HEP-ODS d.o.o.

- ELEKTROPRIMORJE Rijeka

SADRŢAJ: TROŠKOVNIK ELEKTROMONTAŢNIH RADOVA I OPREME 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Kućni transformatori i spojevi na kućni transformator Oprema i radovi na razvodu izmjeniĉnog napona, 0,4 kV , 50 Hz Prenaponska zaštita 10(20) kV Uzemljenje zvjezdišta 10(20) kV Oprema telekomunikacija Oprema za uklapanje u sustav DC Elektroprimorije Ostala oprema 10(20) kV postrojenja Gromobranska instalacija Uzemljenje Ventilacija hlaĊenje i grijanje Detekcija SF6 plina Vatrodojava Stabilni sustav gašenja s CO2 Signalno upravljaĉki kabeli Oprema za polaganje energetskih i signalno-upravljaĉkih kabela Nabava opreme za odrţavanje Protupoţarna zaštita Ispitivanja i tehniĉka dokumentacija Rekapitulacija

1

HEP-ODS d.o.o. - ELEKTROPRIMORJE Rijeka

ProizvoĊaĉ

Red. broj

Jedinica mjere

Koliĉina

Oznaka

Oprema

Tip

Jediniĉna cijena

Cijena ukupno

1. KUĆNI TRANSFORMATORI I SPOJEVI NA KUĆNI TRANSFORMATOR
1.

Za pomoćno izmjeniĉno napajanje 3x400/230 V 50 Hz transformatorske stanice TS 110/10(20) kV TURNIĆ koristi se energetski uljni transformator primarno prespojiv 10,5-21 kV, sa sljedećim tehniĉkim karakteristikama: - nazivna snaga 400 kVA - nazivni prijenosni omjer 10(20)/0,4 kV - regulacija na VN strani bez napona - opseg regulacije ± 2 x 2,5 % - nazivna frekvencija 50 Hz - ispitni napon 50 Hz, 1 min. VN/NN 50/3 kV - podnosivi udarni napon 1.2/50 ms: VN/NN 125(75)/- kV - napon kratkog spoja uk =4 % - grupa spoja Dyn5 - pogon trajni - izvedba transformatora - unutarnja montaža - gubici u praznom hodu pri nazivnom naponu i nazivnoj frekvenciji iznose 930 W - gubici opterećenja kod 75 C pri nazivnoj snazi i nazivnom naponu iznose 4600 W - srednje zagrijavanje namota 65 K - zagrijavanje ulja 60 K - razina buke (ONAN hlaĊenje) <58 dB

2

HEP-ODS d.o.o. - ELEKTROPRIMORJE Rijeka

ProizvoĊaĉ

Red. broj

Jedinica mjere

Koliĉina

Oznaka

Oprema

Tip

Jediniĉna cijena

Cijena ukupno

1. KUĆNI TRANSFORMATORI I SPOJEVI NA KUĆNI TRANSFORMATOR
- prikljuĉci na VN strani: porculanski provodni izolatori - prikljuĉci na NN strani: porculanski provodni izolatori - dimenzije transformatora: - duljina x širina x visina: 1390x870x1470mm - masa ulja 295 kg - ukupna masa transformatora 1410 kg - antikorozivna zaštita bojanjem - završna boja RAL 7032 Oprema transformatora: - natpisne ploĉice sa glavnim tehniĉkim podacima transformatora, - sušionik zraka - VN provodni izolatori - NN provodni izolatori - kontaktni termometar - džep za termometar - Bucholtz relej - ĉep za punjenje - uljokaz - ventili za ispuštanje ulja - regulacijska preklopka ± 2 x 2.5 % - preklopka za prespajanje primarnog namota 10-20 kV Kao tip: 3TBN 400-24x “Konĉar DST” ili jednakovrijedan 10(20) kV KABELSKI SPOJ KUĆNIH TRANSFORMATORA +KT1 i +KT2 NA SN SKLOPNE MODULE =J42 i =J20 - MATERIJAL 2. Energetski kabel XHE 49-A, nazivnog napona 12/20 kV, nazivnog presjeka 95/16 mm2 Al Kabelski završetak za jednožilni kabel XHE 49-A, 1x95/16 mm2 Al; za unutaranju montažu, nazivni napon 12/20 kV, s kabelskom stopicom M12 Narudžbena oznaka POLT 24D/1XI-L12A ili jednakovrijedan kom 2 - kn

m

200

- kn

3.

kom

6

- kn

3

s konusom i navojem M12 Kao tip: TPA 03 "Energoservis" .001 “PFISTERER” ili jednakovrijedan (kom 4) Sitni spojni i montažni pribor (zaštitne cijevi. za spoj kabela tipa XHE 49A 1x95 mm2.001 “PFISTERER” ili jednakovrijedan (kom 4) Izolaciona kapa za NN transformatorski prikljuĉni adapter narudžbena oznaka 331. set 2 . komplet 2 . za spoj kabela tipa XHE 49A 1x95 mm2. komplet za 1 transformatorsku komoru m 50 . vijci.HEP-ODS d.kn 4 . nazivni napon U0/U = 12/20 kV.) za SN kabelski spoj. za unutarnju montažu. komplet 2 . vijci. KUĆNI TRANSFORMATORI I SPOJEVI NA KUĆNI TRANSFORMATOR 4. tip A. Energetski kabel tipa NYCWY 4x150/70 mm2 za spoj kućnog transformatora +KT1 odnosno +KT2 na ormare izmjeniĉnog razvoda =N1 odnosno =N5 NN prikljuĉni adapter narudžbena oznaka 331. itd.obujmice.kn 6.kn 7. konzole i police za prihvat kabela. Montaža konzola za prihvat kabela i smještaj potpornih izolatora u prostorima kućnih transformatora. set 2 .o. komplet za 1 transformatorsku komoru kom 6 .Rijeka ili jednakovrijedan T –konektor . konzole i police za prihvat kabela.komplet za jednostruki kabelski snop .komplet za jednostruki kabelski snop . komplet 2 . itd.o.kn 5.kn 11. na provodni izolator sklopnog modula T –konektor . tip C. Srednjenaponski transformatorski prikljuĉni adapter za spoj na porculanski provodni izolator kućnog transformatora. .obujmice. nazivni napon U0/U = 12/20 kV.kn 0.346.kn 10.746.kn Elektromontaţni radovi u prostorima kućnih transformatora 12.ELEKTROPRIMORJE Rijeka ProizvoĊaĉ Red. nazivni napon 12/20 kV. komplet 2 . Napomena: Oprema se isporuĉuje kao dio bravarije u sklopu graĊevinskog projekta.4 kV SPOJ KUĆNIH TRANSFORMATORA +KT1 i +KT2 8. komplet 2 . na provodni izolator sklopnog modula Sitni spojni i montažni pribor (zaštitne cijevi.) za NN kabelski spoj.kn 9. broj Jedinica mjere Koliĉina Oznaka Oprema Tip Jediniĉna cijena Cijena ukupno 1.

unošenje u zgradu i postavljanje na prethodno pripremljno mjesto kućnih transformatora+KT1.o.kn KUĆNI TRANSFORMATORI "ili jednakovrijedan" znaĉi da je ponuĊena roba/oprema/materijal jednake ili bolje kvalitete od one koja je navedena kao primjer. Preuzimanje.kn 5 . . broj Jedinica mjere Koliĉina Oznaka Oprema Tip Jediniĉna cijena Cijena ukupno 1. UKUPNO .o.ELEKTROPRIMORJE Rijeka ProizvoĊaĉ Red. ukljuĉivo izvedba svih spojeva sa pripadajućim SN sklopnim modulima i niskonaponskim sklopnim blokovima komplet 2 .HEP-ODS d.+KT2. KUĆNI TRANSFORMATORI I SPOJEVI NA KUĆNI TRANSFORMATOR 13. a dokaz(e) jednakovrijednosti mora podnijeti ponuditelj u svojoj ponudi.

boja razvodnih ormara RAL 7032 . 1. broj ProizvoĊaĉ Jedinica mjere Koliĉina Oznaka Oprema Tip Jediniĉna cijena Cijena ukupno 2.dva dovodna transformatorska polja (=N1 i =N5). . 50 Hz.HEP-ODS d. Na gornjoj i donjoj veznoj ploĉi izvedene su žaluzine.stupanj mehaniĉke zaštite kod zatvorenih vrata IP 23. Kao tip: VMF. izvedeno kao kompletno tvorniĉki dogotovljen i tipski ispitan sklopni blok.sklopni blok je zrakom izoliran. .ELEKTROPRIMORJE Rijeka Red.nazivna kratkotrajno podnosiva struja 20kA. visina 2250 mm.. (=N2. izvršeno je ožiĉenje te je isti funkcionalno ispitan.50 Hz DOBAVA I DOPREMA ORMARA IZMJENIĈNOG RAZVODA =N1 DO =N5 Glavni razvod sustava za pomoćno izmjeniĉno napajanje 3x400/230 V.6 "Konĉar . . =N3 i N4). =N3. Na vratima i na vrhu sklopnog bloka izvedena je slijepa shema (sitotisak). U ormar je ugraĊena kompletna oprema. s fiksno ugraĊenom opremom. Osnovni tehniĉki podaci niskonaponskog sklopnog bloka za transformatorsko polje su slijedeći: . namijenjen za unutarnju montažu.o.sabirnice su jednostruke.1) . kod ĉega je u poljima =N2 i =N3 u gornjem dijelu polja izvedeno sekcioniranje sabirnica.ormar je izveden za trofaznu.tri kabelska polja (=N2. 50 Hz sastoji se od šest polja i to:.Sklopna postrojenja" ili jednakovrijedan komplet 1 . .4 kV. metalom oklopljen. . dubina 650(+30) mm.nazivna najviša podnosiva udarna struja 45 kA .1s. ĉetverovodnu mrežu sa uzemljenom neutralnom toĉkom i posebnim zaštitnim vodiĉem (TN-C-S sustav) . Dimenzije jednog transformatorskog polja su: širina 615 mm.kn 6 .norma IEC 60439. Na vratima ormara postavljene su natpisne ploĉice. s ugraĊenom primarnom i sekundarnom opremom.nazivni pogonski napon 3x400/230 V 50 Hz.1.1 i =N4. =N1 Transformatorsko polje ormara razvoda pomoćnog izmjeniĉnog napajanja 3x400/230 V.o. OPREMA I RADOVI NA RAZVODU IZMJENIĈNOG NAPONA 0.. .nazivni napon izolacije 1000 V . nazivna struja sabirnica je 1000 A.tri odvodna polja za napajanje trošila. gole.

3 izlaza. .4 kV.kn 7 .M3K0Z4+ MIO –V42L81+MK138-3 " Iskraemeco" ili jednakovrijedan kom 1 . klasa 0.B1 (16M) 2. -dodatna naprava . OPREMA I RADOVI NA RAZVODU IZMJENIĈNOG NAPONA 0.5 S (IEC 602053-22).50 Hz U transformatorsko polje =N1 ugraĊuje se slijedeća oprema: U ormar transformatorskog polja (=N1) su ugraĊene slijedeće aparatne grupe (modul 1M=40 mm): 1. .o. Kao tip: MT831 –T1A32R46-V22..višefuncionalno ĉetvorokvadratno elektroniĉko brojilo -modularna izvedba brojila. -jalova energija. trosistemsko.komunikacijski kanali . -naponski ulazi su za izravan prikljuĉak na napon 3x400/230 V 50 Hz. . prvi kanal: infracrveno optiĉko suĉelje. -registrator krivulje opterećenja. -mjerenje djelatne energije . klasa 3 (IEC 62053-23). -P102 Trofazno. -upravljaĉki fazni napon. .HEP-ODS d.ELEKTROPRIMORJE Rijeka Red. -strujni ulazi se spajaju na strujne mjerne transformatore 600/5 A.transformatorsko brojilo za max. klasa 2 (IEC 62053-23).dodatni komunikacijski GSM modul .o. 4 ulaza. broj ProizvoĊaĉ Jedinica mjere Koliĉina Oznaka Oprema Tip Jediniĉna cijena Cijena ukupno 2.izlaznog modula .standardna izvedba ulazno. CS (aktivan) +RS485 +GSM (modem) . Aparatna grupa br. kapacitet memorije za krivulje opterećenja 512 k Flash rom . sat realnog vremena + Li – baterija +super kondenzator. baždaren na 1%. struju 120 A.mjerenje energije u dva smjera.

3 sekunde 25 x In Napajanje . .0 x In .10 sekundi 2 x Un Mjerni terminal sa slijedećim funkcijama: .HEP-ODS d.5) x Un .ELEKTROPRIMORJE Rijeka Red. faktora snage (cos fi).50 Hz 3.vremenski interval podesiv od 1 do 30 min. sa LCD pokazivaĉem 4x16 znamenki. S). Naponski ulazi su za izravan prikljuĉak na napon 3x400/230 V 50 Hz.mjerenje srednjih vrijednosti struje u vremenskim intervalima (MD maximum demand) .1 sekundu 50 x In . Opteretivost: .1 – 1. OPREMA I RADOVI NA RAZVODU IZMJENIĈNOG NAPONA 0. energije (radne i jalove komponente) .o. dimenzija 96x96 mm.o. Strujni ulazi se spajaju preko strujnih mjernih transformatora 600/5 A. broj ProizvoĊaĉ Jedinica mjere Koliĉina Oznaka Oprema Tip Jediniĉna cijena Cijena ukupno 2. Opseg mjerenja (0.pomoćni napon 220 V DC. . frekvencije.trajno 3.4 kV.mjerenje snage (P. Opteretivost: . za mjerenje i nadzor elektriĉkih veliĉina u polju i za daljinsku signalizaciju stanja sklopnih aparat u sekciji.mjerenje efektivnih vrijednosti struje i napona .trajno 1. Q.5 x Un . Mjerni terminal je ugradni.registraciju vršnih vrijednosti struja i zbroja struja 8 . -P101 Mjerni terminal sa mikroprocesorskom obradom podataka.

. boja prozorĉića crvena -signalizacija ispada prekidaĉa usljed prorade zaštite napajanje 220 V DC kao tip:1TP 22 LP2 “Konĉar-NNA” ili jednakovrijedan Dvopolni automatski minijaturni prekidaĉ za nazivni napon 250 VDC. broj ProizvoĊaĉ Jedinica mjere Koliĉina Oznaka Oprema Tip Jediniĉna cijena Cijena ukupno 2. sa signalnom sklopkom. sa signalnom sklopkom.komunikacijom za isĉitavanje podataka na prednjoj ploĉi putem prijenosnog ruĉnog terminala Kao tip: MT-10V M11-08-230440 “IEL”. prekidna moć 20 kA..o.napajanje 220 VDC.kn Dvopolni automatski minijaturni prekidaĉ za nazivni napon 250 VDC. krivulja isklopa "C".potrošnja 10 VA.Zagreb ili jednakovrijedan 4.o.dnevni dijagrami vršne vrijednosti zbroja struja za dan maksimuma i za zadnji dan mjerenja.4 kV.kn 8.dva odvojena optiĉka komunikacijska suĉelja za komunikaciju sa nadreĊenim sustavom.HEP-ODS d.ELEKTROPRIMORJE Rijeka Red.broj ulaznih kanala:16. za nazivnu struju 6 A. Alarmni monitor za lokalnu i daljinsku signalizaciju . -F101. nazivnog napona 400 V. za nazivnu struju 3 A..kn kom 1 .kn kom 1 . 50 Hz.. krivulja isklopa “C”. prekidna moć 20 kA.Dimenzije 192x96x90 mm -A100 Kao tip: AM-16 Z07-08-3110 “IEL”. kom 2 . F102 Kao tip: C60L-3P+OF/ 6 A "Merlin Gerin" ili jednakovrijedan 5. -H102 kom 1 .50 Hz . Tropolni automatski minijaturni prekidaĉ. krivulja isklopa "C". nazivne struje 6A. -F104 Kao tip: C32H-DC-2P+OF/ 6 A "Merlin Gerin" ili jednakovrijedan 6. kom 1 . OPREMA I RADOVI NA RAZVODU IZMJENIĈNOG NAPONA 0. . . sa signalnom sklopkom.histograme raspodjele struja kroz mjereno razdoblje po fazi .suĉelje za programiranje RS 232C..suĉelje za optiĉku komunikaciju s nadreĊenim sustavom. -F105 Kao tip: C32H-DC-2P+OF/ 3 A "Merlin Gerin" ili jednakovrijedan 7.kn 9 . prekidna moć 25 kA.dnevni dijagrami vršne vrijednosti struja po fazi za izabrani dan mjerenja .mikroprocesorska obrada mjerenih veliĉina (RISC) Mjerni terminal treba biti opremljen: .kn kom 1 .Zagreb ili jednakovrijedan Signalna lampica.

Aparatna grupa br. broj ProizvoĊaĉ Jedinica mjere Koliĉina Oznaka Oprema Tip Jediniĉna cijena Cijena ukupno 2. nazivna struja odvoĊenja 20 kA. za ugradnju u sustav TN-C. napajanje 220 V DC. napajanje 220 V DC.o.brojaĉ radnih ciklusa (CDM).signalizacija stanja prekidaĉa sa mehaniĉkim indikatorom zaštite (reset tipka) i PF preklopnim kontaktom.05 i 1. .pomoćni kontakti stanja prekidaĉa OF1.kn 11. -T1–6 Niskonaponski strujni mjerni transformator.50 Hz 9. OF4. prijenosnog omjera 600/5 A. klase II (tipa 2). programabilna zaštita od preopterećenja i kratkog spoja . Kao tip: 1TP 22 SA “Konĉar-NNA” ili jednakovrijedan Signalna lampica. napajanje 220 V DC kao tip:1TP 22 LP2 “Konĉar-NNA” ili jednakovrijedan kom 1 . prag djelovanja zaštite izmeĊu 1.ELEKTROPRIMORJE Rijeka Red.Podešenje termiĉke zaštite Ir u podruĉju Ir =0. klase 0. -F1-3 Tropolni metal-oksidni odvodnik prenapona za unutarnju montažu.2xIr.maska za vrata (CDP) Kao tip: NT 08 H1 “Merlin Gerin“ ili jednakovrijedan kom kom 1 1 .kn 10 . boja prozorĉića crvena. snage 5 VA Kao tip CTB-1 "ELEKTROSKLOP" ili jednakovrijedan kom 3 . -H104 Kao tip: 1TP 22 LP2 “Konĉar-NNA” ili jednakovrijedan -Q1 Tropolni NN prekidaĉ ĉvrste izvedbe za napon 440 V. Podešenje trenutne kratkospojne zaštite Ii u podruĉju Ii =2-15xIn.motorni pogon (MCH) . 13..lokalna signalizacija ispada istosmjernog razvoda. OF3. za nazivni napon do 720 V. nazivna struja 800 A. 50 Hz.5.. 50 Hz.4-1xIn. nazivna kratkospojna prekidna moć 42 kA. OPREMA I RADOVI NA RAZVODU IZMJENIĈNOG NAPONA 0.pomoćni kontakt za signalizaciju prorade zaštite SDE 1.B17 (30M) 10. MX isklopni. XF uklopni. boja prozorĉića crvena .kn kom 1 ..... -H101 Pokazivaĉ položaja. napajanje 220 V DC. kao tip : DEHNguard DG TNC 230400 FM "DEHN+SOHNE" ili jednakovrijedan Signalna lampica.naponski prekidaĉi. nazivni napon 275 V. s elektroniĉkom zaštitnom jedinicom Micrologic 5. karakteristike prema normama DIN/VDE 0185-103 i IEC 61312-1. kom 1 . s kontaktima za signalizaciju prorade.kn 14.HEP-ODS d.4 kV.5-10xIr.Selektivna .0 P i ostalim karakteristikama prema standardu IEC 60947-2. odgoda prorade zaštite 20-50 ms. Fs = 5. napajanje 220 V DC. odgoda prorade zaštite 20-500 ms.kn 12. OF2. opremljen kontaktom krajnje sklopke (CH) koji signalizira navijenost opruge.Podešenje kratkospojne zaštite s odgodom Isd u podruĉju Isd =1.o. -H103 2.kn .

kn . -S101 Tipkalo za uklop prekidaĉa.o.7Un.kn 19. kom 7 . -F103 Tropolni automatski minijaturni prekidaĉ.Zagreb ili jednakovrijedan kom 1 . -broj izlaznih releja: do 5. podloške. Napomena: pomoćne releje K2 i K3 treba konfigurirati za signalizaciju sniženja napona (<U). Kao tip: C60L-1P+OF/ 16 A ProizvoĊaĉ "Merlin Gerin" ili jednakovrijedan kom 1 . krivulja isklopa “C”. kpl. 50 Hz. kom 1 . broj ProizvoĊaĉ Jedinica mjere Koliĉina Oznaka Oprema Tip Jediniĉna cijena Cijena ukupno 2. Pomoćni napon napajanja 220 V AC. -nazivni napon 230/400 V. -mjerni opseg 0. -pomoćno napajanje 220 VDC. Montažni materijal. -podnaponska zaštita-podesivost proradne vrijednosti:20-170%. -temperaturno podruĉje 0-50°C -dimenzije 96x96x90 mm. 50 Hz. 1 1 - . s podnožjem i sigurnosnom oprugom. vijci. -107 Kao tip: TRP 6140 -220VDC “Iskra” ili jednakovrijedan -K104 Pomoćni relej s ĉetiri preklopna kontakta. sa signalnom sklopkom. sa signalnom sklopkom.kn 17. prekidna moć 25 kA. 50 Hz. Kao tip: 1TP 22 RO B2 “Konĉar-NNA” ili jednakovrijedan -K100 Pomoćni relej s ĉetiri preklopna kontakta.o.4 kV.kn 21. kom 1 . OPREMA I RADOVI NA RAZVODU IZMJENIĈNOG NAPONA 0. UKUPNO: kpl. s dva radna kontakta.Napajanje . 11 . nazivnog napona 415 V. prekidna moć 25 kA.ELEKTROPRIMORJE Rijeka Red.kn 20. Kao tip: VR-100 Z16-01-3430ABCD “IEL”. nazivne struje 3A.50 Hz 15. nazivne struje 16 A.kn 18.pomoćni napon 220 V DC. Kao tip: 1TP 22 RO B1 “Konĉar-NNA” ili jednakovrijedan -S102 Tipkalo za isklop prekidaĉa. matice.1-1.komunikacijom za isĉitavanje podataka na prednjoj ploĉi. -podesivost vremenskog ĉlana 0-50s. sa dva radna kontakta. nazivnog napona 240 V. krivulja isklopa “C”. kom 1 . Kao tip: TRP 6140 -220 VAC “Iskra” ili jednakovrijedan -F106 Jednopolni automatski minijaturni prekidaĉ.HEP-ODS d. boja prozorĉića crvena. . s podnožjem i sigurnosnom oprugom.kn kn 23. Pomoćni napon napajanja 220 V DC.kn 16.optiĉkom komunikacijom sa nadreĊenim sustavom.Podnaponski relej treba biti opremljen:. kom 1 . Redne stezaljke za energetske i signalne kabele u koliĉinama prema strujnoj shemi i prikljuĉnom planu. boja prozorĉića zelena. -F100 Naponski relej za nadzor i signalizaciju nestanka napona na dovodu s +KT1 odnosno +KT2: -broj mjernih ulaza: 4. natpisne ploĉice =N1 ORMAR IZMJENIĈNOG RAZVODA =N1.kn 22.

nazivna struja sabirnica 1000 A .HEP-ODS d. Na vratima ormara postavljane su natpisne ploĉice.1 ekcijsko i odvodno polje za napajanje važnih trošila s dvostranim napajanjem S izvedeno kao kompletno tvorniĉki dogotovljen i ispitan sklopni blok. boja prozorĉića crvena. Na gornjoj i donjoj veznoj ploĉi izvedene su žaluzine. -S302 tip: 1TP 22 RO B2 “Konĉar-NNA” ili jednakovrijedan Kao kom 1 . ĉetverovodnu mrežu sa uzemljenom neutralnom toĉkom i posebnim zaštitnim vodiĉem (TN-C-S sustav) . 12 . 1 . boja prozorĉića zelena.Sklopna postrojenja" ili jednakovrijedan U sekcijsko i odvodno polje =N2 ugraĊuje se slijedeća oprema: 1. OPREMA I RADOVI NA RAZVODU IZMJENIĈNOG NAPONA 0. Dimenzije boĉnog prikljuĉnog kabelskog ormara su: širina 332 mm. -H301 Pokazivaĉ položaja rastavne sklopke –Q3. U ormar je ugraĊena kompletna oprema.sabirnice su jednostruke. 1 s. metalom oklopljen.kn kom 1 . dubina 650(+30) mm i visina 2250 mm. s dva radna kontakta. -H302 Signalna lampica.ELEKTROPRIMORJE Rijeka Red.kn kpl. U gornjem dijelu sklopnog bloka izvedena je slijepa shema (sitotisak).50 Hz 24.boja razvodnih ormara RAL 7032 .norma IEC 60439 Dimenzije jednog sekcijsko-odvodnog polja su: širina 600 mm. namijenjen za unutarnju montažu sa ugraĊenom primarnom i sekundarnom opremom.nazivna kratkotrajno podnosiva struja 20 kA.B1 (16M) 25. kao tip: VMF-6 "Konĉar .ormar je izveden za trofaznu.nazivni napon izolacije 1000 V . izvršeno je ožiĉenje te je isti funkcionalno ispitan.mehaniĉki stupanj zaštite kod zatvorenih vrata IP 23 . napajanje 220 VDC.nazivna najviša podnosiva udarna struja 40 kA . Kao tip: 1TP 22 RO B1 “Konĉar-NNA" ili jednakovrijedan Tipkalo za isklop. Aparatna grupa br.kn 28. =N2+N2. pom. dubina 650(+30) mm i visina 2250 mm. gole. Kao tip: 1TP22 SA 220 “Konĉar-NNA” ili jednakovrijedan 26. Osnovni tehniĉki podaci niskonaponskog sklopnog bloka za polje su: . broj ProizvoĊaĉ Jedinica mjere Koliĉina Oznaka Oprema Tip Jediniĉna cijena Cijena ukupno 2.kn 27. .4 kV. Kao tip: 1TP 22 LP2 “Konĉar-NNA" ili jednakovrijedan -S301 Tipkalo za uklop. kom kom 1 1 .nazivni pogonski napon 3x400/230 V 50 Hz .o. kvadratna maska. sa fiksno ugraĊenom opremom.sklopni blok je zrakom izoliran.kn . napajanje 220 V DC. s dva radna kontakta.o. . . boja prozorĉića crvena.

maska za vrata (CDP) Kao tip: NT 10 HA “Merlin Gerin“ ili jednakovrijedan kom 1 .4 kV. Pomoćni -K301.nazivna pogonska prekidna moć. Pomoćni relej sa tri preklopna kontakta.kn 2.o. pomoćnim kontaktom za signalizaciju stanja "spreman za uklop" (PF). OF4.. 50 Hz.pomoćni kontakti stanja prekidaĉa OF1. Icu = 50 kA .nazivni pogonski napon 380 V.50 Hz 29.HEP-ODS d. peteropolna.Rastavna sklopka je opremljena prednjim prikljuĉcima. Kao tip: CRT 55 “Iskra” ili jednakovrijedan kom 1 .podešavanje termičkog člana Ir =(0.0)xInpodešavanje magnetskog člana Im =10xIn Kao tip: ASM 100 R32 “KONČAR-NNA“ ili jednakovrijedan kom 1 .B17 (6M) 33. 31.najviši nazivni pogonski napon 690 V. nazivni izolacijski napon 500 V.brojaĉ radnih ciklusa (CDM).ELEKTROPRIMORJE Rijeka Red.50 Hz. kom 1 . -K302 Kao tip: TRP 6140 . nazivna kratkospojno podnosiva struja 36 kA/1s. Kao tip: GF20 -54-A0-U-N “KONĈAR . podnožjem i sigurnosnom oprugom.termomagnetska zaštita s okidačem R32. prema standardu IEC 60947-2.kn kom 1 .220 VDC “Iskra” ili jednakovrijedan -K304 -K303 Vremenski relej s dva preklopna kontakta.8-1. OF2. napon napajanja 220 V DC. nazivna uklopna struja 75kA i ostalim tehniĉkim karakteristikama prema standardu IEC 60947-3. -S303 Grebenasta sklopka. okidaĉima za daljinski uklop XF i isklop MX pomoću trenutnog kontakta (tipkalo) za napon 220 VDC. elektromotornim pogonom MCH za napon napajanja 200/250 VDC. nazivna struja 20 A. nazivna struja 1000A. pomoćnim kontaktima za signalizaciju ukljuĉenog odnosno iskljuĉenog stanja (OF sklopka). dvopoložajna. podnožjem i sigurnosnom oprugom..kn 32. 50 Hz. Ics = 35 kA .signalna sklopka za signalizaciju prorade zaštite SK1 (prigradnja 6). . OF3.NNA” ili jednakovrijedan -Q3 Tropolna NN rastavna sklopka ĉvrste izvedbe za napon 440 V.Zatezanje uklopa podesivo 1. Prednja ploĉa sa natpisom LOKALNO-0-DALJINSKI. -Q201 Tropolni niskonaponski prekidač. Pomoćni napon napajanja 220 V DC.5-30 s. broj ProizvoĊaĉ Jedinica mjere Koliĉina Oznaka Oprema Tip Jediniĉna cijena Cijena ukupno 2. Aparatna grupa br. 50 Hz nazivna struja 100 Anazivna granična prekidna moć.kn 30.o. s nul položajem.kn 13 . za izbor naĉina upravljanja. OPREMA I RADOVI NA RAZVODU IZMJENIĈNOG NAPONA 0. ugradna.

ELEKTROPRIMORJE Rijeka Red. 50 Hz nazivna struja 100 Anazivna granična prekidna moć. -Q202 Tropolni niskonaponski prekidač. Ics = 35 kA .kn kom 1 .nazivna pogonska prekidna moć.signalna sklopka za signalizaciju prorade zaštite SK1 (prigradnja 6). -Q203.nazivni pogonski napon 380 V. Ics = 35 kA .8-1. Icu = 50 kA . Aparatna grupa br. .podešavanje termičkog člana Ir =(0. broj ProizvoĊaĉ Jedinica mjere Koliĉina Oznaka Oprema Tip Jediniĉna cijena Cijena ukupno 2.o. Ics = 35 kA .signalna sklopka za signalizaciju prorade zaštite SK1 (prigradnja 6).B29 (6M) 36. 50 Hz.Tropolni niskonaponski prekidač.podešavanje termičkog člana Ir =(0.nazivni pogonski napon 380 V.signalna sklopka za signalizaciju prorade zaštite SK1 (prigradnja 6).B35 (6M) kom 1 .0)xInpodešavanje magnetskog člana Im =10xIn Kao tip: ASM 100 R50 “KONČAR-NNA“ ili jednakovrijedan 37.najviši nazivni pogonski napon 690 V. 50 Hz nazivna struja 100 Anazivna granična prekidna moć. 50 Hz. -Q205 Tropolni niskonaponski prekidač.termomagnetska zaštita s okidačem R50. Icu = 50 kA .HEP-ODS d.nazivna pogonska prekidna moć.najviši nazivni pogonski napon 690 V.8-1. Aparatna grupa br.podešavanje termičkog člana Ir =(0.kn 14 .nazivni pogonski napon 380 V.8-1. 50 Hz nazivna struja 100 Anazivna granična prekidna moć. prema standardu IEC 60947-2. -Q206 Tropolni niskonaponski prekidač.0)xInpodešavanje magnetskog člana Im =10xIn Kao tip: ASM 100 R80 “KONČAR-NNA“ ili jednakovrijedan 5. Ics = 35 kA .termomagnetska zaštita s okidačem R25 . prema standardu IEC 60947-2.nazivna pogonska prekidna moć. 50 Hz nazivna struja 100 Anazivna granična prekidna moć.signalna sklopka za signalizaciju prorade zaštite SK1 (prigradnja 6).termomagnetska zaštita s okidačem R80. prema standardu IEC 60947-2.0)xInpodešavanje magnetskog člana Im =10xIn Kao tip: ASM 100 R25 “KONČAR-NNA“ ili jednakovrijedan 4. 50 Hz.kn kom 1 .50 Hz 34. Icu = 50 kA .nazivni pogonski napon 380 V. Aparatna grupa br. OPREMA I RADOVI NA RAZVODU IZMJENIĈNOG NAPONA 0.4 kV. prema standardu IEC 60947-2.najviši nazivni pogonski napon 690 V.8-1.B23 (6M) 35.najviši nazivni pogonski Q204 napon 690 V.o. Icu = 50 kA .0)xInpodešavanje magnetskog člana Im =10xIn Kao tip: ASM 100 R16 “KONČAR-NNA“ ili jednakovrijedan 3.kn kom 2 .nazivna pogonska prekidna moć.termomagnetska zaštita s okidačem R16. 50 Hz.podešavanje termičkog člana Ir =(0.

50 Hz.signalna sklopka za signalizaciju prorade zaštite SK1 (prigradnja 6). Ics = 35 kA .nazivni pogonski napon 380 V.nazivni pogonski napon 380 V.0)xInpodešavanje magnetskog člana Im =10xIn Kao tip: ASM 100 R100 “KONČAR-NNA“ ili jednakovrijedan 6.najviši nazivni pogonski napon 690 V. prema standardu IEC 60947-2.signalna sklopka za signalizaciju prorade zaštite SK1 (prigradnja 6).signalna sklopka za signalizaciju položaja prekidača K4 i signalna sklopka za signalizaciju prorade zaštite SK1 (prigradnja 6).podešavanje termičkog člana Ir =(0.termomagnetska zaštita s okidačem R160. 50 Hz nazivna struja 100 Anazivna granična prekidna moć.ELEKTROPRIMORJE Rijeka Red. Icu = 25 kA .podešavanje termičkog člana Ir =(0. prema standardu IEC 60947-2.podešavanje magnetskog člana Im =10xIn Kao tip: N 250 R160 “KONČAR-NNA“ ili jednakovrijedan kom 1 . Icu = 50 kA . prema standardu IEC 60947-2.kn .podešavanje termičkog člana Ir =(0. Aparatna grupa br. broj ProizvoĊaĉ Jedinica mjere Koliĉina Oznaka Oprema Tip Jediniĉna cijena Cijena ukupno 2.kn kn 15 . -Q209 Tropolni niskonaponski prekidač. 10/16 A Kao tip: MMP-12 “TEP" ili jednakovrijedan Redne stezaljke za energetske i signalne kabeleu količinama prema priključnom planu razvoda =N2 ORMAR IZMJENIĈNOG RAZVODA =N2. 50 Hz nazivna struja 100 Anazivna granična prekidna moć. UKUPNO: kom komplet 1 1 - .kn U kabelskom prikljuĉnom ormaru =N2.8-1. 50 Hz. 50 Hz nazivna struja 250 Anazivna granična prekidna moć.o.nazivna pogonska prekidna moć. OPREMA I RADOVI NA RAZVODU IZMJENIĈNOG NAPONA 0.8-1.o. -Q207 Tropolni niskonaponski prekidač.kn kom 1 . Ics = 16 kA . 250 V.najviši nazivni pogonski napon 690 V.0)xInpodešavanje magnetskog člana Im =10xIn Kao tip: ASM 100 R50 “KONČAR-NNA“ ili jednakovrijedan 39. Dvopolna ugradna utičnica sa zaštitnim kontaktom i poklopcem. Ics = 35 kA .HEP-ODS d. Icu = 50 kA . 50 Hz.8-1. -Q208 Tropolni niskonaponski prekidač.termomagnetska zaštita s okidačem R50..4 kV.kn kom 1 .termomagnetska zaštita s okidačem R100.50 Hz 38.B41 (6M) 40.0)xIn. .nazivni pogonski napon 380 V.nazivna pogonska prekidna moć.nazivna pogonska prekidna moć.najviši nazivni pogonski napon 690 V.1 ugraĊuje se slijedeće: 41.

o. Na vratima sklopnog bloka izvedena je slijepa shema (sitotisak).1 Sekcijsko i odvodno polje za napajanje ostalih trošila koja ne zahtijevaju dvostrano napajanje. metalom oklopljen. -K400 Pomoćni relej s četiri preklopna kontakta.mehanički stupanj zaštite kod zatvorenih vrata IP 23 .4 kV. Na vratima ormara postavljane su natpisne pločice.kn 44.sklopni blok je zrakom izoliran.nazivna najviša podnosiva udarna struja 45 kA . napajanje 220 V DC. Dimenzije bočnog priključnog kabelskog ormara su: širina 332 mm.B1 (16M) 43. dubina 650(+30) mm i visina 2250 mm. pomoćno napajanje 220 V DC. U ormar je ugraĎena kompletna oprema.HEP-ODS d. boja prozorčića zelena. izvršeno je ožičenje te je isti funkcionalno ispitan. kom 1 .nazivni pogonski napon 3x400/230 V 50 Hz . Pomoćni napon napajanja 220 V AC kao tip: TRP 6140 “Iskra" ili jednakovrijedan kom 1 . izvedeno kao kompletno tvornički dogotovljen i ispitan sklopni blok namijenjen za unutarnju montažu.Sklopna postrojenja” ili odgovarajući kpl. . s fiksno ugraĎenom opremom. gole. 1 .kn 16 .nazivni napon izolacije 1000 V .visina 2250 mm. . Na gornjoj i donjoj veznoj ploči izvedene su žaluzine.kn 45. Kao tip: 1TP22 SA 220 “Končar-NNA” ili jednakovrijedan -H300 Signalna lampica.1s . podnožjem i sigurnosnom oprugom. četverovodnu mrežu sa uzemljenom neutralnom točkom i posebnim zaštitnim vodičem (TN-C-S sustav) .kn U sekcijsko i odvodno polje =N3 ugraĊuje se slijedeća oprema: 1. broj ProizvoĊaĉ Jedinica mjere Koliĉina Oznaka Oprema Tip Jediniĉna cijena Cijena ukupno 2.ELEKTROPRIMORJE Rijeka Red. -H401 Pokazivač položaja rastavne sklopke.sustav je izveden za trofaznu. Kao tip: 1TP22 LP1 “Končar-NNA” ili jednakovrijedan kom 1 .nazivna kratkotrajno podnosiva struja 20 kA. Osnovni tehnički podaci niskonaponskog sklopnog bloka za sekcijsko polje su: . Aparatna grupa br.50 Hz 42. s ugraĎenom primarnom i sekundarnom opremom. . kvadratna maska.dubina 650(+30) mm.sabirnice su jednostruke. =N3 =N3. Kao tip: VMF-6 "Konĉar . nazivna struja sabirnica 1000 A.o.norme IEC 60439 Dimenzije sekcijsko-odvodnog polja su: širina 600 mm.boja razvodnih ormara RAL 7032 . OPREMA I RADOVI NA RAZVODU IZMJENIĈNOG NAPONA 0.

krivulja isklopa “C”.nazivna struja 1000 A . pomoćni kontakti OF1.HEP-ODS d. Icu = 50 kA .signalizacija položaja glavnih kontakata rastavne sklopke ( uključeno .ručni pogon sa zaključavanjem lokotom .nazivna struja 100 A . .nazivni pogonski napon 380 V.o. 50 Hz . nazivne struje 3A. .OF2.kn 2.fiksna izvedba. Aparatna grupa br. prema standardu IEC 60947-2 .B17 (6M) 48.nazivni pogonski napon 380 V. -Q301 Tropolni niskonaponski prekidač.o.8-1. Ics = 35 kA . 50 Hz . .prednja standardna ručica. isključeno). sa signalnom sklopkom.najviši nazivni pogonski napon 690 V. . 50 Hz . broj ProizvoĊaĉ Jedinica mjere Koliĉina Oznaka Oprema Tip Jediniĉna cijena Cijena ukupno 2.OF3. kom 1 .maska za vrata.najviši nazivni pogonski napon 690 V.4 kV. prekidna moć 25 kA.nazivna pogonska prekidna moć.signalna sklopka za signalizaciju prorade zaštite SK1 (prigradnja 6). -F300 Jednopolni automatski minijaturni prekidač. nazivnog napona 240 V. 50 Hz.podešavanje magnetskog člana Im =10xIn Kao tip: ASM 100 R32 ProizvoĎač “KONČAR-NNA“ ili jednakovrijedan kom 1 . Kao tip: C60L-1P+OF /3 A "Merlin Gerin" ili jednakovrijedan -Q4 Tropolna niskonaponska rastavna sklopka prema standardu IEC 60947-3 .0)xIn .50 Hz 46. 50 Hz . . .podešavanje termičkog člana Ir =(0.nazivna kratkotrajno podnosiva struja: IK = 35 kA/1 s . OPREMA I RADOVI NA RAZVODU IZMJENIĈNOG NAPONA 0.termomagnetska zaštita s okidačem R32 .nazivna granična prekidna moć. Kao tip: INS1000 1000 A "Merlin Gerin" ili jednakovrijedan kom 1 .kn 17 .kn 47.ELEKTROPRIMORJE Rijeka Red.

50 Hz .8-1. Ics = 35 kA .najviši nazivni pogonski napon 690 V. broj ProizvoĊaĉ Jedinica mjere Koliĉina Oznaka Oprema Tip Jediniĉna cijena Cijena ukupno 2. 50 Hz . kom 1 .termomagnetska zaštita s okidačem R63 . prema standardu IEC 60947-2 .nazivna granična prekidna moć. Aparatna grupa br.nazivna struja 100 A .kn kom 1 .kn 51.podešavanje magnetskog člana Im =10xIn Kao tip: ASM 100 R63 “KONČAR-NNA“ ili jednakovrijedan -Q303 Tropolni niskonaponski prekidač. Aparatna grupa br.nazivna pogonska prekidna moć. . -Q302 Tropolni niskonaponski prekidač.signalna sklopka za signalizaciju prorade zaštite SK1 (prigradnja 6).termomagnetska zaštita s okidačem R50 .B29 (12M) kom 1 . 50 Hz . . Icu = 50 kA .nazivni pogonski napon 380 V.nazivna struja 100 A . Icu = 50 kA . 50 Hz . 50 Hz . OPREMA I RADOVI NA RAZVODU IZMJENIĈNOG NAPONA 0. Icu = 50 kA .nazivna granična prekidna moć.B23 (6M) 50.nazivni pogonski napon 380 V.podešavanje magnetskog člana Im =10xIn Kao tip: ASM 100 R50 “KONČAR-NNA“ ili jednakovrijedan 3.signalna sklopka za signalizaciju prorade zaštite SK1 (prigradnja 6).najviši nazivni pogonski napon 690 V.nazivni pogonski napon 380 V.4 kV.termomagnetska zaštita s okidačem R32 . Ics = 35 kA .50 Hz 49.0)xIn .nazivna pogonska prekidna moć.o.HEP-ODS d.podešavanje termičkog člana Ir =(0. prema standardu IEC 60947-2 .kn 18 .podešavanje termičkog člana Ir =(0.8-1. 50 Hz nazivna struja 100 A .0)xIn .0)xIn .8-1. Ics = 35 kA .ELEKTROPRIMORJE Rijeka Red.podešavanje magnetskog člana Im =10xIn Kao tip: ASM 100 R32 “KONČAR-NNA“ ili jednakovrijedan 3.o.nazivna granična prekidna moć. . . prema standardu IEC 60947-2 .najviši nazivni pogonski napon 690 V.podešavanje termičkog člana Ir =(0.signalna sklopka za signalizaciju prorade zaštite SK1 (prigradnja 6).nazivna pogonska prekidna moć. -Q304 Tropolni niskonaponski prekidač.

kn 55.Q322.B41(6M) Pričuva kom 18 . Kao tip: C60L-3P+OF/ 6 A "Merlin Gerin" ili jednakovrijedan -Q315 -Q320 -Q323 -Q305 Tropolni automatski minijaturni prekidač. nazivnog napona 230 V. nazivne struje do 344 10 A. prekidna moć 25 kA.kn 54. Kao tip: C60L-3P+OF/ 10 A "Merlin Gerin" ili jednakovrijedan kom 5 . 50 Hz. o Q308. nazivne Q307d struje 16 A.HEP-ODS d. krivulja isklopa “C”. . nazivnog napona 240 V.Q316 -Q335. prekidna moć 25 kA. 50 Hz. -Q317 Jednopolni automatski minijaturni prekidač. s signalnom sklopkom. nazivnog napona 240 V. krivulja isklopa “C”. nazivnog napona 240 V. s signalnom sklopkom.o. komplet 1 . prekidna moć 25 kA. Jednopolni automatski minijaturni prekidač. s signalnom sklopkom. krivulja isklopa “C”.o.4 kV. krivulja isklopa “C”. OPREMA I RADOVI NA RAZVODU IZMJENIĈNOG NAPONA 0.struje 10 A. kom 6 . 50 Hz. Aparatna grupa br. s signalnom sklopkom. broj ProizvoĊaĉ Jedinica mjere Koliĉina Oznaka Oprema Tip Jediniĉna cijena Cijena ukupno 2. nazivne -Q310. prekidna moć 25 kA. 50 Hz.. nazivne struje -Q306 16 A.struje 6 A.Q318Q319Q321. prekidna moć 25 kA. krivulja isklopa “C”. kom 2 . nazivnog napona 400 V.kn 53. nazivne . . Q337.Jednopolni automatski minijaturni prekidač.. Kao tip: C60L-1P+OF/ 25 A "Merlin Gerin" ili jednakovrijedan 4. 50 Hz.ELEKTROPRIMORJE Rijeka Red. s signalnom sklopkom. struje 25 A. -Q324 Kao tip: C60L-3P+OF/ 16 A "Merlin Gerin" ili jednakovrijedan -Q325 -Q339 Tropolni automatski minijaturni prekidač. nazivnog napona 400 V. s signalnom sklopkom. krivulja isklopa “C”. Jednopolni automatski minijaturni prekidač.kn 19 . 50 Hz.kn 56.Kao tip: C60L-1P+OF/ 10 A "Merlin Gerin" ili jednakovrijedan Q338. prekidna moć 25 kA.kn 58.Kao tip: C60L-1P+OF/ 16 A "Merlin Gerin" ili jednakovrijedan Q311d oQ313. kom 5 . Q314. nazivne Q336. Redne stezaljke u količinama prema priključnom planu i nosači kabela.Q326d -Q309.kn 57.50 Hz 52. kom 4 .

Kao tip: VMF-6 ProizvoĎač: "Končar-skl.50 Hz =N3 ORMAR IZMJENIĈNOG RAZVODA =N3.nazivni napon izolacije 1000 V . namijenjen za unutarnju montažu sa ugraĎenom primarnom i sekundarnom opremom.o.kn 20 .o.sabirnice su jednostruke. Dimenzije bočnog priključnog ormara su: širina 332 mm.postrojenja" ili jednakovrijedan Oprema koja se ugraĎuje u odvodno polje =N4 je slijedeća: 1. izvršeno je ožičenje te je isti funkcionalno ispitan. =N4 Odvodno polje za napajanje važnih trošila s dvostranim napajanjem izvedeno kao =N4. gole. četverovodnu mrežu sa uzemljenom neutralnom točkom i posebnim zaštitnim vodičem (TN-C-S sustav) . Na vratima ormara postavljane su natpisne pločice. . nazivna struja sabirnica 1000 A .4 kV.mehanički stupanj zaštite kod zatvorenih vrata IP 23 . Aparatna grupa br. broj ProizvoĊaĉ Jedinica mjere Koliĉina Oznaka Oprema Tip Jediniĉna cijena Cijena ukupno 2.sklopni blok je zrakom izoliran. U ormar je ugraĎena kompletna oprema. Na gornjoj i donjoj veznoj ploči izvedene su žaluzine.ELEKTROPRIMORJE Rijeka Red. . dubina 650(+30) mm i visina 2250 mm.nazivna kratkotrajno podnosiva struja 20 kA.HEP-ODS d. OPREMA I RADOVI NA RAZVODU IZMJENIĈNOG NAPONA 0. Osnovni tehnički podaci niskonaponskog sklopnog bloka za odvodno polje su: .ormar je izveden za trofaznu. sa fiksno ugraĎenom opremom.B5 (6M) komplet 1 . Aparatna grupa br. UKUPNO: kn 59.B1(4M) Priĉuva 2.norma IEC 60439 Dimenzije jednog odvodnog polja su: širina 600 mm.boja razvodnih ormara RAL 7032 . dubina 650(+30) mm i visina 2250 mm. U gornjem dijelu sklopnog bloka izvedena je slijepa shema (sitotisak). .1 kompletno tvornički dogotovljen i ispitan sklopni blok.nazivna najviša podnosiva udarna struja 40 kA . 1 s. metalom oklopljen.nazivni pogonski napon 3x400/230 V 50 Hz .

podešavanje termičkog člana Ir =(0.kn 2.termomagnetska zaštita s okidačem R16 .najviši nazivni pogonski napon 690 V.8-1. 50 Hz . 50 Hz nazivna struja 100 A .nazivna pogonska prekidna moć.podešavanje termičkog člana Ir =(0.signalna sklopka za signalizaciju prorade zaštite SK1 (prigradnja 6). -Q402 Tropolni niskonaponski prekidač. Ics = 35 kA .termomagnetska zaštita s okidačem R25 .ELEKTROPRIMORJE Rijeka Red.podešavanje magnetskog člana Im =10xIn Kao tip: ASM 100 R25 “KONČAR-NNA“ ili jednakovrijedan kom 2 . Ics = 35 kA . broj ProizvoĊaĉ Jedinica mjere Koliĉina Oznaka Oprema Tip Jediniĉna cijena Cijena ukupno 2.nazivni pogonski napon 380 V.kn 61. prema standardu IEC 60947-2 . . .0)xIn .nazivna granična prekidna moć. 50 Hz . prema standardu IEC 60947-2 . OPREMA I RADOVI NA RAZVODU IZMJENIĈNOG NAPONA 0. Icu = 50 kA . 50 Hz .0)xIn .nazivna struja 100 A .podešavanje termičkog člana Ir =(0.nazivni pogonski napon 380 V.nazivna pogonska prekidna moć.8-1. -Q401 Tropolni niskonaponski prekidač.o. Icu = 50 kA . .najviši nazivni pogonski napon 690 V.50 Hz 60. Aparatna grupa br. -Q403 Tropolni niskonaponski prekidač.podešavanje magnetskog člana Im =10xIn Kao tip: ASM 100 R16 “KONČAR-NNA“ ili jednakovrijedan kom 1 .0)xIn . Ics = 35 kA .kn 21 .HEP-ODS d.8-1.nazivna granična prekidna moć.signalna sklopka za signalizaciju prorade zaštite SK1 (prigradnja 6).najviši nazivni pogonski napon 690 V.signalna sklopka za signalizaciju prorade zaštite SK1 (prigradnja 6).4 kV. Icu = 50 kA .podešavanje magnetskog člana Im =10xIn Kao tip: ASM 100 R32 “KONČAR-NNA“ ili jednakovrijedan kom 1 .termomagnetska zaštita s okidačem R32 . .nazivna pogonska prekidna moć.nazivni pogonski napon 380 V. 50 Hz nazivna struja 100 A . prema standardu IEC 60947-2 -Q404 . 50 Hz .B11 (6M) 62.nazivna granična prekidna moć.o.

signalna sklopka za signalizaciju prorade zaštite SK1 (prigradnja 6).0)xIn .podešavanje magnetskog člana Im =10xIn Kao tip: ASM 100 R80 “KONČAR-NNA“ ili jednakovrijedan 5.nazivna granična prekidna moć.podešavanje termičkog člana Ir =(0. kom 1 . OPREMA I RADOVI NA RAZVODU IZMJENIĈNOG NAPONA 0.nazivni pogonski napon 380 V. prema standardu IEC 60947-2 Q406 .8-1.podešavanje magnetskog člana Im =10xIn Kao tip: ASM 100 R25 “KONČAR-NNA" ili jednakovrijedan -Q408 Tropolni niskonaponski prekidač.signalna sklopka za signalizaciju prorade zaštite SK1 (prigradnja 6).termomagnetska zaštita s okidačem R25 .8-1. 50 Hz .ELEKTROPRIMORJE Rijeka Red. Aparatna grupa br. prema standardu IEC 60947-2 .najviši nazivni pogonski napon 690 V.termomagnetska zaštita s okidačem R25 .o.kn 65.nazivna pogonska prekidna moć.podešavanje termičkog člana Ir =(0.kn 22 .50 Hz 3.8-1. -Q405.o. -Q407 Tropolni niskonaponski prekidač.B29 (6M) - kom 1 . 50 Hz nazivna struja 100 A .nazivna granična prekidna moć.nazivna struja 100 A .nazivna pogonska prekidna moć. Icu = 50 kA .signalna sklopka za signalizaciju prorade zaštite SK1 (prigradnja 6). 50 Hz .nazivna pogonska prekidna moć. . . Icu = 50 kA . .nazivna granična prekidna moć.najviši nazivni pogonski napon 690 V.kn 4.HEP-ODS d.najviši nazivni pogonski napon 690 V. Ics = 35 kA . Ics = 35 kA . Ics = 35 kA .4 kV.0)xIn .nazivni pogonski napon 380 V. . prema standardu IEC 60947-2 .0)xIn .nazivni pogonski napon 380 V.Tropolni niskonaponski prekidač.podešavanje termičkog člana Ir =(0. Aparatna grupa br. broj ProizvoĊaĉ Jedinica mjere Koliĉina Oznaka Oprema Tip Jediniĉna cijena Cijena ukupno 2. Aparatna grupa br. Icu = 50 kA . 50 Hz .podešavanje magnetskog člana Im =10xIn Kao tip: ASM 100 R25 “KONČAR-NNA“ ili jednakovrijedan kom 2 .B23 (6M) 64. 50 Hz .termomagnetska zaštita s okidačem R80 .B17 (6M) 63. 50 Hz nazivna struja 100 A .

kn .odvod za centrifugu ulja 7.nazivna pogonska prekidna moć. UKUPNO: kom 1 . .0)xIn .kn 6. -Q410 Tropolni niskonaponski prekidač.0)xIn . Ics = 16 kA . Aparatna grupa br.nazivni pogonski napon 380 V. 50 Hz .podešavanje termičkog člana Ir =(0.kn kn 69.nazivna pogonska prekidna moć. Ics = 16 kA .4 kV. Icu = 25 kA .podešavanje magnetskog člana Im =10xIn kao tip: N 250 R160 “KONČAR-NNA“ ili jednakovrijedan kom 1 .signalna sklopka za signalizaciju položaja prekidača K4 i signalna sklopka za signalizaciju prorade zaštite SK1 (prigradnja 6). Aparatna grupa br.nazivni pogonski napon 380 V.podešavanje termičkog člana Ir =(0.termomagnetska zaštita s okidačem R160 . prema standardu IEC 60947-2 . prema standardu IEC 60947-2 .nazivna struja 250 A .B35(6M) 67. 50 Hz . Icu = 25 kA . 23 . 250 V.50 Hz 66.ELEKTROPRIMORJE Rijeka Red.nazivna granična prekidna moć. 50 Hz . .kn kom komplet 1 1 - .B41 (6M) Priĉuva U kabelskom priključnom ormaru =N4. OPREMA I RADOVI NA RAZVODU IZMJENIĈNOG NAPONA 0.signalna sklopka za signalizaciju položaja K4 i prorade zaštite SK1 (prigradnja 6). 50 Hz . broj ProizvoĊaĉ Jedinica mjere Koliĉina Oznaka Oprema Tip Jediniĉna cijena Cijena ukupno 2.nazivna struja 320 A .podešavanje magnetskog člana Im =10xIn Kao tip: N 320 R250 “KONČAR-NNA“ ili jednakovrijedan . 10/16 A Kao tip: MMP-12 “TEP“ ili jednakovrijedan Redne stezaljke za energetske i signalne kabeleu količinama prema priključnom planu =N4 ORMAR IZMJENIĈNOG RAZVODA =N4.nazivna granična prekidna moć.8-1.HEP-ODS d.o.o. -Q409 Tropolni niskonaponski prekidač. . -X4.8-1.termomagnetska zaštita s okidačem R250 .najviši nazivni pogonski napon 690 V.najviši nazivni pogonski napon 690 V.1 ugraĎuje se slijedeće: 68.1 Dvopolna ugradna utičnica sa zaštitnim kontaktom i poklopcem.

sabirnice su jednostruke. ĉetverovodnu mrežu sa uzemljenom neutralnom toĉkom i posebnim zaštitnim vodiĉem (TN-C-S sustav) .ELEKTROPRIMORJE Rijeka Red. U ormar je ugraĊena kompletna oprema. . Na vratima ormara postavljene su natpisne ploĉice. s ugraĊenom primarnom i sekundarnom opremom.nazivni napon izolacije 1000 V . . namijenjen za unutarnju montažu. .nazivna najviša podnosiva udarna struja 45 kA . dubina 650(+30) mm. nazivna struja sabirnica je 1000 A.o.B1 (16M) 24 . Kao tip: VMF.ormar je izveden za trofaznu. Osnovni tehniĉki podaci niskonaponskog sklopnog bloka za transformatorsko polje su slijedeći: . =N5 Transformatorsko polje ormara razvoda pomoćnog izmjeniĉnog napajanja 3x400/230 V. . . OPREMA I RADOVI NA RAZVODU IZMJENIĈNOG NAPONA 0.1s. Na gornjoj i donjoj veznoj ploĉi izvedene su žaluzine. Na vratima i na vrhu sklopnog bloka izvedena je slijepa shema (sitotisak). visina 2250 mm. broj ProizvoĊaĉ Jedinica mjere Koliĉina Oznaka Oprema Tip Jediniĉna cijena Cijena ukupno 2. s fiksno ugraĊenom opremom.sklopni blok je zrakom izoliran.kn U ormar transformatorskog polja (=N5) su ugraĊene slijedeće aparatne grupe (modul 1M=40 mm): 1. izvedeno kao kompletno tvorniĉki dogotovljen i tipski ispitan sklopni blok.stupanj mehaniĉke zaštite kod zatvorenih vrata IP 23. 50 Hz. Dimenzije jednog transformatorskog polja su: širina 615 mm.50 Hz 70.nazivna kratkotrajno podnosiva struja 20kA. gole.4 kV. metalom oklopljen.nazivni pogonski napon 3x400/230 V 50 Hz. Aparatna grupa br. izvršeno je ožiĉenje te je isti funkcionalno ispitan.o. .HEP-ODS d.boja razvodnih ormara RAL 7032 .6 "Konĉar-Sklopna postrojenja" ili jednakovrijedan komplet 1 .norma IEC 60439.

.5 S (IEC 602053-22). 3 izlaza. baždaren na 1%. prvi kanal: infracrveno optiĉko suĉelje. -mjerenje djelatne energije .M3K0Z4+ MIO ulaza. klasa 2 (IEC 62053-23). . klasa 3 (IEC 62053-23).o.izlaznog modula .50 Hz 71. -upravljaĉki fazni napon.mjerenje energije u dva smjera.4 kV. klasa 0. Iskraemeco" ili jednakovrijedan kom 1 . kapacitet memorije za krivulje opterećenja 512 k Flash rom . . trosistemsko.višefuncionalno ĉetvorokvadratno elektroniĉko brojilo -modularna izvedba brojila. OPREMA I RADOVI NA RAZVODU IZMJENIĈNOG NAPONA 0. 3 izlaza.kn 25 .komunikacijski kanali . -jalova energija.o. 4–V42L81+MK138-3 ProizvoĊaĉ " Kao tip: MT831 –T1A32R46-V22.HEP-ODS d.standardna izvedba ulazno. -dodatna naprava . -P202 Trofazno. sat realnog vremena + Li – baterija +super kondenzator. struju 120 A. -strujni ulazi se spajaju na strujne mjerne transformatore 600/5 A.ELEKTROPRIMORJE Rijeka Red. broj ProizvoĊaĉ Jedinica mjere Koliĉina Oznaka Oprema Tip Jediniĉna cijena Cijena ukupno 2. -registrator krivulje opterećenja.transformatorsko brojilo za max. -naponski ulazi su za izravan prikljuĉak na napon 3x400/230 V 50 Hz.

50 Hz 72.trajno 3. Q.3 sekunde 25 x In Napajanje . broj ProizvoĊaĉ Jedinica mjere Koliĉina Oznaka Oprema Tip Jediniĉna cijena Cijena ukupno 2.4 kV. Opseg mjerenja (0.vremenski interval podesiv od 1 do 30 min.dnevni dijagrami vršne vrijednosti zbroja struja za dan maksimuma i za zadnji dan mjerenja.dnevni dijagrami vršne vrijednosti struja po fazi za izabrani dan mjerenja .ELEKTROPRIMORJE Rijeka Red.registraciju vršnih vrijednosti struja i zbroja struja .mjerenje snage (P. za mjerenje i nadzor elektriĉkih veliĉina u polju i za daljinsku signalizacoiju stanja sklopnih aparat u sekciji. . Opteretivost: . S).mjerenje srednjih vrijednosti struje u vremenskim intervalima (MD maximum demand) .dva odvojena optiĉka komunikacijska suĉelja za komunikaciju sa nadreĊenim sustavom.mikroprocesorska obrada mjerenih veliĉina (RISC) Mjerni terminal treba biti opremljen: . .o.mjerenje efektivnih vrijednosti struje i napona . Opteretivost: . -P201 Mjerni terminal sa mikroprocesorskom obradom podataka. faktora snage (cos j).5) x Un .pomoćni napon 220 V DC. .10 sekundi 2 x Un Mjerni terminal sa slijedećim funkcijama: . Mjerni terminal je ugradni.5 x Un .Zagreb ili jednakovrijedan kom 1 .1 – 1. frekvencije. sa LCD pokazivaĉem 4x16 znamenki.histograme raspodjele struja kroz mjereno razdoblje po fazi . .kn 26 . Strujni ulazi se spajaju preko strujnih mjernih transformatora 600/5 A.1 sekundu 50 x In .komunikacijom za isĉitavanje podataka na prednjoj ploĉi putem prijenosnog ruĉnog terminala Kao tip: MT-10V M11-08-230440 “IEL”.trajno 1.o.HEP-ODS d. OPREMA I RADOVI NA RAZVODU IZMJENIĈNOG NAPONA 0. Naponski ulazi su za izravan prikljuĉak na napon 3x400/230 V 50 Hz. dimenzija 96x96 mm.0 x In . energije (radne i jalove komponente) .

boja prozorĉića crvena. boja prozorĉića crvena.Dimenzije 192x96x90 mm -A200 Kao tip: AM-16 Z07-08-3110 “IEL”. Kao tip: C32H-DC-2P+OF/ 6 A "Merlin Gerin" ili jednakovrijedan Dvopolni automatski minijaturni prekidaĉ za nazivni napon 250 VDC. . klase II (tipa 2).Zagreb ili jednakovrijedan Signalna lampica. sa signalnom sklopkom. krivulja isklopa "C".50 Hz 73. prekidna moć 20 -F204 kA.kn kom 1 . za nazivnu struju 3 A.HEP-ODS d.B17 (30M) 79. prekidna moć 25 kA.potrošnja 10 VA. Aparatna grupa br.. kao tip : DEHNguard DG TNC 230400 FM "DEHN+SOHNE" ili jednakovrijedan kom 2 . OPREMA I RADOVI NA RAZVODU IZMJENIĈNOG NAPONA 0. F202 Kao tip: C60L-3P+OF/ 6 A "Merlin Gerin" ili jednakovrijedan Dvopolni automatski minijaturni prekidaĉ za nazivni napon 250 VDC. kom 1 . 50 Hz. kom kom 1 1 . 76.kn 75. nazivna struja odvoĊenja 20 kA. krivulja isklopa “C”.kn .4 kV.. karakteristike prema normama DIN/VDE 0185-103 i IEC 61312-1.kn 74.kn 81. -F1-3 Tropolni metal-oksidni odvodnik prenapona za unutarnju montažu.o. sa signalnom sklopkom. -H204 tip: 1TP 22 LP2 “Konĉar-NNA” ili jednakovrijedan Kao kom kom 1 1 . nazivnog napona 400 V. za ugradnju u sustav TN-C. napajanje 220 V DC.kn 78.napajanje 220 VDC. za nazivnu struju 6 A. broj ProizvoĊaĉ Jedinica mjere Koliĉina Oznaka Oprema Tip Jediniĉna cijena Cijena ukupno 2. Kao tip: C32H-DC-2P+OF/ 3 A "Merlin Gerin" ili jednakovrijedan Alarmni monitor za lokalnu i daljinsku signalizaciju . nazivne struje -F201. kom 1 . 6A.kn . Kao tip: -H202 1TP 22 LP2 “Konĉar-NNA” ili jednakovrijedan Signalna lampica. -H201 Pokazivaĉ položaja.suĉelje za optiĉku komunikaciju s nadreĊenim sustavom. prekidna moć 20 -F205 kA. sa signalnom sklopkom. 27 .suĉelje za programiranje RS 232C. Tropolni automatski minijaturni prekidaĉ. Kao tip: -H203 1TP 22 LP2 “Konĉar-NNA” ili jednakovrijedan 2. krivulja isklopa "C".broj ulaznih kanala:16. kao tip: 1TP 22 SA “Konĉar-NNA” ili jednakovrijedan Signalna lampica.ELEKTROPRIMORJE Rijeka Red. nazivni napon 275 V. s kontaktima za signalizaciju prorade.o.lokalna signalizacija ispada istosmjernog razvoda napajanje 220 V DC..kn 77. napajanje 220 V DC.. kom 1 . boja prozorĉića crvena-signalizacija ispada prekidaĉa usljed prorade zaštite napajanje 220 V DC.kn 80.

-pomoćno napajanje 220 V=. -mjerni opseg 0.4-1xIn. -S201 Tipkalo za uklop prekidaĉa. -nazivni napon 230/400 V.4 kV.5. 50 Hz. Kao tip: 1TP 22 RO B1 “Konĉar-NNA” ili jednakovrijedan -S202 Tipkalo za isklop prekidaĉa. odgoda prorade zaštite 20-50 ms.Zagreb ili jednakovrijedan kom 3 . -F203 Tropolni automatski minijaturni prekidaĉ. XF uklopni.pomoćni napon 220 V DC.brojaĉ radnih ciklusa (CDM). kom 1 1 .maska za vrata (CDP) Kao tip: NT 08 H1 “Merlin Gerin“ ili jednakovrijedan kom 1 .Podešenje kratkospojne zaštite s odgodom Isd u podruĉju Isd =1.optiĉkom komunikacijom sa nadreĊenim sustavom. boja prozorĉića zelena. OF3. OPREMA I RADOVI NA RAZVODU IZMJENIĈNOG NAPONA 0. prijenosnog omjera 600/5 A.signalizacija stanja prekidaĉa sa mehaniĉkim indikatorom zaštite (reset tipka) i PF preklopnim kontaktom. krivulja isklopa “C”. Kao tip: 1TP 22 RO B2 “Konĉar-NNA” ili jednakovrijedan kom 1 . za nazivni napon do 720 V. programabilna zaštita od preopterećenja i kratkog spoja .o.kn 83.. nazivna struja 800 A.o.ELEKTROPRIMORJE Rijeka Red.kn . -temperaturno podruĉje 0-50°C -dimenzije 96x96x90 mmNapajanje .2xIr. boja prozorĉića crvena. -broj izlaznih releja: do 5.. opremljen kontaktom krajnje sklopke (CH) koji signalizira navijenost opruge.kn 28 .Podešenje termiĉke zaštite Ir u podruĉju Ir =0. sa dva radna kontakta. broj ProizvoĊaĉ Jedinica mjere Koliĉina Oznaka Oprema Tip Jediniĉna cijena Cijena ukupno 2.50 Hz 82.naponski prekidaĉi. prekidna moć 25 kA. s elektroniĉkom zaštitnom jedinicom Micrologic 5. odgoda prorade zaštite 20-500 ms. .1-1.pomoćni kontakt za signalizaciju prorade zaštite SDE 1. nazivnog napona 415 V. Napomena: pomoćne releje K2 i K3 treba konfigurirati za signalizaciju sniženjanapona (<U).. Fs = 5. -podnaponska zaštita-podesivost proradne vrijednosti:20-170%. 50 Hz.motorni pogon (MCH) .Selektivna .komunikacijom za isĉitavanje podataka na prednjoj ploĉi.Podnaponski relej treba biti opremljen:.HEP-ODS d. sa signalnom sklopkom.5-10xIr. s dva radna kontakta. -T1–6 Niskonaponski strujni mjerni transformator..kn 84. Kao tip: VR-100 Z16-01-3430ABCD “IEL”. prag djelovanja zaštite izmeĊu 1.. napajanje 220 V DC.pomoćni kontakti stanja prekidaĉa OF1. Podešenje trenutne kratkospojne zaštite Ii u podruĉju Ii =2-15xIn.. OF2.kn 87. 50 Hz. napajanje 220 V DC. snage 5 VA Kao tip: CTB-1 "ELEKTROSKLOP" ili jednakovrijedan -F200 Naponski relej za nadzor i signalizaciju nestanka napona na dovodu s +KT1 odnosno +KT2: -broj mjernih ulaza: 4. 50 Hz. kom 85. nazivna kratkospojna prekidna moć 42 kA. kom 1 . nazivne struje 3A.7Un. klase 0. -podesivost vremenskog ĉlana 0-50s.05 i 1.kn 86. OF4. MX isklopni.0 P i ostalim karakteristikama prema standardu IEC 60947-2. -Q1 Tropolni NN prekidaĉ ĉvrste izvedbe za napon 440 V.

gubitak napajanja ili telefonske mreže nema utjecaj na izlazne kontakte. .o. . Sastoji od tri kanala kojima se može zasebno upravljati preko fiksne telefonske mreže ili upotrebom GSM mobilnih telefona.napon: 230 V AC.tvornički ugraĎen odvodnik prenapona za telefonsku liniju. UreĎaj za upravljanje električnim ureĎajima preko telefonske mreže. nizozemski).o. 1 - .50 Hz Napomena: GraĊevinski prijedlog profila ispod ormara izmjeniĉnog razvoda 400 V. Kao tip: TRC 3 "Merlin Gerin" ili jednakovrijedan kom 2 . .kn 90. Pomoćni napon napajanja 220 V DC. UKUPNO: Izrada.mogućnost programiranja kašnjenja svakog kanala: od 1 do 255 sati .kn . Tehnički podaci .izlazni kontakti: . .sinteza glasa: odabir izmeĎu 5 jezika (francuski. . Najveća transportna cjelina je 1000 mm.4 kV. Kao tip: C60L-1P+OF/ 16 A ProizvoĊaĉ "Merlin Gerin" ili jednakovrijedan Redne stezaljke za energetske i signalne kabele u koliĉinama prema strujnoj shemi i prikljuĉnom planu. Pomoćni napon napajanja 220 V AC.HEP-ODS d. . -K200 Pomoćni relej s ĉetiri preklopna kontakta. 1 kom 7 . sa signalnom sklopkom. kpl. doprema i montaža profila U65 ispod ormara izmjeniĉnog razvoda 400 V. prekidna moć 25 kA.kn kn . 50 Hz. 50 Hz.2 A. broj ProizvoĊaĉ Jedinica mjere Koliĉina Oznaka Oprema Tip Jediniĉna cijena Cijena ukupno 2. U ureĎaj je integriran odvodnik prenapona za telefonsku liniju koji štiti TRC3 ureĎaj od atmosferskih induciranih prenapona koji se šire telefonskom linijom. nazivne struje 16 A. kpl.kn 89. OPREMA I RADOVI NA RAZVODU IZMJENIĈNOG NAPONA 0. engleski.kn 29 .50 Hz 88.paralelan rad s automatskom sekretaricom ili fax ureĎajem. -207 Kao tip: TRP 6140-220V “Iskra” ili jednakovrijedan -K204 Pomoćni relej s ĉetiri preklopna kontakta. krivulja isklopa “C”. nazivnog napona 240 V.kn Oprema za daljinsko upravljanje elektriĉnim ureĊajima 93. španjolski. Kao tip: TRP 6140-220 VAC “Iskra” ili jednakovrijedan -F206 Jednopolni automatski minijaturni prekidaĉ. =N5 92. 3 preklopna. .ELEKTROPRIMORJE Rijeka Red. ORMAR IZMJENIĈNOG RAZVODA =N5. 91. talijanski.50 Hz dan je na nacrtu R030832. kom kom 1 1 . s podnožjem i sigurnosnom oprugom. s podnožjem i sigurnosnom oprugom.

RAZVOD IZMJENIĈNOG NAPONA 0.4 kV.4 kV. nosači sabirnica.ručni pogon.nazivna struja kratkog spoja:50kA/1s. izvedba za montažu na ECu sabirnice 30x10 mm. za vanjsku montažu. .kn kom 1 . OPREMA I RADOVI NA RAZVODU IZMJENIĈNOG NAPONA 0.kn 97.donji prednji priključci za kabel nazivnog presjeka 150 mm2 (vijčana izvedba) Kao tip:LTL 1-3/9/60/AU “JEAN MUELLER“ ili jednakovrijedan UKUPNO .50 Hz Napomena : UreĎaj se ugraĎuje u ormar izmjeničnog razvoda 0. V-direkta stezaljke za priključak faznih vodiča i nulvodiča nazivnog presjeka vodiča do 150 mm2 Tip: prema specifikaciji isporučioca ormarića ProizvoĎač: “PFISTERER“ ili jednakovrijedan kom komplet 5 1 . .nazivni pogonski napon 380 V.nazivna struja 250 A (oznaka veličine 1).kn 96. nazidne izvedbe.HEP-ODS d. . 50 Hz .kn .4 kV. stupanj mehaničke zaštite IP54.nazivna uklopna moć 750 A. kao tip: OM “KONČAR-SP" ili jednakovrijedan U ormarić se ugraĎuje sljedeće: 95.najviši nazivni pogonski napon 500 V.ELEKTROPRIMORJE Rijeka Red. . prema standardu IEC 60947-3. kabelske uvodnice Pg 42 (x2) i ostali sitni spojni materijal 30 . Plosnati bakar 30x10 mm.o. . Ormarić za smještaj plosnatih Cu sabirnica 30x10 mm i rastavne sklopke za priključak centrifuge ulja. . prolazni.nazivna prekidna moć 750 A.50 Hz.o. Tropolna niskonaponska rastavna osigurač-sklopka s ugraĎenim kratkospojnikom. broj ProizvoĊaĉ Jedinica mjere Koliĉina Oznaka Oprema Tip Jediniĉna cijena Cijena ukupno 2.kategoruija uporabe AC-22B .kn kom 1 .50 Hz DOBAVA I DOPREMA RAZVODNOG ORMARIĆA ZA PRIKLJUĈAK CENTRIFUGE ZA ULJE +OC 94. . 50 Hz .Predvidive dmenzije ormarića (duljina x visina xdubina): 800x600x250(+15) mm. Završni sloj boje RAL 7032.izvedba učvršćenja na sabirnice ovisno o razmaku izmeĎu sabirnica (predvidivo 60 mm) .

50 Hz Doprema na prostor TS 110/10(20) kV TURNIĆ te priĉvršćenje na projektom predviĊeno mjesto ormarića s rastavnom sklopkom za prikljuĉak centrifuge ulja +OC UKUPNO .kn ELEKTROMONTAŢNI RADOVI RAZVOD IZMJENIĈNOG NAPONA 0.kn 99. broj ProizvoĊaĉ Jedinica mjere Koliĉina Oznaka Oprema Tip Jediniĉna cijena Cijena ukupno 2.4 kV. a dokaz(e) jednakovrijednosti mora podnijeti ponuditelj u svojoj ponudi. UKUPNO .o. 1 . RAZVODNI ORMARIĆ ZA PRIKLJUĈAK CENTRIFUGE ZA ULJE +OC "ili jednakovrijedan" znaĉi da je ponuĊena roba/oprema/materijal jednake ili bolje kvalitete od one koja je navedena kao primjer.4 kV. OPREMA I RADOVI NA RAZVODU IZMJENIĈNOG NAPONA 0. Doprema i montaža u zgradu TS 110/10(20) kV TURNIĆ te priĉvršćenje na pripremljeno mjesto ormara pomoćnog izmjeniĉnog napajanja 3x400/230 V.HEP-ODS d.50 Hz .kn UKUPNO .kn kpl. .ELEKTROPRIMORJE Rijeka Red.kn 31 .o. 1 . kpl.50 Hz RAZVODNI ORMARIĆ ZA PRIKLJUĈAK CENTRIFUGE ZA ULJE +OC ELEKTROMONTAŽNI RADOVI 98.

izmeĊu 10(20) kV prikljuĉka na transformatorima i izoliranog oklopljenog voda.HEP-ODS d.za struju odvoĊenja 1 kA .... a prijelazom na 20 kV naponsku razinu potrebno je zamijeniti odvodnike prenapona odgovarajućim odvodnicima tipa MWK 19.nazivni napon Ur =12.7 kV . Plosnati Cu profil E-Cu 2x 100x10 mm Toploskupljajuće cijevi za zaštitu plosnatog bakrenog profila E-Cu 2x100x10 mm Kao tip: BBIT 100/25-A/U "RAYCHEM" ili jednakovrijedan m m 15 15 . Metaloksidni odvodnik prenapona sljedećih tehniĉkih podataka: .kn 32 . oblika 8/20 ms..o...... 2. tako da je potrebno izvesti rješenje nosaĉa za odvodnike MWK 19 za što jednostavniju naknadnu zamjenu..kn NAPOMENA: Za prenaponsku zaštitu 10(20) kV postrojenja u TS 110/20(10) kV TURNIĆ odabrani su metaloksidni odvodnici prenapona...klasa odvoĊenja voda 3 . 29 kV . 26 kV . 10 kA ..o.. U prvom periodu rada 10(20) kV postrojenje radi na naponskoj razini 10 kV sa odvodnicima MWK 10...nazivna specifiĉna energetska podnosivost wr =9....nazivna odvodna struja... broj ProizvoĊaĉ Jedinica mjere Koliĉina Oznaka Oprema Tip Jediniĉna cijena Cijena ukupno 3.. PRENAPONSKA ZAŠTITA 10(20) kV PRENAPONSKA ZAŠTITA 10(20) kV .ELEKTROPRIMORJE Rijeka Red.. 30......preostali naponi odvodnika pri strujama oblika 8/20 ms (zaštitna karakteristika odvodnika u odnosu na prenapone atmosferskog podrijetla) ..za struju odvoĊenja 5 kA ..Odvodnici prenapona ugraĊuju se na niženaponskim stranama energetskih transformatora. 3.0 kJ/kV (definirana je u odnosu na nazivni napon odvodnika ) ...trajni radni napon Uc = 10 kV .za struju odvoĊenja 10 kA .MATERIJAL Oprema koja se spaja na 10(20) kV stranu energetskog transformatora 1....kućište odvodnika prenapona izraĊeno je iz polimera Tip: MWK 10 “ABB” ili jednakovrijedan kom 3 ...kn .5 kV . .

20D "Dalekovod" ili jednakovrijedan Izrada.kn 5.kn komplet 1 .UKUPNO . doprema i montaža zaštitne rešetke na spoju 10(20) kV izoliranog spojnog voda na energetski transformator.MATERIJAL: 6.kn PRENAPONSKA ZAŠTITA 10(20) kV . Napomena: Oprema se isporuĉuje kao dio bravarije u sklopu graĊevinskog projekta.nazivni napon 24 kV .kn 8.MATERIJAL . komplet 1 .minimalna prelomna sila:6 kN .kn PRENAPONSKA ZAŠTITA 10(20) kV . 40680.50. a dokaz(e) jednakovrijednosti mora podnijeti ponuditelj u svojoj ponudi. 3.kn .podnosivi atmosferski udarni napon 125 kV .).kn 33 . Ĉvrsti nosaĉ za spoj Cu profila dimenzija 2x100x10 mm na potporni izolator Kao tip: FN21.kn PRENAPONSKA ZAŠTITA 10(20) kV . UKUPNO PRENAPONSKA ZAŠTITA ZA 1 TRNASFORMATOR . Unošenje u zgradu i postavljanje na prethodno pripremljeno mjesto opreme za prenaponsku zaštitu10(20) kV komplet 2 0.standardi DIN 40685.00 . .kn . Montaža konzola za smještaj potpornih izolatora i odvodnika prenapona.RADOVI . obujmice .UKUPNO Elektromontaţni radovi na prenaponskoj zaštiti 10(20) kV 7.HEP-ODS d. broj ProizvoĊaĉ Jedinica mjere Koliĉina Oznaka Oprema Potporni izolator za unutrašnju montažu.o.o. komplet 1 . .UKUPNO: "ili jednakovrijedan" znaĉi da je ponuĊena roba/oprema/materijal jednake ili bolje kvalitete od one koja je navedena kao primjer. vijci i dr.ELEKTROPRIMORJE Rijeka Red. PI kom kom 3 3 .1692 Kao tip: C6-125 "PCC INSULATORS" ili jednakovrijedan Tip Jediniĉna cijena Cijena ukupno 4. PRENAPONSKA ZAŠTITA 10(20) kV sljedećih tehniĉkih podataka: . sa svim potrebnim spojnim i montažnim materijalom (zaštitne cijevi.

0. kl.minimalna prelomna sila:6 kN . 20 VA. 5P20. 1 min.podnosivi atmosferski udarni napon 125 kV .ELEKTROPRIMORJE Rijeka Red. 10 kA .kn kom m 1 3 .podnosiva vršna vrijednost struje 100 kA Tip: POLIM-H7 “ABB” ili jednakovrijedan Plosnati Cu profil dimenzija 2x 100x10 mm kom 1 .20D "DALEKOVOD" ili jednakovrijedan kom 1 .o.kn 2. UZEMLJENJE ZVJEZDIŠTA 10(20) kV Oprema za uzemljenje 10(20) kV zvjezdišta uz energetske transformatore +T1 i +T2 sadrži sljedeću opremu: OPREMA UZ ENERGETSKE TRANSFORMATORE 1. 1 VA. .kn .0. 40680. R2<0. 10P55. 1 min.nazivni kratkotrajno podnosivi napon industrijske frekvencije 3 kV. Metaloksidni odvodnik prenapona ZnO tipa u silikonskom kuĉištu. 50 Hz.8 Ω Kao tip: ANB.standardi DIN 40685. u siluminskom kućištu za vanjsku montažu: . Obuhvatni strujni mjerni transformator (-T43) s jednom jezgrom. sljedećih tehniĉkih podataka: .nazivni napon 24 kV .nazivni prijenosni omjer. Ĉvrsti nosaĉ za spoj Cu profila dimenzija 2x100x10 mm na potporni izolator Kao tip: FN21. oblika 8/20 ms.72 "Konĉar-MT" ili jednakovrijedan Obuhvatni strujni mjerni transformator s jednom jezgrom. kom 1 . . sljedećih tehniĉkih podataka: .nazivni napon Ur =7.72 "Konĉar-MT" ili jednakovrijedan Napomena: Obuhvatni transformatori se postavljaju na konzolu za kabelski spoj na neutralnu toĉku transformatora u prostorijama transformatorskih komora. broj Jedinica mjere Koliĉina Oznaka Oprema Tip ProizvoĊaĉ Jediniĉna cijena Cijena ukupno 4. 50 Hz.nazivna odvodna struja.1692 Kao tip: C6-125 "PCC INSULATORS" ili jednakovrijedan 4. u siluminskom kućištu za vanjsku montažu: .o.kn kom 1 .kn 5. 3. .5 kV .kn 34 .nazivni prijenosni omjer. snaga i klasa jezgre: 2500/1A .HEP-ODS d. Potporni izolator za unutarnju montažu.trajni radni napon Uc = 12 kV . R2<6 Ω Kao tip: ANB. 6.50.nazivni kratkotrajno podnosivi napon industrijske frekvencije 3 kV. snaga i klasa jezgre: 300/1A.

naponsko ispitivanje 1 min. UZEMLJENJE ZVJEZDIŠTA 10(20) kV 7. za jedan jednožilni kabel vanjskog promjera 1x36-52 mm.nazivni napon 10/ -20/ kV . nazivnog presjeka185/25 mm2 . .300/5s “KONĈAR-NNA” ili jednakovrijedan kom 2 . 11.2 Maloomski otpornik za uzemljenje neutralne toĉke. 35 .ELEKTROPRIMORJE Rijeka Red. sljedećih tehniĉkih podataka: .pogonska struja 5 A. za unutrašnju montažu.722. OPREMA UZ ENERGETSKE TRANSFORMATORE UKUPNO: U prostoriji otpornika se ugraĊuje sljedeća oprema za uzemljenje neutralne toĉke 10(20) kV energetskih transformatora: 12. B84283A Kao tip: OUN 12 .kn m komplet 10 2 kn . +R1. 50 Hz.kn 8. predviĊen za unutarnju montažu. 610.stupanj zaštite IP 00 .visokonaponski prikljuĉak putem plosnatog bakra Cu 40x5 mm.kn kom 5 . kat. "Raychem" ili jednakovrijedan Energetski kabel s XLPE izolacijom. kom 2 . oznaka POLT-24D/1XI-L12B. prespojiv. broj Jedinica mjere Koliĉina Oznaka Oprema Tip ProizvoĊaĉ Jediniĉna cijena Cijena ukupno 4.ukupni otpor 20-40 Ω ± 5% . m 70 . komplet s vijcima M10x90 (2 kom) za uĉvršćenje kabela i vijcima za uĉvršćenje obujmice na ĉeliĉni U-profil. nazivnog napona 12/20 kV.kn 10.nazivna pogonska struja 300 A/5 s . trajno .HEP-ODS d. . br.prikljuĉna stezaljka E-Cu 35x5 .prikljuĉak na uzemljenje putem bakrenog užeta nazivnog presjeka 95 mm2 .o.hlaĊenje prirodno (zrakom) . Spoj plosnatog Cu 2x(100x10 ) mm do izvoda 10(20) kV neutralne toĉke na energetskom transformatoru potrebno je izolirati Raychem izolacijom.110 ”BRUTON” ili jednakovrijedan Kabelski završetak za jednožilni kabel tipa XHE 49-A. presjeka 185/25 mm2 .kn 9.o.kn . nazivnog napona U0/U = 12/20 kV Nar. Obujmica od nemagnetizirajućeg materijala za VN kabel . s aluminijskim vodiĉem Kao tip: XHE 49-A 1x185/25 mm2 "ELKA" ili jednakovrijedan Napomena: Kabel se polaže od spoja na neutralnu toĉku transformatora do sklopne ćelije sa rastavnom sklopkom za uzemljenje u prostoriji otpornika.mjerna skica br.. 28 kV .

kom 1 . a) prema zemlji 50 kV b) na rastavnom razmaku 60 kV . =J62+S1) ugraĊuje se sljedeće: 36 .nazivna kratkotrajna podnosiva struja 19 kA. Oprema koja se ugraĊuje u sklopnu ćeliju +Q61 odnosno +Q62 : 14.izolatori epoksidni .ruĉni pogon (posebno specificiran) Stavka ukljuĉuje spojno polužje za pogon signalne sklopke). sljedećih tehniĉkih podataka: . .2/50 ms a) prema zemlji 125 kV b) na rastavnom razmaku 145 kV .nazivni napon 24/36 kV . 3s .5 mm s otvorom za pregled stanja sklopnog aparata ugraĊenog u sklopnoj ćeliji. klasiĉne izvedbe .ELEKTROPRIMORJE Rijeka Red. Jednopolna rastavna sklopka s ruĉnim pogonom.podnosivi udarni napon 1.o. širine 730 mm i visine 2250 mm. a s desne strane vrata je izvedena poslužna ploĉa izraĊena iz dekapiranog ĉeliĉnog lima debljine 3 mm.HEP-ODS d. sljedećih tehniĉkih podataka: Sklopna ćelija za spoj na opremu za uzemljenje zvjezdišta.kn Kao tip: SR/I-LKZ "METAL-ELEKTRO" ili jednakovrijedan Na posluţne ploĉe sklopnih ćelija ( =J61+S1.kn +Q61 +Q62 kom 1 . Sklopna ćelija za smještaj rastavne sklopke +Q61 odnosno +Q62 za uzemljenje zvjezdišta 10(20) kV energetskih transformatora +T1 odnosno +T2.podnosivi izmjeniĉni napon 50 Hz. Sklopna ćelija je opremljena vratima iz dekapiranog ĉeliĉnog lima debljine 1.klizna staza 620 mm . sljedećih dimenzija: dubine 1200 mm.nazivna struja 630 A .nazivna kratkotrajna podnosiva vršna struja 40 kA .prigradnja signalne sklopke s tri radna i tri mirna kontakta (tipa KSP 8-46) . UZEMLJENJE ZVJEZDIŠTA 10(20) kV SKLOPNA ĆELIJA ZA UZEMLJENJE ZVJEZDIŠTA Sklopna ćelija za uzemljenje zvjedišta =J61. broj Jedinica mjere Koliĉina Oznaka Oprema Tip ProizvoĊaĉ Jediniĉna cijena Cijena ukupno 4. 1 min.=J62 13.o.

oznaka POLT-24D/1XI-L12B "RAYCHEM" ili jednakovrijedan kom 1 . UZEMLJENJE ZVJEZDIŠTA 10(20) kV 15.kn 21.110 ”BRUTON” ili jednakovrijedan kom 1 . presjeka 185/25 mm2 . Stavka ukljuĉuje kompletno spojno i pogonsko polužje (1 komplet – regulacijsku polugu PZ 30.kn . kat.kn 17. veznu motku l=1500 mm te spojno polužje za pogon signalne sklopke). Kabelski završetak za jednožilni kabel tipa XHE 49-A. za jedan jednožilni kabel vanjskog promjera 1x36-52 mm. Kao tip: SP-MBGE ”KONĈAR” ili jednakovrijedan Ostala oprema za kompletiranje sklopne ćelije: 16. 610. 19. 19.HEP-ODS d. nazivnog napona 24 kV.kn kom kom komplet komplet 2 6 1 2 kn . Ruĉni pogon s izvlaĉivom ruĉicom R=250 mm . prijelomne sile 6 kN Kao tip: JOr 6-125 ”KONĈAR” ili jednakovrijedan kom 4 . broj Jedinica mjere Koliĉina Oznaka Oprema Tip ProizvoĊaĉ Jediniĉna cijena Cijena ukupno 4. nazivnog napona U0/U = 12/20 kV Nar.b) 20.kn 37 .o.kn . Sitni nespecificirani spojni i montažni materijal Natpisne ploĉice: .a) 19. Komplet opreme za spoj rastavne sklopke +Q61 (+Q62) na otpornik +R1 (+R2). .o. komplet s vijcima M10x90 (2 kom) za uĉvršćenje kabela i vijcima za uĉvršćenje obujmice na ĉeliĉni U-profil.veliĉina 50x20 mm Ožiĉenje ormara prema strujnoj shemi i prikljuĉnom planu SKLOPNA ĆELIJA ZA UZEMLJENJE ZVJEZDIŠTA UKUPNO: SPOJ SKLOPNE ĆELIJE ZA UZEMLJENJE ZVJEZDIŠTA I MALOOMSKOG OTPORNIKA komplet 1 .722. br.kn 22.kn 18.kn . Plosnati bakreni profil ECu 40x5 mm Ostali sitni spojni i montažni materijal m komplet 15 1 . sa sljedećom opremom: -potporni izolator za unutarnju montažu. 23.kn kom 1 . za unutarnju montažu.ELEKTROPRIMORJE Rijeka Red.veliĉina 120x40 mm . ravnu vilicu Mvr. standardne izvedbe.kn . Obujmica od nemagnetizirajućeg materijala za VN kabel .

s vratima 900x2000 u prostoriji otpornika za uzemljenje zvjezdišta montirati prema graĊevinskom prjedlogu .kn 38 . SPOJ SKLOPNE ĆELIJE ZA UZEMLJENJE ZVJEZDIŠTA I MALOOMSKOG OTPORNIKA UKUPNO: Elektromontaţni radovi na uzemljenju zvjezdišta 10(20) kV 24.kn . UKUPNO . a dokaz(e) jednakovrijednosti mora podnijeti ponuditelj u svojoj ponudi.kn UZEMLJENJE ZVJEZDIŠTA 10(20) kV "ili jednakovrijedan" znaĉi da je ponuĊena roba/oprema/materijal jednake ili bolje kvalitete od one koja je navedena kao primjer.HEP-ODS d. . Montaža konzola za smještaj potpornih izolatora u prostoru otpornika za uzemljenje 10(20) kV zvjezdišta i demontažne žiĉane ograde.kn 25. Napomena: Oprema se isporuĉuje kao dio bravarije u sklopu graĊevinskog projekta. UZEMLJENJE ZVJEZDIŠTA 10(20) kV Napomena: Demontažnu žiĉanu ogradu 3900mm x2000mm . broj Jedinica mjere Koliĉina Oznaka Oprema Tip ProizvoĊaĉ Jediniĉna cijena Cijena ukupno 4.ELEKTROPRIMORJE Rijeka Red. Unošenje u zgradu i postavljanje na prethodno pripremljeno mjesto opreme za uzemljenje zvjezdišta 10(20) kV Elektromontaţni radovi na uzemljenju zvjezdišta 10(20) kV UKUPNO komplet 2 kn .o.kn komplet 1 . komplet 1 .o.

Dobava. 19. 11. broj ProizvoĊaĉ Jedinica mjere Koliĉina Oznaka Oprema Tip Jediniĉna cijena Cijena ukupno 5. 22. 7. Dobava. Jedinica podatkovnih suĉelja CPF2 (Siemens FMX proširenje) ili jednakovrijedan Modul CPF2 + 4xCIM-V.5/2. Dobava. isporuka i montaža PVC kanala dimenzija 50x25 mm. kom. Dobava.o. kom m m m kom. 6. Dobava.o. visine 1U. Dobava. isporuka i montaža automatskog prekidaĉa nazivne struje 6A. kom. OPREMA TELEKOMUNIKACIJA Napomena: Navedena oprema je samo dio cjelokupne opreme telekomunikacija u predmetnom objektu.5mm². podešavanje i ukljuĉenje opreme u rad na lokacijama DC i upravna zgrada Elektroprimorja kom. SDH mreţa 1. 5. C3560G. isporuka i montaža prespojnog panela PP-01 sa 24xRJ45 STP cat. 16. isporuka i polaganje STP cat. ili jednakovrijedan. isporuka i polaganje kabela za uzemljenje tip P/FJ 16mm². isporuka i montaža SFP modula 1000BASELX za mrežni preklopnik MP-01. Dobava.o. 9. isporuka i montaža dvostruke komunikacijske prikljuĉnice. kom. Dobava. isporuka i montaža automatskog prekidaĉa nazivne struje 4A. kom. Dobava.5mm². proizvoĊaĉa Cisco. Dobava.5/2. 12. 10. Dobava. 20. kom. m m m kom kom m kompl. ili jednakovrijedan Dobava. isporuka i montaža samostojećeg ormara tip TS8. isporuka i montaža fiksnog telefona tip Euroset 5020.ELEKTROPRIMORJE Rijeka Red. 2. isporuka i montaža 19" vodilice kabela. isporuka i montaža pretvaraĉa napona 220VDC / 230 VAC Mareton tip NI 2201500.6 prikljuĉka. 3. Dobava. 13. 6 kabela. isporuka i polaganje kabela napajanja tip NyCy 3x2. isporuka i polaganje TK kabela tip J-Y(St)Y 2x2x0. 14. Dobava. kompl. Dobava. te će pri ugradnji opreme trebati po potrebi koordinirati radove sa njihovim izvoĊaĉima. Ispitivanje.o. kom.5mm². 1 1 1 kn kn kn LAN mreţa 4. 18. Dobava. Dobava. isporuka i montaža PVC kanala dimenzija 20x20 mm. proizvoĊaĉa "Rittal" ili jednakovrijedan. isporuka i polaganje kabela napajanja tip NyCy 2x2. 8. proizvoĊaĉa "Siemens". kom.24 s pripadajućim kabelima i panelima ili jednakovrijedan Ispitivanje. Drugi dio opreme predmet je nabave HEP-OPS d. m 1 30 kn kn 39 .6mm.HEP-ODS d. isporuka i montaža mrežnog preklopnika MP-01. Dobava. 15. isporuka i polaganje kabela napajanja tip PP-Y 3x1. . ili jednakovrijedan. podešavanje i ukljuĉenje opreme u rad. 17. 10 20 10 180 1 1 1 1 1 3 10 10 2 1 6 10 1 kn kn kn kn kn kn kn kn kn kn kn kn kn kn kn kn kn Komutacijski sustav 21.

USB. • obrada snimke: kompenzacija pozadinskog svjetla. • virtualni PTZ: digitalni nagib. 3Mpix: 4 slika/s. okret. • unutarnja memorija: MicroSD utor za kartice do 32 GB.o. • temperatura radnog okruženja: od -30°C do +60°C. proizvoĊaĉa "Hewlett-Packard". kljuĉ.263 • najveća brzina snimanja za M-JPEG: VGA 25 slika/s. filter IP adresa. • 4GB microSD kartica 26. proizvoĊaĉa Mobotix. MxBus. 3Mpix: 20 slika/s. detekcija otvaranja kućišta.05 lux (t=1/1 s) • najveća rezolucija snimke: 2048 x 1536 pixel (3Mpix). senzor temperature. 1Mpix: 8 slika/s. TV-PAL: 18 slika/s. Quad. • pregled snimke: PTZ. • stupanj zaštite: IP65. Sa kamerom se dostavlja slijedeća dodatna oprema: • visokootporno bijelo kućište za vanjsku montažu na zid. 1 kn kom. 11 kn ili kom. 24. • audio: integrirani mikrofon i zvuĉnik. • aktivacija alarma: detekcija pokreta. broj ProizvoĊaĉ Jedinica mjere Koliĉina Oznaka Oprema Tip Jediniĉna cijena Cijena ukupno 5. 0. H. vanjski signal. • sigurnost: korištenje protokola HTTPS/SSL. Dobava. automatsko podešavanje bijele boje. • podržane video kompresije: M-JPEG. OPREMA TELEKOMUNIKACIJA 23. • osjetljivost: 1 lux (t=1/60 s). kom. . • S/FTP prespojni kabel duljine 50cm. panoramski sa tri detalja.ELEKTROPRIMORJE Rijeka Red. zum do 8x. kao tip DL180G6. vertikalni kut gledanja: 160°. 1 10 kn kn 40 . slijedećih tehniĉkih karakteristika: • senzor slike: 1/2'' ''progressive scan'' CMOS. isporuka i montaža 3Mpix kamere za vanjsku upotrebu kao tip Q24. • potrošnja: 3W. snimanje zvuka sa mjesta kamere.HEP-ODS d. IP extension board.o. MxPEG. • najveća brzina snimanja za MxPEG: VGA 30 slika/s. detekcija pokreta. digitalni potpis snimke. TSW za Ericsson MD 110 MX-ONE telefonsku centralu jednakovrijedan MD IP extension RTU 1 port (dodatne licence za IP linije) Tehnološki video-nadzor 25.2af) ili preko odgovarajućeg adaptera 12-42V. upozorenje preko e-maila. • objektiv 360° sa polikarbonatnom zaštitom. • format snimke: odabirom od 160 x 120 do 2048 x 1536. panoramski. ili jednakovrijedan. slijedećih minimalno traženih ili jednakvrijednih tehniĉkih karakteristika: kom. 1Mpix: 30 slika/s. • napajanje: PoE (IEEE 802. • objektiv: horizontalni kut gledanja: 180°. JPG. isporuka i montaža poslužitelja tehnološkog video-nadzora. Dobava. • komunikacijsko suĉelje: 10/100BaseT. korekcija izobliĉenja slike. • sitni dijelovi za montažu. moguća dvosmjerna audio komunikacija. TV-PAL: 30 slika/s. duplo-panoramski.

• Napajanje: 475 W. • Broj memorijskih utora 4. • RAID: Smart Array P410/512MB BBWC (RAID 0/1/1+0/5/5+0). · OS: MS Windows 2008 Server Standard. • Paralelni prikljuĉak: 1.00GHz L2 Cache 6 MB. • Grafiĉka kartica: GF9600GT.ELEKTROPRIMORJE Rijeka Red. • Serijski prikljuĉak: 1. 7. DDR2.800 MHz. 512MB DDR3. • Mreža kartica: 10/100/1000BaseT. • Integrirana zvuĉna kartica. • Broj memorijskih utora: 12. • Kućište: Rack 2U.HEP-ODS d. • RAdna memorija: 2x 2. isporuka i montaža korisniĉkog raĉunala sustava video-nadzora. 7. • Mreža kartica: 1x 10/100/1000BaseT. slijedećih minimalno traženih ili jednakvrijednih tehniĉkih karakteristika: • Procesor: Intel Core 2 Duo E8400 3.00 GHzL2. • Napajanje: 1x 460W. • Chipset (N) Intel X38 Express. · LCD 21" monitor Dobava. . • RJ45 prikljuĉak: 1. • USB 2. 27.0 prikljuĉak: 5.0 prikljuĉak: 9.048MB. • D-sub prikljuĉak: 1. kom. DDRIII. 1 - kn 41 .200 o/min. proizvoĊaĉa "Hewlett-Packard". • Optiĉka jedinica: DVD±RW DL. • RJ45 prikljuĉak: 2. • USB 2. • OS: MS Windows XP Professional. 1 kn 28. • VGA: 32MB integrirana grafika (1600 x 1200 @ 16bit). • Tvrdi disk: SATA 4 x 300 GB. • Tvrdi disk: SATA 500GB. isporuka i montaža LCD 26" monitora. • Optiĉka jedinica DVD±RW DL. OPREMA TELEKOMUNIKACIJA • CPU: Intel Xeon Quad Core E5504 2. • Radna memorija: 2x 2024MB.o.o. • Serijski prikljuĉak: 1. broj ProizvoĊaĉ Jedinica mjere Koliĉina Oznaka Oprema Tip Jediniĉna cijena Cijena ukupno 5. kao tip xw4600. 1333 MHz. Cache: 4 MB. kom. Dobava. • Audio In/Out: 1.200 o/min.

41. isporuka i montaža modema za daljinsko upravljanje ZyXEL U-336. Dobava. kompl. Dobava. kao tip WS-C2960-24PC-L. 1 1 1 25 1 1 1 1 kn 39. tip RG213/U. isporuka i montaža konektora za stranu radiostanice: N-konektor Dobava.5mm². isporuka i polaganje STP cat 6. isporuka i polaganje NF kabela JY(ST)Y 2x2x0. - kn kn kn kn kn kn kn 42 . ispitivanje sustava video nadzora i njegovo puštanje u probni rad. Dobava. Dobava. 47. isporuka i polaganje kabela napajanja tip PP-Y 3x1. OPREMA TELEKOMUNIKACIJA 29.1 230VAC/12VDC Dobava. • snaga PoE napajanja: po prikljuĉnici do 15. 1 2 1 13 1 290 2 1 - kn kn kn kn kn kn kn kn RADIJSKA MREŢA 38.5/2. kom.8 mm (za polaganje unutar zgrade). 1 - kn 30.5mm². isporuka i montaža STP cat 6. kom. Dobava. 31. 45. • 2 x "dual-purpose" prikljuĉnice (10/100/1000 ili SFP). kompl. podešavanje. Dobava. 32. 33. 2 m. isporuka i montaža STP cat 6. kom. BAKRENI TK KABELI 46. Dobava. 43.HEP-ODS d. isporuka i montaža mrežnog preklopnika MP-02. isporuka i montaža telekomunikacijskog bakrenog kabela Elka TK59 5x4x0. isporuka i montaža 19" vodilice kabela. Programiranje. IshoĊenje radijske dozvole.ELEKTROPRIMORJE Rijeka Red. isporuka i montaža koaksijalnog antenskog kabela.6 mm.o. ukupno do 370W.o. isporuka i montaža 19" ladice.7. Dobava. visine 2U. Dobava. isporuka i montaža prespojnog panela PP-02 sa 24xRJ45 STP cat. isporuka i montaža 19" ladice. • montaža u 19'' vodilice. kom. isporuka i montaža konektora za stranu antene: BNC konektor za kabel RG213/U Ispitivanje. m kom. 49. isporuka i montaža nepokretne radijske postaje kao tip GM 380. Dobava. podešavanje i ukljuĉenje opreme u radijsku mrežu. kom. Dobava. Dobava. proizvoĊaĉa Motorola (komplet sa stolnim mikrofonom i stolnim nosaĉem) ili jednakovrijedan Napajanje za radio-stanicu iz toĉke 5.4W. m m kompl. visine 1U. 36. 34. kompl. 42. kom. • radni napon 230VAC. Tehniĉki prijam. isporuka i polaganje kabela napajanja tip NyCy 3x2. visine 2U. Dobava. 50. m kompl. prespojnog kabela duljine 2m. broj ProizvoĊaĉ Jedinica mjere Koliĉina Oznaka Oprema Tip Jediniĉna cijena Cijena ukupno 5. 35. (jedan ureĊaj potrebno je montirati u DC DP Elektroprimorje Rijeka). kom. isporuka i montaža antene za GM380 Sirtel SY163 H ili jednakovrijedan Dobava. Dobava. kompl. kom. 37. 40. . proizvoĊaĉa "Cisco" slijedećih minimalno traženih ili jednakovrijednih karatkeristika: • 24 x 10/100BaseT PoE prikljuĉnica. Dobava. kabela. • visina 1U. prespojnog kabela duljine 5m. 44. 48. m m 75 2 1 5 2 kn kn kn kn kn kompl.6 prikljuĉka. izrada uputa za rukovanje na hrvatskom jeziku i obuka osoblja.

broj ProizvoĊaĉ Jedinica mjere Koliĉina Oznaka Oprema Tip Jediniĉna cijena Cijena ukupno 5. OPREMA TELEKOMUNIKACIJA Napomena: Sva oprema mora biti isporuĉena sa kompletnom dokumentacijom ureĊaja i priruĉnicima za svu isporuĉenu opremu na hrvatskom jeziku.kn 43 .ELEKTROPRIMORJE Rijeka Red.o. UKUPNO .o. OPREMA TELEKOMUNIKACIJA "ili jednakovrijedan" znaĉi da je ponuĊena roba/oprema/materijal jednake ili bolje kvalitete od one koja je navedena kao primjer. a dokaz(e) jednakovrijednosti mora podnijeti ponuditelj u svojoj ponudi. .HEP-ODS d.

6 Hz .disketna jedinica 1. za tarife. nap. kom. 2xsata 155 (sata raid 0. 7. doprema i montaža ormara 2200x800x800 mm sa zakretnim okvirom za montažu opreme dubine do 480 mm sa zakretnim okvirom.DVD ROM R/W Kao tip: AVA 14 "KONĈAR" ili jednakovrijedan 3.44 mb. .o.MTAO mjerni pretvornik za MTU napon. 24VDC.zvuĉnici. Izmjenjivaĉ 220VDC/230VAC 600W Kao tip: DXN 220-1.2 GB RAM PC400 DDRAM . za JR.5” .VGA ATI Radeon 9200se. nap.kućište za ind.o.8 GHz. 3 releja.ELEKTROPRIMORJE Rijeka ProizvoĊaĉ Red. 6. ugradnja u LCR500 ili jednakovrijedan kpl.128MB DDR .hard disk 160 GB 7200rpm dual . stolni .za na stol . frekv: 216. 1 - kn kom.procesor INTEL Core 2 2. i s ugraĊenim ventilatorima za prisilnu ventilaciju Kao tip: "RITTAL" ili jednakovrijedan U ormar se ugraĊuje slijedeća oprema: 2.4 serijska porta RS232 . 4 releja. xy layout + produžni kabel . OPREMA STANIĈNOG RAĈUNALA Industrijsko raĉunalo u konfiguraciji: .6 Hz . kpl 1 - kn 5.tastatura cherry g-83.INTEL 865perl procesorska ploĉa . OPREMA ZA UKLAPANJE U SUSTAV DC ELEKTOPRIMORIJE 1. PC. broj Jedinica mjere Koliĉina Oznaka Oprema Tip Jediniĉna cijena Cijena ukupno 6.HEP-ODS d. 1 - kn kom.2 mrežna Ethernet prikljuĉka .5 "EL-UR" ili jednakovrijedan GPS ureĊaj s antenom i priborom Kao tip: 161 AHS "MEINBERG" ili jednakovrijedan Oprema u ormaru : . 19” . 3.MTU prijemnik tipa ABB LCR500 ili jednakovrijedan. kom. frekv: 216.4 USB prikljuĉka .monitor 24" TFT . 230VAC.MTU prijemnik tipa ABB LCR500 ili jednakovrijedan. 1 - kn 4.1) . 230VAC.miš logitech pilot wheel mouse ps2/usb + produžni kabel . Dobava. kom.osnovna ploĉa za industrijski PC . 1 1 2 - kn kn kn 44 .

.) 11.krononološka registracija dogaĊaja .cijevi izmeĊu okvira i stezaljki . 1 - kn PROGRAMSKA OPREMA Operacijski programski sustav tip: Windows XPpro "MICROSOFT" ili jednakovrijedan licenciran za krajnjeg korisnika Programski sustav u konfiguraciji za staniĉna raĉunala s funkcijama: . Ostala oprema ormara .f. RS485 prema ANA-6. senzor vlage i temperature kom 1 tip M 15-02-30031 (220VDC.zakretni okvir. po Modbus (IEL) i IEC61850 12.dinamiĉki prikaz naponskog stanja . ide preko KON10 na STAR10 kom.o. Modbus RTU). 2 1 1 kn kn kn kpl.prikaz jednopolne sheme postrojenja .prikaz stanja aparata. kom.arhiviranje .IEL ANA6 ili jednakovrijedan. broj Jedinica mjere Koliĉina Oznaka Oprema Tip Jediniĉna cijena Cijena ukupno 6. za nošenje opreme . napona i snaga iz postrojenja .liste dogaĊaja i alarma .ventilatori . . 45 .utiĉnica PC 2P+E .stezaljke WDU-4 . 10.pomoćni releji ISKRA .o. 1 - kn 13. OPREMA ZA UKLAPANJE U SUSTAV DC ELEKTOPRIMORIJE 8.o.stezaljke WTL 6/3 STD .svi kabeli za unutarnje ožiĉenje ormara Kao tip: "RITTAL" ili jednakovrijedan . staklena vrata s bravom .prikaz mjerenja struja.ELEKTROPRIMORJE Rijeka ProizvoĊaĉ Red. kpl.komunikacija sa sustavom sekundarne opreme po LON. zaštite i statusa signala u postrojenju . 9. kom.isporuĉiti dvije police za ugradnju na zakretna vrata.svjetiljka PS4107 .grijaĉ SK3116 .IEL KON10 tip N 17-01-412 ili jednakovrijedan (220 VDC.AC/DC adapter 230VAC/24VDC za MTAO .upravljanje aparatima .podne ploĉe sa uvodnicama .termostat SK3110 .HEP-ODS d. p.

HEP-ODS d.o.o. - ELEKTROPRIMORJE Rijeka

ProizvoĊaĉ

Red. broj

Jedinica mjere

Koliĉina

Oznaka

Oprema

Tip

Jediniĉna cijena

Cijena ukupno

6. OPREMA ZA UKLAPANJE U SUSTAV DC ELEKTOPRIMORIJE
- komunikacija s DC po IEC 60870-5-104 protokolu - filtriranje informacija - formiranje grupnih signala - generiranje pseudo signala - raspodjela nadležnosti - podrška za udaljenu komunikaciju sa sustavom zaštite kroz SC tip: MicroSCADA Pro "ABB" ili jednakovrijedan, licencirana na krajnjeg korisnika (Napomena: programski sustav je kompatibilan sa ugraĊenim terminalima polja REF 54x u 20 kV poljima) KOMUNIKACIJSKA OPREMA 14. Y1 Dobava, doprema i montaža nazidnog ormara izraĊen iz ĉeliĉnog lima debljine 1.5 mm, za unutarnju montažu, Ormar je opremljen aparatnim ploĉama, montažnim okvirima i nosaĉima za smještaj opreme unutar ormara. Stupanj mehaniĉke zaštite ormara IP54 prema EN 60259/10.91. Boja RAL 7032.Ormar je s donje strane zatvoren demontažnim ploĉama s uvodnicama za kabele pomoćnog napajanja i komunikacije. Dimenzije ormara su : visina 600 mm, širina 600 mm i dubina 210 (185+30) mm. Kao tipa "RITTAL" ili jednakovrijedan Ormar je opremljen slijedećom opremom: 15. Komunikacijske jedinice za komunikaciju sa sustavom već ugraĊene numeriĉke zaštite REF 54x tip: PCLTA 20 "ABB" ili jednakovrijedan Spojka-zvijezda jedinica za povezivanje već ugraĊenih terminala polja REF 54x na SC tip: RER 111 "ABB"ili jednakovrijedan 17. Izlazna kartica za optiĉke izlaze već ugraĊenih terminala polja REF 54x tip: SFIBER BB "ABB"ili jednakovrijedan Star coupler 5 optiĉkih petlji RS232 izlaz za vezu prema već ugraĊenoj signalno mjernoj opremi MT-10, IEL tip: STAR 10 "IEL" ili jednakovrijedan kom. 2 kn kpl 1 kn

kpl

1

-

kn

kom.

2

-

kn

16.

kom.

14

-

kn

18.

kom.

1

-

kn

46

HEP-ODS d.o.o. - ELEKTROPRIMORJE Rijeka

ProizvoĊaĉ

Red. broj

Jedinica mjere

Koliĉina

Oznaka

Oprema

Tip

Jediniĉna cijena

Cijena ukupno

6. OPREMA ZA UKLAPANJE U SUSTAV DC ELEKTOPRIMORIJE
19. 20. RS232/FO pretvaraĉ za vezu prema staniĉnom raĉunalu HEP OPS tip: kao TCF-142-M MOXA ili jednakovrijedan - ispravljaĉ 230VAC/24VDC -jedan ureĊaj se ugraĊuje u ormarić komunikacija +Y1 RS232/IP pretvaraĉ za vez prema sustavu zaštite tip: kao Nport 5110 MOXA ili jednakovrijedan OSTALA OPREMA 22. 23. Stakleni i plastiĉni optiĉki kabeli sa završecima (spojnim priborom) IP telefon s AC/DC adapterom tip: kao Ericsson Dialog 4420 IP Basic ili jednakovrijedan Star coupler 5 optiĉkih petlji optiĉki izlaz za vezu preme signalno mjernoj opremi tip: STAR 10 "IEL" ili jednakovrijedan Komunikacijski adapter SPA / / RS485/RS232 tip: SPA-ZC 22 "ABB" ili jednakovrijedan Ethernet switch industrijske izvedbe 12xFO i 4x ETHERNET izlaza, za spoj na mrežu IEC 61850 tip: RSG2100T "RUGGED.COM ili jednakovrijedan Komunikacijski adapter za već ugraĊene ABB REx releje, za ethernet i IEC61850 tip: SPA-ZC 400 "ABB" ili jednakovrijedan DOKUMENTACIJA 28. Izvedbeni projekt lokalnog i daljinskog voĊenja SDV-a OBUKA 29. 30. 31. Obuka operatera za rad na SDV-u (na objektu) - za 4 ĉovjeka Obuka sistem-inženjera za rad na SDV-u (na objektu) - za 4 ĉovjeka Obuka za komunikacijski protokol IEC61850 na razini specijaliste za zaštitu i specijalistu za SDV, specifiĉno za ABB-ove proizvode IED REx i Microscada Pro (kod sistemintegratora) - za 6 ljudi kpl kpl kpl 1 1 1 kn kn kn kpl 1 kn kpl 1 kn

kom. kom.

2 2

-

kn kn

21.

kom.

3

-

kn

kpl

4

-

kn

24.

kom.

1

-

kn

25.

kom. kom.

1 1

-

kn kn

26.

27.

kom.

1

-

kn

47

HEP-ODS d.o.o. - ELEKTROPRIMORJE Rijeka

ProizvoĊaĉ

Red. broj

Jedinica mjere

Koliĉina

Oznaka

Oprema

Tip

Jediniĉna cijena

Cijena ukupno

6. OPREMA ZA UKLAPANJE U SUSTAV DC ELEKTOPRIMORIJE
MONTAŢNI I SPECIJALISTIĈKI RADOVI 32. 33. 34. 35. Montaža opreme SDV-a prema stavkama troškovnika za SDV Povezivanje opreme na opremu napajanja i uzemljenje. Sveukupno ožiĉenje komunikacije RS232 i optiĉkih kabela prema terminalima polja Specijalistiĉki radovi na sekundarnoj opremi -konfigururanje ureĊaja zaštite prema zahtjevima upravljaĉkog sustava -parametriranje ureĊaja zaštite -sekundarno ispitivanje sustava zaštite Specijalistiĉki radovi na staniĉnom raĉunalu i DC-u -generiranje programskog sustava -upis baze podataka i ekranskih prikaza u SC -upis baze podataka i ekranskih prikaza u SCADA sustav DC-a Specijalistiĉki radovi na ispitivanju i puštanju u pogon SDV-a -ispitivanje ožiĉenja -uspostavljanje i ispitivanje lokalne komunikacije -uspostavljanje komunikacije TS -DC -ispitivanje funkcija staniĉnog raĉunala -lokalno ispitivanje sustava -funkcionalno ispitivanje sustava u DC-u komplet komplet komplet komplet 1 1 1 1 kn kn kn kn

36.

komplet

1

-

kn

37.

komplet

1

-

kn

OPREMA ZA UKLAPANJE U SUSTAV DC ELEKTROPRIMORIJE
"ili jednakovrijedan" znaĉi da je ponuĊena roba/oprema/materijal jednake ili bolje kvalitete od one koja je navedena kao primjer, a dokaz(e) jednakovrijednosti mora podnijeti ponuditelj u svojoj ponudi.

UKUPNO

- kn

48

Dimenzija lanca : 6 mm. Dimenzije : 126x147x444 mm. Dobava. Kolica za lanĉanu dizalicu : Kapacitet: 2t. Dizalica lanĉana.kn . Uobiĉajena visina dizanja: 9 m . minimalna visina : 444 .kn . .kn 49 .kn kom 2 . OSTALA OPREMA 10(20) kV POSTROJENJA Ruĉna dizalica za ugradnju u prostoriju DC razvoda 1. Ispitivanje dizalice te isporuka sve popratne dokumentacije sa uputama za rad. Kao proizvoĊaĉa "REMEX d. 1 komplet 1 - kn kom kom kom kom kom 1 1 1 2 2 . Metalna kolica za ispitnu opremu i dokumentaciju . Montaža željeznog nosivog profila tipa HEB140 za ruĉnu dizalicu na pripremljeno mjesto u prostoriji DC razvoda. komplet 1 . REF543KM127AAAA "ABB" ili jednakovrijedan RER111C-AC "ABB" ili jednakovrijedan SFIBER – C – BB "ABB" ili jednakovrijedan RER103-BB "ABB" ili jednakovrijedan RER123-BB "ABB" ili jednakovrijedan Oprema za odrţavanje TS 7.o.o. 6. Napomena: Profil se isporuĉuje kao dio bravarije u sklopu graĊevinskog projekta.kn .o. 9.o. broj Jedinica mjere Koliĉina Oznaka Oprema Tip Jediniĉna cijena Cijena ukupno 7. montaža na profil tipa HEB140 s kolicima za lanĉanu dizalicu upravljivu lancem. cca 80x60x75 (šxdxv)cm Montaţni radovi 8. ruĉna "kolotura" Kapacitet: 2 t .HEP-ODS d. 4. doprema i montaža ruĉne lanĉane dizalice za transport opreme na kat TS 110/10(20) kV postrojenja kroz montažni otvor u prostoriji istosmjernih razvoda .kn . 3. 5." ili jednakovrijedan Rezervni zaštitni relej i pripadajuća komunikacijska oprema (mora biti kompatibilna sa već ugraĊenom opremom) 2. Dimenzije : 311x240x267x132.kn kpl.kn .ELEKTROPRIMORJE Rijeka ProizvoĊaĉ Red.5 mm.

broj Jedinica mjere Koliĉina Oznaka Oprema Tip Jediniĉna cijena Cijena ukupno 7.o.kn 50 .o. a dokaz(e) jednakovrijednosti mora podnijeti ponuditelj u svojoj ponudi. UKUPNO .ELEKTROPRIMORJE Rijeka ProizvoĊaĉ Red. OSTALA OPREMA 10(20) kV POSTROJENJA OSTALA OPREMA 10(20) kV POSTROJENJA "ili jednakovrijedan" znaĉi da je ponuĊena roba/oprema/materijal jednake ili bolje kvalitete od one koja je navedena kao primjer. .HEP-ODS d.

m 100 - kn 5.HEP-ODS d. kat. . Dobava potrebnog materijala i povezivanje ventilacijskih i klimatizacijskih ureĊaja na krovu na sustav gromobranske instalacije komplet 1 - kn GROMOBRANSKA INSTALACIJA "ili jednakovrijedan" znaĉi da je ponuĊena roba/oprema/materijal jednake ili bolje kvalitete od one koja je navedena kao primjer. izvedena prema normi HRN NB4.ELEKTROPRIMORJE Rijeka ProizvoĊaĉ Red. 300203 "HERMI" ili jednakovrijedan Dobava i postavljenje pocinĉane trake Fe/Zn 25x4 mm.. Dobava i montaža loveće gromobranske palice uz ureĊaje ventilacije i klimatizacije na krovu zgrade trafo komora s potporama i betonskim postoljem ukupne dužine 3m Kao tip: SON 33 A . GROMOBRANSKA INSTALACIJA 1. Obujmica za loveću palicu Kao tip : OC "ZEP" ili jednakovrijedan komplet 1 kn kom 50 - kn 2. kom 8 - kn 6. Dobava i montaža križne spojnice za spoj dvije Fe/Zn trake 25x4 mm. UKUPNO - kn 51 . a dokaz(e) jednakovrijednosti mora podnijeti ponuditelj u svojoj ponudi. dimenzije spojnice 58x58 mm.br. izradu gromobranskih hvataljki.o. Traka se koristi za izradu odvoda od lovećih palica do izvedene gromobranske mreže na krovu.) 3. dužine cca 300 mm za povezivanje na gromobransku instalaciju svih metalnih masa klimatizacijskih i ventilacijskih ureĊaja na krovu (vanjske jedinice klima ureĊaja. 936 Kao tip: UK "ZEP" ili jednakovrijedan Dobava i montaža vodiĉa P/F-Y presjeka 25 mm2 sa pripadnim stopicama. broj Jedinica mjere Koliĉina Oznaka Oprema Tip Jediniĉna cijena Cijena ukupno 8. kom 8 - kn 4.o. cjevovodi. ..

kom 50 - kn 9.HEP-ODS d. kom 50 - kn 12.02.5 mm) Tip: KSB -95/10 " METAL PRODUKT ili jednakovrijedan. žutozelene boje Tip: P/FJT 95 mm2 (300 mm) Nosaĉ trake Cu 40x5 mm od pocinĉanog željeza. 2.o.5 mm) Tip: KSB -25/10 " METAL PRODUKT ili jednakovrijedan. 95 mm2. kom 2000 - kn 7. m m m kom 2300 500 900 400 - kn kn kn kn 5.95. kom 70 - kn 10. Kabelske stopice za uzemljenje ( 10. 19. kom 50 - kn 11. UZEMLJENJE MATERIJAL ZA UZEMLJENJE TS 110/10(20) kV TURNIĆ 1. 77.ELEKTROPRIMORJE Rijeka Red. Kabelske stopice za uzemljenje ( 10. žutozelene boje Tip: P/FJT 6 mm2 (300 mm) Odcjepna stezaljka za ĉeliĉnu užad Tip: 77. kom 520 - kn 8. Meko vuĉena bakrena traka 40x5 mm Meko vuĉeno bakreno uže 19x2.5 mm Pocinĉana željezna traka 40x5 mm Stezaljka za uzemljenje Tip: KSB -95/12 " METAL PRODUKT " ili jednakovrijedan. Napomena : Toĉan tip stezaljke ovisi o tipu isporuĉene rešetke. 4. Kabelske stopice za uzemljenje ( 10. Fleksibilni Cu vodiĉ s PVC izolacijom. broj ProizvoĊaĉ Jedinica mjere Koliĉina Oznaka Oprema Tip Jediniĉna cijena Cijena ukupno 9.o.5 mm) Tip: KSB -16/6 " METAL PRODUKT ili jednakovrijedan. Odvojna bakrena kompresijska stezaljka "H" oblika za spoj dva bakrena užeta 95 mm2 Kat.30 DALEKOVOD ili jednakovrijedan. Fleksibilni Cu vodiĉ s PVC izolacijom. .01. kom 200 - kn 52 .br. kom 416 - kn 6. br.07 DALEKOVOD ili jednakovrijedan.50 DALEKOVOD ili jednakovrijedan. promjera 12. 3. s navojem i plastiĉnim tiplom Kat.5.

UZEMLJENJE 13.5 mm Kat. br. sa dvije rupe promjera 13. Stezaljka za spoj dvije bakrene trake 40x5 mm. kom 50 - kn 16. s rupom promjera 11 mm (uzemljenje kabelskih polica) Kat. Kompresijska bakrena kabelska stopica za dvostruki Cu vodiĉ 2x95 mm2. 300 020 020 PFISTERER ili jednakovrijedan. br.5 mm na razmaku 50-60 mm Kat.5 mm Kat. broj ProizvoĊaĉ Jedinica mjere Koliĉina Oznaka Oprema Tip Jediniĉna cijena Cijena ukupno 9.09. 304 757 757 PFISTERER ili jednakovrijedan. br. odnosno 2x 120 mm2. 43. kom 480 - kn 19.HEP-ODS d. br. kom 150 - kn 18. na razmaku 50-60 mm Kat.o. KSB-95/10 METAL PRODUKT ili jednakovrijedan. Kompresijska bakrena kabelska stopica za Cu vodiĉ 95 mm2. 300 021 269 PFISTERER ili jednakovrijedan. kom 50 - kn 17. Kompresijska bakrena kabelska stopica za Cu vodiĉ 95 mm2. Križna spojnica za spoj FeZn trake 40x4 mm i Cu trake 40x5 mm. 300 158 158 PFISTERER ili jednakovrijedan.ELEKTROPRIMORJE Rijeka Red. br. s jednom rupom promjera 13. . prema HRN 936/III 90x90 kom 180 - kn 21.5 mm. Bronĉana pokositrena ploĉica 90x90x3 mm kom 130 - kn 53 .03 DALEKOVOD ili jednakovrijedan. Kompresijska bakrena kabelska stopica za Cu vodiĉ 95 mm2. s dvije rupe promjera 13. s jednom rupom promjera 13. kom 50 - kn 15. Kompresijska bakrena kabelska stopica za Cu vodiĉ 95 mm2. kom 30 kn 14.o.br. 300 021 268 PFISTERER ili jednakovrijedan. Križna spojnica za spoj FeZn trake 40x5 mm i Cu trake 40x5 mm. br. s jednom rupom promjera 13. prema HRN 930/III 90x90 kom 40 - kn 22.5 mm Kat. kom 450 - kn 20. Kompresijska bakrena kabelska stopica za Cu vodiĉ 95 mm2. materijal bakar prema DIN 1705 Kat.

Cu 35 mm2. .P/FJK kabel. duljine 400 mm Kat. A2 Pocinĉani željezni vijak sa šesterokutnom glavom M12x35. BN 310 FURSE ili jednakovrijedan kom 35 - kn 25. Cu 95 mm2. Tip: PTZ . komplet sa stopicama za vijak M12 (rupa promjera 13 mm). duljine 400 mm komplet s plosnatim prikljuĉcima za dva vijka M12 za spoj ĉeliĉnog profila za nošenje GIS polja i Cu trake 40x5 (prsten oko GIS polja) te za spoj nosaĉa 110 kV kabela ispod GIS prostorije Nosaĉ trake od pocinĉanog željeza. Fleksibilni spoj.b) 27.01. za spoj Cu i FeZn trake Šesterokutni vijak DIN 933. 40x5 mm.o. br. .kabelska stopica KSB 16/6. komplet 250 - kn 54 . s navojem i plastiĉnim tiplom. duljine 300 mm Kat. .ELEKTROPRIMORJE Rijeka Red.a) 27. kom 190 - kn 24. METALPRODUKT ili jednakovrijedan.odcjepna stezaljka za ĉeliĉnu užeta.07 DALEKOVOD ili jednakovrijedan.c) 27.d) 27.o. . kom 100 - kn 27. 77. UZEMLJENJE 23. METALPRODUKT ili jednakovrijedan. komplet sa stopicama za vijak M12 (rupa promjera 13 mm). 6 mm2. Fleksibilni spoj. Pocinĉana željezna šesterokutna matica M12 Pocinĉana ravna stezaljka promjera 13 mm. br. kat. Pocinĉana perna stezaljka promjera 13 mm kom 45 - kn 26. broj ProizvoĊaĉ Jedinica mjere Koliĉina Oznaka Oprema Tip Jediniĉna cijena Cijena ukupno 9. Cu pletenica. br. duljine 300 mm Ni podložna ploĉica dimenzija 40x40 mm.S ZEP ili jednakovrijedan. A2 (priĉvršćenje stezaljke za uzemljenje bazne ploĉe prekidaĉa GIS-a) Podložna ploĉica f13/30 mm za šesterokutni vijak DIN 7349. 31.kabelska stopica KSB 25/10.e) 28. 27. kom kom 28 28 - kn kn 30. Uzemljenje mreže za nošenje vatrootpornih jastuĉića kod 110 kV KB vodova iz GIS-a sadrži sljedeću opremu za jedno polje ( ukupno ĉetiri polja): .U vijak 5 mm komplet s podloškama i maticama . kom kom kom kom kom kom 4 4 4 4 4 4 - kn kn kn kn kn kn 29.HEP-ODS d. BN 510 FURSE ili jednakovrijedan.

promjer Al vodiĉa 22.5/11 Si. 300 021 269 PFISTERER ili jednakovrijedan. -transportna dužina 2540 mm. Izolacijska motka za uzemljenje. br. kat. teleskopskog tipa: -poliesterska izolacijska motka ojaĉana staklenim vlaknima. 33. -svi spojevi su od sintetiĉkih materijala.br. .5 s. 366 610 095 Uzemljivaĉku stezaljku kat. 460 364 023 PFISTERER ili jednakovrijedan.dužine 6500 mm. Kat. Jednopolna naprava za privremeno uzemljenje koja sadrži: Faznu prikljuĉnu stezaljku kat. 366 610 095 .382. kat. 36. kom 6 - kn 55 . za maksimalni presjek Cu vodiĉa 95 mm2. Kat. UZEMLJENJE 32.br. br.sabirnicom za uzemljenje Cu 60x10 mm . 1s. Ostali sitni montažni materijal Oprema za privremeno uzemljenje 34. Fiksna hvataljka za fazni prikljuĉak. . Spoj Cu užadi 95 mm 2 na Cu sabirnicu : . 0.5 s. broj ProizvoĊaĉ Jedinica mjere Koliĉina Oznaka Oprema Tip Jediniĉna cijena Cijena ukupno 9.005 PFISTERER ili jednakovrijedan. maksimalna struja kratkog spoja 26 kA. -izolacijski dio motke dužine l1 = 500 mm. 363 245 006 Cu uže 95 mm2 slijedećih dužina za jedan komplet: . -gornji prikljuĉni dio motke je fiksnog tipa. kat.5 mm.dužine 7500 mm. br.5 kA/0. tj. 360.br. ne može se olabaviti ukoliko bi se mogao demontirati.ELEKTROPRIMORJE Rijeka Red. maksimalno dopuštena struja kratkog spoja 30 kA.o. kom 6 - kn 37. komplet kom kom kom kom komplet 6 2 2 2 2 1 - kn kn kom komplet kom kom kom kom kom 3 2 3 1 1 1 3 - kn kn 35. Ormarić za uzemljenje kompenzacijskog užeta sa : . tip :MMM 16 "TEP" ili jednakovrijedan.br. 364 169 175 PFISTERER ili jednakovrijedan.5 /60 .dužine 8500 mm.o. 366 610 095 . 360 414 001 PFISTERER ili jednakovrijedan. s navojem M12x38 Kat.uvodnicama AU 13. -dužina motke lG = 4415 mm. br.600 RITTAL ili jednakovrijedan. br. Fiksna kuglasta stezaljka za uzemljenje Φ20 mm. -maksimalno dopuštena struja kratkog spoja 26.kabelska stopica za uzemljenje kat. .HEP-ODS d.profili za montažu ormarića NPC 80 Tip: AE 1034.potporni izolatori tipa 2 SBeb 1.

UZEMLJENJE . Kat.5 s. 1s. . maksimalna struja kratkog spoja 26. maksimalna struja kratkog spoja 26 kA. Fiksna hvataljka za fazni prikljuĉak na 2x Cu profil 100x10 mm. Tropolna naprava za privremeno uzemljenje. br.HEP-ODS d. -svi spojevi su od sintetiĉkih materijala. za maksimalni presjek Cu vodiĉa 95 mm2. br. br. br. 40. UZEMLJENJE Oprema za kratko spajanje i uzemljenje u 10(20) kV postrojenju sadrži: 38. 42.o. 366 620 095 Uzemljivaĉku stezaljku kat. 43. broj ProizvoĊaĉ Jedinica mjere Koliĉina Oznaka Oprema Tip Jediniĉna cijena Cijena ukupno 9.MATERIJAL RADOVI NA UZEMLJENJU TS 110/10(20) kV TURNIĆ UKUPNO - kn 56 . kom kom kom kom kom kom kom 4 2 3 2 1 1 1 kn kn kom kom kom 6 6 2 - kn kn kn 41. PFISTERER ili jednakovrijedan. Komplet opreme za privremeno uzemljenje do 500 V Kao kat. Traka za obilježavanje mjesta uzemljenja. teleskopskog tipa: -poliesterska izolacijska motka ojaĉana staklenim vlaknima. tj. 363 245 006 Cu uže 95 mm2 slijedećih dužina za jedan komplet: dužina kratkospajaĉa 800 mm dužina kratkospajaĉa 600 mm dužina kratkospajaĉa 4000 mm Kat.ELEKTROPRIMORJE Rijeka Red. 360 354 354 PFISTERER ili jednakovrijedan. kom komplet 1 1 - kn kn 44.5 kA/0. br.5 kA/0.o. -izolacijski dio motke dužine l1 = 500 mm. MeĊukomad dimenzija 100x100x10 (od Cu profila 100x10mm) Fiksna kuglasta stezaljka za uzemljenje Φ20 mm. 364 169 170 PFISTERER ili jednakovrijedan. Kat. 360 414 001 PFISTERER ili jednakovrijedan. sadrži: Faznu prikljuĉnu stezaljku kat. -dužina motke lG = 2030 mm. br. -gornji prikljuĉni dio motke je fiksnog tipa. Izolacijska motka za uzemljenje.5 s. maksimalno dopuštena struja kratkog spoja 30 kA. -transportna dužina 1150 mm. ne može se olabaviti ukoliko bi se mogao demontirati. 39. -maksimalno dopuštena struja kratkog spoja 26. 364 866 001.

komplet 1 kn m 2300 kn 46. 57. komplet 1 - kn 53. komplet 1 - kn 57 .95 mm2. 48. montaža plastiĉnog tipla te montaža nosaĉa užeta Razmjeravanje.ELEKTROPRIMORJE Rijeka Red.HEP-ODS d.o. rezanje i polaganje užeta 95 ili 120 mm2. .u cijevi. montaža plastiĉnih tipla te rezanje plastiĉne cijevi i montaža dvije obujmice za cijev.120 mm2. . . 51. Mjerenje otpora rasprostiranja uzemljivaĉa neposredno nakon polaganja uzemljivaĉa u postrojenju. broj ProizvoĊaĉ Jedinica mjere Koliĉina Oznaka Oprema Tip Jediniĉna cijena Cijena ukupno 9.o.po podu. Montaža kabelskih stopica na bakreno uže 2x95 mm2. Izrada vijĉanih spojeva stopice na opremu ili konstrukciju. s mjerenjem i rezanjem užeta na odgovarajuće duljine Izrada kompresijskih spojeva 95/95 mm2 Izrada vijĉanog spoja stopice na pocinĉanu traku vijkom M12x35 mm te zalijevanje spoja bitumenom. 49. komplet 1 - kn 54. Montaža kabelskih stopica na bakreno uže: . montaža plastiĉnog tipla te montaža nosaĉa trake Montaža križne stopice Bušenje betona. . 52. m komplet komplet komplet komplet komplet 500 1 1 1 1 1 - kn kn kn kn kn kn 47.na nosaĉe ili po kabelskoj polici. 55. UZEMLJENJE 45. Polaganje meko vuĉenog bakrena traka 40x5 mm na nosaĉe po zidovima i stropu zgrade postrojenja Polaganje meko vuĉenog bakrenog užeta 95 mm2. Izrada vijĉanih spojeva stopice na opremu ili konstrukciju ili trake na opremu i konstrukciju Bušenje betona. 56. 50. . Ispitivanja i mjerenja 59. Bušenje betona. Montaža stezaljki na konstrukciju. komplet komplet komplet komplet 1 1 1 1 - kn kn kn kn 58.

MATERIJAL I RADOVI "ili jednakovrijedan" znaĉi da je ponuĊena roba/oprema/materijal jednake ili bolje kvalitete od one koja je navedena kao primjer. UZEMLJENJE . Mjerenje napona dodira i koraka u i izvan zgrade postrojenja za minimalno pogonsko stanje (u ljetnom i zimskom periodu). komplet komplet 1 1 - kn kn 63. komplet 1 kn 61. UKUPNO UKUPNO - kn kn 58 . broj ProizvoĊaĉ Jedinica mjere Koliĉina Oznaka Oprema Tip Jediniĉna cijena Cijena ukupno 9.Ukoliko su vrijednosti napona koraka i dodira prevelike pristupa se doradi u sustavu uzemljenja i provedbi dodatnih mjera kako bi se navedene vrijednosti dovele u zakonom predviĊene granice.RADOVI UZEMLJENJE . SreĊivanje rezultata mjerenja i prilaganje elaboratu Zaštita na radu.o.HEP-ODS d. Mjerenje impedancije uzemljenja za puno pogonsko stanje (u ljetnom i zimskom periodu).o. komplet 1 - kn 62. . a dokaz(e) jednakovrijednosti mora podnijeti ponuditelj u svojoj ponudi. Mjerenje impedancije uzemljenja za minimalno pogonsko stanje (u ljetnim i zimskom periodu).ELEKTROPRIMORJE Rijeka Red. UZEMLJENJE 60.

tip: B1D-45JM ili jednakovrijedan (oznaka na crtežu PB) Dobava i ugradba lima za usmjeravanje odsisnog zraka iz sjevernog kabelskog tunela izraĊenog iz pocinĉanog ĉeliĉnog lima debljine 0. 4. tip: STEF-7-612-1-1-5 ili jednakovrijedan (oznaka na crtežu OV1_) komplet 3 - kn 2.HEP-ODS d. antivibracijskim podloškama i termiĉkom zaštitom motora sljedećih tehniĉkih karakteristika: V = 12 500 m3/h . u kompletu s ovjesnim priborom za vertikalnu montažu. Unutarnji promjer prigušivaĉa iznosi Ø450mm. komplet 8 - kn 59 . . slijedećih tehniĉkih karakteristika: Koliĉina odsisanog zraka: V = 16200 m3/h N = 3.7/0. HLAĐENJE I GRIJANJE VENTILACIJA 1.5 kW. VENTILACIJA.ELEKTROPRIMORJE Rijeka Red. s zaštitnom rešetkom na obe strane ventilatora.o. a prigušenje prema podacima u teh proraĉunu. Dobava i montaža aksijalnog ventilatora za ventilaciju sjevernog kabelskog tunela (OV2).6A Eksterni pad tlaka: Dp = 200 Pa proizvod:Fläkt-Woods.21A Istart=64 A Proizvod: FLAKTWOODS.statiĉki tlak Δp = 100 Pa .elektromotor N = 3. 8. Proizvod: FLAKTWOODS. kom m2 6 5 - kn kn 3.8 kW. zajedno sa: okvirom za montažu na svjetlarnik STEZ-03-7. 3~50Hz 400V. I=7. Dobava i ugradba dvobrzinskog krovnog ventilatora za odsisnu ventilaciju trafokomore 1 i 2 (V1) izraĊenog iz plastikom prevuĉenog galvaniziranog ĉeliĉnog lima i iznutra izoliranog kamenom vunom i perforiranim limom.8mm.o. broj ProizvoĊaĉ Jedinica mjere Koliĉina Oznaka Oprema Tip Jediniĉna cijena Cijena ukupno 10. tip: 45JM/20/2/6/34 ili jednakovrijedan (oznaka na crtežu OV2) Dobava i ugradba prigušivaĉa buke za montažu ispred i iza ventilatora promjera Ø600mm i duljine 450mm. 380-420V.

ELEKTROPRIMORJE Rijeka Red. m2 75 - kn 60 . broj ProizvoĊaĉ Jedinica mjere Koliĉina Oznaka Oprema Tip Jediniĉna cijena Cijena ukupno 10.statiĉki tlak Δp = 30 Pa . 230V Proizvod: NOVOVENT. V=16200m3/h.o. kg 320 - kn 9. komplet 1 - kn 7. VENTILACIJA. kom 2 - kn 8. L=1000 mm Proizvod: TROX tip: MSA 200 ili jednakovrijedan (oznaka na crtežu PB) Dobava i montaža aksijalnog ventilatora za montažu na zid za ventilaciju radionice i skladišta (OV). .025 kW. Izolacijom se oblažu prigušivaĉi buke i spojni plenumi za spoj na odsisne krovne ventilatore u prostorijama trafokomora 1 i 2.elektromotor N = 0. sljedećih tehniĉkih karakteristika: . prema DIN 24157 u kompletu s ovjesnim priborom za montažu Dobava i ugradba mineralne vune debljine d=50mm obložena Al folijom za izolaciju buke. tip: BANO 150 + PG-150 ili jednakovrijedan (oznaka na crtežu OV) Dobava i ugradba prestrujne rešetke koja se sastoji od vanjske i unutarnje rešetke u kompletu sa zaštitnom mrežicom te prestrujne cijevi dimenzije 150mm. dp=40 Pa.HEP-ODS d. u kompletu s ovjesnim priborom za montažu na predviĊen proboj i samopodiznom rešetkom. izraĊenog iz pocinĉanog lima. Dimenzije: 1000x1000. slijedećih tehniĉkih karakteristika: Dimenzije: 203x203 mm Proizvod: NOVOVENT tip: GR ili jednakovrijedan (oznaka na crtežu ZR) Izrada i ugradba plenuma za spoj prigušivaĉa buke i krovnih odsisnih ventilatora u prostorijama trafokomora 1 i 2. HLAĐENJE I GRIJANJE 5.dobava ventilatora V = 320 m3/h . kom 8 - kn 6.o. Dobava i ugradba prigušivaĉa buke na odsisne krovne ventilatore u prostorijama trafokomora 1 i 2 kompletu s ovjesnim priborom za montažu.

o. te svim potrebnim elementima za zaštitu. komplet 4 - kn 11.50 Hz Nivo zvuĉnog tlaka: 41/45 dB(A) Prikljuĉak R410A: tekuća faza: 9.2 kW N1 = 3. dvobrzinskim elektromotorom.220 V .o. slijedećih karakteristika: Qh = 10 kW Tv = 35°C ST Tp = 27°C ST.50 Hz Tv1= 6°C Tp1 = 20°C Qg2 = 7. 19°C VT Qg1 = 11. kontrolu i regulaciju ureĊaja (Inverter Control) i funkcionalni rad.6 kW / 380 V . . Dobava i ugradba unutarnje jedinice podstropne izvedbe sa maskom predviĊena za montažu na strop opremljena ventilatorom. broj ProizvoĊaĉ Jedinica mjere Koliĉina Oznaka Oprema Tip Jediniĉna cijena Cijena ukupno 10.52mm Prikljuĉak R410A: plinovita faza: 15.52 mm Prikljuĉak R410A: plinovita faza: 15.15 kW N2 = 3.ELEKTROPRIMORJE Rijeka Red.15 kW / 380 V . karakteristika: Qh = 10 kW N = 3. izmjenjivaĉem topline s direktnom ekspazijom freona. 19°C VT VZ =1380/1140 m3/h dimenzije: 1570 x 200 mm .9 mm proizvod Daikin tip: FAQ100B ili jednakovrijedan (oznaka na crtežu UJ 1.50 Hz Tv2= -15°C Tp2 = 20°C radno podruĉje: grijanje: od -20° do 15.HEP-ODS d. zrakom hlaĊenim kondenzatorom i svim potrebnim elementima za zaštitu. h = 1345mm težina: 106 kg medij: R-410A Zvuĉna snaga: 65 dB(A) Zvuĉni tlak na udaljenosti od 1m i visini od 1.5°C radno podruĉje: hlaĊenje: od -15° do 50°C dimenzije: 900 x 320 mm .5m G/H: 49 / 51 dB(A) Prikljuĉak R410A: tekuća faza: 9.50 Hz Tv = 35°C Tp = 27°C ST. VENTILACIJA.9 kW / 380 V . namjenjena za vanjsku montažu zaštićena od vremenskih utjecaja. s ugraĊenim hermetiĉkim kompresorima (standardni i inverter). kontrolu i regulaciju ureĊaja i temperature.9mm Maksimalna duljina razvoda: od 5 do 75 m od ĉega visinski do 30m. Rashladni medij R410A. h = 360 mm težina: 26 kg N = 130 W ._) Dobava i ugradba vanjske jedinice split sustava. 61 . HLAĐENJE I GRIJANJE KLIMATIZACIJA 10.slijedećih teh.

Dobava i ugradba vanjske jedinice split sustava. režim rada. signalizacija greške. set point.8 kW Tv = 7°C Tp = 20°C VZ = grijanje/hlaĊenje: 612 / 654 m3/h dimenzije: 800 x 215 mm .5° do 18°C Dimenzije: 825 x 300 mm . pozicija lamela. pojedinaĉno podešavanje za jedinice u grupi. VENTILACIJA. HLAĐENJE I GRIJANJE Proizvod Daikin Sky Air. te svim potrebnim elementima za zaštitu.: FTXS50G ili jednakovrijedan (oznaka na crtežu UJ 2. h = 295 mm težina: 10 kg Nivo zvuĉnog tlaka:43/44 dBA Prikljuĉak R410A: tekuća faza: 6.50 Hz Tv = 35°C Tp = 19°C Qg = 5. Proizvod Daikin tip. Kontrola pristupa moguća je u tri nivoa sa mogućnošću ograniĉavanja prisutpa korisnika. brzina ventilatora. broj ProizvoĊaĉ Jedinica mjere Koliĉina Oznaka Oprema Tip Jediniĉna cijena Cijena ukupno 10.o._) 12. trobrzinskim elektromotorom. tip: RZQ100B7W1B ili jednakovrijedan (oznaka na crtežu VJ 1. karakteristika: Qh = 5 kW N = 1. zrakom hlaĊenim kondenzatorom i svim potrebnim elementima za zaštitu. namjenjena za vanjsku montažu zaštićena od vremenskih utjecaja.o. ._) 14. tip. tjedni program sa 5 dnevnih podprograma (ukupno 35). h = 735 mm Težina: 48 kg Medij: R-410A komplet 4 kn kom 2 - kn komplet 6 - kn 62 . Rashladni medij R-410A slijedećih teh.: BRC1D517 ili jednakovrijedan (oznaka na crtežu T) 13. slijedećih karakteristika: Qh = 5 kW Tv = 35°C Tp = 19°C Qg = 5.4 mm Prikljuĉak R410A: plinovita faza: 12. kontrolu i regulaciju ureĊaja i temperature. kontrolu i regulaciju ureĊaja i funkcionalni rad. s ugraĊenim inverter kompresorom. opremljena ventilatorom. Dobava i ugradba unutarnje zidne jedinice sa maskom predviĊena za montažu na zid. Proizvod Daikin. izmjenjivaĉem topline s direktnom ekspazijom freona.7 mm Stavka ukljuĉuje bežiĉni daljinski upravljaĉ. Funkcije: on/off.HEP-ODS d.ELEKTROPRIMORJE Rijeka Red. signalizacija zaprljanosti filtera.8 kW Tv = 7°C Tp = 20°C Radno podruĉje: hlaĊenje: od -10° do 46°C radno podruĉje: grijanje: od -15.55 kW / 230 V . Dobava i ugradba elektronskog prostornog regulator sa LCD displejom za upravljanje i kontrolu unutarnjih jedinica.

zvuĉni tlak: 44/48 dB(A) Prikljuĉak R410A: tekuća faza: 6.5 kW Tv = 35°C Tp = 19°C Qg = 4 kW Tv = 7°C Tp = 20°C VZ = 462 m3/h dimenzije: 800 x 215 mm . s ugraĊenim inverter kompresorom. te svim potrebnim elementima za zaštitu. trobrzinskim elektromotorom. zrakom hlaĊenim kondenzatorom i svim potrebnim elementima za zaštitu. 63 .zvuĉni tlak: 48/48 dB(A) Prikljuĉak R410A: tekuća faza: 6.5 mm Stavka ukljuĉuje bežiĉni daljinski upravljaĉ.o.50 Hz Tv = 35°C Tp = 19°C Qg = 4 kW N = 0. namjenjena za vanjsku montažu zaštićena od vremenskih utjecaja. h = 294mm težina: 10 kg Nivo zvuĉnog tlaka: 23 dB(A) Prikljuĉak R410A: tekuća faza: 6. Rashladni medij R-410A.o. opremljena ventilatorom. broj ProizvoĊaĉ Jedinica mjere Koliĉina Oznaka Oprema Tip Jediniĉna cijena Cijena ukupno 10.4 mm Prikljuĉak R410A: plinovita faza: 9. karakteristika: Qh = 3. slijedećih teh.5 kW N = 0.HEP-ODS d. slijedećih karakteristika: Qh = 3._) Dobava i ugradba vanjske jedinice split sustava. izmjenjivaĉem topline s direktnom ekspazijom freona.96 kW / 230 V . VENTILACIJA. kontrolu i regulaciju ureĊaja i temperature.4 mm Prikljuĉak R410A: plinovita faza: 9. . kontrolu i regulaciju ureĊaja i funkcionalni rad.50 Hz Tv = 7°C Tp = 20°C radno podruĉje: grijanje: od -15° do 20°C radno podruĉje: hlaĊenje: od -15° do 46°C dimenzije: 765 x 285 mm .7 mm Proizvod Daikin tip: RXS50G ili jednakovrijedan (oznaka na crtežu VJ 2. HLAĐENJE I GRIJANJE Max. h = 550 mm težina: 34 kg medij: R-410A max.4 mm Prikljuĉak R410A: plinovita faza: 12. Dobava u ugradba unutarnje jedinica zidne izvedbe sa maskom predviĊena za montažu na zid.ELEKTROPRIMORJE Rijeka Red._) 15.5 mm Proizvod Daikin tip: komplet 6 - kn komplet 5 - kn 16.87 kW / 230 V . proizvod Daikin tip: FTXS35G ili jednakovrijedan (oznaka na crtežu UJ 3.

17 a) 17 b) 17 c) 17 d) 18. l=813 mm. cjevovoda i opreme oĉišćenog od rĊe i obojenog s 2 premaza temeljne boje. 23 a) 23 b) m m 50 30 - kn kn m m 50 50 - kn kn 64 . VENTILACIJA.7 Ø 15. slijedećih dimenzija i koliĉina: NO 20 NO 25 NO32 Puštanje u pogon split sustava ukljuĉivo provjeru nepropusnosti freonske instalacije. tip:TPA 12 (oznaka na crtežu (R3) Qg=1200 W. atesta i garancija. slijedećih dimenzija i tipova: tip:TPVD 06 (oznaka na crtežu (R1) Qg=600 W.HEP-ODS d. proizvoĊaĉa GLAMOX ili jednakovrijedan. Dobava i ugradba bakrenog cjevovoda u toplinskoj izolaciji sa parnom branom slijedećih veliĉina i koliĉina: Ø 6.5 Ø 12. HLAĐENJE I GRIJANJE RXS35G ili jednakovrijedan (oznaka na crtežu VJ 3. m m m 30 25 60 - kn kn kn paušal 1 - kn 20._) 17.4 Ø 9. Dobava i ugradba PVC kanalice sa poklopcem za voĊenje i maskiranje razvoda klima jedinica slijedećih dimenzija i koliĉina: PVC 40x60mm PVC 60x80mm Dobava i ugradba perforirane pocinĉane PK kanalice sa poklopcem za voĊenje i maskiranje razvoda klima jedinica slijedećih dimenzija i koliĉina: PK 300 PK 500 AUTOMATSKA REGULACIJA I UPRAVLJANJE komplet 5 kn m m m m 370 330 270 220 - kn kn kn kn 18 a) 18 b) 18 c) 19. . vakumiranje i dopunjavanje rashladnog sredstva R410A od strane ovlaštenog servisa uz izdavanje potrebnih uputa za korištenje. kg 300 - kn 22.ELEKTROPRIMORJE Rijeka Red. l=1065 mm Dobava konzolnog materijala za zavješenje prigušivaĉa buke.o. 22 a) 22 b) 23. Dobava i ugradba elektriĉnog radijatora sa digitalnim termostatom DT u kompletu sa montažnim i ovjesnim priborom. 20 a) 20 b) 20 c) kom kom kom 1 1 2 - kn kn kn 21.9 Dobava i ugradba cjevovoda za odvod kondezata iz ventilokonvektora izraĊenog iz PPR80 cjevovoda u kompletu sa fazonskim komadima te ovjesnim priborom.o. spojnih plenuma. broj ProizvoĊaĉ Jedinica mjere Koliĉina Oznaka Oprema Tip Jediniĉna cijena Cijena ukupno 10. l=651 mm tip:TPVD 08 (oznaka na crtežu (R2) Qg=800 W.

motorne zaštitne sklopke.XS823 ili jednakovrijedan Honeywell tip.HEP-ODS d.XS824-25 ili jednakovrijedan kpl 1 - kn kom kom kom kom kom kom 2 1 3 2 3 2 25. grebenaste sklopke. sklopnici. Honeywell. s ugraĊenom LON komunikacijskom karticom. VENTILACIJA. tip: XL50-UMMI PCLON ili jednakovrijedan Smart I/O LON modul za proširenje osnovnog regulatora Honeywell. Dobava. motorne zaštitne sklopke. HLAĐENJE I GRIJANJE 24. pomoćni releji i sav drugi potrebni materijal) Ormar se isporuĉuje kompletno ožiĉen i ispitan. sklopnici. sa svom potrebnom tehniĉkom dokumentacijom.Oprema automatske regulacije za ventilaciju sjevernog kabelskog tunela sastoji se od: Prostorni osjetnik temperature s podešivaĉem Honeywell. osiguraĉi. Oprema automatske regulacije za ventilaciju trafokomore 1 i trafokomore 2 sastoji se od: Prostorni osjetnik temperature s podešivaĉem Honeywell.CLIOL823A ili jednakovrijedan Honeywell tip. doprema i ugradnja elektrokomandnog ormara RO-V2 opremljen sa svim potrebnim elementima DDC regulacije kao i svim potrebnim elementima energetike (glavna AS sklopka. doprema i ugradba elektrokomandnog ormara RO-V1 opremljen sa svim potrebnim elementima DDC regulacije kao i svim potrebnim elementima energetike (glavna AS sklopka. broj ProizvoĊaĉ Jedinica mjere Koliĉina Oznaka Oprema Tip Jediniĉna cijena Cijena ukupno 10. tip:T7460E ili jednakovrijedan Kompaktni DDC regulator s Lon komunikacijskim protoklom Honeywell. Specijalistiĉki radovi na nivou opreme u polju -nadzor nad ugradnjom opreme u polju -ugaĊanje opreme u polju -puštanje u rad -testiranje isporuĉene opreme -podešavanje parametara regulacije sukladno projektantskim i korisniĉkim zahtjevima -izrada potrebnih ispitnih listova i funkcionalnih proba -izrada uputstava za rad -obuka osoblja krajnjeg korisnika komplet 1 - kn 65 . Dobava.CLIOL824A ili jednakovrijedan Honeywell tip. sa svom potrebnom tehniĉkom dokumentacijom. grebenaste sklopke. u zaštiti IP 54. tip:T7460E ili jednakovrijedan Frekventni regulator snage 4 kW. tip: XFC3A06001 ili jednakovrijedan kom 1 - kn kom kom kom kom 1 3 1 1 26.o. tip: XL50-UMMI PCLON ili jednakovrijedan Modul digitalnih ulaznih signala Modul digitalnih izlaznih signala Podnožje za module DI Podnožje za module DO Honeywell tip. tip:HVAC009 ili jednakovrijedan Kompaktni DDC regulator s Lon komunikacijskim protoklom Honeywell. osiguraĉi. pomoćni releji i sav drugi potrebni materijal) Ormar se isporuĉuje kompletno ožiĉen i ispitan.ELEKTROPRIMORJE Rijeka Red.o. .

konzole. Oznake trebaju biti izraĊene od samoljepljivih papirnih folija otpornih na vodu. paušal 1 - kn 32. ukljuĉivo privremena i okonĉana ĉišćenja prostora izvoĊenja radova s odvozom otpada na gradsku deponiju te povrat preostalog materijala s gradilišta. Sitni ugradbeni materijal kao što su držaĉi. itd. kontrola funkcionalnosti uz prethodne tlaĉne probe. paušal 1 - kn 30. HLAĐENJE I GRIJANJE 27. Fino namještanje i regulacija te mjerenje ostvarenih koliĉina i kontrola funkcije sklopa automatske regulacije. paušal 1 - kn 33. komplet 2 - kn 34.o. VENTILACIJA. dokaza kvalitete i primopredaja radova. opšavi. IzvoĊaĉ elektriĉkih radova će položiti sve potrebne kabele predviĊene u gore navedenim shemama. puštanje u rad od strane ovlaštenih servisera. te pohranjena u prostoru korisnika. s kratkim uputama za korištenje. Uz svaku stavku strojarske opreme obvezna je isporuka aplikacijskih elektriĉkih shema spajanja za povezivanje strojarske opreme (ukljuĉene sve potrebne tipove kabela. napojnih .energetskih i upravljaĉkih). ISPITIVANJE I OSTALO 28. paušal 1 kn komplet 1 - kn 29. Sva potrebna ispitivanja veza izmeĊu elemenata strojarske opreme. kom 15 - kn 31. Izdavanje zapisnika o tlaĉnoj i funkcionalnoj probi ovjereno od ovlaštenog inženjera. paušal 1 - kn 66 . tiple. Izrada uputa za održavanje i korištenje opreme. uz pisano izvješće o postignutim parametrima. rozete.HEP-ODS d. te primopredaja certifikata o ispitivanju ureĊaja po ovlaštenim ustanovama. IzvoĊaĉ strojarskih radova će spojiti el.ELEKTROPRIMORJE Rijeka Red. Sheme treba predati izvoĊaću elektriĉkih radova.o. broj ProizvoĊaĉ Jedinica mjere Koliĉina Oznaka Oprema Tip Jediniĉna cijena Cijena ukupno 10. . Troškovi spajanja strojarske opreme elektriĉnim kabelima. Izrada i ugradba shema izvedene instalacije. Specijalistiĉki radovi na nivou DDC regulatora -programiranje DDC regulatora -puštanje u rad -testiranje isporuĉene opreme -podešavanje parametara regulacije sukladno projektantskim i korisniĉkim zahtjevima -izrada potrebnih ispitnih listova i funkcionalnih proba -izrada uputstava za rad -obuka osoblja krajnjeg korisnika PRIJEVOZ. vijci. ukljuĉivo i strelica za oznaku vrste i smjera strujanja fluida. kabele na strojarsku opremu (na oba kraja). obujmice. upotreba dizalice. Troškovi pogonske energije nisu ukljuĉeni. Prosjeĉna veliĉina oznake (60 x 20) mm Troškovi osiguranja i transporta. Izrada i ljepljenje oznaka pojedinih elemenata instalacije koje moraju biti sinhronizirane s oznakama u elektro shemama. nakon toĉnog pozicioniranja strojarskih ureĊaja. proturne cijevi.

Izdavanje atestne dokumentacije i obuka osoblja investitora u rukovanju strojarskom opremom. a dijelom se kabel uvlaĉi u krute PVC instalacijske cijevi polažene nadžbukno na odstojnim obujmicama Dobava i ugradnja opreme i izvršenje ostalih radova potrebnih za potpuno dovršenje instalacije Dobava i ugradnja sitnog spojnog i montažnog pribora i materijala i izvršenje ostalih nespecificiranih radova potrebnih za potpuno dovršenje instalacije paušal 1 - kn 36. a dokaz(e) jednakovrijednosti mora podnijeti ponuditelj u svojoj ponudi.kn . UKUPNO - kn 67 . Elektromontaţni radovi elektriĉne instalacije napajanja ventilacije 38.o.6/1 kV i polaganje dijelom po kabelskoj polici. paušal 1 - kn 37. VENTILACIJA. 40. Stavka ukljuĉuje sve radove i sav eventualno potreban materijal za spajanje i namještanje opreme i elemenata automatske regulacije.kn . s bakrenim vodiĉima. HLAĐENJE I GRIJANJE "ili jednakovrijedan" znaĉi da je ponuĊena roba/oprema/materijal jednake ili bolje kvalitete od one koja je navedena kao primjer. komplet 1 . Troškovi ovlaštenih servisera prilikom ugradbe. Dobava kabela s izolacijom i plaštem od PVC.o. HLAĐENJE I GRIJANJE 35.ELEKTROPRIMORJE Rijeka Red.kn komplet komplet komplet 1 1 1 . VENTILACIJA. za nazivni napon 0. . Troškove pogonske energije snosi naruĉitelj. GraĊevinski radovi na adaptaciji graĊevine (prodori kroz zidove i meĊukatne ploĉe za prolaz cijevi i kabela). broj ProizvoĊaĉ Jedinica mjere Koliĉina Oznaka Oprema Tip Jediniĉna cijena Cijena ukupno 10. nadzora nad ugradbom i puštanja u pogon i fine regulacije sustava.HEP-ODS d.kn 39.

radna temeperatura +0 . Nabava.5-polni utikaĉ za alarm . .o. 1 min sa 2m poveznom cijevi .napajanje 220V-240 V-50/60 Hz.250 VAC .0 vol .5 A.o.5 vol. .priĉuvni osiguraĉ 630 mA . doprema i montaža ureĊaja za detekciju SF6 plina. DETEKCIJA SF6 PLINA 1.zaštita : IP 40 prema DIN 40050 .HEP-ODS d.potrošnja 40 VA.dimenzije ( 330x147x355 mm) . a dokaz(e) jednakovrijednosti mora podnijeti ponuditelj u svojoj ponudi.vrijeme odziva – cca.-% SF6 .klasa toĉnosti : 0. za unutrašnju ugradnju : . .ELEKTROPRIMORJE Rijeka ProizvoĊaĉ Red. broj Jedinica mjere Koliĉina Oznaka Oprema Tip Jediniĉna cijena Cijena ukupno 11.silikonska cijev sa filterom prašine 2m ..+40 C .kabel za napajanje 2.prorada : 2.temepratura skladištenja: -25 .univerzalno kućište.težina 6.52 kg -2 potencijalna izlaza 2. UKUPNO - kn 68 .+40 C .5 m .uputstva za rad kom 2 Kao tip : 3-026-R002 "DILO" ili jednakovrijedan kpl 1 - kn DETEKCIJA SF6 PLINA "ili jednakovrijedan" znaĉi da je ponuĊena roba/oprema/materijal jednake ili bolje kvalitete od one koja je navedena kao primjer. .udio Dodatni pribor: .% SF6/ zrak .

kom 16 - kn 3. doprema i montaža prema dispozicijskim nacrtima optiĉkog analognoadresabilnog javljaĉa požara. ulazno-izlaznog monitor modula.5 mm2 "ELKA" ili jednakovrijedan kom 2 kpl.o. kom 3 - kn 6. - kn kom 8 - kn 5. broj Jedinica mjere Koliĉina Oznaka Oprema Tip Jediniĉna cijena Cijena ukupno 12. komplet s podnožjem za nadžbuknu montažu Kao tip: ALG-E "HOCHIKI" ili jednakovrijedan Nabava. polaganje dijelom u instalacijskim cijevima. doprema i montaža prema dispozicijskim nacrtima analogno-adresabilne sirene s napajanjem iz petlje kao tip: CHQ-WS2 "HOCHIKI" ili jednakovrijedan Nabava. . a dijelom u plastiĉne kanalice prema dispozicijskim nacrtima te spajanje sljedećeg instalacijskog kabela za napajanje vatrodojavne centrale kao tip: BXO-HFVO 3x1. kom 2 - kn 8. polaganje dijelom u instalacijskim cijevima. Nabava.o. doprema i montaža prema dispozicijskim nacrtima ulazno-izlaznog monitor modula za spoj u petlju Tip: CHQ-MRC "HOCHIKI" ili jednakovrijedan Nabava. komplet s izolatorom petlje Kao tip: YBO-R/SCI "HOCHIKI" ili jednakovrijedan 4. alarmnih sirena. doprema. u petlju: kao tip: YBY(St)Y 2x2x0. komplet s ugraĊenim priĉuvnim izvorom napajanja (dva akumulatora 12V. itd.8 mm "ELKA" ili jednakovrijedan Nabava. doprema i montaža na pripremljeno mjesto u ulaznom prostoru zgrade analogno-adresabilne vatrodojavne centrale s mogućnošću prikljuĉka do 4 petlje. VATRODOJAVA Elektriĉna instalacija vatrodojave prizemlja i kata zgrade 1. doprema i montaža prema dispozicijskim nacrtima ruĉnog analognoadresabilnog javljaĉa požara. doprema i montaža prema dispozicijskim nacrtima podnožja za nadžbuknu montažu optiĉkog analogno-adresabilnog javljaĉa požara. kom 5 - kn 7. doprema i montaža prema dispozicijskim nacrtima infracrvene protupožarne barijere za spoj u petlju Kao tip: "HOCHIKI" ili jednakovrijedan Nabava. komplet s podnožjem za nadžbuknu montažu Kao tip: HCP-E "HOCHIKI" ili jednakovrijedan Nabava. 1 - kn 2.ELEKTROPRIMORJE Rijeka ProizvoĊaĉ Red. m 50 - kn 69 . Dimenzije kućišta: 500 mm x 355 mm x 108 mm Kao tip: SYNCRO 2/4 "KENTEC" ili jednakovrijedan Nabava. Nabava. a dijelom u plastiĉne kanalice prema dispozicijskim nacrtima te spajanje sljedećeg instalacijskog kabela za spajanje javljaĉa. doprema. 7 Ah).HEP-ODS d. m 500 - kn 9.

obujmica.o. u petlju: kao tip: YBY(St)Y 2x2x0. s koliĉinama prema specifikaciji izvoditelja elektromontažnih radova kom 6 - kn 15. obujmica. 1 - kn Elektriĉna instalacija vatrodojave podruma zgrade i kabelskih tunela 12. komplet s podnožjem za nadžbuknu montažu kao tip: ALG-E "HOCHIKI" ili jednakovrijedan Nabava. itd. kpl. kanalica. itd. kom 2 - kn 14. polaganje dijelom u instalacijskim cijevima. doprema i montaža prema dispozicijskim nacrtima podnožja za nadžbuknu montažu optiĉkog analogno-adresabilnog javljaĉa požara. a dijelom u plastiĉne kanalice prema dispozicijskim nacrtima te spajanje sljedećeg instalacijskog kabela za spajanje javljaĉa.5 mm2 "ELKA" ili jednakovrijedan Nabava. doprema i montaža sitnog spojno-montažnog materijala (cijevi. broj Jedinica mjere Koliĉina Oznaka Oprema Tip Jediniĉna cijena Cijena ukupno 12.8 mm "ELKA" ili jednakovrijedan Nabava.) za vatrodojavnu instalaciju podruma zgrade i kabelskih tunela. polaganje dijelom u instalacijskim cijevima. itd. kom 500 - kn 18. alarmnih sirena.HEP-ODS d. Nabava. doprema i montaža prema dispozicijskim nacrtima ruĉnog analognoadresabilnog javljaĉa požara. Nabava. ulazno-izlaznog monitor modula. doprema. doprema i montaža prema dispozicijskim nacrtima optiĉkog analognoadresabilnog javljaĉa požara. VATRODOJAVA 10. kom 2 - kn 16. s koliĉinama prema specifikaciji izvoditelja elektromontažnih radova IzvoĊenje svih potrebnih mjerenja.) za vatrodojavnu instalaciju prizemlja i kata zgrade. a dijelom u plastiĉne kanalice prema dispozicijskim nacrtima te spajanje sljedećeg instalacijskog kabela za napajanje vatrodojavne centrale Kao tip: BXO-HFVO 3x1. komplet s izolatorom petlje Kao tip: YBO-R/SCI "HOCHIKI" ili jednakovrijedan kom 18 - kn 13. kanalica. kpl.o. 1 - kn 11. doprema. . doprema i montaža sitnog spojno-montažnog materijala (cijevi. kom 2 - kn 17. kom 50 - kn 19. doprema i montaža prema dispozicijskim nacrtima analogno-adresabilne sirene s napajanjem iz petlje kao tip: CHQ-WS2 "HOCHIKI" ili jednakovrijedan Nabava. a prije puštanja u pogon kpl.ELEKTROPRIMORJE Rijeka ProizvoĊaĉ Red. doprema i montaža prema dispozicijskim nacrtima ulazno-izlaznog monitor modula za spoj u petlju Kao tip: CHQ-MRC "HOCHIKI" ili jednakovrijedan Nabava. 1 - kn 70 . Nabava. komplet s podnožjem za nadžbuknu montažu Kao tip: HCP-E "HOCHIKI" ili jednakovrijedan Nabava. ispitivanja I provjera sustava sukladno zahtjevima tehniĉkih propisa nakon završetka radova.

HEP-ODS d.o.o. - ELEKTROPRIMORJE Rijeka

ProizvoĊaĉ

Red. broj

Jedinica mjere

Koliĉina

Oznaka

Oprema

Tip

Jediniĉna cijena

Cijena ukupno

12. VATRODOJAVA
20. IzvoĊenje svih potrebnih mjerenja, ispitivanja I provjera sustava sukladno zahtjevima tehniĉkih propisa nakon završetka radova, a prije puštanja u pogon Završni radovi i puštanje u pogon 21. 22. Programiranje i puštanje u rad vatrodojavne centrale Ispitivanje i puštanje u pogon instalacije vatrodojave,izdavanje atesta i zasnivanje revizijske knjige instalacije vatrodojave
kpl. 1 kpl. 1

-

kn

- kn - kn

kpl.

1

VATRODOJAVA
"ili jednakovrijedan" znaĉi da je ponuĊena roba/oprema/materijal jednake ili bolje kvalitete od one koja je navedena kao primjer, a dokaz(e) jednakovrijednosti mora podnijeti ponuditelj u svojoj ponudi.

UKUPNO

-

kn

71

HEP-ODS d.o.o. - ELEKTROPRIMORJE Rijeka

ProizvoĊaĉ

Red. broj

Jedinica mjere

Koliĉina

Oznaka

Oprema

Tip

Jediniĉna cijena

Cijena ukupno

13. STABILNI SUSTAV GAŠENJA S CO2

STROJARSKI DIO 1.
CO2 baterija u kompletu s 10 boca (67,5 lit, 50 kg punjenje), sa pneumatskim aktiviranjem u kompletu sa: pneumatskim aktivatorom, pilot cjevovodom, vagama za kontrolu težine boca (polužni mehanizam), sabirnim kolektorom NO50 za 10 boca, priključnim gibljivim cijevima i nepovratnim ventilima, nadzorom gubitka CO2 u bocama s detektorom sa svjetlosnom zrakom i nosećom konstrukcijom sa VdS atestom i hrvatskim certifikatom - Izlaz lijevo Minimax Art. number: - baterija 773775 - svjetlosni detektor 876530 i sva ostala potrebna oprema Minimax ili jednakovrijedan

kpl.

2

-

kn

2.

CO2 baterija u kompletu s 6 boca (67,5 lit, 50 kg punjenje), sa pneumatskim aktiviranjem u kompletu sa: pneumatskim aktivatorom, pilot cjevovodom, vagama za kontrolu težine boca (polužni mehanizam), sabirnim kolektorom NO50 za 10 boca, priključnim gibljivim cijevima i nepovratnim ventilima, nadzorom gubitka CO2 u bocama s detektorom sa svjetlosnom zrakom i nosećom konstrukcijom, sa VdS atestom i hrvatskim certifikatom - Izlaz desno Minimax Art. number: - baterija 768635 - svjetlosni detektor 876530 i sva ostala potrebna oprema Minimax ili jednakovrijedan Razvodni kolektor NO65 s razdjelnim ventilima NO65 sa pneumatskim aktiviranjem (kpl. 2), prirubničkim spojevima i nosećom konstrukcijom - dva razdjelna ventila NO65 - dva pneumatska cilindra za aktiviranje - dio pilot cjevovoda sa potrebnom armaturom - sigurnosni ventil pilot cjevovoda sa VdS atestom i hrvatskim certifikatom Minimax - prema Werknorm M3-4-1 B1.2 ili jednakovrijedan

kpl.

2

-

kn

3.

kpl.

1

-

kn

4. 5. 6.

Mikrosklopka za kontrolu otvorenosti razdjelnog ventila Tlačne sklopke za potvrdu gašenja Sigurnosni ventil 3/4" za spoj na razvodni kolektor s cjevovodom na izlazu koji vodi u vanjski prostor

kpl. kpl. kpl.

2 2 1

-

kn kn kn

7.

Upravljački ormarić sa dvije pilot boce (glavna + rezervna) PAE - CO2 - 4 za aktiviranje sustava, sa VdS atestom i hrvatskim certifikatom

kpl.

2

-

kn

72

HEP-ODS d.o.o. - ELEKTROPRIMORJE Rijeka

ProizvoĊaĉ

Red. broj

Jedinica mjere

Koliĉina

Oznaka

Oprema

Tip

Jediniĉna cijena

Cijena ukupno

13. STABILNI SUSTAV GAŠENJA S CO2
Minimax Art. number: 885337 ili jednakovrijedan

8. 9.

Bakreni pilot cjevovod 6x1 za pneumatsko aktiviranje sustava Sigurnosni odzračnik pilot cjevovoda za osiguranje od slučajnog aktiviranja uslijed malog propuštanja pilot boce Minimax Art. number: 885869 ili jednakovrijedan Nepovratni ventil 3/4" , minimalno NP140 u kompletu sa spojnicama za bakreni cjevovod Sitni potrošni materijal minimalno NP140: - hermeto spojnice - materijal za brtvljenje - razne spojnice - sitna armatura Montaža opreme u CO2 stanici - montirana oprema mora biti dobro uzemljena Razvodni crni cjevovod prema DIN2448 koji zadovoljava tlačnu probu od 80 bara u kompletu sa svim potrebnim fitinzima, koljenima, T komadima, ovjesnim materijalom, vijcima, maticama i podloškama slijedećih dimenzija - NO65 48 m - NO50 42 m - NO40 48 m - NO25 108 m CO2 mlaznice sa zvonom za usmjeravanje mlaza. - dimenzije otvora mlaznice uzeti prema projektu Kvaliteta proizvoda kao: Minimax ili jednakovrijedan Montaža razvodnog cjevovoda s mlaznicama - montirani cjevovod i oprema moraju biti dobro uzemljeni Dobava temeljne i završne boje sa bojanjem razvodnog cjevovoda i cjevovoda u CO2 stanici

kpl. kpl.

2 3

-

kn kn

10. 11.

kpl.

4

-

kn

kpl.

1

-

kn

12.

kpl.

1

-

kn

13.

kpl.

1

-

kn

14.

kpl.

44

-

kn

15.

kpl.

1

-

kn

16.

kpl. kpl. kom.

1 1 1

-

kn kn kn

17. 18. 19.

Tlačne probe cjevovoda sukladno projektu Ispiranje cjevovoda sukladno projektu Isporuka i ugradnja protupožarne zaklopke kao KLIMAOPREMA ili jednakovrijedan PPZ - K60 315 x 315 x 600 / G - M 220 - s Zidna uputa za kompletan sustav

kpl.

2

-

kn

20.

kom.

2

-

kn

73

24. 23. kpl. . 34. kom. kpl. kom. 2 1 1 1 1 1 - kn kn kn kn kn kn ELEKTRO DIO 27.8 Kabel JBY(St) Y 2x2x0.HEP-ODS d. matice. kpl. kom. Vatrodojavna centrala. STABILNI SUSTAV GAŠENJA S CO2 21. Akumulator hermetički zatvoren 12V. broj Jedinica mjere Koliĉina Oznaka Oprema Tip Jediniĉna cijena Cijena ukupno 13.75 Kabel LiYCY 2x1 Kabel JBY(St)Y1x2x0. 36. 29. 26 Knjiga uputa za rukovanje i održavanje Vijci. kpl. IP 65 Taster za blokiranje gašenja Metalna razvodna kutija sa dvije uvodnice Alarmna sirena sa bljeskalicom. 33. m m m m m kpl. Takt=85°C Ručni javljač za aktiviranje gašenja. 38. kpl. 31. 39.ELEKTROPRIMORJE Rijeka ProizvoĊaĉ Red. kpl. 12Ah Termomaksimalni transformatorski javljač požara. 35. sa dva kanala za gašenje. 32. kpl. 25. podložne pločice i podložne pločice -nazubljene za prirubničke spojeve Klingerit brtve za brtvljenje prirubničkih spojeva Sidreni vijci za noseće konstrukcije CO2 baterija i kolektora Materijal za brtvljenje navojnih spojeva Sitni potrošni materijal kom. 22. kao Sigma XT "Kentec" ili jednakovrijedan kpl. 24 VDC Kabel TBX(z1)OZO HFVO 1x2x0.8 Metalna polica PK50 sa poklopcem i montažnim i pričvrsnim priborom Centrala za detekciju CO2 dvokanalna OLDHAM MX32 ili jednakovrijedan 74 .o.o. 1 2 14 2 2 2 4 190 340 750 90 200 1 - kn kn kn kn kn kn kn kn kn kn kn kn kn 28. 30. 37. kom.

tip: ILC / 2M ili jednakovrijedan komplet 1 - kn 44. okvirom za ugradbu. na vanjski zid skladišta.o. Dimenzije otvora : 500x400 debljine cca.065 kW Napajanje: 220 / 240 V. slijedećih dimenzija: ASL 225x125 kom 1 - kn 45. sa baterijama 2x12V/7Ah kpl. slijedećih dimenzija: AWK 197x197 Dobava i ugradba aluminijske odsisne rešetke za ugradnju sa plenumom na odsisni kanal u prostor CO2 . STABILNI SUSTAV GAŠENJA S CO2 40.off automatski. proizvodnje “TROX” ili jednakovrijedan. 42 a) 42 b) Zatvaranje postojećih proboja za prolaz ventilacijskih kanala (Ø160) u zidovima. Dobava i ugradba kombiniranog ventilatora s prednostima aksijalnih ventilatora i tlaĉnom karakteristikom radijalnih ventilatora za sustav odsisa prostora CO2 u kompletu sa preklopkom (on.o. kpl.). 1 - kn GRAĐEVINSKI RADOVI 42. Sonda za detekciju CO2 OLDHAM CTX300 IR. 50 Hz Nazivna struja: I = 0.HEP-ODS d. 25cm 500x400 debljine cca. Dobava i ugradba aluminijske fiksne vanjske žaluzije sa zaštitnom mrežicom. range 0-5% ili jednakovrijedan Samostalni ispravljač za besprekidno napajanje 220AC/24DC-1A. 1 - kn 41. .ELEKTROPRIMORJE Rijeka ProizvoĊaĉ Red.45 A Buka: na 3m 44 dB(A) U kompletu sa slijedećom dodatnom opremom: Elastiĉnim prikljuĉkom x 2 kom Konzolama za ugradbu Antivibratorima Nepovratnom klapnom Termiĉkom zaštitom motora proizvod: FlaktWoods. slijedećih tehniĉkih karakteristika: Koliĉina odsisanog zraka: V = 200 m3/h Eksterni pad tlaka: Dp = 150 Pa broj okretaja: n = 2. broj Jedinica mjere Koliĉina Oznaka Oprema Tip Jediniĉna cijena Cijena ukupno 13.3 A Potezna struja: I = 0. 15cm VENTILACIJA kom kom 2 2 - kn kn 43. kom 1 - kn 75 . Gruba i fina obrada i popravak oštećenog zida.430 min-1 Snaga motora: N = 0. proizvodnje “TROX” ili jednakovrijedan.

Spajanje novih protupožarnih zaklopki na postojeću požarnu centralu . 1 1 1 - kn kn kn 76 . U stavku ukljuĉiti i povezivanje na centralu CO2 za upravljanje automatskim radom ventilatora i na upravljaĉku sklopku za manuelni rad (on-off). Ukljuĉivo spajanje zaklopki na eklektriĉnu mrežu Radovi na stabilnom sustavu gašenja s CO2 Strojarski radovi 52. kpl. signalizacija u otvorenom i zatvorenom položaju. kpl. FKRS-KR ili jednakovrijedan slijedećih veliĉina i koliĉina: Ø 160 Izrada i ugradba cilindriĉnih ventilacijskih kanala izraĊenih iz pocinĉanog lima. Spajanje primarnog ureĊaja (ventilator). 58. tip. 53. kpl. komplet 3 - kn 48. 54. 55. protupožarnih zaklopki predviĊenih za ugradnju u zid. Montaža opreme i kablova Spajanje. m m 2 16 - kn kn kn kg 5 50. Dobava i ugradba zaštitne mrežice sa okvirom za ugradbu na dobavni kanal. otpornosti 90 minuta. komplet 3 kn - kn kn kn kn Elektro radovi 56. dimenzija skošenog kanala cca Ø 160 Dobava i ugradba u ventilacijske kanale cilindriĉnih. ispitivanje i puštanje u rad do pune funkcionalnosti Atestiranje od strane nadležne institucije kpl. na izvedenu el. Instalaciju. Transport opreme i materijala na gradilište Funkcionalno ispitivanje i ishoĎenje Uvjerenja za CO2 instalaciju Stavljanje instalacije u pripravno radno stanje Primopredaja sustava i obuka personala zaduženog za održavanje kpl. paušal 1 - kn 51. opremljenih toplinskim okidaĉem i elektromotornim pogonom "Belimo" tip TIP BLF230-T. 48 a) 48 b) 49. zajedno sa svim fazonskim komadima. kpl. kpl. broj Jedinica mjere Koliĉina Oznaka Oprema Tip Jediniĉna cijena Cijena ukupno 13. STABILNI SUSTAV GAŠENJA S CO2 46. Ø 125 Ø 160 Dobava konzolnog materijala za zavješenje i konzole ventilacijskih kanala i istrujnih rešetki. oĉišćenog od hrĊe i obojenog s 2 premaza temeljnom bojom.o. 57.HEP-ODS d.ELEKTROPRIMORJE Rijeka ProizvoĊaĉ Red.o. duljine 310 mm. proizvod “TROX”. 1 1 1 1 kom 2 - kn 47. .

kn IzvoĊenje svih potrebnih mjerenja. a dokaz(e) jednakovrijednosti mora podnijeti ponuditelj u svojoj ponudi.o. broj Jedinica mjere Koliĉina Oznaka Oprema Tip Jediniĉna cijena Cijena ukupno 13. a prije puštanja u pogon STABILNI SUSTAV GAŠENJA S CO2 "ili jednakovrijedan" znaĉi da je ponuĊena roba/oprema/materijal jednake ili bolje kvalitete od one koja je navedena kao primjer. 1 1 - kn . kpl. ispitivanja i provjera sustava sukladno zahtjevima tehniĉkih propisa nakon završetka radova. UKUPNO - kn 77 .o. Primopredaja sustava i obuka personala zaduženog za održavanje kpl. . 60.HEP-ODS d.ELEKTROPRIMORJE Rijeka ProizvoĊaĉ Red. STABILNI SUSTAV GAŠENJA S CO2 59.

33. 29. 5.5 mm2 NYCY 7x2. broj Jedinica mjere Koliĉina Oznaka Oprema Tip Jediniĉna cijena Cijena ukupno 14. 27. 22.5 mm2 PP00-TG 3x1. 35. UKUPNO SIGNALNO UPRAVLJAĈKI KABELI : kn m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m 1950 810 1160 700 520 780 10 10 20 50 50 150 400 400 50 50 50 250 200 200 100 100 100 100 100 150 50 500 200 20 600 300 200 50 kn kn kn kn kn kn kn kn kn kn kn kn kn kn kn kn kn kn kn kn kn kn kn kn kn kn kn kn kn kn kn kn kn kn 78 . 20. 25. 3. 30.5 mm 2 PP00 16x1. 19. 17. 16. 34.5 mm 2 PP00 7x1.5 mm2 PP 2x1. SIGNALNO UPRAVLJAĈKI KABELI 1. 7.5 mm2 NYCY 10x1.5 mm2 NYCY 8x2. 14.5 mm 2 NYCY 14x1. 10.5re/1.5/2.HEP-ODS d. 6. 31. 12.ELEKTROPRIMORJE Rijeka ProizvoĊaĉ Red.5 mm2 PP-Y 3x4 mm2 Li –YCY mm2 Napomena: Koliĉine su iz izvedbenog projekta.5 mm2 NYCY 4x2. 21.5 mm2 PP – Y 5x2. NYCY 2x6/6 mm2 NYCY 2x2.o. 9.5 mm2 NYCY 3x2.5/2. 15.5 mm 2 PP00 10x1. . 23. 13.5/1.5re/1.5 mm2 NYCY 4x25rm/16 mm 2 NYCY 4x35rm/35 mm 2 NYCY 4x10re/10 mm 2 NYCY 5x4re/4 mm 2 NYCY 4x4re/4 mm 2 NYCY 2x4re/4 mm 2 NYCY 4x1. 24. 8. a trebaju biti dovoljne za izvedbu svih potrebnih veza.5/2.5 mm2 NYCY 5x2.5 mm 2 PP00 3x2. 32.o. 28. Eventualne naknadno potrebne koliĉine se ne priznaju.5 mm2 PP – Y 3x2. 18.5/ mm 2 PP-Y 3x1.5/ mm 2 PP00 5x1. 26.5 mm 2 NYCY 2x1. 2.5re/2.5 mm 2 NYCY – 5x6 /6 mm2 NYCWY 4x150sm/70 mm 2 NYCWY 4x10re/10 mm2 NYCWY 4x25re/16 mm2 PP00 3x1.5/2. 11.5/2.5/2.

spajanje i oznaĉavanje svih energetskih i signalno-upravljaĉkih kabela prema ovoj specifikaciji i rješenjima u glavnom i izvedbenom projektu.o. istovar.HEP-ODS d.kn SIGNALNO UPRAVLJAĈKI KABELI UKUPNO - kn 79 . broj Jedinica mjere Koliĉina Oznaka Oprema Tip Jediniĉna cijena Cijena ukupno 14. . Montažu treba izvršiti u skladu sa zahtjevima iz glavnog i izvedbenog projekta te osigurati potpunu funkcionalnost i pogonsku sigurnost. doprema. polaganje. Dobava. kpl 1 .o. izmjer. rezanje. SIGNALNO UPRAVLJAĈKI KABELI Polaganje energetskih i signalno – upravljaĉkih kabela 36.ELEKTROPRIMORJE Rijeka ProizvoĊaĉ Red.

Kabelska polica Kao tip: PK-500/50 ili jednakovrijedan Kutna spojnica 90 Kao tip: US -500/50 ili jednakovrijedan T-spojnica Kao tip: TS -500/50 ili jednakovrijedan Poklopac kabelske police kao tip: PPK -500 ili jednakovrijedan Poklopac kutne spojnice 90 Kao tip: PUS -500 ili jednakovrijedan Poklopac T-spojnice Kao tip: PTS -500 ili jednakovrijedan Kabelska polica kao tip: PK -300/50 ili jednakovrijedan Kabelska polica kao tip: PK -200/50 ili jednakovrijedan Poklopac kabelske police kao tip: PPK -200 ili jednakovrijedan Poklopac kabelske police Kao tip: PPK -300 ili jednakovrijedan Nosač kao tip:NPK 009.o. 78 - kn 11. 216 - kn 5.L=510 ili jednakovrijedan Nosač Kao tip: NPK 009.HEP-ODS d. kom.o. kom.L=210 ili jednakovrijedan Stropni nosač Kao tip: PNZ -077. kom. kom. . kom.ELEKTROPRIMORJE Rijeka ProizvoĊaĉ Red. kom. kom. 40 - kn 9. 15 - kn 3. kom. 78 - kn 8. kom. 36 - kn 4. 36 - kn 7. L=500 ili jednakovrijedan m 216 - kn 2. 135 - kn 80 . broj Jedinica mjere Koliĉina Oznaka Oprema Tip Jediniĉna cijena Cijena ukupno 15. kom. 40 - kn 10. kom. 160 - kn 13. kom.L=310 ili jednakovrijedan Nosač Kao tip:NPK 009. kom. 330 - kn 12. OPREMA ZA POLAGANJE ENERGETSKIH I SIGNALNO UPRAVLJAĈKIH KABELA 1. 15 - kn 6. 51 - kn 14.

3 - kn 24.HEP-ODS d. 33 - kn 19. . L=2000 ili jednakovrijedan Kutna spojnica 45 Kao tip:SHS -500/50 ili jednakovrijedan Poklopac kutne spojnice 45 kao tip:PSHS -500/50 ili jednakovrijedan Stropni nosač Kao tip:PNZ -077 . kom. m 3 - kn 27. L=500 ili jednakovrijedan Zidni nosač Kao tip: PNZ -007. kom. L=1000 ili jednakovrijedan Stropni nosač Kao tip: PNZ -077. 314 - kn 18. kom 7 - kn 81 . 7 - kn m 3 - kn 26. 73 - kn 17. 34 kn 16. 25. 12 - kn 20. broj Jedinica mjere Koliĉina Oznaka Oprema Tip Jediniĉna cijena Cijena ukupno 15.o. L=1500 ili jednakovrijedan Zidni nosač Kao tip: PNZ -007. kom.ELEKTROPRIMORJE Rijeka ProizvoĊaĉ Red. kom 7 - kn 28. 12 - kn 21. 3 - kn 23. L=2500 ili jednakovrijedan T-spojnica Kao tip: TS -300/50 ili jednakovrijedan Poklopac T-spojnice Kao tip: PTS -300 ili jednakovrijedan Kutna spojnica 90 kao tip:US -200/50 ili jednakovrijedan Poklopac kutne spojnice 90 Kao tip:PUS-200 ili jednakovrijedan kom. Stropni nosač Kao tip: PNZ -077. kom. kom. kom. kom. L=1500 ili jednakovrijedan Kutna spojnica 90 Kao tip: US -300/50 ili jednakovrijedan Poklopac kutne spojnice 90 Kao tip: PUS -300 ili jednakovrijedan Stropni nosač Kao tip:PNZ -077 . . OPREMA ZA POLAGANJE ENERGETSKIH I SIGNALNO UPRAVLJAĈKIH KABELA 15. kom. 12 - kn 22. kom.o.

HEP-ODS d. 82 . 5 - kn 33. 5 - kn 38. kom. 5 - kn 39. 3 - kn 36. kom. 5 - kn 35. kom. kom. . 66 kn 30. kom. 3 - kn 37. kom. 5 - kn 32. kom. 5 - kn 34. kom. 20 - kn 40.o.ELEKTROPRIMORJE Rijeka ProizvoĊaĉ Red. kom. OPREMA ZA POLAGANJE ENERGETSKIH I SIGNALNO UPRAVLJAĈKIH KABELA 29. Kabelska polica Kao tip: PK -100/50 ili jednakovrijedan Poklopac kabelske polica Kao tip: PPK -100/50 ili jednakovrijedan Kutna spojnica 90 Kao tip: US -100/50 ili jednakovrijedan Poklopac kutne spojnice 90 Kao tip: US -100/50 ili jednakovrijedan T-spojnica Kao tip: TS -100/50 ili jednakovrijedan Poklopac T-spojnice Kao tip: PTS -100/50 ili jednakovrijedan Križna spojnica Kao tip: KS -100/50 ili jednakovrijedan Poklopac križne spojnice Kao tip: PKS -100/50 ili jednakovrijedan T-spojnica Kao tip: TS -200/50 ili jednakovrijedan Poklopac T-spojnice Kao tip: PTS -200/50 ili jednakovrijedan Kabelska polica Kao tip: PK -300/60 ili jednakovrijedan Poklopac kabelske police Kao tip: PPK -300/60 ili jednakovrijedan Kutnik kom. kom. kom. kom. 66 - kn 31. 20 288 - kn kn 41.o. broj Jedinica mjere Koliĉina Oznaka Oprema Tip Jediniĉna cijena Cijena ukupno 15.

o.kn OPREMA ZA POLAGANJE ENERGETSKIH I SIGNALNO UPRAVLJAĈKIH KABELA UKUPNO . Elektromontaţni radovi 48. Eventualne naknadno potrebne količine se ne priznaju. kom.kn komplet 1 . veličina i količina se odreĎuje nakon polaganja 10(20) kV i 110 kV kabela.kn 50. broj Jedinica mjere Koliĉina Oznaka Oprema Tip Jediniĉna cijena Cijena ukupno 15. kom.HEP-ODS d.kn 49.kn 83 . 1 . držači kabela …). 45 a) 45 b) 45 c) 45 d) 46.o. komplet. a trebaju biti dovoljne za izvedbu svih potrebnih kabelskih polica prema projektu. kom. kom. komplet 1 . OPREMA ZA POLAGANJE ENERGETSKIH I SIGNALNO UPRAVLJAĈKIH KABELA 42. 47. 200 - kn 45. 300 kn 43. Napomena: Oprema se isporuĉuje kao dio bravarije obraĊen u sklopu graĊevinskog projekta. sa svim potrebnim elementima (pregrade. Montaža kabelskih polica za polaganje energetskih i signalno-upravljaĉkih kabela u zgradi postrojenja prema izvedbenom projektu. . komplet 1 .kn kom. m 2160 1750 400 2450 100 - kn kn kn kn . kom. 150 - kn 44. Drveni podesti za kabelski prostor. Napomena: Količine su iz izvedbenog projekta. kom.ELEKTROPRIMORJE Rijeka ProizvoĊaĉ Red. Montaža kabelskih polica za polaganje energetskih i signalno-upravljaĉkih kabela u južnom kabelskom kanalu. Ravna spojnica Kao tip: RSK50 ili jednakovrijedan Ukrućenje Kao tip: UKR -50 ili jednakovrijedan Spojnice za vertikalno skretanje kao tip: SVS -50 ili jednakovrijedan Vijci: Kao tip: VE-03 ili jednakovrijedan Kao tip: VE-04 ili jednakovrijedan kao tip: UV-10 ili jednakovrijedan Kao tip: UV-12 ili jednakovrijedan Dobava i montaža zidnog plastičnog samogasivog instalacijskog kanala s poklopcem. Montaža kabelskih ljestava za uvod energetskih kabela 12/20 kV iz kabelskog prostora ispod sklopnih modula kroz otvore u armirano-betonskoj ploĉi u sklopne module vodnih polja.

OPREMA ZA POLAGANJE ENERGETSKIH I SIGNALNO UPRAVLJAĈKIH KABELA "ili jednakovrijedan" znaĉi da je ponuĊena roba/oprema/materijal jednake ili bolje kvalitete od one koja je navedena kao primjer.HEP-ODS d. a dokaz(e) jednakovrijednosti mora podnijeti ponuditelj u svojoj ponudi.o. .ELEKTROPRIMORJE Rijeka ProizvoĊaĉ Red.o. broj Jedinica mjere Koliĉina Oznaka Oprema Tip Jediniĉna cijena Cijena ukupno 15. 84 .

dimenzija.kn 3 .kn 8 . za prostorije istosmjernog i izmjeniĉnog razvoda.kn . 15 16.kn kom 2 19. za vanjsku montažu. sa dva boĉna ormarića sa ladicama. za komandne prostorije PrP i DP Drvena (ili metalna stolica) tapecirana. u komandnim prostorijama PrP i DP. 18. 14. drvo. kom kmpl kom 14 1 6 . 1. boje.cca 190 x 90 cm.kn .kn 11.kn kom 15 .o. visinski i nagibno podesiva.o. 6.cca 90 x 190 x 40 cm. dim. dim. dim. natpisne ploĉice i druga priruĉna oprema Natpisne ploĉice: Limena natpisna ploĉa "Pozor ! Visoki napon" za vanjsku montažu PVC natpisna ploĉa "Pozor ! Visoki napon" Limena natpisna ploĉa "Neovlaštenima pristup zabranjen" za vanjsku montažu PVC ploĉa upozorenja za postupak prve pomoći od udara el. u trafo komorama. za vanjsku montažu.kn 9. postrojenjima 110 kV i 20 kV. sa jednim boĉnim ormarićem sa ladicama. . hodniku na katu. Oprema zaštite na radu. 100x50x200 cm. dimenzija.kn kom kom kmpl kom kom kom kom 2 . oblika slova i s tekstom u dogovoru sa investitorom kom kom kom kom kom 10 20 10 10 8 - kn kn kn kn kn .cca 130 x 80 cm. 85 . boje. za unutrašnju montažu. 7. 20. 8. 12. po 2 kom u postrojenju 110 kV.kn 4 1 3 .kn 4 . u prostorijama istosmjernog i izmjeniĉnog razvoda . 4.HEP-ODS d.kn 13. 2 kom u trafo komorama i po 1 kom u postrojenjima 110 kV i 20 kV. tapecirana.brojem. boje. za dokumentaciju. 3. doprema i montaţa namještaja: Komandni pult . boje.struje Limene natpisne ploĉe sa nazivima odgovarajućih prostorija.kn kom kom 10 1 . za priruĉne radove. 10. dimenzija. dim. u prostorijama istosmjernog i izmjeniĉnog razvoda i telekomunikacija Uredska stolica. SPECIFIKACIJA OSTALE OPREME Dobava. za prostoriju radionice Dvokrilni ormar sa policama. komandnim prostorijama PrP i DP. u prostorijama komandi PrP i DP i u postrojenju 110 kV Jednokrilni ormar sa policama.kn . u prostorijama istosmjernog i izmjeniĉnog razvoda i telekomunikacija Stojeća vješalica. sanitarijama i telekomunikacija Zidna drvena vješalica za zavješenje kaciga na stepeništu TS Koš za smeće. sanitarijama i u kabelskim prostorima Limeni dvokrilni ormar 90 x 40 x 180 cm za prostor radionice. dim. prostorijama istosmjernog i izmjeniĉnog razvoda i telekomunikacija. za unutrašnju montažu. 2. 5. oblika slova i s tekstom u dogovoru sa investitorom Limene natpisne ploĉe sa oznakom i prijenosnim omjerom transformatora.190 x 90 cm. . za komandne prostorije PrP i DP Drveni stol. za dokumentaciju. dim. oblika slova i s tekstom u dogovoru sa investitorom Limena natpisna ploĉa sa nazivom TS.kn kom 2 . broj Jedinica mjere Koliĉina Oznaka Oprema Tip Jediniĉna cijena Cijena ukupno 16. Metalne montažne police za prostor skladišta. dimenzija.ELEKTROPRIMORJE Rijeka ProizvoĊaĉ Red. 17.cca 50 x 190 x 40 cm.tel. telekomunikacija i postrojenje 110 kV Drveni radni stol. . amblemom i nazivom HEP-a i dež. oblika slova i s tekstom u dogovoru sa investitorom PVC natpisne ploĉe sa nazivima odgovarajućih prostorija.

24. 25. 22.o. 26. broj Jedinica mjere Koliĉina Oznaka Oprema Tip Jediniĉna cijena Cijena ukupno 16. .HEP-ODS d. SPECIFIKACIJA OSTALE OPREME 21. Ormarić prve pomoći Kacige Grb RH Zidni sat Ljestve 3x3m A-ljestve 2m A-ljestve 3m Usisaĉ za prašinu Prijenosna lampa Uže sa crvenim zastavicama za ograĊivanje prostora . 28.o.ELEKTROPRIMORJE Rijeka ProizvoĊaĉ Red. 27. 29.20 m kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom 7 10 2 2 2 2 2 2 2 4 kn kn kn kn kn kn kn kn kn kn SPECIFIKACIJA OSTALE OPREME . 30. 23.kn 86 .

vodotijesnost 1 bar. Dobava.kn 87 . kapaciteta 9 kg Tip: S-9 Dobava. vodotijesnost 1 bar.kn 2. Tip : HRD 125-1-0 "HAUFF. doprema i montaža prijenosnog aparata za poĉetno gašenje požara punjen s CO2 kapaciteta 100 kg (postava uz energetske transformatore i u prostoriji 110 kV postrojenja) Tip: S-100 Dobava i ugradnja kabelske brtve. kom 34 . kom 29 .o. za prolaz dvije PEHD cijevi promjera 50 mm. doprema i montaža prijenosnog aparata za poĉetno gašenje požara punjen s CO2 kapaciteta 5kg Tip: CO2-5 3. klasa vatrootpornosti S90 prema DIN 4102 /9 za kabelske vatrootporne zapore.kn 5.kn . Dobava. za prolaz tri 20 kV kabela 240 mm2 (promjera 42 mm) Tip : HRD 125-1G-3/42 "HAUFF. doprema i montaža prijenosnog aparata za poĉetno gašenje požara punjen suhim prahom. klasa vatrootpornosti S90 prema DIN 4102 /9 za kabelske vatrootporne zapore u ugraĊenoj obložnoj cijevi KFR 125/250. kom kom 200 300 .kn 8.TECHNIK" ili jednakovrijedan ( 30 kom/ pakiranju) Dobava i ugradnja zidnog panela s prikazom dispozicije protupožarnih aparata s naznaĉenim putevima evakuacije iz zgrade kom 2 .ELEKTROPRIMORJE Rijeka Red.kn 9. za kabelske vatrootporne zapore u ugraĊenoj obložnoj cijevi KFR 125/250. kom 2 .kn 6. Kao tip: HVS-K-720 "HAUFF.TECHNIK" ili jednakovrijedan Dobava i ugradnja kabelske brtve. PROTUPOŢARNA ZAŠTITA 1. Tip : HRD 125-1G-2/50 "HAUFF.HEP-ODS d.TECHNIK" ili jednakovrijedan Dobava i ugradnja vatrootpornih jastuĉića.TECHNIK" ili jednakovrijedan Dobava i ugradnja kabelske brtve.kn 4. .TECHNIK" ili jednakovrijedan ( 12 kom/ pakiranju) Kao tip : HVS-KB .60 "HAUFF.TECHNIK" ili jednakovrijedan Dobava i ugradnja vatrootpornih jastuĉića. za kabelske vatrootporne zapore u ugraĊenoj obložnoj cijevi KFR 125/250.kn 7. Tip: HVS-KK-125 "HAUFF. kom 8 . broj ProizvoĊaĉ Jedinica mjere Koliĉina Oznaka Oprema Tip Jediniĉna cijena Cijena ukupno 17.kn kom 15 . kom 3 . za vatrootporno zatvaranje ugraĊene obložne cijevi KFR 125/250. vodotijesnost 1 bar. kom 2 .o.

Prodori strojarskih instalacija (gorivih cjevovoda) brtviti će se sredstvima klase vatrootpomosti R-60 i R-90 atestiranim prema normi HRN DIN 4102 dio 11. broj ProizvoĊaĉ Jedinica mjere Koliĉina Oznaka Oprema Tip Jediniĉna cijena Cijena ukupno 17. Dobava materijala i zatvaranja prodora pojedinaĉnih kabela do tri u snopu kroz graĊevinske otvore širine do 50 mm protupožarnom pjenom kao tipa «PROMAFOAM» s obje strane konstrukcije u dubinu do 2.5 cm.ELEKTROPRIMORJE Rijeka Red.kn 88 . promjera većeg od 30 mm brtviti će se protupožarnim obujmicama (manžetama) kao tipa «PROMASTOP» ili jednakovrijedan.kn PROTUPOŢARNA ZAŠTITA "ili jednakovrijedan" znaĉi da je ponuĊena roba/oprema/materijal jednake ili bolje kvalitete od one koja je navedena kao primjer.kn komplet 1 . 1 .HEP-ODS d. PROTUPOŢARNA ZAŠTITA 10. prema dimenzijama graĊevinskog otvora. kabelski blokovi. Za veće otvore koristiti će se protupožarni mort.kn 13. komplet 1 . a dokaz(e) jednakovrijednosti mora podnijeti ponuditelj u svojoj ponudi. komplet 11.kn 12. komplet 1 . . Brtvljenje prodora instalacija kroz granice požarnih sektoraatestiranim ne gorivim materijalima iste klase vatrootpomosti kao i vatrootpomost graniĉnih konstruktivnih elemenata. protupožarni jastuci i sistemski ĉepovi kao tipa «PROMASTOP» ili jednakovrijedan. UKUPNO . Prodori gorivih cijevi. Izdavanje certifikata o protupožarnoj zabrtvljenosti i oznaĉavanjem brtvenih mjesta naljepnicama.o.Manje fuge oko metalnih cijevi i elektricnih kablova zatvoriti će se protupožarnom pjenom kao tipa «PROMAFOAM» ili jednakovrijedan. Dobava materijala i ugradnja protupožarne pregrade TERMAX-90 na mjestu prodora instalacijskih kabela (energetskih) kroz graniĉne konstrukcije požarnih sektora ( prema HRN DIN 4102) u svemu prema tehniĉkim detaljima proizvoĊaĉa materijala. Prodori elektriĉnih instalacija brtve se sredstvima klase vatrootpomosti S-60 i S-90 atestiranim prema normi HRN DIN 4102 dio 9.o.

Nadzorni inženjer i Investitor kontroliraju je li oprema montirana prema Glavnom i Izvedbenom projektu i prema uputama proizvoĊaĉa odnosno jesu li pravilno spojeni primarni i sekundarni strujni krugovi i postoje li u njima prekidi. Izrada eleborata/ proraĉuna podešenja ureĊaja relejne zaštite postrojenja 24 kV. Pri preuzimanju gradilišta (zgrade TS) potrebno je osigurati sve prostore u kojima će ljudi raditi po pravilima zaštite na radu. kabelske kanale i sl. broj Jedinica mjere Koliĉina Oznaka Oprema Jediniĉna cijena Cijena ukupno 18.ELEKTROPRIMORJE Rijeka Red. kpl 1 - kn 4.o. ukljuĉivo ispitivanje pripadajućih mjernih krugova i funkcijskih logika Ispitivanje i puštanje u pogon primarne opreme 10(20) kV.kn 3. kpl 1 . kpl 1 - kn 89 . ukljuĉujući opremu za uzemljenje zvjezdišta 10(20) kV. mjerenja. kontrolira se rad u beznaponskom i neopterećenom stanju (uklop/isklop) i rad pod naponom i opterećenjem. kpl 1 . Treba izvršiti funkcionalna ispitivanja kompletnog postrojenja kao i pojedinih ureĊaja te posebno izvršiti ispitivanje sustava upravljanja. . ISPITIVANJA I TEHNIĈKA DOKUMENTACIJA OSIGURANJE GRADILIŠTA 1. Granice ispitivanja su redne stezaljke poslužnih ormarića polja.kn ZAVRŠNA ISPITIVANJA NAKON MONTAŢE I PUŠTANJE U POGON 2. parametriranje i podešavanje relejne zaštite) Izrada ispitnih protokola o izvršenim udešenjima i funkcionalnim ispitivanjima djelova sustava relejne zaštite 24 kV polja na pripadajuća podešenja.o. kpl 1 - kn 5. ukljuĉivši i koordinaciju s karakteristikama mjernih transformatora (navedeno služi kao podloga za pravilno konfiguriranje. iskljuĉne i signalne krugove. Potrebno je prekriti ili ograditi dostupne otvore u podu. odnosno sekundarne stezaljke mjernih transformatora. signalizacije i zaštite uz kontrolu rada nadzornog sustava i sustava blokada. sve do dopreme i montaže pripadajuće opreme.HEP-ODS d.

izjednaĉenosti potencijala i otpora izolacije vodiĉa u strujnim krugovima izmjeniĉnog razvoda te izdavanje atesta Mjerenje elektriĉnih i magnetskih polja u skladu sa Pravilnikom o Zaštiti od Elektromagnetskog polja sa izdavanjem protokola. .HEP-ODS d.ELEKTROPRIMORJE Rijeka Red. kpl 1 - kn Dokumentacija ureĊaja i priruĉnici za svu isporuĉenu opremu Projektantski nadzor Sudjelovanje u aktivnosti u svezi tehniĉkog pregleda i dobivanja uporabne dozvole Izrada i ugradba shema izvedene instalacije. kpl 1 - kn 8. Ispitivanje uĉinkovitosti zaštite od indirektnog dodira. 14 15. broj Jedinica mjere Koliĉina Oznaka Oprema Jediniĉna cijena Cijena ukupno 18. mjerenje. kpl 1 - kn 9. Mjerenje razine osvijetljenosti u svim prostorijama nakon ugradnje opreme sa izdavanjem protokola. Ispitivanje uĉinkovitosti zaštite od indirektnog dodira. kpl kpl kpl 1 1 1 - kn kn . kpl 2 - kn 90 .o. kpl 1 - kn 10.Granice ispitivanja su redne stezaljke poslužnih ormarića polja. upravljanje i signalizaciju postrojenja 10(20) kV. DOKUMENTACIJA I OSTALO 12. te montirana u prostoru korisnika. kpl 1 - kn 7. od kojih po jedna treba biti trajno zaštićena (plastificirana ili uokvirena i ustakljena). Granice ispitivanja su redne stezaljke u ormarima izmjeniĉnog razvoda.kn 13. s kratkim uputama za korištenje.o. Funkcionalno i završno ispitivanje i puštanje u pogon pripadajuće sekundarne opreme za zaštitu. kpl 1 - kn 11. ISPITIVANJA I TEHNIĈKA DOKUMENTACIJA 6. izjednaĉenosti potencijala i otpora izolacije vodiĉa u 10(20) kV postrojenju i odgovarajućih polja za uzemljenje zvjezdišta te izdavanje atesta Ispitivanje i puštanje u pogon ormara izmjeniĉnog razvoda ugraĊenog u prostoriju na katu zgrade. ukljuĉujući opremu za uzemljenje zvjezdišta 10(20) kV.

rubova i sl.kn 91 . kpl 1 . .o. Izrada dokumentacije izvedenog stanja. polica i kabela). Dokumentaciju predati u najmanje 5 (pet) primjerka s unošenjem svih promjena koje su uoĉene tijekom ispitivanja i puštanja u pogon kpl 1 kn GRAĐEVINSKI RADOVI 17. Grubo i fino ĉišćenje gradilišta nakon završenih elektromontažnih i graĊevinskih radova.ELEKTROPRIMORJE Rijeka Red. Završno farbanje svih zaprljanih i oštećenih zidova. GraĊevinski radovi na adaptaciji graĊevine (prodori kroz zidove i meĊukatne ploĉe za prolaz cijevi.o. broj Jedinica mjere Koliĉina Oznaka Oprema Jediniĉna cijena Cijena ukupno 18.kn ĈIŠĆENJE GRADILIŠTA 18. ISPITIVANJA I TEHNIĈKA DOKUMENTACIJA 16.kn ISPITIVANJA I TEHNIĈKA DOKUMENTACIJA UKUPNO . a prije puštanja pod napon kpl 1 .HEP-ODS d.

2.o.kn 92 . 10. 50 Hz Prenaponska zaštita 10(20) kV Uzemljenje zvjezdišta 10(20) kV Oprema telekomunikacija Oprema za uklapanje u sustav DC Elektroprimorije Ostala oprema 10(20) kV postrojenja Gromobranske instalacije Uzemljenje Ventilacija hlaĊenje i grijanje Detekcija SF6 plina Vatrodojava Stabilni sustav gašenja s CO2 Signalno upravljaĉki kabeli Oprema za polaganje energetskih i signalno-upravljaĉkih kabela Specifikacija ostale opreme Protupoţarna zaštita Ispitivanja i tehniĉka dokumentacija . Kućni transformator i spojevi na kućni transformator Oprema i radovi na razvodu izmjeniĉnog napona. 9. 7. 5.ELEKTROPRIMORJE Rijeka 19. 14. 13.4 kV . 6. REKAPITULACIJA: 1. 4. 3. 0. 15. 17. 16.o. 11.kn kn kn kn kn kn kn kn kn kn kn kn kn kn kn kn kn kn U K U P N O: . 12. . 8. 18.HEP-ODS d.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.