Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Coca-Cola HBC B-H d.o.o. Sarajevo sukladno Članu 107.

stav 3 Zakona o radu FBiH (“Službene novine FBiH“ br. 43/99, 32/00 i 29/03) stupio je na snagu 13.04.2010. godine. U meĎuvremenu došlo je do otvaranja novih i ukidanja starih radnih mjesta, kao i sukladno Članu 12. ovog Pravilnika došlo je do promjene broja izvršilaca na odreĎenim radnim mjestima. S tim u vezi, a na osnovu Člana 54. stav 2. i 3. i Člana 55. stav 1. Statuta Coca-Cola HBC B-H d.o.o. Sarajevo, sa sjedištem: Mostarsko raskršće bb, 71240 Hadžići (u daljem tekstu Društvo), koju zastupa generlani direktor Mircea Draja, dana 14.03.2012. godine, u Sarajevu, dostavlja Vijeću zaposlenika, izmjene i dopune:

PRAVILNIKA O ORGANIZACIJI I SISTEMATIZACIJI RADNIH MJESTA
I. OPŠTE ODREDBE Ĉlan 1. Ovim pravilnikom, u skladu sa Statutom Društva, ureĎuje se unutrašnja organizacija CocaCola HBC B-H d.o.o. Sarajevo, organizacioni dijelovi Društva, vrste i opisi radnih mjesta, uslovi koje zaposleni treba da ispunjavaju za obavljanje poslova odreĎenog radnog mjesta (vrsta i stepen stručne spreme, potrebno radno iskustvo, potrebna znanja i sposobnosti i drugi posebni uslovi za rad na tim radnim mjestima). Ĉlan 2. Generalni direktor unaprijeĎuje i usavršava organizaciju rada, tako što propisana radna mjesta usklaĎuje sa zahtjevima rada, u skladu sa planovima rada i poslovima Društva. U slučaju promjene organizacije rada, potreba procesa rada, ili drugih transformacija Društva, radna mjesta za kojima je prestala potreba mogu biti ukinuta, mogu se odrediti novi ili promjeniti njihov opis, kao i uslovi za obavljanje poslova, u skladu sa zakonom i Satutom. Ĉlan 3. Radna mjesta se odreĎuju u okviru organizacionih jedinica Društva – odjela prema srodnosti u procesu rada. Glavno sjedište Društva je u Sarajevu. Podružnice Tuzla, Banja Luka, Bihać i Mostar predstavljaju dijelove društva i kao takvi su registrovani kod nadležnog organa. Broj izvršilaca na pojedinim radnim mjestima, kao i grejdovi (nivo pozicije) za poslove iz ovog pravilnika, nalaze se u prilogu ovog pravilnika i predstavljaju njegov sastavni dio.

1

II. ORGANIZACIJA DRUŠTVA Ĉlan 4. Odjelima rukovode direktori odjela. U njima se, u okviru djelatnosti društva kao cjeline, odvijaju pojedini dijelovi procesa rada. U Društvu su formirane sljedeće organizacione cjeline: Odjel administracije generalnog direktora Odjel za ljudske potencijale Odjel finansija Odjel za poslove sa javnošću i komunikacije Odjel informacionih sistema Odjel prodaje Odjel marketing Odjel sistema proizvodnje i snabdijevanja Ĉlan 5. Odjel administracije generalnog direktora obavlja slijedeće poslove: upravljanje Društvom, predstavljanje Društva pred državnim organima, organizacijama, institucijama i koordinacija rada odjela i dr; uključuje i odgovornost za pravnu službu Društva, koja zastupa po ovlaštenju generalnog direktora vezanog za pravna pitanja, preduzima pravne radnje, izraĎuje prijedloge ugovora, opšte akte, procedure i odluke Društva, i usklaĎuje sve djelatnosti sa važećom legislativom. Odjel za ljudske potencijale obavlja slijedeće poslove: personalna administracija, radni odnosi, zapošljavanje, obuka i razvoj zaposlenih, upravljanje učinkom, obračun zarada i beneficije, ishrana, implementacija, procjena i unaprijeĎenje sistema upravljanja učinkom i COBRA sistema koji je njegov sastavni dio u skladu sa procedurama upravaljanja učinkom i zadovoljstava internog kupca, zastupanja po ovlaštenju generalnog direktora, izrada opštih akata, procedure i odluka društva i dr. Odjel finansija obavlja slijedeće poslove: finansije, blagajna, fakturisanje, knjigovodstvo i dr. Odjel za poslove sa javnošću i komunikacije obavlja slijedeće poslove: odnosi sa javnošću, komunikacija, upravljanje krizama i dr. Odjel informacionih sistema obavlja poslove automatske obrade podataka, održavanja računarske opreme i softvera i dr. Odjel prodaje obavlja poslove prodaje proizvoda, implementacije CC Hellenic prodajnih standarda, marketinga, sprovodi politiku aktivacije tržišta, stara se o marketinškoj opremi i dr. Odjel marketinga obavlja poslove definiranja marketing strategije i marketinških programa, a u skladu sa kanalima prodaje. Planiranje, razvijanje i usmjeravanje marketing programa na nivou cijele operacije, kao i izvještavanje o ostvarenim rezultatima i procijenjenoj isplativosti implementiranog.

2

Odjel sistema proizvodnje i snabdijevanja obavlja slijedeće poslove: proizvodnja, logistika i planiranje, skladištenje repromaterijala, sirovina i gotovih proizvoda, transport putničkim i teretnim vozilima i distribucija gotovih proizvoda, održavanje voznog parka, održavanje rashladnih ureĎaja, održavanje proizvodnih linija i objekata društva, održavanje higijene radnih prostorija, procesna kontrola proizvoda, kontrola kvaliteta sirovina, pakovnog materijala poluproizvoda i gotovih proizvoda, kao i proizvoda iz uvoza, propisivanje i nadzor nad higijenskim i drugim programima punionice, zaštita na radu i dr. Ĉlan 6. Svi zaposleni su dužni da izvršavaju poslove iz opisa radnog mjesta navedenih u ovom pravilniku, prema radnoj i drugoj sposobnosti, da se stručno usavršavaju, da prate propise, naučna i druga dostignuća iz svoje struke. Svaki zaposlenik je dužan da vodi propisane evidencije i druge izvještaje u vezi poslova koja obavlja na svom radnom mjestu, da se pridržava propisanih procedura, da čuva imovinu i sredstva koja su mu povjerena za rad, a posebno da se pridržava propisa zaštite na radu. Zaposleni su dužni da, u slučaju potrebe, po nalogu neposrednog rukovodioca ili generalnog direktora, obavljaju i druge poslove slične navedenim u opisu radnog mjesto na koje su rasporeĎeni. Svaki rukovodilac odgovara za zakonitost i uspješnost rada u dijelu kojim rukovodi, za sprovodjenje mjera zaštite na radu, protivpožarne zaštite, kao i za sprovoĎenje odluka nadležnih organa.

3

radni odnos može da se zasnuje i sa pripravnikom. Ĉlan 11. Za sva radna mjesta za koja su potrebni V. u skladu sa zakonom i kolektivnim ugovorom.Radno iskustvo sa podacima o dužini odgovarajućeg radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima . utvrĎuju se: .Stručna sprema sa podacima o: Struci (smijeru) i stepenu stručne spreme Stručnom ispitu Specijalizaciji Naučnom stepenu obrazovanja (magistratura. isti nije eliminatoran. VI ili VII stepen stručne spreme kao poseban uslov je predviĎen probni rad u trajanju od najduže 6 meseci. Na osnovu člana 1. Kao poseban uslov za sva radna mjesta zahtjeva se dokaz o opštoj zdravstvenoj sposobnosti. doktorat nauka) . Pod uslovima za obavljanje poslava odreĎenog radnog mjesta podrazumijevaju se svojstva utvrĎena ovim pravilnikom. VI ili VII stepen. koje mora da ispunjava zaposlenik da bi mu se povjerilo obavljanje odreĎenih poslova odreĎenog radnog mjesta. kao posebni uslovi za obavljanje poslova predviĎenih ovim pravilnikom.Ostali uslovi sa podacima o posebnim znanjima i vještinama Ĉlan 8. Pored zakonom propisanih opštih uslova. ovog pravilnika utvrĎuje se sistematizacija poslova i uslovi za zasnivanje radnog odnosa i to: 4 . Ĉlan 9. Za sva radna mjesta gdje je kao uslov stručne spreme naveden V.III SISTEMATIZACIJA RADNIH MJESTA Uslovi za obavljanje poslova odreĊenog radnog mjesta Ĉlan 7. a za rad na pojedinim radnim mjestima sa povećanim rizikom predviĎeni su obavezni prethodni i periodični ljekarski pregledi utvrĎeni od strane nadležnog zdravstvenog organa. Ĉlan 10. ukoliko zaposlenik ispunjava druge navedene uslove. Za sva radna mjesta. izuzev rukovodećih.

sudski spisi i dr.Pravni savjeti i organizacija usklaĎenja poslovanja Kompanije sa zahtjevima iz područja Zakona o zaštiti konkurencije (ugovori.Organizovanje i voĎenje procesa rada i poslovanja društva .Pripremanje sudskih tužbi i obavljanje svih potrebnih aktivnosti vezano za tužbe Kompanije prema povjeriocima i tužbi prema Kompaniji . aneksi ugovora o radu. kolektivnog ugovora kod poslodavca i opštih akata društva .Poslovi vezani za ostvarivanja prava i obveza zaposlenika iz radnog odnosa (ugovori o radu. a u svrhu ostvarivanja što efikasnijeg i efektivnijeg poslovanja .Profesionalne komunikacjske vještine.VII stepen stručne spreme (društvenog smjera) . razni ugovori. . .Praćenje zakonske regulative i regulatornih promjena te usklaĎivanje rada svih funkcija Kompanije sa zakonskom regulativom. pravilnici). poslovnim partnerima i drugim ugovornim stranama Kompanije u skladu sa procedurama Kompanije i važećom regulativom. komunikacija. kao i vještine pregovaranja i poznavanja rukovoĎenja različitih funkcionalnih odjela.Najmanje 5 godina radnog iskustva na poziciji Generalnog direktora na području evropskog tržišta. edukacije zaposlenika itd). .) te pružanje savjeta Kompaniji i zaposlenicima iz područja radnog prava (Zakon o radu. priprema i praćenje rada disciplinskih komisija i provoĎenja disciplinskih postupaka u skladu sa Pravilnikom o radu Kompanije. Uslovi: . .Znanje Engleskog jezika (profesionalni nivo) . Kolektivni ugovor.Koordiniranje. osiguravajući regularni tok svakodnevnog poslovanja.ODJEL ADMINISTRACIJE GENERALNOG DIREKTORA Generalni direktor (Country General Manager) Broj izvršilaca: 1 Opis radnog mjesta: .Uspostavljanje i održavanje efektivnih i produktivnih odnosa sa Vijećem zaposlenika i sindikalnim organizacijama.Staranje o poštivanju zakona. .Zastupanje i predstavljanje društva u svim poslovima i procesima Za svoj rad odgovoran je Regionalnom direktoru Coca-Cola Hellenic-a.VoĎenje razvojne politike društva . 5 .Pripremanje ugovora sa dobavljačima. sa sjedištem u Atini. Direktor pravnih poslova (Country Legal Manager) Broj izvršilaca: 1 Opis radnog mjesta: .

kontakti sa advokatima Kompanije . po nalogu Direktora i direktora Odjela za ljudske potencijale .Poznavanje engleskog jezika (profesionalni nivo) . analize u Excel-u .Timski rad Poslovni sekretar generalnog direktora (Country General Manager Assistant) Broj izvršilaca: 1 Opis radnog mjesta: .Praćenje realizacije sudskih postupaka. a zaposlenika društva .Najmanje 3 (tri) godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima .Komunikacijske i pregovaračke vještine .Položen pravosudni ispit .Priprema službene dokumentacije za odjel .Praćenje rada disciplinske komisije i provoĎenja disciplinskih postupaka u skladu sa Pravilnikom o radu Kompanije .Logistička organizacija svih razvojnih inicijativa (treninga).Znanje rada na računaru (MS Office) . Za svoj rad odgovoran je generalnom direktoru. Uslovi: .Savjetovanje i pomaganje rukovodećem timu u svim projektima značajnim za poslovanje Kompanije.Regulisanje svih aktivnosti vezanih za registraciju i prijem stranih državljana.Priprema i obrada podataka po nalogu pomenutih rukovodioca . 6 . dogaĎaja i sastanaka .Priprema i ažuriranje Statuta i Pravilnika o radu Kompanije te ostalih općih akata i procedura Kompanije u skladu sa važećom regulativom . pravljenje prezentacija.Ostali administrativni poslovi .Korespodencija.Prijem stranaka iz inostranstva. te zbrinjavanja ambalaže i ambalažnog otpada.treninga i seminara te unaprijeĎenja osobne efikasnosti .Prijem i sprovoĎenje telefonskih poziva i faks poruka .Čuvanje i odlaganje dokumentacije o registraciji Kompanije .PrevoĎenje dokumentacije. rezervacija prenoćišta i obezbeĎivanje prevoza . po nalogu Direktora .Koordiniranje upisa u sudski registar Kompanije i njenih podružnica kao i sve prateće dokumentacije .Aktivno učešće u implementaciji plana razvoja . domaća i strana.VII stepen stručne spreme (završen Pravni fakultet) .VoĎenje zapisnika sa Lead Team sastanaka i distribucija istih članovima Lead Tima Za svoj rad odgovoran je generalnom direktoru.. prvenstveno u području zaštite okoliša.arhiviranje.

Poznavanje engleskog jezika (profesionalni nivo) .Znanje rada na računaru (MS Office) .IV ili V stepen stručne spreme (društvenog smjera) .Najmanje 2 godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima 7 .Uslovi: .

koordinacija. unaprijeĎivanje i redovno ažuriranje procedura vezanih za razvoj. identifikaciju i unaprijeĎenje zaposlenika 8 .Planiranje i organiziranje .Najmanje 5 godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima. Rukovodilac Sektora za razvoj i selekciju zaposlenika (Capability Building Manager) Broj izvršilaca: 1 Opis radnog mjesta: .Poznavanje engleskog jezika (profesionalni nivo) . Uslovi: .Izrada prijedloga.Sposobnost prosuĎivanja i donošenja odluka . te za redovito i pravovremeno izvršavanje svih poslova sektora.ODJEL ZA LJUDSKE POTENCIJALE Direktor Odjela za ljudske potencijale (Country Human Resources Manager) Broj izvršilaca: 1 Opis radnog mjesta: .Odgovornost za provoĎenje interne komunikacije vezane za odjel ljudskih resursa .Praćenje primjene sustava plaća i nagraĎivanja i izrada prijedloga potrebnih promjena sistema .VII stepen stručne spreme (društvenog smjera) .Sudjelovanje u izradi planova interne komunikacije .Razvoj zaposlenika i funkcionalnih sposobnosti .Praćenje funkcioniranja unutarnje organizacije poduzeća i izrada prijedloga potrebnih promjena .Znanje rada na računaru (MS Office) . koordinacija.Kreiranje.Koordinacija poslova vezanih uz personalnu administraciju . organiziranje i provoĎenje svih oblika stručnog usavršavanja na nivou društva .Odgovornost za koordiniranje rada u odjelu. organizacija i provoĎenje zadataka vezanih uz zadovoljstvo zaposlenika Za svoj rad odgovoran je generalnom direktoru.Sposobnost voĎenja grupe/timova ljudi .Koordiniranje stručnih poslova iz područja radno-pravnih odnosa: kolektivni pregovori i odnosi s Vijećem zaposlenika ili Sindikatom . unutar zadanih funkcionalnih ciljeva i budžeta .Strategija.

Blagovremena i tačna priprema plana treninga u toku izrade plana poslovanja uključujući: broj ljudi. priprema i dosljedno provoĎenje kalendara za upravljanje učinkom i razvojem zaposlenika (PM&D) ciklus .Priprema adekvatnih programa orijentacije za sve novozaposlene i sve zaposlene koji mijenjaju poziciju . kao i važeće legislative Za svoj rad odgovoran je direktoru Odjela za ljudske potencijale. tako i organizacijske sposobnosti. selekcije (testiranja.Dizajn i isporuka razvojnih inicijativa vezanih za razvijanje rukovodećih.Kontrola troškova vezanih za trening i priprema korektivnih planova akcije u slučaju da aktualni troškovi prelaze planirane . .Sve aktivnosti vezane uz razvoj i izgradnju ljudskih potencijala društva kako bi se na najbolji način i u najkraćem roku razvijale kako individulane.Planiranje.Pružanje podrške u pripremi i reviziji individualnih planova razvoja . kao i osiguranje poštovanja svih internih dokumenata društva vezanih za ovu aktivnost. vrstu angažmana.Poznavanje engleskog jezika (profesionalni nivo) . vještina upravljanja promjenama .Znanje rada na računaru (MS Office) .Potpuna i kvalitetna implementacija individualnih planova razvoja .Sposobnost voĎenja grupe ljudi .Priprema i redovno ažuriranje sistema za praćenje ostvarenja ključnih pokazatelja vezanih uz zapošljavanje . Uslovi: .Odabir i implementacija najadekvatnijih metoda za procjenu ljudskih resursa i njihovih razvojnih potreba .Najmanje 2 godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima Struĉnjak u Sektoru za razvoj i selekciju zaposlenika (Capability Building Specialist) Broj izvršilaca: 3 Opis radnog mjesta: .Blagovremena i tačna priprema plana zapošljavanja u toku izrade plana poslovanja uključujući: broj ljudi. kalendar i troškove treninga . centara za procjenu). razgovora. komunikacijskih. potrebe Kompanije i troškove 9 . kalendar zapošljavanja i troškove zapošljavanja.Koordinacija i kontrola izvještaja o potrebama razvoja za rukovodstvo Kompanije .VII stepen stručne spreme (društvenog smjera) ..Odgovoran/na za kvalitet procesa zapošljavanja. trajanje. a s'ciljem ostvarenja kratkoročnih i dugoročnih ciljeva poslovanja . vrstu treninga.Odabir najadekvatnijih dobavljača za treninge imajući u vidu kvalitet.Sistematičnost i analitičnost .

Neposredno rukovodi zaposlenima na pozicijama stručnjak za administraciju. personalne administracije.Blagovremeno prikupljanje svih podataka neophodnih za obračun plata.Praćenje kretanja tržišnih trendova po pitanju kompenzacija i benefita i obezbjeĎenje tačnih podataka za učešće u istraživanjima tržišta (salary surveys) . recepcioner i kurir .Tačno i blagovremeno ažuriranje baze personalnih podataka (SAP) sa podacima vezanim uz plate i primanja radnika . Uslovi: . tačan i blagovremen obračun kao i kontrola isplate plata svih zaposlenika društva . i procesa i procedura vezanih uz područje kompenzacija i benefita .Arhiviranje i čuvanje individualnih planova razvoja .Poznavanje engleskog jezika (srednji nivo) .Kvalitetno i efikasno provoĎenje psihometrijskih testiranja i centara za procjenu kandidata kao metoda selekcije Za svoj rad odgovoran je rukovodiocu Sektora za razvoj i selekciju zaposlenika.Priprema izvještaja o stepenu učešća i evaluaciji trening programa .Efikasno organizovanje administrativnih aktivnosti unutar Kompanije.Najmanje 1 godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima Rukovodilac administracije u Odjelu za ljudske potencijale (HR Services Supervisor) Broj izvršilaca: 1 Opis radnog mjesta: .Znanje rada na računaru (MS Office) .Dosljedno praćenje i poštivanje zakonske regulative koja se tiče primanja i naknada zaposlenika .Prikupljanje ocjena učinka zaposlenika (Performance Appraisals) te obračun bonusa u okviru CC HBC Management Incentive Plan i Local Management Incentive Plan-a 10 .VI stepen stručne spreme (društvenog smjera) . kao i procesa selekcije i intervjuisanja prilikom zapošljavanja novih kadrova .Praćenje troškova vezanih za trening i priprema korektivnih planova akcije u slučaju da aktualni troškovi prelaze planirane .Dizajniranje i ažuriranje sistema nagraĎivanja i obračuna varijabilnih plata u saradnji sa funkcionalnim managerima . septembar-decembar) .Priprema i efikasna implementacija centara procjene za razvoj kadrova. komunikacijskih i vještina upravljanja promjenama ..Dizajn i asistencija prilikom isporuke razvojnih inicijativa vezanih za razvijanje rukovodećih.Gradiranje Market Developer-a na kraju svakog ciklusa od 4 mjeseca (januar – april.Ažuriranje svih procedura za obračun plata i procedura vezanih uz benefite . maj – august.Sistematičnost i analitičnost .

- Redovan kontakt sa Zavodom za Zdravstvo u cilju naplate naknada za zaposlenike na dugotrajnom bolovanju Za svoj rad odgovoran je direktoru Odjela za ljudske potencijale. Uslovi: - VII stepen stručne spreme (društvenog smjera) - Znanje rada na računaru (MS Office i SAP) - Poznavanje engleskog jezika (srednji nivo) - Sistematičnost i analitičnost - Sposobnost voĎenja grupe ljudi - Iskustvo na istim ili sličnim poslovima Struĉnjak za administraciju u Odjelu za ljudske potencijale (HR Specialist) Broj izvršilaca: 1 Opis radnog mjesta: - Efikasno izvršavanje administrativnih aktivnosti unutar odjela, personalne administracije, kao i procesa i procedura vezanih uz područje kompenzacija i benefita - Kreiranje ugovora o radu i aneksa na ugovore o radu zaposlenika CC HBC BiH - Redovno ažuriranje personalnih dosijea zaposlenika - Tačna i blagovremena evidencija zaposlenika u knjizi zaposlenika kompanije - Dosljedno poštivanje procedura za zasnivanje i raskid radnog odnosa - Godišnja organizacija Sistematskog pregleda - Analiziranje planiranih i iskorištenih dana godišnjeg odmora za zaposlenike CC HBC BiH, i praćenje akumulacije i iskorištenja prekovemenih sati - Puna podrška rukovodiocu prilikom procesa blagovremenog prikupljanja svih podataka neophodnih za obračun plata, tačan i blagovremen obračun kao i kontrola isplate plata svih zaposlenika društva Za svoj rad odgovoran je rukovodiocu administracije u Odjelu za ljudske potencijale. Uslovi: - IV stepen stručne spreme (društvenog smjera) - Znanje rada na računaru (MS Office) - Poznavanje engleskog jezika (srednji nivo) - Sistematičnost i analitičnost - Komunikacijske vještine - Iskustvo na istim ili sličnim poslovima

11

Recepcioner (Switchboard Operator) Broj izvršilaca: 1 Opis radnog mjesta: - Administrativna podrška Odjelu za ljudske potencijale, a po potrebi i dostupnosti i drugim odjelima - Distribucija procedura i uputstava u skladu sa zahtjevima Business Management Systema - Doček, prijem i evidentiranje (uz obavezno uzimanje nekog od identifikacionih dokumenata) svih posjetilaca Kompanije - Prijem telefonskih poziva, preusmjeravanje istih i preuzimanje poruka - Prijem kompletne pristigle pošte, i protokolisanje ulaznih dokumenata u skladu sa Uputstvom za upravljanje ulaznim i izlaznim dokumentima - Distribucija pošte po odjelima i zaposlenicima na koje je upućena po unaprijed definisanom vremenskom intervalu i u skladu sa važećom procedurom - Slanje i primanje fax poruka, kao i sve ostale dokumentacije u skladu sa Uputstvom za upravljanje ulaznim i izlaznim dokumentima - Blagovremena i tačna priprema dokumentacije neophodne za dolazak gostiju u CCHBC BH - VoĎenje računa da se potpisivanje dokumentacije i upotreba pečata vrši u skladu sa važećim Uputstvom te o svakom nepoštivanju Uputstva obavještavati neposrednog rukovodioca - Pružanje administrativne podrške procesu zapošljavanja u smislu pozivanja kandidata na intervjue i po završetku procesa, slanje odbijenica preostalim kandidatima - Pružanje administrativne podrške pri organizaciji treninga u smislu pripreme, kopiranja i uvezivanja materijala - Regulisanje viza za službena putovanja zaposlenika kompanije kao i poduzimanje svih neophodnih aktivnosti na obezbjeĎivanju sve neophodne dokumentacije potrebne za vizu za ulazak u BIH, gostima iz CC Hellenic sistema, kojima je ista potrebna. Za svoj rad odgovoran je rukovodiocu administracije u Odjelu za ljudske potencijale. Uslovi: - IV stepen stručne spreme (društvenog smjera) - Znanje rada na računaru (MS Office) - Poznavanje engleskog jezika (srednji nivo) - Komunikacijske vještine - Timski rad - Iskustvo na istim ili sličnim poslovima

12

ODJEL FINANSIJA Direktor Odjela finansija (Country Finance Manager) Broj izvršilaca: 1 Opis radnog mjesta: - Upravljanje financijskim sektorom, koordinacija poslova planiranja, računovodstva, naplate potraživanja, kontrole obračuna plaća, i sl. - Koordinacija operativnih i strateških aktivnosti s ostalim odjelima, generalnim direktorom i Centralnim uredom (Head Office-om) - Razvoj ljudi, planiranje kadrovskih potreba odjela, unapreĎenje procesa u odjelu i cijeloj kompaniji, suradnja s revizorima (internim i eksternim), poreskom službom, kupcima, sindikatima i ostalim internim i eksternim korisnicima financijskih izvještaja - Praćenje ostvarivanja zadanih strateških ciljeva kompanije, izvještavanje o njihovom ostvarenju i pokretanje korektivnih i ostalih akcija po potrebi s ostalim odjelima - Koordinacija i provedba svih strateških i operativnih aktivnosti u suradnjih s rukovoditeljima ostalih odjela i Generalnim direktorom Za svoj rad odgovoran je generalnom direktoru. Uslovi: - VII stepen stručne spreme (ekonomskog smjera) - Znanje rada na računaru (MS Office) - Poznavanje engleskog jezika (profesionalni nivo) - Najmanje 3 godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima

Finansijski kontrolor (Financial Controller) Broj izvršilaca: 1 Opis radnog mjesta: - Kontrola i ovjera polugodišnjeg i godišnjeg obračuna - Pripremanje, supervizija i kontrola primjene računovodstvenih procedura - Kontrola i praćenje poreznih uplata i obračuna poreza u skladu sa lokalnim zakonima - Praćenje i pridržavanje usvojenih procedura i uputstava na nivou Kompanije - Definisanje, uspostavljanje i održavanje računovodstvenih standarda i politike u voĎenju glavne knjige - Usaglašavanje računovodstvenih politika i procedura kompanije sa meĎunarodnim i lokalnim zakonom definiranim računovodstvenim Standardima - Kontrola usklaĎenosti stvarnog stanja zaliha gotovih proizvoda, robe, sirovina i materijala sa stanjem u glavnoj knjizi, kao i kreiranje potrebnih izvještaja

13

kreditnog odjela te odjel a za finansijsko računovodstvo .. Uslovi: .VII stepen stručne spreme (ekonomskog smjera) .Timski rad .Znanje rada na računaru (MS Office) .Analitičnost .Koordinira sa članovima tima u pripremi / čišćenju matičnih podataka iz postojećih sistema 14 .Kontrola rada odejla za poslovno planiranje. procedurama Kompanije i primjenama meĎunarodnih standarda .Rukovodi i upravlja radom koordinatora matičnih podataka u sortiranju matičnih podataka iz postojećih sistema podataka. tehničkim treninzima kao i testnim fazama tokom implemetacije SAP WAVE 2 ( sa prioritetom na ključnim procesima u implementaciji SAP WAVE 2 ) .Upoznavanje sa procesima poslovanja Kompanije u cilju razumijevanja sadržaja matičnih podataka .Kontrola obračuna posebnog poreza na proizvode (akciza) i kontrola mjesečnih poreskih izvještaja .Planiranje i organiziranje .Procjena finansijskih rizika kompanije te davanje savjeta upravljačkim strukturama prilikom izrade preventivnih akcija za izbjegavanje i umanjenje rizika u poslovanju kompanije Za svoj rad odgovoran je direktoru Odjela finansija. planiranje kadrovskih potreba odjela.Kontrola COGS-a.Migraciji podataka u SAP W2 okruženje i neophodnih korekcija tokom testnog perioda – do GO LIVE .Kontrola studija isplativosti za investicije te ostale poslovne projekte sa finansijskim implikacijama (uvodjenje novih proizvoda.Orijentisanost ka ostvarivanju rezultata .Najmanje 3 godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima Rukovodilac matiĉnih podataka (Master Data Migration Team Leader) Broj izvršilaca: 1 Opis radnog mjesta: .Razvoj ljudi.Poznavanje engleskog jezika (profesionalni nivo) . unapreĎenje procesa u odjelu finansija kao i koordinacija aktivnosti sa ostalim odjelima u svrhu unapreĎenja poslovanja i dostizanja kompanijskih ciljeva . smanjenje ili povećanje osnivačkog kapitala kompanije te ugovora sa dobavljačima i povezanim pravnim licima i slićno) . . te mjesečno izvještavanje o varijansima izmeĎu budžetiranog i stvarnog stanja . odjela nabavke.VoĎenje tačnog knjigovodstva u skladu sa lokalnim zakonima i stvaranje mehanizama za povezivanje lokalnog i meĎunarodnog pravljenja izveštaja prema računovodstvenim principima.Prisustvo procesnim.

Timski rad i upravljanje vremenom .Koordinira sa članovima tima prenos podataka u SAP WAVE 2 okruženje . kvaliteta i obima podataka .Analitičnost . validacija podataka. vlasnika podataka. Uslovi: .Koodinira sa članovima tima i BPL –ima pitanja vezana za matične podatke i migraciju . Za svoj rad odgovoran je finansijskom kontroloru..Planiranje i organiziranje .Iskustvo na istim ili sličnim poslovima Koordinator matiĉnih podataka (Master Data Coordinator) Broj izvršilaca: 2 Opis radnog mjesta: .Koordinacija sa članovima tima u pripremi / čišćenjeu matičnih podataka iz postojećih sistema.detaljna procjena u cilju identificiranje sistema.Koordinacija u sortiranju matičnih podataka iz postojećih sistema. tehničkim treninzima kao i testnim fazama tokom implemetacije SAP WAVE 2 ( u skladu sa dodijeljenim streemovima ) . migracija podataka u SAP W2 okruženje i neophodne korekcije tokom testnog perioda .Prisustvo procesnim.Koordinira sa članovima tima upload podataka i njihovu validaciju u DOMINO .Korekcija podataka tokom testnih perioda sve do GO LIVE .VII stepen stručne spreme .Poznavanje engleskog jezika .Prenos podataka u SAP WAVE 2 okruženje .Koordinira sa članovima tima na obezbijeĎenju podrške tokom prikupljanja podataka putem elektroničkih obrazaca ( Excel template ) .Koordinira sa članovima tima korekcije podataka tokom testnih perioda sve do GO LIVE .Upoznavanje sa procesima poslovanja Kompanije u cilju razumijevanja sadržaja matičnih podataka .Mapiranje polja iz elektroničkih obrazaca sa poljima iz postojećih sistema (identificirati izvor traženog podatka i način transformacije podatka u tražene obrasce) .Upload podataka i njihova validacija u DOMINO .Na zahtjev direktno nadreĎenog i u skladu sa potrebama CCHBC BiH obavlja i druge poslove.Znanje rada na računaru .Koordinacija i obezbijeĎenje podrške tokom prikupljanja podataka putem elektroničkih obrazaca ( Excel template ) .Na zahtjev direktno nadreĎenog i u skladu sa potrebama CCHBC BiH obavlja i druge poslove Za svoj rad je odgovoran Rukovodiocu matičnih podataka 15 .

Praćenje finansijske zakonske regulative u Federaciji BiH i u Republici Srpskoj . uspostavljanje i implementiranje standarda i radnog okruženja koje osigurava visok kvalitet rada odjela. implementiranje i održavanje računovodstvenog sistema.Periodično ocjenjuje rad članova tima i u skladu sa potrebom preduzima korektivne akcije .Izvještavanje prema svim relevantnim te zakonom odreĎenim eksternim pravnim subjektima korisnicima finansijskih izvještaja izvještavanje nadležnih rukovodilaca u Kompaniji i Head office-u.Iskustvo na istim ili sličnim poslovima Šef raĉunovodstva (Financial Accounting Manager) Broj izvršilaca: 1 Opis radnog mjesta: .Samoinicijativnost . .Uspostavljanje i održavanje efikasne i blagovremene finansijske podrške za interne klijente . .Iskustvo u radu sa bazama podataka .Znanje rada na računaru (MS Office) .Analitičnost .Poznavanje engleskog jezika .Odgovornost za potpuno poštivanje standarda u računovodstvu.Uspostavljanje.Odgovornost za tačnu i blagovremenu isplatu naknada nastalih iz radno pravnog odnosa.Poznavanje poslovnih procesa unutar Kompanije .Poznavanje engleskog jezika (profesionalni nivo) .Praćenje i pridržavanje usvojenih procedura i uputstava na nivou Kompanije .Komunikacijske vještine . Za svoj rad odgovoran je direktoru Odjela finansija Uslovi: .Kreiranje strategije i postavljanje ciljeva odjela računovodstva i odjela finansija .VII stepen stručne spreme .Sposobnost voĎenja grupe ljudi 16 . sistema plaćanja i obračuna poreza .Uslovi: . rukovodiocem sektora za planiranje poslovanja i direktorom finansijskog odjela.Definisanje.Odgovornost da se poslovanje odvija u potpunosti u skladu sa zakonskom regulativom iz oblasti finansija na nivou BiH . dodatnih edukacija i sl.Uspostavljanje i voĎenje periodičnog pregleda ciljeva odjela te identifikacija razlika izmeĎu ostvarenog i planiranog i priprema korektivnih mjera .VII stepen stručne spreme (ekonomskog smjera) . usaglašavanje računovodstvenih politika i procedura kompanije sa meĎunarodnim i lokalnim zakonom definiranim računovodstvenim standardima u saradnji sa finansijskim kontrolorom. kvalitet usluga kao i rukovoĎenje ljudima . kao i za naknadu troškova nastalih po osnovu službenih putovanja.

Sposobnost voĎenja grupe ljudi .Kontrola usklaĎenosti stvarnog stanja zaliha gotovih proizvoda.Mjesečna kontrola i izvještavanje o troškovima proizvodnje.VII stepen stručne spreme (ekonomskog smjera) .Orijentisanost ka ostvarivanju rezultata .Praćenje i pridržavanje usvojenih procedura i uputstava na nivou Kompanije .Kontrola pravilnog obračuna i pravovremenog plaćanja poreza u skladu sa lokalnom legislativom .Planiranje i organiziranje . uspostavljanje i održavanje računovodstvenih standarda i politike u voĎenju glavne knjige . kao i poreĎenje sa prethodnim godinama i aktuelnim budžetom .Poznavanje engleskog jezika (profesionalni nivo) .Rad sa internim i eksternim revizorima i učestvovanje u izradi budžeta Za svoj rad odgovoran je direktoru Odjela finansija Uslovi: .. kao i kreiranje potrebnih izvještaja .Učestvovanje u izradi budgeta za navedene odjele. skladište. razvrstavanje proizvodnih troškova prema costing modelu . sirovina i materijala sa stanjem u glavnoj knjizi.Pomoć i supervizija prilikom kreiranja mjesečnog RE (rolling estimate-a) i budžeta za navedene odjele .Iskustvo na istim ili sličnim poslovima Finansijski rukovodilac u podruţnicama (Finance Supervisor) Broj izvršilaca: 2 (Tuzla i Bihać/Banja Luka) Opis radnog mjesta: 17 .Praćenje i izvještavanje o aktuelnim troškovima u odjelima sistema snadbijevanja (proizvodnja. distribucija i logistika) .Najmanje 3 godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima Kontrolor sistema snadbijevanja (Supply Chain Controller) Broj izvršilaca: 1 Opis radnog mjesta: .Znanje rada na računaru (MS Office) .Superviziranje i kontrola primjene važećih procedura u navedenim odjelima .Definisanje. robe.Orijentisanost ka ostvarivanju rezultata .Analitičnost .

te organizira i nadzire sve aktivnosti vezane za invneturne popise zaliha: sirovina. u skladu sa procedurama Kompanije i važećim zakonskim propisima  Prikupljanje svih žalbi i primjedbe kupaca. u najkraćem vremenu i u skladu sa važećim procedurama  Praćenje gotovinskih naplata i preuzimanje gotovine od vozača po povratku sa terena  Predaja gotovine/pazara u poslovnu banku. gotovih proizvoda i roba na svim lokacijama CCHBC BH operacije kao i kontrola transakcija vezanih za inventuru. Uslovi:  VI iili VII stepen stručne spreme (VŠS ili VSS ekonomskog smjera. a na najefikasniji način. Upravljanje. u skladu sa instrukcijama Odjela finansija  Čuvanje i ažuriranje personalnih dosjea zaposlenih. u skladu sa zakonskim propisima Za svoj rad odgovoran je šefu računovodstva. 18 . nadgledanje i kontrola finansijskih. praćenje implementacije korektivnih i mjera uštede  Praćenje implementacije kreditne politike i dosljednog poštivanje procedura od strane svih odjela i uposlenih u podružnici  Priprema izvještaja o svim uočenim odstupanjima u implementaciji kreditne politike i poštivanju procedura i predlaganje korektivnih mjera u saradni sa odjelom za naplatu potraživanja  Saradnja sa dobavljačima u svrhu blagovremenih izmirenja svih obaveza i plaćanja.)  Znanje rada na računaru (MS Office i BASIS)  Poznavanje engleskog jezika (srednji nivo)  Pregovaračke vještine  Sposobnost analiziranja  Planiranje i organizovanje  Inicijativa i timski rad  Iskustvo na istim ili sličnim poslovima Rukovodilac za sistematsko evidentiranje prodaje i inventuru (Order Entry & Route Settlement/Inventory Control Supervisor) Broj izvršilaca:1 Opis radnog mjesta:  Definiše i organizuje sve aktivnosti unosa i obrade narudžbi  Koordinira i kontroliše finansijsko obraĎivanje isporuka robe. potrošača i dobavljača i izvještavanje relevantnih zaposlenika  Evidencija radnih sati zaposlenika (stalno zaposlenih i onih koji rade na odreĎeno). i priprema izvještaja  Regulisanje prijave/odjave zaposlenika kompanije u podružnicama. računovodstvenih i administrativnih obaveza u podružnici  Planiranje i kontrola indirektnih troškova podružnice  Priprema izvještaja o troškovima i predlaganje korektivnih akcija i mjera uštede.

 Organizuje rad OE/RS (Order Entry. otpisima i eventualnim inventurnim manjkovima i viškovima gotovih proizvoda i sirovina po obavljenim inventurama. a koje dobija od direktora Skladišta (Sarajevo. provjerava stanje na skladištu na dnevnoj bazi i vodi računa o primjeni inventurnih procedura  Revidira i priprema na odobrenje sve izvještaje vezane za lomove i škart. Definiše procedure i pravila rada vezano za unos narudžbi i kreiranje utovara te uskladjuje procedure vezane za inventurne popise u skladu sa politikama i procedurama na nivou korporacije. Bihać i Banja Luka)  Informiše direktora Odjela o svim nastalim štetama na proizvodima.Unos Narudžbi / Route Settlement – Sistemsko Evidentiranje Prodaje ) Clerk / Službenika i kontroliše njihov rad  Definiše i prati realizaciju ključnih pokazatelja zaposlenika koji obraĎuju unos narudžbi  Kontroliše izvještaje skladišta. Za svoj rad odgovoran je šefu računovodstva.  Unosi narudžbe u BASIS i obraĎuje ih vodeći računa da se isporuka može organizovati na što efikasniji način  Kreira vanredne utovare za narudžbe koje nisu obuhvaćene redovnim dispatchingom  Prati stanje zaliha gotovih proizvoda na dnevnoj bazi  Preuzima dokumentaciju isporučenih utovara vodeći računa da je ista ovjerena i obraĎena od strane vozača i skladišta na propisan i procedurama regulisan način  ObraĎuje primljenu dokumentaciju kroz BASIS / Route Settlement 19 . Uslovi:  VII stepen stručne spreme (ekonomskog smjera)  Znanje rada na računaru (MS Office i BASIS)  Poznavanje engleskog jezika (srednji nivo)  Komunikativnost  Sposobnost voĎenja grupe ljudi  Sistematičnost  Planiranje i organizovanje  Iskustvo na istim ili sličnim poslovima Fakturista (Order Entry Route Settlement Clerk) Broj izvršilaca: 6 Opis radnog mjesta:  Unosi sve narudžbe za dispečing i kreira vanredne utovare  ObraĎuje sve isporučene utovare poštujući definisane procedure  Radi na reklamacijama kupaca vezano za isporuke robe i ispravke faktura  Prima narudžbe koje trebaju biti obraĎene za utovar i kontroliše narudžbe primljene putem ureĎaja za automatsko generiranje narudžbi. Tuzla. narudžbenice u pisanoj i elektronskoj formi za marketing i prodaju.

avansnih uplata i prelaznih računa kao i I/C obaveza i potraživanja .Nadgledanje rada računovoĎe Glavne knjige. 20 . Banja Luci i Tuzli odgovorni su finansijskom rukovodiocu u Podružnici. Komunicira sa vozačima o utvrĎenim manjkovima i viškovima i kreira fakture Fakturist koji je zaposlen u Sarajevu i Mostaru za svoj rad odgovoran je rukovodiocu za sistemsko evidentiranje prodaje i inventuru.Plaćanje obaveza prema ključnim dobavljačima. Uslovi:  IV stepen stručne spreme (društvenog ili tehničkog smjera)  Znanje rada na računaru (MS Office i BASIS)  Poznavanje engleskog jezika (početnik nivo)  Komunikativnost  Timski rad  Analitičnost i usresreĎenost na detalje  Iskustvo na istim ili sličnim poslovima Rukovodilac za plaćanja.Kontrola plaćanja svih obaveza nastalih iz radno-pravnog odnosa.Kontrola izrade i dostave mjesečnih i godišnjih izvještaja o obračunu i uplati poreza na dodatnu vrijednost . analiza troškova bankarskih usluga i provizija.Kontakti s bankama. .Mjesečno sravnjenje transakcijskih računa banaka. kao i izmjene uplatnih računa javnih prihoda u FBIH i Republici Srpskoj i blagovremeno izvještavanje relevantnih sektora unutar kompanije . u cilju ostvarivanja tačnosti obračunatih vrijednosti i poštivanja procedure za obračun plata Kompanije . . otvaranje računa.Kontroliše i potpisuje blagajničke dnevnike i trgovačke knjige Za svoj rad odgovoran je šefu računovodstva. u skladu sa ugovorenim rokovima .Kontinuirano praćenje rada službenika za KUF u cilju potpunog ispunjenja svih ključnih pokazatelja . voĊenje raĉuna kod banaka i blagajne (Treasury & AP Supervisor) Broj izvršilaca:1 Opis radnog mjesta: .Kontrola svih uplata prema dobavljačima u cilju obezbjeĎenja tačnih. akreditiva i poslovi vezani za pregovore sa bankama . blagovremenih i unaprijed definiranih uslova izmirenja obaveza u skladu sa politikom plaćanja Kompanije i ugovorima . Fakturisti koji su zaposleni u Bihaću.ObezbjeĎenje i praćenje unosa svih faktura i obaveza plaćanja u sistem glavne knjige .Prati sve promjene u zakonu vezane za javne prihode.Praćenje zakonske regulative vezane za poreze u Federaciji BiH i Republici Srpskoj i Bosne I Hercegoivine. službenika za KUF i blagajnika-a i asistenta za maloprodaju.

Mjesečno rasknjiženje unaprijed plaćenih troškova (avansi) .VII stepen stručne spreme (ekonomskog smjera) .Iskustvo na istim ili sličnim poslovima RaĉunovoĊa direktnih proizvodnih troškova (Cost Accountant) Broj izvršilaca: 1 Opis radnog mjesta: .Praćenje zakonskih izmjena i implementacija istih 21 .Poznavanje engleskog jezika (srednji nivo) .Znanje rada na računaru (MS Office. .Poznavanje engleskog jezika (srednji nivo) .Praćenje poreske zakonske regulative u Federaciji BiH . postrojenja i tretmana otpadnih voda.Knjiženje plata i ostalih naknada zaposlenika .Uslovi: .Mjesečno sravnjenje I/C obaveza i potraživanja i slanje izvještaja u Head Office .. fakturisanih i naplaćenih realizacija sa sektorom potraživanja. SAP) . BASIS.Knjiženje promjena po transakcijskim računima banaka na dnevnoj bazi u Glavnoj knjizi .VII stepen stručne spreme (ekonomskog smjera) . .Poznavanje lokalnih finansijskih zakona .Poznavanje rada u sistemima za poslovnu podršku. ukalkulisanih troškova .Iskustvo na istim ili sličnim poslovima RaĉunovoĊa knjiţenja Glavne knjige (GL Accountant) Broj izvršilaca: 2 Opis radnog mjesta: . RS-u i u BiH. Uslovi: .Sposobnost voĎenja grupe ljudi .Dnevna.Mjesečno kreiranje izvještaja za obračunate poreze u SAP-u/BASIS-u .Knjiženje svih transakcija suvenir shop-a i maloprodaje depoa .Knjizenje statistickih podataka prodaje u Glavnoj knjizi.Poznavanje lokalnih zakona . sedmična i mjesečna knjiženja u Glavnoj knjizi Za svoj rad odgovoran je šefu računovodstva. BASIS i SAP .Znanje rada na računaru (MS Office) . . skladišta rezervnih dijelova sa sektorom održavanja proizvodnih pogona.Mjesečna sravnjenja: transakcijskih izvoda banaka.Izrada kalkulacija za artikle kao i kreiranje novih artikala u SAP-u i Basis-u.

cijenama i rabatima . tromjesečnih.Prijem ulaznih faktura.Blagovremeno informisanje svih zaposlenika u lancu fakturisanja i obrade narudžbi kupaca o definisanim novim artiklima.Znanje rada na računaru (MS Office.VII stepen stručne spreme (ekonomskog smjera) .Praćenje promjena u zakonu.Iskustvo na istim ili sličnim poslovima Sluţbenik za KUF (AP Clerk) Broj izvršilaca: 2 Opis radnog mjesta: . kao i kontakti sa dobavljačima u cilju usklaĎenja meĎusobnih obaveza i potraživanja . mehanizam i sprovodi usklaĎivanje standardnih sistemskih troškova sa stvarnim troškovima na kvartalnom ili mjesečnom nivou u skladu sa potrebama i procedurama .Knjiženje cesija i kompenzacija. sirovina i materijala sa stanjem u Glavnoj knjizi . kontrola i knjiženje istih .Učestvuje u pripremi budzeta u saradnji sa ruvodiocem odjela za poslovno planiranje . a u skladu sa ugovorom i odlukom o dodjeli rabata .Kontakti sa internim i eksternim revizorima u cilju usklaĎivanja posebnog poreza na pića .Praćenje promjena u zakonskoj regulativi koja se odnosi na stope poreza i visine naknada koje imaju uticaj na poslovanje kompanije uplatnih računa javnih prihoda 22 .Praćenje zakonskih promjena iz oblasti finansija i dosljedna implementacija istih .Unos matičnih podataka vezanih za proizvodnju u sistem SAP-a i BASIS-a.Izrada BOM (industrijska kalkulacija proizvoda) sa svim troškovnim elementima i izvještavanje o istim . robe.Poznavanje rada u sistemima za poslovnu podršku . Uslovi: .Poznavanje engleskog jezika (srednji nivo) . BASIS. inostranih i domaćih.Blagovremena izrada i dostava mjesečnih. a vezane za izmjene Posebnog poreza na proizvode.Unos podataka o dobavljačima u sisitemsku bazu dobavlajča i ažuriranje iste u skldu sa procedurama Kompanije te periodični pregled baze sa ciljem osiguranje ažurnosti same baze i vjerodstojnosti podataka u istoj Za svoj rad odgovoran je šefu računovodstva. polugodišnjih i godišnjih statističkih izvještaja o proizvodnji i prodaji . SAP) . kao i obezbjeĎenje i kontrola pravilnosti matičnih podataka i ispravnosti unosa . ..Mjesečno usklaĎenje stvarnog stanja zaliha gotovih proizvoda.Priprema obračuna posebnog poreza na proizvode i naloga za plaćanje istih .Priprema obrazaca kojim se kupcu pridružuje rabat vodeći računa da je rabat pridružen na pravilan način.Definise proceduru. te izmjene uplatnih računa javnih prihoda .Poznavanje lokalnih finansijskih zakona.

Iskustvo na istim ili sličnim poslovima Blagajnik (Cashier) Broj izvršilaca :1 Opis radnog mjesta:  VoĎenje blagajničkih knjiga u KM i EUR. voĎenje računa kod banaka i blagajne Uslovi: . voĎenje računa kod banaka i blagajne Uslovi: .IV stepen stručne spreme (ekonomskog smjera) .Peridoična priprema virmana za plaćanje.Znanje rada na računaru (MS Office) .Knjiženje ovjerenih i odobrenih faktura .Knjiženje poreza i akciza i carina .Komunikativnost. uknjižavanje na status čekanja te proslijeĎivanje istih po pripadajućim odjelima ..Sravnjenje izvoda transakcijskih računa banaka Za svoj rad odgovoran je rukovodiocu za plaćanja. kontrola faktura. uključujući i podružnice. kao i praćenje potraživanja po osnovu poslovnih kartica  VoĎenje blagajničkih knjiga. troškova službenih putovanja.Poznavanje finansijske zakonske regulative .Poznavanje engleskog jezika (početnik nivo) .Poznavanje engleskog jezika (početnik nivo) .IV stepen stručne spreme (ekonomskog smjera) . prijem pazara iz maloprodaje  Knjiženje blagajničkih dnevnika za sve podružnice  Praćenje potraživanja od radnika po osnovu akontacija materijalnih troškova.Znanje rada na računaru (MS Office.Prijem ulaznih ino i domaćih faktura.Preciznost i analitičnost . SAP) . domaćih i deviznih  Praćenje finansijske zakonske regulative  Svakodnevni prijem pazara maloprodajnog objekta i polog istog na transakcijske račune firme  Prijem gotovine od kupaca za isporuke previĎene za gotovinsko plaćanje  Naplata po računima meĎunarodnih organizacija. iskustvo na istim ili sličnim poslovima 23 . praćenje prodaje kroz Full service vending i pologa pazara  Praćenje stanja gotovine u blagajni. te davanje naloga banci o rasporedu priliva gotovine Za svoj rad odgovoran je rukovodiocu za plaćanja. trgovačke knjige na malo.Sistematičnost i pažnja na detalje . priprema za elektronsko plaćanje ino i domaćih faktura .

na nivou cijele operacije . .Održavanje i uspostavljanje odnosa sa povezanim pravnim licima (TCCC) i njihovim podružnisama u cilju meĎusobne usklaĎenosti prilikom djelovanja na tržištu i zajedničkih ulaganja.Kreiranje i implementiranje sistema za praćenje i podjelu troškova.Rukovodilac planiranja poslovanja (Business Planning Manager) Broj izvršilaca: 1 Opis radnog mjesta: .Pripremanje master plana sa vremenskim rokovima vezanim za proces poslovnog planiranja .Saradnja sa funkcionalnim menadžerima u cilju tačnog i blagovremenog izvještavanja . definiranim kriterijima i sistemskim pravilima. organizovanje i koordinacija procesa planiranja poslovanja kompanije .Planiranje aktivnosti za pripremu RE –a (rolling estimate-a) kao i izrada procjena poslovanja za periode do kraja godine . na osnovu odluke Management Team-a .Izrada Contingency (Rezervnih Planova) kompanije .Revidiranje svih troškova na mjesečnoj bazi i poduzimanje korektivnih akcija u cilju smanjenja troškova tačnije u cilju usklaĎivanja budžeta sa poslovnim rezultatima .Evaluiranje svih ključnih investicija prema kategorijama stalnih sredstava identificiranih u toku procesa poslovnog planiranja kao i pripremanje studije izvodljivosti.Konsolidacija poslvnih planova odjela kompanija i transformacija u poslovni plan kompanije . .Planiranje.Analiziranje razlika izmeĎu aktuelnog i budžetiranog te iznalaženje korektivnih akcija.Dostavljanje izvještaja prema Head Office-u u skladu sa vremenskim rokovima.Kontrolisanje i nadgledanje direktnih i indirektnih troškova . stanja i gotovinske tokove . . kao i iznalaženje mjera za poboljšanje postojećeg sistema i unapreĎenje poslovanja.Objedinjavanje svih relevantnih informacija i podataka u cilju pripreme financijskih izvještaja što uključuje bilans uspjeha.Usaglašavanje ostvarenih financijskih rezultata po završetku mjesečnog obračunskog perioda i izvještavanje nadležnih rukovodilaca u Kompaniji i Head Office-u. Za svoj rad je odgovoran direktoru Odjela finansija Uslovi:  VII stepen stručne spreme (ekonomskog smjera)  Znanje rada na računaru (MS Office)  Poznavanje engleskog jezika (profesionalni nivo)  Sistematičnost i analitičnost  Planiranje i organiziranje  Orijentisanost ka ostvarivanju rezultata  Sposobnost voĎenja grupe ljudi  Najmanje 3 godine iskustva na istim ili sličnim poslovima 24 .

kreira izvještaje o troškovima potrebne da bi se proces nesmetano se odvijao  Praćenje investicionih ulaganja i održavanja kao i voĎenje baze stalnih sredstava u skladu sa vazecim zakonskim i internim pravilima i procedurama. uporeĎivanje sa budžetiranim vrijednostima i procjena troškova do kraja godine  Koordinira rad sa odgovornim osobama iz odjela Finansija u cilju usaglašavanja knjiženja glavne knjige sa budžetiranim mjestima troška  Alociranje troškova Head Office-a i podružnica na mjesečnoj bazi.Kontrolisanje i implementiranje kreditne politike i nadgledanje sistema naplate potraživanja . redovni kontakti sa Head Office-om po pitanjima odobrenja investicionih ulaganja te rad na ažuririanju PO baze ((Program Office) u skladu sa definiranim ovlastima unutar kompanije (Chart of Authority).Timski rad .Finansijski analitiĉar (Financial Analyst) Broj izvršilaca: 3 Opis radnog mjesta:  Praćenje i kontrolisanje indirektnih i proizvodnih troškova i kreiranje izveštaja na mjesečnoj bazi  Pripremanje finansijskih izvještaja za CC Hellenic Head Office na mjesečnoj bazi  Redovno usaglašavanje i analiziranje organizacijskih troškova i izvještavanje o istim  Kreiranje i implementacija sistema za usmjeravanje troškova na nivou cijele operacije  Kontrolisanje i analiziranje direktnih i indirektnih troškova.Planiranje i organiziranje . Za svoj rad je odgovoran rukovodiocu planiranja poslovanja Uslovi: .Poznavanje Engleskog jezika (srednji nivo) .Predlaganje korektivnih mjera u slučaju kršenja kreditne politike i izvještavanje Management Team-a 25 .VII stepen stručne spreme (ekonomskog smjera) .Iskustvo na istim ili sličnim poslovima Rukovodilac za naplatu potraţivanja (Credit Manager) Broj izvršilaca: 1 Opis radnog mjesta: .Znanje rada na računaru (MS Office) .  OdreĎivnje isplativosti investicija . kalkuliranje profitabilnosti i kreiranje komparativnih analiza  U procesu poslovnog planiranja.

Analitičnost .Implementacija kreditne politike.Pružanje savjetodavnih usluga rukovodstvu prodaje.Usmjeravanje i kontrolisanje rada zaposlenika odjela za naplatu potraživanja . radi uspostavljanja što efikasnijih procesa kontrole i praćenja naplate potraživanja . uz prethodnu saglasnost nadreĎenog i na zahtjev odjela prodaje i priprema izvještaja o napravljenim kontaktima i ishodu istih. procedura i uputstava koji definišu politiku naplate potraživanja . . visini potraživanja od kupaca kao i naćinu njihovog obezbjeĎenja . rukovodiocem za poslovno planiranje Kompanije i finansijskim kontrolorom pripremanje i usaglašavanje provizije za sva sumnjiva i sporna potraživanja kao i prijedlog za otpis istih te sistemsko ažuriranje i usaglašavanje sa Glavnom knjigom . te knjižne obavijesti od kupaca .Redovno izvještavanje management tima o stanju naplate potraživanja.U saradnji sa Šefom računovodstva.Pravovremeno informisanje Rukovodioca o spornim kupcima i njihovim dugovanjima .Odobravanje i potpisivanje prijedloga za odobrenja i poravnanja.Sposobnost voĎenja grupe ljudi . kompenzacije i cesije.Kontaktiranje dužnika u cilju postizanja što bolje naplate.Planiranje i organiziranje .Znanje rada na računaru (MS Office) . Za svoj rad je odgovoran direktoru Odjela finansija Uslovi: . 26 . .Orijentisanost ka ostvarivanju rezultata .Kontaktiranje ovlaštenih organizacija za platni promet (centralna i poslovne banke) .Pokretanje aktivnosti u cilju poboljšanja naplate u saradnji sa komercijalistima.Definisanje kreditnih limita po kategorijama kupaca i instrumenata obezbjeĎenja naplate potraživanja.Poznavanje engleskog jezika (profesionalni nivo) . sa posebnim fokusom na one čiji je dug stariji od 90 dana.Pripremanje potrebne dokumentacije u slučaju sudskih sporova kao i zastupanje interesa Kompanije u koordinaciji sa pravnikom i ovlaštenim advokatom ..Učestovovanje u kreiranju rabatne poltike i odreĎivanje mehanizama za ispravnu primjenu.Redovna procjena rizika vezano za naplatu potraživanja i izvještavanje .Iskustvo na istim ili sličnim poslovima Kontrolor naplate potraţivanja (Credit Controller) Broj izvršilaca: 1 Opis radnog mjesta: .VII stepen stručne spreme (ekonomskog smjera) . rukovodiocima prodaje za područje. regionalnim direktorima u prodaji i finansijskim supervizorima u podružnicama.

čekovi i bankovne garancije) 27 . Za svoj rad je odgovoran rukovodiocu za naplatu potraživanja.Iskustvo na istim ili sličnim poslovima Struĉnjak naplate potraţivanja (AR Supervisor) Broj izvršilaca:1 Opis radnog mjesta: .VII stepen stručne spreme (ekonomskog smjera) . uz prethodnu saglasnost nadreĎenog i na zahtjev odjela prodaje .Knorolisanje primjene rabatne politike. pripramnje izvještaja o visini dodjeljenih i ostavrenih rabata na mjesečnom nivou kao i analiza rabata po kanalima prodaje i kontrola ispravnosti peridočnih rabata i izvještavanje o eventualnim dvijacijam kod primjene rabatne politike.Sposobnost uticanja na druge .Praćenje visine ukupnih potrazivanja ukljucujući ostalih (Non Basis Kupci) i intekompanisjkih kupaca (povezanih lica) . sa posebnim fokusom na one čiji je dug stariji od 90 dana.Sposobnost prikupljanja informacija i analitičnost . Uslovi: . procedura i uputstava koji definiraju politiku naplate potraživanja .Znanje rada na računaru (MS Office) .Održavanje svakodnevnih kontakata sa odjelom prodaje.Pregovaračke vještine .U slučaju da se pojave sumnjive i/ili nepoznate uplate kontaktiranje odjela prodaje i nadreĎenog u cilju razriješavanja neusklaĎenosti . na svim lokacijama u cilju implementacije Kreditne politike i voĎenja efikasne naplate. čekovi i bankovne garancije) .Pružanje pomoći u kreiranju kreditne politike i rabatne politike.Svakodnevno kontaktiranje odjela prodaje na svim lokacijama u cilju usaglašavanja potraživanja sa svim kupcima (Izvodi Otvorenih Stavki) .Kontaktiranje kupaca radi usaglašavanja kartica kao i radi razriješavanja neusaglašenih i otvorenih stavki .Kontaktiranje ovlaštenih organizacija za platni promet (centralna i poslovne banke) i učešće u prikupljanju i provjeri sredstava obezbjeĎenja plaćanja (mjenice. sa akcentom na akcije koje treba poduzimati na naplati dugovanja starijih od 90 dana .Protestiranje mjenica i bankovnih garancija u sardnji sa rukovodiocem .Kreiranje Non-Basis faktura i interkompanijskim faktura .Poznavanje engleskog jezika (srednji nivo) ..Svkodnevno kontaktiranje dužnika u cilju postizanja što bolje naplate.Kontaktiranje ovlaštenih organizacija za platni promet (centralne banke i poslovne banke) i učešće u prikupljanju i provjeri sredstava obezbjeĎenja plaćanja (mjenice.

. Uslovi: .Tačnost svih podataka koji se unose u SAP i BASIS . te salda kupaca kao i pregled dugovanja po periodima po potrebi.Poznavanje engleskog jezika (srednji nivo) .Pregovaračke vještine . Za svoj rad je odgovoran rukovodiocu za naplatu potraživanja.Priprema i dostava mjesečnih.Sposobnost prikupljanja informacija i analitičnost .VI ili VII stepen stručne spreme (ekonomskog smjera) .Kreiranje izvještaja o stanju fakturisane i naplaćene realizacije. odnosno usaglašavanje fakturisanih iznosa sa naplaćenim iznosima za svakog kupca .IV stepen stručne spreme .Sposobnost uticanja na druge .Unos podataka u bazu mjenica. sedmičnih i kvartalnih izvještaja Management Team-u i managementu odjela prodaje . izrada opomena kupcima .Evidentiranje i arhiviranje dokumentacije vezane za sve proknjižene izvode . priprema analitičkih kartica kupaca.Znanje rada na računaru (MS Office.Znanje rada na računaru (MS Office i BASIS) .SAP i BASIS) .Vezivanje avansnih uplata kupaca za odgovarajuće fakture .Sposobnost prikupljanja informacija 28 .Protestiranje mjenica i bankovnih garancija .Iskustvo na istim ili sličnim poslovima Sluţbenik naplate potraţivanja (Accounts Receivable Clerk) Broj izvršilaca: 1 Opis radnog mjesta: .Kontaktiranje kupaca radi usaglašavanja kartica kao i radi razriješavanja neusaglašenih i otvorenih stavki .Prijem. čekovi i bankovne garancije) Za svoj rad je odgovoran rukovodiocu za naplatu potraživanja.Kontaktiranje ovlaštenih organizacija za platni promet (centralne banke i poslovne banke) i učešće u prikupljanju i provjeri sredstava obezbjeĎenja plaćanja (mjenice. Uslovi: .Izrada kompenzacijea i cesija.Poznavanje engleskog jezika (srednji nivo) . kontrola i sravnjavanje dnevnih izvoda.Procjena rizika naplate potraživanja. bankovnih garancija kao i za periodično ažuriranje podataka . kao i usaglašavanje eventualnih neusklaĎenosti u dnevnim izvodima . provjera.

o ostvarenim rezultatima odjela .Analitičnost .Redovno izvještavanje Management Team. sedmičnih i dugoročnih aktivnosti odjela nabavke . .ObezbjeĎivanje funkcionisanja i rada odjela nabavke tako da su svi ostvareni rezultati u skladu sa strategijom i definisanim ciljevima Kompanije . osiguravanja za ispravno donošenje odluka kao i to da su donesene odluke u skladu sa Kodeksom poslovnog ponašanja i sa linijom odgovornosti u Kompaniji .Aktivno učešće prilikom definiranja specifikacije za robe i usluge sa ciljem standardizacije istih i postizanja najboljih mogućih uslova nabavke .Osiguranje sigurnosti tenderske dokumentacije i dokumentacije koje je klasificirana kao povjerljiva.Priprema ugovora sa dobavljačima u saradnji sa pravnikom Kompanije i po potrebi Rukovodiocima odjela sve u skladu sa poslovnom politikom i procedurama.. . 29 . .Razvoj komunikacije i održavanje dobrih poslovnih odnosa sa dobavljačima u cilju strateške sigurnosti dopreme proizvoda i sirovina. .Definisanje ciljeva pregovaranja. postavljanje ciljeva odjela zajedno sa članovima tima i rukovodstvom Kompanije . specifikacijama i politikama o smanjenju troškova poslovanja.VoĎenje tima ljudi.Izbor i ocjena dobavljača u skladu sa procedurama komapnije .Odgovornost za troškove odjela i za pravovremenu.UsklaĎivanje procesa nabavke sa procesima definiranim na nivou grupe i zakonsi predviĎenim okvirima. gotove robe i drugih materijala ili usluga u skladu sa unaprijed definiranim kriterijima kontrole kvaliteta.Redovna komunikacija sa central procurement group-om sa ciljem usklaĎenja strategija odjela i kompanije sa ciljevima i strategijama grupe . kontrola i verifikacija rada špeditera kao i uvoznih predmeta uključujući i arhiviranje i odlaganje dokumentacije u skladu sa zakonom predviĎenim okvirima.Učešće u kreiranju strategije odjela i izrade budžeta i RE (rolling estimate-a) u saradnji sa rukovodiocem poslovnog planiranje Kompanije te praćenje istog i priprema korektivnih akcija u slućaju odstupanja. . optimalnog.Osiguranje.Upravljanje i koordiniranje svih aktivnosti vezanih za planiranje nabavke materijala i usluga te rad na optimalnim držanjima zaliha sirovina i materijala u skladu sa planovima i ciljevima Kompanije . .Organiziranje i nadgledanje dnevnih.Ispravnost podataka o dobavljačima .Organizovanje.Iskustvo na istim ili sličnim poslovima Rukovodilac Sektora nabavke (Procurement Manager) Broj izvršilaca: 1 Opis radnog mjesta: . najpovoljniju nabavku svih sirovina. isplativog i efikasnog procesa odobrenja nabavke unutar Kompanije .

Sposobnost voĎenja grupe ljudi .Analiziranje količina.Procjena rizika prilikom poslovanja odjela te izrada planova na izbjegavanju i smanjenju uticaja istog Za svoj rad odgovoran je direktoru Odjela finansija Uslovi: . pregovaračke i prezentacijske vještine .Nabavka roba materijala. 30 .Uz konsultaciju sa nadreĎenim vrši odabir dobavljača . efikasne komunikacije sa dobavljačima.Praćenje procesa dostave u smislu poštivanja rokova i usaglašavanja sa statusom narudžbenice kao i aktivan rad sa dobavljačima u cilju uskladjenja izgleda ulaznih faktura prema unaprijed definiranim kriterijima. .Redovni kontakti sa špediterima . osiguravanje kontinuiteta nabavke.Sposobnost planiranja i organizovanja .Komunikacijske. sredstava i usluga za Kompaniju u skladu sa unaprijed definiranim kriterijima kontrole kvaliteta.Uspostavljanje i održavanje dobrih odnosa.Iskustvo na istim ili sličnim poslovima Specijalista za nabavku (Procurement Specialist) Broj izvršilaca: 3 Opis radnog mjesta: . ugovora.VI stepen stručne spreme (ekonomskog ili društvenog smjera) . sirovine) . specifikacija i uslova dostave . pri čemu gradi i održava dobar imidž Kompanije .Pregovaranje sa dobavljačima u cilju postizanja najboljih uslova za nabavku .Poznavanje engleskog jezika (profesionalni nivo) .Sposobnost prosuĎivanja i donošenja odluka ..Znanje rada na računaru (MS Office) .Analitičnost . specifikacijama i politikama o smanjenju troškova poslovanja. .Svakodnevno planiranje nabavki sa ciljem optimiziranje transporta i visine zaliha sirovina i materijala.Kontinuirano usavršavanje znanja o kretanjima na tržištu .Upravljanje promjenama .Konsolidovanje zahtijeva i kreiranje narudžbenica za nabavku.Predlaganje i razvoj alternativnih izvora snabdijevanja. kao i narudžbenica za robu koja se nabavlja na redovnoj osnovi (npr. postojanost kvaliteta i konkurentne cijene .Finaliziranje narudžbi u skladu sa procedurom pri čemu odreĎuje način prevoza (u saradnji sa odjelom transporta) kao i druge bitne faktore .

Uslovi: .Pregovori sa ciljem psotizanja najboljih cijena i uslova usluga: špedicije. smještaja i avio prevoza. carinjenje i tranzit roba i usluga na principu efikasnosti nabavke .Odgovoran za nabavku i ugovaranje usluga špediterskih poslova.Odgovoran za sprovoĎenje.Komunikacijske i pregovaračke vještine . kontrole i carinjenja u procesu uvoza-izvoza roba i usluga te za izdavanje naloga transportnim. .Iskustvo na istim ili sličnim poslovima 31 . kao i svih usluga vezanih za uvoz-izvoz. sirovina i repromaterijala te voĎenje evidencije troškova izvoza te dobijenaj dozvola za privremeni i redovni uvoz i izvoz. carinskog posredovanja.Odgovoran za obzebjeĎenje usluga smještaja i avio prevoza za uposlenike Kompanije .Poznavanje engleskog jezika (srednji nivo) .Odgovoran za arhiviranje dokumenata ispred odjela nabavke u skladu sa kompanijskim uputstvima i zakonom utvrĎenom regulativom Za svoj rad je odgovoran rukovodiocu Sektora nabavke. kontrole roba u transportu-tranzitu. kontrolnim i osiguravajućim kompanijama u procesu uvoza-izvoza roba i usluga .IV stepen stručne spreme (društvenog ili tehničkog smjera) .Timski rad .Planiranje i organizovanje . .Odgovoran za voĎenje evidencije troškova uvoza gotovih proizvoda.Znanje rada na računaru (MS Office) . špediterskim..

Iskazivanje inicijative prilikom obavljanja poslova .Planiranje.Komunikativne.Razvoj odnosa s javnošću kao strateške podrške ostvarenja poslovnih ciljeva Kompanije u BiH . te internu i eksternu komunikaciju Kompanije .Izrada strateških planova aktivnosti usmjerenih na poboljšanje komunikacije i saradnje izmeĎu odjela unutar Kompanije . pregovaračke i prezentaciske vještine . te priprema analiza i izvještaja o istom .Orijentiranost ka timskom radu . organizacija i rukovoĎenje svim aktivnostima Odjela za poslove sa javnošću i komunikacije i odgovornost za rad odjela .Priprema plana posjeta punionica i implementacija istog 32 .ODJEL ZA POSLOVE SA JAVNOŠĆU I KOMUNIKACIJE Direktor Odjela za poslove sa javnošću i komunikacije (Public Affairs & Communication Manager) Broj izvršilaca: 1 Opis radnog mjesta: .Radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima Rukovodilac za odnose sa javnošću i medijima (Public & Media Relations Manager) Broj izvršilaca: 1 Opis radnog mjesta: . Uslovi: .Predstavljanje i voĎenje aktivnosti Kompanije vezanih za poslove sa javnošću .Sposobnost utjecanja na druge .ObezbjeĎuje da su svi pozivi primljeni putem CIS linije blagovremeno procesuirani.Znanje rada na računaru (MS Office) .Koordinacija svih aktivnosti vezanih uz odnose sa javnoću i zajednicom.Prikupljanje svih zahtjeva za donacije i sponzorstva i priprema prijedloga za donacije/sponzorstva.Praćenje medija i svih objava vezanih uz Kompaniju i objava koje mogu imati uticaja na poslovanje .VII stepen stručne spreme (poželjno društvenog smjera) .Poznavanje engleskog jezika (profesionalni nivo) . a u skladu sa pravilima Kompanije .Izrada poslovnog plana i budžeta odjela Za svoj rad je odgovoran generalnom direktoru.

Izražene komunikacije vještine . press release i sl) Za svoj rad odgovoran je direktoru Odjela za poslove sa javnošću i komunikacije.Radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima 33 ..Sistematičnost i analitičnost .VI stepen stručne spreme (poželjno društvenog smjera) .Znanje rada na računaru (MS Office) . Uslovi: .Dizajn i implementacija plana interne i eksterne komunikacije (putem obavjesti. internog magazina.Poznavanje engleskog jezika (srednji nivo) . oglasnih ploča.

Definisanje i usmjeravanje strategije informacionih sistema u području PC/Komunikacija Za svoj rad odgovoran je generalnom direktoru. računarskim mrežama i komunikacionim sistemima .VII stepen stručne spreme (informatičkog smjera) . Uslovi: . mogućnosti provoĎenja u skladu sa zahtjevima i potrebama poslovanja .Koordiniranje integrisanja IS sistema unutar operacija .ODJEL INFORMACIONIH SISTEMA Rukovodilac Odjela informacionih sistema (IT Manager) Broj izvršilaca: 1 Opis radnog mjesta: .Definisanje i usmjeravanje obuke za nove korisnike informacionih servisa.Nadgledanje i kontrolisanje sistema dizajniranja.Najmanje 3 godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima Struĉnjak za tehniĉku podršku (Technical Support Specialist) Broj izvršilaca: 1 Opis radnog mjesta: .Kontrolisanje i usmjeravanje svih aktivnosti vezanih za otvaranje novih aplikacija i implementaciju projekata . obavljanje dodatne obuke po potrebi.Koordiniranje rada i održavanje komunikacije sa centralnim IS timom . računarskih mreža i komunikacija potrebnih za uspješno i efikasno poslovanje i za kvalitetnu primjenu znanja o PC okruženju/serverima (hardware&software).Znanje rada na računaru (MS Office) .Planiranje razvoja i proširenje postojećih sistema.Pružanje podrške u području PC-ija.Pružanje podrške korisnicima iz ove oblasti.VoĎenje tima ljudi i briga o njihovom permanentnom razvoju i usavršavanju . postavljanja i ponovnog postavljanja. te unapreĎenje i optimizacija korištenja opreme i resursa 34 . koji uključuje aplikaciju instalacionih mogućnosti. kao i uvodjenje novih sistema .Poznavanje engleskog jezika (profesionalni nivo) .Kontrolisanje i ocjenjivanje ponuda prema specifikacijama i naručivanje kompjuterske opreme . kao i obuke za IS stručnjaka u ovoj oblasti .Sposobnost voĎenja grupe ljudi .ObezbjeĎivanje ispravnog i nesmetanog funkcionisanja postojećeg informacionog sistema u okviru CCHBC operacije .

propisanih od strane Kompanije.Na dnevnoj bazi pružanje podrške korisnicima osnovnih software-skih paketa koji su u upotrebi. hardwareskih i software-skih elemenata. hardware-sku i standardnu software-sku infrastrukturu .Kvalitetna primjena znanja o PC okruženju. Uslovi: . implementaciji i upotrebi standardnih komunikacijskih.IV stepen stručne spreme (informatičkog smjera) .Poznavanje postojećih poslovnih sistema koji su u upotrebi u CCHBC B-H .Poznavanje poslovnih procesa unutar CCHBC BH . .Znanje Engleskog jezika (srednji nivo) . na način da prosljeĎuje zahtjeve relevantnim grupama za podršku (lokalno ili u korporaciji).Asistiranje pri kupovini. .Poznavanje principa funkcioniranja poslovnih informacionih sistema .Poznavanje komunikacionih sistema . . .Obavljanje redovnog testiranja i instalacije software-a i hardware-a . .Pružanje podrške prilikom implementacije novog hardvera ili softverskih paketa. servera i računarskih mreža . .Odlično poznavanje PC okruženja. a u suradnji sa svim odjelima i Shared Services odjelom CCH Enterprise IT-a (EIT). računarskih mrežama i komunikacionim sistemima.VoĎenje tima za korisničku podršku koji se sastoji od dva dijela: IT Help Desk (Service Desk) koji zaprima zahtjeve.Odgovornost za ispravan tretman korisničkih prava i kontrolu pristupu odreĎenim servisima informacionog sistema koji su u domenu njegove odgovornosti ..Participiranje u projektima drugih odjela koji su vezani za upotrebu IS resursa Za svoj rad odgovoran je rukovodiocu Odjela informacionih sistema. . prosljeĎivanja.Komunikacijske vještine .Odgovornost za raspoloživost i performanse telekomunikacijskih sistema . rješavanja i komuniciranja svih zahtjeva za korisničkom podrškom.U skladu sa potrebama Kompanije obavlja instalacije software-a.VoĎenje ili koordiniranje projekata u okviru IS-a i drugih odjela koji su vezani za upotrebu ili korištenje informacionih sistema.U saradnji sa Enterprise IT timom implementira CCHBC standarde vezane za komunikacijsku. kao i povremeno obučavanje korisnika za korištenje software-skih rješenja koje su u upotrebi u Kompaniji. te On-site support (direktna pomoć korisnicima). 35 .Odgovoran je za proces prikupljanja.Radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima Rukovodilac korisniĉke podrške (Service Desk Leader) Broj izvršilaca :1 Opis radnog mjesta: . Obavljanje testiranja software-a. propisanih od strane Kompanije .Asistiranje u nabavci i primjeni standardnih software-skih programa.

VII stepen stručne spreme (informatičkog smjera) . Za svoj rad odgovoran je rukovodiocu Odjela informacionih sistema.Poznavanje principa funkcioniranja poslovnih informacionih sistema .Poznavanje principa funkcioniranja poslovnih informacionih sistema .U skladu sa potrebama Kompanije obavlja instalacije software.Poznavanje poslovnih procesa unutar CCHBC BH . Uslovi: .Kvalitetna primjena znanja o PC okruženju.Najmanje 3 godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima 36 .Poznavanje poslovnih procesa unutar CCHBC BH .Pružanje podrške u području software-skih aplikacija potrebnih za uspješno i efikasno poslovanje. računarskim mrežama i komunikacionim sistemima . te unapreĎenje korištenja istih .Odgovoran je.Komunikacijske vještine .VoĎenje ili koordiniranje projekata u okviru IS-a i drugih odjela koji su vezani za upotrebu ili korištenje informacionih sistema . kao i povremeno obučavanje korisnika za korištenje software-skih rješenja koje su u upotrebi u Kompaniji .Poznavanje engleskog jezika (srednji nivo) .Asistiranje rukovodiocu Informacijskih sistema u razvijanju i primjeni strategije odjela informacionih usluga Za svoj rad odgovoran je rukovodiocu korisničke podrške. da su svi instalirani programi licencirani.Najmanje 5 godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima Struĉnjak za podršku aplikacijama (Application Support Specialist) Broj izvršilaca :1 Opis radnog mjesta: .. hardversku podršku za PC i printere.VII stepen stručne spreme (informatičkog smjera) . kao i pružanje podrške korisnicima u domenu postojećih poslovnih sistema.Poznavanje engleskog jezika .Komunikacijske vještine . održava telekomunikacijske sisteme koji su neophodni za punu funkcionalnost poslovnih aplikacija koje se koriste . Uslovi: .Obavljanje testiranja software-a.

Struĉnjak za pruţanje pomoći i podrške (Desk Side Support Specialist) Broj izvršilaca : 1 Opis radnog mjesta: . Scanneri. Software) Za svoj rad odgovoran je rukovodiocu korisničke podrške.ObezbjeĎivanje i distribucija potrošnog materijala za funkcionisanje računarske opreme ( diskete.Pripremanje i održavanje treninga iz MS Windows i MS office oblasti za krajnje korisnike .Poznavanje engleskog jezika (srednji nivo) . Printeri.Pružanje osnovnih usluga iz oblasti telefonije i briga o funkcioniranju telefonskih linija u Kompaniji .Instaliranje nove računarske opreme i upgrade postojeće (PC.Radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima 37 .Kontaktiranje ovlaštenih kompanija u cilju otklanjanja kvarova i nedostataka na kompjuterskoj opremi .Evidentiranje poziva korisnika u bazu poziva i rješavanje zahtijeva korisnika u skladu sa opisom svojih odgovornosti .Komunikacijske vještine .VoĎenje evidencije o izdatim narudžbenicama IS odjela .Poznavanje telefonije i rada sa telefonskim centralama .Poznavanje PC okruženja i LAN računarskih mreža .Pružanje pomoći pri instaliranju opreme neophodne za efikasno prezentiranje .IV stepen stručne spreme (informatičkog smjera) .Održavanje kompjuterske opreme na dnevnoj osnovi .Pružanje podrške korisnicima računarske opreme u cilju osiguranja funkcionisanja informacionog sistema . Uslovi: . toneri…) .

VII stepen stručne spreme (društvenog ili tehničkog smjera) .Pregovaračke vještine . implementacija i kontrola egzekucije. s posebnim naglaskom na EAtB . vezano uz promjene na tržištu i promjene u uvjetima poslovanja .Organizacija rada sektora.Planiranje. protoka i finalizacije svih projekata vezanih za Odjel prodaje.Orijentiranost ka kupcu .Marketinški razvoj tržišta. usmjeravanje. Uslovi: .VoĎenje.Upravljanje multi-funkcionalnim timom na projektima 38 . te maksimalno povećanje potencijala prodaje na svim tržištima .Sposobnost planiranja i organizacije posla . unapreĎenje imidža Kompanije i proizvoda prema svim djelatnicima. kontroliranje i koordiniranje prodajnih i uz prodaju vezanih aktivnosti u skladu s ciljevima i planovima Kompanije te odgovornost za rezultate .Spremnost na preuzimanje rizika .Poznavanje engleskog jezika (profesionalni nivo) .Sposobnost prosuĎivanja i donošenja odluka . kupcima i potrošačima .ProvoĎenje ciljeva i politike poslovanja Kompanije.Odgovoran za sprovoĎenje svih EAtB solucija Za svoj rad odgovoran je generalnom direktoru.Znanje rada na računaru (MS Office) .ODJEL PRODAJE Direktor Odjela prodaje (Country Sales Manager) Broj izvršilaca: 1 Opis radnog mjesta: .Radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima Rukovodilac za razvoj komercijalnog odjela (Commercial Development Manager) Broj izvršilaca: 1 Opis radnog mjesta: .Planiranje i ostvarenje prodajnog volumena i profita u poslovanju Kompanije .Poželjno iskustvo na svjetskom tržištu .Podučavanje prodajnog osoblja o politici Kompanije i njezinim ciljevima . rukovoĎenje i kontrolu potrebnih kadrova i opreme.Sposobnost vodjenja tima ljudi .

Efikasno upravljanje i kontrola protoka i finalizacije svih projekata .Cola HBC što podrazumijeva: sistem analize.Planiranje i nadgledanje razvoja članova tima.Definisanje odgovarajuće uloge i odgovornosti za članove tima tokom sprovoĎenja projekata .Znanje rada na računaru (MS Office) ..Kontinuirano komuniciranje sa korisnicima u cilju unapreĎenja i optimizacije poslovnih procesa koji su podržani od strane Informacionog Sistema .Sposobnost vodjenja tima ljudi .Identificiranje i implementacija odgovarajuće strukture projektnih timova s ciljem postizanja projektovanih rezultata projekata .Sposobnost planiranja i organizacije posla . i implementacija .Priprema planova akcija za implementaciju projekata za Odjel prodaje .Pripremanje izvještaja vezanih za implementaciju projekata i prezentacija istih rukovodećem timu .Radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima Rukovodilac poslovnih procesa i sistema za komercijalnu funkciju (Commercial Business Process Leader) Broj izvršilaca: 1 Opis radnog mjesta: . realizacija.Pružanje podrške korisnicima kroz poslovne aplikacije koje se koriste u Coca .Odgovornost za aktivnosti vezane za otvaranje novih aplikacija i implementaciju projekata .VII stepen stručne spreme . obučavanje korisnika i samostalna edukacija . sistem kreiranja. testiranje pilot programa. u saradnji sa HR odjelom odabiranje i/ili isporučivanje najefeikasnijih metoda razvoja članova tima .Pružanje podrške krajnjim korisnicima u obavljanju njihovih dnevnih aktivnosti i obaveza .Uspostavljanje i odobravanje ključnih pokazatelja poslovanja za svoj tim . inicijalna testiranja.Pregovaračke vještine . iznalaženja rješenja i redefinisanju procedura 39 . pisanje poslovnih procedura i nadgledanje primjene.Postavljanje.Pružanje podrške u donošenju odluka. objašnjenja i definisanja procesa.Odgovoran za tim koji se bavi dizajnom i isporukom prodajnih treninga (Sales Trainers) Za svoj rad odgovoran je direktoru Odjela prodaje. aktivnosti vezane za Pilot testiranje.Orijentiranost ka kupcu .Sposobnost prosuĎivanja i donošenja odluka .Poznavanje engleskog jezika (profesionalni nivo) . puštanje “u živo” realizacija. Uslovi: .Praćenje implementacije dogovorenog i usmjeravanje aktivnosti u cilju izvršavanja istih . sistem primjene.

servera i računarskih mreža .Radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima Rukovodilac Sluţbe za razvoj sposobnosti u prodaji (Core Sales Trainer) Broj izvršilaca: 1 Opis radnog mjesta: .Poznavanje engleskog jezika (profesionalni nivo) . popunjavanju formulara za „pdf” i identifikovanju „ključnih igrača” .Pravljenje trening plana i trening budžeta na osnovu starategije i procedura Odjela za ljudske potencijale .Poštivanje i implementacija EAtB solucija i to CCAF i SFPM u regiji kojom rukovodi Za svoj rad odgovoran je rukovodiocu za razvoj komecijalnog odjela.Praćenje potreba cijelokupnog poslovanja i u tom pravcu se kontinuirano educira i generiše nove ideje (pohaĎanje treninga i seminare iz potrebnih dijelova poslovanja) .VoĎenje. 40 .Usko saraĎivanje sa direktorom Odjela prodaje pri pravljenju razvojnih planova.Praćenje i evaluiranje sprovedenih obuka u Odjelu prodaje . sistema pohranjivanja i ispravljanja uočenih grešaka .Pripremanje i odžavanje treninga za krajnje korisnike iz oblasti glavnih poslovnih aplikacija .Poznavanje principa funkcioniranja poslovnih informacionih sistema .Poznavanje rada u SAP-u . voĎenje računa o neiskorištenim godišnjim odmorima u cilju smanjivanja broja istih .Poznavanje postojećih poslovnih sistema koji su u upotrebi u CCHBC B-H .Poznavanje poslovnih procesa unutar CCHBC BH ..Poznavanje poslovnih procesa u finansijama.Komunikacijske vještine . sprovoĎenje plana za promjenu kulture.Odlično poznavanje PC okruženja.Poznavanje komunikacionih sistema .Obučavanje zaposlenih u odjelu prodaje i dostavljanje izvještaja direktoru Odjela za ljudske potencijale o svim sprovedenim obukama u odjelu prodaje . revizije sistema.VII stepen stručne spreme (informatičkog smjera) . kao što su: kreiranje bonusa. logistici i proizvodnji .Aktivno učestvovanje u sprovoĎenju procedura Odjela za ljudske potencijale u Odjelu prodaje.Odgovornost za sistem analize u skladu sa odreĎenim zahtjevima poslovne analize i zahtjevima sistemskog podizanja .Definisanje trening potreba odjela prodaje . koordinacija ili učešće u projektima u okviru IS-u i drugih odjela koji su vezani za upotrebu ili korištenje informacionih sistema Za svoj rad odgovoran je rukovodiocu za razvoj komercijalnog odjela Uslovi: .

Inicijativa .Komunikacijske. pregovaračke i prezentacijske vještine .Definisanje trening potreba korištenjem matrice sposobnosti (skills matrix) i individualnih razvojnih planova .Sposobnost utjecanja .Organizovanje treninga i kurseva korištenjem eksternih i internih resursa .Uslovi: .Ažuriranje trening materijala .Svakodnevne posjete tržištu s ciljem sistematičnog podučavanja i povratnih informacija ka komercijalistima .Poznavanje engleskog jezika (srednji nivo) .IV stepen stručne spreme (društvenog smjera) .Planiranje.Redovne posjete COBRA sales i marketing sastancima u svrhu sagledavanja potreba za razvoj zaposlenika Odjela prodaje i Odjela marketinga .Najmanje 2 godine radnog iskustva na poslovima obuke Trener prodaje (Cadet Sales Trainer) Broj izvršilaca: 2 na rotacionoj bazi (12 mjeseci je trajanje rotacije) Opis radnog mjesta: .VI stepen stručne spreme (društvenog smjera) .treninga i seminara iz oblasti razvoja i treninga ljudi te unaprijeĎenja osobne efikasnosti i efektivnosti Za svoj rad odgovoran je rukovodiocu službe za razvoj sposobnosti u prodaji.Znanje rada na računaru (MS Office) . izvršavanje i organizovanje svih aktivnosti vezanih za profesionalni razvoj zaposlenika u odjelu prodaje i marketinga .Prethodno iskustvo na poslovima u prodaji Rukovodilac Sektora prodaje za kljuĉne kupce (Country Key Account Manager) Broj izvršilaca: 1 Opis radnog mjesta: 41 .Aktivno učešće u implementaciji plana razvoja .Poznavanje engleskog jezika (profesionalni nivo) .Sposobnost prosuĎivanja .Znanje rada na računaru (MS Office) . Uslovi: .Identificiranje potreba za profesionalnim razvojem zaposlenika i u skladu sa tim implementiranje i evaluiranje treninga i dodatne edukacije .

Upravljanje implementacijom svih aktivnosti u prodajnom segmentu za ključne kupce .Sposobnost prosuĎivanja i donošenja odluka .Sposobnost voĎenja tima ljudi .Identifikovati probleme u postojećoj saradnji.Radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima Rukovodilac prodaje za upravljanje kategorijama pića (Category Manager) Broj izvršilaca: 1 42 .) . te osmisliti i sprovesti korake ka ispravljanju istih .Nadgledanje programa i aktivnosti implementacije i poduzimanje korektivnih mjera ako je to potrebno .Dizajniranje i realizacija specijalnih aktivnosti za relevantne kupce.Poznavanje poslovanja sa ključnim kupcima . pokrivajući podatke izlaza i ulaza robe kao i pozicija unutar objekata i nivo ulaganja u odnosu na postavljeni plan .Izgradnja godišnjih planova koji uključuju sve ključne aktivnosti Kompanije.Poslovno planiranje i pregovaranje sa postojećim kupcima kao i potencijalnim. elementi izvoĎenja i dr.Znanje rada na računaru (MS Office) . pokrivajući sve aspekte saradnje (npr. sa ciljem da se poveća volumen prodaje i profit ..Orijentiranost ka kupcu .Sve marketinške programe (nacionalne promocije ili programi za kanale prodaje) . što uključuje: .Poznavanje engleskog jezika (profesionalni nivo) . lansiranje novih proizvoda.VII stepen stručne spreme (ekonomskog smjera) . kao i cjelokupno poboljišanje pozicija unutar poslovnih objekata .Voditi računa da se važeća rabatna politika i kreditna politika u potpunosti implementiraju i poštuju .Razvijanje i usaglašavanje godišnjih planova prodaje u cilju maksimiziranja prodaje i implementacije standarda Kompanije u trgovini s robom .Sposobnost planiranja i organizacije posla . uslovi trgovine. nove opreme i postavljanje displeja. pregovaračke i prezentacijske vještine .Održavanje baze postignutih rezultata ključnih kupaca.Prodajne sposobnosti .Pregovaranje prilikom sklapanja ugovora sa svim kupcima.Izgradnja dobrih poslovnih odnosa sa kupcima kako bi se poboljšala saradnja . Za svoj rad odgovoran je direktoru Odjela prodaje Uslovi: .Razumjevanje bilansa stanja i uspjeha .Komunikacijske.Spremnost na preuzimanje rizika .Poštivanje i implementacija EAtB solucija i to CCAF i SFPM u regiji kojom rukovodi.

Suradnja s odjelom Marketinga na temelju povratnih informacija potrošača.Business Intelligence .Priprema i analiza izvještaja . optimizaciju prostora. . pregovaračke i prezentacijske vještine .Razvoj odnosa s Ključnim kupcima kroz implementaciju Category management projekata (kroz optimizaciju asortimana.Opis radnog mjesta: . praćenje objava u letcima Ključnih kupacaca.Komunikacijske.Radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima Rukovodilac prodaje za kljuĉne kupce (KA Sales Supervisor) Broj izvršilaca: 2 Opis radnog mjesta: 43 . Ciljanim promotivnim aktivnostima i dodatnim izlaganjima “izazvati” neplaniranu kupnju/konzumaciju proizvoda.Razvoj kanala prodaje unutar Ključnih kupaca kroz razvoj i implementaciju adekvatnih strategija (BPPC & BPPO) te kroz definiranje izleda PBS-a.Poznavanje engleskog jezika (srednji nivo) . .Znanje rada na računaru (MS Office) .Orijentiranost ka kupcu .Razvoj odnosa s ključnim kupcima kroz implementaciju Category Management projekata s ciljem povećanja prodaje i profitabilnosti kako za CCHBC tako i za Kupca.Podiže internu razinu znanja o category managementu.Rad s podacima iz istraživanja tržišta . .UnaprijeĎenje interne razine znanja o Category Management i podrška u odraĎivanju projekata na razini regije.Minimum IV stepen stručne spreme . panel trgovina.podrška sektoru prodaje kroz izradu analiza (na temelju podataka prodaje i podataka iz istraživanja tržišta .panel kućanstava. promocije i aktivacije prodajnih mjesta) s ciljem povećanja prodaje i profitabilnosti za obje strane te kreiranje dodatne vrijednosti za naše potrošače u prodajnim objektima Ključnih kupaca. Business Intelligence podrška Odjelu prodaje. .Uska zajednička suradnja CCHBC i Ključnih kupaca u cilju najboljeg mogućeg načina zadovoljavanja potreba i zahtjeva potrošača te povećanje prodaje i profitabilnosti cijele kategorije kako za Kupca tako i za CCHBC poštivajući RGM principe. Za svoj rad odgovoran je rukovodiocu Sektora prodaje za ključne kupce Uslovi: . Blisko suraĎuje i pruža stručnu podršku supervizorima u voĎenju vlastitih category management projekata. . AdHoc istraživanja te projekata mjerenja provedenih unutar Ključnih kupaca) i davanje preporuka u svrhu povećanja prodaje. U suradnji sa Odjelom za ljudske potencijale i regionalnim direktorima radi na razvoju sposobnosti supervizora za samostalno provoĎenje category management projekata na regionalnoj razini. .

Za svoj rad odgovoran je rukovodiocu Sektora prodaje za ključne kupce Uslovi: .Organizovanje rada komercijalista.Planiranje i organiziranje ..pregovaračke i prezentacijske vještine .Poznavanje engleskog jezika (srednji nivo) . a što zadovoljava CCHBC principe prodaje i standarde pozicioniranja . aktivnosti konkurencije. sa fokusom na ključne kupce i implementaciju CCHBC standarda pozicioniranja i principa prodaje .Redovan obilazak tržišta i kupaca na teritoriji za koju je odgovoran u svrhu razvijanja partnerskih odnosa.Istraživanje tržišta (cijene.Radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima Regionalni rukovodilac prodaje (Regional Sales Manager) (Sarajevo-Mostar regija.Razvijati prodajne programe u cilju povećanja volumena prodaje i učešća na tržištu 44 .Predlaganje zaključivanja i zaključivanje ugovora sa poslovnim partnerima/kupcima u skladu sa važećim procedurama i politikom Kompanije . i u skladu sa tim planiranje naredne aktivnosti u dogovoru sa rukovodiocem Sektora prodaje za ključne kupce. prikupljanje informacija. itd) i potencijalne mogućnosti za razvijanje poslovanja Kompanije . te obučavanje istih .Orijentiranost ka kupcu . usmjeravati i kontrolisati sve prodajne aktivnosti na teritoriji kojom rukovodi .Planirati.Svakodnevno posjećivanje prodajnog terena za koji je odgovoran.Sposobnost voĎenja grupe ljudi .Redovno ocjenjivati sposobnosti i izvršene aktivnosti komercijaliste.Znanje rada na računaru (MS Office) . te sugerisanje razvojnih aktivnosti.Poštivanje i implementacija EAtB solucija i to CCAF i SFPM u regiji kojom rukovodi.Poboljšavanje prisutnosti punog asortimana CCHBC proizvoda u outletima za koje je odgovoran – kao i osiguravanje optimalne zalihe proizvoda što podrazumijeva pune police i frižidere . praćenja realizacije aktivnosti i istraživanja mogućnosti za razvoj poslovanja sugerišući uvijek ono što partner želi. Tuzla regija i regija Banja Luka-Bihać) Broj izvršilaca: 3 Opis radnog mjesta: .IV stepen stručne spreme . obuka i treninga za iste .Informisati rukovodioca Sektora prodaje za ključne kupce o promotivnim aktivnostima i u koordinaciji sa Odjelom marketinga dogovarati naredne korake . .Komunikacijske. uz predhodno definisan plan aktivnosti .Istraživanje tržišta na ruti. zajedno sa komercijalistom.Planiranje i usmjeravanje svih aktivnosti na odreĎenom prodajnom području.Predlaže korektivne akcije u skladu sa tržišnim trendovima i pomjeranjima na tržištu .

a naročito rukovodioca prodaje .Poštivanje i implementacija EAtB solucija i to CCAF i SFPM u regiji kojom rukovodi.Sposobnost planiranja i organizacije posla .Sposobnost prosuĎivanja i donošenja odluka . kreditnom i rabatnom politikom . pregovaračke i prezentacijske vještine .Orijentiranost ka kupcu . praćenja realizacije aktivnosti i istraživanja mogućnosti za razvoj poslovanja sugerišući uvijek ono što partner želi.Redovno analizirati nivo vještina i kompetencija rukovodioca prodaje i pripremati Individualne planove razvoja . a što zadovoljava CCHBC principe prodaje i standarde pozicioniranja .Pripremati izvještaje prodaje.Sklapati ugovore sa kupcima u svojoj regiji uz obezbjeĎenje svih uslova definisani procedurama Kompanije. 45 .Razvijati i usaglašavati prognoze prodaje.Radno iskustvo u istim ili sličnim poslovima Rukovodilac prodaje za podruĉje (Area Sales Manager) (područje Mostara.Sposobnost voĎenja tima ljudi .Redovan obilazak tržišta i kupaca na teritoriji za koju je odgovoran u svrhu razvijanja partnerskih odnosa.Znanje rada na računaru (MS Office) .Spremnost na preuzimanje rizika .U koordinaciji sa trenerom prodaje razvijati program treninga za svoje ljude . područje Tuzle) Broj izvršilaca: 4 Opis radnog mjesta: .Komunikacijske.Prodajne sposobnosti .Planirati i nadgledati razvoj tima ljudi kojim rukovodi .Planirati volumen prodaje i sve ostale aktivnosti u regiji kojom rukovodi . Za svoj rad odgovoran je direktoru Odjela prodaje Uslovi: .Planirati i nadgledati razvoj članova tima..Planirati volumen prodaje i sve ostale aktivnosti u području kojim rukovodi.VII stepen stručne spreme (ekonomskog smjera) .Saradnja sa Odjelom snadbijevanja (planiranjem) s ciljem ažurnog i tačnog planiranja te obezbjeĎenja dovoljnih zaliha CC proizvoda .U koordinaciji sa odgovornima iz The Coca Cola Company i Direktorom marketinga razvijati promotivne planove i aktivnosti za odreĎenu teritoriju . analizirati trendove na tržištu i voditi računa o plasiranju svih dobijenih podataka . i u koordinaciji sa direktorom Odjela marketinga razvijati plan aktivnosti za regiju . područje Sarajeva.Poznavanje engleskog jezika (profesionalni nivo) . područje Banja Luke.

Planiranje i organiziranje .Poznavanje engleskog jezika (srednji nivo) . i o svemu informirati rukovodioca prodaje na području BiH prema Regiji . aktivno učešće u ciljanoj pripremi terena. putem distributera i veleprodaja kao i direktno .Radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima Rukovodilac prodaje (Team Leader) Broj izvršilaca: 15 Opis radnog mjesta: . vozila i druga sredstva) iskoriste na najefikasniji način.Pratiti aktivnosti konkurentskih kompanija i na osnovu toga kreirati projekte i programe za nastup na tržište. kao i implementacija standarda CCHBC tamo gdje komercijalista to nije sam uradio) .Znanje rada na računaru (MS Office) . pregovaračke i prezentacijske vještine .IV stepen stručne spreme . uz minimalne troškove i u što efikasnijim rokovima .Sklapati ugovore sa kupcima u svojoj regiji uz obezbjeĎenje svih uslova definisani procedurama Kompanije.Poštivanje i implementacija EAtB solucija i to CCAF i SFPM u regiji kojom rukovodi Za svoj rad odgovoran je regionalnom rukovodiocu prodaje Uslovi: .Voditi računa da su prodajne rute definisane na najefikasniji način te da se prilikom obilaska ruta svi resursi (ljudi.Komunikacijske.Predlaganje zaključivanja i zaključivanje ugovora sa poslovnim partnerima/kupcima u skladu sa važećim procedurama i politikom Kompanije 46 .Sposobnost voĎenja grupe ljudi . itd) i potencijalne mogućnosti za razvijanje poslovanja Kompanije . sa fokusom na direktnu i indirektnu prodaju i implementaciju CCHBC standarda pozicioniranja i principa prodaje .Orijentiranost ka kupcu . kreditnom i rabatnom politikom ..Podržavati rad rukovodioca prodaje u svrhu postizanja rezultata i ostvarivanja ciljeva i promotivnih aktivnosti pružajući primjer rukovodioca prodaje kako u teoretskom tako i u praktičnom smislu (resetovanje rashladne i druge opreme. aktivnosti konkurencije.Efikasno i blagovremeno planiranje prodaje i projekcija za naredne periode u saradnji sa rukovodiocem prodaje na području BiH prema Regiji. pozicioniranje POS i ostalog materijala.Istraživanje tržišta (cijene.Uspostavljati i odobravati ključne pokazatelje poslovanja za svoj tim kao i individualne ciljeve za rukovodioce prodaje i komercijaliste .Planiranje i usmjeravanje svih aktivnosti na odreĎenom prodajnom području.

Radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima Komercijalista (Business Developer) Broj izvršilaca: 86 Broj izvršilaca se mjenja u skladu sa potrebama odjela U zavisnosti od ocjene učinkovitosti rada koja se vrši svaka 4 mjeseca a u skladu sa Pravilnikom o gradiranju komercijaliste.Orijentiranost ka kupcu .Znanje rada na računaru (MS Office) .Postavlja i sugeriše ključne pokazatelje za komercijaliste.Komunikacijske. Standard i Junior. a što zadovoljava CCHBC principe prodaje i standarde pozicioniranja ..Ovjera i odobrenje matičnih podataka kupca (outlet master).Sposobnost voĎenja grupe ljudi .Poštivanje i implementacija EAtB solucija i to CCAF i SFPM u regiji kojom rukovodi Za svoj rad odgovoran je regionalnom rukovodiocu prodaje / rukovodiocu prodaje za područje Uslovi: .Planiranje i organiziranje .Održavanje efikasnih odnosa sa kupcima na teritoriju za koju odgovara u cilju ostvarivanja i održavanja kvalitetnih poslovnih odnosa kao i pravilnog pozicioniranja CCHBC proizvoda .Redovan obilazak tržišta i kupaca na teritoriji za koju je odgovoran u svrhu razvijanja partnerskih odnosa. pregovaračke i prezentacijske vještine .U slučaju neizvršavanja i nepotpunog izvršavanja redovnih i planiranih aktivnosti od strane komercijalista pripremati i provoditi plan korektivnih mjera koje se odnose na prodajne rezultate. dnevne aktivnosti i specijalne aktivacije.Blagovremena i jasna komunikacija svih planova i ciljeva komercijalistima te svim drugim zainteresovanim stranama u Kompaniji . praćenja realizacije aktivnosti i istraživanja mogućnosti za razvoj poslovanja sugerišući uvijek ono sto partner zeli.Poznavanje engleskog jezika (srednji nivo) . Opis radnog mjesta: 47 . kao i sedmične aktivnosti u vezi sa instalacijom rashladne i druge opreme i standarda . . vodeći računa da su svi podaci tačni i pravilni .Poboljšavanje prisutnosti punog asortimana CCHBC proizvoda u outletima za koje je odgovoran – kao i osigurati optimalnu zalihu proizvoda što podrazumijeva pune police i frizidere . Isti određuje i nivo kompenzacije.IV stepen stručne spreme .Praćenje i analiziranje rada komercijalista kojima rukovodi na dnevnoj osnovi. zaposlenik na ovoj poziciji može ostvariti učinak na nivou: Profesionalac. te ih usklaĎuje sa strategijom i planom poslovanja .

novih mogućnosti.Iskustvo u prodaji .IV stepen stručne spreme . izvještaja. aktivnosti konkurentskih kompanija.Analiza podataka i pripremanje izvještaja o prodaji za definisane vremenske periode .Poznavanja osnova prodaje . pregovaračke i prezentacijske vještine . rješavanje svih žalbi i primjedbi kupaca i potrošača Praćenje svih troškova i njihovo smanjivanje u skladu sa budžetiranim vrijednostima Za svoj rad odgovoran je rukovodiocu prodaje.Odgovornost za blagovremeno i tačno pripremanje ugovora za kupce kompanije .- - Ostvarivanje rezultata prodaje (volumena) realizacijom mjesečnih ciljeva prodaje Ostvarivanje ključnih pokazatelja poslovanja definisanih na mjesečnoj bazi Ostvarivanje ciljeva prodaje na dnevnoj bazi Obilazak kupaca koji se nalaze na definisanoj ruti prodaje i pregovaranje sa kupcima o prodaji proizvoda Kompanije. analiza i predviĎanja prodaje za sve prodajne regije na bazi podataka dobijenih od analitičara prodaje .Odgovornost za pripremanje: dnevnog.Komunikacijske. polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja prodaje za sve prodajne regije 48 .Radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima Administracija u prodaji Rukovodilac administracije u Odjelu prodaje (Sales Administration Supervisor) Broj izvršilaca: 1 Opis radnog mjesta: . cjelokupnom portfoliu koji treba biti isporučen kupcima sutradan i dovoljnim zalihama proizvoda kod kupaca kako bi se izbjegao nedostatak proizvoda u ponudi SprovoĎenje marketinških aktivnosti na teritoriji koja je definisano područje djelovanja što podrazumjeva: Postavljanje i održavanje display-a u skladu sa standardima postavljanja Postavljanje i ažuriranje postavljenih POP (Point of Purchase) materijala na području djelovanja Održavanje 100% ekskluziviteta CCHBC proizvoda u CCHBC opremi Zaključivanje ugovora sa novim kupcima Praćenje i izvještavanje o svim relevantnim podacima koji se tiču marketinških aktivnosti. sedmičnog. Uslovi: .Pripremanje podataka.Koordinacija rada prodajne administracije na nivou svih prodajnih regija . kvartalnog. mjesečnog.Objedinjavanje podataka i izvještaja dobijenih od analitičara prodaje i priprema jedinstvenih izvještaja za čitavu operaciju .

Riješavanje žalbi kupaca i potrošača.Sposobnost planiranja i organizacije posla .Objedinjavanje podataka o varijabilnim plaćama.Poznavanje engleskog jezika (profesionalni nivo) .VI stepen stručne spreme . sa ciljem postizanja zajedničkog plana . uključujući i kompletiranje izvještaja o marketinškim aktivnostima na tržištu za koje su zaduženi komercijalisti ..Koordinacija revizije prodajnih planova i obezbjeĎivanje povratne informacije od svih relevantnih poslovnih funkcija.Poznavanje engleskog jezika (srednji nivo) 49 .Radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima Struĉnjak za praćenje potraţnje na trţištu (Demand Planner) Broj izvršilaca: 1 Opis radnog mjesta: . pregovaračke i prezentacijske vještine .Odgovornost za izvještaje o prodaji po pakovanjima i SKU za sve prodajne regije .Bliska saradnja sa odjelima Prodaje.Sposobnost voĎenja grupe ljudi .VII stepen stručne spreme (ekonomskog smjera) .Bliska saradnja sa stručnjakom za planiranje proizvodnje i Odjelom finansija radi osiguranja integriteta baze podataka i volumena Za svoj rad odgovoran je rukovodiocu administracije u Odjelu prodaje.Odgovornost za unošenje tačnih i blagovremenih podataka u SAP. SAP) . posebno od strane rukovodioca prodaje.ObezbjeĎivanje blagovremenog inicijalnog prodajnog plana za reviziju . aktivno traga za povratnim informacijama od drugih funkcija.Komunikacijske.Analitičnost i sistematičnost . one koje se odnose na narudžbe kao i ostalih Za svoj rad odgovoran je direktoru Odjela prodaje Uslovi: . sa ciljem blagovremenog reagovanja na promjene u procesu planiranja .ObezbjeĎivanje da su sedmični i mjesečni procesi planiranja striktno poštovani i sve neophodne akcije na vrijeme završene u sistemski predviĎenom roku .Koordinacija i podrška svim procesima prodajnog planiranja u CCHBC B-H .ObezbjeĎivanje potrebnih podataka prodajnom menaĎmentu tokom poslovnog planiranja .Znanje rada na računaru (MS Office. Uslovi: .U procesu sedmičnog planiranja.Znanje rada na računaru (MS Office) . Marketinga.Sposobnost prosuĎivanja i donošenja odluka . Sistema Snadbijevanja i Finansija . u skladu sa procesima Kompanije .

Poznavanje engleskog jezika (srednji nivo) . .IV stepen stručne spreme .Komunikacijske vještine .Unos podataka definisanih na odobrenim Obrascima matičnih podataka kupaca u BASIS / Outlet Master Za svoj rad odgovoran je rukovodiocu administracije u Odjelu prodaje. podataka o varijabilnim plaćama. polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja prodaje.Odgovoran je za pripremanje: dnevnog.ObezbjeĎivanje potrebnih podataka prodajnom menadžmentu tokom poslovnog planiranja . sedmičnog. priprema podataka za obračun varijabilnih plata i obavljanje svih administrativnih dužnosti na nivou regije za koju su zaduženi .Pripremanje prodajnih prezentacija . te proslijedjivanje narudžbenica na dalju obradu u dispatching.Radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima Sluţbenik za obradu narudţbi (Order Management Clerk) Broj izvršilaca: 1 Opis radnog mjesta: .Pripremanje podataka.- Poznavanje Prodajnih i Marketinških poslovnih funkcija u CCHBC Komunikaciske.Analiziranje prodajnih rezultata. uključujući i kompletiranje izvještaja o marketinškim aktivnostima na tržištu za svakog komercijalistu .Unosi sve narudžbe za obradu ii šalje ih na dalje procesuiranje i kreira vanredne utovare. pregovaračke i prezentacijske vještine Analitičnost Pažnja na detalje Radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima Analitiĉar prodaje (Sales Analyst) Broj izvršilaca: 5 Opis radnog mjesta: . analiza i predviĎanja prodaje za odreĎenu prodajnu regiju . upravljanjem OOS situacijama.Upravljanje svim aktivnostima vezanim za obradu zastarjelih i pristiglih narudžbenica.Analitičnost i usresreĎenost na detalje . 50 .Kreiranje prodajnih izvještaja za definisane vremenske periode .Znanje rada na računaru (MS Office) . Uslovi: . izvještaja. kvartalnog. mjesečnog.

.Znanje rada na računaru (MS Office) .Provjerava status narudžbi koje su predmet procesa odobravnja i procesiranje istih . Za svoj rad odgovoran je rukovodiocu administracije u Odjelu prodaje.Komunikacijske vještine i sistematičnost .Analitičnost i usresreĎenost na detalje . pogrešnih ili neisporučenih narudžbenica i naloga za isporuku u skladu sa Strategijom obrade narudžbenica .Prima narudžbe koje trebaju biti obraĎene za utovar vodeći računa da su u cjelosti ispunjeni na propisan način i odobrene od strane ovlaštene osobe.Dnevna detaljna analiza u slučaju razlike u narudžbenicama .Dnevna obrada/procesiranje narudžbi sa OOS u skladu sa inicijativom “Kupac u centru pažnje” .IV stepen stručne spreme .Provjerava dodjeljene promotivne količine .Dnevno čišćenje zastarjelih. Uslovi: .Otpuštanje narudžbenica i kreiranje naloga za isporuku u toku dana u skladu sa pravilima obrade i otpuštanja narudžbenica ..Kreira pick up utovare za narudžbe koje nisu obuhvaćene redovnim dispatching-om.Unosi narudžbe u SAP W2 i obraĎuje ih vodeći računa da se isporuka može organizovati na što efikasniji način .Dnevni pregled blokiranih narudžbenica i procesuiranje istih .Radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima 51 .Dnevno nadgledanje budućih i dupliranih narudžbenica .

Planiranje. osiguravajući da su sve aktivnosti na terenu podržane od strane Above-theline arena-e . sprovodi inicijativu “Kupac u centru pažnje” na nivou cijele operacije .U sklopu inicijative “Kupac u centru pažnje” osigurava anganžman svih interesnih strana iz operacije . te ih obučava i daje prijedlog za njihov lični razvoj .Strateško planiranje sa ciljem predviĎanja aktivnosti konkurentskih kompanija i bitnih promjena u tom smislu. razvijanje i usmjeravanje marketing programa na nivou cijele operacije. aktivnosti konkurencije.Predlaže projekte i priprema akcione planove za izvršenje istih.Upravlja radom svojih zaposlenika i pruža im upute.Osigurava da su meĎu-funkcionalne poslovne razvojne inicijative usklaĎene i izvršene u roku 52 .Priprema. .) . implementira. i ako je potrebno. prioriteti operacije identifikovani i usklaĎeni. usklaĎuje i sprovodi slijedeće strategije kompanije: portfolia. razvoj proizvoda.Kontinuirano kontroliše implementaciju prodajnih i marketinških strategija .U cilju boljih prodajnih rezultata blisko saraĎuje sa odjelom Prodaje s ciljem razvoja i poboljšanja marketinških aktivnosti . legislative.Osigurava sprovedbu strategija.U pogledu ljudi i procesa. osiguravajući istovremeno sudjelovanje i angažman interesnih strana u ovim aktivnostima . pažljivo prati i analizira tržište . sprovodi i koordinira projektne aktivnosti kako bi se rezultati postigli na vijeme . brenda. vodeći računa da su faktori produktivnosti ispoštovani . kanala i odreĎivanja cijena .Strateško planiranje putem kanala prodaje razvija planove za razvoj tržišta . savjete. incijativa operacije “Kupac u centru pažnje” u svemu usklaĎena sa Grupom . analizira i interpretira podatke prikupljene sa tržišta (trendovi.Blisko saraĎuje sa TCCC uredom u cilju razvijanja promotivnih i marketinških aktivnosti. vremenskim rokovima i isporukom rezultata. a u skladu sa kanalima prodaje .Kontinuirano prati.Iznalaženje mogućnosti za razvoj kanala prodaje .ODJEL MARKETINGA Direktor Odjela marketinga i razvoja poslovanja (Marketing & Business Development Manager) Broj izvršilaca: 1 Opis radnog mjesta: .Definiranje marketing strategije i marketinških programa. formira timove.Osigurava da je u smislu prioriteta po funkciji. i da su sukladno pripremljeni planovi akcije. pored onih koje diktira Grupa.Periodično izvještava o statusu inicijative “Kupac u centru pažnje” i prijavljuje sve promjene u smislu prioriteta i vremenskih rokova. kao i projekata. itd. usklaĎuje i nadgleda budžet namjenjen za direktne troškove marketinga na nivou operacije. projekata i aktivnosti pokrenutih od strane Grupe na nivou zemlje. kao i izvještavanje o ostvarenim rezultatima i procijenjenoj isplativosti implementiranog .Uspostavlja. .Brine se da su.

analiza vezana za cilj aktivacije. uključujući: koncept aktivacije. pregovaračke i prezentacijske vještine . kao što je povećanje broja transakcija.VII stepen stručne spreme . i to:analiza volumena prodaje u odnosu na isti period prošle godine. ili povećanje broja učesnika . te rokova za implementaciju . i to po brandu. pregovaračke i prezentacijske vještine .Analiza mogućnosti. period trajanja .Planiranje aktivacija za odreĎeni prodajni kanal. razvoj.Definisanje prodajnih ciljeva i ciljeva vezanih za postavku marketinškog materijala.Znanje rada na računaru (MS Office) . i cjenovnom pozicioniranju . definisanje potrebnog materijala i nagrada.Analiza mogućnosti unutar odreĎenog prodajnog kanala po pitanju povećanja prodaje i/ili profita.Znanje rada na računaru (MS Office) .Poznavanje engleskog jezika (profesionalni nivo) .Sposobnost procjenjivanja i rješavanja problema . Uslovi: .Radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima 53 .Poznavanje engleskog jezika (srednji nivo) .Analitičnost i samoinicijativnost .Za svoj rad odgovoran je generalnom direktoru.Samoinicijativnost . tako i za posebno isplanirane promocije za odreĎeni prodajni kanal . planiranje. i to kako unutar nacionalnih promocija. mehaniku aktivacije. pakovanju. implementacija i post-implementacijska analiza aktivnosti vezanih za odreĎeni prodajni kanal .VII stepen stručne spreme .Radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima Struĉnjak za razvoj marketinških kanala (Channel Development Specialist) Broj izvršilaca: 2 Opis radnog mjesta: .Tijesna saradnja sa zaposlenima u odjelu prodaje kako bi se planovi i strategije uskladile sa stvarnim potrebama i ciljevima ostvarenja obima prodaje i drugih pokazatelja uspješnosti Za svoj rad odgovoran je direktoru Odjela marketinga.Osnovna znanja iz finansija .Komunikacijske.Komunikacijske.Razvoj aktivacija za odreĎeni prodajni kanal.i razvoja poslovanja Uslovi: .Post-implementacijska analiza aktivnosti.Sposobnost uticanja na druge .

Analitičke sposobnosti 54 . . učestvuje u kreiranju godišnjeg Poslovnog plana (BP-a) za svakog Ključnog kupca. logistike i prodaje .Usko saraĎuje sa zaposlenima u Odjelu prodaje kako bi se planovi i strategije uskladili sa stvarnim potrebama i ciljevima ostvarenja obima prodaje i drugih pokazatelja uspješnosti.Odgovora za implementaciju svih novih izdanja (new realeses) vezanih za SAP W2 procese. implementacija i analiza troškova i efekata implementacije marketing programa.Osnovno znanje iz oblasti finansija. implementacija i analiza troškova i efekata implementacije marketing programa. . U sklopu navedenog blisko suraĎuje sa Odjelom finansija Za svoj rad odgovoran je direktoru Odjela marketinga i razvoja poslovanja Uslovi: .Komunikacijske. pregovaračke i prezentacijske vještine . računovodstva. promocija i aktivacija cjelokupnog Spirits asortimana u saradnji sa odgovarajućim principalima i ostalim odjelima.Struĉnjak za voĊenje marketinških projekata (Marketing Projects Leader) Broj izvršilaca: 1 Opis radnog mjesta: .Odgovornosti unutar Spirits segmenta: definisanje OBPPC-a zajedno sa internim i eksternim stakeholder-ima.Poznavanje SAP sistema (CRM. promocija i aktivacija vezanih za Ključne kupce (Key Accounts). i . analizira i izvještava o svim podacima koji se tiču mjesečnih izvještaja i ključnih indikatora poslovanja koji su u vezi sa promocijama. BW) i osnovnih MS Office alata (Power Point. Excel itd. .Redovno prati i izvještava vezano za aktivnosti konkurencije na tržištu u svim kategorijama proizvoda gdje je prisutan CC Hellenic. kao i planiranje promotivnih aktivnosti. . ERP.) . a koji se odnose na oblast Marketinga i Ključnih kupaca .Redovno kontaktira sa TCCC-jem u cilju poštivanje TCCC standarda i procedura.Planiranje. . .Zajedno sa Direktorom Odjela marketinga i razvoja poslovanja usklaĎuje i nadgleda budžet namjenjen za direktne troškove marketinga (uključujući promotivne rabate) na nivou operacije.Implementacija i analiza ostalih projekata vezanih za ekspanziju poslovanja Kompanije.Planiranje. . Word.Kreira i ažurira marketinške baze za klasifikaciju kupaca i blisko suraĎuje sa odjelom Prodaje po pitanju EATB-a.VII stepen stručne spreme .Nadgleda.Odgovornosti unutar segmenta Ključnih kupaca: definisanje OBPPC-a zajedno sa Rukovodiocem Sektora prodaje za ključne kupce. kao i planiranje promotivnih aktivnosti unutar svih prodajnih kanala s ciljem povećanja prodaje i/ili profita .Redovno kontaktira sa principalima iz Spirits segmenta u cilju poštivanje standarda i procedura.Poznavanje engleskog jezika (srednji nivo) . s ciljem povećanja prodaje i/ili profita . uključujući nacionalne promocije. a na osnovu naloga Direktora Odjela marketinga i razvoja poslovanja .

Nadgledanje.Analitičke sposobnosti .Kreiranje marketinške baze za klasifikaciju kupaca u ON i OFF Premise kanalima prodaje s ciljem prioritizacije kupaca u odnosu na značaj i potencijal .Komunikacijske.Znanje rada na računaru (MS Office) .VII stepen stručne spreme . promocija i aktivacija u kanalima prodaje s ciljem unapreĎenja i maksimiziranja povrata na uložena DME sredstva .VoĎenje evidencije o svim marketinškim aktivnostima kroz bazu podataka te izvještavanje o istim .Radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima 55 . analiziranje i izvještavanje o svim podacima koji se tiču svih marketinških aktivnosti po kanalima prodaje za CSD i NCSD kategorije proizvoda Za svoj rad odgovoran je direktoru Odjela marketinga i razvoja poslovanja Uslovi: .Analiziranje troškova i efekata implementacije marketing programa.Analiziranje prodajnih rezultata u odnosu na implementaciju marketinških programa. pregovaračke i prezentacijske vještine .Poznavanje engleskog jezika (srednji nivo) .. promocija i aktivacija u kanalima prodaje .Radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima Struĉnjak u marketingu (Marketing Specialist) Broj izvršilaca: 2 Opis radnog mjesta: .

Implementiranje optimalne strategije koristeći raspoložive interne i eksterne resurse .Planiranje. obučava i razvija svoje podreĎene kao i druge uposlenike .Vodstvo: angažuje. skladištenje.Redovan pregled odnosa stanja i ciljeva. Uslovi: .ODJEL SISTEMA PROIZVODNJE I SNABDIJEVANJA Direktor Odjela sistema proizvodnje i snabdijevanja (Country Supply Chain Manager) Broj izvršilaca: 1 Opis radnog mjesta: . upravljanje i kontrolisanje svih aktivnosti uključujući planiranje i nabavku. rokova i troškova . usmjeravati. transport i distribuciju i inžinjering radi ostvarivanja sveukupnih poslovnih ciljeva uz održavanje optimalnih troškova i standarda kvalitete .Definisanje i realizacija godišnjeg poslovnog plana . proizvodnju. koordinirati i rukovoditi programima koji se odnose na tehničku održivost poslovanja.Planirati.Upravljanje radnim učinkom svojih podreĎenih i njihovih kadrova .Poslovanje & Finansije: definiše i usvaja dugoročnu strategiju.VII stepen stručne spreme (tehničkog smjera) .Upravljanje projektom: rasporeĎuje i osigurava efektivnu organizaciju upravljanja projektom u odjelu i definiše.Znanje rada na racunaru (MS Office) 56 . te usvojenih standarda . kontroliše i ispunjava ciljeve projekta u pogledu sadržaja.Vršenje efektivnog procesa razvoja novog proizvoda i konstantno doprinosi razvoju standarda usluga prema kupcima . poštujući strategije i smjernice kompanije u cilju postizanja.Redovan pregled i koordinacija različitih projekata unutar odjela. bilježenja i kontrole rezultata o kvalitetu.Definisanje strategije u skladu sa zahtjevima CC Hellenic i poslovne strategije u zemlji .Osiguravanje usklaĎenosti sa TCCQS i CC Hellenic standardima kvalitete i lokalnim zakonima . strukturu i godišnje aktivnosti Odjela sistema snadbijevanja na osnovu potreba zemlje i cjelokupne poslovne strategije .Ključni indikatori: definiše odreĎene i mjerljive ključne funkcionalne indikatore i standarde radnog učinka . dodjeljuje radne zadatke osoblju koje radi na projektu i izvještava menaĎment tim o rezultatima/ishodu strateških projekata . održavanja i poboljšavanja visokih standarda kvalitete u skladu sa zahtjevima internih i vanjskih kupaca . definiše i provodi mjere napredovanja .Odnosi i umrežavanje: osigurava efikasno partnerstvo sa svim drugim funkcijama u zemlji i unutar sistema Za svoj rad odgovoran je generalnom direktoru .Voditi tim za kvalitet u cilju organiziranja redovnog nadgledanja.

Komunikacijske.Analitičnost i pozornost na detalje . te relevantnim procedurama Za svoj rad odgovoran je direktoru Odjela sistema proizvodnje i snabdjevanja Uslovi: .Prati ključne indikatore.Odgovoran je za tačno i pravovremeno raportiranje i izvještavanje.- Poznavanje engleskog jezika (profesionalni nivo) Sposobnost rješavanja problema/prosuĎivanje Sposobnost voĎenja grupe ljudi Planiranje i organizovanje Komunikacijske.Prema okolini se odnosi u skladu sa Okolinskom politikom.Osigurava uspostavljanje.VII stepen stručne spreme (tehnološki. kako interno u sistemu.Saradnja sa PA&C i odjelom po pitanju promocije sistema okolinskog uticaja. vodne dozvole. te relevantnim institucijama u organima uprave.Znanje rada na računaru (MS Ofifice) . provoĎenje i održavanje sistema okolinskog upravljanja u skladu sa zahtjevima EKO Systema. postojećom tehnologijom i standardom ISO 14000 .Vještina voĎenja projekata . elektrotehnički fakultet) . pregovaračke i prezentacijske vještine Orijentisanost ka ostvarivanju poslovnih rezultata Vještina utjecanja na druge Inicijativa Najmanje 3 godine radnog iskustva u industriji roba brzog obrta Koordinator za upravljanje sistemom zaštite okoliša (EMS Coordinator) Broj izvršlaca: 1 Opis radnog mjesta: .U skladu sa zahtjevima posla prati rad postrojenja za preradu otpadnih voda .Odgovoran je za usaglašenost poslovanja sa zakonskim zahtjevima iz oblasti zaštite okoliša (okolinska dozvola. prirodno-matematički. graĎevinski. mašinski.ObezbjeĎenje implementacije novih programa vezanih za sistem okolinskog upravljanja . te aktivno radi na uspostavljanju inicijativa za poboljšanja u ovoj oblasti .) .Sposobnost donošenja odluka i rješavanja problema .Poznavanje engleskog jezika (srednji nivo) . pregovaračke i prezentacijske vještine .Spremnost za inovacije . kao i sa nevladinim organizacijama . prehrambeno tehnološki. tako i prema vladinim institucijama .Iskustvo na poslovima implementacije održavanja programa za okolinskog upravljanja 57 . vezano za sistem upravljanja zaštitom okoliša. i sl.Radi na razvoju i izvoĎenju neophodnih treninga ostalih zaposlenika iz oblasti zaštite okoliša .

Uspostavljanje mjera za budući razvoj poslovanja skladišta .Pregovaračke vještine .Poznavanje zakonskih propisa iz domena meĎunarodnog transporta .Upravlja i kontroliše sve aktivnosti u skladištima u cilju što ekonomičnijeg i efikasnijeg iskorištenja skladišnih prostora i ljudskih kapaciteta . uz minimalne troškove i u najkraćem roku Za svoj rad odgovoran je direktoru Odjela sistema proizvodnje i snadbijevanja.Odgovornost za prevoz robe i sirovina u domaćem i meĎunarodnom transportu i organizovanje distribucije robe Kompanijinim vozilima do krajnjih kupaca na najefikasniji način.Odgovornost da troškovi transporta budu u okviru budžeta 58 .Poznavanje domaćih zakonskih propisa iz domena saobraćaja .Odgovornost za pripremu budžeta poslovnih funkcija: voznog parka. kao i implementacijom projekata u svim funkcijama Odjela snadbijevanja u cilju poboljšanja radnih procesa i ostvarivanja boljih rezultata .Odgovornost za efikasnu i ekonomičnu upotrebu i održavanje voznog parka .Radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima Rukovodilac transporta i odrţavnja voznog parka (Transportation and Fleet Supervisor) Broj izvršilaca: 1 Opis radnog mjesta: .Odgovornost za efikasnu pripremu gotovih proizvoda i ostalog potrebnog materijala za distribuciju u cilju nesmetane opskrbe tržišta . Uslovi: .Znanje iz osiguranja motornih vozila .Analiziranje postojećeg modela transporta i distribucije s ciljem racionalizacije i iznalaženja boljih mogućnosti .SEKTOR LOGISTIKE Rukovodilac Sektora logistike (Country Logistic Manager) Broj izvršilaca: 1 Opis radnog mjesta: .Upravljanje radom slijedećih poslovnih funkcija: voznog parka.Poznavanje engleskog jezika (profesionalni nivo) . transporta i skladišta i za kontinuiranu kontrolu troškova .Znanje rada na računaru (MS Office) .VII stepen stručne spreme (tehničkog smjera) . transporta i skladišta.

analiza šteta. . prezentiranje po kvartalima.Odgovornost za postojanje i sprovoĎenje odobrenih procedura iz oblasti voznog parka. na vrijeme i unutar budžeta .Statističko praćenje troškova voznog parka. praćenje za naplatu šteta.Osiguravanje potpune tehničke ispravnosti voznog parka.Stručno tehničko znanje. u najkraćem roku i uz minimalne troškove Za svoj rad odgovoran je rukovodiocu Sektora logistike Uslovi: .VI stepen stručne spreme (tehničkog smjera) . naplata od osiguravajuće kuće. praćenje tehničkog usavršavanja u auto industriji i transportu.. naplatu šteta od odgovornih zaposlenika Kompanije u skladu sa Politikom korištenja vozila Kompanije. statističko praćenje.Poznavanje engleskog jezika (srednji nivo) .Provjera izvršenja održavanja u skladu sa inspekcijskim planom . dokumentovanje. mjere za smanjenje. kao i osiguravanje pune tehničke ispravnosti voznog parka.Informiranje o svim pokazateljima voznog parka. te izraĎivati projekte uvoĎenja novih rješenja.Poznavanje domaćih zakonskih propisa iz domena saobraćaja . transporta i distribucije .Nadgledanje evidencije o registraciji automobila i u skladu sa tim ispunjenje svih zakonskih obaveza po tom osnovu . s ciljem obezbjeĎenja bezbjedne i sigurne vožnje u javnom saobraćaju.Osiguravanje vozila i robe u transportu.Poduzimanje preventivnih mjera s ciljem prevazilaženja nastanka kvarova ili šteta na vozilu . transport .Analiza i obrada šteta na vozilima: procijena. zakone o meĎunarodnom transportu i druge zakone iz oblasti saobraćaja i u skladu sa time osigurava njihovu primjenu .Znanje iz osiguranja motornih vozila .Kreiranje i implementacija izvještaja vezanih za vozni park .VoĎenje računa da su sve aktivnosti vezane za vozni park i transport na svim lokacijama operacije organizovane na najefikasniji način. 59 . a u skladu sa tim predlagati profil voznog parka .uža specijalnost motori i motorna vozila.Analiza voznog parka.Poznavanje zakonskih propisa iz domena meĎunarodnog transporta .Praćenje zakona vezanog za bezbjednost saobraćaja.Znanje rada na računaru (MS Office) . zakone o unutrašnjem transportu.Pregovaračke vještine . distribucije i transporta .Radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima Struĉnjak za odrţavanje voznog parka (Fleet Maintenance Specialist) Broj izvršilaca: 1 Opis radnog mjesta: . koordiniranje rada sa predstavnicima osiguranja .

. prijem.Znanje iz osiguranja i procijene šteta na motornim vozilima . Uslovi: .Naručivati rezervne dijelove za ugradnju i za potrebe skladišta u saradnji sa nabavnom službom i pravilima i procedurama Kompanije . 60 .VI stepen stručne spreme .Organizirati i koordinirati distribuciju gotovih proizvoda .Kontrolisati korištenje kartica goriva u skladu sa procedurama Kompanije .Kontrolisati troškove održavanja voznog parka i obezbijediti tačnost faktura koje su ispostavljene za održavanje voznog parka .Voditi tačnu i ažurnu evidenciju o stanju u skladištu rezervnih dijelova Za svoj rad odgovoran je rukovodiocu transporta i održavanja voznog parka .Voditi tačnu i ažurnu evidenciju o radnim satima vozača .Praćenje stvarnih troškova kroz finansijske izvještaje te poreĎenje istih sa budžetiranim .Analitičnost.Kompletiranje dokumentacije u skladu sa procedurama Kompanije vodeći računa da svi navedeni podaci odražavaju stvarno stanje (vrijeme provedeno na ruti.Poznavanje zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja .Voditi tačnu evidenciju o primopredaji i relokaciji vozila. a uz minimalne troškove Za svoj rad odgovoran je rukovodiocu transporta i održavanja voznog parka.Poznavanje engleskog jezika (srednji nivo) .Angažovanje prevoznika.Evidentiranje svih žalbi i zahtjeva kupca i dostavljanje istih pretpostavljenom . provjera i evidentiranje prispjelih faktura transportnih organizacija za izvršene usluge prijevoza .Prilikom zaduženja ili razduženja vozila pregledati vozilo i napraviti revers.Znanje rada na računaru (MS Office) .Radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima Rukovodilac distribucije (Distribution Supervisor) Broj izvršilaca:1 Opis radnog mjesta: .Praćenje i organizovanje dnevne otpreme gotovih proizvoda do kupca na najefikasniji i najisplativiji način . .Poznavanje zakona u domaćem i meĎunarodnom transportu. .Odgovoran je za tačnost proračunskih elemenata varijabilne plate vozača .Organizovanje raspoloživih ljudskih resursa i vozila tako da se sve isporuke obavljaju na što kvalitetniji i brži način. temeljitost i pozornost na detalje ..Kontrola primljene prateće dokumentacije vodeći računa da je kompletirana i ovjerena na propisan način . broj preĎenih kilometara i sl.) te da je eventualni škart ili manjak evidentiran na propisan način .

te predlaganje mjera za unapreĎenje .VI stepen stručne spreme .Znanje rada na računaru (MS Office) .Organiziranje i koordinacija transporta robe i sirovina u domaćem i meĎunarodnom transportu. prijem.Uslovi: .Kontrolisati troškove održavanja voznog parka i transporta.Statističko praćenje rezultata transporta Za svoj rad odgovoran je rukovodiocu transporta i održavanja voznog parka.Najmanje 2 godine radnog iskusktva na istim ili sličnim poslovima Struĉnjak za planiranje transporta (Transportation Planner) Broj izvršilaca: 1 Opis radnog mjesta: .Poznavanje engleskog jezika (početnik nivo) .Dnevno kreiranje naloga za otpremu gotovih proizvoda sa unešenim količinama po proizvodu i depou kao i kreiranje naloga za službeni put za vozače .Poznavanje engleskog jezika (srednji nivo) .Poznavanje carinskih propisa 61 .C i E kategorije .Predlaganje mjera u cilju ispravnog i racionalnijeg korištenja vozila . a u skladu sa potrebama posla .IV stepen stručne spreme (tehničkog smjera) . SAP) .Praćenje stvarnih troškova kroz finansijske izvještaje i poreĎenje u odnosu na budžetirane .Praćenje i sprovoĎenje kontrole tehničke ispravnost vozila i primjenu zakonskih mjera bezbjednosti saobraćaja .Poznavanje zakona iz bezbjednosti saobraćaja .Poznavanje zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja .Posjedovanje vozačke dozvole B.Praćenje i unaprijeĎenje distribucije kroz sisteme BASIS i SAP .Znanje rada na računaru (MS Office.Praćenje distribucije kroz sisteme BASIS i SAP.Upravljanje transportom na osnovu rezultata Fleet Management Systema u svrhu unapredjenja postojećih . te obezbjeĎenje tačnosti faktura koje su ispostavljene za održavanje voznog parka i izvršeni transport .Poznavanje zakona u domaćem i meĎunarodnom transportu .Angažovanje prevoznika.Poznavanje zakona u domaćem transportu . Uslovi: .Pozornost na detalje i analitičnost . provjera i evidentiranje prispjelih faktura transportnih organizacija za izvršene usluge prijevoza .Predlaganje preventivnih aktivnosti u cilju spriječavanja i blagovremenog otkrivanja kvarova na vozilima .Znanje iz osiguranja i procijene šteta na motornim vozilima .

temeljitost i pozornost na detalje .IV stepen stručne spreme (saobraćajno-tehničkog smjera) .. vodeći računa o troškovima distribucije .Poznavanje zakona u domaćem i meĎunarodnom transportu.Temeljitost i pozornost na detalje .VoĎenje evidencije o putnim nalozima i u skladu sa tim o iskorištenosti voznog parka .Znanje rada na računaru (MS Office) . a uz minimalne troškove Za svoj rad odgovoran je rukovodiocu distribucije. .Poznavanje zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja .Radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima Dispeĉer transporta (Transportation Dispatcher) Broj izvršilaca: 3 Opis radnog mjesta: .Analitičnost.Priprema dispatchinga što podrazumijeva organizovanje raspoloživih ljudskih potencijala i vozila tako da se sve isporuke obavljaju na što kvalitetniji i brži način. Uslovi: .RasporeĎivanje kamiona direktne dostave na rutama isporuke .Kontrola troškova transporta i tačnosti faktura .Informiranje o svim pokazateljima voznog parka 62 .Praćenje organizacije transporta robe i sirovina u domaćem i meĎunarodnom transportu .Odgovornost za raspodjelu kamiona direktne dostave na rutama isporuke ostvarujući punu iskorištenost voznog parka.Organizacione sposobnosti .Izdavanje putnih naloga za vozila Kompanije .Provjera izvršenja održavanja u skladu sa inspekcijskim planom . u najkraćem roku i uz minimalne troškove .Radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima Sluţbenik u distribuciji (Distribution Clerk) Broj izvršilaca: 2 Opis radnog mjesta: . minimalno vrijeme zadržavanja na rutama.Poznavanje engleskog jezika (početnik nivo) .Pratiti organizaciju transporta robe i sirovina u domaćem i meĎunarodnom transportu .Redovan obilazak kupaca u svrhu isporuke Coca-Cola proizvoda na najefikasniji način.

Temeljitost i pozornost na detalje .Kreira budget. .Odgovornost za rapodjelu kamiona direktne dostave na rutama isporuke ostvarujući punu iskorištenost voznog parka. Preduzima mjere za budući razvoj poslovanja skladišta . .Učestvuje u planiranju potrebnih kapaciteta skladišta.Stara se o što efikasnijoj pripremi za distribuciju gotovih proizvoda i opreme neophodne za funkcionisanje cijele operacije.Poznavanje zakona u domaćem i meĎunarodnom transportu .VoĎenje evidencije o putnim nalozima i u skladu sa tim o iskorištenosti voznog parka . . procesa potvrĎivanja ili skeniranja proizvedenih paleta. vodeći računa o troškovima distribucije .Kontrola troškova održavanja voznog parka i transporta. popunjavanja zone za pripremu mix paleta..Odgovoran je za ostvarenje rezultata predloženih business planom. .Poznavanje engleskog jezika (početnik nivo) .Upravlja obradom podataka iz SAP-a. Uslovi: .Dnevno kreiranje naloga za otpremu gotovih proizvoda sa unešenim količinama po proizvodu i depou kao i kreiranje naloga za službeni put za vozače . prati i upravlja sa troškovima skladišta. kao i skeniranje paleta iz uvoza.Poznavanje zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja . minimalno vrijeme zadržavanja na rutama.Radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima SEKTOR SKLADIŠTA Rukovodilac centralnog skladišta (Central Warehouse Supervisor) Broj izvršilaca:1 Opis radnog mjesta: .Praćenje otpreme gotovih proizvoda za potrebe depoa . a uz minimalne troškove (dispatching) Za svoj rad odgovoran je dispečeru distribucije.Priprema dispatchinga što podrazumijeva organizovanje raspoloživih ljudskih resursa i vozila tako da se sve isporuke obavljaju na što kvalitetniji i brži način.Upravljati. koordinirati i kontrolisati sve aktivnosti u skladištima Sarajevo u cilju što ekonomičnijeg i efikasnijeg iskorištenja skladišnih prostora i ljudskih kapaciteta. 63 .IV stepen stručne spreme .Znanje rada na računaru (MS Office) . tačnost faktura koje su ispostavljene za održavanje voznog parka i izvršeni transport .Kontrola tehničke ispravnosti vozila i primjene zakonskih mjera bezbjednosti saobraćaja . po pitanju skeniranja u fazi utovara.

.Planiranje i kontrola dnevnih aktivnosti u skladištu gotovih proizvoda/sirovina. lead time. . . . kao i kontrolu pravilne upotrebe istih.). marketinškog materijala i kancelarijskog materijala. . .Poznavanje engleskog jezika (srednji nivo) . Voditi računa o zaštiti svih sredstava rada Kompanije. Za svoj rad odgovoran je rukovodiocu Sektora logistike Uslovi: .Sposobnost rukovoĎenja ljudima . mikrobiologija.Kontrola ulaza / izlaza robe.Odgovoran za koordinaciju i egzekuciju skladišne obrade izvršene od strane trećih lica.Odgovoran je za obuku i razvoj uposlenika skladišta CCH i trećih lica. . praćenje i kontrola prijava gotovog proizvoda 64 .Organizuje rad Warehouse handling and service control specialist-a i RPM WH Shift Leader u cilju što efikasnije i sigurnije iskorištenosti osoblja i opreme. DIFOTAI.Istaknute organizacione sposobnosti . . . inventurnih razlika.Pokreće narudžbenice i zaprima iste. te osigurava njihovo sprovoĎenje.Odgovoran je za upravljanjem SAP autorizacija korisnicima. otpreme i prijema u cilju što efikasnije iskorištenosti skladišnog prostora prema ABC. imidžu Kompanije i zahtjevima klijenata.Odgovoran je za pravovremeno popunjavanje i tačnost matičnih podataka u SAP-u.Kreira i revidira uputstva i procedure za poštivanje procesa unutar skladišta.Organizuje rad u skladištu sa fokusom na zadovoljstvo kupca.Znanje rada na računaru (MS Office) .Materijalno je odgovarn za vrijednost repro materijala.. . . u cilju što boljeg iskorištenja resursa i postizanja kvaliteta. istovara..Priprema matičnih podataka za informacioni sistem.Radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima Kontrolor usluga i operativnih aktivnosti skladišta (Warehouse handling and service control specialist) Broj izvršilaca: 4 Opis radnog mjesta: ..Prati pomjeranje proizvoda po zahtjevanim skladišnim lokacijama (block stock.Uspostavlja i razvija sisteme skladištenja.Poznavanje uslova skladištenja bezalkoholnih pića i sirovina . utovara. sprovoĎenje nadoknade štete od uzročnika i pripremu & egzekuciju CAP-a.Odgovoran je za praćenje i utvrĎivanje razloga škarta. otpisa proizvoda.Organiziranje i koordiniranje prijema i utovara gotovih proizvoda.Minimalno IV stepen stručne spreme .Kontrola otpisa gotovih proizvoda i dostavljanje dokaza trećom licima . . . ispravke grešaka u administriranju sistema .

Organizacija rada u magacinima sirovina i marketing materijala u skladu sa zakonskim propisima.Organizacione sposobnosti . skladištenje.Razvijanje WMS sistem do automatskog sistemskog praćenja svih operacija (potpunog skeniranja paleta pri svakom koraku).Praćenje gubitaka u skladišta u priprema analize uzroka & plana korektivnih akcija .Poznavanje engleskog jezika (srednji nivo) . redovno informiranje trećih lica. 65 ..Kontrola poravnanja stanja ambalaže izmedju proizvodnje i skladišta.Temeljitost i pozornost na detalje .Prijem.Kontrolira povrat prazne ambalaže sa tržišta.IV stepen stručne spreme .Inventarisanje i sravnjenje stanja sa knjigovodstvom Za svoj rad odgovoran je rukovodiocu centralnog skladišta. priprema debit nota za kupce.Radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima Rukovodilac skladištenja sirovina i marketinškog materijala (Raw & Marketing Material Shift Leader Senior) Broj izvršilaca: 0 (vacant) Opis radnog mjesta: .Kontrola otpisa prazne ambalaže i paleta. izdavanje.Razmatranje žalbi kupaca.Prikupljanje TAM podataka iz depoa i priprema odgovarajužih izvještaja. kontrola povrata gotovih proizvoda sa tržišta i koordinacija sa Odjelom upravljanja kvalitetom .Praćenje procesa inventure. kompanijskim procedurama i postavljenim ciljevima . analiza inventurnih razlika & priprema plana korektivnih akcija Za svoj rad odgovoran je rukovodiocu centralnog skladišta. evidencija i kontrola materijala i opreme u skladu sa zakonskim propisima. kontrola popravke paleta .Koordinacija sa Odjelom upravljanja kvalitetom prilikom uzorkovanja gotovih proizvoda . te medjuskladišni transport . ambalažu. kontrolira raspakivanje nove ambalaže . sedmičnoj i mjesečnoj osnovi .Kontrola sistemskog administriranja skladišnih operacija vezanih za gotove proizvode. analiza uzroka & priprema plana korektivnih akcija . palete i marketinški materijal.Izrada izvještaja vezanih za dnevno poslovanje skladišta sirovina i marketing materijala .Budžetiranje troškova i radne snage za skladište sirovina i marketing materijala . kontrola poštivanja FEFO principa u skladištu . Uslovi: .Posjedovanje vozačke dozvole B kategorije .Prati i raportira operativne indikatore skladišta na dnevnoj. kompanijskim procedurama i postavljenim ciljevima . praćenje i kontrola popunjavnja zaliha u MIX zonama .Znanje rada na računaru (MS Office) .Izrada dnevnih izvještaja zaliha materijala i opreme .

materijala .Izdavanje kanc.Koordinira prevoz reklamnog materijala sa odjelom transporta i prati isporuku istih do skladišta. . te brine o obezbjeĎenju potrebne dokumentacije vezane za svaku pojedinačnu isporuku navedenih materijala . .Vodi računa o zaštiti svih sredstava rada Kompanije.Poznavanje Coca-Cola HBC poslovanja .Organiziranje istovar i koordiniranje prijema marketing i kanc.ObezbijeĎuje blagovremenu i kvalitetnu dostavu POS materijala (u smislu transporta i prateće dokumentacije) . imidžu Kompanije i zahtjevima klijenata.Osnovna znanja iz finansija .Pregovaračke vještine . materijala. .Poznavanje pravne regulative u nabavci .Radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima Struĉnjak za skladištenje marketinškog materijala (Marketing Materijal Specialist) Broj izvršilaca: 1 Opis radnog mjesta: . .Planirati i provoditi preventivne mjere. .Poduzimati korektivne akcije u slučaju nastalih šteta i lomova prouzrokovanih ljudskim faktorom. . na kvalitetan i efikasan način.Planiranje i organizovanje dnevnih aktivnosti u skladištu marketing i kancelarijskog materijala. kontroliše. materijala pri čemu vodi računa o efikasnosti i tačnosti. .Koordinira proces nabavke u saradnji sa odjelom nabavke . Izdavanje maketing materijala prema nalozima iz odjela prodaje i marketinga. materijala.Priprema utovare.Analitičnost i temeljitost .Organizovati prijem i izdavanje marketing i kanc.Blagovremeno prebacivati robu na odgovarajuće podlokacije i o svemu u pisanoj formi izvjestiti neposredno nadredjenog. a prema zahtjevima odjela.Poznavanje engleskog jezika (srednji nivo) . prilikom organizovanja dnevnih aktivnosti skladišta.Znanje rada na računaru (MS Office) . . materijala od dobavljača.IV stepen stručne spreme .Uslovi: . . materijala na kvalitetan i efikasan način u cilju što bolje iskorištenosti resursa i kapaciteta. . 66 . .Implementirati pravila za uskladištenje marketing i kanc.Pripremati i provoditi dnevne i periodične inventure kao i sravnjenja stanja u skladištu koje je obavezan i potpisati. . u cilju što boljeg iskorištenja resursa.Planirati i organizovati dnevne aktivnosti u skladištu marketing i kanc.Primjenjivati sve propisane mjere zaštite na radu. dokumentuje i procesuira sve izlaze mark.

Pripremati i provoditi dnevne i periodične inventure kao i sravnjenja stanja u skladištu koje je obavezan i potpisati.Planiranje i organizovanje dnevnih aktivnosti u skladištu sirovina. .Znanje rada na računaru (MS Office) . kontroliše.Organiziranje istovar i koordiniranje prijema repromaterijala od dobavljača i izdavanje sirovina i ostalih materijala u proces proizvodnje. .Dnevno ažurirati tabelu sa rokovima i proizvodnim batch nr.Za svoj rad odgovoran je rukovodiocu centralnog skladišta Uslovi: .Primjenjivati sve propisane mjere zaštite na radu. Uslovi: .Radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima 67 .Poduzimati korektivne akcije u slučaju nastalih šteta i lomova prouzrokovanih ljudskim faktorom. dokumentuje i procesuira sve izlaze sekundarnih sirovina. .Posjedovanje vozačke dozvole B kategorije .Pomaže u procesu istovara marketing materijala pristiglog od dobavljača .IV stepen stručne spreme . Vodi računa o zaštiti svih sredstava rada Kompanije.Organizacione sposobnosti .Certifikat za upravljanje viljuškarom . koncentrata. .Znanje rada na računaru (MS Office) . u cilju što boljeg iskorištenja resursa.Blagovremeno prebacivati robu na odgovarajuće podlokacije i o svemu u pisanoj formi izvjestiti neposredno nadredjenog. . . .Radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima Struĉnjak za skladištenje sirovina (Raw Materijal Specialist) Broj izvršilaca: 2 Opis radnog mjesta: .Utovara. te gotovih proizvoda. Za svoj rad odgovoran je rukovodiocu centralnog skladišta .Poznavanje Coca-Cola HBC poslovanja . pakovnog materijala.Poznavanje engleskog jezika (početnik nivo) . pri čemu vodi računa o rokovima isticanja (FEFO).Implementirati pravila za uskladištenje sirovina. na kvalitetan i efikasan način.IV stepen stručne spreme .Na dnevnoj bazi voditi ažurnu evidenciju skladišta kao i svu neophodnu dokumentaciju. imidžu Kompanije i zahtjevima klijenata. prilikom organizovanja dnevnih aktivnosti skladišta. . .

. .IV stepen stručne spreme . pakovnog i marketing materijala . koncentrata. .Blagovremeno prebacivati robu na odgovarajuće podlokacije i o svemu u pisanoj formi izvjestiti neposredno nadredjenog. Uslovi: .Pripremati i provoditi dnevne i periodične inventure kao i sravnjenja stanja u skladištu koje je obavezan i potpisati.Poduzimati korektivne akcije u slučaju nastalih šteta i lomova prouzrokovanih ljudskim faktorom. . na kvalitetan i efikasan način. .Implementirati pravila za uskladištenje sirovina.Organizovanje i usmjeravanje svih aktivnosti u skladištu u cilju što ekonomičnijeg i efikasnijeg iskorištenja skladišnog prostora .Planirati i organizovati dnevne aktivnosti u skladištu sirovina i marketing materijala na kvalitetan i efikasan način u cilju što bolje iskorištenosti resursa i kapaciteta. u cilju što boljeg iskorištenja resursa.Poznavanje engleskog jezika (početnik nivo) . . .Struĉnjak za skladištenje sirovina i marketinškog materijala (Raw & Marketing Materijal Specialist) Broj izvršilaca: 1 Opis radnog mjesta: .Certifikat za upravljanje viljuškarom .Organiziranje istovar i koordiniranje prijema repromaterijala i marketing materijala od dobavljača.Na dnevnoj bazi voditi ažurnu evidenciju skladišta kao i svu neophodnu dokumentaciju.Posjedovanje vozačke dozvole B kategorije .Izdavanje maketing materijala u skladu s planom.Organizovati prijem i izdavanje sirovina i marketing materijala pri čemu vodi računa o efikasnosti i tačnosti. .Dnevno ažurirati tabelu sa rokovima i proizvodnim batch npr.Planiranje i organizovanje dnevnih aktivnosti u skladištu sirovina i marketing materijala.Planiranje i organizovanje aktivnosti koje definišu funkcije skladištenja i distribucije gotovih proizvoda 68 . Za svoj rad odgovoran je rukovodiocu skladištenja sirovina i marketinškog materijala.Znanje rada na računaru (MS Office) . .Radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima Rukovodilac logistiĉkih operacija za periferna skladišta (Peripherial Logistic Supervisor) Broj izvršilaca: 1 Opis radnog mjesta: .

.Kontrola i nadgledanje procesa rada koji se odvijaju u skladištu i distribuciji. praćenje i analiziranje rezultata na dnevnoj. . inventara i osnovnih sredstava . .Kontrola i nadgledanje rada skladišta i procesa koji se odvijaju u skladištu i prilikom distribucije . uzrokovanih ljudskim faktorom .Poznavanje engleskog jezika (srednji nivo) . provoĎenje i nadgledanje inventure i sravnjenja stanja u skladištu . sedmičnoj i mjesečnoj osnovi .Radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima Struĉnjak za logistiku (Logistic Specialist) Broj izvršilaca: 1 Opis radnog mjesta: . obučiti i kontorlirati odvijanje dnevnih aktivnosti u skladištu gotovih proizvoda na kvalitetan i efikasan način u cilju što bolje iskorištenosti resursa.Organizovanje i usmjeravanje svih aktivnosti u skladištu u cilju što ekonomičnijeg i efikasnijeg iskorištenja skladišnog prostora. .Evidentiranje.Uspostavljanje i razvijanje sistema prijema.Sposobnost prosuĎivanja i donošenja odluka .Znanje rada na računaru (MS Office) . .Kontrola i obezbjeĎenje pune tehničke ispravnosti voznog parka koji je rasporeĎen u depou.Sposobnost rada u timskom okruženju . ambalaže i sirovina pri čemu vodi računa o rokovima isticanja.Priprema. skladištenja i utovara/istovara proizvoda. .Temeljitost i pozornost na detalje .Evidentiranje i analiza šteta i lomova u skladištu.Evidentiranje.Planirati.Planiranje i provoĎenje preventivnih mjera Za svoj rad odgovoran je rukovodiocu Sektora logistike Uslovi: . s ciljem osiguranja bezbjedne i sigurne vožnje u javnom saobraćaju. u cilju što efikasnije iskorištenosti skladišnog prostora u skladu sa zahtjevima Kompanije .VI stepen stručne spreme (tehničkog smjera) .Poznavanje zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja . sedmičnoj i mjesečnoj osnovi.Sposobnost voĎenja grupe ljudi ..Pripremati i provoditi dnevne i periodične inventure kao i sravnjenja stanja u skladištu koje je obavezan i potpisati.Poznavanje zakona u domaćem i inostranom transportu .Implementirati pravila za uskladištenje gotovih proizvoda.Implementacija aktivnosti koje definišu funkcije skladištenja i distribuciju gotovih proizvoda. praćenje i analiziranje rezultata na dnevnoj. 69 . .Razvijati i kontrolisati programe zaštite na radu u cilju zaštite zaposlenih.

.Znanje rada na računaru (MS Office) . popravku.Odgovoran je za sprovoĎenje zahtjeva za izmjene statusa proizvoda.Razvijanje cjelokupne infrastrukture vezane za rashladne ureĎaje u vlasništvu Kompanije. ambalaža) i predlaže mjere za unapreĎenje. .Osnovna poznavanje finansijkih alatki za praćenje i mjerenje procesa . te praćenje i kontrola kretanja rashladnih ureĎaja na terenu i toka prateće dokumentacije.Kreiranje sistema distribucije i servisiranja rashladne opreme. i da pri tome kupci budu zadovoljni. . Za svoj rad odgovoran je rukovodiocu logističkih operacija za periferna skladišta Uslovi: .Analitičnost i temeljitost . .Provjerava tačnost ovjere dokumentacije koju razdužuje sa stanovišta potpisa i pečata Primaoca.Daje ovlaštenje upravljanja viličarima preko access card.Redovno kreira dokumente za otpis i predlaže termine otpisa.Inicira kreiranje zapisnika o škartu i odgovoran je za kreiranje fakture prema odgovornom licu.IV stepen stručne spreme .Pregovaračke vještine .Poznavanje pravne regulative u transportu . .Analizira trenutno stanje (inventurne razlike. . organizuje i nadgleda rad mehaničara i pomoćnih radnika u cilju što efikasnijeg obavljanja svakodnevnih dužnosti .Poduzima korektivne akcije u slučaju nastalih šteta i lomova prouzrokovanih ljudskim faktorom. otpisi. održavanje i povlačenje rashladne opreme bude obavljeno na efikasan i kvalitetan način. škart.Planira.Odgovoran je da instalacija.a. što uključuje održavanje. .Poznavanje engleskog jezika (rednji nivo) .Prati stanje u SAP. postavljanje i povlačenje rashladne opreme iz prodajnih objekata u cilju podržavanja prodajnih aktivnosti na tržištu. . .Radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima RASHLADNI UREĐAJI Rukovodilac Sektora za rashladne ureĊaje (Cold Drink Supervisor) Broj izvršilaca: 1 Opis radnog mjesta: . .Definiše normative za pojedine operacije. .u i uporeĎuje ga sa stvarnim stanjem.Sposobnost rada u timskom okruženju i rukovoĎenje ljudima . 70 .

Koordinira rasporeĎivanje opreme za cijelu zemlju u cilju što bolje iskorištenosti postojeće opreme .Odgovoran je da baza podataka bude uvijek ažurirana i da su podaci u njoj tačni i da odgovaraju stanju na terenu . . kompletiranje svih naloga i arhiviranje neophodne dokumentacije vodeći računa da su sve aktivnosti obavljene u skladu sa važećim procedurama i politikom Kompanije. zajedno sa odjelima prodaje i nabave.Odgovoran je da.Odgovoran je za Warehouse Spare Parts Management . 71 .. Uslovi: .Odgovoran je da zaposlenici Sektora za rashladne ureĎaje budu obučeni u tehničkom smisli i u skladu s tim predlaže i primjenjuje tehničke treninge za svoje osoblje.Redovno kontrolira stanje opreme u smislu brojčanog i kvalitativnog stanja i usaglašava ga sa budžetom .Definiše potrebe i troškove u nabavci opreme i rezervnih dijelova .Poznavanje engleskog jezika (srednji nivo) .Radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima Dispeĉer u sektoru za rashladne ureĊaje (Dispatcher for Cold drink) Broj izvršilaca:1 Opis radnog mjesta: .Ažuriranje sistema SAP W2 kroz praćenje isparavnosti i iskorištenosti rashladne opreme i rezervnih dijelova.Organizuje instaliranje opreme za specijalne dogadjaje na zahtjev drugih odjela .Planira i kreira budžet za nabavku rashladne opreme na nivou kompletne operacije . kao i kvaliteta opreme .Posjedovanje vozačke dozvole B kategorije .Odgovoran je za voĎenje kompletne dokumentacije vezane za opremu i rezervne dijelove .Samoinicijativnost i analitičnost . u pregovorima sa dobavljačima rashladnih ureĎaja postigne najbolje moguće uslove u smislu cijena i uslova isporuke.Tehničko znanje potrebno za održavanje rashladne opreme .Nadgleda kvalitet rada svojih mehaničara i pomoćnih radnika i reaguje na sve pritužbe kupaca Za svoj rad je odgovoran rukovodiocu Sektora logistike.Minimalno VI stepen stručne spreme .Svakodnevno komunicira sa Regionalnim rukovodiocima prodaje i Rukovodiocima prodaje u cilju identificiranja mogućnosti za postavljanje rashladne opreme kod kupaca .Znanje rada na računaru (MS Office) .Sposobnost planiranja i organiziranja .

Poznavanje engleskog jezika (srednji nivo) .Pripremanje izvještaja o stanju u sistemu SAP W2 svih aktivnosti vezanih za rashladnu opremu i rezervne dijelove . .Znanje rada na računaru (MS Office) .Priprema izvještaja o aktivnostima vezanim za rashladnu opremu evidentiranim u sistemu SAP za praćenje rashladne opreme.Upravlja i prati odnos sa trećim licima za instalaciju/povlačenje opreme .Odgovoran je za tačnost podataka i izvještaje 72 .Radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima Kontrolor nabave i stanja rashladne opreme (Equipment Control Clerk) Broj izvršilaca:1 Opis radnog mjesta: . Za svoj rad je odgovoran rukovodiocu Sektora za rashladne ureĎaje.Monitoring dokumentacije o zaduženju zaposlenika Sektora za rashladne ureĎaje sa rezervnim dijelovima. izvršenim opravkama i utrošenim dijelovima .Osigura da su svi podaci relevatni odobreni i na odgovarajućem mjestu . Uslovi: .Komunikativnost i temeljitost . .Kontrola dokumentacije o aktivnostima vezanim za rashladnu opremu – instalacijama.Daje preporuke za poravak i donosi odluku o povlačenju opreme u skladu sa SLA .Odgovoran je za pravilno korištenje sistema (SAP) . kompletiranje i arhiviranje neophodne dokumentacije vodeći računa da su sve aktivnosti obavljene u skladu sa važećim procedurama i politikom Kompanije.Komunukacija sa kupcima . .Upravlja preventivnim održavanjem rashladne opreme uključujući i POM (post mix) . . pozornost na detalje .Minimalno IV stepen stručne spreme .Pripremanje izvještaja o stanju u sistemu praćenja aktivnosti vezanih za rashladnu opremu..Posjedovanje vozačke dozvole B kategorije . povlačenjima i održavanju opreme tako da se vodi računa da je dokumentacija kompletirana u skladu sa važećim procedurama .Upravlja pokretanjem i zatvaranjem svih procesa za rashladne ureĎaje vezanih za sami tok i zatvaranje radnih naloga .Unos podataka o prijemu opreme i rezervnih dijelova u sistem praćenja rashladne opreme (SAP) .Organizacione sposobnosti.Pračenje i ažuriranje sistema SAPW2 za rashladnu opremu i rezervne dijelove.VoĎenje evidencije o svim izvršenim opravkama i preventivnim mjerama održavanja i odlaganje svih zapisa o kvalitetu rada Sektora za rashladne ureĎaje u skladu sa važećim procedurama.RasporeĎuje CD tehničare na temelju teritorije i zadataka .

Unos podataka o završenim aktivnostima u sistem za praćenje rashladne opreme (SAP) vodeći računa da uneseni podaci odražavaju stvarno stanje i da je unos završen na najefikasniji način. . povlačenjima i održavanju opreme tako da se vodi računa da je dokumentacija kompletirana u skladu sa važećim procedurama. a u najkraćem roku. Uslovi: .Odgovoran je za azuriranje matičnih podataka za opremu (rashladni ureĎaji) .Unos podataka o meĎuskladišnim transportima rashladne opreme u sistem za praćenje (SAP) rashladne opreme vodeći računa da uneseni podaci odražavaju stvarno stanje i da je unos završen na najefikasniji način. koja se zaprima u skladištu Kompanije . rezervni dijelovi.Preventivno održavanje opreme rashladnih ureĎaja u skladu sa preventivnim planom održavanja .. .VoĎenje evidencije o svim izvršenim opravkama i preventivnim mjerama održavanja i odlaganje svih zapisa o kvalitetu rada sektora za rashladne ureĎaje u skladu sa važećim procedurama.Pozornost na detalje .Timski rad .VoĎenje računa da je sva oprema. a u najkraćem roku.IV stepen stručne spreme .Planiranje utroška rezervnih dijelova i blagovremeno izvještavanje o utrošku te sugerisanje nabavke .Kontrola dokumentacije o aktivnostima vezanim za rashladnu opremu – instalacijama.Održavanje rashladne opreme u skladu sa standardima Kompanije vodeći računa o raspoloživim resursima. .Komunikacijske vještine .Znanje rada na računaru (MS Office) .Radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima Tehniĉar za odrţavanje rashladne opreme (Cold Drink Maintenance Tehnician) Broj izvršilaca:1 Opis radnog mjesta: .Izvještavanje pretpostavljenog o svim izvršenim opravkama i održavanju . a na najefikansiji način i uz minimalne troškove . Za svoj rad je odgovoran rukovodiocu Sektora za rashladne ureĎaje.Instruiranje kupaca i svih korisnika opreme rashladnih ureĎaja kako se ova oprema koristi i svakodnevno održava . i sredstva za rad kojim on raspolaže u dobrom stanju 73 .Poštivanje standarda instalacije opreme u smislu pozicioniranja i tehničke bezbjednosti prilikom instaliranja opreme .Kontrolisanje sve dokumentacije koja prati kupovinu i prijem rashladne opreme.

Inicijativa i tehničko znanje .Instruira kupce i sve korisnike opreme rashladnih ureĎaja kako se ova oprema koristi i svakodnevno održava .IV stepen stručne spreme .Za svoj rad odgovoran je rukovodiocu Sektora za rashladne ureĎaje.Vozačka dozvola “B” i “C” kategorije .Poštuje standarde instalacije opreme u smislu pozicioniranja i tehničke bezbjednosti .ObezbjeĎuje da je sva dokumentacija koja prati instalaciju i povlačenje opreme rashladnih ureĎaja ispunjena i ovjerena na propisan način .Orijentiranost ka kupcima . a na najefikansiji način i uz minimalne troškove .Orijentiranost ka kupcima . i sredstva za rad kojim on raspolaže u dobrom stanju Za svoj rad odgovoran je tehničaru za održavanje rashladne opreme Uslovi: .Instalira i povlači rashladnu opremu i svijetleće reklame. rezervni dijelovi. Uslovi: .Vodi računa da je sva oprema.Planira utrošak rezervnih dijelova i blagovremeno izvještava o istom i sugeriše nabavku .Inicijativa i tehničko znanje .Izvještava pretpostavljenog o svim izvršenim opravkama i održavanju .Vozačka dozvola “B” i “C” kategorije .IV stepen stručne spreme .Radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima Mehaniĉar rashladne opreme (Cold Drink Mechanic) Broj izvršilaca: 5 Opis radnog mjesta: .Održava rashladnu opremu u skladu sa standardima Kompanije vodeći računa o raspoloživim resursima.Radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima Pomoćni radnik u Sektoru za rashladne ureĊaje (Cold Drink Support Helper) Broj izvršilaca: 1 Opis radnog mjesta: 74 . te svu drugu opremu koja je u nadležnosti službe rashladnih ureĎaja .

skladišta i distribucije . a na najefikansiji način i uz minimalne troškove . u što kraćem vremenu i uz minimalne troškove Za svoj rad je odgovoran rukovodiocu Sektora za rashladne ureĎaje.Orijentiranost ka kupcima .Vodjenje komercijalizacije proizvoda s logističkog aspekta . .Radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima SEKTOR PLANIRANJA Rukovodilac Sektora za planiranje (Planning Manager) Broj izvršilaca:1 Opis radnog mjesta: .VII stepen stručne spreme 75 ..Kontrola provodjenja aktivnosti. .Vozačka dozvola “B” i “C” kategorije .Povlačenje rashladne opreme i svijetlećih reklama te sve druge opreme koja je u nadležnosti službe rashladnih ureĎaja . ABC klasifikaciju. korekcija master data) Za svoj rad odgovoran je direktoru Odjela sistema proizvodnje i snadbjevanja Uslovi: . uključujući brzine linija.Inicijativa i tehničko znanje .Održavanje rashladne opreme u skladu sa standardima Kompanije vodeći računa o raspoloživim resursima.Instalacija rashladne opreme i svijetlećih reklama te sve druge opreme koja je u nadležnosti službe rashladnih ureĎaja . sigurnosne stokove.IV stepen stručne spreme . Uslovi: . izrada analiza o odstupanjima od planiranih rezultata . te kontrola stokova sirovina i gotovih proizvoda .Obezbjedjenje sistemske podrške (kodovi za nove proizvode.VoĎenje računa da se svi eventualni kvarovi na opremi otklanjaju na što efikasniji način. SNP mrežu i sl.Održavanje stokova sirovina i gotovih proizvoda na planiranom nivou . uključujući planiranje proizvodnje i uvoz gotovih proizvoda.Optimalno planiranje korištenja kapaciteta proizvodnje.Planiranje nabavke sirovina i proizvodnje preforma.Priprema i distribucija izvještaja o ostvarenim rezultatima.Organizovanje i vodjenje odjela za planiranje .Kontrola i setovanje osnovnih parametara za planiranje u SAP-u.

putem S&OP sastanka i Consensus Plana. Za svoj rad odgovoran je rukovodiocu Sektora za planiranje. marketinga proizvodnje i nabavke . izvještavanje .Radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima 76 .Komunikacijske vještine . kreiranje i e-mail distribucija izvještaja praćenja proizvodnje ( Production Tracking Report ) .Komercijalizacija proizvoda – priprema analiza.VI stepen stručne spreme .Podržavanje i razvijanje BMS-a . sedmično i mjesečno praćenje pokrića gotovih proizvoda .Analize proizvodnih i prodajnih rezultata. uključujući ABC klasifikaciju i sigurnosne stokove .Sposobnost planiranja .Dnevno.Praćenje stokova gotovih proizvoda .Mjesečno i sedmično planiranje proizvodnje na Supply Planning Network nivou .Znanje rada na računaru (MS Office-a i SAP-a) .Planiranje proizvodnje i uvoza gotovih proizvoda . procjena potrebnih stokova. praćenje njihove realizacije i njihovo tehničko kompletiranje .Usaglašavanje potrebnih volumena i dinamike isporuke sa odjelima Prodaje i Marketinga prilikom komercijalizacije ili aktivacije.Sedmično planiranje proizvodnje na Production Planning & Detail Schedulling nivou.Sposobnost prosuĎivanja i donošenja odluka .Koordinacija aktivnosti sektora planiranja sa aktivnostima odjela: prodaje. uključujući otvaranje radnih naloga. Uslovi: .Kontrola i setovanje osnovnih parametara za planiranje u SAP-u.- Znanje rada na računaru (MS Office-a i SAP) Poznavanje engleskog jezika (profesionalni nivo) Sistematičnost i analitičnost Sposobnost planiranja Sposobnost prosuĎivanja i donošenja odluka Komunikacijske vještine Bazično poznavanje principa finansijskog poslovanja Radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima Struĉnjak za planiranje proizvodnje (SNP & PPDS planner) Broj izvršilaca: 1 Opis radnog mjesta: .Sistematičnost i analitičnost .Poznavanje engleskog jezika (srednji nivo) .

Planer nabavke sirovina (Raw Materials Planner) Broj izvršilaca: 1 Opis radnog mjesta: - Planiranje proizvodnje i uvoza gotovih proizvoda - Praćenje stokova gotovih proizvoda - Podržavanje i razvijanje BMS-a - Koordinacija aktivnosti sektora planiranja sa aktivnostima odjela: prodaje, marketinga proizvodnje i nabavke - Sedmično planiranje proizvodnje na Production Planning & Detail Schedulling nivou, uključujući otvaranje radnih naloga, praćenje njihove realizacije i njihovo tehničko kompletiranje. - Priprema, analiza i procjena potrebnih zaliha gotovih proizvoda - Dnevno, sedmično i mjesečno praćenje pokrića gotovih proizvoda. - Planiranje potreba za sirovinama u skladu sa važećim proizvodnim planom - Praćenje stanja zaliha sirovina i procjena nivoa zaliha koje osiguravaju kontinuiranu proizvodnju - Praćenje vrijednosti zaliha sirovina u odnosu na vrijednosti utvrĎene poslovnim planom te aktualnim poslovnim pokazateljima - Priprema i distribucija izvještaja o ostvarenim rezultatima, izrada analiza o odstupanjima od planiranih rezultata. - Na zahtjev direktno nadreĎenog i u skladu sa potrebama Kompanije obavlja i druge poslove Za svoj rad odgovoran je rukovodiocu Sektora za planiranje. Uslovi: - VI stepen stručne spreme - Znanje rada na računaru (MS Office-a i SAP-a) - Poznavanje engleskog jezika - Poznavanje poslovnih procesa unutar Društva - Sposobnost planiranja - Sposobnost prosuĎivanja i donošenja odluka - Komunikacijske vještine - Radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima

SEKTOR PROIZVODNJE I ODRŢAVANJA

Rukovodilac Sektora proizvodnje (Production Manager) Broj izvršilaca: 1 77

Opis radnog mjesta: - Planiranje proizvodnih procesa, organizovanje i voĎenje tima proizvodnje u skladu sa zahtjevima i standardima CCHBC i TCCQS, planiranje i kontrola provoĎenja planiranih aktivnosti, voĎenje i usavršavanje ljudskih resursa - Podržavanje i razvijanje BMS-a, te uspostavljanje sistema kontinuiranog poboljšanja poslovnih procesa, uključujući pripremu, implementaciju i kontrolu primjene procedura - VoĎenje različitih projekata proizvodnje u okviru punionice u cilju optimizacije svih resursa - Usaglašavanje i kontrola sedmičnih planova proizvodnje sa službom planiranja - Planiranje aktivnosti vezanih za čišćenje, sanitaciju i dezinfekciju proizvodnih pogona - Razvoj optimalne organizacione strukture u saradnji sa nadreĎenim, uključujući uspostavljanje neophodnog broja organizacionih cjelina, definisanje potrebnih vještina za pojedina radna mjesta i odredjivanje brojnosti pojedinih odjela - sirovina, potrošnih materijala, radne odjeće i sredstava zaštite na radu - Uspostavljanje efikasnog sistema komunikacije i izvještavanja izmedju različitih timova Za svoj rad odgovoran je direktoru Odjela sistema proizvodnje i snadbijevanja. Uslovi: - VII stepen stručne spreme (mašinskog/elektrotehničkog smjera) - Znanje rada na računaru (MS Office) - Poznavanje engleskog jezika (profesionalni nivo) - Sposobnost voĎenja grupe ljudi - Sposobnost planiranja i organiziranja - Sposobnost prosuĎivanja i donošenja odluka - Sistematičnost i analitičnost kao i izvanredno razumijevanje troškova - Bazično poznavanje mehanike, elektrike/elektronike i preventivnog primjenjivog u industriji napitaka - Samoinicijativnost - Komunikacijske, pregovaračke i prezentacijske vještine - Visok stupanj tehničkog znanja proizvodnih procesa - Radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima

održavanja

Koordinator proizvodnje (Production Coordinator) Broj izvršilaca: 1 Opis radnog mjesta: - Organizovanje rada proizvodnje u smjeni; ObezbjeĎenje kontinuiranog dotoka sirovina i ambalaže iz skladišta potrebnih za proizvodnju. - Praćenje rada u proizvodnji i definisanje korektivnih mjera za povećavanje efikasnosti i poboljšanje iskorištenja sirovina i hemikalija; praćenje i procjena nivoa obučenosti radnika. - Implementacija procedura i uputstava u proizvodnji.

78

- Koordinacija rada proizvodnje sa radom službi QA, održavanja i skladišta, te kontrola izvršenja zadataka u toku proizvodnog procesa. - Nadgledanje, kontrola i ocjena rada svih zaposlenika u skladu sa pravilima i procedurama Kompanije. - Nadgledanje sprovoĎenja operativnih procedura, mjera zaštite na radu, provoĎenja sanitarnih standarda i radne discipline. - Administriranje, planiranje i obučavanje radne snage u proizvodnji - Izvještavanje i analiza rezultata, predlaganje mjera za poboljšanje i otklanjanje nedostataka u proizvodnji. - Planiranje nabave, praćenje potrošnje i troškova, te administracija hemikalija. - Upravljanje sezonskim radnicima, uključujući njihovo upoznavanje sa procesima, planiranje i egzekuciju obuke, raspored smjena, obračun radnih sati i troškove. - Upravljanje radnicima trećih lica koji serv isiraju potrebe proizvodnje. - Upravljanje skladištem sirovina proizvodnje, uključujući SAP adinistraciju i pripremu zapisnika o otpisu. - Provodjenje redovne GMP kontrole i priprema odgovarajučih korektivnih mjera za kontinualno unaprjedjenje. Za svoj rad odgovoran je rukovodiocu Sektora za proizvodnju. Uslovi: - VI stepen stručne spreme - Znanje rada na računaru (MS Office) - Poznavanje engleskog jezika (srednji nivo) - Sposobnost voĎenja grupe ljudi - Sposobnost planiranja i organiziranja - ProsuĎivanje i donošenje odluka - Sistematičnost i analitičnost - Radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima Koordinator procesa kontinuiranog poboljšanja (EATB Coordinator) Broj izvršilaca: 1 Opis radnog mjesta: - Prikupljanje podataka o proizvodnji, priprema i obrada podataka u elektronskoj formi, priprema analiza i izvještaja o radu proizvodnje - Praćenje i administracija osnovnih EAtB procesa i sistema. Aktivno učestvovanje u procesu optimizacije promjena formata i KAIZEN-a. Arhiviranje i voĎenje zapisnika sa satanaka u Proizvodnji. Praćenje i administriranje dokumenata vezanih za EAtB. - Organizovanje i praćenje treninga iz oblasti proizvodnje i Lean Manufacturing-a - Održavanje, čuvanje i arhiviranje dokumentacije na propisani način - Prikupljanja podataka od operatera o potrebama za remontom & preventivnim održavanjem od strane odjela održavanja 79

Uslovi: ..Praćenje parametara kontrole kvaliteta i usaglašavanje sa parametrima koje dostavlja laboratorija .Bazična znanja iz oblasti materijalnog knjigovodstva .Prijava kvara na liniji službi održavanja kao i prikupljanje i dostava podataka o kvarovima nadreĎenima .Znanje engleskog jezika.Rad u timu VoĊa smjene I u proizvodnji (Production Shift Leader I) Broj izvršilaca: 1 Opis radnog mjesta: .Vodjenje i administracija smjenskih sastanaka kao i KAIZEN sesija Za svoj rad odgovoran je rukovodiocu Sektora proizvodnje.Trebovanje.VI stepen stručne spreme (tehničkog smjera) .Koordinacija rada proizvodnje sa radom kontrole kvaliteta. predlaganje mjera za poboljšanje i otklanjanje nedostataka u proizvodnji . kontrola i ocjena rada operatera i sirupista u skladu sa pravilima i procedurama Kompanije .VoĎenje stanja jednog od skladišta u proizvodnji te priprema zapisnika o otpisu sirovina .Analitičke sposobnosti .Organizovanje nesmetanog dotoka ambalaže .Rad na PC (Office.Organizovanje proizvodnog procesa u skladu s važećim planom proizvodnje . potrebnih za proizvodnju .Organizovanje rada proizvodnje u smjeni . mjera zaštite na radu.Bilježenje radnih i prekovremenih sati zaposlenih . Uslovi: 80 .Nadgledanje. prijem i kontrola sirovina.Poznavanje osnovnih statističkih metoda .Sposobnost planiranja .Osnove poznavanja proizvodnih procesa .Analiza rezultata.Praćenje rada u proizvodnji i definisanje korektivnih mjera za povećavanje efikasnosti i poboljšanje iskorištenja sirovina . PRMS.ObezbjeĎenje kontinuiranog dotoka sirovina iz skladišta potrebnih za proizvodnju . provoĎenja sanitarnih standarda i radne discipline .Predaja gotovog proizvoda u skladište . .Usaglašavanje prioriteta radova na remontu sa odjelom održavanja Za svoj rad odgovoran je rukovodiocu Sektora proizvodnje. SAP) .Nadgledanje sprovoĎenja operativnih procedura. održavanja i skladišta .

Analiza rezultata. predlaganje mjera za poboljšanje i otklanjanje nedostataka u proizvodnji . prijem i kontrola sirovina. Uslovi: . internih procedura i uputstava kompanije . potrebnih za proizvodnju .- IV ili V stepen stručne spreme (mašinskog/elektrotehničkog smjera) Znanje rada na računaru (MS Office) Poznavanje engleskog jezika (srednji nivo) Sposobnost voĎenja grupe ljudi Sposobnost planiranja i organiziranja ProsuĎivanje i donošenje odluka Sistematičnost i analitičnost Radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima VoĊa smjene II u proizvodnji (Production Shift Leader II) Broj izvršilaca: 3 Opis radnog mjesta: .ObezbjeĎenje kontinuiranog dotoka sirovina iz skladišta potrebnih za proizvodnju .Znanje rada na računaru (MS Office) .Kontrola izvršenja zadataka u toku proizvodnog procesa .Sposobnost planiranja i organiziranja .Organizovanje rada proizvodnje u smjeni .Bilježenje radnih i prekovremenih sati zaposlenih . održavanja i skladišta .Organizovanje nesmetanog dotoka ambalaže .Organizovanje proizvodnog procesa u skladu s važećim planom proizvodnje .Nadgledanje provoĎenja mjera zaštite na radu od strane svih zaposlenih u proizvodnji .Sistematičnost i analitičnost 81 .Koordinacija rada proizvodnje sa radom kontrole kvaliteta.Trebovanje.Prijava kvara na liniji službi održavanja.Praćenje rada u proizvodnji i definisanje korektivnih mjera za povećavanje efikasnosti i poboljšanje iskorištenja sirovina .Poštivanje svih važećih propisa.Poznavanje engleskog jezika (srednji nivo) .ProsuĎivanje i donošenje odluka .Sposobnost voĎenja grupe ljudi .Izvještavanje o radu proizvodnje .kao i prikupljanje i dostava podataka o kvarovima nadreĎenima .Predaja gotovog proizvoda u skladište .VoĎenje stanja jednog od skladišta u proizvodnji te priprema zapisnika o otpisu sirovina .Vodjenje i administracija smjenskih sastanaka kao i KAIZEN sesija Za svoj rad odgovoran je rukovodiocu Sektora proizvodnje.Praćenje parametara kontrole kvaliteta i usaglašavanje sa parametrima koje dostavlja laboratorija .IV ili V stepen stručne spreme (mašinskog/elektrotehničkog smjera) .

Sposobnost voĎenja grupe ljudi .Predaja gotovog proizvoda u skladište .Radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima VoĊa smjene III u proizvodnji (Production Shift Leader III) Broj izvršilaca: 1 Opis radnog mjesta: .Poštivanje svih važećih propisa.kao i prikupljanje i dostava podataka o kvarovima nadreĎenima .Praćenje parametara kontrole kvaliteta i usaglašavanje sa parametrima koje dostavlja laboratorija .IV ili V stepen stručne spreme (mašinskog/elektrotehničkog smjera) .Izvještavanje o radu proizvodnje .Sposobnost planiranja i organiziranja . internih procedura i uputstava kompanije .Znanje rada na računaru (MS Office) .Kontrola izvršenja zadataka u toku proizvodnog procesa .Koordinacija rada proizvodnje sa radom kontrole kvaliteta.Poznavanje engleskog jezika (srednji nivo) .ObezbjeĎenje kontinuiranog dotoka sirovina iz skladišta potrebnih za proizvodnju .Nadgledanje provoĎenja mjera zaštite na radu od strane svih zaposlenih u proizvodnji . etiketiranje ili sekundarno pakovanje na liniji za punjenje karboniziranih bezalkoholnih pića .ProsuĎivanje i donošenje odluka ..Radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima Operater u proizvodnji (Production Operator) Broj izvršilaca: -10 Opis radnog mjesta: .Upravljanje mašinom za pranje boca. održavanja i skladišta .Zamjena formatnih dijelova. štelovanje mašine u propisanom obimu 82 .Prijava kvara na liniji službi održavanja. Uslovi: .Bilježenje radnih i prekovremenih sati zaposlenih .Sistematičnost i analitičnost .Organizovanje rada proizvodnje u smjeni .Vodjenje i administracija smjenskih sastanaka kao i KAIZEN sesija Za svoj rad odgovoran je rukovodiocu Sektora proizvodnje.

kao i o svim promjenama u kvalitetu proizvoda .Poznavanje tehnološkog procesa proizvodnje pića i odgovarajućih standarda kvaliteta . . . . .Zamjena formatnih dijelova. 83 . regulisanje parametara rada mašine radi postizanja kvaliteta gotovih proizvoda u skladu sa zahtijevanim standardima . sirovine koje koristi i kvalitet gotovih proizvoda u domenu operacija za koje je odgovoran .Sanitacija proizvodne opreme po planu sanitacije kao i svakodnevno vanjsko pranje opreme i proizvodnog prostora. .Redovno informisanje nadreĎenog o svim nastalim promjenama na mašini u toku proizvodnje. .Operater II snosi materijalnu odgovornost za opremu kojom upravlja.Radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima Operater na punjaĉu (Filler Operator) Broj izvršilaca: 5 Opis radnog mjesta: .IV stepen stručne spreme (mašinskog/elektrotehničkog smjera) ..Popunjavanje obrazaca za prijavu kvarova na mašinama kojim upravlja .ProvoĎenje preventivnog održavanja opreme. Uslovi: .Organizovanje svih aktivnosti tako da minimiziraju eventualne negativne uticaje na okolinu. .Poželjno je prethodno radno iskustvo u proizvodnji .Kontrola Brix-a i sadržaja CO2 u skladu s propisanom frekvencijom. asisitiranje mehaničarima prilikom popravki i godišnjeg remonta. . poštivanje svih Environmental procedura i uputstava.Kontrola proizvoda na proizvodnoj traci.Upotreba sirovina na efikasan i ekonomičan način. te formulara za primopredaju smjena .Punjenje spremišta čepovima. te KAIZEN sesijama .Provjera pakovanja (nivoa punjenja i kvaliteta pakovanja) u cilju otkrivanja nedostataka.Kontrola proizvoda na proizvodnoj traci.Operater II organizuje svoje aktivnosti tako da minimiziraju eventualne negativne uticaje na okolinu Za svoj rad odgovoran je voĎi smjene u proizvodnji . štelovanje mašine u propisanom obimu.Sanitacija proizvodne opreme po planu sanitacije kao i svakodnevno vanjsko pranje opreme i proizvodnog prostora . . kao i o svim promjenama u kvalitetu proizvoda.Redovno informisanje voĎe smjene u proizvodnji o svim nastalim promjenama na mašini u toku proizvodnje.Provjera pakovanja (nivoa punjenja i kvaliteta pakovanja) u cilju otkrivanja nedostataka .Rad na punjaču i mikseru koji miješa sirup sa karboniziranom vodom i puni boce gotovim proizvodom.Aktivno učešće na smjenskim sastancima. regulisanje parametara rada mašine radi postizanja kvaliteta gotovih proizvoda u skladu sa zahtijevanim standardima .

Radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima 84 . Uslovi: .Punjenje koševa preformom. PET i NRGB boca na sedmičnoj osnovi.Vodjenje propisane operativne dokumentacije (obezbjedjenje sljedivosti) .Čišćenje mašina u skladu s planom kao i svakodnevno vanjsko pranje opreme i proizvodnog prostora . priprema podataka za zapisnike o otpisu .IV stepen stručne spreme (mašinskog/elektrotehničkog smjera) .Rad na mašinama za puhanje PET boca. postavljanje paleta sa NRGB bocama na depaletizer. Uslovi: . punjenje orjentirke bocama .Organizovanje inventure skladišta preforma. orjentirki i depaletizeru.Poznavanje tehnološkog procesa proizvodnje pića i odgovarajućih standarda kvalitet .Kontrola boca na vazdušnom transportu.Radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima Operater na PET liniji – puhaĉ (Pet Blowing Operator) Broj izvršilaca: 3 Opis radnog mjesta: .Izvodjenje burst testa u skladu s propisanom frekvencijom .Redovno informisanje nadreĎenog o svim nastalim promjenama na mašini u toku proizvodnje. asisitiranje mehaničarima prilikom popravki i godišnjeg remonta .IV stepen stručne spreme (mašinskog/elektrotehničkog smjera) .ProvoĎenje preventivnog održavanja opreme. upravljanje vazdušnim transportom . Za svoj rad odgovoran je voĎi smjene u proizvodnji . sirovine koje koristi i kvalitet gotovih proizvoda u domenu operacija za koje je odgovoran.Snosi materijalnu odgovornost za opremu kojom upravlja.Poznavanje tehnološkog procesa proizvodnje pića i odgovarajućih standarda kvaliteta .Snosi materijalnu odgovornost za opremu kojom upravlja.Kontrola težine sekcija PET boca u skladu s propisanom frekvencijom . štelovanje mašine u propisanom obimu .Zamjena formatnih dijelova. sirovine koje koristi i kvalitet gotovih proizvoda u domenu operacija za koje je odgovoran Za svoj rad odgovoran je voĎi smjene I u proizvodnji..Prijava napuhanih boca skladištu preko SAP-a . kao i o svim promjenama u kvalitetu proizvoda . regulisanje parametara gotovih PET boca u skladu sa standardima kvalitete .

Saradnja sa radnicima u proizvodnji.Redovno informisanje nadreĎenih o svim nastalim promjenama na mašini u toku proizvodnje.Poštivanje propisanih sanitarnih mjera 85 . kao i o svim promjenama u kvalitetu proizvoda. CIP postrojenjem i bunarskim postrojenjem . Poželjno je pozvanje standarda kao što je (DIN.Priprema jednostavnih i finalnih sirupa . defektaža i izvršavanje brzih popravki kako bi se osigurao kontinuiran rad opreme . .Struĉnjak za upravljanje mašinom za proizvodnju PET preformi (PET Injection Specialist) Broj izvršilaca: 3 Opis radnog mjesta: .Rad.Čišćenje mašine u skladu s planom kao i svakodnevno čišćenje opreme i proizvodnog prostora. kvaliteta i skladišta kako bi se sve aktivnosti obavljale na efikasan način.Upravljanje mašinom za proizvodnju PET preformi i prateće opreme .Kontrola kvaliteta proizvedenih preforma . održavanju.Poduzimanje aktivnosti koje obezbjeĎuju siguran i pouzdan rad proizvodne i pratece opreme u punionici. podnošenje izvještaja o svim poduzetim aktivnostima.Rad na koncentrat stanici.Poštivanje odredbi zakona i Pravilnika o zaštiti na radu i korištenje sredstava za zaštitu na radu . tankovima za pripremu sirupa.Prijava proizvodnje preforma skladištu kroz SAP. Operater u sirupani I (Syrup Process Operator I) Broj izvršilaca: 2 Opis radnog mjesta: . .Poznavanje tehnološkog procesa proizvodnje pića i odgovarajućih standarda kvalitet .Poštivanje i implementacija svih uputstava i procedura Kompanije . Za svoj rad odgovoran je voĎi smjene I u proizvodnji. CIP postrojenju. . . u najkraćem roku i uz minimalne troškove. postrojenju za obradu vode . kontimolu. Uslovi: . ISO i ANSI). preduzimanje mjera za osiguranje uslova rada.Upravljanje postrojenjem za obradu vode. upravljanje.IV stepen stručne spreme (mašinskog/elektrotehničkog smjera) . praćenje stanja preformi u skladištu ProvoĎenje planiranih preventivnih mjera u održavanju proizvodne i prateće opreme. podešavanje i zamjena formatnih dijelova i održavanje mašine za proizvodnju preforma HUSKY u propisanom obimu .Potrebno iskustvo u istim ili sličnim poslovima.Preventivno održavanje mašine.

Poželjno je prethodno radno iskustvo u proizvodnji Operater u sirupani II (Syrup Proces Operator II) Broja izvršilaca: 2 Opis radnog mjesta: .ProvoĎenje preventivnog održavanja opreme.Upravljanje postrojenjem za obradu vode.Priprema jednostavnih i finalnih sirupa . kao i o svim promjenama u kvalitetu proizvoda .Poznavanje engleskog jezika (početnik nivo) .Kontrola proizvedenih sirupa. obezbjedjenje parametara u skladu sa standardima kvalitete .Redovno informisanje nadreĎenog o svim nastalim promjenama na mašini u toku proizvodnje. kao i o svim promjenama u kvalitetu proizvoda 86 . postrojenju za obradu vode .Kontrola nivoa sirove i tretirane vode u tankovima.Znanje rada na računaru (MS Office) .Sanitacija proizvodne opreme po planu sanitacije kao i svakodnevno vanjsko pranje opreme i proizvodnog prostora . te kvaliteta tretirane vode .Rad na koncentrat stanici. asisitiranje mehaničarima prilikom popravki i godišnjeg remonta . CIP postrojenjem i bunarskim postrojenjem.Provjera temperature vode i lužine. te svih drugih parametara koji su relevantni za pripremu sirupa i proces sanitacije . obezbjedjenje parametara u skladu sa standardima kvalitete ..Snosi materijalnu odgovornost za opremu kojom upravlja.Kontrola potrošnje i dopunjavanje potrebnih hemikalija za postrojenje za tretman vode i CIP . održavanje odgovarajućih sanitarnih uslova kao i vodjenje odgovarajuće dokumentacije .Kontrola nivoa sirove i tretirane vode u tankovima.IV stepen stručne spreme (mašinskog/elektrotehničkog smjera) . te svih drugih parametara koji su relevantni za pripremu sirupa i proces sanitacije .ProvoĎenje preventivnog održavanja opreme.Poznavanje tehnološkog procesa proizvodnje pića i odgovarajućih standarda kvalitet .Redovno informisanje voĎi smjene u proizvodnji o svim nastalim promjenama na mašini u toku proizvodnje.Kontrola proizvedenih sirupa.Kontrola potrošnje i dopunjavanje potrebnih hemikalija za postrojenje za tretman vode i CIP . Uslovi: . kontimolu. asisitiranje mehaničarima prilikom popravki i godišnjeg remonta .Provjera temperature vode i lužine. te kvaliteta tretirane vode . CIP postrojenju. sirovine koje koristi i kvalitet gotovih proizvoda u domenu operacija za koje je odgovoran Za svoj rad odgovoran je voĎi smjene u proizvodnji. tankovima za pripremu sirupa.

Poznavanje tehnološkog procesa proizvodnje pića i odgovarajućih standarda kvaliteta . kao i o svim promjenama u kvalitetu proizvoda . te kvaliteta tretirane vode .Poznavanje engleskog jezika (početnik nivo) .Provjera temperature vode i lužine.Poznavanje tehnološkog procesa proizvodnje pića i odgovarajućih standarda kvaliteta . postrojenju za obradu vode .Poželjno je prethodno radno iskustvo u proizvodnji 87 .IV stepen stručne spreme (mašinskog/elektrotehničkog smjera) ..Poželjno je prethodno radno iskustvo u proizvodnji Operater u sirupani III (Syrup Proces Operator III) Broj izvršilaca: 2 Opis radnog mjesta: . CIP postrojenju.Učestvovanje u procesu zamjene dijelova na procesnoj opremi .Redovno informisanje nadreĎenog o svim nastalim promjenama na mašini u toku proizvodnje.Snosi materijalnu odgovornost za opremu kojom upravlja.Kontrola proizvedenih sirupa. asisitiranje mehaničarima prilikom popravki i godišnjeg remonta .IV stepen stručne spreme (mašinskog/elektrotehničkog smjera) . obezbjedjenje parametara u skladu sa standardima kvalitete .ProvoĎenje preventivnog održavanja opreme. Uslovi: . kontimolu.Znanje rada na računaru (MS Office) .Kontrola potrošnje i dopunjavanje potrebnih hemikalija za postrojenje za tretman vode i CIP .Znanje rada na računaru (MS Office) . tankovima za pripremu sirupa. sirovine koje koristi i kvalitet gotovih proizvoda u domenu operacija za koje je odgovoran Za svoj rad odgovoran je voĎi smjene u proizvodnji.Rad na koncentrat stanici.Snosi materijalnu odgovornost za opremu kojom upravlja.Kontrola nivoa sirove i tretirane vode u tankovima.Sanitacija proizvodne opreme po planu sanitacije kao i svakodnevno vanjsko pranje opreme i proizvodnog prostora . Uslovi: .Poznavanje engleskog jezika (početnik nivo) . sirovine koje koristi i kvalitet gotovih proizvoda u domenu operacija za koje je odgovoran Za svoj rad odgovoran je voĎi smjene u proizvodnji. te svih drugih parametara koji su relevantni za pripremu sirupa i proces sanitacije .

Uslovi: .Poželjno je prethodno radno iskustvo u proizvodnji Radnik u proizvodnji . kao i o svim promjenama u kvalitetu proizvoda Za svoj rad odgovoran je voĎi smjene u proizvodnji.Obuka do nivoa prihvatljivog učinka. kao i prilikom sanitacije.Redovno informisanje voĎe smjene u proizvodnji o svim nastalim promjenama na mašini u toku proizvodnje.Kontrola proizvoda na proizvodnoj traci.IV stepen stručne spreme (mašinskog/elektrotehničkog smjera) .Provjera pakovanja (nivoa punjenja i kvaliteta pakovanja) u cilju otkrivanja nedostataka . zamjene formatnih dijelova ili remonta . upravljanje mašinom za pranje boca.Poznavanje tehnološkog procesa proizvodnje pića i odgovarajućih standarda kvalitet . etiketiranje ili sekundarno pakovanje na liniji za punjenje karboniziranih bezalkoholnih pića i mineralne vode .Sanitacija proizvodne opreme po planu sanitacije kao i svakodnevno vanjsko pranje opreme i proizvodnog prostora .Provjera pakovanja (nivoa punjenja i kvaliteta pakovanja) u cilju otkrivanja nedostataka 88 .Poštivanje odredbi zakona i Pravilnika o zaštiti na radu i korištenje sredstava za zaštitu na radu . ili po potrebi.Radnik u proizvodnji (Production Worker) Broj izvršilaca: 9 Opis radnog mjesta: . zamjene formatnih dijelova ili remonta . regulisanje parametara rada mašine radi postizanja kvaliteta gotovih proizvoda u skladu sa zahtijevanim standardima . regulisanje parametara rada mašine radi postizanja kvaliteta gotovih proizvoda u skladu sa zahtijevanim standardima . etiketiranje ili sekundarno pakovanje na liniji za punjenje karboniziranih bezalkoholnih pića i mineralne vode .junior (Production Worker Junior) Broj izvršilaca: 3 Opis radnog mjesta: .Sanitacija proizvodne opreme po planu sanitacije kao i svakodnevno vanjsko pranje opreme i proizvodnog prostora .Pružanje pomoći operaterima na proizvodnim linijama i sirupistima tokom proizvodnog procesa.Pružanje pomoći operaterima na proizvodnim linijama i sirupistima tokom proizvodnog procesa. te upravljanje mašinama za pranje boca. kao i prilikom sanitacije.Kontrola proizvoda na proizvodnoj traci.Poštivanje odredbi zakona i Pravilnika o zaštiti na radu i korištenje sredstava za zaštitu na radu .Tokom sezone.

Redovno informisanje voĎi smjene u proizvodnji o svim nastalim promjenama na mašini u toku proizvodnje. Uslovi: . . Uslovi: .Učestvuje u procesu rada na mašinama pod nadzorom obučenih operatera te višemjesečni samostalan rad na mašini do postizanja punog učinka.Obavljanje svih pomoćnih poslova kako bi proizvodni procesi tekli neometano i efikasno. Opis radnog mjesta: . sirupistima u toku proizvodnog procesa.Odgovora za vodjenje potrebne proizvodne dokumentacije. . .Popunjavanje obrazaca za prijavu kvarova na mašinama na kojim se obučava/radi Za svoj rad odgovoran je voĎi smjene u proizvodnji.Radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima 89 .Poznavanje tehnološkog procesa proizvodnje pića i odgovarajućih standarda kvalitet .. . . .Kontrola proizvoda na proizvodnoj traci u cilju regulisanja parametara rada mašine i otkrivanja potencijalnih nedostataka.Poduzima početne aktivnosti koje su potrebne za rad na mašinama u pogledu osnova na linijama za punjenje karboniziranih bezalkoholnih pića i mineralne vode.Redovno informisanje voĎe smjene u proizvodnji o svim nastalim promjenama na mašini u toku proizvodnje.IV stepen stručne spreme (mašinskog/elektrotehničkog smjera) .Učestvuje u pružanju pomoći operaterima na proizvodnim linijama.Održavanje higijene i sanitacija proizvodne opreme u skladu sa planom. a u skladu sa važećim procedurama i uputstvima Društva. kao i o svim promjenama u kvalitetu proizvoda Za svoj rad odgovoran je voĎi smjene u proizvodnji. .Poželjno je prethodno radno iskustvo u proizvodnji Praktikant u proizvodnji (Production Trainee) Broj izvršilaca: 2 Broj izvršilaca se mjenja u skladu sa potrebama proizvodnog procesa.IV stepen stručne spreme (mašinskog/elektrotehničkog smjera) . kao i o svim promjenama u kvalitetu proizvoda. u skladu s planom. kao i prilikom sanitacije i zamjene dijelova. kao i svakodnevno vanjsko pranje opreme i proizvodnog prostora. .

i blagovremeno informisanje Management Team-a o tome . infrastrukture i zemljišta u svim proizvodnim i skladišnim kompleksima koji se koriste za potrebe poslovanja CCHBC B-H d. planiranje i egzekucija investicionih i drugih projekata u okviru punionice u cilju optimizacije resursa .SEKTOR ODRŢAVANJA PROIZVODNOG POGONA.o. organizovanje i voĎenje tima održavanja .o.Održavanje zgrada. proizvodne linije i iskorištenost kapaciteta .Sistematičnost i analitičnost .Poznavanje engleskog jezika (profesionalni nivo) .Usaglašavnje projekta/promjene sa standardima i specifikacijama koje se odnose na mašine.Koordinacija aktivnosti odjela proizvodnje i odrzavanja sa aktivnostima drugih odjela .Sposobnost voĎenja grupe ljudi .Priprema. postrojenja i tretmana otpadnih voda (Engineering and Maintenance Manager) Broj izvršilaca: 1 Opis radnog mjesta: .Identificiranje rizika kao i mogućnosti za poboljšanja. Sarajevo . te priprema izvještaja za druge odjele Za svoj rad odgovoran je direktoru Odjela sistema proizvodnje i snabdjevanja Uslovi: .Najmanje 1 godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima Rukovodilac za mehaniĉko odrţavanje (Mechanical Maintenance Supervisor) Broj izvršilaca : 0 vacant Opis radnog mjesta: 90 .Razvoj i održavanje proizvodne i servisne tehničke infrastructure u skladu sa zahtjevima i standardima CCHBC i TCCQS .Usaglašavanje godišnjeg plana remonta proizvodnih linija sa odjelima proizvodnje i planiranja . POSTROJENJA I TRETMANA OTPADNIH VODA Rukovodilac Sektora odrţavanja proizvodnog pogona. službom osiguranja kvaliteta i odjelom planiranja) .Organizovanje i kontrola sistema izvještavanja o rezultatima poslovanja unutar odjela.VII stepen stručne spreme tehničkog (mašinskog ili elektro smjera) .Usaglašavanje sedmičnih i mjesečnih planova održavanja sa ostalim odjelima (odjelom proizvodnje.Znanje rada na računaru (MS Office) .Planiranje i organizovanje redovnog rada i poslova na održavanju servisnih postrojenja .

Poduzimanje aktivnosti koje obezbjeĎuju siguran i pouzdan rad opreme .Poznavanje engleskog jezika (srednji nivo) . u nakraćem roku i uz minimalne troškove .Defektaža i izvršavanje brzih opravki kao bi se osigurao kontinuiran rad opreme .Preduzimanje mjera za osiguranje uslova rada .Znanje rada na računaru (MS Office) .Nadgledanje i asistiranje radnicima u proizvodnji prilikom zamjene maziva održavanja na dnevnoj i sedmičnoj bazi .Saradnja sa radnicima u proizvodnji kako bi se sve aktivnosti obavljale na efikasan način.Sugerisanje najefikasnijih rješenja u nabavci rezervnih dijelova za opremu i zamjena rezervnih dijelova .Uslovi: .Korištenje opreme za zaštitu na radu i poštivanje svih zakonskih propisa i pravilnika o zaštiti na radu .Prilikom obavljanja svakodnevnih aktivnosti poštuje uputstva Sistema okolinskog upravljanja 91 . ISO i ANSI) .Poduzimanje svih neophodnih aktivnosti i pruženje podrške proizvodnim radnicima prilikom zamjene dijelova na opremi .ProvoĎenje planiranih preventivnih mjera u održavanju proizvodne i prateće opreme i mašina .Obavljanje svih neophodnih aktivnosti prilikom instaliranja nove opreme ..Poželjno je poznavanje dokumentacije kao što je (DIN. postrojenja i tretmana otpadnih voda . identificiranje problema. provoĎenje preventivnih mjere za sprečavanje neispravnosti .Praćenje rada postojeće opreme.Poduzimanje svih neophodnih aktivnosti i pruženje podrške proizvodnim radnicima prilikom zamjene dijelova na opremi .ProvoĎenje planiranih preventivnih mjera u održavanju proizvodne i prateće opreme i mašina .Korištenje opreme za zaštitu na radu i poštivanje svih zakonskih propisa i pravilnika o zaštiti na radu Za svoj rad odgovoran je rukovodiocu Sektora održavanja proizvodnog pogona.Izrada nestandardnih rezervnih dijelova .Defektaža i izvršavanje brzih opravki kao bi se osigurao kontinuiran rad opreme .VI stepen stručne spreme tehničkog (mašinskog ili elektro smjera) .Najmanje 1 godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima Struĉnjak za odrţavanje mašina .bravar (Mechanical Maintenance Specialist) Broj izvršilaca: 4 Opis radnog mjesta: .

Uspostavljanje adekvatnog sistema za efektivnu raspodjelu rezervnih dijelova i materijala. postrojenja i tretmana otpadnih voda. provoĎenje preventivnih mjere za sprečavanje neispravnosti .Poznavanje engleskog jezika (početnik nivo) . odnosno da se zaposleni koji tražene uslove više ne ispunjavaju ne zadrži na poslovima s posebnim uvjetima za rad .Poznavanje rada na računaru (MS Office) .Organizacija.VII stepen stručne spreme tehničkog (mašinskog ili elektrosmjera) .Mogućnost izvoĎenja analiza kinematike na srednjem i višem nivou . Uslovi: . ISO i ANSI) .Da se isključe iz upotrebe mašine i opremu te osobna zaštitna sredstva koja nisu ispravna .Obavljanje svih neophodnih aktivnosti prilikom instaliranja nove opreme . razvijen sistem koji omogućava blagovremeno naručivanje rezervnih dijelova i razvijen precizan sistem kontrole troškove i stanja na zalihama . identificiranje problema.Razvijanje sistema preventivnog održavanja. Uslovi: .Znanje rada na računaru (MS Office) 92 .Praćenje rada postojeće opreme. kao i u skladu sa zahtjevima OHSAS 18001 .Najmanje 1 godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima Rukovodilac odrţavanja i zaštite na radu (Maintenance Safety Supervisor) Broj izvršilaca : 1 Opis radnog mjesta: .ProvoĎenje procesa zavarivanja Za svoj posao odgovoran je rukovodiocu za mehaničko održavanje.Poželjno je poznavanje dokumentacije kao što je (DIN..IV stepen stručne spreme (elektro ili mašinskog smjera) .Osigurati potreban broj radnika osposobljenih za evakuaciju i spašavanje kao i za pružanje prve pomoći te da im stavi na raspolaganje svu potrebnu opremu Za svoj rad odgovoran je rukovodiocu Sektora održavanja proizvodnog pogona. koje kontinuirano revidira i radi na njihovom poboljšanju .Da se na poslove s posebnim uvjetima rada ne rasporeĎuju zaposleni za koje na propisani način nije utvrĎeno da ispunjavaju tražene uslove. kao i u skladu sa zahtjevima OHSAS 18001 . što uključuje: efikasnu organizaciju raspodjele rezervnih dijelova.Organizacija. uspostavljanje efektivnog sistema i poduzimanje mjera iz oblasti zaštite zdravlja zaposlanih i sigurnosti na radu na nivou društva u skladu sa važećim zakonima i propisima u državi. uspostavljanje efektivnog sistema i poduzimanje mjera iz oblasti zaštite zdravlja zaposlanih i sigurnosti na radu na nivou društva u skladu sa važećim zakonima i propisima u državi.

preduzimanje mjera za osiguranje uslova rada .Poduzimanje aktivnosti koje obezbjeĎuju siguran i pouzdan rad opreme. te formiranje odgovarajućih setova dokumenata .Najmanje 1 godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima Struĉnjak za odrţavanje mašina . Uslovi: .Defektaža i izvršavanje brzih opravki kao bi se osigurao kontinuiran rad opreme .Visok stepen znanja u polju zaštite zdravlja uposlenih i zaštite na radu . povrata rezervnih dijelova. izlaza.Visok stepen tehničkog znanja na poljima mehanike. OHSAS i CCH zahtjevima . elektrike/elektronike.Saradnja sa radnicima u proizvodnji kako bi se sve aktivnosti obavljale na efikasan način.Ažuriranje procedura i uputstava zastite na radu.Kreiranje i pracenje realizacije planova korektivnih akcija (prema nalazima audita) Za svoj rad odgovoran je rukovodiocu održavanja i zaštite na radu. a u skladu sa lokalnim.VII stepen stručne spreme (tehničkog smjera) .Znanje rada na računaru (MS Office) .ProvoĎenje planiranih preventivnih mjera u održavanju proizvodne i prateće opreme i mašina .Poznavanje engleskog jezika (srednji nivo) .Poznavanje engleskog jezika (srednji nivo) .Planiranje i organizovanje .Najmanje 1 godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima.Odgovoran je za materijalno stanje skladišta rezervnih dijelova . primjenjivog u industriji bezalkoholnih pića .Blagovremeno i tačno evidentiranje svih promjena ulaza. u nakraćem roku i uz minimalne troškove 93 .. usklaĎivanje svih aktivnosti odjela sa važećim procedurama .Vozačka dozvola B kategorije .elektriĉar (Electrical Maintenance Specialist) Broj izvršilaca: 4 Opis radnog mjesta: . Struĉnjak za administraciju rezervnih dijelova i zaštite na radu (Maintenance & Safety Administrator) Broj izvršilaca : 1 Opis radnog mjesta: .Zaprimanje i izdavanje rezervnih dijelova i potrošnog materijala iz skladišta rezervnih dijelova kroz postojeće računarske aplikacije.

proslave) . održavanja ventilacionih sistema.Mogućnost izvoĎenja analiza kinematike na srednjem i višem nivou .Nadgledanje i asistiranje radnicima u proizvodnji prilikom zamjene maziva održavanja na dnevnoj i sedmičnoj bazi .Monitoring bunara u skladu sa zahtjevima CCHBC standarda i lokalnih zakona .ProvoĎenje procesa zavarivanja . identificiranje problema.Sugerisanje najefikasnijih rješenja u nabavci rezervnih dijelova za opremu i zamjena rezervnih dijelova .Koordinacija aktivnosti neophodnih za obezbjeĎenje higijenskih uslova u radnim i proizvodnim prostorima .Upravljanje energetskim resursima . uključujući saradnju sa ovlaštenim institucijama .Koordinacija zimskog čišćenja vanjskih saobraćajnica 94 .Praćenje rada postojeće opreme. Uslovi: .Izrada nestandardnih rezervnih dijelova . te postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda .Radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima Rukovodilac odrţavanja objekata i pomoćnih postrojenja (Facility & Utility Maintenance Supervisor) Broj izvršilaca: 1 Opis radnog mjesta: . sistema grijanja i hlaĎenja. administrativnih.Praćenje i optimizacija potrošnje električne energije i plina .Upravljanje održavanje i razvoj mreže vodosnabdjevanja .Kontrola. ISO i ANSI) . hortikulture i vanjskih servisnih instalacija .VoĎenje i učešće u projektima vezanim za proširenje postojeće infrastrukture i zemljišnog posjeda. održavanje i razvoj sistema energetskog napajanja uključujući trafo stanicu kompanije kao i obezbjeĎenje alternativnog snadbijevanja .Planiranje i organizovanje rada kotlovnice i postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda .IV stepen stručne spreme tehničkog (mašinskog ili elektro smjera) .Planiranje potrošnje i sklapanje ugovora o kvalitetnoj isporuci električne energije i prirodnog gasa sa nadležnim institucijama .Održavanje asfaltnih površina.Poželjno je poznavanje dokumentacije kao što je (DIN.Planiranje preventivnog i sprovoĎenje interventnog održavanja proizvodnih.Praćenje i optimizacija potrošnje vode .. zakuske.Korištenje opreme za zaštitu na radu i poštivanje svih zakonskih propisa i pravilnika o zaštiti na radu Za svoj rad odgovoran je rukovodiocu održavanja i sigurnosti na radu.Koordinacija pružanja usluga vanjskog izvoĎača u restoranu ( topli obrok. provoĎenje preventivnih mjere za sprečavanje neispravnosti . skladišnih i servisnih objekata.

vodovodnih i kanalizacionih instalacija .kanalizaciji i ventilaciji koji se mogu interno obaviti .Koordiniranje i usmjeravanje rada proizvoĎača koji su angažovani .Manipulacija Trafo stanicom . postrojenja i tretmana otpadnih voda.Odgovoran je za održavanje higijene u kompletnom objektu .Opravljanje svih kvarova na elektro i drugoj opremi.Implementiranje mjera Zaštite na radu i Protivpožarne zaštite Za svoj rad odgovoran je rukovodiocu održavanja objekata i pomoćnih postrojenja.sistema HOVAL i sistema ventilacionih komora . Uslovi: .Praćenje troškova električne energije na dnevnoj bazi . inspekcijskim službama.IV ili V stepen stručne spreme (elektro smjera) .Najmanje 1 godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima 95 .Poznavanje engleskog jezika (profesionalni nivo) . ekologija) Za svoj rad odgovoran je rukovodiocu Sektora održavanja proizvodnog pogona. te relevantnim ministarstvima u cilju pribavljanja neophodnih dozvola za neometano poslovanje (energija.Ugovaranje i organizacija odvoza čvrstog otpada .Poznavanje engleskog jezika (početnik nivo) .RukovoĎenje internim skladištem potrošnog materijala (sredstva za čišćenje.Poznavanje rada na računaru (MS Office) .Održavanje sistema energetskog napajanja o objektu..u smislu planiranja i praćenja rada zaposlenika u vešeraju kao i održavanja svih mašina . saobraćajnice. komunalija i pratećih postrojenja (Facility & Utility Maintenance Specialist) Broj izvršilaca: 2 Opis radnog mjesta: . voda.Održavanje hortikulture i sistema navodnjavanja u krugu punionice .Saradnja sa općinskim vlastima.VI ili VII stepen stručne spreme (elektro smjera) . Uslovi: . komunalnim preduzećima.vodovodu.Odgovoran je za rad vešeraja.kafe i ostalih materijala) .Poznavanje rada na računaru (MS Office) .Najmanje 1 godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima Struĉnjak za odrţavanje objekta.Održavanje objekta u smislu opravki elektro.

provoĎenje planiranih preventivnih mjera u cilju održavanja opreme i mašina .SprovoĎenje hemijske analize i kontrole kvalitete vode u skladu sa procedurama i uputstvima Kompanije . poštujući strategije i smjernice kompanije u cilju postizanja. usmjeravati.Poznavanje rada na računaru (MS Office) .Certifikat za upravljanje kotlovskim postrojenjima .Poznavanje engleskog jezika (početnik nivo) .ObezbjeĎenje nesmetanog rada kotlovnice. te usvojenih standarda 96 . rashladnih mašina sa pratećom opremom i WWT.Praćenje tehničke ispravnosti kotlovnice. održavanja i poboljšavanja visokih standarda kvalitete u skladu sa zahtjevima internih i vanjskih kupaca .Redovno nosi zaštitnu opremu propisanu Zakonom i Pravilnikom o zaštiti na radu Za svoj rad odgovoran je rukovodiocu održavanja objekata i pomoćnih postrojenja Uslovi: .Radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima SEKTOR OSIGURANJA KVALITETA Rukovodilac Sektora za osiguranje kvaliteta (Quality Assurrance Manager) Broj izvršilaca: 1 Opis radnog mjesta: . te sistema WWT .ProvoĎenje preventivnih mjera zaštite na propisanoj opremi .Izvještavanje pretpostavljenih o svim kvarovima za koje nije ovlašten da ih otklanja .IV stepen stručne spreme (tehničkog smjera) . sistema grijanja. u najkraćem mogućem vremenu i uz minimalne troškove . koordinirati i rukovoditi programima koji se odnose na tehničku održivost poslovanja. kompresora i vodenih pumpi. kompresora.Izvještava pretpostavljenog o svim eventualnim neusklaĎenostima i predlaže korektivne akcije .VoĎenje računa o blagovremenoj zamjeni rezervnih dijelova .Opravke kvarova kako bi oprema funkcionisala sigurno i u kontinuitetu. bilježenja i kontrole rezultata o kvalitetu.Planirati.Voditi tim za kvalitet u cilju organiziranja redovnog nadgledanja.Struĉnjak za kontrolu i upravljanje pratećih postrojenja (Utility Maintenance Specialist) Broj izvršilaca: 2 Opis radnog mjesta: .

Pruža stručnu pomoć ostalim funkcijama radi identificiranja problema u domenu kvalitete kao i u razvijanju planova za preventivne i korektivne aktivnosti u cilju uklanjanja tih problema .Poznavanje rada na računaru (MS Office) .Odgovaran je za implementaciju programa i procesa koji se odnose na kvalitet proizvoda od ulaznih sirovina do kraja životnog ciklusa na tržištu. te pruža podršku ostalim odjelima prilikom implentacije BMS-a .) .Koordinira pripremu internih audita i provoĎenje internih audita . usko saradjuje sa poslovnim funkcijama: Marketing.Komunikativnost .Spremnost za inovacije .Odgovornost za implementaciju i održavanje business management systema. te relevantnim procedurama i uputstvima Za svoj rad odgovoran je direktoru Odjela sistema proizvodnje i snabdjevanja Uslovi: .VoĎenje tima za izradu.Prema okolini se odnosi u skladu sa Okolinskom politikom.Kontinuirano radi na unapreĎenju sistema kvaliteta putem stalnih poboljšanja . koji se bazira na sistemima za upravljanje kvalitetom. .Sposobnost voĎenja grupe ljudi . te audit i odobrenje dobavljača .Nadzor nad implementacijom procedura i standarda sistema kvaliteta u službi za osiguranje kvaliteta .Odgovoran je za implementaciju HACCP programa . prirodno-matematički sl. Proizvodnja i Nabavka. prehrambeno tehnološki. . uticajem na okoliš.Prilikom uvoĎenja novih proizvoda.Praćenje i kontrolu sprovoĎenja korektivnih i preventivnih mjera unutar organizacije . vezano za pitanja o kvalitetu i usklaĎenosti sa zakonskim zahtjevima . sigurnosti hrane i zaštite zdravlja i sigurnosti na radu.Sposobnost donošenja odluka i riješavanja problema .Radi na razvoju i izvoĎenju neophodnih treninga ostalih zaposlenika iz oblasti kvaliteta .Poznavanje engleskog jezika (profesionalni nivo) .Voditi računa da je rad Odjela za kvalitet u skladu sa zakonskim propisima . reviziju specifikacija i statističku obradu procesa .VII stepen stručne spreme (tehnološki.Promovira podizanje svijesti o kvalitetu unutar cijele organizacije..Iskustvo na poslovima osiguranja kvaliteta i upravljanja sistemima kvaliteta Rukovodilac tima procesne i finalne kontrole proizvoda (Process Control Supervisor) Broj izvršilaca: 1 Opis radnog mjesta: 97 .Usko saraĎuje sa Odjelom nabavke po pitanju razvoja specifikacija za sirovine i pakovni materijal.

Pratiti i analizirati procese koji posredno ili neposredno utiču na kvalitet proizvoda.Odgovoran je da se svaka žalba kupca ili potrošača.Sposobnost donošenja odluka i riješavanja problema . .Organiziranje rada laboratorije u skladu sa Planom kontrole kvaliteta. prehrambeno tehnološki.Iskustvo na poslovima kontrole i osiguranja kvaliteta Rukovodilac tima za zdravstvenu sigurnost proizvoda (Food Safety Supervisor) Broj izvršilaca: 1 Opis radnog mjesta: 98 . . procedurama.Kontroliše i potpisuje izvještaje o izvršenim analizama za interne kupce .Sposobnost postavljanja radnih standarda i odreĎivanja prioriteta . . te predlaže poboljšanja . Uslovi: .VII stepen stručne spreme (tehnološki. prirodno-matematički fakultet i sl) . periodično vrši provjeru čuvanja i izlaganja proizvoda.U saradnji sa Odjelom za ljudske potencijale identificirati potrebe za obučavanjem i edukacijom zaposlenika u laboratoriju. pažljivo i temeljito ispita.Voditi računa da informacije o statusu kvaliteta budu dostavljene internim kupcima u skladu sa utvrĎenim rokovima ..Usko suraĎuje sa Odjelom nabavke po pitanju obezbjeĎenja neophodnih materijala za rad.Radi na razvoju i izvoĎenju neophodnih treninga ostalih zaposlenika iz oblasti kvaliteta Za svoj rad odgovoran je rukovodiocu Sektora za osiguranje kvaliteta.Timski rad . a rezultati komuniciraju u CIS Centar .U saradnji sa Odjelom prodaje.Osigurava da se kontrola i osiguranje kvaliteta vrši u skladu sa Planom kontrole kvaliteta.Analitičnost i pažnja na detalje .Vodi računa o stanju zaliha kemikalija i opreme potrebne za rad odjela .Kontroliše uslove skladištenja i obilježavanja statusa proizvoda u internim skladištima. rokove trajanja. starost i kontrolu kvaliteta proizvoda na tržištu.Organizuje rad laboratorije (formira smjene) u skladu sa planom proizvodnje .Komunikacijske. relevantnim procedurama.Sposobnost voĎenja grupe ljudi . uputstvima i specifikacijama . koja se odnosi na kvalitet proizvoda. .Kontinuirano radi na unapreĎenju procesa kontrole i osiguranja kvaliteta .Znanje rada na računaru (MS Ofifice) . pregovaračke i prezentacijske vještine .Voditi preciznu dokumentaciju o svim obavljenim ispitivanjima i analizama .Poznavanje engleskog jezika (srednji nivo) . uputstvima i specifikacijama .U skladu sa zahtjevima posla uvodi nove metode za kontrolu proizvoda .

Voditi računa da informacije o statusu kvaliteta budu dostavljene internim kupcima u skladu sa utvrĎenim rokovima .Osigurati da se kontrola i osiguranje kvaliteta vrši u skladu sa Planom kontrole kvaliteta.Znanje rada na računaru (MS Ofifice) . uputstvima i specifikacijama .Odgovornost da se svaka žalba kupca ili potrošača.VII stepen stručne spreme (tehnološki. te vrši nadzor nad implementacijom i poštivanjem istih.Poznavanje engleskog jezika (srednji nivo) .Prati i analizira procese koji posredno ili neposredno utiču na kvalitet proizvoda. prirodno-matematički fakultet i sl) . a rezultati komuniciraju u CIS Centar .Analitičnost i pažnja na detalje .Kontrola kvaliteta ulaznih sirovina.U saradnji sa Odjelom za ljudske potencijale identificirati potrebe za obučavanjem i edukacijom zaposlenika u laboratoriju.U skladu sa zahtjevima posla uvodi nove metode za kontrolu proizvoda . koja se odnosi na kvalitet proizvoda. . pripremati i komunicirati izvjestaje o statusu gotovog proizvoda. procedurama.Komunikacijske.Sposobnost voĎenja grupe ljudi . pregovaračke i prezentacijske vještine .Radi na razvoju i izvoĎenju neophodnih treninga ostalih zaposlenika iz oblasti kvaliteta Za svoj rad odgovoran je rukovodiocu Sektora za osiguranje kvaliteta. te predlaže poboljšanja .Sposobnost donošenja odluka i riješavanja problema . pažljivo i temeljito ispita.Iskustvo na poslovima kontrole i osiguranja kvaliteta Laboratorijski tehniĉar za kontrolu procesa proizvodnje (Lab Tehnician for production process control) Broj izvršilaca: 3 Opis radnog mjesta: 99 . relevantnim procedurama.Timski rad . prehrambeno tehnološki.Organizirati rad mikrobiološke laboratorije u skladu sa Planom kontrole kvaliteta..Voditi nabavku i evidentira potrošnju materijala potrebnog za nesmetan rad mikrobiološkog laboratorija .Organizovati rad laboratorije (formira smjene) u skladu sa planom proizvodnje . uputstvima i specifikacijama . .Voditi preciznu dokumentaciju o svim obavljenim ispitivanjima i analizama . Uslovi: . pakovnog materijala te gotovih proizvoda iz uvoza . .Voditi računa o stanju na zalihama kemikalija i opreme potrebne za rad odjela i u skladu sa tim usko suraĎuje sa Odjelom nabavke .Organizovati i nadgledati rad mikrobiološkog laboratorija.Učestvuje u razvoju programa dobre proizvoĎačke prakse za prehrambenu industriju (GMP).

. te uzoraka sa tržišta. uputstvima i specifikacijama . neohodne za kontrolu ispravnosti rada ureĎaja za inspekciju opranih staklenih boca (priprema testne boce. gotovih proizvoda iz uvoza 100 . .Vršiti kontrolu ulaznih sirovina.Odgovoran je za identificiranje statusa kvaliteta.Orijentiranost ka timskom radu .Pratiti proces sanitacije i vanjskog čišćenja procesne opreme u kritičnim zonama (tretman vode. sirovina ili pakovnih materijala . .Vršiti kontrolu procesa proizvodnje poluproizvoda i gotovih proizvoda u skladu sa Planom uzorkovanja. prisustvo neovlaštenih. nepropisno obučenih osoba u pogonu i sl. higijena pogona. Uslovi: . poluproizvoda i gotovih proizvoda . dužan je postupiti u skladu sa važećim uputstvima i propisanim korektivnim mjerama . pakovnog materijala i gotovih proizvoda iz uvoza u skladu sa Planom uzorkovanja. Planom ulazne kontrole.Znanje rada na računaru (MS Ofifice) . ulaznih materijala.Prilikom utvrĎivanja neusklaĎenosti. procedurama. uputstvima i specifikacijama .Voditi preciznu dokumentaciju o svim obavljenim ispitivanjima . sirupana. zone punjenja) . uputstvima i specifikacijama .Poznavanje engleskog jezika (početnik nivo) .Vršiti kontrolu kvaliteta vode u skladu sa Planom kontrole kvaliteta. ulaznih materijala.Dužan je upozoriti nadležne o uočenim nepravilnostima. Planom kontrole kvaliteta.Odgovoran je za provjeru kvaliteta procesa proizvodnje preforma i PET boca. hemijskog.Provodi potrebne radnje. u skladu sa važećim Planom kontrole . koje mogu predstavljati rizik za kvalitet proizvoda. provjerava stanje testnih boca i zapise o njihovoj upotrebi) u skladu sa važećim specifikacijama i uputstvima. relevantnim procedurama.Odgovoran je za pravilno označavanje neusklaĎenih proizvoda.Po potrebi provodi analize mikrobiološke i ulazne kontrole.Analitičnost i pažnja na detalje . Za svoj rad odgovoran je rukovodiocu tima procesne i finalne kontrole proizvoda.IV ili V stepen stručne spreme (prehrambenog. procedurama. nošenje zaštitne opreme.Odgovoran je za identificiranje statusa kvaliteta.Iskustvo na poslovima u laboratoriji Laboratorijski tehniĉar za ulaznu kontrolu (Lab Tehnician for incoming goods inspection) Broj izvršilaca: 1 Opis radnog mjesta: .Pripremati izvještaje o svim izvršenim analizama i ovjeriti iste potpisom . ili mikrobiološkog smjera) . npr.

Za svoj rad odgovoran je rukovodiocu tima za zdravstvenu sigurnost proizvoda. nošenje zaštitne opreme.Pripremati izvještaje o svim izvršenim analizama i ovjeriti iste potpisom . sirovina ili pakovnih materijala . npr.Vrši higijenski nadzor i ostalih zona u punionici (garderobe. koje mogu predstavljati rizik za kvalitet proizvoda.Analitičnost i pažnja na detalje . sirupana.Pripremati izvještaje o svim izvršenim analizama i ovjeriti iste potpisom . te uzoraka sa tržišta.Pratiti proces sanitacije i vanjskog čišćenje procesne opreme u kritičnim zonama (tretman vode. te uzoraka sa tržišta. Za svoj rad odgovoran je rukovodiocu tima za zdravstvenu sigurnost proizvoda.Timski rad .Iskustvo na poslovima u laboratoriji Laboratorijski tehniĉar za mikrobiologiju (Lab Tehnician – microbiologist) Broj izvršilaca: 3 Opis radnog mjesta: . pakovnog materijala.Znanje rada na računaru (MS Ofifice) .Dužan je upozoriti nadležne o uočenim nepravilnostima. nepropisno obučenih osoba u pogonu i sl. hemijskog ili mikrobiološkog smjera) . prisustvo neovlaštenih.O svim neusklaĎenostima je dužan informisati neposrednog rukovodioca . koje mogu predstavljati rizik za kvalitet proizvoda. čistoća pogona.) .Vršiti kontrolu ulaznih sirovina. npr.Vrše dnevni nadzor nad sprovoĎenjem dobre proizvoĎačke prakse . skladište..Dužan je upozoriti nadležne o uočenim nepravilnostima.Po potrebi provodi analize ulazne i procesne kontrole. .IV ili V stepen stručne spreme ( prehrambenog.Provodi GMP kontrolu proizvodnih zona .Odgovoran je za pravilno označavanje neusklaĎenih proizvoda. nepropisno obučenih osoba u pogonu i sl. poluproizvoda i gotovih proizvoda . relevantnim procedurama. prisustvo neovlaštenih.Odgovoran je za identificiranje statusa kvaliteta. poluproizvoda i gotovih proizvoda u skladu sa Mikrobiološkim planom kontrole. restoran i dr. 101 .Odgovoran je za pravilno označavanje neusklaĎenih proizvoda. zone punjenja) . nošenje zaštitne opreme. . toaleti. Uslovi: . čistoća pogona. uputstvima i specifikacijama .Poznavanje engleskog jezika (početnik nivo) . sirovina ili pakovnih materijala . ulaznih materijala. ventilacijski sistem.Po potrebi provodi analize mikrobiološke i procesne kontrole.

Vrši internu kalibraciju mjernih instrumenata u skladu sa važećim uputstvima .Znanje rada na računaru (MS Ofifice) .Analitičnost i pažnja na detalje .Znanje rada na računaru (MS Ofifice) .Iskustvo na poslovima u laboratoriji 102 .O svim uočenim nepravilnostima obavještava Rukovodioca tima proces kontrole kvaliteta Za svoj rad odgovoran je rukovodiocu tima procesne kontrole kvaliteta. medicinskog ili mikrobiološkog smjera) .Vrši uzorkovanje sirovina. hemijskog.Vrši dostavljanje uzoraka za analizu u laboratoriju i njihovo označavanje .Poznavanje engleskog jezika (početnik nivo) .Vrši pripremu rastvora za obavljanje laboratorijskih analiza . pakovnog matrijala i gotovih proizvoda .Timski rad . unosi rezultate analiza u odgovarajuće programe. .Održava skladište rezervnih uzoraka u skladu sa važećim uputstvima i procedurama .Analitičnost i pažnja na detalje .U svrhu statističke obrade podataka.IV ili V stepen stručne spreme (prehrambenog.Timski rad . te ovjeru potpisom .Vodi evidenciju o izvršenim poslovima.Poznavanje engleskog jezika (početnik nivo) .Vrši čišćenje i odlaganje laboratorijskog posuĎa . Uslovi: . medicinskog ili mikrobiološkog smjera) .Uslovi: .Vodi računa o urednosti odlaganja i čuvanja hemikalija i drugih laboratorijskih potrepština u skladištu .IV ili V stepen stručne spreme (prehrambenog. hemijskog.Vodi računa da je laboratorijska oprema čista i uredno održavana .Iskustvo na poslovima u laboratoriji Laborant (Lab Tehnician Junior) Broj izvršilaca: 1 Opis radnog mjesta: .

Coca-Cola HBC B-H d. kao i rezultate poslovanja Društva. Ovaj pravilnik stupa na snagu osam dana po objavljivanju na oglasnoj tabli Društva i sastavni je dio Pravilnika o radu Coca-Cola HBC B-H d.o. odmah po izvršenoj promjeni. Ĉlan 13. Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaju da važe odredbe svih dosadašnjih pravilnika koji regulišu sistematizaciju radnih mjesta.o. odnosno po uvećanju ili umanjenju broja izvršilaca za odreĎeno radno mjesto.o. Navedeni broj izvršilaca za sva radna mjesta prestavlja trenutnu organizacionu strukturu i isti je promjenjiv obzirom na prirodu posla Društva. Izmjene koje se odnose na promjenu broja izvršilaca unosit će se u ovaj pravilnik.o. Ĉlan 14.Ĉlan 12. Sarajevo _________________________ Mircea Draja Generalni direktor 103 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful