HEP-ODS d.o.o.

- ELEKTROPRIMORJE Rijeka

SADRŢAJ: TROŠKOVNIK ELEKTROMONTAŢNIH RADOVA I OPREME 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Kućni transformatori i spojevi na kućni transformator Oprema i radovi na razvodu izmjeniĉnog napona, 0,4 kV , 50 Hz Prenaponska zaštita 10(20) kV Uzemljenje zvjezdišta 10(20) kV Oprema telekomunikacija Oprema za uklapanje u sustav DC Elektroprimorije Ostala oprema 10(20) kV postrojenja Gromobranska instalacija Uzemljenje Ventilacija hlaĊenje i grijanje Detekcija SF6 plina Vatrodojava Stabilni sustav gašenja s CO2 Signalno upravljaĉki kabeli Oprema za polaganje energetskih i signalno-upravljaĉkih kabela Nabava opreme za odrţavanje Protupoţarna zaštita Ispitivanja i tehniĉka dokumentacija Rekapitulacija

1

HEP-ODS d.o.o. - ELEKTROPRIMORJE Rijeka

ProizvoĊaĉ

Red. broj

Jedinica mjere

Koliĉina

Oznaka

Oprema

Tip

Jediniĉna cijena

Cijena ukupno

1. KUĆNI TRANSFORMATORI I SPOJEVI NA KUĆNI TRANSFORMATOR
1.

Za pomoćno izmjeniĉno napajanje 3x400/230 V 50 Hz transformatorske stanice TS 110/10(20) kV TURNIĆ koristi se energetski uljni transformator primarno prespojiv 10,5-21 kV, sa sljedećim tehniĉkim karakteristikama: - nazivna snaga 400 kVA - nazivni prijenosni omjer 10(20)/0,4 kV - regulacija na VN strani bez napona - opseg regulacije ± 2 x 2,5 % - nazivna frekvencija 50 Hz - ispitni napon 50 Hz, 1 min. VN/NN 50/3 kV - podnosivi udarni napon 1.2/50 ms: VN/NN 125(75)/- kV - napon kratkog spoja uk =4 % - grupa spoja Dyn5 - pogon trajni - izvedba transformatora - unutarnja montaža - gubici u praznom hodu pri nazivnom naponu i nazivnoj frekvenciji iznose 930 W - gubici opterećenja kod 75 C pri nazivnoj snazi i nazivnom naponu iznose 4600 W - srednje zagrijavanje namota 65 K - zagrijavanje ulja 60 K - razina buke (ONAN hlaĊenje) <58 dB

2

HEP-ODS d.o.o. - ELEKTROPRIMORJE Rijeka

ProizvoĊaĉ

Red. broj

Jedinica mjere

Koliĉina

Oznaka

Oprema

Tip

Jediniĉna cijena

Cijena ukupno

1. KUĆNI TRANSFORMATORI I SPOJEVI NA KUĆNI TRANSFORMATOR
- prikljuĉci na VN strani: porculanski provodni izolatori - prikljuĉci na NN strani: porculanski provodni izolatori - dimenzije transformatora: - duljina x širina x visina: 1390x870x1470mm - masa ulja 295 kg - ukupna masa transformatora 1410 kg - antikorozivna zaštita bojanjem - završna boja RAL 7032 Oprema transformatora: - natpisne ploĉice sa glavnim tehniĉkim podacima transformatora, - sušionik zraka - VN provodni izolatori - NN provodni izolatori - kontaktni termometar - džep za termometar - Bucholtz relej - ĉep za punjenje - uljokaz - ventili za ispuštanje ulja - regulacijska preklopka ± 2 x 2.5 % - preklopka za prespajanje primarnog namota 10-20 kV Kao tip: 3TBN 400-24x “Konĉar DST” ili jednakovrijedan 10(20) kV KABELSKI SPOJ KUĆNIH TRANSFORMATORA +KT1 i +KT2 NA SN SKLOPNE MODULE =J42 i =J20 - MATERIJAL 2. Energetski kabel XHE 49-A, nazivnog napona 12/20 kV, nazivnog presjeka 95/16 mm2 Al Kabelski završetak za jednožilni kabel XHE 49-A, 1x95/16 mm2 Al; za unutaranju montažu, nazivni napon 12/20 kV, s kabelskom stopicom M12 Narudžbena oznaka POLT 24D/1XI-L12A ili jednakovrijedan kom 2 - kn

m

200

- kn

3.

kom

6

- kn

3

za unutarnju montažu. itd.kn 5.ELEKTROPRIMORJE Rijeka ProizvoĊaĉ Red.kn 6.obujmice. komplet 2 . za spoj kabela tipa XHE 49A 1x95 mm2.) za NN kabelski spoj. broj Jedinica mjere Koliĉina Oznaka Oprema Tip Jediniĉna cijena Cijena ukupno 1.Rijeka ili jednakovrijedan T –konektor . za spoj kabela tipa XHE 49A 1x95 mm2.komplet za jednostruki kabelski snop . vijci. nazivni napon 12/20 kV. Montaža konzola za prihvat kabela i smještaj potpornih izolatora u prostorima kućnih transformatora. komplet za 1 transformatorsku komoru m 50 . komplet 2 . s konusom i navojem M12 Kao tip: TPA 03 "Energoservis" . nazivni napon U0/U = 12/20 kV.001 “PFISTERER” ili jednakovrijedan (kom 4) Sitni spojni i montažni pribor (zaštitne cijevi. set 2 . . konzole i police za prihvat kabela.komplet za jednostruki kabelski snop .HEP-ODS d.o. Srednjenaponski transformatorski prikljuĉni adapter za spoj na porculanski provodni izolator kućnog transformatora. konzole i police za prihvat kabela. KUĆNI TRANSFORMATORI I SPOJEVI NA KUĆNI TRANSFORMATOR 4. set 2 . Energetski kabel tipa NYCWY 4x150/70 mm2 za spoj kućnog transformatora +KT1 odnosno +KT2 na ormare izmjeniĉnog razvoda =N1 odnosno =N5 NN prikljuĉni adapter narudžbena oznaka 331.346. komplet 2 .obujmice.) za SN kabelski spoj. komplet 2 .kn Elektromontaţni radovi u prostorima kućnih transformatora 12. na provodni izolator sklopnog modula Sitni spojni i montažni pribor (zaštitne cijevi.4 kV SPOJ KUĆNIH TRANSFORMATORA +KT1 i +KT2 8. komplet 2 . tip A. na provodni izolator sklopnog modula T –konektor .kn 0. itd. tip C. Napomena: Oprema se isporuĉuje kao dio bravarije u sklopu graĊevinskog projekta.o.kn 7. vijci.001 “PFISTERER” ili jednakovrijedan (kom 4) Izolaciona kapa za NN transformatorski prikljuĉni adapter narudžbena oznaka 331.kn 9.kn 10. komplet za 1 transformatorsku komoru kom 6 . nazivni napon U0/U = 12/20 kV.746.kn 11.kn 4 .

+KT2. .o. ukljuĉivo izvedba svih spojeva sa pripadajućim SN sklopnim modulima i niskonaponskim sklopnim blokovima komplet 2 .kn 5 .kn KUĆNI TRANSFORMATORI "ili jednakovrijedan" znaĉi da je ponuĊena roba/oprema/materijal jednake ili bolje kvalitete od one koja je navedena kao primjer.HEP-ODS d. broj Jedinica mjere Koliĉina Oznaka Oprema Tip Jediniĉna cijena Cijena ukupno 1. UKUPNO . KUĆNI TRANSFORMATORI I SPOJEVI NA KUĆNI TRANSFORMATOR 13. Preuzimanje.o.ELEKTROPRIMORJE Rijeka ProizvoĊaĉ Red. a dokaz(e) jednakovrijednosti mora podnijeti ponuditelj u svojoj ponudi. unošenje u zgradu i postavljanje na prethodno pripremljno mjesto kućnih transformatora+KT1.

1. Na vratima i na vrhu sklopnog bloka izvedena je slijepa shema (sitotisak).sklopni blok je zrakom izoliran. s ugraĊenom primarnom i sekundarnom opremom.sabirnice su jednostruke.6 "Konĉar . =N3 i N4).nazivni napon izolacije 1000 V .4 kV.Sklopna postrojenja" ili jednakovrijedan komplet 1 . broj ProizvoĊaĉ Jedinica mjere Koliĉina Oznaka Oprema Tip Jediniĉna cijena Cijena ukupno 2. kod ĉega je u poljima =N2 i =N3 u gornjem dijelu polja izvedeno sekcioniranje sabirnica. .nazivna najviša podnosiva udarna struja 45 kA .stupanj mehaniĉke zaštite kod zatvorenih vrata IP 23. (=N2.boja razvodnih ormara RAL 7032 . 50 Hz. gole. . nazivna struja sabirnica je 1000 A. .1s. visina 2250 mm. . Osnovni tehniĉki podaci niskonaponskog sklopnog bloka za transformatorsko polje su slijedeći: . Kao tip: VMF. .o. Dimenzije jednog transformatorskog polja su: širina 615 mm. =N1 Transformatorsko polje ormara razvoda pomoćnog izmjeniĉnog napajanja 3x400/230 V.1 i =N4.tri odvodna polja za napajanje trošila.HEP-ODS d. 50 Hz sastoji se od šest polja i to:. dubina 650(+30) mm.o..tri kabelska polja (=N2. Na vratima ormara postavljene su natpisne ploĉice. U ormar je ugraĊena kompletna oprema. OPREMA I RADOVI NA RAZVODU IZMJENIĈNOG NAPONA 0. s fiksno ugraĊenom opremom.ELEKTROPRIMORJE Rijeka Red. .nazivni pogonski napon 3x400/230 V 50 Hz.ormar je izveden za trofaznu.50 Hz DOBAVA I DOPREMA ORMARA IZMJENIĈNOG RAZVODA =N1 DO =N5 Glavni razvod sustava za pomoćno izmjeniĉno napajanje 3x400/230 V. namijenjen za unutarnju montažu. Na gornjoj i donjoj veznoj ploĉi izvedene su žaluzine. metalom oklopljen.kn 6 . izvedeno kao kompletno tvorniĉki dogotovljen i tipski ispitan sklopni blok.dva dovodna transformatorska polja (=N1 i =N5).. =N3. ĉetverovodnu mrežu sa uzemljenom neutralnom toĉkom i posebnim zaštitnim vodiĉem (TN-C-S sustav) .1) . izvršeno je ožiĉenje te je isti funkcionalno ispitan.nazivna kratkotrajno podnosiva struja 20kA.1.norma IEC 60439.

. trosistemsko.o.HEP-ODS d.dodatni komunikacijski GSM modul .B1 (16M) 2.transformatorsko brojilo za max. -upravljaĉki fazni napon. klasa 3 (IEC 62053-23). OPREMA I RADOVI NA RAZVODU IZMJENIĈNOG NAPONA 0.4 kV. .komunikacijski kanali . klasa 2 (IEC 62053-23).o. -dodatna naprava . sat realnog vremena + Li – baterija +super kondenzator.kn 7 .. kapacitet memorije za krivulje opterećenja 512 k Flash rom . -mjerenje djelatne energije .M3K0Z4+ MIO –V42L81+MK138-3 " Iskraemeco" ili jednakovrijedan kom 1 . -naponski ulazi su za izravan prikljuĉak na napon 3x400/230 V 50 Hz.izlaznog modula . 4 ulaza. -jalova energija. struju 120 A. klasa 0.5 S (IEC 602053-22). Kao tip: MT831 –T1A32R46-V22.mjerenje energije u dva smjera. .ELEKTROPRIMORJE Rijeka Red. -strujni ulazi se spajaju na strujne mjerne transformatore 600/5 A.50 Hz U transformatorsko polje =N1 ugraĊuje se slijedeća oprema: U ormar transformatorskog polja (=N1) su ugraĊene slijedeće aparatne grupe (modul 1M=40 mm): 1.standardna izvedba ulazno. 3 izlaza. prvi kanal: infracrveno optiĉko suĉelje. broj ProizvoĊaĉ Jedinica mjere Koliĉina Oznaka Oprema Tip Jediniĉna cijena Cijena ukupno 2.višefuncionalno ĉetvorokvadratno elektroniĉko brojilo -modularna izvedba brojila. baždaren na 1%. CS (aktivan) +RS485 +GSM (modem) . . -P102 Trofazno. Aparatna grupa br. -registrator krivulje opterećenja.

dimenzija 96x96 mm.pomoćni napon 220 V DC.HEP-ODS d. . S).5 x Un . frekvencije.trajno 1. Opteretivost: . Opteretivost: . Strujni ulazi se spajaju preko strujnih mjernih transformatora 600/5 A. .10 sekundi 2 x Un Mjerni terminal sa slijedećim funkcijama: . Opseg mjerenja (0. faktora snage (cos fi). Mjerni terminal je ugradni.trajno 3.1 sekundu 50 x In .0 x In .mjerenje snage (P.1 – 1.mjerenje srednjih vrijednosti struje u vremenskim intervalima (MD maximum demand) .registraciju vršnih vrijednosti struja i zbroja struja 8 . -P101 Mjerni terminal sa mikroprocesorskom obradom podataka. Q.50 Hz 3. energije (radne i jalove komponente) .mjerenje efektivnih vrijednosti struje i napona . broj ProizvoĊaĉ Jedinica mjere Koliĉina Oznaka Oprema Tip Jediniĉna cijena Cijena ukupno 2.o.5) x Un .3 sekunde 25 x In Napajanje . OPREMA I RADOVI NA RAZVODU IZMJENIĈNOG NAPONA 0. za mjerenje i nadzor elektriĉkih veliĉina u polju i za daljinsku signalizaciju stanja sklopnih aparat u sekciji.ELEKTROPRIMORJE Rijeka Red.o. sa LCD pokazivaĉem 4x16 znamenki. Naponski ulazi su za izravan prikljuĉak na napon 3x400/230 V 50 Hz.vremenski interval podesiv od 1 do 30 min.4 kV.

.napajanje 220 VDC.histograme raspodjele struja kroz mjereno razdoblje po fazi .dva odvojena optiĉka komunikacijska suĉelja za komunikaciju sa nadreĊenim sustavom. 50 Hz. -F101.. krivulja isklopa "C".HEP-ODS d.o.Zagreb ili jednakovrijedan 4. kom 1 .ELEKTROPRIMORJE Rijeka Red.50 Hz . prekidna moć 20 kA. krivulja isklopa "C". -H102 kom 1 . F102 Kao tip: C60L-3P+OF/ 6 A "Merlin Gerin" ili jednakovrijedan 5. -F105 Kao tip: C32H-DC-2P+OF/ 3 A "Merlin Gerin" ili jednakovrijedan 7. krivulja isklopa “C”.mikroprocesorska obrada mjerenih veliĉina (RISC) Mjerni terminal treba biti opremljen: .suĉelje za optiĉku komunikaciju s nadreĊenim sustavom. boja prozorĉića crvena -signalizacija ispada prekidaĉa usljed prorade zaštite napajanje 220 V DC kao tip:1TP 22 LP2 “Konĉar-NNA” ili jednakovrijedan Dvopolni automatski minijaturni prekidaĉ za nazivni napon 250 VDC. prekidna moć 25 kA. Tropolni automatski minijaturni prekidaĉ. za nazivnu struju 3 A.kn kom 1 .potrošnja 10 VA. .o. nazivnog napona 400 V.broj ulaznih kanala:16. sa signalnom sklopkom.Zagreb ili jednakovrijedan Signalna lampica. sa signalnom sklopkom.. ..kn kom 1 .kn 9 . kom 2 .kn 8. OPREMA I RADOVI NA RAZVODU IZMJENIĈNOG NAPONA 0.suĉelje za programiranje RS 232C. . Alarmni monitor za lokalnu i daljinsku signalizaciju .4 kV. sa signalnom sklopkom.komunikacijom za isĉitavanje podataka na prednjoj ploĉi putem prijenosnog ruĉnog terminala Kao tip: MT-10V M11-08-230440 “IEL”.kn kom 1 .Dimenzije 192x96x90 mm -A100 Kao tip: AM-16 Z07-08-3110 “IEL”. za nazivnu struju 6 A. broj ProizvoĊaĉ Jedinica mjere Koliĉina Oznaka Oprema Tip Jediniĉna cijena Cijena ukupno 2. nazivne struje 6A. -F104 Kao tip: C32H-DC-2P+OF/ 6 A "Merlin Gerin" ili jednakovrijedan 6. prekidna moć 20 kA.dnevni dijagrami vršne vrijednosti zbroja struja za dan maksimuma i za zadnji dan mjerenja.dnevni dijagrami vršne vrijednosti struja po fazi za izabrani dan mjerenja .kn Dvopolni automatski minijaturni prekidaĉ za nazivni napon 250 VDC.

5. OF3. napajanje 220 V DC. -H104 Kao tip: 1TP 22 LP2 “Konĉar-NNA” ili jednakovrijedan -Q1 Tropolni NN prekidaĉ ĉvrste izvedbe za napon 440 V. napajanje 220 V DC. -H103 2.. za ugradnju u sustav TN-C. napajanje 220 V DC kao tip:1TP 22 LP2 “Konĉar-NNA” ili jednakovrijedan kom 1 ..kn 14.pomoćni kontakti stanja prekidaĉa OF1. boja prozorĉića crvena.ELEKTROPRIMORJE Rijeka Red. programabilna zaštita od preopterećenja i kratkog spoja .Podešenje kratkospojne zaštite s odgodom Isd u podruĉju Isd =1.brojaĉ radnih ciklusa (CDM). OF2. OPREMA I RADOVI NA RAZVODU IZMJENIĈNOG NAPONA 0. napajanje 220 V DC. Fs = 5. klase 0.5-10xIr. nazivni napon 275 V. karakteristike prema normama DIN/VDE 0185-103 i IEC 61312-1. kom 1 . kao tip : DEHNguard DG TNC 230400 FM "DEHN+SOHNE" ili jednakovrijedan Signalna lampica.kn 10 . snage 5 VA Kao tip CTB-1 "ELEKTROSKLOP" ili jednakovrijedan kom 3 . broj ProizvoĊaĉ Jedinica mjere Koliĉina Oznaka Oprema Tip Jediniĉna cijena Cijena ukupno 2.naponski prekidaĉi. XF uklopni. Kao tip: 1TP 22 SA “Konĉar-NNA” ili jednakovrijedan Signalna lampica.Selektivna .o.pomoćni kontakt za signalizaciju prorade zaštite SDE 1. boja prozorĉića crvena . prijenosnog omjera 600/5 A. s kontaktima za signalizaciju prorade. za nazivni napon do 720 V.Podešenje termiĉke zaštite Ir u podruĉju Ir =0.. nazivna struja odvoĊenja 20 kA.0 P i ostalim karakteristikama prema standardu IEC 60947-2.kn 11.. nazivna kratkospojna prekidna moć 42 kA. napajanje 220 V DC.lokalna signalizacija ispada istosmjernog razvoda..2xIr. Aparatna grupa br. prag djelovanja zaštite izmeĊu 1. .kn kom 1 . 13. MX isklopni.kn 12. OF4.50 Hz 9.4-1xIn. opremljen kontaktom krajnje sklopke (CH) koji signalizira navijenost opruge. 50 Hz. klase II (tipa 2).kn . odgoda prorade zaštite 20-500 ms..4 kV. Podešenje trenutne kratkospojne zaštite Ii u podruĉju Ii =2-15xIn. s elektroniĉkom zaštitnom jedinicom Micrologic 5. -H101 Pokazivaĉ položaja. -T1–6 Niskonaponski strujni mjerni transformator.signalizacija stanja prekidaĉa sa mehaniĉkim indikatorom zaštite (reset tipka) i PF preklopnim kontaktom.o.HEP-ODS d.B17 (30M) 10.motorni pogon (MCH) . nazivna struja 800 A.maska za vrata (CDP) Kao tip: NT 08 H1 “Merlin Gerin“ ili jednakovrijedan kom kom 1 1 .05 i 1. odgoda prorade zaštite 20-50 ms. 50 Hz. -F1-3 Tropolni metal-oksidni odvodnik prenapona za unutarnju montažu.

nazivne struje 3A. OPREMA I RADOVI NA RAZVODU IZMJENIĈNOG NAPONA 0.kn 20. krivulja isklopa “C”. -F103 Tropolni automatski minijaturni prekidaĉ. -F100 Naponski relej za nadzor i signalizaciju nestanka napona na dovodu s +KT1 odnosno +KT2: -broj mjernih ulaza: 4. . 11 . nazivnog napona 240 V.kn 19. s podnožjem i sigurnosnom oprugom. kom 1 .Zagreb ili jednakovrijedan kom 1 .kn 21.kn kn 23. Kao tip: VR-100 Z16-01-3430ABCD “IEL”. boja prozorĉića zelena.4 kV. kom 7 .kn .optiĉkom komunikacijom sa nadreĊenim sustavom. Pomoćni napon napajanja 220 V DC. sa dva radna kontakta.Napajanje . -mjerni opseg 0. Kao tip: 1TP 22 RO B2 “Konĉar-NNA” ili jednakovrijedan -K100 Pomoćni relej s ĉetiri preklopna kontakta. sa signalnom sklopkom. UKUPNO: kpl. -podnaponska zaštita-podesivost proradne vrijednosti:20-170%. matice. s dva radna kontakta.ELEKTROPRIMORJE Rijeka Red. nazivnog napona 415 V.7Un. broj ProizvoĊaĉ Jedinica mjere Koliĉina Oznaka Oprema Tip Jediniĉna cijena Cijena ukupno 2.kn 18. -107 Kao tip: TRP 6140 -220VDC “Iskra” ili jednakovrijedan -K104 Pomoćni relej s ĉetiri preklopna kontakta.kn 16. kom 1 . prekidna moć 25 kA. 50 Hz. 50 Hz.komunikacijom za isĉitavanje podataka na prednjoj ploĉi.kn 17.Podnaponski relej treba biti opremljen:. -temperaturno podruĉje 0-50°C -dimenzije 96x96x90 mm. Kao tip: C60L-1P+OF/ 16 A ProizvoĊaĉ "Merlin Gerin" ili jednakovrijedan kom 1 . 1 1 - .1-1.kn 22. Kao tip: TRP 6140 -220 VAC “Iskra” ili jednakovrijedan -F106 Jednopolni automatski minijaturni prekidaĉ. s podnožjem i sigurnosnom oprugom. krivulja isklopa “C”. -S101 Tipkalo za uklop prekidaĉa. -pomoćno napajanje 220 VDC.pomoćni napon 220 V DC.50 Hz 15. prekidna moć 25 kA. Napomena: pomoćne releje K2 i K3 treba konfigurirati za signalizaciju sniženja napona (<U). boja prozorĉića crvena. 50 Hz. -podesivost vremenskog ĉlana 0-50s. kpl. Montažni materijal. -broj izlaznih releja: do 5. sa signalnom sklopkom. podloške. natpisne ploĉice =N1 ORMAR IZMJENIĈNOG RAZVODA =N1. -nazivni napon 230/400 V. kom 1 . vijci. kom 1 . nazivne struje 16 A.HEP-ODS d. Redne stezaljke za energetske i signalne kabele u koliĉinama prema strujnoj shemi i prikljuĉnom planu. Pomoćni napon napajanja 220 V AC.o.o. Kao tip: 1TP 22 RO B1 “Konĉar-NNA” ili jednakovrijedan -S102 Tipkalo za isklop prekidaĉa.

U ormar je ugraĊena kompletna oprema.nazivni pogonski napon 3x400/230 V 50 Hz . dubina 650(+30) mm i visina 2250 mm. . namijenjen za unutarnju montažu sa ugraĊenom primarnom i sekundarnom opremom.sklopni blok je zrakom izoliran. s dva radna kontakta.Sklopna postrojenja" ili jednakovrijedan U sekcijsko i odvodno polje =N2 ugraĊuje se slijedeća oprema: 1.kn kpl. -H302 Signalna lampica. Na gornjoj i donjoj veznoj ploĉi izvedene su žaluzine.4 kV.mehaniĉki stupanj zaštite kod zatvorenih vrata IP 23 . Aparatna grupa br. =N2+N2.sabirnice su jednostruke. boja prozorĉića zelena.kn . nazivna struja sabirnica 1000 A . boja prozorĉića crvena. 12 . gole. -S302 tip: 1TP 22 RO B2 “Konĉar-NNA” ili jednakovrijedan Kao kom 1 .nazivni napon izolacije 1000 V .nazivna kratkotrajno podnosiva struja 20 kA.o. kom kom 1 1 . Kao tip: 1TP 22 RO B1 “Konĉar-NNA" ili jednakovrijedan Tipkalo za isklop. boja prozorĉića crvena. kao tip: VMF-6 "Konĉar . Dimenzije boĉnog prikljuĉnog kabelskog ormara su: širina 332 mm. pom.o. Osnovni tehniĉki podaci niskonaponskog sklopnog bloka za polje su: . izvršeno je ožiĉenje te je isti funkcionalno ispitan. 1 s.ormar je izveden za trofaznu. .boja razvodnih ormara RAL 7032 .norma IEC 60439 Dimenzije jednog sekcijsko-odvodnog polja su: širina 600 mm.kn kom 1 . Kao tip: 1TP22 SA 220 “Konĉar-NNA” ili jednakovrijedan 26. Kao tip: 1TP 22 LP2 “Konĉar-NNA" ili jednakovrijedan -S301 Tipkalo za uklop. . -H301 Pokazivaĉ položaja rastavne sklopke –Q3. OPREMA I RADOVI NA RAZVODU IZMJENIĈNOG NAPONA 0. ĉetverovodnu mrežu sa uzemljenom neutralnom toĉkom i posebnim zaštitnim vodiĉem (TN-C-S sustav) . napajanje 220 V DC. metalom oklopljen.50 Hz 24.nazivna najviša podnosiva udarna struja 40 kA .ELEKTROPRIMORJE Rijeka Red. 1 .kn 28. Na vratima ormara postavljane su natpisne ploĉice. sa fiksno ugraĊenom opremom. s dva radna kontakta. dubina 650(+30) mm i visina 2250 mm. broj ProizvoĊaĉ Jedinica mjere Koliĉina Oznaka Oprema Tip Jediniĉna cijena Cijena ukupno 2. U gornjem dijelu sklopnog bloka izvedena je slijepa shema (sitotisak).B1 (16M) 25. kvadratna maska.kn 27. napajanje 220 VDC.1 ekcijsko i odvodno polje za napajanje važnih trošila s dvostranim napajanjem S izvedeno kao kompletno tvorniĉki dogotovljen i ispitan sklopni blok.HEP-ODS d.

prema standardu IEC 60947-2. pomoćnim kontaktom za signalizaciju stanja "spreman za uklop" (PF). Aparatna grupa br.5-30 s. za izbor naĉina upravljanja. OF4. OPREMA I RADOVI NA RAZVODU IZMJENIĈNOG NAPONA 0.B17 (6M) 33. OF2. peteropolna.. 50 Hz.najviši nazivni pogonski napon 690 V. okidaĉima za daljinski uklop XF i isklop MX pomoću trenutnog kontakta (tipkalo) za napon 220 VDC.podešavanje termičkog člana Ir =(0.HEP-ODS d.kn 2. napon napajanja 220 V DC. pomoćnim kontaktima za signalizaciju ukljuĉenog odnosno iskljuĉenog stanja (OF sklopka).pomoćni kontakti stanja prekidaĉa OF1.4 kV.nazivna pogonska prekidna moć. dvopoložajna.8-1.ELEKTROPRIMORJE Rijeka Red.Rastavna sklopka je opremljena prednjim prikljuĉcima. Pomoćni relej sa tri preklopna kontakta. .0)xInpodešavanje magnetskog člana Im =10xIn Kao tip: ASM 100 R32 “KONČAR-NNA“ ili jednakovrijedan kom 1 .kn 13 .maska za vrata (CDP) Kao tip: NT 10 HA “Merlin Gerin“ ili jednakovrijedan kom 1 . OF3. -Q201 Tropolni niskonaponski prekidač.50 Hz. Icu = 50 kA .o. nazivna struja 20 A. Kao tip: GF20 -54-A0-U-N “KONĈAR . 31.kn 30. nazivna kratkospojno podnosiva struja 36 kA/1s. Kao tip: CRT 55 “Iskra” ili jednakovrijedan kom 1 .o. Pomoćni napon napajanja 220 V DC. elektromotornim pogonom MCH za napon napajanja 200/250 VDC.. podnožjem i sigurnosnom oprugom.Zatezanje uklopa podesivo 1. kom 1 . 50 Hz.NNA” ili jednakovrijedan -Q3 Tropolna NN rastavna sklopka ĉvrste izvedbe za napon 440 V.signalna sklopka za signalizaciju prorade zaštite SK1 (prigradnja 6). -S303 Grebenasta sklopka. podnožjem i sigurnosnom oprugom.50 Hz 29.kn 32. Pomoćni -K301. Ics = 35 kA .termomagnetska zaštita s okidačem R32. ugradna. broj ProizvoĊaĉ Jedinica mjere Koliĉina Oznaka Oprema Tip Jediniĉna cijena Cijena ukupno 2. nazivni izolacijski napon 500 V. Prednja ploĉa sa natpisom LOKALNO-0-DALJINSKI. -K302 Kao tip: TRP 6140 .nazivni pogonski napon 380 V. nazivna struja 1000A. 50 Hz nazivna struja 100 Anazivna granična prekidna moć.220 VDC “Iskra” ili jednakovrijedan -K304 -K303 Vremenski relej s dva preklopna kontakta. nazivna uklopna struja 75kA i ostalim tehniĉkim karakteristikama prema standardu IEC 60947-3. s nul položajem.brojaĉ radnih ciklusa (CDM).kn kom 1 .

0)xInpodešavanje magnetskog člana Im =10xIn Kao tip: ASM 100 R16 “KONČAR-NNA“ ili jednakovrijedan 3. prema standardu IEC 60947-2. Aparatna grupa br. .signalna sklopka za signalizaciju prorade zaštite SK1 (prigradnja 6).nazivna pogonska prekidna moć. Icu = 50 kA . 50 Hz.kn kom 2 .Tropolni niskonaponski prekidač.o. 50 Hz. 50 Hz nazivna struja 100 Anazivna granična prekidna moć.najviši nazivni pogonski napon 690 V.ELEKTROPRIMORJE Rijeka Red. Ics = 35 kA . OPREMA I RADOVI NA RAZVODU IZMJENIĈNOG NAPONA 0.HEP-ODS d. Aparatna grupa br. Icu = 50 kA .signalna sklopka za signalizaciju prorade zaštite SK1 (prigradnja 6).podešavanje termičkog člana Ir =(0. Ics = 35 kA .nazivna pogonska prekidna moć.termomagnetska zaštita s okidačem R80.nazivni pogonski napon 380 V.B23 (6M) 35.termomagnetska zaštita s okidačem R16. Ics = 35 kA . prema standardu IEC 60947-2.kn kom 1 . prema standardu IEC 60947-2.termomagnetska zaštita s okidačem R50. -Q203.B29 (6M) 36.najviši nazivni pogonski napon 690 V.nazivni pogonski napon 380 V.0)xInpodešavanje magnetskog člana Im =10xIn Kao tip: ASM 100 R80 “KONČAR-NNA“ ili jednakovrijedan 5.podešavanje termičkog člana Ir =(0.signalna sklopka za signalizaciju prorade zaštite SK1 (prigradnja 6).8-1.50 Hz 34.o.podešavanje termičkog člana Ir =(0.termomagnetska zaštita s okidačem R25 . 50 Hz nazivna struja 100 Anazivna granična prekidna moć.nazivni pogonski napon 380 V.nazivna pogonska prekidna moć.nazivni pogonski napon 380 V.B35 (6M) kom 1 . 50 Hz nazivna struja 100 Anazivna granična prekidna moć.4 kV. 50 Hz.0)xInpodešavanje magnetskog člana Im =10xIn Kao tip: ASM 100 R50 “KONČAR-NNA“ ili jednakovrijedan 37.najviši nazivni pogonski Q204 napon 690 V.podešavanje termičkog člana Ir =(0.signalna sklopka za signalizaciju prorade zaštite SK1 (prigradnja 6).8-1.najviši nazivni pogonski napon 690 V. -Q205 Tropolni niskonaponski prekidač.8-1.nazivna pogonska prekidna moć. broj ProizvoĊaĉ Jedinica mjere Koliĉina Oznaka Oprema Tip Jediniĉna cijena Cijena ukupno 2. 50 Hz. Icu = 50 kA . Ics = 35 kA . Icu = 50 kA . -Q206 Tropolni niskonaponski prekidač.kn kom 1 . 50 Hz nazivna struja 100 Anazivna granična prekidna moć.8-1. -Q202 Tropolni niskonaponski prekidač. Aparatna grupa br.kn 14 .0)xInpodešavanje magnetskog člana Im =10xIn Kao tip: ASM 100 R25 “KONČAR-NNA“ ili jednakovrijedan 4. prema standardu IEC 60947-2.

Aparatna grupa br. Ics = 35 kA .0)xInpodešavanje magnetskog člana Im =10xIn Kao tip: ASM 100 R100 “KONČAR-NNA“ ili jednakovrijedan 6.podešavanje magnetskog člana Im =10xIn Kao tip: N 250 R160 “KONČAR-NNA“ ili jednakovrijedan kom 1 .nazivni pogonski napon 380 V.signalna sklopka za signalizaciju prorade zaštite SK1 (prigradnja 6).kn kom 1 . prema standardu IEC 60947-2. 50 Hz. Ics = 35 kA . 50 Hz nazivna struja 250 Anazivna granična prekidna moć.kn kom 1 .najviši nazivni pogonski napon 690 V.podešavanje termičkog člana Ir =(0.nazivni pogonski napon 380 V. Icu = 50 kA .HEP-ODS d.nazivna pogonska prekidna moć. prema standardu IEC 60947-2.8-1. prema standardu IEC 60947-2.termomagnetska zaštita s okidačem R160. Dvopolna ugradna utičnica sa zaštitnim kontaktom i poklopcem.8-1.ELEKTROPRIMORJE Rijeka Red. 250 V. broj ProizvoĊaĉ Jedinica mjere Koliĉina Oznaka Oprema Tip Jediniĉna cijena Cijena ukupno 2.50 Hz 38. Ics = 16 kA .o. -Q208 Tropolni niskonaponski prekidač.nazivna pogonska prekidna moć.kn U kabelskom prikljuĉnom ormaru =N2. 50 Hz. Icu = 25 kA .podešavanje termičkog člana Ir =(0.kn kn 15 . -Q209 Tropolni niskonaponski prekidač. 50 Hz nazivna struja 100 Anazivna granična prekidna moć.0)xInpodešavanje magnetskog člana Im =10xIn Kao tip: ASM 100 R50 “KONČAR-NNA“ ili jednakovrijedan 39. . -Q207 Tropolni niskonaponski prekidač.termomagnetska zaštita s okidačem R50. OPREMA I RADOVI NA RAZVODU IZMJENIĈNOG NAPONA 0.signalna sklopka za signalizaciju prorade zaštite SK1 (prigradnja 6).nazivni pogonski napon 380 V.signalna sklopka za signalizaciju položaja prekidača K4 i signalna sklopka za signalizaciju prorade zaštite SK1 (prigradnja 6).0)xIn.B41 (6M) 40. Icu = 50 kA .o.kn .podešavanje termičkog člana Ir =(0. 50 Hz. 10/16 A Kao tip: MMP-12 “TEP" ili jednakovrijedan Redne stezaljke za energetske i signalne kabeleu količinama prema priključnom planu razvoda =N2 ORMAR IZMJENIĈNOG RAZVODA =N2.8-1. 50 Hz nazivna struja 100 Anazivna granična prekidna moć.1 ugraĊuje se slijedeće: 41.najviši nazivni pogonski napon 690 V. UKUPNO: kom komplet 1 1 - .4 kV.termomagnetska zaštita s okidačem R100.nazivna pogonska prekidna moć.najviši nazivni pogonski napon 690 V..

s fiksno ugraĎenom opremom.o.sustav je izveden za trofaznu.kn 45. gole. Na vratima ormara postavljane su natpisne pločice. broj ProizvoĊaĉ Jedinica mjere Koliĉina Oznaka Oprema Tip Jediniĉna cijena Cijena ukupno 2.kn 44.kn U sekcijsko i odvodno polje =N3 ugraĊuje se slijedeća oprema: 1. Kao tip: VMF-6 "Konĉar .visina 2250 mm. OPREMA I RADOVI NA RAZVODU IZMJENIĈNOG NAPONA 0. metalom oklopljen.nazivni pogonski napon 3x400/230 V 50 Hz . .B1 (16M) 43. U ormar je ugraĎena kompletna oprema.o. Na gornjoj i donjoj veznoj ploči izvedene su žaluzine. kom 1 .nazivna kratkotrajno podnosiva struja 20 kA.4 kV.sklopni blok je zrakom izoliran. boja prozorčića zelena. -K400 Pomoćni relej s četiri preklopna kontakta.nazivna najviša podnosiva udarna struja 45 kA . Dimenzije bočnog priključnog kabelskog ormara su: širina 332 mm.mehanički stupanj zaštite kod zatvorenih vrata IP 23 . Kao tip: 1TP22 SA 220 “Končar-NNA” ili jednakovrijedan -H300 Signalna lampica.norme IEC 60439 Dimenzije sekcijsko-odvodnog polja su: širina 600 mm. . pomoćno napajanje 220 V DC. Pomoćni napon napajanja 220 V AC kao tip: TRP 6140 “Iskra" ili jednakovrijedan kom 1 . napajanje 220 V DC. dubina 650(+30) mm i visina 2250 mm.50 Hz 42.sabirnice su jednostruke.HEP-ODS d.1 Sekcijsko i odvodno polje za napajanje ostalih trošila koja ne zahtijevaju dvostrano napajanje. s ugraĎenom primarnom i sekundarnom opremom. nazivna struja sabirnica 1000 A. Na vratima sklopnog bloka izvedena je slijepa shema (sitotisak).nazivni napon izolacije 1000 V . Aparatna grupa br. četverovodnu mrežu sa uzemljenom neutralnom točkom i posebnim zaštitnim vodičem (TN-C-S sustav) .dubina 650(+30) mm. 1 .kn 16 . kvadratna maska.1s . Kao tip: 1TP22 LP1 “Končar-NNA” ili jednakovrijedan kom 1 .boja razvodnih ormara RAL 7032 . -H401 Pokazivač položaja rastavne sklopke. izvedeno kao kompletno tvornički dogotovljen i ispitan sklopni blok namijenjen za unutarnju montažu. podnožjem i sigurnosnom oprugom.Sklopna postrojenja” ili odgovarajući kpl. =N3 =N3. .ELEKTROPRIMORJE Rijeka Red. izvršeno je ožičenje te je isti funkcionalno ispitan. Osnovni tehnički podaci niskonaponskog sklopnog bloka za sekcijsko polje su: .

fiksna izvedba. .kn 2. 50 Hz .signalna sklopka za signalizaciju prorade zaštite SK1 (prigradnja 6). sa signalnom sklopkom.nazivni pogonski napon 380 V.o.maska za vrata. 50 Hz .nazivna kratkotrajno podnosiva struja: IK = 35 kA/1 s . 50 Hz.50 Hz 46. Kao tip: C60L-1P+OF /3 A "Merlin Gerin" ili jednakovrijedan -Q4 Tropolna niskonaponska rastavna sklopka prema standardu IEC 60947-3 .nazivna pogonska prekidna moć. . kom 1 .4 kV.podešavanje magnetskog člana Im =10xIn Kao tip: ASM 100 R32 ProizvoĎač “KONČAR-NNA“ ili jednakovrijedan kom 1 . . prekidna moć 25 kA.kn 47. .ručni pogon sa zaključavanjem lokotom .nazivna struja 1000 A .OF3.signalizacija položaja glavnih kontakata rastavne sklopke ( uključeno . nazivne struje 3A.najviši nazivni pogonski napon 690 V. OPREMA I RADOVI NA RAZVODU IZMJENIĈNOG NAPONA 0. Kao tip: INS1000 1000 A "Merlin Gerin" ili jednakovrijedan kom 1 .najviši nazivni pogonski napon 690 V.nazivna granična prekidna moć. -F300 Jednopolni automatski minijaturni prekidač. Ics = 35 kA . broj ProizvoĊaĉ Jedinica mjere Koliĉina Oznaka Oprema Tip Jediniĉna cijena Cijena ukupno 2. prema standardu IEC 60947-2 .podešavanje termičkog člana Ir =(0. . Icu = 50 kA . krivulja isklopa “C”. -Q301 Tropolni niskonaponski prekidač.HEP-ODS d.termomagnetska zaštita s okidačem R32 .0)xIn .nazivni pogonski napon 380 V. nazivnog napona 240 V.8-1.nazivna struja 100 A . Aparatna grupa br. isključeno).OF2.kn 17 .o. pomoćni kontakti OF1.ELEKTROPRIMORJE Rijeka Red.B17 (6M) 48.prednja standardna ručica. 50 Hz . . 50 Hz .

0)xIn .4 kV. .nazivna granična prekidna moć. Aparatna grupa br. -Q302 Tropolni niskonaponski prekidač. Ics = 35 kA .nazivna struja 100 A .kn 51.50 Hz 49.podešavanje magnetskog člana Im =10xIn Kao tip: ASM 100 R32 “KONČAR-NNA“ ili jednakovrijedan 3. Icu = 50 kA .podešavanje termičkog člana Ir =(0. kom 1 .kn 18 .termomagnetska zaštita s okidačem R50 .termomagnetska zaštita s okidačem R63 .nazivna struja 100 A .8-1. 50 Hz . Ics = 35 kA . Ics = 35 kA . -Q304 Tropolni niskonaponski prekidač.HEP-ODS d.o.nazivni pogonski napon 380 V.ELEKTROPRIMORJE Rijeka Red.podešavanje termičkog člana Ir =(0.0)xIn .nazivna pogonska prekidna moć. prema standardu IEC 60947-2 .podešavanje termičkog člana Ir =(0. . Icu = 50 kA .8-1. 50 Hz .najviši nazivni pogonski napon 690 V.kn kom 1 .nazivna pogonska prekidna moć.nazivni pogonski napon 380 V. 50 Hz . OPREMA I RADOVI NA RAZVODU IZMJENIĈNOG NAPONA 0. .signalna sklopka za signalizaciju prorade zaštite SK1 (prigradnja 6). .nazivna pogonska prekidna moć.B29 (12M) kom 1 .nazivni pogonski napon 380 V.nazivna granična prekidna moć.B23 (6M) 50. broj ProizvoĊaĉ Jedinica mjere Koliĉina Oznaka Oprema Tip Jediniĉna cijena Cijena ukupno 2. prema standardu IEC 60947-2 . 50 Hz nazivna struja 100 A .podešavanje magnetskog člana Im =10xIn Kao tip: ASM 100 R63 “KONČAR-NNA“ ili jednakovrijedan -Q303 Tropolni niskonaponski prekidač. 50 Hz .signalna sklopka za signalizaciju prorade zaštite SK1 (prigradnja 6).o. Icu = 50 kA .najviši nazivni pogonski napon 690 V.nazivna granična prekidna moć.signalna sklopka za signalizaciju prorade zaštite SK1 (prigradnja 6).0)xIn .podešavanje magnetskog člana Im =10xIn Kao tip: ASM 100 R50 “KONČAR-NNA“ ili jednakovrijedan 3. prema standardu IEC 60947-2 . 50 Hz . Aparatna grupa br.termomagnetska zaštita s okidačem R32 .najviši nazivni pogonski napon 690 V.8-1.

s signalnom sklopkom. struje 25 A. Kao tip: C60L-1P+OF/ 25 A "Merlin Gerin" ili jednakovrijedan 4. prekidna moć 25 kA. 50 Hz. 50 Hz. s signalnom sklopkom.kn 55. nazivne . nazivne -Q310. nazivnog napona 240 V. Jednopolni automatski minijaturni prekidač. prekidna moć 25 kA. nazivne Q307d struje 16 A..o. 50 Hz.50 Hz 52. kom 2 . nazivnog napona 400 V.Kao tip: C60L-1P+OF/ 16 A "Merlin Gerin" ili jednakovrijedan Q311d oQ313.struje 10 A. prekidna moć 25 kA. komplet 1 . broj ProizvoĊaĉ Jedinica mjere Koliĉina Oznaka Oprema Tip Jediniĉna cijena Cijena ukupno 2. 50 Hz.o.Q318Q319Q321. OPREMA I RADOVI NA RAZVODU IZMJENIĈNOG NAPONA 0.kn 53. Q314.kn 54.Q326d -Q309. s signalnom sklopkom. prekidna moć 25 kA. Kao tip: C60L-3P+OF/ 6 A "Merlin Gerin" ili jednakovrijedan -Q315 -Q320 -Q323 -Q305 Tropolni automatski minijaturni prekidač. Q337.struje 6 A. prekidna moć 25 kA.kn 58.Jednopolni automatski minijaturni prekidač.Q322.ELEKTROPRIMORJE Rijeka Red. krivulja isklopa “C”. nazivnog napona 400 V. o Q308. -Q324 Kao tip: C60L-3P+OF/ 16 A "Merlin Gerin" ili jednakovrijedan -Q325 -Q339 Tropolni automatski minijaturni prekidač. nazivne struje -Q306 16 A.kn 19 .kn 57.. Aparatna grupa br. nazivnog napona 230 V.Q316 -Q335. krivulja isklopa “C”.Kao tip: C60L-1P+OF/ 10 A "Merlin Gerin" ili jednakovrijedan Q338. nazivne Q336.B41(6M) Pričuva kom 18 . krivulja isklopa “C”. s signalnom sklopkom. kom 5 . krivulja isklopa “C”.4 kV.kn 56. Kao tip: C60L-3P+OF/ 10 A "Merlin Gerin" ili jednakovrijedan kom 5 . s signalnom sklopkom.HEP-ODS d. krivulja isklopa “C”. Redne stezaljke u količinama prema priključnom planu i nosači kabela. 50 Hz. . kom 4 . . 50 Hz. nazivnog napona 240 V. nazivne struje do 344 10 A. prekidna moć 25 kA. s signalnom sklopkom. nazivnog napona 240 V. kom 6 . Jednopolni automatski minijaturni prekidač. -Q317 Jednopolni automatski minijaturni prekidač. krivulja isklopa “C”.

HEP-ODS d. Na gornjoj i donjoj veznoj ploči izvedene su žaluzine.ormar je izveden za trofaznu. dubina 650(+30) mm i visina 2250 mm. . broj ProizvoĊaĉ Jedinica mjere Koliĉina Oznaka Oprema Tip Jediniĉna cijena Cijena ukupno 2. metalom oklopljen.kn 20 . Aparatna grupa br.o.nazivna kratkotrajno podnosiva struja 20 kA.1 kompletno tvornički dogotovljen i ispitan sklopni blok.norma IEC 60439 Dimenzije jednog odvodnog polja su: širina 600 mm. U gornjem dijelu sklopnog bloka izvedena je slijepa shema (sitotisak).nazivna najviša podnosiva udarna struja 40 kA . U ormar je ugraĎena kompletna oprema. UKUPNO: kn 59.mehanički stupanj zaštite kod zatvorenih vrata IP 23 .postrojenja" ili jednakovrijedan Oprema koja se ugraĎuje u odvodno polje =N4 je slijedeća: 1. .B5 (6M) komplet 1 . .50 Hz =N3 ORMAR IZMJENIĈNOG RAZVODA =N3.boja razvodnih ormara RAL 7032 . Kao tip: VMF-6 ProizvoĎač: "Končar-skl.ELEKTROPRIMORJE Rijeka Red.o. Osnovni tehnički podaci niskonaponskog sklopnog bloka za odvodno polje su: . namijenjen za unutarnju montažu sa ugraĎenom primarnom i sekundarnom opremom. dubina 650(+30) mm i visina 2250 mm. 1 s. nazivna struja sabirnica 1000 A .sklopni blok je zrakom izoliran.nazivni napon izolacije 1000 V . izvršeno je ožičenje te je isti funkcionalno ispitan. sa fiksno ugraĎenom opremom. Aparatna grupa br. Na vratima ormara postavljane su natpisne pločice. četverovodnu mrežu sa uzemljenom neutralnom točkom i posebnim zaštitnim vodičem (TN-C-S sustav) . Dimenzije bočnog priključnog ormara su: širina 332 mm.4 kV.nazivni pogonski napon 3x400/230 V 50 Hz .sabirnice su jednostruke. =N4 Odvodno polje za napajanje važnih trošila s dvostranim napajanjem izvedeno kao =N4. OPREMA I RADOVI NA RAZVODU IZMJENIĈNOG NAPONA 0. gole.B1(4M) Priĉuva 2.

nazivna granična prekidna moć.kn 21 .signalna sklopka za signalizaciju prorade zaštite SK1 (prigradnja 6).0)xIn .podešavanje termičkog člana Ir =(0. . . Icu = 50 kA .podešavanje magnetskog člana Im =10xIn Kao tip: ASM 100 R16 “KONČAR-NNA“ ili jednakovrijedan kom 1 .ELEKTROPRIMORJE Rijeka Red.signalna sklopka za signalizaciju prorade zaštite SK1 (prigradnja 6).nazivna pogonska prekidna moć.nazivni pogonski napon 380 V. Ics = 35 kA . -Q402 Tropolni niskonaponski prekidač.nazivna pogonska prekidna moć.termomagnetska zaštita s okidačem R25 . 50 Hz nazivna struja 100 A .podešavanje termičkog člana Ir =(0. -Q403 Tropolni niskonaponski prekidač.o. prema standardu IEC 60947-2 -Q404 . 50 Hz .najviši nazivni pogonski napon 690 V. 50 Hz nazivna struja 100 A .termomagnetska zaštita s okidačem R16 .nazivna granična prekidna moć.nazivni pogonski napon 380 V.kn 2.termomagnetska zaštita s okidačem R32 .o.8-1.nazivna granična prekidna moć.nazivni pogonski napon 380 V.signalna sklopka za signalizaciju prorade zaštite SK1 (prigradnja 6).8-1.najviši nazivni pogonski napon 690 V. broj ProizvoĊaĉ Jedinica mjere Koliĉina Oznaka Oprema Tip Jediniĉna cijena Cijena ukupno 2.0)xIn .podešavanje termičkog člana Ir =(0.podešavanje magnetskog člana Im =10xIn Kao tip: ASM 100 R32 “KONČAR-NNA“ ili jednakovrijedan kom 1 . Aparatna grupa br.najviši nazivni pogonski napon 690 V.0)xIn . Ics = 35 kA . Icu = 50 kA .B11 (6M) 62. 50 Hz .4 kV.nazivna pogonska prekidna moć. 50 Hz .HEP-ODS d.nazivna struja 100 A . Ics = 35 kA . .kn 61.50 Hz 60. OPREMA I RADOVI NA RAZVODU IZMJENIĈNOG NAPONA 0. .8-1. 50 Hz .podešavanje magnetskog člana Im =10xIn Kao tip: ASM 100 R25 “KONČAR-NNA“ ili jednakovrijedan kom 2 . prema standardu IEC 60947-2 . Icu = 50 kA . -Q401 Tropolni niskonaponski prekidač. prema standardu IEC 60947-2 .

50 Hz nazivna struja 100 A .nazivna pogonska prekidna moć. . Aparatna grupa br. 50 Hz .kn 4.podešavanje magnetskog člana Im =10xIn Kao tip: ASM 100 R25 “KONČAR-NNA“ ili jednakovrijedan kom 2 .podešavanje termičkog člana Ir =(0. prema standardu IEC 60947-2 Q406 .kn 65. Aparatna grupa br.najviši nazivni pogonski napon 690 V. 50 Hz nazivna struja 100 A .nazivna granična prekidna moć.B17 (6M) 63.podešavanje magnetskog člana Im =10xIn Kao tip: ASM 100 R80 “KONČAR-NNA“ ili jednakovrijedan 5.nazivna pogonska prekidna moć.nazivna pogonska prekidna moć. Ics = 35 kA .50 Hz 3.podešavanje termičkog člana Ir =(0.0)xIn . prema standardu IEC 60947-2 .najviši nazivni pogonski napon 690 V. -Q407 Tropolni niskonaponski prekidač.o.signalna sklopka za signalizaciju prorade zaštite SK1 (prigradnja 6).termomagnetska zaštita s okidačem R80 . Icu = 50 kA . Aparatna grupa br.o. .8-1. kom 1 .najviši nazivni pogonski napon 690 V.nazivna struja 100 A .8-1. .nazivna granična prekidna moć.8-1. Icu = 50 kA . 50 Hz .nazivni pogonski napon 380 V.termomagnetska zaštita s okidačem R25 .nazivni pogonski napon 380 V. 50 Hz .nazivna granična prekidna moć. Ics = 35 kA . broj ProizvoĊaĉ Jedinica mjere Koliĉina Oznaka Oprema Tip Jediniĉna cijena Cijena ukupno 2. Ics = 35 kA . OPREMA I RADOVI NA RAZVODU IZMJENIĈNOG NAPONA 0. -Q405.termomagnetska zaštita s okidačem R25 .signalna sklopka za signalizaciju prorade zaštite SK1 (prigradnja 6).ELEKTROPRIMORJE Rijeka Red.HEP-ODS d.nazivni pogonski napon 380 V.podešavanje magnetskog člana Im =10xIn Kao tip: ASM 100 R25 “KONČAR-NNA" ili jednakovrijedan -Q408 Tropolni niskonaponski prekidač. prema standardu IEC 60947-2 .B29 (6M) - kom 1 .podešavanje termičkog člana Ir =(0.B23 (6M) 64.Tropolni niskonaponski prekidač.4 kV.0)xIn . Icu = 50 kA .signalna sklopka za signalizaciju prorade zaštite SK1 (prigradnja 6).0)xIn . 50 Hz .kn 22 . .

1 ugraĎuje se slijedeće: 68. prema standardu IEC 60947-2 .podešavanje magnetskog člana Im =10xIn kao tip: N 250 R160 “KONČAR-NNA“ ili jednakovrijedan kom 1 .B41 (6M) Priĉuva U kabelskom priključnom ormaru =N4.8-1.najviši nazivni pogonski napon 690 V.kn kom komplet 1 1 - .signalna sklopka za signalizaciju položaja prekidača K4 i signalna sklopka za signalizaciju prorade zaštite SK1 (prigradnja 6). . 250 V.ELEKTROPRIMORJE Rijeka Red. .kn .signalna sklopka za signalizaciju položaja K4 i prorade zaštite SK1 (prigradnja 6).nazivna pogonska prekidna moć.podešavanje termičkog člana Ir =(0.nazivna struja 320 A . Ics = 16 kA .nazivna granična prekidna moć. 50 Hz .podešavanje magnetskog člana Im =10xIn Kao tip: N 320 R250 “KONČAR-NNA“ ili jednakovrijedan . -Q409 Tropolni niskonaponski prekidač.HEP-ODS d.podešavanje termičkog člana Ir =(0.0)xIn .odvod za centrifugu ulja 7. Aparatna grupa br.1 Dvopolna ugradna utičnica sa zaštitnim kontaktom i poklopcem.kn kn 69. . broj ProizvoĊaĉ Jedinica mjere Koliĉina Oznaka Oprema Tip Jediniĉna cijena Cijena ukupno 2. prema standardu IEC 60947-2 .nazivna struja 250 A . 50 Hz . 50 Hz . 10/16 A Kao tip: MMP-12 “TEP“ ili jednakovrijedan Redne stezaljke za energetske i signalne kabeleu količinama prema priključnom planu =N4 ORMAR IZMJENIĈNOG RAZVODA =N4.0)xIn . 50 Hz .nazivni pogonski napon 380 V.kn 6.nazivna granična prekidna moć.4 kV. Aparatna grupa br. OPREMA I RADOVI NA RAZVODU IZMJENIĈNOG NAPONA 0.nazivna pogonska prekidna moć.najviši nazivni pogonski napon 690 V.termomagnetska zaštita s okidačem R250 .o. UKUPNO: kom 1 .8-1. 23 . -Q410 Tropolni niskonaponski prekidač.B35(6M) 67.termomagnetska zaštita s okidačem R160 .o. -X4.nazivni pogonski napon 380 V. Ics = 16 kA . Icu = 25 kA . Icu = 25 kA .50 Hz 66.

.1s. Kao tip: VMF. metalom oklopljen. . gole. . s fiksno ugraĊenom opremom.nazivni pogonski napon 3x400/230 V 50 Hz. Na vratima ormara postavljene su natpisne ploĉice.B1 (16M) 24 . Na gornjoj i donjoj veznoj ploĉi izvedene su žaluzine. Na vratima i na vrhu sklopnog bloka izvedena je slijepa shema (sitotisak).kn U ormar transformatorskog polja (=N5) su ugraĊene slijedeće aparatne grupe (modul 1M=40 mm): 1.nazivna najviša podnosiva udarna struja 45 kA .boja razvodnih ormara RAL 7032 . broj ProizvoĊaĉ Jedinica mjere Koliĉina Oznaka Oprema Tip Jediniĉna cijena Cijena ukupno 2. U ormar je ugraĊena kompletna oprema. Osnovni tehniĉki podaci niskonaponskog sklopnog bloka za transformatorsko polje su slijedeći: . . =N5 Transformatorsko polje ormara razvoda pomoćnog izmjeniĉnog napajanja 3x400/230 V.sabirnice su jednostruke.ELEKTROPRIMORJE Rijeka Red.HEP-ODS d. s ugraĊenom primarnom i sekundarnom opremom.nazivna kratkotrajno podnosiva struja 20kA.stupanj mehaniĉke zaštite kod zatvorenih vrata IP 23.50 Hz 70.nazivni napon izolacije 1000 V . . visina 2250 mm. OPREMA I RADOVI NA RAZVODU IZMJENIĈNOG NAPONA 0. izvedeno kao kompletno tvorniĉki dogotovljen i tipski ispitan sklopni blok. namijenjen za unutarnju montažu.o.6 "Konĉar-Sklopna postrojenja" ili jednakovrijedan komplet 1 . dubina 650(+30) mm.o.ormar je izveden za trofaznu. 50 Hz. Aparatna grupa br.norma IEC 60439. . izvršeno je ožiĉenje te je isti funkcionalno ispitan.sklopni blok je zrakom izoliran. ĉetverovodnu mrežu sa uzemljenom neutralnom toĉkom i posebnim zaštitnim vodiĉem (TN-C-S sustav) . Dimenzije jednog transformatorskog polja su: širina 615 mm. nazivna struja sabirnica je 1000 A.4 kV.

-registrator krivulje opterećenja. -jalova energija.o. trosistemsko.HEP-ODS d.mjerenje energije u dva smjera.M3K0Z4+ MIO ulaza. 4–V42L81+MK138-3 ProizvoĊaĉ " Kao tip: MT831 –T1A32R46-V22. -strujni ulazi se spajaju na strujne mjerne transformatore 600/5 A. -mjerenje djelatne energije .komunikacijski kanali .4 kV. struju 120 A. prvi kanal: infracrveno optiĉko suĉelje. .o.50 Hz 71. klasa 2 (IEC 62053-23). sat realnog vremena + Li – baterija +super kondenzator.višefuncionalno ĉetvorokvadratno elektroniĉko brojilo -modularna izvedba brojila. kapacitet memorije za krivulje opterećenja 512 k Flash rom . baždaren na 1%. . -naponski ulazi su za izravan prikljuĉak na napon 3x400/230 V 50 Hz. -P202 Trofazno. 3 izlaza. broj ProizvoĊaĉ Jedinica mjere Koliĉina Oznaka Oprema Tip Jediniĉna cijena Cijena ukupno 2. Iskraemeco" ili jednakovrijedan kom 1 .transformatorsko brojilo za max.kn 25 . 3 izlaza. klasa 3 (IEC 62053-23).ELEKTROPRIMORJE Rijeka Red. -dodatna naprava . . klasa 0. OPREMA I RADOVI NA RAZVODU IZMJENIĈNOG NAPONA 0.izlaznog modula .5 S (IEC 602053-22).standardna izvedba ulazno. -upravljaĉki fazni napon.

Q. Naponski ulazi su za izravan prikljuĉak na napon 3x400/230 V 50 Hz.5 x Un .dnevni dijagrami vršne vrijednosti zbroja struja za dan maksimuma i za zadnji dan mjerenja.50 Hz 72. . dimenzija 96x96 mm.dnevni dijagrami vršne vrijednosti struja po fazi za izabrani dan mjerenja . Opteretivost: . za mjerenje i nadzor elektriĉkih veliĉina u polju i za daljinsku signalizacoiju stanja sklopnih aparat u sekciji. .registraciju vršnih vrijednosti struja i zbroja struja .mjerenje snage (P.1 – 1. faktora snage (cos j).histograme raspodjele struja kroz mjereno razdoblje po fazi .trajno 3.0 x In . broj ProizvoĊaĉ Jedinica mjere Koliĉina Oznaka Oprema Tip Jediniĉna cijena Cijena ukupno 2.ELEKTROPRIMORJE Rijeka Red. S).3 sekunde 25 x In Napajanje . Opseg mjerenja (0.mjerenje srednjih vrijednosti struje u vremenskim intervalima (MD maximum demand) .kn 26 .o. frekvencije. OPREMA I RADOVI NA RAZVODU IZMJENIĈNOG NAPONA 0.komunikacijom za isĉitavanje podataka na prednjoj ploĉi putem prijenosnog ruĉnog terminala Kao tip: MT-10V M11-08-230440 “IEL”.4 kV.mjerenje efektivnih vrijednosti struje i napona .vremenski interval podesiv od 1 do 30 min.1 sekundu 50 x In .pomoćni napon 220 V DC.mikroprocesorska obrada mjerenih veliĉina (RISC) Mjerni terminal treba biti opremljen: .HEP-ODS d. Opteretivost: .dva odvojena optiĉka komunikacijska suĉelja za komunikaciju sa nadreĊenim sustavom.5) x Un . Mjerni terminal je ugradni. -P201 Mjerni terminal sa mikroprocesorskom obradom podataka.o.10 sekundi 2 x Un Mjerni terminal sa slijedećim funkcijama: . .trajno 1. . energije (radne i jalove komponente) . sa LCD pokazivaĉem 4x16 znamenki.Zagreb ili jednakovrijedan kom 1 . Strujni ulazi se spajaju preko strujnih mjernih transformatora 600/5 A.

Zagreb ili jednakovrijedan Signalna lampica..broj ulaznih kanala:16.B17 (30M) 79.lokalna signalizacija ispada istosmjernog razvoda napajanje 220 V DC. 27 . . kao tip: 1TP 22 SA “Konĉar-NNA” ili jednakovrijedan Signalna lampica. kom 1 . Kao tip: -H203 1TP 22 LP2 “Konĉar-NNA” ili jednakovrijedan 2. boja prozorĉića crvena. za nazivnu struju 3 A.o. prekidna moć 25 kA.kn 75. 50 Hz.50 Hz 73.kn 81. nazivna struja odvoĊenja 20 kA. Tropolni automatski minijaturni prekidaĉ. boja prozorĉića crvena. Kao tip: -H202 1TP 22 LP2 “Konĉar-NNA” ili jednakovrijedan Signalna lampica. boja prozorĉića crvena-signalizacija ispada prekidaĉa usljed prorade zaštite napajanje 220 V DC. broj ProizvoĊaĉ Jedinica mjere Koliĉina Oznaka Oprema Tip Jediniĉna cijena Cijena ukupno 2. Aparatna grupa br. krivulja isklopa "C".. sa signalnom sklopkom.kn . -H201 Pokazivaĉ položaja.HEP-ODS d..kn 74. krivulja isklopa “C”.kn 80.ELEKTROPRIMORJE Rijeka Red.suĉelje za optiĉku komunikaciju s nadreĊenim sustavom. nazivne struje -F201. sa signalnom sklopkom.4 kV. napajanje 220 V DC. F202 Kao tip: C60L-3P+OF/ 6 A "Merlin Gerin" ili jednakovrijedan Dvopolni automatski minijaturni prekidaĉ za nazivni napon 250 VDC.kn kom 1 . za ugradnju u sustav TN-C. krivulja isklopa "C".kn . kao tip : DEHNguard DG TNC 230400 FM "DEHN+SOHNE" ili jednakovrijedan kom 2 . nazivnog napona 400 V. nazivni napon 275 V. napajanje 220 V DC. prekidna moć 20 -F205 kA. Kao tip: C32H-DC-2P+OF/ 3 A "Merlin Gerin" ili jednakovrijedan Alarmni monitor za lokalnu i daljinsku signalizaciju . karakteristike prema normama DIN/VDE 0185-103 i IEC 61312-1. za nazivnu struju 6 A. Kao tip: C32H-DC-2P+OF/ 6 A "Merlin Gerin" ili jednakovrijedan Dvopolni automatski minijaturni prekidaĉ za nazivni napon 250 VDC. OPREMA I RADOVI NA RAZVODU IZMJENIĈNOG NAPONA 0. -H204 tip: 1TP 22 LP2 “Konĉar-NNA” ili jednakovrijedan Kao kom kom 1 1 . 76.potrošnja 10 VA.suĉelje za programiranje RS 232C.kn 78.Dimenzije 192x96x90 mm -A200 Kao tip: AM-16 Z07-08-3110 “IEL”. kom kom 1 1 .napajanje 220 VDC.. -F1-3 Tropolni metal-oksidni odvodnik prenapona za unutarnju montažu. kom 1 . prekidna moć 20 -F204 kA. kom 1 . s kontaktima za signalizaciju prorade. 6A. sa signalnom sklopkom. klase II (tipa 2).kn 77.o.

MX isklopni.motorni pogon (MCH) .0 P i ostalim karakteristikama prema standardu IEC 60947-2. 50 Hz. kom 85.kn 84.1-1. kom 1 1 . OF4.kn . Kao tip: 1TP 22 RO B1 “Konĉar-NNA” ili jednakovrijedan -S202 Tipkalo za isklop prekidaĉa. OF2..pomoćni kontakt za signalizaciju prorade zaštite SDE 1. Napomena: pomoćne releje K2 i K3 treba konfigurirati za signalizaciju sniženjanapona (<U).7Un.05 i 1.brojaĉ radnih ciklusa (CDM). -podesivost vremenskog ĉlana 0-50s.kn 28 . -S201 Tipkalo za uklop prekidaĉa.kn 83. napajanje 220 V DC.4-1xIn. -T1–6 Niskonaponski strujni mjerni transformator..5.. Podešenje trenutne kratkospojne zaštite Ii u podruĉju Ii =2-15xIn. snage 5 VA Kao tip: CTB-1 "ELEKTROSKLOP" ili jednakovrijedan -F200 Naponski relej za nadzor i signalizaciju nestanka napona na dovodu s +KT1 odnosno +KT2: -broj mjernih ulaza: 4. s dva radna kontakta. nazivna struja 800 A. broj ProizvoĊaĉ Jedinica mjere Koliĉina Oznaka Oprema Tip Jediniĉna cijena Cijena ukupno 2. prekidna moć 25 kA.Podnaponski relej treba biti opremljen:. 50 Hz.kn 86. -F203 Tropolni automatski minijaturni prekidaĉ.maska za vrata (CDP) Kao tip: NT 08 H1 “Merlin Gerin“ ili jednakovrijedan kom 1 .50 Hz 82. prag djelovanja zaštite izmeĊu 1. -nazivni napon 230/400 V.pomoćni kontakti stanja prekidaĉa OF1. -Q1 Tropolni NN prekidaĉ ĉvrste izvedbe za napon 440 V. -temperaturno podruĉje 0-50°C -dimenzije 96x96x90 mmNapajanje .o. nazivna kratkospojna prekidna moć 42 kA. krivulja isklopa “C”. klase 0.Selektivna .signalizacija stanja prekidaĉa sa mehaniĉkim indikatorom zaštite (reset tipka) i PF preklopnim kontaktom.. sa signalnom sklopkom. -podnaponska zaštita-podesivost proradne vrijednosti:20-170%.5-10xIr.4 kV.ELEKTROPRIMORJE Rijeka Red. odgoda prorade zaštite 20-500 ms. odgoda prorade zaštite 20-50 ms. Kao tip: 1TP 22 RO B2 “Konĉar-NNA” ili jednakovrijedan kom 1 . XF uklopni.kn 87. napajanje 220 V DC. 50 Hz.optiĉkom komunikacijom sa nadreĊenim sustavom. .Podešenje kratkospojne zaštite s odgodom Isd u podruĉju Isd =1.HEP-ODS d. prijenosnog omjera 600/5 A. boja prozorĉića zelena. -broj izlaznih releja: do 5. 50 Hz.. nazivnog napona 415 V.2xIr.naponski prekidaĉi.o. kom 1 .Zagreb ili jednakovrijedan kom 3 . za nazivni napon do 720 V. opremljen kontaktom krajnje sklopke (CH) koji signalizira navijenost opruge. programabilna zaštita od preopterećenja i kratkog spoja .Podešenje termiĉke zaštite Ir u podruĉju Ir =0. -pomoćno napajanje 220 V=.pomoćni napon 220 V DC.. sa dva radna kontakta. nazivne struje 3A. boja prozorĉića crvena. s elektroniĉkom zaštitnom jedinicom Micrologic 5. OF3. OPREMA I RADOVI NA RAZVODU IZMJENIĈNOG NAPONA 0. -mjerni opseg 0. Kao tip: VR-100 Z16-01-3430ABCD “IEL”. Fs = 5.komunikacijom za isĉitavanje podataka na prednjoj ploĉi.

ORMAR IZMJENIĈNOG RAZVODA =N5. kpl. broj ProizvoĊaĉ Jedinica mjere Koliĉina Oznaka Oprema Tip Jediniĉna cijena Cijena ukupno 2. Tehnički podaci .izlazni kontakti: .paralelan rad s automatskom sekretaricom ili fax ureĎajem. prekidna moć 25 kA. UKUPNO: Izrada. Najveća transportna cjelina je 1000 mm.50 Hz Napomena: GraĊevinski prijedlog profila ispod ormara izmjeniĉnog razvoda 400 V. sa signalnom sklopkom. . s podnožjem i sigurnosnom oprugom. 91. 1 kom 7 . UreĎaj za upravljanje električnim ureĎajima preko telefonske mreže.kn 89. Pomoćni napon napajanja 220 V DC.gubitak napajanja ili telefonske mreže nema utjecaj na izlazne kontakte. 3 preklopna.napon: 230 V AC.ELEKTROPRIMORJE Rijeka Red. engleski.4 kV.mogućnost programiranja kašnjenja svakog kanala: od 1 do 255 sati . Kao tip: C60L-1P+OF/ 16 A ProizvoĊaĉ "Merlin Gerin" ili jednakovrijedan Redne stezaljke za energetske i signalne kabele u koliĉinama prema strujnoj shemi i prikljuĉnom planu. .50 Hz dan je na nacrtu R030832.kn 90.tvornički ugraĎen odvodnik prenapona za telefonsku liniju.kn kn .kn 29 .o. Pomoćni napon napajanja 220 V AC. 50 Hz. nazivne struje 16 A. . . =N5 92. U ureĎaj je integriran odvodnik prenapona za telefonsku liniju koji štiti TRC3 ureĎaj od atmosferskih induciranih prenapona koji se šire telefonskom linijom.50 Hz 88. kpl.kn Oprema za daljinsko upravljanje elektriĉnim ureĊajima 93.o.sinteza glasa: odabir izmeĎu 5 jezika (francuski. nazivnog napona 240 V. 50 Hz. -207 Kao tip: TRP 6140-220V “Iskra” ili jednakovrijedan -K204 Pomoćni relej s ĉetiri preklopna kontakta. doprema i montaža profila U65 ispod ormara izmjeniĉnog razvoda 400 V. nizozemski). Sastoji od tri kanala kojima se može zasebno upravljati preko fiksne telefonske mreže ili upotrebom GSM mobilnih telefona. španjolski. . OPREMA I RADOVI NA RAZVODU IZMJENIĈNOG NAPONA 0. s podnožjem i sigurnosnom oprugom. Kao tip: TRP 6140-220 VAC “Iskra” ili jednakovrijedan -F206 Jednopolni automatski minijaturni prekidaĉ. kom kom 1 1 . krivulja isklopa “C”.HEP-ODS d.kn . Kao tip: TRC 3 "Merlin Gerin" ili jednakovrijedan kom 2 . .2 A. . -K200 Pomoćni relej s ĉetiri preklopna kontakta. 1 - . talijanski.

.kn kom 1 . .50 Hz Napomena : UreĎaj se ugraĎuje u ormar izmjeničnog razvoda 0.50 Hz DOBAVA I DOPREMA RAZVODNOG ORMARIĆA ZA PRIKLJUĈAK CENTRIFUGE ZA ULJE +OC 94.o. za vanjsku montažu.kn .nazivna struja 250 A (oznaka veličine 1). .najviši nazivni pogonski napon 500 V.kategoruija uporabe AC-22B .nazivna uklopna moć 750 A. Plosnati bakar 30x10 mm. .kn 96. Završni sloj boje RAL 7032. OPREMA I RADOVI NA RAZVODU IZMJENIĈNOG NAPONA 0. nazidne izvedbe. izvedba za montažu na ECu sabirnice 30x10 mm.o.Predvidive dmenzije ormarića (duljina x visina xdubina): 800x600x250(+15) mm. broj ProizvoĊaĉ Jedinica mjere Koliĉina Oznaka Oprema Tip Jediniĉna cijena Cijena ukupno 2. .donji prednji priključci za kabel nazivnog presjeka 150 mm2 (vijčana izvedba) Kao tip:LTL 1-3/9/60/AU “JEAN MUELLER“ ili jednakovrijedan UKUPNO .izvedba učvršćenja na sabirnice ovisno o razmaku izmeĎu sabirnica (predvidivo 60 mm) .kn 97.4 kV.nazivni pogonski napon 380 V. 50 Hz . Ormarić za smještaj plosnatih Cu sabirnica 30x10 mm i rastavne sklopke za priključak centrifuge ulja. kabelske uvodnice Pg 42 (x2) i ostali sitni spojni materijal 30 . prolazni.kn kom 1 .50 Hz. prema standardu IEC 60947-3. 50 Hz .ručni pogon. kao tip: OM “KONČAR-SP" ili jednakovrijedan U ormarić se ugraĎuje sljedeće: 95. . nosači sabirnica. . stupanj mehaničke zaštite IP54.nazivna prekidna moć 750 A.nazivna struja kratkog spoja:50kA/1s. V-direkta stezaljke za priključak faznih vodiča i nulvodiča nazivnog presjeka vodiča do 150 mm2 Tip: prema specifikaciji isporučioca ormarića ProizvoĎač: “PFISTERER“ ili jednakovrijedan kom komplet 5 1 . Tropolna niskonaponska rastavna osigurač-sklopka s ugraĎenim kratkospojnikom.ELEKTROPRIMORJE Rijeka Red.4 kV.HEP-ODS d.4 kV. RAZVOD IZMJENIĈNOG NAPONA 0.

.ELEKTROPRIMORJE Rijeka Red. Doprema i montaža u zgradu TS 110/10(20) kV TURNIĆ te priĉvršćenje na pripremljeno mjesto ormara pomoćnog izmjeniĉnog napajanja 3x400/230 V. OPREMA I RADOVI NA RAZVODU IZMJENIĈNOG NAPONA 0. UKUPNO .kn 31 .kn UKUPNO . RAZVODNI ORMARIĆ ZA PRIKLJUĈAK CENTRIFUGE ZA ULJE +OC "ili jednakovrijedan" znaĉi da je ponuĊena roba/oprema/materijal jednake ili bolje kvalitete od one koja je navedena kao primjer.50 Hz RAZVODNI ORMARIĆ ZA PRIKLJUĈAK CENTRIFUGE ZA ULJE +OC ELEKTROMONTAŽNI RADOVI 98. 50 Hz Doprema na prostor TS 110/10(20) kV TURNIĆ te priĉvršćenje na projektom predviĊeno mjesto ormarića s rastavnom sklopkom za prikljuĉak centrifuge ulja +OC UKUPNO .HEP-ODS d.kn ELEKTROMONTAŢNI RADOVI RAZVOD IZMJENIĈNOG NAPONA 0.o.4 kV. 1 .o.kn kpl. 1 .50 Hz .4 kV. broj ProizvoĊaĉ Jedinica mjere Koliĉina Oznaka Oprema Tip Jediniĉna cijena Cijena ukupno 2.kn 99. a dokaz(e) jednakovrijednosti mora podnijeti ponuditelj u svojoj ponudi. kpl.

..MATERIJAL Oprema koja se spaja na 10(20) kV stranu energetskog transformatora 1.o.....kućište odvodnika prenapona izraĊeno je iz polimera Tip: MWK 10 “ABB” ili jednakovrijedan kom 3 .za struju odvoĊenja 5 kA . 30. izmeĊu 10(20) kV prikljuĉka na transformatorima i izoliranog oklopljenog voda... tako da je potrebno izvesti rješenje nosaĉa za odvodnike MWK 19 za što jednostavniju naknadnu zamjenu.trajni radni napon Uc = 10 kV ... Metaloksidni odvodnik prenapona sljedećih tehniĉkih podataka: . PRENAPONSKA ZAŠTITA 10(20) kV PRENAPONSKA ZAŠTITA 10(20) kV .za struju odvoĊenja 1 kA . 2.kn NAPOMENA: Za prenaponsku zaštitu 10(20) kV postrojenja u TS 110/20(10) kV TURNIĆ odabrani su metaloksidni odvodnici prenapona..za struju odvoĊenja 10 kA . Plosnati Cu profil E-Cu 2x 100x10 mm Toploskupljajuće cijevi za zaštitu plosnatog bakrenog profila E-Cu 2x100x10 mm Kao tip: BBIT 100/25-A/U "RAYCHEM" ili jednakovrijedan m m 15 15 . 26 kV .7 kV .0 kJ/kV (definirana je u odnosu na nazivni napon odvodnika ) ....HEP-ODS d...klasa odvoĊenja voda 3 .. .....Odvodnici prenapona ugraĊuju se na niženaponskim stranama energetskih transformatora.... a prijelazom na 20 kV naponsku razinu potrebno je zamijeniti odvodnike prenapona odgovarajućim odvodnicima tipa MWK 19. oblika 8/20 ms..nazivna specifiĉna energetska podnosivost wr =9.nazivni napon Ur =12...o.kn 32 . 29 kV ....kn .ELEKTROPRIMORJE Rijeka Red... 3. broj ProizvoĊaĉ Jedinica mjere Koliĉina Oznaka Oprema Tip Jediniĉna cijena Cijena ukupno 3.. 10 kA . U prvom periodu rada 10(20) kV postrojenje radi na naponskoj razini 10 kV sa odvodnicima MWK 10...nazivna odvodna struja.5 kV ..preostali naponi odvodnika pri strujama oblika 8/20 ms (zaštitna karakteristika odvodnika u odnosu na prenapone atmosferskog podrijetla) ..

Montaža konzola za smještaj potpornih izolatora i odvodnika prenapona. PRENAPONSKA ZAŠTITA 10(20) kV sljedećih tehniĉkih podataka: .kn 33 . Ĉvrsti nosaĉ za spoj Cu profila dimenzija 2x100x10 mm na potporni izolator Kao tip: FN21.MATERIJAL . obujmice .MATERIJAL: 6.HEP-ODS d.kn .kn PRENAPONSKA ZAŠTITA 10(20) kV . PI kom kom 3 3 .o.1692 Kao tip: C6-125 "PCC INSULATORS" ili jednakovrijedan Tip Jediniĉna cijena Cijena ukupno 4.podnosivi atmosferski udarni napon 125 kV . .UKUPNO Elektromontaţni radovi na prenaponskoj zaštiti 10(20) kV 7.00 . sa svim potrebnim spojnim i montažnim materijalom (zaštitne cijevi.minimalna prelomna sila:6 kN .ELEKTROPRIMORJE Rijeka Red.o.kn komplet 1 . komplet 1 .kn PRENAPONSKA ZAŠTITA 10(20) kV . komplet 1 .kn . UKUPNO PRENAPONSKA ZAŠTITA ZA 1 TRNASFORMATOR .50. vijci i dr.20D "Dalekovod" ili jednakovrijedan Izrada.UKUPNO: "ili jednakovrijedan" znaĉi da je ponuĊena roba/oprema/materijal jednake ili bolje kvalitete od one koja je navedena kao primjer.). . doprema i montaža zaštitne rešetke na spoju 10(20) kV izoliranog spojnog voda na energetski transformator. broj ProizvoĊaĉ Jedinica mjere Koliĉina Oznaka Oprema Potporni izolator za unutrašnju montažu.kn 5. 3.UKUPNO . Napomena: Oprema se isporuĉuje kao dio bravarije u sklopu graĊevinskog projekta. Unošenje u zgradu i postavljanje na prethodno pripremljeno mjesto opreme za prenaponsku zaštitu10(20) kV komplet 2 0.kn 8. 40680.RADOVI .standardi DIN 40685.kn PRENAPONSKA ZAŠTITA 10(20) kV .nazivni napon 24 kV . a dokaz(e) jednakovrijednosti mora podnijeti ponuditelj u svojoj ponudi.

podnosiva vršna vrijednost struje 100 kA Tip: POLIM-H7 “ABB” ili jednakovrijedan Plosnati Cu profil dimenzija 2x 100x10 mm kom 1 . kl.nazivni kratkotrajno podnosivi napon industrijske frekvencije 3 kV. 50 Hz.5 kV .kn kom m 1 3 .standardi DIN 40685.72 "Konĉar-MT" ili jednakovrijedan Napomena: Obuhvatni transformatori se postavljaju na konzolu za kabelski spoj na neutralnu toĉku transformatora u prostorijama transformatorskih komora. oblika 8/20 ms.kn 2. 1 min. sljedećih tehniĉkih podataka: . 10P55.kn 34 . .trajni radni napon Uc = 12 kV . 40680. Ĉvrsti nosaĉ za spoj Cu profila dimenzija 2x100x10 mm na potporni izolator Kao tip: FN21. u siluminskom kućištu za vanjsku montažu: .ELEKTROPRIMORJE Rijeka Red.72 "Konĉar-MT" ili jednakovrijedan Obuhvatni strujni mjerni transformator s jednom jezgrom.50. u siluminskom kućištu za vanjsku montažu: .kn .nazivna odvodna struja.minimalna prelomna sila:6 kN . 6.kn kom 1 . . Metaloksidni odvodnik prenapona ZnO tipa u silikonskom kuĉištu. 5P20. Obuhvatni strujni mjerni transformator (-T43) s jednom jezgrom. snaga i klasa jezgre: 2500/1A . R2<6 Ω Kao tip: ANB.nazivni prijenosni omjer. R2<0. 1 VA. kom 1 .1692 Kao tip: C6-125 "PCC INSULATORS" ili jednakovrijedan 4.0.nazivni prijenosni omjer.nazivni kratkotrajno podnosivi napon industrijske frekvencije 3 kV.20D "DALEKOVOD" ili jednakovrijedan kom 1 . sljedećih tehniĉkih podataka: .HEP-ODS d.8 Ω Kao tip: ANB. . 3. 1 min.podnosivi atmosferski udarni napon 125 kV .nazivni napon 24 kV . broj Jedinica mjere Koliĉina Oznaka Oprema Tip ProizvoĊaĉ Jediniĉna cijena Cijena ukupno 4. 50 Hz. 10 kA .0. 20 VA. Potporni izolator za unutarnju montažu.kn 5.nazivni napon Ur =7.o. UZEMLJENJE ZVJEZDIŠTA 10(20) kV Oprema za uzemljenje 10(20) kV zvjezdišta uz energetske transformatore +T1 i +T2 sadrži sljedeću opremu: OPREMA UZ ENERGETSKE TRANSFORMATORE 1.o. snaga i klasa jezgre: 300/1A.

ukupni otpor 20-40 Ω ± 5% . kom 2 . oznaka POLT-24D/1XI-L12B. za unutrašnju montažu. Obujmica od nemagnetizirajućeg materijala za VN kabel . nazivnog napona U0/U = 12/20 kV Nar. . "Raychem" ili jednakovrijedan Energetski kabel s XLPE izolacijom. presjeka 185/25 mm2 .300/5s “KONĈAR-NNA” ili jednakovrijedan kom 2 .naponsko ispitivanje 1 min.2 Maloomski otpornik za uzemljenje neutralne toĉke.nazivna pogonska struja 300 A/5 s .o. broj Jedinica mjere Koliĉina Oznaka Oprema Tip ProizvoĊaĉ Jediniĉna cijena Cijena ukupno 4.nazivni napon 10/ -20/ kV .o. kat. 610.stupanj zaštite IP 00 . +R1.kn 10.prikljuĉna stezaljka E-Cu 35x5 . .mjerna skica br.prikljuĉak na uzemljenje putem bakrenog užeta nazivnog presjeka 95 mm2 .kn . nazivnog presjeka185/25 mm2 . br. prespojiv. B84283A Kao tip: OUN 12 .110 ”BRUTON” ili jednakovrijedan Kabelski završetak za jednožilni kabel tipa XHE 49-A. Spoj plosnatog Cu 2x(100x10 ) mm do izvoda 10(20) kV neutralne toĉke na energetskom transformatoru potrebno je izolirati Raychem izolacijom. sljedećih tehniĉkih podataka: . 35 . trajno .kn 8. 28 kV .kn 9. s aluminijskim vodiĉem Kao tip: XHE 49-A 1x185/25 mm2 "ELKA" ili jednakovrijedan Napomena: Kabel se polaže od spoja na neutralnu toĉku transformatora do sklopne ćelije sa rastavnom sklopkom za uzemljenje u prostoriji otpornika.pogonska struja 5 A. UZEMLJENJE ZVJEZDIŠTA 10(20) kV 7. m 70 . nazivnog napona 12/20 kV.kn m komplet 10 2 kn . za jedan jednožilni kabel vanjskog promjera 1x36-52 mm. OPREMA UZ ENERGETSKE TRANSFORMATORE UKUPNO: U prostoriji otpornika se ugraĊuje sljedeća oprema za uzemljenje neutralne toĉke 10(20) kV energetskih transformatora: 12.visokonaponski prikljuĉak putem plosnatog bakra Cu 40x5 mm.hlaĊenje prirodno (zrakom) .. komplet s vijcima M10x90 (2 kom) za uĉvršćenje kabela i vijcima za uĉvršćenje obujmice na ĉeliĉni U-profil.ELEKTROPRIMORJE Rijeka Red.722. 50 Hz.kn kom 5 .HEP-ODS d. predviĊen za unutarnju montažu. 11.

1 min.2/50 ms a) prema zemlji 125 kV b) na rastavnom razmaku 145 kV . sljedećih tehniĉkih podataka: Sklopna ćelija za spoj na opremu za uzemljenje zvjezdišta. broj Jedinica mjere Koliĉina Oznaka Oprema Tip ProizvoĊaĉ Jediniĉna cijena Cijena ukupno 4.izolatori epoksidni .klizna staza 620 mm . sljedećih tehniĉkih podataka: .nazivni napon 24/36 kV .prigradnja signalne sklopke s tri radna i tri mirna kontakta (tipa KSP 8-46) . Jednopolna rastavna sklopka s ruĉnim pogonom. . kom 1 . klasiĉne izvedbe .nazivna kratkotrajna podnosiva vršna struja 40 kA . Oprema koja se ugraĊuje u sklopnu ćeliju +Q61 odnosno +Q62 : 14.5 mm s otvorom za pregled stanja sklopnog aparata ugraĊenog u sklopnoj ćeliji.o. Sklopna ćelija je opremljena vratima iz dekapiranog ĉeliĉnog lima debljine 1.ELEKTROPRIMORJE Rijeka Red.podnosivi izmjeniĉni napon 50 Hz.ruĉni pogon (posebno specificiran) Stavka ukljuĉuje spojno polužje za pogon signalne sklopke). =J62+S1) ugraĊuje se sljedeće: 36 .kn Kao tip: SR/I-LKZ "METAL-ELEKTRO" ili jednakovrijedan Na posluţne ploĉe sklopnih ćelija ( =J61+S1. Sklopna ćelija za smještaj rastavne sklopke +Q61 odnosno +Q62 za uzemljenje zvjezdišta 10(20) kV energetskih transformatora +T1 odnosno +T2.nazivna struja 630 A . 3s .HEP-ODS d. UZEMLJENJE ZVJEZDIŠTA 10(20) kV SKLOPNA ĆELIJA ZA UZEMLJENJE ZVJEZDIŠTA Sklopna ćelija za uzemljenje zvjedišta =J61. sljedećih dimenzija: dubine 1200 mm.=J62 13. a s desne strane vrata je izvedena poslužna ploĉa izraĊena iz dekapiranog ĉeliĉnog lima debljine 3 mm.nazivna kratkotrajna podnosiva struja 19 kA.podnosivi udarni napon 1.kn +Q61 +Q62 kom 1 .o. a) prema zemlji 50 kV b) na rastavnom razmaku 60 kV . širine 730 mm i visine 2250 mm.

19.kn 21. . br. za jedan jednožilni kabel vanjskog promjera 1x36-52 mm.ELEKTROPRIMORJE Rijeka Red.kn kom kom komplet komplet 2 6 1 2 kn .kn . oznaka POLT-24D/1XI-L12B "RAYCHEM" ili jednakovrijedan kom 1 . 610.kn kom 1 . standardne izvedbe.kn . Kabelski završetak za jednožilni kabel tipa XHE 49-A.HEP-ODS d. Ruĉni pogon s izvlaĉivom ruĉicom R=250 mm . sa sljedećom opremom: -potporni izolator za unutarnju montažu.o. presjeka 185/25 mm2 . Obujmica od nemagnetizirajućeg materijala za VN kabel .kn 22. veznu motku l=1500 mm te spojno polužje za pogon signalne sklopke). 19. nazivnog napona U0/U = 12/20 kV Nar.b) 20. za unutarnju montažu. Sitni nespecificirani spojni i montažni materijal Natpisne ploĉice: .722. broj Jedinica mjere Koliĉina Oznaka Oprema Tip ProizvoĊaĉ Jediniĉna cijena Cijena ukupno 4.kn .a) 19. kat. nazivnog napona 24 kV. Stavka ukljuĉuje kompletno spojno i pogonsko polužje (1 komplet – regulacijsku polugu PZ 30. prijelomne sile 6 kN Kao tip: JOr 6-125 ”KONĈAR” ili jednakovrijedan kom 4 .kn 17. komplet s vijcima M10x90 (2 kom) za uĉvršćenje kabela i vijcima za uĉvršćenje obujmice na ĉeliĉni U-profil.kn . 23.kn 18.kn 37 .veliĉina 120x40 mm . Kao tip: SP-MBGE ”KONĈAR” ili jednakovrijedan Ostala oprema za kompletiranje sklopne ćelije: 16.110 ”BRUTON” ili jednakovrijedan kom 1 . Komplet opreme za spoj rastavne sklopke +Q61 (+Q62) na otpornik +R1 (+R2).veliĉina 50x20 mm Ožiĉenje ormara prema strujnoj shemi i prikljuĉnom planu SKLOPNA ĆELIJA ZA UZEMLJENJE ZVJEZDIŠTA UKUPNO: SPOJ SKLOPNE ĆELIJE ZA UZEMLJENJE ZVJEZDIŠTA I MALOOMSKOG OTPORNIKA komplet 1 . UZEMLJENJE ZVJEZDIŠTA 10(20) kV 15.o. Plosnati bakreni profil ECu 40x5 mm Ostali sitni spojni i montažni materijal m komplet 15 1 . ravnu vilicu Mvr.

Napomena: Oprema se isporuĉuje kao dio bravarije u sklopu graĊevinskog projekta. komplet 1 .kn 38 . s vratima 900x2000 u prostoriji otpornika za uzemljenje zvjezdišta montirati prema graĊevinskom prjedlogu . broj Jedinica mjere Koliĉina Oznaka Oprema Tip ProizvoĊaĉ Jediniĉna cijena Cijena ukupno 4.ELEKTROPRIMORJE Rijeka Red.kn komplet 1 . Unošenje u zgradu i postavljanje na prethodno pripremljeno mjesto opreme za uzemljenje zvjezdišta 10(20) kV Elektromontaţni radovi na uzemljenju zvjezdišta 10(20) kV UKUPNO komplet 2 kn . a dokaz(e) jednakovrijednosti mora podnijeti ponuditelj u svojoj ponudi.o. . UKUPNO .o.kn 25.kn .HEP-ODS d. Montaža konzola za smještaj potpornih izolatora u prostoru otpornika za uzemljenje 10(20) kV zvjezdišta i demontažne žiĉane ograde. UZEMLJENJE ZVJEZDIŠTA 10(20) kV Napomena: Demontažnu žiĉanu ogradu 3900mm x2000mm .kn UZEMLJENJE ZVJEZDIŠTA 10(20) kV "ili jednakovrijedan" znaĉi da je ponuĊena roba/oprema/materijal jednake ili bolje kvalitete od one koja je navedena kao primjer. SPOJ SKLOPNE ĆELIJE ZA UZEMLJENJE ZVJEZDIŠTA I MALOOMSKOG OTPORNIKA UKUPNO: Elektromontaţni radovi na uzemljenju zvjezdišta 10(20) kV 24.

SDH mreţa 1. 16. Dobava. kom. isporuka i montaža SFP modula 1000BASELX za mrežni preklopnik MP-01. kom. Dobava.5mm². isporuka i polaganje kabela napajanja tip PP-Y 3x1. kom. Dobava. 9. 18. OPREMA TELEKOMUNIKACIJA Napomena: Navedena oprema je samo dio cjelokupne opreme telekomunikacija u predmetnom objektu. 6 kabela. isporuka i polaganje STP cat.24 s pripadajućim kabelima i panelima ili jednakovrijedan Ispitivanje. Dobava.5mm². isporuka i polaganje kabela napajanja tip NyCy 3x2. proizvoĊaĉa Cisco.6 prikljuĉka. isporuka i montaža 19" vodilice kabela. isporuka i montaža pretvaraĉa napona 220VDC / 230 VAC Mareton tip NI 2201500. Dobava. visine 1U. Jedinica podatkovnih suĉelja CPF2 (Siemens FMX proširenje) ili jednakovrijedan Modul CPF2 + 4xCIM-V. . Dobava. broj ProizvoĊaĉ Jedinica mjere Koliĉina Oznaka Oprema Tip Jediniĉna cijena Cijena ukupno 5. 14. isporuka i polaganje kabela napajanja tip NyCy 2x2. podešavanje i ukljuĉenje opreme u rad na lokacijama DC i upravna zgrada Elektroprimorja kom. isporuka i polaganje kabela za uzemljenje tip P/FJ 16mm².6mm. isporuka i montaža automatskog prekidaĉa nazivne struje 4A. Dobava. m m m kom kom m kompl. 8. 6. kom. Dobava. C3560G.HEP-ODS d.o. Dobava. 2. ili jednakovrijedan. 12. podešavanje i ukljuĉenje opreme u rad. 22. isporuka i montaža automatskog prekidaĉa nazivne struje 6A. Dobava. kom. ili jednakovrijedan. 10.o. ili jednakovrijedan Dobava. 7. proizvoĊaĉa "Siemens". isporuka i montaža PVC kanala dimenzija 20x20 mm. kom. 17. Dobava.5/2. 13. Dobava. m 1 30 kn kn 39 .o. kom. isporuka i montaža mrežnog preklopnika MP-01. te će pri ugradnji opreme trebati po potrebi koordinirati radove sa njihovim izvoĊaĉima. isporuka i polaganje TK kabela tip J-Y(St)Y 2x2x0.o. kom m m m kom. 5. isporuka i montaža samostojećeg ormara tip TS8.ELEKTROPRIMORJE Rijeka Red. proizvoĊaĉa "Rittal" ili jednakovrijedan. 10 20 10 180 1 1 1 1 1 3 10 10 2 1 6 10 1 kn kn kn kn kn kn kn kn kn kn kn kn kn kn kn kn kn Komutacijski sustav 21. Drugi dio opreme predmet je nabave HEP-OPS d. kompl.5mm². Ispitivanje. 20. 1 1 1 kn kn kn LAN mreţa 4. 11. isporuka i montaža PVC kanala dimenzija 50x25 mm. isporuka i montaža prespojnog panela PP-01 sa 24xRJ45 STP cat. Dobava. isporuka i montaža fiksnog telefona tip Euroset 5020. 19. Dobava. Dobava.5/2. Dobava. Dobava. 15. isporuka i montaža dvostruke komunikacijske prikljuĉnice. 3.

IP extension board. korekcija izobliĉenja slike. • virtualni PTZ: digitalni nagib. slijedećih minimalno traženih ili jednakvrijednih tehniĉkih karakteristika: kom. 1 10 kn kn 40 . USB. Quad. kao tip DL180G6. • podržane video kompresije: M-JPEG.ELEKTROPRIMORJE Rijeka Red. upozorenje preko e-maila. TV-PAL: 30 slika/s. 1 kn kom. • osjetljivost: 1 lux (t=1/60 s). detekcija pokreta. proizvoĊaĉa Mobotix. 24. Dobava. isporuka i montaža 3Mpix kamere za vanjsku upotrebu kao tip Q24. • temperatura radnog okruženja: od -30°C do +60°C.HEP-ODS d. JPG. • objektiv 360° sa polikarbonatnom zaštitom. H. panoramski. vanjski signal.263 • najveća brzina snimanja za M-JPEG: VGA 25 slika/s. vertikalni kut gledanja: 160°. MxBus.05 lux (t=1/1 s) • najveća rezolucija snimke: 2048 x 1536 pixel (3Mpix). • stupanj zaštite: IP65. panoramski sa tri detalja. • objektiv: horizontalni kut gledanja: 180°.o. proizvoĊaĉa "Hewlett-Packard". digitalni potpis snimke. okret. kljuĉ. snimanje zvuka sa mjesta kamere. Dobava. MxPEG. • S/FTP prespojni kabel duljine 50cm. senzor temperature.2af) ili preko odgovarajućeg adaptera 12-42V. • audio: integrirani mikrofon i zvuĉnik. • pregled snimke: PTZ. detekcija otvaranja kućišta. 1Mpix: 30 slika/s.o. • unutarnja memorija: MicroSD utor za kartice do 32 GB. • sigurnost: korištenje protokola HTTPS/SSL. TV-PAL: 18 slika/s. • komunikacijsko suĉelje: 10/100BaseT. • obrada snimke: kompenzacija pozadinskog svjetla. Sa kamerom se dostavlja slijedeća dodatna oprema: • visokootporno bijelo kućište za vanjsku montažu na zid. ili jednakovrijedan. • potrošnja: 3W. • najveća brzina snimanja za MxPEG: VGA 30 slika/s. filter IP adresa. . • format snimke: odabirom od 160 x 120 do 2048 x 1536. isporuka i montaža poslužitelja tehnološkog video-nadzora. • 4GB microSD kartica 26. OPREMA TELEKOMUNIKACIJA 23. broj ProizvoĊaĉ Jedinica mjere Koliĉina Oznaka Oprema Tip Jediniĉna cijena Cijena ukupno 5. kom. duplo-panoramski. • sitni dijelovi za montažu. • aktivacija alarma: detekcija pokreta. 3Mpix: 20 slika/s. TSW za Ericsson MD 110 MX-ONE telefonsku centralu jednakovrijedan MD IP extension RTU 1 port (dodatne licence za IP linije) Tehnološki video-nadzor 25. slijedećih tehniĉkih karakteristika: • senzor slike: 1/2'' ''progressive scan'' CMOS. zum do 8x. 0. moguća dvosmjerna audio komunikacija. automatsko podešavanje bijele boje. 3Mpix: 4 slika/s. 11 kn ili kom. 1Mpix: 8 slika/s. • napajanje: PoE (IEEE 802.

isporuka i montaža korisniĉkog raĉunala sustava video-nadzora. • Integrirana zvuĉna kartica. • Kućište: Rack 2U. · LCD 21" monitor Dobava.00 GHzL2. • Tvrdi disk: SATA 500GB. • OS: MS Windows XP Professional. • Broj memorijskih utora: 12. • Chipset (N) Intel X38 Express. • Audio In/Out: 1. kom. • Mreža kartica: 1x 10/100/1000BaseT. • RAID: Smart Array P410/512MB BBWC (RAID 0/1/1+0/5/5+0). • Grafiĉka kartica: GF9600GT. • USB 2.o. • Mreža kartica: 10/100/1000BaseT. . kao tip xw4600. broj ProizvoĊaĉ Jedinica mjere Koliĉina Oznaka Oprema Tip Jediniĉna cijena Cijena ukupno 5. • Napajanje: 475 W. • Radna memorija: 2x 2024MB. 1333 MHz.048MB.0 prikljuĉak: 9. 1 - kn 41 . DDR2.HEP-ODS d. 27. 7. • VGA: 32MB integrirana grafika (1600 x 1200 @ 16bit).200 o/min. • RJ45 prikljuĉak: 2. kom. Cache: 4 MB.800 MHz. • Serijski prikljuĉak: 1.200 o/min. • Serijski prikljuĉak: 1. proizvoĊaĉa "Hewlett-Packard". isporuka i montaža LCD 26" monitora. • USB 2. • Tvrdi disk: SATA 4 x 300 GB. • D-sub prikljuĉak: 1. • RJ45 prikljuĉak: 1. Dobava. 1 kn 28. · OS: MS Windows 2008 Server Standard.ELEKTROPRIMORJE Rijeka Red. slijedećih minimalno traženih ili jednakvrijednih tehniĉkih karakteristika: • Procesor: Intel Core 2 Duo E8400 3. • Optiĉka jedinica: DVD±RW DL. • Broj memorijskih utora 4. DDRIII. • Optiĉka jedinica DVD±RW DL. • Paralelni prikljuĉak: 1. 512MB DDR3.o. • RAdna memorija: 2x 2.00GHz L2 Cache 6 MB. 7.0 prikljuĉak: 5. OPREMA TELEKOMUNIKACIJA • CPU: Intel Xeon Quad Core E5504 2. • Napajanje: 1x 460W.

47. kom. 31. kompl. kom. kompl.4W. 33. Dobava. Dobava. 37. 43. kom. 40. isporuka i montaža antene za GM380 Sirtel SY163 H ili jednakovrijedan Dobava. Dobava. isporuka i montaža 19" ladice. isporuka i montaža konektora za stranu radiostanice: N-konektor Dobava. m m 75 2 1 5 2 kn kn kn kn kn kompl. Dobava. isporuka i montaža 19" ladice. isporuka i montaža konektora za stranu antene: BNC konektor za kabel RG213/U Ispitivanje. ispitivanje sustava video nadzora i njegovo puštanje u probni rad.8 mm (za polaganje unutar zgrade). • visina 1U. tip RG213/U. kom. Dobava. kompl. isporuka i polaganje NF kabela JY(ST)Y 2x2x0.5/2. 45. 50. 44.5mm². isporuka i polaganje kabela napajanja tip PP-Y 3x1. podešavanje i ukljuĉenje opreme u radijsku mrežu. 42. IshoĊenje radijske dozvole. m kompl.o. isporuka i montaža koaksijalnog antenskog kabela. kom. Dobava. visine 2U. 36. isporuka i montaža nepokretne radijske postaje kao tip GM 380. isporuka i polaganje STP cat 6. OPREMA TELEKOMUNIKACIJA 29. • 2 x "dual-purpose" prikljuĉnice (10/100/1000 ili SFP). Dobava. Dobava. isporuka i montaža STP cat 6. 48.ELEKTROPRIMORJE Rijeka Red. isporuka i montaža modema za daljinsko upravljanje ZyXEL U-336. isporuka i montaža telekomunikacijskog bakrenog kabela Elka TK59 5x4x0. Tehniĉki prijam. izrada uputa za rukovanje na hrvatskom jeziku i obuka osoblja. • radni napon 230VAC. Dobava. 49. prespojnog kabela duljine 5m. (jedan ureĊaj potrebno je montirati u DC DP Elektroprimorje Rijeka). Dobava. visine 2U. isporuka i montaža 19" vodilice kabela.5mm². Dobava. kabela. kao tip WS-C2960-24PC-L. Dobava.1 230VAC/12VDC Dobava. proizvoĊaĉa Motorola (komplet sa stolnim mikrofonom i stolnim nosaĉem) ili jednakovrijedan Napajanje za radio-stanicu iz toĉke 5. kom. 32. kom. visine 1U. BAKRENI TK KABELI 46. 1 - kn 30. m kom.o. Dobava. kompl. 1 2 1 13 1 290 2 1 - kn kn kn kn kn kn kn kn RADIJSKA MREŢA 38. 1 1 1 25 1 1 1 1 kn 39.7. prespojnog kabela duljine 2m. Programiranje. 2 m. Dobava. 34.6 mm. - kn kn kn kn kn kn kn 42 . Dobava. isporuka i montaža prespojnog panela PP-02 sa 24xRJ45 STP cat. broj ProizvoĊaĉ Jedinica mjere Koliĉina Oznaka Oprema Tip Jediniĉna cijena Cijena ukupno 5. ukupno do 370W. isporuka i montaža mrežnog preklopnika MP-02. m m kompl. kom. . 41. • snaga PoE napajanja: po prikljuĉnici do 15.6 prikljuĉka. proizvoĊaĉa "Cisco" slijedećih minimalno traženih ili jednakovrijednih karatkeristika: • 24 x 10/100BaseT PoE prikljuĉnica. 35. podešavanje. • montaža u 19'' vodilice. isporuka i montaža STP cat 6.HEP-ODS d. isporuka i polaganje kabela napajanja tip NyCy 3x2.

UKUPNO .HEP-ODS d. OPREMA TELEKOMUNIKACIJA Napomena: Sva oprema mora biti isporuĉena sa kompletnom dokumentacijom ureĊaja i priruĉnicima za svu isporuĉenu opremu na hrvatskom jeziku.o. . OPREMA TELEKOMUNIKACIJA "ili jednakovrijedan" znaĉi da je ponuĊena roba/oprema/materijal jednake ili bolje kvalitete od one koja je navedena kao primjer.kn 43 . broj ProizvoĊaĉ Jedinica mjere Koliĉina Oznaka Oprema Tip Jediniĉna cijena Cijena ukupno 5.o. a dokaz(e) jednakovrijednosti mora podnijeti ponuditelj u svojoj ponudi.ELEKTROPRIMORJE Rijeka Red.

1 - kn 4.6 Hz .4 USB prikljuĉka .o.disketna jedinica 1. kpl 1 - kn 5. OPREMA ZA UKLAPANJE U SUSTAV DC ELEKTOPRIMORIJE 1.miš logitech pilot wheel mouse ps2/usb + produžni kabel .2 GB RAM PC400 DDRAM . 230VAC. 7.MTU prijemnik tipa ABB LCR500 ili jednakovrijedan. 2xsata 155 (sata raid 0.DVD ROM R/W Kao tip: AVA 14 "KONĈAR" ili jednakovrijedan 3. frekv: 216.6 Hz . 3 releja. xy layout + produžni kabel . nap.INTEL 865perl procesorska ploĉa .za na stol . ugradnja u LCR500 ili jednakovrijedan kpl. Izmjenjivaĉ 220VDC/230VAC 600W Kao tip: DXN 220-1. 1 1 2 - kn kn kn 44 . 1 - kn kom. . 230VAC. 19” . doprema i montaža ormara 2200x800x800 mm sa zakretnim okvirom za montažu opreme dubine do 480 mm sa zakretnim okvirom.o.44 mb. kom. kom. za tarife.5” .monitor 24" TFT .8 GHz.2 mrežna Ethernet prikljuĉka .ELEKTROPRIMORJE Rijeka ProizvoĊaĉ Red. broj Jedinica mjere Koliĉina Oznaka Oprema Tip Jediniĉna cijena Cijena ukupno 6.tastatura cherry g-83.128MB DDR .kućište za ind. 24VDC. 4 releja.4 serijska porta RS232 .procesor INTEL Core 2 2. OPREMA STANIĈNOG RAĈUNALA Industrijsko raĉunalo u konfiguraciji: . 3. nap. 6. kom.HEP-ODS d. frekv: 216.osnovna ploĉa za industrijski PC .VGA ATI Radeon 9200se.zvuĉnici.hard disk 160 GB 7200rpm dual . i s ugraĊenim ventilatorima za prisilnu ventilaciju Kao tip: "RITTAL" ili jednakovrijedan U ormar se ugraĊuje slijedeća oprema: 2. stolni .MTAO mjerni pretvornik za MTU napon. 1 - kn kom.MTU prijemnik tipa ABB LCR500 ili jednakovrijedan. PC. Dobava.5 "EL-UR" ili jednakovrijedan GPS ureĊaj s antenom i priborom Kao tip: 161 AHS "MEINBERG" ili jednakovrijedan Oprema u ormaru : . za JR.1) .

stezaljke WDU-4 . .prikaz jednopolne sheme postrojenja .f. zaštite i statusa signala u postrojenju .prikaz stanja aparata.upravljanje aparatima .svjetiljka PS4107 . broj Jedinica mjere Koliĉina Oznaka Oprema Tip Jediniĉna cijena Cijena ukupno 6.o.svi kabeli za unutarnje ožiĉenje ormara Kao tip: "RITTAL" ili jednakovrijedan .dinamiĉki prikaz naponskog stanja .ventilatori . senzor vlage i temperature kom 1 tip M 15-02-30031 (220VDC.IEL ANA6 ili jednakovrijedan. .HEP-ODS d.prikaz mjerenja struja.zakretni okvir.) 11.krononološka registracija dogaĊaja . 9. Modbus RTU). p. 1 - kn 13. ide preko KON10 na STAR10 kom. kom.IEL KON10 tip N 17-01-412 ili jednakovrijedan (220 VDC. napona i snaga iz postrojenja .liste dogaĊaja i alarma . RS485 prema ANA-6.AC/DC adapter 230VAC/24VDC za MTAO . Ostala oprema ormara .isporuĉiti dvije police za ugradnju na zakretna vrata. staklena vrata s bravom . 2 1 1 kn kn kn kpl. za nošenje opreme . OPREMA ZA UKLAPANJE U SUSTAV DC ELEKTOPRIMORIJE 8. po Modbus (IEL) i IEC61850 12.komunikacija sa sustavom sekundarne opreme po LON.pomoćni releji ISKRA . 1 - kn PROGRAMSKA OPREMA Operacijski programski sustav tip: Windows XPpro "MICROSOFT" ili jednakovrijedan licenciran za krajnjeg korisnika Programski sustav u konfiguraciji za staniĉna raĉunala s funkcijama: . kom. kpl. 45 .o.utiĉnica PC 2P+E .o.stezaljke WTL 6/3 STD .cijevi izmeĊu okvira i stezaljki .podne ploĉe sa uvodnicama .termostat SK3110 .grijaĉ SK3116 . 10.arhiviranje .ELEKTROPRIMORJE Rijeka ProizvoĊaĉ Red.

HEP-ODS d.o.o. - ELEKTROPRIMORJE Rijeka

ProizvoĊaĉ

Red. broj

Jedinica mjere

Koliĉina

Oznaka

Oprema

Tip

Jediniĉna cijena

Cijena ukupno

6. OPREMA ZA UKLAPANJE U SUSTAV DC ELEKTOPRIMORIJE
- komunikacija s DC po IEC 60870-5-104 protokolu - filtriranje informacija - formiranje grupnih signala - generiranje pseudo signala - raspodjela nadležnosti - podrška za udaljenu komunikaciju sa sustavom zaštite kroz SC tip: MicroSCADA Pro "ABB" ili jednakovrijedan, licencirana na krajnjeg korisnika (Napomena: programski sustav je kompatibilan sa ugraĊenim terminalima polja REF 54x u 20 kV poljima) KOMUNIKACIJSKA OPREMA 14. Y1 Dobava, doprema i montaža nazidnog ormara izraĊen iz ĉeliĉnog lima debljine 1.5 mm, za unutarnju montažu, Ormar je opremljen aparatnim ploĉama, montažnim okvirima i nosaĉima za smještaj opreme unutar ormara. Stupanj mehaniĉke zaštite ormara IP54 prema EN 60259/10.91. Boja RAL 7032.Ormar je s donje strane zatvoren demontažnim ploĉama s uvodnicama za kabele pomoćnog napajanja i komunikacije. Dimenzije ormara su : visina 600 mm, širina 600 mm i dubina 210 (185+30) mm. Kao tipa "RITTAL" ili jednakovrijedan Ormar je opremljen slijedećom opremom: 15. Komunikacijske jedinice za komunikaciju sa sustavom već ugraĊene numeriĉke zaštite REF 54x tip: PCLTA 20 "ABB" ili jednakovrijedan Spojka-zvijezda jedinica za povezivanje već ugraĊenih terminala polja REF 54x na SC tip: RER 111 "ABB"ili jednakovrijedan 17. Izlazna kartica za optiĉke izlaze već ugraĊenih terminala polja REF 54x tip: SFIBER BB "ABB"ili jednakovrijedan Star coupler 5 optiĉkih petlji RS232 izlaz za vezu prema već ugraĊenoj signalno mjernoj opremi MT-10, IEL tip: STAR 10 "IEL" ili jednakovrijedan kom. 2 kn kpl 1 kn

kpl

1

-

kn

kom.

2

-

kn

16.

kom.

14

-

kn

18.

kom.

1

-

kn

46

HEP-ODS d.o.o. - ELEKTROPRIMORJE Rijeka

ProizvoĊaĉ

Red. broj

Jedinica mjere

Koliĉina

Oznaka

Oprema

Tip

Jediniĉna cijena

Cijena ukupno

6. OPREMA ZA UKLAPANJE U SUSTAV DC ELEKTOPRIMORIJE
19. 20. RS232/FO pretvaraĉ za vezu prema staniĉnom raĉunalu HEP OPS tip: kao TCF-142-M MOXA ili jednakovrijedan - ispravljaĉ 230VAC/24VDC -jedan ureĊaj se ugraĊuje u ormarić komunikacija +Y1 RS232/IP pretvaraĉ za vez prema sustavu zaštite tip: kao Nport 5110 MOXA ili jednakovrijedan OSTALA OPREMA 22. 23. Stakleni i plastiĉni optiĉki kabeli sa završecima (spojnim priborom) IP telefon s AC/DC adapterom tip: kao Ericsson Dialog 4420 IP Basic ili jednakovrijedan Star coupler 5 optiĉkih petlji optiĉki izlaz za vezu preme signalno mjernoj opremi tip: STAR 10 "IEL" ili jednakovrijedan Komunikacijski adapter SPA / / RS485/RS232 tip: SPA-ZC 22 "ABB" ili jednakovrijedan Ethernet switch industrijske izvedbe 12xFO i 4x ETHERNET izlaza, za spoj na mrežu IEC 61850 tip: RSG2100T "RUGGED.COM ili jednakovrijedan Komunikacijski adapter za već ugraĊene ABB REx releje, za ethernet i IEC61850 tip: SPA-ZC 400 "ABB" ili jednakovrijedan DOKUMENTACIJA 28. Izvedbeni projekt lokalnog i daljinskog voĊenja SDV-a OBUKA 29. 30. 31. Obuka operatera za rad na SDV-u (na objektu) - za 4 ĉovjeka Obuka sistem-inženjera za rad na SDV-u (na objektu) - za 4 ĉovjeka Obuka za komunikacijski protokol IEC61850 na razini specijaliste za zaštitu i specijalistu za SDV, specifiĉno za ABB-ove proizvode IED REx i Microscada Pro (kod sistemintegratora) - za 6 ljudi kpl kpl kpl 1 1 1 kn kn kn kpl 1 kn kpl 1 kn

kom. kom.

2 2

-

kn kn

21.

kom.

3

-

kn

kpl

4

-

kn

24.

kom.

1

-

kn

25.

kom. kom.

1 1

-

kn kn

26.

27.

kom.

1

-

kn

47

HEP-ODS d.o.o. - ELEKTROPRIMORJE Rijeka

ProizvoĊaĉ

Red. broj

Jedinica mjere

Koliĉina

Oznaka

Oprema

Tip

Jediniĉna cijena

Cijena ukupno

6. OPREMA ZA UKLAPANJE U SUSTAV DC ELEKTOPRIMORIJE
MONTAŢNI I SPECIJALISTIĈKI RADOVI 32. 33. 34. 35. Montaža opreme SDV-a prema stavkama troškovnika za SDV Povezivanje opreme na opremu napajanja i uzemljenje. Sveukupno ožiĉenje komunikacije RS232 i optiĉkih kabela prema terminalima polja Specijalistiĉki radovi na sekundarnoj opremi -konfigururanje ureĊaja zaštite prema zahtjevima upravljaĉkog sustava -parametriranje ureĊaja zaštite -sekundarno ispitivanje sustava zaštite Specijalistiĉki radovi na staniĉnom raĉunalu i DC-u -generiranje programskog sustava -upis baze podataka i ekranskih prikaza u SC -upis baze podataka i ekranskih prikaza u SCADA sustav DC-a Specijalistiĉki radovi na ispitivanju i puštanju u pogon SDV-a -ispitivanje ožiĉenja -uspostavljanje i ispitivanje lokalne komunikacije -uspostavljanje komunikacije TS -DC -ispitivanje funkcija staniĉnog raĉunala -lokalno ispitivanje sustava -funkcionalno ispitivanje sustava u DC-u komplet komplet komplet komplet 1 1 1 1 kn kn kn kn

36.

komplet

1

-

kn

37.

komplet

1

-

kn

OPREMA ZA UKLAPANJE U SUSTAV DC ELEKTROPRIMORIJE
"ili jednakovrijedan" znaĉi da je ponuĊena roba/oprema/materijal jednake ili bolje kvalitete od one koja je navedena kao primjer, a dokaz(e) jednakovrijednosti mora podnijeti ponuditelj u svojoj ponudi.

UKUPNO

- kn

48

Kolica za lanĉanu dizalicu : Kapacitet: 2t. Dizalica lanĉana. . 3.o.kn .ELEKTROPRIMORJE Rijeka ProizvoĊaĉ Red. broj Jedinica mjere Koliĉina Oznaka Oprema Tip Jediniĉna cijena Cijena ukupno 7. Ispitivanje dizalice te isporuka sve popratne dokumentacije sa uputama za rad.o. doprema i montaža ruĉne lanĉane dizalice za transport opreme na kat TS 110/10(20) kV postrojenja kroz montažni otvor u prostoriji istosmjernih razvoda . 4. Uobiĉajena visina dizanja: 9 m .kn .o. montaža na profil tipa HEB140 s kolicima za lanĉanu dizalicu upravljivu lancem.kn kom 2 . komplet 1 . Dimenzije : 126x147x444 mm. Dobava.kn kpl. Dimenzija lanca : 6 mm. Dimenzije : 311x240x267x132. 5. 6.kn . Napomena: Profil se isporuĉuje kao dio bravarije u sklopu graĊevinskog projekta.5 mm. Kao proizvoĊaĉa "REMEX d." ili jednakovrijedan Rezervni zaštitni relej i pripadajuća komunikacijska oprema (mora biti kompatibilna sa već ugraĊenom opremom) 2. 1 komplet 1 - kn kom kom kom kom kom 1 1 1 2 2 . cca 80x60x75 (šxdxv)cm Montaţni radovi 8.kn . REF543KM127AAAA "ABB" ili jednakovrijedan RER111C-AC "ABB" ili jednakovrijedan SFIBER – C – BB "ABB" ili jednakovrijedan RER103-BB "ABB" ili jednakovrijedan RER123-BB "ABB" ili jednakovrijedan Oprema za odrţavanje TS 7.HEP-ODS d. 9. Metalna kolica za ispitnu opremu i dokumentaciju .o.kn . OSTALA OPREMA 10(20) kV POSTROJENJA Ruĉna dizalica za ugradnju u prostoriju DC razvoda 1.kn 49 . minimalna visina : 444 . Montaža željeznog nosivog profila tipa HEB140 za ruĉnu dizalicu na pripremljeno mjesto u prostoriji DC razvoda. ruĉna "kolotura" Kapacitet: 2 t .

o.ELEKTROPRIMORJE Rijeka ProizvoĊaĉ Red. OSTALA OPREMA 10(20) kV POSTROJENJA OSTALA OPREMA 10(20) kV POSTROJENJA "ili jednakovrijedan" znaĉi da je ponuĊena roba/oprema/materijal jednake ili bolje kvalitete od one koja je navedena kao primjer. UKUPNO .kn 50 .o.HEP-ODS d. a dokaz(e) jednakovrijednosti mora podnijeti ponuditelj u svojoj ponudi. broj Jedinica mjere Koliĉina Oznaka Oprema Tip Jediniĉna cijena Cijena ukupno 7. .

Dobava i montaža križne spojnice za spoj dvije Fe/Zn trake 25x4 mm. UKUPNO - kn 51 . kom 8 - kn 4. kat.ELEKTROPRIMORJE Rijeka ProizvoĊaĉ Red. 300203 "HERMI" ili jednakovrijedan Dobava i postavljenje pocinĉane trake Fe/Zn 25x4 mm.HEP-ODS d.o. dužine cca 300 mm za povezivanje na gromobransku instalaciju svih metalnih masa klimatizacijskih i ventilacijskih ureĊaja na krovu (vanjske jedinice klima ureĊaja. Traka se koristi za izradu odvoda od lovećih palica do izvedene gromobranske mreže na krovu.. cjevovodi. a dokaz(e) jednakovrijednosti mora podnijeti ponuditelj u svojoj ponudi. Dobava i montaža loveće gromobranske palice uz ureĊaje ventilacije i klimatizacije na krovu zgrade trafo komora s potporama i betonskim postoljem ukupne dužine 3m Kao tip: SON 33 A .br. m 100 - kn 5. dimenzije spojnice 58x58 mm. izradu gromobranskih hvataljki. GROMOBRANSKA INSTALACIJA 1. broj Jedinica mjere Koliĉina Oznaka Oprema Tip Jediniĉna cijena Cijena ukupno 8. izvedena prema normi HRN NB4.. kom 8 - kn 6. Obujmica za loveću palicu Kao tip : OC "ZEP" ili jednakovrijedan komplet 1 kn kom 50 - kn 2.) 3. . Dobava potrebnog materijala i povezivanje ventilacijskih i klimatizacijskih ureĊaja na krovu na sustav gromobranske instalacije komplet 1 - kn GROMOBRANSKA INSTALACIJA "ili jednakovrijedan" znaĉi da je ponuĊena roba/oprema/materijal jednake ili bolje kvalitete od one koja je navedena kao primjer. 936 Kao tip: UK "ZEP" ili jednakovrijedan Dobava i montaža vodiĉa P/F-Y presjeka 25 mm2 sa pripadnim stopicama.o. .

žutozelene boje Tip: P/FJT 95 mm2 (300 mm) Nosaĉ trake Cu 40x5 mm od pocinĉanog željeza. s navojem i plastiĉnim tiplom Kat. 3.07 DALEKOVOD ili jednakovrijedan. kom 70 - kn 10.o. 4.95.01.5 mm) Tip: KSB -95/10 " METAL PRODUKT ili jednakovrijedan. kom 2000 - kn 7.o. Meko vuĉena bakrena traka 40x5 mm Meko vuĉeno bakreno uže 19x2. kom 416 - kn 6. 19.br. UZEMLJENJE MATERIJAL ZA UZEMLJENJE TS 110/10(20) kV TURNIĆ 1. broj ProizvoĊaĉ Jedinica mjere Koliĉina Oznaka Oprema Tip Jediniĉna cijena Cijena ukupno 9. promjera 12. Fleksibilni Cu vodiĉ s PVC izolacijom. Odvojna bakrena kompresijska stezaljka "H" oblika za spoj dva bakrena užeta 95 mm2 Kat. Fleksibilni Cu vodiĉ s PVC izolacijom.ELEKTROPRIMORJE Rijeka Red. 2.50 DALEKOVOD ili jednakovrijedan. Kabelske stopice za uzemljenje ( 10. kom 520 - kn 8.02. kom 50 - kn 9. kom 50 - kn 12. kom 200 - kn 52 . m m m kom 2300 500 900 400 - kn kn kn kn 5. 77. Kabelske stopice za uzemljenje ( 10.5 mm) Tip: KSB -25/10 " METAL PRODUKT ili jednakovrijedan. 95 mm2. br.30 DALEKOVOD ili jednakovrijedan.HEP-ODS d.5.5 mm Pocinĉana željezna traka 40x5 mm Stezaljka za uzemljenje Tip: KSB -95/12 " METAL PRODUKT " ili jednakovrijedan. . kom 50 - kn 11. žutozelene boje Tip: P/FJT 6 mm2 (300 mm) Odcjepna stezaljka za ĉeliĉnu užad Tip: 77. Kabelske stopice za uzemljenje ( 10.5 mm) Tip: KSB -16/6 " METAL PRODUKT ili jednakovrijedan. Napomena : Toĉan tip stezaljke ovisi o tipu isporuĉene rešetke.

Kompresijska bakrena kabelska stopica za dvostruki Cu vodiĉ 2x95 mm2.5 mm na razmaku 50-60 mm Kat. br. Bronĉana pokositrena ploĉica 90x90x3 mm kom 130 - kn 53 .o. s jednom rupom promjera 13. kom 150 - kn 18. Kompresijska bakrena kabelska stopica za Cu vodiĉ 95 mm2. br. br. Križna spojnica za spoj FeZn trake 40x4 mm i Cu trake 40x5 mm. prema HRN 930/III 90x90 kom 40 - kn 22. 300 158 158 PFISTERER ili jednakovrijedan. 300 021 269 PFISTERER ili jednakovrijedan. materijal bakar prema DIN 1705 Kat. sa dvije rupe promjera 13.5 mm Kat. odnosno 2x 120 mm2. 300 021 268 PFISTERER ili jednakovrijedan.o. s jednom rupom promjera 13.09. Kompresijska bakrena kabelska stopica za Cu vodiĉ 95 mm2. kom 450 - kn 20.ELEKTROPRIMORJE Rijeka Red. br. UZEMLJENJE 13. broj ProizvoĊaĉ Jedinica mjere Koliĉina Oznaka Oprema Tip Jediniĉna cijena Cijena ukupno 9. s rupom promjera 11 mm (uzemljenje kabelskih polica) Kat. br. kom 480 - kn 19. kom 30 kn 14. s dvije rupe promjera 13. Križna spojnica za spoj FeZn trake 40x5 mm i Cu trake 40x5 mm. prema HRN 936/III 90x90 kom 180 - kn 21. 43. Stezaljka za spoj dvije bakrene trake 40x5 mm. . 304 757 757 PFISTERER ili jednakovrijedan. Kompresijska bakrena kabelska stopica za Cu vodiĉ 95 mm2.5 mm Kat. Kompresijska bakrena kabelska stopica za Cu vodiĉ 95 mm2. 300 020 020 PFISTERER ili jednakovrijedan. kom 50 - kn 16. Kompresijska bakrena kabelska stopica za Cu vodiĉ 95 mm2.5 mm Kat. KSB-95/10 METAL PRODUKT ili jednakovrijedan. na razmaku 50-60 mm Kat. kom 50 - kn 17.5 mm.HEP-ODS d. kom 50 - kn 15. s jednom rupom promjera 13. br.03 DALEKOVOD ili jednakovrijedan.br.

kom kom 28 28 - kn kn 30.kabelska stopica KSB 16/6. kom 190 - kn 24. duljine 300 mm Ni podložna ploĉica dimenzija 40x40 mm. Cu 95 mm2.a) 27.e) 28.odcjepna stezaljka za ĉeliĉnu užeta.07 DALEKOVOD ili jednakovrijedan. METALPRODUKT ili jednakovrijedan.S ZEP ili jednakovrijedan. BN 510 FURSE ili jednakovrijedan. Cu 35 mm2. BN 310 FURSE ili jednakovrijedan kom 35 - kn 25. komplet 250 - kn 54 . 6 mm2.c) 27.HEP-ODS d.o. . Fleksibilni spoj. Fleksibilni spoj. komplet sa stopicama za vijak M12 (rupa promjera 13 mm). A2 (priĉvršćenje stezaljke za uzemljenje bazne ploĉe prekidaĉa GIS-a) Podložna ploĉica f13/30 mm za šesterokutni vijak DIN 7349. METALPRODUKT ili jednakovrijedan. kom kom kom kom kom kom 4 4 4 4 4 4 - kn kn kn kn kn kn 29. A2 Pocinĉani željezni vijak sa šesterokutnom glavom M12x35. 40x5 mm. br. . .o. Pocinĉana perna stezaljka promjera 13 mm kom 45 - kn 26.kabelska stopica KSB 25/10. UZEMLJENJE 23. komplet sa stopicama za vijak M12 (rupa promjera 13 mm). Tip: PTZ .01.P/FJK kabel. . 77.d) 27.ELEKTROPRIMORJE Rijeka Red. za spoj Cu i FeZn trake Šesterokutni vijak DIN 933. br. kat. duljine 400 mm komplet s plosnatim prikljuĉcima za dva vijka M12 za spoj ĉeliĉnog profila za nošenje GIS polja i Cu trake 40x5 (prsten oko GIS polja) te za spoj nosaĉa 110 kV kabela ispod GIS prostorije Nosaĉ trake od pocinĉanog željeza. broj ProizvoĊaĉ Jedinica mjere Koliĉina Oznaka Oprema Tip Jediniĉna cijena Cijena ukupno 9. duljine 300 mm Kat. Cu pletenica.U vijak 5 mm komplet s podloškama i maticama . Uzemljenje mreže za nošenje vatrootpornih jastuĉića kod 110 kV KB vodova iz GIS-a sadrži sljedeću opremu za jedno polje ( ukupno ĉetiri polja): . 31. Pocinĉana željezna šesterokutna matica M12 Pocinĉana ravna stezaljka promjera 13 mm. duljine 400 mm Kat. 27. kom 100 - kn 27. s navojem i plastiĉnim tiplom. br.b) 27.

364 169 175 PFISTERER ili jednakovrijedan.profili za montažu ormarića NPC 80 Tip: AE 1034. kat.ELEKTROPRIMORJE Rijeka Red.sabirnicom za uzemljenje Cu 60x10 mm . br.5 /60 . Fiksna hvataljka za fazni prikljuĉak.5 s. kom 6 - kn 55 . -maksimalno dopuštena struja kratkog spoja 26. br. . s navojem M12x38 Kat.br.5 s.5 mm. tip :MMM 16 "TEP" ili jednakovrijedan. teleskopskog tipa: -poliesterska izolacijska motka ojaĉana staklenim vlaknima. Ostali sitni montažni materijal Oprema za privremeno uzemljenje 34. za maksimalni presjek Cu vodiĉa 95 mm2. Fiksna kuglasta stezaljka za uzemljenje Φ20 mm. Kat.o. Ormarić za uzemljenje kompenzacijskog užeta sa : . -svi spojevi su od sintetiĉkih materijala. promjer Al vodiĉa 22. komplet kom kom kom kom komplet 6 2 2 2 2 1 - kn kn kom komplet kom kom kom kom kom 3 2 3 1 1 1 3 - kn kn 35. Izolacijska motka za uzemljenje. 366 610 095 Uzemljivaĉku stezaljku kat. maksimalno dopuštena struja kratkog spoja 30 kA. .br. 0.kabelska stopica za uzemljenje kat.uvodnicama AU 13. Spoj Cu užadi 95 mm 2 na Cu sabirnicu : . 360.dužine 8500 mm.br. 366 610 095 . -izolacijski dio motke dužine l1 = 500 mm.5/11 Si. . 36. br. br. br.5 kA/0.o.600 RITTAL ili jednakovrijedan. kat.382. -transportna dužina 2540 mm. -gornji prikljuĉni dio motke je fiksnog tipa. maksimalna struja kratkog spoja 26 kA. broj ProizvoĊaĉ Jedinica mjere Koliĉina Oznaka Oprema Tip Jediniĉna cijena Cijena ukupno 9. 366 610 095 . Jednopolna naprava za privremeno uzemljenje koja sadrži: Faznu prikljuĉnu stezaljku kat. 360 414 001 PFISTERER ili jednakovrijedan.HEP-ODS d. kat. 363 245 006 Cu uže 95 mm2 slijedećih dužina za jedan komplet: . -dužina motke lG = 4415 mm. tj.dužine 7500 mm.005 PFISTERER ili jednakovrijedan. 460 364 023 PFISTERER ili jednakovrijedan. 300 021 269 PFISTERER ili jednakovrijedan. 33.dužine 6500 mm. 1s. kom 6 - kn 37.potporni izolatori tipa 2 SBeb 1. ne može se olabaviti ukoliko bi se mogao demontirati. UZEMLJENJE 32.br. Kat.

40. 360 354 354 PFISTERER ili jednakovrijedan.5 kA/0. ne može se olabaviti ukoliko bi se mogao demontirati. za maksimalni presjek Cu vodiĉa 95 mm2. kom kom kom kom kom kom kom 4 2 3 2 1 1 1 kn kn kom kom kom 6 6 2 - kn kn kn 41.o. -gornji prikljuĉni dio motke je fiksnog tipa.5 s. 39. PFISTERER ili jednakovrijedan.HEP-ODS d. sadrži: Faznu prikljuĉnu stezaljku kat. br. Tropolna naprava za privremeno uzemljenje. 42. Kat. br.ELEKTROPRIMORJE Rijeka Red. 360 414 001 PFISTERER ili jednakovrijedan. kom komplet 1 1 - kn kn 44. 43. tj. . UZEMLJENJE . MeĊukomad dimenzija 100x100x10 (od Cu profila 100x10mm) Fiksna kuglasta stezaljka za uzemljenje Φ20 mm. maksimalna struja kratkog spoja 26 kA. teleskopskog tipa: -poliesterska izolacijska motka ojaĉana staklenim vlaknima. broj ProizvoĊaĉ Jedinica mjere Koliĉina Oznaka Oprema Tip Jediniĉna cijena Cijena ukupno 9. -svi spojevi su od sintetiĉkih materijala.MATERIJAL RADOVI NA UZEMLJENJU TS 110/10(20) kV TURNIĆ UKUPNO - kn 56 . maksimalna struja kratkog spoja 26. 1s.o. Traka za obilježavanje mjesta uzemljenja. 366 620 095 Uzemljivaĉku stezaljku kat. 363 245 006 Cu uže 95 mm2 slijedećih dužina za jedan komplet: dužina kratkospajaĉa 800 mm dužina kratkospajaĉa 600 mm dužina kratkospajaĉa 4000 mm Kat.5 s. Kat. br. maksimalno dopuštena struja kratkog spoja 30 kA. Izolacijska motka za uzemljenje. -transportna dužina 1150 mm. Komplet opreme za privremeno uzemljenje do 500 V Kao kat. -maksimalno dopuštena struja kratkog spoja 26. br. 364 866 001. br. UZEMLJENJE Oprema za kratko spajanje i uzemljenje u 10(20) kV postrojenju sadrži: 38. 364 169 170 PFISTERER ili jednakovrijedan. Fiksna hvataljka za fazni prikljuĉak na 2x Cu profil 100x10 mm.5 kA/0. -izolacijski dio motke dužine l1 = 500 mm. br. -dužina motke lG = 2030 mm.

Montaža stezaljki na konstrukciju. UZEMLJENJE 45. 57. m komplet komplet komplet komplet komplet 500 1 1 1 1 1 - kn kn kn kn kn kn 47. komplet 1 kn m 2300 kn 46. broj ProizvoĊaĉ Jedinica mjere Koliĉina Oznaka Oprema Tip Jediniĉna cijena Cijena ukupno 9. montaža plastiĉnog tipla te montaža nosaĉa trake Montaža križne stopice Bušenje betona. 50. montaža plastiĉnih tipla te rezanje plastiĉne cijevi i montaža dvije obujmice za cijev.95 mm2.u cijevi. Polaganje meko vuĉenog bakrena traka 40x5 mm na nosaĉe po zidovima i stropu zgrade postrojenja Polaganje meko vuĉenog bakrenog užeta 95 mm2. Izrada vijĉanih spojeva stopice na opremu ili konstrukciju. . 51. komplet 1 - kn 57 . komplet komplet komplet komplet 1 1 1 1 - kn kn kn kn 58. Bušenje betona.na nosaĉe ili po kabelskoj polici.ELEKTROPRIMORJE Rijeka Red. komplet 1 - kn 54.o. 52. . Mjerenje otpora rasprostiranja uzemljivaĉa neposredno nakon polaganja uzemljivaĉa u postrojenju.po podu. . Ispitivanja i mjerenja 59. . 49. 48. Izrada vijĉanih spojeva stopice na opremu ili konstrukciju ili trake na opremu i konstrukciju Bušenje betona.120 mm2.HEP-ODS d. . 56. Montaža kabelskih stopica na bakreno uže 2x95 mm2. komplet 1 - kn 53. rezanje i polaganje užeta 95 ili 120 mm2.o. s mjerenjem i rezanjem užeta na odgovarajuće duljine Izrada kompresijskih spojeva 95/95 mm2 Izrada vijĉanog spoja stopice na pocinĉanu traku vijkom M12x35 mm te zalijevanje spoja bitumenom. montaža plastiĉnog tipla te montaža nosaĉa užeta Razmjeravanje. 55. Montaža kabelskih stopica na bakreno uže: .

broj ProizvoĊaĉ Jedinica mjere Koliĉina Oznaka Oprema Tip Jediniĉna cijena Cijena ukupno 9. .o. komplet komplet 1 1 - kn kn 63. komplet 1 - kn 62.Ukoliko su vrijednosti napona koraka i dodira prevelike pristupa se doradi u sustavu uzemljenja i provedbi dodatnih mjera kako bi se navedene vrijednosti dovele u zakonom predviĊene granice. UKUPNO UKUPNO - kn kn 58 . Mjerenje impedancije uzemljenja za minimalno pogonsko stanje (u ljetnim i zimskom periodu). SreĊivanje rezultata mjerenja i prilaganje elaboratu Zaštita na radu. Mjerenje impedancije uzemljenja za puno pogonsko stanje (u ljetnom i zimskom periodu).HEP-ODS d. Mjerenje napona dodira i koraka u i izvan zgrade postrojenja za minimalno pogonsko stanje (u ljetnom i zimskom periodu).o. a dokaz(e) jednakovrijednosti mora podnijeti ponuditelj u svojoj ponudi. UZEMLJENJE 60.ELEKTROPRIMORJE Rijeka Red.MATERIJAL I RADOVI "ili jednakovrijedan" znaĉi da je ponuĊena roba/oprema/materijal jednake ili bolje kvalitete od one koja je navedena kao primjer.RADOVI UZEMLJENJE . komplet 1 kn 61. UZEMLJENJE .

4.21A Istart=64 A Proizvod: FLAKTWOODS. broj ProizvoĊaĉ Jedinica mjere Koliĉina Oznaka Oprema Tip Jediniĉna cijena Cijena ukupno 10. . slijedećih tehniĉkih karakteristika: Koliĉina odsisanog zraka: V = 16200 m3/h N = 3. u kompletu s ovjesnim priborom za vertikalnu montažu.8 kW. Dobava i ugradba dvobrzinskog krovnog ventilatora za odsisnu ventilaciju trafokomore 1 i 2 (V1) izraĊenog iz plastikom prevuĉenog galvaniziranog ĉeliĉnog lima i iznutra izoliranog kamenom vunom i perforiranim limom. kom m2 6 5 - kn kn 3. Proizvod: FLAKTWOODS. tip: B1D-45JM ili jednakovrijedan (oznaka na crtežu PB) Dobava i ugradba lima za usmjeravanje odsisnog zraka iz sjevernog kabelskog tunela izraĊenog iz pocinĉanog ĉeliĉnog lima debljine 0. Dobava i montaža aksijalnog ventilatora za ventilaciju sjevernog kabelskog tunela (OV2). komplet 8 - kn 59 .elektromotor N = 3.6A Eksterni pad tlaka: Dp = 200 Pa proizvod:Fläkt-Woods.7/0. zajedno sa: okvirom za montažu na svjetlarnik STEZ-03-7. 8. tip: STEF-7-612-1-1-5 ili jednakovrijedan (oznaka na crtežu OV1_) komplet 3 - kn 2.8mm.ELEKTROPRIMORJE Rijeka Red. antivibracijskim podloškama i termiĉkom zaštitom motora sljedećih tehniĉkih karakteristika: V = 12 500 m3/h . a prigušenje prema podacima u teh proraĉunu. 380-420V.5 kW.HEP-ODS d. I=7. s zaštitnom rešetkom na obe strane ventilatora. HLAĐENJE I GRIJANJE VENTILACIJA 1. Unutarnji promjer prigušivaĉa iznosi Ø450mm.statiĉki tlak Δp = 100 Pa . VENTILACIJA.o. tip: 45JM/20/2/6/34 ili jednakovrijedan (oznaka na crtežu OV2) Dobava i ugradba prigušivaĉa buke za montažu ispred i iza ventilatora promjera Ø600mm i duljine 450mm.o. 3~50Hz 400V.

VENTILACIJA. kom 2 - kn 8. sljedećih tehniĉkih karakteristika: . slijedećih tehniĉkih karakteristika: Dimenzije: 203x203 mm Proizvod: NOVOVENT tip: GR ili jednakovrijedan (oznaka na crtežu ZR) Izrada i ugradba plenuma za spoj prigušivaĉa buke i krovnih odsisnih ventilatora u prostorijama trafokomora 1 i 2. kom 8 - kn 6.o. kg 320 - kn 9.elektromotor N = 0. . dp=40 Pa. izraĊenog iz pocinĉanog lima. HLAĐENJE I GRIJANJE 5.o. komplet 1 - kn 7. broj ProizvoĊaĉ Jedinica mjere Koliĉina Oznaka Oprema Tip Jediniĉna cijena Cijena ukupno 10. Dobava i ugradba prigušivaĉa buke na odsisne krovne ventilatore u prostorijama trafokomora 1 i 2 kompletu s ovjesnim priborom za montažu. m2 75 - kn 60 . L=1000 mm Proizvod: TROX tip: MSA 200 ili jednakovrijedan (oznaka na crtežu PB) Dobava i montaža aksijalnog ventilatora za montažu na zid za ventilaciju radionice i skladišta (OV). prema DIN 24157 u kompletu s ovjesnim priborom za montažu Dobava i ugradba mineralne vune debljine d=50mm obložena Al folijom za izolaciju buke.dobava ventilatora V = 320 m3/h . 230V Proizvod: NOVOVENT.025 kW. Dimenzije: 1000x1000.statiĉki tlak Δp = 30 Pa . V=16200m3/h. Izolacijom se oblažu prigušivaĉi buke i spojni plenumi za spoj na odsisne krovne ventilatore u prostorijama trafokomora 1 i 2. tip: BANO 150 + PG-150 ili jednakovrijedan (oznaka na crtežu OV) Dobava i ugradba prestrujne rešetke koja se sastoji od vanjske i unutarnje rešetke u kompletu sa zaštitnom mrežicom te prestrujne cijevi dimenzije 150mm. u kompletu s ovjesnim priborom za montažu na predviĊen proboj i samopodiznom rešetkom.HEP-ODS d.ELEKTROPRIMORJE Rijeka Red.

ELEKTROPRIMORJE Rijeka Red.52 mm Prikljuĉak R410A: plinovita faza: 15._) Dobava i ugradba vanjske jedinice split sustava. Dobava i ugradba unutarnje jedinice podstropne izvedbe sa maskom predviĊena za montažu na strop opremljena ventilatorom.15 kW N2 = 3.50 Hz Tv1= 6°C Tp1 = 20°C Qg2 = 7. 19°C VT VZ =1380/1140 m3/h dimenzije: 1570 x 200 mm .50 Hz Nivo zvuĉnog tlaka: 41/45 dB(A) Prikljuĉak R410A: tekuća faza: 9. 61 .9mm Maksimalna duljina razvoda: od 5 do 75 m od ĉega visinski do 30m.9 mm proizvod Daikin tip: FAQ100B ili jednakovrijedan (oznaka na crtežu UJ 1. 19°C VT Qg1 = 11. VENTILACIJA. broj ProizvoĊaĉ Jedinica mjere Koliĉina Oznaka Oprema Tip Jediniĉna cijena Cijena ukupno 10.6 kW / 380 V . Rashladni medij R410A. kontrolu i regulaciju ureĊaja i temperature. izmjenjivaĉem topline s direktnom ekspazijom freona.o. karakteristika: Qh = 10 kW N = 3. h = 360 mm težina: 26 kg N = 130 W .15 kW / 380 V .o.HEP-ODS d.2 kW N1 = 3.220 V . slijedećih karakteristika: Qh = 10 kW Tv = 35°C ST Tp = 27°C ST. HLAĐENJE I GRIJANJE KLIMATIZACIJA 10. s ugraĊenim hermetiĉkim kompresorima (standardni i inverter).50 Hz Tv = 35°C Tp = 27°C ST. namjenjena za vanjsku montažu zaštićena od vremenskih utjecaja. .52mm Prikljuĉak R410A: plinovita faza: 15.slijedećih teh. kontrolu i regulaciju ureĊaja (Inverter Control) i funkcionalni rad.9 kW / 380 V . te svim potrebnim elementima za zaštitu.5°C radno podruĉje: hlaĊenje: od -15° do 50°C dimenzije: 900 x 320 mm .5m G/H: 49 / 51 dB(A) Prikljuĉak R410A: tekuća faza: 9.50 Hz Tv2= -15°C Tp2 = 20°C radno podruĉje: grijanje: od -20° do 15. dvobrzinskim elektromotorom. h = 1345mm težina: 106 kg medij: R-410A Zvuĉna snaga: 65 dB(A) Zvuĉni tlak na udaljenosti od 1m i visini od 1. zrakom hlaĊenim kondenzatorom i svim potrebnim elementima za zaštitu. komplet 4 - kn 11.

zrakom hlaĊenim kondenzatorom i svim potrebnim elementima za zaštitu. izmjenjivaĉem topline s direktnom ekspazijom freona.: BRC1D517 ili jednakovrijedan (oznaka na crtežu T) 13. pojedinaĉno podešavanje za jedinice u grupi.: FTXS50G ili jednakovrijedan (oznaka na crtežu UJ 2. signalizacija greške. tjedni program sa 5 dnevnih podprograma (ukupno 35). pozicija lamela. namjenjena za vanjsku montažu zaštićena od vremenskih utjecaja.o.8 kW Tv = 7°C Tp = 20°C Radno podruĉje: hlaĊenje: od -10° do 46°C radno podruĉje: grijanje: od -15. slijedećih karakteristika: Qh = 5 kW Tv = 35°C Tp = 19°C Qg = 5. signalizacija zaprljanosti filtera.o. Dobava i ugradba unutarnje zidne jedinice sa maskom predviĊena za montažu na zid.55 kW / 230 V . te svim potrebnim elementima za zaštitu. Proizvod Daikin tip.5° do 18°C Dimenzije: 825 x 300 mm ._) 14. brzina ventilatora. s ugraĊenim inverter kompresorom.ELEKTROPRIMORJE Rijeka Red. trobrzinskim elektromotorom.HEP-ODS d.7 mm Stavka ukljuĉuje bežiĉni daljinski upravljaĉ.50 Hz Tv = 35°C Tp = 19°C Qg = 5. VENTILACIJA. karakteristika: Qh = 5 kW N = 1. kontrolu i regulaciju ureĊaja i funkcionalni rad. tip: RZQ100B7W1B ili jednakovrijedan (oznaka na crtežu VJ 1. broj ProizvoĊaĉ Jedinica mjere Koliĉina Oznaka Oprema Tip Jediniĉna cijena Cijena ukupno 10. h = 735 mm Težina: 48 kg Medij: R-410A komplet 4 kn kom 2 - kn komplet 6 - kn 62 . h = 295 mm težina: 10 kg Nivo zvuĉnog tlaka:43/44 dBA Prikljuĉak R410A: tekuća faza: 6. režim rada. HLAĐENJE I GRIJANJE Proizvod Daikin Sky Air. set point. tip. Kontrola pristupa moguća je u tri nivoa sa mogućnošću ograniĉavanja prisutpa korisnika. . Funkcije: on/off. Proizvod Daikin. opremljena ventilatorom.4 mm Prikljuĉak R410A: plinovita faza: 12.8 kW Tv = 7°C Tp = 20°C VZ = grijanje/hlaĊenje: 612 / 654 m3/h dimenzije: 800 x 215 mm . Rashladni medij R-410A slijedećih teh. kontrolu i regulaciju ureĊaja i temperature. Dobava i ugradba vanjske jedinice split sustava. Dobava i ugradba elektronskog prostornog regulator sa LCD displejom za upravljanje i kontrolu unutarnjih jedinica._) 12.

te svim potrebnim elementima za zaštitu. h = 294mm težina: 10 kg Nivo zvuĉnog tlaka: 23 dB(A) Prikljuĉak R410A: tekuća faza: 6. slijedećih karakteristika: Qh = 3. zrakom hlaĊenim kondenzatorom i svim potrebnim elementima za zaštitu.50 Hz Tv = 35°C Tp = 19°C Qg = 4 kW N = 0.5 kW Tv = 35°C Tp = 19°C Qg = 4 kW Tv = 7°C Tp = 20°C VZ = 462 m3/h dimenzije: 800 x 215 mm . kontrolu i regulaciju ureĊaja i funkcionalni rad. VENTILACIJA.96 kW / 230 V .50 Hz Tv = 7°C Tp = 20°C radno podruĉje: grijanje: od -15° do 20°C radno podruĉje: hlaĊenje: od -15° do 46°C dimenzije: 765 x 285 mm .4 mm Prikljuĉak R410A: plinovita faza: 9. proizvod Daikin tip: FTXS35G ili jednakovrijedan (oznaka na crtežu UJ 3.7 mm Proizvod Daikin tip: RXS50G ili jednakovrijedan (oznaka na crtežu VJ 2. zvuĉni tlak: 44/48 dB(A) Prikljuĉak R410A: tekuća faza: 6.5 mm Proizvod Daikin tip: komplet 6 - kn komplet 5 - kn 16._) 15. slijedećih teh.ELEKTROPRIMORJE Rijeka Red. karakteristika: Qh = 3.4 mm Prikljuĉak R410A: plinovita faza: 9. namjenjena za vanjsku montažu zaštićena od vremenskih utjecaja.HEP-ODS d. broj ProizvoĊaĉ Jedinica mjere Koliĉina Oznaka Oprema Tip Jediniĉna cijena Cijena ukupno 10. s ugraĊenim inverter kompresorom._) Dobava i ugradba vanjske jedinice split sustava. HLAĐENJE I GRIJANJE Max. Rashladni medij R-410A.4 mm Prikljuĉak R410A: plinovita faza: 12. Dobava u ugradba unutarnje jedinica zidne izvedbe sa maskom predviĊena za montažu na zid.5 mm Stavka ukljuĉuje bežiĉni daljinski upravljaĉ.o. kontrolu i regulaciju ureĊaja i temperature. 63 . h = 550 mm težina: 34 kg medij: R-410A max. . opremljena ventilatorom. izmjenjivaĉem topline s direktnom ekspazijom freona.o.zvuĉni tlak: 48/48 dB(A) Prikljuĉak R410A: tekuća faza: 6.87 kW / 230 V .5 kW N = 0. trobrzinskim elektromotorom.

17 a) 17 b) 17 c) 17 d) 18.o.4 Ø 9. 20 a) 20 b) 20 c) kom kom kom 1 1 2 - kn kn kn 21.HEP-ODS d. Dobava i ugradba elektriĉnog radijatora sa digitalnim termostatom DT u kompletu sa montažnim i ovjesnim priborom. proizvoĊaĉa GLAMOX ili jednakovrijedan. vakumiranje i dopunjavanje rashladnog sredstva R410A od strane ovlaštenog servisa uz izdavanje potrebnih uputa za korištenje. cjevovoda i opreme oĉišćenog od rĊe i obojenog s 2 premaza temeljne boje. spojnih plenuma. Dobava i ugradba bakrenog cjevovoda u toplinskoj izolaciji sa parnom branom slijedećih veliĉina i koliĉina: Ø 6.9 Dobava i ugradba cjevovoda za odvod kondezata iz ventilokonvektora izraĊenog iz PPR80 cjevovoda u kompletu sa fazonskim komadima te ovjesnim priborom. tip:TPA 12 (oznaka na crtežu (R3) Qg=1200 W. Dobava i ugradba PVC kanalice sa poklopcem za voĊenje i maskiranje razvoda klima jedinica slijedećih dimenzija i koliĉina: PVC 40x60mm PVC 60x80mm Dobava i ugradba perforirane pocinĉane PK kanalice sa poklopcem za voĊenje i maskiranje razvoda klima jedinica slijedećih dimenzija i koliĉina: PK 300 PK 500 AUTOMATSKA REGULACIJA I UPRAVLJANJE komplet 5 kn m m m m 370 330 270 220 - kn kn kn kn 18 a) 18 b) 18 c) 19. slijedećih dimenzija i koliĉina: NO 20 NO 25 NO32 Puštanje u pogon split sustava ukljuĉivo provjeru nepropusnosti freonske instalacije. HLAĐENJE I GRIJANJE RXS35G ili jednakovrijedan (oznaka na crtežu VJ 3. broj ProizvoĊaĉ Jedinica mjere Koliĉina Oznaka Oprema Tip Jediniĉna cijena Cijena ukupno 10. l=651 mm tip:TPVD 08 (oznaka na crtežu (R2) Qg=800 W. kg 300 - kn 22. l=1065 mm Dobava konzolnog materijala za zavješenje prigušivaĉa buke._) 17. m m m 30 25 60 - kn kn kn paušal 1 - kn 20. 22 a) 22 b) 23.7 Ø 15. l=813 mm. VENTILACIJA.o.5 Ø 12. . 23 a) 23 b) m m 50 30 - kn kn m m 50 50 - kn kn 64 . slijedećih dimenzija i tipova: tip:TPVD 06 (oznaka na crtežu (R1) Qg=600 W. atesta i garancija.ELEKTROPRIMORJE Rijeka Red.

sa svom potrebnom tehniĉkom dokumentacijom.XS824-25 ili jednakovrijedan kpl 1 - kn kom kom kom kom kom kom 2 1 3 2 3 2 25.o. tip:T7460E ili jednakovrijedan Frekventni regulator snage 4 kW. Specijalistiĉki radovi na nivou opreme u polju -nadzor nad ugradnjom opreme u polju -ugaĊanje opreme u polju -puštanje u rad -testiranje isporuĉene opreme -podešavanje parametara regulacije sukladno projektantskim i korisniĉkim zahtjevima -izrada potrebnih ispitnih listova i funkcionalnih proba -izrada uputstava za rad -obuka osoblja krajnjeg korisnika komplet 1 - kn 65 . broj ProizvoĊaĉ Jedinica mjere Koliĉina Oznaka Oprema Tip Jediniĉna cijena Cijena ukupno 10. tip: XL50-UMMI PCLON ili jednakovrijedan Modul digitalnih ulaznih signala Modul digitalnih izlaznih signala Podnožje za module DI Podnožje za module DO Honeywell tip.CLIOL823A ili jednakovrijedan Honeywell tip. . Dobava. motorne zaštitne sklopke. tip: XFC3A06001 ili jednakovrijedan kom 1 - kn kom kom kom kom 1 3 1 1 26. tip:HVAC009 ili jednakovrijedan Kompaktni DDC regulator s Lon komunikacijskim protoklom Honeywell. sklopnici. u zaštiti IP 54.XS823 ili jednakovrijedan Honeywell tip. motorne zaštitne sklopke. sa svom potrebnom tehniĉkom dokumentacijom.ELEKTROPRIMORJE Rijeka Red. sklopnici.HEP-ODS d. grebenaste sklopke. tip: XL50-UMMI PCLON ili jednakovrijedan Smart I/O LON modul za proširenje osnovnog regulatora Honeywell.CLIOL824A ili jednakovrijedan Honeywell tip. grebenaste sklopke. Dobava. pomoćni releji i sav drugi potrebni materijal) Ormar se isporuĉuje kompletno ožiĉen i ispitan. Honeywell. HLAĐENJE I GRIJANJE 24. doprema i ugradnja elektrokomandnog ormara RO-V2 opremljen sa svim potrebnim elementima DDC regulacije kao i svim potrebnim elementima energetike (glavna AS sklopka. Oprema automatske regulacije za ventilaciju trafokomore 1 i trafokomore 2 sastoji se od: Prostorni osjetnik temperature s podešivaĉem Honeywell. doprema i ugradba elektrokomandnog ormara RO-V1 opremljen sa svim potrebnim elementima DDC regulacije kao i svim potrebnim elementima energetike (glavna AS sklopka. s ugraĊenom LON komunikacijskom karticom. osiguraĉi.Oprema automatske regulacije za ventilaciju sjevernog kabelskog tunela sastoji se od: Prostorni osjetnik temperature s podešivaĉem Honeywell. VENTILACIJA.o. pomoćni releji i sav drugi potrebni materijal) Ormar se isporuĉuje kompletno ožiĉen i ispitan. osiguraĉi. tip:T7460E ili jednakovrijedan Kompaktni DDC regulator s Lon komunikacijskim protoklom Honeywell.

Prosjeĉna veliĉina oznake (60 x 20) mm Troškovi osiguranja i transporta. proturne cijevi. HLAĐENJE I GRIJANJE 27. dokaza kvalitete i primopredaja radova. komplet 2 - kn 34. broj ProizvoĊaĉ Jedinica mjere Koliĉina Oznaka Oprema Tip Jediniĉna cijena Cijena ukupno 10. Troškovi spajanja strojarske opreme elektriĉnim kabelima. puštanje u rad od strane ovlaštenih servisera. Sheme treba predati izvoĊaću elektriĉkih radova. s kratkim uputama za korištenje. uz pisano izvješće o postignutim parametrima. kabele na strojarsku opremu (na oba kraja). rozete. te primopredaja certifikata o ispitivanju ureĊaja po ovlaštenim ustanovama. IzvoĊaĉ elektriĉkih radova će položiti sve potrebne kabele predviĊene u gore navedenim shemama. tiple. paušal 1 - kn 33. paušal 1 - kn 32. Izrada i ugradba shema izvedene instalacije. paušal 1 - kn 66 .energetskih i upravljaĉkih). konzole. VENTILACIJA. paušal 1 - kn 30. Oznake trebaju biti izraĊene od samoljepljivih papirnih folija otpornih na vodu. paušal 1 kn komplet 1 - kn 29. obujmice. nakon toĉnog pozicioniranja strojarskih ureĊaja. Sva potrebna ispitivanja veza izmeĊu elemenata strojarske opreme. te pohranjena u prostoru korisnika.o.ELEKTROPRIMORJE Rijeka Red. Izrada uputa za održavanje i korištenje opreme. itd. upotreba dizalice.o. Specijalistiĉki radovi na nivou DDC regulatora -programiranje DDC regulatora -puštanje u rad -testiranje isporuĉene opreme -podešavanje parametara regulacije sukladno projektantskim i korisniĉkim zahtjevima -izrada potrebnih ispitnih listova i funkcionalnih proba -izrada uputstava za rad -obuka osoblja krajnjeg korisnika PRIJEVOZ. kontrola funkcionalnosti uz prethodne tlaĉne probe. IzvoĊaĉ strojarskih radova će spojiti el.HEP-ODS d. vijci. Sitni ugradbeni materijal kao što su držaĉi. . Uz svaku stavku strojarske opreme obvezna je isporuka aplikacijskih elektriĉkih shema spajanja za povezivanje strojarske opreme (ukljuĉene sve potrebne tipove kabela. kom 15 - kn 31. ukljuĉivo privremena i okonĉana ĉišćenja prostora izvoĊenja radova s odvozom otpada na gradsku deponiju te povrat preostalog materijala s gradilišta. Izdavanje zapisnika o tlaĉnoj i funkcionalnoj probi ovjereno od ovlaštenog inženjera. ukljuĉivo i strelica za oznaku vrste i smjera strujanja fluida. napojnih . Fino namještanje i regulacija te mjerenje ostvarenih koliĉina i kontrola funkcije sklopa automatske regulacije. Troškovi pogonske energije nisu ukljuĉeni. Izrada i ljepljenje oznaka pojedinih elemenata instalacije koje moraju biti sinhronizirane s oznakama u elektro shemama. ISPITIVANJE I OSTALO 28. opšavi.

HLAĐENJE I GRIJANJE "ili jednakovrijedan" znaĉi da je ponuĊena roba/oprema/materijal jednake ili bolje kvalitete od one koja je navedena kao primjer. nadzora nad ugradbom i puštanja u pogon i fine regulacije sustava.6/1 kV i polaganje dijelom po kabelskoj polici. Stavka ukljuĉuje sve radove i sav eventualno potreban materijal za spajanje i namještanje opreme i elemenata automatske regulacije. za nazivni napon 0.ELEKTROPRIMORJE Rijeka Red. a dokaz(e) jednakovrijednosti mora podnijeti ponuditelj u svojoj ponudi. Troškovi ovlaštenih servisera prilikom ugradbe. Dobava kabela s izolacijom i plaštem od PVC.o. VENTILACIJA. Izdavanje atestne dokumentacije i obuka osoblja investitora u rukovanju strojarskom opremom. a dijelom se kabel uvlaĉi u krute PVC instalacijske cijevi polažene nadžbukno na odstojnim obujmicama Dobava i ugradnja opreme i izvršenje ostalih radova potrebnih za potpuno dovršenje instalacije Dobava i ugradnja sitnog spojnog i montažnog pribora i materijala i izvršenje ostalih nespecificiranih radova potrebnih za potpuno dovršenje instalacije paušal 1 - kn 36. s bakrenim vodiĉima. GraĊevinski radovi na adaptaciji graĊevine (prodori kroz zidove i meĊukatne ploĉe za prolaz cijevi i kabela). 40. paušal 1 - kn 37. . UKUPNO - kn 67 . Troškove pogonske energije snosi naruĉitelj. komplet 1 . broj ProizvoĊaĉ Jedinica mjere Koliĉina Oznaka Oprema Tip Jediniĉna cijena Cijena ukupno 10. Elektromontaţni radovi elektriĉne instalacije napajanja ventilacije 38.kn .o.kn 39. VENTILACIJA. HLAĐENJE I GRIJANJE 35.kn komplet komplet komplet 1 1 1 .kn .HEP-ODS d.

0 vol . doprema i montaža ureĊaja za detekciju SF6 plina.% SF6/ zrak .250 VAC .o.ELEKTROPRIMORJE Rijeka ProizvoĊaĉ Red.radna temeperatura +0 .napajanje 220V-240 V-50/60 Hz.silikonska cijev sa filterom prašine 2m .dimenzije ( 330x147x355 mm) .vrijeme odziva – cca.52 kg -2 potencijalna izlaza 2. 1 min sa 2m poveznom cijevi .potrošnja 40 VA. .5 vol.kabel za napajanje 2.prorada : 2.. UKUPNO - kn 68 . broj Jedinica mjere Koliĉina Oznaka Oprema Tip Jediniĉna cijena Cijena ukupno 11.temepratura skladištenja: -25 . Nabava.-% SF6 .o.uputstva za rad kom 2 Kao tip : 3-026-R002 "DILO" ili jednakovrijedan kpl 1 - kn DETEKCIJA SF6 PLINA "ili jednakovrijedan" znaĉi da je ponuĊena roba/oprema/materijal jednake ili bolje kvalitete od one koja je navedena kao primjer.5 A.HEP-ODS d. .+40 C .univerzalno kućište. DETEKCIJA SF6 PLINA 1.klasa toĉnosti : 0.zaštita : IP 40 prema DIN 40050 .težina 6.5-polni utikaĉ za alarm . .priĉuvni osiguraĉ 630 mA .+40 C . za unutrašnju ugradnju : .udio Dodatni pribor: . a dokaz(e) jednakovrijednosti mora podnijeti ponuditelj u svojoj ponudi. .5 m .

Dimenzije kućišta: 500 mm x 355 mm x 108 mm Kao tip: SYNCRO 2/4 "KENTEC" ili jednakovrijedan Nabava. 7 Ah). komplet s izolatorom petlje Kao tip: YBO-R/SCI "HOCHIKI" ili jednakovrijedan 4. doprema i montaža prema dispozicijskim nacrtima analogno-adresabilne sirene s napajanjem iz petlje kao tip: CHQ-WS2 "HOCHIKI" ili jednakovrijedan Nabava.8 mm "ELKA" ili jednakovrijedan Nabava. - kn kom 8 - kn 5. komplet s podnožjem za nadžbuknu montažu Kao tip: ALG-E "HOCHIKI" ili jednakovrijedan Nabava. komplet s ugraĊenim priĉuvnim izvorom napajanja (dva akumulatora 12V.o. m 50 - kn 69 . a dijelom u plastiĉne kanalice prema dispozicijskim nacrtima te spajanje sljedećeg instalacijskog kabela za napajanje vatrodojavne centrale kao tip: BXO-HFVO 3x1. polaganje dijelom u instalacijskim cijevima. doprema i montaža prema dispozicijskim nacrtima ruĉnog analognoadresabilnog javljaĉa požara. doprema i montaža prema dispozicijskim nacrtima ulazno-izlaznog monitor modula za spoj u petlju Tip: CHQ-MRC "HOCHIKI" ili jednakovrijedan Nabava. doprema. . kom 5 - kn 7. doprema i montaža prema dispozicijskim nacrtima infracrvene protupožarne barijere za spoj u petlju Kao tip: "HOCHIKI" ili jednakovrijedan Nabava. a dijelom u plastiĉne kanalice prema dispozicijskim nacrtima te spajanje sljedećeg instalacijskog kabela za spajanje javljaĉa. 1 - kn 2. polaganje dijelom u instalacijskim cijevima.o. doprema i montaža na pripremljeno mjesto u ulaznom prostoru zgrade analogno-adresabilne vatrodojavne centrale s mogućnošću prikljuĉka do 4 petlje. u petlju: kao tip: YBY(St)Y 2x2x0. itd. kom 2 - kn 8. doprema i montaža prema dispozicijskim nacrtima optiĉkog analognoadresabilnog javljaĉa požara.ELEKTROPRIMORJE Rijeka ProizvoĊaĉ Red. broj Jedinica mjere Koliĉina Oznaka Oprema Tip Jediniĉna cijena Cijena ukupno 12. Nabava. kom 3 - kn 6.HEP-ODS d. m 500 - kn 9. kom 16 - kn 3.5 mm2 "ELKA" ili jednakovrijedan kom 2 kpl. doprema. komplet s podnožjem za nadžbuknu montažu Kao tip: HCP-E "HOCHIKI" ili jednakovrijedan Nabava. ulazno-izlaznog monitor modula. VATRODOJAVA Elektriĉna instalacija vatrodojave prizemlja i kata zgrade 1. doprema i montaža prema dispozicijskim nacrtima podnožja za nadžbuknu montažu optiĉkog analogno-adresabilnog javljaĉa požara. Nabava. alarmnih sirena.

a dijelom u plastiĉne kanalice prema dispozicijskim nacrtima te spajanje sljedećeg instalacijskog kabela za napajanje vatrodojavne centrale Kao tip: BXO-HFVO 3x1. doprema i montaža prema dispozicijskim nacrtima ruĉnog analognoadresabilnog javljaĉa požara. s koliĉinama prema specifikaciji izvoditelja elektromontažnih radova IzvoĊenje svih potrebnih mjerenja. 1 - kn 70 . kom 2 - kn 14. kom 50 - kn 19. doprema i montaža prema dispozicijskim nacrtima ulazno-izlaznog monitor modula za spoj u petlju Kao tip: CHQ-MRC "HOCHIKI" ili jednakovrijedan Nabava.HEP-ODS d.5 mm2 "ELKA" ili jednakovrijedan Nabava. doprema.) za vatrodojavnu instalaciju podruma zgrade i kabelskih tunela. doprema. komplet s podnožjem za nadžbuknu montažu Kao tip: HCP-E "HOCHIKI" ili jednakovrijedan Nabava.o. kanalica. obujmica. VATRODOJAVA 10. a dijelom u plastiĉne kanalice prema dispozicijskim nacrtima te spajanje sljedećeg instalacijskog kabela za spajanje javljaĉa. Nabava. alarmnih sirena.) za vatrodojavnu instalaciju prizemlja i kata zgrade. doprema i montaža sitnog spojno-montažnog materijala (cijevi. . kanalica. 1 - kn Elektriĉna instalacija vatrodojave podruma zgrade i kabelskih tunela 12. doprema i montaža prema dispozicijskim nacrtima podnožja za nadžbuknu montažu optiĉkog analogno-adresabilnog javljaĉa požara. kom 500 - kn 18. 1 - kn 11. obujmica.o. Nabava. doprema i montaža prema dispozicijskim nacrtima optiĉkog analognoadresabilnog javljaĉa požara. itd. itd. doprema i montaža sitnog spojno-montažnog materijala (cijevi. kom 2 - kn 17. polaganje dijelom u instalacijskim cijevima. kom 2 - kn 16. broj Jedinica mjere Koliĉina Oznaka Oprema Tip Jediniĉna cijena Cijena ukupno 12. ulazno-izlaznog monitor modula. u petlju: kao tip: YBY(St)Y 2x2x0. doprema i montaža prema dispozicijskim nacrtima analogno-adresabilne sirene s napajanjem iz petlje kao tip: CHQ-WS2 "HOCHIKI" ili jednakovrijedan Nabava. s koliĉinama prema specifikaciji izvoditelja elektromontažnih radova kom 6 - kn 15. itd.8 mm "ELKA" ili jednakovrijedan Nabava. kpl.ELEKTROPRIMORJE Rijeka ProizvoĊaĉ Red. komplet s izolatorom petlje Kao tip: YBO-R/SCI "HOCHIKI" ili jednakovrijedan kom 18 - kn 13. a prije puštanja u pogon kpl. Nabava. komplet s podnožjem za nadžbuknu montažu kao tip: ALG-E "HOCHIKI" ili jednakovrijedan Nabava. polaganje dijelom u instalacijskim cijevima. kpl. ispitivanja I provjera sustava sukladno zahtjevima tehniĉkih propisa nakon završetka radova.

HEP-ODS d.o.o. - ELEKTROPRIMORJE Rijeka

ProizvoĊaĉ

Red. broj

Jedinica mjere

Koliĉina

Oznaka

Oprema

Tip

Jediniĉna cijena

Cijena ukupno

12. VATRODOJAVA
20. IzvoĊenje svih potrebnih mjerenja, ispitivanja I provjera sustava sukladno zahtjevima tehniĉkih propisa nakon završetka radova, a prije puštanja u pogon Završni radovi i puštanje u pogon 21. 22. Programiranje i puštanje u rad vatrodojavne centrale Ispitivanje i puštanje u pogon instalacije vatrodojave,izdavanje atesta i zasnivanje revizijske knjige instalacije vatrodojave
kpl. 1 kpl. 1

-

kn

- kn - kn

kpl.

1

VATRODOJAVA
"ili jednakovrijedan" znaĉi da je ponuĊena roba/oprema/materijal jednake ili bolje kvalitete od one koja je navedena kao primjer, a dokaz(e) jednakovrijednosti mora podnijeti ponuditelj u svojoj ponudi.

UKUPNO

-

kn

71

HEP-ODS d.o.o. - ELEKTROPRIMORJE Rijeka

ProizvoĊaĉ

Red. broj

Jedinica mjere

Koliĉina

Oznaka

Oprema

Tip

Jediniĉna cijena

Cijena ukupno

13. STABILNI SUSTAV GAŠENJA S CO2

STROJARSKI DIO 1.
CO2 baterija u kompletu s 10 boca (67,5 lit, 50 kg punjenje), sa pneumatskim aktiviranjem u kompletu sa: pneumatskim aktivatorom, pilot cjevovodom, vagama za kontrolu težine boca (polužni mehanizam), sabirnim kolektorom NO50 za 10 boca, priključnim gibljivim cijevima i nepovratnim ventilima, nadzorom gubitka CO2 u bocama s detektorom sa svjetlosnom zrakom i nosećom konstrukcijom sa VdS atestom i hrvatskim certifikatom - Izlaz lijevo Minimax Art. number: - baterija 773775 - svjetlosni detektor 876530 i sva ostala potrebna oprema Minimax ili jednakovrijedan

kpl.

2

-

kn

2.

CO2 baterija u kompletu s 6 boca (67,5 lit, 50 kg punjenje), sa pneumatskim aktiviranjem u kompletu sa: pneumatskim aktivatorom, pilot cjevovodom, vagama za kontrolu težine boca (polužni mehanizam), sabirnim kolektorom NO50 za 10 boca, priključnim gibljivim cijevima i nepovratnim ventilima, nadzorom gubitka CO2 u bocama s detektorom sa svjetlosnom zrakom i nosećom konstrukcijom, sa VdS atestom i hrvatskim certifikatom - Izlaz desno Minimax Art. number: - baterija 768635 - svjetlosni detektor 876530 i sva ostala potrebna oprema Minimax ili jednakovrijedan Razvodni kolektor NO65 s razdjelnim ventilima NO65 sa pneumatskim aktiviranjem (kpl. 2), prirubničkim spojevima i nosećom konstrukcijom - dva razdjelna ventila NO65 - dva pneumatska cilindra za aktiviranje - dio pilot cjevovoda sa potrebnom armaturom - sigurnosni ventil pilot cjevovoda sa VdS atestom i hrvatskim certifikatom Minimax - prema Werknorm M3-4-1 B1.2 ili jednakovrijedan

kpl.

2

-

kn

3.

kpl.

1

-

kn

4. 5. 6.

Mikrosklopka za kontrolu otvorenosti razdjelnog ventila Tlačne sklopke za potvrdu gašenja Sigurnosni ventil 3/4" za spoj na razvodni kolektor s cjevovodom na izlazu koji vodi u vanjski prostor

kpl. kpl. kpl.

2 2 1

-

kn kn kn

7.

Upravljački ormarić sa dvije pilot boce (glavna + rezervna) PAE - CO2 - 4 za aktiviranje sustava, sa VdS atestom i hrvatskim certifikatom

kpl.

2

-

kn

72

HEP-ODS d.o.o. - ELEKTROPRIMORJE Rijeka

ProizvoĊaĉ

Red. broj

Jedinica mjere

Koliĉina

Oznaka

Oprema

Tip

Jediniĉna cijena

Cijena ukupno

13. STABILNI SUSTAV GAŠENJA S CO2
Minimax Art. number: 885337 ili jednakovrijedan

8. 9.

Bakreni pilot cjevovod 6x1 za pneumatsko aktiviranje sustava Sigurnosni odzračnik pilot cjevovoda za osiguranje od slučajnog aktiviranja uslijed malog propuštanja pilot boce Minimax Art. number: 885869 ili jednakovrijedan Nepovratni ventil 3/4" , minimalno NP140 u kompletu sa spojnicama za bakreni cjevovod Sitni potrošni materijal minimalno NP140: - hermeto spojnice - materijal za brtvljenje - razne spojnice - sitna armatura Montaža opreme u CO2 stanici - montirana oprema mora biti dobro uzemljena Razvodni crni cjevovod prema DIN2448 koji zadovoljava tlačnu probu od 80 bara u kompletu sa svim potrebnim fitinzima, koljenima, T komadima, ovjesnim materijalom, vijcima, maticama i podloškama slijedećih dimenzija - NO65 48 m - NO50 42 m - NO40 48 m - NO25 108 m CO2 mlaznice sa zvonom za usmjeravanje mlaza. - dimenzije otvora mlaznice uzeti prema projektu Kvaliteta proizvoda kao: Minimax ili jednakovrijedan Montaža razvodnog cjevovoda s mlaznicama - montirani cjevovod i oprema moraju biti dobro uzemljeni Dobava temeljne i završne boje sa bojanjem razvodnog cjevovoda i cjevovoda u CO2 stanici

kpl. kpl.

2 3

-

kn kn

10. 11.

kpl.

4

-

kn

kpl.

1

-

kn

12.

kpl.

1

-

kn

13.

kpl.

1

-

kn

14.

kpl.

44

-

kn

15.

kpl.

1

-

kn

16.

kpl. kpl. kom.

1 1 1

-

kn kn kn

17. 18. 19.

Tlačne probe cjevovoda sukladno projektu Ispiranje cjevovoda sukladno projektu Isporuka i ugradnja protupožarne zaklopke kao KLIMAOPREMA ili jednakovrijedan PPZ - K60 315 x 315 x 600 / G - M 220 - s Zidna uputa za kompletan sustav

kpl.

2

-

kn

20.

kom.

2

-

kn

73

ELEKTROPRIMORJE Rijeka ProizvoĊaĉ Red. 23. 22. 35. kom.o. kom. 29. 31. kpl. 34. 38. 39. IP 65 Taster za blokiranje gašenja Metalna razvodna kutija sa dvije uvodnice Alarmna sirena sa bljeskalicom. kpl. . 26 Knjiga uputa za rukovanje i održavanje Vijci. 36. 30. kpl. 32. Vatrodojavna centrala.HEP-ODS d. 24. Takt=85°C Ručni javljač za aktiviranje gašenja. kpl. broj Jedinica mjere Koliĉina Oznaka Oprema Tip Jediniĉna cijena Cijena ukupno 13.8 Metalna polica PK50 sa poklopcem i montažnim i pričvrsnim priborom Centrala za detekciju CO2 dvokanalna OLDHAM MX32 ili jednakovrijedan 74 . kom. 1 2 14 2 2 2 4 190 340 750 90 200 1 - kn kn kn kn kn kn kn kn kn kn kn kn kn 28.o. 33. kpl.75 Kabel LiYCY 2x1 Kabel JBY(St)Y1x2x0. 2 1 1 1 1 1 - kn kn kn kn kn kn ELEKTRO DIO 27. 25. kao Sigma XT "Kentec" ili jednakovrijedan kpl. Akumulator hermetički zatvoren 12V. 12Ah Termomaksimalni transformatorski javljač požara. kom. 24 VDC Kabel TBX(z1)OZO HFVO 1x2x0. matice. kpl. podložne pločice i podložne pločice -nazubljene za prirubničke spojeve Klingerit brtve za brtvljenje prirubničkih spojeva Sidreni vijci za noseće konstrukcije CO2 baterija i kolektora Materijal za brtvljenje navojnih spojeva Sitni potrošni materijal kom. 37. STABILNI SUSTAV GAŠENJA S CO2 21. sa dva kanala za gašenje. kpl. m m m m m kpl.8 Kabel JBY(St) Y 2x2x0.

slijedećih dimenzija: AWK 197x197 Dobava i ugradba aluminijske odsisne rešetke za ugradnju sa plenumom na odsisni kanal u prostor CO2 . proizvodnje “TROX” ili jednakovrijedan. . sa baterijama 2x12V/7Ah kpl. range 0-5% ili jednakovrijedan Samostalni ispravljač za besprekidno napajanje 220AC/24DC-1A.). na vanjski zid skladišta. Sonda za detekciju CO2 OLDHAM CTX300 IR.o. 50 Hz Nazivna struja: I = 0. 1 - kn 41. broj Jedinica mjere Koliĉina Oznaka Oprema Tip Jediniĉna cijena Cijena ukupno 13. proizvodnje “TROX” ili jednakovrijedan. 1 - kn GRAĐEVINSKI RADOVI 42.430 min-1 Snaga motora: N = 0.o. 25cm 500x400 debljine cca. 42 a) 42 b) Zatvaranje postojećih proboja za prolaz ventilacijskih kanala (Ø160) u zidovima. STABILNI SUSTAV GAŠENJA S CO2 40.HEP-ODS d. Dobava i ugradba kombiniranog ventilatora s prednostima aksijalnih ventilatora i tlaĉnom karakteristikom radijalnih ventilatora za sustav odsisa prostora CO2 u kompletu sa preklopkom (on. 15cm VENTILACIJA kom kom 2 2 - kn kn 43. kpl.ELEKTROPRIMORJE Rijeka ProizvoĊaĉ Red. slijedećih tehniĉkih karakteristika: Koliĉina odsisanog zraka: V = 200 m3/h Eksterni pad tlaka: Dp = 150 Pa broj okretaja: n = 2.45 A Buka: na 3m 44 dB(A) U kompletu sa slijedećom dodatnom opremom: Elastiĉnim prikljuĉkom x 2 kom Konzolama za ugradbu Antivibratorima Nepovratnom klapnom Termiĉkom zaštitom motora proizvod: FlaktWoods. slijedećih dimenzija: ASL 225x125 kom 1 - kn 45. kom 1 - kn 75 . Dobava i ugradba aluminijske fiksne vanjske žaluzije sa zaštitnom mrežicom.off automatski. okvirom za ugradbu.065 kW Napajanje: 220 / 240 V. Gruba i fina obrada i popravak oštećenog zida. Dimenzije otvora : 500x400 debljine cca. tip: ILC / 2M ili jednakovrijedan komplet 1 - kn 44.3 A Potezna struja: I = 0.

U stavku ukljuĉiti i povezivanje na centralu CO2 za upravljanje automatskim radom ventilatora i na upravljaĉku sklopku za manuelni rad (on-off). 48 a) 48 b) 49. Dobava i ugradba zaštitne mrežice sa okvirom za ugradbu na dobavni kanal. Instalaciju. kpl. kpl. 1 1 1 - kn kn kn 76 . 58. zajedno sa svim fazonskim komadima. Spajanje novih protupožarnih zaklopki na postojeću požarnu centralu . kpl. dimenzija skošenog kanala cca Ø 160 Dobava i ugradba u ventilacijske kanale cilindriĉnih.o. 57. Ø 125 Ø 160 Dobava konzolnog materijala za zavješenje i konzole ventilacijskih kanala i istrujnih rešetki. Spajanje primarnog ureĊaja (ventilator). 53.ELEKTROPRIMORJE Rijeka ProizvoĊaĉ Red. FKRS-KR ili jednakovrijedan slijedećih veliĉina i koliĉina: Ø 160 Izrada i ugradba cilindriĉnih ventilacijskih kanala izraĊenih iz pocinĉanog lima. STABILNI SUSTAV GAŠENJA S CO2 46.o. otpornosti 90 minuta. tip. oĉišćenog od hrĊe i obojenog s 2 premaza temeljnom bojom. ispitivanje i puštanje u rad do pune funkcionalnosti Atestiranje od strane nadležne institucije kpl. broj Jedinica mjere Koliĉina Oznaka Oprema Tip Jediniĉna cijena Cijena ukupno 13. proizvod “TROX”. na izvedenu el. signalizacija u otvorenom i zatvorenom položaju. komplet 3 kn - kn kn kn kn Elektro radovi 56. kpl. . duljine 310 mm. m m 2 16 - kn kn kn kg 5 50. kpl. 1 1 1 1 kom 2 - kn 47. paušal 1 - kn 51. Montaža opreme i kablova Spajanje. opremljenih toplinskim okidaĉem i elektromotornim pogonom "Belimo" tip TIP BLF230-T. 54. komplet 3 - kn 48. Transport opreme i materijala na gradilište Funkcionalno ispitivanje i ishoĎenje Uvjerenja za CO2 instalaciju Stavljanje instalacije u pripravno radno stanje Primopredaja sustava i obuka personala zaduženog za održavanje kpl. Ukljuĉivo spajanje zaklopki na eklektriĉnu mrežu Radovi na stabilnom sustavu gašenja s CO2 Strojarski radovi 52. 55. protupožarnih zaklopki predviĊenih za ugradnju u zid.HEP-ODS d.

1 1 - kn . kpl. a prije puštanja u pogon STABILNI SUSTAV GAŠENJA S CO2 "ili jednakovrijedan" znaĉi da je ponuĊena roba/oprema/materijal jednake ili bolje kvalitete od one koja je navedena kao primjer. ispitivanja i provjera sustava sukladno zahtjevima tehniĉkih propisa nakon završetka radova.ELEKTROPRIMORJE Rijeka ProizvoĊaĉ Red. 60. broj Jedinica mjere Koliĉina Oznaka Oprema Tip Jediniĉna cijena Cijena ukupno 13. a dokaz(e) jednakovrijednosti mora podnijeti ponuditelj u svojoj ponudi.kn IzvoĊenje svih potrebnih mjerenja.HEP-ODS d. STABILNI SUSTAV GAŠENJA S CO2 59. . Primopredaja sustava i obuka personala zaduženog za održavanje kpl. UKUPNO - kn 77 .o.o.

a trebaju biti dovoljne za izvedbu svih potrebnih veza. .5 mm 2 PP00 7x1. 32.5 mm 2 PP00 3x2.5/2.5 mm2 NYCY 7x2.5 mm2 PP-Y 3x4 mm2 Li –YCY mm2 Napomena: Koliĉine su iz izvedbenog projekta.5 mm 2 NYCY 2x1. 3.5 mm2 PP – Y 3x2.5 mm2 NYCY 4x2. 29. 17. 9.5/ mm 2 PP00 5x1.5 mm2 NYCY 8x2.5 mm2 PP00-TG 3x1.5 mm 2 NYCY – 5x6 /6 mm2 NYCWY 4x150sm/70 mm 2 NYCWY 4x10re/10 mm2 NYCWY 4x25re/16 mm2 PP00 3x1. 23.5/2. SIGNALNO UPRAVLJAĈKI KABELI 1. 16. 22.5 mm 2 PP00 10x1. 19. 7. 8.5 mm2 NYCY 10x1. 27. Eventualne naknadno potrebne koliĉine se ne priznaju.5/2.HEP-ODS d.5 mm2 NYCY 4x25rm/16 mm 2 NYCY 4x35rm/35 mm 2 NYCY 4x10re/10 mm 2 NYCY 5x4re/4 mm 2 NYCY 4x4re/4 mm 2 NYCY 2x4re/4 mm 2 NYCY 4x1.5/2. 35.ELEKTROPRIMORJE Rijeka ProizvoĊaĉ Red. 30.5re/1. 25. 18. 24. 33. 28.o. 12.5 mm2 NYCY 3x2. UKUPNO SIGNALNO UPRAVLJAĈKI KABELI : kn m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m 1950 810 1160 700 520 780 10 10 20 50 50 150 400 400 50 50 50 250 200 200 100 100 100 100 100 150 50 500 200 20 600 300 200 50 kn kn kn kn kn kn kn kn kn kn kn kn kn kn kn kn kn kn kn kn kn kn kn kn kn kn kn kn kn kn kn kn kn kn 78 . 13. 20.5/2.5 mm2 PP – Y 5x2. 34. 10.5 mm 2 PP00 16x1. 5. 26.5 mm2 PP 2x1. 6. 14. 15. 2. 11.5re/1.5/1.5/ mm 2 PP-Y 3x1.5/2. NYCY 2x6/6 mm2 NYCY 2x2.o.5 mm 2 NYCY 14x1. broj Jedinica mjere Koliĉina Oznaka Oprema Tip Jediniĉna cijena Cijena ukupno 14. 21. 31.5re/2.5 mm2 NYCY 5x2.

ELEKTROPRIMORJE Rijeka ProizvoĊaĉ Red. .HEP-ODS d.o. broj Jedinica mjere Koliĉina Oznaka Oprema Tip Jediniĉna cijena Cijena ukupno 14.o. Dobava. doprema. kpl 1 . SIGNALNO UPRAVLJAĈKI KABELI Polaganje energetskih i signalno – upravljaĉkih kabela 36. Montažu treba izvršiti u skladu sa zahtjevima iz glavnog i izvedbenog projekta te osigurati potpunu funkcionalnost i pogonsku sigurnost. spajanje i oznaĉavanje svih energetskih i signalno-upravljaĉkih kabela prema ovoj specifikaciji i rješenjima u glavnom i izvedbenom projektu. rezanje.kn SIGNALNO UPRAVLJAĈKI KABELI UKUPNO - kn 79 . polaganje. istovar. izmjer.

135 - kn 80 .L=210 ili jednakovrijedan Stropni nosač Kao tip: PNZ -077. kom.L=510 ili jednakovrijedan Nosač Kao tip: NPK 009.L=310 ili jednakovrijedan Nosač Kao tip:NPK 009. kom.HEP-ODS d. 40 - kn 9.o. kom. kom. 40 - kn 10. 330 - kn 12. kom. . kom. 36 - kn 4. kom.o. 15 - kn 3. kom. L=500 ili jednakovrijedan m 216 - kn 2. 51 - kn 14. kom. 36 - kn 7. 78 - kn 8. 216 - kn 5. kom. 15 - kn 6. kom.ELEKTROPRIMORJE Rijeka ProizvoĊaĉ Red. kom. broj Jedinica mjere Koliĉina Oznaka Oprema Tip Jediniĉna cijena Cijena ukupno 15. kom. 160 - kn 13. OPREMA ZA POLAGANJE ENERGETSKIH I SIGNALNO UPRAVLJAĈKIH KABELA 1. 78 - kn 11. Kabelska polica Kao tip: PK-500/50 ili jednakovrijedan Kutna spojnica 90 Kao tip: US -500/50 ili jednakovrijedan T-spojnica Kao tip: TS -500/50 ili jednakovrijedan Poklopac kabelske police kao tip: PPK -500 ili jednakovrijedan Poklopac kutne spojnice 90 Kao tip: PUS -500 ili jednakovrijedan Poklopac T-spojnice Kao tip: PTS -500 ili jednakovrijedan Kabelska polica kao tip: PK -300/50 ili jednakovrijedan Kabelska polica kao tip: PK -200/50 ili jednakovrijedan Poklopac kabelske police kao tip: PPK -200 ili jednakovrijedan Poklopac kabelske police Kao tip: PPK -300 ili jednakovrijedan Nosač kao tip:NPK 009.

314 - kn 18. 12 - kn 20. Stropni nosač Kao tip: PNZ -077. . 7 - kn m 3 - kn 26. kom. kom. kom. kom. . L=1500 ili jednakovrijedan Zidni nosač Kao tip: PNZ -007. 25. L=1500 ili jednakovrijedan Kutna spojnica 90 Kao tip: US -300/50 ili jednakovrijedan Poklopac kutne spojnice 90 Kao tip: PUS -300 ili jednakovrijedan Stropni nosač Kao tip:PNZ -077 . 34 kn 16. kom. kom. 73 - kn 17.o. m 3 - kn 27. OPREMA ZA POLAGANJE ENERGETSKIH I SIGNALNO UPRAVLJAĈKIH KABELA 15. L=1000 ili jednakovrijedan Stropni nosač Kao tip: PNZ -077. L=500 ili jednakovrijedan Zidni nosač Kao tip: PNZ -007. 12 - kn 22. broj Jedinica mjere Koliĉina Oznaka Oprema Tip Jediniĉna cijena Cijena ukupno 15. L=2500 ili jednakovrijedan T-spojnica Kao tip: TS -300/50 ili jednakovrijedan Poklopac T-spojnice Kao tip: PTS -300 ili jednakovrijedan Kutna spojnica 90 kao tip:US -200/50 ili jednakovrijedan Poklopac kutne spojnice 90 Kao tip:PUS-200 ili jednakovrijedan kom. kom 7 - kn 28. L=2000 ili jednakovrijedan Kutna spojnica 45 Kao tip:SHS -500/50 ili jednakovrijedan Poklopac kutne spojnice 45 kao tip:PSHS -500/50 ili jednakovrijedan Stropni nosač Kao tip:PNZ -077 . kom.o. kom. kom 7 - kn 81 . 3 - kn 23.ELEKTROPRIMORJE Rijeka ProizvoĊaĉ Red. kom. 33 - kn 19. 12 - kn 21. 3 - kn 24.HEP-ODS d.

kom. 5 - kn 34.ELEKTROPRIMORJE Rijeka ProizvoĊaĉ Red. 5 - kn 32. kom. 5 - kn 39. 5 - kn 38. kom. 20 288 - kn kn 41. kom. 20 - kn 40. broj Jedinica mjere Koliĉina Oznaka Oprema Tip Jediniĉna cijena Cijena ukupno 15. kom. 5 - kn 33. kom. kom. 82 . 5 - kn 35. 66 - kn 31.o. 3 - kn 37. kom. 66 kn 30. kom. kom. OPREMA ZA POLAGANJE ENERGETSKIH I SIGNALNO UPRAVLJAĈKIH KABELA 29.o. kom. 3 - kn 36. . kom. Kabelska polica Kao tip: PK -100/50 ili jednakovrijedan Poklopac kabelske polica Kao tip: PPK -100/50 ili jednakovrijedan Kutna spojnica 90 Kao tip: US -100/50 ili jednakovrijedan Poklopac kutne spojnice 90 Kao tip: US -100/50 ili jednakovrijedan T-spojnica Kao tip: TS -100/50 ili jednakovrijedan Poklopac T-spojnice Kao tip: PTS -100/50 ili jednakovrijedan Križna spojnica Kao tip: KS -100/50 ili jednakovrijedan Poklopac križne spojnice Kao tip: PKS -100/50 ili jednakovrijedan T-spojnica Kao tip: TS -200/50 ili jednakovrijedan Poklopac T-spojnice Kao tip: PTS -200/50 ili jednakovrijedan Kabelska polica Kao tip: PK -300/60 ili jednakovrijedan Poklopac kabelske police Kao tip: PPK -300/60 ili jednakovrijedan Kutnik kom.HEP-ODS d.

45 a) 45 b) 45 c) 45 d) 46. a trebaju biti dovoljne za izvedbu svih potrebnih kabelskih polica prema projektu. držači kabela …). kom. Napomena: Količine su iz izvedbenog projekta. Montaža kabelskih polica za polaganje energetskih i signalno-upravljaĉkih kabela u južnom kabelskom kanalu. kom.kn OPREMA ZA POLAGANJE ENERGETSKIH I SIGNALNO UPRAVLJAĈKIH KABELA UKUPNO . Napomena: Oprema se isporuĉuje kao dio bravarije obraĊen u sklopu graĊevinskog projekta. komplet 1 . komplet. m 2160 1750 400 2450 100 - kn kn kn kn .kn 49. kom. OPREMA ZA POLAGANJE ENERGETSKIH I SIGNALNO UPRAVLJAĈKIH KABELA 42. 47. 1 . Montaža kabelskih ljestava za uvod energetskih kabela 12/20 kV iz kabelskog prostora ispod sklopnih modula kroz otvore u armirano-betonskoj ploĉi u sklopne module vodnih polja. kom. kom. Elektromontaţni radovi 48.o. Drveni podesti za kabelski prostor. Ravna spojnica Kao tip: RSK50 ili jednakovrijedan Ukrućenje Kao tip: UKR -50 ili jednakovrijedan Spojnice za vertikalno skretanje kao tip: SVS -50 ili jednakovrijedan Vijci: Kao tip: VE-03 ili jednakovrijedan Kao tip: VE-04 ili jednakovrijedan kao tip: UV-10 ili jednakovrijedan Kao tip: UV-12 ili jednakovrijedan Dobava i montaža zidnog plastičnog samogasivog instalacijskog kanala s poklopcem. veličina i količina se odreĎuje nakon polaganja 10(20) kV i 110 kV kabela.kn 50. kom. 300 kn 43. komplet 1 . .HEP-ODS d.kn kom. Eventualne naknadno potrebne količine se ne priznaju. Montaža kabelskih polica za polaganje energetskih i signalno-upravljaĉkih kabela u zgradi postrojenja prema izvedbenom projektu. sa svim potrebnim elementima (pregrade. 200 - kn 45. broj Jedinica mjere Koliĉina Oznaka Oprema Tip Jediniĉna cijena Cijena ukupno 15.ELEKTROPRIMORJE Rijeka ProizvoĊaĉ Red.o.kn 83 . 150 - kn 44.kn komplet 1 .

a dokaz(e) jednakovrijednosti mora podnijeti ponuditelj u svojoj ponudi. broj Jedinica mjere Koliĉina Oznaka Oprema Tip Jediniĉna cijena Cijena ukupno 15.o.o. . OPREMA ZA POLAGANJE ENERGETSKIH I SIGNALNO UPRAVLJAĈKIH KABELA "ili jednakovrijedan" znaĉi da je ponuĊena roba/oprema/materijal jednake ili bolje kvalitete od one koja je navedena kao primjer.HEP-ODS d.ELEKTROPRIMORJE Rijeka ProizvoĊaĉ Red. 84 .

telekomunikacija i postrojenje 110 kV Drveni radni stol. dimenzija. za vanjsku montažu.kn 4 1 3 . hodniku na katu. Oprema zaštite na radu. 15 16. dim. 7.kn 11.190 x 90 cm. amblemom i nazivom HEP-a i dež. 10.kn kom 2 . 14.kn kom kom 10 1 .o. oblika slova i s tekstom u dogovoru sa investitorom Limena natpisna ploĉa sa nazivom TS. dim. u prostorijama komandi PrP i DP i u postrojenju 110 kV Jednokrilni ormar sa policama. komandnim prostorijama PrP i DP. oblika slova i s tekstom u dogovoru sa investitorom Limene natpisne ploĉe sa oznakom i prijenosnim omjerom transformatora. dimenzija. boje.ELEKTROPRIMORJE Rijeka ProizvoĊaĉ Red.cca 130 x 80 cm. postrojenjima 110 kV i 20 kV. dim. dim.kn 4 . za prostorije istosmjernog i izmjeniĉnog razvoda.kn 3 . broj Jedinica mjere Koliĉina Oznaka Oprema Tip Jediniĉna cijena Cijena ukupno 16. dimenzija.cca 190 x 90 cm. za prostoriju radionice Dvokrilni ormar sa policama. za komandne prostorije PrP i DP Drvena (ili metalna stolica) tapecirana. . Metalne montažne police za prostor skladišta. 2 kom u trafo komorama i po 1 kom u postrojenjima 110 kV i 20 kV. dim. prostorijama istosmjernog i izmjeniĉnog razvoda i telekomunikacija.kn 8 . oblika slova i s tekstom u dogovoru sa investitorom kom kom kom kom kom 10 20 10 10 8 - kn kn kn kn kn . natpisne ploĉice i druga priruĉna oprema Natpisne ploĉice: Limena natpisna ploĉa "Pozor ! Visoki napon" za vanjsku montažu PVC natpisna ploĉa "Pozor ! Visoki napon" Limena natpisna ploĉa "Neovlaštenima pristup zabranjen" za vanjsku montažu PVC ploĉa upozorenja za postupak prve pomoći od udara el. sa dva boĉna ormarića sa ladicama. drvo. u prostorijama istosmjernog i izmjeniĉnog razvoda i telekomunikacija Uredska stolica. sanitarijama i telekomunikacija Zidna drvena vješalica za zavješenje kaciga na stepeništu TS Koš za smeće. boje.cca 50 x 190 x 40 cm. visinski i nagibno podesiva. oblika slova i s tekstom u dogovoru sa investitorom PVC natpisne ploĉe sa nazivima odgovarajućih prostorija.kn 9. dim. boje. za komandne prostorije PrP i DP Drveni stol.kn 13. sanitarijama i u kabelskim prostorima Limeni dvokrilni ormar 90 x 40 x 180 cm za prostor radionice.kn kom 2 19.kn . 20. 8. 85 .HEP-ODS d. u komandnim prostorijama PrP i DP.o.kn kom kom kmpl kom kom kom kom 2 .brojem. boje. u prostorijama istosmjernog i izmjeniĉnog razvoda i telekomunikacija Stojeća vješalica. po 2 kom u postrojenju 110 kV. 100x50x200 cm. u trafo komorama. 12.struje Limene natpisne ploĉe sa nazivima odgovarajućih prostorija.kn . . u prostorijama istosmjernog i izmjeniĉnog razvoda . 1. za unutrašnju montažu. SPECIFIKACIJA OSTALE OPREME Dobava. . 2. 3. 18. dimenzija.cca 90 x 190 x 40 cm. sa jednim boĉnim ormarićem sa ladicama. 6. za dokumentaciju.kn kom 15 .kn . za dokumentaciju. tapecirana. 4. za unutrašnju montažu. kom kmpl kom 14 1 6 . 17. 5. za vanjsku montažu. za priruĉne radove.tel. doprema i montaţa namještaja: Komandni pult .

25. 27. 26. 22.ELEKTROPRIMORJE Rijeka ProizvoĊaĉ Red. SPECIFIKACIJA OSTALE OPREME 21. 29. 28.kn 86 . Ormarić prve pomoći Kacige Grb RH Zidni sat Ljestve 3x3m A-ljestve 2m A-ljestve 3m Usisaĉ za prašinu Prijenosna lampa Uže sa crvenim zastavicama za ograĊivanje prostora .HEP-ODS d. 24.o.o. . 30. 23.20 m kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom 7 10 2 2 2 2 2 2 2 4 kn kn kn kn kn kn kn kn kn kn SPECIFIKACIJA OSTALE OPREME . broj Jedinica mjere Koliĉina Oznaka Oprema Tip Jediniĉna cijena Cijena ukupno 16.

PROTUPOŢARNA ZAŠTITA 1. kom 8 .o. Kao tip: HVS-K-720 "HAUFF. kom 34 .60 "HAUFF. kom 29 .kn .ELEKTROPRIMORJE Rijeka Red. broj ProizvoĊaĉ Jedinica mjere Koliĉina Oznaka Oprema Tip Jediniĉna cijena Cijena ukupno 17. doprema i montaža prijenosnog aparata za poĉetno gašenje požara punjen suhim prahom. kom 2 . Dobava. Tip : HRD 125-1G-2/50 "HAUFF.TECHNIK" ili jednakovrijedan Dobava i ugradnja vatrootpornih jastuĉića.TECHNIK" ili jednakovrijedan Dobava i ugradnja kabelske brtve.TECHNIK" ili jednakovrijedan ( 12 kom/ pakiranju) Kao tip : HVS-KB .kn 2. za vatrootporno zatvaranje ugraĊene obložne cijevi KFR 125/250.kn 87 . .kn 4. doprema i montaža prijenosnog aparata za poĉetno gašenje požara punjen s CO2 kapaciteta 100 kg (postava uz energetske transformatore i u prostoriji 110 kV postrojenja) Tip: S-100 Dobava i ugradnja kabelske brtve. vodotijesnost 1 bar. Dobava. za prolaz dvije PEHD cijevi promjera 50 mm. za prolaz tri 20 kV kabela 240 mm2 (promjera 42 mm) Tip : HRD 125-1G-3/42 "HAUFF.o. kom 3 .kn 5. Tip: HVS-KK-125 "HAUFF. kom 2 .HEP-ODS d. kapaciteta 9 kg Tip: S-9 Dobava. kom kom 200 300 .TECHNIK" ili jednakovrijedan Dobava i ugradnja kabelske brtve.kn 8.kn 9.kn kom 15 .kn 6. Tip : HRD 125-1-0 "HAUFF. vodotijesnost 1 bar. klasa vatrootpornosti S90 prema DIN 4102 /9 za kabelske vatrootporne zapore u ugraĊenoj obložnoj cijevi KFR 125/250. klasa vatrootpornosti S90 prema DIN 4102 /9 za kabelske vatrootporne zapore.kn 7. vodotijesnost 1 bar.TECHNIK" ili jednakovrijedan Dobava i ugradnja vatrootpornih jastuĉića. za kabelske vatrootporne zapore u ugraĊenoj obložnoj cijevi KFR 125/250.TECHNIK" ili jednakovrijedan ( 30 kom/ pakiranju) Dobava i ugradnja zidnog panela s prikazom dispozicije protupožarnih aparata s naznaĉenim putevima evakuacije iz zgrade kom 2 . za kabelske vatrootporne zapore u ugraĊenoj obložnoj cijevi KFR 125/250. doprema i montaža prijenosnog aparata za poĉetno gašenje požara punjen s CO2 kapaciteta 5kg Tip: CO2-5 3.

HEP-ODS d. UKUPNO .o. a dokaz(e) jednakovrijednosti mora podnijeti ponuditelj u svojoj ponudi. . Prodori strojarskih instalacija (gorivih cjevovoda) brtviti će se sredstvima klase vatrootpomosti R-60 i R-90 atestiranim prema normi HRN DIN 4102 dio 11. Prodori gorivih cijevi. Izdavanje certifikata o protupožarnoj zabrtvljenosti i oznaĉavanjem brtvenih mjesta naljepnicama.kn PROTUPOŢARNA ZAŠTITA "ili jednakovrijedan" znaĉi da je ponuĊena roba/oprema/materijal jednake ili bolje kvalitete od one koja je navedena kao primjer. komplet 11.kn komplet 1 . protupožarni jastuci i sistemski ĉepovi kao tipa «PROMASTOP» ili jednakovrijedan. broj ProizvoĊaĉ Jedinica mjere Koliĉina Oznaka Oprema Tip Jediniĉna cijena Cijena ukupno 17.kn 13.5 cm. komplet 1 .Manje fuge oko metalnih cijevi i elektricnih kablova zatvoriti će se protupožarnom pjenom kao tipa «PROMAFOAM» ili jednakovrijedan. Brtvljenje prodora instalacija kroz granice požarnih sektoraatestiranim ne gorivim materijalima iste klase vatrootpomosti kao i vatrootpomost graniĉnih konstruktivnih elemenata. kabelski blokovi. prema dimenzijama graĊevinskog otvora. PROTUPOŢARNA ZAŠTITA 10. Za veće otvore koristiti će se protupožarni mort.kn 88 . Prodori elektriĉnih instalacija brtve se sredstvima klase vatrootpomosti S-60 i S-90 atestiranim prema normi HRN DIN 4102 dio 9. Dobava materijala i ugradnja protupožarne pregrade TERMAX-90 na mjestu prodora instalacijskih kabela (energetskih) kroz graniĉne konstrukcije požarnih sektora ( prema HRN DIN 4102) u svemu prema tehniĉkim detaljima proizvoĊaĉa materijala. komplet 1 .o. Dobava materijala i zatvaranja prodora pojedinaĉnih kabela do tri u snopu kroz graĊevinske otvore širine do 50 mm protupožarnom pjenom kao tipa «PROMAFOAM» s obje strane konstrukcije u dubinu do 2. 1 .kn 12.ELEKTROPRIMORJE Rijeka Red. promjera većeg od 30 mm brtviti će se protupožarnim obujmicama (manžetama) kao tipa «PROMASTOP» ili jednakovrijedan.

Nadzorni inženjer i Investitor kontroliraju je li oprema montirana prema Glavnom i Izvedbenom projektu i prema uputama proizvoĊaĉa odnosno jesu li pravilno spojeni primarni i sekundarni strujni krugovi i postoje li u njima prekidi. Potrebno je prekriti ili ograditi dostupne otvore u podu.o. Granice ispitivanja su redne stezaljke poslužnih ormarića polja. kpl 1 . odnosno sekundarne stezaljke mjernih transformatora. broj Jedinica mjere Koliĉina Oznaka Oprema Jediniĉna cijena Cijena ukupno 18. Treba izvršiti funkcionalna ispitivanja kompletnog postrojenja kao i pojedinih ureĊaja te posebno izvršiti ispitivanje sustava upravljanja. sve do dopreme i montaže pripadajuće opreme. ukljuĉivo ispitivanje pripadajućih mjernih krugova i funkcijskih logika Ispitivanje i puštanje u pogon primarne opreme 10(20) kV.kn ZAVRŠNA ISPITIVANJA NAKON MONTAŢE I PUŠTANJE U POGON 2.ELEKTROPRIMORJE Rijeka Red.HEP-ODS d. kontrolira se rad u beznaponskom i neopterećenom stanju (uklop/isklop) i rad pod naponom i opterećenjem. ukljuĉujući opremu za uzemljenje zvjezdišta 10(20) kV. mjerenja. parametriranje i podešavanje relejne zaštite) Izrada ispitnih protokola o izvršenim udešenjima i funkcionalnim ispitivanjima djelova sustava relejne zaštite 24 kV polja na pripadajuća podešenja. . iskljuĉne i signalne krugove. kpl 1 - kn 89 . ISPITIVANJA I TEHNIĈKA DOKUMENTACIJA OSIGURANJE GRADILIŠTA 1. Pri preuzimanju gradilišta (zgrade TS) potrebno je osigurati sve prostore u kojima će ljudi raditi po pravilima zaštite na radu. kpl 1 . ukljuĉivši i koordinaciju s karakteristikama mjernih transformatora (navedeno služi kao podloga za pravilno konfiguriranje. Izrada eleborata/ proraĉuna podešenja ureĊaja relejne zaštite postrojenja 24 kV.o. kpl 1 - kn 4.kn 3. kabelske kanale i sl. signalizacije i zaštite uz kontrolu rada nadzornog sustava i sustava blokada. kpl 1 - kn 5.

kpl 1 - kn 9.ELEKTROPRIMORJE Rijeka Red.kn 13. izjednaĉenosti potencijala i otpora izolacije vodiĉa u strujnim krugovima izmjeniĉnog razvoda te izdavanje atesta Mjerenje elektriĉnih i magnetskih polja u skladu sa Pravilnikom o Zaštiti od Elektromagnetskog polja sa izdavanjem protokola. mjerenje. od kojih po jedna treba biti trajno zaštićena (plastificirana ili uokvirena i ustakljena). te montirana u prostoru korisnika. kpl 1 - kn 11. kpl 1 - kn Dokumentacija ureĊaja i priruĉnici za svu isporuĉenu opremu Projektantski nadzor Sudjelovanje u aktivnosti u svezi tehniĉkog pregleda i dobivanja uporabne dozvole Izrada i ugradba shema izvedene instalacije. upravljanje i signalizaciju postrojenja 10(20) kV. ukljuĉujući opremu za uzemljenje zvjezdišta 10(20) kV. Ispitivanje uĉinkovitosti zaštite od indirektnog dodira. kpl 1 - kn 8. kpl 1 - kn 10.HEP-ODS d. s kratkim uputama za korištenje. Mjerenje razine osvijetljenosti u svim prostorijama nakon ugradnje opreme sa izdavanjem protokola.o. DOKUMENTACIJA I OSTALO 12. . izjednaĉenosti potencijala i otpora izolacije vodiĉa u 10(20) kV postrojenju i odgovarajućih polja za uzemljenje zvjezdišta te izdavanje atesta Ispitivanje i puštanje u pogon ormara izmjeniĉnog razvoda ugraĊenog u prostoriju na katu zgrade. Ispitivanje uĉinkovitosti zaštite od indirektnog dodira. broj Jedinica mjere Koliĉina Oznaka Oprema Jediniĉna cijena Cijena ukupno 18. Granice ispitivanja su redne stezaljke u ormarima izmjeniĉnog razvoda. kpl kpl kpl 1 1 1 - kn kn . 14 15.Granice ispitivanja su redne stezaljke poslužnih ormarića polja.o. kpl 2 - kn 90 . ISPITIVANJA I TEHNIĈKA DOKUMENTACIJA 6. Funkcionalno i završno ispitivanje i puštanje u pogon pripadajuće sekundarne opreme za zaštitu. kpl 1 - kn 7.

polica i kabela). broj Jedinica mjere Koliĉina Oznaka Oprema Jediniĉna cijena Cijena ukupno 18. rubova i sl. Dokumentaciju predati u najmanje 5 (pet) primjerka s unošenjem svih promjena koje su uoĉene tijekom ispitivanja i puštanja u pogon kpl 1 kn GRAĐEVINSKI RADOVI 17.kn 91 . GraĊevinski radovi na adaptaciji graĊevine (prodori kroz zidove i meĊukatne ploĉe za prolaz cijevi. Završno farbanje svih zaprljanih i oštećenih zidova.ELEKTROPRIMORJE Rijeka Red. .o. Grubo i fino ĉišćenje gradilišta nakon završenih elektromontažnih i graĊevinskih radova.kn ĈIŠĆENJE GRADILIŠTA 18. Izrada dokumentacije izvedenog stanja.kn ISPITIVANJA I TEHNIĈKA DOKUMENTACIJA UKUPNO .o. kpl 1 . a prije puštanja pod napon kpl 1 .HEP-ODS d. ISPITIVANJA I TEHNIĈKA DOKUMENTACIJA 16.

kn 92 . 2.o. 9.4 kV . 4. Kućni transformator i spojevi na kućni transformator Oprema i radovi na razvodu izmjeniĉnog napona. 10.HEP-ODS d. 0. 5.o. 12. 3. 17. 11. 6.ELEKTROPRIMORJE Rijeka 19. REKAPITULACIJA: 1. . 7. 50 Hz Prenaponska zaštita 10(20) kV Uzemljenje zvjezdišta 10(20) kV Oprema telekomunikacija Oprema za uklapanje u sustav DC Elektroprimorije Ostala oprema 10(20) kV postrojenja Gromobranske instalacije Uzemljenje Ventilacija hlaĊenje i grijanje Detekcija SF6 plina Vatrodojava Stabilni sustav gašenja s CO2 Signalno upravljaĉki kabeli Oprema za polaganje energetskih i signalno-upravljaĉkih kabela Specifikacija ostale opreme Protupoţarna zaštita Ispitivanja i tehniĉka dokumentacija . 13. 16. 18.kn kn kn kn kn kn kn kn kn kn kn kn kn kn kn kn kn kn U K U P N O: . 8. 15. 14.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful