BEOGRADSKA POSLOVNA ŠKOLA VISOKA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA

SEMINARSKI RAD

KNJIŽENJE UPLATA JAVNIH PRIHODA

.....................................7 4......................................................................... Literatura.......................................................... Blagajna poreskog organa....................................................................................................................................2 1........................13 10............ hartija od vrednosti i menica................................................................................................. Kniženje spornih i pogrešnih uplata ili uplata u većem iznosu............... Knjiženje plaćanja kompenzacijom...........17 11..............................19 .........................................13 9..................4 3.............................................................................................. Knjiženje kamate.......................................................Sadržaj Sadržaj........................................3 2.................. Preknjižavanje preplata i dugova..........8 5........10 7......................... Knjiženje rešenja o okončanju postupka prinudne naplate.....9 6........ Knjiženje primljenih čekova građana po tekućem računu............ Knjiženje otpisa. Knjiženje plaćanja na poček ili u ratama........................................................................................................................................................ Knjiženje aktivnih i pasivnih razgraničenja...............11 8....................

Istovremeno se sprovodi knjiženje na individualnim (matičnim) računima obveznika na potražnoj strani u klasi „2“ na osnovu priloga o izvršenim pojedinačnim uplatama koje čine sastavni deo izvoda.000 15.000 15. Dnevnik blagajne vodi se i zaključuje svakoga dana i to za svaki oblik javnih prihoda posebno. Po osnovu izvršene uplate. 1) a) 01001 b) 01000 blagajna – obveznik je uplatio novac u blagajni 21000 BANKA – novac je iz blagajne prenet na račun banke 01001 Naplata se knjiži kao zaduženje klase „0“ a odobrenje klase „2“.za izvršeno zaduženje poreza na imovinu 01400 banka 15. 01000 banka } izvod o izvršenoj uplati 01001 blagajna Uplata javnih prihoda izvršena preko nosioca platnog prometa knjiži se u glavnoj knjiži tako što se za ukupan iznos po izvodu zadužuje račun novčanog prometa banke u klasi „0“. uz istovremeno odobrenje na individualnim računima obveznika javnih prihoda u iznosima koji su pojedinačno iskazani u dnevniku blagajne. Iskorišćena knjiga dnevnika blagajne vraća se računopolagaču posle izvršenog sravnjivanja sa glavnom knjigom o prometu izvršenom preko blagajne. a odobrava odgovarajućem računu obveznika javnih prihoda u klasi „2“. a pre toga se utvrđuje potpisom odgovornog lica na kopiji koja ostaje u knjizi dnevnika blagajne na koji je pripojena priznanica o izvršenoj uplati. obvezniku se izdaje priznanica ili se vrši upis u poresku knjižicu. 21400 porez na imovinu 11400 porez na imovinu na poljoprivredno i šumsko zemljište . Blagajna poreskog organa O primljenim uplatama koje se vrše neposredno preko blagajne.1. Dnevnik blagajne po kome je izvršena uplata gotovog novca dostavlja se u originalu knjigovodstvenih javnih prihoda. individualni račun obveznika i iznos izvršene uplate. Knjiženje izvoda o izvršenoj uplati naplaćenih javnih prihoda preko blagajne na odgovarajući račun banke u GK vrši se tako što se za ukupan iznos zadužuje odgovarajući račun novčanog prometa banke u klasi „0“. Primljen novac u gotovu istog ili narednog dana pre početka rada blagajne.000 . a odobrava računu blagajne po osnovu kojeg je izvršena uplata. Uplate javnih prihoda izvršene preko blagajne knjiže se u glavnoj knjizi tako što se ukupan zbir blagajničkog dnevnika zadužuje račun novčanog prometa blagajne u klasi „0“. ime i prezime obveznika. vodi se dnevnik blagajne u koji se upisuje: redni broj. uplaćuje se na propisani račun. a odobrava odgovarajući račun obveznika u klasi „2“.

kratkoročnih hartija od vrednosti i robnih potvrda na odgovarajuće račune novčanog prometa banke u glavnoj knjizi vrši se tako što se za ukupan iznos zadužuju odgovarajući računi novčanog prometa banke u klasi .za izvršenu uplatu 2. P: 01007 – hartije od vrednosti poslate na naplatu 01008 – čekovi građana poslati na naplatu 01009 – menice poslate na naplatu 01010 – čekovi poslati na naplatu 01099 – robne potvrde poslate na naplatu Kada se instrumenti platnog prometa pošalju na naplatu. uz istovremeno odobravanje individualnim (matičnim) računima obveznika javnih prihoda u klasi „2“ u iznosima koji su pojedinačno iskazani u dnevniku blagajne. čekovi i menice na ime izmirenja obaveza po osnovu javnih prihoda knjiže se u glavnoj knjizi (GK-1) tako što se za ukupan apoenski zbir zadužuju odgovarajući računi novčanog prometa u klasi „0“. Primer 3) Knjiženje izvoda o izvršenim uplatama po instrumentima platnog prometa. a odobrava analogno računu obveznika javnih prihoda u klasi „2“. a odobrava računima novčanog prometa u klasi „0“ koji su zaduživani na ime izmirenja obaveza po osnovu javnih prihoda.21400 porez na imovinu . knjiženje u glavnoj knjizi sprovodi se tako što se za ukupan apoenski zbir zadužuju odgovarajući računi novčanog prometa u klasi „0“. kratkoročnim hartijama od vrednosti i robnim potvrdama na odgovarajućim računima novčanog prometa banke u GK vrši se tako što se za ukupan iznos zadužuju odgovarajući računi novčanog prometa banke u klasi „0“ po instrumentima platnog prometa. 15. Knjiženje izvoda o izvršenim uplatama po instrumentima platnog prometa. Primer 2) Kada se instrumenti platnog prometa. a u klasi „2“. hartije od vrednosti. knjiženje u GK sprovodi tako što se za ukupan apoenski zbir zadužuju odgovarajući računi novčanog prometa u klasi „0“ koji su zaduživani na ime izmirenja obaveza po osnovu javnih prihoda. knjiže se u glavnoj knjizi tako što se za ukupan apoenski zbir zadužuju odgovarajući računi novčanog prometa u klasi „0“. hartija od vrednosti i menica Primljeni čekovi građanja po tekućim računima. kratkoročnim hartijama od vrednosti i robnim potvrdama poslatim na naplatu. menice i robne potvrde na ime izmirenja obaveza po osnovu javnih prihoda. 01006 – robne potvrde. 01005 – čekovi. hartije od vrednosti. Primer 1) Primljeni čekovi građana po tekućim računima. kratkoročne hartije od vrednosti i robne potvrde pošalju na naplatu. 01004 – menice. P: 01002 – hartije od vrednosti. 01003 – čekovi građana. uz istovremeno odobrenje individualnim računima obveznika javnih prihoda u klasi „2“ u iznosima koji su pojedinačno iskazani u dnevniku blagajne. a odobrava analognom računu obveznika javnih prihoda. čekovi.000 Knjiženje primljenih čekova građana po tekućem računu.

000 50. Primer 2) za poslate čekove na naplatu: čekovi građana poslati na naplatu čekovi građana 30.000 30.000 za blagajničke zapise poslate na naplatu.000 za menice poslate na naplatu.000 za primljene čekove građana i blagajničke zapise. Primer 1) 01003 01002 21000 - čekovi građana hartije od vrednosti prolazni račun 846 30. 01004 21500 - menica obveznici poreza na promet proizvoda 100. .000 10.000 100. 01007 01003 - hartije od vrednosti poslate na naplatu hartije od vrednosti 20. uz odobrenje analognim računima novčanog prometa u klasi „0“ po instrumentima platnog prometa.000 za primljene zaplenjene menice za prinudnu naplatu poreza na promet proizvoda.„0“.000 20. kratkoročnih hartija od vrednosti i robnim potvrdama poslatim na naplatu.000 01008 01003 - za čekove građana poslate na naplatu.000 za primljene zaplenjene čekove za prinudnu naplatu poreza na dotit preduzeća. 01009 01004 - menice poslate na naplatu menice 10.000 20.000 20. 01005 21100 - čekovi obveznici poreza na dobit preduzeća 20.

000 30.000 za naplaćene blagajničke zapise.000 50.000 din. 01500 01009 - banka (u okviru P/P) menice poslate na naplatu 100. P/P.000 100.000 20. 01100 01010 - banka (u okviru PDP) čekovi poslati na naplatu 20.000 01500 21500 - proknjižena uplata 50. Primer 3) za naplatu: banka čekovi građana poslati na naplatu 30.000 za naplaćene čekove. . Primer: Rekapitulacija banka obveznici P/P 50.000 20.000 za čekove poslate na naplatu.000 na naplaćene menice.01010 01005 - čekovi poslati na naplatu čekovi 20.000 01000 01008 - za naplaćene čekove građana. 01000 01007 - banka hartije od vrednosti poslate na naplatu 20.000 20.

odnosno avizu.000 50. ili da nema pojedinačnog priloga o izvršenoj uplati uz izvod. knjiženje u GK sprovodi se tako što se za iznos po izvodu zadužuje račun novčanog prometa banke u klasi „0“. . 01007 01002 - hartije od vrednosti poslate za naplatu hartije od vrednosti 50.000 50. Knjiženje spornih i pogrešnih uplata ili uplata u većem iznosu Sporna uplata za koju se ustanovi da je obveznik javnih prihoda nepoznat.Primer: 01002 21500 hartije od vrednosti obveznici P/P 50. Rešenje kojim se vrši povraćaj sporne uplate knjiži se u GK putem storniranja na dugovnoj strani računa novčanog prometa banke u klasi „0“ na koji je izvršena uplata javnih prihoda i storniranje na potražnoj strani računa obveznika javnih prihoda u klasi „2“ istog osnovnog računa gde se nalazi račun novčanog prometa banke sa koga je izvršen povraćaj.000 za naplaćene hartije od vrednosti. 01500 01007 - banke (P/P) hartije od vrednosti poslate na naplatu 50. da je pogrešno izvršena uplata.000 50. 3. 01000 21099 21499 21599 banka sporne uplate (obveznici PNDK) sporne uplate (obveznici PNP) sporne uplate (obveznici akciza) izvršena sporna uplata. uz istovremeno storniranje na potražnoj strani u klasi „2“ individualnog računa sporne uplate obveznika javnih prihoda.000 za primljene hartije od vrednosti.000 hartije od vrednosti poslate na naplatu. a odobrava odgovarajućem računu sporne uplate obveznika javnih prihoda u klasi „2“ uz knjiženje na individualnom računu sporne uplate obvenika javnih prihoda na potražnoj strani u klasi „2“ na osnovu priloga o izvršenoj uplati koja čini sastavni deo izvoda.

do 31.000 povraćaj sporne uplate. Obrazac EPR. knjiženje rešenja u GK sprovodi se tako što se iznos sporne uplate stornira na potražnoj strani odgovarajućeg račune sporne uplate obveznika javnih prihoda u klasi „2“. naplati i kontroli javnih prihoda ovlašćena ja Vlada RS da propiše bliže uslove za odlaganje plaćanja poreza i drugih obaveza. uplate.000 30. Kamata koja pripada obveyniku javnih prihoda usled greške Odeljenja prilikom sprovođenja knjiženja zaduženja.01000 21099 - banka sporne uplate 30. uz istovremeno storniranje na potražnoj strani u klasi „2“ individualnog računa obveznika javnih prihoda kome je izvršen povraćaj. 201_ god. zatim. Na sintetičkim računima u klasi „1“ i „2“ glavne knjige kojima pripada raščlanjen individualni račun obveznika javnih prihoda ne vrši se knjiženje. Postoje 4 uredbe o plaćanju na rate (odlaganje obaveza). Zaduženje se deli na 12 rata ili na 3 rate. ali se iskazuje u stanju aktive i pasive. Iznos javnih prihoda po rešenjima o plaćanju na poček ili u ratama koji dospeva na naplatu u narednoj godini čini odbitnu stavku od ukupnog godišnjeg zaduženja prilikom obračuna procenta naplate. neblagovremenog povraćaja više uplaćenih javnih prihoda po podnetom zahtevu i rešenju po žalbi kojom je umanjeno utvrđeno zaduženje knjiži se na teret rashoda finansiranja Odeljenja. O ovim rešenjima vodi se evidencija o plaćanju na poček ili u ratama za period 1. Ako je rešenjem izvršeno raspravljenje sporne uplate. pogrešne naplate ili naplate u većem iznosu u odnosu na prispeli dug. uz istovremeno knjiženje na dugovnoj strani iznosa počeka ili pojedinačnog iznosa svake rate sa upisom datuma dospelosti za naplatu. 4. . knjiženje se vrši na dugovnoj strani u klasi „2“ individualnog računa obveznika javnih prihoda storniranjem ukuonog iznosa iz rešenja. Knjiženje plaćanja na poček ili u ratama Zakonom o utvrđivanju. 12. a potom se u istom iznosu vrši odobravanje na potražnoj strani odgovarajućeg računa obveznika javnih prihoda u klasi „2“ i na potražnoj strani u klasi „2“ individualnog računa obveznika javnih prihoda na koga se odnosi raspravljena sporna uplata. Rešenje o povraćaju pogrešno ili u većem iznosu uplaćenih javnih prihoda knjiži se u GK putem storniranja na dugovnoj strani računa novčanog prometa banke u klasi „0“ na koji je izvršena uplata javnih prihoda i storniranja na potražnoj strani računa obveznika javnih prihoda u klasi „2“ istog osnovnog računa gde se nalazi račun banke sa koga je izvršen povraćaj. 01. Na osnovu rešenja o plaćanju na poček ili u ratama javnih prihoda. uz istovremeno storniranje na potražnoj strani u klasi „2“ individualnog računa sporne uplate obveznika javnih prihoda.

• da su oba potraživanja dospela. knjiženje u glavnoj knjizi sprovodi se putem storna na dugovnoj strani računa obveznika javnih prihoda u klasi „2“. • Zakonska. Ako je zakonom ili posebnim propisom uređena kompenzacija (prebijanje) zaduženja javnih prihoda.000 100.5. a kod zakonske kompenzacije da su međusobne obaveze uzajamne. Kompenzacija (prebijanje) je oblik međusobnog izmirivanja obaveza utvrđen članom 336-343 Zakona o obligacionim odnosima. na kojima je kompenzacija sprovedena i naloga za obračun o izvršenoj kompenzaciji na teret i u korist poslovnog računa koje obveznik javnih prihoda dostavlja Odeljenju u roku od tri dana od dana sprovedene kompenzacije. moraju da budu ispunjena 2 uslova: 1) da oba potraživanja glase na novac ili na druge zamenljive stvari istog roda i kvaliteta. odnosno konta glavne knjige.000 storno zaduženje P/P za izvršenu kompenzaciju. uz istovremeno storniranje na dugovnoj strani u klasi „2“ individualnog računa obveznika javnih prihoda koji su sproveli kompenzaciju. • Ugovorna. Knjiženje aktivnih i pasivnih razgraničenja . Knjiženje se sprovodi na osnovu fotokopija kartica odnosno konta glavnih knjiga na kojima je sprovedena kompenzacija i naloga za obračun o izvršenoj kompenzaciji na teret i u korist poslovnog računa koji obveznik javnih prihoda dostavlja poreskom organu u roku od 3 dana od dana sprovedene kompenzacije. Knjiženje plaćanja kompenzacijom Kompenzacija može biti: • Sudska. ako je zakonom ili posebnim propisom uređena kompenzacija (prebijanje) zaduženje javnih prihoda. Uslovi za njeno sprovođenje su sledeći: • da oba potraživanja glase na novac ili druge zamenljive stvari istog roda i kvaliteta. Ovo knjiženje se vrši na osnovu fotokopija kartica. s tim da su kod zakonskih kompenzacija obaveze uzajamne. kompenzacija može nastati na osnovu zakona (zakonska kompenzacija) i na osnovu sudske odluke (sudska mompenzacija). potražnoj strani paralelnih računa javnih prihoda u klasi „1“ uz istovremeno storniranje na dugovnoj strani u klasi „2“ individualnog (matičnog) računa javnih prihoda koji su sproveli kompenzaciju (prebijanje). Za njeno izvršavanje. odnosno sprovođenje. 2) da su oba potraživanja dospela po svojim izvornim odnosima. 21500 11500 obveznici P/P P/P 100. 6. knjiženje u glavnoj knjizi sprovodi se putem storna na dugovnoj strani računa obveznika javnih prihoda u klasi „2“ i potražnoj strani paralelnih računa javnih prihoda u klasi „1“.

a odobrava odgovarajući račun pasivnih vremenskih razgraničenja u klasi „1“. tekuće godine. PVR: 13001. Knjiženja aktivnih i pasivnih vremenskih razgraničenja sprovodi se u glavnoj knjizi tako što se za ukupan iznos zadužuje račun aktivnih vremenskih razgraničenja u klasi „2“. dok pasivna vremenska razgraničenja u okviru klasi „1“ predstavljaju isti ovi javni prihodi. 12.AVR P/P 23004 . PVR čine isti iznosi samo iskazani na potražnoj strani računa 130. 23000 13000 . uz istovremeno sprovođenje knjiženja zaduženja na individualnim računima obveznika javnih prihoda u klasi „2“ na osnovu rešenja ili rekapitulacije rešenja o utvrđivanju javnih prihoda sa upisom datuma dospelosti za naplatu 31. Postoji 5 sintetičkih računa: AVR: 23001. na osnovu rešenja ili rekapituliranja. 13004. naknada i drugih javnih prihoda po oblicima koji se utvrđuju i plaćaju akontaciono i konačno u godišnjem iznosu u propisanim rokovima na prolazni račun 846 23001 . 23001 13001 aktivna vremenska razgraničenja za PDP pasivna vremenska razgraničenja za PDP 10.000 za sprovedena razgraničenja PDP. U aktivnim vremenskim razgraničenjima ima 6 konta (i u pasivnim) i to: 23000 . 13003.ostala AVR .AVR .AVR poreza. uz istovremeno sprovođenje knjiženja zaduženja na individualnim (matičnim) računima obveznika javnih prihoda u klasi „2“. 23005. 23002. doprinosa. 13002.000 10.AVR PDP 23002 . tekuće godine. U aktivna vremenska razgraničenja u okviru klase „2“ spadaju javni prihodi koji su utvrđeni rešenjem za tekuću godinu. U glavnoj knjizi individualni (matični) računi obveznika javnih prihoda knjiženja aktivnih i pasivnih vremenskih razgraničenja sprovodi se po pravilu od 31. taksa. 23004. 13005.AVR čine svi iznosi javnih prihoda: koji se rešenjem nadležnog poreskog organa utvrđuju za tekuću godinu. 23003.PVR AVR i PVR u narednoj godini u glavnoj knjizi preknjižavaju se na propisane račune iz računskog plana javnih prihoda pod datumom dospelosti na naplatu. 12. Knjiženje AVR i PVR sprovodi se u glavnoj knjizi tako što se za ukupan iznos zadužuje račun AVR u klasi „2“ a odobrava odgovarajući račun PVR u klasi „1“.AVR poreza na dohodak građana 23003 . a naplata u celini ili za pojedine rate dospeva u narednoj godini.AVR akciza 23005 . a naplata saglasno propisima u celini ili za pojedine rate dospeva u narednoj godini i koji se iskazuju na dugovnoj strani osnovnih računa 230.

7. 2) na zahtev stranke.ako do naplate nije došlo u dužem periodu zbog siromaštva obveznika.kada firma ode u stečaj. Postupak se sprovodi: 1) po službenoj dužnosti. Knjiženje rešenja o optisu u glavnoj knjizi sprovodi se putem storniranja na dugovnoj strani računa obveznika javnih prihoda u klasi „2“ na kome je izvršeno zaduženje i storniranje i na potražnoj strani računa javnih prihoda u klasi „1“ istog osnovnog računa gde se nalaze računi obveznika javnih prihoda na .000 za izvršeno storno i PDP. 21200. uz istovremeno sprovođenje knjiženja storniranog iznosa na dugovnoj strani odgovarajućeg sintetičkog računa 21000. . 11200. koji pripadaju sintetičkim računima obveznika javnih prihoda na kojima su sprovedena knjiženja zaduženja po osnovu storniranih aktivnih vremenskih razgraničenja ne vrši se knjiženje zaduženja. 21500 ili 21600 i na potražnoj strani paralelnih sintetičkih računa 11000 do 11052.kada se firma likvidira. Aktivna i pasivna vremenska razgraničenja čine odbitnu stavku od ukupnog godišnjeg zaduženja prilikom obračuna procenta naplate javnih prihoda.000 za izvršeno zaduženje 12 rate PDP 2003 god. knjiženje se sprovodi u iznosima koji se utvrđuju putem ključa. 11100. Na individualnom (matičnom) računu obveznika javnih prihoda u klasi „2“. 21100. Knjiženje otpisa Otpis poreskog duga predstavlja potpuno ili delimično jednostrano odricanje poreskog poverioca. 23001 13001 AVR PDP PVR PDP 10.000 10. što se iskazuje u stanju aktive i pasive. 21100 11100 - obavezni porez na dobit korporacije porez na dobit korporacija / preduzeća 10. 11500 ili 11600. Preknjižavanje se vrši putem storniranja ukupnog iznosa na dugovnoj strani odgovarajućih sintetičkih računa aktivnih vremenskih razgraničenja 23000 – 23099 obveznika javnih prihoda i potražnoj strani paralelnih sintetičkih računa pasivnih vremenskih razgraničenja 13000 – 13099.000 10. s tim što kod paralelnih sintetičkih računa u klasi „1“. Razlozi otpisa: . koji se uplaćuju na prolazni račun 846.Aktivna i pasivna vremenska razgraničenja u narednoj godini u glavnoj knjizi preknjižavaju se na propisane računa iz računskog plana javnih prihoda po datumu dospelosti za naplatu. . Otpis se ne može sprovesti bez rešenja koje donosi nadležni poreski organ.

Kada se vrši delimičan otpis javnih prihoda u glavnoj knjizi i na individualnom računu obveznika javnih prihoda vrši se storniranje ukupnog zaduženja po prethodnom rešenju o zaduženju na način iz prethodnog člana.517 850. uz istovremeno storniranje na osnovnoj strani u klasi „2“ individualnog računa obveznika javnih prihoda kome se vrši otpis.000 80.000 Primer: Preduzeće je zaduženo 1. a potom se sprovodi zaduženje na novom rešenju kojimje zamenjeno prethodno rešenje kao redovno zaduženje.220 850.220 za izvršen delimičan otpis PDP u iznosu od 462.312.000 50. DELIMIČNI OTPIS a) 21100 11100 b) 21100 11100 c) 21100 11100 novo zaduženje 50.kojima je izvršeno odobrenje.000 80.000 zaduženja 80. 21100 11100 obveznik PNDK PNDK 50.220 sa predpostavkom da tog dana nije više bilo obveznika.312.000 za izvršeni potpuni otpis poreza na dobit korporacija.297 po rešenju br. U želbenom postupku doneto je rešenje kojim je zamenjeno prethodno rešenje i utvrđena je obaveza na 850.000 50.517 na ime poreza na dobit korporacija.312.517 1. ____. .000 otpis 80. 21100 11100 21000 11100 - obveznik PDK porez na dobit korporacija obveznik PDK porez na dobit korporacija 1.

Preknjižavanje na teret računa koji ima preplatu sprovodi se u GK putem storniranja na dugovnoj strani računa novčanog prometa banke u klasi „0“ na koji je izvršena uplata javnih prihoda i storniranja na potražnoj strani računa obveznika javnih prihoda u klasi „2“ istog osnovnog računa gde se nalazi račun novčanog prometa banke s koga je izvršeno preknjižavanje uz istovremeno storniranje u klasi “2” na potražnoj strani individualnog računa obveznika javnih prihoda kome je izvršeno storniranje. . 01500 21500 banka akcize obveznik akcize +15000 -15000 Preknjižavanje u korist računa koji ima dug sprovodi se u glavnoj knjizi putem zaduženja računa novčanog prometa banke u klasi “0” na koji je preknjižena uplata javnih prihoda i odobrenje računu obveznika javnih prihoda u klasi „2“ istog osnovnog računa gde se nalazi račun novčanog prometa banke na koga je preknjižena uplata uz istovremeno odobrenje individualnom računu obveznika javnih prihoda u klasi „2“ kome je odobrena preknjižena uplata. primenom komforne metode obračuna. 9. vrši se preknjižavanje. kamata se obračunava od dana uplate poreza.000 Ako jedan obveznik ima dug a drugi preplatu. Obračun kamate na javni prihod koji obveznik nije platio u propisanom roku vrši se po metodi interesnog računa „od sto“.8.000 15. Ako se u toku kontrole utvrdi razlika poreske obaveze. Obračun. uz izdavanje naloga za prenos nadležnom organu radi radi prenosa sredstava na teret javnih prihoda koji ima prepaltu u korist računa koji ima dug. kamata se obračunava od dana kada je poresku obavezu poreski obveznik bio dužan da plati. može se na osnovu podnetog zahteva obveznika koji ima preplatu i donetog rešenja po zahtevu izvršiti preknjižavanje na prethodne načine. 01500 21500 15. Preknjižavanje preplata i dugova Kad obveznik istovremeno ima na jednom računu javnih prihoda preplatu. zaduženje i naplata kamate vrši se prilikom svake uplate javnih prihoda. Na dugovani porez i sporedna poreska davanja kamate se obračunava počev od narednog dana od dana dospelosti. a na drugom dug usled greške obveznika prilikom uplate ili propusta odeljenja u toku naplate i knjiženja zaduženja. Ako je osnov za povraćaj poništeno. izmenjeno ili ukinuto rešenje ili drugi akt o zaduženju. Knjiženje kamate Na iznos manje ili više plaćenog poreza i sporednih poreskih davanja obračunav se i plaća kamata po stopi jednakoj godišnjoj eskontnoj stopi centralne emisione banke uvećanoj za 15 procentnih poena. Na iznos više plaćenog poreza i sporednih poreskih davanja kamata se obračunava po isteku roka od 30 dana od dana prijema zahteva za povraćaj.

Plaćena kamata knjiži se u glavnoj knjizi na dugovnoj strani računa banke u klasi „0“.„od sto“ (poznat je kapital). .unazad (primenjuje država). X – mesečna kamata. Knjiženje obračunate kamate u glavnoj knjizi vrši se na dugovnoj strani računa obveznika javnih prihoda u klasi „2“. 0. Postoje dva principa obračuna kamate: . u zavisnosti od oblika javnih prihod za koji je izvršen obračun kamatae i na potražnoj strani računa javnih prihoda u klasi „1“ istog osnovnog računa gde se nalazi račun obveznika javnih prihoda. uz istovremeno knjiženje zaduženja na individualnom (matičnom) računu obveznika javnih prihoda u okviru klase „2“ na koga se odnosi obračunata kamata.„na sto“ (uvećan kapital). u zavisnosti od oblika javnih prihoda i na potražnoj strani računa obveznika javnih prihoda u klasi „2“ istog osnovnog računa gde se nalazi račun novčanog prometa javnih prihoda na koji je izvršena uolata kamate. uz istovremeno odobrenje na potražnoj strani individualnog računa obveznika javnih prihoda u klasi „2“ na koji se odnosi izvršena uplata kamate. Relativna stopa Interesna stopa sa kojom dug sa n novčanih jedinica m puta i godišnjem kapitalisanjem daje isti rezultat na kraju n-te godine kao i isti ulog od n novčanih jedinica pri godišnjem kapitalisanju zove se komforna stopa.„uz sto“ (umanjen kapital). ps – kamata za 6 meseci. K – kapital. pa – kvartalna (3-mesečna) naplata.unapred.2% . . d – dani zakamaćenja.2% od 365 = 73% Interesni račun: . pa – kamata na godišnjem nivou. G – dug (glavnica). P – stopa.dnevna stopa. .Interes (kamata) ja naknada koju dužnik plaća poveriocu za korišćenje pozajmljenog novca na određeno vreme. . 0.

3) kamatna stopa.20 2 dana = 10. 2) vreme. 011.000589 1 dan = 10.000000__ 0.113881 -1. Sada se za obračun poreske kamate koristi konforna metoda kojom se obračunava konforna stopa za određen broj dana za koje se obračunava kamata. 3) interesni račun na 100 (poznat uvećan kapital). Obračun.739.88 1% = 1/100 = 0. raspoređuje se i proknjižava na račune javnih prihoda tako što se prethodno izvrši storniranje i stornirani iznos putem ključa preknjiži na potražnu stranu računa javnih prihoda u klasi „1“.895.060706 183 – 1. Kamata se obračunava dekurzivno (D) i anticipativno (A).113881 x 100 11. mora da postoji: 1) dug. zaduženje i naplata kamata vrši se prilikom svake uplate javnih prihoda. (PM) – per mensen. uz to razlikujemo i obračune kamata: 1) interesni račun uz 100 (poznat umanjen kapital). Da bi se obračunala kamata.005.01 0. (PS) – per semestar. tekuće godine. 365 – 1. a sada konforni metod obračuna).113881 p1= 1.2% = 0. u zavisnosti od oblika javnih prihoda za koji je izvršen obračun kamate i na potražnoj strani računa javnih prihoda u klasi „1“ istog osnovnog računa.002 Interes ili kamata je naknada koju dužnik plaća poveriocu za korišćenje pozajmljenog novca na određeno vreme. = p1 = 1. gde se nalazi račun . 12. zaduženju i naplati kamata. Knjiženje obračunate kamate u glavnoj knjizi vrši se na dugovnoj strani računa obveznika javnih prihoda u klasi „2“. (PA) – per annui. (PQ) – per quartale. o čemu se prema potrebi može odštampati kamatni list kao izlaz informacija o izvršenom obračunu.3881% Obračun kamate za javne prihode koje obveznik nije platio u propisanom roku vrši se po metodu propisanim zakonom (ranije se koristio metod interesnog računa od 100.U toku godine nema obračuna kamate na kamatu. na osnovu aplikativnih programa oblikuju se odgovarajuće datoteke o obračunu zaduženja i naplati kamata i računskom sistemu za obradu podataka. Neraspoređena i nepreknjižena iskazana kamata do 31.240000 100 – 1.00058952 p183 = 1. 2) interesni račun od 100 (poznat kapital). Kamate mogu da se otpišu. Preknjižena kamata u narednoj godini knjiži se kao jedinstvena početna stavka prenetog duga. a mogu da budu i veće od glavnica.

000 600. Knjiženje rešenja o okončanju postupka prinudne naplate Na osnovu člana 83 Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji Vlada RS donela je Uredbu o visini troškova prinudne naplate poreza („Sl. 01500 21500 banka P/P obveznici P/P 600.000 za uplaćenu kamatu zbog neblagovremene uplate P/P.obveznika javnih prihoda. tekuće godine raspoređuje se i proknjižava na račune javnih prihoda tako što se prethodno vrši storniranje i stornirani iznos putem konačnog pregleda procentualnog učešća (ključ) preknjiži na potražnu stranu računa javnih prihoda u klasi „1“.005 = 1.5% + 15% = 23.000 600. ako se u toku kontrole utvrdi razlika poreske obaveze kamata se obračunava od dana kada je poresku obavezu dužnik bio obavezan da plati. izmenjeno ili ukinuto rešenje ili drugi akt o zaduženju. Na iznos više plaćenog poreza iz sporednog poreskog davanja kamata se obračunava po isteku roka od 30 dana od dana prijema zahteva za povraćaj. Glasnik RS“ br. Neraspoređena i neproknjižena iskazana kamata na dan 31. Na dugovni porez i sporedna poreska davanja kamata se obračunava počev od narednog dana od dana dospelosti. Ovo je bilo zaduženje. 21500 11599 obveznici JP P/P kamata na neblagovremeno plaćen P/P 600.014045 0. kamata se obračunava od dana uplate poreza. 63/03).000 za obračun kamate zbog neblagovremene naplate P/P. . 12.5%). a sada kada je obveznik platio: 1. uz istovremeno knjiženje zaduženja na individualnom (matičnom) računu obveznika javnih prihoda u okviru klase „2“ na koga se odnosi obračunata kamata. 10.009 x 1. Ako je osnov za povraćaj poništeno.902 → zatezna kamata Uplaćena kamata knjiži se u glavnoj knjizi na dugovnoj strani računa banke u klasi „0“ u zavisnosti od oblika javnih prihoda i potražnoj strani računa obveznika javnih prihoda u klasi „2“ istog osnovnog računa gde se nalazi račun novčanog prometa javnih prihoda na koji je izvršena uplata kamate na istovremeno odobrenje na potražnoj strani individualnog (matičnog) računa obveznika javnih prihoda u klasi „2“ na koga se odnosi izvršena uplata kamate. Na iznos manje ili više plaćenih poreza iz sporednih poreskih davanja obračunava se i plaća kamata po stopi jednakoj godišnjoj eskontnoj stopi centralne emisione banke uvećanoj za 15% apoena primenom konformne metode obračuna (8.

Troškovi prinudne naplate uplaćuju se na propisani podračun konsolidovanog računa trezora Republike Srbije. Način zaduženja obračunate i naplaćene kamate iz rasporednog rešenja sprovodi se u glavnoj knjizi i na individualnom (matičnom) računu obveznika kako je objašnjeno kod knjiženja kamate. uzimajući u obzir zahtev tih lica u pogledu visine nagrade za izvršenu procenu i prema troškovima veštačenja u sudskom postupku. prodaja zaplenjenih pokretnih stvari odnosno nepokretnosti i sl.000 150. troškovi prevoza. 2) Za svaki izlazak poreskog izvršitelja radi zaplene popisane pokretne stvari odnosno nepokretnosti poreskog obveznika u postupku prinudne naplate poreske obaveze kao i u postupku obezbeđivanja poreskog potraživanja u prinudnoj naplati poreza iz pokretnih stvari plaća se .1) Za svaki izlazak poreskog izvršitelja radi popisa i procene pokretnih stvari i nepokretnosti poreskog obveznika – plaća se 2000 dinara. zaplene pokretne stvari i nepokretnosti plaća se 3000 dinara. ____ do ____. 4) Svedoku za prisustvovanje radnji poreskog izvršitelja u postupku obezbeđenja poreskog potraživanja u prinudnoj naplati poreza i u postupku prinudne naplate poreske obaveze po danu 1500 dinara.2000 dinara. Knjiženje javnih prihoda naplaćenih po osnovu rešenja o okončanju postupka prinudne naplate (rasporednog rešenja) sprovodi se u glavnoj knjizi tako što se za ukupan iznos iz navedenog rešenja zadužuje račun novčanog prometa banke u klasi „0“. 3) Za svako održano usmeno javno nadmetanje u postupku prodaje. troškovi oglašavanja. 6) Troškove veštaka u postupku određivanja početne vrednosti radi prinudne naplate poreske obaveze određuje poreska uprava zaključkom. 7) Ostali troškovi (troškovi čuvanja i prodaje zaplenjenih hartija od vrednosti.) utvrđuju se Zakonom poreske uprave u stvarnim iznosima. Na osnovu rešenja o okončanju postupka prinudne naplate (rasporedna rešenja) u glavnoj knjizi i individualnim (matičnim) računima obveznika javnih prihoda vrši se knjiženje zaduženja troškova prinudne naplate. a odobrava račun obveznika javnih . skladištenja i čuvanja oduzetih pokretnih stvari poreskog obveznika. 21600 11608 11699 obveznik troškovi prinudne naplate kamata za neblagovremeno plaćanje 218. Knjiženje troškova prinudne naplate vrši se u glavnoj knjizi tako što se zadužuje račun obveznika javnih prihoda u klasi „2“ u okviru računa javnih prihoda u čiju korist je izvršena prinudna naplata javnih prihoda i odobrenja istom osnovnom računu obveznika javnih prihoda u klasi „1“ uz istovremeno zaduženje na individualnom (matičnom) računu obveznika javnih prihoda u klasi „2“ kod koga su nastali troškovi prinudne naplate.000 68.000 Za zaduženje troškova prinudne naplate br. 5) Troškove procene popisanih pokretnih stvari poreskog obveznika od strane drugog stručnog lica određuje poreska uprava zaključkom uzimajući u obzir zahtev tog lica u pogledu visine naknade za izvršenu procenu. takse i kamate u iznosima koji su iskazani u rešenju dok se ne vrši zaduženje duga javnih prihoda i novčanih kazni pošto su prethodno sprovedena knjiženja.

01600 21600 banka obveznici akciza 5. kamata. kamata i troškova prinudne naplate.prihoda u klasi „2“ koji je paralelan računu novčanog prometa banke uz istovremeno odobrenje individualnog (matičnog) računa obveznika javnih prihoda u klasi „2“ kod koga je izvršena prinudna naplata dospelog duga javnih prihoda jednokratne takse. Na osnovu rešenja o okončanju postupka prinudne naplate (rasporedna rešenja) u GK i individualnim računom obveznika javnih prihoda vrši se knjiženje zaduženja troškova prinudne naplate i kamate u iznosima koji su iskazani u rešenju dok se ne vrši zaduženje duga javnih prihoda i novčanih kazni pošto su prethodno sprovedena knjiženja. troškova prinudne naplate.000 troškovi prinudne naplate kamata za neblagovremeno plaćanje 500 1.216. novčanih kazni.000 5. a nenaplaćenih javnih prihoda od obveznika. .000 za izvršenu naplatu prinudnimputem akciza. troškova prinudne naplate. Ovaj postupak je formalan sa izuzetno jasno utvrđenim pravima državnih organa i pravima i obavezama poreskih obveznika. 21600 11068 11699 2. Državni organi su ovlašćeni da vrše prinudnu naplatu dospelih.216. kamate po rešenju br. novčanih kazni. a odobrava računu obveznika javnih prihoda u klsi „2“ koji je paralelan računu novčanog prometa banke uz istovremeno odobrenje individualnom računu obveznika javnih prihoda u klasi „2“ kod koga je izvršena prinudna naplata dospelog duga javnih prihoda. ____ od ____.500 za zaduženje troškova prinudne naplate i kamate po rešenju. Knjiženje javnih prihoda naplaćenih po osnovu rešenja o okončanju postupka prinudne naplate (rasporednog rešenja). Knjiženje troškova prinudne naplate vrši se u GK tako što se zadužuje račun obveznika javnih prihoda u klasi „2“. u okviru računa javnih prihoda u čiju je korist izvršena prinudna naplata i odobrenje istom osnovnom računu obveznika javnih prihoda u klasi „1“ uz istovremeno zaduženje na individualnom računu obveznika javnih prihoda u klasi „2“ kod koga su nastali troškovi prinudne naplate. sprovodi se u GK tako što se za ukupan iznos zadužuje račun novčanog prometa banke u klasi „0“.

2009 2. 17/96 . Pravilnik o knjigovodstvu javnih prihoda. Nauka i društvo. Mr. „Službeni glasnik RS“.Literatura 1. br. Zdravka Petković: Poresko knjigovodstvo i evidencija. Beograd.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful