Univerzitet u Sarajevu Pedagoški fakultet Odsjek za razrednu nastavu Akademska godina: 2011/2012.

Godina studija i semestar: Četvrta godina, VIII semestar Nastavni predmet: Metodika nastave matematike IV

PISMENA PRIPREMA ZA REALIZACIJU NASTAVNOG ČASA IZ MATEMATIKE

Mentor:

Student:

Sarajevo, mart, 2012. god.

logičko i stvaralačko mišljenje. OBLICI NASTAVNOG RADA: NASTAVNA SREDSTVA I POMAGALA: .a-x=b. . -razvijati pažnju.a-x=b. -razvijati sistematičnost. -uspješna primjena znanja pri rješavanju FUNKCIONALNI ZADACI: zadataka.ponoviti i proširiti znanje o pojmu jednačine. interes. zapažanje.x-a=b Jednačine oblika a+x=b. pamćenje. x-a=b. a-x=b.metoda demonstracije.metoda usmenog izlaganja. kreativnost i motoriku. . 2012. -ponoviti rješavanje matematičkih problema putem modeliranja jednačina. SPECIFIČNI PODACI NASTAVNO PODRUČJE: NASTAVNA JEDINICA: PRETHODNA NASTAVNA JEDINICA: TIP NASTAVNOG ČASA: NASTAVNE METODE: Sabiranje i oduzimanje dvocifrenih brojeva Jednačine oblika a+x=b.individualni oblik rada.OPĆI PODACI ŠKOLA: RAZRED I ODJELJENJE: DATUM ODRŽAVANJA ČASA: REALIZATOR NASTAVNOG ČASA: MENTOR: OŠ ˝Mehmedalija Mak Dizdar˝ V1 15. -osnovna nastavna sredstva.x+a=b.metoda razgovora.x+a=b. urednost i tačnost pri izvođenju različitih zadataka. . . x+a=b.x-a=b Ponavljanje .frontalni. . CILJEVI I ZADACI: Ponoviti i proširiti znanje o jednačinama CILJ NASTAVNE JEDINICE: OBRAZOVNI ZADACI: oblika a+x=b. -ponoviti i usavršiti postupak određivanja nepoznate veličine. 3.

-sticanje radnih navika.razvijati preciznost. razvijati saradnju pri radu i ljubav prema matematici.navikavati učenike na urednost i preglednost. Nakon toga razgovaram sa učenicima o .razvijati kulturu rada i njihov pozitivan odnos prema radu. STRUKTURA NASTAVNOG ČASA: Pozdravljam učenike i predstavljam se: Ja UVODNI DIO ( 5 min ) sam Ilma Herenda i danas ću se sa vama družiti na času matematike.pripremiti učenike za daljnje napredovanje u savladavanju nastavnih sadržaja. . . Nastavni čas počinje pregledom i analizom domaće zadaće. tačnost. . . upornost ODGOJNI ZADACI: i strpljivost.. -jačanje osjećaja odgovornosti pri samostalnom obavljanju zadataka.-osposobljavati učenike za logičko zaključivanje.

Šta su to jednačine? Na tabli pišem a +x = b.Šta je nepoznato? (Nepoznat je umanjenik). .Kako ćemo odrediti nepoznati umanjenik? (Nepoznati umanjenik određujemo tako što saberemo razliku i umanjilac. .nastavnom sadržaju koji su usvojili na prethodnom času iz matematike.Šta sam napisala na tabli? .Šta nam je ovdje poznato. a šta je nepoznato? .Šta nam je nepoznato? (Učenici odgovaraju na pitanja.Šta nam je ovdje poznato? .Kako se nazivaju brojevi kod sabiranja? . -A ovdje? Šta je ovdje nepoznato? -Kako ćemo odrediti nepoznati umanjilac? (Nepoznati umanjilac određujemo tako što od umanjenika oduzmemo razliku). . Na tabli pišem x + a = b.Kako ćemo izračunati prvi sabirak? Na tabli pišem x – a = b -Sada mi recite kako se zovu brojevi kod oduzimanja? -Šta je poznato u ovom primjeru? . Pitam učenike: -Šta smo radili prošli čas? (Prošli čas smo radili jednačine.) . Pitam učenike: .) Na tabli pišem jednačinu oblika a – x = b.) -Kako ćemo odrediti nepoznati sabirak? Nepoznati sabirak ćemo odrediti tako što od zbira oduzmemo poznati sabirak.

Sandra je kupila farmerke i tene za 91 KM. .Šta nam je onda nepoznato? (Ne znamo koliko je Sandra platila tene. Prozivam učenika koji pažljivo čita prvi zadatak.Koliko je platila tene? . -Šta je poznato u ovom zadatku? Šta je Sandra kupila? .A koliko je Sandra ukupno potrošila? . GLAVNI DIO ( 30 min ) 1.Šta predstavlja broj 72. 34.Koliko je platila farmerke? . Koliko je platila tene? Analiziramo zadatak.) -Šta mislite kako ćemo postaviti ovaj zadatak? Prozivam jednog učenika koji će izaći ispred table i napisati kako ćemo postaviti zadatak. a šta broj 9? . Slijedi rad u radnoj sveski. Za farmerke je dala 72 KM.Kako ćemo odrediti nepoznati sabirak? x = 91 – 72 x = 19 Šta ćemo onda uraditi? (Provjerit ćemo da li smo dobro izračunali). Pišem naslov na tabli. Govorim učenicima da ćemo raditi zadatke iz radne sveske. str.Najava cilja časa: Danas ćemo ponoviti i proširiti naše znanje o jednačinama koje smo prethodnih časova radili. 72 + x = 91 Pitam učenika: .

I šta nam još nedostaje? Pročitajte ponovo zadatak. a ostalo je dodao Nađin stric. Otac je dao 32 KM.Kako bi glasio odgovor? Odgovor: Sandra je platila tene 19 KM. 72 + 19 = 91 .Šta nam je nepoznato? .) X = 83 – 60 X = 23 Provjera: . Prozivam jednog učenika koji čita naglas zadatak i izlazi ispred table da napiše rješenje.Kako ćemo to uraditi? Pr. 2. .. Otac i majka su odlučili da kupe Nađi kompjuterske igrice koje koštaju 83 KM. Obilazim druge učenike da provjerim da li su ispravno uradili zadatak.Šta ćemo sljedeće uraditi? (Sabrat ćemo brojeve 32 i 28.) .Šta je poznato u zadatku ? . Slijedeći zadatak učenici rade samostalno. Postavljam učenicima pitanja: .Šta mislite kako ćemo postaviti zadatak? Sa x označimo broj KM koji je dao stric te napišemo jednačinu: 32 + 28 +x = 83 Učenik piše na tabli postavku zadatka. majka 28 KM.Kako ćemo odrediti nepoznatu vrijednost? (Od broja 83 ćemo oduzeti broj 60. Koliko je KM dao Nađin stric? Za vrijeme rada obilazim učenike da provjerim kako su uradili zadatak.Koliko je 32 + 28? (60) 60 + x = 83 . .

a šta nepoznato? (Umanjenik je jednak zbiru razlike i umanjioca.) X–7=5 X=5+7 X = 12 Provjera: 12 – 7 = 5 Odgovor: Od broja 12 oduzmemo broj 7 pa dobijemo broj 5. Ostali učenici provjeravaju da li su dobro uradili. . Slijedi izrada sljedećeg zadatka iz radne sveske. a nakon toga jedno po jedno zapisuju rješenja jednačina na tabli. a) x – 45 = 39 b) 85 – x = 49 c) (56 + 23) + x = 100 Učenici prvenstveno rade samostalno u svojim radnim sveskama. 3.Kako ćemo riješiti jednačinu? . Riješi jednačine. Od kojeg broja treba oduzeti broj 7 da se dobije broj 5? Prozivam učenika da pročita zadatak i da riješi postavljeni zadatak na tabli.) . Nakon toga učenici rade četvrti zadatak iz radne sveske.Kako ćemo postaviti jednačinu? x–7=5 ( Znamo da nepoznati broj označavamo sa x. .60 + 23 = 83 Odgovor: Nađin stric je dao 23 KM. 4.Šta nam je poznato.

a) x – 45 = 39 x = 39 + 45 x = 84 Provjera: 84 – 45 =39 b) 85 – x = 49 x = 85 – 49 x = 36 Provjera: 85 – 36 = 49 c) (56 + 23) + x = 100 79+ x = 100 x = 100 – 79 x = 21 Provjera: Školski rad + 21 = 100 79 14. Ako zadatke ne završe na času uradit će za domaću zadaću. Jednačine oblika a + x = b. 2012. x – a = b (Ponavljanje) Učenicima dijelim nastavne listiće sa ZAVRŠNI DIO ( 5-10 min ) zadacima. x + a = b. PLAN TABLE . 03. god. a – x = b.

radna sveska za peti razred devetogodišnje osnovne škole. B.. Matematika. Sarajevo Publishing. god. B. B. 2006. Prilozi: . priručnik za peti razred devetogodišnje osnovne škole.  Jagodić. Sarajevo. Sarajevo Publishing.  Jagodić. Sarajevo. Sarajevo. 2006. Matematika.Literatura:  Jagodić.. Sarajevo Publishing. Matematika.. udžbenik za peti razred devetogodišnje osnovne škole. god. 2006. god.

NASTAVNI LIST Ime i prezime: _______________________ Jednačine 1.  nastavni listovi za učenike. Koliko je Ibro imao ovaca? . skica prikaza školske table. Ibro je od svog stada ovaca prodao 23 ovce i ostalo mu je 47 ovaca.

Majka i kćerka imaju zajedno 37 godina. Koliko je učenika otišlo ranije kući? 3. Koji broj treba oduzeti od broja 95 da se dobije 29? 4.2. Kćerki je 7 godina. Koliko godina ima majka? . Jedna grupa učenika je otišla ranije kući. Ostalo je 46 učenika. Na izletu je bilo 75 učenika.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful