HEP-ODS d.o.o.

- ELEKTROPRIMORJE Rijeka

SADRŢAJ: TROŠKOVNIK ELEKTROMONTAŢNIH RADOVA I OPREME 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Kućni transformatori i spojevi na kućni transformator Oprema i radovi na razvodu izmjeniĉnog napona, 0,4 kV , 50 Hz Prenaponska zaštita 10(20) kV Uzemljenje zvjezdišta 10(20) kV Oprema telekomunikacija Oprema za uklapanje u sustav DC Elektroprimorije Ostala oprema 10(20) kV postrojenja Gromobranska instalacija Uzemljenje Ventilacija hlaĊenje i grijanje Detekcija SF6 plina Vatrodojava Stabilni sustav gašenja s CO2 Signalno upravljaĉki kabeli Oprema za polaganje energetskih i signalno-upravljaĉkih kabela Nabava opreme za odrţavanje Protupoţarna zaštita Ispitivanja i tehniĉka dokumentacija Rekapitulacija

1

HEP-ODS d.o.o. - ELEKTROPRIMORJE Rijeka

ProizvoĊaĉ

Red. broj

Jedinica mjere

Koliĉina

Oznaka

Oprema

Tip

Jediniĉna cijena

Cijena ukupno

1. KUĆNI TRANSFORMATORI I SPOJEVI NA KUĆNI TRANSFORMATOR
1.

Za pomoćno izmjeniĉno napajanje 3x400/230 V 50 Hz transformatorske stanice TS 110/10(20) kV TURNIĆ koristi se energetski uljni transformator primarno prespojiv 10,5-21 kV, sa sljedećim tehniĉkim karakteristikama: - nazivna snaga 400 kVA - nazivni prijenosni omjer 10(20)/0,4 kV - regulacija na VN strani bez napona - opseg regulacije ± 2 x 2,5 % - nazivna frekvencija 50 Hz - ispitni napon 50 Hz, 1 min. VN/NN 50/3 kV - podnosivi udarni napon 1.2/50 ms: VN/NN 125(75)/- kV - napon kratkog spoja uk =4 % - grupa spoja Dyn5 - pogon trajni - izvedba transformatora - unutarnja montaža - gubici u praznom hodu pri nazivnom naponu i nazivnoj frekvenciji iznose 930 W - gubici opterećenja kod 75 C pri nazivnoj snazi i nazivnom naponu iznose 4600 W - srednje zagrijavanje namota 65 K - zagrijavanje ulja 60 K - razina buke (ONAN hlaĊenje) <58 dB

2

HEP-ODS d.o.o. - ELEKTROPRIMORJE Rijeka

ProizvoĊaĉ

Red. broj

Jedinica mjere

Koliĉina

Oznaka

Oprema

Tip

Jediniĉna cijena

Cijena ukupno

1. KUĆNI TRANSFORMATORI I SPOJEVI NA KUĆNI TRANSFORMATOR
- prikljuĉci na VN strani: porculanski provodni izolatori - prikljuĉci na NN strani: porculanski provodni izolatori - dimenzije transformatora: - duljina x širina x visina: 1390x870x1470mm - masa ulja 295 kg - ukupna masa transformatora 1410 kg - antikorozivna zaštita bojanjem - završna boja RAL 7032 Oprema transformatora: - natpisne ploĉice sa glavnim tehniĉkim podacima transformatora, - sušionik zraka - VN provodni izolatori - NN provodni izolatori - kontaktni termometar - džep za termometar - Bucholtz relej - ĉep za punjenje - uljokaz - ventili za ispuštanje ulja - regulacijska preklopka ± 2 x 2.5 % - preklopka za prespajanje primarnog namota 10-20 kV Kao tip: 3TBN 400-24x “Konĉar DST” ili jednakovrijedan 10(20) kV KABELSKI SPOJ KUĆNIH TRANSFORMATORA +KT1 i +KT2 NA SN SKLOPNE MODULE =J42 i =J20 - MATERIJAL 2. Energetski kabel XHE 49-A, nazivnog napona 12/20 kV, nazivnog presjeka 95/16 mm2 Al Kabelski završetak za jednožilni kabel XHE 49-A, 1x95/16 mm2 Al; za unutaranju montažu, nazivni napon 12/20 kV, s kabelskom stopicom M12 Narudžbena oznaka POLT 24D/1XI-L12A ili jednakovrijedan kom 2 - kn

m

200

- kn

3.

kom

6

- kn

3

za unutarnju montažu. . tip C. set 2 . vijci.001 “PFISTERER” ili jednakovrijedan (kom 4) Sitni spojni i montažni pribor (zaštitne cijevi.) za SN kabelski spoj.kn 5.Rijeka ili jednakovrijedan T –konektor .kn 6.HEP-ODS d.o. itd.001 “PFISTERER” ili jednakovrijedan (kom 4) Izolaciona kapa za NN transformatorski prikljuĉni adapter narudžbena oznaka 331.kn Elektromontaţni radovi u prostorima kućnih transformatora 12. s konusom i navojem M12 Kao tip: TPA 03 "Energoservis" . komplet 2 . tip A. Srednjenaponski transformatorski prikljuĉni adapter za spoj na porculanski provodni izolator kućnog transformatora. na provodni izolator sklopnog modula T –konektor . konzole i police za prihvat kabela. komplet 2 . komplet za 1 transformatorsku komoru kom 6 .kn 4 . set 2 . komplet 2 .obujmice. KUĆNI TRANSFORMATORI I SPOJEVI NA KUĆNI TRANSFORMATOR 4. Montaža konzola za prihvat kabela i smještaj potpornih izolatora u prostorima kućnih transformatora.komplet za jednostruki kabelski snop . nazivni napon U0/U = 12/20 kV.ELEKTROPRIMORJE Rijeka ProizvoĊaĉ Red.kn 7.obujmice. Napomena: Oprema se isporuĉuje kao dio bravarije u sklopu graĊevinskog projekta. komplet 2 .kn 10. broj Jedinica mjere Koliĉina Oznaka Oprema Tip Jediniĉna cijena Cijena ukupno 1. vijci.4 kV SPOJ KUĆNIH TRANSFORMATORA +KT1 i +KT2 8.kn 9.o. nazivni napon U0/U = 12/20 kV. nazivni napon 12/20 kV. konzole i police za prihvat kabela.komplet za jednostruki kabelski snop . Energetski kabel tipa NYCWY 4x150/70 mm2 za spoj kućnog transformatora +KT1 odnosno +KT2 na ormare izmjeniĉnog razvoda =N1 odnosno =N5 NN prikljuĉni adapter narudžbena oznaka 331. komplet za 1 transformatorsku komoru m 50 . komplet 2 . za spoj kabela tipa XHE 49A 1x95 mm2.kn 0. na provodni izolator sklopnog modula Sitni spojni i montažni pribor (zaštitne cijevi.kn 11.) za NN kabelski spoj. itd. za spoj kabela tipa XHE 49A 1x95 mm2.346.746.

unošenje u zgradu i postavljanje na prethodno pripremljno mjesto kućnih transformatora+KT1.o. broj Jedinica mjere Koliĉina Oznaka Oprema Tip Jediniĉna cijena Cijena ukupno 1. ukljuĉivo izvedba svih spojeva sa pripadajućim SN sklopnim modulima i niskonaponskim sklopnim blokovima komplet 2 .kn KUĆNI TRANSFORMATORI "ili jednakovrijedan" znaĉi da je ponuĊena roba/oprema/materijal jednake ili bolje kvalitete od one koja je navedena kao primjer. Preuzimanje.+KT2.o.ELEKTROPRIMORJE Rijeka ProizvoĊaĉ Red. a dokaz(e) jednakovrijednosti mora podnijeti ponuditelj u svojoj ponudi.HEP-ODS d. KUĆNI TRANSFORMATORI I SPOJEVI NA KUĆNI TRANSFORMATOR 13. .kn 5 . UKUPNO .

sabirnice su jednostruke..1) .1. namijenjen za unutarnju montažu.stupanj mehaniĉke zaštite kod zatvorenih vrata IP 23. =N3 i N4). .norma IEC 60439. 50 Hz sastoji se od šest polja i to:. Na vratima ormara postavljene su natpisne ploĉice. izvršeno je ožiĉenje te je isti funkcionalno ispitan. OPREMA I RADOVI NA RAZVODU IZMJENIĈNOG NAPONA 0. . . metalom oklopljen.. Na gornjoj i donjoj veznoj ploĉi izvedene su žaluzine.sklopni blok je zrakom izoliran. kod ĉega je u poljima =N2 i =N3 u gornjem dijelu polja izvedeno sekcioniranje sabirnica. Dimenzije jednog transformatorskog polja su: širina 615 mm. U ormar je ugraĊena kompletna oprema. (=N2.50 Hz DOBAVA I DOPREMA ORMARA IZMJENIĈNOG RAZVODA =N1 DO =N5 Glavni razvod sustava za pomoćno izmjeniĉno napajanje 3x400/230 V. nazivna struja sabirnica je 1000 A.tri kabelska polja (=N2. =N1 Transformatorsko polje ormara razvoda pomoćnog izmjeniĉnog napajanja 3x400/230 V. . 50 Hz.nazivni pogonski napon 3x400/230 V 50 Hz.6 "Konĉar . .ELEKTROPRIMORJE Rijeka Red. gole.nazivni napon izolacije 1000 V .tri odvodna polja za napajanje trošila. visina 2250 mm.4 kV. dubina 650(+30) mm. broj ProizvoĊaĉ Jedinica mjere Koliĉina Oznaka Oprema Tip Jediniĉna cijena Cijena ukupno 2. Osnovni tehniĉki podaci niskonaponskog sklopnog bloka za transformatorsko polje su slijedeći: . Na vratima i na vrhu sklopnog bloka izvedena je slijepa shema (sitotisak). =N3.1 i =N4.kn 6 . . ĉetverovodnu mrežu sa uzemljenom neutralnom toĉkom i posebnim zaštitnim vodiĉem (TN-C-S sustav) .nazivna najviša podnosiva udarna struja 45 kA .ormar je izveden za trofaznu.o.1s.o.dva dovodna transformatorska polja (=N1 i =N5). Kao tip: VMF. 1. s ugraĊenom primarnom i sekundarnom opremom.HEP-ODS d.Sklopna postrojenja" ili jednakovrijedan komplet 1 .nazivna kratkotrajno podnosiva struja 20kA. izvedeno kao kompletno tvorniĉki dogotovljen i tipski ispitan sklopni blok.boja razvodnih ormara RAL 7032 . s fiksno ugraĊenom opremom.

Kao tip: MT831 –T1A32R46-V22. 4 ulaza.o.4 kV.5 S (IEC 602053-22). -strujni ulazi se spajaju na strujne mjerne transformatore 600/5 A. broj ProizvoĊaĉ Jedinica mjere Koliĉina Oznaka Oprema Tip Jediniĉna cijena Cijena ukupno 2. . 3 izlaza. prvi kanal: infracrveno optiĉko suĉelje. -dodatna naprava .. klasa 2 (IEC 62053-23).standardna izvedba ulazno. CS (aktivan) +RS485 +GSM (modem) . trosistemsko. baždaren na 1%. -jalova energija. -registrator krivulje opterećenja.transformatorsko brojilo za max. . OPREMA I RADOVI NA RAZVODU IZMJENIĈNOG NAPONA 0.mjerenje energije u dva smjera.M3K0Z4+ MIO –V42L81+MK138-3 " Iskraemeco" ili jednakovrijedan kom 1 . sat realnog vremena + Li – baterija +super kondenzator. Aparatna grupa br.B1 (16M) 2.komunikacijski kanali . klasa 0. klasa 3 (IEC 62053-23). -mjerenje djelatne energije .izlaznog modula .višefuncionalno ĉetvorokvadratno elektroniĉko brojilo -modularna izvedba brojila.ELEKTROPRIMORJE Rijeka Red.kn 7 . -naponski ulazi su za izravan prikljuĉak na napon 3x400/230 V 50 Hz.50 Hz U transformatorsko polje =N1 ugraĊuje se slijedeća oprema: U ormar transformatorskog polja (=N1) su ugraĊene slijedeće aparatne grupe (modul 1M=40 mm): 1.o.dodatni komunikacijski GSM modul . . . -P102 Trofazno.HEP-ODS d. -upravljaĉki fazni napon. kapacitet memorije za krivulje opterećenja 512 k Flash rom . struju 120 A.

10 sekundi 2 x Un Mjerni terminal sa slijedećim funkcijama: .5) x Un . Opteretivost: . -P101 Mjerni terminal sa mikroprocesorskom obradom podataka. S).mjerenje efektivnih vrijednosti struje i napona . Opseg mjerenja (0.1 – 1.o. Q.registraciju vršnih vrijednosti struja i zbroja struja 8 .o. energije (radne i jalove komponente) .3 sekunde 25 x In Napajanje .ELEKTROPRIMORJE Rijeka Red. Mjerni terminal je ugradni. Opteretivost: . frekvencije. . sa LCD pokazivaĉem 4x16 znamenki.mjerenje snage (P. Naponski ulazi su za izravan prikljuĉak na napon 3x400/230 V 50 Hz. dimenzija 96x96 mm.vremenski interval podesiv od 1 do 30 min.trajno 3.1 sekundu 50 x In .pomoćni napon 220 V DC. za mjerenje i nadzor elektriĉkih veliĉina u polju i za daljinsku signalizaciju stanja sklopnih aparat u sekciji. broj ProizvoĊaĉ Jedinica mjere Koliĉina Oznaka Oprema Tip Jediniĉna cijena Cijena ukupno 2.4 kV.trajno 1.0 x In . faktora snage (cos fi).HEP-ODS d. OPREMA I RADOVI NA RAZVODU IZMJENIĈNOG NAPONA 0.50 Hz 3. Strujni ulazi se spajaju preko strujnih mjernih transformatora 600/5 A.mjerenje srednjih vrijednosti struje u vremenskim intervalima (MD maximum demand) .5 x Un . .

sa signalnom sklopkom. broj ProizvoĊaĉ Jedinica mjere Koliĉina Oznaka Oprema Tip Jediniĉna cijena Cijena ukupno 2. . prekidna moć 25 kA. sa signalnom sklopkom.kn 8. OPREMA I RADOVI NA RAZVODU IZMJENIĈNOG NAPONA 0. kom 2 . -F105 Kao tip: C32H-DC-2P+OF/ 3 A "Merlin Gerin" ili jednakovrijedan 7. -H102 kom 1 . -F104 Kao tip: C32H-DC-2P+OF/ 6 A "Merlin Gerin" ili jednakovrijedan 6. Tropolni automatski minijaturni prekidaĉ.dva odvojena optiĉka komunikacijska suĉelja za komunikaciju sa nadreĊenim sustavom. krivulja isklopa "C".HEP-ODS d. -F101. krivulja isklopa "C". .kn 9 . prekidna moć 20 kA.potrošnja 10 VA. .Zagreb ili jednakovrijedan Signalna lampica.kn kom 1 . boja prozorĉića crvena -signalizacija ispada prekidaĉa usljed prorade zaštite napajanje 220 V DC kao tip:1TP 22 LP2 “Konĉar-NNA” ili jednakovrijedan Dvopolni automatski minijaturni prekidaĉ za nazivni napon 250 VDC. za nazivnu struju 3 A. krivulja isklopa “C”. 50 Hz.o.napajanje 220 VDC.dnevni dijagrami vršne vrijednosti struja po fazi za izabrani dan mjerenja .4 kV. nazivne struje 6A..broj ulaznih kanala:16. sa signalnom sklopkom.50 Hz ..ELEKTROPRIMORJE Rijeka Red.histograme raspodjele struja kroz mjereno razdoblje po fazi .kn Dvopolni automatski minijaturni prekidaĉ za nazivni napon 250 VDC.. za nazivnu struju 6 A.kn kom 1 .komunikacijom za isĉitavanje podataka na prednjoj ploĉi putem prijenosnog ruĉnog terminala Kao tip: MT-10V M11-08-230440 “IEL”.o.Zagreb ili jednakovrijedan 4.mikroprocesorska obrada mjerenih veliĉina (RISC) Mjerni terminal treba biti opremljen: .suĉelje za optiĉku komunikaciju s nadreĊenim sustavom..suĉelje za programiranje RS 232C. F102 Kao tip: C60L-3P+OF/ 6 A "Merlin Gerin" ili jednakovrijedan 5.Dimenzije 192x96x90 mm -A100 Kao tip: AM-16 Z07-08-3110 “IEL”.dnevni dijagrami vršne vrijednosti zbroja struja za dan maksimuma i za zadnji dan mjerenja.kn kom 1 . kom 1 . prekidna moć 20 kA. Alarmni monitor za lokalnu i daljinsku signalizaciju . nazivnog napona 400 V.

boja prozorĉića crvena . nazivni napon 275 V.2xIr.maska za vrata (CDP) Kao tip: NT 08 H1 “Merlin Gerin“ ili jednakovrijedan kom kom 1 1 .. napajanje 220 V DC. 50 Hz. kom 1 . odgoda prorade zaštite 20-500 ms.50 Hz 9.pomoćni kontakt za signalizaciju prorade zaštite SDE 1. OPREMA I RADOVI NA RAZVODU IZMJENIĈNOG NAPONA 0.5-10xIr. za ugradnju u sustav TN-C. OF2. nazivna struja 800 A..kn 10 . -H101 Pokazivaĉ položaja.signalizacija stanja prekidaĉa sa mehaniĉkim indikatorom zaštite (reset tipka) i PF preklopnim kontaktom. Fs = 5.5.o.lokalna signalizacija ispada istosmjernog razvoda. Kao tip: 1TP 22 SA “Konĉar-NNA” ili jednakovrijedan Signalna lampica. Podešenje trenutne kratkospojne zaštite Ii u podruĉju Ii =2-15xIn.kn 12.brojaĉ radnih ciklusa (CDM). kao tip : DEHNguard DG TNC 230400 FM "DEHN+SOHNE" ili jednakovrijedan Signalna lampica.motorni pogon (MCH) .HEP-ODS d. odgoda prorade zaštite 20-50 ms. prijenosnog omjera 600/5 A. 13. nazivna struja odvoĊenja 20 kA. XF uklopni. napajanje 220 V DC. Aparatna grupa br.kn 14. za nazivni napon do 720 V.o. MX isklopni.Podešenje termiĉke zaštite Ir u podruĉju Ir =0. klase 0.0 P i ostalim karakteristikama prema standardu IEC 60947-2...kn kom 1 . karakteristike prema normama DIN/VDE 0185-103 i IEC 61312-1.kn 11.Selektivna . -F1-3 Tropolni metal-oksidni odvodnik prenapona za unutarnju montažu. OF3. s elektroniĉkom zaštitnom jedinicom Micrologic 5.naponski prekidaĉi.. opremljen kontaktom krajnje sklopke (CH) koji signalizira navijenost opruge. prag djelovanja zaštite izmeĊu 1. nazivna kratkospojna prekidna moć 42 kA.. OF4. boja prozorĉića crvena. 50 Hz. -H104 Kao tip: 1TP 22 LP2 “Konĉar-NNA” ili jednakovrijedan -Q1 Tropolni NN prekidaĉ ĉvrste izvedbe za napon 440 V. snage 5 VA Kao tip CTB-1 "ELEKTROSKLOP" ili jednakovrijedan kom 3 . napajanje 220 V DC.pomoćni kontakti stanja prekidaĉa OF1. -T1–6 Niskonaponski strujni mjerni transformator.05 i 1.kn . klase II (tipa 2). broj ProizvoĊaĉ Jedinica mjere Koliĉina Oznaka Oprema Tip Jediniĉna cijena Cijena ukupno 2.ELEKTROPRIMORJE Rijeka Red. napajanje 220 V DC.Podešenje kratkospojne zaštite s odgodom Isd u podruĉju Isd =1.B17 (30M) 10. programabilna zaštita od preopterećenja i kratkog spoja . -H103 2. . s kontaktima za signalizaciju prorade. napajanje 220 V DC kao tip:1TP 22 LP2 “Konĉar-NNA” ili jednakovrijedan kom 1 .4-1xIn.4 kV.

-nazivni napon 230/400 V.kn 21. 11 .o.kn kn 23. Pomoćni napon napajanja 220 V DC.komunikacijom za isĉitavanje podataka na prednjoj ploĉi. -S101 Tipkalo za uklop prekidaĉa.o. -podnaponska zaštita-podesivost proradne vrijednosti:20-170%. -pomoćno napajanje 220 VDC. boja prozorĉića crvena. -107 Kao tip: TRP 6140 -220VDC “Iskra” ili jednakovrijedan -K104 Pomoćni relej s ĉetiri preklopna kontakta. OPREMA I RADOVI NA RAZVODU IZMJENIĈNOG NAPONA 0. broj ProizvoĊaĉ Jedinica mjere Koliĉina Oznaka Oprema Tip Jediniĉna cijena Cijena ukupno 2. prekidna moć 25 kA. Kao tip: 1TP 22 RO B1 “Konĉar-NNA” ili jednakovrijedan -S102 Tipkalo za isklop prekidaĉa. nazivnog napona 415 V.HEP-ODS d. UKUPNO: kpl. s dva radna kontakta. Redne stezaljke za energetske i signalne kabele u koliĉinama prema strujnoj shemi i prikljuĉnom planu.kn 22. -podesivost vremenskog ĉlana 0-50s. kom 1 .Podnaponski relej treba biti opremljen:.kn 20. Napomena: pomoćne releje K2 i K3 treba konfigurirati za signalizaciju sniženja napona (<U).ELEKTROPRIMORJE Rijeka Red. krivulja isklopa “C”. sa dva radna kontakta. Kao tip: 1TP 22 RO B2 “Konĉar-NNA” ili jednakovrijedan -K100 Pomoćni relej s ĉetiri preklopna kontakta. nazivne struje 3A. kom 1 . Pomoćni napon napajanja 220 V AC. . kom 1 . boja prozorĉića zelena. kom 7 . -F103 Tropolni automatski minijaturni prekidaĉ. s podnožjem i sigurnosnom oprugom.7Un. podloške.kn 16. s podnožjem i sigurnosnom oprugom. kom 1 . 50 Hz.kn . 50 Hz.4 kV.50 Hz 15. kpl.1-1. nazivne struje 16 A.Zagreb ili jednakovrijedan kom 1 . 50 Hz. prekidna moć 25 kA.kn 18. sa signalnom sklopkom. krivulja isklopa “C”.pomoćni napon 220 V DC. nazivnog napona 240 V. vijci. -F100 Naponski relej za nadzor i signalizaciju nestanka napona na dovodu s +KT1 odnosno +KT2: -broj mjernih ulaza: 4.Napajanje . Montažni materijal. Kao tip: TRP 6140 -220 VAC “Iskra” ili jednakovrijedan -F106 Jednopolni automatski minijaturni prekidaĉ. -broj izlaznih releja: do 5.kn 17. 1 1 - . sa signalnom sklopkom.optiĉkom komunikacijom sa nadreĊenim sustavom. Kao tip: C60L-1P+OF/ 16 A ProizvoĊaĉ "Merlin Gerin" ili jednakovrijedan kom 1 . natpisne ploĉice =N1 ORMAR IZMJENIĈNOG RAZVODA =N1. matice. -temperaturno podruĉje 0-50°C -dimenzije 96x96x90 mm. Kao tip: VR-100 Z16-01-3430ABCD “IEL”. -mjerni opseg 0.kn 19.

namijenjen za unutarnju montažu sa ugraĊenom primarnom i sekundarnom opremom. U ormar je ugraĊena kompletna oprema.nazivna najviša podnosiva udarna struja 40 kA .sabirnice su jednostruke. Dimenzije boĉnog prikljuĉnog kabelskog ormara su: širina 332 mm. Aparatna grupa br.kn 28. -H301 Pokazivaĉ položaja rastavne sklopke –Q3. 1 . dubina 650(+30) mm i visina 2250 mm. ĉetverovodnu mrežu sa uzemljenom neutralnom toĉkom i posebnim zaštitnim vodiĉem (TN-C-S sustav) . kao tip: VMF-6 "Konĉar .norma IEC 60439 Dimenzije jednog sekcijsko-odvodnog polja su: širina 600 mm. metalom oklopljen.ormar je izveden za trofaznu. Na vratima ormara postavljane su natpisne ploĉice. U gornjem dijelu sklopnog bloka izvedena je slijepa shema (sitotisak).B1 (16M) 25. -H302 Signalna lampica.Sklopna postrojenja" ili jednakovrijedan U sekcijsko i odvodno polje =N2 ugraĊuje se slijedeća oprema: 1. 12 . Kao tip: 1TP 22 RO B1 “Konĉar-NNA" ili jednakovrijedan Tipkalo za isklop. gole. .kn . kom kom 1 1 .kn kpl.nazivni pogonski napon 3x400/230 V 50 Hz . s dva radna kontakta.kn 27. sa fiksno ugraĊenom opremom. boja prozorĉića crvena. .ELEKTROPRIMORJE Rijeka Red. dubina 650(+30) mm i visina 2250 mm. 1 s.50 Hz 24. .kn kom 1 . napajanje 220 VDC.HEP-ODS d. Osnovni tehniĉki podaci niskonaponskog sklopnog bloka za polje su: . boja prozorĉića crvena. -S302 tip: 1TP 22 RO B2 “Konĉar-NNA” ili jednakovrijedan Kao kom 1 . broj ProizvoĊaĉ Jedinica mjere Koliĉina Oznaka Oprema Tip Jediniĉna cijena Cijena ukupno 2. napajanje 220 V DC. s dva radna kontakta. pom. izvršeno je ožiĉenje te je isti funkcionalno ispitan.nazivna kratkotrajno podnosiva struja 20 kA.o.1 ekcijsko i odvodno polje za napajanje važnih trošila s dvostranim napajanjem S izvedeno kao kompletno tvorniĉki dogotovljen i ispitan sklopni blok. kvadratna maska.mehaniĉki stupanj zaštite kod zatvorenih vrata IP 23 .nazivni napon izolacije 1000 V .4 kV. Na gornjoj i donjoj veznoj ploĉi izvedene su žaluzine.sklopni blok je zrakom izoliran.o. Kao tip: 1TP22 SA 220 “Konĉar-NNA” ili jednakovrijedan 26. =N2+N2. OPREMA I RADOVI NA RAZVODU IZMJENIĈNOG NAPONA 0. boja prozorĉića zelena. nazivna struja sabirnica 1000 A . Kao tip: 1TP 22 LP2 “Konĉar-NNA" ili jednakovrijedan -S301 Tipkalo za uklop.boja razvodnih ormara RAL 7032 .

5-30 s. Pomoćni relej sa tri preklopna kontakta.kn kom 1 . peteropolna. Kao tip: CRT 55 “Iskra” ili jednakovrijedan kom 1 .nazivna pogonska prekidna moć. Prednja ploĉa sa natpisom LOKALNO-0-DALJINSKI.50 Hz. nazivna kratkospojno podnosiva struja 36 kA/1s. OF2.nazivni pogonski napon 380 V. podnožjem i sigurnosnom oprugom. nazivna uklopna struja 75kA i ostalim tehniĉkim karakteristikama prema standardu IEC 60947-3. pomoćnim kontaktima za signalizaciju ukljuĉenog odnosno iskljuĉenog stanja (OF sklopka).B17 (6M) 33.4 kV.o. -K302 Kao tip: TRP 6140 .brojaĉ radnih ciklusa (CDM). broj ProizvoĊaĉ Jedinica mjere Koliĉina Oznaka Oprema Tip Jediniĉna cijena Cijena ukupno 2. OF4. OPREMA I RADOVI NA RAZVODU IZMJENIĈNOG NAPONA 0. Kao tip: GF20 -54-A0-U-N “KONĈAR .ELEKTROPRIMORJE Rijeka Red. nazivni izolacijski napon 500 V.podešavanje termičkog člana Ir =(0. Icu = 50 kA . 31.Rastavna sklopka je opremljena prednjim prikljuĉcima. -Q201 Tropolni niskonaponski prekidač.NNA” ili jednakovrijedan -Q3 Tropolna NN rastavna sklopka ĉvrste izvedbe za napon 440 V.kn 2. Pomoćni napon napajanja 220 V DC. napon napajanja 220 V DC.termomagnetska zaštita s okidačem R32.o. nazivna struja 1000A. OF3. pomoćnim kontaktom za signalizaciju stanja "spreman za uklop" (PF). 50 Hz nazivna struja 100 Anazivna granična prekidna moć. ugradna. kom 1 . 50 Hz. s nul položajem.kn 13 .Zatezanje uklopa podesivo 1.pomoćni kontakti stanja prekidaĉa OF1. Aparatna grupa br.HEP-ODS d. dvopoložajna. -S303 Grebenasta sklopka. nazivna struja 20 A.0)xInpodešavanje magnetskog člana Im =10xIn Kao tip: ASM 100 R32 “KONČAR-NNA“ ili jednakovrijedan kom 1 .kn 32.50 Hz 29. za izbor naĉina upravljanja. prema standardu IEC 60947-2.maska za vrata (CDP) Kao tip: NT 10 HA “Merlin Gerin“ ili jednakovrijedan kom 1 . 50 Hz.signalna sklopka za signalizaciju prorade zaštite SK1 (prigradnja 6). podnožjem i sigurnosnom oprugom. elektromotornim pogonom MCH za napon napajanja 200/250 VDC. Ics = 35 kA . Pomoćni -K301..najviši nazivni pogonski napon 690 V.220 VDC “Iskra” ili jednakovrijedan -K304 -K303 Vremenski relej s dva preklopna kontakta.. okidaĉima za daljinski uklop XF i isklop MX pomoću trenutnog kontakta (tipkalo) za napon 220 VDC.8-1. .kn 30.

8-1. OPREMA I RADOVI NA RAZVODU IZMJENIĈNOG NAPONA 0.B29 (6M) 36. Aparatna grupa br. -Q206 Tropolni niskonaponski prekidač. Icu = 50 kA .Tropolni niskonaponski prekidač.nazivni pogonski napon 380 V.0)xInpodešavanje magnetskog člana Im =10xIn Kao tip: ASM 100 R16 “KONČAR-NNA“ ili jednakovrijedan 3. Icu = 50 kA . Aparatna grupa br.nazivni pogonski napon 380 V. 50 Hz nazivna struja 100 Anazivna granična prekidna moć. 50 Hz.podešavanje termičkog člana Ir =(0. 50 Hz nazivna struja 100 Anazivna granična prekidna moć.8-1.signalna sklopka za signalizaciju prorade zaštite SK1 (prigradnja 6).podešavanje termičkog člana Ir =(0.signalna sklopka za signalizaciju prorade zaštite SK1 (prigradnja 6). 50 Hz.termomagnetska zaštita s okidačem R80.kn 14 .najviši nazivni pogonski napon 690 V.signalna sklopka za signalizaciju prorade zaštite SK1 (prigradnja 6).kn kom 1 . Icu = 50 kA . Ics = 35 kA .HEP-ODS d.8-1. .nazivni pogonski napon 380 V. prema standardu IEC 60947-2.kn kom 1 .o.nazivna pogonska prekidna moć.signalna sklopka za signalizaciju prorade zaštite SK1 (prigradnja 6). 50 Hz.nazivna pogonska prekidna moć. Icu = 50 kA .4 kV. Ics = 35 kA .termomagnetska zaštita s okidačem R25 .termomagnetska zaštita s okidačem R16.najviši nazivni pogonski napon 690 V.0)xInpodešavanje magnetskog člana Im =10xIn Kao tip: ASM 100 R50 “KONČAR-NNA“ ili jednakovrijedan 37. 50 Hz nazivna struja 100 Anazivna granična prekidna moć.nazivni pogonski napon 380 V. -Q203.podešavanje termičkog člana Ir =(0. -Q202 Tropolni niskonaponski prekidač.B35 (6M) kom 1 . Ics = 35 kA .ELEKTROPRIMORJE Rijeka Red. 50 Hz. broj ProizvoĊaĉ Jedinica mjere Koliĉina Oznaka Oprema Tip Jediniĉna cijena Cijena ukupno 2. -Q205 Tropolni niskonaponski prekidač. prema standardu IEC 60947-2.podešavanje termičkog člana Ir =(0. Ics = 35 kA . 50 Hz nazivna struja 100 Anazivna granična prekidna moć. prema standardu IEC 60947-2.B23 (6M) 35.0)xInpodešavanje magnetskog člana Im =10xIn Kao tip: ASM 100 R80 “KONČAR-NNA“ ili jednakovrijedan 5.najviši nazivni pogonski Q204 napon 690 V.50 Hz 34. prema standardu IEC 60947-2.termomagnetska zaštita s okidačem R50.nazivna pogonska prekidna moć.8-1.o.nazivna pogonska prekidna moć.kn kom 2 .najviši nazivni pogonski napon 690 V.0)xInpodešavanje magnetskog člana Im =10xIn Kao tip: ASM 100 R25 “KONČAR-NNA“ ili jednakovrijedan 4. Aparatna grupa br.

najviši nazivni pogonski napon 690 V. -Q207 Tropolni niskonaponski prekidač.4 kV. Dvopolna ugradna utičnica sa zaštitnim kontaktom i poklopcem.0)xInpodešavanje magnetskog člana Im =10xIn Kao tip: ASM 100 R100 “KONČAR-NNA“ ili jednakovrijedan 6. Icu = 25 kA . Ics = 16 kA . 50 Hz nazivna struja 100 Anazivna granična prekidna moć. Icu = 50 kA .podešavanje termičkog člana Ir =(0. 250 V.podešavanje magnetskog člana Im =10xIn Kao tip: N 250 R160 “KONČAR-NNA“ ili jednakovrijedan kom 1 . .HEP-ODS d.termomagnetska zaštita s okidačem R160.nazivna pogonska prekidna moć.ELEKTROPRIMORJE Rijeka Red. OPREMA I RADOVI NA RAZVODU IZMJENIĈNOG NAPONA 0.B41 (6M) 40.najviši nazivni pogonski napon 690 V.nazivni pogonski napon 380 V. 10/16 A Kao tip: MMP-12 “TEP" ili jednakovrijedan Redne stezaljke za energetske i signalne kabeleu količinama prema priključnom planu razvoda =N2 ORMAR IZMJENIĈNOG RAZVODA =N2.nazivna pogonska prekidna moć.signalna sklopka za signalizaciju položaja prekidača K4 i signalna sklopka za signalizaciju prorade zaštite SK1 (prigradnja 6).8-1. -Q209 Tropolni niskonaponski prekidač. Icu = 50 kA .1 ugraĊuje se slijedeće: 41.8-1.kn U kabelskom prikljuĉnom ormaru =N2.podešavanje termičkog člana Ir =(0. prema standardu IEC 60947-2. prema standardu IEC 60947-2. prema standardu IEC 60947-2.8-1. Ics = 35 kA . Aparatna grupa br.termomagnetska zaštita s okidačem R50. UKUPNO: kom komplet 1 1 - .nazivni pogonski napon 380 V.o.kn kn 15 .0)xInpodešavanje magnetskog člana Im =10xIn Kao tip: ASM 100 R50 “KONČAR-NNA“ ili jednakovrijedan 39.o. 50 Hz nazivna struja 250 Anazivna granična prekidna moć.najviši nazivni pogonski napon 690 V.podešavanje termičkog člana Ir =(0. 50 Hz. 50 Hz.signalna sklopka za signalizaciju prorade zaštite SK1 (prigradnja 6). 50 Hz. 50 Hz nazivna struja 100 Anazivna granična prekidna moć.nazivna pogonska prekidna moć. -Q208 Tropolni niskonaponski prekidač. broj ProizvoĊaĉ Jedinica mjere Koliĉina Oznaka Oprema Tip Jediniĉna cijena Cijena ukupno 2.50 Hz 38.kn kom 1 .kn .termomagnetska zaštita s okidačem R100.nazivni pogonski napon 380 V. Ics = 35 kA ..kn kom 1 .0)xIn.signalna sklopka za signalizaciju prorade zaštite SK1 (prigradnja 6).

pomoćno napajanje 220 V DC. metalom oklopljen. gole.o. Kao tip: VMF-6 "Konĉar . kom 1 . Na vratima ormara postavljane su natpisne pločice. Aparatna grupa br.kn 16 .sustav je izveden za trofaznu.1 Sekcijsko i odvodno polje za napajanje ostalih trošila koja ne zahtijevaju dvostrano napajanje.norme IEC 60439 Dimenzije sekcijsko-odvodnog polja su: širina 600 mm.nazivni pogonski napon 3x400/230 V 50 Hz . Dimenzije bočnog priključnog kabelskog ormara su: širina 332 mm.mehanički stupanj zaštite kod zatvorenih vrata IP 23 .ELEKTROPRIMORJE Rijeka Red.B1 (16M) 43. podnožjem i sigurnosnom oprugom.nazivna najviša podnosiva udarna struja 45 kA .boja razvodnih ormara RAL 7032 . =N3 =N3.Sklopna postrojenja” ili odgovarajući kpl. izvršeno je ožičenje te je isti funkcionalno ispitan. s fiksno ugraĎenom opremom.50 Hz 42.o. Pomoćni napon napajanja 220 V AC kao tip: TRP 6140 “Iskra" ili jednakovrijedan kom 1 . Kao tip: 1TP22 LP1 “Končar-NNA” ili jednakovrijedan kom 1 . napajanje 220 V DC.kn U sekcijsko i odvodno polje =N3 ugraĊuje se slijedeća oprema: 1. s ugraĎenom primarnom i sekundarnom opremom.1s .nazivna kratkotrajno podnosiva struja 20 kA.nazivni napon izolacije 1000 V . četverovodnu mrežu sa uzemljenom neutralnom točkom i posebnim zaštitnim vodičem (TN-C-S sustav) .4 kV. boja prozorčića zelena. -H401 Pokazivač položaja rastavne sklopke.HEP-ODS d.sabirnice su jednostruke. Kao tip: 1TP22 SA 220 “Končar-NNA” ili jednakovrijedan -H300 Signalna lampica. -K400 Pomoćni relej s četiri preklopna kontakta.kn 45.sklopni blok je zrakom izoliran. Osnovni tehnički podaci niskonaponskog sklopnog bloka za sekcijsko polje su: .dubina 650(+30) mm. . OPREMA I RADOVI NA RAZVODU IZMJENIĈNOG NAPONA 0. kvadratna maska. izvedeno kao kompletno tvornički dogotovljen i ispitan sklopni blok namijenjen za unutarnju montažu. Na vratima sklopnog bloka izvedena je slijepa shema (sitotisak). . nazivna struja sabirnica 1000 A. dubina 650(+30) mm i visina 2250 mm. broj ProizvoĊaĉ Jedinica mjere Koliĉina Oznaka Oprema Tip Jediniĉna cijena Cijena ukupno 2.visina 2250 mm.kn 44. 1 . . U ormar je ugraĎena kompletna oprema. Na gornjoj i donjoj veznoj ploči izvedene su žaluzine.

OF2.50 Hz 46.HEP-ODS d.maska za vrata.B17 (6M) 48. .ELEKTROPRIMORJE Rijeka Red.OF3.nazivni pogonski napon 380 V.signalna sklopka za signalizaciju prorade zaštite SK1 (prigradnja 6). Kao tip: C60L-1P+OF /3 A "Merlin Gerin" ili jednakovrijedan -Q4 Tropolna niskonaponska rastavna sklopka prema standardu IEC 60947-3 . prekidna moć 25 kA. Aparatna grupa br.0)xIn . . sa signalnom sklopkom. krivulja isklopa “C”. Icu = 50 kA .fiksna izvedba. broj ProizvoĊaĉ Jedinica mjere Koliĉina Oznaka Oprema Tip Jediniĉna cijena Cijena ukupno 2. . 50 Hz.o. Kao tip: INS1000 1000 A "Merlin Gerin" ili jednakovrijedan kom 1 . -Q301 Tropolni niskonaponski prekidač.podešavanje magnetskog člana Im =10xIn Kao tip: ASM 100 R32 ProizvoĎač “KONČAR-NNA“ ili jednakovrijedan kom 1 .4 kV.ručni pogon sa zaključavanjem lokotom .kn 2.8-1.prednja standardna ručica. kom 1 .nazivna pogonska prekidna moć. 50 Hz .signalizacija položaja glavnih kontakata rastavne sklopke ( uključeno .nazivna struja 100 A .kn 17 . 50 Hz . .nazivni pogonski napon 380 V.najviši nazivni pogonski napon 690 V. prema standardu IEC 60947-2 . nazivne struje 3A. Ics = 35 kA .termomagnetska zaštita s okidačem R32 . 50 Hz . OPREMA I RADOVI NA RAZVODU IZMJENIĈNOG NAPONA 0. .podešavanje termičkog člana Ir =(0. pomoćni kontakti OF1. -F300 Jednopolni automatski minijaturni prekidač.nazivna struja 1000 A . 50 Hz .nazivna granična prekidna moć. .kn 47.najviši nazivni pogonski napon 690 V. isključeno). nazivnog napona 240 V.nazivna kratkotrajno podnosiva struja: IK = 35 kA/1 s .o.

.termomagnetska zaštita s okidačem R50 . 50 Hz . Ics = 35 kA .kn kom 1 .nazivni pogonski napon 380 V.B29 (12M) kom 1 . prema standardu IEC 60947-2 .o.nazivna granična prekidna moć.podešavanje termičkog člana Ir =(0. 50 Hz .o. broj ProizvoĊaĉ Jedinica mjere Koliĉina Oznaka Oprema Tip Jediniĉna cijena Cijena ukupno 2.nazivna struja 100 A .50 Hz 49.nazivna struja 100 A .B23 (6M) 50.najviši nazivni pogonski napon 690 V.podešavanje magnetskog člana Im =10xIn Kao tip: ASM 100 R63 “KONČAR-NNA“ ili jednakovrijedan -Q303 Tropolni niskonaponski prekidač. Aparatna grupa br. Ics = 35 kA . Aparatna grupa br. -Q304 Tropolni niskonaponski prekidač.4 kV. Icu = 50 kA .8-1.8-1. Icu = 50 kA .nazivna granična prekidna moć. 50 Hz . OPREMA I RADOVI NA RAZVODU IZMJENIĈNOG NAPONA 0. kom 1 .0)xIn .0)xIn .ELEKTROPRIMORJE Rijeka Red.podešavanje magnetskog člana Im =10xIn Kao tip: ASM 100 R32 “KONČAR-NNA“ ili jednakovrijedan 3.kn 18 .nazivna pogonska prekidna moć.nazivni pogonski napon 380 V.signalna sklopka za signalizaciju prorade zaštite SK1 (prigradnja 6).podešavanje termičkog člana Ir =(0.0)xIn .najviši nazivni pogonski napon 690 V.signalna sklopka za signalizaciju prorade zaštite SK1 (prigradnja 6).najviši nazivni pogonski napon 690 V.nazivna pogonska prekidna moć. . 50 Hz nazivna struja 100 A . -Q302 Tropolni niskonaponski prekidač.podešavanje magnetskog člana Im =10xIn Kao tip: ASM 100 R50 “KONČAR-NNA“ ili jednakovrijedan 3.termomagnetska zaštita s okidačem R63 .HEP-ODS d.podešavanje termičkog člana Ir =(0.nazivna pogonska prekidna moć.nazivni pogonski napon 380 V. .termomagnetska zaštita s okidačem R32 . Icu = 50 kA . Ics = 35 kA .signalna sklopka za signalizaciju prorade zaštite SK1 (prigradnja 6).nazivna granična prekidna moć. prema standardu IEC 60947-2 . 50 Hz .8-1. . prema standardu IEC 60947-2 . 50 Hz .kn 51.

Kao tip: C60L-1P+OF/ 10 A "Merlin Gerin" ili jednakovrijedan Q338.4 kV. prekidna moć 25 kA. 50 Hz. s signalnom sklopkom. krivulja isklopa “C”. s signalnom sklopkom. Redne stezaljke u količinama prema priključnom planu i nosači kabela. nazivnog napona 230 V.kn 58.kn 19 . nazivne Q307d struje 16 A. nazivne struje do 344 10 A.Q326d -Q309.kn 53. krivulja isklopa “C”.struje 6 A. OPREMA I RADOVI NA RAZVODU IZMJENIĈNOG NAPONA 0. 50 Hz. Q314. s signalnom sklopkom. 50 Hz. prekidna moć 25 kA. nazivne -Q310. s signalnom sklopkom.Jednopolni automatski minijaturni prekidač.Q318Q319Q321. broj ProizvoĊaĉ Jedinica mjere Koliĉina Oznaka Oprema Tip Jediniĉna cijena Cijena ukupno 2.kn 57. 50 Hz.o.kn 56. prekidna moć 25 kA. Jednopolni automatski minijaturni prekidač. krivulja isklopa “C”. Jednopolni automatski minijaturni prekidač. kom 4 . .HEP-ODS d. prekidna moć 25 kA. prekidna moć 25 kA.Kao tip: C60L-1P+OF/ 16 A "Merlin Gerin" ili jednakovrijedan Q311d oQ313. krivulja isklopa “C”.. Aparatna grupa br.Q316 -Q335. kom 6 . 50 Hz. Kao tip: C60L-3P+OF/ 10 A "Merlin Gerin" ili jednakovrijedan kom 5 . nazivnog napona 240 V. kom 5 . komplet 1 .kn 54.o. nazivnog napona 400 V. nazivne Q336. nazivnog napona 240 V. struje 25 A.Q322. Kao tip: C60L-3P+OF/ 6 A "Merlin Gerin" ili jednakovrijedan -Q315 -Q320 -Q323 -Q305 Tropolni automatski minijaturni prekidač. kom 2 . o Q308. Kao tip: C60L-1P+OF/ 25 A "Merlin Gerin" ili jednakovrijedan 4.. krivulja isklopa “C”.struje 10 A.kn 55. -Q317 Jednopolni automatski minijaturni prekidač. Q337.ELEKTROPRIMORJE Rijeka Red. -Q324 Kao tip: C60L-3P+OF/ 16 A "Merlin Gerin" ili jednakovrijedan -Q325 -Q339 Tropolni automatski minijaturni prekidač. 50 Hz. nazivne struje -Q306 16 A. s signalnom sklopkom. krivulja isklopa “C”.B41(6M) Pričuva kom 18 . nazivnog napona 400 V. nazivnog napona 240 V. prekidna moć 25 kA. nazivne .50 Hz 52. . s signalnom sklopkom.

nazivna struja sabirnica 1000 A .ormar je izveden za trofaznu.nazivna najviša podnosiva udarna struja 40 kA .boja razvodnih ormara RAL 7032 . četverovodnu mrežu sa uzemljenom neutralnom točkom i posebnim zaštitnim vodičem (TN-C-S sustav) . .nazivna kratkotrajno podnosiva struja 20 kA.nazivni napon izolacije 1000 V .o. =N4 Odvodno polje za napajanje važnih trošila s dvostranim napajanjem izvedeno kao =N4.postrojenja" ili jednakovrijedan Oprema koja se ugraĎuje u odvodno polje =N4 je slijedeća: 1. Osnovni tehnički podaci niskonaponskog sklopnog bloka za odvodno polje su: .ELEKTROPRIMORJE Rijeka Red. gole.HEP-ODS d.B5 (6M) komplet 1 .nazivni pogonski napon 3x400/230 V 50 Hz . .o. . dubina 650(+30) mm i visina 2250 mm.50 Hz =N3 ORMAR IZMJENIĈNOG RAZVODA =N3. Na gornjoj i donjoj veznoj ploči izvedene su žaluzine. 1 s.B1(4M) Priĉuva 2.norma IEC 60439 Dimenzije jednog odvodnog polja su: širina 600 mm. metalom oklopljen. dubina 650(+30) mm i visina 2250 mm. broj ProizvoĊaĉ Jedinica mjere Koliĉina Oznaka Oprema Tip Jediniĉna cijena Cijena ukupno 2.mehanički stupanj zaštite kod zatvorenih vrata IP 23 . Aparatna grupa br.sabirnice su jednostruke. Na vratima ormara postavljane su natpisne pločice.kn 20 . U gornjem dijelu sklopnog bloka izvedena je slijepa shema (sitotisak). Aparatna grupa br. Dimenzije bočnog priključnog ormara su: širina 332 mm. namijenjen za unutarnju montažu sa ugraĎenom primarnom i sekundarnom opremom. Kao tip: VMF-6 ProizvoĎač: "Končar-skl. sa fiksno ugraĎenom opremom. izvršeno je ožičenje te je isti funkcionalno ispitan. U ormar je ugraĎena kompletna oprema.4 kV.sklopni blok je zrakom izoliran. UKUPNO: kn 59. OPREMA I RADOVI NA RAZVODU IZMJENIĈNOG NAPONA 0.1 kompletno tvornički dogotovljen i ispitan sklopni blok.

-Q403 Tropolni niskonaponski prekidač.nazivna granična prekidna moć.nazivni pogonski napon 380 V.nazivna struja 100 A . 50 Hz .podešavanje magnetskog člana Im =10xIn Kao tip: ASM 100 R25 “KONČAR-NNA“ ili jednakovrijedan kom 2 .50 Hz 60. 50 Hz nazivna struja 100 A . Aparatna grupa br.0)xIn . .nazivna pogonska prekidna moć.B11 (6M) 62.nazivna granična prekidna moć.podešavanje termičkog člana Ir =(0.nazivni pogonski napon 380 V. 50 Hz nazivna struja 100 A . OPREMA I RADOVI NA RAZVODU IZMJENIĈNOG NAPONA 0. . Ics = 35 kA .termomagnetska zaštita s okidačem R32 .8-1.0)xIn .signalna sklopka za signalizaciju prorade zaštite SK1 (prigradnja 6). prema standardu IEC 60947-2 .ELEKTROPRIMORJE Rijeka Red.podešavanje magnetskog člana Im =10xIn Kao tip: ASM 100 R32 “KONČAR-NNA“ ili jednakovrijedan kom 1 .8-1. Ics = 35 kA .0)xIn . -Q401 Tropolni niskonaponski prekidač. . Icu = 50 kA .nazivna pogonska prekidna moć.najviši nazivni pogonski napon 690 V. 50 Hz .HEP-ODS d.nazivna pogonska prekidna moć.podešavanje termičkog člana Ir =(0.4 kV.kn 61. Icu = 50 kA .o. 50 Hz .nazivna granična prekidna moć. prema standardu IEC 60947-2 -Q404 .termomagnetska zaštita s okidačem R25 .signalna sklopka za signalizaciju prorade zaštite SK1 (prigradnja 6).kn 21 .kn 2.najviši nazivni pogonski napon 690 V.o.najviši nazivni pogonski napon 690 V. .podešavanje magnetskog člana Im =10xIn Kao tip: ASM 100 R16 “KONČAR-NNA“ ili jednakovrijedan kom 1 . 50 Hz .signalna sklopka za signalizaciju prorade zaštite SK1 (prigradnja 6).termomagnetska zaštita s okidačem R16 .podešavanje termičkog člana Ir =(0. Ics = 35 kA . -Q402 Tropolni niskonaponski prekidač.nazivni pogonski napon 380 V. broj ProizvoĊaĉ Jedinica mjere Koliĉina Oznaka Oprema Tip Jediniĉna cijena Cijena ukupno 2.8-1. prema standardu IEC 60947-2 . Icu = 50 kA .

0)xIn .najviši nazivni pogonski napon 690 V. Icu = 50 kA . 50 Hz . Aparatna grupa br.podešavanje magnetskog člana Im =10xIn Kao tip: ASM 100 R80 “KONČAR-NNA“ ili jednakovrijedan 5.8-1.nazivni pogonski napon 380 V.kn 22 .nazivna pogonska prekidna moć.50 Hz 3. 50 Hz .nazivna pogonska prekidna moć.najviši nazivni pogonski napon 690 V.0)xIn . prema standardu IEC 60947-2 Q406 .4 kV. . Icu = 50 kA .8-1.termomagnetska zaštita s okidačem R25 .B29 (6M) - kom 1 .termomagnetska zaštita s okidačem R25 . -Q405.HEP-ODS d. Aparatna grupa br. broj ProizvoĊaĉ Jedinica mjere Koliĉina Oznaka Oprema Tip Jediniĉna cijena Cijena ukupno 2.kn 65. kom 1 .nazivna struja 100 A . Ics = 35 kA . Aparatna grupa br.o.o.nazivna granična prekidna moć.kn 4.podešavanje magnetskog člana Im =10xIn Kao tip: ASM 100 R25 “KONČAR-NNA“ ili jednakovrijedan kom 2 .nazivna granična prekidna moć.podešavanje termičkog člana Ir =(0.signalna sklopka za signalizaciju prorade zaštite SK1 (prigradnja 6). Icu = 50 kA .B23 (6M) 64. Ics = 35 kA .podešavanje termičkog člana Ir =(0.nazivni pogonski napon 380 V. 50 Hz . Ics = 35 kA . 50 Hz nazivna struja 100 A .ELEKTROPRIMORJE Rijeka Red. .8-1.signalna sklopka za signalizaciju prorade zaštite SK1 (prigradnja 6).nazivna pogonska prekidna moć. 50 Hz .podešavanje magnetskog člana Im =10xIn Kao tip: ASM 100 R25 “KONČAR-NNA" ili jednakovrijedan -Q408 Tropolni niskonaponski prekidač. prema standardu IEC 60947-2 . 50 Hz nazivna struja 100 A .podešavanje termičkog člana Ir =(0. .najviši nazivni pogonski napon 690 V.B17 (6M) 63. OPREMA I RADOVI NA RAZVODU IZMJENIĈNOG NAPONA 0.signalna sklopka za signalizaciju prorade zaštite SK1 (prigradnja 6).Tropolni niskonaponski prekidač.0)xIn .nazivni pogonski napon 380 V. prema standardu IEC 60947-2 . -Q407 Tropolni niskonaponski prekidač.nazivna granična prekidna moć. .termomagnetska zaštita s okidačem R80 .

prema standardu IEC 60947-2 . UKUPNO: kom 1 .kn 6.termomagnetska zaštita s okidačem R250 .nazivni pogonski napon 380 V.o.termomagnetska zaštita s okidačem R160 .nazivni pogonski napon 380 V. Ics = 16 kA .podešavanje magnetskog člana Im =10xIn Kao tip: N 320 R250 “KONČAR-NNA“ ili jednakovrijedan . prema standardu IEC 60947-2 . Icu = 25 kA . 50 Hz .podešavanje magnetskog člana Im =10xIn kao tip: N 250 R160 “KONČAR-NNA“ ili jednakovrijedan kom 1 . OPREMA I RADOVI NA RAZVODU IZMJENIĈNOG NAPONA 0. 10/16 A Kao tip: MMP-12 “TEP“ ili jednakovrijedan Redne stezaljke za energetske i signalne kabeleu količinama prema priključnom planu =N4 ORMAR IZMJENIĈNOG RAZVODA =N4.nazivna granična prekidna moć.HEP-ODS d.8-1.nazivna struja 320 A . 250 V. 50 Hz .nazivna granična prekidna moć.0)xIn .4 kV. Icu = 25 kA .najviši nazivni pogonski napon 690 V. -X4. 23 .B41 (6M) Priĉuva U kabelskom priključnom ormaru =N4.kn kom komplet 1 1 - .o.50 Hz 66.8-1.podešavanje termičkog člana Ir =(0.1 Dvopolna ugradna utičnica sa zaštitnim kontaktom i poklopcem. .podešavanje termičkog člana Ir =(0.B35(6M) 67. broj ProizvoĊaĉ Jedinica mjere Koliĉina Oznaka Oprema Tip Jediniĉna cijena Cijena ukupno 2.nazivna struja 250 A .0)xIn .1 ugraĎuje se slijedeće: 68.kn .najviši nazivni pogonski napon 690 V. . 50 Hz . Aparatna grupa br.nazivna pogonska prekidna moć.nazivna pogonska prekidna moć. -Q410 Tropolni niskonaponski prekidač.signalna sklopka za signalizaciju položaja K4 i prorade zaštite SK1 (prigradnja 6).signalna sklopka za signalizaciju položaja prekidača K4 i signalna sklopka za signalizaciju prorade zaštite SK1 (prigradnja 6). . 50 Hz . Ics = 16 kA .ELEKTROPRIMORJE Rijeka Red.kn kn 69. -Q409 Tropolni niskonaponski prekidač. Aparatna grupa br.odvod za centrifugu ulja 7.

stupanj mehaniĉke zaštite kod zatvorenih vrata IP 23. ĉetverovodnu mrežu sa uzemljenom neutralnom toĉkom i posebnim zaštitnim vodiĉem (TN-C-S sustav) .6 "Konĉar-Sklopna postrojenja" ili jednakovrijedan komplet 1 . nazivna struja sabirnica je 1000 A.nazivni pogonski napon 3x400/230 V 50 Hz. namijenjen za unutarnju montažu. broj ProizvoĊaĉ Jedinica mjere Koliĉina Oznaka Oprema Tip Jediniĉna cijena Cijena ukupno 2.o.ELEKTROPRIMORJE Rijeka Red.HEP-ODS d. Na vratima i na vrhu sklopnog bloka izvedena je slijepa shema (sitotisak). Dimenzije jednog transformatorskog polja su: širina 615 mm.4 kV. . Na vratima ormara postavljene su natpisne ploĉice. s fiksno ugraĊenom opremom.sklopni blok je zrakom izoliran. dubina 650(+30) mm. Kao tip: VMF. OPREMA I RADOVI NA RAZVODU IZMJENIĈNOG NAPONA 0. metalom oklopljen.boja razvodnih ormara RAL 7032 .sabirnice su jednostruke. visina 2250 mm.nazivna najviša podnosiva udarna struja 45 kA . . izvedeno kao kompletno tvorniĉki dogotovljen i tipski ispitan sklopni blok. 50 Hz. . .norma IEC 60439. Aparatna grupa br. .nazivni napon izolacije 1000 V . . izvršeno je ožiĉenje te je isti funkcionalno ispitan. U ormar je ugraĊena kompletna oprema.50 Hz 70.1s. s ugraĊenom primarnom i sekundarnom opremom.B1 (16M) 24 .o.kn U ormar transformatorskog polja (=N5) su ugraĊene slijedeće aparatne grupe (modul 1M=40 mm): 1.ormar je izveden za trofaznu. gole. =N5 Transformatorsko polje ormara razvoda pomoćnog izmjeniĉnog napajanja 3x400/230 V. Osnovni tehniĉki podaci niskonaponskog sklopnog bloka za transformatorsko polje su slijedeći: .nazivna kratkotrajno podnosiva struja 20kA. Na gornjoj i donjoj veznoj ploĉi izvedene su žaluzine.

o. 4–V42L81+MK138-3 ProizvoĊaĉ " Kao tip: MT831 –T1A32R46-V22.izlaznog modula . baždaren na 1%. -dodatna naprava . -registrator krivulje opterećenja. trosistemsko. Iskraemeco" ili jednakovrijedan kom 1 . klasa 2 (IEC 62053-23).višefuncionalno ĉetvorokvadratno elektroniĉko brojilo -modularna izvedba brojila.5 S (IEC 602053-22). OPREMA I RADOVI NA RAZVODU IZMJENIĈNOG NAPONA 0. -naponski ulazi su za izravan prikljuĉak na napon 3x400/230 V 50 Hz. klasa 0.kn 25 . -mjerenje djelatne energije .komunikacijski kanali .standardna izvedba ulazno.M3K0Z4+ MIO ulaza. 3 izlaza.o. -jalova energija. -upravljaĉki fazni napon. -strujni ulazi se spajaju na strujne mjerne transformatore 600/5 A. -P202 Trofazno.HEP-ODS d. klasa 3 (IEC 62053-23). prvi kanal: infracrveno optiĉko suĉelje. . 3 izlaza.50 Hz 71. . . kapacitet memorije za krivulje opterećenja 512 k Flash rom .4 kV.mjerenje energije u dva smjera. broj ProizvoĊaĉ Jedinica mjere Koliĉina Oznaka Oprema Tip Jediniĉna cijena Cijena ukupno 2.transformatorsko brojilo za max.ELEKTROPRIMORJE Rijeka Red. struju 120 A. sat realnog vremena + Li – baterija +super kondenzator.

za mjerenje i nadzor elektriĉkih veliĉina u polju i za daljinsku signalizacoiju stanja sklopnih aparat u sekciji. energije (radne i jalove komponente) . .50 Hz 72.5 x Un . Q. Strujni ulazi se spajaju preko strujnih mjernih transformatora 600/5 A.o. S).trajno 1.registraciju vršnih vrijednosti struja i zbroja struja .trajno 3.dva odvojena optiĉka komunikacijska suĉelja za komunikaciju sa nadreĊenim sustavom. OPREMA I RADOVI NA RAZVODU IZMJENIĈNOG NAPONA 0. -P201 Mjerni terminal sa mikroprocesorskom obradom podataka. Opteretivost: .mjerenje snage (P. faktora snage (cos j). dimenzija 96x96 mm.pomoćni napon 220 V DC. frekvencije.4 kV.dnevni dijagrami vršne vrijednosti struja po fazi za izabrani dan mjerenja .1 sekundu 50 x In .kn 26 . sa LCD pokazivaĉem 4x16 znamenki. broj ProizvoĊaĉ Jedinica mjere Koliĉina Oznaka Oprema Tip Jediniĉna cijena Cijena ukupno 2.dnevni dijagrami vršne vrijednosti zbroja struja za dan maksimuma i za zadnji dan mjerenja.3 sekunde 25 x In Napajanje .HEP-ODS d. . Naponski ulazi su za izravan prikljuĉak na napon 3x400/230 V 50 Hz.mjerenje efektivnih vrijednosti struje i napona . Mjerni terminal je ugradni. Opteretivost: .mikroprocesorska obrada mjerenih veliĉina (RISC) Mjerni terminal treba biti opremljen: . .Zagreb ili jednakovrijedan kom 1 .o.ELEKTROPRIMORJE Rijeka Red. .10 sekundi 2 x Un Mjerni terminal sa slijedećim funkcijama: .1 – 1. Opseg mjerenja (0.mjerenje srednjih vrijednosti struje u vremenskim intervalima (MD maximum demand) .komunikacijom za isĉitavanje podataka na prednjoj ploĉi putem prijenosnog ruĉnog terminala Kao tip: MT-10V M11-08-230440 “IEL”.vremenski interval podesiv od 1 do 30 min.5) x Un .0 x In .histograme raspodjele struja kroz mjereno razdoblje po fazi .

napajanje 220 V DC. -H204 tip: 1TP 22 LP2 “Konĉar-NNA” ili jednakovrijedan Kao kom kom 1 1 . nazivnog napona 400 V. nazivna struja odvoĊenja 20 kA. -F1-3 Tropolni metal-oksidni odvodnik prenapona za unutarnju montažu. krivulja isklopa "C".kn 74. napajanje 220 V DC.lokalna signalizacija ispada istosmjernog razvoda napajanje 220 V DC. boja prozorĉića crvena-signalizacija ispada prekidaĉa usljed prorade zaštite napajanje 220 V DC. 6A. broj ProizvoĊaĉ Jedinica mjere Koliĉina Oznaka Oprema Tip Jediniĉna cijena Cijena ukupno 2. sa signalnom sklopkom. -H201 Pokazivaĉ položaja.ELEKTROPRIMORJE Rijeka Red. boja prozorĉića crvena.B17 (30M) 79. krivulja isklopa “C”.Zagreb ili jednakovrijedan Signalna lampica. Tropolni automatski minijaturni prekidaĉ. F202 Kao tip: C60L-3P+OF/ 6 A "Merlin Gerin" ili jednakovrijedan Dvopolni automatski minijaturni prekidaĉ za nazivni napon 250 VDC.suĉelje za programiranje RS 232C. krivulja isklopa "C". kao tip: 1TP 22 SA “Konĉar-NNA” ili jednakovrijedan Signalna lampica.Dimenzije 192x96x90 mm -A200 Kao tip: AM-16 Z07-08-3110 “IEL”.HEP-ODS d. Kao tip: -H202 1TP 22 LP2 “Konĉar-NNA” ili jednakovrijedan Signalna lampica. . nazivni napon 275 V. s kontaktima za signalizaciju prorade.kn 75. za nazivnu struju 3 A.o.4 kV.o. kom kom 1 1 . prekidna moć 20 -F205 kA.broj ulaznih kanala:16. Kao tip: C32H-DC-2P+OF/ 6 A "Merlin Gerin" ili jednakovrijedan Dvopolni automatski minijaturni prekidaĉ za nazivni napon 250 VDC. za nazivnu struju 6 A.kn . 50 Hz. klase II (tipa 2).kn 77. 76.. OPREMA I RADOVI NA RAZVODU IZMJENIĈNOG NAPONA 0.. kao tip : DEHNguard DG TNC 230400 FM "DEHN+SOHNE" ili jednakovrijedan kom 2 . Aparatna grupa br. prekidna moć 25 kA. nazivne struje -F201. kom 1 .kn 78.. kom 1 . Kao tip: -H203 1TP 22 LP2 “Konĉar-NNA” ili jednakovrijedan 2. sa signalnom sklopkom.potrošnja 10 VA.kn 80.. boja prozorĉića crvena. 27 .kn . kom 1 .50 Hz 73. Kao tip: C32H-DC-2P+OF/ 3 A "Merlin Gerin" ili jednakovrijedan Alarmni monitor za lokalnu i daljinsku signalizaciju .kn kom 1 .kn 81. prekidna moć 20 -F204 kA. za ugradnju u sustav TN-C.suĉelje za optiĉku komunikaciju s nadreĊenim sustavom.napajanje 220 VDC. sa signalnom sklopkom. karakteristike prema normama DIN/VDE 0185-103 i IEC 61312-1.

5-10xIr. Napomena: pomoćne releje K2 i K3 treba konfigurirati za signalizaciju sniženjanapona (<U). -F203 Tropolni automatski minijaturni prekidaĉ. -S201 Tipkalo za uklop prekidaĉa. boja prozorĉića crvena. odgoda prorade zaštite 20-50 ms.. -T1–6 Niskonaponski strujni mjerni transformator. -mjerni opseg 0.kn 86. sa signalnom sklopkom.05 i 1.Podešenje termiĉke zaštite Ir u podruĉju Ir =0.o. kom 85. OPREMA I RADOVI NA RAZVODU IZMJENIĈNOG NAPONA 0. OF4. -podesivost vremenskog ĉlana 0-50s. Kao tip: 1TP 22 RO B2 “Konĉar-NNA” ili jednakovrijedan kom 1 .o. 50 Hz. nazivna kratkospojna prekidna moć 42 kA. 50 Hz.pomoćni kontakti stanja prekidaĉa OF1. programabilna zaštita od preopterećenja i kratkog spoja . XF uklopni.HEP-ODS d.50 Hz 82.. opremljen kontaktom krajnje sklopke (CH) koji signalizira navijenost opruge. napajanje 220 V DC. sa dva radna kontakta. napajanje 220 V DC. ..pomoćni kontakt za signalizaciju prorade zaštite SDE 1.4 kV. 50 Hz.optiĉkom komunikacijom sa nadreĊenim sustavom..Selektivna .motorni pogon (MCH) .Podnaponski relej treba biti opremljen:.1-1.kn .signalizacija stanja prekidaĉa sa mehaniĉkim indikatorom zaštite (reset tipka) i PF preklopnim kontaktom. Fs = 5. Podešenje trenutne kratkospojne zaštite Ii u podruĉju Ii =2-15xIn. prekidna moć 25 kA.komunikacijom za isĉitavanje podataka na prednjoj ploĉi.4-1xIn. klase 0. kom 1 . MX isklopni. za nazivni napon do 720 V. Kao tip: 1TP 22 RO B1 “Konĉar-NNA” ili jednakovrijedan -S202 Tipkalo za isklop prekidaĉa. OF3. nazivne struje 3A. prag djelovanja zaštite izmeĊu 1.brojaĉ radnih ciklusa (CDM).2xIr.kn 87.7Un. -podnaponska zaštita-podesivost proradne vrijednosti:20-170%. nazivna struja 800 A. OF2.5. -broj izlaznih releja: do 5. kom 1 1 .ELEKTROPRIMORJE Rijeka Red. -Q1 Tropolni NN prekidaĉ ĉvrste izvedbe za napon 440 V. -nazivni napon 230/400 V. s elektroniĉkom zaštitnom jedinicom Micrologic 5. s dva radna kontakta.Podešenje kratkospojne zaštite s odgodom Isd u podruĉju Isd =1. krivulja isklopa “C”. boja prozorĉića zelena. -pomoćno napajanje 220 V=.0 P i ostalim karakteristikama prema standardu IEC 60947-2.kn 28 .maska za vrata (CDP) Kao tip: NT 08 H1 “Merlin Gerin“ ili jednakovrijedan kom 1 . -temperaturno podruĉje 0-50°C -dimenzije 96x96x90 mmNapajanje . prijenosnog omjera 600/5 A.Zagreb ili jednakovrijedan kom 3 .pomoćni napon 220 V DC... broj ProizvoĊaĉ Jedinica mjere Koliĉina Oznaka Oprema Tip Jediniĉna cijena Cijena ukupno 2.kn 83. snage 5 VA Kao tip: CTB-1 "ELEKTROSKLOP" ili jednakovrijedan -F200 Naponski relej za nadzor i signalizaciju nestanka napona na dovodu s +KT1 odnosno +KT2: -broj mjernih ulaza: 4. nazivnog napona 415 V.kn 84. 50 Hz. odgoda prorade zaštite 20-500 ms.naponski prekidaĉi. Kao tip: VR-100 Z16-01-3430ABCD “IEL”.

napon: 230 V AC.sinteza glasa: odabir izmeĎu 5 jezika (francuski. s podnožjem i sigurnosnom oprugom. kom kom 1 1 . . 50 Hz. . talijanski. OPREMA I RADOVI NA RAZVODU IZMJENIĈNOG NAPONA 0. 1 kom 7 .4 kV. Sastoji od tri kanala kojima se može zasebno upravljati preko fiksne telefonske mreže ili upotrebom GSM mobilnih telefona. Tehnički podaci .mogućnost programiranja kašnjenja svakog kanala: od 1 do 255 sati .50 Hz Napomena: GraĊevinski prijedlog profila ispod ormara izmjeniĉnog razvoda 400 V.o.kn 89. . doprema i montaža profila U65 ispod ormara izmjeniĉnog razvoda 400 V. nazivnog napona 240 V. Pomoćni napon napajanja 220 V DC. Pomoćni napon napajanja 220 V AC.o. ORMAR IZMJENIĈNOG RAZVODA =N5. Kao tip: C60L-1P+OF/ 16 A ProizvoĊaĉ "Merlin Gerin" ili jednakovrijedan Redne stezaljke za energetske i signalne kabele u koliĉinama prema strujnoj shemi i prikljuĉnom planu.kn kn . Kao tip: TRC 3 "Merlin Gerin" ili jednakovrijedan kom 2 .ELEKTROPRIMORJE Rijeka Red. nazivne struje 16 A. sa signalnom sklopkom.izlazni kontakti: . broj ProizvoĊaĉ Jedinica mjere Koliĉina Oznaka Oprema Tip Jediniĉna cijena Cijena ukupno 2. s podnožjem i sigurnosnom oprugom. . UreĎaj za upravljanje električnim ureĎajima preko telefonske mreže. Najveća transportna cjelina je 1000 mm. 1 - . . kpl. -207 Kao tip: TRP 6140-220V “Iskra” ili jednakovrijedan -K204 Pomoćni relej s ĉetiri preklopna kontakta. U ureĎaj je integriran odvodnik prenapona za telefonsku liniju koji štiti TRC3 ureĎaj od atmosferskih induciranih prenapona koji se šire telefonskom linijom. nizozemski). engleski.gubitak napajanja ili telefonske mreže nema utjecaj na izlazne kontakte. španjolski.paralelan rad s automatskom sekretaricom ili fax ureĎajem. -K200 Pomoćni relej s ĉetiri preklopna kontakta.HEP-ODS d.tvornički ugraĎen odvodnik prenapona za telefonsku liniju. Kao tip: TRP 6140-220 VAC “Iskra” ili jednakovrijedan -F206 Jednopolni automatski minijaturni prekidaĉ. kpl.kn .2 A.kn 29 .50 Hz dan je na nacrtu R030832. 50 Hz. . . UKUPNO: Izrada. 91. prekidna moć 25 kA.kn 90.50 Hz 88. 3 preklopna. =N5 92. krivulja isklopa “C”.kn Oprema za daljinsko upravljanje elektriĉnim ureĊajima 93.

ELEKTROPRIMORJE Rijeka Red.nazivna struja kratkog spoja:50kA/1s.nazivna uklopna moć 750 A. broj ProizvoĊaĉ Jedinica mjere Koliĉina Oznaka Oprema Tip Jediniĉna cijena Cijena ukupno 2. Završni sloj boje RAL 7032.kn . . Ormarić za smještaj plosnatih Cu sabirnica 30x10 mm i rastavne sklopke za priključak centrifuge ulja.izvedba učvršćenja na sabirnice ovisno o razmaku izmeĎu sabirnica (predvidivo 60 mm) . . .kn kom 1 . kabelske uvodnice Pg 42 (x2) i ostali sitni spojni materijal 30 .o. kao tip: OM “KONČAR-SP" ili jednakovrijedan U ormarić se ugraĎuje sljedeće: 95. OPREMA I RADOVI NA RAZVODU IZMJENIĈNOG NAPONA 0. RAZVOD IZMJENIĈNOG NAPONA 0. za vanjsku montažu.kn kom 1 .kn 96.4 kV.50 Hz DOBAVA I DOPREMA RAZVODNOG ORMARIĆA ZA PRIKLJUĈAK CENTRIFUGE ZA ULJE +OC 94. . Plosnati bakar 30x10 mm. stupanj mehaničke zaštite IP54. 50 Hz .ručni pogon.4 kV. izvedba za montažu na ECu sabirnice 30x10 mm.HEP-ODS d.donji prednji priključci za kabel nazivnog presjeka 150 mm2 (vijčana izvedba) Kao tip:LTL 1-3/9/60/AU “JEAN MUELLER“ ili jednakovrijedan UKUPNO . V-direkta stezaljke za priključak faznih vodiča i nulvodiča nazivnog presjeka vodiča do 150 mm2 Tip: prema specifikaciji isporučioca ormarića ProizvoĎač: “PFISTERER“ ili jednakovrijedan kom komplet 5 1 . prema standardu IEC 60947-3. .nazivna prekidna moć 750 A.Predvidive dmenzije ormarića (duljina x visina xdubina): 800x600x250(+15) mm.o. 50 Hz .najviši nazivni pogonski napon 500 V. Tropolna niskonaponska rastavna osigurač-sklopka s ugraĎenim kratkospojnikom. nazidne izvedbe. . .50 Hz. nosači sabirnica. prolazni.nazivna struja 250 A (oznaka veličine 1).4 kV.kn 97.50 Hz Napomena : UreĎaj se ugraĎuje u ormar izmjeničnog razvoda 0.nazivni pogonski napon 380 V.kategoruija uporabe AC-22B .

HEP-ODS d.ELEKTROPRIMORJE Rijeka Red.50 Hz RAZVODNI ORMARIĆ ZA PRIKLJUĈAK CENTRIFUGE ZA ULJE +OC ELEKTROMONTAŽNI RADOVI 98.kn ELEKTROMONTAŢNI RADOVI RAZVOD IZMJENIĈNOG NAPONA 0. .4 kV. broj ProizvoĊaĉ Jedinica mjere Koliĉina Oznaka Oprema Tip Jediniĉna cijena Cijena ukupno 2. OPREMA I RADOVI NA RAZVODU IZMJENIĈNOG NAPONA 0.50 Hz .o. Doprema i montaža u zgradu TS 110/10(20) kV TURNIĆ te priĉvršćenje na pripremljeno mjesto ormara pomoćnog izmjeniĉnog napajanja 3x400/230 V.kn UKUPNO .kn 99. UKUPNO . 1 .kn kpl. kpl. 50 Hz Doprema na prostor TS 110/10(20) kV TURNIĆ te priĉvršćenje na projektom predviĊeno mjesto ormarića s rastavnom sklopkom za prikljuĉak centrifuge ulja +OC UKUPNO . 1 .kn 31 . RAZVODNI ORMARIĆ ZA PRIKLJUĈAK CENTRIFUGE ZA ULJE +OC "ili jednakovrijedan" znaĉi da je ponuĊena roba/oprema/materijal jednake ili bolje kvalitete od one koja je navedena kao primjer.4 kV.o. a dokaz(e) jednakovrijednosti mora podnijeti ponuditelj u svojoj ponudi.

o..klasa odvoĊenja voda 3 . PRENAPONSKA ZAŠTITA 10(20) kV PRENAPONSKA ZAŠTITA 10(20) kV ....HEP-ODS d.nazivna specifiĉna energetska podnosivost wr =9..kn ..... izmeĊu 10(20) kV prikljuĉka na transformatorima i izoliranog oklopljenog voda...kućište odvodnika prenapona izraĊeno je iz polimera Tip: MWK 10 “ABB” ili jednakovrijedan kom 3 .preostali naponi odvodnika pri strujama oblika 8/20 ms (zaštitna karakteristika odvodnika u odnosu na prenapone atmosferskog podrijetla) .za struju odvoĊenja 5 kA .MATERIJAL Oprema koja se spaja na 10(20) kV stranu energetskog transformatora 1.o. Metaloksidni odvodnik prenapona sljedećih tehniĉkih podataka: ... 26 kV .. a prijelazom na 20 kV naponsku razinu potrebno je zamijeniti odvodnike prenapona odgovarajućim odvodnicima tipa MWK 19.. oblika 8/20 ms.5 kV .nazivni napon Ur =12.....7 kV ... U prvom periodu rada 10(20) kV postrojenje radi na naponskoj razini 10 kV sa odvodnicima MWK 10.za struju odvoĊenja 1 kA .kn NAPOMENA: Za prenaponsku zaštitu 10(20) kV postrojenja u TS 110/20(10) kV TURNIĆ odabrani su metaloksidni odvodnici prenapona......ELEKTROPRIMORJE Rijeka Red.. broj ProizvoĊaĉ Jedinica mjere Koliĉina Oznaka Oprema Tip Jediniĉna cijena Cijena ukupno 3.. 29 kV . .. Plosnati Cu profil E-Cu 2x 100x10 mm Toploskupljajuće cijevi za zaštitu plosnatog bakrenog profila E-Cu 2x100x10 mm Kao tip: BBIT 100/25-A/U "RAYCHEM" ili jednakovrijedan m m 15 15 .trajni radni napon Uc = 10 kV ..Odvodnici prenapona ugraĊuju se na niženaponskim stranama energetskih transformatora..nazivna odvodna struja...0 kJ/kV (definirana je u odnosu na nazivni napon odvodnika ) .za struju odvoĊenja 10 kA . 30. tako da je potrebno izvesti rješenje nosaĉa za odvodnike MWK 19 za što jednostavniju naknadnu zamjenu... 2..kn 32 . 3. 10 kA ..

kn komplet 1 .nazivni napon 24 kV .00 .MATERIJAL: 6. doprema i montaža zaštitne rešetke na spoju 10(20) kV izoliranog spojnog voda na energetski transformator. UKUPNO PRENAPONSKA ZAŠTITA ZA 1 TRNASFORMATOR .kn 8.HEP-ODS d.o. PRENAPONSKA ZAŠTITA 10(20) kV sljedećih tehniĉkih podataka: .o.UKUPNO Elektromontaţni radovi na prenaponskoj zaštiti 10(20) kV 7.minimalna prelomna sila:6 kN .UKUPNO: "ili jednakovrijedan" znaĉi da je ponuĊena roba/oprema/materijal jednake ili bolje kvalitete od one koja je navedena kao primjer.50.RADOVI .ELEKTROPRIMORJE Rijeka Red. Montaža konzola za smještaj potpornih izolatora i odvodnika prenapona. Napomena: Oprema se isporuĉuje kao dio bravarije u sklopu graĊevinskog projekta.kn PRENAPONSKA ZAŠTITA 10(20) kV .MATERIJAL . a dokaz(e) jednakovrijednosti mora podnijeti ponuditelj u svojoj ponudi.kn 5. komplet 1 . . 3.1692 Kao tip: C6-125 "PCC INSULATORS" ili jednakovrijedan Tip Jediniĉna cijena Cijena ukupno 4. 40680. obujmice . sa svim potrebnim spojnim i montažnim materijalom (zaštitne cijevi.kn .).kn PRENAPONSKA ZAŠTITA 10(20) kV . PI kom kom 3 3 . .kn 33 .UKUPNO .20D "Dalekovod" ili jednakovrijedan Izrada. Ĉvrsti nosaĉ za spoj Cu profila dimenzija 2x100x10 mm na potporni izolator Kao tip: FN21.kn PRENAPONSKA ZAŠTITA 10(20) kV . komplet 1 .standardi DIN 40685. broj ProizvoĊaĉ Jedinica mjere Koliĉina Oznaka Oprema Potporni izolator za unutrašnju montažu. Unošenje u zgradu i postavljanje na prethodno pripremljeno mjesto opreme za prenaponsku zaštitu10(20) kV komplet 2 0.kn . vijci i dr.podnosivi atmosferski udarni napon 125 kV .

3. sljedećih tehniĉkih podataka: . u siluminskom kućištu za vanjsku montažu: . UZEMLJENJE ZVJEZDIŠTA 10(20) kV Oprema za uzemljenje 10(20) kV zvjezdišta uz energetske transformatore +T1 i +T2 sadrži sljedeću opremu: OPREMA UZ ENERGETSKE TRANSFORMATORE 1. R2<6 Ω Kao tip: ANB. Metaloksidni odvodnik prenapona ZnO tipa u silikonskom kuĉištu.1692 Kao tip: C6-125 "PCC INSULATORS" ili jednakovrijedan 4.standardi DIN 40685. oblika 8/20 ms. sljedećih tehniĉkih podataka: .nazivni kratkotrajno podnosivi napon industrijske frekvencije 3 kV. 40680. 5P20.kn kom 1 .HEP-ODS d. snaga i klasa jezgre: 300/1A.nazivni kratkotrajno podnosivi napon industrijske frekvencije 3 kV.kn 2.nazivni prijenosni omjer.20D "DALEKOVOD" ili jednakovrijedan kom 1 .0. kl. 10 kA . 1 VA.kn . .minimalna prelomna sila:6 kN .podnosiva vršna vrijednost struje 100 kA Tip: POLIM-H7 “ABB” ili jednakovrijedan Plosnati Cu profil dimenzija 2x 100x10 mm kom 1 .o. 1 min. Ĉvrsti nosaĉ za spoj Cu profila dimenzija 2x100x10 mm na potporni izolator Kao tip: FN21.nazivni prijenosni omjer.5 kV .nazivni napon Ur =7.trajni radni napon Uc = 12 kV . R2<0.nazivni napon 24 kV . kom 1 .kn kom m 1 3 . 20 VA. snaga i klasa jezgre: 2500/1A .0. 50 Hz.o. 50 Hz. Obuhvatni strujni mjerni transformator (-T43) s jednom jezgrom.kn 5.podnosivi atmosferski udarni napon 125 kV . u siluminskom kućištu za vanjsku montažu: .ELEKTROPRIMORJE Rijeka Red.72 "Konĉar-MT" ili jednakovrijedan Napomena: Obuhvatni transformatori se postavljaju na konzolu za kabelski spoj na neutralnu toĉku transformatora u prostorijama transformatorskih komora. Potporni izolator za unutarnju montažu. 1 min.50.kn 34 . broj Jedinica mjere Koliĉina Oznaka Oprema Tip ProizvoĊaĉ Jediniĉna cijena Cijena ukupno 4. .72 "Konĉar-MT" ili jednakovrijedan Obuhvatni strujni mjerni transformator s jednom jezgrom. 6.8 Ω Kao tip: ANB.nazivna odvodna struja. . 10P55.

o.pogonska struja 5 A.naponsko ispitivanje 1 min. br. "Raychem" ili jednakovrijedan Energetski kabel s XLPE izolacijom. 50 Hz. sljedećih tehniĉkih podataka: . . . 28 kV . m 70 .kn 8. za jedan jednožilni kabel vanjskog promjera 1x36-52 mm.kn kom 5 .HEP-ODS d. 35 .kn 10. oznaka POLT-24D/1XI-L12B. broj Jedinica mjere Koliĉina Oznaka Oprema Tip ProizvoĊaĉ Jediniĉna cijena Cijena ukupno 4.mjerna skica br.ELEKTROPRIMORJE Rijeka Red. nazivnog presjeka185/25 mm2 .300/5s “KONĈAR-NNA” ili jednakovrijedan kom 2 .kn .722.o. UZEMLJENJE ZVJEZDIŠTA 10(20) kV 7. kat. za unutrašnju montažu. presjeka 185/25 mm2 . 11. trajno .kn 9. komplet s vijcima M10x90 (2 kom) za uĉvršćenje kabela i vijcima za uĉvršćenje obujmice na ĉeliĉni U-profil. nazivnog napona U0/U = 12/20 kV Nar.stupanj zaštite IP 00 . OPREMA UZ ENERGETSKE TRANSFORMATORE UKUPNO: U prostoriji otpornika se ugraĊuje sljedeća oprema za uzemljenje neutralne toĉke 10(20) kV energetskih transformatora: 12.ukupni otpor 20-40 Ω ± 5% .prikljuĉak na uzemljenje putem bakrenog užeta nazivnog presjeka 95 mm2 .visokonaponski prikljuĉak putem plosnatog bakra Cu 40x5 mm. B84283A Kao tip: OUN 12 . predviĊen za unutarnju montažu.110 ”BRUTON” ili jednakovrijedan Kabelski završetak za jednožilni kabel tipa XHE 49-A.nazivna pogonska struja 300 A/5 s ..kn m komplet 10 2 kn . kom 2 . prespojiv.prikljuĉna stezaljka E-Cu 35x5 . +R1. s aluminijskim vodiĉem Kao tip: XHE 49-A 1x185/25 mm2 "ELKA" ili jednakovrijedan Napomena: Kabel se polaže od spoja na neutralnu toĉku transformatora do sklopne ćelije sa rastavnom sklopkom za uzemljenje u prostoriji otpornika. Obujmica od nemagnetizirajućeg materijala za VN kabel .2 Maloomski otpornik za uzemljenje neutralne toĉke. 610. Spoj plosnatog Cu 2x(100x10 ) mm do izvoda 10(20) kV neutralne toĉke na energetskom transformatoru potrebno je izolirati Raychem izolacijom.nazivni napon 10/ -20/ kV .hlaĊenje prirodno (zrakom) . nazivnog napona 12/20 kV.

Sklopna ćelija za smještaj rastavne sklopke +Q61 odnosno +Q62 za uzemljenje zvjezdišta 10(20) kV energetskih transformatora +T1 odnosno +T2. sljedećih dimenzija: dubine 1200 mm.kn +Q61 +Q62 kom 1 . sljedećih tehniĉkih podataka: .o. kom 1 .kn Kao tip: SR/I-LKZ "METAL-ELEKTRO" ili jednakovrijedan Na posluţne ploĉe sklopnih ćelija ( =J61+S1. broj Jedinica mjere Koliĉina Oznaka Oprema Tip ProizvoĊaĉ Jediniĉna cijena Cijena ukupno 4.prigradnja signalne sklopke s tri radna i tri mirna kontakta (tipa KSP 8-46) . Oprema koja se ugraĊuje u sklopnu ćeliju +Q61 odnosno +Q62 : 14. sljedećih tehniĉkih podataka: Sklopna ćelija za spoj na opremu za uzemljenje zvjezdišta. klasiĉne izvedbe .HEP-ODS d. širine 730 mm i visine 2250 mm.nazivna struja 630 A .klizna staza 620 mm .ruĉni pogon (posebno specificiran) Stavka ukljuĉuje spojno polužje za pogon signalne sklopke). Jednopolna rastavna sklopka s ruĉnim pogonom.2/50 ms a) prema zemlji 125 kV b) na rastavnom razmaku 145 kV . 3s . =J62+S1) ugraĊuje se sljedeće: 36 . a) prema zemlji 50 kV b) na rastavnom razmaku 60 kV . UZEMLJENJE ZVJEZDIŠTA 10(20) kV SKLOPNA ĆELIJA ZA UZEMLJENJE ZVJEZDIŠTA Sklopna ćelija za uzemljenje zvjedišta =J61.nazivni napon 24/36 kV .nazivna kratkotrajna podnosiva struja 19 kA. 1 min.izolatori epoksidni .5 mm s otvorom za pregled stanja sklopnog aparata ugraĊenog u sklopnoj ćeliji.nazivna kratkotrajna podnosiva vršna struja 40 kA .podnosivi udarni napon 1. a s desne strane vrata je izvedena poslužna ploĉa izraĊena iz dekapiranog ĉeliĉnog lima debljine 3 mm. Sklopna ćelija je opremljena vratima iz dekapiranog ĉeliĉnog lima debljine 1. .=J62 13.podnosivi izmjeniĉni napon 50 Hz.ELEKTROPRIMORJE Rijeka Red.o.

kn 37 .kn kom 1 . . Sitni nespecificirani spojni i montažni materijal Natpisne ploĉice: .veliĉina 50x20 mm Ožiĉenje ormara prema strujnoj shemi i prikljuĉnom planu SKLOPNA ĆELIJA ZA UZEMLJENJE ZVJEZDIŠTA UKUPNO: SPOJ SKLOPNE ĆELIJE ZA UZEMLJENJE ZVJEZDIŠTA I MALOOMSKOG OTPORNIKA komplet 1 .kn 21. prijelomne sile 6 kN Kao tip: JOr 6-125 ”KONĈAR” ili jednakovrijedan kom 4 .kn 22.kn 17. ravnu vilicu Mvr. 19. sa sljedećom opremom: -potporni izolator za unutarnju montažu. UZEMLJENJE ZVJEZDIŠTA 10(20) kV 15.veliĉina 120x40 mm .kn .kn kom kom komplet komplet 2 6 1 2 kn .HEP-ODS d. br. Obujmica od nemagnetizirajućeg materijala za VN kabel .b) 20. broj Jedinica mjere Koliĉina Oznaka Oprema Tip ProizvoĊaĉ Jediniĉna cijena Cijena ukupno 4. 610.kn .o. Komplet opreme za spoj rastavne sklopke +Q61 (+Q62) na otpornik +R1 (+R2).a) 19. komplet s vijcima M10x90 (2 kom) za uĉvršćenje kabela i vijcima za uĉvršćenje obujmice na ĉeliĉni U-profil. Kabelski završetak za jednožilni kabel tipa XHE 49-A.110 ”BRUTON” ili jednakovrijedan kom 1 . Ruĉni pogon s izvlaĉivom ruĉicom R=250 mm .kn . za unutarnju montažu. 23.kn . Kao tip: SP-MBGE ”KONĈAR” ili jednakovrijedan Ostala oprema za kompletiranje sklopne ćelije: 16. 19. oznaka POLT-24D/1XI-L12B "RAYCHEM" ili jednakovrijedan kom 1 . kat. veznu motku l=1500 mm te spojno polužje za pogon signalne sklopke).722. presjeka 185/25 mm2 . nazivnog napona 24 kV. za jedan jednožilni kabel vanjskog promjera 1x36-52 mm. standardne izvedbe.ELEKTROPRIMORJE Rijeka Red. Stavka ukljuĉuje kompletno spojno i pogonsko polužje (1 komplet – regulacijsku polugu PZ 30.kn 18. nazivnog napona U0/U = 12/20 kV Nar. Plosnati bakreni profil ECu 40x5 mm Ostali sitni spojni i montažni materijal m komplet 15 1 .o.

kn 25. broj Jedinica mjere Koliĉina Oznaka Oprema Tip ProizvoĊaĉ Jediniĉna cijena Cijena ukupno 4. UZEMLJENJE ZVJEZDIŠTA 10(20) kV Napomena: Demontažnu žiĉanu ogradu 3900mm x2000mm .kn 38 . UKUPNO .ELEKTROPRIMORJE Rijeka Red.HEP-ODS d. SPOJ SKLOPNE ĆELIJE ZA UZEMLJENJE ZVJEZDIŠTA I MALOOMSKOG OTPORNIKA UKUPNO: Elektromontaţni radovi na uzemljenju zvjezdišta 10(20) kV 24. komplet 1 . . Montaža konzola za smještaj potpornih izolatora u prostoru otpornika za uzemljenje 10(20) kV zvjezdišta i demontažne žiĉane ograde. s vratima 900x2000 u prostoriji otpornika za uzemljenje zvjezdišta montirati prema graĊevinskom prjedlogu .kn komplet 1 .o.kn UZEMLJENJE ZVJEZDIŠTA 10(20) kV "ili jednakovrijedan" znaĉi da je ponuĊena roba/oprema/materijal jednake ili bolje kvalitete od one koja je navedena kao primjer.kn .o. a dokaz(e) jednakovrijednosti mora podnijeti ponuditelj u svojoj ponudi. Napomena: Oprema se isporuĉuje kao dio bravarije u sklopu graĊevinskog projekta. Unošenje u zgradu i postavljanje na prethodno pripremljeno mjesto opreme za uzemljenje zvjezdišta 10(20) kV Elektromontaţni radovi na uzemljenju zvjezdišta 10(20) kV UKUPNO komplet 2 kn .

Dobava. Dobava. isporuka i polaganje kabela za uzemljenje tip P/FJ 16mm². kom m m m kom. Dobava.5/2. 3. te će pri ugradnji opreme trebati po potrebi koordinirati radove sa njihovim izvoĊaĉima. 6. isporuka i montaža pretvaraĉa napona 220VDC / 230 VAC Mareton tip NI 2201500. isporuka i polaganje kabela napajanja tip NyCy 3x2. Dobava. 15. ili jednakovrijedan. 1 1 1 kn kn kn LAN mreţa 4. 10 20 10 180 1 1 1 1 1 3 10 10 2 1 6 10 1 kn kn kn kn kn kn kn kn kn kn kn kn kn kn kn kn kn Komutacijski sustav 21.o. kom. ili jednakovrijedan. 10. Dobava. . Dobava.6 prikljuĉka.5mm².ELEKTROPRIMORJE Rijeka Red. Dobava. kompl. Dobava.o. 20. isporuka i montaža automatskog prekidaĉa nazivne struje 6A.24 s pripadajućim kabelima i panelima ili jednakovrijedan Ispitivanje. 11. isporuka i montaža PVC kanala dimenzija 20x20 mm. isporuka i montaža PVC kanala dimenzija 50x25 mm. 16. kom. kom. isporuka i montaža SFP modula 1000BASELX za mrežni preklopnik MP-01. Dobava. kom. Dobava. 2. broj ProizvoĊaĉ Jedinica mjere Koliĉina Oznaka Oprema Tip Jediniĉna cijena Cijena ukupno 5. Jedinica podatkovnih suĉelja CPF2 (Siemens FMX proširenje) ili jednakovrijedan Modul CPF2 + 4xCIM-V. isporuka i montaža samostojećeg ormara tip TS8. kom.HEP-ODS d. isporuka i montaža 19" vodilice kabela. Dobava. podešavanje i ukljuĉenje opreme u rad na lokacijama DC i upravna zgrada Elektroprimorja kom. podešavanje i ukljuĉenje opreme u rad. 12.5mm². 19. OPREMA TELEKOMUNIKACIJA Napomena: Navedena oprema je samo dio cjelokupne opreme telekomunikacija u predmetnom objektu. 5. isporuka i montaža automatskog prekidaĉa nazivne struje 4A.5/2. kom. isporuka i polaganje kabela napajanja tip PP-Y 3x1. 7. 14. 6 kabela. Dobava. 17. m m m kom kom m kompl. 13. isporuka i polaganje kabela napajanja tip NyCy 2x2. isporuka i montaža fiksnog telefona tip Euroset 5020. 9. Dobava. 18. kom. isporuka i montaža mrežnog preklopnika MP-01.6mm. proizvoĊaĉa "Rittal" ili jednakovrijedan. isporuka i montaža dvostruke komunikacijske prikljuĉnice. proizvoĊaĉa Cisco. C3560G. m 1 30 kn kn 39 . Drugi dio opreme predmet je nabave HEP-OPS d.o. 22.o. isporuka i montaža prespojnog panela PP-01 sa 24xRJ45 STP cat.5mm². SDH mreţa 1. Dobava. visine 1U. Dobava. Dobava. Dobava. ili jednakovrijedan Dobava. Ispitivanje. 8. isporuka i polaganje STP cat. proizvoĊaĉa "Siemens". isporuka i polaganje TK kabela tip J-Y(St)Y 2x2x0.

moguća dvosmjerna audio komunikacija. • pregled snimke: PTZ. • 4GB microSD kartica 26. vanjski signal. • audio: integrirani mikrofon i zvuĉnik. • unutarnja memorija: MicroSD utor za kartice do 32 GB. panoramski. • virtualni PTZ: digitalni nagib. TV-PAL: 18 slika/s. H. 1Mpix: 30 slika/s. Dobava. • potrošnja: 3W. JPG. slijedećih tehniĉkih karakteristika: • senzor slike: 1/2'' ''progressive scan'' CMOS. Dobava. 1Mpix: 8 slika/s. .o. • objektiv: horizontalni kut gledanja: 180°. ili jednakovrijedan. Sa kamerom se dostavlja slijedeća dodatna oprema: • visokootporno bijelo kućište za vanjsku montažu na zid. • aktivacija alarma: detekcija pokreta. • obrada snimke: kompenzacija pozadinskog svjetla. • najveća brzina snimanja za MxPEG: VGA 30 slika/s. • sigurnost: korištenje protokola HTTPS/SSL. OPREMA TELEKOMUNIKACIJA 23.05 lux (t=1/1 s) • najveća rezolucija snimke: 2048 x 1536 pixel (3Mpix). okret. USB. 24.o. korekcija izobliĉenja slike. snimanje zvuka sa mjesta kamere. slijedećih minimalno traženih ili jednakvrijednih tehniĉkih karakteristika: kom. panoramski sa tri detalja. IP extension board. 3Mpix: 20 slika/s. 1 kn kom.2af) ili preko odgovarajućeg adaptera 12-42V. digitalni potpis snimke. detekcija otvaranja kućišta. detekcija pokreta.263 • najveća brzina snimanja za M-JPEG: VGA 25 slika/s. vertikalni kut gledanja: 160°. • napajanje: PoE (IEEE 802. • osjetljivost: 1 lux (t=1/60 s). MxPEG. 3Mpix: 4 slika/s. automatsko podešavanje bijele boje. • objektiv 360° sa polikarbonatnom zaštitom. filter IP adresa. • temperatura radnog okruženja: od -30°C do +60°C. kljuĉ. broj ProizvoĊaĉ Jedinica mjere Koliĉina Oznaka Oprema Tip Jediniĉna cijena Cijena ukupno 5. kom. 11 kn ili kom. • sitni dijelovi za montažu. MxBus. Quad. • format snimke: odabirom od 160 x 120 do 2048 x 1536.HEP-ODS d. isporuka i montaža poslužitelja tehnološkog video-nadzora. isporuka i montaža 3Mpix kamere za vanjsku upotrebu kao tip Q24. proizvoĊaĉa "Hewlett-Packard". TSW za Ericsson MD 110 MX-ONE telefonsku centralu jednakovrijedan MD IP extension RTU 1 port (dodatne licence za IP linije) Tehnološki video-nadzor 25. senzor temperature. • S/FTP prespojni kabel duljine 50cm. • stupanj zaštite: IP65. proizvoĊaĉa Mobotix. • komunikacijsko suĉelje: 10/100BaseT. TV-PAL: 30 slika/s. kao tip DL180G6. • podržane video kompresije: M-JPEG. 0. zum do 8x. duplo-panoramski. 1 10 kn kn 40 .ELEKTROPRIMORJE Rijeka Red. upozorenje preko e-maila.

0 prikljuĉak: 5. OPREMA TELEKOMUNIKACIJA • CPU: Intel Xeon Quad Core E5504 2.800 MHz. • Mreža kartica: 1x 10/100/1000BaseT. • Napajanje: 475 W. DDR2. broj ProizvoĊaĉ Jedinica mjere Koliĉina Oznaka Oprema Tip Jediniĉna cijena Cijena ukupno 5. • Integrirana zvuĉna kartica. 1 - kn 41 . • Grafiĉka kartica: GF9600GT.00GHz L2 Cache 6 MB.HEP-ODS d. • USB 2. • Tvrdi disk: SATA 4 x 300 GB. • USB 2. kom. • Audio In/Out: 1. · OS: MS Windows 2008 Server Standard. • Kućište: Rack 2U. • Paralelni prikljuĉak: 1. proizvoĊaĉa "Hewlett-Packard". slijedećih minimalno traženih ili jednakvrijednih tehniĉkih karakteristika: • Procesor: Intel Core 2 Duo E8400 3. • VGA: 32MB integrirana grafika (1600 x 1200 @ 16bit). • Mreža kartica: 10/100/1000BaseT.ELEKTROPRIMORJE Rijeka Red. 7. • Serijski prikljuĉak: 1. • Chipset (N) Intel X38 Express. • RAID: Smart Array P410/512MB BBWC (RAID 0/1/1+0/5/5+0). kao tip xw4600.048MB.200 o/min. Dobava. isporuka i montaža LCD 26" monitora. 1333 MHz. DDRIII. • D-sub prikljuĉak: 1. .o. • Optiĉka jedinica DVD±RW DL.00 GHzL2. • OS: MS Windows XP Professional. • Napajanje: 1x 460W. • Radna memorija: 2x 2024MB. • Broj memorijskih utora: 12. · LCD 21" monitor Dobava. • RJ45 prikljuĉak: 2.200 o/min. • Serijski prikljuĉak: 1. 27. Cache: 4 MB. 7. • Broj memorijskih utora 4. 1 kn 28.0 prikljuĉak: 9. kom. • Tvrdi disk: SATA 500GB. 512MB DDR3. • RAdna memorija: 2x 2. • RJ45 prikljuĉak: 1.o. isporuka i montaža korisniĉkog raĉunala sustava video-nadzora. • Optiĉka jedinica: DVD±RW DL.

isporuka i montaža modema za daljinsko upravljanje ZyXEL U-336. Programiranje. Dobava. (jedan ureĊaj potrebno je montirati u DC DP Elektroprimorje Rijeka). kom. 43. kom. • 2 x "dual-purpose" prikljuĉnice (10/100/1000 ili SFP). Tehniĉki prijam. 31. prespojnog kabela duljine 5m. isporuka i montaža prespojnog panela PP-02 sa 24xRJ45 STP cat. isporuka i montaža konektora za stranu radiostanice: N-konektor Dobava. kom. Dobava. isporuka i montaža STP cat 6. isporuka i montaža konektora za stranu antene: BNC konektor za kabel RG213/U Ispitivanje. kabela. isporuka i montaža antene za GM380 Sirtel SY163 H ili jednakovrijedan Dobava. • visina 1U. Dobava. 47. . kom. kao tip WS-C2960-24PC-L. isporuka i montaža 19" ladice.5mm². isporuka i montaža nepokretne radijske postaje kao tip GM 380. visine 2U. 36.HEP-ODS d. prespojnog kabela duljine 2m. 34. 32. broj ProizvoĊaĉ Jedinica mjere Koliĉina Oznaka Oprema Tip Jediniĉna cijena Cijena ukupno 5. 2 m. Dobava.7. proizvoĊaĉa Motorola (komplet sa stolnim mikrofonom i stolnim nosaĉem) ili jednakovrijedan Napajanje za radio-stanicu iz toĉke 5.4W. 1 - kn 30. m m 75 2 1 5 2 kn kn kn kn kn kompl. kom. Dobava. podešavanje i ukljuĉenje opreme u radijsku mrežu. - kn kn kn kn kn kn kn 42 . • radni napon 230VAC. isporuka i montaža mrežnog preklopnika MP-02.8 mm (za polaganje unutar zgrade).6 mm. m kompl. OPREMA TELEKOMUNIKACIJA 29. 45. 40. kompl. Dobava. 33. Dobava. isporuka i polaganje kabela napajanja tip NyCy 3x2. isporuka i montaža STP cat 6. 35. 1 1 1 25 1 1 1 1 kn 39. kompl.6 prikljuĉka. m kom. podešavanje. kompl. Dobava. 1 2 1 13 1 290 2 1 - kn kn kn kn kn kn kn kn RADIJSKA MREŢA 38.5mm². isporuka i montaža koaksijalnog antenskog kabela. kom.5/2. • snaga PoE napajanja: po prikljuĉnici do 15. Dobava. Dobava. kom. Dobava. Dobava. ispitivanje sustava video nadzora i njegovo puštanje u probni rad. isporuka i montaža 19" ladice. proizvoĊaĉa "Cisco" slijedećih minimalno traženih ili jednakovrijednih karatkeristika: • 24 x 10/100BaseT PoE prikljuĉnica. IshoĊenje radijske dozvole. isporuka i montaža 19" vodilice kabela. • montaža u 19'' vodilice. 37. izrada uputa za rukovanje na hrvatskom jeziku i obuka osoblja. kom. m m kompl.o. Dobava. visine 2U. tip RG213/U.1 230VAC/12VDC Dobava. 44. 49. ukupno do 370W. 41. isporuka i polaganje kabela napajanja tip PP-Y 3x1. isporuka i polaganje NF kabela JY(ST)Y 2x2x0.o. BAKRENI TK KABELI 46. isporuka i montaža telekomunikacijskog bakrenog kabela Elka TK59 5x4x0. Dobava. isporuka i polaganje STP cat 6. 48. 50. Dobava. 42. kompl. visine 1U.ELEKTROPRIMORJE Rijeka Red.

broj ProizvoĊaĉ Jedinica mjere Koliĉina Oznaka Oprema Tip Jediniĉna cijena Cijena ukupno 5.o. OPREMA TELEKOMUNIKACIJA Napomena: Sva oprema mora biti isporuĉena sa kompletnom dokumentacijom ureĊaja i priruĉnicima za svu isporuĉenu opremu na hrvatskom jeziku.kn 43 .o.ELEKTROPRIMORJE Rijeka Red. .HEP-ODS d. UKUPNO . OPREMA TELEKOMUNIKACIJA "ili jednakovrijedan" znaĉi da je ponuĊena roba/oprema/materijal jednake ili bolje kvalitete od one koja je navedena kao primjer. a dokaz(e) jednakovrijednosti mora podnijeti ponuditelj u svojoj ponudi.

44 mb.MTU prijemnik tipa ABB LCR500 ili jednakovrijedan. 1 - kn kom.8 GHz. nap. 24VDC.5” . nap. ugradnja u LCR500 ili jednakovrijedan kpl.6 Hz . OPREMA ZA UKLAPANJE U SUSTAV DC ELEKTOPRIMORIJE 1. stolni .osnovna ploĉa za industrijski PC . 1 - kn kom. 3. frekv: 216.HEP-ODS d. i s ugraĊenim ventilatorima za prisilnu ventilaciju Kao tip: "RITTAL" ili jednakovrijedan U ormar se ugraĊuje slijedeća oprema: 2.tastatura cherry g-83.DVD ROM R/W Kao tip: AVA 14 "KONĈAR" ili jednakovrijedan 3. 1 - kn 4.disketna jedinica 1.128MB DDR . OPREMA STANIĈNOG RAĈUNALA Industrijsko raĉunalo u konfiguraciji: . kom.za na stol .monitor 24" TFT . 7. 230VAC. 230VAC.procesor INTEL Core 2 2. 6.4 USB prikljuĉka . za JR.o. doprema i montaža ormara 2200x800x800 mm sa zakretnim okvirom za montažu opreme dubine do 480 mm sa zakretnim okvirom.2 GB RAM PC400 DDRAM . 1 1 2 - kn kn kn 44 .o.miš logitech pilot wheel mouse ps2/usb + produžni kabel . 19” . za tarife.MTAO mjerni pretvornik za MTU napon.VGA ATI Radeon 9200se.1) .kućište za ind. . 4 releja. frekv: 216. broj Jedinica mjere Koliĉina Oznaka Oprema Tip Jediniĉna cijena Cijena ukupno 6.5 "EL-UR" ili jednakovrijedan GPS ureĊaj s antenom i priborom Kao tip: 161 AHS "MEINBERG" ili jednakovrijedan Oprema u ormaru : . kom.zvuĉnici.2 mrežna Ethernet prikljuĉka . PC.INTEL 865perl procesorska ploĉa . xy layout + produžni kabel . kpl 1 - kn 5. Dobava.6 Hz . kom.MTU prijemnik tipa ABB LCR500 ili jednakovrijedan. 2xsata 155 (sata raid 0.ELEKTROPRIMORJE Rijeka ProizvoĊaĉ Red. 3 releja. Izmjenjivaĉ 220VDC/230VAC 600W Kao tip: DXN 220-1.hard disk 160 GB 7200rpm dual .4 serijska porta RS232 .

. . za nošenje opreme .IEL KON10 tip N 17-01-412 ili jednakovrijedan (220 VDC.prikaz stanja aparata. 1 - kn PROGRAMSKA OPREMA Operacijski programski sustav tip: Windows XPpro "MICROSOFT" ili jednakovrijedan licenciran za krajnjeg korisnika Programski sustav u konfiguraciji za staniĉna raĉunala s funkcijama: .IEL ANA6 ili jednakovrijedan.arhiviranje .krononološka registracija dogaĊaja . p. kpl.svi kabeli za unutarnje ožiĉenje ormara Kao tip: "RITTAL" ili jednakovrijedan .prikaz mjerenja struja.zakretni okvir.podne ploĉe sa uvodnicama .stezaljke WTL 6/3 STD .o.stezaljke WDU-4 .liste dogaĊaja i alarma . OPREMA ZA UKLAPANJE U SUSTAV DC ELEKTOPRIMORIJE 8. 45 .upravljanje aparatima .ELEKTROPRIMORJE Rijeka ProizvoĊaĉ Red. kom.AC/DC adapter 230VAC/24VDC za MTAO . staklena vrata s bravom . 10. RS485 prema ANA-6.o. po Modbus (IEL) i IEC61850 12. napona i snaga iz postrojenja .) 11. Ostala oprema ormara . senzor vlage i temperature kom 1 tip M 15-02-30031 (220VDC.svjetiljka PS4107 .f.HEP-ODS d.pomoćni releji ISKRA .cijevi izmeĊu okvira i stezaljki . 2 1 1 kn kn kn kpl. Modbus RTU).grijaĉ SK3116 . ide preko KON10 na STAR10 kom.termostat SK3110 . 9.o.ventilatori .isporuĉiti dvije police za ugradnju na zakretna vrata.utiĉnica PC 2P+E . zaštite i statusa signala u postrojenju .prikaz jednopolne sheme postrojenja .komunikacija sa sustavom sekundarne opreme po LON. broj Jedinica mjere Koliĉina Oznaka Oprema Tip Jediniĉna cijena Cijena ukupno 6. kom. 1 - kn 13.dinamiĉki prikaz naponskog stanja .

HEP-ODS d.o.o. - ELEKTROPRIMORJE Rijeka

ProizvoĊaĉ

Red. broj

Jedinica mjere

Koliĉina

Oznaka

Oprema

Tip

Jediniĉna cijena

Cijena ukupno

6. OPREMA ZA UKLAPANJE U SUSTAV DC ELEKTOPRIMORIJE
- komunikacija s DC po IEC 60870-5-104 protokolu - filtriranje informacija - formiranje grupnih signala - generiranje pseudo signala - raspodjela nadležnosti - podrška za udaljenu komunikaciju sa sustavom zaštite kroz SC tip: MicroSCADA Pro "ABB" ili jednakovrijedan, licencirana na krajnjeg korisnika (Napomena: programski sustav je kompatibilan sa ugraĊenim terminalima polja REF 54x u 20 kV poljima) KOMUNIKACIJSKA OPREMA 14. Y1 Dobava, doprema i montaža nazidnog ormara izraĊen iz ĉeliĉnog lima debljine 1.5 mm, za unutarnju montažu, Ormar je opremljen aparatnim ploĉama, montažnim okvirima i nosaĉima za smještaj opreme unutar ormara. Stupanj mehaniĉke zaštite ormara IP54 prema EN 60259/10.91. Boja RAL 7032.Ormar je s donje strane zatvoren demontažnim ploĉama s uvodnicama za kabele pomoćnog napajanja i komunikacije. Dimenzije ormara su : visina 600 mm, širina 600 mm i dubina 210 (185+30) mm. Kao tipa "RITTAL" ili jednakovrijedan Ormar je opremljen slijedećom opremom: 15. Komunikacijske jedinice za komunikaciju sa sustavom već ugraĊene numeriĉke zaštite REF 54x tip: PCLTA 20 "ABB" ili jednakovrijedan Spojka-zvijezda jedinica za povezivanje već ugraĊenih terminala polja REF 54x na SC tip: RER 111 "ABB"ili jednakovrijedan 17. Izlazna kartica za optiĉke izlaze već ugraĊenih terminala polja REF 54x tip: SFIBER BB "ABB"ili jednakovrijedan Star coupler 5 optiĉkih petlji RS232 izlaz za vezu prema već ugraĊenoj signalno mjernoj opremi MT-10, IEL tip: STAR 10 "IEL" ili jednakovrijedan kom. 2 kn kpl 1 kn

kpl

1

-

kn

kom.

2

-

kn

16.

kom.

14

-

kn

18.

kom.

1

-

kn

46

HEP-ODS d.o.o. - ELEKTROPRIMORJE Rijeka

ProizvoĊaĉ

Red. broj

Jedinica mjere

Koliĉina

Oznaka

Oprema

Tip

Jediniĉna cijena

Cijena ukupno

6. OPREMA ZA UKLAPANJE U SUSTAV DC ELEKTOPRIMORIJE
19. 20. RS232/FO pretvaraĉ za vezu prema staniĉnom raĉunalu HEP OPS tip: kao TCF-142-M MOXA ili jednakovrijedan - ispravljaĉ 230VAC/24VDC -jedan ureĊaj se ugraĊuje u ormarić komunikacija +Y1 RS232/IP pretvaraĉ za vez prema sustavu zaštite tip: kao Nport 5110 MOXA ili jednakovrijedan OSTALA OPREMA 22. 23. Stakleni i plastiĉni optiĉki kabeli sa završecima (spojnim priborom) IP telefon s AC/DC adapterom tip: kao Ericsson Dialog 4420 IP Basic ili jednakovrijedan Star coupler 5 optiĉkih petlji optiĉki izlaz za vezu preme signalno mjernoj opremi tip: STAR 10 "IEL" ili jednakovrijedan Komunikacijski adapter SPA / / RS485/RS232 tip: SPA-ZC 22 "ABB" ili jednakovrijedan Ethernet switch industrijske izvedbe 12xFO i 4x ETHERNET izlaza, za spoj na mrežu IEC 61850 tip: RSG2100T "RUGGED.COM ili jednakovrijedan Komunikacijski adapter za već ugraĊene ABB REx releje, za ethernet i IEC61850 tip: SPA-ZC 400 "ABB" ili jednakovrijedan DOKUMENTACIJA 28. Izvedbeni projekt lokalnog i daljinskog voĊenja SDV-a OBUKA 29. 30. 31. Obuka operatera za rad na SDV-u (na objektu) - za 4 ĉovjeka Obuka sistem-inženjera za rad na SDV-u (na objektu) - za 4 ĉovjeka Obuka za komunikacijski protokol IEC61850 na razini specijaliste za zaštitu i specijalistu za SDV, specifiĉno za ABB-ove proizvode IED REx i Microscada Pro (kod sistemintegratora) - za 6 ljudi kpl kpl kpl 1 1 1 kn kn kn kpl 1 kn kpl 1 kn

kom. kom.

2 2

-

kn kn

21.

kom.

3

-

kn

kpl

4

-

kn

24.

kom.

1

-

kn

25.

kom. kom.

1 1

-

kn kn

26.

27.

kom.

1

-

kn

47

HEP-ODS d.o.o. - ELEKTROPRIMORJE Rijeka

ProizvoĊaĉ

Red. broj

Jedinica mjere

Koliĉina

Oznaka

Oprema

Tip

Jediniĉna cijena

Cijena ukupno

6. OPREMA ZA UKLAPANJE U SUSTAV DC ELEKTOPRIMORIJE
MONTAŢNI I SPECIJALISTIĈKI RADOVI 32. 33. 34. 35. Montaža opreme SDV-a prema stavkama troškovnika za SDV Povezivanje opreme na opremu napajanja i uzemljenje. Sveukupno ožiĉenje komunikacije RS232 i optiĉkih kabela prema terminalima polja Specijalistiĉki radovi na sekundarnoj opremi -konfigururanje ureĊaja zaštite prema zahtjevima upravljaĉkog sustava -parametriranje ureĊaja zaštite -sekundarno ispitivanje sustava zaštite Specijalistiĉki radovi na staniĉnom raĉunalu i DC-u -generiranje programskog sustava -upis baze podataka i ekranskih prikaza u SC -upis baze podataka i ekranskih prikaza u SCADA sustav DC-a Specijalistiĉki radovi na ispitivanju i puštanju u pogon SDV-a -ispitivanje ožiĉenja -uspostavljanje i ispitivanje lokalne komunikacije -uspostavljanje komunikacije TS -DC -ispitivanje funkcija staniĉnog raĉunala -lokalno ispitivanje sustava -funkcionalno ispitivanje sustava u DC-u komplet komplet komplet komplet 1 1 1 1 kn kn kn kn

36.

komplet

1

-

kn

37.

komplet

1

-

kn

OPREMA ZA UKLAPANJE U SUSTAV DC ELEKTROPRIMORIJE
"ili jednakovrijedan" znaĉi da je ponuĊena roba/oprema/materijal jednake ili bolje kvalitete od one koja je navedena kao primjer, a dokaz(e) jednakovrijednosti mora podnijeti ponuditelj u svojoj ponudi.

UKUPNO

- kn

48

Dimenzije : 126x147x444 mm. Kolica za lanĉanu dizalicu : Kapacitet: 2t.o.kn . Dizalica lanĉana. Metalna kolica za ispitnu opremu i dokumentaciju .ELEKTROPRIMORJE Rijeka ProizvoĊaĉ Red. Dimenzije : 311x240x267x132.kn . 4. 1 komplet 1 - kn kom kom kom kom kom 1 1 1 2 2 .5 mm.o. Dobava. 9. 6. Napomena: Profil se isporuĉuje kao dio bravarije u sklopu graĊevinskog projekta. 3.HEP-ODS d." ili jednakovrijedan Rezervni zaštitni relej i pripadajuća komunikacijska oprema (mora biti kompatibilna sa već ugraĊenom opremom) 2.o. Ispitivanje dizalice te isporuka sve popratne dokumentacije sa uputama za rad.kn . broj Jedinica mjere Koliĉina Oznaka Oprema Tip Jediniĉna cijena Cijena ukupno 7. Uobiĉajena visina dizanja: 9 m . montaža na profil tipa HEB140 s kolicima za lanĉanu dizalicu upravljivu lancem. 5. minimalna visina : 444 .kn kom 2 . komplet 1 . OSTALA OPREMA 10(20) kV POSTROJENJA Ruĉna dizalica za ugradnju u prostoriju DC razvoda 1. ruĉna "kolotura" Kapacitet: 2 t . Kao proizvoĊaĉa "REMEX d.kn . . cca 80x60x75 (šxdxv)cm Montaţni radovi 8. doprema i montaža ruĉne lanĉane dizalice za transport opreme na kat TS 110/10(20) kV postrojenja kroz montažni otvor u prostoriji istosmjernih razvoda . Dimenzija lanca : 6 mm.kn 49 .o. Montaža željeznog nosivog profila tipa HEB140 za ruĉnu dizalicu na pripremljeno mjesto u prostoriji DC razvoda.kn .kn kpl. REF543KM127AAAA "ABB" ili jednakovrijedan RER111C-AC "ABB" ili jednakovrijedan SFIBER – C – BB "ABB" ili jednakovrijedan RER103-BB "ABB" ili jednakovrijedan RER123-BB "ABB" ili jednakovrijedan Oprema za odrţavanje TS 7.

o. OSTALA OPREMA 10(20) kV POSTROJENJA OSTALA OPREMA 10(20) kV POSTROJENJA "ili jednakovrijedan" znaĉi da je ponuĊena roba/oprema/materijal jednake ili bolje kvalitete od one koja je navedena kao primjer. UKUPNO . broj Jedinica mjere Koliĉina Oznaka Oprema Tip Jediniĉna cijena Cijena ukupno 7.kn 50 .ELEKTROPRIMORJE Rijeka ProizvoĊaĉ Red.HEP-ODS d.o. . a dokaz(e) jednakovrijednosti mora podnijeti ponuditelj u svojoj ponudi.

Dobava i montaža križne spojnice za spoj dvije Fe/Zn trake 25x4 mm. a dokaz(e) jednakovrijednosti mora podnijeti ponuditelj u svojoj ponudi. dimenzije spojnice 58x58 mm. cjevovodi. Obujmica za loveću palicu Kao tip : OC "ZEP" ili jednakovrijedan komplet 1 kn kom 50 - kn 2.o.HEP-ODS d. . 936 Kao tip: UK "ZEP" ili jednakovrijedan Dobava i montaža vodiĉa P/F-Y presjeka 25 mm2 sa pripadnim stopicama. izvedena prema normi HRN NB4. dužine cca 300 mm za povezivanje na gromobransku instalaciju svih metalnih masa klimatizacijskih i ventilacijskih ureĊaja na krovu (vanjske jedinice klima ureĊaja.. m 100 - kn 5.) 3. UKUPNO - kn 51 . Traka se koristi za izradu odvoda od lovećih palica do izvedene gromobranske mreže na krovu. kom 8 - kn 4.. Dobava potrebnog materijala i povezivanje ventilacijskih i klimatizacijskih ureĊaja na krovu na sustav gromobranske instalacije komplet 1 - kn GROMOBRANSKA INSTALACIJA "ili jednakovrijedan" znaĉi da je ponuĊena roba/oprema/materijal jednake ili bolje kvalitete od one koja je navedena kao primjer.o. kom 8 - kn 6. kat. broj Jedinica mjere Koliĉina Oznaka Oprema Tip Jediniĉna cijena Cijena ukupno 8. . izradu gromobranskih hvataljki. Dobava i montaža loveće gromobranske palice uz ureĊaje ventilacije i klimatizacije na krovu zgrade trafo komora s potporama i betonskim postoljem ukupne dužine 3m Kao tip: SON 33 A .br.ELEKTROPRIMORJE Rijeka ProizvoĊaĉ Red. 300203 "HERMI" ili jednakovrijedan Dobava i postavljenje pocinĉane trake Fe/Zn 25x4 mm. GROMOBRANSKA INSTALACIJA 1.

m m m kom 2300 500 900 400 - kn kn kn kn 5. Fleksibilni Cu vodiĉ s PVC izolacijom.02. kom 50 - kn 12. Kabelske stopice za uzemljenje ( 10.5 mm) Tip: KSB -95/10 " METAL PRODUKT ili jednakovrijedan. 19.ELEKTROPRIMORJE Rijeka Red. Fleksibilni Cu vodiĉ s PVC izolacijom. UZEMLJENJE MATERIJAL ZA UZEMLJENJE TS 110/10(20) kV TURNIĆ 1. Kabelske stopice za uzemljenje ( 10. s navojem i plastiĉnim tiplom Kat.5.95. Meko vuĉena bakrena traka 40x5 mm Meko vuĉeno bakreno uže 19x2. 77.HEP-ODS d.5 mm) Tip: KSB -25/10 " METAL PRODUKT ili jednakovrijedan. kom 2000 - kn 7.o. kom 520 - kn 8.o. Odvojna bakrena kompresijska stezaljka "H" oblika za spoj dva bakrena užeta 95 mm2 Kat.50 DALEKOVOD ili jednakovrijedan. promjera 12. 95 mm2.01. žutozelene boje Tip: P/FJT 95 mm2 (300 mm) Nosaĉ trake Cu 40x5 mm od pocinĉanog željeza. 2. 3. 4. kom 200 - kn 52 . kom 50 - kn 9. . kom 50 - kn 11. Napomena : Toĉan tip stezaljke ovisi o tipu isporuĉene rešetke. kom 416 - kn 6. br.br. broj ProizvoĊaĉ Jedinica mjere Koliĉina Oznaka Oprema Tip Jediniĉna cijena Cijena ukupno 9. Kabelske stopice za uzemljenje ( 10.5 mm) Tip: KSB -16/6 " METAL PRODUKT ili jednakovrijedan.30 DALEKOVOD ili jednakovrijedan. žutozelene boje Tip: P/FJT 6 mm2 (300 mm) Odcjepna stezaljka za ĉeliĉnu užad Tip: 77. kom 70 - kn 10.5 mm Pocinĉana željezna traka 40x5 mm Stezaljka za uzemljenje Tip: KSB -95/12 " METAL PRODUKT " ili jednakovrijedan.07 DALEKOVOD ili jednakovrijedan.

Kompresijska bakrena kabelska stopica za Cu vodiĉ 95 mm2. KSB-95/10 METAL PRODUKT ili jednakovrijedan. kom 50 - kn 15.HEP-ODS d. kom 50 - kn 17. 300 021 269 PFISTERER ili jednakovrijedan. s rupom promjera 11 mm (uzemljenje kabelskih polica) Kat. Stezaljka za spoj dvije bakrene trake 40x5 mm.o.5 mm Kat. s jednom rupom promjera 13.br.ELEKTROPRIMORJE Rijeka Red. Kompresijska bakrena kabelska stopica za Cu vodiĉ 95 mm2. kom 30 kn 14. kom 50 - kn 16. Bronĉana pokositrena ploĉica 90x90x3 mm kom 130 - kn 53 . Križna spojnica za spoj FeZn trake 40x4 mm i Cu trake 40x5 mm.5 mm Kat. br. br. kom 480 - kn 19.03 DALEKOVOD ili jednakovrijedan. kom 150 - kn 18. s jednom rupom promjera 13. Kompresijska bakrena kabelska stopica za Cu vodiĉ 95 mm2. s dvije rupe promjera 13. Kompresijska bakrena kabelska stopica za Cu vodiĉ 95 mm2. . prema HRN 936/III 90x90 kom 180 - kn 21. s jednom rupom promjera 13.5 mm.09. 304 757 757 PFISTERER ili jednakovrijedan. br. UZEMLJENJE 13. broj ProizvoĊaĉ Jedinica mjere Koliĉina Oznaka Oprema Tip Jediniĉna cijena Cijena ukupno 9. 300 158 158 PFISTERER ili jednakovrijedan. br. Križna spojnica za spoj FeZn trake 40x5 mm i Cu trake 40x5 mm. 300 020 020 PFISTERER ili jednakovrijedan. Kompresijska bakrena kabelska stopica za dvostruki Cu vodiĉ 2x95 mm2. materijal bakar prema DIN 1705 Kat. sa dvije rupe promjera 13.o. 43.5 mm Kat.5 mm na razmaku 50-60 mm Kat. br. Kompresijska bakrena kabelska stopica za Cu vodiĉ 95 mm2. 300 021 268 PFISTERER ili jednakovrijedan. odnosno 2x 120 mm2. prema HRN 930/III 90x90 kom 40 - kn 22. na razmaku 50-60 mm Kat. br. kom 450 - kn 20.

Cu pletenica.o.b) 27. 77. br.odcjepna stezaljka za ĉeliĉnu užeta. Pocinĉana željezna šesterokutna matica M12 Pocinĉana ravna stezaljka promjera 13 mm. BN 510 FURSE ili jednakovrijedan. BN 310 FURSE ili jednakovrijedan kom 35 - kn 25. . A2 Pocinĉani željezni vijak sa šesterokutnom glavom M12x35. UZEMLJENJE 23. br. broj ProizvoĊaĉ Jedinica mjere Koliĉina Oznaka Oprema Tip Jediniĉna cijena Cijena ukupno 9. duljine 400 mm komplet s plosnatim prikljuĉcima za dva vijka M12 za spoj ĉeliĉnog profila za nošenje GIS polja i Cu trake 40x5 (prsten oko GIS polja) te za spoj nosaĉa 110 kV kabela ispod GIS prostorije Nosaĉ trake od pocinĉanog željeza. kat. Tip: PTZ .07 DALEKOVOD ili jednakovrijedan.HEP-ODS d. 27.o. A2 (priĉvršćenje stezaljke za uzemljenje bazne ploĉe prekidaĉa GIS-a) Podložna ploĉica f13/30 mm za šesterokutni vijak DIN 7349. duljine 300 mm Kat.kabelska stopica KSB 16/6.d) 27.c) 27. Uzemljenje mreže za nošenje vatrootpornih jastuĉića kod 110 kV KB vodova iz GIS-a sadrži sljedeću opremu za jedno polje ( ukupno ĉetiri polja): . duljine 300 mm Ni podložna ploĉica dimenzija 40x40 mm.ELEKTROPRIMORJE Rijeka Red.S ZEP ili jednakovrijedan. kom kom kom kom kom kom 4 4 4 4 4 4 - kn kn kn kn kn kn 29. komplet sa stopicama za vijak M12 (rupa promjera 13 mm). komplet sa stopicama za vijak M12 (rupa promjera 13 mm). . . duljine 400 mm Kat.kabelska stopica KSB 25/10. s navojem i plastiĉnim tiplom.U vijak 5 mm komplet s podloškama i maticama . 6 mm2. Fleksibilni spoj.e) 28. komplet 250 - kn 54 . . 31. METALPRODUKT ili jednakovrijedan. kom 190 - kn 24. Cu 95 mm2. za spoj Cu i FeZn trake Šesterokutni vijak DIN 933. Cu 35 mm2. br. METALPRODUKT ili jednakovrijedan.P/FJK kabel. Pocinĉana perna stezaljka promjera 13 mm kom 45 - kn 26. 40x5 mm. kom kom 28 28 - kn kn 30. Fleksibilni spoj. kom 100 - kn 27.01.a) 27.

promjer Al vodiĉa 22. 460 364 023 PFISTERER ili jednakovrijedan. -transportna dužina 2540 mm.profili za montažu ormarića NPC 80 Tip: AE 1034.ELEKTROPRIMORJE Rijeka Red.5/11 Si. broj ProizvoĊaĉ Jedinica mjere Koliĉina Oznaka Oprema Tip Jediniĉna cijena Cijena ukupno 9. komplet kom kom kom kom komplet 6 2 2 2 2 1 - kn kn kom komplet kom kom kom kom kom 3 2 3 1 1 1 3 - kn kn 35. 366 610 095 .sabirnicom za uzemljenje Cu 60x10 mm .br. s navojem M12x38 Kat.382.5 s. kat.o. -svi spojevi su od sintetiĉkih materijala. -gornji prikljuĉni dio motke je fiksnog tipa. br. Kat.br.600 RITTAL ili jednakovrijedan.potporni izolatori tipa 2 SBeb 1. 0. 366 610 095 .5 s. 33. 363 245 006 Cu uže 95 mm2 slijedećih dužina za jedan komplet: . Ostali sitni montažni materijal Oprema za privremeno uzemljenje 34.br. 360 414 001 PFISTERER ili jednakovrijedan. .o.dužine 8500 mm. maksimalna struja kratkog spoja 26 kA. Spoj Cu užadi 95 mm 2 na Cu sabirnicu : .dužine 7500 mm. br. 364 169 175 PFISTERER ili jednakovrijedan.HEP-ODS d. za maksimalni presjek Cu vodiĉa 95 mm2. br. kom 6 - kn 37. Fiksna kuglasta stezaljka za uzemljenje Φ20 mm. 300 021 269 PFISTERER ili jednakovrijedan.5 /60 . -maksimalno dopuštena struja kratkog spoja 26.uvodnicama AU 13. -dužina motke lG = 4415 mm. Izolacijska motka za uzemljenje. 360. kat. 366 610 095 Uzemljivaĉku stezaljku kat. UZEMLJENJE 32. Kat. teleskopskog tipa: -poliesterska izolacijska motka ojaĉana staklenim vlaknima. maksimalno dopuštena struja kratkog spoja 30 kA.br. tip :MMM 16 "TEP" ili jednakovrijedan. Jednopolna naprava za privremeno uzemljenje koja sadrži: Faznu prikljuĉnu stezaljku kat. -izolacijski dio motke dužine l1 = 500 mm. br. 1s. br. kom 6 - kn 55 . tj. 36.5 mm.5 kA/0. .dužine 6500 mm. Ormarić za uzemljenje kompenzacijskog užeta sa : .005 PFISTERER ili jednakovrijedan. kat. ne može se olabaviti ukoliko bi se mogao demontirati. .kabelska stopica za uzemljenje kat. Fiksna hvataljka za fazni prikljuĉak.

. Izolacijska motka za uzemljenje. -dužina motke lG = 2030 mm. 360 354 354 PFISTERER ili jednakovrijedan. br. br. br. ne može se olabaviti ukoliko bi se mogao demontirati. 364 866 001. Komplet opreme za privremeno uzemljenje do 500 V Kao kat. UZEMLJENJE Oprema za kratko spajanje i uzemljenje u 10(20) kV postrojenju sadrži: 38. 40.MATERIJAL RADOVI NA UZEMLJENJU TS 110/10(20) kV TURNIĆ UKUPNO - kn 56 . teleskopskog tipa: -poliesterska izolacijska motka ojaĉana staklenim vlaknima. maksimalna struja kratkog spoja 26.ELEKTROPRIMORJE Rijeka Red. 39. kom kom kom kom kom kom kom 4 2 3 2 1 1 1 kn kn kom kom kom 6 6 2 - kn kn kn 41. Kat. Kat. Fiksna hvataljka za fazni prikljuĉak na 2x Cu profil 100x10 mm. -izolacijski dio motke dužine l1 = 500 mm. UZEMLJENJE . 360 414 001 PFISTERER ili jednakovrijedan.5 kA/0. br.o.5 kA/0.HEP-ODS d. maksimalno dopuštena struja kratkog spoja 30 kA.5 s. 1s. broj ProizvoĊaĉ Jedinica mjere Koliĉina Oznaka Oprema Tip Jediniĉna cijena Cijena ukupno 9. MeĊukomad dimenzija 100x100x10 (od Cu profila 100x10mm) Fiksna kuglasta stezaljka za uzemljenje Φ20 mm. -transportna dužina 1150 mm. -gornji prikljuĉni dio motke je fiksnog tipa. br. 363 245 006 Cu uže 95 mm2 slijedećih dužina za jedan komplet: dužina kratkospajaĉa 800 mm dužina kratkospajaĉa 600 mm dužina kratkospajaĉa 4000 mm Kat. sadrži: Faznu prikljuĉnu stezaljku kat. br. tj. -maksimalno dopuštena struja kratkog spoja 26. maksimalna struja kratkog spoja 26 kA. 42. 43. 364 169 170 PFISTERER ili jednakovrijedan. Tropolna naprava za privremeno uzemljenje. za maksimalni presjek Cu vodiĉa 95 mm2.o. kom komplet 1 1 - kn kn 44. Traka za obilježavanje mjesta uzemljenja. -svi spojevi su od sintetiĉkih materijala. 366 620 095 Uzemljivaĉku stezaljku kat. PFISTERER ili jednakovrijedan.5 s.

.po podu. komplet komplet komplet komplet 1 1 1 1 - kn kn kn kn 58. .u cijevi. komplet 1 kn m 2300 kn 46.HEP-ODS d. 55. . . 52.o. 50. 49. komplet 1 - kn 53.ELEKTROPRIMORJE Rijeka Red. komplet 1 - kn 57 . Ispitivanja i mjerenja 59. UZEMLJENJE 45. 48. . 56. Montaža kabelskih stopica na bakreno uže 2x95 mm2. Izrada vijĉanih spojeva stopice na opremu ili konstrukciju ili trake na opremu i konstrukciju Bušenje betona. Polaganje meko vuĉenog bakrena traka 40x5 mm na nosaĉe po zidovima i stropu zgrade postrojenja Polaganje meko vuĉenog bakrenog užeta 95 mm2.95 mm2. Izrada vijĉanih spojeva stopice na opremu ili konstrukciju. Montaža kabelskih stopica na bakreno uže: . 57. montaža plastiĉnog tipla te montaža nosaĉa užeta Razmjeravanje.na nosaĉe ili po kabelskoj polici. Montaža stezaljki na konstrukciju. rezanje i polaganje užeta 95 ili 120 mm2. s mjerenjem i rezanjem užeta na odgovarajuće duljine Izrada kompresijskih spojeva 95/95 mm2 Izrada vijĉanog spoja stopice na pocinĉanu traku vijkom M12x35 mm te zalijevanje spoja bitumenom. m komplet komplet komplet komplet komplet 500 1 1 1 1 1 - kn kn kn kn kn kn 47. 51. montaža plastiĉnih tipla te rezanje plastiĉne cijevi i montaža dvije obujmice za cijev.120 mm2. komplet 1 - kn 54.o. montaža plastiĉnog tipla te montaža nosaĉa trake Montaža križne stopice Bušenje betona. Bušenje betona. broj ProizvoĊaĉ Jedinica mjere Koliĉina Oznaka Oprema Tip Jediniĉna cijena Cijena ukupno 9. Mjerenje otpora rasprostiranja uzemljivaĉa neposredno nakon polaganja uzemljivaĉa u postrojenju.

a dokaz(e) jednakovrijednosti mora podnijeti ponuditelj u svojoj ponudi.o. Mjerenje napona dodira i koraka u i izvan zgrade postrojenja za minimalno pogonsko stanje (u ljetnom i zimskom periodu).o. . komplet 1 kn 61. komplet komplet 1 1 - kn kn 63.HEP-ODS d. UZEMLJENJE 60. broj ProizvoĊaĉ Jedinica mjere Koliĉina Oznaka Oprema Tip Jediniĉna cijena Cijena ukupno 9. Mjerenje impedancije uzemljenja za puno pogonsko stanje (u ljetnom i zimskom periodu). UKUPNO UKUPNO - kn kn 58 .ELEKTROPRIMORJE Rijeka Red. SreĊivanje rezultata mjerenja i prilaganje elaboratu Zaštita na radu.Ukoliko su vrijednosti napona koraka i dodira prevelike pristupa se doradi u sustavu uzemljenja i provedbi dodatnih mjera kako bi se navedene vrijednosti dovele u zakonom predviĊene granice. komplet 1 - kn 62. UZEMLJENJE . Mjerenje impedancije uzemljenja za minimalno pogonsko stanje (u ljetnim i zimskom periodu).RADOVI UZEMLJENJE .MATERIJAL I RADOVI "ili jednakovrijedan" znaĉi da je ponuĊena roba/oprema/materijal jednake ili bolje kvalitete od one koja je navedena kao primjer.

Proizvod: FLAKTWOODS. s zaštitnom rešetkom na obe strane ventilatora. antivibracijskim podloškama i termiĉkom zaštitom motora sljedećih tehniĉkih karakteristika: V = 12 500 m3/h . Dobava i montaža aksijalnog ventilatora za ventilaciju sjevernog kabelskog tunela (OV2). broj ProizvoĊaĉ Jedinica mjere Koliĉina Oznaka Oprema Tip Jediniĉna cijena Cijena ukupno 10. Unutarnji promjer prigušivaĉa iznosi Ø450mm.statiĉki tlak Δp = 100 Pa .7/0.ELEKTROPRIMORJE Rijeka Red. u kompletu s ovjesnim priborom za vertikalnu montažu. Dobava i ugradba dvobrzinskog krovnog ventilatora za odsisnu ventilaciju trafokomore 1 i 2 (V1) izraĊenog iz plastikom prevuĉenog galvaniziranog ĉeliĉnog lima i iznutra izoliranog kamenom vunom i perforiranim limom. komplet 8 - kn 59 .HEP-ODS d. tip: STEF-7-612-1-1-5 ili jednakovrijedan (oznaka na crtežu OV1_) komplet 3 - kn 2. kom m2 6 5 - kn kn 3. 380-420V.elektromotor N = 3. tip: 45JM/20/2/6/34 ili jednakovrijedan (oznaka na crtežu OV2) Dobava i ugradba prigušivaĉa buke za montažu ispred i iza ventilatora promjera Ø600mm i duljine 450mm.5 kW. HLAĐENJE I GRIJANJE VENTILACIJA 1.o.o.8 kW. 3~50Hz 400V. tip: B1D-45JM ili jednakovrijedan (oznaka na crtežu PB) Dobava i ugradba lima za usmjeravanje odsisnog zraka iz sjevernog kabelskog tunela izraĊenog iz pocinĉanog ĉeliĉnog lima debljine 0. slijedećih tehniĉkih karakteristika: Koliĉina odsisanog zraka: V = 16200 m3/h N = 3. I=7. zajedno sa: okvirom za montažu na svjetlarnik STEZ-03-7. . 4. 8.21A Istart=64 A Proizvod: FLAKTWOODS. a prigušenje prema podacima u teh proraĉunu.8mm. VENTILACIJA.6A Eksterni pad tlaka: Dp = 200 Pa proizvod:Fläkt-Woods.

kom 2 - kn 8.statiĉki tlak Δp = 30 Pa . Dobava i ugradba prigušivaĉa buke na odsisne krovne ventilatore u prostorijama trafokomora 1 i 2 kompletu s ovjesnim priborom za montažu. HLAĐENJE I GRIJANJE 5.dobava ventilatora V = 320 m3/h . dp=40 Pa. sljedećih tehniĉkih karakteristika: . prema DIN 24157 u kompletu s ovjesnim priborom za montažu Dobava i ugradba mineralne vune debljine d=50mm obložena Al folijom za izolaciju buke.o. slijedećih tehniĉkih karakteristika: Dimenzije: 203x203 mm Proizvod: NOVOVENT tip: GR ili jednakovrijedan (oznaka na crtežu ZR) Izrada i ugradba plenuma za spoj prigušivaĉa buke i krovnih odsisnih ventilatora u prostorijama trafokomora 1 i 2. broj ProizvoĊaĉ Jedinica mjere Koliĉina Oznaka Oprema Tip Jediniĉna cijena Cijena ukupno 10. kg 320 - kn 9. V=16200m3/h. Izolacijom se oblažu prigušivaĉi buke i spojni plenumi za spoj na odsisne krovne ventilatore u prostorijama trafokomora 1 i 2. m2 75 - kn 60 . kom 8 - kn 6. Dimenzije: 1000x1000. komplet 1 - kn 7. izraĊenog iz pocinĉanog lima. u kompletu s ovjesnim priborom za montažu na predviĊen proboj i samopodiznom rešetkom. tip: BANO 150 + PG-150 ili jednakovrijedan (oznaka na crtežu OV) Dobava i ugradba prestrujne rešetke koja se sastoji od vanjske i unutarnje rešetke u kompletu sa zaštitnom mrežicom te prestrujne cijevi dimenzije 150mm.025 kW. L=1000 mm Proizvod: TROX tip: MSA 200 ili jednakovrijedan (oznaka na crtežu PB) Dobava i montaža aksijalnog ventilatora za montažu na zid za ventilaciju radionice i skladišta (OV).elektromotor N = 0.o. VENTILACIJA. 230V Proizvod: NOVOVENT.ELEKTROPRIMORJE Rijeka Red. .HEP-ODS d.

o.9mm Maksimalna duljina razvoda: od 5 do 75 m od ĉega visinski do 30m. dvobrzinskim elektromotorom. h = 360 mm težina: 26 kg N = 130 W . s ugraĊenim hermetiĉkim kompresorima (standardni i inverter).5m G/H: 49 / 51 dB(A) Prikljuĉak R410A: tekuća faza: 9. Dobava i ugradba unutarnje jedinice podstropne izvedbe sa maskom predviĊena za montažu na strop opremljena ventilatorom.15 kW N2 = 3.50 Hz Tv2= -15°C Tp2 = 20°C radno podruĉje: grijanje: od -20° do 15.15 kW / 380 V .52 mm Prikljuĉak R410A: plinovita faza: 15.o. kontrolu i regulaciju ureĊaja (Inverter Control) i funkcionalni rad._) Dobava i ugradba vanjske jedinice split sustava. zrakom hlaĊenim kondenzatorom i svim potrebnim elementima za zaštitu.6 kW / 380 V .220 V . izmjenjivaĉem topline s direktnom ekspazijom freona. HLAĐENJE I GRIJANJE KLIMATIZACIJA 10.50 Hz Tv1= 6°C Tp1 = 20°C Qg2 = 7.HEP-ODS d. 19°C VT Qg1 = 11. . Rashladni medij R410A. broj ProizvoĊaĉ Jedinica mjere Koliĉina Oznaka Oprema Tip Jediniĉna cijena Cijena ukupno 10.9 kW / 380 V .9 mm proizvod Daikin tip: FAQ100B ili jednakovrijedan (oznaka na crtežu UJ 1.50 Hz Tv = 35°C Tp = 27°C ST.slijedećih teh. te svim potrebnim elementima za zaštitu. slijedećih karakteristika: Qh = 10 kW Tv = 35°C ST Tp = 27°C ST.50 Hz Nivo zvuĉnog tlaka: 41/45 dB(A) Prikljuĉak R410A: tekuća faza: 9. 61 .2 kW N1 = 3.ELEKTROPRIMORJE Rijeka Red. VENTILACIJA.52mm Prikljuĉak R410A: plinovita faza: 15.5°C radno podruĉje: hlaĊenje: od -15° do 50°C dimenzije: 900 x 320 mm . 19°C VT VZ =1380/1140 m3/h dimenzije: 1570 x 200 mm . karakteristika: Qh = 10 kW N = 3. namjenjena za vanjsku montažu zaštićena od vremenskih utjecaja. komplet 4 - kn 11. kontrolu i regulaciju ureĊaja i temperature. h = 1345mm težina: 106 kg medij: R-410A Zvuĉna snaga: 65 dB(A) Zvuĉni tlak na udaljenosti od 1m i visini od 1.

5° do 18°C Dimenzije: 825 x 300 mm . VENTILACIJA. Proizvod Daikin. slijedećih karakteristika: Qh = 5 kW Tv = 35°C Tp = 19°C Qg = 5. kontrolu i regulaciju ureĊaja i funkcionalni rad. Funkcije: on/off.7 mm Stavka ukljuĉuje bežiĉni daljinski upravljaĉ._) 12. kontrolu i regulaciju ureĊaja i temperature. broj ProizvoĊaĉ Jedinica mjere Koliĉina Oznaka Oprema Tip Jediniĉna cijena Cijena ukupno 10.8 kW Tv = 7°C Tp = 20°C VZ = grijanje/hlaĊenje: 612 / 654 m3/h dimenzije: 800 x 215 mm . Dobava i ugradba elektronskog prostornog regulator sa LCD displejom za upravljanje i kontrolu unutarnjih jedinica.o. trobrzinskim elektromotorom. .50 Hz Tv = 35°C Tp = 19°C Qg = 5. izmjenjivaĉem topline s direktnom ekspazijom freona.HEP-ODS d. režim rada. signalizacija zaprljanosti filtera. pojedinaĉno podešavanje za jedinice u grupi. s ugraĊenim inverter kompresorom. opremljena ventilatorom.8 kW Tv = 7°C Tp = 20°C Radno podruĉje: hlaĊenje: od -10° do 46°C radno podruĉje: grijanje: od -15.: FTXS50G ili jednakovrijedan (oznaka na crtežu UJ 2. namjenjena za vanjsku montažu zaštićena od vremenskih utjecaja. signalizacija greške. Proizvod Daikin tip. pozicija lamela.ELEKTROPRIMORJE Rijeka Red. brzina ventilatora. set point. Rashladni medij R-410A slijedećih teh. tip: RZQ100B7W1B ili jednakovrijedan (oznaka na crtežu VJ 1. zrakom hlaĊenim kondenzatorom i svim potrebnim elementima za zaštitu.4 mm Prikljuĉak R410A: plinovita faza: 12.55 kW / 230 V . Dobava i ugradba unutarnje zidne jedinice sa maskom predviĊena za montažu na zid.o. h = 735 mm Težina: 48 kg Medij: R-410A komplet 4 kn kom 2 - kn komplet 6 - kn 62 . karakteristika: Qh = 5 kW N = 1._) 14. tjedni program sa 5 dnevnih podprograma (ukupno 35). HLAĐENJE I GRIJANJE Proizvod Daikin Sky Air. Dobava i ugradba vanjske jedinice split sustava. h = 295 mm težina: 10 kg Nivo zvuĉnog tlaka:43/44 dBA Prikljuĉak R410A: tekuća faza: 6.: BRC1D517 ili jednakovrijedan (oznaka na crtežu T) 13. tip. Kontrola pristupa moguća je u tri nivoa sa mogućnošću ograniĉavanja prisutpa korisnika. te svim potrebnim elementima za zaštitu.

87 kW / 230 V . . zvuĉni tlak: 44/48 dB(A) Prikljuĉak R410A: tekuća faza: 6. karakteristika: Qh = 3. Rashladni medij R-410A.4 mm Prikljuĉak R410A: plinovita faza: 12.5 kW Tv = 35°C Tp = 19°C Qg = 4 kW Tv = 7°C Tp = 20°C VZ = 462 m3/h dimenzije: 800 x 215 mm . izmjenjivaĉem topline s direktnom ekspazijom freona.7 mm Proizvod Daikin tip: RXS50G ili jednakovrijedan (oznaka na crtežu VJ 2. HLAĐENJE I GRIJANJE Max. 63 . trobrzinskim elektromotorom.o. te svim potrebnim elementima za zaštitu.4 mm Prikljuĉak R410A: plinovita faza: 9.HEP-ODS d.96 kW / 230 V . Dobava u ugradba unutarnje jedinica zidne izvedbe sa maskom predviĊena za montažu na zid.50 Hz Tv = 35°C Tp = 19°C Qg = 4 kW N = 0.50 Hz Tv = 7°C Tp = 20°C radno podruĉje: grijanje: od -15° do 20°C radno podruĉje: hlaĊenje: od -15° do 46°C dimenzije: 765 x 285 mm .5 kW N = 0.5 mm Proizvod Daikin tip: komplet 6 - kn komplet 5 - kn 16. kontrolu i regulaciju ureĊaja i temperature.zvuĉni tlak: 48/48 dB(A) Prikljuĉak R410A: tekuća faza: 6. broj ProizvoĊaĉ Jedinica mjere Koliĉina Oznaka Oprema Tip Jediniĉna cijena Cijena ukupno 10. namjenjena za vanjsku montažu zaštićena od vremenskih utjecaja. slijedećih karakteristika: Qh = 3. proizvod Daikin tip: FTXS35G ili jednakovrijedan (oznaka na crtežu UJ 3.ELEKTROPRIMORJE Rijeka Red. h = 550 mm težina: 34 kg medij: R-410A max. slijedećih teh.5 mm Stavka ukljuĉuje bežiĉni daljinski upravljaĉ.o. VENTILACIJA._) Dobava i ugradba vanjske jedinice split sustava.4 mm Prikljuĉak R410A: plinovita faza: 9._) 15. s ugraĊenim inverter kompresorom. opremljena ventilatorom. zrakom hlaĊenim kondenzatorom i svim potrebnim elementima za zaštitu. kontrolu i regulaciju ureĊaja i funkcionalni rad. h = 294mm težina: 10 kg Nivo zvuĉnog tlaka: 23 dB(A) Prikljuĉak R410A: tekuća faza: 6.

_) 17. vakumiranje i dopunjavanje rashladnog sredstva R410A od strane ovlaštenog servisa uz izdavanje potrebnih uputa za korištenje. 20 a) 20 b) 20 c) kom kom kom 1 1 2 - kn kn kn 21.9 Dobava i ugradba cjevovoda za odvod kondezata iz ventilokonvektora izraĊenog iz PPR80 cjevovoda u kompletu sa fazonskim komadima te ovjesnim priborom. l=651 mm tip:TPVD 08 (oznaka na crtežu (R2) Qg=800 W. Dobava i ugradba bakrenog cjevovoda u toplinskoj izolaciji sa parnom branom slijedećih veliĉina i koliĉina: Ø 6. l=1065 mm Dobava konzolnog materijala za zavješenje prigušivaĉa buke. cjevovoda i opreme oĉišćenog od rĊe i obojenog s 2 premaza temeljne boje. HLAĐENJE I GRIJANJE RXS35G ili jednakovrijedan (oznaka na crtežu VJ 3.7 Ø 15. m m m 30 25 60 - kn kn kn paušal 1 - kn 20. tip:TPA 12 (oznaka na crtežu (R3) Qg=1200 W. proizvoĊaĉa GLAMOX ili jednakovrijedan. VENTILACIJA. Dobava i ugradba PVC kanalice sa poklopcem za voĊenje i maskiranje razvoda klima jedinica slijedećih dimenzija i koliĉina: PVC 40x60mm PVC 60x80mm Dobava i ugradba perforirane pocinĉane PK kanalice sa poklopcem za voĊenje i maskiranje razvoda klima jedinica slijedećih dimenzija i koliĉina: PK 300 PK 500 AUTOMATSKA REGULACIJA I UPRAVLJANJE komplet 5 kn m m m m 370 330 270 220 - kn kn kn kn 18 a) 18 b) 18 c) 19. Dobava i ugradba elektriĉnog radijatora sa digitalnim termostatom DT u kompletu sa montažnim i ovjesnim priborom.4 Ø 9.o. kg 300 - kn 22. . 22 a) 22 b) 23. atesta i garancija.5 Ø 12. spojnih plenuma. slijedećih dimenzija i koliĉina: NO 20 NO 25 NO32 Puštanje u pogon split sustava ukljuĉivo provjeru nepropusnosti freonske instalacije.ELEKTROPRIMORJE Rijeka Red. 23 a) 23 b) m m 50 30 - kn kn m m 50 50 - kn kn 64 .HEP-ODS d. 17 a) 17 b) 17 c) 17 d) 18. broj ProizvoĊaĉ Jedinica mjere Koliĉina Oznaka Oprema Tip Jediniĉna cijena Cijena ukupno 10. l=813 mm. slijedećih dimenzija i tipova: tip:TPVD 06 (oznaka na crtežu (R1) Qg=600 W.o.

tip:T7460E ili jednakovrijedan Kompaktni DDC regulator s Lon komunikacijskim protoklom Honeywell. grebenaste sklopke. sa svom potrebnom tehniĉkom dokumentacijom. Specijalistiĉki radovi na nivou opreme u polju -nadzor nad ugradnjom opreme u polju -ugaĊanje opreme u polju -puštanje u rad -testiranje isporuĉene opreme -podešavanje parametara regulacije sukladno projektantskim i korisniĉkim zahtjevima -izrada potrebnih ispitnih listova i funkcionalnih proba -izrada uputstava za rad -obuka osoblja krajnjeg korisnika komplet 1 - kn 65 . motorne zaštitne sklopke. osiguraĉi. Dobava. u zaštiti IP 54. tip:HVAC009 ili jednakovrijedan Kompaktni DDC regulator s Lon komunikacijskim protoklom Honeywell.HEP-ODS d.o. sklopnici.XS824-25 ili jednakovrijedan kpl 1 - kn kom kom kom kom kom kom 2 1 3 2 3 2 25.Oprema automatske regulacije za ventilaciju sjevernog kabelskog tunela sastoji se od: Prostorni osjetnik temperature s podešivaĉem Honeywell. Honeywell. Dobava.XS823 ili jednakovrijedan Honeywell tip. grebenaste sklopke. tip:T7460E ili jednakovrijedan Frekventni regulator snage 4 kW. tip: XFC3A06001 ili jednakovrijedan kom 1 - kn kom kom kom kom 1 3 1 1 26. motorne zaštitne sklopke.ELEKTROPRIMORJE Rijeka Red. . sa svom potrebnom tehniĉkom dokumentacijom. s ugraĊenom LON komunikacijskom karticom. sklopnici. HLAĐENJE I GRIJANJE 24. VENTILACIJA.CLIOL824A ili jednakovrijedan Honeywell tip. tip: XL50-UMMI PCLON ili jednakovrijedan Modul digitalnih ulaznih signala Modul digitalnih izlaznih signala Podnožje za module DI Podnožje za module DO Honeywell tip. Oprema automatske regulacije za ventilaciju trafokomore 1 i trafokomore 2 sastoji se od: Prostorni osjetnik temperature s podešivaĉem Honeywell.CLIOL823A ili jednakovrijedan Honeywell tip. doprema i ugradba elektrokomandnog ormara RO-V1 opremljen sa svim potrebnim elementima DDC regulacije kao i svim potrebnim elementima energetike (glavna AS sklopka. pomoćni releji i sav drugi potrebni materijal) Ormar se isporuĉuje kompletno ožiĉen i ispitan. tip: XL50-UMMI PCLON ili jednakovrijedan Smart I/O LON modul za proširenje osnovnog regulatora Honeywell. broj ProizvoĊaĉ Jedinica mjere Koliĉina Oznaka Oprema Tip Jediniĉna cijena Cijena ukupno 10.o. pomoćni releji i sav drugi potrebni materijal) Ormar se isporuĉuje kompletno ožiĉen i ispitan. doprema i ugradnja elektrokomandnog ormara RO-V2 opremljen sa svim potrebnim elementima DDC regulacije kao i svim potrebnim elementima energetike (glavna AS sklopka. osiguraĉi.

ukljuĉivo privremena i okonĉana ĉišćenja prostora izvoĊenja radova s odvozom otpada na gradsku deponiju te povrat preostalog materijala s gradilišta. kabele na strojarsku opremu (na oba kraja). puštanje u rad od strane ovlaštenih servisera. Izrada i ugradba shema izvedene instalacije. nakon toĉnog pozicioniranja strojarskih ureĊaja. VENTILACIJA. proturne cijevi.o. ISPITIVANJE I OSTALO 28. Troškovi pogonske energije nisu ukljuĉeni. dokaza kvalitete i primopredaja radova.HEP-ODS d.ELEKTROPRIMORJE Rijeka Red. upotreba dizalice.o. IzvoĊaĉ strojarskih radova će spojiti el. . paušal 1 - kn 66 . kontrola funkcionalnosti uz prethodne tlaĉne probe. uz pisano izvješće o postignutim parametrima. tiple. paušal 1 - kn 30. rozete. Izrada uputa za održavanje i korištenje opreme. Oznake trebaju biti izraĊene od samoljepljivih papirnih folija otpornih na vodu. Fino namještanje i regulacija te mjerenje ostvarenih koliĉina i kontrola funkcije sklopa automatske regulacije. Prosjeĉna veliĉina oznake (60 x 20) mm Troškovi osiguranja i transporta. te primopredaja certifikata o ispitivanju ureĊaja po ovlaštenim ustanovama. obujmice. kom 15 - kn 31. Sheme treba predati izvoĊaću elektriĉkih radova. s kratkim uputama za korištenje. IzvoĊaĉ elektriĉkih radova će položiti sve potrebne kabele predviĊene u gore navedenim shemama. ukljuĉivo i strelica za oznaku vrste i smjera strujanja fluida. opšavi. Uz svaku stavku strojarske opreme obvezna je isporuka aplikacijskih elektriĉkih shema spajanja za povezivanje strojarske opreme (ukljuĉene sve potrebne tipove kabela. HLAĐENJE I GRIJANJE 27. te pohranjena u prostoru korisnika. komplet 2 - kn 34. Izrada i ljepljenje oznaka pojedinih elemenata instalacije koje moraju biti sinhronizirane s oznakama u elektro shemama.energetskih i upravljaĉkih). broj ProizvoĊaĉ Jedinica mjere Koliĉina Oznaka Oprema Tip Jediniĉna cijena Cijena ukupno 10. Specijalistiĉki radovi na nivou DDC regulatora -programiranje DDC regulatora -puštanje u rad -testiranje isporuĉene opreme -podešavanje parametara regulacije sukladno projektantskim i korisniĉkim zahtjevima -izrada potrebnih ispitnih listova i funkcionalnih proba -izrada uputstava za rad -obuka osoblja krajnjeg korisnika PRIJEVOZ. paušal 1 kn komplet 1 - kn 29. Sva potrebna ispitivanja veza izmeĊu elemenata strojarske opreme. konzole. paušal 1 - kn 33. napojnih . itd. vijci. Izdavanje zapisnika o tlaĉnoj i funkcionalnoj probi ovjereno od ovlaštenog inženjera. Troškovi spajanja strojarske opreme elektriĉnim kabelima. Sitni ugradbeni materijal kao što su držaĉi. paušal 1 - kn 32.

ELEKTROPRIMORJE Rijeka Red. VENTILACIJA. HLAĐENJE I GRIJANJE "ili jednakovrijedan" znaĉi da je ponuĊena roba/oprema/materijal jednake ili bolje kvalitete od one koja je navedena kao primjer.o. Stavka ukljuĉuje sve radove i sav eventualno potreban materijal za spajanje i namještanje opreme i elemenata automatske regulacije.o.kn . VENTILACIJA. Izdavanje atestne dokumentacije i obuka osoblja investitora u rukovanju strojarskom opremom. s bakrenim vodiĉima. Troškovi ovlaštenih servisera prilikom ugradbe. Elektromontaţni radovi elektriĉne instalacije napajanja ventilacije 38. HLAĐENJE I GRIJANJE 35. Troškove pogonske energije snosi naruĉitelj. . paušal 1 - kn 37. a dokaz(e) jednakovrijednosti mora podnijeti ponuditelj u svojoj ponudi. a dijelom se kabel uvlaĉi u krute PVC instalacijske cijevi polažene nadžbukno na odstojnim obujmicama Dobava i ugradnja opreme i izvršenje ostalih radova potrebnih za potpuno dovršenje instalacije Dobava i ugradnja sitnog spojnog i montažnog pribora i materijala i izvršenje ostalih nespecificiranih radova potrebnih za potpuno dovršenje instalacije paušal 1 - kn 36.kn 39.6/1 kV i polaganje dijelom po kabelskoj polici.kn . za nazivni napon 0. komplet 1 . Dobava kabela s izolacijom i plaštem od PVC. nadzora nad ugradbom i puštanja u pogon i fine regulacije sustava.HEP-ODS d. 40.kn komplet komplet komplet 1 1 1 . GraĊevinski radovi na adaptaciji graĊevine (prodori kroz zidove i meĊukatne ploĉe za prolaz cijevi i kabela). UKUPNO - kn 67 . broj ProizvoĊaĉ Jedinica mjere Koliĉina Oznaka Oprema Tip Jediniĉna cijena Cijena ukupno 10.

HEP-ODS d.o.-% SF6 ..težina 6. Nabava. UKUPNO - kn 68 . DETEKCIJA SF6 PLINA 1.0 vol . .% SF6/ zrak .ELEKTROPRIMORJE Rijeka ProizvoĊaĉ Red.5 m .silikonska cijev sa filterom prašine 2m . .52 kg -2 potencijalna izlaza 2.vrijeme odziva – cca.+40 C . a dokaz(e) jednakovrijednosti mora podnijeti ponuditelj u svojoj ponudi.univerzalno kućište. 1 min sa 2m poveznom cijevi . . doprema i montaža ureĊaja za detekciju SF6 plina.dimenzije ( 330x147x355 mm) .napajanje 220V-240 V-50/60 Hz.uputstva za rad kom 2 Kao tip : 3-026-R002 "DILO" ili jednakovrijedan kpl 1 - kn DETEKCIJA SF6 PLINA "ili jednakovrijedan" znaĉi da je ponuĊena roba/oprema/materijal jednake ili bolje kvalitete od one koja je navedena kao primjer.prorada : 2.zaštita : IP 40 prema DIN 40050 .udio Dodatni pribor: .kabel za napajanje 2.o.potrošnja 40 VA.priĉuvni osiguraĉ 630 mA .5-polni utikaĉ za alarm .5 vol. . za unutrašnju ugradnju : .250 VAC .temepratura skladištenja: -25 .klasa toĉnosti : 0.radna temeperatura +0 .+40 C .5 A. broj Jedinica mjere Koliĉina Oznaka Oprema Tip Jediniĉna cijena Cijena ukupno 11.

alarmnih sirena. doprema i montaža prema dispozicijskim nacrtima analogno-adresabilne sirene s napajanjem iz petlje kao tip: CHQ-WS2 "HOCHIKI" ili jednakovrijedan Nabava. m 50 - kn 69 . broj Jedinica mjere Koliĉina Oznaka Oprema Tip Jediniĉna cijena Cijena ukupno 12. doprema. doprema i montaža na pripremljeno mjesto u ulaznom prostoru zgrade analogno-adresabilne vatrodojavne centrale s mogućnošću prikljuĉka do 4 petlje. Dimenzije kućišta: 500 mm x 355 mm x 108 mm Kao tip: SYNCRO 2/4 "KENTEC" ili jednakovrijedan Nabava. a dijelom u plastiĉne kanalice prema dispozicijskim nacrtima te spajanje sljedećeg instalacijskog kabela za spajanje javljaĉa. m 500 - kn 9.8 mm "ELKA" ili jednakovrijedan Nabava. VATRODOJAVA Elektriĉna instalacija vatrodojave prizemlja i kata zgrade 1. itd. polaganje dijelom u instalacijskim cijevima. komplet s ugraĊenim priĉuvnim izvorom napajanja (dva akumulatora 12V. ulazno-izlaznog monitor modula.o. kom 3 - kn 6. doprema i montaža prema dispozicijskim nacrtima infracrvene protupožarne barijere za spoj u petlju Kao tip: "HOCHIKI" ili jednakovrijedan Nabava. Nabava. polaganje dijelom u instalacijskim cijevima. kom 16 - kn 3. - kn kom 8 - kn 5. kom 2 - kn 8. komplet s podnožjem za nadžbuknu montažu Kao tip: ALG-E "HOCHIKI" ili jednakovrijedan Nabava.ELEKTROPRIMORJE Rijeka ProizvoĊaĉ Red. Nabava.5 mm2 "ELKA" ili jednakovrijedan kom 2 kpl. komplet s izolatorom petlje Kao tip: YBO-R/SCI "HOCHIKI" ili jednakovrijedan 4. doprema i montaža prema dispozicijskim nacrtima podnožja za nadžbuknu montažu optiĉkog analogno-adresabilnog javljaĉa požara.HEP-ODS d. u petlju: kao tip: YBY(St)Y 2x2x0. 7 Ah). . doprema i montaža prema dispozicijskim nacrtima ruĉnog analognoadresabilnog javljaĉa požara. doprema. doprema i montaža prema dispozicijskim nacrtima ulazno-izlaznog monitor modula za spoj u petlju Tip: CHQ-MRC "HOCHIKI" ili jednakovrijedan Nabava. doprema i montaža prema dispozicijskim nacrtima optiĉkog analognoadresabilnog javljaĉa požara. kom 5 - kn 7.o. komplet s podnožjem za nadžbuknu montažu Kao tip: HCP-E "HOCHIKI" ili jednakovrijedan Nabava. a dijelom u plastiĉne kanalice prema dispozicijskim nacrtima te spajanje sljedećeg instalacijskog kabela za napajanje vatrodojavne centrale kao tip: BXO-HFVO 3x1. 1 - kn 2.

obujmica. Nabava. ulazno-izlaznog monitor modula. komplet s izolatorom petlje Kao tip: YBO-R/SCI "HOCHIKI" ili jednakovrijedan kom 18 - kn 13. VATRODOJAVA 10. u petlju: kao tip: YBY(St)Y 2x2x0. ispitivanja I provjera sustava sukladno zahtjevima tehniĉkih propisa nakon završetka radova. 1 - kn 70 . s koliĉinama prema specifikaciji izvoditelja elektromontažnih radova IzvoĊenje svih potrebnih mjerenja. doprema i montaža prema dispozicijskim nacrtima podnožja za nadžbuknu montažu optiĉkog analogno-adresabilnog javljaĉa požara. broj Jedinica mjere Koliĉina Oznaka Oprema Tip Jediniĉna cijena Cijena ukupno 12. doprema i montaža prema dispozicijskim nacrtima ruĉnog analognoadresabilnog javljaĉa požara. doprema i montaža sitnog spojno-montažnog materijala (cijevi. doprema i montaža prema dispozicijskim nacrtima ulazno-izlaznog monitor modula za spoj u petlju Kao tip: CHQ-MRC "HOCHIKI" ili jednakovrijedan Nabava. kom 500 - kn 18. Nabava. Nabava. 1 - kn Elektriĉna instalacija vatrodojave podruma zgrade i kabelskih tunela 12. a prije puštanja u pogon kpl.) za vatrodojavnu instalaciju prizemlja i kata zgrade.5 mm2 "ELKA" ili jednakovrijedan Nabava. doprema i montaža prema dispozicijskim nacrtima optiĉkog analognoadresabilnog javljaĉa požara. itd.o. alarmnih sirena. s koliĉinama prema specifikaciji izvoditelja elektromontažnih radova kom 6 - kn 15. doprema i montaža prema dispozicijskim nacrtima analogno-adresabilne sirene s napajanjem iz petlje kao tip: CHQ-WS2 "HOCHIKI" ili jednakovrijedan Nabava. kom 2 - kn 16.o. kanalica. kom 2 - kn 14. a dijelom u plastiĉne kanalice prema dispozicijskim nacrtima te spajanje sljedećeg instalacijskog kabela za spajanje javljaĉa. kpl. a dijelom u plastiĉne kanalice prema dispozicijskim nacrtima te spajanje sljedećeg instalacijskog kabela za napajanje vatrodojavne centrale Kao tip: BXO-HFVO 3x1. kom 50 - kn 19.) za vatrodojavnu instalaciju podruma zgrade i kabelskih tunela. itd. . doprema i montaža sitnog spojno-montažnog materijala (cijevi. doprema.8 mm "ELKA" ili jednakovrijedan Nabava. komplet s podnožjem za nadžbuknu montažu Kao tip: HCP-E "HOCHIKI" ili jednakovrijedan Nabava. komplet s podnožjem za nadžbuknu montažu kao tip: ALG-E "HOCHIKI" ili jednakovrijedan Nabava. kom 2 - kn 17. kpl. itd. obujmica. kanalica. 1 - kn 11.HEP-ODS d.ELEKTROPRIMORJE Rijeka ProizvoĊaĉ Red. polaganje dijelom u instalacijskim cijevima. polaganje dijelom u instalacijskim cijevima. doprema.

HEP-ODS d.o.o. - ELEKTROPRIMORJE Rijeka

ProizvoĊaĉ

Red. broj

Jedinica mjere

Koliĉina

Oznaka

Oprema

Tip

Jediniĉna cijena

Cijena ukupno

12. VATRODOJAVA
20. IzvoĊenje svih potrebnih mjerenja, ispitivanja I provjera sustava sukladno zahtjevima tehniĉkih propisa nakon završetka radova, a prije puštanja u pogon Završni radovi i puštanje u pogon 21. 22. Programiranje i puštanje u rad vatrodojavne centrale Ispitivanje i puštanje u pogon instalacije vatrodojave,izdavanje atesta i zasnivanje revizijske knjige instalacije vatrodojave
kpl. 1 kpl. 1

-

kn

- kn - kn

kpl.

1

VATRODOJAVA
"ili jednakovrijedan" znaĉi da je ponuĊena roba/oprema/materijal jednake ili bolje kvalitete od one koja je navedena kao primjer, a dokaz(e) jednakovrijednosti mora podnijeti ponuditelj u svojoj ponudi.

UKUPNO

-

kn

71

HEP-ODS d.o.o. - ELEKTROPRIMORJE Rijeka

ProizvoĊaĉ

Red. broj

Jedinica mjere

Koliĉina

Oznaka

Oprema

Tip

Jediniĉna cijena

Cijena ukupno

13. STABILNI SUSTAV GAŠENJA S CO2

STROJARSKI DIO 1.
CO2 baterija u kompletu s 10 boca (67,5 lit, 50 kg punjenje), sa pneumatskim aktiviranjem u kompletu sa: pneumatskim aktivatorom, pilot cjevovodom, vagama za kontrolu težine boca (polužni mehanizam), sabirnim kolektorom NO50 za 10 boca, priključnim gibljivim cijevima i nepovratnim ventilima, nadzorom gubitka CO2 u bocama s detektorom sa svjetlosnom zrakom i nosećom konstrukcijom sa VdS atestom i hrvatskim certifikatom - Izlaz lijevo Minimax Art. number: - baterija 773775 - svjetlosni detektor 876530 i sva ostala potrebna oprema Minimax ili jednakovrijedan

kpl.

2

-

kn

2.

CO2 baterija u kompletu s 6 boca (67,5 lit, 50 kg punjenje), sa pneumatskim aktiviranjem u kompletu sa: pneumatskim aktivatorom, pilot cjevovodom, vagama za kontrolu težine boca (polužni mehanizam), sabirnim kolektorom NO50 za 10 boca, priključnim gibljivim cijevima i nepovratnim ventilima, nadzorom gubitka CO2 u bocama s detektorom sa svjetlosnom zrakom i nosećom konstrukcijom, sa VdS atestom i hrvatskim certifikatom - Izlaz desno Minimax Art. number: - baterija 768635 - svjetlosni detektor 876530 i sva ostala potrebna oprema Minimax ili jednakovrijedan Razvodni kolektor NO65 s razdjelnim ventilima NO65 sa pneumatskim aktiviranjem (kpl. 2), prirubničkim spojevima i nosećom konstrukcijom - dva razdjelna ventila NO65 - dva pneumatska cilindra za aktiviranje - dio pilot cjevovoda sa potrebnom armaturom - sigurnosni ventil pilot cjevovoda sa VdS atestom i hrvatskim certifikatom Minimax - prema Werknorm M3-4-1 B1.2 ili jednakovrijedan

kpl.

2

-

kn

3.

kpl.

1

-

kn

4. 5. 6.

Mikrosklopka za kontrolu otvorenosti razdjelnog ventila Tlačne sklopke za potvrdu gašenja Sigurnosni ventil 3/4" za spoj na razvodni kolektor s cjevovodom na izlazu koji vodi u vanjski prostor

kpl. kpl. kpl.

2 2 1

-

kn kn kn

7.

Upravljački ormarić sa dvije pilot boce (glavna + rezervna) PAE - CO2 - 4 za aktiviranje sustava, sa VdS atestom i hrvatskim certifikatom

kpl.

2

-

kn

72

HEP-ODS d.o.o. - ELEKTROPRIMORJE Rijeka

ProizvoĊaĉ

Red. broj

Jedinica mjere

Koliĉina

Oznaka

Oprema

Tip

Jediniĉna cijena

Cijena ukupno

13. STABILNI SUSTAV GAŠENJA S CO2
Minimax Art. number: 885337 ili jednakovrijedan

8. 9.

Bakreni pilot cjevovod 6x1 za pneumatsko aktiviranje sustava Sigurnosni odzračnik pilot cjevovoda za osiguranje od slučajnog aktiviranja uslijed malog propuštanja pilot boce Minimax Art. number: 885869 ili jednakovrijedan Nepovratni ventil 3/4" , minimalno NP140 u kompletu sa spojnicama za bakreni cjevovod Sitni potrošni materijal minimalno NP140: - hermeto spojnice - materijal za brtvljenje - razne spojnice - sitna armatura Montaža opreme u CO2 stanici - montirana oprema mora biti dobro uzemljena Razvodni crni cjevovod prema DIN2448 koji zadovoljava tlačnu probu od 80 bara u kompletu sa svim potrebnim fitinzima, koljenima, T komadima, ovjesnim materijalom, vijcima, maticama i podloškama slijedećih dimenzija - NO65 48 m - NO50 42 m - NO40 48 m - NO25 108 m CO2 mlaznice sa zvonom za usmjeravanje mlaza. - dimenzije otvora mlaznice uzeti prema projektu Kvaliteta proizvoda kao: Minimax ili jednakovrijedan Montaža razvodnog cjevovoda s mlaznicama - montirani cjevovod i oprema moraju biti dobro uzemljeni Dobava temeljne i završne boje sa bojanjem razvodnog cjevovoda i cjevovoda u CO2 stanici

kpl. kpl.

2 3

-

kn kn

10. 11.

kpl.

4

-

kn

kpl.

1

-

kn

12.

kpl.

1

-

kn

13.

kpl.

1

-

kn

14.

kpl.

44

-

kn

15.

kpl.

1

-

kn

16.

kpl. kpl. kom.

1 1 1

-

kn kn kn

17. 18. 19.

Tlačne probe cjevovoda sukladno projektu Ispiranje cjevovoda sukladno projektu Isporuka i ugradnja protupožarne zaklopke kao KLIMAOPREMA ili jednakovrijedan PPZ - K60 315 x 315 x 600 / G - M 220 - s Zidna uputa za kompletan sustav

kpl.

2

-

kn

20.

kom.

2

-

kn

73

HEP-ODS d. 37. kao Sigma XT "Kentec" ili jednakovrijedan kpl. podložne pločice i podložne pločice -nazubljene za prirubničke spojeve Klingerit brtve za brtvljenje prirubničkih spojeva Sidreni vijci za noseće konstrukcije CO2 baterija i kolektora Materijal za brtvljenje navojnih spojeva Sitni potrošni materijal kom. 30. matice. broj Jedinica mjere Koliĉina Oznaka Oprema Tip Jediniĉna cijena Cijena ukupno 13. kpl. 38. m m m m m kpl. sa dva kanala za gašenje. 12Ah Termomaksimalni transformatorski javljač požara. 24. kom. kpl. 34. 26 Knjiga uputa za rukovanje i održavanje Vijci. kpl. 22. 36. 23.8 Metalna polica PK50 sa poklopcem i montažnim i pričvrsnim priborom Centrala za detekciju CO2 dvokanalna OLDHAM MX32 ili jednakovrijedan 74 . 31. 39. kom.75 Kabel LiYCY 2x1 Kabel JBY(St)Y1x2x0. 29. 32. kpl. IP 65 Taster za blokiranje gašenja Metalna razvodna kutija sa dvije uvodnice Alarmna sirena sa bljeskalicom. Vatrodojavna centrala. kom. 25. Akumulator hermetički zatvoren 12V.ELEKTROPRIMORJE Rijeka ProizvoĊaĉ Red. STABILNI SUSTAV GAŠENJA S CO2 21.o. 33. kom. kpl. kpl.o. 35. . 1 2 14 2 2 2 4 190 340 750 90 200 1 - kn kn kn kn kn kn kn kn kn kn kn kn kn 28. 2 1 1 1 1 1 - kn kn kn kn kn kn ELEKTRO DIO 27. kpl. 24 VDC Kabel TBX(z1)OZO HFVO 1x2x0.8 Kabel JBY(St) Y 2x2x0. Takt=85°C Ručni javljač za aktiviranje gašenja.

broj Jedinica mjere Koliĉina Oznaka Oprema Tip Jediniĉna cijena Cijena ukupno 13. 1 - kn GRAĐEVINSKI RADOVI 42. range 0-5% ili jednakovrijedan Samostalni ispravljač za besprekidno napajanje 220AC/24DC-1A. okvirom za ugradbu. Sonda za detekciju CO2 OLDHAM CTX300 IR. tip: ILC / 2M ili jednakovrijedan komplet 1 - kn 44. proizvodnje “TROX” ili jednakovrijedan. sa baterijama 2x12V/7Ah kpl. slijedećih tehniĉkih karakteristika: Koliĉina odsisanog zraka: V = 200 m3/h Eksterni pad tlaka: Dp = 150 Pa broj okretaja: n = 2.065 kW Napajanje: 220 / 240 V. kom 1 - kn 75 . slijedećih dimenzija: ASL 225x125 kom 1 - kn 45.3 A Potezna struja: I = 0. Gruba i fina obrada i popravak oštećenog zida.ELEKTROPRIMORJE Rijeka ProizvoĊaĉ Red.). 50 Hz Nazivna struja: I = 0.45 A Buka: na 3m 44 dB(A) U kompletu sa slijedećom dodatnom opremom: Elastiĉnim prikljuĉkom x 2 kom Konzolama za ugradbu Antivibratorima Nepovratnom klapnom Termiĉkom zaštitom motora proizvod: FlaktWoods.o. proizvodnje “TROX” ili jednakovrijedan. 25cm 500x400 debljine cca. na vanjski zid skladišta. Dobava i ugradba aluminijske fiksne vanjske žaluzije sa zaštitnom mrežicom.430 min-1 Snaga motora: N = 0.o. .off automatski.HEP-ODS d. kpl. Dimenzije otvora : 500x400 debljine cca. 15cm VENTILACIJA kom kom 2 2 - kn kn 43. Dobava i ugradba kombiniranog ventilatora s prednostima aksijalnih ventilatora i tlaĉnom karakteristikom radijalnih ventilatora za sustav odsisa prostora CO2 u kompletu sa preklopkom (on. STABILNI SUSTAV GAŠENJA S CO2 40. 1 - kn 41. 42 a) 42 b) Zatvaranje postojećih proboja za prolaz ventilacijskih kanala (Ø160) u zidovima. slijedećih dimenzija: AWK 197x197 Dobava i ugradba aluminijske odsisne rešetke za ugradnju sa plenumom na odsisni kanal u prostor CO2 .

kpl. ispitivanje i puštanje u rad do pune funkcionalnosti Atestiranje od strane nadležne institucije kpl. 48 a) 48 b) 49. Montaža opreme i kablova Spajanje. U stavku ukljuĉiti i povezivanje na centralu CO2 za upravljanje automatskim radom ventilatora i na upravljaĉku sklopku za manuelni rad (on-off). 58. Spajanje primarnog ureĊaja (ventilator). komplet 3 kn - kn kn kn kn Elektro radovi 56. Ø 125 Ø 160 Dobava konzolnog materijala za zavješenje i konzole ventilacijskih kanala i istrujnih rešetki. Spajanje novih protupožarnih zaklopki na postojeću požarnu centralu . 1 1 1 - kn kn kn 76 . Transport opreme i materijala na gradilište Funkcionalno ispitivanje i ishoĎenje Uvjerenja za CO2 instalaciju Stavljanje instalacije u pripravno radno stanje Primopredaja sustava i obuka personala zaduženog za održavanje kpl. paušal 1 - kn 51. kpl. oĉišćenog od hrĊe i obojenog s 2 premaza temeljnom bojom.o. signalizacija u otvorenom i zatvorenom položaju. 53. zajedno sa svim fazonskim komadima. kpl. 1 1 1 1 kom 2 - kn 47. . m m 2 16 - kn kn kn kg 5 50. dimenzija skošenog kanala cca Ø 160 Dobava i ugradba u ventilacijske kanale cilindriĉnih. opremljenih toplinskim okidaĉem i elektromotornim pogonom "Belimo" tip TIP BLF230-T. tip. 57. protupožarnih zaklopki predviĊenih za ugradnju u zid. na izvedenu el. 54. kpl. FKRS-KR ili jednakovrijedan slijedećih veliĉina i koliĉina: Ø 160 Izrada i ugradba cilindriĉnih ventilacijskih kanala izraĊenih iz pocinĉanog lima. STABILNI SUSTAV GAŠENJA S CO2 46. kpl. 55. broj Jedinica mjere Koliĉina Oznaka Oprema Tip Jediniĉna cijena Cijena ukupno 13.ELEKTROPRIMORJE Rijeka ProizvoĊaĉ Red. Ukljuĉivo spajanje zaklopki na eklektriĉnu mrežu Radovi na stabilnom sustavu gašenja s CO2 Strojarski radovi 52.HEP-ODS d. duljine 310 mm.o. Instalaciju. komplet 3 - kn 48. otpornosti 90 minuta. proizvod “TROX”. Dobava i ugradba zaštitne mrežice sa okvirom za ugradbu na dobavni kanal.

broj Jedinica mjere Koliĉina Oznaka Oprema Tip Jediniĉna cijena Cijena ukupno 13.ELEKTROPRIMORJE Rijeka ProizvoĊaĉ Red.o. 60. a prije puštanja u pogon STABILNI SUSTAV GAŠENJA S CO2 "ili jednakovrijedan" znaĉi da je ponuĊena roba/oprema/materijal jednake ili bolje kvalitete od one koja je navedena kao primjer. kpl. ispitivanja i provjera sustava sukladno zahtjevima tehniĉkih propisa nakon završetka radova.kn IzvoĊenje svih potrebnih mjerenja.HEP-ODS d. STABILNI SUSTAV GAŠENJA S CO2 59. . 1 1 - kn . Primopredaja sustava i obuka personala zaduženog za održavanje kpl.o. UKUPNO - kn 77 . a dokaz(e) jednakovrijednosti mora podnijeti ponuditelj u svojoj ponudi.

5re/1. 17.5 mm2 PP – Y 3x2. 7.5/2.5/2.5/2. 12.5/2.5 mm2 PP – Y 5x2. 29. 20. 22. 35. 3.5 mm2 PP00-TG 3x1. SIGNALNO UPRAVLJAĈKI KABELI 1. 10. 11.5 mm 2 PP00 7x1. broj Jedinica mjere Koliĉina Oznaka Oprema Tip Jediniĉna cijena Cijena ukupno 14.5 mm2 NYCY 3x2.5 mm 2 PP00 10x1. NYCY 2x6/6 mm2 NYCY 2x2.5 mm 2 PP00 3x2. 15. 31. UKUPNO SIGNALNO UPRAVLJAĈKI KABELI : kn m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m 1950 810 1160 700 520 780 10 10 20 50 50 150 400 400 50 50 50 250 200 200 100 100 100 100 100 150 50 500 200 20 600 300 200 50 kn kn kn kn kn kn kn kn kn kn kn kn kn kn kn kn kn kn kn kn kn kn kn kn kn kn kn kn kn kn kn kn kn kn 78 . 14. 32.5 mm2 NYCY 5x2. 25.5 mm 2 PP00 16x1. 13. a trebaju biti dovoljne za izvedbu svih potrebnih veza. 30.5 mm2 NYCY 4x25rm/16 mm 2 NYCY 4x35rm/35 mm 2 NYCY 4x10re/10 mm 2 NYCY 5x4re/4 mm 2 NYCY 4x4re/4 mm 2 NYCY 2x4re/4 mm 2 NYCY 4x1.5 mm 2 NYCY 2x1.5/ mm 2 PP00 5x1. 21. .5 mm2 PP 2x1.5 mm2 NYCY 10x1.5/2.HEP-ODS d.5/2. 16. 2. 27.5re/1.5 mm 2 NYCY 14x1. 26.5re/2. 28. 19.ELEKTROPRIMORJE Rijeka ProizvoĊaĉ Red. 23.5/1.5 mm2 NYCY 4x2. 6.5 mm 2 NYCY – 5x6 /6 mm2 NYCWY 4x150sm/70 mm 2 NYCWY 4x10re/10 mm2 NYCWY 4x25re/16 mm2 PP00 3x1.5 mm2 PP-Y 3x4 mm2 Li –YCY mm2 Napomena: Koliĉine su iz izvedbenog projekta.5 mm2 NYCY 8x2.5 mm2 NYCY 7x2. 5.o. 33.o. 9. 34. 24. 8. 18.5/ mm 2 PP-Y 3x1. Eventualne naknadno potrebne koliĉine se ne priznaju.

polaganje. broj Jedinica mjere Koliĉina Oznaka Oprema Tip Jediniĉna cijena Cijena ukupno 14. Dobava.HEP-ODS d.kn SIGNALNO UPRAVLJAĈKI KABELI UKUPNO - kn 79 .o. istovar. rezanje.ELEKTROPRIMORJE Rijeka ProizvoĊaĉ Red. doprema. spajanje i oznaĉavanje svih energetskih i signalno-upravljaĉkih kabela prema ovoj specifikaciji i rješenjima u glavnom i izvedbenom projektu. Montažu treba izvršiti u skladu sa zahtjevima iz glavnog i izvedbenog projekta te osigurati potpunu funkcionalnost i pogonsku sigurnost. . kpl 1 .o. SIGNALNO UPRAVLJAĈKI KABELI Polaganje energetskih i signalno – upravljaĉkih kabela 36. izmjer.

36 - kn 7. 135 - kn 80 .L=510 ili jednakovrijedan Nosač Kao tip: NPK 009. kom.L=210 ili jednakovrijedan Stropni nosač Kao tip: PNZ -077. 15 - kn 3. . 78 - kn 8. kom. kom.HEP-ODS d. kom. kom. kom. 36 - kn 4. 78 - kn 11. kom. kom. 160 - kn 13. kom. 15 - kn 6. Kabelska polica Kao tip: PK-500/50 ili jednakovrijedan Kutna spojnica 90 Kao tip: US -500/50 ili jednakovrijedan T-spojnica Kao tip: TS -500/50 ili jednakovrijedan Poklopac kabelske police kao tip: PPK -500 ili jednakovrijedan Poklopac kutne spojnice 90 Kao tip: PUS -500 ili jednakovrijedan Poklopac T-spojnice Kao tip: PTS -500 ili jednakovrijedan Kabelska polica kao tip: PK -300/50 ili jednakovrijedan Kabelska polica kao tip: PK -200/50 ili jednakovrijedan Poklopac kabelske police kao tip: PPK -200 ili jednakovrijedan Poklopac kabelske police Kao tip: PPK -300 ili jednakovrijedan Nosač kao tip:NPK 009. 330 - kn 12. kom. kom. broj Jedinica mjere Koliĉina Oznaka Oprema Tip Jediniĉna cijena Cijena ukupno 15. 40 - kn 10. 51 - kn 14. 40 - kn 9.L=310 ili jednakovrijedan Nosač Kao tip:NPK 009. L=500 ili jednakovrijedan m 216 - kn 2.ELEKTROPRIMORJE Rijeka ProizvoĊaĉ Red. kom.o. 216 - kn 5. kom.o. OPREMA ZA POLAGANJE ENERGETSKIH I SIGNALNO UPRAVLJAĈKIH KABELA 1.

ELEKTROPRIMORJE Rijeka ProizvoĊaĉ Red. L=1500 ili jednakovrijedan Zidni nosač Kao tip: PNZ -007. L=2500 ili jednakovrijedan T-spojnica Kao tip: TS -300/50 ili jednakovrijedan Poklopac T-spojnice Kao tip: PTS -300 ili jednakovrijedan Kutna spojnica 90 kao tip:US -200/50 ili jednakovrijedan Poklopac kutne spojnice 90 Kao tip:PUS-200 ili jednakovrijedan kom.HEP-ODS d. kom. 12 - kn 21. kom. L=1000 ili jednakovrijedan Stropni nosač Kao tip: PNZ -077. 3 - kn 24. 34 kn 16. kom. OPREMA ZA POLAGANJE ENERGETSKIH I SIGNALNO UPRAVLJAĈKIH KABELA 15. kom. kom.o. kom. kom. 12 - kn 20. 7 - kn m 3 - kn 26. 25. 314 - kn 18. kom. kom 7 - kn 28. 3 - kn 23. . 73 - kn 17.o. L=500 ili jednakovrijedan Zidni nosač Kao tip: PNZ -007. 33 - kn 19. kom. 12 - kn 22. broj Jedinica mjere Koliĉina Oznaka Oprema Tip Jediniĉna cijena Cijena ukupno 15. kom 7 - kn 81 . . L=2000 ili jednakovrijedan Kutna spojnica 45 Kao tip:SHS -500/50 ili jednakovrijedan Poklopac kutne spojnice 45 kao tip:PSHS -500/50 ili jednakovrijedan Stropni nosač Kao tip:PNZ -077 . Stropni nosač Kao tip: PNZ -077. m 3 - kn 27. L=1500 ili jednakovrijedan Kutna spojnica 90 Kao tip: US -300/50 ili jednakovrijedan Poklopac kutne spojnice 90 Kao tip: PUS -300 ili jednakovrijedan Stropni nosač Kao tip:PNZ -077 .

20 - kn 40. 66 - kn 31. kom.ELEKTROPRIMORJE Rijeka ProizvoĊaĉ Red. 5 - kn 34.o. 3 - kn 37. kom. kom. kom. 66 kn 30. 82 . kom. 5 - kn 33. 5 - kn 39.HEP-ODS d. broj Jedinica mjere Koliĉina Oznaka Oprema Tip Jediniĉna cijena Cijena ukupno 15. kom. 5 - kn 35. kom. 5 - kn 32. 20 288 - kn kn 41. kom. 5 - kn 38. kom. kom. Kabelska polica Kao tip: PK -100/50 ili jednakovrijedan Poklopac kabelske polica Kao tip: PPK -100/50 ili jednakovrijedan Kutna spojnica 90 Kao tip: US -100/50 ili jednakovrijedan Poklopac kutne spojnice 90 Kao tip: US -100/50 ili jednakovrijedan T-spojnica Kao tip: TS -100/50 ili jednakovrijedan Poklopac T-spojnice Kao tip: PTS -100/50 ili jednakovrijedan Križna spojnica Kao tip: KS -100/50 ili jednakovrijedan Poklopac križne spojnice Kao tip: PKS -100/50 ili jednakovrijedan T-spojnica Kao tip: TS -200/50 ili jednakovrijedan Poklopac T-spojnice Kao tip: PTS -200/50 ili jednakovrijedan Kabelska polica Kao tip: PK -300/60 ili jednakovrijedan Poklopac kabelske police Kao tip: PPK -300/60 ili jednakovrijedan Kutnik kom. kom.o. . OPREMA ZA POLAGANJE ENERGETSKIH I SIGNALNO UPRAVLJAĈKIH KABELA 29. 3 - kn 36. kom.

kom.o.kn 83 . a trebaju biti dovoljne za izvedbu svih potrebnih kabelskih polica prema projektu. 200 - kn 45. kom. 47. komplet. kom. Ravna spojnica Kao tip: RSK50 ili jednakovrijedan Ukrućenje Kao tip: UKR -50 ili jednakovrijedan Spojnice za vertikalno skretanje kao tip: SVS -50 ili jednakovrijedan Vijci: Kao tip: VE-03 ili jednakovrijedan Kao tip: VE-04 ili jednakovrijedan kao tip: UV-10 ili jednakovrijedan Kao tip: UV-12 ili jednakovrijedan Dobava i montaža zidnog plastičnog samogasivog instalacijskog kanala s poklopcem.ELEKTROPRIMORJE Rijeka ProizvoĊaĉ Red. Elektromontaţni radovi 48. m 2160 1750 400 2450 100 - kn kn kn kn . Napomena: Oprema se isporuĉuje kao dio bravarije obraĊen u sklopu graĊevinskog projekta. Montaža kabelskih polica za polaganje energetskih i signalno-upravljaĉkih kabela u zgradi postrojenja prema izvedbenom projektu. komplet 1 .kn kom. komplet 1 . 1 . broj Jedinica mjere Koliĉina Oznaka Oprema Tip Jediniĉna cijena Cijena ukupno 15.kn 50. Eventualne naknadno potrebne količine se ne priznaju.HEP-ODS d. držači kabela …).o. kom. kom. Napomena: Količine su iz izvedbenog projekta. Montaža kabelskih polica za polaganje energetskih i signalno-upravljaĉkih kabela u južnom kabelskom kanalu. OPREMA ZA POLAGANJE ENERGETSKIH I SIGNALNO UPRAVLJAĈKIH KABELA 42. 300 kn 43. Montaža kabelskih ljestava za uvod energetskih kabela 12/20 kV iz kabelskog prostora ispod sklopnih modula kroz otvore u armirano-betonskoj ploĉi u sklopne module vodnih polja.kn OPREMA ZA POLAGANJE ENERGETSKIH I SIGNALNO UPRAVLJAĈKIH KABELA UKUPNO . sa svim potrebnim elementima (pregrade. .kn 49. veličina i količina se odreĎuje nakon polaganja 10(20) kV i 110 kV kabela. 150 - kn 44. 45 a) 45 b) 45 c) 45 d) 46. kom. Drveni podesti za kabelski prostor.kn komplet 1 .

ELEKTROPRIMORJE Rijeka ProizvoĊaĉ Red.o.o. . broj Jedinica mjere Koliĉina Oznaka Oprema Tip Jediniĉna cijena Cijena ukupno 15. OPREMA ZA POLAGANJE ENERGETSKIH I SIGNALNO UPRAVLJAĈKIH KABELA "ili jednakovrijedan" znaĉi da je ponuĊena roba/oprema/materijal jednake ili bolje kvalitete od one koja je navedena kao primjer.HEP-ODS d. a dokaz(e) jednakovrijednosti mora podnijeti ponuditelj u svojoj ponudi. 84 .

kn kom 2 19.kn 8 . za vanjsku montažu. Metalne montažne police za prostor skladišta. dim. SPECIFIKACIJA OSTALE OPREME Dobava. 2 kom u trafo komorama i po 1 kom u postrojenjima 110 kV i 20 kV.tel. za dokumentaciju. 17. 15 16. dim. 85 . za unutrašnju montažu. 20. boje.kn kom 2 .o.ELEKTROPRIMORJE Rijeka ProizvoĊaĉ Red. za komandne prostorije PrP i DP Drvena (ili metalna stolica) tapecirana. u prostorijama istosmjernog i izmjeniĉnog razvoda .kn kom kom 10 1 . broj Jedinica mjere Koliĉina Oznaka Oprema Tip Jediniĉna cijena Cijena ukupno 16. u prostorijama istosmjernog i izmjeniĉnog razvoda i telekomunikacija Stojeća vješalica.cca 90 x 190 x 40 cm.cca 130 x 80 cm. drvo. u trafo komorama. za komandne prostorije PrP i DP Drveni stol. dimenzija. dimenzija. za prostorije istosmjernog i izmjeniĉnog razvoda.kn kom kom kmpl kom kom kom kom 2 . 12. 5. natpisne ploĉice i druga priruĉna oprema Natpisne ploĉice: Limena natpisna ploĉa "Pozor ! Visoki napon" za vanjsku montažu PVC natpisna ploĉa "Pozor ! Visoki napon" Limena natpisna ploĉa "Neovlaštenima pristup zabranjen" za vanjsku montažu PVC ploĉa upozorenja za postupak prve pomoći od udara el.cca 190 x 90 cm. . 6.kn 4 . telekomunikacija i postrojenje 110 kV Drveni radni stol. dimenzija. dim.kn 13. u komandnim prostorijama PrP i DP.o. doprema i montaţa namještaja: Komandni pult . 8. sa dva boĉna ormarića sa ladicama. 10. 3. hodniku na katu.kn kom 15 . amblemom i nazivom HEP-a i dež. sanitarijama i u kabelskim prostorima Limeni dvokrilni ormar 90 x 40 x 180 cm za prostor radionice. 14. boje.kn . sa jednim boĉnim ormarićem sa ladicama. tapecirana. u prostorijama istosmjernog i izmjeniĉnog razvoda i telekomunikacija Uredska stolica.kn 9.kn 3 . visinski i nagibno podesiva. Oprema zaštite na radu. postrojenjima 110 kV i 20 kV. 7. . za priruĉne radove. za prostoriju radionice Dvokrilni ormar sa policama.kn 11.HEP-ODS d.cca 50 x 190 x 40 cm. oblika slova i s tekstom u dogovoru sa investitorom Limena natpisna ploĉa sa nazivom TS. dim. dim. po 2 kom u postrojenju 110 kV.190 x 90 cm.brojem. dim.kn . boje. 100x50x200 cm. dimenzija.kn 4 1 3 . u prostorijama komandi PrP i DP i u postrojenju 110 kV Jednokrilni ormar sa policama. kom kmpl kom 14 1 6 . 2. oblika slova i s tekstom u dogovoru sa investitorom kom kom kom kom kom 10 20 10 10 8 - kn kn kn kn kn . prostorijama istosmjernog i izmjeniĉnog razvoda i telekomunikacija. oblika slova i s tekstom u dogovoru sa investitorom PVC natpisne ploĉe sa nazivima odgovarajućih prostorija. za unutrašnju montažu. boje. komandnim prostorijama PrP i DP. sanitarijama i telekomunikacija Zidna drvena vješalica za zavješenje kaciga na stepeništu TS Koš za smeće.struje Limene natpisne ploĉe sa nazivima odgovarajućih prostorija. za dokumentaciju. .kn . 1. za vanjsku montažu. oblika slova i s tekstom u dogovoru sa investitorom Limene natpisne ploĉe sa oznakom i prijenosnim omjerom transformatora. 4. 18.

29. 24.o. 26. . broj Jedinica mjere Koliĉina Oznaka Oprema Tip Jediniĉna cijena Cijena ukupno 16. SPECIFIKACIJA OSTALE OPREME 21.o. 28.ELEKTROPRIMORJE Rijeka ProizvoĊaĉ Red.HEP-ODS d. 30. 25.20 m kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom 7 10 2 2 2 2 2 2 2 4 kn kn kn kn kn kn kn kn kn kn SPECIFIKACIJA OSTALE OPREME . 22. Ormarić prve pomoći Kacige Grb RH Zidni sat Ljestve 3x3m A-ljestve 2m A-ljestve 3m Usisaĉ za prašinu Prijenosna lampa Uže sa crvenim zastavicama za ograĊivanje prostora .kn 86 . 27. 23.

kn 8.o. doprema i montaža prijenosnog aparata za poĉetno gašenje požara punjen s CO2 kapaciteta 100 kg (postava uz energetske transformatore i u prostoriji 110 kV postrojenja) Tip: S-100 Dobava i ugradnja kabelske brtve. kom 29 .o.TECHNIK" ili jednakovrijedan ( 12 kom/ pakiranju) Kao tip : HVS-KB . za prolaz dvije PEHD cijevi promjera 50 mm. za kabelske vatrootporne zapore u ugraĊenoj obložnoj cijevi KFR 125/250. Tip : HRD 125-1-0 "HAUFF.ELEKTROPRIMORJE Rijeka Red. klasa vatrootpornosti S90 prema DIN 4102 /9 za kabelske vatrootporne zapore u ugraĊenoj obložnoj cijevi KFR 125/250. Dobava. kom 34 . za kabelske vatrootporne zapore u ugraĊenoj obložnoj cijevi KFR 125/250.TECHNIK" ili jednakovrijedan Dobava i ugradnja vatrootpornih jastuĉića.TECHNIK" ili jednakovrijedan Dobava i ugradnja kabelske brtve. kapaciteta 9 kg Tip: S-9 Dobava.TECHNIK" ili jednakovrijedan Dobava i ugradnja kabelske brtve. Tip : HRD 125-1G-2/50 "HAUFF. vodotijesnost 1 bar. vodotijesnost 1 bar. broj ProizvoĊaĉ Jedinica mjere Koliĉina Oznaka Oprema Tip Jediniĉna cijena Cijena ukupno 17. za vatrootporno zatvaranje ugraĊene obložne cijevi KFR 125/250.HEP-ODS d. vodotijesnost 1 bar. Dobava. doprema i montaža prijenosnog aparata za poĉetno gašenje požara punjen s CO2 kapaciteta 5kg Tip: CO2-5 3. kom 2 . Tip: HVS-KK-125 "HAUFF.kn 7. kom 2 . .kn 9. kom 3 .kn . doprema i montaža prijenosnog aparata za poĉetno gašenje požara punjen suhim prahom.kn 6. klasa vatrootpornosti S90 prema DIN 4102 /9 za kabelske vatrootporne zapore.kn kom 15 .kn 5. kom 8 .kn 4.TECHNIK" ili jednakovrijedan Dobava i ugradnja vatrootpornih jastuĉića. kom kom 200 300 . PROTUPOŢARNA ZAŠTITA 1.60 "HAUFF.kn 87 .kn 2. Kao tip: HVS-K-720 "HAUFF. za prolaz tri 20 kV kabela 240 mm2 (promjera 42 mm) Tip : HRD 125-1G-3/42 "HAUFF.TECHNIK" ili jednakovrijedan ( 30 kom/ pakiranju) Dobava i ugradnja zidnog panela s prikazom dispozicije protupožarnih aparata s naznaĉenim putevima evakuacije iz zgrade kom 2 .

komplet 1 . UKUPNO .kn komplet 1 . Prodori strojarskih instalacija (gorivih cjevovoda) brtviti će se sredstvima klase vatrootpomosti R-60 i R-90 atestiranim prema normi HRN DIN 4102 dio 11. . 1 . Dobava materijala i ugradnja protupožarne pregrade TERMAX-90 na mjestu prodora instalacijskih kabela (energetskih) kroz graniĉne konstrukcije požarnih sektora ( prema HRN DIN 4102) u svemu prema tehniĉkim detaljima proizvoĊaĉa materijala.kn 13.kn 88 . promjera većeg od 30 mm brtviti će se protupožarnim obujmicama (manžetama) kao tipa «PROMASTOP» ili jednakovrijedan. broj ProizvoĊaĉ Jedinica mjere Koliĉina Oznaka Oprema Tip Jediniĉna cijena Cijena ukupno 17. komplet 11. Prodori gorivih cijevi. a dokaz(e) jednakovrijednosti mora podnijeti ponuditelj u svojoj ponudi.o.5 cm.HEP-ODS d.kn 12. Prodori elektriĉnih instalacija brtve se sredstvima klase vatrootpomosti S-60 i S-90 atestiranim prema normi HRN DIN 4102 dio 9. Brtvljenje prodora instalacija kroz granice požarnih sektoraatestiranim ne gorivim materijalima iste klase vatrootpomosti kao i vatrootpomost graniĉnih konstruktivnih elemenata. protupožarni jastuci i sistemski ĉepovi kao tipa «PROMASTOP» ili jednakovrijedan.Manje fuge oko metalnih cijevi i elektricnih kablova zatvoriti će se protupožarnom pjenom kao tipa «PROMAFOAM» ili jednakovrijedan. PROTUPOŢARNA ZAŠTITA 10.kn PROTUPOŢARNA ZAŠTITA "ili jednakovrijedan" znaĉi da je ponuĊena roba/oprema/materijal jednake ili bolje kvalitete od one koja je navedena kao primjer. prema dimenzijama graĊevinskog otvora. Izdavanje certifikata o protupožarnoj zabrtvljenosti i oznaĉavanjem brtvenih mjesta naljepnicama.ELEKTROPRIMORJE Rijeka Red. komplet 1 . Za veće otvore koristiti će se protupožarni mort. kabelski blokovi.o. Dobava materijala i zatvaranja prodora pojedinaĉnih kabela do tri u snopu kroz graĊevinske otvore širine do 50 mm protupožarnom pjenom kao tipa «PROMAFOAM» s obje strane konstrukcije u dubinu do 2.

. ukljuĉivši i koordinaciju s karakteristikama mjernih transformatora (navedeno služi kao podloga za pravilno konfiguriranje. Pri preuzimanju gradilišta (zgrade TS) potrebno je osigurati sve prostore u kojima će ljudi raditi po pravilima zaštite na radu. Potrebno je prekriti ili ograditi dostupne otvore u podu. ukljuĉujući opremu za uzemljenje zvjezdišta 10(20) kV. kpl 1 - kn 89 .o.o. kpl 1 - kn 5. Nadzorni inženjer i Investitor kontroliraju je li oprema montirana prema Glavnom i Izvedbenom projektu i prema uputama proizvoĊaĉa odnosno jesu li pravilno spojeni primarni i sekundarni strujni krugovi i postoje li u njima prekidi. kpl 1 . ISPITIVANJA I TEHNIĈKA DOKUMENTACIJA OSIGURANJE GRADILIŠTA 1.HEP-ODS d. kpl 1 . sve do dopreme i montaže pripadajuće opreme. Izrada eleborata/ proraĉuna podešenja ureĊaja relejne zaštite postrojenja 24 kV. broj Jedinica mjere Koliĉina Oznaka Oprema Jediniĉna cijena Cijena ukupno 18. mjerenja. Granice ispitivanja su redne stezaljke poslužnih ormarića polja.kn ZAVRŠNA ISPITIVANJA NAKON MONTAŢE I PUŠTANJE U POGON 2.kn 3. parametriranje i podešavanje relejne zaštite) Izrada ispitnih protokola o izvršenim udešenjima i funkcionalnim ispitivanjima djelova sustava relejne zaštite 24 kV polja na pripadajuća podešenja.ELEKTROPRIMORJE Rijeka Red. iskljuĉne i signalne krugove. odnosno sekundarne stezaljke mjernih transformatora. Treba izvršiti funkcionalna ispitivanja kompletnog postrojenja kao i pojedinih ureĊaja te posebno izvršiti ispitivanje sustava upravljanja. signalizacije i zaštite uz kontrolu rada nadzornog sustava i sustava blokada. kpl 1 - kn 4. ukljuĉivo ispitivanje pripadajućih mjernih krugova i funkcijskih logika Ispitivanje i puštanje u pogon primarne opreme 10(20) kV. kabelske kanale i sl. kontrolira se rad u beznaponskom i neopterećenom stanju (uklop/isklop) i rad pod naponom i opterećenjem.

Granice ispitivanja su redne stezaljke u ormarima izmjeniĉnog razvoda. 14 15. DOKUMENTACIJA I OSTALO 12. mjerenje. Mjerenje razine osvijetljenosti u svim prostorijama nakon ugradnje opreme sa izdavanjem protokola. kpl 2 - kn 90 . kpl kpl kpl 1 1 1 - kn kn . . broj Jedinica mjere Koliĉina Oznaka Oprema Jediniĉna cijena Cijena ukupno 18.kn 13. ISPITIVANJA I TEHNIĈKA DOKUMENTACIJA 6. s kratkim uputama za korištenje. kpl 1 - kn 10. kpl 1 - kn 11. izjednaĉenosti potencijala i otpora izolacije vodiĉa u strujnim krugovima izmjeniĉnog razvoda te izdavanje atesta Mjerenje elektriĉnih i magnetskih polja u skladu sa Pravilnikom o Zaštiti od Elektromagnetskog polja sa izdavanjem protokola. Funkcionalno i završno ispitivanje i puštanje u pogon pripadajuće sekundarne opreme za zaštitu.o. kpl 1 - kn 8.o. kpl 1 - kn 9. Ispitivanje uĉinkovitosti zaštite od indirektnog dodira. od kojih po jedna treba biti trajno zaštićena (plastificirana ili uokvirena i ustakljena).Granice ispitivanja su redne stezaljke poslužnih ormarića polja.ELEKTROPRIMORJE Rijeka Red. ukljuĉujući opremu za uzemljenje zvjezdišta 10(20) kV. upravljanje i signalizaciju postrojenja 10(20) kV. izjednaĉenosti potencijala i otpora izolacije vodiĉa u 10(20) kV postrojenju i odgovarajućih polja za uzemljenje zvjezdišta te izdavanje atesta Ispitivanje i puštanje u pogon ormara izmjeniĉnog razvoda ugraĊenog u prostoriju na katu zgrade. kpl 1 - kn Dokumentacija ureĊaja i priruĉnici za svu isporuĉenu opremu Projektantski nadzor Sudjelovanje u aktivnosti u svezi tehniĉkog pregleda i dobivanja uporabne dozvole Izrada i ugradba shema izvedene instalacije.HEP-ODS d. kpl 1 - kn 7. Ispitivanje uĉinkovitosti zaštite od indirektnog dodira. te montirana u prostoru korisnika.

kn 91 .o. a prije puštanja pod napon kpl 1 .ELEKTROPRIMORJE Rijeka Red.HEP-ODS d. . rubova i sl.o. Izrada dokumentacije izvedenog stanja. ISPITIVANJA I TEHNIĈKA DOKUMENTACIJA 16.kn ISPITIVANJA I TEHNIĈKA DOKUMENTACIJA UKUPNO . broj Jedinica mjere Koliĉina Oznaka Oprema Jediniĉna cijena Cijena ukupno 18. Grubo i fino ĉišćenje gradilišta nakon završenih elektromontažnih i graĊevinskih radova. polica i kabela).kn ĈIŠĆENJE GRADILIŠTA 18. Završno farbanje svih zaprljanih i oštećenih zidova. Dokumentaciju predati u najmanje 5 (pet) primjerka s unošenjem svih promjena koje su uoĉene tijekom ispitivanja i puštanja u pogon kpl 1 kn GRAĐEVINSKI RADOVI 17. GraĊevinski radovi na adaptaciji graĊevine (prodori kroz zidove i meĊukatne ploĉe za prolaz cijevi. kpl 1 .

13. Kućni transformator i spojevi na kućni transformator Oprema i radovi na razvodu izmjeniĉnog napona. 5. 8.kn 92 . 11. 14. 6.ELEKTROPRIMORJE Rijeka 19. 12.kn kn kn kn kn kn kn kn kn kn kn kn kn kn kn kn kn kn U K U P N O: . 0. 3.4 kV . 7. 15. 9. 4.HEP-ODS d. 16. 17. 18. REKAPITULACIJA: 1. 2. .o. 50 Hz Prenaponska zaštita 10(20) kV Uzemljenje zvjezdišta 10(20) kV Oprema telekomunikacija Oprema za uklapanje u sustav DC Elektroprimorije Ostala oprema 10(20) kV postrojenja Gromobranske instalacije Uzemljenje Ventilacija hlaĊenje i grijanje Detekcija SF6 plina Vatrodojava Stabilni sustav gašenja s CO2 Signalno upravljaĉki kabeli Oprema za polaganje energetskih i signalno-upravljaĉkih kabela Specifikacija ostale opreme Protupoţarna zaštita Ispitivanja i tehniĉka dokumentacija .o. 10.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful