Univerzitet u Sarajevu Pedagoški fakultet Odsjek za razrednu nastavu Akademska godina: 2011/2012.

Godina studija i semestar: Četvrta godina, VIII semestar Nastavni predmet: Metodika nastave matematike IV

PISMENA PRIPREMA ZA REALIZACIJU NASTAVNOG ČASA IZ MATEMATIKE

Mentor:

Student:

Sarajevo, mart, 2012. god.

x+a=b. zapažanje. . . -osnovna nastavna sredstva.a-x=b. CILJEVI I ZADACI: Ponoviti i proširiti znanje o jednačinama CILJ NASTAVNE JEDINICE: OBRAZOVNI ZADACI: oblika a+x=b.ponoviti i proširiti znanje o pojmu jednačine. x+a=b.x-a=b Jednačine oblika a+x=b.x+a=b.OPĆI PODACI ŠKOLA: RAZRED I ODJELJENJE: DATUM ODRŽAVANJA ČASA: REALIZATOR NASTAVNOG ČASA: MENTOR: OŠ ˝Mehmedalija Mak Dizdar˝ V1 15.individualni oblik rada. . logičko i stvaralačko mišljenje. -razvijati sistematičnost. pamćenje. OBLICI NASTAVNOG RADA: NASTAVNA SREDSTVA I POMAGALA: . 3. -uspješna primjena znanja pri rješavanju FUNKCIONALNI ZADACI: zadataka. interes.x-a=b Ponavljanje .metoda usmenog izlaganja. -ponoviti i usavršiti postupak određivanja nepoznate veličine. x-a=b. -razvijati pažnju. 2012.metoda razgovora.a-x=b. a-x=b. kreativnost i motoriku. urednost i tačnost pri izvođenju različitih zadataka. .frontalni. SPECIFIČNI PODACI NASTAVNO PODRUČJE: NASTAVNA JEDINICA: PRETHODNA NASTAVNA JEDINICA: TIP NASTAVNOG ČASA: NASTAVNE METODE: Sabiranje i oduzimanje dvocifrenih brojeva Jednačine oblika a+x=b. -ponoviti rješavanje matematičkih problema putem modeliranja jednačina.metoda demonstracije. .

. -sticanje radnih navika. Nastavni čas počinje pregledom i analizom domaće zadaće.-osposobljavati učenike za logičko zaključivanje. -jačanje osjećaja odgovornosti pri samostalnom obavljanju zadataka. . .razvijati preciznost. upornost ODGOJNI ZADACI: i strpljivost. . . tačnost.navikavati učenike na urednost i preglednost. Nakon toga razgovaram sa učenicima o . razvijati saradnju pri radu i ljubav prema matematici.razvijati kulturu rada i njihov pozitivan odnos prema radu. STRUKTURA NASTAVNOG ČASA: Pozdravljam učenike i predstavljam se: Ja UVODNI DIO ( 5 min ) sam Ilma Herenda i danas ću se sa vama družiti na času matematike.pripremiti učenike za daljnje napredovanje u savladavanju nastavnih sadržaja.

) Na tabli pišem jednačinu oblika a – x = b.Šta su to jednačine? Na tabli pišem a +x = b.Kako ćemo izračunati prvi sabirak? Na tabli pišem x – a = b -Sada mi recite kako se zovu brojevi kod oduzimanja? -Šta je poznato u ovom primjeru? .Šta sam napisala na tabli? .) -Kako ćemo odrediti nepoznati sabirak? Nepoznati sabirak ćemo odrediti tako što od zbira oduzmemo poznati sabirak.Kako ćemo odrediti nepoznati umanjenik? (Nepoznati umanjenik određujemo tako što saberemo razliku i umanjilac. a šta je nepoznato? . .Šta nam je ovdje poznato? .Šta nam je ovdje poznato. Pitam učenike: -Šta smo radili prošli čas? (Prošli čas smo radili jednačine. .Šta nam je nepoznato? (Učenici odgovaraju na pitanja.Šta je nepoznato? (Nepoznat je umanjenik). Na tabli pišem x + a = b.) .Kako se nazivaju brojevi kod sabiranja? .nastavnom sadržaju koji su usvojili na prethodnom času iz matematike. -A ovdje? Šta je ovdje nepoznato? -Kako ćemo odrediti nepoznati umanjilac? (Nepoznati umanjilac određujemo tako što od umanjenika oduzmemo razliku). . Pitam učenike: .

A koliko je Sandra ukupno potrošila? .Sandra je kupila farmerke i tene za 91 KM.Šta nam je onda nepoznato? (Ne znamo koliko je Sandra platila tene. Koliko je platila tene? Analiziramo zadatak. -Šta je poznato u ovom zadatku? Šta je Sandra kupila? .Koliko je platila farmerke? . GLAVNI DIO ( 30 min ) 1.) -Šta mislite kako ćemo postaviti ovaj zadatak? Prozivam jednog učenika koji će izaći ispred table i napisati kako ćemo postaviti zadatak. Govorim učenicima da ćemo raditi zadatke iz radne sveske.Kako ćemo odrediti nepoznati sabirak? x = 91 – 72 x = 19 Šta ćemo onda uraditi? (Provjerit ćemo da li smo dobro izračunali). Pišem naslov na tabli. 34. Slijedi rad u radnoj sveski. Za farmerke je dala 72 KM.Koliko je platila tene? . 72 + x = 91 Pitam učenika: . Prozivam učenika koji pažljivo čita prvi zadatak. str.Šta predstavlja broj 72. .Najava cilja časa: Danas ćemo ponoviti i proširiti naše znanje o jednačinama koje smo prethodnih časova radili. a šta broj 9? .

Otac je dao 32 KM.Koliko je 32 + 28? (60) 60 + x = 83 . 2.Šta mislite kako ćemo postaviti zadatak? Sa x označimo broj KM koji je dao stric te napišemo jednačinu: 32 + 28 +x = 83 Učenik piše na tabli postavku zadatka. Prozivam jednog učenika koji čita naglas zadatak i izlazi ispred table da napiše rješenje.Kako bi glasio odgovor? Odgovor: Sandra je platila tene 19 KM.Kako ćemo odrediti nepoznatu vrijednost? (Od broja 83 ćemo oduzeti broj 60. a ostalo je dodao Nađin stric. 72 + 19 = 91 . ..Šta je poznato u zadatku ? .Šta ćemo sljedeće uraditi? (Sabrat ćemo brojeve 32 i 28. Koliko je KM dao Nađin stric? Za vrijeme rada obilazim učenike da provjerim kako su uradili zadatak.Kako ćemo to uraditi? Pr.) . Obilazim druge učenike da provjerim da li su ispravno uradili zadatak.Šta nam je nepoznato? .) X = 83 – 60 X = 23 Provjera: . . majka 28 KM. Postavljam učenicima pitanja: . Slijedeći zadatak učenici rade samostalno. Otac i majka su odlučili da kupe Nađi kompjuterske igrice koje koštaju 83 KM.I šta nam još nedostaje? Pročitajte ponovo zadatak.

Riješi jednačine.60 + 23 = 83 Odgovor: Nađin stric je dao 23 KM. Od kojeg broja treba oduzeti broj 7 da se dobije broj 5? Prozivam učenika da pročita zadatak i da riješi postavljeni zadatak na tabli. . a nakon toga jedno po jedno zapisuju rješenja jednačina na tabli.Šta nam je poznato. a šta nepoznato? (Umanjenik je jednak zbiru razlike i umanjioca. a) x – 45 = 39 b) 85 – x = 49 c) (56 + 23) + x = 100 Učenici prvenstveno rade samostalno u svojim radnim sveskama. Slijedi izrada sljedećeg zadatka iz radne sveske. 3.) . Nakon toga učenici rade četvrti zadatak iz radne sveske.) X–7=5 X=5+7 X = 12 Provjera: 12 – 7 = 5 Odgovor: Od broja 12 oduzmemo broj 7 pa dobijemo broj 5. Ostali učenici provjeravaju da li su dobro uradili. .Kako ćemo postaviti jednačinu? x–7=5 ( Znamo da nepoznati broj označavamo sa x. 4.Kako ćemo riješiti jednačinu? .

Ako zadatke ne završe na času uradit će za domaću zadaću. a – x = b.a) x – 45 = 39 x = 39 + 45 x = 84 Provjera: 84 – 45 =39 b) 85 – x = 49 x = 85 – 49 x = 36 Provjera: 85 – 36 = 49 c) (56 + 23) + x = 100 79+ x = 100 x = 100 – 79 x = 21 Provjera: Školski rad + 21 = 100 79 14. x – a = b (Ponavljanje) Učenicima dijelim nastavne listiće sa ZAVRŠNI DIO ( 5-10 min ) zadacima. PLAN TABLE . 03. 2012. x + a = b. god. Jednačine oblika a + x = b.

Matematika.Literatura:  Jagodić.. 2006. god. god.. radna sveska za peti razred devetogodišnje osnovne škole. Sarajevo. Sarajevo. udžbenik za peti razred devetogodišnje osnovne škole.  Jagodić. B. Sarajevo Publishing. Matematika. priručnik za peti razred devetogodišnje osnovne škole. Sarajevo Publishing. B.. Sarajevo Publishing. 2006. Sarajevo.  Jagodić. god. Prilozi: . 2006. B. Matematika.

 skica prikaza školske table. Koliko je Ibro imao ovaca? .  nastavni listovi za učenike. Ibro je od svog stada ovaca prodao 23 ovce i ostalo mu je 47 ovaca. NASTAVNI LIST Ime i prezime: _______________________ Jednačine 1.

Koliko godina ima majka? . Na izletu je bilo 75 učenika. Kćerki je 7 godina. Majka i kćerka imaju zajedno 37 godina.2. Jedna grupa učenika je otišla ranije kući. Ostalo je 46 učenika. Koliko je učenika otišlo ranije kući? 3. Koji broj treba oduzeti od broja 95 da se dobije 29? 4.