P. 1
Sistematizacija-prijedlog- za Vijeće Zaposlenika

Sistematizacija-prijedlog- za Vijeće Zaposlenika

|Views: 270|Likes:
Published by Ranko Radjevic

More info:

Published by: Ranko Radjevic on Apr 07, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/29/2014

pdf

text

original

Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Coca-Cola HBC B-H d.o.o. Sarajevo sukladno Članu 107.

stav 3 Zakona o radu FBiH (“Službene novine FBiH“ br. 43/99, 32/00 i 29/03) stupio je na snagu 13.04.2010. godine. U meĎuvremenu došlo je do otvaranja novih i ukidanja starih radnih mjesta, kao i sukladno Članu 12. ovog Pravilnika došlo je do promjene broja izvršilaca na odreĎenim radnim mjestima. S tim u vezi, a na osnovu Člana 54. stav 2. i 3. i Člana 55. stav 1. Statuta Coca-Cola HBC B-H d.o.o. Sarajevo, sa sjedištem: Mostarsko raskršće bb, 71240 Hadžići (u daljem tekstu Društvo), koju zastupa generlani direktor Mircea Draja, dana 14.03.2012. godine, u Sarajevu, dostavlja Vijeću zaposlenika, izmjene i dopune:

PRAVILNIKA O ORGANIZACIJI I SISTEMATIZACIJI RADNIH MJESTA
I. OPŠTE ODREDBE Ĉlan 1. Ovim pravilnikom, u skladu sa Statutom Društva, ureĎuje se unutrašnja organizacija CocaCola HBC B-H d.o.o. Sarajevo, organizacioni dijelovi Društva, vrste i opisi radnih mjesta, uslovi koje zaposleni treba da ispunjavaju za obavljanje poslova odreĎenog radnog mjesta (vrsta i stepen stručne spreme, potrebno radno iskustvo, potrebna znanja i sposobnosti i drugi posebni uslovi za rad na tim radnim mjestima). Ĉlan 2. Generalni direktor unaprijeĎuje i usavršava organizaciju rada, tako što propisana radna mjesta usklaĎuje sa zahtjevima rada, u skladu sa planovima rada i poslovima Društva. U slučaju promjene organizacije rada, potreba procesa rada, ili drugih transformacija Društva, radna mjesta za kojima je prestala potreba mogu biti ukinuta, mogu se odrediti novi ili promjeniti njihov opis, kao i uslovi za obavljanje poslova, u skladu sa zakonom i Satutom. Ĉlan 3. Radna mjesta se odreĎuju u okviru organizacionih jedinica Društva – odjela prema srodnosti u procesu rada. Glavno sjedište Društva je u Sarajevu. Podružnice Tuzla, Banja Luka, Bihać i Mostar predstavljaju dijelove društva i kao takvi su registrovani kod nadležnog organa. Broj izvršilaca na pojedinim radnim mjestima, kao i grejdovi (nivo pozicije) za poslove iz ovog pravilnika, nalaze se u prilogu ovog pravilnika i predstavljaju njegov sastavni dio.

1

II. ORGANIZACIJA DRUŠTVA Ĉlan 4. Odjelima rukovode direktori odjela. U njima se, u okviru djelatnosti društva kao cjeline, odvijaju pojedini dijelovi procesa rada. U Društvu su formirane sljedeće organizacione cjeline: Odjel administracije generalnog direktora Odjel za ljudske potencijale Odjel finansija Odjel za poslove sa javnošću i komunikacije Odjel informacionih sistema Odjel prodaje Odjel marketing Odjel sistema proizvodnje i snabdijevanja Ĉlan 5. Odjel administracije generalnog direktora obavlja slijedeće poslove: upravljanje Društvom, predstavljanje Društva pred državnim organima, organizacijama, institucijama i koordinacija rada odjela i dr; uključuje i odgovornost za pravnu službu Društva, koja zastupa po ovlaštenju generalnog direktora vezanog za pravna pitanja, preduzima pravne radnje, izraĎuje prijedloge ugovora, opšte akte, procedure i odluke Društva, i usklaĎuje sve djelatnosti sa važećom legislativom. Odjel za ljudske potencijale obavlja slijedeće poslove: personalna administracija, radni odnosi, zapošljavanje, obuka i razvoj zaposlenih, upravljanje učinkom, obračun zarada i beneficije, ishrana, implementacija, procjena i unaprijeĎenje sistema upravljanja učinkom i COBRA sistema koji je njegov sastavni dio u skladu sa procedurama upravaljanja učinkom i zadovoljstava internog kupca, zastupanja po ovlaštenju generalnog direktora, izrada opštih akata, procedure i odluka društva i dr. Odjel finansija obavlja slijedeće poslove: finansije, blagajna, fakturisanje, knjigovodstvo i dr. Odjel za poslove sa javnošću i komunikacije obavlja slijedeće poslove: odnosi sa javnošću, komunikacija, upravljanje krizama i dr. Odjel informacionih sistema obavlja poslove automatske obrade podataka, održavanja računarske opreme i softvera i dr. Odjel prodaje obavlja poslove prodaje proizvoda, implementacije CC Hellenic prodajnih standarda, marketinga, sprovodi politiku aktivacije tržišta, stara se o marketinškoj opremi i dr. Odjel marketinga obavlja poslove definiranja marketing strategije i marketinških programa, a u skladu sa kanalima prodaje. Planiranje, razvijanje i usmjeravanje marketing programa na nivou cijele operacije, kao i izvještavanje o ostvarenim rezultatima i procijenjenoj isplativosti implementiranog.

2

Odjel sistema proizvodnje i snabdijevanja obavlja slijedeće poslove: proizvodnja, logistika i planiranje, skladištenje repromaterijala, sirovina i gotovih proizvoda, transport putničkim i teretnim vozilima i distribucija gotovih proizvoda, održavanje voznog parka, održavanje rashladnih ureĎaja, održavanje proizvodnih linija i objekata društva, održavanje higijene radnih prostorija, procesna kontrola proizvoda, kontrola kvaliteta sirovina, pakovnog materijala poluproizvoda i gotovih proizvoda, kao i proizvoda iz uvoza, propisivanje i nadzor nad higijenskim i drugim programima punionice, zaštita na radu i dr. Ĉlan 6. Svi zaposleni su dužni da izvršavaju poslove iz opisa radnog mjesta navedenih u ovom pravilniku, prema radnoj i drugoj sposobnosti, da se stručno usavršavaju, da prate propise, naučna i druga dostignuća iz svoje struke. Svaki zaposlenik je dužan da vodi propisane evidencije i druge izvještaje u vezi poslova koja obavlja na svom radnom mjestu, da se pridržava propisanih procedura, da čuva imovinu i sredstva koja su mu povjerena za rad, a posebno da se pridržava propisa zaštite na radu. Zaposleni su dužni da, u slučaju potrebe, po nalogu neposrednog rukovodioca ili generalnog direktora, obavljaju i druge poslove slične navedenim u opisu radnog mjesto na koje su rasporeĎeni. Svaki rukovodilac odgovara za zakonitost i uspješnost rada u dijelu kojim rukovodi, za sprovodjenje mjera zaštite na radu, protivpožarne zaštite, kao i za sprovoĎenje odluka nadležnih organa.

3

utvrĎuju se: . VI ili VII stepen.Ostali uslovi sa podacima o posebnim znanjima i vještinama Ĉlan 8. ovog pravilnika utvrĎuje se sistematizacija poslova i uslovi za zasnivanje radnog odnosa i to: 4 . koje mora da ispunjava zaposlenik da bi mu se povjerilo obavljanje odreĎenih poslova odreĎenog radnog mjesta.Stručna sprema sa podacima o: Struci (smijeru) i stepenu stručne spreme Stručnom ispitu Specijalizaciji Naučnom stepenu obrazovanja (magistratura. VI ili VII stepen stručne spreme kao poseban uslov je predviĎen probni rad u trajanju od najduže 6 meseci. isti nije eliminatoran. ukoliko zaposlenik ispunjava druge navedene uslove. Ĉlan 9. u skladu sa zakonom i kolektivnim ugovorom. Pod uslovima za obavljanje poslava odreĎenog radnog mjesta podrazumijevaju se svojstva utvrĎena ovim pravilnikom. Ĉlan 10. a za rad na pojedinim radnim mjestima sa povećanim rizikom predviĎeni su obavezni prethodni i periodični ljekarski pregledi utvrĎeni od strane nadležnog zdravstvenog organa.III SISTEMATIZACIJA RADNIH MJESTA Uslovi za obavljanje poslova odreĊenog radnog mjesta Ĉlan 7. doktorat nauka) . radni odnos može da se zasnuje i sa pripravnikom. Za sva radna mjesta gdje je kao uslov stručne spreme naveden V. Za sva radna mjesta za koja su potrebni V. Na osnovu člana 1. Za sva radna mjesta. kao posebni uslovi za obavljanje poslova predviĎenih ovim pravilnikom. Kao poseban uslov za sva radna mjesta zahtjeva se dokaz o opštoj zdravstvenoj sposobnosti. Ĉlan 11.Radno iskustvo sa podacima o dužini odgovarajućeg radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima . Pored zakonom propisanih opštih uslova. izuzev rukovodećih.

kao i vještine pregovaranja i poznavanja rukovoĎenja različitih funkcionalnih odjela.Uspostavljanje i održavanje efektivnih i produktivnih odnosa sa Vijećem zaposlenika i sindikalnim organizacijama. edukacije zaposlenika itd).Pravni savjeti i organizacija usklaĎenja poslovanja Kompanije sa zahtjevima iz područja Zakona o zaštiti konkurencije (ugovori.Koordiniranje. . sa sjedištem u Atini.Znanje Engleskog jezika (profesionalni nivo) .Profesionalne komunikacjske vještine. . poslovnim partnerima i drugim ugovornim stranama Kompanije u skladu sa procedurama Kompanije i važećom regulativom. kolektivnog ugovora kod poslodavca i opštih akata društva . . komunikacija.Pripremanje sudskih tužbi i obavljanje svih potrebnih aktivnosti vezano za tužbe Kompanije prema povjeriocima i tužbi prema Kompaniji . priprema i praćenje rada disciplinskih komisija i provoĎenja disciplinskih postupaka u skladu sa Pravilnikom o radu Kompanije. 5 .Najmanje 5 godina radnog iskustva na poziciji Generalnog direktora na području evropskog tržišta.VII stepen stručne spreme (društvenog smjera) . razni ugovori. .Organizovanje i voĎenje procesa rada i poslovanja društva . aneksi ugovora o radu. osiguravajući regularni tok svakodnevnog poslovanja.Zastupanje i predstavljanje društva u svim poslovima i procesima Za svoj rad odgovoran je Regionalnom direktoru Coca-Cola Hellenic-a. Uslovi: .ODJEL ADMINISTRACIJE GENERALNOG DIREKTORA Generalni direktor (Country General Manager) Broj izvršilaca: 1 Opis radnog mjesta: .Praćenje zakonske regulative i regulatornih promjena te usklaĎivanje rada svih funkcija Kompanije sa zakonskom regulativom.VoĎenje razvojne politike društva . sudski spisi i dr.Staranje o poštivanju zakona.) te pružanje savjeta Kompaniji i zaposlenicima iz područja radnog prava (Zakon o radu. .Pripremanje ugovora sa dobavljačima. a u svrhu ostvarivanja što efikasnijeg i efektivnijeg poslovanja . Direktor pravnih poslova (Country Legal Manager) Broj izvršilaca: 1 Opis radnog mjesta: . pravilnici).Poslovi vezani za ostvarivanja prava i obveza zaposlenika iz radnog odnosa (ugovori o radu. Kolektivni ugovor.

Najmanje 3 (tri) godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima . 6 .Savjetovanje i pomaganje rukovodećem timu u svim projektima značajnim za poslovanje Kompanije.Poznavanje engleskog jezika (profesionalni nivo) .Priprema službene dokumentacije za odjel .Prijem i sprovoĎenje telefonskih poziva i faks poruka .Položen pravosudni ispit .Aktivno učešće u implementaciji plana razvoja .Priprema i ažuriranje Statuta i Pravilnika o radu Kompanije te ostalih općih akata i procedura Kompanije u skladu sa važećom regulativom . pravljenje prezentacija.Praćenje rada disciplinske komisije i provoĎenja disciplinskih postupaka u skladu sa Pravilnikom o radu Kompanije . po nalogu Direktora .Regulisanje svih aktivnosti vezanih za registraciju i prijem stranih državljana. domaća i strana..Čuvanje i odlaganje dokumentacije o registraciji Kompanije . Za svoj rad odgovoran je generalnom direktoru.Znanje rada na računaru (MS Office) . po nalogu Direktora i direktora Odjela za ljudske potencijale .arhiviranje.Priprema i obrada podataka po nalogu pomenutih rukovodioca . dogaĎaja i sastanaka .Timski rad Poslovni sekretar generalnog direktora (Country General Manager Assistant) Broj izvršilaca: 1 Opis radnog mjesta: . rezervacija prenoćišta i obezbeĎivanje prevoza .Koordiniranje upisa u sudski registar Kompanije i njenih podružnica kao i sve prateće dokumentacije .Logistička organizacija svih razvojnih inicijativa (treninga).Praćenje realizacije sudskih postupaka.Prijem stranaka iz inostranstva.Komunikacijske i pregovaračke vještine .treninga i seminara te unaprijeĎenja osobne efikasnosti .Ostali administrativni poslovi .PrevoĎenje dokumentacije.Korespodencija. prvenstveno u području zaštite okoliša. a zaposlenika društva .VoĎenje zapisnika sa Lead Team sastanaka i distribucija istih članovima Lead Tima Za svoj rad odgovoran je generalnom direktoru.VII stepen stručne spreme (završen Pravni fakultet) . kontakti sa advokatima Kompanije . Uslovi: . analize u Excel-u . te zbrinjavanja ambalaže i ambalažnog otpada.

Znanje rada na računaru (MS Office) .Uslovi: .IV ili V stepen stručne spreme (društvenog smjera) .Poznavanje engleskog jezika (profesionalni nivo) .Najmanje 2 godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima 7 .

Koordinacija poslova vezanih uz personalnu administraciju .Izrada prijedloga.Koordiniranje stručnih poslova iz područja radno-pravnih odnosa: kolektivni pregovori i odnosi s Vijećem zaposlenika ili Sindikatom .Poznavanje engleskog jezika (profesionalni nivo) .Odgovornost za provoĎenje interne komunikacije vezane za odjel ljudskih resursa .ODJEL ZA LJUDSKE POTENCIJALE Direktor Odjela za ljudske potencijale (Country Human Resources Manager) Broj izvršilaca: 1 Opis radnog mjesta: . Rukovodilac Sektora za razvoj i selekciju zaposlenika (Capability Building Manager) Broj izvršilaca: 1 Opis radnog mjesta: .Razvoj zaposlenika i funkcionalnih sposobnosti . koordinacija. organiziranje i provoĎenje svih oblika stručnog usavršavanja na nivou društva . organizacija i provoĎenje zadataka vezanih uz zadovoljstvo zaposlenika Za svoj rad odgovoran je generalnom direktoru.VII stepen stručne spreme (društvenog smjera) . identifikaciju i unaprijeĎenje zaposlenika 8 . unutar zadanih funkcionalnih ciljeva i budžeta .Sudjelovanje u izradi planova interne komunikacije .Sposobnost voĎenja grupe/timova ljudi . unaprijeĎivanje i redovno ažuriranje procedura vezanih za razvoj.Praćenje funkcioniranja unutarnje organizacije poduzeća i izrada prijedloga potrebnih promjena .Sposobnost prosuĎivanja i donošenja odluka .Odgovornost za koordiniranje rada u odjelu. koordinacija.Strategija. te za redovito i pravovremeno izvršavanje svih poslova sektora.Kreiranje.Znanje rada na računaru (MS Office) .Planiranje i organiziranje .Praćenje primjene sustava plaća i nagraĎivanja i izrada prijedloga potrebnih promjena sistema . Uslovi: .Najmanje 5 godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima.

komunikacijskih.Poznavanje engleskog jezika (profesionalni nivo) . potrebe Kompanije i troškove 9 .Najmanje 2 godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima Struĉnjak u Sektoru za razvoj i selekciju zaposlenika (Capability Building Specialist) Broj izvršilaca: 3 Opis radnog mjesta: .Pružanje podrške u pripremi i reviziji individualnih planova razvoja .Priprema i redovno ažuriranje sistema za praćenje ostvarenja ključnih pokazatelja vezanih uz zapošljavanje .Koordinacija i kontrola izvještaja o potrebama razvoja za rukovodstvo Kompanije . kalendar i troškove treninga .Sistematičnost i analitičnost .Kontrola troškova vezanih za trening i priprema korektivnih planova akcije u slučaju da aktualni troškovi prelaze planirane . selekcije (testiranja.Odabir najadekvatnijih dobavljača za treninge imajući u vidu kvalitet. vrstu angažmana. kao i važeće legislative Za svoj rad odgovoran je direktoru Odjela za ljudske potencijale. .Znanje rada na računaru (MS Office) . trajanje.Odabir i implementacija najadekvatnijih metoda za procjenu ljudskih resursa i njihovih razvojnih potreba .Dizajn i isporuka razvojnih inicijativa vezanih za razvijanje rukovodećih.Sve aktivnosti vezane uz razvoj i izgradnju ljudskih potencijala društva kako bi se na najbolji način i u najkraćem roku razvijale kako individulane. Uslovi: . vještina upravljanja promjenama . a s'ciljem ostvarenja kratkoročnih i dugoročnih ciljeva poslovanja .Blagovremena i tačna priprema plana zapošljavanja u toku izrade plana poslovanja uključujući: broj ljudi.Priprema adekvatnih programa orijentacije za sve novozaposlene i sve zaposlene koji mijenjaju poziciju .Planiranje.VII stepen stručne spreme (društvenog smjera) .Blagovremena i tačna priprema plana treninga u toku izrade plana poslovanja uključujući: broj ljudi. kalendar zapošljavanja i troškove zapošljavanja.Odgovoran/na za kvalitet procesa zapošljavanja.Sposobnost voĎenja grupe ljudi . tako i organizacijske sposobnosti.Potpuna i kvalitetna implementacija individualnih planova razvoja . priprema i dosljedno provoĎenje kalendara za upravljanje učinkom i razvojem zaposlenika (PM&D) ciklus .. razgovora. vrstu treninga. centara za procjenu). kao i osiguranje poštovanja svih internih dokumenata društva vezanih za ovu aktivnost.

Prikupljanje ocjena učinka zaposlenika (Performance Appraisals) te obračun bonusa u okviru CC HBC Management Incentive Plan i Local Management Incentive Plan-a 10 . tačan i blagovremen obračun kao i kontrola isplate plata svih zaposlenika društva .Kvalitetno i efikasno provoĎenje psihometrijskih testiranja i centara za procjenu kandidata kao metoda selekcije Za svoj rad odgovoran je rukovodiocu Sektora za razvoj i selekciju zaposlenika. komunikacijskih i vještina upravljanja promjenama .Dosljedno praćenje i poštivanje zakonske regulative koja se tiče primanja i naknada zaposlenika .Neposredno rukovodi zaposlenima na pozicijama stručnjak za administraciju.Najmanje 1 godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima Rukovodilac administracije u Odjelu za ljudske potencijale (HR Services Supervisor) Broj izvršilaca: 1 Opis radnog mjesta: .VI stepen stručne spreme (društvenog smjera) . Uslovi: .Ažuriranje svih procedura za obračun plata i procedura vezanih uz benefite .Gradiranje Market Developer-a na kraju svakog ciklusa od 4 mjeseca (januar – april. kao i procesa selekcije i intervjuisanja prilikom zapošljavanja novih kadrova .Praćenje kretanja tržišnih trendova po pitanju kompenzacija i benefita i obezbjeĎenje tačnih podataka za učešće u istraživanjima tržišta (salary surveys) .Dizajn i asistencija prilikom isporuke razvojnih inicijativa vezanih za razvijanje rukovodećih. i procesa i procedura vezanih uz područje kompenzacija i benefita . personalne administracije.Sistematičnost i analitičnost .Priprema i efikasna implementacija centara procjene za razvoj kadrova. maj – august. recepcioner i kurir .Efikasno organizovanje administrativnih aktivnosti unutar Kompanije.Praćenje troškova vezanih za trening i priprema korektivnih planova akcije u slučaju da aktualni troškovi prelaze planirane .Priprema izvještaja o stepenu učešća i evaluaciji trening programa .Dizajniranje i ažuriranje sistema nagraĎivanja i obračuna varijabilnih plata u saradnji sa funkcionalnim managerima ..Poznavanje engleskog jezika (srednji nivo) . septembar-decembar) .Znanje rada na računaru (MS Office) .Tačno i blagovremeno ažuriranje baze personalnih podataka (SAP) sa podacima vezanim uz plate i primanja radnika .Blagovremeno prikupljanje svih podataka neophodnih za obračun plata.Arhiviranje i čuvanje individualnih planova razvoja .

- Redovan kontakt sa Zavodom za Zdravstvo u cilju naplate naknada za zaposlenike na dugotrajnom bolovanju Za svoj rad odgovoran je direktoru Odjela za ljudske potencijale. Uslovi: - VII stepen stručne spreme (društvenog smjera) - Znanje rada na računaru (MS Office i SAP) - Poznavanje engleskog jezika (srednji nivo) - Sistematičnost i analitičnost - Sposobnost voĎenja grupe ljudi - Iskustvo na istim ili sličnim poslovima Struĉnjak za administraciju u Odjelu za ljudske potencijale (HR Specialist) Broj izvršilaca: 1 Opis radnog mjesta: - Efikasno izvršavanje administrativnih aktivnosti unutar odjela, personalne administracije, kao i procesa i procedura vezanih uz područje kompenzacija i benefita - Kreiranje ugovora o radu i aneksa na ugovore o radu zaposlenika CC HBC BiH - Redovno ažuriranje personalnih dosijea zaposlenika - Tačna i blagovremena evidencija zaposlenika u knjizi zaposlenika kompanije - Dosljedno poštivanje procedura za zasnivanje i raskid radnog odnosa - Godišnja organizacija Sistematskog pregleda - Analiziranje planiranih i iskorištenih dana godišnjeg odmora za zaposlenike CC HBC BiH, i praćenje akumulacije i iskorištenja prekovemenih sati - Puna podrška rukovodiocu prilikom procesa blagovremenog prikupljanja svih podataka neophodnih za obračun plata, tačan i blagovremen obračun kao i kontrola isplate plata svih zaposlenika društva Za svoj rad odgovoran je rukovodiocu administracije u Odjelu za ljudske potencijale. Uslovi: - IV stepen stručne spreme (društvenog smjera) - Znanje rada na računaru (MS Office) - Poznavanje engleskog jezika (srednji nivo) - Sistematičnost i analitičnost - Komunikacijske vještine - Iskustvo na istim ili sličnim poslovima

11

Recepcioner (Switchboard Operator) Broj izvršilaca: 1 Opis radnog mjesta: - Administrativna podrška Odjelu za ljudske potencijale, a po potrebi i dostupnosti i drugim odjelima - Distribucija procedura i uputstava u skladu sa zahtjevima Business Management Systema - Doček, prijem i evidentiranje (uz obavezno uzimanje nekog od identifikacionih dokumenata) svih posjetilaca Kompanije - Prijem telefonskih poziva, preusmjeravanje istih i preuzimanje poruka - Prijem kompletne pristigle pošte, i protokolisanje ulaznih dokumenata u skladu sa Uputstvom za upravljanje ulaznim i izlaznim dokumentima - Distribucija pošte po odjelima i zaposlenicima na koje je upućena po unaprijed definisanom vremenskom intervalu i u skladu sa važećom procedurom - Slanje i primanje fax poruka, kao i sve ostale dokumentacije u skladu sa Uputstvom za upravljanje ulaznim i izlaznim dokumentima - Blagovremena i tačna priprema dokumentacije neophodne za dolazak gostiju u CCHBC BH - VoĎenje računa da se potpisivanje dokumentacije i upotreba pečata vrši u skladu sa važećim Uputstvom te o svakom nepoštivanju Uputstva obavještavati neposrednog rukovodioca - Pružanje administrativne podrške procesu zapošljavanja u smislu pozivanja kandidata na intervjue i po završetku procesa, slanje odbijenica preostalim kandidatima - Pružanje administrativne podrške pri organizaciji treninga u smislu pripreme, kopiranja i uvezivanja materijala - Regulisanje viza za službena putovanja zaposlenika kompanije kao i poduzimanje svih neophodnih aktivnosti na obezbjeĎivanju sve neophodne dokumentacije potrebne za vizu za ulazak u BIH, gostima iz CC Hellenic sistema, kojima je ista potrebna. Za svoj rad odgovoran je rukovodiocu administracije u Odjelu za ljudske potencijale. Uslovi: - IV stepen stručne spreme (društvenog smjera) - Znanje rada na računaru (MS Office) - Poznavanje engleskog jezika (srednji nivo) - Komunikacijske vještine - Timski rad - Iskustvo na istim ili sličnim poslovima

12

ODJEL FINANSIJA Direktor Odjela finansija (Country Finance Manager) Broj izvršilaca: 1 Opis radnog mjesta: - Upravljanje financijskim sektorom, koordinacija poslova planiranja, računovodstva, naplate potraživanja, kontrole obračuna plaća, i sl. - Koordinacija operativnih i strateških aktivnosti s ostalim odjelima, generalnim direktorom i Centralnim uredom (Head Office-om) - Razvoj ljudi, planiranje kadrovskih potreba odjela, unapreĎenje procesa u odjelu i cijeloj kompaniji, suradnja s revizorima (internim i eksternim), poreskom službom, kupcima, sindikatima i ostalim internim i eksternim korisnicima financijskih izvještaja - Praćenje ostvarivanja zadanih strateških ciljeva kompanije, izvještavanje o njihovom ostvarenju i pokretanje korektivnih i ostalih akcija po potrebi s ostalim odjelima - Koordinacija i provedba svih strateških i operativnih aktivnosti u suradnjih s rukovoditeljima ostalih odjela i Generalnim direktorom Za svoj rad odgovoran je generalnom direktoru. Uslovi: - VII stepen stručne spreme (ekonomskog smjera) - Znanje rada na računaru (MS Office) - Poznavanje engleskog jezika (profesionalni nivo) - Najmanje 3 godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima

Finansijski kontrolor (Financial Controller) Broj izvršilaca: 1 Opis radnog mjesta: - Kontrola i ovjera polugodišnjeg i godišnjeg obračuna - Pripremanje, supervizija i kontrola primjene računovodstvenih procedura - Kontrola i praćenje poreznih uplata i obračuna poreza u skladu sa lokalnim zakonima - Praćenje i pridržavanje usvojenih procedura i uputstava na nivou Kompanije - Definisanje, uspostavljanje i održavanje računovodstvenih standarda i politike u voĎenju glavne knjige - Usaglašavanje računovodstvenih politika i procedura kompanije sa meĎunarodnim i lokalnim zakonom definiranim računovodstvenim Standardima - Kontrola usklaĎenosti stvarnog stanja zaliha gotovih proizvoda, robe, sirovina i materijala sa stanjem u glavnoj knjizi, kao i kreiranje potrebnih izvještaja

13

Analitičnost . planiranje kadrovskih potreba odjela.Timski rad .Planiranje i organiziranje .Znanje rada na računaru (MS Office) .VoĎenje tačnog knjigovodstva u skladu sa lokalnim zakonima i stvaranje mehanizama za povezivanje lokalnog i meĎunarodnog pravljenja izveštaja prema računovodstvenim principima. unapreĎenje procesa u odjelu finansija kao i koordinacija aktivnosti sa ostalim odjelima u svrhu unapreĎenja poslovanja i dostizanja kompanijskih ciljeva .Kontrola studija isplativosti za investicije te ostale poslovne projekte sa finansijskim implikacijama (uvodjenje novih proizvoda.Rukovodi i upravlja radom koordinatora matičnih podataka u sortiranju matičnih podataka iz postojećih sistema podataka. .Kontrola COGS-a.Migraciji podataka u SAP W2 okruženje i neophodnih korekcija tokom testnog perioda – do GO LIVE .Orijentisanost ka ostvarivanju rezultata .Poznavanje engleskog jezika (profesionalni nivo) . Uslovi: .. smanjenje ili povećanje osnivačkog kapitala kompanije te ugovora sa dobavljačima i povezanim pravnim licima i slićno) . tehničkim treninzima kao i testnim fazama tokom implemetacije SAP WAVE 2 ( sa prioritetom na ključnim procesima u implementaciji SAP WAVE 2 ) .Kontrola obračuna posebnog poreza na proizvode (akciza) i kontrola mjesečnih poreskih izvještaja .Prisustvo procesnim.Kontrola rada odejla za poslovno planiranje.Razvoj ljudi.Upoznavanje sa procesima poslovanja Kompanije u cilju razumijevanja sadržaja matičnih podataka . odjela nabavke.Najmanje 3 godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima Rukovodilac matiĉnih podataka (Master Data Migration Team Leader) Broj izvršilaca: 1 Opis radnog mjesta: . procedurama Kompanije i primjenama meĎunarodnih standarda .Procjena finansijskih rizika kompanije te davanje savjeta upravljačkim strukturama prilikom izrade preventivnih akcija za izbjegavanje i umanjenje rizika u poslovanju kompanije Za svoj rad odgovoran je direktoru Odjela finansija.VII stepen stručne spreme (ekonomskog smjera) . te mjesečno izvještavanje o varijansima izmeĎu budžetiranog i stvarnog stanja .Koordinira sa članovima tima u pripremi / čišćenju matičnih podataka iz postojećih sistema 14 . kreditnog odjela te odjel a za finansijsko računovodstvo .

Koordinacija u sortiranju matičnih podataka iz postojećih sistema.Mapiranje polja iz elektroničkih obrazaca sa poljima iz postojećih sistema (identificirati izvor traženog podatka i način transformacije podatka u tražene obrasce) . kvaliteta i obima podataka .Koordinira sa članovima tima upload podataka i njihovu validaciju u DOMINO .Iskustvo na istim ili sličnim poslovima Koordinator matiĉnih podataka (Master Data Coordinator) Broj izvršilaca: 2 Opis radnog mjesta: .Prenos podataka u SAP WAVE 2 okruženje .Koordinira sa članovima tima prenos podataka u SAP WAVE 2 okruženje .Upload podataka i njihova validacija u DOMINO . Uslovi: . Za svoj rad odgovoran je finansijskom kontroloru.Na zahtjev direktno nadreĎenog i u skladu sa potrebama CCHBC BiH obavlja i druge poslove. vlasnika podataka.Korekcija podataka tokom testnih perioda sve do GO LIVE .VII stepen stručne spreme .Prisustvo procesnim. validacija podataka.Koordinira sa članovima tima korekcije podataka tokom testnih perioda sve do GO LIVE .Na zahtjev direktno nadreĎenog i u skladu sa potrebama CCHBC BiH obavlja i druge poslove Za svoj rad je odgovoran Rukovodiocu matičnih podataka 15 .Timski rad i upravljanje vremenom .detaljna procjena u cilju identificiranje sistema. tehničkim treninzima kao i testnim fazama tokom implemetacije SAP WAVE 2 ( u skladu sa dodijeljenim streemovima ) .Koordinacija i obezbijeĎenje podrške tokom prikupljanja podataka putem elektroničkih obrazaca ( Excel template ) .Koordinira sa članovima tima na obezbijeĎenju podrške tokom prikupljanja podataka putem elektroničkih obrazaca ( Excel template ) .Koordinacija sa članovima tima u pripremi / čišćenjeu matičnih podataka iz postojećih sistema.Planiranje i organiziranje .Upoznavanje sa procesima poslovanja Kompanije u cilju razumijevanja sadržaja matičnih podataka . migracija podataka u SAP W2 okruženje i neophodne korekcije tokom testnog perioda .Koodinira sa članovima tima i BPL –ima pitanja vezana za matične podatke i migraciju .Znanje rada na računaru ..Poznavanje engleskog jezika .Analitičnost .

Odgovornost za tačnu i blagovremenu isplatu naknada nastalih iz radno pravnog odnosa.Uslovi: .Praćenje i pridržavanje usvojenih procedura i uputstava na nivou Kompanije .Uspostavljanje i voĎenje periodičnog pregleda ciljeva odjela te identifikacija razlika izmeĎu ostvarenog i planiranog i priprema korektivnih mjera .Odgovornost za potpuno poštivanje standarda u računovodstvu. .Analitičnost . .Kreiranje strategije i postavljanje ciljeva odjela računovodstva i odjela finansija .Iskustvo u radu sa bazama podataka .VII stepen stručne spreme (ekonomskog smjera) . kvalitet usluga kao i rukovoĎenje ljudima .Poznavanje poslovnih procesa unutar Kompanije .Uspostavljanje i održavanje efikasne i blagovremene finansijske podrške za interne klijente .VII stepen stručne spreme .Uspostavljanje.Znanje rada na računaru (MS Office) . uspostavljanje i implementiranje standarda i radnog okruženja koje osigurava visok kvalitet rada odjela.Poznavanje engleskog jezika . usaglašavanje računovodstvenih politika i procedura kompanije sa meĎunarodnim i lokalnim zakonom definiranim računovodstvenim standardima u saradnji sa finansijskim kontrolorom. kao i za naknadu troškova nastalih po osnovu službenih putovanja. sistema plaćanja i obračuna poreza .Izvještavanje prema svim relevantnim te zakonom odreĎenim eksternim pravnim subjektima korisnicima finansijskih izvještaja izvještavanje nadležnih rukovodilaca u Kompaniji i Head office-u.Komunikacijske vještine .Samoinicijativnost .Iskustvo na istim ili sličnim poslovima Šef raĉunovodstva (Financial Accounting Manager) Broj izvršilaca: 1 Opis radnog mjesta: .Periodično ocjenjuje rad članova tima i u skladu sa potrebom preduzima korektivne akcije .Poznavanje engleskog jezika (profesionalni nivo) . rukovodiocem sektora za planiranje poslovanja i direktorom finansijskog odjela. dodatnih edukacija i sl.Sposobnost voĎenja grupe ljudi 16 .Praćenje finansijske zakonske regulative u Federaciji BiH i u Republici Srpskoj .Definisanje.Odgovornost da se poslovanje odvija u potpunosti u skladu sa zakonskom regulativom iz oblasti finansija na nivou BiH . implementiranje i održavanje računovodstvenog sistema. Za svoj rad odgovoran je direktoru Odjela finansija Uslovi: .

Praćenje i izvještavanje o aktuelnim troškovima u odjelima sistema snadbijevanja (proizvodnja.VII stepen stručne spreme (ekonomskog smjera) .Rad sa internim i eksternim revizorima i učestvovanje u izradi budžeta Za svoj rad odgovoran je direktoru Odjela finansija Uslovi: .Analitičnost .Kontrola pravilnog obračuna i pravovremenog plaćanja poreza u skladu sa lokalnom legislativom .Planiranje i organiziranje . kao i kreiranje potrebnih izvještaja .Poznavanje engleskog jezika (profesionalni nivo) .Pomoć i supervizija prilikom kreiranja mjesečnog RE (rolling estimate-a) i budžeta za navedene odjele .Orijentisanost ka ostvarivanju rezultata . sirovina i materijala sa stanjem u glavnoj knjizi. razvrstavanje proizvodnih troškova prema costing modelu .Učestvovanje u izradi budgeta za navedene odjele.Kontrola usklaĎenosti stvarnog stanja zaliha gotovih proizvoda.Orijentisanost ka ostvarivanju rezultata . robe.Znanje rada na računaru (MS Office) .Definisanje.Iskustvo na istim ili sličnim poslovima Finansijski rukovodilac u podruţnicama (Finance Supervisor) Broj izvršilaca: 2 (Tuzla i Bihać/Banja Luka) Opis radnog mjesta: 17 .Praćenje i pridržavanje usvojenih procedura i uputstava na nivou Kompanije . kao i poreĎenje sa prethodnim godinama i aktuelnim budžetom . uspostavljanje i održavanje računovodstvenih standarda i politike u voĎenju glavne knjige .Sposobnost voĎenja grupe ljudi .Najmanje 3 godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima Kontrolor sistema snadbijevanja (Supply Chain Controller) Broj izvršilaca: 1 Opis radnog mjesta: .Mjesečna kontrola i izvještavanje o troškovima proizvodnje. distribucija i logistika) . skladište..Superviziranje i kontrola primjene važećih procedura u navedenim odjelima .

)  Znanje rada na računaru (MS Office i BASIS)  Poznavanje engleskog jezika (srednji nivo)  Pregovaračke vještine  Sposobnost analiziranja  Planiranje i organizovanje  Inicijativa i timski rad  Iskustvo na istim ili sličnim poslovima Rukovodilac za sistematsko evidentiranje prodaje i inventuru (Order Entry & Route Settlement/Inventory Control Supervisor) Broj izvršilaca:1 Opis radnog mjesta:  Definiše i organizuje sve aktivnosti unosa i obrade narudžbi  Koordinira i kontroliše finansijsko obraĎivanje isporuka robe. potrošača i dobavljača i izvještavanje relevantnih zaposlenika  Evidencija radnih sati zaposlenika (stalno zaposlenih i onih koji rade na odreĎeno). nadgledanje i kontrola finansijskih. a na najefikasniji način. u skladu sa zakonskim propisima Za svoj rad odgovoran je šefu računovodstva. 18 . Upravljanje. gotovih proizvoda i roba na svim lokacijama CCHBC BH operacije kao i kontrola transakcija vezanih za inventuru. Uslovi:  VI iili VII stepen stručne spreme (VŠS ili VSS ekonomskog smjera. u skladu sa procedurama Kompanije i važećim zakonskim propisima  Prikupljanje svih žalbi i primjedbe kupaca. u skladu sa instrukcijama Odjela finansija  Čuvanje i ažuriranje personalnih dosjea zaposlenih. u najkraćem vremenu i u skladu sa važećim procedurama  Praćenje gotovinskih naplata i preuzimanje gotovine od vozača po povratku sa terena  Predaja gotovine/pazara u poslovnu banku. praćenje implementacije korektivnih i mjera uštede  Praćenje implementacije kreditne politike i dosljednog poštivanje procedura od strane svih odjela i uposlenih u podružnici  Priprema izvještaja o svim uočenim odstupanjima u implementaciji kreditne politike i poštivanju procedura i predlaganje korektivnih mjera u saradni sa odjelom za naplatu potraživanja  Saradnja sa dobavljačima u svrhu blagovremenih izmirenja svih obaveza i plaćanja. i priprema izvještaja  Regulisanje prijave/odjave zaposlenika kompanije u podružnicama. računovodstvenih i administrativnih obaveza u podružnici  Planiranje i kontrola indirektnih troškova podružnice  Priprema izvještaja o troškovima i predlaganje korektivnih akcija i mjera uštede. te organizira i nadzire sve aktivnosti vezane za invneturne popise zaliha: sirovina.

 Definiše procedure i pravila rada vezano za unos narudžbi i kreiranje utovara te uskladjuje procedure vezane za inventurne popise u skladu sa politikama i procedurama na nivou korporacije. Uslovi:  VII stepen stručne spreme (ekonomskog smjera)  Znanje rada na računaru (MS Office i BASIS)  Poznavanje engleskog jezika (srednji nivo)  Komunikativnost  Sposobnost voĎenja grupe ljudi  Sistematičnost  Planiranje i organizovanje  Iskustvo na istim ili sličnim poslovima Fakturista (Order Entry Route Settlement Clerk) Broj izvršilaca: 6 Opis radnog mjesta:  Unosi sve narudžbe za dispečing i kreira vanredne utovare  ObraĎuje sve isporučene utovare poštujući definisane procedure  Radi na reklamacijama kupaca vezano za isporuke robe i ispravke faktura  Prima narudžbe koje trebaju biti obraĎene za utovar i kontroliše narudžbe primljene putem ureĎaja za automatsko generiranje narudžbi. Za svoj rad odgovoran je šefu računovodstva.  Unosi narudžbe u BASIS i obraĎuje ih vodeći računa da se isporuka može organizovati na što efikasniji način  Kreira vanredne utovare za narudžbe koje nisu obuhvaćene redovnim dispatchingom  Prati stanje zaliha gotovih proizvoda na dnevnoj bazi  Preuzima dokumentaciju isporučenih utovara vodeći računa da je ista ovjerena i obraĎena od strane vozača i skladišta na propisan i procedurama regulisan način  ObraĎuje primljenu dokumentaciju kroz BASIS / Route Settlement 19 . Bihać i Banja Luka)  Informiše direktora Odjela o svim nastalim štetama na proizvodima.  Organizuje rad OE/RS (Order Entry. a koje dobija od direktora Skladišta (Sarajevo.Unos Narudžbi / Route Settlement – Sistemsko Evidentiranje Prodaje ) Clerk / Službenika i kontroliše njihov rad  Definiše i prati realizaciju ključnih pokazatelja zaposlenika koji obraĎuju unos narudžbi  Kontroliše izvještaje skladišta. otpisima i eventualnim inventurnim manjkovima i viškovima gotovih proizvoda i sirovina po obavljenim inventurama. Tuzla. narudžbenice u pisanoj i elektronskoj formi za marketing i prodaju. provjerava stanje na skladištu na dnevnoj bazi i vodi računa o primjeni inventurnih procedura  Revidira i priprema na odobrenje sve izvještaje vezane za lomove i škart.

Uslovi:  IV stepen stručne spreme (društvenog ili tehničkog smjera)  Znanje rada na računaru (MS Office i BASIS)  Poznavanje engleskog jezika (početnik nivo)  Komunikativnost  Timski rad  Analitičnost i usresreĎenost na detalje  Iskustvo na istim ili sličnim poslovima Rukovodilac za plaćanja. Fakturisti koji su zaposleni u Bihaću.Kontrola plaćanja svih obaveza nastalih iz radno-pravnog odnosa. službenika za KUF i blagajnika-a i asistenta za maloprodaju. . analiza troškova bankarskih usluga i provizija. u cilju ostvarivanja tačnosti obračunatih vrijednosti i poštivanja procedure za obračun plata Kompanije . u skladu sa ugovorenim rokovima . otvaranje računa. kao i izmjene uplatnih računa javnih prihoda u FBIH i Republici Srpskoj i blagovremeno izvještavanje relevantnih sektora unutar kompanije . voĊenje raĉuna kod banaka i blagajne (Treasury & AP Supervisor) Broj izvršilaca:1 Opis radnog mjesta: .Kontrola svih uplata prema dobavljačima u cilju obezbjeĎenja tačnih.Kontroliše i potpisuje blagajničke dnevnike i trgovačke knjige Za svoj rad odgovoran je šefu računovodstva. 20 . akreditiva i poslovi vezani za pregovore sa bankama . Komunicira sa vozačima o utvrĎenim manjkovima i viškovima i kreira fakture Fakturist koji je zaposlen u Sarajevu i Mostaru za svoj rad odgovoran je rukovodiocu za sistemsko evidentiranje prodaje i inventuru.Kontinuirano praćenje rada službenika za KUF u cilju potpunog ispunjenja svih ključnih pokazatelja .Kontrola izrade i dostave mjesečnih i godišnjih izvještaja o obračunu i uplati poreza na dodatnu vrijednost .Kontakti s bankama.Prati sve promjene u zakonu vezane za javne prihode. . blagovremenih i unaprijed definiranih uslova izmirenja obaveza u skladu sa politikom plaćanja Kompanije i ugovorima . Banja Luci i Tuzli odgovorni su finansijskom rukovodiocu u Podružnici.Mjesečno sravnjenje transakcijskih računa banaka.Plaćanje obaveza prema ključnim dobavljačima.Praćenje zakonske regulative vezane za poreze u Federaciji BiH i Republici Srpskoj i Bosne I Hercegoivine.ObezbjeĎenje i praćenje unosa svih faktura i obaveza plaćanja u sistem glavne knjige . avansnih uplata i prelaznih računa kao i I/C obaveza i potraživanja .Nadgledanje rada računovoĎe Glavne knjige.

BASIS i SAP .Izrada kalkulacija za artikle kao i kreiranje novih artikala u SAP-u i Basis-u. .Knjiženje svih transakcija suvenir shop-a i maloprodaje depoa . ukalkulisanih troškova .Sposobnost voĎenja grupe ljudi .Mjesečno kreiranje izvještaja za obračunate poreze u SAP-u/BASIS-u .Mjesečno sravnjenje I/C obaveza i potraživanja i slanje izvještaja u Head Office .Poznavanje rada u sistemima za poslovnu podršku. skladišta rezervnih dijelova sa sektorom održavanja proizvodnih pogona.. fakturisanih i naplaćenih realizacija sa sektorom potraživanja. .Knjiženje plata i ostalih naknada zaposlenika .Uslovi: .Knjizenje statistickih podataka prodaje u Glavnoj knjizi. Uslovi: . BASIS.VII stepen stručne spreme (ekonomskog smjera) .VII stepen stručne spreme (ekonomskog smjera) . RS-u i u BiH.Mjesečna sravnjenja: transakcijskih izvoda banaka.Iskustvo na istim ili sličnim poslovima RaĉunovoĊa knjiţenja Glavne knjige (GL Accountant) Broj izvršilaca: 2 Opis radnog mjesta: .Iskustvo na istim ili sličnim poslovima RaĉunovoĊa direktnih proizvodnih troškova (Cost Accountant) Broj izvršilaca: 1 Opis radnog mjesta: .Dnevna.Znanje rada na računaru (MS Office.Mjesečno rasknjiženje unaprijed plaćenih troškova (avansi) .Knjiženje promjena po transakcijskim računima banaka na dnevnoj bazi u Glavnoj knjizi .Znanje rada na računaru (MS Office) .Poznavanje engleskog jezika (srednji nivo) .Praćenje zakonskih izmjena i implementacija istih 21 .Poznavanje engleskog jezika (srednji nivo) . sedmična i mjesečna knjiženja u Glavnoj knjizi Za svoj rad odgovoran je šefu računovodstva. postrojenja i tretmana otpadnih voda.Praćenje poreske zakonske regulative u Federaciji BiH . SAP) . .Poznavanje lokalnih zakona .Poznavanje lokalnih finansijskih zakona .

sirovina i materijala sa stanjem u Glavnoj knjizi .Učestvuje u pripremi budzeta u saradnji sa ruvodiocem odjela za poslovno planiranje .Priprema obračuna posebnog poreza na proizvode i naloga za plaćanje istih . kontrola i knjiženje istih . a vezane za izmjene Posebnog poreza na proizvode. BASIS.Kontakti sa internim i eksternim revizorima u cilju usklaĎivanja posebnog poreza na pića . tromjesečnih. mehanizam i sprovodi usklaĎivanje standardnih sistemskih troškova sa stvarnim troškovima na kvartalnom ili mjesečnom nivou u skladu sa potrebama i procedurama . .VII stepen stručne spreme (ekonomskog smjera) .Znanje rada na računaru (MS Office.Blagovremeno informisanje svih zaposlenika u lancu fakturisanja i obrade narudžbi kupaca o definisanim novim artiklima.Knjiženje cesija i kompenzacija.Definise proceduru.Praćenje promjena u zakonu.. te izmjene uplatnih računa javnih prihoda .Unos podataka o dobavljačima u sisitemsku bazu dobavlajča i ažuriranje iste u skldu sa procedurama Kompanije te periodični pregled baze sa ciljem osiguranje ažurnosti same baze i vjerodstojnosti podataka u istoj Za svoj rad odgovoran je šefu računovodstva. robe.Mjesečno usklaĎenje stvarnog stanja zaliha gotovih proizvoda. cijenama i rabatima .Praćenje promjena u zakonskoj regulativi koja se odnosi na stope poreza i visine naknada koje imaju uticaj na poslovanje kompanije uplatnih računa javnih prihoda 22 . a u skladu sa ugovorom i odlukom o dodjeli rabata .Iskustvo na istim ili sličnim poslovima Sluţbenik za KUF (AP Clerk) Broj izvršilaca: 2 Opis radnog mjesta: .Praćenje zakonskih promjena iz oblasti finansija i dosljedna implementacija istih .Izrada BOM (industrijska kalkulacija proizvoda) sa svim troškovnim elementima i izvještavanje o istim .Poznavanje rada u sistemima za poslovnu podršku .Unos matičnih podataka vezanih za proizvodnju u sistem SAP-a i BASIS-a. kao i obezbjeĎenje i kontrola pravilnosti matičnih podataka i ispravnosti unosa .Priprema obrazaca kojim se kupcu pridružuje rabat vodeći računa da je rabat pridružen na pravilan način.Blagovremena izrada i dostava mjesečnih. kao i kontakti sa dobavljačima u cilju usklaĎenja meĎusobnih obaveza i potraživanja .Poznavanje lokalnih finansijskih zakona. polugodišnjih i godišnjih statističkih izvještaja o proizvodnji i prodaji .Poznavanje engleskog jezika (srednji nivo) . Uslovi: .Prijem ulaznih faktura. SAP) . inostranih i domaćih.

Komunikativnost.Znanje rada na računaru (MS Office) .Prijem ulaznih ino i domaćih faktura.Preciznost i analitičnost . prijem pazara iz maloprodaje  Knjiženje blagajničkih dnevnika za sve podružnice  Praćenje potraživanja od radnika po osnovu akontacija materijalnih troškova. iskustvo na istim ili sličnim poslovima 23 . SAP) .IV stepen stručne spreme (ekonomskog smjera) . domaćih i deviznih  Praćenje finansijske zakonske regulative  Svakodnevni prijem pazara maloprodajnog objekta i polog istog na transakcijske račune firme  Prijem gotovine od kupaca za isporuke previĎene za gotovinsko plaćanje  Naplata po računima meĎunarodnih organizacija. voĎenje računa kod banaka i blagajne Uslovi: .Knjiženje ovjerenih i odobrenih faktura .Sravnjenje izvoda transakcijskih računa banaka Za svoj rad odgovoran je rukovodiocu za plaćanja. trgovačke knjige na malo.Iskustvo na istim ili sličnim poslovima Blagajnik (Cashier) Broj izvršilaca :1 Opis radnog mjesta:  VoĎenje blagajničkih knjiga u KM i EUR.. uknjižavanje na status čekanja te proslijeĎivanje istih po pripadajućim odjelima . troškova službenih putovanja.IV stepen stručne spreme (ekonomskog smjera) .Poznavanje engleskog jezika (početnik nivo) . praćenje prodaje kroz Full service vending i pologa pazara  Praćenje stanja gotovine u blagajni. priprema za elektronsko plaćanje ino i domaćih faktura .Poznavanje finansijske zakonske regulative . kao i praćenje potraživanja po osnovu poslovnih kartica  VoĎenje blagajničkih knjiga. uključujući i podružnice.Peridoična priprema virmana za plaćanje.Knjiženje poreza i akciza i carina .Poznavanje engleskog jezika (početnik nivo) . voĎenje računa kod banaka i blagajne Uslovi: .Sistematičnost i pažnja na detalje .Znanje rada na računaru (MS Office. kontrola faktura. te davanje naloga banci o rasporedu priliva gotovine Za svoj rad odgovoran je rukovodiocu za plaćanja.

Planiranje aktivnosti za pripremu RE –a (rolling estimate-a) kao i izrada procjena poslovanja za periode do kraja godine . organizovanje i koordinacija procesa planiranja poslovanja kompanije . Za svoj rad je odgovoran direktoru Odjela finansija Uslovi:  VII stepen stručne spreme (ekonomskog smjera)  Znanje rada na računaru (MS Office)  Poznavanje engleskog jezika (profesionalni nivo)  Sistematičnost i analitičnost  Planiranje i organiziranje  Orijentisanost ka ostvarivanju rezultata  Sposobnost voĎenja grupe ljudi  Najmanje 3 godine iskustva na istim ili sličnim poslovima 24 .Dostavljanje izvještaja prema Head Office-u u skladu sa vremenskim rokovima. .Izrada Contingency (Rezervnih Planova) kompanije .Planiranje. definiranim kriterijima i sistemskim pravilima. na osnovu odluke Management Team-a .Saradnja sa funkcionalnim menadžerima u cilju tačnog i blagovremenog izvještavanja . stanja i gotovinske tokove . na nivou cijele operacije .Kontrolisanje i nadgledanje direktnih i indirektnih troškova .Evaluiranje svih ključnih investicija prema kategorijama stalnih sredstava identificiranih u toku procesa poslovnog planiranja kao i pripremanje studije izvodljivosti. .Revidiranje svih troškova na mjesečnoj bazi i poduzimanje korektivnih akcija u cilju smanjenja troškova tačnije u cilju usklaĎivanja budžeta sa poslovnim rezultatima . .Pripremanje master plana sa vremenskim rokovima vezanim za proces poslovnog planiranja .Konsolidacija poslvnih planova odjela kompanija i transformacija u poslovni plan kompanije .Objedinjavanje svih relevantnih informacija i podataka u cilju pripreme financijskih izvještaja što uključuje bilans uspjeha.Analiziranje razlika izmeĎu aktuelnog i budžetiranog te iznalaženje korektivnih akcija.Kreiranje i implementiranje sistema za praćenje i podjelu troškova.Održavanje i uspostavljanje odnosa sa povezanim pravnim licima (TCCC) i njihovim podružnisama u cilju meĎusobne usklaĎenosti prilikom djelovanja na tržištu i zajedničkih ulaganja.Usaglašavanje ostvarenih financijskih rezultata po završetku mjesečnog obračunskog perioda i izvještavanje nadležnih rukovodilaca u Kompaniji i Head Office-u. kao i iznalaženje mjera za poboljšanje postojećeg sistema i unapreĎenje poslovanja.Rukovodilac planiranja poslovanja (Business Planning Manager) Broj izvršilaca: 1 Opis radnog mjesta: .

Kontrolisanje i implementiranje kreditne politike i nadgledanje sistema naplate potraživanja . uporeĎivanje sa budžetiranim vrijednostima i procjena troškova do kraja godine  Koordinira rad sa odgovornim osobama iz odjela Finansija u cilju usaglašavanja knjiženja glavne knjige sa budžetiranim mjestima troška  Alociranje troškova Head Office-a i podružnica na mjesečnoj bazi.VII stepen stručne spreme (ekonomskog smjera) . redovni kontakti sa Head Office-om po pitanjima odobrenja investicionih ulaganja te rad na ažuririanju PO baze ((Program Office) u skladu sa definiranim ovlastima unutar kompanije (Chart of Authority). kreira izvještaje o troškovima potrebne da bi se proces nesmetano se odvijao  Praćenje investicionih ulaganja i održavanja kao i voĎenje baze stalnih sredstava u skladu sa vazecim zakonskim i internim pravilima i procedurama.Iskustvo na istim ili sličnim poslovima Rukovodilac za naplatu potraţivanja (Credit Manager) Broj izvršilaca: 1 Opis radnog mjesta: .Finansijski analitiĉar (Financial Analyst) Broj izvršilaca: 3 Opis radnog mjesta:  Praćenje i kontrolisanje indirektnih i proizvodnih troškova i kreiranje izveštaja na mjesečnoj bazi  Pripremanje finansijskih izvještaja za CC Hellenic Head Office na mjesečnoj bazi  Redovno usaglašavanje i analiziranje organizacijskih troškova i izvještavanje o istim  Kreiranje i implementacija sistema za usmjeravanje troškova na nivou cijele operacije  Kontrolisanje i analiziranje direktnih i indirektnih troškova. Za svoj rad je odgovoran rukovodiocu planiranja poslovanja Uslovi: . kalkuliranje profitabilnosti i kreiranje komparativnih analiza  U procesu poslovnog planiranja.  OdreĎivnje isplativosti investicija .Planiranje i organiziranje .Znanje rada na računaru (MS Office) .Predlaganje korektivnih mjera u slučaju kršenja kreditne politike i izvještavanje Management Team-a 25 .Timski rad .Poznavanje Engleskog jezika (srednji nivo) .

Pokretanje aktivnosti u cilju poboljšanja naplate u saradnji sa komercijalistima.Implementacija kreditne politike. uz prethodnu saglasnost nadreĎenog i na zahtjev odjela prodaje i priprema izvještaja o napravljenim kontaktima i ishodu istih.Definisanje kreditnih limita po kategorijama kupaca i instrumenata obezbjeĎenja naplate potraživanja.Učestovovanje u kreiranju rabatne poltike i odreĎivanje mehanizama za ispravnu primjenu. te knjižne obavijesti od kupaca .Orijentisanost ka ostvarivanju rezultata .Analitičnost . Za svoj rad je odgovoran direktoru Odjela finansija Uslovi: .Poznavanje engleskog jezika (profesionalni nivo) . radi uspostavljanja što efikasnijih procesa kontrole i praćenja naplate potraživanja ..Usmjeravanje i kontrolisanje rada zaposlenika odjela za naplatu potraživanja .Sposobnost voĎenja grupe ljudi .Znanje rada na računaru (MS Office) . 26 . .Pripremanje potrebne dokumentacije u slučaju sudskih sporova kao i zastupanje interesa Kompanije u koordinaciji sa pravnikom i ovlaštenim advokatom . sa posebnim fokusom na one čiji je dug stariji od 90 dana.Kontaktiranje dužnika u cilju postizanja što bolje naplate.Redovno izvještavanje management tima o stanju naplate potraživanja.Redovna procjena rizika vezano za naplatu potraživanja i izvještavanje .Odobravanje i potpisivanje prijedloga za odobrenja i poravnanja. rukovodiocima prodaje za područje. .Kontaktiranje ovlaštenih organizacija za platni promet (centralna i poslovne banke) . regionalnim direktorima u prodaji i finansijskim supervizorima u podružnicama. visini potraživanja od kupaca kao i naćinu njihovog obezbjeĎenja .Iskustvo na istim ili sličnim poslovima Kontrolor naplate potraţivanja (Credit Controller) Broj izvršilaca: 1 Opis radnog mjesta: .Planiranje i organiziranje . kompenzacije i cesije.VII stepen stručne spreme (ekonomskog smjera) .U saradnji sa Šefom računovodstva. procedura i uputstava koji definišu politiku naplate potraživanja .Pravovremeno informisanje Rukovodioca o spornim kupcima i njihovim dugovanjima .Pružanje savjetodavnih usluga rukovodstvu prodaje. rukovodiocem za poslovno planiranje Kompanije i finansijskim kontrolorom pripremanje i usaglašavanje provizije za sva sumnjiva i sporna potraživanja kao i prijedlog za otpis istih te sistemsko ažuriranje i usaglašavanje sa Glavnom knjigom .

na svim lokacijama u cilju implementacije Kreditne politike i voĎenja efikasne naplate. procedura i uputstava koji definiraju politiku naplate potraživanja .Sposobnost uticanja na druge .Kontaktiranje kupaca radi usaglašavanja kartica kao i radi razriješavanja neusaglašenih i otvorenih stavki .U slučaju da se pojave sumnjive i/ili nepoznate uplate kontaktiranje odjela prodaje i nadreĎenog u cilju razriješavanja neusklaĎenosti .Kontaktiranje ovlaštenih organizacija za platni promet (centralne banke i poslovne banke) i učešće u prikupljanju i provjeri sredstava obezbjeĎenja plaćanja (mjenice.Protestiranje mjenica i bankovnih garancija u sardnji sa rukovodiocem . pripramnje izvještaja o visini dodjeljenih i ostavrenih rabata na mjesečnom nivou kao i analiza rabata po kanalima prodaje i kontrola ispravnosti peridočnih rabata i izvještavanje o eventualnim dvijacijam kod primjene rabatne politike.Pregovaračke vještine . uz prethodnu saglasnost nadreĎenog i na zahtjev odjela prodaje .Poznavanje engleskog jezika (srednji nivo) .Znanje rada na računaru (MS Office) . čekovi i bankovne garancije) .Svakodnevno kontaktiranje odjela prodaje na svim lokacijama u cilju usaglašavanja potraživanja sa svim kupcima (Izvodi Otvorenih Stavki) .VII stepen stručne spreme (ekonomskog smjera) .Održavanje svakodnevnih kontakata sa odjelom prodaje..Knorolisanje primjene rabatne politike. Za svoj rad je odgovoran rukovodiocu za naplatu potraživanja.Kreiranje Non-Basis faktura i interkompanijskim faktura . sa posebnim fokusom na one čiji je dug stariji od 90 dana. Uslovi: . čekovi i bankovne garancije) 27 .Svkodnevno kontaktiranje dužnika u cilju postizanja što bolje naplate.Iskustvo na istim ili sličnim poslovima Struĉnjak naplate potraţivanja (AR Supervisor) Broj izvršilaca:1 Opis radnog mjesta: .Pružanje pomoći u kreiranju kreditne politike i rabatne politike.Kontaktiranje ovlaštenih organizacija za platni promet (centralna i poslovne banke) i učešće u prikupljanju i provjeri sredstava obezbjeĎenja plaćanja (mjenice.Praćenje visine ukupnih potrazivanja ukljucujući ostalih (Non Basis Kupci) i intekompanisjkih kupaca (povezanih lica) .Sposobnost prikupljanja informacija i analitičnost . sa akcentom na akcije koje treba poduzimati na naplati dugovanja starijih od 90 dana .

Sposobnost prikupljanja informacija 28 . bankovnih garancija kao i za periodično ažuriranje podataka . sedmičnih i kvartalnih izvještaja Management Team-u i managementu odjela prodaje .. čekovi i bankovne garancije) Za svoj rad je odgovoran rukovodiocu za naplatu potraživanja.Znanje rada na računaru (MS Office i BASIS) . te salda kupaca kao i pregled dugovanja po periodima po potrebi.Procjena rizika naplate potraživanja.VI ili VII stepen stručne spreme (ekonomskog smjera) .Priprema i dostava mjesečnih. provjera.Poznavanje engleskog jezika (srednji nivo) .Unos podataka u bazu mjenica.Sposobnost prikupljanja informacija i analitičnost . odnosno usaglašavanje fakturisanih iznosa sa naplaćenim iznosima za svakog kupca .Vezivanje avansnih uplata kupaca za odgovarajuće fakture .Kontaktiranje kupaca radi usaglašavanja kartica kao i radi razriješavanja neusaglašenih i otvorenih stavki .Kontaktiranje ovlaštenih organizacija za platni promet (centralne banke i poslovne banke) i učešće u prikupljanju i provjeri sredstava obezbjeĎenja plaćanja (mjenice. izrada opomena kupcima . priprema analitičkih kartica kupaca.SAP i BASIS) . kao i usaglašavanje eventualnih neusklaĎenosti u dnevnim izvodima .Prijem.Tačnost svih podataka koji se unose u SAP i BASIS .Evidentiranje i arhiviranje dokumentacije vezane za sve proknjižene izvode . kontrola i sravnjavanje dnevnih izvoda.Pregovaračke vještine .Znanje rada na računaru (MS Office.Protestiranje mjenica i bankovnih garancija .Poznavanje engleskog jezika (srednji nivo) . Za svoj rad je odgovoran rukovodiocu za naplatu potraživanja. Uslovi: .Sposobnost uticanja na druge .Iskustvo na istim ili sličnim poslovima Sluţbenik naplate potraţivanja (Accounts Receivable Clerk) Broj izvršilaca: 1 Opis radnog mjesta: .Kreiranje izvještaja o stanju fakturisane i naplaćene realizacije.IV stepen stručne spreme . Uslovi: .Izrada kompenzacijea i cesija.

gotove robe i drugih materijala ili usluga u skladu sa unaprijed definiranim kriterijima kontrole kvaliteta. .Razvoj komunikacije i održavanje dobrih poslovnih odnosa sa dobavljačima u cilju strateške sigurnosti dopreme proizvoda i sirovina. postavljanje ciljeva odjela zajedno sa članovima tima i rukovodstvom Kompanije .Ispravnost podataka o dobavljačima .Organizovanje. osiguravanja za ispravno donošenje odluka kao i to da su donesene odluke u skladu sa Kodeksom poslovnog ponašanja i sa linijom odgovornosti u Kompaniji .Izbor i ocjena dobavljača u skladu sa procedurama komapnije . .Priprema ugovora sa dobavljačima u saradnji sa pravnikom Kompanije i po potrebi Rukovodiocima odjela sve u skladu sa poslovnom politikom i procedurama.ObezbjeĎivanje funkcionisanja i rada odjela nabavke tako da su svi ostvareni rezultati u skladu sa strategijom i definisanim ciljevima Kompanije . najpovoljniju nabavku svih sirovina.Osiguranje.Aktivno učešće prilikom definiranja specifikacije za robe i usluge sa ciljem standardizacije istih i postizanja najboljih mogućih uslova nabavke . optimalnog. .Osiguranje sigurnosti tenderske dokumentacije i dokumentacije koje je klasificirana kao povjerljiva.Učešće u kreiranju strategije odjela i izrade budžeta i RE (rolling estimate-a) u saradnji sa rukovodiocem poslovnog planiranje Kompanije te praćenje istog i priprema korektivnih akcija u slućaju odstupanja.Odgovornost za troškove odjela i za pravovremenu.VoĎenje tima ljudi.. 29 . .Redovna komunikacija sa central procurement group-om sa ciljem usklaĎenja strategija odjela i kompanije sa ciljevima i strategijama grupe . specifikacijama i politikama o smanjenju troškova poslovanja.Analitičnost .Redovno izvještavanje Management Team.Iskustvo na istim ili sličnim poslovima Rukovodilac Sektora nabavke (Procurement Manager) Broj izvršilaca: 1 Opis radnog mjesta: .Definisanje ciljeva pregovaranja.UsklaĎivanje procesa nabavke sa procesima definiranim na nivou grupe i zakonsi predviĎenim okvirima.o ostvarenim rezultatima odjela .Organiziranje i nadgledanje dnevnih. sedmičnih i dugoročnih aktivnosti odjela nabavke . . kontrola i verifikacija rada špeditera kao i uvoznih predmeta uključujući i arhiviranje i odlaganje dokumentacije u skladu sa zakonom predviĎenim okvirima. isplativog i efikasnog procesa odobrenja nabavke unutar Kompanije . .Upravljanje i koordiniranje svih aktivnosti vezanih za planiranje nabavke materijala i usluga te rad na optimalnim držanjima zaliha sirovina i materijala u skladu sa planovima i ciljevima Kompanije .

specifikacija i uslova dostave .Konsolidovanje zahtijeva i kreiranje narudžbenica za nabavku. efikasne komunikacije sa dobavljačima.Predlaganje i razvoj alternativnih izvora snabdijevanja.Nabavka roba materijala. kao i narudžbenica za robu koja se nabavlja na redovnoj osnovi (npr. pregovaračke i prezentacijske vještine . specifikacijama i politikama o smanjenju troškova poslovanja. . pri čemu gradi i održava dobar imidž Kompanije .Znanje rada na računaru (MS Office) .Sposobnost planiranja i organizovanja .Pregovaranje sa dobavljačima u cilju postizanja najboljih uslova za nabavku .Iskustvo na istim ili sličnim poslovima Specijalista za nabavku (Procurement Specialist) Broj izvršilaca: 3 Opis radnog mjesta: . sirovine) .Kontinuirano usavršavanje znanja o kretanjima na tržištu .Svakodnevno planiranje nabavki sa ciljem optimiziranje transporta i visine zaliha sirovina i materijala. sredstava i usluga za Kompaniju u skladu sa unaprijed definiranim kriterijima kontrole kvaliteta..Analiziranje količina.Analitičnost .Procjena rizika prilikom poslovanja odjela te izrada planova na izbjegavanju i smanjenju uticaja istog Za svoj rad odgovoran je direktoru Odjela finansija Uslovi: . ugovora.Sposobnost voĎenja grupe ljudi .Uspostavljanje i održavanje dobrih odnosa.Komunikacijske.VI stepen stručne spreme (ekonomskog ili društvenog smjera) .Redovni kontakti sa špediterima .Upravljanje promjenama .Poznavanje engleskog jezika (profesionalni nivo) .Finaliziranje narudžbi u skladu sa procedurom pri čemu odreĎuje način prevoza (u saradnji sa odjelom transporta) kao i druge bitne faktore . osiguravanje kontinuiteta nabavke.Praćenje procesa dostave u smislu poštivanja rokova i usaglašavanja sa statusom narudžbenice kao i aktivan rad sa dobavljačima u cilju uskladjenja izgleda ulaznih faktura prema unaprijed definiranim kriterijima. . 30 .Uz konsultaciju sa nadreĎenim vrši odabir dobavljača . postojanost kvaliteta i konkurentne cijene .Sposobnost prosuĎivanja i donošenja odluka .

Odgovoran za sprovoĎenje. carinskog posredovanja. špediterskim.Odgovoran za voĎenje evidencije troškova uvoza gotovih proizvoda.IV stepen stručne spreme (društvenog ili tehničkog smjera) .Poznavanje engleskog jezika (srednji nivo) .Znanje rada na računaru (MS Office) . Uslovi: . smještaja i avio prevoza.. kao i svih usluga vezanih za uvoz-izvoz.Odgovoran za obzebjeĎenje usluga smještaja i avio prevoza za uposlenike Kompanije . . kontrole roba u transportu-tranzitu. carinjenje i tranzit roba i usluga na principu efikasnosti nabavke .Komunikacijske i pregovaračke vještine .Odgovoran za arhiviranje dokumenata ispred odjela nabavke u skladu sa kompanijskim uputstvima i zakonom utvrĎenom regulativom Za svoj rad je odgovoran rukovodiocu Sektora nabavke.Planiranje i organizovanje .Iskustvo na istim ili sličnim poslovima 31 . sirovina i repromaterijala te voĎenje evidencije troškova izvoza te dobijenaj dozvola za privremeni i redovni uvoz i izvoz. . kontrole i carinjenja u procesu uvoza-izvoza roba i usluga te za izdavanje naloga transportnim.Timski rad .Odgovoran za nabavku i ugovaranje usluga špediterskih poslova. kontrolnim i osiguravajućim kompanijama u procesu uvoza-izvoza roba i usluga .Pregovori sa ciljem psotizanja najboljih cijena i uslova usluga: špedicije.

Prikupljanje svih zahtjeva za donacije i sponzorstva i priprema prijedloga za donacije/sponzorstva.Orijentiranost ka timskom radu .Predstavljanje i voĎenje aktivnosti Kompanije vezanih za poslove sa javnošću .Izrada strateških planova aktivnosti usmjerenih na poboljšanje komunikacije i saradnje izmeĎu odjela unutar Kompanije .Iskazivanje inicijative prilikom obavljanja poslova .Praćenje medija i svih objava vezanih uz Kompaniju i objava koje mogu imati uticaja na poslovanje .Radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima Rukovodilac za odnose sa javnošću i medijima (Public & Media Relations Manager) Broj izvršilaca: 1 Opis radnog mjesta: .ODJEL ZA POSLOVE SA JAVNOŠĆU I KOMUNIKACIJE Direktor Odjela za poslove sa javnošću i komunikacije (Public Affairs & Communication Manager) Broj izvršilaca: 1 Opis radnog mjesta: . Uslovi: .Koordinacija svih aktivnosti vezanih uz odnose sa javnoću i zajednicom. a u skladu sa pravilima Kompanije .Znanje rada na računaru (MS Office) .ObezbjeĎuje da su svi pozivi primljeni putem CIS linije blagovremeno procesuirani. te priprema analiza i izvještaja o istom .Izrada poslovnog plana i budžeta odjela Za svoj rad je odgovoran generalnom direktoru. organizacija i rukovoĎenje svim aktivnostima Odjela za poslove sa javnošću i komunikacije i odgovornost za rad odjela .Priprema plana posjeta punionica i implementacija istog 32 .VII stepen stručne spreme (poželjno društvenog smjera) .Komunikativne. pregovaračke i prezentaciske vještine .Sposobnost utjecanja na druge .Razvoj odnosa s javnošću kao strateške podrške ostvarenja poslovnih ciljeva Kompanije u BiH .Planiranje.Poznavanje engleskog jezika (profesionalni nivo) . te internu i eksternu komunikaciju Kompanije .

Radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima 33 .Poznavanje engleskog jezika (srednji nivo) .. press release i sl) Za svoj rad odgovoran je direktoru Odjela za poslove sa javnošću i komunikacije.VI stepen stručne spreme (poželjno društvenog smjera) .Sistematičnost i analitičnost .Dizajn i implementacija plana interne i eksterne komunikacije (putem obavjesti.Znanje rada na računaru (MS Office) .Izražene komunikacije vještine . internog magazina. oglasnih ploča. Uslovi: .

Nadgledanje i kontrolisanje sistema dizajniranja. kao i uvodjenje novih sistema . postavljanja i ponovnog postavljanja. obavljanje dodatne obuke po potrebi.Pružanje podrške u području PC-ija.Znanje rada na računaru (MS Office) .ODJEL INFORMACIONIH SISTEMA Rukovodilac Odjela informacionih sistema (IT Manager) Broj izvršilaca: 1 Opis radnog mjesta: . računarskih mreža i komunikacija potrebnih za uspješno i efikasno poslovanje i za kvalitetnu primjenu znanja o PC okruženju/serverima (hardware&software).Najmanje 3 godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima Struĉnjak za tehniĉku podršku (Technical Support Specialist) Broj izvršilaca: 1 Opis radnog mjesta: .Koordiniranje rada i održavanje komunikacije sa centralnim IS timom . kao i obuke za IS stručnjaka u ovoj oblasti .Sposobnost voĎenja grupe ljudi .Kontrolisanje i usmjeravanje svih aktivnosti vezanih za otvaranje novih aplikacija i implementaciju projekata .Poznavanje engleskog jezika (profesionalni nivo) .Planiranje razvoja i proširenje postojećih sistema. računarskim mrežama i komunikacionim sistemima .VoĎenje tima ljudi i briga o njihovom permanentnom razvoju i usavršavanju . koji uključuje aplikaciju instalacionih mogućnosti.VII stepen stručne spreme (informatičkog smjera) .Koordiniranje integrisanja IS sistema unutar operacija .Definisanje i usmjeravanje obuke za nove korisnike informacionih servisa.Pružanje podrške korisnicima iz ove oblasti. mogućnosti provoĎenja u skladu sa zahtjevima i potrebama poslovanja .Kontrolisanje i ocjenjivanje ponuda prema specifikacijama i naručivanje kompjuterske opreme .ObezbjeĎivanje ispravnog i nesmetanog funkcionisanja postojećeg informacionog sistema u okviru CCHBC operacije .Definisanje i usmjeravanje strategije informacionih sistema u području PC/Komunikacija Za svoj rad odgovoran je generalnom direktoru. te unapreĎenje i optimizacija korištenja opreme i resursa 34 . Uslovi: .

Odlično poznavanje PC okruženja.Poznavanje principa funkcioniranja poslovnih informacionih sistema . rješavanja i komuniciranja svih zahtjeva za korisničkom podrškom. implementaciji i upotrebi standardnih komunikacijskih. te On-site support (direktna pomoć korisnicima). hardware-sku i standardnu software-sku infrastrukturu . propisanih od strane Kompanije . na način da prosljeĎuje zahtjeve relevantnim grupama za podršku (lokalno ili u korporaciji).VoĎenje tima za korisničku podršku koji se sastoji od dva dijela: IT Help Desk (Service Desk) koji zaprima zahtjeve. .Odgovornost za raspoloživost i performanse telekomunikacijskih sistema . . . Obavljanje testiranja software-a. .Poznavanje postojećih poslovnih sistema koji su u upotrebi u CCHBC B-H . 35 .Asistiranje u nabavci i primjeni standardnih software-skih programa. .Obavljanje redovnog testiranja i instalacije software-a i hardware-a .Kvalitetna primjena znanja o PC okruženju.Pružanje podrške prilikom implementacije novog hardvera ili softverskih paketa.U skladu sa potrebama Kompanije obavlja instalacije software-a..IV stepen stručne spreme (informatičkog smjera) .Poznavanje poslovnih procesa unutar CCHBC BH .Odgovornost za ispravan tretman korisničkih prava i kontrolu pristupu odreĎenim servisima informacionog sistema koji su u domenu njegove odgovornosti . prosljeĎivanja.Na dnevnoj bazi pružanje podrške korisnicima osnovnih software-skih paketa koji su u upotrebi.Radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima Rukovodilac korisniĉke podrške (Service Desk Leader) Broj izvršilaca :1 Opis radnog mjesta: . a u suradnji sa svim odjelima i Shared Services odjelom CCH Enterprise IT-a (EIT). servera i računarskih mreža . .Odgovoran je za proces prikupljanja. . propisanih od strane Kompanije. Uslovi: .U saradnji sa Enterprise IT timom implementira CCHBC standarde vezane za komunikacijsku.VoĎenje ili koordiniranje projekata u okviru IS-a i drugih odjela koji su vezani za upotrebu ili korištenje informacionih sistema.Participiranje u projektima drugih odjela koji su vezani za upotrebu IS resursa Za svoj rad odgovoran je rukovodiocu Odjela informacionih sistema. kao i povremeno obučavanje korisnika za korištenje software-skih rješenja koje su u upotrebi u Kompaniji.Poznavanje komunikacionih sistema . hardwareskih i software-skih elemenata.Komunikacijske vještine .Znanje Engleskog jezika (srednji nivo) .Asistiranje pri kupovini. računarskih mrežama i komunikacionim sistemima.

Odgovoran je. održava telekomunikacijske sisteme koji su neophodni za punu funkcionalnost poslovnih aplikacija koje se koriste .Poznavanje engleskog jezika . računarskim mrežama i komunikacionim sistemima .Poznavanje engleskog jezika (srednji nivo) .Poznavanje poslovnih procesa unutar CCHBC BH .Pružanje podrške u području software-skih aplikacija potrebnih za uspješno i efikasno poslovanje. da su svi instalirani programi licencirani. kao i povremeno obučavanje korisnika za korištenje software-skih rješenja koje su u upotrebi u Kompaniji .Kvalitetna primjena znanja o PC okruženju.U skladu sa potrebama Kompanije obavlja instalacije software.VII stepen stručne spreme (informatičkog smjera) . Uslovi: . te unapreĎenje korištenja istih . kao i pružanje podrške korisnicima u domenu postojećih poslovnih sistema.Komunikacijske vještine .Komunikacijske vještine . Uslovi: ..Obavljanje testiranja software-a.Asistiranje rukovodiocu Informacijskih sistema u razvijanju i primjeni strategije odjela informacionih usluga Za svoj rad odgovoran je rukovodiocu korisničke podrške.Najmanje 5 godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima Struĉnjak za podršku aplikacijama (Application Support Specialist) Broj izvršilaca :1 Opis radnog mjesta: .Najmanje 3 godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima 36 . hardversku podršku za PC i printere.Poznavanje principa funkcioniranja poslovnih informacionih sistema .Poznavanje poslovnih procesa unutar CCHBC BH .VoĎenje ili koordiniranje projekata u okviru IS-a i drugih odjela koji su vezani za upotrebu ili korištenje informacionih sistema . Za svoj rad odgovoran je rukovodiocu Odjela informacionih sistema.Poznavanje principa funkcioniranja poslovnih informacionih sistema .VII stepen stručne spreme (informatičkog smjera) .

Instaliranje nove računarske opreme i upgrade postojeće (PC.Održavanje kompjuterske opreme na dnevnoj osnovi . Uslovi: .Poznavanje PC okruženja i LAN računarskih mreža .Pružanje osnovnih usluga iz oblasti telefonije i briga o funkcioniranju telefonskih linija u Kompaniji .Evidentiranje poziva korisnika u bazu poziva i rješavanje zahtijeva korisnika u skladu sa opisom svojih odgovornosti .Kontaktiranje ovlaštenih kompanija u cilju otklanjanja kvarova i nedostataka na kompjuterskoj opremi .Struĉnjak za pruţanje pomoći i podrške (Desk Side Support Specialist) Broj izvršilaca : 1 Opis radnog mjesta: .Radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima 37 .ObezbjeĎivanje i distribucija potrošnog materijala za funkcionisanje računarske opreme ( diskete.Poznavanje telefonije i rada sa telefonskim centralama .Poznavanje engleskog jezika (srednji nivo) .Pripremanje i održavanje treninga iz MS Windows i MS office oblasti za krajnje korisnike . Scanneri.Pružanje podrške korisnicima računarske opreme u cilju osiguranja funkcionisanja informacionog sistema . toneri…) .Komunikacijske vještine .VoĎenje evidencije o izdatim narudžbenicama IS odjela .Pružanje pomoći pri instaliranju opreme neophodne za efikasno prezentiranje .IV stepen stručne spreme (informatičkog smjera) . Software) Za svoj rad odgovoran je rukovodiocu korisničke podrške. Printeri.

vezano uz promjene na tržištu i promjene u uvjetima poslovanja . unapreĎenje imidža Kompanije i proizvoda prema svim djelatnicima.Podučavanje prodajnog osoblja o politici Kompanije i njezinim ciljevima . rukovoĎenje i kontrolu potrebnih kadrova i opreme. te maksimalno povećanje potencijala prodaje na svim tržištima . kupcima i potrošačima .VII stepen stručne spreme (društvenog ili tehničkog smjera) .Sposobnost vodjenja tima ljudi .Planiranje i ostvarenje prodajnog volumena i profita u poslovanju Kompanije . s posebnim naglaskom na EAtB .ProvoĎenje ciljeva i politike poslovanja Kompanije.Marketinški razvoj tržišta. implementacija i kontrola egzekucije.Spremnost na preuzimanje rizika . protoka i finalizacije svih projekata vezanih za Odjel prodaje.Odgovoran za sprovoĎenje svih EAtB solucija Za svoj rad odgovoran je generalnom direktoru.Organizacija rada sektora.Sposobnost planiranja i organizacije posla .Znanje rada na računaru (MS Office) .ODJEL PRODAJE Direktor Odjela prodaje (Country Sales Manager) Broj izvršilaca: 1 Opis radnog mjesta: . kontroliranje i koordiniranje prodajnih i uz prodaju vezanih aktivnosti u skladu s ciljevima i planovima Kompanije te odgovornost za rezultate .Radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima Rukovodilac za razvoj komercijalnog odjela (Commercial Development Manager) Broj izvršilaca: 1 Opis radnog mjesta: .Upravljanje multi-funkcionalnim timom na projektima 38 .Poznavanje engleskog jezika (profesionalni nivo) .Planiranje.Orijentiranost ka kupcu .VoĎenje. usmjeravanje.Sposobnost prosuĎivanja i donošenja odluka .Pregovaračke vještine . Uslovi: .Poželjno iskustvo na svjetskom tržištu .

i implementacija . puštanje “u živo” realizacija. Uslovi: .Sposobnost planiranja i organizacije posla .Kontinuirano komuniciranje sa korisnicima u cilju unapreĎenja i optimizacije poslovnih procesa koji su podržani od strane Informacionog Sistema . pisanje poslovnih procedura i nadgledanje primjene.Praćenje implementacije dogovorenog i usmjeravanje aktivnosti u cilju izvršavanja istih .Efikasno upravljanje i kontrola protoka i finalizacije svih projekata .Pružanje podrške korisnicima kroz poslovne aplikacije koje se koriste u Coca .Identificiranje i implementacija odgovarajuće strukture projektnih timova s ciljem postizanja projektovanih rezultata projekata . sistem kreiranja. testiranje pilot programa.Definisanje odgovarajuće uloge i odgovornosti za članove tima tokom sprovoĎenja projekata . aktivnosti vezane za Pilot testiranje.Priprema planova akcija za implementaciju projekata za Odjel prodaje . iznalaženja rješenja i redefinisanju procedura 39 .Znanje rada na računaru (MS Office) .Pružanje podrške u donošenju odluka.Uspostavljanje i odobravanje ključnih pokazatelja poslovanja za svoj tim .Radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima Rukovodilac poslovnih procesa i sistema za komercijalnu funkciju (Commercial Business Process Leader) Broj izvršilaca: 1 Opis radnog mjesta: .Odgovoran za tim koji se bavi dizajnom i isporukom prodajnih treninga (Sales Trainers) Za svoj rad odgovoran je direktoru Odjela prodaje.Postavljanje. u saradnji sa HR odjelom odabiranje i/ili isporučivanje najefeikasnijih metoda razvoja članova tima .Cola HBC što podrazumijeva: sistem analize.Pripremanje izvještaja vezanih za implementaciju projekata i prezentacija istih rukovodećem timu .Planiranje i nadgledanje razvoja članova tima.VII stepen stručne spreme .Orijentiranost ka kupcu .Sposobnost vodjenja tima ljudi . realizacija.Pregovaračke vještine .. sistem primjene. objašnjenja i definisanja procesa.Poznavanje engleskog jezika (profesionalni nivo) .Odgovornost za aktivnosti vezane za otvaranje novih aplikacija i implementaciju projekata .Pružanje podrške krajnjim korisnicima u obavljanju njihovih dnevnih aktivnosti i obaveza .Sposobnost prosuĎivanja i donošenja odluka . inicijalna testiranja. obučavanje korisnika i samostalna edukacija .

Praćenje i evaluiranje sprovedenih obuka u Odjelu prodaje .Poznavanje komunikacionih sistema .Usko saraĎivanje sa direktorom Odjela prodaje pri pravljenju razvojnih planova.Aktivno učestvovanje u sprovoĎenju procedura Odjela za ljudske potencijale u Odjelu prodaje. logistici i proizvodnji . koordinacija ili učešće u projektima u okviru IS-u i drugih odjela koji su vezani za upotrebu ili korištenje informacionih sistema Za svoj rad odgovoran je rukovodiocu za razvoj komercijalnog odjela Uslovi: .Poznavanje engleskog jezika (profesionalni nivo) . popunjavanju formulara za „pdf” i identifikovanju „ključnih igrača” .Poznavanje poslovnih procesa u finansijama.Pripremanje i odžavanje treninga za krajnje korisnike iz oblasti glavnih poslovnih aplikacija .Odgovornost za sistem analize u skladu sa odreĎenim zahtjevima poslovne analize i zahtjevima sistemskog podizanja .Praćenje potreba cijelokupnog poslovanja i u tom pravcu se kontinuirano educira i generiše nove ideje (pohaĎanje treninga i seminare iz potrebnih dijelova poslovanja) ..VII stepen stručne spreme (informatičkog smjera) .Definisanje trening potreba odjela prodaje . sistema pohranjivanja i ispravljanja uočenih grešaka .Obučavanje zaposlenih u odjelu prodaje i dostavljanje izvještaja direktoru Odjela za ljudske potencijale o svim sprovedenim obukama u odjelu prodaje .Pravljenje trening plana i trening budžeta na osnovu starategije i procedura Odjela za ljudske potencijale . sprovoĎenje plana za promjenu kulture.Poznavanje rada u SAP-u .Radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima Rukovodilac Sluţbe za razvoj sposobnosti u prodaji (Core Sales Trainer) Broj izvršilaca: 1 Opis radnog mjesta: .Poznavanje poslovnih procesa unutar CCHBC BH .Poznavanje principa funkcioniranja poslovnih informacionih sistema . revizije sistema.Odlično poznavanje PC okruženja. kao što su: kreiranje bonusa. servera i računarskih mreža .VoĎenje.Poznavanje postojećih poslovnih sistema koji su u upotrebi u CCHBC B-H . voĎenje računa o neiskorištenim godišnjim odmorima u cilju smanjivanja broja istih .Komunikacijske vještine .Poštivanje i implementacija EAtB solucija i to CCAF i SFPM u regiji kojom rukovodi Za svoj rad odgovoran je rukovodiocu za razvoj komecijalnog odjela. 40 .

Uslovi: .Svakodnevne posjete tržištu s ciljem sistematičnog podučavanja i povratnih informacija ka komercijalistima .Inicijativa .Poznavanje engleskog jezika (srednji nivo) .Sposobnost utjecanja .treninga i seminara iz oblasti razvoja i treninga ljudi te unaprijeĎenja osobne efikasnosti i efektivnosti Za svoj rad odgovoran je rukovodiocu službe za razvoj sposobnosti u prodaji.Prethodno iskustvo na poslovima u prodaji Rukovodilac Sektora prodaje za kljuĉne kupce (Country Key Account Manager) Broj izvršilaca: 1 Opis radnog mjesta: 41 . pregovaračke i prezentacijske vještine .Sposobnost prosuĎivanja . izvršavanje i organizovanje svih aktivnosti vezanih za profesionalni razvoj zaposlenika u odjelu prodaje i marketinga .Poznavanje engleskog jezika (profesionalni nivo) .Znanje rada na računaru (MS Office) .IV stepen stručne spreme (društvenog smjera) .Aktivno učešće u implementaciji plana razvoja .Definisanje trening potreba korištenjem matrice sposobnosti (skills matrix) i individualnih razvojnih planova .Identificiranje potreba za profesionalnim razvojem zaposlenika i u skladu sa tim implementiranje i evaluiranje treninga i dodatne edukacije .Najmanje 2 godine radnog iskustva na poslovima obuke Trener prodaje (Cadet Sales Trainer) Broj izvršilaca: 2 na rotacionoj bazi (12 mjeseci je trajanje rotacije) Opis radnog mjesta: .Redovne posjete COBRA sales i marketing sastancima u svrhu sagledavanja potreba za razvoj zaposlenika Odjela prodaje i Odjela marketinga .VI stepen stručne spreme (društvenog smjera) .Planiranje.Ažuriranje trening materijala .Organizovanje treninga i kurseva korištenjem eksternih i internih resursa .Znanje rada na računaru (MS Office) .Uslovi: .Komunikacijske.

Dizajniranje i realizacija specijalnih aktivnosti za relevantne kupce.Poznavanje engleskog jezika (profesionalni nivo) .Voditi računa da se važeća rabatna politika i kreditna politika u potpunosti implementiraju i poštuju .Poznavanje poslovanja sa ključnim kupcima . pokrivajući podatke izlaza i ulaza robe kao i pozicija unutar objekata i nivo ulaganja u odnosu na postavljeni plan .Upravljanje implementacijom svih aktivnosti u prodajnom segmentu za ključne kupce .Sve marketinške programe (nacionalne promocije ili programi za kanale prodaje) .Identifikovati probleme u postojećoj saradnji. kao i cjelokupno poboljišanje pozicija unutar poslovnih objekata . Za svoj rad odgovoran je direktoru Odjela prodaje Uslovi: . što uključuje: . pokrivajući sve aspekte saradnje (npr.Radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima Rukovodilac prodaje za upravljanje kategorijama pića (Category Manager) Broj izvršilaca: 1 42 .. te osmisliti i sprovesti korake ka ispravljanju istih .Sposobnost prosuĎivanja i donošenja odluka .Razumjevanje bilansa stanja i uspjeha . uslovi trgovine. elementi izvoĎenja i dr.Razvijanje i usaglašavanje godišnjih planova prodaje u cilju maksimiziranja prodaje i implementacije standarda Kompanije u trgovini s robom .Poslovno planiranje i pregovaranje sa postojećim kupcima kao i potencijalnim.Komunikacijske.Sposobnost voĎenja tima ljudi .Znanje rada na računaru (MS Office) .Prodajne sposobnosti .Orijentiranost ka kupcu . lansiranje novih proizvoda.VII stepen stručne spreme (ekonomskog smjera) .Održavanje baze postignutih rezultata ključnih kupaca.Izgradnja dobrih poslovnih odnosa sa kupcima kako bi se poboljšala saradnja .Spremnost na preuzimanje rizika .Sposobnost planiranja i organizacije posla .Nadgledanje programa i aktivnosti implementacije i poduzimanje korektivnih mjera ako je to potrebno .Izgradnja godišnjih planova koji uključuju sve ključne aktivnosti Kompanije. nove opreme i postavljanje displeja. sa ciljem da se poveća volumen prodaje i profit .Poštivanje i implementacija EAtB solucija i to CCAF i SFPM u regiji kojom rukovodi. pregovaračke i prezentacijske vještine .Pregovaranje prilikom sklapanja ugovora sa svim kupcima.) .

. panel trgovina.Opis radnog mjesta: . . Business Intelligence podrška Odjelu prodaje.podrška sektoru prodaje kroz izradu analiza (na temelju podataka prodaje i podataka iz istraživanja tržišta . . Ciljanim promotivnim aktivnostima i dodatnim izlaganjima “izazvati” neplaniranu kupnju/konzumaciju proizvoda.Podiže internu razinu znanja o category managementu. . Blisko suraĎuje i pruža stručnu podršku supervizorima u voĎenju vlastitih category management projekata. promocije i aktivacije prodajnih mjesta) s ciljem povećanja prodaje i profitabilnosti za obje strane te kreiranje dodatne vrijednosti za naše potrošače u prodajnim objektima Ključnih kupaca. praćenje objava u letcima Ključnih kupacaca.panel kućanstava.Znanje rada na računaru (MS Office) . Suradnja s odjelom Marketinga na temelju povratnih informacija potrošača.Radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima Rukovodilac prodaje za kljuĉne kupce (KA Sales Supervisor) Broj izvršilaca: 2 Opis radnog mjesta: 43 .Poznavanje engleskog jezika (srednji nivo) . optimizaciju prostora.Priprema i analiza izvještaja .Razvoj kanala prodaje unutar Ključnih kupaca kroz razvoj i implementaciju adekvatnih strategija (BPPC & BPPO) te kroz definiranje izleda PBS-a. U suradnji sa Odjelom za ljudske potencijale i regionalnim direktorima radi na razvoju sposobnosti supervizora za samostalno provoĎenje category management projekata na regionalnoj razini.Rad s podacima iz istraživanja tržišta .Orijentiranost ka kupcu . .Minimum IV stepen stručne spreme . pregovaračke i prezentacijske vještine . AdHoc istraživanja te projekata mjerenja provedenih unutar Ključnih kupaca) i davanje preporuka u svrhu povećanja prodaje.UnaprijeĎenje interne razine znanja o Category Management i podrška u odraĎivanju projekata na razini regije.Razvoj odnosa s Ključnim kupcima kroz implementaciju Category management projekata (kroz optimizaciju asortimana. .Business Intelligence . Za svoj rad odgovoran je rukovodiocu Sektora prodaje za ključne kupce Uslovi: .Uska zajednička suradnja CCHBC i Ključnih kupaca u cilju najboljeg mogućeg načina zadovoljavanja potreba i zahtjeva potrošača te povećanje prodaje i profitabilnosti cijele kategorije kako za Kupca tako i za CCHBC poštivajući RGM principe.Komunikacijske.Razvoj odnosa s ključnim kupcima kroz implementaciju Category Management projekata s ciljem povećanja prodaje i profitabilnosti kako za CCHBC tako i za Kupca.

Istraživanje tržišta na ruti.Planiranje i organiziranje .Komunikacijske. .Predlaže korektivne akcije u skladu sa tržišnim trendovima i pomjeranjima na tržištu . uz predhodno definisan plan aktivnosti . zajedno sa komercijalistom. itd) i potencijalne mogućnosti za razvijanje poslovanja Kompanije .Redovan obilazak tržišta i kupaca na teritoriji za koju je odgovoran u svrhu razvijanja partnerskih odnosa.Poboljšavanje prisutnosti punog asortimana CCHBC proizvoda u outletima za koje je odgovoran – kao i osiguravanje optimalne zalihe proizvoda što podrazumijeva pune police i frižidere .Planiranje i usmjeravanje svih aktivnosti na odreĎenom prodajnom području. prikupljanje informacija. i u skladu sa tim planiranje naredne aktivnosti u dogovoru sa rukovodiocem Sektora prodaje za ključne kupce.Poznavanje engleskog jezika (srednji nivo) . praćenja realizacije aktivnosti i istraživanja mogućnosti za razvoj poslovanja sugerišući uvijek ono što partner želi.Redovno ocjenjivati sposobnosti i izvršene aktivnosti komercijaliste.IV stepen stručne spreme .pregovaračke i prezentacijske vještine .Svakodnevno posjećivanje prodajnog terena za koji je odgovoran. aktivnosti konkurencije.Razvijati prodajne programe u cilju povećanja volumena prodaje i učešća na tržištu 44 .Radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima Regionalni rukovodilac prodaje (Regional Sales Manager) (Sarajevo-Mostar regija.Sposobnost voĎenja grupe ljudi . obuka i treninga za iste .Znanje rada na računaru (MS Office) . te sugerisanje razvojnih aktivnosti.Predlaganje zaključivanja i zaključivanje ugovora sa poslovnim partnerima/kupcima u skladu sa važećim procedurama i politikom Kompanije .Orijentiranost ka kupcu . te obučavanje istih .Poštivanje i implementacija EAtB solucija i to CCAF i SFPM u regiji kojom rukovodi.Istraživanje tržišta (cijene. a što zadovoljava CCHBC principe prodaje i standarde pozicioniranja .Organizovanje rada komercijalista. Tuzla regija i regija Banja Luka-Bihać) Broj izvršilaca: 3 Opis radnog mjesta: .. Za svoj rad odgovoran je rukovodiocu Sektora prodaje za ključne kupce Uslovi: . usmjeravati i kontrolisati sve prodajne aktivnosti na teritoriji kojom rukovodi .Informisati rukovodioca Sektora prodaje za ključne kupce o promotivnim aktivnostima i u koordinaciji sa Odjelom marketinga dogovarati naredne korake . sa fokusom na ključne kupce i implementaciju CCHBC standarda pozicioniranja i principa prodaje .Planirati.

analizirati trendove na tržištu i voditi računa o plasiranju svih dobijenih podataka . područje Banja Luke.U koordinaciji sa trenerom prodaje razvijati program treninga za svoje ljude ..Planirati i nadgledati razvoj tima ljudi kojim rukovodi .Poštivanje i implementacija EAtB solucija i to CCAF i SFPM u regiji kojom rukovodi. Za svoj rad odgovoran je direktoru Odjela prodaje Uslovi: . 45 .Saradnja sa Odjelom snadbijevanja (planiranjem) s ciljem ažurnog i tačnog planiranja te obezbjeĎenja dovoljnih zaliha CC proizvoda .Znanje rada na računaru (MS Office) . a naročito rukovodioca prodaje .Sklapati ugovore sa kupcima u svojoj regiji uz obezbjeĎenje svih uslova definisani procedurama Kompanije.Orijentiranost ka kupcu .Radno iskustvo u istim ili sličnim poslovima Rukovodilac prodaje za podruĉje (Area Sales Manager) (područje Mostara.U koordinaciji sa odgovornima iz The Coca Cola Company i Direktorom marketinga razvijati promotivne planove i aktivnosti za odreĎenu teritoriju .Redovno analizirati nivo vještina i kompetencija rukovodioca prodaje i pripremati Individualne planove razvoja . kreditnom i rabatnom politikom . područje Sarajeva.Prodajne sposobnosti .Planirati volumen prodaje i sve ostale aktivnosti u području kojim rukovodi.Planirati volumen prodaje i sve ostale aktivnosti u regiji kojom rukovodi . praćenja realizacije aktivnosti i istraživanja mogućnosti za razvoj poslovanja sugerišući uvijek ono što partner želi.Pripremati izvještaje prodaje.Komunikacijske. i u koordinaciji sa direktorom Odjela marketinga razvijati plan aktivnosti za regiju .Spremnost na preuzimanje rizika . a što zadovoljava CCHBC principe prodaje i standarde pozicioniranja .Planirati i nadgledati razvoj članova tima.Poznavanje engleskog jezika (profesionalni nivo) .Sposobnost prosuĎivanja i donošenja odluka .Razvijati i usaglašavati prognoze prodaje. područje Tuzle) Broj izvršilaca: 4 Opis radnog mjesta: .Sposobnost voĎenja tima ljudi . pregovaračke i prezentacijske vještine .Redovan obilazak tržišta i kupaca na teritoriji za koju je odgovoran u svrhu razvijanja partnerskih odnosa.Sposobnost planiranja i organizacije posla .VII stepen stručne spreme (ekonomskog smjera) .

Orijentiranost ka kupcu . sa fokusom na direktnu i indirektnu prodaju i implementaciju CCHBC standarda pozicioniranja i principa prodaje . aktivnosti konkurencije.Sposobnost voĎenja grupe ljudi . pregovaračke i prezentacijske vještine . pozicioniranje POS i ostalog materijala.Istraživanje tržišta (cijene. vozila i druga sredstva) iskoriste na najefikasniji način. itd) i potencijalne mogućnosti za razvijanje poslovanja Kompanije .Voditi računa da su prodajne rute definisane na najefikasniji način te da se prilikom obilaska ruta svi resursi (ljudi.Radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima Rukovodilac prodaje (Team Leader) Broj izvršilaca: 15 Opis radnog mjesta: .IV stepen stručne spreme . kao i implementacija standarda CCHBC tamo gdje komercijalista to nije sam uradio) .Poznavanje engleskog jezika (srednji nivo) . putem distributera i veleprodaja kao i direktno .Planiranje i organiziranje .Komunikacijske. i o svemu informirati rukovodioca prodaje na području BiH prema Regiji .Sklapati ugovore sa kupcima u svojoj regiji uz obezbjeĎenje svih uslova definisani procedurama Kompanije.Uspostavljati i odobravati ključne pokazatelje poslovanja za svoj tim kao i individualne ciljeve za rukovodioce prodaje i komercijaliste . uz minimalne troškove i u što efikasnijim rokovima . aktivno učešće u ciljanoj pripremi terena. kreditnom i rabatnom politikom .Podržavati rad rukovodioca prodaje u svrhu postizanja rezultata i ostvarivanja ciljeva i promotivnih aktivnosti pružajući primjer rukovodioca prodaje kako u teoretskom tako i u praktičnom smislu (resetovanje rashladne i druge opreme..Efikasno i blagovremeno planiranje prodaje i projekcija za naredne periode u saradnji sa rukovodiocem prodaje na području BiH prema Regiji.Pratiti aktivnosti konkurentskih kompanija i na osnovu toga kreirati projekte i programe za nastup na tržište.Predlaganje zaključivanja i zaključivanje ugovora sa poslovnim partnerima/kupcima u skladu sa važećim procedurama i politikom Kompanije 46 .Poštivanje i implementacija EAtB solucija i to CCAF i SFPM u regiji kojom rukovodi Za svoj rad odgovoran je regionalnom rukovodiocu prodaje Uslovi: .Znanje rada na računaru (MS Office) .Planiranje i usmjeravanje svih aktivnosti na odreĎenom prodajnom području.

Planiranje i organiziranje .Komunikacijske.Praćenje i analiziranje rada komercijalista kojima rukovodi na dnevnoj osnovi. te ih usklaĎuje sa strategijom i planom poslovanja .Redovan obilazak tržišta i kupaca na teritoriji za koju je odgovoran u svrhu razvijanja partnerskih odnosa.Znanje rada na računaru (MS Office) . vodeći računa da su svi podaci tačni i pravilni .Blagovremena i jasna komunikacija svih planova i ciljeva komercijalistima te svim drugim zainteresovanim stranama u Kompaniji . pregovaračke i prezentacijske vještine .Orijentiranost ka kupcu .Ovjera i odobrenje matičnih podataka kupca (outlet master).Radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima Komercijalista (Business Developer) Broj izvršilaca: 86 Broj izvršilaca se mjenja u skladu sa potrebama odjela U zavisnosti od ocjene učinkovitosti rada koja se vrši svaka 4 mjeseca a u skladu sa Pravilnikom o gradiranju komercijaliste.Poštivanje i implementacija EAtB solucija i to CCAF i SFPM u regiji kojom rukovodi Za svoj rad odgovoran je regionalnom rukovodiocu prodaje / rukovodiocu prodaje za područje Uslovi: . dnevne aktivnosti i specijalne aktivacije.Poznavanje engleskog jezika (srednji nivo) . kao i sedmične aktivnosti u vezi sa instalacijom rashladne i druge opreme i standarda .U slučaju neizvršavanja i nepotpunog izvršavanja redovnih i planiranih aktivnosti od strane komercijalista pripremati i provoditi plan korektivnih mjera koje se odnose na prodajne rezultate. a što zadovoljava CCHBC principe prodaje i standarde pozicioniranja .Poboljšavanje prisutnosti punog asortimana CCHBC proizvoda u outletima za koje je odgovoran – kao i osigurati optimalnu zalihu proizvoda što podrazumijeva pune police i frizidere .Sposobnost voĎenja grupe ljudi . Isti određuje i nivo kompenzacije. Opis radnog mjesta: 47 . . Standard i Junior. praćenja realizacije aktivnosti i istraživanja mogućnosti za razvoj poslovanja sugerišući uvijek ono sto partner zeli.Održavanje efikasnih odnosa sa kupcima na teritoriju za koju odgovara u cilju ostvarivanja i održavanja kvalitetnih poslovnih odnosa kao i pravilnog pozicioniranja CCHBC proizvoda ..IV stepen stručne spreme .Postavlja i sugeriše ključne pokazatelje za komercijaliste. zaposlenik na ovoj poziciji može ostvariti učinak na nivou: Profesionalac.

Koordinacija rada prodajne administracije na nivou svih prodajnih regija . cjelokupnom portfoliu koji treba biti isporučen kupcima sutradan i dovoljnim zalihama proizvoda kod kupaca kako bi se izbjegao nedostatak proizvoda u ponudi SprovoĎenje marketinških aktivnosti na teritoriji koja je definisano područje djelovanja što podrazumjeva: Postavljanje i održavanje display-a u skladu sa standardima postavljanja Postavljanje i ažuriranje postavljenih POP (Point of Purchase) materijala na području djelovanja Održavanje 100% ekskluziviteta CCHBC proizvoda u CCHBC opremi Zaključivanje ugovora sa novim kupcima Praćenje i izvještavanje o svim relevantnim podacima koji se tiču marketinških aktivnosti.Radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima Administracija u prodaji Rukovodilac administracije u Odjelu prodaje (Sales Administration Supervisor) Broj izvršilaca: 1 Opis radnog mjesta: . Uslovi: . kvartalnog. rješavanje svih žalbi i primjedbi kupaca i potrošača Praćenje svih troškova i njihovo smanjivanje u skladu sa budžetiranim vrijednostima Za svoj rad odgovoran je rukovodiocu prodaje.Odgovornost za blagovremeno i tačno pripremanje ugovora za kupce kompanije .Odgovornost za pripremanje: dnevnog. sedmičnog. mjesečnog.Iskustvo u prodaji .IV stepen stručne spreme .Poznavanja osnova prodaje .Analiza podataka i pripremanje izvještaja o prodaji za definisane vremenske periode .Objedinjavanje podataka i izvještaja dobijenih od analitičara prodaje i priprema jedinstvenih izvještaja za čitavu operaciju . izvještaja.Komunikacijske. analiza i predviĎanja prodaje za sve prodajne regije na bazi podataka dobijenih od analitičara prodaje .Pripremanje podataka. polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja prodaje za sve prodajne regije 48 . pregovaračke i prezentacijske vještine . novih mogućnosti.- - Ostvarivanje rezultata prodaje (volumena) realizacijom mjesečnih ciljeva prodaje Ostvarivanje ključnih pokazatelja poslovanja definisanih na mjesečnoj bazi Ostvarivanje ciljeva prodaje na dnevnoj bazi Obilazak kupaca koji se nalaze na definisanoj ruti prodaje i pregovaranje sa kupcima o prodaji proizvoda Kompanije. aktivnosti konkurentskih kompanija.

Znanje rada na računaru (MS Office) .Radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima Struĉnjak za praćenje potraţnje na trţištu (Demand Planner) Broj izvršilaca: 1 Opis radnog mjesta: .Sposobnost planiranja i organizacije posla .Objedinjavanje podataka o varijabilnim plaćama.Bliska saradnja sa stručnjakom za planiranje proizvodnje i Odjelom finansija radi osiguranja integriteta baze podataka i volumena Za svoj rad odgovoran je rukovodiocu administracije u Odjelu prodaje. uključujući i kompletiranje izvještaja o marketinškim aktivnostima na tržištu za koje su zaduženi komercijalisti .Poznavanje engleskog jezika (profesionalni nivo) .VII stepen stručne spreme (ekonomskog smjera) .U procesu sedmičnog planiranja.VI stepen stručne spreme . sa ciljem blagovremenog reagovanja na promjene u procesu planiranja .Komunikacijske. u skladu sa procesima Kompanije .Koordinacija revizije prodajnih planova i obezbjeĎivanje povratne informacije od svih relevantnih poslovnih funkcija.Sposobnost voĎenja grupe ljudi .Analitičnost i sistematičnost .Poznavanje engleskog jezika (srednji nivo) 49 . sa ciljem postizanja zajedničkog plana ..Sposobnost prosuĎivanja i donošenja odluka . posebno od strane rukovodioca prodaje.ObezbjeĎivanje blagovremenog inicijalnog prodajnog plana za reviziju . Uslovi: .Odgovornost za izvještaje o prodaji po pakovanjima i SKU za sve prodajne regije . pregovaračke i prezentacijske vještine . SAP) .Koordinacija i podrška svim procesima prodajnog planiranja u CCHBC B-H . one koje se odnose na narudžbe kao i ostalih Za svoj rad odgovoran je direktoru Odjela prodaje Uslovi: .ObezbjeĎivanje da su sedmični i mjesečni procesi planiranja striktno poštovani i sve neophodne akcije na vrijeme završene u sistemski predviĎenom roku . Marketinga. Sistema Snadbijevanja i Finansija .Znanje rada na računaru (MS Office. aktivno traga za povratnim informacijama od drugih funkcija.ObezbjeĎivanje potrebnih podataka prodajnom menaĎmentu tokom poslovnog planiranja .Odgovornost za unošenje tačnih i blagovremenih podataka u SAP.Bliska saradnja sa odjelima Prodaje.Riješavanje žalbi kupaca i potrošača.

Uslovi: .Pripremanje podataka. 50 .Poznavanje engleskog jezika (srednji nivo) . upravljanjem OOS situacijama. podataka o varijabilnim plaćama. mjesečnog. sedmičnog. polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja prodaje.Pripremanje prodajnih prezentacija .Kreiranje prodajnih izvještaja za definisane vremenske periode . uključujući i kompletiranje izvještaja o marketinškim aktivnostima na tržištu za svakog komercijalistu . kvartalnog.Odgovoran je za pripremanje: dnevnog.Upravljanje svim aktivnostima vezanim za obradu zastarjelih i pristiglih narudžbenica. pregovaračke i prezentacijske vještine Analitičnost Pažnja na detalje Radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima Analitiĉar prodaje (Sales Analyst) Broj izvršilaca: 5 Opis radnog mjesta: . izvještaja.Znanje rada na računaru (MS Office) .ObezbjeĎivanje potrebnih podataka prodajnom menadžmentu tokom poslovnog planiranja .Analitičnost i usresreĎenost na detalje . analiza i predviĎanja prodaje za odreĎenu prodajnu regiju . priprema podataka za obračun varijabilnih plata i obavljanje svih administrativnih dužnosti na nivou regije za koju su zaduženi .- Poznavanje Prodajnih i Marketinških poslovnih funkcija u CCHBC Komunikaciske.IV stepen stručne spreme .Unosi sve narudžbe za obradu ii šalje ih na dalje procesuiranje i kreira vanredne utovare.Analiziranje prodajnih rezultata.Unos podataka definisanih na odobrenim Obrascima matičnih podataka kupaca u BASIS / Outlet Master Za svoj rad odgovoran je rukovodiocu administracije u Odjelu prodaje. te proslijedjivanje narudžbenica na dalju obradu u dispatching.Komunikacijske vještine . .Radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima Sluţbenik za obradu narudţbi (Order Management Clerk) Broj izvršilaca: 1 Opis radnog mjesta: .

Dnevni pregled blokiranih narudžbenica i procesuiranje istih .Provjerava dodjeljene promotivne količine .Dnevno čišćenje zastarjelih. .Dnevna obrada/procesiranje narudžbi sa OOS u skladu sa inicijativom “Kupac u centru pažnje” .Znanje rada na računaru (MS Office) .Analitičnost i usresreĎenost na detalje .Komunikacijske vještine i sistematičnost .IV stepen stručne spreme . Uslovi: ..Kreira pick up utovare za narudžbe koje nisu obuhvaćene redovnim dispatching-om.Dnevna detaljna analiza u slučaju razlike u narudžbenicama .Unosi narudžbe u SAP W2 i obraĎuje ih vodeći računa da se isporuka može organizovati na što efikasniji način . pogrešnih ili neisporučenih narudžbenica i naloga za isporuku u skladu sa Strategijom obrade narudžbenica .Provjerava status narudžbi koje su predmet procesa odobravnja i procesiranje istih .Dnevno nadgledanje budućih i dupliranih narudžbenica .Radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima 51 . Za svoj rad odgovoran je rukovodiocu administracije u Odjelu prodaje.Prima narudžbe koje trebaju biti obraĎene za utovar vodeći računa da su u cjelosti ispunjeni na propisan način i odobrene od strane ovlaštene osobe.Otpuštanje narudžbenica i kreiranje naloga za isporuku u toku dana u skladu sa pravilima obrade i otpuštanja narudžbenica .

Definiranje marketing strategije i marketinških programa. . sprovodi inicijativu “Kupac u centru pažnje” na nivou cijele operacije . usklaĎuje i sprovodi slijedeće strategije kompanije: portfolia. brenda.Osigurava sprovedbu strategija.Priprema.Iznalaženje mogućnosti za razvoj kanala prodaje . osiguravajući da su sve aktivnosti na terenu podržane od strane Above-theline arena-e . i ako je potrebno. implementira.Kontinuirano kontroliše implementaciju prodajnih i marketinških strategija .Planiranje. pažljivo prati i analizira tržište . incijativa operacije “Kupac u centru pažnje” u svemu usklaĎena sa Grupom .Osigurava da je u smislu prioriteta po funkciji.Strateško planiranje sa ciljem predviĎanja aktivnosti konkurentskih kompanija i bitnih promjena u tom smislu.U cilju boljih prodajnih rezultata blisko saraĎuje sa odjelom Prodaje s ciljem razvoja i poboljšanja marketinških aktivnosti . savjete. projekata i aktivnosti pokrenutih od strane Grupe na nivou zemlje.) .Brine se da su. i da su sukladno pripremljeni planovi akcije.Predlaže projekte i priprema akcione planove za izvršenje istih. kao i projekata. razvoj proizvoda.Kontinuirano prati. kanala i odreĎivanja cijena .U pogledu ljudi i procesa. usklaĎuje i nadgleda budžet namjenjen za direktne troškove marketinga na nivou operacije. itd. .U sklopu inicijative “Kupac u centru pažnje” osigurava anganžman svih interesnih strana iz operacije . vodeći računa da su faktori produktivnosti ispoštovani .Strateško planiranje putem kanala prodaje razvija planove za razvoj tržišta . legislative. aktivnosti konkurencije. osiguravajući istovremeno sudjelovanje i angažman interesnih strana u ovim aktivnostima . sprovodi i koordinira projektne aktivnosti kako bi se rezultati postigli na vijeme .ODJEL MARKETINGA Direktor Odjela marketinga i razvoja poslovanja (Marketing & Business Development Manager) Broj izvršilaca: 1 Opis radnog mjesta: .Upravlja radom svojih zaposlenika i pruža im upute.Uspostavlja. te ih obučava i daje prijedlog za njihov lični razvoj . formira timove.Blisko saraĎuje sa TCCC uredom u cilju razvijanja promotivnih i marketinških aktivnosti. razvijanje i usmjeravanje marketing programa na nivou cijele operacije. prioriteti operacije identifikovani i usklaĎeni.Periodično izvještava o statusu inicijative “Kupac u centru pažnje” i prijavljuje sve promjene u smislu prioriteta i vremenskih rokova. vremenskim rokovima i isporukom rezultata. pored onih koje diktira Grupa. kao i izvještavanje o ostvarenim rezultatima i procijenjenoj isplativosti implementiranog . a u skladu sa kanalima prodaje . analizira i interpretira podatke prikupljene sa tržišta (trendovi.Osigurava da su meĎu-funkcionalne poslovne razvojne inicijative usklaĎene i izvršene u roku 52 .

Poznavanje engleskog jezika (srednji nivo) . i cjenovnom pozicioniranju .Poznavanje engleskog jezika (profesionalni nivo) .VII stepen stručne spreme . uključujući: koncept aktivacije.Analiza mogućnosti unutar odreĎenog prodajnog kanala po pitanju povećanja prodaje i/ili profita. pregovaračke i prezentacijske vještine .Sposobnost uticanja na druge . i to:analiza volumena prodaje u odnosu na isti period prošle godine.Komunikacijske. razvoj.Za svoj rad odgovoran je generalnom direktoru. tako i za posebno isplanirane promocije za odreĎeni prodajni kanal .Post-implementacijska analiza aktivnosti. i to po brandu.Planiranje aktivacija za odreĎeni prodajni kanal. i to kako unutar nacionalnih promocija. definisanje potrebnog materijala i nagrada.Sposobnost procjenjivanja i rješavanja problema . analiza vezana za cilj aktivacije.VII stepen stručne spreme . implementacija i post-implementacijska analiza aktivnosti vezanih za odreĎeni prodajni kanal .i razvoja poslovanja Uslovi: .Analiza mogućnosti.Analitičnost i samoinicijativnost .Tijesna saradnja sa zaposlenima u odjelu prodaje kako bi se planovi i strategije uskladile sa stvarnim potrebama i ciljevima ostvarenja obima prodaje i drugih pokazatelja uspješnosti Za svoj rad odgovoran je direktoru Odjela marketinga.Radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima Struĉnjak za razvoj marketinških kanala (Channel Development Specialist) Broj izvršilaca: 2 Opis radnog mjesta: .Znanje rada na računaru (MS Office) . ili povećanje broja učesnika .Definisanje prodajnih ciljeva i ciljeva vezanih za postavku marketinškog materijala. planiranje. Uslovi: .Znanje rada na računaru (MS Office) .Komunikacijske.Razvoj aktivacija za odreĎeni prodajni kanal.Radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima 53 .Samoinicijativnost .Osnovna znanja iz finansija . te rokova za implementaciju . pakovanju. mehaniku aktivacije. kao što je povećanje broja transakcija. pregovaračke i prezentacijske vještine . period trajanja .

Planiranje. . kao i planiranje promotivnih aktivnosti.Redovno prati i izvještava vezano za aktivnosti konkurencije na tržištu u svim kategorijama proizvoda gdje je prisutan CC Hellenic. . a koji se odnose na oblast Marketinga i Ključnih kupaca . . a na osnovu naloga Direktora Odjela marketinga i razvoja poslovanja . uključujući nacionalne promocije. učestvuje u kreiranju godišnjeg Poslovnog plana (BP-a) za svakog Ključnog kupca. s ciljem povećanja prodaje i/ili profita . Word.) . .VII stepen stručne spreme .Redovno kontaktira sa TCCC-jem u cilju poštivanje TCCC standarda i procedura.Nadgleda.Kreira i ažurira marketinške baze za klasifikaciju kupaca i blisko suraĎuje sa odjelom Prodaje po pitanju EATB-a. implementacija i analiza troškova i efekata implementacije marketing programa. U sklopu navedenog blisko suraĎuje sa Odjelom finansija Za svoj rad odgovoran je direktoru Odjela marketinga i razvoja poslovanja Uslovi: .Usko saraĎuje sa zaposlenima u Odjelu prodaje kako bi se planovi i strategije uskladili sa stvarnim potrebama i ciljevima ostvarenja obima prodaje i drugih pokazatelja uspješnosti. Excel itd.Implementacija i analiza ostalih projekata vezanih za ekspanziju poslovanja Kompanije. pregovaračke i prezentacijske vještine .Redovno kontaktira sa principalima iz Spirits segmenta u cilju poštivanje standarda i procedura.Odgovora za implementaciju svih novih izdanja (new realeses) vezanih za SAP W2 procese. promocija i aktivacija cjelokupnog Spirits asortimana u saradnji sa odgovarajućim principalima i ostalim odjelima. .Odgovornosti unutar Spirits segmenta: definisanje OBPPC-a zajedno sa internim i eksternim stakeholder-ima. ERP.Komunikacijske. analizira i izvještava o svim podacima koji se tiču mjesečnih izvještaja i ključnih indikatora poslovanja koji su u vezi sa promocijama. računovodstva.Planiranje. .Struĉnjak za voĊenje marketinških projekata (Marketing Projects Leader) Broj izvršilaca: 1 Opis radnog mjesta: . promocija i aktivacija vezanih za Ključne kupce (Key Accounts). BW) i osnovnih MS Office alata (Power Point. kao i planiranje promotivnih aktivnosti unutar svih prodajnih kanala s ciljem povećanja prodaje i/ili profita . implementacija i analiza troškova i efekata implementacije marketing programa.Zajedno sa Direktorom Odjela marketinga i razvoja poslovanja usklaĎuje i nadgleda budžet namjenjen za direktne troškove marketinga (uključujući promotivne rabate) na nivou operacije.Poznavanje SAP sistema (CRM. i .Osnovno znanje iz oblasti finansija.Analitičke sposobnosti 54 . . logistike i prodaje .Poznavanje engleskog jezika (srednji nivo) .Odgovornosti unutar segmenta Ključnih kupaca: definisanje OBPPC-a zajedno sa Rukovodiocem Sektora prodaje za ključne kupce.

Analitičke sposobnosti .Znanje rada na računaru (MS Office) . analiziranje i izvještavanje o svim podacima koji se tiču svih marketinških aktivnosti po kanalima prodaje za CSD i NCSD kategorije proizvoda Za svoj rad odgovoran je direktoru Odjela marketinga i razvoja poslovanja Uslovi: . promocija i aktivacija u kanalima prodaje s ciljem unapreĎenja i maksimiziranja povrata na uložena DME sredstva ..Analiziranje prodajnih rezultata u odnosu na implementaciju marketinških programa. promocija i aktivacija u kanalima prodaje .Radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima Struĉnjak u marketingu (Marketing Specialist) Broj izvršilaca: 2 Opis radnog mjesta: .Nadgledanje.Analiziranje troškova i efekata implementacije marketing programa.Radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima 55 .VoĎenje evidencije o svim marketinškim aktivnostima kroz bazu podataka te izvještavanje o istim .VII stepen stručne spreme . pregovaračke i prezentacijske vještine .Kreiranje marketinške baze za klasifikaciju kupaca u ON i OFF Premise kanalima prodaje s ciljem prioritizacije kupaca u odnosu na značaj i potencijal .Komunikacijske.Poznavanje engleskog jezika (srednji nivo) .

Znanje rada na racunaru (MS Office) 56 . skladištenje.Vršenje efektivnog procesa razvoja novog proizvoda i konstantno doprinosi razvoju standarda usluga prema kupcima .Planiranje.Osiguravanje usklaĎenosti sa TCCQS i CC Hellenic standardima kvalitete i lokalnim zakonima . dodjeljuje radne zadatke osoblju koje radi na projektu i izvještava menaĎment tim o rezultatima/ishodu strateških projekata .Poslovanje & Finansije: definiše i usvaja dugoročnu strategiju.Upravljanje projektom: rasporeĎuje i osigurava efektivnu organizaciju upravljanja projektom u odjelu i definiše. kontroliše i ispunjava ciljeve projekta u pogledu sadržaja. usmjeravati. definiše i provodi mjere napredovanja . koordinirati i rukovoditi programima koji se odnose na tehničku održivost poslovanja.Implementiranje optimalne strategije koristeći raspoložive interne i eksterne resurse . poštujući strategije i smjernice kompanije u cilju postizanja.Definisanje i realizacija godišnjeg poslovnog plana .Voditi tim za kvalitet u cilju organiziranja redovnog nadgledanja. upravljanje i kontrolisanje svih aktivnosti uključujući planiranje i nabavku.Definisanje strategije u skladu sa zahtjevima CC Hellenic i poslovne strategije u zemlji . Uslovi: .Ključni indikatori: definiše odreĎene i mjerljive ključne funkcionalne indikatore i standarde radnog učinka . obučava i razvija svoje podreĎene kao i druge uposlenike . strukturu i godišnje aktivnosti Odjela sistema snadbijevanja na osnovu potreba zemlje i cjelokupne poslovne strategije . rokova i troškova .Redovan pregled odnosa stanja i ciljeva. proizvodnju. te usvojenih standarda .Odnosi i umrežavanje: osigurava efikasno partnerstvo sa svim drugim funkcijama u zemlji i unutar sistema Za svoj rad odgovoran je generalnom direktoru .Redovan pregled i koordinacija različitih projekata unutar odjela. bilježenja i kontrole rezultata o kvalitetu.VII stepen stručne spreme (tehničkog smjera) .ODJEL SISTEMA PROIZVODNJE I SNABDIJEVANJA Direktor Odjela sistema proizvodnje i snabdijevanja (Country Supply Chain Manager) Broj izvršilaca: 1 Opis radnog mjesta: .Planirati.Upravljanje radnim učinkom svojih podreĎenih i njihovih kadrova .Vodstvo: angažuje. održavanja i poboljšavanja visokih standarda kvalitete u skladu sa zahtjevima internih i vanjskih kupaca . transport i distribuciju i inžinjering radi ostvarivanja sveukupnih poslovnih ciljeva uz održavanje optimalnih troškova i standarda kvalitete .

Analitičnost i pozornost na detalje . mašinski.) . kao i sa nevladinim organizacijama . provoĎenje i održavanje sistema okolinskog upravljanja u skladu sa zahtjevima EKO Systema.Iskustvo na poslovima implementacije održavanja programa za okolinskog upravljanja 57 . kako interno u sistemu. graĎevinski. te aktivno radi na uspostavljanju inicijativa za poboljšanja u ovoj oblasti .- Poznavanje engleskog jezika (profesionalni nivo) Sposobnost rješavanja problema/prosuĎivanje Sposobnost voĎenja grupe ljudi Planiranje i organizovanje Komunikacijske.Poznavanje engleskog jezika (srednji nivo) . elektrotehnički fakultet) .Sposobnost donošenja odluka i rješavanja problema .Osigurava uspostavljanje.Saradnja sa PA&C i odjelom po pitanju promocije sistema okolinskog uticaja.ObezbjeĎenje implementacije novih programa vezanih za sistem okolinskog upravljanja . tako i prema vladinim institucijama .Prati ključne indikatore.Radi na razvoju i izvoĎenju neophodnih treninga ostalih zaposlenika iz oblasti zaštite okoliša .VII stepen stručne spreme (tehnološki. prehrambeno tehnološki.Vještina voĎenja projekata .Prema okolini se odnosi u skladu sa Okolinskom politikom.U skladu sa zahtjevima posla prati rad postrojenja za preradu otpadnih voda . te relevantnim institucijama u organima uprave.Odgovoran je za usaglašenost poslovanja sa zakonskim zahtjevima iz oblasti zaštite okoliša (okolinska dozvola. te relevantnim procedurama Za svoj rad odgovoran je direktoru Odjela sistema proizvodnje i snabdjevanja Uslovi: . vodne dozvole.Komunikacijske.Spremnost za inovacije . i sl.Znanje rada na računaru (MS Ofifice) . prirodno-matematički. postojećom tehnologijom i standardom ISO 14000 . pregovaračke i prezentacijske vještine Orijentisanost ka ostvarivanju poslovnih rezultata Vještina utjecanja na druge Inicijativa Najmanje 3 godine radnog iskustva u industriji roba brzog obrta Koordinator za upravljanje sistemom zaštite okoliša (EMS Coordinator) Broj izvršlaca: 1 Opis radnog mjesta: . pregovaračke i prezentacijske vještine .Odgovoran je za tačno i pravovremeno raportiranje i izvještavanje. vezano za sistem upravljanja zaštitom okoliša.

Upravlja i kontroliše sve aktivnosti u skladištima u cilju što ekonomičnijeg i efikasnijeg iskorištenja skladišnih prostora i ljudskih kapaciteta .Odgovornost da troškovi transporta budu u okviru budžeta 58 .Upravljanje radom slijedećih poslovnih funkcija: voznog parka. transporta i skladišta i za kontinuiranu kontrolu troškova .Pregovaračke vještine .Poznavanje domaćih zakonskih propisa iz domena saobraćaja . uz minimalne troškove i u najkraćem roku Za svoj rad odgovoran je direktoru Odjela sistema proizvodnje i snadbijevanja.VII stepen stručne spreme (tehničkog smjera) . kao i implementacijom projekata u svim funkcijama Odjela snadbijevanja u cilju poboljšanja radnih procesa i ostvarivanja boljih rezultata .Poznavanje zakonskih propisa iz domena meĎunarodnog transporta .Odgovornost za pripremu budžeta poslovnih funkcija: voznog parka.Odgovornost za efikasnu i ekonomičnu upotrebu i održavanje voznog parka .Uspostavljanje mjera za budući razvoj poslovanja skladišta . transporta i skladišta.SEKTOR LOGISTIKE Rukovodilac Sektora logistike (Country Logistic Manager) Broj izvršilaca: 1 Opis radnog mjesta: . Uslovi: .Odgovornost za efikasnu pripremu gotovih proizvoda i ostalog potrebnog materijala za distribuciju u cilju nesmetane opskrbe tržišta .Radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima Rukovodilac transporta i odrţavnja voznog parka (Transportation and Fleet Supervisor) Broj izvršilaca: 1 Opis radnog mjesta: .Poznavanje engleskog jezika (profesionalni nivo) .Znanje iz osiguranja motornih vozila .Analiziranje postojećeg modela transporta i distribucije s ciljem racionalizacije i iznalaženja boljih mogućnosti .Odgovornost za prevoz robe i sirovina u domaćem i meĎunarodnom transportu i organizovanje distribucije robe Kompanijinim vozilima do krajnjih kupaca na najefikasniji način.Znanje rada na računaru (MS Office) .

Osiguravanje potpune tehničke ispravnosti voznog parka. naplata od osiguravajuće kuće..Poznavanje engleskog jezika (srednji nivo) .Analiza i obrada šteta na vozilima: procijena. analiza šteta.Praćenje zakona vezanog za bezbjednost saobraćaja. statističko praćenje.Statističko praćenje troškova voznog parka.Radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima Struĉnjak za odrţavanje voznog parka (Fleet Maintenance Specialist) Broj izvršilaca: 1 Opis radnog mjesta: .Poduzimanje preventivnih mjera s ciljem prevazilaženja nastanka kvarova ili šteta na vozilu . transporta i distribucije . mjere za smanjenje. dokumentovanje. naplatu šteta od odgovornih zaposlenika Kompanije u skladu sa Politikom korištenja vozila Kompanije.Osiguravanje vozila i robe u transportu.Odgovornost za postojanje i sprovoĎenje odobrenih procedura iz oblasti voznog parka.VoĎenje računa da su sve aktivnosti vezane za vozni park i transport na svim lokacijama operacije organizovane na najefikasniji način.Analiza voznog parka.Stručno tehničko znanje.Nadgledanje evidencije o registraciji automobila i u skladu sa tim ispunjenje svih zakonskih obaveza po tom osnovu .Provjera izvršenja održavanja u skladu sa inspekcijskim planom . praćenje za naplatu šteta. . kao i osiguravanje pune tehničke ispravnosti voznog parka.VI stepen stručne spreme (tehničkog smjera) . koordiniranje rada sa predstavnicima osiguranja . transport . praćenje tehničkog usavršavanja u auto industriji i transportu. zakone o meĎunarodnom transportu i druge zakone iz oblasti saobraćaja i u skladu sa time osigurava njihovu primjenu .Znanje rada na računaru (MS Office) . 59 .Informiranje o svim pokazateljima voznog parka. distribucije i transporta .Poznavanje zakonskih propisa iz domena meĎunarodnog transporta .Znanje iz osiguranja motornih vozila . na vrijeme i unutar budžeta .uža specijalnost motori i motorna vozila. s ciljem obezbjeĎenja bezbjedne i sigurne vožnje u javnom saobraćaju. te izraĎivati projekte uvoĎenja novih rješenja. zakone o unutrašnjem transportu. a u skladu sa tim predlagati profil voznog parka .Kreiranje i implementacija izvještaja vezanih za vozni park .Poznavanje domaćih zakonskih propisa iz domena saobraćaja .Pregovaračke vještine . u najkraćem roku i uz minimalne troškove Za svoj rad odgovoran je rukovodiocu Sektora logistike Uslovi: . prezentiranje po kvartalima.

Kontrolisati troškove održavanja voznog parka i obezbijediti tačnost faktura koje su ispostavljene za održavanje voznog parka .Praćenje stvarnih troškova kroz finansijske izvještaje te poreĎenje istih sa budžetiranim .Poznavanje zakona u domaćem i meĎunarodnom transportu.Organizirati i koordinirati distribuciju gotovih proizvoda . .Praćenje i organizovanje dnevne otpreme gotovih proizvoda do kupca na najefikasniji i najisplativiji način .Znanje rada na računaru (MS Office) . a uz minimalne troškove Za svoj rad odgovoran je rukovodiocu transporta i održavanja voznog parka. temeljitost i pozornost na detalje . .Radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima Rukovodilac distribucije (Distribution Supervisor) Broj izvršilaca:1 Opis radnog mjesta: .VI stepen stručne spreme .) te da je eventualni škart ili manjak evidentiran na propisan način . 60 .Kompletiranje dokumentacije u skladu sa procedurama Kompanije vodeći računa da svi navedeni podaci odražavaju stvarno stanje (vrijeme provedeno na ruti.Organizovanje raspoloživih ljudskih resursa i vozila tako da se sve isporuke obavljaju na što kvalitetniji i brži način.Kontrolisati korištenje kartica goriva u skladu sa procedurama Kompanije .Naručivati rezervne dijelove za ugradnju i za potrebe skladišta u saradnji sa nabavnom službom i pravilima i procedurama Kompanije ..Voditi tačnu i ažurnu evidenciju o stanju u skladištu rezervnih dijelova Za svoj rad odgovoran je rukovodiocu transporta i održavanja voznog parka .Poznavanje engleskog jezika (srednji nivo) .Prilikom zaduženja ili razduženja vozila pregledati vozilo i napraviti revers.Evidentiranje svih žalbi i zahtjeva kupca i dostavljanje istih pretpostavljenom .Angažovanje prevoznika. Uslovi: .Voditi tačnu i ažurnu evidenciju o radnim satima vozača . provjera i evidentiranje prispjelih faktura transportnih organizacija za izvršene usluge prijevoza .Poznavanje zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja .Znanje iz osiguranja i procijene šteta na motornim vozilima .Voditi tačnu evidenciju o primopredaji i relokaciji vozila. . prijem.Kontrola primljene prateće dokumentacije vodeći računa da je kompletirana i ovjerena na propisan način .Odgovoran je za tačnost proračunskih elemenata varijabilne plate vozača .Analitičnost. broj preĎenih kilometara i sl.

IV stepen stručne spreme (tehničkog smjera) .Uslovi: .Pozornost na detalje i analitičnost .Poznavanje zakona u domaćem transportu .Znanje rada na računaru (MS Office. prijem.Poznavanje carinskih propisa 61 .Predlaganje mjera u cilju ispravnog i racionalnijeg korištenja vozila .Predlaganje preventivnih aktivnosti u cilju spriječavanja i blagovremenog otkrivanja kvarova na vozilima .Poznavanje engleskog jezika (početnik nivo) .Dnevno kreiranje naloga za otpremu gotovih proizvoda sa unešenim količinama po proizvodu i depou kao i kreiranje naloga za službeni put za vozače .C i E kategorije .Poznavanje zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja .Angažovanje prevoznika.Poznavanje zakona u domaćem i meĎunarodnom transportu . SAP) . Uslovi: .Organiziranje i koordinacija transporta robe i sirovina u domaćem i meĎunarodnom transportu.VI stepen stručne spreme .Statističko praćenje rezultata transporta Za svoj rad odgovoran je rukovodiocu transporta i održavanja voznog parka. provjera i evidentiranje prispjelih faktura transportnih organizacija za izvršene usluge prijevoza .Upravljanje transportom na osnovu rezultata Fleet Management Systema u svrhu unapredjenja postojećih .Najmanje 2 godine radnog iskusktva na istim ili sličnim poslovima Struĉnjak za planiranje transporta (Transportation Planner) Broj izvršilaca: 1 Opis radnog mjesta: .Praćenje i unaprijeĎenje distribucije kroz sisteme BASIS i SAP . a u skladu sa potrebama posla . te obezbjeĎenje tačnosti faktura koje su ispostavljene za održavanje voznog parka i izvršeni transport . te predlaganje mjera za unapreĎenje .Kontrolisati troškove održavanja voznog parka i transporta.Praćenje distribucije kroz sisteme BASIS i SAP.Znanje rada na računaru (MS Office) .Praćenje stvarnih troškova kroz finansijske izvještaje i poreĎenje u odnosu na budžetirane .Poznavanje zakona iz bezbjednosti saobraćaja .Poznavanje engleskog jezika (srednji nivo) .Znanje iz osiguranja i procijene šteta na motornim vozilima .Posjedovanje vozačke dozvole B.Praćenje i sprovoĎenje kontrole tehničke ispravnost vozila i primjenu zakonskih mjera bezbjednosti saobraćaja .

Radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima Dispeĉer transporta (Transportation Dispatcher) Broj izvršilaca: 3 Opis radnog mjesta: .Pratiti organizaciju transporta robe i sirovina u domaćem i meĎunarodnom transportu . .Provjera izvršenja održavanja u skladu sa inspekcijskim planom .Temeljitost i pozornost na detalje .Organizacione sposobnosti .IV stepen stručne spreme (saobraćajno-tehničkog smjera) .Analitičnost.Izdavanje putnih naloga za vozila Kompanije .Odgovornost za raspodjelu kamiona direktne dostave na rutama isporuke ostvarujući punu iskorištenost voznog parka. minimalno vrijeme zadržavanja na rutama.Kontrola troškova transporta i tačnosti faktura .Redovan obilazak kupaca u svrhu isporuke Coca-Cola proizvoda na najefikasniji način.Radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima Sluţbenik u distribuciji (Distribution Clerk) Broj izvršilaca: 2 Opis radnog mjesta: .Poznavanje engleskog jezika (početnik nivo) . u najkraćem roku i uz minimalne troškove .RasporeĎivanje kamiona direktne dostave na rutama isporuke .Poznavanje zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja .Znanje rada na računaru (MS Office) .Informiranje o svim pokazateljima voznog parka 62 . a uz minimalne troškove Za svoj rad odgovoran je rukovodiocu distribucije. vodeći računa o troškovima distribucije .Poznavanje zakona u domaćem i meĎunarodnom transportu.. temeljitost i pozornost na detalje .Praćenje organizacije transporta robe i sirovina u domaćem i meĎunarodnom transportu .Priprema dispatchinga što podrazumijeva organizovanje raspoloživih ljudskih potencijala i vozila tako da se sve isporuke obavljaju na što kvalitetniji i brži način.VoĎenje evidencije o putnim nalozima i u skladu sa tim o iskorištenosti voznog parka . Uslovi: .

procesa potvrĎivanja ili skeniranja proizvedenih paleta. a uz minimalne troškove (dispatching) Za svoj rad odgovoran je dispečeru distribucije.Kontrola troškova održavanja voznog parka i transporta.Stara se o što efikasnijoj pripremi za distribuciju gotovih proizvoda i opreme neophodne za funkcionisanje cijele operacije.IV stepen stručne spreme . po pitanju skeniranja u fazi utovara. . vodeći računa o troškovima distribucije . kao i skeniranje paleta iz uvoza.Poznavanje zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja .Odgovornost za rapodjelu kamiona direktne dostave na rutama isporuke ostvarujući punu iskorištenost voznog parka. koordinirati i kontrolisati sve aktivnosti u skladištima Sarajevo u cilju što ekonomičnijeg i efikasnijeg iskorištenja skladišnih prostora i ljudskih kapaciteta.Kontrola tehničke ispravnosti vozila i primjene zakonskih mjera bezbjednosti saobraćaja .VoĎenje evidencije o putnim nalozima i u skladu sa tim o iskorištenosti voznog parka .Poznavanje zakona u domaćem i meĎunarodnom transportu .Upravljati. . Preduzima mjere za budući razvoj poslovanja skladišta .Praćenje otpreme gotovih proizvoda za potrebe depoa . prati i upravlja sa troškovima skladišta.Odgovoran je za ostvarenje rezultata predloženih business planom.Radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima SEKTOR SKLADIŠTA Rukovodilac centralnog skladišta (Central Warehouse Supervisor) Broj izvršilaca:1 Opis radnog mjesta: .Učestvuje u planiranju potrebnih kapaciteta skladišta. minimalno vrijeme zadržavanja na rutama.Temeljitost i pozornost na detalje . 63 . popunjavanja zone za pripremu mix paleta. tačnost faktura koje su ispostavljene za održavanje voznog parka i izvršeni transport .Upravlja obradom podataka iz SAP-a.. .Dnevno kreiranje naloga za otpremu gotovih proizvoda sa unešenim količinama po proizvodu i depou kao i kreiranje naloga za službeni put za vozače . .Kreira budget.Znanje rada na računaru (MS Office) .Poznavanje engleskog jezika (početnik nivo) .Priprema dispatchinga što podrazumijeva organizovanje raspoloživih ljudskih resursa i vozila tako da se sve isporuke obavljaju na što kvalitetniji i brži način. Uslovi: .

Poznavanje uslova skladištenja bezalkoholnih pića i sirovina .Kontrola ulaza / izlaza robe.Istaknute organizacione sposobnosti ..Znanje rada na računaru (MS Office) .Poznavanje engleskog jezika (srednji nivo) .Odgovoran je za obuku i razvoj uposlenika skladišta CCH i trećih lica. te osigurava njihovo sprovoĎenje. imidžu Kompanije i zahtjevima klijenata.Priprema matičnih podataka za informacioni sistem. ispravke grešaka u administriranju sistema .Minimalno IV stepen stručne spreme . . Voditi računa o zaštiti svih sredstava rada Kompanije.. istovara. .Organizuje rad u skladištu sa fokusom na zadovoljstvo kupca.Radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima Kontrolor usluga i operativnih aktivnosti skladišta (Warehouse handling and service control specialist) Broj izvršilaca: 4 Opis radnog mjesta: . kao i kontrolu pravilne upotrebe istih.). sprovoĎenje nadoknade štete od uzročnika i pripremu & egzekuciju CAP-a. . marketinškog materijala i kancelarijskog materijala. .Odgovoran je za pravovremeno popunjavanje i tačnost matičnih podataka u SAP-u.Materijalno je odgovarn za vrijednost repro materijala.Odgovoran za koordinaciju i egzekuciju skladišne obrade izvršene od strane trećih lica. inventurnih razlika. utovara. Za svoj rad odgovoran je rukovodiocu Sektora logistike Uslovi: .Uspostavlja i razvija sisteme skladištenja. . mikrobiologija.Sposobnost rukovoĎenja ljudima . otpisa proizvoda. praćenje i kontrola prijava gotovog proizvoda 64 .Organizuje rad Warehouse handling and service control specialist-a i RPM WH Shift Leader u cilju što efikasnije i sigurnije iskorištenosti osoblja i opreme. .Planiranje i kontrola dnevnih aktivnosti u skladištu gotovih proizvoda/sirovina. . .Odgovoran je za upravljanjem SAP autorizacija korisnicima. . u cilju što boljeg iskorištenja resursa i postizanja kvaliteta. . . otpreme i prijema u cilju što efikasnije iskorištenosti skladišnog prostora prema ABC. DIFOTAI. .Kontrola otpisa gotovih proizvoda i dostavljanje dokaza trećom licima .Pokreće narudžbenice i zaprima iste. lead time.. .Prati pomjeranje proizvoda po zahtjevanim skladišnim lokacijama (block stock.Kreira i revidira uputstva i procedure za poštivanje procesa unutar skladišta.Organiziranje i koordiniranje prijema i utovara gotovih proizvoda.Odgovoran je za praćenje i utvrĎivanje razloga škarta.

Praćenje procesa inventure.Inventarisanje i sravnjenje stanja sa knjigovodstvom Za svoj rad odgovoran je rukovodiocu centralnog skladišta.Razvijanje WMS sistem do automatskog sistemskog praćenja svih operacija (potpunog skeniranja paleta pri svakom koraku). kontrola poštivanja FEFO principa u skladištu . sedmičnoj i mjesečnoj osnovi .Organizacione sposobnosti .Kontrola otpisa prazne ambalaže i paleta. 65 . kontrola povrata gotovih proizvoda sa tržišta i koordinacija sa Odjelom upravljanja kvalitetom .IV stepen stručne spreme . analiza uzroka & priprema plana korektivnih akcija .Izrada dnevnih izvještaja zaliha materijala i opreme . kontrolira raspakivanje nove ambalaže . analiza inventurnih razlika & priprema plana korektivnih akcija Za svoj rad odgovoran je rukovodiocu centralnog skladišta.Prikupljanje TAM podataka iz depoa i priprema odgovarajužih izvještaja. kontrola popravke paleta . redovno informiranje trećih lica.Prijem.Znanje rada na računaru (MS Office) .Izrada izvještaja vezanih za dnevno poslovanje skladišta sirovina i marketing materijala . te medjuskladišni transport .Temeljitost i pozornost na detalje . izdavanje.Razmatranje žalbi kupaca.Budžetiranje troškova i radne snage za skladište sirovina i marketing materijala . praćenje i kontrola popunjavnja zaliha u MIX zonama .Koordinacija sa Odjelom upravljanja kvalitetom prilikom uzorkovanja gotovih proizvoda .Praćenje gubitaka u skladišta u priprema analize uzroka & plana korektivnih akcija .Prati i raportira operativne indikatore skladišta na dnevnoj.Radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima Rukovodilac skladištenja sirovina i marketinškog materijala (Raw & Marketing Material Shift Leader Senior) Broj izvršilaca: 0 (vacant) Opis radnog mjesta: . palete i marketinški materijal.Kontrola sistemskog administriranja skladišnih operacija vezanih za gotove proizvode.Posjedovanje vozačke dozvole B kategorije .Kontrola poravnanja stanja ambalaže izmedju proizvodnje i skladišta.Organizacija rada u magacinima sirovina i marketing materijala u skladu sa zakonskim propisima.. kompanijskim procedurama i postavljenim ciljevima .Poznavanje engleskog jezika (srednji nivo) . ambalažu. Uslovi: .Kontrolira povrat prazne ambalaže sa tržišta. skladištenje. priprema debit nota za kupce. kompanijskim procedurama i postavljenim ciljevima . evidencija i kontrola materijala i opreme u skladu sa zakonskim propisima.

Koordinira proces nabavke u saradnji sa odjelom nabavke . Izdavanje maketing materijala prema nalozima iz odjela prodaje i marketinga.Koordinira prevoz reklamnog materijala sa odjelom transporta i prati isporuku istih do skladišta. prilikom organizovanja dnevnih aktivnosti skladišta. te brine o obezbjeĎenju potrebne dokumentacije vezane za svaku pojedinačnu isporuku navedenih materijala . materijala . materijala.Izdavanje kanc. . na kvalitetan i efikasan način.Pregovaračke vještine .Planirati i organizovati dnevne aktivnosti u skladištu marketing i kanc. a prema zahtjevima odjela.Implementirati pravila za uskladištenje marketing i kanc. materijala na kvalitetan i efikasan način u cilju što bolje iskorištenosti resursa i kapaciteta. .IV stepen stručne spreme . kontroliše. . 66 .Primjenjivati sve propisane mjere zaštite na radu.Radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima Struĉnjak za skladištenje marketinškog materijala (Marketing Materijal Specialist) Broj izvršilaca: 1 Opis radnog mjesta: . . . dokumentuje i procesuira sve izlaze mark. .Poznavanje Coca-Cola HBC poslovanja .Planirati i provoditi preventivne mjere.Pripremati i provoditi dnevne i periodične inventure kao i sravnjenja stanja u skladištu koje je obavezan i potpisati. .Planiranje i organizovanje dnevnih aktivnosti u skladištu marketing i kancelarijskog materijala.Analitičnost i temeljitost . materijala od dobavljača. .Vodi računa o zaštiti svih sredstava rada Kompanije.Poznavanje engleskog jezika (srednji nivo) .Blagovremeno prebacivati robu na odgovarajuće podlokacije i o svemu u pisanoj formi izvjestiti neposredno nadredjenog. materijala. u cilju što boljeg iskorištenja resursa.Organizovati prijem i izdavanje marketing i kanc. materijala pri čemu vodi računa o efikasnosti i tačnosti. .Osnovna znanja iz finansija . imidžu Kompanije i zahtjevima klijenata.Organiziranje istovar i koordiniranje prijema marketing i kanc.Znanje rada na računaru (MS Office) .Poduzimati korektivne akcije u slučaju nastalih šteta i lomova prouzrokovanih ljudskim faktorom.Poznavanje pravne regulative u nabavci . .ObezbijeĎuje blagovremenu i kvalitetnu dostavu POS materijala (u smislu transporta i prateće dokumentacije) .Uslovi: . . .Priprema utovare.

.Na dnevnoj bazi voditi ažurnu evidenciju skladišta kao i svu neophodnu dokumentaciju. koncentrata. . . te gotovih proizvoda. pakovnog materijala.Poduzimati korektivne akcije u slučaju nastalih šteta i lomova prouzrokovanih ljudskim faktorom.Znanje rada na računaru (MS Office) . imidžu Kompanije i zahtjevima klijenata. pri čemu vodi računa o rokovima isticanja (FEFO). Za svoj rad odgovoran je rukovodiocu centralnog skladišta .Pripremati i provoditi dnevne i periodične inventure kao i sravnjenja stanja u skladištu koje je obavezan i potpisati. dokumentuje i procesuira sve izlaze sekundarnih sirovina. na kvalitetan i efikasan način. Vodi računa o zaštiti svih sredstava rada Kompanije.Primjenjivati sve propisane mjere zaštite na radu. . u cilju što boljeg iskorištenja resursa.IV stepen stručne spreme .Organizacione sposobnosti .Za svoj rad odgovoran je rukovodiocu centralnog skladišta Uslovi: .IV stepen stručne spreme .Dnevno ažurirati tabelu sa rokovima i proizvodnim batch nr.Poznavanje Coca-Cola HBC poslovanja .Blagovremeno prebacivati robu na odgovarajuće podlokacije i o svemu u pisanoj formi izvjestiti neposredno nadredjenog. prilikom organizovanja dnevnih aktivnosti skladišta. .Implementirati pravila za uskladištenje sirovina.Radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima Struĉnjak za skladištenje sirovina (Raw Materijal Specialist) Broj izvršilaca: 2 Opis radnog mjesta: . . . .Planiranje i organizovanje dnevnih aktivnosti u skladištu sirovina.Organiziranje istovar i koordiniranje prijema repromaterijala od dobavljača i izdavanje sirovina i ostalih materijala u proces proizvodnje.Pomaže u procesu istovara marketing materijala pristiglog od dobavljača .Poznavanje engleskog jezika (početnik nivo) . kontroliše. . Uslovi: .Certifikat za upravljanje viljuškarom .Radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima 67 .Posjedovanje vozačke dozvole B kategorije .Znanje rada na računaru (MS Office) .Utovara.

Pripremati i provoditi dnevne i periodične inventure kao i sravnjenja stanja u skladištu koje je obavezan i potpisati. pakovnog i marketing materijala .Planirati i organizovati dnevne aktivnosti u skladištu sirovina i marketing materijala na kvalitetan i efikasan način u cilju što bolje iskorištenosti resursa i kapaciteta.IV stepen stručne spreme .Organizovati prijem i izdavanje sirovina i marketing materijala pri čemu vodi računa o efikasnosti i tačnosti. u cilju što boljeg iskorištenja resursa.Blagovremeno prebacivati robu na odgovarajuće podlokacije i o svemu u pisanoj formi izvjestiti neposredno nadredjenog.Dnevno ažurirati tabelu sa rokovima i proizvodnim batch npr. Za svoj rad odgovoran je rukovodiocu skladištenja sirovina i marketinškog materijala. na kvalitetan i efikasan način. .Znanje rada na računaru (MS Office) .Certifikat za upravljanje viljuškarom .Radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima Rukovodilac logistiĉkih operacija za periferna skladišta (Peripherial Logistic Supervisor) Broj izvršilaca: 1 Opis radnog mjesta: .Planiranje i organizovanje aktivnosti koje definišu funkcije skladištenja i distribucije gotovih proizvoda 68 . . . . .Organizovanje i usmjeravanje svih aktivnosti u skladištu u cilju što ekonomičnijeg i efikasnijeg iskorištenja skladišnog prostora .Posjedovanje vozačke dozvole B kategorije . koncentrata.Poduzimati korektivne akcije u slučaju nastalih šteta i lomova prouzrokovanih ljudskim faktorom. Uslovi: . . . .Planiranje i organizovanje dnevnih aktivnosti u skladištu sirovina i marketing materijala.Implementirati pravila za uskladištenje sirovina.Organiziranje istovar i koordiniranje prijema repromaterijala i marketing materijala od dobavljača.Izdavanje maketing materijala u skladu s planom.Struĉnjak za skladištenje sirovina i marketinškog materijala (Raw & Marketing Materijal Specialist) Broj izvršilaca: 1 Opis radnog mjesta: .Poznavanje engleskog jezika (početnik nivo) .Na dnevnoj bazi voditi ažurnu evidenciju skladišta kao i svu neophodnu dokumentaciju. .

sedmičnoj i mjesečnoj osnovi.Implementacija aktivnosti koje definišu funkcije skladištenja i distribuciju gotovih proizvoda. provoĎenje i nadgledanje inventure i sravnjenja stanja u skladištu .Sposobnost voĎenja grupe ljudi .VI stepen stručne spreme (tehničkog smjera) .Kontrola i obezbjeĎenje pune tehničke ispravnosti voznog parka koji je rasporeĎen u depou.Sposobnost rada u timskom okruženju .Organizovanje i usmjeravanje svih aktivnosti u skladištu u cilju što ekonomičnijeg i efikasnijeg iskorištenja skladišnog prostora. skladištenja i utovara/istovara proizvoda.Planiranje i provoĎenje preventivnih mjera Za svoj rad odgovoran je rukovodiocu Sektora logistike Uslovi: . inventara i osnovnih sredstava . praćenje i analiziranje rezultata na dnevnoj.Evidentiranje.Poznavanje zakona u domaćem i inostranom transportu .. . sedmičnoj i mjesečnoj osnovi . .Pripremati i provoditi dnevne i periodične inventure kao i sravnjenja stanja u skladištu koje je obavezan i potpisati.Kontrola i nadgledanje procesa rada koji se odvijaju u skladištu i distribuciji. praćenje i analiziranje rezultata na dnevnoj. obučiti i kontorlirati odvijanje dnevnih aktivnosti u skladištu gotovih proizvoda na kvalitetan i efikasan način u cilju što bolje iskorištenosti resursa. s ciljem osiguranja bezbjedne i sigurne vožnje u javnom saobraćaju.Radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima Struĉnjak za logistiku (Logistic Specialist) Broj izvršilaca: 1 Opis radnog mjesta: . u cilju što efikasnije iskorištenosti skladišnog prostora u skladu sa zahtjevima Kompanije . . . .Poznavanje engleskog jezika (srednji nivo) . .Evidentiranje.Evidentiranje i analiza šteta i lomova u skladištu.Priprema.Razvijati i kontrolisati programe zaštite na radu u cilju zaštite zaposlenih.Implementirati pravila za uskladištenje gotovih proizvoda.Temeljitost i pozornost na detalje . 69 .Uspostavljanje i razvijanje sistema prijema. .Kontrola i nadgledanje rada skladišta i procesa koji se odvijaju u skladištu i prilikom distribucije . uzrokovanih ljudskim faktorom .Sposobnost prosuĎivanja i donošenja odluka . ambalaže i sirovina pri čemu vodi računa o rokovima isticanja.Planirati.Poznavanje zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja .Znanje rada na računaru (MS Office) .

.Provjerava tačnost ovjere dokumentacije koju razdužuje sa stanovišta potpisa i pečata Primaoca. . .Kreiranje sistema distribucije i servisiranja rashladne opreme. što uključuje održavanje. ambalaža) i predlaže mjere za unapreĎenje.IV stepen stručne spreme . . i da pri tome kupci budu zadovoljni. organizuje i nadgleda rad mehaničara i pomoćnih radnika u cilju što efikasnijeg obavljanja svakodnevnih dužnosti . .Znanje rada na računaru (MS Office) . održavanje i povlačenje rashladne opreme bude obavljeno na efikasan i kvalitetan način.Redovno kreira dokumente za otpis i predlaže termine otpisa. .Osnovna poznavanje finansijkih alatki za praćenje i mjerenje procesa .Pregovaračke vještine .Poduzima korektivne akcije u slučaju nastalih šteta i lomova prouzrokovanih ljudskim faktorom.a. popravku.Analizira trenutno stanje (inventurne razlike.Odgovoran je da instalacija.Poznavanje engleskog jezika (rednji nivo) . . škart. 70 . otpisi.Razvijanje cjelokupne infrastrukture vezane za rashladne ureĎaje u vlasništvu Kompanije.Poznavanje pravne regulative u transportu . . Za svoj rad odgovoran je rukovodiocu logističkih operacija za periferna skladišta Uslovi: . te praćenje i kontrola kretanja rashladnih ureĎaja na terenu i toka prateće dokumentacije.Prati stanje u SAP. .u i uporeĎuje ga sa stvarnim stanjem.Planira. postavljanje i povlačenje rashladne opreme iz prodajnih objekata u cilju podržavanja prodajnih aktivnosti na tržištu. ..Radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima RASHLADNI UREĐAJI Rukovodilac Sektora za rashladne ureĊaje (Cold Drink Supervisor) Broj izvršilaca: 1 Opis radnog mjesta: .Daje ovlaštenje upravljanja viličarima preko access card.Odgovoran je za sprovoĎenje zahtjeva za izmjene statusa proizvoda.Inicira kreiranje zapisnika o škartu i odgovoran je za kreiranje fakture prema odgovornom licu.Analitičnost i temeljitost .Definiše normative za pojedine operacije.Sposobnost rada u timskom okruženju i rukovoĎenje ljudima .

Tehničko znanje potrebno za održavanje rashladne opreme ..Odgovoran je za voĎenje kompletne dokumentacije vezane za opremu i rezervne dijelove .Odgovoran je da baza podataka bude uvijek ažurirana i da su podaci u njoj tačni i da odgovaraju stanju na terenu .Svakodnevno komunicira sa Regionalnim rukovodiocima prodaje i Rukovodiocima prodaje u cilju identificiranja mogućnosti za postavljanje rashladne opreme kod kupaca . kao i kvaliteta opreme .Redovno kontrolira stanje opreme u smislu brojčanog i kvalitativnog stanja i usaglašava ga sa budžetom .Ažuriranje sistema SAP W2 kroz praćenje isparavnosti i iskorištenosti rashladne opreme i rezervnih dijelova. 71 . u pregovorima sa dobavljačima rashladnih ureĎaja postigne najbolje moguće uslove u smislu cijena i uslova isporuke. .Sposobnost planiranja i organiziranja .Znanje rada na računaru (MS Office) . Uslovi: .Odgovoran je da.Radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima Dispeĉer u sektoru za rashladne ureĊaje (Dispatcher for Cold drink) Broj izvršilaca:1 Opis radnog mjesta: .Odgovoran je za Warehouse Spare Parts Management .Definiše potrebe i troškove u nabavci opreme i rezervnih dijelova . zajedno sa odjelima prodaje i nabave. kompletiranje svih naloga i arhiviranje neophodne dokumentacije vodeći računa da su sve aktivnosti obavljene u skladu sa važećim procedurama i politikom Kompanije.Nadgleda kvalitet rada svojih mehaničara i pomoćnih radnika i reaguje na sve pritužbe kupaca Za svoj rad je odgovoran rukovodiocu Sektora logistike.Odgovoran je da zaposlenici Sektora za rashladne ureĎaje budu obučeni u tehničkom smisli i u skladu s tim predlaže i primjenjuje tehničke treninge za svoje osoblje.Samoinicijativnost i analitičnost .Koordinira rasporeĎivanje opreme za cijelu zemlju u cilju što bolje iskorištenosti postojeće opreme .Planira i kreira budžet za nabavku rashladne opreme na nivou kompletne operacije .Poznavanje engleskog jezika (srednji nivo) .Organizuje instaliranje opreme za specijalne dogadjaje na zahtjev drugih odjela .Minimalno VI stepen stručne spreme .Posjedovanje vozačke dozvole B kategorije .

Pripremanje izvještaja o stanju u sistemu praćenja aktivnosti vezanih za rashladnu opremu. povlačenjima i održavanju opreme tako da se vodi računa da je dokumentacija kompletirana u skladu sa važećim procedurama .Upravlja pokretanjem i zatvaranjem svih procesa za rashladne ureĎaje vezanih za sami tok i zatvaranje radnih naloga .Odgovoran je za tačnost podataka i izvještaje 72 .VoĎenje evidencije o svim izvršenim opravkama i preventivnim mjerama održavanja i odlaganje svih zapisa o kvalitetu rada Sektora za rashladne ureĎaje u skladu sa važećim procedurama.Poznavanje engleskog jezika (srednji nivo) .Daje preporuke za poravak i donosi odluku o povlačenju opreme u skladu sa SLA .Komunukacija sa kupcima .Znanje rada na računaru (MS Office) .Priprema izvještaja o aktivnostima vezanim za rashladnu opremu evidentiranim u sistemu SAP za praćenje rashladne opreme. . .Unos podataka o prijemu opreme i rezervnih dijelova u sistem praćenja rashladne opreme (SAP) . .RasporeĎuje CD tehničare na temelju teritorije i zadataka . Uslovi: ..Upravlja i prati odnos sa trećim licima za instalaciju/povlačenje opreme . Za svoj rad je odgovoran rukovodiocu Sektora za rashladne ureĎaje.Minimalno IV stepen stručne spreme .Posjedovanje vozačke dozvole B kategorije .Monitoring dokumentacije o zaduženju zaposlenika Sektora za rashladne ureĎaje sa rezervnim dijelovima.Radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima Kontrolor nabave i stanja rashladne opreme (Equipment Control Clerk) Broj izvršilaca:1 Opis radnog mjesta: . kompletiranje i arhiviranje neophodne dokumentacije vodeći računa da su sve aktivnosti obavljene u skladu sa važećim procedurama i politikom Kompanije. . izvršenim opravkama i utrošenim dijelovima . pozornost na detalje .Komunikativnost i temeljitost .Osigura da su svi podaci relevatni odobreni i na odgovarajućem mjestu .Organizacione sposobnosti.Odgovoran je za pravilno korištenje sistema (SAP) .Pripremanje izvještaja o stanju u sistemu SAP W2 svih aktivnosti vezanih za rashladnu opremu i rezervne dijelove .Upravlja preventivnim održavanjem rashladne opreme uključujući i POM (post mix) .Kontrola dokumentacije o aktivnostima vezanim za rashladnu opremu – instalacijama.Pračenje i ažuriranje sistema SAPW2 za rashladnu opremu i rezervne dijelove.

.VoĎenje računa da je sva oprema.VoĎenje evidencije o svim izvršenim opravkama i preventivnim mjerama održavanja i odlaganje svih zapisa o kvalitetu rada sektora za rashladne ureĎaje u skladu sa važećim procedurama. Za svoj rad je odgovoran rukovodiocu Sektora za rashladne ureĎaje.Izvještavanje pretpostavljenog o svim izvršenim opravkama i održavanju .Unos podataka o meĎuskladišnim transportima rashladne opreme u sistem za praćenje (SAP) rashladne opreme vodeći računa da uneseni podaci odražavaju stvarno stanje i da je unos završen na najefikasniji način. i sredstva za rad kojim on raspolaže u dobrom stanju 73 .Održavanje rashladne opreme u skladu sa standardima Kompanije vodeći računa o raspoloživim resursima.Timski rad . .Komunikacijske vještine .Pozornost na detalje .Odgovoran je za azuriranje matičnih podataka za opremu (rashladni ureĎaji) . Uslovi: . koja se zaprima u skladištu Kompanije .IV stepen stručne spreme .Poštivanje standarda instalacije opreme u smislu pozicioniranja i tehničke bezbjednosti prilikom instaliranja opreme .Unos podataka o završenim aktivnostima u sistem za praćenje rashladne opreme (SAP) vodeći računa da uneseni podaci odražavaju stvarno stanje i da je unos završen na najefikasniji način. a u najkraćem roku. povlačenjima i održavanju opreme tako da se vodi računa da je dokumentacija kompletirana u skladu sa važećim procedurama.Kontrolisanje sve dokumentacije koja prati kupovinu i prijem rashladne opreme. a u najkraćem roku. a na najefikansiji način i uz minimalne troškove . .Radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima Tehniĉar za odrţavanje rashladne opreme (Cold Drink Maintenance Tehnician) Broj izvršilaca:1 Opis radnog mjesta: . .Preventivno održavanje opreme rashladnih ureĎaja u skladu sa preventivnim planom održavanja .Kontrola dokumentacije o aktivnostima vezanim za rashladnu opremu – instalacijama.Instruiranje kupaca i svih korisnika opreme rashladnih ureĎaja kako se ova oprema koristi i svakodnevno održava . rezervni dijelovi.Znanje rada na računaru (MS Office) .Planiranje utroška rezervnih dijelova i blagovremeno izvještavanje o utrošku te sugerisanje nabavke .

IV stepen stručne spreme .Instalira i povlači rashladnu opremu i svijetleće reklame.Održava rashladnu opremu u skladu sa standardima Kompanije vodeći računa o raspoloživim resursima.Vozačka dozvola “B” i “C” kategorije .Vozačka dozvola “B” i “C” kategorije .Za svoj rad odgovoran je rukovodiocu Sektora za rashladne ureĎaje.Orijentiranost ka kupcima . a na najefikansiji način i uz minimalne troškove .Inicijativa i tehničko znanje . i sredstva za rad kojim on raspolaže u dobrom stanju Za svoj rad odgovoran je tehničaru za održavanje rashladne opreme Uslovi: .Inicijativa i tehničko znanje .Radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima Pomoćni radnik u Sektoru za rashladne ureĊaje (Cold Drink Support Helper) Broj izvršilaca: 1 Opis radnog mjesta: 74 .Izvještava pretpostavljenog o svim izvršenim opravkama i održavanju . Uslovi: .IV stepen stručne spreme .Radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima Mehaniĉar rashladne opreme (Cold Drink Mechanic) Broj izvršilaca: 5 Opis radnog mjesta: .Instruira kupce i sve korisnike opreme rashladnih ureĎaja kako se ova oprema koristi i svakodnevno održava . te svu drugu opremu koja je u nadležnosti službe rashladnih ureĎaja . rezervni dijelovi.ObezbjeĎuje da je sva dokumentacija koja prati instalaciju i povlačenje opreme rashladnih ureĎaja ispunjena i ovjerena na propisan način .Poštuje standarde instalacije opreme u smislu pozicioniranja i tehničke bezbjednosti .Orijentiranost ka kupcima .Vodi računa da je sva oprema.Planira utrošak rezervnih dijelova i blagovremeno izvještava o istom i sugeriše nabavku .

IV stepen stručne spreme .Kontrola provodjenja aktivnosti. Uslovi: . SNP mrežu i sl. skladišta i distribucije .Održavanje stokova sirovina i gotovih proizvoda na planiranom nivou .Radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima SEKTOR PLANIRANJA Rukovodilac Sektora za planiranje (Planning Manager) Broj izvršilaca:1 Opis radnog mjesta: . sigurnosne stokove.Obezbjedjenje sistemske podrške (kodovi za nove proizvode. korekcija master data) Za svoj rad odgovoran je direktoru Odjela sistema proizvodnje i snadbjevanja Uslovi: .Orijentiranost ka kupcima . uključujući planiranje proizvodnje i uvoz gotovih proizvoda.Instalacija rashladne opreme i svijetlećih reklama te sve druge opreme koja je u nadležnosti službe rashladnih ureĎaja .VoĎenje računa da se svi eventualni kvarovi na opremi otklanjaju na što efikasniji način.Vozačka dozvola “B” i “C” kategorije .Priprema i distribucija izvještaja o ostvarenim rezultatima. u što kraćem vremenu i uz minimalne troškove Za svoj rad je odgovoran rukovodiocu Sektora za rashladne ureĎaje. ABC klasifikaciju.Održavanje rashladne opreme u skladu sa standardima Kompanije vodeći računa o raspoloživim resursima.Optimalno planiranje korištenja kapaciteta proizvodnje.Inicijativa i tehničko znanje . . te kontrola stokova sirovina i gotovih proizvoda .Povlačenje rashladne opreme i svijetlećih reklama te sve druge opreme koja je u nadležnosti službe rashladnih ureĎaja . a na najefikansiji način i uz minimalne troškove .Organizovanje i vodjenje odjela za planiranje .Vodjenje komercijalizacije proizvoda s logističkog aspekta . .VII stepen stručne spreme 75 . uključujući brzine linija.. izrada analiza o odstupanjima od planiranih rezultata .Planiranje nabavke sirovina i proizvodnje preforma.Kontrola i setovanje osnovnih parametara za planiranje u SAP-u.

uključujući ABC klasifikaciju i sigurnosne stokove . praćenje njihove realizacije i njihovo tehničko kompletiranje .Usaglašavanje potrebnih volumena i dinamike isporuke sa odjelima Prodaje i Marketinga prilikom komercijalizacije ili aktivacije.Komunikacijske vještine .Podržavanje i razvijanje BMS-a . izvještavanje .Znanje rada na računaru (MS Office-a i SAP-a) .Sedmično planiranje proizvodnje na Production Planning & Detail Schedulling nivou.Radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima 76 . uključujući otvaranje radnih naloga.Kontrola i setovanje osnovnih parametara za planiranje u SAP-u. sedmično i mjesečno praćenje pokrića gotovih proizvoda . putem S&OP sastanka i Consensus Plana.Sposobnost prosuĎivanja i donošenja odluka .Sistematičnost i analitičnost . kreiranje i e-mail distribucija izvještaja praćenja proizvodnje ( Production Tracking Report ) .Sposobnost planiranja .Praćenje stokova gotovih proizvoda .Poznavanje engleskog jezika (srednji nivo) . Za svoj rad odgovoran je rukovodiocu Sektora za planiranje.VI stepen stručne spreme . procjena potrebnih stokova. marketinga proizvodnje i nabavke .Komercijalizacija proizvoda – priprema analiza.Planiranje proizvodnje i uvoza gotovih proizvoda .Koordinacija aktivnosti sektora planiranja sa aktivnostima odjela: prodaje.- Znanje rada na računaru (MS Office-a i SAP) Poznavanje engleskog jezika (profesionalni nivo) Sistematičnost i analitičnost Sposobnost planiranja Sposobnost prosuĎivanja i donošenja odluka Komunikacijske vještine Bazično poznavanje principa finansijskog poslovanja Radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima Struĉnjak za planiranje proizvodnje (SNP & PPDS planner) Broj izvršilaca: 1 Opis radnog mjesta: .Mjesečno i sedmično planiranje proizvodnje na Supply Planning Network nivou .Dnevno. Uslovi: .Analize proizvodnih i prodajnih rezultata.

Planer nabavke sirovina (Raw Materials Planner) Broj izvršilaca: 1 Opis radnog mjesta: - Planiranje proizvodnje i uvoza gotovih proizvoda - Praćenje stokova gotovih proizvoda - Podržavanje i razvijanje BMS-a - Koordinacija aktivnosti sektora planiranja sa aktivnostima odjela: prodaje, marketinga proizvodnje i nabavke - Sedmično planiranje proizvodnje na Production Planning & Detail Schedulling nivou, uključujući otvaranje radnih naloga, praćenje njihove realizacije i njihovo tehničko kompletiranje. - Priprema, analiza i procjena potrebnih zaliha gotovih proizvoda - Dnevno, sedmično i mjesečno praćenje pokrića gotovih proizvoda. - Planiranje potreba za sirovinama u skladu sa važećim proizvodnim planom - Praćenje stanja zaliha sirovina i procjena nivoa zaliha koje osiguravaju kontinuiranu proizvodnju - Praćenje vrijednosti zaliha sirovina u odnosu na vrijednosti utvrĎene poslovnim planom te aktualnim poslovnim pokazateljima - Priprema i distribucija izvještaja o ostvarenim rezultatima, izrada analiza o odstupanjima od planiranih rezultata. - Na zahtjev direktno nadreĎenog i u skladu sa potrebama Kompanije obavlja i druge poslove Za svoj rad odgovoran je rukovodiocu Sektora za planiranje. Uslovi: - VI stepen stručne spreme - Znanje rada na računaru (MS Office-a i SAP-a) - Poznavanje engleskog jezika - Poznavanje poslovnih procesa unutar Društva - Sposobnost planiranja - Sposobnost prosuĎivanja i donošenja odluka - Komunikacijske vještine - Radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima

SEKTOR PROIZVODNJE I ODRŢAVANJA

Rukovodilac Sektora proizvodnje (Production Manager) Broj izvršilaca: 1 77

Opis radnog mjesta: - Planiranje proizvodnih procesa, organizovanje i voĎenje tima proizvodnje u skladu sa zahtjevima i standardima CCHBC i TCCQS, planiranje i kontrola provoĎenja planiranih aktivnosti, voĎenje i usavršavanje ljudskih resursa - Podržavanje i razvijanje BMS-a, te uspostavljanje sistema kontinuiranog poboljšanja poslovnih procesa, uključujući pripremu, implementaciju i kontrolu primjene procedura - VoĎenje različitih projekata proizvodnje u okviru punionice u cilju optimizacije svih resursa - Usaglašavanje i kontrola sedmičnih planova proizvodnje sa službom planiranja - Planiranje aktivnosti vezanih za čišćenje, sanitaciju i dezinfekciju proizvodnih pogona - Razvoj optimalne organizacione strukture u saradnji sa nadreĎenim, uključujući uspostavljanje neophodnog broja organizacionih cjelina, definisanje potrebnih vještina za pojedina radna mjesta i odredjivanje brojnosti pojedinih odjela - sirovina, potrošnih materijala, radne odjeće i sredstava zaštite na radu - Uspostavljanje efikasnog sistema komunikacije i izvještavanja izmedju različitih timova Za svoj rad odgovoran je direktoru Odjela sistema proizvodnje i snadbijevanja. Uslovi: - VII stepen stručne spreme (mašinskog/elektrotehničkog smjera) - Znanje rada na računaru (MS Office) - Poznavanje engleskog jezika (profesionalni nivo) - Sposobnost voĎenja grupe ljudi - Sposobnost planiranja i organiziranja - Sposobnost prosuĎivanja i donošenja odluka - Sistematičnost i analitičnost kao i izvanredno razumijevanje troškova - Bazično poznavanje mehanike, elektrike/elektronike i preventivnog primjenjivog u industriji napitaka - Samoinicijativnost - Komunikacijske, pregovaračke i prezentacijske vještine - Visok stupanj tehničkog znanja proizvodnih procesa - Radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima

održavanja

Koordinator proizvodnje (Production Coordinator) Broj izvršilaca: 1 Opis radnog mjesta: - Organizovanje rada proizvodnje u smjeni; ObezbjeĎenje kontinuiranog dotoka sirovina i ambalaže iz skladišta potrebnih za proizvodnju. - Praćenje rada u proizvodnji i definisanje korektivnih mjera za povećavanje efikasnosti i poboljšanje iskorištenja sirovina i hemikalija; praćenje i procjena nivoa obučenosti radnika. - Implementacija procedura i uputstava u proizvodnji.

78

- Koordinacija rada proizvodnje sa radom službi QA, održavanja i skladišta, te kontrola izvršenja zadataka u toku proizvodnog procesa. - Nadgledanje, kontrola i ocjena rada svih zaposlenika u skladu sa pravilima i procedurama Kompanije. - Nadgledanje sprovoĎenja operativnih procedura, mjera zaštite na radu, provoĎenja sanitarnih standarda i radne discipline. - Administriranje, planiranje i obučavanje radne snage u proizvodnji - Izvještavanje i analiza rezultata, predlaganje mjera za poboljšanje i otklanjanje nedostataka u proizvodnji. - Planiranje nabave, praćenje potrošnje i troškova, te administracija hemikalija. - Upravljanje sezonskim radnicima, uključujući njihovo upoznavanje sa procesima, planiranje i egzekuciju obuke, raspored smjena, obračun radnih sati i troškove. - Upravljanje radnicima trećih lica koji serv isiraju potrebe proizvodnje. - Upravljanje skladištem sirovina proizvodnje, uključujući SAP adinistraciju i pripremu zapisnika o otpisu. - Provodjenje redovne GMP kontrole i priprema odgovarajučih korektivnih mjera za kontinualno unaprjedjenje. Za svoj rad odgovoran je rukovodiocu Sektora za proizvodnju. Uslovi: - VI stepen stručne spreme - Znanje rada na računaru (MS Office) - Poznavanje engleskog jezika (srednji nivo) - Sposobnost voĎenja grupe ljudi - Sposobnost planiranja i organiziranja - ProsuĎivanje i donošenje odluka - Sistematičnost i analitičnost - Radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima Koordinator procesa kontinuiranog poboljšanja (EATB Coordinator) Broj izvršilaca: 1 Opis radnog mjesta: - Prikupljanje podataka o proizvodnji, priprema i obrada podataka u elektronskoj formi, priprema analiza i izvještaja o radu proizvodnje - Praćenje i administracija osnovnih EAtB procesa i sistema. Aktivno učestvovanje u procesu optimizacije promjena formata i KAIZEN-a. Arhiviranje i voĎenje zapisnika sa satanaka u Proizvodnji. Praćenje i administriranje dokumenata vezanih za EAtB. - Organizovanje i praćenje treninga iz oblasti proizvodnje i Lean Manufacturing-a - Održavanje, čuvanje i arhiviranje dokumentacije na propisani način - Prikupljanja podataka od operatera o potrebama za remontom & preventivnim održavanjem od strane odjela održavanja 79

održavanja i skladišta .Analiza rezultata.Koordinacija rada proizvodnje sa radom kontrole kvaliteta. PRMS.Prijava kvara na liniji službi održavanja kao i prikupljanje i dostava podataka o kvarovima nadreĎenima .Nadgledanje.Poznavanje osnovnih statističkih metoda .Praćenje rada u proizvodnji i definisanje korektivnih mjera za povećavanje efikasnosti i poboljšanje iskorištenja sirovina .ObezbjeĎenje kontinuiranog dotoka sirovina iz skladišta potrebnih za proizvodnju .VI stepen stručne spreme (tehničkog smjera) .Osnove poznavanja proizvodnih procesa .Trebovanje. SAP) .Vodjenje i administracija smjenskih sastanaka kao i KAIZEN sesija Za svoj rad odgovoran je rukovodiocu Sektora proizvodnje..Organizovanje proizvodnog procesa u skladu s važećim planom proizvodnje .Praćenje parametara kontrole kvaliteta i usaglašavanje sa parametrima koje dostavlja laboratorija .Nadgledanje sprovoĎenja operativnih procedura.Organizovanje rada proizvodnje u smjeni . mjera zaštite na radu.Organizovanje nesmetanog dotoka ambalaže . provoĎenja sanitarnih standarda i radne discipline .Analitičke sposobnosti . potrebnih za proizvodnju . Uslovi: 80 .Bilježenje radnih i prekovremenih sati zaposlenih . .Znanje engleskog jezika.Sposobnost planiranja .Rad u timu VoĊa smjene I u proizvodnji (Production Shift Leader I) Broj izvršilaca: 1 Opis radnog mjesta: .Rad na PC (Office. predlaganje mjera za poboljšanje i otklanjanje nedostataka u proizvodnji . Uslovi: .VoĎenje stanja jednog od skladišta u proizvodnji te priprema zapisnika o otpisu sirovina . kontrola i ocjena rada operatera i sirupista u skladu sa pravilima i procedurama Kompanije .Bazična znanja iz oblasti materijalnog knjigovodstva .Usaglašavanje prioriteta radova na remontu sa odjelom održavanja Za svoj rad odgovoran je rukovodiocu Sektora proizvodnje. prijem i kontrola sirovina.Predaja gotovog proizvoda u skladište .

Sposobnost planiranja i organiziranja .Bilježenje radnih i prekovremenih sati zaposlenih .Sistematičnost i analitičnost 81 . predlaganje mjera za poboljšanje i otklanjanje nedostataka u proizvodnji .Organizovanje rada proizvodnje u smjeni .Poštivanje svih važećih propisa.Prijava kvara na liniji službi održavanja.Poznavanje engleskog jezika (srednji nivo) . prijem i kontrola sirovina. održavanja i skladišta .Predaja gotovog proizvoda u skladište .Znanje rada na računaru (MS Office) .Vodjenje i administracija smjenskih sastanaka kao i KAIZEN sesija Za svoj rad odgovoran je rukovodiocu Sektora proizvodnje.Analiza rezultata.ProsuĎivanje i donošenje odluka .Praćenje rada u proizvodnji i definisanje korektivnih mjera za povećavanje efikasnosti i poboljšanje iskorištenja sirovina .Praćenje parametara kontrole kvaliteta i usaglašavanje sa parametrima koje dostavlja laboratorija .ObezbjeĎenje kontinuiranog dotoka sirovina iz skladišta potrebnih za proizvodnju .IV ili V stepen stručne spreme (mašinskog/elektrotehničkog smjera) .Organizovanje nesmetanog dotoka ambalaže .VoĎenje stanja jednog od skladišta u proizvodnji te priprema zapisnika o otpisu sirovina .Trebovanje. potrebnih za proizvodnju . internih procedura i uputstava kompanije .Sposobnost voĎenja grupe ljudi .Kontrola izvršenja zadataka u toku proizvodnog procesa .Organizovanje proizvodnog procesa u skladu s važećim planom proizvodnje .Izvještavanje o radu proizvodnje . Uslovi: .Nadgledanje provoĎenja mjera zaštite na radu od strane svih zaposlenih u proizvodnji .kao i prikupljanje i dostava podataka o kvarovima nadreĎenima .- IV ili V stepen stručne spreme (mašinskog/elektrotehničkog smjera) Znanje rada na računaru (MS Office) Poznavanje engleskog jezika (srednji nivo) Sposobnost voĎenja grupe ljudi Sposobnost planiranja i organiziranja ProsuĎivanje i donošenje odluka Sistematičnost i analitičnost Radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima VoĊa smjene II u proizvodnji (Production Shift Leader II) Broj izvršilaca: 3 Opis radnog mjesta: .Koordinacija rada proizvodnje sa radom kontrole kvaliteta.

Predaja gotovog proizvoda u skladište .Nadgledanje provoĎenja mjera zaštite na radu od strane svih zaposlenih u proizvodnji . održavanja i skladišta .Prijava kvara na liniji službi održavanja.IV ili V stepen stručne spreme (mašinskog/elektrotehničkog smjera) ..Poznavanje engleskog jezika (srednji nivo) .Koordinacija rada proizvodnje sa radom kontrole kvaliteta.Zamjena formatnih dijelova.Poštivanje svih važećih propisa.ObezbjeĎenje kontinuiranog dotoka sirovina iz skladišta potrebnih za proizvodnju .Organizovanje rada proizvodnje u smjeni .Upravljanje mašinom za pranje boca.Kontrola izvršenja zadataka u toku proizvodnog procesa . etiketiranje ili sekundarno pakovanje na liniji za punjenje karboniziranih bezalkoholnih pića .Bilježenje radnih i prekovremenih sati zaposlenih . Uslovi: .Sposobnost planiranja i organiziranja .Vodjenje i administracija smjenskih sastanaka kao i KAIZEN sesija Za svoj rad odgovoran je rukovodiocu Sektora proizvodnje.Praćenje parametara kontrole kvaliteta i usaglašavanje sa parametrima koje dostavlja laboratorija .Radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima Operater u proizvodnji (Production Operator) Broj izvršilaca: -10 Opis radnog mjesta: . internih procedura i uputstava kompanije .Sistematičnost i analitičnost .kao i prikupljanje i dostava podataka o kvarovima nadreĎenima .ProsuĎivanje i donošenje odluka . štelovanje mašine u propisanom obimu 82 .Radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima VoĊa smjene III u proizvodnji (Production Shift Leader III) Broj izvršilaca: 1 Opis radnog mjesta: .Znanje rada na računaru (MS Office) .Sposobnost voĎenja grupe ljudi .Izvještavanje o radu proizvodnje .

Popunjavanje obrazaca za prijavu kvarova na mašinama kojim upravlja . regulisanje parametara rada mašine radi postizanja kvaliteta gotovih proizvoda u skladu sa zahtijevanim standardima .Punjenje spremišta čepovima.Redovno informisanje voĎe smjene u proizvodnji o svim nastalim promjenama na mašini u toku proizvodnje. Uslovi: . . regulisanje parametara rada mašine radi postizanja kvaliteta gotovih proizvoda u skladu sa zahtijevanim standardima . sirovine koje koristi i kvalitet gotovih proizvoda u domenu operacija za koje je odgovoran .. poštivanje svih Environmental procedura i uputstava. .Kontrola proizvoda na proizvodnoj traci.Zamjena formatnih dijelova.IV stepen stručne spreme (mašinskog/elektrotehničkog smjera) .Upotreba sirovina na efikasan i ekonomičan način.Poželjno je prethodno radno iskustvo u proizvodnji .Sanitacija proizvodne opreme po planu sanitacije kao i svakodnevno vanjsko pranje opreme i proizvodnog prostora . .Rad na punjaču i mikseru koji miješa sirup sa karboniziranom vodom i puni boce gotovim proizvodom.ProvoĎenje preventivnog održavanja opreme. asisitiranje mehaničarima prilikom popravki i godišnjeg remonta. .Aktivno učešće na smjenskim sastancima. te formulara za primopredaju smjena .Organizovanje svih aktivnosti tako da minimiziraju eventualne negativne uticaje na okolinu. te KAIZEN sesijama . 83 .Redovno informisanje nadreĎenog o svim nastalim promjenama na mašini u toku proizvodnje.Sanitacija proizvodne opreme po planu sanitacije kao i svakodnevno vanjsko pranje opreme i proizvodnog prostora.Kontrola Brix-a i sadržaja CO2 u skladu s propisanom frekvencijom.Operater II snosi materijalnu odgovornost za opremu kojom upravlja.Provjera pakovanja (nivoa punjenja i kvaliteta pakovanja) u cilju otkrivanja nedostataka . .Poznavanje tehnološkog procesa proizvodnje pića i odgovarajućih standarda kvaliteta . .Operater II organizuje svoje aktivnosti tako da minimiziraju eventualne negativne uticaje na okolinu Za svoj rad odgovoran je voĎi smjene u proizvodnji . . .Radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima Operater na punjaĉu (Filler Operator) Broj izvršilaca: 5 Opis radnog mjesta: . . štelovanje mašine u propisanom obimu.Kontrola proizvoda na proizvodnoj traci. kao i o svim promjenama u kvalitetu proizvoda . kao i o svim promjenama u kvalitetu proizvoda.Provjera pakovanja (nivoa punjenja i kvaliteta pakovanja) u cilju otkrivanja nedostataka.

Za svoj rad odgovoran je voĎi smjene u proizvodnji .Kontrola boca na vazdušnom transportu. postavljanje paleta sa NRGB bocama na depaletizer.Radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima Operater na PET liniji – puhaĉ (Pet Blowing Operator) Broj izvršilaca: 3 Opis radnog mjesta: . regulisanje parametara gotovih PET boca u skladu sa standardima kvalitete .Punjenje koševa preformom.Prijava napuhanih boca skladištu preko SAP-a . asisitiranje mehaničarima prilikom popravki i godišnjeg remonta . Uslovi: . orjentirki i depaletizeru.Čišćenje mašina u skladu s planom kao i svakodnevno vanjsko pranje opreme i proizvodnog prostora . sirovine koje koristi i kvalitet gotovih proizvoda u domenu operacija za koje je odgovoran Za svoj rad odgovoran je voĎi smjene I u proizvodnji.Rad na mašinama za puhanje PET boca. Uslovi: . štelovanje mašine u propisanom obimu . priprema podataka za zapisnike o otpisu . PET i NRGB boca na sedmičnoj osnovi.ProvoĎenje preventivnog održavanja opreme.Zamjena formatnih dijelova.Poznavanje tehnološkog procesa proizvodnje pića i odgovarajućih standarda kvaliteta .Vodjenje propisane operativne dokumentacije (obezbjedjenje sljedivosti) .Organizovanje inventure skladišta preforma..Snosi materijalnu odgovornost za opremu kojom upravlja. punjenje orjentirke bocama . sirovine koje koristi i kvalitet gotovih proizvoda u domenu operacija za koje je odgovoran.Kontrola težine sekcija PET boca u skladu s propisanom frekvencijom .Radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima 84 . kao i o svim promjenama u kvalitetu proizvoda .Poznavanje tehnološkog procesa proizvodnje pića i odgovarajućih standarda kvalitet . upravljanje vazdušnim transportom .IV stepen stručne spreme (mašinskog/elektrotehničkog smjera) .Redovno informisanje nadreĎenog o svim nastalim promjenama na mašini u toku proizvodnje.Izvodjenje burst testa u skladu s propisanom frekvencijom .Snosi materijalnu odgovornost za opremu kojom upravlja.IV stepen stručne spreme (mašinskog/elektrotehničkog smjera) .

Potrebno iskustvo u istim ili sličnim poslovima. .Rad na koncentrat stanici.Poduzimanje aktivnosti koje obezbjeĎuju siguran i pouzdan rad proizvodne i pratece opreme u punionici.Poštivanje odredbi zakona i Pravilnika o zaštiti na radu i korištenje sredstava za zaštitu na radu . Za svoj rad odgovoran je voĎi smjene I u proizvodnji. . preduzimanje mjera za osiguranje uslova rada.Redovno informisanje nadreĎenih o svim nastalim promjenama na mašini u toku proizvodnje.Čišćenje mašine u skladu s planom kao i svakodnevno čišćenje opreme i proizvodnog prostora.Poštivanje propisanih sanitarnih mjera 85 . Uslovi: . . tankovima za pripremu sirupa.Struĉnjak za upravljanje mašinom za proizvodnju PET preformi (PET Injection Specialist) Broj izvršilaca: 3 Opis radnog mjesta: .Kontrola kvaliteta proizvedenih preforma . podešavanje i zamjena formatnih dijelova i održavanje mašine za proizvodnju preforma HUSKY u propisanom obimu .Upravljanje postrojenjem za obradu vode. kvaliteta i skladišta kako bi se sve aktivnosti obavljale na efikasan način. u najkraćem roku i uz minimalne troškove. .Poznavanje tehnološkog procesa proizvodnje pića i odgovarajućih standarda kvalitet . upravljanje.Upravljanje mašinom za proizvodnju PET preformi i prateće opreme .Prijava proizvodnje preforma skladištu kroz SAP. održavanju.Rad. postrojenju za obradu vode .Priprema jednostavnih i finalnih sirupa . podnošenje izvještaja o svim poduzetim aktivnostima. kontimolu.IV stepen stručne spreme (mašinskog/elektrotehničkog smjera) . Operater u sirupani I (Syrup Process Operator I) Broj izvršilaca: 2 Opis radnog mjesta: . ISO i ANSI). CIP postrojenju.Saradnja sa radnicima u proizvodnji. Poželjno je pozvanje standarda kao što je (DIN.Poštivanje i implementacija svih uputstava i procedura Kompanije . praćenje stanja preformi u skladištu ProvoĎenje planiranih preventivnih mjera u održavanju proizvodne i prateće opreme. CIP postrojenjem i bunarskim postrojenjem . defektaža i izvršavanje brzih popravki kako bi se osigurao kontinuiran rad opreme .Preventivno održavanje mašine. kao i o svim promjenama u kvalitetu proizvoda.

obezbjedjenje parametara u skladu sa standardima kvalitete .Redovno informisanje nadreĎenog o svim nastalim promjenama na mašini u toku proizvodnje. Uslovi: .Kontrola proizvedenih sirupa.Redovno informisanje voĎi smjene u proizvodnji o svim nastalim promjenama na mašini u toku proizvodnje. te kvaliteta tretirane vode .ProvoĎenje preventivnog održavanja opreme.Rad na koncentrat stanici. postrojenju za obradu vode . CIP postrojenjem i bunarskim postrojenjem. te kvaliteta tretirane vode . kao i o svim promjenama u kvalitetu proizvoda 86 . tankovima za pripremu sirupa. održavanje odgovarajućih sanitarnih uslova kao i vodjenje odgovarajuće dokumentacije .Poželjno je prethodno radno iskustvo u proizvodnji Operater u sirupani II (Syrup Proces Operator II) Broja izvršilaca: 2 Opis radnog mjesta: . kontimolu.Kontrola nivoa sirove i tretirane vode u tankovima.IV stepen stručne spreme (mašinskog/elektrotehničkog smjera) .Poznavanje tehnološkog procesa proizvodnje pića i odgovarajućih standarda kvalitet .Poznavanje engleskog jezika (početnik nivo) .Priprema jednostavnih i finalnih sirupa . asisitiranje mehaničarima prilikom popravki i godišnjeg remonta . te svih drugih parametara koji su relevantni za pripremu sirupa i proces sanitacije .Provjera temperature vode i lužine.Provjera temperature vode i lužine. CIP postrojenju.. asisitiranje mehaničarima prilikom popravki i godišnjeg remonta . sirovine koje koristi i kvalitet gotovih proizvoda u domenu operacija za koje je odgovoran Za svoj rad odgovoran je voĎi smjene u proizvodnji.Snosi materijalnu odgovornost za opremu kojom upravlja. obezbjedjenje parametara u skladu sa standardima kvalitete .Kontrola potrošnje i dopunjavanje potrebnih hemikalija za postrojenje za tretman vode i CIP .Kontrola nivoa sirove i tretirane vode u tankovima.Sanitacija proizvodne opreme po planu sanitacije kao i svakodnevno vanjsko pranje opreme i proizvodnog prostora .Upravljanje postrojenjem za obradu vode. te svih drugih parametara koji su relevantni za pripremu sirupa i proces sanitacije .ProvoĎenje preventivnog održavanja opreme.Znanje rada na računaru (MS Office) . kao i o svim promjenama u kvalitetu proizvoda .Kontrola potrošnje i dopunjavanje potrebnih hemikalija za postrojenje za tretman vode i CIP .Kontrola proizvedenih sirupa.

IV stepen stručne spreme (mašinskog/elektrotehničkog smjera) .Učestvovanje u procesu zamjene dijelova na procesnoj opremi . tankovima za pripremu sirupa.Znanje rada na računaru (MS Office) . obezbjedjenje parametara u skladu sa standardima kvalitete .ProvoĎenje preventivnog održavanja opreme.Poželjno je prethodno radno iskustvo u proizvodnji 87 .Kontrola proizvedenih sirupa.Provjera temperature vode i lužine.Znanje rada na računaru (MS Office) .Poznavanje tehnološkog procesa proizvodnje pića i odgovarajućih standarda kvaliteta .Kontrola nivoa sirove i tretirane vode u tankovima.Poželjno je prethodno radno iskustvo u proizvodnji Operater u sirupani III (Syrup Proces Operator III) Broj izvršilaca: 2 Opis radnog mjesta: . postrojenju za obradu vode .Redovno informisanje nadreĎenog o svim nastalim promjenama na mašini u toku proizvodnje. asisitiranje mehaničarima prilikom popravki i godišnjeg remonta . te svih drugih parametara koji su relevantni za pripremu sirupa i proces sanitacije . sirovine koje koristi i kvalitet gotovih proizvoda u domenu operacija za koje je odgovoran Za svoj rad odgovoran je voĎi smjene u proizvodnji. kontimolu.Poznavanje tehnološkog procesa proizvodnje pića i odgovarajućih standarda kvaliteta .IV stepen stručne spreme (mašinskog/elektrotehničkog smjera) .Kontrola potrošnje i dopunjavanje potrebnih hemikalija za postrojenje za tretman vode i CIP .Snosi materijalnu odgovornost za opremu kojom upravlja. CIP postrojenju.Sanitacija proizvodne opreme po planu sanitacije kao i svakodnevno vanjsko pranje opreme i proizvodnog prostora . Uslovi: . kao i o svim promjenama u kvalitetu proizvoda .Rad na koncentrat stanici.. te kvaliteta tretirane vode .Snosi materijalnu odgovornost za opremu kojom upravlja. Uslovi: .Poznavanje engleskog jezika (početnik nivo) .Poznavanje engleskog jezika (početnik nivo) . sirovine koje koristi i kvalitet gotovih proizvoda u domenu operacija za koje je odgovoran Za svoj rad odgovoran je voĎi smjene u proizvodnji.

zamjene formatnih dijelova ili remonta .Radnik u proizvodnji (Production Worker) Broj izvršilaca: 9 Opis radnog mjesta: . kao i o svim promjenama u kvalitetu proizvoda Za svoj rad odgovoran je voĎi smjene u proizvodnji. kao i prilikom sanitacije.Provjera pakovanja (nivoa punjenja i kvaliteta pakovanja) u cilju otkrivanja nedostataka .Pružanje pomoći operaterima na proizvodnim linijama i sirupistima tokom proizvodnog procesa.Redovno informisanje voĎe smjene u proizvodnji o svim nastalim promjenama na mašini u toku proizvodnje. ili po potrebi.Obuka do nivoa prihvatljivog učinka.Poznavanje tehnološkog procesa proizvodnje pića i odgovarajućih standarda kvalitet .Poželjno je prethodno radno iskustvo u proizvodnji Radnik u proizvodnji .Poštivanje odredbi zakona i Pravilnika o zaštiti na radu i korištenje sredstava za zaštitu na radu . etiketiranje ili sekundarno pakovanje na liniji za punjenje karboniziranih bezalkoholnih pića i mineralne vode . Uslovi: . zamjene formatnih dijelova ili remonta .Kontrola proizvoda na proizvodnoj traci. etiketiranje ili sekundarno pakovanje na liniji za punjenje karboniziranih bezalkoholnih pića i mineralne vode .Poštivanje odredbi zakona i Pravilnika o zaštiti na radu i korištenje sredstava za zaštitu na radu .Sanitacija proizvodne opreme po planu sanitacije kao i svakodnevno vanjsko pranje opreme i proizvodnog prostora .junior (Production Worker Junior) Broj izvršilaca: 3 Opis radnog mjesta: .IV stepen stručne spreme (mašinskog/elektrotehničkog smjera) .Sanitacija proizvodne opreme po planu sanitacije kao i svakodnevno vanjsko pranje opreme i proizvodnog prostora .Kontrola proizvoda na proizvodnoj traci.Pružanje pomoći operaterima na proizvodnim linijama i sirupistima tokom proizvodnog procesa. upravljanje mašinom za pranje boca. regulisanje parametara rada mašine radi postizanja kvaliteta gotovih proizvoda u skladu sa zahtijevanim standardima . te upravljanje mašinama za pranje boca. kao i prilikom sanitacije.Tokom sezone. regulisanje parametara rada mašine radi postizanja kvaliteta gotovih proizvoda u skladu sa zahtijevanim standardima .Provjera pakovanja (nivoa punjenja i kvaliteta pakovanja) u cilju otkrivanja nedostataka 88 .

Poduzima početne aktivnosti koje su potrebne za rad na mašinama u pogledu osnova na linijama za punjenje karboniziranih bezalkoholnih pića i mineralne vode.Kontrola proizvoda na proizvodnoj traci u cilju regulisanja parametara rada mašine i otkrivanja potencijalnih nedostataka. kao i svakodnevno vanjsko pranje opreme i proizvodnog prostora.Obavljanje svih pomoćnih poslova kako bi proizvodni procesi tekli neometano i efikasno.Radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima 89 . . Opis radnog mjesta: . . .Popunjavanje obrazaca za prijavu kvarova na mašinama na kojim se obučava/radi Za svoj rad odgovoran je voĎi smjene u proizvodnji.. . .Poželjno je prethodno radno iskustvo u proizvodnji Praktikant u proizvodnji (Production Trainee) Broj izvršilaca: 2 Broj izvršilaca se mjenja u skladu sa potrebama proizvodnog procesa.Odgovora za vodjenje potrebne proizvodne dokumentacije.Održavanje higijene i sanitacija proizvodne opreme u skladu sa planom. kao i o svim promjenama u kvalitetu proizvoda Za svoj rad odgovoran je voĎi smjene u proizvodnji. u skladu s planom. kao i o svim promjenama u kvalitetu proizvoda. Uslovi: .IV stepen stručne spreme (mašinskog/elektrotehničkog smjera) . . a u skladu sa važećim procedurama i uputstvima Društva. sirupistima u toku proizvodnog procesa. . Uslovi: .Redovno informisanje voĎi smjene u proizvodnji o svim nastalim promjenama na mašini u toku proizvodnje. kao i prilikom sanitacije i zamjene dijelova.IV stepen stručne spreme (mašinskog/elektrotehničkog smjera) .Redovno informisanje voĎe smjene u proizvodnji o svim nastalim promjenama na mašini u toku proizvodnje.Učestvuje u pružanju pomoći operaterima na proizvodnim linijama.Poznavanje tehnološkog procesa proizvodnje pića i odgovarajućih standarda kvalitet . .Učestvuje u procesu rada na mašinama pod nadzorom obučenih operatera te višemjesečni samostalan rad na mašini do postizanja punog učinka.

Identificiranje rizika kao i mogućnosti za poboljšanja.Planiranje i organizovanje redovnog rada i poslova na održavanju servisnih postrojenja .o. službom osiguranja kvaliteta i odjelom planiranja) .o.Znanje rada na računaru (MS Office) . organizovanje i voĎenje tima održavanja . infrastrukture i zemljišta u svim proizvodnim i skladišnim kompleksima koji se koriste za potrebe poslovanja CCHBC B-H d.Sposobnost voĎenja grupe ljudi . i blagovremeno informisanje Management Team-a o tome .Organizovanje i kontrola sistema izvještavanja o rezultatima poslovanja unutar odjela.Usaglašavnje projekta/promjene sa standardima i specifikacijama koje se odnose na mašine.Usaglašavanje godišnjeg plana remonta proizvodnih linija sa odjelima proizvodnje i planiranja . te priprema izvještaja za druge odjele Za svoj rad odgovoran je direktoru Odjela sistema proizvodnje i snabdjevanja Uslovi: . planiranje i egzekucija investicionih i drugih projekata u okviru punionice u cilju optimizacije resursa .Razvoj i održavanje proizvodne i servisne tehničke infrastructure u skladu sa zahtjevima i standardima CCHBC i TCCQS .Održavanje zgrada.SEKTOR ODRŢAVANJA PROIZVODNOG POGONA.Priprema.VII stepen stručne spreme tehničkog (mašinskog ili elektro smjera) . proizvodne linije i iskorištenost kapaciteta . Sarajevo .Koordinacija aktivnosti odjela proizvodnje i odrzavanja sa aktivnostima drugih odjela .Najmanje 1 godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima Rukovodilac za mehaniĉko odrţavanje (Mechanical Maintenance Supervisor) Broj izvršilaca : 0 vacant Opis radnog mjesta: 90 .Poznavanje engleskog jezika (profesionalni nivo) . POSTROJENJA I TRETMANA OTPADNIH VODA Rukovodilac Sektora odrţavanja proizvodnog pogona. postrojenja i tretmana otpadnih voda (Engineering and Maintenance Manager) Broj izvršilaca: 1 Opis radnog mjesta: .Sistematičnost i analitičnost .Usaglašavanje sedmičnih i mjesečnih planova održavanja sa ostalim odjelima (odjelom proizvodnje.

Obavljanje svih neophodnih aktivnosti prilikom instaliranja nove opreme . ISO i ANSI) .Poduzimanje svih neophodnih aktivnosti i pruženje podrške proizvodnim radnicima prilikom zamjene dijelova na opremi .Sugerisanje najefikasnijih rješenja u nabavci rezervnih dijelova za opremu i zamjena rezervnih dijelova .bravar (Mechanical Maintenance Specialist) Broj izvršilaca: 4 Opis radnog mjesta: .Korištenje opreme za zaštitu na radu i poštivanje svih zakonskih propisa i pravilnika o zaštiti na radu .Korištenje opreme za zaštitu na radu i poštivanje svih zakonskih propisa i pravilnika o zaštiti na radu Za svoj rad odgovoran je rukovodiocu Sektora održavanja proizvodnog pogona.Poduzimanje aktivnosti koje obezbjeĎuju siguran i pouzdan rad opreme .Poželjno je poznavanje dokumentacije kao što je (DIN.Defektaža i izvršavanje brzih opravki kao bi se osigurao kontinuiran rad opreme .ProvoĎenje planiranih preventivnih mjera u održavanju proizvodne i prateće opreme i mašina . postrojenja i tretmana otpadnih voda .Znanje rada na računaru (MS Office) .Izrada nestandardnih rezervnih dijelova .Poznavanje engleskog jezika (srednji nivo) .VI stepen stručne spreme tehničkog (mašinskog ili elektro smjera) . u nakraćem roku i uz minimalne troškove .Poduzimanje svih neophodnih aktivnosti i pruženje podrške proizvodnim radnicima prilikom zamjene dijelova na opremi .Uslovi: ..Prilikom obavljanja svakodnevnih aktivnosti poštuje uputstva Sistema okolinskog upravljanja 91 .Najmanje 1 godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima Struĉnjak za odrţavanje mašina .Nadgledanje i asistiranje radnicima u proizvodnji prilikom zamjene maziva održavanja na dnevnoj i sedmičnoj bazi . identificiranje problema. provoĎenje preventivnih mjere za sprečavanje neispravnosti .ProvoĎenje planiranih preventivnih mjera u održavanju proizvodne i prateće opreme i mašina .Defektaža i izvršavanje brzih opravki kao bi se osigurao kontinuiran rad opreme .Praćenje rada postojeće opreme.Preduzimanje mjera za osiguranje uslova rada .Saradnja sa radnicima u proizvodnji kako bi se sve aktivnosti obavljale na efikasan način.

uspostavljanje efektivnog sistema i poduzimanje mjera iz oblasti zaštite zdravlja zaposlanih i sigurnosti na radu na nivou društva u skladu sa važećim zakonima i propisima u državi. ISO i ANSI) .Da se isključe iz upotrebe mašine i opremu te osobna zaštitna sredstva koja nisu ispravna . Uslovi: . postrojenja i tretmana otpadnih voda.Znanje rada na računaru (MS Office) 92 .IV stepen stručne spreme (elektro ili mašinskog smjera) .Razvijanje sistema preventivnog održavanja.Obavljanje svih neophodnih aktivnosti prilikom instaliranja nove opreme . odnosno da se zaposleni koji tražene uslove više ne ispunjavaju ne zadrži na poslovima s posebnim uvjetima za rad .Organizacija. koje kontinuirano revidira i radi na njihovom poboljšanju .Da se na poslove s posebnim uvjetima rada ne rasporeĎuju zaposleni za koje na propisani način nije utvrĎeno da ispunjavaju tražene uslove. razvijen sistem koji omogućava blagovremeno naručivanje rezervnih dijelova i razvijen precizan sistem kontrole troškove i stanja na zalihama . uspostavljanje efektivnog sistema i poduzimanje mjera iz oblasti zaštite zdravlja zaposlanih i sigurnosti na radu na nivou društva u skladu sa važećim zakonima i propisima u državi.Poznavanje engleskog jezika (početnik nivo) .Poznavanje rada na računaru (MS Office) .Najmanje 1 godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima Rukovodilac odrţavanja i zaštite na radu (Maintenance Safety Supervisor) Broj izvršilaca : 1 Opis radnog mjesta: . Uslovi: . kao i u skladu sa zahtjevima OHSAS 18001 .ProvoĎenje procesa zavarivanja Za svoj posao odgovoran je rukovodiocu za mehaničko održavanje. provoĎenje preventivnih mjere za sprečavanje neispravnosti .Praćenje rada postojeće opreme.Mogućnost izvoĎenja analiza kinematike na srednjem i višem nivou ..VII stepen stručne spreme tehničkog (mašinskog ili elektrosmjera) .Organizacija. identificiranje problema.Poželjno je poznavanje dokumentacije kao što je (DIN. kao i u skladu sa zahtjevima OHSAS 18001 .Osigurati potreban broj radnika osposobljenih za evakuaciju i spašavanje kao i za pružanje prve pomoći te da im stavi na raspolaganje svu potrebnu opremu Za svoj rad odgovoran je rukovodiocu Sektora održavanja proizvodnog pogona. što uključuje: efikasnu organizaciju raspodjele rezervnih dijelova.Uspostavljanje adekvatnog sistema za efektivnu raspodjelu rezervnih dijelova i materijala.

Znanje rada na računaru (MS Office) . elektrike/elektronike.Najmanje 1 godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima.Ažuriranje procedura i uputstava zastite na radu. Uslovi: ..Poduzimanje aktivnosti koje obezbjeĎuju siguran i pouzdan rad opreme. usklaĎivanje svih aktivnosti odjela sa važećim procedurama .Najmanje 1 godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima Struĉnjak za odrţavanje mašina . Struĉnjak za administraciju rezervnih dijelova i zaštite na radu (Maintenance & Safety Administrator) Broj izvršilaca : 1 Opis radnog mjesta: .elektriĉar (Electrical Maintenance Specialist) Broj izvršilaca: 4 Opis radnog mjesta: . izlaza. te formiranje odgovarajućih setova dokumenata .ProvoĎenje planiranih preventivnih mjera u održavanju proizvodne i prateće opreme i mašina .Planiranje i organizovanje . primjenjivog u industriji bezalkoholnih pića . povrata rezervnih dijelova.Blagovremeno i tačno evidentiranje svih promjena ulaza.Visok stepen tehničkog znanja na poljima mehanike.Vozačka dozvola B kategorije .Visok stepen znanja u polju zaštite zdravlja uposlenih i zaštite na radu .Zaprimanje i izdavanje rezervnih dijelova i potrošnog materijala iz skladišta rezervnih dijelova kroz postojeće računarske aplikacije.VII stepen stručne spreme (tehničkog smjera) .Poznavanje engleskog jezika (srednji nivo) .Poznavanje engleskog jezika (srednji nivo) .Defektaža i izvršavanje brzih opravki kao bi se osigurao kontinuiran rad opreme .Odgovoran je za materijalno stanje skladišta rezervnih dijelova . OHSAS i CCH zahtjevima . a u skladu sa lokalnim. u nakraćem roku i uz minimalne troškove 93 . preduzimanje mjera za osiguranje uslova rada .Saradnja sa radnicima u proizvodnji kako bi se sve aktivnosti obavljale na efikasan način.Kreiranje i pracenje realizacije planova korektivnih akcija (prema nalazima audita) Za svoj rad odgovoran je rukovodiocu održavanja i zaštite na radu.

hortikulture i vanjskih servisnih instalacija . ISO i ANSI) .Korištenje opreme za zaštitu na radu i poštivanje svih zakonskih propisa i pravilnika o zaštiti na radu Za svoj rad odgovoran je rukovodiocu održavanja i sigurnosti na radu.Koordinacija aktivnosti neophodnih za obezbjeĎenje higijenskih uslova u radnim i proizvodnim prostorima .Sugerisanje najefikasnijih rješenja u nabavci rezervnih dijelova za opremu i zamjena rezervnih dijelova .Monitoring bunara u skladu sa zahtjevima CCHBC standarda i lokalnih zakona .Upravljanje energetskim resursima .Kontrola. skladišnih i servisnih objekata.Koordinacija pružanja usluga vanjskog izvoĎača u restoranu ( topli obrok. sistema grijanja i hlaĎenja.Planiranje i organizovanje rada kotlovnice i postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda . održavanje i razvoj sistema energetskog napajanja uključujući trafo stanicu kompanije kao i obezbjeĎenje alternativnog snadbijevanja . uključujući saradnju sa ovlaštenim institucijama . proslave) .Planiranje preventivnog i sprovoĎenje interventnog održavanja proizvodnih.Upravljanje održavanje i razvoj mreže vodosnabdjevanja .Planiranje potrošnje i sklapanje ugovora o kvalitetnoj isporuci električne energije i prirodnog gasa sa nadležnim institucijama . zakuske. provoĎenje preventivnih mjere za sprečavanje neispravnosti .Izrada nestandardnih rezervnih dijelova . identificiranje problema. te postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda .Radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima Rukovodilac odrţavanja objekata i pomoćnih postrojenja (Facility & Utility Maintenance Supervisor) Broj izvršilaca: 1 Opis radnog mjesta: .Koordinacija zimskog čišćenja vanjskih saobraćajnica 94 .ProvoĎenje procesa zavarivanja ..Praćenje i optimizacija potrošnje električne energije i plina .Održavanje asfaltnih površina.IV stepen stručne spreme tehničkog (mašinskog ili elektro smjera) .Praćenje rada postojeće opreme. održavanja ventilacionih sistema.Praćenje i optimizacija potrošnje vode .Nadgledanje i asistiranje radnicima u proizvodnji prilikom zamjene maziva održavanja na dnevnoj i sedmičnoj bazi .VoĎenje i učešće u projektima vezanim za proširenje postojeće infrastrukture i zemljišnog posjeda.Mogućnost izvoĎenja analiza kinematike na srednjem i višem nivou .Poželjno je poznavanje dokumentacije kao što je (DIN. Uslovi: . administrativnih.

VI ili VII stepen stručne spreme (elektro smjera) .Poznavanje engleskog jezika (profesionalni nivo) .Održavanje objekta u smislu opravki elektro. voda.Odgovoran je za održavanje higijene u kompletnom objektu . Uslovi: .u smislu planiranja i praćenja rada zaposlenika u vešeraju kao i održavanja svih mašina .Ugovaranje i organizacija odvoza čvrstog otpada .Najmanje 1 godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima Struĉnjak za odrţavanje objekta.RukovoĎenje internim skladištem potrošnog materijala (sredstva za čišćenje.kanalizaciji i ventilaciji koji se mogu interno obaviti ..kafe i ostalih materijala) . te relevantnim ministarstvima u cilju pribavljanja neophodnih dozvola za neometano poslovanje (energija.Opravljanje svih kvarova na elektro i drugoj opremi. komunalija i pratećih postrojenja (Facility & Utility Maintenance Specialist) Broj izvršilaca: 2 Opis radnog mjesta: . ekologija) Za svoj rad odgovoran je rukovodiocu Sektora održavanja proizvodnog pogona.Poznavanje engleskog jezika (početnik nivo) . komunalnim preduzećima.Implementiranje mjera Zaštite na radu i Protivpožarne zaštite Za svoj rad odgovoran je rukovodiocu održavanja objekata i pomoćnih postrojenja.Poznavanje rada na računaru (MS Office) .Praćenje troškova električne energije na dnevnoj bazi .IV ili V stepen stručne spreme (elektro smjera) . saobraćajnice.Odgovoran je za rad vešeraja. postrojenja i tretmana otpadnih voda.Održavanje sistema energetskog napajanja o objektu.sistema HOVAL i sistema ventilacionih komora .Koordiniranje i usmjeravanje rada proizvoĎača koji su angažovani .Održavanje hortikulture i sistema navodnjavanja u krugu punionice .Manipulacija Trafo stanicom . inspekcijskim službama.vodovodu.Saradnja sa općinskim vlastima.Poznavanje rada na računaru (MS Office) .vodovodnih i kanalizacionih instalacija . Uslovi: .Najmanje 1 godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima 95 .

Izvještava pretpostavljenog o svim eventualnim neusklaĎenostima i predlaže korektivne akcije .VoĎenje računa o blagovremenoj zamjeni rezervnih dijelova .ProvoĎenje preventivnih mjera zaštite na propisanoj opremi .Planirati. sistema grijanja.ObezbjeĎenje nesmetanog rada kotlovnice. u najkraćem mogućem vremenu i uz minimalne troškove .Praćenje tehničke ispravnosti kotlovnice.Certifikat za upravljanje kotlovskim postrojenjima .SprovoĎenje hemijske analize i kontrole kvalitete vode u skladu sa procedurama i uputstvima Kompanije . usmjeravati.Opravke kvarova kako bi oprema funkcionisala sigurno i u kontinuitetu.Izvještavanje pretpostavljenih o svim kvarovima za koje nije ovlašten da ih otklanja . koordinirati i rukovoditi programima koji se odnose na tehničku održivost poslovanja.Voditi tim za kvalitet u cilju organiziranja redovnog nadgledanja. održavanja i poboljšavanja visokih standarda kvalitete u skladu sa zahtjevima internih i vanjskih kupaca . rashladnih mašina sa pratećom opremom i WWT. kompresora. provoĎenje planiranih preventivnih mjera u cilju održavanja opreme i mašina . poštujući strategije i smjernice kompanije u cilju postizanja.Redovno nosi zaštitnu opremu propisanu Zakonom i Pravilnikom o zaštiti na radu Za svoj rad odgovoran je rukovodiocu održavanja objekata i pomoćnih postrojenja Uslovi: . te usvojenih standarda 96 .Poznavanje engleskog jezika (početnik nivo) . te sistema WWT .IV stepen stručne spreme (tehničkog smjera) .Radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima SEKTOR OSIGURANJA KVALITETA Rukovodilac Sektora za osiguranje kvaliteta (Quality Assurrance Manager) Broj izvršilaca: 1 Opis radnog mjesta: .Struĉnjak za kontrolu i upravljanje pratećih postrojenja (Utility Maintenance Specialist) Broj izvršilaca: 2 Opis radnog mjesta: .Poznavanje rada na računaru (MS Office) . kompresora i vodenih pumpi. bilježenja i kontrole rezultata o kvalitetu.

te audit i odobrenje dobavljača .Voditi računa da je rad Odjela za kvalitet u skladu sa zakonskim propisima . te relevantnim procedurama i uputstvima Za svoj rad odgovoran je direktoru Odjela sistema proizvodnje i snabdjevanja Uslovi: .Poznavanje rada na računaru (MS Office) .Promovira podizanje svijesti o kvalitetu unutar cijele organizacije. vezano za pitanja o kvalitetu i usklaĎenosti sa zakonskim zahtjevima . .Spremnost za inovacije . ..Iskustvo na poslovima osiguranja kvaliteta i upravljanja sistemima kvaliteta Rukovodilac tima procesne i finalne kontrole proizvoda (Process Control Supervisor) Broj izvršilaca: 1 Opis radnog mjesta: 97 .Praćenje i kontrolu sprovoĎenja korektivnih i preventivnih mjera unutar organizacije .Odgovaran je za implementaciju programa i procesa koji se odnose na kvalitet proizvoda od ulaznih sirovina do kraja životnog ciklusa na tržištu. koji se bazira na sistemima za upravljanje kvalitetom.Odgovornost za implementaciju i održavanje business management systema. prirodno-matematički sl.Komunikativnost . prehrambeno tehnološki. usko saradjuje sa poslovnim funkcijama: Marketing.VoĎenje tima za izradu.Usko saraĎuje sa Odjelom nabavke po pitanju razvoja specifikacija za sirovine i pakovni materijal. Proizvodnja i Nabavka. uticajem na okoliš.Poznavanje engleskog jezika (profesionalni nivo) . te pruža podršku ostalim odjelima prilikom implentacije BMS-a .Kontinuirano radi na unapreĎenju sistema kvaliteta putem stalnih poboljšanja .Sposobnost donošenja odluka i riješavanja problema .Pruža stručnu pomoć ostalim funkcijama radi identificiranja problema u domenu kvalitete kao i u razvijanju planova za preventivne i korektivne aktivnosti u cilju uklanjanja tih problema .Prilikom uvoĎenja novih proizvoda. reviziju specifikacija i statističku obradu procesa .Prema okolini se odnosi u skladu sa Okolinskom politikom.Odgovoran je za implementaciju HACCP programa .) .Radi na razvoju i izvoĎenju neophodnih treninga ostalih zaposlenika iz oblasti kvaliteta . sigurnosti hrane i zaštite zdravlja i sigurnosti na radu.Nadzor nad implementacijom procedura i standarda sistema kvaliteta u službi za osiguranje kvaliteta .Sposobnost voĎenja grupe ljudi .VII stepen stručne spreme (tehnološki.Koordinira pripremu internih audita i provoĎenje internih audita .

procedurama.Usko suraĎuje sa Odjelom nabavke po pitanju obezbjeĎenja neophodnih materijala za rad. koja se odnosi na kvalitet proizvoda. rokove trajanja.Organizuje rad laboratorije (formira smjene) u skladu sa planom proizvodnje .Poznavanje engleskog jezika (srednji nivo) .Sposobnost voĎenja grupe ljudi . uputstvima i specifikacijama . prirodno-matematički fakultet i sl) ..Pratiti i analizirati procese koji posredno ili neposredno utiču na kvalitet proizvoda.Voditi preciznu dokumentaciju o svim obavljenim ispitivanjima i analizama . starost i kontrolu kvaliteta proizvoda na tržištu.Radi na razvoju i izvoĎenju neophodnih treninga ostalih zaposlenika iz oblasti kvaliteta Za svoj rad odgovoran je rukovodiocu Sektora za osiguranje kvaliteta.Analitičnost i pažnja na detalje . . pažljivo i temeljito ispita. te predlaže poboljšanja .Kontinuirano radi na unapreĎenju procesa kontrole i osiguranja kvaliteta . . .Odgovoran je da se svaka žalba kupca ili potrošača.Kontroliše i potpisuje izvještaje o izvršenim analizama za interne kupce .Sposobnost postavljanja radnih standarda i odreĎivanja prioriteta . . Uslovi: .U saradnji sa Odjelom za ljudske potencijale identificirati potrebe za obučavanjem i edukacijom zaposlenika u laboratoriju. pregovaračke i prezentacijske vještine . uputstvima i specifikacijama .U skladu sa zahtjevima posla uvodi nove metode za kontrolu proizvoda . a rezultati komuniciraju u CIS Centar .Osigurava da se kontrola i osiguranje kvaliteta vrši u skladu sa Planom kontrole kvaliteta.Znanje rada na računaru (MS Ofifice) . relevantnim procedurama.Voditi računa da informacije o statusu kvaliteta budu dostavljene internim kupcima u skladu sa utvrĎenim rokovima .U saradnji sa Odjelom prodaje.VII stepen stručne spreme (tehnološki.Kontroliše uslove skladištenja i obilježavanja statusa proizvoda u internim skladištima. prehrambeno tehnološki.Organiziranje rada laboratorije u skladu sa Planom kontrole kvaliteta.Komunikacijske.Sposobnost donošenja odluka i riješavanja problema .Timski rad .Iskustvo na poslovima kontrole i osiguranja kvaliteta Rukovodilac tima za zdravstvenu sigurnost proizvoda (Food Safety Supervisor) Broj izvršilaca: 1 Opis radnog mjesta: 98 .Vodi računa o stanju zaliha kemikalija i opreme potrebne za rad odjela . periodično vrši provjeru čuvanja i izlaganja proizvoda.

Komunikacijske. pripremati i komunicirati izvjestaje o statusu gotovog proizvoda. uputstvima i specifikacijama . relevantnim procedurama.Odgovornost da se svaka žalba kupca ili potrošača. prehrambeno tehnološki.Prati i analizira procese koji posredno ili neposredno utiču na kvalitet proizvoda.Organizovati rad laboratorije (formira smjene) u skladu sa planom proizvodnje .VII stepen stručne spreme (tehnološki. a rezultati komuniciraju u CIS Centar . te vrši nadzor nad implementacijom i poštivanjem istih. prirodno-matematički fakultet i sl) .Timski rad .Učestvuje u razvoju programa dobre proizvoĎačke prakse za prehrambenu industriju (GMP). procedurama.Sposobnost voĎenja grupe ljudi . pakovnog materijala te gotovih proizvoda iz uvoza .Voditi preciznu dokumentaciju o svim obavljenim ispitivanjima i analizama . Uslovi: . pregovaračke i prezentacijske vještine .U saradnji sa Odjelom za ljudske potencijale identificirati potrebe za obučavanjem i edukacijom zaposlenika u laboratoriju.Voditi nabavku i evidentira potrošnju materijala potrebnog za nesmetan rad mikrobiološkog laboratorija .Znanje rada na računaru (MS Ofifice) . .Radi na razvoju i izvoĎenju neophodnih treninga ostalih zaposlenika iz oblasti kvaliteta Za svoj rad odgovoran je rukovodiocu Sektora za osiguranje kvaliteta. pažljivo i temeljito ispita. te predlaže poboljšanja ..Organizovati i nadgledati rad mikrobiološkog laboratorija.Sposobnost donošenja odluka i riješavanja problema .Poznavanje engleskog jezika (srednji nivo) .Analitičnost i pažnja na detalje . .Voditi računa o stanju na zalihama kemikalija i opreme potrebne za rad odjela i u skladu sa tim usko suraĎuje sa Odjelom nabavke . uputstvima i specifikacijama .Kontrola kvaliteta ulaznih sirovina. koja se odnosi na kvalitet proizvoda.Voditi računa da informacije o statusu kvaliteta budu dostavljene internim kupcima u skladu sa utvrĎenim rokovima .Iskustvo na poslovima kontrole i osiguranja kvaliteta Laboratorijski tehniĉar za kontrolu procesa proizvodnje (Lab Tehnician for production process control) Broj izvršilaca: 3 Opis radnog mjesta: 99 .Osigurati da se kontrola i osiguranje kvaliteta vrši u skladu sa Planom kontrole kvaliteta.U skladu sa zahtjevima posla uvodi nove metode za kontrolu proizvoda .Organizirati rad mikrobiološke laboratorije u skladu sa Planom kontrole kvaliteta. .

neohodne za kontrolu ispravnosti rada ureĎaja za inspekciju opranih staklenih boca (priprema testne boce. .Odgovoran je za pravilno označavanje neusklaĎenih proizvoda. procedurama.Odgovoran je za identificiranje statusa kvaliteta.Orijentiranost ka timskom radu . poluproizvoda i gotovih proizvoda .Po potrebi provodi analize mikrobiološke i ulazne kontrole. ili mikrobiološkog smjera) .Pratiti proces sanitacije i vanjskog čišćenja procesne opreme u kritičnim zonama (tretman vode. sirupana. uputstvima i specifikacijama .. procedurama.Voditi preciznu dokumentaciju o svim obavljenim ispitivanjima . u skladu sa važećim Planom kontrole . Za svoj rad odgovoran je rukovodiocu tima procesne i finalne kontrole proizvoda.IV ili V stepen stručne spreme (prehrambenog. nošenje zaštitne opreme.Prilikom utvrĎivanja neusklaĎenosti. zone punjenja) . ulaznih materijala. npr. uputstvima i specifikacijama .Analitičnost i pažnja na detalje .Vršiti kontrolu procesa proizvodnje poluproizvoda i gotovih proizvoda u skladu sa Planom uzorkovanja.Vršiti kontrolu ulaznih sirovina.Znanje rada na računaru (MS Ofifice) . Uslovi: . ulaznih materijala. Planom ulazne kontrole. higijena pogona. Planom kontrole kvaliteta. prisustvo neovlaštenih. .Dužan je upozoriti nadležne o uočenim nepravilnostima.Provodi potrebne radnje. sirovina ili pakovnih materijala . nepropisno obučenih osoba u pogonu i sl.Odgovoran je za provjeru kvaliteta procesa proizvodnje preforma i PET boca. uputstvima i specifikacijama .Odgovoran je za identificiranje statusa kvaliteta. provjerava stanje testnih boca i zapise o njihovoj upotrebi) u skladu sa važećim specifikacijama i uputstvima.Poznavanje engleskog jezika (početnik nivo) . relevantnim procedurama. te uzoraka sa tržišta.Vršiti kontrolu kvaliteta vode u skladu sa Planom kontrole kvaliteta. pakovnog materijala i gotovih proizvoda iz uvoza u skladu sa Planom uzorkovanja. hemijskog. gotovih proizvoda iz uvoza 100 .Pripremati izvještaje o svim izvršenim analizama i ovjeriti iste potpisom . dužan je postupiti u skladu sa važećim uputstvima i propisanim korektivnim mjerama .Iskustvo na poslovima u laboratoriji Laboratorijski tehniĉar za ulaznu kontrolu (Lab Tehnician for incoming goods inspection) Broj izvršilaca: 1 Opis radnog mjesta: . koje mogu predstavljati rizik za kvalitet proizvoda.

nepropisno obučenih osoba u pogonu i sl. zone punjenja) . koje mogu predstavljati rizik za kvalitet proizvoda. ventilacijski sistem. Za svoj rad odgovoran je rukovodiocu tima za zdravstvenu sigurnost proizvoda.Pripremati izvještaje o svim izvršenim analizama i ovjeriti iste potpisom . nošenje zaštitne opreme. nošenje zaštitne opreme.Analitičnost i pažnja na detalje .Timski rad . . prisustvo neovlaštenih.Pratiti proces sanitacije i vanjskog čišćenje procesne opreme u kritičnim zonama (tretman vode. sirovina ili pakovnih materijala . čistoća pogona.Vršiti kontrolu ulaznih sirovina. npr. čistoća pogona.Odgovoran je za pravilno označavanje neusklaĎenih proizvoda. poluproizvoda i gotovih proizvoda . pakovnog materijala.Odgovoran je za identificiranje statusa kvaliteta.O svim neusklaĎenostima je dužan informisati neposrednog rukovodioca .Dužan je upozoriti nadležne o uočenim nepravilnostima.Poznavanje engleskog jezika (početnik nivo) . restoran i dr.) . prisustvo neovlaštenih. ulaznih materijala. uputstvima i specifikacijama . hemijskog ili mikrobiološkog smjera) . . skladište.Pripremati izvještaje o svim izvršenim analizama i ovjeriti iste potpisom . 101 . npr.Odgovoran je za pravilno označavanje neusklaĎenih proizvoda. relevantnim procedurama. Za svoj rad odgovoran je rukovodiocu tima za zdravstvenu sigurnost proizvoda.Vrši higijenski nadzor i ostalih zona u punionici (garderobe. koje mogu predstavljati rizik za kvalitet proizvoda. sirupana.Po potrebi provodi analize mikrobiološke i procesne kontrole.Dužan je upozoriti nadležne o uočenim nepravilnostima. toaleti. poluproizvoda i gotovih proizvoda u skladu sa Mikrobiološkim planom kontrole.Znanje rada na računaru (MS Ofifice) . te uzoraka sa tržišta. sirovina ili pakovnih materijala . te uzoraka sa tržišta. Uslovi: .Po potrebi provodi analize ulazne i procesne kontrole.IV ili V stepen stručne spreme ( prehrambenog. nepropisno obučenih osoba u pogonu i sl..Provodi GMP kontrolu proizvodnih zona .Iskustvo na poslovima u laboratoriji Laboratorijski tehniĉar za mikrobiologiju (Lab Tehnician – microbiologist) Broj izvršilaca: 3 Opis radnog mjesta: .Vrše dnevni nadzor nad sprovoĎenjem dobre proizvoĎačke prakse .

unosi rezultate analiza u odgovarajuće programe.Vodi računa da je laboratorijska oprema čista i uredno održavana .Vrši uzorkovanje sirovina.Vodi računa o urednosti odlaganja i čuvanja hemikalija i drugih laboratorijskih potrepština u skladištu . medicinskog ili mikrobiološkog smjera) .O svim uočenim nepravilnostima obavještava Rukovodioca tima proces kontrole kvaliteta Za svoj rad odgovoran je rukovodiocu tima procesne kontrole kvaliteta. medicinskog ili mikrobiološkog smjera) .Vrši dostavljanje uzoraka za analizu u laboratoriju i njihovo označavanje . hemijskog.Poznavanje engleskog jezika (početnik nivo) .Iskustvo na poslovima u laboratoriji Laborant (Lab Tehnician Junior) Broj izvršilaca: 1 Opis radnog mjesta: .Vrši internu kalibraciju mjernih instrumenata u skladu sa važećim uputstvima . te ovjeru potpisom .Analitičnost i pažnja na detalje . Uslovi: .Timski rad .Timski rad . pakovnog matrijala i gotovih proizvoda . .Vodi evidenciju o izvršenim poslovima.IV ili V stepen stručne spreme (prehrambenog.Vrši pripremu rastvora za obavljanje laboratorijskih analiza .Znanje rada na računaru (MS Ofifice) .U svrhu statističke obrade podataka.IV ili V stepen stručne spreme (prehrambenog.Uslovi: .Poznavanje engleskog jezika (početnik nivo) .Iskustvo na poslovima u laboratoriji 102 .Vrši čišćenje i odlaganje laboratorijskog posuĎa .Analitičnost i pažnja na detalje .Znanje rada na računaru (MS Ofifice) . hemijskog.Održava skladište rezervnih uzoraka u skladu sa važećim uputstvima i procedurama .

Sarajevo _________________________ Mircea Draja Generalni direktor 103 . Navedeni broj izvršilaca za sva radna mjesta prestavlja trenutnu organizacionu strukturu i isti je promjenjiv obzirom na prirodu posla Društva. Coca-Cola HBC B-H d. kao i rezultate poslovanja Društva.Ĉlan 12.o. Ĉlan 14.o. Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaju da važe odredbe svih dosadašnjih pravilnika koji regulišu sistematizaciju radnih mjesta. Ĉlan 13. odnosno po uvećanju ili umanjenju broja izvršilaca za odreĎeno radno mjesto.o. Ovaj pravilnik stupa na snagu osam dana po objavljivanju na oglasnoj tabli Društva i sastavni je dio Pravilnika o radu Coca-Cola HBC B-H d. odmah po izvršenoj promjeni.o. Izmjene koje se odnose na promjenu broja izvršilaca unosit će se u ovaj pravilnik.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->