P. 1
AAS i AES

AAS i AES

|Views: 595|Likes:
Published by Ivana Perović

More info:

Published by: Ivana Perović on Mar 27, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/11/2013

pdf

text

original

7

[

INS

TIT

U T
"B

Z A

N U K LEA

R N E

N AUK

E

0 ~

I SKI

D R I ~"

CENTAR ZA PERMANENTNO OBRAZOVANJE "SKOLA" CENTAR ZA PERMANENTNO OBRAZOVANJE

"S K 0 L A"
osnovana 1952. godine u Vinci

Do 1981.godineu

"Sko1i

je odr~ano

290

raz1ici tih kurseva i seminara. Sa uspehom·'je zavrsi10 4.774 Slus?loca. Slusaoci su bili od nekva1ifikovanih univerziteta. ci drugih radnika do istrazivaca nastave naseg i profesora, sude1uju saradi strucnjaizotopima U izvodjenju

A TOM E MIS ION

S K A ASP

A P S 0 R P C ION

I

A R

E K T'R 0 MET

r

J A

nici svih 1aboratorija organizacija zem1je kojima

Instituta

udru~enog

rada sirom nase

je rad sa radioaktivnim

uza specijalnost.

VINCA-BEOGRAD
+981.

Redakcioni

odbor Pesi6
PRE D G 0 V 0 R

Dr Dimitrije Dr Dimitrije

Dr Momir Marinkovi6 Stojanovi6

U poslednjih desetak godina razvoj i ~iroka primena metoda atornske apsorpcije (AAS) i atornske ernisiohe spektrornetrije (AES) bili su praceni objavljivanjern posebnih monografija posvecenih u!irn oblastirna spektrohernije. Plarnena atornska apsorpciona spektrometrija u svetu se vec smatra "tradicionalnom" metodom za direktnu analizu rastvora. Sa razvojem niza novih uredjaja i tehnika, kao na primer indukciono spregnuta plazma, elektrotermicki atomizeri itd., metoda je razvijena do te mere da mo!e da preuzme znacajnu ulogu u laboratorijarna prilikom resavanja raznih analitickih problerna. U nasoj

Recenzenti Dr Bosko verziteta Dr Ankica verziteta Pavlovi6, redovni profesor: Uni-

sredini, razvoj i primena ovih metoda posebno AAS bio je ote~an zbog nedostatka odgovarajuce literature na srpskohrvatskom jeziku. Prevo,darn monografije N.S.Poluektova samo delirnicno je popunjena ova praznina, jer je knjiga posvecena sarno Plamenoj atomskoj emisionoj spektrometriji.

Tehnicko-tehnoloskog u Beogradu

fakulteta

Anti6-Jovanovi6, u Beogradu

docent Uni-

Prirodno-matematickog

fakulteta

Odrzavanje kursa iz oblasti spektrohemije u Centru za permanentno obrazovanje IBK dobra je prilika da se, i ako u oqranicenorn obirnu, prezentira tekst iz osnova AAS i AES. Namera je autora da ova skripta poslu~e kao uvod u AAS i AES. U materijalu koji obradjuje knjiqa pored teorijske i eksperimentalne osnove data je standardna analitieka tehnika. RelatLvno veliko poqlavlje posveceno je primeni u nekim oblastirna qde se ove spektrohemijske metode koriste. Poslednje poqlavlje posvecenoje term!noloqiji s namerom da doprinese standardizaciji u nasoj strucnoj literaturi. Prilozena biblioqrafija ima za cilj da eitaocu ukaze na znacajnija dela iz AAS i PAEs. Na kursu pored teorijskoq dela, koji je prikazan u skriptama, vidno rnesto zauzima i eksperimentalni rad koji se izvodi u INEP Zemun, na PMF Beograd i u laboratorijama Instituta "Boris Kidric" u Vinci. Mi se nadamo da ce ova skripta i kurs u celini doprineti siroj prirneni ovih oblasti spektrohemijske analize u primenjenim i istrazivackim laboratorijarna.

Auturi

Priredio Kolektiv Centra

SADR!AJ str. 7 nivoa

1. TEORIJSKI 1.1. ELEMENTI

OSNOVI

(D.Pe§16) SPEKTARA energetsklh

ATOMSKIH

1.1.1. 1.1.2. 1.1.3. 1.2. 1.3.

Identlfikacija Spektralnl

prelazl I1nija

..............................
:

Profl1~apsorpclonih LAMBERT-BEER-OV PLAMEN ~arakterlstlkeplamena Elementi u plamenu ZAKON

............................. ........................ .... .......".-." .... ... •.. .•...... ; ... ..... :...
;,,-"

7 8

11
12

AUT

0 R I

1.3.1. 1.3.2.

'

'

-

13 13
14

••••••••.•••.•••

'"0- '"0'" ••••••.••••••.••••

e_

••••••••

2. OSNOVI

EKSPERIMENTALNE IZVORI

TEHNIKE

(M.Marlnkovi6)

2.1. 1. Dr Dimitrije Pesic, naucni savetnik, Institut za nuklearnenauke "Boris Kidric", Vinca 2. Dr Momir Marinkovic, vHh naucni saradnik, Institut za nuklearne nauke "Boris Kidric", Vinca 3. Dr stefica Mesaric, naucni saraanik, Institut
2.2. 2.3.

PRIMARNI OOBIVANJE SISTEMI

ZP~ENJA SLOJEVA MONOHROMATSKOG

............................
..............................
Z~ENJA .•..•..••••.••••

17

APSORPCIONIH ZA OOBIVANJE ZRA~NJA

18 22
24

2.4. DETEKCIJA
2.5. 2.6. Sl'ECIJALNE

Sl'EKTROMETAR EKSPERIMENTALNE TEHNIKE TEHNIKE

...............................
....
-.
,":

25 .
26

:

3. ANALITT~ 3.1.

(1l.Mesari6) PRIPREME UZORAKA

OpllTI PRINCIPI Uzlmanje Priprema

..................... , , ..•..•

.
••••••
~ ••

29 29

3.1.1. 3.1.2. 3.2. 3.2.1. 3.2.2.

uzoraka uzoraka ME~JA z~ analizu I OPTIMIZACIJA APARATURE
•••••••••••••••• eo"

30 ZA RAD
••••••••••••••

"Rudjer Boskovic", 4. Bojovic Vojislav, Univerziteta

Zagreb asistent

Ol'llTI PRINCIPI Op§ti princlpi

32

rnerenja aparat~re za rad

-•.•••••••••

Optirnizacija METODE Uvod

................................
(V,Bojovi6) ••.••••.••••••••••

33 33
36 36 36

dipl.fiziko-hemicar, u Beogradu

3.3. 3.3.1.

ANALITI~KIH

ODREDJIVANJA

3.3·.2. Metoda

analiti~ke

krlve

............................. ...............................
konceritracija .' •..•••••••..•.•..••..

5. Dr Dimitrije stojanovic, Institut za primenu poljoprivredi, Zemun

visi naucni saradnik, nuklearne energije u i sumarstvu,

3.1.3. 3.3.4. 3.3.5. 3.4.

Metoda Metoda

ogranl~avaju6ih standardnog na

37
,.

Qodatka .

~
' , •••••••• '"0, '" •• ' ••••. ~ .••••••••••••

'

~."
'

38
40

Korekei)a

p~zadlnu

".'"
•••

-"
'".••••••••••

.

veterinarstvu

ANALIrI~ Uvod Grani~a

OSOBINE

41
. 41
.

3.4.1. 3.4.2.

detekcij~

6. Nebojsa Pavlovic, dipl.fiziko-hemicar, razvoja, Fabrika obojenih metala Salaj", Nis

inzenjer "Djuro

3.4.3.

Selektivnost·

~ ", ~ ~ ~ •............ ..............
.. ..
~.

'

.•

'

-

.:

41
44

-

-

.

'.:',

1. TEORIJSKI 6 str. Dimi trije 4. STATISTIQ<A OBRADA HEMIJSKOJ ANALIZI 4.1. 4.2. GRESKE U HEMIJSKOJ OBRADA PODATJlXA U KVANTITATIVNOJ (D.Stojanovi6) ANALIZI REZULTATA (D.Stojanovi6)

OSNOVI

Pelli6

1.1. 45

ELEMENTI

ATOMSKIH

SPEKTARA

STATISTI~KA ATOMSKE

......................... ............ ~

.

47

1.1.

Atomski

nivoi energetskih i elektrona orbitama. sistem moze nivoa. koji Osnovni biti Svaki kruze atom se sastoji od pozitivno na-

5. gRIMENA 5.1. ANALIZA Vina

APSORPCIJE

Postojanje

BIOLOl'lKOG MATERIJALA i piva i hranljive materijal ANALIZI materije

Sl
51

elektrisanog polja po je,

jezgra

pod' uticajem koji

njegovog

elektricnog ne obu-

odredjenim da takav

princip, u stabilnom kvantni

klasicna

teorija mu

5.1.1. 5.L.2. 5.1.3.

hvata ima

stanju,

sarno ako nivoi.

energija

Hrana Biljni

..........................
ZEMLJISTA ••..••.•••• ANAL I Z I VODE MED,ICINI
•••••.•••••

53 54
56 58 59 65 66

neke

odredjene pretstava

vrednosti

nazvane

energetski je danas prelaza kvantne

Elementarna ali ili Ovim ide-

Bohr-ova ja

0

kretanju

elektrona stanja i sa

u atomu

napustena, emisiju teorije.

METALURGIJA ATOMSKE APSORPClJE APSORPCIJEAPSORPCIJE ATOMSKE PRlMENA 5.2 : PRIMENA U (N .Pavlovi6)

0

postojanju pokazala

stacionarnih se ispravnom

i kvantnih

uz

apsorosncw-

•••.••••.••••.•

pciju nim

stanovista atomi

nove

•..••••••••..•
DO •••..•.•.•••

? ., "
' .•••••

kvantnim Nivo stanje.

zakonima koji Svi

podlezu,svi

i molekuli. ili ~ nala-

5.5.1. 5.5.2. 5.5.3. 5.5.4. 5.5.5. 5.5.6.

Aluminijum Bakar Legure

i legure bakra

aluminijuma

novno

ima najnizu mogu6u energiju naziva se osnovni nivo slobodni atomi i molekuli na normalnim temperaturama stanju. Svi drugi atoma iz osnovnog energije bilo nivoi nazivaju u ekscitirano ili

i legure cinka

~
...
,;,

.

67 67 67 67 68

.

zc se u osnovnom Ili nivoi. Prelaz
1110

se ekscitirani ili pobudjestanje moze biti ostvaren saNa primer su-

Lakotopljive Gvozdje Zavrgne

legure

teskih

metala

...........................

uz dovodjenje

kinet,icke moze energija

elektromagnetske. atom na iz osnovnog

i celik napomene

<Jar sa dovoljno stanjc, ccsticc. pri cemu

brzom

cesticom,

prevesti dobivena

u ekscitirano energije kojem se za-

je neophodna

racun

kineticke na

Ekscitacija

elektromagnetskim atomske energetskih Sp",ktralni broj;

zracenjem

je mehanizam

TERMINOLOGIJA

(D.Pesi6)

69

sniv" 1.1.1.

cclokupna

tehnika

apsorpcione nivoa. term

spektrometrije. Energetska stanja /termovi/ n ~J prirodu se kao Na terS, odredje-

Identifikacija kvantnim n-glavni imati

LITERATURA

••••••••

·•·

••••••

D

•.•••••••••

75

"i su ~dc ma,

brojevima. kvantni sarno eele

se simbolicki kvantni

oznacava

jc: maze

L-orbitalni

broj/odredjuje ...

vrednosti

tj.

L=O,1,2,3,4,5, angularni koji ovako

i

ozna~ava
atoma. jednom

P,D,F,G,H, simbol nu za koji

... ; M-multipletnost gornja nivoa je n=3, L=l, M=2,

i J-ukupni J=1/2,3/2

momenat odgovaraju

primer, elektro-

za dva

n~trijumove D linije izgleda

i
nizi nivo D-linije odgovara elektronu ciji su kvantni brojevi: koji n=3, LaO, dveM=2. J=1/2 te se term oznacava simbolom ma D-linijama pretstavljaju se simbolima 3 2S1/2' Prelazi odgovaraju

2
3 Sl/2 - 3

2
Pl/2

i

986 10-23 eV je em ~l 1 1 J em -------------_.78 "" 589.102 16956 cm-1 iznad os- 1 -] 1 -------~-~-:-~~ 6. pre1az iz rezonantnog nivoa natrijurna /E1 = 2. cija je parnost suprotna parnosti osnovnog stanja. = hc/(El . vee sarno ad raz1ike u energiji stacionarnih stanja.Grotri- Apsorpcija.0.102 eV/ u osnovno stanje /E2 = 0/ daje zracenje /D 1iniju/ ta1asne duzine = 1239. (1.1) za frekvenciju emisione linije. ~ aija se J vrednost ne raz1ikuje za vi§e ad jedinice ad J vrednos·ti osnovnog·stanja.6) se vidi da frekvencija emitovanog i1i apsorbovanog zracenja. Iz jcd..encije oJ i energije hv . Aka je ovaj us10v zadovo1jen. dobija se . ee ako ova energija odgovara jednom ad ekscitiranih nivoa atoma. koja nastaje u pre1azu 2.0 je rezonantna 1inija. a1i 1inija 7\2= 589. tada osno'~i nivo treba da je dovoljno zaposednut. kojim se zracenje emituje i1i apsorbuje.u. (1.. potrebno je izvr§iti ek~ scitaciju i taj je proces karakteristican za emisionu spektroskopiju. Po definiciji rezonanul1 I. i ako je E1 ekscitirano stanje. Prelaz izmedju dva energetska nivoB. Pre1az 2. atom mo~e apsorbovati foton i tako povecati svoju energiju do E2 + h V Medjutim avo je sarnornogu. Zrac~nj~ koje nast~je pri pre1azu sa rezonantnogna osnovni nivo.E/ev/ (1. 2) gde je c brzina svet10sti /c = 2._---------~-------~-----1.1) 51. Energija koju rea1izuje atom pri prelazu E1 ./1.r1i (larazlikc cncrgijf:l. '. Aka sa drug~ strane data radijacija treba da bude apsorbovana.a time i sameenergije.5 ) sc vi.niCUlTlil olJratni cuntimctar fern-II koji S~ fJonekad naziva Kayser.1) i (1.Energ~tsko znacenje termova rno~e se pretstaviti an-ovi dijagrami/.. Jed.2.ji postoji slccleca veza: Jedinice eV J 01 1. 5) atoma je prvi ekscitirani nivo. 1. ~a apsorpciju nije potrebna prethodna ekscitacija. vr10 mnogo novnog ~tanja. .1. aka se na1aze u norrna1noj spektrohemijskoj /200-800 nm/.24 10-4 nivo Na primer rezonantni natrijuma 2. oblasti Talasni brpj ']e na taj nacinproporciannl'ln ~nl.241 1018 T'J 8066 5. Emisija svet10sti se jav1ja kao rezultat spontanog pre1aza jednog atoma 1z vi§eg ekscitiranog stanja /E1/ u sLanje ni!s energije /E2/. 2 i 1. nije rezonantna 1inija. Kada se foton frekyencije V sudari sa atornom u energetskom stanju E2. Na primer u natrijurnovom D dub1etu.0 nm iz pre1aza 2. tj. Pre1az je pracen ernisijo!'l i1i ap"orpcijom jednog svetlosnog avo je ista relacija kao i jed.!rqetBkoj razliciizmedju od~ qovaraju~ihnivoa.102 --. Na ovom svojstvu se zasniva metoda atomske apsorpcione ana1ize. Za prevodjenje atoma u gornje stanje. u ovoj jednacini h je Planck-ova konstanta /h=6.1.Eo) (1.6 nm. Aka se unesu nurnericke vrednosti dobija se !l i\.1.99793 108 ms-1/.932 eV --. Jedan atom maze apsorbovati sarno ono zracenje koje maze i emitovati.1.ajeva koriste se kao ana1iticke 1inije. da se ve1iki broj aton~ na1azi u njemu. Da hi do~10 do emisije datog zracenja.0 u atomu ka'cijuma daje rezonantnu 1iniju {\=422. ta1asni se cesto koristi a1ternativna broj I\) /. ne zavisi od osta1ih svojstava sistema pre i pos1e pre1aska.E2 jav1ja se u ob1iku zracenja (51. naziva se rezonantna 1inija. veliki bro~ atoma mora se nalaziti u gornjem (jednom ili vi§e) ekscitiranom stanju. 1inija i\1 = 589.3) kvanta Emisija i apsorpcija zracenja su u odredjenom smis1u dva spontana procesa.~ VT. Rezonatne 1inije su najoset1jivije i u najveeem broju s. Linije koje povezuju odgovarajuce nivoe pretstav1jaju spektralne 1inije koje emituje ili apsorbuje atom. 1nverzna vrednost ta1asne du~ine Rezonantni nivoi i rezonantne 1inije. Na primer.102 (1. Datim izborom frekvencija.tVO -s = ~ lL =(E 1 . Izrazava se u je(ll.035 1022 1 Intenzitet 1inija. Izmedju jedinica koje se najcesee koriste u spektroskopi.6 nm 2. Apsorpcija zracenja od strane atoma vr§i se takodje foton po foton. ako se u odredjenoj srazmeri njihovi polo~aji /nivoi e~ergije/ nacrtaju horizontalnim linijama. graficki /tzv.( 1.E2)/he (1.8 9 Uo~icajeno je da se prvo pi§e ni~i nivo prelaza.. i1i preciznije u obliku fotona frekv.62 10-34Js/. Nasuprot tome i·ntenzi tet. pri ~romeni svoje energije pretstavljene gornjim i donjim termom. zracenje uvek mo~e biti izabrano taka da stimu1i§e pre1az sa osnovnog stanja tj.6 nm. svaki atom apsorbuje sarno jedan foton.104 eV --.4) jedinica. U spektroskopiji /nm/ = 1239. 1z jed. Spektra1ni pre1azi Emisija.1/ se moze napisati i u vrednostima ta1asne duzine i\. mogu biti izrazene u jc<1inicanla LQlilsnih brojcva.) tj·.2 = E1 - • E2 (1.78 4.

9 Atomska run AAn redjivati preko emisionih spektara.10-10 3. data je Boltzmann-ovim 'zakonom (1.statistieke tezine i-tog i osnovnog a a -23-1 J K ) i T--apsolutna stanja.8) Iz jednaeine se vidi da je pro§irenje veae kod elemenata sa manjom "c. Intenzitet zracenja frekveneije Y2. kada je sistem u termodinamiekoj ravnotezi.Doppler-ovsko pro§irenje . Doppler-ovsko prosire51.kom tezinom M preko slede6~ jednacine: AAN (Ni/No) za razlicite rezonantne Ni/No Profil i polu§irina apsorpeije linij/l! (1. vee imaju odredjenu konacnu §irinu. Profil linije odredjuju sumarna dejstva tri faktora: . nje povezano je sa temper~turom gasa T i atoms.1 biee linija Apsorpeione linije.". smanjuje na polovinu (51. nisu monohrd!natske" beskonaeno uske linije. i raste sa pove6anjem temperature.11 10 1. Energija emitovana u spektralnoj liniji uvek je raspodeljena duz uske talasne trake koja ima maksimum (u otsustvu samoapsorpeijel kod neke odredjene talasne duzine ".prirodna §irina .7 213. ima maksimwn kod Ao i simetricno opada na obe strane od A. Popunjenost nivoa. Isto vazi i za apsorpeionu liniju: apsorpeioni koefieijenat ~\. Cs 7.9 3000 ti 2000 T T 4000 K 589. Doppler-ovsko pro§irenje linije javlja se zbog toplotnogkretanja atoma u gasu koji emituju ili apsorbuju zracenje.10-15 1.3.10-7 2.u_ Cink je jedanod karakteristicnih primera.6 324.10-7 6. T " b 1 ie Doppler-ovsko Iz tablice la u poredjAnju a l-II pro§irenje nm 5e vidi da je zaposednutost rezonantnih je jo§ nivoa.'ms'<om tezinam. s drugestrane on se . U tab1. Odavde takodje sledi da su. 10-3 li c~ 1inije o >< rentz-ovsko prosirenje) U veeini slucajeva prirodna sirina ne prelazi vrednost linije od 10-3 em-l• te se uporedjenju sa ostalim maze zanemariti.pri temperaturama koje su uobicatezina Zn Cu jene u s~andardnoj spektrohemijskoj analizi. k j.1 je energija koja se apsorbuje pri svakom prelazu. Profil linije se karakterise "polusirinom linije" ~~. (V. Proflli apsorpeionih zavisi ad prirode poeetnog i krajnjeg stanja.80 1.1.10-5 6.1 Rezonant.10-4 2.10-5 1.10-3 4 6. 2.r§i prelaz.10-4 •.) i opada obicno simetricno sa obe strane maksim.380 10 ~emperatura (K).93 5. Zaposednutost Element citirane nivoe.No -brpj atoma u osnovnom stanju s energijom E • gi i 9 . 1ako maze odrediti metodom atomske apsorpcije.10 4. Broj prelaza srazmeran je broju atoma u stanju iz koga se v. sto velieina apsorpeije zavilli od popunjenosti donjeg nivoa (broju atoma u donjem nivou) date linije. 7) gde je N1-broj atoma koji se nalaze u nivou s energijom Ei I.1. naime on se ne maze od- 10-4 2000 Rezonant. aka se za ekseitaciju koristi plamen (popunjenost rezonantnog nivoa je ~anemarljivo mala). svi atomi orakticno uosnovnom Na stan. Tab Relativna popunjenost = 213. K 63 8 23 48 3000 6540 10 13 16 589.eBoltzmann-ova konstanta (k=1.46 Energija P:JLoldji1.10-2 7.1-1 su dati podaei za odnos Ni/No za nekoliko e1emenata sa razlicitim energijama izmedju prvog pobudjenog i osnovnog nivoa.'0-4 T 4. linija.2.7 B52. slieno kao i emisione. pod kojom se podrazwneva §irina profila na mestu'gde se koefieijenat apsorpeije ~\. Zbog toga je prirodno.uma.). manja veoma za vise maeksK sa osnovnim stanjem.1.prosirenje usled sudara (Lo- gde je M2_1 broj atoma koji u sekundi predje iz stanja E2 u stanje El• a h ~ 2. 422.

