P. 1
Pedagogija

Pedagogija

|Views: 942|Likes:

More info:

Published by: Gabriella Zivkovic Varnyú on Apr 03, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/19/2013

pdf

text

original

Pedagogija (Pitanja i odgovori

)
Szerző: Marijana Tešić, Marija Stevanovic és 12 további a(z) ISPIT ZA LICENCU csoportban · Dokumentum szerkesztése OPŠTA PEDAGOGIJA - VASPITANJE –

1. Značaj vaspitanja za razvoj pojedinca i društva Vaspitanje je najširi pedagoški proces i pojam. Ono se odnosi na sve što ljudi planski, svesno i organizovano preduzimaju na planu formiranja ličnosti, kako ono što preduzima društvo u odnosu na vaspitanika, tako i ono što vaspitanik čini u odnosu na društvo. Kako se menjalo društvo tako se menjao i povećavao značaj vspitanja. Vaspitanje je neophodno zbog sve veće količine znanja koje je potrebno da pojedinac usvoji radi uspešnijeg i lakšeg života u savremenom svetu - stvoreno ''društvo koje uči'', a čovek je sam sebe doveo u situaciju da se stalno usavršava i uči, pa je za cilj vaspitanja postavljeno formiranje svestrane ličnosti vaspitanika. Vaspitanje postaje doživotan proces. A kulturan čovek se razlikuje od nekulturnog jer mu je bogatija riznica ciljeva. Značajno je zbog meĎusobnog zbližavanja ljudi i uspešnije komunikacije i predupreĎivanja negativnih pojava kao što su agresivnost, egoizam, izdaja, gramzivost, asocijalnost i drugo. Važno je zbog intenzivnijeg razvoja individualnog karaktera vaspitanika.

2. Mogućnosti i granice vaspitanja Kako mogućnosti, tako i granice vaspitanja leže u nasleĎenim osnovama, uslovima društvene sredine u kojima se ličnost razvija, u pravovremenom i pravilnom organizovanju vaspitanja i u ličnom angaţovanju vaspitanika. Mogućnosti i granice ljudskog vaspitanja su društvenoistorijski uslovljene, jer čovek živi i razvija se u odreĎenim društvenim okolnostima. TakoĎe zavise i od pola, temperamenta, pravovremenog otkrivanja talenta, zdravstvenog stanja, kulturne, religijske i druge tradicije. Faktore koji ometaju uspostavljanje balansa ovih odnosa nazivamo ometajućim faktorima. A važna uloga nastavnika je da naĎe taj balans izmeĎu ovih odnosa, da otkrije sklonosti i sposobnosti vaspitanika i da radi na njegovom razvoju.

3. Odlučujući faktori u razvitku ličnosti Bitni faktori koji utiču na razvoj ličnosti su: nasleđe, sredina, vaspitanje i aktivnosti vaspitanika.

NasleĎe je proizvod dosadašnjeg života ljudi i genetska predodreĎenost ličnosti (telesna graĎa, endokrini i nervni sistem). Sredina predstavlja mesto i okolnosti u kojima vaspitanik živi. Ovi faktori su meĎusobno povezani i uslovljeni.

4. Vaspitanje i ličnost Vaspitanje je najširi pedagoški pojam i odnosi se na sve što ljudi sistemski, namerno, organizovano preduzimaju na planu formiranja ličnosti. Cilj vaspitanja je stvaranje svestrane ličnosti. Proces vaspitanja ličnosti kroz njenu aktivnost i delatnost je višeslojan. *U njemu se mogu izdvojiti tri procesa: 1. proces usvajanja, znanja i umenja – racionalna osnove 2. proces razvijanja psihofizičkih sposobnosti –vrednosna i humanistička 3. formiranje pogleda na svet – vrednosna i humanistička *U toku realizacije ciljeva i zadataka vaspitanja možemo izdvojiti tri etape: 1. etapa racionalnog 2. etapa emocionalnog 3. etapa voljnog (Sve tri su jedinstvo misli, osećanja i postupanja) *Osnovna područja razvoja ličnosti se obično dele na: 1. kognitivni razvoj (razvoj volje, intelektualne sposobnosti) 2. afektivni razvoj (stavovi, mišljenja, emocije) 3. psihomotorni razvoj (upravljanje motoričkim aparatima ljudskih organa) Sva tri se uklapaju u pojam vaspitanja u širem smislu.

5. Vaspitanje i društvo

Vaspitanje je delatnost koja omogućava funkcionisanje društva u razvojnom smislu. Vaspitanje je recipročan i povratan odnos razmene koji kroz složene socijalne uslove uključuje sve ljude. Društvena uslovljenost vaspitanja se zapaža još od samih početaka ove delatnosti. Isti oblici vaspitanja pojavljuju se kod naroda koji su sasvim nezavisni jedni od drugih. Dakle, vaspitanje je tekovina društvenih odnosa, a ne prirode. U realizaciji svojih ciljeva vaspitanje vodi jednom sveopštem progresu i razvoju. Vaspitanje je uslovljeno socijalnom, staleškom, klasnom i politilkom strukturom društva. Uložena sredstva jednog društva u vaspitanje višestruko se vraćaju istom tom društvu. Bogatije društvo – bolji sistem vaspitanja.

6. Vaspitanje i kultura Vaspitanje treba shvatiti kao istorijski moguću transformaciju nižih oblika postojanja u više i humane oblike egzistiranja čoveka. Vaspitanje ne priprema pojedinca samo za životne ili profesionalne uloge, već se bavi i stvaranjem svestrane ličnosti, koje u sebi sadrži i elemente kulturne ličnosti. Razvojem kulture razvijano je i vaspitanje. Veza je uvek bila obostrana. Vaspitanje u kulturi ima i produktivni karakter, jer stvara potencijale za novi napredak i razvoj. Vaspitanje je i sredstvo susreta različitih kultura i uporeĎivanja različitosti.

7. Vaspitanje i rad Vaspitanje i rad su dve večito povezane i uslovljene društvene funkcije. Kada se rad pojavio kao osvešćen oblik čovekove borbe za egzistenciju i vaspitanje se pojavilo kao sredstvo i način za prenošenje tih čovekovih prvih radnih iskustava. Kroz proces rada i vaspitanja čovek razvija svoje radne osobine i menja svoje individualne mogućnosti. Vaspitanje ne sme u potpunosti biti podreĎeno radu već mora imati i šire ciljeve vaspitanja celovite svestrane ličnosti.

8. Najpoznatije koncepcije ( teorije, škole, pravci vaspitanja ) Naučnici i teoretičari stalno raspravljaju o tome koji je najbolji način, koja je svrha i pravac vaspitanja. Lista onih koji su težili da daju kompetentan odgovor na to stalno se proširivala. Koncepcije vaspitanja se prvenstveno razlikuju po tome šta se uzima kao izvor vaspitnih ciljeva. One stižu u pedagogiju iz različitih središta društvenih uticaja: od školskih reformatora, od filozofa i naučnika, voĎstva partijskih i revolucionarnih pokreta, religijskih organizacija itd. i bez obzira odakle dolaze ove koncepcije se sistematizuju, meĎusobno konfrontiraju i procenjuju i postaju pedagoške koncepcije. Njih ima u istoriji pedagogije na stotine, neke su vrlo slične, a većina meĎusobno suprotstavljena. Njih nije jednostavno grupisati i razvrstati. → Poljski pedagog Bogdan Suhodolski smatra da se borba vodi izmeĎu dve pedagogije tj. dve pedagoške koncepcije: 1. pedagogija esencije, koja insistira na opštosti, univerzalnosti, trajnosti

i nepromenjenosti, okrenuta je ka budućnosti, ka idealnom (ona govori o tome šta bi vaspitanik trebalo da bude). 2. pedagogija egzistencije, koja insistira na različitosti, individualnosti, pojavnom, prolaznom i promenjivom, okrenuta je neposrednoj sadašnjosti (ona pita šta vaspitanik jeste). → Češki pedagog František Singule smatra da postoji jedanaest pravaca savremene buržoaske pedagogije: reformna, pragmatistička, eksperimentalna, dinamička, psihoanalitičko-individualna, fašistička, socijalna, kulturna, esencijalistička, egzistencijalistička i religijska. → Pravci vaspitanja se mogu podeliti u nekoliko grupa: -Dete -Društvo (Država) čoveka i društva -Bog -Gentska šifra -Vrednosti van samog

-Sam pojedinac

→ Nikola Potkonjak sve značajnije pedagoške koncepcije i autore analizira s obzirom na to kakvi su im stavovi o predmetu , metodama, položaju vaspitanika i sadržaju vaspitanja i obrazovanja. Stare i nove koncepcije vaspitanja nam pomažu da kritički i samokritički gledamo na teorije o vaspitanju i pomažu nam u sprovoĎenju novih ideja.

9. Cilj i zadaci vaspitanja Cilj vaspitanja uvek predstavlja manje ili više idealno zamišljen i generalizovan lik čoveka, ličnost određenih svojstava i sposobnosti, koje se žele i nastoje vaspitanjem da formiraju kod svakog člana određenog društva. Opšti cilj vaspitanja i obrazovanja u našem društvu je slobodna, svestrana ličnost – koju karakteriše bogatstvo ličnosti i njena kulturna osobenost i sposobnost. Tako je cilj vaspitanja svesno razvijanje svih potencijala jedne ličnosti (nasleĎenih i prethodno stečenih), njihovo bogaćenje i objedinjavanje u raznovrsnosti, razvijanje kritičkih sposobnosti, osposobljavanje ličnosti za stalno usavršavanje. Ciljevi vaspitanja se stalno moraju redefinisati i menjati u skladu sa opštim društvenim promenama i potrebama ljudi. Ono što odreĎuje ciljeve i zadatke vaspitanja je: Društvena zajednica utiče na prirodu i formulaciju ciljeva i zadataka vaspitanja svojim ureĎenjem; Priroda i karakter ljudskog rada, razvijenost sredstava za rad, podele u radu, položaj pojedinca u sferi proizvodnje; Ideološka i politička shvatanja i sistem vrednosti koje društvo i pojedinci proklamuju; Saznanja o čoveku i njegovoj prirodi; Tradicija; Stanje pedagoške nauke, srodnih nauka i izgraĎenost sistema vaspitanja, posebno školstva; Poloţaj, ţelje, potrebe, interesi i ambicije samih ličnosti.

češkog pedagoga Jana Amosa Komenskog.. Zatim su se iz filozofije ''majke svih nauka'' početkom 19. Zadaci fizičko-zdravstvenog vaspitanja (očuvanje i jačanje zdravlja) . Do toga je dolazilo postepeno i na različite načine u različitim epohama. Na formiranje ciljeva i zadataka vaspitanja utiču opšti i posebni ciljevi konkretnog društva u kome se vaspitanje odvija (individualni. prenosila životna i radna iskustva.) 2. prema uzrastu (predškolski. formiranje radnih navika i umenja. prema vrstama škola i vaspitnoobrazovnim institucijama. Na samom . razvijanje stvaralačkog stava.. veku. Ciljevi vaspitanja se sprovode na svim nivoima i svim područjima vaspitnog rada. Prve forme uopštenog vaspitanja postavljeni su kroz filozofiju. Teško je tačno i precizno odrediti kada nastaje pedagogija kao nauka i kada vaspitna praksa postaje pedagoška teorija. Zadaci umnog i radnog vaspitanja (usvajanje naučnih znanja i sistema vrednosti. Istorija vaspitanja je starija od istorije pedagogije. Ciljevi vaspitanja su sastavni deo društvene svesti o potrebama. propis). Kao što su se vaspitanjem. tako je to iskustvo odabirano i uopštavano. Za društvene i lične ciljeve važno je da budu konkretizovani i formulisani tako da ih svaki pojedinac veoma jasno shvata i razume.). društveni. Problemi konkretizacije ciljeva i zadataka vaspitanja u praktičnom radu Cilj vaspitanja odgovara na pitanje šta ţelimo. Pedagogija od uopštavanja iskustva do nauke Vaspitanje je oduvek bilo predmet proučavanja. odrasli). veka izdvojile posebne nauke. s kolena na koleno. Zadaci estetskog vaspitanja (stvaranje lepog u društvu) 4. odnos prema zajednici i drugima) 3..10.PEDAGOGIJA – 11. pa sve do ciljeva i zadataka jednog nastavnog časa. Prvim značajnim pedagoškim delom se smatra ''Didactica magna''. zakon. naučni. itd. → Jedan opšti sistem zadataka vaspitanja je prema stranama vaspitanja svestrane ličnosti: 1. prema nastavnim predmetima i programima. pa mnogi taj trenutak smatraju za zvaničan početak pedagogije kao nauke. mogućnostima i pravcima društvenog razvoja. a zadaci vaspitanja na pitanje šta bi trebalo da uradimo da taj cilj ostvarimo. nacionalni. prema nivou: društvene kompetentnosti (ustav. ideološki. prema programskim celinama. kojim je postavio najznačajniji kamen temeljac pedagogije u 16. školski. ekonomski. tako i pedagogija. Zadaci društveno-moralnog vaspitanja (izgradnja moralne svesti. Grči filozofi su u svojim delima prvi govorili o vaspitanju i njegovom značaju. moralnih osećanja.

itd) Za antičko drutšvo vasitanje se obavljalo u Atini. 2. U Rimskom carstvu se izdvajaju tri vrste škola za dečake od 7 do 16 godina: elementarna. Izdvajaju se učeniji ljudi koji vrše delatnost vaspitavanja i obrazovanja. Predmet pedagogije je vaspitanje i to ne samo tako kako postoji. 3. a ne na latinskom. koja će proučavati vaspitanje. Stalno se bogati novim dostignućima. gramatička i retorska. Deskriptivna funkcija – opisuje vaspitanje kao pojavu. U novom veku graĎanski stalež postaje osnovan snaga društvenog razvoja. U srednjem veku vaspitanje je staleško (sedam riterskih veština za feudalce). Zasnivalo se na prenošenju iskustava neophodnih za opstanak i održanje. a samim tim i vaspitanja. Stari Kinezi su takoĎe opismenjavali bogatije. Pedagošaka teorija koja izvire iz prakse – ona daje ideje za ostvarivanje bolje prakse. a ne jedini osnivač pedagoške nauke. U nastavu se . 12. pojavom privatne svojine i viška vrednosti i prisvajanja dolazi do pojava prvih socijalnih podela. a vaspitanje su obavljali sveštenici. veka pojavio se i Herbart. Najstarije ljudske civilizacije se upravo organizovanim vaspitanjem i obrazovanjem izdvajaju od varvarskih plemena koja su ih okruživala (U Sumeru su postojale škole i klinasto pismo pre 3000godina. Vreme je pokazala da je neophodno konstituisati jednu celovitu nauku – pedagogiju. već se usavršava. već i kako ga organizovati i voditi oko i sa vaspitanikom da bi se ostvario cilj. Sparti i Rimu. filozofija vaspitanja. Omogućeno je velikom broju dece da se uključi u školovanje (škola za sve bez obzira na rasu i poreklo). kada i u kakvim uslovima je nastalo. Kroz istoriju se pokazalo da su mnogi značajni pedagozi bili i pokretači promena u društvu i težili ka njegovom razvoju. ekonomija obrazovanja idr. kako se razvijalo. U prvobitnoj zajednici vaspitanje još uvek nije bilo izdvojeno u posebnu društvenu delatnost.početku 19. Nastava je organizovana na maternjem jeziku. pedagogija dolazi do odreĎenih naučnih saznanja o vaspitanju i otkriva veze i zakonitosti. TakoĎe za bogatije članove društva. Razvojem društva i sredstava za rad. pedagoška antropologija. U Indiji je bilo organizovano učenje samo za najviše kaste i učilo se iz veda. ali nije prevaziĎen. sistematizacijom i uopštavanjem pozitivnog pedagoškog iskustva. Istorijski pregled razvoja vaspitanja i pedagoške nauke Istorija vaspitanja je neposredno integrisana u istoriju društva. Percijanci su obraćali pažnju na fizičko zdravlje. Atina je po prvi put postavila za cilj vaspitanje harmonijske ličnosti. usvajanje običaja i verovanja zajednice. Posebno se ističu tri funkcije pedagoške nauke: 1. U tom smislu su se razvile i pomoćne discipline: pedagoška psihologija. Uopštavanje pozitivnih iskustava je jedan od najstarijih metodoloških pristupa. Dinamička funkcija – ogleda se u njenom doprinosu razvoja vaspitanja i predviĎanju kakva bi škola i vaspitanje trebalo da budu. Analizom. za koga je bolje reći da je sistematizator.

Donose se ''školski ustavi''. sačinio raazredno-predmetnu-časovnu nastavu. Ţan Ţak Ruso – zastupa interese sitne buržoazije. bio je protivnik stvaranja državnih škola i smatrao da država ne bi trebalo da brine o školovanju radničke dece i sirotinje. bavio se pitanjem didaktike. veka) dovešće do masovnog obrazovanja. Dţon Lok – bavi se pitanjem vaspitanja dece viših staleža i porodičnim vaspitanjem. On oštro kritikuje srednjevekovno vaspitanje. Pestolaci – ističe se kao veliki učitelj i pedagog koji je imao veliku ljubav prema deci. on traži opštu obaveznu školu. u njoj su sadržani interesi celog naroda. despotizma. smatrao da bi sadržaj obrazovanja trebalo da čine realne nauke. 20.popularan tokom 19. Erazmo Roterdamski – ''Pohvala ludosti''. a povećava u sektoru obrazovanja.uvode realije (tekovine prirodnih nauka). U periodu humanizma sve više se govori o vasitanju. Industrijska revolucija (kraj 19. na maternjem jeziku. Socijalistički ureĎene zemlje nastavljaju tendenciju karakterističnu za industrijsko društvo. Princip očiglednosti se proklamuje. Raste potreba za visoko obrazovanim kadrovima. religijskih zabluda. Herbert Spenser . Franso Rable – u delu ''Gargantua i Pantagruel'' kritički opisuje odnos oca i sina. Napisao ''Kako Gertruda uči svoju decu''. Najpoznatiji pedagozi i njihova dela Sokrat – Platon ''Drţava'' – Aristotel (svi u svojim delima govore o vaspitanju) Kvintijan – prvi po svojim delima pravi pedagog – vodio retorske škole i razradio metodiku govorništva. Vitorino da Feltre – učitelj novog tipa. ustaje veoma oštro protiv društvene nejednakosti. Škole se grade i opremaju o trošku države. i poč. gde kritikuje feudalno vaspitanje. .Na samom kraju 20. 13. Na prelazu iz srednjeg u novi vek: Jan Amos Komenski – Didactica magna. ureĎuje školu koju zovu ''dom radosti''. veka smanjuje se potreba za fabričkim radnicima. veka u Engleskoj. zalagao se za smišljeno vaspitanje u predškolskom periodu. Mišel Montenj – u ''Esejima'' kritikuje učenje napamet i bez razumevanja.

U 20. Neki od njih su: Mirijevski. pa nije ni čudo što su ga fašisti hvalili. Prvi koji je pokušao da povuče razliku izmeĎu pedagogije kao teorije i kao prakse. Po njemu je ta cilj izgraĎen na osnovu moralnog religijskog shvatanja. Milan Milićević. Svetozar Marković. već više o istaknutim pojedincima. radio na prevaspitavanju mladih socijalnih slučajeva u vaspitno-radnim kolonijama. Pedagogiju je sa opštih društvenih ciljeva usmerio na konkretne životne ciljeve.Johan Fridrih Herbart – od svih pomenutih se najviše izdvaja ovaj nemački pedagog. Sistem naučnih disciplina u pedagogiji i odnos prema drugim naukama Razvijenih naučnih disciplina ima u pedagogiji onoliko koliko ima razvijenih područja vaspitnoobrazovnog rada: Područje vaspitno-obrazovnog rada Naučna disciplina u pedagogiji Vaspitanje u porodici Porodična pedagogija Vaspitanje predškolske dece . Nije se slagao sa Rusoovim idejama. Po njemu nastava mora uvek biti jasna. veka organizovali prvu školu po ugledu na ''Opšti školski red''. koji su krajem 18. sistematična i metodična – formalni stupnjevi nastave. Nastojao je da izgradi pedagogiju kao samostalnu nauku zasnovanu na etici i psihologiji. Vujanovski. Osnovna sredstva koja ističe za ostvarenje tog cilja su : upravljanje decom. veku se teško može govoriti o pedagoškim klasicima. Vasa Pelagić. Ušinski – veoma odlučan antiherbartovac. Za razvoj prosvete i školstva u Srbiji zaslužni su mnogi. Dţon Djui – istaknuti predstavnik filozofije i pedagogije pragmatizma. demokrata po ubeĎenju. 14. Prema Herbartu pedagogija bi trebalo da utvrdi cilj (što je izvesna novina). Njegove pristalice su stvorile pokret – herbartijanstvo. nastava i disciplina. Dositej Obradović. Vuk Karadžić. spadaju u najpopularnije pedagoške knjige u svetu. Nestorović i Mrazović. ruski pedagog. Napisao ''Pedagogija i demokratija'' Anton Semjonovič Makarenko – najpoznatiji pedagog socijalističke epohe. asocijativna.Najpoznatija dela ''Pedagoška poema'' i ''Zastave na kulama''.

. pedagogija odraslih). vanškolska pedagogija).Predškolska pedagogija Školsko vaspitanje Školska pedagogija Visokoškolsko obrazovanje Viskoškolska pedagogija Obrazovanje i vaspitanje odraslih Pedagogija odraslih. u industriji Industrijska pedagogija Vaspitanje u slobodno vreme Pedagogija slobodnog vremena Pojedine naučne discipline možemo klasifikovati prema drugim kriterijumima: . andragogija Vasp. u internatima i domovima Internatska. dece ometene u razvoju Specijalna pedagogija Vojno vaspitanje Vojana pedagogija Vasp. školska. i obr.prema mestu izvođenja vaspitanja (porodična. . domska pedagogija Obraz. u uslovima nastave Didaktika Vasp. internatska. i vasp.prema uzrastu vaspitanika (predškolska.

Povezanost pedagogije i filozofije proističe iz prirode vaspitanja. logika. kakva je njegova priroda. koji su njegovi osnovni mehanizmi itd. kao što su priroda i karakter vaspitanja. predmet). estetika i drugo. šta je to društvo. pre svega to su metode.longitudinalna (razvoj pojave u jednom dužem periodu) i transferzalna (u istom trenutku) . . Osnovna su: . Pedagogija nije zatvoreni sistem i u tesnoj je vezi sa drugim naukama.primenjena (operativna.prema vremenu poučavanja (istorija pedagogije. savremena.razvojna (predviĎanje daljeg razvoja vaspitanja). Naučno istraţivanje pojava u oblasti vaspitanja i obrazovanja – Metodologija pedagoških istraţivanja Pod pedagoškim istraživanjem podrazumevamo aktivnost čiji je cilj otkivanje i utvrĎivanje zakonitosti. Metodologija pedagoških istraživanja je put proučavanja. + Psihologija: Srodne nauke. Sva ta pitanja su u osnovi pedagoških koncepcija. život. sistem vrednosti. onda je ona neizostavna i u pedagogiji. praktična) Polazeći od drugih kriterijuma pedagoška istraživanja se mogu podeliti na: . 15. . itd.istorijska. instrumenti i uslovi naučnog saznavanja u području vaspitanja.fundamentalna (osnovna pitanja pedagogije. Pedagoška istraživanja su vrlo raznovrsna. + Filozofija: Filozofija teži da odgovori na pitanja čovekove egzistencije (šta je čovek. savremena i prognostička ..teorijska i empirijska . meĎusobno povezane i prožete. futurološka pedagogija). + Sociologija: Vaspitanje je društveno uslovljeno.). a pošto se sociologija bavi proučavanjem društva. tehnike. Pedagogija je naročito zainteresovana za razvoj pojedinih filozofskih disciplina kao što su : etika. misija. unutrašnjih veza i odnosa koji vladaju u procesima vaspitanja. sudbina. cilj. teorija saznanja.

Analiza rezultata i izvoĎenje zaključaka 8. kako prouččavati. Svako istraživanje vaspitnih pojava mora da ima logičan tok i da odgovori na osnovna pitanja: šta proučavati. Preciziranje populacije i uzoraka 5. obuhvatan. Optimalna dužina upitnika je 25 pitanja. Izbor metoda. zatvorenog i kombinovanog. Anketa tj. tehnika i instrumenata. konkretizacija zadatka 3. u suprotnom rezultat neće biti tačan. skica za intervju. pomoću kojih metoda. Odgovori na ta pitanja se dobijaju razraĎenim etapama istraţivanja. Instrumenti moraju biti tačni. protokol posmatranja. 16. a to su: 1. Pisanje izveštaja i objavljivanje Uzorak mora verno da oslikava svoju popilaciju. . To često mogu biti mišljenja o aktuelnom problemu. mišljenjem. Obrada podataka 7. interesovanjima ispitanika. Izbor i formulacija predmeta istraživanja 2. Prikupljanje podataka 6. OdreĎivanje cilja. anketnih listova i slično) Istraživački instrumenti su sredstva kojima se prikupljaju činjenice u okviru istraživnja. mora jasno da izdvaja ono što se meri. koja se mogu uraditi za 30 minuta. upitnik služi za prikupljanje podataka u vezi sa stavom. To su testovi. jednostavan i praktičan i diskriminativan tj. pouzdani.U istorijskom razvoju pedagogije poznati su različiti metodološki pristupi u istraživanju pojava u vaspitanju. koji su često bili jednostrani i suprotni. upitnici. Praktična pitanja izrada naučno-istraţivačkih instrumenata u pedagoškim istraţivanjima (izrade testova znanja. Tako s jedne strane se javio metodološki deduktivizam (koji je težio da svede pedagogiju na normativnu disciplinu) i metodološki induktivizam (deskriptivna pedagogija). Postoje tri vrste pitanja u upitncima: otvorenog tipa. anketni listići. tehnika i instrumenata 4. sociometrijski testovi.

UporeĎivanje - 17. više i visoke škole i škole za odrasle. Uporišne tačke u razvoju škola se mogu izdvojiti na sledećinačin: a) predinstitucionalni period – prenošenje iskustva.Intervju je namerni. Mora se voditi računa da ispitanik prethodno bude upoznat sa temom. Za rad nastavnika posebno je značajno da poznaje postupak izrade testova znanja. U sistem školstva spadaju dečji vrtići. On je okosnica svakog sistema vaspitanja. Ona je najznačajnija ustanova savremenog društva. testovi inteligencije itd. pitanja. visokoškolske ustanove) Školski sistem je jedan od činioca sistema vaspitanja (pored šireg pojam sistema obrazovanja. osnovna i srednja škola. pošto se ove ustanove meĎusobno povezane i osnovni cilj im je vaspitna delatnost. testovi interesovanja. Najčešće su u upotrebi testovi znanja. Od tradicionalnog do savremenog školskog sistema. posebno zato što pokriva najduže razdoblje organizovanog vaspitanja i obrazovanja jedne ličnosti u toku života.). Kroz istorijsku borbu i promene i razvoj društva došlo se do ''obrazovanja za sve''. Testovi. Da bude tako sastavljen da svaki vaspitanik može bar nešto da uradi. verovanja i navika b) škole skriba – čitanje i pisanje c) škole čitanja. Osnovno obrazovanje je obavezno i jednako za sve.On bi u sebi trebalo da sadrži raznovrsne tipove zadataka. testovi umešnosti. pisanja i računa d) sholastička škola – religija i klasični jezici e) klasična srednja škola – u periodu humanizma i renesanse . Tipovi zadataka su: . prethodno isplanirani razgovor sa pojedincem ili grupom. Sadrži: temu. Pravo na školovanje su imali bogati. osnovne. Škola kao institucija je u stalnom procesu menjanja i usklaĎivanja sa potrebama i promenama u društvu. Najpre su se pojavile pisarske. u periodu njenog najintenzivnijeg razvoja. od lakših ka težim. (predškolske ustanove. Škola i školski sistem. srednje. Prve škole su se pojavile u direktnoj vezi sa društvenim razvojem najstarijim ljudskim zajednicama. svešteničke i činovničke škole. cilj. vreme.Višestrukog izbora SreĎivanje (poreĎati po redu) . mesto.Dvočanog izbora (Da / Ne ) .Prisećanje Dopunjavanje . trajanje i statička obrada na kraju.

Na maternjem je jeziku. boljoj unutrašnjoj povezanosti. U njima se vodi računa o fizičkom vaspitanju. Odlike: Traje u periodu od 7 do 15 godina i osmorazredna je. Odvojena od crkve.Više škole obrazuju kadrove VI stepena obrazovanja i pertežno traju tri godine. Obavezna je i besplatna za sve. Pruža osnovna znanja.Srednje škole – Srednje su zato što se nalaze u sredini izmeĎu osnovne škole i viših i visokih škola. nagrade i kazne). Otvorena je prema porodici i lokalnoj zajednici.matematičke.f) realne gimanzije – u razvoju industijskog društva g) politehnizacija školskog obrazovanja – kao izraz razvoja nauke i tehnike h) raznovrsnost modela školskih institucija Tradicionalna škola je bila usko povezana sa crkvom. Savremena škola teži otvaranju. urednost). specijalne) i srednje stručne za obrazovanje odreĎenih profila. Jedinstvena u osnovi i ista za svu decu. intelektualnom razvoju sposobnosti pažnje i pamćenja. Ima naglašenu vaspitnu ulogu. Traju 3 ili 4 godine. kroz pohvale. I pre toga su postojali školski sistemi. . Ima opšteobrazovni karakter. . moralnom vaspitanju (na osnovu ličnog iskustva. a naročito razbijanju uniformisanosti. estetskom vaspitanju (čistoća. a kasnije i sa državom.Predškolske ustanove – Obuhvata vaspitanje dece od 3 do 6 godina i u tom periodu razvoj deteta je najintenzivniji. likovnom i muzičkom vaspitanju. ali u despotski ureĎenim društvima i pri crkvi. društvu i kulturi. a fakulteti VII stepena i pretežno traju od 4 do 5 godina. . Nije selektivna. radnom vaspitanju (navike). priprema za polazak u školu. Konstituisanje celovitih školskih sistema počelo je stvaranjem industrijskog društva. razvoju mašte i govora. jezičke. . Sve to kroz igru.Osnovna škola – Ona je vaspitno-obrazovna ustanova i u njoj se najsistematičnije i najorganizovanije ostvaruju zadaci osnovnog vaspitanja i obrazovanja. rad i učenje.Visoke škole i fakulteti – Pružaju visko obrazovanje iz odreĎenih oblasti i spremaju kadara za različite granu u privredi. Mogu biti gimnazije (opšte. . Državna institucija. Najmasovnija.

Savremena kritika škole kao institucije Sa pojavom krize u društvu dolazi i do krize i kritike u školstvu.. Škola kao pedagoški i kulturni centar lokalne sredine Nastava je svakako osnovni. osposobljavanje nastanika za nove uloge itd. Javili su se zahtevi za reformom škola sa raznim idejama ''škola bez zidova''. vannastavne aktivnosti.Organizovanje izleta i ekskurzija 19. veka. upravo kada su se pojavili prvi znaci krize industrijskog društva i najave snažne naučno-tehnološke revolucije. stvaranje nove klime u razredu i školi. Kulturna i javna delatnost škole pokazuje da deca u nju rado odlaze i da su uključena urazne kulturne aktivnosti. ''slobodna škola''. čime se omogućava da se oni ostvare i ispolje kao svestrane ličnosti. muzeju.Ona organizuje kolektivni pedagoški rad za one koji sporije napreduju u radu (posebno osnovan škola). obrazovanja odraslih. .Nastava je svakako njena centralna aktivnost i osnovna obaveza u školi. Ona postaje mesto gde se razvijaju bogati meĎuljudski odnosi i ona vaspitno deluje na decu. Savremena kritika škole započela je u drugoj polovini 20. U okviru nje se nalaze obavezne.18. susedima. radionica. u saradnji sa preduzećima. Te organizacije su često ili gortovo uvek povezane i sa životom i . lokalnom zajednicom. roditeljima. rad organizacija i sl. Profesionalna orijentacija i informisanje su aktivnosti škole. naročito 1968. opremanje savremenim sredstvima. baletsko i muzičko obrazovanje . Otvorenost škole se ogleda u njenom uticaju na graĎanje u okruženju. najsistematičniji i najorganizovaniji oblik vaspitno-obrazovnog rada škole. ne samo sa učenicima već i sa predškolcima. . ''učenje bez škole''. pravi ekološke programe i organizuje sekcije i razne dečje organizacije.Rad u biblioteci. Škola postaje mesto gde se odvija život. Struktura obrazovno-vaspitnih aktivnosti savremene škole Savremena škola ima veoma bogatu strukturu raznovrsnih vaspitno-obrazovnih aktivnosti.. -Zatim društveno koristan rad. galeriji. . a ne samo uče teorije o njemu. Ali nije i jedini.Organizovanje predškolskog vaspitanja. Savremena škola podrazumeva i niz drugih aktivnosti koje za cilj imaju celovitiji pedagoški razvoj učenika. Ovaj preobražaj podrazumeva preureĎenje škole. sekcija. izborne. bivšim učenicima. Brojne su vannastavne i slobodne aktivnosti koje škola organizuje u okviru svojih klubova. 21. fakultativne aktivnosti i profesionalna praksa. ''otvorena škola'' itd. koja i sada potresa svet.

društveno ponašanje i zaduženja u školi. Njegov uticaj je veliki. koji sadrži osnovne podatke. 20. On. zdravstveno i fizičko stanje. Škola i njeno okruţenje: vaspitanje u porodici. vaspitanje u slobodno vreme. neorganizovanomi neplanskom toku. Vaspitanje se ne može prepustiti slučajnom. što je atmosfera mirnija i slobodnija. Plansko i sistematsko praćenje vaspitanika i prikupljanje podataka o njemu bi trebalo da bude u službi pedagoškog rada i da pomogne u razvoju i otklanjanju eventualnih problema. ali i školski lekar. to su veće šanse da se izgradi i razvija jedna svestrana ličnost. televizije. razredne starešine i nastavnik fizičkog vaspitanja. vaspitanje i obrazovanje odraslih . bira sredstva rada i najoptimalnije metodske postupke.Vaspitanje u porodici – Porodica je osnovno socijalno okruženje u kome se ličnost razvija. sklonosti. karakteristike etapa kroz koje prolazi. Neophodno je poznavati opšti proces razvitka ličnosti. ako se ne izvršava na pravilan način. U našim osnovnim školama podaci se evidentiraju u ''Lični karton učenika''. koje su predmet interesovanja ličnosti. posebno. prateći razvoj svoje dece i učestvujući u njemu. vaspitač može da određuje položaj i aktivnosti vaspitanika. vaspitni značaj sredstava masovnog komuniciranja (štampe. filma i pozorišta). a vaspitanje jedna od osnovnih funkcija. Ona je istovremeno i osnovna ćelija složenog društvenog sistema. ponašanje.radom u lokalnoj sredini. Kao što su: bavljenja . kao i individualne osobenosti svakog vaspitanika. već kao korisno utrošeno slobodno vreme na vršenje raznovrsnih aktivnosti. Što je bliskost i poverenje u porodici veće. a njegove posledice trajne. Za unošenje podataka odgovorni su učitelji. članovi porodice su prvi vaspitači i uzori deteta u njegovom najznačajnijem periodu razvoja i njihov uticaj je veliki. radija. Lokalna sredina i roditelji se uključuju u rad i život škole. Neophodnost poznavanja i praćenja razvoja ličnosti učenika U vaspitnoj delatnosti neophodno je poznavati ličnost vaspitanika. roditelji. TakoĎe ti podaci mogu da posluže i za istraživanja s ciljem unapreĎivanja vaspitnog rada. 22. porodične i društvene obaveze. . gde se ne uči samo o životu već se život u njima i odvija. opšti sud odeljenjskog starešine. faktore koji utiču na taj razvitak. može veoma negativno uticati na razvoj ličnosti i ostaviti brojne posledice. interesovanje. Slobodno veme ne bi trebalo da se shvata kao vreme neorganizovanog lenstvovanja i dosaĎivanja. Porodica je najznačajniji faktor u vaspitanju i razvoju ličnosti: brak i porodica su osnovno i najpovoljnije mesto za obezbeĎivanje biološke reprodukcije čoveka.Vaspitanje u slobodno vreme – Pod slobodnim vremenom podrazumeva se ono vreme koje nastupa nakon što izvršimo sve svoje radne. rutinskom. majka obezbeĎuju negu za fizičko održanje deteta. Tako škole postaju svojevrsni pedagoški i kulturni centri lokalnih sredina. Na osnovu dobrog poznavanja svojih vaspitanika. školske.

Preko njih se informišemo o svemu što se dogaĎa u celom svetu. Posebno je dobro. kulturni centri. . Isto tako ono ne podrazumeva nametanje bilo kakvih aktivnosti. osnivanjem ''Kluba ljubitelja filma''.imaju poseban društveni i pedagoški značaj. ako učenici i sami ureĎuju časopis u svojoj školi. . stripovima. Ono se danas više smatra ''doživotnim obrazovanjem'' jer se čovek kroz čitav svoj život usavršava i uči. Listovi namenjeni deci . pa se kasnijim školovanjem to nadoknaĎivali. Danas su ti slučajevi retki. hobijem.rekreacijom. ilustracijama i naučno-popularnog. METODIČKA PITANJA VASPITNOG RADA . radnički i narodni univerziteti. Na ovom polju poseban značaj imaju institucije: posebne škole za odrasle i obrazovni centri pri fabrikama i preduzećima. Takvi su zahtevi savremenog društva da pojedinac ne može da očekuje da je završetkom školovanja završio i sa obrazovanjem i vaspitanjem. savetovališta itd. razvija sposobnost opažanja.Vaspitni značaj sredstava masovnog kumuniciranja – Danas su sredstva masovnog komuniciranja neminovna.Vaspitanje i obrazovanje odraslih – U prošlosti se ''obrazovanje odraslih'' smatralo za osnovno obrazovanje odraslih koji ga nisu stekli u periodu kada je to bilo predviĎeno. jer u tom smislu gubi značaj kao slobodna aktivnost. pa se pojam ''obrazovanje odraslih'' danas odnosi na usavršavanje i obrazovanje odraslih u okviru njihovih profesija i šire. redovne škole koje organizuju programe za odrasle. pozorište. Njihovi sadržaji su popularni. Njihov cilj je da informišu decu i podstaknu stvaralaštvo. film može biti veoma zanimljiv oblik stvaralaštva samih učenika. rad na filmu i bavljenje filskom tehnikom mogu biti od velikog značaja za vaspitanje i razvoj svestrane ličnosti. odlazak u prirodu. Pored informativnog programa od posebnog su značaja obrazovni programi namenjeni deci. galerije. preko njih se upućujemo i informišemo o najznačajnijim dešavanjima u društvenom životu. kulturnog i sportskog sadržaja. Didaktički značaj televizije je u tome što približava stvarnost i budi interesovanja u procesu saznavanja. Organizovanjem filmoteke u školi. Film – pored toga što je veoma popularan i dobro poznat svima još na najranijem uzrastu. iniciranjem rada u klubu i osposobljavanjem nastavnika za rad. Veoma je važno da sredstva javnog informisanja ne budu jednosmernog karaktera i da pozitivno utiču na razvoj i vaspitanje pojedinca i obogaćuju njegov kulturni i društveni život. atraktivni i dinamični sa slikama. Samo pravilno okorišćeno slobodno vrememože ispuniti svoju svrhu razvoja i unapreĎenja vaspitanja. kulturne centre i razne klubove. Radio i televizija – nam često omogućavaju da se osećamo graĎanima čitavog sveta.

ovaj princip ima snažno motivaciono dejstvo. TakoĎe. Dok savremene teorije smatraju da je vaspitanik u mogućnosti da menja i usavršava sebe kroz svoje svesne aktivnosti. celshodnost (jasno usmeravaju vaspitni proces). nastavnik više nije u centru aktivnosti. specifična adaptacija metoda. Nastavnik usmerava naučne sadržaje ka ciljevima vaspitanja i obrazovanja i on je posrednik u tom složenom procesu. . ali najveći broj čovekovih životnih aktivnosti počiva na naučnim posmatranjima i dokazima. Prihvatajući ovaj princip. umetnosti i dr. Nema univerzalno važećih principa koji bi važili za sva vremena i škole u različitim društvima. već se učeniku daje mogućnost da sam kreira i učestvuje u sopstvenom procesu napredovanja. korelativnost i integrativnost (funkcionalno povezuju vaspitni rad na svim nivoima). sredstva i oblik vaspitanja.Princip naučne zasnovanosti i pozitivne vaspitne usmerenosti – Sve aktivnosti koje čine vaspitanje trebalo bi da budu zasnovane na nauci. Tradicionalne pedagoške teorije su smatrale da je ličnost već sudbinski odreĎena i da je vaspitanjem treba podsticati i pratiti. U okviru principa vaspitanja. Zahvaljujući njima vaspitanje nije prepušteno improvizaciji i ličnom nahoĎenju pojedinaca. Ovaj princip mnogi tumače i kao princip pozitivne vaspitne usmerenosti u vaspitanju. koristiti naučna istraživanja i dostignuća u svom vaspitnom delovanju. Do svesne i stvaralačke ličnosti se može doći samo kroz raznovrsnu i punu aktivnost same ličnosti. osposobljenost nastavnika i pripremu učenika. Ovaj princip zahteva odreĎene pogodnosti. Oni su predpostavka za uspešan rad. Ovde se radi o opštem stavu ličnosti prema svom okruženju i shvatanju i boljem razumevanju zakonitosti po kojima ono funkcioniše. a demokratičnost je određeni način ponašanja i međusobnih odnosa u procesu vaspitanja. Principi su uslovljeni društveno i psihofizički. gde sve ličnosti imaju isti tretman. pedagoška nauka formuliše i četiri principa postupnosti (još od J. ako što je adekvatna priprema i razrada sadržaja. Pravila .Princip humanosti i demokratičnosti vaspitanja – Humanost je određeni obavezujući stil ponašanja vaspitanika. Nauka nije jedina koja čoveku otkriva svet. od lakšeg ka težem.A. od poznatog ka nepoznatom i od prostog ka složenom. . Komenskog): od bližeg ka daljem. Principi vaspitanja sadrže i odreĎenu regulativnost (govore o odreĎenim odnosima koji vladaju u vaspitanju). svi koji rade u oblasti vaspitanja. Nauka bi trebalo da bude u službi razvoja vaspitanja i poštovanjem ovog pravila nikako ne bi bilo dobro otići predaleko u scijentizam. Demokratičnost podrazumeva organizaciju vaspitanja za sve bez izuzetaka. Menjaju se i njihovi nazivi i sadržaji.23. Nastali su na osnovu formiranja bogatog pedagogškog iskustva. .Princip svesne aktivnosti – Svesna aktivnost je uslov i rezultat vaspitanja.Opšti principi vaspitnog rada Principi su rukovodeća načela kojih se moramo pridržavati u vaspitnom radu. normativnost (odreĎuju najbitnije norme ponašanja). obavezuju se da će. kad god su u mogućnosti. tu su i široki prostori kulture.

Jedinstvo delovanja povećava snagu i moć vaspitanja i osigurava njegovo uspešno sprovoĎenje. zaključivanja. pronalaženja dokaza. Vaspitanje je samo po sebi humana delatnost jer je u potpunosti posvećena čoveku. veţbanja i navikavanja. siromašnijih i bogatijih. naučno dokazane i praktično proverene. podsticanja i sprečavanja. i sl. moćnijih i nemoćnijih – poštovanje razlika. oblik i postupak vaspitanja. MeĎutim cilj je u objedinjavanju oba. . dužan je da izvrši humanizaciju i demokratizaciju svih uslova u kojima se vaspitanje odvija. pa su jedni isticali jedan.Princip individualizacije i socijalizacije u vaspitanju – U istoriji vaspitanja pincipi individualizacije i socijalizacije su se često suprtostavljali. istinito. 24. na školu ili samo na porodicu. posmatranja. lažno uvredljivo itd. One označavaju relativno ustaljene postupke koji su se pokazali efikasnim. poštovanju. Opšte metode vaspitanja ličnosti i sredstva koja se najčešće koriste u vaspitnom radu Metod je osmišljen i ustaljen postupak usmeren na postizanje nekog cilja. jer će tako uppadati u protivurečnosti i stvarati prepreku ka formiranju jedne celovite svestrane ličnosti. O svemu ovome učenici saznaju kroz činjenice koje im nastavnik prezentuje. Svako ko organizuje vaspitni proces trebalo bi da vodi računa o individualnim karakteristikama svakog pojedinca. . pitanje meĎusobnih odnosa onih koji znaju prema onima koji ne znaju.).Humanost se pre svega u veri u čoveka i ljubav prema čoveku. -Metod ubeĎivanja i uveravanja – Može se reći da se ova metoda bavi onim što je večito. vaspitanje se ne sme svoditi samo na jedan od činilaca npr. ali i iz ličnog iskustva. vredno. Cilj ovog principa je osposobljavanje pojedinca da se lakše integriše u socijalne tokove. ali i isto tako i stalno promenjivo u vaspitanju: šta je dobro.. Postoje različite podele metoda u vaspitanju.Princip jedinstvenog delovanja svih činilaca vaspitanja – Cilj vaspitanja je jedinstven i potrebno je jedinstveno delovanje svih činilaca (pojedinac. crkva. Metode nam odgovaraju na pitanje ''Kako postupati'' da bi cilj bio ostvaren. u želji da se pomogne.. sredstvo. jer individualizacija je jedino moguća u okviru neke socijalne zajednice. Nastavnik koji organizuje vaspitne delatnosti.ponašanja i odnosi su regulisani i nekim meĎunarodnim zakonima kao što su Konvencija o pravu deteta. Prema njima je potrebno odabrati odgovarajuću pedagošku meru. One bi u sebi trebalo da sadrže karakteristike koje su najdelotvornije. . škola. razradu sadržaja. roditelji. a jedni drugi. Pitanje demokratičnosti vaspitanja je unutrašnje pedagoško pitanje. a šta loše. iskrenim odnosima. a kao opšte metode javljaju se sledeće metode: ubeĎivanja i uveravanja.

sistem vrednosti sopstvenih stavova. praksa. kolektivna.Metod veţbanja i navikavanja – Metodom vežbanja i navikavanja proveravamo usvojene stavove ubeĎivanja i uveravanja. kada se koleba i posustaje. priznanja.Sredstva ubeĎivanja i uveravanja su: istinite činjenice. idole). Primedbe. ali i kada naiĎe na poteškoće. zamerke. blago i pravično postupanje. Skretanje ili zamena motiva (navodimo učenika da izvrši zamenu aktivnosti nekom korisnijom). odlika. predavanja. igra. zabava i kulturna razonoda. kao što su higijenske.Metod sprečavanja – Metod sprečavanja i kažnjavanja mnogi pokušavanju potpuno da isključe iz savremene metodike vaspitanja. Sredstva podsticanja su: izražena briga i razumevanje. Ocena. javne rasprave. režim života i rada učenika. saveti i direktne poruke vaspitača. . zapovest. Nije dovoljno samo znati šta i kako treba raditi. život i rad u kolektivu. organizovanost procesa vaspitanja. propisi. Metodom podsticanja pomažemo vaspitaniku da se što bolje afirmiše i ispolji sve svoje sposobnosti. podaci i provereni dokazi. kritika i samokritika. radne i profesionalne. zabrana i nareĎenje. Sredstva vežbanja i navikavanja su: rad. zahtev. situaciono uticanje (uključivanje učenika u aktuelna zbivanja). tradicija. ubeĎenja i uverenja. tvrdeći da se radi o metodi represije na ličnost. već to treba neprekidno praktično primenjivati da bi cilj vaspitanja bio ispunjen. upozorenje. Ova metoda ima emocionalnu podlogu i zasniva se na simpatijama i dobijanju poverenja vaspitanika. obećanja. bodrenje i ohrabrivanje. Kritika (individualna. Potrebno je steći odreĎene pozitivne navike. polemike. kulturne. navike i zakoni. školski red. Pretnja.Metod podsticanja – Metod podsticanja primenjujemo onda kada učenik pokazuje uspeh. ugledanje ( na roditelje. prigovori. javno mnjenje). Kazne. Ocene vladanja. ocena. Sredstva sprečavanja su: Znaci neodobravanja i neslaganja s načinom rada ili ponašanjem. iskustvo uspeha. lična aktivnost vaspitanika. takmičenja. . . Nju bi trebalo shvatiti kao pedagoški opravdanu intervenciju u cilju sprečavanja i zaustavljanja negativnih radnji i oblika ponašanja. kontrola od strane nastavnika. društveni običaji. pohvale. nagrade. .

kazne koje omalovažavaju i ponižavaju ličnost. Od njega se očekuje da svojim znanjem. kazne glaĎu. pitanja) Nastavnik stavlja sve svoje lične i profesionalne kvalitete u službu svog poziva. Nastavnik: odlike poziva i ličnosti (Moţe biti i deo 46. Jedan je od najstraijih poziva i smatra se osnovom svih drugih zanimanja. svo svoje znaje i umenje koristi za pomoć.da ima široko i solidno opšte obrazovanje . On više nije dominirajućča. on brine o celokupnom razvoj ličnosti. nastavnik postaje ''treći roditelj''. oduzimanjem stvari. obrazovanje i usmeravanje deteta. Osnovne radne dužnosti su mu: .organizaciona i koordinirajuća funkcija . a povećava se i njegova kreativna uloga planera i stratega ukupnog nastavnog procesa.da poznaje psihološko-pedagoške i metodičke osnove vaspitanja .da vlada predmetom koji predaje . vaspitanje.. organizacioni i administrativni rukovodilac odeljenja. 26.da je ovladao pedagoškim umenjima . kazne zasnovane na strahu.pedagoška funkcija . upićivanje kod direktora i sl. jedina i centralna ličnost koja predaje. Njegova uloga i uticaj na dete je velika. Savremeni nastavnik je dobio niz novih uloga i radnih zadataka – on nije samo predavač. već i vaspitač. izlaganje prirodnim posledicama svoje greške.Sledeće kazne su zabranjene u školi: telesno kažnjavanje. osobinama i ponašanjem bude primer deci. kažnjavanje radom koji nije prijatan. Osobine nastavnikove ličnosti: . već je ravnopravan s učenicima i služi kao posrednik u njihovom samostalnijem i aktivnijem razvoju. 25.da se stalno usavršava Postoje tri podele nastavnika na: autoritativni. Nastavnik u funkciji odeljenjskog starešine Odeljenjski starešina je pedagoški. demokrtski i ravnodušni. pa se od davnina smatralo da su učitelji i nastavnici cenjene i odabrane ličnosti. zaspisivanjem u dnevnik rada.

Herbartijanci su pridavali poseban značaj prenošenju znanja na učenike u okviru nastave (formalni stupnjevi nastave). a raspravljao je i o podučavanju mladih naukom. ''Berlinski didaktičari'' . Didaktika kao nauka o nastavi i učenju u svim oblicima i nastavnim nivoima .Dakle. koja je u to vreme ulazila u okvire pedagogije.. i početkom 20. Shvatanje didaktika kao teorija učenja i nastave koju zastupaju tzv. Savremena shvatanja ističu da nastava i učenje čine celinu.podrazumeva procese učenja i predavanja koji se dešavaju slučajno i nezavisno od uticaja koje na njih vrši nastava. veka Johan Fridrih Herbart je razradio teorijske osnove didaktike stvarajući teoriju vaspitne nastave. specifičnom praktičnom pedagoškom veštinom. Početkim 19. – Veoma širok pojam. što se u velikoj meri razlikovalo od stava herbartijanaca. Umesto teorije nastave. Najpoznatije delo didaktike je ''Velika didaktika'' (Didactika magna) Jana Amosa Komenskog iz 1657. DIDAKTIKA 27. Postoje četiri osnovna značenja i oblika didaktike kao posebne pedagoške veštine: 1. veka menja se osnovna orijentacija prema radu učenika i javlja se nova pedagoška struja. savremeno shvatanje didaktike nije jednosmerno i nije jednostrano. oni su zastupali teoriju učenja. 2. U svojoj didaktici je izneo ''sveopštu veštinu svih da se uče svemu''. a posebno na razvijanju praktičnog delovanja. Sadržaj ove didaktike je prihvaćen i primenjivan sve do danas. predstavljaju jedinstvo i da se meĎusobno prepliću i nadopunjuju.saradnja sa roditeljima . Iz toga je proizišao osnovni zadatak didaktike koji se sastojao u analizi postupaka nastavnika u školi. već takoĎe i vaspitanje. Komenski je smatrao da didaktika ne predstavlja samo veštinu učenja. Danas ova dva pravca nisu više suprotstavljena. a ne učenju. s ciljem da se učenici upoznaju sa novim sadržajem. Krajem 19. oni insistiraju na razvijanju različitih oblika intelektualnih aktivnosti učenika.god. odn. čiji je najistaknutiji predstavnik Dţon Djui. radu u školi i vaspitanju bogobojažljivih. Didaktika kao teorija o obrazovanju i nastavi Didaktika se smatra veštinom učenja. Umesto zapamćivanja. Osnovni teorijski i metodološki problemi didaktike. Predstavnici ovog pravca su pridavali najviše značaja aktivnoj ulozi učenika. Za taj posao se biraju najsposobniji i najbolji nastavnici u jednoj školi.administrativna funkcija Uloga odeljenjskog starešine je primarno vaspitne prirode.

Mediji ili sredstva 5. Antropološke pretpostavke (sve psihičke delatnosti učenika u procesu nastave.Jedna od najdelotvornijih i najoriginalnijih koncepcija u savremenoj didaktici.kibernetička didaktika) – Podvlači tehnički apekt. Socijalno-kulturne pretpostavke (škola. Shvatanje didaktike kao teorije optimalnog učenja i nastave pomoću direktne nastave ili putem programa i nastavnih mašina (upravljanje procesima učenja . kao i mogućnosti za kontrolu i planiranje nastave. a u drugu dve) . Shvatanje didaktike kao teorije obrazovnih sadrţaja nastavnog plana (dosta slična prethodnoj) . Autori nastoje da obave što sveobuhvatniju opis i analizu svih činilaca u procesu nastave i objasne njihovu opštu i uzajamnu zavisnost.Nastavne teme (sadržaji) 3.) 6. . analizu i planiranje nastave. 1. USLOVNE ODLIKE ILI PRETPOSTAVKE 1. Berlinski didaktičari su izneli šest osnovnih kategorija za opisivanje. interesovanja i sl. – Podvlači idejni aspekt 4.. koje su podelili u dve grupe (od kojih u prvu spadaju četiri kategorije.Podvlači naučni aspekt. nastavnici. Pedagoške intencije (ciljevi) 2. učenici) 3. stvaralačke sposobnosti nastavnika i učenika.Metode ili postupci 4. OSNOVNE ''STRUKTURNE'' ODLIKE NASTAVE 2.

što ukazuje na nje praktični karakter. itd.Nedostatak ovih teorija je to što se teško mogu direktno primeniti na rešavanje konkretnih problema. Njen osnovni zadatak je da objasni zakonitosti po kojima se odvija nastavni proces. upoznaje s organizacionim oblicima nastave. zakone i forme mišljenja) + Matematika i kibernetika (Sve veća primena u strukturi nastave. Osnova i suština nastavnog procesa U širem smislu reči nastava je socijalna pojava i proces. a iz toga proizilazi i prognostička funkcija. Bez obzira gde se odvija nastava predstavlja one koji poučavaju i one koji uče. 3. Nikako se ne sme svesti na samo jedno. Didaktika ne samo da odreĎuje sadržaj obrazovanja. pa nastava dobija oblik jednostranosti. socijalni i kulturni uslovi. već i odgovara na pitanje kako poučavati. kakav uticaj na mlade ima odreĎeni društveni sistem. Didaktika i druge nauke + Filozofija vaspitanja i teorija vaspitanja (omogućava da se realno shvati i odredi mesto obuke u razvoju učenika. a posebno programirane nastave i učenja) + Metodike odreĎenih nastavnih predmeta (Odnos opšte prema posebnim disciplinama) 29. Prema sadržajima ona ima teorijsku i praktičnu funkciju. materijalni. kako bi se on sprovodio na što bolji način i uspešnije ostvarili ciljevi i zadaci obrazovanja. metode i sredstva. razmatra metode nastave. Neophodan uslov dobre nastave je saradnja učenika i nastavnika koje povezuje zajednički cilj – stvaranje odreĎene promene u ličnosti učenika. Sva tri (2. 4) odnose se na nastavne situacije. kao i mogućnosti formiranja njihove ličnosti u nastavnom procesu) + Istorija (Istorija pedagogije) + Sociologija (Sociologija vaspitanja. Zadatak didaktike je da obezbedi zajednički i jedinstven prilaz nastavi i učenju. daje analizu procesa nastave. 28. A baveći se analizom sadržaja didaktika ima i dijagnostičku funkciju.) + Logika (proučava zakonitosti. a ni jedan ne obuhvata sve aspekte zajedničkog procesa u kome se odvijaju nastava i učenje. Jedinstvo ova dva čini nastavu uspešnom. Može se reći da je didaktika posebna pedagoška disciplina koja proučava suštinske probleme obrazovanja i vaspitanja putem nastave i učenja. odreĎuje sadržaje i izbor naučnog materijala koji bi učenici trebalo da usvoje. Suština nastavnog . jer to stavlja u centar ili samo nastavnika ili učenika. Didaktika: odreĎuje ciljeve i zadatke nastave (bez kojih se ne može uspešno organizovati nastava).

pod rukovodstvom nastavnika. ali stalnim i aktivnim učešćem grupe ili pojedničnih učenika. ali i subjektivnog zbog onih koji u njemu učestvuju: nastavnika. Zakonitosti i odlike nastavnog procesa ??? Osnovu nastavnog procesa čini proces saznanja i vaspitanja koji su okviru nje odvijaju. kontrola ocena i rezultat nastave. i učenika. a ne opterećiveti ih pamćenjem nepotrebnih pojmova. To je i zadatak svih nastavnih predmeta. povezivanje teorije i prakse. naučiti učenike da misle. Obrazovanje i vaspitanje se danas stiče i van nastave. utvrĎivanje znanja učenika. učenicima je potrebno pružiti i znanja potrebna za život. 31. mišljenja i aktivnosti. fizičkog i psihičkog razvoja učenika. koji taj proces organizuju. proces nastave (poučavanja i učenja) itd. širok stepen stvaralačkog i aktivnog rada. Odnos izmeĎu znanja i sposobnosti je uslovljen intelektualnim razvojem. koji se menjaju i koji su neponovljivi. nauka na kojima su zasnovane nastavne discipline. kao i da samostalno stiču i razvijaju ta znanja. Zbog svog stalnog kretanja nastavni proces ima karakter procesualnosti. socijalnih odnosa. rukovoĎenje procesima uopštavanja. ali specifičnim zakonitostima. ali i raznovrsnosti spoljnih formi nastave. . Škola mora organizovano i sistematski da radi na razvijanju sposobnosti učenika. Ona je dužna da obezbedi osnovne pretpostavke za intelektualni razvoj i vaspitanje. jer bez odreĎenog intelekta nije ni moguće usvojiti mnoga znanja. Ovaj niz zakonitosti je višestruko povezan i utiču na nastavni proces. ali je ona ipak najorganizovaniji i najisplaniraniji oblik obrazovanja i vaspitanja. Po svom karakteru ona je višesmerna. jedinstvo teorije i prakse. Zakonitosti nastavnog procesa su objektivnog karaktera. Pored znanja koja su pogodna za razvoj mišljenja. a njeni zadaci su materijalne. formalne i vaspitne prirode. a to je ''Čime bi se trebalo rukovoditi u pri odabiru sadržaja opšteg obrazovanja?'' – Razvijanju intelektualnih sposobnosti učenika. Nastava se odvija prema prethodno isplaniranom i utvrĎenom procesu. sistem programa i nastavnih sadržaja koji mogu omogućiti što potpunije intelektualne procese. U nastavnom procesu vladaju zakonitosti: društvenog razvoja. Primena teorija intelektualnog razvoja ličnosti učenika u nastavi Teorije formalnog i materijalnog obrazovanja su pokrenule jedno od suštinskih pitanja teorije obrazovanja. upoznavanje učenika sa novim gradivom. U savremenoj didaktici se smatra da pored opšteg obrazovanja podjednak značaj ima i razvijanje intelektualnih sposobnosti učenika tj. Uspešan nastavni proces bi trebalo da sadrži: stvaranje motiva kod učenika. Opšte zakonitosti nastavnog procesa se odvijaju pod uslovima. Ritam i dinamika nastavnog procesa podležu opštim. 30.procesa je da nastavnik usmerava svoju delatnost ka učeniku s ciljem davanja znanja i razvijanja stvaralačkih i saznajnih sposobnosti. zatim. koji usvajaju.

Karakteristike pojedinih principa: 1. pa se stalno insistira na njihovoj povezanosti i meĎusovnoj zavisnosti. najpre.32. Jedan od problema je veoma brz razvoj nauke i tehnike poslednjih godina i problem nagomilanih novih informacija. Obeleţja i sistematika didaktičkih principa. 2. da se kod učenika formiraju samostalne navike i potreba za sticanjem naučnih znanja. da postavi jasan cilj i zadatak i da odabere adekvatne sadržaje. Princip naučnosti Suština principa naučnosti je u tome što on zahteva: da učenici tokom procesa obrazovanja i vaspitanja usvajaju naučno proverana znanja. Didaktičkim principima se označavaju osnovna i opšta načela koja odreĎuju tok nastavnog procesa i učenja u skladu sa ciljevima vaspitanja i obrazovanja i zakonitostima procesa nastave. Zato su u didaktici formulisana pravila nastave. Pojedinačno oni nisu dovoljni za uspešno sprovoĎenje nastavnog procesa. Karakteristike pojedinih principa. da za takav rad obezbedi odgovarajuća sredstva i primeni odgovarajuće metode. Princip prilagoĎenosti nastave uzrastu učenika . Opšti didaktički principi i pravila. samostalnog učenja i da pozitivno utiče na njegovo vaspitanje. a u cilju razvijanja sposobnosti kritičkog mišljenja kod učenika. Oni su otvoreni i fleksibilni i podložni menjanju kroz istoriju i usklaĎivanju sa savremenim tokovima. Savremeni nastavni proces za cilj ima stvaranje svestrane ličnosti. sagledaju povezanost nauke i svakodnevnog života. pored toga što učenicima pruža odgovarajuća znanja iz nastavnih predmeta. Princip predstavlja osnovu od koje se polazi i kojom se valja rukovoditi u različitim oblastima delatnosti. Oni obuhvataju obradu i tumačenje vaspitnoobrazovnih i nastavnih sadržaja. ali mu teorija može pomoći u primeni konkretnih didaktičkih principa. Savremeni nastavni proces. Zajedno didaktički principi i pravila imaju funkciju orijentacije. koja odgovaraju savremenim naučnim i tehnološkim dostignućima. stvaralaštva. Primena teorije razvoja ličnosti u nastavnom procesu. mora. da se upoznaju sa osnovama nauke i da nađu njenu primenu u svakodnevnom životu. Ona polaze od principa i daju korisna uputstva za primenu i izvoĎenje odreĎenih aktivnosti. 33. da prepoznaju bitne oznake i svojstva predmeta pručavanja. rad nastavnika i organizacione oblike vaspitanja i obrazovanja. Razvijanje sposobnosti učenika u procesu nastave. Zakonitosti. Zbog toga poseban značaj dobija izbor fundamentalnih znanja. Oni ne mogu zameniti stvaralački rad i aktivnost nastavnika. u nastavni proces aktivno da uključi učenika. principi i pravila nastave.

''Zlatno pravilo'' Komenskog koje je zahtevalo aktivnost svih čula ''što je vidljivo – čulu vida. Naravno. Sistematičnost se postiže ako su svi delovi nastavnog gradiva povezani sa vodećom idejom i ako se teži otkrivanju suštine. Njegova suština je da se sagleda kako učenici usvajaju znanja. uzrastom i interesovanjima. Princip trajnosti usvajanja znanja. a to su da se u učenju ide od lakšeg ka težem. od prostog ka složenom i od bližeg ka daljem. njegovim sposobnostima. da se predmet pokazuje uz aktivno učešće učenika. Posebno se vodi računa o sistematičnosti pravljenja udžbenika. izazavati veću aktivnost učenika i obratiti pažnju da se ostvari cilj jer samo posmatranje nije dovoljno. od poznatog ka nepoznatom. dosledno didaktičko metodičko struktuiranje toka nastavnog časa. a u nekima u većoj. da se odvoje bitne karakteristike pojma koji se posmatra.. jer ne uče svi istim tempom. 7. ali i u svakodnevnom životu i radu i rešavanju brojnih problema. Očiglednost je povezana sa ličnom aktivnošću učenika. Tom prilikom bi trebalo voditi računa da: svi učenici podjednako imaju mogućnost posmatranja. kakav je njihov odnos prema nastavi i koji je stepen njihove aktivnosti. polazeći od toga da je sve u prirodi povezano jedno s drugim. Pod sistematičnoćšu nastave podrazumeva se: jasno raščlanjivanje ciljeva kojima se teži. oslanjajući se na znanja i iskustva škole. Princip svesne aktivnosti učenika u nastavi Ovaj princip uglavnom izražava psihološku stranu nastave. veština i navika . Princip povezanosti teorije i prakse Učenicima su potrebna teorijska znanja da bi ih primenili u praksi i potreban im je praksa da bi proverili i potvrdili svoja teorijska znanja i u školi. gde oni u direktnom dodiru i kontaktu sa pojmom koji uče imaju veću motivaciju i mogućnost da nauče. Isticao je da bi ljudi trebalo da uče upoznavanjem samih stvari..''Ne nametati umu ono što ne odgovara uzrastu''. U svakom nastavnom predmetu može se uspostaviti sklad teorije i prakse. Princip očiglednosti Komenski je prvi izložio zahtev za očiglednošću.A. . što je slušljivo – čulu sluha. Ovim pravilima se danas može dodati i uvažavanje razlike u tempu rada i obimu prethodno stečenog znanja. a ne statično. a ne na osnovu izjava drugih o tome. Princip sistematičnosti i postupnosti Ovaj zahtev sistematičnosti je takoĎe uveo Komenski. u nekim discipinama je to moguće u manjoj meri. Ovaj princip podvlači aktivnu ulogu učenika. 6. 3. a posebno je važno razvijati svest o njihovom značaju.''. Prva pravila ovog principa ustanovio je Komenski u svojoj ''Velikoj didaktici''. Komenski Ovaj princip je zahtev za usklađivanje obima i sadržaja gradiva sa psihofizičkim razvojem učenika. pregledno i logično raščlanjivanje nastavnog gradiva i izdvajanje bitno od nebitnog. što je opipljivo – čulu dodira. 4. J. 5.

njihovog obima i stepen njihove primenjivosti u praksi. veka i početkom 19. Shvatanja o sadrţajima nastave. a što je najvažnije biće više motivisan i shvataće da može da nauči onoliko koliko se potrudi. Problemi sadrţaja nastave.Tu su najviše štete imali slabiji i jači Ďaci. . jer ionako ne mogu tokom svog školavanja da nauče sve što im je potrebno za život. 8. a ne na zapamćivanju.Teorija formalnog obrazovanja -Teorija materijalnog obrazovanja . TRADICIONALNE TEORIJE . Kao osnovni kriterijum pri izboru nastavne materije naglašava se usvajanje odreĎenih znanja. Njeni predstavnici su bili Ruso. Pestolaci. podstakne razvoj njihovih sposobnosti. Smatrali su da je potrebno uvežbavati njihove umne sposobnosti (kroz gramatiku. Herbart.Didaktički utilitarizam Teorija formalnog obrazovanja je uvedena krajem 18. kao i na osnovu rezultata pedagoških istraživanja i iskustva. Izbor nastavnih sadrţaja Pod sadržajem nastave podrazumeva se karakter i obim znanja koje bi pojedinac trebalo da usvoji tokom nastavnog procesa. Pretostavljalo se da će se razvijanjem mišljenja učenici osposobiti za samostalno i lako učenje koje će im kasnije biti potrebno u životu. retoriku). matematiku. Poznata su brojna shvatanja i orijentacije. Princip individualizacije U tradicionalnoj nastavi je prilaz učenicima bio jednak i ona je obrazovala i vaspitavala prosečnog učenika. Oni su smatrali da bi kod učenika trebalo razvijati intelektualne sposobnosti.Princip trajnosti usvajanja znanja ima za cilj da usvojena znanja postanu trajna učenikova svojina i da može da ih aktivira uvek kada je to potrebno. Princip individualizacije je danas sve aktuelniji i on zahteva diferenciranu nastavu. Kroz istoriju obrazovanja ovi sadržaji su definisani na različite načine i menjali se shodno zahtevima razvoja i društva. logiku. jer se na taj način pokazuje razumevanje naučenog i primenjuje njegova veza sa stvarnim svetom. 34. Ovaj princip se ostvaruje naglašenom upotrebom znanja u nastavi. One se mogu svrstati u tradicionalne i savremene teorije. gde će svaki učenik biti u mogućnosti da napreduje prema svojim sposobnostima i tempom koji je njemu svojstven. Trajnost se ogleda i u prenošenju tih znanja na druge slučajeve. Teorija materijalnog obrazovanja se javlja u periodu razvoja kapitalizma sa pojavom potrebe za davanje praktičnih i korisnih znanja. Glavni cilj nastave je da nauči učenike učenju i razmišljanju. U savremenoj nastavi sve više se insistira na logičkom pamćenju.

Teoriju egzemplarizma . Didaktički utilitarizam naglašava formiranje praktičnih veština. (prim. ali ona postaje sve oštrija zbog naglašenog prodiranja obima naučnih informacija i potrebe za akumuliranjem novih znanja. . SAVREMENE TEORIJE I SHVATANJA Uticaj tradicionalnih teorija i borba izmeĎu materijalnog i formalnog obrazovanja još postoji.Najdosledniji predstavnik ovog pravca je engleski pedagog Spenser.Funkcionalni materijalizam Teoriju egzemplarizma je formulisao nemački didaktičar Hans Šoerl.Problemsko-kompleksnu teoriju . mi smo planove izraĎivali po takvim temama My family. egzemplarnom učenju. Ova teorija je osporavana od pedagoga iz socijalističkih zemalja jer je smatraju isuviše intelektualističkom i apstraktno i da ne odgovara masovnoj školi. stalno ponavljati. Potrebno je izdvojiti sledeće: . a služi i upoznanvanju konkretnih društvenih problema i dešavanja. ona je danas sve aktuelnija. My house. Pomenute teorije su jednostrane: njihov osnovni nedostatak je jednostrano shvatanje koncepcije opšteg obrazovanja. doduše u izmenjenom obliku. Problemsko-kompleksnu teoriju je formulisao poljski pedagog Bogdan Suhodolski i suprotstavio je informacionom izlaganju gradiva. koje omogućava smisaono povezivanje više elemenata u njemu. Tako nastaju ''ostrva znanja''. u eri povećanog broja informacija one se teško pamte i potrebno ih je organizovati u celinu. Stare teorije se sve više potiskuju i zamenjuju novim. ograničavaju razvoj intelekta i misli. kao pripremu za profesionalni život. opterećuje učenika informacijama. gde se obrazovni sadržaji grupišu oko tema koje su odabrane. Mada. (korelacija izmeĎu predmeta) Teorija strukturalizma se zalaže za struktuiranje nastavnih predmeta. On smatra da bi sadržaje trebalo izdvojiti po grupama i tako obuhvatiti materiju različitih predmeta. Opšte ideje strukturalizma Bruner je izneo na sledeći način: potrebno je da nastavni predmeti sadrže neku vrstu registra osnovnih reprezentativnih problema. Na taj način se objedinjuje gradivo različitih predmeta... Ova teorija je zasnovana na tzv.Teoriju strukturalizma . uz pomoć struktura učenici lakše pamte i bolje se orijentišu. potrebno je shvatiti suštinske principe.). Dosledno primenjivanje ove teroje može se negativno odraziti na intelektualni razvoj.

Društveno politički kriterijum koji se odnosi na zahteve svakog društva . Njeni kriterijumi za izbor sadržaja su veoma uopšteni. Pod opštim obrazovanjem najčešće se podrazumeva obrazovanje u širokom smislu koje dobijaju svi članovi društva u istoj meri. obuhvata pedagoški ( odnosi se na odabir sadržaja prema razvojnim mogućnostima učenika) i psihološki aspekt (odnosi se na najefikasniji način prenošenja i usvajanja znanja).Didaktički kriterijum. koja označava celovito i skladno razvijanje ličnosti.Naučni kriterijum. količina informacija. nivo obrazovanosti i način prezentiranja) 2. Izbor nastavnih sadrţaja Shvatanje o izboru nastavnih sadržaja izneo je Tomaševski u svom radu ''Na granici psihologije i pedagogije''. Sadržaji koji se unose u nastavne programe moraju imati i saznajnu i funkcionalnu vrednost. Suština ove teorije je u povezanosti saznanja i delatnosti. kako bi učenici usvojili određena znanja i primenili ih praktično. jer pruža temeljno i jednako obrazovanje za sve. znanja o učenju: problem učenja samih učenika 3. a neki manje. Osim toga ono se već u osnovnoj školi može proširivati na raznim dodatnama. 35. opšta teorija informisanja (sadržaj. vannastavnim aktivnostima itd. i posebno izdvaja sledeće grupe pitanja: 1. Ova teorija insistira na ostvarivanju svih ciljeva i zadataka obrazovanja i svestranom razvoju individualnosti učenika. Druga karakteristika je njegova univerzalnost.Funkcionalni materijalizam (Okonj). a to su : . jer neki su razvijenije više. Za njega je karakterističan demokratski karakter. Iz mnogih teorija i shvatanja proizišla su tri kriterijuma za izbor nastavnih sadržaja. On izlaže popis problema koji se nalaze pred psihologijom i pedagogijom. a) Opšte i stručno obrazovanje. odnosi se na uvažavanje naučnosti . . znanja o individualnim svojstvima učenika (pitanje razvojnih faza učenika i individualnih razlika) Nije dobro da se sadržaji odreĎuju samo prema opštem razvojnom nivou. već je neophodno voditi računa i o razlikama koje postoje meĎu učenicima. sekcijama.

kako bi učenicimogli lakše da povežu pojmove u jednu celinu.Tehničko obrazovanje je postalo sastavni deo opšteg obrazovanja injegov zadatak je da pripremi učenika za odreĎenu profesiju. Pored redovne nastave. da poznaje predmete koje učenik izučava te godine da bi ostvario princip korelacije i da vodi računa o odgovarajućem tempu rada. korelaciji. b) Nastavni plan. povezivanju teorije i prakse. Pri izboru nastavnih sadržaja vodi se računa o ciljevima i zadacima. Opšte i tehničko obrazovanje su osnava za profesionalno obrazovanje. Za dobru izradu nastavnog plana. . vannastavne aktivnosti. ekskurzije. njihovog redosleda izvoĎenja. o najnovijim pedahoškim i psihološkim dostignućima. sistema i obima znanja koji bi učenici trebalo da savladaju tokom te godine. u davanju praktičnih znanja o radu. Na taj način svaki predmet ima svoje odreĎeno mesto i obim po razredima. kakva predznanja mogu da očekuju i kakvu korelaciju da izvrše. upoznavanje sa nastavnim planom nastavnicima pomaže da vide gde se njihov predmet nalazi kao i to šta sve učenici proučavaju na kom nivou. S druge strane. Ukupnost nastavnih predmeta razvrstanih po uzrastima bi trebalo da bude pregled celokupnog ljudskog razvoj i da obezbedi celovitiji razvoj učenika i njihovih mogućnosti. messtu odreĎivanja predmeta u nastavnom planu (njegova zastupljenost u fondu časova). Pri utvrĎivanju nastavnog plana trebalobi da se bodi računa o: ciljevima i zadacima osnvnog ili srednjoškolskog vaspitanja i obrazovanja. Uslovi za uspešno sprovoĎenje tehničkog obrazovanja se nalaze i povezivanje nastave sa životom. razvijanje spretnosti i umeća. kao i dostignućim adrugih nauka. Ovo obrazovanje daje znanja i praktična umenja koja omogućavaju bavljenje odreĎenom profesijom i sticanje kvalifikacija različitog stepena. kulturna i javna delatnost škole itd. nastavnim planom se predviĎaju i drugi oblici vaspitnog i obrazovnog rada (dodatna i dopunska nastava. mogućnostima učenika na odreĎenim starsnim nivoima. Nastavni plan je osnovni i zvanični dokument kojim se utvrĎuje broj i naziv predmeta. Pri izradi nastavnog plana posebno bi trebalo voditi računa o optimalnom obimu znanja i ekonomičnosti u okviru svakog nastavnog predmeta.). nastvnik mora da dobro poznaje svoj predmet. Nastvni program je za svakoga nastavnika obavezujući dokument koji se sastoji iz uvodnih napomena o ciljevima i zadacima nastavnog predmeta predviĎenim za taj razred. c) Nastavni program. slobodne aktivnosti. uzrastu učenika. Nastavno gradivo bi trebalo da se logički dopunjuje i nastavlja kroz različite predmete. teorije sa praksom. sadržaja. norme nastavnog vremena. redosled njihovog učenja po razredima.

Natavne metode zavise od cilja i zadatka vaspitanja i obrazovanja. One odreĎuju kako bi trebalo da teče nastavni proces i koje i kakve aktivnosti bi trebalo da ispunjavaju učenici i nastavnici. a isto tako doprinosi i razvijanju njihovih saznajnih sposobnosti i interesovanja. metode govore o tome kako tu istu aktivnost sprovesti. način prilaženja zadatku.) 36. ali uz ponavljanje i proširivanje znanja. specifičan način ispitivanja. koji omogućava sticanje znanja i njihovu primenu u praksi. formiranju pogleda na svet i pripremanje za život. 3. postupak odn. 2. Metoda podrazumeva primenu četiri operacije: 1. a zatim prelazi na drugi. čije uspešno savlaĎivanje zavisi od prethodno usvojenog sadržaja. (Pričajte o onome sa čim radite. Metoda je put. linearni raspored – po kome učenik samo jednom uči dati sadržaj. njihove karakteristike i način korišćenja u nastavi. d) Udţbenici i priručna literatura za nastavnike i učenike. dobro pripremljen i dobra poznavalc svog rada. koncentrični raspored – isti sadržaj se obraĎuje dva ili više puta. ali isto tako je važna i aktivna uloga učenika. Pojam nastavnih metoda. 4. Danas se za nastavni program sve više uvodi izraz curriculum. 2. One same po sebi nisu dovoljne. čemu to sluţi itd. U spiralnom rasporedu imamo vraćanje na obraĎeno i prelazak na drugi nivo sa višim i proširenim znanjem. 38. mada termin nije šire prihvaćen u stručnoj literaturi. One su objektivni činilac izvoĎenja nastave i posrednik u prenošenju znanja od nastavnika ka učeniku. način istraživanja sa ciljem da se otkrije neka istina. racionalni princip (oblici zaključivanja).U didaktici se izdajaju tri osnovna sistema programskih sadržaja: 1. Metode i sredstva nastave. 3. . Za razliku od nastavnih principa koji usmeravaju didaktičku aktivnost učenika i nastavnika. tačke gledanja na podatke. Nastavne metode podrazumevaju način upravljanja radom učenika u procesu nastave. njih odreĎuje nastavnik. Nastavna sredstva. raspred sadržaja u vidu spirale – nalazi se izmeĎu linearnog i koncentričnog rasporeda. Odnos nastavnih metoda i nastavnih sredstava.

pisana (verbalna) sredstva (udžbenici i štampani materijali). dijaloška (popularna predavanja. Izuzetno motivaciono deluju na učenike. reči i praktična delatnost. mape. itd. projektor. Poljski pedagog Okonj iznosi podelu nastavnih sredstava na šest kategorija: 1. Nastavnik može biti u ulozi posrednika i nekoga ko može pomoći u korišćenju tih sredstava. metode zasnovane na rečima (monološka: opis. diskusije). laboratorijski metod) . kasetofon. rad sa knjigom) 3. Klasifikacija nastavnih metoda.). predmet su onog o čemu se uči i pomažu nastavnicima da na slikovitiji i zanimljiviji način vode tok časa. Kriterijumi za izbor i primenu nastavnih metoda Poljski didaktičar Okonj je dao jednu od podela nastavnih metoda koja na najbolji način prikazuje osnovu i primenu metoda. Nastavna sredstva. vizelna i audiovizuelna sredstva. kabineti za učenje jezika. modeli. pričanje. laptopovi) Sve je veći značaj upotrebe audiovizuelnih sredstava jer ''ne unose život u razred. lakše i duže pamte gradivo. Osnova od koje polazi pri razvrstavnju je: posmatranje. Ta osnova podrazmeva tri grupe nastavnih metoda: 1. 2. tehnička vizuelna sredstva (foto aparati.Nastavne metode povlače odgovarajuća nastavna sredstva. 37. slike. Da li će neko sredstvo za potrebe nastave biti sredstvo za rad ili učenje to zavisi od njegove primene na času. metode zasnovane na posmatranju (pokazivanje) 2.). metode zasnovane na praktičnim aktivnostima učenika (praktična zanimanja. koje bi trebalo interpretirati''. Ne može se povući jasna crta izmeĎu učenja i nastave. skice. itd. Nastavna sredstva pomažu u izvoĎenju nastavnih sadržaja. Razlika izmeĎu nastavnih sredstava (koje koristi nastavnik) i sredstava za učenje (koja služe učeniku) nije didaktički opravdano. 5. Pri odabiru nastavnih sredstava trebalo bi da se vodi računa o adekvatnosti i primenjivosti na tu metodu. CD plejer). Specifičnosti pojedinih nastavnih metoda. već znake spoljnog sveta. grafoskop. Savremena didaktika sve više teži primeni različitih sredstava (povezanost medija). bez obzira da li su tradicionalna ili savremena. kompjuteri. mikroskop. tehnička akustička sredstva (gramofon. prosta (vizuelna) sredstva (originalni predmeti. Nastavna sredstva se mogu podeliti na auditivna. 4. 3. audiovizuelna sredstva (mašine za učenje. Njih je potrebno planski i sitematski uklopiti sa ciljem i sadržajem časa i sa nastavnom metodom. pripovedanje. nemaju sama po sebi sadržaj.

Prednosti: Učenik se upoznaje sa raznovrsnim pojavama na opipljiv način. Karakteriše je izražena uloga nastavnika i pasivan položaj učenika. DVD. dogaĎaja ili procesa i objašnjavanje njihovih bitnih svojstava.Metode zasnovane na posmatranju – *Pokazivanje – naziva se još i demonstrativna metoda. magnetna tabla. povezuje i donosi zaključke.. ima mogućnost da uočava. makete. Nastavna sredstva : različiti aparati. > Monološka < Oblik verbalnog izlaganja u kome nastavnik sam izlaže gradivo naziva se monološka metoda. Pomaže pojedincima da na pravi način usmere svoju pažnju. a zajedničko im je to što ih koriste ili samo nastavnici ili samo učenici: *Opisivanje – Najjednostavnija metod da se učenici upoznaju sa sadržajem. Često zamenjuje posmatranje stvari i bilo bi dobro da se priča nastavnka što . Zato su ove metode podeljene na nekoliko i razvrstane u grupu monoloških i dijaloških metoda. *Pričanje – Pričanje je izlaganje u obliku opisivanja rečima. Najčešće se koristi u nastavi u dva vida: slikovito (opisivanjem slike.modela. . Ona se sastoji u izlaganju različitih prirodnih predmeta (realnih). Stiču znanja na jednostavan i lak način. stiče potrebna znanja i svstrano se angažuje.NASTAVNE METODE . pitanja koja se postavljaju da daju suštinske i bitne odgovore i da posmatranje ostvari cilj upoznavanja sa odreĎenom pojavom.. dogaĎaja. Opšta pravila: posmatranje bi trebalo da se organizuje na takav način da svi podjednako doĎu u dodir sa izloženim i da detaljno pregledaju predmet. CD. predmeta.) i analitičko (nakon iznošenja odreĎenih činjenica. Ograničenosti: Uglavnom se odnosi na činjenicu da samo opažanje nije dovoljno za ukupne aktivnosti ii rad učenika. slike fotografije.Metode zasnovane na rečima – Da bi se rečima jasno iskazala stvarnost njima se mora pravilno služiti. pripovedanja o konkretnim sadržajima nastave. Često je povezana i sa pokazivanjem. Poznata je i kao metoda usmenog izlaganja i sticanja znanja. modeli. slika.. prikazivanje odreĎenih pojava. mape. Ova metoda daje neophodnu osnovu čulnog opažanja bez koje nema uspešnog usvajanja znanja i razvijanja apstraktnog mišljenja. prelaz se na objašnjenje). reljefi.. Postoje tri tipa monološke metode.

*Predavanje – Od svih pomenutih ovo je najsloženija metoda. ali ako predugo traje postaje zamorna i mogućnosti da zapamte su sve manje. razvija toleranciju i poštovanje različitosti. kontinuirano izlaganje složenijeg sadržaja. pravila. Da bi bilo uspešno. Zasniva se na pitanjima i odgovorima. Ona se u savremenoj nastavi koristi u onim situacijama kada nastavno gradivo treba doslovno zapamtiti (zakoni. zahteva intelektualnu angažovanost. Primenjivija je u starijim razredima. *Katihetički razgovor – metoda koja se koristi za proveru znanja i ocenjivanje. razgovoru nastvnika sa učenicima i u tome je njena osnovna karakteristika. Veoma dobro utiče na stvaranje demokratske klime u odeljenju i razvijanje takvog razmišljanja. predavanje mora biti dobroosmišljeno. kad god je moguće trebalo bi ga povezati i sa drugim metodama. a istovremeno na osnovu njihovih odgovora da proceni nivo usvojenog znanja. definicije). > Dijaloška < Dijaloška metoda spada u metode zajedničkog rada učenika i nastvnika koja bi trebalo da dovede do odreĎenih rezultata i postizanja cilja. Razgovor pomaže nastavniku da podstakne učenika na razmišljanje. Ova metoda ima efekta u mlaĎim razredima kao uvoĎenje u nova saznanja ili kao priprema za rad gde nastavnik saznaje šta učenici već zanaju na tu temu. Osposobljava učenike za samostalan rad i podstiče aktivnost i angažovanost. Nastavnik smišljeno i prema odgovarajućem redosledu učenicima postavlja pitanja na koja oni odgovaraju. mnoge su prednosti ove metode: ona budi interesovanje i motivaciju kod učenika.više oslanja na znanje učenika da bi im sadržaj bio shvatljiviji. više nego intelektualna. na lak način saznaju činjenice. Jedan od kritičara ove metode (nemački pedagog Gaudig) je smatrao da ova metoda bi trebalo da ide u obrnutom pravcu i da pitanja postavljaju oni koji ne znaju onome ko ih zna. Iako ih do neke mere angažuje. da bi se uspešno sprovela neophodno je da učenici več poseduju odreĎena znanja iz te oblasti. jer predstavlja duže. a ne monotono. Nastavnik obično stavlja pred učenike odreĎeni zadatak i putem vešto postavljenih pitanja podstiče znanja koja oni već imaju i tako ih dovodi do otkrivanja istine. ona od učenika očekuje pasivnu ulogu slušača. U dijalošku metodu spadaju: *Heuristički razgovor – metoda koja usmerava učenike da sami traže rešenje postavljenog problema. Nastavnik je voditelj diskusije i pomaže da se ona odvija u pravom smeru. > Rad sa knjigom < . Ova metoda više odgovara starijim učenicima. činjenice. da naglasi bitno i suštinosko. da bude zanimljivo. pri čemu nastavnik ima vodeću ulogu. Kod ovog metoda dominira emocionalna komponenta doživljavnja. *Popularno predavanje – metoda zasnovana na razgovoru nastavnika i učenika. *Diskusija – ova metoda se sastoji u razmeni mišljenja na odgovarajuću temu.

. 2.Kriterijumi za izbor nastavnih metoda Pri izboru nastavnih metoda trebalo bi da se vodi računa o sledećem: opštem cilju i zadatku vaspitanja i obrazovanja. onaj ko pogreši dobija neki vid pomoći i objašnjenja kao pomoć. . prirodi. svaki učenik se upoznaje sa sadržajem.Ova metoda sastoji se u sticanju znanja putem štampanog materijala ili teksta. na času i vannjega. Ovde spada praktičan rad. veličini i obimu razreda i stručnoj pripremljenosti nastavnika. itd. U praksi se pojavio i treći vid. od svakog se očekuje da korektno odgovori na pitanja ili reši problem. a onda se pruža mogućnost izbora: dobijaju objašnjenja i podatke. već nešto složeniji i nudi višestruki izbor odgovora. 3. On smatra da koraci ne moraju biti mali. Pretežno se koristi za ponavljanje i utvrĎivanje. On je sastavio sistem programirane nastave u kojoj: 1. Na ovaj način učenici se vode od početnog nivoa i idu ka željenom. školskom vrtu. *Metoda praktičnih aktivnosti – Cilj praktičnih metoda je sticanje znanja i veština na osnovu praktičnih aktivnosti. Svaki naredni korak je uslovljen prethodnim. .. Koristi se ne samo za davanje. . >> PROGRAMIRANA NASTAVA I UČENJE << Teoriji o programiranoj nastavi je izložio američki psiholog Skiner u svom delu ''Nauka učenja i umetnost poučavanja'' nakon što je utvrdio slabosti nastave i učenja u školama. Nastavna materija se izlaže u delovima. za izradu projekata i istraživanja. Aktivnost učenika je slična naučnom radu. utvrđivanje. Osnovna ideja je da putem ispravljanja grešaka učenik doĎe da znanja. proizvodni rad. a to je kombinovano programiranje. sadržaju i specifičnosti nastavne materije. Potrebno je prethodno izvršiti temeljnu pripremu i laboratorije i učenike uputiti u ceo proces izvoĎenja eksperimenta. relativno kratkim prezentacijama o suštini ili delu nastavnog gradiva.Metode zasnovane na praktičnim aktivnostima učenika*Laboratorijska metoda – Ovom metodom se učenici osposobljavaju da izvode eksperimente. Pored ove metode ima i razgranata metoda.linearna metoda. neposredno iza toga prima informaciju o tačnosti odgovora. Primena nije ni malo jednostavna. nastavno gradivo se izlaže linearno. u kom se insistira na detaljnijem izlaganju gradiva npr. didaktičkom cilju nastavnog časa (predavanje.). a mogu i ponovopreči na linearnu šemu ili dobiti nove zadatke. Ova metoda je tesno povezana sa formiranjem i usavršavanjem veština i navika. uzrasnim osobenostima učenika. već i za utvrĎivanje i proširivanje znanja. rad u radionicama. koja potiče od Kraudera. obrada. Ova metoda podstiče samostalan rad i sticcanje znanja. kratkim koracima iza čega sledi pitanje i tačan odgovor.

unutrašnju povezanost i meĎusobni odnos pojedinih njegovih delova i elemenata. podela na razrede prema uzrastu. Cilj svakog nastavnog časa je da učeniku obezbedi sistematsko sticanje odgovarajućih znanja. Nastavne metode. individualni. timski. Nastava je organizovana po razredno-časovnom sistemu. Evo jedne od klasifikacija: 1. časovi za kontrolu znanja Struktura časa podrazumeva tok. Postoji puno klasifikacija i didaktika ne izdvaja ni jedan tip kao opšteprihvaćen. časovi za utvrĎivanje 4. Cilj. Organizacija nastave i 41. Priprema bi trebalo da sadrži. podela na kurseve po godinama i odreĎivanje programa u svakoj godini. Sadržaj časa (Uvod – Tok –Zaključak). . uvodni časovi 2. Ovakav rad i dan danas obezbeĎuje sistematičan rad. moguće je diferenciranje sadržaja. Organizacija rada na času: Oblici rada na času (podela koju je sačinio Klafki) je na frontalni rad. nastava u grupi i timska nastava. rad u parovima. časovi za prenošenje novog znanja – obrada 3. časovi za usavršavanje i razvijanje sposobnosti 5. itd. Nastao je kao zahtev društvene zajednice i odgovor na potrebe buržoazije. koji je ustanovljen pre 300 godina i ustanovio ga je Komenski.Značajna šrednost programirane metode je u individualizaciji i odreĎivanju sopstvenog tempa rada. A kao mane uzima se to što se smanjuje interakcija meĎu učenicima i sa nastavnikom. U svom delu ''Velika didaktka'' Komenski je obrazložio neophodnost grupnih oblika rada koji se odlikuje: istovremenim početkom svake godine u isto vreme i svakom nastavnom danu. da učenika osposbi zanjegovu uspešnu primenu. organizacionu jasnost. Oblici i tipovi nastave. odreĎenom dužinom rada. idejno i emocionalno delovanje nastavnika u kolektivu sa učenicima. 39. da unapredi samostalno učenje i da doprinese vaspitanju. Uzrast učenika i njihove radne sposobnosti. Nastavni čas je glavni element razredno-časovnog sistema i osnovni oblik organizacije nastave. Tipovi časova se odreĎuju prema didaktičkim zadacima. Vremensku strukturu.

folklorne. osposbljavanje za saradnju u grupi.Frontalni rad je zajednički rad svih učenika pod neposrednim rukovodstvom nastavnika. . Nastavnik usmerava rad na ceo razred. Uspeh ekskurzije zavisi od dobre organizacije. biološke. Zasniva se na radu u grupama od 3 – 6 učenika. Pored individualnih zadataka. Postoje različite vrste ekskurzija: u prirodi. Individualni rad je neophodan u svakoj nastavi jer osamostaljuje učenike u učenju. istorijske. Ovaj rad se pokazao dobar u ponavljanju i vežbanju. prirodnim bogatsvima i da prošire svoja znanja. tekuće (organizuju se uporedo sa obradom gradiva). U takvoj nastavi svi učenici obično ispunjavaju sve zadatke i usmereni su na nastavnika. Školski i domaći rad učenika. a potom objedinjava reakcije učenika. u cilju utvrĎivanja).Timska nastava je kada više nastavnika preuzima rad u jednom odeljenju. istorijskim znamenitostima. učenici mogu dobiti i .Rad u parovima je zajednički rad dva učenika. Cilj domaćeg rada je ponavljanje. usmeni ili praktični. Domaćim radom učenik se uči samostalnom učenju i usredsreĎivanju na njega. može i iz različitih predmeta. utvrĎivanje i produbljivanje znanja koja su stečena na času.Grupni rad je samostalan rad i učenje u grupi. geografske. >>EKSKURZIJA<< Ekskurzija je oblik vaspitno-obrazovnog rada. zaključne ekskrzije (na kraju obraĎenog gradiva. . . ovaldavanje primenom praktičnih metoda.. (ovo me mrzelo da kucam. Domaći zadaci mogu biti pismeni. Prema mestu u nastavnom preocesu mogu biti: uvodne (imaju za cilj prikupljanje podataka za istraživanje). Motivacija učenika za učenje u nastavnom procesu. kao pojedinac. to svi znate) 42. razviju interesovanja i obogate iskustvo. Organizuje se s ciljem da se učenici upoznaju sa kulturnim. 40. estetske. Domaći rad je tesno povezan sa školskim radom i zajedno oni čine didaktičko jedinstvo.Individualni rad je rad u kome svaki učenik samostalno rad. Ekskurzije se utvrĎuju godišnjim planom rada škole. Primenom rada u grupi mogu se postići tri pedagoška cilja: jačanje samostalnosti i sposobnosti individualnog učenja. . proizvodnji.

stalno ponavljanje naučenog s ciljem ada se na zaboravi i stalno nadovezuje na novo gradivo. grafička. Nastavnik može da organizuje i druge vrste ponavljanja. utvrĎivanje i veţbanje u nastavnom radu. Svesnost učenika o značaju vežbanja. trebalo bi da se vodi računa o raznovrsnosti zadataka. Usmerenos ka cilju. Za uspešno vežbanje potrebno je da budu zadovoljeni sledeći uslovi: Dobro organizovan i smišljen način vežbanja od strane nastavnika.ali da bude naepžljiv). Pažnja učenika (on može da razume cilj. nastojati da domaći zadatak sadrži suštinu. 2. uspeha i razvitka učenika u nastavi. Efikasna nastava podrazumeva redovno ponavljanje i vežbanje. Uglavnom se odnosi na sažeto ponavljanje suštine. koji će jasno postaviti ciljeve vežbanja. PONAVLJANJE Ponavljanje se organizuje odmah posle nastavnikovog izlaganja novog gradiva radi boljeg usvajanja. Ovo ponavljanje je veoma važno zato što istraživanja pokazuju da se u toku letnjeg raspusta zaboravi oko 50% naučenog. Na početku školske godine – s ciljem da se obnovi ranije naučeno gradivo. potrebno je jasno im objasniti šta se od njih očekuje i kako da urade domaći. 3. Raznovrsnost vežbanja. voditi računa o obimu i redovno ih proveravati. Završno ponavljanje – sistematizacija gradiva VEŢBANJE Vežbanje je jedan oblik ponavljanja sa naglašenom praktičnom primenom znanja.Tekuće ponavljanje – ponavljanje na kraju časa. 4. 44. Poseban problem pri davanju domaćih zadataka je voĎenje računa o stvarnim mogućnostima učenika. Ona mogu biti: usmena. .grupne zadatke kao što je istraživanje ili projekat. laboratorijska. šta se i kako vežba. 43. Ponavljanje. Da nastavnik bude svestan razlike meĎu učenicima. pismena. kao što su: 1. Ponavljanje posle većih celina – po završetku programske celine ponavlja se suština. tehnička. Sistematičnost (svaki novi oblik rada bi trebalo da bude povezan sa prethodnim). Proveravanje rezultata nastave – ocenjivanje rada.

Pismena provera. Glavnu osnovu svakog planiranja rada čine: učenici i nastavnici i interakcija izmeĎu njih. pismeno. Planiranje nastavnog rada Planiranje rada je jedna od najznačajnijih delatnosti u vaspitno obrazovnoj ustanovi. praktično ili kombinovano. završni. diferencijalni.Proveravanjei ocenjivanje neophodan zadatak nastavnika tokom i na kraju nastavnog procesa.Prethodno proveravanje. sredstva i uslova. 3. Proverava se nivo znanja koje su učenici usvojili tokom perioda. godišnji. Mogu biti: prijemni. obično se primenjuje nakon obrade pojedinih nastavnih celina. Za uspešno planiranje u nastavi značajni su sledeći zahtevi: 1. provera znanja u okviru jednog ili više predmeta. primenjuje se krajem klasifikacionih perioda i na kraju godine. Metode proveravanja i ocenjivanja: Usmena provera. stiče se uvid u nivo znanja kojim učenici vladaju. omogućava dalje planiranje.Ispiti. plan mora da se odnosi na odreĎeni predmet ili predmete. 2. pravljenje celine neophodnih aktivnosti. . U našoj zemlji ocenjivanje je numeričko (od 1 do 5) i opisno.realan i ostvariv. On mora biti: . Provera putem testova Ocenjivanje je veoma složen proces za nastavnika. Planiranje nastave služi i kao izvestan podsetnik nastavniku. ali i učenika. . Praktična provera. I mogu se obavljati: usmeno. na početku školske godine ili prelaska u novi klasifikacioni period. . sadržaja. Za nastavnika to je pedagoški i ljudski akt.Tematsko provreravanje. a u odreĎenim vremenskim periodima. izbor aktivnosti.treba utvrditi kiličinu i složenost gradiva . kroz koji se manifestuje nastavnik kao pedagog i čovek. 45. utvrĎivanje cilja delovanja. Planiranje nastavnog rada predstavlja: definisanje cilja aktivnosti. Davanjem ocene vrši se vrednovanje ukupnog rada učenika. Sistem i kriterijumi za ocenjivanje utvrĎeni su Uputstvom o načinu i postupku ocenjivanja učenika. plan mora da obuhvati očekivane ishode. na taj način se vrši provera znanja kojim je učenik ovladao i daje se odgovarajuća ocena. rezultate planiranih uticaja. Vrste proveravanja: .Završno proveravanje. . kvalifikacioni.

zaključak. plan saradnje sa roditeljima i institucijama. Srećno svima! . plan rada Ďačkog parlamenta. ali sve se više ističe i aktivna uloga učenika.. metode. plan izvoĎenja ekskurzija.voditi računa o prirodi i specifičnosti nastavnih sadržaja .. Nastavnik kao činilac nastavnog procesa Organizator. dodatne. 46. 2. bira sredstva za rad. specijalne nastave. tok časa. Sadrži planove po predmetima. obavezna je kontrola izvršenih planova. nedeljni. odreĎuje ciljeve. očekivane ishode. itd. samokontrola. Sadrži: ciljeve i zadatke. PERIODIČNI PLAN RADA (mesečni. klubova. izborne.imati u vidu da nisu svi meseci u godini isti .potrebno je voditi o redosledu . dopunske.predvideti tok Planiranje se javlja najčešće u tri oblika: 1. GODIŠNJI PLAN RADA – Planiranje celokupnog vaspitno-obrazovnog rada škole. plan rada odeljenjskih zajednica itd. sekcija.. nastavnu jedinicu. planove slobodnih i vannastavih aktivnosti. koordinator. On je aktivni činilac nastavnog procesa. PLANIRANJE NASTAVNOG ČASA – Neophodna je dobra i temeljna priprema nastavnika za uuspešno izvoĎenje časa. fakultativne nastave. Ona može biti stalna. broj časa. povremena. Na kraju. tromesečni) – ovaj plan čini grupa tematski povezanih celina 3.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->