Univerzitet u Sarajevu Pedagoški fakultet Odsjek za razrednu nastavu Akademska godina: 2011/2012.

Godina studija i semestar: Četvrta godina, VIII semestar Nastavni predmet: Metodika nastave matematike IV

PISMENA PRIPREMA ZA REALIZACIJU NASTAVNOG ČASA IZ MATEMATIKE

Mentor:

Student:

Sarajevo, mart, 2012. god.

x+a=b.metoda usmenog izlaganja. OBLICI NASTAVNOG RADA: NASTAVNA SREDSTVA I POMAGALA: .x-a=b Ponavljanje .metoda razgovora. . x+a=b.ponoviti i proširiti znanje o pojmu jednačine.OPĆI PODACI ŠKOLA: RAZRED I ODJELJENJE: DATUM ODRŽAVANJA ČASA: REALIZATOR NASTAVNOG ČASA: MENTOR: OŠ ˝Mehmedalija Mak Dizdar˝ V1 15. .x+a=b. -razvijati sistematičnost. -uspješna primjena znanja pri rješavanju FUNKCIONALNI ZADACI: zadataka.a-x=b. kreativnost i motoriku. CILJEVI I ZADACI: Ponoviti i proširiti znanje o jednačinama CILJ NASTAVNE JEDINICE: OBRAZOVNI ZADACI: oblika a+x=b.a-x=b. logičko i stvaralačko mišljenje.metoda demonstracije.individualni oblik rada. . x-a=b. . .x-a=b Jednačine oblika a+x=b. SPECIFIČNI PODACI NASTAVNO PODRUČJE: NASTAVNA JEDINICA: PRETHODNA NASTAVNA JEDINICA: TIP NASTAVNOG ČASA: NASTAVNE METODE: Sabiranje i oduzimanje dvocifrenih brojeva Jednačine oblika a+x=b. pamćenje. 3. 2012. urednost i tačnost pri izvođenju različitih zadataka.frontalni. -ponoviti i usavršiti postupak određivanja nepoznate veličine. -razvijati pažnju. interes. a-x=b. zapažanje. -osnovna nastavna sredstva. -ponoviti rješavanje matematičkih problema putem modeliranja jednačina.

pripremiti učenike za daljnje napredovanje u savladavanju nastavnih sadržaja. upornost ODGOJNI ZADACI: i strpljivost. . .razvijati preciznost. Nastavni čas počinje pregledom i analizom domaće zadaće. Nakon toga razgovaram sa učenicima o . razvijati saradnju pri radu i ljubav prema matematici..razvijati kulturu rada i njihov pozitivan odnos prema radu. -jačanje osjećaja odgovornosti pri samostalnom obavljanju zadataka.navikavati učenike na urednost i preglednost. -sticanje radnih navika. .-osposobljavati učenike za logičko zaključivanje. . tačnost. STRUKTURA NASTAVNOG ČASA: Pozdravljam učenike i predstavljam se: Ja UVODNI DIO ( 5 min ) sam Ilma Herenda i danas ću se sa vama družiti na času matematike.

. -A ovdje? Šta je ovdje nepoznato? -Kako ćemo odrediti nepoznati umanjilac? (Nepoznati umanjilac određujemo tako što od umanjenika oduzmemo razliku). a šta je nepoznato? .Šta sam napisala na tabli? . .Šta nam je ovdje poznato? .Kako ćemo izračunati prvi sabirak? Na tabli pišem x – a = b -Sada mi recite kako se zovu brojevi kod oduzimanja? -Šta je poznato u ovom primjeru? .) -Kako ćemo odrediti nepoznati sabirak? Nepoznati sabirak ćemo odrediti tako što od zbira oduzmemo poznati sabirak.nastavnom sadržaju koji su usvojili na prethodnom času iz matematike.Šta je nepoznato? (Nepoznat je umanjenik).) Na tabli pišem jednačinu oblika a – x = b.) . Pitam učenike: . Pitam učenike: -Šta smo radili prošli čas? (Prošli čas smo radili jednačine.Kako se nazivaju brojevi kod sabiranja? . .Šta nam je nepoznato? (Učenici odgovaraju na pitanja.Kako ćemo odrediti nepoznati umanjenik? (Nepoznati umanjenik određujemo tako što saberemo razliku i umanjilac. Na tabli pišem x + a = b.Šta nam je ovdje poznato.Šta su to jednačine? Na tabli pišem a +x = b.

Sandra je kupila farmerke i tene za 91 KM. Koliko je platila tene? Analiziramo zadatak. -Šta je poznato u ovom zadatku? Šta je Sandra kupila? . Prozivam učenika koji pažljivo čita prvi zadatak. .Šta predstavlja broj 72. GLAVNI DIO ( 30 min ) 1.Koliko je platila farmerke? .Kako ćemo odrediti nepoznati sabirak? x = 91 – 72 x = 19 Šta ćemo onda uraditi? (Provjerit ćemo da li smo dobro izračunali). str. 34. a šta broj 9? .Najava cilja časa: Danas ćemo ponoviti i proširiti naše znanje o jednačinama koje smo prethodnih časova radili.Koliko je platila tene? . Govorim učenicima da ćemo raditi zadatke iz radne sveske.) -Šta mislite kako ćemo postaviti ovaj zadatak? Prozivam jednog učenika koji će izaći ispred table i napisati kako ćemo postaviti zadatak.Šta nam je onda nepoznato? (Ne znamo koliko je Sandra platila tene.A koliko je Sandra ukupno potrošila? . Pišem naslov na tabli. 72 + x = 91 Pitam učenika: . Slijedi rad u radnoj sveski. Za farmerke je dala 72 KM.

Koliko je KM dao Nađin stric? Za vrijeme rada obilazim učenike da provjerim kako su uradili zadatak.) X = 83 – 60 X = 23 Provjera: . .Koliko je 32 + 28? (60) 60 + x = 83 . majka 28 KM.Šta je poznato u zadatku ? .Kako ćemo to uraditi? Pr. Postavljam učenicima pitanja: . Obilazim druge učenike da provjerim da li su ispravno uradili zadatak. Prozivam jednog učenika koji čita naglas zadatak i izlazi ispred table da napiše rješenje. Slijedeći zadatak učenici rade samostalno. 2.. a ostalo je dodao Nađin stric.I šta nam još nedostaje? Pročitajte ponovo zadatak.Kako ćemo odrediti nepoznatu vrijednost? (Od broja 83 ćemo oduzeti broj 60. Otac i majka su odlučili da kupe Nađi kompjuterske igrice koje koštaju 83 KM. 72 + 19 = 91 . Otac je dao 32 KM.Šta ćemo sljedeće uraditi? (Sabrat ćemo brojeve 32 i 28.Šta nam je nepoznato? .Šta mislite kako ćemo postaviti zadatak? Sa x označimo broj KM koji je dao stric te napišemo jednačinu: 32 + 28 +x = 83 Učenik piše na tabli postavku zadatka.Kako bi glasio odgovor? Odgovor: Sandra je platila tene 19 KM.) . .

Od kojeg broja treba oduzeti broj 7 da se dobije broj 5? Prozivam učenika da pročita zadatak i da riješi postavljeni zadatak na tabli. 4. Nakon toga učenici rade četvrti zadatak iz radne sveske. 3. . Ostali učenici provjeravaju da li su dobro uradili. a nakon toga jedno po jedno zapisuju rješenja jednačina na tabli.Kako ćemo postaviti jednačinu? x–7=5 ( Znamo da nepoznati broj označavamo sa x. .Kako ćemo riješiti jednačinu? .60 + 23 = 83 Odgovor: Nađin stric je dao 23 KM.) . Slijedi izrada sljedećeg zadatka iz radne sveske.) X–7=5 X=5+7 X = 12 Provjera: 12 – 7 = 5 Odgovor: Od broja 12 oduzmemo broj 7 pa dobijemo broj 5. a šta nepoznato? (Umanjenik je jednak zbiru razlike i umanjioca. Riješi jednačine.Šta nam je poznato. a) x – 45 = 39 b) 85 – x = 49 c) (56 + 23) + x = 100 Učenici prvenstveno rade samostalno u svojim radnim sveskama.

2012. 03. god. Ako zadatke ne završe na času uradit će za domaću zadaću. PLAN TABLE . Jednačine oblika a + x = b. x – a = b (Ponavljanje) Učenicima dijelim nastavne listiće sa ZAVRŠNI DIO ( 5-10 min ) zadacima.a) x – 45 = 39 x = 39 + 45 x = 84 Provjera: 84 – 45 =39 b) 85 – x = 49 x = 85 – 49 x = 36 Provjera: 85 – 36 = 49 c) (56 + 23) + x = 100 79+ x = 100 x = 100 – 79 x = 21 Provjera: Školski rad + 21 = 100 79 14. a – x = b. x + a = b.

god..Literatura:  Jagodić. radna sveska za peti razred devetogodišnje osnovne škole. udžbenik za peti razred devetogodišnje osnovne škole. Matematika.  Jagodić. 2006.. B. 2006. Sarajevo. Matematika. god. B. 2006. Matematika. Sarajevo Publishing. Sarajevo Publishing. Sarajevo. Sarajevo. Prilozi: .. god. Sarajevo Publishing. B.  Jagodić. priručnik za peti razred devetogodišnje osnovne škole.

Ibro je od svog stada ovaca prodao 23 ovce i ostalo mu je 47 ovaca. NASTAVNI LIST Ime i prezime: _______________________ Jednačine 1. Koliko je Ibro imao ovaca? .  nastavni listovi za učenike. skica prikaza školske table.

Ostalo je 46 učenika. Kćerki je 7 godina. Koliko je učenika otišlo ranije kući? 3. Na izletu je bilo 75 učenika. Majka i kćerka imaju zajedno 37 godina.2. Jedna grupa učenika je otišla ranije kući. Koji broj treba oduzeti od broja 95 da se dobije 29? 4. Koliko godina ima majka? .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful