Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Coca-Cola HBC B-H d.o.o. Sarajevo sukladno Članu 107.

stav 3 Zakona o radu FBiH (“Službene novine FBiH“ br. 43/99, 32/00 i 29/03) stupio je na snagu 13.04.2010. godine. U meĎuvremenu došlo je do otvaranja novih i ukidanja starih radnih mjesta, kao i sukladno Članu 12. ovog Pravilnika došlo je do promjene broja izvršilaca na odreĎenim radnim mjestima. S tim u vezi, a na osnovu Člana 54. stav 2. i 3. i Člana 55. stav 1. Statuta Coca-Cola HBC B-H d.o.o. Sarajevo, sa sjedištem: Mostarsko raskršće bb, 71240 Hadžići (u daljem tekstu Društvo), koju zastupa generlani direktor Mircea Draja, dana 14.03.2012. godine, u Sarajevu, dostavlja Vijeću zaposlenika, izmjene i dopune:

PRAVILNIKA O ORGANIZACIJI I SISTEMATIZACIJI RADNIH MJESTA
I. OPŠTE ODREDBE Ĉlan 1. Ovim pravilnikom, u skladu sa Statutom Društva, ureĎuje se unutrašnja organizacija CocaCola HBC B-H d.o.o. Sarajevo, organizacioni dijelovi Društva, vrste i opisi radnih mjesta, uslovi koje zaposleni treba da ispunjavaju za obavljanje poslova odreĎenog radnog mjesta (vrsta i stepen stručne spreme, potrebno radno iskustvo, potrebna znanja i sposobnosti i drugi posebni uslovi za rad na tim radnim mjestima). Ĉlan 2. Generalni direktor unaprijeĎuje i usavršava organizaciju rada, tako što propisana radna mjesta usklaĎuje sa zahtjevima rada, u skladu sa planovima rada i poslovima Društva. U slučaju promjene organizacije rada, potreba procesa rada, ili drugih transformacija Društva, radna mjesta za kojima je prestala potreba mogu biti ukinuta, mogu se odrediti novi ili promjeniti njihov opis, kao i uslovi za obavljanje poslova, u skladu sa zakonom i Satutom. Ĉlan 3. Radna mjesta se odreĎuju u okviru organizacionih jedinica Društva – odjela prema srodnosti u procesu rada. Glavno sjedište Društva je u Sarajevu. Podružnice Tuzla, Banja Luka, Bihać i Mostar predstavljaju dijelove društva i kao takvi su registrovani kod nadležnog organa. Broj izvršilaca na pojedinim radnim mjestima, kao i grejdovi (nivo pozicije) za poslove iz ovog pravilnika, nalaze se u prilogu ovog pravilnika i predstavljaju njegov sastavni dio.

1

II. ORGANIZACIJA DRUŠTVA Ĉlan 4. Odjelima rukovode direktori odjela. U njima se, u okviru djelatnosti društva kao cjeline, odvijaju pojedini dijelovi procesa rada. U Društvu su formirane sljedeće organizacione cjeline: Odjel administracije generalnog direktora Odjel za ljudske potencijale Odjel finansija Odjel za poslove sa javnošću i komunikacije Odjel informacionih sistema Odjel prodaje Odjel marketing Odjel sistema proizvodnje i snabdijevanja Ĉlan 5. Odjel administracije generalnog direktora obavlja slijedeće poslove: upravljanje Društvom, predstavljanje Društva pred državnim organima, organizacijama, institucijama i koordinacija rada odjela i dr; uključuje i odgovornost za pravnu službu Društva, koja zastupa po ovlaštenju generalnog direktora vezanog za pravna pitanja, preduzima pravne radnje, izraĎuje prijedloge ugovora, opšte akte, procedure i odluke Društva, i usklaĎuje sve djelatnosti sa važećom legislativom. Odjel za ljudske potencijale obavlja slijedeće poslove: personalna administracija, radni odnosi, zapošljavanje, obuka i razvoj zaposlenih, upravljanje učinkom, obračun zarada i beneficije, ishrana, implementacija, procjena i unaprijeĎenje sistema upravljanja učinkom i COBRA sistema koji je njegov sastavni dio u skladu sa procedurama upravaljanja učinkom i zadovoljstava internog kupca, zastupanja po ovlaštenju generalnog direktora, izrada opštih akata, procedure i odluka društva i dr. Odjel finansija obavlja slijedeće poslove: finansije, blagajna, fakturisanje, knjigovodstvo i dr. Odjel za poslove sa javnošću i komunikacije obavlja slijedeće poslove: odnosi sa javnošću, komunikacija, upravljanje krizama i dr. Odjel informacionih sistema obavlja poslove automatske obrade podataka, održavanja računarske opreme i softvera i dr. Odjel prodaje obavlja poslove prodaje proizvoda, implementacije CC Hellenic prodajnih standarda, marketinga, sprovodi politiku aktivacije tržišta, stara se o marketinškoj opremi i dr. Odjel marketinga obavlja poslove definiranja marketing strategije i marketinških programa, a u skladu sa kanalima prodaje. Planiranje, razvijanje i usmjeravanje marketing programa na nivou cijele operacije, kao i izvještavanje o ostvarenim rezultatima i procijenjenoj isplativosti implementiranog.

2

Odjel sistema proizvodnje i snabdijevanja obavlja slijedeće poslove: proizvodnja, logistika i planiranje, skladištenje repromaterijala, sirovina i gotovih proizvoda, transport putničkim i teretnim vozilima i distribucija gotovih proizvoda, održavanje voznog parka, održavanje rashladnih ureĎaja, održavanje proizvodnih linija i objekata društva, održavanje higijene radnih prostorija, procesna kontrola proizvoda, kontrola kvaliteta sirovina, pakovnog materijala poluproizvoda i gotovih proizvoda, kao i proizvoda iz uvoza, propisivanje i nadzor nad higijenskim i drugim programima punionice, zaštita na radu i dr. Ĉlan 6. Svi zaposleni su dužni da izvršavaju poslove iz opisa radnog mjesta navedenih u ovom pravilniku, prema radnoj i drugoj sposobnosti, da se stručno usavršavaju, da prate propise, naučna i druga dostignuća iz svoje struke. Svaki zaposlenik je dužan da vodi propisane evidencije i druge izvještaje u vezi poslova koja obavlja na svom radnom mjestu, da se pridržava propisanih procedura, da čuva imovinu i sredstva koja su mu povjerena za rad, a posebno da se pridržava propisa zaštite na radu. Zaposleni su dužni da, u slučaju potrebe, po nalogu neposrednog rukovodioca ili generalnog direktora, obavljaju i druge poslove slične navedenim u opisu radnog mjesto na koje su rasporeĎeni. Svaki rukovodilac odgovara za zakonitost i uspješnost rada u dijelu kojim rukovodi, za sprovodjenje mjera zaštite na radu, protivpožarne zaštite, kao i za sprovoĎenje odluka nadležnih organa.

3

ovog pravilnika utvrĎuje se sistematizacija poslova i uslovi za zasnivanje radnog odnosa i to: 4 . Kao poseban uslov za sva radna mjesta zahtjeva se dokaz o opštoj zdravstvenoj sposobnosti. kao posebni uslovi za obavljanje poslova predviĎenih ovim pravilnikom. VI ili VII stepen stručne spreme kao poseban uslov je predviĎen probni rad u trajanju od najduže 6 meseci. isti nije eliminatoran. Pored zakonom propisanih opštih uslova.Radno iskustvo sa podacima o dužini odgovarajućeg radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima . Za sva radna mjesta za koja su potrebni V. koje mora da ispunjava zaposlenik da bi mu se povjerilo obavljanje odreĎenih poslova odreĎenog radnog mjesta. VI ili VII stepen.Stručna sprema sa podacima o: Struci (smijeru) i stepenu stručne spreme Stručnom ispitu Specijalizaciji Naučnom stepenu obrazovanja (magistratura. radni odnos može da se zasnuje i sa pripravnikom. Za sva radna mjesta gdje je kao uslov stručne spreme naveden V. ukoliko zaposlenik ispunjava druge navedene uslove. u skladu sa zakonom i kolektivnim ugovorom. utvrĎuju se: . Ĉlan 11. Za sva radna mjesta. Pod uslovima za obavljanje poslava odreĎenog radnog mjesta podrazumijevaju se svojstva utvrĎena ovim pravilnikom. Na osnovu člana 1. a za rad na pojedinim radnim mjestima sa povećanim rizikom predviĎeni su obavezni prethodni i periodični ljekarski pregledi utvrĎeni od strane nadležnog zdravstvenog organa.III SISTEMATIZACIJA RADNIH MJESTA Uslovi za obavljanje poslova odreĊenog radnog mjesta Ĉlan 7. izuzev rukovodećih. Ĉlan 9. doktorat nauka) .Ostali uslovi sa podacima o posebnim znanjima i vještinama Ĉlan 8. Ĉlan 10.

a u svrhu ostvarivanja što efikasnijeg i efektivnijeg poslovanja . osiguravajući regularni tok svakodnevnog poslovanja.Staranje o poštivanju zakona.Koordiniranje. Direktor pravnih poslova (Country Legal Manager) Broj izvršilaca: 1 Opis radnog mjesta: .VoĎenje razvojne politike društva . . aneksi ugovora o radu.ODJEL ADMINISTRACIJE GENERALNOG DIREKTORA Generalni direktor (Country General Manager) Broj izvršilaca: 1 Opis radnog mjesta: .Pravni savjeti i organizacija usklaĎenja poslovanja Kompanije sa zahtjevima iz područja Zakona o zaštiti konkurencije (ugovori. . sudski spisi i dr. 5 .Uspostavljanje i održavanje efektivnih i produktivnih odnosa sa Vijećem zaposlenika i sindikalnim organizacijama.Praćenje zakonske regulative i regulatornih promjena te usklaĎivanje rada svih funkcija Kompanije sa zakonskom regulativom.Zastupanje i predstavljanje društva u svim poslovima i procesima Za svoj rad odgovoran je Regionalnom direktoru Coca-Cola Hellenic-a. razni ugovori.Profesionalne komunikacjske vještine.Pripremanje sudskih tužbi i obavljanje svih potrebnih aktivnosti vezano za tužbe Kompanije prema povjeriocima i tužbi prema Kompaniji . kao i vještine pregovaranja i poznavanja rukovoĎenja različitih funkcionalnih odjela.Poslovi vezani za ostvarivanja prava i obveza zaposlenika iz radnog odnosa (ugovori o radu. Uslovi: . . komunikacija.VII stepen stručne spreme (društvenog smjera) .Organizovanje i voĎenje procesa rada i poslovanja društva . sa sjedištem u Atini. Kolektivni ugovor. kolektivnog ugovora kod poslodavca i opštih akata društva . .Najmanje 5 godina radnog iskustva na poziciji Generalnog direktora na području evropskog tržišta. edukacije zaposlenika itd). pravilnici). poslovnim partnerima i drugim ugovornim stranama Kompanije u skladu sa procedurama Kompanije i važećom regulativom. priprema i praćenje rada disciplinskih komisija i provoĎenja disciplinskih postupaka u skladu sa Pravilnikom o radu Kompanije. .Pripremanje ugovora sa dobavljačima.Znanje Engleskog jezika (profesionalni nivo) .) te pružanje savjeta Kompaniji i zaposlenicima iz područja radnog prava (Zakon o radu.

kontakti sa advokatima Kompanije .Čuvanje i odlaganje dokumentacije o registraciji Kompanije .Prijem i sprovoĎenje telefonskih poziva i faks poruka .Koordiniranje upisa u sudski registar Kompanije i njenih podružnica kao i sve prateće dokumentacije .Praćenje rada disciplinske komisije i provoĎenja disciplinskih postupaka u skladu sa Pravilnikom o radu Kompanije .treninga i seminara te unaprijeĎenja osobne efikasnosti . dogaĎaja i sastanaka .Logistička organizacija svih razvojnih inicijativa (treninga).Znanje rada na računaru (MS Office) . 6 .PrevoĎenje dokumentacije.Prijem stranaka iz inostranstva.Položen pravosudni ispit .Savjetovanje i pomaganje rukovodećem timu u svim projektima značajnim za poslovanje Kompanije. analize u Excel-u . rezervacija prenoćišta i obezbeĎivanje prevoza .. prvenstveno u području zaštite okoliša.arhiviranje.Ostali administrativni poslovi . po nalogu Direktora i direktora Odjela za ljudske potencijale . Uslovi: .Praćenje realizacije sudskih postupaka. po nalogu Direktora .Najmanje 3 (tri) godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima .Priprema i ažuriranje Statuta i Pravilnika o radu Kompanije te ostalih općih akata i procedura Kompanije u skladu sa važećom regulativom .Poznavanje engleskog jezika (profesionalni nivo) .VII stepen stručne spreme (završen Pravni fakultet) . domaća i strana. Za svoj rad odgovoran je generalnom direktoru.Aktivno učešće u implementaciji plana razvoja .Korespodencija. te zbrinjavanja ambalaže i ambalažnog otpada.Priprema i obrada podataka po nalogu pomenutih rukovodioca . a zaposlenika društva . pravljenje prezentacija.Priprema službene dokumentacije za odjel .VoĎenje zapisnika sa Lead Team sastanaka i distribucija istih članovima Lead Tima Za svoj rad odgovoran je generalnom direktoru.Timski rad Poslovni sekretar generalnog direktora (Country General Manager Assistant) Broj izvršilaca: 1 Opis radnog mjesta: .Regulisanje svih aktivnosti vezanih za registraciju i prijem stranih državljana.Komunikacijske i pregovaračke vještine .

Uslovi: .IV ili V stepen stručne spreme (društvenog smjera) .Znanje rada na računaru (MS Office) .Poznavanje engleskog jezika (profesionalni nivo) .Najmanje 2 godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima 7 .

Kreiranje.Koordiniranje stručnih poslova iz područja radno-pravnih odnosa: kolektivni pregovori i odnosi s Vijećem zaposlenika ili Sindikatom .Praćenje funkcioniranja unutarnje organizacije poduzeća i izrada prijedloga potrebnih promjena .Odgovornost za koordiniranje rada u odjelu. identifikaciju i unaprijeĎenje zaposlenika 8 . organizacija i provoĎenje zadataka vezanih uz zadovoljstvo zaposlenika Za svoj rad odgovoran je generalnom direktoru.Odgovornost za provoĎenje interne komunikacije vezane za odjel ljudskih resursa . unaprijeĎivanje i redovno ažuriranje procedura vezanih za razvoj. Uslovi: .Strategija.ODJEL ZA LJUDSKE POTENCIJALE Direktor Odjela za ljudske potencijale (Country Human Resources Manager) Broj izvršilaca: 1 Opis radnog mjesta: .Koordinacija poslova vezanih uz personalnu administraciju . unutar zadanih funkcionalnih ciljeva i budžeta . organiziranje i provoĎenje svih oblika stručnog usavršavanja na nivou društva .VII stepen stručne spreme (društvenog smjera) .Planiranje i organiziranje .Znanje rada na računaru (MS Office) .Praćenje primjene sustava plaća i nagraĎivanja i izrada prijedloga potrebnih promjena sistema .Sposobnost voĎenja grupe/timova ljudi . Rukovodilac Sektora za razvoj i selekciju zaposlenika (Capability Building Manager) Broj izvršilaca: 1 Opis radnog mjesta: . te za redovito i pravovremeno izvršavanje svih poslova sektora.Sposobnost prosuĎivanja i donošenja odluka . koordinacija.Poznavanje engleskog jezika (profesionalni nivo) .Izrada prijedloga. koordinacija.Sudjelovanje u izradi planova interne komunikacije .Razvoj zaposlenika i funkcionalnih sposobnosti .Najmanje 5 godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima.

Priprema i redovno ažuriranje sistema za praćenje ostvarenja ključnih pokazatelja vezanih uz zapošljavanje .Kontrola troškova vezanih za trening i priprema korektivnih planova akcije u slučaju da aktualni troškovi prelaze planirane .Potpuna i kvalitetna implementacija individualnih planova razvoja .Dizajn i isporuka razvojnih inicijativa vezanih za razvijanje rukovodećih.Sposobnost voĎenja grupe ljudi . razgovora. vještina upravljanja promjenama .Odgovoran/na za kvalitet procesa zapošljavanja.Priprema adekvatnih programa orijentacije za sve novozaposlene i sve zaposlene koji mijenjaju poziciju . trajanje..VII stepen stručne spreme (društvenog smjera) .Sve aktivnosti vezane uz razvoj i izgradnju ljudskih potencijala društva kako bi se na najbolji način i u najkraćem roku razvijale kako individulane. kalendar i troškove treninga . vrstu treninga. komunikacijskih.Odabir najadekvatnijih dobavljača za treninge imajući u vidu kvalitet. tako i organizacijske sposobnosti.Odabir i implementacija najadekvatnijih metoda za procjenu ljudskih resursa i njihovih razvojnih potreba . kao i važeće legislative Za svoj rad odgovoran je direktoru Odjela za ljudske potencijale. centara za procjenu). priprema i dosljedno provoĎenje kalendara za upravljanje učinkom i razvojem zaposlenika (PM&D) ciklus . .Blagovremena i tačna priprema plana zapošljavanja u toku izrade plana poslovanja uključujući: broj ljudi. Uslovi: . potrebe Kompanije i troškove 9 .Znanje rada na računaru (MS Office) . kao i osiguranje poštovanja svih internih dokumenata društva vezanih za ovu aktivnost. vrstu angažmana. a s'ciljem ostvarenja kratkoročnih i dugoročnih ciljeva poslovanja .Blagovremena i tačna priprema plana treninga u toku izrade plana poslovanja uključujući: broj ljudi.Najmanje 2 godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima Struĉnjak u Sektoru za razvoj i selekciju zaposlenika (Capability Building Specialist) Broj izvršilaca: 3 Opis radnog mjesta: .Planiranje.Sistematičnost i analitičnost .Koordinacija i kontrola izvještaja o potrebama razvoja za rukovodstvo Kompanije .Pružanje podrške u pripremi i reviziji individualnih planova razvoja . selekcije (testiranja.Poznavanje engleskog jezika (profesionalni nivo) . kalendar zapošljavanja i troškove zapošljavanja.

.Arhiviranje i čuvanje individualnih planova razvoja .Praćenje kretanja tržišnih trendova po pitanju kompenzacija i benefita i obezbjeĎenje tačnih podataka za učešće u istraživanjima tržišta (salary surveys) .Praćenje troškova vezanih za trening i priprema korektivnih planova akcije u slučaju da aktualni troškovi prelaze planirane . komunikacijskih i vještina upravljanja promjenama . maj – august.Ažuriranje svih procedura za obračun plata i procedura vezanih uz benefite .Dizajniranje i ažuriranje sistema nagraĎivanja i obračuna varijabilnih plata u saradnji sa funkcionalnim managerima .Kvalitetno i efikasno provoĎenje psihometrijskih testiranja i centara za procjenu kandidata kao metoda selekcije Za svoj rad odgovoran je rukovodiocu Sektora za razvoj i selekciju zaposlenika.Najmanje 1 godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima Rukovodilac administracije u Odjelu za ljudske potencijale (HR Services Supervisor) Broj izvršilaca: 1 Opis radnog mjesta: . personalne administracije.Priprema i efikasna implementacija centara procjene za razvoj kadrova.Poznavanje engleskog jezika (srednji nivo) .Gradiranje Market Developer-a na kraju svakog ciklusa od 4 mjeseca (januar – april. i procesa i procedura vezanih uz područje kompenzacija i benefita .Znanje rada na računaru (MS Office) .Prikupljanje ocjena učinka zaposlenika (Performance Appraisals) te obračun bonusa u okviru CC HBC Management Incentive Plan i Local Management Incentive Plan-a 10 . septembar-decembar) .Dizajn i asistencija prilikom isporuke razvojnih inicijativa vezanih za razvijanje rukovodećih. kao i procesa selekcije i intervjuisanja prilikom zapošljavanja novih kadrova . recepcioner i kurir .Priprema izvještaja o stepenu učešća i evaluaciji trening programa .Tačno i blagovremeno ažuriranje baze personalnih podataka (SAP) sa podacima vezanim uz plate i primanja radnika .Neposredno rukovodi zaposlenima na pozicijama stručnjak za administraciju.Sistematičnost i analitičnost . Uslovi: .Dosljedno praćenje i poštivanje zakonske regulative koja se tiče primanja i naknada zaposlenika .Efikasno organizovanje administrativnih aktivnosti unutar Kompanije.Blagovremeno prikupljanje svih podataka neophodnih za obračun plata. tačan i blagovremen obračun kao i kontrola isplate plata svih zaposlenika društva .VI stepen stručne spreme (društvenog smjera) .

- Redovan kontakt sa Zavodom za Zdravstvo u cilju naplate naknada za zaposlenike na dugotrajnom bolovanju Za svoj rad odgovoran je direktoru Odjela za ljudske potencijale. Uslovi: - VII stepen stručne spreme (društvenog smjera) - Znanje rada na računaru (MS Office i SAP) - Poznavanje engleskog jezika (srednji nivo) - Sistematičnost i analitičnost - Sposobnost voĎenja grupe ljudi - Iskustvo na istim ili sličnim poslovima Struĉnjak za administraciju u Odjelu za ljudske potencijale (HR Specialist) Broj izvršilaca: 1 Opis radnog mjesta: - Efikasno izvršavanje administrativnih aktivnosti unutar odjela, personalne administracije, kao i procesa i procedura vezanih uz područje kompenzacija i benefita - Kreiranje ugovora o radu i aneksa na ugovore o radu zaposlenika CC HBC BiH - Redovno ažuriranje personalnih dosijea zaposlenika - Tačna i blagovremena evidencija zaposlenika u knjizi zaposlenika kompanije - Dosljedno poštivanje procedura za zasnivanje i raskid radnog odnosa - Godišnja organizacija Sistematskog pregleda - Analiziranje planiranih i iskorištenih dana godišnjeg odmora za zaposlenike CC HBC BiH, i praćenje akumulacije i iskorištenja prekovemenih sati - Puna podrška rukovodiocu prilikom procesa blagovremenog prikupljanja svih podataka neophodnih za obračun plata, tačan i blagovremen obračun kao i kontrola isplate plata svih zaposlenika društva Za svoj rad odgovoran je rukovodiocu administracije u Odjelu za ljudske potencijale. Uslovi: - IV stepen stručne spreme (društvenog smjera) - Znanje rada na računaru (MS Office) - Poznavanje engleskog jezika (srednji nivo) - Sistematičnost i analitičnost - Komunikacijske vještine - Iskustvo na istim ili sličnim poslovima

11

Recepcioner (Switchboard Operator) Broj izvršilaca: 1 Opis radnog mjesta: - Administrativna podrška Odjelu za ljudske potencijale, a po potrebi i dostupnosti i drugim odjelima - Distribucija procedura i uputstava u skladu sa zahtjevima Business Management Systema - Doček, prijem i evidentiranje (uz obavezno uzimanje nekog od identifikacionih dokumenata) svih posjetilaca Kompanije - Prijem telefonskih poziva, preusmjeravanje istih i preuzimanje poruka - Prijem kompletne pristigle pošte, i protokolisanje ulaznih dokumenata u skladu sa Uputstvom za upravljanje ulaznim i izlaznim dokumentima - Distribucija pošte po odjelima i zaposlenicima na koje je upućena po unaprijed definisanom vremenskom intervalu i u skladu sa važećom procedurom - Slanje i primanje fax poruka, kao i sve ostale dokumentacije u skladu sa Uputstvom za upravljanje ulaznim i izlaznim dokumentima - Blagovremena i tačna priprema dokumentacije neophodne za dolazak gostiju u CCHBC BH - VoĎenje računa da se potpisivanje dokumentacije i upotreba pečata vrši u skladu sa važećim Uputstvom te o svakom nepoštivanju Uputstva obavještavati neposrednog rukovodioca - Pružanje administrativne podrške procesu zapošljavanja u smislu pozivanja kandidata na intervjue i po završetku procesa, slanje odbijenica preostalim kandidatima - Pružanje administrativne podrške pri organizaciji treninga u smislu pripreme, kopiranja i uvezivanja materijala - Regulisanje viza za službena putovanja zaposlenika kompanije kao i poduzimanje svih neophodnih aktivnosti na obezbjeĎivanju sve neophodne dokumentacije potrebne za vizu za ulazak u BIH, gostima iz CC Hellenic sistema, kojima je ista potrebna. Za svoj rad odgovoran je rukovodiocu administracije u Odjelu za ljudske potencijale. Uslovi: - IV stepen stručne spreme (društvenog smjera) - Znanje rada na računaru (MS Office) - Poznavanje engleskog jezika (srednji nivo) - Komunikacijske vještine - Timski rad - Iskustvo na istim ili sličnim poslovima

12

ODJEL FINANSIJA Direktor Odjela finansija (Country Finance Manager) Broj izvršilaca: 1 Opis radnog mjesta: - Upravljanje financijskim sektorom, koordinacija poslova planiranja, računovodstva, naplate potraživanja, kontrole obračuna plaća, i sl. - Koordinacija operativnih i strateških aktivnosti s ostalim odjelima, generalnim direktorom i Centralnim uredom (Head Office-om) - Razvoj ljudi, planiranje kadrovskih potreba odjela, unapreĎenje procesa u odjelu i cijeloj kompaniji, suradnja s revizorima (internim i eksternim), poreskom službom, kupcima, sindikatima i ostalim internim i eksternim korisnicima financijskih izvještaja - Praćenje ostvarivanja zadanih strateških ciljeva kompanije, izvještavanje o njihovom ostvarenju i pokretanje korektivnih i ostalih akcija po potrebi s ostalim odjelima - Koordinacija i provedba svih strateških i operativnih aktivnosti u suradnjih s rukovoditeljima ostalih odjela i Generalnim direktorom Za svoj rad odgovoran je generalnom direktoru. Uslovi: - VII stepen stručne spreme (ekonomskog smjera) - Znanje rada na računaru (MS Office) - Poznavanje engleskog jezika (profesionalni nivo) - Najmanje 3 godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima

Finansijski kontrolor (Financial Controller) Broj izvršilaca: 1 Opis radnog mjesta: - Kontrola i ovjera polugodišnjeg i godišnjeg obračuna - Pripremanje, supervizija i kontrola primjene računovodstvenih procedura - Kontrola i praćenje poreznih uplata i obračuna poreza u skladu sa lokalnim zakonima - Praćenje i pridržavanje usvojenih procedura i uputstava na nivou Kompanije - Definisanje, uspostavljanje i održavanje računovodstvenih standarda i politike u voĎenju glavne knjige - Usaglašavanje računovodstvenih politika i procedura kompanije sa meĎunarodnim i lokalnim zakonom definiranim računovodstvenim Standardima - Kontrola usklaĎenosti stvarnog stanja zaliha gotovih proizvoda, robe, sirovina i materijala sa stanjem u glavnoj knjizi, kao i kreiranje potrebnih izvještaja

13

Procjena finansijskih rizika kompanije te davanje savjeta upravljačkim strukturama prilikom izrade preventivnih akcija za izbjegavanje i umanjenje rizika u poslovanju kompanije Za svoj rad odgovoran je direktoru Odjela finansija.Analitičnost .Kontrola obračuna posebnog poreza na proizvode (akciza) i kontrola mjesečnih poreskih izvještaja . te mjesečno izvještavanje o varijansima izmeĎu budžetiranog i stvarnog stanja .Kontrola rada odejla za poslovno planiranje.Planiranje i organiziranje . .Timski rad .VII stepen stručne spreme (ekonomskog smjera) . procedurama Kompanije i primjenama meĎunarodnih standarda .Upoznavanje sa procesima poslovanja Kompanije u cilju razumijevanja sadržaja matičnih podataka ..Kontrola studija isplativosti za investicije te ostale poslovne projekte sa finansijskim implikacijama (uvodjenje novih proizvoda. tehničkim treninzima kao i testnim fazama tokom implemetacije SAP WAVE 2 ( sa prioritetom na ključnim procesima u implementaciji SAP WAVE 2 ) . odjela nabavke.Prisustvo procesnim.Najmanje 3 godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima Rukovodilac matiĉnih podataka (Master Data Migration Team Leader) Broj izvršilaca: 1 Opis radnog mjesta: .Razvoj ljudi.Rukovodi i upravlja radom koordinatora matičnih podataka u sortiranju matičnih podataka iz postojećih sistema podataka.Poznavanje engleskog jezika (profesionalni nivo) . smanjenje ili povećanje osnivačkog kapitala kompanije te ugovora sa dobavljačima i povezanim pravnim licima i slićno) .Migraciji podataka u SAP W2 okruženje i neophodnih korekcija tokom testnog perioda – do GO LIVE . unapreĎenje procesa u odjelu finansija kao i koordinacija aktivnosti sa ostalim odjelima u svrhu unapreĎenja poslovanja i dostizanja kompanijskih ciljeva .Orijentisanost ka ostvarivanju rezultata .Znanje rada na računaru (MS Office) .VoĎenje tačnog knjigovodstva u skladu sa lokalnim zakonima i stvaranje mehanizama za povezivanje lokalnog i meĎunarodnog pravljenja izveštaja prema računovodstvenim principima. Uslovi: . kreditnog odjela te odjel a za finansijsko računovodstvo . planiranje kadrovskih potreba odjela.Kontrola COGS-a.Koordinira sa članovima tima u pripremi / čišćenju matičnih podataka iz postojećih sistema 14 .

Prisustvo procesnim. migracija podataka u SAP W2 okruženje i neophodne korekcije tokom testnog perioda .Koordinira sa članovima tima upload podataka i njihovu validaciju u DOMINO .Koordinacija sa članovima tima u pripremi / čišćenjeu matičnih podataka iz postojećih sistema.Analitičnost .Upload podataka i njihova validacija u DOMINO . vlasnika podataka. Za svoj rad odgovoran je finansijskom kontroloru.Korekcija podataka tokom testnih perioda sve do GO LIVE .VII stepen stručne spreme .detaljna procjena u cilju identificiranje sistema. validacija podataka.Mapiranje polja iz elektroničkih obrazaca sa poljima iz postojećih sistema (identificirati izvor traženog podatka i način transformacije podatka u tražene obrasce) .Koodinira sa članovima tima i BPL –ima pitanja vezana za matične podatke i migraciju .Koordinira sa članovima tima na obezbijeĎenju podrške tokom prikupljanja podataka putem elektroničkih obrazaca ( Excel template ) .Planiranje i organiziranje .Koordinacija i obezbijeĎenje podrške tokom prikupljanja podataka putem elektroničkih obrazaca ( Excel template ) ..Na zahtjev direktno nadreĎenog i u skladu sa potrebama CCHBC BiH obavlja i druge poslove.Prenos podataka u SAP WAVE 2 okruženje .Timski rad i upravljanje vremenom .Koordinira sa članovima tima prenos podataka u SAP WAVE 2 okruženje .Upoznavanje sa procesima poslovanja Kompanije u cilju razumijevanja sadržaja matičnih podataka .Koordinacija u sortiranju matičnih podataka iz postojećih sistema.Na zahtjev direktno nadreĎenog i u skladu sa potrebama CCHBC BiH obavlja i druge poslove Za svoj rad je odgovoran Rukovodiocu matičnih podataka 15 . Uslovi: .Poznavanje engleskog jezika . kvaliteta i obima podataka .Iskustvo na istim ili sličnim poslovima Koordinator matiĉnih podataka (Master Data Coordinator) Broj izvršilaca: 2 Opis radnog mjesta: . tehničkim treninzima kao i testnim fazama tokom implemetacije SAP WAVE 2 ( u skladu sa dodijeljenim streemovima ) .Znanje rada na računaru .Koordinira sa članovima tima korekcije podataka tokom testnih perioda sve do GO LIVE .

Praćenje i pridržavanje usvojenih procedura i uputstava na nivou Kompanije . .Periodično ocjenjuje rad članova tima i u skladu sa potrebom preduzima korektivne akcije .Analitičnost .Znanje rada na računaru (MS Office) .Sposobnost voĎenja grupe ljudi 16 .Poznavanje poslovnih procesa unutar Kompanije . . usaglašavanje računovodstvenih politika i procedura kompanije sa meĎunarodnim i lokalnim zakonom definiranim računovodstvenim standardima u saradnji sa finansijskim kontrolorom.Odgovornost za potpuno poštivanje standarda u računovodstvu.Uspostavljanje i voĎenje periodičnog pregleda ciljeva odjela te identifikacija razlika izmeĎu ostvarenog i planiranog i priprema korektivnih mjera .Uspostavljanje i održavanje efikasne i blagovremene finansijske podrške za interne klijente .Praćenje finansijske zakonske regulative u Federaciji BiH i u Republici Srpskoj .Odgovornost za tačnu i blagovremenu isplatu naknada nastalih iz radno pravnog odnosa.Izvještavanje prema svim relevantnim te zakonom odreĎenim eksternim pravnim subjektima korisnicima finansijskih izvještaja izvještavanje nadležnih rukovodilaca u Kompaniji i Head office-u.Poznavanje engleskog jezika .Definisanje.Samoinicijativnost .VII stepen stručne spreme . kao i za naknadu troškova nastalih po osnovu službenih putovanja. kvalitet usluga kao i rukovoĎenje ljudima . uspostavljanje i implementiranje standarda i radnog okruženja koje osigurava visok kvalitet rada odjela.Iskustvo na istim ili sličnim poslovima Šef raĉunovodstva (Financial Accounting Manager) Broj izvršilaca: 1 Opis radnog mjesta: .Uslovi: .Odgovornost da se poslovanje odvija u potpunosti u skladu sa zakonskom regulativom iz oblasti finansija na nivou BiH . rukovodiocem sektora za planiranje poslovanja i direktorom finansijskog odjela.Komunikacijske vještine . Za svoj rad odgovoran je direktoru Odjela finansija Uslovi: . dodatnih edukacija i sl.Kreiranje strategije i postavljanje ciljeva odjela računovodstva i odjela finansija .VII stepen stručne spreme (ekonomskog smjera) .Iskustvo u radu sa bazama podataka . implementiranje i održavanje računovodstvenog sistema. sistema plaćanja i obračuna poreza .Uspostavljanje.Poznavanje engleskog jezika (profesionalni nivo) .

Sposobnost voĎenja grupe ljudi .Superviziranje i kontrola primjene važećih procedura u navedenim odjelima .Kontrola pravilnog obračuna i pravovremenog plaćanja poreza u skladu sa lokalnom legislativom . sirovina i materijala sa stanjem u glavnoj knjizi. distribucija i logistika) .Pomoć i supervizija prilikom kreiranja mjesečnog RE (rolling estimate-a) i budžeta za navedene odjele .Mjesečna kontrola i izvještavanje o troškovima proizvodnje.Iskustvo na istim ili sličnim poslovima Finansijski rukovodilac u podruţnicama (Finance Supervisor) Broj izvršilaca: 2 (Tuzla i Bihać/Banja Luka) Opis radnog mjesta: 17 . kao i poreĎenje sa prethodnim godinama i aktuelnim budžetom .Definisanje..Znanje rada na računaru (MS Office) . kao i kreiranje potrebnih izvještaja .Rad sa internim i eksternim revizorima i učestvovanje u izradi budžeta Za svoj rad odgovoran je direktoru Odjela finansija Uslovi: .Planiranje i organiziranje .Praćenje i izvještavanje o aktuelnim troškovima u odjelima sistema snadbijevanja (proizvodnja.Orijentisanost ka ostvarivanju rezultata .VII stepen stručne spreme (ekonomskog smjera) .Praćenje i pridržavanje usvojenih procedura i uputstava na nivou Kompanije . uspostavljanje i održavanje računovodstvenih standarda i politike u voĎenju glavne knjige . skladište. razvrstavanje proizvodnih troškova prema costing modelu .Najmanje 3 godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima Kontrolor sistema snadbijevanja (Supply Chain Controller) Broj izvršilaca: 1 Opis radnog mjesta: .Orijentisanost ka ostvarivanju rezultata . robe.Kontrola usklaĎenosti stvarnog stanja zaliha gotovih proizvoda.Analitičnost .Poznavanje engleskog jezika (profesionalni nivo) .Učestvovanje u izradi budgeta za navedene odjele.

i priprema izvještaja  Regulisanje prijave/odjave zaposlenika kompanije u podružnicama. u skladu sa procedurama Kompanije i važećim zakonskim propisima  Prikupljanje svih žalbi i primjedbe kupaca. a na najefikasniji način. praćenje implementacije korektivnih i mjera uštede  Praćenje implementacije kreditne politike i dosljednog poštivanje procedura od strane svih odjela i uposlenih u podružnici  Priprema izvještaja o svim uočenim odstupanjima u implementaciji kreditne politike i poštivanju procedura i predlaganje korektivnih mjera u saradni sa odjelom za naplatu potraživanja  Saradnja sa dobavljačima u svrhu blagovremenih izmirenja svih obaveza i plaćanja. u najkraćem vremenu i u skladu sa važećim procedurama  Praćenje gotovinskih naplata i preuzimanje gotovine od vozača po povratku sa terena  Predaja gotovine/pazara u poslovnu banku.)  Znanje rada na računaru (MS Office i BASIS)  Poznavanje engleskog jezika (srednji nivo)  Pregovaračke vještine  Sposobnost analiziranja  Planiranje i organizovanje  Inicijativa i timski rad  Iskustvo na istim ili sličnim poslovima Rukovodilac za sistematsko evidentiranje prodaje i inventuru (Order Entry & Route Settlement/Inventory Control Supervisor) Broj izvršilaca:1 Opis radnog mjesta:  Definiše i organizuje sve aktivnosti unosa i obrade narudžbi  Koordinira i kontroliše finansijsko obraĎivanje isporuka robe. potrošača i dobavljača i izvještavanje relevantnih zaposlenika  Evidencija radnih sati zaposlenika (stalno zaposlenih i onih koji rade na odreĎeno). gotovih proizvoda i roba na svim lokacijama CCHBC BH operacije kao i kontrola transakcija vezanih za inventuru. nadgledanje i kontrola finansijskih. 18 . Upravljanje. računovodstvenih i administrativnih obaveza u podružnici  Planiranje i kontrola indirektnih troškova podružnice  Priprema izvještaja o troškovima i predlaganje korektivnih akcija i mjera uštede. u skladu sa zakonskim propisima Za svoj rad odgovoran je šefu računovodstva. Uslovi:  VI iili VII stepen stručne spreme (VŠS ili VSS ekonomskog smjera. u skladu sa instrukcijama Odjela finansija  Čuvanje i ažuriranje personalnih dosjea zaposlenih. te organizira i nadzire sve aktivnosti vezane za invneturne popise zaliha: sirovina.

 Organizuje rad OE/RS (Order Entry. Tuzla. Bihać i Banja Luka)  Informiše direktora Odjela o svim nastalim štetama na proizvodima. provjerava stanje na skladištu na dnevnoj bazi i vodi računa o primjeni inventurnih procedura  Revidira i priprema na odobrenje sve izvještaje vezane za lomove i škart. Uslovi:  VII stepen stručne spreme (ekonomskog smjera)  Znanje rada na računaru (MS Office i BASIS)  Poznavanje engleskog jezika (srednji nivo)  Komunikativnost  Sposobnost voĎenja grupe ljudi  Sistematičnost  Planiranje i organizovanje  Iskustvo na istim ili sličnim poslovima Fakturista (Order Entry Route Settlement Clerk) Broj izvršilaca: 6 Opis radnog mjesta:  Unosi sve narudžbe za dispečing i kreira vanredne utovare  ObraĎuje sve isporučene utovare poštujući definisane procedure  Radi na reklamacijama kupaca vezano za isporuke robe i ispravke faktura  Prima narudžbe koje trebaju biti obraĎene za utovar i kontroliše narudžbe primljene putem ureĎaja za automatsko generiranje narudžbi. otpisima i eventualnim inventurnim manjkovima i viškovima gotovih proizvoda i sirovina po obavljenim inventurama. Za svoj rad odgovoran je šefu računovodstva. Definiše procedure i pravila rada vezano za unos narudžbi i kreiranje utovara te uskladjuje procedure vezane za inventurne popise u skladu sa politikama i procedurama na nivou korporacije. narudžbenice u pisanoj i elektronskoj formi za marketing i prodaju. a koje dobija od direktora Skladišta (Sarajevo.  Unosi narudžbe u BASIS i obraĎuje ih vodeći računa da se isporuka može organizovati na što efikasniji način  Kreira vanredne utovare za narudžbe koje nisu obuhvaćene redovnim dispatchingom  Prati stanje zaliha gotovih proizvoda na dnevnoj bazi  Preuzima dokumentaciju isporučenih utovara vodeći računa da je ista ovjerena i obraĎena od strane vozača i skladišta na propisan i procedurama regulisan način  ObraĎuje primljenu dokumentaciju kroz BASIS / Route Settlement 19 .Unos Narudžbi / Route Settlement – Sistemsko Evidentiranje Prodaje ) Clerk / Službenika i kontroliše njihov rad  Definiše i prati realizaciju ključnih pokazatelja zaposlenika koji obraĎuju unos narudžbi  Kontroliše izvještaje skladišta.

otvaranje računa.Kontrola plaćanja svih obaveza nastalih iz radno-pravnog odnosa.Mjesečno sravnjenje transakcijskih računa banaka. Fakturisti koji su zaposleni u Bihaću. .Plaćanje obaveza prema ključnim dobavljačima. Banja Luci i Tuzli odgovorni su finansijskom rukovodiocu u Podružnici.Kontrola izrade i dostave mjesečnih i godišnjih izvještaja o obračunu i uplati poreza na dodatnu vrijednost .ObezbjeĎenje i praćenje unosa svih faktura i obaveza plaćanja u sistem glavne knjige . blagovremenih i unaprijed definiranih uslova izmirenja obaveza u skladu sa politikom plaćanja Kompanije i ugovorima . analiza troškova bankarskih usluga i provizija.Kontroliše i potpisuje blagajničke dnevnike i trgovačke knjige Za svoj rad odgovoran je šefu računovodstva. akreditiva i poslovi vezani za pregovore sa bankama . avansnih uplata i prelaznih računa kao i I/C obaveza i potraživanja .Nadgledanje rada računovoĎe Glavne knjige. kao i izmjene uplatnih računa javnih prihoda u FBIH i Republici Srpskoj i blagovremeno izvještavanje relevantnih sektora unutar kompanije .Praćenje zakonske regulative vezane za poreze u Federaciji BiH i Republici Srpskoj i Bosne I Hercegoivine. u cilju ostvarivanja tačnosti obračunatih vrijednosti i poštivanja procedure za obračun plata Kompanije . voĊenje raĉuna kod banaka i blagajne (Treasury & AP Supervisor) Broj izvršilaca:1 Opis radnog mjesta: . Uslovi:  IV stepen stručne spreme (društvenog ili tehničkog smjera)  Znanje rada na računaru (MS Office i BASIS)  Poznavanje engleskog jezika (početnik nivo)  Komunikativnost  Timski rad  Analitičnost i usresreĎenost na detalje  Iskustvo na istim ili sličnim poslovima Rukovodilac za plaćanja. .Kontakti s bankama.Kontinuirano praćenje rada službenika za KUF u cilju potpunog ispunjenja svih ključnih pokazatelja .Kontrola svih uplata prema dobavljačima u cilju obezbjeĎenja tačnih.Prati sve promjene u zakonu vezane za javne prihode. Komunicira sa vozačima o utvrĎenim manjkovima i viškovima i kreira fakture Fakturist koji je zaposlen u Sarajevu i Mostaru za svoj rad odgovoran je rukovodiocu za sistemsko evidentiranje prodaje i inventuru. službenika za KUF i blagajnika-a i asistenta za maloprodaju. u skladu sa ugovorenim rokovima . 20 .

BASIS i SAP .Mjesečno sravnjenje I/C obaveza i potraživanja i slanje izvještaja u Head Office . .Poznavanje engleskog jezika (srednji nivo) .Znanje rada na računaru (MS Office) . BASIS. ukalkulisanih troškova .Uslovi: .Iskustvo na istim ili sličnim poslovima RaĉunovoĊa direktnih proizvodnih troškova (Cost Accountant) Broj izvršilaca: 1 Opis radnog mjesta: . fakturisanih i naplaćenih realizacija sa sektorom potraživanja.VII stepen stručne spreme (ekonomskog smjera) .Poznavanje lokalnih finansijskih zakona .Knjiženje svih transakcija suvenir shop-a i maloprodaje depoa . sedmična i mjesečna knjiženja u Glavnoj knjizi Za svoj rad odgovoran je šefu računovodstva.Poznavanje engleskog jezika (srednji nivo) .Znanje rada na računaru (MS Office. skladišta rezervnih dijelova sa sektorom održavanja proizvodnih pogona.Praćenje zakonskih izmjena i implementacija istih 21 .Poznavanje lokalnih zakona ..VII stepen stručne spreme (ekonomskog smjera) .Poznavanje rada u sistemima za poslovnu podršku.Knjizenje statistickih podataka prodaje u Glavnoj knjizi.Mjesečno kreiranje izvještaja za obračunate poreze u SAP-u/BASIS-u . RS-u i u BiH.Izrada kalkulacija za artikle kao i kreiranje novih artikala u SAP-u i Basis-u.Mjesečna sravnjenja: transakcijskih izvoda banaka. . SAP) .Knjiženje promjena po transakcijskim računima banaka na dnevnoj bazi u Glavnoj knjizi . postrojenja i tretmana otpadnih voda.Knjiženje plata i ostalih naknada zaposlenika . .Iskustvo na istim ili sličnim poslovima RaĉunovoĊa knjiţenja Glavne knjige (GL Accountant) Broj izvršilaca: 2 Opis radnog mjesta: .Dnevna.Sposobnost voĎenja grupe ljudi .Mjesečno rasknjiženje unaprijed plaćenih troškova (avansi) .Praćenje poreske zakonske regulative u Federaciji BiH . Uslovi: .

Knjiženje cesija i kompenzacija. a u skladu sa ugovorom i odlukom o dodjeli rabata .Blagovremena izrada i dostava mjesečnih.Praćenje promjena u zakonu. Uslovi: . kao i kontakti sa dobavljačima u cilju usklaĎenja meĎusobnih obaveza i potraživanja . tromjesečnih. te izmjene uplatnih računa javnih prihoda .Praćenje zakonskih promjena iz oblasti finansija i dosljedna implementacija istih . SAP) .Poznavanje engleskog jezika (srednji nivo) .Priprema obračuna posebnog poreza na proizvode i naloga za plaćanje istih . sirovina i materijala sa stanjem u Glavnoj knjizi . kontrola i knjiženje istih . mehanizam i sprovodi usklaĎivanje standardnih sistemskih troškova sa stvarnim troškovima na kvartalnom ili mjesečnom nivou u skladu sa potrebama i procedurama .Kontakti sa internim i eksternim revizorima u cilju usklaĎivanja posebnog poreza na pića . robe..Poznavanje rada u sistemima za poslovnu podršku . .Poznavanje lokalnih finansijskih zakona.Učestvuje u pripremi budzeta u saradnji sa ruvodiocem odjela za poslovno planiranje .Blagovremeno informisanje svih zaposlenika u lancu fakturisanja i obrade narudžbi kupaca o definisanim novim artiklima. kao i obezbjeĎenje i kontrola pravilnosti matičnih podataka i ispravnosti unosa .Prijem ulaznih faktura.VII stepen stručne spreme (ekonomskog smjera) .Iskustvo na istim ili sličnim poslovima Sluţbenik za KUF (AP Clerk) Broj izvršilaca: 2 Opis radnog mjesta: .Izrada BOM (industrijska kalkulacija proizvoda) sa svim troškovnim elementima i izvještavanje o istim .Praćenje promjena u zakonskoj regulativi koja se odnosi na stope poreza i visine naknada koje imaju uticaj na poslovanje kompanije uplatnih računa javnih prihoda 22 .Definise proceduru.Priprema obrazaca kojim se kupcu pridružuje rabat vodeći računa da je rabat pridružen na pravilan način.Mjesečno usklaĎenje stvarnog stanja zaliha gotovih proizvoda. polugodišnjih i godišnjih statističkih izvještaja o proizvodnji i prodaji . BASIS.Unos podataka o dobavljačima u sisitemsku bazu dobavlajča i ažuriranje iste u skldu sa procedurama Kompanije te periodični pregled baze sa ciljem osiguranje ažurnosti same baze i vjerodstojnosti podataka u istoj Za svoj rad odgovoran je šefu računovodstva. cijenama i rabatima . inostranih i domaćih.Unos matičnih podataka vezanih za proizvodnju u sistem SAP-a i BASIS-a. a vezane za izmjene Posebnog poreza na proizvode.Znanje rada na računaru (MS Office.

Prijem ulaznih ino i domaćih faktura. prijem pazara iz maloprodaje  Knjiženje blagajničkih dnevnika za sve podružnice  Praćenje potraživanja od radnika po osnovu akontacija materijalnih troškova.Knjiženje ovjerenih i odobrenih faktura .Komunikativnost. kao i praćenje potraživanja po osnovu poslovnih kartica  VoĎenje blagajničkih knjiga.Sistematičnost i pažnja na detalje . trgovačke knjige na malo. troškova službenih putovanja.Sravnjenje izvoda transakcijskih računa banaka Za svoj rad odgovoran je rukovodiocu za plaćanja. iskustvo na istim ili sličnim poslovima 23 . uknjižavanje na status čekanja te proslijeĎivanje istih po pripadajućim odjelima .Poznavanje engleskog jezika (početnik nivo) .Znanje rada na računaru (MS Office.Preciznost i analitičnost .Znanje rada na računaru (MS Office) . voĎenje računa kod banaka i blagajne Uslovi: .IV stepen stručne spreme (ekonomskog smjera) . domaćih i deviznih  Praćenje finansijske zakonske regulative  Svakodnevni prijem pazara maloprodajnog objekta i polog istog na transakcijske račune firme  Prijem gotovine od kupaca za isporuke previĎene za gotovinsko plaćanje  Naplata po računima meĎunarodnih organizacija. te davanje naloga banci o rasporedu priliva gotovine Za svoj rad odgovoran je rukovodiocu za plaćanja.Peridoična priprema virmana za plaćanje.. praćenje prodaje kroz Full service vending i pologa pazara  Praćenje stanja gotovine u blagajni.Poznavanje finansijske zakonske regulative . voĎenje računa kod banaka i blagajne Uslovi: .IV stepen stručne spreme (ekonomskog smjera) . priprema za elektronsko plaćanje ino i domaćih faktura . SAP) .Iskustvo na istim ili sličnim poslovima Blagajnik (Cashier) Broj izvršilaca :1 Opis radnog mjesta:  VoĎenje blagajničkih knjiga u KM i EUR. kontrola faktura.Knjiženje poreza i akciza i carina . uključujući i podružnice.Poznavanje engleskog jezika (početnik nivo) .

na nivou cijele operacije .Planiranje.Konsolidacija poslvnih planova odjela kompanija i transformacija u poslovni plan kompanije . definiranim kriterijima i sistemskim pravilima.Dostavljanje izvještaja prema Head Office-u u skladu sa vremenskim rokovima. stanja i gotovinske tokove .Pripremanje master plana sa vremenskim rokovima vezanim za proces poslovnog planiranja . kao i iznalaženje mjera za poboljšanje postojećeg sistema i unapreĎenje poslovanja.Saradnja sa funkcionalnim menadžerima u cilju tačnog i blagovremenog izvještavanja .Evaluiranje svih ključnih investicija prema kategorijama stalnih sredstava identificiranih u toku procesa poslovnog planiranja kao i pripremanje studije izvodljivosti.Izrada Contingency (Rezervnih Planova) kompanije . organizovanje i koordinacija procesa planiranja poslovanja kompanije .Usaglašavanje ostvarenih financijskih rezultata po završetku mjesečnog obračunskog perioda i izvještavanje nadležnih rukovodilaca u Kompaniji i Head Office-u.Kontrolisanje i nadgledanje direktnih i indirektnih troškova .Kreiranje i implementiranje sistema za praćenje i podjelu troškova.Rukovodilac planiranja poslovanja (Business Planning Manager) Broj izvršilaca: 1 Opis radnog mjesta: . . .Analiziranje razlika izmeĎu aktuelnog i budžetiranog te iznalaženje korektivnih akcija.Revidiranje svih troškova na mjesečnoj bazi i poduzimanje korektivnih akcija u cilju smanjenja troškova tačnije u cilju usklaĎivanja budžeta sa poslovnim rezultatima . Za svoj rad je odgovoran direktoru Odjela finansija Uslovi:  VII stepen stručne spreme (ekonomskog smjera)  Znanje rada na računaru (MS Office)  Poznavanje engleskog jezika (profesionalni nivo)  Sistematičnost i analitičnost  Planiranje i organiziranje  Orijentisanost ka ostvarivanju rezultata  Sposobnost voĎenja grupe ljudi  Najmanje 3 godine iskustva na istim ili sličnim poslovima 24 . . na osnovu odluke Management Team-a .Objedinjavanje svih relevantnih informacija i podataka u cilju pripreme financijskih izvještaja što uključuje bilans uspjeha.Održavanje i uspostavljanje odnosa sa povezanim pravnim licima (TCCC) i njihovim podružnisama u cilju meĎusobne usklaĎenosti prilikom djelovanja na tržištu i zajedničkih ulaganja.Planiranje aktivnosti za pripremu RE –a (rolling estimate-a) kao i izrada procjena poslovanja za periode do kraja godine .

redovni kontakti sa Head Office-om po pitanjima odobrenja investicionih ulaganja te rad na ažuririanju PO baze ((Program Office) u skladu sa definiranim ovlastima unutar kompanije (Chart of Authority).Iskustvo na istim ili sličnim poslovima Rukovodilac za naplatu potraţivanja (Credit Manager) Broj izvršilaca: 1 Opis radnog mjesta: .Predlaganje korektivnih mjera u slučaju kršenja kreditne politike i izvještavanje Management Team-a 25 .Poznavanje Engleskog jezika (srednji nivo) .Timski rad .Finansijski analitiĉar (Financial Analyst) Broj izvršilaca: 3 Opis radnog mjesta:  Praćenje i kontrolisanje indirektnih i proizvodnih troškova i kreiranje izveštaja na mjesečnoj bazi  Pripremanje finansijskih izvještaja za CC Hellenic Head Office na mjesečnoj bazi  Redovno usaglašavanje i analiziranje organizacijskih troškova i izvještavanje o istim  Kreiranje i implementacija sistema za usmjeravanje troškova na nivou cijele operacije  Kontrolisanje i analiziranje direktnih i indirektnih troškova.  OdreĎivnje isplativosti investicija . uporeĎivanje sa budžetiranim vrijednostima i procjena troškova do kraja godine  Koordinira rad sa odgovornim osobama iz odjela Finansija u cilju usaglašavanja knjiženja glavne knjige sa budžetiranim mjestima troška  Alociranje troškova Head Office-a i podružnica na mjesečnoj bazi.VII stepen stručne spreme (ekonomskog smjera) . kalkuliranje profitabilnosti i kreiranje komparativnih analiza  U procesu poslovnog planiranja.Planiranje i organiziranje . kreira izvještaje o troškovima potrebne da bi se proces nesmetano se odvijao  Praćenje investicionih ulaganja i održavanja kao i voĎenje baze stalnih sredstava u skladu sa vazecim zakonskim i internim pravilima i procedurama. Za svoj rad je odgovoran rukovodiocu planiranja poslovanja Uslovi: .Znanje rada na računaru (MS Office) .Kontrolisanje i implementiranje kreditne politike i nadgledanje sistema naplate potraživanja .

Orijentisanost ka ostvarivanju rezultata .Odobravanje i potpisivanje prijedloga za odobrenja i poravnanja.Poznavanje engleskog jezika (profesionalni nivo) .Znanje rada na računaru (MS Office) . te knjižne obavijesti od kupaca .Učestovovanje u kreiranju rabatne poltike i odreĎivanje mehanizama za ispravnu primjenu. procedura i uputstava koji definišu politiku naplate potraživanja . uz prethodnu saglasnost nadreĎenog i na zahtjev odjela prodaje i priprema izvještaja o napravljenim kontaktima i ishodu istih.Definisanje kreditnih limita po kategorijama kupaca i instrumenata obezbjeĎenja naplate potraživanja.Redovno izvještavanje management tima o stanju naplate potraživanja.U saradnji sa Šefom računovodstva.Pokretanje aktivnosti u cilju poboljšanja naplate u saradnji sa komercijalistima. rukovodiocima prodaje za područje. 26 .Redovna procjena rizika vezano za naplatu potraživanja i izvještavanje .Implementacija kreditne politike. radi uspostavljanja što efikasnijih procesa kontrole i praćenja naplate potraživanja . sa posebnim fokusom na one čiji je dug stariji od 90 dana. .Sposobnost voĎenja grupe ljudi .Pripremanje potrebne dokumentacije u slučaju sudskih sporova kao i zastupanje interesa Kompanije u koordinaciji sa pravnikom i ovlaštenim advokatom .Usmjeravanje i kontrolisanje rada zaposlenika odjela za naplatu potraživanja . visini potraživanja od kupaca kao i naćinu njihovog obezbjeĎenja .Pružanje savjetodavnih usluga rukovodstvu prodaje. kompenzacije i cesije. .Planiranje i organiziranje . Za svoj rad je odgovoran direktoru Odjela finansija Uslovi: .VII stepen stručne spreme (ekonomskog smjera) .Pravovremeno informisanje Rukovodioca o spornim kupcima i njihovim dugovanjima . regionalnim direktorima u prodaji i finansijskim supervizorima u podružnicama.Kontaktiranje dužnika u cilju postizanja što bolje naplate.Analitičnost . rukovodiocem za poslovno planiranje Kompanije i finansijskim kontrolorom pripremanje i usaglašavanje provizije za sva sumnjiva i sporna potraživanja kao i prijedlog za otpis istih te sistemsko ažuriranje i usaglašavanje sa Glavnom knjigom .Kontaktiranje ovlaštenih organizacija za platni promet (centralna i poslovne banke) .Iskustvo na istim ili sličnim poslovima Kontrolor naplate potraţivanja (Credit Controller) Broj izvršilaca: 1 Opis radnog mjesta: ..

Znanje rada na računaru (MS Office) ..Poznavanje engleskog jezika (srednji nivo) .U slučaju da se pojave sumnjive i/ili nepoznate uplate kontaktiranje odjela prodaje i nadreĎenog u cilju razriješavanja neusklaĎenosti . procedura i uputstava koji definiraju politiku naplate potraživanja . Za svoj rad je odgovoran rukovodiocu za naplatu potraživanja. uz prethodnu saglasnost nadreĎenog i na zahtjev odjela prodaje .Pružanje pomoći u kreiranju kreditne politike i rabatne politike.Sposobnost uticanja na druge .VII stepen stručne spreme (ekonomskog smjera) .Iskustvo na istim ili sličnim poslovima Struĉnjak naplate potraţivanja (AR Supervisor) Broj izvršilaca:1 Opis radnog mjesta: . pripramnje izvještaja o visini dodjeljenih i ostavrenih rabata na mjesečnom nivou kao i analiza rabata po kanalima prodaje i kontrola ispravnosti peridočnih rabata i izvještavanje o eventualnim dvijacijam kod primjene rabatne politike.Protestiranje mjenica i bankovnih garancija u sardnji sa rukovodiocem . Uslovi: .Kontaktiranje ovlaštenih organizacija za platni promet (centralne banke i poslovne banke) i učešće u prikupljanju i provjeri sredstava obezbjeĎenja plaćanja (mjenice. sa akcentom na akcije koje treba poduzimati na naplati dugovanja starijih od 90 dana .Kreiranje Non-Basis faktura i interkompanijskim faktura . čekovi i bankovne garancije) 27 .Kontaktiranje ovlaštenih organizacija za platni promet (centralna i poslovne banke) i učešće u prikupljanju i provjeri sredstava obezbjeĎenja plaćanja (mjenice.Svakodnevno kontaktiranje odjela prodaje na svim lokacijama u cilju usaglašavanja potraživanja sa svim kupcima (Izvodi Otvorenih Stavki) .Svkodnevno kontaktiranje dužnika u cilju postizanja što bolje naplate. na svim lokacijama u cilju implementacije Kreditne politike i voĎenja efikasne naplate. sa posebnim fokusom na one čiji je dug stariji od 90 dana.Održavanje svakodnevnih kontakata sa odjelom prodaje.Kontaktiranje kupaca radi usaglašavanja kartica kao i radi razriješavanja neusaglašenih i otvorenih stavki .Pregovaračke vještine .Sposobnost prikupljanja informacija i analitičnost .Knorolisanje primjene rabatne politike. čekovi i bankovne garancije) .Praćenje visine ukupnih potrazivanja ukljucujući ostalih (Non Basis Kupci) i intekompanisjkih kupaca (povezanih lica) .

Poznavanje engleskog jezika (srednji nivo) .Poznavanje engleskog jezika (srednji nivo) .SAP i BASIS) .Kreiranje izvještaja o stanju fakturisane i naplaćene realizacije.Kontaktiranje ovlaštenih organizacija za platni promet (centralne banke i poslovne banke) i učešće u prikupljanju i provjeri sredstava obezbjeĎenja plaćanja (mjenice. kontrola i sravnjavanje dnevnih izvoda.VI ili VII stepen stručne spreme (ekonomskog smjera) .Sposobnost prikupljanja informacija 28 . provjera.IV stepen stručne spreme . sedmičnih i kvartalnih izvještaja Management Team-u i managementu odjela prodaje .Priprema i dostava mjesečnih. priprema analitičkih kartica kupaca..Unos podataka u bazu mjenica.Iskustvo na istim ili sličnim poslovima Sluţbenik naplate potraţivanja (Accounts Receivable Clerk) Broj izvršilaca: 1 Opis radnog mjesta: .Tačnost svih podataka koji se unose u SAP i BASIS .Sposobnost uticanja na druge .Protestiranje mjenica i bankovnih garancija .Evidentiranje i arhiviranje dokumentacije vezane za sve proknjižene izvode . Uslovi: . Za svoj rad je odgovoran rukovodiocu za naplatu potraživanja. odnosno usaglašavanje fakturisanih iznosa sa naplaćenim iznosima za svakog kupca .Kontaktiranje kupaca radi usaglašavanja kartica kao i radi razriješavanja neusaglašenih i otvorenih stavki . izrada opomena kupcima . bankovnih garancija kao i za periodično ažuriranje podataka .Izrada kompenzacijea i cesija. Uslovi: .Prijem.Vezivanje avansnih uplata kupaca za odgovarajuće fakture .Znanje rada na računaru (MS Office i BASIS) . kao i usaglašavanje eventualnih neusklaĎenosti u dnevnim izvodima .Procjena rizika naplate potraživanja.Pregovaračke vještine .Sposobnost prikupljanja informacija i analitičnost . te salda kupaca kao i pregled dugovanja po periodima po potrebi.Znanje rada na računaru (MS Office. čekovi i bankovne garancije) Za svoj rad je odgovoran rukovodiocu za naplatu potraživanja.

ObezbjeĎivanje funkcionisanja i rada odjela nabavke tako da su svi ostvareni rezultati u skladu sa strategijom i definisanim ciljevima Kompanije . isplativog i efikasnog procesa odobrenja nabavke unutar Kompanije . osiguravanja za ispravno donošenje odluka kao i to da su donesene odluke u skladu sa Kodeksom poslovnog ponašanja i sa linijom odgovornosti u Kompaniji . .Ispravnost podataka o dobavljačima . .Redovno izvještavanje Management Team.Upravljanje i koordiniranje svih aktivnosti vezanih za planiranje nabavke materijala i usluga te rad na optimalnim držanjima zaliha sirovina i materijala u skladu sa planovima i ciljevima Kompanije .VoĎenje tima ljudi.Priprema ugovora sa dobavljačima u saradnji sa pravnikom Kompanije i po potrebi Rukovodiocima odjela sve u skladu sa poslovnom politikom i procedurama.Organiziranje i nadgledanje dnevnih. .Aktivno učešće prilikom definiranja specifikacije za robe i usluge sa ciljem standardizacije istih i postizanja najboljih mogućih uslova nabavke .Učešće u kreiranju strategije odjela i izrade budžeta i RE (rolling estimate-a) u saradnji sa rukovodiocem poslovnog planiranje Kompanije te praćenje istog i priprema korektivnih akcija u slućaju odstupanja. kontrola i verifikacija rada špeditera kao i uvoznih predmeta uključujući i arhiviranje i odlaganje dokumentacije u skladu sa zakonom predviĎenim okvirima.Organizovanje.Razvoj komunikacije i održavanje dobrih poslovnih odnosa sa dobavljačima u cilju strateške sigurnosti dopreme proizvoda i sirovina..Analitičnost . .Iskustvo na istim ili sličnim poslovima Rukovodilac Sektora nabavke (Procurement Manager) Broj izvršilaca: 1 Opis radnog mjesta: . . optimalnog. .Odgovornost za troškove odjela i za pravovremenu.o ostvarenim rezultatima odjela .Definisanje ciljeva pregovaranja. najpovoljniju nabavku svih sirovina. sedmičnih i dugoročnih aktivnosti odjela nabavke . postavljanje ciljeva odjela zajedno sa članovima tima i rukovodstvom Kompanije .Osiguranje sigurnosti tenderske dokumentacije i dokumentacije koje je klasificirana kao povjerljiva. gotove robe i drugih materijala ili usluga u skladu sa unaprijed definiranim kriterijima kontrole kvaliteta.Izbor i ocjena dobavljača u skladu sa procedurama komapnije .UsklaĎivanje procesa nabavke sa procesima definiranim na nivou grupe i zakonsi predviĎenim okvirima.Osiguranje. 29 .Redovna komunikacija sa central procurement group-om sa ciljem usklaĎenja strategija odjela i kompanije sa ciljevima i strategijama grupe . specifikacijama i politikama o smanjenju troškova poslovanja.

postojanost kvaliteta i konkurentne cijene .Uspostavljanje i održavanje dobrih odnosa.Znanje rada na računaru (MS Office) . .Sposobnost voĎenja grupe ljudi . specifikacijama i politikama o smanjenju troškova poslovanja. specifikacija i uslova dostave .Konsolidovanje zahtijeva i kreiranje narudžbenica za nabavku. pri čemu gradi i održava dobar imidž Kompanije . ugovora.Analiziranje količina.Upravljanje promjenama .Finaliziranje narudžbi u skladu sa procedurom pri čemu odreĎuje način prevoza (u saradnji sa odjelom transporta) kao i druge bitne faktore .Komunikacijske.Iskustvo na istim ili sličnim poslovima Specijalista za nabavku (Procurement Specialist) Broj izvršilaca: 3 Opis radnog mjesta: .Nabavka roba materijala. osiguravanje kontinuiteta nabavke.Poznavanje engleskog jezika (profesionalni nivo) . sredstava i usluga za Kompaniju u skladu sa unaprijed definiranim kriterijima kontrole kvaliteta.Analitičnost .Sposobnost prosuĎivanja i donošenja odluka . pregovaračke i prezentacijske vještine .Svakodnevno planiranje nabavki sa ciljem optimiziranje transporta i visine zaliha sirovina i materijala.Sposobnost planiranja i organizovanja . efikasne komunikacije sa dobavljačima.Pregovaranje sa dobavljačima u cilju postizanja najboljih uslova za nabavku .Kontinuirano usavršavanje znanja o kretanjima na tržištu . .Redovni kontakti sa špediterima . 30 .Uz konsultaciju sa nadreĎenim vrši odabir dobavljača .Praćenje procesa dostave u smislu poštivanja rokova i usaglašavanja sa statusom narudžbenice kao i aktivan rad sa dobavljačima u cilju uskladjenja izgleda ulaznih faktura prema unaprijed definiranim kriterijima.VI stepen stručne spreme (ekonomskog ili društvenog smjera) . kao i narudžbenica za robu koja se nabavlja na redovnoj osnovi (npr.Predlaganje i razvoj alternativnih izvora snabdijevanja. sirovine) ..Procjena rizika prilikom poslovanja odjela te izrada planova na izbjegavanju i smanjenju uticaja istog Za svoj rad odgovoran je direktoru Odjela finansija Uslovi: .

Odgovoran za nabavku i ugovaranje usluga špediterskih poslova. carinjenje i tranzit roba i usluga na principu efikasnosti nabavke . kao i svih usluga vezanih za uvoz-izvoz.Odgovoran za sprovoĎenje. sirovina i repromaterijala te voĎenje evidencije troškova izvoza te dobijenaj dozvola za privremeni i redovni uvoz i izvoz.Poznavanje engleskog jezika (srednji nivo) . kontrolnim i osiguravajućim kompanijama u procesu uvoza-izvoza roba i usluga . kontrole i carinjenja u procesu uvoza-izvoza roba i usluga te za izdavanje naloga transportnim. ..Odgovoran za obzebjeĎenje usluga smještaja i avio prevoza za uposlenike Kompanije .Odgovoran za arhiviranje dokumenata ispred odjela nabavke u skladu sa kompanijskim uputstvima i zakonom utvrĎenom regulativom Za svoj rad je odgovoran rukovodiocu Sektora nabavke.IV stepen stručne spreme (društvenog ili tehničkog smjera) . kontrole roba u transportu-tranzitu. špediterskim. .Iskustvo na istim ili sličnim poslovima 31 .Timski rad .Znanje rada na računaru (MS Office) .Pregovori sa ciljem psotizanja najboljih cijena i uslova usluga: špedicije.Odgovoran za voĎenje evidencije troškova uvoza gotovih proizvoda.Komunikacijske i pregovaračke vještine . smještaja i avio prevoza.Planiranje i organizovanje . carinskog posredovanja. Uslovi: .

Predstavljanje i voĎenje aktivnosti Kompanije vezanih za poslove sa javnošću .Iskazivanje inicijative prilikom obavljanja poslova .Izrada strateških planova aktivnosti usmjerenih na poboljšanje komunikacije i saradnje izmeĎu odjela unutar Kompanije .Razvoj odnosa s javnošću kao strateške podrške ostvarenja poslovnih ciljeva Kompanije u BiH .Prikupljanje svih zahtjeva za donacije i sponzorstva i priprema prijedloga za donacije/sponzorstva. te internu i eksternu komunikaciju Kompanije . Uslovi: .ObezbjeĎuje da su svi pozivi primljeni putem CIS linije blagovremeno procesuirani.Praćenje medija i svih objava vezanih uz Kompaniju i objava koje mogu imati uticaja na poslovanje .Planiranje.VII stepen stručne spreme (poželjno društvenog smjera) .Znanje rada na računaru (MS Office) .Koordinacija svih aktivnosti vezanih uz odnose sa javnoću i zajednicom.Poznavanje engleskog jezika (profesionalni nivo) .Radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima Rukovodilac za odnose sa javnošću i medijima (Public & Media Relations Manager) Broj izvršilaca: 1 Opis radnog mjesta: . organizacija i rukovoĎenje svim aktivnostima Odjela za poslove sa javnošću i komunikacije i odgovornost za rad odjela . a u skladu sa pravilima Kompanije .Sposobnost utjecanja na druge .ODJEL ZA POSLOVE SA JAVNOŠĆU I KOMUNIKACIJE Direktor Odjela za poslove sa javnošću i komunikacije (Public Affairs & Communication Manager) Broj izvršilaca: 1 Opis radnog mjesta: . te priprema analiza i izvještaja o istom .Priprema plana posjeta punionica i implementacija istog 32 .Komunikativne. pregovaračke i prezentaciske vještine .Orijentiranost ka timskom radu .Izrada poslovnog plana i budžeta odjela Za svoj rad je odgovoran generalnom direktoru.

press release i sl) Za svoj rad odgovoran je direktoru Odjela za poslove sa javnošću i komunikacije.Dizajn i implementacija plana interne i eksterne komunikacije (putem obavjesti.Poznavanje engleskog jezika (srednji nivo) .Sistematičnost i analitičnost .Izražene komunikacije vještine . internog magazina. oglasnih ploča. Uslovi: .VI stepen stručne spreme (poželjno društvenog smjera) ..Radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima 33 .Znanje rada na računaru (MS Office) .

VoĎenje tima ljudi i briga o njihovom permanentnom razvoju i usavršavanju . kao i obuke za IS stručnjaka u ovoj oblasti .Najmanje 3 godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima Struĉnjak za tehniĉku podršku (Technical Support Specialist) Broj izvršilaca: 1 Opis radnog mjesta: . mogućnosti provoĎenja u skladu sa zahtjevima i potrebama poslovanja . računarskih mreža i komunikacija potrebnih za uspješno i efikasno poslovanje i za kvalitetnu primjenu znanja o PC okruženju/serverima (hardware&software). koji uključuje aplikaciju instalacionih mogućnosti.Znanje rada na računaru (MS Office) .VII stepen stručne spreme (informatičkog smjera) . kao i uvodjenje novih sistema .Nadgledanje i kontrolisanje sistema dizajniranja.Definisanje i usmjeravanje strategije informacionih sistema u području PC/Komunikacija Za svoj rad odgovoran je generalnom direktoru.ObezbjeĎivanje ispravnog i nesmetanog funkcionisanja postojećeg informacionog sistema u okviru CCHBC operacije . Uslovi: .Pružanje podrške korisnicima iz ove oblasti. te unapreĎenje i optimizacija korištenja opreme i resursa 34 .Kontrolisanje i ocjenjivanje ponuda prema specifikacijama i naručivanje kompjuterske opreme .Koordiniranje integrisanja IS sistema unutar operacija . postavljanja i ponovnog postavljanja.Pružanje podrške u području PC-ija.Sposobnost voĎenja grupe ljudi . računarskim mrežama i komunikacionim sistemima .ODJEL INFORMACIONIH SISTEMA Rukovodilac Odjela informacionih sistema (IT Manager) Broj izvršilaca: 1 Opis radnog mjesta: .Kontrolisanje i usmjeravanje svih aktivnosti vezanih za otvaranje novih aplikacija i implementaciju projekata .Definisanje i usmjeravanje obuke za nove korisnike informacionih servisa.Planiranje razvoja i proširenje postojećih sistema.Koordiniranje rada i održavanje komunikacije sa centralnim IS timom . obavljanje dodatne obuke po potrebi.Poznavanje engleskog jezika (profesionalni nivo) .

implementaciji i upotrebi standardnih komunikacijskih.Pružanje podrške prilikom implementacije novog hardvera ili softverskih paketa.Poznavanje komunikacionih sistema .Odlično poznavanje PC okruženja.Odgovornost za raspoloživost i performanse telekomunikacijskih sistema .Znanje Engleskog jezika (srednji nivo) .VoĎenje tima za korisničku podršku koji se sastoji od dva dijela: IT Help Desk (Service Desk) koji zaprima zahtjeve.Kvalitetna primjena znanja o PC okruženju.Obavljanje redovnog testiranja i instalacije software-a i hardware-a . a u suradnji sa svim odjelima i Shared Services odjelom CCH Enterprise IT-a (EIT). .VoĎenje ili koordiniranje projekata u okviru IS-a i drugih odjela koji su vezani za upotrebu ili korištenje informacionih sistema.Asistiranje u nabavci i primjeni standardnih software-skih programa. .Participiranje u projektima drugih odjela koji su vezani za upotrebu IS resursa Za svoj rad odgovoran je rukovodiocu Odjela informacionih sistema. . Uslovi: .IV stepen stručne spreme (informatičkog smjera) .U skladu sa potrebama Kompanije obavlja instalacije software-a. hardware-sku i standardnu software-sku infrastrukturu .Poznavanje poslovnih procesa unutar CCHBC BH . hardwareskih i software-skih elemenata.Radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima Rukovodilac korisniĉke podrške (Service Desk Leader) Broj izvršilaca :1 Opis radnog mjesta: . . prosljeĎivanja.Poznavanje postojećih poslovnih sistema koji su u upotrebi u CCHBC B-H . servera i računarskih mreža . .Odgovornost za ispravan tretman korisničkih prava i kontrolu pristupu odreĎenim servisima informacionog sistema koji su u domenu njegove odgovornosti . te On-site support (direktna pomoć korisnicima).Komunikacijske vještine .Odgovoran je za proces prikupljanja. . 35 ..Poznavanje principa funkcioniranja poslovnih informacionih sistema . propisanih od strane Kompanije. rješavanja i komuniciranja svih zahtjeva za korisničkom podrškom. propisanih od strane Kompanije . na način da prosljeĎuje zahtjeve relevantnim grupama za podršku (lokalno ili u korporaciji). računarskih mrežama i komunikacionim sistemima.U saradnji sa Enterprise IT timom implementira CCHBC standarde vezane za komunikacijsku.Na dnevnoj bazi pružanje podrške korisnicima osnovnih software-skih paketa koji su u upotrebi. Obavljanje testiranja software-a. . kao i povremeno obučavanje korisnika za korištenje software-skih rješenja koje su u upotrebi u Kompaniji.Asistiranje pri kupovini.

Kvalitetna primjena znanja o PC okruženju.Asistiranje rukovodiocu Informacijskih sistema u razvijanju i primjeni strategije odjela informacionih usluga Za svoj rad odgovoran je rukovodiocu korisničke podrške.Poznavanje principa funkcioniranja poslovnih informacionih sistema .VII stepen stručne spreme (informatičkog smjera) . te unapreĎenje korištenja istih .Poznavanje principa funkcioniranja poslovnih informacionih sistema . održava telekomunikacijske sisteme koji su neophodni za punu funkcionalnost poslovnih aplikacija koje se koriste .Najmanje 3 godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima 36 . kao i pružanje podrške korisnicima u domenu postojećih poslovnih sistema.Komunikacijske vještine . Uslovi: .Poznavanje poslovnih procesa unutar CCHBC BH .Pružanje podrške u području software-skih aplikacija potrebnih za uspješno i efikasno poslovanje.Poznavanje engleskog jezika . računarskim mrežama i komunikacionim sistemima ..Poznavanje engleskog jezika (srednji nivo) . hardversku podršku za PC i printere.Odgovoran je. Uslovi: .Obavljanje testiranja software-a. Za svoj rad odgovoran je rukovodiocu Odjela informacionih sistema.U skladu sa potrebama Kompanije obavlja instalacije software.Poznavanje poslovnih procesa unutar CCHBC BH .Komunikacijske vještine . kao i povremeno obučavanje korisnika za korištenje software-skih rješenja koje su u upotrebi u Kompaniji .Najmanje 5 godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima Struĉnjak za podršku aplikacijama (Application Support Specialist) Broj izvršilaca :1 Opis radnog mjesta: . da su svi instalirani programi licencirani.VII stepen stručne spreme (informatičkog smjera) .VoĎenje ili koordiniranje projekata u okviru IS-a i drugih odjela koji su vezani za upotrebu ili korištenje informacionih sistema .

Pružanje podrške korisnicima računarske opreme u cilju osiguranja funkcionisanja informacionog sistema . Uslovi: . Software) Za svoj rad odgovoran je rukovodiocu korisničke podrške.Pružanje pomoći pri instaliranju opreme neophodne za efikasno prezentiranje .Radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima 37 .Poznavanje engleskog jezika (srednji nivo) . Printeri.Struĉnjak za pruţanje pomoći i podrške (Desk Side Support Specialist) Broj izvršilaca : 1 Opis radnog mjesta: .Poznavanje telefonije i rada sa telefonskim centralama .Komunikacijske vještine .VoĎenje evidencije o izdatim narudžbenicama IS odjela .Održavanje kompjuterske opreme na dnevnoj osnovi .ObezbjeĎivanje i distribucija potrošnog materijala za funkcionisanje računarske opreme ( diskete.IV stepen stručne spreme (informatičkog smjera) .Pružanje osnovnih usluga iz oblasti telefonije i briga o funkcioniranju telefonskih linija u Kompaniji .Evidentiranje poziva korisnika u bazu poziva i rješavanje zahtijeva korisnika u skladu sa opisom svojih odgovornosti .Instaliranje nove računarske opreme i upgrade postojeće (PC. toneri…) .Pripremanje i održavanje treninga iz MS Windows i MS office oblasti za krajnje korisnike . Scanneri.Kontaktiranje ovlaštenih kompanija u cilju otklanjanja kvarova i nedostataka na kompjuterskoj opremi .Poznavanje PC okruženja i LAN računarskih mreža .

usmjeravanje.ProvoĎenje ciljeva i politike poslovanja Kompanije.Podučavanje prodajnog osoblja o politici Kompanije i njezinim ciljevima .Upravljanje multi-funkcionalnim timom na projektima 38 .ODJEL PRODAJE Direktor Odjela prodaje (Country Sales Manager) Broj izvršilaca: 1 Opis radnog mjesta: .Sposobnost vodjenja tima ljudi . kontroliranje i koordiniranje prodajnih i uz prodaju vezanih aktivnosti u skladu s ciljevima i planovima Kompanije te odgovornost za rezultate . Uslovi: . rukovoĎenje i kontrolu potrebnih kadrova i opreme.Poželjno iskustvo na svjetskom tržištu . vezano uz promjene na tržištu i promjene u uvjetima poslovanja . kupcima i potrošačima .Znanje rada na računaru (MS Office) . protoka i finalizacije svih projekata vezanih za Odjel prodaje. te maksimalno povećanje potencijala prodaje na svim tržištima . unapreĎenje imidža Kompanije i proizvoda prema svim djelatnicima.Spremnost na preuzimanje rizika .VoĎenje. implementacija i kontrola egzekucije.Poznavanje engleskog jezika (profesionalni nivo) . s posebnim naglaskom na EAtB .VII stepen stručne spreme (društvenog ili tehničkog smjera) .Sposobnost planiranja i organizacije posla .Planiranje i ostvarenje prodajnog volumena i profita u poslovanju Kompanije .Planiranje.Sposobnost prosuĎivanja i donošenja odluka .Pregovaračke vještine .Marketinški razvoj tržišta.Organizacija rada sektora.Orijentiranost ka kupcu .Odgovoran za sprovoĎenje svih EAtB solucija Za svoj rad odgovoran je generalnom direktoru.Radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima Rukovodilac za razvoj komercijalnog odjela (Commercial Development Manager) Broj izvršilaca: 1 Opis radnog mjesta: .

puštanje “u živo” realizacija. u saradnji sa HR odjelom odabiranje i/ili isporučivanje najefeikasnijih metoda razvoja članova tima .. testiranje pilot programa.Sposobnost prosuĎivanja i donošenja odluka .Pružanje podrške krajnjim korisnicima u obavljanju njihovih dnevnih aktivnosti i obaveza . sistem kreiranja. realizacija. inicijalna testiranja. iznalaženja rješenja i redefinisanju procedura 39 .Orijentiranost ka kupcu .Radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima Rukovodilac poslovnih procesa i sistema za komercijalnu funkciju (Commercial Business Process Leader) Broj izvršilaca: 1 Opis radnog mjesta: . aktivnosti vezane za Pilot testiranje.Pregovaračke vještine .Kontinuirano komuniciranje sa korisnicima u cilju unapreĎenja i optimizacije poslovnih procesa koji su podržani od strane Informacionog Sistema .Praćenje implementacije dogovorenog i usmjeravanje aktivnosti u cilju izvršavanja istih .Odgovornost za aktivnosti vezane za otvaranje novih aplikacija i implementaciju projekata . sistem primjene.Poznavanje engleskog jezika (profesionalni nivo) .Odgovoran za tim koji se bavi dizajnom i isporukom prodajnih treninga (Sales Trainers) Za svoj rad odgovoran je direktoru Odjela prodaje. obučavanje korisnika i samostalna edukacija . i implementacija .Sposobnost vodjenja tima ljudi . Uslovi: .Pružanje podrške u donošenju odluka. objašnjenja i definisanja procesa.Uspostavljanje i odobravanje ključnih pokazatelja poslovanja za svoj tim .Postavljanje.Pripremanje izvještaja vezanih za implementaciju projekata i prezentacija istih rukovodećem timu .Cola HBC što podrazumijeva: sistem analize.Efikasno upravljanje i kontrola protoka i finalizacije svih projekata .Planiranje i nadgledanje razvoja članova tima.VII stepen stručne spreme . pisanje poslovnih procedura i nadgledanje primjene.Priprema planova akcija za implementaciju projekata za Odjel prodaje .Identificiranje i implementacija odgovarajuće strukture projektnih timova s ciljem postizanja projektovanih rezultata projekata .Znanje rada na računaru (MS Office) .Sposobnost planiranja i organizacije posla .Pružanje podrške korisnicima kroz poslovne aplikacije koje se koriste u Coca .Definisanje odgovarajuće uloge i odgovornosti za članove tima tokom sprovoĎenja projekata .

Poznavanje komunikacionih sistema .Poštivanje i implementacija EAtB solucija i to CCAF i SFPM u regiji kojom rukovodi Za svoj rad odgovoran je rukovodiocu za razvoj komecijalnog odjela.VII stepen stručne spreme (informatičkog smjera) .Poznavanje poslovnih procesa unutar CCHBC BH .Usko saraĎivanje sa direktorom Odjela prodaje pri pravljenju razvojnih planova.Pripremanje i odžavanje treninga za krajnje korisnike iz oblasti glavnih poslovnih aplikacija .Poznavanje postojećih poslovnih sistema koji su u upotrebi u CCHBC B-H . sistema pohranjivanja i ispravljanja uočenih grešaka .Poznavanje engleskog jezika (profesionalni nivo) .Praćenje potreba cijelokupnog poslovanja i u tom pravcu se kontinuirano educira i generiše nove ideje (pohaĎanje treninga i seminare iz potrebnih dijelova poslovanja) .Obučavanje zaposlenih u odjelu prodaje i dostavljanje izvještaja direktoru Odjela za ljudske potencijale o svim sprovedenim obukama u odjelu prodaje . servera i računarskih mreža . sprovoĎenje plana za promjenu kulture. popunjavanju formulara za „pdf” i identifikovanju „ključnih igrača” . kao što su: kreiranje bonusa.Radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima Rukovodilac Sluţbe za razvoj sposobnosti u prodaji (Core Sales Trainer) Broj izvršilaca: 1 Opis radnog mjesta: . voĎenje računa o neiskorištenim godišnjim odmorima u cilju smanjivanja broja istih .Poznavanje principa funkcioniranja poslovnih informacionih sistema . 40 .Aktivno učestvovanje u sprovoĎenju procedura Odjela za ljudske potencijale u Odjelu prodaje.Odlično poznavanje PC okruženja.Poznavanje rada u SAP-u .Poznavanje poslovnih procesa u finansijama.VoĎenje. revizije sistema..Praćenje i evaluiranje sprovedenih obuka u Odjelu prodaje .Definisanje trening potreba odjela prodaje . logistici i proizvodnji .Komunikacijske vještine .Odgovornost za sistem analize u skladu sa odreĎenim zahtjevima poslovne analize i zahtjevima sistemskog podizanja .Pravljenje trening plana i trening budžeta na osnovu starategije i procedura Odjela za ljudske potencijale . koordinacija ili učešće u projektima u okviru IS-u i drugih odjela koji su vezani za upotrebu ili korištenje informacionih sistema Za svoj rad odgovoran je rukovodiocu za razvoj komercijalnog odjela Uslovi: .

Komunikacijske.Sposobnost prosuĎivanja .Planiranje.IV stepen stručne spreme (društvenog smjera) . pregovaračke i prezentacijske vještine .Redovne posjete COBRA sales i marketing sastancima u svrhu sagledavanja potreba za razvoj zaposlenika Odjela prodaje i Odjela marketinga .Ažuriranje trening materijala .Uslovi: .treninga i seminara iz oblasti razvoja i treninga ljudi te unaprijeĎenja osobne efikasnosti i efektivnosti Za svoj rad odgovoran je rukovodiocu službe za razvoj sposobnosti u prodaji.Identificiranje potreba za profesionalnim razvojem zaposlenika i u skladu sa tim implementiranje i evaluiranje treninga i dodatne edukacije .Poznavanje engleskog jezika (srednji nivo) . izvršavanje i organizovanje svih aktivnosti vezanih za profesionalni razvoj zaposlenika u odjelu prodaje i marketinga .Aktivno učešće u implementaciji plana razvoja .Znanje rada na računaru (MS Office) .Organizovanje treninga i kurseva korištenjem eksternih i internih resursa .Sposobnost utjecanja .Definisanje trening potreba korištenjem matrice sposobnosti (skills matrix) i individualnih razvojnih planova .Prethodno iskustvo na poslovima u prodaji Rukovodilac Sektora prodaje za kljuĉne kupce (Country Key Account Manager) Broj izvršilaca: 1 Opis radnog mjesta: 41 .Najmanje 2 godine radnog iskustva na poslovima obuke Trener prodaje (Cadet Sales Trainer) Broj izvršilaca: 2 na rotacionoj bazi (12 mjeseci je trajanje rotacije) Opis radnog mjesta: .Svakodnevne posjete tržištu s ciljem sistematičnog podučavanja i povratnih informacija ka komercijalistima .VI stepen stručne spreme (društvenog smjera) .Znanje rada na računaru (MS Office) .Inicijativa . Uslovi: .Poznavanje engleskog jezika (profesionalni nivo) .

Za svoj rad odgovoran je direktoru Odjela prodaje Uslovi: . nove opreme i postavljanje displeja.Razumjevanje bilansa stanja i uspjeha .Prodajne sposobnosti .Sve marketinške programe (nacionalne promocije ili programi za kanale prodaje) .Nadgledanje programa i aktivnosti implementacije i poduzimanje korektivnih mjera ako je to potrebno ..Poslovno planiranje i pregovaranje sa postojećim kupcima kao i potencijalnim.Upravljanje implementacijom svih aktivnosti u prodajnom segmentu za ključne kupce .Radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima Rukovodilac prodaje za upravljanje kategorijama pića (Category Manager) Broj izvršilaca: 1 42 . što uključuje: .Razvijanje i usaglašavanje godišnjih planova prodaje u cilju maksimiziranja prodaje i implementacije standarda Kompanije u trgovini s robom . uslovi trgovine.Sposobnost prosuĎivanja i donošenja odluka . te osmisliti i sprovesti korake ka ispravljanju istih .Orijentiranost ka kupcu .Održavanje baze postignutih rezultata ključnih kupaca. pokrivajući podatke izlaza i ulaza robe kao i pozicija unutar objekata i nivo ulaganja u odnosu na postavljeni plan .VII stepen stručne spreme (ekonomskog smjera) .Voditi računa da se važeća rabatna politika i kreditna politika u potpunosti implementiraju i poštuju . pregovaračke i prezentacijske vještine .Identifikovati probleme u postojećoj saradnji. pokrivajući sve aspekte saradnje (npr.Izgradnja godišnjih planova koji uključuju sve ključne aktivnosti Kompanije.Poznavanje poslovanja sa ključnim kupcima .Dizajniranje i realizacija specijalnih aktivnosti za relevantne kupce.Izgradnja dobrih poslovnih odnosa sa kupcima kako bi se poboljšala saradnja . sa ciljem da se poveća volumen prodaje i profit .Sposobnost voĎenja tima ljudi .Spremnost na preuzimanje rizika .Poštivanje i implementacija EAtB solucija i to CCAF i SFPM u regiji kojom rukovodi.Znanje rada na računaru (MS Office) .Sposobnost planiranja i organizacije posla .Pregovaranje prilikom sklapanja ugovora sa svim kupcima.Poznavanje engleskog jezika (profesionalni nivo) . lansiranje novih proizvoda. elementi izvoĎenja i dr.Komunikacijske. kao i cjelokupno poboljišanje pozicija unutar poslovnih objekata .) .

Ciljanim promotivnim aktivnostima i dodatnim izlaganjima “izazvati” neplaniranu kupnju/konzumaciju proizvoda. pregovaračke i prezentacijske vještine .panel kućanstava. U suradnji sa Odjelom za ljudske potencijale i regionalnim direktorima radi na razvoju sposobnosti supervizora za samostalno provoĎenje category management projekata na regionalnoj razini. . .Radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima Rukovodilac prodaje za kljuĉne kupce (KA Sales Supervisor) Broj izvršilaca: 2 Opis radnog mjesta: 43 .Priprema i analiza izvještaja .Orijentiranost ka kupcu .Razvoj odnosa s ključnim kupcima kroz implementaciju Category Management projekata s ciljem povećanja prodaje i profitabilnosti kako za CCHBC tako i za Kupca.Znanje rada na računaru (MS Office) . praćenje objava u letcima Ključnih kupacaca.Komunikacijske. . Za svoj rad odgovoran je rukovodiocu Sektora prodaje za ključne kupce Uslovi: .Razvoj odnosa s Ključnim kupcima kroz implementaciju Category management projekata (kroz optimizaciju asortimana. .UnaprijeĎenje interne razine znanja o Category Management i podrška u odraĎivanju projekata na razini regije.Opis radnog mjesta: .Minimum IV stepen stručne spreme . optimizaciju prostora.podrška sektoru prodaje kroz izradu analiza (na temelju podataka prodaje i podataka iz istraživanja tržišta . Business Intelligence podrška Odjelu prodaje.Poznavanje engleskog jezika (srednji nivo) .Podiže internu razinu znanja o category managementu. Blisko suraĎuje i pruža stručnu podršku supervizorima u voĎenju vlastitih category management projekata. AdHoc istraživanja te projekata mjerenja provedenih unutar Ključnih kupaca) i davanje preporuka u svrhu povećanja prodaje. Suradnja s odjelom Marketinga na temelju povratnih informacija potrošača.Business Intelligence .Uska zajednička suradnja CCHBC i Ključnih kupaca u cilju najboljeg mogućeg načina zadovoljavanja potreba i zahtjeva potrošača te povećanje prodaje i profitabilnosti cijele kategorije kako za Kupca tako i za CCHBC poštivajući RGM principe.Rad s podacima iz istraživanja tržišta .Razvoj kanala prodaje unutar Ključnih kupaca kroz razvoj i implementaciju adekvatnih strategija (BPPC & BPPO) te kroz definiranje izleda PBS-a. panel trgovina. . promocije i aktivacije prodajnih mjesta) s ciljem povećanja prodaje i profitabilnosti za obje strane te kreiranje dodatne vrijednosti za naše potrošače u prodajnim objektima Ključnih kupaca. .

i u skladu sa tim planiranje naredne aktivnosti u dogovoru sa rukovodiocem Sektora prodaje za ključne kupce.Redovan obilazak tržišta i kupaca na teritoriji za koju je odgovoran u svrhu razvijanja partnerskih odnosa.IV stepen stručne spreme . .Sposobnost voĎenja grupe ljudi . Tuzla regija i regija Banja Luka-Bihać) Broj izvršilaca: 3 Opis radnog mjesta: .. Za svoj rad odgovoran je rukovodiocu Sektora prodaje za ključne kupce Uslovi: .Svakodnevno posjećivanje prodajnog terena za koji je odgovoran. usmjeravati i kontrolisati sve prodajne aktivnosti na teritoriji kojom rukovodi .pregovaračke i prezentacijske vještine . prikupljanje informacija.Poboljšavanje prisutnosti punog asortimana CCHBC proizvoda u outletima za koje je odgovoran – kao i osiguravanje optimalne zalihe proizvoda što podrazumijeva pune police i frižidere . te obučavanje istih .Redovno ocjenjivati sposobnosti i izvršene aktivnosti komercijaliste.Istraživanje tržišta (cijene.Planiranje i usmjeravanje svih aktivnosti na odreĎenom prodajnom području. sa fokusom na ključne kupce i implementaciju CCHBC standarda pozicioniranja i principa prodaje .Planiranje i organiziranje .Poznavanje engleskog jezika (srednji nivo) . itd) i potencijalne mogućnosti za razvijanje poslovanja Kompanije . a što zadovoljava CCHBC principe prodaje i standarde pozicioniranja .Planirati.Radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima Regionalni rukovodilac prodaje (Regional Sales Manager) (Sarajevo-Mostar regija. te sugerisanje razvojnih aktivnosti.Predlaganje zaključivanja i zaključivanje ugovora sa poslovnim partnerima/kupcima u skladu sa važećim procedurama i politikom Kompanije .Komunikacijske.Poštivanje i implementacija EAtB solucija i to CCAF i SFPM u regiji kojom rukovodi. uz predhodno definisan plan aktivnosti .Orijentiranost ka kupcu .Razvijati prodajne programe u cilju povećanja volumena prodaje i učešća na tržištu 44 .Predlaže korektivne akcije u skladu sa tržišnim trendovima i pomjeranjima na tržištu . aktivnosti konkurencije.Znanje rada na računaru (MS Office) . obuka i treninga za iste .Organizovanje rada komercijalista. zajedno sa komercijalistom. praćenja realizacije aktivnosti i istraživanja mogućnosti za razvoj poslovanja sugerišući uvijek ono što partner želi.Informisati rukovodioca Sektora prodaje za ključne kupce o promotivnim aktivnostima i u koordinaciji sa Odjelom marketinga dogovarati naredne korake .Istraživanje tržišta na ruti.

Spremnost na preuzimanje rizika .Komunikacijske.Sposobnost prosuĎivanja i donošenja odluka .Sposobnost voĎenja tima ljudi ..Prodajne sposobnosti .U koordinaciji sa trenerom prodaje razvijati program treninga za svoje ljude .Poštivanje i implementacija EAtB solucija i to CCAF i SFPM u regiji kojom rukovodi.VII stepen stručne spreme (ekonomskog smjera) .Radno iskustvo u istim ili sličnim poslovima Rukovodilac prodaje za podruĉje (Area Sales Manager) (područje Mostara. Za svoj rad odgovoran je direktoru Odjela prodaje Uslovi: . pregovaračke i prezentacijske vještine .Razvijati i usaglašavati prognoze prodaje.Pripremati izvještaje prodaje. a naročito rukovodioca prodaje .Planirati volumen prodaje i sve ostale aktivnosti u regiji kojom rukovodi . a što zadovoljava CCHBC principe prodaje i standarde pozicioniranja . 45 .Poznavanje engleskog jezika (profesionalni nivo) .Planirati i nadgledati razvoj tima ljudi kojim rukovodi . područje Tuzle) Broj izvršilaca: 4 Opis radnog mjesta: . praćenja realizacije aktivnosti i istraživanja mogućnosti za razvoj poslovanja sugerišući uvijek ono što partner želi.Znanje rada na računaru (MS Office) .Redovno analizirati nivo vještina i kompetencija rukovodioca prodaje i pripremati Individualne planove razvoja .Saradnja sa Odjelom snadbijevanja (planiranjem) s ciljem ažurnog i tačnog planiranja te obezbjeĎenja dovoljnih zaliha CC proizvoda .Sposobnost planiranja i organizacije posla .Orijentiranost ka kupcu .Planirati i nadgledati razvoj članova tima. analizirati trendove na tržištu i voditi računa o plasiranju svih dobijenih podataka . kreditnom i rabatnom politikom .Planirati volumen prodaje i sve ostale aktivnosti u području kojim rukovodi.Sklapati ugovore sa kupcima u svojoj regiji uz obezbjeĎenje svih uslova definisani procedurama Kompanije. područje Banja Luke. i u koordinaciji sa direktorom Odjela marketinga razvijati plan aktivnosti za regiju . područje Sarajeva.Redovan obilazak tržišta i kupaca na teritoriji za koju je odgovoran u svrhu razvijanja partnerskih odnosa.U koordinaciji sa odgovornima iz The Coca Cola Company i Direktorom marketinga razvijati promotivne planove i aktivnosti za odreĎenu teritoriju .

uz minimalne troškove i u što efikasnijim rokovima . pregovaračke i prezentacijske vještine . kreditnom i rabatnom politikom .Sklapati ugovore sa kupcima u svojoj regiji uz obezbjeĎenje svih uslova definisani procedurama Kompanije. sa fokusom na direktnu i indirektnu prodaju i implementaciju CCHBC standarda pozicioniranja i principa prodaje .Radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima Rukovodilac prodaje (Team Leader) Broj izvršilaca: 15 Opis radnog mjesta: .Planiranje i usmjeravanje svih aktivnosti na odreĎenom prodajnom području.Efikasno i blagovremeno planiranje prodaje i projekcija za naredne periode u saradnji sa rukovodiocem prodaje na području BiH prema Regiji.Pratiti aktivnosti konkurentskih kompanija i na osnovu toga kreirati projekte i programe za nastup na tržište..Znanje rada na računaru (MS Office) . kao i implementacija standarda CCHBC tamo gdje komercijalista to nije sam uradio) . i o svemu informirati rukovodioca prodaje na području BiH prema Regiji . pozicioniranje POS i ostalog materijala. itd) i potencijalne mogućnosti za razvijanje poslovanja Kompanije .Orijentiranost ka kupcu .Podržavati rad rukovodioca prodaje u svrhu postizanja rezultata i ostvarivanja ciljeva i promotivnih aktivnosti pružajući primjer rukovodioca prodaje kako u teoretskom tako i u praktičnom smislu (resetovanje rashladne i druge opreme. putem distributera i veleprodaja kao i direktno .Planiranje i organiziranje . aktivno učešće u ciljanoj pripremi terena.Predlaganje zaključivanja i zaključivanje ugovora sa poslovnim partnerima/kupcima u skladu sa važećim procedurama i politikom Kompanije 46 .Komunikacijske.Istraživanje tržišta (cijene.Voditi računa da su prodajne rute definisane na najefikasniji način te da se prilikom obilaska ruta svi resursi (ljudi.Poznavanje engleskog jezika (srednji nivo) .Uspostavljati i odobravati ključne pokazatelje poslovanja za svoj tim kao i individualne ciljeve za rukovodioce prodaje i komercijaliste . aktivnosti konkurencije.Poštivanje i implementacija EAtB solucija i to CCAF i SFPM u regiji kojom rukovodi Za svoj rad odgovoran je regionalnom rukovodiocu prodaje Uslovi: .Sposobnost voĎenja grupe ljudi . vozila i druga sredstva) iskoriste na najefikasniji način.IV stepen stručne spreme .

Poznavanje engleskog jezika (srednji nivo) .Redovan obilazak tržišta i kupaca na teritoriji za koju je odgovoran u svrhu razvijanja partnerskih odnosa. a što zadovoljava CCHBC principe prodaje i standarde pozicioniranja . Isti određuje i nivo kompenzacije. praćenja realizacije aktivnosti i istraživanja mogućnosti za razvoj poslovanja sugerišući uvijek ono sto partner zeli.Planiranje i organiziranje . dnevne aktivnosti i specijalne aktivacije.Održavanje efikasnih odnosa sa kupcima na teritoriju za koju odgovara u cilju ostvarivanja i održavanja kvalitetnih poslovnih odnosa kao i pravilnog pozicioniranja CCHBC proizvoda .Radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima Komercijalista (Business Developer) Broj izvršilaca: 86 Broj izvršilaca se mjenja u skladu sa potrebama odjela U zavisnosti od ocjene učinkovitosti rada koja se vrši svaka 4 mjeseca a u skladu sa Pravilnikom o gradiranju komercijaliste. vodeći računa da su svi podaci tačni i pravilni .Poboljšavanje prisutnosti punog asortimana CCHBC proizvoda u outletima za koje je odgovoran – kao i osigurati optimalnu zalihu proizvoda što podrazumijeva pune police i frizidere .Ovjera i odobrenje matičnih podataka kupca (outlet master).Praćenje i analiziranje rada komercijalista kojima rukovodi na dnevnoj osnovi. Opis radnog mjesta: 47 .Znanje rada na računaru (MS Office) . kao i sedmične aktivnosti u vezi sa instalacijom rashladne i druge opreme i standarda .Sposobnost voĎenja grupe ljudi .IV stepen stručne spreme . zaposlenik na ovoj poziciji može ostvariti učinak na nivou: Profesionalac. Standard i Junior.Komunikacijske. te ih usklaĎuje sa strategijom i planom poslovanja .Blagovremena i jasna komunikacija svih planova i ciljeva komercijalistima te svim drugim zainteresovanim stranama u Kompaniji ..Orijentiranost ka kupcu .Postavlja i sugeriše ključne pokazatelje za komercijaliste.Poštivanje i implementacija EAtB solucija i to CCAF i SFPM u regiji kojom rukovodi Za svoj rad odgovoran je regionalnom rukovodiocu prodaje / rukovodiocu prodaje za područje Uslovi: . pregovaračke i prezentacijske vještine .U slučaju neizvršavanja i nepotpunog izvršavanja redovnih i planiranih aktivnosti od strane komercijalista pripremati i provoditi plan korektivnih mjera koje se odnose na prodajne rezultate. .

- - Ostvarivanje rezultata prodaje (volumena) realizacijom mjesečnih ciljeva prodaje Ostvarivanje ključnih pokazatelja poslovanja definisanih na mjesečnoj bazi Ostvarivanje ciljeva prodaje na dnevnoj bazi Obilazak kupaca koji se nalaze na definisanoj ruti prodaje i pregovaranje sa kupcima o prodaji proizvoda Kompanije. cjelokupnom portfoliu koji treba biti isporučen kupcima sutradan i dovoljnim zalihama proizvoda kod kupaca kako bi se izbjegao nedostatak proizvoda u ponudi SprovoĎenje marketinških aktivnosti na teritoriji koja je definisano područje djelovanja što podrazumjeva: Postavljanje i održavanje display-a u skladu sa standardima postavljanja Postavljanje i ažuriranje postavljenih POP (Point of Purchase) materijala na području djelovanja Održavanje 100% ekskluziviteta CCHBC proizvoda u CCHBC opremi Zaključivanje ugovora sa novim kupcima Praćenje i izvještavanje o svim relevantnim podacima koji se tiču marketinških aktivnosti.Koordinacija rada prodajne administracije na nivou svih prodajnih regija . analiza i predviĎanja prodaje za sve prodajne regije na bazi podataka dobijenih od analitičara prodaje . Uslovi: .Komunikacijske. mjesečnog. pregovaračke i prezentacijske vještine .Iskustvo u prodaji . aktivnosti konkurentskih kompanija. kvartalnog.Odgovornost za blagovremeno i tačno pripremanje ugovora za kupce kompanije .Pripremanje podataka. izvještaja. sedmičnog.Radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima Administracija u prodaji Rukovodilac administracije u Odjelu prodaje (Sales Administration Supervisor) Broj izvršilaca: 1 Opis radnog mjesta: . novih mogućnosti. rješavanje svih žalbi i primjedbi kupaca i potrošača Praćenje svih troškova i njihovo smanjivanje u skladu sa budžetiranim vrijednostima Za svoj rad odgovoran je rukovodiocu prodaje. polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja prodaje za sve prodajne regije 48 .Analiza podataka i pripremanje izvještaja o prodaji za definisane vremenske periode .Poznavanja osnova prodaje .Odgovornost za pripremanje: dnevnog.IV stepen stručne spreme .Objedinjavanje podataka i izvještaja dobijenih od analitičara prodaje i priprema jedinstvenih izvještaja za čitavu operaciju .

u skladu sa procesima Kompanije .ObezbjeĎivanje potrebnih podataka prodajnom menaĎmentu tokom poslovnog planiranja .Komunikacijske.Bliska saradnja sa stručnjakom za planiranje proizvodnje i Odjelom finansija radi osiguranja integriteta baze podataka i volumena Za svoj rad odgovoran je rukovodiocu administracije u Odjelu prodaje. one koje se odnose na narudžbe kao i ostalih Za svoj rad odgovoran je direktoru Odjela prodaje Uslovi: .ObezbjeĎivanje da su sedmični i mjesečni procesi planiranja striktno poštovani i sve neophodne akcije na vrijeme završene u sistemski predviĎenom roku . posebno od strane rukovodioca prodaje.Sposobnost prosuĎivanja i donošenja odluka .VI stepen stručne spreme .VII stepen stručne spreme (ekonomskog smjera) .Objedinjavanje podataka o varijabilnim plaćama.Sposobnost voĎenja grupe ljudi .Riješavanje žalbi kupaca i potrošača. Sistema Snadbijevanja i Finansija . Marketinga. Uslovi: .Poznavanje engleskog jezika (profesionalni nivo) .Znanje rada na računaru (MS Office) .U procesu sedmičnog planiranja.Radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima Struĉnjak za praćenje potraţnje na trţištu (Demand Planner) Broj izvršilaca: 1 Opis radnog mjesta: .Sposobnost planiranja i organizacije posla . sa ciljem postizanja zajedničkog plana .Koordinacija i podrška svim procesima prodajnog planiranja u CCHBC B-H . uključujući i kompletiranje izvještaja o marketinškim aktivnostima na tržištu za koje su zaduženi komercijalisti . pregovaračke i prezentacijske vještine ..ObezbjeĎivanje blagovremenog inicijalnog prodajnog plana za reviziju .Koordinacija revizije prodajnih planova i obezbjeĎivanje povratne informacije od svih relevantnih poslovnih funkcija. sa ciljem blagovremenog reagovanja na promjene u procesu planiranja .Odgovornost za izvještaje o prodaji po pakovanjima i SKU za sve prodajne regije .Odgovornost za unošenje tačnih i blagovremenih podataka u SAP.Bliska saradnja sa odjelima Prodaje.Poznavanje engleskog jezika (srednji nivo) 49 . aktivno traga za povratnim informacijama od drugih funkcija.Znanje rada na računaru (MS Office. SAP) .Analitičnost i sistematičnost .

priprema podataka za obračun varijabilnih plata i obavljanje svih administrativnih dužnosti na nivou regije za koju su zaduženi .Analitičnost i usresreĎenost na detalje . kvartalnog.Poznavanje engleskog jezika (srednji nivo) . izvještaja. Uslovi: .Unosi sve narudžbe za obradu ii šalje ih na dalje procesuiranje i kreira vanredne utovare.Pripremanje podataka.Radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima Sluţbenik za obradu narudţbi (Order Management Clerk) Broj izvršilaca: 1 Opis radnog mjesta: .Komunikacijske vještine .Odgovoran je za pripremanje: dnevnog.ObezbjeĎivanje potrebnih podataka prodajnom menadžmentu tokom poslovnog planiranja .Pripremanje prodajnih prezentacija .Kreiranje prodajnih izvještaja za definisane vremenske periode . . uključujući i kompletiranje izvještaja o marketinškim aktivnostima na tržištu za svakog komercijalistu .IV stepen stručne spreme .Analiziranje prodajnih rezultata.- Poznavanje Prodajnih i Marketinških poslovnih funkcija u CCHBC Komunikaciske. upravljanjem OOS situacijama. sedmičnog. mjesečnog.Upravljanje svim aktivnostima vezanim za obradu zastarjelih i pristiglih narudžbenica. te proslijedjivanje narudžbenica na dalju obradu u dispatching. polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja prodaje. 50 .Unos podataka definisanih na odobrenim Obrascima matičnih podataka kupaca u BASIS / Outlet Master Za svoj rad odgovoran je rukovodiocu administracije u Odjelu prodaje. pregovaračke i prezentacijske vještine Analitičnost Pažnja na detalje Radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima Analitiĉar prodaje (Sales Analyst) Broj izvršilaca: 5 Opis radnog mjesta: . podataka o varijabilnim plaćama. analiza i predviĎanja prodaje za odreĎenu prodajnu regiju .Znanje rada na računaru (MS Office) .

Provjerava dodjeljene promotivne količine .Dnevna obrada/procesiranje narudžbi sa OOS u skladu sa inicijativom “Kupac u centru pažnje” .Analitičnost i usresreĎenost na detalje .Prima narudžbe koje trebaju biti obraĎene za utovar vodeći računa da su u cjelosti ispunjeni na propisan način i odobrene od strane ovlaštene osobe.Dnevni pregled blokiranih narudžbenica i procesuiranje istih .Kreira pick up utovare za narudžbe koje nisu obuhvaćene redovnim dispatching-om..Znanje rada na računaru (MS Office) . Za svoj rad odgovoran je rukovodiocu administracije u Odjelu prodaje.Provjerava status narudžbi koje su predmet procesa odobravnja i procesiranje istih .Otpuštanje narudžbenica i kreiranje naloga za isporuku u toku dana u skladu sa pravilima obrade i otpuštanja narudžbenica .Komunikacijske vještine i sistematičnost . .IV stepen stručne spreme .Unosi narudžbe u SAP W2 i obraĎuje ih vodeći računa da se isporuka može organizovati na što efikasniji način . pogrešnih ili neisporučenih narudžbenica i naloga za isporuku u skladu sa Strategijom obrade narudžbenica .Radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima 51 . Uslovi: .Dnevno nadgledanje budućih i dupliranih narudžbenica .Dnevno čišćenje zastarjelih.Dnevna detaljna analiza u slučaju razlike u narudžbenicama .

a u skladu sa kanalima prodaje .ODJEL MARKETINGA Direktor Odjela marketinga i razvoja poslovanja (Marketing & Business Development Manager) Broj izvršilaca: 1 Opis radnog mjesta: . analizira i interpretira podatke prikupljene sa tržišta (trendovi.U sklopu inicijative “Kupac u centru pažnje” osigurava anganžman svih interesnih strana iz operacije . . te ih obučava i daje prijedlog za njihov lični razvoj . kao i projekata.) .Osigurava da su meĎu-funkcionalne poslovne razvojne inicijative usklaĎene i izvršene u roku 52 . vodeći računa da su faktori produktivnosti ispoštovani .Upravlja radom svojih zaposlenika i pruža im upute. osiguravajući da su sve aktivnosti na terenu podržane od strane Above-theline arena-e . kanala i odreĎivanja cijena .Planiranje. razvijanje i usmjeravanje marketing programa na nivou cijele operacije.Definiranje marketing strategije i marketinških programa.Blisko saraĎuje sa TCCC uredom u cilju razvijanja promotivnih i marketinških aktivnosti. osiguravajući istovremeno sudjelovanje i angažman interesnih strana u ovim aktivnostima . aktivnosti konkurencije. prioriteti operacije identifikovani i usklaĎeni. pored onih koje diktira Grupa.Strateško planiranje sa ciljem predviĎanja aktivnosti konkurentskih kompanija i bitnih promjena u tom smislu.Iznalaženje mogućnosti za razvoj kanala prodaje . vremenskim rokovima i isporukom rezultata. usklaĎuje i sprovodi slijedeće strategije kompanije: portfolia.Uspostavlja. implementira. pažljivo prati i analizira tržište .Osigurava sprovedbu strategija. brenda.Predlaže projekte i priprema akcione planove za izvršenje istih. i ako je potrebno. sprovodi i koordinira projektne aktivnosti kako bi se rezultati postigli na vijeme .Periodično izvještava o statusu inicijative “Kupac u centru pažnje” i prijavljuje sve promjene u smislu prioriteta i vremenskih rokova.Priprema. legislative.Brine se da su.Strateško planiranje putem kanala prodaje razvija planove za razvoj tržišta . savjete.U cilju boljih prodajnih rezultata blisko saraĎuje sa odjelom Prodaje s ciljem razvoja i poboljšanja marketinških aktivnosti . i da su sukladno pripremljeni planovi akcije. projekata i aktivnosti pokrenutih od strane Grupe na nivou zemlje. kao i izvještavanje o ostvarenim rezultatima i procijenjenoj isplativosti implementiranog . sprovodi inicijativu “Kupac u centru pažnje” na nivou cijele operacije . formira timove. razvoj proizvoda.Osigurava da je u smislu prioriteta po funkciji. usklaĎuje i nadgleda budžet namjenjen za direktne troškove marketinga na nivou operacije. . itd.U pogledu ljudi i procesa. incijativa operacije “Kupac u centru pažnje” u svemu usklaĎena sa Grupom .Kontinuirano kontroliše implementaciju prodajnih i marketinških strategija .Kontinuirano prati.

Definisanje prodajnih ciljeva i ciljeva vezanih za postavku marketinškog materijala.VII stepen stručne spreme .Sposobnost procjenjivanja i rješavanja problema .Sposobnost uticanja na druge .Komunikacijske. planiranje.Analitičnost i samoinicijativnost . te rokova za implementaciju .i razvoja poslovanja Uslovi: .Radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima Struĉnjak za razvoj marketinških kanala (Channel Development Specialist) Broj izvršilaca: 2 Opis radnog mjesta: .Poznavanje engleskog jezika (profesionalni nivo) . period trajanja .Poznavanje engleskog jezika (srednji nivo) .Razvoj aktivacija za odreĎeni prodajni kanal. i to kako unutar nacionalnih promocija.Analiza mogućnosti. definisanje potrebnog materijala i nagrada.Samoinicijativnost . uključujući: koncept aktivacije.Znanje rada na računaru (MS Office) . kao što je povećanje broja transakcija.Radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima 53 . i to:analiza volumena prodaje u odnosu na isti period prošle godine.Za svoj rad odgovoran je generalnom direktoru. Uslovi: . i to po brandu.Znanje rada na računaru (MS Office) . implementacija i post-implementacijska analiza aktivnosti vezanih za odreĎeni prodajni kanal . pregovaračke i prezentacijske vještine . i cjenovnom pozicioniranju . pakovanju.Analiza mogućnosti unutar odreĎenog prodajnog kanala po pitanju povećanja prodaje i/ili profita. mehaniku aktivacije.Komunikacijske. ili povećanje broja učesnika .VII stepen stručne spreme . analiza vezana za cilj aktivacije. pregovaračke i prezentacijske vještine . razvoj.Tijesna saradnja sa zaposlenima u odjelu prodaje kako bi se planovi i strategije uskladile sa stvarnim potrebama i ciljevima ostvarenja obima prodaje i drugih pokazatelja uspješnosti Za svoj rad odgovoran je direktoru Odjela marketinga. tako i za posebno isplanirane promocije za odreĎeni prodajni kanal .Osnovna znanja iz finansija .Post-implementacijska analiza aktivnosti.Planiranje aktivacija za odreĎeni prodajni kanal.

. BW) i osnovnih MS Office alata (Power Point. . promocija i aktivacija cjelokupnog Spirits asortimana u saradnji sa odgovarajućim principalima i ostalim odjelima. .Planiranje.Odgovornosti unutar segmenta Ključnih kupaca: definisanje OBPPC-a zajedno sa Rukovodiocem Sektora prodaje za ključne kupce. analizira i izvještava o svim podacima koji se tiču mjesečnih izvještaja i ključnih indikatora poslovanja koji su u vezi sa promocijama.Redovno kontaktira sa principalima iz Spirits segmenta u cilju poštivanje standarda i procedura. računovodstva. a koji se odnose na oblast Marketinga i Ključnih kupaca .Poznavanje SAP sistema (CRM.Odgovora za implementaciju svih novih izdanja (new realeses) vezanih za SAP W2 procese. s ciljem povećanja prodaje i/ili profita . implementacija i analiza troškova i efekata implementacije marketing programa.Implementacija i analiza ostalih projekata vezanih za ekspanziju poslovanja Kompanije. logistike i prodaje . kao i planiranje promotivnih aktivnosti unutar svih prodajnih kanala s ciljem povećanja prodaje i/ili profita . . Word. promocija i aktivacija vezanih za Ključne kupce (Key Accounts).Planiranje.Komunikacijske. ERP.Usko saraĎuje sa zaposlenima u Odjelu prodaje kako bi se planovi i strategije uskladili sa stvarnim potrebama i ciljevima ostvarenja obima prodaje i drugih pokazatelja uspješnosti.VII stepen stručne spreme . a na osnovu naloga Direktora Odjela marketinga i razvoja poslovanja . uključujući nacionalne promocije. . Excel itd. . .Struĉnjak za voĊenje marketinških projekata (Marketing Projects Leader) Broj izvršilaca: 1 Opis radnog mjesta: . i .Kreira i ažurira marketinške baze za klasifikaciju kupaca i blisko suraĎuje sa odjelom Prodaje po pitanju EATB-a. kao i planiranje promotivnih aktivnosti.Nadgleda.Odgovornosti unutar Spirits segmenta: definisanje OBPPC-a zajedno sa internim i eksternim stakeholder-ima.) .Osnovno znanje iz oblasti finansija.Zajedno sa Direktorom Odjela marketinga i razvoja poslovanja usklaĎuje i nadgleda budžet namjenjen za direktne troškove marketinga (uključujući promotivne rabate) na nivou operacije. učestvuje u kreiranju godišnjeg Poslovnog plana (BP-a) za svakog Ključnog kupca. U sklopu navedenog blisko suraĎuje sa Odjelom finansija Za svoj rad odgovoran je direktoru Odjela marketinga i razvoja poslovanja Uslovi: . implementacija i analiza troškova i efekata implementacije marketing programa.Analitičke sposobnosti 54 .Redovno prati i izvještava vezano za aktivnosti konkurencije na tržištu u svim kategorijama proizvoda gdje je prisutan CC Hellenic.Poznavanje engleskog jezika (srednji nivo) . pregovaračke i prezentacijske vještine .Redovno kontaktira sa TCCC-jem u cilju poštivanje TCCC standarda i procedura.

. promocija i aktivacija u kanalima prodaje . pregovaračke i prezentacijske vještine .Radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima 55 .Komunikacijske.Nadgledanje.VoĎenje evidencije o svim marketinškim aktivnostima kroz bazu podataka te izvještavanje o istim .Analitičke sposobnosti .Kreiranje marketinške baze za klasifikaciju kupaca u ON i OFF Premise kanalima prodaje s ciljem prioritizacije kupaca u odnosu na značaj i potencijal .Znanje rada na računaru (MS Office) .Radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima Struĉnjak u marketingu (Marketing Specialist) Broj izvršilaca: 2 Opis radnog mjesta: . promocija i aktivacija u kanalima prodaje s ciljem unapreĎenja i maksimiziranja povrata na uložena DME sredstva .Analiziranje prodajnih rezultata u odnosu na implementaciju marketinških programa.Poznavanje engleskog jezika (srednji nivo) . analiziranje i izvještavanje o svim podacima koji se tiču svih marketinških aktivnosti po kanalima prodaje za CSD i NCSD kategorije proizvoda Za svoj rad odgovoran je direktoru Odjela marketinga i razvoja poslovanja Uslovi: .VII stepen stručne spreme .Analiziranje troškova i efekata implementacije marketing programa.

Voditi tim za kvalitet u cilju organiziranja redovnog nadgledanja. transport i distribuciju i inžinjering radi ostvarivanja sveukupnih poslovnih ciljeva uz održavanje optimalnih troškova i standarda kvalitete .Planirati. te usvojenih standarda . obučava i razvija svoje podreĎene kao i druge uposlenike . kontroliše i ispunjava ciljeve projekta u pogledu sadržaja.Znanje rada na racunaru (MS Office) 56 . Uslovi: .ODJEL SISTEMA PROIZVODNJE I SNABDIJEVANJA Direktor Odjela sistema proizvodnje i snabdijevanja (Country Supply Chain Manager) Broj izvršilaca: 1 Opis radnog mjesta: .Implementiranje optimalne strategije koristeći raspoložive interne i eksterne resurse . usmjeravati. definiše i provodi mjere napredovanja .Definisanje strategije u skladu sa zahtjevima CC Hellenic i poslovne strategije u zemlji . dodjeljuje radne zadatke osoblju koje radi na projektu i izvještava menaĎment tim o rezultatima/ishodu strateških projekata .Upravljanje radnim učinkom svojih podreĎenih i njihovih kadrova . održavanja i poboljšavanja visokih standarda kvalitete u skladu sa zahtjevima internih i vanjskih kupaca . skladištenje.Vršenje efektivnog procesa razvoja novog proizvoda i konstantno doprinosi razvoju standarda usluga prema kupcima . bilježenja i kontrole rezultata o kvalitetu.Osiguravanje usklaĎenosti sa TCCQS i CC Hellenic standardima kvalitete i lokalnim zakonima .Odnosi i umrežavanje: osigurava efikasno partnerstvo sa svim drugim funkcijama u zemlji i unutar sistema Za svoj rad odgovoran je generalnom direktoru .Redovan pregled i koordinacija različitih projekata unutar odjela. proizvodnju. strukturu i godišnje aktivnosti Odjela sistema snadbijevanja na osnovu potreba zemlje i cjelokupne poslovne strategije .Upravljanje projektom: rasporeĎuje i osigurava efektivnu organizaciju upravljanja projektom u odjelu i definiše. koordinirati i rukovoditi programima koji se odnose na tehničku održivost poslovanja.Ključni indikatori: definiše odreĎene i mjerljive ključne funkcionalne indikatore i standarde radnog učinka . upravljanje i kontrolisanje svih aktivnosti uključujući planiranje i nabavku. rokova i troškova .Redovan pregled odnosa stanja i ciljeva.VII stepen stručne spreme (tehničkog smjera) .Definisanje i realizacija godišnjeg poslovnog plana .Planiranje.Poslovanje & Finansije: definiše i usvaja dugoročnu strategiju. poštujući strategije i smjernice kompanije u cilju postizanja.Vodstvo: angažuje.

te relevantnim institucijama u organima uprave.Radi na razvoju i izvoĎenju neophodnih treninga ostalih zaposlenika iz oblasti zaštite okoliša .Iskustvo na poslovima implementacije održavanja programa za okolinskog upravljanja 57 . prehrambeno tehnološki.Spremnost za inovacije . pregovaračke i prezentacijske vještine .Znanje rada na računaru (MS Ofifice) . te relevantnim procedurama Za svoj rad odgovoran je direktoru Odjela sistema proizvodnje i snabdjevanja Uslovi: . provoĎenje i održavanje sistema okolinskog upravljanja u skladu sa zahtjevima EKO Systema. te aktivno radi na uspostavljanju inicijativa za poboljšanja u ovoj oblasti . kao i sa nevladinim organizacijama .Odgovoran je za tačno i pravovremeno raportiranje i izvještavanje.- Poznavanje engleskog jezika (profesionalni nivo) Sposobnost rješavanja problema/prosuĎivanje Sposobnost voĎenja grupe ljudi Planiranje i organizovanje Komunikacijske. kako interno u sistemu.Analitičnost i pozornost na detalje .Osigurava uspostavljanje.ObezbjeĎenje implementacije novih programa vezanih za sistem okolinskog upravljanja .Sposobnost donošenja odluka i rješavanja problema . i sl. graĎevinski. prirodno-matematički.Prati ključne indikatore.VII stepen stručne spreme (tehnološki. mašinski. elektrotehnički fakultet) .Vještina voĎenja projekata .Komunikacijske.Saradnja sa PA&C i odjelom po pitanju promocije sistema okolinskog uticaja. vodne dozvole.U skladu sa zahtjevima posla prati rad postrojenja za preradu otpadnih voda .Odgovoran je za usaglašenost poslovanja sa zakonskim zahtjevima iz oblasti zaštite okoliša (okolinska dozvola. tako i prema vladinim institucijama . vezano za sistem upravljanja zaštitom okoliša.) .Poznavanje engleskog jezika (srednji nivo) . postojećom tehnologijom i standardom ISO 14000 . pregovaračke i prezentacijske vještine Orijentisanost ka ostvarivanju poslovnih rezultata Vještina utjecanja na druge Inicijativa Najmanje 3 godine radnog iskustva u industriji roba brzog obrta Koordinator za upravljanje sistemom zaštite okoliša (EMS Coordinator) Broj izvršlaca: 1 Opis radnog mjesta: .Prema okolini se odnosi u skladu sa Okolinskom politikom.

Znanje rada na računaru (MS Office) . transporta i skladišta i za kontinuiranu kontrolu troškova .Poznavanje engleskog jezika (profesionalni nivo) .Analiziranje postojećeg modela transporta i distribucije s ciljem racionalizacije i iznalaženja boljih mogućnosti .Poznavanje domaćih zakonskih propisa iz domena saobraćaja .Odgovornost za efikasnu pripremu gotovih proizvoda i ostalog potrebnog materijala za distribuciju u cilju nesmetane opskrbe tržišta .Upravlja i kontroliše sve aktivnosti u skladištima u cilju što ekonomičnijeg i efikasnijeg iskorištenja skladišnih prostora i ljudskih kapaciteta .Uspostavljanje mjera za budući razvoj poslovanja skladišta .Odgovornost za efikasnu i ekonomičnu upotrebu i održavanje voznog parka .Odgovornost za pripremu budžeta poslovnih funkcija: voznog parka.SEKTOR LOGISTIKE Rukovodilac Sektora logistike (Country Logistic Manager) Broj izvršilaca: 1 Opis radnog mjesta: . transporta i skladišta. kao i implementacijom projekata u svim funkcijama Odjela snadbijevanja u cilju poboljšanja radnih procesa i ostvarivanja boljih rezultata .Upravljanje radom slijedećih poslovnih funkcija: voznog parka.Znanje iz osiguranja motornih vozila .Poznavanje zakonskih propisa iz domena meĎunarodnog transporta .Radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima Rukovodilac transporta i odrţavnja voznog parka (Transportation and Fleet Supervisor) Broj izvršilaca: 1 Opis radnog mjesta: . uz minimalne troškove i u najkraćem roku Za svoj rad odgovoran je direktoru Odjela sistema proizvodnje i snadbijevanja.Pregovaračke vještine .Odgovornost za prevoz robe i sirovina u domaćem i meĎunarodnom transportu i organizovanje distribucije robe Kompanijinim vozilima do krajnjih kupaca na najefikasniji način.Odgovornost da troškovi transporta budu u okviru budžeta 58 . Uslovi: .VII stepen stručne spreme (tehničkog smjera) .

Osiguravanje vozila i robe u transportu. dokumentovanje.Informiranje o svim pokazateljima voznog parka. a u skladu sa tim predlagati profil voznog parka . statističko praćenje. transporta i distribucije . distribucije i transporta .Poznavanje zakonskih propisa iz domena meĎunarodnog transporta . te izraĎivati projekte uvoĎenja novih rješenja. na vrijeme i unutar budžeta . praćenje za naplatu šteta. u najkraćem roku i uz minimalne troškove Za svoj rad odgovoran je rukovodiocu Sektora logistike Uslovi: . . zakone o meĎunarodnom transportu i druge zakone iz oblasti saobraćaja i u skladu sa time osigurava njihovu primjenu .VI stepen stručne spreme (tehničkog smjera) .Osiguravanje potpune tehničke ispravnosti voznog parka. 59 .Radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima Struĉnjak za odrţavanje voznog parka (Fleet Maintenance Specialist) Broj izvršilaca: 1 Opis radnog mjesta: .Znanje rada na računaru (MS Office) .Znanje iz osiguranja motornih vozila . naplata od osiguravajuće kuće.Provjera izvršenja održavanja u skladu sa inspekcijskim planom . transport .Analiza voznog parka.Poznavanje engleskog jezika (srednji nivo) .Analiza i obrada šteta na vozilima: procijena.Praćenje zakona vezanog za bezbjednost saobraćaja.uža specijalnost motori i motorna vozila. s ciljem obezbjeĎenja bezbjedne i sigurne vožnje u javnom saobraćaju. analiza šteta. prezentiranje po kvartalima.Poznavanje domaćih zakonskih propisa iz domena saobraćaja . mjere za smanjenje. naplatu šteta od odgovornih zaposlenika Kompanije u skladu sa Politikom korištenja vozila Kompanije.VoĎenje računa da su sve aktivnosti vezane za vozni park i transport na svim lokacijama operacije organizovane na najefikasniji način.Nadgledanje evidencije o registraciji automobila i u skladu sa tim ispunjenje svih zakonskih obaveza po tom osnovu . kao i osiguravanje pune tehničke ispravnosti voznog parka.Pregovaračke vještine .Odgovornost za postojanje i sprovoĎenje odobrenih procedura iz oblasti voznog parka.Statističko praćenje troškova voznog parka.. koordiniranje rada sa predstavnicima osiguranja .Kreiranje i implementacija izvještaja vezanih za vozni park .Stručno tehničko znanje. praćenje tehničkog usavršavanja u auto industriji i transportu.Poduzimanje preventivnih mjera s ciljem prevazilaženja nastanka kvarova ili šteta na vozilu . zakone o unutrašnjem transportu.

prijem.Evidentiranje svih žalbi i zahtjeva kupca i dostavljanje istih pretpostavljenom .Odgovoran je za tačnost proračunskih elemenata varijabilne plate vozača .Voditi tačnu i ažurnu evidenciju o radnim satima vozača .Znanje rada na računaru (MS Office) .Analitičnost.Voditi tačnu i ažurnu evidenciju o stanju u skladištu rezervnih dijelova Za svoj rad odgovoran je rukovodiocu transporta i održavanja voznog parka . . 60 . Uslovi: .Kompletiranje dokumentacije u skladu sa procedurama Kompanije vodeći računa da svi navedeni podaci odražavaju stvarno stanje (vrijeme provedeno na ruti.Kontrola primljene prateće dokumentacije vodeći računa da je kompletirana i ovjerena na propisan način .Poznavanje engleskog jezika (srednji nivo) . .Organizovanje raspoloživih ljudskih resursa i vozila tako da se sve isporuke obavljaju na što kvalitetniji i brži način. a uz minimalne troškove Za svoj rad odgovoran je rukovodiocu transporta i održavanja voznog parka.Kontrolisati korištenje kartica goriva u skladu sa procedurama Kompanije . broj preĎenih kilometara i sl. provjera i evidentiranje prispjelih faktura transportnih organizacija za izvršene usluge prijevoza .VI stepen stručne spreme .Poznavanje zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja .Poznavanje zakona u domaćem i meĎunarodnom transportu.Voditi tačnu evidenciju o primopredaji i relokaciji vozila.Naručivati rezervne dijelove za ugradnju i za potrebe skladišta u saradnji sa nabavnom službom i pravilima i procedurama Kompanije ..Znanje iz osiguranja i procijene šteta na motornim vozilima .Praćenje i organizovanje dnevne otpreme gotovih proizvoda do kupca na najefikasniji i najisplativiji način .Organizirati i koordinirati distribuciju gotovih proizvoda .) te da je eventualni škart ili manjak evidentiran na propisan način .Radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima Rukovodilac distribucije (Distribution Supervisor) Broj izvršilaca:1 Opis radnog mjesta: .Praćenje stvarnih troškova kroz finansijske izvještaje te poreĎenje istih sa budžetiranim .Kontrolisati troškove održavanja voznog parka i obezbijediti tačnost faktura koje su ispostavljene za održavanje voznog parka . temeljitost i pozornost na detalje .Angažovanje prevoznika.Prilikom zaduženja ili razduženja vozila pregledati vozilo i napraviti revers. .

Znanje iz osiguranja i procijene šteta na motornim vozilima .Uslovi: .Poznavanje zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja .Poznavanje engleskog jezika (srednji nivo) .Poznavanje zakona u domaćem transportu .Statističko praćenje rezultata transporta Za svoj rad odgovoran je rukovodiocu transporta i održavanja voznog parka.Pozornost na detalje i analitičnost .Poznavanje zakona iz bezbjednosti saobraćaja .C i E kategorije .Praćenje i unaprijeĎenje distribucije kroz sisteme BASIS i SAP . te obezbjeĎenje tačnosti faktura koje su ispostavljene za održavanje voznog parka i izvršeni transport .Praćenje stvarnih troškova kroz finansijske izvještaje i poreĎenje u odnosu na budžetirane .Organiziranje i koordinacija transporta robe i sirovina u domaćem i meĎunarodnom transportu.Znanje rada na računaru (MS Office) .Najmanje 2 godine radnog iskusktva na istim ili sličnim poslovima Struĉnjak za planiranje transporta (Transportation Planner) Broj izvršilaca: 1 Opis radnog mjesta: .Poznavanje zakona u domaćem i meĎunarodnom transportu . a u skladu sa potrebama posla .Praćenje distribucije kroz sisteme BASIS i SAP.Upravljanje transportom na osnovu rezultata Fleet Management Systema u svrhu unapredjenja postojećih . SAP) .Poznavanje carinskih propisa 61 .Posjedovanje vozačke dozvole B.VI stepen stručne spreme .Kontrolisati troškove održavanja voznog parka i transporta. prijem.Znanje rada na računaru (MS Office. te predlaganje mjera za unapreĎenje .IV stepen stručne spreme (tehničkog smjera) .Angažovanje prevoznika.Predlaganje preventivnih aktivnosti u cilju spriječavanja i blagovremenog otkrivanja kvarova na vozilima . Uslovi: .Dnevno kreiranje naloga za otpremu gotovih proizvoda sa unešenim količinama po proizvodu i depou kao i kreiranje naloga za službeni put za vozače .Predlaganje mjera u cilju ispravnog i racionalnijeg korištenja vozila . provjera i evidentiranje prispjelih faktura transportnih organizacija za izvršene usluge prijevoza .Poznavanje engleskog jezika (početnik nivo) .Praćenje i sprovoĎenje kontrole tehničke ispravnost vozila i primjenu zakonskih mjera bezbjednosti saobraćaja .

Analitičnost.VoĎenje evidencije o putnim nalozima i u skladu sa tim o iskorištenosti voznog parka .Temeljitost i pozornost na detalje .Redovan obilazak kupaca u svrhu isporuke Coca-Cola proizvoda na najefikasniji način. temeljitost i pozornost na detalje .RasporeĎivanje kamiona direktne dostave na rutama isporuke .Radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima Sluţbenik u distribuciji (Distribution Clerk) Broj izvršilaca: 2 Opis radnog mjesta: .Priprema dispatchinga što podrazumijeva organizovanje raspoloživih ljudskih potencijala i vozila tako da se sve isporuke obavljaju na što kvalitetniji i brži način. .Organizacione sposobnosti .Odgovornost za raspodjelu kamiona direktne dostave na rutama isporuke ostvarujući punu iskorištenost voznog parka.Poznavanje zakona u domaćem i meĎunarodnom transportu.Poznavanje engleskog jezika (početnik nivo) .Praćenje organizacije transporta robe i sirovina u domaćem i meĎunarodnom transportu .Poznavanje zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja .Znanje rada na računaru (MS Office) . u najkraćem roku i uz minimalne troškove .IV stepen stručne spreme (saobraćajno-tehničkog smjera) .Izdavanje putnih naloga za vozila Kompanije .. minimalno vrijeme zadržavanja na rutama.Informiranje o svim pokazateljima voznog parka 62 . Uslovi: .Kontrola troškova transporta i tačnosti faktura . vodeći računa o troškovima distribucije .Provjera izvršenja održavanja u skladu sa inspekcijskim planom .Radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima Dispeĉer transporta (Transportation Dispatcher) Broj izvršilaca: 3 Opis radnog mjesta: .Pratiti organizaciju transporta robe i sirovina u domaćem i meĎunarodnom transportu . a uz minimalne troškove Za svoj rad odgovoran je rukovodiocu distribucije.

Praćenje otpreme gotovih proizvoda za potrebe depoa . tačnost faktura koje su ispostavljene za održavanje voznog parka i izvršeni transport .. po pitanju skeniranja u fazi utovara.Kreira budget. vodeći računa o troškovima distribucije . .Stara se o što efikasnijoj pripremi za distribuciju gotovih proizvoda i opreme neophodne za funkcionisanje cijele operacije. minimalno vrijeme zadržavanja na rutama. Preduzima mjere za budući razvoj poslovanja skladišta . .Temeljitost i pozornost na detalje .Priprema dispatchinga što podrazumijeva organizovanje raspoloživih ljudskih resursa i vozila tako da se sve isporuke obavljaju na što kvalitetniji i brži način.Poznavanje engleskog jezika (početnik nivo) .Dnevno kreiranje naloga za otpremu gotovih proizvoda sa unešenim količinama po proizvodu i depou kao i kreiranje naloga za službeni put za vozače .VoĎenje evidencije o putnim nalozima i u skladu sa tim o iskorištenosti voznog parka .Poznavanje zakona u domaćem i meĎunarodnom transportu .Znanje rada na računaru (MS Office) .Odgovornost za rapodjelu kamiona direktne dostave na rutama isporuke ostvarujući punu iskorištenost voznog parka. procesa potvrĎivanja ili skeniranja proizvedenih paleta. popunjavanja zone za pripremu mix paleta.Upravljati.Upravlja obradom podataka iz SAP-a.Učestvuje u planiranju potrebnih kapaciteta skladišta. . koordinirati i kontrolisati sve aktivnosti u skladištima Sarajevo u cilju što ekonomičnijeg i efikasnijeg iskorištenja skladišnih prostora i ljudskih kapaciteta.Radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima SEKTOR SKLADIŠTA Rukovodilac centralnog skladišta (Central Warehouse Supervisor) Broj izvršilaca:1 Opis radnog mjesta: .Odgovoran je za ostvarenje rezultata predloženih business planom. prati i upravlja sa troškovima skladišta. 63 . kao i skeniranje paleta iz uvoza.Poznavanje zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja .IV stepen stručne spreme . a uz minimalne troškove (dispatching) Za svoj rad odgovoran je dispečeru distribucije. Uslovi: .Kontrola troškova održavanja voznog parka i transporta.Kontrola tehničke ispravnosti vozila i primjene zakonskih mjera bezbjednosti saobraćaja . .

. . DIFOTAI.Uspostavlja i razvija sisteme skladištenja. imidžu Kompanije i zahtjevima klijenata.). lead time. otpreme i prijema u cilju što efikasnije iskorištenosti skladišnog prostora prema ABC. .Odgovoran je za obuku i razvoj uposlenika skladišta CCH i trećih lica.Organizuje rad u skladištu sa fokusom na zadovoljstvo kupca.Radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima Kontrolor usluga i operativnih aktivnosti skladišta (Warehouse handling and service control specialist) Broj izvršilaca: 4 Opis radnog mjesta: . inventurnih razlika.Pokreće narudžbenice i zaprima iste.. . istovara. sprovoĎenje nadoknade štete od uzročnika i pripremu & egzekuciju CAP-a.Organizuje rad Warehouse handling and service control specialist-a i RPM WH Shift Leader u cilju što efikasnije i sigurnije iskorištenosti osoblja i opreme. marketinškog materijala i kancelarijskog materijala.Kreira i revidira uputstva i procedure za poštivanje procesa unutar skladišta. .Odgovoran je za upravljanjem SAP autorizacija korisnicima.. . Za svoj rad odgovoran je rukovodiocu Sektora logistike Uslovi: . . ispravke grešaka u administriranju sistema .Prati pomjeranje proizvoda po zahtjevanim skladišnim lokacijama (block stock.Minimalno IV stepen stručne spreme . .Odgovoran je za praćenje i utvrĎivanje razloga škarta. mikrobiologija. . praćenje i kontrola prijava gotovog proizvoda 64 . utovara. . kao i kontrolu pravilne upotrebe istih.Kontrola ulaza / izlaza robe.Priprema matičnih podataka za informacioni sistem.Kontrola otpisa gotovih proizvoda i dostavljanje dokaza trećom licima ..Materijalno je odgovarn za vrijednost repro materijala. .Odgovoran je za pravovremeno popunjavanje i tačnost matičnih podataka u SAP-u. otpisa proizvoda. .Planiranje i kontrola dnevnih aktivnosti u skladištu gotovih proizvoda/sirovina.Znanje rada na računaru (MS Office) . u cilju što boljeg iskorištenja resursa i postizanja kvaliteta. .Poznavanje engleskog jezika (srednji nivo) .Odgovoran za koordinaciju i egzekuciju skladišne obrade izvršene od strane trećih lica.Poznavanje uslova skladištenja bezalkoholnih pića i sirovina .Sposobnost rukovoĎenja ljudima . Voditi računa o zaštiti svih sredstava rada Kompanije.Organiziranje i koordiniranje prijema i utovara gotovih proizvoda.Istaknute organizacione sposobnosti . te osigurava njihovo sprovoĎenje.

palete i marketinški materijal. redovno informiranje trećih lica.Razvijanje WMS sistem do automatskog sistemskog praćenja svih operacija (potpunog skeniranja paleta pri svakom koraku). kontrola poštivanja FEFO principa u skladištu .Organizacija rada u magacinima sirovina i marketing materijala u skladu sa zakonskim propisima. priprema debit nota za kupce. skladištenje.Temeljitost i pozornost na detalje . kompanijskim procedurama i postavljenim ciljevima .IV stepen stručne spreme . te medjuskladišni transport . analiza uzroka & priprema plana korektivnih akcija . sedmičnoj i mjesečnoj osnovi . ambalažu.Poznavanje engleskog jezika (srednji nivo) .Znanje rada na računaru (MS Office) .Praćenje procesa inventure. evidencija i kontrola materijala i opreme u skladu sa zakonskim propisima.Koordinacija sa Odjelom upravljanja kvalitetom prilikom uzorkovanja gotovih proizvoda . kontrola povrata gotovih proizvoda sa tržišta i koordinacija sa Odjelom upravljanja kvalitetom .Organizacione sposobnosti . Uslovi: .Inventarisanje i sravnjenje stanja sa knjigovodstvom Za svoj rad odgovoran je rukovodiocu centralnog skladišta. 65 . kompanijskim procedurama i postavljenim ciljevima . kontrolira raspakivanje nove ambalaže .Prijem.Kontrola otpisa prazne ambalaže i paleta.Posjedovanje vozačke dozvole B kategorije . analiza inventurnih razlika & priprema plana korektivnih akcija Za svoj rad odgovoran je rukovodiocu centralnog skladišta. kontrola popravke paleta .Izrada dnevnih izvještaja zaliha materijala i opreme .Prikupljanje TAM podataka iz depoa i priprema odgovarajužih izvještaja.Izrada izvještaja vezanih za dnevno poslovanje skladišta sirovina i marketing materijala .Kontrola poravnanja stanja ambalaže izmedju proizvodnje i skladišta. praćenje i kontrola popunjavnja zaliha u MIX zonama .Kontrola sistemskog administriranja skladišnih operacija vezanih za gotove proizvode. izdavanje.Radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima Rukovodilac skladištenja sirovina i marketinškog materijala (Raw & Marketing Material Shift Leader Senior) Broj izvršilaca: 0 (vacant) Opis radnog mjesta: .Prati i raportira operativne indikatore skladišta na dnevnoj.Razmatranje žalbi kupaca.Praćenje gubitaka u skladišta u priprema analize uzroka & plana korektivnih akcija .Kontrolira povrat prazne ambalaže sa tržišta..Budžetiranje troškova i radne snage za skladište sirovina i marketing materijala .

66 .Koordinira proces nabavke u saradnji sa odjelom nabavke . imidžu Kompanije i zahtjevima klijenata.Organiziranje istovar i koordiniranje prijema marketing i kanc. Izdavanje maketing materijala prema nalozima iz odjela prodaje i marketinga.Priprema utovare. . . .IV stepen stručne spreme .Vodi računa o zaštiti svih sredstava rada Kompanije.Poznavanje Coca-Cola HBC poslovanja .Poznavanje engleskog jezika (srednji nivo) .Znanje rada na računaru (MS Office) .Osnovna znanja iz finansija . . u cilju što boljeg iskorištenja resursa. te brine o obezbjeĎenju potrebne dokumentacije vezane za svaku pojedinačnu isporuku navedenih materijala . kontroliše.ObezbijeĎuje blagovremenu i kvalitetnu dostavu POS materijala (u smislu transporta i prateće dokumentacije) . . .Implementirati pravila za uskladištenje marketing i kanc.Uslovi: . materijala. prilikom organizovanja dnevnih aktivnosti skladišta.Organizovati prijem i izdavanje marketing i kanc. .Planirati i provoditi preventivne mjere.Primjenjivati sve propisane mjere zaštite na radu.Poznavanje pravne regulative u nabavci . . materijala pri čemu vodi računa o efikasnosti i tačnosti. . materijala. .Planiranje i organizovanje dnevnih aktivnosti u skladištu marketing i kancelarijskog materijala.Koordinira prevoz reklamnog materijala sa odjelom transporta i prati isporuku istih do skladišta. a prema zahtjevima odjela.Analitičnost i temeljitost . . dokumentuje i procesuira sve izlaze mark.Pripremati i provoditi dnevne i periodične inventure kao i sravnjenja stanja u skladištu koje je obavezan i potpisati. na kvalitetan i efikasan način.Izdavanje kanc.Planirati i organizovati dnevne aktivnosti u skladištu marketing i kanc.Poduzimati korektivne akcije u slučaju nastalih šteta i lomova prouzrokovanih ljudskim faktorom. materijala . .Blagovremeno prebacivati robu na odgovarajuće podlokacije i o svemu u pisanoj formi izvjestiti neposredno nadredjenog. materijala na kvalitetan i efikasan način u cilju što bolje iskorištenosti resursa i kapaciteta.Pregovaračke vještine .Radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima Struĉnjak za skladištenje marketinškog materijala (Marketing Materijal Specialist) Broj izvršilaca: 1 Opis radnog mjesta: . materijala od dobavljača.

te gotovih proizvoda. .Posjedovanje vozačke dozvole B kategorije .Poznavanje engleskog jezika (početnik nivo) . .Pomaže u procesu istovara marketing materijala pristiglog od dobavljača .Organiziranje istovar i koordiniranje prijema repromaterijala od dobavljača i izdavanje sirovina i ostalih materijala u proces proizvodnje.Certifikat za upravljanje viljuškarom .Pripremati i provoditi dnevne i periodične inventure kao i sravnjenja stanja u skladištu koje je obavezan i potpisati. Za svoj rad odgovoran je rukovodiocu centralnog skladišta . .Utovara. . . Uslovi: . koncentrata.Planiranje i organizovanje dnevnih aktivnosti u skladištu sirovina. pakovnog materijala. imidžu Kompanije i zahtjevima klijenata. .Znanje rada na računaru (MS Office) .Radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima Struĉnjak za skladištenje sirovina (Raw Materijal Specialist) Broj izvršilaca: 2 Opis radnog mjesta: .Znanje rada na računaru (MS Office) .Poznavanje Coca-Cola HBC poslovanja .Poduzimati korektivne akcije u slučaju nastalih šteta i lomova prouzrokovanih ljudskim faktorom.IV stepen stručne spreme . .Blagovremeno prebacivati robu na odgovarajuće podlokacije i o svemu u pisanoj formi izvjestiti neposredno nadredjenog. dokumentuje i procesuira sve izlaze sekundarnih sirovina. u cilju što boljeg iskorištenja resursa. Vodi računa o zaštiti svih sredstava rada Kompanije.Na dnevnoj bazi voditi ažurnu evidenciju skladišta kao i svu neophodnu dokumentaciju.Radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima 67 . pri čemu vodi računa o rokovima isticanja (FEFO).Implementirati pravila za uskladištenje sirovina.Organizacione sposobnosti . na kvalitetan i efikasan način.Primjenjivati sve propisane mjere zaštite na radu.Dnevno ažurirati tabelu sa rokovima i proizvodnim batch nr. prilikom organizovanja dnevnih aktivnosti skladišta.Za svoj rad odgovoran je rukovodiocu centralnog skladišta Uslovi: .IV stepen stručne spreme . . kontroliše. .

.Certifikat za upravljanje viljuškarom . Za svoj rad odgovoran je rukovodiocu skladištenja sirovina i marketinškog materijala. .Pripremati i provoditi dnevne i periodične inventure kao i sravnjenja stanja u skladištu koje je obavezan i potpisati. pakovnog i marketing materijala .Struĉnjak za skladištenje sirovina i marketinškog materijala (Raw & Marketing Materijal Specialist) Broj izvršilaca: 1 Opis radnog mjesta: .Poduzimati korektivne akcije u slučaju nastalih šteta i lomova prouzrokovanih ljudskim faktorom.Znanje rada na računaru (MS Office) . . . koncentrata. . . na kvalitetan i efikasan način. u cilju što boljeg iskorištenja resursa.Poznavanje engleskog jezika (početnik nivo) . .Organizovanje i usmjeravanje svih aktivnosti u skladištu u cilju što ekonomičnijeg i efikasnijeg iskorištenja skladišnog prostora .Organizovati prijem i izdavanje sirovina i marketing materijala pri čemu vodi računa o efikasnosti i tačnosti.Organiziranje istovar i koordiniranje prijema repromaterijala i marketing materijala od dobavljača.Planiranje i organizovanje dnevnih aktivnosti u skladištu sirovina i marketing materijala.Posjedovanje vozačke dozvole B kategorije .Dnevno ažurirati tabelu sa rokovima i proizvodnim batch npr. Uslovi: .Planiranje i organizovanje aktivnosti koje definišu funkcije skladištenja i distribucije gotovih proizvoda 68 .Na dnevnoj bazi voditi ažurnu evidenciju skladišta kao i svu neophodnu dokumentaciju.Planirati i organizovati dnevne aktivnosti u skladištu sirovina i marketing materijala na kvalitetan i efikasan način u cilju što bolje iskorištenosti resursa i kapaciteta.Radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima Rukovodilac logistiĉkih operacija za periferna skladišta (Peripherial Logistic Supervisor) Broj izvršilaca: 1 Opis radnog mjesta: .Blagovremeno prebacivati robu na odgovarajuće podlokacije i o svemu u pisanoj formi izvjestiti neposredno nadredjenog. .IV stepen stručne spreme .Izdavanje maketing materijala u skladu s planom. .Implementirati pravila za uskladištenje sirovina.

Razvijati i kontrolisati programe zaštite na radu u cilju zaštite zaposlenih.Kontrola i nadgledanje rada skladišta i procesa koji se odvijaju u skladištu i prilikom distribucije .Kontrola i obezbjeĎenje pune tehničke ispravnosti voznog parka koji je rasporeĎen u depou.Poznavanje zakona u domaćem i inostranom transportu .Planirati. sedmičnoj i mjesečnoj osnovi.Pripremati i provoditi dnevne i periodične inventure kao i sravnjenja stanja u skladištu koje je obavezan i potpisati.Radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima Struĉnjak za logistiku (Logistic Specialist) Broj izvršilaca: 1 Opis radnog mjesta: .VI stepen stručne spreme (tehničkog smjera) . .Evidentiranje i analiza šteta i lomova u skladištu. uzrokovanih ljudskim faktorom .Temeljitost i pozornost na detalje . skladištenja i utovara/istovara proizvoda.Planiranje i provoĎenje preventivnih mjera Za svoj rad odgovoran je rukovodiocu Sektora logistike Uslovi: . praćenje i analiziranje rezultata na dnevnoj. . inventara i osnovnih sredstava . ambalaže i sirovina pri čemu vodi računa o rokovima isticanja.Sposobnost prosuĎivanja i donošenja odluka .Evidentiranje.Znanje rada na računaru (MS Office) . provoĎenje i nadgledanje inventure i sravnjenja stanja u skladištu . sedmičnoj i mjesečnoj osnovi .Organizovanje i usmjeravanje svih aktivnosti u skladištu u cilju što ekonomičnijeg i efikasnijeg iskorištenja skladišnog prostora.Kontrola i nadgledanje procesa rada koji se odvijaju u skladištu i distribuciji. 69 .Poznavanje zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja . . . . praćenje i analiziranje rezultata na dnevnoj.. obučiti i kontorlirati odvijanje dnevnih aktivnosti u skladištu gotovih proizvoda na kvalitetan i efikasan način u cilju što bolje iskorištenosti resursa.Implementirati pravila za uskladištenje gotovih proizvoda.Sposobnost voĎenja grupe ljudi .Priprema.Poznavanje engleskog jezika (srednji nivo) .Evidentiranje. . u cilju što efikasnije iskorištenosti skladišnog prostora u skladu sa zahtjevima Kompanije . . s ciljem osiguranja bezbjedne i sigurne vožnje u javnom saobraćaju.Sposobnost rada u timskom okruženju .Uspostavljanje i razvijanje sistema prijema.Implementacija aktivnosti koje definišu funkcije skladištenja i distribuciju gotovih proizvoda.

.Poznavanje pravne regulative u transportu ..Znanje rada na računaru (MS Office) . i da pri tome kupci budu zadovoljni.u i uporeĎuje ga sa stvarnim stanjem.Redovno kreira dokumente za otpis i predlaže termine otpisa.Sposobnost rada u timskom okruženju i rukovoĎenje ljudima . . otpisi. . škart.Daje ovlaštenje upravljanja viličarima preko access card.Analitičnost i temeljitost .Odgovoran je za sprovoĎenje zahtjeva za izmjene statusa proizvoda.Odgovoran je da instalacija. .Analizira trenutno stanje (inventurne razlike.Provjerava tačnost ovjere dokumentacije koju razdužuje sa stanovišta potpisa i pečata Primaoca. . postavljanje i povlačenje rashladne opreme iz prodajnih objekata u cilju podržavanja prodajnih aktivnosti na tržištu. . . Za svoj rad odgovoran je rukovodiocu logističkih operacija za periferna skladišta Uslovi: .Razvijanje cjelokupne infrastrukture vezane za rashladne ureĎaje u vlasništvu Kompanije. te praćenje i kontrola kretanja rashladnih ureĎaja na terenu i toka prateće dokumentacije. 70 .Inicira kreiranje zapisnika o škartu i odgovoran je za kreiranje fakture prema odgovornom licu.Prati stanje u SAP. organizuje i nadgleda rad mehaničara i pomoćnih radnika u cilju što efikasnijeg obavljanja svakodnevnih dužnosti . ambalaža) i predlaže mjere za unapreĎenje.Osnovna poznavanje finansijkih alatki za praćenje i mjerenje procesa .Poznavanje engleskog jezika (rednji nivo) .Poduzima korektivne akcije u slučaju nastalih šteta i lomova prouzrokovanih ljudskim faktorom.Kreiranje sistema distribucije i servisiranja rashladne opreme.Radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima RASHLADNI UREĐAJI Rukovodilac Sektora za rashladne ureĊaje (Cold Drink Supervisor) Broj izvršilaca: 1 Opis radnog mjesta: .IV stepen stručne spreme . održavanje i povlačenje rashladne opreme bude obavljeno na efikasan i kvalitetan način.a. .Definiše normative za pojedine operacije. što uključuje održavanje. .Planira. .Pregovaračke vještine . popravku.

Uslovi: . 71 ..Odgovoran je za Warehouse Spare Parts Management .Znanje rada na računaru (MS Office) .Planira i kreira budžet za nabavku rashladne opreme na nivou kompletne operacije .Sposobnost planiranja i organiziranja .Ažuriranje sistema SAP W2 kroz praćenje isparavnosti i iskorištenosti rashladne opreme i rezervnih dijelova.Radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima Dispeĉer u sektoru za rashladne ureĊaje (Dispatcher for Cold drink) Broj izvršilaca:1 Opis radnog mjesta: .Odgovoran je da zaposlenici Sektora za rashladne ureĎaje budu obučeni u tehničkom smisli i u skladu s tim predlaže i primjenjuje tehničke treninge za svoje osoblje.Nadgleda kvalitet rada svojih mehaničara i pomoćnih radnika i reaguje na sve pritužbe kupaca Za svoj rad je odgovoran rukovodiocu Sektora logistike.Odgovoran je da.Minimalno VI stepen stručne spreme .Definiše potrebe i troškove u nabavci opreme i rezervnih dijelova .Samoinicijativnost i analitičnost .Organizuje instaliranje opreme za specijalne dogadjaje na zahtjev drugih odjela . .Redovno kontrolira stanje opreme u smislu brojčanog i kvalitativnog stanja i usaglašava ga sa budžetom .Odgovoran je za voĎenje kompletne dokumentacije vezane za opremu i rezervne dijelove .Odgovoran je da baza podataka bude uvijek ažurirana i da su podaci u njoj tačni i da odgovaraju stanju na terenu . u pregovorima sa dobavljačima rashladnih ureĎaja postigne najbolje moguće uslove u smislu cijena i uslova isporuke. kompletiranje svih naloga i arhiviranje neophodne dokumentacije vodeći računa da su sve aktivnosti obavljene u skladu sa važećim procedurama i politikom Kompanije. zajedno sa odjelima prodaje i nabave.Poznavanje engleskog jezika (srednji nivo) .Tehničko znanje potrebno za održavanje rashladne opreme .Posjedovanje vozačke dozvole B kategorije . kao i kvaliteta opreme .Svakodnevno komunicira sa Regionalnim rukovodiocima prodaje i Rukovodiocima prodaje u cilju identificiranja mogućnosti za postavljanje rashladne opreme kod kupaca .Koordinira rasporeĎivanje opreme za cijelu zemlju u cilju što bolje iskorištenosti postojeće opreme .

Posjedovanje vozačke dozvole B kategorije . .Upravlja preventivnim održavanjem rashladne opreme uključujući i POM (post mix) . povlačenjima i održavanju opreme tako da se vodi računa da je dokumentacija kompletirana u skladu sa važećim procedurama .Unos podataka o prijemu opreme i rezervnih dijelova u sistem praćenja rashladne opreme (SAP) .Pripremanje izvještaja o stanju u sistemu praćenja aktivnosti vezanih za rashladnu opremu.Znanje rada na računaru (MS Office) .VoĎenje evidencije o svim izvršenim opravkama i preventivnim mjerama održavanja i odlaganje svih zapisa o kvalitetu rada Sektora za rashladne ureĎaje u skladu sa važećim procedurama.Kontrola dokumentacije o aktivnostima vezanim za rashladnu opremu – instalacijama. kompletiranje i arhiviranje neophodne dokumentacije vodeći računa da su sve aktivnosti obavljene u skladu sa važećim procedurama i politikom Kompanije. Uslovi: . .Odgovoran je za tačnost podataka i izvještaje 72 .Komunukacija sa kupcima . pozornost na detalje ..Upravlja pokretanjem i zatvaranjem svih procesa za rashladne ureĎaje vezanih za sami tok i zatvaranje radnih naloga .Pračenje i ažuriranje sistema SAPW2 za rashladnu opremu i rezervne dijelove.Monitoring dokumentacije o zaduženju zaposlenika Sektora za rashladne ureĎaje sa rezervnim dijelovima.Poznavanje engleskog jezika (srednji nivo) .Priprema izvještaja o aktivnostima vezanim za rashladnu opremu evidentiranim u sistemu SAP za praćenje rashladne opreme.Upravlja i prati odnos sa trećim licima za instalaciju/povlačenje opreme .Osigura da su svi podaci relevatni odobreni i na odgovarajućem mjestu . .Pripremanje izvještaja o stanju u sistemu SAP W2 svih aktivnosti vezanih za rashladnu opremu i rezervne dijelove .Organizacione sposobnosti.Odgovoran je za pravilno korištenje sistema (SAP) .Daje preporuke za poravak i donosi odluku o povlačenju opreme u skladu sa SLA .RasporeĎuje CD tehničare na temelju teritorije i zadataka . izvršenim opravkama i utrošenim dijelovima .Minimalno IV stepen stručne spreme .Radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima Kontrolor nabave i stanja rashladne opreme (Equipment Control Clerk) Broj izvršilaca:1 Opis radnog mjesta: . Za svoj rad je odgovoran rukovodiocu Sektora za rashladne ureĎaje.Komunikativnost i temeljitost . .

povlačenjima i održavanju opreme tako da se vodi računa da je dokumentacija kompletirana u skladu sa važećim procedurama.VoĎenje računa da je sva oprema.VoĎenje evidencije o svim izvršenim opravkama i preventivnim mjerama održavanja i odlaganje svih zapisa o kvalitetu rada sektora za rashladne ureĎaje u skladu sa važećim procedurama.Kontrola dokumentacije o aktivnostima vezanim za rashladnu opremu – instalacijama.Preventivno održavanje opreme rashladnih ureĎaja u skladu sa preventivnim planom održavanja .Održavanje rashladne opreme u skladu sa standardima Kompanije vodeći računa o raspoloživim resursima. i sredstva za rad kojim on raspolaže u dobrom stanju 73 . .Kontrolisanje sve dokumentacije koja prati kupovinu i prijem rashladne opreme.Komunikacijske vještine . a na najefikansiji način i uz minimalne troškove . .Planiranje utroška rezervnih dijelova i blagovremeno izvještavanje o utrošku te sugerisanje nabavke .Znanje rada na računaru (MS Office) .Poštivanje standarda instalacije opreme u smislu pozicioniranja i tehničke bezbjednosti prilikom instaliranja opreme . a u najkraćem roku.Izvještavanje pretpostavljenog o svim izvršenim opravkama i održavanju .Timski rad .Unos podataka o meĎuskladišnim transportima rashladne opreme u sistem za praćenje (SAP) rashladne opreme vodeći računa da uneseni podaci odražavaju stvarno stanje i da je unos završen na najefikasniji način. Za svoj rad je odgovoran rukovodiocu Sektora za rashladne ureĎaje. rezervni dijelovi. Uslovi: . koja se zaprima u skladištu Kompanije .IV stepen stručne spreme .Unos podataka o završenim aktivnostima u sistem za praćenje rashladne opreme (SAP) vodeći računa da uneseni podaci odražavaju stvarno stanje i da je unos završen na najefikasniji način. a u najkraćem roku.Odgovoran je za azuriranje matičnih podataka za opremu (rashladni ureĎaji) .Instruiranje kupaca i svih korisnika opreme rashladnih ureĎaja kako se ova oprema koristi i svakodnevno održava .Pozornost na detalje .. .Radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima Tehniĉar za odrţavanje rashladne opreme (Cold Drink Maintenance Tehnician) Broj izvršilaca:1 Opis radnog mjesta: .

ObezbjeĎuje da je sva dokumentacija koja prati instalaciju i povlačenje opreme rashladnih ureĎaja ispunjena i ovjerena na propisan način .Vozačka dozvola “B” i “C” kategorije .IV stepen stručne spreme .Za svoj rad odgovoran je rukovodiocu Sektora za rashladne ureĎaje.Poštuje standarde instalacije opreme u smislu pozicioniranja i tehničke bezbjednosti .Instruira kupce i sve korisnike opreme rashladnih ureĎaja kako se ova oprema koristi i svakodnevno održava .Radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima Mehaniĉar rashladne opreme (Cold Drink Mechanic) Broj izvršilaca: 5 Opis radnog mjesta: .Izvještava pretpostavljenog o svim izvršenim opravkama i održavanju .Održava rashladnu opremu u skladu sa standardima Kompanije vodeći računa o raspoloživim resursima.Instalira i povlači rashladnu opremu i svijetleće reklame. te svu drugu opremu koja je u nadležnosti službe rashladnih ureĎaja .Vodi računa da je sva oprema.Orijentiranost ka kupcima .Inicijativa i tehničko znanje .Radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima Pomoćni radnik u Sektoru za rashladne ureĊaje (Cold Drink Support Helper) Broj izvršilaca: 1 Opis radnog mjesta: 74 . Uslovi: .IV stepen stručne spreme .Planira utrošak rezervnih dijelova i blagovremeno izvještava o istom i sugeriše nabavku . a na najefikansiji način i uz minimalne troškove .Vozačka dozvola “B” i “C” kategorije .Orijentiranost ka kupcima .Inicijativa i tehničko znanje . i sredstva za rad kojim on raspolaže u dobrom stanju Za svoj rad odgovoran je tehničaru za održavanje rashladne opreme Uslovi: . rezervni dijelovi.

Planiranje nabavke sirovina i proizvodnje preforma.Kontrola provodjenja aktivnosti. skladišta i distribucije .Održavanje stokova sirovina i gotovih proizvoda na planiranom nivou . sigurnosne stokove.IV stepen stručne spreme . uključujući planiranje proizvodnje i uvoz gotovih proizvoda.Povlačenje rashladne opreme i svijetlećih reklama te sve druge opreme koja je u nadležnosti službe rashladnih ureĎaja .Obezbjedjenje sistemske podrške (kodovi za nove proizvode. . ABC klasifikaciju.Instalacija rashladne opreme i svijetlećih reklama te sve druge opreme koja je u nadležnosti službe rashladnih ureĎaja . izrada analiza o odstupanjima od planiranih rezultata . a na najefikansiji način i uz minimalne troškove . u što kraćem vremenu i uz minimalne troškove Za svoj rad je odgovoran rukovodiocu Sektora za rashladne ureĎaje. korekcija master data) Za svoj rad odgovoran je direktoru Odjela sistema proizvodnje i snadbjevanja Uslovi: .Radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima SEKTOR PLANIRANJA Rukovodilac Sektora za planiranje (Planning Manager) Broj izvršilaca:1 Opis radnog mjesta: .Vozačka dozvola “B” i “C” kategorije . Uslovi: .Priprema i distribucija izvještaja o ostvarenim rezultatima.Kontrola i setovanje osnovnih parametara za planiranje u SAP-u. SNP mrežu i sl..Organizovanje i vodjenje odjela za planiranje .VII stepen stručne spreme 75 .VoĎenje računa da se svi eventualni kvarovi na opremi otklanjaju na što efikasniji način.Orijentiranost ka kupcima .Inicijativa i tehničko znanje . .Vodjenje komercijalizacije proizvoda s logističkog aspekta . te kontrola stokova sirovina i gotovih proizvoda .Optimalno planiranje korištenja kapaciteta proizvodnje.Održavanje rashladne opreme u skladu sa standardima Kompanije vodeći računa o raspoloživim resursima. uključujući brzine linija.

Planiranje proizvodnje i uvoza gotovih proizvoda .- Znanje rada na računaru (MS Office-a i SAP) Poznavanje engleskog jezika (profesionalni nivo) Sistematičnost i analitičnost Sposobnost planiranja Sposobnost prosuĎivanja i donošenja odluka Komunikacijske vještine Bazično poznavanje principa finansijskog poslovanja Radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima Struĉnjak za planiranje proizvodnje (SNP & PPDS planner) Broj izvršilaca: 1 Opis radnog mjesta: .Mjesečno i sedmično planiranje proizvodnje na Supply Planning Network nivou .Sedmično planiranje proizvodnje na Production Planning & Detail Schedulling nivou.Usaglašavanje potrebnih volumena i dinamike isporuke sa odjelima Prodaje i Marketinga prilikom komercijalizacije ili aktivacije.Poznavanje engleskog jezika (srednji nivo) .Komercijalizacija proizvoda – priprema analiza. uključujući ABC klasifikaciju i sigurnosne stokove .Sposobnost planiranja .Praćenje stokova gotovih proizvoda . marketinga proizvodnje i nabavke . izvještavanje .Sistematičnost i analitičnost .Podržavanje i razvijanje BMS-a .Dnevno.Analize proizvodnih i prodajnih rezultata.VI stepen stručne spreme . sedmično i mjesečno praćenje pokrića gotovih proizvoda . Uslovi: .Komunikacijske vještine . procjena potrebnih stokova.Znanje rada na računaru (MS Office-a i SAP-a) .Kontrola i setovanje osnovnih parametara za planiranje u SAP-u. uključujući otvaranje radnih naloga.Radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima 76 . putem S&OP sastanka i Consensus Plana. kreiranje i e-mail distribucija izvještaja praćenja proizvodnje ( Production Tracking Report ) . Za svoj rad odgovoran je rukovodiocu Sektora za planiranje.Sposobnost prosuĎivanja i donošenja odluka .Koordinacija aktivnosti sektora planiranja sa aktivnostima odjela: prodaje. praćenje njihove realizacije i njihovo tehničko kompletiranje .

Planer nabavke sirovina (Raw Materials Planner) Broj izvršilaca: 1 Opis radnog mjesta: - Planiranje proizvodnje i uvoza gotovih proizvoda - Praćenje stokova gotovih proizvoda - Podržavanje i razvijanje BMS-a - Koordinacija aktivnosti sektora planiranja sa aktivnostima odjela: prodaje, marketinga proizvodnje i nabavke - Sedmično planiranje proizvodnje na Production Planning & Detail Schedulling nivou, uključujući otvaranje radnih naloga, praćenje njihove realizacije i njihovo tehničko kompletiranje. - Priprema, analiza i procjena potrebnih zaliha gotovih proizvoda - Dnevno, sedmično i mjesečno praćenje pokrića gotovih proizvoda. - Planiranje potreba za sirovinama u skladu sa važećim proizvodnim planom - Praćenje stanja zaliha sirovina i procjena nivoa zaliha koje osiguravaju kontinuiranu proizvodnju - Praćenje vrijednosti zaliha sirovina u odnosu na vrijednosti utvrĎene poslovnim planom te aktualnim poslovnim pokazateljima - Priprema i distribucija izvještaja o ostvarenim rezultatima, izrada analiza o odstupanjima od planiranih rezultata. - Na zahtjev direktno nadreĎenog i u skladu sa potrebama Kompanije obavlja i druge poslove Za svoj rad odgovoran je rukovodiocu Sektora za planiranje. Uslovi: - VI stepen stručne spreme - Znanje rada na računaru (MS Office-a i SAP-a) - Poznavanje engleskog jezika - Poznavanje poslovnih procesa unutar Društva - Sposobnost planiranja - Sposobnost prosuĎivanja i donošenja odluka - Komunikacijske vještine - Radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima

SEKTOR PROIZVODNJE I ODRŢAVANJA

Rukovodilac Sektora proizvodnje (Production Manager) Broj izvršilaca: 1 77

Opis radnog mjesta: - Planiranje proizvodnih procesa, organizovanje i voĎenje tima proizvodnje u skladu sa zahtjevima i standardima CCHBC i TCCQS, planiranje i kontrola provoĎenja planiranih aktivnosti, voĎenje i usavršavanje ljudskih resursa - Podržavanje i razvijanje BMS-a, te uspostavljanje sistema kontinuiranog poboljšanja poslovnih procesa, uključujući pripremu, implementaciju i kontrolu primjene procedura - VoĎenje različitih projekata proizvodnje u okviru punionice u cilju optimizacije svih resursa - Usaglašavanje i kontrola sedmičnih planova proizvodnje sa službom planiranja - Planiranje aktivnosti vezanih za čišćenje, sanitaciju i dezinfekciju proizvodnih pogona - Razvoj optimalne organizacione strukture u saradnji sa nadreĎenim, uključujući uspostavljanje neophodnog broja organizacionih cjelina, definisanje potrebnih vještina za pojedina radna mjesta i odredjivanje brojnosti pojedinih odjela - sirovina, potrošnih materijala, radne odjeće i sredstava zaštite na radu - Uspostavljanje efikasnog sistema komunikacije i izvještavanja izmedju različitih timova Za svoj rad odgovoran je direktoru Odjela sistema proizvodnje i snadbijevanja. Uslovi: - VII stepen stručne spreme (mašinskog/elektrotehničkog smjera) - Znanje rada na računaru (MS Office) - Poznavanje engleskog jezika (profesionalni nivo) - Sposobnost voĎenja grupe ljudi - Sposobnost planiranja i organiziranja - Sposobnost prosuĎivanja i donošenja odluka - Sistematičnost i analitičnost kao i izvanredno razumijevanje troškova - Bazično poznavanje mehanike, elektrike/elektronike i preventivnog primjenjivog u industriji napitaka - Samoinicijativnost - Komunikacijske, pregovaračke i prezentacijske vještine - Visok stupanj tehničkog znanja proizvodnih procesa - Radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima

održavanja

Koordinator proizvodnje (Production Coordinator) Broj izvršilaca: 1 Opis radnog mjesta: - Organizovanje rada proizvodnje u smjeni; ObezbjeĎenje kontinuiranog dotoka sirovina i ambalaže iz skladišta potrebnih za proizvodnju. - Praćenje rada u proizvodnji i definisanje korektivnih mjera za povećavanje efikasnosti i poboljšanje iskorištenja sirovina i hemikalija; praćenje i procjena nivoa obučenosti radnika. - Implementacija procedura i uputstava u proizvodnji.

78

- Koordinacija rada proizvodnje sa radom službi QA, održavanja i skladišta, te kontrola izvršenja zadataka u toku proizvodnog procesa. - Nadgledanje, kontrola i ocjena rada svih zaposlenika u skladu sa pravilima i procedurama Kompanije. - Nadgledanje sprovoĎenja operativnih procedura, mjera zaštite na radu, provoĎenja sanitarnih standarda i radne discipline. - Administriranje, planiranje i obučavanje radne snage u proizvodnji - Izvještavanje i analiza rezultata, predlaganje mjera za poboljšanje i otklanjanje nedostataka u proizvodnji. - Planiranje nabave, praćenje potrošnje i troškova, te administracija hemikalija. - Upravljanje sezonskim radnicima, uključujući njihovo upoznavanje sa procesima, planiranje i egzekuciju obuke, raspored smjena, obračun radnih sati i troškove. - Upravljanje radnicima trećih lica koji serv isiraju potrebe proizvodnje. - Upravljanje skladištem sirovina proizvodnje, uključujući SAP adinistraciju i pripremu zapisnika o otpisu. - Provodjenje redovne GMP kontrole i priprema odgovarajučih korektivnih mjera za kontinualno unaprjedjenje. Za svoj rad odgovoran je rukovodiocu Sektora za proizvodnju. Uslovi: - VI stepen stručne spreme - Znanje rada na računaru (MS Office) - Poznavanje engleskog jezika (srednji nivo) - Sposobnost voĎenja grupe ljudi - Sposobnost planiranja i organiziranja - ProsuĎivanje i donošenje odluka - Sistematičnost i analitičnost - Radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima Koordinator procesa kontinuiranog poboljšanja (EATB Coordinator) Broj izvršilaca: 1 Opis radnog mjesta: - Prikupljanje podataka o proizvodnji, priprema i obrada podataka u elektronskoj formi, priprema analiza i izvještaja o radu proizvodnje - Praćenje i administracija osnovnih EAtB procesa i sistema. Aktivno učestvovanje u procesu optimizacije promjena formata i KAIZEN-a. Arhiviranje i voĎenje zapisnika sa satanaka u Proizvodnji. Praćenje i administriranje dokumenata vezanih za EAtB. - Organizovanje i praćenje treninga iz oblasti proizvodnje i Lean Manufacturing-a - Održavanje, čuvanje i arhiviranje dokumentacije na propisani način - Prikupljanja podataka od operatera o potrebama za remontom & preventivnim održavanjem od strane odjela održavanja 79

Koordinacija rada proizvodnje sa radom kontrole kvaliteta.Predaja gotovog proizvoda u skladište .Poznavanje osnovnih statističkih metoda .Osnove poznavanja proizvodnih procesa .Analitičke sposobnosti .Praćenje parametara kontrole kvaliteta i usaglašavanje sa parametrima koje dostavlja laboratorija . PRMS. prijem i kontrola sirovina. provoĎenja sanitarnih standarda i radne discipline .Trebovanje.Organizovanje nesmetanog dotoka ambalaže .Analiza rezultata.Prijava kvara na liniji službi održavanja kao i prikupljanje i dostava podataka o kvarovima nadreĎenima .VoĎenje stanja jednog od skladišta u proizvodnji te priprema zapisnika o otpisu sirovina . Uslovi: .Vodjenje i administracija smjenskih sastanaka kao i KAIZEN sesija Za svoj rad odgovoran je rukovodiocu Sektora proizvodnje. predlaganje mjera za poboljšanje i otklanjanje nedostataka u proizvodnji . SAP) .ObezbjeĎenje kontinuiranog dotoka sirovina iz skladišta potrebnih za proizvodnju .Nadgledanje.VI stepen stručne spreme (tehničkog smjera) . Uslovi: 80 .Usaglašavanje prioriteta radova na remontu sa odjelom održavanja Za svoj rad odgovoran je rukovodiocu Sektora proizvodnje. .Rad na PC (Office. mjera zaštite na radu.Znanje engleskog jezika..Bazična znanja iz oblasti materijalnog knjigovodstva . kontrola i ocjena rada operatera i sirupista u skladu sa pravilima i procedurama Kompanije .Praćenje rada u proizvodnji i definisanje korektivnih mjera za povećavanje efikasnosti i poboljšanje iskorištenja sirovina .Bilježenje radnih i prekovremenih sati zaposlenih . održavanja i skladišta .Organizovanje proizvodnog procesa u skladu s važećim planom proizvodnje .Rad u timu VoĊa smjene I u proizvodnji (Production Shift Leader I) Broj izvršilaca: 1 Opis radnog mjesta: .Nadgledanje sprovoĎenja operativnih procedura.Sposobnost planiranja . potrebnih za proizvodnju .Organizovanje rada proizvodnje u smjeni .

Nadgledanje provoĎenja mjera zaštite na radu od strane svih zaposlenih u proizvodnji .Organizovanje rada proizvodnje u smjeni .Kontrola izvršenja zadataka u toku proizvodnog procesa .Izvještavanje o radu proizvodnje .Znanje rada na računaru (MS Office) .ObezbjeĎenje kontinuiranog dotoka sirovina iz skladišta potrebnih za proizvodnju .Predaja gotovog proizvoda u skladište .Trebovanje.VoĎenje stanja jednog od skladišta u proizvodnji te priprema zapisnika o otpisu sirovina . predlaganje mjera za poboljšanje i otklanjanje nedostataka u proizvodnji .Praćenje parametara kontrole kvaliteta i usaglašavanje sa parametrima koje dostavlja laboratorija . internih procedura i uputstava kompanije .IV ili V stepen stručne spreme (mašinskog/elektrotehničkog smjera) . potrebnih za proizvodnju .Bilježenje radnih i prekovremenih sati zaposlenih .Sposobnost planiranja i organiziranja .Poznavanje engleskog jezika (srednji nivo) .ProsuĎivanje i donošenje odluka .Koordinacija rada proizvodnje sa radom kontrole kvaliteta.Organizovanje nesmetanog dotoka ambalaže .- IV ili V stepen stručne spreme (mašinskog/elektrotehničkog smjera) Znanje rada na računaru (MS Office) Poznavanje engleskog jezika (srednji nivo) Sposobnost voĎenja grupe ljudi Sposobnost planiranja i organiziranja ProsuĎivanje i donošenje odluka Sistematičnost i analitičnost Radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima VoĊa smjene II u proizvodnji (Production Shift Leader II) Broj izvršilaca: 3 Opis radnog mjesta: .Vodjenje i administracija smjenskih sastanaka kao i KAIZEN sesija Za svoj rad odgovoran je rukovodiocu Sektora proizvodnje.kao i prikupljanje i dostava podataka o kvarovima nadreĎenima .Poštivanje svih važećih propisa.Sistematičnost i analitičnost 81 .Praćenje rada u proizvodnji i definisanje korektivnih mjera za povećavanje efikasnosti i poboljšanje iskorištenja sirovina .Prijava kvara na liniji službi održavanja. Uslovi: .Organizovanje proizvodnog procesa u skladu s važećim planom proizvodnje . održavanja i skladišta . prijem i kontrola sirovina.Analiza rezultata.Sposobnost voĎenja grupe ljudi .

IV ili V stepen stručne spreme (mašinskog/elektrotehničkog smjera) . štelovanje mašine u propisanom obimu 82 .. internih procedura i uputstava kompanije .ObezbjeĎenje kontinuiranog dotoka sirovina iz skladišta potrebnih za proizvodnju .Sposobnost planiranja i organiziranja .Kontrola izvršenja zadataka u toku proizvodnog procesa .Radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima VoĊa smjene III u proizvodnji (Production Shift Leader III) Broj izvršilaca: 1 Opis radnog mjesta: .Predaja gotovog proizvoda u skladište .Vodjenje i administracija smjenskih sastanaka kao i KAIZEN sesija Za svoj rad odgovoran je rukovodiocu Sektora proizvodnje. održavanja i skladišta .Izvještavanje o radu proizvodnje .Poznavanje engleskog jezika (srednji nivo) .Sistematičnost i analitičnost .Prijava kvara na liniji službi održavanja.Bilježenje radnih i prekovremenih sati zaposlenih .Poštivanje svih važećih propisa.ProsuĎivanje i donošenje odluka .Radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima Operater u proizvodnji (Production Operator) Broj izvršilaca: -10 Opis radnog mjesta: .Sposobnost voĎenja grupe ljudi .Znanje rada na računaru (MS Office) .Nadgledanje provoĎenja mjera zaštite na radu od strane svih zaposlenih u proizvodnji .Upravljanje mašinom za pranje boca.Zamjena formatnih dijelova. etiketiranje ili sekundarno pakovanje na liniji za punjenje karboniziranih bezalkoholnih pića .Praćenje parametara kontrole kvaliteta i usaglašavanje sa parametrima koje dostavlja laboratorija .kao i prikupljanje i dostava podataka o kvarovima nadreĎenima .Koordinacija rada proizvodnje sa radom kontrole kvaliteta.Organizovanje rada proizvodnje u smjeni . Uslovi: .

Rad na punjaču i mikseru koji miješa sirup sa karboniziranom vodom i puni boce gotovim proizvodom.Operater II snosi materijalnu odgovornost za opremu kojom upravlja.IV stepen stručne spreme (mašinskog/elektrotehničkog smjera) . sirovine koje koristi i kvalitet gotovih proizvoda u domenu operacija za koje je odgovoran .. . 83 .Provjera pakovanja (nivoa punjenja i kvaliteta pakovanja) u cilju otkrivanja nedostataka .ProvoĎenje preventivnog održavanja opreme.Punjenje spremišta čepovima. kao i o svim promjenama u kvalitetu proizvoda . poštivanje svih Environmental procedura i uputstava.Popunjavanje obrazaca za prijavu kvarova na mašinama kojim upravlja . regulisanje parametara rada mašine radi postizanja kvaliteta gotovih proizvoda u skladu sa zahtijevanim standardima . . .Kontrola Brix-a i sadržaja CO2 u skladu s propisanom frekvencijom. .Provjera pakovanja (nivoa punjenja i kvaliteta pakovanja) u cilju otkrivanja nedostataka. Uslovi: .Poželjno je prethodno radno iskustvo u proizvodnji .Radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima Operater na punjaĉu (Filler Operator) Broj izvršilaca: 5 Opis radnog mjesta: . regulisanje parametara rada mašine radi postizanja kvaliteta gotovih proizvoda u skladu sa zahtijevanim standardima . .Zamjena formatnih dijelova. štelovanje mašine u propisanom obimu.Organizovanje svih aktivnosti tako da minimiziraju eventualne negativne uticaje na okolinu. .Redovno informisanje voĎe smjene u proizvodnji o svim nastalim promjenama na mašini u toku proizvodnje.Sanitacija proizvodne opreme po planu sanitacije kao i svakodnevno vanjsko pranje opreme i proizvodnog prostora.Upotreba sirovina na efikasan i ekonomičan način.Poznavanje tehnološkog procesa proizvodnje pića i odgovarajućih standarda kvaliteta . .Redovno informisanje nadreĎenog o svim nastalim promjenama na mašini u toku proizvodnje.Sanitacija proizvodne opreme po planu sanitacije kao i svakodnevno vanjsko pranje opreme i proizvodnog prostora .Operater II organizuje svoje aktivnosti tako da minimiziraju eventualne negativne uticaje na okolinu Za svoj rad odgovoran je voĎi smjene u proizvodnji . te formulara za primopredaju smjena .Kontrola proizvoda na proizvodnoj traci.Kontrola proizvoda na proizvodnoj traci. te KAIZEN sesijama . kao i o svim promjenama u kvalitetu proizvoda. . asisitiranje mehaničarima prilikom popravki i godišnjeg remonta. .Aktivno učešće na smjenskim sastancima.

asisitiranje mehaničarima prilikom popravki i godišnjeg remonta . štelovanje mašine u propisanom obimu .Izvodjenje burst testa u skladu s propisanom frekvencijom .Zamjena formatnih dijelova.Snosi materijalnu odgovornost za opremu kojom upravlja. regulisanje parametara gotovih PET boca u skladu sa standardima kvalitete .Kontrola težine sekcija PET boca u skladu s propisanom frekvencijom .Radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima 84 . PET i NRGB boca na sedmičnoj osnovi.IV stepen stručne spreme (mašinskog/elektrotehničkog smjera) .Prijava napuhanih boca skladištu preko SAP-a .Rad na mašinama za puhanje PET boca. priprema podataka za zapisnike o otpisu .Radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima Operater na PET liniji – puhaĉ (Pet Blowing Operator) Broj izvršilaca: 3 Opis radnog mjesta: .Redovno informisanje nadreĎenog o svim nastalim promjenama na mašini u toku proizvodnje. sirovine koje koristi i kvalitet gotovih proizvoda u domenu operacija za koje je odgovoran Za svoj rad odgovoran je voĎi smjene I u proizvodnji.Snosi materijalnu odgovornost za opremu kojom upravlja. sirovine koje koristi i kvalitet gotovih proizvoda u domenu operacija za koje je odgovoran.Organizovanje inventure skladišta preforma. postavljanje paleta sa NRGB bocama na depaletizer. punjenje orjentirke bocama .IV stepen stručne spreme (mašinskog/elektrotehničkog smjera) .Čišćenje mašina u skladu s planom kao i svakodnevno vanjsko pranje opreme i proizvodnog prostora . kao i o svim promjenama u kvalitetu proizvoda . Za svoj rad odgovoran je voĎi smjene u proizvodnji .Poznavanje tehnološkog procesa proizvodnje pića i odgovarajućih standarda kvalitet ..ProvoĎenje preventivnog održavanja opreme.Vodjenje propisane operativne dokumentacije (obezbjedjenje sljedivosti) . orjentirki i depaletizeru.Kontrola boca na vazdušnom transportu.Poznavanje tehnološkog procesa proizvodnje pića i odgovarajućih standarda kvaliteta . Uslovi: . upravljanje vazdušnim transportom . Uslovi: .Punjenje koševa preformom.

tankovima za pripremu sirupa. Uslovi: .Poduzimanje aktivnosti koje obezbjeĎuju siguran i pouzdan rad proizvodne i pratece opreme u punionici.Prijava proizvodnje preforma skladištu kroz SAP.Poštivanje propisanih sanitarnih mjera 85 . postrojenju za obradu vode . CIP postrojenjem i bunarskim postrojenjem .Upravljanje postrojenjem za obradu vode.Potrebno iskustvo u istim ili sličnim poslovima. upravljanje.Poznavanje tehnološkog procesa proizvodnje pića i odgovarajućih standarda kvalitet . podešavanje i zamjena formatnih dijelova i održavanje mašine za proizvodnju preforma HUSKY u propisanom obimu . održavanju.Preventivno održavanje mašine. u najkraćem roku i uz minimalne troškove.Poštivanje i implementacija svih uputstava i procedura Kompanije . Za svoj rad odgovoran je voĎi smjene I u proizvodnji. Poželjno je pozvanje standarda kao što je (DIN. defektaža i izvršavanje brzih popravki kako bi se osigurao kontinuiran rad opreme . kao i o svim promjenama u kvalitetu proizvoda. .Struĉnjak za upravljanje mašinom za proizvodnju PET preformi (PET Injection Specialist) Broj izvršilaca: 3 Opis radnog mjesta: . ISO i ANSI). CIP postrojenju. podnošenje izvještaja o svim poduzetim aktivnostima.Čišćenje mašine u skladu s planom kao i svakodnevno čišćenje opreme i proizvodnog prostora.Saradnja sa radnicima u proizvodnji.Poštivanje odredbi zakona i Pravilnika o zaštiti na radu i korištenje sredstava za zaštitu na radu .Redovno informisanje nadreĎenih o svim nastalim promjenama na mašini u toku proizvodnje.Rad na koncentrat stanici. .Priprema jednostavnih i finalnih sirupa . kontimolu.Kontrola kvaliteta proizvedenih preforma .Rad. . preduzimanje mjera za osiguranje uslova rada. . praćenje stanja preformi u skladištu ProvoĎenje planiranih preventivnih mjera u održavanju proizvodne i prateće opreme. kvaliteta i skladišta kako bi se sve aktivnosti obavljale na efikasan način. Operater u sirupani I (Syrup Process Operator I) Broj izvršilaca: 2 Opis radnog mjesta: .Upravljanje mašinom za proizvodnju PET preformi i prateće opreme .IV stepen stručne spreme (mašinskog/elektrotehničkog smjera) .

asisitiranje mehaničarima prilikom popravki i godišnjeg remonta . te svih drugih parametara koji su relevantni za pripremu sirupa i proces sanitacije .Kontrola potrošnje i dopunjavanje potrebnih hemikalija za postrojenje za tretman vode i CIP .Kontrola nivoa sirove i tretirane vode u tankovima.Kontrola nivoa sirove i tretirane vode u tankovima.Rad na koncentrat stanici.Priprema jednostavnih i finalnih sirupa .ProvoĎenje preventivnog održavanja opreme. obezbjedjenje parametara u skladu sa standardima kvalitete . CIP postrojenju.. te kvaliteta tretirane vode .Znanje rada na računaru (MS Office) . te svih drugih parametara koji su relevantni za pripremu sirupa i proces sanitacije .ProvoĎenje preventivnog održavanja opreme. postrojenju za obradu vode . Uslovi: . te kvaliteta tretirane vode . kontimolu.Kontrola proizvedenih sirupa.Provjera temperature vode i lužine.Redovno informisanje voĎi smjene u proizvodnji o svim nastalim promjenama na mašini u toku proizvodnje.Upravljanje postrojenjem za obradu vode.Sanitacija proizvodne opreme po planu sanitacije kao i svakodnevno vanjsko pranje opreme i proizvodnog prostora .Kontrola proizvedenih sirupa. CIP postrojenjem i bunarskim postrojenjem.IV stepen stručne spreme (mašinskog/elektrotehničkog smjera) . tankovima za pripremu sirupa.Kontrola potrošnje i dopunjavanje potrebnih hemikalija za postrojenje za tretman vode i CIP .Poželjno je prethodno radno iskustvo u proizvodnji Operater u sirupani II (Syrup Proces Operator II) Broja izvršilaca: 2 Opis radnog mjesta: . kao i o svim promjenama u kvalitetu proizvoda . asisitiranje mehaničarima prilikom popravki i godišnjeg remonta . održavanje odgovarajućih sanitarnih uslova kao i vodjenje odgovarajuće dokumentacije . sirovine koje koristi i kvalitet gotovih proizvoda u domenu operacija za koje je odgovoran Za svoj rad odgovoran je voĎi smjene u proizvodnji. obezbjedjenje parametara u skladu sa standardima kvalitete .Snosi materijalnu odgovornost za opremu kojom upravlja.Poznavanje tehnološkog procesa proizvodnje pića i odgovarajućih standarda kvalitet . kao i o svim promjenama u kvalitetu proizvoda 86 .Redovno informisanje nadreĎenog o svim nastalim promjenama na mašini u toku proizvodnje.Provjera temperature vode i lužine.Poznavanje engleskog jezika (početnik nivo) .

kao i o svim promjenama u kvalitetu proizvoda .Poželjno je prethodno radno iskustvo u proizvodnji Operater u sirupani III (Syrup Proces Operator III) Broj izvršilaca: 2 Opis radnog mjesta: .Poželjno je prethodno radno iskustvo u proizvodnji 87 .Poznavanje engleskog jezika (početnik nivo) .Sanitacija proizvodne opreme po planu sanitacije kao i svakodnevno vanjsko pranje opreme i proizvodnog prostora .Rad na koncentrat stanici.Provjera temperature vode i lužine. te svih drugih parametara koji su relevantni za pripremu sirupa i proces sanitacije .Poznavanje tehnološkog procesa proizvodnje pića i odgovarajućih standarda kvaliteta .ProvoĎenje preventivnog održavanja opreme. Uslovi: .Kontrola nivoa sirove i tretirane vode u tankovima.Kontrola potrošnje i dopunjavanje potrebnih hemikalija za postrojenje za tretman vode i CIP .IV stepen stručne spreme (mašinskog/elektrotehničkog smjera) .Kontrola proizvedenih sirupa.Poznavanje engleskog jezika (početnik nivo) . asisitiranje mehaničarima prilikom popravki i godišnjeg remonta ..Snosi materijalnu odgovornost za opremu kojom upravlja. tankovima za pripremu sirupa. te kvaliteta tretirane vode . sirovine koje koristi i kvalitet gotovih proizvoda u domenu operacija za koje je odgovoran Za svoj rad odgovoran je voĎi smjene u proizvodnji.Znanje rada na računaru (MS Office) .Znanje rada na računaru (MS Office) . sirovine koje koristi i kvalitet gotovih proizvoda u domenu operacija za koje je odgovoran Za svoj rad odgovoran je voĎi smjene u proizvodnji.Snosi materijalnu odgovornost za opremu kojom upravlja.IV stepen stručne spreme (mašinskog/elektrotehničkog smjera) .Redovno informisanje nadreĎenog o svim nastalim promjenama na mašini u toku proizvodnje. Uslovi: .Poznavanje tehnološkog procesa proizvodnje pića i odgovarajućih standarda kvaliteta . CIP postrojenju. obezbjedjenje parametara u skladu sa standardima kvalitete . postrojenju za obradu vode . kontimolu.Učestvovanje u procesu zamjene dijelova na procesnoj opremi .

regulisanje parametara rada mašine radi postizanja kvaliteta gotovih proizvoda u skladu sa zahtijevanim standardima . etiketiranje ili sekundarno pakovanje na liniji za punjenje karboniziranih bezalkoholnih pića i mineralne vode .Pružanje pomoći operaterima na proizvodnim linijama i sirupistima tokom proizvodnog procesa.Tokom sezone.Redovno informisanje voĎe smjene u proizvodnji o svim nastalim promjenama na mašini u toku proizvodnje. upravljanje mašinom za pranje boca. zamjene formatnih dijelova ili remonta . etiketiranje ili sekundarno pakovanje na liniji za punjenje karboniziranih bezalkoholnih pića i mineralne vode .Radnik u proizvodnji (Production Worker) Broj izvršilaca: 9 Opis radnog mjesta: .junior (Production Worker Junior) Broj izvršilaca: 3 Opis radnog mjesta: .Provjera pakovanja (nivoa punjenja i kvaliteta pakovanja) u cilju otkrivanja nedostataka .Obuka do nivoa prihvatljivog učinka.Poštivanje odredbi zakona i Pravilnika o zaštiti na radu i korištenje sredstava za zaštitu na radu .Sanitacija proizvodne opreme po planu sanitacije kao i svakodnevno vanjsko pranje opreme i proizvodnog prostora .Pružanje pomoći operaterima na proizvodnim linijama i sirupistima tokom proizvodnog procesa.Provjera pakovanja (nivoa punjenja i kvaliteta pakovanja) u cilju otkrivanja nedostataka 88 .Poželjno je prethodno radno iskustvo u proizvodnji Radnik u proizvodnji .IV stepen stručne spreme (mašinskog/elektrotehničkog smjera) . zamjene formatnih dijelova ili remonta .Kontrola proizvoda na proizvodnoj traci. Uslovi: .Kontrola proizvoda na proizvodnoj traci. te upravljanje mašinama za pranje boca.Poznavanje tehnološkog procesa proizvodnje pića i odgovarajućih standarda kvalitet . regulisanje parametara rada mašine radi postizanja kvaliteta gotovih proizvoda u skladu sa zahtijevanim standardima .Poštivanje odredbi zakona i Pravilnika o zaštiti na radu i korištenje sredstava za zaštitu na radu .Sanitacija proizvodne opreme po planu sanitacije kao i svakodnevno vanjsko pranje opreme i proizvodnog prostora . ili po potrebi. kao i o svim promjenama u kvalitetu proizvoda Za svoj rad odgovoran je voĎi smjene u proizvodnji. kao i prilikom sanitacije. kao i prilikom sanitacije.

Redovno informisanje voĎe smjene u proizvodnji o svim nastalim promjenama na mašini u toku proizvodnje.Popunjavanje obrazaca za prijavu kvarova na mašinama na kojim se obučava/radi Za svoj rad odgovoran je voĎi smjene u proizvodnji. kao i prilikom sanitacije i zamjene dijelova. .Kontrola proizvoda na proizvodnoj traci u cilju regulisanja parametara rada mašine i otkrivanja potencijalnih nedostataka. . Uslovi: . . Uslovi: . Opis radnog mjesta: .Odgovora za vodjenje potrebne proizvodne dokumentacije.IV stepen stručne spreme (mašinskog/elektrotehničkog smjera) .Poznavanje tehnološkog procesa proizvodnje pića i odgovarajućih standarda kvalitet . . .Poduzima početne aktivnosti koje su potrebne za rad na mašinama u pogledu osnova na linijama za punjenje karboniziranih bezalkoholnih pića i mineralne vode. kao i svakodnevno vanjsko pranje opreme i proizvodnog prostora. u skladu s planom. kao i o svim promjenama u kvalitetu proizvoda. .Učestvuje u procesu rada na mašinama pod nadzorom obučenih operatera te višemjesečni samostalan rad na mašini do postizanja punog učinka..Redovno informisanje voĎi smjene u proizvodnji o svim nastalim promjenama na mašini u toku proizvodnje.Obavljanje svih pomoćnih poslova kako bi proizvodni procesi tekli neometano i efikasno. . a u skladu sa važećim procedurama i uputstvima Društva. kao i o svim promjenama u kvalitetu proizvoda Za svoj rad odgovoran je voĎi smjene u proizvodnji.Održavanje higijene i sanitacija proizvodne opreme u skladu sa planom.Radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima 89 . sirupistima u toku proizvodnog procesa.IV stepen stručne spreme (mašinskog/elektrotehničkog smjera) .Učestvuje u pružanju pomoći operaterima na proizvodnim linijama.Poželjno je prethodno radno iskustvo u proizvodnji Praktikant u proizvodnji (Production Trainee) Broj izvršilaca: 2 Broj izvršilaca se mjenja u skladu sa potrebama proizvodnog procesa. .

te priprema izvještaja za druge odjele Za svoj rad odgovoran je direktoru Odjela sistema proizvodnje i snabdjevanja Uslovi: . postrojenja i tretmana otpadnih voda (Engineering and Maintenance Manager) Broj izvršilaca: 1 Opis radnog mjesta: . službom osiguranja kvaliteta i odjelom planiranja) . organizovanje i voĎenje tima održavanja . infrastrukture i zemljišta u svim proizvodnim i skladišnim kompleksima koji se koriste za potrebe poslovanja CCHBC B-H d.o.Održavanje zgrada.Koordinacija aktivnosti odjela proizvodnje i odrzavanja sa aktivnostima drugih odjela .Planiranje i organizovanje redovnog rada i poslova na održavanju servisnih postrojenja . planiranje i egzekucija investicionih i drugih projekata u okviru punionice u cilju optimizacije resursa .Sposobnost voĎenja grupe ljudi . proizvodne linije i iskorištenost kapaciteta .Usaglašavnje projekta/promjene sa standardima i specifikacijama koje se odnose na mašine. Sarajevo . POSTROJENJA I TRETMANA OTPADNIH VODA Rukovodilac Sektora odrţavanja proizvodnog pogona.Poznavanje engleskog jezika (profesionalni nivo) .SEKTOR ODRŢAVANJA PROIZVODNOG POGONA.Priprema.Sistematičnost i analitičnost .o.VII stepen stručne spreme tehničkog (mašinskog ili elektro smjera) . i blagovremeno informisanje Management Team-a o tome .Identificiranje rizika kao i mogućnosti za poboljšanja.Najmanje 1 godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima Rukovodilac za mehaniĉko odrţavanje (Mechanical Maintenance Supervisor) Broj izvršilaca : 0 vacant Opis radnog mjesta: 90 .Usaglašavanje sedmičnih i mjesečnih planova održavanja sa ostalim odjelima (odjelom proizvodnje.Organizovanje i kontrola sistema izvještavanja o rezultatima poslovanja unutar odjela.Razvoj i održavanje proizvodne i servisne tehničke infrastructure u skladu sa zahtjevima i standardima CCHBC i TCCQS .Usaglašavanje godišnjeg plana remonta proizvodnih linija sa odjelima proizvodnje i planiranja .Znanje rada na računaru (MS Office) .

Poduzimanje svih neophodnih aktivnosti i pruženje podrške proizvodnim radnicima prilikom zamjene dijelova na opremi . ISO i ANSI) .ProvoĎenje planiranih preventivnih mjera u održavanju proizvodne i prateće opreme i mašina .Saradnja sa radnicima u proizvodnji kako bi se sve aktivnosti obavljale na efikasan način.bravar (Mechanical Maintenance Specialist) Broj izvršilaca: 4 Opis radnog mjesta: .Uslovi: .Prilikom obavljanja svakodnevnih aktivnosti poštuje uputstva Sistema okolinskog upravljanja 91 .Sugerisanje najefikasnijih rješenja u nabavci rezervnih dijelova za opremu i zamjena rezervnih dijelova .Znanje rada na računaru (MS Office) .Poduzimanje svih neophodnih aktivnosti i pruženje podrške proizvodnim radnicima prilikom zamjene dijelova na opremi .Izrada nestandardnih rezervnih dijelova .Poželjno je poznavanje dokumentacije kao što je (DIN. postrojenja i tretmana otpadnih voda .Nadgledanje i asistiranje radnicima u proizvodnji prilikom zamjene maziva održavanja na dnevnoj i sedmičnoj bazi . identificiranje problema.Poduzimanje aktivnosti koje obezbjeĎuju siguran i pouzdan rad opreme .Defektaža i izvršavanje brzih opravki kao bi se osigurao kontinuiran rad opreme .Korištenje opreme za zaštitu na radu i poštivanje svih zakonskih propisa i pravilnika o zaštiti na radu Za svoj rad odgovoran je rukovodiocu Sektora održavanja proizvodnog pogona.Obavljanje svih neophodnih aktivnosti prilikom instaliranja nove opreme .Korištenje opreme za zaštitu na radu i poštivanje svih zakonskih propisa i pravilnika o zaštiti na radu .Najmanje 1 godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima Struĉnjak za odrţavanje mašina .Defektaža i izvršavanje brzih opravki kao bi se osigurao kontinuiran rad opreme . provoĎenje preventivnih mjere za sprečavanje neispravnosti ..Praćenje rada postojeće opreme.ProvoĎenje planiranih preventivnih mjera u održavanju proizvodne i prateće opreme i mašina .VI stepen stručne spreme tehničkog (mašinskog ili elektro smjera) .Poznavanje engleskog jezika (srednji nivo) .Preduzimanje mjera za osiguranje uslova rada . u nakraćem roku i uz minimalne troškove .

Uslovi: .Poznavanje rada na računaru (MS Office) .Osigurati potreban broj radnika osposobljenih za evakuaciju i spašavanje kao i za pružanje prve pomoći te da im stavi na raspolaganje svu potrebnu opremu Za svoj rad odgovoran je rukovodiocu Sektora održavanja proizvodnog pogona.Znanje rada na računaru (MS Office) 92 .Da se isključe iz upotrebe mašine i opremu te osobna zaštitna sredstva koja nisu ispravna . identificiranje problema. provoĎenje preventivnih mjere za sprečavanje neispravnosti .Razvijanje sistema preventivnog održavanja..Uspostavljanje adekvatnog sistema za efektivnu raspodjelu rezervnih dijelova i materijala. ISO i ANSI) .Organizacija.Praćenje rada postojeće opreme.Obavljanje svih neophodnih aktivnosti prilikom instaliranja nove opreme .Mogućnost izvoĎenja analiza kinematike na srednjem i višem nivou .Poznavanje engleskog jezika (početnik nivo) . postrojenja i tretmana otpadnih voda. što uključuje: efikasnu organizaciju raspodjele rezervnih dijelova. kao i u skladu sa zahtjevima OHSAS 18001 . kao i u skladu sa zahtjevima OHSAS 18001 .ProvoĎenje procesa zavarivanja Za svoj posao odgovoran je rukovodiocu za mehaničko održavanje. Uslovi: .Da se na poslove s posebnim uvjetima rada ne rasporeĎuju zaposleni za koje na propisani način nije utvrĎeno da ispunjavaju tražene uslove.IV stepen stručne spreme (elektro ili mašinskog smjera) . uspostavljanje efektivnog sistema i poduzimanje mjera iz oblasti zaštite zdravlja zaposlanih i sigurnosti na radu na nivou društva u skladu sa važećim zakonima i propisima u državi. razvijen sistem koji omogućava blagovremeno naručivanje rezervnih dijelova i razvijen precizan sistem kontrole troškove i stanja na zalihama .Najmanje 1 godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima Rukovodilac odrţavanja i zaštite na radu (Maintenance Safety Supervisor) Broj izvršilaca : 1 Opis radnog mjesta: .Poželjno je poznavanje dokumentacije kao što je (DIN. uspostavljanje efektivnog sistema i poduzimanje mjera iz oblasti zaštite zdravlja zaposlanih i sigurnosti na radu na nivou društva u skladu sa važećim zakonima i propisima u državi.VII stepen stručne spreme tehničkog (mašinskog ili elektrosmjera) . odnosno da se zaposleni koji tražene uslove više ne ispunjavaju ne zadrži na poslovima s posebnim uvjetima za rad .Organizacija. koje kontinuirano revidira i radi na njihovom poboljšanju .

Planiranje i organizovanje . Uslovi: .Poznavanje engleskog jezika (srednji nivo) . a u skladu sa lokalnim.Zaprimanje i izdavanje rezervnih dijelova i potrošnog materijala iz skladišta rezervnih dijelova kroz postojeće računarske aplikacije.. te formiranje odgovarajućih setova dokumenata . usklaĎivanje svih aktivnosti odjela sa važećim procedurama .Kreiranje i pracenje realizacije planova korektivnih akcija (prema nalazima audita) Za svoj rad odgovoran je rukovodiocu održavanja i zaštite na radu. u nakraćem roku i uz minimalne troškove 93 . OHSAS i CCH zahtjevima .Ažuriranje procedura i uputstava zastite na radu.Saradnja sa radnicima u proizvodnji kako bi se sve aktivnosti obavljale na efikasan način.Vozačka dozvola B kategorije .Defektaža i izvršavanje brzih opravki kao bi se osigurao kontinuiran rad opreme .Znanje rada na računaru (MS Office) . preduzimanje mjera za osiguranje uslova rada .Poduzimanje aktivnosti koje obezbjeĎuju siguran i pouzdan rad opreme.VII stepen stručne spreme (tehničkog smjera) . izlaza.Visok stepen znanja u polju zaštite zdravlja uposlenih i zaštite na radu .Najmanje 1 godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima Struĉnjak za odrţavanje mašina .elektriĉar (Electrical Maintenance Specialist) Broj izvršilaca: 4 Opis radnog mjesta: .Visok stepen tehničkog znanja na poljima mehanike. Struĉnjak za administraciju rezervnih dijelova i zaštite na radu (Maintenance & Safety Administrator) Broj izvršilaca : 1 Opis radnog mjesta: . povrata rezervnih dijelova. primjenjivog u industriji bezalkoholnih pića .Poznavanje engleskog jezika (srednji nivo) .Blagovremeno i tačno evidentiranje svih promjena ulaza.ProvoĎenje planiranih preventivnih mjera u održavanju proizvodne i prateće opreme i mašina . elektrike/elektronike.Najmanje 1 godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima.Odgovoran je za materijalno stanje skladišta rezervnih dijelova .

identificiranje problema. skladišnih i servisnih objekata.Koordinacija pružanja usluga vanjskog izvoĎača u restoranu ( topli obrok.Sugerisanje najefikasnijih rješenja u nabavci rezervnih dijelova za opremu i zamjena rezervnih dijelova .Korištenje opreme za zaštitu na radu i poštivanje svih zakonskih propisa i pravilnika o zaštiti na radu Za svoj rad odgovoran je rukovodiocu održavanja i sigurnosti na radu. ISO i ANSI) .Izrada nestandardnih rezervnih dijelova . te postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda . uključujući saradnju sa ovlaštenim institucijama .Planiranje i organizovanje rada kotlovnice i postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda . održavanje i razvoj sistema energetskog napajanja uključujući trafo stanicu kompanije kao i obezbjeĎenje alternativnog snadbijevanja .Planiranje potrošnje i sklapanje ugovora o kvalitetnoj isporuci električne energije i prirodnog gasa sa nadležnim institucijama .Praćenje i optimizacija potrošnje vode .Nadgledanje i asistiranje radnicima u proizvodnji prilikom zamjene maziva održavanja na dnevnoj i sedmičnoj bazi .Upravljanje energetskim resursima . proslave) .Mogućnost izvoĎenja analiza kinematike na srednjem i višem nivou .Praćenje rada postojeće opreme. Uslovi: .Poželjno je poznavanje dokumentacije kao što je (DIN. sistema grijanja i hlaĎenja. zakuske.Radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima Rukovodilac odrţavanja objekata i pomoćnih postrojenja (Facility & Utility Maintenance Supervisor) Broj izvršilaca: 1 Opis radnog mjesta: .Koordinacija aktivnosti neophodnih za obezbjeĎenje higijenskih uslova u radnim i proizvodnim prostorima . administrativnih.Koordinacija zimskog čišćenja vanjskih saobraćajnica 94 .Praćenje i optimizacija potrošnje električne energije i plina .Monitoring bunara u skladu sa zahtjevima CCHBC standarda i lokalnih zakona .Planiranje preventivnog i sprovoĎenje interventnog održavanja proizvodnih. provoĎenje preventivnih mjere za sprečavanje neispravnosti .Upravljanje održavanje i razvoj mreže vodosnabdjevanja .IV stepen stručne spreme tehničkog (mašinskog ili elektro smjera) . hortikulture i vanjskih servisnih instalacija .Održavanje asfaltnih površina.VoĎenje i učešće u projektima vezanim za proširenje postojeće infrastrukture i zemljišnog posjeda.ProvoĎenje procesa zavarivanja . održavanja ventilacionih sistema..Kontrola.

voda.kanalizaciji i ventilaciji koji se mogu interno obaviti .Najmanje 1 godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima Struĉnjak za odrţavanje objekta. Uslovi: .Poznavanje rada na računaru (MS Office) .Saradnja sa općinskim vlastima.Poznavanje engleskog jezika (početnik nivo) .kafe i ostalih materijala) .Odgovoran je za rad vešeraja.Najmanje 1 godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima 95 .vodovodu.Održavanje sistema energetskog napajanja o objektu.Opravljanje svih kvarova na elektro i drugoj opremi. ekologija) Za svoj rad odgovoran je rukovodiocu Sektora održavanja proizvodnog pogona.VI ili VII stepen stručne spreme (elektro smjera) . postrojenja i tretmana otpadnih voda.Održavanje hortikulture i sistema navodnjavanja u krugu punionice ..vodovodnih i kanalizacionih instalacija .Ugovaranje i organizacija odvoza čvrstog otpada .Koordiniranje i usmjeravanje rada proizvoĎača koji su angažovani . Uslovi: . saobraćajnice. inspekcijskim službama.u smislu planiranja i praćenja rada zaposlenika u vešeraju kao i održavanja svih mašina . komunalnim preduzećima.Implementiranje mjera Zaštite na radu i Protivpožarne zaštite Za svoj rad odgovoran je rukovodiocu održavanja objekata i pomoćnih postrojenja.Poznavanje engleskog jezika (profesionalni nivo) . te relevantnim ministarstvima u cilju pribavljanja neophodnih dozvola za neometano poslovanje (energija.Odgovoran je za održavanje higijene u kompletnom objektu .Održavanje objekta u smislu opravki elektro.Praćenje troškova električne energije na dnevnoj bazi .IV ili V stepen stručne spreme (elektro smjera) .Poznavanje rada na računaru (MS Office) .Manipulacija Trafo stanicom .sistema HOVAL i sistema ventilacionih komora .RukovoĎenje internim skladištem potrošnog materijala (sredstva za čišćenje. komunalija i pratećih postrojenja (Facility & Utility Maintenance Specialist) Broj izvršilaca: 2 Opis radnog mjesta: .

Voditi tim za kvalitet u cilju organiziranja redovnog nadgledanja. te sistema WWT .IV stepen stručne spreme (tehničkog smjera) .Izvještava pretpostavljenog o svim eventualnim neusklaĎenostima i predlaže korektivne akcije . sistema grijanja.Poznavanje engleskog jezika (početnik nivo) . poštujući strategije i smjernice kompanije u cilju postizanja. održavanja i poboljšavanja visokih standarda kvalitete u skladu sa zahtjevima internih i vanjskih kupaca .Radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima SEKTOR OSIGURANJA KVALITETA Rukovodilac Sektora za osiguranje kvaliteta (Quality Assurrance Manager) Broj izvršilaca: 1 Opis radnog mjesta: . te usvojenih standarda 96 . u najkraćem mogućem vremenu i uz minimalne troškove .ProvoĎenje preventivnih mjera zaštite na propisanoj opremi . usmjeravati. kompresora.Opravke kvarova kako bi oprema funkcionisala sigurno i u kontinuitetu. koordinirati i rukovoditi programima koji se odnose na tehničku održivost poslovanja.Praćenje tehničke ispravnosti kotlovnice.Certifikat za upravljanje kotlovskim postrojenjima .Izvještavanje pretpostavljenih o svim kvarovima za koje nije ovlašten da ih otklanja .SprovoĎenje hemijske analize i kontrole kvalitete vode u skladu sa procedurama i uputstvima Kompanije .ObezbjeĎenje nesmetanog rada kotlovnice.VoĎenje računa o blagovremenoj zamjeni rezervnih dijelova .Poznavanje rada na računaru (MS Office) .Planirati.Redovno nosi zaštitnu opremu propisanu Zakonom i Pravilnikom o zaštiti na radu Za svoj rad odgovoran je rukovodiocu održavanja objekata i pomoćnih postrojenja Uslovi: . kompresora i vodenih pumpi. provoĎenje planiranih preventivnih mjera u cilju održavanja opreme i mašina . bilježenja i kontrole rezultata o kvalitetu.Struĉnjak za kontrolu i upravljanje pratećih postrojenja (Utility Maintenance Specialist) Broj izvršilaca: 2 Opis radnog mjesta: . rashladnih mašina sa pratećom opremom i WWT.

Komunikativnost .Voditi računa da je rad Odjela za kvalitet u skladu sa zakonskim propisima . koji se bazira na sistemima za upravljanje kvalitetom.Odgovornost za implementaciju i održavanje business management systema.Kontinuirano radi na unapreĎenju sistema kvaliteta putem stalnih poboljšanja . uticajem na okoliš. Proizvodnja i Nabavka.Koordinira pripremu internih audita i provoĎenje internih audita ..Prema okolini se odnosi u skladu sa Okolinskom politikom. .Sposobnost voĎenja grupe ljudi .Iskustvo na poslovima osiguranja kvaliteta i upravljanja sistemima kvaliteta Rukovodilac tima procesne i finalne kontrole proizvoda (Process Control Supervisor) Broj izvršilaca: 1 Opis radnog mjesta: 97 .VoĎenje tima za izradu.Prilikom uvoĎenja novih proizvoda. vezano za pitanja o kvalitetu i usklaĎenosti sa zakonskim zahtjevima .Sposobnost donošenja odluka i riješavanja problema .Radi na razvoju i izvoĎenju neophodnih treninga ostalih zaposlenika iz oblasti kvaliteta .VII stepen stručne spreme (tehnološki. sigurnosti hrane i zaštite zdravlja i sigurnosti na radu.Odgovaran je za implementaciju programa i procesa koji se odnose na kvalitet proizvoda od ulaznih sirovina do kraja životnog ciklusa na tržištu. reviziju specifikacija i statističku obradu procesa .Promovira podizanje svijesti o kvalitetu unutar cijele organizacije. prirodno-matematički sl.Pruža stručnu pomoć ostalim funkcijama radi identificiranja problema u domenu kvalitete kao i u razvijanju planova za preventivne i korektivne aktivnosti u cilju uklanjanja tih problema .Spremnost za inovacije . prehrambeno tehnološki.Poznavanje rada na računaru (MS Office) . usko saradjuje sa poslovnim funkcijama: Marketing.) . te relevantnim procedurama i uputstvima Za svoj rad odgovoran je direktoru Odjela sistema proizvodnje i snabdjevanja Uslovi: .Odgovoran je za implementaciju HACCP programa . te pruža podršku ostalim odjelima prilikom implentacije BMS-a .Nadzor nad implementacijom procedura i standarda sistema kvaliteta u službi za osiguranje kvaliteta . te audit i odobrenje dobavljača .Poznavanje engleskog jezika (profesionalni nivo) . .Usko saraĎuje sa Odjelom nabavke po pitanju razvoja specifikacija za sirovine i pakovni materijal.Praćenje i kontrolu sprovoĎenja korektivnih i preventivnih mjera unutar organizacije .

starost i kontrolu kvaliteta proizvoda na tržištu.U skladu sa zahtjevima posla uvodi nove metode za kontrolu proizvoda . .. uputstvima i specifikacijama .Kontroliše uslove skladištenja i obilježavanja statusa proizvoda u internim skladištima.Analitičnost i pažnja na detalje .Komunikacijske.Osigurava da se kontrola i osiguranje kvaliteta vrši u skladu sa Planom kontrole kvaliteta. prehrambeno tehnološki.Voditi računa da informacije o statusu kvaliteta budu dostavljene internim kupcima u skladu sa utvrĎenim rokovima .U saradnji sa Odjelom prodaje.Odgovoran je da se svaka žalba kupca ili potrošača. relevantnim procedurama. uputstvima i specifikacijama . rokove trajanja. .U saradnji sa Odjelom za ljudske potencijale identificirati potrebe za obučavanjem i edukacijom zaposlenika u laboratoriju. procedurama.Vodi računa o stanju zaliha kemikalija i opreme potrebne za rad odjela . pregovaračke i prezentacijske vještine .Kontinuirano radi na unapreĎenju procesa kontrole i osiguranja kvaliteta . . te predlaže poboljšanja .Iskustvo na poslovima kontrole i osiguranja kvaliteta Rukovodilac tima za zdravstvenu sigurnost proizvoda (Food Safety Supervisor) Broj izvršilaca: 1 Opis radnog mjesta: 98 . Uslovi: .Voditi preciznu dokumentaciju o svim obavljenim ispitivanjima i analizama .Organizuje rad laboratorije (formira smjene) u skladu sa planom proizvodnje .VII stepen stručne spreme (tehnološki.Sposobnost donošenja odluka i riješavanja problema .Znanje rada na računaru (MS Ofifice) .Pratiti i analizirati procese koji posredno ili neposredno utiču na kvalitet proizvoda.Sposobnost postavljanja radnih standarda i odreĎivanja prioriteta .Kontroliše i potpisuje izvještaje o izvršenim analizama za interne kupce . periodično vrši provjeru čuvanja i izlaganja proizvoda.Timski rad .Sposobnost voĎenja grupe ljudi . pažljivo i temeljito ispita. . a rezultati komuniciraju u CIS Centar . koja se odnosi na kvalitet proizvoda. prirodno-matematički fakultet i sl) .Radi na razvoju i izvoĎenju neophodnih treninga ostalih zaposlenika iz oblasti kvaliteta Za svoj rad odgovoran je rukovodiocu Sektora za osiguranje kvaliteta.Poznavanje engleskog jezika (srednji nivo) .Organiziranje rada laboratorije u skladu sa Planom kontrole kvaliteta.Usko suraĎuje sa Odjelom nabavke po pitanju obezbjeĎenja neophodnih materijala za rad.

.Učestvuje u razvoju programa dobre proizvoĎačke prakse za prehrambenu industriju (GMP).Komunikacijske. uputstvima i specifikacijama .Voditi računa da informacije o statusu kvaliteta budu dostavljene internim kupcima u skladu sa utvrĎenim rokovima . koja se odnosi na kvalitet proizvoda. procedurama. pregovaračke i prezentacijske vještine . te vrši nadzor nad implementacijom i poštivanjem istih.Prati i analizira procese koji posredno ili neposredno utiču na kvalitet proizvoda.Odgovornost da se svaka žalba kupca ili potrošača.Osigurati da se kontrola i osiguranje kvaliteta vrši u skladu sa Planom kontrole kvaliteta.Sposobnost voĎenja grupe ljudi .Radi na razvoju i izvoĎenju neophodnih treninga ostalih zaposlenika iz oblasti kvaliteta Za svoj rad odgovoran je rukovodiocu Sektora za osiguranje kvaliteta. te predlaže poboljšanja .Iskustvo na poslovima kontrole i osiguranja kvaliteta Laboratorijski tehniĉar za kontrolu procesa proizvodnje (Lab Tehnician for production process control) Broj izvršilaca: 3 Opis radnog mjesta: 99 .Timski rad . prehrambeno tehnološki.Organizirati rad mikrobiološke laboratorije u skladu sa Planom kontrole kvaliteta. .Analitičnost i pažnja na detalje .Znanje rada na računaru (MS Ofifice) .VII stepen stručne spreme (tehnološki.Kontrola kvaliteta ulaznih sirovina.Organizovati i nadgledati rad mikrobiološkog laboratorija.Organizovati rad laboratorije (formira smjene) u skladu sa planom proizvodnje .Voditi računa o stanju na zalihama kemikalija i opreme potrebne za rad odjela i u skladu sa tim usko suraĎuje sa Odjelom nabavke .Poznavanje engleskog jezika (srednji nivo) . relevantnim procedurama. pakovnog materijala te gotovih proizvoda iz uvoza . pripremati i komunicirati izvjestaje o statusu gotovog proizvoda.. . a rezultati komuniciraju u CIS Centar . prirodno-matematički fakultet i sl) . pažljivo i temeljito ispita. uputstvima i specifikacijama .Sposobnost donošenja odluka i riješavanja problema .Voditi nabavku i evidentira potrošnju materijala potrebnog za nesmetan rad mikrobiološkog laboratorija .U skladu sa zahtjevima posla uvodi nove metode za kontrolu proizvoda .U saradnji sa Odjelom za ljudske potencijale identificirati potrebe za obučavanjem i edukacijom zaposlenika u laboratoriju.Voditi preciznu dokumentaciju o svim obavljenim ispitivanjima i analizama . Uslovi: .

Odgovoran je za identificiranje statusa kvaliteta.Iskustvo na poslovima u laboratoriji Laboratorijski tehniĉar za ulaznu kontrolu (Lab Tehnician for incoming goods inspection) Broj izvršilaca: 1 Opis radnog mjesta: .Dužan je upozoriti nadležne o uočenim nepravilnostima.Po potrebi provodi analize mikrobiološke i ulazne kontrole. gotovih proizvoda iz uvoza 100 .Poznavanje engleskog jezika (početnik nivo) . te uzoraka sa tržišta.Pripremati izvještaje o svim izvršenim analizama i ovjeriti iste potpisom . sirupana. dužan je postupiti u skladu sa važećim uputstvima i propisanim korektivnim mjerama . ulaznih materijala. zone punjenja) . .Odgovoran je za provjeru kvaliteta procesa proizvodnje preforma i PET boca. ili mikrobiološkog smjera) . Uslovi: .Odgovoran je za identificiranje statusa kvaliteta. Planom ulazne kontrole.Znanje rada na računaru (MS Ofifice) .Voditi preciznu dokumentaciju o svim obavljenim ispitivanjima .Pratiti proces sanitacije i vanjskog čišćenja procesne opreme u kritičnim zonama (tretman vode. provjerava stanje testnih boca i zapise o njihovoj upotrebi) u skladu sa važećim specifikacijama i uputstvima. relevantnim procedurama.Orijentiranost ka timskom radu .Odgovoran je za pravilno označavanje neusklaĎenih proizvoda.Provodi potrebne radnje. u skladu sa važećim Planom kontrole . sirovina ili pakovnih materijala . procedurama. uputstvima i specifikacijama ..Vršiti kontrolu procesa proizvodnje poluproizvoda i gotovih proizvoda u skladu sa Planom uzorkovanja.Analitičnost i pažnja na detalje . hemijskog. procedurama. ulaznih materijala. Planom kontrole kvaliteta. prisustvo neovlaštenih. nepropisno obučenih osoba u pogonu i sl. uputstvima i specifikacijama . npr. higijena pogona. poluproizvoda i gotovih proizvoda .IV ili V stepen stručne spreme (prehrambenog. pakovnog materijala i gotovih proizvoda iz uvoza u skladu sa Planom uzorkovanja.Vršiti kontrolu kvaliteta vode u skladu sa Planom kontrole kvaliteta. Za svoj rad odgovoran je rukovodiocu tima procesne i finalne kontrole proizvoda.Prilikom utvrĎivanja neusklaĎenosti. nošenje zaštitne opreme. uputstvima i specifikacijama .Vršiti kontrolu ulaznih sirovina. neohodne za kontrolu ispravnosti rada ureĎaja za inspekciju opranih staklenih boca (priprema testne boce. koje mogu predstavljati rizik za kvalitet proizvoda. .

Odgovoran je za pravilno označavanje neusklaĎenih proizvoda.Vršiti kontrolu ulaznih sirovina. Za svoj rad odgovoran je rukovodiocu tima za zdravstvenu sigurnost proizvoda.Analitičnost i pažnja na detalje .IV ili V stepen stručne spreme ( prehrambenog. 101 . sirupana.Znanje rada na računaru (MS Ofifice) .Odgovoran je za identificiranje statusa kvaliteta. pakovnog materijala. zone punjenja) . čistoća pogona. nošenje zaštitne opreme.Pripremati izvještaje o svim izvršenim analizama i ovjeriti iste potpisom . . sirovina ili pakovnih materijala . relevantnim procedurama.Iskustvo na poslovima u laboratoriji Laboratorijski tehniĉar za mikrobiologiju (Lab Tehnician – microbiologist) Broj izvršilaca: 3 Opis radnog mjesta: .Pratiti proces sanitacije i vanjskog čišćenje procesne opreme u kritičnim zonama (tretman vode. prisustvo neovlaštenih. koje mogu predstavljati rizik za kvalitet proizvoda. prisustvo neovlaštenih. nepropisno obučenih osoba u pogonu i sl.) .Poznavanje engleskog jezika (početnik nivo) . sirovina ili pakovnih materijala . te uzoraka sa tržišta.Odgovoran je za pravilno označavanje neusklaĎenih proizvoda.Timski rad .Po potrebi provodi analize ulazne i procesne kontrole. koje mogu predstavljati rizik za kvalitet proizvoda. Uslovi: .Vrše dnevni nadzor nad sprovoĎenjem dobre proizvoĎačke prakse . nošenje zaštitne opreme.Dužan je upozoriti nadležne o uočenim nepravilnostima. . skladište. Za svoj rad odgovoran je rukovodiocu tima za zdravstvenu sigurnost proizvoda. npr. poluproizvoda i gotovih proizvoda .. ventilacijski sistem. nepropisno obučenih osoba u pogonu i sl. čistoća pogona.Po potrebi provodi analize mikrobiološke i procesne kontrole.Dužan je upozoriti nadležne o uočenim nepravilnostima. restoran i dr.Provodi GMP kontrolu proizvodnih zona . ulaznih materijala. poluproizvoda i gotovih proizvoda u skladu sa Mikrobiološkim planom kontrole. te uzoraka sa tržišta. toaleti. npr.O svim neusklaĎenostima je dužan informisati neposrednog rukovodioca .Pripremati izvještaje o svim izvršenim analizama i ovjeriti iste potpisom .Vrši higijenski nadzor i ostalih zona u punionici (garderobe. uputstvima i specifikacijama . hemijskog ili mikrobiološkog smjera) .

Vrši uzorkovanje sirovina.Znanje rada na računaru (MS Ofifice) .Vodi računa da je laboratorijska oprema čista i uredno održavana . medicinskog ili mikrobiološkog smjera) . unosi rezultate analiza u odgovarajuće programe.Poznavanje engleskog jezika (početnik nivo) .Vrši pripremu rastvora za obavljanje laboratorijskih analiza .Timski rad .Iskustvo na poslovima u laboratoriji 102 .IV ili V stepen stručne spreme (prehrambenog.Analitičnost i pažnja na detalje .Održava skladište rezervnih uzoraka u skladu sa važećim uputstvima i procedurama .Poznavanje engleskog jezika (početnik nivo) .Vrši internu kalibraciju mjernih instrumenata u skladu sa važećim uputstvima .Uslovi: .IV ili V stepen stručne spreme (prehrambenog.Znanje rada na računaru (MS Ofifice) .Vrši dostavljanje uzoraka za analizu u laboratoriju i njihovo označavanje . Uslovi: .Timski rad . hemijskog. hemijskog.U svrhu statističke obrade podataka. .Vrši čišćenje i odlaganje laboratorijskog posuĎa .Vodi evidenciju o izvršenim poslovima.Iskustvo na poslovima u laboratoriji Laborant (Lab Tehnician Junior) Broj izvršilaca: 1 Opis radnog mjesta: . te ovjeru potpisom .O svim uočenim nepravilnostima obavještava Rukovodioca tima proces kontrole kvaliteta Za svoj rad odgovoran je rukovodiocu tima procesne kontrole kvaliteta. medicinskog ili mikrobiološkog smjera) .Analitičnost i pažnja na detalje . pakovnog matrijala i gotovih proizvoda .Vodi računa o urednosti odlaganja i čuvanja hemikalija i drugih laboratorijskih potrepština u skladištu .

odnosno po uvećanju ili umanjenju broja izvršilaca za odreĎeno radno mjesto. Navedeni broj izvršilaca za sva radna mjesta prestavlja trenutnu organizacionu strukturu i isti je promjenjiv obzirom na prirodu posla Društva. Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaju da važe odredbe svih dosadašnjih pravilnika koji regulišu sistematizaciju radnih mjesta. Coca-Cola HBC B-H d. odmah po izvršenoj promjeni. Ĉlan 13.Ĉlan 12.o.o. Sarajevo _________________________ Mircea Draja Generalni direktor 103 . Izmjene koje se odnose na promjenu broja izvršilaca unosit će se u ovaj pravilnik. Ovaj pravilnik stupa na snagu osam dana po objavljivanju na oglasnoj tabli Društva i sastavni je dio Pravilnika o radu Coca-Cola HBC B-H d. kao i rezultate poslovanja Društva.o. Ĉlan 14.o.