P. 1
Matematika

Matematika

|Views: 193|Likes:
Published by Marko Dabovic

More info:

Published by: Marko Dabovic on Mar 30, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/08/2015

pdf

text

original

Faculty of Economics, Finance and Administration

Miroslav Pavlovi´ c

Matematika
materijal za studente

Beograd, 2004.

2

ˇ SADRZAJ

3

Sadrˇaj z
1 Uvod 2 Skupovi i brojevi 2.1 2.2 2.3 2.4 Skupovi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 7 7

Kardinalni broj skupa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Skupovi brojeva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Skup R2 i koordinate taˇaka u ravni . . . . . . . . . . . . . . . 17 c 21

3 Logaritmi 3.1 3.2 3.3

Stepen sa celim eksponentom . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 Stepen sa racionalnim eksponentom . . . . . . . . . . . . . . . 22 Logaritmi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 28

4 Kamatni raˇun c 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8

Procenti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 Prosti kamatni raˇun. Aritmetiˇki niz . . . . . . . . . . . . . . 30 c c Sloˇeni kamatni raˇun. Geometrijski niz . . . . . . . . . . . . 33 z c Bernulijeva nejednakost . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 Geometrijski red . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 Meseˇno ukama´ivanje, itd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 c c Neprekidno ukama´ivanje c . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 Krediti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 51

5 Funkcije 5.1 5.2 5.3 5.4

Pojam funkcije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 Inverzna funkcija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 Grafici . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 Tipovi realnih funkcija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 61

6 Linearna i kvadratna funkcija

. . . . . . . . .3 6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89 7. . . . . . .10 Implicitno zadate funkcije . . . . . . . . 101 Raˇunanje integrala . . . . . . . . . . . . 85 z Logaritamski izvod . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77 Izvod kao trenutna brzina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 7.2 8. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 6. 129 . . . . . . 85 Izvodi viˇeg reda . . . . . . . . . . .2 6. . . . 79 Izvodi elementarnih funkcija . . . . .8 7. . . . . . . . . . . . . .1 6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 Tablica izvoda . . .4 7. . . . . . . . . . . . . 118 Inverzna matrica . . . . 67 Jednaˇina tre´eg stepena . 104 Odredjeni integral . .2 9. . . . . . . .4 Matrice . 87 Ekstremne vrednosti . . . . . . . . . . . . .1 9. . 124 Input–Output analiza . . . . . . . . . . . . . . . 87 s Diferencijal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 8 Integralni raˇun c 8. . . . . . .1 8. . . . . . 66 c Kvadratna funkcija . . . . . . . .2 7. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 101 Primitivna funkcija . . . . . . . . . .11 Zadaci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9 Marginalna funkcija i izvod . . . 73 Tangenta i nagib krive . . . . . . 102 c Tablica integrala . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 Sistem jednaˇina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 ˇ SADRZAJ Prava linija i linearna funkcija .3 9. .3 7. . . . . . . . . . . . . . . 64 c Linearna nejednaˇina . . . . . . .7 7. . . . . . . . . . . . 82 Izvod sloˇene funkcije .1 7. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 6. . . . . . . . . . . . .6 7. . 70 c c 73 7 Diferenciranje 7. . . . . . . . . . . . . . . 95 7. 110 116 9 Sistemi linearnih jednaˇina c 9. . . . . . . . . . . . . . . . . . 122 Determinante . . . . . . .

. 130 132 10 Funkcije viˇe promenljivih s . . . . . .ˇ SADRZAJ 9.5 5 Zadaci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6 1 UVOD 1 Uvod b b a a c b (a) a b (b) a .

Napiˇite skup svih elemenata niza s (a) (1. Ako x nije element od A. 3. {2. npr. −1). −1. 2. c z npr. −1. Redosled nije vaˇan. 1. 1. onda piˇemo x ∈ A. −1. −1. koji ze zovu elementi ili ˇlanovi skupa. U s s / naˇem sluˇaju: −1 ∈ A. 1. 3. Skup B je jednak skupu A ako ima iste elemente kao A. −1. 7) = (−1. 3. 7). dakle. z c B je skup svih celih brojeva koji su manji od 7 a ve´i od −4. c Ako skup ima konaˇan broj elemenata. 3. piˇemo x ∈ A. tj. (1) A = {2. niz je takav spisak u kome je redosled vaˇan. 1). 7} = {−1. (b) (1. 7} = {2. z (2. . 3. 3. 7}. Na primer. npr. −1. Kad ˇelimo da kaˇemo da je neki objekat x element skupa A. 7}. 1. 2. da z z pripada A. 0 ∈ A.7 2 2. z {2. S druge strane. c ˇto se moˇe zapisati i ovako: s z (2) B = {x : − 4 < x < 7 i x je ceo}. 2. −1. 3. onda moˇemo sastaviti njihov spisak.1 Skupovi i brojevi Skupovi Skup je neuredjena kolekcija objekata. s c / Skup se moˇe opisati reˇima. 7}.

Na primer. {x ∈ Z : x < 9} ⊂ {x ∈ c Z : x2 ≤ 9}. ako sa Z oznaˇimo skup svih celih brojeva. a taˇno je i obrnuto: Ako je c C ⊂ D i D ⊂ C. onda je C = D. Uopˇte. Pokaˇite da je B1 = B2 . s 2 ˇitamo: . onda je C ⊂ D i D ⊂ C. onda piˇemo D ⊂ C.8 ili. B2 = {x ∈ Z : x2 < 7}.D je podskup (skupa) C “. s {x ∈ Z : x2 < 0} = ∅. U tom sluˇaju kaˇemo da je skup {x ∈ Z : P (x)} c z prazan i piˇemo {x ∈ Z : P (x)} = ∅. Slika 1: Skupove je korisno predstavljati pomo´u Venovih dijagrama c A C B D S (a) A •4 •1 •7 •3 •2 •5 C B •6 (b) Podskup Ako svaki element nekog skupa D pripada skupu C. x ∈ Z} = {x ∈ Z : − 4 < x < 7}. c 2 SKUPOVI I BROJEVI B = {x : − 4 < x < 7. s onda oni celi brojevi koji imaju tu osobinu ˇine skup. Na primer. . a taj skup mi zapisuc jemo ovako: {x ∈ Z : P (x)}. z Moˇe se desiti da razmatramo neko svojstvo P za koje ´e se ispostaviti da z c ga nema nijedan ceo broj. Da li su ti skupovi jednaki? Ako je C = D. B1 = {x ∈ Z : x2 ≤ 7}. ako je P (x) neko smislena osobina koja se odnosi na cele brojeve.. Na primer.

A ∩ B = {x : x ∈ A and x ∈ B} Razlika skupova C i D jeste the onih objekata koji pripadaju C ali to This says that the intersection contains all skupelements x such that x belongs ne A and also x pripadaju D. Uverite se u slede´e: c C ∩ D ⊂ C ⊂ C ∪ D. D Key Point (pazite: mogu pripadati i jednom i drugom). 3. 3.1 Skupovi 9 Slika 2: A = {0. C ∪D. C ∩ D. 1. razlika B (b) A (c) B Ako su dati skupovi C i D. onda je njihov presek. 4} O 2 3 4 1 A B S Zadatak 1. moˇemo shvatiti sets can be c z belongs to B. 1} ⊂ B = {0. Neka je A skup tri bicikla. odnosno D.) Da li je B ⊂ A ? Da li je c Now do this A ⊂ B ? exercise Figure 2 The set A is contained completely within B Given A = {0. A B . Mathematically A∩B we write this as: U uniju. The intersection and union of sets A B Intersection Given two sets.2. novi skup u koji ulaze objekti koji pripadaju i skupu C i skupu D (istovremeno). We write A∩B to denote the intersection of A and B. ulaze objekti koji pripadaju bar jednom od skupova C. Note that A ∩ B and sa C \ are identical. c (Podrazumeva se da bicikl ima dva toˇka. Slika 3: Presek Answer 3. The intersection of two represented by a Venn diagram as shown in Figure 6. 2. A and B. oznaˇava se B ∩ A D. the intersection of A and B is a set which contains elements that are S common both to A and B. a B skup svih njihovih toˇkova. Skup C. 1} and B = {2. unija. 4} draw Venn diagrams showing (a) A and Presek.

. s C \ D = C \ (C ∩ D) ⊂ C. A \ B. onda je A jednak skupu svih neparnih. ako je A skup svih parnih brojeva a z B skup svih neparnih. A ili Ac . ako je A skup svih parnih c brojeva. tj. A ∪ B. B \ A. (C \ D) ∩ D = ∅. Na primer. Disjunktni su i skupovi A i B na slici 4. c kaˇemo da A i B disjunktni. tada moˇemo govoriti o komplementu. oznaˇimo ga sa S. Takodje su disjunktni su i skupovi A i B iz zadatka 1. onda su A i B disjunktni. odnosno D. c Na primer. Disjunktni skupovi Ako skupovi A i B nemaju zajedniˇkih elemenata. Kad je univerzalni skup c ve´ odabran. s Zadatak 2. Komplement skupa A c z sadrˇi one elemente univerzalnog skupa koji ne pripadaju skupu A. pozitivnih celih) brojeva. ako je A ∩ B = ∅. onda ´e S biti skup svih prirodnih brojeva. Komplement skupa Skup koji objedinjuje sve objekte koji su od interesa u izvesnom kontekstu zove se univerzalni skup. I. ako razmatramo deljivost prirodnih (tj.desno. Dakle. jer ne postoji nijedan broj koji bi bio i paran i neparan. gde su A i B skupovi odredjeni formulama (1) i (2). komz plement oznaˇavamo sa A . Napiˇite elemente skupova A ∩ B.10 2 SKUPOVI I BROJEVI Slika 4: Unija A B A B S A∪B A∪B S kao skup ˇpijuna u sluˇbi obaveˇtajne sluˇbe C. Na primer. Tada se presek s z s z C ∩ D sastoji od dvostrukih ˇpijuna. skup C \ D dobijamo tako ˇto iz C s s odstranimo dvostruke ˇpijune.

onda se sa |A| oznaˇava broj elemenata c c skupa A. onda je |A ∪ B| ≤ |A| + |B|. ako je B ⊂ A. onda je c |A \ B| = |A| − |B|. Kardinalni broj praznog skupa jednak je nuli (po dogovoru). 4. 3. Ako je A jedan takav skup. B = {3. 6. • Ako je B ⊂ A. taˇnije c |A ∪ B| = |A| + |B| − |A ∩ B|. 5}. Razmotrite primer: A = {1. B = {12. Kardinalni broj nekih skupova je toliko veliki da se ne isplati raˇunati ga c na prste. 8}. onda je |B| ≤ |A|.2 Kardinalni broj skupa 11 Slika 5: Komplement skupa A oznaˇava se sa A . • Ako su A i B disjunktni. taˇnije. 5. 4. 3. 2. 5}. Na primer. 2. 4. Taj broj se zove kardinalni broj skupa A. 5}. B = {2. ako su A i B skupovi iz zadatka 1. • Ako su A i B proizvoljni. 4}. spiska nazivaju se c c konaˇnim. Razmotrite primer: A = {1.2 Kardinalni broj skupa Skup ˇiji se elementi mogu zapisati u vidu konaˇnog. Ac c A A A' S 2. 4. onda je |A| = 3 i |B| = 6. 13.2. Razmotrite primer: A = {1. 3. onda je |A ∪ B| = |A| + |B|. A. 1 makar i zamiˇljenog s . 2. 14}.1 . 3. 7.

6. 7 tako da se cifre ne poz c navljaju? Ili. 5. mi piˇemo niz2 od dvanaest elemenata. pitamo se ˇta sve moˇe biti s z drugi. Prema tome. 2. 4. prvih 7 na 37 a svih dvanaest — na 312 = 531 441 c naˇina. . 0 1 0 1 0 2 1 0 0 0 1 1. razmotrimo pitanje: Koliko se sedmocifrenih brojeva moˇe napisati pomo´u cifara 1. c c z c Dakle. prva tri se mogu birati na 7 × 6 × 5 naˇina. 4. prva dva elementa se z s c mogu izabrati na 7 × 6 naˇina. itd.1. 2 : c 1 0 2 Sada tipujemo drugi par. Broj naˇina da se popuni listi´ jednak je broju |S|. dolazimo do zakljuˇka da se prva tri para mogu tipovati c c na 3 × 3 × 3 = 27 naˇina. Ovde drugi mora biti razliˇit od prvog. a tipovali smo samo dva para. Na svaku od prethodnih mogu´nosti dolaze tri: c 1 1 1 1 0 2 0 0 0 1 0 2 2 2 2 1 0 2 Zasad smo stigli do broja 3 × 3 = 9. oznaˇimo skup c c s c svih takvih nizova sa S. nije nam potrebna nikakva nauka — dovoljno je s raditi planski. 7} ? Prvi korak: Razmatramo ˇta sve moˇemo uzeti za prvi element. 0. 3. c Tre´i korak: Kad su izabrana prva dva. 6. U naˇem s z s sluˇaju moˇe se uzeti bilo koja od navedenih cifara. Drugim reˇima. Popunjavaju´i listi´. Nastavljaju´i dalje. 1. c 2 Redosled je ovde bitan.2. c c Da bismo naˇli taj broj. Za prvi fudbalski par imamo tri mogu´nosti. c z Drugi korak: Kad smo izabrali prvi element. c c Primer 2. Kao drugi primer. 3. 5. Listi´ fudbalske prognoze sa 12 parova moˇe se popuniti na c z razne naˇine: c 1 0 0 2 1 1 1 0 0 1 2 1.12 2 SKUPOVI I BROJEVI Primer 2. i. |S| = 531 441. ˇto je isto: Na koliko se naˇina mogu rasporediti elementi skupa s c {1. 2. ima ih 7 (sedam). c drugi se moˇe birati na 6 (ˇest) naˇina. nezavisno od izbora prvog. tre´i se moˇe izabrati na 5 naˇina.

c Rasudjuju´i kao u primeru 2. U igri na sre´u zvanoj loto izvlaˇi se 7 brojeva iz skupa L = c c {x ∈ Z : 1 ≤ x ≤ 39}. 3! = 6. 5. 8! = 7! · 8 = 5040 · 8 = 40 320. 2.. Popunjavate tiket sa 12 parova. 6. 8.. Zadatak 3. Sigurni ste da ´e u pet utakmica c (npr. 9! = 8! · 9 = 362 880. 6. po dogovoru. 5! = 120. 4. 3.sedam faktorijel“).3. ako ponavljanje cifara 1) jeste dopuˇteno.2 Kardinalni broj skupa 13 Sedmi korak: Kad je izabrano prvih ˇest. s 2) nije dopuˇteno? s Primer 2. 1. 4. Koliko se ˇestocifrenih brojeva moˇe napisati pomo´u cifara s z c (a) 1. Pored toga. 1–5) pobediti doma´in i da u ˇetiri utakmice ne´e pobediti gost (9–12). 6! = 720. na´i ´emo da se od elemenata skupa L c c c moˇe sastaviti z (3) 39 × 38 × 37 × 36 × 35 × 34 × 33 . ako je n ≥ 2 s c s pozitivan ceo broj. 1! = 1. Na primer. (b) 0.2. onda je n! = n(n − 1) · · · 2 · 1. Uopˇte. imamo 0! = 1. 7. 2! = 2.2. 7. 5. tada faktorijel slede´eg moˇemo na´i s c z c po formuli (n + 1)! = n! · (n + 1). sedmi se moˇe birati na samo s z jedan naˇin. Kad smo naˇli faktorijel nekog broja. z Taj broj se piˇe i kao 7! (ˇitaj . Postavlja se pitanje koliki je broj mogu´ih . 2. Dobijaju oni koji pogode svih sedam brojeva. 3. Na primer.kombinacija“. 4! = 24. c Prema tome. traˇeni broj je 7 · 6 · 5 · 4 · 6 · 2 · 1 = 5040. c c c Koliko ´ete kombinacija uplatiti? c Zadatak 4.

. Q — skup svih racionalnih brojeva. C — skup svih kompleksnih brojeva. 4. svaki racionalan je realan. 4. 3. . onih koji se mogu predstaviti u obliku p/q. 2.3 Skupovi brojeva Za neke vaˇne skupove upotrebljavamo specijalne simbole. 7). 2. Realan broj se pojavljuje kao (konaˇan ili beskonaˇan) niz ˇiji je prvi c c c ˇlan ceo broj a ostali su cifre 0. gde su x. Imaginarna √ jedinica ima svojstvo i2 = −1. kako c s smo videli. 2. 4. traˇeni broj c z kombinacija jednak je (4) 39 × 38 × 37 × 36 × 35 × 34 × 33 = 15 380 937. 2 SKUPOVI I BROJEVI (1. 5. S obzirom da se od igraˇa ne traˇi da pogode redosled c z izvuˇenih brojeva ispada da broj (3) treba podeliti sa 7!. 5). Pored toga.14 sedmoˇlanih nizova sa razliˇitim elementima: c c (1. q ∈ Z \ {0} q . 3. 5. . ima 7!. imamo lanac relacija N ⊂ Z ⊂ Q ⊂ R ⊂ C. Dakle. Ovde smo poˇeli da piˇemo nizove od brojeva 1. 6). 6. 7! 2. 7. . R — skup svih realnih brojeva. . 1. tj. s Valja znati da je svaki ceo broj racionalan. pozitivnih celih brojeva.. . 7! Prevod ovog tvrdjenja na jezik skupova glasi: Broj sedmoˇlanih podc skupova skupa koji ima 39 elemenata jednak je (5) 39 × 38 × 37 × 36 × 35 × 34 × 33 . onih koji se predstavljaju u obliku x+yi. Takav se niz zove i decimalna c . pa se ponekad piˇe i = −1. Drukˇije: c c Q= p : p ∈ Z. . tj. 3. (1. tj. itd. tj. pri ˇemu su p i q celi i q = 0. Ve´ smo pomenuli z c da se skup svih celih brojeva oznaˇava sa Z. 9. itd. 2. 7. . imamo slede´e c c oznake: N — skup svih prirodnih. a tih nizova. y realni brojevi a i je imaginarna jedinica. 6. 7.

Dakle. realni brojevi line. = 5. ali 1. najvaˇ and ≤ are both true Medju raznim podskupovima skupa R 7 ≤ 10 zniji7 su 7intervali: statements.9 = 0. 3] (a. Given any number.0 = 0. Therefore the interval [1. b = {x ∈ R : a ≤ and b}.469 = 3. 4] are illustrated in Figure 2. Intervali right of it on Sometimes we are interested in only a small section. 2. such that 1 ≤ x ≤ 3. The intervals (−6. (−∞. Na primer. for example 6 > 4. For example. Ostali or simply the realnazivaju seFigure 1 and note takvi minus sign is always used √ indicate that a number is negative.describing positive numbers. . Figure 1 shows part of this line. a svakom broju — jedna taˇka. Positive numbers are represented on the right-hand side of this line. that a imalnu reprezentaciju. negative numbers on the left-hand se Any whole or fractional number brojeva koji imaju . and such an interval is said to be :open. b) = {x ∈ R a ≤ An b}.615384. na primer. [a. all numbers to the the number line are greater than the given number. 1 and 3 inclusive.9999999999999999999999999999999999999999999 of . =] {x ∈ that x <end-points are included in the intervalR : xsucha}. We write (1. We write [1. i samo ona.0 = 1. c 73 0. an open end-point is denoted by ◦. Brojevi sa konaˇnom decimalnom reprezentacijom.is ∞. 3) to [a. but not (a. −4). Intervals can be represented on a number line. (1.2. The (−∞. Students who possess this knowledge will be well-prepared for the study of algebra. c Block even if the material is nom reprezentacijom jeste racionalan. including the end-points. interval is said to b) = {x ∈ R : a < x < b}. s 1 = 1.9999999999999999999999999999999999999999999 . 0. mean R : the a}. −6 −5 −4 −3 −2 −1 0 1 2 3 4 5 6 7 Figure 2. 2] and (3. is optional when The Realni brojevi se mogu predstaviti na pravoj —Mathematically we say that cki line extends indefinitely both to the left and to the right.poklapa sa skupom realnihcan be represented by a point on thisnu“ which c is also called the real number line. a] = {x ∈ and ≤ an square brackets. be closed. For this reason we strongly recommend that you work through this Svaki broj sa konaˇ familiar. interval.47. 2] and (3. Numbers. operations and common notations. 3] consists of all real numbers x.9 . represent all real] numbers between 1 x ≤ 3. ∞) = {x and : are included in the to denote∞) the {x ∈ R : x > a}. The symbol > means ‘greater than’. a) [. Much of the terminology used throughout Joˇ jedan primer: 3. whereas the use of a plus sign to su. The symbol for infinity na osi odgovara jedan broj. π. 0. npr.. A closed end-point is denoted by •. A knowledge of the properties of numbers is fundamental to the study< 1engineering mathematics. 3] consists of all numbers x such that 1 < x ≤ 3.periodiˇ line decSkup Q side. imaju viˇe decimalnih reprezentacija. the rest of this block can be most easily illustrated s by applying it to numbers. For example. 3) means all real numbers x such that 1 < x < 3. x < interval may be (a. b ] at one ∈ Rand open ≤ the other.5 π 3 4 5 6 7 8 Figure 1. Svakoj taˇ the line extends from minus infinity to plus infinity. Study iracionalnim. or interval. The symbol < means ‘less than’. Crta iznad cifre oznaˇava da se dotiˇna. s The number line 1 line. for example −3 < 19. i samo c oni. that is 1 ∈ R 3 x ≥ a}. [−1. nadalje ponavlja bezbroj c c puta. of the real line. The intervals (−6. closed = {x end : a < x at b}. . ali racionalnih ima joˇ. brojnoj osi. −4). A useful way of 6 picturing13 numbers is to use a number −2 −5 −4 −3 −2 −1 0 1 2 3 2. 4] are depicted on the real line. = 1 .00 = 1. [−1. . We also use the symbols ≥ meaning ‘greater than or equal to’ and ≤ meaning ‘less than or equal to’. e. all = real numbers between [a. Numbers can be represented on a number line.3 Skupovi brojeva 15 reprezentacija.16 = . Thus (1.

2∈Q. A4 = [0. that is 1 and 3 are included in the interval. −1) ∪ [0. 3) to represent all real numbers between 1 and 3. 1). 1]. 1). Ako bi is denoted by ◦. Zadatak 6. The intervals (−6. 1/2). 3) means all real numbers x such that 1 < IxBROJEVI 16 2 SKUPOVI < 3. −4). npr. For example. . U kojem od slede´ih c skupova postoji najmanji element: (0. 1] ∪ (2. ∞) ? Zadatak 9. 4] z. . Zadatak 7. A3 = [0. but not including the end-points. and such an interval is said to be open. We also use the symbols ≥ meaning ‘greater than or equal to’ and ≤ meaning ‘less than or equal to’. Najmanji element (minimum) nekog skupa S ⊂ R je takav broj koji pripada S a manji je od svih ostalih elemenata iz S. A2 = (−∞. We write (1. 1] ∩ [1. (1. 3]. interval se −4). Uniju skupova ˇine objekti koji pripadaju makar jednom od datih. [0. The square brackets. 3). A3 = [0. .than’. A2 = [0. A1 = [0. c are Na brojnoj osi. A3 = (−∞. 1).je aopen end-point bilo a ≥ b. 1) ∪ (1. [. For example. 1/3). ] mean that the end-points are included in the interval and such an interval is said to be closed. The intervals (−6. [−1. 1) ∩ (0. 1/777). 1) ∩ [1. 1] \ (0. . Odredite komplement slede´ih skupova (smatraju´i skup R unic c verzalnim): A1 = [0. −4 ∈ Q . 1]. predstavlja kao duˇ depicted on the real line. Presek proizvoljnog broja skupova definiˇe se kao skup u koji s ulaze oni objekti koji pripadaju svakom od datih skupova. of the real line. [−1. 1] ∪ (1. . A7 = [0. A5 = {0}. Moˇe biti zadato bezbroj c z skupova. or interval. 1). (−∞. Odredite slede´e skupove: c A1 = [0. 1] \ (0. ∞). od navedenih skupova bili bi prazni — koji? −6 −5 −4 −3 −2 −1 0 1 2 3 4 5 6 7 Figure 2. Sometimes we are interested in only a small section. for example −3 < 19. A2 = (0. 3] consists of all numbers x such that 1 < x ≤ 3. A6 = [0. i objasnite zaˇto je tako. 3). A6 = {0. An interval may be closed at one end and open at the other. (b) | − 4| ∈ N . 3] consists of all real numbers x. 4] are illustrated in Figure 2. 1). ˇ Sta je presek svih tih skupova? Zadatak 8. 3] to denote all the real numbers between 1 and 3 inclusive. ako su mu krajevi konaˇni. 2] and (3.1: Basic Algebra 2 Zadatak 5. (d) (e) (f) √ √ 4∈Q. 7 ≤ 10 and 7 ≤ 7 are both true statements. We write [1. −1). Thus (1. Recite da li je slede´e tvrdjenje taˇno.5 ∈ Z . A4 = [0. A closed end-point is denoted da an < b. 1}. ∞). (c) −3. [3. 3). neki Tu su a i line. Intervalu sa jednom beskonaˇnom granicom odgovara poluprava. 2] and (3. Therefore the interval [1. c c s (a) 4/5 ∈ N . . . such that 1 ≤ x ≤ 3. c Engineering Mathematics: Open Learning Unit Level 0 1. . A5 = (0. 3). A777 = [0. Intervals can be represented on a number b bilo koji realni brojevi takvi by •.

koja se definiˇe ovako: s (6) |x| = x ako je x ≥ 0. 2) 5x + 1 = 0. npr. . c R2 = { (x. y ∈ R}. dakle A = 3x − (2x + 1) = x − 1. izraz A = 3x − |2x + 1|.4 Skup R2 i koordinate taˇaka u ravni c Apsolutna vrednost 17 Svaki broj x ∈ R ima svoju apsolutnu vrednost. y) : x ∈ R. onda je |2x + 1| = −(2x + 1). na primer. Reˇavaju´i prvu.2. Znaˇi. odnosno kao naˇin da apsolutnu vrednost zamenimo zagradama. onda je |2x + 1| = (2x + 1). c c s 2. onda je −x = 2. koja potiˇe otuda ˇto misle da je −x negativno. |x|. dvoˇlanih nizova) realnih brojeva oznaˇavamo c c 2 sa R . pod uslovom 2x + 1 < 0. Poc gledajmo. kod nekih studenata stvara zabunu. ako c s s c je x = −2.4 Skup R2 i koordinate taˇaka u ravni c Skup svih uredjenih parova (tj. pod uslovom 2x + 1 ≥ 0. dobijamo x = 1. za x < 0. ali uslov c s 2x + 1 = 2 · (−1/5) + 1 < 0 nije ispunjen. ona se raspada na dve jednaˇine sa z s c c ograniˇenjima za x : c 1) x − 1 = 0. 1) Ako je 2x + 1 ≥ 0. Formulu (6) moˇemo shvatiti kao naˇin oslobadjanja od apsolutne vredz c nosti.. −x ako je x < 0. dakle A = 3x + (2x + 1) = 5x + 1. Dakle jednaˇina 1) ima reˇenje x = 1. 2) Ako je 2x + 1 < 0. a ˇto nije taˇno. c s Jednaˇina 2) nema reˇenja jer iz 5x + 1 = 0 dobijamo x = −1/5. proveravamo uslov: 2x+1 = 2·1+1 > 0 s c — jeste zadovoljen. Zakljuˇak: jednaˇina A = 0 ima jedno reˇenje: x = 1. Tako moˇemo reˇiti jednaˇinu A = 0. Jednakost |x| = −x.

F (1. y zovu se koordinate taˇke M. C(−3. c Slika 6: Koordinatni sistem u . 2) predz c stavljen je na slikama 6 i 7 taˇkom A. y) ∈ R2 . (−1. Na primer. Dakle. ili M = (x. 2 SKUPOVI I BROJEVI Ako u ravni odaberemo dve ose. c Kako glasi jednaˇina prave p ? y-ose? i prave koja prolazi kroz taˇku A c c 4 i koordinatni poˇetak? c 3 4 Vidi i sliku 8. 2). (1. 2).18 Tri elementa skupa R2 : (0. Grafik c c c jednaˇine sastavlja se od onih taˇaka ˇije koordinate zadovoljavaju tu jednac c c ˇinu. ume´emo da crtamo jednaˇine. Obratno. π). E(2. 0). svakoj taˇki M u ravni c c odgovara jedan par (x. Na primer. Na primer. i nijedna druga. prava q je grafik jednaˇine y = 2. D(−1. ˇto c s 3 zapisujemo ovako: M (x. 4). 2).. onda svaki element skupa R2 moˇemo predstaviti taˇkom u ravni. idite na stranu 61. −2).3. y). y). x-osa ima jednaˇinu y = 0 — svaka s c c taˇka M (x. y) na x-osi ima svojstvo y = 0. Brojevi x. Ako ste zaboravili jednaˇinu prave.prinudnoj“ projekciji 3 y A 2 q 2 1 K x –3 –2 –1 0 –1 –2 1 2 3 –2 II II 1 II –1 0 1 2 p III III –1 IV IV –2 (a) Kvadrat K se vidi kao kvadrat. onda moˇemo pokuˇati da z s napiˇemo njenu jednaˇinu. c . kao na slici 6 ili 7. Nacrtajte taˇke B(−1. par (1. A = (1. ako je data neka linija u ravni. c c S druge strane. Pogledajte sliku 7 (b) Kvadranti Kad umemo da crtamo taˇke. 2). −2).

s c c 3 E D y 2 1 0 B A C 1 x 2 –2 –1 –1 –2 F . kao ˇto razne mape s Grenlanda predstavljaju jedno isto ostrvo. c c K = {(x. y) ∈ R2 : 0 ≤ x ≤ 1. Osenˇeni . y) iz K ima c karakteristiˇno svojstvo: 0 ≤ x ≤ 1.5 0 –1 –2 0. 3 q y 1 A K –1 –0.5 Slika 8: Napiˇite koordinate oznaˇenih taˇaka.pravougaonik“ na ovoj slici i kvadrat na slici 6 predstavljaju isti objekat. 0 ≤ y ≤ 1}.4 Skup R2 i koordinate taˇaka u ravni c 19 c Slika 7: . 0 ≤ y ≤ 1..Slobodna“ projekcija.5 1 x 1. Drugim reˇima.2. Taˇka M (x.5 2 2..

20 2 SKUPOVI I BROJEVI Slika 9: Prava y = x i kruˇnica x2 + y 2 = 1 u dve projekcije z 10 y=x 3 2 A 5 2 y –3 –2 –2 (a) Ovde se prava y = x vidi kao simetrala prvog i tre´eg kvadranta c A 1 2 y=x 3 x 2 3 –3 –2 –5 –3 –10 (b) Prava y = x u slobodnoj projekciji 1 1 y y –1 x 1 –1 x 1 –1 (c) Ovde se kruˇnica vidi kao kruˇnica. z z –1 (d) Ovde se kruˇnica vidi kao elipsa z .

(7) (ab)n = an bn . po dogovoru. Definiˇe se i stepen sa c s celim negativnim brojem. itd. npr. Vaˇe slede´a pravila: z c am an = am+n . U svakom od tih pet pravila eksponent je pozitivan ceo broj (a imenilac je. Uverite se u njihovu ispravnost za neke konkretne vrednosti eksponenata. a1 = a. m = 3. (am )n = am·n . broj n se zove eksponent a broj a je osnova (stepena). b b Izraz 00 nije definisan. recimo. n = 2. b .1 Logaritmi Stepen sa celim eksponentom Podsetimo se da je. (a = 0). tj. ne pridaje mu se nikakvo znaˇenje. razliˇit od nule). U izrazu an . a2 = a · a. Razmotrite formulu a b −1 = b a = reciproˇna vrednost od c a . gde je a bilo koji broj.21 3 3. ako ga ima. n a a n an = n. c Ispostavlja se da pravila (7) ostaju ispravna — uverite se u to uzimaju´i c nekoliko konkretnih vrednosti eksponenata. a−2 = 2 a a 0 a = 1. 1 1 a−1 = . a3 = a · a · a. am = am−n . (a = 0).

Ako je r bilo koji racionalan broj. Npr. 3 8 = 2. daje a. c s 5 32 = 2. Svojstva zavise od toga da li je n (= izloˇilac korena) paran ili z neparan. Sta moˇete re´i o izrazu 0r ? z z c Sve formule sa spiska (7) ostaju ispravne ako dopustimo da su eksponenti razlomljeni a brojevi a.. . samo ˇto ovoga puta svaki realan broj ima c s s jedan jedini koren. n > 0. Ako je a < 0. i pisati (8) ar = am/n = n am = n a m za a > 0 . Npr. Medjutim. a reˇenja jednaˇine x2 = 7 moˇemo zapisati kao x = ± 7. Npr. ali ( A )2 = A samo za A ≥ 0. onda ´emo ga napisati u vidu . Tako je jedan kvadratni koren od 9 jednak 3. jer je 32 = 9. opˇtije. ali 4 −16 nije definisan kao realan broj. 5 −32 = −2 . Negativni brojevi s c z nemaju (realan) kvadratni koren. Ako je n ma koji pozitivan ceo broj. simbol primer. 9=3 .22 3 LOGARITMI 3. ima smisla pisati c √ a = a1/2 (a ≥ 0) i. c √ (A2 )1/2 = A2 = |A| za svako A.2 Stepen sa racionalnim eksponentom Kvadratni koren broja a je takav broj koji. kad se stepenuje sa 2. √ Budu´i da je ( a)2 = a1 . 4 16 = 2. zaˇto? s Sliˇno se definiˇe kubni koren. 3 −8 = −2 .neskrac tivog“ razlomka r = m/n. formula (8) moˇe biti z problematiˇna. s n a = a1/n . onda je n-ti koren od a takav broj b da je bn = a. b pozitivni. jednaˇina x4 = 16 ima dva reˇenja: x = ± 4 16 . I broj −3 je oznaˇava pozitivni koren. Na c kvadratni koren od 9. ˇ Ovde se moˇe uzeti a < 0 ako je n neparan broj.

ˇto ne´emo razmatrati. ako je jasnije. log3 9 = 2 jer je x = 2 reˇenje jednaˇine 3x = 9. loga (b) c je broj koji zadovoljava uslov aloga (b) = b. to je izraz loga B definisan pod uslovom B > 0. Ili. logaritam od b za osnovu a je onaj broj kojim treba stepenovati osnovu a da bi se dobilo b.3. Na primer. Drugim reˇima. s Na taj naˇin moˇemo izvesti pravila raˇunanja sa logaritmima direktno iz c z c pravila raˇunanja sa eksponentima: c loga 1 = 0 loga (ab ) = b loga (b) + loga (c) = loga (b · c) loga (b) − loga (c) = loga b c .3 Logaritmi S druge strane (A3 )1/3 = 3 23 A3 = 3 A 3 = A za svako A. Naredni korak je uvodjenje stepena sa iracionalnim eksponentom nad pozitivnom osnovom. 3. Joˇ primera: s c s log2 (8) = 1 = log3 3 log4 (2) = log10 1 = log10 1 000 = log10 0. isto je ˇto i dokazati aC = B. Napomenimo da pravila (7) s c opstaju. S obzirom da je ax > 0 za svako realno x. da biste naˇli loga (b).3 Logaritmi Za pozitivne brojeve a i b (a = 1). treba da reˇite jednaˇinu s s c ax = b po nepoznatoj x.01 = A dokazati neku jednakost tipa loga B = C.

. log(b). Jednaˇine c Jednaˇina c ln x = c ima reˇenje za bilo koje c i ono glasi s x = ec . ln(1 − x ). i obiˇno se piˇu c s b bez indeksa. ln 1 − x. to je isto ˇto i a c s = bc. ln(3x − 2). n Ta pravila vaˇe pod uslovom da je b > 0 i c > 0. a ovo je taˇno jer je c ax+y = ax · ay i ax = b. . pravilo z loga (bc) = loga b + loga c. loga c = y. recimo. e = 2. ln 1 = 0. (10) ln e = 1. eln x = x. Najˇeˇ´e se upotrebljavaju prirodni logaritmi. a druga — za x > 0. ln(−x). Stavimo loga b = x. tj. . vaˇe formule c z (9) ln(ex ) = x. prva — za svaki realan broj x. ln(x − x + 1). Logaritmi za osnovu 10 poznati su kao dekadni logaritmi. Izvedimo. Broj 10 se ponekad zove antilogaritam od b. ay = c. Prema reˇenom.24 loga (1/b) = − loga (b) loga (bβ ) = β · loga (b) 3 LOGARITMI Iz ovog poslednjeg pravila sledi pravilo za logaritmovanje korena: loga n b = 1 loga (b). logaritmi za osnovu e. Za koje √ vrednosti promenljive x definisani slede´i izrazi: su c 2 2 ln(x). Zadatak 10. Umesto loge piˇe se ln . Izraˇunajte c √ ln e . ln e e . Posebno. c sc gde je e eksponencijalna konstanta. tako da treba da pokaˇemo da je loga (bc) = z x+y x + y.71828 . s Prema prethodno reˇenom.

da razjasnimo uslove pod kojima taj zadatak ima c smisla.3 Logaritmi S druge strane.3. e3x − e2x − 2ex = 0. Na primer. 2ex − 3 = 0. ono glasi s s c x = ln b. tj. 5 25 ako su (d) e2x − ex − 2 = 0. x < 0 i x > 1. x (f) ln(x − 1) − ln(−x) = 1. Pre nego ˇto pristupimo reˇavanju jednaˇine. s s c trebalo bi. u tom sluˇaju. Reˇite jednaˇine: s c (a) 2 ln x − 3 = 0. ln2 x = (ln x)2 . jednaˇina c ex = b ima reˇenje samo za b > 0 (zaˇto ?) i. Ako bismo napisali s ln(x − 1) − ln(−x) = ln 5 x−1 = 1. (b) ln2 x − 3 ln x + 2 = 0 (c) 2ex + 3 = 0. −x tj. B > 0. ˇto je nemogu´e. Prema tome. ako je ln A = ln B i A > 0. da bi jednaˇina (f) imala smisla. naime. onda je ln A = ln B. c ako je A = B i A > 0. logaritam se sme skratiti. s c (f) nema reˇenja. jednaˇine A = B i ln A = ln B imaju ista reˇenja c s ispunjeni uslovi A > 0. one su ekvivalentne . B > 0. Jedanaˇina se sme logaritmovati ako su obe strane pozitivne. B > 0. (e) ln 1−x = 1. S druge strane. ako je mogu´e. Dakle. onda je A = B. trebalo bi da bude c x − 1 > 0 i −x > 0 (istovremeno). tj. ili nekog drugog zadatka. Zadatak 11.

tj. x2 = et2 = e2 . (12) ln x > 0 za x > 1. ln x = t2 . jeste x > ec . c z √ a = 2. jer log(−1) nije definisan.26 doˇli bismo do pogreˇnog zakljuˇka s s c x−1 = e. Zato od dva reˇenja t1 = 2 i c s t2 = −1 uzimamo samo pozitivno. ve´ 0 < x < ec . Proverite to na konkretnim primerima (recimo x = 2. e+1 3 LOGARITMI Da bismo reˇili jednaˇine (b) i (d). bec c smlisleno je logaritmovati nejednaˇinu ex > −1. Ali u sluˇaju nejednaˇine c c (14) ln x < c. vra´aju´i se na x. Nejednaˇine c Stepen ex je pozitivan za svako x. (b) vrlo veliki broj. (11) ex > 0 za svako x. od prve jednaˇine. Ova ima dva reˇenja t1 = 1. c z c c 2 dobiti jednaˇinu t − t − 2 = 0. S druge strane. ali je tu t > 0. reˇenje nije x < ec . x = 2e + 1 . 2. x = ln 2. 69). reˇenja su x1 = et1 = e. dobijamo ex = 2. U sluˇaju (b) stavljamo ln x = t (x > 0) pa jednaˇinu piˇemo c c s 2 kao t − 3t + 2 = 0. −x tj. 1/2. ln x < 0 za 0 < x < 1. gde je a > 1. Stavi´emo ex = t i. c . c c tj. Kolika je vrednost ln x kad je x: (a) vrlo mali pozitivan broj. t2 = 2. (c) broj blizak jedinici ? Reˇenje nejednaˇine s c (13) ln x > c. npr. Dakle. 1/8). treba da znamo kvadratnu jednaˇinu s c c (vidi str. s U sluˇaju (d) moramo biti paˇljiviji. 4. s c Pre logaritmovanja nejednaˇine ili jednaˇine razmislite. Vra´amo se na x i s c dobijamo dve jednaˇine: c ln x = t1 . gde je c realan broj. Ova poslednja ˇinjenica vaˇi i kad se ln x zameni sa loga x. Na primer.

Reˇite slede´e jednaˇine i odgovaraju´e nejednaˇine: s c c c c (a) ln x2 = ln(x + 2) (b) 2 ln x = ln(x + 2) (c) x = √ x+2 . <.) . (Ne zaboravite da prvo odredite oblast definisanosti.3 Logaritmi 27 Zadatak 12. c c Zadatak 13. U zadatku 11 zamenite znak = znakom >.3. ≥. pa reˇite s odgovaraju´e nejednaˇine. ≤.

15% od 150 = 15% × 150 = 0. c Kako biste shvatili slede´e reˇenice? c c Broj 100 pove´ati za jednu desetinu.% “ se moˇe shvatiti kao skra´enica za .5%. Uopˇte. gde je p = A broj za i% manji od broja S jednak je S − pS = S(1 − p).5 Ako ho´emo da broj 15 izrazimo kao procenat broja 40. 5 procenata od 40. broj koji je za 10% ve´i od S jednak je s c S+ 1 10 S = S + S = 1. Na primer. 375 = 37. Na primer. 100 i . c Vratimo se na (15). gde je p = . broj koji je za i% ve´i od broja S jednak je s s c S + pS = S(1 + p). c Izrazite 40 kao procenat od 15. 100 10 i . 100 Joˇ opˇtije. 15 ˇini 37. tada delimo 15 sa c 40 : 15 = 0. 40 dakle. taˇna je c c reˇenica: c (15) Broj 110 je za 10% ve´i od broja 100.1 × S. c Broj 100 pove´ati za 1/10. znak .1 Kamatni raˇun c Procenti Jedan procenat neke veliˇine jednak je stotom delu te veliˇine — jednoj c c stotinki..28 ˇ 4 KAMATNI RACUN 4 4. Dakle.podeli sa z c 100“.15 × 150 = 22. U navedenim primerima izjednaˇili smo i% sa i/100..

koju smo odabrali da bismo s c njom uporedjivali ostale. Da li je bitan redosled tih poteza? Izraˇunati konaˇnu cenu i procenat ukupne promene. I3 = 100 × 6 N3 332.0 N1 =263.3 = 100 × = 117. str. izraˇunati c z c c procenat pove´anja.6 N2 =291. U tabeli 1 vidimo podatke o proseˇnoj plati u Srbiji u pet odabranih meseci. Posle tri meseca cena je vra´ena na prvobitni nivo. Jedan kurs matematike u Londonu pohadja 117 studenata. Izraz ˇunati sniˇenje.3 79. Na zavrˇnom ispitu 15 je dobilo ocenu A. 12% i 7% i dvaput pojeftinila po 17% i 5%. .0 100. c Zadatak 16.3 t0 t1 t2 t3 t4 =Decembar 1994 =Januar 1995 =April 1995 =Juli 1995 =Oktobar 1995 deks) I3 pokazuje procentualnu vrednost veliˇine N3 u odnosu na poˇetnu (ne c c prethodnu) vrednost N0 . Beograd s c zs 2001. njih 45 ocenu B a 31 ocenu C (ostali s su pali). c c Indeksni brojevi Iz golih podataka o vrednosti neke ekonomske veliˇine tokom odredjenog c perioda ˇesto se ne moˇe lako videti brzina promene te veliˇine. Posle sniˇenja od 21% cena neke robe iznosi 5456 dinara.1 81.9 72.8.4 N3 =332. indeksnim brojevima (indeksima). Zato se c z c pribegava tzv. Koliko procenata je palo? Koliko studenata profesor sme da obori ako mu je naredjeno da prolaznost mora biti najmanje 85% ? Zadatak 17. koji je to broj? A koji broj je za 500% manji od 500 ? Zadatak 15.3 224.5 203.4.0 80.0 I4 =140. 24.0 I0 =100.6 Na primer.6 226. Ako je 15% nekog broja jednako 30. Roba je koˇtala 5200 dinara pa je tri puta uzastopno poskupela s po stopama 10%.7 I2 =103. Ekonomija tranzicije u trˇiˇnu privredu.1 Realne plate Dinara Indeks 282. broj (inc Tabela 1: Indeksi plata Nominalne plate Dinara Indeks N0 =282. Dakle.3 I3 =117. zove se i bazna vrednost.1 Procenti 29 Zadatak 14.9 I1 =93.0 230.8 N4 =395. N0 282 Preuzeto iz knjige: Nebojˇa Savi´. ta poˇetna vrednost.

06 godiˇnje.30 ˇ 4 KAMATNI RACUN ˇto znaˇi da je nominalna plata u periodu od t0 to t3 porasla za 17. npr. Vaˇ zadatak je da reprodukujete podatke — uradite ga. milion dinara) po s kamatnoj stopi od p = 6% = 0. tre´i. z c Zadatak 18. itd.2 Prosti kamatni raˇun.uredjen“ jer se svakome ˇlanu c z c zna mesto. tj. k 7 Takav spisak se zove konaˇan niz . k6 . Aritmetiˇki niz c c Zamislite da ste stavili na ˇtednju svotu k0 (od.0 1960 110. dakle. k2 . Tabelu 2 je ostavio jedan otpuˇteni sluˇbenik jedne drˇavne s z z firme u Srbiji. zna se koji je prvi.5 140. k 4 . pod uslovom da vam se na kraju svake godine dodaje 6% prvoc bitne svote. tj. Posle prvog ukama´ivanja na c vaˇem raˇunu bi´e svota od s c c k1 = k0 + k0 p = k0 (1 + p) = 1 060 000 (dinara). s Tabela 2: Proseˇna plata c Dinara Indeks 100. c . k3 .0 Oktobar 2000 Novembar 2000 Decembar 2000 Januar 2001 Februar 2001 4.0 2082 105. posle drugog: k2 = k1 + k0 p = k0 (1 + 2p) = 1 120 000 posle sedmog: k7 = Ovde se pojavljuje jedan uredjen spisak brojeva. koji drugi. naime: k0 . k 1 .8 posto. Kaˇe se . k5 .. s c Obratimo paˇnju da je poˇetni (bazni) indeks jednak 100. po principu prostog kamatnog s raˇuna. pripisuje vam se pk0 dinara.

. . bilo kakav. . Ovaj niz nije. Podsetimo se formule za zbir prvih n prirodnih brojeva: (16) 1 + 2 + · · · + (n − 1) + n = n(n + 1) . . Aritmetiˇki niz c c Navedeno raˇunanje moˇete produˇiti: posle t godina ima´ete c z z c kt = kt−1 + k0 p = k0 (1 + tp). . A aritmetiˇkom sredinom c c c brojeva a i b naziva se broj c= Dakle. osim u sluˇaju da su svi brojevi c c medjusobno jednaki. tj. . Geometrijska sredina je manja od aritmetiˇke. 2 Aritmetiˇka sredina n brojeva a1 . niz pozitivnih celih brojeva. Takav niz se zove aritmetiˇki niz ili aritmetiˇka c c progresija. razlog za taj naziv je u tome ˇto je svaki ˇlan. . . . . . 2 . . k155 . Ovde nam se pojavio jedan (potencijalno) beskonaˇan spisak brojeva: c k0 . . . . 3. .2 Prosti kamatni raˇun. Niz prirodnih brojeva To je niz 1. medjutim. . kt . jednak aritmetiˇkoj sredini susednih ˇlanova. 106 . . . 2. gde je d = k0 p = . .4. . . k1 . poˇev od drus c c gog. 157. c on ima svojstvo da je razlika susednih ˇlanova konstantna. 10. . . . n Ako su ti brojevi pozitivni. a2 . . . . an jednaka je c 1 (a1 + a2 + · · · + an ). . . k7 . kt = kt−1 + kt+1 2 (t ≥ 1). Da budemo prec cizniji. a+b . vaˇi jednakost z kt − kt−1 = d za t ≥ 1. onda se definiˇe i geometrijska sredina: s n a1 a2 · · · an . . . . . 31 Takav spisak se zove beskonaˇan niz .

Prema tome zbir je jednak 26 × 6080 = 158 080. an = n a1 + an (n − 1)d = n a1 + . . c Niz ak je aritmetiˇki jer je razlika susednih elemenata uvek ista: c d = ak+1 − ak = 80. ako sa S oznaˇimo zbir ˇlanova aritmetiˇkog niza. Zbog toga ne sabiramo redom. i razlike d : z c ak = a1 + (k − 1)d . .(prvi + poslednji) + (drugi + pretposlednji)+. onda vaˇi s c c c z formula prvi + poslednji S = (broj ˇlanova)× c . proizvela je 1000 kompjutera. U tom zbiru ima 26 jednakih ˇlanova: svaki je jednak c 1000 + 5080 = 6080. a zatim je svake sedmice proizvodnja pove´avana za 80 c kompjutera. Koliko je jedinica proizvedeno ako je prvog dana proizvodnja iznosila 270? . nego . .. Zadatak 19. . 2 . poslednje nedelje je proizvedeno kompjutera a52 = 1000 + 51 · 80 = 5080. a1 . 52 × 2 Uopˇte. . 2 2 Obratite paˇnju da se u sluˇaju niza prirodnih brojeva ova formula pokz c lapa sa (16). Mogli smo rezonovati i na slede´i naˇin. . U fabrici se smanjuje proizvodnja jednog proizvoda za deset jedinica dnevno sve dok ne bude jednaka nuli. c c c proseˇna sedmiˇna proizvodnja je (a1 + a52 )/2. Da bismo sabrali ta 52 broja. a onda je ukupna proizvodnja c c za 52 sedmice a1 + a52 . . moˇemo po´i od toga da je z c a1 + a52 = a2 + a51 = a3 + a50 = · · · = a26 + a27 . S obzirom da je niz aritmetiˇki. c (17) a1 + a2 + . 2 Drukˇije. 52. Koliko je kompjutera proizvedeno za 52 sedmice? Oznaˇimo sa ak broj proizvedenih kompjutera u nedelji k.32 Zbir ˇlanova aritmetiˇkog niza c c ˇ 4 KAMATNI RACUN Jedna fabrika proizvodi kompjutere. Svaki element se moˇe izraziti pomo´u prvog. k = 1. Prve sedmice u februaru 2004. Dakle. “.

Ili. To znaˇi da ´ete posle z s c c c prvog pripisivanja kamate imati K1 = K0 + K0 p = K0 (1 + p) = 1 060 000 (kao i sluˇaju prostog ukama´ivanja). c i izraˇunajte: c = n a1 + Zadatak 20.3 Sloˇeni kamatni raˇun. Geometrijski niz z c Znak 33 Znak se koristi da bi se zbir zapisao u skra´enom i preciznom obliku. Na c primer. 5 k=2 1 1 1 1 1 = + + + . ali da ´e se pri slede´em pripisivanju c c c c kamatna stopa primeniti na iznos K1 .06. Geometrijski niz z c Stavili ste na ˇtednju K0 = 1 000 000 dinara po godiˇnjoj kamatnoj stopi od s s p = 6% = 0. 4 a1 + a2 + a3 + a4 = k=1 ak . u obrnutom poretku. Dakle.4. (b) k=−2 (10 − 3k) . K2 = K1 + K1 p = K0 (1 + p)2 = 1 123 600. uz sloˇeno godiˇnje ukama´ivanje. k 2 3 4 5 Sada formulu (17) moˇemo zapisati kao z n ak = n (18) k=0 a1 + an 2 (n − 1)d 2 (ak je aritmetiˇki niz). Oslobodite se znaka 7 (a) k=1 11 (−1)k . .3 Sloˇeni kamatni raˇun. 4.

06)10 Dakle. K = K0 (1. z s Posle 27 meseci raspitao se za stanje na raˇunu i reˇeno mu je da tamo ima c c 12 143 dinara. Pretpostavimo da se stanje na raˇunu izmedju dva ukama´ivanja s c c 7 ne menja. c c z c c Na primer.08)2 . (1. tj. dakle. gde je K = 12 143.08)2 = 10410. u ˇta ne´emo ulaziti. (1 + p)t U naˇem primeru to daje s K0 = 106 = 558394. zavisi od dogovora sa c c c bankom. Transfomiˇemo prethodnu formulu i dobijemo s (20) K0 = Kt .7768. (c) deset godina? Da li odgovor zavisi od uloˇene svote? z Zadatak 22. po stopi p = 0.34 ˇ 4 KAMATNI RACUN Slede´i put kamatnu stopu primenjujemo na K2 . treba da uloˇimo 558 395 dinara. moˇemo na´i ˇetvrtu. ako ˇelimo da znamo koliko treba uloˇiti. Prema tome. Ta formula daje vezu izmedju ˇetiri veliˇine. c K3 = K2 + K2 p = K0 (1 + p)3 = Posle t godina iznos ´e biti jednak c (19) Kt = K0 (1 + p)t . Znaju´i tri veliˇine. Da li ´e se do slede´eg ukama´ivanja stanje menjati. da z z bismo posle deset godina imali milion dinara. i kako. Marko je uloˇio izvesnu svotu uz godiˇnju kamatnu stopu 8%. Koja ´e kamatna stopa udvostruˇiti uloˇenu svotu posle: (a) c c z jedne godine. c z s (21) p = t Kt /K0 − 1. (b) dve godine. od kojih je jedna — vrec c menski interval t — celobrojna. Odavde sledi c K0 = 12 143/(1. a nepoznato je K0 . s c 7 . stanje posle 27 meseci jednako je stanju posle drugog ukama´ivanja.06. Zadatak 21.67. Koliko je Marko uloˇio? z Reˇenje. tada je t = 10. z Jednaˇinu (19) moˇemo reˇiti po p. Kt = 106 .

Iznos posle ukama´ivanja s c z c broj n jednak je Kn = (1. = 1.09) = 1. ln(1.4. s matematiˇkog glediˇta. (a) Oznaˇimo uloˇeni iznos sa K0 .1881K0 .5K0 . Prvo ´emo potraˇiti n tako da bude z c z n Kn = 1.4119K0 . Neko ´e moˇda zaokruˇiti ovaj poslednji broj na 2. (b) Rade´i pomo´u logaritama. imamo (1.09) Budu´i da n treba da bude ceo.043231727. Logaritmovanjem dobijamo n ln(1.5. Posle kojeg ´e ukama´ivanja z c c iznos na vaˇem raˇunu premaˇiti (a) 150 procenata uloˇene svote? (b) s c s z dvostruku vrednost uloˇene svote? (c) stostruku vrednost uloˇene svote? z z Reˇenje. n = ln(1.09)4 K0 = (1.09)3 K0 = (1.09)8 = 1. Uloˇili ste neke pare po stopi p = 9%. Prvog oktobra 2003. penjemo se do prvog celog broja. c c c s c Zadatak 24. Moˇemo raˇunati z c redom: K2 K3 K4 K5 = (1.7050.09) = ln(1. ali. (1.00 i re´i da osmo ukama´ivanje c z z c c udvostruˇuje poˇetni iznos. ln(1.5) = 4.992562642. to nije taˇno. Rukovodstvo EDB je c odluˇilo da cenu podiˇe svakog meseca po istoj meseˇnoj stopi.2950K0 .09) Posle ispravke dobijamo n = 9. tj.09)n K0 . dobi´emo c c c n= ln 2 = 8.3 Sloˇeni kamatni raˇun. godine odobreno je Elektrodistribuciji (EDB) da cenu struje za godinu dana pove´a za 72%. S druge strane. Mi treba da nadjemo prvi broj n takav da je Kn > 1. c n = 5. dakle. koliko bi c poskupela za godinu dana? (d) U kom ´e mesecu struja biti skuplja za viˇe c s od 42% u odnosu na poˇetak? c . = 1.09)2 K0 = (1.5386K0 . Geometrijski niz z c 35 Zadatak 23.5). (a) Koliki c z c je ta stopa? (b) Koliki je procenat poskupljenja posle dva meseca u odnosu na poˇetak? (c) Ako bi struja poskupljivala svakog meseca za 6%. Odavde nalazimo n = 5.5K0 . = 1. tj.09)5 K0 = 1. A moˇemo posegnuti za logaritmima.

onda se moˇe na´i n tako da bude z c aq n > M. . . . za svako ε > 0 moˇe se na´i n tako da bude z z c aq n < ε. . Taj fakt zapisujemo ovako: n→∞ lim q n = ∞ (ovde je q > 1). jednak je beskonaˇno. aq n .06)t . . . K0 × (1. . . K0 × (1. K0 × (1.36 ˇ 4 KAMATNI RACUN Zadatak 25. kad n teˇi beskonaˇno. ˇto znaˇi da ´e. tj. . . . Opˇtije. tj. K0 × 1. . niz raste. prevazi´i svaki broj koji vi moˇete zamisliti. Taj fakt zapisujemo ovako: n→∞ lim q n = 0 (ovde je 0 < q < 1). onda niz opada i ˇlanovi se c pribliˇavaju nuli.ako mu date dovoljno c s c c vremena“. tj. ako je a > 0 i 0 < q < 1. i zato su ˇlanovi c c niza sve ve´i i ve´i. ˇ (Citaj: limes od q n . Nadjite bar jedno n tako da bude (0. Kada ´e na njegovom raˇunu c s c c ponovo biti viˇe od $1000 ? s Geometrijski niz Niz K1 . onda c c s geometrijski niz neograniˇeno raste. Kt . Taˇnije reˇeno.9)n < 10−9 . . . ako c z c c je M > 0 bilo koji broj. ako su q i a bilo koji brojevi. . . . .. aq 2 .1)n > 109 . .06)3 . . . Pre neˇto viˇe od ˇetiri godine Stevan je uloˇio $1000 i danas s s c z ima na raˇunu $1300. Uopˇte. Takav niz se zove geometrijski niz ili geometrijska progresija.) z c c Upotrebite kalkulator da nadjete bar jedno n tako da bude (1. .06. S druge strane. U gornjem primeru kvocijent je ve´i od 1. s onda moˇemo formirati (konaˇan ili beskonaˇan) niz z c c aq 1 . ako je a > 0 i q > 1. . K2 . . Kolika je kamatna stopa? Sutra ´e podi´i $500 da bi c c c kupio televizor a ostatak ´e ostaviti na ˇtednji. ima tu osobinu da svaki ˇlan (poˇev od drugog) podeljen sa svojim prethodc c nikom daje uvek isti broj — to je 1 + p. Broj q se zove kvocijent niza.06)2 .

1)n i An = 106 n (n = 1. Ipak. c Osmotrimo nizove brojeva Gn = (1. c Jedanaesti je jednak desetom. . ˇto je isto. Oba rastu neograniˇeno. tj. Iz tablice se moˇe naslutiti.00010 0. tj. A. c z z a tako i jeste. c . . i tako stalno. 3. sve do 200.85 6117.00009 Preciznije ispitivanje pokazuje da rn raste od prvog do desetog ˇlana. Prvi je geometrijski a drugi aritmetiˇki. D. geometrijski niz ´e ga kad-tad c c c c znatno prevazi´i.3 Sloˇeni kamatni raˇun. c c n→∞ lim Gn = ∞.88 0. 2. Cetiri veliˇine. An = 0. Geometrijski niz z c 37 ˇ Zadatak 26. . c D — smanji za 1 procenat poˇetne vrednosti. imaju istu poˇetnu vrednost pa c c poˇnu da svake sekunde menjaju vrednost na slede´i naˇin: c c c A — pove´a se za 1%. c B — smanji za 1%. B. a dalje rn opada.96 0. To se moˇe protumaˇiti ovako: Iako se moˇe desiti da z c z c z aritmetiˇki niz na poˇetku bude mnogo ve´i. Da bismo uporedili njihove veliˇine. C — pove´a za 1% pa smanji za 1%. da su vrednosti rn male ako je n veliko.11 1. n→∞ lim An = ∞. z c geometrijski i aritmetiˇki. s n→∞ lim Gn = ∞.4. An Ove dve jednakosti vaˇe u sluˇaju kad su Gn i An bilo kakvi nizovi. ).00011 0. raˇunamo koliˇnik rn = An /Gn c c c (nekoliko vrednosti imate na tablici). ˇlana c zakljuˇno. vaˇi nejednakost rn > 1. n 101 102 200 201 202 300 301 302 An /Gn 6662. n→∞ Gn lim ili. c ˇ c Sta ´e biti s njima za 100 sekundi? A za godinu dana? Poredjenje geometrijskog i aritmetiˇkog niza c ˇ Cak se i na televiziji moˇe ˇuti da geometrijska progresija (ako raste) raste z c brˇe od aritmetiˇke. An > Gn .05 0. tj. C.

posle druge godine iznos na vaˇem raˇunu je s c S2 = (K0 + S1 )(1 + p) = K0 (1 + p) + K0 (1 + p)2 . troˇite S po godiˇnjoj stopi p = 2%. Posle jedne godine imate S1 = K0 (1+p). Ova vaˇna nejednakost zove se Bernulijeva nejednakost. razmotrimo ovakvu c situaciju: Imate S = 106 dinara. Da bismo to ilustrovali. za koje vrednosti promenljivih x i t imamo jednakost? 4. pod uslovom da su kamatne stope jednake i da su pare oroˇene c na dve ili viˇe godina. z Ako je x ≥ −1 i t ≥ 1. i zamenimo p sa x. Dakle. posle 3 godine s c c s c ima´ete c (?) dinara.38 ˇ 4 KAMATNI RACUN 4. posle 3 godina ima´ete c c godina ima´ete sumu c P = (1 − tp)S. (?) dinara. onda vam je jasno da nejednakost (22) vaˇi za x > −1. ako s z stavimo K0 = k0 = 1. t > 1. c c s s U sluˇaju (a).5 Geometrijski red Zamislite da ste stavili K0 = 1000 funti u ˇtedionicu koja daje 10% kamate s godiˇnje. Dodajete novih 1000 funti s pa sada imate K0 + S1 . posle t godina vaˇa ´e suma biti jednaka s c Q = (1 − p)t S. ˇto znaˇi da posle 50 godina ne´ete imati niˇta.. x = 0. (22) (1 + x)t > 1 + tx. . U sluˇaju (b). tada je (1 + x)t ≥ 1 + tx. i razmiˇljate da ih troˇite na jedan od dva naˇina: s s c (a) Svake godine troˇite p = 0. ˇto znaˇi da ´ete i posle 50 godina imati bar neˇto (koliko?) s c c s . vaˇi nejednakost Kt > kt za t ≥ 2. s (b) Svake godine troˇite 2% od sume koju ste imali prethodne godine. s kra´e reˇeno. Dakle. Ona vaˇi ne samo z z za x > 0 ve´ i za −1 < x < 0.02 = 2% od S. posle t Ako ste sigurni da je Q > P za t ≥ 2. tj.4 Bernulijeva nejednakost Trebalo bi da bude jasno da sloˇeno ukama´ivanje obezbedjuje viˇe novca z c s nego prosto.

. 1−q Primer 4. .1 = 1100 c kvocijent = 1. 1 − kvocijent Inaˇe tu formulu moˇemo zapisati pomo´u znaka c z c n aq k = aq k=1 1 − qn .4. aq n . s S = prvi ˇlan × c (kvocijent na broj ˇlanova) − 1 c . ˇ (Sta je sa sluˇajem q = 1 ?) Formulu treba pamtiti ovako: c S = prvi ˇlan × c ili. S10 = 1100 × (1. Izraˇunajmo S10 u primeru sa funtama: c prvi ˇlan = 1000 × 1. kvocijent − 1 (vidi stranu 33): 1 − (kvocijent na broj ˇlanova) c . On predstavlja zbir ˇlanova geometrijskog niza c aq.1. onda je iznos posle t godina jednak St = K0 (1 + p) + K0 (1 + p)2 + · · · + K0 (1 + p)t .5 Geometrijski red Opet dodajete svojih K0 funti pa ´ete posle tre´e godine imati iznos c c S3 = K0 (1 + p) + K0 (1 + p)2 + K0 (1 + p)3 . 39 Ako nastavite da svake godine dodajete K0 . onda moˇemo s z formirati (geometrijski) red S = aq + aq 2 + · · · + aq n .1 broj ˇlanova = 10 c Dakle. .1 − 1 . Vaˇi formula z S = aq + aq 2 + · · · + aq n = aq 1 − qn 1−q za q = 1. .1670611 1. Ovaj izraz se zove geometrijski red.1)10 − 1 = 17 531. aq 2 . Opˇtije. ˇto je isto. ako su a i q bilo kakvi brojevi a n prirodan broj.

2 1. moˇete uzeti M = 1 000. c Zadatak 28. A10 = 1000 . itd. Dakle. s Ako novac stavite u onu ˇtedionicu koja daje 10% kamate. (1. 1.1)2 .1) (1. Sada razmotrimo neˇto drukˇiju situaciju.1 1−q Zadatak 27. . Zapiˇite zbirove iz zadatka 27 pomo´u znaka s c 8 8 (vidi stranu 33). jednom godiˇnje. A2 × (1. pozitivan ceo broj. naravno.1 A2 = 1000 . .1)10 I ovde imamo geometrijski red. Uzmimo 10 koverata z c c c (pravih ili imaginarnih).1 (1. onda z z je za vas M = 10 000.40 ˇ 4 KAMATNI RACUN Primer 4. pak. . Stari Grk. Ako ste.1 = 1000. U drugi stavimo A2 . (1. U prvi stavimo A1 funti. S= 1000 1 − q 10 × = 6 144. ukupno £10 000.57. do desetog koverta. c s s Moˇda ´e vam manje vremena oduzeti slede´i naˇin. da li ´e vam £8000 s c biti dovoljno? Jedan naˇin da razreˇite problem jeste da odete u ˇtedionicu i pitate. Imate kod ku´e s c c £8000 a u slede´ih deset godina. Ako ste ˇiveli u Starom Rimu.1) < 1. .2. 1. To je. ˇija ´e vrednost z s c c kroz dve godine biti £1000. u deset koverata ima ukupno S= 1000 1000 1000 + + ··· + .1)2 = 1000. ovog puta sa kvocijentom q = 1/(1.1)10 Dakle. S obzirom da je A1 × 1. morate za neˇto davati £1000. to je A1 = 1000 . I tako dalje. ˇija ´e vrednost posle godc c inu dana leˇanja u ˇtedionici biti £1000. poˇev od idu´e godine u c s c c ovo doba. Nadjite sume slede´ih redova: c (a) 1 1 1 1 1 1 1 + + + + + + 2 4 8 16 32 64 128 1 1 1 1 + 2 − 3 + · · · + (−1)M M 2 2 2 2 (b) 1 − (c) 3 − 6 + 12 − 24 + · · · + 3(−2)M Ovde slovo M oznaˇava neki. ne zna se koji.

Na primer. . c s U mnogim sluˇajevima to se ˇini ˇeˇ´e. c c U odeljku 4. . To znaˇi slede´e: Ako c c c sc c c c ste uloˇili K0 = milion dinara. dakle.1%.6 Meseˇno ukama´ivanje. Umesto na dvanaest.005 u odnosu na prethodni c mesec. pod uslovom da je p > −1. c c 41 4. onda vam se z s svakog meseca svota pove´ava po stopi p/12 = 0. godinu moˇemo podeliti na m delova. . M12 = 1 061 677. ili bilo koji drugi prirodan broj. uz godiˇnju stopu p = 0. ˇto je neˇto viˇe od M12 .81 . kojom je odredjen niz brojeva M1 .3 razmatrali smo situaciju u kojoj se kamata obraˇunava godiˇnje. gde je z m = 2 . posle jednog meseca ima´ete c K0 1 + p = 12 . itd. M2 . . ako se kamata obraˇunava dnevno. .4. ako je m = 365. . dinara. . tada je iznos na raˇunu posle 365 dana c c jednak M365 = K0 1 + p 365 365 = 1 061 831. meseˇno. . . ˇto znaˇi da je uloˇena svota porasla za viˇe s c z s od 6. Moˇe se dokazati ono ˇto bi se moglo oˇekivati na osnovu prethodnog — da z s c taj niz raste. .6 Meseˇno ukama´ivanje. . . da je M1 < M2 < M3 < · · · < M12 < · · · < Mm < . . Mm . U sluˇaju proizvoljnog m imamo formulu s s s c (23) Mm = K0 1 + p m m . npr. . tj.31 . tj. . Dakle. 4. . . posle 2 meseca: posle 6 meseci: a posle 12 meseci iznos je jednak M12 = K0 1 + p 12 12 . . 3 .06 = 6%. . itd. . M12 . . . p = 0. M3 .

42 Zadatak 29. Dokaˇite da je z 1+ x 2
2

ˇ 4 KAMATNI RACUN

< 1+

x 3

3

za x > −2, x = 0.

Moˇete koristiti formulu z (A + B)3 = A3 + 3A2 B + 3AB 2 + B 3 . Zadatak 30. Dokaˇite da je z 1+ x 3
3

< 1+

x 4

4

za x > −3, x = 0.

Moˇe da pomogne formula z (A + B)4 = A4 + 4A3 B + 6A2 B 2 + 4AB 3 + B 4 . Pri stepenovanju zbira korisno je imati u vidu Paskalov trougao: (A + B) (A + B)2 (A + B)3 (A + B)4 (A + B)5 1 1 5 1 4 10 1 3 6 10 1 2 3 4 5 1 1 1 1 1

Formula Formula (19) daje iznos na raˇunu posle t godina sa jednim ukama´ivanjem c c godiˇnje, a (23) — posle jedne godine sa m ukama´ivanja godiˇnje. One se s c s mogu objediniti u jednu: (24) K = K0 1 + p m
mt

.

Ovde je K0 uloˇeni svota, tj. poˇetna vrednost kapitala, p — godiˇnja kaz c s matna stopa, m — broj ukama´ivanja (kapitalisanja) u toku jedne godine, K c — krajnja vrednost kapitala, tj. vrednost kapitala posle t godina, pri ˇemu c t ne mora biti ceo broj. Broj n=m·t

4.7 Neprekidno ukama´ivanje c

43

jednak je broju ukama´ivanja u toku vremenskog intervala t, tj. broju c obraˇunskih perioda. Prema tome, formulu (24) moˇemo napisati u obliku c z (25) K = K0 1 + p m
n

.

Na primer, ako ste uloˇili kapital K0 na 3.5 godine, uz polugodiˇnje ukamaz s ˇ ´e se desiti ako poˇelite da pare podignete posle ´ivanje, onda je n = 7. Sta c c z 3 godine i 2 meseca, zavisi od drugih uslova. Zadatak 31. Uloˇili ste £1000 uz godiˇnju kamatnu stopu 10% i tromeseˇno z s c ukama´ivanje. Koliko ´ete imati posle: (a) 9 meseci, (b) 15 meseci? Koliko c c treba da uloˇite da biste imali £1000 posle 6 meseci? z

4.7

Neprekidno ukama´ivanje c

Ljudski je zapitati se da li se skra´ivanjem intervala (izmedju dva) ukama´ic c vanja (uz godiˇnju kamatnu stopu, recimo, p = 0.06) moˇe ste´i neograniˇena s z c c koliˇina novca za godinu dana. Drugim reˇima, ˇta se dogadja sa nizom c c s M m = K0 1 + p m
m

,

m = 1, 2, . . .

kad se m pove´ava preko svake mere. Moˇemo probati sa m = 365 × 24 × c z 60 × 60, tj. sa pripisivanjem kamate svake sekunde. Ispostavlja se, naˇalost, z da je niz Mm ograniˇen — vaˇi nejednakost c z Mm < K0 ep , gde je e osnova prirodnih logaritama, ili eksponencijalna konstanta, e = 2.718281828459 . . . Ako kapital K0 nije preterano veliki, onda razlika K0 1 + p m
m

− K0 ep ,

za m = 365 × 24 × 60 × 60,

nije vredna pomena9 , pa se vrednost kapitala na kraju godine moˇe raˇunati z c po formuli K = K0 ep .
9

osim za Piro´ance c

44

ˇ 4 KAMATNI RACUN

Zamislite da ste uloˇili 100 miliona dolara po godiˇnjoj stopi 10%. Tada ´e z s c vam neprekidno ukama´ivanje, prema mom proraˇunu, doneti oko 63 dolara c c viˇe nego pripisivanje kamate svakog sata. s Prethodna formula se moˇe uopˇtiti tako da se dobije vrednost kapitala z s u bilo kom budu´em momentu t : c (26) K = K0 ept . Obraˇunavanje kamate po toj formuli zove se neprekidno ukama´ivanje. c c Zadatak 32. Uloˇili ste £10 000 uz godiˇnju kamatnu stopu od 9%. Koz s liko ´ete imati posle 2 godine, ako se kamata obraˇunava: (a) godiˇnje; (b) c c s tromeseˇno; (c) meseˇno; (d) neprekidno. Uporedite dobijene rezultate. c c Nominalna i efektivna stopa Godiˇnja stopa koja se pominje kod meseˇnog ili neprekidnog ukama´ivanja, s c c i drugde, naziva se nominalnom, i ona ne pokazuje stvarni procentualni rast za godinu dana. Na primer, ako smo uloˇili kapital K0 po godiˇnjoj stopi z s p, uz neprekidno ukama´ivanje, onda ´e njegova vrednost posle godinu dana c c porasti za K0 ep − K0 = (ep − 1)K0 , ˇto znaˇi da je stvarna procentualna s c promena jednaka (ep − 1)K0 = ep − 1. K0 Ta promena se zove i efektivna godiˇnja stopa. Sliˇno, ako je broj ukamas c ´ivanja tokom jedne godine jednak m, onda je odgovaraju´a efektivna stopa c c jednaka p m 1+ − 1. m Samo su u sluˇaju m = 1 efektivna i nominalna stopa jednake, inaˇe je c c efektivna ve´a. Staviˇe, iz odeljka 4.6 sledi da efektivna stopa raste kad m c ˇ s raste, a najve´a je kod neprekidnog ukama´ivanja, sve to uz pretpostavku da c c je nominalna stopa fiksirana. S obzirom da je rad sa nominalnim stopama jednostavniji, obiˇno se pod c ,,godiˇnjom stopom“ podrazumeva ,,nominalna godiˇnja stopa“. Taj dogovor s s se poˇtuje i u drugim situacijama kao, recimo, u slede´im. s c Zadatak 33. Broj stanovnika drˇave A je za 20% manji od broja stanovnika z drˇave B. Ako manja populacija raste neprekidno po godiˇnjoj stopi 5%, a z s ve´a po stopi 2%, kada ´e se izjednaˇiti? c c c

ima´emo formulu sa znakom . Napiˇite odgovaraju´u formulu za B i koristite s s c podatak A0 = 0. s c vredi taˇno c A A = 1+p 1. Na primer. Jasno je da je godiˇnja rata ve´a od 10 000 dinara. Jedan automobil vredi £20 000 ali mu vrednost neprekidno opada po godiˇnjoj stopi od 20%.8B0 . neprekidno i po eksponencijals nom zakonu. Dug treba da vratite za n = 10 godina u jednakim godiˇnjim ratama. ako raste.2t (pri ˇemu je V0 = 20 000). 2 (1 + p) (1. (a) Koliko ´e vredeti posle 5 godina? (b) s c Kada ´e mu vrednost biti prepolovljena? (c) Kolika je efektivna godiˇnja c s stopa? (d) Kada ´e vredeti jedan dolar? a jedan cent? c Uputstvo: Oznaˇimo sa Vt vrednost automobila u momentu t.8 Krediti 45 Uputstvo: Stanovniˇtvo raste. Dakle. ˇemu je razlog to ˇto Vt opada.8 Krediti Zamislite da dugujete S = 100 000 dinara. koji se raˇuna z c c od sadaˇnjeg momenta t = 0.. c c Novac ste dobili danas. A je nepoznato. z c Prvi naˇin: c U slede´ih deset godina treba da vra´ate po A dinara. c Odgovor na (c): pribliˇno 18.minus“ u eksponentu: c Vt = V0 e−0. To ˇto vra´ate posle prve godine vredi danas manje. koje ste pozajmili po godiˇnjoj s kamatnoj stopi p = 0.08 (dinara).1%.4.08)2 . c s 4. gde je At broj stanovnika drˇave A u budu´em momentu t. At = A0 e0. Posle dve godine vra´ate svotu A i ona sada vredi c A A = . efektivna stopa je u ovom sluˇaju z c manja od nominalne. S obzirom c da Vt opada. Zadatak 34. s s c postavlja se pitanje kolika je? Moˇemo rezonovati bar na dva naˇina.05t .08.

dobijamo S = 6. tj. deseta rata danas vredi c c A A = . pozajmili ste ukupno A A A + + ··· + . Po istom rezonovanju. A = S/6.94887. c s Drugi naˇin: c Neposredno pre vra´anja prve rate vaˇ dug je narastao i jednak je S(1+p). vaˇ dug iznosi s S10 = S(1 + p)10 − A(1 + p)9 − A(1 + p)8 − · · · − A(1 + p) − A. c s Vra´ate svotu A i u drugu godinu ulazite sa dugom c S1 = S(1 + p) − A.710081399 = 14902.08)10 Dakle. zakljuˇujemo da poslednja. 2 1 + p (1 + p) (1 + p)10 Ovde se opet pojavljuje geometrijski red sa kvocijentom 1/(1 + p). . ispada da je (27) S = A A A + + ··· + . Dakle.710081399 = 100 000/6. posle otplate druge rate. 10 (1 + p) (1. 1 1+p p p(1 + p)10 1− 1+p 1− Kad ovde stavimo p = 0. 1 A 1 1 (1 + p)10 S= =A − .710081399 × A. godiˇnja rata iznosi blizu 14 903 dinara.46 ˇ 4 KAMATNI RACUN Nastavljaju´i dalje. u tre´u godinu.08. ulazite sa c dugom S2 = S1 (1 + p) − A = S(1 + p)2 − A(1 + p) − A. Konaˇno. Posle otplate desete rate. 2 1 + p (1 + p) (1 + p)10 S obzirom da ste pozajmili S dinara.

ako je n ≥ 2. Formula Prethodna razmatranja pokazuju da vaˇi formula z (28) S = A tj. c Vrednost rate A zavisi od n. slede´e: Ako se dug vra´a u 10 meseˇnih rata. c c c Jasno je da je nA[n] > S. c c na primer. dolazimo do istog rezultata s c c (vidi (27)).. Cn = nA[n] − S. razmiˇljaju´i na dva naˇina. oznaˇi´emo je sa A[n] kad ho´emo da tu cc c zavisnost istaknemo.obraˇunskog perioda“. 2 1 + p (1 + p) (1 + p)n pri ˇemu je S =koliˇina pozajmljenog novca. Ukupna koliˇina novca koja ´e biti ispla´ena zajmodavcu jednaka je nA[n]. Da li je oˇigledno da se A[n] smanjuje.. c S= A A A + + ··· + . tj. onda p oznaˇava c c c c meseˇnu kamatnu stopu. c Cn+1 > Cn . A =rata. S=A (29) = A 1 1− . n =broj rata. 2 1 + p (1 + p) (1 + p)10 47 Prema tome. Cena pozajmice. Ovo poslednje znaˇi. tj. ˇto bi trebalo da bude oˇigledno. dobijamo jednakost S(1 + p)10 = A(1 + p)9 − A(1 + p)8 − · · · − A(1 + p) − A. a iz formule (28) moˇe se zakljuˇiti da je nA[n] > z c (1 + p)S. p =kac c matna stopa na nivou datog . s c c da je A[n + 1] < A[n] ? . dele´i sa (1 + p)10 . raste raste sa pove´anjem broja n. tj.8 Krediti S obzirom da je S10 = 0. p (1 + p)n 1 1 − p p(1 + p)n 1 1 1 + + ··· + .4.

Tada ´e biti z c a2 = (1 + g)a1 . . a2 . .pet“ pa odgovorite na (a) i (b).48 ˇ 4 KAMATNI RACUN (U oba sluˇaja smatramo da su koliˇina pozajmljenog novca i kamatna stopa c c nepromenjene. (1 + p)k k=1 Rata.. (a) Kolika je c s s rata? (b) Kolika je cena pozajmice? Zamenite . Uloˇili ste $1000 uz godiˇnju stopu 10% i godiˇnje ukama´ivanje. moˇe rasti po nekoj stopi g > 0.). Dug s treba vratiti za n godina.08. z s s c Posle svakog pripisivanja kamate podiˇete $20. z (a) Koliko ´ete imati na kraju druge godine (posle pripisivanja kamate a c pre podizanja $20)? (b) Koliko ´ete imati na kraju dvadesete godine? c Uputstvo: Sluˇaj nejednakih rata c Dug se moˇe otpla´ivati i u nejednakim ratama. ali se rate mogu biti medjusobno c c razliˇite. . dolazimo do formule c a2 an−1 an a1 S= + + ··· + + 2 n−1 1 + p (1 + p) (1 + p) (1 + p)n n (30) ak = . poˇev od slede´e. Pavle je pozajmio 4000 dolara od banke. Zamislite da dugujete S = z c 10 000 evra. Oznaˇimo rate sa a1 . a2 = (1 + g)2 a1 . Sadaˇnja vrednost c c s rate ak jednaka je ak . (1 + p)k Rasudjuju´i kao ranije. Zamenom u (30) dobi´emo c n . druga.ˇetiri“ sa . koje ste pozajmili po godiˇnjoj kamatnoj stopi p = 0. Godiˇnja kamatna stopa je 12%. Uporedite dobijene c rezultate.) Zadatak 35. Zadatak 36. . . g = p.. uz uslov da vrati dug u ˇetiri jednake godiˇnje rate. (prva. an = (1 + g)n−1 a1 . recimo. S= k=1 a1 (1 + g)k−1 (1 + p)k 1− 1+g 1+p n a1 = p−g . . itd.

n = 21) c z 10 000 = D20 + Odavde dobijamo a21 = (10 000 − 9818. Ako je z c g = p.91237187 = 21. ako je unapred dogovorena jedna ista vrednost svih rata sem s poslednje. Pove´ajmo broj rata: s c D15 = 8559.23 = c 2.147407.08)21 (31) n = Tu x oznaˇava najmanji medju celim brojevima koji su ≥ x.08) 0. ln(1.08)10 = 6710. (1. raˇunaju´i i poslednju. D21 = 10016. Tu poslednju moˇemo na´i z c pomo´u formule (30). Deo duga koji otpla´ujete sa c 10 jednakih rata jednak je 10 D10 = k=1 1 000 1 000 1 = 1− k (1. n Razmotrimo neˇto sloˇeniju situaciju. koja kaˇe da je (za S = 10 000. ali je tada jednostavno zakljuˇiti da je c a1 = (1 + p)S .08) .08 (1. Zamislite da ste u stanju da ots z pla´ujete samo 1 000 evra godiˇnje. c s broj rata je 21 ali je poslednja manja od 1 000. Uopˇte. onda njihov broj.80316. pa imamo s n= − ln(1 − 800/1000) = 20.4. g) pa zatim a2 . 1. Jasno je da ´ete pla´ati viˇe od deset c s c c s godina ali ne moˇete pogoditi koliko. U naˇem primeru je p = 0.081399. moˇemo na´i po formuli c c z c − ln(1 − Sp ) a . .4157138. a = 1000. 3 = 3.8 Krediti 49 Odatle moˇemo na´i a1 (ako su dati S.08)21 = 915. npr. itd. evo z c kako: Znamo da je a1 = a2 = . onda formula nema smisla. Prema tome. n. D20 = 9818. = an−1 = 1 000. ln(1 + p) a21 .147407)(1.478688. ˇto je dosta manje od 10 000.08. Vidimo da sa 20 rata dug nije otpla´en a sa 21 je premaˇen. Jedan od naˇina je da probate. . S = 10 000. p.

tj. onda poslednju ratu raˇunamo po formuli s c n−1 (32) an = (1 + p) n S− k=1 a (1 + p)k Formula (31) ima smisla samo kad je 1 − Sp/a > 0. uz kamatnu stopu %10. Ne pozivaju´i se s c c c na formule. ˇto s znaˇi da se rata ne moˇe zadavati proizvoljno. ˇvajcarskog matematiˇara. koji je s c daleke 1683. Pozajmili ste 100 funti sa obavezom da vra´ate po 50 funti c godiˇnje poˇev od slede´e godine.50 ˇ 4 KAMATNI RACUN Kad smo naˇli n. nadjite broj rata. Slika 10: Dve slike Jakova Bernulija. Naime. poslednju ratu i cenu pozajmice. moˇe se dokazati da u c z z sluˇaju a ≤ Sp dug nikad ne bi bio ispla´en. godine razmatrao problem neprekidnog ukama´ic n vanja i tako otkrio niz (1 + 1/n) (a) (b) . U naˇem primeru je Sp = 800. a > Sp. c c s Zadatak 37.

3. 2. z c a 1 2 3 4 4 f3 (a) -1 5 -1 3 4 a 1 2 3 4 f0 (a) -1 2 7 4 a 1 2 3 4 f1 (a) -1 5 -1 3 a 2 4 3 1 f2 (a) 5 3 -1 -1 Ovde vidimo ˇetiri tabele pomo´u kojih su elementi skupa A = {1. sa c f : A → B. onda sa f (a) oznaˇavamo element iz B koji je povezan sa a. A i B. 10 Ili . tada kaˇemo da je zadata z 10 funkcija iz A ka B. 4} c c ˇ povezani sa elementima skupa B = Z. Ako u toj vezi svakom elementu iz A odgovara po jedan (jedini) element iz B. Ako a ∈ A.51 5 5.. Ponekad funkciju moˇemo zadati pomo´u tabele. Samu funkciju moˇemo zamisliti kao neˇto (npr. maˇinu ili duha) ˇto z s s s povezuje A sa B na svoj naˇin. ako ho´emo da istaknemo domen i kodomen. Funkciju moˇemo oznaˇiti jednim slovom.1 Funkcije Pojam funkcije Neka su data dva (neprazna) skupa. ili delokrug. f. c i zovemo ga slika od a. i ne mora biti jedc nak B. a skup B — kodomen. ili vrednost funkcije u a.iz A u B “. c z c npr. . Skup A se zove domen. Cetvrta tabela ne zadaje funkciju jer element 4 ∈ A ima dve slike. i neka su na neki naˇin elementi c skupa A povezani sa elementima skupa B. Skup svih mogu´ih slika zove se rang ili doseg od f. U tom kontekstu element a se zove original ili argument. funkcije. ili.

  1 za x ∈ (1. f (−3) = −1 jer −3 ∈ (−∞..001). f (1). f (1. npr. funkcije f1 i f2 smatramo jednakim ako s (a) imaju isti domen. funkcije su jednake. f (0. pa zato funkcije f1 i f2 smatramo jednakim. 2. Uopˇte. Na primer. Zadatak 38. Za funkciju f zadatu formulama (33) nadjite f (0).52 5 FUNKCIJE Kad odredjujemo doseg. (c) f1 (x) = f2 (x) za svako x iz domena. c Primer: Razmotrimo funkcije iz R ka R : f1 (x) = x2 . (b) imaju isti kodomen. iz jednakosti (x − a)(x + a) = x2 − a2 (34) (x. ali je c c c f1 (a) = f2 (a) za svako a ∈ A. 1]. 0). npr. 7}. formula c sc c f (x) = |x| za x ∈ Z. Da li 0 ∈ Rang(f )? Jednakost funkcija Druga i tre´a tabela (od ˇetiri prethodne) ne izgledaju identiˇno. f2 (x) = (x − 1)(x + 1) + 1.001). Na primer. f (−0. ˇto sledi iz . Iako izrazi ne izgledaju identiˇno. razmiˇljamo o vrednostima funkcije. 4.1). z c s  −1 za x ∈ (−∞. . 0). tj..razlike c s kvadrata“. Sta je njen doseg? Funkcija moˇe biti zadata pomo´u viˇe formula.  (33) f (x) = x za x ∈ (0. pa ´e nam kodomen uvek biti jednak R. Imamo. Domen te funkcije je R \ {0}. a ∈ R). ˇ zadaje funkciju f : Z → Z. ∞). Zahtev (b) za nas nema znaˇaja jer ´emo razmatrati funkcije sa brojˇanim c c c vrednostima. s ˇ doseg funkcije f0 jednak je {−1. Sta je doseg funkcije f1 ? Funkcije se najˇeˇ´e zadaju pomo´u jedne formule.

dobi´emo dve nove funkcije koje nisu s c jednake. 3. . . Naime. itd. 2 2 11 gde je f (x) = 2x − 1 (x ∈ R). 2 2 Ovde je. onda se moˇemo zapitati koliko je x za z zadato y. profit i nivo prodaje. i mi smo dobili novu funkciju s 1 1 f −1 (y) = y + . 4}. lako se raˇuna f2 (999). 1. gde je f neka funkcija. 5. x ∈ A = {−1. S obzirom da je f1 (x) = f2 (x) za svako x ∈ A (proverite!) funkcije su jednake. onda se z s podrazumeva da je domen maksimalan. reˇenje jedinstveno. dok f1 (999) = 999 × 999 = . Ako domen proˇirimo bilo kojim brojem. za svako y. u sluˇaju profita to znaˇi da ho´emo da znamo koji nivo prodaje c c c dovodi do ˇeljenog profita. Primer: Razmotrimo funkcije f1 (x) = x5 −6x4 +7x3 +6x2 −7x+1. U raznim situacijama maksimalni domen ne samo da nije potreban ve´ moˇe i da smeta. treba da nadjemo x iz jednaˇine z c c y = f (x). Drugim reˇima. tj. jeste skup A. tj. . kako stoji na desnoj strani. 0. f2 (x) = x+1.2 Inverzna funkcija 53 Ovaj primer pokazuje joˇ i to da postupak kojim se dolazi od elementa s do njegove slike nije bitan. Ali ako mislimo na povrˇinu kruga radijusa r. . y i x.5. ∞). jednak oblasti definisanosti tog izraza11 . skupu svih vrednosti promenljive za koje izraz ima smisla . Ako je funkcija zadata jednim izrazom a ne kaˇe se ˇta je domen. Recimo. 2. maksimalni domen funkcije f (r) = πr2 je c z interval −∞ < r < +∞. Primer: ako je y = f (x). = 998 001. onda je 1 1 x= y+ . . npr. npr. Domen obe funkcije. onda s je prirodni domen (0. povezani jednaˇinom c c y = f (x).2 Inverzna funkcija Ako su dve veliˇine. c f2 (999) = (999 − 1)(999 + 1) + 1 = 998 × 1000 + 1 = 998 001.

jednaˇina f (x) = y ima jedinstveno reˇenje c s . u ovom sluˇaju c kaˇemo da funkcija f nije invertibilna. s + t). (A = R). (f) f (x) = 1/x (x ∈ R \ {0}). po pravilu f −1 (y) = x. onda jednaˇina x2 = y ima dva reˇenja. Neka je f : A → B nekakva funkcija.54 koju zovemo inverzna funkcija (funkcije f ). x = − y. 5 FUNKCIJE onda je pitanje smisleno jedino za y ∈ Rang(f ) = [0. Budu´i c s c 12 da nemamo razloga da damo prednost jednom ili drugom . t) = (s − t. (b) f (x) = x 2 C = Rang(f ). tj. (e) f (x) = x2 (g) f (x) = x3 (x ≥ 0). domen inverzne funkcije jednak je rangu date funkcije. gde je f (x) = x2 (x ∈ R). Primer: Ako je y = f (x). ako je √ √ y > 0. (x ≤ 0). s tj. Medjutim. ∞). a rang inverzne? Zadatak 39. (d) f (x) = x+1 Zadatak 40. Pokaˇite da je f invertibilna i nadjite inverznu. na´i je (to c c podrazumeva i nalaˇenje domena): z (a) f (x) = −4x + 1 (A = R).13 onda definiˇemo inverznu funkciju s f −1 : C → A. z 12 13 Izbor jednog od dva reˇenja mogao bi zavisiti od konkretnog problema. (c) f (x) = x − x2 (A = [ 0. x = y. x−1 (A =?). da nema inverznu. U sluˇaju da funkcija f : A → R ima inverznu. 1]). z Razmotrimo opˇtu situaciju. Dakle. Ako s za svako y ∈ Rang(f ) postoji jedno jedino x ∈ A takvo da je f (x) = y. Funkcija f : R2 → R2 zadata je formulom f (s.

(2. linija 3 se nalazi ispod 2 za 0 < x < 1. grafik funkcije f c c zadate slede´om tablicom c x 1 2 3 4 f (x) -1 2 7 4 ˇine ˇetiri taˇke u ravni: (1. x 2 . zbog nejednakosti x3 < x2 za x ∈ (0. y = 1 + x.3 Grafici 55 5.3 Grafici Ako su i domen i kodomen funkcije f sastoje od brojeva. Na c slici 11 pokazano je kako nastaje grafik funkcije f (x) = x2 . Zadatak 42. treba da se vidi medjusobni poloˇaj linija. −7). f (x)). (3. Nacrtajte na istoj slici grafike funkcija f (x) = 1/x. (4.5. duˇni smo da istaknemo s z preseˇne taˇke. g(x) = 2 − x. 2: y = x2 . onda se f zove realna funkcija jedne realne promenljive. 2). y = 1 + 2 . 1: y = x. Na slici 12 vidite deo tabele koju je napravio MAPLE da bi grafiˇki c predstavio funkciju f (x) = ex . Nacrtajte na istoj slici linije y = ex . U tom sluˇaju grafik moˇemo nacrtati z c c z uzimanjem dovoljnog broja vrednosti promenljive x i raˇunanjem f (x). Na c c z primer. sadrˇi bezbroj taˇaka. c c c 4 2 1 –1 2 3 4 –7 Domen moˇe biti svakakav. −1 ≤ x ≤ 1. 1). Zadatak 41. Pored toga. Nacrtajte na istoj slici linije x3 . 3: y= Kada crtamo dve ili viˇe linija na istoj slici. Zadatak 43. Na primer. ali je u praksi najˇeˇ´e interval ili unija interz c sc vala — dakle. −1). Grafik funkcije f je deo ravni R2 a ˇine ga taˇke (x. 4). |x| ≤ 2. x ∈ A = domen(f ).

• Kvadratna. f (x) = kx + m.78.56 5 FUNKCIJE Slika 11: Crtanje grafika funkcije f (x) = x2 4 4 3 3 2 2 1 1 –2 –1 0 1 2 –2 –1 0 1 2 (a) (b) 4 4 3 3 2 2 1 1 –2 –1 0 1 2 –2 –1 0 1 2 (c) (d) 5. f (x) = c. • Linearna.4 Tipovi realnih funkcija Evo nekoliko primera realnih funkcija: • Konstanta. gde su a (= 0). Grafik je prava linija. 7. b. log(13). f (x) = ax2 + bx + c. π. Grafik je parabola. c fiksirani realni brojevi (koeficijenti funkcije). gde su k i m fiksirani realni brojevi. npr. c = −2. . gde je c fiksiran realan broj.

7901 -. • Logaritamska. ali u svakom sluˇaju interval (0. ∞) je c sadrˇan u domenu.4 Tipovi realnih funkcija 57 Slika 12: Tablica vrednosti funkcije ex 2.7505 -. f (x) = ax .4919 .4 –0.2932 .8 –0.5.3991 .4165 .4721 . -.3842 . √ • Kubni koren. Vidi sliku 13(a). . √ • Kvadratni koren. . Definisana je za svako x ∈ R.8329 -. a0 fiksirani realni brojevi. gde je α realan broj (npr.8 1 x -1.4 0. α = 1/3). .3961 1. f (x) = 3 x = x1/3 .5 1 0. Ako je an = 0.5 2 1.6 0.6670 .6 –0.3679 . i definisana je za x > 0. definisana je tamo gde c je imenilac razliˇit od nule.. Svi dosad navedeni izrazi definisani su za svako x ∈ R.3769 ex . f (x) = x = x1/2 .4538 . f (x) = loga x.2 0. . Domen ove funkcije zavisi od α.2 0 0.3407 1.4348 .5132 1.3337 . gde je n prirodan broj i an . f (x) = an xn + an−1 xn−1 + · · · + a1 x + a0 . Ova funkcija je inverzna u odnosu na eksponencijalnu (i obratno). Definisana je za x ≥ 0 a grafik je . Najprostija racionalna funkcija (a da nije c polinom) je funkcija obrnute proporcionalnosti: f (x) = A . • Stepena funkcija.polovina“ parabole (vidi sliku 14(b)). gde je a = 1 pozitivna konstanta.9564 -.5 –1 –0. kaˇe se da je z stepen polinoma jednak n.7095 -. z • Racionalna funkcija je koliˇnik dva polinoma. Vidi sliku 13(b).4577 • Polinom.8758 -. f (x) = xα . • Eksponencijalna. x .9185 -.

i na´i je.5) x x 3x y 2 x y=e x 2. c Zadatak 44. ctg x (= cot x). f6 (x) = ln(x + 1). Pokaˇite da f1 . 2+1 x 3 f3 (x) = x2 − 1 (2x − 1)(4x + 5) x − 1. . tg x (= tan x). f5 (x) = x3 − 3x. z c • Trigonometrijske funkcije. f4 i f6 imaju inverznu.718 1x y=ln x 1 –1 –1 1 2. cos x. Odredite (maksimalni) domen slede´ih funkcija: f1 (x) = f4 (x) = x−1 .58 5 FUNKCIJE Slika 13: y (0. Grafik je hiperbola (vidi sliku 14(a)). sin x.718 x x (a) Eksponencijalne funkcije (b) Eksponencijalna i logaritamska funkcija Slika 14: 3 2 y 1 0 –1 –2 –3 1 2 4 9 3 –3 –2 –1 1 x 2 3 2 1 (a) Hiperbola y = 1/x (b) y = √ x gde je A fiksiran realan broj (= 0). x+1 f2 (x) = 2x .3) (0.

a ako f (x) ∈ domen(g). arctan x. Kombinovanje podrazumeva upotrebu. −1 za x < 0. moˇemo re´i. onda se z funkcija zadata formulom h(x) = g(f (x)) zove kompozicija funkcija f i g.   0 za x = 0. Sve u svemu. Funkcija g. (Ako x ∈ domen(f ). jeste elementarna jer se moˇe predstaviti i c z ovako: x S(x) = . Funkcija f (x) = |x| je elementarna jer je f (x) = sana na skupu R \ {0} kao g(x) = 1 za x > 0. oduzimanja. definiali iako zadata pomo´u dva izraza. arcsin x. mnoˇenja i deljenja.5.  sign(x) = −1 za x < 0. (f ◦ g)(x) = f (g(x)) = (g(x))2 = (x + 1)2 . ∞) kao  1 za x > 0. onda / / g(f (x)) nema smisla. Na s s primer. definisana na intervalu (−∞. Ako su f i g dve funkcije. arccos x. x ∈ R \ {0}. Kombinovanjem navedenih funkcija formiraju se elementarne funkcije. ako je f (x) = x2 . pored sabiranja. i kompoziciju funkcija. |x| S druge strane. Domen funkcije h je odredjen uslovom x ∈ domen(f ) i f (x) ∈ domen(g). onda f (x) nema smisla.) Funkciju g ◦ f nalazimo tako ˇto u izrazu g(x) piˇemo f (x) umesto x. x2 . g(x) = x + 1. .4 Tipovi realnih funkcija 59 • Ciklometrijske (=inverzne trigonometrijske) funkcije. funkcija sign. mada neprecizno. tada je (g ◦ f )(x) = g(f (x)) = f (x) + 1 = x2 + 1. da je elementarna ona z c funkcija koja se zadaje jednim izrazom. Koristi se oznaka h = g ◦ f.

14 U izrazu ln A. logaritmima (argument14 > 0).60 5 FUNKCIJE nije elementarna. x−1 (g) f (x) = ln(x2 − 2x + 1) . Razlog je u tome ˇto je elementarna funkcija neprekidna s gde god je definisana. U ˇemu je razlika? c Zadatak 45. i korenima sa parnim izloˇiocem (potkoreni izraz ≥ 0). x2 + 1 x−1 . to znaˇi. x+1 x2 + 1 . Odredite domene slede´ih funkcija: c (a) f (x) = (b) f (x) = 1−x . (e) f (x) = (f) f (x) = 3 1−x . x−1 . da je njen grafik nad bilo kojim c intervalom sadrˇanim u domenu neprekinuta linija. z Nacrtajte grafike funkcija sign(x) i S(x). onda je dotiˇna funkcija definisana za svako x. z Ako takvih izraza nema. (c) f (x) = 2 x − 3x + 2 x−1 (d) f (x) = . pored ostalog. x+1 Pri odredjivanju domena treba voditi raˇuna o tri vrste izraza: c razlomcima (imenilac = 0). . Primer: funkcija c f (x) = 3 x6 − x2 − 1 ex 3 −4x je definisana za svako x. argument je jednak A. i ako nema trigonometrijskih i ciklometrijskih funkcija. (h) f (x) = ln x−1 .

2) i (4. Ako je b = 0. Broj n pokazuje mesto gde ta prava seˇe y-osu. ∆x = x2 − x1 . Grafik linearne funkcije je prava linija. Ako je b = 0 i a = 0. pravu paralelnu sa y-osom. taˇka: (x0 . y0 ) = (1. 2). a ova predstavlja c . onda jednaˇina postaje x = −c/a. s c c 3−2 1 nagib: k = = . ∆x x − x0 (Vidi sliku 15. ili nagib funkcije. Dakle: y−2 = 1 (x−1). c onda je nagib jednak koliˇniku c (36) k = ∆y y − y0 = . gde je k = −c/a. gde su k i n realni brojevi. y) bilo koje dve taˇke na pravoj.61 6 6. y2 ) bilo koje dve taˇke na pravoj..1 Linearna i kvadratna funkcija Prava linija i linearna funkcija Linearna funkcija se moˇe predstaviti u obliku z f (x) = kx + n. Njega moˇemo dobiti dele´i promenu vrednosti promenljive y sa odgovaraju´om z c c promenom promenljive x. n = c/b. onda se jednaˇina (35) moˇe napisati u obliku c z y = kx + n. Napiˇimo jednaˇinu prave koja prolazi kroz taˇke (1. y0 ). ako je data neka prava p. Broj k c c pokazuje nagib prave i zove ga tako: nagib prave. gde su (x1 . y0 ) i (x. y1 ) i (x2 . Ako su (x0 . n). to je taˇka (0.) Tu je ∆y = y2 − y1 . onda se njena jednaˇina moˇe napisati u obliku c z (35) ax + by = c. c 3 4−1 3 .vertikalnu“ pravu. c Prema tome. ako znamo nagib prave i jednu njenu taˇku (x0 . onda c moˇemo napisati jednaˇinu prave: z c (37) y − y0 = k(x − x0 ). 3). tj. S druge strane.

ako je nagib negativan. P (40) = −4000. Nadjite P (x). onda f (x) opada kad x raste. ˇto je donelo profit od £1000. 80k + n = 1000. x. Dakle. %x %y A(x1 .8 C + 32. P (x). Druge godine proizvodnja je pove´ana na 80 jedinica. Nadjite k i n. ako je nagib jednak nuli. Koliko jedinica treba najmanje da se proizvede da bi profit bio pozitivan? . y2 ) . y y k<0 k=0 k>0 y x x x Zadatak 46. Na slici 17 prikazana je veza izmedju Celzijusovih (C) i Farenhajtovih (F) stepeni. Pokaˇite da je F = 1. Kako se ose´ate ako vam je temc ◦ peratura 100 F ? Zadatak 47. c s Uputstvo: P (x) = kx + n. onda je funkcija konstantna. Jedne godine fabc rika je napravila 40 jedinica i izgubila £4000. P (80) = 1000. i koliˇine proizvodnje. linearna. Pretpostavimo da fabrika pravi neki proizvod i da je veza izmedju profita. . y1 ) 0 x 0 x Slika 16: Po nagibu se prepoznaje da li funkcija raste ili opada. 40k + n = −4000. Naime: ako je nagib linearne funkcije f (x) pozitivan. Izrazite svoju telesnu z temperaturu u Farenhajtovim stepenima. y y B(x2 . onda f (x) raste kad x raste.62 6 LINEARNA I KVADRATNA FUNKCIJA Slika 15: .

y = 0 — sa x osom. Potroˇili ste 1000 dinara na kupovinu jabuka i groˇdja. po kilogramu. pa dobijemo joˇ jednu taˇku: c s c (1. Za svaku od slede´ih jednaˇina nacrtajte grafik i nadjite nagib. Izrazite tu informaciju s z simboliˇki i grafiˇki. Jabuke s z koˇtaju 75 dinara. jer grafik prolazi kroz koordinatni poˇetak. c c . (b) 2x + y = 10 . (d) 3y − 2x = 5 . Grafik se moˇe nacrtati nalaˇenjem preseka sa osama. Zadatak 49. (c) x − 2y = 4 . c c (a) 3x + 4y = 12 . −2). x = 1. npr.1 Prava linija i linearna funkcija 63 Slika 17: Veza izmedju Farenhajtovih i Celzijusovih stepeni p ppppp ppppp pp ppp p ppppp pp ppppp pp pp pp ppppp ppppp pp ppp p ppppp pp ppppp pppppp p ppppp ppppp ppp p ppppp 9 ppppp p p pppppppppp ppppppp ppppp p ppppp ppppp 5 pp ppppp ppppp pp 32 ppppppppppp ppppp pp pp pp ppppp ppppp ppppp Fahrenheit fahrenheit Celsius Zadatak 48. Tako ne ide u sluˇaju c jednaˇine y = −2x. Stavimo x = 0 z z i dobijemo presek sa y-osom.6. a groˇdje 60 dinara. U tom c c sluˇaju uzmemo neko x = 0.

M gde treba. c c Prelomna taˇka c Oznaˇimo sa R(x) (=revenue) prihod od prodaje x jedinica nekog proizvoda c a sa C(x) (=cost) troˇkove proizvodnje. profc s ita) od koliˇine proizvedenih jedinica. onda je marginalna funkcija jednaka nagibu. troˇka. (Zaˇto?) s • Izraˇunajte marginalni profit u sluˇaju zadatka 47. Jedna firma je pove´ala dnevnu proizvodnju sa 20 na 25 jec dinica i naˇla da su troˇkovi proizvodnje porasli za £800 dnevno. p : 3x + y = 6. Ako je prodajna s cena £200 po jedinici. koliko firma treba da proizvede da bi imala pozitivan profit? 6.64 Marginalna funkcija 6 LINEARNA I KVADRATNA FUNKCIJA Ako je data zavisnost neke ekonomske veliˇine (npr. Tada je profit P odredjen formulom s P (x) = R(x) − C(x). Taˇnije.9y = 1. tj. Ovaj sistem moˇemo reˇiti na viˇe naˇina: z s s c . ako je ta zavisnost izraˇena funkcijom C(x). c c Zadatak 50. y). onda se odgovaraju´om marginalnom c c funkcijom naziva promena te veliˇine pri pove´anju proizvodnje za jednu c c jedinicu. Nadjite s s marginalnu funkciju troˇkova. Izrazite troˇkove kao funkciju koliˇine proizves s c denih jedinica ako je prvobitni troˇak (za onih 20) bio £5000.) S obzirom da M pripada i jednoj i drugoj pravoj.9y = 1. imamo sistem c jednaˇina: c (38) 3x + y = 6. x + 0. prihoda. njene koordinate zadovoljavaju i jednu i drugu jednaˇinu. Prave p i q imaju jednu zajedniˇku taˇku M (x. • Ako je funkcija C(x) linearna.2 Sistem jednaˇina c Na slici 18 prikazane su prave p i q. q. q : x + 0. Taˇka x za koju je P (x) = 0 zove se prelomna taˇka. (Na slici 18 upiˇite slova c c s p. onda je marc z ginalna funkcija data ovako: M C(x) = C(x + 1) − C(x).

y = 6 − 3x.7y = 3. −30/17). Tre´i naˇin: Pomnoˇi´emo drugu jednaˇinu sistema (38) sa 3 : c c zc c (40) 3x + y = 6. 3x + 2. Nacrtajte pravu koja prolazi kroz taˇke (−2.7 = −30/17. 65 Zatim ´emo izjednaˇiti desnu stranu prve jednaˇine sistema (39) sa desnom c c c stranom druge: 6 − 3x = (1 − x)/0.9. Nadc jite jednaˇinu te prave.. Na kraju. Prema c tome. Odavde ´emo na´i x (prvo pomnoˇimo sa 0. c c zameniti y sa 6 − 3x): x + 0. Zatim ´emo u drugoj jednaˇini umesto y staviti 6 − 3x (tj.2 Sistem jednaˇina c Prvi naˇin: Reˇi´emo obe jednaˇine po istoj nepoznatoj. funkcija potraˇnje ima negativan nagib. Sada ovo y stavimo u prvu jednaˇinu c sistema (40): 3x − 30/17 = 6. 4). To je taˇka u kojoj se trˇiste z c c z stabilizuje. c c Zadatak 51. Dakle. Taˇka u kojoj su te dve c funkcije jednake zove se ravnoteˇna taˇka. y : c sc c (39) y = 6 − 3x. pomnoˇi´emo c z zc drugu jednaˇinu sistema (38) sa −3 : c 3x + y = 6. Zatim ´emo sabrati ove dve jednaˇine i tako eliminisati nepoznatu x. −3x − 2. nagib funkcije ponude je pozitivan.7y = −3.6. c Ravnoteˇna taˇka z c Nivo potraˇnje nekog proizvoda zavisi od cene tog proizvoda. x = 44/17. pa y = 6 − 3x = 6 − 3 × 44/17 = −30/17. Nadjite njen presek sa pravom x + 2y = 0. . itd): x = 44/17.9. Zatim ´emo oduzeti prvu jednaˇinu od druge (. y = (1 − x)/0. y = −3/1. −3) i (5. ˇ Cetvrti naˇin: Umesto da mnoˇimo sa 3 pa da oduzimamo. a kako poz traˇnja opada sa rastom cene.druga minus prva“): 1. npr.9. S z z druge strane.9(6 − 3x) = 1. Odavde nalazimo x = 44/17. c Drugi naˇin (metoda zamene): Reˇi´emo prvu jednaˇinu sistema (38) po c sc c y. taˇka M ima koordinate (44/17. c c z nalazimo y iz jedne od jednaˇine sistema (39): y = 6 − 3x = −30/17.7y = c c −3. Na kraju.

0). Nadjite q D i q S . i proverimo da li zadovoljava naˇu ili suprotnu nejednakost. dakle. Pogledajc c c mo. x + y ≥ 1. q . c s U ovom sluˇaju moˇemo uzeti taˇku T (0. a druga — cene i ponude. A sve taˇke c c ˇije koordinate zadovoljavaju linearnu nejednaˇinu ˇine poluravan. vode´i raˇuna o smislu. nejednaˇinu (vidi sliku 19(a)): c 2x + 3y ≤ 12. s z c Razmotrimo sada sistem linearnih nejednaˇina: c (41) 2x + 6y ≤ 12. . D =demand. c c c 6. naˇa poluravan je ona koja sadrˇi koordinatni poˇetak.3 Linearna nejednaˇina c Znamo da linearnoj jednaˇini sa dve nepoznate odgovara prava. Naˇa nejednakost je zadoc z c s voljena i. (S =supply. Prava p: 2x + 3y = 12 deli ravan na dve poluravni — samo jedna od njih je . nazovimo je ogleds c nom taˇkom. Sve to predstavite grafiˇki. q S . Jedna daje c D vezu cene p i potraˇnje.naˇa“.66 6 LINEARNA I KVADRATNA FUNKCIJA Slika 18: Presek pravih 6 y 3 –2 –2 3 x 6 Zadatak 52. Da bismo videli s koja je naˇa..) Odredite domene funkcija q S z c i q D . i z ravnoteˇnu taˇku.. y0 ) van prave p. npr. uzmemo jednu taˇku T (x0 . 6x + 2y ≤ 12. Date su jednaˇine 2q + 5p = 500 i 3q = 25 + 7p.

...... Dakle................. s c skup reˇenja je presek tri odgovaraju´e poluravni (vidi sliku 20)... Pored svake prave na slici 20 napiˇite odgovaraju´u jednaˇinu (imaju´i u vidu nejednakosti (41))..4 Kvadratna funkcija 67 Slika 19: Poluravni 5 4 3 2 1 0 –1 2 4 6 5 4 3 2 1 0 –1 2 4 6 (a) Poluravan 2x + 3y ≤ 12 (b) Poluravan 2x + 3y ≥ 12 Reˇenje sistema je svaki par (x....... c c c .............. y) koji zadovoljava sve tri nejednaˇine................. Slika 20: Presek tri poluravni 6 3 –2 –2 3 6 .................................... 6....... Nadjite koordinate preseˇnih taˇaka......4 Kvadratna funkcija f (x) = ax2 + bx + c.... s c s c c Zadatak 53........................6............... Kvadratna funkcija se zadaje formulom ...

s f (x) = −(x2 − 2x + 1 − 1) + 7 = −(x2 − 2x + 1) + 1 + 7. b. c realni brojevi. ne zaboravljaju´i c da oduzmemo ono ˇto smo dodali. f (x) = −x2 + 2x + 7 = −(x2 − 2x) + 7 . f2 (x) = −x2 + x + 7. koje se dobijaju c c reˇavanjem jednaˇine (x − 1)2 = 8. a = 0.) Odavde moˇemo proˇitati glavne informacije o c z c funkciji: • f (1) = 8. c . grafik seˇe x-osu u dve taˇke). Da bismo nacrtali tu parabolu. tj. Funkcija potraˇnje je z D(p) = 100 − 2p. ˇto je najve´a vrednost funkcije. i po kojoj ceni. Grafik kvadratne funkcije je parabola. (Proverite. Drugo. (b) Ako firma raspolaˇe sa S stanova. Nacrtajte grafik funkcija f1 (x) = 2x2 − 4x − 8. • f ima dve nule (tj. Jedna firma ima monopol na izdavanje stanova u jednom gradu na Srednjem zapadu SAD. x = 1 ± 2 2. tj. Na konkretnom primeru. svodimo trinom ax2 + bx + c na kanonski oblik. • funkcija je konkavna. to znaˇi da je f (x) ≤ 8 za s c c svako x ∈ R. (a) Nacrtajte grafik funkcije prihoda R(p) = pD(p). z c da bi ostvarila maksimalni prihod? Razmotrite sluˇajeve S = 60 i S = 40. c f (x) = −(x − 1)2 + 8. za svaki sluˇaj. dopunimo zagradu da bismo dobili potpuni kvadrat. to izgleda ovako: Prvo. dakle s c √ √ x − 1 = ± 8. Zadatak 55.68 6 LINEARNA I KVADRATNA FUNKCIJA gde su a. grafik je ispupˇen nagore. koliko ´e ih izdati. Konaˇno. c Zadatak 54.

tj.6. . Svodjenjem na kanonski oblik dobili smo −(x − 1)2 + 8 = 0. (x − 1)2 = 8. √ √ odakle dobijamo dva reˇenja: x1 = 2 − s 8.4 Kvadratna funkcija 69 Slika 21: f (x) = −(x − 1)2 + 8 8 f(x) x –2 1 3 4 Kvadratna jednaˇina c Jednaˇina c (42) ax2 + bx + c = 0 (a = 0) naziva se kvadratnom. Ona se moˇe reˇiti svodjenjem na kanonski oblik. x2 = 2 + 8. z s Prethodno smo imali primer −x2 + 2x + 7 = 0.

c s • A ako je ∆ ≥ 0. 2a ili. onda jednaˇina ax2 + bx + c = 0 nema (realnih) reˇenja. dakle x+ b 2a 2 − ∆ > 0 za svako x. 4a2 iz ˇega sledi: c • Ako je ∆ < 0. onda je −∆/4a2 > 0 i. c ∆ = b2 − 4ac. kako se najˇeˇ´e piˇe.70 6 LINEARNA I KVADRATNA FUNKCIJA U opˇtem sluˇaju. gde je sa ∆ oznaˇena diskriminanta.5 Jednaˇina tre´eg stepena c c Jednaˇina oblika c a3 x3 + a2 x2 + a1 x + a0 = 0. onda su reˇenja u formuli s x= −b ± ∆ . . c sc s x1.2 = −b ± b2 − 4ac . svodjenje na kanonski oblik ide ovako: s c ax2 + bx + c = a x2 + =a x+ b x +c a b 2a 2 2 − − b2 4a2 +c b 2a b =a x+ 2a =a x+ =a x+ b2 +c 4a 2 ∆ − 4a 2 b 2a − ∆ 4a2 . ako je ∆ < 0. Prema tome. 2a 6.

c s Jednaˇinu piˇemo u obliku c s (x − 2)(x2 + bx + c) = 0. s c Ako nam je poznato jedno reˇenje.6.5 Jednaˇina tre´eg stepena c c 71 Slika 22: Ovako izgleda grafik funkcije f (x) = ax2 + bx + c u sluˇaju a > 0 c ¾   ¼ ¾   ¼ ¾   ¼ gde su a3 . praktiˇno je neupotrebljiv. ali se ne moˇe desiti da nema nijedno. . . dva ili z jedno realno reˇenje. moˇe imati tri. Reˇimo jednaˇinu s c x3 + x2 − 7x + 2 = 0 znaju´i da je jedno reˇenje x = 2. x = x0 . jednaˇinu moˇemo svesti na s c z kvadratnu. . a0 (a3 = 0) realni brojevi (koeficijenti).1. tada jednaˇinu moˇemo napisati u obliku c z (x − x0 )(ax2 + bx + c) = 0 (mora biti a = a3 ) pa nam preostaje da reˇimo jednaˇinu s c ax2 + bx + c = 0. Primer 6. Naime. . Iako obrazac za s z reˇavanje postoji. .

a ostala se dobijaju iz jednaˇine x2 + 3x − 1 = 0. c = −1 (treba proveriti da je time c c zadovoljena i tre´a). Odredite broj d tako da jedno od reˇenja jednaˇine s c 2x3 − 5x2 + 11x + d = 0 bude x = 1/2. Sada izjednaˇavamo odgovaraju´e koeficijente: c c 1 = 1. −7 = c − 2b. Jedno reˇenje je x = 2. pa onda na´i ostala reˇenja.72 6 LINEARNA I KVADRATNA FUNKCIJA Nepoznate koeficijente b. data jednaˇina je ekvivalentna slede´oj: c c c (x − 2)(x2 + 3x − 1) = 0. x3 + x2 − 7x + 2 = x3 + (b − 2)x2 + (c − 2b)x − 2c. c odredjujemo iz identiteta x3 + x2 − 7x + 2 = (x − 2)(x2 + bx + c). 2 = −2c. c s . Iz druge i tre´e jednaˇine dobijamo b = 3. tj. s c Zadatak 56. Prema tome. 1 = b − 2.

a ∆y odgovaraju´a promena y. — c z stopu promene promenljive x. meri brzinu promene veliˇine y u odnosu na x. onda je ∆y (x + h)2 − x2 = = 2x + h. koliˇnik ∆y/∆x zavisi i od x i c s c c od h. tj. povezane linearnom funkcijom. ako je y = x2 . onda je ∆y = f (x + h) − f (x) i. dakle. onda se y menja ravnomerno u odnosu na x. Broj k. koji smo nazvali nagibom prave y = kx + n.73 7 7. Ako c c je ∆x = h = 0. ∆x gde je ∆x bilo koja promena veliˇine x. (44) f (x + h) − f (x) =k h za svako x i svako h = 0. — i razmatrati koliˇnik c (45) Mh f (x) = f (x + h) − f (x) .1 Diferenciranje Marginalna funkcija i izvod Ako su dve veliˇine. U opˇtem sluˇaju. y i x. ∆x h Ako ho´emo da merimo brzinu promene funkcije f. npr. vaˇi formula z (43) ∆y = k = const. h . moˇemo fiksirati h. c y = f (x) = kx + n.

velika“ nema apsolutno znaˇenje. predstavlja pove´anje troˇkova s c s pri pove´anju proizvodnje za jednu jedinicu. ako f (x) predc c c stavlja funkciju troˇkova i ako je koliˇina proizvoda..male“ vrednosti. Fukciju (48) dobili smo od funkcije (47) uzimaju´i .74 7 DIFERENCIRANJE U ekonomskoj teoriji se funkcija Mh f naziva marginalnom funkcijom. Deˇava se da sve s marginalne funkcije Mh f (vidi (46)) izgledaju kao jedna. tj. marginalna funkcija troˇkova. stac vljaju´i h = 0. npr. za male vrednosti h. pored toga ˇto zavisi od h. Ta jedna se zove izvodna funkcija (ili izvod) 15 Mada ni reˇ . pa bismo imali (46) Mh f (x) = f (x + h) − f (x) . h po jednu marginalnu funkciju za svako h. npr. U nekim sluˇajevima. Na primer. velika15 . kod c c proizvodnje vode. c c M f (x) = f (x + 1) − f (x). Izvod funkcije Neka je f realna funkcija definisana u nekom intervalu (a. Reˇ . onda se uzima h = 1 c s i odgovaraju´a marginalna funkcija oznaˇava se sa M f. Na primer. 200 + x (Proverite mnoˇenjem!) z Umesto tog izraza koristi se slede´i. Tako definisana marginalna funkcija. c c .. x. onda je h = 1 s c malo.malo“ nema apsolutno znaˇenje. ako je s z s f (x) = tada je Mh f (x) = (47) = 200 + x + h − h 1 200 + x + h + 200 + x 200 + x . prostiji: c (48) M f (x) = 1 2 200 + x . mogli bismo uzeti male vrednosti h.. ako f (x) oznaˇava troˇak proizvodnje x jedinica. b). moˇe biti suviˇe komplikovana. Dakle M f (x). — pozitivne i negativne.

Tada je z c ex+h − ex eh − 1 f (x + h) − f (x) = = ex . z z Mh f (x) = 2x + h. pa staviti h = 0.1 Marginalna funkcija i izvod funkcije f i oznaˇava se sa f . Ovde ne moˇemo staviti h = 0. dakle. ako je f (x) = c kako videsmo. Drugi primer: Neka je f (x) = x2 . (x + h)x dokaz izostavljamo . ali moˇemo skratiti. 75 200 + x. Dakle. onda je. Tada je Mh f (x) = 2xh + h2 (x + h)2 − x2 = h h (h = 0) . f (x) = 2x. Posebno. Tada su sve marginalne funkcije medjusobno jednake. x h (x + h)x h =− 1 .7. izvod konstante jednak je nuli. Tako ne moˇemo postupiti u sluˇaju funkcije f (x) = ex . Najprostija situacija javlja se kod linearne funkcije f (x) = kx + n. i jednake nagibu k (vidi (44)). Na primer. s Joˇ jedan primer: Ako je s f (x) = onda je 1 1 − Mh f (x) = x + h x h − = 16 1 . konstantne. f (x) = k. f (x) = 1 2 200 + x . h h h Potrebno je malo viˇe truda da bi se dokazalo (16 ) da je f (x) = ex .

(b) x = 1.01. ne samo za h > 0. h = 1. . 0)∪(0. h = 0. z • jednostavniji je od marginalne funkcije. Nadjite izvod funkcije f razmatraju´i marginalnu funkciju c Mh f za male vrednosti h : (a) f (x) = 1 . ∞). vrednosti u nuli marginalnih funkcija Mh f sa negativnim h . izvod je koristan bar zato ˇto s • daje pribliˇnu vrednost marginalne funkcije. a moˇe se desiti da ga u z c z nekoj nema.76 Stavljaju´i h = 0. dobijamo c f (x) = − 1 . Zadatak 58. Na primer. ako z z je f (x) = |x|. c znaju´i da je izvod linearne funkcije jednak nagibu. funkcija f (x) = |x| nema izvod u taˇki x = 0. (c) f (x) = 2x − 1 . Nadjite vrednosti marginalne funkcije Mh f (x) ako je f (x) = x2 i (a) x = 50. Dakle.daleko“ su od vrednosti Mh f sa pozitivnim h. Odredite izvod funkcije f ˇiji je grafik prikazan na slici 23.01. Na primer. x2 (b) f (x) = 2 + x. Kritiˇno mesto je kako napisati f (x + h). to je zato ˇto je c s Mh f (0) = f (0 + h) − f (0) |h| = = h h 1 za h > 0. 1−x Reˇenje (c). Domen izvodne funkcije moˇe biti uˇi od domena funkcije. (c) x = 1. −1 za h < 0.. Zadatak 57. onda je domen(f ) = (−∞. Sve u svemu. x2 7 DIFERENCIRANJE Funkcija ne moˇe imati dva izvoda u jednoj taˇki. ovde imamo s c f (x + h) = = 2(x + h) − 1 1 − (x + h) 2x + 2h − 1 1−x−h Zamenili smo x sa (x + h) i oslobodili se zagrada. c Zadatak 59. Ponekad se razlog nalazi u tome ˇto smo duˇni da razmotrimo s z Mh f i za negativne h. ∞) a domen(f ) = (−∞. h = −0.

. f (x)) jednak je.............. Slika 23: Izlomljena linija 1 –1 1 2 3 4 –1 –2 .. nagibu c ....... Nagib tangente jednak je tan θ c ..2 Tangenta i nagib krive Nagib krive y = f (x) u taˇki A(x.. ako tangenta postoji..... (1 − x)2 7......) a sada ima smisla uzeti h = 0..... dakle................... (1 − x − h)(1 − x) (Uprostili smo brojilac.... z Mh f (x) = 1 ............................... Dakle...........2 Tangenta i nagib krive 77 .............7.......... 2x + 2h − 1 2x − 1 − 1−x−h 1−x Mh f (x) = h (2x + 2h − 1)(1 − x) − (2x − 1)(1 − x − h) (1 − x − h)(1 − x) = h h (1 − x − h)(1 − x) = h Sada ovaj razlomak moˇemo kratiti sa h = 0........... f (x) = 1 ... po definiciji.......tangente“ u taˇki A..............

78 7 DIFERENCIRANJE (vidi sliku 24). f(x)) θ x x . Da bismo ga odredili. • Izvod je pozitivan tamo gde je nagib tangente pozitivan. z nagib tangente u taˇki (x. f (x + h) ) bilo koja taˇka na krivoj. moˇemo odrediti nagib seˇice AB. h Ako je h malo. Na primer. Naime: • Izvod je jednak nuli tamo gde grafik ima horizontalnu tangentu. c Slika 24: y (x+h. funkcija sa slike 23 nema izvod u taˇkama x = 1. gde z c je B(x + h. x = 3. c Drˇe´i se toga. c s obzirom da je marginalna funkcija Mh f (x) pribliˇno jednaka f (x). sa grafika funkcije moˇemo proˇitati gde je njen izvod z c z c jednak nuli. • Izvod je negativan tamo gde je nagib tangente negativan. • Izvod ne postoji u taˇki u kojoj funkcija nema tangentu ili ima verc tikalnu tangentu. f (x+h)) B y=f(x) y y=f(x) A h A (x. A u stvari. Nagib seˇice jednak c c je kAB = f (x + h) − f (x) = Mh f (x). onda je B blizu A i ne´emo mo´i da razlikujemo seˇicu od c c c tangente. gde je pozitivan ili negativan. Pored toga. B = A. f (x)) jednak je f (x). pa ni nihove nagibe (na slici 25 prikazane su tri seˇice). moˇemo videti gde z izvod ne postoji.

U svakom momentu t ∈ [0. oznaˇimo to c rastojanje sa r(t). y Slika 26: A C B D E x 7. Na slici 26 oznaˇeno je 5 taˇaka na krivoj y = f (x). gde je f (x) funkcija prikazana na slici 26. ni sudaranja. c .3 Izvod kao trenutna brzina 79 Slika 25: Tri seˇice c y y y B B A θ1 A θ2 θ A x x x Zadatak 60. 3] bili ste na nekom rastojanju od mesta A. Skicirajte grafik krive y = f (x). Odredite c c znak izvoda u svakoj od njih. U kojoj od taˇaka je izvod najve´i? u kojoj je c c najve´i po apsolutnoj vrednosti? c Zadatak 61.7. Uz prepostavku da nije bilo vra´anja unazad.3 Izvod kao trenutna brzina Zamislite da ste 3 sata vozili automobil od mesta A do mesta B.

s druge strane.5 3 grafik fukcije r(t) mogao bi izgledati kao na slici 27. morali bismo imati preciznu definiciju svake funkcije i preciznu definiciju izvoda. Kako je. na ˇemu se ovoga puta ne´emo zadrˇavati. h to je trenutna brzina jednaka izvodu rastojanja od poˇetne taˇke. c c v(t) = r (t) Re´i da je r (t0 ) = 0 isto je kao re´i da ste se u momentu t0 zaustavili. Da bismo je verifikovali. koja je pribliˇno jednaka srednjoj z brzini u vremenskom intervalu izmedju t i t + h za sve male h. v(t) ≈ r(t + h) − r(t) h = predjeni put potroˇeno vreme s . dakle. U svakom trenutku t brzinomer pokazuje trenutnu brzinu v(t).5 2 2.5 0 0.5 1 1. c c z .80 7 DIFERENCIRANJE Slika 27: 200 r(t) 150 100 50 t 3.4 Izvodi elementarnih funkcija Na strani 82 imate tablicu izvoda osnovnih elementarnih funkcija. r(t + h) − r(t) ≈ r (t). c c ˇ Sta ste radili ako je r (t0 ) < 0 ? 7.

b).7.4 Izvodi elementarnih funkcija Izvode nekih funkcija moˇemo proˇitati iz tablice. (izvod razlike = razlici izvoda). gde je F = f + g : Mh F (x) = = f (x + h) + g(x + h) − f (x) − g(x) h f (x + h) − f (x) g(x + h) − g(x) + h h (izvod zbira = zbiru izvoda). na primer. c Da bismo videli poreklo pravila (49). b) ako ima (konaˇan) izvod z c u svakoj taˇki iz (a. . Joˇ jedan primer: s 1 x2 = x−2 = −2x−3 = −2 . Operaciju nalaˇenja izvoda zovemo diferenciranje. z Za funkciju kaˇemo da je diferencijabilna u (a. 1 (x2 + ex − ln x) = (x2 ) + (ex ) − (ln x) = 2x + ex − . onda je i funkcija f + g diferencijabilna u (a. ≈ f (x) + g (x). na s primer: Ako su funkcije f i g diferencijabilne u intervalu (a. x3 √ x x. Navedena pravila trebalo bi preciznije formulisati. b) i vaˇi jednakost (f + g) (x) = f (x) + g (x). Izvod zbir i razlike Vaˇe formule z (49) (f + g) = f + g (f − g) = f − g Na primer. 81 • Nadjite izvod funkcije f (x) = • Nadjite izvod funkcije f (x) = ln 3. z c √ 3 x = (x1/3 ) = (1/3)x1/3−1 = (1/3)x−2/3 . z Komplikovanije funkcije diferenciramo sluˇe´i se tablicom i pravilima koja z c slede. treba da razmotrimo marginalnu funkciju Mh F. b). x Objaˇnjenje.

1 √ 2 x ex kekx 1 x 1 x+b b=const.82 7 DIFERENCIRANJE Tabela 3: Tablica izvoda f (x) C x x2 xn 1 x √ x f (x) 0 1 2x nxn−1 − 1 x2 n = const. k=const. (cot x) = − (arctan x) = 1 . ∈ R C=const. (tan x) = (arcsin x) = 1 . sin2 x 1 . trebalo bi imati u vidu i slede´e formule: c (sin x) = cos x. (cos x) = − sin x. ex ekx ln x ln(x + b) Ovo je mala. cos2 x 1 1 − x2 . praktiˇna tablica. Da bi se raˇunao izvod proizvoljne elemenc c tarne funkcije. 1 + x2 .

vidi tablicu.4 Izvodi elementarnih funkcija 83 Dakle. Prvi: (x2 ln x) = (x2 ) ln x + x2 (ln x) = 2x ln x + x . Drugi: ln x √ x (51) = x−1/2 ln x = x−1/2 ln x + x−1/2 (ln x) 1 = − x−3/2 ln x + x−3/2 2 1 1 = − x−3/2 ln x + x−1/2 2 x 1 = x−3/2 − ln x + 1 . 2 x e2x Tre´i: c = xe−2x = 1 · e−2x + x(−2)e−2x = (1 − 2x)e−2x . i zato je F = z f +g. Primer: ln x 2 = 1 ln x 2 1 1 . . onda vaˇi formula z (kf ) = kf To svojstvo zajedno sa (49) ˇini ono ˇto se zove linearnost operacije diferenc s ciranja.7. (e−2x ) = (−2)e−2x . funkcija f + g je ona kojoj je Mh F pribliˇno jednaka. = (ln x) = 2 2x Izvod proizvoda Pri diferenciranju proizvoda koristimo pravilo (50) (f g) = f g + f g Primeri. Linearnost Ako je k konstanta.

c Izvod koliˇnika c U sluˇaju koliˇnika radi formula c c f g f g − fg g2 (52) = Primer: ln x x 1 x − (ln x)1 (ln x) x − (ln x)(x) 1 − ln x = = x = . Ako ho´ete da proverite. g . stavimo s c c ϕ = f /g. Da bismo videli otkud potiˇe pravilo koliˇnika. 2 2 x x x2 Zadatak 62. Tada je f = gϕ. U sluˇaju pravila proizvoda razmatramo Mh F. Tada vaˇi ovo: z Mh F (x) = f (x + h)Mh g(x) + g(x)Mh f (x) ≈ f (x)g (x) + g(x)f (x). x pa postupak uporedite sa (51). Objaˇnjenje. podjite od izraza f (x + h)Mh g(x) + g(x)Mh f (x).84 7 DIFERENCIRANJE Objaˇnjenje. gde je s c F = f g. pa primena pravila proizvoda daje f =gϕ+ϕg =g Odatle sledi ϕ = 1 f f −g g g = f g−gf . Pomo´u pravila koliˇnika nadjite izvod funkcija c c ln x f (x) = √ . g2 f + ϕ g.

tada je f (x) = (u(x))n .7. Posebno. onda izvod od f raˇunamo po formuli c (53) f (x) = g (u(x)) u (x). c (un ) = nun−1 (u) Ta se zove pravilo stepena. kra´e. pa iz (53) sledi f (x) = n(u(x))n−1 u (x). f (x) = g(u(x)).6 Logaritamski izvod Kao poseban sluˇaj pravila za izvod sloˇene funkcije imamo slede´e: c z c Ako je f (x) = ln u(x). a slede´e je pravilo eksponenta: c (eu ) = eu (u) Primeri: • (e2x ) = e2x (2x) = 2e2x . u(x) . ako je g(x) = xn . • • (x2 + 1)7 x2 + 1 (e−x ) = −e−x . 7. = 1 2 x2 +1 (x2 + 1) = x x2 + 1 .5 Izvod sloˇene funkcije z Ako je funkcija f zadata kao kompozicija dve funkcije.5 Izvod sloˇene funkcije z 85 7. (pod uslovom da su funkcije g i u diferencijabilne). 2 = 7(x2 + 1)6 (x2 + 1) = 14(x2 + 1)6 x. Kra´e: c (54) (ln u) = 1 u u = u u tada je f (x) = u (x) . ex 2 = ex .

ali u /u jeste. Trenutna apsolutna c s brzina rasta kapitala u momentu t jednaka je je K (t) = K0 pept . Drugim reˇima. logaritmujemo: ln y = x ln x. 3 tj. Kao ˇto znamo. onda on predstavlja trenutnu procentualnu (17 ) brzinu promene funkcije u. onda izraz ln u nije definisan. Primer: y = ln y = 17 3 x3 − 3x = (x3 − 3x)1/3 . Stavimo y = xx . z Primer: Funkcija f (x) = xx (x > 0) nije ni stepena ni eksponencijalna jer se menjaju i osnova eksponent. c gde je K0 poˇetni kapital a p nominalna godiˇnja stopa. relativnu . Ako je u > 0. pri primeni c s metode neprekidnog ukama´ivanja kapital raste po formuli K(t) = K0 ept . c s trenutna procentualna brzina jednaka je nominalnoj godiˇnjoj stopi. Primer neprekidnog ukama´ivanja. 2x + 1 2x + 1 7 DIFERENCIRANJE Izraz (ln u) = u /u zove se logaritamski izvod funkcije u. ln(2x + 1) = 1 2 (2x + 1) = . pa i tada logaritamski izvod moˇe biti od koristi za diferenciranje. Prvo: 1 ln(x3 − 3x). diferenciramo obe strane: (ln y) = (x ln x) . a trenutna procentualna brzina: (ln K) = (ln K0 + pt) = p. dakle y = 1 + ln x. Ako je u < 0.86 Na primer. y Odavde sledi y = (1 + ln x)y = (1 + ln x)xx .

postepenim diferenciranjem polinoma stepena n zakljuˇi´emo cc da je izvod reda n + 1 jednak nuli. dakle (ex ) = (ex ) = ex . c 2 onda je f (x) = 3x . . U opˇtem sluˇaju. tj. U opˇtem sluˇaju teˇko je na´i pravilo po kome se niˇu izvodi neke s c s c z funkcije. Zanimljiva je funkcija f (x) = e : (ex ) = ex . Na sliˇan naˇin odredjujemo c c tre´i izvod. pa je f (x) = (3x2 ) = 6x. c 7.8 Diferencijal Pretpostavimo da su dve veliˇine. ako je f (x) = x3 . x3 − 3x x − 3x 87 Uprostimo: y = x2 − 1 (x3 − 3x)2/3 . y 3 x3 − 3x x − 3x Dakle.) Nadjite y . c S druge strane. f (x). Na primer. itd. dakle (ex ) = ex . Izvod te nove funkcije zove se drugi izvod funkcije f i oznaˇava se sa f . izvod se mogao na´i i po pravilu stepena. (Naravno. b) → R. y = x2 − 1 x2 − 1 3 y= 3 (x − 3x)1/3 .7 Izvodi viˇeg reda s Drugo: y 1 (x3 − 3x) x2 − 1 = = 3 . 7. diferencijabilna funkcija. mada moˇemo na´i izvod bilo kog zadatog reda (ako imamo doz c voljno vremena). gde je f : (a. oznaˇimo ih sa y i x. izvod tre´eg reda.7 Izvodi viˇeg reda s Diferenciranjem funkcije f dobijamo novu funkciju f . Oznaˇimo te promene sa ∆x c c c i ∆y : (55) ∆y = f (x + ∆x) − f (x).7. s c promena veliˇine x izaziva promenu veliˇine y. povezane formulom c c y = f (x). Izvod reda n oznaˇavamo sa c c c (n) x f . Znaˇi. izvod bilo kog reda funkcije ex jednak je samoj funkciji.

Na primer.88 Iz definicije izvoda sledi da je (56) ∆y ≈ f (x). Izraz f (x)∆x se zove diferencijal funkcije f u taˇki x i oznaˇava se sa df ili dy. imamo c c dR = 100 − x. Diferencijal moˇe posluˇiti za procenu stvarne promene.. tako da je c c s (57) dy = f (x) dx.1. 2 Pove´anje prihoda pri pove´anju proizvodnje sa 50 na 51 jednako je c c ∆R = R(51) − R(50) = 49. s c ∆R ≈ dR = 50 × 1 = 50. dx Ove oznake su korisne. dx = 1. . Piˇe se i dx umesto ∆x. Naime. ali ´emo dobiti zadovolc c c c javaju´u procenu na mnogo prostiji naˇin. dx du dx Primer 7. 7 DIFERENCIRANJE za . Pomo´u diferencijala ne´emo dobiti taˇnu vrednost. lako je zapamtiti pravilo za izvod sloˇene funkcije: z dy dy du = .5. i (58) dy = f (x). dx U naˇem sluˇaju je x = 50. ∆x ∆y ≈ f (x) ∆x.relativno male“ vrednosti ∆x. dakle. Razz z motrimo funkciju prihoda 1 R(x) = 100x − x2 .

. (Ako ste pomislili da je 4 maksimum. taˇnije c min x2 = 1. β) c (vidi sliku 28(a)). Na primer.3] max f (x). x2 = −1. ∞).9 Ekstremne vrednosti 89 7. Ali maksimum ne postoji. Primer: Funkcija f (x) = x2 ima apsolutni minimum na skupu [1. x∈[0. 2). Na primer. recimo. c A da bismo pokazali da je maxx∈D f (x) = M. ali nema najve´u. x∈[2.2] Lokalne ekstremne vrednosti Kaˇe se da funkcija f ima u taˇki c ∈ (a. 1) i 1 = f (1). dovoljno je da pokaˇemo dve z stvari: (a) M ≥ f (x) za svako x ∈ D. na slede´i c naˇin: c max f (x) = M x∈D (sliˇno za minimum).9 Ekstremne vrednosti Ako funkcija f na nekom skupu D ima bezbroj vrednosti. Nacrtajte grafik funkcije f (x) = x2 −2x−1 pa odredite slede´e c brojeve: max f (x). Prema tome. c Zadatak 63. (b) M = f (x) bar za jedno x ∈ D. c ili globalni maksimum. x∈[−1.2] min f (x).3] min f (x). nije izvesno da li medju njima postoje najve´a i najmanja. pogreˇili ste — uslov (b) nije ispunjen. od f na D. x∈[2. b) lokalni maksimum ako je f (c) ≥ z c f (x) za svako x iz nekog intervala (α. ili samo maksimum. ∞) ima najmanju vrednost. c c Najve´a vrednost funkcije f na skupu D zove se apsolutni maksimum. funkcija f (x) = x2 c na skupu D = (−∞. Informaciju da je apsolutni minimum od f na skupu D jednak M zapisujemo. funkcija f (x) = x dostiˇe maksimum u s c z dve taˇke: x1 = 1. x∈[−1.7.1) jer je f (x) ≥ 1 za svako x ∈ [0. Zapravo sve vrednosti funkcije f ˇine skup [0. jednaku nuli.) s Primer: Funkcija moˇe imati samo jedan maksimum ali se on moˇe dosti´i z z c 2 u dve (ili viˇe taˇaka).

c s c Uopˇte. itd.7]. Lokalni minimum se definiˇe na sliˇan naˇin. apsolutni minimum=f (b). Dakle. x2 .kratkom“intervalu (vidi slike 28(b)(c)). stacionarne taˇke nalazimo reˇavanjem jednaˇine c s c f (x) = 0. c Slika 28: f (a) f (a) f (a) a f (b) x0 x1 b f (b) f (b) a a x x00 x x11 bb (a) apsolutni maksimum=f (a). lokalni minimum u taˇki x0 . 1. S druge strane.2. uverite se da su tangente u odgovaraju´im c taˇkama na grafiku horizontalne. s c c Primer: Funkcija f (x) = x2 (x − 1) ima lokalni maksimum u taˇki x = 0 c 2 jer je f (0) = 0 ≥ x (x − 1) za ∈ (α. Stacionarne taˇke nalazimo na dijagramu tamo gde grafik funkcije ima horc izontalnu tangentu. vaˇi slede´i stav: s z c . ˇto znaˇi da je f (x1 ) = 0. lokalni maksimum u taˇki x1 c c (b) (c) Stacionarne taˇke c Neka je data funkcija f : (a.90 7 DIFERENCIRANJE lokalni maksimum je absolutni maksimum na .. b) → R. x3 na x-osi u kojima f ima z c lokalni maksimum ili minimum. Taˇku c ∈ (a. Na slici 29 vidite grafik jedne funkcije definisane na intervalu [−1. 1). f nema ni najve´u ni najmanju vrednost na intervalu (−∞. ∞). b) nazivamo stacionarnom c (taˇkom funkcije f ) ako je c f (c) = 0 . β) = (−1. Obeleˇite taˇke x1 .

taˇka x = 0 je stacionarna za c 3 funkciju f (x) = x . s Slika 30: Dva dijagrama funkcije f (x) = x3 3 2 1 –1. b) → R ima lokalnu ekstremnu vrednost u taˇki c c ∈ (a.5 –1 –0. ako je c stacionarna taˇka funkcije f.5 x 1 1.5 –5 0.7. to joˇ ne znaˇi da c s c f ima ekstremnu vrednost u c.5 Stav 1. onda je c stacionarna taˇka funkc cije f.5 0 –1 –2 –3 0.5 1 1.5 1 –1 –1 1 . S druge strane. ali f uopˇte nema ekstremnih vrednosti (vidi sliku 30). Na primer. b) i ako je f diferencijabilna u c.9 Ekstremne vrednosti 91 Slika 29: f (x) = 10x4 − 15x3 − 10x2 + 15x 10 5 –1 –0. Ako funkcija f : (a.

f (a). b). f je rastu´a ako c c iz x2 > x1 sledi f (x2 ) > f (x1 ) . c s postupamo na slede´i naˇin: c c (i) Nalazimo stacionarne taˇke u (otvorenom) intervalu (a. c Koraka (ii) najˇeˇ´e nema. pretpostavimo da smo c naˇli jednu: x = n1 . ali treba biti oprezan.92 7 DIFERENCIRANJE Ako f ima drugi izvod u stacionarnoj taˇki c i ako je c f (c) = 0 onda f ima ekstremnu vrednost u c : Stav 2. Dakle. Globalne ekstremne vrednosti Pretpostavimo da je funkcija f definisana i neprekidna u (zatvorenom) intervalu [a. . b) nazivamo (striktno) rastu´om ako c se njena vrednost pove´ava pri pove´anu vrednosti nezavisne promenljive. f (b). Da bismo ih naˇli. f (x2 ). neka su to. f (n1 ). (iv) Medju prethodno nadjenim vrednostima nalazimo najve´u i najmanju. Ako c je f (c) > 0. onda f ima lokalni minimum u c . x3 . koja ima drugi izvod. najmanjoj) vrednosti iz koraka (iii). imamo slede´e brojeve: c f (x1 ). s (iii) Raˇunamo vrednost funkcije u prethodno nadjenim taˇkama i na krac c jevima a i b. f (x3 ). c sc Monotonost Funkciju f. b]. (ii) Nalazimo taˇke u kojima f nije diferencijabilna. c Zakljuˇujemo: najve´a (odn. najmanja) vrednost funkcije jednaka je c c najve´oj (odn. Neka je c stacionarna taˇka funkcije f. onda f ima lokalni maksimum u c . c c taˇnije. ako je f (c) < 0. c recimo. Tada f ima najve´u i najmanju vrednost. definisanu u intervalu (a. x2 . x1 .

c + δ). b). x1 ). da bismo videli gde funkcija raste.. Medjutim. Taˇkom zaokreta funkcije f nazivamo takvu taˇku c koja ima svojstvo da c c u njoj . reˇiti jednaˇinu f (x) = 0. dovoljno je da testiramo znak izvoda u tri izabrane taˇke: c1 ∈ (a. c] a opada za x ∈ [c. ∞) jer iz x2 > x1 > 0 sledi 1/x2 < 1/x1 . da funkcija ima dve c s c stacionarne taˇke. u intervalu (a. Funkcija f (x) = 1/x opada na intervalu (0. nejednaˇina f (x) < 0 pokazuje gde f opada. onda funkcija f raste. b) moˇemo zac z kljuˇiti da je f (x) ≥ 0. (b) f (x) opada za x ∈ (c − δ. recimo. c c sliˇno. Da bismo videli da li raste ili opada. ∞) jer iz c pretpostavke x2 > x1 sledi 2x2 − 3 > 2x1 − 3. (x1 . c2 ∈ (x1 . dovoljno je da reˇimo nes jednaˇinu c f (x) > 0 . x2 ). b).f menja smisao monotonosti“. U taˇki zaokreta f ima ekstremnu vrednost.9 Ekstremne vrednosti Sliˇno tome. Tada imamo tri intervala: c (a. Vaˇnije je to ˇto poseduju´i informaciju o pozitivnosti c z s c izvoda. Ako je f diferencijabilna u (a. x2 . c Monotonost i prvi izvod Iz informacije da je (diferencijabilna) funkcija f rastu´a u (a. c + δ). x1 . moˇemo zakljuˇiti da funkcija raste: z c Stav 3. tj. f je opadaju´a ako c c iz x2 > x1 sledi f (x2 ) < f (x1 ) . ˇesto je u praksi dovoljno na´i stacionarne c c taˇke. x1 ). Drugim reˇima. c . to znaˇi da se moˇe na´i δ > 0 tako c z c da je ispunjen jedan od uslova: (a) f (x) raste za x ∈ (c − δ. 93 Na primer. b). Znamo unapred da je f monotona u svakom od njih ponaosob. funkcija f (x) = 2x − 3 je rastu´a na intervalu (−∞. ako je nagib krive y = f (x) svuda c c pozitivan.7. b) i ako je f (x) > 0 za svako x ∈ (a. Uzmimo. b). Dakle. (x2 . c] a raste za x ∈ [c. c3 ∈ (x2 . x2 ). tada je f rastu´a.

tj. da f ima drugi izvod. Pogledajte sliku 31 i uverite se da su nagibi tetive AB i tangenti AD i BE u slede´em odnosu: c kAD < kAB < kBE . tetiva AB). Slika 31: B D A E C 0 Oznaˇimo sa N (x) nagib funkcije u taˇki x. Ako je f diferencijabilna.94 Konveksne i konkavne funkcije 7 DIFERENCIRANJE Pretpostavimo da je f neka funkcija definisana u intervalu (a. onda . c c Ako pretpostavimo da N ima prvi izvod. tj. Kaˇemo z da je f konveksna ako se svaka tetiva grafika nalazi iznad grafika (vidi sliku 31. To pokazuje da iz pretpostavke da je f konveksna sledi da nagib raste. moˇe z se dokazati da vaˇi i obrnuto. tada se njena konveksnost moˇe z okarakterisati jednim od svojstava: (a) Svaka tangenta je ispod grafika. Znamo da je N (x) = f (x). (b) Nagib funkcije raste. da iz pretpostavke da nagib raste sledi da z je f konveksna. b).

U opˇtem c c s sluˇaju (ne u ovom) moˇe se desiti da za izabrano x ne postoji nijedno y. Pretpostavimo da imamo diferencijabilnu funkciju y = f (x) za koju znamo jedino da zadovoljava jednaˇinu (59).. A kad ga odaberemo. . Ako funkcija f ima drugi izvod u (a. tj.. zato slovo y c zovemo . onda je f konkavna u (a. b) i ako je f (x) > 0 . moramo se prvo dogovoriti koje je od dva slova . Ako funkcija f ima drugi izvod u (a. Iako y ne c .. Ako u naˇem primeru uzmemo x = 0. 1}. . x i y. ako je f konveksna i ima drugi izvod u intervalu (a. jednoznaˇna) zavisnost y od x. koja ima tri reˇenja: y ∈ {−1.10 Implicitno zadate funkcije 95 N (x) raste ako je N (x) > 0 za svako x ∈ (a. b). Vratimo se na (59). . 0. koja se nije napisana ni kao y = . . b). onda je f (x) ≥ 0 u (a. Stav 5. onda je f (x) ≤ 0 u (a.zavisna promenljiva“. Neka to bude x. b) i ako je f (x) < 0 . 7. Da bismo analizirali ovakvu vezu. A kako je N (x) = f (x). b). povezane formulom u kojoj nijedna c c od njih nije . b). ni kao x = . znaˇi da vaˇi slede´i stav: c z c Stav 4. . b). To c s znaˇi da ne postoji funkcijska (tj. b). c z primer: y 2 + x2 + 1 = 0. onda je f konveksna u (a. b). Priˇa o konkavnim funkcijama je sliˇna. onda y zavisi od tog izbora. To znaˇi da x moˇemo birati c z kako ho´emo. Obrnuto.subjekat“.7. na primer.10 Implicitno zadate funkcije Ima sluˇajeva kad su dve veliˇine. onda iz s 5 (59) dobijamo jednaˇinu y − y = 0.nezavisna promenljiva“. Kaˇemo da je f konkavna ako c c z se svaka tetiva grafika nalazi ispod grafika. ako je f konkavna i ima drugi izvod u intervalu (a. (59) y 5 − y + ex − x − 1 = 0. Obrnuto.

7. dobi´emo. pored toga. iz toga sledi da postoje tri funkcije. 1}. dobi´emo sva tri puta y = 0. 1 (b) g(x) = 3 x3 − 2x2 + 3x − 15. Kako c su matematiˇari dokazali. y = a(x). c y = b(x). (y 5 − y + ex − x − 1) = 5y 4 y − y + ex − 1 = (5y 4 − 1)y + ex − 1 = 0. z (61) x3 + 4xy − 2y 3 − 3 = 0. y = c(x) koje su definisane u otvorenom intervalu I 0. (62) x4 + xy + y 4 = 3. y = 1 u (60). c(0) = −1. a (0) = 0. 4y = 0. y = −1. b (0) = 0. Nadjite i klasifikujte stacionarne taˇke slede´ih funkcija: c c (a) f (x) = −3x2 + 6x − 20. izvod moˇemo na´i na slede´i z z c c naˇin: c Iz (59) sledi: (y 5 − y + ex − x − 1) = 0 Dakle. Grafike tih funkcija moˇete videti na slici 32. tri reˇenja: y ∈ {−1. i. koje zadovoljavaju jednaˇinu (59) za x ∈ I. izvod funkcije nekoj taˇki moˇemo na´i samo ako znamo c z c vrednost funkcije u toj taˇki. kako smo videli. Na primer. c s c redom. b(0) = 1.11 Zadaci 65. 5y 4 − 1 Prema ovome. A ni taˇka ni domen funkcije ne mogu se zadati c c napamet zato ˇto su y i x vezani formulom (59). 0. onda ´emo staviti x = 0 z c u (59). Stavljaju´i. . c (0) = 0. c a(0) = 0.96 7 DIFERENCIRANJE moˇemo stvarno izraziti u obliku y = f (x). Odatle dobijamo: (60) y = 1 − ex . ako smo odnekud s saznali da je domen neki interval koji sadrˇi nulu.

11 Zadaci 97 Slika 32: y 5 − y + ex − x − 1 = 0 1 a(x) –2 2 –2 2 b(x) 1 c(x) –1 –1 (a) (b) Slika 33: 2 1 1 0 –1 –1 –2 –1 0 3 1 –1 1 3 2 3 (a) x + 4xy − 2y − 3 = 0 (b) x4 + xy + y 4 = 3 64. Na slici je prikazana funkcija 3 f (x) = x2 . 2 –1 1 x 2 3 .7. Nadjite najve´u c i najmanju vrednost funkcije. Uverite se da f nema stacionarnih taˇaka. x ∈ [−1. 3]. c Nadjite lokalne ekstremne vrednosti.

+∞). 1 1 (d) f (x) = + 2 . Data je funkcija f (x) = . 5]. I = [0. x = . c (b) Dokaˇite da je ln x ≤ x/e za x > 1. 68. 3]. I = (0. Nadjite najve´u i najmanju vrednost na intervalu c (a) [0. pa na osnovu toga nadjite lokalne ekstreme. 4]. x (a) Nadjite najve´u i najmanju vrednost funkcije. x x 66. x e(e − 1) 0 < x < e. I = [0.98 7 DIFERENCIRANJE (c) h(x) = 2x3 + 3x2 + 12x − 6. x = 2. Nadjite dy za x = 8. Za svaku od funkcija iz zadatka 65 odredite intervale monotonosti. Data je funkcija y = 3 x. 4]. 70. uporedite dobijeni rezultat sa onim koji daje kalkulator. (c) h(x) = 2x3 + 3x2 + 12x − 6. c c (d) Nadjite prevojne taˇke. x = 1. Nadjite najve´u i najmanju vrednost (ako postoji) slede´e funkcije na c c intervalu I: (a) f (x) = −3x2 + 6x − 20. z (c) Nadjite taˇku u kojoj f ima najve´i nagib. x = 1. Odredite intervale monotonosti. x = 0. ln x 72. x 2 3 (c) h(x) = x − 2x + 2. s c c c (g) Dokaˇite nejednakost z ln x x−1 ≥ . Odredite nagib slede´e funkcije i jednaˇine tangenti u datim taˇkama: c c c (a) f (x) = x4 − 3x2 + 3. f (e)). (f) Napiˇite jednaˇinu seˇice kroz taˇke (1. 1 1 (d) f (x) = + 2 . (b) [9. . 1 1 (b) g(x) = + x. c (e) Skicirajte grafik na intervalu [1. Na osnovu toga √ procenite y = 3 9. I = [0. 1 ≤ x < ∞. x = −1. Data je funkcija f (x) = xe−x/10 . f (1)) i (e. dx = 1. x x 67. Skicirajte grafike funkcija iz zadatka 66. 69. 20]. 1 (b) g(x) = 3 x3 − 2x2 + 3x − 15. ∞). √ 71.

Razmotrite marginalne funkcije s Mh f (1) za h > 0 i h < 0.9). 4]. Ako jedinicu proizvoda prodaje po ceni p. c (b) Nadjite najve´u i najmanju vrednost. tako da moˇe odluˇiti po kojoj ceni zs z c ´e prodavati svoju robu. Data je funkcija f (x) = x3 − 6x2 + 9x − 25. 76. f (0. (d) Skicirajte grafik.9. 77. c 75. (a) Nadjite f (0. Zamenite x + λ sa 2x + λ u zadatku 74.54). .3. x < 1. onda c je potraˇnja q jednaka 300 − 2p. 0.06). (a) Nacrtajte grafik za λ = 0. 1. 1 2 x 2 99 x ∈ [0. c c E(0.6. dok su troˇkovi proizvodnje dati formulom z s 2 C = 30 + 30q − (1/10)q . pa radite isto. Taˇke na slici 31 imaju slede´e koordinate: A(0. (e) Odredite rang funkcije.3 i ∆x = 0. c (c) Odredite intervale konveksnosti. (b) Nadjite ∆y i dy ako je x = 0. x ≥ 1.65. Data je funkcija f (x) = + x. 1. Prihod je R = q · p (broj prodatih proizvoda puta cena jednog). (f) Postoji li inverzna funkcija? 74. x + λ. 2. (a) Nadjite i klasifikujte stacionarne taˇke.3). B(0. ). Jedna firma ima monopol na trˇiˇtu. (d) Postoji li f (1) ? (e) Za koje λ funkcija raste na intervalu −∞ < x < ∞ ? (f) Za koje λ je funkcija konveksna na intervalu −∞ < x < ∞ ? (g) Izraˇunajte f (x).7.11 Zadaci 73. (b) Koliko treba da bude λ da bi grafik bio jedna neprekinuta linija? (c) Pretpostavimo da je λ reˇenje za (b).

kada ´e se izjednaˇiti? Sve to prikaˇite grafiˇki. (a) Koliki je najve´i broj poseta u jednom danu? c (b) Kog dana je najve´i porast poseta? c 80. Broj poseta dat je formulom S = 3t2 − 0. Nivo potraˇnje za jednim proizvodom povezan je sa cenom pomo´u forz c mule p2 q = 6000. c c z c 81. Jedan proizvod ima funkciju potraˇnje z p p2 q= − 8 + 100. 125 5 Za koje vrednosti p ova funkcija ima ekonomskog smisla? . Ako manja populacija raste neprekidno po godiˇnjoj stopi 3%. c c (c) Koja ´e cena biti ako je kapacitet firme ograniˇen na 120 jedinica? c c 78. dq (a) Nadjite izvod . Drugi auto vredi s £30 000 ali mu vrednost opada ravnomerno. 7 DIFERENCIRANJE (b) Izraˇunajte vrednost q koja daje najve´i profit. 79. dp (b) Na osnovu (a). Broj stanovnika drˇave A je za 10% manji od broja stanovnika drˇave z z B. Jedan automobil vredi £20 000 ali mu vrednost neprekidno i eksponencijalno opada po (nominalnoj) godiˇnjoj stopi od 20%. procenite koliki ´e efekat na prodaju imati podizanje c cene sa 10 na 10. brzinom 20% godiˇnje. Podignut je jedan web-site. Preds staviti grafiˇki vrednosti atomobila u toku pet godina. gde je t broj dana posle podizanja. a ve´a po s c stopi 1%.008t3 . c 82.5 funti.100 (a) Odredite funkciju profita te firme.

I funkcija Φ2 (x) = x2 /2 + 25 je primitivna za istu funkciju. ˇitamo: . x ∈ (a. b). onda s piˇemo s (63) f (x) dx = Φ(x) + C.. b) → R. Na primer. b) znaˇi slede´e: c c Φ (x) = f (x) za svako x ∈ (a.delimiˇno“ inverzna prema diferencic ranju. to je zato ˇto je izvod konstante jednak nuli. a drugo: ako nadjemo izvod pa od njega integral.1 Integralni raˇun c Primitivna funkcija Pretpostavimo da je zadata funkcija f : (a. dobi´emo c c funkciju. opet primitivna. funkcija Φ1 (x) = x2 /2 je primitivna za funkciju f (x) = x jer je Φ1 (x) = x za svako x ∈ R. b).101 8 8. dobi´emo polaznu c . Φ. b) → R ˇiji je c izvod jednak f. ˇto zapisujemo ovako: s x dx = x2 + C. reˇenica c Φ je primitivna funkcija funkcije f na intervalu (a.. Vaˇno je da su to s z sve primitivne. Operacija nalaˇenja integrala zove se integriranje ili integracija. onda je Φ1 + C. funkcije f na intervalu (a. b). Prema tome. Ona z je s jedne strane inverzna a sa druge . ako imamo jednu primitivnu. gde je C bilo koji broj (konstanta). 2 Uopˇte. b). Izraz f (x) dx zovemo neodredjeni integral od f . Uopˇte.integral od ef od c iks de iks“. Primitivnom funkcijom funkcije f nazivamo takvu diferencijabilnu funkciju Φ : (a. ako je Φ1 jedna primitivna funkcija funkcije f na s intervalu (a. Ono prvo znaˇi: ako nadjemo integral pa od njega izvod.

e(1/2)x dx = ex ln 2 dx = itd. Sada sakrijemo g(x) pa postavimo zadatak: Izraˇunajte c (x2 + 2x − 1)ex+ x dx. (k = 1/2). −x) 8. Ko ne zna trigonometriju. g(x) = x2 ex+ x . Dodatna pravila omogu´avaju nam da razmatramo sloˇenije primere. 1 1 1 −Ei(1. Nasuprot prethodnom. nikad ne´e c izraˇunati c x2 1 dx +1 (= arctan x + C). Pomo´u nje moˇemo izrac z ˇunati nekoliko integrala: c √ 3 x dx = ex dx = 2x dx = x1/3 dx = x1/3 + 1 +C = 1/3 + 1 (n = 1/3). recimo.2. Primer 8.1. retko koji zadatak iz integracije moˇemo z pretvoriti u zadatak iz diferenciranja. Primer 8. Podjemo od funkcije.2 Raˇunanje integrala c Na strani 104 imate tablicu sa nekoliko primera. c z . Zadatak iz diferenciranja moˇe se pretvoriti u zadatak iz intez gracije. g (x) dx = g(x) + C.102 ˇ 8 INTEGRALNI RACUN funkciju plus neku konstantu. pa nadjemo izvod: g (x) = (x2 + 2x − 1)ex+ x . Sve to moˇemo zapisati u dve formule: z f (x) dx = f (x). (k = ln 2).

8.2 Raˇunanje integrala c Linearnost Vaˇe slede´e formule: z c f1 (x) + f2 (x) f1 (x) − f2 (x) dx = dx = f1 (x) dx + f1 (x) dx − f (x) dx, f2 (x) dx, f2 (x) dx,

103

kf (x) dx = k gde je k konstanta, npr. k = −2, 1/3, itd. Primeri: 2 dx = 2 x 1 dx = 2 ln |x| + C, x

x2 1 2 1 dx = x dx = x2 dx = 2 2 2 √ √ (3 x − 2e−x ) dx = 3 x dx − 2

, e−x dx = .

Smena promenljivih Razmotrimo integral I= 1 dx. 2x − 3

Umesto da pogadjamo primitivnu funkciju, moˇemo postupiti na slede´i z c naˇin. Stavimo (tj. uvedemo smenu) c 2x − 3 = t. d(2x − 3) = dt, 2 dx = dt, 1 dx = dt. 2 Sada idemo da izbacimo slovo x; dakle, I= 11 1 dt = t 2 2 1 1 dt = ln |t| + C. t 2 Zatim diferenciramo: tj. tj.

104

ˇ 8 INTEGRALNI RACUN

Tabela 4: Tablica integrala

f (x) k x xn 1 x 1 x+a ex ekx 1 √ x

f (x) dx kx + C x2 +C 2 xn+1 +C n+1 ln |x| + C ln |x + a| + C ex + C 1 kx e +C k √ 2 x k=const.= 0 a=const. (n = −1)

Ako ˇitate zdesna ulevo, vide´ete da je ova tablica skoro identiˇna tablici c c c izvoda (str. 82); izmenjene su samo oznake. Mogli bismo je proˇiriti; recimo: s x2 1 1 x dx = arctan , 2 +a a a 1 x dx = arcsin , b b2 − x 2 1 x2 +k dx = ln k + itd. x2 + k

8.2 Raˇunanje integrala c Na kraju, vratimo x : I= Provera: dI 1 1 1 = (2x − 3) = . dx 2 2x − 3 2x − 3 Joˇ jedan primer: s I= Smena: x2 + 1 = t; d(x2 + 1) = dt; 2x dx = dt; x dx = (1/2) dt. x x2 + 1 dx . 1 ln |2x − 3| + C. 2

105

Izbacivanje starog slova: I= x dx x2 + 1 = (1/2) dt √ √ = t + C. t

Vra´anje starog slova: c √ I = x2 + 1 + C. U nekim sluˇajevima raˇunanje teˇe neˇto drukˇije. Na primer, kod intec c c s c grala I= x √ 2x + 4 dx,

uvodimo smenu √ 2x + 4 = t. √ Zatim, umesto d( 2x + 4) = dt, prvo izrazimo x kao funkciju od t : x= Dalje, dx = d( ) = t dt; 1 2 t − 2. 2

. Drugim reˇima. dv = e2x dx xe2x dx. Taˇno znaˇenje formule je ovakvo: Ako je Φ primitivna za funkciju vu . a du. ovaj poslednji integral dobijamo iz prethodnog smenom t = c S(x). onda c c je uv − Φ primitivna za uv . 2 ˇ 8 INTEGRALNI RACUN I= itd. dv = v (x) dx. I= Stavljamo u = x. ne zaboravimo da je dt = S (x) dx.106 1 2 t − 2 t · t dt. Primer 8. To je tako jer je (uv − Φ) = (uv) − Φ = (uv) − vu = u v + uv − vu = uv . onda je f (S(x))S (x) dx = Φ(S(x)) + C.3. Navedeni naˇin prelaska sa jednog integrala na drugi zasnovan je na c slede´em pravilu: c Ako je f (t) dt = Φ(t) + C. To se vidi i u formuli parcijalne integracije: u dv = uv − v du Ovde su u i v dve diferencijabilne funkcije. Parcijalna integracija Prethodni primeri pokazuju da je korisno pisati diferencijal dx pod znakom neodredjenog integrala. dv su njihovi diferencijali du = u (x) dx.

∞). da je g (x) = 1/x za x > 0 i da je g(1) = −23. s 2 I = uv − Primer 8.2 Raˇunanje integrala c da bismo imali I= u dv. Zadatak 86. imamo x2 ln x − I= 2 x2 1 x2 dx = ln x − 2 x 2 x x2 x2 dx = ln x − + C. . Proverite slede´e formule: c 1 (a) dx = ln(x + x2 + 1) + C.8. 2 2 4 Zadaci Zadatak 83. Odredite onu primitivnu Φ funkcije f (x) = |x|. x ∈ R. Nacrtajte grafike funkcija f i Φ. 107 Raˇunamo du i v : c du = dx. Kako je du = (1/x)dx i v = x2 /2. I= x ln x dx. Odredite funkciju g ako je poznato da je g definisana na skupu R \ {0}. Zadatak 85. 2 2 4 Ovoga puta stavljamo u = ln x (da bismo eliminisali logaritam) i dv = x dx. x2 + 1 (b) 1 1+x 1 dx = ln + C. 1 v du = e2x x − 2 1 2x 1 1 e dx = xe2x − ex + C. da je g (x) = 1/x za x = 0. g(−1) = 2.4. 2 1−x 2 1−x Zadatak 84. koja zadovoljava uslov Φ(0) = 0. Dakle. Odredite funkciju g ako je poznato da je g definisana na intervalu (0. Nacrtajte grafik funkcije g. i g(1) = 1. v= dv = 1 e2x dx = e2x 2 (ne piˇemo 1 e2x + C jer nam je dovoljna jedna primitivna).

108 ˇ 8 INTEGRALNI RACUN Zadatak 87.2 x x 1 (i) 3 ex (j) (k) 112 e2x Zadatak 88. dx. Izraˇunajte pomo´u date smene: c c x dx. x 2x − 3 x 2x − 3 e x √ dx. 2x − 1 = t (a) 2x − 1 (b) (c) (d) √ x(4x − 3)7 dx. Izraˇunajte: c (a) (c) (e) 3 − 2x2 + √ dx x x2 − 2x √ dx x √ (x2 − 2x)( x − 2) dx (b) (d) (f) (d) √ x x (h) ex/2 (m) ln 4 (x ln 3 + 6) dx ex + 2e−x dx e2x x2 + 3x + 2 dx x+2 Zadatak 89. √ 4x − 3 = t 2x − 3 = t 2x − 3 = t x=t (e) . Izraˇunajte: c (a) (c) (e) xe−2x dx (x2 − 2x)ex dx −2x ex dx (b) (d) (f) x3 ln x dx (ex + 2e−x )2 x dx x2 ln2 x dx Zadatak 90. x dx. Izraˇunajte integrale slede´ih funkcija: c c √ (a) x3 (b) x−2 (c) x 1 1 (e) (f) (g) e−2x 2 0.

8. Ali ovo ne moˇe biti taˇno jer kad stavim x = 0. c (I) I= (x2 + 2x + 1) dx = x3 + x2 + x + C.2 Raˇunanje integrala c x(x2 + 2)4 dx. dobijam 1 = 0. x2 + 2 = t 109 (f) Zadatak 91. dobio je c I= t2 dt = t3 (x + 1)3 +C = + C. z c Nadjite greˇku u rasudjivanju. George je raˇunao integral c I= na dva naˇina. +k k k gde je k =const. s Zadatak 92. Izraˇunajte: c (a) (c) ln(ln x) dx x x2 − x + 4 dx (x − 1)2 (b) (d) √ 3 e2x ex + 1 dx 1 √ dx x+ x Zadatak 93.> 0. 3 3 Kad pomnoˇim sa 3. 3 (x + 1)2 dx (II) Uvode´i smenu x + 1 = t. . dobijem z (x + 1)3 ≡ x3 + 3x2 + 3x. 3 3 — Odavde sledi — reˇe on (u) sebi — da je c (x + 1)3 x3 ≡ + x2 + x. (a) Izraˇunajte c x2 dx x2 + 2 znaju´i formulu c x2 1 1 x dx = √ arctan √ . (b) Izraˇunajte c ln(x2 + 2) dx.

Ako je funkcija f definisana i neprekidna na intervalu (a.3 Odredjeni integral Ima neodredjenih integrala koji se . Jedan od mnogobrojnih c primera je e−x dx. s c Ispostavlja se da je P (x) = f (x) za svako x ∈ (a.. To ne znaˇi da primitivna funkcija ne postoji. onda moˇemo definisati z funkciju P : (a. ˇto znaˇi da se c s c ne mogu izraziti pomo´u elementarnih funkcija. Matematiˇka konstrukcija primitivne funkcije je veoma sloˇena. ˇto znaˇi da je s c funkcija P (x) primitivna za f (x). b) postoji. b). Lajbnic).110 ˇ 8 INTEGRALNI RACUN 8. Naime: c Stav 6 (Njutn. z Ako je f neprekidna i pozitivna u intervalu [a.ne mogu izraˇunati“. b) → R na slede´i naˇin: c c P (x)=povrˇina krivog (osenˇenog) trapeza prikazanog na slici 34(a). ali se c z moˇe ilustrovati slikom. b]. onda primitivna funkcija na intervalu (a. Slika 34: 2 P(x+h)-P(x) A P(x) T a x x+h (a) P (x) =primitivna funkcija of f b (b) Trapez T sa upisanim pravougaonikom Π . b).

Ako ovu relaciju podelimo sa h. jer je osnovica jednaka h a visina f (x) Trebalo bi dokazati da je u naˇem sluˇaju deljenje sa (malim) h zaista ispravno. a Ako je Φ(x) neka druga primitivna. s c To je bila samo ideja dokaza Njutn–Lajbnicovog stava.. (19 ) dobi´emo c P (x + h) − P (x) ≈ f (x). kako smo videli. vidimo da je Φ(a) = 0 + C.3 Odredjeni integral 111 A da bismo se uverili da je P (x) = f (x). x Φ(x) = P (x) + C = a f (t) dt + C.uskog“ trapeza T (slika 34(a)) s i pribliˇno je jednaka povrˇini (crnog) pravougaonika Π na slici 34(b). s P (x + h) − P (x) ≈ f (x)h. h Razlika P (x + h) − P (x) predstavlja povrˇinu . Prema c tome. razmotrimo marginalnu funkciju Mh P (x) = P (x + h) − P (x) . Odredjeni integral Umesto P (x) piˇe se s x f (t) dt. Uzimaju´i ovde x = a. A z s povrˇina od Π jednaka je f (x)h (18 ). a ˇ Cesto se ta formula piˇe u obliku s b b f (x) dx = a 18 19 f (x) dx a . onda je. vaˇi formula (Njutn/Lajbnicova) z x f (t) dt = Φ(x) − Φ(a). C = −Φ(a). tj. h ˇto znaˇi da je P (x) = f (x). s c .8.

5. 3 = = 0 13 03 − 3 3 Slika 35: Arhimed i njegov trougao 1 0 (a) Arhimedov trougao 1 (b) Arhimed Time smo pokazali da je povrˇina krivolinijskog trougla ograniˇenog pas c 2 rabolom y = x i pravim linijama x = 1. b=gornja granica). 0) i (1. s c Primer 8. ili u granicama od a do b (a=donja granica. ˇto je bilo poznato i Arhimedu. i zato je odgovaraju´i integral negativan broj. 2]. 1 x2 dx = 0 x2 dx 1 1 0 x3 3 1 = . Uporedite taj rezultat sa s povrˇinom obiˇnog trougla sa temenima (0. 0). Tako je. taˇnije c c 2 2 f (x) dx = 1 1 x3 (−x + 1) dx = − + x 6 2 2 1 1 =− .112 b ˇ 8 INTEGRALNI RACUN Izraz a f (x) dx zove se odredjeni integral funkcije f na intervalu [a. na primer. Odredjeni integral ne predstavlja uvek povrˇinu. y = 0 (osenˇena oblast na slici c 35) jednaka 1/3. Ta funkcija je negativna na intervalu [1. 1). 6 . b]. Na slici 36 s 2 vidite grafik funkcije f (x) = −x + 1. (1.

Tu je z z 4 f (x) dx = − 0 32 . b). 3 a povrˇina osenˇene oblasti je s c 1 4 P = P1 + P2 = 0 f (x) dx − 1 f (x) dx = 71 . More exercises for you to try 2 √ 2 − 1 = 0.6. Slika 36: y =−x2 +1 y -2 -1 1 2 3 area x 5 Uopˇte. Alternatively you can use your calculator In each question the required area lies entirely above the horizontal axis. A4. a a povrˇina odgovaraju´eg krivolinijskog trapeza raˇuna se po formuli s c c b P =− a f (x) dx.3 Find the area integral curve y = 7x and 3above the x axis between x = 2 and x = 5. Primer 8. Findina osenˇene oblasti je povrˇ the area c s Answer 2 P =− 1 1 f (x) dx = . under y = x−2 between x = 1 and x = 10. 2 1.414.3: Integration 20 . ako je f (x) < 0 u intervalu (a. 3. Parts of Which Lie Below the x-axis The figure below shows a graph of y = −x2 + 1. although you should verify this fact for yourself independently. 113 2. 6 3. Odredjeni under the 8. onda je f (x) dx < 0. kao na slici 37.in which case the value of integral is to obtain this result directly. 6 20 pri ˇemu je a < b c . The Area Bounded by a Curve. Situacija moˇe biti sloˇenija. s b Engineering Mathematics: Open Learning Unit Level 1 14. Find the area bounded by the curve y = x and the x-axis between x = 0 and x = 2. Find the area bounded by the curve y = 3t2 and the t-axis between t = −3 and t = 3.

x = a i x = b (a < b) (vidi sliku 38). Kad raˇunamo povrˇinu oblasti .. pri ˇemu je .114 ˇ 8 INTEGRALNI RACUN Slika 37: 2 P 1 1 2 3 4 P2 –2 –4 y = x3 − 5x2 + 4x –6 Primer 8.. koristimo formulu b P = a f (x) − g(x) dx.7. c 6 4 2 y=x Slika 38: 0 –2 –4 1 2 3 4 5 y=x^2–5x+3 . a kriva y = g(x) donja“.uglavljene“ izmedju dve verc s tikalne prave.kriva y = f (x) gornja.

y = x i y = 3. Zadatak 94. Slika 39: (a) (b) .8. 4 P = 1 (x − x2 + 5x − 3) dx = 15. g(x) = x2 − 5x + 3. b = 4. f (x) = x. Dakle.3 Odredjeni integral 115 Na slici 38 imamo: a = 1. Izraˇunajte povrˇinu oblasti koju ograniˇavaju linije y = x2 − c s c 5x + 3.

y. na primer. ili uopˇte nema reˇenja ili ih ima bezbroj. (0. Nepoznate x. s s Da biste prihvatili taj fakt. kaˇe se da je neodredjen. sistem (S) je neodredjen. kaˇe se da je odredjen. a ako nema reˇenja. 1. Primer:  3  x + y + z = 2x − y + z = 2 (S)  6x + 4z = 10. s S druge strane. Ispostavlja c se da svaki neodredjen sistem ima bezbroj reˇenja. To ne znaˇi c c s s c da sistem kod koga je broj jednaˇina ve´i od broja nepoznatih ne moˇe imati c c z reˇenja. onda sistem ne moˇe biti c z odredjen. sistem s  3  x + y + z =   2x − y + z = 2 (S1 ) 6x + 4z = 10    x − 2y = −1 ima ista reˇenja kao (S). ako je mogu´e. z c c c pove´anje broja jednaˇina smanjuje ˇanse da sistem ima reˇenje. na primer. ali ih ima joˇ. razmotrite jednu jednaˇinu sa dve nepoznate: c ax + by = c. Ako s s z ima taˇno jedno. 1) s s s je jedno reˇenje. z mogu se shvatiti kao prazna mesta koja. s Broj nepoznatih moˇe biti i manji ili ve´i od broja jednaˇina. . 1/2. trojka (x. onda se kaˇe da c z s z je nemogu´ ili nesaglasan. c treba popuniti brojevima tako da se dobiju tri istinite relacije. U naˇelu. z) = (1. ako je broj jednaˇina manji od broja nepoznatih. Svaka takva trojka brojeva zove se reˇenje sistema. y. Na primer. tj. Ako neki sistem ima viˇe od jednog reˇenja. Prema tome.116 ˇ 9 SISTEMI LINEARNIH JEDNACINA 9 Sistemi linearnih jednaˇina c Sistem linearnih jednaˇina je niz linearnih jednaˇina sa konaˇnim brojem c c c nepoznatih. 5/2).

prvu. poslednji sistem ima jedinstveno reˇenje s (x. recimo y. Polazimo od poslednje jednaˇine: z = 7/4. x. Iz toga sledi da i polazni sistem ima to isto.. Odaberimo jednu jednaˇinu. s Uopˇte. Prvu jednaˇinu smo prepisali. . c Dakle. jedinstveno. z) = (1/2.117 Gausov postupak Prikaza´emo Gausov postupak na primeru sistema c  3  x + y + z = 2x − y + z = 2  3x + 2y + 4z = 10. reˇenje. moˇe se dokazati da Gausov postupak pretvara sistem u ekvis z valentan. drugu smo dobili mnoˇe´i prvu sa −2 i doc z c daju´i je drugoj jednaˇini. pomnoˇimo drugu sa −1/3 i dodamo tre´oj. 7/4). Sa s c ovim z idemo u drugu jednaˇinu: y = 3/4. npr.nestalo“ nepoznate x u poslednje c c dve jednaˇine. npr. s Pitanje: Da li viˇe volite da ono reˇenje zapiˇete u obliku s s s     x 1/2 y  = 3/4 ? z 7/4 Primena Gausovog postupka na sistem (S1 ) dovodi do sistema  y + z = 3  x +   −3y − z = −4 (S2 ) 0·z = 0    0 · z = 0. itd. 3/4. y. A kaˇemo da su sistemi ekvivalentni ako imaju jednake skupove z reˇenja. Zatim na te dve jednaˇine primenimo isti postupak sa cilc c jem da eliminiˇemo. Dobili smo lako reˇiv sistem. c Obrazujmo novi sistem:  y + z = 3  x + −3y − z = −4  −y + z = 1. Sada iz prve nalazimo x = 1/2. i s z c dobijemo sistem:  y + z = 3  x + −3y − z = −4  (4/3)z = 7/3. i u njoj jednu nepoznatu. Tako je .

118 ˇ 9 SISTEMI LINEARNIH JEDNACINA Poslednja jednaˇina je zadovoljena za svako z. Cene moˇemo zapisati pomo´u matrice z c   99 176 C =  . 299 517 Horizontalni redovi matrice zovu se vrste a vertikalni — kolone. y. sva reˇenja su data formulom s 5 − 2α 4 − α (x. npr. Matrica T je matrica tipa 3 × 4. Tada je zadovoljena i tre´a jednaˇina. U prvoj c z prodavnici. . tj. Jednakost matrica Matrice A i B smatramo jednakim ako su istog tipa i ako su im . Matrica C ima samo jednu kolonu — takve matrice se zovu vektori. ˇto znaˇi da ima 3 vrste i 4 kolone. 299 i 517 evra. 176. 3 3 9. . z) = ( . Moˇemo re´i da s c z c je ˇirina matrice T jednaka 4 a visina jednaka 3. 24 c z pentijuma III. 16 pentijuma II. 4 0 10 8 Ovu tabelu je napravio ˇovek koji drˇi tri prodavnice kompjutera. α). U drugom horizontalnom redu moˇemo z videti broj pentijuma u prodavnici P2 . α ∈ R. gde c z je α bilo koji broj. zovu se elementi matrice. Komjuteri se prodaju po cenama 99. itd. 3 Zatim idemo u prvu: 4−α 5 − 2α x=3−y−z =3− −α= .   11 16 24 36 T =  0 4 33 21  . moˇemo staviti z = α. oznaˇimo je sa P1 . i 36 pentijuma IV. a ima ih 3 · 4 = 12. 3 3 Prema tome.odgovaraju´i“ c elementi jednaki.. Zatim uzmemo c c z = α u drugoj i dobijemo 4−α y= . Brojevi koji se nalaze u toj s matrici.1 Matrice Matrica je pravougaona tabela. on drˇi 11 pentijuma I.

3(A + B) = 3A + 3B.1 Matrice Sabiranje i oduzimanje 119 Moˇemo sabirati (oduzimati) samo matrice istog tipa.uobiˇajena“ svojstva.       3 −1 3 −1 6 −2 7 = 2 7 ×2= 4 14  . Na primer. c       3 −1 −7 6 3 − 7 −1 + 6 2 7  +  12 −4 =  2 + 12 7 − 4  = . u prodavnici P2 : v2 = 21428. npr. −5 0 −3 9 −5 − 3 0 + 9 Nula-matrica je ona ˇiji su elementi jednaki nuli. itd. Izraˇunajmo vrednost robe u c prodavnici P1 : v1 = 11 × 99 + 16 × 176 + 24 × 299 + 36 × 517 = 29693.9. 2× 2 −5 0 −5 0 −10 0 Operacija mnoˇenja brojem ima . ako je O nula-matrica. to ˇinimo tako ˇto z c s saberemo (oduzmemo) odgovaraju´e elemente. dakle. Mnoˇenje matrice matricom z Vratimo se na one tri prodavnice kompjutera. . z c 2(3A) = 6A. u prodavnici P3 : v3 = 7522.. onda je A + O = O + A = A. Mnoˇenje matrice brojem z Matrica se mnoˇi brojem tako ˇto se svaki element pomnoˇi tim brojem. Ona ima istu ulogu koju c ima broj nula kod sabiranja brojeva. Na z s z primer.

Prema svemu. s Na primer. nema smisla razmatrati proizvod AB ako nije zadovoljen slede´i uslov: c ˇirina matrice A = visina matrice B.120 ˇ 9 SISTEMI LINEARNIH JEDNACINA Ove tri vrednosti se mogu staviti u matricu   v1 V = v2  . Glavno je kako se mnoˇe jedna vrsta i jedna kolona: z   b1 b2  a1 a2 a3 a4   = a1 b 1 + a2 b 2 + a3 b 3 + a4 b 4 . otvaranje joˇ jedne prodavnice s . rezultat je matrica tipa 3 × 13. b3  b4 Dodavanje joˇ jedne vrste 21 prvom faktoru proizvodi joˇ vrstu u rezultatu: s s   b1 a1 b 1 + a2 b 2 + a3 b 3 + a4 b 4 b2  a1 a2 a3 a4   = . c1 c2 c3 c4 b3  c 1 b1 + c 2 b2 + c 3 b3 + c 4 b4 b4 Dodavanje joˇ jedne kolone drugom faktoru proizvodi joˇ kolonu u rezultatu: s s   b1 d1 b2 d2  a1 a2 a3 a4   c1 c2 c3 c4 b3 d3  b4 d4 a1 b1 + a2 b2 + a3 b3 + a4 b4 a1 d1 + a2 d2 + a3 d3 + a4 d4 = c 1 b1 + c 2 b2 + c 3 b3 + c 4 b4 c1 d1 + c2 d2 + c3 d3 + c4 d4 . 7522 4 0 10 8 517 Na ovom primeru vidimo kako se mnoˇe proizvoljna matrica i jedna z kolona. v3 a sav raˇun se sada moˇe predstaviti na slede´i naˇin: c z c c    99    29693 11 6 4 36  176     V = TC =  0 4 33 21    299  = 21428 . 21 tj. proizvod AB je definisan ako je A matrica tipa 3 × 4 a B matrica tipa 4 × 13.

ali su razliˇitog tipa. onda je A(BC) = (AB)C Distributivnost Vaˇe dva zakona distributivnosti: z A(B + C) = AB + AC (A + B)C = AC + BC Zato moˇemo . Na primer. (c) Konaˇno.. ako su A i B kvadratne matrice istog tipa. To znaˇi da su matrice A(BC) i (AB)C ili obe c definisane ili obe nedefinisane. ali je najˇeˇ´e opet c sc AB = BA Na primer.1 Matrice Nekomutativnost mnoˇenja z Nije isto AB i BA. ∗ Asocijativnost Isto je A(BC) i (AB)C. (A + B)(A + B) = A2 + AB + BA + B 2 . z c ako je A tipa 2 × 3 a B tipa 3 × 2. a ako su definisane. 5 0 −1 1 2 1 −1 = 3 4 -3 ∗ -4 . 121 (a) Moˇe se desiti da je AB definisano a BA nije. samo moramo voditi raˇuna o z z c poretku faktora. ako je A matrica z tipa 3 × 4 a B matrica tipa 4 × 13. npr.mnoˇiti svaki sa svakim“. (b) Moˇe se desiti da su i AB i BA definisane. 1 −1 3 4 0 −1 = 1 2 -1 4 -3 .9. onda je AB tipa 2 × 2 a BA tipa 3 × 3. npr. . onda su matrice c AB i BA istog tog tipa. (A + B)(A − B) = AA − AB + BA − BB = A2 − AB + BA − B 2 .

Ako postoji takva matrica B da je AB = I i BA = I. jediniˇna matrica ima (najmanje) isti znaˇaj kao broj c c jedan medju brojevima. npr. u v ∗ ∗ 0 1 U sluˇaju matrica tipa 2 × 2 postoji jednostavan kriterijum regularnosti.2 Inverzna matrica Pretpostavimo da je A kvadratna matrica. na primer. IA = A. AA−1 = A−1 A = I Matrica ne moˇe imati dve inverzne. dodajemo indeks. Ima matrica koje nemaju inverznu z — one se zovu singularne matrice. matrica A= 0 0 12 77 je singularna jer je 0 0 12 77 0 ∗ 1 0 x y = = . I3 = 0 1 0 .glavnoj dijagonali“ ima jen dinice a na svim ostalim mestima nule. onda se B zove inverzna matrica (matrice A) i oznaˇava c −1 se sa A . tj.122 Jediniˇna matrica c ˇ 9 SISTEMI LINEARNIH JEDNACINA Jediniˇom se zove kvadratna matrica koja na . ali ima i drugih. c   1 0 0 1 0 I2 = . Jediniˇnu matricu oznaˇavamo sa I. kad god proizvod ima smisla. c c a ako ho´emo da istaknemo kojeg je tipa. 0 1 0 0 1 Medju matricama. Koje imaju inverznu zovu se regularne. c naime: Matrica A= a b c d .. vaˇe formule z AI = A. Dakle. 9. Najprostija singularna je nula-matrica.

je ispunjen uslov (64) ad − bc = 0. Razmotrimo malo sloˇeniji primer: z (68) AX = 2X + B. i samo ako. S druge strane.2 Inverzna matrica je regularna ako. ad − bc −c a 123 Matriˇne jednaˇine c c Pri reˇavanju matriˇnih jednaˇina mora se voditi raˇuna o nekomutativnosti s c c c mnoˇenja. mnoˇimo sa A−1 sa desne strane i dobijamo z X = BA−1 . gde je A regularna kvadratna matrica. onda je (65) A−1 = 1 d −b . dakle. Pretpostavimo da imamo jednaˇinu z c (66) AX = B. mnoˇimo je sa leve s z strane matricom A−1 : A−1 AX = A−1 B. jer je A−1 AX = IX = X. X = A−1 B . Da bismo je reˇili.9. ali ne u obliku (A − 2)X = B (ne valja jer zbir matrice i broja nema smisla) . jednaˇinu c (67) XA = B. Ako je taj uslov ispunjen. Kao i kod obiˇnih jednaˇina. stavljamo poznate na jednu a nepoznate na c c drugu stranu: (69) AX − 2X = B. Sada primenjuemo distributivni zakon.

124 ve´ c (A − 2I)X = B .

ˇ 9 SISTEMI LINEARNIH JEDNACINA

Provera: (A − 2I)X = AX − 2IX = AX − 2X

(Obratite paˇnju da X stoji desno od zagrade.) Kad stavimo A − 2I = C, z dobijemo CX = B, ˇto je jednaˇina tipa (66). s c U sluˇaju jednaˇine c c (70) XA = 2X + B imamo X(A − 2I) = B .

9.3

Determinante

Kvadratnoj matrici odgovara jedan broj koji se zove determinanta, u oznaci det A. Definicija determinante u opˇtem sluˇaju je komplikovana. Podjimo s c od najprostijeg sluˇaja — matrice tipa 2 × 2. Neka je c A= a b . c d

Tada se det A definiˇe ovako: s det A = ad − bc. Umesto det A piˇe se i s a b . c d Dakle, a b = ad − bc. c d

Posebno, determinanta jediniˇne matrice jednaka je jedinici, c det I = 1 . Stav 7. Matrica je regularna ako i samo ako je njena determinanta razliˇita c od nule.

9.3 Determinante Determinante tre´eg reda c

125

Slede´a formula predstavlja jedan od naˇina da se definiˇe determinanta c c s tre´eg reda: c (71) a11 a12 a13 a a a a a a a21 a22 a23 = a11 22 23 − a12 21 23 + a13 21 22 a32 a33 a31 a33 a31 a32 a31 a32 a33

Determinante na desnoj strani zovu se minori. Prva determinanta, oznaˇimo c je sa M11 , je minor elementa a11 , i dobija se tako ˇto se ,,obriˇu“ vrsta i kolona s s koje sadrˇe taj element; dakle z M11 = a a a22 a23 = 22 23 . a32 a33 a32 a33

Sliˇno se definiˇe minor bilo kojeg elementa (bolje re´i, mesta) matrice; c s c M12 = a21 a31 tj. kofaktor = +minor ili −minor pri ˇemu uzimamo + ili − rukovode´i se slede´om tablicom: c c c + – + – + – + – + Sada formulu (71) moˇemo zapisati ovako z (72) det A = a11 K11 + a12 K12 + a13 K13 . Umesto elemenata prve vrste, ovde se mogu uzeti elementi bilo koje vrste ili kolone, sa odgovaraju´im kofaktorima. Na primer, determinantu c 1 −2 4 D = −3 0 0 2 3 6 najlakˇe je raˇunati ,,razvijanjem“ po drugoj vrsti: s c D = −(−3) −2 4 ∗ ∗ ∗ ∗ +0 −0 = −72. 3 6 ∗ ∗ ∗ ∗ a a a23 = 21 23 , a31 a33 a33 itd.

Vaˇni su i kofaktori. Kofaktor, Kij , elementa aij jednak je (−1)i+j Mij , z

126 Determinante viˇeg reda s

ˇ 9 SISTEMI LINEARNIH JEDNACINA

Sad kad smo definisali determinante tre´eg reda pomo´u determinanti drugog c c reda, moˇemo definisati determinante ˇetvrtog reda pomo´u onih tre´eg reda. z c c c To ˇinimo imitiraju´i formulu (72): c c det A = a11 K11 + a12 K12 + a13 K13 + a14 K14 . Prema tome, determinanta ˇetvrtog reda svodi se na ˇetiri determinante c c tre´eg reda. I ovoga puta moˇemo razvijati po bilo kojoj vrsti ili koloni; na c z primer, 2 2004 −1 4 3 6 −5 3 0 6 −5 = −2004 −4 7 −2 + 0 + 0 + 0. −4 0 7 −2 5 9 11 5 0 9 11 Ovde smo razvijali po drugoj koloni jer ona ima tri nule. Da bismo u proizvoljnoj determinanti stvorili nule, moˇemo upotrebiti slede´i stav. z c Stav 8. Vrednost determinante se ne menja ako se jedna vrsta (kolona) izmeni tako ˇto joj se doda neka druga vrsta (kolona) prethodno pomnoˇena s z bilo kojim brojem. U sluˇaju determinante drugog reda dokaz tog stava je prost. Naime, ako c imamo matricu A= a b , c d

pa drugoj vrsti dodamo prvu pomnoˇenu brojem λ, onda dobijamo matricu z B= Dakle, det B = a(d + λb) − b(c + λa) = ad − bc = det A. Na konkretnom primeru, primena stava 8 daje slede´e: c 1 −2 1 −1 1 −2 1 −1 7 −3 5 2 3 −1 3 0 7 −3 5 3 . D := = = −1 1 −2 3 4 5 0 −1 1 3 6 −2 −4 3 0 1 −6 0 6 −2 −4 a b . c + λa d + λb

pa ˇetvrtoj. 1 −2 1 −1 0 −1 1 3 D=− = −1 · (−1) · 4 · (−12). Sta se desilo sa kojom vrstom. moˇemo zapisati ovako: c c z V1 V2 V3 V4 → → → → V1 V2 + (−2)V1 V3 + 2V1 V4 + (−3)V1 Tako smo doˇli do determinante tre´eg reda. 0 0 4 26 0 0 0 −12 V2 → V2 .3 Determinante 127 Ovde smo prvu vrstu mnoˇili sa −2. moˇemo ga primenjivati sve dok ne dobijemo . a onda moˇemo primeniti slede´i stav: z c Stav 9. Ako dve vrste zamene mesta. . V4 → V4 + (−1)V3 .9. pa sa 2. i dodavali je drugoj.. V4 → V4 + 6V2 . Ponekad je korisno promeniti redosled vrsta. Determinanta trougaone matrice jednaka je proizvodu elemenata koji stoje na glavnoj dijagonali. Ako ovu poslednju tablicu transc formiˇemo po shemi s V1 → V1 . z ˇ pa tre´oj. pa sa −3. 1 −2 1 −1 0 7 −3 5 D= =− 0 −1 1 3 0 6 −2 −4 1 −2 1 −1 0 −1 1 3 . dobi´emo c 1 −2 1 −1 0 −1 1 3 D=− . Stav 10. Na primer. 0 0 4 26 0 0 4 14 Dalje. U stvari. 0 7 −3 5 0 6 −2 −4 Nastavimo raˇunanje determinante D. V3 → V3 + 7V2 . na koju opet moˇemo pris c z meniti stav 8. onda determinanta menja znak.troz ugaonu“ tablicu.

3 T 2 3 −1 7 T = 2 −1 . vrati´emo se na A. moˇemo re´i ovako: z c Stav 11. je njena determinanta razliˇita od nule. Matrica je regularna ako. Moˇe se c z dokazati da je det(AT ) = det A. Uzmimo. na s primer. Matricu AT zovemo transponovanom s s (matricom matrice A). i samo ako. . Postoji i formula z za inverznu matricu: 1 adj A.128 ˇ 9 SISTEMI LINEARNIH JEDNACINA Determinanta transponovane matrice Ako je data matrica A. pa se tako dobijena matrica transponuje. 3 7 Ako transponujemo AT . 3] = . tj. onda sa AT oznaˇavamo matricu koju dobijamo tako c ˇto vrste matrice A piˇemo kao kolone. c Dokazuje se da taj stav vaˇi za matrice bilo kog formata. Na primer. A−1 = det A Ovde adj A oznaˇava adjungovanu matricu. (Uverite se u to u sluˇaju matrice tipa 2 × 2. 2 [2. c d Sad kad smo definisali determinante. (AT )T = A. Determinante i linearni sistemi Determinante se pojavljuju pri reˇavanju linearnih sistema.) c Determinanta i inverzna matrica Pomenuli smo da je uslov ad − bc = 0 karakteristika regularnosti matrice a b . ona se formira tako ˇto se svaki c s element matrice zameni svojim kofaktorom. sistem jednaˇina c (73) ax + by = P cx + dy = Q .

dobi´emo c (ad − bc)x = P d − Qb. onda je sistem c nemogu´. itd. b d Razmotrimo sistem od tri jednaˇine sa tri nepoznate x. D y= Dy . a da elektrani treba $0. tj. z c Stav 12 (Kramerovo pravilo). Oznaˇimo c c sa D determinantu sistema. x= dakle.4 Input–Output analiza Sistemi linearnih jednaˇina se koriste za analiziranje dva ili viˇe medjusobno c s zavisnih procesa. c c Reˇenje moˇemo zapisati kao s z P Q x= a c b d .25 struje da bi proizveo $1 uglja. I drugu nepoznatu nalazimo na sliˇan naˇin. elektrani treba ugalj da bi proizvela struju. y. je D = 0. z c 9. P d − Qb . Na primer.60 uglja i $0. onda je reˇenje dato formulama s x= Dx . determinantu sastavljenu od koeficijenata uz nepoznate.05 uglja struje . b d a c y= a c P Q . z. Ali ako su sve ˇetiri jednake nuli. Oznaˇimo sa Dx determinantu koja se dobija tako ˇto se kolona c s koeficijenata koji stoje uz x zameni kolonom slobodnih ˇlanova.25 0. on moˇe i tada biti nemogu´. D Ako je D = 0. Sistem ima jedinstveno reˇenje ako. Tada c vaˇi slede´i stav.4 Input–Output analiza 129 Ako prvu jednaˇinu pomnoˇimo sa d a drugu sa b pa dobijene jednaˇine c z c oduzmemo. A ako je D = 0. i samo s ako. ali rudniku treba struja da bi proizveo ugalj.60 0.05 struje da bi proizvela $1 struje. Pretpostavimo da rudniku treba $0. rudniku elektrani 0 0. onda sistem moˇe biti nemogu´ ili neodredjen. Dy . Dz razliˇita od nule. ad − bc pod uslovom da je ad − bc = 0.9. onda ne smemo tvrditi da je c c sistem neodredjen. D D= Dz . Ako je z c D = 0 i jedna od determinanti Dx .

0. 0.60 .25 0.consumption maz s trix“): C= 0 0. 0.1 jedinica poljoprivredne proizvodnje i 0. za proizvodz nju $1 000 uglja i $1 500 struje. p2 ]T . onda imamo matriˇnu jednaˇinu c c c p = d + C · p. Svaka jedinica poljoprivredne proizvodnje zahteva 0. Za svaku jedinicu usluga treba 0. 3 4 B= 4 6 .3 jedinice usluge. d2 ]T . Odredite broj a tako da slede´e c  4 2 2 a A= . 0. potrebno je slede´e ulaganje: c 0 0.1 jedinicu usluge. 0.5 jedinica industrijske robe. ako je d = [d1 .5 Zadaci matrice budu singularne:  5 1 .1 jedinica industrijske robe.. 9. Vrednost ukupne proizvodnje bi´e razloˇena na vrednost c z spoljne potraˇnje i ulaganje koje je potrebno radi zadovoljenja te potraˇnje. (a) Reˇite jednaˇine AX = B − 2X i XA − B = 2X ako je s c A= 1 −1 . z z Drugim reˇima.3 jedinice poljoprivrednih prizvoda.05 1 500 325 Pretpostavimo sada da postoji spoljna potraˇnja za d1 dolara uglja i z d2 dolara struje.2 jedinice usluge.130 ˇ 9 SISTEMI LINEARNIH JEDNACINA Ovu tabelu ˇemo napisati u obliku matrice potroˇnje (. industrijski i usluˇni.60 1 000 900 · = .2 z jedinice industrijske robe.4 poljoprivrednih prizvoda i 0. 96. Svaka jedinica industrijske proizvodnje zahteva 0. Jedno gazdinstvo je podeljeno na tri sektora: poljoprivredni. Drugi primer. 3 95. Na primer. −3 9 .25 0. 0. B = 3 6 −3 4 1 a Odredite A−1 i B −1 za a = 8.05 Ulaganje potrebno za proizvodnju p1 dolara uglja i p2 dolara struje moˇe se z dobiti mnoˇenjem matrice C vektorom p = [p1 .

Pokaˇite da z x + y 2x − y 3x sistem + z = 3 + z = 2 + 2z = 4 (AB)−1 = B −1 A−1 . (AB)T = AT B T . s (c) reˇavanjem odgovaraju´e matriˇne jednaˇine. Stavite 5 umesto 4 (na kraju tre´e jednaˇine) pa pokaˇite da s c c z novi sistem ima bezbroj reˇenja. (b) svodjenjem proˇirene matrice sistema na trougaoni oblik. Reˇite sistem jednaˇina s c 4x + 2y + 5z = 21 3x + 6y + z = 31 x + 8y + 3z = 37 (a) Gausovom metodom eliminacije. s 99. (c) Da li je (A + B)2 = A2 + 2AB + B 2 ? (d) Da li je A2 − B 2 = (A − B)(A + B) ? (e) Koja je od ovih jednakosti taˇna: c (AB)−1 = A−1 B −1 . 97. Reˇite sisteme na razne naˇine: s c  9x3 =  5x1 + 8x2 + 2x3 = (a)  7x2 − 4x3 =   3x1 + 6x2 − 5x3 = 4x1 − 7x2 + 2x3 = (b)  −x1 + 8x2 − 9x3 =  − 2x3 =  x1 2x2 − x3 = (c)  −x1 + x2 − 3x3 = 87 26 8 12 1 6 6 8 −5 . s c c c 98.5 Zadaci (b) Nadjite AB i BA pa vidite da li je AB = BA. (AB)T = B T AT ? 131 nema reˇenja. 100.9. Reˇite sistem s 2x + 7y = 25 5x + 12y = 241 primenom Kramerovog pravila.

on ´e umesto L i K radije upotrebiti druga slova. funkcijom s dveju promenljivih nazivamo takvu funkciju ˇiji je domen nekakav skup urec djenih parova. A izokvantom se naziva linija (u ravni) na kojoj je funkcija konstantna. U ekonomskoj teoriji se ˇesto pojavljuje Cobb–Douglasova proizvodna c funkcija (74) Q = f (L. gde je f funkcija . Uopˇte. drugo. y0 ) iz domena funkcije. K ≥ 0 }. f (x. y) = C. Ekonomisti. Zavisnost koliˇine proizvodnje (Q) od L and K moˇe se izraziti c z kao Q = f (K. Pored toga. L). z c uze´emo C = f (x0 . gde su A > 0 i α ∈ (0. npr. K) : L ≥ 0. i. koje odredjuju ekonomisti. Da bismo grafiˇki predstavili funkciju dveju promenljivih. njegov posao nije da izuˇava znaˇenje veliˇina ve´ samo c c c c vezu medju njima. C = const. npr. y0 ). npr.dveju realnih promenljivih“. c medjutim. Ako ˇelimo izokvantu koja prolazi kroz datu taˇku (x0 .. K) iz nekog skupa D ⊂ R2 odgovara jedan broj Q. c . trebalo bi da uvedemo tre´u koordinatu (vidi sliku 40). x i y. 1) neke konstante (ne zavise od K i L). Za matematiˇara je domen Cobb–Douglasove funkcije jednak skupu c { (L. iz c dva razloga: prvo. viˇe vole da funkciju dveju promenljivih analiziraju pomo´u izoks c vanti. njena jednaˇina glasi c f (x. rada (L) i kapiz tala (K). ˇto znaˇi da svakom paru s c (L.132 ˇ 10 FUNKCIJE VISE PROMENLJIVIH 10 Funkcije viˇe promenljivih s Proizvodni proces moˇe zavisiti od raznih faktora. ista formula se pojavljuje u raznim situacijama. y) = c xy. K) = ALα K 1−α .

y) = c c jednaˇinu xy = C. Tre´a koorc dinata (z) oznaˇava visinu krova u taˇki (x.5. c c . onda je to jednaˇina hiperbole c Izokvanta kroz taˇku (1. y) c c z z y x y x Na primer.5.. 2) ima jednaˇinu xy = 9. u sluˇaju Cobb–Douglasove funkcije f (x. 2) = 3.133 Slika 40: . tj. jer je C = f (1. 10]) gledan sa dva mesta. xy imamo koja ima smisla za svako C ≥ 0.Krov“ z = xy (x. y ∈ [1. xy = C 2 . Ako je C > 0.

. y) = 2x + 3y. 2. 5) √ x 10 x 10 xy (b) Izokvante funkcije f (x. 3. y) = 1.134 ˇ 10 FUNKCIJE VISE PROMENLJIVIH Slika 41: Izokvante 10 10 y y (a) Izokvante funkcije f (x. y) = (f (x.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->