Univerzitet u Sarajevu Pedagoški fakultet Odsjek za razrednu nastavu Akademska godina: 2011/2012.

Godina studija i semestar: Četvrta godina, VIII semestar Nastavni predmet: Metodika nastave matematike IV

PISMENA PRIPREMA ZA REALIZACIJU NASTAVNOG ČASA IZ MATEMATIKE

Mentor:

Student:

Sarajevo, mart, 2012. god.

CILJEVI I ZADACI: Ponoviti i proširiti znanje o jednačinama CILJ NASTAVNE JEDINICE: OBRAZOVNI ZADACI: oblika a+x=b. kreativnost i motoriku. urednost i tačnost pri izvođenju različitih zadataka. SPECIFIČNI PODACI NASTAVNO PODRUČJE: NASTAVNA JEDINICA: PRETHODNA NASTAVNA JEDINICA: TIP NASTAVNOG ČASA: NASTAVNE METODE: Sabiranje i oduzimanje dvocifrenih brojeva Jednačine oblika a+x=b. -razvijati sistematičnost.frontalni. zapažanje.x+a=b.x-a=b Ponavljanje . 2012.x-a=b Jednačine oblika a+x=b. interes. -uspješna primjena znanja pri rješavanju FUNKCIONALNI ZADACI: zadataka. -ponoviti i usavršiti postupak određivanja nepoznate veličine. -razvijati pažnju.OPĆI PODACI ŠKOLA: RAZRED I ODJELJENJE: DATUM ODRŽAVANJA ČASA: REALIZATOR NASTAVNOG ČASA: MENTOR: OŠ ˝Mehmedalija Mak Dizdar˝ V1 15. OBLICI NASTAVNOG RADA: NASTAVNA SREDSTVA I POMAGALA: . 3.x+a=b. -osnovna nastavna sredstva.metoda razgovora.a-x=b. pamćenje. x+a=b. logičko i stvaralačko mišljenje. x-a=b.ponoviti i proširiti znanje o pojmu jednačine. . .a-x=b.individualni oblik rada. . a-x=b.metoda usmenog izlaganja. .metoda demonstracije. . -ponoviti rješavanje matematičkih problema putem modeliranja jednačina.

razvijati preciznost. . . razvijati saradnju pri radu i ljubav prema matematici.razvijati kulturu rada i njihov pozitivan odnos prema radu. upornost ODGOJNI ZADACI: i strpljivost. Nastavni čas počinje pregledom i analizom domaće zadaće.. Nakon toga razgovaram sa učenicima o .navikavati učenike na urednost i preglednost.-osposobljavati učenike za logičko zaključivanje. -sticanje radnih navika. . . -jačanje osjećaja odgovornosti pri samostalnom obavljanju zadataka. tačnost. STRUKTURA NASTAVNOG ČASA: Pozdravljam učenike i predstavljam se: Ja UVODNI DIO ( 5 min ) sam Ilma Herenda i danas ću se sa vama družiti na času matematike.pripremiti učenike za daljnje napredovanje u savladavanju nastavnih sadržaja.

a šta je nepoznato? .Kako ćemo odrediti nepoznati umanjenik? (Nepoznati umanjenik određujemo tako što saberemo razliku i umanjilac. .Šta je nepoznato? (Nepoznat je umanjenik). -A ovdje? Šta je ovdje nepoznato? -Kako ćemo odrediti nepoznati umanjilac? (Nepoznati umanjilac određujemo tako što od umanjenika oduzmemo razliku).) Na tabli pišem jednačinu oblika a – x = b.Šta nam je ovdje poznato? .nastavnom sadržaju koji su usvojili na prethodnom času iz matematike. Pitam učenike: -Šta smo radili prošli čas? (Prošli čas smo radili jednačine. .Šta su to jednačine? Na tabli pišem a +x = b.) . Na tabli pišem x + a = b.Kako ćemo izračunati prvi sabirak? Na tabli pišem x – a = b -Sada mi recite kako se zovu brojevi kod oduzimanja? -Šta je poznato u ovom primjeru? .Šta nam je nepoznato? (Učenici odgovaraju na pitanja. . Pitam učenike: .Kako se nazivaju brojevi kod sabiranja? .) -Kako ćemo odrediti nepoznati sabirak? Nepoznati sabirak ćemo odrediti tako što od zbira oduzmemo poznati sabirak.Šta sam napisala na tabli? .Šta nam je ovdje poznato.

34. GLAVNI DIO ( 30 min ) 1. str.) -Šta mislite kako ćemo postaviti ovaj zadatak? Prozivam jednog učenika koji će izaći ispred table i napisati kako ćemo postaviti zadatak.Koliko je platila farmerke? . Slijedi rad u radnoj sveski. Pišem naslov na tabli. 72 + x = 91 Pitam učenika: .A koliko je Sandra ukupno potrošila? .Najava cilja časa: Danas ćemo ponoviti i proširiti naše znanje o jednačinama koje smo prethodnih časova radili. Govorim učenicima da ćemo raditi zadatke iz radne sveske. -Šta je poznato u ovom zadatku? Šta je Sandra kupila? . Prozivam učenika koji pažljivo čita prvi zadatak. Koliko je platila tene? Analiziramo zadatak. . Za farmerke je dala 72 KM. a šta broj 9? .Kako ćemo odrediti nepoznati sabirak? x = 91 – 72 x = 19 Šta ćemo onda uraditi? (Provjerit ćemo da li smo dobro izračunali).Koliko je platila tene? .Šta nam je onda nepoznato? (Ne znamo koliko je Sandra platila tene.Sandra je kupila farmerke i tene za 91 KM.Šta predstavlja broj 72.

Slijedeći zadatak učenici rade samostalno.I šta nam još nedostaje? Pročitajte ponovo zadatak.Koliko je 32 + 28? (60) 60 + x = 83 .Kako ćemo to uraditi? Pr.Šta mislite kako ćemo postaviti zadatak? Sa x označimo broj KM koji je dao stric te napišemo jednačinu: 32 + 28 +x = 83 Učenik piše na tabli postavku zadatka. Koliko je KM dao Nađin stric? Za vrijeme rada obilazim učenike da provjerim kako su uradili zadatak. majka 28 KM. a ostalo je dodao Nađin stric. Prozivam jednog učenika koji čita naglas zadatak i izlazi ispred table da napiše rješenje. Obilazim druge učenike da provjerim da li su ispravno uradili zadatak.Šta ćemo sljedeće uraditi? (Sabrat ćemo brojeve 32 i 28. .. Otac je dao 32 KM.) X = 83 – 60 X = 23 Provjera: . . 2. Postavljam učenicima pitanja: .Kako bi glasio odgovor? Odgovor: Sandra je platila tene 19 KM. Otac i majka su odlučili da kupe Nađi kompjuterske igrice koje koštaju 83 KM. 72 + 19 = 91 .Šta je poznato u zadatku ? .Šta nam je nepoznato? .) .Kako ćemo odrediti nepoznatu vrijednost? (Od broja 83 ćemo oduzeti broj 60.

Nakon toga učenici rade četvrti zadatak iz radne sveske. Slijedi izrada sljedećeg zadatka iz radne sveske. .) X–7=5 X=5+7 X = 12 Provjera: 12 – 7 = 5 Odgovor: Od broja 12 oduzmemo broj 7 pa dobijemo broj 5.Kako ćemo riješiti jednačinu? . Od kojeg broja treba oduzeti broj 7 da se dobije broj 5? Prozivam učenika da pročita zadatak i da riješi postavljeni zadatak na tabli. Ostali učenici provjeravaju da li su dobro uradili.60 + 23 = 83 Odgovor: Nađin stric je dao 23 KM. . 4. a) x – 45 = 39 b) 85 – x = 49 c) (56 + 23) + x = 100 Učenici prvenstveno rade samostalno u svojim radnim sveskama. a šta nepoznato? (Umanjenik je jednak zbiru razlike i umanjioca. Riješi jednačine.) .Šta nam je poznato.Kako ćemo postaviti jednačinu? x–7=5 ( Znamo da nepoznati broj označavamo sa x. 3. a nakon toga jedno po jedno zapisuju rješenja jednačina na tabli.

a – x = b. god. Jednačine oblika a + x = b. x + a = b.a) x – 45 = 39 x = 39 + 45 x = 84 Provjera: 84 – 45 =39 b) 85 – x = 49 x = 85 – 49 x = 36 Provjera: 85 – 36 = 49 c) (56 + 23) + x = 100 79+ x = 100 x = 100 – 79 x = 21 Provjera: Školski rad + 21 = 100 79 14. 03. PLAN TABLE . 2012. Ako zadatke ne završe na času uradit će za domaću zadaću. x – a = b (Ponavljanje) Učenicima dijelim nastavne listiće sa ZAVRŠNI DIO ( 5-10 min ) zadacima.

Literatura:  Jagodić. Sarajevo. B. Matematika.. B. Prilozi: . Matematika. Matematika. priručnik za peti razred devetogodišnje osnovne škole. 2006.  Jagodić. god. Sarajevo Publishing. Sarajevo Publishing. udžbenik za peti razred devetogodišnje osnovne škole. radna sveska za peti razred devetogodišnje osnovne škole. B. Sarajevo.. 2006.  Jagodić. Sarajevo Publishing. god.. 2006. Sarajevo. god.

 nastavni listovi za učenike. Koliko je Ibro imao ovaca? . NASTAVNI LIST Ime i prezime: _______________________ Jednačine 1. Ibro je od svog stada ovaca prodao 23 ovce i ostalo mu je 47 ovaca. skica prikaza školske table.

Koji broj treba oduzeti od broja 95 da se dobije 29? 4. Ostalo je 46 učenika. Kćerki je 7 godina.2. Koliko je učenika otišlo ranije kući? 3. Koliko godina ima majka? . Jedna grupa učenika je otišla ranije kući. Majka i kćerka imaju zajedno 37 godina. Na izletu je bilo 75 učenika.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful