Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Coca-Cola HBC B-H d.o.o. Sarajevo sukladno Članu 107.

stav 3 Zakona o radu FBiH (“Službene novine FBiH“ br. 43/99, 32/00 i 29/03) stupio je na snagu 13.04.2010. godine. U meĎuvremenu došlo je do otvaranja novih i ukidanja starih radnih mjesta, kao i sukladno Članu 12. ovog Pravilnika došlo je do promjene broja izvršilaca na odreĎenim radnim mjestima. S tim u vezi, a na osnovu Člana 54. stav 2. i 3. i Člana 55. stav 1. Statuta Coca-Cola HBC B-H d.o.o. Sarajevo, sa sjedištem: Mostarsko raskršće bb, 71240 Hadžići (u daljem tekstu Društvo), koju zastupa generlani direktor Mircea Draja, dana 14.03.2012. godine, u Sarajevu, dostavlja Vijeću zaposlenika, izmjene i dopune:

PRAVILNIKA O ORGANIZACIJI I SISTEMATIZACIJI RADNIH MJESTA
I. OPŠTE ODREDBE Ĉlan 1. Ovim pravilnikom, u skladu sa Statutom Društva, ureĎuje se unutrašnja organizacija CocaCola HBC B-H d.o.o. Sarajevo, organizacioni dijelovi Društva, vrste i opisi radnih mjesta, uslovi koje zaposleni treba da ispunjavaju za obavljanje poslova odreĎenog radnog mjesta (vrsta i stepen stručne spreme, potrebno radno iskustvo, potrebna znanja i sposobnosti i drugi posebni uslovi za rad na tim radnim mjestima). Ĉlan 2. Generalni direktor unaprijeĎuje i usavršava organizaciju rada, tako što propisana radna mjesta usklaĎuje sa zahtjevima rada, u skladu sa planovima rada i poslovima Društva. U slučaju promjene organizacije rada, potreba procesa rada, ili drugih transformacija Društva, radna mjesta za kojima je prestala potreba mogu biti ukinuta, mogu se odrediti novi ili promjeniti njihov opis, kao i uslovi za obavljanje poslova, u skladu sa zakonom i Satutom. Ĉlan 3. Radna mjesta se odreĎuju u okviru organizacionih jedinica Društva – odjela prema srodnosti u procesu rada. Glavno sjedište Društva je u Sarajevu. Podružnice Tuzla, Banja Luka, Bihać i Mostar predstavljaju dijelove društva i kao takvi su registrovani kod nadležnog organa. Broj izvršilaca na pojedinim radnim mjestima, kao i grejdovi (nivo pozicije) za poslove iz ovog pravilnika, nalaze se u prilogu ovog pravilnika i predstavljaju njegov sastavni dio.

1

II. ORGANIZACIJA DRUŠTVA Ĉlan 4. Odjelima rukovode direktori odjela. U njima se, u okviru djelatnosti društva kao cjeline, odvijaju pojedini dijelovi procesa rada. U Društvu su formirane sljedeće organizacione cjeline: Odjel administracije generalnog direktora Odjel za ljudske potencijale Odjel finansija Odjel za poslove sa javnošću i komunikacije Odjel informacionih sistema Odjel prodaje Odjel marketing Odjel sistema proizvodnje i snabdijevanja Ĉlan 5. Odjel administracije generalnog direktora obavlja slijedeće poslove: upravljanje Društvom, predstavljanje Društva pred državnim organima, organizacijama, institucijama i koordinacija rada odjela i dr; uključuje i odgovornost za pravnu službu Društva, koja zastupa po ovlaštenju generalnog direktora vezanog za pravna pitanja, preduzima pravne radnje, izraĎuje prijedloge ugovora, opšte akte, procedure i odluke Društva, i usklaĎuje sve djelatnosti sa važećom legislativom. Odjel za ljudske potencijale obavlja slijedeće poslove: personalna administracija, radni odnosi, zapošljavanje, obuka i razvoj zaposlenih, upravljanje učinkom, obračun zarada i beneficije, ishrana, implementacija, procjena i unaprijeĎenje sistema upravljanja učinkom i COBRA sistema koji je njegov sastavni dio u skladu sa procedurama upravaljanja učinkom i zadovoljstava internog kupca, zastupanja po ovlaštenju generalnog direktora, izrada opštih akata, procedure i odluka društva i dr. Odjel finansija obavlja slijedeće poslove: finansije, blagajna, fakturisanje, knjigovodstvo i dr. Odjel za poslove sa javnošću i komunikacije obavlja slijedeće poslove: odnosi sa javnošću, komunikacija, upravljanje krizama i dr. Odjel informacionih sistema obavlja poslove automatske obrade podataka, održavanja računarske opreme i softvera i dr. Odjel prodaje obavlja poslove prodaje proizvoda, implementacije CC Hellenic prodajnih standarda, marketinga, sprovodi politiku aktivacije tržišta, stara se o marketinškoj opremi i dr. Odjel marketinga obavlja poslove definiranja marketing strategije i marketinških programa, a u skladu sa kanalima prodaje. Planiranje, razvijanje i usmjeravanje marketing programa na nivou cijele operacije, kao i izvještavanje o ostvarenim rezultatima i procijenjenoj isplativosti implementiranog.

2

Odjel sistema proizvodnje i snabdijevanja obavlja slijedeće poslove: proizvodnja, logistika i planiranje, skladištenje repromaterijala, sirovina i gotovih proizvoda, transport putničkim i teretnim vozilima i distribucija gotovih proizvoda, održavanje voznog parka, održavanje rashladnih ureĎaja, održavanje proizvodnih linija i objekata društva, održavanje higijene radnih prostorija, procesna kontrola proizvoda, kontrola kvaliteta sirovina, pakovnog materijala poluproizvoda i gotovih proizvoda, kao i proizvoda iz uvoza, propisivanje i nadzor nad higijenskim i drugim programima punionice, zaštita na radu i dr. Ĉlan 6. Svi zaposleni su dužni da izvršavaju poslove iz opisa radnog mjesta navedenih u ovom pravilniku, prema radnoj i drugoj sposobnosti, da se stručno usavršavaju, da prate propise, naučna i druga dostignuća iz svoje struke. Svaki zaposlenik je dužan da vodi propisane evidencije i druge izvještaje u vezi poslova koja obavlja na svom radnom mjestu, da se pridržava propisanih procedura, da čuva imovinu i sredstva koja su mu povjerena za rad, a posebno da se pridržava propisa zaštite na radu. Zaposleni su dužni da, u slučaju potrebe, po nalogu neposrednog rukovodioca ili generalnog direktora, obavljaju i druge poslove slične navedenim u opisu radnog mjesto na koje su rasporeĎeni. Svaki rukovodilac odgovara za zakonitost i uspješnost rada u dijelu kojim rukovodi, za sprovodjenje mjera zaštite na radu, protivpožarne zaštite, kao i za sprovoĎenje odluka nadležnih organa.

3

Ĉlan 9. Za sva radna mjesta za koja su potrebni V.Stručna sprema sa podacima o: Struci (smijeru) i stepenu stručne spreme Stručnom ispitu Specijalizaciji Naučnom stepenu obrazovanja (magistratura.Radno iskustvo sa podacima o dužini odgovarajućeg radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima . isti nije eliminatoran. Za sva radna mjesta. Kao poseban uslov za sva radna mjesta zahtjeva se dokaz o opštoj zdravstvenoj sposobnosti. VI ili VII stepen. utvrĎuju se: . Pod uslovima za obavljanje poslava odreĎenog radnog mjesta podrazumijevaju se svojstva utvrĎena ovim pravilnikom. Pored zakonom propisanih opštih uslova. a za rad na pojedinim radnim mjestima sa povećanim rizikom predviĎeni su obavezni prethodni i periodični ljekarski pregledi utvrĎeni od strane nadležnog zdravstvenog organa.III SISTEMATIZACIJA RADNIH MJESTA Uslovi za obavljanje poslova odreĊenog radnog mjesta Ĉlan 7.Ostali uslovi sa podacima o posebnim znanjima i vještinama Ĉlan 8. koje mora da ispunjava zaposlenik da bi mu se povjerilo obavljanje odreĎenih poslova odreĎenog radnog mjesta. Za sva radna mjesta gdje je kao uslov stručne spreme naveden V. ukoliko zaposlenik ispunjava druge navedene uslove. kao posebni uslovi za obavljanje poslova predviĎenih ovim pravilnikom. ovog pravilnika utvrĎuje se sistematizacija poslova i uslovi za zasnivanje radnog odnosa i to: 4 . VI ili VII stepen stručne spreme kao poseban uslov je predviĎen probni rad u trajanju od najduže 6 meseci. u skladu sa zakonom i kolektivnim ugovorom. izuzev rukovodećih. radni odnos može da se zasnuje i sa pripravnikom. doktorat nauka) . Na osnovu člana 1. Ĉlan 11. Ĉlan 10.

.) te pružanje savjeta Kompaniji i zaposlenicima iz područja radnog prava (Zakon o radu.Poslovi vezani za ostvarivanja prava i obveza zaposlenika iz radnog odnosa (ugovori o radu.Pripremanje ugovora sa dobavljačima. kao i vještine pregovaranja i poznavanja rukovoĎenja različitih funkcionalnih odjela.Uspostavljanje i održavanje efektivnih i produktivnih odnosa sa Vijećem zaposlenika i sindikalnim organizacijama.Znanje Engleskog jezika (profesionalni nivo) .Pravni savjeti i organizacija usklaĎenja poslovanja Kompanije sa zahtjevima iz područja Zakona o zaštiti konkurencije (ugovori. 5 . Direktor pravnih poslova (Country Legal Manager) Broj izvršilaca: 1 Opis radnog mjesta: . edukacije zaposlenika itd).Staranje o poštivanju zakona. Kolektivni ugovor. . pravilnici). sa sjedištem u Atini. .Koordiniranje.Organizovanje i voĎenje procesa rada i poslovanja društva . priprema i praćenje rada disciplinskih komisija i provoĎenja disciplinskih postupaka u skladu sa Pravilnikom o radu Kompanije.Profesionalne komunikacjske vještine. poslovnim partnerima i drugim ugovornim stranama Kompanije u skladu sa procedurama Kompanije i važećom regulativom.Praćenje zakonske regulative i regulatornih promjena te usklaĎivanje rada svih funkcija Kompanije sa zakonskom regulativom. kolektivnog ugovora kod poslodavca i opštih akata društva .ODJEL ADMINISTRACIJE GENERALNOG DIREKTORA Generalni direktor (Country General Manager) Broj izvršilaca: 1 Opis radnog mjesta: .VII stepen stručne spreme (društvenog smjera) . a u svrhu ostvarivanja što efikasnijeg i efektivnijeg poslovanja .Najmanje 5 godina radnog iskustva na poziciji Generalnog direktora na području evropskog tržišta.VoĎenje razvojne politike društva . . razni ugovori.Zastupanje i predstavljanje društva u svim poslovima i procesima Za svoj rad odgovoran je Regionalnom direktoru Coca-Cola Hellenic-a. Uslovi: . osiguravajući regularni tok svakodnevnog poslovanja.Pripremanje sudskih tužbi i obavljanje svih potrebnih aktivnosti vezano za tužbe Kompanije prema povjeriocima i tužbi prema Kompaniji . . komunikacija. sudski spisi i dr. aneksi ugovora o radu.

Praćenje rada disciplinske komisije i provoĎenja disciplinskih postupaka u skladu sa Pravilnikom o radu Kompanije . 6 . analize u Excel-u ..Savjetovanje i pomaganje rukovodećem timu u svim projektima značajnim za poslovanje Kompanije. po nalogu Direktora i direktora Odjela za ljudske potencijale .Znanje rada na računaru (MS Office) . Za svoj rad odgovoran je generalnom direktoru. rezervacija prenoćišta i obezbeĎivanje prevoza .Priprema i ažuriranje Statuta i Pravilnika o radu Kompanije te ostalih općih akata i procedura Kompanije u skladu sa važećom regulativom .Korespodencija.Priprema i obrada podataka po nalogu pomenutih rukovodioca .Priprema službene dokumentacije za odjel . te zbrinjavanja ambalaže i ambalažnog otpada. prvenstveno u području zaštite okoliša.Timski rad Poslovni sekretar generalnog direktora (Country General Manager Assistant) Broj izvršilaca: 1 Opis radnog mjesta: . pravljenje prezentacija. a zaposlenika društva .Prijem i sprovoĎenje telefonskih poziva i faks poruka .Položen pravosudni ispit .VoĎenje zapisnika sa Lead Team sastanaka i distribucija istih članovima Lead Tima Za svoj rad odgovoran je generalnom direktoru.Ostali administrativni poslovi .Čuvanje i odlaganje dokumentacije o registraciji Kompanije . domaća i strana. dogaĎaja i sastanaka .treninga i seminara te unaprijeĎenja osobne efikasnosti . po nalogu Direktora .PrevoĎenje dokumentacije.VII stepen stručne spreme (završen Pravni fakultet) .Poznavanje engleskog jezika (profesionalni nivo) . kontakti sa advokatima Kompanije .Regulisanje svih aktivnosti vezanih za registraciju i prijem stranih državljana.arhiviranje.Najmanje 3 (tri) godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima . Uslovi: .Aktivno učešće u implementaciji plana razvoja .Prijem stranaka iz inostranstva.Koordiniranje upisa u sudski registar Kompanije i njenih podružnica kao i sve prateće dokumentacije .Komunikacijske i pregovaračke vještine .Praćenje realizacije sudskih postupaka.Logistička organizacija svih razvojnih inicijativa (treninga).

Poznavanje engleskog jezika (profesionalni nivo) .Najmanje 2 godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima 7 .IV ili V stepen stručne spreme (društvenog smjera) .Znanje rada na računaru (MS Office) .Uslovi: .

Planiranje i organiziranje . unutar zadanih funkcionalnih ciljeva i budžeta .Praćenje funkcioniranja unutarnje organizacije poduzeća i izrada prijedloga potrebnih promjena .Kreiranje.Znanje rada na računaru (MS Office) . Uslovi: .Najmanje 5 godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima.VII stepen stručne spreme (društvenog smjera) .Sposobnost voĎenja grupe/timova ljudi .Koordinacija poslova vezanih uz personalnu administraciju .Sposobnost prosuĎivanja i donošenja odluka .Strategija. identifikaciju i unaprijeĎenje zaposlenika 8 .Poznavanje engleskog jezika (profesionalni nivo) .Razvoj zaposlenika i funkcionalnih sposobnosti .Odgovornost za koordiniranje rada u odjelu.Praćenje primjene sustava plaća i nagraĎivanja i izrada prijedloga potrebnih promjena sistema . koordinacija.Izrada prijedloga.Sudjelovanje u izradi planova interne komunikacije . organizacija i provoĎenje zadataka vezanih uz zadovoljstvo zaposlenika Za svoj rad odgovoran je generalnom direktoru. koordinacija. unaprijeĎivanje i redovno ažuriranje procedura vezanih za razvoj.Odgovornost za provoĎenje interne komunikacije vezane za odjel ljudskih resursa .Koordiniranje stručnih poslova iz područja radno-pravnih odnosa: kolektivni pregovori i odnosi s Vijećem zaposlenika ili Sindikatom .ODJEL ZA LJUDSKE POTENCIJALE Direktor Odjela za ljudske potencijale (Country Human Resources Manager) Broj izvršilaca: 1 Opis radnog mjesta: . te za redovito i pravovremeno izvršavanje svih poslova sektora. Rukovodilac Sektora za razvoj i selekciju zaposlenika (Capability Building Manager) Broj izvršilaca: 1 Opis radnog mjesta: . organiziranje i provoĎenje svih oblika stručnog usavršavanja na nivou društva .

.Potpuna i kvalitetna implementacija individualnih planova razvoja .Planiranje. komunikacijskih.Znanje rada na računaru (MS Office) . kalendar i troškove treninga .Sve aktivnosti vezane uz razvoj i izgradnju ljudskih potencijala društva kako bi se na najbolji način i u najkraćem roku razvijale kako individulane. priprema i dosljedno provoĎenje kalendara za upravljanje učinkom i razvojem zaposlenika (PM&D) ciklus . trajanje. tako i organizacijske sposobnosti.VII stepen stručne spreme (društvenog smjera) . vještina upravljanja promjenama .Priprema i redovno ažuriranje sistema za praćenje ostvarenja ključnih pokazatelja vezanih uz zapošljavanje . selekcije (testiranja. kao i osiguranje poštovanja svih internih dokumenata društva vezanih za ovu aktivnost. centara za procjenu). kalendar zapošljavanja i troškove zapošljavanja.Blagovremena i tačna priprema plana treninga u toku izrade plana poslovanja uključujući: broj ljudi. vrstu treninga.Odabir najadekvatnijih dobavljača za treninge imajući u vidu kvalitet.Pružanje podrške u pripremi i reviziji individualnih planova razvoja .Najmanje 2 godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima Struĉnjak u Sektoru za razvoj i selekciju zaposlenika (Capability Building Specialist) Broj izvršilaca: 3 Opis radnog mjesta: .Blagovremena i tačna priprema plana zapošljavanja u toku izrade plana poslovanja uključujući: broj ljudi. kao i važeće legislative Za svoj rad odgovoran je direktoru Odjela za ljudske potencijale..Sposobnost voĎenja grupe ljudi .Odabir i implementacija najadekvatnijih metoda za procjenu ljudskih resursa i njihovih razvojnih potreba .Dizajn i isporuka razvojnih inicijativa vezanih za razvijanje rukovodećih. vrstu angažmana. Uslovi: .Odgovoran/na za kvalitet procesa zapošljavanja. potrebe Kompanije i troškove 9 . razgovora. a s'ciljem ostvarenja kratkoročnih i dugoročnih ciljeva poslovanja .Priprema adekvatnih programa orijentacije za sve novozaposlene i sve zaposlene koji mijenjaju poziciju .Kontrola troškova vezanih za trening i priprema korektivnih planova akcije u slučaju da aktualni troškovi prelaze planirane .Poznavanje engleskog jezika (profesionalni nivo) .Sistematičnost i analitičnost .Koordinacija i kontrola izvještaja o potrebama razvoja za rukovodstvo Kompanije .

tačan i blagovremen obračun kao i kontrola isplate plata svih zaposlenika društva .Dizajniranje i ažuriranje sistema nagraĎivanja i obračuna varijabilnih plata u saradnji sa funkcionalnim managerima .Poznavanje engleskog jezika (srednji nivo) . personalne administracije.Priprema izvještaja o stepenu učešća i evaluaciji trening programa .VI stepen stručne spreme (društvenog smjera) .Ažuriranje svih procedura za obračun plata i procedura vezanih uz benefite .Znanje rada na računaru (MS Office) .Sistematičnost i analitičnost .Neposredno rukovodi zaposlenima na pozicijama stručnjak za administraciju.Arhiviranje i čuvanje individualnih planova razvoja .Praćenje kretanja tržišnih trendova po pitanju kompenzacija i benefita i obezbjeĎenje tačnih podataka za učešće u istraživanjima tržišta (salary surveys) .Efikasno organizovanje administrativnih aktivnosti unutar Kompanije.Dizajn i asistencija prilikom isporuke razvojnih inicijativa vezanih za razvijanje rukovodećih. maj – august. i procesa i procedura vezanih uz područje kompenzacija i benefita . recepcioner i kurir . septembar-decembar) .Kvalitetno i efikasno provoĎenje psihometrijskih testiranja i centara za procjenu kandidata kao metoda selekcije Za svoj rad odgovoran je rukovodiocu Sektora za razvoj i selekciju zaposlenika.Gradiranje Market Developer-a na kraju svakog ciklusa od 4 mjeseca (januar – april.Najmanje 1 godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima Rukovodilac administracije u Odjelu za ljudske potencijale (HR Services Supervisor) Broj izvršilaca: 1 Opis radnog mjesta: .Prikupljanje ocjena učinka zaposlenika (Performance Appraisals) te obračun bonusa u okviru CC HBC Management Incentive Plan i Local Management Incentive Plan-a 10 . Uslovi: .Priprema i efikasna implementacija centara procjene za razvoj kadrova.Tačno i blagovremeno ažuriranje baze personalnih podataka (SAP) sa podacima vezanim uz plate i primanja radnika . kao i procesa selekcije i intervjuisanja prilikom zapošljavanja novih kadrova . komunikacijskih i vještina upravljanja promjenama .Blagovremeno prikupljanje svih podataka neophodnih za obračun plata.Dosljedno praćenje i poštivanje zakonske regulative koja se tiče primanja i naknada zaposlenika ..Praćenje troškova vezanih za trening i priprema korektivnih planova akcije u slučaju da aktualni troškovi prelaze planirane .

- Redovan kontakt sa Zavodom za Zdravstvo u cilju naplate naknada za zaposlenike na dugotrajnom bolovanju Za svoj rad odgovoran je direktoru Odjela za ljudske potencijale. Uslovi: - VII stepen stručne spreme (društvenog smjera) - Znanje rada na računaru (MS Office i SAP) - Poznavanje engleskog jezika (srednji nivo) - Sistematičnost i analitičnost - Sposobnost voĎenja grupe ljudi - Iskustvo na istim ili sličnim poslovima Struĉnjak za administraciju u Odjelu za ljudske potencijale (HR Specialist) Broj izvršilaca: 1 Opis radnog mjesta: - Efikasno izvršavanje administrativnih aktivnosti unutar odjela, personalne administracije, kao i procesa i procedura vezanih uz područje kompenzacija i benefita - Kreiranje ugovora o radu i aneksa na ugovore o radu zaposlenika CC HBC BiH - Redovno ažuriranje personalnih dosijea zaposlenika - Tačna i blagovremena evidencija zaposlenika u knjizi zaposlenika kompanije - Dosljedno poštivanje procedura za zasnivanje i raskid radnog odnosa - Godišnja organizacija Sistematskog pregleda - Analiziranje planiranih i iskorištenih dana godišnjeg odmora za zaposlenike CC HBC BiH, i praćenje akumulacije i iskorištenja prekovemenih sati - Puna podrška rukovodiocu prilikom procesa blagovremenog prikupljanja svih podataka neophodnih za obračun plata, tačan i blagovremen obračun kao i kontrola isplate plata svih zaposlenika društva Za svoj rad odgovoran je rukovodiocu administracije u Odjelu za ljudske potencijale. Uslovi: - IV stepen stručne spreme (društvenog smjera) - Znanje rada na računaru (MS Office) - Poznavanje engleskog jezika (srednji nivo) - Sistematičnost i analitičnost - Komunikacijske vještine - Iskustvo na istim ili sličnim poslovima

11

Recepcioner (Switchboard Operator) Broj izvršilaca: 1 Opis radnog mjesta: - Administrativna podrška Odjelu za ljudske potencijale, a po potrebi i dostupnosti i drugim odjelima - Distribucija procedura i uputstava u skladu sa zahtjevima Business Management Systema - Doček, prijem i evidentiranje (uz obavezno uzimanje nekog od identifikacionih dokumenata) svih posjetilaca Kompanije - Prijem telefonskih poziva, preusmjeravanje istih i preuzimanje poruka - Prijem kompletne pristigle pošte, i protokolisanje ulaznih dokumenata u skladu sa Uputstvom za upravljanje ulaznim i izlaznim dokumentima - Distribucija pošte po odjelima i zaposlenicima na koje je upućena po unaprijed definisanom vremenskom intervalu i u skladu sa važećom procedurom - Slanje i primanje fax poruka, kao i sve ostale dokumentacije u skladu sa Uputstvom za upravljanje ulaznim i izlaznim dokumentima - Blagovremena i tačna priprema dokumentacije neophodne za dolazak gostiju u CCHBC BH - VoĎenje računa da se potpisivanje dokumentacije i upotreba pečata vrši u skladu sa važećim Uputstvom te o svakom nepoštivanju Uputstva obavještavati neposrednog rukovodioca - Pružanje administrativne podrške procesu zapošljavanja u smislu pozivanja kandidata na intervjue i po završetku procesa, slanje odbijenica preostalim kandidatima - Pružanje administrativne podrške pri organizaciji treninga u smislu pripreme, kopiranja i uvezivanja materijala - Regulisanje viza za službena putovanja zaposlenika kompanije kao i poduzimanje svih neophodnih aktivnosti na obezbjeĎivanju sve neophodne dokumentacije potrebne za vizu za ulazak u BIH, gostima iz CC Hellenic sistema, kojima je ista potrebna. Za svoj rad odgovoran je rukovodiocu administracije u Odjelu za ljudske potencijale. Uslovi: - IV stepen stručne spreme (društvenog smjera) - Znanje rada na računaru (MS Office) - Poznavanje engleskog jezika (srednji nivo) - Komunikacijske vještine - Timski rad - Iskustvo na istim ili sličnim poslovima

12

ODJEL FINANSIJA Direktor Odjela finansija (Country Finance Manager) Broj izvršilaca: 1 Opis radnog mjesta: - Upravljanje financijskim sektorom, koordinacija poslova planiranja, računovodstva, naplate potraživanja, kontrole obračuna plaća, i sl. - Koordinacija operativnih i strateških aktivnosti s ostalim odjelima, generalnim direktorom i Centralnim uredom (Head Office-om) - Razvoj ljudi, planiranje kadrovskih potreba odjela, unapreĎenje procesa u odjelu i cijeloj kompaniji, suradnja s revizorima (internim i eksternim), poreskom službom, kupcima, sindikatima i ostalim internim i eksternim korisnicima financijskih izvještaja - Praćenje ostvarivanja zadanih strateških ciljeva kompanije, izvještavanje o njihovom ostvarenju i pokretanje korektivnih i ostalih akcija po potrebi s ostalim odjelima - Koordinacija i provedba svih strateških i operativnih aktivnosti u suradnjih s rukovoditeljima ostalih odjela i Generalnim direktorom Za svoj rad odgovoran je generalnom direktoru. Uslovi: - VII stepen stručne spreme (ekonomskog smjera) - Znanje rada na računaru (MS Office) - Poznavanje engleskog jezika (profesionalni nivo) - Najmanje 3 godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima

Finansijski kontrolor (Financial Controller) Broj izvršilaca: 1 Opis radnog mjesta: - Kontrola i ovjera polugodišnjeg i godišnjeg obračuna - Pripremanje, supervizija i kontrola primjene računovodstvenih procedura - Kontrola i praćenje poreznih uplata i obračuna poreza u skladu sa lokalnim zakonima - Praćenje i pridržavanje usvojenih procedura i uputstava na nivou Kompanije - Definisanje, uspostavljanje i održavanje računovodstvenih standarda i politike u voĎenju glavne knjige - Usaglašavanje računovodstvenih politika i procedura kompanije sa meĎunarodnim i lokalnim zakonom definiranim računovodstvenim Standardima - Kontrola usklaĎenosti stvarnog stanja zaliha gotovih proizvoda, robe, sirovina i materijala sa stanjem u glavnoj knjizi, kao i kreiranje potrebnih izvještaja

13

Razvoj ljudi.Upoznavanje sa procesima poslovanja Kompanije u cilju razumijevanja sadržaja matičnih podataka . planiranje kadrovskih potreba odjela.Kontrola studija isplativosti za investicije te ostale poslovne projekte sa finansijskim implikacijama (uvodjenje novih proizvoda.Kontrola COGS-a. Uslovi: .Najmanje 3 godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima Rukovodilac matiĉnih podataka (Master Data Migration Team Leader) Broj izvršilaca: 1 Opis radnog mjesta: .Analitičnost .VoĎenje tačnog knjigovodstva u skladu sa lokalnim zakonima i stvaranje mehanizama za povezivanje lokalnog i meĎunarodnog pravljenja izveštaja prema računovodstvenim principima. kreditnog odjela te odjel a za finansijsko računovodstvo .Migraciji podataka u SAP W2 okruženje i neophodnih korekcija tokom testnog perioda – do GO LIVE .Kontrola obračuna posebnog poreza na proizvode (akciza) i kontrola mjesečnih poreskih izvještaja .Orijentisanost ka ostvarivanju rezultata .Koordinira sa članovima tima u pripremi / čišćenju matičnih podataka iz postojećih sistema 14 . smanjenje ili povećanje osnivačkog kapitala kompanije te ugovora sa dobavljačima i povezanim pravnim licima i slićno) . .Rukovodi i upravlja radom koordinatora matičnih podataka u sortiranju matičnih podataka iz postojećih sistema podataka.Prisustvo procesnim. unapreĎenje procesa u odjelu finansija kao i koordinacija aktivnosti sa ostalim odjelima u svrhu unapreĎenja poslovanja i dostizanja kompanijskih ciljeva .Znanje rada na računaru (MS Office) . procedurama Kompanije i primjenama meĎunarodnih standarda .. odjela nabavke. tehničkim treninzima kao i testnim fazama tokom implemetacije SAP WAVE 2 ( sa prioritetom na ključnim procesima u implementaciji SAP WAVE 2 ) . te mjesečno izvještavanje o varijansima izmeĎu budžetiranog i stvarnog stanja .Timski rad .VII stepen stručne spreme (ekonomskog smjera) .Planiranje i organiziranje .Kontrola rada odejla za poslovno planiranje.Poznavanje engleskog jezika (profesionalni nivo) .Procjena finansijskih rizika kompanije te davanje savjeta upravljačkim strukturama prilikom izrade preventivnih akcija za izbjegavanje i umanjenje rizika u poslovanju kompanije Za svoj rad odgovoran je direktoru Odjela finansija.

detaljna procjena u cilju identificiranje sistema.Poznavanje engleskog jezika ..Koodinira sa članovima tima i BPL –ima pitanja vezana za matične podatke i migraciju . Za svoj rad odgovoran je finansijskom kontroloru. migracija podataka u SAP W2 okruženje i neophodne korekcije tokom testnog perioda .Koordinacija sa članovima tima u pripremi / čišćenjeu matičnih podataka iz postojećih sistema. Uslovi: .Koordinira sa članovima tima upload podataka i njihovu validaciju u DOMINO .Koordinacija u sortiranju matičnih podataka iz postojećih sistema.Koordinira sa članovima tima prenos podataka u SAP WAVE 2 okruženje .Na zahtjev direktno nadreĎenog i u skladu sa potrebama CCHBC BiH obavlja i druge poslove.VII stepen stručne spreme . kvaliteta i obima podataka .Znanje rada na računaru .Upoznavanje sa procesima poslovanja Kompanije u cilju razumijevanja sadržaja matičnih podataka . vlasnika podataka.Koordinira sa članovima tima korekcije podataka tokom testnih perioda sve do GO LIVE . validacija podataka.Prisustvo procesnim.Upload podataka i njihova validacija u DOMINO .Korekcija podataka tokom testnih perioda sve do GO LIVE .Planiranje i organiziranje .Koordinira sa članovima tima na obezbijeĎenju podrške tokom prikupljanja podataka putem elektroničkih obrazaca ( Excel template ) . tehničkim treninzima kao i testnim fazama tokom implemetacije SAP WAVE 2 ( u skladu sa dodijeljenim streemovima ) .Mapiranje polja iz elektroničkih obrazaca sa poljima iz postojećih sistema (identificirati izvor traženog podatka i način transformacije podatka u tražene obrasce) .Iskustvo na istim ili sličnim poslovima Koordinator matiĉnih podataka (Master Data Coordinator) Broj izvršilaca: 2 Opis radnog mjesta: .Timski rad i upravljanje vremenom .Prenos podataka u SAP WAVE 2 okruženje .Koordinacija i obezbijeĎenje podrške tokom prikupljanja podataka putem elektroničkih obrazaca ( Excel template ) .Na zahtjev direktno nadreĎenog i u skladu sa potrebama CCHBC BiH obavlja i druge poslove Za svoj rad je odgovoran Rukovodiocu matičnih podataka 15 .Analitičnost .

Uslovi: .VII stepen stručne spreme (ekonomskog smjera) .Odgovornost za potpuno poštivanje standarda u računovodstvu.Sposobnost voĎenja grupe ljudi 16 .Odgovornost da se poslovanje odvija u potpunosti u skladu sa zakonskom regulativom iz oblasti finansija na nivou BiH .Analitičnost .Iskustvo u radu sa bazama podataka . uspostavljanje i implementiranje standarda i radnog okruženja koje osigurava visok kvalitet rada odjela.Poznavanje engleskog jezika .Komunikacijske vještine . sistema plaćanja i obračuna poreza . rukovodiocem sektora za planiranje poslovanja i direktorom finansijskog odjela. dodatnih edukacija i sl. .Znanje rada na računaru (MS Office) .Uspostavljanje i održavanje efikasne i blagovremene finansijske podrške za interne klijente .Odgovornost za tačnu i blagovremenu isplatu naknada nastalih iz radno pravnog odnosa. . kvalitet usluga kao i rukovoĎenje ljudima .Poznavanje poslovnih procesa unutar Kompanije .Poznavanje engleskog jezika (profesionalni nivo) . Za svoj rad odgovoran je direktoru Odjela finansija Uslovi: .Praćenje i pridržavanje usvojenih procedura i uputstava na nivou Kompanije .Uspostavljanje i voĎenje periodičnog pregleda ciljeva odjela te identifikacija razlika izmeĎu ostvarenog i planiranog i priprema korektivnih mjera .Praćenje finansijske zakonske regulative u Federaciji BiH i u Republici Srpskoj .Izvještavanje prema svim relevantnim te zakonom odreĎenim eksternim pravnim subjektima korisnicima finansijskih izvještaja izvještavanje nadležnih rukovodilaca u Kompaniji i Head office-u. implementiranje i održavanje računovodstvenog sistema.Uspostavljanje.Iskustvo na istim ili sličnim poslovima Šef raĉunovodstva (Financial Accounting Manager) Broj izvršilaca: 1 Opis radnog mjesta: .Definisanje. usaglašavanje računovodstvenih politika i procedura kompanije sa meĎunarodnim i lokalnim zakonom definiranim računovodstvenim standardima u saradnji sa finansijskim kontrolorom.Samoinicijativnost .Kreiranje strategije i postavljanje ciljeva odjela računovodstva i odjela finansija .Periodično ocjenjuje rad članova tima i u skladu sa potrebom preduzima korektivne akcije .VII stepen stručne spreme . kao i za naknadu troškova nastalih po osnovu službenih putovanja.

distribucija i logistika) .Učestvovanje u izradi budgeta za navedene odjele.Poznavanje engleskog jezika (profesionalni nivo) .VII stepen stručne spreme (ekonomskog smjera) .Mjesečna kontrola i izvještavanje o troškovima proizvodnje.Pomoć i supervizija prilikom kreiranja mjesečnog RE (rolling estimate-a) i budžeta za navedene odjele .Iskustvo na istim ili sličnim poslovima Finansijski rukovodilac u podruţnicama (Finance Supervisor) Broj izvršilaca: 2 (Tuzla i Bihać/Banja Luka) Opis radnog mjesta: 17 .Sposobnost voĎenja grupe ljudi .. uspostavljanje i održavanje računovodstvenih standarda i politike u voĎenju glavne knjige .Kontrola usklaĎenosti stvarnog stanja zaliha gotovih proizvoda.Praćenje i pridržavanje usvojenih procedura i uputstava na nivou Kompanije .Rad sa internim i eksternim revizorima i učestvovanje u izradi budžeta Za svoj rad odgovoran je direktoru Odjela finansija Uslovi: .Planiranje i organiziranje .Analitičnost . sirovina i materijala sa stanjem u glavnoj knjizi. kao i poreĎenje sa prethodnim godinama i aktuelnim budžetom . kao i kreiranje potrebnih izvještaja .Definisanje. skladište. robe.Znanje rada na računaru (MS Office) . razvrstavanje proizvodnih troškova prema costing modelu .Kontrola pravilnog obračuna i pravovremenog plaćanja poreza u skladu sa lokalnom legislativom .Orijentisanost ka ostvarivanju rezultata .Orijentisanost ka ostvarivanju rezultata .Najmanje 3 godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima Kontrolor sistema snadbijevanja (Supply Chain Controller) Broj izvršilaca: 1 Opis radnog mjesta: .Praćenje i izvještavanje o aktuelnim troškovima u odjelima sistema snadbijevanja (proizvodnja.Superviziranje i kontrola primjene važećih procedura u navedenim odjelima .

te organizira i nadzire sve aktivnosti vezane za invneturne popise zaliha: sirovina. Uslovi:  VI iili VII stepen stručne spreme (VŠS ili VSS ekonomskog smjera. gotovih proizvoda i roba na svim lokacijama CCHBC BH operacije kao i kontrola transakcija vezanih za inventuru. i priprema izvještaja  Regulisanje prijave/odjave zaposlenika kompanije u podružnicama. praćenje implementacije korektivnih i mjera uštede  Praćenje implementacije kreditne politike i dosljednog poštivanje procedura od strane svih odjela i uposlenih u podružnici  Priprema izvještaja o svim uočenim odstupanjima u implementaciji kreditne politike i poštivanju procedura i predlaganje korektivnih mjera u saradni sa odjelom za naplatu potraživanja  Saradnja sa dobavljačima u svrhu blagovremenih izmirenja svih obaveza i plaćanja. potrošača i dobavljača i izvještavanje relevantnih zaposlenika  Evidencija radnih sati zaposlenika (stalno zaposlenih i onih koji rade na odreĎeno).)  Znanje rada na računaru (MS Office i BASIS)  Poznavanje engleskog jezika (srednji nivo)  Pregovaračke vještine  Sposobnost analiziranja  Planiranje i organizovanje  Inicijativa i timski rad  Iskustvo na istim ili sličnim poslovima Rukovodilac za sistematsko evidentiranje prodaje i inventuru (Order Entry & Route Settlement/Inventory Control Supervisor) Broj izvršilaca:1 Opis radnog mjesta:  Definiše i organizuje sve aktivnosti unosa i obrade narudžbi  Koordinira i kontroliše finansijsko obraĎivanje isporuka robe. a na najefikasniji način. u skladu sa zakonskim propisima Za svoj rad odgovoran je šefu računovodstva. računovodstvenih i administrativnih obaveza u podružnici  Planiranje i kontrola indirektnih troškova podružnice  Priprema izvještaja o troškovima i predlaganje korektivnih akcija i mjera uštede. Upravljanje. u najkraćem vremenu i u skladu sa važećim procedurama  Praćenje gotovinskih naplata i preuzimanje gotovine od vozača po povratku sa terena  Predaja gotovine/pazara u poslovnu banku. 18 . nadgledanje i kontrola finansijskih. u skladu sa instrukcijama Odjela finansija  Čuvanje i ažuriranje personalnih dosjea zaposlenih. u skladu sa procedurama Kompanije i važećim zakonskim propisima  Prikupljanje svih žalbi i primjedbe kupaca.

 Organizuje rad OE/RS (Order Entry. a koje dobija od direktora Skladišta (Sarajevo. narudžbenice u pisanoj i elektronskoj formi za marketing i prodaju. Bihać i Banja Luka)  Informiše direktora Odjela o svim nastalim štetama na proizvodima. Za svoj rad odgovoran je šefu računovodstva. Tuzla. Uslovi:  VII stepen stručne spreme (ekonomskog smjera)  Znanje rada na računaru (MS Office i BASIS)  Poznavanje engleskog jezika (srednji nivo)  Komunikativnost  Sposobnost voĎenja grupe ljudi  Sistematičnost  Planiranje i organizovanje  Iskustvo na istim ili sličnim poslovima Fakturista (Order Entry Route Settlement Clerk) Broj izvršilaca: 6 Opis radnog mjesta:  Unosi sve narudžbe za dispečing i kreira vanredne utovare  ObraĎuje sve isporučene utovare poštujući definisane procedure  Radi na reklamacijama kupaca vezano za isporuke robe i ispravke faktura  Prima narudžbe koje trebaju biti obraĎene za utovar i kontroliše narudžbe primljene putem ureĎaja za automatsko generiranje narudžbi.Unos Narudžbi / Route Settlement – Sistemsko Evidentiranje Prodaje ) Clerk / Službenika i kontroliše njihov rad  Definiše i prati realizaciju ključnih pokazatelja zaposlenika koji obraĎuju unos narudžbi  Kontroliše izvještaje skladišta. otpisima i eventualnim inventurnim manjkovima i viškovima gotovih proizvoda i sirovina po obavljenim inventurama. Definiše procedure i pravila rada vezano za unos narudžbi i kreiranje utovara te uskladjuje procedure vezane za inventurne popise u skladu sa politikama i procedurama na nivou korporacije. provjerava stanje na skladištu na dnevnoj bazi i vodi računa o primjeni inventurnih procedura  Revidira i priprema na odobrenje sve izvještaje vezane za lomove i škart.  Unosi narudžbe u BASIS i obraĎuje ih vodeći računa da se isporuka može organizovati na što efikasniji način  Kreira vanredne utovare za narudžbe koje nisu obuhvaćene redovnim dispatchingom  Prati stanje zaliha gotovih proizvoda na dnevnoj bazi  Preuzima dokumentaciju isporučenih utovara vodeći računa da je ista ovjerena i obraĎena od strane vozača i skladišta na propisan i procedurama regulisan način  ObraĎuje primljenu dokumentaciju kroz BASIS / Route Settlement 19 .

u cilju ostvarivanja tačnosti obračunatih vrijednosti i poštivanja procedure za obračun plata Kompanije . voĊenje raĉuna kod banaka i blagajne (Treasury & AP Supervisor) Broj izvršilaca:1 Opis radnog mjesta: . avansnih uplata i prelaznih računa kao i I/C obaveza i potraživanja . . blagovremenih i unaprijed definiranih uslova izmirenja obaveza u skladu sa politikom plaćanja Kompanije i ugovorima . Fakturisti koji su zaposleni u Bihaću.Kontrola plaćanja svih obaveza nastalih iz radno-pravnog odnosa. Banja Luci i Tuzli odgovorni su finansijskom rukovodiocu u Podružnici.ObezbjeĎenje i praćenje unosa svih faktura i obaveza plaćanja u sistem glavne knjige .Nadgledanje rada računovoĎe Glavne knjige. Komunicira sa vozačima o utvrĎenim manjkovima i viškovima i kreira fakture Fakturist koji je zaposlen u Sarajevu i Mostaru za svoj rad odgovoran je rukovodiocu za sistemsko evidentiranje prodaje i inventuru. analiza troškova bankarskih usluga i provizija.Prati sve promjene u zakonu vezane za javne prihode. 20 . otvaranje računa.Kontakti s bankama. u skladu sa ugovorenim rokovima .Kontrola svih uplata prema dobavljačima u cilju obezbjeĎenja tačnih.Mjesečno sravnjenje transakcijskih računa banaka.Kontinuirano praćenje rada službenika za KUF u cilju potpunog ispunjenja svih ključnih pokazatelja .Kontrola izrade i dostave mjesečnih i godišnjih izvještaja o obračunu i uplati poreza na dodatnu vrijednost . službenika za KUF i blagajnika-a i asistenta za maloprodaju.Plaćanje obaveza prema ključnim dobavljačima.Kontroliše i potpisuje blagajničke dnevnike i trgovačke knjige Za svoj rad odgovoran je šefu računovodstva. akreditiva i poslovi vezani za pregovore sa bankama . kao i izmjene uplatnih računa javnih prihoda u FBIH i Republici Srpskoj i blagovremeno izvještavanje relevantnih sektora unutar kompanije . Uslovi:  IV stepen stručne spreme (društvenog ili tehničkog smjera)  Znanje rada na računaru (MS Office i BASIS)  Poznavanje engleskog jezika (početnik nivo)  Komunikativnost  Timski rad  Analitičnost i usresreĎenost na detalje  Iskustvo na istim ili sličnim poslovima Rukovodilac za plaćanja.Praćenje zakonske regulative vezane za poreze u Federaciji BiH i Republici Srpskoj i Bosne I Hercegoivine. .

fakturisanih i naplaćenih realizacija sa sektorom potraživanja.VII stepen stručne spreme (ekonomskog smjera) .Poznavanje lokalnih zakona . BASIS.Dnevna. postrojenja i tretmana otpadnih voda.Mjesečno kreiranje izvještaja za obračunate poreze u SAP-u/BASIS-u . BASIS i SAP .Iskustvo na istim ili sličnim poslovima RaĉunovoĊa knjiţenja Glavne knjige (GL Accountant) Broj izvršilaca: 2 Opis radnog mjesta: . skladišta rezervnih dijelova sa sektorom održavanja proizvodnih pogona.Knjiženje promjena po transakcijskim računima banaka na dnevnoj bazi u Glavnoj knjizi . SAP) .Poznavanje rada u sistemima za poslovnu podršku. ukalkulisanih troškova .Knjiženje plata i ostalih naknada zaposlenika .Knjiženje svih transakcija suvenir shop-a i maloprodaje depoa . . . sedmična i mjesečna knjiženja u Glavnoj knjizi Za svoj rad odgovoran je šefu računovodstva.Znanje rada na računaru (MS Office.Poznavanje engleskog jezika (srednji nivo) .Sposobnost voĎenja grupe ljudi .Poznavanje engleskog jezika (srednji nivo) . RS-u i u BiH.Mjesečno rasknjiženje unaprijed plaćenih troškova (avansi) .VII stepen stručne spreme (ekonomskog smjera) .Mjesečna sravnjenja: transakcijskih izvoda banaka.Izrada kalkulacija za artikle kao i kreiranje novih artikala u SAP-u i Basis-u.Uslovi: .Znanje rada na računaru (MS Office) .Praćenje zakonskih izmjena i implementacija istih 21 . .Praćenje poreske zakonske regulative u Federaciji BiH .Poznavanje lokalnih finansijskih zakona .Mjesečno sravnjenje I/C obaveza i potraživanja i slanje izvještaja u Head Office . Uslovi: .Iskustvo na istim ili sličnim poslovima RaĉunovoĊa direktnih proizvodnih troškova (Cost Accountant) Broj izvršilaca: 1 Opis radnog mjesta: ..Knjizenje statistickih podataka prodaje u Glavnoj knjizi.

Unos matičnih podataka vezanih za proizvodnju u sistem SAP-a i BASIS-a.Definise proceduru..Poznavanje lokalnih finansijskih zakona.Knjiženje cesija i kompenzacija. sirovina i materijala sa stanjem u Glavnoj knjizi . a u skladu sa ugovorom i odlukom o dodjeli rabata .Priprema obrazaca kojim se kupcu pridružuje rabat vodeći računa da je rabat pridružen na pravilan način.Poznavanje engleskog jezika (srednji nivo) .Unos podataka o dobavljačima u sisitemsku bazu dobavlajča i ažuriranje iste u skldu sa procedurama Kompanije te periodični pregled baze sa ciljem osiguranje ažurnosti same baze i vjerodstojnosti podataka u istoj Za svoj rad odgovoran je šefu računovodstva.VII stepen stručne spreme (ekonomskog smjera) . robe. kao i kontakti sa dobavljačima u cilju usklaĎenja meĎusobnih obaveza i potraživanja . Uslovi: . inostranih i domaćih.Blagovremeno informisanje svih zaposlenika u lancu fakturisanja i obrade narudžbi kupaca o definisanim novim artiklima. te izmjene uplatnih računa javnih prihoda .Blagovremena izrada i dostava mjesečnih. cijenama i rabatima .Znanje rada na računaru (MS Office.Izrada BOM (industrijska kalkulacija proizvoda) sa svim troškovnim elementima i izvještavanje o istim .Prijem ulaznih faktura.Poznavanje rada u sistemima za poslovnu podršku . mehanizam i sprovodi usklaĎivanje standardnih sistemskih troškova sa stvarnim troškovima na kvartalnom ili mjesečnom nivou u skladu sa potrebama i procedurama . kontrola i knjiženje istih .Priprema obračuna posebnog poreza na proizvode i naloga za plaćanje istih . BASIS. polugodišnjih i godišnjih statističkih izvještaja o proizvodnji i prodaji . .Praćenje promjena u zakonu. kao i obezbjeĎenje i kontrola pravilnosti matičnih podataka i ispravnosti unosa .Učestvuje u pripremi budzeta u saradnji sa ruvodiocem odjela za poslovno planiranje .Praćenje promjena u zakonskoj regulativi koja se odnosi na stope poreza i visine naknada koje imaju uticaj na poslovanje kompanije uplatnih računa javnih prihoda 22 . a vezane za izmjene Posebnog poreza na proizvode.Iskustvo na istim ili sličnim poslovima Sluţbenik za KUF (AP Clerk) Broj izvršilaca: 2 Opis radnog mjesta: .Praćenje zakonskih promjena iz oblasti finansija i dosljedna implementacija istih . SAP) .Mjesečno usklaĎenje stvarnog stanja zaliha gotovih proizvoda.Kontakti sa internim i eksternim revizorima u cilju usklaĎivanja posebnog poreza na pića . tromjesečnih.

SAP) . prijem pazara iz maloprodaje  Knjiženje blagajničkih dnevnika za sve podružnice  Praćenje potraživanja od radnika po osnovu akontacija materijalnih troškova.Poznavanje finansijske zakonske regulative . te davanje naloga banci o rasporedu priliva gotovine Za svoj rad odgovoran je rukovodiocu za plaćanja.Prijem ulaznih ino i domaćih faktura.Znanje rada na računaru (MS Office. trgovačke knjige na malo. kontrola faktura. uknjižavanje na status čekanja te proslijeĎivanje istih po pripadajućim odjelima .Knjiženje ovjerenih i odobrenih faktura .Poznavanje engleskog jezika (početnik nivo) .Preciznost i analitičnost .Iskustvo na istim ili sličnim poslovima Blagajnik (Cashier) Broj izvršilaca :1 Opis radnog mjesta:  VoĎenje blagajničkih knjiga u KM i EUR. kao i praćenje potraživanja po osnovu poslovnih kartica  VoĎenje blagajničkih knjiga. priprema za elektronsko plaćanje ino i domaćih faktura . praćenje prodaje kroz Full service vending i pologa pazara  Praćenje stanja gotovine u blagajni.. uključujući i podružnice. voĎenje računa kod banaka i blagajne Uslovi: . voĎenje računa kod banaka i blagajne Uslovi: .Komunikativnost.Poznavanje engleskog jezika (početnik nivo) .IV stepen stručne spreme (ekonomskog smjera) .Sistematičnost i pažnja na detalje . iskustvo na istim ili sličnim poslovima 23 .IV stepen stručne spreme (ekonomskog smjera) . troškova službenih putovanja.Peridoična priprema virmana za plaćanje.Znanje rada na računaru (MS Office) .Sravnjenje izvoda transakcijskih računa banaka Za svoj rad odgovoran je rukovodiocu za plaćanja. domaćih i deviznih  Praćenje finansijske zakonske regulative  Svakodnevni prijem pazara maloprodajnog objekta i polog istog na transakcijske račune firme  Prijem gotovine od kupaca za isporuke previĎene za gotovinsko plaćanje  Naplata po računima meĎunarodnih organizacija.Knjiženje poreza i akciza i carina .

Saradnja sa funkcionalnim menadžerima u cilju tačnog i blagovremenog izvještavanja . .Rukovodilac planiranja poslovanja (Business Planning Manager) Broj izvršilaca: 1 Opis radnog mjesta: .Evaluiranje svih ključnih investicija prema kategorijama stalnih sredstava identificiranih u toku procesa poslovnog planiranja kao i pripremanje studije izvodljivosti.Analiziranje razlika izmeĎu aktuelnog i budžetiranog te iznalaženje korektivnih akcija.Objedinjavanje svih relevantnih informacija i podataka u cilju pripreme financijskih izvještaja što uključuje bilans uspjeha.Kreiranje i implementiranje sistema za praćenje i podjelu troškova.Planiranje. stanja i gotovinske tokove . definiranim kriterijima i sistemskim pravilima. organizovanje i koordinacija procesa planiranja poslovanja kompanije .Održavanje i uspostavljanje odnosa sa povezanim pravnim licima (TCCC) i njihovim podružnisama u cilju meĎusobne usklaĎenosti prilikom djelovanja na tržištu i zajedničkih ulaganja.Pripremanje master plana sa vremenskim rokovima vezanim za proces poslovnog planiranja .Izrada Contingency (Rezervnih Planova) kompanije .Konsolidacija poslvnih planova odjela kompanija i transformacija u poslovni plan kompanije . .Dostavljanje izvještaja prema Head Office-u u skladu sa vremenskim rokovima. kao i iznalaženje mjera za poboljšanje postojećeg sistema i unapreĎenje poslovanja. . Za svoj rad je odgovoran direktoru Odjela finansija Uslovi:  VII stepen stručne spreme (ekonomskog smjera)  Znanje rada na računaru (MS Office)  Poznavanje engleskog jezika (profesionalni nivo)  Sistematičnost i analitičnost  Planiranje i organiziranje  Orijentisanost ka ostvarivanju rezultata  Sposobnost voĎenja grupe ljudi  Najmanje 3 godine iskustva na istim ili sličnim poslovima 24 .Kontrolisanje i nadgledanje direktnih i indirektnih troškova .Planiranje aktivnosti za pripremu RE –a (rolling estimate-a) kao i izrada procjena poslovanja za periode do kraja godine . na nivou cijele operacije .Revidiranje svih troškova na mjesečnoj bazi i poduzimanje korektivnih akcija u cilju smanjenja troškova tačnije u cilju usklaĎivanja budžeta sa poslovnim rezultatima .Usaglašavanje ostvarenih financijskih rezultata po završetku mjesečnog obračunskog perioda i izvještavanje nadležnih rukovodilaca u Kompaniji i Head Office-u. na osnovu odluke Management Team-a .

VII stepen stručne spreme (ekonomskog smjera) . uporeĎivanje sa budžetiranim vrijednostima i procjena troškova do kraja godine  Koordinira rad sa odgovornim osobama iz odjela Finansija u cilju usaglašavanja knjiženja glavne knjige sa budžetiranim mjestima troška  Alociranje troškova Head Office-a i podružnica na mjesečnoj bazi.Kontrolisanje i implementiranje kreditne politike i nadgledanje sistema naplate potraživanja . Za svoj rad je odgovoran rukovodiocu planiranja poslovanja Uslovi: .Timski rad . redovni kontakti sa Head Office-om po pitanjima odobrenja investicionih ulaganja te rad na ažuririanju PO baze ((Program Office) u skladu sa definiranim ovlastima unutar kompanije (Chart of Authority).Predlaganje korektivnih mjera u slučaju kršenja kreditne politike i izvještavanje Management Team-a 25 . kalkuliranje profitabilnosti i kreiranje komparativnih analiza  U procesu poslovnog planiranja.Iskustvo na istim ili sličnim poslovima Rukovodilac za naplatu potraţivanja (Credit Manager) Broj izvršilaca: 1 Opis radnog mjesta: .Poznavanje Engleskog jezika (srednji nivo) .Finansijski analitiĉar (Financial Analyst) Broj izvršilaca: 3 Opis radnog mjesta:  Praćenje i kontrolisanje indirektnih i proizvodnih troškova i kreiranje izveštaja na mjesečnoj bazi  Pripremanje finansijskih izvještaja za CC Hellenic Head Office na mjesečnoj bazi  Redovno usaglašavanje i analiziranje organizacijskih troškova i izvještavanje o istim  Kreiranje i implementacija sistema za usmjeravanje troškova na nivou cijele operacije  Kontrolisanje i analiziranje direktnih i indirektnih troškova.  OdreĎivnje isplativosti investicija .Znanje rada na računaru (MS Office) . kreira izvještaje o troškovima potrebne da bi se proces nesmetano se odvijao  Praćenje investicionih ulaganja i održavanja kao i voĎenje baze stalnih sredstava u skladu sa vazecim zakonskim i internim pravilima i procedurama.Planiranje i organiziranje .

regionalnim direktorima u prodaji i finansijskim supervizorima u podružnicama.Kontaktiranje ovlaštenih organizacija za platni promet (centralna i poslovne banke) .Kontaktiranje dužnika u cilju postizanja što bolje naplate..Usmjeravanje i kontrolisanje rada zaposlenika odjela za naplatu potraživanja .Pokretanje aktivnosti u cilju poboljšanja naplate u saradnji sa komercijalistima.Učestovovanje u kreiranju rabatne poltike i odreĎivanje mehanizama za ispravnu primjenu.VII stepen stručne spreme (ekonomskog smjera) .Odobravanje i potpisivanje prijedloga za odobrenja i poravnanja.Analitičnost .Poznavanje engleskog jezika (profesionalni nivo) . uz prethodnu saglasnost nadreĎenog i na zahtjev odjela prodaje i priprema izvještaja o napravljenim kontaktima i ishodu istih. te knjižne obavijesti od kupaca .Iskustvo na istim ili sličnim poslovima Kontrolor naplate potraţivanja (Credit Controller) Broj izvršilaca: 1 Opis radnog mjesta: . procedura i uputstava koji definišu politiku naplate potraživanja . sa posebnim fokusom na one čiji je dug stariji od 90 dana.Redovna procjena rizika vezano za naplatu potraživanja i izvještavanje .Sposobnost voĎenja grupe ljudi . visini potraživanja od kupaca kao i naćinu njihovog obezbjeĎenja .Definisanje kreditnih limita po kategorijama kupaca i instrumenata obezbjeĎenja naplate potraživanja. .Orijentisanost ka ostvarivanju rezultata . radi uspostavljanja što efikasnijih procesa kontrole i praćenja naplate potraživanja . .Znanje rada na računaru (MS Office) . kompenzacije i cesije. rukovodiocima prodaje za područje.Pružanje savjetodavnih usluga rukovodstvu prodaje.Pravovremeno informisanje Rukovodioca o spornim kupcima i njihovim dugovanjima .Planiranje i organiziranje .Pripremanje potrebne dokumentacije u slučaju sudskih sporova kao i zastupanje interesa Kompanije u koordinaciji sa pravnikom i ovlaštenim advokatom . Za svoj rad je odgovoran direktoru Odjela finansija Uslovi: .Implementacija kreditne politike.U saradnji sa Šefom računovodstva. 26 . rukovodiocem za poslovno planiranje Kompanije i finansijskim kontrolorom pripremanje i usaglašavanje provizije za sva sumnjiva i sporna potraživanja kao i prijedlog za otpis istih te sistemsko ažuriranje i usaglašavanje sa Glavnom knjigom .Redovno izvještavanje management tima o stanju naplate potraživanja.

.Knorolisanje primjene rabatne politike.Kontaktiranje ovlaštenih organizacija za platni promet (centralne banke i poslovne banke) i učešće u prikupljanju i provjeri sredstava obezbjeĎenja plaćanja (mjenice. čekovi i bankovne garancije) 27 .Svakodnevno kontaktiranje odjela prodaje na svim lokacijama u cilju usaglašavanja potraživanja sa svim kupcima (Izvodi Otvorenih Stavki) .Iskustvo na istim ili sličnim poslovima Struĉnjak naplate potraţivanja (AR Supervisor) Broj izvršilaca:1 Opis radnog mjesta: . uz prethodnu saglasnost nadreĎenog i na zahtjev odjela prodaje .Pružanje pomoći u kreiranju kreditne politike i rabatne politike.Kontaktiranje kupaca radi usaglašavanja kartica kao i radi razriješavanja neusaglašenih i otvorenih stavki .Sposobnost uticanja na druge .Sposobnost prikupljanja informacija i analitičnost . procedura i uputstava koji definiraju politiku naplate potraživanja .Pregovaračke vještine .Svkodnevno kontaktiranje dužnika u cilju postizanja što bolje naplate.Praćenje visine ukupnih potrazivanja ukljucujući ostalih (Non Basis Kupci) i intekompanisjkih kupaca (povezanih lica) . Uslovi: . na svim lokacijama u cilju implementacije Kreditne politike i voĎenja efikasne naplate. čekovi i bankovne garancije) .Kreiranje Non-Basis faktura i interkompanijskim faktura .Kontaktiranje ovlaštenih organizacija za platni promet (centralna i poslovne banke) i učešće u prikupljanju i provjeri sredstava obezbjeĎenja plaćanja (mjenice.Protestiranje mjenica i bankovnih garancija u sardnji sa rukovodiocem . sa posebnim fokusom na one čiji je dug stariji od 90 dana. sa akcentom na akcije koje treba poduzimati na naplati dugovanja starijih od 90 dana .U slučaju da se pojave sumnjive i/ili nepoznate uplate kontaktiranje odjela prodaje i nadreĎenog u cilju razriješavanja neusklaĎenosti .Znanje rada na računaru (MS Office) .VII stepen stručne spreme (ekonomskog smjera) . Za svoj rad je odgovoran rukovodiocu za naplatu potraživanja.Održavanje svakodnevnih kontakata sa odjelom prodaje.Poznavanje engleskog jezika (srednji nivo) . pripramnje izvještaja o visini dodjeljenih i ostavrenih rabata na mjesečnom nivou kao i analiza rabata po kanalima prodaje i kontrola ispravnosti peridočnih rabata i izvještavanje o eventualnim dvijacijam kod primjene rabatne politike.

priprema analitičkih kartica kupaca.Znanje rada na računaru (MS Office. Uslovi: .Prijem.Sposobnost prikupljanja informacija 28 . kao i usaglašavanje eventualnih neusklaĎenosti u dnevnim izvodima . izrada opomena kupcima . čekovi i bankovne garancije) Za svoj rad je odgovoran rukovodiocu za naplatu potraživanja.Evidentiranje i arhiviranje dokumentacije vezane za sve proknjižene izvode .Poznavanje engleskog jezika (srednji nivo) .IV stepen stručne spreme .Procjena rizika naplate potraživanja. Za svoj rad je odgovoran rukovodiocu za naplatu potraživanja. kontrola i sravnjavanje dnevnih izvoda. sedmičnih i kvartalnih izvještaja Management Team-u i managementu odjela prodaje .Poznavanje engleskog jezika (srednji nivo) . odnosno usaglašavanje fakturisanih iznosa sa naplaćenim iznosima za svakog kupca .Kontaktiranje kupaca radi usaglašavanja kartica kao i radi razriješavanja neusaglašenih i otvorenih stavki .Kreiranje izvještaja o stanju fakturisane i naplaćene realizacije.Protestiranje mjenica i bankovnih garancija .Znanje rada na računaru (MS Office i BASIS) .Pregovaračke vještine .SAP i BASIS) .Vezivanje avansnih uplata kupaca za odgovarajuće fakture .Sposobnost prikupljanja informacija i analitičnost .VI ili VII stepen stručne spreme (ekonomskog smjera) . provjera.Unos podataka u bazu mjenica. Uslovi: .Priprema i dostava mjesečnih.Tačnost svih podataka koji se unose u SAP i BASIS .Kontaktiranje ovlaštenih organizacija za platni promet (centralne banke i poslovne banke) i učešće u prikupljanju i provjeri sredstava obezbjeĎenja plaćanja (mjenice.Sposobnost uticanja na druge .Iskustvo na istim ili sličnim poslovima Sluţbenik naplate potraţivanja (Accounts Receivable Clerk) Broj izvršilaca: 1 Opis radnog mjesta: .Izrada kompenzacijea i cesija. bankovnih garancija kao i za periodično ažuriranje podataka .. te salda kupaca kao i pregled dugovanja po periodima po potrebi.

Osiguranje sigurnosti tenderske dokumentacije i dokumentacije koje je klasificirana kao povjerljiva. . sedmičnih i dugoročnih aktivnosti odjela nabavke .Aktivno učešće prilikom definiranja specifikacije za robe i usluge sa ciljem standardizacije istih i postizanja najboljih mogućih uslova nabavke . . optimalnog.Analitičnost .Organizovanje.Iskustvo na istim ili sličnim poslovima Rukovodilac Sektora nabavke (Procurement Manager) Broj izvršilaca: 1 Opis radnog mjesta: .VoĎenje tima ljudi. specifikacijama i politikama o smanjenju troškova poslovanja. .Upravljanje i koordiniranje svih aktivnosti vezanih za planiranje nabavke materijala i usluga te rad na optimalnim držanjima zaliha sirovina i materijala u skladu sa planovima i ciljevima Kompanije . isplativog i efikasnog procesa odobrenja nabavke unutar Kompanije . .ObezbjeĎivanje funkcionisanja i rada odjela nabavke tako da su svi ostvareni rezultati u skladu sa strategijom i definisanim ciljevima Kompanije .Izbor i ocjena dobavljača u skladu sa procedurama komapnije .Ispravnost podataka o dobavljačima . osiguravanja za ispravno donošenje odluka kao i to da su donesene odluke u skladu sa Kodeksom poslovnog ponašanja i sa linijom odgovornosti u Kompaniji .Osiguranje. .Priprema ugovora sa dobavljačima u saradnji sa pravnikom Kompanije i po potrebi Rukovodiocima odjela sve u skladu sa poslovnom politikom i procedurama. postavljanje ciljeva odjela zajedno sa članovima tima i rukovodstvom Kompanije .Redovna komunikacija sa central procurement group-om sa ciljem usklaĎenja strategija odjela i kompanije sa ciljevima i strategijama grupe .o ostvarenim rezultatima odjela .Učešće u kreiranju strategije odjela i izrade budžeta i RE (rolling estimate-a) u saradnji sa rukovodiocem poslovnog planiranje Kompanije te praćenje istog i priprema korektivnih akcija u slućaju odstupanja.Definisanje ciljeva pregovaranja.Odgovornost za troškove odjela i za pravovremenu.Organiziranje i nadgledanje dnevnih. 29 . ..Redovno izvještavanje Management Team. najpovoljniju nabavku svih sirovina. kontrola i verifikacija rada špeditera kao i uvoznih predmeta uključujući i arhiviranje i odlaganje dokumentacije u skladu sa zakonom predviĎenim okvirima.UsklaĎivanje procesa nabavke sa procesima definiranim na nivou grupe i zakonsi predviĎenim okvirima. gotove robe i drugih materijala ili usluga u skladu sa unaprijed definiranim kriterijima kontrole kvaliteta.Razvoj komunikacije i održavanje dobrih poslovnih odnosa sa dobavljačima u cilju strateške sigurnosti dopreme proizvoda i sirovina.

Sposobnost prosuĎivanja i donošenja odluka .Kontinuirano usavršavanje znanja o kretanjima na tržištu .. efikasne komunikacije sa dobavljačima.Svakodnevno planiranje nabavki sa ciljem optimiziranje transporta i visine zaliha sirovina i materijala.Analiziranje količina.Nabavka roba materijala. specifikacija i uslova dostave .Upravljanje promjenama .Analitičnost .Znanje rada na računaru (MS Office) . specifikacijama i politikama o smanjenju troškova poslovanja.Iskustvo na istim ili sličnim poslovima Specijalista za nabavku (Procurement Specialist) Broj izvršilaca: 3 Opis radnog mjesta: .Finaliziranje narudžbi u skladu sa procedurom pri čemu odreĎuje način prevoza (u saradnji sa odjelom transporta) kao i druge bitne faktore .Sposobnost voĎenja grupe ljudi .Predlaganje i razvoj alternativnih izvora snabdijevanja. osiguravanje kontinuiteta nabavke.Uspostavljanje i održavanje dobrih odnosa.Pregovaranje sa dobavljačima u cilju postizanja najboljih uslova za nabavku . sredstava i usluga za Kompaniju u skladu sa unaprijed definiranim kriterijima kontrole kvaliteta. pri čemu gradi i održava dobar imidž Kompanije . sirovine) . . postojanost kvaliteta i konkurentne cijene .VI stepen stručne spreme (ekonomskog ili društvenog smjera) .Konsolidovanje zahtijeva i kreiranje narudžbenica za nabavku.Redovni kontakti sa špediterima .Poznavanje engleskog jezika (profesionalni nivo) . 30 . pregovaračke i prezentacijske vještine .Komunikacijske. ugovora.Procjena rizika prilikom poslovanja odjela te izrada planova na izbjegavanju i smanjenju uticaja istog Za svoj rad odgovoran je direktoru Odjela finansija Uslovi: . kao i narudžbenica za robu koja se nabavlja na redovnoj osnovi (npr. .Praćenje procesa dostave u smislu poštivanja rokova i usaglašavanja sa statusom narudžbenice kao i aktivan rad sa dobavljačima u cilju uskladjenja izgleda ulaznih faktura prema unaprijed definiranim kriterijima.Sposobnost planiranja i organizovanja .Uz konsultaciju sa nadreĎenim vrši odabir dobavljača .

carinjenje i tranzit roba i usluga na principu efikasnosti nabavke . kontrolnim i osiguravajućim kompanijama u procesu uvoza-izvoza roba i usluga .Planiranje i organizovanje . smještaja i avio prevoza. .IV stepen stručne spreme (društvenog ili tehničkog smjera) .Odgovoran za voĎenje evidencije troškova uvoza gotovih proizvoda.Odgovoran za nabavku i ugovaranje usluga špediterskih poslova. špediterskim.Odgovoran za arhiviranje dokumenata ispred odjela nabavke u skladu sa kompanijskim uputstvima i zakonom utvrĎenom regulativom Za svoj rad je odgovoran rukovodiocu Sektora nabavke. Uslovi: .Poznavanje engleskog jezika (srednji nivo) .Iskustvo na istim ili sličnim poslovima 31 . sirovina i repromaterijala te voĎenje evidencije troškova izvoza te dobijenaj dozvola za privremeni i redovni uvoz i izvoz.Odgovoran za sprovoĎenje. kontrole i carinjenja u procesu uvoza-izvoza roba i usluga te za izdavanje naloga transportnim. kao i svih usluga vezanih za uvoz-izvoz.Komunikacijske i pregovaračke vještine . kontrole roba u transportu-tranzitu.Znanje rada na računaru (MS Office) .. carinskog posredovanja. .Timski rad .Odgovoran za obzebjeĎenje usluga smještaja i avio prevoza za uposlenike Kompanije .Pregovori sa ciljem psotizanja najboljih cijena i uslova usluga: špedicije.

Sposobnost utjecanja na druge . a u skladu sa pravilima Kompanije .ODJEL ZA POSLOVE SA JAVNOŠĆU I KOMUNIKACIJE Direktor Odjela za poslove sa javnošću i komunikacije (Public Affairs & Communication Manager) Broj izvršilaca: 1 Opis radnog mjesta: .ObezbjeĎuje da su svi pozivi primljeni putem CIS linije blagovremeno procesuirani.Iskazivanje inicijative prilikom obavljanja poslova .Izrada strateških planova aktivnosti usmjerenih na poboljšanje komunikacije i saradnje izmeĎu odjela unutar Kompanije .Predstavljanje i voĎenje aktivnosti Kompanije vezanih za poslove sa javnošću .Orijentiranost ka timskom radu .Prikupljanje svih zahtjeva za donacije i sponzorstva i priprema prijedloga za donacije/sponzorstva.Priprema plana posjeta punionica i implementacija istog 32 .Poznavanje engleskog jezika (profesionalni nivo) .VII stepen stručne spreme (poželjno društvenog smjera) . Uslovi: .Koordinacija svih aktivnosti vezanih uz odnose sa javnoću i zajednicom. te priprema analiza i izvještaja o istom .Izrada poslovnog plana i budžeta odjela Za svoj rad je odgovoran generalnom direktoru. organizacija i rukovoĎenje svim aktivnostima Odjela za poslove sa javnošću i komunikacije i odgovornost za rad odjela .Radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima Rukovodilac za odnose sa javnošću i medijima (Public & Media Relations Manager) Broj izvršilaca: 1 Opis radnog mjesta: .Komunikativne.Planiranje. te internu i eksternu komunikaciju Kompanije .Razvoj odnosa s javnošću kao strateške podrške ostvarenja poslovnih ciljeva Kompanije u BiH .Znanje rada na računaru (MS Office) .Praćenje medija i svih objava vezanih uz Kompaniju i objava koje mogu imati uticaja na poslovanje . pregovaračke i prezentaciske vještine .

oglasnih ploča. Uslovi: .Izražene komunikacije vještine .Sistematičnost i analitičnost .VI stepen stručne spreme (poželjno društvenog smjera) . press release i sl) Za svoj rad odgovoran je direktoru Odjela za poslove sa javnošću i komunikacije.. internog magazina.Poznavanje engleskog jezika (srednji nivo) .Radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima 33 .Dizajn i implementacija plana interne i eksterne komunikacije (putem obavjesti.Znanje rada na računaru (MS Office) .

postavljanja i ponovnog postavljanja. kao i uvodjenje novih sistema .Definisanje i usmjeravanje obuke za nove korisnike informacionih servisa.Sposobnost voĎenja grupe ljudi .Pružanje podrške korisnicima iz ove oblasti.Koordiniranje rada i održavanje komunikacije sa centralnim IS timom . računarskim mrežama i komunikacionim sistemima .VII stepen stručne spreme (informatičkog smjera) .ObezbjeĎivanje ispravnog i nesmetanog funkcionisanja postojećeg informacionog sistema u okviru CCHBC operacije .Kontrolisanje i usmjeravanje svih aktivnosti vezanih za otvaranje novih aplikacija i implementaciju projekata .Znanje rada na računaru (MS Office) .Planiranje razvoja i proširenje postojećih sistema. kao i obuke za IS stručnjaka u ovoj oblasti .ODJEL INFORMACIONIH SISTEMA Rukovodilac Odjela informacionih sistema (IT Manager) Broj izvršilaca: 1 Opis radnog mjesta: .Pružanje podrške u području PC-ija. računarskih mreža i komunikacija potrebnih za uspješno i efikasno poslovanje i za kvalitetnu primjenu znanja o PC okruženju/serverima (hardware&software).Poznavanje engleskog jezika (profesionalni nivo) .Najmanje 3 godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima Struĉnjak za tehniĉku podršku (Technical Support Specialist) Broj izvršilaca: 1 Opis radnog mjesta: .Definisanje i usmjeravanje strategije informacionih sistema u području PC/Komunikacija Za svoj rad odgovoran je generalnom direktoru. Uslovi: . obavljanje dodatne obuke po potrebi.Nadgledanje i kontrolisanje sistema dizajniranja.Kontrolisanje i ocjenjivanje ponuda prema specifikacijama i naručivanje kompjuterske opreme . koji uključuje aplikaciju instalacionih mogućnosti. te unapreĎenje i optimizacija korištenja opreme i resursa 34 . mogućnosti provoĎenja u skladu sa zahtjevima i potrebama poslovanja .VoĎenje tima ljudi i briga o njihovom permanentnom razvoju i usavršavanju .Koordiniranje integrisanja IS sistema unutar operacija .

propisanih od strane Kompanije.Poznavanje poslovnih procesa unutar CCHBC BH .Radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima Rukovodilac korisniĉke podrške (Service Desk Leader) Broj izvršilaca :1 Opis radnog mjesta: .IV stepen stručne spreme (informatičkog smjera) . .Poznavanje komunikacionih sistema .. .U saradnji sa Enterprise IT timom implementira CCHBC standarde vezane za komunikacijsku.Participiranje u projektima drugih odjela koji su vezani za upotrebu IS resursa Za svoj rad odgovoran je rukovodiocu Odjela informacionih sistema.Poznavanje postojećih poslovnih sistema koji su u upotrebi u CCHBC B-H . kao i povremeno obučavanje korisnika za korištenje software-skih rješenja koje su u upotrebi u Kompaniji. . Uslovi: .Obavljanje redovnog testiranja i instalacije software-a i hardware-a .Znanje Engleskog jezika (srednji nivo) .Na dnevnoj bazi pružanje podrške korisnicima osnovnih software-skih paketa koji su u upotrebi.Kvalitetna primjena znanja o PC okruženju. .Komunikacijske vještine . implementaciji i upotrebi standardnih komunikacijskih.Odgovornost za ispravan tretman korisničkih prava i kontrolu pristupu odreĎenim servisima informacionog sistema koji su u domenu njegove odgovornosti . .U skladu sa potrebama Kompanije obavlja instalacije software-a.Odlično poznavanje PC okruženja.VoĎenje tima za korisničku podršku koji se sastoji od dva dijela: IT Help Desk (Service Desk) koji zaprima zahtjeve.Odgovornost za raspoloživost i performanse telekomunikacijskih sistema . na način da prosljeĎuje zahtjeve relevantnim grupama za podršku (lokalno ili u korporaciji). . hardware-sku i standardnu software-sku infrastrukturu . .VoĎenje ili koordiniranje projekata u okviru IS-a i drugih odjela koji su vezani za upotrebu ili korištenje informacionih sistema.Poznavanje principa funkcioniranja poslovnih informacionih sistema . a u suradnji sa svim odjelima i Shared Services odjelom CCH Enterprise IT-a (EIT).Asistiranje pri kupovini.Odgovoran je za proces prikupljanja. 35 . rješavanja i komuniciranja svih zahtjeva za korisničkom podrškom.Asistiranje u nabavci i primjeni standardnih software-skih programa. te On-site support (direktna pomoć korisnicima). prosljeĎivanja. računarskih mrežama i komunikacionim sistemima. Obavljanje testiranja software-a. hardwareskih i software-skih elemenata. servera i računarskih mreža . propisanih od strane Kompanije .Pružanje podrške prilikom implementacije novog hardvera ili softverskih paketa.

VoĎenje ili koordiniranje projekata u okviru IS-a i drugih odjela koji su vezani za upotrebu ili korištenje informacionih sistema .Poznavanje poslovnih procesa unutar CCHBC BH .Najmanje 5 godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima Struĉnjak za podršku aplikacijama (Application Support Specialist) Broj izvršilaca :1 Opis radnog mjesta: .Komunikacijske vještine . te unapreĎenje korištenja istih . Za svoj rad odgovoran je rukovodiocu Odjela informacionih sistema.Najmanje 3 godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima 36 . kao i povremeno obučavanje korisnika za korištenje software-skih rješenja koje su u upotrebi u Kompaniji .VII stepen stručne spreme (informatičkog smjera) . hardversku podršku za PC i printere. Uslovi: . Uslovi: . da su svi instalirani programi licencirani.Komunikacijske vještine . kao i pružanje podrške korisnicima u domenu postojećih poslovnih sistema.Poznavanje engleskog jezika .Poznavanje principa funkcioniranja poslovnih informacionih sistema .Kvalitetna primjena znanja o PC okruženju.Poznavanje principa funkcioniranja poslovnih informacionih sistema . održava telekomunikacijske sisteme koji su neophodni za punu funkcionalnost poslovnih aplikacija koje se koriste ..VII stepen stručne spreme (informatičkog smjera) .U skladu sa potrebama Kompanije obavlja instalacije software.Poznavanje poslovnih procesa unutar CCHBC BH .Asistiranje rukovodiocu Informacijskih sistema u razvijanju i primjeni strategije odjela informacionih usluga Za svoj rad odgovoran je rukovodiocu korisničke podrške.Obavljanje testiranja software-a. računarskim mrežama i komunikacionim sistemima .Pružanje podrške u području software-skih aplikacija potrebnih za uspješno i efikasno poslovanje.Odgovoran je.Poznavanje engleskog jezika (srednji nivo) .

Poznavanje PC okruženja i LAN računarskih mreža . Uslovi: .Kontaktiranje ovlaštenih kompanija u cilju otklanjanja kvarova i nedostataka na kompjuterskoj opremi .Održavanje kompjuterske opreme na dnevnoj osnovi .IV stepen stručne spreme (informatičkog smjera) . toneri…) .Pripremanje i održavanje treninga iz MS Windows i MS office oblasti za krajnje korisnike .VoĎenje evidencije o izdatim narudžbenicama IS odjela .ObezbjeĎivanje i distribucija potrošnog materijala za funkcionisanje računarske opreme ( diskete.Poznavanje telefonije i rada sa telefonskim centralama .Pružanje pomoći pri instaliranju opreme neophodne za efikasno prezentiranje . Software) Za svoj rad odgovoran je rukovodiocu korisničke podrške. Scanneri.Komunikacijske vještine .Pružanje podrške korisnicima računarske opreme u cilju osiguranja funkcionisanja informacionog sistema . Printeri.Instaliranje nove računarske opreme i upgrade postojeće (PC.Pružanje osnovnih usluga iz oblasti telefonije i briga o funkcioniranju telefonskih linija u Kompaniji .Poznavanje engleskog jezika (srednji nivo) .Struĉnjak za pruţanje pomoći i podrške (Desk Side Support Specialist) Broj izvršilaca : 1 Opis radnog mjesta: .Evidentiranje poziva korisnika u bazu poziva i rješavanje zahtijeva korisnika u skladu sa opisom svojih odgovornosti .Radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima 37 .

VII stepen stručne spreme (društvenog ili tehničkog smjera) .Sposobnost vodjenja tima ljudi . s posebnim naglaskom na EAtB .Marketinški razvoj tržišta.Planiranje.Podučavanje prodajnog osoblja o politici Kompanije i njezinim ciljevima .VoĎenje.Znanje rada na računaru (MS Office) .Poželjno iskustvo na svjetskom tržištu . unapreĎenje imidža Kompanije i proizvoda prema svim djelatnicima. usmjeravanje. rukovoĎenje i kontrolu potrebnih kadrova i opreme. vezano uz promjene na tržištu i promjene u uvjetima poslovanja . Uslovi: .Sposobnost prosuĎivanja i donošenja odluka . te maksimalno povećanje potencijala prodaje na svim tržištima . kontroliranje i koordiniranje prodajnih i uz prodaju vezanih aktivnosti u skladu s ciljevima i planovima Kompanije te odgovornost za rezultate . implementacija i kontrola egzekucije.Upravljanje multi-funkcionalnim timom na projektima 38 .Sposobnost planiranja i organizacije posla .Radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima Rukovodilac za razvoj komercijalnog odjela (Commercial Development Manager) Broj izvršilaca: 1 Opis radnog mjesta: .Pregovaračke vještine .Poznavanje engleskog jezika (profesionalni nivo) .Planiranje i ostvarenje prodajnog volumena i profita u poslovanju Kompanije .Organizacija rada sektora. protoka i finalizacije svih projekata vezanih za Odjel prodaje. kupcima i potrošačima .Odgovoran za sprovoĎenje svih EAtB solucija Za svoj rad odgovoran je generalnom direktoru.ODJEL PRODAJE Direktor Odjela prodaje (Country Sales Manager) Broj izvršilaca: 1 Opis radnog mjesta: .Spremnost na preuzimanje rizika .ProvoĎenje ciljeva i politike poslovanja Kompanije.Orijentiranost ka kupcu .

Orijentiranost ka kupcu .Postavljanje.Odgovornost za aktivnosti vezane za otvaranje novih aplikacija i implementaciju projekata .Priprema planova akcija za implementaciju projekata za Odjel prodaje . sistem kreiranja. Uslovi: .Sposobnost planiranja i organizacije posla . aktivnosti vezane za Pilot testiranje.Kontinuirano komuniciranje sa korisnicima u cilju unapreĎenja i optimizacije poslovnih procesa koji su podržani od strane Informacionog Sistema .VII stepen stručne spreme .Planiranje i nadgledanje razvoja članova tima. inicijalna testiranja.Identificiranje i implementacija odgovarajuće strukture projektnih timova s ciljem postizanja projektovanih rezultata projekata .Definisanje odgovarajuće uloge i odgovornosti za članove tima tokom sprovoĎenja projekata .Radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima Rukovodilac poslovnih procesa i sistema za komercijalnu funkciju (Commercial Business Process Leader) Broj izvršilaca: 1 Opis radnog mjesta: .Pružanje podrške krajnjim korisnicima u obavljanju njihovih dnevnih aktivnosti i obaveza .Odgovoran za tim koji se bavi dizajnom i isporukom prodajnih treninga (Sales Trainers) Za svoj rad odgovoran je direktoru Odjela prodaje.Cola HBC što podrazumijeva: sistem analize.Uspostavljanje i odobravanje ključnih pokazatelja poslovanja za svoj tim . realizacija.Pripremanje izvještaja vezanih za implementaciju projekata i prezentacija istih rukovodećem timu . puštanje “u živo” realizacija.Efikasno upravljanje i kontrola protoka i finalizacije svih projekata .Praćenje implementacije dogovorenog i usmjeravanje aktivnosti u cilju izvršavanja istih .Sposobnost vodjenja tima ljudi .Pružanje podrške u donošenju odluka. pisanje poslovnih procedura i nadgledanje primjene.Pregovaračke vještine . testiranje pilot programa.Znanje rada na računaru (MS Office) .Sposobnost prosuĎivanja i donošenja odluka . i implementacija . u saradnji sa HR odjelom odabiranje i/ili isporučivanje najefeikasnijih metoda razvoja članova tima .. objašnjenja i definisanja procesa. sistem primjene. obučavanje korisnika i samostalna edukacija . iznalaženja rješenja i redefinisanju procedura 39 .Poznavanje engleskog jezika (profesionalni nivo) .Pružanje podrške korisnicima kroz poslovne aplikacije koje se koriste u Coca .

Poznavanje poslovnih procesa unutar CCHBC BH .Definisanje trening potreba odjela prodaje .Poznavanje rada u SAP-u .Pravljenje trening plana i trening budžeta na osnovu starategije i procedura Odjela za ljudske potencijale .Pripremanje i odžavanje treninga za krajnje korisnike iz oblasti glavnih poslovnih aplikacija .Poznavanje poslovnih procesa u finansijama. servera i računarskih mreža .VoĎenje.Praćenje i evaluiranje sprovedenih obuka u Odjelu prodaje .Aktivno učestvovanje u sprovoĎenju procedura Odjela za ljudske potencijale u Odjelu prodaje. kao što su: kreiranje bonusa. popunjavanju formulara za „pdf” i identifikovanju „ključnih igrača” . logistici i proizvodnji . revizije sistema.Usko saraĎivanje sa direktorom Odjela prodaje pri pravljenju razvojnih planova.Odgovornost za sistem analize u skladu sa odreĎenim zahtjevima poslovne analize i zahtjevima sistemskog podizanja .VII stepen stručne spreme (informatičkog smjera) . voĎenje računa o neiskorištenim godišnjim odmorima u cilju smanjivanja broja istih . sprovoĎenje plana za promjenu kulture.Radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima Rukovodilac Sluţbe za razvoj sposobnosti u prodaji (Core Sales Trainer) Broj izvršilaca: 1 Opis radnog mjesta: .Poštivanje i implementacija EAtB solucija i to CCAF i SFPM u regiji kojom rukovodi Za svoj rad odgovoran je rukovodiocu za razvoj komecijalnog odjela.Obučavanje zaposlenih u odjelu prodaje i dostavljanje izvještaja direktoru Odjela za ljudske potencijale o svim sprovedenim obukama u odjelu prodaje .. sistema pohranjivanja i ispravljanja uočenih grešaka . 40 .Komunikacijske vještine .Poznavanje engleskog jezika (profesionalni nivo) .Praćenje potreba cijelokupnog poslovanja i u tom pravcu se kontinuirano educira i generiše nove ideje (pohaĎanje treninga i seminare iz potrebnih dijelova poslovanja) .Poznavanje principa funkcioniranja poslovnih informacionih sistema .Odlično poznavanje PC okruženja.Poznavanje postojećih poslovnih sistema koji su u upotrebi u CCHBC B-H . koordinacija ili učešće u projektima u okviru IS-u i drugih odjela koji su vezani za upotrebu ili korištenje informacionih sistema Za svoj rad odgovoran je rukovodiocu za razvoj komercijalnog odjela Uslovi: .Poznavanje komunikacionih sistema .

izvršavanje i organizovanje svih aktivnosti vezanih za profesionalni razvoj zaposlenika u odjelu prodaje i marketinga .Sposobnost prosuĎivanja .Inicijativa .Aktivno učešće u implementaciji plana razvoja .Znanje rada na računaru (MS Office) .Identificiranje potreba za profesionalnim razvojem zaposlenika i u skladu sa tim implementiranje i evaluiranje treninga i dodatne edukacije .Najmanje 2 godine radnog iskustva na poslovima obuke Trener prodaje (Cadet Sales Trainer) Broj izvršilaca: 2 na rotacionoj bazi (12 mjeseci je trajanje rotacije) Opis radnog mjesta: .Redovne posjete COBRA sales i marketing sastancima u svrhu sagledavanja potreba za razvoj zaposlenika Odjela prodaje i Odjela marketinga .IV stepen stručne spreme (društvenog smjera) .Znanje rada na računaru (MS Office) .Prethodno iskustvo na poslovima u prodaji Rukovodilac Sektora prodaje za kljuĉne kupce (Country Key Account Manager) Broj izvršilaca: 1 Opis radnog mjesta: 41 .Svakodnevne posjete tržištu s ciljem sistematičnog podučavanja i povratnih informacija ka komercijalistima .Planiranje.Sposobnost utjecanja .Ažuriranje trening materijala .Definisanje trening potreba korištenjem matrice sposobnosti (skills matrix) i individualnih razvojnih planova .treninga i seminara iz oblasti razvoja i treninga ljudi te unaprijeĎenja osobne efikasnosti i efektivnosti Za svoj rad odgovoran je rukovodiocu službe za razvoj sposobnosti u prodaji.Poznavanje engleskog jezika (srednji nivo) .Poznavanje engleskog jezika (profesionalni nivo) .Uslovi: .Komunikacijske.Organizovanje treninga i kurseva korištenjem eksternih i internih resursa . Uslovi: . pregovaračke i prezentacijske vještine .VI stepen stručne spreme (društvenog smjera) .

VII stepen stručne spreme (ekonomskog smjera) . pokrivajući sve aspekte saradnje (npr.Izgradnja dobrih poslovnih odnosa sa kupcima kako bi se poboljšala saradnja .Znanje rada na računaru (MS Office) . što uključuje: .Dizajniranje i realizacija specijalnih aktivnosti za relevantne kupce.Orijentiranost ka kupcu .Poznavanje poslovanja sa ključnim kupcima ..Identifikovati probleme u postojećoj saradnji.) . kao i cjelokupno poboljišanje pozicija unutar poslovnih objekata .Sposobnost planiranja i organizacije posla . nove opreme i postavljanje displeja.Pregovaranje prilikom sklapanja ugovora sa svim kupcima. sa ciljem da se poveća volumen prodaje i profit .Izgradnja godišnjih planova koji uključuju sve ključne aktivnosti Kompanije.Razvijanje i usaglašavanje godišnjih planova prodaje u cilju maksimiziranja prodaje i implementacije standarda Kompanije u trgovini s robom .Radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima Rukovodilac prodaje za upravljanje kategorijama pića (Category Manager) Broj izvršilaca: 1 42 . Za svoj rad odgovoran je direktoru Odjela prodaje Uslovi: .Sposobnost prosuĎivanja i donošenja odluka . uslovi trgovine. pokrivajući podatke izlaza i ulaza robe kao i pozicija unutar objekata i nivo ulaganja u odnosu na postavljeni plan .Prodajne sposobnosti .Komunikacijske.Održavanje baze postignutih rezultata ključnih kupaca.Poslovno planiranje i pregovaranje sa postojećim kupcima kao i potencijalnim.Nadgledanje programa i aktivnosti implementacije i poduzimanje korektivnih mjera ako je to potrebno .Sposobnost voĎenja tima ljudi .Spremnost na preuzimanje rizika .Upravljanje implementacijom svih aktivnosti u prodajnom segmentu za ključne kupce .Poznavanje engleskog jezika (profesionalni nivo) . elementi izvoĎenja i dr. te osmisliti i sprovesti korake ka ispravljanju istih . pregovaračke i prezentacijske vještine . lansiranje novih proizvoda.Sve marketinške programe (nacionalne promocije ili programi za kanale prodaje) .Razumjevanje bilansa stanja i uspjeha .Voditi računa da se važeća rabatna politika i kreditna politika u potpunosti implementiraju i poštuju .Poštivanje i implementacija EAtB solucija i to CCAF i SFPM u regiji kojom rukovodi.

UnaprijeĎenje interne razine znanja o Category Management i podrška u odraĎivanju projekata na razini regije.Poznavanje engleskog jezika (srednji nivo) .Znanje rada na računaru (MS Office) . Za svoj rad odgovoran je rukovodiocu Sektora prodaje za ključne kupce Uslovi: . promocije i aktivacije prodajnih mjesta) s ciljem povećanja prodaje i profitabilnosti za obje strane te kreiranje dodatne vrijednosti za naše potrošače u prodajnim objektima Ključnih kupaca.Razvoj kanala prodaje unutar Ključnih kupaca kroz razvoj i implementaciju adekvatnih strategija (BPPC & BPPO) te kroz definiranje izleda PBS-a.Radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima Rukovodilac prodaje za kljuĉne kupce (KA Sales Supervisor) Broj izvršilaca: 2 Opis radnog mjesta: 43 . . Ciljanim promotivnim aktivnostima i dodatnim izlaganjima “izazvati” neplaniranu kupnju/konzumaciju proizvoda. .Orijentiranost ka kupcu . Suradnja s odjelom Marketinga na temelju povratnih informacija potrošača. .Podiže internu razinu znanja o category managementu.Priprema i analiza izvještaja . optimizaciju prostora. . .Rad s podacima iz istraživanja tržišta . panel trgovina. praćenje objava u letcima Ključnih kupacaca. Blisko suraĎuje i pruža stručnu podršku supervizorima u voĎenju vlastitih category management projekata.Komunikacijske.Razvoj odnosa s Ključnim kupcima kroz implementaciju Category management projekata (kroz optimizaciju asortimana. pregovaračke i prezentacijske vještine .Business Intelligence . Business Intelligence podrška Odjelu prodaje.podrška sektoru prodaje kroz izradu analiza (na temelju podataka prodaje i podataka iz istraživanja tržišta .Opis radnog mjesta: .Razvoj odnosa s ključnim kupcima kroz implementaciju Category Management projekata s ciljem povećanja prodaje i profitabilnosti kako za CCHBC tako i za Kupca.panel kućanstava. U suradnji sa Odjelom za ljudske potencijale i regionalnim direktorima radi na razvoju sposobnosti supervizora za samostalno provoĎenje category management projekata na regionalnoj razini.Minimum IV stepen stručne spreme . . AdHoc istraživanja te projekata mjerenja provedenih unutar Ključnih kupaca) i davanje preporuka u svrhu povećanja prodaje.Uska zajednička suradnja CCHBC i Ključnih kupaca u cilju najboljeg mogućeg načina zadovoljavanja potreba i zahtjeva potrošača te povećanje prodaje i profitabilnosti cijele kategorije kako za Kupca tako i za CCHBC poštivajući RGM principe.

Sposobnost voĎenja grupe ljudi . praćenja realizacije aktivnosti i istraživanja mogućnosti za razvoj poslovanja sugerišući uvijek ono što partner želi. itd) i potencijalne mogućnosti za razvijanje poslovanja Kompanije .Informisati rukovodioca Sektora prodaje za ključne kupce o promotivnim aktivnostima i u koordinaciji sa Odjelom marketinga dogovarati naredne korake .Planiranje i usmjeravanje svih aktivnosti na odreĎenom prodajnom području.Poštivanje i implementacija EAtB solucija i to CCAF i SFPM u regiji kojom rukovodi. usmjeravati i kontrolisati sve prodajne aktivnosti na teritoriji kojom rukovodi .Organizovanje rada komercijalista.Poznavanje engleskog jezika (srednji nivo) .Istraživanje tržišta na ruti. uz predhodno definisan plan aktivnosti .Komunikacijske.Poboljšavanje prisutnosti punog asortimana CCHBC proizvoda u outletima za koje je odgovoran – kao i osiguravanje optimalne zalihe proizvoda što podrazumijeva pune police i frižidere .Znanje rada na računaru (MS Office) .Orijentiranost ka kupcu . zajedno sa komercijalistom. Za svoj rad odgovoran je rukovodiocu Sektora prodaje za ključne kupce Uslovi: .Predlaže korektivne akcije u skladu sa tržišnim trendovima i pomjeranjima na tržištu .Istraživanje tržišta (cijene. i u skladu sa tim planiranje naredne aktivnosti u dogovoru sa rukovodiocem Sektora prodaje za ključne kupce..Redovno ocjenjivati sposobnosti i izvršene aktivnosti komercijaliste. a što zadovoljava CCHBC principe prodaje i standarde pozicioniranja . sa fokusom na ključne kupce i implementaciju CCHBC standarda pozicioniranja i principa prodaje .pregovaračke i prezentacijske vještine .Svakodnevno posjećivanje prodajnog terena za koji je odgovoran. obuka i treninga za iste .Radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima Regionalni rukovodilac prodaje (Regional Sales Manager) (Sarajevo-Mostar regija.Planirati. te obučavanje istih . te sugerisanje razvojnih aktivnosti.IV stepen stručne spreme .Planiranje i organiziranje . . prikupljanje informacija.Razvijati prodajne programe u cilju povećanja volumena prodaje i učešća na tržištu 44 . aktivnosti konkurencije. Tuzla regija i regija Banja Luka-Bihać) Broj izvršilaca: 3 Opis radnog mjesta: .Redovan obilazak tržišta i kupaca na teritoriji za koju je odgovoran u svrhu razvijanja partnerskih odnosa.Predlaganje zaključivanja i zaključivanje ugovora sa poslovnim partnerima/kupcima u skladu sa važećim procedurama i politikom Kompanije .

Za svoj rad odgovoran je direktoru Odjela prodaje Uslovi: . kreditnom i rabatnom politikom .Redovan obilazak tržišta i kupaca na teritoriji za koju je odgovoran u svrhu razvijanja partnerskih odnosa. područje Banja Luke.Poznavanje engleskog jezika (profesionalni nivo) .Komunikacijske.Sposobnost planiranja i organizacije posla .Saradnja sa Odjelom snadbijevanja (planiranjem) s ciljem ažurnog i tačnog planiranja te obezbjeĎenja dovoljnih zaliha CC proizvoda .Sposobnost prosuĎivanja i donošenja odluka .Orijentiranost ka kupcu .Planirati i nadgledati razvoj tima ljudi kojim rukovodi .U koordinaciji sa trenerom prodaje razvijati program treninga za svoje ljude .Planirati i nadgledati razvoj članova tima. 45 .Sklapati ugovore sa kupcima u svojoj regiji uz obezbjeĎenje svih uslova definisani procedurama Kompanije.Poštivanje i implementacija EAtB solucija i to CCAF i SFPM u regiji kojom rukovodi.Planirati volumen prodaje i sve ostale aktivnosti u području kojim rukovodi.VII stepen stručne spreme (ekonomskog smjera) . a naročito rukovodioca prodaje .Planirati volumen prodaje i sve ostale aktivnosti u regiji kojom rukovodi ..Prodajne sposobnosti .Radno iskustvo u istim ili sličnim poslovima Rukovodilac prodaje za podruĉje (Area Sales Manager) (područje Mostara. područje Tuzle) Broj izvršilaca: 4 Opis radnog mjesta: . područje Sarajeva.Sposobnost voĎenja tima ljudi .Redovno analizirati nivo vještina i kompetencija rukovodioca prodaje i pripremati Individualne planove razvoja . analizirati trendove na tržištu i voditi računa o plasiranju svih dobijenih podataka . a što zadovoljava CCHBC principe prodaje i standarde pozicioniranja . pregovaračke i prezentacijske vještine .U koordinaciji sa odgovornima iz The Coca Cola Company i Direktorom marketinga razvijati promotivne planove i aktivnosti za odreĎenu teritoriju . i u koordinaciji sa direktorom Odjela marketinga razvijati plan aktivnosti za regiju . praćenja realizacije aktivnosti i istraživanja mogućnosti za razvoj poslovanja sugerišući uvijek ono što partner želi.Pripremati izvještaje prodaje.Znanje rada na računaru (MS Office) .Spremnost na preuzimanje rizika .Razvijati i usaglašavati prognoze prodaje.

kreditnom i rabatnom politikom . kao i implementacija standarda CCHBC tamo gdje komercijalista to nije sam uradio) . aktivnosti konkurencije. aktivno učešće u ciljanoj pripremi terena.Pratiti aktivnosti konkurentskih kompanija i na osnovu toga kreirati projekte i programe za nastup na tržište.Radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima Rukovodilac prodaje (Team Leader) Broj izvršilaca: 15 Opis radnog mjesta: . uz minimalne troškove i u što efikasnijim rokovima .Uspostavljati i odobravati ključne pokazatelje poslovanja za svoj tim kao i individualne ciljeve za rukovodioce prodaje i komercijaliste . i o svemu informirati rukovodioca prodaje na području BiH prema Regiji .Znanje rada na računaru (MS Office) .Podržavati rad rukovodioca prodaje u svrhu postizanja rezultata i ostvarivanja ciljeva i promotivnih aktivnosti pružajući primjer rukovodioca prodaje kako u teoretskom tako i u praktičnom smislu (resetovanje rashladne i druge opreme.Predlaganje zaključivanja i zaključivanje ugovora sa poslovnim partnerima/kupcima u skladu sa važećim procedurama i politikom Kompanije 46 . itd) i potencijalne mogućnosti za razvijanje poslovanja Kompanije ..Poznavanje engleskog jezika (srednji nivo) .Komunikacijske. pregovaračke i prezentacijske vještine . vozila i druga sredstva) iskoriste na najefikasniji način.IV stepen stručne spreme .Sklapati ugovore sa kupcima u svojoj regiji uz obezbjeĎenje svih uslova definisani procedurama Kompanije. sa fokusom na direktnu i indirektnu prodaju i implementaciju CCHBC standarda pozicioniranja i principa prodaje .Orijentiranost ka kupcu . putem distributera i veleprodaja kao i direktno .Voditi računa da su prodajne rute definisane na najefikasniji način te da se prilikom obilaska ruta svi resursi (ljudi.Efikasno i blagovremeno planiranje prodaje i projekcija za naredne periode u saradnji sa rukovodiocem prodaje na području BiH prema Regiji.Planiranje i usmjeravanje svih aktivnosti na odreĎenom prodajnom području. pozicioniranje POS i ostalog materijala.Istraživanje tržišta (cijene.Poštivanje i implementacija EAtB solucija i to CCAF i SFPM u regiji kojom rukovodi Za svoj rad odgovoran je regionalnom rukovodiocu prodaje Uslovi: .Sposobnost voĎenja grupe ljudi .Planiranje i organiziranje .

Ovjera i odobrenje matičnih podataka kupca (outlet master). te ih usklaĎuje sa strategijom i planom poslovanja . dnevne aktivnosti i specijalne aktivacije.Radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima Komercijalista (Business Developer) Broj izvršilaca: 86 Broj izvršilaca se mjenja u skladu sa potrebama odjela U zavisnosti od ocjene učinkovitosti rada koja se vrši svaka 4 mjeseca a u skladu sa Pravilnikom o gradiranju komercijaliste..U slučaju neizvršavanja i nepotpunog izvršavanja redovnih i planiranih aktivnosti od strane komercijalista pripremati i provoditi plan korektivnih mjera koje se odnose na prodajne rezultate. pregovaračke i prezentacijske vještine . praćenja realizacije aktivnosti i istraživanja mogućnosti za razvoj poslovanja sugerišući uvijek ono sto partner zeli.Održavanje efikasnih odnosa sa kupcima na teritoriju za koju odgovara u cilju ostvarivanja i održavanja kvalitetnih poslovnih odnosa kao i pravilnog pozicioniranja CCHBC proizvoda . a što zadovoljava CCHBC principe prodaje i standarde pozicioniranja .Praćenje i analiziranje rada komercijalista kojima rukovodi na dnevnoj osnovi.Poboljšavanje prisutnosti punog asortimana CCHBC proizvoda u outletima za koje je odgovoran – kao i osigurati optimalnu zalihu proizvoda što podrazumijeva pune police i frizidere .Redovan obilazak tržišta i kupaca na teritoriji za koju je odgovoran u svrhu razvijanja partnerskih odnosa.Poštivanje i implementacija EAtB solucija i to CCAF i SFPM u regiji kojom rukovodi Za svoj rad odgovoran je regionalnom rukovodiocu prodaje / rukovodiocu prodaje za područje Uslovi: . .Znanje rada na računaru (MS Office) .Poznavanje engleskog jezika (srednji nivo) . Standard i Junior. Isti određuje i nivo kompenzacije.Sposobnost voĎenja grupe ljudi .Blagovremena i jasna komunikacija svih planova i ciljeva komercijalistima te svim drugim zainteresovanim stranama u Kompaniji .Postavlja i sugeriše ključne pokazatelje za komercijaliste. kao i sedmične aktivnosti u vezi sa instalacijom rashladne i druge opreme i standarda . zaposlenik na ovoj poziciji može ostvariti učinak na nivou: Profesionalac.Orijentiranost ka kupcu .Komunikacijske. vodeći računa da su svi podaci tačni i pravilni .Planiranje i organiziranje .IV stepen stručne spreme . Opis radnog mjesta: 47 .

Odgovornost za blagovremeno i tačno pripremanje ugovora za kupce kompanije . aktivnosti konkurentskih kompanija.Odgovornost za pripremanje: dnevnog.Radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima Administracija u prodaji Rukovodilac administracije u Odjelu prodaje (Sales Administration Supervisor) Broj izvršilaca: 1 Opis radnog mjesta: .IV stepen stručne spreme . cjelokupnom portfoliu koji treba biti isporučen kupcima sutradan i dovoljnim zalihama proizvoda kod kupaca kako bi se izbjegao nedostatak proizvoda u ponudi SprovoĎenje marketinških aktivnosti na teritoriji koja je definisano područje djelovanja što podrazumjeva: Postavljanje i održavanje display-a u skladu sa standardima postavljanja Postavljanje i ažuriranje postavljenih POP (Point of Purchase) materijala na području djelovanja Održavanje 100% ekskluziviteta CCHBC proizvoda u CCHBC opremi Zaključivanje ugovora sa novim kupcima Praćenje i izvještavanje o svim relevantnim podacima koji se tiču marketinških aktivnosti.Poznavanja osnova prodaje . analiza i predviĎanja prodaje za sve prodajne regije na bazi podataka dobijenih od analitičara prodaje .Komunikacijske. Uslovi: . rješavanje svih žalbi i primjedbi kupaca i potrošača Praćenje svih troškova i njihovo smanjivanje u skladu sa budžetiranim vrijednostima Za svoj rad odgovoran je rukovodiocu prodaje. polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja prodaje za sve prodajne regije 48 .- - Ostvarivanje rezultata prodaje (volumena) realizacijom mjesečnih ciljeva prodaje Ostvarivanje ključnih pokazatelja poslovanja definisanih na mjesečnoj bazi Ostvarivanje ciljeva prodaje na dnevnoj bazi Obilazak kupaca koji se nalaze na definisanoj ruti prodaje i pregovaranje sa kupcima o prodaji proizvoda Kompanije. sedmičnog. kvartalnog.Pripremanje podataka.Koordinacija rada prodajne administracije na nivou svih prodajnih regija . novih mogućnosti.Iskustvo u prodaji . izvještaja.Objedinjavanje podataka i izvještaja dobijenih od analitičara prodaje i priprema jedinstvenih izvještaja za čitavu operaciju . mjesečnog.Analiza podataka i pripremanje izvještaja o prodaji za definisane vremenske periode . pregovaračke i prezentacijske vještine .

Sposobnost voĎenja grupe ljudi .Radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima Struĉnjak za praćenje potraţnje na trţištu (Demand Planner) Broj izvršilaca: 1 Opis radnog mjesta: .Znanje rada na računaru (MS Office) . Sistema Snadbijevanja i Finansija .Odgovornost za unošenje tačnih i blagovremenih podataka u SAP. Uslovi: .Poznavanje engleskog jezika (srednji nivo) 49 . sa ciljem postizanja zajedničkog plana .Komunikacijske.ObezbjeĎivanje da su sedmični i mjesečni procesi planiranja striktno poštovani i sve neophodne akcije na vrijeme završene u sistemski predviĎenom roku .Bliska saradnja sa stručnjakom za planiranje proizvodnje i Odjelom finansija radi osiguranja integriteta baze podataka i volumena Za svoj rad odgovoran je rukovodiocu administracije u Odjelu prodaje. uključujući i kompletiranje izvještaja o marketinškim aktivnostima na tržištu za koje su zaduženi komercijalisti .Odgovornost za izvještaje o prodaji po pakovanjima i SKU za sve prodajne regije .VI stepen stručne spreme .ObezbjeĎivanje potrebnih podataka prodajnom menaĎmentu tokom poslovnog planiranja .Koordinacija i podrška svim procesima prodajnog planiranja u CCHBC B-H .ObezbjeĎivanje blagovremenog inicijalnog prodajnog plana za reviziju . SAP) .Sposobnost planiranja i organizacije posla .Sposobnost prosuĎivanja i donošenja odluka .Objedinjavanje podataka o varijabilnim plaćama. one koje se odnose na narudžbe kao i ostalih Za svoj rad odgovoran je direktoru Odjela prodaje Uslovi: . sa ciljem blagovremenog reagovanja na promjene u procesu planiranja . pregovaračke i prezentacijske vještine ..Riješavanje žalbi kupaca i potrošača.Koordinacija revizije prodajnih planova i obezbjeĎivanje povratne informacije od svih relevantnih poslovnih funkcija. posebno od strane rukovodioca prodaje. u skladu sa procesima Kompanije . Marketinga.Poznavanje engleskog jezika (profesionalni nivo) .VII stepen stručne spreme (ekonomskog smjera) . aktivno traga za povratnim informacijama od drugih funkcija.U procesu sedmičnog planiranja.Bliska saradnja sa odjelima Prodaje.Znanje rada na računaru (MS Office.Analitičnost i sistematičnost .

Kreiranje prodajnih izvještaja za definisane vremenske periode . te proslijedjivanje narudžbenica na dalju obradu u dispatching. 50 .Radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima Sluţbenik za obradu narudţbi (Order Management Clerk) Broj izvršilaca: 1 Opis radnog mjesta: .Poznavanje engleskog jezika (srednji nivo) . kvartalnog.Analitičnost i usresreĎenost na detalje .IV stepen stručne spreme . izvještaja.Znanje rada na računaru (MS Office) .Pripremanje podataka. . pregovaračke i prezentacijske vještine Analitičnost Pažnja na detalje Radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima Analitiĉar prodaje (Sales Analyst) Broj izvršilaca: 5 Opis radnog mjesta: .Pripremanje prodajnih prezentacija . uključujući i kompletiranje izvještaja o marketinškim aktivnostima na tržištu za svakog komercijalistu . podataka o varijabilnim plaćama. analiza i predviĎanja prodaje za odreĎenu prodajnu regiju .Odgovoran je za pripremanje: dnevnog. upravljanjem OOS situacijama.Komunikacijske vještine . sedmičnog.Upravljanje svim aktivnostima vezanim za obradu zastarjelih i pristiglih narudžbenica.Analiziranje prodajnih rezultata.- Poznavanje Prodajnih i Marketinških poslovnih funkcija u CCHBC Komunikaciske.ObezbjeĎivanje potrebnih podataka prodajnom menadžmentu tokom poslovnog planiranja . polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja prodaje.Unos podataka definisanih na odobrenim Obrascima matičnih podataka kupaca u BASIS / Outlet Master Za svoj rad odgovoran je rukovodiocu administracije u Odjelu prodaje.Unosi sve narudžbe za obradu ii šalje ih na dalje procesuiranje i kreira vanredne utovare. priprema podataka za obračun varijabilnih plata i obavljanje svih administrativnih dužnosti na nivou regije za koju su zaduženi . Uslovi: . mjesečnog.

Otpuštanje narudžbenica i kreiranje naloga za isporuku u toku dana u skladu sa pravilima obrade i otpuštanja narudžbenica .Radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima 51 .Dnevna detaljna analiza u slučaju razlike u narudžbenicama .Unosi narudžbe u SAP W2 i obraĎuje ih vodeći računa da se isporuka može organizovati na što efikasniji način .Analitičnost i usresreĎenost na detalje .Komunikacijske vještine i sistematičnost .Provjerava dodjeljene promotivne količine .Znanje rada na računaru (MS Office) .Kreira pick up utovare za narudžbe koje nisu obuhvaćene redovnim dispatching-om.Dnevni pregled blokiranih narudžbenica i procesuiranje istih .Provjerava status narudžbi koje su predmet procesa odobravnja i procesiranje istih . Uslovi: . pogrešnih ili neisporučenih narudžbenica i naloga za isporuku u skladu sa Strategijom obrade narudžbenica . .Dnevno nadgledanje budućih i dupliranih narudžbenica .IV stepen stručne spreme .Dnevna obrada/procesiranje narudžbi sa OOS u skladu sa inicijativom “Kupac u centru pažnje” .. Za svoj rad odgovoran je rukovodiocu administracije u Odjelu prodaje.Dnevno čišćenje zastarjelih.Prima narudžbe koje trebaju biti obraĎene za utovar vodeći računa da su u cjelosti ispunjeni na propisan način i odobrene od strane ovlaštene osobe.

Predlaže projekte i priprema akcione planove za izvršenje istih. .Osigurava da je u smislu prioriteta po funkciji. incijativa operacije “Kupac u centru pažnje” u svemu usklaĎena sa Grupom .Definiranje marketing strategije i marketinških programa. te ih obučava i daje prijedlog za njihov lični razvoj . usklaĎuje i nadgleda budžet namjenjen za direktne troškove marketinga na nivou operacije.U pogledu ljudi i procesa.ODJEL MARKETINGA Direktor Odjela marketinga i razvoja poslovanja (Marketing & Business Development Manager) Broj izvršilaca: 1 Opis radnog mjesta: .Kontinuirano prati. legislative. i ako je potrebno.Osigurava sprovedbu strategija. usklaĎuje i sprovodi slijedeće strategije kompanije: portfolia. savjete.Iznalaženje mogućnosti za razvoj kanala prodaje .Planiranje. pored onih koje diktira Grupa.Uspostavlja.Osigurava da su meĎu-funkcionalne poslovne razvojne inicijative usklaĎene i izvršene u roku 52 . sprovodi i koordinira projektne aktivnosti kako bi se rezultati postigli na vijeme . projekata i aktivnosti pokrenutih od strane Grupe na nivou zemlje. kao i izvještavanje o ostvarenim rezultatima i procijenjenoj isplativosti implementiranog . itd. kanala i odreĎivanja cijena . implementira. aktivnosti konkurencije. osiguravajući istovremeno sudjelovanje i angažman interesnih strana u ovim aktivnostima . vremenskim rokovima i isporukom rezultata. razvoj proizvoda.U cilju boljih prodajnih rezultata blisko saraĎuje sa odjelom Prodaje s ciljem razvoja i poboljšanja marketinških aktivnosti .Blisko saraĎuje sa TCCC uredom u cilju razvijanja promotivnih i marketinških aktivnosti. brenda. i da su sukladno pripremljeni planovi akcije. osiguravajući da su sve aktivnosti na terenu podržane od strane Above-theline arena-e . prioriteti operacije identifikovani i usklaĎeni.Brine se da su.Kontinuirano kontroliše implementaciju prodajnih i marketinških strategija . a u skladu sa kanalima prodaje . sprovodi inicijativu “Kupac u centru pažnje” na nivou cijele operacije .Strateško planiranje sa ciljem predviĎanja aktivnosti konkurentskih kompanija i bitnih promjena u tom smislu.Upravlja radom svojih zaposlenika i pruža im upute.Priprema. pažljivo prati i analizira tržište . . razvijanje i usmjeravanje marketing programa na nivou cijele operacije.Strateško planiranje putem kanala prodaje razvija planove za razvoj tržišta . analizira i interpretira podatke prikupljene sa tržišta (trendovi. kao i projekata.Periodično izvještava o statusu inicijative “Kupac u centru pažnje” i prijavljuje sve promjene u smislu prioriteta i vremenskih rokova. vodeći računa da su faktori produktivnosti ispoštovani .) .U sklopu inicijative “Kupac u centru pažnje” osigurava anganžman svih interesnih strana iz operacije . formira timove.

VII stepen stručne spreme .Razvoj aktivacija za odreĎeni prodajni kanal.Komunikacijske. i cjenovnom pozicioniranju .Post-implementacijska analiza aktivnosti.Komunikacijske. tako i za posebno isplanirane promocije za odreĎeni prodajni kanal .Poznavanje engleskog jezika (profesionalni nivo) . mehaniku aktivacije.Planiranje aktivacija za odreĎeni prodajni kanal.Poznavanje engleskog jezika (srednji nivo) .Sposobnost procjenjivanja i rješavanja problema .VII stepen stručne spreme . kao što je povećanje broja transakcija.Sposobnost uticanja na druge .Definisanje prodajnih ciljeva i ciljeva vezanih za postavku marketinškog materijala.Znanje rada na računaru (MS Office) .Samoinicijativnost .Analiza mogućnosti unutar odreĎenog prodajnog kanala po pitanju povećanja prodaje i/ili profita. planiranje. i to po brandu.Za svoj rad odgovoran je generalnom direktoru. te rokova za implementaciju . Uslovi: .i razvoja poslovanja Uslovi: . period trajanja . uključujući: koncept aktivacije.Radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima 53 . definisanje potrebnog materijala i nagrada. razvoj.Radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima Struĉnjak za razvoj marketinških kanala (Channel Development Specialist) Broj izvršilaca: 2 Opis radnog mjesta: .Znanje rada na računaru (MS Office) .Osnovna znanja iz finansija . ili povećanje broja učesnika . pakovanju. i to:analiza volumena prodaje u odnosu na isti period prošle godine.Analitičnost i samoinicijativnost . pregovaračke i prezentacijske vještine . analiza vezana za cilj aktivacije. pregovaračke i prezentacijske vještine . implementacija i post-implementacijska analiza aktivnosti vezanih za odreĎeni prodajni kanal .Tijesna saradnja sa zaposlenima u odjelu prodaje kako bi se planovi i strategije uskladile sa stvarnim potrebama i ciljevima ostvarenja obima prodaje i drugih pokazatelja uspješnosti Za svoj rad odgovoran je direktoru Odjela marketinga.Analiza mogućnosti. i to kako unutar nacionalnih promocija.

promocija i aktivacija vezanih za Ključne kupce (Key Accounts).Nadgleda. logistike i prodaje .VII stepen stručne spreme . učestvuje u kreiranju godišnjeg Poslovnog plana (BP-a) za svakog Ključnog kupca.Poznavanje engleskog jezika (srednji nivo) . . implementacija i analiza troškova i efekata implementacije marketing programa. . .Redovno kontaktira sa principalima iz Spirits segmenta u cilju poštivanje standarda i procedura. Excel itd.) .Redovno prati i izvještava vezano za aktivnosti konkurencije na tržištu u svim kategorijama proizvoda gdje je prisutan CC Hellenic.Zajedno sa Direktorom Odjela marketinga i razvoja poslovanja usklaĎuje i nadgleda budžet namjenjen za direktne troškove marketinga (uključujući promotivne rabate) na nivou operacije.Poznavanje SAP sistema (CRM. a koji se odnose na oblast Marketinga i Ključnih kupaca .Struĉnjak za voĊenje marketinških projekata (Marketing Projects Leader) Broj izvršilaca: 1 Opis radnog mjesta: .Kreira i ažurira marketinške baze za klasifikaciju kupaca i blisko suraĎuje sa odjelom Prodaje po pitanju EATB-a. pregovaračke i prezentacijske vještine .Usko saraĎuje sa zaposlenima u Odjelu prodaje kako bi se planovi i strategije uskladili sa stvarnim potrebama i ciljevima ostvarenja obima prodaje i drugih pokazatelja uspješnosti.Odgovornosti unutar Spirits segmenta: definisanje OBPPC-a zajedno sa internim i eksternim stakeholder-ima. računovodstva. Word.Osnovno znanje iz oblasti finansija. BW) i osnovnih MS Office alata (Power Point. ERP.Analitičke sposobnosti 54 . implementacija i analiza troškova i efekata implementacije marketing programa.Odgovora za implementaciju svih novih izdanja (new realeses) vezanih za SAP W2 procese. promocija i aktivacija cjelokupnog Spirits asortimana u saradnji sa odgovarajućim principalima i ostalim odjelima.Planiranje.Redovno kontaktira sa TCCC-jem u cilju poštivanje TCCC standarda i procedura.Planiranje. .Odgovornosti unutar segmenta Ključnih kupaca: definisanje OBPPC-a zajedno sa Rukovodiocem Sektora prodaje za ključne kupce. analizira i izvještava o svim podacima koji se tiču mjesečnih izvještaja i ključnih indikatora poslovanja koji su u vezi sa promocijama. i . . s ciljem povećanja prodaje i/ili profita . U sklopu navedenog blisko suraĎuje sa Odjelom finansija Za svoj rad odgovoran je direktoru Odjela marketinga i razvoja poslovanja Uslovi: . uključujući nacionalne promocije. kao i planiranje promotivnih aktivnosti unutar svih prodajnih kanala s ciljem povećanja prodaje i/ili profita . . kao i planiranje promotivnih aktivnosti.Implementacija i analiza ostalih projekata vezanih za ekspanziju poslovanja Kompanije. .Komunikacijske. a na osnovu naloga Direktora Odjela marketinga i razvoja poslovanja .

Radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima 55 . promocija i aktivacija u kanalima prodaje .Poznavanje engleskog jezika (srednji nivo) .Komunikacijske.Kreiranje marketinške baze za klasifikaciju kupaca u ON i OFF Premise kanalima prodaje s ciljem prioritizacije kupaca u odnosu na značaj i potencijal .VII stepen stručne spreme . promocija i aktivacija u kanalima prodaje s ciljem unapreĎenja i maksimiziranja povrata na uložena DME sredstva .VoĎenje evidencije o svim marketinškim aktivnostima kroz bazu podataka te izvještavanje o istim .Analiziranje troškova i efekata implementacije marketing programa. pregovaračke i prezentacijske vještine .Nadgledanje.Radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima Struĉnjak u marketingu (Marketing Specialist) Broj izvršilaca: 2 Opis radnog mjesta: ..Znanje rada na računaru (MS Office) .Analitičke sposobnosti . analiziranje i izvještavanje o svim podacima koji se tiču svih marketinških aktivnosti po kanalima prodaje za CSD i NCSD kategorije proizvoda Za svoj rad odgovoran je direktoru Odjela marketinga i razvoja poslovanja Uslovi: .Analiziranje prodajnih rezultata u odnosu na implementaciju marketinških programa.

usmjeravati.Implementiranje optimalne strategije koristeći raspoložive interne i eksterne resurse .Planirati.Vršenje efektivnog procesa razvoja novog proizvoda i konstantno doprinosi razvoju standarda usluga prema kupcima . bilježenja i kontrole rezultata o kvalitetu.Voditi tim za kvalitet u cilju organiziranja redovnog nadgledanja. održavanja i poboljšavanja visokih standarda kvalitete u skladu sa zahtjevima internih i vanjskih kupaca . upravljanje i kontrolisanje svih aktivnosti uključujući planiranje i nabavku.ODJEL SISTEMA PROIZVODNJE I SNABDIJEVANJA Direktor Odjela sistema proizvodnje i snabdijevanja (Country Supply Chain Manager) Broj izvršilaca: 1 Opis radnog mjesta: .Poslovanje & Finansije: definiše i usvaja dugoročnu strategiju.Znanje rada na racunaru (MS Office) 56 . dodjeljuje radne zadatke osoblju koje radi na projektu i izvještava menaĎment tim o rezultatima/ishodu strateških projekata . kontroliše i ispunjava ciljeve projekta u pogledu sadržaja.Odnosi i umrežavanje: osigurava efikasno partnerstvo sa svim drugim funkcijama u zemlji i unutar sistema Za svoj rad odgovoran je generalnom direktoru .Planiranje.Upravljanje radnim učinkom svojih podreĎenih i njihovih kadrova . Uslovi: . poštujući strategije i smjernice kompanije u cilju postizanja. rokova i troškova . definiše i provodi mjere napredovanja .Redovan pregled odnosa stanja i ciljeva.Definisanje strategije u skladu sa zahtjevima CC Hellenic i poslovne strategije u zemlji .VII stepen stručne spreme (tehničkog smjera) . skladištenje.Upravljanje projektom: rasporeĎuje i osigurava efektivnu organizaciju upravljanja projektom u odjelu i definiše.Osiguravanje usklaĎenosti sa TCCQS i CC Hellenic standardima kvalitete i lokalnim zakonima . te usvojenih standarda . strukturu i godišnje aktivnosti Odjela sistema snadbijevanja na osnovu potreba zemlje i cjelokupne poslovne strategije .Ključni indikatori: definiše odreĎene i mjerljive ključne funkcionalne indikatore i standarde radnog učinka . obučava i razvija svoje podreĎene kao i druge uposlenike .Redovan pregled i koordinacija različitih projekata unutar odjela. transport i distribuciju i inžinjering radi ostvarivanja sveukupnih poslovnih ciljeva uz održavanje optimalnih troškova i standarda kvalitete . proizvodnju.Vodstvo: angažuje.Definisanje i realizacija godišnjeg poslovnog plana . koordinirati i rukovoditi programima koji se odnose na tehničku održivost poslovanja.

vodne dozvole.Poznavanje engleskog jezika (srednji nivo) .Vještina voĎenja projekata . pregovaračke i prezentacijske vještine Orijentisanost ka ostvarivanju poslovnih rezultata Vještina utjecanja na druge Inicijativa Najmanje 3 godine radnog iskustva u industriji roba brzog obrta Koordinator za upravljanje sistemom zaštite okoliša (EMS Coordinator) Broj izvršlaca: 1 Opis radnog mjesta: .Prati ključne indikatore.Saradnja sa PA&C i odjelom po pitanju promocije sistema okolinskog uticaja.Sposobnost donošenja odluka i rješavanja problema .- Poznavanje engleskog jezika (profesionalni nivo) Sposobnost rješavanja problema/prosuĎivanje Sposobnost voĎenja grupe ljudi Planiranje i organizovanje Komunikacijske. kao i sa nevladinim organizacijama . mašinski. elektrotehnički fakultet) .Analitičnost i pozornost na detalje .) .ObezbjeĎenje implementacije novih programa vezanih za sistem okolinskog upravljanja .Osigurava uspostavljanje. kako interno u sistemu.Znanje rada na računaru (MS Ofifice) . provoĎenje i održavanje sistema okolinskog upravljanja u skladu sa zahtjevima EKO Systema. te aktivno radi na uspostavljanju inicijativa za poboljšanja u ovoj oblasti . postojećom tehnologijom i standardom ISO 14000 . pregovaračke i prezentacijske vještine .Spremnost za inovacije . prehrambeno tehnološki.Prema okolini se odnosi u skladu sa Okolinskom politikom.U skladu sa zahtjevima posla prati rad postrojenja za preradu otpadnih voda .Odgovoran je za usaglašenost poslovanja sa zakonskim zahtjevima iz oblasti zaštite okoliša (okolinska dozvola. vezano za sistem upravljanja zaštitom okoliša. graĎevinski.Iskustvo na poslovima implementacije održavanja programa za okolinskog upravljanja 57 .Komunikacijske.Radi na razvoju i izvoĎenju neophodnih treninga ostalih zaposlenika iz oblasti zaštite okoliša . te relevantnim institucijama u organima uprave. i sl.VII stepen stručne spreme (tehnološki. tako i prema vladinim institucijama . te relevantnim procedurama Za svoj rad odgovoran je direktoru Odjela sistema proizvodnje i snabdjevanja Uslovi: . prirodno-matematički.Odgovoran je za tačno i pravovremeno raportiranje i izvještavanje.

Odgovornost za prevoz robe i sirovina u domaćem i meĎunarodnom transportu i organizovanje distribucije robe Kompanijinim vozilima do krajnjih kupaca na najefikasniji način.Upravlja i kontroliše sve aktivnosti u skladištima u cilju što ekonomičnijeg i efikasnijeg iskorištenja skladišnih prostora i ljudskih kapaciteta .Radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima Rukovodilac transporta i odrţavnja voznog parka (Transportation and Fleet Supervisor) Broj izvršilaca: 1 Opis radnog mjesta: . kao i implementacijom projekata u svim funkcijama Odjela snadbijevanja u cilju poboljšanja radnih procesa i ostvarivanja boljih rezultata .Poznavanje engleskog jezika (profesionalni nivo) .Znanje iz osiguranja motornih vozila . transporta i skladišta i za kontinuiranu kontrolu troškova .Upravljanje radom slijedećih poslovnih funkcija: voznog parka.Analiziranje postojećeg modela transporta i distribucije s ciljem racionalizacije i iznalaženja boljih mogućnosti . transporta i skladišta.Odgovornost za efikasnu i ekonomičnu upotrebu i održavanje voznog parka . Uslovi: .Uspostavljanje mjera za budući razvoj poslovanja skladišta .Znanje rada na računaru (MS Office) .VII stepen stručne spreme (tehničkog smjera) . uz minimalne troškove i u najkraćem roku Za svoj rad odgovoran je direktoru Odjela sistema proizvodnje i snadbijevanja.Odgovornost za pripremu budžeta poslovnih funkcija: voznog parka.Odgovornost da troškovi transporta budu u okviru budžeta 58 .Poznavanje domaćih zakonskih propisa iz domena saobraćaja .Pregovaračke vještine .SEKTOR LOGISTIKE Rukovodilac Sektora logistike (Country Logistic Manager) Broj izvršilaca: 1 Opis radnog mjesta: .Odgovornost za efikasnu pripremu gotovih proizvoda i ostalog potrebnog materijala za distribuciju u cilju nesmetane opskrbe tržišta .Poznavanje zakonskih propisa iz domena meĎunarodnog transporta .

dokumentovanje. distribucije i transporta . s ciljem obezbjeĎenja bezbjedne i sigurne vožnje u javnom saobraćaju.Provjera izvršenja održavanja u skladu sa inspekcijskim planom .VoĎenje računa da su sve aktivnosti vezane za vozni park i transport na svim lokacijama operacije organizovane na najefikasniji način.Radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima Struĉnjak za odrţavanje voznog parka (Fleet Maintenance Specialist) Broj izvršilaca: 1 Opis radnog mjesta: . te izraĎivati projekte uvoĎenja novih rješenja.Kreiranje i implementacija izvještaja vezanih za vozni park . transport . 59 .Nadgledanje evidencije o registraciji automobila i u skladu sa tim ispunjenje svih zakonskih obaveza po tom osnovu . praćenje tehničkog usavršavanja u auto industriji i transportu. naplata od osiguravajuće kuće. statističko praćenje. na vrijeme i unutar budžeta .Praćenje zakona vezanog za bezbjednost saobraćaja. kao i osiguravanje pune tehničke ispravnosti voznog parka.Osiguravanje vozila i robe u transportu. transporta i distribucije .Znanje rada na računaru (MS Office) .Znanje iz osiguranja motornih vozila . u najkraćem roku i uz minimalne troškove Za svoj rad odgovoran je rukovodiocu Sektora logistike Uslovi: . zakone o meĎunarodnom transportu i druge zakone iz oblasti saobraćaja i u skladu sa time osigurava njihovu primjenu .Stručno tehničko znanje.Poznavanje domaćih zakonskih propisa iz domena saobraćaja . naplatu šteta od odgovornih zaposlenika Kompanije u skladu sa Politikom korištenja vozila Kompanije.uža specijalnost motori i motorna vozila.Poduzimanje preventivnih mjera s ciljem prevazilaženja nastanka kvarova ili šteta na vozilu .Informiranje o svim pokazateljima voznog parka. . praćenje za naplatu šteta..Analiza i obrada šteta na vozilima: procijena.VI stepen stručne spreme (tehničkog smjera) .Odgovornost za postojanje i sprovoĎenje odobrenih procedura iz oblasti voznog parka.Pregovaračke vještine .Osiguravanje potpune tehničke ispravnosti voznog parka. zakone o unutrašnjem transportu.Poznavanje engleskog jezika (srednji nivo) . mjere za smanjenje. prezentiranje po kvartalima. analiza šteta.Statističko praćenje troškova voznog parka. koordiniranje rada sa predstavnicima osiguranja . a u skladu sa tim predlagati profil voznog parka .Poznavanje zakonskih propisa iz domena meĎunarodnog transporta .Analiza voznog parka.

Voditi tačnu i ažurnu evidenciju o radnim satima vozača .Poznavanje zakona u domaćem i meĎunarodnom transportu.Znanje iz osiguranja i procijene šteta na motornim vozilima .Angažovanje prevoznika.Kontrolisati troškove održavanja voznog parka i obezbijediti tačnost faktura koje su ispostavljene za održavanje voznog parka . provjera i evidentiranje prispjelih faktura transportnih organizacija za izvršene usluge prijevoza . Uslovi: .Znanje rada na računaru (MS Office) . temeljitost i pozornost na detalje . .Organizovanje raspoloživih ljudskih resursa i vozila tako da se sve isporuke obavljaju na što kvalitetniji i brži način.Prilikom zaduženja ili razduženja vozila pregledati vozilo i napraviti revers.Radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima Rukovodilac distribucije (Distribution Supervisor) Broj izvršilaca:1 Opis radnog mjesta: .. 60 .Kontrola primljene prateće dokumentacije vodeći računa da je kompletirana i ovjerena na propisan način . broj preĎenih kilometara i sl.Odgovoran je za tačnost proračunskih elemenata varijabilne plate vozača .Evidentiranje svih žalbi i zahtjeva kupca i dostavljanje istih pretpostavljenom .) te da je eventualni škart ili manjak evidentiran na propisan način . prijem.Poznavanje zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja . a uz minimalne troškove Za svoj rad odgovoran je rukovodiocu transporta i održavanja voznog parka. .Praćenje stvarnih troškova kroz finansijske izvještaje te poreĎenje istih sa budžetiranim .Poznavanje engleskog jezika (srednji nivo) .Voditi tačnu i ažurnu evidenciju o stanju u skladištu rezervnih dijelova Za svoj rad odgovoran je rukovodiocu transporta i održavanja voznog parka .Organizirati i koordinirati distribuciju gotovih proizvoda .Kompletiranje dokumentacije u skladu sa procedurama Kompanije vodeći računa da svi navedeni podaci odražavaju stvarno stanje (vrijeme provedeno na ruti.Analitičnost.VI stepen stručne spreme .Praćenje i organizovanje dnevne otpreme gotovih proizvoda do kupca na najefikasniji i najisplativiji način .Naručivati rezervne dijelove za ugradnju i za potrebe skladišta u saradnji sa nabavnom službom i pravilima i procedurama Kompanije .Voditi tačnu evidenciju o primopredaji i relokaciji vozila. .Kontrolisati korištenje kartica goriva u skladu sa procedurama Kompanije .

te predlaganje mjera za unapreĎenje . Uslovi: .Upravljanje transportom na osnovu rezultata Fleet Management Systema u svrhu unapredjenja postojećih .Poznavanje carinskih propisa 61 .Statističko praćenje rezultata transporta Za svoj rad odgovoran je rukovodiocu transporta i održavanja voznog parka.Pozornost na detalje i analitičnost .Poznavanje engleskog jezika (početnik nivo) .Znanje iz osiguranja i procijene šteta na motornim vozilima . a u skladu sa potrebama posla . provjera i evidentiranje prispjelih faktura transportnih organizacija za izvršene usluge prijevoza .VI stepen stručne spreme .Praćenje stvarnih troškova kroz finansijske izvještaje i poreĎenje u odnosu na budžetirane .Poznavanje engleskog jezika (srednji nivo) .Praćenje i sprovoĎenje kontrole tehničke ispravnost vozila i primjenu zakonskih mjera bezbjednosti saobraćaja .Poznavanje zakona iz bezbjednosti saobraćaja .Predlaganje preventivnih aktivnosti u cilju spriječavanja i blagovremenog otkrivanja kvarova na vozilima . te obezbjeĎenje tačnosti faktura koje su ispostavljene za održavanje voznog parka i izvršeni transport .Poznavanje zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja .Organiziranje i koordinacija transporta robe i sirovina u domaćem i meĎunarodnom transportu.Praćenje distribucije kroz sisteme BASIS i SAP.Posjedovanje vozačke dozvole B.Kontrolisati troškove održavanja voznog parka i transporta.IV stepen stručne spreme (tehničkog smjera) .Praćenje i unaprijeĎenje distribucije kroz sisteme BASIS i SAP .Dnevno kreiranje naloga za otpremu gotovih proizvoda sa unešenim količinama po proizvodu i depou kao i kreiranje naloga za službeni put za vozače .Znanje rada na računaru (MS Office) .Predlaganje mjera u cilju ispravnog i racionalnijeg korištenja vozila .Angažovanje prevoznika.Najmanje 2 godine radnog iskusktva na istim ili sličnim poslovima Struĉnjak za planiranje transporta (Transportation Planner) Broj izvršilaca: 1 Opis radnog mjesta: .C i E kategorije .Poznavanje zakona u domaćem i meĎunarodnom transportu . SAP) .Poznavanje zakona u domaćem transportu .Znanje rada na računaru (MS Office.Uslovi: . prijem.

Temeljitost i pozornost na detalje . .Pratiti organizaciju transporta robe i sirovina u domaćem i meĎunarodnom transportu .Analitičnost.Informiranje o svim pokazateljima voznog parka 62 .Kontrola troškova transporta i tačnosti faktura . vodeći računa o troškovima distribucije . u najkraćem roku i uz minimalne troškove .RasporeĎivanje kamiona direktne dostave na rutama isporuke .Poznavanje zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja .Odgovornost za raspodjelu kamiona direktne dostave na rutama isporuke ostvarujući punu iskorištenost voznog parka..Izdavanje putnih naloga za vozila Kompanije .Znanje rada na računaru (MS Office) .Provjera izvršenja održavanja u skladu sa inspekcijskim planom .Redovan obilazak kupaca u svrhu isporuke Coca-Cola proizvoda na najefikasniji način.VoĎenje evidencije o putnim nalozima i u skladu sa tim o iskorištenosti voznog parka .Organizacione sposobnosti . temeljitost i pozornost na detalje .Poznavanje engleskog jezika (početnik nivo) .IV stepen stručne spreme (saobraćajno-tehničkog smjera) .Praćenje organizacije transporta robe i sirovina u domaćem i meĎunarodnom transportu . a uz minimalne troškove Za svoj rad odgovoran je rukovodiocu distribucije.Radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima Dispeĉer transporta (Transportation Dispatcher) Broj izvršilaca: 3 Opis radnog mjesta: . minimalno vrijeme zadržavanja na rutama.Poznavanje zakona u domaćem i meĎunarodnom transportu.Priprema dispatchinga što podrazumijeva organizovanje raspoloživih ljudskih potencijala i vozila tako da se sve isporuke obavljaju na što kvalitetniji i brži način. Uslovi: .Radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima Sluţbenik u distribuciji (Distribution Clerk) Broj izvršilaca: 2 Opis radnog mjesta: .

.Odgovoran je za ostvarenje rezultata predloženih business planom. .Dnevno kreiranje naloga za otpremu gotovih proizvoda sa unešenim količinama po proizvodu i depou kao i kreiranje naloga za službeni put za vozače . 63 .Poznavanje zakona u domaćem i meĎunarodnom transportu .Stara se o što efikasnijoj pripremi za distribuciju gotovih proizvoda i opreme neophodne za funkcionisanje cijele operacije. Uslovi: . a uz minimalne troškove (dispatching) Za svoj rad odgovoran je dispečeru distribucije.VoĎenje evidencije o putnim nalozima i u skladu sa tim o iskorištenosti voznog parka .Kreira budget. prati i upravlja sa troškovima skladišta. popunjavanja zone za pripremu mix paleta. Preduzima mjere za budući razvoj poslovanja skladišta . .Odgovornost za rapodjelu kamiona direktne dostave na rutama isporuke ostvarujući punu iskorištenost voznog parka. minimalno vrijeme zadržavanja na rutama.Kontrola tehničke ispravnosti vozila i primjene zakonskih mjera bezbjednosti saobraćaja .Priprema dispatchinga što podrazumijeva organizovanje raspoloživih ljudskih resursa i vozila tako da se sve isporuke obavljaju na što kvalitetniji i brži način. . po pitanju skeniranja u fazi utovara.Radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima SEKTOR SKLADIŠTA Rukovodilac centralnog skladišta (Central Warehouse Supervisor) Broj izvršilaca:1 Opis radnog mjesta: .Poznavanje zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja . koordinirati i kontrolisati sve aktivnosti u skladištima Sarajevo u cilju što ekonomičnijeg i efikasnijeg iskorištenja skladišnih prostora i ljudskih kapaciteta. kao i skeniranje paleta iz uvoza.Upravljati.Upravlja obradom podataka iz SAP-a. .Znanje rada na računaru (MS Office) .Temeljitost i pozornost na detalje . vodeći računa o troškovima distribucije .IV stepen stručne spreme .Poznavanje engleskog jezika (početnik nivo) .Kontrola troškova održavanja voznog parka i transporta.Učestvuje u planiranju potrebnih kapaciteta skladišta. procesa potvrĎivanja ili skeniranja proizvedenih paleta. tačnost faktura koje su ispostavljene za održavanje voznog parka i izvršeni transport .Praćenje otpreme gotovih proizvoda za potrebe depoa .

Poznavanje uslova skladištenja bezalkoholnih pića i sirovina . .Priprema matičnih podataka za informacioni sistem. .Odgovoran je za obuku i razvoj uposlenika skladišta CCH i trećih lica. Voditi računa o zaštiti svih sredstava rada Kompanije. imidžu Kompanije i zahtjevima klijenata. . sprovoĎenje nadoknade štete od uzročnika i pripremu & egzekuciju CAP-a.Planiranje i kontrola dnevnih aktivnosti u skladištu gotovih proizvoda/sirovina. . . praćenje i kontrola prijava gotovog proizvoda 64 . inventurnih razlika. Za svoj rad odgovoran je rukovodiocu Sektora logistike Uslovi: .Uspostavlja i razvija sisteme skladištenja.Kontrola ulaza / izlaza robe. ispravke grešaka u administriranju sistema .Minimalno IV stepen stručne spreme .Odgovoran je za pravovremeno popunjavanje i tačnost matičnih podataka u SAP-u.Pokreće narudžbenice i zaprima iste.Istaknute organizacione sposobnosti . .Odgovoran za koordinaciju i egzekuciju skladišne obrade izvršene od strane trećih lica.Radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima Kontrolor usluga i operativnih aktivnosti skladišta (Warehouse handling and service control specialist) Broj izvršilaca: 4 Opis radnog mjesta: . istovara. . otpreme i prijema u cilju što efikasnije iskorištenosti skladišnog prostora prema ABC. te osigurava njihovo sprovoĎenje.Poznavanje engleskog jezika (srednji nivo) . . . utovara. marketinškog materijala i kancelarijskog materijala. DIFOTAI. kao i kontrolu pravilne upotrebe istih.). lead time.Organiziranje i koordiniranje prijema i utovara gotovih proizvoda. .Odgovoran je za upravljanjem SAP autorizacija korisnicima..Znanje rada na računaru (MS Office) . . . .Organizuje rad Warehouse handling and service control specialist-a i RPM WH Shift Leader u cilju što efikasnije i sigurnije iskorištenosti osoblja i opreme.Odgovoran je za praćenje i utvrĎivanje razloga škarta..Kreira i revidira uputstva i procedure za poštivanje procesa unutar skladišta.Organizuje rad u skladištu sa fokusom na zadovoljstvo kupca..Prati pomjeranje proizvoda po zahtjevanim skladišnim lokacijama (block stock.Kontrola otpisa gotovih proizvoda i dostavljanje dokaza trećom licima .Sposobnost rukovoĎenja ljudima . u cilju što boljeg iskorištenja resursa i postizanja kvaliteta. mikrobiologija. otpisa proizvoda.Materijalno je odgovarn za vrijednost repro materijala.

priprema debit nota za kupce.Koordinacija sa Odjelom upravljanja kvalitetom prilikom uzorkovanja gotovih proizvoda .Prijem. kontrolira raspakivanje nove ambalaže . sedmičnoj i mjesečnoj osnovi .Izrada dnevnih izvještaja zaliha materijala i opreme . kontrola popravke paleta . skladištenje.Temeljitost i pozornost na detalje .Znanje rada na računaru (MS Office) . kontrola povrata gotovih proizvoda sa tržišta i koordinacija sa Odjelom upravljanja kvalitetom . praćenje i kontrola popunjavnja zaliha u MIX zonama . kompanijskim procedurama i postavljenim ciljevima . evidencija i kontrola materijala i opreme u skladu sa zakonskim propisima. Uslovi: .Budžetiranje troškova i radne snage za skladište sirovina i marketing materijala . izdavanje. te medjuskladišni transport .Razvijanje WMS sistem do automatskog sistemskog praćenja svih operacija (potpunog skeniranja paleta pri svakom koraku).Kontrola sistemskog administriranja skladišnih operacija vezanih za gotove proizvode.Inventarisanje i sravnjenje stanja sa knjigovodstvom Za svoj rad odgovoran je rukovodiocu centralnog skladišta.Praćenje gubitaka u skladišta u priprema analize uzroka & plana korektivnih akcija .Razmatranje žalbi kupaca.Prati i raportira operativne indikatore skladišta na dnevnoj.Organizacione sposobnosti ..Izrada izvještaja vezanih za dnevno poslovanje skladišta sirovina i marketing materijala . ambalažu. analiza uzroka & priprema plana korektivnih akcija . redovno informiranje trećih lica.Organizacija rada u magacinima sirovina i marketing materijala u skladu sa zakonskim propisima.Posjedovanje vozačke dozvole B kategorije .Poznavanje engleskog jezika (srednji nivo) .Kontrolira povrat prazne ambalaže sa tržišta. 65 . analiza inventurnih razlika & priprema plana korektivnih akcija Za svoj rad odgovoran je rukovodiocu centralnog skladišta.Kontrola poravnanja stanja ambalaže izmedju proizvodnje i skladišta.Prikupljanje TAM podataka iz depoa i priprema odgovarajužih izvještaja.IV stepen stručne spreme .Radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima Rukovodilac skladištenja sirovina i marketinškog materijala (Raw & Marketing Material Shift Leader Senior) Broj izvršilaca: 0 (vacant) Opis radnog mjesta: . kompanijskim procedurama i postavljenim ciljevima . palete i marketinški materijal. kontrola poštivanja FEFO principa u skladištu .Praćenje procesa inventure.Kontrola otpisa prazne ambalaže i paleta.

Uslovi: .ObezbijeĎuje blagovremenu i kvalitetnu dostavu POS materijala (u smislu transporta i prateće dokumentacije) .Poznavanje pravne regulative u nabavci . te brine o obezbjeĎenju potrebne dokumentacije vezane za svaku pojedinačnu isporuku navedenih materijala .Planiranje i organizovanje dnevnih aktivnosti u skladištu marketing i kancelarijskog materijala. materijala. . u cilju što boljeg iskorištenja resursa. 66 . materijala pri čemu vodi računa o efikasnosti i tačnosti. materijala na kvalitetan i efikasan način u cilju što bolje iskorištenosti resursa i kapaciteta.Primjenjivati sve propisane mjere zaštite na radu.Implementirati pravila za uskladištenje marketing i kanc. . . .Organiziranje istovar i koordiniranje prijema marketing i kanc. . Izdavanje maketing materijala prema nalozima iz odjela prodaje i marketinga. prilikom organizovanja dnevnih aktivnosti skladišta. .Analitičnost i temeljitost .Izdavanje kanc.Poduzimati korektivne akcije u slučaju nastalih šteta i lomova prouzrokovanih ljudskim faktorom.Osnovna znanja iz finansija .Organizovati prijem i izdavanje marketing i kanc.Znanje rada na računaru (MS Office) .Pripremati i provoditi dnevne i periodične inventure kao i sravnjenja stanja u skladištu koje je obavezan i potpisati. materijala od dobavljača. a prema zahtjevima odjela.Planirati i provoditi preventivne mjere. na kvalitetan i efikasan način. . materijala.Poznavanje Coca-Cola HBC poslovanja . . .Blagovremeno prebacivati robu na odgovarajuće podlokacije i o svemu u pisanoj formi izvjestiti neposredno nadredjenog. . dokumentuje i procesuira sve izlaze mark. kontroliše. .Planirati i organizovati dnevne aktivnosti u skladištu marketing i kanc.Vodi računa o zaštiti svih sredstava rada Kompanije.Pregovaračke vještine .Priprema utovare. .Radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima Struĉnjak za skladištenje marketinškog materijala (Marketing Materijal Specialist) Broj izvršilaca: 1 Opis radnog mjesta: .IV stepen stručne spreme .Koordinira proces nabavke u saradnji sa odjelom nabavke . materijala . imidžu Kompanije i zahtjevima klijenata.Poznavanje engleskog jezika (srednji nivo) .Koordinira prevoz reklamnog materijala sa odjelom transporta i prati isporuku istih do skladišta.

Uslovi: .Organizacione sposobnosti .Dnevno ažurirati tabelu sa rokovima i proizvodnim batch nr. .Poduzimati korektivne akcije u slučaju nastalih šteta i lomova prouzrokovanih ljudskim faktorom.Utovara.Poznavanje Coca-Cola HBC poslovanja . pri čemu vodi računa o rokovima isticanja (FEFO).Organiziranje istovar i koordiniranje prijema repromaterijala od dobavljača i izdavanje sirovina i ostalih materijala u proces proizvodnje. u cilju što boljeg iskorištenja resursa. Vodi računa o zaštiti svih sredstava rada Kompanije. . .Planiranje i organizovanje dnevnih aktivnosti u skladištu sirovina.Pomaže u procesu istovara marketing materijala pristiglog od dobavljača .Na dnevnoj bazi voditi ažurnu evidenciju skladišta kao i svu neophodnu dokumentaciju. te gotovih proizvoda. . dokumentuje i procesuira sve izlaze sekundarnih sirovina.Radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima Struĉnjak za skladištenje sirovina (Raw Materijal Specialist) Broj izvršilaca: 2 Opis radnog mjesta: . Za svoj rad odgovoran je rukovodiocu centralnog skladišta . pakovnog materijala.Pripremati i provoditi dnevne i periodične inventure kao i sravnjenja stanja u skladištu koje je obavezan i potpisati.Certifikat za upravljanje viljuškarom . na kvalitetan i efikasan način.Primjenjivati sve propisane mjere zaštite na radu.Implementirati pravila za uskladištenje sirovina. .Za svoj rad odgovoran je rukovodiocu centralnog skladišta Uslovi: . .IV stepen stručne spreme .Posjedovanje vozačke dozvole B kategorije . prilikom organizovanja dnevnih aktivnosti skladišta. . imidžu Kompanije i zahtjevima klijenata.IV stepen stručne spreme .Radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima 67 .Znanje rada na računaru (MS Office) . . kontroliše. koncentrata.Blagovremeno prebacivati robu na odgovarajuće podlokacije i o svemu u pisanoj formi izvjestiti neposredno nadredjenog.Znanje rada na računaru (MS Office) .Poznavanje engleskog jezika (početnik nivo) . .

Izdavanje maketing materijala u skladu s planom. .Implementirati pravila za uskladištenje sirovina. . Uslovi: .Organizovati prijem i izdavanje sirovina i marketing materijala pri čemu vodi računa o efikasnosti i tačnosti. .Pripremati i provoditi dnevne i periodične inventure kao i sravnjenja stanja u skladištu koje je obavezan i potpisati. .Dnevno ažurirati tabelu sa rokovima i proizvodnim batch npr. koncentrata.Radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima Rukovodilac logistiĉkih operacija za periferna skladišta (Peripherial Logistic Supervisor) Broj izvršilaca: 1 Opis radnog mjesta: . u cilju što boljeg iskorištenja resursa.Planiranje i organizovanje aktivnosti koje definišu funkcije skladištenja i distribucije gotovih proizvoda 68 .Na dnevnoj bazi voditi ažurnu evidenciju skladišta kao i svu neophodnu dokumentaciju.Poznavanje engleskog jezika (početnik nivo) . . Za svoj rad odgovoran je rukovodiocu skladištenja sirovina i marketinškog materijala.Posjedovanje vozačke dozvole B kategorije . na kvalitetan i efikasan način. pakovnog i marketing materijala . .Blagovremeno prebacivati robu na odgovarajuće podlokacije i o svemu u pisanoj formi izvjestiti neposredno nadredjenog.Struĉnjak za skladištenje sirovina i marketinškog materijala (Raw & Marketing Materijal Specialist) Broj izvršilaca: 1 Opis radnog mjesta: .IV stepen stručne spreme .Planirati i organizovati dnevne aktivnosti u skladištu sirovina i marketing materijala na kvalitetan i efikasan način u cilju što bolje iskorištenosti resursa i kapaciteta.Organizovanje i usmjeravanje svih aktivnosti u skladištu u cilju što ekonomičnijeg i efikasnijeg iskorištenja skladišnog prostora .Certifikat za upravljanje viljuškarom . .Znanje rada na računaru (MS Office) . .Organiziranje istovar i koordiniranje prijema repromaterijala i marketing materijala od dobavljača.Planiranje i organizovanje dnevnih aktivnosti u skladištu sirovina i marketing materijala.Poduzimati korektivne akcije u slučaju nastalih šteta i lomova prouzrokovanih ljudskim faktorom. .

Planirati. s ciljem osiguranja bezbjedne i sigurne vožnje u javnom saobraćaju.VI stepen stručne spreme (tehničkog smjera) .Implementacija aktivnosti koje definišu funkcije skladištenja i distribuciju gotovih proizvoda.Evidentiranje i analiza šteta i lomova u skladištu. provoĎenje i nadgledanje inventure i sravnjenja stanja u skladištu . ambalaže i sirovina pri čemu vodi računa o rokovima isticanja.Priprema. .Poznavanje zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja .Evidentiranje. 69 . .Sposobnost prosuĎivanja i donošenja odluka . praćenje i analiziranje rezultata na dnevnoj.Radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima Struĉnjak za logistiku (Logistic Specialist) Broj izvršilaca: 1 Opis radnog mjesta: . obučiti i kontorlirati odvijanje dnevnih aktivnosti u skladištu gotovih proizvoda na kvalitetan i efikasan način u cilju što bolje iskorištenosti resursa. u cilju što efikasnije iskorištenosti skladišnog prostora u skladu sa zahtjevima Kompanije .Evidentiranje.Temeljitost i pozornost na detalje .Razvijati i kontrolisati programe zaštite na radu u cilju zaštite zaposlenih. sedmičnoj i mjesečnoj osnovi .Kontrola i nadgledanje procesa rada koji se odvijaju u skladištu i distribuciji.Organizovanje i usmjeravanje svih aktivnosti u skladištu u cilju što ekonomičnijeg i efikasnijeg iskorištenja skladišnog prostora. uzrokovanih ljudskim faktorom . inventara i osnovnih sredstava .Kontrola i nadgledanje rada skladišta i procesa koji se odvijaju u skladištu i prilikom distribucije .Planiranje i provoĎenje preventivnih mjera Za svoj rad odgovoran je rukovodiocu Sektora logistike Uslovi: .Kontrola i obezbjeĎenje pune tehničke ispravnosti voznog parka koji je rasporeĎen u depou. . praćenje i analiziranje rezultata na dnevnoj. . .Znanje rada na računaru (MS Office) .Implementirati pravila za uskladištenje gotovih proizvoda. skladištenja i utovara/istovara proizvoda.Sposobnost voĎenja grupe ljudi . . sedmičnoj i mjesečnoj osnovi..Poznavanje zakona u domaćem i inostranom transportu .Poznavanje engleskog jezika (srednji nivo) .Sposobnost rada u timskom okruženju .Uspostavljanje i razvijanje sistema prijema. .Pripremati i provoditi dnevne i periodične inventure kao i sravnjenja stanja u skladištu koje je obavezan i potpisati.

održavanje i povlačenje rashladne opreme bude obavljeno na efikasan i kvalitetan način.Radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima RASHLADNI UREĐAJI Rukovodilac Sektora za rashladne ureĊaje (Cold Drink Supervisor) Broj izvršilaca: 1 Opis radnog mjesta: .Odgovoran je da instalacija. ambalaža) i predlaže mjere za unapreĎenje.Poduzima korektivne akcije u slučaju nastalih šteta i lomova prouzrokovanih ljudskim faktorom.Redovno kreira dokumente za otpis i predlaže termine otpisa. . organizuje i nadgleda rad mehaničara i pomoćnih radnika u cilju što efikasnijeg obavljanja svakodnevnih dužnosti . otpisi. . . popravku.Definiše normative za pojedine operacije. Za svoj rad odgovoran je rukovodiocu logističkih operacija za periferna skladišta Uslovi: . 70 .Inicira kreiranje zapisnika o škartu i odgovoran je za kreiranje fakture prema odgovornom licu.Prati stanje u SAP.Poznavanje engleskog jezika (rednji nivo) . te praćenje i kontrola kretanja rashladnih ureĎaja na terenu i toka prateće dokumentacije.Odgovoran je za sprovoĎenje zahtjeva za izmjene statusa proizvoda. . postavljanje i povlačenje rashladne opreme iz prodajnih objekata u cilju podržavanja prodajnih aktivnosti na tržištu.Planira. .Poznavanje pravne regulative u transportu . .Osnovna poznavanje finansijkih alatki za praćenje i mjerenje procesa . .Znanje rada na računaru (MS Office) .Pregovaračke vještine . .Kreiranje sistema distribucije i servisiranja rashladne opreme. .Analitičnost i temeljitost .IV stepen stručne spreme .Analizira trenutno stanje (inventurne razlike.u i uporeĎuje ga sa stvarnim stanjem..Daje ovlaštenje upravljanja viličarima preko access card. i da pri tome kupci budu zadovoljni.Provjerava tačnost ovjere dokumentacije koju razdužuje sa stanovišta potpisa i pečata Primaoca. što uključuje održavanje. .a.Razvijanje cjelokupne infrastrukture vezane za rashladne ureĎaje u vlasništvu Kompanije. škart.Sposobnost rada u timskom okruženju i rukovoĎenje ljudima .

Definiše potrebe i troškove u nabavci opreme i rezervnih dijelova .Redovno kontrolira stanje opreme u smislu brojčanog i kvalitativnog stanja i usaglašava ga sa budžetom . kao i kvaliteta opreme . .Sposobnost planiranja i organiziranja .Nadgleda kvalitet rada svojih mehaničara i pomoćnih radnika i reaguje na sve pritužbe kupaca Za svoj rad je odgovoran rukovodiocu Sektora logistike.Odgovoran je da zaposlenici Sektora za rashladne ureĎaje budu obučeni u tehničkom smisli i u skladu s tim predlaže i primjenjuje tehničke treninge za svoje osoblje. u pregovorima sa dobavljačima rashladnih ureĎaja postigne najbolje moguće uslove u smislu cijena i uslova isporuke.Organizuje instaliranje opreme za specijalne dogadjaje na zahtjev drugih odjela .Odgovoran je da baza podataka bude uvijek ažurirana i da su podaci u njoj tačni i da odgovaraju stanju na terenu . 71 .Planira i kreira budžet za nabavku rashladne opreme na nivou kompletne operacije .Svakodnevno komunicira sa Regionalnim rukovodiocima prodaje i Rukovodiocima prodaje u cilju identificiranja mogućnosti za postavljanje rashladne opreme kod kupaca .Odgovoran je za voĎenje kompletne dokumentacije vezane za opremu i rezervne dijelove . Uslovi: .Minimalno VI stepen stručne spreme .Radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima Dispeĉer u sektoru za rashladne ureĊaje (Dispatcher for Cold drink) Broj izvršilaca:1 Opis radnog mjesta: .Tehničko znanje potrebno za održavanje rashladne opreme . kompletiranje svih naloga i arhiviranje neophodne dokumentacije vodeći računa da su sve aktivnosti obavljene u skladu sa važećim procedurama i politikom Kompanije..Posjedovanje vozačke dozvole B kategorije .Znanje rada na računaru (MS Office) .Samoinicijativnost i analitičnost . zajedno sa odjelima prodaje i nabave.Ažuriranje sistema SAP W2 kroz praćenje isparavnosti i iskorištenosti rashladne opreme i rezervnih dijelova.Odgovoran je za Warehouse Spare Parts Management .Poznavanje engleskog jezika (srednji nivo) .Koordinira rasporeĎivanje opreme za cijelu zemlju u cilju što bolje iskorištenosti postojeće opreme .Odgovoran je da.

Unos podataka o prijemu opreme i rezervnih dijelova u sistem praćenja rashladne opreme (SAP) .Kontrola dokumentacije o aktivnostima vezanim za rashladnu opremu – instalacijama. izvršenim opravkama i utrošenim dijelovima .Daje preporuke za poravak i donosi odluku o povlačenju opreme u skladu sa SLA .Osigura da su svi podaci relevatni odobreni i na odgovarajućem mjestu .. . pozornost na detalje .Radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima Kontrolor nabave i stanja rashladne opreme (Equipment Control Clerk) Broj izvršilaca:1 Opis radnog mjesta: . .Odgovoran je za pravilno korištenje sistema (SAP) . Za svoj rad je odgovoran rukovodiocu Sektora za rashladne ureĎaje. Uslovi: .Pripremanje izvještaja o stanju u sistemu SAP W2 svih aktivnosti vezanih za rashladnu opremu i rezervne dijelove . .Minimalno IV stepen stručne spreme .VoĎenje evidencije o svim izvršenim opravkama i preventivnim mjerama održavanja i odlaganje svih zapisa o kvalitetu rada Sektora za rashladne ureĎaje u skladu sa važećim procedurama.Monitoring dokumentacije o zaduženju zaposlenika Sektora za rashladne ureĎaje sa rezervnim dijelovima.Posjedovanje vozačke dozvole B kategorije . kompletiranje i arhiviranje neophodne dokumentacije vodeći računa da su sve aktivnosti obavljene u skladu sa važećim procedurama i politikom Kompanije.Pračenje i ažuriranje sistema SAPW2 za rashladnu opremu i rezervne dijelove.Komunukacija sa kupcima . povlačenjima i održavanju opreme tako da se vodi računa da je dokumentacija kompletirana u skladu sa važećim procedurama . .Upravlja preventivnim održavanjem rashladne opreme uključujući i POM (post mix) .Organizacione sposobnosti.Upravlja pokretanjem i zatvaranjem svih procesa za rashladne ureĎaje vezanih za sami tok i zatvaranje radnih naloga .Pripremanje izvještaja o stanju u sistemu praćenja aktivnosti vezanih za rashladnu opremu.Upravlja i prati odnos sa trećim licima za instalaciju/povlačenje opreme .Znanje rada na računaru (MS Office) .Poznavanje engleskog jezika (srednji nivo) .Priprema izvještaja o aktivnostima vezanim za rashladnu opremu evidentiranim u sistemu SAP za praćenje rashladne opreme.Odgovoran je za tačnost podataka i izvještaje 72 .Komunikativnost i temeljitost .RasporeĎuje CD tehničare na temelju teritorije i zadataka .

. .IV stepen stručne spreme .VoĎenje računa da je sva oprema. a u najkraćem roku.. Uslovi: .Kontrolisanje sve dokumentacije koja prati kupovinu i prijem rashladne opreme.Instruiranje kupaca i svih korisnika opreme rashladnih ureĎaja kako se ova oprema koristi i svakodnevno održava . koja se zaprima u skladištu Kompanije . rezervni dijelovi.Odgovoran je za azuriranje matičnih podataka za opremu (rashladni ureĎaji) .Unos podataka o meĎuskladišnim transportima rashladne opreme u sistem za praćenje (SAP) rashladne opreme vodeći računa da uneseni podaci odražavaju stvarno stanje i da je unos završen na najefikasniji način.VoĎenje evidencije o svim izvršenim opravkama i preventivnim mjerama održavanja i odlaganje svih zapisa o kvalitetu rada sektora za rashladne ureĎaje u skladu sa važećim procedurama.Radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima Tehniĉar za odrţavanje rashladne opreme (Cold Drink Maintenance Tehnician) Broj izvršilaca:1 Opis radnog mjesta: .Kontrola dokumentacije o aktivnostima vezanim za rashladnu opremu – instalacijama.Pozornost na detalje . a na najefikansiji način i uz minimalne troškove . Za svoj rad je odgovoran rukovodiocu Sektora za rashladne ureĎaje.Znanje rada na računaru (MS Office) .Unos podataka o završenim aktivnostima u sistem za praćenje rashladne opreme (SAP) vodeći računa da uneseni podaci odražavaju stvarno stanje i da je unos završen na najefikasniji način.Poštivanje standarda instalacije opreme u smislu pozicioniranja i tehničke bezbjednosti prilikom instaliranja opreme . a u najkraćem roku. .Izvještavanje pretpostavljenog o svim izvršenim opravkama i održavanju . i sredstva za rad kojim on raspolaže u dobrom stanju 73 . povlačenjima i održavanju opreme tako da se vodi računa da je dokumentacija kompletirana u skladu sa važećim procedurama.Planiranje utroška rezervnih dijelova i blagovremeno izvještavanje o utrošku te sugerisanje nabavke .Komunikacijske vještine .Timski rad .Održavanje rashladne opreme u skladu sa standardima Kompanije vodeći računa o raspoloživim resursima.Preventivno održavanje opreme rashladnih ureĎaja u skladu sa preventivnim planom održavanja .

Inicijativa i tehničko znanje .Vozačka dozvola “B” i “C” kategorije .ObezbjeĎuje da je sva dokumentacija koja prati instalaciju i povlačenje opreme rashladnih ureĎaja ispunjena i ovjerena na propisan način . te svu drugu opremu koja je u nadležnosti službe rashladnih ureĎaja .IV stepen stručne spreme .Vozačka dozvola “B” i “C” kategorije .IV stepen stručne spreme .Vodi računa da je sva oprema. a na najefikansiji način i uz minimalne troškove .Instalira i povlači rashladnu opremu i svijetleće reklame. i sredstva za rad kojim on raspolaže u dobrom stanju Za svoj rad odgovoran je tehničaru za održavanje rashladne opreme Uslovi: .Za svoj rad odgovoran je rukovodiocu Sektora za rashladne ureĎaje.Radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima Mehaniĉar rashladne opreme (Cold Drink Mechanic) Broj izvršilaca: 5 Opis radnog mjesta: .Radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima Pomoćni radnik u Sektoru za rashladne ureĊaje (Cold Drink Support Helper) Broj izvršilaca: 1 Opis radnog mjesta: 74 .Instruira kupce i sve korisnike opreme rashladnih ureĎaja kako se ova oprema koristi i svakodnevno održava . Uslovi: .Održava rashladnu opremu u skladu sa standardima Kompanije vodeći računa o raspoloživim resursima. rezervni dijelovi.Orijentiranost ka kupcima .Izvještava pretpostavljenog o svim izvršenim opravkama i održavanju .Planira utrošak rezervnih dijelova i blagovremeno izvještava o istom i sugeriše nabavku .Orijentiranost ka kupcima .Poštuje standarde instalacije opreme u smislu pozicioniranja i tehničke bezbjednosti .Inicijativa i tehničko znanje .

Radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima SEKTOR PLANIRANJA Rukovodilac Sektora za planiranje (Planning Manager) Broj izvršilaca:1 Opis radnog mjesta: .Kontrola provodjenja aktivnosti. izrada analiza o odstupanjima od planiranih rezultata .Održavanje rashladne opreme u skladu sa standardima Kompanije vodeći računa o raspoloživim resursima. uključujući planiranje proizvodnje i uvoz gotovih proizvoda.Povlačenje rashladne opreme i svijetlećih reklama te sve druge opreme koja je u nadležnosti službe rashladnih ureĎaja .Optimalno planiranje korištenja kapaciteta proizvodnje.VoĎenje računa da se svi eventualni kvarovi na opremi otklanjaju na što efikasniji način.Vozačka dozvola “B” i “C” kategorije . Uslovi: .Kontrola i setovanje osnovnih parametara za planiranje u SAP-u. ABC klasifikaciju.Održavanje stokova sirovina i gotovih proizvoda na planiranom nivou . SNP mrežu i sl.IV stepen stručne spreme .VII stepen stručne spreme 75 .Inicijativa i tehničko znanje .. korekcija master data) Za svoj rad odgovoran je direktoru Odjela sistema proizvodnje i snadbjevanja Uslovi: .Vodjenje komercijalizacije proizvoda s logističkog aspekta . . u što kraćem vremenu i uz minimalne troškove Za svoj rad je odgovoran rukovodiocu Sektora za rashladne ureĎaje. sigurnosne stokove. uključujući brzine linija.Orijentiranost ka kupcima .Obezbjedjenje sistemske podrške (kodovi za nove proizvode. te kontrola stokova sirovina i gotovih proizvoda . a na najefikansiji način i uz minimalne troškove .Instalacija rashladne opreme i svijetlećih reklama te sve druge opreme koja je u nadležnosti službe rashladnih ureĎaja . .Organizovanje i vodjenje odjela za planiranje .Planiranje nabavke sirovina i proizvodnje preforma. skladišta i distribucije .Priprema i distribucija izvještaja o ostvarenim rezultatima.

Znanje rada na računaru (MS Office-a i SAP-a) .Koordinacija aktivnosti sektora planiranja sa aktivnostima odjela: prodaje. uključujući ABC klasifikaciju i sigurnosne stokove . izvještavanje .Komunikacijske vještine .Sposobnost planiranja . kreiranje i e-mail distribucija izvještaja praćenja proizvodnje ( Production Tracking Report ) .Sedmično planiranje proizvodnje na Production Planning & Detail Schedulling nivou.VI stepen stručne spreme .Komercijalizacija proizvoda – priprema analiza. sedmično i mjesečno praćenje pokrića gotovih proizvoda .Sistematičnost i analitičnost .Analize proizvodnih i prodajnih rezultata.Praćenje stokova gotovih proizvoda .Usaglašavanje potrebnih volumena i dinamike isporuke sa odjelima Prodaje i Marketinga prilikom komercijalizacije ili aktivacije. Za svoj rad odgovoran je rukovodiocu Sektora za planiranje.- Znanje rada na računaru (MS Office-a i SAP) Poznavanje engleskog jezika (profesionalni nivo) Sistematičnost i analitičnost Sposobnost planiranja Sposobnost prosuĎivanja i donošenja odluka Komunikacijske vještine Bazično poznavanje principa finansijskog poslovanja Radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima Struĉnjak za planiranje proizvodnje (SNP & PPDS planner) Broj izvršilaca: 1 Opis radnog mjesta: .Sposobnost prosuĎivanja i donošenja odluka .Dnevno. praćenje njihove realizacije i njihovo tehničko kompletiranje . uključujući otvaranje radnih naloga.Poznavanje engleskog jezika (srednji nivo) .Podržavanje i razvijanje BMS-a .Planiranje proizvodnje i uvoza gotovih proizvoda .Mjesečno i sedmično planiranje proizvodnje na Supply Planning Network nivou .Kontrola i setovanje osnovnih parametara za planiranje u SAP-u. marketinga proizvodnje i nabavke . putem S&OP sastanka i Consensus Plana. procjena potrebnih stokova. Uslovi: .Radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima 76 .

Planer nabavke sirovina (Raw Materials Planner) Broj izvršilaca: 1 Opis radnog mjesta: - Planiranje proizvodnje i uvoza gotovih proizvoda - Praćenje stokova gotovih proizvoda - Podržavanje i razvijanje BMS-a - Koordinacija aktivnosti sektora planiranja sa aktivnostima odjela: prodaje, marketinga proizvodnje i nabavke - Sedmično planiranje proizvodnje na Production Planning & Detail Schedulling nivou, uključujući otvaranje radnih naloga, praćenje njihove realizacije i njihovo tehničko kompletiranje. - Priprema, analiza i procjena potrebnih zaliha gotovih proizvoda - Dnevno, sedmično i mjesečno praćenje pokrića gotovih proizvoda. - Planiranje potreba za sirovinama u skladu sa važećim proizvodnim planom - Praćenje stanja zaliha sirovina i procjena nivoa zaliha koje osiguravaju kontinuiranu proizvodnju - Praćenje vrijednosti zaliha sirovina u odnosu na vrijednosti utvrĎene poslovnim planom te aktualnim poslovnim pokazateljima - Priprema i distribucija izvještaja o ostvarenim rezultatima, izrada analiza o odstupanjima od planiranih rezultata. - Na zahtjev direktno nadreĎenog i u skladu sa potrebama Kompanije obavlja i druge poslove Za svoj rad odgovoran je rukovodiocu Sektora za planiranje. Uslovi: - VI stepen stručne spreme - Znanje rada na računaru (MS Office-a i SAP-a) - Poznavanje engleskog jezika - Poznavanje poslovnih procesa unutar Društva - Sposobnost planiranja - Sposobnost prosuĎivanja i donošenja odluka - Komunikacijske vještine - Radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima

SEKTOR PROIZVODNJE I ODRŢAVANJA

Rukovodilac Sektora proizvodnje (Production Manager) Broj izvršilaca: 1 77

Opis radnog mjesta: - Planiranje proizvodnih procesa, organizovanje i voĎenje tima proizvodnje u skladu sa zahtjevima i standardima CCHBC i TCCQS, planiranje i kontrola provoĎenja planiranih aktivnosti, voĎenje i usavršavanje ljudskih resursa - Podržavanje i razvijanje BMS-a, te uspostavljanje sistema kontinuiranog poboljšanja poslovnih procesa, uključujući pripremu, implementaciju i kontrolu primjene procedura - VoĎenje različitih projekata proizvodnje u okviru punionice u cilju optimizacije svih resursa - Usaglašavanje i kontrola sedmičnih planova proizvodnje sa službom planiranja - Planiranje aktivnosti vezanih za čišćenje, sanitaciju i dezinfekciju proizvodnih pogona - Razvoj optimalne organizacione strukture u saradnji sa nadreĎenim, uključujući uspostavljanje neophodnog broja organizacionih cjelina, definisanje potrebnih vještina za pojedina radna mjesta i odredjivanje brojnosti pojedinih odjela - sirovina, potrošnih materijala, radne odjeće i sredstava zaštite na radu - Uspostavljanje efikasnog sistema komunikacije i izvještavanja izmedju različitih timova Za svoj rad odgovoran je direktoru Odjela sistema proizvodnje i snadbijevanja. Uslovi: - VII stepen stručne spreme (mašinskog/elektrotehničkog smjera) - Znanje rada na računaru (MS Office) - Poznavanje engleskog jezika (profesionalni nivo) - Sposobnost voĎenja grupe ljudi - Sposobnost planiranja i organiziranja - Sposobnost prosuĎivanja i donošenja odluka - Sistematičnost i analitičnost kao i izvanredno razumijevanje troškova - Bazično poznavanje mehanike, elektrike/elektronike i preventivnog primjenjivog u industriji napitaka - Samoinicijativnost - Komunikacijske, pregovaračke i prezentacijske vještine - Visok stupanj tehničkog znanja proizvodnih procesa - Radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima

održavanja

Koordinator proizvodnje (Production Coordinator) Broj izvršilaca: 1 Opis radnog mjesta: - Organizovanje rada proizvodnje u smjeni; ObezbjeĎenje kontinuiranog dotoka sirovina i ambalaže iz skladišta potrebnih za proizvodnju. - Praćenje rada u proizvodnji i definisanje korektivnih mjera za povećavanje efikasnosti i poboljšanje iskorištenja sirovina i hemikalija; praćenje i procjena nivoa obučenosti radnika. - Implementacija procedura i uputstava u proizvodnji.

78

- Koordinacija rada proizvodnje sa radom službi QA, održavanja i skladišta, te kontrola izvršenja zadataka u toku proizvodnog procesa. - Nadgledanje, kontrola i ocjena rada svih zaposlenika u skladu sa pravilima i procedurama Kompanije. - Nadgledanje sprovoĎenja operativnih procedura, mjera zaštite na radu, provoĎenja sanitarnih standarda i radne discipline. - Administriranje, planiranje i obučavanje radne snage u proizvodnji - Izvještavanje i analiza rezultata, predlaganje mjera za poboljšanje i otklanjanje nedostataka u proizvodnji. - Planiranje nabave, praćenje potrošnje i troškova, te administracija hemikalija. - Upravljanje sezonskim radnicima, uključujući njihovo upoznavanje sa procesima, planiranje i egzekuciju obuke, raspored smjena, obračun radnih sati i troškove. - Upravljanje radnicima trećih lica koji serv isiraju potrebe proizvodnje. - Upravljanje skladištem sirovina proizvodnje, uključujući SAP adinistraciju i pripremu zapisnika o otpisu. - Provodjenje redovne GMP kontrole i priprema odgovarajučih korektivnih mjera za kontinualno unaprjedjenje. Za svoj rad odgovoran je rukovodiocu Sektora za proizvodnju. Uslovi: - VI stepen stručne spreme - Znanje rada na računaru (MS Office) - Poznavanje engleskog jezika (srednji nivo) - Sposobnost voĎenja grupe ljudi - Sposobnost planiranja i organiziranja - ProsuĎivanje i donošenje odluka - Sistematičnost i analitičnost - Radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima Koordinator procesa kontinuiranog poboljšanja (EATB Coordinator) Broj izvršilaca: 1 Opis radnog mjesta: - Prikupljanje podataka o proizvodnji, priprema i obrada podataka u elektronskoj formi, priprema analiza i izvještaja o radu proizvodnje - Praćenje i administracija osnovnih EAtB procesa i sistema. Aktivno učestvovanje u procesu optimizacije promjena formata i KAIZEN-a. Arhiviranje i voĎenje zapisnika sa satanaka u Proizvodnji. Praćenje i administriranje dokumenata vezanih za EAtB. - Organizovanje i praćenje treninga iz oblasti proizvodnje i Lean Manufacturing-a - Održavanje, čuvanje i arhiviranje dokumentacije na propisani način - Prikupljanja podataka od operatera o potrebama za remontom & preventivnim održavanjem od strane odjela održavanja 79

Organizovanje rada proizvodnje u smjeni .Organizovanje proizvodnog procesa u skladu s važećim planom proizvodnje . prijem i kontrola sirovina.Rad na PC (Office.VoĎenje stanja jednog od skladišta u proizvodnji te priprema zapisnika o otpisu sirovina .Praćenje parametara kontrole kvaliteta i usaglašavanje sa parametrima koje dostavlja laboratorija .ObezbjeĎenje kontinuiranog dotoka sirovina iz skladišta potrebnih za proizvodnju .Osnove poznavanja proizvodnih procesa . .Sposobnost planiranja . Uslovi: . predlaganje mjera za poboljšanje i otklanjanje nedostataka u proizvodnji . kontrola i ocjena rada operatera i sirupista u skladu sa pravilima i procedurama Kompanije .Poznavanje osnovnih statističkih metoda .Prijava kvara na liniji službi održavanja kao i prikupljanje i dostava podataka o kvarovima nadreĎenima .Bilježenje radnih i prekovremenih sati zaposlenih .Nadgledanje. Uslovi: 80 .Znanje engleskog jezika.Rad u timu VoĊa smjene I u proizvodnji (Production Shift Leader I) Broj izvršilaca: 1 Opis radnog mjesta: .Usaglašavanje prioriteta radova na remontu sa odjelom održavanja Za svoj rad odgovoran je rukovodiocu Sektora proizvodnje.Praćenje rada u proizvodnji i definisanje korektivnih mjera za povećavanje efikasnosti i poboljšanje iskorištenja sirovina . potrebnih za proizvodnju .Nadgledanje sprovoĎenja operativnih procedura.Analitičke sposobnosti .Predaja gotovog proizvoda u skladište .Bazična znanja iz oblasti materijalnog knjigovodstva . PRMS.Organizovanje nesmetanog dotoka ambalaže .Analiza rezultata.Vodjenje i administracija smjenskih sastanaka kao i KAIZEN sesija Za svoj rad odgovoran je rukovodiocu Sektora proizvodnje.VI stepen stručne spreme (tehničkog smjera) . održavanja i skladišta . SAP) .Trebovanje. provoĎenja sanitarnih standarda i radne discipline . mjera zaštite na radu.Koordinacija rada proizvodnje sa radom kontrole kvaliteta..

Bilježenje radnih i prekovremenih sati zaposlenih .IV ili V stepen stručne spreme (mašinskog/elektrotehničkog smjera) .kao i prikupljanje i dostava podataka o kvarovima nadreĎenima . prijem i kontrola sirovina.- IV ili V stepen stručne spreme (mašinskog/elektrotehničkog smjera) Znanje rada na računaru (MS Office) Poznavanje engleskog jezika (srednji nivo) Sposobnost voĎenja grupe ljudi Sposobnost planiranja i organiziranja ProsuĎivanje i donošenje odluka Sistematičnost i analitičnost Radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima VoĊa smjene II u proizvodnji (Production Shift Leader II) Broj izvršilaca: 3 Opis radnog mjesta: .Praćenje parametara kontrole kvaliteta i usaglašavanje sa parametrima koje dostavlja laboratorija . Uslovi: .Sposobnost planiranja i organiziranja .Analiza rezultata.Poštivanje svih važećih propisa.Predaja gotovog proizvoda u skladište .Prijava kvara na liniji službi održavanja.ProsuĎivanje i donošenje odluka .Sistematičnost i analitičnost 81 .Nadgledanje provoĎenja mjera zaštite na radu od strane svih zaposlenih u proizvodnji .Znanje rada na računaru (MS Office) .Koordinacija rada proizvodnje sa radom kontrole kvaliteta.Organizovanje rada proizvodnje u smjeni .Sposobnost voĎenja grupe ljudi .VoĎenje stanja jednog od skladišta u proizvodnji te priprema zapisnika o otpisu sirovina . održavanja i skladišta .Vodjenje i administracija smjenskih sastanaka kao i KAIZEN sesija Za svoj rad odgovoran je rukovodiocu Sektora proizvodnje. potrebnih za proizvodnju .Poznavanje engleskog jezika (srednji nivo) .Trebovanje.Izvještavanje o radu proizvodnje .Kontrola izvršenja zadataka u toku proizvodnog procesa .Organizovanje nesmetanog dotoka ambalaže .Organizovanje proizvodnog procesa u skladu s važećim planom proizvodnje . predlaganje mjera za poboljšanje i otklanjanje nedostataka u proizvodnji .Praćenje rada u proizvodnji i definisanje korektivnih mjera za povećavanje efikasnosti i poboljšanje iskorištenja sirovina .ObezbjeĎenje kontinuiranog dotoka sirovina iz skladišta potrebnih za proizvodnju . internih procedura i uputstava kompanije .

štelovanje mašine u propisanom obimu 82 .Upravljanje mašinom za pranje boca.Prijava kvara na liniji službi održavanja. Uslovi: .Koordinacija rada proizvodnje sa radom kontrole kvaliteta.Zamjena formatnih dijelova.Izvještavanje o radu proizvodnje .Vodjenje i administracija smjenskih sastanaka kao i KAIZEN sesija Za svoj rad odgovoran je rukovodiocu Sektora proizvodnje.ObezbjeĎenje kontinuiranog dotoka sirovina iz skladišta potrebnih za proizvodnju .Sposobnost planiranja i organiziranja .Znanje rada na računaru (MS Office) .Bilježenje radnih i prekovremenih sati zaposlenih .IV ili V stepen stručne spreme (mašinskog/elektrotehničkog smjera) .Kontrola izvršenja zadataka u toku proizvodnog procesa .Predaja gotovog proizvoda u skladište .. internih procedura i uputstava kompanije .Nadgledanje provoĎenja mjera zaštite na radu od strane svih zaposlenih u proizvodnji . održavanja i skladišta .Radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima Operater u proizvodnji (Production Operator) Broj izvršilaca: -10 Opis radnog mjesta: .Radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima VoĊa smjene III u proizvodnji (Production Shift Leader III) Broj izvršilaca: 1 Opis radnog mjesta: . etiketiranje ili sekundarno pakovanje na liniji za punjenje karboniziranih bezalkoholnih pića .Sistematičnost i analitičnost .Sposobnost voĎenja grupe ljudi .Poštivanje svih važećih propisa.kao i prikupljanje i dostava podataka o kvarovima nadreĎenima .Poznavanje engleskog jezika (srednji nivo) .Organizovanje rada proizvodnje u smjeni .ProsuĎivanje i donošenje odluka .Praćenje parametara kontrole kvaliteta i usaglašavanje sa parametrima koje dostavlja laboratorija .

Organizovanje svih aktivnosti tako da minimiziraju eventualne negativne uticaje na okolinu.ProvoĎenje preventivnog održavanja opreme.Popunjavanje obrazaca za prijavu kvarova na mašinama kojim upravlja . . . te KAIZEN sesijama . štelovanje mašine u propisanom obimu.Provjera pakovanja (nivoa punjenja i kvaliteta pakovanja) u cilju otkrivanja nedostataka . asisitiranje mehaničarima prilikom popravki i godišnjeg remonta.Radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima Operater na punjaĉu (Filler Operator) Broj izvršilaca: 5 Opis radnog mjesta: ..Provjera pakovanja (nivoa punjenja i kvaliteta pakovanja) u cilju otkrivanja nedostataka. sirovine koje koristi i kvalitet gotovih proizvoda u domenu operacija za koje je odgovoran .Punjenje spremišta čepovima.Operater II organizuje svoje aktivnosti tako da minimiziraju eventualne negativne uticaje na okolinu Za svoj rad odgovoran je voĎi smjene u proizvodnji .Poželjno je prethodno radno iskustvo u proizvodnji .Zamjena formatnih dijelova. .Operater II snosi materijalnu odgovornost za opremu kojom upravlja.Sanitacija proizvodne opreme po planu sanitacije kao i svakodnevno vanjsko pranje opreme i proizvodnog prostora . 83 . te formulara za primopredaju smjena . poštivanje svih Environmental procedura i uputstava. regulisanje parametara rada mašine radi postizanja kvaliteta gotovih proizvoda u skladu sa zahtijevanim standardima .Sanitacija proizvodne opreme po planu sanitacije kao i svakodnevno vanjsko pranje opreme i proizvodnog prostora. Uslovi: .IV stepen stručne spreme (mašinskog/elektrotehničkog smjera) .Poznavanje tehnološkog procesa proizvodnje pića i odgovarajućih standarda kvaliteta . . . .Aktivno učešće na smjenskim sastancima. regulisanje parametara rada mašine radi postizanja kvaliteta gotovih proizvoda u skladu sa zahtijevanim standardima .Redovno informisanje voĎe smjene u proizvodnji o svim nastalim promjenama na mašini u toku proizvodnje. .Kontrola proizvoda na proizvodnoj traci.Rad na punjaču i mikseru koji miješa sirup sa karboniziranom vodom i puni boce gotovim proizvodom. kao i o svim promjenama u kvalitetu proizvoda. kao i o svim promjenama u kvalitetu proizvoda .Kontrola Brix-a i sadržaja CO2 u skladu s propisanom frekvencijom. .Redovno informisanje nadreĎenog o svim nastalim promjenama na mašini u toku proizvodnje. .Upotreba sirovina na efikasan i ekonomičan način.Kontrola proizvoda na proizvodnoj traci.

Prijava napuhanih boca skladištu preko SAP-a .Snosi materijalnu odgovornost za opremu kojom upravlja.Vodjenje propisane operativne dokumentacije (obezbjedjenje sljedivosti) .ProvoĎenje preventivnog održavanja opreme.Poznavanje tehnološkog procesa proizvodnje pića i odgovarajućih standarda kvaliteta . postavljanje paleta sa NRGB bocama na depaletizer.Izvodjenje burst testa u skladu s propisanom frekvencijom .IV stepen stručne spreme (mašinskog/elektrotehničkog smjera) . Za svoj rad odgovoran je voĎi smjene u proizvodnji . regulisanje parametara gotovih PET boca u skladu sa standardima kvalitete .IV stepen stručne spreme (mašinskog/elektrotehničkog smjera) . Uslovi: .Čišćenje mašina u skladu s planom kao i svakodnevno vanjsko pranje opreme i proizvodnog prostora . orjentirki i depaletizeru. priprema podataka za zapisnike o otpisu . punjenje orjentirke bocama .Poznavanje tehnološkog procesa proizvodnje pića i odgovarajućih standarda kvalitet ..Rad na mašinama za puhanje PET boca.Radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima 84 .Radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima Operater na PET liniji – puhaĉ (Pet Blowing Operator) Broj izvršilaca: 3 Opis radnog mjesta: .Zamjena formatnih dijelova. štelovanje mašine u propisanom obimu . sirovine koje koristi i kvalitet gotovih proizvoda u domenu operacija za koje je odgovoran Za svoj rad odgovoran je voĎi smjene I u proizvodnji.Kontrola težine sekcija PET boca u skladu s propisanom frekvencijom .Punjenje koševa preformom. asisitiranje mehaničarima prilikom popravki i godišnjeg remonta .Redovno informisanje nadreĎenog o svim nastalim promjenama na mašini u toku proizvodnje.Kontrola boca na vazdušnom transportu.Organizovanje inventure skladišta preforma. PET i NRGB boca na sedmičnoj osnovi. Uslovi: . upravljanje vazdušnim transportom .Snosi materijalnu odgovornost za opremu kojom upravlja. sirovine koje koristi i kvalitet gotovih proizvoda u domenu operacija za koje je odgovoran. kao i o svim promjenama u kvalitetu proizvoda .

Poželjno je pozvanje standarda kao što je (DIN.Kontrola kvaliteta proizvedenih preforma .Redovno informisanje nadreĎenih o svim nastalim promjenama na mašini u toku proizvodnje.Preventivno održavanje mašine. tankovima za pripremu sirupa. CIP postrojenjem i bunarskim postrojenjem .Rad. podešavanje i zamjena formatnih dijelova i održavanje mašine za proizvodnju preforma HUSKY u propisanom obimu . kontimolu. Uslovi: . kvaliteta i skladišta kako bi se sve aktivnosti obavljale na efikasan način.Poštivanje odredbi zakona i Pravilnika o zaštiti na radu i korištenje sredstava za zaštitu na radu . kao i o svim promjenama u kvalitetu proizvoda.Poznavanje tehnološkog procesa proizvodnje pića i odgovarajućih standarda kvalitet .Poštivanje i implementacija svih uputstava i procedura Kompanije . u najkraćem roku i uz minimalne troškove.Poduzimanje aktivnosti koje obezbjeĎuju siguran i pouzdan rad proizvodne i pratece opreme u punionici. preduzimanje mjera za osiguranje uslova rada.Čišćenje mašine u skladu s planom kao i svakodnevno čišćenje opreme i proizvodnog prostora.Struĉnjak za upravljanje mašinom za proizvodnju PET preformi (PET Injection Specialist) Broj izvršilaca: 3 Opis radnog mjesta: .Priprema jednostavnih i finalnih sirupa . upravljanje. Operater u sirupani I (Syrup Process Operator I) Broj izvršilaca: 2 Opis radnog mjesta: .Upravljanje mašinom za proizvodnju PET preformi i prateće opreme . Za svoj rad odgovoran je voĎi smjene I u proizvodnji.Rad na koncentrat stanici. postrojenju za obradu vode . . . . podnošenje izvještaja o svim poduzetim aktivnostima.Saradnja sa radnicima u proizvodnji. praćenje stanja preformi u skladištu ProvoĎenje planiranih preventivnih mjera u održavanju proizvodne i prateće opreme. CIP postrojenju.Upravljanje postrojenjem za obradu vode.Prijava proizvodnje preforma skladištu kroz SAP. ISO i ANSI).IV stepen stručne spreme (mašinskog/elektrotehničkog smjera) . održavanju.Potrebno iskustvo u istim ili sličnim poslovima. defektaža i izvršavanje brzih popravki kako bi se osigurao kontinuiran rad opreme . .Poštivanje propisanih sanitarnih mjera 85 .

obezbjedjenje parametara u skladu sa standardima kvalitete . Uslovi: .Upravljanje postrojenjem za obradu vode.Poznavanje engleskog jezika (početnik nivo) . kontimolu. tankovima za pripremu sirupa. asisitiranje mehaničarima prilikom popravki i godišnjeg remonta . te svih drugih parametara koji su relevantni za pripremu sirupa i proces sanitacije .Priprema jednostavnih i finalnih sirupa .Kontrola potrošnje i dopunjavanje potrebnih hemikalija za postrojenje za tretman vode i CIP .IV stepen stručne spreme (mašinskog/elektrotehničkog smjera) . obezbjedjenje parametara u skladu sa standardima kvalitete .Sanitacija proizvodne opreme po planu sanitacije kao i svakodnevno vanjsko pranje opreme i proizvodnog prostora .Kontrola nivoa sirove i tretirane vode u tankovima.ProvoĎenje preventivnog održavanja opreme.Kontrola proizvedenih sirupa.Provjera temperature vode i lužine. te svih drugih parametara koji su relevantni za pripremu sirupa i proces sanitacije . asisitiranje mehaničarima prilikom popravki i godišnjeg remonta . CIP postrojenju. održavanje odgovarajućih sanitarnih uslova kao i vodjenje odgovarajuće dokumentacije .Kontrola potrošnje i dopunjavanje potrebnih hemikalija za postrojenje za tretman vode i CIP . te kvaliteta tretirane vode .Redovno informisanje nadreĎenog o svim nastalim promjenama na mašini u toku proizvodnje. te kvaliteta tretirane vode .Provjera temperature vode i lužine..Redovno informisanje voĎi smjene u proizvodnji o svim nastalim promjenama na mašini u toku proizvodnje.ProvoĎenje preventivnog održavanja opreme.Snosi materijalnu odgovornost za opremu kojom upravlja.Kontrola proizvedenih sirupa. kao i o svim promjenama u kvalitetu proizvoda . CIP postrojenjem i bunarskim postrojenjem.Znanje rada na računaru (MS Office) . kao i o svim promjenama u kvalitetu proizvoda 86 .Rad na koncentrat stanici. sirovine koje koristi i kvalitet gotovih proizvoda u domenu operacija za koje je odgovoran Za svoj rad odgovoran je voĎi smjene u proizvodnji. postrojenju za obradu vode .Poželjno je prethodno radno iskustvo u proizvodnji Operater u sirupani II (Syrup Proces Operator II) Broja izvršilaca: 2 Opis radnog mjesta: .Kontrola nivoa sirove i tretirane vode u tankovima.Poznavanje tehnološkog procesa proizvodnje pića i odgovarajućih standarda kvalitet .

IV stepen stručne spreme (mašinskog/elektrotehničkog smjera) .Kontrola proizvedenih sirupa.Znanje rada na računaru (MS Office) . kontimolu. Uslovi: .ProvoĎenje preventivnog održavanja opreme.Učestvovanje u procesu zamjene dijelova na procesnoj opremi . te svih drugih parametara koji su relevantni za pripremu sirupa i proces sanitacije .Poznavanje engleskog jezika (početnik nivo) .Provjera temperature vode i lužine. asisitiranje mehaničarima prilikom popravki i godišnjeg remonta .IV stepen stručne spreme (mašinskog/elektrotehničkog smjera) ..Rad na koncentrat stanici. kao i o svim promjenama u kvalitetu proizvoda . Uslovi: . obezbjedjenje parametara u skladu sa standardima kvalitete .Kontrola potrošnje i dopunjavanje potrebnih hemikalija za postrojenje za tretman vode i CIP .Sanitacija proizvodne opreme po planu sanitacije kao i svakodnevno vanjsko pranje opreme i proizvodnog prostora .Poznavanje engleskog jezika (početnik nivo) .Snosi materijalnu odgovornost za opremu kojom upravlja.Poželjno je prethodno radno iskustvo u proizvodnji Operater u sirupani III (Syrup Proces Operator III) Broj izvršilaca: 2 Opis radnog mjesta: . postrojenju za obradu vode .Redovno informisanje nadreĎenog o svim nastalim promjenama na mašini u toku proizvodnje. tankovima za pripremu sirupa.Kontrola nivoa sirove i tretirane vode u tankovima. te kvaliteta tretirane vode . CIP postrojenju.Snosi materijalnu odgovornost za opremu kojom upravlja.Poželjno je prethodno radno iskustvo u proizvodnji 87 .Poznavanje tehnološkog procesa proizvodnje pića i odgovarajućih standarda kvaliteta .Poznavanje tehnološkog procesa proizvodnje pića i odgovarajućih standarda kvaliteta .Znanje rada na računaru (MS Office) . sirovine koje koristi i kvalitet gotovih proizvoda u domenu operacija za koje je odgovoran Za svoj rad odgovoran je voĎi smjene u proizvodnji. sirovine koje koristi i kvalitet gotovih proizvoda u domenu operacija za koje je odgovoran Za svoj rad odgovoran je voĎi smjene u proizvodnji.

Sanitacija proizvodne opreme po planu sanitacije kao i svakodnevno vanjsko pranje opreme i proizvodnog prostora .Provjera pakovanja (nivoa punjenja i kvaliteta pakovanja) u cilju otkrivanja nedostataka .Pružanje pomoći operaterima na proizvodnim linijama i sirupistima tokom proizvodnog procesa. regulisanje parametara rada mašine radi postizanja kvaliteta gotovih proizvoda u skladu sa zahtijevanim standardima . ili po potrebi. kao i prilikom sanitacije.Poštivanje odredbi zakona i Pravilnika o zaštiti na radu i korištenje sredstava za zaštitu na radu . te upravljanje mašinama za pranje boca.Radnik u proizvodnji (Production Worker) Broj izvršilaca: 9 Opis radnog mjesta: . zamjene formatnih dijelova ili remonta . etiketiranje ili sekundarno pakovanje na liniji za punjenje karboniziranih bezalkoholnih pića i mineralne vode .Kontrola proizvoda na proizvodnoj traci. regulisanje parametara rada mašine radi postizanja kvaliteta gotovih proizvoda u skladu sa zahtijevanim standardima . zamjene formatnih dijelova ili remonta .Tokom sezone. Uslovi: . kao i prilikom sanitacije. etiketiranje ili sekundarno pakovanje na liniji za punjenje karboniziranih bezalkoholnih pića i mineralne vode . upravljanje mašinom za pranje boca.Sanitacija proizvodne opreme po planu sanitacije kao i svakodnevno vanjsko pranje opreme i proizvodnog prostora .Poželjno je prethodno radno iskustvo u proizvodnji Radnik u proizvodnji .IV stepen stručne spreme (mašinskog/elektrotehničkog smjera) .Kontrola proizvoda na proizvodnoj traci.Obuka do nivoa prihvatljivog učinka. kao i o svim promjenama u kvalitetu proizvoda Za svoj rad odgovoran je voĎi smjene u proizvodnji.Poznavanje tehnološkog procesa proizvodnje pića i odgovarajućih standarda kvalitet .Redovno informisanje voĎe smjene u proizvodnji o svim nastalim promjenama na mašini u toku proizvodnje.Poštivanje odredbi zakona i Pravilnika o zaštiti na radu i korištenje sredstava za zaštitu na radu .Provjera pakovanja (nivoa punjenja i kvaliteta pakovanja) u cilju otkrivanja nedostataka 88 .junior (Production Worker Junior) Broj izvršilaca: 3 Opis radnog mjesta: .Pružanje pomoći operaterima na proizvodnim linijama i sirupistima tokom proizvodnog procesa.

.IV stepen stručne spreme (mašinskog/elektrotehničkog smjera) .. u skladu s planom. .Poželjno je prethodno radno iskustvo u proizvodnji Praktikant u proizvodnji (Production Trainee) Broj izvršilaca: 2 Broj izvršilaca se mjenja u skladu sa potrebama proizvodnog procesa.Održavanje higijene i sanitacija proizvodne opreme u skladu sa planom. Opis radnog mjesta: .Odgovora za vodjenje potrebne proizvodne dokumentacije. Uslovi: . . kao i prilikom sanitacije i zamjene dijelova. .Obavljanje svih pomoćnih poslova kako bi proizvodni procesi tekli neometano i efikasno. .Radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima 89 . kao i svakodnevno vanjsko pranje opreme i proizvodnog prostora. kao i o svim promjenama u kvalitetu proizvoda.Poznavanje tehnološkog procesa proizvodnje pića i odgovarajućih standarda kvalitet . .Popunjavanje obrazaca za prijavu kvarova na mašinama na kojim se obučava/radi Za svoj rad odgovoran je voĎi smjene u proizvodnji. sirupistima u toku proizvodnog procesa. .Redovno informisanje voĎi smjene u proizvodnji o svim nastalim promjenama na mašini u toku proizvodnje.Redovno informisanje voĎe smjene u proizvodnji o svim nastalim promjenama na mašini u toku proizvodnje.Poduzima početne aktivnosti koje su potrebne za rad na mašinama u pogledu osnova na linijama za punjenje karboniziranih bezalkoholnih pića i mineralne vode.Učestvuje u pružanju pomoći operaterima na proizvodnim linijama.IV stepen stručne spreme (mašinskog/elektrotehničkog smjera) .Kontrola proizvoda na proizvodnoj traci u cilju regulisanja parametara rada mašine i otkrivanja potencijalnih nedostataka. a u skladu sa važećim procedurama i uputstvima Društva. .Učestvuje u procesu rada na mašinama pod nadzorom obučenih operatera te višemjesečni samostalan rad na mašini do postizanja punog učinka. Uslovi: . kao i o svim promjenama u kvalitetu proizvoda Za svoj rad odgovoran je voĎi smjene u proizvodnji.

Sposobnost voĎenja grupe ljudi .Usaglašavnje projekta/promjene sa standardima i specifikacijama koje se odnose na mašine. te priprema izvještaja za druge odjele Za svoj rad odgovoran je direktoru Odjela sistema proizvodnje i snabdjevanja Uslovi: .Planiranje i organizovanje redovnog rada i poslova na održavanju servisnih postrojenja .Usaglašavanje godišnjeg plana remonta proizvodnih linija sa odjelima proizvodnje i planiranja .o.o.Razvoj i održavanje proizvodne i servisne tehničke infrastructure u skladu sa zahtjevima i standardima CCHBC i TCCQS . POSTROJENJA I TRETMANA OTPADNIH VODA Rukovodilac Sektora odrţavanja proizvodnog pogona. infrastrukture i zemljišta u svim proizvodnim i skladišnim kompleksima koji se koriste za potrebe poslovanja CCHBC B-H d. službom osiguranja kvaliteta i odjelom planiranja) .Sistematičnost i analitičnost . organizovanje i voĎenje tima održavanja .SEKTOR ODRŢAVANJA PROIZVODNOG POGONA. Sarajevo . proizvodne linije i iskorištenost kapaciteta . postrojenja i tretmana otpadnih voda (Engineering and Maintenance Manager) Broj izvršilaca: 1 Opis radnog mjesta: .Znanje rada na računaru (MS Office) .Najmanje 1 godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima Rukovodilac za mehaniĉko odrţavanje (Mechanical Maintenance Supervisor) Broj izvršilaca : 0 vacant Opis radnog mjesta: 90 . planiranje i egzekucija investicionih i drugih projekata u okviru punionice u cilju optimizacije resursa .Održavanje zgrada.Organizovanje i kontrola sistema izvještavanja o rezultatima poslovanja unutar odjela.VII stepen stručne spreme tehničkog (mašinskog ili elektro smjera) .Priprema.Usaglašavanje sedmičnih i mjesečnih planova održavanja sa ostalim odjelima (odjelom proizvodnje.Poznavanje engleskog jezika (profesionalni nivo) .Identificiranje rizika kao i mogućnosti za poboljšanja. i blagovremeno informisanje Management Team-a o tome .Koordinacija aktivnosti odjela proizvodnje i odrzavanja sa aktivnostima drugih odjela .

postrojenja i tretmana otpadnih voda .Poduzimanje aktivnosti koje obezbjeĎuju siguran i pouzdan rad opreme .Prilikom obavljanja svakodnevnih aktivnosti poštuje uputstva Sistema okolinskog upravljanja 91 .. u nakraćem roku i uz minimalne troškove .Korištenje opreme za zaštitu na radu i poštivanje svih zakonskih propisa i pravilnika o zaštiti na radu .Izrada nestandardnih rezervnih dijelova . identificiranje problema. ISO i ANSI) .Korištenje opreme za zaštitu na radu i poštivanje svih zakonskih propisa i pravilnika o zaštiti na radu Za svoj rad odgovoran je rukovodiocu Sektora održavanja proizvodnog pogona.ProvoĎenje planiranih preventivnih mjera u održavanju proizvodne i prateće opreme i mašina .Sugerisanje najefikasnijih rješenja u nabavci rezervnih dijelova za opremu i zamjena rezervnih dijelova .Nadgledanje i asistiranje radnicima u proizvodnji prilikom zamjene maziva održavanja na dnevnoj i sedmičnoj bazi .Defektaža i izvršavanje brzih opravki kao bi se osigurao kontinuiran rad opreme .Uslovi: .Obavljanje svih neophodnih aktivnosti prilikom instaliranja nove opreme .Praćenje rada postojeće opreme.Znanje rada na računaru (MS Office) .Najmanje 1 godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima Struĉnjak za odrţavanje mašina .Saradnja sa radnicima u proizvodnji kako bi se sve aktivnosti obavljale na efikasan način.Defektaža i izvršavanje brzih opravki kao bi se osigurao kontinuiran rad opreme .Poduzimanje svih neophodnih aktivnosti i pruženje podrške proizvodnim radnicima prilikom zamjene dijelova na opremi .ProvoĎenje planiranih preventivnih mjera u održavanju proizvodne i prateće opreme i mašina .Preduzimanje mjera za osiguranje uslova rada .VI stepen stručne spreme tehničkog (mašinskog ili elektro smjera) .Poduzimanje svih neophodnih aktivnosti i pruženje podrške proizvodnim radnicima prilikom zamjene dijelova na opremi .Poželjno je poznavanje dokumentacije kao što je (DIN. provoĎenje preventivnih mjere za sprečavanje neispravnosti .bravar (Mechanical Maintenance Specialist) Broj izvršilaca: 4 Opis radnog mjesta: .Poznavanje engleskog jezika (srednji nivo) .

Poznavanje engleskog jezika (početnik nivo) . identificiranje problema.Organizacija.Organizacija.Znanje rada na računaru (MS Office) 92 . odnosno da se zaposleni koji tražene uslove više ne ispunjavaju ne zadrži na poslovima s posebnim uvjetima za rad .ProvoĎenje procesa zavarivanja Za svoj posao odgovoran je rukovodiocu za mehaničko održavanje.Poželjno je poznavanje dokumentacije kao što je (DIN.Obavljanje svih neophodnih aktivnosti prilikom instaliranja nove opreme .VII stepen stručne spreme tehničkog (mašinskog ili elektrosmjera) . postrojenja i tretmana otpadnih voda.IV stepen stručne spreme (elektro ili mašinskog smjera) .Mogućnost izvoĎenja analiza kinematike na srednjem i višem nivou .Poznavanje rada na računaru (MS Office) . uspostavljanje efektivnog sistema i poduzimanje mjera iz oblasti zaštite zdravlja zaposlanih i sigurnosti na radu na nivou društva u skladu sa važećim zakonima i propisima u državi. provoĎenje preventivnih mjere za sprečavanje neispravnosti .Razvijanje sistema preventivnog održavanja. uspostavljanje efektivnog sistema i poduzimanje mjera iz oblasti zaštite zdravlja zaposlanih i sigurnosti na radu na nivou društva u skladu sa važećim zakonima i propisima u državi. koje kontinuirano revidira i radi na njihovom poboljšanju ..Da se na poslove s posebnim uvjetima rada ne rasporeĎuju zaposleni za koje na propisani način nije utvrĎeno da ispunjavaju tražene uslove.Da se isključe iz upotrebe mašine i opremu te osobna zaštitna sredstva koja nisu ispravna .Najmanje 1 godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima Rukovodilac odrţavanja i zaštite na radu (Maintenance Safety Supervisor) Broj izvršilaca : 1 Opis radnog mjesta: . što uključuje: efikasnu organizaciju raspodjele rezervnih dijelova. ISO i ANSI) .Osigurati potreban broj radnika osposobljenih za evakuaciju i spašavanje kao i za pružanje prve pomoći te da im stavi na raspolaganje svu potrebnu opremu Za svoj rad odgovoran je rukovodiocu Sektora održavanja proizvodnog pogona. kao i u skladu sa zahtjevima OHSAS 18001 . Uslovi: .Uspostavljanje adekvatnog sistema za efektivnu raspodjelu rezervnih dijelova i materijala. kao i u skladu sa zahtjevima OHSAS 18001 . Uslovi: .Praćenje rada postojeće opreme. razvijen sistem koji omogućava blagovremeno naručivanje rezervnih dijelova i razvijen precizan sistem kontrole troškove i stanja na zalihama .

povrata rezervnih dijelova.Zaprimanje i izdavanje rezervnih dijelova i potrošnog materijala iz skladišta rezervnih dijelova kroz postojeće računarske aplikacije. te formiranje odgovarajućih setova dokumenata .VII stepen stručne spreme (tehničkog smjera) .Poduzimanje aktivnosti koje obezbjeĎuju siguran i pouzdan rad opreme. Struĉnjak za administraciju rezervnih dijelova i zaštite na radu (Maintenance & Safety Administrator) Broj izvršilaca : 1 Opis radnog mjesta: .Ažuriranje procedura i uputstava zastite na radu.Visok stepen tehničkog znanja na poljima mehanike. primjenjivog u industriji bezalkoholnih pića .Saradnja sa radnicima u proizvodnji kako bi se sve aktivnosti obavljale na efikasan način.elektriĉar (Electrical Maintenance Specialist) Broj izvršilaca: 4 Opis radnog mjesta: . preduzimanje mjera za osiguranje uslova rada .Planiranje i organizovanje .Poznavanje engleskog jezika (srednji nivo) . OHSAS i CCH zahtjevima .Najmanje 1 godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima Struĉnjak za odrţavanje mašina .Poznavanje engleskog jezika (srednji nivo) . usklaĎivanje svih aktivnosti odjela sa važećim procedurama .Blagovremeno i tačno evidentiranje svih promjena ulaza..Defektaža i izvršavanje brzih opravki kao bi se osigurao kontinuiran rad opreme .Vozačka dozvola B kategorije .Znanje rada na računaru (MS Office) .Visok stepen znanja u polju zaštite zdravlja uposlenih i zaštite na radu . elektrike/elektronike. u nakraćem roku i uz minimalne troškove 93 .Odgovoran je za materijalno stanje skladišta rezervnih dijelova . a u skladu sa lokalnim. izlaza.Kreiranje i pracenje realizacije planova korektivnih akcija (prema nalazima audita) Za svoj rad odgovoran je rukovodiocu održavanja i zaštite na radu.Najmanje 1 godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima.ProvoĎenje planiranih preventivnih mjera u održavanju proizvodne i prateće opreme i mašina . Uslovi: .

identificiranje problema.Praćenje rada postojeće opreme..Mogućnost izvoĎenja analiza kinematike na srednjem i višem nivou .Korištenje opreme za zaštitu na radu i poštivanje svih zakonskih propisa i pravilnika o zaštiti na radu Za svoj rad odgovoran je rukovodiocu održavanja i sigurnosti na radu.Nadgledanje i asistiranje radnicima u proizvodnji prilikom zamjene maziva održavanja na dnevnoj i sedmičnoj bazi . te postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda . Uslovi: .Radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima Rukovodilac odrţavanja objekata i pomoćnih postrojenja (Facility & Utility Maintenance Supervisor) Broj izvršilaca: 1 Opis radnog mjesta: .Koordinacija aktivnosti neophodnih za obezbjeĎenje higijenskih uslova u radnim i proizvodnim prostorima .Održavanje asfaltnih površina. sistema grijanja i hlaĎenja.Upravljanje održavanje i razvoj mreže vodosnabdjevanja .Praćenje i optimizacija potrošnje vode .Monitoring bunara u skladu sa zahtjevima CCHBC standarda i lokalnih zakona .Planiranje potrošnje i sklapanje ugovora o kvalitetnoj isporuci električne energije i prirodnog gasa sa nadležnim institucijama . uključujući saradnju sa ovlaštenim institucijama .Planiranje i organizovanje rada kotlovnice i postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda .Planiranje preventivnog i sprovoĎenje interventnog održavanja proizvodnih.Sugerisanje najefikasnijih rješenja u nabavci rezervnih dijelova za opremu i zamjena rezervnih dijelova . održavanja ventilacionih sistema. hortikulture i vanjskih servisnih instalacija .ProvoĎenje procesa zavarivanja . provoĎenje preventivnih mjere za sprečavanje neispravnosti . administrativnih.Poželjno je poznavanje dokumentacije kao što je (DIN.Koordinacija zimskog čišćenja vanjskih saobraćajnica 94 .VoĎenje i učešće u projektima vezanim za proširenje postojeće infrastrukture i zemljišnog posjeda. skladišnih i servisnih objekata.Izrada nestandardnih rezervnih dijelova .IV stepen stručne spreme tehničkog (mašinskog ili elektro smjera) .Praćenje i optimizacija potrošnje električne energije i plina . ISO i ANSI) . proslave) .Koordinacija pružanja usluga vanjskog izvoĎača u restoranu ( topli obrok. zakuske.Upravljanje energetskim resursima . održavanje i razvoj sistema energetskog napajanja uključujući trafo stanicu kompanije kao i obezbjeĎenje alternativnog snadbijevanja .Kontrola.

Održavanje objekta u smislu opravki elektro.kafe i ostalih materijala) .VI ili VII stepen stručne spreme (elektro smjera) . Uslovi: .u smislu planiranja i praćenja rada zaposlenika u vešeraju kao i održavanja svih mašina . komunalija i pratećih postrojenja (Facility & Utility Maintenance Specialist) Broj izvršilaca: 2 Opis radnog mjesta: .Održavanje sistema energetskog napajanja o objektu..Najmanje 1 godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima Struĉnjak za odrţavanje objekta.Opravljanje svih kvarova na elektro i drugoj opremi.Implementiranje mjera Zaštite na radu i Protivpožarne zaštite Za svoj rad odgovoran je rukovodiocu održavanja objekata i pomoćnih postrojenja.Praćenje troškova električne energije na dnevnoj bazi .sistema HOVAL i sistema ventilacionih komora .Koordiniranje i usmjeravanje rada proizvoĎača koji su angažovani . te relevantnim ministarstvima u cilju pribavljanja neophodnih dozvola za neometano poslovanje (energija.Manipulacija Trafo stanicom .vodovodnih i kanalizacionih instalacija .Poznavanje engleskog jezika (profesionalni nivo) . Uslovi: .Odgovoran je za rad vešeraja.vodovodu.IV ili V stepen stručne spreme (elektro smjera) . inspekcijskim službama. ekologija) Za svoj rad odgovoran je rukovodiocu Sektora održavanja proizvodnog pogona.Ugovaranje i organizacija odvoza čvrstog otpada . komunalnim preduzećima.Poznavanje rada na računaru (MS Office) .Održavanje hortikulture i sistema navodnjavanja u krugu punionice . saobraćajnice.kanalizaciji i ventilaciji koji se mogu interno obaviti . postrojenja i tretmana otpadnih voda.Poznavanje engleskog jezika (početnik nivo) .Poznavanje rada na računaru (MS Office) .RukovoĎenje internim skladištem potrošnog materijala (sredstva za čišćenje.Saradnja sa općinskim vlastima. voda.Odgovoran je za održavanje higijene u kompletnom objektu .Najmanje 1 godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima 95 .

usmjeravati.Poznavanje rada na računaru (MS Office) . održavanja i poboljšavanja visokih standarda kvalitete u skladu sa zahtjevima internih i vanjskih kupaca .Struĉnjak za kontrolu i upravljanje pratećih postrojenja (Utility Maintenance Specialist) Broj izvršilaca: 2 Opis radnog mjesta: .IV stepen stručne spreme (tehničkog smjera) .Certifikat za upravljanje kotlovskim postrojenjima .ObezbjeĎenje nesmetanog rada kotlovnice.SprovoĎenje hemijske analize i kontrole kvalitete vode u skladu sa procedurama i uputstvima Kompanije .Voditi tim za kvalitet u cilju organiziranja redovnog nadgledanja.VoĎenje računa o blagovremenoj zamjeni rezervnih dijelova .Redovno nosi zaštitnu opremu propisanu Zakonom i Pravilnikom o zaštiti na radu Za svoj rad odgovoran je rukovodiocu održavanja objekata i pomoćnih postrojenja Uslovi: .Poznavanje engleskog jezika (početnik nivo) .Opravke kvarova kako bi oprema funkcionisala sigurno i u kontinuitetu.Praćenje tehničke ispravnosti kotlovnice. rashladnih mašina sa pratećom opremom i WWT.Izvještava pretpostavljenog o svim eventualnim neusklaĎenostima i predlaže korektivne akcije . kompresora.Planirati. provoĎenje planiranih preventivnih mjera u cilju održavanja opreme i mašina . u najkraćem mogućem vremenu i uz minimalne troškove . te usvojenih standarda 96 .ProvoĎenje preventivnih mjera zaštite na propisanoj opremi . kompresora i vodenih pumpi. koordinirati i rukovoditi programima koji se odnose na tehničku održivost poslovanja.Radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima SEKTOR OSIGURANJA KVALITETA Rukovodilac Sektora za osiguranje kvaliteta (Quality Assurrance Manager) Broj izvršilaca: 1 Opis radnog mjesta: . poštujući strategije i smjernice kompanije u cilju postizanja. te sistema WWT .Izvještavanje pretpostavljenih o svim kvarovima za koje nije ovlašten da ih otklanja . bilježenja i kontrole rezultata o kvalitetu. sistema grijanja.

te audit i odobrenje dobavljača .Spremnost za inovacije . . . uticajem na okoliš.Iskustvo na poslovima osiguranja kvaliteta i upravljanja sistemima kvaliteta Rukovodilac tima procesne i finalne kontrole proizvoda (Process Control Supervisor) Broj izvršilaca: 1 Opis radnog mjesta: 97 .Poznavanje engleskog jezika (profesionalni nivo) .Odgovaran je za implementaciju programa i procesa koji se odnose na kvalitet proizvoda od ulaznih sirovina do kraja životnog ciklusa na tržištu. prirodno-matematički sl.Komunikativnost . usko saradjuje sa poslovnim funkcijama: Marketing.Sposobnost donošenja odluka i riješavanja problema . sigurnosti hrane i zaštite zdravlja i sigurnosti na radu. te pruža podršku ostalim odjelima prilikom implentacije BMS-a .Odgovoran je za implementaciju HACCP programa .Radi na razvoju i izvoĎenju neophodnih treninga ostalih zaposlenika iz oblasti kvaliteta . Proizvodnja i Nabavka. prehrambeno tehnološki.Sposobnost voĎenja grupe ljudi .Usko saraĎuje sa Odjelom nabavke po pitanju razvoja specifikacija za sirovine i pakovni materijal.Koordinira pripremu internih audita i provoĎenje internih audita . koji se bazira na sistemima za upravljanje kvalitetom.Pruža stručnu pomoć ostalim funkcijama radi identificiranja problema u domenu kvalitete kao i u razvijanju planova za preventivne i korektivne aktivnosti u cilju uklanjanja tih problema .VII stepen stručne spreme (tehnološki.Prilikom uvoĎenja novih proizvoda.Promovira podizanje svijesti o kvalitetu unutar cijele organizacije.VoĎenje tima za izradu.Kontinuirano radi na unapreĎenju sistema kvaliteta putem stalnih poboljšanja .. reviziju specifikacija i statističku obradu procesa .Nadzor nad implementacijom procedura i standarda sistema kvaliteta u službi za osiguranje kvaliteta . te relevantnim procedurama i uputstvima Za svoj rad odgovoran je direktoru Odjela sistema proizvodnje i snabdjevanja Uslovi: .Odgovornost za implementaciju i održavanje business management systema.Prema okolini se odnosi u skladu sa Okolinskom politikom.Voditi računa da je rad Odjela za kvalitet u skladu sa zakonskim propisima .) . vezano za pitanja o kvalitetu i usklaĎenosti sa zakonskim zahtjevima .Poznavanje rada na računaru (MS Office) .Praćenje i kontrolu sprovoĎenja korektivnih i preventivnih mjera unutar organizacije .

Kontroliše uslove skladištenja i obilježavanja statusa proizvoda u internim skladištima. rokove trajanja.Sposobnost voĎenja grupe ljudi . prirodno-matematički fakultet i sl) . starost i kontrolu kvaliteta proizvoda na tržištu. pregovaračke i prezentacijske vještine .Analitičnost i pažnja na detalje .Kontroliše i potpisuje izvještaje o izvršenim analizama za interne kupce .Vodi računa o stanju zaliha kemikalija i opreme potrebne za rad odjela .VII stepen stručne spreme (tehnološki. .Radi na razvoju i izvoĎenju neophodnih treninga ostalih zaposlenika iz oblasti kvaliteta Za svoj rad odgovoran je rukovodiocu Sektora za osiguranje kvaliteta.Voditi preciznu dokumentaciju o svim obavljenim ispitivanjima i analizama .Organiziranje rada laboratorije u skladu sa Planom kontrole kvaliteta. prehrambeno tehnološki. relevantnim procedurama.U skladu sa zahtjevima posla uvodi nove metode za kontrolu proizvoda .Voditi računa da informacije o statusu kvaliteta budu dostavljene internim kupcima u skladu sa utvrĎenim rokovima .Sposobnost postavljanja radnih standarda i odreĎivanja prioriteta . .Timski rad .Pratiti i analizirati procese koji posredno ili neposredno utiču na kvalitet proizvoda. periodično vrši provjeru čuvanja i izlaganja proizvoda. . uputstvima i specifikacijama .Usko suraĎuje sa Odjelom nabavke po pitanju obezbjeĎenja neophodnih materijala za rad. Uslovi: .Znanje rada na računaru (MS Ofifice) .Odgovoran je da se svaka žalba kupca ili potrošača.Kontinuirano radi na unapreĎenju procesa kontrole i osiguranja kvaliteta . .U saradnji sa Odjelom prodaje. a rezultati komuniciraju u CIS Centar .Poznavanje engleskog jezika (srednji nivo) .Sposobnost donošenja odluka i riješavanja problema .Komunikacijske.Iskustvo na poslovima kontrole i osiguranja kvaliteta Rukovodilac tima za zdravstvenu sigurnost proizvoda (Food Safety Supervisor) Broj izvršilaca: 1 Opis radnog mjesta: 98 .Osigurava da se kontrola i osiguranje kvaliteta vrši u skladu sa Planom kontrole kvaliteta. koja se odnosi na kvalitet proizvoda. te predlaže poboljšanja .Organizuje rad laboratorije (formira smjene) u skladu sa planom proizvodnje . pažljivo i temeljito ispita..U saradnji sa Odjelom za ljudske potencijale identificirati potrebe za obučavanjem i edukacijom zaposlenika u laboratoriju. uputstvima i specifikacijama . procedurama.

. procedurama.Sposobnost voĎenja grupe ljudi . pripremati i komunicirati izvjestaje o statusu gotovog proizvoda. Uslovi: .U skladu sa zahtjevima posla uvodi nove metode za kontrolu proizvoda .Organizovati i nadgledati rad mikrobiološkog laboratorija.Organizovati rad laboratorije (formira smjene) u skladu sa planom proizvodnje . pakovnog materijala te gotovih proizvoda iz uvoza . a rezultati komuniciraju u CIS Centar . te vrši nadzor nad implementacijom i poštivanjem istih. pažljivo i temeljito ispita.Organizirati rad mikrobiološke laboratorije u skladu sa Planom kontrole kvaliteta. . .Znanje rada na računaru (MS Ofifice) .Komunikacijske. uputstvima i specifikacijama .Radi na razvoju i izvoĎenju neophodnih treninga ostalih zaposlenika iz oblasti kvaliteta Za svoj rad odgovoran je rukovodiocu Sektora za osiguranje kvaliteta. koja se odnosi na kvalitet proizvoda.Kontrola kvaliteta ulaznih sirovina.Učestvuje u razvoju programa dobre proizvoĎačke prakse za prehrambenu industriju (GMP).Voditi nabavku i evidentira potrošnju materijala potrebnog za nesmetan rad mikrobiološkog laboratorija .Poznavanje engleskog jezika (srednji nivo) .Prati i analizira procese koji posredno ili neposredno utiču na kvalitet proizvoda.Iskustvo na poslovima kontrole i osiguranja kvaliteta Laboratorijski tehniĉar za kontrolu procesa proizvodnje (Lab Tehnician for production process control) Broj izvršilaca: 3 Opis radnog mjesta: 99 .Osigurati da se kontrola i osiguranje kvaliteta vrši u skladu sa Planom kontrole kvaliteta.Voditi računa o stanju na zalihama kemikalija i opreme potrebne za rad odjela i u skladu sa tim usko suraĎuje sa Odjelom nabavke .Sposobnost donošenja odluka i riješavanja problema . prehrambeno tehnološki.Analitičnost i pažnja na detalje . te predlaže poboljšanja ..VII stepen stručne spreme (tehnološki.Timski rad .U saradnji sa Odjelom za ljudske potencijale identificirati potrebe za obučavanjem i edukacijom zaposlenika u laboratoriju.Voditi računa da informacije o statusu kvaliteta budu dostavljene internim kupcima u skladu sa utvrĎenim rokovima . prirodno-matematički fakultet i sl) . relevantnim procedurama.Voditi preciznu dokumentaciju o svim obavljenim ispitivanjima i analizama . pregovaračke i prezentacijske vještine . uputstvima i specifikacijama .Odgovornost da se svaka žalba kupca ili potrošača.

gotovih proizvoda iz uvoza 100 .Pripremati izvještaje o svim izvršenim analizama i ovjeriti iste potpisom .Znanje rada na računaru (MS Ofifice) . uputstvima i specifikacijama .Po potrebi provodi analize mikrobiološke i ulazne kontrole. Planom ulazne kontrole.Vršiti kontrolu procesa proizvodnje poluproizvoda i gotovih proizvoda u skladu sa Planom uzorkovanja. poluproizvoda i gotovih proizvoda .Dužan je upozoriti nadležne o uočenim nepravilnostima.Poznavanje engleskog jezika (početnik nivo) . Uslovi: . . pakovnog materijala i gotovih proizvoda iz uvoza u skladu sa Planom uzorkovanja.Prilikom utvrĎivanja neusklaĎenosti. nošenje zaštitne opreme.Voditi preciznu dokumentaciju o svim obavljenim ispitivanjima .Odgovoran je za identificiranje statusa kvaliteta. npr. ulaznih materijala.Odgovoran je za identificiranje statusa kvaliteta. procedurama. uputstvima i specifikacijama . procedurama.Analitičnost i pažnja na detalje .Odgovoran je za pravilno označavanje neusklaĎenih proizvoda.Pratiti proces sanitacije i vanjskog čišćenja procesne opreme u kritičnim zonama (tretman vode.Orijentiranost ka timskom radu . u skladu sa važećim Planom kontrole . koje mogu predstavljati rizik za kvalitet proizvoda. sirovina ili pakovnih materijala . nepropisno obučenih osoba u pogonu i sl. hemijskog. neohodne za kontrolu ispravnosti rada ureĎaja za inspekciju opranih staklenih boca (priprema testne boce. sirupana. relevantnim procedurama.Odgovoran je za provjeru kvaliteta procesa proizvodnje preforma i PET boca. . prisustvo neovlaštenih. zone punjenja) . uputstvima i specifikacijama .Provodi potrebne radnje. ulaznih materijala.Iskustvo na poslovima u laboratoriji Laboratorijski tehniĉar za ulaznu kontrolu (Lab Tehnician for incoming goods inspection) Broj izvršilaca: 1 Opis radnog mjesta: . Za svoj rad odgovoran je rukovodiocu tima procesne i finalne kontrole proizvoda. Planom kontrole kvaliteta. higijena pogona. dužan je postupiti u skladu sa važećim uputstvima i propisanim korektivnim mjerama .IV ili V stepen stručne spreme (prehrambenog.Vršiti kontrolu kvaliteta vode u skladu sa Planom kontrole kvaliteta. te uzoraka sa tržišta.Vršiti kontrolu ulaznih sirovina. provjerava stanje testnih boca i zapise o njihovoj upotrebi) u skladu sa važećim specifikacijama i uputstvima. ili mikrobiološkog smjera) ..

čistoća pogona. npr. koje mogu predstavljati rizik za kvalitet proizvoda.Dužan je upozoriti nadležne o uočenim nepravilnostima.Timski rad . nošenje zaštitne opreme.Vršiti kontrolu ulaznih sirovina.Analitičnost i pažnja na detalje .Odgovoran je za pravilno označavanje neusklaĎenih proizvoda. pakovnog materijala. poluproizvoda i gotovih proizvoda u skladu sa Mikrobiološkim planom kontrole.IV ili V stepen stručne spreme ( prehrambenog.O svim neusklaĎenostima je dužan informisati neposrednog rukovodioca .Odgovoran je za identificiranje statusa kvaliteta. toaleti.Znanje rada na računaru (MS Ofifice) . te uzoraka sa tržišta. nošenje zaštitne opreme. poluproizvoda i gotovih proizvoda . hemijskog ili mikrobiološkog smjera) . sirovina ili pakovnih materijala ..Po potrebi provodi analize ulazne i procesne kontrole.Po potrebi provodi analize mikrobiološke i procesne kontrole.Odgovoran je za pravilno označavanje neusklaĎenih proizvoda. 101 .Pratiti proces sanitacije i vanjskog čišćenje procesne opreme u kritičnim zonama (tretman vode. sirovina ili pakovnih materijala . sirupana. . relevantnim procedurama.Poznavanje engleskog jezika (početnik nivo) .Vrše dnevni nadzor nad sprovoĎenjem dobre proizvoĎačke prakse .) . prisustvo neovlaštenih. uputstvima i specifikacijama . Za svoj rad odgovoran je rukovodiocu tima za zdravstvenu sigurnost proizvoda. ulaznih materijala. npr. Uslovi: .Pripremati izvještaje o svim izvršenim analizama i ovjeriti iste potpisom .Pripremati izvještaje o svim izvršenim analizama i ovjeriti iste potpisom . nepropisno obučenih osoba u pogonu i sl. zone punjenja) .Dužan je upozoriti nadležne o uočenim nepravilnostima.Provodi GMP kontrolu proizvodnih zona . ventilacijski sistem. koje mogu predstavljati rizik za kvalitet proizvoda. restoran i dr. nepropisno obučenih osoba u pogonu i sl.Iskustvo na poslovima u laboratoriji Laboratorijski tehniĉar za mikrobiologiju (Lab Tehnician – microbiologist) Broj izvršilaca: 3 Opis radnog mjesta: . Za svoj rad odgovoran je rukovodiocu tima za zdravstvenu sigurnost proizvoda. skladište.Vrši higijenski nadzor i ostalih zona u punionici (garderobe. prisustvo neovlaštenih. čistoća pogona. . te uzoraka sa tržišta.

hemijskog.Uslovi: .Vodi računa o urednosti odlaganja i čuvanja hemikalija i drugih laboratorijskih potrepština u skladištu . .Vodi računa da je laboratorijska oprema čista i uredno održavana .Analitičnost i pažnja na detalje .Timski rad .Vrši internu kalibraciju mjernih instrumenata u skladu sa važećim uputstvima . pakovnog matrijala i gotovih proizvoda .Znanje rada na računaru (MS Ofifice) .Timski rad .Analitičnost i pažnja na detalje .Održava skladište rezervnih uzoraka u skladu sa važećim uputstvima i procedurama .Iskustvo na poslovima u laboratoriji Laborant (Lab Tehnician Junior) Broj izvršilaca: 1 Opis radnog mjesta: .U svrhu statističke obrade podataka. unosi rezultate analiza u odgovarajuće programe. hemijskog.Vrši čišćenje i odlaganje laboratorijskog posuĎa .Iskustvo na poslovima u laboratoriji 102 .Vrši pripremu rastvora za obavljanje laboratorijskih analiza .Znanje rada na računaru (MS Ofifice) . medicinskog ili mikrobiološkog smjera) . te ovjeru potpisom . medicinskog ili mikrobiološkog smjera) .Vrši dostavljanje uzoraka za analizu u laboratoriju i njihovo označavanje .Vrši uzorkovanje sirovina.IV ili V stepen stručne spreme (prehrambenog.O svim uočenim nepravilnostima obavještava Rukovodioca tima proces kontrole kvaliteta Za svoj rad odgovoran je rukovodiocu tima procesne kontrole kvaliteta. Uslovi: .Vodi evidenciju o izvršenim poslovima.Poznavanje engleskog jezika (početnik nivo) .IV ili V stepen stručne spreme (prehrambenog.Poznavanje engleskog jezika (početnik nivo) .

Ĉlan 14.o. kao i rezultate poslovanja Društva. Izmjene koje se odnose na promjenu broja izvršilaca unosit će se u ovaj pravilnik. Ĉlan 13. Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaju da važe odredbe svih dosadašnjih pravilnika koji regulišu sistematizaciju radnih mjesta. Ovaj pravilnik stupa na snagu osam dana po objavljivanju na oglasnoj tabli Društva i sastavni je dio Pravilnika o radu Coca-Cola HBC B-H d.o. odnosno po uvećanju ili umanjenju broja izvršilaca za odreĎeno radno mjesto. Sarajevo _________________________ Mircea Draja Generalni direktor 103 .Ĉlan 12. Navedeni broj izvršilaca za sva radna mjesta prestavlja trenutnu organizacionu strukturu i isti je promjenjiv obzirom na prirodu posla Društva. Coca-Cola HBC B-H d. odmah po izvršenoj promjeni.o.o.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful