Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Coca-Cola HBC B-H d.o.o. Sarajevo sukladno Članu 107.

stav 3 Zakona o radu FBiH (“Službene novine FBiH“ br. 43/99, 32/00 i 29/03) stupio je na snagu 13.04.2010. godine. U meĎuvremenu došlo je do otvaranja novih i ukidanja starih radnih mjesta, kao i sukladno Članu 12. ovog Pravilnika došlo je do promjene broja izvršilaca na odreĎenim radnim mjestima. S tim u vezi, a na osnovu Člana 54. stav 2. i 3. i Člana 55. stav 1. Statuta Coca-Cola HBC B-H d.o.o. Sarajevo, sa sjedištem: Mostarsko raskršće bb, 71240 Hadžići (u daljem tekstu Društvo), koju zastupa generlani direktor Mircea Draja, dana 14.03.2012. godine, u Sarajevu, dostavlja Vijeću zaposlenika, izmjene i dopune:

PRAVILNIKA O ORGANIZACIJI I SISTEMATIZACIJI RADNIH MJESTA
I. OPŠTE ODREDBE Ĉlan 1. Ovim pravilnikom, u skladu sa Statutom Društva, ureĎuje se unutrašnja organizacija CocaCola HBC B-H d.o.o. Sarajevo, organizacioni dijelovi Društva, vrste i opisi radnih mjesta, uslovi koje zaposleni treba da ispunjavaju za obavljanje poslova odreĎenog radnog mjesta (vrsta i stepen stručne spreme, potrebno radno iskustvo, potrebna znanja i sposobnosti i drugi posebni uslovi za rad na tim radnim mjestima). Ĉlan 2. Generalni direktor unaprijeĎuje i usavršava organizaciju rada, tako što propisana radna mjesta usklaĎuje sa zahtjevima rada, u skladu sa planovima rada i poslovima Društva. U slučaju promjene organizacije rada, potreba procesa rada, ili drugih transformacija Društva, radna mjesta za kojima je prestala potreba mogu biti ukinuta, mogu se odrediti novi ili promjeniti njihov opis, kao i uslovi za obavljanje poslova, u skladu sa zakonom i Satutom. Ĉlan 3. Radna mjesta se odreĎuju u okviru organizacionih jedinica Društva – odjela prema srodnosti u procesu rada. Glavno sjedište Društva je u Sarajevu. Podružnice Tuzla, Banja Luka, Bihać i Mostar predstavljaju dijelove društva i kao takvi su registrovani kod nadležnog organa. Broj izvršilaca na pojedinim radnim mjestima, kao i grejdovi (nivo pozicije) za poslove iz ovog pravilnika, nalaze se u prilogu ovog pravilnika i predstavljaju njegov sastavni dio.

1

II. ORGANIZACIJA DRUŠTVA Ĉlan 4. Odjelima rukovode direktori odjela. U njima se, u okviru djelatnosti društva kao cjeline, odvijaju pojedini dijelovi procesa rada. U Društvu su formirane sljedeće organizacione cjeline: Odjel administracije generalnog direktora Odjel za ljudske potencijale Odjel finansija Odjel za poslove sa javnošću i komunikacije Odjel informacionih sistema Odjel prodaje Odjel marketing Odjel sistema proizvodnje i snabdijevanja Ĉlan 5. Odjel administracije generalnog direktora obavlja slijedeće poslove: upravljanje Društvom, predstavljanje Društva pred državnim organima, organizacijama, institucijama i koordinacija rada odjela i dr; uključuje i odgovornost za pravnu službu Društva, koja zastupa po ovlaštenju generalnog direktora vezanog za pravna pitanja, preduzima pravne radnje, izraĎuje prijedloge ugovora, opšte akte, procedure i odluke Društva, i usklaĎuje sve djelatnosti sa važećom legislativom. Odjel za ljudske potencijale obavlja slijedeće poslove: personalna administracija, radni odnosi, zapošljavanje, obuka i razvoj zaposlenih, upravljanje učinkom, obračun zarada i beneficije, ishrana, implementacija, procjena i unaprijeĎenje sistema upravljanja učinkom i COBRA sistema koji je njegov sastavni dio u skladu sa procedurama upravaljanja učinkom i zadovoljstava internog kupca, zastupanja po ovlaštenju generalnog direktora, izrada opštih akata, procedure i odluka društva i dr. Odjel finansija obavlja slijedeće poslove: finansije, blagajna, fakturisanje, knjigovodstvo i dr. Odjel za poslove sa javnošću i komunikacije obavlja slijedeće poslove: odnosi sa javnošću, komunikacija, upravljanje krizama i dr. Odjel informacionih sistema obavlja poslove automatske obrade podataka, održavanja računarske opreme i softvera i dr. Odjel prodaje obavlja poslove prodaje proizvoda, implementacije CC Hellenic prodajnih standarda, marketinga, sprovodi politiku aktivacije tržišta, stara se o marketinškoj opremi i dr. Odjel marketinga obavlja poslove definiranja marketing strategije i marketinških programa, a u skladu sa kanalima prodaje. Planiranje, razvijanje i usmjeravanje marketing programa na nivou cijele operacije, kao i izvještavanje o ostvarenim rezultatima i procijenjenoj isplativosti implementiranog.

2

Odjel sistema proizvodnje i snabdijevanja obavlja slijedeće poslove: proizvodnja, logistika i planiranje, skladištenje repromaterijala, sirovina i gotovih proizvoda, transport putničkim i teretnim vozilima i distribucija gotovih proizvoda, održavanje voznog parka, održavanje rashladnih ureĎaja, održavanje proizvodnih linija i objekata društva, održavanje higijene radnih prostorija, procesna kontrola proizvoda, kontrola kvaliteta sirovina, pakovnog materijala poluproizvoda i gotovih proizvoda, kao i proizvoda iz uvoza, propisivanje i nadzor nad higijenskim i drugim programima punionice, zaštita na radu i dr. Ĉlan 6. Svi zaposleni su dužni da izvršavaju poslove iz opisa radnog mjesta navedenih u ovom pravilniku, prema radnoj i drugoj sposobnosti, da se stručno usavršavaju, da prate propise, naučna i druga dostignuća iz svoje struke. Svaki zaposlenik je dužan da vodi propisane evidencije i druge izvještaje u vezi poslova koja obavlja na svom radnom mjestu, da se pridržava propisanih procedura, da čuva imovinu i sredstva koja su mu povjerena za rad, a posebno da se pridržava propisa zaštite na radu. Zaposleni su dužni da, u slučaju potrebe, po nalogu neposrednog rukovodioca ili generalnog direktora, obavljaju i druge poslove slične navedenim u opisu radnog mjesto na koje su rasporeĎeni. Svaki rukovodilac odgovara za zakonitost i uspješnost rada u dijelu kojim rukovodi, za sprovodjenje mjera zaštite na radu, protivpožarne zaštite, kao i za sprovoĎenje odluka nadležnih organa.

3

Ĉlan 9.Ostali uslovi sa podacima o posebnim znanjima i vještinama Ĉlan 8. radni odnos može da se zasnuje i sa pripravnikom. Na osnovu člana 1. Pod uslovima za obavljanje poslava odreĎenog radnog mjesta podrazumijevaju se svojstva utvrĎena ovim pravilnikom. Pored zakonom propisanih opštih uslova. Ĉlan 10. ovog pravilnika utvrĎuje se sistematizacija poslova i uslovi za zasnivanje radnog odnosa i to: 4 . izuzev rukovodećih. ukoliko zaposlenik ispunjava druge navedene uslove. u skladu sa zakonom i kolektivnim ugovorom. a za rad na pojedinim radnim mjestima sa povećanim rizikom predviĎeni su obavezni prethodni i periodični ljekarski pregledi utvrĎeni od strane nadležnog zdravstvenog organa.Radno iskustvo sa podacima o dužini odgovarajućeg radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima . utvrĎuju se: .Stručna sprema sa podacima o: Struci (smijeru) i stepenu stručne spreme Stručnom ispitu Specijalizaciji Naučnom stepenu obrazovanja (magistratura. Za sva radna mjesta gdje je kao uslov stručne spreme naveden V. Za sva radna mjesta. VI ili VII stepen. koje mora da ispunjava zaposlenik da bi mu se povjerilo obavljanje odreĎenih poslova odreĎenog radnog mjesta.III SISTEMATIZACIJA RADNIH MJESTA Uslovi za obavljanje poslova odreĊenog radnog mjesta Ĉlan 7. VI ili VII stepen stručne spreme kao poseban uslov je predviĎen probni rad u trajanju od najduže 6 meseci. doktorat nauka) . kao posebni uslovi za obavljanje poslova predviĎenih ovim pravilnikom. Ĉlan 11. Za sva radna mjesta za koja su potrebni V. isti nije eliminatoran. Kao poseban uslov za sva radna mjesta zahtjeva se dokaz o opštoj zdravstvenoj sposobnosti.

poslovnim partnerima i drugim ugovornim stranama Kompanije u skladu sa procedurama Kompanije i važećom regulativom.Koordiniranje. . aneksi ugovora o radu. a u svrhu ostvarivanja što efikasnijeg i efektivnijeg poslovanja . .Staranje o poštivanju zakona. .Poslovi vezani za ostvarivanja prava i obveza zaposlenika iz radnog odnosa (ugovori o radu. Direktor pravnih poslova (Country Legal Manager) Broj izvršilaca: 1 Opis radnog mjesta: .Pripremanje sudskih tužbi i obavljanje svih potrebnih aktivnosti vezano za tužbe Kompanije prema povjeriocima i tužbi prema Kompaniji . priprema i praćenje rada disciplinskih komisija i provoĎenja disciplinskih postupaka u skladu sa Pravilnikom o radu Kompanije. osiguravajući regularni tok svakodnevnog poslovanja.Uspostavljanje i održavanje efektivnih i produktivnih odnosa sa Vijećem zaposlenika i sindikalnim organizacijama.Profesionalne komunikacjske vještine.Pripremanje ugovora sa dobavljačima. Uslovi: .VII stepen stručne spreme (društvenog smjera) .Zastupanje i predstavljanje društva u svim poslovima i procesima Za svoj rad odgovoran je Regionalnom direktoru Coca-Cola Hellenic-a. kao i vještine pregovaranja i poznavanja rukovoĎenja različitih funkcionalnih odjela. komunikacija. kolektivnog ugovora kod poslodavca i opštih akata društva .) te pružanje savjeta Kompaniji i zaposlenicima iz područja radnog prava (Zakon o radu.ODJEL ADMINISTRACIJE GENERALNOG DIREKTORA Generalni direktor (Country General Manager) Broj izvršilaca: 1 Opis radnog mjesta: . Kolektivni ugovor. .Znanje Engleskog jezika (profesionalni nivo) . razni ugovori. 5 .Najmanje 5 godina radnog iskustva na poziciji Generalnog direktora na području evropskog tržišta. sa sjedištem u Atini. edukacije zaposlenika itd).VoĎenje razvojne politike društva . .Praćenje zakonske regulative i regulatornih promjena te usklaĎivanje rada svih funkcija Kompanije sa zakonskom regulativom.Pravni savjeti i organizacija usklaĎenja poslovanja Kompanije sa zahtjevima iz područja Zakona o zaštiti konkurencije (ugovori.Organizovanje i voĎenje procesa rada i poslovanja društva . pravilnici). sudski spisi i dr.

pravljenje prezentacija. kontakti sa advokatima Kompanije .Savjetovanje i pomaganje rukovodećem timu u svim projektima značajnim za poslovanje Kompanije. a zaposlenika društva .Položen pravosudni ispit .Korespodencija.Praćenje rada disciplinske komisije i provoĎenja disciplinskih postupaka u skladu sa Pravilnikom o radu Kompanije .Znanje rada na računaru (MS Office) .VoĎenje zapisnika sa Lead Team sastanaka i distribucija istih članovima Lead Tima Za svoj rad odgovoran je generalnom direktoru.Najmanje 3 (tri) godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima .Poznavanje engleskog jezika (profesionalni nivo) .Aktivno učešće u implementaciji plana razvoja . Za svoj rad odgovoran je generalnom direktoru.VII stepen stručne spreme (završen Pravni fakultet) .Priprema i ažuriranje Statuta i Pravilnika o radu Kompanije te ostalih općih akata i procedura Kompanije u skladu sa važećom regulativom .PrevoĎenje dokumentacije. 6 . Uslovi: .Prijem stranaka iz inostranstva.Logistička organizacija svih razvojnih inicijativa (treninga).Komunikacijske i pregovaračke vještine . domaća i strana.arhiviranje.Čuvanje i odlaganje dokumentacije o registraciji Kompanije .Ostali administrativni poslovi .Prijem i sprovoĎenje telefonskih poziva i faks poruka . dogaĎaja i sastanaka . prvenstveno u području zaštite okoliša.Praćenje realizacije sudskih postupaka. analize u Excel-u .Priprema i obrada podataka po nalogu pomenutih rukovodioca .treninga i seminara te unaprijeĎenja osobne efikasnosti . rezervacija prenoćišta i obezbeĎivanje prevoza .. te zbrinjavanja ambalaže i ambalažnog otpada.Priprema službene dokumentacije za odjel . po nalogu Direktora .Koordiniranje upisa u sudski registar Kompanije i njenih podružnica kao i sve prateće dokumentacije .Timski rad Poslovni sekretar generalnog direktora (Country General Manager Assistant) Broj izvršilaca: 1 Opis radnog mjesta: .Regulisanje svih aktivnosti vezanih za registraciju i prijem stranih državljana. po nalogu Direktora i direktora Odjela za ljudske potencijale .

Uslovi: .IV ili V stepen stručne spreme (društvenog smjera) .Znanje rada na računaru (MS Office) .Poznavanje engleskog jezika (profesionalni nivo) .Najmanje 2 godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima 7 .

identifikaciju i unaprijeĎenje zaposlenika 8 . unaprijeĎivanje i redovno ažuriranje procedura vezanih za razvoj.Kreiranje. Rukovodilac Sektora za razvoj i selekciju zaposlenika (Capability Building Manager) Broj izvršilaca: 1 Opis radnog mjesta: .Najmanje 5 godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima. koordinacija.Sposobnost voĎenja grupe/timova ljudi .Planiranje i organiziranje . organiziranje i provoĎenje svih oblika stručnog usavršavanja na nivou društva . koordinacija.Izrada prijedloga.Odgovornost za koordiniranje rada u odjelu.Koordiniranje stručnih poslova iz područja radno-pravnih odnosa: kolektivni pregovori i odnosi s Vijećem zaposlenika ili Sindikatom .Koordinacija poslova vezanih uz personalnu administraciju . te za redovito i pravovremeno izvršavanje svih poslova sektora.Praćenje funkcioniranja unutarnje organizacije poduzeća i izrada prijedloga potrebnih promjena .ODJEL ZA LJUDSKE POTENCIJALE Direktor Odjela za ljudske potencijale (Country Human Resources Manager) Broj izvršilaca: 1 Opis radnog mjesta: .Znanje rada na računaru (MS Office) .Sposobnost prosuĎivanja i donošenja odluka . unutar zadanih funkcionalnih ciljeva i budžeta .Praćenje primjene sustava plaća i nagraĎivanja i izrada prijedloga potrebnih promjena sistema .Razvoj zaposlenika i funkcionalnih sposobnosti .Strategija.Odgovornost za provoĎenje interne komunikacije vezane za odjel ljudskih resursa .VII stepen stručne spreme (društvenog smjera) .Poznavanje engleskog jezika (profesionalni nivo) .Sudjelovanje u izradi planova interne komunikacije . organizacija i provoĎenje zadataka vezanih uz zadovoljstvo zaposlenika Za svoj rad odgovoran je generalnom direktoru. Uslovi: .

priprema i dosljedno provoĎenje kalendara za upravljanje učinkom i razvojem zaposlenika (PM&D) ciklus .Blagovremena i tačna priprema plana treninga u toku izrade plana poslovanja uključujući: broj ljudi.Priprema i redovno ažuriranje sistema za praćenje ostvarenja ključnih pokazatelja vezanih uz zapošljavanje .Koordinacija i kontrola izvještaja o potrebama razvoja za rukovodstvo Kompanije . selekcije (testiranja..Blagovremena i tačna priprema plana zapošljavanja u toku izrade plana poslovanja uključujući: broj ljudi.Priprema adekvatnih programa orijentacije za sve novozaposlene i sve zaposlene koji mijenjaju poziciju . vještina upravljanja promjenama .Najmanje 2 godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima Struĉnjak u Sektoru za razvoj i selekciju zaposlenika (Capability Building Specialist) Broj izvršilaca: 3 Opis radnog mjesta: . kao i važeće legislative Za svoj rad odgovoran je direktoru Odjela za ljudske potencijale. Uslovi: . . razgovora. vrstu angažmana.Odabir najadekvatnijih dobavljača za treninge imajući u vidu kvalitet. potrebe Kompanije i troškove 9 .Pružanje podrške u pripremi i reviziji individualnih planova razvoja .Planiranje. a s'ciljem ostvarenja kratkoročnih i dugoročnih ciljeva poslovanja . trajanje. tako i organizacijske sposobnosti.Odabir i implementacija najadekvatnijih metoda za procjenu ljudskih resursa i njihovih razvojnih potreba .Dizajn i isporuka razvojnih inicijativa vezanih za razvijanje rukovodećih.Kontrola troškova vezanih za trening i priprema korektivnih planova akcije u slučaju da aktualni troškovi prelaze planirane . kalendar zapošljavanja i troškove zapošljavanja. kao i osiguranje poštovanja svih internih dokumenata društva vezanih za ovu aktivnost. vrstu treninga. komunikacijskih.Znanje rada na računaru (MS Office) .VII stepen stručne spreme (društvenog smjera) .Sposobnost voĎenja grupe ljudi .Poznavanje engleskog jezika (profesionalni nivo) .Sistematičnost i analitičnost .Odgovoran/na za kvalitet procesa zapošljavanja.Potpuna i kvalitetna implementacija individualnih planova razvoja . centara za procjenu). kalendar i troškove treninga .Sve aktivnosti vezane uz razvoj i izgradnju ljudskih potencijala društva kako bi se na najbolji način i u najkraćem roku razvijale kako individulane.

personalne administracije.VI stepen stručne spreme (društvenog smjera) .Dosljedno praćenje i poštivanje zakonske regulative koja se tiče primanja i naknada zaposlenika .Kvalitetno i efikasno provoĎenje psihometrijskih testiranja i centara za procjenu kandidata kao metoda selekcije Za svoj rad odgovoran je rukovodiocu Sektora za razvoj i selekciju zaposlenika.Praćenje troškova vezanih za trening i priprema korektivnih planova akcije u slučaju da aktualni troškovi prelaze planirane .. recepcioner i kurir .Sistematičnost i analitičnost . i procesa i procedura vezanih uz područje kompenzacija i benefita . komunikacijskih i vještina upravljanja promjenama .Dizajn i asistencija prilikom isporuke razvojnih inicijativa vezanih za razvijanje rukovodećih.Arhiviranje i čuvanje individualnih planova razvoja .Znanje rada na računaru (MS Office) . kao i procesa selekcije i intervjuisanja prilikom zapošljavanja novih kadrova .Priprema izvještaja o stepenu učešća i evaluaciji trening programa .Poznavanje engleskog jezika (srednji nivo) . Uslovi: .Dizajniranje i ažuriranje sistema nagraĎivanja i obračuna varijabilnih plata u saradnji sa funkcionalnim managerima . septembar-decembar) .Neposredno rukovodi zaposlenima na pozicijama stručnjak za administraciju.Praćenje kretanja tržišnih trendova po pitanju kompenzacija i benefita i obezbjeĎenje tačnih podataka za učešće u istraživanjima tržišta (salary surveys) .Tačno i blagovremeno ažuriranje baze personalnih podataka (SAP) sa podacima vezanim uz plate i primanja radnika . tačan i blagovremen obračun kao i kontrola isplate plata svih zaposlenika društva .Priprema i efikasna implementacija centara procjene za razvoj kadrova.Efikasno organizovanje administrativnih aktivnosti unutar Kompanije.Ažuriranje svih procedura za obračun plata i procedura vezanih uz benefite .Blagovremeno prikupljanje svih podataka neophodnih za obračun plata. maj – august.Prikupljanje ocjena učinka zaposlenika (Performance Appraisals) te obračun bonusa u okviru CC HBC Management Incentive Plan i Local Management Incentive Plan-a 10 .Najmanje 1 godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima Rukovodilac administracije u Odjelu za ljudske potencijale (HR Services Supervisor) Broj izvršilaca: 1 Opis radnog mjesta: .Gradiranje Market Developer-a na kraju svakog ciklusa od 4 mjeseca (januar – april.

- Redovan kontakt sa Zavodom za Zdravstvo u cilju naplate naknada za zaposlenike na dugotrajnom bolovanju Za svoj rad odgovoran je direktoru Odjela za ljudske potencijale. Uslovi: - VII stepen stručne spreme (društvenog smjera) - Znanje rada na računaru (MS Office i SAP) - Poznavanje engleskog jezika (srednji nivo) - Sistematičnost i analitičnost - Sposobnost voĎenja grupe ljudi - Iskustvo na istim ili sličnim poslovima Struĉnjak za administraciju u Odjelu za ljudske potencijale (HR Specialist) Broj izvršilaca: 1 Opis radnog mjesta: - Efikasno izvršavanje administrativnih aktivnosti unutar odjela, personalne administracije, kao i procesa i procedura vezanih uz područje kompenzacija i benefita - Kreiranje ugovora o radu i aneksa na ugovore o radu zaposlenika CC HBC BiH - Redovno ažuriranje personalnih dosijea zaposlenika - Tačna i blagovremena evidencija zaposlenika u knjizi zaposlenika kompanije - Dosljedno poštivanje procedura za zasnivanje i raskid radnog odnosa - Godišnja organizacija Sistematskog pregleda - Analiziranje planiranih i iskorištenih dana godišnjeg odmora za zaposlenike CC HBC BiH, i praćenje akumulacije i iskorištenja prekovemenih sati - Puna podrška rukovodiocu prilikom procesa blagovremenog prikupljanja svih podataka neophodnih za obračun plata, tačan i blagovremen obračun kao i kontrola isplate plata svih zaposlenika društva Za svoj rad odgovoran je rukovodiocu administracije u Odjelu za ljudske potencijale. Uslovi: - IV stepen stručne spreme (društvenog smjera) - Znanje rada na računaru (MS Office) - Poznavanje engleskog jezika (srednji nivo) - Sistematičnost i analitičnost - Komunikacijske vještine - Iskustvo na istim ili sličnim poslovima

11

Recepcioner (Switchboard Operator) Broj izvršilaca: 1 Opis radnog mjesta: - Administrativna podrška Odjelu za ljudske potencijale, a po potrebi i dostupnosti i drugim odjelima - Distribucija procedura i uputstava u skladu sa zahtjevima Business Management Systema - Doček, prijem i evidentiranje (uz obavezno uzimanje nekog od identifikacionih dokumenata) svih posjetilaca Kompanije - Prijem telefonskih poziva, preusmjeravanje istih i preuzimanje poruka - Prijem kompletne pristigle pošte, i protokolisanje ulaznih dokumenata u skladu sa Uputstvom za upravljanje ulaznim i izlaznim dokumentima - Distribucija pošte po odjelima i zaposlenicima na koje je upućena po unaprijed definisanom vremenskom intervalu i u skladu sa važećom procedurom - Slanje i primanje fax poruka, kao i sve ostale dokumentacije u skladu sa Uputstvom za upravljanje ulaznim i izlaznim dokumentima - Blagovremena i tačna priprema dokumentacije neophodne za dolazak gostiju u CCHBC BH - VoĎenje računa da se potpisivanje dokumentacije i upotreba pečata vrši u skladu sa važećim Uputstvom te o svakom nepoštivanju Uputstva obavještavati neposrednog rukovodioca - Pružanje administrativne podrške procesu zapošljavanja u smislu pozivanja kandidata na intervjue i po završetku procesa, slanje odbijenica preostalim kandidatima - Pružanje administrativne podrške pri organizaciji treninga u smislu pripreme, kopiranja i uvezivanja materijala - Regulisanje viza za službena putovanja zaposlenika kompanije kao i poduzimanje svih neophodnih aktivnosti na obezbjeĎivanju sve neophodne dokumentacije potrebne za vizu za ulazak u BIH, gostima iz CC Hellenic sistema, kojima je ista potrebna. Za svoj rad odgovoran je rukovodiocu administracije u Odjelu za ljudske potencijale. Uslovi: - IV stepen stručne spreme (društvenog smjera) - Znanje rada na računaru (MS Office) - Poznavanje engleskog jezika (srednji nivo) - Komunikacijske vještine - Timski rad - Iskustvo na istim ili sličnim poslovima

12

ODJEL FINANSIJA Direktor Odjela finansija (Country Finance Manager) Broj izvršilaca: 1 Opis radnog mjesta: - Upravljanje financijskim sektorom, koordinacija poslova planiranja, računovodstva, naplate potraživanja, kontrole obračuna plaća, i sl. - Koordinacija operativnih i strateških aktivnosti s ostalim odjelima, generalnim direktorom i Centralnim uredom (Head Office-om) - Razvoj ljudi, planiranje kadrovskih potreba odjela, unapreĎenje procesa u odjelu i cijeloj kompaniji, suradnja s revizorima (internim i eksternim), poreskom službom, kupcima, sindikatima i ostalim internim i eksternim korisnicima financijskih izvještaja - Praćenje ostvarivanja zadanih strateških ciljeva kompanije, izvještavanje o njihovom ostvarenju i pokretanje korektivnih i ostalih akcija po potrebi s ostalim odjelima - Koordinacija i provedba svih strateških i operativnih aktivnosti u suradnjih s rukovoditeljima ostalih odjela i Generalnim direktorom Za svoj rad odgovoran je generalnom direktoru. Uslovi: - VII stepen stručne spreme (ekonomskog smjera) - Znanje rada na računaru (MS Office) - Poznavanje engleskog jezika (profesionalni nivo) - Najmanje 3 godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima

Finansijski kontrolor (Financial Controller) Broj izvršilaca: 1 Opis radnog mjesta: - Kontrola i ovjera polugodišnjeg i godišnjeg obračuna - Pripremanje, supervizija i kontrola primjene računovodstvenih procedura - Kontrola i praćenje poreznih uplata i obračuna poreza u skladu sa lokalnim zakonima - Praćenje i pridržavanje usvojenih procedura i uputstava na nivou Kompanije - Definisanje, uspostavljanje i održavanje računovodstvenih standarda i politike u voĎenju glavne knjige - Usaglašavanje računovodstvenih politika i procedura kompanije sa meĎunarodnim i lokalnim zakonom definiranim računovodstvenim Standardima - Kontrola usklaĎenosti stvarnog stanja zaliha gotovih proizvoda, robe, sirovina i materijala sa stanjem u glavnoj knjizi, kao i kreiranje potrebnih izvještaja

13

Kontrola obračuna posebnog poreza na proizvode (akciza) i kontrola mjesečnih poreskih izvještaja .Prisustvo procesnim.Orijentisanost ka ostvarivanju rezultata . Uslovi: .Timski rad .Rukovodi i upravlja radom koordinatora matičnih podataka u sortiranju matičnih podataka iz postojećih sistema podataka.Koordinira sa članovima tima u pripremi / čišćenju matičnih podataka iz postojećih sistema 14 .Razvoj ljudi.Kontrola studija isplativosti za investicije te ostale poslovne projekte sa finansijskim implikacijama (uvodjenje novih proizvoda.Planiranje i organiziranje .Kontrola COGS-a. unapreĎenje procesa u odjelu finansija kao i koordinacija aktivnosti sa ostalim odjelima u svrhu unapreĎenja poslovanja i dostizanja kompanijskih ciljeva . odjela nabavke.Procjena finansijskih rizika kompanije te davanje savjeta upravljačkim strukturama prilikom izrade preventivnih akcija za izbjegavanje i umanjenje rizika u poslovanju kompanije Za svoj rad odgovoran je direktoru Odjela finansija.Najmanje 3 godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima Rukovodilac matiĉnih podataka (Master Data Migration Team Leader) Broj izvršilaca: 1 Opis radnog mjesta: . procedurama Kompanije i primjenama meĎunarodnih standarda . . smanjenje ili povećanje osnivačkog kapitala kompanije te ugovora sa dobavljačima i povezanim pravnim licima i slićno) .Poznavanje engleskog jezika (profesionalni nivo) .VII stepen stručne spreme (ekonomskog smjera) .VoĎenje tačnog knjigovodstva u skladu sa lokalnim zakonima i stvaranje mehanizama za povezivanje lokalnog i meĎunarodnog pravljenja izveštaja prema računovodstvenim principima.Kontrola rada odejla za poslovno planiranje.Migraciji podataka u SAP W2 okruženje i neophodnih korekcija tokom testnog perioda – do GO LIVE .Analitičnost . tehničkim treninzima kao i testnim fazama tokom implemetacije SAP WAVE 2 ( sa prioritetom na ključnim procesima u implementaciji SAP WAVE 2 ) . te mjesečno izvještavanje o varijansima izmeĎu budžetiranog i stvarnog stanja .. planiranje kadrovskih potreba odjela.Upoznavanje sa procesima poslovanja Kompanije u cilju razumijevanja sadržaja matičnih podataka . kreditnog odjela te odjel a za finansijsko računovodstvo .Znanje rada na računaru (MS Office) .

Koordinira sa članovima tima upload podataka i njihovu validaciju u DOMINO .Koordinacija sa članovima tima u pripremi / čišćenjeu matičnih podataka iz postojećih sistema. Za svoj rad odgovoran je finansijskom kontroloru..Korekcija podataka tokom testnih perioda sve do GO LIVE . kvaliteta i obima podataka .Upoznavanje sa procesima poslovanja Kompanije u cilju razumijevanja sadržaja matičnih podataka . migracija podataka u SAP W2 okruženje i neophodne korekcije tokom testnog perioda .Znanje rada na računaru .Prisustvo procesnim. vlasnika podataka.Koordinacija u sortiranju matičnih podataka iz postojećih sistema. tehničkim treninzima kao i testnim fazama tokom implemetacije SAP WAVE 2 ( u skladu sa dodijeljenim streemovima ) .Koodinira sa članovima tima i BPL –ima pitanja vezana za matične podatke i migraciju .Koordinira sa članovima tima prenos podataka u SAP WAVE 2 okruženje .Koordinira sa članovima tima na obezbijeĎenju podrške tokom prikupljanja podataka putem elektroničkih obrazaca ( Excel template ) .Mapiranje polja iz elektroničkih obrazaca sa poljima iz postojećih sistema (identificirati izvor traženog podatka i način transformacije podatka u tražene obrasce) .Koordinira sa članovima tima korekcije podataka tokom testnih perioda sve do GO LIVE .Prenos podataka u SAP WAVE 2 okruženje .Iskustvo na istim ili sličnim poslovima Koordinator matiĉnih podataka (Master Data Coordinator) Broj izvršilaca: 2 Opis radnog mjesta: .Na zahtjev direktno nadreĎenog i u skladu sa potrebama CCHBC BiH obavlja i druge poslove Za svoj rad je odgovoran Rukovodiocu matičnih podataka 15 .Koordinacija i obezbijeĎenje podrške tokom prikupljanja podataka putem elektroničkih obrazaca ( Excel template ) .detaljna procjena u cilju identificiranje sistema. validacija podataka.Poznavanje engleskog jezika .VII stepen stručne spreme .Upload podataka i njihova validacija u DOMINO .Planiranje i organiziranje .Na zahtjev direktno nadreĎenog i u skladu sa potrebama CCHBC BiH obavlja i druge poslove.Timski rad i upravljanje vremenom .Analitičnost . Uslovi: .

dodatnih edukacija i sl.Uslovi: .Izvještavanje prema svim relevantnim te zakonom odreĎenim eksternim pravnim subjektima korisnicima finansijskih izvještaja izvještavanje nadležnih rukovodilaca u Kompaniji i Head office-u.Praćenje finansijske zakonske regulative u Federaciji BiH i u Republici Srpskoj .VII stepen stručne spreme .Sposobnost voĎenja grupe ljudi 16 .Uspostavljanje.Uspostavljanje i voĎenje periodičnog pregleda ciljeva odjela te identifikacija razlika izmeĎu ostvarenog i planiranog i priprema korektivnih mjera .Periodično ocjenjuje rad članova tima i u skladu sa potrebom preduzima korektivne akcije . usaglašavanje računovodstvenih politika i procedura kompanije sa meĎunarodnim i lokalnim zakonom definiranim računovodstvenim standardima u saradnji sa finansijskim kontrolorom.Odgovornost da se poslovanje odvija u potpunosti u skladu sa zakonskom regulativom iz oblasti finansija na nivou BiH .Analitičnost .Praćenje i pridržavanje usvojenih procedura i uputstava na nivou Kompanije . .Poznavanje poslovnih procesa unutar Kompanije .Iskustvo na istim ili sličnim poslovima Šef raĉunovodstva (Financial Accounting Manager) Broj izvršilaca: 1 Opis radnog mjesta: . sistema plaćanja i obračuna poreza .VII stepen stručne spreme (ekonomskog smjera) . uspostavljanje i implementiranje standarda i radnog okruženja koje osigurava visok kvalitet rada odjela. Za svoj rad odgovoran je direktoru Odjela finansija Uslovi: .Poznavanje engleskog jezika (profesionalni nivo) .Iskustvo u radu sa bazama podataka .Poznavanje engleskog jezika .Znanje rada na računaru (MS Office) .Definisanje.Odgovornost za tačnu i blagovremenu isplatu naknada nastalih iz radno pravnog odnosa. implementiranje i održavanje računovodstvenog sistema.Komunikacijske vještine .Samoinicijativnost .Uspostavljanje i održavanje efikasne i blagovremene finansijske podrške za interne klijente .Odgovornost za potpuno poštivanje standarda u računovodstvu. . kvalitet usluga kao i rukovoĎenje ljudima . rukovodiocem sektora za planiranje poslovanja i direktorom finansijskog odjela. kao i za naknadu troškova nastalih po osnovu službenih putovanja.Kreiranje strategije i postavljanje ciljeva odjela računovodstva i odjela finansija .

skladište.Kontrola usklaĎenosti stvarnog stanja zaliha gotovih proizvoda.Pomoć i supervizija prilikom kreiranja mjesečnog RE (rolling estimate-a) i budžeta za navedene odjele .Rad sa internim i eksternim revizorima i učestvovanje u izradi budžeta Za svoj rad odgovoran je direktoru Odjela finansija Uslovi: .Superviziranje i kontrola primjene važećih procedura u navedenim odjelima .Sposobnost voĎenja grupe ljudi . uspostavljanje i održavanje računovodstvenih standarda i politike u voĎenju glavne knjige .Definisanje.Orijentisanost ka ostvarivanju rezultata . kao i poreĎenje sa prethodnim godinama i aktuelnim budžetom .Iskustvo na istim ili sličnim poslovima Finansijski rukovodilac u podruţnicama (Finance Supervisor) Broj izvršilaca: 2 (Tuzla i Bihać/Banja Luka) Opis radnog mjesta: 17 . distribucija i logistika) . robe..Mjesečna kontrola i izvještavanje o troškovima proizvodnje.Znanje rada na računaru (MS Office) .Planiranje i organiziranje .Praćenje i izvještavanje o aktuelnim troškovima u odjelima sistema snadbijevanja (proizvodnja.Učestvovanje u izradi budgeta za navedene odjele.Poznavanje engleskog jezika (profesionalni nivo) .Kontrola pravilnog obračuna i pravovremenog plaćanja poreza u skladu sa lokalnom legislativom .Najmanje 3 godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima Kontrolor sistema snadbijevanja (Supply Chain Controller) Broj izvršilaca: 1 Opis radnog mjesta: .Analitičnost . razvrstavanje proizvodnih troškova prema costing modelu .Praćenje i pridržavanje usvojenih procedura i uputstava na nivou Kompanije . sirovina i materijala sa stanjem u glavnoj knjizi.VII stepen stručne spreme (ekonomskog smjera) .Orijentisanost ka ostvarivanju rezultata . kao i kreiranje potrebnih izvještaja .

u skladu sa zakonskim propisima Za svoj rad odgovoran je šefu računovodstva. u skladu sa instrukcijama Odjela finansija  Čuvanje i ažuriranje personalnih dosjea zaposlenih. računovodstvenih i administrativnih obaveza u podružnici  Planiranje i kontrola indirektnih troškova podružnice  Priprema izvještaja o troškovima i predlaganje korektivnih akcija i mjera uštede. u skladu sa procedurama Kompanije i važećim zakonskim propisima  Prikupljanje svih žalbi i primjedbe kupaca. a na najefikasniji način. nadgledanje i kontrola finansijskih. Uslovi:  VI iili VII stepen stručne spreme (VŠS ili VSS ekonomskog smjera. gotovih proizvoda i roba na svim lokacijama CCHBC BH operacije kao i kontrola transakcija vezanih za inventuru. te organizira i nadzire sve aktivnosti vezane za invneturne popise zaliha: sirovina. u najkraćem vremenu i u skladu sa važećim procedurama  Praćenje gotovinskih naplata i preuzimanje gotovine od vozača po povratku sa terena  Predaja gotovine/pazara u poslovnu banku. praćenje implementacije korektivnih i mjera uštede  Praćenje implementacije kreditne politike i dosljednog poštivanje procedura od strane svih odjela i uposlenih u podružnici  Priprema izvještaja o svim uočenim odstupanjima u implementaciji kreditne politike i poštivanju procedura i predlaganje korektivnih mjera u saradni sa odjelom za naplatu potraživanja  Saradnja sa dobavljačima u svrhu blagovremenih izmirenja svih obaveza i plaćanja. potrošača i dobavljača i izvještavanje relevantnih zaposlenika  Evidencija radnih sati zaposlenika (stalno zaposlenih i onih koji rade na odreĎeno). 18 .)  Znanje rada na računaru (MS Office i BASIS)  Poznavanje engleskog jezika (srednji nivo)  Pregovaračke vještine  Sposobnost analiziranja  Planiranje i organizovanje  Inicijativa i timski rad  Iskustvo na istim ili sličnim poslovima Rukovodilac za sistematsko evidentiranje prodaje i inventuru (Order Entry & Route Settlement/Inventory Control Supervisor) Broj izvršilaca:1 Opis radnog mjesta:  Definiše i organizuje sve aktivnosti unosa i obrade narudžbi  Koordinira i kontroliše finansijsko obraĎivanje isporuka robe. Upravljanje. i priprema izvještaja  Regulisanje prijave/odjave zaposlenika kompanije u podružnicama.

provjerava stanje na skladištu na dnevnoj bazi i vodi računa o primjeni inventurnih procedura  Revidira i priprema na odobrenje sve izvještaje vezane za lomove i škart.  Organizuje rad OE/RS (Order Entry. Uslovi:  VII stepen stručne spreme (ekonomskog smjera)  Znanje rada na računaru (MS Office i BASIS)  Poznavanje engleskog jezika (srednji nivo)  Komunikativnost  Sposobnost voĎenja grupe ljudi  Sistematičnost  Planiranje i organizovanje  Iskustvo na istim ili sličnim poslovima Fakturista (Order Entry Route Settlement Clerk) Broj izvršilaca: 6 Opis radnog mjesta:  Unosi sve narudžbe za dispečing i kreira vanredne utovare  ObraĎuje sve isporučene utovare poštujući definisane procedure  Radi na reklamacijama kupaca vezano za isporuke robe i ispravke faktura  Prima narudžbe koje trebaju biti obraĎene za utovar i kontroliše narudžbe primljene putem ureĎaja za automatsko generiranje narudžbi. Definiše procedure i pravila rada vezano za unos narudžbi i kreiranje utovara te uskladjuje procedure vezane za inventurne popise u skladu sa politikama i procedurama na nivou korporacije. otpisima i eventualnim inventurnim manjkovima i viškovima gotovih proizvoda i sirovina po obavljenim inventurama. Tuzla.Unos Narudžbi / Route Settlement – Sistemsko Evidentiranje Prodaje ) Clerk / Službenika i kontroliše njihov rad  Definiše i prati realizaciju ključnih pokazatelja zaposlenika koji obraĎuju unos narudžbi  Kontroliše izvještaje skladišta. narudžbenice u pisanoj i elektronskoj formi za marketing i prodaju. Za svoj rad odgovoran je šefu računovodstva. a koje dobija od direktora Skladišta (Sarajevo.  Unosi narudžbe u BASIS i obraĎuje ih vodeći računa da se isporuka može organizovati na što efikasniji način  Kreira vanredne utovare za narudžbe koje nisu obuhvaćene redovnim dispatchingom  Prati stanje zaliha gotovih proizvoda na dnevnoj bazi  Preuzima dokumentaciju isporučenih utovara vodeći računa da je ista ovjerena i obraĎena od strane vozača i skladišta na propisan i procedurama regulisan način  ObraĎuje primljenu dokumentaciju kroz BASIS / Route Settlement 19 . Bihać i Banja Luka)  Informiše direktora Odjela o svim nastalim štetama na proizvodima.

Praćenje zakonske regulative vezane za poreze u Federaciji BiH i Republici Srpskoj i Bosne I Hercegoivine. kao i izmjene uplatnih računa javnih prihoda u FBIH i Republici Srpskoj i blagovremeno izvještavanje relevantnih sektora unutar kompanije .Kontroliše i potpisuje blagajničke dnevnike i trgovačke knjige Za svoj rad odgovoran je šefu računovodstva.Prati sve promjene u zakonu vezane za javne prihode. Fakturisti koji su zaposleni u Bihaću. u skladu sa ugovorenim rokovima . akreditiva i poslovi vezani za pregovore sa bankama . Banja Luci i Tuzli odgovorni su finansijskom rukovodiocu u Podružnici.Kontinuirano praćenje rada službenika za KUF u cilju potpunog ispunjenja svih ključnih pokazatelja .Kontrola svih uplata prema dobavljačima u cilju obezbjeĎenja tačnih. otvaranje računa. Komunicira sa vozačima o utvrĎenim manjkovima i viškovima i kreira fakture Fakturist koji je zaposlen u Sarajevu i Mostaru za svoj rad odgovoran je rukovodiocu za sistemsko evidentiranje prodaje i inventuru. analiza troškova bankarskih usluga i provizija.ObezbjeĎenje i praćenje unosa svih faktura i obaveza plaćanja u sistem glavne knjige . .Kontrola izrade i dostave mjesečnih i godišnjih izvještaja o obračunu i uplati poreza na dodatnu vrijednost . Uslovi:  IV stepen stručne spreme (društvenog ili tehničkog smjera)  Znanje rada na računaru (MS Office i BASIS)  Poznavanje engleskog jezika (početnik nivo)  Komunikativnost  Timski rad  Analitičnost i usresreĎenost na detalje  Iskustvo na istim ili sličnim poslovima Rukovodilac za plaćanja. službenika za KUF i blagajnika-a i asistenta za maloprodaju.Kontrola plaćanja svih obaveza nastalih iz radno-pravnog odnosa. voĊenje raĉuna kod banaka i blagajne (Treasury & AP Supervisor) Broj izvršilaca:1 Opis radnog mjesta: . u cilju ostvarivanja tačnosti obračunatih vrijednosti i poštivanja procedure za obračun plata Kompanije . blagovremenih i unaprijed definiranih uslova izmirenja obaveza u skladu sa politikom plaćanja Kompanije i ugovorima .Nadgledanje rada računovoĎe Glavne knjige. 20 .Plaćanje obaveza prema ključnim dobavljačima.Kontakti s bankama. avansnih uplata i prelaznih računa kao i I/C obaveza i potraživanja .Mjesečno sravnjenje transakcijskih računa banaka. .

Knjiženje promjena po transakcijskim računima banaka na dnevnoj bazi u Glavnoj knjizi . RS-u i u BiH. BASIS i SAP . Uslovi: .Mjesečno sravnjenje I/C obaveza i potraživanja i slanje izvještaja u Head Office .Mjesečna sravnjenja: transakcijskih izvoda banaka. SAP) . .Praćenje zakonskih izmjena i implementacija istih 21 .Mjesečno kreiranje izvještaja za obračunate poreze u SAP-u/BASIS-u . postrojenja i tretmana otpadnih voda.Iskustvo na istim ili sličnim poslovima RaĉunovoĊa knjiţenja Glavne knjige (GL Accountant) Broj izvršilaca: 2 Opis radnog mjesta: .Knjiženje svih transakcija suvenir shop-a i maloprodaje depoa . skladišta rezervnih dijelova sa sektorom održavanja proizvodnih pogona.Knjizenje statistickih podataka prodaje u Glavnoj knjizi.Uslovi: .Sposobnost voĎenja grupe ljudi .VII stepen stručne spreme (ekonomskog smjera) .Znanje rada na računaru (MS Office. BASIS.Iskustvo na istim ili sličnim poslovima RaĉunovoĊa direktnih proizvodnih troškova (Cost Accountant) Broj izvršilaca: 1 Opis radnog mjesta: .Poznavanje lokalnih finansijskih zakona .Knjiženje plata i ostalih naknada zaposlenika .Mjesečno rasknjiženje unaprijed plaćenih troškova (avansi) . fakturisanih i naplaćenih realizacija sa sektorom potraživanja.VII stepen stručne spreme (ekonomskog smjera) .Poznavanje lokalnih zakona .Izrada kalkulacija za artikle kao i kreiranje novih artikala u SAP-u i Basis-u.Poznavanje rada u sistemima za poslovnu podršku.Dnevna.. sedmična i mjesečna knjiženja u Glavnoj knjizi Za svoj rad odgovoran je šefu računovodstva. .Poznavanje engleskog jezika (srednji nivo) .Znanje rada na računaru (MS Office) . .Poznavanje engleskog jezika (srednji nivo) .Praćenje poreske zakonske regulative u Federaciji BiH . ukalkulisanih troškova .

Praćenje promjena u zakonu.Praćenje zakonskih promjena iz oblasti finansija i dosljedna implementacija istih . .Poznavanje lokalnih finansijskih zakona.Poznavanje engleskog jezika (srednji nivo) .Izrada BOM (industrijska kalkulacija proizvoda) sa svim troškovnim elementima i izvještavanje o istim . sirovina i materijala sa stanjem u Glavnoj knjizi .Učestvuje u pripremi budzeta u saradnji sa ruvodiocem odjela za poslovno planiranje .. BASIS.Poznavanje rada u sistemima za poslovnu podršku .Znanje rada na računaru (MS Office.VII stepen stručne spreme (ekonomskog smjera) .Iskustvo na istim ili sličnim poslovima Sluţbenik za KUF (AP Clerk) Broj izvršilaca: 2 Opis radnog mjesta: . SAP) .Praćenje promjena u zakonskoj regulativi koja se odnosi na stope poreza i visine naknada koje imaju uticaj na poslovanje kompanije uplatnih računa javnih prihoda 22 .Blagovremeno informisanje svih zaposlenika u lancu fakturisanja i obrade narudžbi kupaca o definisanim novim artiklima. kao i kontakti sa dobavljačima u cilju usklaĎenja meĎusobnih obaveza i potraživanja .Prijem ulaznih faktura.Unos podataka o dobavljačima u sisitemsku bazu dobavlajča i ažuriranje iste u skldu sa procedurama Kompanije te periodični pregled baze sa ciljem osiguranje ažurnosti same baze i vjerodstojnosti podataka u istoj Za svoj rad odgovoran je šefu računovodstva. tromjesečnih.Kontakti sa internim i eksternim revizorima u cilju usklaĎivanja posebnog poreza na pića .Blagovremena izrada i dostava mjesečnih. cijenama i rabatima . a vezane za izmjene Posebnog poreza na proizvode. te izmjene uplatnih računa javnih prihoda . kontrola i knjiženje istih .Knjiženje cesija i kompenzacija. inostranih i domaćih. Uslovi: . mehanizam i sprovodi usklaĎivanje standardnih sistemskih troškova sa stvarnim troškovima na kvartalnom ili mjesečnom nivou u skladu sa potrebama i procedurama . kao i obezbjeĎenje i kontrola pravilnosti matičnih podataka i ispravnosti unosa .Definise proceduru. polugodišnjih i godišnjih statističkih izvještaja o proizvodnji i prodaji .Mjesečno usklaĎenje stvarnog stanja zaliha gotovih proizvoda. robe.Priprema obrazaca kojim se kupcu pridružuje rabat vodeći računa da je rabat pridružen na pravilan način. a u skladu sa ugovorom i odlukom o dodjeli rabata .Priprema obračuna posebnog poreza na proizvode i naloga za plaćanje istih .Unos matičnih podataka vezanih za proizvodnju u sistem SAP-a i BASIS-a.

domaćih i deviznih  Praćenje finansijske zakonske regulative  Svakodnevni prijem pazara maloprodajnog objekta i polog istog na transakcijske račune firme  Prijem gotovine od kupaca za isporuke previĎene za gotovinsko plaćanje  Naplata po računima meĎunarodnih organizacija. kao i praćenje potraživanja po osnovu poslovnih kartica  VoĎenje blagajničkih knjiga.Knjiženje ovjerenih i odobrenih faktura . praćenje prodaje kroz Full service vending i pologa pazara  Praćenje stanja gotovine u blagajni.Iskustvo na istim ili sličnim poslovima Blagajnik (Cashier) Broj izvršilaca :1 Opis radnog mjesta:  VoĎenje blagajničkih knjiga u KM i EUR.Poznavanje engleskog jezika (početnik nivo) ..Knjiženje poreza i akciza i carina .Komunikativnost. prijem pazara iz maloprodaje  Knjiženje blagajničkih dnevnika za sve podružnice  Praćenje potraživanja od radnika po osnovu akontacija materijalnih troškova. troškova službenih putovanja. trgovačke knjige na malo. priprema za elektronsko plaćanje ino i domaćih faktura .Sistematičnost i pažnja na detalje . kontrola faktura.IV stepen stručne spreme (ekonomskog smjera) .Peridoična priprema virmana za plaćanje. SAP) . te davanje naloga banci o rasporedu priliva gotovine Za svoj rad odgovoran je rukovodiocu za plaćanja.Prijem ulaznih ino i domaćih faktura.Poznavanje engleskog jezika (početnik nivo) .Preciznost i analitičnost .Znanje rada na računaru (MS Office. uknjižavanje na status čekanja te proslijeĎivanje istih po pripadajućim odjelima . voĎenje računa kod banaka i blagajne Uslovi: .Sravnjenje izvoda transakcijskih računa banaka Za svoj rad odgovoran je rukovodiocu za plaćanja.Poznavanje finansijske zakonske regulative .Znanje rada na računaru (MS Office) .IV stepen stručne spreme (ekonomskog smjera) . uključujući i podružnice. iskustvo na istim ili sličnim poslovima 23 . voĎenje računa kod banaka i blagajne Uslovi: .

Usaglašavanje ostvarenih financijskih rezultata po završetku mjesečnog obračunskog perioda i izvještavanje nadležnih rukovodilaca u Kompaniji i Head Office-u.Evaluiranje svih ključnih investicija prema kategorijama stalnih sredstava identificiranih u toku procesa poslovnog planiranja kao i pripremanje studije izvodljivosti.Analiziranje razlika izmeĎu aktuelnog i budžetiranog te iznalaženje korektivnih akcija.Rukovodilac planiranja poslovanja (Business Planning Manager) Broj izvršilaca: 1 Opis radnog mjesta: .Planiranje aktivnosti za pripremu RE –a (rolling estimate-a) kao i izrada procjena poslovanja za periode do kraja godine . Za svoj rad je odgovoran direktoru Odjela finansija Uslovi:  VII stepen stručne spreme (ekonomskog smjera)  Znanje rada na računaru (MS Office)  Poznavanje engleskog jezika (profesionalni nivo)  Sistematičnost i analitičnost  Planiranje i organiziranje  Orijentisanost ka ostvarivanju rezultata  Sposobnost voĎenja grupe ljudi  Najmanje 3 godine iskustva na istim ili sličnim poslovima 24 . . definiranim kriterijima i sistemskim pravilima.Planiranje.Revidiranje svih troškova na mjesečnoj bazi i poduzimanje korektivnih akcija u cilju smanjenja troškova tačnije u cilju usklaĎivanja budžeta sa poslovnim rezultatima .Dostavljanje izvještaja prema Head Office-u u skladu sa vremenskim rokovima. .Izrada Contingency (Rezervnih Planova) kompanije .Kontrolisanje i nadgledanje direktnih i indirektnih troškova .Pripremanje master plana sa vremenskim rokovima vezanim za proces poslovnog planiranja .Održavanje i uspostavljanje odnosa sa povezanim pravnim licima (TCCC) i njihovim podružnisama u cilju meĎusobne usklaĎenosti prilikom djelovanja na tržištu i zajedničkih ulaganja. na osnovu odluke Management Team-a . na nivou cijele operacije . stanja i gotovinske tokove .Saradnja sa funkcionalnim menadžerima u cilju tačnog i blagovremenog izvještavanja . . organizovanje i koordinacija procesa planiranja poslovanja kompanije .Objedinjavanje svih relevantnih informacija i podataka u cilju pripreme financijskih izvještaja što uključuje bilans uspjeha.Konsolidacija poslvnih planova odjela kompanija i transformacija u poslovni plan kompanije . kao i iznalaženje mjera za poboljšanje postojećeg sistema i unapreĎenje poslovanja.Kreiranje i implementiranje sistema za praćenje i podjelu troškova.

Planiranje i organiziranje . kreira izvještaje o troškovima potrebne da bi se proces nesmetano se odvijao  Praćenje investicionih ulaganja i održavanja kao i voĎenje baze stalnih sredstava u skladu sa vazecim zakonskim i internim pravilima i procedurama.Znanje rada na računaru (MS Office) .Kontrolisanje i implementiranje kreditne politike i nadgledanje sistema naplate potraživanja . kalkuliranje profitabilnosti i kreiranje komparativnih analiza  U procesu poslovnog planiranja. redovni kontakti sa Head Office-om po pitanjima odobrenja investicionih ulaganja te rad na ažuririanju PO baze ((Program Office) u skladu sa definiranim ovlastima unutar kompanije (Chart of Authority). uporeĎivanje sa budžetiranim vrijednostima i procjena troškova do kraja godine  Koordinira rad sa odgovornim osobama iz odjela Finansija u cilju usaglašavanja knjiženja glavne knjige sa budžetiranim mjestima troška  Alociranje troškova Head Office-a i podružnica na mjesečnoj bazi.  OdreĎivnje isplativosti investicija .Timski rad . Za svoj rad je odgovoran rukovodiocu planiranja poslovanja Uslovi: .Iskustvo na istim ili sličnim poslovima Rukovodilac za naplatu potraţivanja (Credit Manager) Broj izvršilaca: 1 Opis radnog mjesta: .Predlaganje korektivnih mjera u slučaju kršenja kreditne politike i izvještavanje Management Team-a 25 .Finansijski analitiĉar (Financial Analyst) Broj izvršilaca: 3 Opis radnog mjesta:  Praćenje i kontrolisanje indirektnih i proizvodnih troškova i kreiranje izveštaja na mjesečnoj bazi  Pripremanje finansijskih izvještaja za CC Hellenic Head Office na mjesečnoj bazi  Redovno usaglašavanje i analiziranje organizacijskih troškova i izvještavanje o istim  Kreiranje i implementacija sistema za usmjeravanje troškova na nivou cijele operacije  Kontrolisanje i analiziranje direktnih i indirektnih troškova.VII stepen stručne spreme (ekonomskog smjera) .Poznavanje Engleskog jezika (srednji nivo) .

kompenzacije i cesije. .Pripremanje potrebne dokumentacije u slučaju sudskih sporova kao i zastupanje interesa Kompanije u koordinaciji sa pravnikom i ovlaštenim advokatom .Redovno izvještavanje management tima o stanju naplate potraživanja.Iskustvo na istim ili sličnim poslovima Kontrolor naplate potraţivanja (Credit Controller) Broj izvršilaca: 1 Opis radnog mjesta: . Za svoj rad je odgovoran direktoru Odjela finansija Uslovi: .Redovna procjena rizika vezano za naplatu potraživanja i izvještavanje ..Analitičnost .Kontaktiranje ovlaštenih organizacija za platni promet (centralna i poslovne banke) .Usmjeravanje i kontrolisanje rada zaposlenika odjela za naplatu potraživanja .VII stepen stručne spreme (ekonomskog smjera) . visini potraživanja od kupaca kao i naćinu njihovog obezbjeĎenja .Znanje rada na računaru (MS Office) .Sposobnost voĎenja grupe ljudi .Orijentisanost ka ostvarivanju rezultata .Implementacija kreditne politike. .Pokretanje aktivnosti u cilju poboljšanja naplate u saradnji sa komercijalistima. rukovodiocem za poslovno planiranje Kompanije i finansijskim kontrolorom pripremanje i usaglašavanje provizije za sva sumnjiva i sporna potraživanja kao i prijedlog za otpis istih te sistemsko ažuriranje i usaglašavanje sa Glavnom knjigom .Kontaktiranje dužnika u cilju postizanja što bolje naplate. 26 . uz prethodnu saglasnost nadreĎenog i na zahtjev odjela prodaje i priprema izvještaja o napravljenim kontaktima i ishodu istih.Definisanje kreditnih limita po kategorijama kupaca i instrumenata obezbjeĎenja naplate potraživanja. radi uspostavljanja što efikasnijih procesa kontrole i praćenja naplate potraživanja .Pravovremeno informisanje Rukovodioca o spornim kupcima i njihovim dugovanjima . rukovodiocima prodaje za područje.Učestovovanje u kreiranju rabatne poltike i odreĎivanje mehanizama za ispravnu primjenu.Odobravanje i potpisivanje prijedloga za odobrenja i poravnanja.Pružanje savjetodavnih usluga rukovodstvu prodaje.U saradnji sa Šefom računovodstva. te knjižne obavijesti od kupaca .Planiranje i organiziranje . procedura i uputstava koji definišu politiku naplate potraživanja . sa posebnim fokusom na one čiji je dug stariji od 90 dana.Poznavanje engleskog jezika (profesionalni nivo) . regionalnim direktorima u prodaji i finansijskim supervizorima u podružnicama.

. na svim lokacijama u cilju implementacije Kreditne politike i voĎenja efikasne naplate.Kontaktiranje ovlaštenih organizacija za platni promet (centralne banke i poslovne banke) i učešće u prikupljanju i provjeri sredstava obezbjeĎenja plaćanja (mjenice.Kontaktiranje kupaca radi usaglašavanja kartica kao i radi razriješavanja neusaglašenih i otvorenih stavki .Svkodnevno kontaktiranje dužnika u cilju postizanja što bolje naplate.Kontaktiranje ovlaštenih organizacija za platni promet (centralna i poslovne banke) i učešće u prikupljanju i provjeri sredstava obezbjeĎenja plaćanja (mjenice.Poznavanje engleskog jezika (srednji nivo) .VII stepen stručne spreme (ekonomskog smjera) .Sposobnost prikupljanja informacija i analitičnost .Protestiranje mjenica i bankovnih garancija u sardnji sa rukovodiocem . Uslovi: .Pružanje pomoći u kreiranju kreditne politike i rabatne politike.Svakodnevno kontaktiranje odjela prodaje na svim lokacijama u cilju usaglašavanja potraživanja sa svim kupcima (Izvodi Otvorenih Stavki) .Praćenje visine ukupnih potrazivanja ukljucujući ostalih (Non Basis Kupci) i intekompanisjkih kupaca (povezanih lica) .Sposobnost uticanja na druge . sa posebnim fokusom na one čiji je dug stariji od 90 dana.Kreiranje Non-Basis faktura i interkompanijskim faktura .Održavanje svakodnevnih kontakata sa odjelom prodaje. čekovi i bankovne garancije) 27 . Za svoj rad je odgovoran rukovodiocu za naplatu potraživanja.U slučaju da se pojave sumnjive i/ili nepoznate uplate kontaktiranje odjela prodaje i nadreĎenog u cilju razriješavanja neusklaĎenosti .Znanje rada na računaru (MS Office) . čekovi i bankovne garancije) .Pregovaračke vještine .Iskustvo na istim ili sličnim poslovima Struĉnjak naplate potraţivanja (AR Supervisor) Broj izvršilaca:1 Opis radnog mjesta: . pripramnje izvještaja o visini dodjeljenih i ostavrenih rabata na mjesečnom nivou kao i analiza rabata po kanalima prodaje i kontrola ispravnosti peridočnih rabata i izvještavanje o eventualnim dvijacijam kod primjene rabatne politike. uz prethodnu saglasnost nadreĎenog i na zahtjev odjela prodaje . procedura i uputstava koji definiraju politiku naplate potraživanja .Knorolisanje primjene rabatne politike. sa akcentom na akcije koje treba poduzimati na naplati dugovanja starijih od 90 dana .

SAP i BASIS) . provjera.Evidentiranje i arhiviranje dokumentacije vezane za sve proknjižene izvode . kao i usaglašavanje eventualnih neusklaĎenosti u dnevnim izvodima .Iskustvo na istim ili sličnim poslovima Sluţbenik naplate potraţivanja (Accounts Receivable Clerk) Broj izvršilaca: 1 Opis radnog mjesta: .Prijem. bankovnih garancija kao i za periodično ažuriranje podataka . te salda kupaca kao i pregled dugovanja po periodima po potrebi.Poznavanje engleskog jezika (srednji nivo) .Procjena rizika naplate potraživanja.Protestiranje mjenica i bankovnih garancija . priprema analitičkih kartica kupaca.Unos podataka u bazu mjenica. Uslovi: .Kontaktiranje ovlaštenih organizacija za platni promet (centralne banke i poslovne banke) i učešće u prikupljanju i provjeri sredstava obezbjeĎenja plaćanja (mjenice.. sedmičnih i kvartalnih izvještaja Management Team-u i managementu odjela prodaje . izrada opomena kupcima .VI ili VII stepen stručne spreme (ekonomskog smjera) .Priprema i dostava mjesečnih.Izrada kompenzacijea i cesija. odnosno usaglašavanje fakturisanih iznosa sa naplaćenim iznosima za svakog kupca .Znanje rada na računaru (MS Office i BASIS) .Znanje rada na računaru (MS Office. Uslovi: .Sposobnost prikupljanja informacija 28 .Sposobnost prikupljanja informacija i analitičnost .Pregovaračke vještine .Sposobnost uticanja na druge . Za svoj rad je odgovoran rukovodiocu za naplatu potraživanja.Poznavanje engleskog jezika (srednji nivo) .Vezivanje avansnih uplata kupaca za odgovarajuće fakture .Kreiranje izvještaja o stanju fakturisane i naplaćene realizacije. čekovi i bankovne garancije) Za svoj rad je odgovoran rukovodiocu za naplatu potraživanja.Kontaktiranje kupaca radi usaglašavanja kartica kao i radi razriješavanja neusaglašenih i otvorenih stavki . kontrola i sravnjavanje dnevnih izvoda.IV stepen stručne spreme .Tačnost svih podataka koji se unose u SAP i BASIS .

Organiziranje i nadgledanje dnevnih.Ispravnost podataka o dobavljačima . optimalnog.Razvoj komunikacije i održavanje dobrih poslovnih odnosa sa dobavljačima u cilju strateške sigurnosti dopreme proizvoda i sirovina. osiguravanja za ispravno donošenje odluka kao i to da su donesene odluke u skladu sa Kodeksom poslovnog ponašanja i sa linijom odgovornosti u Kompaniji . najpovoljniju nabavku svih sirovina.UsklaĎivanje procesa nabavke sa procesima definiranim na nivou grupe i zakonsi predviĎenim okvirima. .Priprema ugovora sa dobavljačima u saradnji sa pravnikom Kompanije i po potrebi Rukovodiocima odjela sve u skladu sa poslovnom politikom i procedurama. .Definisanje ciljeva pregovaranja. 29 .Redovno izvještavanje Management Team.VoĎenje tima ljudi. gotove robe i drugih materijala ili usluga u skladu sa unaprijed definiranim kriterijima kontrole kvaliteta. specifikacijama i politikama o smanjenju troškova poslovanja. sedmičnih i dugoročnih aktivnosti odjela nabavke .Osiguranje sigurnosti tenderske dokumentacije i dokumentacije koje je klasificirana kao povjerljiva.Izbor i ocjena dobavljača u skladu sa procedurama komapnije .Odgovornost za troškove odjela i za pravovremenu. .o ostvarenim rezultatima odjela .Osiguranje.ObezbjeĎivanje funkcionisanja i rada odjela nabavke tako da su svi ostvareni rezultati u skladu sa strategijom i definisanim ciljevima Kompanije . .Organizovanje.Učešće u kreiranju strategije odjela i izrade budžeta i RE (rolling estimate-a) u saradnji sa rukovodiocem poslovnog planiranje Kompanije te praćenje istog i priprema korektivnih akcija u slućaju odstupanja.Iskustvo na istim ili sličnim poslovima Rukovodilac Sektora nabavke (Procurement Manager) Broj izvršilaca: 1 Opis radnog mjesta: ..Redovna komunikacija sa central procurement group-om sa ciljem usklaĎenja strategija odjela i kompanije sa ciljevima i strategijama grupe . postavljanje ciljeva odjela zajedno sa članovima tima i rukovodstvom Kompanije . isplativog i efikasnog procesa odobrenja nabavke unutar Kompanije . kontrola i verifikacija rada špeditera kao i uvoznih predmeta uključujući i arhiviranje i odlaganje dokumentacije u skladu sa zakonom predviĎenim okvirima.Analitičnost . . .Aktivno učešće prilikom definiranja specifikacije za robe i usluge sa ciljem standardizacije istih i postizanja najboljih mogućih uslova nabavke .Upravljanje i koordiniranje svih aktivnosti vezanih za planiranje nabavke materijala i usluga te rad na optimalnim držanjima zaliha sirovina i materijala u skladu sa planovima i ciljevima Kompanije .

VI stepen stručne spreme (ekonomskog ili društvenog smjera) . kao i narudžbenica za robu koja se nabavlja na redovnoj osnovi (npr.Sposobnost voĎenja grupe ljudi .Finaliziranje narudžbi u skladu sa procedurom pri čemu odreĎuje način prevoza (u saradnji sa odjelom transporta) kao i druge bitne faktore .Praćenje procesa dostave u smislu poštivanja rokova i usaglašavanja sa statusom narudžbenice kao i aktivan rad sa dobavljačima u cilju uskladjenja izgleda ulaznih faktura prema unaprijed definiranim kriterijima.Redovni kontakti sa špediterima . specifikacijama i politikama o smanjenju troškova poslovanja. osiguravanje kontinuiteta nabavke.. .Znanje rada na računaru (MS Office) .Sposobnost prosuĎivanja i donošenja odluka .Komunikacijske.Iskustvo na istim ili sličnim poslovima Specijalista za nabavku (Procurement Specialist) Broj izvršilaca: 3 Opis radnog mjesta: . . sredstava i usluga za Kompaniju u skladu sa unaprijed definiranim kriterijima kontrole kvaliteta. sirovine) .Poznavanje engleskog jezika (profesionalni nivo) .Kontinuirano usavršavanje znanja o kretanjima na tržištu . postojanost kvaliteta i konkurentne cijene .Sposobnost planiranja i organizovanja . 30 .Analitičnost . ugovora.Pregovaranje sa dobavljačima u cilju postizanja najboljih uslova za nabavku .Upravljanje promjenama .Konsolidovanje zahtijeva i kreiranje narudžbenica za nabavku. specifikacija i uslova dostave . pregovaračke i prezentacijske vještine . efikasne komunikacije sa dobavljačima.Uz konsultaciju sa nadreĎenim vrši odabir dobavljača .Procjena rizika prilikom poslovanja odjela te izrada planova na izbjegavanju i smanjenju uticaja istog Za svoj rad odgovoran je direktoru Odjela finansija Uslovi: .Predlaganje i razvoj alternativnih izvora snabdijevanja.Uspostavljanje i održavanje dobrih odnosa.Svakodnevno planiranje nabavki sa ciljem optimiziranje transporta i visine zaliha sirovina i materijala. pri čemu gradi i održava dobar imidž Kompanije .Analiziranje količina.Nabavka roba materijala.

kao i svih usluga vezanih za uvoz-izvoz.Odgovoran za obzebjeĎenje usluga smještaja i avio prevoza za uposlenike Kompanije .Poznavanje engleskog jezika (srednji nivo) .Iskustvo na istim ili sličnim poslovima 31 .Odgovoran za voĎenje evidencije troškova uvoza gotovih proizvoda. kontrole i carinjenja u procesu uvoza-izvoza roba i usluga te za izdavanje naloga transportnim. . kontrolnim i osiguravajućim kompanijama u procesu uvoza-izvoza roba i usluga .Odgovoran za arhiviranje dokumenata ispred odjela nabavke u skladu sa kompanijskim uputstvima i zakonom utvrĎenom regulativom Za svoj rad je odgovoran rukovodiocu Sektora nabavke.Odgovoran za sprovoĎenje.Komunikacijske i pregovaračke vještine . smještaja i avio prevoza. carinskog posredovanja. carinjenje i tranzit roba i usluga na principu efikasnosti nabavke .IV stepen stručne spreme (društvenog ili tehničkog smjera) .Odgovoran za nabavku i ugovaranje usluga špediterskih poslova. .Pregovori sa ciljem psotizanja najboljih cijena i uslova usluga: špedicije.Timski rad . špediterskim.. sirovina i repromaterijala te voĎenje evidencije troškova izvoza te dobijenaj dozvola za privremeni i redovni uvoz i izvoz. Uslovi: .Planiranje i organizovanje . kontrole roba u transportu-tranzitu.Znanje rada na računaru (MS Office) .

Znanje rada na računaru (MS Office) .Iskazivanje inicijative prilikom obavljanja poslova . organizacija i rukovoĎenje svim aktivnostima Odjela za poslove sa javnošću i komunikacije i odgovornost za rad odjela .Poznavanje engleskog jezika (profesionalni nivo) .Koordinacija svih aktivnosti vezanih uz odnose sa javnoću i zajednicom.VII stepen stručne spreme (poželjno društvenog smjera) .ObezbjeĎuje da su svi pozivi primljeni putem CIS linije blagovremeno procesuirani.Izrada poslovnog plana i budžeta odjela Za svoj rad je odgovoran generalnom direktoru.Razvoj odnosa s javnošću kao strateške podrške ostvarenja poslovnih ciljeva Kompanije u BiH .Predstavljanje i voĎenje aktivnosti Kompanije vezanih za poslove sa javnošću .Planiranje. Uslovi: . te priprema analiza i izvještaja o istom .Praćenje medija i svih objava vezanih uz Kompaniju i objava koje mogu imati uticaja na poslovanje . te internu i eksternu komunikaciju Kompanije .Orijentiranost ka timskom radu .Izrada strateških planova aktivnosti usmjerenih na poboljšanje komunikacije i saradnje izmeĎu odjela unutar Kompanije . pregovaračke i prezentaciske vještine . a u skladu sa pravilima Kompanije .ODJEL ZA POSLOVE SA JAVNOŠĆU I KOMUNIKACIJE Direktor Odjela za poslove sa javnošću i komunikacije (Public Affairs & Communication Manager) Broj izvršilaca: 1 Opis radnog mjesta: .Radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima Rukovodilac za odnose sa javnošću i medijima (Public & Media Relations Manager) Broj izvršilaca: 1 Opis radnog mjesta: .Priprema plana posjeta punionica i implementacija istog 32 .Prikupljanje svih zahtjeva za donacije i sponzorstva i priprema prijedloga za donacije/sponzorstva.Sposobnost utjecanja na druge .Komunikativne.

Radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima 33 .Sistematičnost i analitičnost .Dizajn i implementacija plana interne i eksterne komunikacije (putem obavjesti..Izražene komunikacije vještine .Znanje rada na računaru (MS Office) . press release i sl) Za svoj rad odgovoran je direktoru Odjela za poslove sa javnošću i komunikacije. Uslovi: .VI stepen stručne spreme (poželjno društvenog smjera) . oglasnih ploča. internog magazina.Poznavanje engleskog jezika (srednji nivo) .

Definisanje i usmjeravanje obuke za nove korisnike informacionih servisa.Pružanje podrške korisnicima iz ove oblasti.Kontrolisanje i usmjeravanje svih aktivnosti vezanih za otvaranje novih aplikacija i implementaciju projekata .Sposobnost voĎenja grupe ljudi . Uslovi: . kao i obuke za IS stručnjaka u ovoj oblasti . računarskim mrežama i komunikacionim sistemima . mogućnosti provoĎenja u skladu sa zahtjevima i potrebama poslovanja . računarskih mreža i komunikacija potrebnih za uspješno i efikasno poslovanje i za kvalitetnu primjenu znanja o PC okruženju/serverima (hardware&software).Najmanje 3 godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima Struĉnjak za tehniĉku podršku (Technical Support Specialist) Broj izvršilaca: 1 Opis radnog mjesta: . koji uključuje aplikaciju instalacionih mogućnosti.Znanje rada na računaru (MS Office) .Pružanje podrške u području PC-ija. te unapreĎenje i optimizacija korištenja opreme i resursa 34 .ObezbjeĎivanje ispravnog i nesmetanog funkcionisanja postojećeg informacionog sistema u okviru CCHBC operacije .Definisanje i usmjeravanje strategije informacionih sistema u području PC/Komunikacija Za svoj rad odgovoran je generalnom direktoru.Koordiniranje rada i održavanje komunikacije sa centralnim IS timom .ODJEL INFORMACIONIH SISTEMA Rukovodilac Odjela informacionih sistema (IT Manager) Broj izvršilaca: 1 Opis radnog mjesta: . obavljanje dodatne obuke po potrebi.Poznavanje engleskog jezika (profesionalni nivo) .Koordiniranje integrisanja IS sistema unutar operacija . kao i uvodjenje novih sistema .Kontrolisanje i ocjenjivanje ponuda prema specifikacijama i naručivanje kompjuterske opreme .VII stepen stručne spreme (informatičkog smjera) .Nadgledanje i kontrolisanje sistema dizajniranja. postavljanja i ponovnog postavljanja.VoĎenje tima ljudi i briga o njihovom permanentnom razvoju i usavršavanju .Planiranje razvoja i proširenje postojećih sistema.

na način da prosljeĎuje zahtjeve relevantnim grupama za podršku (lokalno ili u korporaciji). propisanih od strane Kompanije.Na dnevnoj bazi pružanje podrške korisnicima osnovnih software-skih paketa koji su u upotrebi.Odgovornost za raspoloživost i performanse telekomunikacijskih sistema .Radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima Rukovodilac korisniĉke podrške (Service Desk Leader) Broj izvršilaca :1 Opis radnog mjesta: . servera i računarskih mreža .Asistiranje u nabavci i primjeni standardnih software-skih programa.U saradnji sa Enterprise IT timom implementira CCHBC standarde vezane za komunikacijsku. Obavljanje testiranja software-a.Znanje Engleskog jezika (srednji nivo) . računarskih mrežama i komunikacionim sistemima. . hardware-sku i standardnu software-sku infrastrukturu . rješavanja i komuniciranja svih zahtjeva za korisničkom podrškom.Poznavanje komunikacionih sistema .Odgovoran je za proces prikupljanja. propisanih od strane Kompanije . .VoĎenje ili koordiniranje projekata u okviru IS-a i drugih odjela koji su vezani za upotrebu ili korištenje informacionih sistema. te On-site support (direktna pomoć korisnicima).Poznavanje principa funkcioniranja poslovnih informacionih sistema .Odlično poznavanje PC okruženja. .Participiranje u projektima drugih odjela koji su vezani za upotrebu IS resursa Za svoj rad odgovoran je rukovodiocu Odjela informacionih sistema. Uslovi: .Asistiranje pri kupovini. . kao i povremeno obučavanje korisnika za korištenje software-skih rješenja koje su u upotrebi u Kompaniji.Komunikacijske vještine . implementaciji i upotrebi standardnih komunikacijskih. . 35 . prosljeĎivanja.VoĎenje tima za korisničku podršku koji se sastoji od dva dijela: IT Help Desk (Service Desk) koji zaprima zahtjeve..Pružanje podrške prilikom implementacije novog hardvera ili softverskih paketa.Poznavanje postojećih poslovnih sistema koji su u upotrebi u CCHBC B-H . a u suradnji sa svim odjelima i Shared Services odjelom CCH Enterprise IT-a (EIT).Kvalitetna primjena znanja o PC okruženju.Obavljanje redovnog testiranja i instalacije software-a i hardware-a . .Poznavanje poslovnih procesa unutar CCHBC BH . hardwareskih i software-skih elemenata.IV stepen stručne spreme (informatičkog smjera) .U skladu sa potrebama Kompanije obavlja instalacije software-a.Odgovornost za ispravan tretman korisničkih prava i kontrolu pristupu odreĎenim servisima informacionog sistema koji su u domenu njegove odgovornosti . .

Kvalitetna primjena znanja o PC okruženju. Uslovi: .Obavljanje testiranja software-a.Odgovoran je. kao i povremeno obučavanje korisnika za korištenje software-skih rješenja koje su u upotrebi u Kompaniji .Poznavanje poslovnih procesa unutar CCHBC BH .Poznavanje engleskog jezika .Asistiranje rukovodiocu Informacijskih sistema u razvijanju i primjeni strategije odjela informacionih usluga Za svoj rad odgovoran je rukovodiocu korisničke podrške.U skladu sa potrebama Kompanije obavlja instalacije software. hardversku podršku za PC i printere.Poznavanje engleskog jezika (srednji nivo) .Poznavanje principa funkcioniranja poslovnih informacionih sistema .Najmanje 5 godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima Struĉnjak za podršku aplikacijama (Application Support Specialist) Broj izvršilaca :1 Opis radnog mjesta: .Komunikacijske vještine .Poznavanje principa funkcioniranja poslovnih informacionih sistema . računarskim mrežama i komunikacionim sistemima . da su svi instalirani programi licencirani.Komunikacijske vještine .Poznavanje poslovnih procesa unutar CCHBC BH .VoĎenje ili koordiniranje projekata u okviru IS-a i drugih odjela koji su vezani za upotrebu ili korištenje informacionih sistema .Pružanje podrške u području software-skih aplikacija potrebnih za uspješno i efikasno poslovanje. Uslovi: . Za svoj rad odgovoran je rukovodiocu Odjela informacionih sistema.Najmanje 3 godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima 36 .VII stepen stručne spreme (informatičkog smjera) . održava telekomunikacijske sisteme koji su neophodni za punu funkcionalnost poslovnih aplikacija koje se koriste . te unapreĎenje korištenja istih .VII stepen stručne spreme (informatičkog smjera) .. kao i pružanje podrške korisnicima u domenu postojećih poslovnih sistema.

Pružanje pomoći pri instaliranju opreme neophodne za efikasno prezentiranje . Printeri.IV stepen stručne spreme (informatičkog smjera) .Poznavanje engleskog jezika (srednji nivo) . Scanneri.Održavanje kompjuterske opreme na dnevnoj osnovi .ObezbjeĎivanje i distribucija potrošnog materijala za funkcionisanje računarske opreme ( diskete. toneri…) .Poznavanje PC okruženja i LAN računarskih mreža .Pružanje osnovnih usluga iz oblasti telefonije i briga o funkcioniranju telefonskih linija u Kompaniji .Pružanje podrške korisnicima računarske opreme u cilju osiguranja funkcionisanja informacionog sistema . Software) Za svoj rad odgovoran je rukovodiocu korisničke podrške.Pripremanje i održavanje treninga iz MS Windows i MS office oblasti za krajnje korisnike .Radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima 37 .Kontaktiranje ovlaštenih kompanija u cilju otklanjanja kvarova i nedostataka na kompjuterskoj opremi . Uslovi: .Instaliranje nove računarske opreme i upgrade postojeće (PC.Struĉnjak za pruţanje pomoći i podrške (Desk Side Support Specialist) Broj izvršilaca : 1 Opis radnog mjesta: .Poznavanje telefonije i rada sa telefonskim centralama .Komunikacijske vještine .VoĎenje evidencije o izdatim narudžbenicama IS odjela .Evidentiranje poziva korisnika u bazu poziva i rješavanje zahtijeva korisnika u skladu sa opisom svojih odgovornosti .

kupcima i potrošačima .Radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima Rukovodilac za razvoj komercijalnog odjela (Commercial Development Manager) Broj izvršilaca: 1 Opis radnog mjesta: .Orijentiranost ka kupcu .Planiranje i ostvarenje prodajnog volumena i profita u poslovanju Kompanije .Upravljanje multi-funkcionalnim timom na projektima 38 .Organizacija rada sektora. protoka i finalizacije svih projekata vezanih za Odjel prodaje. usmjeravanje.Poželjno iskustvo na svjetskom tržištu . kontroliranje i koordiniranje prodajnih i uz prodaju vezanih aktivnosti u skladu s ciljevima i planovima Kompanije te odgovornost za rezultate .Poznavanje engleskog jezika (profesionalni nivo) .Odgovoran za sprovoĎenje svih EAtB solucija Za svoj rad odgovoran je generalnom direktoru.Sposobnost vodjenja tima ljudi .VoĎenje.Marketinški razvoj tržišta. unapreĎenje imidža Kompanije i proizvoda prema svim djelatnicima.ODJEL PRODAJE Direktor Odjela prodaje (Country Sales Manager) Broj izvršilaca: 1 Opis radnog mjesta: . vezano uz promjene na tržištu i promjene u uvjetima poslovanja . implementacija i kontrola egzekucije. te maksimalno povećanje potencijala prodaje na svim tržištima . s posebnim naglaskom na EAtB .Sposobnost prosuĎivanja i donošenja odluka .VII stepen stručne spreme (društvenog ili tehničkog smjera) .Znanje rada na računaru (MS Office) .Pregovaračke vještine .Podučavanje prodajnog osoblja o politici Kompanije i njezinim ciljevima .Sposobnost planiranja i organizacije posla . Uslovi: .Spremnost na preuzimanje rizika .Planiranje.ProvoĎenje ciljeva i politike poslovanja Kompanije. rukovoĎenje i kontrolu potrebnih kadrova i opreme.

u saradnji sa HR odjelom odabiranje i/ili isporučivanje najefeikasnijih metoda razvoja članova tima .Sposobnost prosuĎivanja i donošenja odluka .Kontinuirano komuniciranje sa korisnicima u cilju unapreĎenja i optimizacije poslovnih procesa koji su podržani od strane Informacionog Sistema .Pružanje podrške krajnjim korisnicima u obavljanju njihovih dnevnih aktivnosti i obaveza .Cola HBC što podrazumijeva: sistem analize. realizacija. iznalaženja rješenja i redefinisanju procedura 39 .Pripremanje izvještaja vezanih za implementaciju projekata i prezentacija istih rukovodećem timu .Odgovoran za tim koji se bavi dizajnom i isporukom prodajnih treninga (Sales Trainers) Za svoj rad odgovoran je direktoru Odjela prodaje.Poznavanje engleskog jezika (profesionalni nivo) . obučavanje korisnika i samostalna edukacija .Efikasno upravljanje i kontrola protoka i finalizacije svih projekata .Orijentiranost ka kupcu . sistem primjene.Znanje rada na računaru (MS Office) .Radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima Rukovodilac poslovnih procesa i sistema za komercijalnu funkciju (Commercial Business Process Leader) Broj izvršilaca: 1 Opis radnog mjesta: .VII stepen stručne spreme .Praćenje implementacije dogovorenog i usmjeravanje aktivnosti u cilju izvršavanja istih .Planiranje i nadgledanje razvoja članova tima. puštanje “u živo” realizacija. objašnjenja i definisanja procesa. sistem kreiranja.Uspostavljanje i odobravanje ključnih pokazatelja poslovanja za svoj tim .Pružanje podrške u donošenju odluka..Priprema planova akcija za implementaciju projekata za Odjel prodaje . inicijalna testiranja.Definisanje odgovarajuće uloge i odgovornosti za članove tima tokom sprovoĎenja projekata .Odgovornost za aktivnosti vezane za otvaranje novih aplikacija i implementaciju projekata .Pregovaračke vještine . i implementacija . pisanje poslovnih procedura i nadgledanje primjene.Pružanje podrške korisnicima kroz poslovne aplikacije koje se koriste u Coca . testiranje pilot programa. aktivnosti vezane za Pilot testiranje. Uslovi: .Postavljanje.Sposobnost planiranja i organizacije posla .Identificiranje i implementacija odgovarajuće strukture projektnih timova s ciljem postizanja projektovanih rezultata projekata .Sposobnost vodjenja tima ljudi .

Definisanje trening potreba odjela prodaje . sprovoĎenje plana za promjenu kulture.Odgovornost za sistem analize u skladu sa odreĎenim zahtjevima poslovne analize i zahtjevima sistemskog podizanja .Poznavanje rada u SAP-u . logistici i proizvodnji . kao što su: kreiranje bonusa.Poznavanje postojećih poslovnih sistema koji su u upotrebi u CCHBC B-H .Poznavanje engleskog jezika (profesionalni nivo) . 40 .Poznavanje poslovnih procesa u finansijama.. popunjavanju formulara za „pdf” i identifikovanju „ključnih igrača” .Praćenje potreba cijelokupnog poslovanja i u tom pravcu se kontinuirano educira i generiše nove ideje (pohaĎanje treninga i seminare iz potrebnih dijelova poslovanja) .VoĎenje.VII stepen stručne spreme (informatičkog smjera) . revizije sistema.Poštivanje i implementacija EAtB solucija i to CCAF i SFPM u regiji kojom rukovodi Za svoj rad odgovoran je rukovodiocu za razvoj komecijalnog odjela.Pravljenje trening plana i trening budžeta na osnovu starategije i procedura Odjela za ljudske potencijale .Praćenje i evaluiranje sprovedenih obuka u Odjelu prodaje .Komunikacijske vještine .Poznavanje komunikacionih sistema . servera i računarskih mreža .Pripremanje i odžavanje treninga za krajnje korisnike iz oblasti glavnih poslovnih aplikacija .Poznavanje principa funkcioniranja poslovnih informacionih sistema .Odlično poznavanje PC okruženja. koordinacija ili učešće u projektima u okviru IS-u i drugih odjela koji su vezani za upotrebu ili korištenje informacionih sistema Za svoj rad odgovoran je rukovodiocu za razvoj komercijalnog odjela Uslovi: .Poznavanje poslovnih procesa unutar CCHBC BH .Obučavanje zaposlenih u odjelu prodaje i dostavljanje izvještaja direktoru Odjela za ljudske potencijale o svim sprovedenim obukama u odjelu prodaje . sistema pohranjivanja i ispravljanja uočenih grešaka . voĎenje računa o neiskorištenim godišnjim odmorima u cilju smanjivanja broja istih .Radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima Rukovodilac Sluţbe za razvoj sposobnosti u prodaji (Core Sales Trainer) Broj izvršilaca: 1 Opis radnog mjesta: .Usko saraĎivanje sa direktorom Odjela prodaje pri pravljenju razvojnih planova.Aktivno učestvovanje u sprovoĎenju procedura Odjela za ljudske potencijale u Odjelu prodaje.

Komunikacijske.Sposobnost prosuĎivanja .Ažuriranje trening materijala .Poznavanje engleskog jezika (srednji nivo) .Prethodno iskustvo na poslovima u prodaji Rukovodilac Sektora prodaje za kljuĉne kupce (Country Key Account Manager) Broj izvršilaca: 1 Opis radnog mjesta: 41 .treninga i seminara iz oblasti razvoja i treninga ljudi te unaprijeĎenja osobne efikasnosti i efektivnosti Za svoj rad odgovoran je rukovodiocu službe za razvoj sposobnosti u prodaji.Inicijativa . izvršavanje i organizovanje svih aktivnosti vezanih za profesionalni razvoj zaposlenika u odjelu prodaje i marketinga .Poznavanje engleskog jezika (profesionalni nivo) .IV stepen stručne spreme (društvenog smjera) .Uslovi: .Definisanje trening potreba korištenjem matrice sposobnosti (skills matrix) i individualnih razvojnih planova .Svakodnevne posjete tržištu s ciljem sistematičnog podučavanja i povratnih informacija ka komercijalistima .Znanje rada na računaru (MS Office) .Sposobnost utjecanja . Uslovi: .Najmanje 2 godine radnog iskustva na poslovima obuke Trener prodaje (Cadet Sales Trainer) Broj izvršilaca: 2 na rotacionoj bazi (12 mjeseci je trajanje rotacije) Opis radnog mjesta: .VI stepen stručne spreme (društvenog smjera) .Znanje rada na računaru (MS Office) .Aktivno učešće u implementaciji plana razvoja . pregovaračke i prezentacijske vještine .Redovne posjete COBRA sales i marketing sastancima u svrhu sagledavanja potreba za razvoj zaposlenika Odjela prodaje i Odjela marketinga .Identificiranje potreba za profesionalnim razvojem zaposlenika i u skladu sa tim implementiranje i evaluiranje treninga i dodatne edukacije .Planiranje.Organizovanje treninga i kurseva korištenjem eksternih i internih resursa .

te osmisliti i sprovesti korake ka ispravljanju istih . sa ciljem da se poveća volumen prodaje i profit . pokrivajući podatke izlaza i ulaza robe kao i pozicija unutar objekata i nivo ulaganja u odnosu na postavljeni plan . elementi izvoĎenja i dr.Nadgledanje programa i aktivnosti implementacije i poduzimanje korektivnih mjera ako je to potrebno .Sposobnost planiranja i organizacije posla .Prodajne sposobnosti .Razumjevanje bilansa stanja i uspjeha . pokrivajući sve aspekte saradnje (npr.VII stepen stručne spreme (ekonomskog smjera) . pregovaračke i prezentacijske vještine .Poštivanje i implementacija EAtB solucija i to CCAF i SFPM u regiji kojom rukovodi. lansiranje novih proizvoda.Spremnost na preuzimanje rizika .. uslovi trgovine.Sposobnost voĎenja tima ljudi .Dizajniranje i realizacija specijalnih aktivnosti za relevantne kupce.Održavanje baze postignutih rezultata ključnih kupaca.Pregovaranje prilikom sklapanja ugovora sa svim kupcima.Izgradnja dobrih poslovnih odnosa sa kupcima kako bi se poboljšala saradnja .Znanje rada na računaru (MS Office) .Radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima Rukovodilac prodaje za upravljanje kategorijama pića (Category Manager) Broj izvršilaca: 1 42 .Upravljanje implementacijom svih aktivnosti u prodajnom segmentu za ključne kupce .Poznavanje poslovanja sa ključnim kupcima .Voditi računa da se važeća rabatna politika i kreditna politika u potpunosti implementiraju i poštuju . Za svoj rad odgovoran je direktoru Odjela prodaje Uslovi: .Orijentiranost ka kupcu .Sve marketinške programe (nacionalne promocije ili programi za kanale prodaje) .Poslovno planiranje i pregovaranje sa postojećim kupcima kao i potencijalnim. kao i cjelokupno poboljišanje pozicija unutar poslovnih objekata .Izgradnja godišnjih planova koji uključuju sve ključne aktivnosti Kompanije.) .Sposobnost prosuĎivanja i donošenja odluka .Razvijanje i usaglašavanje godišnjih planova prodaje u cilju maksimiziranja prodaje i implementacije standarda Kompanije u trgovini s robom .Poznavanje engleskog jezika (profesionalni nivo) .Komunikacijske. što uključuje: .Identifikovati probleme u postojećoj saradnji. nove opreme i postavljanje displeja.

praćenje objava u letcima Ključnih kupacaca. AdHoc istraživanja te projekata mjerenja provedenih unutar Ključnih kupaca) i davanje preporuka u svrhu povećanja prodaje.Podiže internu razinu znanja o category managementu. Ciljanim promotivnim aktivnostima i dodatnim izlaganjima “izazvati” neplaniranu kupnju/konzumaciju proizvoda. pregovaračke i prezentacijske vještine .Uska zajednička suradnja CCHBC i Ključnih kupaca u cilju najboljeg mogućeg načina zadovoljavanja potreba i zahtjeva potrošača te povećanje prodaje i profitabilnosti cijele kategorije kako za Kupca tako i za CCHBC poštivajući RGM principe.Orijentiranost ka kupcu .Rad s podacima iz istraživanja tržišta .UnaprijeĎenje interne razine znanja o Category Management i podrška u odraĎivanju projekata na razini regije. Business Intelligence podrška Odjelu prodaje. promocije i aktivacije prodajnih mjesta) s ciljem povećanja prodaje i profitabilnosti za obje strane te kreiranje dodatne vrijednosti za naše potrošače u prodajnim objektima Ključnih kupaca.Znanje rada na računaru (MS Office) . optimizaciju prostora. .Minimum IV stepen stručne spreme .Poznavanje engleskog jezika (srednji nivo) .Business Intelligence .Radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima Rukovodilac prodaje za kljuĉne kupce (KA Sales Supervisor) Broj izvršilaca: 2 Opis radnog mjesta: 43 .panel kućanstava. . Blisko suraĎuje i pruža stručnu podršku supervizorima u voĎenju vlastitih category management projekata. Suradnja s odjelom Marketinga na temelju povratnih informacija potrošača.Razvoj odnosa s Ključnim kupcima kroz implementaciju Category management projekata (kroz optimizaciju asortimana. panel trgovina.podrška sektoru prodaje kroz izradu analiza (na temelju podataka prodaje i podataka iz istraživanja tržišta . .Opis radnog mjesta: . U suradnji sa Odjelom za ljudske potencijale i regionalnim direktorima radi na razvoju sposobnosti supervizora za samostalno provoĎenje category management projekata na regionalnoj razini.Razvoj kanala prodaje unutar Ključnih kupaca kroz razvoj i implementaciju adekvatnih strategija (BPPC & BPPO) te kroz definiranje izleda PBS-a. Za svoj rad odgovoran je rukovodiocu Sektora prodaje za ključne kupce Uslovi: .Razvoj odnosa s ključnim kupcima kroz implementaciju Category Management projekata s ciljem povećanja prodaje i profitabilnosti kako za CCHBC tako i za Kupca. .Priprema i analiza izvještaja . .Komunikacijske. .

. aktivnosti konkurencije. usmjeravati i kontrolisati sve prodajne aktivnosti na teritoriji kojom rukovodi .Redovan obilazak tržišta i kupaca na teritoriji za koju je odgovoran u svrhu razvijanja partnerskih odnosa.Poštivanje i implementacija EAtB solucija i to CCAF i SFPM u regiji kojom rukovodi. praćenja realizacije aktivnosti i istraživanja mogućnosti za razvoj poslovanja sugerišući uvijek ono što partner želi. te sugerisanje razvojnih aktivnosti.Redovno ocjenjivati sposobnosti i izvršene aktivnosti komercijaliste.Sposobnost voĎenja grupe ljudi . zajedno sa komercijalistom.Komunikacijske.Planiranje i usmjeravanje svih aktivnosti na odreĎenom prodajnom području. uz predhodno definisan plan aktivnosti .Orijentiranost ka kupcu . i u skladu sa tim planiranje naredne aktivnosti u dogovoru sa rukovodiocem Sektora prodaje za ključne kupce.Poznavanje engleskog jezika (srednji nivo) . Za svoj rad odgovoran je rukovodiocu Sektora prodaje za ključne kupce Uslovi: .Znanje rada na računaru (MS Office) . obuka i treninga za iste .Istraživanje tržišta (cijene. sa fokusom na ključne kupce i implementaciju CCHBC standarda pozicioniranja i principa prodaje .pregovaračke i prezentacijske vještine .Poboljšavanje prisutnosti punog asortimana CCHBC proizvoda u outletima za koje je odgovoran – kao i osiguravanje optimalne zalihe proizvoda što podrazumijeva pune police i frižidere .Svakodnevno posjećivanje prodajnog terena za koji je odgovoran.IV stepen stručne spreme .Razvijati prodajne programe u cilju povećanja volumena prodaje i učešća na tržištu 44 . a što zadovoljava CCHBC principe prodaje i standarde pozicioniranja . itd) i potencijalne mogućnosti za razvijanje poslovanja Kompanije . Tuzla regija i regija Banja Luka-Bihać) Broj izvršilaca: 3 Opis radnog mjesta: .Planiranje i organiziranje . prikupljanje informacija. te obučavanje istih .Istraživanje tržišta na ruti.Organizovanje rada komercijalista.Informisati rukovodioca Sektora prodaje za ključne kupce o promotivnim aktivnostima i u koordinaciji sa Odjelom marketinga dogovarati naredne korake .Planirati.Radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima Regionalni rukovodilac prodaje (Regional Sales Manager) (Sarajevo-Mostar regija.Predlaže korektivne akcije u skladu sa tržišnim trendovima i pomjeranjima na tržištu .Predlaganje zaključivanja i zaključivanje ugovora sa poslovnim partnerima/kupcima u skladu sa važećim procedurama i politikom Kompanije ..

Razvijati i usaglašavati prognoze prodaje. područje Sarajeva.Poznavanje engleskog jezika (profesionalni nivo) ..Spremnost na preuzimanje rizika . i u koordinaciji sa direktorom Odjela marketinga razvijati plan aktivnosti za regiju .VII stepen stručne spreme (ekonomskog smjera) .Redovno analizirati nivo vještina i kompetencija rukovodioca prodaje i pripremati Individualne planove razvoja .Sposobnost prosuĎivanja i donošenja odluka . 45 .Saradnja sa Odjelom snadbijevanja (planiranjem) s ciljem ažurnog i tačnog planiranja te obezbjeĎenja dovoljnih zaliha CC proizvoda . praćenja realizacije aktivnosti i istraživanja mogućnosti za razvoj poslovanja sugerišući uvijek ono što partner želi.Planirati volumen prodaje i sve ostale aktivnosti u regiji kojom rukovodi .Redovan obilazak tržišta i kupaca na teritoriji za koju je odgovoran u svrhu razvijanja partnerskih odnosa. područje Banja Luke. područje Tuzle) Broj izvršilaca: 4 Opis radnog mjesta: .Prodajne sposobnosti . analizirati trendove na tržištu i voditi računa o plasiranju svih dobijenih podataka . Za svoj rad odgovoran je direktoru Odjela prodaje Uslovi: .Komunikacijske.Sposobnost voĎenja tima ljudi .U koordinaciji sa odgovornima iz The Coca Cola Company i Direktorom marketinga razvijati promotivne planove i aktivnosti za odreĎenu teritoriju . pregovaračke i prezentacijske vještine . kreditnom i rabatnom politikom .Sposobnost planiranja i organizacije posla .Planirati i nadgledati razvoj članova tima.Pripremati izvještaje prodaje.Planirati i nadgledati razvoj tima ljudi kojim rukovodi . a što zadovoljava CCHBC principe prodaje i standarde pozicioniranja .Sklapati ugovore sa kupcima u svojoj regiji uz obezbjeĎenje svih uslova definisani procedurama Kompanije. a naročito rukovodioca prodaje .Radno iskustvo u istim ili sličnim poslovima Rukovodilac prodaje za podruĉje (Area Sales Manager) (područje Mostara.Orijentiranost ka kupcu .Poštivanje i implementacija EAtB solucija i to CCAF i SFPM u regiji kojom rukovodi.Planirati volumen prodaje i sve ostale aktivnosti u području kojim rukovodi.U koordinaciji sa trenerom prodaje razvijati program treninga za svoje ljude .Znanje rada na računaru (MS Office) .

sa fokusom na direktnu i indirektnu prodaju i implementaciju CCHBC standarda pozicioniranja i principa prodaje .Uspostavljati i odobravati ključne pokazatelje poslovanja za svoj tim kao i individualne ciljeve za rukovodioce prodaje i komercijaliste .Sklapati ugovore sa kupcima u svojoj regiji uz obezbjeĎenje svih uslova definisani procedurama Kompanije.Pratiti aktivnosti konkurentskih kompanija i na osnovu toga kreirati projekte i programe za nastup na tržište.Sposobnost voĎenja grupe ljudi .Radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima Rukovodilac prodaje (Team Leader) Broj izvršilaca: 15 Opis radnog mjesta: .Znanje rada na računaru (MS Office) ..IV stepen stručne spreme .Podržavati rad rukovodioca prodaje u svrhu postizanja rezultata i ostvarivanja ciljeva i promotivnih aktivnosti pružajući primjer rukovodioca prodaje kako u teoretskom tako i u praktičnom smislu (resetovanje rashladne i druge opreme.Voditi računa da su prodajne rute definisane na najefikasniji način te da se prilikom obilaska ruta svi resursi (ljudi. aktivno učešće u ciljanoj pripremi terena. uz minimalne troškove i u što efikasnijim rokovima . putem distributera i veleprodaja kao i direktno .Planiranje i usmjeravanje svih aktivnosti na odreĎenom prodajnom području.Efikasno i blagovremeno planiranje prodaje i projekcija za naredne periode u saradnji sa rukovodiocem prodaje na području BiH prema Regiji.Komunikacijske.Istraživanje tržišta (cijene. i o svemu informirati rukovodioca prodaje na području BiH prema Regiji . aktivnosti konkurencije. pozicioniranje POS i ostalog materijala. itd) i potencijalne mogućnosti za razvijanje poslovanja Kompanije . pregovaračke i prezentacijske vještine .Predlaganje zaključivanja i zaključivanje ugovora sa poslovnim partnerima/kupcima u skladu sa važećim procedurama i politikom Kompanije 46 .Orijentiranost ka kupcu .Planiranje i organiziranje . kreditnom i rabatnom politikom .Poštivanje i implementacija EAtB solucija i to CCAF i SFPM u regiji kojom rukovodi Za svoj rad odgovoran je regionalnom rukovodiocu prodaje Uslovi: . kao i implementacija standarda CCHBC tamo gdje komercijalista to nije sam uradio) .Poznavanje engleskog jezika (srednji nivo) . vozila i druga sredstva) iskoriste na najefikasniji način.

Opis radnog mjesta: 47 .Sposobnost voĎenja grupe ljudi .Radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima Komercijalista (Business Developer) Broj izvršilaca: 86 Broj izvršilaca se mjenja u skladu sa potrebama odjela U zavisnosti od ocjene učinkovitosti rada koja se vrši svaka 4 mjeseca a u skladu sa Pravilnikom o gradiranju komercijaliste. zaposlenik na ovoj poziciji može ostvariti učinak na nivou: Profesionalac.Održavanje efikasnih odnosa sa kupcima na teritoriju za koju odgovara u cilju ostvarivanja i održavanja kvalitetnih poslovnih odnosa kao i pravilnog pozicioniranja CCHBC proizvoda ..U slučaju neizvršavanja i nepotpunog izvršavanja redovnih i planiranih aktivnosti od strane komercijalista pripremati i provoditi plan korektivnih mjera koje se odnose na prodajne rezultate.Poznavanje engleskog jezika (srednji nivo) . a što zadovoljava CCHBC principe prodaje i standarde pozicioniranja . kao i sedmične aktivnosti u vezi sa instalacijom rashladne i druge opreme i standarda .IV stepen stručne spreme . Isti određuje i nivo kompenzacije.Poboljšavanje prisutnosti punog asortimana CCHBC proizvoda u outletima za koje je odgovoran – kao i osigurati optimalnu zalihu proizvoda što podrazumijeva pune police i frizidere .Komunikacijske.Planiranje i organiziranje .Blagovremena i jasna komunikacija svih planova i ciljeva komercijalistima te svim drugim zainteresovanim stranama u Kompaniji .Znanje rada na računaru (MS Office) . praćenja realizacije aktivnosti i istraživanja mogućnosti za razvoj poslovanja sugerišući uvijek ono sto partner zeli. vodeći računa da su svi podaci tačni i pravilni . te ih usklaĎuje sa strategijom i planom poslovanja .Orijentiranost ka kupcu .Postavlja i sugeriše ključne pokazatelje za komercijaliste. dnevne aktivnosti i specijalne aktivacije. .Poštivanje i implementacija EAtB solucija i to CCAF i SFPM u regiji kojom rukovodi Za svoj rad odgovoran je regionalnom rukovodiocu prodaje / rukovodiocu prodaje za područje Uslovi: . pregovaračke i prezentacijske vještine .Praćenje i analiziranje rada komercijalista kojima rukovodi na dnevnoj osnovi.Redovan obilazak tržišta i kupaca na teritoriji za koju je odgovoran u svrhu razvijanja partnerskih odnosa.Ovjera i odobrenje matičnih podataka kupca (outlet master). Standard i Junior.

- - Ostvarivanje rezultata prodaje (volumena) realizacijom mjesečnih ciljeva prodaje Ostvarivanje ključnih pokazatelja poslovanja definisanih na mjesečnoj bazi Ostvarivanje ciljeva prodaje na dnevnoj bazi Obilazak kupaca koji se nalaze na definisanoj ruti prodaje i pregovaranje sa kupcima o prodaji proizvoda Kompanije. analiza i predviĎanja prodaje za sve prodajne regije na bazi podataka dobijenih od analitičara prodaje .Iskustvo u prodaji . aktivnosti konkurentskih kompanija. polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja prodaje za sve prodajne regije 48 .Objedinjavanje podataka i izvještaja dobijenih od analitičara prodaje i priprema jedinstvenih izvještaja za čitavu operaciju .Analiza podataka i pripremanje izvještaja o prodaji za definisane vremenske periode .Poznavanja osnova prodaje .Pripremanje podataka.IV stepen stručne spreme . rješavanje svih žalbi i primjedbi kupaca i potrošača Praćenje svih troškova i njihovo smanjivanje u skladu sa budžetiranim vrijednostima Za svoj rad odgovoran je rukovodiocu prodaje. Uslovi: . cjelokupnom portfoliu koji treba biti isporučen kupcima sutradan i dovoljnim zalihama proizvoda kod kupaca kako bi se izbjegao nedostatak proizvoda u ponudi SprovoĎenje marketinških aktivnosti na teritoriji koja je definisano područje djelovanja što podrazumjeva: Postavljanje i održavanje display-a u skladu sa standardima postavljanja Postavljanje i ažuriranje postavljenih POP (Point of Purchase) materijala na području djelovanja Održavanje 100% ekskluziviteta CCHBC proizvoda u CCHBC opremi Zaključivanje ugovora sa novim kupcima Praćenje i izvještavanje o svim relevantnim podacima koji se tiču marketinških aktivnosti.Komunikacijske. novih mogućnosti.Odgovornost za blagovremeno i tačno pripremanje ugovora za kupce kompanije . kvartalnog. sedmičnog.Radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima Administracija u prodaji Rukovodilac administracije u Odjelu prodaje (Sales Administration Supervisor) Broj izvršilaca: 1 Opis radnog mjesta: . pregovaračke i prezentacijske vještine . izvještaja. mjesečnog.Odgovornost za pripremanje: dnevnog.Koordinacija rada prodajne administracije na nivou svih prodajnih regija .

Sposobnost voĎenja grupe ljudi .ObezbjeĎivanje potrebnih podataka prodajnom menaĎmentu tokom poslovnog planiranja .Poznavanje engleskog jezika (srednji nivo) 49 .Objedinjavanje podataka o varijabilnim plaćama.Sposobnost prosuĎivanja i donošenja odluka . uključujući i kompletiranje izvještaja o marketinškim aktivnostima na tržištu za koje su zaduženi komercijalisti .ObezbjeĎivanje da su sedmični i mjesečni procesi planiranja striktno poštovani i sve neophodne akcije na vrijeme završene u sistemski predviĎenom roku .Koordinacija revizije prodajnih planova i obezbjeĎivanje povratne informacije od svih relevantnih poslovnih funkcija. sa ciljem blagovremenog reagovanja na promjene u procesu planiranja .Poznavanje engleskog jezika (profesionalni nivo) .Znanje rada na računaru (MS Office. Sistema Snadbijevanja i Finansija .Sposobnost planiranja i organizacije posla .Analitičnost i sistematičnost . sa ciljem postizanja zajedničkog plana .. pregovaračke i prezentacijske vještine .Odgovornost za unošenje tačnih i blagovremenih podataka u SAP.VII stepen stručne spreme (ekonomskog smjera) .Komunikacijske. SAP) .Odgovornost za izvještaje o prodaji po pakovanjima i SKU za sve prodajne regije .Bliska saradnja sa odjelima Prodaje. aktivno traga za povratnim informacijama od drugih funkcija.Radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima Struĉnjak za praćenje potraţnje na trţištu (Demand Planner) Broj izvršilaca: 1 Opis radnog mjesta: . Uslovi: .Koordinacija i podrška svim procesima prodajnog planiranja u CCHBC B-H .VI stepen stručne spreme .U procesu sedmičnog planiranja.Bliska saradnja sa stručnjakom za planiranje proizvodnje i Odjelom finansija radi osiguranja integriteta baze podataka i volumena Za svoj rad odgovoran je rukovodiocu administracije u Odjelu prodaje. one koje se odnose na narudžbe kao i ostalih Za svoj rad odgovoran je direktoru Odjela prodaje Uslovi: .Riješavanje žalbi kupaca i potrošača. Marketinga.Znanje rada na računaru (MS Office) . posebno od strane rukovodioca prodaje.ObezbjeĎivanje blagovremenog inicijalnog prodajnog plana za reviziju . u skladu sa procesima Kompanije .

Radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima Sluţbenik za obradu narudţbi (Order Management Clerk) Broj izvršilaca: 1 Opis radnog mjesta: . podataka o varijabilnim plaćama. te proslijedjivanje narudžbenica na dalju obradu u dispatching.IV stepen stručne spreme . izvještaja. analiza i predviĎanja prodaje za odreĎenu prodajnu regiju .Unosi sve narudžbe za obradu ii šalje ih na dalje procesuiranje i kreira vanredne utovare. pregovaračke i prezentacijske vještine Analitičnost Pažnja na detalje Radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima Analitiĉar prodaje (Sales Analyst) Broj izvršilaca: 5 Opis radnog mjesta: . sedmičnog.Kreiranje prodajnih izvještaja za definisane vremenske periode .Analitičnost i usresreĎenost na detalje .Odgovoran je za pripremanje: dnevnog.Pripremanje podataka.Analiziranje prodajnih rezultata. kvartalnog.ObezbjeĎivanje potrebnih podataka prodajnom menadžmentu tokom poslovnog planiranja .Komunikacijske vještine .Poznavanje engleskog jezika (srednji nivo) . 50 . mjesečnog.- Poznavanje Prodajnih i Marketinških poslovnih funkcija u CCHBC Komunikaciske.Znanje rada na računaru (MS Office) . uključujući i kompletiranje izvještaja o marketinškim aktivnostima na tržištu za svakog komercijalistu .Upravljanje svim aktivnostima vezanim za obradu zastarjelih i pristiglih narudžbenica. priprema podataka za obračun varijabilnih plata i obavljanje svih administrativnih dužnosti na nivou regije za koju su zaduženi . upravljanjem OOS situacijama.Pripremanje prodajnih prezentacija . .Unos podataka definisanih na odobrenim Obrascima matičnih podataka kupaca u BASIS / Outlet Master Za svoj rad odgovoran je rukovodiocu administracije u Odjelu prodaje. Uslovi: . polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja prodaje.

. Za svoj rad odgovoran je rukovodiocu administracije u Odjelu prodaje.Analitičnost i usresreĎenost na detalje .Dnevno čišćenje zastarjelih.Provjerava status narudžbi koje su predmet procesa odobravnja i procesiranje istih .Radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima 51 .Komunikacijske vještine i sistematičnost .Dnevna detaljna analiza u slučaju razlike u narudžbenicama ..Otpuštanje narudžbenica i kreiranje naloga za isporuku u toku dana u skladu sa pravilima obrade i otpuštanja narudžbenica .Dnevna obrada/procesiranje narudžbi sa OOS u skladu sa inicijativom “Kupac u centru pažnje” .Znanje rada na računaru (MS Office) .Kreira pick up utovare za narudžbe koje nisu obuhvaćene redovnim dispatching-om.Prima narudžbe koje trebaju biti obraĎene za utovar vodeći računa da su u cjelosti ispunjeni na propisan način i odobrene od strane ovlaštene osobe.Dnevni pregled blokiranih narudžbenica i procesuiranje istih .Provjerava dodjeljene promotivne količine .Unosi narudžbe u SAP W2 i obraĎuje ih vodeći računa da se isporuka može organizovati na što efikasniji način .Dnevno nadgledanje budućih i dupliranih narudžbenica . pogrešnih ili neisporučenih narudžbenica i naloga za isporuku u skladu sa Strategijom obrade narudžbenica .IV stepen stručne spreme . Uslovi: .

ODJEL MARKETINGA Direktor Odjela marketinga i razvoja poslovanja (Marketing & Business Development Manager) Broj izvršilaca: 1 Opis radnog mjesta: .Iznalaženje mogućnosti za razvoj kanala prodaje . vremenskim rokovima i isporukom rezultata. savjete.Kontinuirano prati.Blisko saraĎuje sa TCCC uredom u cilju razvijanja promotivnih i marketinških aktivnosti. aktivnosti konkurencije. te ih obučava i daje prijedlog za njihov lični razvoj . sprovodi i koordinira projektne aktivnosti kako bi se rezultati postigli na vijeme . pored onih koje diktira Grupa. incijativa operacije “Kupac u centru pažnje” u svemu usklaĎena sa Grupom .Strateško planiranje putem kanala prodaje razvija planove za razvoj tržišta .Predlaže projekte i priprema akcione planove za izvršenje istih.Osigurava da je u smislu prioriteta po funkciji.Upravlja radom svojih zaposlenika i pruža im upute. osiguravajući istovremeno sudjelovanje i angažman interesnih strana u ovim aktivnostima .U cilju boljih prodajnih rezultata blisko saraĎuje sa odjelom Prodaje s ciljem razvoja i poboljšanja marketinških aktivnosti . prioriteti operacije identifikovani i usklaĎeni.Osigurava sprovedbu strategija. projekata i aktivnosti pokrenutih od strane Grupe na nivou zemlje.Osigurava da su meĎu-funkcionalne poslovne razvojne inicijative usklaĎene i izvršene u roku 52 .Definiranje marketing strategije i marketinških programa. usklaĎuje i nadgleda budžet namjenjen za direktne troškove marketinga na nivou operacije. usklaĎuje i sprovodi slijedeće strategije kompanije: portfolia. .U sklopu inicijative “Kupac u centru pažnje” osigurava anganžman svih interesnih strana iz operacije . kao i izvještavanje o ostvarenim rezultatima i procijenjenoj isplativosti implementiranog . brenda. formira timove. razvoj proizvoda. itd. .Uspostavlja. analizira i interpretira podatke prikupljene sa tržišta (trendovi. i da su sukladno pripremljeni planovi akcije.Kontinuirano kontroliše implementaciju prodajnih i marketinških strategija . kanala i odreĎivanja cijena .U pogledu ljudi i procesa. vodeći računa da su faktori produktivnosti ispoštovani . sprovodi inicijativu “Kupac u centru pažnje” na nivou cijele operacije . osiguravajući da su sve aktivnosti na terenu podržane od strane Above-theline arena-e . a u skladu sa kanalima prodaje . pažljivo prati i analizira tržište . i ako je potrebno.Priprema.Brine se da su.) . legislative.Planiranje.Periodično izvještava o statusu inicijative “Kupac u centru pažnje” i prijavljuje sve promjene u smislu prioriteta i vremenskih rokova. kao i projekata. razvijanje i usmjeravanje marketing programa na nivou cijele operacije. implementira.Strateško planiranje sa ciljem predviĎanja aktivnosti konkurentskih kompanija i bitnih promjena u tom smislu.

Sposobnost uticanja na druge .VII stepen stručne spreme .Poznavanje engleskog jezika (profesionalni nivo) . i cjenovnom pozicioniranju .VII stepen stručne spreme . ili povećanje broja učesnika . pregovaračke i prezentacijske vještine .Tijesna saradnja sa zaposlenima u odjelu prodaje kako bi se planovi i strategije uskladile sa stvarnim potrebama i ciljevima ostvarenja obima prodaje i drugih pokazatelja uspješnosti Za svoj rad odgovoran je direktoru Odjela marketinga.Analiza mogućnosti unutar odreĎenog prodajnog kanala po pitanju povećanja prodaje i/ili profita. pakovanju. i to kako unutar nacionalnih promocija.Znanje rada na računaru (MS Office) .Za svoj rad odgovoran je generalnom direktoru.Definisanje prodajnih ciljeva i ciljeva vezanih za postavku marketinškog materijala.Analitičnost i samoinicijativnost . analiza vezana za cilj aktivacije. Uslovi: .Analiza mogućnosti.Komunikacijske.Sposobnost procjenjivanja i rješavanja problema .Post-implementacijska analiza aktivnosti. period trajanja .Znanje rada na računaru (MS Office) .Radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima Struĉnjak za razvoj marketinških kanala (Channel Development Specialist) Broj izvršilaca: 2 Opis radnog mjesta: .Osnovna znanja iz finansija .Razvoj aktivacija za odreĎeni prodajni kanal.Komunikacijske. mehaniku aktivacije.i razvoja poslovanja Uslovi: .Samoinicijativnost . razvoj. pregovaračke i prezentacijske vještine . i to:analiza volumena prodaje u odnosu na isti period prošle godine. definisanje potrebnog materijala i nagrada. kao što je povećanje broja transakcija. implementacija i post-implementacijska analiza aktivnosti vezanih za odreĎeni prodajni kanal .Planiranje aktivacija za odreĎeni prodajni kanal. uključujući: koncept aktivacije.Radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima 53 . tako i za posebno isplanirane promocije za odreĎeni prodajni kanal . planiranje.Poznavanje engleskog jezika (srednji nivo) . te rokova za implementaciju . i to po brandu.

Komunikacijske.VII stepen stručne spreme .Odgovornosti unutar Spirits segmenta: definisanje OBPPC-a zajedno sa internim i eksternim stakeholder-ima. BW) i osnovnih MS Office alata (Power Point. Word. računovodstva. uključujući nacionalne promocije.Redovno kontaktira sa TCCC-jem u cilju poštivanje TCCC standarda i procedura.Odgovora za implementaciju svih novih izdanja (new realeses) vezanih za SAP W2 procese.Planiranje.Planiranje. ERP. učestvuje u kreiranju godišnjeg Poslovnog plana (BP-a) za svakog Ključnog kupca. .Redovno kontaktira sa principalima iz Spirits segmenta u cilju poštivanje standarda i procedura. implementacija i analiza troškova i efekata implementacije marketing programa. logistike i prodaje .Kreira i ažurira marketinške baze za klasifikaciju kupaca i blisko suraĎuje sa odjelom Prodaje po pitanju EATB-a. promocija i aktivacija cjelokupnog Spirits asortimana u saradnji sa odgovarajućim principalima i ostalim odjelima. . Excel itd. .Usko saraĎuje sa zaposlenima u Odjelu prodaje kako bi se planovi i strategije uskladili sa stvarnim potrebama i ciljevima ostvarenja obima prodaje i drugih pokazatelja uspješnosti. pregovaračke i prezentacijske vještine . a koji se odnose na oblast Marketinga i Ključnih kupaca . . s ciljem povećanja prodaje i/ili profita .Redovno prati i izvještava vezano za aktivnosti konkurencije na tržištu u svim kategorijama proizvoda gdje je prisutan CC Hellenic.) .Implementacija i analiza ostalih projekata vezanih za ekspanziju poslovanja Kompanije. . a na osnovu naloga Direktora Odjela marketinga i razvoja poslovanja . U sklopu navedenog blisko suraĎuje sa Odjelom finansija Za svoj rad odgovoran je direktoru Odjela marketinga i razvoja poslovanja Uslovi: .Osnovno znanje iz oblasti finansija. kao i planiranje promotivnih aktivnosti.Nadgleda.Poznavanje SAP sistema (CRM. implementacija i analiza troškova i efekata implementacije marketing programa. . kao i planiranje promotivnih aktivnosti unutar svih prodajnih kanala s ciljem povećanja prodaje i/ili profita . promocija i aktivacija vezanih za Ključne kupce (Key Accounts). i .Analitičke sposobnosti 54 .Poznavanje engleskog jezika (srednji nivo) . analizira i izvještava o svim podacima koji se tiču mjesečnih izvještaja i ključnih indikatora poslovanja koji su u vezi sa promocijama.Odgovornosti unutar segmenta Ključnih kupaca: definisanje OBPPC-a zajedno sa Rukovodiocem Sektora prodaje za ključne kupce.Struĉnjak za voĊenje marketinških projekata (Marketing Projects Leader) Broj izvršilaca: 1 Opis radnog mjesta: .Zajedno sa Direktorom Odjela marketinga i razvoja poslovanja usklaĎuje i nadgleda budžet namjenjen za direktne troškove marketinga (uključujući promotivne rabate) na nivou operacije. .

Analiziranje prodajnih rezultata u odnosu na implementaciju marketinških programa.Kreiranje marketinške baze za klasifikaciju kupaca u ON i OFF Premise kanalima prodaje s ciljem prioritizacije kupaca u odnosu na značaj i potencijal .VII stepen stručne spreme .Poznavanje engleskog jezika (srednji nivo) . promocija i aktivacija u kanalima prodaje . promocija i aktivacija u kanalima prodaje s ciljem unapreĎenja i maksimiziranja povrata na uložena DME sredstva .Nadgledanje.Analitičke sposobnosti . pregovaračke i prezentacijske vještine .Radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima Struĉnjak u marketingu (Marketing Specialist) Broj izvršilaca: 2 Opis radnog mjesta: .Radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima 55 .Znanje rada na računaru (MS Office) ..Analiziranje troškova i efekata implementacije marketing programa. analiziranje i izvještavanje o svim podacima koji se tiču svih marketinških aktivnosti po kanalima prodaje za CSD i NCSD kategorije proizvoda Za svoj rad odgovoran je direktoru Odjela marketinga i razvoja poslovanja Uslovi: .VoĎenje evidencije o svim marketinškim aktivnostima kroz bazu podataka te izvještavanje o istim .Komunikacijske.

Znanje rada na racunaru (MS Office) 56 .Redovan pregled odnosa stanja i ciljeva. usmjeravati.Poslovanje & Finansije: definiše i usvaja dugoročnu strategiju.Vršenje efektivnog procesa razvoja novog proizvoda i konstantno doprinosi razvoju standarda usluga prema kupcima . te usvojenih standarda .Osiguravanje usklaĎenosti sa TCCQS i CC Hellenic standardima kvalitete i lokalnim zakonima .Implementiranje optimalne strategije koristeći raspoložive interne i eksterne resurse .VII stepen stručne spreme (tehničkog smjera) . dodjeljuje radne zadatke osoblju koje radi na projektu i izvještava menaĎment tim o rezultatima/ishodu strateških projekata . strukturu i godišnje aktivnosti Odjela sistema snadbijevanja na osnovu potreba zemlje i cjelokupne poslovne strategije . proizvodnju.Definisanje i realizacija godišnjeg poslovnog plana .Ključni indikatori: definiše odreĎene i mjerljive ključne funkcionalne indikatore i standarde radnog učinka . održavanja i poboljšavanja visokih standarda kvalitete u skladu sa zahtjevima internih i vanjskih kupaca .Voditi tim za kvalitet u cilju organiziranja redovnog nadgledanja.Redovan pregled i koordinacija različitih projekata unutar odjela.Planiranje. Uslovi: .Upravljanje radnim učinkom svojih podreĎenih i njihovih kadrova . poštujući strategije i smjernice kompanije u cilju postizanja.Planirati. rokova i troškova . skladištenje. upravljanje i kontrolisanje svih aktivnosti uključujući planiranje i nabavku. kontroliše i ispunjava ciljeve projekta u pogledu sadržaja.Vodstvo: angažuje.ODJEL SISTEMA PROIZVODNJE I SNABDIJEVANJA Direktor Odjela sistema proizvodnje i snabdijevanja (Country Supply Chain Manager) Broj izvršilaca: 1 Opis radnog mjesta: . definiše i provodi mjere napredovanja . transport i distribuciju i inžinjering radi ostvarivanja sveukupnih poslovnih ciljeva uz održavanje optimalnih troškova i standarda kvalitete . bilježenja i kontrole rezultata o kvalitetu.Definisanje strategije u skladu sa zahtjevima CC Hellenic i poslovne strategije u zemlji .Odnosi i umrežavanje: osigurava efikasno partnerstvo sa svim drugim funkcijama u zemlji i unutar sistema Za svoj rad odgovoran je generalnom direktoru . koordinirati i rukovoditi programima koji se odnose na tehničku održivost poslovanja. obučava i razvija svoje podreĎene kao i druge uposlenike .Upravljanje projektom: rasporeĎuje i osigurava efektivnu organizaciju upravljanja projektom u odjelu i definiše.

Vještina voĎenja projekata .Spremnost za inovacije . te relevantnim procedurama Za svoj rad odgovoran je direktoru Odjela sistema proizvodnje i snabdjevanja Uslovi: .Odgovoran je za usaglašenost poslovanja sa zakonskim zahtjevima iz oblasti zaštite okoliša (okolinska dozvola.Prati ključne indikatore. elektrotehnički fakultet) . te relevantnim institucijama u organima uprave. vezano za sistem upravljanja zaštitom okoliša.Komunikacijske. pregovaračke i prezentacijske vještine Orijentisanost ka ostvarivanju poslovnih rezultata Vještina utjecanja na druge Inicijativa Najmanje 3 godine radnog iskustva u industriji roba brzog obrta Koordinator za upravljanje sistemom zaštite okoliša (EMS Coordinator) Broj izvršlaca: 1 Opis radnog mjesta: .Osigurava uspostavljanje. kako interno u sistemu. provoĎenje i održavanje sistema okolinskog upravljanja u skladu sa zahtjevima EKO Systema.Iskustvo na poslovima implementacije održavanja programa za okolinskog upravljanja 57 .- Poznavanje engleskog jezika (profesionalni nivo) Sposobnost rješavanja problema/prosuĎivanje Sposobnost voĎenja grupe ljudi Planiranje i organizovanje Komunikacijske.Znanje rada na računaru (MS Ofifice) . pregovaračke i prezentacijske vještine . postojećom tehnologijom i standardom ISO 14000 . vodne dozvole.Poznavanje engleskog jezika (srednji nivo) . prehrambeno tehnološki.Saradnja sa PA&C i odjelom po pitanju promocije sistema okolinskog uticaja.Analitičnost i pozornost na detalje .ObezbjeĎenje implementacije novih programa vezanih za sistem okolinskog upravljanja . graĎevinski. prirodno-matematički.VII stepen stručne spreme (tehnološki. te aktivno radi na uspostavljanju inicijativa za poboljšanja u ovoj oblasti .U skladu sa zahtjevima posla prati rad postrojenja za preradu otpadnih voda . tako i prema vladinim institucijama .Odgovoran je za tačno i pravovremeno raportiranje i izvještavanje. i sl.Radi na razvoju i izvoĎenju neophodnih treninga ostalih zaposlenika iz oblasti zaštite okoliša . mašinski. kao i sa nevladinim organizacijama .) .Sposobnost donošenja odluka i rješavanja problema .Prema okolini se odnosi u skladu sa Okolinskom politikom.

transporta i skladišta i za kontinuiranu kontrolu troškova .Poznavanje engleskog jezika (profesionalni nivo) .SEKTOR LOGISTIKE Rukovodilac Sektora logistike (Country Logistic Manager) Broj izvršilaca: 1 Opis radnog mjesta: . Uslovi: .Poznavanje domaćih zakonskih propisa iz domena saobraćaja .Odgovornost da troškovi transporta budu u okviru budžeta 58 .Odgovornost za pripremu budžeta poslovnih funkcija: voznog parka. kao i implementacijom projekata u svim funkcijama Odjela snadbijevanja u cilju poboljšanja radnih procesa i ostvarivanja boljih rezultata . transporta i skladišta.Upravlja i kontroliše sve aktivnosti u skladištima u cilju što ekonomičnijeg i efikasnijeg iskorištenja skladišnih prostora i ljudskih kapaciteta .Uspostavljanje mjera za budući razvoj poslovanja skladišta .Radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima Rukovodilac transporta i odrţavnja voznog parka (Transportation and Fleet Supervisor) Broj izvršilaca: 1 Opis radnog mjesta: .Analiziranje postojećeg modela transporta i distribucije s ciljem racionalizacije i iznalaženja boljih mogućnosti .Upravljanje radom slijedećih poslovnih funkcija: voznog parka.Odgovornost za prevoz robe i sirovina u domaćem i meĎunarodnom transportu i organizovanje distribucije robe Kompanijinim vozilima do krajnjih kupaca na najefikasniji način.VII stepen stručne spreme (tehničkog smjera) .Znanje rada na računaru (MS Office) . uz minimalne troškove i u najkraćem roku Za svoj rad odgovoran je direktoru Odjela sistema proizvodnje i snadbijevanja.Odgovornost za efikasnu i ekonomičnu upotrebu i održavanje voznog parka .Pregovaračke vještine .Poznavanje zakonskih propisa iz domena meĎunarodnog transporta .Znanje iz osiguranja motornih vozila .Odgovornost za efikasnu pripremu gotovih proizvoda i ostalog potrebnog materijala za distribuciju u cilju nesmetane opskrbe tržišta .

koordiniranje rada sa predstavnicima osiguranja .Poznavanje zakonskih propisa iz domena meĎunarodnog transporta . te izraĎivati projekte uvoĎenja novih rješenja. naplata od osiguravajuće kuće.Stručno tehničko znanje.Statističko praćenje troškova voznog parka.uža specijalnost motori i motorna vozila. transporta i distribucije . a u skladu sa tim predlagati profil voznog parka . na vrijeme i unutar budžeta . dokumentovanje. distribucije i transporta . praćenje za naplatu šteta..Nadgledanje evidencije o registraciji automobila i u skladu sa tim ispunjenje svih zakonskih obaveza po tom osnovu . mjere za smanjenje.Analiza i obrada šteta na vozilima: procijena.Praćenje zakona vezanog za bezbjednost saobraćaja.Analiza voznog parka. statističko praćenje.Znanje rada na računaru (MS Office) .Poznavanje engleskog jezika (srednji nivo) . zakone o unutrašnjem transportu.Pregovaračke vještine . u najkraćem roku i uz minimalne troškove Za svoj rad odgovoran je rukovodiocu Sektora logistike Uslovi: . naplatu šteta od odgovornih zaposlenika Kompanije u skladu sa Politikom korištenja vozila Kompanije. kao i osiguravanje pune tehničke ispravnosti voznog parka.Odgovornost za postojanje i sprovoĎenje odobrenih procedura iz oblasti voznog parka.Poznavanje domaćih zakonskih propisa iz domena saobraćaja .Osiguravanje vozila i robe u transportu. analiza šteta.Provjera izvršenja održavanja u skladu sa inspekcijskim planom . prezentiranje po kvartalima.Znanje iz osiguranja motornih vozila . s ciljem obezbjeĎenja bezbjedne i sigurne vožnje u javnom saobraćaju.VI stepen stručne spreme (tehničkog smjera) . praćenje tehničkog usavršavanja u auto industriji i transportu. zakone o meĎunarodnom transportu i druge zakone iz oblasti saobraćaja i u skladu sa time osigurava njihovu primjenu .Informiranje o svim pokazateljima voznog parka. 59 . .VoĎenje računa da su sve aktivnosti vezane za vozni park i transport na svim lokacijama operacije organizovane na najefikasniji način. transport .Kreiranje i implementacija izvještaja vezanih za vozni park .Poduzimanje preventivnih mjera s ciljem prevazilaženja nastanka kvarova ili šteta na vozilu .Osiguravanje potpune tehničke ispravnosti voznog parka.Radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima Struĉnjak za odrţavanje voznog parka (Fleet Maintenance Specialist) Broj izvršilaca: 1 Opis radnog mjesta: .

. Uslovi: . .Voditi tačnu i ažurnu evidenciju o stanju u skladištu rezervnih dijelova Za svoj rad odgovoran je rukovodiocu transporta i održavanja voznog parka .Angažovanje prevoznika.Praćenje stvarnih troškova kroz finansijske izvještaje te poreĎenje istih sa budžetiranim .Voditi tačnu i ažurnu evidenciju o radnim satima vozača .Prilikom zaduženja ili razduženja vozila pregledati vozilo i napraviti revers.Kompletiranje dokumentacije u skladu sa procedurama Kompanije vodeći računa da svi navedeni podaci odražavaju stvarno stanje (vrijeme provedeno na ruti. temeljitost i pozornost na detalje .Znanje rada na računaru (MS Office) .Radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima Rukovodilac distribucije (Distribution Supervisor) Broj izvršilaca:1 Opis radnog mjesta: .Kontrolisati troškove održavanja voznog parka i obezbijediti tačnost faktura koje su ispostavljene za održavanje voznog parka ..Naručivati rezervne dijelove za ugradnju i za potrebe skladišta u saradnji sa nabavnom službom i pravilima i procedurama Kompanije . 60 .Znanje iz osiguranja i procijene šteta na motornim vozilima . a uz minimalne troškove Za svoj rad odgovoran je rukovodiocu transporta i održavanja voznog parka. broj preĎenih kilometara i sl. .Organizovanje raspoloživih ljudskih resursa i vozila tako da se sve isporuke obavljaju na što kvalitetniji i brži način.Kontrola primljene prateće dokumentacije vodeći računa da je kompletirana i ovjerena na propisan način .Poznavanje zakona u domaćem i meĎunarodnom transportu.Kontrolisati korištenje kartica goriva u skladu sa procedurama Kompanije .Odgovoran je za tačnost proračunskih elemenata varijabilne plate vozača .Poznavanje zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja .Evidentiranje svih žalbi i zahtjeva kupca i dostavljanje istih pretpostavljenom .VI stepen stručne spreme . provjera i evidentiranje prispjelih faktura transportnih organizacija za izvršene usluge prijevoza .Praćenje i organizovanje dnevne otpreme gotovih proizvoda do kupca na najefikasniji i najisplativiji način .Voditi tačnu evidenciju o primopredaji i relokaciji vozila. prijem.) te da je eventualni škart ili manjak evidentiran na propisan način .Poznavanje engleskog jezika (srednji nivo) .Analitičnost.Organizirati i koordinirati distribuciju gotovih proizvoda .

VI stepen stručne spreme .Organiziranje i koordinacija transporta robe i sirovina u domaćem i meĎunarodnom transportu. SAP) .Poznavanje engleskog jezika (srednji nivo) .Uslovi: .Predlaganje mjera u cilju ispravnog i racionalnijeg korištenja vozila . prijem.Praćenje stvarnih troškova kroz finansijske izvještaje i poreĎenje u odnosu na budžetirane .Kontrolisati troškove održavanja voznog parka i transporta. te obezbjeĎenje tačnosti faktura koje su ispostavljene za održavanje voznog parka i izvršeni transport .C i E kategorije .Statističko praćenje rezultata transporta Za svoj rad odgovoran je rukovodiocu transporta i održavanja voznog parka.Dnevno kreiranje naloga za otpremu gotovih proizvoda sa unešenim količinama po proizvodu i depou kao i kreiranje naloga za službeni put za vozače . provjera i evidentiranje prispjelih faktura transportnih organizacija za izvršene usluge prijevoza .Poznavanje zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja . Uslovi: .Poznavanje zakona u domaćem transportu .Poznavanje engleskog jezika (početnik nivo) .Pozornost na detalje i analitičnost .Posjedovanje vozačke dozvole B.Praćenje distribucije kroz sisteme BASIS i SAP.Upravljanje transportom na osnovu rezultata Fleet Management Systema u svrhu unapredjenja postojećih .Poznavanje carinskih propisa 61 .Znanje rada na računaru (MS Office.Praćenje i unaprijeĎenje distribucije kroz sisteme BASIS i SAP .Znanje iz osiguranja i procijene šteta na motornim vozilima .Znanje rada na računaru (MS Office) .Poznavanje zakona u domaćem i meĎunarodnom transportu . a u skladu sa potrebama posla .Predlaganje preventivnih aktivnosti u cilju spriječavanja i blagovremenog otkrivanja kvarova na vozilima .Poznavanje zakona iz bezbjednosti saobraćaja . te predlaganje mjera za unapreĎenje .Angažovanje prevoznika.Praćenje i sprovoĎenje kontrole tehničke ispravnost vozila i primjenu zakonskih mjera bezbjednosti saobraćaja .IV stepen stručne spreme (tehničkog smjera) .Najmanje 2 godine radnog iskusktva na istim ili sličnim poslovima Struĉnjak za planiranje transporta (Transportation Planner) Broj izvršilaca: 1 Opis radnog mjesta: .

u najkraćem roku i uz minimalne troškove .Praćenje organizacije transporta robe i sirovina u domaćem i meĎunarodnom transportu .Informiranje o svim pokazateljima voznog parka 62 .Odgovornost za raspodjelu kamiona direktne dostave na rutama isporuke ostvarujući punu iskorištenost voznog parka.Poznavanje zakona u domaćem i meĎunarodnom transportu.Poznavanje engleskog jezika (početnik nivo) . vodeći računa o troškovima distribucije .Redovan obilazak kupaca u svrhu isporuke Coca-Cola proizvoda na najefikasniji način.Provjera izvršenja održavanja u skladu sa inspekcijskim planom .Organizacione sposobnosti . minimalno vrijeme zadržavanja na rutama.Radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima Sluţbenik u distribuciji (Distribution Clerk) Broj izvršilaca: 2 Opis radnog mjesta: .Radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima Dispeĉer transporta (Transportation Dispatcher) Broj izvršilaca: 3 Opis radnog mjesta: .Znanje rada na računaru (MS Office) ..IV stepen stručne spreme (saobraćajno-tehničkog smjera) . Uslovi: .Pratiti organizaciju transporta robe i sirovina u domaćem i meĎunarodnom transportu . a uz minimalne troškove Za svoj rad odgovoran je rukovodiocu distribucije. temeljitost i pozornost na detalje .Poznavanje zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja .RasporeĎivanje kamiona direktne dostave na rutama isporuke .Priprema dispatchinga što podrazumijeva organizovanje raspoloživih ljudskih potencijala i vozila tako da se sve isporuke obavljaju na što kvalitetniji i brži način.Izdavanje putnih naloga za vozila Kompanije .VoĎenje evidencije o putnim nalozima i u skladu sa tim o iskorištenosti voznog parka .Temeljitost i pozornost na detalje .Kontrola troškova transporta i tačnosti faktura . .Analitičnost.

Učestvuje u planiranju potrebnih kapaciteta skladišta. kao i skeniranje paleta iz uvoza. vodeći računa o troškovima distribucije . Preduzima mjere za budući razvoj poslovanja skladišta .Upravlja obradom podataka iz SAP-a.Poznavanje zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja . 63 .Kontrola troškova održavanja voznog parka i transporta.Odgovornost za rapodjelu kamiona direktne dostave na rutama isporuke ostvarujući punu iskorištenost voznog parka.Radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima SEKTOR SKLADIŠTA Rukovodilac centralnog skladišta (Central Warehouse Supervisor) Broj izvršilaca:1 Opis radnog mjesta: . Uslovi: . . .Znanje rada na računaru (MS Office) .Praćenje otpreme gotovih proizvoda za potrebe depoa .Temeljitost i pozornost na detalje .Kreira budget.IV stepen stručne spreme .VoĎenje evidencije o putnim nalozima i u skladu sa tim o iskorištenosti voznog parka . minimalno vrijeme zadržavanja na rutama. procesa potvrĎivanja ili skeniranja proizvedenih paleta.Poznavanje engleskog jezika (početnik nivo) . po pitanju skeniranja u fazi utovara. tačnost faktura koje su ispostavljene za održavanje voznog parka i izvršeni transport .Poznavanje zakona u domaćem i meĎunarodnom transportu . a uz minimalne troškove (dispatching) Za svoj rad odgovoran je dispečeru distribucije.Dnevno kreiranje naloga za otpremu gotovih proizvoda sa unešenim količinama po proizvodu i depou kao i kreiranje naloga za službeni put za vozače .Stara se o što efikasnijoj pripremi za distribuciju gotovih proizvoda i opreme neophodne za funkcionisanje cijele operacije.Odgovoran je za ostvarenje rezultata predloženih business planom. ..Kontrola tehničke ispravnosti vozila i primjene zakonskih mjera bezbjednosti saobraćaja . popunjavanja zone za pripremu mix paleta. . koordinirati i kontrolisati sve aktivnosti u skladištima Sarajevo u cilju što ekonomičnijeg i efikasnijeg iskorištenja skladišnih prostora i ljudskih kapaciteta.Priprema dispatchinga što podrazumijeva organizovanje raspoloživih ljudskih resursa i vozila tako da se sve isporuke obavljaju na što kvalitetniji i brži način. prati i upravlja sa troškovima skladišta.Upravljati.

.Materijalno je odgovarn za vrijednost repro materijala. u cilju što boljeg iskorištenja resursa i postizanja kvaliteta. marketinškog materijala i kancelarijskog materijala.Organizuje rad u skladištu sa fokusom na zadovoljstvo kupca. mikrobiologija. . .Prati pomjeranje proizvoda po zahtjevanim skladišnim lokacijama (block stock. kao i kontrolu pravilne upotrebe istih. otpisa proizvoda..Kreira i revidira uputstva i procedure za poštivanje procesa unutar skladišta. istovara. inventurnih razlika.Odgovoran je za praćenje i utvrĎivanje razloga škarta. otpreme i prijema u cilju što efikasnije iskorištenosti skladišnog prostora prema ABC.Sposobnost rukovoĎenja ljudima . DIFOTAI.Poznavanje uslova skladištenja bezalkoholnih pića i sirovina . ispravke grešaka u administriranju sistema . .Planiranje i kontrola dnevnih aktivnosti u skladištu gotovih proizvoda/sirovina.Poznavanje engleskog jezika (srednji nivo) . te osigurava njihovo sprovoĎenje.Organiziranje i koordiniranje prijema i utovara gotovih proizvoda.).Organizuje rad Warehouse handling and service control specialist-a i RPM WH Shift Leader u cilju što efikasnije i sigurnije iskorištenosti osoblja i opreme.Istaknute organizacione sposobnosti .Odgovoran je za upravljanjem SAP autorizacija korisnicima.Kontrola ulaza / izlaza robe. .Uspostavlja i razvija sisteme skladištenja.Radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima Kontrolor usluga i operativnih aktivnosti skladišta (Warehouse handling and service control specialist) Broj izvršilaca: 4 Opis radnog mjesta: . .Odgovoran za koordinaciju i egzekuciju skladišne obrade izvršene od strane trećih lica. lead time. imidžu Kompanije i zahtjevima klijenata..Odgovoran je za pravovremeno popunjavanje i tačnost matičnih podataka u SAP-u.Odgovoran je za obuku i razvoj uposlenika skladišta CCH i trećih lica. . . .Pokreće narudžbenice i zaprima iste. .Znanje rada na računaru (MS Office) . . . praćenje i kontrola prijava gotovog proizvoda 64 . Za svoj rad odgovoran je rukovodiocu Sektora logistike Uslovi: .Priprema matičnih podataka za informacioni sistem.Kontrola otpisa gotovih proizvoda i dostavljanje dokaza trećom licima . sprovoĎenje nadoknade štete od uzročnika i pripremu & egzekuciju CAP-a.Minimalno IV stepen stručne spreme . utovara. . Voditi računa o zaštiti svih sredstava rada Kompanije. .

sedmičnoj i mjesečnoj osnovi .Poznavanje engleskog jezika (srednji nivo) .Kontrola sistemskog administriranja skladišnih operacija vezanih za gotove proizvode. evidencija i kontrola materijala i opreme u skladu sa zakonskim propisima.Razvijanje WMS sistem do automatskog sistemskog praćenja svih operacija (potpunog skeniranja paleta pri svakom koraku). priprema debit nota za kupce. ambalažu. skladištenje. palete i marketinški materijal.Prijem.Prikupljanje TAM podataka iz depoa i priprema odgovarajužih izvještaja.Praćenje gubitaka u skladišta u priprema analize uzroka & plana korektivnih akcija .IV stepen stručne spreme .Kontrola otpisa prazne ambalaže i paleta.Izrada dnevnih izvještaja zaliha materijala i opreme .Znanje rada na računaru (MS Office) .Praćenje procesa inventure. analiza uzroka & priprema plana korektivnih akcija .Budžetiranje troškova i radne snage za skladište sirovina i marketing materijala .Organizacija rada u magacinima sirovina i marketing materijala u skladu sa zakonskim propisima.Kontrolira povrat prazne ambalaže sa tržišta. te medjuskladišni transport .Organizacione sposobnosti . redovno informiranje trećih lica.Posjedovanje vozačke dozvole B kategorije .Prati i raportira operativne indikatore skladišta na dnevnoj. kontrola poštivanja FEFO principa u skladištu .Kontrola poravnanja stanja ambalaže izmedju proizvodnje i skladišta.Razmatranje žalbi kupaca. kompanijskim procedurama i postavljenim ciljevima . analiza inventurnih razlika & priprema plana korektivnih akcija Za svoj rad odgovoran je rukovodiocu centralnog skladišta. praćenje i kontrola popunjavnja zaliha u MIX zonama .Koordinacija sa Odjelom upravljanja kvalitetom prilikom uzorkovanja gotovih proizvoda . Uslovi: . kontrola popravke paleta .Inventarisanje i sravnjenje stanja sa knjigovodstvom Za svoj rad odgovoran je rukovodiocu centralnog skladišta.Izrada izvještaja vezanih za dnevno poslovanje skladišta sirovina i marketing materijala . kontrolira raspakivanje nove ambalaže . izdavanje. 65 . kontrola povrata gotovih proizvoda sa tržišta i koordinacija sa Odjelom upravljanja kvalitetom . kompanijskim procedurama i postavljenim ciljevima .Radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima Rukovodilac skladištenja sirovina i marketinškog materijala (Raw & Marketing Material Shift Leader Senior) Broj izvršilaca: 0 (vacant) Opis radnog mjesta: .Temeljitost i pozornost na detalje ..

materijala. materijala pri čemu vodi računa o efikasnosti i tačnosti. . . prilikom organizovanja dnevnih aktivnosti skladišta. 66 .ObezbijeĎuje blagovremenu i kvalitetnu dostavu POS materijala (u smislu transporta i prateće dokumentacije) . materijala .Vodi računa o zaštiti svih sredstava rada Kompanije. materijala na kvalitetan i efikasan način u cilju što bolje iskorištenosti resursa i kapaciteta.Znanje rada na računaru (MS Office) . materijala. .Radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima Struĉnjak za skladištenje marketinškog materijala (Marketing Materijal Specialist) Broj izvršilaca: 1 Opis radnog mjesta: .Priprema utovare. .Poznavanje Coca-Cola HBC poslovanja .Organizovati prijem i izdavanje marketing i kanc. .Planirati i provoditi preventivne mjere.Organiziranje istovar i koordiniranje prijema marketing i kanc.Koordinira proces nabavke u saradnji sa odjelom nabavke .Uslovi: .Koordinira prevoz reklamnog materijala sa odjelom transporta i prati isporuku istih do skladišta.Pregovaračke vještine .Poznavanje pravne regulative u nabavci . a prema zahtjevima odjela.IV stepen stručne spreme . . u cilju što boljeg iskorištenja resursa.Pripremati i provoditi dnevne i periodične inventure kao i sravnjenja stanja u skladištu koje je obavezan i potpisati. na kvalitetan i efikasan način.Blagovremeno prebacivati robu na odgovarajuće podlokacije i o svemu u pisanoj formi izvjestiti neposredno nadredjenog. te brine o obezbjeĎenju potrebne dokumentacije vezane za svaku pojedinačnu isporuku navedenih materijala . . materijala od dobavljača.Poduzimati korektivne akcije u slučaju nastalih šteta i lomova prouzrokovanih ljudskim faktorom. .Analitičnost i temeljitost .Planirati i organizovati dnevne aktivnosti u skladištu marketing i kanc. . . Izdavanje maketing materijala prema nalozima iz odjela prodaje i marketinga. dokumentuje i procesuira sve izlaze mark.Implementirati pravila za uskladištenje marketing i kanc.Poznavanje engleskog jezika (srednji nivo) . .Izdavanje kanc. . kontroliše.Osnovna znanja iz finansija . imidžu Kompanije i zahtjevima klijenata.Primjenjivati sve propisane mjere zaštite na radu.Planiranje i organizovanje dnevnih aktivnosti u skladištu marketing i kancelarijskog materijala.

Blagovremeno prebacivati robu na odgovarajuće podlokacije i o svemu u pisanoj formi izvjestiti neposredno nadredjenog. .Dnevno ažurirati tabelu sa rokovima i proizvodnim batch nr. .Primjenjivati sve propisane mjere zaštite na radu.Organizacione sposobnosti . kontroliše. .Znanje rada na računaru (MS Office) .Utovara.Pomaže u procesu istovara marketing materijala pristiglog od dobavljača .Planiranje i organizovanje dnevnih aktivnosti u skladištu sirovina.Za svoj rad odgovoran je rukovodiocu centralnog skladišta Uslovi: .Pripremati i provoditi dnevne i periodične inventure kao i sravnjenja stanja u skladištu koje je obavezan i potpisati. dokumentuje i procesuira sve izlaze sekundarnih sirovina. te gotovih proizvoda. pri čemu vodi računa o rokovima isticanja (FEFO). Vodi računa o zaštiti svih sredstava rada Kompanije. u cilju što boljeg iskorištenja resursa.Poduzimati korektivne akcije u slučaju nastalih šteta i lomova prouzrokovanih ljudskim faktorom.IV stepen stručne spreme . . prilikom organizovanja dnevnih aktivnosti skladišta. .Poznavanje Coca-Cola HBC poslovanja . na kvalitetan i efikasan način. koncentrata. . .Na dnevnoj bazi voditi ažurnu evidenciju skladišta kao i svu neophodnu dokumentaciju.Posjedovanje vozačke dozvole B kategorije . Uslovi: .Organiziranje istovar i koordiniranje prijema repromaterijala od dobavljača i izdavanje sirovina i ostalih materijala u proces proizvodnje.Radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima 67 .Znanje rada na računaru (MS Office) . . pakovnog materijala.IV stepen stručne spreme . .Implementirati pravila za uskladištenje sirovina. Za svoj rad odgovoran je rukovodiocu centralnog skladišta .Certifikat za upravljanje viljuškarom . imidžu Kompanije i zahtjevima klijenata.Radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima Struĉnjak za skladištenje sirovina (Raw Materijal Specialist) Broj izvršilaca: 2 Opis radnog mjesta: .Poznavanje engleskog jezika (početnik nivo) .

Planiranje i organizovanje aktivnosti koje definišu funkcije skladištenja i distribucije gotovih proizvoda 68 .Struĉnjak za skladištenje sirovina i marketinškog materijala (Raw & Marketing Materijal Specialist) Broj izvršilaca: 1 Opis radnog mjesta: . . Za svoj rad odgovoran je rukovodiocu skladištenja sirovina i marketinškog materijala. na kvalitetan i efikasan način. pakovnog i marketing materijala . koncentrata.Posjedovanje vozačke dozvole B kategorije . Uslovi: . .Certifikat za upravljanje viljuškarom .Organiziranje istovar i koordiniranje prijema repromaterijala i marketing materijala od dobavljača.Radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima Rukovodilac logistiĉkih operacija za periferna skladišta (Peripherial Logistic Supervisor) Broj izvršilaca: 1 Opis radnog mjesta: .Organizovati prijem i izdavanje sirovina i marketing materijala pri čemu vodi računa o efikasnosti i tačnosti.Planirati i organizovati dnevne aktivnosti u skladištu sirovina i marketing materijala na kvalitetan i efikasan način u cilju što bolje iskorištenosti resursa i kapaciteta. . .Poduzimati korektivne akcije u slučaju nastalih šteta i lomova prouzrokovanih ljudskim faktorom.Organizovanje i usmjeravanje svih aktivnosti u skladištu u cilju što ekonomičnijeg i efikasnijeg iskorištenja skladišnog prostora . .Implementirati pravila za uskladištenje sirovina. u cilju što boljeg iskorištenja resursa.Planiranje i organizovanje dnevnih aktivnosti u skladištu sirovina i marketing materijala. . .Blagovremeno prebacivati robu na odgovarajuće podlokacije i o svemu u pisanoj formi izvjestiti neposredno nadredjenog.Znanje rada na računaru (MS Office) .Dnevno ažurirati tabelu sa rokovima i proizvodnim batch npr.Izdavanje maketing materijala u skladu s planom. . .Poznavanje engleskog jezika (početnik nivo) .IV stepen stručne spreme .Pripremati i provoditi dnevne i periodične inventure kao i sravnjenja stanja u skladištu koje je obavezan i potpisati.Na dnevnoj bazi voditi ažurnu evidenciju skladišta kao i svu neophodnu dokumentaciju.

Uspostavljanje i razvijanje sistema prijema. uzrokovanih ljudskim faktorom .Pripremati i provoditi dnevne i periodične inventure kao i sravnjenja stanja u skladištu koje je obavezan i potpisati. ambalaže i sirovina pri čemu vodi računa o rokovima isticanja.Temeljitost i pozornost na detalje . . 69 .Poznavanje zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja .Evidentiranje i analiza šteta i lomova u skladištu.Znanje rada na računaru (MS Office) . provoĎenje i nadgledanje inventure i sravnjenja stanja u skladištu .Kontrola i nadgledanje rada skladišta i procesa koji se odvijaju u skladištu i prilikom distribucije . .Evidentiranje.Evidentiranje.Kontrola i nadgledanje procesa rada koji se odvijaju u skladištu i distribuciji. obučiti i kontorlirati odvijanje dnevnih aktivnosti u skladištu gotovih proizvoda na kvalitetan i efikasan način u cilju što bolje iskorištenosti resursa. . .Priprema.VI stepen stručne spreme (tehničkog smjera) . .Planiranje i provoĎenje preventivnih mjera Za svoj rad odgovoran je rukovodiocu Sektora logistike Uslovi: .Poznavanje engleskog jezika (srednji nivo) .Razvijati i kontrolisati programe zaštite na radu u cilju zaštite zaposlenih. . u cilju što efikasnije iskorištenosti skladišnog prostora u skladu sa zahtjevima Kompanije . skladištenja i utovara/istovara proizvoda.Implementirati pravila za uskladištenje gotovih proizvoda..Organizovanje i usmjeravanje svih aktivnosti u skladištu u cilju što ekonomičnijeg i efikasnijeg iskorištenja skladišnog prostora.Planirati. sedmičnoj i mjesečnoj osnovi.Kontrola i obezbjeĎenje pune tehničke ispravnosti voznog parka koji je rasporeĎen u depou.Sposobnost voĎenja grupe ljudi . praćenje i analiziranje rezultata na dnevnoj.Implementacija aktivnosti koje definišu funkcije skladištenja i distribuciju gotovih proizvoda.Radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima Struĉnjak za logistiku (Logistic Specialist) Broj izvršilaca: 1 Opis radnog mjesta: . inventara i osnovnih sredstava .Poznavanje zakona u domaćem i inostranom transportu .Sposobnost rada u timskom okruženju .Sposobnost prosuĎivanja i donošenja odluka . praćenje i analiziranje rezultata na dnevnoj. sedmičnoj i mjesečnoj osnovi . s ciljem osiguranja bezbjedne i sigurne vožnje u javnom saobraćaju. .

škart.a.Inicira kreiranje zapisnika o škartu i odgovoran je za kreiranje fakture prema odgovornom licu. .Radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima RASHLADNI UREĐAJI Rukovodilac Sektora za rashladne ureĊaje (Cold Drink Supervisor) Broj izvršilaca: 1 Opis radnog mjesta: . .Razvijanje cjelokupne infrastrukture vezane za rashladne ureĎaje u vlasništvu Kompanije. .Odgovoran je da instalacija.Sposobnost rada u timskom okruženju i rukovoĎenje ljudima . Za svoj rad odgovoran je rukovodiocu logističkih operacija za periferna skladišta Uslovi: .Poznavanje pravne regulative u transportu . popravku. .Kreiranje sistema distribucije i servisiranja rashladne opreme.Analitičnost i temeljitost .Poznavanje engleskog jezika (rednji nivo) . organizuje i nadgleda rad mehaničara i pomoćnih radnika u cilju što efikasnijeg obavljanja svakodnevnih dužnosti . .Definiše normative za pojedine operacije. održavanje i povlačenje rashladne opreme bude obavljeno na efikasan i kvalitetan način.Daje ovlaštenje upravljanja viličarima preko access card.IV stepen stručne spreme .u i uporeĎuje ga sa stvarnim stanjem.Redovno kreira dokumente za otpis i predlaže termine otpisa.Poduzima korektivne akcije u slučaju nastalih šteta i lomova prouzrokovanih ljudskim faktorom. .Analizira trenutno stanje (inventurne razlike. što uključuje održavanje.Odgovoran je za sprovoĎenje zahtjeva za izmjene statusa proizvoda. postavljanje i povlačenje rashladne opreme iz prodajnih objekata u cilju podržavanja prodajnih aktivnosti na tržištu.Planira. ambalaža) i predlaže mjere za unapreĎenje. .Provjerava tačnost ovjere dokumentacije koju razdužuje sa stanovišta potpisa i pečata Primaoca. . i da pri tome kupci budu zadovoljni..Pregovaračke vještine .Znanje rada na računaru (MS Office) . . 70 . te praćenje i kontrola kretanja rashladnih ureĎaja na terenu i toka prateće dokumentacije. .Prati stanje u SAP.Osnovna poznavanje finansijkih alatki za praćenje i mjerenje procesa . otpisi.

Znanje rada na računaru (MS Office) . kompletiranje svih naloga i arhiviranje neophodne dokumentacije vodeći računa da su sve aktivnosti obavljene u skladu sa važećim procedurama i politikom Kompanije. 71 ..Odgovoran je da baza podataka bude uvijek ažurirana i da su podaci u njoj tačni i da odgovaraju stanju na terenu .Poznavanje engleskog jezika (srednji nivo) .Minimalno VI stepen stručne spreme .Odgovoran je za Warehouse Spare Parts Management .Planira i kreira budžet za nabavku rashladne opreme na nivou kompletne operacije .Nadgleda kvalitet rada svojih mehaničara i pomoćnih radnika i reaguje na sve pritužbe kupaca Za svoj rad je odgovoran rukovodiocu Sektora logistike. .Svakodnevno komunicira sa Regionalnim rukovodiocima prodaje i Rukovodiocima prodaje u cilju identificiranja mogućnosti za postavljanje rashladne opreme kod kupaca .Ažuriranje sistema SAP W2 kroz praćenje isparavnosti i iskorištenosti rashladne opreme i rezervnih dijelova.Radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima Dispeĉer u sektoru za rashladne ureĊaje (Dispatcher for Cold drink) Broj izvršilaca:1 Opis radnog mjesta: .Organizuje instaliranje opreme za specijalne dogadjaje na zahtjev drugih odjela . u pregovorima sa dobavljačima rashladnih ureĎaja postigne najbolje moguće uslove u smislu cijena i uslova isporuke.Odgovoran je za voĎenje kompletne dokumentacije vezane za opremu i rezervne dijelove . Uslovi: .Sposobnost planiranja i organiziranja .Koordinira rasporeĎivanje opreme za cijelu zemlju u cilju što bolje iskorištenosti postojeće opreme .Odgovoran je da.Posjedovanje vozačke dozvole B kategorije .Definiše potrebe i troškove u nabavci opreme i rezervnih dijelova .Odgovoran je da zaposlenici Sektora za rashladne ureĎaje budu obučeni u tehničkom smisli i u skladu s tim predlaže i primjenjuje tehničke treninge za svoje osoblje. kao i kvaliteta opreme .Tehničko znanje potrebno za održavanje rashladne opreme .Samoinicijativnost i analitičnost . zajedno sa odjelima prodaje i nabave.Redovno kontrolira stanje opreme u smislu brojčanog i kvalitativnog stanja i usaglašava ga sa budžetom .

Upravlja i prati odnos sa trećim licima za instalaciju/povlačenje opreme .VoĎenje evidencije o svim izvršenim opravkama i preventivnim mjerama održavanja i odlaganje svih zapisa o kvalitetu rada Sektora za rashladne ureĎaje u skladu sa važećim procedurama. pozornost na detalje .Osigura da su svi podaci relevatni odobreni i na odgovarajućem mjestu .Monitoring dokumentacije o zaduženju zaposlenika Sektora za rashladne ureĎaje sa rezervnim dijelovima. . .Pripremanje izvještaja o stanju u sistemu praćenja aktivnosti vezanih za rashladnu opremu.Upravlja pokretanjem i zatvaranjem svih procesa za rashladne ureĎaje vezanih za sami tok i zatvaranje radnih naloga . . Uslovi: .Pripremanje izvještaja o stanju u sistemu SAP W2 svih aktivnosti vezanih za rashladnu opremu i rezervne dijelove .Komunukacija sa kupcima .Kontrola dokumentacije o aktivnostima vezanim za rashladnu opremu – instalacijama.Unos podataka o prijemu opreme i rezervnih dijelova u sistem praćenja rashladne opreme (SAP) .Znanje rada na računaru (MS Office) .Daje preporuke za poravak i donosi odluku o povlačenju opreme u skladu sa SLA .Minimalno IV stepen stručne spreme .Odgovoran je za tačnost podataka i izvještaje 72 . Za svoj rad je odgovoran rukovodiocu Sektora za rashladne ureĎaje.Komunikativnost i temeljitost .Priprema izvještaja o aktivnostima vezanim za rashladnu opremu evidentiranim u sistemu SAP za praćenje rashladne opreme.Odgovoran je za pravilno korištenje sistema (SAP) . .Organizacione sposobnosti.Radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima Kontrolor nabave i stanja rashladne opreme (Equipment Control Clerk) Broj izvršilaca:1 Opis radnog mjesta: .Poznavanje engleskog jezika (srednji nivo) .Posjedovanje vozačke dozvole B kategorije ..Pračenje i ažuriranje sistema SAPW2 za rashladnu opremu i rezervne dijelove. izvršenim opravkama i utrošenim dijelovima .RasporeĎuje CD tehničare na temelju teritorije i zadataka . kompletiranje i arhiviranje neophodne dokumentacije vodeći računa da su sve aktivnosti obavljene u skladu sa važećim procedurama i politikom Kompanije.Upravlja preventivnim održavanjem rashladne opreme uključujući i POM (post mix) . povlačenjima i održavanju opreme tako da se vodi računa da je dokumentacija kompletirana u skladu sa važećim procedurama .

a u najkraćem roku.Instruiranje kupaca i svih korisnika opreme rashladnih ureĎaja kako se ova oprema koristi i svakodnevno održava . .Znanje rada na računaru (MS Office) .Timski rad .Održavanje rashladne opreme u skladu sa standardima Kompanije vodeći računa o raspoloživim resursima.Kontrolisanje sve dokumentacije koja prati kupovinu i prijem rashladne opreme.VoĎenje evidencije o svim izvršenim opravkama i preventivnim mjerama održavanja i odlaganje svih zapisa o kvalitetu rada sektora za rashladne ureĎaje u skladu sa važećim procedurama.Planiranje utroška rezervnih dijelova i blagovremeno izvještavanje o utrošku te sugerisanje nabavke . a u najkraćem roku. .Radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima Tehniĉar za odrţavanje rashladne opreme (Cold Drink Maintenance Tehnician) Broj izvršilaca:1 Opis radnog mjesta: . a na najefikansiji način i uz minimalne troškove . i sredstva za rad kojim on raspolaže u dobrom stanju 73 . .Unos podataka o završenim aktivnostima u sistem za praćenje rashladne opreme (SAP) vodeći računa da uneseni podaci odražavaju stvarno stanje i da je unos završen na najefikasniji način. koja se zaprima u skladištu Kompanije .VoĎenje računa da je sva oprema.Odgovoran je za azuriranje matičnih podataka za opremu (rashladni ureĎaji) .Poštivanje standarda instalacije opreme u smislu pozicioniranja i tehničke bezbjednosti prilikom instaliranja opreme .IV stepen stručne spreme .Komunikacijske vještine .Unos podataka o meĎuskladišnim transportima rashladne opreme u sistem za praćenje (SAP) rashladne opreme vodeći računa da uneseni podaci odražavaju stvarno stanje i da je unos završen na najefikasniji način. povlačenjima i održavanju opreme tako da se vodi računa da je dokumentacija kompletirana u skladu sa važećim procedurama.Preventivno održavanje opreme rashladnih ureĎaja u skladu sa preventivnim planom održavanja .Pozornost na detalje .Izvještavanje pretpostavljenog o svim izvršenim opravkama i održavanju . Uslovi: .. Za svoj rad je odgovoran rukovodiocu Sektora za rashladne ureĎaje. rezervni dijelovi.Kontrola dokumentacije o aktivnostima vezanim za rashladnu opremu – instalacijama.

a na najefikansiji način i uz minimalne troškove .Izvještava pretpostavljenog o svim izvršenim opravkama i održavanju . te svu drugu opremu koja je u nadležnosti službe rashladnih ureĎaja .ObezbjeĎuje da je sva dokumentacija koja prati instalaciju i povlačenje opreme rashladnih ureĎaja ispunjena i ovjerena na propisan način .Vozačka dozvola “B” i “C” kategorije .Vodi računa da je sva oprema.Planira utrošak rezervnih dijelova i blagovremeno izvještava o istom i sugeriše nabavku .Inicijativa i tehničko znanje .Instalira i povlači rashladnu opremu i svijetleće reklame.Vozačka dozvola “B” i “C” kategorije .Radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima Pomoćni radnik u Sektoru za rashladne ureĊaje (Cold Drink Support Helper) Broj izvršilaca: 1 Opis radnog mjesta: 74 . Uslovi: .IV stepen stručne spreme .IV stepen stručne spreme .Orijentiranost ka kupcima .Orijentiranost ka kupcima .Radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima Mehaniĉar rashladne opreme (Cold Drink Mechanic) Broj izvršilaca: 5 Opis radnog mjesta: . i sredstva za rad kojim on raspolaže u dobrom stanju Za svoj rad odgovoran je tehničaru za održavanje rashladne opreme Uslovi: .Instruira kupce i sve korisnike opreme rashladnih ureĎaja kako se ova oprema koristi i svakodnevno održava .Održava rashladnu opremu u skladu sa standardima Kompanije vodeći računa o raspoloživim resursima.Inicijativa i tehničko znanje .Za svoj rad odgovoran je rukovodiocu Sektora za rashladne ureĎaje. rezervni dijelovi.Poštuje standarde instalacije opreme u smislu pozicioniranja i tehničke bezbjednosti .

. SNP mrežu i sl.Obezbjedjenje sistemske podrške (kodovi za nove proizvode. .Organizovanje i vodjenje odjela za planiranje .Kontrola provodjenja aktivnosti. sigurnosne stokove. uključujući planiranje proizvodnje i uvoz gotovih proizvoda.Povlačenje rashladne opreme i svijetlećih reklama te sve druge opreme koja je u nadležnosti službe rashladnih ureĎaja .VII stepen stručne spreme 75 .Kontrola i setovanje osnovnih parametara za planiranje u SAP-u. Uslovi: .Inicijativa i tehničko znanje . uključujući brzine linija.Radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima SEKTOR PLANIRANJA Rukovodilac Sektora za planiranje (Planning Manager) Broj izvršilaca:1 Opis radnog mjesta: . te kontrola stokova sirovina i gotovih proizvoda .Optimalno planiranje korištenja kapaciteta proizvodnje. .Priprema i distribucija izvještaja o ostvarenim rezultatima.Instalacija rashladne opreme i svijetlećih reklama te sve druge opreme koja je u nadležnosti službe rashladnih ureĎaja .Orijentiranost ka kupcima .Održavanje rashladne opreme u skladu sa standardima Kompanije vodeći računa o raspoloživim resursima.Održavanje stokova sirovina i gotovih proizvoda na planiranom nivou . a na najefikansiji način i uz minimalne troškove . skladišta i distribucije . ABC klasifikaciju.IV stepen stručne spreme .Vozačka dozvola “B” i “C” kategorije .VoĎenje računa da se svi eventualni kvarovi na opremi otklanjaju na što efikasniji način.Vodjenje komercijalizacije proizvoda s logističkog aspekta . izrada analiza o odstupanjima od planiranih rezultata .Planiranje nabavke sirovina i proizvodnje preforma. korekcija master data) Za svoj rad odgovoran je direktoru Odjela sistema proizvodnje i snadbjevanja Uslovi: . u što kraćem vremenu i uz minimalne troškove Za svoj rad je odgovoran rukovodiocu Sektora za rashladne ureĎaje.

uključujući ABC klasifikaciju i sigurnosne stokove .Komercijalizacija proizvoda – priprema analiza. putem S&OP sastanka i Consensus Plana.Znanje rada na računaru (MS Office-a i SAP-a) .Planiranje proizvodnje i uvoza gotovih proizvoda .VI stepen stručne spreme .Dnevno. Uslovi: .Sposobnost prosuĎivanja i donošenja odluka .Praćenje stokova gotovih proizvoda . uključujući otvaranje radnih naloga.Sistematičnost i analitičnost . Za svoj rad odgovoran je rukovodiocu Sektora za planiranje. marketinga proizvodnje i nabavke .Komunikacijske vještine .Mjesečno i sedmično planiranje proizvodnje na Supply Planning Network nivou . praćenje njihove realizacije i njihovo tehničko kompletiranje .Koordinacija aktivnosti sektora planiranja sa aktivnostima odjela: prodaje.Kontrola i setovanje osnovnih parametara za planiranje u SAP-u.Podržavanje i razvijanje BMS-a .Analize proizvodnih i prodajnih rezultata.- Znanje rada na računaru (MS Office-a i SAP) Poznavanje engleskog jezika (profesionalni nivo) Sistematičnost i analitičnost Sposobnost planiranja Sposobnost prosuĎivanja i donošenja odluka Komunikacijske vještine Bazično poznavanje principa finansijskog poslovanja Radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima Struĉnjak za planiranje proizvodnje (SNP & PPDS planner) Broj izvršilaca: 1 Opis radnog mjesta: .Radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima 76 . izvještavanje .Sposobnost planiranja . procjena potrebnih stokova.Sedmično planiranje proizvodnje na Production Planning & Detail Schedulling nivou. sedmično i mjesečno praćenje pokrića gotovih proizvoda .Poznavanje engleskog jezika (srednji nivo) . kreiranje i e-mail distribucija izvještaja praćenja proizvodnje ( Production Tracking Report ) .Usaglašavanje potrebnih volumena i dinamike isporuke sa odjelima Prodaje i Marketinga prilikom komercijalizacije ili aktivacije.

Planer nabavke sirovina (Raw Materials Planner) Broj izvršilaca: 1 Opis radnog mjesta: - Planiranje proizvodnje i uvoza gotovih proizvoda - Praćenje stokova gotovih proizvoda - Podržavanje i razvijanje BMS-a - Koordinacija aktivnosti sektora planiranja sa aktivnostima odjela: prodaje, marketinga proizvodnje i nabavke - Sedmično planiranje proizvodnje na Production Planning & Detail Schedulling nivou, uključujući otvaranje radnih naloga, praćenje njihove realizacije i njihovo tehničko kompletiranje. - Priprema, analiza i procjena potrebnih zaliha gotovih proizvoda - Dnevno, sedmično i mjesečno praćenje pokrića gotovih proizvoda. - Planiranje potreba za sirovinama u skladu sa važećim proizvodnim planom - Praćenje stanja zaliha sirovina i procjena nivoa zaliha koje osiguravaju kontinuiranu proizvodnju - Praćenje vrijednosti zaliha sirovina u odnosu na vrijednosti utvrĎene poslovnim planom te aktualnim poslovnim pokazateljima - Priprema i distribucija izvještaja o ostvarenim rezultatima, izrada analiza o odstupanjima od planiranih rezultata. - Na zahtjev direktno nadreĎenog i u skladu sa potrebama Kompanije obavlja i druge poslove Za svoj rad odgovoran je rukovodiocu Sektora za planiranje. Uslovi: - VI stepen stručne spreme - Znanje rada na računaru (MS Office-a i SAP-a) - Poznavanje engleskog jezika - Poznavanje poslovnih procesa unutar Društva - Sposobnost planiranja - Sposobnost prosuĎivanja i donošenja odluka - Komunikacijske vještine - Radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima

SEKTOR PROIZVODNJE I ODRŢAVANJA

Rukovodilac Sektora proizvodnje (Production Manager) Broj izvršilaca: 1 77

Opis radnog mjesta: - Planiranje proizvodnih procesa, organizovanje i voĎenje tima proizvodnje u skladu sa zahtjevima i standardima CCHBC i TCCQS, planiranje i kontrola provoĎenja planiranih aktivnosti, voĎenje i usavršavanje ljudskih resursa - Podržavanje i razvijanje BMS-a, te uspostavljanje sistema kontinuiranog poboljšanja poslovnih procesa, uključujući pripremu, implementaciju i kontrolu primjene procedura - VoĎenje različitih projekata proizvodnje u okviru punionice u cilju optimizacije svih resursa - Usaglašavanje i kontrola sedmičnih planova proizvodnje sa službom planiranja - Planiranje aktivnosti vezanih za čišćenje, sanitaciju i dezinfekciju proizvodnih pogona - Razvoj optimalne organizacione strukture u saradnji sa nadreĎenim, uključujući uspostavljanje neophodnog broja organizacionih cjelina, definisanje potrebnih vještina za pojedina radna mjesta i odredjivanje brojnosti pojedinih odjela - sirovina, potrošnih materijala, radne odjeće i sredstava zaštite na radu - Uspostavljanje efikasnog sistema komunikacije i izvještavanja izmedju različitih timova Za svoj rad odgovoran je direktoru Odjela sistema proizvodnje i snadbijevanja. Uslovi: - VII stepen stručne spreme (mašinskog/elektrotehničkog smjera) - Znanje rada na računaru (MS Office) - Poznavanje engleskog jezika (profesionalni nivo) - Sposobnost voĎenja grupe ljudi - Sposobnost planiranja i organiziranja - Sposobnost prosuĎivanja i donošenja odluka - Sistematičnost i analitičnost kao i izvanredno razumijevanje troškova - Bazično poznavanje mehanike, elektrike/elektronike i preventivnog primjenjivog u industriji napitaka - Samoinicijativnost - Komunikacijske, pregovaračke i prezentacijske vještine - Visok stupanj tehničkog znanja proizvodnih procesa - Radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima

održavanja

Koordinator proizvodnje (Production Coordinator) Broj izvršilaca: 1 Opis radnog mjesta: - Organizovanje rada proizvodnje u smjeni; ObezbjeĎenje kontinuiranog dotoka sirovina i ambalaže iz skladišta potrebnih za proizvodnju. - Praćenje rada u proizvodnji i definisanje korektivnih mjera za povećavanje efikasnosti i poboljšanje iskorištenja sirovina i hemikalija; praćenje i procjena nivoa obučenosti radnika. - Implementacija procedura i uputstava u proizvodnji.

78

- Koordinacija rada proizvodnje sa radom službi QA, održavanja i skladišta, te kontrola izvršenja zadataka u toku proizvodnog procesa. - Nadgledanje, kontrola i ocjena rada svih zaposlenika u skladu sa pravilima i procedurama Kompanije. - Nadgledanje sprovoĎenja operativnih procedura, mjera zaštite na radu, provoĎenja sanitarnih standarda i radne discipline. - Administriranje, planiranje i obučavanje radne snage u proizvodnji - Izvještavanje i analiza rezultata, predlaganje mjera za poboljšanje i otklanjanje nedostataka u proizvodnji. - Planiranje nabave, praćenje potrošnje i troškova, te administracija hemikalija. - Upravljanje sezonskim radnicima, uključujući njihovo upoznavanje sa procesima, planiranje i egzekuciju obuke, raspored smjena, obračun radnih sati i troškove. - Upravljanje radnicima trećih lica koji serv isiraju potrebe proizvodnje. - Upravljanje skladištem sirovina proizvodnje, uključujući SAP adinistraciju i pripremu zapisnika o otpisu. - Provodjenje redovne GMP kontrole i priprema odgovarajučih korektivnih mjera za kontinualno unaprjedjenje. Za svoj rad odgovoran je rukovodiocu Sektora za proizvodnju. Uslovi: - VI stepen stručne spreme - Znanje rada na računaru (MS Office) - Poznavanje engleskog jezika (srednji nivo) - Sposobnost voĎenja grupe ljudi - Sposobnost planiranja i organiziranja - ProsuĎivanje i donošenje odluka - Sistematičnost i analitičnost - Radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima Koordinator procesa kontinuiranog poboljšanja (EATB Coordinator) Broj izvršilaca: 1 Opis radnog mjesta: - Prikupljanje podataka o proizvodnji, priprema i obrada podataka u elektronskoj formi, priprema analiza i izvještaja o radu proizvodnje - Praćenje i administracija osnovnih EAtB procesa i sistema. Aktivno učestvovanje u procesu optimizacije promjena formata i KAIZEN-a. Arhiviranje i voĎenje zapisnika sa satanaka u Proizvodnji. Praćenje i administriranje dokumenata vezanih za EAtB. - Organizovanje i praćenje treninga iz oblasti proizvodnje i Lean Manufacturing-a - Održavanje, čuvanje i arhiviranje dokumentacije na propisani način - Prikupljanja podataka od operatera o potrebama za remontom & preventivnim održavanjem od strane odjela održavanja 79

Analitičke sposobnosti .Predaja gotovog proizvoda u skladište .VI stepen stručne spreme (tehničkog smjera) ..Usaglašavanje prioriteta radova na remontu sa odjelom održavanja Za svoj rad odgovoran je rukovodiocu Sektora proizvodnje. SAP) . kontrola i ocjena rada operatera i sirupista u skladu sa pravilima i procedurama Kompanije .Organizovanje proizvodnog procesa u skladu s važećim planom proizvodnje . Uslovi: 80 . Uslovi: .Znanje engleskog jezika.Organizovanje nesmetanog dotoka ambalaže .Nadgledanje. potrebnih za proizvodnju .Sposobnost planiranja .Praćenje rada u proizvodnji i definisanje korektivnih mjera za povećavanje efikasnosti i poboljšanje iskorištenja sirovina . PRMS.Bazična znanja iz oblasti materijalnog knjigovodstva .Vodjenje i administracija smjenskih sastanaka kao i KAIZEN sesija Za svoj rad odgovoran je rukovodiocu Sektora proizvodnje.VoĎenje stanja jednog od skladišta u proizvodnji te priprema zapisnika o otpisu sirovina .Poznavanje osnovnih statističkih metoda .ObezbjeĎenje kontinuiranog dotoka sirovina iz skladišta potrebnih za proizvodnju .Praćenje parametara kontrole kvaliteta i usaglašavanje sa parametrima koje dostavlja laboratorija .Koordinacija rada proizvodnje sa radom kontrole kvaliteta.Trebovanje. provoĎenja sanitarnih standarda i radne discipline .Prijava kvara na liniji službi održavanja kao i prikupljanje i dostava podataka o kvarovima nadreĎenima . prijem i kontrola sirovina.Rad na PC (Office.Osnove poznavanja proizvodnih procesa .Analiza rezultata.Rad u timu VoĊa smjene I u proizvodnji (Production Shift Leader I) Broj izvršilaca: 1 Opis radnog mjesta: . mjera zaštite na radu. .Organizovanje rada proizvodnje u smjeni . predlaganje mjera za poboljšanje i otklanjanje nedostataka u proizvodnji . održavanja i skladišta .Nadgledanje sprovoĎenja operativnih procedura.Bilježenje radnih i prekovremenih sati zaposlenih .

Analiza rezultata.Znanje rada na računaru (MS Office) .ObezbjeĎenje kontinuiranog dotoka sirovina iz skladišta potrebnih za proizvodnju .Sistematičnost i analitičnost 81 .VoĎenje stanja jednog od skladišta u proizvodnji te priprema zapisnika o otpisu sirovina .Predaja gotovog proizvoda u skladište .Trebovanje.Sposobnost planiranja i organiziranja .Organizovanje nesmetanog dotoka ambalaže . prijem i kontrola sirovina. potrebnih za proizvodnju .ProsuĎivanje i donošenje odluka .IV ili V stepen stručne spreme (mašinskog/elektrotehničkog smjera) .- IV ili V stepen stručne spreme (mašinskog/elektrotehničkog smjera) Znanje rada na računaru (MS Office) Poznavanje engleskog jezika (srednji nivo) Sposobnost voĎenja grupe ljudi Sposobnost planiranja i organiziranja ProsuĎivanje i donošenje odluka Sistematičnost i analitičnost Radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima VoĊa smjene II u proizvodnji (Production Shift Leader II) Broj izvršilaca: 3 Opis radnog mjesta: .Organizovanje rada proizvodnje u smjeni .Vodjenje i administracija smjenskih sastanaka kao i KAIZEN sesija Za svoj rad odgovoran je rukovodiocu Sektora proizvodnje. internih procedura i uputstava kompanije .Koordinacija rada proizvodnje sa radom kontrole kvaliteta.kao i prikupljanje i dostava podataka o kvarovima nadreĎenima .Organizovanje proizvodnog procesa u skladu s važećim planom proizvodnje . Uslovi: .Poštivanje svih važećih propisa.Nadgledanje provoĎenja mjera zaštite na radu od strane svih zaposlenih u proizvodnji .Bilježenje radnih i prekovremenih sati zaposlenih .Izvještavanje o radu proizvodnje . održavanja i skladišta .Praćenje rada u proizvodnji i definisanje korektivnih mjera za povećavanje efikasnosti i poboljšanje iskorištenja sirovina .Sposobnost voĎenja grupe ljudi .Poznavanje engleskog jezika (srednji nivo) .Kontrola izvršenja zadataka u toku proizvodnog procesa .Prijava kvara na liniji službi održavanja.Praćenje parametara kontrole kvaliteta i usaglašavanje sa parametrima koje dostavlja laboratorija . predlaganje mjera za poboljšanje i otklanjanje nedostataka u proizvodnji .

Nadgledanje provoĎenja mjera zaštite na radu od strane svih zaposlenih u proizvodnji .Poznavanje engleskog jezika (srednji nivo) .Sistematičnost i analitičnost .Radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima Operater u proizvodnji (Production Operator) Broj izvršilaca: -10 Opis radnog mjesta: .ProsuĎivanje i donošenje odluka .Poštivanje svih važećih propisa.Organizovanje rada proizvodnje u smjeni .Znanje rada na računaru (MS Office) .Predaja gotovog proizvoda u skladište .Izvještavanje o radu proizvodnje .Praćenje parametara kontrole kvaliteta i usaglašavanje sa parametrima koje dostavlja laboratorija . Uslovi: .Zamjena formatnih dijelova.Sposobnost voĎenja grupe ljudi . internih procedura i uputstava kompanije .kao i prikupljanje i dostava podataka o kvarovima nadreĎenima .Prijava kvara na liniji službi održavanja. štelovanje mašine u propisanom obimu 82 . održavanja i skladišta .Upravljanje mašinom za pranje boca..Koordinacija rada proizvodnje sa radom kontrole kvaliteta.Radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima VoĊa smjene III u proizvodnji (Production Shift Leader III) Broj izvršilaca: 1 Opis radnog mjesta: .Sposobnost planiranja i organiziranja .Bilježenje radnih i prekovremenih sati zaposlenih . etiketiranje ili sekundarno pakovanje na liniji za punjenje karboniziranih bezalkoholnih pića .Vodjenje i administracija smjenskih sastanaka kao i KAIZEN sesija Za svoj rad odgovoran je rukovodiocu Sektora proizvodnje.IV ili V stepen stručne spreme (mašinskog/elektrotehničkog smjera) .Kontrola izvršenja zadataka u toku proizvodnog procesa .ObezbjeĎenje kontinuiranog dotoka sirovina iz skladišta potrebnih za proizvodnju .

Kontrola proizvoda na proizvodnoj traci.Aktivno učešće na smjenskim sastancima.Provjera pakovanja (nivoa punjenja i kvaliteta pakovanja) u cilju otkrivanja nedostataka .Poželjno je prethodno radno iskustvo u proizvodnji .Radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima Operater na punjaĉu (Filler Operator) Broj izvršilaca: 5 Opis radnog mjesta: . štelovanje mašine u propisanom obimu.Zamjena formatnih dijelova.Kontrola proizvoda na proizvodnoj traci. kao i o svim promjenama u kvalitetu proizvoda. te formulara za primopredaju smjena . sirovine koje koristi i kvalitet gotovih proizvoda u domenu operacija za koje je odgovoran . 83 . . .ProvoĎenje preventivnog održavanja opreme. asisitiranje mehaničarima prilikom popravki i godišnjeg remonta. . kao i o svim promjenama u kvalitetu proizvoda . regulisanje parametara rada mašine radi postizanja kvaliteta gotovih proizvoda u skladu sa zahtijevanim standardima . .Upotreba sirovina na efikasan i ekonomičan način. .Operater II organizuje svoje aktivnosti tako da minimiziraju eventualne negativne uticaje na okolinu Za svoj rad odgovoran je voĎi smjene u proizvodnji .Kontrola Brix-a i sadržaja CO2 u skladu s propisanom frekvencijom.Redovno informisanje nadreĎenog o svim nastalim promjenama na mašini u toku proizvodnje. Uslovi: .Redovno informisanje voĎe smjene u proizvodnji o svim nastalim promjenama na mašini u toku proizvodnje. . .Popunjavanje obrazaca za prijavu kvarova na mašinama kojim upravlja .Provjera pakovanja (nivoa punjenja i kvaliteta pakovanja) u cilju otkrivanja nedostataka.Sanitacija proizvodne opreme po planu sanitacije kao i svakodnevno vanjsko pranje opreme i proizvodnog prostora. te KAIZEN sesijama . regulisanje parametara rada mašine radi postizanja kvaliteta gotovih proizvoda u skladu sa zahtijevanim standardima .Organizovanje svih aktivnosti tako da minimiziraju eventualne negativne uticaje na okolinu.Sanitacija proizvodne opreme po planu sanitacije kao i svakodnevno vanjsko pranje opreme i proizvodnog prostora .Rad na punjaču i mikseru koji miješa sirup sa karboniziranom vodom i puni boce gotovim proizvodom. .Poznavanje tehnološkog procesa proizvodnje pića i odgovarajućih standarda kvaliteta .Punjenje spremišta čepovima. poštivanje svih Environmental procedura i uputstava.. .Operater II snosi materijalnu odgovornost za opremu kojom upravlja.IV stepen stručne spreme (mašinskog/elektrotehničkog smjera) .

Organizovanje inventure skladišta preforma. kao i o svim promjenama u kvalitetu proizvoda . sirovine koje koristi i kvalitet gotovih proizvoda u domenu operacija za koje je odgovoran.Radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima Operater na PET liniji – puhaĉ (Pet Blowing Operator) Broj izvršilaca: 3 Opis radnog mjesta: .Zamjena formatnih dijelova. priprema podataka za zapisnike o otpisu . asisitiranje mehaničarima prilikom popravki i godišnjeg remonta . regulisanje parametara gotovih PET boca u skladu sa standardima kvalitete . punjenje orjentirke bocama . Uslovi: . štelovanje mašine u propisanom obimu .Poznavanje tehnološkog procesa proizvodnje pića i odgovarajućih standarda kvalitet . PET i NRGB boca na sedmičnoj osnovi.Radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima 84 . orjentirki i depaletizeru.Punjenje koševa preformom. upravljanje vazdušnim transportom .IV stepen stručne spreme (mašinskog/elektrotehničkog smjera) .Poznavanje tehnološkog procesa proizvodnje pića i odgovarajućih standarda kvaliteta .Čišćenje mašina u skladu s planom kao i svakodnevno vanjsko pranje opreme i proizvodnog prostora .Redovno informisanje nadreĎenog o svim nastalim promjenama na mašini u toku proizvodnje.Izvodjenje burst testa u skladu s propisanom frekvencijom .Kontrola boca na vazdušnom transportu.ProvoĎenje preventivnog održavanja opreme. postavljanje paleta sa NRGB bocama na depaletizer.Rad na mašinama za puhanje PET boca.IV stepen stručne spreme (mašinskog/elektrotehničkog smjera) . sirovine koje koristi i kvalitet gotovih proizvoda u domenu operacija za koje je odgovoran Za svoj rad odgovoran je voĎi smjene I u proizvodnji.Snosi materijalnu odgovornost za opremu kojom upravlja.Kontrola težine sekcija PET boca u skladu s propisanom frekvencijom . Uslovi: .Snosi materijalnu odgovornost za opremu kojom upravlja.. Za svoj rad odgovoran je voĎi smjene u proizvodnji .Prijava napuhanih boca skladištu preko SAP-a .Vodjenje propisane operativne dokumentacije (obezbjedjenje sljedivosti) .

Rad. upravljanje.Upravljanje postrojenjem za obradu vode. CIP postrojenju. kvaliteta i skladišta kako bi se sve aktivnosti obavljale na efikasan način. .Prijava proizvodnje preforma skladištu kroz SAP. postrojenju za obradu vode . podnošenje izvještaja o svim poduzetim aktivnostima.Poštivanje odredbi zakona i Pravilnika o zaštiti na radu i korištenje sredstava za zaštitu na radu . .Priprema jednostavnih i finalnih sirupa . tankovima za pripremu sirupa.Preventivno održavanje mašine. defektaža i izvršavanje brzih popravki kako bi se osigurao kontinuiran rad opreme .Poznavanje tehnološkog procesa proizvodnje pića i odgovarajućih standarda kvalitet .Potrebno iskustvo u istim ili sličnim poslovima. Poželjno je pozvanje standarda kao što je (DIN. Operater u sirupani I (Syrup Process Operator I) Broj izvršilaca: 2 Opis radnog mjesta: . Za svoj rad odgovoran je voĎi smjene I u proizvodnji.Saradnja sa radnicima u proizvodnji.Čišćenje mašine u skladu s planom kao i svakodnevno čišćenje opreme i proizvodnog prostora. Uslovi: . u najkraćem roku i uz minimalne troškove.Rad na koncentrat stanici. podešavanje i zamjena formatnih dijelova i održavanje mašine za proizvodnju preforma HUSKY u propisanom obimu . .Struĉnjak za upravljanje mašinom za proizvodnju PET preformi (PET Injection Specialist) Broj izvršilaca: 3 Opis radnog mjesta: .Poduzimanje aktivnosti koje obezbjeĎuju siguran i pouzdan rad proizvodne i pratece opreme u punionici. CIP postrojenjem i bunarskim postrojenjem .Upravljanje mašinom za proizvodnju PET preformi i prateće opreme .Poštivanje propisanih sanitarnih mjera 85 .IV stepen stručne spreme (mašinskog/elektrotehničkog smjera) . .Poštivanje i implementacija svih uputstava i procedura Kompanije . ISO i ANSI). održavanju. preduzimanje mjera za osiguranje uslova rada.Redovno informisanje nadreĎenih o svim nastalim promjenama na mašini u toku proizvodnje.Kontrola kvaliteta proizvedenih preforma . kontimolu. praćenje stanja preformi u skladištu ProvoĎenje planiranih preventivnih mjera u održavanju proizvodne i prateće opreme. kao i o svim promjenama u kvalitetu proizvoda.

.Kontrola nivoa sirove i tretirane vode u tankovima.Redovno informisanje nadreĎenog o svim nastalim promjenama na mašini u toku proizvodnje.Priprema jednostavnih i finalnih sirupa . kontimolu.Kontrola nivoa sirove i tretirane vode u tankovima. obezbjedjenje parametara u skladu sa standardima kvalitete . te svih drugih parametara koji su relevantni za pripremu sirupa i proces sanitacije . CIP postrojenjem i bunarskim postrojenjem.Redovno informisanje voĎi smjene u proizvodnji o svim nastalim promjenama na mašini u toku proizvodnje.Kontrola proizvedenih sirupa.Provjera temperature vode i lužine. Uslovi: . kao i o svim promjenama u kvalitetu proizvoda .Provjera temperature vode i lužine.Upravljanje postrojenjem za obradu vode. kao i o svim promjenama u kvalitetu proizvoda 86 . te kvaliteta tretirane vode .Poznavanje tehnološkog procesa proizvodnje pića i odgovarajućih standarda kvalitet .ProvoĎenje preventivnog održavanja opreme. tankovima za pripremu sirupa. te svih drugih parametara koji su relevantni za pripremu sirupa i proces sanitacije .Snosi materijalnu odgovornost za opremu kojom upravlja.Rad na koncentrat stanici. postrojenju za obradu vode .ProvoĎenje preventivnog održavanja opreme.Kontrola proizvedenih sirupa. obezbjedjenje parametara u skladu sa standardima kvalitete . CIP postrojenju. održavanje odgovarajućih sanitarnih uslova kao i vodjenje odgovarajuće dokumentacije .Poznavanje engleskog jezika (početnik nivo) .Kontrola potrošnje i dopunjavanje potrebnih hemikalija za postrojenje za tretman vode i CIP .Sanitacija proizvodne opreme po planu sanitacije kao i svakodnevno vanjsko pranje opreme i proizvodnog prostora .IV stepen stručne spreme (mašinskog/elektrotehničkog smjera) .Kontrola potrošnje i dopunjavanje potrebnih hemikalija za postrojenje za tretman vode i CIP .Znanje rada na računaru (MS Office) .Poželjno je prethodno radno iskustvo u proizvodnji Operater u sirupani II (Syrup Proces Operator II) Broja izvršilaca: 2 Opis radnog mjesta: . te kvaliteta tretirane vode . asisitiranje mehaničarima prilikom popravki i godišnjeg remonta . sirovine koje koristi i kvalitet gotovih proizvoda u domenu operacija za koje je odgovoran Za svoj rad odgovoran je voĎi smjene u proizvodnji. asisitiranje mehaničarima prilikom popravki i godišnjeg remonta .

Rad na koncentrat stanici. Uslovi: .Kontrola potrošnje i dopunjavanje potrebnih hemikalija za postrojenje za tretman vode i CIP .Poznavanje engleskog jezika (početnik nivo) .IV stepen stručne spreme (mašinskog/elektrotehničkog smjera) . postrojenju za obradu vode .Poznavanje tehnološkog procesa proizvodnje pića i odgovarajućih standarda kvaliteta ..Snosi materijalnu odgovornost za opremu kojom upravlja. kontimolu.Znanje rada na računaru (MS Office) . obezbjedjenje parametara u skladu sa standardima kvalitete .Poželjno je prethodno radno iskustvo u proizvodnji Operater u sirupani III (Syrup Proces Operator III) Broj izvršilaca: 2 Opis radnog mjesta: . kao i o svim promjenama u kvalitetu proizvoda . sirovine koje koristi i kvalitet gotovih proizvoda u domenu operacija za koje je odgovoran Za svoj rad odgovoran je voĎi smjene u proizvodnji. asisitiranje mehaničarima prilikom popravki i godišnjeg remonta .Redovno informisanje nadreĎenog o svim nastalim promjenama na mašini u toku proizvodnje. CIP postrojenju. sirovine koje koristi i kvalitet gotovih proizvoda u domenu operacija za koje je odgovoran Za svoj rad odgovoran je voĎi smjene u proizvodnji. te kvaliteta tretirane vode .Provjera temperature vode i lužine.Poznavanje engleskog jezika (početnik nivo) .Poznavanje tehnološkog procesa proizvodnje pića i odgovarajućih standarda kvaliteta .Poželjno je prethodno radno iskustvo u proizvodnji 87 .ProvoĎenje preventivnog održavanja opreme. te svih drugih parametara koji su relevantni za pripremu sirupa i proces sanitacije .Učestvovanje u procesu zamjene dijelova na procesnoj opremi .Kontrola nivoa sirove i tretirane vode u tankovima.Znanje rada na računaru (MS Office) .IV stepen stručne spreme (mašinskog/elektrotehničkog smjera) . Uslovi: .Sanitacija proizvodne opreme po planu sanitacije kao i svakodnevno vanjsko pranje opreme i proizvodnog prostora .Kontrola proizvedenih sirupa.Snosi materijalnu odgovornost za opremu kojom upravlja. tankovima za pripremu sirupa.

etiketiranje ili sekundarno pakovanje na liniji za punjenje karboniziranih bezalkoholnih pića i mineralne vode .Pružanje pomoći operaterima na proizvodnim linijama i sirupistima tokom proizvodnog procesa.Radnik u proizvodnji (Production Worker) Broj izvršilaca: 9 Opis radnog mjesta: .Kontrola proizvoda na proizvodnoj traci. Uslovi: .IV stepen stručne spreme (mašinskog/elektrotehničkog smjera) . regulisanje parametara rada mašine radi postizanja kvaliteta gotovih proizvoda u skladu sa zahtijevanim standardima .Poznavanje tehnološkog procesa proizvodnje pića i odgovarajućih standarda kvalitet . te upravljanje mašinama za pranje boca. kao i prilikom sanitacije.Poštivanje odredbi zakona i Pravilnika o zaštiti na radu i korištenje sredstava za zaštitu na radu .Kontrola proizvoda na proizvodnoj traci.Pružanje pomoći operaterima na proizvodnim linijama i sirupistima tokom proizvodnog procesa. upravljanje mašinom za pranje boca.Poželjno je prethodno radno iskustvo u proizvodnji Radnik u proizvodnji .Provjera pakovanja (nivoa punjenja i kvaliteta pakovanja) u cilju otkrivanja nedostataka .Provjera pakovanja (nivoa punjenja i kvaliteta pakovanja) u cilju otkrivanja nedostataka 88 .junior (Production Worker Junior) Broj izvršilaca: 3 Opis radnog mjesta: . ili po potrebi.Tokom sezone. etiketiranje ili sekundarno pakovanje na liniji za punjenje karboniziranih bezalkoholnih pića i mineralne vode . zamjene formatnih dijelova ili remonta .Sanitacija proizvodne opreme po planu sanitacije kao i svakodnevno vanjsko pranje opreme i proizvodnog prostora .Sanitacija proizvodne opreme po planu sanitacije kao i svakodnevno vanjsko pranje opreme i proizvodnog prostora . kao i o svim promjenama u kvalitetu proizvoda Za svoj rad odgovoran je voĎi smjene u proizvodnji.Redovno informisanje voĎe smjene u proizvodnji o svim nastalim promjenama na mašini u toku proizvodnje. kao i prilikom sanitacije.Poštivanje odredbi zakona i Pravilnika o zaštiti na radu i korištenje sredstava za zaštitu na radu .Obuka do nivoa prihvatljivog učinka. regulisanje parametara rada mašine radi postizanja kvaliteta gotovih proizvoda u skladu sa zahtijevanim standardima . zamjene formatnih dijelova ili remonta .

Redovno informisanje voĎi smjene u proizvodnji o svim nastalim promjenama na mašini u toku proizvodnje. kao i prilikom sanitacije i zamjene dijelova. Uslovi: . . sirupistima u toku proizvodnog procesa.Redovno informisanje voĎe smjene u proizvodnji o svim nastalim promjenama na mašini u toku proizvodnje.Obavljanje svih pomoćnih poslova kako bi proizvodni procesi tekli neometano i efikasno.Učestvuje u procesu rada na mašinama pod nadzorom obučenih operatera te višemjesečni samostalan rad na mašini do postizanja punog učinka.Poznavanje tehnološkog procesa proizvodnje pića i odgovarajućih standarda kvalitet .Poduzima početne aktivnosti koje su potrebne za rad na mašinama u pogledu osnova na linijama za punjenje karboniziranih bezalkoholnih pića i mineralne vode. a u skladu sa važećim procedurama i uputstvima Društva. . kao i o svim promjenama u kvalitetu proizvoda Za svoj rad odgovoran je voĎi smjene u proizvodnji.Održavanje higijene i sanitacija proizvodne opreme u skladu sa planom.Učestvuje u pružanju pomoći operaterima na proizvodnim linijama. . . .IV stepen stručne spreme (mašinskog/elektrotehničkog smjera) . kao i svakodnevno vanjsko pranje opreme i proizvodnog prostora.Popunjavanje obrazaca za prijavu kvarova na mašinama na kojim se obučava/radi Za svoj rad odgovoran je voĎi smjene u proizvodnji. .Kontrola proizvoda na proizvodnoj traci u cilju regulisanja parametara rada mašine i otkrivanja potencijalnih nedostataka. Opis radnog mjesta: . .. Uslovi: . u skladu s planom.Odgovora za vodjenje potrebne proizvodne dokumentacije.Radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima 89 .Poželjno je prethodno radno iskustvo u proizvodnji Praktikant u proizvodnji (Production Trainee) Broj izvršilaca: 2 Broj izvršilaca se mjenja u skladu sa potrebama proizvodnog procesa.IV stepen stručne spreme (mašinskog/elektrotehničkog smjera) . . kao i o svim promjenama u kvalitetu proizvoda.

Poznavanje engleskog jezika (profesionalni nivo) . i blagovremeno informisanje Management Team-a o tome . postrojenja i tretmana otpadnih voda (Engineering and Maintenance Manager) Broj izvršilaca: 1 Opis radnog mjesta: .Sistematičnost i analitičnost . organizovanje i voĎenje tima održavanja .o. Sarajevo .Organizovanje i kontrola sistema izvještavanja o rezultatima poslovanja unutar odjela.Razvoj i održavanje proizvodne i servisne tehničke infrastructure u skladu sa zahtjevima i standardima CCHBC i TCCQS . te priprema izvještaja za druge odjele Za svoj rad odgovoran je direktoru Odjela sistema proizvodnje i snabdjevanja Uslovi: .Održavanje zgrada. proizvodne linije i iskorištenost kapaciteta .Priprema.Usaglašavanje sedmičnih i mjesečnih planova održavanja sa ostalim odjelima (odjelom proizvodnje. infrastrukture i zemljišta u svim proizvodnim i skladišnim kompleksima koji se koriste za potrebe poslovanja CCHBC B-H d.Planiranje i organizovanje redovnog rada i poslova na održavanju servisnih postrojenja .Identificiranje rizika kao i mogućnosti za poboljšanja.Znanje rada na računaru (MS Office) .VII stepen stručne spreme tehničkog (mašinskog ili elektro smjera) . službom osiguranja kvaliteta i odjelom planiranja) .SEKTOR ODRŢAVANJA PROIZVODNOG POGONA. planiranje i egzekucija investicionih i drugih projekata u okviru punionice u cilju optimizacije resursa . POSTROJENJA I TRETMANA OTPADNIH VODA Rukovodilac Sektora odrţavanja proizvodnog pogona.Sposobnost voĎenja grupe ljudi .Usaglašavanje godišnjeg plana remonta proizvodnih linija sa odjelima proizvodnje i planiranja .Koordinacija aktivnosti odjela proizvodnje i odrzavanja sa aktivnostima drugih odjela .o.Najmanje 1 godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima Rukovodilac za mehaniĉko odrţavanje (Mechanical Maintenance Supervisor) Broj izvršilaca : 0 vacant Opis radnog mjesta: 90 .Usaglašavnje projekta/promjene sa standardima i specifikacijama koje se odnose na mašine.

identificiranje problema. ISO i ANSI) .ProvoĎenje planiranih preventivnih mjera u održavanju proizvodne i prateće opreme i mašina .Korištenje opreme za zaštitu na radu i poštivanje svih zakonskih propisa i pravilnika o zaštiti na radu Za svoj rad odgovoran je rukovodiocu Sektora održavanja proizvodnog pogona.Defektaža i izvršavanje brzih opravki kao bi se osigurao kontinuiran rad opreme . postrojenja i tretmana otpadnih voda .Znanje rada na računaru (MS Office) .Sugerisanje najefikasnijih rješenja u nabavci rezervnih dijelova za opremu i zamjena rezervnih dijelova .bravar (Mechanical Maintenance Specialist) Broj izvršilaca: 4 Opis radnog mjesta: .Poželjno je poznavanje dokumentacije kao što je (DIN.VI stepen stručne spreme tehničkog (mašinskog ili elektro smjera) .Korištenje opreme za zaštitu na radu i poštivanje svih zakonskih propisa i pravilnika o zaštiti na radu .Uslovi: .Obavljanje svih neophodnih aktivnosti prilikom instaliranja nove opreme .Prilikom obavljanja svakodnevnih aktivnosti poštuje uputstva Sistema okolinskog upravljanja 91 .Poduzimanje svih neophodnih aktivnosti i pruženje podrške proizvodnim radnicima prilikom zamjene dijelova na opremi .Najmanje 1 godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima Struĉnjak za odrţavanje mašina .Defektaža i izvršavanje brzih opravki kao bi se osigurao kontinuiran rad opreme .Poduzimanje aktivnosti koje obezbjeĎuju siguran i pouzdan rad opreme . u nakraćem roku i uz minimalne troškove .Nadgledanje i asistiranje radnicima u proizvodnji prilikom zamjene maziva održavanja na dnevnoj i sedmičnoj bazi .Preduzimanje mjera za osiguranje uslova rada .ProvoĎenje planiranih preventivnih mjera u održavanju proizvodne i prateće opreme i mašina ..Praćenje rada postojeće opreme.Poduzimanje svih neophodnih aktivnosti i pruženje podrške proizvodnim radnicima prilikom zamjene dijelova na opremi . provoĎenje preventivnih mjere za sprečavanje neispravnosti .Poznavanje engleskog jezika (srednji nivo) .Saradnja sa radnicima u proizvodnji kako bi se sve aktivnosti obavljale na efikasan način.Izrada nestandardnih rezervnih dijelova .

provoĎenje preventivnih mjere za sprečavanje neispravnosti . kao i u skladu sa zahtjevima OHSAS 18001 .. postrojenja i tretmana otpadnih voda. kao i u skladu sa zahtjevima OHSAS 18001 . uspostavljanje efektivnog sistema i poduzimanje mjera iz oblasti zaštite zdravlja zaposlanih i sigurnosti na radu na nivou društva u skladu sa važećim zakonima i propisima u državi. što uključuje: efikasnu organizaciju raspodjele rezervnih dijelova.Uspostavljanje adekvatnog sistema za efektivnu raspodjelu rezervnih dijelova i materijala. Uslovi: .Organizacija.Poznavanje rada na računaru (MS Office) . ISO i ANSI) . odnosno da se zaposleni koji tražene uslove više ne ispunjavaju ne zadrži na poslovima s posebnim uvjetima za rad .Obavljanje svih neophodnih aktivnosti prilikom instaliranja nove opreme .VII stepen stručne spreme tehničkog (mašinskog ili elektrosmjera) .Znanje rada na računaru (MS Office) 92 .Mogućnost izvoĎenja analiza kinematike na srednjem i višem nivou .Poželjno je poznavanje dokumentacije kao što je (DIN. uspostavljanje efektivnog sistema i poduzimanje mjera iz oblasti zaštite zdravlja zaposlanih i sigurnosti na radu na nivou društva u skladu sa važećim zakonima i propisima u državi.Praćenje rada postojeće opreme. koje kontinuirano revidira i radi na njihovom poboljšanju .IV stepen stručne spreme (elektro ili mašinskog smjera) . Uslovi: . identificiranje problema.Da se na poslove s posebnim uvjetima rada ne rasporeĎuju zaposleni za koje na propisani način nije utvrĎeno da ispunjavaju tražene uslove.Najmanje 1 godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima Rukovodilac odrţavanja i zaštite na radu (Maintenance Safety Supervisor) Broj izvršilaca : 1 Opis radnog mjesta: .Poznavanje engleskog jezika (početnik nivo) .Razvijanje sistema preventivnog održavanja.Osigurati potreban broj radnika osposobljenih za evakuaciju i spašavanje kao i za pružanje prve pomoći te da im stavi na raspolaganje svu potrebnu opremu Za svoj rad odgovoran je rukovodiocu Sektora održavanja proizvodnog pogona.Organizacija. razvijen sistem koji omogućava blagovremeno naručivanje rezervnih dijelova i razvijen precizan sistem kontrole troškove i stanja na zalihama .ProvoĎenje procesa zavarivanja Za svoj posao odgovoran je rukovodiocu za mehaničko održavanje.Da se isključe iz upotrebe mašine i opremu te osobna zaštitna sredstva koja nisu ispravna .

Zaprimanje i izdavanje rezervnih dijelova i potrošnog materijala iz skladišta rezervnih dijelova kroz postojeće računarske aplikacije.Planiranje i organizovanje . povrata rezervnih dijelova.Vozačka dozvola B kategorije .Blagovremeno i tačno evidentiranje svih promjena ulaza.Visok stepen tehničkog znanja na poljima mehanike.Kreiranje i pracenje realizacije planova korektivnih akcija (prema nalazima audita) Za svoj rad odgovoran je rukovodiocu održavanja i zaštite na radu..Visok stepen znanja u polju zaštite zdravlja uposlenih i zaštite na radu .Saradnja sa radnicima u proizvodnji kako bi se sve aktivnosti obavljale na efikasan način. izlaza.Ažuriranje procedura i uputstava zastite na radu.Poduzimanje aktivnosti koje obezbjeĎuju siguran i pouzdan rad opreme. a u skladu sa lokalnim.Najmanje 1 godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima. preduzimanje mjera za osiguranje uslova rada . u nakraćem roku i uz minimalne troškove 93 .Znanje rada na računaru (MS Office) . Uslovi: . primjenjivog u industriji bezalkoholnih pića .VII stepen stručne spreme (tehničkog smjera) .Poznavanje engleskog jezika (srednji nivo) . Struĉnjak za administraciju rezervnih dijelova i zaštite na radu (Maintenance & Safety Administrator) Broj izvršilaca : 1 Opis radnog mjesta: . usklaĎivanje svih aktivnosti odjela sa važećim procedurama . te formiranje odgovarajućih setova dokumenata .Poznavanje engleskog jezika (srednji nivo) .elektriĉar (Electrical Maintenance Specialist) Broj izvršilaca: 4 Opis radnog mjesta: .ProvoĎenje planiranih preventivnih mjera u održavanju proizvodne i prateće opreme i mašina . OHSAS i CCH zahtjevima .Najmanje 1 godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima Struĉnjak za odrţavanje mašina . elektrike/elektronike.Odgovoran je za materijalno stanje skladišta rezervnih dijelova .Defektaža i izvršavanje brzih opravki kao bi se osigurao kontinuiran rad opreme .

Poželjno je poznavanje dokumentacije kao što je (DIN. sistema grijanja i hlaĎenja.Praćenje i optimizacija potrošnje električne energije i plina .Koordinacija pružanja usluga vanjskog izvoĎača u restoranu ( topli obrok.Korištenje opreme za zaštitu na radu i poštivanje svih zakonskih propisa i pravilnika o zaštiti na radu Za svoj rad odgovoran je rukovodiocu održavanja i sigurnosti na radu.Radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima Rukovodilac odrţavanja objekata i pomoćnih postrojenja (Facility & Utility Maintenance Supervisor) Broj izvršilaca: 1 Opis radnog mjesta: .Kontrola.Planiranje i organizovanje rada kotlovnice i postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda . održavanje i razvoj sistema energetskog napajanja uključujući trafo stanicu kompanije kao i obezbjeĎenje alternativnog snadbijevanja . proslave) .Upravljanje održavanje i razvoj mreže vodosnabdjevanja .Planiranje potrošnje i sklapanje ugovora o kvalitetnoj isporuci električne energije i prirodnog gasa sa nadležnim institucijama . skladišnih i servisnih objekata. zakuske.Planiranje preventivnog i sprovoĎenje interventnog održavanja proizvodnih. uključujući saradnju sa ovlaštenim institucijama . provoĎenje preventivnih mjere za sprečavanje neispravnosti .Sugerisanje najefikasnijih rješenja u nabavci rezervnih dijelova za opremu i zamjena rezervnih dijelova .Monitoring bunara u skladu sa zahtjevima CCHBC standarda i lokalnih zakona .Održavanje asfaltnih površina. održavanja ventilacionih sistema. ISO i ANSI) .Praćenje i optimizacija potrošnje vode . identificiranje problema. te postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda .Izrada nestandardnih rezervnih dijelova .. Uslovi: .Nadgledanje i asistiranje radnicima u proizvodnji prilikom zamjene maziva održavanja na dnevnoj i sedmičnoj bazi . hortikulture i vanjskih servisnih instalacija .Upravljanje energetskim resursima .Praćenje rada postojeće opreme.Koordinacija zimskog čišćenja vanjskih saobraćajnica 94 . administrativnih.IV stepen stručne spreme tehničkog (mašinskog ili elektro smjera) .ProvoĎenje procesa zavarivanja .VoĎenje i učešće u projektima vezanim za proširenje postojeće infrastrukture i zemljišnog posjeda.Mogućnost izvoĎenja analiza kinematike na srednjem i višem nivou .Koordinacija aktivnosti neophodnih za obezbjeĎenje higijenskih uslova u radnim i proizvodnim prostorima .

u smislu planiranja i praćenja rada zaposlenika u vešeraju kao i održavanja svih mašina .Održavanje sistema energetskog napajanja o objektu.sistema HOVAL i sistema ventilacionih komora .vodovodu. Uslovi: .Poznavanje engleskog jezika (početnik nivo) . Uslovi: .IV ili V stepen stručne spreme (elektro smjera) . inspekcijskim službama.Koordiniranje i usmjeravanje rada proizvoĎača koji su angažovani .Održavanje hortikulture i sistema navodnjavanja u krugu punionice .Poznavanje rada na računaru (MS Office) . ekologija) Za svoj rad odgovoran je rukovodiocu Sektora održavanja proizvodnog pogona.VI ili VII stepen stručne spreme (elektro smjera) .Opravljanje svih kvarova na elektro i drugoj opremi.Saradnja sa općinskim vlastima.Odgovoran je za održavanje higijene u kompletnom objektu .Održavanje objekta u smislu opravki elektro. postrojenja i tretmana otpadnih voda.Manipulacija Trafo stanicom .Poznavanje engleskog jezika (profesionalni nivo) .kanalizaciji i ventilaciji koji se mogu interno obaviti .Implementiranje mjera Zaštite na radu i Protivpožarne zaštite Za svoj rad odgovoran je rukovodiocu održavanja objekata i pomoćnih postrojenja.kafe i ostalih materijala) .Najmanje 1 godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima Struĉnjak za odrţavanje objekta. te relevantnim ministarstvima u cilju pribavljanja neophodnih dozvola za neometano poslovanje (energija.RukovoĎenje internim skladištem potrošnog materijala (sredstva za čišćenje.Ugovaranje i organizacija odvoza čvrstog otpada .Najmanje 1 godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima 95 . komunalnim preduzećima. saobraćajnice. voda.vodovodnih i kanalizacionih instalacija .Praćenje troškova električne energije na dnevnoj bazi . komunalija i pratećih postrojenja (Facility & Utility Maintenance Specialist) Broj izvršilaca: 2 Opis radnog mjesta: .Odgovoran je za rad vešeraja.Poznavanje rada na računaru (MS Office) ..

koordinirati i rukovoditi programima koji se odnose na tehničku održivost poslovanja. sistema grijanja. održavanja i poboljšavanja visokih standarda kvalitete u skladu sa zahtjevima internih i vanjskih kupaca .ObezbjeĎenje nesmetanog rada kotlovnice. te usvojenih standarda 96 .ProvoĎenje preventivnih mjera zaštite na propisanoj opremi . kompresora.Struĉnjak za kontrolu i upravljanje pratećih postrojenja (Utility Maintenance Specialist) Broj izvršilaca: 2 Opis radnog mjesta: .Praćenje tehničke ispravnosti kotlovnice.Redovno nosi zaštitnu opremu propisanu Zakonom i Pravilnikom o zaštiti na radu Za svoj rad odgovoran je rukovodiocu održavanja objekata i pomoćnih postrojenja Uslovi: .Izvještava pretpostavljenog o svim eventualnim neusklaĎenostima i predlaže korektivne akcije . rashladnih mašina sa pratećom opremom i WWT.Poznavanje engleskog jezika (početnik nivo) . provoĎenje planiranih preventivnih mjera u cilju održavanja opreme i mašina . poštujući strategije i smjernice kompanije u cilju postizanja.Voditi tim za kvalitet u cilju organiziranja redovnog nadgledanja. te sistema WWT .Radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima SEKTOR OSIGURANJA KVALITETA Rukovodilac Sektora za osiguranje kvaliteta (Quality Assurrance Manager) Broj izvršilaca: 1 Opis radnog mjesta: .IV stepen stručne spreme (tehničkog smjera) . u najkraćem mogućem vremenu i uz minimalne troškove .Izvještavanje pretpostavljenih o svim kvarovima za koje nije ovlašten da ih otklanja . kompresora i vodenih pumpi.Opravke kvarova kako bi oprema funkcionisala sigurno i u kontinuitetu.Certifikat za upravljanje kotlovskim postrojenjima .VoĎenje računa o blagovremenoj zamjeni rezervnih dijelova .Planirati. usmjeravati.Poznavanje rada na računaru (MS Office) .SprovoĎenje hemijske analize i kontrole kvalitete vode u skladu sa procedurama i uputstvima Kompanije . bilježenja i kontrole rezultata o kvalitetu.

Iskustvo na poslovima osiguranja kvaliteta i upravljanja sistemima kvaliteta Rukovodilac tima procesne i finalne kontrole proizvoda (Process Control Supervisor) Broj izvršilaca: 1 Opis radnog mjesta: 97 . .Sposobnost voĎenja grupe ljudi . Proizvodnja i Nabavka. usko saradjuje sa poslovnim funkcijama: Marketing.Usko saraĎuje sa Odjelom nabavke po pitanju razvoja specifikacija za sirovine i pakovni materijal. te audit i odobrenje dobavljača .Pruža stručnu pomoć ostalim funkcijama radi identificiranja problema u domenu kvalitete kao i u razvijanju planova za preventivne i korektivne aktivnosti u cilju uklanjanja tih problema .Odgovoran je za implementaciju HACCP programa .VII stepen stručne spreme (tehnološki.Prema okolini se odnosi u skladu sa Okolinskom politikom.Praćenje i kontrolu sprovoĎenja korektivnih i preventivnih mjera unutar organizacije . sigurnosti hrane i zaštite zdravlja i sigurnosti na radu. te relevantnim procedurama i uputstvima Za svoj rad odgovoran je direktoru Odjela sistema proizvodnje i snabdjevanja Uslovi: .Koordinira pripremu internih audita i provoĎenje internih audita .) .Komunikativnost . te pruža podršku ostalim odjelima prilikom implentacije BMS-a .Voditi računa da je rad Odjela za kvalitet u skladu sa zakonskim propisima . prehrambeno tehnološki.Promovira podizanje svijesti o kvalitetu unutar cijele organizacije. . vezano za pitanja o kvalitetu i usklaĎenosti sa zakonskim zahtjevima . koji se bazira na sistemima za upravljanje kvalitetom.Odgovaran je za implementaciju programa i procesa koji se odnose na kvalitet proizvoda od ulaznih sirovina do kraja životnog ciklusa na tržištu.Poznavanje engleskog jezika (profesionalni nivo) .. uticajem na okoliš.Nadzor nad implementacijom procedura i standarda sistema kvaliteta u službi za osiguranje kvaliteta .Prilikom uvoĎenja novih proizvoda.Radi na razvoju i izvoĎenju neophodnih treninga ostalih zaposlenika iz oblasti kvaliteta .Odgovornost za implementaciju i održavanje business management systema.Poznavanje rada na računaru (MS Office) . prirodno-matematički sl. reviziju specifikacija i statističku obradu procesa .Spremnost za inovacije .Sposobnost donošenja odluka i riješavanja problema .Kontinuirano radi na unapreĎenju sistema kvaliteta putem stalnih poboljšanja .VoĎenje tima za izradu.

starost i kontrolu kvaliteta proizvoda na tržištu.Voditi računa da informacije o statusu kvaliteta budu dostavljene internim kupcima u skladu sa utvrĎenim rokovima . .Komunikacijske.Sposobnost postavljanja radnih standarda i odreĎivanja prioriteta . . a rezultati komuniciraju u CIS Centar .Odgovoran je da se svaka žalba kupca ili potrošača.Voditi preciznu dokumentaciju o svim obavljenim ispitivanjima i analizama .Kontroliše i potpisuje izvještaje o izvršenim analizama za interne kupce .Kontinuirano radi na unapreĎenju procesa kontrole i osiguranja kvaliteta . te predlaže poboljšanja .Pratiti i analizirati procese koji posredno ili neposredno utiču na kvalitet proizvoda. uputstvima i specifikacijama .Sposobnost donošenja odluka i riješavanja problema . periodično vrši provjeru čuvanja i izlaganja proizvoda..U saradnji sa Odjelom za ljudske potencijale identificirati potrebe za obučavanjem i edukacijom zaposlenika u laboratoriju. pregovaračke i prezentacijske vještine . prehrambeno tehnološki.Iskustvo na poslovima kontrole i osiguranja kvaliteta Rukovodilac tima za zdravstvenu sigurnost proizvoda (Food Safety Supervisor) Broj izvršilaca: 1 Opis radnog mjesta: 98 .Organizuje rad laboratorije (formira smjene) u skladu sa planom proizvodnje .Osigurava da se kontrola i osiguranje kvaliteta vrši u skladu sa Planom kontrole kvaliteta. uputstvima i specifikacijama . .U skladu sa zahtjevima posla uvodi nove metode za kontrolu proizvoda . Uslovi: . procedurama.Analitičnost i pažnja na detalje . relevantnim procedurama.Organiziranje rada laboratorije u skladu sa Planom kontrole kvaliteta.VII stepen stručne spreme (tehnološki.Poznavanje engleskog jezika (srednji nivo) . pažljivo i temeljito ispita.U saradnji sa Odjelom prodaje. .Radi na razvoju i izvoĎenju neophodnih treninga ostalih zaposlenika iz oblasti kvaliteta Za svoj rad odgovoran je rukovodiocu Sektora za osiguranje kvaliteta.Sposobnost voĎenja grupe ljudi . prirodno-matematički fakultet i sl) . koja se odnosi na kvalitet proizvoda.Kontroliše uslove skladištenja i obilježavanja statusa proizvoda u internim skladištima.Znanje rada na računaru (MS Ofifice) .Usko suraĎuje sa Odjelom nabavke po pitanju obezbjeĎenja neophodnih materijala za rad. rokove trajanja.Timski rad .Vodi računa o stanju zaliha kemikalija i opreme potrebne za rad odjela .

Voditi računa o stanju na zalihama kemikalija i opreme potrebne za rad odjela i u skladu sa tim usko suraĎuje sa Odjelom nabavke .Analitičnost i pažnja na detalje . a rezultati komuniciraju u CIS Centar .Prati i analizira procese koji posredno ili neposredno utiču na kvalitet proizvoda. te vrši nadzor nad implementacijom i poštivanjem istih. procedurama.Osigurati da se kontrola i osiguranje kvaliteta vrši u skladu sa Planom kontrole kvaliteta.Organizovati i nadgledati rad mikrobiološkog laboratorija.. pripremati i komunicirati izvjestaje o statusu gotovog proizvoda.Kontrola kvaliteta ulaznih sirovina. uputstvima i specifikacijama . .Komunikacijske.Organizirati rad mikrobiološke laboratorije u skladu sa Planom kontrole kvaliteta. pakovnog materijala te gotovih proizvoda iz uvoza .Sposobnost voĎenja grupe ljudi .VII stepen stručne spreme (tehnološki.Organizovati rad laboratorije (formira smjene) u skladu sa planom proizvodnje .Poznavanje engleskog jezika (srednji nivo) . pregovaračke i prezentacijske vještine .Učestvuje u razvoju programa dobre proizvoĎačke prakse za prehrambenu industriju (GMP).U skladu sa zahtjevima posla uvodi nove metode za kontrolu proizvoda .Iskustvo na poslovima kontrole i osiguranja kvaliteta Laboratorijski tehniĉar za kontrolu procesa proizvodnje (Lab Tehnician for production process control) Broj izvršilaca: 3 Opis radnog mjesta: 99 . .U saradnji sa Odjelom za ljudske potencijale identificirati potrebe za obučavanjem i edukacijom zaposlenika u laboratoriju.Sposobnost donošenja odluka i riješavanja problema . uputstvima i specifikacijama .Znanje rada na računaru (MS Ofifice) .Odgovornost da se svaka žalba kupca ili potrošača. . te predlaže poboljšanja . Uslovi: . koja se odnosi na kvalitet proizvoda. pažljivo i temeljito ispita. relevantnim procedurama.Voditi preciznu dokumentaciju o svim obavljenim ispitivanjima i analizama .Radi na razvoju i izvoĎenju neophodnih treninga ostalih zaposlenika iz oblasti kvaliteta Za svoj rad odgovoran je rukovodiocu Sektora za osiguranje kvaliteta.Voditi računa da informacije o statusu kvaliteta budu dostavljene internim kupcima u skladu sa utvrĎenim rokovima .Timski rad .Voditi nabavku i evidentira potrošnju materijala potrebnog za nesmetan rad mikrobiološkog laboratorija . prehrambeno tehnološki. prirodno-matematički fakultet i sl) .

te uzoraka sa tržišta.Znanje rada na računaru (MS Ofifice) .Vršiti kontrolu ulaznih sirovina. gotovih proizvoda iz uvoza 100 . ulaznih materijala.Vršiti kontrolu kvaliteta vode u skladu sa Planom kontrole kvaliteta. zone punjenja) . ulaznih materijala.Pratiti proces sanitacije i vanjskog čišćenja procesne opreme u kritičnim zonama (tretman vode.Iskustvo na poslovima u laboratoriji Laboratorijski tehniĉar za ulaznu kontrolu (Lab Tehnician for incoming goods inspection) Broj izvršilaca: 1 Opis radnog mjesta: . higijena pogona.Orijentiranost ka timskom radu . uputstvima i specifikacijama . hemijskog. uputstvima i specifikacijama ..Prilikom utvrĎivanja neusklaĎenosti. sirovina ili pakovnih materijala .Pripremati izvještaje o svim izvršenim analizama i ovjeriti iste potpisom . . procedurama.Odgovoran je za identificiranje statusa kvaliteta. pakovnog materijala i gotovih proizvoda iz uvoza u skladu sa Planom uzorkovanja. nepropisno obučenih osoba u pogonu i sl.Dužan je upozoriti nadležne o uočenim nepravilnostima. npr. provjerava stanje testnih boca i zapise o njihovoj upotrebi) u skladu sa važećim specifikacijama i uputstvima. prisustvo neovlaštenih.Po potrebi provodi analize mikrobiološke i ulazne kontrole. poluproizvoda i gotovih proizvoda . u skladu sa važećim Planom kontrole .Analitičnost i pažnja na detalje .Vršiti kontrolu procesa proizvodnje poluproizvoda i gotovih proizvoda u skladu sa Planom uzorkovanja.IV ili V stepen stručne spreme (prehrambenog.Odgovoran je za pravilno označavanje neusklaĎenih proizvoda. relevantnim procedurama. neohodne za kontrolu ispravnosti rada ureĎaja za inspekciju opranih staklenih boca (priprema testne boce. . Planom kontrole kvaliteta. dužan je postupiti u skladu sa važećim uputstvima i propisanim korektivnim mjerama . Za svoj rad odgovoran je rukovodiocu tima procesne i finalne kontrole proizvoda. koje mogu predstavljati rizik za kvalitet proizvoda.Voditi preciznu dokumentaciju o svim obavljenim ispitivanjima . Uslovi: . uputstvima i specifikacijama .Odgovoran je za identificiranje statusa kvaliteta.Odgovoran je za provjeru kvaliteta procesa proizvodnje preforma i PET boca.Poznavanje engleskog jezika (početnik nivo) . ili mikrobiološkog smjera) .Provodi potrebne radnje. nošenje zaštitne opreme. sirupana. procedurama. Planom ulazne kontrole.

nošenje zaštitne opreme.Po potrebi provodi analize mikrobiološke i procesne kontrole. koje mogu predstavljati rizik za kvalitet proizvoda.. ventilacijski sistem. čistoća pogona. prisustvo neovlaštenih. sirovina ili pakovnih materijala . 101 . pakovnog materijala. poluproizvoda i gotovih proizvoda . nošenje zaštitne opreme. te uzoraka sa tržišta. uputstvima i specifikacijama . nepropisno obučenih osoba u pogonu i sl.Po potrebi provodi analize ulazne i procesne kontrole. nepropisno obučenih osoba u pogonu i sl.Iskustvo na poslovima u laboratoriji Laboratorijski tehniĉar za mikrobiologiju (Lab Tehnician – microbiologist) Broj izvršilaca: 3 Opis radnog mjesta: . te uzoraka sa tržišta.Pratiti proces sanitacije i vanjskog čišćenje procesne opreme u kritičnim zonama (tretman vode. poluproizvoda i gotovih proizvoda u skladu sa Mikrobiološkim planom kontrole. koje mogu predstavljati rizik za kvalitet proizvoda.Vršiti kontrolu ulaznih sirovina. ulaznih materijala.Odgovoran je za pravilno označavanje neusklaĎenih proizvoda. zone punjenja) . Za svoj rad odgovoran je rukovodiocu tima za zdravstvenu sigurnost proizvoda. sirovina ili pakovnih materijala . toaleti.Odgovoran je za pravilno označavanje neusklaĎenih proizvoda.Odgovoran je za identificiranje statusa kvaliteta. npr. skladište.Vrše dnevni nadzor nad sprovoĎenjem dobre proizvoĎačke prakse . čistoća pogona.Pripremati izvještaje o svim izvršenim analizama i ovjeriti iste potpisom . npr.IV ili V stepen stručne spreme ( prehrambenog. .) .Timski rad . hemijskog ili mikrobiološkog smjera) . Uslovi: .Provodi GMP kontrolu proizvodnih zona . Za svoj rad odgovoran je rukovodiocu tima za zdravstvenu sigurnost proizvoda.Analitičnost i pažnja na detalje .Poznavanje engleskog jezika (početnik nivo) . .O svim neusklaĎenostima je dužan informisati neposrednog rukovodioca . sirupana.Dužan je upozoriti nadležne o uočenim nepravilnostima. relevantnim procedurama. restoran i dr.Dužan je upozoriti nadležne o uočenim nepravilnostima. prisustvo neovlaštenih.Vrši higijenski nadzor i ostalih zona u punionici (garderobe.Znanje rada na računaru (MS Ofifice) .Pripremati izvještaje o svim izvršenim analizama i ovjeriti iste potpisom .

Znanje rada na računaru (MS Ofifice) .Poznavanje engleskog jezika (početnik nivo) . medicinskog ili mikrobiološkog smjera) .Uslovi: . te ovjeru potpisom .Vrši pripremu rastvora za obavljanje laboratorijskih analiza .Vodi računa da je laboratorijska oprema čista i uredno održavana . . pakovnog matrijala i gotovih proizvoda .U svrhu statističke obrade podataka.Iskustvo na poslovima u laboratoriji 102 .Vrši uzorkovanje sirovina. medicinskog ili mikrobiološkog smjera) . hemijskog.Timski rad . Uslovi: .O svim uočenim nepravilnostima obavještava Rukovodioca tima proces kontrole kvaliteta Za svoj rad odgovoran je rukovodiocu tima procesne kontrole kvaliteta.Vrši čišćenje i odlaganje laboratorijskog posuĎa .IV ili V stepen stručne spreme (prehrambenog.Timski rad .Znanje rada na računaru (MS Ofifice) .Održava skladište rezervnih uzoraka u skladu sa važećim uputstvima i procedurama .Analitičnost i pažnja na detalje .Vrši internu kalibraciju mjernih instrumenata u skladu sa važećim uputstvima .Poznavanje engleskog jezika (početnik nivo) .Iskustvo na poslovima u laboratoriji Laborant (Lab Tehnician Junior) Broj izvršilaca: 1 Opis radnog mjesta: . hemijskog.Vodi evidenciju o izvršenim poslovima.Analitičnost i pažnja na detalje . unosi rezultate analiza u odgovarajuće programe.Vodi računa o urednosti odlaganja i čuvanja hemikalija i drugih laboratorijskih potrepština u skladištu .Vrši dostavljanje uzoraka za analizu u laboratoriju i njihovo označavanje .IV ili V stepen stručne spreme (prehrambenog.

Ĉlan 12. odnosno po uvećanju ili umanjenju broja izvršilaca za odreĎeno radno mjesto. kao i rezultate poslovanja Društva. Coca-Cola HBC B-H d. Navedeni broj izvršilaca za sva radna mjesta prestavlja trenutnu organizacionu strukturu i isti je promjenjiv obzirom na prirodu posla Društva. Ovaj pravilnik stupa na snagu osam dana po objavljivanju na oglasnoj tabli Društva i sastavni je dio Pravilnika o radu Coca-Cola HBC B-H d. Ĉlan 13. Izmjene koje se odnose na promjenu broja izvršilaca unosit će se u ovaj pravilnik. Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaju da važe odredbe svih dosadašnjih pravilnika koji regulišu sistematizaciju radnih mjesta. Ĉlan 14.o.o. odmah po izvršenoj promjeni.o. Sarajevo _________________________ Mircea Draja Generalni direktor 103 .o.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful