HEP-ODS d.o.o.

- ELEKTROPRIMORJE Rijeka

SADRŢAJ: TROŠKOVNIK ELEKTROMONTAŢNIH RADOVA I OPREME 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Kućni transformatori i spojevi na kućni transformator Oprema i radovi na razvodu izmjeniĉnog napona, 0,4 kV , 50 Hz Prenaponska zaštita 10(20) kV Uzemljenje zvjezdišta 10(20) kV Oprema telekomunikacija Oprema za uklapanje u sustav DC Elektroprimorije Ostala oprema 10(20) kV postrojenja Gromobranska instalacija Uzemljenje Ventilacija hlaĊenje i grijanje Detekcija SF6 plina Vatrodojava Stabilni sustav gašenja s CO2 Signalno upravljaĉki kabeli Oprema za polaganje energetskih i signalno-upravljaĉkih kabela Nabava opreme za odrţavanje Protupoţarna zaštita Ispitivanja i tehniĉka dokumentacija Rekapitulacija

1

HEP-ODS d.o.o. - ELEKTROPRIMORJE Rijeka

ProizvoĊaĉ

Red. broj

Jedinica mjere

Koliĉina

Oznaka

Oprema

Tip

Jediniĉna cijena

Cijena ukupno

1. KUĆNI TRANSFORMATORI I SPOJEVI NA KUĆNI TRANSFORMATOR
1.

Za pomoćno izmjeniĉno napajanje 3x400/230 V 50 Hz transformatorske stanice TS 110/10(20) kV TURNIĆ koristi se energetski uljni transformator primarno prespojiv 10,5-21 kV, sa sljedećim tehniĉkim karakteristikama: - nazivna snaga 400 kVA - nazivni prijenosni omjer 10(20)/0,4 kV - regulacija na VN strani bez napona - opseg regulacije ± 2 x 2,5 % - nazivna frekvencija 50 Hz - ispitni napon 50 Hz, 1 min. VN/NN 50/3 kV - podnosivi udarni napon 1.2/50 ms: VN/NN 125(75)/- kV - napon kratkog spoja uk =4 % - grupa spoja Dyn5 - pogon trajni - izvedba transformatora - unutarnja montaža - gubici u praznom hodu pri nazivnom naponu i nazivnoj frekvenciji iznose 930 W - gubici opterećenja kod 75 C pri nazivnoj snazi i nazivnom naponu iznose 4600 W - srednje zagrijavanje namota 65 K - zagrijavanje ulja 60 K - razina buke (ONAN hlaĊenje) <58 dB

2

HEP-ODS d.o.o. - ELEKTROPRIMORJE Rijeka

ProizvoĊaĉ

Red. broj

Jedinica mjere

Koliĉina

Oznaka

Oprema

Tip

Jediniĉna cijena

Cijena ukupno

1. KUĆNI TRANSFORMATORI I SPOJEVI NA KUĆNI TRANSFORMATOR
- prikljuĉci na VN strani: porculanski provodni izolatori - prikljuĉci na NN strani: porculanski provodni izolatori - dimenzije transformatora: - duljina x širina x visina: 1390x870x1470mm - masa ulja 295 kg - ukupna masa transformatora 1410 kg - antikorozivna zaštita bojanjem - završna boja RAL 7032 Oprema transformatora: - natpisne ploĉice sa glavnim tehniĉkim podacima transformatora, - sušionik zraka - VN provodni izolatori - NN provodni izolatori - kontaktni termometar - džep za termometar - Bucholtz relej - ĉep za punjenje - uljokaz - ventili za ispuštanje ulja - regulacijska preklopka ± 2 x 2.5 % - preklopka za prespajanje primarnog namota 10-20 kV Kao tip: 3TBN 400-24x “Konĉar DST” ili jednakovrijedan 10(20) kV KABELSKI SPOJ KUĆNIH TRANSFORMATORA +KT1 i +KT2 NA SN SKLOPNE MODULE =J42 i =J20 - MATERIJAL 2. Energetski kabel XHE 49-A, nazivnog napona 12/20 kV, nazivnog presjeka 95/16 mm2 Al Kabelski završetak za jednožilni kabel XHE 49-A, 1x95/16 mm2 Al; za unutaranju montažu, nazivni napon 12/20 kV, s kabelskom stopicom M12 Narudžbena oznaka POLT 24D/1XI-L12A ili jednakovrijedan kom 2 - kn

m

200

- kn

3.

kom

6

- kn

3

Montaža konzola za prihvat kabela i smještaj potpornih izolatora u prostorima kućnih transformatora. Energetski kabel tipa NYCWY 4x150/70 mm2 za spoj kućnog transformatora +KT1 odnosno +KT2 na ormare izmjeniĉnog razvoda =N1 odnosno =N5 NN prikljuĉni adapter narudžbena oznaka 331.komplet za jednostruki kabelski snop . komplet za 1 transformatorsku komoru kom 6 . tip A.4 kV SPOJ KUĆNIH TRANSFORMATORA +KT1 i +KT2 8.001 “PFISTERER” ili jednakovrijedan (kom 4) Izolaciona kapa za NN transformatorski prikljuĉni adapter narudžbena oznaka 331.obujmice. komplet 2 . vijci.o. nazivni napon U0/U = 12/20 kV.kn 0.Rijeka ili jednakovrijedan T –konektor .001 “PFISTERER” ili jednakovrijedan (kom 4) Sitni spojni i montažni pribor (zaštitne cijevi. na provodni izolator sklopnog modula Sitni spojni i montažni pribor (zaštitne cijevi.ELEKTROPRIMORJE Rijeka ProizvoĊaĉ Red. na provodni izolator sklopnog modula T –konektor . Napomena: Oprema se isporuĉuje kao dio bravarije u sklopu graĊevinskog projekta.obujmice.kn Elektromontaţni radovi u prostorima kućnih transformatora 12. nazivni napon 12/20 kV.komplet za jednostruki kabelski snop .kn 11. broj Jedinica mjere Koliĉina Oznaka Oprema Tip Jediniĉna cijena Cijena ukupno 1. KUĆNI TRANSFORMATORI I SPOJEVI NA KUĆNI TRANSFORMATOR 4. tip C.kn 7. za unutarnju montažu.o. konzole i police za prihvat kabela. za spoj kabela tipa XHE 49A 1x95 mm2. vijci.) za SN kabelski spoj. set 2 .HEP-ODS d. itd. konzole i police za prihvat kabela.kn 10. nazivni napon U0/U = 12/20 kV. s konusom i navojem M12 Kao tip: TPA 03 "Energoservis" .kn 4 .kn 5. komplet 2 .kn 9. komplet 2 . komplet 2 . itd. Srednjenaponski transformatorski prikljuĉni adapter za spoj na porculanski provodni izolator kućnog transformatora. komplet za 1 transformatorsku komoru m 50 .) za NN kabelski spoj.346. . za spoj kabela tipa XHE 49A 1x95 mm2. komplet 2 .kn 6.746. set 2 .

kn 5 .kn KUĆNI TRANSFORMATORI "ili jednakovrijedan" znaĉi da je ponuĊena roba/oprema/materijal jednake ili bolje kvalitete od one koja je navedena kao primjer. ukljuĉivo izvedba svih spojeva sa pripadajućim SN sklopnim modulima i niskonaponskim sklopnim blokovima komplet 2 .ELEKTROPRIMORJE Rijeka ProizvoĊaĉ Red. KUĆNI TRANSFORMATORI I SPOJEVI NA KUĆNI TRANSFORMATOR 13. broj Jedinica mjere Koliĉina Oznaka Oprema Tip Jediniĉna cijena Cijena ukupno 1. a dokaz(e) jednakovrijednosti mora podnijeti ponuditelj u svojoj ponudi. unošenje u zgradu i postavljanje na prethodno pripremljno mjesto kućnih transformatora+KT1. .+KT2. Preuzimanje. UKUPNO .o.HEP-ODS d.o.

Kao tip: VMF.Sklopna postrojenja" ili jednakovrijedan komplet 1 .nazivni napon izolacije 1000 V .ormar je izveden za trofaznu. ĉetverovodnu mrežu sa uzemljenom neutralnom toĉkom i posebnim zaštitnim vodiĉem (TN-C-S sustav) . 50 Hz sastoji se od šest polja i to:.1s. U ormar je ugraĊena kompletna oprema.ELEKTROPRIMORJE Rijeka Red.sklopni blok je zrakom izoliran.kn 6 . Osnovni tehniĉki podaci niskonaponskog sklopnog bloka za transformatorsko polje su slijedeći: . nazivna struja sabirnica je 1000 A. s ugraĊenom primarnom i sekundarnom opremom.50 Hz DOBAVA I DOPREMA ORMARA IZMJENIĈNOG RAZVODA =N1 DO =N5 Glavni razvod sustava za pomoćno izmjeniĉno napajanje 3x400/230 V. metalom oklopljen.tri odvodna polja za napajanje trošila.6 "Konĉar .1) .dva dovodna transformatorska polja (=N1 i =N5). Na vratima ormara postavljene su natpisne ploĉice. Dimenzije jednog transformatorskog polja su: širina 615 mm. s fiksno ugraĊenom opremom.4 kV.nazivna najviša podnosiva udarna struja 45 kA . broj ProizvoĊaĉ Jedinica mjere Koliĉina Oznaka Oprema Tip Jediniĉna cijena Cijena ukupno 2. izvedeno kao kompletno tvorniĉki dogotovljen i tipski ispitan sklopni blok.o. visina 2250 mm.nazivni pogonski napon 3x400/230 V 50 Hz.o.norma IEC 60439. (=N2. OPREMA I RADOVI NA RAZVODU IZMJENIĈNOG NAPONA 0. . . namijenjen za unutarnju montažu. izvršeno je ožiĉenje te je isti funkcionalno ispitan.nazivna kratkotrajno podnosiva struja 20kA. dubina 650(+30) mm.stupanj mehaniĉke zaštite kod zatvorenih vrata IP 23. Na vratima i na vrhu sklopnog bloka izvedena je slijepa shema (sitotisak). gole.HEP-ODS d. =N1 Transformatorsko polje ormara razvoda pomoćnog izmjeniĉnog napajanja 3x400/230 V. Na gornjoj i donjoj veznoj ploĉi izvedene su žaluzine..sabirnice su jednostruke. kod ĉega je u poljima =N2 i =N3 u gornjem dijelu polja izvedeno sekcioniranje sabirnica. 1. 50 Hz.boja razvodnih ormara RAL 7032 . . .1. =N3..tri kabelska polja (=N2. . .1 i =N4. =N3 i N4).

standardna izvedba ulazno. -jalova energija. broj ProizvoĊaĉ Jedinica mjere Koliĉina Oznaka Oprema Tip Jediniĉna cijena Cijena ukupno 2.višefuncionalno ĉetvorokvadratno elektroniĉko brojilo -modularna izvedba brojila. baždaren na 1%.50 Hz U transformatorsko polje =N1 ugraĊuje se slijedeća oprema: U ormar transformatorskog polja (=N1) su ugraĊene slijedeće aparatne grupe (modul 1M=40 mm): 1. . -registrator krivulje opterećenja.. CS (aktivan) +RS485 +GSM (modem) . trosistemsko.4 kV. klasa 2 (IEC 62053-23). . Kao tip: MT831 –T1A32R46-V22. klasa 0. kapacitet memorije za krivulje opterećenja 512 k Flash rom . . -naponski ulazi su za izravan prikljuĉak na napon 3x400/230 V 50 Hz.M3K0Z4+ MIO –V42L81+MK138-3 " Iskraemeco" ili jednakovrijedan kom 1 .mjerenje energije u dva smjera. . -P102 Trofazno. Aparatna grupa br.o.izlaznog modula . 3 izlaza. -upravljaĉki fazni napon.5 S (IEC 602053-22). 4 ulaza. -mjerenje djelatne energije .komunikacijski kanali .o.B1 (16M) 2.transformatorsko brojilo za max. prvi kanal: infracrveno optiĉko suĉelje. -strujni ulazi se spajaju na strujne mjerne transformatore 600/5 A. OPREMA I RADOVI NA RAZVODU IZMJENIĈNOG NAPONA 0. klasa 3 (IEC 62053-23).kn 7 . struju 120 A. sat realnog vremena + Li – baterija +super kondenzator. -dodatna naprava .HEP-ODS d.ELEKTROPRIMORJE Rijeka Red.dodatni komunikacijski GSM modul .

trajno 3.pomoćni napon 220 V DC. -P101 Mjerni terminal sa mikroprocesorskom obradom podataka.1 sekundu 50 x In .o. Opteretivost: . frekvencije. energije (radne i jalove komponente) . OPREMA I RADOVI NA RAZVODU IZMJENIĈNOG NAPONA 0. Q.4 kV. Mjerni terminal je ugradni. dimenzija 96x96 mm.0 x In . Opteretivost: . sa LCD pokazivaĉem 4x16 znamenki. broj ProizvoĊaĉ Jedinica mjere Koliĉina Oznaka Oprema Tip Jediniĉna cijena Cijena ukupno 2.50 Hz 3.10 sekundi 2 x Un Mjerni terminal sa slijedećim funkcijama: .mjerenje srednjih vrijednosti struje u vremenskim intervalima (MD maximum demand) .vremenski interval podesiv od 1 do 30 min.5) x Un .o. .mjerenje snage (P. Strujni ulazi se spajaju preko strujnih mjernih transformatora 600/5 A.mjerenje efektivnih vrijednosti struje i napona .HEP-ODS d.ELEKTROPRIMORJE Rijeka Red. . Naponski ulazi su za izravan prikljuĉak na napon 3x400/230 V 50 Hz.1 – 1. faktora snage (cos fi).trajno 1.registraciju vršnih vrijednosti struja i zbroja struja 8 . Opseg mjerenja (0.3 sekunde 25 x In Napajanje . S).5 x Un . za mjerenje i nadzor elektriĉkih veliĉina u polju i za daljinsku signalizaciju stanja sklopnih aparat u sekciji.

nazivnog napona 400 V.potrošnja 10 VA. kom 1 .suĉelje za programiranje RS 232C. sa signalnom sklopkom. . F102 Kao tip: C60L-3P+OF/ 6 A "Merlin Gerin" ili jednakovrijedan 5. -F101.dnevni dijagrami vršne vrijednosti struja po fazi za izabrani dan mjerenja . -H102 kom 1 ..4 kV. kom 2 . Alarmni monitor za lokalnu i daljinsku signalizaciju . boja prozorĉića crvena -signalizacija ispada prekidaĉa usljed prorade zaštite napajanje 220 V DC kao tip:1TP 22 LP2 “Konĉar-NNA” ili jednakovrijedan Dvopolni automatski minijaturni prekidaĉ za nazivni napon 250 VDC. prekidna moć 20 kA. nazivne struje 6A. OPREMA I RADOVI NA RAZVODU IZMJENIĈNOG NAPONA 0.Zagreb ili jednakovrijedan Signalna lampica.napajanje 220 VDC. -F104 Kao tip: C32H-DC-2P+OF/ 6 A "Merlin Gerin" ili jednakovrijedan 6..histograme raspodjele struja kroz mjereno razdoblje po fazi . za nazivnu struju 3 A. sa signalnom sklopkom. krivulja isklopa "C". Tropolni automatski minijaturni prekidaĉ.dnevni dijagrami vršne vrijednosti zbroja struja za dan maksimuma i za zadnji dan mjerenja. sa signalnom sklopkom.Zagreb ili jednakovrijedan 4. prekidna moć 20 kA. krivulja isklopa "C".50 Hz .kn kom 1 .Dimenzije 192x96x90 mm -A100 Kao tip: AM-16 Z07-08-3110 “IEL”.. prekidna moć 25 kA.broj ulaznih kanala:16.ELEKTROPRIMORJE Rijeka Red.HEP-ODS d.suĉelje za optiĉku komunikaciju s nadreĊenim sustavom.dva odvojena optiĉka komunikacijska suĉelja za komunikaciju sa nadreĊenim sustavom.o..kn kom 1 . krivulja isklopa “C”.kn Dvopolni automatski minijaturni prekidaĉ za nazivni napon 250 VDC. za nazivnu struju 6 A. .o. -F105 Kao tip: C32H-DC-2P+OF/ 3 A "Merlin Gerin" ili jednakovrijedan 7. broj ProizvoĊaĉ Jedinica mjere Koliĉina Oznaka Oprema Tip Jediniĉna cijena Cijena ukupno 2.kn 8. . 50 Hz.mikroprocesorska obrada mjerenih veliĉina (RISC) Mjerni terminal treba biti opremljen: .kn 9 .kn kom 1 .komunikacijom za isĉitavanje podataka na prednjoj ploĉi putem prijenosnog ruĉnog terminala Kao tip: MT-10V M11-08-230440 “IEL”.

prag djelovanja zaštite izmeĊu 1.brojaĉ radnih ciklusa (CDM). -H104 Kao tip: 1TP 22 LP2 “Konĉar-NNA” ili jednakovrijedan -Q1 Tropolni NN prekidaĉ ĉvrste izvedbe za napon 440 V. -T1–6 Niskonaponski strujni mjerni transformator. napajanje 220 V DC. kao tip : DEHNguard DG TNC 230400 FM "DEHN+SOHNE" ili jednakovrijedan Signalna lampica. napajanje 220 V DC kao tip:1TP 22 LP2 “Konĉar-NNA” ili jednakovrijedan kom 1 .kn . -F1-3 Tropolni metal-oksidni odvodnik prenapona za unutarnju montažu. napajanje 220 V DC.lokalna signalizacija ispada istosmjernog razvoda.4-1xIn.signalizacija stanja prekidaĉa sa mehaniĉkim indikatorom zaštite (reset tipka) i PF preklopnim kontaktom. kom 1 ..pomoćni kontakti stanja prekidaĉa OF1.HEP-ODS d. Podešenje trenutne kratkospojne zaštite Ii u podruĉju Ii =2-15xIn..kn 12. opremljen kontaktom krajnje sklopke (CH) koji signalizira navijenost opruge. nazivna struja odvoĊenja 20 kA.ELEKTROPRIMORJE Rijeka Red. OF3. nazivna kratkospojna prekidna moć 42 kA.Podešenje termiĉke zaštite Ir u podruĉju Ir =0. Aparatna grupa br. napajanje 220 V DC.. 50 Hz. nazivni napon 275 V. . prijenosnog omjera 600/5 A. odgoda prorade zaštite 20-50 ms.pomoćni kontakt za signalizaciju prorade zaštite SDE 1. 50 Hz.maska za vrata (CDP) Kao tip: NT 08 H1 “Merlin Gerin“ ili jednakovrijedan kom kom 1 1 . klase II (tipa 2). napajanje 220 V DC.kn 11. OF4. OF2.05 i 1.0 P i ostalim karakteristikama prema standardu IEC 60947-2.o.kn 14.. OPREMA I RADOVI NA RAZVODU IZMJENIĈNOG NAPONA 0. XF uklopni.naponski prekidaĉi. programabilna zaštita od preopterećenja i kratkog spoja ..kn kom 1 .Podešenje kratkospojne zaštite s odgodom Isd u podruĉju Isd =1. broj ProizvoĊaĉ Jedinica mjere Koliĉina Oznaka Oprema Tip Jediniĉna cijena Cijena ukupno 2.. s kontaktima za signalizaciju prorade.kn 10 .50 Hz 9. za ugradnju u sustav TN-C. s elektroniĉkom zaštitnom jedinicom Micrologic 5. klase 0. boja prozorĉića crvena.o. Fs = 5.B17 (30M) 10.5.5-10xIr. -H101 Pokazivaĉ položaja. nazivna struja 800 A.motorni pogon (MCH) . -H103 2.2xIr. 13. MX isklopni. za nazivni napon do 720 V. snage 5 VA Kao tip CTB-1 "ELEKTROSKLOP" ili jednakovrijedan kom 3 . odgoda prorade zaštite 20-500 ms. karakteristike prema normama DIN/VDE 0185-103 i IEC 61312-1. Kao tip: 1TP 22 SA “Konĉar-NNA” ili jednakovrijedan Signalna lampica. boja prozorĉića crvena .Selektivna .4 kV.

-S101 Tipkalo za uklop prekidaĉa.HEP-ODS d. -nazivni napon 230/400 V. boja prozorĉića zelena.kn 22. Kao tip: TRP 6140 -220 VAC “Iskra” ili jednakovrijedan -F106 Jednopolni automatski minijaturni prekidaĉ.Zagreb ili jednakovrijedan kom 1 . Kao tip: VR-100 Z16-01-3430ABCD “IEL”. boja prozorĉića crvena. Napomena: pomoćne releje K2 i K3 treba konfigurirati za signalizaciju sniženja napona (<U).o. -107 Kao tip: TRP 6140 -220VDC “Iskra” ili jednakovrijedan -K104 Pomoćni relej s ĉetiri preklopna kontakta.kn 16.kn 18.kn 19. 1 1 - . s podnožjem i sigurnosnom oprugom. kpl. 50 Hz.optiĉkom komunikacijom sa nadreĊenim sustavom. -F100 Naponski relej za nadzor i signalizaciju nestanka napona na dovodu s +KT1 odnosno +KT2: -broj mjernih ulaza: 4. nazivnog napona 240 V. Pomoćni napon napajanja 220 V AC. sa signalnom sklopkom. -F103 Tropolni automatski minijaturni prekidaĉ. krivulja isklopa “C”. nazivnog napona 415 V. -pomoćno napajanje 220 VDC. prekidna moć 25 kA. Pomoćni napon napajanja 220 V DC. broj ProizvoĊaĉ Jedinica mjere Koliĉina Oznaka Oprema Tip Jediniĉna cijena Cijena ukupno 2. -podesivost vremenskog ĉlana 0-50s. Redne stezaljke za energetske i signalne kabele u koliĉinama prema strujnoj shemi i prikljuĉnom planu. s podnožjem i sigurnosnom oprugom. krivulja isklopa “C”. kom 1 .kn . Kao tip: C60L-1P+OF/ 16 A ProizvoĊaĉ "Merlin Gerin" ili jednakovrijedan kom 1 .kn 21.4 kV. vijci. matice.o. -mjerni opseg 0. nazivne struje 3A.Podnaponski relej treba biti opremljen:. . 50 Hz. -broj izlaznih releja: do 5. sa dva radna kontakta.ELEKTROPRIMORJE Rijeka Red.1-1. Montažni materijal.komunikacijom za isĉitavanje podataka na prednjoj ploĉi. nazivne struje 16 A. prekidna moć 25 kA. kom 1 . Kao tip: 1TP 22 RO B2 “Konĉar-NNA” ili jednakovrijedan -K100 Pomoćni relej s ĉetiri preklopna kontakta. 11 .pomoćni napon 220 V DC.7Un. UKUPNO: kpl.kn 20. -temperaturno podruĉje 0-50°C -dimenzije 96x96x90 mm.kn 17. podloške. sa signalnom sklopkom. natpisne ploĉice =N1 ORMAR IZMJENIĈNOG RAZVODA =N1. -podnaponska zaštita-podesivost proradne vrijednosti:20-170%. 50 Hz.Napajanje . OPREMA I RADOVI NA RAZVODU IZMJENIĈNOG NAPONA 0. kom 1 .50 Hz 15. Kao tip: 1TP 22 RO B1 “Konĉar-NNA” ili jednakovrijedan -S102 Tipkalo za isklop prekidaĉa.kn kn 23. s dva radna kontakta. kom 1 . kom 7 .

napajanje 220 VDC. 12 . 1 . gole.1 ekcijsko i odvodno polje za napajanje važnih trošila s dvostranim napajanjem S izvedeno kao kompletno tvorniĉki dogotovljen i ispitan sklopni blok. napajanje 220 V DC.kn kom 1 . kom kom 1 1 . boja prozorĉića zelena.o. -H301 Pokazivaĉ položaja rastavne sklopke –Q3. broj ProizvoĊaĉ Jedinica mjere Koliĉina Oznaka Oprema Tip Jediniĉna cijena Cijena ukupno 2. Osnovni tehniĉki podaci niskonaponskog sklopnog bloka za polje su: . U ormar je ugraĊena kompletna oprema. pom.sabirnice su jednostruke. kvadratna maska.ormar je izveden za trofaznu. ĉetverovodnu mrežu sa uzemljenom neutralnom toĉkom i posebnim zaštitnim vodiĉem (TN-C-S sustav) . namijenjen za unutarnju montažu sa ugraĊenom primarnom i sekundarnom opremom.kn 28. s dva radna kontakta.Sklopna postrojenja" ili jednakovrijedan U sekcijsko i odvodno polje =N2 ugraĊuje se slijedeća oprema: 1.nazivni napon izolacije 1000 V . . OPREMA I RADOVI NA RAZVODU IZMJENIĈNOG NAPONA 0. Dimenzije boĉnog prikljuĉnog kabelskog ormara su: širina 332 mm. boja prozorĉića crvena.sklopni blok je zrakom izoliran. sa fiksno ugraĊenom opremom.kn .nazivna kratkotrajno podnosiva struja 20 kA.B1 (16M) 25. boja prozorĉića crvena. metalom oklopljen. kao tip: VMF-6 "Konĉar . . izvršeno je ožiĉenje te je isti funkcionalno ispitan. Na gornjoj i donjoj veznoj ploĉi izvedene su žaluzine. 1 s. Kao tip: 1TP22 SA 220 “Konĉar-NNA” ili jednakovrijedan 26. U gornjem dijelu sklopnog bloka izvedena je slijepa shema (sitotisak).mehaniĉki stupanj zaštite kod zatvorenih vrata IP 23 .kn 27.ELEKTROPRIMORJE Rijeka Red. s dva radna kontakta. Kao tip: 1TP 22 RO B1 “Konĉar-NNA" ili jednakovrijedan Tipkalo za isklop. nazivna struja sabirnica 1000 A .50 Hz 24.nazivni pogonski napon 3x400/230 V 50 Hz .kn kpl. dubina 650(+30) mm i visina 2250 mm. dubina 650(+30) mm i visina 2250 mm. Kao tip: 1TP 22 LP2 “Konĉar-NNA" ili jednakovrijedan -S301 Tipkalo za uklop.norma IEC 60439 Dimenzije jednog sekcijsko-odvodnog polja su: širina 600 mm. -H302 Signalna lampica.4 kV. Aparatna grupa br. . =N2+N2.nazivna najviša podnosiva udarna struja 40 kA . Na vratima ormara postavljane su natpisne ploĉice.boja razvodnih ormara RAL 7032 . -S302 tip: 1TP 22 RO B2 “Konĉar-NNA” ili jednakovrijedan Kao kom 1 .o.HEP-ODS d.

50 Hz 29. kom 1 . -S303 Grebenasta sklopka.maska za vrata (CDP) Kao tip: NT 10 HA “Merlin Gerin“ ili jednakovrijedan kom 1 . elektromotornim pogonom MCH za napon napajanja 200/250 VDC. podnožjem i sigurnosnom oprugom.50 Hz. Pomoćni relej sa tri preklopna kontakta.o.220 VDC “Iskra” ili jednakovrijedan -K304 -K303 Vremenski relej s dva preklopna kontakta. Kao tip: GF20 -54-A0-U-N “KONĈAR .0)xInpodešavanje magnetskog člana Im =10xIn Kao tip: ASM 100 R32 “KONČAR-NNA“ ili jednakovrijedan kom 1 . . OF2. Aparatna grupa br. nazivna struja 1000A. 50 Hz. OF4.nazivni pogonski napon 380 V.o. nazivna uklopna struja 75kA i ostalim tehniĉkim karakteristikama prema standardu IEC 60947-3. pomoćnim kontaktom za signalizaciju stanja "spreman za uklop" (PF). 50 Hz.najviši nazivni pogonski napon 690 V. pomoćnim kontaktima za signalizaciju ukljuĉenog odnosno iskljuĉenog stanja (OF sklopka).nazivna pogonska prekidna moć.8-1. Ics = 35 kA .pomoćni kontakti stanja prekidaĉa OF1. nazivni izolacijski napon 500 V. OF3.B17 (6M) 33.kn 32. podnožjem i sigurnosnom oprugom.podešavanje termičkog člana Ir =(0. nazivna struja 20 A. -Q201 Tropolni niskonaponski prekidač. -K302 Kao tip: TRP 6140 . za izbor naĉina upravljanja.kn kom 1 . nazivna kratkospojno podnosiva struja 36 kA/1s.kn 13 ...kn 2.Rastavna sklopka je opremljena prednjim prikljuĉcima.Zatezanje uklopa podesivo 1.kn 30. 31. Pomoćni napon napajanja 220 V DC.4 kV.ELEKTROPRIMORJE Rijeka Red. OPREMA I RADOVI NA RAZVODU IZMJENIĈNOG NAPONA 0.5-30 s. Kao tip: CRT 55 “Iskra” ili jednakovrijedan kom 1 . Prednja ploĉa sa natpisom LOKALNO-0-DALJINSKI.signalna sklopka za signalizaciju prorade zaštite SK1 (prigradnja 6). broj ProizvoĊaĉ Jedinica mjere Koliĉina Oznaka Oprema Tip Jediniĉna cijena Cijena ukupno 2.termomagnetska zaštita s okidačem R32. s nul položajem. prema standardu IEC 60947-2. peteropolna. okidaĉima za daljinski uklop XF i isklop MX pomoću trenutnog kontakta (tipkalo) za napon 220 VDC.HEP-ODS d. ugradna. 50 Hz nazivna struja 100 Anazivna granična prekidna moć.brojaĉ radnih ciklusa (CDM). napon napajanja 220 V DC.NNA” ili jednakovrijedan -Q3 Tropolna NN rastavna sklopka ĉvrste izvedbe za napon 440 V. Pomoćni -K301. Icu = 50 kA . dvopoložajna.

termomagnetska zaštita s okidačem R80.signalna sklopka za signalizaciju prorade zaštite SK1 (prigradnja 6). -Q206 Tropolni niskonaponski prekidač.nazivni pogonski napon 380 V.signalna sklopka za signalizaciju prorade zaštite SK1 (prigradnja 6). prema standardu IEC 60947-2. OPREMA I RADOVI NA RAZVODU IZMJENIĈNOG NAPONA 0. 50 Hz. 50 Hz.HEP-ODS d.8-1.0)xInpodešavanje magnetskog člana Im =10xIn Kao tip: ASM 100 R80 “KONČAR-NNA“ ili jednakovrijedan 5.o.podešavanje termičkog člana Ir =(0. Ics = 35 kA .nazivna pogonska prekidna moć.B23 (6M) 35. Icu = 50 kA .podešavanje termičkog člana Ir =(0. -Q203. Aparatna grupa br. 50 Hz nazivna struja 100 Anazivna granična prekidna moć. prema standardu IEC 60947-2. Icu = 50 kA . 50 Hz nazivna struja 100 Anazivna granična prekidna moć. prema standardu IEC 60947-2.najviši nazivni pogonski Q204 napon 690 V. Ics = 35 kA .najviši nazivni pogonski napon 690 V.kn 14 .4 kV.najviši nazivni pogonski napon 690 V.nazivna pogonska prekidna moć.0)xInpodešavanje magnetskog člana Im =10xIn Kao tip: ASM 100 R16 “KONČAR-NNA“ ili jednakovrijedan 3. Ics = 35 kA .0)xInpodešavanje magnetskog člana Im =10xIn Kao tip: ASM 100 R50 “KONČAR-NNA“ ili jednakovrijedan 37. .kn kom 2 .najviši nazivni pogonski napon 690 V. Ics = 35 kA . broj ProizvoĊaĉ Jedinica mjere Koliĉina Oznaka Oprema Tip Jediniĉna cijena Cijena ukupno 2. -Q202 Tropolni niskonaponski prekidač. 50 Hz nazivna struja 100 Anazivna granična prekidna moć.50 Hz 34. 50 Hz. 50 Hz.nazivni pogonski napon 380 V.Tropolni niskonaponski prekidač.termomagnetska zaštita s okidačem R25 .o.termomagnetska zaštita s okidačem R16.nazivni pogonski napon 380 V.kn kom 1 . prema standardu IEC 60947-2.nazivna pogonska prekidna moć.8-1.8-1.nazivni pogonski napon 380 V. Aparatna grupa br.podešavanje termičkog člana Ir =(0.0)xInpodešavanje magnetskog člana Im =10xIn Kao tip: ASM 100 R25 “KONČAR-NNA“ ili jednakovrijedan 4.ELEKTROPRIMORJE Rijeka Red.kn kom 1 . -Q205 Tropolni niskonaponski prekidač. Aparatna grupa br.signalna sklopka za signalizaciju prorade zaštite SK1 (prigradnja 6).nazivna pogonska prekidna moć.B29 (6M) 36.termomagnetska zaštita s okidačem R50.8-1.B35 (6M) kom 1 .podešavanje termičkog člana Ir =(0. Icu = 50 kA . 50 Hz nazivna struja 100 Anazivna granična prekidna moć.signalna sklopka za signalizaciju prorade zaštite SK1 (prigradnja 6). Icu = 50 kA .

signalna sklopka za signalizaciju položaja prekidača K4 i signalna sklopka za signalizaciju prorade zaštite SK1 (prigradnja 6).podešavanje magnetskog člana Im =10xIn Kao tip: N 250 R160 “KONČAR-NNA“ ili jednakovrijedan kom 1 . Ics = 16 kA .signalna sklopka za signalizaciju prorade zaštite SK1 (prigradnja 6). 10/16 A Kao tip: MMP-12 “TEP" ili jednakovrijedan Redne stezaljke za energetske i signalne kabeleu količinama prema priključnom planu razvoda =N2 ORMAR IZMJENIĈNOG RAZVODA =N2. 50 Hz nazivna struja 100 Anazivna granična prekidna moć.o.0)xIn. -Q208 Tropolni niskonaponski prekidač.HEP-ODS d.0)xInpodešavanje magnetskog člana Im =10xIn Kao tip: ASM 100 R100 “KONČAR-NNA“ ili jednakovrijedan 6.termomagnetska zaštita s okidačem R160.8-1. Dvopolna ugradna utičnica sa zaštitnim kontaktom i poklopcem.podešavanje termičkog člana Ir =(0.kn kom 1 .o.nazivna pogonska prekidna moć. Icu = 50 kA . 50 Hz nazivna struja 250 Anazivna granična prekidna moć.ELEKTROPRIMORJE Rijeka Red.kn .kn kn 15 .nazivna pogonska prekidna moć. prema standardu IEC 60947-2. Ics = 35 kA .8-1. prema standardu IEC 60947-2. 250 V. -Q209 Tropolni niskonaponski prekidač.1 ugraĊuje se slijedeće: 41. 50 Hz nazivna struja 100 Anazivna granična prekidna moć.kn kom 1 .nazivni pogonski napon 380 V. prema standardu IEC 60947-2. 50 Hz.B41 (6M) 40.nazivni pogonski napon 380 V.najviši nazivni pogonski napon 690 V..50 Hz 38. Icu = 50 kA . 50 Hz. . broj ProizvoĊaĉ Jedinica mjere Koliĉina Oznaka Oprema Tip Jediniĉna cijena Cijena ukupno 2.podešavanje termičkog člana Ir =(0. Ics = 35 kA .0)xInpodešavanje magnetskog člana Im =10xIn Kao tip: ASM 100 R50 “KONČAR-NNA“ ili jednakovrijedan 39.nazivna pogonska prekidna moć.najviši nazivni pogonski napon 690 V. OPREMA I RADOVI NA RAZVODU IZMJENIĈNOG NAPONA 0. UKUPNO: kom komplet 1 1 - . Aparatna grupa br.nazivni pogonski napon 380 V. 50 Hz.4 kV.termomagnetska zaštita s okidačem R100.termomagnetska zaštita s okidačem R50.kn U kabelskom prikljuĉnom ormaru =N2.signalna sklopka za signalizaciju prorade zaštite SK1 (prigradnja 6).podešavanje termičkog člana Ir =(0. Icu = 25 kA .8-1.najviši nazivni pogonski napon 690 V. -Q207 Tropolni niskonaponski prekidač.

s fiksno ugraĎenom opremom. . kom 1 .1s . Dimenzije bočnog priključnog kabelskog ormara su: širina 332 mm. -K400 Pomoćni relej s četiri preklopna kontakta. Na vratima sklopnog bloka izvedena je slijepa shema (sitotisak). boja prozorčića zelena.B1 (16M) 43.kn U sekcijsko i odvodno polje =N3 ugraĊuje se slijedeća oprema: 1. 1 .kn 45. podnožjem i sigurnosnom oprugom. Pomoćni napon napajanja 220 V AC kao tip: TRP 6140 “Iskra" ili jednakovrijedan kom 1 .nazivna najviša podnosiva udarna struja 45 kA .Sklopna postrojenja” ili odgovarajući kpl. OPREMA I RADOVI NA RAZVODU IZMJENIĈNOG NAPONA 0. s ugraĎenom primarnom i sekundarnom opremom.nazivna kratkotrajno podnosiva struja 20 kA.dubina 650(+30) mm.norme IEC 60439 Dimenzije sekcijsko-odvodnog polja su: širina 600 mm.o. metalom oklopljen.sabirnice su jednostruke.kn 16 .ELEKTROPRIMORJE Rijeka Red. . Aparatna grupa br. Na vratima ormara postavljane su natpisne pločice.50 Hz 42. Kao tip: 1TP22 LP1 “Končar-NNA” ili jednakovrijedan kom 1 .kn 44.mehanički stupanj zaštite kod zatvorenih vrata IP 23 .boja razvodnih ormara RAL 7032 .visina 2250 mm. nazivna struja sabirnica 1000 A.HEP-ODS d. Osnovni tehnički podaci niskonaponskog sklopnog bloka za sekcijsko polje su: . broj ProizvoĊaĉ Jedinica mjere Koliĉina Oznaka Oprema Tip Jediniĉna cijena Cijena ukupno 2. Kao tip: 1TP22 SA 220 “Končar-NNA” ili jednakovrijedan -H300 Signalna lampica.nazivni pogonski napon 3x400/230 V 50 Hz . izvedeno kao kompletno tvornički dogotovljen i ispitan sklopni blok namijenjen za unutarnju montažu. =N3 =N3. pomoćno napajanje 220 V DC. . kvadratna maska. izvršeno je ožičenje te je isti funkcionalno ispitan.o. gole. četverovodnu mrežu sa uzemljenom neutralnom točkom i posebnim zaštitnim vodičem (TN-C-S sustav) . napajanje 220 V DC. -H401 Pokazivač položaja rastavne sklopke.1 Sekcijsko i odvodno polje za napajanje ostalih trošila koja ne zahtijevaju dvostrano napajanje. Na gornjoj i donjoj veznoj ploči izvedene su žaluzine.nazivni napon izolacije 1000 V .4 kV. Kao tip: VMF-6 "Konĉar .sustav je izveden za trofaznu.sklopni blok je zrakom izoliran. U ormar je ugraĎena kompletna oprema. dubina 650(+30) mm i visina 2250 mm.

50 Hz 46. -Q301 Tropolni niskonaponski prekidač. 50 Hz .B17 (6M) 48.maska za vrata.podešavanje termičkog člana Ir =(0. 50 Hz .nazivna kratkotrajno podnosiva struja: IK = 35 kA/1 s .podešavanje magnetskog člana Im =10xIn Kao tip: ASM 100 R32 ProizvoĎač “KONČAR-NNA“ ili jednakovrijedan kom 1 . pomoćni kontakti OF1. kom 1 .signalna sklopka za signalizaciju prorade zaštite SK1 (prigradnja 6). 50 Hz .nazivni pogonski napon 380 V.4 kV. nazivne struje 3A. prekidna moć 25 kA. . Icu = 50 kA . Kao tip: C60L-1P+OF /3 A "Merlin Gerin" ili jednakovrijedan -Q4 Tropolna niskonaponska rastavna sklopka prema standardu IEC 60947-3 .prednja standardna ručica.HEP-ODS d. . 50 Hz.OF3. krivulja isklopa “C”.signalizacija položaja glavnih kontakata rastavne sklopke ( uključeno .fiksna izvedba.ELEKTROPRIMORJE Rijeka Red. broj ProizvoĊaĉ Jedinica mjere Koliĉina Oznaka Oprema Tip Jediniĉna cijena Cijena ukupno 2. . isključeno).o. 50 Hz .nazivna struja 1000 A . .kn 17 .kn 47.8-1.najviši nazivni pogonski napon 690 V.kn 2. Aparatna grupa br. OPREMA I RADOVI NA RAZVODU IZMJENIĈNOG NAPONA 0.nazivna granična prekidna moć.o.OF2. Ics = 35 kA . prema standardu IEC 60947-2 . Kao tip: INS1000 1000 A "Merlin Gerin" ili jednakovrijedan kom 1 .termomagnetska zaštita s okidačem R32 .nazivna struja 100 A . sa signalnom sklopkom. -F300 Jednopolni automatski minijaturni prekidač.ručni pogon sa zaključavanjem lokotom . nazivnog napona 240 V.0)xIn .nazivna pogonska prekidna moć.nazivni pogonski napon 380 V. .najviši nazivni pogonski napon 690 V. .

prema standardu IEC 60947-2 .nazivna granična prekidna moć.0)xIn .signalna sklopka za signalizaciju prorade zaštite SK1 (prigradnja 6).4 kV.najviši nazivni pogonski napon 690 V.podešavanje magnetskog člana Im =10xIn Kao tip: ASM 100 R50 “KONČAR-NNA“ ili jednakovrijedan 3. -Q302 Tropolni niskonaponski prekidač. Ics = 35 kA . .najviši nazivni pogonski napon 690 V. prema standardu IEC 60947-2 .nazivni pogonski napon 380 V.termomagnetska zaštita s okidačem R50 .nazivna granična prekidna moć.ELEKTROPRIMORJE Rijeka Red.podešavanje termičkog člana Ir =(0.0)xIn .8-1.termomagnetska zaštita s okidačem R63 . 50 Hz .nazivna struja 100 A . 50 Hz .termomagnetska zaštita s okidačem R32 . Ics = 35 kA .8-1. broj ProizvoĊaĉ Jedinica mjere Koliĉina Oznaka Oprema Tip Jediniĉna cijena Cijena ukupno 2.nazivna struja 100 A . 50 Hz .o.o.podešavanje magnetskog člana Im =10xIn Kao tip: ASM 100 R32 “KONČAR-NNA“ ili jednakovrijedan 3.50 Hz 49. 50 Hz .kn 18 .signalna sklopka za signalizaciju prorade zaštite SK1 (prigradnja 6). prema standardu IEC 60947-2 .signalna sklopka za signalizaciju prorade zaštite SK1 (prigradnja 6). Icu = 50 kA .podešavanje magnetskog člana Im =10xIn Kao tip: ASM 100 R63 “KONČAR-NNA“ ili jednakovrijedan -Q303 Tropolni niskonaponski prekidač.kn 51.nazivna pogonska prekidna moć.podešavanje termičkog člana Ir =(0. OPREMA I RADOVI NA RAZVODU IZMJENIĈNOG NAPONA 0. Aparatna grupa br. . -Q304 Tropolni niskonaponski prekidač. kom 1 .0)xIn .najviši nazivni pogonski napon 690 V.B29 (12M) kom 1 . .8-1.nazivna granična prekidna moć.nazivna pogonska prekidna moć. Ics = 35 kA . Icu = 50 kA . Aparatna grupa br. . 50 Hz nazivna struja 100 A .nazivni pogonski napon 380 V.HEP-ODS d.nazivni pogonski napon 380 V. Icu = 50 kA .nazivna pogonska prekidna moć. 50 Hz .kn kom 1 .B23 (6M) 50.podešavanje termičkog člana Ir =(0.

Kao tip: C60L-1P+OF/ 10 A "Merlin Gerin" ili jednakovrijedan Q338. krivulja isklopa “C”. nazivne struje -Q306 16 A. 50 Hz. krivulja isklopa “C”.Q322. s signalnom sklopkom. nazivnog napona 400 V. Redne stezaljke u količinama prema priključnom planu i nosači kabela. s signalnom sklopkom. broj ProizvoĊaĉ Jedinica mjere Koliĉina Oznaka Oprema Tip Jediniĉna cijena Cijena ukupno 2. prekidna moć 25 kA. o Q308. krivulja isklopa “C”. Jednopolni automatski minijaturni prekidač. . nazivne -Q310. kom 4 . kom 2 .Q316 -Q335.Jednopolni automatski minijaturni prekidač.B41(6M) Pričuva kom 18 . Aparatna grupa br. prekidna moć 25 kA.. 50 Hz. s signalnom sklopkom. OPREMA I RADOVI NA RAZVODU IZMJENIĈNOG NAPONA 0.struje 10 A. nazivnog napona 240 V. nazivnog napona 240 V.. 50 Hz. Kao tip: C60L-3P+OF/ 10 A "Merlin Gerin" ili jednakovrijedan kom 5 . prekidna moć 25 kA.struje 6 A. nazivne Q336. krivulja isklopa “C”. nazivnog napona 400 V. s signalnom sklopkom.HEP-ODS d.kn 19 . struje 25 A. prekidna moć 25 kA. nazivne struje do 344 10 A.kn 56.kn 53. nazivne Q307d struje 16 A. s signalnom sklopkom. nazivnog napona 230 V. krivulja isklopa “C”.Kao tip: C60L-1P+OF/ 16 A "Merlin Gerin" ili jednakovrijedan Q311d oQ313. Jednopolni automatski minijaturni prekidač. Q337.kn 57.50 Hz 52. Kao tip: C60L-3P+OF/ 6 A "Merlin Gerin" ili jednakovrijedan -Q315 -Q320 -Q323 -Q305 Tropolni automatski minijaturni prekidač. prekidna moć 25 kA.Q318Q319Q321. -Q317 Jednopolni automatski minijaturni prekidač.o.kn 58. nazivne .Q326d -Q309. . nazivnog napona 240 V. krivulja isklopa “C”. 50 Hz. kom 6 . prekidna moć 25 kA.4 kV. kom 5 .kn 55. 50 Hz.ELEKTROPRIMORJE Rijeka Red. Kao tip: C60L-1P+OF/ 25 A "Merlin Gerin" ili jednakovrijedan 4. s signalnom sklopkom.o. Q314.kn 54. 50 Hz. komplet 1 . -Q324 Kao tip: C60L-3P+OF/ 16 A "Merlin Gerin" ili jednakovrijedan -Q325 -Q339 Tropolni automatski minijaturni prekidač.

1 kompletno tvornički dogotovljen i ispitan sklopni blok. U ormar je ugraĎena kompletna oprema.HEP-ODS d. Aparatna grupa br. Kao tip: VMF-6 ProizvoĎač: "Končar-skl. broj ProizvoĊaĉ Jedinica mjere Koliĉina Oznaka Oprema Tip Jediniĉna cijena Cijena ukupno 2.kn 20 . Osnovni tehnički podaci niskonaponskog sklopnog bloka za odvodno polje su: . OPREMA I RADOVI NA RAZVODU IZMJENIĈNOG NAPONA 0.boja razvodnih ormara RAL 7032 . .50 Hz =N3 ORMAR IZMJENIĈNOG RAZVODA =N3.postrojenja" ili jednakovrijedan Oprema koja se ugraĎuje u odvodno polje =N4 je slijedeća: 1.B5 (6M) komplet 1 .nazivna najviša podnosiva udarna struja 40 kA . izvršeno je ožičenje te je isti funkcionalno ispitan.o. . Na gornjoj i donjoj veznoj ploči izvedene su žaluzine. 1 s.norma IEC 60439 Dimenzije jednog odvodnog polja su: širina 600 mm. U gornjem dijelu sklopnog bloka izvedena je slijepa shema (sitotisak).o. četverovodnu mrežu sa uzemljenom neutralnom točkom i posebnim zaštitnim vodičem (TN-C-S sustav) .sklopni blok je zrakom izoliran. dubina 650(+30) mm i visina 2250 mm.nazivna kratkotrajno podnosiva struja 20 kA. sa fiksno ugraĎenom opremom. gole. nazivna struja sabirnica 1000 A .nazivni napon izolacije 1000 V . namijenjen za unutarnju montažu sa ugraĎenom primarnom i sekundarnom opremom.B1(4M) Priĉuva 2. dubina 650(+30) mm i visina 2250 mm.mehanički stupanj zaštite kod zatvorenih vrata IP 23 . Dimenzije bočnog priključnog ormara su: širina 332 mm.ELEKTROPRIMORJE Rijeka Red. Na vratima ormara postavljane su natpisne pločice.sabirnice su jednostruke. Aparatna grupa br. metalom oklopljen. =N4 Odvodno polje za napajanje važnih trošila s dvostranim napajanjem izvedeno kao =N4.ormar je izveden za trofaznu.4 kV.nazivni pogonski napon 3x400/230 V 50 Hz . UKUPNO: kn 59. .

podešavanje termičkog člana Ir =(0.0)xIn .kn 21 . Aparatna grupa br.signalna sklopka za signalizaciju prorade zaštite SK1 (prigradnja 6).nazivna granična prekidna moć.8-1.najviši nazivni pogonski napon 690 V. . prema standardu IEC 60947-2 -Q404 . broj ProizvoĊaĉ Jedinica mjere Koliĉina Oznaka Oprema Tip Jediniĉna cijena Cijena ukupno 2.termomagnetska zaštita s okidačem R25 .najviši nazivni pogonski napon 690 V. . -Q403 Tropolni niskonaponski prekidač.podešavanje magnetskog člana Im =10xIn Kao tip: ASM 100 R32 “KONČAR-NNA“ ili jednakovrijedan kom 1 .termomagnetska zaštita s okidačem R16 .termomagnetska zaštita s okidačem R32 . 50 Hz .najviši nazivni pogonski napon 690 V.8-1.nazivni pogonski napon 380 V.nazivna pogonska prekidna moć. Icu = 50 kA . prema standardu IEC 60947-2 .nazivna granična prekidna moć.nazivni pogonski napon 380 V.nazivni pogonski napon 380 V.8-1.nazivna granična prekidna moć.nazivna pogonska prekidna moć. Icu = 50 kA .nazivna pogonska prekidna moć. -Q401 Tropolni niskonaponski prekidač. Ics = 35 kA . .0)xIn .podešavanje magnetskog člana Im =10xIn Kao tip: ASM 100 R16 “KONČAR-NNA“ ili jednakovrijedan kom 1 .podešavanje magnetskog člana Im =10xIn Kao tip: ASM 100 R25 “KONČAR-NNA“ ili jednakovrijedan kom 2 .podešavanje termičkog člana Ir =(0.podešavanje termičkog člana Ir =(0.o.B11 (6M) 62.nazivna struja 100 A . 50 Hz . 50 Hz nazivna struja 100 A .o.signalna sklopka za signalizaciju prorade zaštite SK1 (prigradnja 6). 50 Hz nazivna struja 100 A .50 Hz 60. OPREMA I RADOVI NA RAZVODU IZMJENIĈNOG NAPONA 0.signalna sklopka za signalizaciju prorade zaštite SK1 (prigradnja 6). .kn 61. Ics = 35 kA . -Q402 Tropolni niskonaponski prekidač.HEP-ODS d. 50 Hz . Ics = 35 kA .ELEKTROPRIMORJE Rijeka Red.0)xIn .4 kV. 50 Hz .kn 2. Icu = 50 kA . prema standardu IEC 60947-2 .

Tropolni niskonaponski prekidač.signalna sklopka za signalizaciju prorade zaštite SK1 (prigradnja 6).signalna sklopka za signalizaciju prorade zaštite SK1 (prigradnja 6). 50 Hz . Ics = 35 kA .8-1.nazivna pogonska prekidna moć.HEP-ODS d.ELEKTROPRIMORJE Rijeka Red.podešavanje termičkog člana Ir =(0.kn 65.nazivna struja 100 A . 50 Hz .8-1.nazivna granična prekidna moć.o. .4 kV.kn 22 . Aparatna grupa br.nazivna pogonska prekidna moć. kom 1 . prema standardu IEC 60947-2 .najviši nazivni pogonski napon 690 V. -Q407 Tropolni niskonaponski prekidač. Icu = 50 kA .kn 4. Ics = 35 kA .B29 (6M) - kom 1 . Aparatna grupa br.podešavanje termičkog člana Ir =(0.nazivna granična prekidna moć.50 Hz 3.nazivna pogonska prekidna moć. 50 Hz .termomagnetska zaštita s okidačem R25 .podešavanje termičkog člana Ir =(0.B23 (6M) 64.termomagnetska zaštita s okidačem R80 .nazivna granična prekidna moć.0)xIn . . .nazivni pogonski napon 380 V. OPREMA I RADOVI NA RAZVODU IZMJENIĈNOG NAPONA 0.podešavanje magnetskog člana Im =10xIn Kao tip: ASM 100 R25 “KONČAR-NNA" ili jednakovrijedan -Q408 Tropolni niskonaponski prekidač.signalna sklopka za signalizaciju prorade zaštite SK1 (prigradnja 6).nazivni pogonski napon 380 V.o. prema standardu IEC 60947-2 . Icu = 50 kA . Ics = 35 kA . .termomagnetska zaštita s okidačem R25 . broj ProizvoĊaĉ Jedinica mjere Koliĉina Oznaka Oprema Tip Jediniĉna cijena Cijena ukupno 2. Icu = 50 kA .najviši nazivni pogonski napon 690 V.B17 (6M) 63. 50 Hz nazivna struja 100 A .8-1. prema standardu IEC 60947-2 Q406 .podešavanje magnetskog člana Im =10xIn Kao tip: ASM 100 R25 “KONČAR-NNA“ ili jednakovrijedan kom 2 . 50 Hz nazivna struja 100 A . Aparatna grupa br.nazivni pogonski napon 380 V. 50 Hz . -Q405.0)xIn .najviši nazivni pogonski napon 690 V.0)xIn .podešavanje magnetskog člana Im =10xIn Kao tip: ASM 100 R80 “KONČAR-NNA“ ili jednakovrijedan 5.

B35(6M) 67.0)xIn .nazivni pogonski napon 380 V. -Q410 Tropolni niskonaponski prekidač.nazivna struja 320 A . 10/16 A Kao tip: MMP-12 “TEP“ ili jednakovrijedan Redne stezaljke za energetske i signalne kabeleu količinama prema priključnom planu =N4 ORMAR IZMJENIĈNOG RAZVODA =N4. . broj ProizvoĊaĉ Jedinica mjere Koliĉina Oznaka Oprema Tip Jediniĉna cijena Cijena ukupno 2.termomagnetska zaštita s okidačem R160 .4 kV.najviši nazivni pogonski napon 690 V.8-1.nazivna pogonska prekidna moć.50 Hz 66.nazivni pogonski napon 380 V.nazivna granična prekidna moć. -Q409 Tropolni niskonaponski prekidač.podešavanje magnetskog člana Im =10xIn kao tip: N 250 R160 “KONČAR-NNA“ ili jednakovrijedan kom 1 .termomagnetska zaštita s okidačem R250 .signalna sklopka za signalizaciju položaja K4 i prorade zaštite SK1 (prigradnja 6).kn . Aparatna grupa br. Icu = 25 kA .kn kom komplet 1 1 - .signalna sklopka za signalizaciju položaja prekidača K4 i signalna sklopka za signalizaciju prorade zaštite SK1 (prigradnja 6). 50 Hz . Ics = 16 kA . prema standardu IEC 60947-2 .podešavanje termičkog člana Ir =(0. 50 Hz . 50 Hz . 23 .1 ugraĎuje se slijedeće: 68. prema standardu IEC 60947-2 . UKUPNO: kom 1 .odvod za centrifugu ulja 7.8-1.najviši nazivni pogonski napon 690 V.nazivna granična prekidna moć.nazivna struja 250 A . Ics = 16 kA . -X4.HEP-ODS d.B41 (6M) Priĉuva U kabelskom priključnom ormaru =N4. .kn 6.nazivna pogonska prekidna moć.o.1 Dvopolna ugradna utičnica sa zaštitnim kontaktom i poklopcem. OPREMA I RADOVI NA RAZVODU IZMJENIĈNOG NAPONA 0.podešavanje magnetskog člana Im =10xIn Kao tip: N 320 R250 “KONČAR-NNA“ ili jednakovrijedan .o. Aparatna grupa br. 250 V.0)xIn .ELEKTROPRIMORJE Rijeka Red. Icu = 25 kA . .podešavanje termičkog člana Ir =(0. 50 Hz .kn kn 69.

nazivna kratkotrajno podnosiva struja 20kA.4 kV.HEP-ODS d. izvedeno kao kompletno tvorniĉki dogotovljen i tipski ispitan sklopni blok. Dimenzije jednog transformatorskog polja su: širina 615 mm.6 "Konĉar-Sklopna postrojenja" ili jednakovrijedan komplet 1 . . Aparatna grupa br. ĉetverovodnu mrežu sa uzemljenom neutralnom toĉkom i posebnim zaštitnim vodiĉem (TN-C-S sustav) .1s. Na vratima i na vrhu sklopnog bloka izvedena je slijepa shema (sitotisak). .ormar je izveden za trofaznu. izvršeno je ožiĉenje te je isti funkcionalno ispitan. gole. .boja razvodnih ormara RAL 7032 .sabirnice su jednostruke.o. . . OPREMA I RADOVI NA RAZVODU IZMJENIĈNOG NAPONA 0.ELEKTROPRIMORJE Rijeka Red. nazivna struja sabirnica je 1000 A.sklopni blok je zrakom izoliran.norma IEC 60439. Kao tip: VMF.50 Hz 70. s ugraĊenom primarnom i sekundarnom opremom. Na gornjoj i donjoj veznoj ploĉi izvedene su žaluzine. . broj ProizvoĊaĉ Jedinica mjere Koliĉina Oznaka Oprema Tip Jediniĉna cijena Cijena ukupno 2.o. 50 Hz.kn U ormar transformatorskog polja (=N5) su ugraĊene slijedeće aparatne grupe (modul 1M=40 mm): 1. s fiksno ugraĊenom opremom.nazivna najviša podnosiva udarna struja 45 kA .stupanj mehaniĉke zaštite kod zatvorenih vrata IP 23. Osnovni tehniĉki podaci niskonaponskog sklopnog bloka za transformatorsko polje su slijedeći: .nazivni napon izolacije 1000 V . namijenjen za unutarnju montažu. U ormar je ugraĊena kompletna oprema.B1 (16M) 24 . metalom oklopljen. =N5 Transformatorsko polje ormara razvoda pomoćnog izmjeniĉnog napajanja 3x400/230 V.nazivni pogonski napon 3x400/230 V 50 Hz. visina 2250 mm. Na vratima ormara postavljene su natpisne ploĉice. dubina 650(+30) mm.

struju 120 A. klasa 0.mjerenje energije u dva smjera.kn 25 . baždaren na 1%. -mjerenje djelatne energije . 3 izlaza.standardna izvedba ulazno. sat realnog vremena + Li – baterija +super kondenzator.o. prvi kanal: infracrveno optiĉko suĉelje. kapacitet memorije za krivulje opterećenja 512 k Flash rom .višefuncionalno ĉetvorokvadratno elektroniĉko brojilo -modularna izvedba brojila. .komunikacijski kanali . -upravljaĉki fazni napon.izlaznog modula . klasa 3 (IEC 62053-23). .ELEKTROPRIMORJE Rijeka Red. . trosistemsko. broj ProizvoĊaĉ Jedinica mjere Koliĉina Oznaka Oprema Tip Jediniĉna cijena Cijena ukupno 2.o. -naponski ulazi su za izravan prikljuĉak na napon 3x400/230 V 50 Hz. -dodatna naprava . 3 izlaza.4 kV. -strujni ulazi se spajaju na strujne mjerne transformatore 600/5 A. 4–V42L81+MK138-3 ProizvoĊaĉ " Kao tip: MT831 –T1A32R46-V22.HEP-ODS d. klasa 2 (IEC 62053-23).5 S (IEC 602053-22).transformatorsko brojilo za max. Iskraemeco" ili jednakovrijedan kom 1 . -registrator krivulje opterećenja.M3K0Z4+ MIO ulaza. -P202 Trofazno. -jalova energija.50 Hz 71. OPREMA I RADOVI NA RAZVODU IZMJENIĈNOG NAPONA 0.

trajno 1.1 – 1. faktora snage (cos j). Opseg mjerenja (0. S).dva odvojena optiĉka komunikacijska suĉelja za komunikaciju sa nadreĊenim sustavom.HEP-ODS d.mjerenje srednjih vrijednosti struje u vremenskim intervalima (MD maximum demand) . .3 sekunde 25 x In Napajanje . frekvencije. Strujni ulazi se spajaju preko strujnih mjernih transformatora 600/5 A. energije (radne i jalove komponente) .trajno 3.1 sekundu 50 x In .o.vremenski interval podesiv od 1 do 30 min. broj ProizvoĊaĉ Jedinica mjere Koliĉina Oznaka Oprema Tip Jediniĉna cijena Cijena ukupno 2. .mikroprocesorska obrada mjerenih veliĉina (RISC) Mjerni terminal treba biti opremljen: . OPREMA I RADOVI NA RAZVODU IZMJENIĈNOG NAPONA 0.5 x Un .mjerenje efektivnih vrijednosti struje i napona .dnevni dijagrami vršne vrijednosti zbroja struja za dan maksimuma i za zadnji dan mjerenja.0 x In .dnevni dijagrami vršne vrijednosti struja po fazi za izabrani dan mjerenja . .5) x Un . Naponski ulazi su za izravan prikljuĉak na napon 3x400/230 V 50 Hz. Opteretivost: .10 sekundi 2 x Un Mjerni terminal sa slijedećim funkcijama: . Q.o. -P201 Mjerni terminal sa mikroprocesorskom obradom podataka.50 Hz 72. sa LCD pokazivaĉem 4x16 znamenki. .4 kV. dimenzija 96x96 mm.histograme raspodjele struja kroz mjereno razdoblje po fazi . Mjerni terminal je ugradni.registraciju vršnih vrijednosti struja i zbroja struja .Zagreb ili jednakovrijedan kom 1 .komunikacijom za isĉitavanje podataka na prednjoj ploĉi putem prijenosnog ruĉnog terminala Kao tip: MT-10V M11-08-230440 “IEL”.ELEKTROPRIMORJE Rijeka Red.mjerenje snage (P. za mjerenje i nadzor elektriĉkih veliĉina u polju i za daljinsku signalizacoiju stanja sklopnih aparat u sekciji. Opteretivost: .pomoćni napon 220 V DC.kn 26 .

kn .kn 81. kom 1 . klase II (tipa 2)... krivulja isklopa "C".potrošnja 10 VA. nazivna struja odvoĊenja 20 kA.o. boja prozorĉića crvena. . 76.suĉelje za programiranje RS 232C. Tropolni automatski minijaturni prekidaĉ.suĉelje za optiĉku komunikaciju s nadreĊenim sustavom. za nazivnu struju 6 A. krivulja isklopa "C". kao tip : DEHNguard DG TNC 230400 FM "DEHN+SOHNE" ili jednakovrijedan kom 2 .Zagreb ili jednakovrijedan Signalna lampica. Kao tip: -H203 1TP 22 LP2 “Konĉar-NNA” ili jednakovrijedan 2.kn kom 1 .kn 74.broj ulaznih kanala:16. nazivne struje -F201. -F1-3 Tropolni metal-oksidni odvodnik prenapona za unutarnju montažu. kom 1 .kn 75. Kao tip: C32H-DC-2P+OF/ 3 A "Merlin Gerin" ili jednakovrijedan Alarmni monitor za lokalnu i daljinsku signalizaciju . OPREMA I RADOVI NA RAZVODU IZMJENIĈNOG NAPONA 0. Kao tip: -H202 1TP 22 LP2 “Konĉar-NNA” ili jednakovrijedan Signalna lampica. prekidna moć 20 -F204 kA.50 Hz 73.. sa signalnom sklopkom. nazivni napon 275 V.kn . napajanje 220 V DC. 50 Hz. Kao tip: C32H-DC-2P+OF/ 6 A "Merlin Gerin" ili jednakovrijedan Dvopolni automatski minijaturni prekidaĉ za nazivni napon 250 VDC. prekidna moć 20 -F205 kA.kn 77. boja prozorĉića crvena.. kom 1 . krivulja isklopa “C”.o. za ugradnju u sustav TN-C.Dimenzije 192x96x90 mm -A200 Kao tip: AM-16 Z07-08-3110 “IEL”. boja prozorĉića crvena-signalizacija ispada prekidaĉa usljed prorade zaštite napajanje 220 V DC.kn 78. napajanje 220 V DC.lokalna signalizacija ispada istosmjernog razvoda napajanje 220 V DC.ELEKTROPRIMORJE Rijeka Red. -H204 tip: 1TP 22 LP2 “Konĉar-NNA” ili jednakovrijedan Kao kom kom 1 1 .kn 80. 6A. karakteristike prema normama DIN/VDE 0185-103 i IEC 61312-1. sa signalnom sklopkom. sa signalnom sklopkom. kao tip: 1TP 22 SA “Konĉar-NNA” ili jednakovrijedan Signalna lampica.B17 (30M) 79.4 kV. Aparatna grupa br. broj ProizvoĊaĉ Jedinica mjere Koliĉina Oznaka Oprema Tip Jediniĉna cijena Cijena ukupno 2.napajanje 220 VDC.HEP-ODS d. 27 . prekidna moć 25 kA. kom kom 1 1 . -H201 Pokazivaĉ položaja. F202 Kao tip: C60L-3P+OF/ 6 A "Merlin Gerin" ili jednakovrijedan Dvopolni automatski minijaturni prekidaĉ za nazivni napon 250 VDC. s kontaktima za signalizaciju prorade. nazivnog napona 400 V. za nazivnu struju 3 A.

klase 0. napajanje 220 V DC. -podnaponska zaštita-podesivost proradne vrijednosti:20-170%.Selektivna . broj ProizvoĊaĉ Jedinica mjere Koliĉina Oznaka Oprema Tip Jediniĉna cijena Cijena ukupno 2. prag djelovanja zaštite izmeĊu 1.maska za vrata (CDP) Kao tip: NT 08 H1 “Merlin Gerin“ ili jednakovrijedan kom 1 . krivulja isklopa “C”.Zagreb ili jednakovrijedan kom 3 .HEP-ODS d. -nazivni napon 230/400 V. opremljen kontaktom krajnje sklopke (CH) koji signalizira navijenost opruge.pomoćni kontakti stanja prekidaĉa OF1.. sa dva radna kontakta. kom 1 .4 kV.. boja prozorĉića crvena. nazivne struje 3A. -broj izlaznih releja: do 5. OF4.o. XF uklopni.2xIr. -T1–6 Niskonaponski strujni mjerni transformator. Kao tip: 1TP 22 RO B2 “Konĉar-NNA” ili jednakovrijedan kom 1 .brojaĉ radnih ciklusa (CDM). . programabilna zaštita od preopterećenja i kratkog spoja .ELEKTROPRIMORJE Rijeka Red. odgoda prorade zaštite 20-50 ms. boja prozorĉića zelena. 50 Hz. nazivna struja 800 A. Kao tip: VR-100 Z16-01-3430ABCD “IEL”.kn 84.50 Hz 82. -F203 Tropolni automatski minijaturni prekidaĉ. napajanje 220 V DC.naponski prekidaĉi.Podešenje termiĉke zaštite Ir u podruĉju Ir =0..signalizacija stanja prekidaĉa sa mehaniĉkim indikatorom zaštite (reset tipka) i PF preklopnim kontaktom. nazivna kratkospojna prekidna moć 42 kA.pomoćni napon 220 V DC. MX isklopni.motorni pogon (MCH) . prijenosnog omjera 600/5 A. odgoda prorade zaštite 20-500 ms. 50 Hz.kn 28 . -S201 Tipkalo za uklop prekidaĉa.optiĉkom komunikacijom sa nadreĊenim sustavom.o. Napomena: pomoćne releje K2 i K3 treba konfigurirati za signalizaciju sniženjanapona (<U).Podešenje kratkospojne zaštite s odgodom Isd u podruĉju Isd =1.Podnaponski relej treba biti opremljen:. s dva radna kontakta.7Un.1-1. Podešenje trenutne kratkospojne zaštite Ii u podruĉju Ii =2-15xIn. -temperaturno podruĉje 0-50°C -dimenzije 96x96x90 mmNapajanje . 50 Hz. kom 1 1 . nazivnog napona 415 V.pomoćni kontakt za signalizaciju prorade zaštite SDE 1.komunikacijom za isĉitavanje podataka na prednjoj ploĉi. OF3.kn . snage 5 VA Kao tip: CTB-1 "ELEKTROSKLOP" ili jednakovrijedan -F200 Naponski relej za nadzor i signalizaciju nestanka napona na dovodu s +KT1 odnosno +KT2: -broj mjernih ulaza: 4... kom 85.5-10xIr. -mjerni opseg 0. -pomoćno napajanje 220 V=.kn 87. -Q1 Tropolni NN prekidaĉ ĉvrste izvedbe za napon 440 V. za nazivni napon do 720 V. sa signalnom sklopkom. -podesivost vremenskog ĉlana 0-50s.kn 86.5. Fs = 5. s elektroniĉkom zaštitnom jedinicom Micrologic 5. OF2. Kao tip: 1TP 22 RO B1 “Konĉar-NNA” ili jednakovrijedan -S202 Tipkalo za isklop prekidaĉa. 50 Hz. prekidna moć 25 kA.kn 83. OPREMA I RADOVI NA RAZVODU IZMJENIĈNOG NAPONA 0.4-1xIn.0 P i ostalim karakteristikama prema standardu IEC 60947-2..05 i 1.

talijanski.kn Oprema za daljinsko upravljanje elektriĉnim ureĊajima 93. . španjolski. krivulja isklopa “C”. Sastoji od tri kanala kojima se može zasebno upravljati preko fiksne telefonske mreže ili upotrebom GSM mobilnih telefona. -K200 Pomoćni relej s ĉetiri preklopna kontakta.kn 89. s podnožjem i sigurnosnom oprugom. kom kom 1 1 . nazivnog napona 240 V. 1 kom 7 .mogućnost programiranja kašnjenja svakog kanala: od 1 do 255 sati .50 Hz 88. 91. Kao tip: C60L-1P+OF/ 16 A ProizvoĊaĉ "Merlin Gerin" ili jednakovrijedan Redne stezaljke za energetske i signalne kabele u koliĉinama prema strujnoj shemi i prikljuĉnom planu. Kao tip: TRP 6140-220 VAC “Iskra” ili jednakovrijedan -F206 Jednopolni automatski minijaturni prekidaĉ. nizozemski).kn 29 .o.kn kn .50 Hz Napomena: GraĊevinski prijedlog profila ispod ormara izmjeniĉnog razvoda 400 V. Pomoćni napon napajanja 220 V AC. engleski.napon: 230 V AC.HEP-ODS d.50 Hz dan je na nacrtu R030832.o. doprema i montaža profila U65 ispod ormara izmjeniĉnog razvoda 400 V. 50 Hz. nazivne struje 16 A.2 A. Pomoćni napon napajanja 220 V DC. -207 Kao tip: TRP 6140-220V “Iskra” ili jednakovrijedan -K204 Pomoćni relej s ĉetiri preklopna kontakta. 1 - . kpl. .kn . s podnožjem i sigurnosnom oprugom. broj ProizvoĊaĉ Jedinica mjere Koliĉina Oznaka Oprema Tip Jediniĉna cijena Cijena ukupno 2. 50 Hz. prekidna moć 25 kA. Kao tip: TRC 3 "Merlin Gerin" ili jednakovrijedan kom 2 .paralelan rad s automatskom sekretaricom ili fax ureĎajem.izlazni kontakti: .tvornički ugraĎen odvodnik prenapona za telefonsku liniju. UKUPNO: Izrada. . U ureĎaj je integriran odvodnik prenapona za telefonsku liniju koji štiti TRC3 ureĎaj od atmosferskih induciranih prenapona koji se šire telefonskom linijom.sinteza glasa: odabir izmeĎu 5 jezika (francuski.gubitak napajanja ili telefonske mreže nema utjecaj na izlazne kontakte. .kn 90. . Tehnički podaci .ELEKTROPRIMORJE Rijeka Red.4 kV. OPREMA I RADOVI NA RAZVODU IZMJENIĈNOG NAPONA 0. . kpl. UreĎaj za upravljanje električnim ureĎajima preko telefonske mreže. 3 preklopna. Najveća transportna cjelina je 1000 mm. sa signalnom sklopkom. =N5 92. ORMAR IZMJENIĈNOG RAZVODA =N5. .

Završni sloj boje RAL 7032.nazivna prekidna moć 750 A. stupanj mehaničke zaštite IP54.ručni pogon.Predvidive dmenzije ormarića (duljina x visina xdubina): 800x600x250(+15) mm.kn 96. . kao tip: OM “KONČAR-SP" ili jednakovrijedan U ormarić se ugraĎuje sljedeće: 95.nazivna struja 250 A (oznaka veličine 1). nazidne izvedbe.50 Hz Napomena : UreĎaj se ugraĎuje u ormar izmjeničnog razvoda 0. .kn kom 1 . .kategoruija uporabe AC-22B .o. Ormarić za smještaj plosnatih Cu sabirnica 30x10 mm i rastavne sklopke za priključak centrifuge ulja. izvedba za montažu na ECu sabirnice 30x10 mm. .kn . OPREMA I RADOVI NA RAZVODU IZMJENIĈNOG NAPONA 0. Plosnati bakar 30x10 mm. broj ProizvoĊaĉ Jedinica mjere Koliĉina Oznaka Oprema Tip Jediniĉna cijena Cijena ukupno 2. 50 Hz . V-direkta stezaljke za priključak faznih vodiča i nulvodiča nazivnog presjeka vodiča do 150 mm2 Tip: prema specifikaciji isporučioca ormarića ProizvoĎač: “PFISTERER“ ili jednakovrijedan kom komplet 5 1 . .kn kom 1 .najviši nazivni pogonski napon 500 V. kabelske uvodnice Pg 42 (x2) i ostali sitni spojni materijal 30 . prolazni.4 kV.o.izvedba učvršćenja na sabirnice ovisno o razmaku izmeĎu sabirnica (predvidivo 60 mm) .HEP-ODS d.nazivna struja kratkog spoja:50kA/1s. RAZVOD IZMJENIĈNOG NAPONA 0.kn 97.50 Hz DOBAVA I DOPREMA RAZVODNOG ORMARIĆA ZA PRIKLJUĈAK CENTRIFUGE ZA ULJE +OC 94. prema standardu IEC 60947-3.nazivna uklopna moć 750 A.donji prednji priključci za kabel nazivnog presjeka 150 mm2 (vijčana izvedba) Kao tip:LTL 1-3/9/60/AU “JEAN MUELLER“ ili jednakovrijedan UKUPNO . Tropolna niskonaponska rastavna osigurač-sklopka s ugraĎenim kratkospojnikom.ELEKTROPRIMORJE Rijeka Red. 50 Hz . za vanjsku montažu. .4 kV. .4 kV.50 Hz.nazivni pogonski napon 380 V. nosači sabirnica.

a dokaz(e) jednakovrijednosti mora podnijeti ponuditelj u svojoj ponudi.kn UKUPNO .kn 99. Doprema i montaža u zgradu TS 110/10(20) kV TURNIĆ te priĉvršćenje na pripremljeno mjesto ormara pomoćnog izmjeniĉnog napajanja 3x400/230 V. broj ProizvoĊaĉ Jedinica mjere Koliĉina Oznaka Oprema Tip Jediniĉna cijena Cijena ukupno 2. 1 .o.50 Hz RAZVODNI ORMARIĆ ZA PRIKLJUĈAK CENTRIFUGE ZA ULJE +OC ELEKTROMONTAŽNI RADOVI 98. kpl. 50 Hz Doprema na prostor TS 110/10(20) kV TURNIĆ te priĉvršćenje na projektom predviĊeno mjesto ormarića s rastavnom sklopkom za prikljuĉak centrifuge ulja +OC UKUPNO . .50 Hz .4 kV.o. 1 . OPREMA I RADOVI NA RAZVODU IZMJENIĈNOG NAPONA 0. RAZVODNI ORMARIĆ ZA PRIKLJUĈAK CENTRIFUGE ZA ULJE +OC "ili jednakovrijedan" znaĉi da je ponuĊena roba/oprema/materijal jednake ili bolje kvalitete od one koja je navedena kao primjer.kn kpl.ELEKTROPRIMORJE Rijeka Red.kn 31 .HEP-ODS d.kn ELEKTROMONTAŢNI RADOVI RAZVOD IZMJENIĈNOG NAPONA 0. UKUPNO .4 kV.

trajni radni napon Uc = 10 kV .MATERIJAL Oprema koja se spaja na 10(20) kV stranu energetskog transformatora 1.. broj ProizvoĊaĉ Jedinica mjere Koliĉina Oznaka Oprema Tip Jediniĉna cijena Cijena ukupno 3.kn .....preostali naponi odvodnika pri strujama oblika 8/20 ms (zaštitna karakteristika odvodnika u odnosu na prenapone atmosferskog podrijetla) ..0 kJ/kV (definirana je u odnosu na nazivni napon odvodnika ) ...... Metaloksidni odvodnik prenapona sljedećih tehniĉkih podataka: .. 26 kV .. 3...nazivna specifiĉna energetska podnosivost wr =9. 30. Plosnati Cu profil E-Cu 2x 100x10 mm Toploskupljajuće cijevi za zaštitu plosnatog bakrenog profila E-Cu 2x100x10 mm Kao tip: BBIT 100/25-A/U "RAYCHEM" ili jednakovrijedan m m 15 15 . a prijelazom na 20 kV naponsku razinu potrebno je zamijeniti odvodnike prenapona odgovarajućim odvodnicima tipa MWK 19. .. 10 kA .za struju odvoĊenja 10 kA .ELEKTROPRIMORJE Rijeka Red.nazivni napon Ur =12..... PRENAPONSKA ZAŠTITA 10(20) kV PRENAPONSKA ZAŠTITA 10(20) kV .. oblika 8/20 ms.o.klasa odvoĊenja voda 3 ..7 kV .....nazivna odvodna struja..... 2. U prvom periodu rada 10(20) kV postrojenje radi na naponskoj razini 10 kV sa odvodnicima MWK 10.o.5 kV . 29 kV .kućište odvodnika prenapona izraĊeno je iz polimera Tip: MWK 10 “ABB” ili jednakovrijedan kom 3 .za struju odvoĊenja 5 kA .. tako da je potrebno izvesti rješenje nosaĉa za odvodnike MWK 19 za što jednostavniju naknadnu zamjenu.za struju odvoĊenja 1 kA .Odvodnici prenapona ugraĊuju se na niženaponskim stranama energetskih transformatora.....kn NAPOMENA: Za prenaponsku zaštitu 10(20) kV postrojenja u TS 110/20(10) kV TURNIĆ odabrani su metaloksidni odvodnici prenapona. izmeĊu 10(20) kV prikljuĉka na transformatorima i izoliranog oklopljenog voda.kn 32 .HEP-ODS d...

obujmice .nazivni napon 24 kV .50.standardi DIN 40685. 40680.MATERIJAL: 6. vijci i dr. sa svim potrebnim spojnim i montažnim materijalom (zaštitne cijevi.o. Montaža konzola za smještaj potpornih izolatora i odvodnika prenapona. Ĉvrsti nosaĉ za spoj Cu profila dimenzija 2x100x10 mm na potporni izolator Kao tip: FN21.).20D "Dalekovod" ili jednakovrijedan Izrada. PI kom kom 3 3 . Unošenje u zgradu i postavljanje na prethodno pripremljeno mjesto opreme za prenaponsku zaštitu10(20) kV komplet 2 0.kn 8. Napomena: Oprema se isporuĉuje kao dio bravarije u sklopu graĊevinskog projekta.1692 Kao tip: C6-125 "PCC INSULATORS" ili jednakovrijedan Tip Jediniĉna cijena Cijena ukupno 4. doprema i montaža zaštitne rešetke na spoju 10(20) kV izoliranog spojnog voda na energetski transformator.HEP-ODS d. .UKUPNO .kn PRENAPONSKA ZAŠTITA 10(20) kV .kn 33 . komplet 1 .kn komplet 1 . PRENAPONSKA ZAŠTITA 10(20) kV sljedećih tehniĉkih podataka: .kn .kn 5. broj ProizvoĊaĉ Jedinica mjere Koliĉina Oznaka Oprema Potporni izolator za unutrašnju montažu. a dokaz(e) jednakovrijednosti mora podnijeti ponuditelj u svojoj ponudi.UKUPNO: "ili jednakovrijedan" znaĉi da je ponuĊena roba/oprema/materijal jednake ili bolje kvalitete od one koja je navedena kao primjer.kn PRENAPONSKA ZAŠTITA 10(20) kV .ELEKTROPRIMORJE Rijeka Red.kn PRENAPONSKA ZAŠTITA 10(20) kV .minimalna prelomna sila:6 kN .UKUPNO Elektromontaţni radovi na prenaponskoj zaštiti 10(20) kV 7.RADOVI .o.podnosivi atmosferski udarni napon 125 kV . komplet 1 . .00 .kn . 3.MATERIJAL . UKUPNO PRENAPONSKA ZAŠTITA ZA 1 TRNASFORMATOR .

.nazivni kratkotrajno podnosivi napon industrijske frekvencije 3 kV.kn kom m 1 3 .nazivni napon Ur =7. u siluminskom kućištu za vanjsku montažu: . R2<6 Ω Kao tip: ANB. 20 VA. oblika 8/20 ms. . .5 kV . 50 Hz.50. 10 kA .nazivni prijenosni omjer. R2<0.nazivni kratkotrajno podnosivi napon industrijske frekvencije 3 kV. Obuhvatni strujni mjerni transformator (-T43) s jednom jezgrom.kn .standardi DIN 40685. UZEMLJENJE ZVJEZDIŠTA 10(20) kV Oprema za uzemljenje 10(20) kV zvjezdišta uz energetske transformatore +T1 i +T2 sadrži sljedeću opremu: OPREMA UZ ENERGETSKE TRANSFORMATORE 1. 6. 1 min.8 Ω Kao tip: ANB. sljedećih tehniĉkih podataka: . Ĉvrsti nosaĉ za spoj Cu profila dimenzija 2x100x10 mm na potporni izolator Kao tip: FN21. snaga i klasa jezgre: 300/1A. 50 Hz.0.nazivni napon 24 kV .1692 Kao tip: C6-125 "PCC INSULATORS" ili jednakovrijedan 4. 10P55.kn 34 . 40680.nazivni prijenosni omjer.podnosivi atmosferski udarni napon 125 kV . 3.0.72 "Konĉar-MT" ili jednakovrijedan Obuhvatni strujni mjerni transformator s jednom jezgrom. Metaloksidni odvodnik prenapona ZnO tipa u silikonskom kuĉištu.20D "DALEKOVOD" ili jednakovrijedan kom 1 . broj Jedinica mjere Koliĉina Oznaka Oprema Tip ProizvoĊaĉ Jediniĉna cijena Cijena ukupno 4. kl.nazivna odvodna struja. kom 1 . u siluminskom kućištu za vanjsku montažu: . 1 min.podnosiva vršna vrijednost struje 100 kA Tip: POLIM-H7 “ABB” ili jednakovrijedan Plosnati Cu profil dimenzija 2x 100x10 mm kom 1 .HEP-ODS d.kn kom 1 .kn 2.ELEKTROPRIMORJE Rijeka Red.trajni radni napon Uc = 12 kV .72 "Konĉar-MT" ili jednakovrijedan Napomena: Obuhvatni transformatori se postavljaju na konzolu za kabelski spoj na neutralnu toĉku transformatora u prostorijama transformatorskih komora. 5P20.kn 5.o.minimalna prelomna sila:6 kN .o. sljedećih tehniĉkih podataka: . Potporni izolator za unutarnju montažu. snaga i klasa jezgre: 2500/1A . 1 VA.

kn 9. za unutrašnju montažu. broj Jedinica mjere Koliĉina Oznaka Oprema Tip ProizvoĊaĉ Jediniĉna cijena Cijena ukupno 4.mjerna skica br.kn .722.naponsko ispitivanje 1 min. 50 Hz.300/5s “KONĈAR-NNA” ili jednakovrijedan kom 2 . kom 2 . nazivnog napona U0/U = 12/20 kV Nar.hlaĊenje prirodno (zrakom) .visokonaponski prikljuĉak putem plosnatog bakra Cu 40x5 mm. "Raychem" ili jednakovrijedan Energetski kabel s XLPE izolacijom. 28 kV . trajno . Spoj plosnatog Cu 2x(100x10 ) mm do izvoda 10(20) kV neutralne toĉke na energetskom transformatoru potrebno je izolirati Raychem izolacijom. nazivnog presjeka185/25 mm2 . nazivnog napona 12/20 kV. UZEMLJENJE ZVJEZDIŠTA 10(20) kV 7. 35 . .nazivni napon 10/ -20/ kV . br.o. OPREMA UZ ENERGETSKE TRANSFORMATORE UKUPNO: U prostoriji otpornika se ugraĊuje sljedeća oprema za uzemljenje neutralne toĉke 10(20) kV energetskih transformatora: 12. sljedećih tehniĉkih podataka: . oznaka POLT-24D/1XI-L12B.kn 10.kn m komplet 10 2 kn .HEP-ODS d. m 70 . B84283A Kao tip: OUN 12 .prikljuĉna stezaljka E-Cu 35x5 .ukupni otpor 20-40 Ω ± 5% . komplet s vijcima M10x90 (2 kom) za uĉvršćenje kabela i vijcima za uĉvršćenje obujmice na ĉeliĉni U-profil.kn 8.prikljuĉak na uzemljenje putem bakrenog užeta nazivnog presjeka 95 mm2 ..kn kom 5 .nazivna pogonska struja 300 A/5 s . 11.ELEKTROPRIMORJE Rijeka Red. Obujmica od nemagnetizirajućeg materijala za VN kabel . 610. presjeka 185/25 mm2 . za jedan jednožilni kabel vanjskog promjera 1x36-52 mm. s aluminijskim vodiĉem Kao tip: XHE 49-A 1x185/25 mm2 "ELKA" ili jednakovrijedan Napomena: Kabel se polaže od spoja na neutralnu toĉku transformatora do sklopne ćelije sa rastavnom sklopkom za uzemljenje u prostoriji otpornika.2 Maloomski otpornik za uzemljenje neutralne toĉke. prespojiv. .110 ”BRUTON” ili jednakovrijedan Kabelski završetak za jednožilni kabel tipa XHE 49-A.pogonska struja 5 A.stupanj zaštite IP 00 .o. kat. predviĊen za unutarnju montažu. +R1.

2/50 ms a) prema zemlji 125 kV b) na rastavnom razmaku 145 kV . a s desne strane vrata je izvedena poslužna ploĉa izraĊena iz dekapiranog ĉeliĉnog lima debljine 3 mm. Sklopna ćelija za smještaj rastavne sklopke +Q61 odnosno +Q62 za uzemljenje zvjezdišta 10(20) kV energetskih transformatora +T1 odnosno +T2.o. broj Jedinica mjere Koliĉina Oznaka Oprema Tip ProizvoĊaĉ Jediniĉna cijena Cijena ukupno 4.klizna staza 620 mm .nazivna kratkotrajna podnosiva struja 19 kA.nazivni napon 24/36 kV . kom 1 . sljedećih tehniĉkih podataka: Sklopna ćelija za spoj na opremu za uzemljenje zvjezdišta. širine 730 mm i visine 2250 mm. a) prema zemlji 50 kV b) na rastavnom razmaku 60 kV .podnosivi izmjeniĉni napon 50 Hz.kn +Q61 +Q62 kom 1 . klasiĉne izvedbe . =J62+S1) ugraĊuje se sljedeće: 36 . Sklopna ćelija je opremljena vratima iz dekapiranog ĉeliĉnog lima debljine 1. 1 min.ruĉni pogon (posebno specificiran) Stavka ukljuĉuje spojno polužje za pogon signalne sklopke).nazivna struja 630 A .=J62 13. UZEMLJENJE ZVJEZDIŠTA 10(20) kV SKLOPNA ĆELIJA ZA UZEMLJENJE ZVJEZDIŠTA Sklopna ćelija za uzemljenje zvjedišta =J61. 3s . Jednopolna rastavna sklopka s ruĉnim pogonom.podnosivi udarni napon 1.HEP-ODS d. sljedećih dimenzija: dubine 1200 mm. Oprema koja se ugraĊuje u sklopnu ćeliju +Q61 odnosno +Q62 : 14. sljedećih tehniĉkih podataka: .5 mm s otvorom za pregled stanja sklopnog aparata ugraĊenog u sklopnoj ćeliji.nazivna kratkotrajna podnosiva vršna struja 40 kA .prigradnja signalne sklopke s tri radna i tri mirna kontakta (tipa KSP 8-46) .ELEKTROPRIMORJE Rijeka Red.o.kn Kao tip: SR/I-LKZ "METAL-ELEKTRO" ili jednakovrijedan Na posluţne ploĉe sklopnih ćelija ( =J61+S1.izolatori epoksidni . .

kn 37 . 610. br. nazivnog napona U0/U = 12/20 kV Nar.veliĉina 120x40 mm .veliĉina 50x20 mm Ožiĉenje ormara prema strujnoj shemi i prikljuĉnom planu SKLOPNA ĆELIJA ZA UZEMLJENJE ZVJEZDIŠTA UKUPNO: SPOJ SKLOPNE ĆELIJE ZA UZEMLJENJE ZVJEZDIŠTA I MALOOMSKOG OTPORNIKA komplet 1 . 19. komplet s vijcima M10x90 (2 kom) za uĉvršćenje kabela i vijcima za uĉvršćenje obujmice na ĉeliĉni U-profil. za unutarnju montažu.722.kn 22. oznaka POLT-24D/1XI-L12B "RAYCHEM" ili jednakovrijedan kom 1 . standardne izvedbe. ravnu vilicu Mvr. 23.HEP-ODS d. Ruĉni pogon s izvlaĉivom ruĉicom R=250 mm .o. nazivnog napona 24 kV. Plosnati bakreni profil ECu 40x5 mm Ostali sitni spojni i montažni materijal m komplet 15 1 . prijelomne sile 6 kN Kao tip: JOr 6-125 ”KONĈAR” ili jednakovrijedan kom 4 .110 ”BRUTON” ili jednakovrijedan kom 1 .kn 21. Stavka ukljuĉuje kompletno spojno i pogonsko polužje (1 komplet – regulacijsku polugu PZ 30. UZEMLJENJE ZVJEZDIŠTA 10(20) kV 15.a) 19.kn .b) 20. kat. Sitni nespecificirani spojni i montažni materijal Natpisne ploĉice: .kn . Komplet opreme za spoj rastavne sklopke +Q61 (+Q62) na otpornik +R1 (+R2).kn . broj Jedinica mjere Koliĉina Oznaka Oprema Tip ProizvoĊaĉ Jediniĉna cijena Cijena ukupno 4. sa sljedećom opremom: -potporni izolator za unutarnju montažu.kn .kn 17. presjeka 185/25 mm2 .kn kom 1 . 19.o.kn kom kom komplet komplet 2 6 1 2 kn . .kn 18. za jedan jednožilni kabel vanjskog promjera 1x36-52 mm. Kao tip: SP-MBGE ”KONĈAR” ili jednakovrijedan Ostala oprema za kompletiranje sklopne ćelije: 16. Obujmica od nemagnetizirajućeg materijala za VN kabel . Kabelski završetak za jednožilni kabel tipa XHE 49-A.ELEKTROPRIMORJE Rijeka Red. veznu motku l=1500 mm te spojno polužje za pogon signalne sklopke).

kn UZEMLJENJE ZVJEZDIŠTA 10(20) kV "ili jednakovrijedan" znaĉi da je ponuĊena roba/oprema/materijal jednake ili bolje kvalitete od one koja je navedena kao primjer. UKUPNO . komplet 1 .kn komplet 1 .o. UZEMLJENJE ZVJEZDIŠTA 10(20) kV Napomena: Demontažnu žiĉanu ogradu 3900mm x2000mm .o.kn 38 . .kn 25.HEP-ODS d. SPOJ SKLOPNE ĆELIJE ZA UZEMLJENJE ZVJEZDIŠTA I MALOOMSKOG OTPORNIKA UKUPNO: Elektromontaţni radovi na uzemljenju zvjezdišta 10(20) kV 24. Montaža konzola za smještaj potpornih izolatora u prostoru otpornika za uzemljenje 10(20) kV zvjezdišta i demontažne žiĉane ograde.ELEKTROPRIMORJE Rijeka Red.kn . s vratima 900x2000 u prostoriji otpornika za uzemljenje zvjezdišta montirati prema graĊevinskom prjedlogu . Napomena: Oprema se isporuĉuje kao dio bravarije u sklopu graĊevinskog projekta. Unošenje u zgradu i postavljanje na prethodno pripremljeno mjesto opreme za uzemljenje zvjezdišta 10(20) kV Elektromontaţni radovi na uzemljenju zvjezdišta 10(20) kV UKUPNO komplet 2 kn . a dokaz(e) jednakovrijednosti mora podnijeti ponuditelj u svojoj ponudi. broj Jedinica mjere Koliĉina Oznaka Oprema Tip ProizvoĊaĉ Jediniĉna cijena Cijena ukupno 4.

isporuka i montaža PVC kanala dimenzija 50x25 mm.o.o. Dobava. Dobava. Dobava. Dobava. Dobava. kom. isporuka i montaža prespojnog panela PP-01 sa 24xRJ45 STP cat. 14. kom. kom. isporuka i montaža PVC kanala dimenzija 20x20 mm. te će pri ugradnji opreme trebati po potrebi koordinirati radove sa njihovim izvoĊaĉima. Dobava. Dobava. podešavanje i ukljuĉenje opreme u rad. C3560G.5/2. isporuka i montaža SFP modula 1000BASELX za mrežni preklopnik MP-01. isporuka i polaganje kabela napajanja tip NyCy 3x2. isporuka i polaganje kabela za uzemljenje tip P/FJ 16mm². Dobava. proizvoĊaĉa "Siemens". 12. 10. m 1 30 kn kn 39 . 5.5mm². 13.HEP-ODS d. 7. Dobava. kompl. isporuka i montaža fiksnog telefona tip Euroset 5020. 17. proizvoĊaĉa "Rittal" ili jednakovrijedan. ili jednakovrijedan. kom. 18. 2. podešavanje i ukljuĉenje opreme u rad na lokacijama DC i upravna zgrada Elektroprimorja kom. kom m m m kom. isporuka i montaža 19" vodilice kabela. isporuka i polaganje kabela napajanja tip NyCy 2x2.o. Dobava. Dobava. isporuka i polaganje STP cat.6mm. Dobava. Dobava. OPREMA TELEKOMUNIKACIJA Napomena: Navedena oprema je samo dio cjelokupne opreme telekomunikacija u predmetnom objektu. 8. isporuka i montaža samostojećeg ormara tip TS8.24 s pripadajućim kabelima i panelima ili jednakovrijedan Ispitivanje. 22. 15. Dobava. isporuka i montaža dvostruke komunikacijske prikljuĉnice. 9. 10 20 10 180 1 1 1 1 1 3 10 10 2 1 6 10 1 kn kn kn kn kn kn kn kn kn kn kn kn kn kn kn kn kn Komutacijski sustav 21. 20. 19. Dobava.o.6 prikljuĉka.5mm². ili jednakovrijedan Dobava. kom. ili jednakovrijedan. Dobava. isporuka i montaža automatskog prekidaĉa nazivne struje 6A.5mm². 6 kabela. 16. Ispitivanje. broj ProizvoĊaĉ Jedinica mjere Koliĉina Oznaka Oprema Tip Jediniĉna cijena Cijena ukupno 5. visine 1U. isporuka i montaža mrežnog preklopnika MP-01. isporuka i montaža automatskog prekidaĉa nazivne struje 4A.5/2. isporuka i polaganje kabela napajanja tip PP-Y 3x1. . proizvoĊaĉa Cisco. m m m kom kom m kompl. 1 1 1 kn kn kn LAN mreţa 4. Jedinica podatkovnih suĉelja CPF2 (Siemens FMX proširenje) ili jednakovrijedan Modul CPF2 + 4xCIM-V. kom. isporuka i montaža pretvaraĉa napona 220VDC / 230 VAC Mareton tip NI 2201500. 11. SDH mreţa 1. isporuka i polaganje TK kabela tip J-Y(St)Y 2x2x0. Dobava.ELEKTROPRIMORJE Rijeka Red. kom. 6. 3. Drugi dio opreme predmet je nabave HEP-OPS d.

filter IP adresa. slijedećih minimalno traženih ili jednakvrijednih tehniĉkih karakteristika: kom. proizvoĊaĉa Mobotix. TSW za Ericsson MD 110 MX-ONE telefonsku centralu jednakovrijedan MD IP extension RTU 1 port (dodatne licence za IP linije) Tehnološki video-nadzor 25. 3Mpix: 4 slika/s. automatsko podešavanje bijele boje.2af) ili preko odgovarajućeg adaptera 12-42V. IP extension board. slijedećih tehniĉkih karakteristika: • senzor slike: 1/2'' ''progressive scan'' CMOS. digitalni potpis snimke. 1Mpix: 30 slika/s. • objektiv 360° sa polikarbonatnom zaštitom. okret. • aktivacija alarma: detekcija pokreta. vanjski signal. 24. • napajanje: PoE (IEEE 802. duplo-panoramski. senzor temperature. upozorenje preko e-maila. Dobava. . OPREMA TELEKOMUNIKACIJA 23. • 4GB microSD kartica 26. Sa kamerom se dostavlja slijedeća dodatna oprema: • visokootporno bijelo kućište za vanjsku montažu na zid. • osjetljivost: 1 lux (t=1/60 s). detekcija pokreta. kljuĉ. • komunikacijsko suĉelje: 10/100BaseT. MxBus. proizvoĊaĉa "Hewlett-Packard". panoramski. JPG. • virtualni PTZ: digitalni nagib. moguća dvosmjerna audio komunikacija. Quad. TV-PAL: 30 slika/s.05 lux (t=1/1 s) • najveća rezolucija snimke: 2048 x 1536 pixel (3Mpix). korekcija izobliĉenja slike. • temperatura radnog okruženja: od -30°C do +60°C. vertikalni kut gledanja: 160°. • sitni dijelovi za montažu.o. • S/FTP prespojni kabel duljine 50cm. • najveća brzina snimanja za MxPEG: VGA 30 slika/s. • potrošnja: 3W. • obrada snimke: kompenzacija pozadinskog svjetla. kao tip DL180G6. detekcija otvaranja kućišta. MxPEG. • stupanj zaštite: IP65.263 • najveća brzina snimanja za M-JPEG: VGA 25 slika/s. Dobava. • pregled snimke: PTZ. panoramski sa tri detalja. 1Mpix: 8 slika/s. broj ProizvoĊaĉ Jedinica mjere Koliĉina Oznaka Oprema Tip Jediniĉna cijena Cijena ukupno 5. • objektiv: horizontalni kut gledanja: 180°. H. USB. kom. • sigurnost: korištenje protokola HTTPS/SSL.HEP-ODS d. 1 10 kn kn 40 .o.ELEKTROPRIMORJE Rijeka Red. ili jednakovrijedan. isporuka i montaža 3Mpix kamere za vanjsku upotrebu kao tip Q24. 0. isporuka i montaža poslužitelja tehnološkog video-nadzora. zum do 8x. • unutarnja memorija: MicroSD utor za kartice do 32 GB. 3Mpix: 20 slika/s. TV-PAL: 18 slika/s. 11 kn ili kom. • podržane video kompresije: M-JPEG. 1 kn kom. • format snimke: odabirom od 160 x 120 do 2048 x 1536. snimanje zvuka sa mjesta kamere. • audio: integrirani mikrofon i zvuĉnik.

512MB DDR3. • Mreža kartica: 10/100/1000BaseT.o. • Tvrdi disk: SATA 4 x 300 GB. • RAdna memorija: 2x 2. • Optiĉka jedinica DVD±RW DL. isporuka i montaža korisniĉkog raĉunala sustava video-nadzora. kao tip xw4600. DDRIII. isporuka i montaža LCD 26" monitora. · LCD 21" monitor Dobava. broj ProizvoĊaĉ Jedinica mjere Koliĉina Oznaka Oprema Tip Jediniĉna cijena Cijena ukupno 5. slijedećih minimalno traženih ili jednakvrijednih tehniĉkih karakteristika: • Procesor: Intel Core 2 Duo E8400 3. • Radna memorija: 2x 2024MB. • Broj memorijskih utora 4. OPREMA TELEKOMUNIKACIJA • CPU: Intel Xeon Quad Core E5504 2. 7.800 MHz. 1 - kn 41 . • Serijski prikljuĉak: 1. 27. 1333 MHz. . • Kućište: Rack 2U. • Napajanje: 475 W. proizvoĊaĉa "Hewlett-Packard".200 o/min. • Mreža kartica: 1x 10/100/1000BaseT. • Audio In/Out: 1. • OS: MS Windows XP Professional.o. Cache: 4 MB. • Chipset (N) Intel X38 Express.048MB. DDR2. 7. • RJ45 prikljuĉak: 1. • USB 2.00GHz L2 Cache 6 MB. • Tvrdi disk: SATA 500GB. kom. · OS: MS Windows 2008 Server Standard. 1 kn 28. • RJ45 prikljuĉak: 2.0 prikljuĉak: 9.200 o/min. • USB 2.ELEKTROPRIMORJE Rijeka Red. • Napajanje: 1x 460W. • VGA: 32MB integrirana grafika (1600 x 1200 @ 16bit). • D-sub prikljuĉak: 1. • RAID: Smart Array P410/512MB BBWC (RAID 0/1/1+0/5/5+0). • Broj memorijskih utora: 12. • Grafiĉka kartica: GF9600GT. • Serijski prikljuĉak: 1. Dobava. • Integrirana zvuĉna kartica.HEP-ODS d.0 prikljuĉak: 5. kom.00 GHzL2. • Paralelni prikljuĉak: 1. • Optiĉka jedinica: DVD±RW DL.

proizvoĊaĉa Motorola (komplet sa stolnim mikrofonom i stolnim nosaĉem) ili jednakovrijedan Napajanje za radio-stanicu iz toĉke 5. 33.o. OPREMA TELEKOMUNIKACIJA 29. • visina 1U. visine 1U. Dobava. isporuka i montaža STP cat 6. isporuka i polaganje NF kabela JY(ST)Y 2x2x0. kompl. 41. 36. (jedan ureĊaj potrebno je montirati u DC DP Elektroprimorje Rijeka).o. isporuka i montaža STP cat 6. • 2 x "dual-purpose" prikljuĉnice (10/100/1000 ili SFP). 34. isporuka i montaža antene za GM380 Sirtel SY163 H ili jednakovrijedan Dobava. Dobava. kom. kao tip WS-C2960-24PC-L.6 prikljuĉka. Dobava. broj ProizvoĊaĉ Jedinica mjere Koliĉina Oznaka Oprema Tip Jediniĉna cijena Cijena ukupno 5. 37. izrada uputa za rukovanje na hrvatskom jeziku i obuka osoblja. 2 m. 1 1 1 25 1 1 1 1 kn 39. isporuka i montaža konektora za stranu radiostanice: N-konektor Dobava. podešavanje. prespojnog kabela duljine 2m. Dobava. ispitivanje sustava video nadzora i njegovo puštanje u probni rad. kom.6 mm. kompl. • radni napon 230VAC. kom. kom. 35. isporuka i polaganje kabela napajanja tip NyCy 3x2. 45.5mm². Tehniĉki prijam. Dobava. - kn kn kn kn kn kn kn 42 . kom. ukupno do 370W. 1 2 1 13 1 290 2 1 - kn kn kn kn kn kn kn kn RADIJSKA MREŢA 38. isporuka i montaža mrežnog preklopnika MP-02. IshoĊenje radijske dozvole. Dobava. kom. 50. tip RG213/U. isporuka i polaganje STP cat 6. • snaga PoE napajanja: po prikljuĉnici do 15. 40.ELEKTROPRIMORJE Rijeka Red. . 43. kom. prespojnog kabela duljine 5m. 42. 47. isporuka i montaža telekomunikacijskog bakrenog kabela Elka TK59 5x4x0. visine 2U. m kompl. Dobava. m m 75 2 1 5 2 kn kn kn kn kn kompl. Dobava. m kom. Dobava. isporuka i montaža modema za daljinsko upravljanje ZyXEL U-336.4W. Dobava. Dobava. BAKRENI TK KABELI 46.HEP-ODS d. • montaža u 19'' vodilice. 44. 1 - kn 30. Programiranje. isporuka i montaža prespojnog panela PP-02 sa 24xRJ45 STP cat. podešavanje i ukljuĉenje opreme u radijsku mrežu. isporuka i montaža konektora za stranu antene: BNC konektor za kabel RG213/U Ispitivanje.5/2. kompl. 32. visine 2U. kom.1 230VAC/12VDC Dobava. isporuka i montaža 19" ladice. 31. Dobava. 49. isporuka i polaganje kabela napajanja tip PP-Y 3x1. Dobava. isporuka i montaža 19" vodilice kabela. Dobava. kabela. isporuka i montaža koaksijalnog antenskog kabela. isporuka i montaža nepokretne radijske postaje kao tip GM 380. Dobava.5mm². kompl. isporuka i montaža 19" ladice. 48.7.8 mm (za polaganje unutar zgrade). proizvoĊaĉa "Cisco" slijedećih minimalno traženih ili jednakovrijednih karatkeristika: • 24 x 10/100BaseT PoE prikljuĉnica. m m kompl.

. OPREMA TELEKOMUNIKACIJA "ili jednakovrijedan" znaĉi da je ponuĊena roba/oprema/materijal jednake ili bolje kvalitete od one koja je navedena kao primjer. UKUPNO .HEP-ODS d. a dokaz(e) jednakovrijednosti mora podnijeti ponuditelj u svojoj ponudi. OPREMA TELEKOMUNIKACIJA Napomena: Sva oprema mora biti isporuĉena sa kompletnom dokumentacijom ureĊaja i priruĉnicima za svu isporuĉenu opremu na hrvatskom jeziku.o.o. broj ProizvoĊaĉ Jedinica mjere Koliĉina Oznaka Oprema Tip Jediniĉna cijena Cijena ukupno 5.ELEKTROPRIMORJE Rijeka Red.kn 43 .

24VDC. 1 1 2 - kn kn kn 44 .miš logitech pilot wheel mouse ps2/usb + produžni kabel . 6. .5 "EL-UR" ili jednakovrijedan GPS ureĊaj s antenom i priborom Kao tip: 161 AHS "MEINBERG" ili jednakovrijedan Oprema u ormaru : .disketna jedinica 1.INTEL 865perl procesorska ploĉa .zvuĉnici.o.MTAO mjerni pretvornik za MTU napon. Izmjenjivaĉ 220VDC/230VAC 600W Kao tip: DXN 220-1.6 Hz . i s ugraĊenim ventilatorima za prisilnu ventilaciju Kao tip: "RITTAL" ili jednakovrijedan U ormar se ugraĊuje slijedeća oprema: 2.HEP-ODS d.44 mb. kom. nap.2 GB RAM PC400 DDRAM . frekv: 216.2 mrežna Ethernet prikljuĉka . za tarife.o. PC. kom.MTU prijemnik tipa ABB LCR500 ili jednakovrijedan. ugradnja u LCR500 ili jednakovrijedan kpl.VGA ATI Radeon 9200se.tastatura cherry g-83. 4 releja. OPREMA STANIĈNOG RAĈUNALA Industrijsko raĉunalo u konfiguraciji: . broj Jedinica mjere Koliĉina Oznaka Oprema Tip Jediniĉna cijena Cijena ukupno 6. 2xsata 155 (sata raid 0.hard disk 160 GB 7200rpm dual . doprema i montaža ormara 2200x800x800 mm sa zakretnim okvirom za montažu opreme dubine do 480 mm sa zakretnim okvirom. Dobava. 19” . stolni .128MB DDR . nap. 1 - kn 4.ELEKTROPRIMORJE Rijeka ProizvoĊaĉ Red.MTU prijemnik tipa ABB LCR500 ili jednakovrijedan. za JR. OPREMA ZA UKLAPANJE U SUSTAV DC ELEKTOPRIMORIJE 1.1) .6 Hz . kom. 230VAC. 7.4 USB prikljuĉka .monitor 24" TFT .osnovna ploĉa za industrijski PC . 1 - kn kom. frekv: 216. kpl 1 - kn 5.kućište za ind. 230VAC. 3. 3 releja.DVD ROM R/W Kao tip: AVA 14 "KONĈAR" ili jednakovrijedan 3.procesor INTEL Core 2 2. xy layout + produžni kabel . 1 - kn kom.5” .8 GHz.za na stol .4 serijska porta RS232 .

o.ELEKTROPRIMORJE Rijeka ProizvoĊaĉ Red.) 11. Modbus RTU).prikaz jednopolne sheme postrojenja . 9. napona i snaga iz postrojenja . Ostala oprema ormara .prikaz stanja aparata.isporuĉiti dvije police za ugradnju na zakretna vrata. senzor vlage i temperature kom 1 tip M 15-02-30031 (220VDC. OPREMA ZA UKLAPANJE U SUSTAV DC ELEKTOPRIMORIJE 8.f. zaštite i statusa signala u postrojenju . 1 - kn PROGRAMSKA OPREMA Operacijski programski sustav tip: Windows XPpro "MICROSOFT" ili jednakovrijedan licenciran za krajnjeg korisnika Programski sustav u konfiguraciji za staniĉna raĉunala s funkcijama: . staklena vrata s bravom .ventilatori . RS485 prema ANA-6. 10. .liste dogaĊaja i alarma . p. 45 .pomoćni releji ISKRA . broj Jedinica mjere Koliĉina Oznaka Oprema Tip Jediniĉna cijena Cijena ukupno 6.AC/DC adapter 230VAC/24VDC za MTAO .krononološka registracija dogaĊaja . za nošenje opreme .zakretni okvir.utiĉnica PC 2P+E . kom.svi kabeli za unutarnje ožiĉenje ormara Kao tip: "RITTAL" ili jednakovrijedan . kom.komunikacija sa sustavom sekundarne opreme po LON. 2 1 1 kn kn kn kpl.o. . po Modbus (IEL) i IEC61850 12. ide preko KON10 na STAR10 kom. 1 - kn 13.stezaljke WTL 6/3 STD .stezaljke WDU-4 .podne ploĉe sa uvodnicama .IEL ANA6 ili jednakovrijedan.IEL KON10 tip N 17-01-412 ili jednakovrijedan (220 VDC.o.prikaz mjerenja struja.cijevi izmeĊu okvira i stezaljki .upravljanje aparatima .svjetiljka PS4107 .dinamiĉki prikaz naponskog stanja . kpl.HEP-ODS d.termostat SK3110 .arhiviranje .grijaĉ SK3116 .

HEP-ODS d.o.o. - ELEKTROPRIMORJE Rijeka

ProizvoĊaĉ

Red. broj

Jedinica mjere

Koliĉina

Oznaka

Oprema

Tip

Jediniĉna cijena

Cijena ukupno

6. OPREMA ZA UKLAPANJE U SUSTAV DC ELEKTOPRIMORIJE
- komunikacija s DC po IEC 60870-5-104 protokolu - filtriranje informacija - formiranje grupnih signala - generiranje pseudo signala - raspodjela nadležnosti - podrška za udaljenu komunikaciju sa sustavom zaštite kroz SC tip: MicroSCADA Pro "ABB" ili jednakovrijedan, licencirana na krajnjeg korisnika (Napomena: programski sustav je kompatibilan sa ugraĊenim terminalima polja REF 54x u 20 kV poljima) KOMUNIKACIJSKA OPREMA 14. Y1 Dobava, doprema i montaža nazidnog ormara izraĊen iz ĉeliĉnog lima debljine 1.5 mm, za unutarnju montažu, Ormar je opremljen aparatnim ploĉama, montažnim okvirima i nosaĉima za smještaj opreme unutar ormara. Stupanj mehaniĉke zaštite ormara IP54 prema EN 60259/10.91. Boja RAL 7032.Ormar je s donje strane zatvoren demontažnim ploĉama s uvodnicama za kabele pomoćnog napajanja i komunikacije. Dimenzije ormara su : visina 600 mm, širina 600 mm i dubina 210 (185+30) mm. Kao tipa "RITTAL" ili jednakovrijedan Ormar je opremljen slijedećom opremom: 15. Komunikacijske jedinice za komunikaciju sa sustavom već ugraĊene numeriĉke zaštite REF 54x tip: PCLTA 20 "ABB" ili jednakovrijedan Spojka-zvijezda jedinica za povezivanje već ugraĊenih terminala polja REF 54x na SC tip: RER 111 "ABB"ili jednakovrijedan 17. Izlazna kartica za optiĉke izlaze već ugraĊenih terminala polja REF 54x tip: SFIBER BB "ABB"ili jednakovrijedan Star coupler 5 optiĉkih petlji RS232 izlaz za vezu prema već ugraĊenoj signalno mjernoj opremi MT-10, IEL tip: STAR 10 "IEL" ili jednakovrijedan kom. 2 kn kpl 1 kn

kpl

1

-

kn

kom.

2

-

kn

16.

kom.

14

-

kn

18.

kom.

1

-

kn

46

HEP-ODS d.o.o. - ELEKTROPRIMORJE Rijeka

ProizvoĊaĉ

Red. broj

Jedinica mjere

Koliĉina

Oznaka

Oprema

Tip

Jediniĉna cijena

Cijena ukupno

6. OPREMA ZA UKLAPANJE U SUSTAV DC ELEKTOPRIMORIJE
19. 20. RS232/FO pretvaraĉ za vezu prema staniĉnom raĉunalu HEP OPS tip: kao TCF-142-M MOXA ili jednakovrijedan - ispravljaĉ 230VAC/24VDC -jedan ureĊaj se ugraĊuje u ormarić komunikacija +Y1 RS232/IP pretvaraĉ za vez prema sustavu zaštite tip: kao Nport 5110 MOXA ili jednakovrijedan OSTALA OPREMA 22. 23. Stakleni i plastiĉni optiĉki kabeli sa završecima (spojnim priborom) IP telefon s AC/DC adapterom tip: kao Ericsson Dialog 4420 IP Basic ili jednakovrijedan Star coupler 5 optiĉkih petlji optiĉki izlaz za vezu preme signalno mjernoj opremi tip: STAR 10 "IEL" ili jednakovrijedan Komunikacijski adapter SPA / / RS485/RS232 tip: SPA-ZC 22 "ABB" ili jednakovrijedan Ethernet switch industrijske izvedbe 12xFO i 4x ETHERNET izlaza, za spoj na mrežu IEC 61850 tip: RSG2100T "RUGGED.COM ili jednakovrijedan Komunikacijski adapter za već ugraĊene ABB REx releje, za ethernet i IEC61850 tip: SPA-ZC 400 "ABB" ili jednakovrijedan DOKUMENTACIJA 28. Izvedbeni projekt lokalnog i daljinskog voĊenja SDV-a OBUKA 29. 30. 31. Obuka operatera za rad na SDV-u (na objektu) - za 4 ĉovjeka Obuka sistem-inženjera za rad na SDV-u (na objektu) - za 4 ĉovjeka Obuka za komunikacijski protokol IEC61850 na razini specijaliste za zaštitu i specijalistu za SDV, specifiĉno za ABB-ove proizvode IED REx i Microscada Pro (kod sistemintegratora) - za 6 ljudi kpl kpl kpl 1 1 1 kn kn kn kpl 1 kn kpl 1 kn

kom. kom.

2 2

-

kn kn

21.

kom.

3

-

kn

kpl

4

-

kn

24.

kom.

1

-

kn

25.

kom. kom.

1 1

-

kn kn

26.

27.

kom.

1

-

kn

47

HEP-ODS d.o.o. - ELEKTROPRIMORJE Rijeka

ProizvoĊaĉ

Red. broj

Jedinica mjere

Koliĉina

Oznaka

Oprema

Tip

Jediniĉna cijena

Cijena ukupno

6. OPREMA ZA UKLAPANJE U SUSTAV DC ELEKTOPRIMORIJE
MONTAŢNI I SPECIJALISTIĈKI RADOVI 32. 33. 34. 35. Montaža opreme SDV-a prema stavkama troškovnika za SDV Povezivanje opreme na opremu napajanja i uzemljenje. Sveukupno ožiĉenje komunikacije RS232 i optiĉkih kabela prema terminalima polja Specijalistiĉki radovi na sekundarnoj opremi -konfigururanje ureĊaja zaštite prema zahtjevima upravljaĉkog sustava -parametriranje ureĊaja zaštite -sekundarno ispitivanje sustava zaštite Specijalistiĉki radovi na staniĉnom raĉunalu i DC-u -generiranje programskog sustava -upis baze podataka i ekranskih prikaza u SC -upis baze podataka i ekranskih prikaza u SCADA sustav DC-a Specijalistiĉki radovi na ispitivanju i puštanju u pogon SDV-a -ispitivanje ožiĉenja -uspostavljanje i ispitivanje lokalne komunikacije -uspostavljanje komunikacije TS -DC -ispitivanje funkcija staniĉnog raĉunala -lokalno ispitivanje sustava -funkcionalno ispitivanje sustava u DC-u komplet komplet komplet komplet 1 1 1 1 kn kn kn kn

36.

komplet

1

-

kn

37.

komplet

1

-

kn

OPREMA ZA UKLAPANJE U SUSTAV DC ELEKTROPRIMORIJE
"ili jednakovrijedan" znaĉi da je ponuĊena roba/oprema/materijal jednake ili bolje kvalitete od one koja je navedena kao primjer, a dokaz(e) jednakovrijednosti mora podnijeti ponuditelj u svojoj ponudi.

UKUPNO

- kn

48

. Metalna kolica za ispitnu opremu i dokumentaciju . Dobava.o. montaža na profil tipa HEB140 s kolicima za lanĉanu dizalicu upravljivu lancem.o.kn .kn kpl. Ispitivanje dizalice te isporuka sve popratne dokumentacije sa uputama za rad." ili jednakovrijedan Rezervni zaštitni relej i pripadajuća komunikacijska oprema (mora biti kompatibilna sa već ugraĊenom opremom) 2. Dizalica lanĉana.kn . 6. Dimenzije : 311x240x267x132. 9.kn .5 mm. Dimenzije : 126x147x444 mm. minimalna visina : 444 . ruĉna "kolotura" Kapacitet: 2 t . cca 80x60x75 (šxdxv)cm Montaţni radovi 8. Montaža željeznog nosivog profila tipa HEB140 za ruĉnu dizalicu na pripremljeno mjesto u prostoriji DC razvoda.HEP-ODS d. Kao proizvoĊaĉa "REMEX d.kn . 3.kn . OSTALA OPREMA 10(20) kV POSTROJENJA Ruĉna dizalica za ugradnju u prostoriju DC razvoda 1.kn 49 .ELEKTROPRIMORJE Rijeka ProizvoĊaĉ Red. komplet 1 . doprema i montaža ruĉne lanĉane dizalice za transport opreme na kat TS 110/10(20) kV postrojenja kroz montažni otvor u prostoriji istosmjernih razvoda .o. broj Jedinica mjere Koliĉina Oznaka Oprema Tip Jediniĉna cijena Cijena ukupno 7. 5. Dimenzija lanca : 6 mm.o. 4. Kolica za lanĉanu dizalicu : Kapacitet: 2t. Uobiĉajena visina dizanja: 9 m . 1 komplet 1 - kn kom kom kom kom kom 1 1 1 2 2 . REF543KM127AAAA "ABB" ili jednakovrijedan RER111C-AC "ABB" ili jednakovrijedan SFIBER – C – BB "ABB" ili jednakovrijedan RER103-BB "ABB" ili jednakovrijedan RER123-BB "ABB" ili jednakovrijedan Oprema za odrţavanje TS 7. Napomena: Profil se isporuĉuje kao dio bravarije u sklopu graĊevinskog projekta.kn kom 2 .

o. OSTALA OPREMA 10(20) kV POSTROJENJA OSTALA OPREMA 10(20) kV POSTROJENJA "ili jednakovrijedan" znaĉi da je ponuĊena roba/oprema/materijal jednake ili bolje kvalitete od one koja je navedena kao primjer.kn 50 .ELEKTROPRIMORJE Rijeka ProizvoĊaĉ Red.o. broj Jedinica mjere Koliĉina Oznaka Oprema Tip Jediniĉna cijena Cijena ukupno 7. UKUPNO . a dokaz(e) jednakovrijednosti mora podnijeti ponuditelj u svojoj ponudi.HEP-ODS d. .

kat. izvedena prema normi HRN NB4. izradu gromobranskih hvataljki. Dobava i montaža loveće gromobranske palice uz ureĊaje ventilacije i klimatizacije na krovu zgrade trafo komora s potporama i betonskim postoljem ukupne dužine 3m Kao tip: SON 33 A . Dobava potrebnog materijala i povezivanje ventilacijskih i klimatizacijskih ureĊaja na krovu na sustav gromobranske instalacije komplet 1 - kn GROMOBRANSKA INSTALACIJA "ili jednakovrijedan" znaĉi da je ponuĊena roba/oprema/materijal jednake ili bolje kvalitete od one koja je navedena kao primjer. 936 Kao tip: UK "ZEP" ili jednakovrijedan Dobava i montaža vodiĉa P/F-Y presjeka 25 mm2 sa pripadnim stopicama.. dužine cca 300 mm za povezivanje na gromobransku instalaciju svih metalnih masa klimatizacijskih i ventilacijskih ureĊaja na krovu (vanjske jedinice klima ureĊaja. m 100 - kn 5. UKUPNO - kn 51 . 300203 "HERMI" ili jednakovrijedan Dobava i postavljenje pocinĉane trake Fe/Zn 25x4 mm. GROMOBRANSKA INSTALACIJA 1. broj Jedinica mjere Koliĉina Oznaka Oprema Tip Jediniĉna cijena Cijena ukupno 8.br.ELEKTROPRIMORJE Rijeka ProizvoĊaĉ Red.o. Traka se koristi za izradu odvoda od lovećih palica do izvedene gromobranske mreže na krovu. kom 8 - kn 4. kom 8 - kn 6. . dimenzije spojnice 58x58 mm. . Obujmica za loveću palicu Kao tip : OC "ZEP" ili jednakovrijedan komplet 1 kn kom 50 - kn 2.. cjevovodi.) 3. Dobava i montaža križne spojnice za spoj dvije Fe/Zn trake 25x4 mm.HEP-ODS d.o. a dokaz(e) jednakovrijednosti mora podnijeti ponuditelj u svojoj ponudi.

br.01. 2. kom 50 - kn 9.5 mm Pocinĉana željezna traka 40x5 mm Stezaljka za uzemljenje Tip: KSB -95/12 " METAL PRODUKT " ili jednakovrijedan. Napomena : Toĉan tip stezaljke ovisi o tipu isporuĉene rešetke. Fleksibilni Cu vodiĉ s PVC izolacijom. Fleksibilni Cu vodiĉ s PVC izolacijom. Kabelske stopice za uzemljenje ( 10. kom 200 - kn 52 . žutozelene boje Tip: P/FJT 6 mm2 (300 mm) Odcjepna stezaljka za ĉeliĉnu užad Tip: 77.5 mm) Tip: KSB -16/6 " METAL PRODUKT ili jednakovrijedan.HEP-ODS d.07 DALEKOVOD ili jednakovrijedan. 3. kom 520 - kn 8. s navojem i plastiĉnim tiplom Kat. Odvojna bakrena kompresijska stezaljka "H" oblika za spoj dva bakrena užeta 95 mm2 Kat.5. žutozelene boje Tip: P/FJT 95 mm2 (300 mm) Nosaĉ trake Cu 40x5 mm od pocinĉanog željeza. kom 50 - kn 11. br. kom 2000 - kn 7. Meko vuĉena bakrena traka 40x5 mm Meko vuĉeno bakreno uže 19x2.o. promjera 12.ELEKTROPRIMORJE Rijeka Red. 77. 19.02. m m m kom 2300 500 900 400 - kn kn kn kn 5.95. 4.30 DALEKOVOD ili jednakovrijedan. Kabelske stopice za uzemljenje ( 10.50 DALEKOVOD ili jednakovrijedan.o. kom 50 - kn 12.5 mm) Tip: KSB -25/10 " METAL PRODUKT ili jednakovrijedan. broj ProizvoĊaĉ Jedinica mjere Koliĉina Oznaka Oprema Tip Jediniĉna cijena Cijena ukupno 9. kom 416 - kn 6. . kom 70 - kn 10. Kabelske stopice za uzemljenje ( 10. 95 mm2. UZEMLJENJE MATERIJAL ZA UZEMLJENJE TS 110/10(20) kV TURNIĆ 1.5 mm) Tip: KSB -95/10 " METAL PRODUKT ili jednakovrijedan.

HEP-ODS d. Kompresijska bakrena kabelska stopica za Cu vodiĉ 95 mm2. br. br.5 mm na razmaku 50-60 mm Kat. prema HRN 930/III 90x90 kom 40 - kn 22. 300 021 268 PFISTERER ili jednakovrijedan. kom 30 kn 14. br. kom 450 - kn 20. s jednom rupom promjera 13. UZEMLJENJE 13.5 mm Kat. Kompresijska bakrena kabelska stopica za Cu vodiĉ 95 mm2. kom 50 - kn 15. br. na razmaku 50-60 mm Kat.o. br. br. KSB-95/10 METAL PRODUKT ili jednakovrijedan. Bronĉana pokositrena ploĉica 90x90x3 mm kom 130 - kn 53 . 300 021 269 PFISTERER ili jednakovrijedan. prema HRN 936/III 90x90 kom 180 - kn 21.03 DALEKOVOD ili jednakovrijedan. odnosno 2x 120 mm2.5 mm Kat. Kompresijska bakrena kabelska stopica za Cu vodiĉ 95 mm2.5 mm Kat.5 mm. . Stezaljka za spoj dvije bakrene trake 40x5 mm. s jednom rupom promjera 13.o. kom 50 - kn 16.br. Križna spojnica za spoj FeZn trake 40x4 mm i Cu trake 40x5 mm.ELEKTROPRIMORJE Rijeka Red. Kompresijska bakrena kabelska stopica za dvostruki Cu vodiĉ 2x95 mm2. Križna spojnica za spoj FeZn trake 40x5 mm i Cu trake 40x5 mm. sa dvije rupe promjera 13. kom 50 - kn 17. kom 480 - kn 19. Kompresijska bakrena kabelska stopica za Cu vodiĉ 95 mm2. 300 158 158 PFISTERER ili jednakovrijedan. s rupom promjera 11 mm (uzemljenje kabelskih polica) Kat. 300 020 020 PFISTERER ili jednakovrijedan. 43. 304 757 757 PFISTERER ili jednakovrijedan. broj ProizvoĊaĉ Jedinica mjere Koliĉina Oznaka Oprema Tip Jediniĉna cijena Cijena ukupno 9.09. Kompresijska bakrena kabelska stopica za Cu vodiĉ 95 mm2. s dvije rupe promjera 13. materijal bakar prema DIN 1705 Kat. kom 150 - kn 18. s jednom rupom promjera 13.

d) 27. Cu 35 mm2. komplet sa stopicama za vijak M12 (rupa promjera 13 mm). 6 mm2.kabelska stopica KSB 16/6. duljine 300 mm Kat.HEP-ODS d.odcjepna stezaljka za ĉeliĉnu užeta. kom 190 - kn 24.e) 28. kat. BN 510 FURSE ili jednakovrijedan. . komplet sa stopicama za vijak M12 (rupa promjera 13 mm). 31. A2 Pocinĉani željezni vijak sa šesterokutnom glavom M12x35. A2 (priĉvršćenje stezaljke za uzemljenje bazne ploĉe prekidaĉa GIS-a) Podložna ploĉica f13/30 mm za šesterokutni vijak DIN 7349. duljine 400 mm Kat.ELEKTROPRIMORJE Rijeka Red. 40x5 mm. br. kom kom kom kom kom kom 4 4 4 4 4 4 - kn kn kn kn kn kn 29. br. METALPRODUKT ili jednakovrijedan. s navojem i plastiĉnim tiplom.kabelska stopica KSB 25/10. . METALPRODUKT ili jednakovrijedan. 77.U vijak 5 mm komplet s podloškama i maticama .o. broj ProizvoĊaĉ Jedinica mjere Koliĉina Oznaka Oprema Tip Jediniĉna cijena Cijena ukupno 9. kom 100 - kn 27.b) 27.c) 27. . Fleksibilni spoj. duljine 300 mm Ni podložna ploĉica dimenzija 40x40 mm. komplet 250 - kn 54 . BN 310 FURSE ili jednakovrijedan kom 35 - kn 25. za spoj Cu i FeZn trake Šesterokutni vijak DIN 933.S ZEP ili jednakovrijedan. duljine 400 mm komplet s plosnatim prikljuĉcima za dva vijka M12 za spoj ĉeliĉnog profila za nošenje GIS polja i Cu trake 40x5 (prsten oko GIS polja) te za spoj nosaĉa 110 kV kabela ispod GIS prostorije Nosaĉ trake od pocinĉanog željeza. Pocinĉana perna stezaljka promjera 13 mm kom 45 - kn 26.07 DALEKOVOD ili jednakovrijedan. Uzemljenje mreže za nošenje vatrootpornih jastuĉića kod 110 kV KB vodova iz GIS-a sadrži sljedeću opremu za jedno polje ( ukupno ĉetiri polja): . 27. Tip: PTZ . Cu pletenica. Pocinĉana željezna šesterokutna matica M12 Pocinĉana ravna stezaljka promjera 13 mm. .o.P/FJK kabel. Fleksibilni spoj. kom kom 28 28 - kn kn 30.01. br.a) 27. UZEMLJENJE 23. Cu 95 mm2.

br. 1s. 0. Kat. -transportna dužina 2540 mm. 366 610 095 . UZEMLJENJE 32.dužine 8500 mm. kom 6 - kn 55 .HEP-ODS d. kat. Izolacijska motka za uzemljenje. tip :MMM 16 "TEP" ili jednakovrijedan.o.ELEKTROPRIMORJE Rijeka Red. Ostali sitni montažni materijal Oprema za privremeno uzemljenje 34.sabirnicom za uzemljenje Cu 60x10 mm . 36. Kat.dužine 7500 mm. za maksimalni presjek Cu vodiĉa 95 mm2.br. maksimalna struja kratkog spoja 26 kA. 364 169 175 PFISTERER ili jednakovrijedan. promjer Al vodiĉa 22. br.o.005 PFISTERER ili jednakovrijedan. broj ProizvoĊaĉ Jedinica mjere Koliĉina Oznaka Oprema Tip Jediniĉna cijena Cijena ukupno 9.kabelska stopica za uzemljenje kat. Fiksna kuglasta stezaljka za uzemljenje Φ20 mm. -izolacijski dio motke dužine l1 = 500 mm. Ormarić za uzemljenje kompenzacijskog užeta sa : . kat. 360. ne može se olabaviti ukoliko bi se mogao demontirati.5 mm. 363 245 006 Cu uže 95 mm2 slijedećih dužina za jedan komplet: . -gornji prikljuĉni dio motke je fiksnog tipa. teleskopskog tipa: -poliesterska izolacijska motka ojaĉana staklenim vlaknima. 460 364 023 PFISTERER ili jednakovrijedan.600 RITTAL ili jednakovrijedan.br. kat.potporni izolatori tipa 2 SBeb 1. 33. -dužina motke lG = 4415 mm. Fiksna hvataljka za fazni prikljuĉak.br.382.5 s. br. 360 414 001 PFISTERER ili jednakovrijedan.5 kA/0. 366 610 095 . .uvodnicama AU 13.dužine 6500 mm. .profili za montažu ormarića NPC 80 Tip: AE 1034. br.5 /60 . maksimalno dopuštena struja kratkog spoja 30 kA. -maksimalno dopuštena struja kratkog spoja 26. 366 610 095 Uzemljivaĉku stezaljku kat. -svi spojevi su od sintetiĉkih materijala.5/11 Si. br. komplet kom kom kom kom komplet 6 2 2 2 2 1 - kn kn kom komplet kom kom kom kom kom 3 2 3 1 1 1 3 - kn kn 35.br.5 s. s navojem M12x38 Kat. kom 6 - kn 37. Spoj Cu užadi 95 mm 2 na Cu sabirnicu : . Jednopolna naprava za privremeno uzemljenje koja sadrži: Faznu prikljuĉnu stezaljku kat. 300 021 269 PFISTERER ili jednakovrijedan. tj. .

HEP-ODS d.MATERIJAL RADOVI NA UZEMLJENJU TS 110/10(20) kV TURNIĆ UKUPNO - kn 56 .o. 363 245 006 Cu uže 95 mm2 slijedećih dužina za jedan komplet: dužina kratkospajaĉa 800 mm dužina kratkospajaĉa 600 mm dužina kratkospajaĉa 4000 mm Kat. br. Kat. kom kom kom kom kom kom kom 4 2 3 2 1 1 1 kn kn kom kom kom 6 6 2 - kn kn kn 41. Tropolna naprava za privremeno uzemljenje. -svi spojevi su od sintetiĉkih materijala. broj ProizvoĊaĉ Jedinica mjere Koliĉina Oznaka Oprema Tip Jediniĉna cijena Cijena ukupno 9. ne može se olabaviti ukoliko bi se mogao demontirati. za maksimalni presjek Cu vodiĉa 95 mm2. 39. 360 414 001 PFISTERER ili jednakovrijedan. maksimalno dopuštena struja kratkog spoja 30 kA. Izolacijska motka za uzemljenje. 42. 43. PFISTERER ili jednakovrijedan. br. -dužina motke lG = 2030 mm. 40. 364 866 001. . sadrži: Faznu prikljuĉnu stezaljku kat. -izolacijski dio motke dužine l1 = 500 mm. br. br. br. maksimalna struja kratkog spoja 26.5 kA/0.o. UZEMLJENJE . 366 620 095 Uzemljivaĉku stezaljku kat. -transportna dužina 1150 mm. -gornji prikljuĉni dio motke je fiksnog tipa. -maksimalno dopuštena struja kratkog spoja 26. Komplet opreme za privremeno uzemljenje do 500 V Kao kat.5 s. UZEMLJENJE Oprema za kratko spajanje i uzemljenje u 10(20) kV postrojenju sadrži: 38. teleskopskog tipa: -poliesterska izolacijska motka ojaĉana staklenim vlaknima. Fiksna hvataljka za fazni prikljuĉak na 2x Cu profil 100x10 mm.ELEKTROPRIMORJE Rijeka Red. 1s. 364 169 170 PFISTERER ili jednakovrijedan.5 kA/0. br. maksimalna struja kratkog spoja 26 kA. Traka za obilježavanje mjesta uzemljenja. tj.5 s. kom komplet 1 1 - kn kn 44. MeĊukomad dimenzija 100x100x10 (od Cu profila 100x10mm) Fiksna kuglasta stezaljka za uzemljenje Φ20 mm. Kat. 360 354 354 PFISTERER ili jednakovrijedan.

. Montaža kabelskih stopica na bakreno uže: .ELEKTROPRIMORJE Rijeka Red. 48. komplet komplet komplet komplet 1 1 1 1 - kn kn kn kn 58. s mjerenjem i rezanjem užeta na odgovarajuće duljine Izrada kompresijskih spojeva 95/95 mm2 Izrada vijĉanog spoja stopice na pocinĉanu traku vijkom M12x35 mm te zalijevanje spoja bitumenom.na nosaĉe ili po kabelskoj polici. m komplet komplet komplet komplet komplet 500 1 1 1 1 1 - kn kn kn kn kn kn 47. 56. komplet 1 - kn 53.120 mm2. 50. komplet 1 - kn 54. . komplet 1 - kn 57 . UZEMLJENJE 45. 55.95 mm2. montaža plastiĉnog tipla te montaža nosaĉa užeta Razmjeravanje. 51. . komplet 1 kn m 2300 kn 46.po podu.o. Montaža stezaljki na konstrukciju. Ispitivanja i mjerenja 59. broj ProizvoĊaĉ Jedinica mjere Koliĉina Oznaka Oprema Tip Jediniĉna cijena Cijena ukupno 9. 57. Izrada vijĉanih spojeva stopice na opremu ili konstrukciju ili trake na opremu i konstrukciju Bušenje betona. rezanje i polaganje užeta 95 ili 120 mm2. Montaža kabelskih stopica na bakreno uže 2x95 mm2. 52.o. . . Izrada vijĉanih spojeva stopice na opremu ili konstrukciju. 49. montaža plastiĉnog tipla te montaža nosaĉa trake Montaža križne stopice Bušenje betona.u cijevi.HEP-ODS d. Polaganje meko vuĉenog bakrena traka 40x5 mm na nosaĉe po zidovima i stropu zgrade postrojenja Polaganje meko vuĉenog bakrenog užeta 95 mm2. Bušenje betona. Mjerenje otpora rasprostiranja uzemljivaĉa neposredno nakon polaganja uzemljivaĉa u postrojenju. montaža plastiĉnih tipla te rezanje plastiĉne cijevi i montaža dvije obujmice za cijev.

Mjerenje impedancije uzemljenja za minimalno pogonsko stanje (u ljetnim i zimskom periodu). komplet komplet 1 1 - kn kn 63.Ukoliko su vrijednosti napona koraka i dodira prevelike pristupa se doradi u sustavu uzemljenja i provedbi dodatnih mjera kako bi se navedene vrijednosti dovele u zakonom predviĊene granice. UKUPNO UKUPNO - kn kn 58 . UZEMLJENJE . SreĊivanje rezultata mjerenja i prilaganje elaboratu Zaštita na radu. .o.MATERIJAL I RADOVI "ili jednakovrijedan" znaĉi da je ponuĊena roba/oprema/materijal jednake ili bolje kvalitete od one koja je navedena kao primjer.o. komplet 1 kn 61.HEP-ODS d.RADOVI UZEMLJENJE . Mjerenje impedancije uzemljenja za puno pogonsko stanje (u ljetnom i zimskom periodu). Mjerenje napona dodira i koraka u i izvan zgrade postrojenja za minimalno pogonsko stanje (u ljetnom i zimskom periodu). UZEMLJENJE 60. komplet 1 - kn 62.ELEKTROPRIMORJE Rijeka Red. a dokaz(e) jednakovrijednosti mora podnijeti ponuditelj u svojoj ponudi. broj ProizvoĊaĉ Jedinica mjere Koliĉina Oznaka Oprema Tip Jediniĉna cijena Cijena ukupno 9.

tip: 45JM/20/2/6/34 ili jednakovrijedan (oznaka na crtežu OV2) Dobava i ugradba prigušivaĉa buke za montažu ispred i iza ventilatora promjera Ø600mm i duljine 450mm. zajedno sa: okvirom za montažu na svjetlarnik STEZ-03-7.6A Eksterni pad tlaka: Dp = 200 Pa proizvod:Fläkt-Woods. . 8. I=7. slijedećih tehniĉkih karakteristika: Koliĉina odsisanog zraka: V = 16200 m3/h N = 3. broj ProizvoĊaĉ Jedinica mjere Koliĉina Oznaka Oprema Tip Jediniĉna cijena Cijena ukupno 10. Proizvod: FLAKTWOODS. antivibracijskim podloškama i termiĉkom zaštitom motora sljedećih tehniĉkih karakteristika: V = 12 500 m3/h .8mm. komplet 8 - kn 59 .o. Unutarnji promjer prigušivaĉa iznosi Ø450mm. 4.o. Dobava i ugradba dvobrzinskog krovnog ventilatora za odsisnu ventilaciju trafokomore 1 i 2 (V1) izraĊenog iz plastikom prevuĉenog galvaniziranog ĉeliĉnog lima i iznutra izoliranog kamenom vunom i perforiranim limom. s zaštitnom rešetkom na obe strane ventilatora. tip: STEF-7-612-1-1-5 ili jednakovrijedan (oznaka na crtežu OV1_) komplet 3 - kn 2.ELEKTROPRIMORJE Rijeka Red.statiĉki tlak Δp = 100 Pa .8 kW.5 kW. VENTILACIJA.elektromotor N = 3. tip: B1D-45JM ili jednakovrijedan (oznaka na crtežu PB) Dobava i ugradba lima za usmjeravanje odsisnog zraka iz sjevernog kabelskog tunela izraĊenog iz pocinĉanog ĉeliĉnog lima debljine 0. kom m2 6 5 - kn kn 3.HEP-ODS d. u kompletu s ovjesnim priborom za vertikalnu montažu.21A Istart=64 A Proizvod: FLAKTWOODS. 380-420V. a prigušenje prema podacima u teh proraĉunu. HLAĐENJE I GRIJANJE VENTILACIJA 1.7/0. Dobava i montaža aksijalnog ventilatora za ventilaciju sjevernog kabelskog tunela (OV2). 3~50Hz 400V.

VENTILACIJA.dobava ventilatora V = 320 m3/h .025 kW. prema DIN 24157 u kompletu s ovjesnim priborom za montažu Dobava i ugradba mineralne vune debljine d=50mm obložena Al folijom za izolaciju buke. kg 320 - kn 9. L=1000 mm Proizvod: TROX tip: MSA 200 ili jednakovrijedan (oznaka na crtežu PB) Dobava i montaža aksijalnog ventilatora za montažu na zid za ventilaciju radionice i skladišta (OV).o. Dimenzije: 1000x1000. kom 8 - kn 6. slijedećih tehniĉkih karakteristika: Dimenzije: 203x203 mm Proizvod: NOVOVENT tip: GR ili jednakovrijedan (oznaka na crtežu ZR) Izrada i ugradba plenuma za spoj prigušivaĉa buke i krovnih odsisnih ventilatora u prostorijama trafokomora 1 i 2. Izolacijom se oblažu prigušivaĉi buke i spojni plenumi za spoj na odsisne krovne ventilatore u prostorijama trafokomora 1 i 2. u kompletu s ovjesnim priborom za montažu na predviĊen proboj i samopodiznom rešetkom. 230V Proizvod: NOVOVENT. . V=16200m3/h.HEP-ODS d. izraĊenog iz pocinĉanog lima. broj ProizvoĊaĉ Jedinica mjere Koliĉina Oznaka Oprema Tip Jediniĉna cijena Cijena ukupno 10. kom 2 - kn 8. sljedećih tehniĉkih karakteristika: .o.statiĉki tlak Δp = 30 Pa . HLAĐENJE I GRIJANJE 5. komplet 1 - kn 7.elektromotor N = 0. m2 75 - kn 60 . tip: BANO 150 + PG-150 ili jednakovrijedan (oznaka na crtežu OV) Dobava i ugradba prestrujne rešetke koja se sastoji od vanjske i unutarnje rešetke u kompletu sa zaštitnom mrežicom te prestrujne cijevi dimenzije 150mm. Dobava i ugradba prigušivaĉa buke na odsisne krovne ventilatore u prostorijama trafokomora 1 i 2 kompletu s ovjesnim priborom za montažu.ELEKTROPRIMORJE Rijeka Red. dp=40 Pa.

komplet 4 - kn 11.9 mm proizvod Daikin tip: FAQ100B ili jednakovrijedan (oznaka na crtežu UJ 1. 19°C VT Qg1 = 11.slijedećih teh.50 Hz Tv = 35°C Tp = 27°C ST.50 Hz Nivo zvuĉnog tlaka: 41/45 dB(A) Prikljuĉak R410A: tekuća faza: 9. VENTILACIJA. dvobrzinskim elektromotorom. zrakom hlaĊenim kondenzatorom i svim potrebnim elementima za zaštitu.ELEKTROPRIMORJE Rijeka Red. h = 1345mm težina: 106 kg medij: R-410A Zvuĉna snaga: 65 dB(A) Zvuĉni tlak na udaljenosti od 1m i visini od 1.2 kW N1 = 3. Dobava i ugradba unutarnje jedinice podstropne izvedbe sa maskom predviĊena za montažu na strop opremljena ventilatorom. izmjenjivaĉem topline s direktnom ekspazijom freona. karakteristika: Qh = 10 kW N = 3. .15 kW N2 = 3.9 kW / 380 V .52 mm Prikljuĉak R410A: plinovita faza: 15.52mm Prikljuĉak R410A: plinovita faza: 15.o.6 kW / 380 V . h = 360 mm težina: 26 kg N = 130 W . 61 . s ugraĊenim hermetiĉkim kompresorima (standardni i inverter)._) Dobava i ugradba vanjske jedinice split sustava. kontrolu i regulaciju ureĊaja (Inverter Control) i funkcionalni rad. Rashladni medij R410A.220 V .50 Hz Tv2= -15°C Tp2 = 20°C radno podruĉje: grijanje: od -20° do 15.15 kW / 380 V . slijedećih karakteristika: Qh = 10 kW Tv = 35°C ST Tp = 27°C ST.5°C radno podruĉje: hlaĊenje: od -15° do 50°C dimenzije: 900 x 320 mm . 19°C VT VZ =1380/1140 m3/h dimenzije: 1570 x 200 mm . kontrolu i regulaciju ureĊaja i temperature.o. broj ProizvoĊaĉ Jedinica mjere Koliĉina Oznaka Oprema Tip Jediniĉna cijena Cijena ukupno 10. namjenjena za vanjsku montažu zaštićena od vremenskih utjecaja.5m G/H: 49 / 51 dB(A) Prikljuĉak R410A: tekuća faza: 9.HEP-ODS d.9mm Maksimalna duljina razvoda: od 5 do 75 m od ĉega visinski do 30m. te svim potrebnim elementima za zaštitu.50 Hz Tv1= 6°C Tp1 = 20°C Qg2 = 7. HLAĐENJE I GRIJANJE KLIMATIZACIJA 10.

: FTXS50G ili jednakovrijedan (oznaka na crtežu UJ 2._) 14.50 Hz Tv = 35°C Tp = 19°C Qg = 5. s ugraĊenim inverter kompresorom.5° do 18°C Dimenzije: 825 x 300 mm . zrakom hlaĊenim kondenzatorom i svim potrebnim elementima za zaštitu. Funkcije: on/off. Dobava i ugradba elektronskog prostornog regulator sa LCD displejom za upravljanje i kontrolu unutarnjih jedinica._) 12. brzina ventilatora. Rashladni medij R-410A slijedećih teh. slijedećih karakteristika: Qh = 5 kW Tv = 35°C Tp = 19°C Qg = 5. Kontrola pristupa moguća je u tri nivoa sa mogućnošću ograniĉavanja prisutpa korisnika. tip: RZQ100B7W1B ili jednakovrijedan (oznaka na crtežu VJ 1. Dobava i ugradba vanjske jedinice split sustava.o. signalizacija zaprljanosti filtera.55 kW / 230 V . HLAĐENJE I GRIJANJE Proizvod Daikin Sky Air. tip. broj ProizvoĊaĉ Jedinica mjere Koliĉina Oznaka Oprema Tip Jediniĉna cijena Cijena ukupno 10. kontrolu i regulaciju ureĊaja i funkcionalni rad.8 kW Tv = 7°C Tp = 20°C VZ = grijanje/hlaĊenje: 612 / 654 m3/h dimenzije: 800 x 215 mm . opremljena ventilatorom. h = 735 mm Težina: 48 kg Medij: R-410A komplet 4 kn kom 2 - kn komplet 6 - kn 62 . trobrzinskim elektromotorom.7 mm Stavka ukljuĉuje bežiĉni daljinski upravljaĉ. Proizvod Daikin tip. Dobava i ugradba unutarnje zidne jedinice sa maskom predviĊena za montažu na zid. Proizvod Daikin.4 mm Prikljuĉak R410A: plinovita faza: 12. pojedinaĉno podešavanje za jedinice u grupi. h = 295 mm težina: 10 kg Nivo zvuĉnog tlaka:43/44 dBA Prikljuĉak R410A: tekuća faza: 6. izmjenjivaĉem topline s direktnom ekspazijom freona. karakteristika: Qh = 5 kW N = 1.ELEKTROPRIMORJE Rijeka Red.o. set point.: BRC1D517 ili jednakovrijedan (oznaka na crtežu T) 13. . kontrolu i regulaciju ureĊaja i temperature. tjedni program sa 5 dnevnih podprograma (ukupno 35). signalizacija greške. namjenjena za vanjsku montažu zaštićena od vremenskih utjecaja.HEP-ODS d.8 kW Tv = 7°C Tp = 20°C Radno podruĉje: hlaĊenje: od -10° do 46°C radno podruĉje: grijanje: od -15. režim rada. VENTILACIJA. pozicija lamela. te svim potrebnim elementima za zaštitu.

namjenjena za vanjsku montažu zaštićena od vremenskih utjecaja. slijedećih karakteristika: Qh = 3. broj ProizvoĊaĉ Jedinica mjere Koliĉina Oznaka Oprema Tip Jediniĉna cijena Cijena ukupno 10. Dobava u ugradba unutarnje jedinica zidne izvedbe sa maskom predviĊena za montažu na zid. HLAĐENJE I GRIJANJE Max.87 kW / 230 V .ELEKTROPRIMORJE Rijeka Red.50 Hz Tv = 7°C Tp = 20°C radno podruĉje: grijanje: od -15° do 20°C radno podruĉje: hlaĊenje: od -15° do 46°C dimenzije: 765 x 285 mm . .4 mm Prikljuĉak R410A: plinovita faza: 9.5 mm Proizvod Daikin tip: komplet 6 - kn komplet 5 - kn 16._) Dobava i ugradba vanjske jedinice split sustava.zvuĉni tlak: 48/48 dB(A) Prikljuĉak R410A: tekuća faza: 6. kontrolu i regulaciju ureĊaja i funkcionalni rad. zrakom hlaĊenim kondenzatorom i svim potrebnim elementima za zaštitu. kontrolu i regulaciju ureĊaja i temperature. s ugraĊenim inverter kompresorom. karakteristika: Qh = 3.5 kW Tv = 35°C Tp = 19°C Qg = 4 kW Tv = 7°C Tp = 20°C VZ = 462 m3/h dimenzije: 800 x 215 mm . 63 .4 mm Prikljuĉak R410A: plinovita faza: 9. slijedećih teh. h = 550 mm težina: 34 kg medij: R-410A max. Rashladni medij R-410A._) 15. proizvod Daikin tip: FTXS35G ili jednakovrijedan (oznaka na crtežu UJ 3.4 mm Prikljuĉak R410A: plinovita faza: 12. trobrzinskim elektromotorom.50 Hz Tv = 35°C Tp = 19°C Qg = 4 kW N = 0. opremljena ventilatorom.5 kW N = 0. izmjenjivaĉem topline s direktnom ekspazijom freona.o. VENTILACIJA.96 kW / 230 V .5 mm Stavka ukljuĉuje bežiĉni daljinski upravljaĉ. te svim potrebnim elementima za zaštitu.o.HEP-ODS d.7 mm Proizvod Daikin tip: RXS50G ili jednakovrijedan (oznaka na crtežu VJ 2. zvuĉni tlak: 44/48 dB(A) Prikljuĉak R410A: tekuća faza: 6. h = 294mm težina: 10 kg Nivo zvuĉnog tlaka: 23 dB(A) Prikljuĉak R410A: tekuća faza: 6.

l=813 mm. slijedećih dimenzija i tipova: tip:TPVD 06 (oznaka na crtežu (R1) Qg=600 W. 20 a) 20 b) 20 c) kom kom kom 1 1 2 - kn kn kn 21. 23 a) 23 b) m m 50 30 - kn kn m m 50 50 - kn kn 64 . l=1065 mm Dobava konzolnog materijala za zavješenje prigušivaĉa buke.9 Dobava i ugradba cjevovoda za odvod kondezata iz ventilokonvektora izraĊenog iz PPR80 cjevovoda u kompletu sa fazonskim komadima te ovjesnim priborom. 22 a) 22 b) 23. tip:TPA 12 (oznaka na crtežu (R3) Qg=1200 W. ._) 17. VENTILACIJA. Dobava i ugradba PVC kanalice sa poklopcem za voĊenje i maskiranje razvoda klima jedinica slijedećih dimenzija i koliĉina: PVC 40x60mm PVC 60x80mm Dobava i ugradba perforirane pocinĉane PK kanalice sa poklopcem za voĊenje i maskiranje razvoda klima jedinica slijedećih dimenzija i koliĉina: PK 300 PK 500 AUTOMATSKA REGULACIJA I UPRAVLJANJE komplet 5 kn m m m m 370 330 270 220 - kn kn kn kn 18 a) 18 b) 18 c) 19. HLAĐENJE I GRIJANJE RXS35G ili jednakovrijedan (oznaka na crtežu VJ 3. proizvoĊaĉa GLAMOX ili jednakovrijedan.4 Ø 9.o.HEP-ODS d.7 Ø 15. Dobava i ugradba elektriĉnog radijatora sa digitalnim termostatom DT u kompletu sa montažnim i ovjesnim priborom. spojnih plenuma.o. atesta i garancija. slijedećih dimenzija i koliĉina: NO 20 NO 25 NO32 Puštanje u pogon split sustava ukljuĉivo provjeru nepropusnosti freonske instalacije. m m m 30 25 60 - kn kn kn paušal 1 - kn 20. cjevovoda i opreme oĉišćenog od rĊe i obojenog s 2 premaza temeljne boje. 17 a) 17 b) 17 c) 17 d) 18. l=651 mm tip:TPVD 08 (oznaka na crtežu (R2) Qg=800 W. broj ProizvoĊaĉ Jedinica mjere Koliĉina Oznaka Oprema Tip Jediniĉna cijena Cijena ukupno 10.5 Ø 12. vakumiranje i dopunjavanje rashladnog sredstva R410A od strane ovlaštenog servisa uz izdavanje potrebnih uputa za korištenje. Dobava i ugradba bakrenog cjevovoda u toplinskoj izolaciji sa parnom branom slijedećih veliĉina i koliĉina: Ø 6.ELEKTROPRIMORJE Rijeka Red. kg 300 - kn 22.

osiguraĉi. Specijalistiĉki radovi na nivou opreme u polju -nadzor nad ugradnjom opreme u polju -ugaĊanje opreme u polju -puštanje u rad -testiranje isporuĉene opreme -podešavanje parametara regulacije sukladno projektantskim i korisniĉkim zahtjevima -izrada potrebnih ispitnih listova i funkcionalnih proba -izrada uputstava za rad -obuka osoblja krajnjeg korisnika komplet 1 - kn 65 . Dobava.CLIOL823A ili jednakovrijedan Honeywell tip. Oprema automatske regulacije za ventilaciju trafokomore 1 i trafokomore 2 sastoji se od: Prostorni osjetnik temperature s podešivaĉem Honeywell. pomoćni releji i sav drugi potrebni materijal) Ormar se isporuĉuje kompletno ožiĉen i ispitan. u zaštiti IP 54. motorne zaštitne sklopke. tip:HVAC009 ili jednakovrijedan Kompaktni DDC regulator s Lon komunikacijskim protoklom Honeywell. grebenaste sklopke. VENTILACIJA.Oprema automatske regulacije za ventilaciju sjevernog kabelskog tunela sastoji se od: Prostorni osjetnik temperature s podešivaĉem Honeywell. .HEP-ODS d. Dobava. HLAĐENJE I GRIJANJE 24. tip:T7460E ili jednakovrijedan Kompaktni DDC regulator s Lon komunikacijskim protoklom Honeywell.XS824-25 ili jednakovrijedan kpl 1 - kn kom kom kom kom kom kom 2 1 3 2 3 2 25. grebenaste sklopke. tip: XFC3A06001 ili jednakovrijedan kom 1 - kn kom kom kom kom 1 3 1 1 26.CLIOL824A ili jednakovrijedan Honeywell tip. motorne zaštitne sklopke. doprema i ugradnja elektrokomandnog ormara RO-V2 opremljen sa svim potrebnim elementima DDC regulacije kao i svim potrebnim elementima energetike (glavna AS sklopka.XS823 ili jednakovrijedan Honeywell tip. sa svom potrebnom tehniĉkom dokumentacijom. tip: XL50-UMMI PCLON ili jednakovrijedan Modul digitalnih ulaznih signala Modul digitalnih izlaznih signala Podnožje za module DI Podnožje za module DO Honeywell tip. Honeywell. broj ProizvoĊaĉ Jedinica mjere Koliĉina Oznaka Oprema Tip Jediniĉna cijena Cijena ukupno 10. sklopnici. pomoćni releji i sav drugi potrebni materijal) Ormar se isporuĉuje kompletno ožiĉen i ispitan.o. s ugraĊenom LON komunikacijskom karticom. tip: XL50-UMMI PCLON ili jednakovrijedan Smart I/O LON modul za proširenje osnovnog regulatora Honeywell. sklopnici.ELEKTROPRIMORJE Rijeka Red. doprema i ugradba elektrokomandnog ormara RO-V1 opremljen sa svim potrebnim elementima DDC regulacije kao i svim potrebnim elementima energetike (glavna AS sklopka. osiguraĉi. sa svom potrebnom tehniĉkom dokumentacijom. tip:T7460E ili jednakovrijedan Frekventni regulator snage 4 kW.o.

proturne cijevi. ukljuĉivo i strelica za oznaku vrste i smjera strujanja fluida.ELEKTROPRIMORJE Rijeka Red. itd. IzvoĊaĉ elektriĉkih radova će položiti sve potrebne kabele predviĊene u gore navedenim shemama. tiple. vijci. Sva potrebna ispitivanja veza izmeĊu elemenata strojarske opreme. Izrada i ugradba shema izvedene instalacije. Izrada i ljepljenje oznaka pojedinih elemenata instalacije koje moraju biti sinhronizirane s oznakama u elektro shemama. nakon toĉnog pozicioniranja strojarskih ureĊaja. opšavi. Oznake trebaju biti izraĊene od samoljepljivih papirnih folija otpornih na vodu. ukljuĉivo privremena i okonĉana ĉišćenja prostora izvoĊenja radova s odvozom otpada na gradsku deponiju te povrat preostalog materijala s gradilišta. kom 15 - kn 31. Specijalistiĉki radovi na nivou DDC regulatora -programiranje DDC regulatora -puštanje u rad -testiranje isporuĉene opreme -podešavanje parametara regulacije sukladno projektantskim i korisniĉkim zahtjevima -izrada potrebnih ispitnih listova i funkcionalnih proba -izrada uputstava za rad -obuka osoblja krajnjeg korisnika PRIJEVOZ.o. Uz svaku stavku strojarske opreme obvezna je isporuka aplikacijskih elektriĉkih shema spajanja za povezivanje strojarske opreme (ukljuĉene sve potrebne tipove kabela. broj ProizvoĊaĉ Jedinica mjere Koliĉina Oznaka Oprema Tip Jediniĉna cijena Cijena ukupno 10. HLAĐENJE I GRIJANJE 27. uz pisano izvješće o postignutim parametrima. Sitni ugradbeni materijal kao što su držaĉi. ISPITIVANJE I OSTALO 28. te pohranjena u prostoru korisnika. obujmice. Fino namještanje i regulacija te mjerenje ostvarenih koliĉina i kontrola funkcije sklopa automatske regulacije. s kratkim uputama za korištenje. paušal 1 - kn 30. Izdavanje zapisnika o tlaĉnoj i funkcionalnoj probi ovjereno od ovlaštenog inženjera.HEP-ODS d. paušal 1 kn komplet 1 - kn 29. Sheme treba predati izvoĊaću elektriĉkih radova. puštanje u rad od strane ovlaštenih servisera. Troškovi spajanja strojarske opreme elektriĉnim kabelima. paušal 1 - kn 66 . Troškovi pogonske energije nisu ukljuĉeni. komplet 2 - kn 34. te primopredaja certifikata o ispitivanju ureĊaja po ovlaštenim ustanovama. kabele na strojarsku opremu (na oba kraja). rozete. Prosjeĉna veliĉina oznake (60 x 20) mm Troškovi osiguranja i transporta. IzvoĊaĉ strojarskih radova će spojiti el. konzole. dokaza kvalitete i primopredaja radova. paušal 1 - kn 33. Izrada uputa za održavanje i korištenje opreme. napojnih . kontrola funkcionalnosti uz prethodne tlaĉne probe. VENTILACIJA. . upotreba dizalice.o.energetskih i upravljaĉkih). paušal 1 - kn 32.

paušal 1 - kn 37. UKUPNO - kn 67 .HEP-ODS d. HLAĐENJE I GRIJANJE 35.o.6/1 kV i polaganje dijelom po kabelskoj polici. 40. komplet 1 . Izdavanje atestne dokumentacije i obuka osoblja investitora u rukovanju strojarskom opremom. .kn . Dobava kabela s izolacijom i plaštem od PVC.kn komplet komplet komplet 1 1 1 . VENTILACIJA.o. Troškove pogonske energije snosi naruĉitelj. GraĊevinski radovi na adaptaciji graĊevine (prodori kroz zidove i meĊukatne ploĉe za prolaz cijevi i kabela). Elektromontaţni radovi elektriĉne instalacije napajanja ventilacije 38.kn 39. HLAĐENJE I GRIJANJE "ili jednakovrijedan" znaĉi da je ponuĊena roba/oprema/materijal jednake ili bolje kvalitete od one koja je navedena kao primjer. Troškovi ovlaštenih servisera prilikom ugradbe. Stavka ukljuĉuje sve radove i sav eventualno potreban materijal za spajanje i namještanje opreme i elemenata automatske regulacije.ELEKTROPRIMORJE Rijeka Red. nadzora nad ugradbom i puštanja u pogon i fine regulacije sustava.kn . broj ProizvoĊaĉ Jedinica mjere Koliĉina Oznaka Oprema Tip Jediniĉna cijena Cijena ukupno 10. za nazivni napon 0. VENTILACIJA. s bakrenim vodiĉima. a dijelom se kabel uvlaĉi u krute PVC instalacijske cijevi polažene nadžbukno na odstojnim obujmicama Dobava i ugradnja opreme i izvršenje ostalih radova potrebnih za potpuno dovršenje instalacije Dobava i ugradnja sitnog spojnog i montažnog pribora i materijala i izvršenje ostalih nespecificiranih radova potrebnih za potpuno dovršenje instalacije paušal 1 - kn 36. a dokaz(e) jednakovrijednosti mora podnijeti ponuditelj u svojoj ponudi.

250 VAC . DETEKCIJA SF6 PLINA 1.zaštita : IP 40 prema DIN 40050 . doprema i montaža ureĊaja za detekciju SF6 plina.potrošnja 40 VA.uputstva za rad kom 2 Kao tip : 3-026-R002 "DILO" ili jednakovrijedan kpl 1 - kn DETEKCIJA SF6 PLINA "ili jednakovrijedan" znaĉi da je ponuĊena roba/oprema/materijal jednake ili bolje kvalitete od one koja je navedena kao primjer.ELEKTROPRIMORJE Rijeka ProizvoĊaĉ Red. a dokaz(e) jednakovrijednosti mora podnijeti ponuditelj u svojoj ponudi.univerzalno kućište.priĉuvni osiguraĉ 630 mA .radna temeperatura +0 .prorada : 2. broj Jedinica mjere Koliĉina Oznaka Oprema Tip Jediniĉna cijena Cijena ukupno 11. . UKUPNO - kn 68 .52 kg -2 potencijalna izlaza 2.5-polni utikaĉ za alarm .5 vol.% SF6/ zrak .udio Dodatni pribor: . 1 min sa 2m poveznom cijevi . .o. za unutrašnju ugradnju : .težina 6.+40 C .-% SF6 . Nabava.+40 C .vrijeme odziva – cca. .5 m .silikonska cijev sa filterom prašine 2m . .temepratura skladištenja: -25 ..5 A.o.kabel za napajanje 2.dimenzije ( 330x147x355 mm) .napajanje 220V-240 V-50/60 Hz.klasa toĉnosti : 0.HEP-ODS d.0 vol .

a dijelom u plastiĉne kanalice prema dispozicijskim nacrtima te spajanje sljedećeg instalacijskog kabela za spajanje javljaĉa. doprema i montaža prema dispozicijskim nacrtima analogno-adresabilne sirene s napajanjem iz petlje kao tip: CHQ-WS2 "HOCHIKI" ili jednakovrijedan Nabava. - kn kom 8 - kn 5. doprema i montaža prema dispozicijskim nacrtima ulazno-izlaznog monitor modula za spoj u petlju Tip: CHQ-MRC "HOCHIKI" ili jednakovrijedan Nabava. ulazno-izlaznog monitor modula. . komplet s ugraĊenim priĉuvnim izvorom napajanja (dva akumulatora 12V. itd. doprema i montaža prema dispozicijskim nacrtima ruĉnog analognoadresabilnog javljaĉa požara. komplet s podnožjem za nadžbuknu montažu Kao tip: HCP-E "HOCHIKI" ili jednakovrijedan Nabava. Dimenzije kućišta: 500 mm x 355 mm x 108 mm Kao tip: SYNCRO 2/4 "KENTEC" ili jednakovrijedan Nabava.5 mm2 "ELKA" ili jednakovrijedan kom 2 kpl. doprema i montaža prema dispozicijskim nacrtima podnožja za nadžbuknu montažu optiĉkog analogno-adresabilnog javljaĉa požara. kom 5 - kn 7.o. kom 2 - kn 8.HEP-ODS d. broj Jedinica mjere Koliĉina Oznaka Oprema Tip Jediniĉna cijena Cijena ukupno 12.8 mm "ELKA" ili jednakovrijedan Nabava. 1 - kn 2. VATRODOJAVA Elektriĉna instalacija vatrodojave prizemlja i kata zgrade 1. Nabava.o. doprema i montaža na pripremljeno mjesto u ulaznom prostoru zgrade analogno-adresabilne vatrodojavne centrale s mogućnošću prikljuĉka do 4 petlje. u petlju: kao tip: YBY(St)Y 2x2x0. doprema i montaža prema dispozicijskim nacrtima optiĉkog analognoadresabilnog javljaĉa požara. a dijelom u plastiĉne kanalice prema dispozicijskim nacrtima te spajanje sljedećeg instalacijskog kabela za napajanje vatrodojavne centrale kao tip: BXO-HFVO 3x1. polaganje dijelom u instalacijskim cijevima. alarmnih sirena. Nabava. kom 3 - kn 6. komplet s podnožjem za nadžbuknu montažu Kao tip: ALG-E "HOCHIKI" ili jednakovrijedan Nabava. 7 Ah). doprema i montaža prema dispozicijskim nacrtima infracrvene protupožarne barijere za spoj u petlju Kao tip: "HOCHIKI" ili jednakovrijedan Nabava.ELEKTROPRIMORJE Rijeka ProizvoĊaĉ Red. kom 16 - kn 3. doprema. m 500 - kn 9. doprema. m 50 - kn 69 . polaganje dijelom u instalacijskim cijevima. komplet s izolatorom petlje Kao tip: YBO-R/SCI "HOCHIKI" ili jednakovrijedan 4.

itd. obujmica. kpl. s koliĉinama prema specifikaciji izvoditelja elektromontažnih radova kom 6 - kn 15. itd. broj Jedinica mjere Koliĉina Oznaka Oprema Tip Jediniĉna cijena Cijena ukupno 12.8 mm "ELKA" ili jednakovrijedan Nabava. VATRODOJAVA 10. 1 - kn Elektriĉna instalacija vatrodojave podruma zgrade i kabelskih tunela 12. kom 500 - kn 18. kom 2 - kn 17.) za vatrodojavnu instalaciju prizemlja i kata zgrade. a dijelom u plastiĉne kanalice prema dispozicijskim nacrtima te spajanje sljedećeg instalacijskog kabela za spajanje javljaĉa. itd. Nabava. doprema i montaža prema dispozicijskim nacrtima ulazno-izlaznog monitor modula za spoj u petlju Kao tip: CHQ-MRC "HOCHIKI" ili jednakovrijedan Nabava. ulazno-izlaznog monitor modula. alarmnih sirena.HEP-ODS d. doprema i montaža sitnog spojno-montažnog materijala (cijevi.5 mm2 "ELKA" ili jednakovrijedan Nabava. polaganje dijelom u instalacijskim cijevima. doprema i montaža sitnog spojno-montažnog materijala (cijevi.ELEKTROPRIMORJE Rijeka ProizvoĊaĉ Red. s koliĉinama prema specifikaciji izvoditelja elektromontažnih radova IzvoĊenje svih potrebnih mjerenja. kom 2 - kn 16.o. doprema i montaža prema dispozicijskim nacrtima ruĉnog analognoadresabilnog javljaĉa požara. doprema. doprema. doprema i montaža prema dispozicijskim nacrtima optiĉkog analognoadresabilnog javljaĉa požara. a prije puštanja u pogon kpl. u petlju: kao tip: YBY(St)Y 2x2x0. kom 50 - kn 19. polaganje dijelom u instalacijskim cijevima. komplet s podnožjem za nadžbuknu montažu Kao tip: HCP-E "HOCHIKI" ili jednakovrijedan Nabava. 1 - kn 70 . kanalica. kanalica. Nabava. Nabava. ispitivanja I provjera sustava sukladno zahtjevima tehniĉkih propisa nakon završetka radova.) za vatrodojavnu instalaciju podruma zgrade i kabelskih tunela. doprema i montaža prema dispozicijskim nacrtima podnožja za nadžbuknu montažu optiĉkog analogno-adresabilnog javljaĉa požara. a dijelom u plastiĉne kanalice prema dispozicijskim nacrtima te spajanje sljedećeg instalacijskog kabela za napajanje vatrodojavne centrale Kao tip: BXO-HFVO 3x1. kom 2 - kn 14. komplet s podnožjem za nadžbuknu montažu kao tip: ALG-E "HOCHIKI" ili jednakovrijedan Nabava. 1 - kn 11. obujmica. kpl.o. komplet s izolatorom petlje Kao tip: YBO-R/SCI "HOCHIKI" ili jednakovrijedan kom 18 - kn 13. doprema i montaža prema dispozicijskim nacrtima analogno-adresabilne sirene s napajanjem iz petlje kao tip: CHQ-WS2 "HOCHIKI" ili jednakovrijedan Nabava. .

HEP-ODS d.o.o. - ELEKTROPRIMORJE Rijeka

ProizvoĊaĉ

Red. broj

Jedinica mjere

Koliĉina

Oznaka

Oprema

Tip

Jediniĉna cijena

Cijena ukupno

12. VATRODOJAVA
20. IzvoĊenje svih potrebnih mjerenja, ispitivanja I provjera sustava sukladno zahtjevima tehniĉkih propisa nakon završetka radova, a prije puštanja u pogon Završni radovi i puštanje u pogon 21. 22. Programiranje i puštanje u rad vatrodojavne centrale Ispitivanje i puštanje u pogon instalacije vatrodojave,izdavanje atesta i zasnivanje revizijske knjige instalacije vatrodojave
kpl. 1 kpl. 1

-

kn

- kn - kn

kpl.

1

VATRODOJAVA
"ili jednakovrijedan" znaĉi da je ponuĊena roba/oprema/materijal jednake ili bolje kvalitete od one koja je navedena kao primjer, a dokaz(e) jednakovrijednosti mora podnijeti ponuditelj u svojoj ponudi.

UKUPNO

-

kn

71

HEP-ODS d.o.o. - ELEKTROPRIMORJE Rijeka

ProizvoĊaĉ

Red. broj

Jedinica mjere

Koliĉina

Oznaka

Oprema

Tip

Jediniĉna cijena

Cijena ukupno

13. STABILNI SUSTAV GAŠENJA S CO2

STROJARSKI DIO 1.
CO2 baterija u kompletu s 10 boca (67,5 lit, 50 kg punjenje), sa pneumatskim aktiviranjem u kompletu sa: pneumatskim aktivatorom, pilot cjevovodom, vagama za kontrolu težine boca (polužni mehanizam), sabirnim kolektorom NO50 za 10 boca, priključnim gibljivim cijevima i nepovratnim ventilima, nadzorom gubitka CO2 u bocama s detektorom sa svjetlosnom zrakom i nosećom konstrukcijom sa VdS atestom i hrvatskim certifikatom - Izlaz lijevo Minimax Art. number: - baterija 773775 - svjetlosni detektor 876530 i sva ostala potrebna oprema Minimax ili jednakovrijedan

kpl.

2

-

kn

2.

CO2 baterija u kompletu s 6 boca (67,5 lit, 50 kg punjenje), sa pneumatskim aktiviranjem u kompletu sa: pneumatskim aktivatorom, pilot cjevovodom, vagama za kontrolu težine boca (polužni mehanizam), sabirnim kolektorom NO50 za 10 boca, priključnim gibljivim cijevima i nepovratnim ventilima, nadzorom gubitka CO2 u bocama s detektorom sa svjetlosnom zrakom i nosećom konstrukcijom, sa VdS atestom i hrvatskim certifikatom - Izlaz desno Minimax Art. number: - baterija 768635 - svjetlosni detektor 876530 i sva ostala potrebna oprema Minimax ili jednakovrijedan Razvodni kolektor NO65 s razdjelnim ventilima NO65 sa pneumatskim aktiviranjem (kpl. 2), prirubničkim spojevima i nosećom konstrukcijom - dva razdjelna ventila NO65 - dva pneumatska cilindra za aktiviranje - dio pilot cjevovoda sa potrebnom armaturom - sigurnosni ventil pilot cjevovoda sa VdS atestom i hrvatskim certifikatom Minimax - prema Werknorm M3-4-1 B1.2 ili jednakovrijedan

kpl.

2

-

kn

3.

kpl.

1

-

kn

4. 5. 6.

Mikrosklopka za kontrolu otvorenosti razdjelnog ventila Tlačne sklopke za potvrdu gašenja Sigurnosni ventil 3/4" za spoj na razvodni kolektor s cjevovodom na izlazu koji vodi u vanjski prostor

kpl. kpl. kpl.

2 2 1

-

kn kn kn

7.

Upravljački ormarić sa dvije pilot boce (glavna + rezervna) PAE - CO2 - 4 za aktiviranje sustava, sa VdS atestom i hrvatskim certifikatom

kpl.

2

-

kn

72

HEP-ODS d.o.o. - ELEKTROPRIMORJE Rijeka

ProizvoĊaĉ

Red. broj

Jedinica mjere

Koliĉina

Oznaka

Oprema

Tip

Jediniĉna cijena

Cijena ukupno

13. STABILNI SUSTAV GAŠENJA S CO2
Minimax Art. number: 885337 ili jednakovrijedan

8. 9.

Bakreni pilot cjevovod 6x1 za pneumatsko aktiviranje sustava Sigurnosni odzračnik pilot cjevovoda za osiguranje od slučajnog aktiviranja uslijed malog propuštanja pilot boce Minimax Art. number: 885869 ili jednakovrijedan Nepovratni ventil 3/4" , minimalno NP140 u kompletu sa spojnicama za bakreni cjevovod Sitni potrošni materijal minimalno NP140: - hermeto spojnice - materijal za brtvljenje - razne spojnice - sitna armatura Montaža opreme u CO2 stanici - montirana oprema mora biti dobro uzemljena Razvodni crni cjevovod prema DIN2448 koji zadovoljava tlačnu probu od 80 bara u kompletu sa svim potrebnim fitinzima, koljenima, T komadima, ovjesnim materijalom, vijcima, maticama i podloškama slijedećih dimenzija - NO65 48 m - NO50 42 m - NO40 48 m - NO25 108 m CO2 mlaznice sa zvonom za usmjeravanje mlaza. - dimenzije otvora mlaznice uzeti prema projektu Kvaliteta proizvoda kao: Minimax ili jednakovrijedan Montaža razvodnog cjevovoda s mlaznicama - montirani cjevovod i oprema moraju biti dobro uzemljeni Dobava temeljne i završne boje sa bojanjem razvodnog cjevovoda i cjevovoda u CO2 stanici

kpl. kpl.

2 3

-

kn kn

10. 11.

kpl.

4

-

kn

kpl.

1

-

kn

12.

kpl.

1

-

kn

13.

kpl.

1

-

kn

14.

kpl.

44

-

kn

15.

kpl.

1

-

kn

16.

kpl. kpl. kom.

1 1 1

-

kn kn kn

17. 18. 19.

Tlačne probe cjevovoda sukladno projektu Ispiranje cjevovoda sukladno projektu Isporuka i ugradnja protupožarne zaklopke kao KLIMAOPREMA ili jednakovrijedan PPZ - K60 315 x 315 x 600 / G - M 220 - s Zidna uputa za kompletan sustav

kpl.

2

-

kn

20.

kom.

2

-

kn

73

39. 37. kom. sa dva kanala za gašenje. 1 2 14 2 2 2 4 190 340 750 90 200 1 - kn kn kn kn kn kn kn kn kn kn kn kn kn 28. 24 VDC Kabel TBX(z1)OZO HFVO 1x2x0. kpl. 23. kao Sigma XT "Kentec" ili jednakovrijedan kpl. 34. 35.8 Kabel JBY(St) Y 2x2x0.o. 25.8 Metalna polica PK50 sa poklopcem i montažnim i pričvrsnim priborom Centrala za detekciju CO2 dvokanalna OLDHAM MX32 ili jednakovrijedan 74 . kpl. 29. 32. broj Jedinica mjere Koliĉina Oznaka Oprema Tip Jediniĉna cijena Cijena ukupno 13. kpl. kpl. 26 Knjiga uputa za rukovanje i održavanje Vijci.ELEKTROPRIMORJE Rijeka ProizvoĊaĉ Red. 31. m m m m m kpl. STABILNI SUSTAV GAŠENJA S CO2 21. 36. kpl. kom. Akumulator hermetički zatvoren 12V. 38. 33. IP 65 Taster za blokiranje gašenja Metalna razvodna kutija sa dvije uvodnice Alarmna sirena sa bljeskalicom. Takt=85°C Ručni javljač za aktiviranje gašenja. . kpl. 24. podložne pločice i podložne pločice -nazubljene za prirubničke spojeve Klingerit brtve za brtvljenje prirubničkih spojeva Sidreni vijci za noseće konstrukcije CO2 baterija i kolektora Materijal za brtvljenje navojnih spojeva Sitni potrošni materijal kom. 30. kom.HEP-ODS d. kpl. 12Ah Termomaksimalni transformatorski javljač požara. Vatrodojavna centrala. 22. kom. matice.75 Kabel LiYCY 2x1 Kabel JBY(St)Y1x2x0.o. 2 1 1 1 1 1 - kn kn kn kn kn kn ELEKTRO DIO 27.

HEP-ODS d. tip: ILC / 2M ili jednakovrijedan komplet 1 - kn 44. Dimenzije otvora : 500x400 debljine cca. 15cm VENTILACIJA kom kom 2 2 - kn kn 43. slijedećih dimenzija: ASL 225x125 kom 1 - kn 45. Gruba i fina obrada i popravak oštećenog zida.). STABILNI SUSTAV GAŠENJA S CO2 40. Sonda za detekciju CO2 OLDHAM CTX300 IR. 1 - kn 41. range 0-5% ili jednakovrijedan Samostalni ispravljač za besprekidno napajanje 220AC/24DC-1A.065 kW Napajanje: 220 / 240 V. Dobava i ugradba kombiniranog ventilatora s prednostima aksijalnih ventilatora i tlaĉnom karakteristikom radijalnih ventilatora za sustav odsisa prostora CO2 u kompletu sa preklopkom (on. slijedećih tehniĉkih karakteristika: Koliĉina odsisanog zraka: V = 200 m3/h Eksterni pad tlaka: Dp = 150 Pa broj okretaja: n = 2. 42 a) 42 b) Zatvaranje postojećih proboja za prolaz ventilacijskih kanala (Ø160) u zidovima. . Dobava i ugradba aluminijske fiksne vanjske žaluzije sa zaštitnom mrežicom.430 min-1 Snaga motora: N = 0. slijedećih dimenzija: AWK 197x197 Dobava i ugradba aluminijske odsisne rešetke za ugradnju sa plenumom na odsisni kanal u prostor CO2 . proizvodnje “TROX” ili jednakovrijedan. broj Jedinica mjere Koliĉina Oznaka Oprema Tip Jediniĉna cijena Cijena ukupno 13. na vanjski zid skladišta.ELEKTROPRIMORJE Rijeka ProizvoĊaĉ Red. 1 - kn GRAĐEVINSKI RADOVI 42. kom 1 - kn 75 .o.o.3 A Potezna struja: I = 0. okvirom za ugradbu. kpl. sa baterijama 2x12V/7Ah kpl.45 A Buka: na 3m 44 dB(A) U kompletu sa slijedećom dodatnom opremom: Elastiĉnim prikljuĉkom x 2 kom Konzolama za ugradbu Antivibratorima Nepovratnom klapnom Termiĉkom zaštitom motora proizvod: FlaktWoods.off automatski. 50 Hz Nazivna struja: I = 0. proizvodnje “TROX” ili jednakovrijedan. 25cm 500x400 debljine cca.

Ø 125 Ø 160 Dobava konzolnog materijala za zavješenje i konzole ventilacijskih kanala i istrujnih rešetki. Montaža opreme i kablova Spajanje. kpl. 53. signalizacija u otvorenom i zatvorenom položaju. oĉišćenog od hrĊe i obojenog s 2 premaza temeljnom bojom. . tip. otpornosti 90 minuta. STABILNI SUSTAV GAŠENJA S CO2 46. kpl. kpl.o. 1 1 1 1 kom 2 - kn 47. Transport opreme i materijala na gradilište Funkcionalno ispitivanje i ishoĎenje Uvjerenja za CO2 instalaciju Stavljanje instalacije u pripravno radno stanje Primopredaja sustava i obuka personala zaduženog za održavanje kpl.o. zajedno sa svim fazonskim komadima. 48 a) 48 b) 49. Dobava i ugradba zaštitne mrežice sa okvirom za ugradbu na dobavni kanal. 58. komplet 3 - kn 48. Instalaciju. opremljenih toplinskim okidaĉem i elektromotornim pogonom "Belimo" tip TIP BLF230-T. proizvod “TROX”. duljine 310 mm.ELEKTROPRIMORJE Rijeka ProizvoĊaĉ Red. broj Jedinica mjere Koliĉina Oznaka Oprema Tip Jediniĉna cijena Cijena ukupno 13. 1 1 1 - kn kn kn 76 . paušal 1 - kn 51. m m 2 16 - kn kn kn kg 5 50. 54. U stavku ukljuĉiti i povezivanje na centralu CO2 za upravljanje automatskim radom ventilatora i na upravljaĉku sklopku za manuelni rad (on-off). FKRS-KR ili jednakovrijedan slijedećih veliĉina i koliĉina: Ø 160 Izrada i ugradba cilindriĉnih ventilacijskih kanala izraĊenih iz pocinĉanog lima. 57. ispitivanje i puštanje u rad do pune funkcionalnosti Atestiranje od strane nadležne institucije kpl. protupožarnih zaklopki predviĊenih za ugradnju u zid. Spajanje novih protupožarnih zaklopki na postojeću požarnu centralu . dimenzija skošenog kanala cca Ø 160 Dobava i ugradba u ventilacijske kanale cilindriĉnih. na izvedenu el. kpl.HEP-ODS d. Ukljuĉivo spajanje zaklopki na eklektriĉnu mrežu Radovi na stabilnom sustavu gašenja s CO2 Strojarski radovi 52. 55. kpl. Spajanje primarnog ureĊaja (ventilator). komplet 3 kn - kn kn kn kn Elektro radovi 56.

ispitivanja i provjera sustava sukladno zahtjevima tehniĉkih propisa nakon završetka radova.o. Primopredaja sustava i obuka personala zaduženog za održavanje kpl. STABILNI SUSTAV GAŠENJA S CO2 59.ELEKTROPRIMORJE Rijeka ProizvoĊaĉ Red.HEP-ODS d. UKUPNO - kn 77 .o. . kpl.kn IzvoĊenje svih potrebnih mjerenja. a prije puštanja u pogon STABILNI SUSTAV GAŠENJA S CO2 "ili jednakovrijedan" znaĉi da je ponuĊena roba/oprema/materijal jednake ili bolje kvalitete od one koja je navedena kao primjer. 1 1 - kn . a dokaz(e) jednakovrijednosti mora podnijeti ponuditelj u svojoj ponudi. broj Jedinica mjere Koliĉina Oznaka Oprema Tip Jediniĉna cijena Cijena ukupno 13. 60.

5 mm2 PP – Y 5x2. .5 mm2 NYCY 8x2.5 mm2 NYCY 7x2.5/2. 21.5/1. 31. a trebaju biti dovoljne za izvedbu svih potrebnih veza.5 mm 2 NYCY 2x1.5/2. 24. 16. 5. NYCY 2x6/6 mm2 NYCY 2x2.5 mm2 NYCY 5x2. 19.5/2. 13. 22.5re/1. broj Jedinica mjere Koliĉina Oznaka Oprema Tip Jediniĉna cijena Cijena ukupno 14. 28. 7.5re/2. 14.5 mm2 PP 2x1. 27.HEP-ODS d.ELEKTROPRIMORJE Rijeka ProizvoĊaĉ Red.5 mm 2 PP00 7x1. 20. 8.5 mm2 PP00-TG 3x1. 34. 11. 30. 32. 25. SIGNALNO UPRAVLJAĈKI KABELI 1.o.5 mm 2 PP00 16x1.5 mm2 NYCY 10x1.5 mm 2 NYCY – 5x6 /6 mm2 NYCWY 4x150sm/70 mm 2 NYCWY 4x10re/10 mm2 NYCWY 4x25re/16 mm2 PP00 3x1. Eventualne naknadno potrebne koliĉine se ne priznaju.5 mm2 NYCY 4x25rm/16 mm 2 NYCY 4x35rm/35 mm 2 NYCY 4x10re/10 mm 2 NYCY 5x4re/4 mm 2 NYCY 4x4re/4 mm 2 NYCY 2x4re/4 mm 2 NYCY 4x1.5 mm2 PP-Y 3x4 mm2 Li –YCY mm2 Napomena: Koliĉine su iz izvedbenog projekta.o.5/2.5 mm 2 PP00 10x1. 12. 35.5/ mm 2 PP00 5x1. 18. 26. 2. 15. 9. 3. 17. 29.5 mm 2 NYCY 14x1. 23. 10.5 mm2 NYCY 4x2. UKUPNO SIGNALNO UPRAVLJAĈKI KABELI : kn m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m 1950 810 1160 700 520 780 10 10 20 50 50 150 400 400 50 50 50 250 200 200 100 100 100 100 100 150 50 500 200 20 600 300 200 50 kn kn kn kn kn kn kn kn kn kn kn kn kn kn kn kn kn kn kn kn kn kn kn kn kn kn kn kn kn kn kn kn kn kn 78 . 6. 33.5re/1.5/ mm 2 PP-Y 3x1.5/2.5 mm2 NYCY 3x2.5 mm 2 PP00 3x2.5/2.5 mm2 PP – Y 3x2.

ELEKTROPRIMORJE Rijeka ProizvoĊaĉ Red. istovar. kpl 1 . spajanje i oznaĉavanje svih energetskih i signalno-upravljaĉkih kabela prema ovoj specifikaciji i rješenjima u glavnom i izvedbenom projektu. Montažu treba izvršiti u skladu sa zahtjevima iz glavnog i izvedbenog projekta te osigurati potpunu funkcionalnost i pogonsku sigurnost. broj Jedinica mjere Koliĉina Oznaka Oprema Tip Jediniĉna cijena Cijena ukupno 14. doprema. izmjer. polaganje. .o. rezanje.o.kn SIGNALNO UPRAVLJAĈKI KABELI UKUPNO - kn 79 . SIGNALNO UPRAVLJAĈKI KABELI Polaganje energetskih i signalno – upravljaĉkih kabela 36.HEP-ODS d. Dobava.

o. 36 - kn 7. 330 - kn 12.ELEKTROPRIMORJE Rijeka ProizvoĊaĉ Red.HEP-ODS d. 15 - kn 3. broj Jedinica mjere Koliĉina Oznaka Oprema Tip Jediniĉna cijena Cijena ukupno 15. . 36 - kn 4. 160 - kn 13. OPREMA ZA POLAGANJE ENERGETSKIH I SIGNALNO UPRAVLJAĈKIH KABELA 1. 40 - kn 9. 40 - kn 10. Kabelska polica Kao tip: PK-500/50 ili jednakovrijedan Kutna spojnica 90 Kao tip: US -500/50 ili jednakovrijedan T-spojnica Kao tip: TS -500/50 ili jednakovrijedan Poklopac kabelske police kao tip: PPK -500 ili jednakovrijedan Poklopac kutne spojnice 90 Kao tip: PUS -500 ili jednakovrijedan Poklopac T-spojnice Kao tip: PTS -500 ili jednakovrijedan Kabelska polica kao tip: PK -300/50 ili jednakovrijedan Kabelska polica kao tip: PK -200/50 ili jednakovrijedan Poklopac kabelske police kao tip: PPK -200 ili jednakovrijedan Poklopac kabelske police Kao tip: PPK -300 ili jednakovrijedan Nosač kao tip:NPK 009. kom. kom. kom. 15 - kn 6. 78 - kn 8. kom. kom.L=310 ili jednakovrijedan Nosač Kao tip:NPK 009. kom. kom. 135 - kn 80 . kom.L=510 ili jednakovrijedan Nosač Kao tip: NPK 009. 216 - kn 5. kom. kom. kom.L=210 ili jednakovrijedan Stropni nosač Kao tip: PNZ -077. kom. kom. L=500 ili jednakovrijedan m 216 - kn 2. 78 - kn 11. 51 - kn 14.o.

33 - kn 19. kom. 25. L=2500 ili jednakovrijedan T-spojnica Kao tip: TS -300/50 ili jednakovrijedan Poklopac T-spojnice Kao tip: PTS -300 ili jednakovrijedan Kutna spojnica 90 kao tip:US -200/50 ili jednakovrijedan Poklopac kutne spojnice 90 Kao tip:PUS-200 ili jednakovrijedan kom. 7 - kn m 3 - kn 26. L=500 ili jednakovrijedan Zidni nosač Kao tip: PNZ -007. broj Jedinica mjere Koliĉina Oznaka Oprema Tip Jediniĉna cijena Cijena ukupno 15. kom 7 - kn 81 . . kom. kom. L=1500 ili jednakovrijedan Zidni nosač Kao tip: PNZ -007. 3 - kn 23.o. Stropni nosač Kao tip: PNZ -077. kom. kom. 73 - kn 17. 314 - kn 18.o. 3 - kn 24. kom. m 3 - kn 27. L=1500 ili jednakovrijedan Kutna spojnica 90 Kao tip: US -300/50 ili jednakovrijedan Poklopac kutne spojnice 90 Kao tip: PUS -300 ili jednakovrijedan Stropni nosač Kao tip:PNZ -077 . 12 - kn 22. kom 7 - kn 28. OPREMA ZA POLAGANJE ENERGETSKIH I SIGNALNO UPRAVLJAĈKIH KABELA 15.HEP-ODS d. 12 - kn 20. 12 - kn 21. . kom. L=1000 ili jednakovrijedan Stropni nosač Kao tip: PNZ -077. kom. L=2000 ili jednakovrijedan Kutna spojnica 45 Kao tip:SHS -500/50 ili jednakovrijedan Poklopac kutne spojnice 45 kao tip:PSHS -500/50 ili jednakovrijedan Stropni nosač Kao tip:PNZ -077 .ELEKTROPRIMORJE Rijeka ProizvoĊaĉ Red. kom. 34 kn 16.

5 - kn 35. 20 - kn 40. 20 288 - kn kn 41. . kom. kom.ELEKTROPRIMORJE Rijeka ProizvoĊaĉ Red. 66 kn 30. Kabelska polica Kao tip: PK -100/50 ili jednakovrijedan Poklopac kabelske polica Kao tip: PPK -100/50 ili jednakovrijedan Kutna spojnica 90 Kao tip: US -100/50 ili jednakovrijedan Poklopac kutne spojnice 90 Kao tip: US -100/50 ili jednakovrijedan T-spojnica Kao tip: TS -100/50 ili jednakovrijedan Poklopac T-spojnice Kao tip: PTS -100/50 ili jednakovrijedan Križna spojnica Kao tip: KS -100/50 ili jednakovrijedan Poklopac križne spojnice Kao tip: PKS -100/50 ili jednakovrijedan T-spojnica Kao tip: TS -200/50 ili jednakovrijedan Poklopac T-spojnice Kao tip: PTS -200/50 ili jednakovrijedan Kabelska polica Kao tip: PK -300/60 ili jednakovrijedan Poklopac kabelske police Kao tip: PPK -300/60 ili jednakovrijedan Kutnik kom. kom.HEP-ODS d. 3 - kn 37. kom. kom. OPREMA ZA POLAGANJE ENERGETSKIH I SIGNALNO UPRAVLJAĈKIH KABELA 29. 82 . 3 - kn 36. kom. 66 - kn 31. broj Jedinica mjere Koliĉina Oznaka Oprema Tip Jediniĉna cijena Cijena ukupno 15. 5 - kn 39. 5 - kn 32. kom. 5 - kn 33. kom. 5 - kn 38. kom. kom. kom. kom. 5 - kn 34.o.o.

Napomena: Oprema se isporuĉuje kao dio bravarije obraĊen u sklopu graĊevinskog projekta.kn 83 . . kom. Napomena: Količine su iz izvedbenog projekta.o.kn komplet 1 . Elektromontaţni radovi 48.o. Ravna spojnica Kao tip: RSK50 ili jednakovrijedan Ukrućenje Kao tip: UKR -50 ili jednakovrijedan Spojnice za vertikalno skretanje kao tip: SVS -50 ili jednakovrijedan Vijci: Kao tip: VE-03 ili jednakovrijedan Kao tip: VE-04 ili jednakovrijedan kao tip: UV-10 ili jednakovrijedan Kao tip: UV-12 ili jednakovrijedan Dobava i montaža zidnog plastičnog samogasivog instalacijskog kanala s poklopcem.kn 49. kom. broj Jedinica mjere Koliĉina Oznaka Oprema Tip Jediniĉna cijena Cijena ukupno 15. komplet 1 . sa svim potrebnim elementima (pregrade. m 2160 1750 400 2450 100 - kn kn kn kn . Montaža kabelskih ljestava za uvod energetskih kabela 12/20 kV iz kabelskog prostora ispod sklopnih modula kroz otvore u armirano-betonskoj ploĉi u sklopne module vodnih polja. držači kabela …). 1 . Montaža kabelskih polica za polaganje energetskih i signalno-upravljaĉkih kabela u zgradi postrojenja prema izvedbenom projektu. 300 kn 43. Eventualne naknadno potrebne količine se ne priznaju.ELEKTROPRIMORJE Rijeka ProizvoĊaĉ Red.HEP-ODS d. 200 - kn 45. komplet. kom. 150 - kn 44. kom. Drveni podesti za kabelski prostor. 45 a) 45 b) 45 c) 45 d) 46. a trebaju biti dovoljne za izvedbu svih potrebnih kabelskih polica prema projektu.kn OPREMA ZA POLAGANJE ENERGETSKIH I SIGNALNO UPRAVLJAĈKIH KABELA UKUPNO . OPREMA ZA POLAGANJE ENERGETSKIH I SIGNALNO UPRAVLJAĈKIH KABELA 42. kom. 47. komplet 1 . kom.kn 50. Montaža kabelskih polica za polaganje energetskih i signalno-upravljaĉkih kabela u južnom kabelskom kanalu. veličina i količina se odreĎuje nakon polaganja 10(20) kV i 110 kV kabela.kn kom.

o.HEP-ODS d. 84 . OPREMA ZA POLAGANJE ENERGETSKIH I SIGNALNO UPRAVLJAĈKIH KABELA "ili jednakovrijedan" znaĉi da je ponuĊena roba/oprema/materijal jednake ili bolje kvalitete od one koja je navedena kao primjer. a dokaz(e) jednakovrijednosti mora podnijeti ponuditelj u svojoj ponudi.o. . broj Jedinica mjere Koliĉina Oznaka Oprema Tip Jediniĉna cijena Cijena ukupno 15.ELEKTROPRIMORJE Rijeka ProizvoĊaĉ Red.

drvo.o. za unutrašnju montažu. .kn . dim. 5.kn 4 1 3 . sanitarijama i telekomunikacija Zidna drvena vješalica za zavješenje kaciga na stepeništu TS Koš za smeće. oblika slova i s tekstom u dogovoru sa investitorom PVC natpisne ploĉe sa nazivima odgovarajućih prostorija. dim. za vanjsku montažu. 4. postrojenjima 110 kV i 20 kV.kn 8 . 3. sa dva boĉna ormarića sa ladicama. hodniku na katu. dim. za komandne prostorije PrP i DP Drvena (ili metalna stolica) tapecirana. Oprema zaštite na radu. dimenzija. u prostorijama komandi PrP i DP i u postrojenju 110 kV Jednokrilni ormar sa policama. 7. 100x50x200 cm.struje Limene natpisne ploĉe sa nazivima odgovarajućih prostorija. 2 kom u trafo komorama i po 1 kom u postrojenjima 110 kV i 20 kV.kn kom 15 .kn kom 2 .kn kom kom 10 1 . 6. sa jednim boĉnim ormarićem sa ladicama. za dokumentaciju.kn kom kom kmpl kom kom kom kom 2 . 10. komandnim prostorijama PrP i DP. doprema i montaţa namještaja: Komandni pult . telekomunikacija i postrojenje 110 kV Drveni radni stol. u prostorijama istosmjernog i izmjeniĉnog razvoda i telekomunikacija Uredska stolica. 12. prostorijama istosmjernog i izmjeniĉnog razvoda i telekomunikacija. visinski i nagibno podesiva. 8.kn 9. u prostorijama istosmjernog i izmjeniĉnog razvoda i telekomunikacija Stojeća vješalica. u prostorijama istosmjernog i izmjeniĉnog razvoda .cca 130 x 80 cm. kom kmpl kom 14 1 6 . 18. 15 16. 2.kn . 17. 20. 14. dim. boje. u komandnim prostorijama PrP i DP. Metalne montažne police za prostor skladišta. 85 . za priruĉne radove. za prostorije istosmjernog i izmjeniĉnog razvoda.kn kom 2 19. dimenzija. natpisne ploĉice i druga priruĉna oprema Natpisne ploĉice: Limena natpisna ploĉa "Pozor ! Visoki napon" za vanjsku montažu PVC natpisna ploĉa "Pozor ! Visoki napon" Limena natpisna ploĉa "Neovlaštenima pristup zabranjen" za vanjsku montažu PVC ploĉa upozorenja za postupak prve pomoći od udara el. . za unutrašnju montažu.kn 4 . sanitarijama i u kabelskim prostorima Limeni dvokrilni ormar 90 x 40 x 180 cm za prostor radionice.HEP-ODS d.190 x 90 cm.cca 90 x 190 x 40 cm. SPECIFIKACIJA OSTALE OPREME Dobava.tel.cca 50 x 190 x 40 cm. 1.kn .kn 13. za prostoriju radionice Dvokrilni ormar sa policama.ELEKTROPRIMORJE Rijeka ProizvoĊaĉ Red. . dim. broj Jedinica mjere Koliĉina Oznaka Oprema Tip Jediniĉna cijena Cijena ukupno 16. oblika slova i s tekstom u dogovoru sa investitorom kom kom kom kom kom 10 20 10 10 8 - kn kn kn kn kn .brojem. dim.kn 11. po 2 kom u postrojenju 110 kV. amblemom i nazivom HEP-a i dež. za komandne prostorije PrP i DP Drveni stol.o. dimenzija. za dokumentaciju.cca 190 x 90 cm. oblika slova i s tekstom u dogovoru sa investitorom Limene natpisne ploĉe sa oznakom i prijenosnim omjerom transformatora. za vanjsku montažu. tapecirana.kn 3 . boje. boje. oblika slova i s tekstom u dogovoru sa investitorom Limena natpisna ploĉa sa nazivom TS. u trafo komorama. dimenzija. boje.

26.20 m kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom 7 10 2 2 2 2 2 2 2 4 kn kn kn kn kn kn kn kn kn kn SPECIFIKACIJA OSTALE OPREME . Ormarić prve pomoći Kacige Grb RH Zidni sat Ljestve 3x3m A-ljestve 2m A-ljestve 3m Usisaĉ za prašinu Prijenosna lampa Uže sa crvenim zastavicama za ograĊivanje prostora . . 23. 24.HEP-ODS d. 25. 30. broj Jedinica mjere Koliĉina Oznaka Oprema Tip Jediniĉna cijena Cijena ukupno 16.ELEKTROPRIMORJE Rijeka ProizvoĊaĉ Red. 28.o.kn 86 . 27. 29. 22. SPECIFIKACIJA OSTALE OPREME 21.o.

kn kom 15 . doprema i montaža prijenosnog aparata za poĉetno gašenje požara punjen suhim prahom.kn 2.o. kom 29 . kom 34 .TECHNIK" ili jednakovrijedan Dobava i ugradnja vatrootpornih jastuĉića.kn 9. doprema i montaža prijenosnog aparata za poĉetno gašenje požara punjen s CO2 kapaciteta 100 kg (postava uz energetske transformatore i u prostoriji 110 kV postrojenja) Tip: S-100 Dobava i ugradnja kabelske brtve.kn 6. .TECHNIK" ili jednakovrijedan ( 30 kom/ pakiranju) Dobava i ugradnja zidnog panela s prikazom dispozicije protupožarnih aparata s naznaĉenim putevima evakuacije iz zgrade kom 2 . kapaciteta 9 kg Tip: S-9 Dobava.ELEKTROPRIMORJE Rijeka Red. broj ProizvoĊaĉ Jedinica mjere Koliĉina Oznaka Oprema Tip Jediniĉna cijena Cijena ukupno 17.kn . Tip: HVS-KK-125 "HAUFF. za kabelske vatrootporne zapore u ugraĊenoj obložnoj cijevi KFR 125/250. doprema i montaža prijenosnog aparata za poĉetno gašenje požara punjen s CO2 kapaciteta 5kg Tip: CO2-5 3. klasa vatrootpornosti S90 prema DIN 4102 /9 za kabelske vatrootporne zapore.TECHNIK" ili jednakovrijedan Dobava i ugradnja kabelske brtve. za prolaz dvije PEHD cijevi promjera 50 mm. Kao tip: HVS-K-720 "HAUFF. Tip : HRD 125-1-0 "HAUFF. PROTUPOŢARNA ZAŠTITA 1.TECHNIK" ili jednakovrijedan Dobava i ugradnja kabelske brtve. Dobava.HEP-ODS d.TECHNIK" ili jednakovrijedan ( 12 kom/ pakiranju) Kao tip : HVS-KB . za kabelske vatrootporne zapore u ugraĊenoj obložnoj cijevi KFR 125/250.kn 5. klasa vatrootpornosti S90 prema DIN 4102 /9 za kabelske vatrootporne zapore u ugraĊenoj obložnoj cijevi KFR 125/250.kn 7. za prolaz tri 20 kV kabela 240 mm2 (promjera 42 mm) Tip : HRD 125-1G-3/42 "HAUFF.kn 87 . vodotijesnost 1 bar. za vatrootporno zatvaranje ugraĊene obložne cijevi KFR 125/250. vodotijesnost 1 bar. vodotijesnost 1 bar.kn 8.kn 4.TECHNIK" ili jednakovrijedan Dobava i ugradnja vatrootpornih jastuĉića. Dobava.o. kom 8 . kom 2 . kom kom 200 300 .60 "HAUFF. kom 3 . Tip : HRD 125-1G-2/50 "HAUFF. kom 2 .

Izdavanje certifikata o protupožarnoj zabrtvljenosti i oznaĉavanjem brtvenih mjesta naljepnicama. Prodori gorivih cijevi. Dobava materijala i ugradnja protupožarne pregrade TERMAX-90 na mjestu prodora instalacijskih kabela (energetskih) kroz graniĉne konstrukcije požarnih sektora ( prema HRN DIN 4102) u svemu prema tehniĉkim detaljima proizvoĊaĉa materijala. 1 .Manje fuge oko metalnih cijevi i elektricnih kablova zatvoriti će se protupožarnom pjenom kao tipa «PROMAFOAM» ili jednakovrijedan. komplet 1 . broj ProizvoĊaĉ Jedinica mjere Koliĉina Oznaka Oprema Tip Jediniĉna cijena Cijena ukupno 17. Prodori elektriĉnih instalacija brtve se sredstvima klase vatrootpomosti S-60 i S-90 atestiranim prema normi HRN DIN 4102 dio 9. prema dimenzijama graĊevinskog otvora. UKUPNO .ELEKTROPRIMORJE Rijeka Red. PROTUPOŢARNA ZAŠTITA 10. Dobava materijala i zatvaranja prodora pojedinaĉnih kabela do tri u snopu kroz graĊevinske otvore širine do 50 mm protupožarnom pjenom kao tipa «PROMAFOAM» s obje strane konstrukcije u dubinu do 2.kn PROTUPOŢARNA ZAŠTITA "ili jednakovrijedan" znaĉi da je ponuĊena roba/oprema/materijal jednake ili bolje kvalitete od one koja je navedena kao primjer.HEP-ODS d. kabelski blokovi. Prodori strojarskih instalacija (gorivih cjevovoda) brtviti će se sredstvima klase vatrootpomosti R-60 i R-90 atestiranim prema normi HRN DIN 4102 dio 11.kn komplet 1 .o.kn 13. Za veće otvore koristiti će se protupožarni mort.kn 12. komplet 1 . .kn 88 . komplet 11.o. promjera većeg od 30 mm brtviti će se protupožarnim obujmicama (manžetama) kao tipa «PROMASTOP» ili jednakovrijedan. Brtvljenje prodora instalacija kroz granice požarnih sektoraatestiranim ne gorivim materijalima iste klase vatrootpomosti kao i vatrootpomost graniĉnih konstruktivnih elemenata. a dokaz(e) jednakovrijednosti mora podnijeti ponuditelj u svojoj ponudi.5 cm. protupožarni jastuci i sistemski ĉepovi kao tipa «PROMASTOP» ili jednakovrijedan.

Izrada eleborata/ proraĉuna podešenja ureĊaja relejne zaštite postrojenja 24 kV. iskljuĉne i signalne krugove. signalizacije i zaštite uz kontrolu rada nadzornog sustava i sustava blokada. Pri preuzimanju gradilišta (zgrade TS) potrebno je osigurati sve prostore u kojima će ljudi raditi po pravilima zaštite na radu. kpl 1 - kn 5. parametriranje i podešavanje relejne zaštite) Izrada ispitnih protokola o izvršenim udešenjima i funkcionalnim ispitivanjima djelova sustava relejne zaštite 24 kV polja na pripadajuća podešenja. kontrolira se rad u beznaponskom i neopterećenom stanju (uklop/isklop) i rad pod naponom i opterećenjem.kn 3. mjerenja.o. kpl 1 - kn 89 . ukljuĉivši i koordinaciju s karakteristikama mjernih transformatora (navedeno služi kao podloga za pravilno konfiguriranje. kabelske kanale i sl. Granice ispitivanja su redne stezaljke poslužnih ormarića polja.HEP-ODS d. Potrebno je prekriti ili ograditi dostupne otvore u podu. kpl 1 - kn 4. Nadzorni inženjer i Investitor kontroliraju je li oprema montirana prema Glavnom i Izvedbenom projektu i prema uputama proizvoĊaĉa odnosno jesu li pravilno spojeni primarni i sekundarni strujni krugovi i postoje li u njima prekidi. sve do dopreme i montaže pripadajuće opreme. kpl 1 . ISPITIVANJA I TEHNIĈKA DOKUMENTACIJA OSIGURANJE GRADILIŠTA 1.o. kpl 1 . Treba izvršiti funkcionalna ispitivanja kompletnog postrojenja kao i pojedinih ureĊaja te posebno izvršiti ispitivanje sustava upravljanja. ukljuĉujući opremu za uzemljenje zvjezdišta 10(20) kV.ELEKTROPRIMORJE Rijeka Red. odnosno sekundarne stezaljke mjernih transformatora. broj Jedinica mjere Koliĉina Oznaka Oprema Jediniĉna cijena Cijena ukupno 18.kn ZAVRŠNA ISPITIVANJA NAKON MONTAŢE I PUŠTANJE U POGON 2. ukljuĉivo ispitivanje pripadajućih mjernih krugova i funkcijskih logika Ispitivanje i puštanje u pogon primarne opreme 10(20) kV. .

od kojih po jedna treba biti trajno zaštićena (plastificirana ili uokvirena i ustakljena). izjednaĉenosti potencijala i otpora izolacije vodiĉa u strujnim krugovima izmjeniĉnog razvoda te izdavanje atesta Mjerenje elektriĉnih i magnetskih polja u skladu sa Pravilnikom o Zaštiti od Elektromagnetskog polja sa izdavanjem protokola. kpl 1 - kn 10. Funkcionalno i završno ispitivanje i puštanje u pogon pripadajuće sekundarne opreme za zaštitu. kpl kpl kpl 1 1 1 - kn kn . kpl 1 - kn Dokumentacija ureĊaja i priruĉnici za svu isporuĉenu opremu Projektantski nadzor Sudjelovanje u aktivnosti u svezi tehniĉkog pregleda i dobivanja uporabne dozvole Izrada i ugradba shema izvedene instalacije. DOKUMENTACIJA I OSTALO 12. s kratkim uputama za korištenje. upravljanje i signalizaciju postrojenja 10(20) kV. Granice ispitivanja su redne stezaljke u ormarima izmjeniĉnog razvoda. mjerenje.o. broj Jedinica mjere Koliĉina Oznaka Oprema Jediniĉna cijena Cijena ukupno 18. . Ispitivanje uĉinkovitosti zaštite od indirektnog dodira.kn 13. ukljuĉujući opremu za uzemljenje zvjezdišta 10(20) kV. 14 15. kpl 1 - kn 11. te montirana u prostoru korisnika.o.ELEKTROPRIMORJE Rijeka Red. Ispitivanje uĉinkovitosti zaštite od indirektnog dodira. Mjerenje razine osvijetljenosti u svim prostorijama nakon ugradnje opreme sa izdavanjem protokola. ISPITIVANJA I TEHNIĈKA DOKUMENTACIJA 6. kpl 1 - kn 9. kpl 1 - kn 7. izjednaĉenosti potencijala i otpora izolacije vodiĉa u 10(20) kV postrojenju i odgovarajućih polja za uzemljenje zvjezdišta te izdavanje atesta Ispitivanje i puštanje u pogon ormara izmjeniĉnog razvoda ugraĊenog u prostoriju na katu zgrade. kpl 2 - kn 90 .Granice ispitivanja su redne stezaljke poslužnih ormarića polja. kpl 1 - kn 8.HEP-ODS d.

kn ISPITIVANJA I TEHNIĈKA DOKUMENTACIJA UKUPNO . rubova i sl. Izrada dokumentacije izvedenog stanja. Grubo i fino ĉišćenje gradilišta nakon završenih elektromontažnih i graĊevinskih radova.kn 91 . . ISPITIVANJA I TEHNIĈKA DOKUMENTACIJA 16.o. broj Jedinica mjere Koliĉina Oznaka Oprema Jediniĉna cijena Cijena ukupno 18.kn ĈIŠĆENJE GRADILIŠTA 18. polica i kabela).o. Završno farbanje svih zaprljanih i oštećenih zidova.ELEKTROPRIMORJE Rijeka Red. GraĊevinski radovi na adaptaciji graĊevine (prodori kroz zidove i meĊukatne ploĉe za prolaz cijevi. kpl 1 .HEP-ODS d. a prije puštanja pod napon kpl 1 . Dokumentaciju predati u najmanje 5 (pet) primjerka s unošenjem svih promjena koje su uoĉene tijekom ispitivanja i puštanja u pogon kpl 1 kn GRAĐEVINSKI RADOVI 17.

Kućni transformator i spojevi na kućni transformator Oprema i radovi na razvodu izmjeniĉnog napona. 18. 8.kn kn kn kn kn kn kn kn kn kn kn kn kn kn kn kn kn kn U K U P N O: . 12. REKAPITULACIJA: 1.4 kV . 9.kn 92 . 13. 14. 50 Hz Prenaponska zaštita 10(20) kV Uzemljenje zvjezdišta 10(20) kV Oprema telekomunikacija Oprema za uklapanje u sustav DC Elektroprimorije Ostala oprema 10(20) kV postrojenja Gromobranske instalacije Uzemljenje Ventilacija hlaĊenje i grijanje Detekcija SF6 plina Vatrodojava Stabilni sustav gašenja s CO2 Signalno upravljaĉki kabeli Oprema za polaganje energetskih i signalno-upravljaĉkih kabela Specifikacija ostale opreme Protupoţarna zaštita Ispitivanja i tehniĉka dokumentacija . 17. 2.o. 7. .ELEKTROPRIMORJE Rijeka 19. 6. 5. 0. 10. 4.HEP-ODS d. 11. 16.o. 3. 15.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful