P. 1
komunikologija

komunikologija

|Views: 883|Likes:

More info:

Published by: Gradimir Milosavljevic on Apr 06, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/25/2015

pdf

text

original

Seminarski rad Komunikologija ___________________________________________________________________________

SADRŽAJ
1. UVOD .................................................................................................................... 2 1.1. Organizacijsko komuniciranje ......................................................................... 3 Modeli govornog komuniciranja ..................................................................... 4 2. INTERPERSONALNA KOMUNIKACIJA .......................................................... 4 3. DEFINISANJE INTERPERSONALNE KOMUNIKACIJE ................................... 6 3.1. Dinamički faktori interpersonalnog komuniciranja .......................................... 7 3.2. Statički faktori interpersonalnog komuniciranja .............................................. 8 4. OBLICI INTERPERSONALNOG KOMUNICIRANJA U POSLOVNOJ SREDINI ....................................................................................... 9 5. RECIPROČNA RAZMENA U INTERPERSONALNOJ KOMUNIKACIJI ..... 9 6. PREPREKE U INTERPERSONALNOJ KOMUNIKACIJI .................................. 10 7. VERBALNA I NEVERBALNA KOMUNIKACIJA ........................................... 11 7.1. Prevazilaženj barijera ...................................................................................... 14 8. METODE INTERPERSONALNE POSLOVNE KOMUNIKACIJE ..................... 15 8.1. Interpersonalna komunikacija i pregovori ..................................................... 16 8.2. Statički faktori interpersonalnog komuniciranja ............................................. 16 8.3. Forma interpersonalne komunikacije .............................................................. 17 9. EFEKTIVNA KOMUNIKAICJA ......................................................................... 18 9.1. Komuniciranje u radnoj sredini ...................................................................... 19 9.2. Tipovi komunikacije u grupi .......................................................................... 20 9.3. Komunikacija u organizaciji .......................................................................... 20 9.4. Vertikalan i horizontalna komunikacija u organizaciji .................................. 20 9.5. Komunikacione mreže u organizaciji ............................................................ 21 10. SAVREMENO POSLOVNO KOMUNICIRANJE .............................................. 21 11. KOMUNIKACIJA U POSLOVNOJ SREDINI KOD NAS ................................. 22 12. ZAKLJUČAK ........................................................................................................ 23 13. LITERATURA ....................................................................................................... 25

-1-

Seminarski rad Komunikologija ___________________________________________________________________________

1. UVOD
Komuniciranje se često definiše kao razmena informacija, simbolički, organizovanih kao poruke, izmedju dva (od kojih jedan može biti zamišljen fiktivan), ili više, i neograničenog broja subjekata, neposredno ili posredstvom medija, u odredjenom socijalno-političkom ambijentu i sa odredjenim efiktima.Harold Lasvel komunikaciju vidi ako proces permanentne razmene informacija, odnosno: smisao komunikacije je sadržan u razmeni poruka, čije su finkcije upozorenje, savet, informacija, ubeđivanje, izražavanje mišljenja i uživanje. Komunikacija se može definisati i preko sredstava koja koristi, prema tome razlikuju se: - Forma, a to je način na koji se nešto saopštava - Medijum, odnosno sredstvo komunikacije koja kombinuje različite forme. - Mediji - tu se misli na tehnološka sredstva masovne komunikacije kao što su štampa, radio, televizija. Društvene nauke komunikaciji prilaze iz specifičnog ugla. Pod komuniciranjem se podrazumeva sveukupnost odnosa izmedju pripadnika društva, a ta veza ispoljava se u tri ravni kao: * psihosocijalne, * materijalne, i * masovne komunikacije. Komunikacija i kultura su dve strane istog novčića koji se zove ljudski život. Kultura daje životu mesto trajanja, sadržinu i smisao bića, dok mu komunikacija daje razlog postojanja, povezujući ga sa svetom spolja i iznutra, sa vremenom i prostorom, sa precima i potomcima. Čovek je biće koje misli i komunicira. Sposobnost kumuniciranja jedna je od njegovoih suštinskih odlika, zahvaljujući kojoj su ljudske zajednice uopšte moguće. Schram tvrdi da upravo komuniciranje čini društvo mogućim, i po svojoj prirodi najbitnije odvaja ljudsku od ostalih zajednica. Komunikacioni čin i komunikaciona situacija u svojim strukturalnim elementima sadrže kriterijume za klasifikaciju različitih oblika komuniciranja u sveukupnoj

-2-

pogrešno izvedeno komuniciranje se može izroditi u njegovu suprotnost. Profesor Dragoslav Jokić i profesorka Andjela Mikić smatraju da je poslovno komuniciranje posebna vrsta masovnog ili interpersonalnog komuniciranja koji se sprovodi u cilju obavljana poslvoniha aktivnosti pri čemu se ono može ostvrivati u užem i širem smislu. poslovnog ponašanja. poslovnog komuniciranja i odnosa s javnošću. ali poslovno komuniciranje može biti mač sa dve oštrice. interpersonalno komuniciranje. Cvetanoviću se sastoji iz: poslovnog morala. osvojenih novih tržišta idr. 1. i izgleda. Efekti poslovnog komuniciranja se ogledaju u efektima samog posla a mogu se izraziti preko ostvarene dobiti. odnosno znalački način. odnosno organizacije komunikacionih mreža i sistema. postignutog poslovnog ugleda.Seminarski rad Komunikologija ___________________________________________________________________________ komunikativnoj praksi čoveka. poslovnog komuniciranja. a sa druge strane. što znači da ovi autori poslovnu komunikaciju dele na masovnu i interpersonalnu. Pod poslovnim komuniciranjem smatra samo usmeini ili pismeni kontakt izmedju poslovnih partnera. kao i analize strukture i načina funkcionisanja. naročito izmedju učesnika koji pripadaju različitim kulturnim krugovima. Organizacijsko komuniciranje je blisko shvatanju kulture po prof. Organizacijsko komuniciranje Pod organizacijsko komuniciranjem se podrazumeva izučavanje reklama. ono će biti korisno i delotvorno. -3- . Mogu se empirijski prepoznati i teorijski izolovati četiri klasična oblika komuniciranja: • • • • intrapersonalno komuniciranje. odnosa s javnošću. ukoliko je ostvareno na pavi. grupno komuniciranje i masovno komuniciranje.1.

Naime. Iako je početni napor u procesu komunikacije lak. Mogu se pojaviti u bilo kom sledu ili nasumično. tj. glave.Nepovratnost se iskazju prosto time što se komunikacija ne može vratiti nazad kad se jednom pošalje poruka i kad se primi. INTERPERSONALNA KOMUNIKACIJA Interpersonalno komuniciranje predstavlja proces interakcije. misle. Modeli govornog komuniciranja Prema Berlovom modelu u uspešnoj komunikaciji sposobnost izvora i primaoca moraju se u znatnoj meri podudarati jer će u suprotnom komunikacija. a koji zauzvrat daju različite rezultate. trajnost. dinamičnost. jer menjaju značenje svim kasnijim aktima komunikacije. efekat koji je ostvarila postaje faktor za dalje poruke. Za to vreme se komunicira sa drugima i zato ovaj proces nema ni početka ni kraja. a samim tim i njen cilj biti promašeni. nepovratnost. U takvom procesu koriste se verbalno i nevrbalno komuniciranje. Dokaz za to je problem prenošenja ideja.2.Komunikacija je složena jer se ne sastoji samo iz stimulans-odgovor. jer traje i posle direktne komunikacije.Seminarski rad Komunikologija ___________________________________________________________________________ 1.Neponovljivost komunikacije ogleda se u tome što su učesnici promenljivi i proces se ne može ponavljati. 2. u kombinaciji sa veštinom slušanja. razmene porika između najmanje dve osobe. postizanje komunikacije je teško. Razemevanje sveta počinje rodjenjem i traje do smrti. Pozicije na shemi se stalno menjaju. ruku i sl. slušaju i istovremeno prave određene pokrete lica.Dinamičnost komunikacije se sastoji iz većeg broja akcija koje izazivaju različite efekte. . -4- . odnosno nedostignuti. učesnici u komuniciranju govore. . složenost. . Bret Bredli kod govornog tipa komunikacije prepoznaje šest karakteristika. nesledstvenost i neponovljivost. . . .Komunikacija je nesledstvena jer njeni elementi nisu nužno ni u kakvom sledu ili poretku.Komunikacija je trajna.

Osnovne karakteristike ovakvog komuniciranja su: • direktna veza. Najzad interpersonalno komuniciranje omogućuje zadovoljavanje svojevrsnih potreba. • neposrednost. tj. odnosi se uspostavljaju i razvijaju tako što najpre dolazi do susreta. oseća ili razmišlja. U zavisnosti od homogenosti odnosa. Na taj način. uspostavljanja kontakta sa drugima. kao par. kakve stavove ima u vezi sa predmetom komuniciranja. poverenje i simpatija drugih.Seminarski rad Komunikologija ___________________________________________________________________________ Ovakav vid komuniciranja predstavlja istovremeno slanje i prijem informacija koje „nose“ određenu poruku. telefonom i slično. • za održavanje distance. Istovremeno. u pogledu povezivanja. Za interpersonalno komuniciranje je bitno da se odnosi uspostavljaju i razvijaju u zavisnosti od cilja komuniciranja. Ako je reč o komuniciranju sa namenom za sklapanje braka. odnosi se inteziviraju i postaju spontaniji. ili u pitanju poslovnog partnerstva. na osnovu kojih subjekti komuniciranja saznaju o sagovorniku šta zna. • Unutar grupe i • Kao javno komuniciranje. • velike mogućnosti za ostvarivanje povratnih veza i dr. ili u pogledu želje za dokazivanjem svojih sposobnosti ili pak u pogledu potrebe da se stekne naklonost. Ako se veza nastavlja. • uspostavljanje bližih odnosa. jer je mogu stavljati u određeni kotekst. Interpersonalno komuniciranje se može odvijati na tri načina: • Između dve osobe. koje označava ostvareni cilj komuniciranja. potom nastupa eksperimentisanje ( da bi se utvrdile šanse za nastavak odnosa) . pisanim putem. -5- . Načini ostvarivanja komunikacije su različiti: lični kontakt. • spontanost. učesnici u komuniciranju mogu lakše da utvrde značenje poruke. tj. zavisi kojom brzinom će doći do takozvanog vezivanja. kroz komuniciranje sa drugima definiše se sopstveni identitet. Faza eksperimentisanja može imati različite ishode: • odnos nije uspostavljen. Na primer. čime su stvoreni uslovi da učesnici komuniciranja deluju kao homogena celina.

pokreće ljude na svakodnevnu praksu interpersonalnog komuniciranja? Šušnjić navodi da su to sledeće tri filozofske pretpostavke: . U meri u kojoj je drugi zagonetka i tajna za mene. uz recipročnu izmenjivost uloga komunikatora i recipijenta i neposrednu povratnu vezu u procesu razmene poruka.Seminarski rad Komunikologija ___________________________________________________________________________ 3. najznačajniji: motivi i ciljevi komuniciranja. shvaćenog kao socijalnog bića. Šta. u savremenoj epohi koju karakteriše predominacija medija masovnog komuniciranja.aksiološka. kako to Liotar kaže: «Govoriti znači boriti se». -6- . priroda odnosa koji su uspostavljeni ili se uspostavljaju. Ili. podjednako značajan za čoveka u daleko predistorijsko vreme kada je predstavljao jedini oblik komunikativne prakse. simboličke forme u kojima se ostvaruje. ne komunicira se radi samog komuniciranja. Elementarnost i rasprostranjenost interpersonalnog komuniciranja. Determinisano je nizom interakcijskih i situacionih faktora medju kojima su. u toj meri sam ja tajna za sebe. DEFINISANJE INTERPERSONALNE KOMUNIKACIJE Interpersonalno komuniciranje elementarni je i najrasprostranjeniji oblik društvenog komuniciranja. nešto drugačije od mene.gnoseološka i . proističu iz samog karaktera čoveka. znanje i umeće». . Ontološka: nedovršenost čoveka kome je drugi potreban da bi se ostvarila punoća sopstvene ličnosti. Drugi nije tu da me samo ograničava.ontološka. ali koje teži da valja početi sa razgovorom. već da bi se postigao odredjeni cilj. stepen komunikativne kompetentnosti subjekata komunikacionog čina. kao i u bližoj ili daljoj budućnosti koju će oblikovati elektronski čip i multimedijalna računarska mreža. svakako. prisutnog u svakodnevnici svakog od nas. neko moje odvojeno ja. on je tu i da me proširi za sebe: za svoje iskustvo. «Ako uzmem da drugi nije ništa drugo do jedna drugačija mogućnost mene. Interpersonalno komuniciranje predstavlja recipročnu razmenu poruka izmedju dva ili više pojedinaca. odnosno postigla svrha komuniciranja. Jer. neposrednim ili posrednim putem. kao i socijalni kontekst u kojem se ostvaruje.

osećanje i čula sagovornika. Krajnji ishod razgovora. pažljivo posmatranje sebe i drugih. Dinamički faktori interpersonalnog komuniciranja Što se tiče dinamičkih faktora interpersonalnog komuniciranja u poslovnoj sredini u prvom redu treba istaći povratnu vezu (feedback). «Samo onaj ko zna celu istinu. Persuazivnim procesom se nastiji. Celu istinu ne zna niko medju nama. Zbog toga se može govoriti o neuočljivom procesu interpersonalne komunikacije poznatim kao persuazivni proces. nema potrebe za razgovorom. takoreći. do kojeg se razgovorom tek dopire. oličeno kroz racionalno postavljen cilj. Njegova suština je u nastojanju da se razmenom poruka deluje na mišljenje. (4) komunikativnu kompetentnost učesnika komunikacije.Seminarski rad Komunikologija ___________________________________________________________________________ Gnoseološka: čovekovo traganje za istinom o sebi koja je uvek nepotpuna. Aksiološka: želja da se kroz razgovor stvori nova vrednost. -7- . Komunikativna kompetentnost je odredjena nizom čovekovih sposobnosti kao što su na primer: prepoznavanje fidbeka i artikulisanje pozitivnog odgovora. (2) korekcije ili (3) menjanja. plod koji. (3) ciljeve razmene prokuka i. sposobnost epatije sa drugima sposobnost da se drugi slušaju. 3. ali i sebe samog. jeste neka vrednost». Dakle: kroz razgovor se orvaraju i stvaraju nove vrednosti. ali isto tako ne bi trebalo ispustiti iz vida ni motivacono dinamički aspekat interpersonalnog komuniciranja koji je odredjen mentalno-psihičkom strukturom ličnosti. Ne trebamo ispustiti iz vida i ciljeve razmene poruka jer je interpersonalno kumuniciranja veoma svrhovito.1. kao i korišćenje verbalnih i neverbalnih znakova. posebno. (2) interakcijske uslove ostvarivanja recipročnosti uloga. idealno visi izvan razgovora. samoreprezentativnost. delovati na stavove u smislu njihovog: (1) potvrdjivanja. Od ostalih dinamičkih faktora treba istaći (1) subjekte komuniciranja. Dakle: svako je sa te strane ranjiv. pa mu je potreban drugi radi spoznaje istine».

održavaju se na kasnije interpersonalne kontakte u drugim primarnim grupama. OBLICI INTERPERSONALNOG KOMUNICIRANJA -8- . starosti obrazovanja). od pripadništva makrosocijalnim grupama (naciji. Primarni kontakti ostvareni u porodici. (3) ktarktičke grupe. Plansko interpersonalno komuniciranje se manifestuje preko delovanja čoveka kao racionalnog bića koje u interakcijski odnos stupa sa unapred određenim ciljem. 4. (2) uvežbano. (4) grupe za igru. Interpersonalno komuniciranje se odbije u primanim grupama. Statički faktori interpersonalnog komuniciranja Ovde se radi u prvom redu.) i od različitog socijalnog statusa (pola. itd. morala. Uvežbano komuniciranje predstavlja razmenu poruka koje su rezultat procesa dugotranje socijalizacije i stečenih komunikacionih refleksa. o uticajima na interpersonalno komuniciranja koji potiču od različitih oblika društvene svesti (običaja. (5) grupe za olučivanje. sloju. Moguće je govoriti o šest tipova primarnog grupisanja ljudi i to: (1) porodica kao primarna grupa. (6) akcijske grupe. (2) prigonde grupe. itd. rasi. milje u okviru kojeg se prenosi i usvaja jezik. Interpesonalno komuniciranje se odvija i izvan primarnih grupa.Seminarski rad Komunikologija ___________________________________________________________________________ 3.2. (3) plansko. porodica je nesumnjivo.). Spontanost potiče iz čovekove stalne izloženosti komunikacionim podsticajima i temelji se na racionalnosti. na primer sa neznancima. religije. pri tome priroda uspostavljenih odnosa ili odnosa koji se uspostavljaju odredjuje formu interpersonalnog komuniciranja i ono može biti: (1) spontatno.

prema Šušnjiću. 5. U prvom slučaju jezik se koristi striktno funkcionalno. interpersonalna komunikacija može biti: 1. Ritualizovana komunikacija potvrdjuje veze. funkcionalna – ekspresivna (razlike u kvalitetu i svrhovitoj upotrebi jezika. pri komunikaciji na distancirana – intimna (razlika u kvalitetu odnosa i veza izmedju osoba koje su u jednoj. na drugoj strani).Seminarski rad Komunikologija ___________________________________________________________________________ U POSLOVNOJ SREDINI Interpersonalnu komunikaciju mogućno je kategorizovati i preko situacija u kojima se ona odvija. javnom mestu izbegava se korišćenje neverbalnih znakova i pokazivanje emocija). Na osnovu toga može se zaključiti. Interpersonalnog komuniciranja ne bi bilo i ne bi moglo da bude kada bi uloge komunikatora i recipijenta bile okamenjene. dok intimna pretpostavlja bliže i čvršće odnose medju ljudima) 4. 3. komunikaciji. na javna – privatna (razlika u pogledu konteksta komunikacije. oblikujući dijalog. Recipročna razmena uloga komunikatora i recipijenta u interpersonalnom komuniciranju omogućava recipročnu razmenu poruka. 2. Distancirana komunikacija uključuje izvestan formalizam u govoru ili nastupu. ritualna – otvorena (različita mogućnost predvidjanja upotrebe odredjenog komunikacijskog koda. Tako. pa time i komuniciranje. formalna – neformalna (razlika izmedju proračunatog ili promišljenog. a u drugom kao sredstvo diskusije i spekulacije). dijalektička sprega bez koje je interpersonalno komuniciranje nemoguće. Reč je o dva lica jednog te istog procesa u kojem su recipročna izmenjivost uloga i razmena poruka istovremeni uzrok i posledica jedno drugom. RECIPROČNA RAZMENA U INTERPERSONALNOJ KOMUNIKACIJI Ljudi su. upućeni jedni na druge da bi ostvarili sebe kao svesna i razumna bića. Njihova interakcija u dijalogu potvrda je ljudskog razuma koji se. kako to čini David Berlo. sklonosti i osećanja sigurnosti u grupi) 5. i sam njime oblikuje. i spontanog korišćenja komunikacijskih veština. da «Osobe koje -9- .

utiču na to kako će se primljena poruka protumačiti. menadžera posle višednevnog odsustva može da očekuje i preko 1000 novih prouka). dok druge neguju tradiciju kolektivizma. na: . Sve barijere se dele na tri grupa problema. .Jezik i nacionalna kultura (neke zemlje pridaju veliki značaj individualnosti. PREPREKE U INTERPERSONALNOJ KOMUNIKACIJI U interpersonalnoj komunikaciji pojavljuju se različite prepreke ili barijere koje smanjuju njenu efikativnost i efikasnost.Mehaničke barijere blokiraju komunikaciju u fizičkom smislu (buka ili oštećenje tehničkog pomagala). kao načešće prisutne u praksi oblikuju kako sadržaj onoga što se saopštava. . U interpersonalnoj komunikaciji u poslovnoj sredini dolazi do sledećih barijera: . VERBALNA I NEVERBALNA KOMUNIKACIJA . .Sematičke barijere se odnose na problem neprecizne upotrebe reči. ili nesposobnosti da se na odgovarajući način saopšti odredjena poruka.Defanzivnost (nastaje iz osećanja ugroženosti smanjuje mogućnost da se postigne medjusobno sporazumevanje).Pretrpanost inforamcijama (je sve iražajnije. .10 - .Seminarski rad Komunikologija ___________________________________________________________________________ se nalaze s jedne i druge strane komunikativnog procesa potpuno su slične.Filtriranje (ono može biti namerna manipulacija informacijama kako bi one izgledale privlačinije za primaoca). a do nje dolazi zbog nerazumevanja značaja neke reči. U suštini.Psihološke barijere. . .Emocije (odnosno raspoloženja primaoca. 7. onda onaj koji emituje poruku i onaj koji je prima ista su osoba». 6. pa ni interpersonalna komunikacija nije svuda ista. kada se pristupa interpersonalnoj komunikaciji.

sede naspram jedni drugih. odnosno. parajezik i odeća. brzina i ritam glasa. U parajezičke forme spadaju uzvici. Jezik tela – ovaj sistem znakova veoma često se koristi uz govor i u najvećoj meri otkriva osećanja. odvija se uvek kada smo u kontaktu sa drugom osobom. mogu se podeliti u tri osnovne grupe: 1. jezičke poštapalice. njegove emocije ili namere. izjavljivanje saučešća. mimikom ili pokretima tela. * Telesni stav – predstavlja način na koji se drži telo. jačina. dok subjekti od kojih se očekuje izvestan stepen saradnje. Jezik tela sastoji se iz pet elemenata: * Gestovi – predstavlja način na koji se koriste ruke i šake. sede ili stoje jedni pored drugih. Oči i usta predstavljaju dominantne crte lica. Na primer: subjekti koji se takmiče. a služe interpetaciji reči u toku govora. samo je delimično pod našom kontrolom. Znakovi dodira mogu biti konvencionalno odredjeni i klišeizirani odredjenim situacijama (rukovanje. stavove i namere neke osobe. Za razliku od jezika. jezik tela. što znači ne samo da se njegova značenja i upotreba uče. lice u lice. očima ili obrvama. već da su različita za različite kulture. * Prostor koji zauzima telo – ovaj apekt ukazuje na činjenicu da svaka osoba zahteva izvestan prostor za sebe. * Dodir – u najvećoj meri govori o stepenu prisnosti sa drugom osobom. Parajezik – predstavlja sistem neverbalnih znakova ili gestova koji prate verbalno izražavanje.). Neverbalna komunikacija. * Izraz lica – lice najbolje govori o raspoloženju i emocijama neke osobe. Govor tela je kulturno uslovljen. Telesni stav može izražavati stav napetosti ili stav opuštenosti. Paralingvistički znaci ukazuju na trenutno raspoloženje govornika. Neverbalni znaci komunikacije. čestitanje itd. neverbalno ponašanje. 2. Za ljude oštećenog sluha to je najvažniji model komunikacije. Mnoštvo suptilnih znakova koji se upućuju usnama. mogu biti rečitiji od samog govora. permanentno primanje i emitovanje znakova gestovima. 3.Seminarski rad Komunikologija ___________________________________________________________________________ Interpersonalna komunikacija može biti: verbalna i neverbalna.11 - . .

3. Plač je praćen izlučivanjem suza. glasnim smehom. Medjutim. bola. tada se insistira da se sagovornik gleda u oči. Pogled treba da prati i sadržinu govora. Važno je kako treba stajati. U neverbalnom komuniciranju bitnu ulogu imaju: 1. frizura. Mnoge govornike je pogled odavao da jedno govore. prostorno komuniciranje. kikotom itd.12 - značenje. ali mogu imati odredjeno Sve ono što dodje kao gest i mimika. nakit i sl. Izgled govornika veoma je važan kao bitno odredjenje njegove spoljašnosti. govornik uvek treba da stoji. Odeća može ukazivati i na socijalni i profesionalni status osobe. Plač može biti osećaj fizičkog bola ili fizičke neprijatnosti. Izgled ne podrazumeva samo prijatnu spoljašnost. kada je reč o kulturi poslovnog komuniciranja. jer tako ima i bolji pregled i mogućnost praćenja reagovanja auditorijuma. mnogo je značajnije da se obezbedi prijatnost prvog utiska. Ipak. Plač može biti izraz tuge. Kada je reč o interakciji. očaja. ganuća. 5. dobro je da govrnik uvek kada je u mogućnosti stoji dok govori. komičnim situacijama. na poslovnim skupovima i u okviru poslovnih razgovora komunikacija se vodi sa mesta sedeći. grčevitim smehom. 4. . odnosno na auditorijum. a kod auditorijuma postepeno se pogled prenosi od jednog na drugi kraj. a drugo misle. predstavlja rasterećenja napetosti. Smeh može biti izražen smeškom. govor tela. jer to utiče na ono što se dobija kao govorna signalizacija. pakosti. 2. ali . ljubavi. besa. Stav i pogled govornika medjusobno se dopunjuju. Po pravilu.Seminarski rad Komunikologija ___________________________________________________________________________ Odeća – u ovu kategoriju spada sve ono što nas u vizuelnom smislu determiniše. je u osnovi pravi govor tela. Smeh kao i plač. gorčine. jer se i na taj način deluje na sagovornika. saučešća itd. Smeh može biti izazvan spoljnim nadražajem (golicanje) ali i afektivnim stanjem nastalim u posebnim. radosti. dovoljno je govor tela situirati i posmatrati kao deo onog što u okviru govorne signalizacije realizuje govornik Stav govornika zavisi od karaktera govora i veoma je važan. jer se tako pokazuje sigurnost ili nesigurnost. Posebno treba negovati urednost i neupadljivost. «govor» ili pokreti očiju vreme u komuniciranju. upotreba glasova ili vokalnih simbola koji nisu reči. Medjutim. Pogled govornika – mora da obezbedi kontakt sa slušaocem ili sa auditorijumom. Posebnu formu ljudske neverbalne komunikacije predstavlja smeh i plač. (Odelo ne čini čoveka. a to su šminka. Odeća signalizuje nečiji doživljaj sopstvenog identiteta.

isto kao i neverbalni znaci. Verbalna komunikacija – Postoji mišljenje da su se jezik i neverbalna komunikacija razvili kako bi obavljali dve različite funkcije: da jezik informiše o idejama i dogadjajima. problem trajanja govora.1.13 - . pojednostavljanje jezika. ima izuzetan značaj u usmenom komuniciranju uopšte. Govorna signalizacija kao celokupnost ponašanja govornika u komunikativnoj fazi govora. a drugi. aktivno slušanje. 7. biće nam jasno šta sve mogu da «govore» razni pokreti očiju u toku govora. koje menadžeri preduzimaju u prevazilaženju barijera ističu se: Korišćenje fidbeka. posebno su značajna dva aspekta: prvi je problem zakašnjenja govora. Za dobro odvijanje govora izuzetno je značajno vreme u komuniciranju. a drugačije u otvorenom prostoru.Seminarski rad Komunikologija ___________________________________________________________________________ govori o čoveku) «Oči su ogledalo duše» . Verbalna komunikacija zadovoljava više potreba uključenih u socijalnu interakciju. bolje shvate i bolje razjasne osnovne poruke u izlaganju. Govorna signalizacija bitno zavisi od prostornog kumuniciranja. Na taj način može pratiti ne samo sagovornika nego i sve prisutne kako bi po reagovanjima i njegovom ili njihovom nevervalnom komuniciranju mogao da ima pravu sliku koliko je njegov govor dobro funkcionalan i koliko se ono što on kazuje prihvata ili jednostavno «ide u vetar». dok svrha neverbalne komunikacije da informiše o neposrednom društvenom saobraćanju. Upotreba glasova PST! – znači da se traži tišina. kontrolisanje emocija. jer se drugačije obavlja komuniciranje u zatvorenom. Prevazilaženj barijera Kao najvažnije mere. i posmatranje neverbalnih znakova. U neverbanom komuniciranju. Govornik treba da ima preglednost onoga šta se dogadja u prostoriji. Izbor jezika u verbalnoj komunikaciji odražava i determiniše vrstu društvenog saobraćanja i odnos medju govornicima. jer ona i omogućava da se govornik i sagovornik ili auditorijum bolje upoznaju. govorna signalizacija se posebno izdvaja kao osnovni deo kulture usmenog komuniciranja. U nekim delima naših pisaca kao znak neodobravanja imamo glasno iskazan – CAK! U novije vreme. Tačnost je prva pozitivna osobina svakog poslovnog čoveka. . naročito u poslovnom svetu.

14 - .Seminarski rad Komunikologija ___________________________________________________________________________ Tipačan način korišćenja fedbeka je postavljanje pitanja “da li ste razumeli šta sam vam rekao” odgovor koji se ne bi stastojao od samo jedne reči obično da bio bi dobar fedbek. a tu su naravno i aktivno gledanje u oči govornika. bez prečestih prekidanaja govornika. Mnogi ljudi su loši slušaoci jer prosečni čovek može da izgovori od 125 do 200 reči u minuti a može da shvati i od 400 reči u minutu a ta razlika ostavlja dosta vremena za lutanje uma. potvrdinm klimanjem glave i adekvatnim izrazom lica. formalnim . 8. METODE INTERPERSONALNE POSLOVNE KOMUNIKACIJE Interpersonalna poslovna komunikacija se ostvaruje primenom različitih metoda komunikacije medju kojima je i “licem u lice” komunikacija telefonom. postavljanje pitanja. parafraziranjme i dr. Jedan od načina da se poboljša aktivno slušanje je stavljanje sebe u poziciju pošiljaoca.

15 - .Seminarski rad Komunikologija ___________________________________________________________________________ prezentacijama. memorandumima.Vremensko-prostorno ograničenje (Da li je potrebno da pošiljalac i primalac komuniciraju istovremeno i u istom prostoru?).Poverljivost (Da li osobe koje komuniciraju realno mogu da budu sigurne da su poruke primili samo oni kojima su namenjene?). 9. 6. 12. karakteristika poruke. 3. Interpersonalna komunikacija i pregovori Pregovori su najzahtevniji oblik poslovnog komuniciranja u kojem dolaze do izražaja sva znanja i veštine komuniciranja.Kapacitet kompleksnosti (Da li metod može efektivno da obradi složene poruke?). Pregovaranje se sastoji od elemenata pregovaranja kao što su: .1. poštom.Cena (Koliko košta korišćenje metoda?). telekonferencijama i videokonferencijama idr.Utrošak vremena (Da li pošiljalac ili primalac imaju veći deo kontrole nad vremenom koje se odnosi na poruku?) 8. audio i video trakama. 7. Odluka o izboru nekog metoda zavisi od potrebe pošiljaoca. 10.Potencijal obima (Koliko različitih poruka se može preneti korišćenjem metoda?). elektronskom poštom.Formalnost (Da li metod ima potrebnu količinu formalnosti?). 5. 11.Lakoća dekodiranja (Da li primalac može lako i brzo da dekodira poruke?).Vidljivost (Da li metod dozvoljava da se poruka lako vidi ili da se primete važne informacije?). karakteristika kanala i potrebe primaoca. Klapmpit predlaže 12 kriterijuma od značaja za izbor metoda. Lakoća kodiranja ( Da li pošiljalac može lako i brzo da koristi ovaj kanal).Fidbek (Koliko brzo primalac može da odgovori na poruku?). 4. 8. 2.Interpersonalna toplina (Koliko dobro metod prenosi interpersonalnu toplinu?). Postavalja se pitanje koju metodu odabrati. Kriterijumi koje Klampit predlaže su: 1.

U praksi se mogu prepoznati različite pregovaračke tehnike koje se medjusobno prepliću. kao što su: sposobnost odredjivanja realnih ciljeva. biti sposoban slušati i postavljati pitanja. «win-win» pregovori. 3. sloju. 2. pregovori na silu kompromisni pregovori takmičarski pregovori i tzv. Pregovori na silu – su brzi. 8.Seminarski rad Komunikologija ___________________________________________________________________________ 1. . 4. Pregovaračka veština podrazumeva veći broj kvaliteta. odnosno primarnih grupa su: 1. Statički faktori interpersonalnog komuniciranja Statički faktori interpersonalne komunikacije potiču od različitih oblika društvene svesti (običaja. nesumnjivo. od pripadništva makrosocijalnim grupama (naciji. Najčešći oblici grupisanja ljudi. 3. moć ubedjivanja i traženje alternativnih mogućnosti. starosti.16 - . problema koji se tako manifestuje kao kohezioni faktor grupe). Porodica je. itd. organizovanja kompetencijama).). 4. 2. porodica kao primarna grupa (najznačajnija primarna grupa u kojoj se odvija prigodne grupe (skup osoba koje se medjusobno vezuju na duže staze po osnovu katarktičke grupe (skup osoba formiran zbog potrebe rešavanja zajedničkog grupe za igru (najbrojnije su. 5. Navode se četiri pregovaračke tehnike: 1. pripremljenost. maternji) ljudske komunikacije. nalaženje velikog broja mogućih opcija. obrazovanja). 2. religije. itd. gde pregovaračke strane mere svoju snagu na osnovu različitih izvora moći. efikasni i nekvalitetni. grupe za odlučivanje (ove grupe nastaju u svim oblicima šireg društvenog ljudi a predstavljaju skup ljudi povezanih istim ili sličnim čitav niz komunikacionih činova). odnosno ima ih koliko i igara). milje u okviru kojeg se prenosi i usvaja jezik (po pravilu. Prisutan je nedostatak vremena ili kad je loš sporazum bolji od nepostizanja sporazuma. rasi. morala.) i od različitog socijalnog statusa (pola. slučajnog zbližavanja koje kasnije prerasta u naviku).2.

uvežbano ili planirano. 3.17 - . Stvarnost se vrlo često samo registruje. koje može biti: spontano. racionalnog bića koje u interakcijski odnos stupa sa unapred odredjenim ciljem. Efektivna komunikacija izmedju individua i grupa. spontano – (potiče iz čovekove stalne izloženosti komunikacionim podsticajima. Pored . Struktura komunikacijskih kanala u organizaciji. u koju se individue udružuju kako bi zajedno rešile neki problem ili ostvarile zajednički cilj. pripadnicima primarnih grupa kojima ne pripadaju ili poznanicima. EFEKTIVNA KOMUNIKAICJA Organizacija predstavlja specifičan tip grupe. dugotrajne socijalizacije i stečenih komunikacionih refleksa). Ono može biti: 1. Forma interpersonalne komunikacije Interpersonalno komuniciranje ne dešava se samo u primarnim grupama. uvežbano – (komuniciranje predstavlja razmenu poruka koje su rezultat procesa plansko – (komuniciranje manifestuje se preko delovanja čoveka kao i ono se ne temelji na racionalnosti. predstavlja svojevrsnu šemu strukture moći. Organizacija razvija sopstvene norme ponašanja i standarde komunikacije. prepušteni čulima i emocijama. akcijske grupe (grupa naučnika koja radi u okviru jednog projekta). poznavajući pri tome i kontekst u kojem komunicira). ali refleksivno ne preradjuje. 9. 2. mada su one njegov prirodni ambijent.3.Seminarski rad Komunikologija ___________________________________________________________________________ 6. 8. predstavlja osnov uspešnog funkcionisanja svake organizacije. Prema Suzana Langer ljud provode veliki deo svog života u «besvesnom stanju». Priroda uspostavljenih ili odnosa koji se uspostavljaju odredjuje formu interpersonalnog komuniciranja. Priroda uspostavljenih odnosa ili odnosa koji se uspostavljaju odredjuje formu interpersonalnog komuniciranja. Ljudi takodje stupaju u interpersonalno komuniciranje sa neznancima.

U personalnim konfliktima u koje zapada pojedinac čije su ideje ili sistem vrednosti u suprotnosti sa vrednostima grupe.. konflkti su neizbežni. Opšta kultura i civilizovan odnos čine značajne faktore da se ovo postigne. stvaranja miljea. percepcija. ali i kao posledica kompetitivne prakse koja prati napredovanje u organizaciji. ugradjivanjem telekomandnih uredjaja i dr. primena najmodernije elektrotehnike. težih povredjivanja i sl. a što je opet nametalo potrebu većeg stepena znanja. tako da preduzeća mogu opstati samo ako prezentira kvalitetan proizvod ili uslugu. održavanje higijene i njihovog funkcionalnog korišćenja znatno složenija i delotvornija za kvalitet usluge i uspešnost poslovanja. Ostvarenjem programa modernizacije železnica znatno su poboljšani uslovi rada. vrednosti. vozovi velikih brzina i visokog komfora. Iako svaka organizacija funkcioniše na principu efektivnog komuniciranja. na primer uvodjenje dizel i elktrovučnih lokomotiva. nastaju kao posledica razlika iskustava. Tržište je sve probirljivije . situacija po obimu i riziku osoblja znatno je jednostavnija. železničkih putničkih agencija i dr. električnih udara. želiznica prima čitav niz obaveza što se tiče kvaliteta železničkih usluga. kao i nove opasnosti od velikih brzina. uvodjenje stjuardesa. ali po delikatnosti uredjenja i održavanja kapaciteta. mišljenja. Stoga kultura i komunikacija osoblja spadaju u suštinska znanja njihove struke. kao što su pruge za velike brzine. bazirane na savremenim tehnologijama i uslovima. pažljivo slušanje i percipiranje drugih. navedena sredstva rada su ogromne . Interpersonalni konflikti. korektna upotreba jezika i neverbalnih znakova. u svakoj organizaciji razvija se i paralelni neformalni sistem opštenja medju njenim članovima. informatičko poslovanje. kao i kooperativnost i otvorenost prema drugima. Inače. Utopija je da se to može postići lako i brzo. Nalazimo se pred značajnim inovacijama na našim železnicama. Kao javni prevoznik putnika i robe u unutrašnjem i medjunarodnom železničkom saobraćaju. Sposobnost da se na zdrav način suočavamo sa konfliktima u direktnoj je zavisnosti od sposobnosti komuniciranja i prirode veza i odnosa koje uspostavljamo sa drugim ljudima. mehanizovanim održavanjem pruga. Kada je reč o železničkom ugostiteljstvu i turizmu. statusa. ambicija i modela ponašanja. ali je nužnost da se u datim uslovima čini ono što se može. predstavljaju ključne elemente uspešnog komuniciranja u organizaciji.18 - . U samoj organizaciji izvor konflikata predstavlja hijerarhijsko ustrojstvo i podela moći medju članovima. odnosno kvalitet proizvodnje.Seminarski rad Komunikologija ___________________________________________________________________________ formalnih sistema komunikacije. Visoka tehnologija menja i zahteve poslovnja. prekfalifikacije i dokvalifikacije. Koreni konflikta mogu biti različiti. kao bitnog uslova za uključivanje u sistem modernih železnica Evrope (posebno u normalnim uslovima privrede i poslovanja). Pozitivan stav prema razmeni mišljenja. poslovnih vozova.

viši stepen stručnosti i kulture. lične i trećih lica. poslovniji odnos klijentele. gde inače železnica ima značajne komparativne prednosti u odnosu na druge grane saobraćaja. vitalnije sposobnosti prilagodjavanja i adaptacije. Prema sadržaju moguće je razlikovati tri kategorije komuniciranja: (1) (2) komunikacije komunikcaije u o vezi opštim sa obavljanjem rada tekućih i poslova i zadataka. specijalne mere zaštite pri radu. Komuniciranje u radnoj sredini Komuniciranje u poslovnoj sredini je složen dinamički sistem. kontinuirano obrazovanje i specijalizaciju i dr. nove oblike komuniciranja i servisiranja visokog komfora. savladjivanje eventualnih rizika i opasnosti. Jedan od važnijih aspekata ove strukture su komunikacione mreže. kultura i komunikacija su nužnost već za sadašnjost. odnosno odredjuje ponašanje i primalaca i komunikatroa da deluju ka ostvarivanju zajedničkih ciljeva.2. grupe. Napokon. a deo priprema za budućnost železnice. u kojima se dolazi do saznanja o tome sa kime članovi grupe opšte neposredno pri ostvarivanju zadataka i uopšte tokom boravka u grupi. Komuniciranje u grupi odvija se u okviru komunikacione strukture.1.Seminarski rad Komunikologija ___________________________________________________________________________ vrednosti. . Dakle. Proces komuniciranja omogućava upravljanje svim aktivnostima organizacije u željenom pravcu. može da ostvaruje svoje osnovne ciljeve (proizvodnja dobara ili pružanje usluge) zahvaljujući procesima komuniciranja unutar same organizacije i izmedju grupe i okruženja. a što uslovljava posebne zahteve i odgovornost. pitanjima organizacije rada (3) komunikacije koje su izraz socijalno-emocionalnih potreba članova grupe. kao što su npr. 9. Tipovi komunikacije u grupi Prema Livitu moguće je razlikovati četiri tipa ovih mraža u maloj grupi od 5 članova. pruge za velike brzine i vozovi velikih brzina koji će zahtevati: veći stepen psihofizičkih sposobnosti radnika u celini.5 puta vrednijim sredstvima rada od ostalih radnika u privredi. Svaki zaposleni radnik na železnici rukuje u proseku sa 2. nova tehnologija i standardizacija imaju uticaja i na domen ekologije.19 - . Javljaće se novi ekološki problemi. 9.

Horizontalna komunikacija je komunikacija medju osobama jednakih po statusu u jednoj radnoj jedinici. a ostali samo sa po jednim članom grupe ili sa dva člana grupe (4) Komunikaciona mreža u vidu točka gde samo jedan član koji je u centru komunicira neposredno sa svim članovima grupe dok svi ostali članovi nemaju uopšte mogućnost neposredne komunikacije. Vertikalan i horizontalna komunikacija u organizaciji Opšti pravci komunikacije u organizaciji su (1) vertikalni i (2) horizontalni pravac. .Veoma važna vrsta horizontalnih komunikacija jesu komunikacije kojima se ostvaruju .Druga vrsta horizontalnih komunikacija je komunikacija medju rokovodiocima i članovima raznih jedinica a istog statusnog nivoa. Ovo je najrasprostranjeniji vid komuniciranja kod većine članova organizacije koji se realizuje kako tokom rada tako i u periodu odmora. Desentralizovani tipovi komunikacione mreže su u organizacijama prisutni samo u njenim pojedinim delovima. Vertikalna komunikacija teče od rukovodećih ljudi prema perifernim delovima organizacije. ponekad taj sadržaj predstavlja i pretinju za rukovodeće strukture.20 - . potrebno radi koordinacije aktivnosti organizacije. 9. (3) Mreža u obliku slova Y gde jedan od članova grupe može da komunicira sa tri susedna člana.Sadržaj može da bude pružanje i saradjivanje u izvršavanju tekućih zadataka . U cilju veće uspešnosti komunikacije. broj kmounikacionih prenosnih mesta svodi se na najmanju moguću meru. Sadržaj horizontalnog komuniciranja može biti raznolik. 9. Isto važi i za komuniciranje osoba jednakih statusa a zaposlenih u različitim organizacijama.4. Nikola Rot nudi opis najvažnijih sadržaja horizontalnog komuniciranja.3. gde se izvršavaju poslovi.Seminarski rad Komunikologija ___________________________________________________________________________ (1) kružna komunikaciona mreža ili krug gde svaki član grupe neposredno komunicira samo sa po dva susedna člana (2) lančana komunikaciona mreža ili lanac gde jedan od članova zauzima centralni položaj pa samo on može neposredno da komunicira sa dva susedna člana. Ali je u organizacijama komunkaciona mreža uvek posredna i ima hijerarhijski karakter. Komunikacija u organizaciji Komunikacija se može ostvariti na neposredan način. .

10. Poslovno komuniciranje znači istovremeno davanje i primanje poslonih informacija radi postizanja odredjenih poslovnih ciljeva i konkretnih rezultata. pa je u vezi s tim i njihovo zalaganje maksimalno. radio. internet). cifre. muzika). bolje. SAVREMENO POSLOVNO KOMUNICIRANJE Komuniciranje je proces koji teče izmedju dva prostora na kojima se nalaze izvor lii pošiljalac i korisnik informacija ili primalac. Preduzeća u kojima postoji slobodna i nesmetana komunikacija doživljavaju se od strane zaposlneih kao dom. kao i ostali savremeni moderni oblici opštenja. Upravo je . umetnist (književnost. s tim u vezi. deluju. dok su sredstva komuniciranja – sredstva informisanja (štampa. slikarstvo.21 - .Seminarski rad Komunikologija ___________________________________________________________________________ lični. 9. .5. simboli i drugo. Efektivnost komunikacije se može procenjivati uzimanjem u obzir četiri kriterijuma: (1) brzine. U savremenom poslovnom svetu usmeno/pismeno opštenje. dugotrajnije i imaju pozitivnu povratnu vezu (fedbek) ako su realizovani na znalački način. naučna literatura. (2) tačnosti (3) verovatnoće pojavljivljivanja lidera i (4) važnosti zadovoljstva članova. a ako je tačnost najvažnija onda se koristi mreža u obliku „lanaca”. generator i koordinator svih poslovnih aktivnosti i predstavlja skup svih privrednih i poslovnih aktivnosti subjekata i firme u celini. Poslovno komuniciranje postaje pokretač. Dobra komunikacija uz adekvatno motivisanje zaposlenih. Menadžeri su zaduženi za orgaizaciju posla i za usmeravanje zaposlenih u preduzeću. Pa ukoliko bi se insistiralo na zadovoljenju članova onda bi najbolja mreža bila ona koja uključuje sve kanale komunikacije. Komunikacione mreže u organizaciji Menadžeri se odlučuju za odredjeni tip komunikacione mreže u zavisnosti od cilja koji se želi ostvariti. socijalni i emocionalni odnosi medju članovima organizacije. obezbedjuje donošenje dobrih odluka i njihovu uspešnu realizaciju. televizija. Ukoliko je važno da tim ima jakog lidera koristiće se mreža u obliku „točka“.Može se pojaviti kao sadržaj horizontalnih komunikacija i dogovaranje dela članova organizacije radi ostvarivanja odredjenih ciljeva koji mogu biti opšti i posebni. njihova uloga u procesu komuniciranja postaje veoma značajna.

KOMUNIKACIJA U POSLOVNOJ SREDINI KOD NAS Nivo komunikacionih veština kod nas je još uvek je zabrinjavajuce nizak. svoju svrhu. Poslovna politika mnogih naših kompanija ne predvidja postojanje komunikacione strategije. U malom broju preduzeća. Medutim. i majući u vidu da od njihove uspešnosti. Objavljuju se brojne publikacije i praktični priručnici. Svaki promišljeni napor. obezbediti bolje tržišno mesto. stabilnije partnere. ili se ova oblast izučava na fakultetima.22 - . nije u pitanju samo poslovna komunikacija. situacijama i stečenim znanjima i iskustvima. pisci udžbenika. vec komunikacija uopšte. zavisi kvaltiet obavljenog posla. Treba imati u vidu da svako pravilo u privatnom ponašanju ima svoj direktni ekvivalet pri poslovnom ophodjenju. Oni koji odlučuju još uvek ne vide u kojoj meri dobar PR program može unaprediti poslovanje. sposobnije distributere i najbolje službenike. Znanje i iskustvo su potrebni elementi. neophodna je permanentna komunikacija i ostvarenost prema novimm predlozima i idejama. Polazilo se od stava da kvalitet razgovora spada isključivo u domen individualnih sposobnosti svakog pojedinca ali neopravdano. a s tim u vezi dolazi i do promena poslnve kulture. ali da bi bili operativno upotrebljivi. postoje kursevi. Kultura poslovnog komuniciranja postaje naša stvarnost. Interesatno je i zapažanje da se tokom 2001. u šta spadaju poslvona kultura ikomunikativnost. Savremena praksa dokazuje suprotno. Ti ciljevi nisu statičke prirode.Seminarski rad Komunikologija ___________________________________________________________________________ njihov zadatak da uoče značaj dobre komunikacije unutar organizacione šeme preduzeća i da na to ukazuju svim zaposlenima. jer ne prepoznaje njenu funkciju. najčešće umladim savremenim preduzećima. nekad manje a nekad više menjaju. rade se testovi. Nije bez razloga Bil Gejts izjavio: "Kada bi mi ostao samo jedan dolar potrošio bih ga na PR!"Kulturi govora u izlaganju nije se u našim obrazovanim institucijama posvećivala dovljna pažnja do pre nekoliko godina. predavači. prilagodjavaju novostvorenim uslovima. menja se poslovna klima. godine komunikativnost u konkursima javlja . kao i ponašanja. Cilj zaposlenih je da svoje zadatke realizuju što bolje. upućujući mlade ljude u tajne i finese tehnike vodjenja poslovnog razgovora bilo pismenog ili usmenog. 11. kada se ovom pitanju okreću istraživači. vecu prodaju. mediji. već se oni kroz stalni rad i tokom vremena. svaki ozbiljan čovekov korak u životu ima svoje početne ciljeve.

prezentacija na seminaru za edukaciju kadrova).). da bi tokom 2002. ZAKLJUČAK Na osnovu rečenog o interpersonalnom komuniciranju nameće se zaključak da je interpersonalno komuniciranje takav pristup koji se zasniva na predpostavkama karakterističnim za poslovno komuniciranje uopšte. godine bila isticana u većem broju konkursa. posmatranje i prilagođavanje drugim kulturama kao kreativnim socijalnim delatnostima čoveka u svim domenima materijalnog života i svesti. ili potreba za komuniciranjem u grupi ( n primer. Zašto? Zato sto u organizaciji postoji permanentna potreba za direktnim komuniciranjem u grupi ( n primer. koji svakim danom sve više ispunjavaju našu svakodnevicu. njegovu kulturu.23 - . radne grupe. 12. Takođe treba raditi na približavanju kultura u smislu poznavanja sa tradicijom. na pretvaranje bogatstva ljudske istorije u unutrašnje bogatstvo čoveka. bez obzira na to da li su konkurs objavile strane ili domaće firme. i to pretežno u listu “Politika”. a to dovodi do sveukupnog poslovnog uspeha. duboko zasecaju u ustaljene predstave o socijalnoj organizaciji. Pojedinačno to se može postići čitanjem stručnih literatura i posećivanjem seminara. Ova delatnost uključuje stvaranje vrednosti.) kao i potreba za javnim komuniciranjem ( na primer. semiotskih sistema i usmerena je na transformaciju stvarnosti.Seminarski rad Komunikologija ___________________________________________________________________________ samo sporadično. Većina problema je vezana za kulturu i zato treba shvatiti značaj kulture za interkulturnu poslovnu komunikaciju jer ona je bitan faktor za neposrednu interpersonalnu komunikaciju. svakog pojedinca ponaosob. menadžera i njegovog podčinjenog i sl. U savremenim tokovima poslovnog komuniciranja bitan segment zauzima računarska mreža i virtuelno komuniciranje. naročito jezikom za normalno komuniciranjeizmeđu dva ili više učesnika. Da bi se interpersonalna komunikacija poboljšala u oblasti poslovnog komuniciranja treba se posebno usredsrediti na učenje. normi. razgovor dva menadžera. neformalne i formalne grupe isl. Da bi se ona unapredila treba raditi na prevazilaženju barijera u njoj. odnosu . Poslovna komunikacija obuhvata različite vrste aktivnosti.

Predvidjanja o budućnosti masovnih medija idu od jedne do druge krajnosti. moraju prihvati društveni rizik novih elektronskih mreža.24 - . medjutim. Društva koja žele širenje tržišta ideja. Očigledno je. ali koja su u svakom slučaju prvobitni podsticaj morala da imaju u čoveku. na kraju. Da li. tviter i dr. u nemogućnosti da se povežu jedni sa drugima. zahvaljujući tehnološkom progresu koji prisutan u sve većem obimu iz dana u dan. Na jednoj strani je vizija demokratske nirvane sa kompjuterizovanim pristupom ogromnim informacionim izvorima koji će svima biti dostupni. – su već stvarnost i menjaju informacione navike miliona ljudi. čovek sačuvati svoju superiornost nad tim mašinama. upozorenja o sistemu u kome su pojedinci i grupe svrstani u informaciona ostrva. kablovsku tv. bez ikakvih zajedničkih kulturnih dodirnih tačaka. proizvodnja kompjutera. nove lične mreže dobijaju karakteristike tradicionalnih masovnih medija. Jer. jer «pomoću iskustva stavljenog u brojeve čovek može upravljati tajnom. i pojačavala čula. Bez obzira na to koliko je kriza duboko ukorenjena u našem poslovnom svetu. . faks mašine. Nove lične mreže uključujući i mobilne telefone. U tom procesu lične mreže počinju da se takmiče direktnije sa većim masovnim medijima kao izvorima informacije. kojim je potražen tehnički ekvivalent ljudskom umu može ovladati celinom našeg života? Postavlja se pitanje: hoće li. nesvesni zajedničkih problema. internet. ali je time nije otkrio. Na drugoj strani. Od ere televizije stvarana su tehnička sredstva koja su nadmašila naše fizičke nedostatke. sa sigurnošću možemo reći da sam sistem interpersonlanog komuniciranja. da budućnost poslovnog komuniciranja leži u spoju starih i novih medija. ima svoje mesto u savremenim poslovnim sistemima i u budućnosti.Seminarski rad Komunikologija ___________________________________________________________________________ pojedinca i zajednice i dinamici društvenog razvoja.

Zorica Tomić. Nikola Klem. 2000 3.Seminarski rad Komunikologija ___________________________________________________________________________ 13. Kultura poslovnog komuniciranja. Prof. Komunikologija. Komuniciranje u novim medijskim uslovima. Novi Sad. Rukovodilac u interaktivnoj komuniciranju.2001 7. Vladimir Cvetanović. Razna literatura 9.1999 5. Beograd. Mirko Miletić.Beograd. LITERATURA 1.2003 4. Jasna Janićijević.25 - . Beograd. Milovan Vuković. Jagodina. Vladimir Cvetanović. Beograd. Komunikacije i kultura. Intarnet . 2006 2. Neverbalne komunikacije.Dr. Uvod u kulturu komunikacije.2006 8.1998 6.dr. Prof.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->