politiku naplate potraživanja . .Redovna procjena rizika vezano za naplatu potraživanja i izvještavanje .Pružanje savjetodavnih usluga rukovodstvu prodaje..Orijentisanost ka ostvarivanju rezultata .Znanje rada na računaru (MS Office) .Odobravanje i potpisivanje prijedloga za odobrenja i poravnanja. Za svoj rad je odgovoran direktoru Odjela finansija Uslovi: .

Kontaktiranje kupaca radi usaglašavanja kartica kao i radi razriješavanja neusaglašenih i otvorenih stavki .Svkodnevno kontaktiranje dužnika u cilju postizanja što bolje naplate.Kontaktiranje ovlaštenih organizacija za platni promet (centralna i poslovne banke) i učešće u prikupljanju i provjeri sredstava obezbjeĎenja plaćanja (mjenice. Za svoj rad je odgovoran rukovodiocu za naplatu potraživanja. na svim lokacijama u cilju implementacije Kreditne politike i voĎenja efikasne naplate.Kontaktiranje ovlaštenih organizacija za platni promet (centralne banke i poslovne banke) i učešće u prikupljanju i provjeri sredstava obezbjeĎenja plaćanja (mjenice. Uslovi: . čekovi i bankovne garancije) 27 .U slučaju da se pojave sumnjive i/ili nepoznate uplate kontaktiranje odjela prodaje i nadreĎenog u cilju razriješavanja neusklaĎenosti .Kreiranje Non-Basis faktura i interkompanijskim faktura .Održavanje svakodnevnih kontakata sa odjelom prodaje.Knorolisanje primjene rabatne politike.Sposobnost prikupljanja informacija i analitičnost .Praćenje visine ukupnih potrazivanja ukljucujući ostalih (Non Basis Kupci) i intekompanisjkih kupaca (povezanih lica) .Poznavanje engleskog jezika (srednji nivo) .Pružanje pomoći u kreiranju kreditne politike i rabatne politike.Sposobnost uticanja na druge . sa posebnim fokusom na one čiji je dug stariji od 90 dana.Protestiranje mjenica i bankovnih garancija u sardnji sa rukovodiocem .Pregovaračke vještine . uz prethodnu saglasnost nadreĎenog i na zahtjev odjela prodaje .Znanje rada na računaru (MS Office) . procedura i uputstava koji definiraju politiku naplate potraživanja . pripramnje izvještaja o visini dodjeljenih i ostavrenih rabata na mjesečnom nivou kao i analiza rabata po kanalima prodaje i kontrola ispravnosti peridočnih rabata i izvještavanje o eventualnim dvijacijam kod primjene rabatne politike. čekovi i bankovne garancije) .Iskustvo na istim ili sličnim poslovima Struĉnjak naplate potraţivanja (AR Supervisor) Broj izvršilaca:1 Opis radnog mjesta: ..VII stepen stručne spreme (ekonomskog smjera) . sa akcentom na akcije koje treba poduzimati na naplati dugovanja starijih od 90 dana .Svakodnevno kontaktiranje odjela prodaje na svim lokacijama u cilju usaglašavanja potraživanja sa svim kupcima (Izvodi Otvorenih Stavki) .

Prijem..Vezivanje avansnih uplata kupaca za odgovarajuće fakture .Izrada kompenzacijea i cesija.Evidentiranje i arhiviranje dokumentacije vezane za sve proknjižene izvode .Protestiranje mjenica i bankovnih garancija .Poznavanje engleskog jezika (srednji nivo) .Znanje rada na računaru (MS Office.SAP i BASIS) .Kreiranje izvještaja o stanju fakturisane i naplaćene realizacije.Poznavanje engleskog jezika (srednji nivo) .Kontaktiranje ovlaštenih organizacija za platni promet (centralne banke i poslovne banke) i učešće u prikupljanju i provjeri sredstava obezbjeĎenja plaćanja (mjenice.Priprema i dostava mjesečnih. Uslovi: . Uslovi: .Pregovaračke vještine .Znanje rada na računaru (MS Office i BASIS) .Iskustvo na istim ili sličnim poslovima Sluţbenik naplate potraţivanja (Accounts Receivable Clerk) Broj izvršilaca: 1 Opis radnog mjesta: .IV stepen stručne spreme .Sposobnost prikupljanja informacija 28 .Sposobnost prikupljanja informacija i analitičnost . priprema analitičkih kartica kupaca. provjera.Unos podataka u bazu mjenica. Za svoj rad je odgovoran rukovodiocu za naplatu potraživanja.Kontaktiranje kupaca radi usaglašavanja kartica kao i radi razriješavanja neusaglašenih i otvorenih stavki . kontrola i sravnjavanje dnevnih izvoda. odnosno usaglašavanje fakturisanih iznosa sa naplaćenim iznosima za svakog kupca . kao i usaglašavanje eventualnih neusklaĎenosti u dnevnim izvodima .VI ili VII stepen stručne spreme (ekonomskog smjera) . sedmičnih i kvartalnih izvještaja Management Team-u i managementu odjela prodaje . izrada opomena kupcima .Tačnost svih podataka koji se unose u SAP i BASIS .Sposobnost uticanja na druge . čekovi i bankovne garancije) Za svoj rad je odgovoran rukovodiocu za naplatu potraživanja. bankovnih garancija kao i za periodično ažuriranje podataka . te salda kupaca kao i pregled dugovanja po periodima po potrebi.Procjena rizika naplate potraživanja.

Definisanje ciljeva pregovaranja. .Upravljanje i koordiniranje svih aktivnosti vezanih za planiranje nabavke materijala i usluga te rad na optimalnim držanjima zaliha sirovina i materijala u skladu sa planovima i ciljevima Kompanije .Redovno izvještavanje Management Team.Osiguranje. 29 .Organiziranje i nadgledanje dnevnih.Odgovornost za troškove odjela i za pravovremenu.Priprema ugovora sa dobavljačima u saradnji sa pravnikom Kompanije i po potrebi Rukovodiocima odjela sve u skladu sa poslovnom politikom i procedurama. isplativog i efikasnog procesa odobrenja nabavke unutar Kompanije .Razvoj komunikacije i održavanje dobrih poslovnih odnosa sa dobavljačima u cilju strateške sigurnosti dopreme proizvoda i sirovina.Izbor i ocjena dobavljača u skladu sa procedurama komapnije . .Redovna komunikacija sa central procurement group-om sa ciljem usklaĎenja strategija odjela i kompanije sa ciljevima i strategijama grupe . sedmičnih i dugoročnih aktivnosti odjela nabavke . . .Iskustvo na istim ili sličnim poslovima Rukovodilac Sektora nabavke (Procurement Manager) Broj izvršilaca: 1 Opis radnog mjesta: .o ostvarenim rezultatima odjela .VoĎenje tima ljudi.Učešće u kreiranju strategije odjela i izrade budžeta i RE (rolling estimate-a) u saradnji sa rukovodiocem poslovnog planiranje Kompanije te praćenje istog i priprema korektivnih akcija u slućaju odstupanja. postavljanje ciljeva odjela zajedno sa članovima tima i rukovodstvom Kompanije .Osiguranje sigurnosti tenderske dokumentacije i dokumentacije koje je klasificirana kao povjerljiva.Organizovanje. . najpovoljniju nabavku svih sirovina.Aktivno učešće prilikom definiranja specifikacije za robe i usluge sa ciljem standardizacije istih i postizanja najboljih mogućih uslova nabavke .Analitičnost . . specifikacijama i politikama o smanjenju troškova poslovanja.UsklaĎivanje procesa nabavke sa procesima definiranim na nivou grupe i zakonsi predviĎenim okvirima. kontrola i verifikacija rada špeditera kao i uvoznih predmeta uključujući i arhiviranje i odlaganje dokumentacije u skladu sa zakonom predviĎenim okvirima..ObezbjeĎivanje funkcionisanja i rada odjela nabavke tako da su svi ostvareni rezultati u skladu sa strategijom i definisanim ciljevima Kompanije . osiguravanja za ispravno donošenje odluka kao i to da su donesene odluke u skladu sa Kodeksom poslovnog ponašanja i sa linijom odgovornosti u Kompaniji .Ispravnost podataka o dobavljačima . optimalnog. gotove robe i drugih materijala ili usluga u skladu sa unaprijed definiranim kriterijima kontrole kvaliteta.

specifikacija i uslova dostave .Sposobnost planiranja i organizovanja .Praćenje procesa dostave u smislu poštivanja rokova i usaglašavanja sa statusom narudžbenice kao i aktivan rad sa dobavljačima u cilju uskladjenja izgleda ulaznih faktura prema unaprijed definiranim kriterijima. specifikacijama i politikama o smanjenju troškova poslovanja. .Iskustvo na istim ili sličnim poslovima Specijalista za nabavku (Procurement Specialist) Broj izvršilaca: 3 Opis radnog mjesta: .Poznavanje engleskog jezika (profesionalni nivo) .Finaliziranje narudžbi u skladu sa procedurom pri čemu odreĎuje način prevoza (u saradnji sa odjelom transporta) kao i druge bitne faktore . sirovine) . kao i narudžbenica za robu koja se nabavlja na redovnoj osnovi (npr.Kontinuirano usavršavanje znanja o kretanjima na tržištu . pregovaračke i prezentacijske vještine . osiguravanje kontinuiteta nabavke.Procjena rizika prilikom poslovanja odjela te izrada planova na izbjegavanju i smanjenju uticaja istog Za svoj rad odgovoran je direktoru Odjela finansija Uslovi: .Komunikacijske.Znanje rada na računaru (MS Office) . 30 .Analitičnost .VI stepen stručne spreme (ekonomskog ili društvenog smjera) .Predlaganje i razvoj alternativnih izvora snabdijevanja. .Sposobnost voĎenja grupe ljudi .Pregovaranje sa dobavljačima u cilju postizanja najboljih uslova za nabavku .Sposobnost prosuĎivanja i donošenja odluka .. pri čemu gradi i održava dobar imidž Kompanije .Redovni kontakti sa špediterima . ugovora.Upravljanje promjenama .Uspostavljanje i održavanje dobrih odnosa.Konsolidovanje zahtijeva i kreiranje narudžbenica za nabavku. postojanost kvaliteta i konkurentne cijene . sredstava i usluga za Kompaniju u skladu sa unaprijed definiranim kriterijima kontrole kvaliteta.Uz konsultaciju sa nadreĎenim vrši odabir dobavljača .Svakodnevno planiranje nabavki sa ciljem optimiziranje transporta i visine zaliha sirovina i materijala.Nabavka roba materijala.Analiziranje količina. efikasne komunikacije sa dobavljačima.

Poznavanje engleskog jezika (srednji nivo) .Timski rad . Uslovi: . kontrole roba u transportu-tranzitu. kontrolnim i osiguravajućim kompanijama u procesu uvoza-izvoza roba i usluga .Odgovoran za nabavku i ugovaranje usluga špediterskih poslova. carinjenje i tranzit roba i usluga na principu efikasnosti nabavke . sirovina i repromaterijala te voĎenje evidencije troškova izvoza te dobijenaj dozvola za privremeni i redovni uvoz i izvoz.Iskustvo na istim ili sličnim poslovima 31 .Odgovoran za sprovoĎenje. smještaja i avio prevoza. carinskog posredovanja.Znanje rada na računaru (MS Office) . špediterskim..Komunikacijske i pregovaračke vještine .IV stepen stručne spreme (društvenog ili tehničkog smjera) .Odgovoran za voĎenje evidencije troškova uvoza gotovih proizvoda. .Pregovori sa ciljem psotizanja najboljih cijena i uslova usluga: špedicije. kontrole i carinjenja u procesu uvoza-izvoza roba i usluga te za izdavanje naloga transportnim.Odgovoran za obzebjeĎenje usluga smještaja i avio prevoza za uposlenike Kompanije .Planiranje i organizovanje .Odgovoran za arhiviranje dokumenata ispred odjela nabavke u skladu sa kompanijskim uputstvima i zakonom utvrĎenom regulativom Za svoj rad je odgovoran rukovodiocu Sektora nabavke. kao i svih usluga vezanih za uvoz-izvoz. .

Uslovi: .ObezbjeĎuje da su svi pozivi primljeni putem CIS linije blagovremeno procesuirani.ODJEL ZA POSLOVE SA JAVNOŠĆU I KOMUNIKACIJE Direktor Odjela za poslove sa javnošću i komunikacije (Public Affairs & Communication Manager) Broj izvršilaca: 1 Opis radnog mjesta: .Koordinacija svih aktivnosti vezanih uz odnose sa javnoću i zajednicom.Priprema plana posjeta punionica i implementacija istog 32 .Praćenje medija i svih objava vezanih uz Kompaniju i objava koje mogu imati uticaja na poslovanje . te internu i eksternu komunikaciju Kompanije .VII stepen stručne spreme (poželjno društvenog smjera) .Znanje rada na računaru (MS Office) .Razvoj odnosa s javnošću kao strateške podrške ostvarenja poslovnih ciljeva Kompanije u BiH . a u skladu sa pravilima Kompanije .Iskazivanje inicijative prilikom obavljanja poslova .Planiranje. te priprema analiza i izvještaja o istom . organizacija i rukovoĎenje svim aktivnostima Odjela za poslove sa javnošću i komunikacije i odgovornost za rad odjela .Komunikativne.Orijentiranost ka timskom radu .Radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima Rukovodilac za odnose sa javnošću i medijima (Public & Media Relations Manager) Broj izvršilaca: 1 Opis radnog mjesta: .Poznavanje engleskog jezika (profesionalni nivo) .Izrada poslovnog plana i budžeta odjela Za svoj rad je odgovoran generalnom direktoru. pregovaračke i prezentaciske vještine .Predstavljanje i voĎenje aktivnosti Kompanije vezanih za poslove sa javnošću .Sposobnost utjecanja na druge .Izrada strateških planova aktivnosti usmjerenih na poboljšanje komunikacije i saradnje izmeĎu odjela unutar Kompanije .Prikupljanje svih zahtjeva za donacije i sponzorstva i priprema prijedloga za donacije/sponzorstva.

Izražene komunikacije vještine .VI stepen stručne spreme (poželjno društvenog smjera) .. press release i sl) Za svoj rad odgovoran je direktoru Odjela za poslove sa javnošću i komunikacije. Uslovi: .Dizajn i implementacija plana interne i eksterne komunikacije (putem obavjesti.Poznavanje engleskog jezika (srednji nivo) . oglasnih ploča.Sistematičnost i analitičnost .Radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima 33 . internog magazina.Znanje rada na računaru (MS Office) .

Kontrolisanje i ocjenjivanje ponuda prema specifikacijama i naručivanje kompjuterske opreme .Nadgledanje i kontrolisanje sistema dizajniranja. obavljanje dodatne obuke po potrebi. kao i uvodjenje novih sistema . mogućnosti provoĎenja u skladu sa zahtjevima i potrebama poslovanja .Planiranje razvoja i proširenje postojećih sistema. računarskim mrežama i komunikacionim sistemima .Pružanje podrške korisnicima iz ove oblasti.Definisanje i usmjeravanje obuke za nove korisnike informacionih servisa. Uslovi: . računarskih mreža i komunikacija potrebnih za uspješno i efikasno poslovanje i za kvalitetnu primjenu znanja o PC okruženju/serverima (hardware&software).Definisanje i usmjeravanje strategije informacionih sistema u području PC/Komunikacija Za svoj rad odgovoran je generalnom direktoru. postavljanja i ponovnog postavljanja.Kontrolisanje i usmjeravanje svih aktivnosti vezanih za otvaranje novih aplikacija i implementaciju projekata .Sposobnost voĎenja grupe ljudi .VII stepen stručne spreme (informatičkog smjera) .Poznavanje engleskog jezika (profesionalni nivo) .Pružanje podrške u području PC-ija.ObezbjeĎivanje ispravnog i nesmetanog funkcionisanja postojećeg informacionog sistema u okviru CCHBC operacije .Znanje rada na računaru (MS Office) . koji uključuje aplikaciju instalacionih mogućnosti. kao i obuke za IS stručnjaka u ovoj oblasti .Koordiniranje rada i održavanje komunikacije sa centralnim IS timom . te unapreĎenje i optimizacija korištenja opreme i resursa 34 .Najmanje 3 godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima Struĉnjak za tehniĉku podršku (Technical Support Specialist) Broj izvršilaca: 1 Opis radnog mjesta: .Koordiniranje integrisanja IS sistema unutar operacija .VoĎenje tima ljudi i briga o njihovom permanentnom razvoju i usavršavanju .ODJEL INFORMACIONIH SISTEMA Rukovodilac Odjela informacionih sistema (IT Manager) Broj izvršilaca: 1 Opis radnog mjesta: .

VoĎenje ili koordiniranje projekata u okviru IS-a i drugih odjela koji su vezani za upotrebu ili korištenje informacionih sistema. . .U skladu sa potrebama Kompanije obavlja instalacije software-a.Poznavanje poslovnih procesa unutar CCHBC BH .Pružanje podrške prilikom implementacije novog hardvera ili softverskih paketa. Uslovi: . rješavanja i komuniciranja svih zahtjeva za korisničkom podrškom.. implementaciji i upotrebi standardnih komunikacijskih.IV stepen stručne spreme (informatičkog smjera) . servera i računarskih mreža .Odgovoran je za proces prikupljanja. Obavljanje testiranja software-a.Poznavanje principa funkcioniranja poslovnih informacionih sistema .Odgovornost za ispravan tretman korisničkih prava i kontrolu pristupu odreĎenim servisima informacionog sistema koji su u domenu njegove odgovornosti . . 35 . .Poznavanje postojećih poslovnih sistema koji su u upotrebi u CCHBC B-H . računarskih mrežama i komunikacionim sistemima. . propisanih od strane Kompanije. . kao i povremeno obučavanje korisnika za korištenje software-skih rješenja koje su u upotrebi u Kompaniji.Znanje Engleskog jezika (srednji nivo) .Odgovornost za raspoloživost i performanse telekomunikacijskih sistema . na način da prosljeĎuje zahtjeve relevantnim grupama za podršku (lokalno ili u korporaciji). a u suradnji sa svim odjelima i Shared Services odjelom CCH Enterprise IT-a (EIT). .Radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima Rukovodilac korisniĉke podrške (Service Desk Leader) Broj izvršilaca :1 Opis radnog mjesta: . hardwareskih i software-skih elemenata.Poznavanje komunikacionih sistema .Na dnevnoj bazi pružanje podrške korisnicima osnovnih software-skih paketa koji su u upotrebi. propisanih od strane Kompanije .U saradnji sa Enterprise IT timom implementira CCHBC standarde vezane za komunikacijsku.Obavljanje redovnog testiranja i instalacije software-a i hardware-a .Asistiranje u nabavci i primjeni standardnih software-skih programa.Komunikacijske vještine .VoĎenje tima za korisničku podršku koji se sastoji od dva dijela: IT Help Desk (Service Desk) koji zaprima zahtjeve. prosljeĎivanja.Participiranje u projektima drugih odjela koji su vezani za upotrebu IS resursa Za svoj rad odgovoran je rukovodiocu Odjela informacionih sistema.Odlično poznavanje PC okruženja.Kvalitetna primjena znanja o PC okruženju.Asistiranje pri kupovini. te On-site support (direktna pomoć korisnicima). hardware-sku i standardnu software-sku infrastrukturu .

Odgovoran je.VoĎenje ili koordiniranje projekata u okviru IS-a i drugih odjela koji su vezani za upotrebu ili korištenje informacionih sistema .VII stepen stručne spreme (informatičkog smjera) .Obavljanje testiranja software-a.Komunikacijske vještine .Najmanje 5 godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima Struĉnjak za podršku aplikacijama (Application Support Specialist) Broj izvršilaca :1 Opis radnog mjesta: .Asistiranje rukovodiocu Informacijskih sistema u razvijanju i primjeni strategije odjela informacionih usluga Za svoj rad odgovoran je rukovodiocu korisničke podrške.Poznavanje engleskog jezika (srednji nivo) .Komunikacijske vještine . Uslovi: . da su svi instalirani programi licencirani. Uslovi: . Za svoj rad odgovoran je rukovodiocu Odjela informacionih sistema.Poznavanje principa funkcioniranja poslovnih informacionih sistema . računarskim mrežama i komunikacionim sistemima .Poznavanje poslovnih procesa unutar CCHBC BH .VII stepen stručne spreme (informatičkog smjera) . kao i pružanje podrške korisnicima u domenu postojećih poslovnih sistema. te unapreĎenje korištenja istih .Pružanje podrške u području software-skih aplikacija potrebnih za uspješno i efikasno poslovanje.Kvalitetna primjena znanja o PC okruženju. kao i povremeno obučavanje korisnika za korištenje software-skih rješenja koje su u upotrebi u Kompaniji .Poznavanje principa funkcioniranja poslovnih informacionih sistema ..Poznavanje poslovnih procesa unutar CCHBC BH .Poznavanje engleskog jezika .Najmanje 3 godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima 36 . održava telekomunikacijske sisteme koji su neophodni za punu funkcionalnost poslovnih aplikacija koje se koriste .U skladu sa potrebama Kompanije obavlja instalacije software. hardversku podršku za PC i printere.

Struĉnjak za pruţanje pomoći i podrške (Desk Side Support Specialist) Broj izvršilaca : 1 Opis radnog mjesta: .Instaliranje nove računarske opreme i upgrade postojeće (PC.Pružanje pomoći pri instaliranju opreme neophodne za efikasno prezentiranje .Pripremanje i održavanje treninga iz MS Windows i MS office oblasti za krajnje korisnike .Kontaktiranje ovlaštenih kompanija u cilju otklanjanja kvarova i nedostataka na kompjuterskoj opremi .Evidentiranje poziva korisnika u bazu poziva i rješavanje zahtijeva korisnika u skladu sa opisom svojih odgovornosti . toneri…) .Održavanje kompjuterske opreme na dnevnoj osnovi . Printeri. Software) Za svoj rad odgovoran je rukovodiocu korisničke podrške.ObezbjeĎivanje i distribucija potrošnog materijala za funkcionisanje računarske opreme ( diskete. Scanneri.Poznavanje PC okruženja i LAN računarskih mreža .Pružanje podrške korisnicima računarske opreme u cilju osiguranja funkcionisanja informacionog sistema .Radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima 37 .Pružanje osnovnih usluga iz oblasti telefonije i briga o funkcioniranju telefonskih linija u Kompaniji .Poznavanje telefonije i rada sa telefonskim centralama .VoĎenje evidencije o izdatim narudžbenicama IS odjela . Uslovi: .Poznavanje engleskog jezika (srednji nivo) .Komunikacijske vještine .IV stepen stručne spreme (informatičkog smjera) .

Marketinški razvoj tržišta. kupcima i potrošačima . rukovoĎenje i kontrolu potrebnih kadrova i opreme. te maksimalno povećanje potencijala prodaje na svim tržištima .Sposobnost prosuĎivanja i donošenja odluka .ODJEL PRODAJE Direktor Odjela prodaje (Country Sales Manager) Broj izvršilaca: 1 Opis radnog mjesta: . unapreĎenje imidža Kompanije i proizvoda prema svim djelatnicima.Pregovaračke vještine . usmjeravanje.Poznavanje engleskog jezika (profesionalni nivo) .Sposobnost planiranja i organizacije posla .Poželjno iskustvo na svjetskom tržištu .Planiranje i ostvarenje prodajnog volumena i profita u poslovanju Kompanije . Uslovi: .Orijentiranost ka kupcu .Planiranje.Upravljanje multi-funkcionalnim timom na projektima 38 .Podučavanje prodajnog osoblja o politici Kompanije i njezinim ciljevima .VII stepen stručne spreme (društvenog ili tehničkog smjera) . vezano uz promjene na tržištu i promjene u uvjetima poslovanja .Spremnost na preuzimanje rizika . s posebnim naglaskom na EAtB . implementacija i kontrola egzekucije.Radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima Rukovodilac za razvoj komercijalnog odjela (Commercial Development Manager) Broj izvršilaca: 1 Opis radnog mjesta: . protoka i finalizacije svih projekata vezanih za Odjel prodaje.VoĎenje.ProvoĎenje ciljeva i politike poslovanja Kompanije.Odgovoran za sprovoĎenje svih EAtB solucija Za svoj rad odgovoran je generalnom direktoru. kontroliranje i koordiniranje prodajnih i uz prodaju vezanih aktivnosti u skladu s ciljevima i planovima Kompanije te odgovornost za rezultate .Znanje rada na računaru (MS Office) .Organizacija rada sektora.Sposobnost vodjenja tima ljudi .

Planiranje i nadgledanje razvoja članova tima. sistem primjene. i implementacija . testiranje pilot programa. pisanje poslovnih procedura i nadgledanje primjene.Identificiranje i implementacija odgovarajuće strukture projektnih timova s ciljem postizanja projektovanih rezultata projekata ..Efikasno upravljanje i kontrola protoka i finalizacije svih projekata . aktivnosti vezane za Pilot testiranje.Orijentiranost ka kupcu .Odgovornost za aktivnosti vezane za otvaranje novih aplikacija i implementaciju projekata . puštanje “u živo” realizacija.Odgovoran za tim koji se bavi dizajnom i isporukom prodajnih treninga (Sales Trainers) Za svoj rad odgovoran je direktoru Odjela prodaje.Poznavanje engleskog jezika (profesionalni nivo) .Pregovaračke vještine . obučavanje korisnika i samostalna edukacija .Znanje rada na računaru (MS Office) .Sposobnost planiranja i organizacije posla .Praćenje implementacije dogovorenog i usmjeravanje aktivnosti u cilju izvršavanja istih . iznalaženja rješenja i redefinisanju procedura 39 . sistem kreiranja.Uspostavljanje i odobravanje ključnih pokazatelja poslovanja za svoj tim .Postavljanje.Cola HBC što podrazumijeva: sistem analize.Sposobnost vodjenja tima ljudi . inicijalna testiranja.Pružanje podrške u donošenju odluka.Kontinuirano komuniciranje sa korisnicima u cilju unapreĎenja i optimizacije poslovnih procesa koji su podržani od strane Informacionog Sistema .Radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima Rukovodilac poslovnih procesa i sistema za komercijalnu funkciju (Commercial Business Process Leader) Broj izvršilaca: 1 Opis radnog mjesta: .Definisanje odgovarajuće uloge i odgovornosti za članove tima tokom sprovoĎenja projekata .Pripremanje izvještaja vezanih za implementaciju projekata i prezentacija istih rukovodećem timu .Pružanje podrške krajnjim korisnicima u obavljanju njihovih dnevnih aktivnosti i obaveza . u saradnji sa HR odjelom odabiranje i/ili isporučivanje najefeikasnijih metoda razvoja članova tima . Uslovi: .Pružanje podrške korisnicima kroz poslovne aplikacije koje se koriste u Coca .VII stepen stručne spreme .Priprema planova akcija za implementaciju projekata za Odjel prodaje .Sposobnost prosuĎivanja i donošenja odluka . realizacija. objašnjenja i definisanja procesa.

.Komunikacijske vještine . servera i računarskih mreža .Poznavanje komunikacionih sistema . 40 .Pripremanje i odžavanje treninga za krajnje korisnike iz oblasti glavnih poslovnih aplikacija .Odlično poznavanje PC okruženja.Praćenje potreba cijelokupnog poslovanja i u tom pravcu se kontinuirano educira i generiše nove ideje (pohaĎanje treninga i seminare iz potrebnih dijelova poslovanja) . revizije sistema.Poznavanje poslovnih procesa unutar CCHBC BH .Poznavanje principa funkcioniranja poslovnih informacionih sistema .Obučavanje zaposlenih u odjelu prodaje i dostavljanje izvještaja direktoru Odjela za ljudske potencijale o svim sprovedenim obukama u odjelu prodaje . popunjavanju formulara za „pdf” i identifikovanju „ključnih igrača” . logistici i proizvodnji .Pravljenje trening plana i trening budžeta na osnovu starategije i procedura Odjela za ljudske potencijale . kao što su: kreiranje bonusa. voĎenje računa o neiskorištenim godišnjim odmorima u cilju smanjivanja broja istih .Odgovornost za sistem analize u skladu sa odreĎenim zahtjevima poslovne analize i zahtjevima sistemskog podizanja .Radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima Rukovodilac Sluţbe za razvoj sposobnosti u prodaji (Core Sales Trainer) Broj izvršilaca: 1 Opis radnog mjesta: .Poznavanje engleskog jezika (profesionalni nivo) .Definisanje trening potreba odjela prodaje .Praćenje i evaluiranje sprovedenih obuka u Odjelu prodaje .Usko saraĎivanje sa direktorom Odjela prodaje pri pravljenju razvojnih planova.Poznavanje rada u SAP-u .Aktivno učestvovanje u sprovoĎenju procedura Odjela za ljudske potencijale u Odjelu prodaje.VoĎenje.Poznavanje postojećih poslovnih sistema koji su u upotrebi u CCHBC B-H .Poznavanje poslovnih procesa u finansijama.VII stepen stručne spreme (informatičkog smjera) . sprovoĎenje plana za promjenu kulture.Poštivanje i implementacija EAtB solucija i to CCAF i SFPM u regiji kojom rukovodi Za svoj rad odgovoran je rukovodiocu za razvoj komecijalnog odjela. koordinacija ili učešće u projektima u okviru IS-u i drugih odjela koji su vezani za upotrebu ili korištenje informacionih sistema Za svoj rad odgovoran je rukovodiocu za razvoj komercijalnog odjela Uslovi: . sistema pohranjivanja i ispravljanja uočenih grešaka .

Sposobnost prosuĎivanja .Poznavanje engleskog jezika (profesionalni nivo) .Organizovanje treninga i kurseva korištenjem eksternih i internih resursa .Najmanje 2 godine radnog iskustva na poslovima obuke Trener prodaje (Cadet Sales Trainer) Broj izvršilaca: 2 na rotacionoj bazi (12 mjeseci je trajanje rotacije) Opis radnog mjesta: .IV stepen stručne spreme (društvenog smjera) .Znanje rada na računaru (MS Office) .Aktivno učešće u implementaciji plana razvoja .Identificiranje potreba za profesionalnim razvojem zaposlenika i u skladu sa tim implementiranje i evaluiranje treninga i dodatne edukacije .Ažuriranje trening materijala .Redovne posjete COBRA sales i marketing sastancima u svrhu sagledavanja potreba za razvoj zaposlenika Odjela prodaje i Odjela marketinga .Prethodno iskustvo na poslovima u prodaji Rukovodilac Sektora prodaje za kljuĉne kupce (Country Key Account Manager) Broj izvršilaca: 1 Opis radnog mjesta: 41 .Znanje rada na računaru (MS Office) .Svakodnevne posjete tržištu s ciljem sistematičnog podučavanja i povratnih informacija ka komercijalistima .Planiranje.VI stepen stručne spreme (društvenog smjera) .Inicijativa . Uslovi: .Definisanje trening potreba korištenjem matrice sposobnosti (skills matrix) i individualnih razvojnih planova .Komunikacijske.Uslovi: . pregovaračke i prezentacijske vještine .treninga i seminara iz oblasti razvoja i treninga ljudi te unaprijeĎenja osobne efikasnosti i efektivnosti Za svoj rad odgovoran je rukovodiocu službe za razvoj sposobnosti u prodaji.Sposobnost utjecanja . izvršavanje i organizovanje svih aktivnosti vezanih za profesionalni razvoj zaposlenika u odjelu prodaje i marketinga .Poznavanje engleskog jezika (srednji nivo) .

Sve marketinške programe (nacionalne promocije ili programi za kanale prodaje) . lansiranje novih proizvoda.Poslovno planiranje i pregovaranje sa postojećim kupcima kao i potencijalnim.Orijentiranost ka kupcu .Identifikovati probleme u postojećoj saradnji. pokrivajući podatke izlaza i ulaza robe kao i pozicija unutar objekata i nivo ulaganja u odnosu na postavljeni plan ..Nadgledanje programa i aktivnosti implementacije i poduzimanje korektivnih mjera ako je to potrebno . nove opreme i postavljanje displeja.Sposobnost voĎenja tima ljudi .Upravljanje implementacijom svih aktivnosti u prodajnom segmentu za ključne kupce .Razvijanje i usaglašavanje godišnjih planova prodaje u cilju maksimiziranja prodaje i implementacije standarda Kompanije u trgovini s robom . uslovi trgovine.Voditi računa da se važeća rabatna politika i kreditna politika u potpunosti implementiraju i poštuju .VII stepen stručne spreme (ekonomskog smjera) . kao i cjelokupno poboljišanje pozicija unutar poslovnih objekata .Poznavanje engleskog jezika (profesionalni nivo) .Održavanje baze postignutih rezultata ključnih kupaca.Sposobnost prosuĎivanja i donošenja odluka .Razumjevanje bilansa stanja i uspjeha . elementi izvoĎenja i dr.Radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima Rukovodilac prodaje za upravljanje kategorijama pića (Category Manager) Broj izvršilaca: 1 42 .Spremnost na preuzimanje rizika .Pregovaranje prilikom sklapanja ugovora sa svim kupcima. sa ciljem da se poveća volumen prodaje i profit .Dizajniranje i realizacija specijalnih aktivnosti za relevantne kupce.Izgradnja godišnjih planova koji uključuju sve ključne aktivnosti Kompanije.Prodajne sposobnosti .Poštivanje i implementacija EAtB solucija i to CCAF i SFPM u regiji kojom rukovodi. Za svoj rad odgovoran je direktoru Odjela prodaje Uslovi: .Sposobnost planiranja i organizacije posla . pregovaračke i prezentacijske vještine .Komunikacijske.Poznavanje poslovanja sa ključnim kupcima .Znanje rada na računaru (MS Office) . te osmisliti i sprovesti korake ka ispravljanju istih .) .Izgradnja dobrih poslovnih odnosa sa kupcima kako bi se poboljšala saradnja . pokrivajući sve aspekte saradnje (npr. što uključuje: .

. Business Intelligence podrška Odjelu prodaje. . AdHoc istraživanja te projekata mjerenja provedenih unutar Ključnih kupaca) i davanje preporuka u svrhu povećanja prodaje.Razvoj odnosa s Ključnim kupcima kroz implementaciju Category management projekata (kroz optimizaciju asortimana. Ciljanim promotivnim aktivnostima i dodatnim izlaganjima “izazvati” neplaniranu kupnju/konzumaciju proizvoda.Orijentiranost ka kupcu . . panel trgovina. Blisko suraĎuje i pruža stručnu podršku supervizorima u voĎenju vlastitih category management projekata.Radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima Rukovodilac prodaje za kljuĉne kupce (KA Sales Supervisor) Broj izvršilaca: 2 Opis radnog mjesta: 43 .Poznavanje engleskog jezika (srednji nivo) . praćenje objava u letcima Ključnih kupacaca.UnaprijeĎenje interne razine znanja o Category Management i podrška u odraĎivanju projekata na razini regije. . promocije i aktivacije prodajnih mjesta) s ciljem povećanja prodaje i profitabilnosti za obje strane te kreiranje dodatne vrijednosti za naše potrošače u prodajnim objektima Ključnih kupaca.Znanje rada na računaru (MS Office) .Priprema i analiza izvještaja . .Business Intelligence .Uska zajednička suradnja CCHBC i Ključnih kupaca u cilju najboljeg mogućeg načina zadovoljavanja potreba i zahtjeva potrošača te povećanje prodaje i profitabilnosti cijele kategorije kako za Kupca tako i za CCHBC poštivajući RGM principe. Suradnja s odjelom Marketinga na temelju povratnih informacija potrošača.podrška sektoru prodaje kroz izradu analiza (na temelju podataka prodaje i podataka iz istraživanja tržišta .Podiže internu razinu znanja o category managementu. optimizaciju prostora.Opis radnog mjesta: .Razvoj odnosa s ključnim kupcima kroz implementaciju Category Management projekata s ciljem povećanja prodaje i profitabilnosti kako za CCHBC tako i za Kupca.panel kućanstava. . Za svoj rad odgovoran je rukovodiocu Sektora prodaje za ključne kupce Uslovi: .Komunikacijske.Razvoj kanala prodaje unutar Ključnih kupaca kroz razvoj i implementaciju adekvatnih strategija (BPPC & BPPO) te kroz definiranje izleda PBS-a.Rad s podacima iz istraživanja tržišta . U suradnji sa Odjelom za ljudske potencijale i regionalnim direktorima radi na razvoju sposobnosti supervizora za samostalno provoĎenje category management projekata na regionalnoj razini.Minimum IV stepen stručne spreme . pregovaračke i prezentacijske vještine .

uz predhodno definisan plan aktivnosti . itd) i potencijalne mogućnosti za razvijanje poslovanja Kompanije . usmjeravati i kontrolisati sve prodajne aktivnosti na teritoriji kojom rukovodi . zajedno sa komercijalistom.Planirati. obuka i treninga za iste ..IV stepen stručne spreme . sa fokusom na ključne kupce i implementaciju CCHBC standarda pozicioniranja i principa prodaje . aktivnosti konkurencije.Sposobnost voĎenja grupe ljudi .Planiranje i organiziranje .Predlaganje zaključivanja i zaključivanje ugovora sa poslovnim partnerima/kupcima u skladu sa važećim procedurama i politikom Kompanije . .Informisati rukovodioca Sektora prodaje za ključne kupce o promotivnim aktivnostima i u koordinaciji sa Odjelom marketinga dogovarati naredne korake .Komunikacijske. i u skladu sa tim planiranje naredne aktivnosti u dogovoru sa rukovodiocem Sektora prodaje za ključne kupce.Predlaže korektivne akcije u skladu sa tržišnim trendovima i pomjeranjima na tržištu .pregovaračke i prezentacijske vještine .Planiranje i usmjeravanje svih aktivnosti na odreĎenom prodajnom području. prikupljanje informacija.Poznavanje engleskog jezika (srednji nivo) . te obučavanje istih .Redovan obilazak tržišta i kupaca na teritoriji za koju je odgovoran u svrhu razvijanja partnerskih odnosa.Svakodnevno posjećivanje prodajnog terena za koji je odgovoran.Poboljšavanje prisutnosti punog asortimana CCHBC proizvoda u outletima za koje je odgovoran – kao i osiguravanje optimalne zalihe proizvoda što podrazumijeva pune police i frižidere . a što zadovoljava CCHBC principe prodaje i standarde pozicioniranja .Poštivanje i implementacija EAtB solucija i to CCAF i SFPM u regiji kojom rukovodi. Za svoj rad odgovoran je rukovodiocu Sektora prodaje za ključne kupce Uslovi: . praćenja realizacije aktivnosti i istraživanja mogućnosti za razvoj poslovanja sugerišući uvijek ono što partner želi. te sugerisanje razvojnih aktivnosti.Istraživanje tržišta (cijene.Znanje rada na računaru (MS Office) .Istraživanje tržišta na ruti.Organizovanje rada komercijalista.Orijentiranost ka kupcu .Razvijati prodajne programe u cilju povećanja volumena prodaje i učešća na tržištu 44 .Radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima Regionalni rukovodilac prodaje (Regional Sales Manager) (Sarajevo-Mostar regija. Tuzla regija i regija Banja Luka-Bihać) Broj izvršilaca: 3 Opis radnog mjesta: .Redovno ocjenjivati sposobnosti i izvršene aktivnosti komercijaliste.

Sposobnost prosuĎivanja i donošenja odluka .Planirati i nadgledati razvoj tima ljudi kojim rukovodi . a naročito rukovodioca prodaje .Planirati volumen prodaje i sve ostale aktivnosti u području kojim rukovodi. područje Sarajeva.Poštivanje i implementacija EAtB solucija i to CCAF i SFPM u regiji kojom rukovodi.Planirati volumen prodaje i sve ostale aktivnosti u regiji kojom rukovodi .U koordinaciji sa trenerom prodaje razvijati program treninga za svoje ljude . pregovaračke i prezentacijske vještine . a što zadovoljava CCHBC principe prodaje i standarde pozicioniranja . područje Tuzle) Broj izvršilaca: 4 Opis radnog mjesta: . 45 .Redovno analizirati nivo vještina i kompetencija rukovodioca prodaje i pripremati Individualne planove razvoja .Sposobnost planiranja i organizacije posla ..Sposobnost voĎenja tima ljudi .U koordinaciji sa odgovornima iz The Coca Cola Company i Direktorom marketinga razvijati promotivne planove i aktivnosti za odreĎenu teritoriju .Spremnost na preuzimanje rizika .Poznavanje engleskog jezika (profesionalni nivo) .Planirati i nadgledati razvoj članova tima.Prodajne sposobnosti .Saradnja sa Odjelom snadbijevanja (planiranjem) s ciljem ažurnog i tačnog planiranja te obezbjeĎenja dovoljnih zaliha CC proizvoda .Pripremati izvještaje prodaje. praćenja realizacije aktivnosti i istraživanja mogućnosti za razvoj poslovanja sugerišući uvijek ono što partner želi. područje Banja Luke. Za svoj rad odgovoran je direktoru Odjela prodaje Uslovi: .Orijentiranost ka kupcu .Redovan obilazak tržišta i kupaca na teritoriji za koju je odgovoran u svrhu razvijanja partnerskih odnosa.Znanje rada na računaru (MS Office) .Razvijati i usaglašavati prognoze prodaje. i u koordinaciji sa direktorom Odjela marketinga razvijati plan aktivnosti za regiju .Komunikacijske.Sklapati ugovore sa kupcima u svojoj regiji uz obezbjeĎenje svih uslova definisani procedurama Kompanije. kreditnom i rabatnom politikom . analizirati trendove na tržištu i voditi računa o plasiranju svih dobijenih podataka .Radno iskustvo u istim ili sličnim poslovima Rukovodilac prodaje za podruĉje (Area Sales Manager) (područje Mostara.VII stepen stručne spreme (ekonomskog smjera) .

Sposobnost voĎenja grupe ljudi .Orijentiranost ka kupcu .Komunikacijske. i o svemu informirati rukovodioca prodaje na području BiH prema Regiji . sa fokusom na direktnu i indirektnu prodaju i implementaciju CCHBC standarda pozicioniranja i principa prodaje . aktivnosti konkurencije.Poznavanje engleskog jezika (srednji nivo) .Efikasno i blagovremeno planiranje prodaje i projekcija za naredne periode u saradnji sa rukovodiocem prodaje na području BiH prema Regiji. kao i implementacija standarda CCHBC tamo gdje komercijalista to nije sam uradio) . putem distributera i veleprodaja kao i direktno .Predlaganje zaključivanja i zaključivanje ugovora sa poslovnim partnerima/kupcima u skladu sa važećim procedurama i politikom Kompanije 46 . pregovaračke i prezentacijske vještine .Poštivanje i implementacija EAtB solucija i to CCAF i SFPM u regiji kojom rukovodi Za svoj rad odgovoran je regionalnom rukovodiocu prodaje Uslovi: .Uspostavljati i odobravati ključne pokazatelje poslovanja za svoj tim kao i individualne ciljeve za rukovodioce prodaje i komercijaliste .Istraživanje tržišta (cijene. vozila i druga sredstva) iskoriste na najefikasniji način. itd) i potencijalne mogućnosti za razvijanje poslovanja Kompanije ..Pratiti aktivnosti konkurentskih kompanija i na osnovu toga kreirati projekte i programe za nastup na tržište. kreditnom i rabatnom politikom .Znanje rada na računaru (MS Office) .Radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima Rukovodilac prodaje (Team Leader) Broj izvršilaca: 15 Opis radnog mjesta: .IV stepen stručne spreme . pozicioniranje POS i ostalog materijala.Planiranje i usmjeravanje svih aktivnosti na odreĎenom prodajnom području.Podržavati rad rukovodioca prodaje u svrhu postizanja rezultata i ostvarivanja ciljeva i promotivnih aktivnosti pružajući primjer rukovodioca prodaje kako u teoretskom tako i u praktičnom smislu (resetovanje rashladne i druge opreme.Planiranje i organiziranje .Sklapati ugovore sa kupcima u svojoj regiji uz obezbjeĎenje svih uslova definisani procedurama Kompanije. uz minimalne troškove i u što efikasnijim rokovima .Voditi računa da su prodajne rute definisane na najefikasniji način te da se prilikom obilaska ruta svi resursi (ljudi. aktivno učešće u ciljanoj pripremi terena.

Komunikacijske.Ovjera i odobrenje matičnih podataka kupca (outlet master).Postavlja i sugeriše ključne pokazatelje za komercijaliste.Sposobnost voĎenja grupe ljudi .Redovan obilazak tržišta i kupaca na teritoriji za koju je odgovoran u svrhu razvijanja partnerskih odnosa.Održavanje efikasnih odnosa sa kupcima na teritoriju za koju odgovara u cilju ostvarivanja i održavanja kvalitetnih poslovnih odnosa kao i pravilnog pozicioniranja CCHBC proizvoda .Radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima Komercijalista (Business Developer) Broj izvršilaca: 86 Broj izvršilaca se mjenja u skladu sa potrebama odjela U zavisnosti od ocjene učinkovitosti rada koja se vrši svaka 4 mjeseca a u skladu sa Pravilnikom o gradiranju komercijaliste. Standard i Junior.Orijentiranost ka kupcu .Poznavanje engleskog jezika (srednji nivo) . te ih usklaĎuje sa strategijom i planom poslovanja . pregovaračke i prezentacijske vještine .U slučaju neizvršavanja i nepotpunog izvršavanja redovnih i planiranih aktivnosti od strane komercijalista pripremati i provoditi plan korektivnih mjera koje se odnose na prodajne rezultate. Isti određuje i nivo kompenzacije. praćenja realizacije aktivnosti i istraživanja mogućnosti za razvoj poslovanja sugerišući uvijek ono sto partner zeli. Opis radnog mjesta: 47 . kao i sedmične aktivnosti u vezi sa instalacijom rashladne i druge opreme i standarda .Znanje rada na računaru (MS Office) . vodeći računa da su svi podaci tačni i pravilni . a što zadovoljava CCHBC principe prodaje i standarde pozicioniranja . dnevne aktivnosti i specijalne aktivacije. .IV stepen stručne spreme .Poboljšavanje prisutnosti punog asortimana CCHBC proizvoda u outletima za koje je odgovoran – kao i osigurati optimalnu zalihu proizvoda što podrazumijeva pune police i frizidere .Poštivanje i implementacija EAtB solucija i to CCAF i SFPM u regiji kojom rukovodi Za svoj rad odgovoran je regionalnom rukovodiocu prodaje / rukovodiocu prodaje za područje Uslovi: .Praćenje i analiziranje rada komercijalista kojima rukovodi na dnevnoj osnovi. zaposlenik na ovoj poziciji može ostvariti učinak na nivou: Profesionalac.Blagovremena i jasna komunikacija svih planova i ciljeva komercijalistima te svim drugim zainteresovanim stranama u Kompaniji .Planiranje i organiziranje ..

analiza i predviĎanja prodaje za sve prodajne regije na bazi podataka dobijenih od analitičara prodaje .Pripremanje podataka.Odgovornost za pripremanje: dnevnog.Radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima Administracija u prodaji Rukovodilac administracije u Odjelu prodaje (Sales Administration Supervisor) Broj izvršilaca: 1 Opis radnog mjesta: .Odgovornost za blagovremeno i tačno pripremanje ugovora za kupce kompanije . aktivnosti konkurentskih kompanija. cjelokupnom portfoliu koji treba biti isporučen kupcima sutradan i dovoljnim zalihama proizvoda kod kupaca kako bi se izbjegao nedostatak proizvoda u ponudi SprovoĎenje marketinških aktivnosti na teritoriji koja je definisano područje djelovanja što podrazumjeva: Postavljanje i održavanje display-a u skladu sa standardima postavljanja Postavljanje i ažuriranje postavljenih POP (Point of Purchase) materijala na području djelovanja Održavanje 100% ekskluziviteta CCHBC proizvoda u CCHBC opremi Zaključivanje ugovora sa novim kupcima Praćenje i izvještavanje o svim relevantnim podacima koji se tiču marketinških aktivnosti. kvartalnog.Iskustvo u prodaji .Analiza podataka i pripremanje izvještaja o prodaji za definisane vremenske periode .Komunikacijske.- - Ostvarivanje rezultata prodaje (volumena) realizacijom mjesečnih ciljeva prodaje Ostvarivanje ključnih pokazatelja poslovanja definisanih na mjesečnoj bazi Ostvarivanje ciljeva prodaje na dnevnoj bazi Obilazak kupaca koji se nalaze na definisanoj ruti prodaje i pregovaranje sa kupcima o prodaji proizvoda Kompanije. novih mogućnosti.IV stepen stručne spreme . Uslovi: .Koordinacija rada prodajne administracije na nivou svih prodajnih regija . polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja prodaje za sve prodajne regije 48 .Poznavanja osnova prodaje .Objedinjavanje podataka i izvještaja dobijenih od analitičara prodaje i priprema jedinstvenih izvještaja za čitavu operaciju . mjesečnog. rješavanje svih žalbi i primjedbi kupaca i potrošača Praćenje svih troškova i njihovo smanjivanje u skladu sa budžetiranim vrijednostima Za svoj rad odgovoran je rukovodiocu prodaje. sedmičnog. pregovaračke i prezentacijske vještine . izvještaja.

VII stepen stručne spreme (ekonomskog smjera) . one koje se odnose na narudžbe kao i ostalih Za svoj rad odgovoran je direktoru Odjela prodaje Uslovi: . posebno od strane rukovodioca prodaje.Odgovornost za unošenje tačnih i blagovremenih podataka u SAP. aktivno traga za povratnim informacijama od drugih funkcija.Bliska saradnja sa odjelima Prodaje.Objedinjavanje podataka o varijabilnim plaćama.Odgovornost za izvještaje o prodaji po pakovanjima i SKU za sve prodajne regije .Sposobnost planiranja i organizacije posla .ObezbjeĎivanje da su sedmični i mjesečni procesi planiranja striktno poštovani i sve neophodne akcije na vrijeme završene u sistemski predviĎenom roku .Riješavanje žalbi kupaca i potrošača. u skladu sa procesima Kompanije . pregovaračke i prezentacijske vještine .Poznavanje engleskog jezika (profesionalni nivo) .Bliska saradnja sa stručnjakom za planiranje proizvodnje i Odjelom finansija radi osiguranja integriteta baze podataka i volumena Za svoj rad odgovoran je rukovodiocu administracije u Odjelu prodaje. SAP) . Sistema Snadbijevanja i Finansija .ObezbjeĎivanje blagovremenog inicijalnog prodajnog plana za reviziju .U procesu sedmičnog planiranja. sa ciljem postizanja zajedničkog plana .Sposobnost prosuĎivanja i donošenja odluka ..Sposobnost voĎenja grupe ljudi .Koordinacija i podrška svim procesima prodajnog planiranja u CCHBC B-H .Znanje rada na računaru (MS Office) . Marketinga.Radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima Struĉnjak za praćenje potraţnje na trţištu (Demand Planner) Broj izvršilaca: 1 Opis radnog mjesta: .Komunikacijske. Uslovi: .Poznavanje engleskog jezika (srednji nivo) 49 .Koordinacija revizije prodajnih planova i obezbjeĎivanje povratne informacije od svih relevantnih poslovnih funkcija.Analitičnost i sistematičnost . sa ciljem blagovremenog reagovanja na promjene u procesu planiranja .ObezbjeĎivanje potrebnih podataka prodajnom menaĎmentu tokom poslovnog planiranja .VI stepen stručne spreme . uključujući i kompletiranje izvještaja o marketinškim aktivnostima na tržištu za koje su zaduženi komercijalisti .Znanje rada na računaru (MS Office.

podataka o varijabilnim plaćama. kvartalnog. izvještaja.ObezbjeĎivanje potrebnih podataka prodajnom menadžmentu tokom poslovnog planiranja .Poznavanje engleskog jezika (srednji nivo) .Pripremanje prodajnih prezentacija .Analitičnost i usresreĎenost na detalje . pregovaračke i prezentacijske vještine Analitičnost Pažnja na detalje Radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima Analitiĉar prodaje (Sales Analyst) Broj izvršilaca: 5 Opis radnog mjesta: . priprema podataka za obračun varijabilnih plata i obavljanje svih administrativnih dužnosti na nivou regije za koju su zaduženi . uključujući i kompletiranje izvještaja o marketinškim aktivnostima na tržištu za svakog komercijalistu . upravljanjem OOS situacijama. Uslovi: .Unosi sve narudžbe za obradu ii šalje ih na dalje procesuiranje i kreira vanredne utovare.Komunikacijske vještine .Upravljanje svim aktivnostima vezanim za obradu zastarjelih i pristiglih narudžbenica.Znanje rada na računaru (MS Office) .Odgovoran je za pripremanje: dnevnog.Kreiranje prodajnih izvještaja za definisane vremenske periode .Pripremanje podataka.IV stepen stručne spreme .Radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima Sluţbenik za obradu narudţbi (Order Management Clerk) Broj izvršilaca: 1 Opis radnog mjesta: . mjesečnog.- Poznavanje Prodajnih i Marketinških poslovnih funkcija u CCHBC Komunikaciske.Analiziranje prodajnih rezultata. analiza i predviĎanja prodaje za odreĎenu prodajnu regiju .Unos podataka definisanih na odobrenim Obrascima matičnih podataka kupaca u BASIS / Outlet Master Za svoj rad odgovoran je rukovodiocu administracije u Odjelu prodaje. 50 . te proslijedjivanje narudžbenica na dalju obradu u dispatching. polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja prodaje. sedmičnog. .

Otpuštanje narudžbenica i kreiranje naloga za isporuku u toku dana u skladu sa pravilima obrade i otpuštanja narudžbenica .IV stepen stručne spreme . pogrešnih ili neisporučenih narudžbenica i naloga za isporuku u skladu sa Strategijom obrade narudžbenica .Znanje rada na računaru (MS Office) . .Prima narudžbe koje trebaju biti obraĎene za utovar vodeći računa da su u cjelosti ispunjeni na propisan način i odobrene od strane ovlaštene osobe..Provjerava status narudžbi koje su predmet procesa odobravnja i procesiranje istih . Za svoj rad odgovoran je rukovodiocu administracije u Odjelu prodaje. Uslovi: .Dnevni pregled blokiranih narudžbenica i procesuiranje istih .Unosi narudžbe u SAP W2 i obraĎuje ih vodeći računa da se isporuka može organizovati na što efikasniji način .Provjerava dodjeljene promotivne količine .Dnevno čišćenje zastarjelih.Dnevna obrada/procesiranje narudžbi sa OOS u skladu sa inicijativom “Kupac u centru pažnje” .Radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima 51 .Komunikacijske vještine i sistematičnost .Dnevno nadgledanje budućih i dupliranih narudžbenica .Analitičnost i usresreĎenost na detalje .Dnevna detaljna analiza u slučaju razlike u narudžbenicama .Kreira pick up utovare za narudžbe koje nisu obuhvaćene redovnim dispatching-om.

Definiranje marketing strategije i marketinških programa.Osigurava sprovedbu strategija.Planiranje. prioriteti operacije identifikovani i usklaĎeni.Kontinuirano prati.Osigurava da su meĎu-funkcionalne poslovne razvojne inicijative usklaĎene i izvršene u roku 52 .Brine se da su. usklaĎuje i nadgleda budžet namjenjen za direktne troškove marketinga na nivou operacije. sprovodi i koordinira projektne aktivnosti kako bi se rezultati postigli na vijeme .U pogledu ljudi i procesa. savjete. analizira i interpretira podatke prikupljene sa tržišta (trendovi. osiguravajući istovremeno sudjelovanje i angažman interesnih strana u ovim aktivnostima . te ih obučava i daje prijedlog za njihov lični razvoj . legislative. sprovodi inicijativu “Kupac u centru pažnje” na nivou cijele operacije . implementira.Osigurava da je u smislu prioriteta po funkciji.ODJEL MARKETINGA Direktor Odjela marketinga i razvoja poslovanja (Marketing & Business Development Manager) Broj izvršilaca: 1 Opis radnog mjesta: . kanala i odreĎivanja cijena .Periodično izvještava o statusu inicijative “Kupac u centru pažnje” i prijavljuje sve promjene u smislu prioriteta i vremenskih rokova.U cilju boljih prodajnih rezultata blisko saraĎuje sa odjelom Prodaje s ciljem razvoja i poboljšanja marketinških aktivnosti . vremenskim rokovima i isporukom rezultata.Predlaže projekte i priprema akcione planove za izvršenje istih. osiguravajući da su sve aktivnosti na terenu podržane od strane Above-theline arena-e .Priprema.U sklopu inicijative “Kupac u centru pažnje” osigurava anganžman svih interesnih strana iz operacije . pored onih koje diktira Grupa.Strateško planiranje putem kanala prodaje razvija planove za razvoj tržišta . kao i izvještavanje o ostvarenim rezultatima i procijenjenoj isplativosti implementiranog .Kontinuirano kontroliše implementaciju prodajnih i marketinških strategija . kao i projekata. .Blisko saraĎuje sa TCCC uredom u cilju razvijanja promotivnih i marketinških aktivnosti. brenda. pažljivo prati i analizira tržište .Iznalaženje mogućnosti za razvoj kanala prodaje . vodeći računa da su faktori produktivnosti ispoštovani . i da su sukladno pripremljeni planovi akcije. aktivnosti konkurencije. usklaĎuje i sprovodi slijedeće strategije kompanije: portfolia. .Upravlja radom svojih zaposlenika i pruža im upute. razvoj proizvoda. a u skladu sa kanalima prodaje . itd. formira timove. incijativa operacije “Kupac u centru pažnje” u svemu usklaĎena sa Grupom . i ako je potrebno.) .Uspostavlja. razvijanje i usmjeravanje marketing programa na nivou cijele operacije. projekata i aktivnosti pokrenutih od strane Grupe na nivou zemlje.Strateško planiranje sa ciljem predviĎanja aktivnosti konkurentskih kompanija i bitnih promjena u tom smislu.

kao što je povećanje broja transakcija.VII stepen stručne spreme . i to:analiza volumena prodaje u odnosu na isti period prošle godine. i to kako unutar nacionalnih promocija.Osnovna znanja iz finansija .Post-implementacijska analiza aktivnosti.VII stepen stručne spreme . uključujući: koncept aktivacije.Definisanje prodajnih ciljeva i ciljeva vezanih za postavku marketinškog materijala.Komunikacijske.Poznavanje engleskog jezika (profesionalni nivo) . pakovanju. i to po brandu. implementacija i post-implementacijska analiza aktivnosti vezanih za odreĎeni prodajni kanal .Komunikacijske. i cjenovnom pozicioniranju .Sposobnost procjenjivanja i rješavanja problema .Analitičnost i samoinicijativnost .Poznavanje engleskog jezika (srednji nivo) .Analiza mogućnosti.Analiza mogućnosti unutar odreĎenog prodajnog kanala po pitanju povećanja prodaje i/ili profita. definisanje potrebnog materijala i nagrada.Planiranje aktivacija za odreĎeni prodajni kanal.Radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima 53 . period trajanja .i razvoja poslovanja Uslovi: .Znanje rada na računaru (MS Office) . analiza vezana za cilj aktivacije.Za svoj rad odgovoran je generalnom direktoru.Razvoj aktivacija za odreĎeni prodajni kanal. Uslovi: . razvoj.Samoinicijativnost .Sposobnost uticanja na druge .Znanje rada na računaru (MS Office) .Radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima Struĉnjak za razvoj marketinških kanala (Channel Development Specialist) Broj izvršilaca: 2 Opis radnog mjesta: .Tijesna saradnja sa zaposlenima u odjelu prodaje kako bi se planovi i strategije uskladile sa stvarnim potrebama i ciljevima ostvarenja obima prodaje i drugih pokazatelja uspješnosti Za svoj rad odgovoran je direktoru Odjela marketinga. planiranje. pregovaračke i prezentacijske vještine . ili povećanje broja učesnika . pregovaračke i prezentacijske vještine . tako i za posebno isplanirane promocije za odreĎeni prodajni kanal . te rokova za implementaciju . mehaniku aktivacije.

VII stepen stručne spreme .Odgovornosti unutar Spirits segmenta: definisanje OBPPC-a zajedno sa internim i eksternim stakeholder-ima.Redovno kontaktira sa TCCC-jem u cilju poštivanje TCCC standarda i procedura. promocija i aktivacija vezanih za Ključne kupce (Key Accounts).Struĉnjak za voĊenje marketinških projekata (Marketing Projects Leader) Broj izvršilaca: 1 Opis radnog mjesta: .Poznavanje engleskog jezika (srednji nivo) .Kreira i ažurira marketinške baze za klasifikaciju kupaca i blisko suraĎuje sa odjelom Prodaje po pitanju EATB-a.Usko saraĎuje sa zaposlenima u Odjelu prodaje kako bi se planovi i strategije uskladili sa stvarnim potrebama i ciljevima ostvarenja obima prodaje i drugih pokazatelja uspješnosti.Odgovornosti unutar segmenta Ključnih kupaca: definisanje OBPPC-a zajedno sa Rukovodiocem Sektora prodaje za ključne kupce. . ERP.Poznavanje SAP sistema (CRM. U sklopu navedenog blisko suraĎuje sa Odjelom finansija Za svoj rad odgovoran je direktoru Odjela marketinga i razvoja poslovanja Uslovi: . Excel itd.Planiranje. .Komunikacijske. s ciljem povećanja prodaje i/ili profita . analizira i izvještava o svim podacima koji se tiču mjesečnih izvještaja i ključnih indikatora poslovanja koji su u vezi sa promocijama. a na osnovu naloga Direktora Odjela marketinga i razvoja poslovanja .Zajedno sa Direktorom Odjela marketinga i razvoja poslovanja usklaĎuje i nadgleda budžet namjenjen za direktne troškove marketinga (uključujući promotivne rabate) na nivou operacije.Planiranje. pregovaračke i prezentacijske vještine .) .Nadgleda. i . . .Odgovora za implementaciju svih novih izdanja (new realeses) vezanih za SAP W2 procese. promocija i aktivacija cjelokupnog Spirits asortimana u saradnji sa odgovarajućim principalima i ostalim odjelima.Analitičke sposobnosti 54 . implementacija i analiza troškova i efekata implementacije marketing programa. uključujući nacionalne promocije. BW) i osnovnih MS Office alata (Power Point.Implementacija i analiza ostalih projekata vezanih za ekspanziju poslovanja Kompanije. a koji se odnose na oblast Marketinga i Ključnih kupaca . .Redovno prati i izvještava vezano za aktivnosti konkurencije na tržištu u svim kategorijama proizvoda gdje je prisutan CC Hellenic. učestvuje u kreiranju godišnjeg Poslovnog plana (BP-a) za svakog Ključnog kupca. kao i planiranje promotivnih aktivnosti unutar svih prodajnih kanala s ciljem povećanja prodaje i/ili profita .Osnovno znanje iz oblasti finansija. implementacija i analiza troškova i efekata implementacije marketing programa. računovodstva.Redovno kontaktira sa principalima iz Spirits segmenta u cilju poštivanje standarda i procedura. kao i planiranje promotivnih aktivnosti. logistike i prodaje . . Word. .

Znanje rada na računaru (MS Office) ..VoĎenje evidencije o svim marketinškim aktivnostima kroz bazu podataka te izvještavanje o istim . promocija i aktivacija u kanalima prodaje s ciljem unapreĎenja i maksimiziranja povrata na uložena DME sredstva .Nadgledanje.Kreiranje marketinške baze za klasifikaciju kupaca u ON i OFF Premise kanalima prodaje s ciljem prioritizacije kupaca u odnosu na značaj i potencijal . pregovaračke i prezentacijske vještine .VII stepen stručne spreme .Analiziranje prodajnih rezultata u odnosu na implementaciju marketinških programa. promocija i aktivacija u kanalima prodaje .Radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima 55 . analiziranje i izvještavanje o svim podacima koji se tiču svih marketinških aktivnosti po kanalima prodaje za CSD i NCSD kategorije proizvoda Za svoj rad odgovoran je direktoru Odjela marketinga i razvoja poslovanja Uslovi: .Komunikacijske.Analiziranje troškova i efekata implementacije marketing programa.Radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima Struĉnjak u marketingu (Marketing Specialist) Broj izvršilaca: 2 Opis radnog mjesta: .Poznavanje engleskog jezika (srednji nivo) .Analitičke sposobnosti .

Redovan pregled odnosa stanja i ciljeva.Znanje rada na racunaru (MS Office) 56 . upravljanje i kontrolisanje svih aktivnosti uključujući planiranje i nabavku.Definisanje i realizacija godišnjeg poslovnog plana .Poslovanje & Finansije: definiše i usvaja dugoročnu strategiju.Upravljanje projektom: rasporeĎuje i osigurava efektivnu organizaciju upravljanja projektom u odjelu i definiše.Implementiranje optimalne strategije koristeći raspoložive interne i eksterne resurse .Planiranje. proizvodnju. strukturu i godišnje aktivnosti Odjela sistema snadbijevanja na osnovu potreba zemlje i cjelokupne poslovne strategije .Upravljanje radnim učinkom svojih podreĎenih i njihovih kadrova .Definisanje strategije u skladu sa zahtjevima CC Hellenic i poslovne strategije u zemlji . definiše i provodi mjere napredovanja .VII stepen stručne spreme (tehničkog smjera) . dodjeljuje radne zadatke osoblju koje radi na projektu i izvještava menaĎment tim o rezultatima/ishodu strateških projekata . te usvojenih standarda .Ključni indikatori: definiše odreĎene i mjerljive ključne funkcionalne indikatore i standarde radnog učinka . obučava i razvija svoje podreĎene kao i druge uposlenike . transport i distribuciju i inžinjering radi ostvarivanja sveukupnih poslovnih ciljeva uz održavanje optimalnih troškova i standarda kvalitete . održavanja i poboljšavanja visokih standarda kvalitete u skladu sa zahtjevima internih i vanjskih kupaca .Odnosi i umrežavanje: osigurava efikasno partnerstvo sa svim drugim funkcijama u zemlji i unutar sistema Za svoj rad odgovoran je generalnom direktoru .ODJEL SISTEMA PROIZVODNJE I SNABDIJEVANJA Direktor Odjela sistema proizvodnje i snabdijevanja (Country Supply Chain Manager) Broj izvršilaca: 1 Opis radnog mjesta: . usmjeravati.Osiguravanje usklaĎenosti sa TCCQS i CC Hellenic standardima kvalitete i lokalnim zakonima . poštujući strategije i smjernice kompanije u cilju postizanja. rokova i troškova .Redovan pregled i koordinacija različitih projekata unutar odjela.Planirati.Voditi tim za kvalitet u cilju organiziranja redovnog nadgledanja. bilježenja i kontrole rezultata o kvalitetu.Vršenje efektivnog procesa razvoja novog proizvoda i konstantno doprinosi razvoju standarda usluga prema kupcima . koordinirati i rukovoditi programima koji se odnose na tehničku održivost poslovanja. kontroliše i ispunjava ciljeve projekta u pogledu sadržaja. Uslovi: . skladištenje.Vodstvo: angažuje.

kao i sa nevladinim organizacijama . te relevantnim procedurama Za svoj rad odgovoran je direktoru Odjela sistema proizvodnje i snabdjevanja Uslovi: . i sl. te relevantnim institucijama u organima uprave.ObezbjeĎenje implementacije novih programa vezanih za sistem okolinskog upravljanja . prirodno-matematički.Sposobnost donošenja odluka i rješavanja problema .VII stepen stručne spreme (tehnološki. mašinski.- Poznavanje engleskog jezika (profesionalni nivo) Sposobnost rješavanja problema/prosuĎivanje Sposobnost voĎenja grupe ljudi Planiranje i organizovanje Komunikacijske.Saradnja sa PA&C i odjelom po pitanju promocije sistema okolinskog uticaja.Prema okolini se odnosi u skladu sa Okolinskom politikom. graĎevinski.Radi na razvoju i izvoĎenju neophodnih treninga ostalih zaposlenika iz oblasti zaštite okoliša .U skladu sa zahtjevima posla prati rad postrojenja za preradu otpadnih voda . te aktivno radi na uspostavljanju inicijativa za poboljšanja u ovoj oblasti . pregovaračke i prezentacijske vještine .Poznavanje engleskog jezika (srednji nivo) .Odgovoran je za usaglašenost poslovanja sa zakonskim zahtjevima iz oblasti zaštite okoliša (okolinska dozvola.Vještina voĎenja projekata . postojećom tehnologijom i standardom ISO 14000 .Znanje rada na računaru (MS Ofifice) .Spremnost za inovacije . tako i prema vladinim institucijama .Komunikacijske. vezano za sistem upravljanja zaštitom okoliša.Odgovoran je za tačno i pravovremeno raportiranje i izvještavanje. prehrambeno tehnološki.Osigurava uspostavljanje. kako interno u sistemu. pregovaračke i prezentacijske vještine Orijentisanost ka ostvarivanju poslovnih rezultata Vještina utjecanja na druge Inicijativa Najmanje 3 godine radnog iskustva u industriji roba brzog obrta Koordinator za upravljanje sistemom zaštite okoliša (EMS Coordinator) Broj izvršlaca: 1 Opis radnog mjesta: .Prati ključne indikatore.Iskustvo na poslovima implementacije održavanja programa za okolinskog upravljanja 57 . elektrotehnički fakultet) .) . provoĎenje i održavanje sistema okolinskog upravljanja u skladu sa zahtjevima EKO Systema.Analitičnost i pozornost na detalje . vodne dozvole.

Upravlja i kontroliše sve aktivnosti u skladištima u cilju što ekonomičnijeg i efikasnijeg iskorištenja skladišnih prostora i ljudskih kapaciteta .Analiziranje postojećeg modela transporta i distribucije s ciljem racionalizacije i iznalaženja boljih mogućnosti . uz minimalne troškove i u najkraćem roku Za svoj rad odgovoran je direktoru Odjela sistema proizvodnje i snadbijevanja.Odgovornost za efikasnu i ekonomičnu upotrebu i održavanje voznog parka .Poznavanje engleskog jezika (profesionalni nivo) . kao i implementacijom projekata u svim funkcijama Odjela snadbijevanja u cilju poboljšanja radnih procesa i ostvarivanja boljih rezultata .Odgovornost za prevoz robe i sirovina u domaćem i meĎunarodnom transportu i organizovanje distribucije robe Kompanijinim vozilima do krajnjih kupaca na najefikasniji način.Poznavanje zakonskih propisa iz domena meĎunarodnog transporta .Odgovornost da troškovi transporta budu u okviru budžeta 58 . transporta i skladišta i za kontinuiranu kontrolu troškova .Poznavanje domaćih zakonskih propisa iz domena saobraćaja .Odgovornost za pripremu budžeta poslovnih funkcija: voznog parka. Uslovi: .Pregovaračke vještine .SEKTOR LOGISTIKE Rukovodilac Sektora logistike (Country Logistic Manager) Broj izvršilaca: 1 Opis radnog mjesta: .Znanje iz osiguranja motornih vozila .Odgovornost za efikasnu pripremu gotovih proizvoda i ostalog potrebnog materijala za distribuciju u cilju nesmetane opskrbe tržišta .Upravljanje radom slijedećih poslovnih funkcija: voznog parka.Radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima Rukovodilac transporta i odrţavnja voznog parka (Transportation and Fleet Supervisor) Broj izvršilaca: 1 Opis radnog mjesta: .VII stepen stručne spreme (tehničkog smjera) .Znanje rada na računaru (MS Office) . transporta i skladišta.Uspostavljanje mjera za budući razvoj poslovanja skladišta .

transporta i distribucije .VoĎenje računa da su sve aktivnosti vezane za vozni park i transport na svim lokacijama operacije organizovane na najefikasniji način.Stručno tehničko znanje.Odgovornost za postojanje i sprovoĎenje odobrenih procedura iz oblasti voznog parka.Kreiranje i implementacija izvještaja vezanih za vozni park .Osiguravanje potpune tehničke ispravnosti voznog parka. naplatu šteta od odgovornih zaposlenika Kompanije u skladu sa Politikom korištenja vozila Kompanije. distribucije i transporta .Poznavanje zakonskih propisa iz domena meĎunarodnog transporta .Pregovaračke vještine .Praćenje zakona vezanog za bezbjednost saobraćaja.Analiza i obrada šteta na vozilima: procijena. prezentiranje po kvartalima.VI stepen stručne spreme (tehničkog smjera) . zakone o unutrašnjem transportu.Radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima Struĉnjak za odrţavanje voznog parka (Fleet Maintenance Specialist) Broj izvršilaca: 1 Opis radnog mjesta: . naplata od osiguravajuće kuće. dokumentovanje.Poduzimanje preventivnih mjera s ciljem prevazilaženja nastanka kvarova ili šteta na vozilu . u najkraćem roku i uz minimalne troškove Za svoj rad odgovoran je rukovodiocu Sektora logistike Uslovi: .Poznavanje engleskog jezika (srednji nivo) .Osiguravanje vozila i robe u transportu.Informiranje o svim pokazateljima voznog parka. praćenje tehničkog usavršavanja u auto industriji i transportu. transport .Statističko praćenje troškova voznog parka. analiza šteta. zakone o meĎunarodnom transportu i druge zakone iz oblasti saobraćaja i u skladu sa time osigurava njihovu primjenu . na vrijeme i unutar budžeta .Provjera izvršenja održavanja u skladu sa inspekcijskim planom .. 59 . statističko praćenje. koordiniranje rada sa predstavnicima osiguranja . kao i osiguravanje pune tehničke ispravnosti voznog parka.Analiza voznog parka.uža specijalnost motori i motorna vozila.Znanje rada na računaru (MS Office) . te izraĎivati projekte uvoĎenja novih rješenja.Znanje iz osiguranja motornih vozila . a u skladu sa tim predlagati profil voznog parka .Nadgledanje evidencije o registraciji automobila i u skladu sa tim ispunjenje svih zakonskih obaveza po tom osnovu . . mjere za smanjenje. s ciljem obezbjeĎenja bezbjedne i sigurne vožnje u javnom saobraćaju.Poznavanje domaćih zakonskih propisa iz domena saobraćaja . praćenje za naplatu šteta.

.Praćenje i organizovanje dnevne otpreme gotovih proizvoda do kupca na najefikasniji i najisplativiji način .) te da je eventualni škart ili manjak evidentiran na propisan način .Kontrolisati troškove održavanja voznog parka i obezbijediti tačnost faktura koje su ispostavljene za održavanje voznog parka .Kontrola primljene prateće dokumentacije vodeći računa da je kompletirana i ovjerena na propisan način .. 60 .Naručivati rezervne dijelove za ugradnju i za potrebe skladišta u saradnji sa nabavnom službom i pravilima i procedurama Kompanije . a uz minimalne troškove Za svoj rad odgovoran je rukovodiocu transporta i održavanja voznog parka. provjera i evidentiranje prispjelih faktura transportnih organizacija za izvršene usluge prijevoza .Angažovanje prevoznika.Znanje rada na računaru (MS Office) .VI stepen stručne spreme . Uslovi: .Organizovanje raspoloživih ljudskih resursa i vozila tako da se sve isporuke obavljaju na što kvalitetniji i brži način.Voditi tačnu evidenciju o primopredaji i relokaciji vozila.Organizirati i koordinirati distribuciju gotovih proizvoda .Znanje iz osiguranja i procijene šteta na motornim vozilima .Praćenje stvarnih troškova kroz finansijske izvještaje te poreĎenje istih sa budžetiranim . prijem.Kontrolisati korištenje kartica goriva u skladu sa procedurama Kompanije .Poznavanje engleskog jezika (srednji nivo) .Voditi tačnu i ažurnu evidenciju o stanju u skladištu rezervnih dijelova Za svoj rad odgovoran je rukovodiocu transporta i održavanja voznog parka .Voditi tačnu i ažurnu evidenciju o radnim satima vozača . broj preĎenih kilometara i sl.Radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima Rukovodilac distribucije (Distribution Supervisor) Broj izvršilaca:1 Opis radnog mjesta: .Analitičnost.Poznavanje zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja .Poznavanje zakona u domaćem i meĎunarodnom transportu.Odgovoran je za tačnost proračunskih elemenata varijabilne plate vozača . temeljitost i pozornost na detalje .Prilikom zaduženja ili razduženja vozila pregledati vozilo i napraviti revers. . .Evidentiranje svih žalbi i zahtjeva kupca i dostavljanje istih pretpostavljenom .Kompletiranje dokumentacije u skladu sa procedurama Kompanije vodeći računa da svi navedeni podaci odražavaju stvarno stanje (vrijeme provedeno na ruti.

Praćenje i unaprijeĎenje distribucije kroz sisteme BASIS i SAP .Organiziranje i koordinacija transporta robe i sirovina u domaćem i meĎunarodnom transportu.Upravljanje transportom na osnovu rezultata Fleet Management Systema u svrhu unapredjenja postojećih .Uslovi: .Poznavanje engleskog jezika (srednji nivo) .Pozornost na detalje i analitičnost .Praćenje i sprovoĎenje kontrole tehničke ispravnost vozila i primjenu zakonskih mjera bezbjednosti saobraćaja .Najmanje 2 godine radnog iskusktva na istim ili sličnim poslovima Struĉnjak za planiranje transporta (Transportation Planner) Broj izvršilaca: 1 Opis radnog mjesta: .Posjedovanje vozačke dozvole B.Poznavanje carinskih propisa 61 .Praćenje distribucije kroz sisteme BASIS i SAP. SAP) . te obezbjeĎenje tačnosti faktura koje su ispostavljene za održavanje voznog parka i izvršeni transport .Angažovanje prevoznika. provjera i evidentiranje prispjelih faktura transportnih organizacija za izvršene usluge prijevoza . prijem.Poznavanje zakona u domaćem i meĎunarodnom transportu .Dnevno kreiranje naloga za otpremu gotovih proizvoda sa unešenim količinama po proizvodu i depou kao i kreiranje naloga za službeni put za vozače .C i E kategorije .Statističko praćenje rezultata transporta Za svoj rad odgovoran je rukovodiocu transporta i održavanja voznog parka. Uslovi: .IV stepen stručne spreme (tehničkog smjera) .Predlaganje mjera u cilju ispravnog i racionalnijeg korištenja vozila .Kontrolisati troškove održavanja voznog parka i transporta.Znanje rada na računaru (MS Office. te predlaganje mjera za unapreĎenje .Poznavanje zakona u domaćem transportu .Poznavanje zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja .Znanje iz osiguranja i procijene šteta na motornim vozilima .Poznavanje engleskog jezika (početnik nivo) .VI stepen stručne spreme .Praćenje stvarnih troškova kroz finansijske izvještaje i poreĎenje u odnosu na budžetirane .Predlaganje preventivnih aktivnosti u cilju spriječavanja i blagovremenog otkrivanja kvarova na vozilima .Znanje rada na računaru (MS Office) .Poznavanje zakona iz bezbjednosti saobraćaja . a u skladu sa potrebama posla .

Informiranje o svim pokazateljima voznog parka 62 .Analitičnost.Redovan obilazak kupaca u svrhu isporuke Coca-Cola proizvoda na najefikasniji način.Poznavanje zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja .Temeljitost i pozornost na detalje .Radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima Sluţbenik u distribuciji (Distribution Clerk) Broj izvršilaca: 2 Opis radnog mjesta: .Odgovornost za raspodjelu kamiona direktne dostave na rutama isporuke ostvarujući punu iskorištenost voznog parka.Praćenje organizacije transporta robe i sirovina u domaćem i meĎunarodnom transportu . u najkraćem roku i uz minimalne troškove ..Provjera izvršenja održavanja u skladu sa inspekcijskim planom .Priprema dispatchinga što podrazumijeva organizovanje raspoloživih ljudskih potencijala i vozila tako da se sve isporuke obavljaju na što kvalitetniji i brži način.Izdavanje putnih naloga za vozila Kompanije . . a uz minimalne troškove Za svoj rad odgovoran je rukovodiocu distribucije.Poznavanje zakona u domaćem i meĎunarodnom transportu. Uslovi: .Poznavanje engleskog jezika (početnik nivo) .Kontrola troškova transporta i tačnosti faktura .Radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima Dispeĉer transporta (Transportation Dispatcher) Broj izvršilaca: 3 Opis radnog mjesta: .Pratiti organizaciju transporta robe i sirovina u domaćem i meĎunarodnom transportu .RasporeĎivanje kamiona direktne dostave na rutama isporuke .VoĎenje evidencije o putnim nalozima i u skladu sa tim o iskorištenosti voznog parka . temeljitost i pozornost na detalje .IV stepen stručne spreme (saobraćajno-tehničkog smjera) . minimalno vrijeme zadržavanja na rutama.Znanje rada na računaru (MS Office) .Organizacione sposobnosti . vodeći računa o troškovima distribucije .

po pitanju skeniranja u fazi utovara. 63 .Poznavanje zakona u domaćem i meĎunarodnom transportu .Kontrola tehničke ispravnosti vozila i primjene zakonskih mjera bezbjednosti saobraćaja . vodeći računa o troškovima distribucije .Upravlja obradom podataka iz SAP-a.Odgovornost za rapodjelu kamiona direktne dostave na rutama isporuke ostvarujući punu iskorištenost voznog parka.Priprema dispatchinga što podrazumijeva organizovanje raspoloživih ljudskih resursa i vozila tako da se sve isporuke obavljaju na što kvalitetniji i brži način. popunjavanja zone za pripremu mix paleta.Stara se o što efikasnijoj pripremi za distribuciju gotovih proizvoda i opreme neophodne za funkcionisanje cijele operacije.Poznavanje engleskog jezika (početnik nivo) . .VoĎenje evidencije o putnim nalozima i u skladu sa tim o iskorištenosti voznog parka . Preduzima mjere za budući razvoj poslovanja skladišta . kao i skeniranje paleta iz uvoza. minimalno vrijeme zadržavanja na rutama.IV stepen stručne spreme . a uz minimalne troškove (dispatching) Za svoj rad odgovoran je dispečeru distribucije.Upravljati. koordinirati i kontrolisati sve aktivnosti u skladištima Sarajevo u cilju što ekonomičnijeg i efikasnijeg iskorištenja skladišnih prostora i ljudskih kapaciteta.Praćenje otpreme gotovih proizvoda za potrebe depoa .Radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima SEKTOR SKLADIŠTA Rukovodilac centralnog skladišta (Central Warehouse Supervisor) Broj izvršilaca:1 Opis radnog mjesta: .Dnevno kreiranje naloga za otpremu gotovih proizvoda sa unešenim količinama po proizvodu i depou kao i kreiranje naloga za službeni put za vozače . tačnost faktura koje su ispostavljene za održavanje voznog parka i izvršeni transport .Odgovoran je za ostvarenje rezultata predloženih business planom. .. prati i upravlja sa troškovima skladišta.Temeljitost i pozornost na detalje .Kreira budget. procesa potvrĎivanja ili skeniranja proizvedenih paleta.Poznavanje zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja . Uslovi: .Znanje rada na računaru (MS Office) . .Učestvuje u planiranju potrebnih kapaciteta skladišta. .Kontrola troškova održavanja voznog parka i transporta.

Organizuje rad Warehouse handling and service control specialist-a i RPM WH Shift Leader u cilju što efikasnije i sigurnije iskorištenosti osoblja i opreme.Organizuje rad u skladištu sa fokusom na zadovoljstvo kupca.Poznavanje uslova skladištenja bezalkoholnih pića i sirovina . Voditi računa o zaštiti svih sredstava rada Kompanije. lead time. .Prati pomjeranje proizvoda po zahtjevanim skladišnim lokacijama (block stock.Kontrola ulaza / izlaza robe.. . otpreme i prijema u cilju što efikasnije iskorištenosti skladišnog prostora prema ABC. DIFOTAI. u cilju što boljeg iskorištenja resursa i postizanja kvaliteta. praćenje i kontrola prijava gotovog proizvoda 64 .Odgovoran je za praćenje i utvrĎivanje razloga škarta.Materijalno je odgovarn za vrijednost repro materijala.Poznavanje engleskog jezika (srednji nivo) . . imidžu Kompanije i zahtjevima klijenata. .Pokreće narudžbenice i zaprima iste.Organiziranje i koordiniranje prijema i utovara gotovih proizvoda. kao i kontrolu pravilne upotrebe istih.Istaknute organizacione sposobnosti . utovara.Odgovoran za koordinaciju i egzekuciju skladišne obrade izvršene od strane trećih lica.Kontrola otpisa gotovih proizvoda i dostavljanje dokaza trećom licima .Planiranje i kontrola dnevnih aktivnosti u skladištu gotovih proizvoda/sirovina. .Sposobnost rukovoĎenja ljudima . inventurnih razlika.Odgovoran je za pravovremeno popunjavanje i tačnost matičnih podataka u SAP-u. .Znanje rada na računaru (MS Office) .Odgovoran je za upravljanjem SAP autorizacija korisnicima. Za svoj rad odgovoran je rukovodiocu Sektora logistike Uslovi: .Minimalno IV stepen stručne spreme .Odgovoran je za obuku i razvoj uposlenika skladišta CCH i trećih lica. marketinškog materijala i kancelarijskog materijala.Uspostavlja i razvija sisteme skladištenja.). istovara. . otpisa proizvoda. . ispravke grešaka u administriranju sistema . . te osigurava njihovo sprovoĎenje. ..Radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima Kontrolor usluga i operativnih aktivnosti skladišta (Warehouse handling and service control specialist) Broj izvršilaca: 4 Opis radnog mjesta: . mikrobiologija. .Kreira i revidira uputstva i procedure za poštivanje procesa unutar skladišta..Priprema matičnih podataka za informacioni sistem. . sprovoĎenje nadoknade štete od uzročnika i pripremu & egzekuciju CAP-a. .

Temeljitost i pozornost na detalje . kontrolira raspakivanje nove ambalaže .Kontrola otpisa prazne ambalaže i paleta..Kontrola poravnanja stanja ambalaže izmedju proizvodnje i skladišta.Prijem. 65 . te medjuskladišni transport .Organizacione sposobnosti .Radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima Rukovodilac skladištenja sirovina i marketinškog materijala (Raw & Marketing Material Shift Leader Senior) Broj izvršilaca: 0 (vacant) Opis radnog mjesta: . priprema debit nota za kupce.Poznavanje engleskog jezika (srednji nivo) .Organizacija rada u magacinima sirovina i marketing materijala u skladu sa zakonskim propisima.Koordinacija sa Odjelom upravljanja kvalitetom prilikom uzorkovanja gotovih proizvoda .Inventarisanje i sravnjenje stanja sa knjigovodstvom Za svoj rad odgovoran je rukovodiocu centralnog skladišta. analiza uzroka & priprema plana korektivnih akcija . Uslovi: . palete i marketinški materijal.Praćenje procesa inventure. kompanijskim procedurama i postavljenim ciljevima . kontrola poštivanja FEFO principa u skladištu . izdavanje.Kontrolira povrat prazne ambalaže sa tržišta.IV stepen stručne spreme .Prati i raportira operativne indikatore skladišta na dnevnoj. kompanijskim procedurama i postavljenim ciljevima . skladištenje.Praćenje gubitaka u skladišta u priprema analize uzroka & plana korektivnih akcija . kontrola povrata gotovih proizvoda sa tržišta i koordinacija sa Odjelom upravljanja kvalitetom .Izrada izvještaja vezanih za dnevno poslovanje skladišta sirovina i marketing materijala . analiza inventurnih razlika & priprema plana korektivnih akcija Za svoj rad odgovoran je rukovodiocu centralnog skladišta.Budžetiranje troškova i radne snage za skladište sirovina i marketing materijala .Posjedovanje vozačke dozvole B kategorije . praćenje i kontrola popunjavnja zaliha u MIX zonama . ambalažu.Kontrola sistemskog administriranja skladišnih operacija vezanih za gotove proizvode.Prikupljanje TAM podataka iz depoa i priprema odgovarajužih izvještaja. sedmičnoj i mjesečnoj osnovi . kontrola popravke paleta . evidencija i kontrola materijala i opreme u skladu sa zakonskim propisima.Znanje rada na računaru (MS Office) .Razmatranje žalbi kupaca.Razvijanje WMS sistem do automatskog sistemskog praćenja svih operacija (potpunog skeniranja paleta pri svakom koraku). redovno informiranje trećih lica.Izrada dnevnih izvještaja zaliha materijala i opreme .

te brine o obezbjeĎenju potrebne dokumentacije vezane za svaku pojedinačnu isporuku navedenih materijala .ObezbijeĎuje blagovremenu i kvalitetnu dostavu POS materijala (u smislu transporta i prateće dokumentacije) . . .Pripremati i provoditi dnevne i periodične inventure kao i sravnjenja stanja u skladištu koje je obavezan i potpisati. .Planirati i organizovati dnevne aktivnosti u skladištu marketing i kanc. kontroliše. Izdavanje maketing materijala prema nalozima iz odjela prodaje i marketinga.Planirati i provoditi preventivne mjere.Pregovaračke vještine . dokumentuje i procesuira sve izlaze mark.Vodi računa o zaštiti svih sredstava rada Kompanije. .Koordinira prevoz reklamnog materijala sa odjelom transporta i prati isporuku istih do skladišta.Blagovremeno prebacivati robu na odgovarajuće podlokacije i o svemu u pisanoj formi izvjestiti neposredno nadredjenog. . .Uslovi: .Analitičnost i temeljitost .Znanje rada na računaru (MS Office) .Radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima Struĉnjak za skladištenje marketinškog materijala (Marketing Materijal Specialist) Broj izvršilaca: 1 Opis radnog mjesta: . imidžu Kompanije i zahtjevima klijenata.Organiziranje istovar i koordiniranje prijema marketing i kanc.Izdavanje kanc. a prema zahtjevima odjela. 66 . materijala na kvalitetan i efikasan način u cilju što bolje iskorištenosti resursa i kapaciteta. prilikom organizovanja dnevnih aktivnosti skladišta. materijala pri čemu vodi računa o efikasnosti i tačnosti.Poznavanje pravne regulative u nabavci .Koordinira proces nabavke u saradnji sa odjelom nabavke .Organizovati prijem i izdavanje marketing i kanc. . .Poduzimati korektivne akcije u slučaju nastalih šteta i lomova prouzrokovanih ljudskim faktorom. materijala od dobavljača.Osnovna znanja iz finansija .Planiranje i organizovanje dnevnih aktivnosti u skladištu marketing i kancelarijskog materijala. . .Implementirati pravila za uskladištenje marketing i kanc. materijala .Poznavanje Coca-Cola HBC poslovanja .Primjenjivati sve propisane mjere zaštite na radu.Poznavanje engleskog jezika (srednji nivo) . u cilju što boljeg iskorištenja resursa. .Priprema utovare. materijala. na kvalitetan i efikasan način. .IV stepen stručne spreme . materijala.

Utovara.Za svoj rad odgovoran je rukovodiocu centralnog skladišta Uslovi: .Dnevno ažurirati tabelu sa rokovima i proizvodnim batch nr.IV stepen stručne spreme . pri čemu vodi računa o rokovima isticanja (FEFO). u cilju što boljeg iskorištenja resursa. . . .Znanje rada na računaru (MS Office) .Primjenjivati sve propisane mjere zaštite na radu.Blagovremeno prebacivati robu na odgovarajuće podlokacije i o svemu u pisanoj formi izvjestiti neposredno nadredjenog. . Vodi računa o zaštiti svih sredstava rada Kompanije.IV stepen stručne spreme . .Organizacione sposobnosti .Poznavanje engleskog jezika (početnik nivo) .Pomaže u procesu istovara marketing materijala pristiglog od dobavljača . . imidžu Kompanije i zahtjevima klijenata.Na dnevnoj bazi voditi ažurnu evidenciju skladišta kao i svu neophodnu dokumentaciju.Radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima Struĉnjak za skladištenje sirovina (Raw Materijal Specialist) Broj izvršilaca: 2 Opis radnog mjesta: . kontroliše.Certifikat za upravljanje viljuškarom . prilikom organizovanja dnevnih aktivnosti skladišta.Znanje rada na računaru (MS Office) . Uslovi: .Implementirati pravila za uskladištenje sirovina. na kvalitetan i efikasan način. Za svoj rad odgovoran je rukovodiocu centralnog skladišta . . . .Posjedovanje vozačke dozvole B kategorije . koncentrata. pakovnog materijala.Radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima 67 . dokumentuje i procesuira sve izlaze sekundarnih sirovina.Pripremati i provoditi dnevne i periodične inventure kao i sravnjenja stanja u skladištu koje je obavezan i potpisati.Poduzimati korektivne akcije u slučaju nastalih šteta i lomova prouzrokovanih ljudskim faktorom.Organiziranje istovar i koordiniranje prijema repromaterijala od dobavljača i izdavanje sirovina i ostalih materijala u proces proizvodnje.Planiranje i organizovanje dnevnih aktivnosti u skladištu sirovina. te gotovih proizvoda.Poznavanje Coca-Cola HBC poslovanja .

.Dnevno ažurirati tabelu sa rokovima i proizvodnim batch npr.Posjedovanje vozačke dozvole B kategorije .Struĉnjak za skladištenje sirovina i marketinškog materijala (Raw & Marketing Materijal Specialist) Broj izvršilaca: 1 Opis radnog mjesta: .Organizovati prijem i izdavanje sirovina i marketing materijala pri čemu vodi računa o efikasnosti i tačnosti. koncentrata.Radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima Rukovodilac logistiĉkih operacija za periferna skladišta (Peripherial Logistic Supervisor) Broj izvršilaca: 1 Opis radnog mjesta: .Pripremati i provoditi dnevne i periodične inventure kao i sravnjenja stanja u skladištu koje je obavezan i potpisati. .Poznavanje engleskog jezika (početnik nivo) . pakovnog i marketing materijala . .Izdavanje maketing materijala u skladu s planom. .Blagovremeno prebacivati robu na odgovarajuće podlokacije i o svemu u pisanoj formi izvjestiti neposredno nadredjenog. .Na dnevnoj bazi voditi ažurnu evidenciju skladišta kao i svu neophodnu dokumentaciju. .Implementirati pravila za uskladištenje sirovina.Znanje rada na računaru (MS Office) .Organizovanje i usmjeravanje svih aktivnosti u skladištu u cilju što ekonomičnijeg i efikasnijeg iskorištenja skladišnog prostora . .Planirati i organizovati dnevne aktivnosti u skladištu sirovina i marketing materijala na kvalitetan i efikasan način u cilju što bolje iskorištenosti resursa i kapaciteta. .Planiranje i organizovanje dnevnih aktivnosti u skladištu sirovina i marketing materijala.Certifikat za upravljanje viljuškarom . . na kvalitetan i efikasan način.Poduzimati korektivne akcije u slučaju nastalih šteta i lomova prouzrokovanih ljudskim faktorom.IV stepen stručne spreme . Za svoj rad odgovoran je rukovodiocu skladištenja sirovina i marketinškog materijala. Uslovi: .Organiziranje istovar i koordiniranje prijema repromaterijala i marketing materijala od dobavljača. u cilju što boljeg iskorištenja resursa.Planiranje i organizovanje aktivnosti koje definišu funkcije skladištenja i distribucije gotovih proizvoda 68 .

Organizovanje i usmjeravanje svih aktivnosti u skladištu u cilju što ekonomičnijeg i efikasnijeg iskorištenja skladišnog prostora. .Kontrola i obezbjeĎenje pune tehničke ispravnosti voznog parka koji je rasporeĎen u depou.Uspostavljanje i razvijanje sistema prijema. sedmičnoj i mjesečnoj osnovi . provoĎenje i nadgledanje inventure i sravnjenja stanja u skladištu .Kontrola i nadgledanje rada skladišta i procesa koji se odvijaju u skladištu i prilikom distribucije .Evidentiranje. . . . s ciljem osiguranja bezbjedne i sigurne vožnje u javnom saobraćaju.Znanje rada na računaru (MS Office) .Sposobnost prosuĎivanja i donošenja odluka .Priprema. inventara i osnovnih sredstava .Implementacija aktivnosti koje definišu funkcije skladištenja i distribuciju gotovih proizvoda. praćenje i analiziranje rezultata na dnevnoj.Planiranje i provoĎenje preventivnih mjera Za svoj rad odgovoran je rukovodiocu Sektora logistike Uslovi: . 69 .. skladištenja i utovara/istovara proizvoda.Radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima Struĉnjak za logistiku (Logistic Specialist) Broj izvršilaca: 1 Opis radnog mjesta: . . u cilju što efikasnije iskorištenosti skladišnog prostora u skladu sa zahtjevima Kompanije .Sposobnost rada u timskom okruženju .Sposobnost voĎenja grupe ljudi .Poznavanje zakona u domaćem i inostranom transportu .Temeljitost i pozornost na detalje .Kontrola i nadgledanje procesa rada koji se odvijaju u skladištu i distribuciji. uzrokovanih ljudskim faktorom .Evidentiranje. sedmičnoj i mjesečnoj osnovi.Planirati.VI stepen stručne spreme (tehničkog smjera) .Evidentiranje i analiza šteta i lomova u skladištu. .Razvijati i kontrolisati programe zaštite na radu u cilju zaštite zaposlenih.Poznavanje zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja . obučiti i kontorlirati odvijanje dnevnih aktivnosti u skladištu gotovih proizvoda na kvalitetan i efikasan način u cilju što bolje iskorištenosti resursa. ambalaže i sirovina pri čemu vodi računa o rokovima isticanja.Implementirati pravila za uskladištenje gotovih proizvoda. .Poznavanje engleskog jezika (srednji nivo) . praćenje i analiziranje rezultata na dnevnoj.Pripremati i provoditi dnevne i periodične inventure kao i sravnjenja stanja u skladištu koje je obavezan i potpisati.

Odgovoran je za sprovoĎenje zahtjeva za izmjene statusa proizvoda.Poznavanje pravne regulative u transportu . . .Prati stanje u SAP.Provjerava tačnost ovjere dokumentacije koju razdužuje sa stanovišta potpisa i pečata Primaoca. .IV stepen stručne spreme . .u i uporeĎuje ga sa stvarnim stanjem.Redovno kreira dokumente za otpis i predlaže termine otpisa. .Poduzima korektivne akcije u slučaju nastalih šteta i lomova prouzrokovanih ljudskim faktorom.Analizira trenutno stanje (inventurne razlike. organizuje i nadgleda rad mehaničara i pomoćnih radnika u cilju što efikasnijeg obavljanja svakodnevnih dužnosti . 70 . što uključuje održavanje. Za svoj rad odgovoran je rukovodiocu logističkih operacija za periferna skladišta Uslovi: . .Definiše normative za pojedine operacije. održavanje i povlačenje rashladne opreme bude obavljeno na efikasan i kvalitetan način.Poznavanje engleskog jezika (rednji nivo) .Planira. škart. te praćenje i kontrola kretanja rashladnih ureĎaja na terenu i toka prateće dokumentacije. postavljanje i povlačenje rashladne opreme iz prodajnih objekata u cilju podržavanja prodajnih aktivnosti na tržištu.Kreiranje sistema distribucije i servisiranja rashladne opreme. ..Razvijanje cjelokupne infrastrukture vezane za rashladne ureĎaje u vlasništvu Kompanije. ambalaža) i predlaže mjere za unapreĎenje.Pregovaračke vještine . .Daje ovlaštenje upravljanja viličarima preko access card.Radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima RASHLADNI UREĐAJI Rukovodilac Sektora za rashladne ureĊaje (Cold Drink Supervisor) Broj izvršilaca: 1 Opis radnog mjesta: .a.Odgovoran je da instalacija.Sposobnost rada u timskom okruženju i rukovoĎenje ljudima . i da pri tome kupci budu zadovoljni.Inicira kreiranje zapisnika o škartu i odgovoran je za kreiranje fakture prema odgovornom licu.Osnovna poznavanje finansijkih alatki za praćenje i mjerenje procesa . otpisi. . popravku.Analitičnost i temeljitost .Znanje rada na računaru (MS Office) . .

.Odgovoran je da zaposlenici Sektora za rashladne ureĎaje budu obučeni u tehničkom smisli i u skladu s tim predlaže i primjenjuje tehničke treninge za svoje osoblje.Organizuje instaliranje opreme za specijalne dogadjaje na zahtjev drugih odjela .Znanje rada na računaru (MS Office) .Definiše potrebe i troškove u nabavci opreme i rezervnih dijelova .. kao i kvaliteta opreme .Minimalno VI stepen stručne spreme .Nadgleda kvalitet rada svojih mehaničara i pomoćnih radnika i reaguje na sve pritužbe kupaca Za svoj rad je odgovoran rukovodiocu Sektora logistike.Svakodnevno komunicira sa Regionalnim rukovodiocima prodaje i Rukovodiocima prodaje u cilju identificiranja mogućnosti za postavljanje rashladne opreme kod kupaca .Ažuriranje sistema SAP W2 kroz praćenje isparavnosti i iskorištenosti rashladne opreme i rezervnih dijelova. kompletiranje svih naloga i arhiviranje neophodne dokumentacije vodeći računa da su sve aktivnosti obavljene u skladu sa važećim procedurama i politikom Kompanije. u pregovorima sa dobavljačima rashladnih ureĎaja postigne najbolje moguće uslove u smislu cijena i uslova isporuke.Samoinicijativnost i analitičnost .Odgovoran je za voĎenje kompletne dokumentacije vezane za opremu i rezervne dijelove .Redovno kontrolira stanje opreme u smislu brojčanog i kvalitativnog stanja i usaglašava ga sa budžetom .Poznavanje engleskog jezika (srednji nivo) . 71 .Planira i kreira budžet za nabavku rashladne opreme na nivou kompletne operacije .Radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima Dispeĉer u sektoru za rashladne ureĊaje (Dispatcher for Cold drink) Broj izvršilaca:1 Opis radnog mjesta: .Odgovoran je da.Odgovoran je za Warehouse Spare Parts Management .Tehničko znanje potrebno za održavanje rashladne opreme .Koordinira rasporeĎivanje opreme za cijelu zemlju u cilju što bolje iskorištenosti postojeće opreme .Posjedovanje vozačke dozvole B kategorije . Uslovi: .Odgovoran je da baza podataka bude uvijek ažurirana i da su podaci u njoj tačni i da odgovaraju stanju na terenu . zajedno sa odjelima prodaje i nabave.Sposobnost planiranja i organiziranja .

VoĎenje evidencije o svim izvršenim opravkama i preventivnim mjerama održavanja i odlaganje svih zapisa o kvalitetu rada Sektora za rashladne ureĎaje u skladu sa važećim procedurama.Organizacione sposobnosti. Za svoj rad je odgovoran rukovodiocu Sektora za rashladne ureĎaje.Upravlja preventivnim održavanjem rashladne opreme uključujući i POM (post mix) .Osigura da su svi podaci relevatni odobreni i na odgovarajućem mjestu .Poznavanje engleskog jezika (srednji nivo) .Kontrola dokumentacije o aktivnostima vezanim za rashladnu opremu – instalacijama.Odgovoran je za tačnost podataka i izvještaje 72 .Pripremanje izvještaja o stanju u sistemu praćenja aktivnosti vezanih za rashladnu opremu.Upravlja pokretanjem i zatvaranjem svih procesa za rashladne ureĎaje vezanih za sami tok i zatvaranje radnih naloga .Komunikativnost i temeljitost .Odgovoran je za pravilno korištenje sistema (SAP) .Unos podataka o prijemu opreme i rezervnih dijelova u sistem praćenja rashladne opreme (SAP) . Uslovi: . pozornost na detalje . povlačenjima i održavanju opreme tako da se vodi računa da je dokumentacija kompletirana u skladu sa važećim procedurama .Znanje rada na računaru (MS Office) .Radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima Kontrolor nabave i stanja rashladne opreme (Equipment Control Clerk) Broj izvršilaca:1 Opis radnog mjesta: .Upravlja i prati odnos sa trećim licima za instalaciju/povlačenje opreme .RasporeĎuje CD tehničare na temelju teritorije i zadataka .Komunukacija sa kupcima . . izvršenim opravkama i utrošenim dijelovima .Monitoring dokumentacije o zaduženju zaposlenika Sektora za rashladne ureĎaje sa rezervnim dijelovima. kompletiranje i arhiviranje neophodne dokumentacije vodeći računa da su sve aktivnosti obavljene u skladu sa važećim procedurama i politikom Kompanije. . .Posjedovanje vozačke dozvole B kategorije .Minimalno IV stepen stručne spreme . .Pračenje i ažuriranje sistema SAPW2 za rashladnu opremu i rezervne dijelove.Pripremanje izvještaja o stanju u sistemu SAP W2 svih aktivnosti vezanih za rashladnu opremu i rezervne dijelove .Daje preporuke za poravak i donosi odluku o povlačenju opreme u skladu sa SLA .Priprema izvještaja o aktivnostima vezanim za rashladnu opremu evidentiranim u sistemu SAP za praćenje rashladne opreme..

Kontrolisanje sve dokumentacije koja prati kupovinu i prijem rashladne opreme.Unos podataka o meĎuskladišnim transportima rashladne opreme u sistem za praćenje (SAP) rashladne opreme vodeći računa da uneseni podaci odražavaju stvarno stanje i da je unos završen na najefikasniji način.VoĎenje računa da je sva oprema. povlačenjima i održavanju opreme tako da se vodi računa da je dokumentacija kompletirana u skladu sa važećim procedurama.Timski rad .Unos podataka o završenim aktivnostima u sistem za praćenje rashladne opreme (SAP) vodeći računa da uneseni podaci odražavaju stvarno stanje i da je unos završen na najefikasniji način..Planiranje utroška rezervnih dijelova i blagovremeno izvještavanje o utrošku te sugerisanje nabavke .Odgovoran je za azuriranje matičnih podataka za opremu (rashladni ureĎaji) . a u najkraćem roku.IV stepen stručne spreme .Pozornost na detalje .Izvještavanje pretpostavljenog o svim izvršenim opravkama i održavanju . . . rezervni dijelovi.Poštivanje standarda instalacije opreme u smislu pozicioniranja i tehničke bezbjednosti prilikom instaliranja opreme .Znanje rada na računaru (MS Office) . .Radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima Tehniĉar za odrţavanje rashladne opreme (Cold Drink Maintenance Tehnician) Broj izvršilaca:1 Opis radnog mjesta: . koja se zaprima u skladištu Kompanije .Kontrola dokumentacije o aktivnostima vezanim za rashladnu opremu – instalacijama. a u najkraćem roku. i sredstva za rad kojim on raspolaže u dobrom stanju 73 . Uslovi: . a na najefikansiji način i uz minimalne troškove .Preventivno održavanje opreme rashladnih ureĎaja u skladu sa preventivnim planom održavanja . Za svoj rad je odgovoran rukovodiocu Sektora za rashladne ureĎaje.Komunikacijske vještine .Instruiranje kupaca i svih korisnika opreme rashladnih ureĎaja kako se ova oprema koristi i svakodnevno održava .VoĎenje evidencije o svim izvršenim opravkama i preventivnim mjerama održavanja i odlaganje svih zapisa o kvalitetu rada sektora za rashladne ureĎaje u skladu sa važećim procedurama.Održavanje rashladne opreme u skladu sa standardima Kompanije vodeći računa o raspoloživim resursima.

Održava rashladnu opremu u skladu sa standardima Kompanije vodeći računa o raspoloživim resursima. a na najefikansiji način i uz minimalne troškove .Instalira i povlači rashladnu opremu i svijetleće reklame. rezervni dijelovi.Vodi računa da je sva oprema.Za svoj rad odgovoran je rukovodiocu Sektora za rashladne ureĎaje.Orijentiranost ka kupcima .IV stepen stručne spreme .ObezbjeĎuje da je sva dokumentacija koja prati instalaciju i povlačenje opreme rashladnih ureĎaja ispunjena i ovjerena na propisan način . Uslovi: .Radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima Mehaniĉar rashladne opreme (Cold Drink Mechanic) Broj izvršilaca: 5 Opis radnog mjesta: .Instruira kupce i sve korisnike opreme rashladnih ureĎaja kako se ova oprema koristi i svakodnevno održava .Planira utrošak rezervnih dijelova i blagovremeno izvještava o istom i sugeriše nabavku .IV stepen stručne spreme .Vozačka dozvola “B” i “C” kategorije .Vozačka dozvola “B” i “C” kategorije .Inicijativa i tehničko znanje .Izvještava pretpostavljenog o svim izvršenim opravkama i održavanju .Poštuje standarde instalacije opreme u smislu pozicioniranja i tehničke bezbjednosti .Orijentiranost ka kupcima . te svu drugu opremu koja je u nadležnosti službe rashladnih ureĎaja .Inicijativa i tehničko znanje .Radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima Pomoćni radnik u Sektoru za rashladne ureĊaje (Cold Drink Support Helper) Broj izvršilaca: 1 Opis radnog mjesta: 74 . i sredstva za rad kojim on raspolaže u dobrom stanju Za svoj rad odgovoran je tehničaru za održavanje rashladne opreme Uslovi: .

Povlačenje rashladne opreme i svijetlećih reklama te sve druge opreme koja je u nadležnosti službe rashladnih ureĎaja .VoĎenje računa da se svi eventualni kvarovi na opremi otklanjaju na što efikasniji način. sigurnosne stokove. .Organizovanje i vodjenje odjela za planiranje . ABC klasifikaciju. . korekcija master data) Za svoj rad odgovoran je direktoru Odjela sistema proizvodnje i snadbjevanja Uslovi: . skladišta i distribucije .Inicijativa i tehničko znanje .Priprema i distribucija izvještaja o ostvarenim rezultatima. te kontrola stokova sirovina i gotovih proizvoda .IV stepen stručne spreme .Radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima SEKTOR PLANIRANJA Rukovodilac Sektora za planiranje (Planning Manager) Broj izvršilaca:1 Opis radnog mjesta: . uključujući planiranje proizvodnje i uvoz gotovih proizvoda.VII stepen stručne spreme 75 .Orijentiranost ka kupcima .Optimalno planiranje korištenja kapaciteta proizvodnje.Planiranje nabavke sirovina i proizvodnje preforma. a na najefikansiji način i uz minimalne troškove .Kontrola i setovanje osnovnih parametara za planiranje u SAP-u. Uslovi: .Obezbjedjenje sistemske podrške (kodovi za nove proizvode. u što kraćem vremenu i uz minimalne troškove Za svoj rad je odgovoran rukovodiocu Sektora za rashladne ureĎaje.Održavanje rashladne opreme u skladu sa standardima Kompanije vodeći računa o raspoloživim resursima.Instalacija rashladne opreme i svijetlećih reklama te sve druge opreme koja je u nadležnosti službe rashladnih ureĎaja . uključujući brzine linija.Održavanje stokova sirovina i gotovih proizvoda na planiranom nivou ..Kontrola provodjenja aktivnosti.Vozačka dozvola “B” i “C” kategorije .Vodjenje komercijalizacije proizvoda s logističkog aspekta . izrada analiza o odstupanjima od planiranih rezultata . SNP mrežu i sl.

VI stepen stručne spreme . procjena potrebnih stokova. kreiranje i e-mail distribucija izvještaja praćenja proizvodnje ( Production Tracking Report ) .Znanje rada na računaru (MS Office-a i SAP-a) .Usaglašavanje potrebnih volumena i dinamike isporuke sa odjelima Prodaje i Marketinga prilikom komercijalizacije ili aktivacije.Planiranje proizvodnje i uvoza gotovih proizvoda .- Znanje rada na računaru (MS Office-a i SAP) Poznavanje engleskog jezika (profesionalni nivo) Sistematičnost i analitičnost Sposobnost planiranja Sposobnost prosuĎivanja i donošenja odluka Komunikacijske vještine Bazično poznavanje principa finansijskog poslovanja Radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima Struĉnjak za planiranje proizvodnje (SNP & PPDS planner) Broj izvršilaca: 1 Opis radnog mjesta: .Kontrola i setovanje osnovnih parametara za planiranje u SAP-u. marketinga proizvodnje i nabavke .Sedmično planiranje proizvodnje na Production Planning & Detail Schedulling nivou.Komunikacijske vještine . uključujući otvaranje radnih naloga. uključujući ABC klasifikaciju i sigurnosne stokove .Podržavanje i razvijanje BMS-a . putem S&OP sastanka i Consensus Plana. Za svoj rad odgovoran je rukovodiocu Sektora za planiranje.Sposobnost planiranja .Komercijalizacija proizvoda – priprema analiza. Uslovi: .Sistematičnost i analitičnost .Praćenje stokova gotovih proizvoda . sedmično i mjesečno praćenje pokrića gotovih proizvoda .Sposobnost prosuĎivanja i donošenja odluka .Koordinacija aktivnosti sektora planiranja sa aktivnostima odjela: prodaje. izvještavanje .Dnevno.Poznavanje engleskog jezika (srednji nivo) .Analize proizvodnih i prodajnih rezultata.Radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima 76 . praćenje njihove realizacije i njihovo tehničko kompletiranje .Mjesečno i sedmično planiranje proizvodnje na Supply Planning Network nivou .

Planer nabavke sirovina (Raw Materials Planner) Broj izvršilaca: 1 Opis radnog mjesta: - Planiranje proizvodnje i uvoza gotovih proizvoda - Praćenje stokova gotovih proizvoda - Podržavanje i razvijanje BMS-a - Koordinacija aktivnosti sektora planiranja sa aktivnostima odjela: prodaje, marketinga proizvodnje i nabavke - Sedmično planiranje proizvodnje na Production Planning & Detail Schedulling nivou, uključujući otvaranje radnih naloga, praćenje njihove realizacije i njihovo tehničko kompletiranje. - Priprema, analiza i procjena potrebnih zaliha gotovih proizvoda - Dnevno, sedmično i mjesečno praćenje pokrića gotovih proizvoda. - Planiranje potreba za sirovinama u skladu sa važećim proizvodnim planom - Praćenje stanja zaliha sirovina i procjena nivoa zaliha koje osiguravaju kontinuiranu proizvodnju - Praćenje vrijednosti zaliha sirovina u odnosu na vrijednosti utvrĎene poslovnim planom te aktualnim poslovnim pokazateljima - Priprema i distribucija izvještaja o ostvarenim rezultatima, izrada analiza o odstupanjima od planiranih rezultata. - Na zahtjev direktno nadreĎenog i u skladu sa potrebama Kompanije obavlja i druge poslove Za svoj rad odgovoran je rukovodiocu Sektora za planiranje. Uslovi: - VI stepen stručne spreme - Znanje rada na računaru (MS Office-a i SAP-a) - Poznavanje engleskog jezika - Poznavanje poslovnih procesa unutar Društva - Sposobnost planiranja - Sposobnost prosuĎivanja i donošenja odluka - Komunikacijske vještine - Radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima

SEKTOR PROIZVODNJE I ODRŢAVANJA

Rukovodilac Sektora proizvodnje (Production Manager) Broj izvršilaca: 1 77

Opis radnog mjesta: - Planiranje proizvodnih procesa, organizovanje i voĎenje tima proizvodnje u skladu sa zahtjevima i standardima CCHBC i TCCQS, planiranje i kontrola provoĎenja planiranih aktivnosti, voĎenje i usavršavanje ljudskih resursa - Podržavanje i razvijanje BMS-a, te uspostavljanje sistema kontinuiranog poboljšanja poslovnih procesa, uključujući pripremu, implementaciju i kontrolu primjene procedura - VoĎenje različitih projekata proizvodnje u okviru punionice u cilju optimizacije svih resursa - Usaglašavanje i kontrola sedmičnih planova proizvodnje sa službom planiranja - Planiranje aktivnosti vezanih za čišćenje, sanitaciju i dezinfekciju proizvodnih pogona - Razvoj optimalne organizacione strukture u saradnji sa nadreĎenim, uključujući uspostavljanje neophodnog broja organizacionih cjelina, definisanje potrebnih vještina za pojedina radna mjesta i odredjivanje brojnosti pojedinih odjela - sirovina, potrošnih materijala, radne odjeće i sredstava zaštite na radu - Uspostavljanje efikasnog sistema komunikacije i izvještavanja izmedju različitih timova Za svoj rad odgovoran je direktoru Odjela sistema proizvodnje i snadbijevanja. Uslovi: - VII stepen stručne spreme (mašinskog/elektrotehničkog smjera) - Znanje rada na računaru (MS Office) - Poznavanje engleskog jezika (profesionalni nivo) - Sposobnost voĎenja grupe ljudi - Sposobnost planiranja i organiziranja - Sposobnost prosuĎivanja i donošenja odluka - Sistematičnost i analitičnost kao i izvanredno razumijevanje troškova - Bazično poznavanje mehanike, elektrike/elektronike i preventivnog primjenjivog u industriji napitaka - Samoinicijativnost - Komunikacijske, pregovaračke i prezentacijske vještine - Visok stupanj tehničkog znanja proizvodnih procesa - Radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima

održavanja

Koordinator proizvodnje (Production Coordinator) Broj izvršilaca: 1 Opis radnog mjesta: - Organizovanje rada proizvodnje u smjeni; ObezbjeĎenje kontinuiranog dotoka sirovina i ambalaže iz skladišta potrebnih za proizvodnju. - Praćenje rada u proizvodnji i definisanje korektivnih mjera za povećavanje efikasnosti i poboljšanje iskorištenja sirovina i hemikalija; praćenje i procjena nivoa obučenosti radnika. - Implementacija procedura i uputstava u proizvodnji.

78

- Koordinacija rada proizvodnje sa radom službi QA, održavanja i skladišta, te kontrola izvršenja zadataka u toku proizvodnog procesa. - Nadgledanje, kontrola i ocjena rada svih zaposlenika u skladu sa pravilima i procedurama Kompanije. - Nadgledanje sprovoĎenja operativnih procedura, mjera zaštite na radu, provoĎenja sanitarnih standarda i radne discipline. - Administriranje, planiranje i obučavanje radne snage u proizvodnji - Izvještavanje i analiza rezultata, predlaganje mjera za poboljšanje i otklanjanje nedostataka u proizvodnji. - Planiranje nabave, praćenje potrošnje i troškova, te administracija hemikalija. - Upravljanje sezonskim radnicima, uključujući njihovo upoznavanje sa procesima, planiranje i egzekuciju obuke, raspored smjena, obračun radnih sati i troškove. - Upravljanje radnicima trećih lica koji serv isiraju potrebe proizvodnje. - Upravljanje skladištem sirovina proizvodnje, uključujući SAP adinistraciju i pripremu zapisnika o otpisu. - Provodjenje redovne GMP kontrole i priprema odgovarajučih korektivnih mjera za kontinualno unaprjedjenje. Za svoj rad odgovoran je rukovodiocu Sektora za proizvodnju. Uslovi: - VI stepen stručne spreme - Znanje rada na računaru (MS Office) - Poznavanje engleskog jezika (srednji nivo) - Sposobnost voĎenja grupe ljudi - Sposobnost planiranja i organiziranja - ProsuĎivanje i donošenje odluka - Sistematičnost i analitičnost - Radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima Koordinator procesa kontinuiranog poboljšanja (EATB Coordinator) Broj izvršilaca: 1 Opis radnog mjesta: - Prikupljanje podataka o proizvodnji, priprema i obrada podataka u elektronskoj formi, priprema analiza i izvještaja o radu proizvodnje - Praćenje i administracija osnovnih EAtB procesa i sistema. Aktivno učestvovanje u procesu optimizacije promjena formata i KAIZEN-a. Arhiviranje i voĎenje zapisnika sa satanaka u Proizvodnji. Praćenje i administriranje dokumenata vezanih za EAtB. - Organizovanje i praćenje treninga iz oblasti proizvodnje i Lean Manufacturing-a - Održavanje, čuvanje i arhiviranje dokumentacije na propisani način - Prikupljanja podataka od operatera o potrebama za remontom & preventivnim održavanjem od strane odjela održavanja 79

Znanje engleskog jezika.Prijava kvara na liniji službi održavanja kao i prikupljanje i dostava podataka o kvarovima nadreĎenima . .VoĎenje stanja jednog od skladišta u proizvodnji te priprema zapisnika o otpisu sirovina .ObezbjeĎenje kontinuiranog dotoka sirovina iz skladišta potrebnih za proizvodnju .Organizovanje nesmetanog dotoka ambalaže . kontrola i ocjena rada operatera i sirupista u skladu sa pravilima i procedurama Kompanije . Uslovi: .Predaja gotovog proizvoda u skladište .VI stepen stručne spreme (tehničkog smjera) .Praćenje parametara kontrole kvaliteta i usaglašavanje sa parametrima koje dostavlja laboratorija .Bilježenje radnih i prekovremenih sati zaposlenih .Praćenje rada u proizvodnji i definisanje korektivnih mjera za povećavanje efikasnosti i poboljšanje iskorištenja sirovina . provoĎenja sanitarnih standarda i radne discipline . SAP) . održavanja i skladišta .Nadgledanje. PRMS. Uslovi: 80 .Organizovanje proizvodnog procesa u skladu s važećim planom proizvodnje .Analitičke sposobnosti . prijem i kontrola sirovina.Rad u timu VoĊa smjene I u proizvodnji (Production Shift Leader I) Broj izvršilaca: 1 Opis radnog mjesta: .Analiza rezultata.Osnove poznavanja proizvodnih procesa .Koordinacija rada proizvodnje sa radom kontrole kvaliteta.Bazična znanja iz oblasti materijalnog knjigovodstva .Rad na PC (Office.. potrebnih za proizvodnju .Usaglašavanje prioriteta radova na remontu sa odjelom održavanja Za svoj rad odgovoran je rukovodiocu Sektora proizvodnje.Nadgledanje sprovoĎenja operativnih procedura.Organizovanje rada proizvodnje u smjeni .Trebovanje.Poznavanje osnovnih statističkih metoda .Vodjenje i administracija smjenskih sastanaka kao i KAIZEN sesija Za svoj rad odgovoran je rukovodiocu Sektora proizvodnje. mjera zaštite na radu. predlaganje mjera za poboljšanje i otklanjanje nedostataka u proizvodnji .Sposobnost planiranja .

potrebnih za proizvodnju .Poštivanje svih važećih propisa. internih procedura i uputstava kompanije .IV ili V stepen stručne spreme (mašinskog/elektrotehničkog smjera) .Analiza rezultata.Bilježenje radnih i prekovremenih sati zaposlenih .ProsuĎivanje i donošenje odluka .Sistematičnost i analitičnost 81 .Prijava kvara na liniji službi održavanja.Poznavanje engleskog jezika (srednji nivo) .Nadgledanje provoĎenja mjera zaštite na radu od strane svih zaposlenih u proizvodnji .Kontrola izvršenja zadataka u toku proizvodnog procesa . predlaganje mjera za poboljšanje i otklanjanje nedostataka u proizvodnji .Sposobnost voĎenja grupe ljudi .ObezbjeĎenje kontinuiranog dotoka sirovina iz skladišta potrebnih za proizvodnju .Vodjenje i administracija smjenskih sastanaka kao i KAIZEN sesija Za svoj rad odgovoran je rukovodiocu Sektora proizvodnje.Predaja gotovog proizvoda u skladište .Organizovanje rada proizvodnje u smjeni .Organizovanje nesmetanog dotoka ambalaže . prijem i kontrola sirovina.Koordinacija rada proizvodnje sa radom kontrole kvaliteta.Organizovanje proizvodnog procesa u skladu s važećim planom proizvodnje .Znanje rada na računaru (MS Office) .kao i prikupljanje i dostava podataka o kvarovima nadreĎenima .Praćenje rada u proizvodnji i definisanje korektivnih mjera za povećavanje efikasnosti i poboljšanje iskorištenja sirovina .- IV ili V stepen stručne spreme (mašinskog/elektrotehničkog smjera) Znanje rada na računaru (MS Office) Poznavanje engleskog jezika (srednji nivo) Sposobnost voĎenja grupe ljudi Sposobnost planiranja i organiziranja ProsuĎivanje i donošenje odluka Sistematičnost i analitičnost Radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima VoĊa smjene II u proizvodnji (Production Shift Leader II) Broj izvršilaca: 3 Opis radnog mjesta: .Sposobnost planiranja i organiziranja . održavanja i skladišta . Uslovi: .VoĎenje stanja jednog od skladišta u proizvodnji te priprema zapisnika o otpisu sirovina .Trebovanje.Praćenje parametara kontrole kvaliteta i usaglašavanje sa parametrima koje dostavlja laboratorija .Izvještavanje o radu proizvodnje .

Praćenje parametara kontrole kvaliteta i usaglašavanje sa parametrima koje dostavlja laboratorija ..IV ili V stepen stručne spreme (mašinskog/elektrotehničkog smjera) .Radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima Operater u proizvodnji (Production Operator) Broj izvršilaca: -10 Opis radnog mjesta: .Radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima VoĊa smjene III u proizvodnji (Production Shift Leader III) Broj izvršilaca: 1 Opis radnog mjesta: .Izvještavanje o radu proizvodnje .Znanje rada na računaru (MS Office) . štelovanje mašine u propisanom obimu 82 .ObezbjeĎenje kontinuiranog dotoka sirovina iz skladišta potrebnih za proizvodnju .Poznavanje engleskog jezika (srednji nivo) .Upravljanje mašinom za pranje boca. etiketiranje ili sekundarno pakovanje na liniji za punjenje karboniziranih bezalkoholnih pića .Koordinacija rada proizvodnje sa radom kontrole kvaliteta.Nadgledanje provoĎenja mjera zaštite na radu od strane svih zaposlenih u proizvodnji .kao i prikupljanje i dostava podataka o kvarovima nadreĎenima . internih procedura i uputstava kompanije .Vodjenje i administracija smjenskih sastanaka kao i KAIZEN sesija Za svoj rad odgovoran je rukovodiocu Sektora proizvodnje.Poštivanje svih važećih propisa.Prijava kvara na liniji službi održavanja.ProsuĎivanje i donošenje odluka .Kontrola izvršenja zadataka u toku proizvodnog procesa .Sistematičnost i analitičnost .Predaja gotovog proizvoda u skladište .Organizovanje rada proizvodnje u smjeni .Bilježenje radnih i prekovremenih sati zaposlenih .Sposobnost voĎenja grupe ljudi . Uslovi: . održavanja i skladišta .Sposobnost planiranja i organiziranja .Zamjena formatnih dijelova.

Popunjavanje obrazaca za prijavu kvarova na mašinama kojim upravlja .Kontrola proizvoda na proizvodnoj traci. regulisanje parametara rada mašine radi postizanja kvaliteta gotovih proizvoda u skladu sa zahtijevanim standardima .Punjenje spremišta čepovima. Uslovi: .Kontrola proizvoda na proizvodnoj traci.IV stepen stručne spreme (mašinskog/elektrotehničkog smjera) . . poštivanje svih Environmental procedura i uputstava.ProvoĎenje preventivnog održavanja opreme. . asisitiranje mehaničarima prilikom popravki i godišnjeg remonta.Poželjno je prethodno radno iskustvo u proizvodnji .Sanitacija proizvodne opreme po planu sanitacije kao i svakodnevno vanjsko pranje opreme i proizvodnog prostora .Rad na punjaču i mikseru koji miješa sirup sa karboniziranom vodom i puni boce gotovim proizvodom. kao i o svim promjenama u kvalitetu proizvoda.Redovno informisanje nadreĎenog o svim nastalim promjenama na mašini u toku proizvodnje. kao i o svim promjenama u kvalitetu proizvoda . .Aktivno učešće na smjenskim sastancima. sirovine koje koristi i kvalitet gotovih proizvoda u domenu operacija za koje je odgovoran . 83 .Poznavanje tehnološkog procesa proizvodnje pića i odgovarajućih standarda kvaliteta . . .Zamjena formatnih dijelova.Operater II snosi materijalnu odgovornost za opremu kojom upravlja.Radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima Operater na punjaĉu (Filler Operator) Broj izvršilaca: 5 Opis radnog mjesta: .Kontrola Brix-a i sadržaja CO2 u skladu s propisanom frekvencijom. regulisanje parametara rada mašine radi postizanja kvaliteta gotovih proizvoda u skladu sa zahtijevanim standardima . štelovanje mašine u propisanom obimu.Sanitacija proizvodne opreme po planu sanitacije kao i svakodnevno vanjsko pranje opreme i proizvodnog prostora.Organizovanje svih aktivnosti tako da minimiziraju eventualne negativne uticaje na okolinu. . te KAIZEN sesijama .Provjera pakovanja (nivoa punjenja i kvaliteta pakovanja) u cilju otkrivanja nedostataka . .Operater II organizuje svoje aktivnosti tako da minimiziraju eventualne negativne uticaje na okolinu Za svoj rad odgovoran je voĎi smjene u proizvodnji . .Redovno informisanje voĎe smjene u proizvodnji o svim nastalim promjenama na mašini u toku proizvodnje. te formulara za primopredaju smjena .Provjera pakovanja (nivoa punjenja i kvaliteta pakovanja) u cilju otkrivanja nedostataka. ..Upotreba sirovina na efikasan i ekonomičan način.

Kontrola težine sekcija PET boca u skladu s propisanom frekvencijom . PET i NRGB boca na sedmičnoj osnovi.Snosi materijalnu odgovornost za opremu kojom upravlja. asisitiranje mehaničarima prilikom popravki i godišnjeg remonta .Radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima 84 . sirovine koje koristi i kvalitet gotovih proizvoda u domenu operacija za koje je odgovoran. Uslovi: . orjentirki i depaletizeru.IV stepen stručne spreme (mašinskog/elektrotehničkog smjera) .Organizovanje inventure skladišta preforma.Prijava napuhanih boca skladištu preko SAP-a ..Čišćenje mašina u skladu s planom kao i svakodnevno vanjsko pranje opreme i proizvodnog prostora .Rad na mašinama za puhanje PET boca.Vodjenje propisane operativne dokumentacije (obezbjedjenje sljedivosti) .Zamjena formatnih dijelova. štelovanje mašine u propisanom obimu . punjenje orjentirke bocama . postavljanje paleta sa NRGB bocama na depaletizer.ProvoĎenje preventivnog održavanja opreme. upravljanje vazdušnim transportom .IV stepen stručne spreme (mašinskog/elektrotehničkog smjera) .Punjenje koševa preformom.Izvodjenje burst testa u skladu s propisanom frekvencijom .Kontrola boca na vazdušnom transportu. Uslovi: .Redovno informisanje nadreĎenog o svim nastalim promjenama na mašini u toku proizvodnje. sirovine koje koristi i kvalitet gotovih proizvoda u domenu operacija za koje je odgovoran Za svoj rad odgovoran je voĎi smjene I u proizvodnji.Poznavanje tehnološkog procesa proizvodnje pića i odgovarajućih standarda kvaliteta . kao i o svim promjenama u kvalitetu proizvoda .Radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima Operater na PET liniji – puhaĉ (Pet Blowing Operator) Broj izvršilaca: 3 Opis radnog mjesta: .Poznavanje tehnološkog procesa proizvodnje pića i odgovarajućih standarda kvalitet . Za svoj rad odgovoran je voĎi smjene u proizvodnji . priprema podataka za zapisnike o otpisu .Snosi materijalnu odgovornost za opremu kojom upravlja. regulisanje parametara gotovih PET boca u skladu sa standardima kvalitete .

Redovno informisanje nadreĎenih o svim nastalim promjenama na mašini u toku proizvodnje.Čišćenje mašine u skladu s planom kao i svakodnevno čišćenje opreme i proizvodnog prostora.Potrebno iskustvo u istim ili sličnim poslovima. CIP postrojenju. Za svoj rad odgovoran je voĎi smjene I u proizvodnji. kvaliteta i skladišta kako bi se sve aktivnosti obavljale na efikasan način. . preduzimanje mjera za osiguranje uslova rada. održavanju. podešavanje i zamjena formatnih dijelova i održavanje mašine za proizvodnju preforma HUSKY u propisanom obimu .Poznavanje tehnološkog procesa proizvodnje pića i odgovarajućih standarda kvalitet . Poželjno je pozvanje standarda kao što je (DIN.IV stepen stručne spreme (mašinskog/elektrotehničkog smjera) . ISO i ANSI). defektaža i izvršavanje brzih popravki kako bi se osigurao kontinuiran rad opreme .Saradnja sa radnicima u proizvodnji.Priprema jednostavnih i finalnih sirupa .Preventivno održavanje mašine.Prijava proizvodnje preforma skladištu kroz SAP.Upravljanje postrojenjem za obradu vode.Poštivanje propisanih sanitarnih mjera 85 .Poduzimanje aktivnosti koje obezbjeĎuju siguran i pouzdan rad proizvodne i pratece opreme u punionici. CIP postrojenjem i bunarskim postrojenjem . .Kontrola kvaliteta proizvedenih preforma . u najkraćem roku i uz minimalne troškove. kao i o svim promjenama u kvalitetu proizvoda.Poštivanje i implementacija svih uputstava i procedura Kompanije . Operater u sirupani I (Syrup Process Operator I) Broj izvršilaca: 2 Opis radnog mjesta: .Rad na koncentrat stanici.Struĉnjak za upravljanje mašinom za proizvodnju PET preformi (PET Injection Specialist) Broj izvršilaca: 3 Opis radnog mjesta: .Poštivanje odredbi zakona i Pravilnika o zaštiti na radu i korištenje sredstava za zaštitu na radu .Rad.Upravljanje mašinom za proizvodnju PET preformi i prateće opreme . podnošenje izvještaja o svim poduzetim aktivnostima. . upravljanje. praćenje stanja preformi u skladištu ProvoĎenje planiranih preventivnih mjera u održavanju proizvodne i prateće opreme. kontimolu. postrojenju za obradu vode . tankovima za pripremu sirupa. Uslovi: . .

obezbjedjenje parametara u skladu sa standardima kvalitete . obezbjedjenje parametara u skladu sa standardima kvalitete .ProvoĎenje preventivnog održavanja opreme. CIP postrojenju. te svih drugih parametara koji su relevantni za pripremu sirupa i proces sanitacije .Sanitacija proizvodne opreme po planu sanitacije kao i svakodnevno vanjsko pranje opreme i proizvodnog prostora . kao i o svim promjenama u kvalitetu proizvoda 86 .Snosi materijalnu odgovornost za opremu kojom upravlja.Provjera temperature vode i lužine.. te kvaliteta tretirane vode .Poznavanje engleskog jezika (početnik nivo) . kontimolu. sirovine koje koristi i kvalitet gotovih proizvoda u domenu operacija za koje je odgovoran Za svoj rad odgovoran je voĎi smjene u proizvodnji.Upravljanje postrojenjem za obradu vode.Poželjno je prethodno radno iskustvo u proizvodnji Operater u sirupani II (Syrup Proces Operator II) Broja izvršilaca: 2 Opis radnog mjesta: . održavanje odgovarajućih sanitarnih uslova kao i vodjenje odgovarajuće dokumentacije .Rad na koncentrat stanici.ProvoĎenje preventivnog održavanja opreme.Kontrola proizvedenih sirupa.Redovno informisanje nadreĎenog o svim nastalim promjenama na mašini u toku proizvodnje.Poznavanje tehnološkog procesa proizvodnje pića i odgovarajućih standarda kvalitet . Uslovi: . CIP postrojenjem i bunarskim postrojenjem.Priprema jednostavnih i finalnih sirupa .Kontrola potrošnje i dopunjavanje potrebnih hemikalija za postrojenje za tretman vode i CIP . postrojenju za obradu vode . asisitiranje mehaničarima prilikom popravki i godišnjeg remonta . te svih drugih parametara koji su relevantni za pripremu sirupa i proces sanitacije .Kontrola nivoa sirove i tretirane vode u tankovima. tankovima za pripremu sirupa. te kvaliteta tretirane vode .Redovno informisanje voĎi smjene u proizvodnji o svim nastalim promjenama na mašini u toku proizvodnje.Kontrola nivoa sirove i tretirane vode u tankovima.Znanje rada na računaru (MS Office) .Kontrola proizvedenih sirupa.Kontrola potrošnje i dopunjavanje potrebnih hemikalija za postrojenje za tretman vode i CIP . kao i o svim promjenama u kvalitetu proizvoda .IV stepen stručne spreme (mašinskog/elektrotehničkog smjera) . asisitiranje mehaničarima prilikom popravki i godišnjeg remonta .Provjera temperature vode i lužine.

asisitiranje mehaničarima prilikom popravki i godišnjeg remonta .Kontrola potrošnje i dopunjavanje potrebnih hemikalija za postrojenje za tretman vode i CIP .Znanje rada na računaru (MS Office) .Snosi materijalnu odgovornost za opremu kojom upravlja. Uslovi: .Poželjno je prethodno radno iskustvo u proizvodnji Operater u sirupani III (Syrup Proces Operator III) Broj izvršilaca: 2 Opis radnog mjesta: . kontimolu.IV stepen stručne spreme (mašinskog/elektrotehničkog smjera) .Rad na koncentrat stanici..Poznavanje engleskog jezika (početnik nivo) .IV stepen stručne spreme (mašinskog/elektrotehničkog smjera) .Poznavanje engleskog jezika (početnik nivo) .Redovno informisanje nadreĎenog o svim nastalim promjenama na mašini u toku proizvodnje.Kontrola nivoa sirove i tretirane vode u tankovima.Snosi materijalnu odgovornost za opremu kojom upravlja. obezbjedjenje parametara u skladu sa standardima kvalitete . Uslovi: .Provjera temperature vode i lužine. CIP postrojenju.Kontrola proizvedenih sirupa.ProvoĎenje preventivnog održavanja opreme. sirovine koje koristi i kvalitet gotovih proizvoda u domenu operacija za koje je odgovoran Za svoj rad odgovoran je voĎi smjene u proizvodnji.Učestvovanje u procesu zamjene dijelova na procesnoj opremi . sirovine koje koristi i kvalitet gotovih proizvoda u domenu operacija za koje je odgovoran Za svoj rad odgovoran je voĎi smjene u proizvodnji. tankovima za pripremu sirupa.Sanitacija proizvodne opreme po planu sanitacije kao i svakodnevno vanjsko pranje opreme i proizvodnog prostora .Poznavanje tehnološkog procesa proizvodnje pića i odgovarajućih standarda kvaliteta . postrojenju za obradu vode . te svih drugih parametara koji su relevantni za pripremu sirupa i proces sanitacije .Poželjno je prethodno radno iskustvo u proizvodnji 87 .Znanje rada na računaru (MS Office) .Poznavanje tehnološkog procesa proizvodnje pića i odgovarajućih standarda kvaliteta . te kvaliteta tretirane vode . kao i o svim promjenama u kvalitetu proizvoda .

Provjera pakovanja (nivoa punjenja i kvaliteta pakovanja) u cilju otkrivanja nedostataka . kao i prilikom sanitacije. upravljanje mašinom za pranje boca. etiketiranje ili sekundarno pakovanje na liniji za punjenje karboniziranih bezalkoholnih pića i mineralne vode .Pružanje pomoći operaterima na proizvodnim linijama i sirupistima tokom proizvodnog procesa.Radnik u proizvodnji (Production Worker) Broj izvršilaca: 9 Opis radnog mjesta: .Pružanje pomoći operaterima na proizvodnim linijama i sirupistima tokom proizvodnog procesa. te upravljanje mašinama za pranje boca.Obuka do nivoa prihvatljivog učinka. zamjene formatnih dijelova ili remonta . etiketiranje ili sekundarno pakovanje na liniji za punjenje karboniziranih bezalkoholnih pića i mineralne vode .Kontrola proizvoda na proizvodnoj traci.junior (Production Worker Junior) Broj izvršilaca: 3 Opis radnog mjesta: .Redovno informisanje voĎe smjene u proizvodnji o svim nastalim promjenama na mašini u toku proizvodnje. zamjene formatnih dijelova ili remonta .Poznavanje tehnološkog procesa proizvodnje pića i odgovarajućih standarda kvalitet . regulisanje parametara rada mašine radi postizanja kvaliteta gotovih proizvoda u skladu sa zahtijevanim standardima .Sanitacija proizvodne opreme po planu sanitacije kao i svakodnevno vanjsko pranje opreme i proizvodnog prostora . Uslovi: . regulisanje parametara rada mašine radi postizanja kvaliteta gotovih proizvoda u skladu sa zahtijevanim standardima .IV stepen stručne spreme (mašinskog/elektrotehničkog smjera) .Poštivanje odredbi zakona i Pravilnika o zaštiti na radu i korištenje sredstava za zaštitu na radu .Sanitacija proizvodne opreme po planu sanitacije kao i svakodnevno vanjsko pranje opreme i proizvodnog prostora .Poštivanje odredbi zakona i Pravilnika o zaštiti na radu i korištenje sredstava za zaštitu na radu .Tokom sezone.Kontrola proizvoda na proizvodnoj traci.Poželjno je prethodno radno iskustvo u proizvodnji Radnik u proizvodnji . ili po potrebi. kao i prilikom sanitacije.Provjera pakovanja (nivoa punjenja i kvaliteta pakovanja) u cilju otkrivanja nedostataka 88 . kao i o svim promjenama u kvalitetu proizvoda Za svoj rad odgovoran je voĎi smjene u proizvodnji.

Obavljanje svih pomoćnih poslova kako bi proizvodni procesi tekli neometano i efikasno. a u skladu sa važećim procedurama i uputstvima Društva. . kao i o svim promjenama u kvalitetu proizvoda Za svoj rad odgovoran je voĎi smjene u proizvodnji.Popunjavanje obrazaca za prijavu kvarova na mašinama na kojim se obučava/radi Za svoj rad odgovoran je voĎi smjene u proizvodnji. .. kao i prilikom sanitacije i zamjene dijelova.Odgovora za vodjenje potrebne proizvodne dokumentacije.IV stepen stručne spreme (mašinskog/elektrotehničkog smjera) .Učestvuje u pružanju pomoći operaterima na proizvodnim linijama. kao i svakodnevno vanjsko pranje opreme i proizvodnog prostora. kao i o svim promjenama u kvalitetu proizvoda. .Redovno informisanje voĎi smjene u proizvodnji o svim nastalim promjenama na mašini u toku proizvodnje. .Poželjno je prethodno radno iskustvo u proizvodnji Praktikant u proizvodnji (Production Trainee) Broj izvršilaca: 2 Broj izvršilaca se mjenja u skladu sa potrebama proizvodnog procesa. Uslovi: . .Učestvuje u procesu rada na mašinama pod nadzorom obučenih operatera te višemjesečni samostalan rad na mašini do postizanja punog učinka.Radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima 89 . u skladu s planom. .IV stepen stručne spreme (mašinskog/elektrotehničkog smjera) . . .Redovno informisanje voĎe smjene u proizvodnji o svim nastalim promjenama na mašini u toku proizvodnje.Kontrola proizvoda na proizvodnoj traci u cilju regulisanja parametara rada mašine i otkrivanja potencijalnih nedostataka. Uslovi: .Poznavanje tehnološkog procesa proizvodnje pića i odgovarajućih standarda kvalitet .Održavanje higijene i sanitacija proizvodne opreme u skladu sa planom. Opis radnog mjesta: . sirupistima u toku proizvodnog procesa.Poduzima početne aktivnosti koje su potrebne za rad na mašinama u pogledu osnova na linijama za punjenje karboniziranih bezalkoholnih pića i mineralne vode.

Sposobnost voĎenja grupe ljudi . POSTROJENJA I TRETMANA OTPADNIH VODA Rukovodilac Sektora odrţavanja proizvodnog pogona.Znanje rada na računaru (MS Office) .Koordinacija aktivnosti odjela proizvodnje i odrzavanja sa aktivnostima drugih odjela . te priprema izvještaja za druge odjele Za svoj rad odgovoran je direktoru Odjela sistema proizvodnje i snabdjevanja Uslovi: . službom osiguranja kvaliteta i odjelom planiranja) . infrastrukture i zemljišta u svim proizvodnim i skladišnim kompleksima koji se koriste za potrebe poslovanja CCHBC B-H d.Usaglašavanje godišnjeg plana remonta proizvodnih linija sa odjelima proizvodnje i planiranja .Razvoj i održavanje proizvodne i servisne tehničke infrastructure u skladu sa zahtjevima i standardima CCHBC i TCCQS . organizovanje i voĎenje tima održavanja .o.Održavanje zgrada. postrojenja i tretmana otpadnih voda (Engineering and Maintenance Manager) Broj izvršilaca: 1 Opis radnog mjesta: .Sistematičnost i analitičnost .Poznavanje engleskog jezika (profesionalni nivo) .Planiranje i organizovanje redovnog rada i poslova na održavanju servisnih postrojenja .SEKTOR ODRŢAVANJA PROIZVODNOG POGONA.o.Priprema.Usaglašavanje sedmičnih i mjesečnih planova održavanja sa ostalim odjelima (odjelom proizvodnje. planiranje i egzekucija investicionih i drugih projekata u okviru punionice u cilju optimizacije resursa . Sarajevo . proizvodne linije i iskorištenost kapaciteta .VII stepen stručne spreme tehničkog (mašinskog ili elektro smjera) .Organizovanje i kontrola sistema izvještavanja o rezultatima poslovanja unutar odjela.Najmanje 1 godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima Rukovodilac za mehaniĉko odrţavanje (Mechanical Maintenance Supervisor) Broj izvršilaca : 0 vacant Opis radnog mjesta: 90 . i blagovremeno informisanje Management Team-a o tome .Usaglašavnje projekta/promjene sa standardima i specifikacijama koje se odnose na mašine.Identificiranje rizika kao i mogućnosti za poboljšanja.

Poduzimanje svih neophodnih aktivnosti i pruženje podrške proizvodnim radnicima prilikom zamjene dijelova na opremi .Znanje rada na računaru (MS Office) .Preduzimanje mjera za osiguranje uslova rada .Nadgledanje i asistiranje radnicima u proizvodnji prilikom zamjene maziva održavanja na dnevnoj i sedmičnoj bazi .VI stepen stručne spreme tehničkog (mašinskog ili elektro smjera) . postrojenja i tretmana otpadnih voda .ProvoĎenje planiranih preventivnih mjera u održavanju proizvodne i prateće opreme i mašina .Izrada nestandardnih rezervnih dijelova .Korištenje opreme za zaštitu na radu i poštivanje svih zakonskih propisa i pravilnika o zaštiti na radu . ISO i ANSI) .Defektaža i izvršavanje brzih opravki kao bi se osigurao kontinuiran rad opreme .ProvoĎenje planiranih preventivnih mjera u održavanju proizvodne i prateće opreme i mašina .Poznavanje engleskog jezika (srednji nivo) .Prilikom obavljanja svakodnevnih aktivnosti poštuje uputstva Sistema okolinskog upravljanja 91 .Saradnja sa radnicima u proizvodnji kako bi se sve aktivnosti obavljale na efikasan način.Poželjno je poznavanje dokumentacije kao što je (DIN. u nakraćem roku i uz minimalne troškove . identificiranje problema.Poduzimanje svih neophodnih aktivnosti i pruženje podrške proizvodnim radnicima prilikom zamjene dijelova na opremi .. provoĎenje preventivnih mjere za sprečavanje neispravnosti .Uslovi: .Obavljanje svih neophodnih aktivnosti prilikom instaliranja nove opreme .Defektaža i izvršavanje brzih opravki kao bi se osigurao kontinuiran rad opreme .Praćenje rada postojeće opreme.Korištenje opreme za zaštitu na radu i poštivanje svih zakonskih propisa i pravilnika o zaštiti na radu Za svoj rad odgovoran je rukovodiocu Sektora održavanja proizvodnog pogona.bravar (Mechanical Maintenance Specialist) Broj izvršilaca: 4 Opis radnog mjesta: .Sugerisanje najefikasnijih rješenja u nabavci rezervnih dijelova za opremu i zamjena rezervnih dijelova .Poduzimanje aktivnosti koje obezbjeĎuju siguran i pouzdan rad opreme .Najmanje 1 godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima Struĉnjak za odrţavanje mašina .

Uslovi: .Organizacija. kao i u skladu sa zahtjevima OHSAS 18001 . uspostavljanje efektivnog sistema i poduzimanje mjera iz oblasti zaštite zdravlja zaposlanih i sigurnosti na radu na nivou društva u skladu sa važećim zakonima i propisima u državi.Uspostavljanje adekvatnog sistema za efektivnu raspodjelu rezervnih dijelova i materijala. razvijen sistem koji omogućava blagovremeno naručivanje rezervnih dijelova i razvijen precizan sistem kontrole troškove i stanja na zalihama .Poznavanje rada na računaru (MS Office) . što uključuje: efikasnu organizaciju raspodjele rezervnih dijelova..Poželjno je poznavanje dokumentacije kao što je (DIN.Praćenje rada postojeće opreme. uspostavljanje efektivnog sistema i poduzimanje mjera iz oblasti zaštite zdravlja zaposlanih i sigurnosti na radu na nivou društva u skladu sa važećim zakonima i propisima u državi.Da se na poslove s posebnim uvjetima rada ne rasporeĎuju zaposleni za koje na propisani način nije utvrĎeno da ispunjavaju tražene uslove.Organizacija.Razvijanje sistema preventivnog održavanja. odnosno da se zaposleni koji tražene uslove više ne ispunjavaju ne zadrži na poslovima s posebnim uvjetima za rad . postrojenja i tretmana otpadnih voda. koje kontinuirano revidira i radi na njihovom poboljšanju .Poznavanje engleskog jezika (početnik nivo) .VII stepen stručne spreme tehničkog (mašinskog ili elektrosmjera) .Obavljanje svih neophodnih aktivnosti prilikom instaliranja nove opreme .Znanje rada na računaru (MS Office) 92 . Uslovi: . provoĎenje preventivnih mjere za sprečavanje neispravnosti .Osigurati potreban broj radnika osposobljenih za evakuaciju i spašavanje kao i za pružanje prve pomoći te da im stavi na raspolaganje svu potrebnu opremu Za svoj rad odgovoran je rukovodiocu Sektora održavanja proizvodnog pogona. identificiranje problema.IV stepen stručne spreme (elektro ili mašinskog smjera) . ISO i ANSI) .ProvoĎenje procesa zavarivanja Za svoj posao odgovoran je rukovodiocu za mehaničko održavanje. kao i u skladu sa zahtjevima OHSAS 18001 .Da se isključe iz upotrebe mašine i opremu te osobna zaštitna sredstva koja nisu ispravna .Mogućnost izvoĎenja analiza kinematike na srednjem i višem nivou .Najmanje 1 godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima Rukovodilac odrţavanja i zaštite na radu (Maintenance Safety Supervisor) Broj izvršilaca : 1 Opis radnog mjesta: .

Odgovoran je za materijalno stanje skladišta rezervnih dijelova .Znanje rada na računaru (MS Office) .Defektaža i izvršavanje brzih opravki kao bi se osigurao kontinuiran rad opreme .VII stepen stručne spreme (tehničkog smjera) .Najmanje 1 godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima Struĉnjak za odrţavanje mašina .Ažuriranje procedura i uputstava zastite na radu. elektrike/elektronike. povrata rezervnih dijelova. te formiranje odgovarajućih setova dokumenata . izlaza.Poznavanje engleskog jezika (srednji nivo) . Uslovi: .Poznavanje engleskog jezika (srednji nivo) .Najmanje 1 godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima.elektriĉar (Electrical Maintenance Specialist) Broj izvršilaca: 4 Opis radnog mjesta: .Poduzimanje aktivnosti koje obezbjeĎuju siguran i pouzdan rad opreme. a u skladu sa lokalnim. u nakraćem roku i uz minimalne troškove 93 ..ProvoĎenje planiranih preventivnih mjera u održavanju proizvodne i prateće opreme i mašina .Vozačka dozvola B kategorije .Visok stepen tehničkog znanja na poljima mehanike. primjenjivog u industriji bezalkoholnih pića . usklaĎivanje svih aktivnosti odjela sa važećim procedurama . preduzimanje mjera za osiguranje uslova rada .Visok stepen znanja u polju zaštite zdravlja uposlenih i zaštite na radu .Saradnja sa radnicima u proizvodnji kako bi se sve aktivnosti obavljale na efikasan način. OHSAS i CCH zahtjevima .Kreiranje i pracenje realizacije planova korektivnih akcija (prema nalazima audita) Za svoj rad odgovoran je rukovodiocu održavanja i zaštite na radu. Struĉnjak za administraciju rezervnih dijelova i zaštite na radu (Maintenance & Safety Administrator) Broj izvršilaca : 1 Opis radnog mjesta: .Blagovremeno i tačno evidentiranje svih promjena ulaza.Planiranje i organizovanje .Zaprimanje i izdavanje rezervnih dijelova i potrošnog materijala iz skladišta rezervnih dijelova kroz postojeće računarske aplikacije.

provoĎenje preventivnih mjere za sprečavanje neispravnosti . Uslovi: .Praćenje i optimizacija potrošnje električne energije i plina .Upravljanje održavanje i razvoj mreže vodosnabdjevanja .Održavanje asfaltnih površina. održavanje i razvoj sistema energetskog napajanja uključujući trafo stanicu kompanije kao i obezbjeĎenje alternativnog snadbijevanja .Radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima Rukovodilac odrţavanja objekata i pomoćnih postrojenja (Facility & Utility Maintenance Supervisor) Broj izvršilaca: 1 Opis radnog mjesta: . održavanja ventilacionih sistema. hortikulture i vanjskih servisnih instalacija . proslave) . zakuske.Upravljanje energetskim resursima . ISO i ANSI) .Izrada nestandardnih rezervnih dijelova .Koordinacija zimskog čišćenja vanjskih saobraćajnica 94 .Mogućnost izvoĎenja analiza kinematike na srednjem i višem nivou .Praćenje rada postojeće opreme.IV stepen stručne spreme tehničkog (mašinskog ili elektro smjera) . sistema grijanja i hlaĎenja.Korištenje opreme za zaštitu na radu i poštivanje svih zakonskih propisa i pravilnika o zaštiti na radu Za svoj rad odgovoran je rukovodiocu održavanja i sigurnosti na radu. skladišnih i servisnih objekata.Planiranje potrošnje i sklapanje ugovora o kvalitetnoj isporuci električne energije i prirodnog gasa sa nadležnim institucijama . administrativnih.VoĎenje i učešće u projektima vezanim za proširenje postojeće infrastrukture i zemljišnog posjeda.ProvoĎenje procesa zavarivanja .Poželjno je poznavanje dokumentacije kao što je (DIN. uključujući saradnju sa ovlaštenim institucijama .Monitoring bunara u skladu sa zahtjevima CCHBC standarda i lokalnih zakona .Koordinacija aktivnosti neophodnih za obezbjeĎenje higijenskih uslova u radnim i proizvodnim prostorima .Koordinacija pružanja usluga vanjskog izvoĎača u restoranu ( topli obrok.Praćenje i optimizacija potrošnje vode .Kontrola.Sugerisanje najefikasnijih rješenja u nabavci rezervnih dijelova za opremu i zamjena rezervnih dijelova . identificiranje problema..Nadgledanje i asistiranje radnicima u proizvodnji prilikom zamjene maziva održavanja na dnevnoj i sedmičnoj bazi .Planiranje i organizovanje rada kotlovnice i postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda . te postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda .Planiranje preventivnog i sprovoĎenje interventnog održavanja proizvodnih.

vodovodu.Poznavanje engleskog jezika (profesionalni nivo) .VI ili VII stepen stručne spreme (elektro smjera) .Održavanje objekta u smislu opravki elektro.Implementiranje mjera Zaštite na radu i Protivpožarne zaštite Za svoj rad odgovoran je rukovodiocu održavanja objekata i pomoćnih postrojenja.Održavanje hortikulture i sistema navodnjavanja u krugu punionice . komunalnim preduzećima.Poznavanje engleskog jezika (početnik nivo) .Praćenje troškova električne energije na dnevnoj bazi . Uslovi: . Uslovi: .vodovodnih i kanalizacionih instalacija . ekologija) Za svoj rad odgovoran je rukovodiocu Sektora održavanja proizvodnog pogona.sistema HOVAL i sistema ventilacionih komora .Najmanje 1 godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima Struĉnjak za odrţavanje objekta.Odgovoran je za održavanje higijene u kompletnom objektu .Poznavanje rada na računaru (MS Office) .u smislu planiranja i praćenja rada zaposlenika u vešeraju kao i održavanja svih mašina .Najmanje 1 godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima 95 .Saradnja sa općinskim vlastima.Opravljanje svih kvarova na elektro i drugoj opremi. postrojenja i tretmana otpadnih voda.kafe i ostalih materijala) .RukovoĎenje internim skladištem potrošnog materijala (sredstva za čišćenje.Manipulacija Trafo stanicom .kanalizaciji i ventilaciji koji se mogu interno obaviti . inspekcijskim službama. te relevantnim ministarstvima u cilju pribavljanja neophodnih dozvola za neometano poslovanje (energija.IV ili V stepen stručne spreme (elektro smjera) . voda.Poznavanje rada na računaru (MS Office) .Odgovoran je za rad vešeraja. saobraćajnice..Održavanje sistema energetskog napajanja o objektu. komunalija i pratećih postrojenja (Facility & Utility Maintenance Specialist) Broj izvršilaca: 2 Opis radnog mjesta: .Koordiniranje i usmjeravanje rada proizvoĎača koji su angažovani .Ugovaranje i organizacija odvoza čvrstog otpada .

Struĉnjak za kontrolu i upravljanje pratećih postrojenja (Utility Maintenance Specialist) Broj izvršilaca: 2 Opis radnog mjesta: .ProvoĎenje preventivnih mjera zaštite na propisanoj opremi .Poznavanje rada na računaru (MS Office) . kompresora. bilježenja i kontrole rezultata o kvalitetu.Opravke kvarova kako bi oprema funkcionisala sigurno i u kontinuitetu.Voditi tim za kvalitet u cilju organiziranja redovnog nadgledanja.Praćenje tehničke ispravnosti kotlovnice. u najkraćem mogućem vremenu i uz minimalne troškove . te sistema WWT .IV stepen stručne spreme (tehničkog smjera) . sistema grijanja.Izvještavanje pretpostavljenih o svim kvarovima za koje nije ovlašten da ih otklanja .Izvještava pretpostavljenog o svim eventualnim neusklaĎenostima i predlaže korektivne akcije . provoĎenje planiranih preventivnih mjera u cilju održavanja opreme i mašina .VoĎenje računa o blagovremenoj zamjeni rezervnih dijelova .Certifikat za upravljanje kotlovskim postrojenjima . te usvojenih standarda 96 . koordinirati i rukovoditi programima koji se odnose na tehničku održivost poslovanja.Radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima SEKTOR OSIGURANJA KVALITETA Rukovodilac Sektora za osiguranje kvaliteta (Quality Assurrance Manager) Broj izvršilaca: 1 Opis radnog mjesta: .Redovno nosi zaštitnu opremu propisanu Zakonom i Pravilnikom o zaštiti na radu Za svoj rad odgovoran je rukovodiocu održavanja objekata i pomoćnih postrojenja Uslovi: .SprovoĎenje hemijske analize i kontrole kvalitete vode u skladu sa procedurama i uputstvima Kompanije .Planirati. kompresora i vodenih pumpi.ObezbjeĎenje nesmetanog rada kotlovnice. rashladnih mašina sa pratećom opremom i WWT. poštujući strategije i smjernice kompanije u cilju postizanja.Poznavanje engleskog jezika (početnik nivo) . održavanja i poboljšavanja visokih standarda kvalitete u skladu sa zahtjevima internih i vanjskih kupaca . usmjeravati.

uticajem na okoliš.VII stepen stručne spreme (tehnološki.Iskustvo na poslovima osiguranja kvaliteta i upravljanja sistemima kvaliteta Rukovodilac tima procesne i finalne kontrole proizvoda (Process Control Supervisor) Broj izvršilaca: 1 Opis radnog mjesta: 97 .Prema okolini se odnosi u skladu sa Okolinskom politikom.Nadzor nad implementacijom procedura i standarda sistema kvaliteta u službi za osiguranje kvaliteta .Poznavanje rada na računaru (MS Office) . .Odgovornost za implementaciju i održavanje business management systema.Spremnost za inovacije .Kontinuirano radi na unapreĎenju sistema kvaliteta putem stalnih poboljšanja . reviziju specifikacija i statističku obradu procesa . koji se bazira na sistemima za upravljanje kvalitetom.Radi na razvoju i izvoĎenju neophodnih treninga ostalih zaposlenika iz oblasti kvaliteta .Praćenje i kontrolu sprovoĎenja korektivnih i preventivnih mjera unutar organizacije . te pruža podršku ostalim odjelima prilikom implentacije BMS-a .Pruža stručnu pomoć ostalim funkcijama radi identificiranja problema u domenu kvalitete kao i u razvijanju planova za preventivne i korektivne aktivnosti u cilju uklanjanja tih problema .Promovira podizanje svijesti o kvalitetu unutar cijele organizacije. .Komunikativnost .Odgovoran je za implementaciju HACCP programa .Poznavanje engleskog jezika (profesionalni nivo) . vezano za pitanja o kvalitetu i usklaĎenosti sa zakonskim zahtjevima .Usko saraĎuje sa Odjelom nabavke po pitanju razvoja specifikacija za sirovine i pakovni materijal.. te audit i odobrenje dobavljača .Koordinira pripremu internih audita i provoĎenje internih audita .) . te relevantnim procedurama i uputstvima Za svoj rad odgovoran je direktoru Odjela sistema proizvodnje i snabdjevanja Uslovi: .Odgovaran je za implementaciju programa i procesa koji se odnose na kvalitet proizvoda od ulaznih sirovina do kraja životnog ciklusa na tržištu.Voditi računa da je rad Odjela za kvalitet u skladu sa zakonskim propisima . usko saradjuje sa poslovnim funkcijama: Marketing.VoĎenje tima za izradu.Prilikom uvoĎenja novih proizvoda. sigurnosti hrane i zaštite zdravlja i sigurnosti na radu. Proizvodnja i Nabavka.Sposobnost voĎenja grupe ljudi .Sposobnost donošenja odluka i riješavanja problema . prehrambeno tehnološki. prirodno-matematički sl.

Iskustvo na poslovima kontrole i osiguranja kvaliteta Rukovodilac tima za zdravstvenu sigurnost proizvoda (Food Safety Supervisor) Broj izvršilaca: 1 Opis radnog mjesta: 98 .Kontroliše i potpisuje izvještaje o izvršenim analizama za interne kupce .U saradnji sa Odjelom za ljudske potencijale identificirati potrebe za obučavanjem i edukacijom zaposlenika u laboratoriju. rokove trajanja. prirodno-matematički fakultet i sl) .Voditi računa da informacije o statusu kvaliteta budu dostavljene internim kupcima u skladu sa utvrĎenim rokovima .. uputstvima i specifikacijama .Voditi preciznu dokumentaciju o svim obavljenim ispitivanjima i analizama . .Osigurava da se kontrola i osiguranje kvaliteta vrši u skladu sa Planom kontrole kvaliteta. periodično vrši provjeru čuvanja i izlaganja proizvoda. pregovaračke i prezentacijske vještine . .Poznavanje engleskog jezika (srednji nivo) .Pratiti i analizirati procese koji posredno ili neposredno utiču na kvalitet proizvoda. .Sposobnost postavljanja radnih standarda i odreĎivanja prioriteta .VII stepen stručne spreme (tehnološki.Sposobnost voĎenja grupe ljudi . pažljivo i temeljito ispita.Usko suraĎuje sa Odjelom nabavke po pitanju obezbjeĎenja neophodnih materijala za rad.Komunikacijske. prehrambeno tehnološki.Radi na razvoju i izvoĎenju neophodnih treninga ostalih zaposlenika iz oblasti kvaliteta Za svoj rad odgovoran je rukovodiocu Sektora za osiguranje kvaliteta. starost i kontrolu kvaliteta proizvoda na tržištu. relevantnim procedurama.Kontroliše uslove skladištenja i obilježavanja statusa proizvoda u internim skladištima. koja se odnosi na kvalitet proizvoda. uputstvima i specifikacijama . . te predlaže poboljšanja .Kontinuirano radi na unapreĎenju procesa kontrole i osiguranja kvaliteta .Analitičnost i pažnja na detalje .Organiziranje rada laboratorije u skladu sa Planom kontrole kvaliteta. procedurama.Timski rad .U skladu sa zahtjevima posla uvodi nove metode za kontrolu proizvoda . Uslovi: .Vodi računa o stanju zaliha kemikalija i opreme potrebne za rad odjela .Sposobnost donošenja odluka i riješavanja problema . a rezultati komuniciraju u CIS Centar .Odgovoran je da se svaka žalba kupca ili potrošača.Organizuje rad laboratorije (formira smjene) u skladu sa planom proizvodnje .Znanje rada na računaru (MS Ofifice) .U saradnji sa Odjelom prodaje.

Poznavanje engleskog jezika (srednji nivo) .Analitičnost i pažnja na detalje . pripremati i komunicirati izvjestaje o statusu gotovog proizvoda.Sposobnost voĎenja grupe ljudi .VII stepen stručne spreme (tehnološki.Kontrola kvaliteta ulaznih sirovina. pažljivo i temeljito ispita. koja se odnosi na kvalitet proizvoda. .Osigurati da se kontrola i osiguranje kvaliteta vrši u skladu sa Planom kontrole kvaliteta.Učestvuje u razvoju programa dobre proizvoĎačke prakse za prehrambenu industriju (GMP). pakovnog materijala te gotovih proizvoda iz uvoza .Sposobnost donošenja odluka i riješavanja problema ..Voditi nabavku i evidentira potrošnju materijala potrebnog za nesmetan rad mikrobiološkog laboratorija .Voditi računa da informacije o statusu kvaliteta budu dostavljene internim kupcima u skladu sa utvrĎenim rokovima .Iskustvo na poslovima kontrole i osiguranja kvaliteta Laboratorijski tehniĉar za kontrolu procesa proizvodnje (Lab Tehnician for production process control) Broj izvršilaca: 3 Opis radnog mjesta: 99 .Organizovati i nadgledati rad mikrobiološkog laboratorija. pregovaračke i prezentacijske vještine . te vrši nadzor nad implementacijom i poštivanjem istih. uputstvima i specifikacijama . prehrambeno tehnološki. . Uslovi: .Organizovati rad laboratorije (formira smjene) u skladu sa planom proizvodnje . relevantnim procedurama.Timski rad .Prati i analizira procese koji posredno ili neposredno utiču na kvalitet proizvoda.U skladu sa zahtjevima posla uvodi nove metode za kontrolu proizvoda .U saradnji sa Odjelom za ljudske potencijale identificirati potrebe za obučavanjem i edukacijom zaposlenika u laboratoriju.Organizirati rad mikrobiološke laboratorije u skladu sa Planom kontrole kvaliteta.Komunikacijske.Voditi preciznu dokumentaciju o svim obavljenim ispitivanjima i analizama . procedurama. te predlaže poboljšanja .Radi na razvoju i izvoĎenju neophodnih treninga ostalih zaposlenika iz oblasti kvaliteta Za svoj rad odgovoran je rukovodiocu Sektora za osiguranje kvaliteta. . uputstvima i specifikacijama .Znanje rada na računaru (MS Ofifice) .Voditi računa o stanju na zalihama kemikalija i opreme potrebne za rad odjela i u skladu sa tim usko suraĎuje sa Odjelom nabavke . prirodno-matematički fakultet i sl) . a rezultati komuniciraju u CIS Centar .Odgovornost da se svaka žalba kupca ili potrošača.

Voditi preciznu dokumentaciju o svim obavljenim ispitivanjima . Planom ulazne kontrole.Poznavanje engleskog jezika (početnik nivo) . procedurama. uputstvima i specifikacijama . zone punjenja) . nošenje zaštitne opreme. .Vršiti kontrolu procesa proizvodnje poluproizvoda i gotovih proizvoda u skladu sa Planom uzorkovanja.Prilikom utvrĎivanja neusklaĎenosti.Analitičnost i pažnja na detalje .Orijentiranost ka timskom radu .Vršiti kontrolu ulaznih sirovina.Odgovoran je za pravilno označavanje neusklaĎenih proizvoda.Po potrebi provodi analize mikrobiološke i ulazne kontrole. Uslovi: . poluproizvoda i gotovih proizvoda .Znanje rada na računaru (MS Ofifice) . npr. hemijskog. pakovnog materijala i gotovih proizvoda iz uvoza u skladu sa Planom uzorkovanja.Provodi potrebne radnje.Pratiti proces sanitacije i vanjskog čišćenja procesne opreme u kritičnim zonama (tretman vode.Vršiti kontrolu kvaliteta vode u skladu sa Planom kontrole kvaliteta.Dužan je upozoriti nadležne o uočenim nepravilnostima.IV ili V stepen stručne spreme (prehrambenog. ulaznih materijala.Odgovoran je za identificiranje statusa kvaliteta. ili mikrobiološkog smjera) . sirovina ili pakovnih materijala . prisustvo neovlaštenih.Pripremati izvještaje o svim izvršenim analizama i ovjeriti iste potpisom . procedurama. dužan je postupiti u skladu sa važećim uputstvima i propisanim korektivnim mjerama . higijena pogona. uputstvima i specifikacijama . . neohodne za kontrolu ispravnosti rada ureĎaja za inspekciju opranih staklenih boca (priprema testne boce. ulaznih materijala. te uzoraka sa tržišta. provjerava stanje testnih boca i zapise o njihovoj upotrebi) u skladu sa važećim specifikacijama i uputstvima.. u skladu sa važećim Planom kontrole . relevantnim procedurama.Iskustvo na poslovima u laboratoriji Laboratorijski tehniĉar za ulaznu kontrolu (Lab Tehnician for incoming goods inspection) Broj izvršilaca: 1 Opis radnog mjesta: . uputstvima i specifikacijama . Za svoj rad odgovoran je rukovodiocu tima procesne i finalne kontrole proizvoda.Odgovoran je za provjeru kvaliteta procesa proizvodnje preforma i PET boca. sirupana. koje mogu predstavljati rizik za kvalitet proizvoda. nepropisno obučenih osoba u pogonu i sl. gotovih proizvoda iz uvoza 100 . Planom kontrole kvaliteta.Odgovoran je za identificiranje statusa kvaliteta.

Vrši higijenski nadzor i ostalih zona u punionici (garderobe. restoran i dr. prisustvo neovlaštenih. ventilacijski sistem.Vršiti kontrolu ulaznih sirovina.Odgovoran je za identificiranje statusa kvaliteta.Poznavanje engleskog jezika (početnik nivo) . sirovina ili pakovnih materijala . nošenje zaštitne opreme. nepropisno obučenih osoba u pogonu i sl.Timski rad .Po potrebi provodi analize mikrobiološke i procesne kontrole. čistoća pogona.Znanje rada na računaru (MS Ofifice) .Provodi GMP kontrolu proizvodnih zona . skladište. Uslovi: .Po potrebi provodi analize ulazne i procesne kontrole. te uzoraka sa tržišta.Pripremati izvještaje o svim izvršenim analizama i ovjeriti iste potpisom . . nošenje zaštitne opreme. ulaznih materijala.Dužan je upozoriti nadležne o uočenim nepravilnostima. prisustvo neovlaštenih. pakovnog materijala. sirovina ili pakovnih materijala . uputstvima i specifikacijama . zone punjenja) .O svim neusklaĎenostima je dužan informisati neposrednog rukovodioca .Iskustvo na poslovima u laboratoriji Laboratorijski tehniĉar za mikrobiologiju (Lab Tehnician – microbiologist) Broj izvršilaca: 3 Opis radnog mjesta: . Za svoj rad odgovoran je rukovodiocu tima za zdravstvenu sigurnost proizvoda. relevantnim procedurama. poluproizvoda i gotovih proizvoda .) .Vrše dnevni nadzor nad sprovoĎenjem dobre proizvoĎačke prakse . . nepropisno obučenih osoba u pogonu i sl. npr.Odgovoran je za pravilno označavanje neusklaĎenih proizvoda. sirupana.Pripremati izvještaje o svim izvršenim analizama i ovjeriti iste potpisom .Analitičnost i pažnja na detalje .. hemijskog ili mikrobiološkog smjera) . 101 . te uzoraka sa tržišta. poluproizvoda i gotovih proizvoda u skladu sa Mikrobiološkim planom kontrole. koje mogu predstavljati rizik za kvalitet proizvoda. čistoća pogona. toaleti.Pratiti proces sanitacije i vanjskog čišćenje procesne opreme u kritičnim zonama (tretman vode. Za svoj rad odgovoran je rukovodiocu tima za zdravstvenu sigurnost proizvoda. npr.Dužan je upozoriti nadležne o uočenim nepravilnostima.Odgovoran je za pravilno označavanje neusklaĎenih proizvoda. koje mogu predstavljati rizik za kvalitet proizvoda.IV ili V stepen stručne spreme ( prehrambenog.

Vodi računa o urednosti odlaganja i čuvanja hemikalija i drugih laboratorijskih potrepština u skladištu .Analitičnost i pažnja na detalje .Iskustvo na poslovima u laboratoriji 102 . hemijskog. medicinskog ili mikrobiološkog smjera) .Vrši uzorkovanje sirovina. hemijskog.U svrhu statističke obrade podataka.Vrši internu kalibraciju mjernih instrumenata u skladu sa važećim uputstvima .Poznavanje engleskog jezika (početnik nivo) .Timski rad .IV ili V stepen stručne spreme (prehrambenog.Vodi evidenciju o izvršenim poslovima. te ovjeru potpisom .Vrši dostavljanje uzoraka za analizu u laboratoriju i njihovo označavanje .Poznavanje engleskog jezika (početnik nivo) . Uslovi: .Znanje rada na računaru (MS Ofifice) .Uslovi: . .Timski rad .Vodi računa da je laboratorijska oprema čista i uredno održavana .Vrši pripremu rastvora za obavljanje laboratorijskih analiza .Vrši čišćenje i odlaganje laboratorijskog posuĎa . pakovnog matrijala i gotovih proizvoda .O svim uočenim nepravilnostima obavještava Rukovodioca tima proces kontrole kvaliteta Za svoj rad odgovoran je rukovodiocu tima procesne kontrole kvaliteta. unosi rezultate analiza u odgovarajuće programe.Znanje rada na računaru (MS Ofifice) .Analitičnost i pažnja na detalje .Održava skladište rezervnih uzoraka u skladu sa važećim uputstvima i procedurama . medicinskog ili mikrobiološkog smjera) .Iskustvo na poslovima u laboratoriji Laborant (Lab Tehnician Junior) Broj izvršilaca: 1 Opis radnog mjesta: .IV ili V stepen stručne spreme (prehrambenog.

odmah po izvršenoj promjeni. Ĉlan 14. Ovaj pravilnik stupa na snagu osam dana po objavljivanju na oglasnoj tabli Društva i sastavni je dio Pravilnika o radu Coca-Cola HBC B-H d.o. kao i rezultate poslovanja Društva. Sarajevo _________________________ Mircea Draja Generalni direktor 103 . Izmjene koje se odnose na promjenu broja izvršilaca unosit će se u ovaj pravilnik. Navedeni broj izvršilaca za sva radna mjesta prestavlja trenutnu organizacionu strukturu i isti je promjenjiv obzirom na prirodu posla Društva.o.o. odnosno po uvećanju ili umanjenju broja izvršilaca za odreĎeno radno mjesto. Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaju da važe odredbe svih dosadašnjih pravilnika koji regulišu sistematizaciju radnih mjesta. Coca-Cola HBC B-H d. Ĉlan 13.Ĉlan 12.o.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->