Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Coca-Cola HBC B-H d.o.o. Sarajevo sukladno Članu 107.

stav 3 Zakona o radu FBiH (“Službene novine FBiH“ br. 43/99, 32/00 i 29/03) stupio je na snagu 13.04.2010. godine. U meĎuvremenu došlo je do otvaranja novih i ukidanja starih radnih mjesta, kao i sukladno Članu 12. ovog Pravilnika došlo je do promjene broja izvršilaca na odreĎenim radnim mjestima. S tim u vezi, a na osnovu Člana 54. stav 2. i 3. i Člana 55. stav 1. Statuta Coca-Cola HBC B-H d.o.o. Sarajevo, sa sjedištem: Mostarsko raskršće bb, 71240 Hadžići (u daljem tekstu Društvo), koju zastupa generlani direktor Mircea Draja, dana 14.03.2012. godine, u Sarajevu, dostavlja Vijeću zaposlenika, izmjene i dopune:

PRAVILNIKA O ORGANIZACIJI I SISTEMATIZACIJI RADNIH MJESTA
I. OPŠTE ODREDBE Ĉlan 1. Ovim pravilnikom, u skladu sa Statutom Društva, ureĎuje se unutrašnja organizacija CocaCola HBC B-H d.o.o. Sarajevo, organizacioni dijelovi Društva, vrste i opisi radnih mjesta, uslovi koje zaposleni treba da ispunjavaju za obavljanje poslova odreĎenog radnog mjesta (vrsta i stepen stručne spreme, potrebno radno iskustvo, potrebna znanja i sposobnosti i drugi posebni uslovi za rad na tim radnim mjestima). Ĉlan 2. Generalni direktor unaprijeĎuje i usavršava organizaciju rada, tako što propisana radna mjesta usklaĎuje sa zahtjevima rada, u skladu sa planovima rada i poslovima Društva. U slučaju promjene organizacije rada, potreba procesa rada, ili drugih transformacija Društva, radna mjesta za kojima je prestala potreba mogu biti ukinuta, mogu se odrediti novi ili promjeniti njihov opis, kao i uslovi za obavljanje poslova, u skladu sa zakonom i Satutom. Ĉlan 3. Radna mjesta se odreĎuju u okviru organizacionih jedinica Društva – odjela prema srodnosti u procesu rada. Glavno sjedište Društva je u Sarajevu. Podružnice Tuzla, Banja Luka, Bihać i Mostar predstavljaju dijelove društva i kao takvi su registrovani kod nadležnog organa. Broj izvršilaca na pojedinim radnim mjestima, kao i grejdovi (nivo pozicije) za poslove iz ovog pravilnika, nalaze se u prilogu ovog pravilnika i predstavljaju njegov sastavni dio.

1

II. ORGANIZACIJA DRUŠTVA Ĉlan 4. Odjelima rukovode direktori odjela. U njima se, u okviru djelatnosti društva kao cjeline, odvijaju pojedini dijelovi procesa rada. U Društvu su formirane sljedeće organizacione cjeline: Odjel administracije generalnog direktora Odjel za ljudske potencijale Odjel finansija Odjel za poslove sa javnošću i komunikacije Odjel informacionih sistema Odjel prodaje Odjel marketing Odjel sistema proizvodnje i snabdijevanja Ĉlan 5. Odjel administracije generalnog direktora obavlja slijedeće poslove: upravljanje Društvom, predstavljanje Društva pred državnim organima, organizacijama, institucijama i koordinacija rada odjela i dr; uključuje i odgovornost za pravnu službu Društva, koja zastupa po ovlaštenju generalnog direktora vezanog za pravna pitanja, preduzima pravne radnje, izraĎuje prijedloge ugovora, opšte akte, procedure i odluke Društva, i usklaĎuje sve djelatnosti sa važećom legislativom. Odjel za ljudske potencijale obavlja slijedeće poslove: personalna administracija, radni odnosi, zapošljavanje, obuka i razvoj zaposlenih, upravljanje učinkom, obračun zarada i beneficije, ishrana, implementacija, procjena i unaprijeĎenje sistema upravljanja učinkom i COBRA sistema koji je njegov sastavni dio u skladu sa procedurama upravaljanja učinkom i zadovoljstava internog kupca, zastupanja po ovlaštenju generalnog direktora, izrada opštih akata, procedure i odluka društva i dr. Odjel finansija obavlja slijedeće poslove: finansije, blagajna, fakturisanje, knjigovodstvo i dr. Odjel za poslove sa javnošću i komunikacije obavlja slijedeće poslove: odnosi sa javnošću, komunikacija, upravljanje krizama i dr. Odjel informacionih sistema obavlja poslove automatske obrade podataka, održavanja računarske opreme i softvera i dr. Odjel prodaje obavlja poslove prodaje proizvoda, implementacije CC Hellenic prodajnih standarda, marketinga, sprovodi politiku aktivacije tržišta, stara se o marketinškoj opremi i dr. Odjel marketinga obavlja poslove definiranja marketing strategije i marketinških programa, a u skladu sa kanalima prodaje. Planiranje, razvijanje i usmjeravanje marketing programa na nivou cijele operacije, kao i izvještavanje o ostvarenim rezultatima i procijenjenoj isplativosti implementiranog.

2

Odjel sistema proizvodnje i snabdijevanja obavlja slijedeće poslove: proizvodnja, logistika i planiranje, skladištenje repromaterijala, sirovina i gotovih proizvoda, transport putničkim i teretnim vozilima i distribucija gotovih proizvoda, održavanje voznog parka, održavanje rashladnih ureĎaja, održavanje proizvodnih linija i objekata društva, održavanje higijene radnih prostorija, procesna kontrola proizvoda, kontrola kvaliteta sirovina, pakovnog materijala poluproizvoda i gotovih proizvoda, kao i proizvoda iz uvoza, propisivanje i nadzor nad higijenskim i drugim programima punionice, zaštita na radu i dr. Ĉlan 6. Svi zaposleni su dužni da izvršavaju poslove iz opisa radnog mjesta navedenih u ovom pravilniku, prema radnoj i drugoj sposobnosti, da se stručno usavršavaju, da prate propise, naučna i druga dostignuća iz svoje struke. Svaki zaposlenik je dužan da vodi propisane evidencije i druge izvještaje u vezi poslova koja obavlja na svom radnom mjestu, da se pridržava propisanih procedura, da čuva imovinu i sredstva koja su mu povjerena za rad, a posebno da se pridržava propisa zaštite na radu. Zaposleni su dužni da, u slučaju potrebe, po nalogu neposrednog rukovodioca ili generalnog direktora, obavljaju i druge poslove slične navedenim u opisu radnog mjesto na koje su rasporeĎeni. Svaki rukovodilac odgovara za zakonitost i uspješnost rada u dijelu kojim rukovodi, za sprovodjenje mjera zaštite na radu, protivpožarne zaštite, kao i za sprovoĎenje odluka nadležnih organa.

3

Stručna sprema sa podacima o: Struci (smijeru) i stepenu stručne spreme Stručnom ispitu Specijalizaciji Naučnom stepenu obrazovanja (magistratura. VI ili VII stepen stručne spreme kao poseban uslov je predviĎen probni rad u trajanju od najduže 6 meseci. Pored zakonom propisanih opštih uslova. Za sva radna mjesta za koja su potrebni V. kao posebni uslovi za obavljanje poslova predviĎenih ovim pravilnikom. ovog pravilnika utvrĎuje se sistematizacija poslova i uslovi za zasnivanje radnog odnosa i to: 4 . u skladu sa zakonom i kolektivnim ugovorom.Radno iskustvo sa podacima o dužini odgovarajućeg radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima . Kao poseban uslov za sva radna mjesta zahtjeva se dokaz o opštoj zdravstvenoj sposobnosti.III SISTEMATIZACIJA RADNIH MJESTA Uslovi za obavljanje poslova odreĊenog radnog mjesta Ĉlan 7.Ostali uslovi sa podacima o posebnim znanjima i vještinama Ĉlan 8. Na osnovu člana 1. Ĉlan 10. doktorat nauka) . koje mora da ispunjava zaposlenik da bi mu se povjerilo obavljanje odreĎenih poslova odreĎenog radnog mjesta. Pod uslovima za obavljanje poslava odreĎenog radnog mjesta podrazumijevaju se svojstva utvrĎena ovim pravilnikom. isti nije eliminatoran. Za sva radna mjesta. radni odnos može da se zasnuje i sa pripravnikom. ukoliko zaposlenik ispunjava druge navedene uslove. utvrĎuju se: . Ĉlan 11. VI ili VII stepen. Za sva radna mjesta gdje je kao uslov stručne spreme naveden V. izuzev rukovodećih. a za rad na pojedinim radnim mjestima sa povećanim rizikom predviĎeni su obavezni prethodni i periodični ljekarski pregledi utvrĎeni od strane nadležnog zdravstvenog organa. Ĉlan 9.

VoĎenje razvojne politike društva . aneksi ugovora o radu. pravilnici).Znanje Engleskog jezika (profesionalni nivo) .Uspostavljanje i održavanje efektivnih i produktivnih odnosa sa Vijećem zaposlenika i sindikalnim organizacijama.VII stepen stručne spreme (društvenog smjera) . . osiguravajući regularni tok svakodnevnog poslovanja.Pripremanje ugovora sa dobavljačima.Najmanje 5 godina radnog iskustva na poziciji Generalnog direktora na području evropskog tržišta.Poslovi vezani za ostvarivanja prava i obveza zaposlenika iz radnog odnosa (ugovori o radu.Profesionalne komunikacjske vještine. poslovnim partnerima i drugim ugovornim stranama Kompanije u skladu sa procedurama Kompanije i važećom regulativom.Koordiniranje. priprema i praćenje rada disciplinskih komisija i provoĎenja disciplinskih postupaka u skladu sa Pravilnikom o radu Kompanije.Pravni savjeti i organizacija usklaĎenja poslovanja Kompanije sa zahtjevima iz područja Zakona o zaštiti konkurencije (ugovori. Kolektivni ugovor.Staranje o poštivanju zakona. . edukacije zaposlenika itd).Praćenje zakonske regulative i regulatornih promjena te usklaĎivanje rada svih funkcija Kompanije sa zakonskom regulativom. . . Uslovi: .Organizovanje i voĎenje procesa rada i poslovanja društva .Zastupanje i predstavljanje društva u svim poslovima i procesima Za svoj rad odgovoran je Regionalnom direktoru Coca-Cola Hellenic-a. kao i vještine pregovaranja i poznavanja rukovoĎenja različitih funkcionalnih odjela. sa sjedištem u Atini.Pripremanje sudskih tužbi i obavljanje svih potrebnih aktivnosti vezano za tužbe Kompanije prema povjeriocima i tužbi prema Kompaniji . Direktor pravnih poslova (Country Legal Manager) Broj izvršilaca: 1 Opis radnog mjesta: . komunikacija.ODJEL ADMINISTRACIJE GENERALNOG DIREKTORA Generalni direktor (Country General Manager) Broj izvršilaca: 1 Opis radnog mjesta: . sudski spisi i dr. kolektivnog ugovora kod poslodavca i opštih akata društva .) te pružanje savjeta Kompaniji i zaposlenicima iz područja radnog prava (Zakon o radu. . 5 . razni ugovori. a u svrhu ostvarivanja što efikasnijeg i efektivnijeg poslovanja .

a zaposlenika društva .Poznavanje engleskog jezika (profesionalni nivo) .treninga i seminara te unaprijeĎenja osobne efikasnosti . kontakti sa advokatima Kompanije .Logistička organizacija svih razvojnih inicijativa (treninga).Savjetovanje i pomaganje rukovodećem timu u svim projektima značajnim za poslovanje Kompanije. 6 .Praćenje rada disciplinske komisije i provoĎenja disciplinskih postupaka u skladu sa Pravilnikom o radu Kompanije .Najmanje 3 (tri) godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima ..Položen pravosudni ispit . po nalogu Direktora i direktora Odjela za ljudske potencijale .Timski rad Poslovni sekretar generalnog direktora (Country General Manager Assistant) Broj izvršilaca: 1 Opis radnog mjesta: . analize u Excel-u .Ostali administrativni poslovi .Praćenje realizacije sudskih postupaka. prvenstveno u području zaštite okoliša.Koordiniranje upisa u sudski registar Kompanije i njenih podružnica kao i sve prateće dokumentacije . pravljenje prezentacija. Za svoj rad odgovoran je generalnom direktoru. Uslovi: .Znanje rada na računaru (MS Office) .Prijem i sprovoĎenje telefonskih poziva i faks poruka .VII stepen stručne spreme (završen Pravni fakultet) . domaća i strana.Priprema službene dokumentacije za odjel .PrevoĎenje dokumentacije.Priprema i obrada podataka po nalogu pomenutih rukovodioca . dogaĎaja i sastanaka .Priprema i ažuriranje Statuta i Pravilnika o radu Kompanije te ostalih općih akata i procedura Kompanije u skladu sa važećom regulativom .Prijem stranaka iz inostranstva.arhiviranje. te zbrinjavanja ambalaže i ambalažnog otpada. po nalogu Direktora . rezervacija prenoćišta i obezbeĎivanje prevoza .VoĎenje zapisnika sa Lead Team sastanaka i distribucija istih članovima Lead Tima Za svoj rad odgovoran je generalnom direktoru.Regulisanje svih aktivnosti vezanih za registraciju i prijem stranih državljana.Aktivno učešće u implementaciji plana razvoja .Komunikacijske i pregovaračke vještine .Korespodencija.Čuvanje i odlaganje dokumentacije o registraciji Kompanije .

Poznavanje engleskog jezika (profesionalni nivo) .Najmanje 2 godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima 7 .Znanje rada na računaru (MS Office) .Uslovi: .IV ili V stepen stručne spreme (društvenog smjera) .

Strategija. organiziranje i provoĎenje svih oblika stručnog usavršavanja na nivou društva .Izrada prijedloga.Najmanje 5 godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima.Razvoj zaposlenika i funkcionalnih sposobnosti .Koordiniranje stručnih poslova iz područja radno-pravnih odnosa: kolektivni pregovori i odnosi s Vijećem zaposlenika ili Sindikatom .Kreiranje.Odgovornost za provoĎenje interne komunikacije vezane za odjel ljudskih resursa . koordinacija.Praćenje primjene sustava plaća i nagraĎivanja i izrada prijedloga potrebnih promjena sistema .Sudjelovanje u izradi planova interne komunikacije . Uslovi: . Rukovodilac Sektora za razvoj i selekciju zaposlenika (Capability Building Manager) Broj izvršilaca: 1 Opis radnog mjesta: . koordinacija. identifikaciju i unaprijeĎenje zaposlenika 8 .Sposobnost prosuĎivanja i donošenja odluka .Sposobnost voĎenja grupe/timova ljudi .Poznavanje engleskog jezika (profesionalni nivo) .Odgovornost za koordiniranje rada u odjelu.Planiranje i organiziranje . te za redovito i pravovremeno izvršavanje svih poslova sektora.Praćenje funkcioniranja unutarnje organizacije poduzeća i izrada prijedloga potrebnih promjena .Koordinacija poslova vezanih uz personalnu administraciju .Znanje rada na računaru (MS Office) .VII stepen stručne spreme (društvenog smjera) .ODJEL ZA LJUDSKE POTENCIJALE Direktor Odjela za ljudske potencijale (Country Human Resources Manager) Broj izvršilaca: 1 Opis radnog mjesta: . unaprijeĎivanje i redovno ažuriranje procedura vezanih za razvoj. unutar zadanih funkcionalnih ciljeva i budžeta . organizacija i provoĎenje zadataka vezanih uz zadovoljstvo zaposlenika Za svoj rad odgovoran je generalnom direktoru.

a s'ciljem ostvarenja kratkoročnih i dugoročnih ciljeva poslovanja .Odabir i implementacija najadekvatnijih metoda za procjenu ljudskih resursa i njihovih razvojnih potreba . komunikacijskih. vještina upravljanja promjenama .Odabir najadekvatnijih dobavljača za treninge imajući u vidu kvalitet.Odgovoran/na za kvalitet procesa zapošljavanja.Kontrola troškova vezanih za trening i priprema korektivnih planova akcije u slučaju da aktualni troškovi prelaze planirane .Koordinacija i kontrola izvještaja o potrebama razvoja za rukovodstvo Kompanije .Sistematičnost i analitičnost . vrstu treninga. tako i organizacijske sposobnosti. trajanje. potrebe Kompanije i troškove 9 . Uslovi: . .Priprema adekvatnih programa orijentacije za sve novozaposlene i sve zaposlene koji mijenjaju poziciju . selekcije (testiranja. kao i važeće legislative Za svoj rad odgovoran je direktoru Odjela za ljudske potencijale. kao i osiguranje poštovanja svih internih dokumenata društva vezanih za ovu aktivnost.VII stepen stručne spreme (društvenog smjera) . centara za procjenu).Sposobnost voĎenja grupe ljudi ..Znanje rada na računaru (MS Office) .Dizajn i isporuka razvojnih inicijativa vezanih za razvijanje rukovodećih.Sve aktivnosti vezane uz razvoj i izgradnju ljudskih potencijala društva kako bi se na najbolji način i u najkraćem roku razvijale kako individulane. vrstu angažmana. kalendar zapošljavanja i troškove zapošljavanja. razgovora.Priprema i redovno ažuriranje sistema za praćenje ostvarenja ključnih pokazatelja vezanih uz zapošljavanje . kalendar i troškove treninga .Pružanje podrške u pripremi i reviziji individualnih planova razvoja .Blagovremena i tačna priprema plana treninga u toku izrade plana poslovanja uključujući: broj ljudi.Planiranje.Poznavanje engleskog jezika (profesionalni nivo) .Najmanje 2 godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima Struĉnjak u Sektoru za razvoj i selekciju zaposlenika (Capability Building Specialist) Broj izvršilaca: 3 Opis radnog mjesta: . priprema i dosljedno provoĎenje kalendara za upravljanje učinkom i razvojem zaposlenika (PM&D) ciklus .Blagovremena i tačna priprema plana zapošljavanja u toku izrade plana poslovanja uključujući: broj ljudi.Potpuna i kvalitetna implementacija individualnih planova razvoja .

Prikupljanje ocjena učinka zaposlenika (Performance Appraisals) te obračun bonusa u okviru CC HBC Management Incentive Plan i Local Management Incentive Plan-a 10 .Gradiranje Market Developer-a na kraju svakog ciklusa od 4 mjeseca (januar – april.Tačno i blagovremeno ažuriranje baze personalnih podataka (SAP) sa podacima vezanim uz plate i primanja radnika . recepcioner i kurir .Ažuriranje svih procedura za obračun plata i procedura vezanih uz benefite . tačan i blagovremen obračun kao i kontrola isplate plata svih zaposlenika društva .Poznavanje engleskog jezika (srednji nivo) .Dizajn i asistencija prilikom isporuke razvojnih inicijativa vezanih za razvijanje rukovodećih. komunikacijskih i vještina upravljanja promjenama .Najmanje 1 godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima Rukovodilac administracije u Odjelu za ljudske potencijale (HR Services Supervisor) Broj izvršilaca: 1 Opis radnog mjesta: .Sistematičnost i analitičnost .VI stepen stručne spreme (društvenog smjera) . septembar-decembar) .Priprema izvještaja o stepenu učešća i evaluaciji trening programa . Uslovi: .Neposredno rukovodi zaposlenima na pozicijama stručnjak za administraciju.Praćenje kretanja tržišnih trendova po pitanju kompenzacija i benefita i obezbjeĎenje tačnih podataka za učešće u istraživanjima tržišta (salary surveys) . personalne administracije.Efikasno organizovanje administrativnih aktivnosti unutar Kompanije.Znanje rada na računaru (MS Office) . maj – august.Priprema i efikasna implementacija centara procjene za razvoj kadrova. kao i procesa selekcije i intervjuisanja prilikom zapošljavanja novih kadrova ..Dizajniranje i ažuriranje sistema nagraĎivanja i obračuna varijabilnih plata u saradnji sa funkcionalnim managerima . i procesa i procedura vezanih uz područje kompenzacija i benefita .Kvalitetno i efikasno provoĎenje psihometrijskih testiranja i centara za procjenu kandidata kao metoda selekcije Za svoj rad odgovoran je rukovodiocu Sektora za razvoj i selekciju zaposlenika.Blagovremeno prikupljanje svih podataka neophodnih za obračun plata.Praćenje troškova vezanih za trening i priprema korektivnih planova akcije u slučaju da aktualni troškovi prelaze planirane .Dosljedno praćenje i poštivanje zakonske regulative koja se tiče primanja i naknada zaposlenika .Arhiviranje i čuvanje individualnih planova razvoja .

- Redovan kontakt sa Zavodom za Zdravstvo u cilju naplate naknada za zaposlenike na dugotrajnom bolovanju Za svoj rad odgovoran je direktoru Odjela za ljudske potencijale. Uslovi: - VII stepen stručne spreme (društvenog smjera) - Znanje rada na računaru (MS Office i SAP) - Poznavanje engleskog jezika (srednji nivo) - Sistematičnost i analitičnost - Sposobnost voĎenja grupe ljudi - Iskustvo na istim ili sličnim poslovima Struĉnjak za administraciju u Odjelu za ljudske potencijale (HR Specialist) Broj izvršilaca: 1 Opis radnog mjesta: - Efikasno izvršavanje administrativnih aktivnosti unutar odjela, personalne administracije, kao i procesa i procedura vezanih uz područje kompenzacija i benefita - Kreiranje ugovora o radu i aneksa na ugovore o radu zaposlenika CC HBC BiH - Redovno ažuriranje personalnih dosijea zaposlenika - Tačna i blagovremena evidencija zaposlenika u knjizi zaposlenika kompanije - Dosljedno poštivanje procedura za zasnivanje i raskid radnog odnosa - Godišnja organizacija Sistematskog pregleda - Analiziranje planiranih i iskorištenih dana godišnjeg odmora za zaposlenike CC HBC BiH, i praćenje akumulacije i iskorištenja prekovemenih sati - Puna podrška rukovodiocu prilikom procesa blagovremenog prikupljanja svih podataka neophodnih za obračun plata, tačan i blagovremen obračun kao i kontrola isplate plata svih zaposlenika društva Za svoj rad odgovoran je rukovodiocu administracije u Odjelu za ljudske potencijale. Uslovi: - IV stepen stručne spreme (društvenog smjera) - Znanje rada na računaru (MS Office) - Poznavanje engleskog jezika (srednji nivo) - Sistematičnost i analitičnost - Komunikacijske vještine - Iskustvo na istim ili sličnim poslovima

11

Recepcioner (Switchboard Operator) Broj izvršilaca: 1 Opis radnog mjesta: - Administrativna podrška Odjelu za ljudske potencijale, a po potrebi i dostupnosti i drugim odjelima - Distribucija procedura i uputstava u skladu sa zahtjevima Business Management Systema - Doček, prijem i evidentiranje (uz obavezno uzimanje nekog od identifikacionih dokumenata) svih posjetilaca Kompanije - Prijem telefonskih poziva, preusmjeravanje istih i preuzimanje poruka - Prijem kompletne pristigle pošte, i protokolisanje ulaznih dokumenata u skladu sa Uputstvom za upravljanje ulaznim i izlaznim dokumentima - Distribucija pošte po odjelima i zaposlenicima na koje je upućena po unaprijed definisanom vremenskom intervalu i u skladu sa važećom procedurom - Slanje i primanje fax poruka, kao i sve ostale dokumentacije u skladu sa Uputstvom za upravljanje ulaznim i izlaznim dokumentima - Blagovremena i tačna priprema dokumentacije neophodne za dolazak gostiju u CCHBC BH - VoĎenje računa da se potpisivanje dokumentacije i upotreba pečata vrši u skladu sa važećim Uputstvom te o svakom nepoštivanju Uputstva obavještavati neposrednog rukovodioca - Pružanje administrativne podrške procesu zapošljavanja u smislu pozivanja kandidata na intervjue i po završetku procesa, slanje odbijenica preostalim kandidatima - Pružanje administrativne podrške pri organizaciji treninga u smislu pripreme, kopiranja i uvezivanja materijala - Regulisanje viza za službena putovanja zaposlenika kompanije kao i poduzimanje svih neophodnih aktivnosti na obezbjeĎivanju sve neophodne dokumentacije potrebne za vizu za ulazak u BIH, gostima iz CC Hellenic sistema, kojima je ista potrebna. Za svoj rad odgovoran je rukovodiocu administracije u Odjelu za ljudske potencijale. Uslovi: - IV stepen stručne spreme (društvenog smjera) - Znanje rada na računaru (MS Office) - Poznavanje engleskog jezika (srednji nivo) - Komunikacijske vještine - Timski rad - Iskustvo na istim ili sličnim poslovima

12

ODJEL FINANSIJA Direktor Odjela finansija (Country Finance Manager) Broj izvršilaca: 1 Opis radnog mjesta: - Upravljanje financijskim sektorom, koordinacija poslova planiranja, računovodstva, naplate potraživanja, kontrole obračuna plaća, i sl. - Koordinacija operativnih i strateških aktivnosti s ostalim odjelima, generalnim direktorom i Centralnim uredom (Head Office-om) - Razvoj ljudi, planiranje kadrovskih potreba odjela, unapreĎenje procesa u odjelu i cijeloj kompaniji, suradnja s revizorima (internim i eksternim), poreskom službom, kupcima, sindikatima i ostalim internim i eksternim korisnicima financijskih izvještaja - Praćenje ostvarivanja zadanih strateških ciljeva kompanije, izvještavanje o njihovom ostvarenju i pokretanje korektivnih i ostalih akcija po potrebi s ostalim odjelima - Koordinacija i provedba svih strateških i operativnih aktivnosti u suradnjih s rukovoditeljima ostalih odjela i Generalnim direktorom Za svoj rad odgovoran je generalnom direktoru. Uslovi: - VII stepen stručne spreme (ekonomskog smjera) - Znanje rada na računaru (MS Office) - Poznavanje engleskog jezika (profesionalni nivo) - Najmanje 3 godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima

Finansijski kontrolor (Financial Controller) Broj izvršilaca: 1 Opis radnog mjesta: - Kontrola i ovjera polugodišnjeg i godišnjeg obračuna - Pripremanje, supervizija i kontrola primjene računovodstvenih procedura - Kontrola i praćenje poreznih uplata i obračuna poreza u skladu sa lokalnim zakonima - Praćenje i pridržavanje usvojenih procedura i uputstava na nivou Kompanije - Definisanje, uspostavljanje i održavanje računovodstvenih standarda i politike u voĎenju glavne knjige - Usaglašavanje računovodstvenih politika i procedura kompanije sa meĎunarodnim i lokalnim zakonom definiranim računovodstvenim Standardima - Kontrola usklaĎenosti stvarnog stanja zaliha gotovih proizvoda, robe, sirovina i materijala sa stanjem u glavnoj knjizi, kao i kreiranje potrebnih izvještaja

13

Upoznavanje sa procesima poslovanja Kompanije u cilju razumijevanja sadržaja matičnih podataka .. kreditnog odjela te odjel a za finansijsko računovodstvo .Migraciji podataka u SAP W2 okruženje i neophodnih korekcija tokom testnog perioda – do GO LIVE . planiranje kadrovskih potreba odjela.Planiranje i organiziranje .Rukovodi i upravlja radom koordinatora matičnih podataka u sortiranju matičnih podataka iz postojećih sistema podataka.Koordinira sa članovima tima u pripremi / čišćenju matičnih podataka iz postojećih sistema 14 . te mjesečno izvještavanje o varijansima izmeĎu budžetiranog i stvarnog stanja . odjela nabavke. procedurama Kompanije i primjenama meĎunarodnih standarda . smanjenje ili povećanje osnivačkog kapitala kompanije te ugovora sa dobavljačima i povezanim pravnim licima i slićno) .Timski rad . Uslovi: .Prisustvo procesnim.Najmanje 3 godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima Rukovodilac matiĉnih podataka (Master Data Migration Team Leader) Broj izvršilaca: 1 Opis radnog mjesta: .Kontrola COGS-a. tehničkim treninzima kao i testnim fazama tokom implemetacije SAP WAVE 2 ( sa prioritetom na ključnim procesima u implementaciji SAP WAVE 2 ) .Poznavanje engleskog jezika (profesionalni nivo) .Kontrola obračuna posebnog poreza na proizvode (akciza) i kontrola mjesečnih poreskih izvještaja .Znanje rada na računaru (MS Office) . unapreĎenje procesa u odjelu finansija kao i koordinacija aktivnosti sa ostalim odjelima u svrhu unapreĎenja poslovanja i dostizanja kompanijskih ciljeva .Razvoj ljudi.Analitičnost .Kontrola rada odejla za poslovno planiranje. .Procjena finansijskih rizika kompanije te davanje savjeta upravljačkim strukturama prilikom izrade preventivnih akcija za izbjegavanje i umanjenje rizika u poslovanju kompanije Za svoj rad odgovoran je direktoru Odjela finansija.VoĎenje tačnog knjigovodstva u skladu sa lokalnim zakonima i stvaranje mehanizama za povezivanje lokalnog i meĎunarodnog pravljenja izveštaja prema računovodstvenim principima.Kontrola studija isplativosti za investicije te ostale poslovne projekte sa finansijskim implikacijama (uvodjenje novih proizvoda.VII stepen stručne spreme (ekonomskog smjera) .Orijentisanost ka ostvarivanju rezultata .

Uslovi: .VII stepen stručne spreme .Na zahtjev direktno nadreĎenog i u skladu sa potrebama CCHBC BiH obavlja i druge poslove Za svoj rad je odgovoran Rukovodiocu matičnih podataka 15 .Korekcija podataka tokom testnih perioda sve do GO LIVE .Upoznavanje sa procesima poslovanja Kompanije u cilju razumijevanja sadržaja matičnih podataka .Poznavanje engleskog jezika .Prisustvo procesnim.Koordinira sa članovima tima prenos podataka u SAP WAVE 2 okruženje . validacija podataka. migracija podataka u SAP W2 okruženje i neophodne korekcije tokom testnog perioda .Prenos podataka u SAP WAVE 2 okruženje . tehničkim treninzima kao i testnim fazama tokom implemetacije SAP WAVE 2 ( u skladu sa dodijeljenim streemovima ) .Timski rad i upravljanje vremenom .detaljna procjena u cilju identificiranje sistema. kvaliteta i obima podataka .Znanje rada na računaru .Koordinacija i obezbijeĎenje podrške tokom prikupljanja podataka putem elektroničkih obrazaca ( Excel template ) .Analitičnost .Koodinira sa članovima tima i BPL –ima pitanja vezana za matične podatke i migraciju .Koordinacija sa članovima tima u pripremi / čišćenjeu matičnih podataka iz postojećih sistema.Koordinira sa članovima tima upload podataka i njihovu validaciju u DOMINO .Koordinira sa članovima tima na obezbijeĎenju podrške tokom prikupljanja podataka putem elektroničkih obrazaca ( Excel template ) .Iskustvo na istim ili sličnim poslovima Koordinator matiĉnih podataka (Master Data Coordinator) Broj izvršilaca: 2 Opis radnog mjesta: .Koordinacija u sortiranju matičnih podataka iz postojećih sistema.Planiranje i organiziranje .Mapiranje polja iz elektroničkih obrazaca sa poljima iz postojećih sistema (identificirati izvor traženog podatka i način transformacije podatka u tražene obrasce) .Koordinira sa članovima tima korekcije podataka tokom testnih perioda sve do GO LIVE . Za svoj rad odgovoran je finansijskom kontroloru.Upload podataka i njihova validacija u DOMINO ..Na zahtjev direktno nadreĎenog i u skladu sa potrebama CCHBC BiH obavlja i druge poslove. vlasnika podataka.

Znanje rada na računaru (MS Office) .Samoinicijativnost . usaglašavanje računovodstvenih politika i procedura kompanije sa meĎunarodnim i lokalnim zakonom definiranim računovodstvenim standardima u saradnji sa finansijskim kontrolorom. kvalitet usluga kao i rukovoĎenje ljudima .Komunikacijske vještine .Periodično ocjenjuje rad članova tima i u skladu sa potrebom preduzima korektivne akcije . uspostavljanje i implementiranje standarda i radnog okruženja koje osigurava visok kvalitet rada odjela.Praćenje i pridržavanje usvojenih procedura i uputstava na nivou Kompanije .Definisanje.Izvještavanje prema svim relevantnim te zakonom odreĎenim eksternim pravnim subjektima korisnicima finansijskih izvještaja izvještavanje nadležnih rukovodilaca u Kompaniji i Head office-u.Odgovornost za tačnu i blagovremenu isplatu naknada nastalih iz radno pravnog odnosa.Iskustvo na istim ili sličnim poslovima Šef raĉunovodstva (Financial Accounting Manager) Broj izvršilaca: 1 Opis radnog mjesta: .Uspostavljanje.Poznavanje engleskog jezika (profesionalni nivo) .Praćenje finansijske zakonske regulative u Federaciji BiH i u Republici Srpskoj . Za svoj rad odgovoran je direktoru Odjela finansija Uslovi: .Uslovi: . rukovodiocem sektora za planiranje poslovanja i direktorom finansijskog odjela.Odgovornost za potpuno poštivanje standarda u računovodstvu.Sposobnost voĎenja grupe ljudi 16 .VII stepen stručne spreme (ekonomskog smjera) .Odgovornost da se poslovanje odvija u potpunosti u skladu sa zakonskom regulativom iz oblasti finansija na nivou BiH . .Poznavanje poslovnih procesa unutar Kompanije . implementiranje i održavanje računovodstvenog sistema. dodatnih edukacija i sl. .Iskustvo u radu sa bazama podataka .Kreiranje strategije i postavljanje ciljeva odjela računovodstva i odjela finansija .Uspostavljanje i voĎenje periodičnog pregleda ciljeva odjela te identifikacija razlika izmeĎu ostvarenog i planiranog i priprema korektivnih mjera . kao i za naknadu troškova nastalih po osnovu službenih putovanja.Uspostavljanje i održavanje efikasne i blagovremene finansijske podrške za interne klijente .VII stepen stručne spreme . sistema plaćanja i obračuna poreza .Analitičnost .Poznavanje engleskog jezika .

Orijentisanost ka ostvarivanju rezultata .Najmanje 3 godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima Kontrolor sistema snadbijevanja (Supply Chain Controller) Broj izvršilaca: 1 Opis radnog mjesta: .Planiranje i organiziranje . skladište.Superviziranje i kontrola primjene važećih procedura u navedenim odjelima .Orijentisanost ka ostvarivanju rezultata .Kontrola pravilnog obračuna i pravovremenog plaćanja poreza u skladu sa lokalnom legislativom .Iskustvo na istim ili sličnim poslovima Finansijski rukovodilac u podruţnicama (Finance Supervisor) Broj izvršilaca: 2 (Tuzla i Bihać/Banja Luka) Opis radnog mjesta: 17 .Praćenje i izvještavanje o aktuelnim troškovima u odjelima sistema snadbijevanja (proizvodnja.Definisanje. robe.Učestvovanje u izradi budgeta za navedene odjele. kao i poreĎenje sa prethodnim godinama i aktuelnim budžetom .Analitičnost .Znanje rada na računaru (MS Office) .Praćenje i pridržavanje usvojenih procedura i uputstava na nivou Kompanije .VII stepen stručne spreme (ekonomskog smjera) .Pomoć i supervizija prilikom kreiranja mjesečnog RE (rolling estimate-a) i budžeta za navedene odjele .Sposobnost voĎenja grupe ljudi . sirovina i materijala sa stanjem u glavnoj knjizi..Kontrola usklaĎenosti stvarnog stanja zaliha gotovih proizvoda. razvrstavanje proizvodnih troškova prema costing modelu . distribucija i logistika) . kao i kreiranje potrebnih izvještaja .Mjesečna kontrola i izvještavanje o troškovima proizvodnje.Poznavanje engleskog jezika (profesionalni nivo) .Rad sa internim i eksternim revizorima i učestvovanje u izradi budžeta Za svoj rad odgovoran je direktoru Odjela finansija Uslovi: . uspostavljanje i održavanje računovodstvenih standarda i politike u voĎenju glavne knjige .

u najkraćem vremenu i u skladu sa važećim procedurama  Praćenje gotovinskih naplata i preuzimanje gotovine od vozača po povratku sa terena  Predaja gotovine/pazara u poslovnu banku. nadgledanje i kontrola finansijskih. i priprema izvještaja  Regulisanje prijave/odjave zaposlenika kompanije u podružnicama.)  Znanje rada na računaru (MS Office i BASIS)  Poznavanje engleskog jezika (srednji nivo)  Pregovaračke vještine  Sposobnost analiziranja  Planiranje i organizovanje  Inicijativa i timski rad  Iskustvo na istim ili sličnim poslovima Rukovodilac za sistematsko evidentiranje prodaje i inventuru (Order Entry & Route Settlement/Inventory Control Supervisor) Broj izvršilaca:1 Opis radnog mjesta:  Definiše i organizuje sve aktivnosti unosa i obrade narudžbi  Koordinira i kontroliše finansijsko obraĎivanje isporuka robe. Uslovi:  VI iili VII stepen stručne spreme (VŠS ili VSS ekonomskog smjera. računovodstvenih i administrativnih obaveza u podružnici  Planiranje i kontrola indirektnih troškova podružnice  Priprema izvještaja o troškovima i predlaganje korektivnih akcija i mjera uštede. praćenje implementacije korektivnih i mjera uštede  Praćenje implementacije kreditne politike i dosljednog poštivanje procedura od strane svih odjela i uposlenih u podružnici  Priprema izvještaja o svim uočenim odstupanjima u implementaciji kreditne politike i poštivanju procedura i predlaganje korektivnih mjera u saradni sa odjelom za naplatu potraživanja  Saradnja sa dobavljačima u svrhu blagovremenih izmirenja svih obaveza i plaćanja. Upravljanje. te organizira i nadzire sve aktivnosti vezane za invneturne popise zaliha: sirovina. 18 . gotovih proizvoda i roba na svim lokacijama CCHBC BH operacije kao i kontrola transakcija vezanih za inventuru. u skladu sa procedurama Kompanije i važećim zakonskim propisima  Prikupljanje svih žalbi i primjedbe kupaca. potrošača i dobavljača i izvještavanje relevantnih zaposlenika  Evidencija radnih sati zaposlenika (stalno zaposlenih i onih koji rade na odreĎeno). u skladu sa zakonskim propisima Za svoj rad odgovoran je šefu računovodstva. a na najefikasniji način. u skladu sa instrukcijama Odjela finansija  Čuvanje i ažuriranje personalnih dosjea zaposlenih.

 Unosi narudžbe u BASIS i obraĎuje ih vodeći računa da se isporuka može organizovati na što efikasniji način  Kreira vanredne utovare za narudžbe koje nisu obuhvaćene redovnim dispatchingom  Prati stanje zaliha gotovih proizvoda na dnevnoj bazi  Preuzima dokumentaciju isporučenih utovara vodeći računa da je ista ovjerena i obraĎena od strane vozača i skladišta na propisan i procedurama regulisan način  ObraĎuje primljenu dokumentaciju kroz BASIS / Route Settlement 19 . Bihać i Banja Luka)  Informiše direktora Odjela o svim nastalim štetama na proizvodima. a koje dobija od direktora Skladišta (Sarajevo. Tuzla. Za svoj rad odgovoran je šefu računovodstva. narudžbenice u pisanoj i elektronskoj formi za marketing i prodaju. Definiše procedure i pravila rada vezano za unos narudžbi i kreiranje utovara te uskladjuje procedure vezane za inventurne popise u skladu sa politikama i procedurama na nivou korporacije.Unos Narudžbi / Route Settlement – Sistemsko Evidentiranje Prodaje ) Clerk / Službenika i kontroliše njihov rad  Definiše i prati realizaciju ključnih pokazatelja zaposlenika koji obraĎuju unos narudžbi  Kontroliše izvještaje skladišta. Uslovi:  VII stepen stručne spreme (ekonomskog smjera)  Znanje rada na računaru (MS Office i BASIS)  Poznavanje engleskog jezika (srednji nivo)  Komunikativnost  Sposobnost voĎenja grupe ljudi  Sistematičnost  Planiranje i organizovanje  Iskustvo na istim ili sličnim poslovima Fakturista (Order Entry Route Settlement Clerk) Broj izvršilaca: 6 Opis radnog mjesta:  Unosi sve narudžbe za dispečing i kreira vanredne utovare  ObraĎuje sve isporučene utovare poštujući definisane procedure  Radi na reklamacijama kupaca vezano za isporuke robe i ispravke faktura  Prima narudžbe koje trebaju biti obraĎene za utovar i kontroliše narudžbe primljene putem ureĎaja za automatsko generiranje narudžbi. otpisima i eventualnim inventurnim manjkovima i viškovima gotovih proizvoda i sirovina po obavljenim inventurama. provjerava stanje na skladištu na dnevnoj bazi i vodi računa o primjeni inventurnih procedura  Revidira i priprema na odobrenje sve izvještaje vezane za lomove i škart.  Organizuje rad OE/RS (Order Entry.

Kontakti s bankama. Komunicira sa vozačima o utvrĎenim manjkovima i viškovima i kreira fakture Fakturist koji je zaposlen u Sarajevu i Mostaru za svoj rad odgovoran je rukovodiocu za sistemsko evidentiranje prodaje i inventuru. avansnih uplata i prelaznih računa kao i I/C obaveza i potraživanja .Praćenje zakonske regulative vezane za poreze u Federaciji BiH i Republici Srpskoj i Bosne I Hercegoivine. 20 . akreditiva i poslovi vezani za pregovore sa bankama .ObezbjeĎenje i praćenje unosa svih faktura i obaveza plaćanja u sistem glavne knjige . Uslovi:  IV stepen stručne spreme (društvenog ili tehničkog smjera)  Znanje rada na računaru (MS Office i BASIS)  Poznavanje engleskog jezika (početnik nivo)  Komunikativnost  Timski rad  Analitičnost i usresreĎenost na detalje  Iskustvo na istim ili sličnim poslovima Rukovodilac za plaćanja. otvaranje računa. kao i izmjene uplatnih računa javnih prihoda u FBIH i Republici Srpskoj i blagovremeno izvještavanje relevantnih sektora unutar kompanije . službenika za KUF i blagajnika-a i asistenta za maloprodaju.Nadgledanje rada računovoĎe Glavne knjige.Kontinuirano praćenje rada službenika za KUF u cilju potpunog ispunjenja svih ključnih pokazatelja .Prati sve promjene u zakonu vezane za javne prihode.Kontrola plaćanja svih obaveza nastalih iz radno-pravnog odnosa. . u skladu sa ugovorenim rokovima . .Mjesečno sravnjenje transakcijskih računa banaka.Kontrola svih uplata prema dobavljačima u cilju obezbjeĎenja tačnih.Kontrola izrade i dostave mjesečnih i godišnjih izvještaja o obračunu i uplati poreza na dodatnu vrijednost .Plaćanje obaveza prema ključnim dobavljačima. blagovremenih i unaprijed definiranih uslova izmirenja obaveza u skladu sa politikom plaćanja Kompanije i ugovorima .Kontroliše i potpisuje blagajničke dnevnike i trgovačke knjige Za svoj rad odgovoran je šefu računovodstva. u cilju ostvarivanja tačnosti obračunatih vrijednosti i poštivanja procedure za obračun plata Kompanije . analiza troškova bankarskih usluga i provizija. voĊenje raĉuna kod banaka i blagajne (Treasury & AP Supervisor) Broj izvršilaca:1 Opis radnog mjesta: . Banja Luci i Tuzli odgovorni su finansijskom rukovodiocu u Podružnici. Fakturisti koji su zaposleni u Bihaću.

Mjesečna sravnjenja: transakcijskih izvoda banaka.Iskustvo na istim ili sličnim poslovima RaĉunovoĊa direktnih proizvodnih troškova (Cost Accountant) Broj izvršilaca: 1 Opis radnog mjesta: .Knjiženje svih transakcija suvenir shop-a i maloprodaje depoa . .VII stepen stručne spreme (ekonomskog smjera) .Poznavanje rada u sistemima za poslovnu podršku.Poznavanje lokalnih finansijskih zakona .Poznavanje engleskog jezika (srednji nivo) .. skladišta rezervnih dijelova sa sektorom održavanja proizvodnih pogona.Izrada kalkulacija za artikle kao i kreiranje novih artikala u SAP-u i Basis-u.Iskustvo na istim ili sličnim poslovima RaĉunovoĊa knjiţenja Glavne knjige (GL Accountant) Broj izvršilaca: 2 Opis radnog mjesta: . .Mjesečno sravnjenje I/C obaveza i potraživanja i slanje izvještaja u Head Office . fakturisanih i naplaćenih realizacija sa sektorom potraživanja. SAP) .Znanje rada na računaru (MS Office.Mjesečno rasknjiženje unaprijed plaćenih troškova (avansi) . postrojenja i tretmana otpadnih voda. Uslovi: . .Knjiženje promjena po transakcijskim računima banaka na dnevnoj bazi u Glavnoj knjizi . BASIS.Uslovi: .Poznavanje lokalnih zakona . BASIS i SAP .Praćenje zakonskih izmjena i implementacija istih 21 . RS-u i u BiH.VII stepen stručne spreme (ekonomskog smjera) .Praćenje poreske zakonske regulative u Federaciji BiH .Sposobnost voĎenja grupe ljudi .Knjiženje plata i ostalih naknada zaposlenika .Znanje rada na računaru (MS Office) . sedmična i mjesečna knjiženja u Glavnoj knjizi Za svoj rad odgovoran je šefu računovodstva.Poznavanje engleskog jezika (srednji nivo) . ukalkulisanih troškova .Dnevna.Mjesečno kreiranje izvještaja za obračunate poreze u SAP-u/BASIS-u .Knjizenje statistickih podataka prodaje u Glavnoj knjizi.

Učestvuje u pripremi budzeta u saradnji sa ruvodiocem odjela za poslovno planiranje .Iskustvo na istim ili sličnim poslovima Sluţbenik za KUF (AP Clerk) Broj izvršilaca: 2 Opis radnog mjesta: .Znanje rada na računaru (MS Office. BASIS.Izrada BOM (industrijska kalkulacija proizvoda) sa svim troškovnim elementima i izvještavanje o istim .Kontakti sa internim i eksternim revizorima u cilju usklaĎivanja posebnog poreza na pića .Poznavanje rada u sistemima za poslovnu podršku .Definise proceduru. kao i obezbjeĎenje i kontrola pravilnosti matičnih podataka i ispravnosti unosa .Prijem ulaznih faktura.Priprema obrazaca kojim se kupcu pridružuje rabat vodeći računa da je rabat pridružen na pravilan način. sirovina i materijala sa stanjem u Glavnoj knjizi . a vezane za izmjene Posebnog poreza na proizvode.Praćenje promjena u zakonu.Blagovremeno informisanje svih zaposlenika u lancu fakturisanja i obrade narudžbi kupaca o definisanim novim artiklima.Praćenje zakonskih promjena iz oblasti finansija i dosljedna implementacija istih . polugodišnjih i godišnjih statističkih izvještaja o proizvodnji i prodaji .Unos matičnih podataka vezanih za proizvodnju u sistem SAP-a i BASIS-a. a u skladu sa ugovorom i odlukom o dodjeli rabata ..VII stepen stručne spreme (ekonomskog smjera) .Unos podataka o dobavljačima u sisitemsku bazu dobavlajča i ažuriranje iste u skldu sa procedurama Kompanije te periodični pregled baze sa ciljem osiguranje ažurnosti same baze i vjerodstojnosti podataka u istoj Za svoj rad odgovoran je šefu računovodstva. inostranih i domaćih.Poznavanje engleskog jezika (srednji nivo) . robe. Uslovi: .Mjesečno usklaĎenje stvarnog stanja zaliha gotovih proizvoda. te izmjene uplatnih računa javnih prihoda .Priprema obračuna posebnog poreza na proizvode i naloga za plaćanje istih . SAP) .Knjiženje cesija i kompenzacija.Poznavanje lokalnih finansijskih zakona. kao i kontakti sa dobavljačima u cilju usklaĎenja meĎusobnih obaveza i potraživanja . . cijenama i rabatima . tromjesečnih. kontrola i knjiženje istih .Praćenje promjena u zakonskoj regulativi koja se odnosi na stope poreza i visine naknada koje imaju uticaj na poslovanje kompanije uplatnih računa javnih prihoda 22 . mehanizam i sprovodi usklaĎivanje standardnih sistemskih troškova sa stvarnim troškovima na kvartalnom ili mjesečnom nivou u skladu sa potrebama i procedurama .Blagovremena izrada i dostava mjesečnih.

Peridoična priprema virmana za plaćanje.Sravnjenje izvoda transakcijskih računa banaka Za svoj rad odgovoran je rukovodiocu za plaćanja.Sistematičnost i pažnja na detalje .Poznavanje engleskog jezika (početnik nivo) .Znanje rada na računaru (MS Office) . voĎenje računa kod banaka i blagajne Uslovi: . SAP) . domaćih i deviznih  Praćenje finansijske zakonske regulative  Svakodnevni prijem pazara maloprodajnog objekta i polog istog na transakcijske račune firme  Prijem gotovine od kupaca za isporuke previĎene za gotovinsko plaćanje  Naplata po računima meĎunarodnih organizacija.Poznavanje engleskog jezika (početnik nivo) .Komunikativnost.IV stepen stručne spreme (ekonomskog smjera) . trgovačke knjige na malo.Prijem ulaznih ino i domaćih faktura. uknjižavanje na status čekanja te proslijeĎivanje istih po pripadajućim odjelima . priprema za elektronsko plaćanje ino i domaćih faktura . voĎenje računa kod banaka i blagajne Uslovi: . te davanje naloga banci o rasporedu priliva gotovine Za svoj rad odgovoran je rukovodiocu za plaćanja. prijem pazara iz maloprodaje  Knjiženje blagajničkih dnevnika za sve podružnice  Praćenje potraživanja od radnika po osnovu akontacija materijalnih troškova.Znanje rada na računaru (MS Office. kontrola faktura.IV stepen stručne spreme (ekonomskog smjera) . uključujući i podružnice.Knjiženje ovjerenih i odobrenih faktura .. kao i praćenje potraživanja po osnovu poslovnih kartica  VoĎenje blagajničkih knjiga.Preciznost i analitičnost . troškova službenih putovanja.Poznavanje finansijske zakonske regulative . iskustvo na istim ili sličnim poslovima 23 . praćenje prodaje kroz Full service vending i pologa pazara  Praćenje stanja gotovine u blagajni.Knjiženje poreza i akciza i carina .Iskustvo na istim ili sličnim poslovima Blagajnik (Cashier) Broj izvršilaca :1 Opis radnog mjesta:  VoĎenje blagajničkih knjiga u KM i EUR.

Usaglašavanje ostvarenih financijskih rezultata po završetku mjesečnog obračunskog perioda i izvještavanje nadležnih rukovodilaca u Kompaniji i Head Office-u. organizovanje i koordinacija procesa planiranja poslovanja kompanije .Planiranje.Rukovodilac planiranja poslovanja (Business Planning Manager) Broj izvršilaca: 1 Opis radnog mjesta: . kao i iznalaženje mjera za poboljšanje postojećeg sistema i unapreĎenje poslovanja.Planiranje aktivnosti za pripremu RE –a (rolling estimate-a) kao i izrada procjena poslovanja za periode do kraja godine . na nivou cijele operacije .Revidiranje svih troškova na mjesečnoj bazi i poduzimanje korektivnih akcija u cilju smanjenja troškova tačnije u cilju usklaĎivanja budžeta sa poslovnim rezultatima . .Konsolidacija poslvnih planova odjela kompanija i transformacija u poslovni plan kompanije . stanja i gotovinske tokove . definiranim kriterijima i sistemskim pravilima.Pripremanje master plana sa vremenskim rokovima vezanim za proces poslovnog planiranja .Objedinjavanje svih relevantnih informacija i podataka u cilju pripreme financijskih izvještaja što uključuje bilans uspjeha. .Izrada Contingency (Rezervnih Planova) kompanije .Kreiranje i implementiranje sistema za praćenje i podjelu troškova.Održavanje i uspostavljanje odnosa sa povezanim pravnim licima (TCCC) i njihovim podružnisama u cilju meĎusobne usklaĎenosti prilikom djelovanja na tržištu i zajedničkih ulaganja.Dostavljanje izvještaja prema Head Office-u u skladu sa vremenskim rokovima.Saradnja sa funkcionalnim menadžerima u cilju tačnog i blagovremenog izvještavanja .Evaluiranje svih ključnih investicija prema kategorijama stalnih sredstava identificiranih u toku procesa poslovnog planiranja kao i pripremanje studije izvodljivosti. na osnovu odluke Management Team-a . .Analiziranje razlika izmeĎu aktuelnog i budžetiranog te iznalaženje korektivnih akcija.Kontrolisanje i nadgledanje direktnih i indirektnih troškova . Za svoj rad je odgovoran direktoru Odjela finansija Uslovi:  VII stepen stručne spreme (ekonomskog smjera)  Znanje rada na računaru (MS Office)  Poznavanje engleskog jezika (profesionalni nivo)  Sistematičnost i analitičnost  Planiranje i organiziranje  Orijentisanost ka ostvarivanju rezultata  Sposobnost voĎenja grupe ljudi  Najmanje 3 godine iskustva na istim ili sličnim poslovima 24 .

Kontrolisanje i implementiranje kreditne politike i nadgledanje sistema naplate potraživanja .Finansijski analitiĉar (Financial Analyst) Broj izvršilaca: 3 Opis radnog mjesta:  Praćenje i kontrolisanje indirektnih i proizvodnih troškova i kreiranje izveštaja na mjesečnoj bazi  Pripremanje finansijskih izvještaja za CC Hellenic Head Office na mjesečnoj bazi  Redovno usaglašavanje i analiziranje organizacijskih troškova i izvještavanje o istim  Kreiranje i implementacija sistema za usmjeravanje troškova na nivou cijele operacije  Kontrolisanje i analiziranje direktnih i indirektnih troškova.Znanje rada na računaru (MS Office) .Predlaganje korektivnih mjera u slučaju kršenja kreditne politike i izvještavanje Management Team-a 25 .Planiranje i organiziranje .Poznavanje Engleskog jezika (srednji nivo) .  OdreĎivnje isplativosti investicija . kalkuliranje profitabilnosti i kreiranje komparativnih analiza  U procesu poslovnog planiranja.Timski rad . uporeĎivanje sa budžetiranim vrijednostima i procjena troškova do kraja godine  Koordinira rad sa odgovornim osobama iz odjela Finansija u cilju usaglašavanja knjiženja glavne knjige sa budžetiranim mjestima troška  Alociranje troškova Head Office-a i podružnica na mjesečnoj bazi. redovni kontakti sa Head Office-om po pitanjima odobrenja investicionih ulaganja te rad na ažuririanju PO baze ((Program Office) u skladu sa definiranim ovlastima unutar kompanije (Chart of Authority).Iskustvo na istim ili sličnim poslovima Rukovodilac za naplatu potraţivanja (Credit Manager) Broj izvršilaca: 1 Opis radnog mjesta: . Za svoj rad je odgovoran rukovodiocu planiranja poslovanja Uslovi: . kreira izvještaje o troškovima potrebne da bi se proces nesmetano se odvijao  Praćenje investicionih ulaganja i održavanja kao i voĎenje baze stalnih sredstava u skladu sa vazecim zakonskim i internim pravilima i procedurama.VII stepen stručne spreme (ekonomskog smjera) .

uz prethodnu saglasnost nadreĎenog i na zahtjev odjela prodaje i priprema izvještaja o napravljenim kontaktima i ishodu istih.Analitičnost .Znanje rada na računaru (MS Office) .Iskustvo na istim ili sličnim poslovima Kontrolor naplate potraţivanja (Credit Controller) Broj izvršilaca: 1 Opis radnog mjesta: .Definisanje kreditnih limita po kategorijama kupaca i instrumenata obezbjeĎenja naplate potraživanja. radi uspostavljanja što efikasnijih procesa kontrole i praćenja naplate potraživanja .VII stepen stručne spreme (ekonomskog smjera) . procedura i uputstava koji definišu politiku naplate potraživanja .Redovno izvještavanje management tima o stanju naplate potraživanja.Redovna procjena rizika vezano za naplatu potraživanja i izvještavanje .Kontaktiranje ovlaštenih organizacija za platni promet (centralna i poslovne banke) .Pružanje savjetodavnih usluga rukovodstvu prodaje. rukovodiocem za poslovno planiranje Kompanije i finansijskim kontrolorom pripremanje i usaglašavanje provizije za sva sumnjiva i sporna potraživanja kao i prijedlog za otpis istih te sistemsko ažuriranje i usaglašavanje sa Glavnom knjigom .Planiranje i organiziranje . visini potraživanja od kupaca kao i naćinu njihovog obezbjeĎenja . 26 .Učestovovanje u kreiranju rabatne poltike i odreĎivanje mehanizama za ispravnu primjenu.U saradnji sa Šefom računovodstva. Za svoj rad je odgovoran direktoru Odjela finansija Uslovi: .Usmjeravanje i kontrolisanje rada zaposlenika odjela za naplatu potraživanja .Poznavanje engleskog jezika (profesionalni nivo) .Kontaktiranje dužnika u cilju postizanja što bolje naplate.Orijentisanost ka ostvarivanju rezultata .Sposobnost voĎenja grupe ljudi . rukovodiocima prodaje za područje.. . kompenzacije i cesije. . te knjižne obavijesti od kupaca .Pokretanje aktivnosti u cilju poboljšanja naplate u saradnji sa komercijalistima. regionalnim direktorima u prodaji i finansijskim supervizorima u podružnicama.Pripremanje potrebne dokumentacije u slučaju sudskih sporova kao i zastupanje interesa Kompanije u koordinaciji sa pravnikom i ovlaštenim advokatom .Implementacija kreditne politike.Odobravanje i potpisivanje prijedloga za odobrenja i poravnanja. sa posebnim fokusom na one čiji je dug stariji od 90 dana.Pravovremeno informisanje Rukovodioca o spornim kupcima i njihovim dugovanjima .

Održavanje svakodnevnih kontakata sa odjelom prodaje.Pružanje pomoći u kreiranju kreditne politike i rabatne politike.Kontaktiranje ovlaštenih organizacija za platni promet (centralne banke i poslovne banke) i učešće u prikupljanju i provjeri sredstava obezbjeĎenja plaćanja (mjenice. čekovi i bankovne garancije) 27 . Za svoj rad je odgovoran rukovodiocu za naplatu potraživanja. pripramnje izvještaja o visini dodjeljenih i ostavrenih rabata na mjesečnom nivou kao i analiza rabata po kanalima prodaje i kontrola ispravnosti peridočnih rabata i izvještavanje o eventualnim dvijacijam kod primjene rabatne politike.Pregovaračke vještine .Protestiranje mjenica i bankovnih garancija u sardnji sa rukovodiocem .Sposobnost uticanja na druge .Kontaktiranje ovlaštenih organizacija za platni promet (centralna i poslovne banke) i učešće u prikupljanju i provjeri sredstava obezbjeĎenja plaćanja (mjenice. na svim lokacijama u cilju implementacije Kreditne politike i voĎenja efikasne naplate.Praćenje visine ukupnih potrazivanja ukljucujući ostalih (Non Basis Kupci) i intekompanisjkih kupaca (povezanih lica) .Sposobnost prikupljanja informacija i analitičnost . procedura i uputstava koji definiraju politiku naplate potraživanja .Knorolisanje primjene rabatne politike. sa posebnim fokusom na one čiji je dug stariji od 90 dana.Kontaktiranje kupaca radi usaglašavanja kartica kao i radi razriješavanja neusaglašenih i otvorenih stavki .Znanje rada na računaru (MS Office) .Svakodnevno kontaktiranje odjela prodaje na svim lokacijama u cilju usaglašavanja potraživanja sa svim kupcima (Izvodi Otvorenih Stavki) .Kreiranje Non-Basis faktura i interkompanijskim faktura .U slučaju da se pojave sumnjive i/ili nepoznate uplate kontaktiranje odjela prodaje i nadreĎenog u cilju razriješavanja neusklaĎenosti .Svkodnevno kontaktiranje dužnika u cilju postizanja što bolje naplate.. čekovi i bankovne garancije) . sa akcentom na akcije koje treba poduzimati na naplati dugovanja starijih od 90 dana .Iskustvo na istim ili sličnim poslovima Struĉnjak naplate potraţivanja (AR Supervisor) Broj izvršilaca:1 Opis radnog mjesta: .Poznavanje engleskog jezika (srednji nivo) . uz prethodnu saglasnost nadreĎenog i na zahtjev odjela prodaje . Uslovi: .VII stepen stručne spreme (ekonomskog smjera) .

Znanje rada na računaru (MS Office i BASIS) .. kontrola i sravnjavanje dnevnih izvoda.Sposobnost prikupljanja informacija i analitičnost . sedmičnih i kvartalnih izvještaja Management Team-u i managementu odjela prodaje .Sposobnost uticanja na druge .Priprema i dostava mjesečnih.Evidentiranje i arhiviranje dokumentacije vezane za sve proknjižene izvode . Uslovi: .VI ili VII stepen stručne spreme (ekonomskog smjera) .Poznavanje engleskog jezika (srednji nivo) .Kontaktiranje kupaca radi usaglašavanja kartica kao i radi razriješavanja neusaglašenih i otvorenih stavki . Uslovi: .Iskustvo na istim ili sličnim poslovima Sluţbenik naplate potraţivanja (Accounts Receivable Clerk) Broj izvršilaca: 1 Opis radnog mjesta: .Sposobnost prikupljanja informacija 28 . bankovnih garancija kao i za periodično ažuriranje podataka . provjera.Pregovaračke vještine .Procjena rizika naplate potraživanja. te salda kupaca kao i pregled dugovanja po periodima po potrebi.SAP i BASIS) .Poznavanje engleskog jezika (srednji nivo) .Kreiranje izvještaja o stanju fakturisane i naplaćene realizacije. priprema analitičkih kartica kupaca. čekovi i bankovne garancije) Za svoj rad je odgovoran rukovodiocu za naplatu potraživanja.IV stepen stručne spreme .Unos podataka u bazu mjenica.Prijem. odnosno usaglašavanje fakturisanih iznosa sa naplaćenim iznosima za svakog kupca .Vezivanje avansnih uplata kupaca za odgovarajuće fakture .Izrada kompenzacijea i cesija.Protestiranje mjenica i bankovnih garancija . izrada opomena kupcima .Kontaktiranje ovlaštenih organizacija za platni promet (centralne banke i poslovne banke) i učešće u prikupljanju i provjeri sredstava obezbjeĎenja plaćanja (mjenice.Tačnost svih podataka koji se unose u SAP i BASIS . Za svoj rad je odgovoran rukovodiocu za naplatu potraživanja.Znanje rada na računaru (MS Office. kao i usaglašavanje eventualnih neusklaĎenosti u dnevnim izvodima .

Ispravnost podataka o dobavljačima .Redovno izvještavanje Management Team.Razvoj komunikacije i održavanje dobrih poslovnih odnosa sa dobavljačima u cilju strateške sigurnosti dopreme proizvoda i sirovina.. 29 . specifikacijama i politikama o smanjenju troškova poslovanja.Organizovanje. .VoĎenje tima ljudi.Izbor i ocjena dobavljača u skladu sa procedurama komapnije . . gotove robe i drugih materijala ili usluga u skladu sa unaprijed definiranim kriterijima kontrole kvaliteta. sedmičnih i dugoročnih aktivnosti odjela nabavke . . najpovoljniju nabavku svih sirovina.Analitičnost . . osiguravanja za ispravno donošenje odluka kao i to da su donesene odluke u skladu sa Kodeksom poslovnog ponašanja i sa linijom odgovornosti u Kompaniji .Osiguranje.Iskustvo na istim ili sličnim poslovima Rukovodilac Sektora nabavke (Procurement Manager) Broj izvršilaca: 1 Opis radnog mjesta: .ObezbjeĎivanje funkcionisanja i rada odjela nabavke tako da su svi ostvareni rezultati u skladu sa strategijom i definisanim ciljevima Kompanije .o ostvarenim rezultatima odjela .Definisanje ciljeva pregovaranja.Organiziranje i nadgledanje dnevnih.Priprema ugovora sa dobavljačima u saradnji sa pravnikom Kompanije i po potrebi Rukovodiocima odjela sve u skladu sa poslovnom politikom i procedurama. isplativog i efikasnog procesa odobrenja nabavke unutar Kompanije . . .Učešće u kreiranju strategije odjela i izrade budžeta i RE (rolling estimate-a) u saradnji sa rukovodiocem poslovnog planiranje Kompanije te praćenje istog i priprema korektivnih akcija u slućaju odstupanja.Redovna komunikacija sa central procurement group-om sa ciljem usklaĎenja strategija odjela i kompanije sa ciljevima i strategijama grupe .Osiguranje sigurnosti tenderske dokumentacije i dokumentacije koje je klasificirana kao povjerljiva.Odgovornost za troškove odjela i za pravovremenu. postavljanje ciljeva odjela zajedno sa članovima tima i rukovodstvom Kompanije .Upravljanje i koordiniranje svih aktivnosti vezanih za planiranje nabavke materijala i usluga te rad na optimalnim držanjima zaliha sirovina i materijala u skladu sa planovima i ciljevima Kompanije . kontrola i verifikacija rada špeditera kao i uvoznih predmeta uključujući i arhiviranje i odlaganje dokumentacije u skladu sa zakonom predviĎenim okvirima.Aktivno učešće prilikom definiranja specifikacije za robe i usluge sa ciljem standardizacije istih i postizanja najboljih mogućih uslova nabavke .UsklaĎivanje procesa nabavke sa procesima definiranim na nivou grupe i zakonsi predviĎenim okvirima. optimalnog.

.Sposobnost prosuĎivanja i donošenja odluka . osiguravanje kontinuiteta nabavke.Procjena rizika prilikom poslovanja odjela te izrada planova na izbjegavanju i smanjenju uticaja istog Za svoj rad odgovoran je direktoru Odjela finansija Uslovi: .Znanje rada na računaru (MS Office) .Finaliziranje narudžbi u skladu sa procedurom pri čemu odreĎuje način prevoza (u saradnji sa odjelom transporta) kao i druge bitne faktore . specifikacijama i politikama o smanjenju troškova poslovanja.Pregovaranje sa dobavljačima u cilju postizanja najboljih uslova za nabavku . efikasne komunikacije sa dobavljačima.Sposobnost planiranja i organizovanja .Uspostavljanje i održavanje dobrih odnosa.Upravljanje promjenama .Konsolidovanje zahtijeva i kreiranje narudžbenica za nabavku.Komunikacijske. sredstava i usluga za Kompaniju u skladu sa unaprijed definiranim kriterijima kontrole kvaliteta.Kontinuirano usavršavanje znanja o kretanjima na tržištu . ugovora. sirovine) .Svakodnevno planiranje nabavki sa ciljem optimiziranje transporta i visine zaliha sirovina i materijala. 30 . specifikacija i uslova dostave .Nabavka roba materijala.Praćenje procesa dostave u smislu poštivanja rokova i usaglašavanja sa statusom narudžbenice kao i aktivan rad sa dobavljačima u cilju uskladjenja izgleda ulaznih faktura prema unaprijed definiranim kriterijima.Analitičnost .Predlaganje i razvoj alternativnih izvora snabdijevanja. kao i narudžbenica za robu koja se nabavlja na redovnoj osnovi (npr. pregovaračke i prezentacijske vještine .Poznavanje engleskog jezika (profesionalni nivo) .Redovni kontakti sa špediterima . pri čemu gradi i održava dobar imidž Kompanije .Uz konsultaciju sa nadreĎenim vrši odabir dobavljača .Analiziranje količina.Iskustvo na istim ili sličnim poslovima Specijalista za nabavku (Procurement Specialist) Broj izvršilaca: 3 Opis radnog mjesta: . postojanost kvaliteta i konkurentne cijene .VI stepen stručne spreme (ekonomskog ili društvenog smjera) .Sposobnost voĎenja grupe ljudi . ..

kontrolnim i osiguravajućim kompanijama u procesu uvoza-izvoza roba i usluga . .Timski rad .. kontrole i carinjenja u procesu uvoza-izvoza roba i usluga te za izdavanje naloga transportnim.Pregovori sa ciljem psotizanja najboljih cijena i uslova usluga: špedicije.Komunikacijske i pregovaračke vještine . Uslovi: .Odgovoran za obzebjeĎenje usluga smještaja i avio prevoza za uposlenike Kompanije .Odgovoran za voĎenje evidencije troškova uvoza gotovih proizvoda. carinskog posredovanja.Znanje rada na računaru (MS Office) .Planiranje i organizovanje . carinjenje i tranzit roba i usluga na principu efikasnosti nabavke . špediterskim.Poznavanje engleskog jezika (srednji nivo) .IV stepen stručne spreme (društvenog ili tehničkog smjera) . . smještaja i avio prevoza.Odgovoran za nabavku i ugovaranje usluga špediterskih poslova. sirovina i repromaterijala te voĎenje evidencije troškova izvoza te dobijenaj dozvola za privremeni i redovni uvoz i izvoz.Odgovoran za sprovoĎenje.Odgovoran za arhiviranje dokumenata ispred odjela nabavke u skladu sa kompanijskim uputstvima i zakonom utvrĎenom regulativom Za svoj rad je odgovoran rukovodiocu Sektora nabavke. kontrole roba u transportu-tranzitu. kao i svih usluga vezanih za uvoz-izvoz.Iskustvo na istim ili sličnim poslovima 31 .

Iskazivanje inicijative prilikom obavljanja poslova .Koordinacija svih aktivnosti vezanih uz odnose sa javnoću i zajednicom.Poznavanje engleskog jezika (profesionalni nivo) .Izrada strateških planova aktivnosti usmjerenih na poboljšanje komunikacije i saradnje izmeĎu odjela unutar Kompanije .Planiranje. Uslovi: .Predstavljanje i voĎenje aktivnosti Kompanije vezanih za poslove sa javnošću . te internu i eksternu komunikaciju Kompanije . te priprema analiza i izvještaja o istom .ObezbjeĎuje da su svi pozivi primljeni putem CIS linije blagovremeno procesuirani.Priprema plana posjeta punionica i implementacija istog 32 .Komunikativne. pregovaračke i prezentaciske vještine . organizacija i rukovoĎenje svim aktivnostima Odjela za poslove sa javnošću i komunikacije i odgovornost za rad odjela .Razvoj odnosa s javnošću kao strateške podrške ostvarenja poslovnih ciljeva Kompanije u BiH .ODJEL ZA POSLOVE SA JAVNOŠĆU I KOMUNIKACIJE Direktor Odjela za poslove sa javnošću i komunikacije (Public Affairs & Communication Manager) Broj izvršilaca: 1 Opis radnog mjesta: .Znanje rada na računaru (MS Office) . a u skladu sa pravilima Kompanije .Sposobnost utjecanja na druge .Prikupljanje svih zahtjeva za donacije i sponzorstva i priprema prijedloga za donacije/sponzorstva.Radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima Rukovodilac za odnose sa javnošću i medijima (Public & Media Relations Manager) Broj izvršilaca: 1 Opis radnog mjesta: .VII stepen stručne spreme (poželjno društvenog smjera) .Orijentiranost ka timskom radu .Izrada poslovnog plana i budžeta odjela Za svoj rad je odgovoran generalnom direktoru.Praćenje medija i svih objava vezanih uz Kompaniju i objava koje mogu imati uticaja na poslovanje .

Dizajn i implementacija plana interne i eksterne komunikacije (putem obavjesti.Poznavanje engleskog jezika (srednji nivo) .Radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima 33 .Sistematičnost i analitičnost .Znanje rada na računaru (MS Office) . Uslovi: .VI stepen stručne spreme (poželjno društvenog smjera) . oglasnih ploča.Izražene komunikacije vještine .. press release i sl) Za svoj rad odgovoran je direktoru Odjela za poslove sa javnošću i komunikacije. internog magazina.

obavljanje dodatne obuke po potrebi. postavljanja i ponovnog postavljanja.Pružanje podrške korisnicima iz ove oblasti. koji uključuje aplikaciju instalacionih mogućnosti.ObezbjeĎivanje ispravnog i nesmetanog funkcionisanja postojećeg informacionog sistema u okviru CCHBC operacije .Sposobnost voĎenja grupe ljudi . kao i uvodjenje novih sistema . kao i obuke za IS stručnjaka u ovoj oblasti .Pružanje podrške u području PC-ija.VoĎenje tima ljudi i briga o njihovom permanentnom razvoju i usavršavanju .Definisanje i usmjeravanje strategije informacionih sistema u području PC/Komunikacija Za svoj rad odgovoran je generalnom direktoru.Znanje rada na računaru (MS Office) .Koordiniranje rada i održavanje komunikacije sa centralnim IS timom .ODJEL INFORMACIONIH SISTEMA Rukovodilac Odjela informacionih sistema (IT Manager) Broj izvršilaca: 1 Opis radnog mjesta: .Planiranje razvoja i proširenje postojećih sistema. te unapreĎenje i optimizacija korištenja opreme i resursa 34 .VII stepen stručne spreme (informatičkog smjera) .Najmanje 3 godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima Struĉnjak za tehniĉku podršku (Technical Support Specialist) Broj izvršilaca: 1 Opis radnog mjesta: .Definisanje i usmjeravanje obuke za nove korisnike informacionih servisa. računarskih mreža i komunikacija potrebnih za uspješno i efikasno poslovanje i za kvalitetnu primjenu znanja o PC okruženju/serverima (hardware&software).Kontrolisanje i usmjeravanje svih aktivnosti vezanih za otvaranje novih aplikacija i implementaciju projekata . mogućnosti provoĎenja u skladu sa zahtjevima i potrebama poslovanja . računarskim mrežama i komunikacionim sistemima . Uslovi: .Kontrolisanje i ocjenjivanje ponuda prema specifikacijama i naručivanje kompjuterske opreme .Koordiniranje integrisanja IS sistema unutar operacija .Nadgledanje i kontrolisanje sistema dizajniranja.Poznavanje engleskog jezika (profesionalni nivo) .

.Odgovoran je za proces prikupljanja. Uslovi: .Na dnevnoj bazi pružanje podrške korisnicima osnovnih software-skih paketa koji su u upotrebi. prosljeĎivanja. servera i računarskih mreža .Komunikacijske vještine .Odlično poznavanje PC okruženja.Radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima Rukovodilac korisniĉke podrške (Service Desk Leader) Broj izvršilaca :1 Opis radnog mjesta: . te On-site support (direktna pomoć korisnicima). a u suradnji sa svim odjelima i Shared Services odjelom CCH Enterprise IT-a (EIT).VoĎenje tima za korisničku podršku koji se sastoji od dva dijela: IT Help Desk (Service Desk) koji zaprima zahtjeve.Odgovornost za ispravan tretman korisničkih prava i kontrolu pristupu odreĎenim servisima informacionog sistema koji su u domenu njegove odgovornosti . na način da prosljeĎuje zahtjeve relevantnim grupama za podršku (lokalno ili u korporaciji).Poznavanje poslovnih procesa unutar CCHBC BH .Kvalitetna primjena znanja o PC okruženju.VoĎenje ili koordiniranje projekata u okviru IS-a i drugih odjela koji su vezani za upotrebu ili korištenje informacionih sistema.IV stepen stručne spreme (informatičkog smjera) . računarskih mrežama i komunikacionim sistemima.Poznavanje principa funkcioniranja poslovnih informacionih sistema .Odgovornost za raspoloživost i performanse telekomunikacijskih sistema .Znanje Engleskog jezika (srednji nivo) . . kao i povremeno obučavanje korisnika za korištenje software-skih rješenja koje su u upotrebi u Kompaniji. hardwareskih i software-skih elemenata.Asistiranje u nabavci i primjeni standardnih software-skih programa. . rješavanja i komuniciranja svih zahtjeva za korisničkom podrškom. .Asistiranje pri kupovini. propisanih od strane Kompanije.Poznavanje komunikacionih sistema .U skladu sa potrebama Kompanije obavlja instalacije software-a.Participiranje u projektima drugih odjela koji su vezani za upotrebu IS resursa Za svoj rad odgovoran je rukovodiocu Odjela informacionih sistema. . Obavljanje testiranja software-a.Poznavanje postojećih poslovnih sistema koji su u upotrebi u CCHBC B-H .Obavljanje redovnog testiranja i instalacije software-a i hardware-a . . .Pružanje podrške prilikom implementacije novog hardvera ili softverskih paketa..U saradnji sa Enterprise IT timom implementira CCHBC standarde vezane za komunikacijsku. implementaciji i upotrebi standardnih komunikacijskih. propisanih od strane Kompanije . 35 . hardware-sku i standardnu software-sku infrastrukturu .

Asistiranje rukovodiocu Informacijskih sistema u razvijanju i primjeni strategije odjela informacionih usluga Za svoj rad odgovoran je rukovodiocu korisničke podrške. Uslovi: . računarskim mrežama i komunikacionim sistemima . kao i pružanje podrške korisnicima u domenu postojećih poslovnih sistema.Najmanje 3 godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima 36 .Poznavanje poslovnih procesa unutar CCHBC BH .Kvalitetna primjena znanja o PC okruženju.Komunikacijske vještine .Poznavanje engleskog jezika (srednji nivo) ..Najmanje 5 godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima Struĉnjak za podršku aplikacijama (Application Support Specialist) Broj izvršilaca :1 Opis radnog mjesta: .Poznavanje poslovnih procesa unutar CCHBC BH .VII stepen stručne spreme (informatičkog smjera) .VII stepen stručne spreme (informatičkog smjera) . te unapreĎenje korištenja istih . održava telekomunikacijske sisteme koji su neophodni za punu funkcionalnost poslovnih aplikacija koje se koriste .Obavljanje testiranja software-a.Poznavanje principa funkcioniranja poslovnih informacionih sistema . kao i povremeno obučavanje korisnika za korištenje software-skih rješenja koje su u upotrebi u Kompaniji .Odgovoran je. hardversku podršku za PC i printere.Poznavanje principa funkcioniranja poslovnih informacionih sistema . Za svoj rad odgovoran je rukovodiocu Odjela informacionih sistema.Komunikacijske vještine . da su svi instalirani programi licencirani.VoĎenje ili koordiniranje projekata u okviru IS-a i drugih odjela koji su vezani za upotrebu ili korištenje informacionih sistema .Pružanje podrške u području software-skih aplikacija potrebnih za uspješno i efikasno poslovanje.U skladu sa potrebama Kompanije obavlja instalacije software. Uslovi: .Poznavanje engleskog jezika .

Evidentiranje poziva korisnika u bazu poziva i rješavanje zahtijeva korisnika u skladu sa opisom svojih odgovornosti .Radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima 37 .Pripremanje i održavanje treninga iz MS Windows i MS office oblasti za krajnje korisnike .ObezbjeĎivanje i distribucija potrošnog materijala za funkcionisanje računarske opreme ( diskete.Poznavanje engleskog jezika (srednji nivo) .Pružanje podrške korisnicima računarske opreme u cilju osiguranja funkcionisanja informacionog sistema . Scanneri. Printeri.Pružanje osnovnih usluga iz oblasti telefonije i briga o funkcioniranju telefonskih linija u Kompaniji .VoĎenje evidencije o izdatim narudžbenicama IS odjela .IV stepen stručne spreme (informatičkog smjera) .Komunikacijske vještine . toneri…) .Kontaktiranje ovlaštenih kompanija u cilju otklanjanja kvarova i nedostataka na kompjuterskoj opremi .Održavanje kompjuterske opreme na dnevnoj osnovi .Poznavanje PC okruženja i LAN računarskih mreža .Struĉnjak za pruţanje pomoći i podrške (Desk Side Support Specialist) Broj izvršilaca : 1 Opis radnog mjesta: .Instaliranje nove računarske opreme i upgrade postojeće (PC.Pružanje pomoći pri instaliranju opreme neophodne za efikasno prezentiranje .Poznavanje telefonije i rada sa telefonskim centralama . Software) Za svoj rad odgovoran je rukovodiocu korisničke podrške. Uslovi: .

rukovoĎenje i kontrolu potrebnih kadrova i opreme. s posebnim naglaskom na EAtB . vezano uz promjene na tržištu i promjene u uvjetima poslovanja . kupcima i potrošačima .Spremnost na preuzimanje rizika . protoka i finalizacije svih projekata vezanih za Odjel prodaje.Znanje rada na računaru (MS Office) .Sposobnost prosuĎivanja i donošenja odluka .Podučavanje prodajnog osoblja o politici Kompanije i njezinim ciljevima .Sposobnost vodjenja tima ljudi .Poželjno iskustvo na svjetskom tržištu .ProvoĎenje ciljeva i politike poslovanja Kompanije.Marketinški razvoj tržišta.Planiranje i ostvarenje prodajnog volumena i profita u poslovanju Kompanije . Uslovi: .Poznavanje engleskog jezika (profesionalni nivo) .VoĎenje. usmjeravanje.Upravljanje multi-funkcionalnim timom na projektima 38 . te maksimalno povećanje potencijala prodaje na svim tržištima . unapreĎenje imidža Kompanije i proizvoda prema svim djelatnicima. implementacija i kontrola egzekucije.Pregovaračke vještine .Sposobnost planiranja i organizacije posla .Radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima Rukovodilac za razvoj komercijalnog odjela (Commercial Development Manager) Broj izvršilaca: 1 Opis radnog mjesta: .Organizacija rada sektora.Planiranje.Odgovoran za sprovoĎenje svih EAtB solucija Za svoj rad odgovoran je generalnom direktoru. kontroliranje i koordiniranje prodajnih i uz prodaju vezanih aktivnosti u skladu s ciljevima i planovima Kompanije te odgovornost za rezultate .VII stepen stručne spreme (društvenog ili tehničkog smjera) .ODJEL PRODAJE Direktor Odjela prodaje (Country Sales Manager) Broj izvršilaca: 1 Opis radnog mjesta: .Orijentiranost ka kupcu .

Odgovoran za tim koji se bavi dizajnom i isporukom prodajnih treninga (Sales Trainers) Za svoj rad odgovoran je direktoru Odjela prodaje.Pregovaračke vještine . sistem kreiranja. puštanje “u živo” realizacija. Uslovi: . i implementacija .Identificiranje i implementacija odgovarajuće strukture projektnih timova s ciljem postizanja projektovanih rezultata projekata . realizacija.Cola HBC što podrazumijeva: sistem analize.Priprema planova akcija za implementaciju projekata za Odjel prodaje .Pružanje podrške krajnjim korisnicima u obavljanju njihovih dnevnih aktivnosti i obaveza .Odgovornost za aktivnosti vezane za otvaranje novih aplikacija i implementaciju projekata .Pripremanje izvještaja vezanih za implementaciju projekata i prezentacija istih rukovodećem timu .Pružanje podrške korisnicima kroz poslovne aplikacije koje se koriste u Coca .Pružanje podrške u donošenju odluka. u saradnji sa HR odjelom odabiranje i/ili isporučivanje najefeikasnijih metoda razvoja članova tima .Sposobnost vodjenja tima ljudi .VII stepen stručne spreme . objašnjenja i definisanja procesa. iznalaženja rješenja i redefinisanju procedura 39 . pisanje poslovnih procedura i nadgledanje primjene.Sposobnost planiranja i organizacije posla .Planiranje i nadgledanje razvoja članova tima.Orijentiranost ka kupcu .Efikasno upravljanje i kontrola protoka i finalizacije svih projekata . testiranje pilot programa.Kontinuirano komuniciranje sa korisnicima u cilju unapreĎenja i optimizacije poslovnih procesa koji su podržani od strane Informacionog Sistema ..Uspostavljanje i odobravanje ključnih pokazatelja poslovanja za svoj tim . obučavanje korisnika i samostalna edukacija . aktivnosti vezane za Pilot testiranje.Radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima Rukovodilac poslovnih procesa i sistema za komercijalnu funkciju (Commercial Business Process Leader) Broj izvršilaca: 1 Opis radnog mjesta: . inicijalna testiranja.Postavljanje.Definisanje odgovarajuće uloge i odgovornosti za članove tima tokom sprovoĎenja projekata .Praćenje implementacije dogovorenog i usmjeravanje aktivnosti u cilju izvršavanja istih .Sposobnost prosuĎivanja i donošenja odluka . sistem primjene.Znanje rada na računaru (MS Office) .Poznavanje engleskog jezika (profesionalni nivo) .

Odlično poznavanje PC okruženja.Obučavanje zaposlenih u odjelu prodaje i dostavljanje izvještaja direktoru Odjela za ljudske potencijale o svim sprovedenim obukama u odjelu prodaje .Komunikacijske vještine .Poznavanje engleskog jezika (profesionalni nivo) . revizije sistema. kao što su: kreiranje bonusa.Poznavanje poslovnih procesa u finansijama.Usko saraĎivanje sa direktorom Odjela prodaje pri pravljenju razvojnih planova.Definisanje trening potreba odjela prodaje .Poznavanje poslovnih procesa unutar CCHBC BH .Poštivanje i implementacija EAtB solucija i to CCAF i SFPM u regiji kojom rukovodi Za svoj rad odgovoran je rukovodiocu za razvoj komecijalnog odjela. 40 . logistici i proizvodnji . servera i računarskih mreža .Praćenje potreba cijelokupnog poslovanja i u tom pravcu se kontinuirano educira i generiše nove ideje (pohaĎanje treninga i seminare iz potrebnih dijelova poslovanja) .Poznavanje postojećih poslovnih sistema koji su u upotrebi u CCHBC B-H .Aktivno učestvovanje u sprovoĎenju procedura Odjela za ljudske potencijale u Odjelu prodaje.Poznavanje principa funkcioniranja poslovnih informacionih sistema .Radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima Rukovodilac Sluţbe za razvoj sposobnosti u prodaji (Core Sales Trainer) Broj izvršilaca: 1 Opis radnog mjesta: . popunjavanju formulara za „pdf” i identifikovanju „ključnih igrača” .Pripremanje i odžavanje treninga za krajnje korisnike iz oblasti glavnih poslovnih aplikacija . voĎenje računa o neiskorištenim godišnjim odmorima u cilju smanjivanja broja istih . koordinacija ili učešće u projektima u okviru IS-u i drugih odjela koji su vezani za upotrebu ili korištenje informacionih sistema Za svoj rad odgovoran je rukovodiocu za razvoj komercijalnog odjela Uslovi: .Poznavanje komunikacionih sistema .Pravljenje trening plana i trening budžeta na osnovu starategije i procedura Odjela za ljudske potencijale .VoĎenje.VII stepen stručne spreme (informatičkog smjera) .Poznavanje rada u SAP-u .. sprovoĎenje plana za promjenu kulture. sistema pohranjivanja i ispravljanja uočenih grešaka .Odgovornost za sistem analize u skladu sa odreĎenim zahtjevima poslovne analize i zahtjevima sistemskog podizanja .Praćenje i evaluiranje sprovedenih obuka u Odjelu prodaje .

Znanje rada na računaru (MS Office) .Redovne posjete COBRA sales i marketing sastancima u svrhu sagledavanja potreba za razvoj zaposlenika Odjela prodaje i Odjela marketinga .Identificiranje potreba za profesionalnim razvojem zaposlenika i u skladu sa tim implementiranje i evaluiranje treninga i dodatne edukacije . Uslovi: .Najmanje 2 godine radnog iskustva na poslovima obuke Trener prodaje (Cadet Sales Trainer) Broj izvršilaca: 2 na rotacionoj bazi (12 mjeseci je trajanje rotacije) Opis radnog mjesta: .Uslovi: . pregovaračke i prezentacijske vještine .Ažuriranje trening materijala .IV stepen stručne spreme (društvenog smjera) .Komunikacijske.Prethodno iskustvo na poslovima u prodaji Rukovodilac Sektora prodaje za kljuĉne kupce (Country Key Account Manager) Broj izvršilaca: 1 Opis radnog mjesta: 41 . izvršavanje i organizovanje svih aktivnosti vezanih za profesionalni razvoj zaposlenika u odjelu prodaje i marketinga .Poznavanje engleskog jezika (srednji nivo) .Sposobnost utjecanja .Planiranje.Poznavanje engleskog jezika (profesionalni nivo) .Aktivno učešće u implementaciji plana razvoja .Organizovanje treninga i kurseva korištenjem eksternih i internih resursa .Svakodnevne posjete tržištu s ciljem sistematičnog podučavanja i povratnih informacija ka komercijalistima .Definisanje trening potreba korištenjem matrice sposobnosti (skills matrix) i individualnih razvojnih planova .treninga i seminara iz oblasti razvoja i treninga ljudi te unaprijeĎenja osobne efikasnosti i efektivnosti Za svoj rad odgovoran je rukovodiocu službe za razvoj sposobnosti u prodaji.Sposobnost prosuĎivanja .Znanje rada na računaru (MS Office) .Inicijativa .VI stepen stručne spreme (društvenog smjera) .

te osmisliti i sprovesti korake ka ispravljanju istih .Sposobnost voĎenja tima ljudi .Dizajniranje i realizacija specijalnih aktivnosti za relevantne kupce.Sve marketinške programe (nacionalne promocije ili programi za kanale prodaje) .Izgradnja dobrih poslovnih odnosa sa kupcima kako bi se poboljšala saradnja .VII stepen stručne spreme (ekonomskog smjera) . kao i cjelokupno poboljišanje pozicija unutar poslovnih objekata .Razumjevanje bilansa stanja i uspjeha . Za svoj rad odgovoran je direktoru Odjela prodaje Uslovi: .Održavanje baze postignutih rezultata ključnih kupaca.Upravljanje implementacijom svih aktivnosti u prodajnom segmentu za ključne kupce .Prodajne sposobnosti .Nadgledanje programa i aktivnosti implementacije i poduzimanje korektivnih mjera ako je to potrebno .Poslovno planiranje i pregovaranje sa postojećim kupcima kao i potencijalnim.Radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima Rukovodilac prodaje za upravljanje kategorijama pića (Category Manager) Broj izvršilaca: 1 42 .Izgradnja godišnjih planova koji uključuju sve ključne aktivnosti Kompanije. elementi izvoĎenja i dr.Voditi računa da se važeća rabatna politika i kreditna politika u potpunosti implementiraju i poštuju .Razvijanje i usaglašavanje godišnjih planova prodaje u cilju maksimiziranja prodaje i implementacije standarda Kompanije u trgovini s robom . lansiranje novih proizvoda. sa ciljem da se poveća volumen prodaje i profit . što uključuje: .Identifikovati probleme u postojećoj saradnji. pokrivajući podatke izlaza i ulaza robe kao i pozicija unutar objekata i nivo ulaganja u odnosu na postavljeni plan . nove opreme i postavljanje displeja. uslovi trgovine.Poštivanje i implementacija EAtB solucija i to CCAF i SFPM u regiji kojom rukovodi.Orijentiranost ka kupcu .Sposobnost prosuĎivanja i donošenja odluka .Poznavanje engleskog jezika (profesionalni nivo) .Pregovaranje prilikom sklapanja ugovora sa svim kupcima.Komunikacijske.Znanje rada na računaru (MS Office) .) .Spremnost na preuzimanje rizika .Poznavanje poslovanja sa ključnim kupcima .. pokrivajući sve aspekte saradnje (npr. pregovaračke i prezentacijske vještine .Sposobnost planiranja i organizacije posla .

podrška sektoru prodaje kroz izradu analiza (na temelju podataka prodaje i podataka iz istraživanja tržišta .Poznavanje engleskog jezika (srednji nivo) .Rad s podacima iz istraživanja tržišta . promocije i aktivacije prodajnih mjesta) s ciljem povećanja prodaje i profitabilnosti za obje strane te kreiranje dodatne vrijednosti za naše potrošače u prodajnim objektima Ključnih kupaca.Radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima Rukovodilac prodaje za kljuĉne kupce (KA Sales Supervisor) Broj izvršilaca: 2 Opis radnog mjesta: 43 . . Suradnja s odjelom Marketinga na temelju povratnih informacija potrošača.Minimum IV stepen stručne spreme . U suradnji sa Odjelom za ljudske potencijale i regionalnim direktorima radi na razvoju sposobnosti supervizora za samostalno provoĎenje category management projekata na regionalnoj razini. Za svoj rad odgovoran je rukovodiocu Sektora prodaje za ključne kupce Uslovi: .Znanje rada na računaru (MS Office) . Business Intelligence podrška Odjelu prodaje. optimizaciju prostora. Ciljanim promotivnim aktivnostima i dodatnim izlaganjima “izazvati” neplaniranu kupnju/konzumaciju proizvoda.Podiže internu razinu znanja o category managementu. .Orijentiranost ka kupcu .Priprema i analiza izvještaja . .UnaprijeĎenje interne razine znanja o Category Management i podrška u odraĎivanju projekata na razini regije. pregovaračke i prezentacijske vještine .Razvoj odnosa s Ključnim kupcima kroz implementaciju Category management projekata (kroz optimizaciju asortimana.Razvoj kanala prodaje unutar Ključnih kupaca kroz razvoj i implementaciju adekvatnih strategija (BPPC & BPPO) te kroz definiranje izleda PBS-a.Business Intelligence . praćenje objava u letcima Ključnih kupacaca. .Opis radnog mjesta: .Uska zajednička suradnja CCHBC i Ključnih kupaca u cilju najboljeg mogućeg načina zadovoljavanja potreba i zahtjeva potrošača te povećanje prodaje i profitabilnosti cijele kategorije kako za Kupca tako i za CCHBC poštivajući RGM principe. panel trgovina. Blisko suraĎuje i pruža stručnu podršku supervizorima u voĎenju vlastitih category management projekata.panel kućanstava.Razvoj odnosa s ključnim kupcima kroz implementaciju Category Management projekata s ciljem povećanja prodaje i profitabilnosti kako za CCHBC tako i za Kupca.Komunikacijske. . . AdHoc istraživanja te projekata mjerenja provedenih unutar Ključnih kupaca) i davanje preporuka u svrhu povećanja prodaje.

Predlaže korektivne akcije u skladu sa tržišnim trendovima i pomjeranjima na tržištu .IV stepen stručne spreme .Svakodnevno posjećivanje prodajnog terena za koji je odgovoran.Predlaganje zaključivanja i zaključivanje ugovora sa poslovnim partnerima/kupcima u skladu sa važećim procedurama i politikom Kompanije . te obučavanje istih .Planiranje i usmjeravanje svih aktivnosti na odreĎenom prodajnom području. obuka i treninga za iste .Informisati rukovodioca Sektora prodaje za ključne kupce o promotivnim aktivnostima i u koordinaciji sa Odjelom marketinga dogovarati naredne korake . praćenja realizacije aktivnosti i istraživanja mogućnosti za razvoj poslovanja sugerišući uvijek ono što partner želi. uz predhodno definisan plan aktivnosti . a što zadovoljava CCHBC principe prodaje i standarde pozicioniranja . te sugerisanje razvojnih aktivnosti.Znanje rada na računaru (MS Office) .Istraživanje tržišta (cijene.Planirati. itd) i potencijalne mogućnosti za razvijanje poslovanja Kompanije . i u skladu sa tim planiranje naredne aktivnosti u dogovoru sa rukovodiocem Sektora prodaje za ključne kupce.Radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima Regionalni rukovodilac prodaje (Regional Sales Manager) (Sarajevo-Mostar regija.Istraživanje tržišta na ruti.Komunikacijske. prikupljanje informacija.Poštivanje i implementacija EAtB solucija i to CCAF i SFPM u regiji kojom rukovodi.Poznavanje engleskog jezika (srednji nivo) . Tuzla regija i regija Banja Luka-Bihać) Broj izvršilaca: 3 Opis radnog mjesta: .pregovaračke i prezentacijske vještine .Redovan obilazak tržišta i kupaca na teritoriji za koju je odgovoran u svrhu razvijanja partnerskih odnosa. zajedno sa komercijalistom.Orijentiranost ka kupcu .Sposobnost voĎenja grupe ljudi .Poboljšavanje prisutnosti punog asortimana CCHBC proizvoda u outletima za koje je odgovoran – kao i osiguravanje optimalne zalihe proizvoda što podrazumijeva pune police i frižidere .Planiranje i organiziranje . usmjeravati i kontrolisati sve prodajne aktivnosti na teritoriji kojom rukovodi .Razvijati prodajne programe u cilju povećanja volumena prodaje i učešća na tržištu 44 . aktivnosti konkurencije.. sa fokusom na ključne kupce i implementaciju CCHBC standarda pozicioniranja i principa prodaje . Za svoj rad odgovoran je rukovodiocu Sektora prodaje za ključne kupce Uslovi: . .Organizovanje rada komercijalista.Redovno ocjenjivati sposobnosti i izvršene aktivnosti komercijaliste.

Sklapati ugovore sa kupcima u svojoj regiji uz obezbjeĎenje svih uslova definisani procedurama Kompanije. praćenja realizacije aktivnosti i istraživanja mogućnosti za razvoj poslovanja sugerišući uvijek ono što partner želi. 45 .Orijentiranost ka kupcu .Redovno analizirati nivo vještina i kompetencija rukovodioca prodaje i pripremati Individualne planove razvoja .Planirati i nadgledati razvoj tima ljudi kojim rukovodi .Sposobnost prosuĎivanja i donošenja odluka .Planirati volumen prodaje i sve ostale aktivnosti u regiji kojom rukovodi . pregovaračke i prezentacijske vještine .Poznavanje engleskog jezika (profesionalni nivo) .Razvijati i usaglašavati prognoze prodaje. područje Tuzle) Broj izvršilaca: 4 Opis radnog mjesta: .Pripremati izvještaje prodaje.Radno iskustvo u istim ili sličnim poslovima Rukovodilac prodaje za podruĉje (Area Sales Manager) (područje Mostara. a što zadovoljava CCHBC principe prodaje i standarde pozicioniranja . područje Banja Luke. i u koordinaciji sa direktorom Odjela marketinga razvijati plan aktivnosti za regiju .Prodajne sposobnosti . a naročito rukovodioca prodaje .Planirati volumen prodaje i sve ostale aktivnosti u području kojim rukovodi.Sposobnost planiranja i organizacije posla . kreditnom i rabatnom politikom .U koordinaciji sa odgovornima iz The Coca Cola Company i Direktorom marketinga razvijati promotivne planove i aktivnosti za odreĎenu teritoriju .Redovan obilazak tržišta i kupaca na teritoriji za koju je odgovoran u svrhu razvijanja partnerskih odnosa.VII stepen stručne spreme (ekonomskog smjera) .Saradnja sa Odjelom snadbijevanja (planiranjem) s ciljem ažurnog i tačnog planiranja te obezbjeĎenja dovoljnih zaliha CC proizvoda .U koordinaciji sa trenerom prodaje razvijati program treninga za svoje ljude .Spremnost na preuzimanje rizika . analizirati trendove na tržištu i voditi računa o plasiranju svih dobijenih podataka ..Poštivanje i implementacija EAtB solucija i to CCAF i SFPM u regiji kojom rukovodi. područje Sarajeva.Planirati i nadgledati razvoj članova tima.Komunikacijske. Za svoj rad odgovoran je direktoru Odjela prodaje Uslovi: .Znanje rada na računaru (MS Office) .Sposobnost voĎenja tima ljudi .

kao i implementacija standarda CCHBC tamo gdje komercijalista to nije sam uradio) . i o svemu informirati rukovodioca prodaje na području BiH prema Regiji .Pratiti aktivnosti konkurentskih kompanija i na osnovu toga kreirati projekte i programe za nastup na tržište.Znanje rada na računaru (MS Office) . kreditnom i rabatnom politikom .Poznavanje engleskog jezika (srednji nivo) . pozicioniranje POS i ostalog materijala. aktivnosti konkurencije.Planiranje i organiziranje .Efikasno i blagovremeno planiranje prodaje i projekcija za naredne periode u saradnji sa rukovodiocem prodaje na području BiH prema Regiji.Sklapati ugovore sa kupcima u svojoj regiji uz obezbjeĎenje svih uslova definisani procedurama Kompanije.. putem distributera i veleprodaja kao i direktno . sa fokusom na direktnu i indirektnu prodaju i implementaciju CCHBC standarda pozicioniranja i principa prodaje .Uspostavljati i odobravati ključne pokazatelje poslovanja za svoj tim kao i individualne ciljeve za rukovodioce prodaje i komercijaliste .Poštivanje i implementacija EAtB solucija i to CCAF i SFPM u regiji kojom rukovodi Za svoj rad odgovoran je regionalnom rukovodiocu prodaje Uslovi: .Voditi računa da su prodajne rute definisane na najefikasniji način te da se prilikom obilaska ruta svi resursi (ljudi. aktivno učešće u ciljanoj pripremi terena.Orijentiranost ka kupcu .IV stepen stručne spreme .Istraživanje tržišta (cijene.Planiranje i usmjeravanje svih aktivnosti na odreĎenom prodajnom području.Radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima Rukovodilac prodaje (Team Leader) Broj izvršilaca: 15 Opis radnog mjesta: . itd) i potencijalne mogućnosti za razvijanje poslovanja Kompanije .Podržavati rad rukovodioca prodaje u svrhu postizanja rezultata i ostvarivanja ciljeva i promotivnih aktivnosti pružajući primjer rukovodioca prodaje kako u teoretskom tako i u praktičnom smislu (resetovanje rashladne i druge opreme.Predlaganje zaključivanja i zaključivanje ugovora sa poslovnim partnerima/kupcima u skladu sa važećim procedurama i politikom Kompanije 46 . pregovaračke i prezentacijske vještine .Sposobnost voĎenja grupe ljudi . vozila i druga sredstva) iskoriste na najefikasniji način.Komunikacijske. uz minimalne troškove i u što efikasnijim rokovima .

zaposlenik na ovoj poziciji može ostvariti učinak na nivou: Profesionalac.Sposobnost voĎenja grupe ljudi .Blagovremena i jasna komunikacija svih planova i ciljeva komercijalistima te svim drugim zainteresovanim stranama u Kompaniji . Standard i Junior.Radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima Komercijalista (Business Developer) Broj izvršilaca: 86 Broj izvršilaca se mjenja u skladu sa potrebama odjela U zavisnosti od ocjene učinkovitosti rada koja se vrši svaka 4 mjeseca a u skladu sa Pravilnikom o gradiranju komercijaliste.Ovjera i odobrenje matičnih podataka kupca (outlet master). Opis radnog mjesta: 47 .U slučaju neizvršavanja i nepotpunog izvršavanja redovnih i planiranih aktivnosti od strane komercijalista pripremati i provoditi plan korektivnih mjera koje se odnose na prodajne rezultate. pregovaračke i prezentacijske vještine .Postavlja i sugeriše ključne pokazatelje za komercijaliste.Znanje rada na računaru (MS Office) .Komunikacijske. dnevne aktivnosti i specijalne aktivacije.. vodeći računa da su svi podaci tačni i pravilni . . praćenja realizacije aktivnosti i istraživanja mogućnosti za razvoj poslovanja sugerišući uvijek ono sto partner zeli.Planiranje i organiziranje .Poštivanje i implementacija EAtB solucija i to CCAF i SFPM u regiji kojom rukovodi Za svoj rad odgovoran je regionalnom rukovodiocu prodaje / rukovodiocu prodaje za područje Uslovi: .Orijentiranost ka kupcu . te ih usklaĎuje sa strategijom i planom poslovanja .Poboljšavanje prisutnosti punog asortimana CCHBC proizvoda u outletima za koje je odgovoran – kao i osigurati optimalnu zalihu proizvoda što podrazumijeva pune police i frizidere . kao i sedmične aktivnosti u vezi sa instalacijom rashladne i druge opreme i standarda .Praćenje i analiziranje rada komercijalista kojima rukovodi na dnevnoj osnovi. Isti određuje i nivo kompenzacije.Redovan obilazak tržišta i kupaca na teritoriji za koju je odgovoran u svrhu razvijanja partnerskih odnosa.Održavanje efikasnih odnosa sa kupcima na teritoriju za koju odgovara u cilju ostvarivanja i održavanja kvalitetnih poslovnih odnosa kao i pravilnog pozicioniranja CCHBC proizvoda .Poznavanje engleskog jezika (srednji nivo) . a što zadovoljava CCHBC principe prodaje i standarde pozicioniranja .IV stepen stručne spreme .

Analiza podataka i pripremanje izvještaja o prodaji za definisane vremenske periode . novih mogućnosti. kvartalnog. analiza i predviĎanja prodaje za sve prodajne regije na bazi podataka dobijenih od analitičara prodaje . pregovaračke i prezentacijske vještine .Koordinacija rada prodajne administracije na nivou svih prodajnih regija . izvještaja. polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja prodaje za sve prodajne regije 48 .Radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima Administracija u prodaji Rukovodilac administracije u Odjelu prodaje (Sales Administration Supervisor) Broj izvršilaca: 1 Opis radnog mjesta: . rješavanje svih žalbi i primjedbi kupaca i potrošača Praćenje svih troškova i njihovo smanjivanje u skladu sa budžetiranim vrijednostima Za svoj rad odgovoran je rukovodiocu prodaje.IV stepen stručne spreme .Odgovornost za blagovremeno i tačno pripremanje ugovora za kupce kompanije . mjesečnog.Iskustvo u prodaji .Poznavanja osnova prodaje . Uslovi: .- - Ostvarivanje rezultata prodaje (volumena) realizacijom mjesečnih ciljeva prodaje Ostvarivanje ključnih pokazatelja poslovanja definisanih na mjesečnoj bazi Ostvarivanje ciljeva prodaje na dnevnoj bazi Obilazak kupaca koji se nalaze na definisanoj ruti prodaje i pregovaranje sa kupcima o prodaji proizvoda Kompanije.Odgovornost za pripremanje: dnevnog. aktivnosti konkurentskih kompanija.Komunikacijske. cjelokupnom portfoliu koji treba biti isporučen kupcima sutradan i dovoljnim zalihama proizvoda kod kupaca kako bi se izbjegao nedostatak proizvoda u ponudi SprovoĎenje marketinških aktivnosti na teritoriji koja je definisano područje djelovanja što podrazumjeva: Postavljanje i održavanje display-a u skladu sa standardima postavljanja Postavljanje i ažuriranje postavljenih POP (Point of Purchase) materijala na području djelovanja Održavanje 100% ekskluziviteta CCHBC proizvoda u CCHBC opremi Zaključivanje ugovora sa novim kupcima Praćenje i izvještavanje o svim relevantnim podacima koji se tiču marketinških aktivnosti.Pripremanje podataka.Objedinjavanje podataka i izvještaja dobijenih od analitičara prodaje i priprema jedinstvenih izvještaja za čitavu operaciju . sedmičnog.

Sposobnost voĎenja grupe ljudi . Marketinga.Bliska saradnja sa odjelima Prodaje.Objedinjavanje podataka o varijabilnim plaćama.VII stepen stručne spreme (ekonomskog smjera) . uključujući i kompletiranje izvještaja o marketinškim aktivnostima na tržištu za koje su zaduženi komercijalisti .Sposobnost prosuĎivanja i donošenja odluka .Koordinacija revizije prodajnih planova i obezbjeĎivanje povratne informacije od svih relevantnih poslovnih funkcija.Radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima Struĉnjak za praćenje potraţnje na trţištu (Demand Planner) Broj izvršilaca: 1 Opis radnog mjesta: . sa ciljem postizanja zajedničkog plana . SAP) .Bliska saradnja sa stručnjakom za planiranje proizvodnje i Odjelom finansija radi osiguranja integriteta baze podataka i volumena Za svoj rad odgovoran je rukovodiocu administracije u Odjelu prodaje.Poznavanje engleskog jezika (profesionalni nivo) .Poznavanje engleskog jezika (srednji nivo) 49 .U procesu sedmičnog planiranja.Koordinacija i podrška svim procesima prodajnog planiranja u CCHBC B-H . Uslovi: . aktivno traga za povratnim informacijama od drugih funkcija. Sistema Snadbijevanja i Finansija . posebno od strane rukovodioca prodaje.Znanje rada na računaru (MS Office.. sa ciljem blagovremenog reagovanja na promjene u procesu planiranja .Riješavanje žalbi kupaca i potrošača. pregovaračke i prezentacijske vještine .Analitičnost i sistematičnost .Znanje rada na računaru (MS Office) .Odgovornost za izvještaje o prodaji po pakovanjima i SKU za sve prodajne regije . u skladu sa procesima Kompanije .Odgovornost za unošenje tačnih i blagovremenih podataka u SAP.ObezbjeĎivanje potrebnih podataka prodajnom menaĎmentu tokom poslovnog planiranja . one koje se odnose na narudžbe kao i ostalih Za svoj rad odgovoran je direktoru Odjela prodaje Uslovi: .VI stepen stručne spreme .ObezbjeĎivanje blagovremenog inicijalnog prodajnog plana za reviziju .ObezbjeĎivanje da su sedmični i mjesečni procesi planiranja striktno poštovani i sve neophodne akcije na vrijeme završene u sistemski predviĎenom roku .Komunikacijske.Sposobnost planiranja i organizacije posla .

Upravljanje svim aktivnostima vezanim za obradu zastarjelih i pristiglih narudžbenica. analiza i predviĎanja prodaje za odreĎenu prodajnu regiju . pregovaračke i prezentacijske vještine Analitičnost Pažnja na detalje Radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima Analitiĉar prodaje (Sales Analyst) Broj izvršilaca: 5 Opis radnog mjesta: .IV stepen stručne spreme . podataka o varijabilnim plaćama. .Analitičnost i usresreĎenost na detalje .Znanje rada na računaru (MS Office) .Odgovoran je za pripremanje: dnevnog. upravljanjem OOS situacijama.Komunikacijske vještine . 50 . mjesečnog. izvještaja.Radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima Sluţbenik za obradu narudţbi (Order Management Clerk) Broj izvršilaca: 1 Opis radnog mjesta: .Analiziranje prodajnih rezultata.Pripremanje prodajnih prezentacija . polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja prodaje. te proslijedjivanje narudžbenica na dalju obradu u dispatching. sedmičnog.- Poznavanje Prodajnih i Marketinških poslovnih funkcija u CCHBC Komunikaciske. kvartalnog. priprema podataka za obračun varijabilnih plata i obavljanje svih administrativnih dužnosti na nivou regije za koju su zaduženi .Unosi sve narudžbe za obradu ii šalje ih na dalje procesuiranje i kreira vanredne utovare.Poznavanje engleskog jezika (srednji nivo) .Kreiranje prodajnih izvještaja za definisane vremenske periode . Uslovi: .Pripremanje podataka.ObezbjeĎivanje potrebnih podataka prodajnom menadžmentu tokom poslovnog planiranja .Unos podataka definisanih na odobrenim Obrascima matičnih podataka kupaca u BASIS / Outlet Master Za svoj rad odgovoran je rukovodiocu administracije u Odjelu prodaje. uključujući i kompletiranje izvještaja o marketinškim aktivnostima na tržištu za svakog komercijalistu .

IV stepen stručne spreme .Dnevna detaljna analiza u slučaju razlike u narudžbenicama .Dnevna obrada/procesiranje narudžbi sa OOS u skladu sa inicijativom “Kupac u centru pažnje” .Komunikacijske vještine i sistematičnost .Radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima 51 . Za svoj rad odgovoran je rukovodiocu administracije u Odjelu prodaje.Provjerava dodjeljene promotivne količine .Znanje rada na računaru (MS Office) .Dnevni pregled blokiranih narudžbenica i procesuiranje istih .Provjerava status narudžbi koje su predmet procesa odobravnja i procesiranje istih .Prima narudžbe koje trebaju biti obraĎene za utovar vodeći računa da su u cjelosti ispunjeni na propisan način i odobrene od strane ovlaštene osobe..Otpuštanje narudžbenica i kreiranje naloga za isporuku u toku dana u skladu sa pravilima obrade i otpuštanja narudžbenica .Analitičnost i usresreĎenost na detalje . Uslovi: . .Dnevno nadgledanje budućih i dupliranih narudžbenica .Kreira pick up utovare za narudžbe koje nisu obuhvaćene redovnim dispatching-om. pogrešnih ili neisporučenih narudžbenica i naloga za isporuku u skladu sa Strategijom obrade narudžbenica .Dnevno čišćenje zastarjelih.Unosi narudžbe u SAP W2 i obraĎuje ih vodeći računa da se isporuka može organizovati na što efikasniji način .

. projekata i aktivnosti pokrenutih od strane Grupe na nivou zemlje.Kontinuirano prati.Periodično izvještava o statusu inicijative “Kupac u centru pažnje” i prijavljuje sve promjene u smislu prioriteta i vremenskih rokova. sprovodi inicijativu “Kupac u centru pažnje” na nivou cijele operacije . savjete.ODJEL MARKETINGA Direktor Odjela marketinga i razvoja poslovanja (Marketing & Business Development Manager) Broj izvršilaca: 1 Opis radnog mjesta: .Upravlja radom svojih zaposlenika i pruža im upute.) . razvoj proizvoda. analizira i interpretira podatke prikupljene sa tržišta (trendovi. vodeći računa da su faktori produktivnosti ispoštovani . i ako je potrebno. i da su sukladno pripremljeni planovi akcije. osiguravajući da su sve aktivnosti na terenu podržane od strane Above-theline arena-e .Blisko saraĎuje sa TCCC uredom u cilju razvijanja promotivnih i marketinških aktivnosti. pored onih koje diktira Grupa. vremenskim rokovima i isporukom rezultata.Osigurava sprovedbu strategija. incijativa operacije “Kupac u centru pažnje” u svemu usklaĎena sa Grupom . formira timove.U sklopu inicijative “Kupac u centru pažnje” osigurava anganžman svih interesnih strana iz operacije . razvijanje i usmjeravanje marketing programa na nivou cijele operacije. legislative.Strateško planiranje sa ciljem predviĎanja aktivnosti konkurentskih kompanija i bitnih promjena u tom smislu. usklaĎuje i sprovodi slijedeće strategije kompanije: portfolia. . prioriteti operacije identifikovani i usklaĎeni.Definiranje marketing strategije i marketinških programa.Brine se da su. pažljivo prati i analizira tržište . kao i izvještavanje o ostvarenim rezultatima i procijenjenoj isplativosti implementiranog .Priprema. te ih obučava i daje prijedlog za njihov lični razvoj . aktivnosti konkurencije.U cilju boljih prodajnih rezultata blisko saraĎuje sa odjelom Prodaje s ciljem razvoja i poboljšanja marketinških aktivnosti . implementira. sprovodi i koordinira projektne aktivnosti kako bi se rezultati postigli na vijeme .Kontinuirano kontroliše implementaciju prodajnih i marketinških strategija . kao i projekata.Osigurava da su meĎu-funkcionalne poslovne razvojne inicijative usklaĎene i izvršene u roku 52 .Predlaže projekte i priprema akcione planove za izvršenje istih.Strateško planiranje putem kanala prodaje razvija planove za razvoj tržišta . osiguravajući istovremeno sudjelovanje i angažman interesnih strana u ovim aktivnostima . kanala i odreĎivanja cijena . itd.Osigurava da je u smislu prioriteta po funkciji.U pogledu ljudi i procesa.Uspostavlja.Iznalaženje mogućnosti za razvoj kanala prodaje . a u skladu sa kanalima prodaje . usklaĎuje i nadgleda budžet namjenjen za direktne troškove marketinga na nivou operacije. brenda.Planiranje.

analiza vezana za cilj aktivacije. i to po brandu. i cjenovnom pozicioniranju . uključujući: koncept aktivacije.Planiranje aktivacija za odreĎeni prodajni kanal. definisanje potrebnog materijala i nagrada.Za svoj rad odgovoran je generalnom direktoru. implementacija i post-implementacijska analiza aktivnosti vezanih za odreĎeni prodajni kanal .VII stepen stručne spreme . te rokova za implementaciju .Razvoj aktivacija za odreĎeni prodajni kanal.i razvoja poslovanja Uslovi: .Znanje rada na računaru (MS Office) .Komunikacijske. pakovanju.Tijesna saradnja sa zaposlenima u odjelu prodaje kako bi se planovi i strategije uskladile sa stvarnim potrebama i ciljevima ostvarenja obima prodaje i drugih pokazatelja uspješnosti Za svoj rad odgovoran je direktoru Odjela marketinga. planiranje.Sposobnost uticanja na druge .Poznavanje engleskog jezika (srednji nivo) .Poznavanje engleskog jezika (profesionalni nivo) .Post-implementacijska analiza aktivnosti.Analiza mogućnosti.Osnovna znanja iz finansija .Radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima 53 . Uslovi: . tako i za posebno isplanirane promocije za odreĎeni prodajni kanal .Analiza mogućnosti unutar odreĎenog prodajnog kanala po pitanju povećanja prodaje i/ili profita. razvoj.VII stepen stručne spreme . pregovaračke i prezentacijske vještine . pregovaračke i prezentacijske vještine . i to:analiza volumena prodaje u odnosu na isti period prošle godine. period trajanja .Znanje rada na računaru (MS Office) .Radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima Struĉnjak za razvoj marketinških kanala (Channel Development Specialist) Broj izvršilaca: 2 Opis radnog mjesta: . kao što je povećanje broja transakcija. i to kako unutar nacionalnih promocija.Definisanje prodajnih ciljeva i ciljeva vezanih za postavku marketinškog materijala.Komunikacijske. mehaniku aktivacije. ili povećanje broja učesnika .Samoinicijativnost .Sposobnost procjenjivanja i rješavanja problema .Analitičnost i samoinicijativnost .

promocija i aktivacija cjelokupnog Spirits asortimana u saradnji sa odgovarajućim principalima i ostalim odjelima. pregovaračke i prezentacijske vještine . računovodstva. uključujući nacionalne promocije. s ciljem povećanja prodaje i/ili profita .Struĉnjak za voĊenje marketinških projekata (Marketing Projects Leader) Broj izvršilaca: 1 Opis radnog mjesta: . Excel itd. . U sklopu navedenog blisko suraĎuje sa Odjelom finansija Za svoj rad odgovoran je direktoru Odjela marketinga i razvoja poslovanja Uslovi: . . implementacija i analiza troškova i efekata implementacije marketing programa.VII stepen stručne spreme . . Word.) .Odgovornosti unutar Spirits segmenta: definisanje OBPPC-a zajedno sa internim i eksternim stakeholder-ima. .Redovno kontaktira sa principalima iz Spirits segmenta u cilju poštivanje standarda i procedura.Planiranje. implementacija i analiza troškova i efekata implementacije marketing programa. kao i planiranje promotivnih aktivnosti unutar svih prodajnih kanala s ciljem povećanja prodaje i/ili profita . ERP.Nadgleda. i .Zajedno sa Direktorom Odjela marketinga i razvoja poslovanja usklaĎuje i nadgleda budžet namjenjen za direktne troškove marketinga (uključujući promotivne rabate) na nivou operacije.Analitičke sposobnosti 54 . promocija i aktivacija vezanih za Ključne kupce (Key Accounts).Usko saraĎuje sa zaposlenima u Odjelu prodaje kako bi se planovi i strategije uskladili sa stvarnim potrebama i ciljevima ostvarenja obima prodaje i drugih pokazatelja uspješnosti.Komunikacijske.Kreira i ažurira marketinške baze za klasifikaciju kupaca i blisko suraĎuje sa odjelom Prodaje po pitanju EATB-a. .Odgovora za implementaciju svih novih izdanja (new realeses) vezanih za SAP W2 procese. analizira i izvještava o svim podacima koji se tiču mjesečnih izvještaja i ključnih indikatora poslovanja koji su u vezi sa promocijama.Poznavanje SAP sistema (CRM. logistike i prodaje .Planiranje. kao i planiranje promotivnih aktivnosti. . učestvuje u kreiranju godišnjeg Poslovnog plana (BP-a) za svakog Ključnog kupca.Redovno prati i izvještava vezano za aktivnosti konkurencije na tržištu u svim kategorijama proizvoda gdje je prisutan CC Hellenic.Implementacija i analiza ostalih projekata vezanih za ekspanziju poslovanja Kompanije. a na osnovu naloga Direktora Odjela marketinga i razvoja poslovanja .Poznavanje engleskog jezika (srednji nivo) .Odgovornosti unutar segmenta Ključnih kupaca: definisanje OBPPC-a zajedno sa Rukovodiocem Sektora prodaje za ključne kupce.Osnovno znanje iz oblasti finansija. .Redovno kontaktira sa TCCC-jem u cilju poštivanje TCCC standarda i procedura. BW) i osnovnih MS Office alata (Power Point. a koji se odnose na oblast Marketinga i Ključnih kupaca .

Poznavanje engleskog jezika (srednji nivo) . promocija i aktivacija u kanalima prodaje .Analiziranje prodajnih rezultata u odnosu na implementaciju marketinških programa.Nadgledanje. pregovaračke i prezentacijske vještine .VoĎenje evidencije o svim marketinškim aktivnostima kroz bazu podataka te izvještavanje o istim .Radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima 55 .Radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima Struĉnjak u marketingu (Marketing Specialist) Broj izvršilaca: 2 Opis radnog mjesta: . promocija i aktivacija u kanalima prodaje s ciljem unapreĎenja i maksimiziranja povrata na uložena DME sredstva .VII stepen stručne spreme .Kreiranje marketinške baze za klasifikaciju kupaca u ON i OFF Premise kanalima prodaje s ciljem prioritizacije kupaca u odnosu na značaj i potencijal .Analiziranje troškova i efekata implementacije marketing programa..Znanje rada na računaru (MS Office) . analiziranje i izvještavanje o svim podacima koji se tiču svih marketinških aktivnosti po kanalima prodaje za CSD i NCSD kategorije proizvoda Za svoj rad odgovoran je direktoru Odjela marketinga i razvoja poslovanja Uslovi: .Komunikacijske.Analitičke sposobnosti .

kontroliše i ispunjava ciljeve projekta u pogledu sadržaja.Upravljanje projektom: rasporeĎuje i osigurava efektivnu organizaciju upravljanja projektom u odjelu i definiše. strukturu i godišnje aktivnosti Odjela sistema snadbijevanja na osnovu potreba zemlje i cjelokupne poslovne strategije . upravljanje i kontrolisanje svih aktivnosti uključujući planiranje i nabavku.Voditi tim za kvalitet u cilju organiziranja redovnog nadgledanja.Znanje rada na racunaru (MS Office) 56 . obučava i razvija svoje podreĎene kao i druge uposlenike .Implementiranje optimalne strategije koristeći raspoložive interne i eksterne resurse .Osiguravanje usklaĎenosti sa TCCQS i CC Hellenic standardima kvalitete i lokalnim zakonima . skladištenje. održavanja i poboljšavanja visokih standarda kvalitete u skladu sa zahtjevima internih i vanjskih kupaca .Vodstvo: angažuje.Vršenje efektivnog procesa razvoja novog proizvoda i konstantno doprinosi razvoju standarda usluga prema kupcima .Redovan pregled i koordinacija različitih projekata unutar odjela.Odnosi i umrežavanje: osigurava efikasno partnerstvo sa svim drugim funkcijama u zemlji i unutar sistema Za svoj rad odgovoran je generalnom direktoru .ODJEL SISTEMA PROIZVODNJE I SNABDIJEVANJA Direktor Odjela sistema proizvodnje i snabdijevanja (Country Supply Chain Manager) Broj izvršilaca: 1 Opis radnog mjesta: . proizvodnju.Upravljanje radnim učinkom svojih podreĎenih i njihovih kadrova .Planirati.Definisanje i realizacija godišnjeg poslovnog plana . definiše i provodi mjere napredovanja . koordinirati i rukovoditi programima koji se odnose na tehničku održivost poslovanja. poštujući strategije i smjernice kompanije u cilju postizanja. Uslovi: . usmjeravati. te usvojenih standarda .Poslovanje & Finansije: definiše i usvaja dugoročnu strategiju.Ključni indikatori: definiše odreĎene i mjerljive ključne funkcionalne indikatore i standarde radnog učinka .Definisanje strategije u skladu sa zahtjevima CC Hellenic i poslovne strategije u zemlji .VII stepen stručne spreme (tehničkog smjera) . rokova i troškova .Redovan pregled odnosa stanja i ciljeva. transport i distribuciju i inžinjering radi ostvarivanja sveukupnih poslovnih ciljeva uz održavanje optimalnih troškova i standarda kvalitete . bilježenja i kontrole rezultata o kvalitetu. dodjeljuje radne zadatke osoblju koje radi na projektu i izvještava menaĎment tim o rezultatima/ishodu strateških projekata .Planiranje.

Osigurava uspostavljanje.VII stepen stručne spreme (tehnološki. prehrambeno tehnološki.Komunikacijske.Saradnja sa PA&C i odjelom po pitanju promocije sistema okolinskog uticaja. provoĎenje i održavanje sistema okolinskog upravljanja u skladu sa zahtjevima EKO Systema.Poznavanje engleskog jezika (srednji nivo) .Spremnost za inovacije .Odgovoran je za usaglašenost poslovanja sa zakonskim zahtjevima iz oblasti zaštite okoliša (okolinska dozvola. te relevantnim procedurama Za svoj rad odgovoran je direktoru Odjela sistema proizvodnje i snabdjevanja Uslovi: .Sposobnost donošenja odluka i rješavanja problema .Radi na razvoju i izvoĎenju neophodnih treninga ostalih zaposlenika iz oblasti zaštite okoliša . pregovaračke i prezentacijske vještine . elektrotehnički fakultet) . prirodno-matematički.Odgovoran je za tačno i pravovremeno raportiranje i izvještavanje. mašinski.- Poznavanje engleskog jezika (profesionalni nivo) Sposobnost rješavanja problema/prosuĎivanje Sposobnost voĎenja grupe ljudi Planiranje i organizovanje Komunikacijske.Iskustvo na poslovima implementacije održavanja programa za okolinskog upravljanja 57 . i sl.) .Vještina voĎenja projekata . te aktivno radi na uspostavljanju inicijativa za poboljšanja u ovoj oblasti .Analitičnost i pozornost na detalje .U skladu sa zahtjevima posla prati rad postrojenja za preradu otpadnih voda . tako i prema vladinim institucijama . vodne dozvole.Prati ključne indikatore.ObezbjeĎenje implementacije novih programa vezanih za sistem okolinskog upravljanja . postojećom tehnologijom i standardom ISO 14000 . te relevantnim institucijama u organima uprave. graĎevinski. pregovaračke i prezentacijske vještine Orijentisanost ka ostvarivanju poslovnih rezultata Vještina utjecanja na druge Inicijativa Najmanje 3 godine radnog iskustva u industriji roba brzog obrta Koordinator za upravljanje sistemom zaštite okoliša (EMS Coordinator) Broj izvršlaca: 1 Opis radnog mjesta: . vezano za sistem upravljanja zaštitom okoliša.Znanje rada na računaru (MS Ofifice) . kako interno u sistemu.Prema okolini se odnosi u skladu sa Okolinskom politikom. kao i sa nevladinim organizacijama .

kao i implementacijom projekata u svim funkcijama Odjela snadbijevanja u cilju poboljšanja radnih procesa i ostvarivanja boljih rezultata .Poznavanje zakonskih propisa iz domena meĎunarodnog transporta .Odgovornost za pripremu budžeta poslovnih funkcija: voznog parka.Odgovornost za prevoz robe i sirovina u domaćem i meĎunarodnom transportu i organizovanje distribucije robe Kompanijinim vozilima do krajnjih kupaca na najefikasniji način.Upravlja i kontroliše sve aktivnosti u skladištima u cilju što ekonomičnijeg i efikasnijeg iskorištenja skladišnih prostora i ljudskih kapaciteta . transporta i skladišta.Upravljanje radom slijedećih poslovnih funkcija: voznog parka.Uspostavljanje mjera za budući razvoj poslovanja skladišta .Odgovornost za efikasnu i ekonomičnu upotrebu i održavanje voznog parka . transporta i skladišta i za kontinuiranu kontrolu troškova .SEKTOR LOGISTIKE Rukovodilac Sektora logistike (Country Logistic Manager) Broj izvršilaca: 1 Opis radnog mjesta: .VII stepen stručne spreme (tehničkog smjera) .Pregovaračke vještine .Odgovornost da troškovi transporta budu u okviru budžeta 58 .Analiziranje postojećeg modela transporta i distribucije s ciljem racionalizacije i iznalaženja boljih mogućnosti . Uslovi: .Poznavanje domaćih zakonskih propisa iz domena saobraćaja .Znanje iz osiguranja motornih vozila .Poznavanje engleskog jezika (profesionalni nivo) .Odgovornost za efikasnu pripremu gotovih proizvoda i ostalog potrebnog materijala za distribuciju u cilju nesmetane opskrbe tržišta .Znanje rada na računaru (MS Office) .Radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima Rukovodilac transporta i odrţavnja voznog parka (Transportation and Fleet Supervisor) Broj izvršilaca: 1 Opis radnog mjesta: . uz minimalne troškove i u najkraćem roku Za svoj rad odgovoran je direktoru Odjela sistema proizvodnje i snadbijevanja.

Pregovaračke vještine .Analiza i obrada šteta na vozilima: procijena. praćenje tehničkog usavršavanja u auto industriji i transportu.Provjera izvršenja održavanja u skladu sa inspekcijskim planom . prezentiranje po kvartalima.Poznavanje engleskog jezika (srednji nivo) .Praćenje zakona vezanog za bezbjednost saobraćaja. zakone o unutrašnjem transportu.Radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima Struĉnjak za odrţavanje voznog parka (Fleet Maintenance Specialist) Broj izvršilaca: 1 Opis radnog mjesta: . praćenje za naplatu šteta.VoĎenje računa da su sve aktivnosti vezane za vozni park i transport na svim lokacijama operacije organizovane na najefikasniji način.Stručno tehničko znanje. distribucije i transporta . u najkraćem roku i uz minimalne troškove Za svoj rad odgovoran je rukovodiocu Sektora logistike Uslovi: .Poznavanje zakonskih propisa iz domena meĎunarodnog transporta . 59 . te izraĎivati projekte uvoĎenja novih rješenja.Statističko praćenje troškova voznog parka.Kreiranje i implementacija izvještaja vezanih za vozni park .Poduzimanje preventivnih mjera s ciljem prevazilaženja nastanka kvarova ili šteta na vozilu .uža specijalnost motori i motorna vozila. naplata od osiguravajuće kuće. statističko praćenje.Osiguravanje vozila i robe u transportu. kao i osiguravanje pune tehničke ispravnosti voznog parka. s ciljem obezbjeĎenja bezbjedne i sigurne vožnje u javnom saobraćaju. na vrijeme i unutar budžeta . transport . analiza šteta. naplatu šteta od odgovornih zaposlenika Kompanije u skladu sa Politikom korištenja vozila Kompanije.Znanje rada na računaru (MS Office) . zakone o meĎunarodnom transportu i druge zakone iz oblasti saobraćaja i u skladu sa time osigurava njihovu primjenu .Osiguravanje potpune tehničke ispravnosti voznog parka.Analiza voznog parka. dokumentovanje.Informiranje o svim pokazateljima voznog parka.Odgovornost za postojanje i sprovoĎenje odobrenih procedura iz oblasti voznog parka. mjere za smanjenje.Nadgledanje evidencije o registraciji automobila i u skladu sa tim ispunjenje svih zakonskih obaveza po tom osnovu .VI stepen stručne spreme (tehničkog smjera) . a u skladu sa tim predlagati profil voznog parka .. koordiniranje rada sa predstavnicima osiguranja . transporta i distribucije . .Znanje iz osiguranja motornih vozila .Poznavanje domaćih zakonskih propisa iz domena saobraćaja .

VI stepen stručne spreme . temeljitost i pozornost na detalje .Radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima Rukovodilac distribucije (Distribution Supervisor) Broj izvršilaca:1 Opis radnog mjesta: .Poznavanje engleskog jezika (srednji nivo) ..Odgovoran je za tačnost proračunskih elemenata varijabilne plate vozača . a uz minimalne troškove Za svoj rad odgovoran je rukovodiocu transporta i održavanja voznog parka.Kontrolisati korištenje kartica goriva u skladu sa procedurama Kompanije . Uslovi: . .Prilikom zaduženja ili razduženja vozila pregledati vozilo i napraviti revers.Organizirati i koordinirati distribuciju gotovih proizvoda .Poznavanje zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja .Kontrolisati troškove održavanja voznog parka i obezbijediti tačnost faktura koje su ispostavljene za održavanje voznog parka . .Kompletiranje dokumentacije u skladu sa procedurama Kompanije vodeći računa da svi navedeni podaci odražavaju stvarno stanje (vrijeme provedeno na ruti. provjera i evidentiranje prispjelih faktura transportnih organizacija za izvršene usluge prijevoza .Evidentiranje svih žalbi i zahtjeva kupca i dostavljanje istih pretpostavljenom .Organizovanje raspoloživih ljudskih resursa i vozila tako da se sve isporuke obavljaju na što kvalitetniji i brži način. .Naručivati rezervne dijelove za ugradnju i za potrebe skladišta u saradnji sa nabavnom službom i pravilima i procedurama Kompanije .Voditi tačnu evidenciju o primopredaji i relokaciji vozila. broj preĎenih kilometara i sl.Voditi tačnu i ažurnu evidenciju o stanju u skladištu rezervnih dijelova Za svoj rad odgovoran je rukovodiocu transporta i održavanja voznog parka . 60 .Znanje iz osiguranja i procijene šteta na motornim vozilima .Znanje rada na računaru (MS Office) . prijem.Praćenje i organizovanje dnevne otpreme gotovih proizvoda do kupca na najefikasniji i najisplativiji način .) te da je eventualni škart ili manjak evidentiran na propisan način .Analitičnost.Poznavanje zakona u domaćem i meĎunarodnom transportu.Praćenje stvarnih troškova kroz finansijske izvještaje te poreĎenje istih sa budžetiranim .Kontrola primljene prateće dokumentacije vodeći računa da je kompletirana i ovjerena na propisan način .Angažovanje prevoznika.Voditi tačnu i ažurnu evidenciju o radnim satima vozača .

te predlaganje mjera za unapreĎenje .Znanje rada na računaru (MS Office.Poznavanje carinskih propisa 61 .Uslovi: .Poznavanje engleskog jezika (početnik nivo) .C i E kategorije .Praćenje stvarnih troškova kroz finansijske izvještaje i poreĎenje u odnosu na budžetirane .Predlaganje mjera u cilju ispravnog i racionalnijeg korištenja vozila .Praćenje distribucije kroz sisteme BASIS i SAP.Praćenje i sprovoĎenje kontrole tehničke ispravnost vozila i primjenu zakonskih mjera bezbjednosti saobraćaja .Znanje iz osiguranja i procijene šteta na motornim vozilima .Predlaganje preventivnih aktivnosti u cilju spriječavanja i blagovremenog otkrivanja kvarova na vozilima . Uslovi: . a u skladu sa potrebama posla .Poznavanje engleskog jezika (srednji nivo) . SAP) .VI stepen stručne spreme .Upravljanje transportom na osnovu rezultata Fleet Management Systema u svrhu unapredjenja postojećih . provjera i evidentiranje prispjelih faktura transportnih organizacija za izvršene usluge prijevoza . prijem.Pozornost na detalje i analitičnost .Statističko praćenje rezultata transporta Za svoj rad odgovoran je rukovodiocu transporta i održavanja voznog parka.Praćenje i unaprijeĎenje distribucije kroz sisteme BASIS i SAP .Dnevno kreiranje naloga za otpremu gotovih proizvoda sa unešenim količinama po proizvodu i depou kao i kreiranje naloga za službeni put za vozače .Poznavanje zakona u domaćem i meĎunarodnom transportu .Angažovanje prevoznika.Poznavanje zakona u domaćem transportu .Znanje rada na računaru (MS Office) .Posjedovanje vozačke dozvole B. te obezbjeĎenje tačnosti faktura koje su ispostavljene za održavanje voznog parka i izvršeni transport .IV stepen stručne spreme (tehničkog smjera) .Organiziranje i koordinacija transporta robe i sirovina u domaćem i meĎunarodnom transportu.Poznavanje zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja .Kontrolisati troškove održavanja voznog parka i transporta.Poznavanje zakona iz bezbjednosti saobraćaja .Najmanje 2 godine radnog iskusktva na istim ili sličnim poslovima Struĉnjak za planiranje transporta (Transportation Planner) Broj izvršilaca: 1 Opis radnog mjesta: .

Poznavanje engleskog jezika (početnik nivo) . . vodeći računa o troškovima distribucije .Radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima Sluţbenik u distribuciji (Distribution Clerk) Broj izvršilaca: 2 Opis radnog mjesta: .Analitičnost.Praćenje organizacije transporta robe i sirovina u domaćem i meĎunarodnom transportu .Priprema dispatchinga što podrazumijeva organizovanje raspoloživih ljudskih potencijala i vozila tako da se sve isporuke obavljaju na što kvalitetniji i brži način.Organizacione sposobnosti .Informiranje o svim pokazateljima voznog parka 62 .Poznavanje zakona u domaćem i meĎunarodnom transportu. temeljitost i pozornost na detalje . minimalno vrijeme zadržavanja na rutama.Znanje rada na računaru (MS Office) .Radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima Dispeĉer transporta (Transportation Dispatcher) Broj izvršilaca: 3 Opis radnog mjesta: .RasporeĎivanje kamiona direktne dostave na rutama isporuke .VoĎenje evidencije o putnim nalozima i u skladu sa tim o iskorištenosti voznog parka .Kontrola troškova transporta i tačnosti faktura .Izdavanje putnih naloga za vozila Kompanije . Uslovi: .Odgovornost za raspodjelu kamiona direktne dostave na rutama isporuke ostvarujući punu iskorištenost voznog parka..IV stepen stručne spreme (saobraćajno-tehničkog smjera) . a uz minimalne troškove Za svoj rad odgovoran je rukovodiocu distribucije.Provjera izvršenja održavanja u skladu sa inspekcijskim planom . u najkraćem roku i uz minimalne troškove .Temeljitost i pozornost na detalje .Poznavanje zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja .Redovan obilazak kupaca u svrhu isporuke Coca-Cola proizvoda na najefikasniji način.Pratiti organizaciju transporta robe i sirovina u domaćem i meĎunarodnom transportu .

Poznavanje engleskog jezika (početnik nivo) .Stara se o što efikasnijoj pripremi za distribuciju gotovih proizvoda i opreme neophodne za funkcionisanje cijele operacije.Upravlja obradom podataka iz SAP-a.Priprema dispatchinga što podrazumijeva organizovanje raspoloživih ljudskih resursa i vozila tako da se sve isporuke obavljaju na što kvalitetniji i brži način.Praćenje otpreme gotovih proizvoda za potrebe depoa .Poznavanje zakona u domaćem i meĎunarodnom transportu . minimalno vrijeme zadržavanja na rutama. procesa potvrĎivanja ili skeniranja proizvedenih paleta. Uslovi: .Kontrola tehničke ispravnosti vozila i primjene zakonskih mjera bezbjednosti saobraćaja .Odgovornost za rapodjelu kamiona direktne dostave na rutama isporuke ostvarujući punu iskorištenost voznog parka.Učestvuje u planiranju potrebnih kapaciteta skladišta. tačnost faktura koje su ispostavljene za održavanje voznog parka i izvršeni transport .IV stepen stručne spreme .VoĎenje evidencije o putnim nalozima i u skladu sa tim o iskorištenosti voznog parka .Radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima SEKTOR SKLADIŠTA Rukovodilac centralnog skladišta (Central Warehouse Supervisor) Broj izvršilaca:1 Opis radnog mjesta: .Poznavanje zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja . .Dnevno kreiranje naloga za otpremu gotovih proizvoda sa unešenim količinama po proizvodu i depou kao i kreiranje naloga za službeni put za vozače . . Preduzima mjere za budući razvoj poslovanja skladišta . popunjavanja zone za pripremu mix paleta..Odgovoran je za ostvarenje rezultata predloženih business planom. 63 . koordinirati i kontrolisati sve aktivnosti u skladištima Sarajevo u cilju što ekonomičnijeg i efikasnijeg iskorištenja skladišnih prostora i ljudskih kapaciteta. vodeći računa o troškovima distribucije .Temeljitost i pozornost na detalje . prati i upravlja sa troškovima skladišta.Kontrola troškova održavanja voznog parka i transporta. kao i skeniranje paleta iz uvoza.Upravljati. a uz minimalne troškove (dispatching) Za svoj rad odgovoran je dispečeru distribucije. .Kreira budget. . po pitanju skeniranja u fazi utovara.Znanje rada na računaru (MS Office) .

Planiranje i kontrola dnevnih aktivnosti u skladištu gotovih proizvoda/sirovina. . DIFOTAI.Odgovoran za koordinaciju i egzekuciju skladišne obrade izvršene od strane trećih lica.Odgovoran je za obuku i razvoj uposlenika skladišta CCH i trećih lica.. sprovoĎenje nadoknade štete od uzročnika i pripremu & egzekuciju CAP-a.Odgovoran je za upravljanjem SAP autorizacija korisnicima. . .Poznavanje uslova skladištenja bezalkoholnih pića i sirovina . mikrobiologija.Kontrola otpisa gotovih proizvoda i dostavljanje dokaza trećom licima . inventurnih razlika.).Priprema matičnih podataka za informacioni sistem. . Za svoj rad odgovoran je rukovodiocu Sektora logistike Uslovi: . te osigurava njihovo sprovoĎenje.Radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima Kontrolor usluga i operativnih aktivnosti skladišta (Warehouse handling and service control specialist) Broj izvršilaca: 4 Opis radnog mjesta: .Poznavanje engleskog jezika (srednji nivo) .Pokreće narudžbenice i zaprima iste. . lead time. .Organizuje rad Warehouse handling and service control specialist-a i RPM WH Shift Leader u cilju što efikasnije i sigurnije iskorištenosti osoblja i opreme. utovara. . marketinškog materijala i kancelarijskog materijala. .Sposobnost rukovoĎenja ljudima . ispravke grešaka u administriranju sistema ..Prati pomjeranje proizvoda po zahtjevanim skladišnim lokacijama (block stock. istovara. praćenje i kontrola prijava gotovog proizvoda 64 . . imidžu Kompanije i zahtjevima klijenata.Istaknute organizacione sposobnosti . u cilju što boljeg iskorištenja resursa i postizanja kvaliteta.Uspostavlja i razvija sisteme skladištenja. Voditi računa o zaštiti svih sredstava rada Kompanije.Organizuje rad u skladištu sa fokusom na zadovoljstvo kupca. . kao i kontrolu pravilne upotrebe istih.Odgovoran je za pravovremeno popunjavanje i tačnost matičnih podataka u SAP-u. otpisa proizvoda..Minimalno IV stepen stručne spreme . .Znanje rada na računaru (MS Office) . .Kreira i revidira uputstva i procedure za poštivanje procesa unutar skladišta.Kontrola ulaza / izlaza robe. otpreme i prijema u cilju što efikasnije iskorištenosti skladišnog prostora prema ABC.Odgovoran je za praćenje i utvrĎivanje razloga škarta.Materijalno je odgovarn za vrijednost repro materijala.Organiziranje i koordiniranje prijema i utovara gotovih proizvoda. .

analiza inventurnih razlika & priprema plana korektivnih akcija Za svoj rad odgovoran je rukovodiocu centralnog skladišta. palete i marketinški materijal.Kontrola sistemskog administriranja skladišnih operacija vezanih za gotove proizvode..Organizacione sposobnosti .Razvijanje WMS sistem do automatskog sistemskog praćenja svih operacija (potpunog skeniranja paleta pri svakom koraku).Razmatranje žalbi kupaca. 65 . praćenje i kontrola popunjavnja zaliha u MIX zonama .Budžetiranje troškova i radne snage za skladište sirovina i marketing materijala .Praćenje gubitaka u skladišta u priprema analize uzroka & plana korektivnih akcija .Temeljitost i pozornost na detalje .Inventarisanje i sravnjenje stanja sa knjigovodstvom Za svoj rad odgovoran je rukovodiocu centralnog skladišta. kontrola popravke paleta . kontrola poštivanja FEFO principa u skladištu .Posjedovanje vozačke dozvole B kategorije .Znanje rada na računaru (MS Office) .Prati i raportira operativne indikatore skladišta na dnevnoj.Koordinacija sa Odjelom upravljanja kvalitetom prilikom uzorkovanja gotovih proizvoda . te medjuskladišni transport .Radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima Rukovodilac skladištenja sirovina i marketinškog materijala (Raw & Marketing Material Shift Leader Senior) Broj izvršilaca: 0 (vacant) Opis radnog mjesta: . ambalažu.Kontrolira povrat prazne ambalaže sa tržišta. kompanijskim procedurama i postavljenim ciljevima .IV stepen stručne spreme . priprema debit nota za kupce.Kontrola otpisa prazne ambalaže i paleta. izdavanje.Organizacija rada u magacinima sirovina i marketing materijala u skladu sa zakonskim propisima. evidencija i kontrola materijala i opreme u skladu sa zakonskim propisima.Prikupljanje TAM podataka iz depoa i priprema odgovarajužih izvještaja.Prijem. kompanijskim procedurama i postavljenim ciljevima .Kontrola poravnanja stanja ambalaže izmedju proizvodnje i skladišta. kontrolira raspakivanje nove ambalaže . redovno informiranje trećih lica. sedmičnoj i mjesečnoj osnovi . skladištenje.Izrada izvještaja vezanih za dnevno poslovanje skladišta sirovina i marketing materijala .Izrada dnevnih izvještaja zaliha materijala i opreme . kontrola povrata gotovih proizvoda sa tržišta i koordinacija sa Odjelom upravljanja kvalitetom .Praćenje procesa inventure.Poznavanje engleskog jezika (srednji nivo) . analiza uzroka & priprema plana korektivnih akcija . Uslovi: .

Vodi računa o zaštiti svih sredstava rada Kompanije. . . Izdavanje maketing materijala prema nalozima iz odjela prodaje i marketinga. materijala pri čemu vodi računa o efikasnosti i tačnosti.Koordinira prevoz reklamnog materijala sa odjelom transporta i prati isporuku istih do skladišta. u cilju što boljeg iskorištenja resursa. materijala od dobavljača. . kontroliše. materijala.Pripremati i provoditi dnevne i periodične inventure kao i sravnjenja stanja u skladištu koje je obavezan i potpisati.Osnovna znanja iz finansija . materijala na kvalitetan i efikasan način u cilju što bolje iskorištenosti resursa i kapaciteta.Implementirati pravila za uskladištenje marketing i kanc.Planiranje i organizovanje dnevnih aktivnosti u skladištu marketing i kancelarijskog materijala. .Poznavanje Coca-Cola HBC poslovanja .Planirati i organizovati dnevne aktivnosti u skladištu marketing i kanc.Poznavanje engleskog jezika (srednji nivo) .Radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima Struĉnjak za skladištenje marketinškog materijala (Marketing Materijal Specialist) Broj izvršilaca: 1 Opis radnog mjesta: .Priprema utovare.Poduzimati korektivne akcije u slučaju nastalih šteta i lomova prouzrokovanih ljudskim faktorom.Izdavanje kanc.Planirati i provoditi preventivne mjere. 66 . . dokumentuje i procesuira sve izlaze mark.Primjenjivati sve propisane mjere zaštite na radu.Organizovati prijem i izdavanje marketing i kanc. na kvalitetan i efikasan način.Pregovaračke vještine . . a prema zahtjevima odjela.Blagovremeno prebacivati robu na odgovarajuće podlokacije i o svemu u pisanoj formi izvjestiti neposredno nadredjenog. .Organiziranje istovar i koordiniranje prijema marketing i kanc.IV stepen stručne spreme . imidžu Kompanije i zahtjevima klijenata.Uslovi: .Koordinira proces nabavke u saradnji sa odjelom nabavke . materijala. .Znanje rada na računaru (MS Office) . . te brine o obezbjeĎenju potrebne dokumentacije vezane za svaku pojedinačnu isporuku navedenih materijala . . materijala .Analitičnost i temeljitost . . prilikom organizovanja dnevnih aktivnosti skladišta.Poznavanje pravne regulative u nabavci . .ObezbijeĎuje blagovremenu i kvalitetnu dostavu POS materijala (u smislu transporta i prateće dokumentacije) .

Organiziranje istovar i koordiniranje prijema repromaterijala od dobavljača i izdavanje sirovina i ostalih materijala u proces proizvodnje.Primjenjivati sve propisane mjere zaštite na radu. . .IV stepen stručne spreme .Dnevno ažurirati tabelu sa rokovima i proizvodnim batch nr.Implementirati pravila za uskladištenje sirovina.Poznavanje engleskog jezika (početnik nivo) . pakovnog materijala.Za svoj rad odgovoran je rukovodiocu centralnog skladišta Uslovi: . na kvalitetan i efikasan način.Poduzimati korektivne akcije u slučaju nastalih šteta i lomova prouzrokovanih ljudskim faktorom. .Posjedovanje vozačke dozvole B kategorije .Blagovremeno prebacivati robu na odgovarajuće podlokacije i o svemu u pisanoj formi izvjestiti neposredno nadredjenog.Planiranje i organizovanje dnevnih aktivnosti u skladištu sirovina.Na dnevnoj bazi voditi ažurnu evidenciju skladišta kao i svu neophodnu dokumentaciju.Utovara. .Znanje rada na računaru (MS Office) .Znanje rada na računaru (MS Office) . Uslovi: .Pripremati i provoditi dnevne i periodične inventure kao i sravnjenja stanja u skladištu koje je obavezan i potpisati. .Radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima 67 . . . Vodi računa o zaštiti svih sredstava rada Kompanije. . u cilju što boljeg iskorištenja resursa.Poznavanje Coca-Cola HBC poslovanja .Certifikat za upravljanje viljuškarom . koncentrata. dokumentuje i procesuira sve izlaze sekundarnih sirovina.Radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima Struĉnjak za skladištenje sirovina (Raw Materijal Specialist) Broj izvršilaca: 2 Opis radnog mjesta: . imidžu Kompanije i zahtjevima klijenata. prilikom organizovanja dnevnih aktivnosti skladišta. pri čemu vodi računa o rokovima isticanja (FEFO). te gotovih proizvoda.Pomaže u procesu istovara marketing materijala pristiglog od dobavljača .Organizacione sposobnosti . . Za svoj rad odgovoran je rukovodiocu centralnog skladišta . kontroliše.IV stepen stručne spreme .

Struĉnjak za skladištenje sirovina i marketinškog materijala (Raw & Marketing Materijal Specialist) Broj izvršilaca: 1 Opis radnog mjesta: . . .Organizovati prijem i izdavanje sirovina i marketing materijala pri čemu vodi računa o efikasnosti i tačnosti. . koncentrata.Izdavanje maketing materijala u skladu s planom.Poduzimati korektivne akcije u slučaju nastalih šteta i lomova prouzrokovanih ljudskim faktorom.Posjedovanje vozačke dozvole B kategorije .Planiranje i organizovanje aktivnosti koje definišu funkcije skladištenja i distribucije gotovih proizvoda 68 . .Znanje rada na računaru (MS Office) . . .Blagovremeno prebacivati robu na odgovarajuće podlokacije i o svemu u pisanoj formi izvjestiti neposredno nadredjenog.Certifikat za upravljanje viljuškarom .Na dnevnoj bazi voditi ažurnu evidenciju skladišta kao i svu neophodnu dokumentaciju.Poznavanje engleskog jezika (početnik nivo) .Planiranje i organizovanje dnevnih aktivnosti u skladištu sirovina i marketing materijala.Implementirati pravila za uskladištenje sirovina.IV stepen stručne spreme . u cilju što boljeg iskorištenja resursa. na kvalitetan i efikasan način.Planirati i organizovati dnevne aktivnosti u skladištu sirovina i marketing materijala na kvalitetan i efikasan način u cilju što bolje iskorištenosti resursa i kapaciteta.Organizovanje i usmjeravanje svih aktivnosti u skladištu u cilju što ekonomičnijeg i efikasnijeg iskorištenja skladišnog prostora .Dnevno ažurirati tabelu sa rokovima i proizvodnim batch npr. . . . Za svoj rad odgovoran je rukovodiocu skladištenja sirovina i marketinškog materijala.Pripremati i provoditi dnevne i periodične inventure kao i sravnjenja stanja u skladištu koje je obavezan i potpisati. Uslovi: . pakovnog i marketing materijala .Radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima Rukovodilac logistiĉkih operacija za periferna skladišta (Peripherial Logistic Supervisor) Broj izvršilaca: 1 Opis radnog mjesta: .Organiziranje istovar i koordiniranje prijema repromaterijala i marketing materijala od dobavljača.

Poznavanje engleskog jezika (srednji nivo) .Poznavanje zakona u domaćem i inostranom transportu . .Razvijati i kontrolisati programe zaštite na radu u cilju zaštite zaposlenih.Evidentiranje. 69 . sedmičnoj i mjesečnoj osnovi. ambalaže i sirovina pri čemu vodi računa o rokovima isticanja. . obučiti i kontorlirati odvijanje dnevnih aktivnosti u skladištu gotovih proizvoda na kvalitetan i efikasan način u cilju što bolje iskorištenosti resursa.Kontrola i obezbjeĎenje pune tehničke ispravnosti voznog parka koji je rasporeĎen u depou. sedmičnoj i mjesečnoj osnovi . praćenje i analiziranje rezultata na dnevnoj.Priprema.Poznavanje zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja . uzrokovanih ljudskim faktorom .Sposobnost voĎenja grupe ljudi . u cilju što efikasnije iskorištenosti skladišnog prostora u skladu sa zahtjevima Kompanije .Evidentiranje i analiza šteta i lomova u skladištu.VI stepen stručne spreme (tehničkog smjera) .Znanje rada na računaru (MS Office) . .Implementacija aktivnosti koje definišu funkcije skladištenja i distribuciju gotovih proizvoda.Uspostavljanje i razvijanje sistema prijema.Kontrola i nadgledanje rada skladišta i procesa koji se odvijaju u skladištu i prilikom distribucije .Radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima Struĉnjak za logistiku (Logistic Specialist) Broj izvršilaca: 1 Opis radnog mjesta: .Evidentiranje. .Organizovanje i usmjeravanje svih aktivnosti u skladištu u cilju što ekonomičnijeg i efikasnijeg iskorištenja skladišnog prostora. praćenje i analiziranje rezultata na dnevnoj. s ciljem osiguranja bezbjedne i sigurne vožnje u javnom saobraćaju. provoĎenje i nadgledanje inventure i sravnjenja stanja u skladištu .Planirati.. inventara i osnovnih sredstava .Sposobnost prosuĎivanja i donošenja odluka .Sposobnost rada u timskom okruženju . .Kontrola i nadgledanje procesa rada koji se odvijaju u skladištu i distribuciji.Pripremati i provoditi dnevne i periodične inventure kao i sravnjenja stanja u skladištu koje je obavezan i potpisati. skladištenja i utovara/istovara proizvoda.Implementirati pravila za uskladištenje gotovih proizvoda. .Planiranje i provoĎenje preventivnih mjera Za svoj rad odgovoran je rukovodiocu Sektora logistike Uslovi: .Temeljitost i pozornost na detalje . .

postavljanje i povlačenje rashladne opreme iz prodajnih objekata u cilju podržavanja prodajnih aktivnosti na tržištu. popravku. .Znanje rada na računaru (MS Office) .Radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima RASHLADNI UREĐAJI Rukovodilac Sektora za rashladne ureĊaje (Cold Drink Supervisor) Broj izvršilaca: 1 Opis radnog mjesta: .Odgovoran je da instalacija. .Definiše normative za pojedine operacije.Analizira trenutno stanje (inventurne razlike.a.Osnovna poznavanje finansijkih alatki za praćenje i mjerenje procesa . održavanje i povlačenje rashladne opreme bude obavljeno na efikasan i kvalitetan način. .Analitičnost i temeljitost .Razvijanje cjelokupne infrastrukture vezane za rashladne ureĎaje u vlasništvu Kompanije. te praćenje i kontrola kretanja rashladnih ureĎaja na terenu i toka prateće dokumentacije.Inicira kreiranje zapisnika o škartu i odgovoran je za kreiranje fakture prema odgovornom licu. škart.Pregovaračke vještine .Poznavanje pravne regulative u transportu .Kreiranje sistema distribucije i servisiranja rashladne opreme.Redovno kreira dokumente za otpis i predlaže termine otpisa.Planira. .IV stepen stručne spreme .Sposobnost rada u timskom okruženju i rukovoĎenje ljudima . . 70 . i da pri tome kupci budu zadovoljni.. .Prati stanje u SAP. organizuje i nadgleda rad mehaničara i pomoćnih radnika u cilju što efikasnijeg obavljanja svakodnevnih dužnosti . . . Za svoj rad odgovoran je rukovodiocu logističkih operacija za periferna skladišta Uslovi: .Daje ovlaštenje upravljanja viličarima preko access card. otpisi.Provjerava tačnost ovjere dokumentacije koju razdužuje sa stanovišta potpisa i pečata Primaoca.Odgovoran je za sprovoĎenje zahtjeva za izmjene statusa proizvoda. što uključuje održavanje.u i uporeĎuje ga sa stvarnim stanjem.Poduzima korektivne akcije u slučaju nastalih šteta i lomova prouzrokovanih ljudskim faktorom. . .Poznavanje engleskog jezika (rednji nivo) . ambalaža) i predlaže mjere za unapreĎenje.

Radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima Dispeĉer u sektoru za rashladne ureĊaje (Dispatcher for Cold drink) Broj izvršilaca:1 Opis radnog mjesta: .Odgovoran je za Warehouse Spare Parts Management .Koordinira rasporeĎivanje opreme za cijelu zemlju u cilju što bolje iskorištenosti postojeće opreme .Odgovoran je da. kao i kvaliteta opreme .Definiše potrebe i troškove u nabavci opreme i rezervnih dijelova .Odgovoran je za voĎenje kompletne dokumentacije vezane za opremu i rezervne dijelove .Posjedovanje vozačke dozvole B kategorije .Odgovoran je da zaposlenici Sektora za rashladne ureĎaje budu obučeni u tehničkom smisli i u skladu s tim predlaže i primjenjuje tehničke treninge za svoje osoblje.Redovno kontrolira stanje opreme u smislu brojčanog i kvalitativnog stanja i usaglašava ga sa budžetom . 71 . Uslovi: . ..Odgovoran je da baza podataka bude uvijek ažurirana i da su podaci u njoj tačni i da odgovaraju stanju na terenu . zajedno sa odjelima prodaje i nabave.Samoinicijativnost i analitičnost . u pregovorima sa dobavljačima rashladnih ureĎaja postigne najbolje moguće uslove u smislu cijena i uslova isporuke.Organizuje instaliranje opreme za specijalne dogadjaje na zahtjev drugih odjela .Minimalno VI stepen stručne spreme .Tehničko znanje potrebno za održavanje rashladne opreme .Znanje rada na računaru (MS Office) .Ažuriranje sistema SAP W2 kroz praćenje isparavnosti i iskorištenosti rashladne opreme i rezervnih dijelova. kompletiranje svih naloga i arhiviranje neophodne dokumentacije vodeći računa da su sve aktivnosti obavljene u skladu sa važećim procedurama i politikom Kompanije.Nadgleda kvalitet rada svojih mehaničara i pomoćnih radnika i reaguje na sve pritužbe kupaca Za svoj rad je odgovoran rukovodiocu Sektora logistike.Sposobnost planiranja i organiziranja .Svakodnevno komunicira sa Regionalnim rukovodiocima prodaje i Rukovodiocima prodaje u cilju identificiranja mogućnosti za postavljanje rashladne opreme kod kupaca .Poznavanje engleskog jezika (srednji nivo) .Planira i kreira budžet za nabavku rashladne opreme na nivou kompletne operacije .

Pračenje i ažuriranje sistema SAPW2 za rashladnu opremu i rezervne dijelove.Odgovoran je za pravilno korištenje sistema (SAP) .Komunukacija sa kupcima . . Uslovi: .Monitoring dokumentacije o zaduženju zaposlenika Sektora za rashladne ureĎaje sa rezervnim dijelovima. . .Pripremanje izvještaja o stanju u sistemu praćenja aktivnosti vezanih za rashladnu opremu.RasporeĎuje CD tehničare na temelju teritorije i zadataka .Kontrola dokumentacije o aktivnostima vezanim za rashladnu opremu – instalacijama. pozornost na detalje .Odgovoran je za tačnost podataka i izvještaje 72 .Posjedovanje vozačke dozvole B kategorije .Pripremanje izvještaja o stanju u sistemu SAP W2 svih aktivnosti vezanih za rashladnu opremu i rezervne dijelove .Unos podataka o prijemu opreme i rezervnih dijelova u sistem praćenja rashladne opreme (SAP) .Minimalno IV stepen stručne spreme .Daje preporuke za poravak i donosi odluku o povlačenju opreme u skladu sa SLA .Upravlja preventivnim održavanjem rashladne opreme uključujući i POM (post mix) .. Za svoj rad je odgovoran rukovodiocu Sektora za rashladne ureĎaje. izvršenim opravkama i utrošenim dijelovima .Organizacione sposobnosti.Znanje rada na računaru (MS Office) . kompletiranje i arhiviranje neophodne dokumentacije vodeći računa da su sve aktivnosti obavljene u skladu sa važećim procedurama i politikom Kompanije.Upravlja pokretanjem i zatvaranjem svih procesa za rashladne ureĎaje vezanih za sami tok i zatvaranje radnih naloga .Komunikativnost i temeljitost . .Priprema izvještaja o aktivnostima vezanim za rashladnu opremu evidentiranim u sistemu SAP za praćenje rashladne opreme.Osigura da su svi podaci relevatni odobreni i na odgovarajućem mjestu .Upravlja i prati odnos sa trećim licima za instalaciju/povlačenje opreme .VoĎenje evidencije o svim izvršenim opravkama i preventivnim mjerama održavanja i odlaganje svih zapisa o kvalitetu rada Sektora za rashladne ureĎaje u skladu sa važećim procedurama.Poznavanje engleskog jezika (srednji nivo) . povlačenjima i održavanju opreme tako da se vodi računa da je dokumentacija kompletirana u skladu sa važećim procedurama .Radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima Kontrolor nabave i stanja rashladne opreme (Equipment Control Clerk) Broj izvršilaca:1 Opis radnog mjesta: .

Unos podataka o završenim aktivnostima u sistem za praćenje rashladne opreme (SAP) vodeći računa da uneseni podaci odražavaju stvarno stanje i da je unos završen na najefikasniji način. i sredstva za rad kojim on raspolaže u dobrom stanju 73 .Znanje rada na računaru (MS Office) .Komunikacijske vještine . a u najkraćem roku.Instruiranje kupaca i svih korisnika opreme rashladnih ureĎaja kako se ova oprema koristi i svakodnevno održava . koja se zaprima u skladištu Kompanije . rezervni dijelovi.Odgovoran je za azuriranje matičnih podataka za opremu (rashladni ureĎaji) .Izvještavanje pretpostavljenog o svim izvršenim opravkama i održavanju .VoĎenje računa da je sva oprema.Unos podataka o meĎuskladišnim transportima rashladne opreme u sistem za praćenje (SAP) rashladne opreme vodeći računa da uneseni podaci odražavaju stvarno stanje i da je unos završen na najefikasniji način.Pozornost na detalje . Uslovi: .Kontrola dokumentacije o aktivnostima vezanim za rashladnu opremu – instalacijama. .Kontrolisanje sve dokumentacije koja prati kupovinu i prijem rashladne opreme.Planiranje utroška rezervnih dijelova i blagovremeno izvještavanje o utrošku te sugerisanje nabavke .VoĎenje evidencije o svim izvršenim opravkama i preventivnim mjerama održavanja i odlaganje svih zapisa o kvalitetu rada sektora za rashladne ureĎaje u skladu sa važećim procedurama.Timski rad .IV stepen stručne spreme . a na najefikansiji način i uz minimalne troškove . . Za svoj rad je odgovoran rukovodiocu Sektora za rashladne ureĎaje. .Poštivanje standarda instalacije opreme u smislu pozicioniranja i tehničke bezbjednosti prilikom instaliranja opreme . a u najkraćem roku.Održavanje rashladne opreme u skladu sa standardima Kompanije vodeći računa o raspoloživim resursima. povlačenjima i održavanju opreme tako da se vodi računa da je dokumentacija kompletirana u skladu sa važećim procedurama.Radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima Tehniĉar za odrţavanje rashladne opreme (Cold Drink Maintenance Tehnician) Broj izvršilaca:1 Opis radnog mjesta: ..Preventivno održavanje opreme rashladnih ureĎaja u skladu sa preventivnim planom održavanja .

te svu drugu opremu koja je u nadležnosti službe rashladnih ureĎaja .Instalira i povlači rashladnu opremu i svijetleće reklame.Vozačka dozvola “B” i “C” kategorije .Održava rashladnu opremu u skladu sa standardima Kompanije vodeći računa o raspoloživim resursima.Radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima Pomoćni radnik u Sektoru za rashladne ureĊaje (Cold Drink Support Helper) Broj izvršilaca: 1 Opis radnog mjesta: 74 .Orijentiranost ka kupcima .Vozačka dozvola “B” i “C” kategorije .Izvještava pretpostavljenog o svim izvršenim opravkama i održavanju .Radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima Mehaniĉar rashladne opreme (Cold Drink Mechanic) Broj izvršilaca: 5 Opis radnog mjesta: .Inicijativa i tehničko znanje .Planira utrošak rezervnih dijelova i blagovremeno izvještava o istom i sugeriše nabavku .Poštuje standarde instalacije opreme u smislu pozicioniranja i tehničke bezbjednosti .Orijentiranost ka kupcima .IV stepen stručne spreme .Instruira kupce i sve korisnike opreme rashladnih ureĎaja kako se ova oprema koristi i svakodnevno održava .Inicijativa i tehničko znanje .IV stepen stručne spreme .Za svoj rad odgovoran je rukovodiocu Sektora za rashladne ureĎaje. i sredstva za rad kojim on raspolaže u dobrom stanju Za svoj rad odgovoran je tehničaru za održavanje rashladne opreme Uslovi: . a na najefikansiji način i uz minimalne troškove .Vodi računa da je sva oprema.ObezbjeĎuje da je sva dokumentacija koja prati instalaciju i povlačenje opreme rashladnih ureĎaja ispunjena i ovjerena na propisan način . rezervni dijelovi. Uslovi: .

u što kraćem vremenu i uz minimalne troškove Za svoj rad je odgovoran rukovodiocu Sektora za rashladne ureĎaje. ABC klasifikaciju.Inicijativa i tehničko znanje . skladišta i distribucije .Orijentiranost ka kupcima .Vodjenje komercijalizacije proizvoda s logističkog aspekta .Obezbjedjenje sistemske podrške (kodovi za nove proizvode. . korekcija master data) Za svoj rad odgovoran je direktoru Odjela sistema proizvodnje i snadbjevanja Uslovi: . a na najefikansiji način i uz minimalne troškove .Optimalno planiranje korištenja kapaciteta proizvodnje.Instalacija rashladne opreme i svijetlećih reklama te sve druge opreme koja je u nadležnosti službe rashladnih ureĎaja .Kontrola provodjenja aktivnosti. te kontrola stokova sirovina i gotovih proizvoda .Održavanje rashladne opreme u skladu sa standardima Kompanije vodeći računa o raspoloživim resursima.VII stepen stručne spreme 75 .Radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima SEKTOR PLANIRANJA Rukovodilac Sektora za planiranje (Planning Manager) Broj izvršilaca:1 Opis radnog mjesta: . uključujući planiranje proizvodnje i uvoz gotovih proizvoda. izrada analiza o odstupanjima od planiranih rezultata . Uslovi: .IV stepen stručne spreme .Planiranje nabavke sirovina i proizvodnje preforma. SNP mrežu i sl.VoĎenje računa da se svi eventualni kvarovi na opremi otklanjaju na što efikasniji način.. .Održavanje stokova sirovina i gotovih proizvoda na planiranom nivou .Povlačenje rashladne opreme i svijetlećih reklama te sve druge opreme koja je u nadležnosti službe rashladnih ureĎaja . sigurnosne stokove.Vozačka dozvola “B” i “C” kategorije . uključujući brzine linija.Kontrola i setovanje osnovnih parametara za planiranje u SAP-u.Priprema i distribucija izvještaja o ostvarenim rezultatima.Organizovanje i vodjenje odjela za planiranje .

putem S&OP sastanka i Consensus Plana. izvještavanje . Uslovi: . uključujući ABC klasifikaciju i sigurnosne stokove .Znanje rada na računaru (MS Office-a i SAP-a) .Radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima 76 .Komunikacijske vještine . sedmično i mjesečno praćenje pokrića gotovih proizvoda .Poznavanje engleskog jezika (srednji nivo) .Analize proizvodnih i prodajnih rezultata. marketinga proizvodnje i nabavke . praćenje njihove realizacije i njihovo tehničko kompletiranje . kreiranje i e-mail distribucija izvještaja praćenja proizvodnje ( Production Tracking Report ) .Sposobnost planiranja .Kontrola i setovanje osnovnih parametara za planiranje u SAP-u. procjena potrebnih stokova.Koordinacija aktivnosti sektora planiranja sa aktivnostima odjela: prodaje.Usaglašavanje potrebnih volumena i dinamike isporuke sa odjelima Prodaje i Marketinga prilikom komercijalizacije ili aktivacije.Sedmično planiranje proizvodnje na Production Planning & Detail Schedulling nivou.Sposobnost prosuĎivanja i donošenja odluka .Dnevno.Komercijalizacija proizvoda – priprema analiza.Planiranje proizvodnje i uvoza gotovih proizvoda . Za svoj rad odgovoran je rukovodiocu Sektora za planiranje.- Znanje rada na računaru (MS Office-a i SAP) Poznavanje engleskog jezika (profesionalni nivo) Sistematičnost i analitičnost Sposobnost planiranja Sposobnost prosuĎivanja i donošenja odluka Komunikacijske vještine Bazično poznavanje principa finansijskog poslovanja Radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima Struĉnjak za planiranje proizvodnje (SNP & PPDS planner) Broj izvršilaca: 1 Opis radnog mjesta: .Podržavanje i razvijanje BMS-a .Praćenje stokova gotovih proizvoda . uključujući otvaranje radnih naloga.Mjesečno i sedmično planiranje proizvodnje na Supply Planning Network nivou .Sistematičnost i analitičnost .VI stepen stručne spreme .

Planer nabavke sirovina (Raw Materials Planner) Broj izvršilaca: 1 Opis radnog mjesta: - Planiranje proizvodnje i uvoza gotovih proizvoda - Praćenje stokova gotovih proizvoda - Podržavanje i razvijanje BMS-a - Koordinacija aktivnosti sektora planiranja sa aktivnostima odjela: prodaje, marketinga proizvodnje i nabavke - Sedmično planiranje proizvodnje na Production Planning & Detail Schedulling nivou, uključujući otvaranje radnih naloga, praćenje njihove realizacije i njihovo tehničko kompletiranje. - Priprema, analiza i procjena potrebnih zaliha gotovih proizvoda - Dnevno, sedmično i mjesečno praćenje pokrića gotovih proizvoda. - Planiranje potreba za sirovinama u skladu sa važećim proizvodnim planom - Praćenje stanja zaliha sirovina i procjena nivoa zaliha koje osiguravaju kontinuiranu proizvodnju - Praćenje vrijednosti zaliha sirovina u odnosu na vrijednosti utvrĎene poslovnim planom te aktualnim poslovnim pokazateljima - Priprema i distribucija izvještaja o ostvarenim rezultatima, izrada analiza o odstupanjima od planiranih rezultata. - Na zahtjev direktno nadreĎenog i u skladu sa potrebama Kompanije obavlja i druge poslove Za svoj rad odgovoran je rukovodiocu Sektora za planiranje. Uslovi: - VI stepen stručne spreme - Znanje rada na računaru (MS Office-a i SAP-a) - Poznavanje engleskog jezika - Poznavanje poslovnih procesa unutar Društva - Sposobnost planiranja - Sposobnost prosuĎivanja i donošenja odluka - Komunikacijske vještine - Radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima

SEKTOR PROIZVODNJE I ODRŢAVANJA

Rukovodilac Sektora proizvodnje (Production Manager) Broj izvršilaca: 1 77

Opis radnog mjesta: - Planiranje proizvodnih procesa, organizovanje i voĎenje tima proizvodnje u skladu sa zahtjevima i standardima CCHBC i TCCQS, planiranje i kontrola provoĎenja planiranih aktivnosti, voĎenje i usavršavanje ljudskih resursa - Podržavanje i razvijanje BMS-a, te uspostavljanje sistema kontinuiranog poboljšanja poslovnih procesa, uključujući pripremu, implementaciju i kontrolu primjene procedura - VoĎenje različitih projekata proizvodnje u okviru punionice u cilju optimizacije svih resursa - Usaglašavanje i kontrola sedmičnih planova proizvodnje sa službom planiranja - Planiranje aktivnosti vezanih za čišćenje, sanitaciju i dezinfekciju proizvodnih pogona - Razvoj optimalne organizacione strukture u saradnji sa nadreĎenim, uključujući uspostavljanje neophodnog broja organizacionih cjelina, definisanje potrebnih vještina za pojedina radna mjesta i odredjivanje brojnosti pojedinih odjela - sirovina, potrošnih materijala, radne odjeće i sredstava zaštite na radu - Uspostavljanje efikasnog sistema komunikacije i izvještavanja izmedju različitih timova Za svoj rad odgovoran je direktoru Odjela sistema proizvodnje i snadbijevanja. Uslovi: - VII stepen stručne spreme (mašinskog/elektrotehničkog smjera) - Znanje rada na računaru (MS Office) - Poznavanje engleskog jezika (profesionalni nivo) - Sposobnost voĎenja grupe ljudi - Sposobnost planiranja i organiziranja - Sposobnost prosuĎivanja i donošenja odluka - Sistematičnost i analitičnost kao i izvanredno razumijevanje troškova - Bazično poznavanje mehanike, elektrike/elektronike i preventivnog primjenjivog u industriji napitaka - Samoinicijativnost - Komunikacijske, pregovaračke i prezentacijske vještine - Visok stupanj tehničkog znanja proizvodnih procesa - Radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima

održavanja

Koordinator proizvodnje (Production Coordinator) Broj izvršilaca: 1 Opis radnog mjesta: - Organizovanje rada proizvodnje u smjeni; ObezbjeĎenje kontinuiranog dotoka sirovina i ambalaže iz skladišta potrebnih za proizvodnju. - Praćenje rada u proizvodnji i definisanje korektivnih mjera za povećavanje efikasnosti i poboljšanje iskorištenja sirovina i hemikalija; praćenje i procjena nivoa obučenosti radnika. - Implementacija procedura i uputstava u proizvodnji.

78

- Koordinacija rada proizvodnje sa radom službi QA, održavanja i skladišta, te kontrola izvršenja zadataka u toku proizvodnog procesa. - Nadgledanje, kontrola i ocjena rada svih zaposlenika u skladu sa pravilima i procedurama Kompanije. - Nadgledanje sprovoĎenja operativnih procedura, mjera zaštite na radu, provoĎenja sanitarnih standarda i radne discipline. - Administriranje, planiranje i obučavanje radne snage u proizvodnji - Izvještavanje i analiza rezultata, predlaganje mjera za poboljšanje i otklanjanje nedostataka u proizvodnji. - Planiranje nabave, praćenje potrošnje i troškova, te administracija hemikalija. - Upravljanje sezonskim radnicima, uključujući njihovo upoznavanje sa procesima, planiranje i egzekuciju obuke, raspored smjena, obračun radnih sati i troškove. - Upravljanje radnicima trećih lica koji serv isiraju potrebe proizvodnje. - Upravljanje skladištem sirovina proizvodnje, uključujući SAP adinistraciju i pripremu zapisnika o otpisu. - Provodjenje redovne GMP kontrole i priprema odgovarajučih korektivnih mjera za kontinualno unaprjedjenje. Za svoj rad odgovoran je rukovodiocu Sektora za proizvodnju. Uslovi: - VI stepen stručne spreme - Znanje rada na računaru (MS Office) - Poznavanje engleskog jezika (srednji nivo) - Sposobnost voĎenja grupe ljudi - Sposobnost planiranja i organiziranja - ProsuĎivanje i donošenje odluka - Sistematičnost i analitičnost - Radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima Koordinator procesa kontinuiranog poboljšanja (EATB Coordinator) Broj izvršilaca: 1 Opis radnog mjesta: - Prikupljanje podataka o proizvodnji, priprema i obrada podataka u elektronskoj formi, priprema analiza i izvještaja o radu proizvodnje - Praćenje i administracija osnovnih EAtB procesa i sistema. Aktivno učestvovanje u procesu optimizacije promjena formata i KAIZEN-a. Arhiviranje i voĎenje zapisnika sa satanaka u Proizvodnji. Praćenje i administriranje dokumenata vezanih za EAtB. - Organizovanje i praćenje treninga iz oblasti proizvodnje i Lean Manufacturing-a - Održavanje, čuvanje i arhiviranje dokumentacije na propisani način - Prikupljanja podataka od operatera o potrebama za remontom & preventivnim održavanjem od strane odjela održavanja 79

Uslovi: 80 . kontrola i ocjena rada operatera i sirupista u skladu sa pravilima i procedurama Kompanije .Prijava kvara na liniji službi održavanja kao i prikupljanje i dostava podataka o kvarovima nadreĎenima .ObezbjeĎenje kontinuiranog dotoka sirovina iz skladišta potrebnih za proizvodnju .Poznavanje osnovnih statističkih metoda .Analiza rezultata.Organizovanje proizvodnog procesa u skladu s važećim planom proizvodnje .Koordinacija rada proizvodnje sa radom kontrole kvaliteta.VoĎenje stanja jednog od skladišta u proizvodnji te priprema zapisnika o otpisu sirovina . SAP) .Usaglašavanje prioriteta radova na remontu sa odjelom održavanja Za svoj rad odgovoran je rukovodiocu Sektora proizvodnje.Organizovanje nesmetanog dotoka ambalaže . održavanja i skladišta .Bazična znanja iz oblasti materijalnog knjigovodstva .Bilježenje radnih i prekovremenih sati zaposlenih . .Trebovanje.Sposobnost planiranja .Vodjenje i administracija smjenskih sastanaka kao i KAIZEN sesija Za svoj rad odgovoran je rukovodiocu Sektora proizvodnje.Rad u timu VoĊa smjene I u proizvodnji (Production Shift Leader I) Broj izvršilaca: 1 Opis radnog mjesta: . Uslovi: . predlaganje mjera za poboljšanje i otklanjanje nedostataka u proizvodnji .Nadgledanje.Nadgledanje sprovoĎenja operativnih procedura.VI stepen stručne spreme (tehničkog smjera) .Praćenje parametara kontrole kvaliteta i usaglašavanje sa parametrima koje dostavlja laboratorija .Analitičke sposobnosti .Rad na PC (Office.Organizovanje rada proizvodnje u smjeni .Osnove poznavanja proizvodnih procesa .Praćenje rada u proizvodnji i definisanje korektivnih mjera za povećavanje efikasnosti i poboljšanje iskorištenja sirovina .. PRMS. prijem i kontrola sirovina. potrebnih za proizvodnju .Znanje engleskog jezika. provoĎenja sanitarnih standarda i radne discipline . mjera zaštite na radu.Predaja gotovog proizvoda u skladište .

Vodjenje i administracija smjenskih sastanaka kao i KAIZEN sesija Za svoj rad odgovoran je rukovodiocu Sektora proizvodnje.Kontrola izvršenja zadataka u toku proizvodnog procesa . predlaganje mjera za poboljšanje i otklanjanje nedostataka u proizvodnji .Poštivanje svih važećih propisa.VoĎenje stanja jednog od skladišta u proizvodnji te priprema zapisnika o otpisu sirovina .Organizovanje rada proizvodnje u smjeni .Praćenje rada u proizvodnji i definisanje korektivnih mjera za povećavanje efikasnosti i poboljšanje iskorištenja sirovina .Sistematičnost i analitičnost 81 .Trebovanje.Organizovanje nesmetanog dotoka ambalaže .Organizovanje proizvodnog procesa u skladu s važećim planom proizvodnje .Analiza rezultata. prijem i kontrola sirovina.IV ili V stepen stručne spreme (mašinskog/elektrotehničkog smjera) .Izvještavanje o radu proizvodnje .Sposobnost planiranja i organiziranja .Sposobnost voĎenja grupe ljudi .Znanje rada na računaru (MS Office) .Poznavanje engleskog jezika (srednji nivo) .Prijava kvara na liniji službi održavanja. Uslovi: . potrebnih za proizvodnju . internih procedura i uputstava kompanije .Koordinacija rada proizvodnje sa radom kontrole kvaliteta. održavanja i skladišta .- IV ili V stepen stručne spreme (mašinskog/elektrotehničkog smjera) Znanje rada na računaru (MS Office) Poznavanje engleskog jezika (srednji nivo) Sposobnost voĎenja grupe ljudi Sposobnost planiranja i organiziranja ProsuĎivanje i donošenje odluka Sistematičnost i analitičnost Radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima VoĊa smjene II u proizvodnji (Production Shift Leader II) Broj izvršilaca: 3 Opis radnog mjesta: .ProsuĎivanje i donošenje odluka .Predaja gotovog proizvoda u skladište .kao i prikupljanje i dostava podataka o kvarovima nadreĎenima .Bilježenje radnih i prekovremenih sati zaposlenih .Nadgledanje provoĎenja mjera zaštite na radu od strane svih zaposlenih u proizvodnji .ObezbjeĎenje kontinuiranog dotoka sirovina iz skladišta potrebnih za proizvodnju .Praćenje parametara kontrole kvaliteta i usaglašavanje sa parametrima koje dostavlja laboratorija .

kao i prikupljanje i dostava podataka o kvarovima nadreĎenima . etiketiranje ili sekundarno pakovanje na liniji za punjenje karboniziranih bezalkoholnih pića .Sistematičnost i analitičnost .Poštivanje svih važećih propisa.Radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima VoĊa smjene III u proizvodnji (Production Shift Leader III) Broj izvršilaca: 1 Opis radnog mjesta: .Izvještavanje o radu proizvodnje ..Zamjena formatnih dijelova.Sposobnost planiranja i organiziranja .ProsuĎivanje i donošenje odluka .Radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima Operater u proizvodnji (Production Operator) Broj izvršilaca: -10 Opis radnog mjesta: .Sposobnost voĎenja grupe ljudi .Bilježenje radnih i prekovremenih sati zaposlenih .Praćenje parametara kontrole kvaliteta i usaglašavanje sa parametrima koje dostavlja laboratorija . održavanja i skladišta .Nadgledanje provoĎenja mjera zaštite na radu od strane svih zaposlenih u proizvodnji .Znanje rada na računaru (MS Office) . Uslovi: .Upravljanje mašinom za pranje boca.Kontrola izvršenja zadataka u toku proizvodnog procesa .Predaja gotovog proizvoda u skladište .Organizovanje rada proizvodnje u smjeni .Poznavanje engleskog jezika (srednji nivo) .ObezbjeĎenje kontinuiranog dotoka sirovina iz skladišta potrebnih za proizvodnju .Prijava kvara na liniji službi održavanja.IV ili V stepen stručne spreme (mašinskog/elektrotehničkog smjera) .Vodjenje i administracija smjenskih sastanaka kao i KAIZEN sesija Za svoj rad odgovoran je rukovodiocu Sektora proizvodnje. internih procedura i uputstava kompanije . štelovanje mašine u propisanom obimu 82 .Koordinacija rada proizvodnje sa radom kontrole kvaliteta.

Kontrola proizvoda na proizvodnoj traci. . .Zamjena formatnih dijelova.Kontrola Brix-a i sadržaja CO2 u skladu s propisanom frekvencijom.Punjenje spremišta čepovima. . asisitiranje mehaničarima prilikom popravki i godišnjeg remonta. te formulara za primopredaju smjena . . . .Kontrola proizvoda na proizvodnoj traci.ProvoĎenje preventivnog održavanja opreme.Provjera pakovanja (nivoa punjenja i kvaliteta pakovanja) u cilju otkrivanja nedostataka. 83 .Sanitacija proizvodne opreme po planu sanitacije kao i svakodnevno vanjsko pranje opreme i proizvodnog prostora .Provjera pakovanja (nivoa punjenja i kvaliteta pakovanja) u cilju otkrivanja nedostataka . . štelovanje mašine u propisanom obimu.Upotreba sirovina na efikasan i ekonomičan način.Operater II organizuje svoje aktivnosti tako da minimiziraju eventualne negativne uticaje na okolinu Za svoj rad odgovoran je voĎi smjene u proizvodnji . kao i o svim promjenama u kvalitetu proizvoda..Rad na punjaču i mikseru koji miješa sirup sa karboniziranom vodom i puni boce gotovim proizvodom. te KAIZEN sesijama .Organizovanje svih aktivnosti tako da minimiziraju eventualne negativne uticaje na okolinu. regulisanje parametara rada mašine radi postizanja kvaliteta gotovih proizvoda u skladu sa zahtijevanim standardima .Poznavanje tehnološkog procesa proizvodnje pića i odgovarajućih standarda kvaliteta .Sanitacija proizvodne opreme po planu sanitacije kao i svakodnevno vanjsko pranje opreme i proizvodnog prostora. regulisanje parametara rada mašine radi postizanja kvaliteta gotovih proizvoda u skladu sa zahtijevanim standardima . Uslovi: .Redovno informisanje voĎe smjene u proizvodnji o svim nastalim promjenama na mašini u toku proizvodnje.IV stepen stručne spreme (mašinskog/elektrotehničkog smjera) . .Poželjno je prethodno radno iskustvo u proizvodnji . sirovine koje koristi i kvalitet gotovih proizvoda u domenu operacija za koje je odgovoran .Popunjavanje obrazaca za prijavu kvarova na mašinama kojim upravlja .Radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima Operater na punjaĉu (Filler Operator) Broj izvršilaca: 5 Opis radnog mjesta: .Redovno informisanje nadreĎenog o svim nastalim promjenama na mašini u toku proizvodnje.Operater II snosi materijalnu odgovornost za opremu kojom upravlja. kao i o svim promjenama u kvalitetu proizvoda . . poštivanje svih Environmental procedura i uputstava.Aktivno učešće na smjenskim sastancima.

sirovine koje koristi i kvalitet gotovih proizvoda u domenu operacija za koje je odgovoran Za svoj rad odgovoran je voĎi smjene I u proizvodnji.Vodjenje propisane operativne dokumentacije (obezbjedjenje sljedivosti) . punjenje orjentirke bocama .IV stepen stručne spreme (mašinskog/elektrotehničkog smjera) . sirovine koje koristi i kvalitet gotovih proizvoda u domenu operacija za koje je odgovoran.Snosi materijalnu odgovornost za opremu kojom upravlja. Uslovi: .Kontrola boca na vazdušnom transportu.Poznavanje tehnološkog procesa proizvodnje pića i odgovarajućih standarda kvaliteta .Radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima Operater na PET liniji – puhaĉ (Pet Blowing Operator) Broj izvršilaca: 3 Opis radnog mjesta: .Kontrola težine sekcija PET boca u skladu s propisanom frekvencijom .Punjenje koševa preformom.Snosi materijalnu odgovornost za opremu kojom upravlja. priprema podataka za zapisnike o otpisu . štelovanje mašine u propisanom obimu . Uslovi: .Zamjena formatnih dijelova.Poznavanje tehnološkog procesa proizvodnje pića i odgovarajućih standarda kvalitet .ProvoĎenje preventivnog održavanja opreme. upravljanje vazdušnim transportom .IV stepen stručne spreme (mašinskog/elektrotehničkog smjera) . postavljanje paleta sa NRGB bocama na depaletizer. orjentirki i depaletizeru.Organizovanje inventure skladišta preforma.Izvodjenje burst testa u skladu s propisanom frekvencijom .Prijava napuhanih boca skladištu preko SAP-a .Čišćenje mašina u skladu s planom kao i svakodnevno vanjsko pranje opreme i proizvodnog prostora . regulisanje parametara gotovih PET boca u skladu sa standardima kvalitete . asisitiranje mehaničarima prilikom popravki i godišnjeg remonta ..Rad na mašinama za puhanje PET boca. kao i o svim promjenama u kvalitetu proizvoda . Za svoj rad odgovoran je voĎi smjene u proizvodnji .Redovno informisanje nadreĎenog o svim nastalim promjenama na mašini u toku proizvodnje.Radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima 84 . PET i NRGB boca na sedmičnoj osnovi.

Prijava proizvodnje preforma skladištu kroz SAP. CIP postrojenju.Poštivanje odredbi zakona i Pravilnika o zaštiti na radu i korištenje sredstava za zaštitu na radu . praćenje stanja preformi u skladištu ProvoĎenje planiranih preventivnih mjera u održavanju proizvodne i prateće opreme.Potrebno iskustvo u istim ili sličnim poslovima. .Poštivanje i implementacija svih uputstava i procedura Kompanije . kontimolu. defektaža i izvršavanje brzih popravki kako bi se osigurao kontinuiran rad opreme . . preduzimanje mjera za osiguranje uslova rada. podešavanje i zamjena formatnih dijelova i održavanje mašine za proizvodnju preforma HUSKY u propisanom obimu . tankovima za pripremu sirupa.Poznavanje tehnološkog procesa proizvodnje pića i odgovarajućih standarda kvalitet .Kontrola kvaliteta proizvedenih preforma . kao i o svim promjenama u kvalitetu proizvoda. . kvaliteta i skladišta kako bi se sve aktivnosti obavljale na efikasan način.Rad na koncentrat stanici.Rad.Upravljanje postrojenjem za obradu vode.IV stepen stručne spreme (mašinskog/elektrotehničkog smjera) . Poželjno je pozvanje standarda kao što je (DIN.Saradnja sa radnicima u proizvodnji.Čišćenje mašine u skladu s planom kao i svakodnevno čišćenje opreme i proizvodnog prostora.Priprema jednostavnih i finalnih sirupa .Upravljanje mašinom za proizvodnju PET preformi i prateće opreme . upravljanje. Uslovi: .Redovno informisanje nadreĎenih o svim nastalim promjenama na mašini u toku proizvodnje. održavanju.Poštivanje propisanih sanitarnih mjera 85 . CIP postrojenjem i bunarskim postrojenjem .Struĉnjak za upravljanje mašinom za proizvodnju PET preformi (PET Injection Specialist) Broj izvršilaca: 3 Opis radnog mjesta: . Operater u sirupani I (Syrup Process Operator I) Broj izvršilaca: 2 Opis radnog mjesta: . postrojenju za obradu vode . .Preventivno održavanje mašine. podnošenje izvještaja o svim poduzetim aktivnostima.Poduzimanje aktivnosti koje obezbjeĎuju siguran i pouzdan rad proizvodne i pratece opreme u punionici. Za svoj rad odgovoran je voĎi smjene I u proizvodnji. u najkraćem roku i uz minimalne troškove. ISO i ANSI).

Rad na koncentrat stanici. CIP postrojenjem i bunarskim postrojenjem.Znanje rada na računaru (MS Office) .Kontrola potrošnje i dopunjavanje potrebnih hemikalija za postrojenje za tretman vode i CIP .Kontrola nivoa sirove i tretirane vode u tankovima. kontimolu. održavanje odgovarajućih sanitarnih uslova kao i vodjenje odgovarajuće dokumentacije . asisitiranje mehaničarima prilikom popravki i godišnjeg remonta . te svih drugih parametara koji su relevantni za pripremu sirupa i proces sanitacije . sirovine koje koristi i kvalitet gotovih proizvoda u domenu operacija za koje je odgovoran Za svoj rad odgovoran je voĎi smjene u proizvodnji. te kvaliteta tretirane vode ..IV stepen stručne spreme (mašinskog/elektrotehničkog smjera) .Upravljanje postrojenjem za obradu vode.Snosi materijalnu odgovornost za opremu kojom upravlja. te kvaliteta tretirane vode . kao i o svim promjenama u kvalitetu proizvoda 86 .Kontrola proizvedenih sirupa. tankovima za pripremu sirupa.Kontrola potrošnje i dopunjavanje potrebnih hemikalija za postrojenje za tretman vode i CIP .Sanitacija proizvodne opreme po planu sanitacije kao i svakodnevno vanjsko pranje opreme i proizvodnog prostora .Poznavanje tehnološkog procesa proizvodnje pića i odgovarajućih standarda kvalitet .Kontrola proizvedenih sirupa. postrojenju za obradu vode . obezbjedjenje parametara u skladu sa standardima kvalitete .ProvoĎenje preventivnog održavanja opreme.Priprema jednostavnih i finalnih sirupa .Provjera temperature vode i lužine.Redovno informisanje nadreĎenog o svim nastalim promjenama na mašini u toku proizvodnje.Redovno informisanje voĎi smjene u proizvodnji o svim nastalim promjenama na mašini u toku proizvodnje.Poželjno je prethodno radno iskustvo u proizvodnji Operater u sirupani II (Syrup Proces Operator II) Broja izvršilaca: 2 Opis radnog mjesta: . te svih drugih parametara koji su relevantni za pripremu sirupa i proces sanitacije . asisitiranje mehaničarima prilikom popravki i godišnjeg remonta . kao i o svim promjenama u kvalitetu proizvoda . Uslovi: . CIP postrojenju.Provjera temperature vode i lužine.Kontrola nivoa sirove i tretirane vode u tankovima.ProvoĎenje preventivnog održavanja opreme.Poznavanje engleskog jezika (početnik nivo) . obezbjedjenje parametara u skladu sa standardima kvalitete .

kontimolu. CIP postrojenju.Znanje rada na računaru (MS Office) . te kvaliteta tretirane vode .Poznavanje engleskog jezika (početnik nivo) .Kontrola proizvedenih sirupa. asisitiranje mehaničarima prilikom popravki i godišnjeg remonta . obezbjedjenje parametara u skladu sa standardima kvalitete .Poznavanje tehnološkog procesa proizvodnje pića i odgovarajućih standarda kvaliteta . postrojenju za obradu vode .Poznavanje tehnološkog procesa proizvodnje pića i odgovarajućih standarda kvaliteta . Uslovi: . sirovine koje koristi i kvalitet gotovih proizvoda u domenu operacija za koje je odgovoran Za svoj rad odgovoran je voĎi smjene u proizvodnji.Snosi materijalnu odgovornost za opremu kojom upravlja.Učestvovanje u procesu zamjene dijelova na procesnoj opremi .Znanje rada na računaru (MS Office) . Uslovi: .Redovno informisanje nadreĎenog o svim nastalim promjenama na mašini u toku proizvodnje.Snosi materijalnu odgovornost za opremu kojom upravlja.IV stepen stručne spreme (mašinskog/elektrotehničkog smjera) .Sanitacija proizvodne opreme po planu sanitacije kao i svakodnevno vanjsko pranje opreme i proizvodnog prostora .Poželjno je prethodno radno iskustvo u proizvodnji 87 . te svih drugih parametara koji su relevantni za pripremu sirupa i proces sanitacije . sirovine koje koristi i kvalitet gotovih proizvoda u domenu operacija za koje je odgovoran Za svoj rad odgovoran je voĎi smjene u proizvodnji. kao i o svim promjenama u kvalitetu proizvoda .Poznavanje engleskog jezika (početnik nivo) ..ProvoĎenje preventivnog održavanja opreme.Kontrola nivoa sirove i tretirane vode u tankovima.Kontrola potrošnje i dopunjavanje potrebnih hemikalija za postrojenje za tretman vode i CIP .IV stepen stručne spreme (mašinskog/elektrotehničkog smjera) .Poželjno je prethodno radno iskustvo u proizvodnji Operater u sirupani III (Syrup Proces Operator III) Broj izvršilaca: 2 Opis radnog mjesta: . tankovima za pripremu sirupa.Provjera temperature vode i lužine.Rad na koncentrat stanici.

Provjera pakovanja (nivoa punjenja i kvaliteta pakovanja) u cilju otkrivanja nedostataka . ili po potrebi.Kontrola proizvoda na proizvodnoj traci.IV stepen stručne spreme (mašinskog/elektrotehničkog smjera) .Provjera pakovanja (nivoa punjenja i kvaliteta pakovanja) u cilju otkrivanja nedostataka 88 . kao i prilikom sanitacije.Tokom sezone. zamjene formatnih dijelova ili remonta .Obuka do nivoa prihvatljivog učinka. etiketiranje ili sekundarno pakovanje na liniji za punjenje karboniziranih bezalkoholnih pića i mineralne vode .Poželjno je prethodno radno iskustvo u proizvodnji Radnik u proizvodnji .Poznavanje tehnološkog procesa proizvodnje pića i odgovarajućih standarda kvalitet .Radnik u proizvodnji (Production Worker) Broj izvršilaca: 9 Opis radnog mjesta: . kao i prilikom sanitacije. kao i o svim promjenama u kvalitetu proizvoda Za svoj rad odgovoran je voĎi smjene u proizvodnji.Poštivanje odredbi zakona i Pravilnika o zaštiti na radu i korištenje sredstava za zaštitu na radu .Sanitacija proizvodne opreme po planu sanitacije kao i svakodnevno vanjsko pranje opreme i proizvodnog prostora . Uslovi: .Redovno informisanje voĎe smjene u proizvodnji o svim nastalim promjenama na mašini u toku proizvodnje.Pružanje pomoći operaterima na proizvodnim linijama i sirupistima tokom proizvodnog procesa.Poštivanje odredbi zakona i Pravilnika o zaštiti na radu i korištenje sredstava za zaštitu na radu . upravljanje mašinom za pranje boca.junior (Production Worker Junior) Broj izvršilaca: 3 Opis radnog mjesta: . regulisanje parametara rada mašine radi postizanja kvaliteta gotovih proizvoda u skladu sa zahtijevanim standardima . etiketiranje ili sekundarno pakovanje na liniji za punjenje karboniziranih bezalkoholnih pića i mineralne vode .Pružanje pomoći operaterima na proizvodnim linijama i sirupistima tokom proizvodnog procesa. regulisanje parametara rada mašine radi postizanja kvaliteta gotovih proizvoda u skladu sa zahtijevanim standardima .Sanitacija proizvodne opreme po planu sanitacije kao i svakodnevno vanjsko pranje opreme i proizvodnog prostora .Kontrola proizvoda na proizvodnoj traci. zamjene formatnih dijelova ili remonta . te upravljanje mašinama za pranje boca.

. kao i svakodnevno vanjsko pranje opreme i proizvodnog prostora. kao i o svim promjenama u kvalitetu proizvoda Za svoj rad odgovoran je voĎi smjene u proizvodnji. kao i o svim promjenama u kvalitetu proizvoda.Redovno informisanje voĎe smjene u proizvodnji o svim nastalim promjenama na mašini u toku proizvodnje.Održavanje higijene i sanitacija proizvodne opreme u skladu sa planom. kao i prilikom sanitacije i zamjene dijelova. Opis radnog mjesta: . a u skladu sa važećim procedurama i uputstvima Društva. u skladu s planom.Popunjavanje obrazaca za prijavu kvarova na mašinama na kojim se obučava/radi Za svoj rad odgovoran je voĎi smjene u proizvodnji. Uslovi: . . .Poznavanje tehnološkog procesa proizvodnje pića i odgovarajućih standarda kvalitet . .Obavljanje svih pomoćnih poslova kako bi proizvodni procesi tekli neometano i efikasno. .Učestvuje u procesu rada na mašinama pod nadzorom obučenih operatera te višemjesečni samostalan rad na mašini do postizanja punog učinka.Kontrola proizvoda na proizvodnoj traci u cilju regulisanja parametara rada mašine i otkrivanja potencijalnih nedostataka.Poduzima početne aktivnosti koje su potrebne za rad na mašinama u pogledu osnova na linijama za punjenje karboniziranih bezalkoholnih pića i mineralne vode. sirupistima u toku proizvodnog procesa. .Poželjno je prethodno radno iskustvo u proizvodnji Praktikant u proizvodnji (Production Trainee) Broj izvršilaca: 2 Broj izvršilaca se mjenja u skladu sa potrebama proizvodnog procesa. .Učestvuje u pružanju pomoći operaterima na proizvodnim linijama. Uslovi: .Radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima 89 . .Odgovora za vodjenje potrebne proizvodne dokumentacije.IV stepen stručne spreme (mašinskog/elektrotehničkog smjera) .IV stepen stručne spreme (mašinskog/elektrotehničkog smjera) .Redovno informisanje voĎi smjene u proizvodnji o svim nastalim promjenama na mašini u toku proizvodnje. .

Priprema.Identificiranje rizika kao i mogućnosti za poboljšanja.o.Planiranje i organizovanje redovnog rada i poslova na održavanju servisnih postrojenja .Najmanje 1 godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima Rukovodilac za mehaniĉko odrţavanje (Mechanical Maintenance Supervisor) Broj izvršilaca : 0 vacant Opis radnog mjesta: 90 . proizvodne linije i iskorištenost kapaciteta .Organizovanje i kontrola sistema izvještavanja o rezultatima poslovanja unutar odjela. organizovanje i voĎenje tima održavanja . službom osiguranja kvaliteta i odjelom planiranja) .Održavanje zgrada.Usaglašavanje sedmičnih i mjesečnih planova održavanja sa ostalim odjelima (odjelom proizvodnje. planiranje i egzekucija investicionih i drugih projekata u okviru punionice u cilju optimizacije resursa .o. Sarajevo .Znanje rada na računaru (MS Office) .Usaglašavnje projekta/promjene sa standardima i specifikacijama koje se odnose na mašine.VII stepen stručne spreme tehničkog (mašinskog ili elektro smjera) .Poznavanje engleskog jezika (profesionalni nivo) . postrojenja i tretmana otpadnih voda (Engineering and Maintenance Manager) Broj izvršilaca: 1 Opis radnog mjesta: .Razvoj i održavanje proizvodne i servisne tehničke infrastructure u skladu sa zahtjevima i standardima CCHBC i TCCQS . POSTROJENJA I TRETMANA OTPADNIH VODA Rukovodilac Sektora odrţavanja proizvodnog pogona. te priprema izvještaja za druge odjele Za svoj rad odgovoran je direktoru Odjela sistema proizvodnje i snabdjevanja Uslovi: .SEKTOR ODRŢAVANJA PROIZVODNOG POGONA.Koordinacija aktivnosti odjela proizvodnje i odrzavanja sa aktivnostima drugih odjela . infrastrukture i zemljišta u svim proizvodnim i skladišnim kompleksima koji se koriste za potrebe poslovanja CCHBC B-H d.Usaglašavanje godišnjeg plana remonta proizvodnih linija sa odjelima proizvodnje i planiranja . i blagovremeno informisanje Management Team-a o tome .Sistematičnost i analitičnost .Sposobnost voĎenja grupe ljudi .

Korištenje opreme za zaštitu na radu i poštivanje svih zakonskih propisa i pravilnika o zaštiti na radu .Nadgledanje i asistiranje radnicima u proizvodnji prilikom zamjene maziva održavanja na dnevnoj i sedmičnoj bazi .Obavljanje svih neophodnih aktivnosti prilikom instaliranja nove opreme .Uslovi: .Poznavanje engleskog jezika (srednji nivo) . provoĎenje preventivnih mjere za sprečavanje neispravnosti .Korištenje opreme za zaštitu na radu i poštivanje svih zakonskih propisa i pravilnika o zaštiti na radu Za svoj rad odgovoran je rukovodiocu Sektora održavanja proizvodnog pogona..Defektaža i izvršavanje brzih opravki kao bi se osigurao kontinuiran rad opreme .Preduzimanje mjera za osiguranje uslova rada . u nakraćem roku i uz minimalne troškove .VI stepen stručne spreme tehničkog (mašinskog ili elektro smjera) .Poduzimanje aktivnosti koje obezbjeĎuju siguran i pouzdan rad opreme .Znanje rada na računaru (MS Office) .Praćenje rada postojeće opreme.Prilikom obavljanja svakodnevnih aktivnosti poštuje uputstva Sistema okolinskog upravljanja 91 .Poželjno je poznavanje dokumentacije kao što je (DIN.bravar (Mechanical Maintenance Specialist) Broj izvršilaca: 4 Opis radnog mjesta: .Izrada nestandardnih rezervnih dijelova . ISO i ANSI) .ProvoĎenje planiranih preventivnih mjera u održavanju proizvodne i prateće opreme i mašina .Najmanje 1 godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima Struĉnjak za odrţavanje mašina .Poduzimanje svih neophodnih aktivnosti i pruženje podrške proizvodnim radnicima prilikom zamjene dijelova na opremi .Defektaža i izvršavanje brzih opravki kao bi se osigurao kontinuiran rad opreme .Sugerisanje najefikasnijih rješenja u nabavci rezervnih dijelova za opremu i zamjena rezervnih dijelova .Saradnja sa radnicima u proizvodnji kako bi se sve aktivnosti obavljale na efikasan način.Poduzimanje svih neophodnih aktivnosti i pruženje podrške proizvodnim radnicima prilikom zamjene dijelova na opremi .ProvoĎenje planiranih preventivnih mjera u održavanju proizvodne i prateće opreme i mašina . identificiranje problema. postrojenja i tretmana otpadnih voda .

kao i u skladu sa zahtjevima OHSAS 18001 .Najmanje 1 godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima Rukovodilac odrţavanja i zaštite na radu (Maintenance Safety Supervisor) Broj izvršilaca : 1 Opis radnog mjesta: .Mogućnost izvoĎenja analiza kinematike na srednjem i višem nivou .Da se na poslove s posebnim uvjetima rada ne rasporeĎuju zaposleni za koje na propisani način nije utvrĎeno da ispunjavaju tražene uslove. identificiranje problema.VII stepen stručne spreme tehničkog (mašinskog ili elektrosmjera) . uspostavljanje efektivnog sistema i poduzimanje mjera iz oblasti zaštite zdravlja zaposlanih i sigurnosti na radu na nivou društva u skladu sa važećim zakonima i propisima u državi. odnosno da se zaposleni koji tražene uslove više ne ispunjavaju ne zadrži na poslovima s posebnim uvjetima za rad . kao i u skladu sa zahtjevima OHSAS 18001 . provoĎenje preventivnih mjere za sprečavanje neispravnosti .Osigurati potreban broj radnika osposobljenih za evakuaciju i spašavanje kao i za pružanje prve pomoći te da im stavi na raspolaganje svu potrebnu opremu Za svoj rad odgovoran je rukovodiocu Sektora održavanja proizvodnog pogona.Organizacija.Obavljanje svih neophodnih aktivnosti prilikom instaliranja nove opreme .Poznavanje engleskog jezika (početnik nivo) ..Uspostavljanje adekvatnog sistema za efektivnu raspodjelu rezervnih dijelova i materijala. Uslovi: .Poželjno je poznavanje dokumentacije kao što je (DIN.Razvijanje sistema preventivnog održavanja. razvijen sistem koji omogućava blagovremeno naručivanje rezervnih dijelova i razvijen precizan sistem kontrole troškove i stanja na zalihama .ProvoĎenje procesa zavarivanja Za svoj posao odgovoran je rukovodiocu za mehaničko održavanje. Uslovi: .Organizacija. ISO i ANSI) .Da se isključe iz upotrebe mašine i opremu te osobna zaštitna sredstva koja nisu ispravna . postrojenja i tretmana otpadnih voda.Praćenje rada postojeće opreme.Poznavanje rada na računaru (MS Office) . koje kontinuirano revidira i radi na njihovom poboljšanju .IV stepen stručne spreme (elektro ili mašinskog smjera) .Znanje rada na računaru (MS Office) 92 . što uključuje: efikasnu organizaciju raspodjele rezervnih dijelova. uspostavljanje efektivnog sistema i poduzimanje mjera iz oblasti zaštite zdravlja zaposlanih i sigurnosti na radu na nivou društva u skladu sa važećim zakonima i propisima u državi.

Znanje rada na računaru (MS Office) .Visok stepen tehničkog znanja na poljima mehanike.Vozačka dozvola B kategorije .Najmanje 1 godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima Struĉnjak za odrţavanje mašina .Odgovoran je za materijalno stanje skladišta rezervnih dijelova . te formiranje odgovarajućih setova dokumenata .Najmanje 1 godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima.Kreiranje i pracenje realizacije planova korektivnih akcija (prema nalazima audita) Za svoj rad odgovoran je rukovodiocu održavanja i zaštite na radu. Uslovi: .Zaprimanje i izdavanje rezervnih dijelova i potrošnog materijala iz skladišta rezervnih dijelova kroz postojeće računarske aplikacije.Visok stepen znanja u polju zaštite zdravlja uposlenih i zaštite na radu .elektriĉar (Electrical Maintenance Specialist) Broj izvršilaca: 4 Opis radnog mjesta: . a u skladu sa lokalnim.Poznavanje engleskog jezika (srednji nivo) . primjenjivog u industriji bezalkoholnih pića .Defektaža i izvršavanje brzih opravki kao bi se osigurao kontinuiran rad opreme .Poznavanje engleskog jezika (srednji nivo) . u nakraćem roku i uz minimalne troškove 93 .ProvoĎenje planiranih preventivnih mjera u održavanju proizvodne i prateće opreme i mašina . preduzimanje mjera za osiguranje uslova rada .Blagovremeno i tačno evidentiranje svih promjena ulaza. OHSAS i CCH zahtjevima . Struĉnjak za administraciju rezervnih dijelova i zaštite na radu (Maintenance & Safety Administrator) Broj izvršilaca : 1 Opis radnog mjesta: .Poduzimanje aktivnosti koje obezbjeĎuju siguran i pouzdan rad opreme. izlaza.. usklaĎivanje svih aktivnosti odjela sa važećim procedurama .Planiranje i organizovanje .Saradnja sa radnicima u proizvodnji kako bi se sve aktivnosti obavljale na efikasan način. povrata rezervnih dijelova. elektrike/elektronike.VII stepen stručne spreme (tehničkog smjera) .Ažuriranje procedura i uputstava zastite na radu.

zakuske.Kontrola.IV stepen stručne spreme tehničkog (mašinskog ili elektro smjera) .Koordinacija pružanja usluga vanjskog izvoĎača u restoranu ( topli obrok.Planiranje preventivnog i sprovoĎenje interventnog održavanja proizvodnih.Upravljanje energetskim resursima . Uslovi: .Planiranje i organizovanje rada kotlovnice i postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda .Planiranje potrošnje i sklapanje ugovora o kvalitetnoj isporuci električne energije i prirodnog gasa sa nadležnim institucijama .Koordinacija zimskog čišćenja vanjskih saobraćajnica 94 .Praćenje i optimizacija potrošnje električne energije i plina . provoĎenje preventivnih mjere za sprečavanje neispravnosti . hortikulture i vanjskih servisnih instalacija . održavanja ventilacionih sistema.Radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima Rukovodilac odrţavanja objekata i pomoćnih postrojenja (Facility & Utility Maintenance Supervisor) Broj izvršilaca: 1 Opis radnog mjesta: . sistema grijanja i hlaĎenja.VoĎenje i učešće u projektima vezanim za proširenje postojeće infrastrukture i zemljišnog posjeda.Korištenje opreme za zaštitu na radu i poštivanje svih zakonskih propisa i pravilnika o zaštiti na radu Za svoj rad odgovoran je rukovodiocu održavanja i sigurnosti na radu. administrativnih.Koordinacija aktivnosti neophodnih za obezbjeĎenje higijenskih uslova u radnim i proizvodnim prostorima .Monitoring bunara u skladu sa zahtjevima CCHBC standarda i lokalnih zakona .ProvoĎenje procesa zavarivanja .Upravljanje održavanje i razvoj mreže vodosnabdjevanja .Praćenje rada postojeće opreme. održavanje i razvoj sistema energetskog napajanja uključujući trafo stanicu kompanije kao i obezbjeĎenje alternativnog snadbijevanja .Održavanje asfaltnih površina. identificiranje problema.Izrada nestandardnih rezervnih dijelova .Praćenje i optimizacija potrošnje vode .Nadgledanje i asistiranje radnicima u proizvodnji prilikom zamjene maziva održavanja na dnevnoj i sedmičnoj bazi . te postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda .Mogućnost izvoĎenja analiza kinematike na srednjem i višem nivou . proslave) . ISO i ANSI) .Sugerisanje najefikasnijih rješenja u nabavci rezervnih dijelova za opremu i zamjena rezervnih dijelova . skladišnih i servisnih objekata.Poželjno je poznavanje dokumentacije kao što je (DIN.. uključujući saradnju sa ovlaštenim institucijama .

Uslovi: .kafe i ostalih materijala) .Saradnja sa općinskim vlastima.VI ili VII stepen stručne spreme (elektro smjera) . te relevantnim ministarstvima u cilju pribavljanja neophodnih dozvola za neometano poslovanje (energija.Odgovoran je za rad vešeraja.sistema HOVAL i sistema ventilacionih komora .Opravljanje svih kvarova na elektro i drugoj opremi.Održavanje objekta u smislu opravki elektro.Praćenje troškova električne energije na dnevnoj bazi .Najmanje 1 godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima Struĉnjak za odrţavanje objekta.Najmanje 1 godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima 95 .Odgovoran je za održavanje higijene u kompletnom objektu .Implementiranje mjera Zaštite na radu i Protivpožarne zaštite Za svoj rad odgovoran je rukovodiocu održavanja objekata i pomoćnih postrojenja.kanalizaciji i ventilaciji koji se mogu interno obaviti . Uslovi: . komunalija i pratećih postrojenja (Facility & Utility Maintenance Specialist) Broj izvršilaca: 2 Opis radnog mjesta: .RukovoĎenje internim skladištem potrošnog materijala (sredstva za čišćenje.Poznavanje rada na računaru (MS Office) . saobraćajnice.Održavanje sistema energetskog napajanja o objektu.. voda.Ugovaranje i organizacija odvoza čvrstog otpada . inspekcijskim službama. postrojenja i tretmana otpadnih voda.vodovodu.Manipulacija Trafo stanicom .Održavanje hortikulture i sistema navodnjavanja u krugu punionice .Poznavanje engleskog jezika (profesionalni nivo) .vodovodnih i kanalizacionih instalacija .IV ili V stepen stručne spreme (elektro smjera) .Poznavanje engleskog jezika (početnik nivo) . ekologija) Za svoj rad odgovoran je rukovodiocu Sektora održavanja proizvodnog pogona. komunalnim preduzećima.Poznavanje rada na računaru (MS Office) .Koordiniranje i usmjeravanje rada proizvoĎača koji su angažovani .u smislu planiranja i praćenja rada zaposlenika u vešeraju kao i održavanja svih mašina .

Opravke kvarova kako bi oprema funkcionisala sigurno i u kontinuitetu.ObezbjeĎenje nesmetanog rada kotlovnice.Poznavanje rada na računaru (MS Office) . te sistema WWT .Poznavanje engleskog jezika (početnik nivo) . te usvojenih standarda 96 . rashladnih mašina sa pratećom opremom i WWT. kompresora.VoĎenje računa o blagovremenoj zamjeni rezervnih dijelova . kompresora i vodenih pumpi.Voditi tim za kvalitet u cilju organiziranja redovnog nadgledanja. u najkraćem mogućem vremenu i uz minimalne troškove . bilježenja i kontrole rezultata o kvalitetu. usmjeravati.Izvještava pretpostavljenog o svim eventualnim neusklaĎenostima i predlaže korektivne akcije .ProvoĎenje preventivnih mjera zaštite na propisanoj opremi .Struĉnjak za kontrolu i upravljanje pratećih postrojenja (Utility Maintenance Specialist) Broj izvršilaca: 2 Opis radnog mjesta: .Izvještavanje pretpostavljenih o svim kvarovima za koje nije ovlašten da ih otklanja . poštujući strategije i smjernice kompanije u cilju postizanja. sistema grijanja. održavanja i poboljšavanja visokih standarda kvalitete u skladu sa zahtjevima internih i vanjskih kupaca .SprovoĎenje hemijske analize i kontrole kvalitete vode u skladu sa procedurama i uputstvima Kompanije . koordinirati i rukovoditi programima koji se odnose na tehničku održivost poslovanja.Certifikat za upravljanje kotlovskim postrojenjima .Praćenje tehničke ispravnosti kotlovnice.Planirati. provoĎenje planiranih preventivnih mjera u cilju održavanja opreme i mašina .IV stepen stručne spreme (tehničkog smjera) .Radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima SEKTOR OSIGURANJA KVALITETA Rukovodilac Sektora za osiguranje kvaliteta (Quality Assurrance Manager) Broj izvršilaca: 1 Opis radnog mjesta: .Redovno nosi zaštitnu opremu propisanu Zakonom i Pravilnikom o zaštiti na radu Za svoj rad odgovoran je rukovodiocu održavanja objekata i pomoćnih postrojenja Uslovi: .

Odgovaran je za implementaciju programa i procesa koji se odnose na kvalitet proizvoda od ulaznih sirovina do kraja životnog ciklusa na tržištu.) . prirodno-matematički sl..Odgovoran je za implementaciju HACCP programa .Sposobnost voĎenja grupe ljudi .VoĎenje tima za izradu. uticajem na okoliš.Usko saraĎuje sa Odjelom nabavke po pitanju razvoja specifikacija za sirovine i pakovni materijal.Komunikativnost .Poznavanje engleskog jezika (profesionalni nivo) . te relevantnim procedurama i uputstvima Za svoj rad odgovoran je direktoru Odjela sistema proizvodnje i snabdjevanja Uslovi: .Promovira podizanje svijesti o kvalitetu unutar cijele organizacije.Prema okolini se odnosi u skladu sa Okolinskom politikom.Radi na razvoju i izvoĎenju neophodnih treninga ostalih zaposlenika iz oblasti kvaliteta .Poznavanje rada na računaru (MS Office) .Kontinuirano radi na unapreĎenju sistema kvaliteta putem stalnih poboljšanja .Pruža stručnu pomoć ostalim funkcijama radi identificiranja problema u domenu kvalitete kao i u razvijanju planova za preventivne i korektivne aktivnosti u cilju uklanjanja tih problema . Proizvodnja i Nabavka.Prilikom uvoĎenja novih proizvoda. . te pruža podršku ostalim odjelima prilikom implentacije BMS-a .Iskustvo na poslovima osiguranja kvaliteta i upravljanja sistemima kvaliteta Rukovodilac tima procesne i finalne kontrole proizvoda (Process Control Supervisor) Broj izvršilaca: 1 Opis radnog mjesta: 97 .Odgovornost za implementaciju i održavanje business management systema.Nadzor nad implementacijom procedura i standarda sistema kvaliteta u službi za osiguranje kvaliteta .Sposobnost donošenja odluka i riješavanja problema .VII stepen stručne spreme (tehnološki. usko saradjuje sa poslovnim funkcijama: Marketing.Praćenje i kontrolu sprovoĎenja korektivnih i preventivnih mjera unutar organizacije . vezano za pitanja o kvalitetu i usklaĎenosti sa zakonskim zahtjevima . koji se bazira na sistemima za upravljanje kvalitetom. sigurnosti hrane i zaštite zdravlja i sigurnosti na radu.Voditi računa da je rad Odjela za kvalitet u skladu sa zakonskim propisima . prehrambeno tehnološki. te audit i odobrenje dobavljača . . reviziju specifikacija i statističku obradu procesa .Spremnost za inovacije .Koordinira pripremu internih audita i provoĎenje internih audita .

periodično vrši provjeru čuvanja i izlaganja proizvoda. prehrambeno tehnološki. rokove trajanja. a rezultati komuniciraju u CIS Centar .Poznavanje engleskog jezika (srednji nivo) .Sposobnost postavljanja radnih standarda i odreĎivanja prioriteta .Timski rad . prirodno-matematički fakultet i sl) .Voditi računa da informacije o statusu kvaliteta budu dostavljene internim kupcima u skladu sa utvrĎenim rokovima . koja se odnosi na kvalitet proizvoda.U saradnji sa Odjelom za ljudske potencijale identificirati potrebe za obučavanjem i edukacijom zaposlenika u laboratoriju. relevantnim procedurama.Sposobnost voĎenja grupe ljudi .Vodi računa o stanju zaliha kemikalija i opreme potrebne za rad odjela .Odgovoran je da se svaka žalba kupca ili potrošača. .VII stepen stručne spreme (tehnološki.Organiziranje rada laboratorije u skladu sa Planom kontrole kvaliteta.U skladu sa zahtjevima posla uvodi nove metode za kontrolu proizvoda ..U saradnji sa Odjelom prodaje.Komunikacijske.Iskustvo na poslovima kontrole i osiguranja kvaliteta Rukovodilac tima za zdravstvenu sigurnost proizvoda (Food Safety Supervisor) Broj izvršilaca: 1 Opis radnog mjesta: 98 .Kontinuirano radi na unapreĎenju procesa kontrole i osiguranja kvaliteta . pregovaračke i prezentacijske vještine .Kontroliše i potpisuje izvještaje o izvršenim analizama za interne kupce .Voditi preciznu dokumentaciju o svim obavljenim ispitivanjima i analizama . . pažljivo i temeljito ispita.Kontroliše uslove skladištenja i obilježavanja statusa proizvoda u internim skladištima. uputstvima i specifikacijama . te predlaže poboljšanja . .Sposobnost donošenja odluka i riješavanja problema . starost i kontrolu kvaliteta proizvoda na tržištu. procedurama.Znanje rada na računaru (MS Ofifice) . . uputstvima i specifikacijama .Organizuje rad laboratorije (formira smjene) u skladu sa planom proizvodnje .Analitičnost i pažnja na detalje . Uslovi: .Pratiti i analizirati procese koji posredno ili neposredno utiču na kvalitet proizvoda.Usko suraĎuje sa Odjelom nabavke po pitanju obezbjeĎenja neophodnih materijala za rad.Radi na razvoju i izvoĎenju neophodnih treninga ostalih zaposlenika iz oblasti kvaliteta Za svoj rad odgovoran je rukovodiocu Sektora za osiguranje kvaliteta.Osigurava da se kontrola i osiguranje kvaliteta vrši u skladu sa Planom kontrole kvaliteta.

prirodno-matematički fakultet i sl) .Osigurati da se kontrola i osiguranje kvaliteta vrši u skladu sa Planom kontrole kvaliteta.Voditi računa da informacije o statusu kvaliteta budu dostavljene internim kupcima u skladu sa utvrĎenim rokovima .Kontrola kvaliteta ulaznih sirovina.Učestvuje u razvoju programa dobre proizvoĎačke prakse za prehrambenu industriju (GMP).Voditi računa o stanju na zalihama kemikalija i opreme potrebne za rad odjela i u skladu sa tim usko suraĎuje sa Odjelom nabavke .U skladu sa zahtjevima posla uvodi nove metode za kontrolu proizvoda .Radi na razvoju i izvoĎenju neophodnih treninga ostalih zaposlenika iz oblasti kvaliteta Za svoj rad odgovoran je rukovodiocu Sektora za osiguranje kvaliteta.VII stepen stručne spreme (tehnološki. pakovnog materijala te gotovih proizvoda iz uvoza .Analitičnost i pažnja na detalje . pripremati i komunicirati izvjestaje o statusu gotovog proizvoda. pažljivo i temeljito ispita.Voditi nabavku i evidentira potrošnju materijala potrebnog za nesmetan rad mikrobiološkog laboratorija . te vrši nadzor nad implementacijom i poštivanjem istih. uputstvima i specifikacijama . koja se odnosi na kvalitet proizvoda.Sposobnost donošenja odluka i riješavanja problema . .Iskustvo na poslovima kontrole i osiguranja kvaliteta Laboratorijski tehniĉar za kontrolu procesa proizvodnje (Lab Tehnician for production process control) Broj izvršilaca: 3 Opis radnog mjesta: 99 .Znanje rada na računaru (MS Ofifice) . te predlaže poboljšanja . a rezultati komuniciraju u CIS Centar . Uslovi: . pregovaračke i prezentacijske vještine . prehrambeno tehnološki. procedurama. relevantnim procedurama. uputstvima i specifikacijama .Prati i analizira procese koji posredno ili neposredno utiču na kvalitet proizvoda. .Sposobnost voĎenja grupe ljudi .Voditi preciznu dokumentaciju o svim obavljenim ispitivanjima i analizama .Organizirati rad mikrobiološke laboratorije u skladu sa Planom kontrole kvaliteta.Organizovati i nadgledati rad mikrobiološkog laboratorija.U saradnji sa Odjelom za ljudske potencijale identificirati potrebe za obučavanjem i edukacijom zaposlenika u laboratoriju.Organizovati rad laboratorije (formira smjene) u skladu sa planom proizvodnje .Odgovornost da se svaka žalba kupca ili potrošača.Timski rad .Komunikacijske.Poznavanje engleskog jezika (srednji nivo) . ..

u skladu sa važećim Planom kontrole . pakovnog materijala i gotovih proizvoda iz uvoza u skladu sa Planom uzorkovanja. sirovina ili pakovnih materijala .Odgovoran je za identificiranje statusa kvaliteta.Znanje rada na računaru (MS Ofifice) .Po potrebi provodi analize mikrobiološke i ulazne kontrole. zone punjenja) .Odgovoran je za pravilno označavanje neusklaĎenih proizvoda.Pripremati izvještaje o svim izvršenim analizama i ovjeriti iste potpisom .Dužan je upozoriti nadležne o uočenim nepravilnostima.Odgovoran je za identificiranje statusa kvaliteta..Prilikom utvrĎivanja neusklaĎenosti. ulaznih materijala. Planom kontrole kvaliteta. nepropisno obučenih osoba u pogonu i sl. ili mikrobiološkog smjera) . ulaznih materijala. nošenje zaštitne opreme. Za svoj rad odgovoran je rukovodiocu tima procesne i finalne kontrole proizvoda. higijena pogona. .IV ili V stepen stručne spreme (prehrambenog. provjerava stanje testnih boca i zapise o njihovoj upotrebi) u skladu sa važećim specifikacijama i uputstvima.Analitičnost i pažnja na detalje . relevantnim procedurama.Vršiti kontrolu kvaliteta vode u skladu sa Planom kontrole kvaliteta. hemijskog. gotovih proizvoda iz uvoza 100 . prisustvo neovlaštenih.Vršiti kontrolu ulaznih sirovina.Iskustvo na poslovima u laboratoriji Laboratorijski tehniĉar za ulaznu kontrolu (Lab Tehnician for incoming goods inspection) Broj izvršilaca: 1 Opis radnog mjesta: .Vršiti kontrolu procesa proizvodnje poluproizvoda i gotovih proizvoda u skladu sa Planom uzorkovanja. te uzoraka sa tržišta.Voditi preciznu dokumentaciju o svim obavljenim ispitivanjima . npr. poluproizvoda i gotovih proizvoda . . dužan je postupiti u skladu sa važećim uputstvima i propisanim korektivnim mjerama . procedurama. uputstvima i specifikacijama .Orijentiranost ka timskom radu .Provodi potrebne radnje.Poznavanje engleskog jezika (početnik nivo) . sirupana. uputstvima i specifikacijama . koje mogu predstavljati rizik za kvalitet proizvoda. Planom ulazne kontrole. uputstvima i specifikacijama .Odgovoran je za provjeru kvaliteta procesa proizvodnje preforma i PET boca. Uslovi: . neohodne za kontrolu ispravnosti rada ureĎaja za inspekciju opranih staklenih boca (priprema testne boce.Pratiti proces sanitacije i vanjskog čišćenja procesne opreme u kritičnim zonama (tretman vode. procedurama.

čistoća pogona.Pripremati izvještaje o svim izvršenim analizama i ovjeriti iste potpisom . sirupana.. npr.Dužan je upozoriti nadležne o uočenim nepravilnostima.Timski rad . hemijskog ili mikrobiološkog smjera) .Vršiti kontrolu ulaznih sirovina.Iskustvo na poslovima u laboratoriji Laboratorijski tehniĉar za mikrobiologiju (Lab Tehnician – microbiologist) Broj izvršilaca: 3 Opis radnog mjesta: . Uslovi: . . čistoća pogona. poluproizvoda i gotovih proizvoda u skladu sa Mikrobiološkim planom kontrole. sirovina ili pakovnih materijala . skladište. toaleti. prisustvo neovlaštenih. te uzoraka sa tržišta.Odgovoran je za identificiranje statusa kvaliteta.Vrši higijenski nadzor i ostalih zona u punionici (garderobe. nošenje zaštitne opreme.Odgovoran je za pravilno označavanje neusklaĎenih proizvoda. te uzoraka sa tržišta. Za svoj rad odgovoran je rukovodiocu tima za zdravstvenu sigurnost proizvoda. prisustvo neovlaštenih.IV ili V stepen stručne spreme ( prehrambenog. 101 .Dužan je upozoriti nadležne o uočenim nepravilnostima.O svim neusklaĎenostima je dužan informisati neposrednog rukovodioca . . nepropisno obučenih osoba u pogonu i sl.Poznavanje engleskog jezika (početnik nivo) . koje mogu predstavljati rizik za kvalitet proizvoda.Po potrebi provodi analize ulazne i procesne kontrole. nepropisno obučenih osoba u pogonu i sl. Za svoj rad odgovoran je rukovodiocu tima za zdravstvenu sigurnost proizvoda. ulaznih materijala. uputstvima i specifikacijama . sirovina ili pakovnih materijala .Provodi GMP kontrolu proizvodnih zona .Pripremati izvještaje o svim izvršenim analizama i ovjeriti iste potpisom . koje mogu predstavljati rizik za kvalitet proizvoda. pakovnog materijala.Odgovoran je za pravilno označavanje neusklaĎenih proizvoda.Znanje rada na računaru (MS Ofifice) . ventilacijski sistem.Po potrebi provodi analize mikrobiološke i procesne kontrole.Vrše dnevni nadzor nad sprovoĎenjem dobre proizvoĎačke prakse .Pratiti proces sanitacije i vanjskog čišćenje procesne opreme u kritičnim zonama (tretman vode. poluproizvoda i gotovih proizvoda . restoran i dr. nošenje zaštitne opreme. npr.) .Analitičnost i pažnja na detalje . relevantnim procedurama. zone punjenja) .

te ovjeru potpisom .Vrši internu kalibraciju mjernih instrumenata u skladu sa važećim uputstvima .Vrši uzorkovanje sirovina.Uslovi: .IV ili V stepen stručne spreme (prehrambenog.Poznavanje engleskog jezika (početnik nivo) .Analitičnost i pažnja na detalje .Iskustvo na poslovima u laboratoriji Laborant (Lab Tehnician Junior) Broj izvršilaca: 1 Opis radnog mjesta: .Poznavanje engleskog jezika (početnik nivo) .O svim uočenim nepravilnostima obavještava Rukovodioca tima proces kontrole kvaliteta Za svoj rad odgovoran je rukovodiocu tima procesne kontrole kvaliteta. Uslovi: .Timski rad .Vodi računa o urednosti odlaganja i čuvanja hemikalija i drugih laboratorijskih potrepština u skladištu .U svrhu statističke obrade podataka.Vodi računa da je laboratorijska oprema čista i uredno održavana .Vrši pripremu rastvora za obavljanje laboratorijskih analiza .Timski rad .Analitičnost i pažnja na detalje . .Vodi evidenciju o izvršenim poslovima.Vrši dostavljanje uzoraka za analizu u laboratoriju i njihovo označavanje . pakovnog matrijala i gotovih proizvoda .Vrši čišćenje i odlaganje laboratorijskog posuĎa .Znanje rada na računaru (MS Ofifice) . medicinskog ili mikrobiološkog smjera) .Iskustvo na poslovima u laboratoriji 102 .Znanje rada na računaru (MS Ofifice) . unosi rezultate analiza u odgovarajuće programe.IV ili V stepen stručne spreme (prehrambenog. medicinskog ili mikrobiološkog smjera) . hemijskog.Održava skladište rezervnih uzoraka u skladu sa važećim uputstvima i procedurama . hemijskog.

o. odmah po izvršenoj promjeni. Coca-Cola HBC B-H d. Ovaj pravilnik stupa na snagu osam dana po objavljivanju na oglasnoj tabli Društva i sastavni je dio Pravilnika o radu Coca-Cola HBC B-H d. Izmjene koje se odnose na promjenu broja izvršilaca unosit će se u ovaj pravilnik. odnosno po uvećanju ili umanjenju broja izvršilaca za odreĎeno radno mjesto.o. kao i rezultate poslovanja Društva. Sarajevo _________________________ Mircea Draja Generalni direktor 103 .Ĉlan 12. Ĉlan 14. Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaju da važe odredbe svih dosadašnjih pravilnika koji regulišu sistematizaciju radnih mjesta. Navedeni broj izvršilaca za sva radna mjesta prestavlja trenutnu organizacionu strukturu i isti je promjenjiv obzirom na prirodu posla Društva. Ĉlan 13.o.o.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful