P. 1
Komunikacija (1)

Komunikacija (1)

|Views: 1,563|Likes:
Published by Stefan Simonovic

More info:

Published by: Stefan Simonovic on Apr 01, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PPT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/09/2013

pdf

text

original

Sections

 • Komunikacija
 • Vrste komunikacije
 • INTERPERSONALNA KOMUNIKACIJA
 • Elementi procesa komunikacije
 • Persuazija
 • Osnovni cilj KOMUNIKACIJE
 • Neophodno je znati:
 • Osnovni mediji komunikacije
 • Pravila:
 • Poslovni ton
 • NEVERBALNA KOMUNIKACIJA
 • Neverbalna komunikacija
 • Prepreke u komunikaciji:
 • SOCIOKULTURNE
 • ORGANIZACIONA KOMUNIKACIJA
 • Funkcije komunikacije
 • Forme komunikacije
 • Pravac komunikacionog toka
 • Italija
 • Saveti (www.infostud.com)

KOMUNIKACIJA

Komunikacija
Transfer i razumevanje značenja poruka  Efektivna komunikacija nije isto što i saglasnost sa porukom OSNOVNA OBELEŢJA:  transfer  razumevanje značenja

Komunikacija
Proces razmene ideja, misli i osećanja između dve i više osoba, koji počinje sa određenom svesnom ili podsvesnom namerom i dovodi do interakcije, razumevanja, povezivanja i uticanja, kao i povećanja spoznaje njegovih učesnika.

Osnov interpersonalnih i socijalnih odnosa i temelj ljudskog učenja, razvoja i stvaranja, kao i socijalnog identiteta.

Pod komuniciranjem u najširem smislu, podrazumeva se prenošenje podataka ili informacija putem određenih simbola. Međutim, komuniciranje nije samo ‟‟prosto‟‟ slanje podataka, odnosno informacija. Komuniciranje je proces razmene informacija koje razumeju dva ili više lica koja međusobno komuniciraju, odnosno proces u kome pošiljalac predaje primaocu poruku o kojoj postoji međusobno razumevanje. (Prof.dr Ranko Lončarević)

interpersonalna komunikacija  2. organizaciona komunikacija  .Vrste komunikacije 1.

INTERPERSONALNA KOMUNIKACIJA .

Struktura komunikacionog procesa Kodiranje – poruka A Dekodiranje – poruka B Kanal. medij Pošiljalac Povratna veza Izvor: dr Živana Pržulj. Univerzitet BK Primalac .

prijem ili feedback poruke .Elementi procesa komunikacije         Pošiljalac – izvor poruke Primalac – osoba koja prima poruku Poruka – svrha koju treba preneti Kanal – medijum kroz koji se prenosi poruka Kodiranje – pretvaranje poruke u simbole Dekodiranje – tumačenje poruke od strane primaoca Feedback – povratna reakcija (informacija) Buka – sve što ometa prenos.

Interpersonalna komunikacija Poruka Medijum Primalac Dekodiranje Kodiranje Buka Pošiljalac Poruka Feedback .

dr Ranko Lončarević)       Selekcija informacija Kodiranje Prenos poruke Primanje poruke Dekodiranje Uspostavljanje povratne sprege .Proces komunikacije se sastoji od sledećih faza (Prof.

Osnovna obeležja interpersonalnih komunikacija:        Uključuje istovremeno verbalno i neverbalno ponašanje Spontano. nego se razvija Direktna povratna veza i interakcija Odvija se u skladu sa unutrašnjim i spoljnim pravilima Aktivnost Moţe uključiti uveravanje ili persuaziju . uveţbano i planirano ponašanje ili njihova kombinacija Komunikacija nije statična.

osećanja ili ponašanje drugog ili drugih učesnika u komunikaciji. Persuazija redovno sadrţi skriptirana (uveţbana i planirana) ponašanja odabrana da mogu menjati mišljenje drugih učesnika.Persuazija  Persuazija je oblik interpersonalne komunikacije koji se odlikuje namerom najmanje jednog učesnika da promeni mišljenja. za razliku od interpersonalne komunikacije koja moţe biti spontana.  .

Metodi interpersonalnog komuniciranja       1. Potencijal obima – Koliko različitih poruka se moţe preneti korišćenjem ovog metoda? 4. Lakoća kodiranja – Da li pošiljalac moţe lako i brzo da koristi ovaj kanal? 6. Poverljivost – Da li osobe koje komuniciraju realno mogu da budu sigurne da su poruke primili samo oni kojima su namenjene? 5. lakoća dekodiranja – Da li primalac moţe lako i brzo da dekodira poruke? . Kapacitet kompleksnosti – Da li metod moţe efektivno da obradi sloţene podatke? 3.Koliko brzo primalac moţe da odgovori na poruku? 2. Feedback.

Cena – Koliko košta korišćenje metoda? 9. Vidljivost – Da li metod dozvoljava da se poruka lako vidi ili da se primete vaţne informacije? 12. Vremensko – prostorno ograničenje – Da li je potrebno da pošiljalac i primalac komuniciraju istovremeno u istom prostoru? 8. Utrošak vremena – Da li pošiljalac ili primalac imaju veći deo kontrole nad vremenom koje se odnosi na poruku? . Formalnost – Da li metod ima potrebnu količinu formalnosti? 11.      7. Interpersonalna toplina – Koliko dobro metod prenosi interpersonalnu toplinu? 10.

Osnovni cilj KOMUNIKACIJE  Da se poruka primi i primalac shvati šta je mislio pošiljalac. Komunikacija je uspostavljena kada dođe do razumevanja.  . a nastavlja se kada primalac vrati informaciju (feedback).

Uspešnost komunikacije zavisi od odovora na pitanja     Šta govorimo? Kome govorimo? Kako govorimo? Kada govorimo? .

Neophodno je znati:       Stvoriti poverenje – pozitivan odnos Imati u vidu različitosti .procenjivati Jasnoća izraţavanja Slušanje Povratna veza – ponavljati – parafrazirati Pratiti neverbalne signale – podešavati reakcije .

Osnovni mediji komunikacije      Jezik Gestovi. pokreti. telo Predmeti. stvari Prostor Vreme .

Usmena 2. Pismena NEVERBALNA .KOMUNIKACIJA VERBALNA 1.

U protivnom verbalna komunikacija moţe biti neuspešna. . Upotreba reči u komuniciranju daje najbolje rezultate sem u situacijama kada određeni gestovi ‟‟govora tela‟‟ mogu bolje komunicirati nego reči Uspešna verbalna komunikacija pretpostavlja upotrebu PRAVIH REČI U PRAVO VREME I NA PRAVI NAČIN. Putem reči mogu da se prenesu sve vrste poruka. čak i instrument destrukcije. Reči se mogu prenositi u usmeno (govorom) i/ili u pisanoj formi.Verbalna i neverbalna komunikacija (Prof.dr Ranko Lončarević)    VERBALNA KOMUNIKACIJA – ostvaruje se putem reči.

USMENA KOMUNIKACIJA .

Preduslovi uspešne govorne komunikacije         Svest o sebi.naučiti slušati Stvoriti atmosferu poverenja . posebno emocija Preuzimanje odgovornosti za svoje stavove . a ne retoričkih ili pitanja koja naglašavaju moć komunikatora Izbegavanje ishitrene interpretacije (Znak neuvažavanja i demonstracije nadmoćnosti) Omogućavanje i traženje povratne reakcije sagovornika Ne ometati sagovornika upadanjem u reč .koristiti direktnu formu “ja” a ne “mi” ili “neki” Korišćenje otvorenih pitanja. namerama i vrednostima Blagovremeno uočavanje i otklanjanje smetnji u komunikaciji. svojim potrebama.

bogatstvo rečnika) Organizacija govora (sposobnost iznalaţenja i organizovanja građe) .Dobar govor podrazumeva      Pronicljivost (otkrivanje sredstava i činjenica potrebnih za ubeđivanje) Pamćenje (poznavanje materije. jasnoća i oštrina utiska. jasnoća. biranje pravih reči. uočavanje odnosa između pojedinosti) Jezik (osmišljeno kazivanje. širina iskustva i znanja) Izraţavanje(sposobnost usmeravanja osećanja i mišljenja.

Da bi poruka bila uspešna potrebno je da ima sledeće karakteristike:     Neophodan sadrţaj Razumljiva. precizna i jasna Nedvosmislena i pravovremena Preneta odgovarajućim komunikacionim kanalom .

 Poštujte pravilo: govori kratko i jasno  .  Morate da poznajete materiju o kojoj govorite.  Govorite samo kada imate šta da kažete.  Koristite iskustvo.Praktični saveti u komunikaciji: Razmislite unapred šta treba reći.  Budite kreativni.

Počnite ţestoko – naglasite glavne tačke na početku svog govora Redovno ponavljajte – stalno pominjite ključne tačke Ističite na neobičan način – izlaţite ključne tačke na neuobičajen i poseban način Maksimalno angaţujte publiku – stvorite mogućnosti za angaţovanje publike tokom prezentacije Efektno završite – na kraju ponovo naglasite svoje glavne tačke .Pet tajni pamćenja slušalaca (Majkl Gelb „‟Predstavite sebe‟‟) 1. 2. 5. 3. 4.

PISANA KOMUNIKACIJA .

.Pisanu reč koristimo:      Ako ţelimo da izbegnemo kontakt Ako nemamo mogućnosti za kontakt Ako imamo potrebu da uputimo hitnu informaciju Ako treba da dokumentujemo informaciju Ako ţelimo da istaknemo i obrazloţimo svoje stavove.

Poruku istovremeno moţe da primi veći broj ljudi na raznim mestima .PREDNOSTI PISANE KOMUNIKACIJE   1. Primalac poruke moţe da zadrţi i proučava informaciju 2.

Ponekad nismo sigurni da li je poruka stigla do primaoca . Nemogućnost uvida u reakcije primaoca 2.NEDOSTACI PISANE KOMUNIKACIJE   1.

Sadrţaj ili vrstu informacija pogodne za saopštavanje izabranim kanalom Ograničenja ili prisutni problemi i rizici . Svrhu pisanog dokumenta 2. Delokrug ili obim informacija koje treba uključiti u pisani dokument 3.Pošiljalac pisanog dokumenta treba da ima u vidu sledće:     1.

U pripremi pisanog dokumenta potrebno je da:        Definišemo cilj dopisa Odredimo primaoca Predvidimo rezultate ili efekte poruke Osmislimo strukturu poruke Razmislimo o stilu i načinu pisanja Procenimo poţeljan i potreban obim poruke Dizajniramo formu dopisa .

argumente i zaključak Jasan i koncizan tekst Razviti lični stil pisanja uz poštovanje tehnika pisanja i imati u vidu osobu koja će koristiti pisani dokument Prikupljene informacije sortirati po predmetnim jedinicama i subjektima . predmet.Pravila:     Naglasiti svrhu pisanja.

jezgroviti i čovečni! .Poslovni ton     Jednostavno Sadrţajno Bez emocija Ljubazno Budite jasni.

NEVERBALNA KOMUNIKACIJA .

tj.Neverbalna komunikacija  Neverbalna komunikacija je komunikacija koja se prenosi bez reči. koja se ostvaruje putem komunikacionih oblika koji nisu zasnovani na rečima. .

Neverbalna komunikacija
     


1. Vokalna ekspresija: melodika, dinamika, ritmika, 2. Facijalna ekspresija: izraz lica (250.000 izraza ljudskog lica) 3. Gestovna ekspresija: pokreti ruku, dodiri tela 4. Posturalna ekspresija: poloţaj tela (stojeći, sedeći, čučeći, klečeći i leţeći 5. Proksemička ekspresija: dodir 6. Spacijalno ponašanje: blizina, teritorijano ponašanje, pokreti u fizičkoj okolini 7. Ritam: Ritam i brzina kretanja 8. Odeća i ostali efekti izgleda

Neverbalna komunikacija obuhvata: (Prof.dr Ranko Lončarević)
1.

2.
3. 4. 5.

komunikaciju pomoću ‟‟govora tela‟‟ komunikaciju putem dodira komunikaciju pomoću izgleda komunikaciju upotrebom vremena i komunikaciju putem prostora.

Šema neverbalne komunikacije

Radost


   

Tapšanje rukama Smeškanje Suţene zenice Brbljivost Ţivahni pokreti i mimika Rumenilo lica Uspravan poloţaj tela Oštar pogled Zakrvavljene oči Škrgutanje zubima Stezanje pesnica Siktav glas Oštar ton Stisnuti zubi Crvenilo ili bledilo lica

 

Mržnja, bes

    

govora Govor .Proporcija utisaka koji ostavlja poruka licem u lice 7% 38% Izraz lica 55% Neverbalni asp.

Psihološke 2. Fizičke 4. Sociokulturne .Prepreke u komunikaciji:     1. Semantičke 3.

4.PSIHOLOŠKE PREPREKE 1. 5. 3. 2. 6. Slušanje Samoprocena Percepcija Emocije Filtriranje Neravnopravnost .

2. 6. Značenje Smisao Neodređenost Konfuzija Nezavršene rečenice Ţargon . 5. 4. 3.SEMANTIČKE 1.

FIZIČKE 1. 2. Šum (buka) Kanal .

3.SOCIOKULTURNE 1. 2. 5. 4. Grupno mišljenje Vrednosti i verovanja Običaji Norme Stereotipi .

obrazovanje.Filtriranje – namerna manipulacija informacijama da bi one izgledale privlačnije za primaoca 2. Nacionalna kultura – razlike u komunikaciji među različitim kulturama . Pretrpanost informacijama – informacije sa kojima se radi prevazilaze sposobnost obrade 4. kulturno nasleđe) 6. Emocije – raspoloţenje primaoca poruke u trenutku kada primi poruku utiče na to kako će je on protumačiti 3.Barijere za efektivnu interpersonalnu komunikaciju       1.različito značenje reči za različite ljude (godine. Defanzivnost – smanjivanje mogućnosti postizanja međusobnog razumevanja ukoliko se učesnici osećaju ugroţenim 5. Jezik.

Kontrola emocija 5. Korišćenje feedbacka 2. Aktivno slušanje 4. Pojednostaviti jezik 3. Posmatrajte neverbalne znake .Prevazilaženje barijera      1.

) Ne govorite previše 3.) Parafrazirajte .) Izbegavajte da prekidate govornika 2.Ponašanja pri aktivnom slušanju         1.) Gledajte u oči 5.) Potvrdno klimajte glavom i neka izraz lica bude adekvantan 6.) Postavljajte pitanja 7.) Izbegavajte pokrete ili gestove koji skreću paţnju 8.) Budite empatični 4.

3. 5. 6.EFEKTIVNO SLUŠANJE 1. Čuti Razumeti Pamtiti Tumačiti Proceniti Reagovati . 4. 2.

ORGANIZACIONA KOMUNIKACIJA .

Koristi od efikasne komunikacije Brţe rešavanje problema Jačanje odnosa sa stejkholderima Brţe donošenje odluka Jačanje imidţa EFIKASNA KOMUNIKACIJA Porast produktivnosti Promocija Jačanje poslovnih odnosa i veza Neometano odvijanje poslovnih procesa .

 Vreme koje zaposleni provode u različitim vidovima komunikacije: Slušanje 45% Pričanje 30% Čitanje 16% Pisanje 9%     .

Informacija – pruţanje potrebnih informacija .Funkcije komunikacije     1. Emotivno iskazivanje – izvor socijalne interakcije. koliko dobro oni rade i šta se moţe učiniti da se poboljša učinak 3. Motivacija – pojašnjavanje zaposlenima šta treba da se uradi. oslobađanje od emotivnog naboja i ispunjavanje socijalnih potreba ljudi 4. Kontrola – formalno i neformalno kontrolisanje članova organizacije 2.

Organizaciona komunikacija može biti:  1. To su zvanični kanali komunikacije – putevi za slanje poruka koji su predviđeni i propisani normativnom regulacijom: organizacionom šemom i kocepcijom strukturisanja i funkcionisanja organizacije . Formalna komunikacija – komunikacija koja prati lanac komandovanja ili koja je potrebna za obavljanje jednog posla.

često brţe i efikasnije kanale komunikacije) Ovaj vid komunikacije se odvija kanalima komunikacije koji nisu predviđeni organizacionom šemom.  2. odnosno relevantnom normativnom regulacijom . Neformalna komunikacija – organizaciona komunikacija koja nije definisana prema strukturnoj hijerarhiji organizacije (omogućava zaposlenima da zadovolje svoju potrebu za društvenom interakcijom i poboljšava radni učinak organizacije kreirajući alternativne.

govori. izveštaji. snabdevačima i ostalim outsiders-ima (email. konverzacija licem u lice. poruke. telefonski razgovori) koja ne prati zvanični lanac komandovanja EKSTERNA Planirana komunikacija sa outsiders-ima (pisma. potrošačima. konverzacija licem u lice.Forme komunikacije INTERNA FORMALNA Planirana komunikacija između insider-a (pisma. izveštaji. websites i relevantne vesti) Neformalna komunikacija sa korisnicima usluga. poruke. e-mail) koja prati formalni lanac komandovanja Neformalna komunikacija među zaposlenima (e-mail. telefonski razgovori) NEFORMALNA .

davanje naloga. koordiniranje i ocena sluţbenika) 2.komunikacija od sluţbenika do menadţera (izveštaji) 3. Komunikacija nadole – teče nadole od menadţera do zaposlenih (informisanje.Pravac komunikacionog toka     1. Lateralna komunikacija – komunikacija koja se obavlja između zaposlenih na istom organizacionom nivou 4. Komunikacija nagore . Dijagonalna komunikacija – daje presek organizacionog dela i organizacionog nivoa .

čine komunikacionu mreţu. . ukupno posmatrano. realizuju se putem brojnih i raznovresnih kanala komunikacija.Organizacione komunikacione mreže  Komunikacione interakcije. odnosno sprege između nosilaca komunikacije u organizacijama. Oni.

‟‟Y‟‟ mreţa 5.Mreže komunikacija mogu biti:      ‟‟LANAC‟‟. . Mreţa ‟‟KRUG‟‟  U praksi se koriste razne vrste komunikacionih mreţa i to u raznim modalitetima i kombinacijama. lančana mreţa – komunikacija teče prema formalnom lancu komandovanja. Mreţa „‟TOČKA‟‟ – komunikacija koja se obavlja između jasno prepoznatljivog i strogog lidera i ostalih u radnoj grupi 3. „‟sa svim kanalima‟‟ – komunikacija se kreće slobodno između svih članova radne grupe 4. nagore i nadole 2. Mreţa ‟‟ZVEZDA‟‟.

ogovaranje. ‟‟Mreţa starih drugara‟‟ (The Old . a za zaposlene vaţna i problematična pitanja. verovatnoća i grozd) uspostavlja se komunikacija između pojedinaca koji su na različitim poloţajima i nivoima organizacione hijerarhije 2.Boys Network) – uspostavlja se unutar članova ekskluzivne (nepristupačne) grupe koja poseduje snagu na osnovu zajedničkih informacija 3. Kroz 4 tipa lanaca (jednostruki. ‟‟Vinova loza‟‟ (The Grapevine) – neformalna organizaciona komunikaciona mreţa koja menadţerima otkriva nejasna.Neformalna organizaciona komunikaciona mreža    1. ‟‟Mreţa koja podrţava neformalnu komunikaciju‟‟ – iniciraju je menadţeri u cilju ohrabrivanja nefoprmalne komunikacije ‟‟pozitivnog predznaka‟‟ („‟management by walking around‟‟) .

skretanje paţnje na pozitivne karakteristike koje poseduje predmet glasina i 3. Neformalna komunikaciona mreţa omogućava neformalnu komunikaciju kojom teku brojne i različite informacije koje mogu biti tačne ili netačne. ignorisanje 2. Netačne informacije se nazivaju glasine (roumors) Mogući načini reagovanja na glasine: 1. opovrgavanje     .

Individualne barijere a) menadţeri treba da poseduju relevantne sposobnosti (znanja i veštine)i psihičku spremnost za komunikaciju i treba da se ponašaju na pravi način b) izvršioci – nedostatak komunikacionih veština. Organizacione barijere – konstitucija komunikacione mreţe u organizaciji i način prenošenja poruka  .Barijere efikasne komunikacije u organizacijama 1. neadekvatna emocionalna reakcija na poruku i greške u percepciji  2.

identifikovanje odstupanja i reakcija) . Određivanje metoda i tehnika za prevazilaţenje barijera (uvođenje adekvatnog ţargona.Prevazilaženje komunikacionih barijera u organizacijama     1. korišćenje povratne sprege i korišćenje glasina) 2. Uspostavljanje efikasnog feedback-a (monitoring. aktivno slušanje. Definisanje principa prevazilaţenja komunikacionih barijera (pojednostavljenje rečnika. preuređenje toka informacija. obuzdavanje emocija. Preduzimanje svih aktivnosti koje su neophodne za prevazilaţenje komunikacionih barijera 4. otvaranje komunikacionih tokova prema gore) 3. opreznost sa neverbalnim porukama. valorizovanje efekata.

Unapređenje sistema komunikacije     je neophodno jer se samo na taj način mogu stvoriti relevantne (komunikacione) pretpostavke za povećanje efikasnosti svih članova u organizaciji i organizacije u celini Unapređivanje sistema komunikacije obuhvata: 1. komunikacionu reviziju 2. unapređenje komunikacionog (pod)sistema organizacije .

unapređenja i onih činjenica koje povezuju ciljeve preduzeća i lične potrebe . tako i ostvarivanja ciljeva organizacije Posebnu paţnju potrebno je posvetiti reviziji komunikacione mreţe. sastanke i predloge promena 3. integrativne mreţe koje se sastoje od pohvala. procedure.1. regulativne ili mreţe orjentisane ka zadatku koji se odnosi na politike. nagrada. tj njenih (pod)sistema). Komunikaciona revizija      Kominikacijska revizija je sredstvo za stvaranje svih relevantnih komunikacionih pretpostavki koje su u funkciji – kako efikasnosti same komunikacije. pravila i odnose između podređenih i nadređenih 2. inovativne mreţe koje uključuju rešavanje problema. a naročito: 1.

procedura i pravila komunikacije sa ciljevima. Faze: Analiziranje postojećeg stanja Identifikovanje problema i procena stepena njihovog uticaja na efekte u komuniciranju i efekte u funkcionisanju organizacije Dijagnostika uzroka problema Preispitivanje ciljeva komunikac. politike. strategija.2. pravila. 4. 12. 2. politike. 10. planova. procedurama i pravilima organizacije u celini Formulisanje mogućih rešenja redizajniranja komunikac. 8. 3. sistema. Unapređenje komunikacionog sistema organizacije  1. 7. 11. 6. 9. procedure i tehnike komunikacije Preispitivanje organizacione konstitucije komunikacionog sistema Usklađivanje (redefinisanje ili inoviranje) ciljeva. Sistema Procena efekata eventualne primene mogućih rešenja Biranje (izbor) optimalnog rešenja Implementacija odabranog rešenja (reduzajniranje) Kontrolisanje komunikacionih procesa i relevantnih rezultata Uspostavljanje efikasne povratne sprege . strategijama. programa. politikama. 5. planovima.

Šta je korisno znati o drugoj zemlji?           Puno zvanično ime drţave Glavni grad Ime predsednika Veru i verske običaje Drţavne i verske praznike koji se slave i običaje pri proslavi Specifičnosti u ishrani Satatističke i druge podatke o industrijskoj grani Pomalo istoriju i geografiju Neke vaţne ličnosti Omiljeni sport .

bolest i smrt Lični novac u svim kombinacijama .Zabranjene ili tabu teme u poslovnom kontaktu       Politika Religija Nacionalna pripadnost Humor – šale Pol.

Ključni preduslovi za međukulturnu komunikaciju     opaţanje širina duha izbegavanje stereotipa fleksibilnost .

uţivanje i dobro raspoloţenje. politici Vatikana. poreklo i stepen obrazovanja Izbegacajte priče o politici u Italiji. imovno stanje. Očekujte cenjkanje i pomeranje rokova Na osnovu vašeg izgleda procenjivaće vaš status. religiji. drţavnu administraciju ili lokalni fudbalski klub . Cene humor. svetskom ratu i mafiji. ne kritikujte italijansku kulturu. ali ni arogantan. porezima.Italija            Opuštena formalnost u ophođenju. Italijani vole da rade sa ljudima koje poznaju tako da će neko vreme posvetiti upoznavanju i razgovoru o ličnim pitanjima Značaj porodice i dece Mnogi Italijani govore engleski jezik. Cene se lepi maniri i učtivost. ali ako niste sigurni u ovu činjenjicu povedite prevodioca Bučni i srdačni u komunikaciji U obraćanju se najčešće koristi učtiva mnoţina. 2. Ne isplati se biti skroman i povučen.

Grčka       Značaj ličnog kontakta. U odnosima vaţno steći poverenje. . U oslovljavanju dopušteno i korišćenje neformalnog “ti”. Nepoverljivost prema pisanoj komunikaciji. lične i političke veze osnov za napredovanje. Poverenje. Naklonost za poznavanje grčkog jezika.

Francuska          Izuzetno su ponosni na svoj jezik i kulturu i cene strane partnere koji znaju francuski jezik Oslovljavanje terminima Monsieur (Mr. Prijazni i gostoljubivi. ali ako do toga dođe pokloni su intelektualnog karaktera Lični odnosi im veoma vaţni. Humor se retko koristi na poslu i u zvaničnim prilika Sastanke treba planirati između 10 i 12 sati ili nakon 15 časova Tačnost je na ceni Prednost se daje konzervativnom odevanju s tamnim bojama odela . Madame (Mrs.) i Mademoiselle (Miss) nakon čega sledi prezime i persiranje Rujuju se napočetku sastanka i prilikom odlaska (rukovanje je jednokratno i lagano. ali strance nerado vode u sopstvenu kuću.). pa se višekratno „‟drmanje‟‟ partnerove ruke smatra nekulturnim Razmena poslovnih poklona nije opšte prihvaćena praksa.

Jak osećaj odgovornosti i pripadnosti kompaniji. Kravata i sako. Obavezno oslovljavanje sa Herr i prezime. Ne prihvataju ekscentričnost. Humor prema prilikama.Nemačka          Ponos na sposobnosti i dostignuća. Uštogljeni i formalni. Nenaklonost prema nepripremljenim i neargumentovanim stavovima. Takmičarski nastrojeni i ambiciozni. Tačnost. Retko se šale kada je reč o poslu i novcu. . Propisi se izuzetno poštuju i sprovode. koji često prelazi u samozadovoljstvo i aroganciju. uglavnom zakopčani. Odevanje na poslu formalno.

Averzija prema ozbiljnosti i prisustvo humora. Automobil kao simbol statusa. Ponosni na tradiciju. Netačnost. Rukuje se samo prilikom prvog susreta i nakon duţeg vremena. učtivost i skromnost. . Ceni se prijatnost. Korišćenje pzdravne fraze. Simbolika kravata. kašnjenje i po 20 minuta. Namerno neprecizni i puni nagoveštaja i prikrivenog lukavstva. Muško odevanje kao izraz pripadnosti više nego ukusa.Velika Britanija          Sloţenost klasne svesti ogleda se u celokupnom ţivotu.

CURRICULUM VITAE (CV) .

Vodite računa o prezentaciji i stilu: Format papira A4 Font: Arial. Prilagodite CV svom cilju ili svrsi podnošenja biografije (posao. Budite jasni. Koristite kratke i jasne rečenice.) U CV uvrstite sve informacije koje Vas preporučuju. Times New Roman 10 ili 12. 2. stipendija. precizni i koncizni. istaknite svoje prednosti i kvalitete. Iz vaše biografije bi trebalo da bude potpuno jasno ko ste Vi i koji je Vaš cilj podnošenja biografije. ne pisati sve velikim slovima niti imati previše šarenih ili iskošenih slova Ne zanemarujte izgled i kvalitet papira Pravopisne i gramatičke greške nisu dozvoljen Pridržavajte se strukture standardnog formata: Lični podaci Opis Vašeg radnog iskustva Opis Vašeg obrazovanja i treninga Opis veština koje se stekli tokom obrazovanja. 4. seminar ili konferencija i sl. rada i svakodnevnog ţivota . nastavak školovanja.Pravila za pisanje CV 1. 3.

grad. pozicija Osnovne dužnosti i odgovornosti  Uneti poseban deo za svako relevantno zaposlenje.EVROPSKI FORMULAR CV-a  LIČNI PODACI Prezime i ime Adresa Telefon i faks Mobilni telefon E – mail Datum rođenja (Ulica i broj. mesec. počevši od najskorijeg . godina) PROFESIONALNO ISKUSTVO Period Naziv i adresa poslodavca Vrsta delatnosti ili sektor Radno mesto. poštanski broj) (Dan.

doro. glavni predmeti/ stečene profesionalne veštine Uneti poseban deo za svaki obrazovni nivo ili relevantni kurs ili trening.OBRAZOVANJE I TRENING Period Naziv i sedište obrazovne institucije Stečeno zvanje Tema. poznavanje osnova) (Napisati nivo: odlično. počevši od najskorijeg  MATERNJI JEZIK  OSTALI JEZICI (Jezik)     Znanje čitanja Znanje pisanje Konverzacija (Napisati nivo: odlično. poznavanje osnova) (Napisati nivo: odlično. doro. poznavanje osnova) . doro.

budţetima: na poslu. lična i profesionalna interesovanja i sl.  TEHNIČKE VEŠTINE Rad na računaru. u multikulturalnom okruţenju. publikacije. sport) i sl. kultura. specifičnim uređajima i mašinama     (Opisati ove veštine i naznačiti kako su stečene) UMETNIČKE VEŠTINE OSTALE VEŠTINE DODATNE INFORMACIJE (Opisati ove veštine i naznačiti kako su stečene) (Opisati ove veštine i naznačiti kako su stečene) (Sve informacije koje mogu biti od značaja: reference.SOCIJALNE VEŠTINE (Opisati ove veštine i naznačiti kako su stečene) Veštine stečene tokom ţivota i rada sa dr. na poslovima gde su vaţne veštine komunikacije i timskog rada (npr. projektima. u dobrovoljnim aktivnostima.  ORGANIZACIONE VEŠTINE (Opisati ove veštine i naznačiti kako su stečene) Koordinacija i upravljanje ljudskim resursima. svakodnevnom ţivotu i sl. slobodnom vremenu. kontakt osobe. ljudima.) (Nabrojati priloţena dokumenta)  PRILOZI .

Stavite svoje ime u naziv CV-ja . 9. Sve informacije koje sadrţi Vaš CV treba da budu tačne Ne izostavljajte bitne informacije Stavite se u ulogu osobe koja će da čita Vaš CV Budite konkretni i saţeti CV ne sme da bude predugačak i treba da sadrţi samo relevantne informacije CV mora biti pregledan i struktuiran. 4. 6. vizuelno privlačan Nemojte jedan isti CV slati na sve konkurse Zabeleţite kome ste poslali koji CV i kako je tačno glasio konkurs Nemojte dodavati uz CV dokumente koji od Vas nisu traţeni. 2. 7. 5.Saveti (www. 10.infostud.com) 1. 3. 8.

 .NAVOĐENJE IZVORA   Razlika između spiska literature i bibliografije Spisak literature je spisak onih izvora na koje upućujete u svom tekstu. Bibliografija obuhvata dodatne korisne izvore koji nisu naročito spomenuti u vašem tekstu.

R. New York  Knjige. Snow. (1979) The Structure of Organizations.. NJ.  Knjige. C.) (2000) Handbook of Communication Audits for Organizations. Knjige. O. jedan autor: Mintzberg. Routledge. zbornik: Hargie. H. Tourish. (1978) Organizational Strategy. Prentice Hall.. London . Structure and Process. (ur. McGraw-Hill. Englewood Cliffs. D. više autora: Miles.

Times on Sunday od 1. Oxford University Press. .   Članak u časopisu: Pfeffer. (ur. 25. 33-44. str. str. P. Članak u zborniku: Chatov. R. Starbuck. W. u Handbook of Organizational Design. februara. (1981) Cooperation between government and bussines. J.). 2. 487 – 502. New York Novinski članak: Legge. (1996) When it comes to „‟best practices‟‟ – why do smart organizations do dumb things? Organizational Dynamics.. Nystrom. (1987) Labour to cost the „‟Keating Factor‟‟. K.

com/General/Facts [Pregledano 26.mot. marta 1998] . Izvori sa Interneta Motorola (1997) Motorola History and Evolution [on line]. Dostupno na http://www.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->