P. 1
Komunikacija (1)

Komunikacija (1)

|Views: 1,563|Likes:
Published by Stefan Simonovic

More info:

Published by: Stefan Simonovic on Apr 01, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PPT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/09/2013

pdf

text

original

Sections

 • Komunikacija
 • Vrste komunikacije
 • INTERPERSONALNA KOMUNIKACIJA
 • Elementi procesa komunikacije
 • Persuazija
 • Osnovni cilj KOMUNIKACIJE
 • Neophodno je znati:
 • Osnovni mediji komunikacije
 • Pravila:
 • Poslovni ton
 • NEVERBALNA KOMUNIKACIJA
 • Neverbalna komunikacija
 • Prepreke u komunikaciji:
 • SOCIOKULTURNE
 • ORGANIZACIONA KOMUNIKACIJA
 • Funkcije komunikacije
 • Forme komunikacije
 • Pravac komunikacionog toka
 • Italija
 • Saveti (www.infostud.com)

KOMUNIKACIJA

Komunikacija
Transfer i razumevanje značenja poruka  Efektivna komunikacija nije isto što i saglasnost sa porukom OSNOVNA OBELEŢJA:  transfer  razumevanje značenja

Komunikacija
Proces razmene ideja, misli i osećanja između dve i više osoba, koji počinje sa određenom svesnom ili podsvesnom namerom i dovodi do interakcije, razumevanja, povezivanja i uticanja, kao i povećanja spoznaje njegovih učesnika.

Osnov interpersonalnih i socijalnih odnosa i temelj ljudskog učenja, razvoja i stvaranja, kao i socijalnog identiteta.

Pod komuniciranjem u najširem smislu, podrazumeva se prenošenje podataka ili informacija putem određenih simbola. Međutim, komuniciranje nije samo ‟‟prosto‟‟ slanje podataka, odnosno informacija. Komuniciranje je proces razmene informacija koje razumeju dva ili više lica koja međusobno komuniciraju, odnosno proces u kome pošiljalac predaje primaocu poruku o kojoj postoji međusobno razumevanje. (Prof.dr Ranko Lončarević)

Vrste komunikacije 1. organizaciona komunikacija  . interpersonalna komunikacija  2.

INTERPERSONALNA KOMUNIKACIJA .

Struktura komunikacionog procesa Kodiranje – poruka A Dekodiranje – poruka B Kanal. medij Pošiljalac Povratna veza Izvor: dr Živana Pržulj. Univerzitet BK Primalac .

prijem ili feedback poruke .Elementi procesa komunikacije         Pošiljalac – izvor poruke Primalac – osoba koja prima poruku Poruka – svrha koju treba preneti Kanal – medijum kroz koji se prenosi poruka Kodiranje – pretvaranje poruke u simbole Dekodiranje – tumačenje poruke od strane primaoca Feedback – povratna reakcija (informacija) Buka – sve što ometa prenos.

Interpersonalna komunikacija Poruka Medijum Primalac Dekodiranje Kodiranje Buka Pošiljalac Poruka Feedback .

dr Ranko Lončarević)       Selekcija informacija Kodiranje Prenos poruke Primanje poruke Dekodiranje Uspostavljanje povratne sprege .Proces komunikacije se sastoji od sledećih faza (Prof.

uveţbano i planirano ponašanje ili njihova kombinacija Komunikacija nije statična.Osnovna obeležja interpersonalnih komunikacija:        Uključuje istovremeno verbalno i neverbalno ponašanje Spontano. nego se razvija Direktna povratna veza i interakcija Odvija se u skladu sa unutrašnjim i spoljnim pravilima Aktivnost Moţe uključiti uveravanje ili persuaziju .

Persuazija redovno sadrţi skriptirana (uveţbana i planirana) ponašanja odabrana da mogu menjati mišljenje drugih učesnika. osećanja ili ponašanje drugog ili drugih učesnika u komunikaciji.Persuazija  Persuazija je oblik interpersonalne komunikacije koji se odlikuje namerom najmanje jednog učesnika da promeni mišljenja. za razliku od interpersonalne komunikacije koja moţe biti spontana.  .

Kapacitet kompleksnosti – Da li metod moţe efektivno da obradi sloţene podatke? 3. Potencijal obima – Koliko različitih poruka se moţe preneti korišćenjem ovog metoda? 4. Lakoća kodiranja – Da li pošiljalac moţe lako i brzo da koristi ovaj kanal? 6. lakoća dekodiranja – Da li primalac moţe lako i brzo da dekodira poruke? .Metodi interpersonalnog komuniciranja       1. Poverljivost – Da li osobe koje komuniciraju realno mogu da budu sigurne da su poruke primili samo oni kojima su namenjene? 5. Feedback.Koliko brzo primalac moţe da odgovori na poruku? 2.

Vidljivost – Da li metod dozvoljava da se poruka lako vidi ili da se primete vaţne informacije? 12. Cena – Koliko košta korišćenje metoda? 9. Interpersonalna toplina – Koliko dobro metod prenosi interpersonalnu toplinu? 10. Utrošak vremena – Da li pošiljalac ili primalac imaju veći deo kontrole nad vremenom koje se odnosi na poruku? .      7. Vremensko – prostorno ograničenje – Da li je potrebno da pošiljalac i primalac komuniciraju istovremeno u istom prostoru? 8. Formalnost – Da li metod ima potrebnu količinu formalnosti? 11.

Osnovni cilj KOMUNIKACIJE  Da se poruka primi i primalac shvati šta je mislio pošiljalac.  . a nastavlja se kada primalac vrati informaciju (feedback). Komunikacija je uspostavljena kada dođe do razumevanja.

Uspešnost komunikacije zavisi od odovora na pitanja     Šta govorimo? Kome govorimo? Kako govorimo? Kada govorimo? .

procenjivati Jasnoća izraţavanja Slušanje Povratna veza – ponavljati – parafrazirati Pratiti neverbalne signale – podešavati reakcije .Neophodno je znati:       Stvoriti poverenje – pozitivan odnos Imati u vidu različitosti .

telo Predmeti. pokreti.Osnovni mediji komunikacije      Jezik Gestovi. stvari Prostor Vreme .

KOMUNIKACIJA VERBALNA 1. Usmena 2. Pismena NEVERBALNA .

Verbalna i neverbalna komunikacija (Prof. Upotreba reči u komuniciranju daje najbolje rezultate sem u situacijama kada određeni gestovi ‟‟govora tela‟‟ mogu bolje komunicirati nego reči Uspešna verbalna komunikacija pretpostavlja upotrebu PRAVIH REČI U PRAVO VREME I NA PRAVI NAČIN.dr Ranko Lončarević)    VERBALNA KOMUNIKACIJA – ostvaruje se putem reči. Reči se mogu prenositi u usmeno (govorom) i/ili u pisanoj formi. čak i instrument destrukcije. . U protivnom verbalna komunikacija moţe biti neuspešna. Putem reči mogu da se prenesu sve vrste poruka.

USMENA KOMUNIKACIJA .

naučiti slušati Stvoriti atmosferu poverenja .koristiti direktnu formu “ja” a ne “mi” ili “neki” Korišćenje otvorenih pitanja. svojim potrebama.Preduslovi uspešne govorne komunikacije         Svest o sebi. a ne retoričkih ili pitanja koja naglašavaju moć komunikatora Izbegavanje ishitrene interpretacije (Znak neuvažavanja i demonstracije nadmoćnosti) Omogućavanje i traženje povratne reakcije sagovornika Ne ometati sagovornika upadanjem u reč . namerama i vrednostima Blagovremeno uočavanje i otklanjanje smetnji u komunikaciji. posebno emocija Preuzimanje odgovornosti za svoje stavove .

biranje pravih reči. bogatstvo rečnika) Organizacija govora (sposobnost iznalaţenja i organizovanja građe) . jasnoća. širina iskustva i znanja) Izraţavanje(sposobnost usmeravanja osećanja i mišljenja. uočavanje odnosa između pojedinosti) Jezik (osmišljeno kazivanje. jasnoća i oštrina utiska.Dobar govor podrazumeva      Pronicljivost (otkrivanje sredstava i činjenica potrebnih za ubeđivanje) Pamćenje (poznavanje materije.

Da bi poruka bila uspešna potrebno je da ima sledeće karakteristike:     Neophodan sadrţaj Razumljiva. precizna i jasna Nedvosmislena i pravovremena Preneta odgovarajućim komunikacionim kanalom .

 Morate da poznajete materiju o kojoj govorite.  Koristite iskustvo.  Poštujte pravilo: govori kratko i jasno  .Praktični saveti u komunikaciji: Razmislite unapred šta treba reći.  Govorite samo kada imate šta da kažete.  Budite kreativni.

2. 3. Počnite ţestoko – naglasite glavne tačke na početku svog govora Redovno ponavljajte – stalno pominjite ključne tačke Ističite na neobičan način – izlaţite ključne tačke na neuobičajen i poseban način Maksimalno angaţujte publiku – stvorite mogućnosti za angaţovanje publike tokom prezentacije Efektno završite – na kraju ponovo naglasite svoje glavne tačke . 5.Pet tajni pamćenja slušalaca (Majkl Gelb „‟Predstavite sebe‟‟) 1. 4.

PISANA KOMUNIKACIJA .

Pisanu reč koristimo:      Ako ţelimo da izbegnemo kontakt Ako nemamo mogućnosti za kontakt Ako imamo potrebu da uputimo hitnu informaciju Ako treba da dokumentujemo informaciju Ako ţelimo da istaknemo i obrazloţimo svoje stavove. .

PREDNOSTI PISANE KOMUNIKACIJE   1. Primalac poruke moţe da zadrţi i proučava informaciju 2. Poruku istovremeno moţe da primi veći broj ljudi na raznim mestima .

Ponekad nismo sigurni da li je poruka stigla do primaoca . Nemogućnost uvida u reakcije primaoca 2.NEDOSTACI PISANE KOMUNIKACIJE   1.

Svrhu pisanog dokumenta 2. Sadrţaj ili vrstu informacija pogodne za saopštavanje izabranim kanalom Ograničenja ili prisutni problemi i rizici .Pošiljalac pisanog dokumenta treba da ima u vidu sledće:     1. Delokrug ili obim informacija koje treba uključiti u pisani dokument 3.

U pripremi pisanog dokumenta potrebno je da:        Definišemo cilj dopisa Odredimo primaoca Predvidimo rezultate ili efekte poruke Osmislimo strukturu poruke Razmislimo o stilu i načinu pisanja Procenimo poţeljan i potreban obim poruke Dizajniramo formu dopisa .

predmet.Pravila:     Naglasiti svrhu pisanja. argumente i zaključak Jasan i koncizan tekst Razviti lični stil pisanja uz poštovanje tehnika pisanja i imati u vidu osobu koja će koristiti pisani dokument Prikupljene informacije sortirati po predmetnim jedinicama i subjektima .

jezgroviti i čovečni! .Poslovni ton     Jednostavno Sadrţajno Bez emocija Ljubazno Budite jasni.

NEVERBALNA KOMUNIKACIJA .

tj.Neverbalna komunikacija  Neverbalna komunikacija je komunikacija koja se prenosi bez reči. . koja se ostvaruje putem komunikacionih oblika koji nisu zasnovani na rečima.

Neverbalna komunikacija
     


1. Vokalna ekspresija: melodika, dinamika, ritmika, 2. Facijalna ekspresija: izraz lica (250.000 izraza ljudskog lica) 3. Gestovna ekspresija: pokreti ruku, dodiri tela 4. Posturalna ekspresija: poloţaj tela (stojeći, sedeći, čučeći, klečeći i leţeći 5. Proksemička ekspresija: dodir 6. Spacijalno ponašanje: blizina, teritorijano ponašanje, pokreti u fizičkoj okolini 7. Ritam: Ritam i brzina kretanja 8. Odeća i ostali efekti izgleda

Neverbalna komunikacija obuhvata: (Prof.dr Ranko Lončarević)
1.

2.
3. 4. 5.

komunikaciju pomoću ‟‟govora tela‟‟ komunikaciju putem dodira komunikaciju pomoću izgleda komunikaciju upotrebom vremena i komunikaciju putem prostora.

Šema neverbalne komunikacije

Radost


   

Tapšanje rukama Smeškanje Suţene zenice Brbljivost Ţivahni pokreti i mimika Rumenilo lica Uspravan poloţaj tela Oštar pogled Zakrvavljene oči Škrgutanje zubima Stezanje pesnica Siktav glas Oštar ton Stisnuti zubi Crvenilo ili bledilo lica

 

Mržnja, bes

    

govora Govor .Proporcija utisaka koji ostavlja poruka licem u lice 7% 38% Izraz lica 55% Neverbalni asp.

Prepreke u komunikaciji:     1. Sociokulturne . Fizičke 4. Psihološke 2. Semantičke 3.

5. 6. 2. 3.PSIHOLOŠKE PREPREKE 1. Slušanje Samoprocena Percepcija Emocije Filtriranje Neravnopravnost . 4.

SEMANTIČKE 1. 3. 6. 2. 4. Značenje Smisao Neodređenost Konfuzija Nezavršene rečenice Ţargon . 5.

2.FIZIČKE 1. Šum (buka) Kanal .

Grupno mišljenje Vrednosti i verovanja Običaji Norme Stereotipi . 2. 4.SOCIOKULTURNE 1. 5. 3.

Emocije – raspoloţenje primaoca poruke u trenutku kada primi poruku utiče na to kako će je on protumačiti 3. Pretrpanost informacijama – informacije sa kojima se radi prevazilaze sposobnost obrade 4.različito značenje reči za različite ljude (godine. Nacionalna kultura – razlike u komunikaciji među različitim kulturama .Barijere za efektivnu interpersonalnu komunikaciju       1.Filtriranje – namerna manipulacija informacijama da bi one izgledale privlačnije za primaoca 2. kulturno nasleđe) 6. Defanzivnost – smanjivanje mogućnosti postizanja međusobnog razumevanja ukoliko se učesnici osećaju ugroţenim 5. obrazovanje. Jezik.

Kontrola emocija 5.Prevazilaženje barijera      1. Korišćenje feedbacka 2. Posmatrajte neverbalne znake . Pojednostaviti jezik 3. Aktivno slušanje 4.

) Ne govorite previše 3.) Izbegavajte da prekidate govornika 2.) Postavljajte pitanja 7.) Gledajte u oči 5.) Izbegavajte pokrete ili gestove koji skreću paţnju 8.) Parafrazirajte .) Potvrdno klimajte glavom i neka izraz lica bude adekvantan 6.) Budite empatični 4.Ponašanja pri aktivnom slušanju         1.

2.EFEKTIVNO SLUŠANJE 1. 5. 6. 4. Čuti Razumeti Pamtiti Tumačiti Proceniti Reagovati . 3.

ORGANIZACIONA KOMUNIKACIJA .

Koristi od efikasne komunikacije Brţe rešavanje problema Jačanje odnosa sa stejkholderima Brţe donošenje odluka Jačanje imidţa EFIKASNA KOMUNIKACIJA Porast produktivnosti Promocija Jačanje poslovnih odnosa i veza Neometano odvijanje poslovnih procesa .

 Vreme koje zaposleni provode u različitim vidovima komunikacije: Slušanje 45% Pričanje 30% Čitanje 16% Pisanje 9%     .

Emotivno iskazivanje – izvor socijalne interakcije. Informacija – pruţanje potrebnih informacija . oslobađanje od emotivnog naboja i ispunjavanje socijalnih potreba ljudi 4. Kontrola – formalno i neformalno kontrolisanje članova organizacije 2.Funkcije komunikacije     1. koliko dobro oni rade i šta se moţe učiniti da se poboljša učinak 3. Motivacija – pojašnjavanje zaposlenima šta treba da se uradi.

Organizaciona komunikacija može biti:  1. Formalna komunikacija – komunikacija koja prati lanac komandovanja ili koja je potrebna za obavljanje jednog posla. To su zvanični kanali komunikacije – putevi za slanje poruka koji su predviđeni i propisani normativnom regulacijom: organizacionom šemom i kocepcijom strukturisanja i funkcionisanja organizacije .

Neformalna komunikacija – organizaciona komunikacija koja nije definisana prema strukturnoj hijerarhiji organizacije (omogućava zaposlenima da zadovolje svoju potrebu za društvenom interakcijom i poboljšava radni učinak organizacije kreirajući alternativne.  2. odnosno relevantnom normativnom regulacijom . često brţe i efikasnije kanale komunikacije) Ovaj vid komunikacije se odvija kanalima komunikacije koji nisu predviđeni organizacionom šemom.

poruke. snabdevačima i ostalim outsiders-ima (email.Forme komunikacije INTERNA FORMALNA Planirana komunikacija između insider-a (pisma. konverzacija licem u lice. poruke. izveštaji. telefonski razgovori) koja ne prati zvanični lanac komandovanja EKSTERNA Planirana komunikacija sa outsiders-ima (pisma. e-mail) koja prati formalni lanac komandovanja Neformalna komunikacija među zaposlenima (e-mail. websites i relevantne vesti) Neformalna komunikacija sa korisnicima usluga. govori. potrošačima. telefonski razgovori) NEFORMALNA . izveštaji. konverzacija licem u lice.

Pravac komunikacionog toka     1. davanje naloga. koordiniranje i ocena sluţbenika) 2. Komunikacija nagore . Komunikacija nadole – teče nadole od menadţera do zaposlenih (informisanje.komunikacija od sluţbenika do menadţera (izveštaji) 3. Lateralna komunikacija – komunikacija koja se obavlja između zaposlenih na istom organizacionom nivou 4. Dijagonalna komunikacija – daje presek organizacionog dela i organizacionog nivoa .

čine komunikacionu mreţu. odnosno sprege između nosilaca komunikacije u organizacijama.Organizacione komunikacione mreže  Komunikacione interakcije. ukupno posmatrano. . realizuju se putem brojnih i raznovresnih kanala komunikacija. Oni.

lančana mreţa – komunikacija teče prema formalnom lancu komandovanja. . „‟sa svim kanalima‟‟ – komunikacija se kreće slobodno između svih članova radne grupe 4. Mreţa ‟‟KRUG‟‟  U praksi se koriste razne vrste komunikacionih mreţa i to u raznim modalitetima i kombinacijama. Mreţa ‟‟ZVEZDA‟‟. ‟‟Y‟‟ mreţa 5. nagore i nadole 2.Mreže komunikacija mogu biti:      ‟‟LANAC‟‟. Mreţa „‟TOČKA‟‟ – komunikacija koja se obavlja između jasno prepoznatljivog i strogog lidera i ostalih u radnoj grupi 3.

Kroz 4 tipa lanaca (jednostruki. ‟‟Vinova loza‟‟ (The Grapevine) – neformalna organizaciona komunikaciona mreţa koja menadţerima otkriva nejasna. ogovaranje. ‟‟Mreţa starih drugara‟‟ (The Old . a za zaposlene vaţna i problematična pitanja.Neformalna organizaciona komunikaciona mreža    1. ‟‟Mreţa koja podrţava neformalnu komunikaciju‟‟ – iniciraju je menadţeri u cilju ohrabrivanja nefoprmalne komunikacije ‟‟pozitivnog predznaka‟‟ („‟management by walking around‟‟) . verovatnoća i grozd) uspostavlja se komunikacija između pojedinaca koji su na različitim poloţajima i nivoima organizacione hijerarhije 2.Boys Network) – uspostavlja se unutar članova ekskluzivne (nepristupačne) grupe koja poseduje snagu na osnovu zajedničkih informacija 3.

Netačne informacije se nazivaju glasine (roumors) Mogući načini reagovanja na glasine: 1. opovrgavanje     . Neformalna komunikaciona mreţa omogućava neformalnu komunikaciju kojom teku brojne i različite informacije koje mogu biti tačne ili netačne. ignorisanje 2. skretanje paţnje na pozitivne karakteristike koje poseduje predmet glasina i 3.

Organizacione barijere – konstitucija komunikacione mreţe u organizaciji i način prenošenja poruka  .Barijere efikasne komunikacije u organizacijama 1. Individualne barijere a) menadţeri treba da poseduju relevantne sposobnosti (znanja i veštine)i psihičku spremnost za komunikaciju i treba da se ponašaju na pravi način b) izvršioci – nedostatak komunikacionih veština. neadekvatna emocionalna reakcija na poruku i greške u percepciji  2.

preuređenje toka informacija. opreznost sa neverbalnim porukama. identifikovanje odstupanja i reakcija) . korišćenje povratne sprege i korišćenje glasina) 2. Uspostavljanje efikasnog feedback-a (monitoring.Prevazilaženje komunikacionih barijera u organizacijama     1. Preduzimanje svih aktivnosti koje su neophodne za prevazilaţenje komunikacionih barijera 4. Određivanje metoda i tehnika za prevazilaţenje barijera (uvođenje adekvatnog ţargona. aktivno slušanje. valorizovanje efekata. otvaranje komunikacionih tokova prema gore) 3. obuzdavanje emocija. Definisanje principa prevazilaţenja komunikacionih barijera (pojednostavljenje rečnika.

komunikacionu reviziju 2. unapređenje komunikacionog (pod)sistema organizacije .Unapređenje sistema komunikacije     je neophodno jer se samo na taj način mogu stvoriti relevantne (komunikacione) pretpostavke za povećanje efikasnosti svih članova u organizaciji i organizacije u celini Unapređivanje sistema komunikacije obuhvata: 1.

pravila i odnose između podređenih i nadređenih 2. procedure.1. integrativne mreţe koje se sastoje od pohvala. nagrada. unapređenja i onih činjenica koje povezuju ciljeve preduzeća i lične potrebe . a naročito: 1. tako i ostvarivanja ciljeva organizacije Posebnu paţnju potrebno je posvetiti reviziji komunikacione mreţe. inovativne mreţe koje uključuju rešavanje problema. regulativne ili mreţe orjentisane ka zadatku koji se odnosi na politike. tj njenih (pod)sistema). sastanke i predloge promena 3. Komunikaciona revizija      Kominikacijska revizija je sredstvo za stvaranje svih relevantnih komunikacionih pretpostavki koje su u funkciji – kako efikasnosti same komunikacije.

pravila. politike. 10. programa. sistema. procedura i pravila komunikacije sa ciljevima. 11. strategija. 4. Sistema Procena efekata eventualne primene mogućih rešenja Biranje (izbor) optimalnog rešenja Implementacija odabranog rešenja (reduzajniranje) Kontrolisanje komunikacionih procesa i relevantnih rezultata Uspostavljanje efikasne povratne sprege . procedure i tehnike komunikacije Preispitivanje organizacione konstitucije komunikacionog sistema Usklađivanje (redefinisanje ili inoviranje) ciljeva. 5.2. 9. Unapređenje komunikacionog sistema organizacije  1. 12. strategijama. politike. 8. politikama. 3. procedurama i pravilima organizacije u celini Formulisanje mogućih rešenja redizajniranja komunikac. 7. Faze: Analiziranje postojećeg stanja Identifikovanje problema i procena stepena njihovog uticaja na efekte u komuniciranju i efekte u funkcionisanju organizacije Dijagnostika uzroka problema Preispitivanje ciljeva komunikac. 2. planova. 6. planovima.

Šta je korisno znati o drugoj zemlji?           Puno zvanično ime drţave Glavni grad Ime predsednika Veru i verske običaje Drţavne i verske praznike koji se slave i običaje pri proslavi Specifičnosti u ishrani Satatističke i druge podatke o industrijskoj grani Pomalo istoriju i geografiju Neke vaţne ličnosti Omiljeni sport .

bolest i smrt Lični novac u svim kombinacijama .Zabranjene ili tabu teme u poslovnom kontaktu       Politika Religija Nacionalna pripadnost Humor – šale Pol.

Ključni preduslovi za međukulturnu komunikaciju     opaţanje širina duha izbegavanje stereotipa fleksibilnost .

2. porezima. Italijani vole da rade sa ljudima koje poznaju tako da će neko vreme posvetiti upoznavanju i razgovoru o ličnim pitanjima Značaj porodice i dece Mnogi Italijani govore engleski jezik. religiji. Očekujte cenjkanje i pomeranje rokova Na osnovu vašeg izgleda procenjivaće vaš status. poreklo i stepen obrazovanja Izbegacajte priče o politici u Italiji. Ne isplati se biti skroman i povučen. ne kritikujte italijansku kulturu. ali ako niste sigurni u ovu činjenjicu povedite prevodioca Bučni i srdačni u komunikaciji U obraćanju se najčešće koristi učtiva mnoţina. Cene humor. ali ni arogantan. Cene se lepi maniri i učtivost. svetskom ratu i mafiji. uţivanje i dobro raspoloţenje.Italija            Opuštena formalnost u ophođenju. drţavnu administraciju ili lokalni fudbalski klub . imovno stanje. politici Vatikana.

U oslovljavanju dopušteno i korišćenje neformalnog “ti”. Poverenje. U odnosima vaţno steći poverenje. .Grčka       Značaj ličnog kontakta. Nepoverljivost prema pisanoj komunikaciji. lične i političke veze osnov za napredovanje. Naklonost za poznavanje grčkog jezika.

Francuska          Izuzetno su ponosni na svoj jezik i kulturu i cene strane partnere koji znaju francuski jezik Oslovljavanje terminima Monsieur (Mr. Madame (Mrs. ali strance nerado vode u sopstvenu kuću.) i Mademoiselle (Miss) nakon čega sledi prezime i persiranje Rujuju se napočetku sastanka i prilikom odlaska (rukovanje je jednokratno i lagano. ali ako do toga dođe pokloni su intelektualnog karaktera Lični odnosi im veoma vaţni. Humor se retko koristi na poslu i u zvaničnim prilika Sastanke treba planirati između 10 i 12 sati ili nakon 15 časova Tačnost je na ceni Prednost se daje konzervativnom odevanju s tamnim bojama odela . Prijazni i gostoljubivi.). pa se višekratno „‟drmanje‟‟ partnerove ruke smatra nekulturnim Razmena poslovnih poklona nije opšte prihvaćena praksa.

Nemačka          Ponos na sposobnosti i dostignuća. Tačnost. Odevanje na poslu formalno. Jak osećaj odgovornosti i pripadnosti kompaniji. uglavnom zakopčani. Uštogljeni i formalni. Obavezno oslovljavanje sa Herr i prezime. Propisi se izuzetno poštuju i sprovode. Takmičarski nastrojeni i ambiciozni. . Humor prema prilikama. Kravata i sako. Ne prihvataju ekscentričnost. koji često prelazi u samozadovoljstvo i aroganciju. Retko se šale kada je reč o poslu i novcu. Nenaklonost prema nepripremljenim i neargumentovanim stavovima.

učtivost i skromnost.Velika Britanija          Sloţenost klasne svesti ogleda se u celokupnom ţivotu. Simbolika kravata. kašnjenje i po 20 minuta. Rukuje se samo prilikom prvog susreta i nakon duţeg vremena. . Muško odevanje kao izraz pripadnosti više nego ukusa. Namerno neprecizni i puni nagoveštaja i prikrivenog lukavstva. Averzija prema ozbiljnosti i prisustvo humora. Ponosni na tradiciju. Korišćenje pzdravne fraze. Ceni se prijatnost. Automobil kao simbol statusa. Netačnost.

CURRICULUM VITAE (CV) .

ne pisati sve velikim slovima niti imati previše šarenih ili iskošenih slova Ne zanemarujte izgled i kvalitet papira Pravopisne i gramatičke greške nisu dozvoljen Pridržavajte se strukture standardnog formata: Lični podaci Opis Vašeg radnog iskustva Opis Vašeg obrazovanja i treninga Opis veština koje se stekli tokom obrazovanja. rada i svakodnevnog ţivota . 2. istaknite svoje prednosti i kvalitete. precizni i koncizni. nastavak školovanja. Vodite računa o prezentaciji i stilu: Format papira A4 Font: Arial. Prilagodite CV svom cilju ili svrsi podnošenja biografije (posao. Koristite kratke i jasne rečenice. stipendija.) U CV uvrstite sve informacije koje Vas preporučuju. seminar ili konferencija i sl. 3. Budite jasni. Iz vaše biografije bi trebalo da bude potpuno jasno ko ste Vi i koji je Vaš cilj podnošenja biografije. Times New Roman 10 ili 12.Pravila za pisanje CV 1. 4.

poštanski broj) (Dan. počevši od najskorijeg .EVROPSKI FORMULAR CV-a  LIČNI PODACI Prezime i ime Adresa Telefon i faks Mobilni telefon E – mail Datum rođenja (Ulica i broj. godina) PROFESIONALNO ISKUSTVO Period Naziv i adresa poslodavca Vrsta delatnosti ili sektor Radno mesto. grad. pozicija Osnovne dužnosti i odgovornosti  Uneti poseban deo za svako relevantno zaposlenje. mesec.

počevši od najskorijeg  MATERNJI JEZIK  OSTALI JEZICI (Jezik)     Znanje čitanja Znanje pisanje Konverzacija (Napisati nivo: odlično. doro. doro. poznavanje osnova) .OBRAZOVANJE I TRENING Period Naziv i sedište obrazovne institucije Stečeno zvanje Tema. doro. glavni predmeti/ stečene profesionalne veštine Uneti poseban deo za svaki obrazovni nivo ili relevantni kurs ili trening. poznavanje osnova) (Napisati nivo: odlično. poznavanje osnova) (Napisati nivo: odlično.

kontakt osobe.SOCIJALNE VEŠTINE (Opisati ove veštine i naznačiti kako su stečene) Veštine stečene tokom ţivota i rada sa dr. kultura.) (Nabrojati priloţena dokumenta)  PRILOZI . svakodnevnom ţivotu i sl. publikacije.  ORGANIZACIONE VEŠTINE (Opisati ove veštine i naznačiti kako su stečene) Koordinacija i upravljanje ljudskim resursima. budţetima: na poslu.  TEHNIČKE VEŠTINE Rad na računaru. ljudima. sport) i sl. u multikulturalnom okruţenju. u dobrovoljnim aktivnostima. na poslovima gde su vaţne veštine komunikacije i timskog rada (npr. specifičnim uređajima i mašinama     (Opisati ove veštine i naznačiti kako su stečene) UMETNIČKE VEŠTINE OSTALE VEŠTINE DODATNE INFORMACIJE (Opisati ove veštine i naznačiti kako su stečene) (Opisati ove veštine i naznačiti kako su stečene) (Sve informacije koje mogu biti od značaja: reference. slobodnom vremenu. lična i profesionalna interesovanja i sl. projektima.

10. vizuelno privlačan Nemojte jedan isti CV slati na sve konkurse Zabeleţite kome ste poslali koji CV i kako je tačno glasio konkurs Nemojte dodavati uz CV dokumente koji od Vas nisu traţeni. 8. 5. Sve informacije koje sadrţi Vaš CV treba da budu tačne Ne izostavljajte bitne informacije Stavite se u ulogu osobe koja će da čita Vaš CV Budite konkretni i saţeti CV ne sme da bude predugačak i treba da sadrţi samo relevantne informacije CV mora biti pregledan i struktuiran. 7.Saveti (www.com) 1. 6.infostud. Stavite svoje ime u naziv CV-ja . 4. 2. 9. 3.

 .NAVOĐENJE IZVORA   Razlika između spiska literature i bibliografije Spisak literature je spisak onih izvora na koje upućujete u svom tekstu. Bibliografija obuhvata dodatne korisne izvore koji nisu naročito spomenuti u vašem tekstu.

(1979) The Structure of Organizations. Routledge.. Knjige. više autora: Miles. O. R. Snow. (1978) Organizational Strategy. McGraw-Hill. Prentice Hall. NJ. (ur. zbornik: Hargie..) (2000) Handbook of Communication Audits for Organizations. Tourish. jedan autor: Mintzberg. Structure and Process. London . Englewood Cliffs. New York  Knjige.  Knjige. D. H. C.

Times on Sunday od 1. Nystrom. 487 – 502. u Handbook of Organizational Design. W. New York Novinski članak: Legge. februara. J. K. str.. (ur. 2. (1987) Labour to cost the „‟Keating Factor‟‟. Članak u zborniku: Chatov. P. (1996) When it comes to „‟best practices‟‟ – why do smart organizations do dumb things? Organizational Dynamics. Oxford University Press. R.). .   Članak u časopisu: Pfeffer. 25. str. Starbuck. (1981) Cooperation between government and bussines. 33-44.

Dostupno na http://www. Izvori sa Interneta Motorola (1997) Motorola History and Evolution [on line].com/General/Facts [Pregledano 26.mot. marta 1998] .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->