brz. nja intenzi teta Za Io>. 1. spektra. va~i Beer-ov za'kon (1.~: r. a) suplju reakcionu gas zonu poznatu ugljenik. Pri prosirenja atmosferskom se u zavisnosti on je reda i fizickog svojstva pritisku Dopp1er-ovskog prosirenja.303 kXl. apsorpcija dela hiljaditih predmesanjem. koeficij~rtta u logaritamskom Io~ dele osnovu to va~i apsorp- Stub toplih gasova. koncentracija talasne I-du~ina apsorpcionog i azotsuboksid.J jav- Iz jed. smanjeko':' Plamen oksidansa. a obil!ni oksidansi kiseonik ficijenat.ad otvora gor!vni sadr~i u emisionoj integralnog" i kod troskopiji. Apsorpcija rnatrati tar svetlosti snop od strane atoma bilo kog elementa ili mo~e se posspeknje atomske Plamen rastvora je vrlo probe pagodan pr~pustajuc:!i svetlosti kroz sredinu od sirokih kontinualnog u kojoj zracenja. U AAS u plameniku se vrsi sagorevanja. gorevanje da i PAES se plamenovi !zmedju dva gasa prve apsorpcija prolaznog apsorpciju karakterise zracenja eksponencijalnim je rezultat egzotermne reakcije gorivnog i gas. je osnovna kao sto karakteristika je to intenzitet na isto osnoVU koja opisuje svojspeKin've boje Koeficijenat stva apsorpcionih Kao linije na se apsorpcije linija. dovoljno ja apsorbuje. difuzije vrste.1 rom) je zona ne postoji u kojoj dola- jed. LAMBERT-BEER-OV ZAKON 1.. i u kojoj terrnodina- m!l!ka ravnote~a.1. da postoji line absorbuju menja zracenje. dobija se zavls- plamen!ka. zral!enja . propan. u zavisnosti talasndj' od prirode dullini 'sredine La~ert- Reakcija se desava se kontrolise na izlaznom propustanjem otvoru. Zbog ove ku krivu crtati u·koordinatama: := 13 Proilirenje lja se zbog sudara rezonantnihlinija atoma gasa. Unutrasnji konus (debljine od 0.10) zoni je egalizacija rotacije i hemijska Temperatura razlil!itih 0170 su energije zoni postoji termo- translacije.iritenzi tet posle zavisi upadnog . apsorpcije Razlikuju i emisije. elementa slobodni koje atomi . a s. ~a posmatranje tivanog Za razliku spektroskopiji u . linija Ako apsorpcije. plamen gasa zahteva gasovi treba da bude vrlo uslova stabida se tal!na merenja. du~ine k~ A· . dobije 0170 se posti~e podesavanjem koje pored i podesavanjem da unutrasnji lamilaran budu vrlo tok. sa molekulima od pritisvelicine c je pogodno (l.vrlo uskim toga se apsorpcionih traka. linearne zavisnosti vrlo apsorbancija-koncentracija. se dve vrste plamenova se mesaju sagorevanje koriste .kod jednih. talasne sloj. (1. fino ziciovi plame su: gde je I o~ .01 do 0.3. na odredjenoj A. alnog atomska spektrogr£l1llima izyora linija. koji emituju sudarom. Intermedijarna formiranih u unutrasnjem zona energija (visine do nekoliko hemijskih em) se sastaj" koji vrsta: U ovoj od gas ova uovoj konusu.2. apsorpcioni du~ine. ili (Lorentz-ovo prosirenje. pritiska ostalog lan. tzv.spii se od javljastrane delova kontinu- u gasnu fazu. Plamen sa predmesanjem goriva i oksidansa ima dve dobro razvijene slobodnih atoma. koja je plakada b) .IJT I.9) nost koji izmedju prirodnog vrse aps~ppiju logaritma odnosa II X zi do i koncentracije atoma reakcije izmedju goriva i oksidansa. obliku. intermedijarnu zonu. K . butan i vodonik. Najvazniji proces se desava (1. Atomska javlja u vidu odvojenih .apsorpcioni sloja acetilen. 9) sprel!i vrac:!anje reakcione Da bi se osigurala zone u plamenik. pre plamenova sa a kc ju u molekulskoj atoma javlja se Zbog (spektrofotometrija) spektralnim apsorpcija intervalima na . dobro zone definisanom zavisi raspodelom temperature.10) sledi koncentracije tj. ? 12 gde se A definise kat::SOrbanC:~ drna zavisnost izmedju ~rba:ncl=je·-i A gde je K = 2.difuzionih us1ed kiseonik.I X -intenkoei c- nika obradjeni.3. Gorivni koji se najl!esc:!ekoriste su: vazduh. protok gas a kroz mora biti plamenik. se nalaze emisioni Karakteristike plamena PLAMEN i danas proces najl!esc:!ekorisc:!en izvor koji je neophodan za prevodjeo ispitivanog elementa. slieno zone. drugih gorivo i oksidans p1amenova. tenziteta cionih sto se u emisionoj na intenzivnije integralnog pretstavi spektroskop'iji i slabije. zitet zral!enja koji prolaska od kroz . dobija se dinamicka i elektronske ravnote~asa interrnedijarne ekscitacije. . (1. 1. gasa nanornetra.. tzv.uskih se iz okolrie atmosfere. l!iji oblik zavisi kao unutrasnji konus. zakonom . ~. Ako se koriste dekadni logaritmi sa kojima je lakse raditi.l analit i atomima ka stranog Velicina gasa. od odnosa gorivoloksidans.

. sagorevanje koriste usled kiseonika alnog. II).11) U Tabl. obliku. Zbog atomska spektrogramima linija.kod jednih. Gorivni koji se najC!esC!e koriste su: vazduh. nost koji i koneentraeije izmedju prirodnog vrse apSQrpeiju logaritma odnosa atoma zi do mieka reakeije ravnoteza. Protok plamenik. vazi Lan. slieno zone. U AAS u plameniku se vrsi sagorevanja. plamen gasa zahteva gasovi treba da bude vrlo uslova ziJovi stabida se osigurala taC!na merenja.. i u kojoj termodina- Intermedijarna formiranih zona (visine do nekoliko em) se sastaj" koji se od gasova uovoj u unutrasnjemkonusu. stehiometrijske A 2. apsorpeija dela se . intermedijarnu zonu.1.10) se zoni je egalizaeija rotaeije i hemijska Temperatura hemijskih vrsta: U ovoj ovo zoni su energije postoji termo- translaeije. a obiC!ni oksidansi kiseonik fieijenat.13 12 gde Prosirenje Ija se zbog sudara rezonantnih atoma gasa.. gasa nanornetra. gde je = IDA exp (-k).I). . zraC!enja ell talasne sloj. spektra. eiji oblik zavisi kao unutrasnji konus. koneentraeija l-du~ina apsorpeionog i azotsuboksid.ispise ad javljastrane delova kontinu- u gasnu fazu. je osnovnakarakteristika kao sto je to intenzitet na isto osnovu koja opisuje svojspek've boje Koefieijenat stva apsorpeionih Kao linije na se apsorpeije linija. pritiska ostalog I). Zbog ove ku krivu ertati u·koordinatama: K .303 k/l. butan i vodonik...1 rom) je zona ne postoji u kojoj dola- jed. koeficijertta integralnog·in'-' i kod apsorp- dele osnovu to va~i Stub toplih gasova. Apsorpeija rnatrati tar propustajuC!i svetlosti snop ad strane atoma bilo kog elementa ili mo~e se posspeknje atomske Plamen rastvora je vrlo probe pogodan svetlosti kroz sredinu od sirokih kontinualnog u kojoj zraC!enja.(Lorentz-ovo ili absorbuju menja prosirenje) javdrna se A deUnise kat:.00 otvora gorivni sadr~i u emisionoj troskopiji.2. pre plamenova sa a kod ju u rnolekulskoj atoma javlja (spektrofotometrija) spektralnim apsorpeija intervalima na . dobija (l. ad odnosa gorivo/oksidans.12) analitiC!- i atomirna ka stranog prosirenja atmosferskorn se u zavisnosti on je reda i fiziC!kog svojstva gasa. c je pogodno (1. ~a posmatranje tivanog Za razliku spektroskopiji apsorpeionih traka. du~ine (l. tenziteta eionih sto se u emisionoj na intenzivnije integralnog pretstavi spektroskopiji i slabije.9) Ian.liert- gas a mora spreC!i vraC!anje Da bi se reakeione zone u plamenik. 10>. dinamicka i elektronske ravnotezasa intermedijarne ekseitaeije. Atomska nja intenzi teta zakon u vidu odvoj!.l.u . tzv.intenzitet upadnog OA zraC!enja posle prolaska kroz koji zavisi od talasne ' A· . se dye vrste plamenova se mesaju . propan. LAMBERT-BEER-OV zAKON 1. koja je plakada b) . se nalaze emisioni Karakteristike plamena PLAMEN i danas proees najC!esC!e korisC!en koji je neophodan izvor za prevodje- ispitivanog elementa... energija Najvazniji razlicitih proces desava k). u zavisnosti talasnoj· ·sredine Reakeija se desava se kontrolise na izlaznom propustanjem otvoru. (1.l-III smese. sa molekulima od pritisveliC!ine gde je K = 2.9) u lagaritamskorn loA.vrlo uskim toga javlja se hiljaditih izvora predmesanjem. k A.difuzionih atmosfere. fino plamesu: zi tet I .nih .303k). apsorpeioni duzine. -intenkoei e- nika obradjeni. 1. Plamen sa predmesanjem goriva i oksidansa ima dye dobro razvijene slobodnih atoma. dobro zone definisanom zavisi raspodelorn temperature. a) suplju reakcionu gas zonu poznatu ugljenik.3. izmedju goriva i oksidansa..apsorpeioni sloja acetilen.uskih se iz okolrie zakonom prirode smanjeko- i PAES se plamenovi izmedju dva gasa prve apsorpeija prolaznog karakterise zraC!enja na eksponeneijalnim od Plamen oksidansa.::':':.3. el' Ako se koriste dekadni logaritmi sa kojima je lakse raditi. elementa slobodni koje atomi. Unutrasnji konus (debljine od 0. date su maksimalne temperature za razlicite . dovoljno ja apsorbuje.10) sledi tj. Beer-ov Za apsorpeiju odredjenoj du~ini A. linearne zavisnosti vrlo apsorbaneija-kon0~ntraeija. drugih gorivo i oksidans plamenova. da postoji line- zavisnost izmedju ~orBalic:r:re<l koneentraeije A -= ko·ji emituju VeliC!ina zraC!enje.01 do 0. . 1.cl (1.. gorevanje da je rezultat egzotermne reakeije gorivnog kroz biti i gasa a sabrz. linija Aka apsorpeije. tzv. linija sudarom.. dobija se zavls- plamenika. Pri pritisku Doppler-ovskog prosirenja. dobije Ovo se posti~e podesavanjem koje pored i podesavanjem da unutrasnji lamilaran budu vrlo tok. (1. difuzije vrste.:) Iz jed. apsorpcije Razlikuju i emisije.

U pro 1a- / zu kroz rasprsiva~ku komoru ve6e ka' pi se talo~e na zidovima. lokalna toplodisoeijaeiju jedinjenja. Ovo mo~e u nekim slucajevima smanjiti osetljivost do nu1e. (Oko 95% rastvora se zadr~ava u komori Za rasprsivanje. Kada cestiee dospeju u unutrallnji konus.14) Aeeti1en {vazduh kiseonik azotsubaksid i Kj) jako zavise od temperature. Konstanta proporeionalnosti zavisi od niza faktora: brzine stru~ je gasa. .p i1i OH. zona unutrasnjl konus 1 i ko (10-3_10-4 s) i neki od refraktornih e a 1-II1 za disoeijaeiju. nisu u termodinamickoj Maksima1ne temperature nekih p1amenova Gorivna smella K kiseonik VOdonik{vazduh Gasza 2275 2935 Ravnote~ni uslovi u p1amenu. ta sagorevanja 1an je koneentraeiji e1ementa u pro- bi E. Postojanje ovih ravnote~nih stanja utice na smanjenje broja prisut1. Struja gasa razbija cestiee magle do nih neutra1nih slobodnih atoma. l' 'k amen~ p --L l. Pri izlasku iz mlazniee gas dobija ve1iko ubrzanje i stvara delimican vakuum. I > kapi velicine nekoliko /um. i na taj nacin smanjuje oset1jivost metode. viskoznosti rastvora itd.3. Plamenovi za: A-p1amenu emisionu spektroskopij'ul B-p1amenu apso'rpeionu spek troskopij u B ropan P 2395 3175 3385 Obe konstante (Ka IM+/·le-I 1M I (1. Elemenat koji se odredjuje obicno je prisutan u nekom hemijskom jedinjenju u vodenom ili organskom rastvoru s koneentraeijom ~. E1ementi u p1amenu Rasprsivanje. Strujom oksidansa rastvor biva 'usisan i na izlaznom delu m1azniee u1azi u struju gasa kao oblak finih kapi.15 14 Tab Intermed.1. zoni stvaraju jedinjenja koja se na temperaturi p1amena ne ili ako svi atomi postanu jonizovani. ne dellava se da i ovi atomi ostaju slobodni u intermedijarnoj zoni. a sarnO aka 5% dospeva u plamen) • Broj atoma ~ u hemijskom jedinjenju ubacen u p1amen. proporeiona- ~ r::Sidans c~"~' -Prineip pneumatickog rasprsivaca Atomizaeija. formiraju6i jedinjenja tipa MO.13) gde A pretstavlja O. ako rew{eije u intermedijarnoj mogu disosovati. ravnote~i.2. MOH i1i MH (M je e1emenat uzorka) prema reverzibilnoj reakeiji: MA~M+A sa ravnote~nom konstantom 2115 3015 osvet1jenje { vazduh kiseonik 2200 kiseonik {vazduh 3125 2175 Butan { kiseonik vazduh 3175 Atomi takodje mogu posti6i stanje jonizaeione ravnote~e. A 51. dok oblak finih kapi ulazi u p1amenik. M~M+ koje je odredjeno konstantom Saha-e + e (1. I ako se radi jednostavnosti mo~e pretpostaviti da elementi napustaju unutrallnji konus u obliku slobodnih atoma.3. jedinjenja nemaju dovoljno vremena Atomi u ovoj zoni iako slobodni. Naprotiv oni su sposobni da ulaze u hemijsku ravnote~u sa hemijskim vrstama prisutnim u ovom sloju. Ova faza traje vr10 krat- prouzrokuje .

visokofrekventne bezelektradne lampe i lucne lampe sa pararna metala. 2-anoda. Cev sa supljom katodom. Za svrhe korekcije neselektivne. PRlMARNI IZVORI ZRA~ENJA Za atomsku apsorpcionu metodu neophodan je stabi1an i intenzivan izvor linijskog zracenja. lampe.. Pored supljih katoda dosta lli- rok~#primenu nail su i visokofrekventne bezelektrodne lampe. Ove lampe sasIe toje se od zatopljenog balona od kvarcnog stakla.1. 4-prozor za propustanje cenja zra- lja se ekran u obliku ploe!". Cev se napaja jednosmernom ilimodulisanom rujom. Cev se stavlja u talasovod i pobudjuje centimetarskim talasima. ~uplja katoda. Cev sa llupljom katadom pretstavlja stakleni balon sa prozorom od. Za ove svrhe najeesce se prime- . 3-ekran.. Anoda se obicno pravi ad niklene ili volframove zice ili trake..se za to koristi legura doticnog elementa ili sa on nanosi u obliku tankog sloja na unutrallnju povrsinn kato:e. l-suplja katada. U cilju usmeravanja praznjenja.. Ukoliko tehnicki nije mogu"a izrada katode od materijala koji se ispituje onda .kvarca ili stakla koje propusta ultraljubicastu svetlost. Visokofrekventne bezelektrodne 1l'A. Elektricno praznjenje se koncentrise u unutrasnjost suplje katode dok je osvetljenje u preostaloJ zapremini jednosmernom stMaksimalna jedva primetno. a katoda ad materijala ciji se spektar zeli dobiti. Cev se puni inertnim gasom pod pritiskom ad 200-1000 Pa.. Struja praznjenja regulille se pomocu serijski vezanog otpornika na 2-20 dozvoljena struja zavisi od vrste metala katode i tipa cevi.'.2. Do sada su najlliru primenu u ana1itickoj praksi nallIe cevi sa llupljom katodom.2. pozadinske apsorpcije potrebni su izvori koji emituju kontinualni spektar.!i cevi.precnika 8-20 rom.2.1.1. koji sadrzi malo metala i inertni gas pod snizenim pritiskom. S1. Dimenzije llupljine obicno iznose: precnik 2-5 rom i dubina 15-20 rom. OSNOVI EKSPERlMENTALNE Momir Marinkovic TEHNIKE 2. na pogodnom mestu u unutrasnjosti cevi postav- S1. Za startovanje praznjenja potrebno je oko 200-300 volti.

a-ugaoni tip.. Uloga ove komore sastoji se u eliminisanju kapljica i hornogenizovanju aerosola. Rasprsivaci sa komorom za rasprsivanje proizvode aerosol bezkrupnijih njihovo preimuestvo kapljica.5pektralne lampe proizvode se sa metali- centricnih rasprsivaca gas se uvodi kroz spoljnu cev a rastvor kroz centralnu kapilaru.6-plamen sagorevanja.koja Shematski prikaz pneumaticnog rasprsivac&. Preimucstvo ovakvih 1ampi je u tome sto daju znatno veei intenzitet zracenja od suplje katode zadrzavajuci pri tomeuske spektralne linije. medjutim. Usisni pritisak. a plamenici drugog tipa za smese (C2H2-02.2. l-oksidans. sa velikom brzinom prostiranja pl~ena Izgled plamenika sa'prethodn!m mesanjem gasova prikazan je na 8l.4.Ilf. OK~IDAMS cije 2450 MHz. Hg.4. 51.. Hg. 5-zastitni ba10n.pozadinske apsorpcije. slojeva kod kojih se ne koriste rasprsiva- 5-odvod rastvora. Povrsina katod~ deluje kao katalizator za rekombinaciju atomskog vodonika. Plamenici se mogl. U izvesnim sluc'ajevima nekada su primenjivane lucne lanlpe Sa metaLnim pa-rama. ili se dobiveni aerosol naj'pre uvodi u rasprsivacku komoru. 2. l-cev za praznjenje.Brtovanje praznjenja. 51.2. b-koncentricni tip rasprsivac i plamenik cine jednu funkcionalnu celinu (videti odeljak: plamenici). DOBIVANJE AP50RPCIONIH 5LOJEVA Rasprsivacka 2-rastvor.2. Zn. a s~ispoljava u 51. a sakupljena tecnost odvedi van komore. Smesa gorivnog gas a i oksidansa ula~fu donji deo cevi a plamen se obrazuje n'il rhu ciji poklopac je izveden u obliku veeeg broja otvora precnika 0. Lucne lampe. Se. zi se u niklenom cilindru koji ima mali olevor kroz koji prolazi praznjenje. Najsi~u primenu. tne kapljice. 2-radne elektrode. 2- oniro slucajevima gde smetnje ~sled nepotpunog isparavanja cestica igra. P. nasle su metode kod kojih se analizirani rastvor prevodi u aerosol i ovaj uvodi u plamen. U praksi se koriste plamenici prvog tipa u radusa"sinesantilked kojih je brzina prostiranja plamena mala (C2H2-vazduh. In. alkalni metali i drugi.3.2. Podesavanje mikrotalasnog generatora je kriticno za rad lampe.2. Ked savremenih kon\111/ . Poslednjih godina razvijene su druge metode za dobivanje apsorpcionih ci a takodje ni plamen. Aerosol se moze direktno rasprsivati u plamen.'1'1 •• ' I. Vodonicna lampa sastoji se od staklenog balona sa kvarcnim prozorom koji je napunjen vodonikom prltiska 100-500 Pa.raljubicastoj oblasti spektra.. joznik.ult. S1.2. As. kiseonik.ju zliacajnu ulogu. Te i drugih lakoisparljivih metala. Za ove svrhe koristi se vodonicna lamp~. 3-elektroda za S. 4-vrt. a preostali deo (obicno ne vise od 5%) dospeva u plamen. Pneumaticni rasprsivac se sastoji iz dye kapilarne cevi koje mogu biti uzajarnno postavljene na dva razlicita nacina: (a) pod uglorn od 900 ili (b) koncentricno. komora. Izvesnu teskocu pretstavlja i stabilizacija emisije lampe. Ga. 2.5a.2. Kod komercijalnih aparata skoro iskljucivo se primenjuju pneurnaticki rasprsivaci. Krupnije kapljice se deponuju na zidove komore. Intenzivnost emisij~ je vrlo visoka ali je samoapsorpcija i sirenje linija znatno. Kontinualni spektar nastaje usled energetskih prelaza molekula vodonika.2. Plamenici. Katoda sa pomocnim zagrevanjem nala~. Cd. Pb. Kod savremenih spektrometara za atomsku apsorpciju izvori sa kontinualnim spektrom koriste se za korekciju neselektivne . Za svrhe uvodjenja analizirane probe u apsorpcionu celiju u cilju dobivanja apsorpcionog sloja predlozene su veoma razlicite metode.3. Lampa se napaja naizmenicnom strujom od oko 1 A. U zastitnom balonu nalazi se cev za praznjenje u kojoj su zatopljene tri elektrode od kojih jedna sluzi samo za startovanje praznjenja. pozeljno je da ovaj bude sto vee~. kod dobrih rasprsivaca kreee se od 5 do 15 kPa. Glavnina rastvora zadrzava se u komori za rasprsivanje.19 18 gas koji sluzi kao oksidaciono njuje standardni medicinski mikrotalasni generator snage 125 vat! i frekvensredstvo (vazduh. Lucna lampa.5-2rom v Rasprsivaci. 4-otpornik. Kroz jednu kapilaru produvava se . butan-vazduh.6-postolje emituje intenzivan kontinualni spektar u. Pritisak gasa po~ treban za funkcionisanje r~sprsivalOakreee se od 40 do 200 kPa. Komercijalno su dostupne lampe sa elementima: Ag. 51. 3-gorivni gas. Vodonicna lampa. H2-02). N20) ~oji na vrhu druge kapilare stvara snizenje pritiska usled cega dolazi do usisavania rastvora i njegovog rasprsivanja u si. C2H2-N20).l podeliti u dye grupe: (a) plamenici koj'i rade sa smesom gorivnog i oksidujueeg gas a (mesanje se izvodi vee u komOri rasprsivaca) i (b) plamenici kod kojih se mesanje gasova izvodi izvan plamenika u momentu samog S1. sto je slucaj kod direktnih rasprsivaca ili kombinovanih plamenika-rasprsivaca gde Q CffifPT 2 I 23 4 S· 6 ma koji imaju visoki napon pare kao sto su Cd.2.

2. fazi. Temperatura uzorka kada uzoraka peci pornocu mikropidostigne temperaturas- Dv S1.025 direktnom koje se odredjivanju sadrzavalo koristi ra u mleku. plamenika tvaraea.~ njego~ do- . Plamenik save. dole pregaa~plamenik. Oa bi deo grafitne peci jeste duzina grafitna 55 mm. a vrh Nadjeno je dobiven stupnju potieu . kod grafitne peci signale . U grafitnu je preneto mleka rasprsivae gorivnog sa dopunskom gas a kroz prstenasti A B /ug/ml bakra vom normalnom sto priblizno ongovara sadrzaju 11 mleku. ~rafitna veoma ozbiljnu biven za vreme susenja uzorka. 3000 ra Cev Najvazniji komercijalnog 1. a apsorpqiju Oimenzije za smesu za smesu pr~kazan proreza rastvaraca za razlaganje se temperatura se podigne uzorka. je za vreme suserlja u drugom ova signala Oba uzorka.rom. Registrogram apsorpcionog analizi uzorka simedognala todom B-vrh pri prikazana od na apsorpcija.plamenik-rasprsivae. zavisi efikasnosti 80% .c:!e pretstavljaju nik-rasprsivac. potiee dobiven od nespecifiena stupnja apsorpcija litiekoj atomizacije. gas 3-gorivni nize nosu ma graniee na plamenikesa izmesanim gasovi- vremenski bakra u kombinaeiji kod rasprsivaeima. opada da bi isparavanja i probe i disocijacija atomizaeije ovaj proces grafita koncentraciizvodi usled se u prisu- ja atoma .i. u unutrasnjost je da bude srednja oko tri istiea- gasa do deset'~uta plamena. gore pogled b-plamenik sek odozgo 51. A-vrh da pretstavlja primeni. efekta.l-rastvor. izvesna je i kod Medjutim.01-0. 2-oksidans. preenika sa omoguc:!ilo uvodjenje putem. nerdjajuc:!eg platine i razlaganja dobiva mizacije se uzorka.Sivaea prema osi za razlicite rasprsivaea. vrhovi je A ~ t 1 51. Oa bi stabilan front plamena trebno nja plamena prodiranje plamenika brzina pojednog zidova ablaze je otvor pete.7.5. odozgo.7. Konstrukcije likuju se.. Plamenici eeliili od bronze. oset- umanjila difuzija zidove.plamenici koji ne rade sa najeesplamevreme atmosferi stva usleddifuzije. utieaj osno- razdvojena apsorpcije zahvalju- Medjutim. £ od nerdjajuceg eelika. metalnih grafita.4x50 cevi se povec:!ava stupnjevito. neke se i mineralizacij~ atomizacija u gasnoj poeinje ili da Zatim naglo C2H2-vazduh C2H2-N20 da bi tualnih izvrsila molekula u eevi argona probe Posle isparavanje x120 . tj.6. zavisi pa se ad duzine tamo apsorpciopla- zagreva elektricnlm sekundi.7. pciju na nespecifienu izvora slojeva za atomsko-apsorpcionu analizu moguca imamo je pomocu promenljive sa kontisa vre- djeni su razlieiti tipovi elektrotermalnih zraeenjem. vrednosti temperatura isparavaje neophodpoveca even- za atomsku na 51.. nijih modela kombinovani Kod 51. pec:!. Posle rnoze da m1) primenjuju daju K za nekoliko ubaeivanja U prvoj (0. dole za prethodno izmesane oblika.~ de nie do se ka.razbijen i izbeglo na mnokim konusa. za vreme i odgovara . isparavanje Pos1e koja p1amen.s<'lja C vrh rasprsivaea. sva najrasprostranjese koncentriean cevi za dovod procep. cevi vec:!aad brzine Kod prostiranja slojem nepropustljivog 2 rom da bi pirolitiekog se izbusen atomske apsorpeije.2. stupnja u nekim slueajevima 20%.5 rom.2.21 20 dobiveni sto go zavisi malih ad vrste smese. rasprisivanjn ne iznosi ovakvih . posledica gasove biven ~ zaeije. Nespecifiena i B. ve maze plamenika je znatno rasprisiva~a vise izrazen juc:!istupnjevitom peel. bakra. prisustvom tica dima znaei je efikasnost mesinga. eev se zagreje do fazi. Kombinovani. dinske. gore pogled sa procepom. ad brzine maze da kao polidisperznos Smanjeide i da usisavanja rastvora. se Unutrasnji dobio konus je na ovaj nacin.1 se vrsi menici ni sa prorezom Izgled koji jednog izduzeje obic0. no iznose mm.Kao alternativa dobivanja Najbolji konvencioapsorpciorazrasu rezultati ni signal pretstavlja Korekcija superpoziciju analiziranog pri1ikom nualnim elementa atomizaeije Kako nalnim nih p1amenovima za svrhe atomizera.7x 0.2.po velieini razlieitih prste~astog kod 100% proreza efikasnost ti aerosola.6.ato- apsorpciji linije plarnenieima-rasprsivaeima detekeije za izvesne prethodno sa indirektnim postizu elemente se u odS1. Sa ljivost nag puta.4b. nja na temperature cevi k1jueanja do rastvaraea.mineraliad pozaizazvane i ~ess:.2.2. se sprecilo Ceo azota sagorevanje prethodno izrnesanim gasovima vazdusnog Na kiseonika. Sl. cev preenik para Na eije 6.5 kroz sredini dimenzije mm kod modela se iznose: i debljina cev se korisc:!enjem minijaturne grafitne peci prilagodjene spektroanalitic- potrebama. razje da trajanja stupnja cev eiklusa 0.sto proizvode a kapilare stakla. Vrh plamenika-raspr. nespecifiene rnolekulskih koji nastaju apsorpcije jedinjenja prilikom I na traces kraju. za vreme koji mineralizacije. zagreVii'1ju grafitne kod nekL1 vrsta uzoraka preostapa dobiveoba apsor- elemenata i ponekad prepreku ana- grafitne dobiven C-vrh peci. prikazan tri je registrogram jednog apsorpeionog pri ml signala dobivenog za bakO.kruznog presek.1.

intenzitet naglo opada temperaturi !ivu !ivu struje pa se izostavlja.2 terisati pusnom jednaka velicinom transpareneije izmedju neophodno pri Kod snabdeven i male motorom brzine same od ~a llirinom ~~(interval polovini od one duzina. 20% monohromatora filtara. propusna za zivu oko 0. a za kontinuum odrzava 0. obojenih filtera koji se koriste . oko 40 nm. prema sve do pozadini izvesne dolazi detekcije. kor~kciju Pri llirina mo!e medjutim ti imaju uredjaje Prevodjenje za automatsku u hidride.Tmax' talasne se mogu Spektralnom du!ine. poveaava graniee spektrometriji matori plamena ili koriste se obojeni i interfereneioni a takodje filtri. Filtri. ku izvora u Kod liniju emisione od fotometrije monohromator od drugih sluzida elemenate izdvojianalitici traka se koje sa sma- 2. okarakpro- lito dovodi od niza smanjenja a pre llirina plamena. Opticke ostvareno karakteristike rotiranjem Monohromatori skokovito spektralne rini ili prizme se filtra ili ske nje lazi difrakcione proizvode Ako sa ploce talasne kroz u ziznoj umesto ravni perr nestabilnosti i razla!u hidrida do metala relativno svrhe temperaturama.05 propulltaju ultraljubieasto zracenje.2. a gasoviti za analiticke sredini. Medjutim.23 22 onoj plamenoj spektrometriji . transpareneiju transparenciju lito manju Kod llirinu ~I\ .3.njida iznosi reziduve~ menom. svega intenziteta itd. i na kod kojepotieu odnos taj vrlo do linije nacin uskih iz~ajanja talasne emituje njenjem . do 0. meri Apsorpcija se na isti monohromatskog nacin kao i kod zraeenja plamena. za one Sn volatilne i Te. je fotostruja su ulazni i izlazni linije celije llirine onda za spektralne kvadratu koje proporcionalna Ova razreza. razrezima eija se llirina moze razrez iste lli- peionu celiju koja se'zagreva pomoau vazdullno-aeetilenskog tura unutar cevi iznosi oko 1100 K lito je znatno ville od nja hidrida. naein. je u principu Razlika se slieanspeksastoji u tome koli- primenjuje Bi.02 nm/min. postupak godina. zraeenja. !ive pare plamena. od spektralna Za razliku propusna od optickih Kod od oko llirina se filtara. Za svrhe SISTEMI ZA DOBIVANJE odredjene MONOHROMATSKOG du!ine iz ZRACENJA spektra susednih Pored linija toga. i lito manju u emisi- tevi za razlaganjem su manji. nazivom tehnika se primepri re- alna transparencija lika. grade prevohidride ste- hromator trografu. elektronike zavisi razreza moei od do prevl". moe mova plamen.gde je transpareneija Trez' ima tj. krive jaeine monohromatora. tome atomske obuhvaeene monohromator emituje 0. Monohromatori. odredjenom spektralnom intervalu.2. su veae od Slicna tracijama. korekcija izvrlliti·automatski. i nekih !ivotne koji elemenata Tehnika monohromatora. opisana je i primena detekcije. izdvajanje stize se spektralnog pomoau je pO. temperature unutar Temperarazlagakvarene obicno lluplje katode kontinualno podellavati. Zahtev za spektralnim plamene razlaganjem je razlicit kod razlicitih metoda. se prevodi nespecificne nekoliko odredjiva- njihova kvalitativnom Ovaj 100 i kvantitativnom je poznat U novije pod nju arsena. reakci~ suapsor- objektiva ima izlazni fotografBirakoje izje razrez. vreme uspellno Znatno bolje poMono- u hidride u kombinaciji ultra problema tragova u vezi se Se. me- razreza svetlosne renja faktora. u maksimumu talasnih Sl. se atomskom Se apsorpcijom drugih intervala za odredjivanje analitiekih u hidride su: As.pravilu Marsh-ova prevodjenja njuje i koristi se vec ville od sa As. bude elektronike 7. pomoeu najeellee se izvodi se koristi duzine izlazni zracenja u kiseloj reakeije Reakcija struje u zatvorenom u kvarenu razrez' obicno produkti azota prenose relletke. Pb. i rezidualnom pozeljno propusnu transparencijom svetlosni apsorpcije linija koje sluzi da izdvoji pa prema rezonanttome i zah- transparencijom lito veau rezidualnu izvan propusne Tmax' Trez je da filtar nu liniju od drugih lluplja katoda.01-0.davanja Optimalna emisije rezonantnihrnonohromatora. poboljllava llu- sa prizmom difrakcionom relletkom. obienoj koji tehnika se koristi zive za odredjivanje sloj celije dodaje metalne atomske u veoma se moze U malim dobiti koncenna rastvor komo- proporcionalnost rine (obiono "normalne" usled pojava lli- U slueaju apsorpcioni zagrevanje obliku Napon pare rom) ispod u optici. pri ova eemu se specifiena mora se i nespecifiena apsorpcija Mnogi ne menjaju komercijalni apsorpcije. Za dobivanje ja natrijumborhidrida du.8.8. monohro- llirine razreza. arsen proba u hidrid. je da ~onohromator moraju biti detektora. llavanju djenja kao "to ocuvanja elemente sredine. savremenih 50 em moze monohromatora se postiai apsorpcije odredjuju kOli rezonantnog preko hidrida. Sb. Hidridi na ispoljavaju niskim razlieiti lito monohromator matorskog S1. u maksimumu) trake.a emisiona skenovanje. se rastvor !ive zakilleljeni stanohlorida da difrakcije Kod naein kao i grellaka sadr!i u neorganskom do metala.03 se proporeionalna za llirine razreza koje llirine razreza. apsorpciona celije je za elemente zatvorena i zi!nomdaljinom nm. Interferencioni T max filtri se krece obezbedjuju hova od 10 do 95% a propusna propusnu llirina llirinu. vea u nekom Realni filtri propulltaju ne strogo odredjene Filtri . definille propusna na slipan ji redukuje ze pomocu pomocu ji se zorima je dovoljan ~eliju od i tame se ova i kod llirina qa di- gasa transportovati u apsorpeionu Za razliku aelija detektovati kopro- monohromatora frakcionom llirina od zavisi relletkom llirine razreza. spektra. na isti apara- nellto uzu propusna nm.

5pektrometar Zd ~tomsku apsorp~iju. 6-kondenzorko socivo.2. Jedna varijanta rezonantnog monohromatora proporcionalna povr~ini fotokatode. DETEKCIJA ZRACENJA Detektori koji su najce~ee u upotrebi mogu se podeliti u tri grupe.fotoemisi vna eelija. Fluorescencija tako dobivene atomske pare sluzi za detekciju rezonantnog zraeenja koje maze da dolazi ~d plamena. fotoprovodne eelije i fotoemisivne eelije. Elektroni oslobodjeni spolja~njim fotoefektom bivaju ubrzani prema anodi usled dejstva elektricnog polja. odnosno da odgovara izlaznom razrezu. 51. OVa vrsta eelija sastoji se od eVaku- F1uktuacije izazllne fotokatodi raspodelorn e~ektrona oslObodjeniJ na Poissonovom i fluktuacije tamne struje odredjuju granicu detekcije sl~ih intenziteta svetlosti. 5vi fotomultiplikatori pri visokorn naponu daju primetnu tamnu struju tj. 5PEKTROMETAR isanog balona od kvarca ili stakla koji sadrzi na jednom svom delu sa unutra~nje strane napareni fotoosetljivi film kao katodu i izolovanu mrezicu ili cilindar kao anodu.10-anoda. 5hematski prikaZPjedno kompletnog ]ednozraenog spektrometra za atomsku apsorpciju prik . disk.prvom stepenu. Brojni proizvodjaci analitickih instrumenata ~~prekidno iznose na trzi~te nove i usavr~enije modele tako cijom pomoeu sekundarnih elektrona.< • dlska na 51.1_9_ -dinode. Fotomultiplikatori pretstavljaju vakuumske fotoeelije sa amplifika- U literaturi je opisan veliki broj raz1ieitih aparatura koje se primenjuju za atomsku apsorpcionu i plameno fotometrijsku analizu. fotomultiplika- da je prakticno nemoguee dati potreban opis nekog d' instrumenta koji ee se zadrzati duze vreme u pro zvo n]i neke firme.2. ne zahtevaju spoljne izvore energije. Aparature za apsor~ciona i emisona merenja su u principu identicne ~zuzev rimarnog izvora ~O]i se izostavlj~ kod ~isionih merenja.10. Elektroni koj i udaraju u prvu dinodu izbijaju sa njene povr~ine dodatne elektrone (od 1 do 4 na svaki upadni elektron) koji se nazivaju sekundarnim elektronima. . uprkos velikoj raznolikosti i izgledu spektr:metar~ to su u su~tini veoma slieni aparati. Il-fotoeelija za referentnu frekvenciju. 2. Emisija ~uplje katode 2 moduli~ e sepomo~u rotira]ueeg azan ]e3.25 24 Rezonantni monohromatori. Po pravi1u. Ako je napon dovoljno visok da privuce sve oslobodjene elektrone do anode onda se dobija s.7-monohro_ mator.2. pona i Na 51. a propustljivost prozora kratkotalasnu granicu spektralnog intervala u kome ee se foto¢e1ija ili fotomu1tip1ikator upotreb1javati. Rezonantni monohromatori mogu da budu veoma zgodni kod odredjivanja veeih koncentracija elemenata. fotomultiplikator daje struju i kada na njega ne pada nikakvo zracenje. Fotoelementi sa zaprecnim slojem najce~ee se primenjuju kod plamenih fotometara sa filtrima. Proizvode ~e fotomu1tip1ikatori sa razlicitim fotokatodama i prozorima koji mogu da prekriju oblast od 160-1200 nm. shematski je prikazan fotomultiplikator nacinom vezivanja pojacavaca i mernog instrumenta.aturaciona struja koja je proporcionalna intenzitetu upadne svetlosti. Ovi sekundarni elektroni ubrzavaju se elektrienim poljem prema drugoj dinodi i proces multiplikacije se ponavlja. Tamna struja zavisi od vrste fotokatode.2.R-otpornici delitelja napona.A-strujni pojacavac i 2. izmedju katode i prve di·node cev funkcionise kao vakuumska . Materija1 fotokatode odredjuje dugota1asnu. vakuumake fotoemisivne eelije.10. 10-po]aeavae. pozeljno j d e a fotokatoda bude ~to manja.5-plamen. 4-kondenzorsko soCivo. Tipican faktor pojaeanja tora sa deset stupnjeva iznosi oko 106. Fotoprovodne eelije. 5hematski prikaz vezivanja fotomu1tiplikatora. Fotoelementi. Njihovo preimuestvo sastoji se u njihovoj jednostavnosti. Kod·merenja ekstremno slabih intenziteta ~um na otporniku je osnovni izvor fluktuacija u mernom sistemu i kao takav odredjuje najmanji intenzitet koji se moze meriti.K-katoda.2-suplja katoda 3-rotirajllei perforiranJ. sa deliteljem na- koju je predlozio Walsh sadrzi vakuumsku komoru u kojoj se pare analiziranog elementa dobivaju katodnim raspr~ivanjem. ~uplje katode ili nekog drugog izvora. U. Celije sa sulfidom olova osetIjive su na blisku infracrvenu oblast spektra pa se stoga cesto primenjuju kod spektrofotometara.4. 9 51. Kod .8-stabilizator visokog napon~. ona je znatno veea kod fotokatoda koje su osetljive za blisku infracrvenu oblast.l-izvcr za napajanje ~up1Je katode. fotoelementi. Za funkcionisanje fotomultiplikatora neophodan je stabilan visoki napon od 500 do 2000 volti zavisno od tipa i broja dinoda. Medjutim. Kako je tamna struja . Ova vrsta eelija zasniva se na promeni otpora kada svetlost pada na fotoosetljivu povr~inu.9.12-mer~' ni instrument ili pisac.9-fotomultiplikator. U prethodniln odeljcima "'pis3ne su po]edinacne komponente koje ulaze u sastav s avremenog spektrometra.9. sa fotomultip1ikatorima mogu se meriti oko 1000 puta slabiji intenziteti svetlosti nego sa vakuumskim fotoeelijama.5. a fotostruja se moze direktno meriti osetljivim galvanometrom.

Za izdvaJanje . a dok signal koji potic:ead emisije plamena nije modulisan tavanju na instrumentu. Pri pogodno izabranom dijametru centralne cevi i odgovarajucem protoku aerosola i ostalih gas ova stvara se toroidalna konfiguracija plazme koja omogucava uspe~no uvodjenje c:estica aerosola u plazmu i efikasno ekscitiranje probe.Oblast koneentracija gde je analitic:ka kriva priblizno prava linija izuzetno je velika i kreee se. na primer pomocu Tesline varnice.6.11. 3-kapilara. Anodna struja se pojac:ava pomocu fazno-osetljivog pojac:avac:a10 i oc:itava na mernom instrumentu ili pisac:u 11. Nairne. 2-deuterijurnska lampa.ana11tickih spektralnih 11nija neophodan je monohromator vece moe! razlaganja. a 6 t b r-------l-E) I~I Shema dvozrac:nog spektrometra.l1. 1---0 o o Indukciono spregnuta o o o plazma.12. fazno-osetljivi pojac:avac: detektuje sarno rnodulisane signale koji su u fazi sa referentnim s11.Zbog pomenutih osobina induktivno spregnuta plazma pretstavlja koji je izuzetno pogodan za multielementsku analizu. Referentna frekvencija neophodna za rad fazno-osetljivog detektora uzima se sa istog rotirajuceg diska 3 koji sluzi za rnodulaciju ~uplje katode pomocu lampice i fotocelije 11. 4-plamen. Iza izlaznog razreza monohromatora postavljen je radijacioni detektor. SPECIJALNE EKSPERlMENTALNE Za svrhe pobudjivanja TEHNIKE jonskih linija uvedenih ele@enata: Naroc:ito su intenzivne jonske linije ~to se obja~njava postojanjem supertermalne jonizacije.27 26 transformator. koji omogucava odrzavanje elektric:nog praznjenja.kod induktivno metrima Razlic:ite vrste smetnji.od 4 do 5 dekada. za ove svrhe u poslednje vreme. 4-uvodjenje argona. a-plamenik. obic:no fotomultiplikator.zavisno od linije.gnalom. Usled visoke temperature plazme pobudjuje se veliki broj atomskih i Ii===~ _ L J 2. 7-plazma. 6-uvodjenje aerozola. i ne doprinosi oc:i- o o o 8-c:estice aerozola Neki komercijalni aparati konstruisani su sa dvostrukim znakom. je prikazana shema dvozrac:nog spektrometra koji proizvodi firma Varian. Na Sl. Ako se unutar kalema izazove poc:etna jonizacija. Ppred toga I. vr~i se rnodulacija napajasoc:ivo 4 stvara lik. pod dejstvom indukovanog visokofrekventnog elektric:nogpolja uspo'stavice se bezelektrodno elektric:no praznjenje koje se odrzava i na atrnosferskom pritisku. S1. 6-fotomultiplikator Unutar indukcionog kalama postavljene su tri koncentric:ne cevi od kvarca. Nekoliko navoja indukcionog kalama pretstavlja primarni kalem a plazma pretstavlja sekundarni kalem od jednog navoja. 5-rotirajuce ogledalo. Kod pri- ovakvih instrumenata u znatnoj meri je otklonjen uticaj nestabilnosti marnog izvora . Izmedju spoljne i srednje cevi uvodi se tangencijalno gas koji hladi spoljnu kvarcnu cev i odrzava plazmu u odredjenoj zapremini. dok drugo kondenzorsko soc:ivo 6preslikava sredinu plamena na ulazni razrez rnonohromatora 7. Kvarcno kondenzorsko priblizno u sredini plamena. tez jednog takvog uredjaja je prikazan na S1. S1. 3-raster ogleda10 za cepanje zraka u dva dela. 5-uvodjenje argona. induktivno spregnuta plazma na~la je naj~iru primenu u analitic:kim laboratorijama.12. Graniee detekcije su po pravilu jednake ili nize od onih dobivenih plamenom atomskom apsorpeijom. najc:e~ce argon.l-radiofrekventni kalem. zacione smetnje. spektru se pojavljuju i intenzivne OH trake. kroz centralnu cev uvodi se aerosol rastvora koji se analizira. Visokofrekventno Crmagnet- no polje stvara se pomocu kalema koji se sastoji sarno od nekoliko' navoja.e katode. 2-kvarcna cav.2. izvesnih instrumenata. Solenoid i plazma e1ektric:nog praznjenja mogu se shvatiti kao znatno manje su izrazene nego kod konvencionalne mena. ekscitacioni izvor . b-izgled plazme.2. bi se snaga oscilatora efikasno prenosila na plazmu impedancija generatora mora biti prilagodjena impedanciji plazme.·2 . to je sluc:aj sa emisijom ~uplj.ukljurujici i jonispregnute plazme pri pogodnv izabranim paraspektrometrije pla- aerosola rastvora na spektralnu emisiju moze se uspe~no koristiti plazma dobivena pomocu elektric:nog gasnog praznjenja. Kroz srednju cev uvodi se gas. Fazno-osetljivi ~i primenjuju se u cilju otklanjanja pojac:avasmetnji od sopstvene emisije plamena. ~uplj'e katode transformatora. l-~uplja katoda.2. I najzad. Oa nja ~uplje katode. Medjutim treba napomenuti da nestabilnost emisije ~uplje katode nije bitan faktor koji ogranic:ava primenljivost ove metode.~uplje katode. urnesto modulacije diskom. Od razlic:itih tipova praznjenja.

ispravna priprema uzorka i merenje najva!niji su postupei u ana1izi. kvarenim. na povr§ini vade. Uzimanje uzorka..ne~istoeama u laboratoriji i na laboratorijskom stolu. za tako niske koneentraeije preeiznost u potpunosti zadovoljava. u matiei reke. voda koji takodje mogu sadrzavati analit.eodre<l.ksi~nih elemenata. Uzimanje uzoraka. da sve §to dolazi u kontakt sa uzorkom ne sme sadr!avati elemente koji !.I'osudje mora pre upotrebe biti bri~ljivo o~i§ceno. Zavisi ad pritaka. Do kontaminaeije rno!e doei za vreme uzimanja uzoraka. ANALITI~KE TEHNIKE !ltefiea Mesarie Vojislav Bojovie 3. kiseline.'")u . plasti~nim.pripremanja i merenja. na dnu ili na raznim dubinama reke. metalnim posudjem i priborom. godi§njeg doba. redestilisane . Uzorei dolaze u kontakt sa staklenim. Medjutim kod lo§eg uzimanja uzorka i ked lo§eg postupka gre§ke mogu biti i veee za red ve1i~irie.pO ovoj metOdi vrede sva poznata. u radu se koriste speeijalnc elste hemikalije. vremena itd. Da se uzorei §to manje kentaminiraju. otpadnih veda i otpadnih taloga koji se ulivaju u reku. ~uvanja. soli. . Kao primer uzimamo analizu vede iz reke za odredjh'mje t. Analit je delom rastvoren a delom sadr!an u suspendovanim materijalima.I I ( 3.1 do nekoliko posto. Koneentraeija analita nije jednaka od izvora do u§ca. brzine strujanja. od pH. Za uzimanje uzoraka za odredjivanje. 3. jasno pokazuje da Se kao prvo mora nalraviti shema uzimanja uzoraka a tek zatim priei uzimanju uzoraka. standardna pravi1a za uzimanje i cuvanje prose~nog repre: zentativnog uzorka za analizu. Kod pristupa radu treba poznavati priredu i porek10 supstanee kao i svrhu !eljene analize.1. OP!lTI PRINCIPI PRIPREME UZORAKA Atomskom apsorpeionom spektrometrijom spektrometrijom (AES) meri se koncentraeija (AAS) i atomskom emisionom elemenata od neko1iko mg/dm3 do nekoliko lug/dm3 sa relativnom standardnom devijaeijom ad 0. gde tragovi analita nisu homogeno rasporedjeni. Na istoj lokaeiji sastav mo!e biti razli~it uz obalu.1. Ovaj slo~eni sistem.". od temperature. Kod pripreme uzorka dodaju se razni koneentrovani reagensi. Osnovno je pravi10. Uzorak se takodje lako kontaminira prstima.1. Uzorei ~esto sadr~e tragove elemenata pa lako mo!e doci do kontaminaeije.

ost rasprlHvanja. Ra- zvijanje hldrida vrsi se u posebnom priboru. vodonika (ili kojeg drugog inertnog gasa) ubaci u plamen. Uz ove postupke postoje 1 posebni postupci pripreme uzorka otpadne vade. spektrometrijom mo- Ukupni metal. Evrste ~estice lako zatvaraju otvor plamenika.HN03 uz zagrevanje. U pojedinim slucajevima dodaju se i drugi reagensi (Na2EDTA.<:. 1 u vodi se adredjuje i uzima u obzir kad lzra~una- (slepa proba). Kao helatni reagensi najvise se koriste razni karbamati.45 /um). ve takodje postoji poseban pribor. grafi tnu ped ili u zaqrijanu (8500C) kvarcnu kivetu. Kao rastvarac koristi se . Deo isparljivih jedinjenja moze se izgubiti. smanjuje dotok uzorka " E.primenjuje se sarno u pojedina~nlm slu~ajevima.25 ml konc. "ncentrovanje uzorka primenjuje se uparavanje. lntern_standard ili standardni dc·dat. Za •. Kiseli rastvori uzoraka mogu se cuvati u tami 'i na hladnom mestu bio u obliku suspenzije.redestilovane HN03 i meri. Uzorak je potrebno razrediti ili mu dodati n"ki spektroskopski pufer. ekstrakcija. plamenorn ili neplarnenom tehnikom. rika•. Nakon razaranja i otparavanja kiseline. Atomsko apsorpcionom gu se direktno merlti ~vrsti. kotlovske vade. HCl i 15 minuta zagreva na vodenom kupatilu. Se. Priprema uzorka za adredjivanje ukupno sadrzanih metala sumu rastvt)renih suspendovanih metala.) . Filtar se prenese u ca~u gde se vrsi digestija s konc. Taka se besplamenom tehnlkom analiziraju raznl geoloski i mineraloski uzorci. preporu~~je se ~uvanje koncentrovanih kiselih (pH <2) rastvora u polieti:lenskim bocama. Vodeni rastvori mogu se direktno meriti. uzorak se rastvori u 5 ml (1:1) HCl (aka ostaje talog filtrira se) i dopuni na odredjenu zapremlnu (25-100 ml) i meri. jonska izmena i~i koprecipitacija. zavisno od vrste i koliclne taloga). ljivosti. Prlprema uzorka za odredjlvanje suspendovanih metala na filtru ostaje deo koji je u rastvoru Pri niskoj koncentraciji. Dolazi do nespecificne apsorpcije itd. destilata itd. lit se lako gubl iz rastvora. koncentrovanje i povecanje oset- neralna i biljna ulja. Poznati su razni postupci ekstrackije. filtrira i filtrat kvantita- (As. morske vode.'l. Razvijeni hidrid se strujocr. Da se spre~l gubitak analita. Helitizacija njuje za separaciju i ekstrakcija (iz kompleksne u organske rastvarace se vrlo cesto primeosnove). Viso~a koncentracija soli n u rastvoru povisuje viskozi tet. Sb. U rastvor anal ita doda se pufer (odredjeni pH) i rastvoreni ili ~vrst natrijumborhidrid. Metoda isparljivih elemenata je vrlo poznat~ i rasirena metoda za odredjivanje zive.i predstavljaju i Merenje ~vrstih uzoraka povezano je sa nizom te~koea i.l. Bi. Ge. No u najvi~e slu~ajova uzorci se pre merenja moraju pripr'emiti. c'. Prlprema uzoraka za analizu. Te~ko rastvorne soli mogu se izluciti i koprecipitiratl analit. zakiseli s 0.redestilisane tivno prenesu u normalni. Za analizu je potrebno uzorak usitnitl i homogenizovati Elementi Potrebno je odmeriti 1-10 mg uzorka. 3.noj taka i u neplamenoj tehnici.2. legure i drugi cvrsti pra~kasti uzorci cuvaju se u zatvorenlm plastlcnim folijama ili pl~sticnim bocicama. razni organski rastvori itd. Uzorak se ohladi. redestillsana lita u dodanlm reagensima vanja rezultata voda ili destilisana-dejonizovana voda. otpadne vade s talogom.1. Ovaj jednostavan postupak ima niz mana. oks in itd. plamenu rasejavaju u svetlost. Biolo~ke materijale potrebno je razoriti i cuvatl cvrste osta~e ill rastvore. kupferon. elementarna ziva se oslobadja dodatkom rastvora SnC12 i i strujom- iner- Uparavanje uzorka vade tnog gasa prebaci " staklenu kivetu s kvarcnim prozorima. suspendovani i ukupni analit kao 1 sadrzaj analita u ras. sud ad 100 ml i meri. sadrzaj ana- Kao primer ponovo uzmlmo prlpremu uzorka vode u kojoj je potrebno odrediti restvoreni. (ne- Kad prethodnog odredjivanja KMn04 1 s1. 1z H2S04-KMn04 rastvora uzorka. Sn i Te) koji grade isparljive hidride hidrida. Tacnosr odredjivanja uzorka a i gre~ka merenja je velika. U koliko je u nekom rastvoru koncentracija analjta ispod granice detekcije potrebno je u pripremi uzorka zvr~iti koncentrovanje.NH4SCN. ad rastvaraca benzol. Nevodene te~nosti mogu se direktno meriti (organski rastvara~i.31 kisellne. je mala jer je te~ko postiei homogenost mere se direktnom acomizacijom mogu se odrediti digestijom nefiltrlranog uzorka vade s HN03 uz zagrevanje. usled adsorpcije ill koprecipltacije" ana(priPrema Uzorak vade odredjivanje rastvorenihmetala • uzorka za dobra se promesa i 100 ml filtrira kroz membranski filtar (0. Za odredjivanje zi- 500 ml vade zakiseli se s 10 ml konc. Taka je poznato da se mnogi metalnl jonl'ili jedinjenja lako adsorbuju na povr~inl stakla ili raznog drugog ~vrstog materljala (talog u rastvoru). Prvi filtrat se baci a ostatak sakupi u normalni sud od 50 ml. tecnl i gasovlti uzorci. (Potrebnd je dodati 3-5 puta po 5 ml kiseline. Priprema uzorka za odredjivanje metala u otopinl nakon kiselinske digestije U 100 ml uz~rka vade doda se 5 ml konc.redestl1isane Hel i uparavanjem Merenje tecnih uzoraka ima najvecu primenu kako u pl"r-. visokohlorovani uqljikovodonici i lako isparljivi rastvara~i nisu pogodni za direktno merenje.yoru posle kisellnske abrade. Postupak digestije i pripreme je isti kao i kod suspendovanih metala. mi- smanji zapremina na 50 ml (koncentrovanje 10 puta). a zaledjeni) i nekoliko meseci. Metali.

opti. selina (metali legure. levo Danas postoji mnogomodela . najpovoljnija rezonantna ljnija i maksi~alna dozvoljena ja~ina struje. me potrebno za jedno merenje je oko 15 sekundi kod PAAS dok jedan kompletan ciklus merenja kod grafi tne peci traje oko l'·miimt.J.preciznosti itd. Preporu~uje se rad s 70% maksimalno dozvoljene jacine struje..ma Jedino prednost 1. postize se bolja osetljivost a kod visih colja je preciznost.2. spektrofotometrima rno~e se meriti apsorban- visina pika..kiselina i .:. 3. ke smetn]e je naci optimalne uslove i za sistem de~ekcije. etil 2 detekcije za rastvore je kod -5 PAAS 110 -10 IU9/g (relativna). Uz osnovnr postupke za pripremu uzorka. izracunavanje rezultata ukljucujuci i izracunavanje srednje vrednosti. No rezultati se mogu dobiti i primenom jednog standardnog dva standardna rastvora i standardnog dodatka. 3. 0 2% LiCl CsCl ili KC1) efekt organskog rastvara~a (do_ '.02-0. Da bi se iskoristila mogu6nost instru- menta.33 32 -4 metil izobutil keton acetat toluen itd. Silikati se vrlo tesko'rastvaraju. 'd opun i . Br2.atomskih apsorpcionih 'i KorJ. potrebno je odrediti optimalne uslove merenja. stroncij hlorida ili Na2EDTA). analiza je kod PAAS 0.1.. koncentracija. Kod ni~ih struja lampe. za svaki element koji se analizira potrebno za izvor zracenja i opticki sistem. Doda se 5 ml 1% rastvora amonijum(MIBK).java. u .. Nakon mu~ anJa od 2 minuta odvoje se sloJevi (staJanJem ili centri fugiranjem) i organska faza direktno meri. u 1eva k za ekstrakciju. Polozaj se menja pokretanjem lampe gore-dole. jala moze se vrsit. Lampa je smestena u specijalnom nosacu i ima svoj optimalni polozaj kada se posti~e maksimum energije u detektoru. .. uzorka potre10 -10 lug/g -1 5Granica bna za odredjivanje Preciznost PAAS je nesto vise od 0. Za niske koncentracije skale se mopisacu a rnoTJ biti gu prosiriti (ekspandirati). spektrometrije(PAAS) .st se n i Z roo difikaciJ'a -plamene atomske apsorpcione _ - spektrofotometara. Uz svaki instrument (i dodatak instrumentu) proizvodja~ daje uputstv~ za rad koja treba pre rada dobro prou~iti i primeniti jer 6e sarno tako rad biti si~'ran a rezultati ispravni.'. odnosno da bi se dobila maksirnalna osetljivost. granica detekcije ili preciznost. integrirani signal. Da se uklone hemiJske a. U poslednje vreme primenjuje se i rastvaranJe pod pritiskom u tzv.apreminu i meri.na.10. l~' . krive. Hg i drugi). i neplamene atomske apsorpcione spektrometrije (BAA9)' u~pst: vredi prLncip da se kor is t' PAAS ako sistem plamena zadovol. ama ta (APDC) (sveze pripremljenog vodenog rastvora) i 10 . povrsina pika.005-0. OPSTI PRINCIPI MERENJA I OPTIMIZACIJA APARATURE ZA RAD Postoji nekoliko izvora zracenja. _kada je koncentracija analita niska."'i sistem 3.o i kada je uzorak u cvrstom stanju. Na svakoj lampi oznacen je element. broj merenja. A s. fizi~'a smetnje (doda]e 58 0 .. Na primer moze se programlrati nacin merenja. te se rad instrumenta rnoze potpuno programirati. KolilHn. 'd "om .2. diizobutil keton (DIBK). BAAS l. plamenu (doda]e se I uticaj osnove (dodaje se organski rastvara~). Na atomskim apsorpcionim cija. Merenje standardnog rastvorairastvora uzorka vrsi se pod istim uslovima... koji zavise od prirode uz~rk pripremi ~esto j'.. Oni se moraju topiti s Na2C03 i.... kod grafitne peci 10 -10 lug/g (relativna) 10 -10 ng (apsolutna) dok je granica detekcije za cvrste uzorke kod grafitne peci -3 3 -3 2 (relativna) i 10 -10 ng (apsolutna).5 ml a za BAAS manje od 50 lul.. za atomizaciju Izvor zra. HN03.. A = 0) • analita se izracunava grafi~kom metodorn iz analiti~ke rastvora.potre!cno dodaticazne dodatke. 0. . uz dodatak fluorovodoni~nfr kiseline ili fluoroborne kiseline. HC104..a. ekstrakcija i :ka analita i merenje u ekstraktu. teflonskoj bombi. Danas se najvi~e uptrebljavaju razne modifikacije lampe sa supljom katodom koja sadrzi odredjeni element. Kod nekih organsk~h materi. KMn04.tan hlori . Nakon spaijivanja pepeo (neorganska jedinjenja) se r~stvori u kiselinl. Vrednosti se mogu ocitati na skali instruments. Neorganski ~zorci Uzorci se mogu rastvoriti u vodi k l·i) ki elini smesama ki(ne e so . . (HC1.02. a kod BAAS 0... Optimizdcija aparature za rad..s . ispisane na traci.J. dodatak .. Sn. organski uzorc~ organske materije u vecini slu~ajeva smetaju i moraju se ukloniti . . n-amil-keton. Kod BAAS radi se obi~no s rnaksimalnom strujom.Vre- Uzorak se prenese -pirolidinditiokar b. Da se to postigne meri se naizmenicno standard-uzorak-voda Koncentracija (rastvarac ili slepa proba. (d d a je se intern' standard ili standardni dodatak). postoje i postupci gde se vrsi reekstrakcija u vodeni rastvor i meri vodena faza. jonizacija u 0 -~ .. .analiticka tehnika vec se razultati dobivaju upore~jivanjem apsorbancije'uzorka i apsorbancije standarda. minerali) u kiselinal1\auz dodatak HZ02.'.2.enja . uzorka mal. odredJ'enu z.. Neki instrumenti imaju ugradjen mikroprocesor i H 0) 2 2 • Ukoliko "e vrsi suvo razaranje-spaljivanjepotrebno 0 Je paziti M da se ne izgube isparl jivi elementi (iznad 500 C isparavaju Pb. Kod mokrog postupka uzo_ razor~t~ 0k 51 aC1] rak se zagreva ._ ~k ' ml MIBK. digitalnom ~itacu. % apsorpcije. rastop rastvoriti u kiselini. .. nespecificna apsorpcija daje se standardni dodatak\ . mokrim ili suvim postupkom. . '-5 1 10 -10 ng (apsolutna)._ . Atomska apsorpciona spektrometrija nije apso- lutna . Opsei principi merenja. kiseli" . H2S04.oV"idansa .1.raz ara uz .2. _ _ . Ekstrakcija metala iz vode 100 ml uzorka vode odmeri se u ~asu i sa HCl ili NH40H podesi pH 5. Za rastvaranje ~vrstih uzoraka postoji niz postupaka. .

a uzorak i standard mere se u jednakim zapreminama. . i Sn. ~i§cenje grafitne cev~ice i slepa proba. Kod nekih instrumenata moguee je menjati ulazni i izlazni razrez (slit). cuje automatsko name§tanje nule rezultata. korekcija upotreba korektora itd. atomizacija. ~eljena rezonantna linija izdvaja se pomoeu monohromatora. ~iscenje grafi tne cevcice vr§i se kod. optimalni uslovi termi~kog razaranja odredjuju se nakon odredjivanja optimalnih uslova atomizacije. §tapi6u ili atomizacija odredjena temperatura. Uzorak se meri mikropipetom (5-50 lul). Kod rada potrebno (struje napajanja je naei lampe). Vreme atomizaci~e moze se odrediti iz toka atomizacije koji se moze pratiti pisacem. ali ako se izvodi kod previsoke temperature i predugo mo2e doei . Apsolutna ta~nost mikrmpipete nije kriti~na ali je potrebno da se zapremina reproduktivno ponavlja. Kod merenja potrebno polozaj plamenika je odrediti optimaldoziranje ni protok qasova.tekciju Najpogodniji nacin pretvaranja svetlosne energ1]e u elektricnu ener~ giju postize se fotomultiplikatorima. Na krivoj se takodie moze odrediti kada dolazi do poiave apsorbancije analita odnosno do nespecificne apsorpcije osnove. optimalni pr§ivanje uzorka.) (osobito vazno kod hemijski inertna i Plamen vodonik-vazduh koristi se za odredjivanje alkalnih elemenata Difuzionim plamenom argon-vodonik-vazduh odredjuje se As i Se. vreme prekratko osnova se nece razgraditi i smetace kod atomizacije. za nespecifi~no zra~e- Najpovoljnija temperatura atomizacije m02e se odrediti iz ~rafi~kog prik~za azavisnosti apsorbancije ad temperature. Rad uredjaja za napajanje strujom i merenje (jacina struje. Re~ (3220 K). Uredjaj dolazi kao dodatak osnovnom instrumentu a sastoji se od grafitne (ugljene) peei uredjaja za strujno napajanje i programiranje rada. Cd. optimum izmedju napona i jacine izvora zracenja Razvoj elektronike vreme i na ekranu. Program rada moze se namestiti i pratiti digitalno a u poslednje Sistem za de. Medjutim ako se analit nalazi u kompleksnoj csnovi onda je ova faza vrlo va2na.). visoke tacke topljenja itd. i priklju~i na vodu (hladjenje) i inertni plin (izolovanje od okolne atmosfere i uklanjanje produkata termi~ke razgradnje) • U grafitnoj peci uzorak prolazi kroz iste faze kao i u plamenu. intenzitetu i linearnosti. U poslednje vrijeme mogu se nabaviti i uredjaji za automatsko doziranje uzorka. na mjesto plamenika.iko stotina stepeni vi~a od temperature atomizacije u vrernenu od 5 sekundi. temperature koja je nekol. ekspanzija skale. Pisac registruje promenu apsorbancije u vremenu. Za organske ra~tvara~e optimalna temperatura i vreme zavise od ta~ke klju~anja rastvara~a. faza toplotnog razaranja mo2e se i presko~iti. Hg itd. U komercijalnim instrumentima koji rade u podrucju 190-850 nm sme§tena su dva detektora (za ultravioletno i vidljivo podrucje).odredjeno vreme. i postepeno povecavati MOderni instrumenti 'imaju ugradjen korektor nje (korektor pozadine. Najra§lreniu grafitnoj peei u cev~ici. Kiveta mora biti sme§tena u optimalni pol02aj primene korektora). materijala (dobre toplotne i elektri~ne provodljivosti bez necistoca. As. rezonantnog detektora. Poslednja istrazivanja na podrucju AAS i AES usmerena su na simul- tano odredjivanje niza elernenata uz primenu vi§e detektora. Ukoliko analizirani rastvor sadr2i sarno tragove metala. Za vreme su§enja nesme doci do klju~anja. vidicon detektora itd.. slepa proba). Elektrotermi~ka atomizacija i optimalno i ras- Postoje razne mikropipete i nastavci kojima se omogucujeprecizan rad. deuterijskikorektor) lampu. Kod nekih uredjaja rno2e se temperatura atomizacije §to omogucuje uklanjanje efekta osnove. pokretanja kapi i prskanja.do gubitka analita (Pb. napona ili snage) vrlo je va2an. Izbor plamenika koncentraciji raetvora Ona mo2e biti raznog oblika i du2ine kao i od raznog i plamena vr§i se prema analitu.35 34 desno. ~renje se vr~i kod linije optimalne za odredjeno koncentraciono podru~je. toplotno razaranje organskih materija. na§ao je svoju veliku primenu u AAS i AES tak0 Br2e i preciznije merenje omoguanaliticke krive. Grafitna pec stavlja se u ins trumenat . nja vodoni~nu ili deuterijsku fraktorni elementi odredjuju Za oko 30 elemenata koristi se plamen acetilen-vazduh se u plamenu acetilen-azotsuboksid Slepa proba meri se pod istim uslovima i pokazuje dali postoji i koliki je efekat mernorije. Kod BAAS vrlo je va2no da se u odredjeno vreme postigne i odrzava U poslednjih nekoliko ja je elektrotermi~ka godina sve vi§e se koristi BAAS. svaka ad ovih faza mo2e se provoditi na odredjenoj temperaturi i za . Za su§enje vodenog rastvora potrebna je temperatura oko 1050C i vreme oko 30-40 sekunda. posudici. Poznato je da se uz manji razrez posti2e bolja osetljivost a uz veei bolja preciznost i granica detekcije. Aka je temperatura ~reniska. sastavu uzorka i za merenje. Moogi elementi zra~e nekoliko rezonantnih linija koje se razlikuju u osetljivOSti. (voda.Kompletan ciklus merenja sastoji se od faza: su§enje uzorka. koji koristi kao izvor zra~e(25700K). digitalno ocitavanje zakrivljenosti da su danas mnoge faze rada automatizovane. Rad detektora zavisi od napona.

Metoda 09ranieavajucih koncentracija. §to ke krive koja predstavlja zavisnost velieine analitickog signala od koncentracije. zatim uzorci minerala. centracija odredjivanog elementa. Za atomsku apsorpciju analitieka kriva je data na 51. 2. Nagib je podjednako funkcija fundamentalnih i instrumentalnih faktora. ' . legura i dr".ar a manje kQncentracije signal i odgovarajuci . dok se evrsti uzorci i standardi vise primenjuju u spektrografiji i kvantometriji.3. 5erija standarda poznatih koncentracija omogu6ava konstruisanje analiticke krive koja daje zavisnost izmedju analitickog signala i koncentracije. spektrometriji). 1.3. 3. pase dosta koristi u analitickoj praksi kada se radi 0 uzorcima ciji J'ehern1Jski sastav DsneVe dobra poznat " te omogu6ava pravljenje standarda kod kOJ'ih 0 5 nova 0 dgovara canovi uzorka. Po ovoj metodi Za odredjivanje nepoznate koncentracije u uzorku koriste se sarno dva standarda poznatih konmanju ~~.2.koncentraciJ'a uzor k a i odgovaraju6i shmal ...3.).14. te ovaj interval treba koristiti ako se zeli ve6a tacnost odredjivanja. spek- zavisi uglavnom ad oblasti koncentracija \0 80 trohemijske tehnike i instrumentalnih faktora (3.Sl. METODE ANALITlt::KIHODREDJIVANJA Ova metoda je jednostavna i brza.). .36 37 '3. Analiticka kriva za odredjivanje koncentracija atomskom apsorpcijom . 1. Analitieka kriva za odredjivanje koncentracija emisionom spektrornetrijom 3. Metoda analitieke krive.ova metoda postaje veoma zametna jer bi se morali praviti posebni standardl prakticno za syaki uzorak. Odredjivanje nepoznate koncentracije se vr§i tak. stena. . . Ova kriva treba da bude prava linija koja prolazi kroz nulu i mora imati reproduktivan Linearnost nagifr nezavisan od prisustva drugih elemenata..1.1.3. teeni standardi mogu biti pripremljeni rastvaranjem eistih soli u pogodnom rastvaraeu. U najprostijem slucaju.. 3.).. pa i otklonjene padesnim izborom i Teeni standardi kao i uzorci su najpogodniji za rukovanje i analizi20 ranje.3. analizil'anog uzorka. dok kod drugog standarda ova koncentracija treba da b ue d . na isti naein. Ova zavisnost je linearna u relativno malom intervalu koncentracija analiziranog elementa. na isti nacin kao i standarda.3. kada se radi 0 raznorodnim uzorcima kao ijto su uz~rci zemlji§ta sa raznih veoma razlieitih terena. upotrebom standarda. gde su: ex i Sx . 5metnje koje nastaju od sastava osnove uzorka cesto mogu biti' kontrolisane. pa pomocu odgovarajuce analiticke krive odredi nepoznata koncentracija. Ako je dobro odabran interval koncentracija analiziranog elementa. 3. Zd AA i emisio- 10 20 30 40 SOC Ovde ce biti izlozene metode analize kao zajednicke nu spektrometriju ali ce biti ukazano na specificnosti je.5. Jednom dobro pripremljeni standardi mogu se koristiti vi§e puta. jer je tehnika rada skoro ista...3. 3. a intenzitet emisije analikriva se crta na taj ticke linije u emisionoj Analitieka se izmere anali tieki signali aba standarda i. pa se dobijene taeke spoje.koncentFacija t d d s an. Nepoznata koncentracija.5. C1 i Sl . odredjuje se na taj naein §to se izmeri vrednost analitiekog signala uzorka.l.4. ali na njega ima uticaja i analiticki sastav osnove uzorka.'3. Dvod.3.5. Nepoznata koncentracija odredjivanog elementa u ar-~liziranom uzorku moze se odrediti (1. a nego u uzorku.2. Ve6ina spektrohemijskih metoda odredjivanja nivase na uporedjivanju uzorka sa jednim ili vi§e standarda poznatih koncentracija. . u obe analitieke tehnike.2.. a za emisionu spektrometriju na 51. . kriva 6e biti prava linija. pa se najeesce i primenjuju u atomskoj apsorpciji i emisionoj spektrometriji. pojedinih Koncenti"ocija C (2.) racunski i grafieki.4. koncentracija zasMedJutim. Za kons'truisanje analiticke krive napravi se serija standarda (5 do 7) poznatih koncentracija analiziranog elementa i izmere njihovi analiticki signali-5 (apsorbancija u atomskoj apsorpciji. Jedan standard treba da ima koncentraciju nego uzorak. Racunski se nepoznata koncentracija ~dredjuje po obrascu: naein §to se po apscisi prenose koncentracije a po ordinati odgovarajuci analitieki signali.'. (2. tehnika tame gde one posto- 81... I~toda se zasniva na konstruisanju analitic3.

eija (3.4.3. sillcaj o"e metode je koriscenje sarno jednog standardnog odmcrc so dvc identicne zapremine uzorka Vx· U jedan rasstandarda Vs u kome je koneentracija rlorla se ista zapremina analiticki signali So.3. deo kr~va AB moze se aproksimirati pravom linijom. Racunsko odredjivanje nepoznate koneentraeije vrsi se primenom jedna~ine za metodu sa jednim standardnim dodatkorn na svak'u koneentraeiju standardnog dodatka. U koordinatnomsistemu odrede se ta~ke AI' A2 i A3 koje odgovaraju koneentraeijama standarc'nog dodatka c1' C2 i C3 u rastvorima. nepoznate koneentraeije. pa dobivene ta~ke spoje. ~s.l tu svrhu i grafieki dodataka.. rastvore 81 za ove i nepoznata koncentracija ex anuliziranog u uzorku izra~un~ po ()brascu: . Graficko odredj1vanje standardnim nepoznate koneentraeije vrsi se kao i sa jednim 3. Ako je interval izmedjuC1 i C2 mali. Za analiti~ki signal Sx analiziranog uzorka dobice se na krivoj AB ta~ka C-~ija projekeija naapseisnoj Cx' osi daje nepoznatu koneetraeiju Tako se dobiju dve ta~ke.3. Prema broju razli~itih koncentracija standardnog dodatka ana1iziranog elementa dodatoq uanalizirani uzorak. od ordinatne ose daje nepoCx u analiziranom znatu koneentraeiju Grafi~ko izra~unavanje tvora koneentraras- Tacniji rezu1tati se dobijaju primenom vise standardnih dodataka razlicitih koneentraeija Odredjivanje odredjivanog e1ementa.[. traeiji analiziranog 61. Grafi~ko odredjivanje koneentraeije metodorn standardnog. 1.6. a u cetvrti rastvor ista zapremina Vs cistog·rastvara~a. (npr. imamoanalizu sa jednim dodatkorn. a po ordinati odgovarajuci ana- Isti rezultat se mo~e dobiti i grafi~ki ako se po apseisnoj osi . a1i je sada sigurnost u ta~nost dobivenih rezultata znatno veca. Rastojanje ove tacke od Y ose daje nepoznatu koneentraeiju u ana1iziranom rastvoru Cx' Kod pravilnog rada prava mora da pro1azi kroz sve ta~ke. pa merenja treba ponoviti sa razbla~enijim rastvorima.4.3. standard~ nim dodatleom i analizu sa vise standardnih mo~e se dobiti ra~unski Najprostiji dodatka. Ova nelinearnost uglavnom do1azi usled nepravilnog izbora koneentracija. Standardi se pripremajb dodavanjem jedne ill vi~e poznatih koncentracija analiziranog e1ementa u sam uzorak.3. U tu svr61.So)Vx Graficki se koneentraeija u ana1iziranom rast~oru odredjuje tako sto se po apseisnoj osi koordinatnog sistema prenosi dodata kolicina standardnog dodatka ana1iziranog e1ementa 1iticki signa1i Sl. U tri odmerena rastvora dodaju se iste zapremine standarda Vs raz1i~itih koneentraeija analiziranog e1ementa. i odgovarajucirn analiti~kim signalima 51' 62 i 63 51.3.3.prenose koneetraeije C1 i C2. uzorka. a c: «{ Ukoliko je zakrivljenost krive AB veca utoliko ce se dobiveni rezultati vi~e razlikovati od pravih vrednosti..4. eije metodom ograni~avajucih kao i u prethodnom slu~aju. mo~e se izvrsiti racunski i graficki. zna~i 0u ne postoji linearna zavisnost izmedju koneentraeije i ana1itickog signala. Radi smanjenja gre~ke treba koneentraeije standarda ograni~avaju~ cih rastvora da budu sto bli~e koneen-. Ako ta~ka A) odstupa od prave... a po ordinati odgovarajuci analiti~ki signali 91 i S2 (apsorbancija ili intenzitet. Kroz dobivene tacke povuce se prava i produ~i do preseka sa X osom u tacki D. pa se prema veliqini analiti~kog signala uzorka odaberu dva standarda izmedju ~ijih analitiekih analiziranog signala se nalazi signal uzorka.. i druga Al za uzorak sa dodatkom Cl (/ug/em3) ana1iziranog e1ementa. pa ·bd dobivenih rezultata nadje srednja vrednost.~. Jedna 60 na samoj ordinati koja odgovara analitic" kom signalu za ana1izirani rastvor sa dodatkorn cistog rastvaraca. 1.. 3.. iodgovarajuci soVSCs (61 . Na ovaj naein osnova uzorka-i standarda postaju identicni. Na ordinatnoj osi odredi se tacka 60 koja odgovara vrednosti ana1itickog signa1a rastvora sa dodatkom cistog rastvaraca.icnim rClstvor uslovirna Vs 5istog i rastvaraca. odmere se cetiri iste zapremine uzorka. Meto~a utandardnog dodatka.4. OVO j~ bitna su~tina metode standardnog dodatka.5. Najjednostavnija mogucnost dobijanja idea1nog standarda.38 39 C 2 i S 2- koneentraeiJ'a standarda vece koneentraeije signal. dodatka hu pripremi se serija standardnih rastvora bliskih koneentraeija. Nepoznata koneentr.). zavisno od primenjene tehnike) Sl.5. ~lji sastav oenove odgovara ana1iziranom uzorku posti~e se dodavanjem standarda u sam analizirani uzor"k umesto pravljenja standarda u ~istim ra5tvara~ima. elementa tvor doda se neka zapremina analizira- nag elernenta es' Odrngi Izmere se pod ident.3. Ako se radi analiza sa tri standardna dodatka. 5pajanjem ovih tacaka i produzavanjem'prave do preseka sa apseisnom osom dobija se taeka 0 cije rastojanje rastvoru . lug/em3).

40 41 3. Graniea detekcije. pa i greski analiti~kog odredjivanja naro~ito kada se radi 0 malim koneentraeijama analiziranog elementa.Cu. u najveeem broju slu~ajeva ima znatno manji utieaj nego pozadinska emisija.) moze predstavljati zna~ajan doprinos ukupnoj emisiji.3. Emisionim metodama treba dati prednost pri analizi e1emenata sa malim poteneija1ima ekseitaeije kao ~to su alkalni i zemnoalkalni metali ~ije se rezonantne linije nalaze u dugotalasnijem delu spek tra . Hg. koja daje signal koj vrednosti f1uktuaeije fona /ovo je u literaturi odomacena definieija koja se razlikuje od one koju preporu~uje 1UPAC/. zato noviji atomski apsorpeioni spektrofotometri ugradjenu merenja automatsku korekeiju pozadinske neselektivne apsorpeije kontinualne svetlosti. ANAL1T1eKE 080B1NE koneentraeije za~ 3. npr. Korigovani intenzitet se dobija kada se od ukupnog intenziteta analiti~ke menu ove Ih -intenzitet Ix -intenzitet Ib i Ic-intenziteti linije oduzme ovako izmereni i~tenzitetpozadinske potrebno je poznavanje emis~je. Pri registrovanju treba obuhvatiti izvesne de love spektra sa obe strane analiti~ke linije.3.5. Cd.napravile odgova~ajuee uzoraka razlicitim osnovama.5. smese. OVO se izvodi tako sto se na monohromatoru podesi mala brzina pomeranja razlo~ene svetlosti spektra preko izlaznog razreza i na pisa~u kontinnalno registruje intenzitet pri ekseitaeiji analiziranog uzorka. kada se radi 0 elementima Tako apsorpeionim Kod primene metode analiti~ke krive za odredjivanje nemarivanje poza~inske emisije neee dovesti do veeih· gresaka ako je ona ista u standardima i ~zoreima. Ovakvo merenje pozadinske peije je dosta tesko.em delu zakrivljena pri ertanju sa logan '. Zbog korekeije pozadinske apsorpeije i emisije kod merenja analiti~kog signala. Co. Graniea detekcije. nesumljive su vrednosti metode atomske apsorpcije kada se radi 0 selektivnosti i reproduktivnosti. Korekeija na pozadinu moze se izvesti na vise na~ina. vodoni~ne ili deuterijumske lampe.3. Medjutim. U tu svrhu izmeri se intenzitet emisije na maksimumu intenziteta analiti~ke linije. Kod atomske apsorpeije. koji imaju visoke poteneijale ekseitaeije. Za pri- metode sa ukupno(jsast~~aanaliziranog uzorkaka- ko .Ali se dobar deo elemena ta kada se radi 0 graniei de tekei je mogu skoro podjednako dObro analizirati i jednom i drugom tehnikom (Tabliea 3. Ova metoda korekeije nije pogodna kod 3. pozadinska apsorpeija dolazi zbog neselektivne apsorpeije i rasipanja svetlosti od strane molekula unetih u plamen ili grafitnu kivetu. a biee u donj.bi se . Korigovani intenzitet linije se dobija kada se od ukupnog intenziteta na maksimumu 1inije oduzme srednja vrednost intenziteta pozadine sa obe strane 1inije. u rablici 3. ali kod neopreznog rada mOze da izazove znatne gre~ke u rezultatu.4. 3.u praksi obi~no se defini~e kao koneentracija standardnoj laboratorijskoj jednak dvostru- £ i £ 81. pa od ove vrednosi oduzme srednja vrednost pozadinske emisije koja se dobija merenjem intenziteta sa obe strane analiti~ke linije na rastojanjima od maksimuma jednakim dvostrukoj vrednosti propusne sirine monohromatora.5. Pozadinska emisija se moze izmeriti ako se na talasnoj duzini analiKorekeija za emisiju pozadine linije i pozadine same linije pozadine u b1izini lin~je ti~ke linije~zmeri emisija ekseitaeionog (svetlosnog) izvora pri uvodjenju rastvora koji sadrzi sve sastojke kao i anaiiziranirastvor izuzev analiziranog elementa. emisija ekseitaeionog (svetzra~eapsorimaju . 81i~na korekeija se moze izvesti i bez registrovanja spektra.).4.amskom podelom. Zatim se povu~e prava AS i na rastojanjima koja odgovaraju dvostrukoj propusnoj sirini monohromatora odrede intenzitet pozadinskih emisija ~ije su rezonantne u kratkotalasnom de1u spektra kao ~to su Ag. apsorpeije koja se izvodi na bazi Kod emisione spektrometrije pozadlnska losnog) izvora (plamena i dr. Korekeija na pozadinu moze se efikasno izvrsiti merenjem apsorbaneije kori~eenjem kontinualnog izvora primarnog nja. potrebno je izvr~iti korekeiju na pozadinu.2.4.1. K0rekcl~a Dn pozadinu.date .I. Najbolje je pozadinsku korekeiju izvrsiti registrovanjem spektra u okolini analiti~ke linije. ~ Metode atomske apsorpeione i emisione spektrometrije su u izvesmetodama 1inije nom smis1u ravnopravne.1. . U tom slu~aju analiti~ka kriva nece prolaziti kroz koordinatni pocetak pri linearnoj podeli. naro~ito kada se radi o_malim koneentraeijama analiziranog elementa. 81. Mg i dr. trcba dati preimu6stvo a de10m komp1ementarne. Pozadinska apsorpeija. je najvaznija karakteristika za proeenjivanje primenljivosti neke analiti~ke tehnike.

metodama emisionoj iste i u drug1m za veliki priblizno Graniee jer t u..0. 10 najmanja g.1 3.1 50 1 (N) (N) 70 SO2 acetilen-N2O 120 (N) 100 200 0. 10 ako do 10 grama.07 aeetilen-vazduhi aeetilen-azotsubqksid 1- 150 plamene ktrometrije plazmi visokom navedenim elemenata• korill6enjem plamena.003 32 2 20 1. spregnutu plamenu plazmu foto- 100 Plam"na 5 1. izra~unati elementa detekeije koja detektovati je poznata da njegova ko- aparat. detektovati lito uglavnom je: zavisi koneentraeija koja se moze C odnosno . kao graniee fotometrije (3.In Ca Si Ba Te Tl aeetilen-vazdullni SO 3000 50 1 SO 5000 45 planllm.koli~ine elementa odjednom unete Zata se ovde_ moze govoriti samo 0 detekeiji najmanje koli~ine. .) raznaj- para kao-kod se moze arsena koncentracija vece koli~ine detektovati sniziti uzima- uzorka. detektovati unosi Predpostav1mo grafitnom je najmanja na nekom nekog elementa -12 se moze u kivetu kivetom .'se moze neki odnosno. -12 graniei Ali nekog graniea detekeije.5.pova apsoremisispe.3 4 3 2 4 luk (N) detekeije 5 Stabilizo(V) (N) 500 kuplovanavani (N) (V) 10 6 fotometrija (N) 2 Induktivno 150 Atomska Ag plazma -- oetekeione metriju.20 1 750 3000 4 30 100 30 50. no detekeije neplamenom atomskom apsorpeijom ovde nisu date.6 96000 6 610 3 4. zat1m emisione Ge Fe Zn P V aeetilen-N20 Rb Cd Cu Be Cr Pb Me Na Se Bi Sr Ni K Pt Mn Ga Ta Sb Re La Se Ti Zr W Sn Mg Li Hg B Co Pd (V) priekseitaeiji u stabilizovanom luku i induktivno kuplovanoj 2.51 (1'1) 2000 -0.). najmanja od elementa. se mo_ze?-~ti. i ovde koja za Ona se k~~6e od o apsolutnoj eentracija apsolutpa li~ina aparatu5 od kivete.05 0.5 0.8 (V)(V) 0 300 (V)(N) SO1500 plamen (N)(V)(N) 1004 50 40 (N)(N) 5 5003 200 0. (N) 8000 500 10 20 5 5 5 30 10 2 0.03 5 0. Ako se 5 lul uzorka. rasprilliva~. da Za unollenje se pri u plamenoj postizu uzorka korill6en je pneumatski plamena.2 1 2 0. graniee za plamenu luk stabilizov"'li i induktivno 5 200 20 ng/em3 .4.42 43 su graniee peije one pri detekeije korill6enju za neke elemente dobivene metodom plamene atomske plam".005=5-10-12 Kod vijanjem manja njem neplamene (bil0 atomske ~istih koja apsorpeije Hg ili za elemente hidrida moze kao se koji kod znatno se odredjuju i dr. sa relativno gore broj Iz Tabl-iee se vidi korill6enju aeetilEm-N20 fotometriji detekeione temperaturom.0. T ab 1 i e a atomsku 3-I apsorpeiju.1 35 0.2 0. u kiveodnosno zaviskon- se tu radi 0 detekeiji ukupne .-10 .

.l. koja ee uticati na ~~~~nj~ je za oko dva reda velicine veea nego moguenos~ da $~~ blizini rezonantne.o kojeg se njegovi rezultati slazu sa stvarnim sadtzajem (koncentracijom) komponente'koju odredjuje.'. ad monohromatorcija je disp ••'tija 5 nmrmm.linije u atomskoj. .moei razlaganja. GRE§KE U HEMIJSKOJ ANALIZI U kvantitativnoj car nude osposobljen hemijskoj analizi danas nije dovoljno da analiti- da uradi analizu onako. Lampe sa supljom katodom emituju ielativno pro~t spektar odredjenog elementa sa izrazenom emisijom rezonahtnih~iinija i v~?ma ~~~im fonom. Analiticar sa iskustvom je najcellee u stanju da odredi opseg d..}nterval talasnlli' duz'~:na dela spektra koji izlazi iz monohromatora je dva pu·ta. Analiticar mora da bude osposobljen da odabere korektan postupak. Vo je O zbog toga litose u emisij. a one od nacina rada.m potreban m_ .:\ '~elativne grellke koja predstavlja odnos izmedju apsolutne greske (Eaps) merene vrelicine (/u). .izinianaliticke . cini se da je mnogo pouzdanije i objektivnije izracunati grell~e. . .' '. Treba reei da je ovaj racun cesto mnoqo manje komplikovan lito se uopste smatra.3. do~ se kod atomske apsorpcije u spektru err.je (l:~'4...i osim linij. Iz takvog spektra izdvajanje rezonantnih'-Hni?a moze bi ti'ostvl\:renoupotrebom da mono hromatora male . Medjutim.. u b.0..c.'.. da.. Erel = Eaps IU 100 '-:. Moguenost ovakvc~ racuna je data oplltom teorijom gr:saka i konacna procena vrednosti analitickih rezultata se dobija matematickom statistikom. veei ad sirine· razt'eza.itovanom sup-lde katode javljaju samp linije anali-· iz ziranog elementa.ell.ziranog element:a: pojavljuju i linije drugih elemenata prisutnih u analiziranom uzork~.l. kako to predvidja odredjeni postupak. Selektrivnost je k~ atoms~e apsorpcije uveeana izuzetno malom moguenOSeu da ee rezonantno zra~nje'jednog elementa piti apsorbovano ad strane drugog elementa.•.1. apsorpciji. Pri diskusiji 0 greskama obicno se postavlja pitanje: lIta se dogadja sa greskom..' .·. 1 nm. Ovakva procena je stvar subjektivne prirodei najcesee zavisi od iskustva. Greska analize E (od latinske reci error) je razlika izmedju tacne vrednosti metene velicine (/u) i rezultata merenja: E = IU - x ovako izracunata grellka se zove apsolutna grellka (Eaps)' za razlikl' . a to znaci da se od njega cesto zahteva da proceni vrednost dobijenih rezultata.se ..). Verovatnoea.takva linija nad. Zato je za izdva J'anje dela spektra ad .. s nag i izlaznog razreza monohromatora'. prf lIir"ini razreza' ". .r.ozenomspektru suplje':katode potreban J""~onohromator sa disperzijom ne veeom ad 5 nm/mm. '_ .. Relativna greska je merilo tacnosti analize. nego K~O lito je poznato tacnost analize zavisi od gresaka.' time sto se mnozi sa 100.. ako se merenje ville puta ponavlja i kako izbor metoda utice na tacnost merenja? . i Relativna greska se obicno izrazava u procentima.).. a . :~ I . anal'i:.A •... Ukoliko je relativna grellka manja rezultat je tacniji.. STATISTICKA 3.5elektrivnast. Monohr~~latori sa ovako ma~o~ disperzijom ne mogu se efikasno kcr. nijim spektrima.a. Prema tome za'io:dvajanJe rezonantr ne linije u s).. .1 Dimitrije Stojanovie 4. p'()znat'b·J"jepri'·jednak'iinirinama ulaz.·istiti emisionoj spektrcmetriji kada se radi 0 s102eu "..inij-e-uemisi- OBRADA PODATAKA U KVANTITATIVNOJ HEMIJSKOJ ANALIZI onoj spektrometriji nadje linija nekog d~ugog elementa..44 4.

j$! A :')predstavlja prosek (·sredn.vl:'ed.). Najzad.:.t).kterUe sV.. jar srednja vrednost mo~eda bude manja ili veda od prave vrednosti. od stvarne vrednosti IU' Za metodu II se ka~e ~a je precizna (vrednosti z~ x..1....~.O% •• Manje'·preciznom··metodom mo~exk:>ri:b.·..j· '6r...~) ':. -~·. Umesto'p±'osecn'O'g'odstupain'j:a:'.:fdr. Zbog toga se ovakve gre§ke nazivaju slucajne ili neodredjene gre~ke...\f:" '-.·!:·~r jJ~\.. s ta tis ticko j anali zi rezul tat". kojim .)..:j'e'~' _. '/ '):.ita:~·':'·~~~. . !:£:':fl .r-~""L.tetVli. koristi s". Nasuprot ovomakod bilo ko]e metode postoje odstupanja pojedinacnih merenja od srednje vrednosti (ova odstupanja se obele~avaju sa 6.:"(~ i. .po Ii' ·prl3tPQs.<:>fiqki.-·'T:·':"·:'_~·J. koji se ne mogu kontrolisati."i· 6bel ••~ava: se"i'sa')-lL51"(~ i'i... prirne±':~·~~~~JI':.: r·~~·>.. dobij'a:" da vrlo mali broj mer"nja sa velikim odstupanjem od prave vrednosti IU' (81 2..~~'~ll\q puta da J6.._a~.da. dobi]..omta.::icerb. do' bitnih iimena ne bi dosla jer se povecanjem broj'a merenja ne bi bitno smanjila razlika izmedju x i IU' Na osnovu ovoga se zakljucuje da pored manjih odstupanja pojedinacnih merenja. pri ponaqljanju merenja razlicitim metodama."'.ak~..AAo_' . III >1------<-•. nosti prika~emo·g:r..s. takodje . ali je netacna (x se dosta razlikuje od prave vrednost IU)' Postavlja Sl pitanJs: da li bi se sa povedanjem broja merenja ne~to bitno izmenilo u ovomslucaju? U pogledu zakljucakakoji su oVde izvedeni..' roo da n~k.apsci.(.os. T>:'ebaJ agla'sititl'a'se'p'rose/jno' n od'stupanje sve: manj'._ ..'radi '. 4. ponavljanja Slicnih vrednosti pri svakom Graficko predstavljanje merenja izvr~enih pornodu4 razlicite metode.redn.~{i .4.meri.l!·ilffio· .:..ju. vrednosti..'n:: cu :'~.l. .Iz:t..J ·ka·b'pa:raht'et!ai.~~/:/'~ Graficko preds tavlja"j. 1.z~l'(~~~ ~'1~~i.~~da je prot.uf:r~l~-..vr"Qnosti' koje se.' .:.s. 3.-..stupa):l-je'.i p .. .:.bj.E.re4n)a." :odstupanja pojedinacnih me'renja .l:·'se rnerl!".poolrna.znoin met~1~'n.).dobi-jene.i'~'l • ~_. p.:~ !.met.'~i statistickoj obradirezul tata.nja:.'onanfje 'doV'"ljna :da ciklira... :\. 'maze 'lie' pokazatf"d.'iY':C:" "}''''OO'"' stupanja treba sabrati..OJ.~apa..ard/la'devijacija i 1i s tandardno ..'\". Za .merenja .r:):.osn..rqseqn".· .1·~. mora da postoji neki ozbiljniji razlog zbog kojeg se x znatno razlikuje.upr.r?kt~ri~e: pr~ciznos. Kod ove metode je mogude da se x malo razlikuje ad prave vrednosti IU' Zbog toga se za metodu koja daje ovakve rezultate ka~e da je p~ividnotacna..lavlj.. .~. cenat metal'a 'uUZQ'ik'u S·.' ~~"~i'~.anj o.·:".~J:. _..lliCunava. ..!.se.:d ::'~12 ~il:!n. " . . ali nije ta~n..')!'..netodu II je zakljuceno da je precizna (ponovljena merenja se medjusob~omalo razltkuju)."J -'.rednost sa IU oX Ovde LxlA~~dJ'~~'~.i·"'a.i.od. 1j eg.·l.._ '.ii·c'!~~..reiu... nanosedi Illerepe' . p:uta..'.t.j~er~.: t"'::ii..\llereIlja.. Ld tis tic:t"srednja'-vrednos-e zamerijuj e ':aV/l:': ·pbje'di'nacnJ" meirerij:a.-: Lc.RIiQ:i.5..~:f~!i~it~ •.t .}(:'L-.1<a. I.' . .SU ~'~koja'se'·'zmfe·· !si'edrija'vredno~ t)'('lc) . -:. puta·..v>:ePfi05't: O. Razolika 'x1··.! . 1. tu iste . Na te~re~ri~sti .odstUPlinje •. i:~.(.1.s. moqu nastati wi§estrUkirn pOriavlljanjem"rnerenja.i' va" po I "'-------clrj4.:.'aha "S Et"£ Z'taSU:ii..f..' ····-"--~r·-~·_J ucestanost·.. .ltt.""..t. on.o preci"nosti merenja.• ."a' iI".te i !:lije precizna.su zbijene ok? srednje vrednosti xl.46 47 Teorijski.(~ se mn0'1? razlikuje od IU) • Metoda III daje ·r.a:§jfidinacna merenja. metoda IV nije ni precizna (merene velicine za se medjusobno mnogo razlikuju) ni tacna (x se dosta razlikuje od ul.. njihova srednja vrednost x 1 prava vrednost IUI onda se za metodu I ka~e da je tacna i precizna.rlizurn"'V.aBute rezul t".i.U~ "a"na" Qrdiha.:' n'j:th'oVe:a<P.F. :'. :. 3p::~:~~:.j.~7e9. a prava v.: upbt'reb'l}ii..··.:: 1..~'~.4. Uticaj ovih gresaka na rezultat maze da se predvidi primenom matematicke statistike.·_· ·.pa:'.·:~~1:'~~·t~J!e2:~ok~~:~i~~t~~ri~~~~t~c ::zO'jt' ~:...od IU' oVUrazl~ku izmedju x (dobijenog iz velikog broja merenja) i prave vrednosti IU' izaziva odredjen uzrok pa zbog toga ovakvugreSku nazivamo odredjenom gre~kom._.an\o. .-wi! IV ~I ----·X~I~-)(-+-i S1. a t0c"oje"presecno odstupanje i standardno odst'. loga .Vog. __ '''''' .f: . a'p~~iSi ~ su razlici "••. tj. Odredjene gre§ke imaju odredjen razlog i one se mogu izbedi i smanjiti.. ).0-... Kod nepreciznih metoda se dobijaju vrednosti koje se medjusobno dosta razlikuj. z~ p. a njihova srednja vrednost (x) se ne razlikuje mnogo ·'~t!- .~acnih m~renja (Xl+X2tT~3' xn)...__ ..·.e "vrednosti merenja mnogos'fruklm:ponavljanjem merenj~' iste"·~..Naime tacnost se definHle razlikorn izmedju srednje vrednosti merenja (x) i prave vrednosti (/u).1 ProsecnO.om. ~ .l.u vi·~e..n.itna:L .. II >1------'1(-.!"~'.u.~lfti~dnos ti grupi:Su'oko jedne'vredFll:. 'd~ti i neko .\ !~ Ab:~~'i··!r' nn .XiJ:! C~':. Na o'snovu ovih razrnatranja mlJ~ese zalUjuci ti da su tacnost i preciz~ost railiciti pojrnovi.~. 4 slucaja (S1.'i.cnoll\..onavljaj. Ako se na pravoj liniji predstave merene vrednosti: xi' x2 i x3 (redosled nije va~an).s~'. .iepr':fstatis·ti~ko..e' :'po:flJrmuli: nOVom merenju..·...0. .L'.". i _. Odredjena gre~ka ima odredjen predznak. dok je preciz~ nost merilo reproll"ktivno'sti.'ed'.a"vred':dbs"t "". bez obzira na pred'znak"f uzed..YJ:'E!dnos. Kao ~to se vidi kod ove metode medjusobne vrednosti za x su bliske.IXi od srednje vrednosti x.iii >.. srednja vrednost je oznacena ~."'~.odstupan.i.9do\llII!ere~ja P.ovna veliC'V:V~{Ii. ~:~ri Ei. Ova odstupanja su mala i poticu od razlicitih faktora..t j --~. . stand.::_:.1 .:.1..: . it na ordinati merenj"~\..~:'. a n je br~..o~n.

Ho9J." .+ ti..::: :.'''(. Xi oznacava pojedinaena merenja odstupanje vidi. Stan- '.) .~':'.'" "L'56C.'· i.:a:.-.J." $.~...f.:j..vu.:tnVO'.!. 51.J.). 100 .-:tt.=.96 56.!.~ "qbr adi Izra~unavanje re zu-1taot:g.'? ".~~~J'.}[rb <:.~~"..':i_ merenja broj sa malim sa odstupanjem velikim i kriva ne bi prave vrednosti Najveai je istovremeno daje pravu ili merenja odstupanjem na tom ni delu mali. varija- slu~ajnih gre§aka kada je broj merenja mali (n=2) .. primenom metode i manje koriste sliean koja t'zv.'-bl":.r. su mesta Standardna devi)acija Xi X "v ..9:t1P:§ !~t nlJE..".L· Drugim re~ima ako se na apscisu nanose odstupanja merenih vrednosti od prave vrednosti IU (ona mogu nost ponavljanja istih raspodelu grafika veliki. mija Raspodela je broj normalna PRI slueajnih merenja gre§aka (n kada veliki > 30) U praksi cioni se pored standardne i relativna devijacije.6.:::. ga. ~.~ i" .."i!Jr: . .i b':.: 0.a.. Oveta~kesuznaeajne to- . metoda je preciznija i bolja (sigurnija) (51..~.(..i srandardne ( reko vrlo veliki koren~ devijacije 30).0'. IU' Na Ovakvu krivoj maksimum.::. .::..11 2.~49:li~~02e9-S~¥P~_1a..).ranjeL).'9~f?"ti je standardna devijacija manja.'t~(: J~:.J .48 :.95 ?')~~~J?~ devijacija izra~unav:a iz formu'le: .·~b. <'.!._i5t5.~ deleslu~ajnih ka (Gaussova 0..l.1·".ic." J. Krive normalne raspodele koje ne(strpre- statistike velikih broje'.~l?1l?)'. .G~.. brojem umestq merenja pa se zbo~ brojeva.·Ir..6~l!.j. pojedimerenja imale• .'2 i: .r.LS'Y9!'h'b.:> .'l'''' ta l'.c.1.• :-j "lEl:" . ima s = [Xi - xl2 Lf" L 1 merenja Kada ta~nu vrednost gre§aka..lJ..'.e..0121 ·::-_'..ggl.6. 'j'''.. xn).. formule n.!~ eOOa t..ISle i se javlja u biologiji.:'...'"li .'~'!5r. dobijeX .06 ).4..0*.-9 standardna devijacija je merJ..<!l1'!l-1!!jl..]":.:L za sumi.d":rdna deVi'ja'cija (standardno odstupanje) dardna i obelezava se se slo'.l.'m 6 (sigma). ·'·:.iSi1'!.ke.:".&2.0454 a Xi -/u predstavlja Kao sto se iz dobijene vrednosti pojedinaenih odstupanja znak (otuda (X i) od taene najpre vrednosti.< :.J:'-~-':. :.0'2"""" '.:'~.'i kvadratr.r. .~.5tudentova raspodela koeficijent devijacija = s X .:x_"'!f""'f! k/i:5"'j('!#. ~·).. ~ i5.':l9:"n1.'.). .000''''' .5.~e.."" .J.:".'!l"r JJ :!'.jstrl1lija.krivana. n~:':'~.er'ill}. .:.'i:':'.'at.::' ::"'o". C!1~... na kvadrat.i~~V .4.: " ne bi bilo slueajnih bilo odstupanja na~nih merenja od pr".dn d.." ~9jAr'.F::~.~~.!. j 0'.~)·T -.a.~"~)I~. (51.::[:. Sa ovog ':r.0289 .""" "'.. cJs.':..!~o.'.: 1.••.0.:. geogra-fiji Medjutim.0 ~.s ."".i:.': 51. ekonomi. /i:-.. koje gde zbog je i dve'ka~akteristi~ne prevojne To ~~na 5/8 ~isin~ maksimum4...0:93.:.a5.I 0.~!p~ .::~!:::~f\."I~t9d~.c'·':.'!·'i~.A!I~.s....=0.045'40.. standardna V(%) cizne (razvucena kriva raspodela i raspodela vrlo ~esto koristi i tzv..i.) srednje ima oblik x veai.ji....'.:-.I:.'Ylb'':.j a~dl!l!d>.a..CrOO. BL'~ '"'" . pribli~ava se nalaz~ IU vrednosti merenja se utoliko vrednosti je broj ke precizne kriva) metode 51.e". pojedina~nih je broj :::~~. st: 6..>:. pojedinacnih (51.~'J:.!. To po ovoj formuli velikih se vrsi kad je koja je statistika itd...r 56 .i~''' .4< :':be d_~:y.':i!:.. .~... .i·~' bf ~'jr:.\·~lf c} z.IJ [ro:J.-.() ".9.:..~.. 4~3.C..!.a nth vrednosti broj merenja iz.!.4.adj~" 9!". b:.:r .23 ..l?9~~ ~~.~:~.!'~~'. HU:~~·. §to rastojanj e od' o~ih taeaka do prave vrednosti se naz'lv'a'~ta".. ~ :' ..l·!· .i t-5'1.:.. slu~ajnih su dobijene gresaka.:E:' =-~.t"lg.d:.?6. .D"'[1.}.'~.y.~d iM..-:: . podeliti sa ..li.c.·.4.'1-<.ve vrednosti normalnom mo ili raspodelu raspodelom raspodele.?0~m~hl'i?ora.4..'"':!"2 'E<). broj gre§aka se vidi dok da biti pozitivna i negativnal..{ (nOI -CJ~(l!'J'..OG """..""")'-0'."lX:iJ ~.~:O'~~~~::·~'~ :~.5' . pored (gre§aka) nazivamo Gaussovom maksimvrna ta~ke.f. 'e .. merenja treba /u je £a~na podiei -hir formuli vrednost. j-".-. a na odstupanja.t'l>isS1E.a iz s = sabrati "0'. ·"'>':::'.Z.1"'.!G('t 5b . odnosno' Ova Gaussove'raspodele.~..~". Kriva normalne raspogresakriva) u ovoj (xl' X2' ova X3 .:. toga umesto uhemiji se operise sa mahjim ~!...0'. 5tudentova Gaussovoj ili t-raspodela. a maksimum ta~noj raspodela kod ukoliko raspodeli. O.4.'.. l'I '->95:1~:'v~·:i.t.'. pi'.':''''1.3...ov. onda se dobija grafik merenja. ~6"~>b~J~:f! 56..a~rl'!::..§ta. Ovaj grafik ima oredinatu u~estakoji predstavlja oblik od zvona. ?..5.brojem merenj...fa.4.

20%. koeficijent variranja iznosi: 0.prakticno nove (hemijskog saatava).06 5.1 • 100 v 0. koji sadr~e isti agens. 2 ppm zn.1. Ona nam takodje ne nudi odredjenu eije. direktno ubrizgava u plamen.erovatnocu (koji zavisi od broja merenja. Posle hladjenja.8 je koeficijent za 95% verovatnoce kada je n ~ 5. sadr~aj iz calle se kvantitativno prenese u kivetu za centrifugiranje ad 100 em3• U kivetu se doda 2 em3 1% APDC (u vodi) i 10 em3 MIBK. pivu ili' vinu (C02 se 1?.graniee u kojima se nalazi pravi sadr~aj IU reeime metala. 2. Vina i piva.50 5.06 + 0. Pripremnje standarda se vrlli dodavanjem dol ppm Cu.U prethodnom primeru kojise odnosi na izracunavanje standardne devijaeije kada je odredjen procenat metala u rudi.20% 56. Ovaj problem t_S_ ili oksidaeijom 1.1. animalni proizvodi i drugi) koji je nastao kao rezultat razlicitih oblika ~ivota ili je neophodan da bi se zivot odvijao. ovo. Kao oslobadjajuci agens za odredjivanja u plamenu vazduh-aeetilen. prema tome. U OVOrnpoglavlju ANALIZA BIOLO§KOG MATERIJALA pod pojmom "biolollki" podrazurneva se sav materijal (organi. razbla~i do odredjene zapremine i komparira sa standardima. pri cemu je uvek moguee u dobijenom diti ville elemenata. Posle ovoga. U analizi uzoraka biolollkog materijala raznolikoat osnove sagorevanjem u peei (suvi postupak) selinama (mokri postupak) • Poale sagorevanja najveci problem predstavlja se rellava razlaganjem sa mineralnim ove klu medieini i biologiji je opisana u sle- NajVa~nija primena standardne deVlj'acije kod odredjivanja granica (/u) napo pouzdanosti-Lodnosno graniea (intervala) u kojima se prava vrednost lazi sa nekom odredjenom verovatnocom.tretiranja) ukoliko razbla!enje nije potrebno. Primena atomske apaorpeije decem poglavlju. 2 ppm Mg.1. a za odredjivanja u N20-C2H2 plamenu.000 obrtaja/minut. 5. ekstrak- na dva nacina: direktnom metodom i metodom 'verovatan rezul~aL. iz piva se najpre ukloniC02 brzim prelivanjem iz jedne u drugu callu (villeputa) i oatavi da stoji izvesno vreme. vodeni rastvori sa 10% EtOH.2 .5 ppm Pb. Po prvoj metodi.2 ~ IF" uzorka. (bez prethodnog .5 ppm Fe i 0.. koneentracijom ovih metala.0& + 2. Za odredjivanje uzorak se mo!e pripremiti znaci da postoji 95'%veravatnoce (95 slucaja od 100) da 'se prava. zavisno od osrastvoru odre- {5" 2. rastvor kalijuma Uzorci biolollkog materijala ili litijum hlorida: se pripremaju za analizu. dok se pena ne slegne. Sadrzaj u klveti se mella 5 minuta. narn ne nudi siguran~ v~e vrednost. dobijeni ostatak se rastvara u nekoj mineagensa (apektro- ovde su L 1.8 • 0. Zatim se uzorak piva i vina.14% ralnoj kiselini.92% i 56. Rastvor se.tatisticka obradarezultata val (podrucje) u kome a~ prava vrednost nalazi. t . u toku od 10 minuta. sa odredjenom verovatnocorn (obicno sa uzima 95% verovatnoce). ~raniee pouzdanosti s~nalaze forrnuli: LX"'" sastava organake oanove. . nalazi izmedju 55.mi.je koeficijent (tablicnt) za izra!enu . PRIMENA ATOMSKE APSORPCIJE Koeficijent ~ariranja deobom standardne devijaeije (relativna standardna devijacija) se dobija Dimitrije Stojanovi6 sa tacnom ili srednjorn vrednollcu i izra~ava se u procentiroa. onda se u calluod 250 em3 odmeri 50 em3 vina ili piva (bez CO2).?st za kolicinu metala u rndi.1. U prethodnom slucaju za izracunavanje sadr!aja metala u rudi 56. biljke. posle dodavanja oslobadjajuceg akopskog pufera). . U callu se doda 5 em3 glaeijalne sircetne kiseline i calla zagreje 2 minuta. vec inter- tragova metala u pivu i stonim vinima.~thodno ukloni) s~~~znatom Za odredjivanje metala u vinu.11 56. vredn. mogu se pripremiti Kada se koristi metoda ekstrakeije. a zatim centrifugira na 3. koristi se rastvor lantan hlorida.

Za odredjivanje navedenih elemenata.iranje od 100 em3• U . Kada se analiziraju pica sa vecim procentom alkohola. . Mn i Zn. mokrog postupka i daje ostatak sa minimalnom koli~inom nepozeljnih jona.e~aj'. standqrdi (sa Vi~8 elemenata) se pripremaju u koneentracionom opsegu. a izvodi se n. dok su u hrani oni prisutni kao pozeljni minerali ili nepozeljni toksi~ni elementi. bez mnogo teskoca.1 Postupak mineralizaeije . dat je kod analize biljnog materijala.5mg/dm3 Fei 0-0. Zn i Mg.Za .izvodi sauzorkom. Kalaj se moze odrediti u hrani pomocu ETA. Ovaj ostatak se lako rastvara u HCl. rastvor filtrira u norrnalnisud od 100 em3. Isti postupak mineralizaeije se koristi i za odredjivanje drugih elemenata (npr.sircetne kiseline i zagrevanje nije'potrebno.O-lO mg cU/drn3 (ovaj opseg odgovara od 0-0. Metali se moraju izdvojiti.ipostupak je isti' sa postupkom kojise . Ovaj postupak menata iz grupe Hg i As. direktne metode.~emu se obi~no alikvot zakiseljenog u~orka direktno unoai uatomizer.a eentrifug. postupak mineraliOn zahteva manje vremena od plarnenom'MS.ol:'iginalnom uzorku. u kvarenu posudu za uparavanje i stavi na reso da "dimi" dok se potpuno ne ugljenise. Medjutim.MIBK. Selen se redukuje i talozi sa askorbinskom kiselinom. a problemi koji se odnose na analiti~ku u AA su sli~ni. da bi se spre~ili gubici elemenata koje odred]ujemo.tvora pipetira se 50 Cll\3" (.acetilenski plamen. ne nastaju gubiei u arsenu.ukivetuz.:352.sadrzi u ostatku. izuzev zive.Lh m~tala. direktnom me": todom. kao i za kontrolu odredjenih hranljivih materija. ovaj pl:'oblem se ne javlja kod metode ekstrakcije.. pobrojane elemente. sircetne 'kiseline.a sledeci na~in: uzorak se najpre usitni (obi~no mlevenjem) tako da prolazi kroz si to broj 16 (britanski standard BSS).kivetu sedoda 50. posle talo:!:enja se odrediti' pomocu.kad god je tomoguce.u normalni sud od 100 em3• Rastvor se razblazi vodom do . mleka.. Hrana i hranljive materije. rastvor uzorka se razblazi tako da koneent~aeija kaleijuma bude od 1 do 10 mg/drn3.01% Mg u uzerku) i 0-5 mg Mn/dm3. em3 glae. ili ekstrakcijom elemenata u mineralnim kiselinama.5 'mg/dm3 Pb . koristi se vazduh . mesa i drugih proizvada . Standardni rastvori se prip'. Odredjivanje elemenata iz grupe arsena se. Mg. posle razlaganja uzorka sa kiselinarna i ekstrakeije sa APDC-MIBK. a ostatak prelije sa minimalnom koli~inom HCl i upari do suva.2.. Signal Cu i Fe moze biti povecan u prisustvu EtOH. Kada je sagorevanje zavrseno. Tragovi nekih metala (npr.. narocito onih koji lako isparavaju.05% Cu u uzorku od 2 g). Zbog toga je.2 em3 1% APDC"i 10 em3 MIBK.'''' pliiniefi.Dalj.' Od ovako pripremljenih ras. direktno iz rastvora dobijenog posle razlaganja uzorka sa kiselinama ili iz hloroformskog ekstrakta Sn (IV) . posto se uzorak prethodno razlozi mokrim putem.1% lantana u obliku hlorida. Radi odre- djivanja kalcijuma. "kola~a" dobi~_nih od semena uljariea. Za odredjivanje tragova kadmijurna (ispod 1 ng • g-l) i olova ppm) maze se koristiti postupak ekstrakcije za APDC .025% odgovarajuceg metala u uzorku). Ako se u'uzorkuodredjuje sarno gvozdje. treba reci de je arsen odredjivan posle mineralizaeije uzose danas koristl u mnovolatilnih elegim laboratorijama. uglavnom. odnosno odvojiti od ~vrste osnove bil0 mokrom ill suvom oksidacijom. mada se javlja problem pri odredjivanju atomizacije(E'l'A) se. Hranljivim materijama.1. proces mineralizacije se mora pazljivo izvesti. Zatim se odrneri 2 g uzorka (ili neka druga podesna koli~ina). Postupak mineralizaeije je do sada uspesno koriscen za analizu sto~ne hrane itzv. maze vr~iti po- rnocuETA. kostiju. Ovaj rastvor se koristi Za odredjivanje Cu.nekupferon kompleksa. Odgovaraju6i opsti postupak za razlaganje uzorka mokrim putem.'dnosno Zn (0-0. ko- risti za analizu pica pri. Standardi za kaleijum"treba da sadrze 0-10 mg ca/dm3 i 0. 'dodavanje.Ovaj postupak se koristi za analizu sirovog materijala. Filter se lspira sa toplorn 1% HCl. kojima je dodat Cu. odnosno identi~ni. Tragovi metala u mleku'mogu nja sa HN03" Kalcijurn i bakar u mleku se odredjuju proteina sa trihlor sircetnom kiselinorn. ~ak i ako mineralizaeije traje 16 sati.. pipetfranJem cidO":5Citi3 stalldardnog Fe (50 mg/dm3)i standardnog Pb (10 mg/dmh rastvora.100em3.kroz mineralne smese. Suvom ostatku se panovo doda 10 em3 20% HCl i posle zagrevanja. kadmijurnuili olovu. 'posuda se hladi. Uzorak se potom prenese u elektri~nu pec (muflu) radi sagorevanja na temperaturi od 470oC. njihova koncentracija se marl!poznavati i kontrolisati. a sadrzaj u balonu razblazi vodom do erte i promesa. isklju~iVO se preporu~uje hladno ili u zatvorenom sudu. . Za rutinsku analizu hrane i hranljivih zaeije (sagorevanja) izorka ima dye prednosti. 0-2 mg Mg/drn3 (0-0. se metali obi~no dodaju.u. arsena i nekih drugih metaloida. Ca i Mg).' Ovi stand:ardi adgovaraj'u: 0-2 . 5. Temperatura do SOOOC omogucava da se veaina elemenata. Metodl!elektrotermalne (0. Cd ili Pb) se takodje odredjuju plamenom tehnikom.nimalnog porekla.Hrana i hranljivematerije s~ sastavljene najvecim delom' iz organske osnoveu kojoj se nalaze tragovi razlicit.ETA"posle upl!-rava- rka sa Mg(N03)2' Na temperaturi ad 4500C. mokri postupak oksidaeije na gornji (org~nski)' sloj se direktno iz kivete ubrizgava.Razblazenom rastvoru se doda 2 ern 5% rastvora lantana na 100 ~3 rastvora. Medjutim. potrebno kOl:'istiti"~isto"pivo i vino za pripremanje standarda kod. onda standardi treba dabudu pripremljeni tako da sadrze istu koli~inu ~istog alkohola kao i uzorci. materija.odsVakog 'rastvora)". U oba slu~aja.

va!no. sa kiselinama koje . podaje suMn. u eilju dobijanja kori§een sa Ca. a zatim materi(60%). Ekstrakeija tragova stivo elemenata sa kiselinama u uzoreima Jestivo koja se takodje se ne rak postepeno balona. Ovaj postupak autori vrse digestiju sa I:emu tvrde da se na ovaj je brzi. u kivetu veta se zatvori i neprekidno minuta na 2. a rasprenese i Mg. 'Kada tvor erte. izuzev odredjivanja obezbedjenosti odredjenim Snabdevanje elementima. H2S04 pomoeu putem je na .3. vrlo posudi. Co da se tragovi velikog ili na vi~dn kori§eena temperaturama pri tiskom. put Biljni materijal. titativni u normalni vOdom .' . a dobijene kompariraju standardima (0-50 tim se hladi. Odredjivanje pri cemu su terije. Sme§a a potom se doda' manja uparava vodomdo 15 minuta. nekoliko ili Cu u 10% HN03• Odredjivan~~ tive . ovakva suvim zbog postupkom. vrseno isti Za koriseenjem biljnog iz uzoraka vee mg 0. 0. sagorevanja Cu. postupak. koristiti u vodi u proeesu za odredjivanje (npr. ovih Sr pritiskom. npr. dok je razlaganje kvantitativno Ca ne pol:nu da se kondenzuju pare H2S04 niz zidove organske . i organskih materije nije ostataka. se sledeei postupak uzorka eksu cakuva upari kvan- 5. balon se' hladi. Ni i Cu u ulju emulziju. u zanaein mnogo dobijaju slicni rezultati turi mineralizaeije 300oC. sme§azagreje i filtrira se razblazi vodom Ijenim u 5% HC1. Ostatak HCl (5 mol/dIn3). do erte. pri kao preliminarni. filtrira u normalni sud do erte. Za~im se vr§i eentrifugiranje Gornji sloj iz kivete sa sedirektno onda se koristi sledeei postupak se odmeri 200 mg fino isitnjenog (muflu). biljnog HCI04. Zn. do doda rastvaraju ulje itd. kada opasnost ne postoji. biljnog je manje materijala popularno. HCl hranljive Radi i Zn zemljista.godine. pri I:emu"se istovremeno abrazuje ni!i sloj. Cu. Od tivno kao kada je pokazano iz biljnog razlaganje ovaj Cu. I:emu je najeesee u CC14 i na taj nal:in spr. odmeri 25 em3 suvim Zn. zemljista. smanji tople sud na vade. kvantitasa HC1. do suva!). kod uzorka pogotovu temperaturarsena. ulje se I:esto proizvodi se pospe- odredjivanju lantana. u normalni se. pre sud od 50 em3 i razblazi u plamen. Mn. u toku razlaganje materijala. metode pri 90 minuta.1. je- 5 em3 U pol:etku razlaganje tel:e sporo (bez zagrevanja). materija ne razori. zagreje. Mg jednostavna ekstrakeije. broja elemenata.ulja nemoguee razdvojiti. Zn. Neki tvorenom kao i kod sudu.' rastvori u 5 em i razblazi vodom 3 metode hladno uspe§no "hladnih paca".1% Mokri Sadrzaj sa kiselinama ga se organska oksidaeije je takodje arsena koriseen. uz na Iz tre- til:ara koristi vani Pb. Cu sme§e H2S04 9 osusenog isitnjenog se zatim Za odredjivanje la i oksiduje cina EN03. 'kuvanjem broj su ~iva se moze noea da nastanu veei gubiei mada postoji je verovat- i da potpuno veliki atomizaeije. korena biljaka uzoraka sme§ama. 100 em3. sa odredjiHCl i ski program ovih razloga ad onog koji se koristi elemenata na niskoj iz grupe smesom se preporul:uje sulfidima. do oksidaeija se !iva temperaturi. poale u sedimentima ekstrakeije na iz moevara 900C.. ostaje na vrhu i on se moze direktno ubrizgavati u plamen. tiranje uzorka da bi zadrzala (stabilizovala") tempera- HN03 (1 : 1) u toku pod pritiskom. Zakapi obrtaja/minut. postupak arsena HN03 rastvoru ubrizgavanja §uje sa mikro katalizatoro~. koristi na se odredjivapostupak: 60 minu- elemenata vremeno je posle razlaganja materijala. prokuva Rastvor i filtrira se razblazi kroz ne ukloni a zaostalih 0. vrednosti 4500C '. aka se ekstrakeija vrsi 6 mola HCL/dm3. je beznaeajna.ee~va obrazovanje i H2S04. pri 1400C u PTFE ekstrahuju materijala organske Taka i Cd. Fe.500 do 3. sud od se porede sa uzor~u Be zatim 50 em . anali- za razlaganiauzoraka odredjivati pre procesa pomocu tkiva. Postupak za pripremanje uzorka je sledeei: Razlaganje poslednjih nih godina moguenosti 3·.000 centrifuge od 50 em idoda 10 em 10% HN03. metoda AA je prvi trakeije Za odredjivanje kiselinama: em3 dok i doda se i Cr koristi i fino Vzorak 5 em3 upotrebljena 1958. Fe. za kori- daje faza koju je te§ko odredjivanje seena amesa pretvaranjem u hidrid. me§a 10 minuta. je proul:avano se pripremaju tehnika uzoreima. Filtrat priprem- kri jala postupak sa kiselinama: balon od isitnjenog H2S04. Ni. jo§ Za analizu biljnog materijala. odnosno gubitaka ili sagorevanjem. 0. ribljeg ETA.Delovi od ppm-a !ive u hrani se odredjuju mokrim i. i se uzo- uzorka standardima u Kjeldahl-ov HN03. Zn i Cu).sp~eijalnih zive.oilju uzorak pod se mora oksidovati Sme§a HN03 na ovome ako HN03 i upari do suva na vodenom kupatilu.materije zavrseno. koji buter. na 1100C.Medjutim. a ostatak u 5 em3 (5 mol/dm3). i uzorak HCl sagori u tok" doda ubrizgava Ppm)Ni u plamen. Rastvori se mo!e p~veeati). rastvara treba poznavati. u normalnl. zapremina kiseline doda malo vode.05 iz balona Pri do zagreva. se ad ponovo 50 em3 . obil:no se koristi nja Co. U tom . 1 em3 uz kori§eenje vazduh aeetilenskog mo!e plamena. zapremina (rastvor se organska i HCI04.Za odredjivanje kao speeija~e i mokri iz postupak mineralizaeije. Mn ali jednostavnije. vise volatil- zije. .5 putem. zatim Zatirn se doda filter papir 5 em3 malo 50 em3. Cr. metala u vitamasudotaka vi Razlaganje va za rastvaranje Ekstrakeija minsko mineralnim hrane pod mokrim putem Za analizu a stepenu lisea (odredjivanje biljaka Mg. Vodeni sloj. godinama fino em3 jedno- i Zn u ovakvim sa sledeei 30 do elementi ekstrahovani biljnog jedan gram uzorka se ekstrahuje 20 em3 650C. Zbog toemul- 0.(Ako je potrebno. odmeri se 200 doda se uspesno koristi mo- ta. od oko pa!ljivo ne sme da i HC104 (1 + 7). u kome se nalaze ekstrahovani elementi.5 em3 H2S04 se razblazi 10 em3. Temperatura se podigne rastvori mineralizaeije: u kvaren~j biljnog materijala i stavi do solji (tegliei) u hladnu pee 3 I:asa. dok ENO) sa 4 e~3 i Mg se odmeri 1 do 2 9 osu§enog materijakolidok se su ad 250 (6 mol/dm3). 10 9 uzorka u CC14.). se HCl ne Fe. ili Jednostavnaekstrakeija.54 55 ne zahteva kod upotrebu.5 metode AA. rastvori selO 3· em3 ili Ki2 elemenata.

ETA ~to niskim pomocu se koriste koheentraETA. ekstrakeijom sa sircetnom kiselinom. 44 i zadrzati uzorka). koristi uzor- se moze ili ekstrahovati iz vodenih rastvora sa 2~etil-l. preneti od 250 9 vazdu~no 125 suvog em3 prineip pred9tavlja ili se osnovu za odredjivanje ukupnog pri bora.rastvor slucajevima. Mesavinu Boeu zatvoriti. 4. Mg.5% sircetne boeu i dodati vodi ovoj nje. S1 i P.5 mola/dm3).1 mol caC12/dm3• nje.bora rastvorljivog Za odredjivanje postoje zna~ajne bora u po ka a) (tacno amon odmerenog). uglavnom. koji 9 zemlje postupak sadrzaj oksidaeije minerala mokrim u zemlji. u nekim sprecavanja mora lozenja seliti. je oblika Na. pri U ekstraktu se mogu odredizemlje se su~e na vazduhu na odredjivanju. Me~ati 1 sat. rastvor juma i fosfora. postupak topljenja. ekstrakeije je sledeci.25 ili i 0. ukupan U tom elemenata se mogu uobicajeni eilju se moze primeniti putem. Za odredji·:!anje ni di mnogi na puferski izmer1. u prisustvu za odredjivanje Ca i Mg. Mn.. mola CH3COOH/dm3. Postupak aeetat ili CH3COOH. Radi i od analiti~ke standarde mg La/dm3. po~to se. ekstrakeiju probu 5. A. KiNa. strakeije riscena djivanju sa amen hloridom Ca Sircetna kiselina smetnji (0. za analizu. i ekstrakeije elemenata organskim uzoraka prisutnih rastvara~ima kiselinama u vrlo ili tragova toga. 1% direktno uL.56 57 do erte. Treba u biljuzosto ti. tzv. ne u tabeli 5~i H2S04 10 mg/dm3 a) amon to moze dobijanja u~initi koriscenjem krive. kao prou~avanja sa amon zagadjenosti aeetatom zemlji~ta.5 mg b) 2. 0. materijalu. kiseline. Ca. i ad Ta~nost sastava dobijenih rezultata Kobalt je takodje odredjivan uzorka.i pokretljivih se. Rasdo erte vodom.4-heksan 400C. drugih a obi~no se krece izmedju na riscen gvozdja 200 em3 Tamm-ov reagens (0.5% sircetne i magnezijum . eentrifugiranje i filtrira- odredjivanju mozda zbog metoda elemenata je koli~ina materijalu za ~alizu fosfora Bor i zemlji~tu vrlo retko ograni~ena.koje poteneijal 5 mg/dm3 za amon aeetat svaki element (~iju koneentraeiju (1 mol/dm3) ili b) 2. Za odredjivanje izmenljivih (mol/dm3). pripremiti 800 rastvora koje su koji navedeod 0. zavisi cd elementa 5 i lQ%. nakon pH eks- .C2H2. je kori~cena za cdre- djivanje u biljnom je vec napomenuto. i u kiselinama metodi koristi za odredjivanje plamen N20 . postoje razli~ite se mogu plodnosti ek- Mangan. slame.cizgavanje (raspr~ivanje) peioni "spektrometar. odredjivapja u atomsko Kaleijum pipetirati 20 ern3 rastvora A. otpadnog trake{je. uzorei cd AI. PRIMENA ATOMSKE APSOI'. koristi se. se Kod ekstrakeije pokretljivih amon Pre smetnji i izmenljivih jonova. vr~i Dobijenom se doda i organskog Postupei mineralizaeije za cdredjivanje ekstrakeije radova sa kao preliminarni metodama da je malo eijama. aeetata je kiseline. cd fosfatapri je koodre- 0. lsti postupak izvesti sa je potrebno vece razblazenje zapremina. K. dcdati 20 em3 lantan 3 a) 20 em rastvora amon aeetata tvor u normalnom sudu razblaziti slepom probom od onda reagensa. sud od 100 em3 u rastvoru a) strahovati. Ca koriscen je postupak ek" analiziramo. (sa dva slepu za svaku ZEMLJI1lTA rastvora Za odredjivanje potrebe i zahtevi.ca oko em3 5 i Mg. 2. lpak. na~in odrediti je vec ako se pomoopitrazi koji se odredjuje kao kori~cen stroneijum. Standardni rastvori se pripremaju za svaki element u 0. cemu ne . Radi zemlje razblazi i doda SrC12.koristi se. radi ~ suzbijanja smetnji od aluminidjubriva farmi.5% Mg/dm3.jivih pri ~emu il.5 iz i Za dobijanje se. san.1 mol za odredjivanje slobodnog i aluminijuma. nerastvorljivih oksalata. Kod ovog H2c204/dm3 silieijuma postupka se + 0. 1. ekstrakeije. Za uklanjanje diolom u MIBK Ovaj hloroformu.Ovi krive elementi pripremiti se odredjuju standarde direktno od 0.Whatman filtrat a takodje (rastvor pripremiti A).. dobijenih jona postupak rastvora do sada su·kori~cesvoapsor~astvori. a filtrat koristi Posle stajanja. odredjuju koli~ine ili koli~ine elemenata. vor 0.U normalni odredjujemo).zatvaracem kroz filter izvesti grupu i pa- smet- postaviti pir na mesalieu. 5 em3 H2S04 (20%) i 3 3 (4 mol/dm ) ili b) 8 em 25% CH3COOH.2.PClJE U ANALlZl dva put a uzorka.4% La3+) .8) Morganov moze da se rastvor upotrebi + 1. Za eliminisanje aeetata CH3COOH. se Ako hlorida (0. i Mg.625 mola NH40H/dm3 za odredjivanje magnezijtuna. ili b) u polietilensku 2. natrijum i kalijum analiticke . lanta'l1. olovo i nikal rastvoru se Se iz uzoraka rastispiraju (mol/dm3). istaci nom rka publikovano pomocu 0 ETA.1 mol u zemlji 10 Tragovi (NH4)2C204/dm3) je koi izmenljivih oblika zagreva Radi pola ~asa sa tazakieu AA. a dobijeni rastvor. postupak ili ekstrakeije.25 (0."osnovni zemljista" .05 mola HCl/dm3• Ovaj mulja postupak je uspe~no sa kori~cen za analizu trave. filtrirati Ovu . reagensa. za analizu. zatim Obicno ukupne pojedinih elemenata u zemlji~tu.

sa novim instrurnentima.. a pH-vrednost . tipova ma. uzorka. rnasa osusene zemlje na 400C (5g priblizno). da inferesuje se uzorak nas oksiduAko rastvora radi odredjivanja magnezijuma koneentraeija postupkom.)boljsanju cijom svedene su na osetljivosti upotrebom minimum..25 Za kalcijum i rnagnezijum: mg • 100g-1 (100 • F . se. postupkom Hg i Zn. je ekstrakcija metala se amonijum·pirolidin na sledeci od 100 nacin: em3• 10 Ekstrakcija se prenese sa APDC u levak 3 uzorka vade za odvajanje 3 se metil -1 vazduQno 5 em 1% vodenog izobutil ketona Posle drugi nakon spoje levak dva rastvora APDC i pH (MIBK) i ekstrahuje minuta (nakon Ova sloj pamuk da kao se se dotera na 5. Ovde konc. glavni mogu tehnicari vremena atomske za duapsor- cija tZV4 "rastvorljivih" metala. osnovnog rastvori se potom nas ne klOvi. kaleijuma i ukupna 59 U drugim slucajevima. ~ zaprernine . malo razlikuju od drugih sa organskom pri rutinskom Iz ovih razloga je u mnogim napor ucinjen slucajevida se poza pristo se je a narocito odredjivanju.natrijum (IOO-L) • 1.L) • 103 - minuta. (em3) od ji A(F)+ 9 20 5 20% CH3COONH4 20 100 10 25% H2SO4 (em3) 9. i uzorei.'. 20 ili 50). zbog u pogledu na analizu raznolikosti seruma ili uglavnom. uglavnom. v. nadjena je C kone. urina. faza se se ekstrahuje Organski sledecih 2 em3 iz oba na 1050C) • i kalijum: mg • 100'1-1 W40 (Cs W40 Cb) (Cs -Cb) Za rnangan. onda Je faktor 10.tabeli 5. standardnih . rastvora na isti i uzolOci. i svodi uzoraka je bilo uzoraka. izvoditi pa~ljivo metala. Pb. rastvori se pripremaju sa dejonizovanom onog po vodom. koji " kOJoJ se se dadajU 0 d govara]u{.1. PRlMENA ATOMSKE APSORPCIJE U ANALIZI VODE jednostavi premu Prirodne analizirati vode.3. Otuda. iz osnovnih (koncentrovanih) ekstrakeije vode vodenih .stanJ'u . Ni uzorka jonskom izmenom prepolOucuje se ked s tvoru u ras "blanka" (reagensa). se postupke. ditipadesna Dada Drugi okarbamatom zapremina postupak (APDC). dugotrajnih ili primenorn neplarnene tehnike. zahvaljuju6i i p. Fe. ne mo~e odrediti rasprsiJedan ko- se prethadno koji se koriste slucaju postupei cesto da bi se za koneentrovanje koristi lzbegli sa izvodi je postupak gubiei rastv.1. u mg • dm-3 nadjena u osnovnom F je ukupni .e . koja je prethodno su§ena na 40 C. Tada pri analizi recne vode. razbla~enja metala. sa malo ili be~ suspendovanih materija. uz primenu ekstrakeije postupka iz uzorka UtvlOdjeno no ekstrahuju Cu. rastvora is]ednom OkSl'd ac i ana. postupka plamene opisane eerebro-spinalne je postignuto tehnike u ranijem i tkiva. Osim toga.. . metala. U ovom slu~aju se uzorei vode obi~no d bi se omogucilo da elementi iz vade budu prisutni u sarno zakisele sa ENO) a .5 0. uzoraka. izgubljen na l050C . RastV. ve" klinickim laboratorijama. a L je % vode . suvu (smanjenje koji masu se zapremine). koneentra- Ovi standardni istom postupku kao Jednostavni sto ge u obicnim postupei analize pomo"u AAS su bili imaju ne0phodni malo zbog toga Kod rnnogih odredjivanja interesuje ukupna koneetracija. rastvoru faktor . W40 Je 0 zemlje. pojednostavljenje odlOedjivanja mnoge smetnje. se odredjuje metala filtriranjem uzorka i odredjivanjem uzorka u plamen odgovarajuceg direktnim raspr§ivanjem i komplikovane su i u ovom koje. osnove se vreme uraditi potlOebno toga. Ovo broj poseban odnosno mogu6e da postupak svede plOiplOemanja na minimum. 10 x 20 x 50 x A (F) = Faktor Kone. ekstrahuje. se mogu ~esto uzoraka (5 ili ako 5 •4. koneentrisovanja Cu. . suspenrlovane nizak pa se potpuno rastvorile. vodena sa faza se em svakog se na dva odvajanja prenese MIBK levka u i se zernl je i ra~una uzorka u su§nici (vrednost za~odvajanje. ili ta. Standardni lOadu. micnih vrsiti i pomocu drugih. postupaka. vodeni kroz treba nacin je da Fe. odbaei. ogranicen tecnosti bez prethodnog tretiranja. kvantitativ- Pb. ·direktnim uzoraka.56 Tabela Razbla~enja osnovnog 5. su vr§ena dalja razbla~enja prema . PRlMENA ATOMSKE APSORPClJE U MEDICINI Patoloski i klinicki uzorei osnovom. dobijena izra~ava susenjem se u mg 'lOOg suvog postupaka se mora u ovom vrlo uparavanja. da bi suvise se npr. Zatim ~e dada mesanjem u toku 30 sec.4% CH3COOH (em3)(em3) zapremina Krajnja A (em3)(em3) La3+ mol/dm3 24 25 je nivo vanjem. rn uzoraka i . raZbla~enja i Zn u industlOijskim vodama. 5. Cb Postupak odlOedjivanja Cd. eliminisane rastvora tretiraju elementa odredjuje. ekstrakti i filtriraju Standardi u suvu pripreme casu. slucaju istina jednostavnost cinioei zbog i pouzdanost kojih se ona Ova koncetracija koncentracije pcije koristi u rnnogim i neekono- analizama. faza) . metala onda u vodi je. susenJ'em uzorka Ova vrednost treba da se posebno odredi. neophodno materije je mokrim Ukupno proba lOaZb!.obicno. .

istovetpa sa koncentracijom natrijuma u uzorku koji se analizira. u trudnoci. Litijum: Normalni nivo litijuma u serumu je izizetno nizak ppm). (oko 0. pri odredjivanju medju 2 i 10 mg/dm3 ukljucujuci 1 ern3 5% rastvora lantana (LaC~3) u l~cm krajnjeg rastvora. natrijuma. kao i kod malignih oboljenja.75% rastvorom Na2-EDTA. Litijum se moze odredjivati Gvozdje: Abnormalne apsorpcionom ili emisionom tehnikom.0 cm3 vode i 2.5% rastvoru lantana. Razblazenje uzorka se vrsi vodom.gnezijum ·~vrstim i drugim uzorcima. 2. Kalcijum faktorom razblazenja i i. koja uticu na ta~nost analize. dovodi do neznatnog variranja kalijumovog signala. Najveci broj drugih metoda koje se mogu koristiti za isp.000). ~ Zbog variranja koncentracije u sirokom opsegu. kao ~to su skeletni mi~ici.. feces itd..~tivanje cvrstih uzoraka. to se ovaj efekat manifestuje znatnim povecanjem kalijumovog signala (u pOredjenju sa rastvorima bez Na) i vr10 malim povecanjem signala za natrijum. narocito ako koncentracija delova od dm3) ~ drugog elem7nta varira. sa Postupak je sledeei. U .04114 da bi se dobili mmoli Mg/dm3. uglavnom. kako se vrlo niska koncentracija natrijuma retko srece. su.s cm3 seruma. Dobijene rezultate pomnoziti sa 0. Dobijeni rastvor raspr~iti u svetleci (redukcioni) vazduh. suvi postupak (sagorevanje). razlaganje sme~om HN03 i HCI04 i ekstrakcija zeljenih metala iz osu~enog tkiva sa f).5 i ~. koji su ovde opisani mogu koristiti i u. a standardni rastvori ne treba da sadrze kalijum. lako elimini~u uz kori~cenje instrumenata sa moduliranim izvorom.02495.2 i 1 mg/dm3• Faktor razblazenja medju 50 i 1..000. magnezijum. Ovakve koncentracije se najbolje :oogu odredjivati neplamenom termalnorn) atomizacijom. perhlorata i proteina. u serumu se nalazi u strogo odredje- fotometrijom su tzv. kada se vrsi odredjivanje drugog. smetnje od emisione CaOH trake. Medjutim. Ukoliko su rezultati potrebni u mmolima ca/dm3. uglavnom. zbog cega se ne namece potreba posebne deproteinizacije. Medjutim.75% rastvorom Na2-EDTA. Odredjivanje kalcijuma i magnezijuma u serumu: vazduh-acetilenskog Razblaziti malu zapreminu seruma (npr. Iz ovog razloga. acetilenski plamen i porediti sa standardima koji sadrze a. bistar rastvor (supernatant) se rasprsuje u vazduh-acetilenski plamen sa manjim protoRom acetilena. lako odredjuju plamenom tehnikom. 0. Zbog toga je neophodno.01 (elektro- Magnezijum ja magnezijuma u urinu: Razblaziti uzorak vodom tako da se koncentracice biti iz- nalazi izmedju 0. Pripremiti standarde koji sadrze 0-15 mg Ca/IOO ern3 i 0-4 mg MgflOO cm3 i razblaziti na sli~an na~in 0. Pri odredjivanju juma koristi se faktor razblazenja 250. ~to se pri odredjivanju natrijuma.serumu se litijurn obicno odredjuje nakon uklanjanja proteina trihlorsircetnom kiselinom (TCA). najprostije receno. U suvu kivetu centrifuge odmeri se a. pri odredjivanju kalijuma. 200 milionitih Normalni nivo elektrolita u odnosu 1 + 49 0. jednostavno proveriti da Ii je koncentracija natrijuma u standardima. prednost apsorpcione metode je u tome.O mg/dm magnezijuma kao MgC12.60 61 Treba naglasiti da se sli~ni postupci odredjivanja P?mocu AAS. Variranja u velicini signala. koji su opisani u poglavlju za analizu biljnog materijala.oblasti veterinarske patologije. obicno se koriguju ili dodavanjem korektne kolicine drugog elementa standardnim rastvorima koji se koriste za odredjivanje prvog ili prisustvom vi~ka drugog elementa. Kalijum njem jonizacione i natrijum medjusobno ravnoteze. ali gotovo kon- . Ovo se kalipostiz~ jednostavnim razblazenjem uzorka seruma vodom. mada je utvrdjeno da ovakvi stndardi unose vrlo malu. Gvozdje se moze odredjivati plamenom tehnikom sa velikom precizno~cu. tkiva. Takodje se odredjuju: gvozdje. ovako dobijeni rastvor raspr~iti u svetleci (redukcioni) plamen vazduh-acetilen ili jo~ bolje u plamen N20-acetilen.". Nakon me~anja od 10 rninuta na 3. Pri Ovome je osetljivost uglavnom zadovoljavajuca.5 cm3 10% rastvora TCA. pomera- koncentracije gvozdja u serumu se susrecu kod razlicitih vrsta anemija. modifikacija mokrog ili suvog postupka. natrijum i kalijum. trebalo bi da visak jednog elernenta bude prisutan u uzorku i standardima.000 obrta u minut. uz petostruko ili desetostruko razblazenje uzorka. gvozdja obicno se koriste standardni rastvori u vo- Po~to je kalijum obicno prisutan u nizim koncen- Za odredjivanje di. koristi se veci faktor razbla- zenja (1. Rezultati koji se mogu porediti. u rastvoru koji takodje sadrzi 5% TCA i 322 lug Na/cm3 u obliku NaCl. "elektroliti": kalcijum. uz kori~cenje plamena. bakar i cinko Svi ovi elementi se. Kalcijum u urinu. Ova dva elementa se obicno odredjuju emisionom plamenom fotometrijom. dobijene vrednosti za Ca pomnozi~ sa faktorom 0. Elementi koji se rutinski odredjuju atomsko apsorpcionomplamenom tracijama. U praksi ovo je neophodno kada se namerava odredjivati kalijum. Kalijum i natrijum. to se pri odredjivanju ovog elementa obicno vrsi razblazenje uzorka vodom. kosa. Standardi se pripremaju do koncentracije 2 lug Li/cm3. koncentracija kalijuma je tako mala da je uticaj ovog elementa na signal Na zanemarljivo mali. se dobijaju pomocu 3 osnovne metode.5mola HN03/dm3• Pri ovome je obicno neophodno da se finalnom rastvoru doda oslobadjajuci reagens da bi se uklonile smetnje od fosfata. Pripremiti standarde koji sadrze 0-10 mg/dm kalci)uma 0. kako u standardima tako i u uzorku prvog. u Za uklanjanje or- ganske materije na·jce~ce se Koristi mokri ili suvi postupak. Razblaziti urin tako da koncentracija Ca bude i~u nom opsegu i variranje natrijuma u okviru ovog opsega. nitrata. kako u serumu tako i u urinu. ometaju ta~nost odredjivanja. Medjutim.

ase ~zra~avaumikrogramima. 100 i 200 lug 3 Zn/lOO res- pektivno. koristi se postupak mokrog ili suvog razlaganja uzorka. ~ Cink se obieno vi~e izlucuje od bakra i to je razlog ~to se ovaj metal pojavljuje kao kontaminant u kanalizaeionim vodama iz doma6instva. va 0 odredJivanJu olova u Delvesova tehnika mik k ' d e 1ova dm 3 krvi rouzor a. Odredjivanje olova . tehnikom. Ako se odredjivanje einka vrsi uz upotrebu pozadinske korekeije. einka sadrze 0.. mo~e da se odredi posle ekstrakeije sa bamatom (APDC) u metil izobutil ketonu (MIBK).kivet1 se ponovo mesa 30 doda 2 em MIBK . smanjen1m protoStandardni rastvori olova se pr1premaju odmeravanjem 1 em3 Cink i bakar u serumu se mogu odrediti neplamenom ~enjem uzorka vodom u odnosu 1+9 i 1+19.1000C 20 s. risti neplamena (elektrotermalna) za odredJ'ivanJ'e 1 0 ova u krvi sve vi~e koatomizaeija.ta. U novije vreme se medjutim. (Koneentraeija einka u ovom rastvoru treba da bude proverena nekom standardnom metodom) . x .1 mola Drugi materijali: Zaodredjivanje bakra i einka plamenom tehnikom u cvrstim uzoreima. pre odredjivanja gvo~dja. HCl/dm3. (elektrotermalnom) ato- Visoke koneentraeije vanjem. ik . za uklanjanje proteina pre rasprlinije einsoli. Bakar i eink: ova dva elementa se mogu adred1ti plamenom tehnikom. 10 -2 rast·. nakon desetostrukog ili dvadesetostrukog razblazenja seruma. U tom eilju se odmeri 1. 0 cemu govori veliki broj publikovanih rado J po tup~ i~. preporucuje se plamena tehnika k'" ao n neplamenu teh' oJa Je. i11 •6 z ov razloga se obieno pribegava ekstrakeiji olova _' ve eg uzorka. Sadrzaj olova u ekstraktu uzork . a r~aj u.7000C 5 s. koja se susreee u slucajutzv~ neo- amonijum pirolidin ditiokarplazmi. odnosno 200 lug Cu u 100 em3 uzorka) se pripremaju ad osnovnog rastvora bakar (II) nit~·:. jednog rutinskog ili boJe za ocuvanje op~teg zdravlja. elektrogravimetrijski). s.dosta te~kokrvi metodom AAS. pri cemu se vrlo efikasno elimini~u svetnje ad proteina. koji se pol<azao kao teratogeno sredstvo za razlaganje emulzije. a rzaJ u kiveti se dobro izme~a 1 em 2% rastvora APDC S d x ' a zatim doda 3 . Medjutim. Ukoliko do ovoga dodje. . Bakar ~eink u serumu se odredjuju plamenom tehnikom jednostavnim razblazenjem uzorka. sto odgovara 0. zatim pipetom 1 ponovo me~a jedan minut. U serumu se gvozdje moze odrediti neplamenom mizaeijom. pri eemu se postupak opisan za pr 1premanje uzorka ponavlja. ka. npr.000 obrtaftMn· . ~enomtehnikom. dodaje se NaCl da bi se I Na ovaj naein se izbegava potreba sivanja rastvora u plamenu.0 em3 seruma u normalni sud od 10 em3 i razbla~i vodom do erte. Olove: Odredjivanje olova metodom AAS u vidu Ix re~eno za~titnog testa je ad i zuze tnog znacaja u industrijskoj higijeni. standardnim rastvorima pripremljenim Zbog male talasne duzine apsorpeione kompenzovao efekat skretanja svetlosti zbog visoke koneentraeije ovome je neophodna upotreba tzv. a zatirn dobijena vrednost mnozi sa 100 da bi se dobila koneentraeija olova u 100 em3 krvi. ("bJ\nkll) koristi se Kao rastvora em proba destilovana voda..' a rlZ a ad kontaminaeije iz okolne laboratoriJskog stakla. Smesa se dekantuje preko staklenog guca sa malim otvorima. rasUi'ori bakra od 10 i 20 Standardni lug Cui 100 em (ovo odgovara Kada • nije moqu6e kit' s It i ni Delvesovu tehniku k or i niku. odnosno iz 1 em3 2 em3.(Koneentraeija bakra u ovom rastvoru treba da bude proverena I1s1epatl nekom standardnoro metodom. Kod ovog postupka. a zatim eentrifugira 10 minuta na Povr~inski (b1stri) l' ~ 3. zor postupak kome se tezi I ih pos upak. 20 m1lionitih delova ad dm3 se direktno unosi u atomizer. Doda 25 Je~na kap rastvora 3 . a zatim u odnosu 1+1 sa TCA. pri odredjivanju gvo~dja mora se voditi racu- na 0 hemolizi originalnih uzoraka. zbog toga Je posebno znacajno u pedi. proteini i proteinski vezano gvozdje se moraju ukloniti talozenjem sa TCA. Direktno odredjivanjnorma n nivo olova uz uobieajeno razblazivanje uk' a Je JOs uvek marginalan e p t . Pri u vodi. Mala koneentraeija bakra u urinu. s OJ se rasprsuje u aeetilenskiplamen sa kom aeetllena. moze u nekim slucajevima da posluzi kao resenje. dobro Kod ove metode neophodna je upotreba formamida. kalibraeija se vrsi direktno sa standardima pripremljenim u vod1. bakra i einka se mogu d 0 rediti direktnim raspr§i- U ovom slucaju se uzorak najpre mora razbla~iti (1+4) sa 0. 10 i 20 lUg mol NaCl/dm 3 Zn/lOO em ). dobljenog mesanjem 5 em3 Tritona-X i .4 . uz naknadno koneentrisanje (ako je to potrebno) ekstrakeijom sa organskim rastvaracima. Ovi rastvori se pripremaju od osnovnog rastvora eink nltrata. kOJa koristi alikvot od sredine 111 tih 10 milioni samog sa dost . razbla- tvaraee: ro izme~a~e heparinizirane krvi u kivetu za eentrifug1ranje sa za5 9 saponina u se em vode S d ~ . pozadinske korekeije. . NaCl nemora da bude prisutan u standardnim rastvorima. Minera11zaeija se vr~1 na 1. rastvora olova koji sadrzi od 0-1 3 standardnog lug Pb/em . jatrijskim i klinickim laborat orlJama. atomizaeija na 2. Alternativno desnim sredstvom se u eistoj ca~i mo~e pripr"miti razblazenje 3 1+9 sa po- za r~zblazenje.. a Ii za koju je potrebno najmanje 5 em3 uzorka.62 63 stantnu analiticku netacnost. 3' Standardni NaCl (1. i ova' s 6a. reklo bi se ' najpouzdanija.' • ~to je 1 i 1 u krvi nizak (20-30 ug Pb/lOO em 3) . Ovde se da e ' 7i::~ :O:ifikovane metode koja daje zadovoljavaju6e rezultat:: ::~::r:e~~- 100/ug. ·')ri.

legurq. va uzorka pobudjivanje emi. 9.se. na.. 20 mi1ioI. sa i. posebno je pogodna zapremi. obzirom GOST. Anali.1. anali.spunjavaju vise uzoraka simultanim odredjivanjem /San ve60pisanomkod ma obi/Sno rastvori'kadrniju- ka-emi.sije.0500C).tiHi.ja 2 i 4 lug Pb 2 .zlaganju jedne govori.s.u dejonizovanom 00. METALURGIJA Pavlovi6 pSkstanda'rdrtogdod.menu oko kod do analize 1000 15i. 5009c. primenu za stan- metalurakim odnosno organizacijama. odredji vanju razblaH kadmi juma \l krvineplarnenom krvi sa. dovoljno metode elemenata.) je odgovaraju6im ili doku- nacionalnim i...postupakekstrakcije /Semu se koristestandardni zahtev.ko zadovoljavaju6a. rentgen-fluorescentna spektrometrija metri.. oset1jivost kada ~astvora 100 '-e- one kod kod i.Kadmijum: kOl:isti Kao i olovo .·Kada·se koji j·esli/Svrstih plaroenaAAS.odredjuje u.tanju specifi15nosti.0 Nebojsa .ti~ka da bude ei.nisati najrnanji.ona svega kada i emisi. dm. osnovnih je atornska Mi.sti Xako metodoloskom analizu).si 00.na se kori.aJ.do(~. uzoraka naisle kOJ.ona se u daljem hemij'ske analize. na neopde- je odredjen uredjaja.. ograni~iti toga sto apsorpcionu i emisionu spektrometriju. rastvora·. .h metoda merenja zavi. sl.van uzoraka. metode.11 Oii.as'.5.). Nedostatak ovi. 6emo karakteristika apsorpei. posto spektrometrija je njena pri.se koncentraciju u sirem srnislu.dnog 20 milionitih de10va dm3 razbla:lenog'uzorka'unese susenja (100°C 20 s. hemijskih anali.odredji. pri primeniti. Naprotiv. medjunarodni. uzorak reprezen- (vi. . .je.kc cega 3. . hemijski Zbog radnim arbitrazne 4..potrebno. nasla zbog je bezVi. s.di. njihovu i.sla na na pri. 450 ·C·. nije ograni~ena.su prihva6ene Preeiznost anali. 5.. jednovremeno. 3 razb1a:lenog. nji..na olova a atomizaci.admijuma v-rsise je obradjena u poglavlju tacnost" nekim SEV .v·anju je "Dovo1jna men tom .m.stih metala ea od .ti. '.~.. su u pi.premi i..je standllrdnog.r~i®tz::'":"" ( 64 65 Pri 1+19 odredjivanju vodom. obi/Snos~~ko.!.ti~ka i.:./Sesto. tvaranje tati. hornogenosti.ul1lor a.. olova neplamenom tennikom.fru br04a koji.~~' '.:..ji su: velika Prvi zahtevi brzina koje treba da zadovolji preciznost anali.denticne to eemo u daljem 0 pri. de10va . nje) mala.za u metalurgi. potrebno je defi. U tom eilju se atomizer Lova 4500C) hodno dm3 (kivetu) • Nak()n se prav'.l-~~e Odredjivanje uzo'hl.ona je re~ spektrometrija uzoraka osim u za smi.si. kadmijum i .h je kona~na se kori.nera1izaci.kv()tu 00. metalurake na strukture se sa visekanalnim. rastvorah.h.ze su opti/S- Mi. sadr:le 0.e. plamena atomska (pre apsorpci.'iiriizbial!1ii k .··qd dm3 standardnog' oll!>":.hosU.m i1i sadr:laj na pojedini.i. Pri k9rekci. ku nu vi.'·krvi. definisan brojem poslednju cifru Jos ka po analiticke metode (JUS.sOKOputa plamena atomska apsorpci.).azatim kori!i6enje atomizacija pozadinske (5.ji.' Osnovni.:l1 '.. Hi ·atomi. (uti. najbolje ra.ona i.eaj. propisana DIN itd. 1.a. najcesce standardom primesa) odredjeni. rastvori. ovih metoda.l< kr.je. fluoreseentacnos6u kaliu sa Pri 3lede6i postupak: se'lem3 eije).ji kod metoda pri je da veli~ina kojima da hi se vrsi hio uzorras- jedna odlika pravilu. kojom Ta/Snost ia.ste (koji metode prekonza mere- eentraeije ~~'. metoda veli.ju metoda treba u uzorku. priodredjivanjU dodatka.ja natim dardne.fara.ti./Skih metoda detaljni. koji. 2 .poglavlje Iz ovih nekoli.ma ("kvantometrima"). takodje korist:l metoda. 0 obema 00.ko daje kao znacajni. koncentraei.. 663 odredjivanja.tih (50·s. sastav iako referentnih SU ove metode jos ograni/Sena standardnirastvorikadmijuma 100 em3. sta.je olova.0 .ka direktne kao ato u metalurta/Snost. svakako.:"isti taj na/Sin !ito se postuzaprefuinll.~. susenog""'u 3 sna u 100 grafitnoj· .ima . toga..m tacna sigurnu da (ISO. kada su i.zii'Sij'ont' koris'ti 19cm3dej(.. uvek ni. defi. se zbog spektrometrija izlaganju Ovo nai.ja· Standardni se vr!ii 50.slu i. prvenstveno.di.menu atomsku u ovoj oblasti.se vrsi na siroku braei. se vr!ii na rastvora de10vll. gi.ri'0~Segti'0. . u metalursiroplame- gij~. plaroena.h ulogu elemenata (legiraju6ih je.~pektroje U tome ato preciznost i saroog hemijskog odnosno je sasta- ni"ekoneentraei.izov'ail~vbde. toli.~ar.h znacajnu ei.'2 i3 lugka~ijuma u kadmijun.ni.dodava-nj·a'20 minera'lizaeija" ovom mi'li9ni.litin 20 mi1ionitih kiveti. toh('cIij.ona i.

f.mf fi0£rt~irzi -O-1.<l.O. Iz ovih rastvora Legure cinka azotnihoksida.·I. Fe.. se Ag. ovakvih rastvora (do 0.• _ .9-Jsaf.r:. su u pripremi.~ l"Cl.~"~ "-':0 :. .. Iz Sn ovih rastvora i Zn.::.?r . Problem i prigu§ivajuci je i kao ?~~IJ~~~gf}1~~9ij~f~.~ m'T:r. til./ . se posti~e Br. apsorbanciju Cr i Mo.·. ::-.:oA '-t.:?e.h BC'9"" 01""''' spektromet:. 5.a •."j9rtlO.\. pogod- rastvaranja sa HN03 (1+1). r.!'lvon~a .ktl'/. .~:)~1!: ~ ('tf)/TU-f.~_r:. od Problem kod ovih legura Sn je i Pb..i. .. Odredjivanje nekih dardizovano JUS standardima Preporu~uje tehnika.i:~1. Cu.<at:l. Mn. tr-O¥\!'ljW.). ~~-.' a«£:fi if _ 6:1 '~g.lghh7_.!.. standardi se prave od ta koje tvaranja.r.>'eS'B':oJ!!~bno cqsVlr."ffl..' rit. AI.nn£.. zahtev."":..ti'iU"'a'r.. zapremine vo- mo.q •.b~-Qii~lebroj prH!5aOjHljll ~k."=. se naj~esce "kvantometrijske" eventualno uzoraka rastvaranje.v.:7:'5: Fit:" C~"" ye.2.'fr.' se vi~ak razbla~i HBr. AI.j!JrTI I.[rifjej._ X._.k.'ttaal~IfWal<!'ii~a¥i.Vr:aJf:(>:J. f.~'. -to se vrsi u me§avini me~avinu. r~~r'}~ok8~iMjn~~)\' ~a95f:$lljh [!i11~J!l'l'na..•..J-".a?j.{c rl!-..2%).'~Qs.. HCl-otsutno Pb.Jil~kd. .· 1 L iqa. postupku od kojih ras- jednovremeno podvrgavaju uzoraka ~elika ljl-':IOVO.. bilo 6clfivpJ-J'W'dP:t~b.Al.5.b·. fflJ:"~1':Q6'S\f:{!t.iJ.P~:~. Bi. Mg.:~::: 5.. a ta~nost proverava na jedan od uobi~ajenih na~ina (vidi glavlja 3.'. kiselin~ Si a PbC12 As.• .aHffis:b~q.. Cd.q:qll.._-'" --ru. i posle teranja para dam.J1'Vi:l'J. em1.21'~~"....J.66 67 Prvi jeva de.1"0" JeT naj-"~--!'f? :~t~. Jn9':-l j. .e"J!lbis't>t~-''Pb .AA-j. .~ JO~f vg.tSl1::9-:r Lir.:~O::L~'~:~ Jr".2.:.QJ'!Itl ~..:1'"tc E: o:[!.i:.. Au.c·Ji/il<". se odredjuju se najefikasnije razbla~uju se Al.'}. 5 Il.!:naJrna!.'fi~N~dMe~\imp:dill)_ Ii to'ii\SRaiLlipsoqM£6'Jb:t Y'plJ.me "b ].pqs1.r.rt~i:'fo.:-.). '1~' i u me~avini i rastvor HBr+Br 10% (3+1).::'. . Cd.{ rljo.'C!~)~L'."'l-rj f)i'-"-)"~'-)I'l r.'::[(3) 5!1:.5Ra:~:~~r~n'~ . Fe emisionom spektrometrijom.~tl'fH-pjc'l ~.£~{a" " cf 5.j.{"' ._..zP.b.{y P\:-~""liJ':tli·'1n.lIClll+HN~e.kSL .~i~U:rl«AA:l-<kQc. Ph. ...o::::I .~' I i. rc'-)r'''.q sitOd9H U pogledu spektrohemijskih interferencija atomska apsorpcion~ spek.z!HN0'j[ d: 6ils.--3iJ d.C: cem<.\l>(li'9J.J 5 .1'..'')(il r!t. ili u (1+1) ova tip elementa.2.~~~!~~f~~t-~T"u : ' (~"Jf:.'~~. jp' . posle Iz Pb.. Te HN03.ilo [~9"lq B-.."".ju-. Ni. L:"" _.-l_?-·~...'a..r. Si.~ -::.s~ :Lna.hkWi!N.IMJ.'6s komp'letn~h. (Pb.) koje se odnose na atoms~u <~~s.~} !Si1ol.l. zavisno uticaj ~redimo.1i.. sli~an Ukoliko jednovr~menog prisustva f~0~§~: ?H!' legura ne sadr~i jednovremeno (1+2)-otsutan Sn."'3.6ji'ti'~~".• '.ij..'~:n "'J'J~':-. r~ -'.t.'!h<?l.i~~2'. -.5j<:::of. . te§kih a poti~e metala. 9["..:::.r 1. Postoji ali se ~istog koji se uklanja gvo~dja koriscenjem i alikvota N20-C2H2 plamena.l. eLt'/f) j2GC1:JfiL .-. .m _:J~ .\:jIjmna:: jia·:'..5.t. rastvaranje se vrsi U slu~aju da legura kiselina (HCl u HN03 sadr~i Svaki oba te~njaj&hairt~~fii~ri9&a ~b."o.3.'£~ltratorn po n~ego".t .. ~.ode.•.i...j' fen "nfe' ~a:J.0nE!2 sp>E!Ktf!6mef'Hje . Zn) je stan- oP<l~.' ~elilia 9loe<p!Wq: cOiinJ(ii'....~m.t\:l."" -fl6..o~-.U . Ni. (vidi poglavlje 3..Z-.• \kaO:: l'e-qi-raj\lci e le~~~f. Ni.llf~. mada svodi obeC0ve-metode ne na kao navedene u najv~em broju slu~ametoZa odredjivanje Cr.fsJ:.' u-kom slu~aju a ni kao komp~H u me§avini iz r~zbla~enih rastvora se Sn. Fe.·tl! 'je'dnog~ras~v0l:'a.k -::r-.•• " "'..1rl-1~~i (f)o.~tetii1'61"~9Jl p[L/l.1~9gMo~l'.a"p~~~l:1~~'J~~8il}~'Q4p'O~?R •• r "h["r.n':1i. Cu.A'~_q ~.. i Zn.~L\~~ff~&1~~~~~kim standardima-referentnim rastvorima.e" t>t-a.: ui2.? .. "'.~d-Jc Welz-a (3. 'l'7t-~1'..I)IElt..a:ii:emciji (WI-]'1J Ht9l' Of. odredjuju Al.~IU[kf~~il :lf~~6.d:" zru. rastvaraju do potrebne Mg i Pb.Ui'0'<!R'losiU'·'i\.+..).-~1:-onl~eg:l". As.. Be.J. '¥I.'.i~J.Jl''.!)<.r~J j.. Cd. _ _. bezplamenu 2...(~~~it~:tmnogobrQ3ftfn~r...~~ ~J i. Sb.:. je vrsi jeve Se..!8 G(t:ii:.le"em'1so." ...? ut:101:?£.Ni.alOga spektrometriju.j~~~~+ t.~. . ..N e.m~us+ox~m~.)ITi6. onom Lakotopiv~ kod legura legure bakra.'I"I~N~ mini-:Jmqa irmjJra&p. Prisutni Na delu- i kori§cenje nekoliko ~elimo proba da jedne ili mesavine je potrebod Fe toga na no koristiti koje elemente metoda je rastvaranja.drli':i'ri'ij-um.j '.. dodavanje pufera i razbla~ivanje..9(9IM'9c.. Cu.(.. se odredjuje plamenom po5.~.'1..r ••. .~p8:5'g.ihHi\l spekt.~e~fI'.~?"jA'~· od ovih elemenata (5.:¢..! uz~~~~a (obi~no 0."'· <In.~".1'A9qa m.or' [.j.:' ...) ff!_~. ili Odredjivanje plazmeni luk zahteva atomsku Slo~enost kiselina apsorpcionu ovih pa materi- g~~f:tff£vM~ 8fh}'~11i" ll?Ehtr~~!l9'J .1l rn.~ H ~--" " ..l~crPtJ.i~~d r'.Mq __Cd..21:i'i'111l11nji.~)i2.an~e Sit0p0t"'el>Ho2~F~ 12V£IH'iH' al:kaltio~'rastvaranje '.i.'.:rop!"~.i'li.1~ H. dalje rastvaranje otera oba ova metala.f±eloaofj?OS1ll'<i't:1ra.)izy-~!l td. ~ .~t~..!F}i.-.) ati S lJlilfiO'li.iihovil:l.flo'd'a '~~~\.).5 ••GvO~dje i eeliku nom mogu i ~elik. Bakar i legure bakra.•.J.~e' ('siu BU.o]~"'inECi'tb\:ia '.i{ I~ ~p.:~1:Mi.i.. i Cd Pb.t"QQrl?l\l9jedn&!jOd:lci>v~ldve"meeca@s! .~f:a±")ll'1B-.'s~.:"zorka 'OJ.!.{ififii i' :}~"" 2... ~lvQIv.~"g-f?n~grafij..ta""lganj.I.y~~...r:' ub rz a.>JC ~•• \' .l'%~p.'. .' spektrometrijom.Ji.'zqr:i j" SlJ£'x Gp9V2 ''... i leg..sionu. da Izuzev bilo CiS. u rastvorima Bi.._llij[j.··g. Vesta~ki standardnih rastvora elemenaizabranom i gvo~dja. Za odredjivanje se koristi se .!Is.~h .l."-(iJZadJ~(~. ":~a..) za odr~djivanje Mn. menata"·odred. ogranicavajucih standarda nirn e~soerimen~aln.!'::. svi ostali elementi prisutni plamenom u gvo~dju emisiose odrede atomskom P apsorpcionom. Rastvaranje HCl i HN03 bakra i legura bakra se najefikasnimetakalaHcl).5 9 uzorka sa 20 ml NaOH koncentracije 200 g/l). . ko- se vrsi razbla~ivanje.e~'i'-:j.!ti cmetoalL-ur sJ<rl1i ~ffi'rA'K:a:f '/rf.'a-''P'i. vise serna rastvaranja .~.s. j HN03).om na~rtvafe:q.~~~:N~ 't'i:~~.. Fe.18((in 'j!>. i i1<8. .' OEii:kc9 it1:Jp¥V±b'i'ec1\N<f see s\/{1f'ift'ke.i~ah'r b}!k.n·.~J'. 'n'sk'di~:h:d-' dobijenog ovim na~inom rastva~anja i odgovarajucih razblaMenih djuju $e B~ .')~'O'~~~ln~'C·j~d"9st~.r.• .:.••..~.a.arr'i'e rf :.'1egura 'aJ. jala omogucava (vidi kiseline nekoliko poglavlje ili (pos l~.e' "1Jl~j:gef> u.: ~~. Fe.ra:ii:'t'-iiij:rariJa'"pr6o~.j.' .J ..f.L.j.'o. ".i 4.!a.a ri .o :Bb'. rastvaranje legura zahteva posebnu Efikasno §enam jom rastvaranju.q\IlBXPl)Jisi.U Ji'l:'a.~. " ..L . .:...'32oq. _ .l'lll'i>1i!l!W4"-ana.) .ld.§tZ.-"c''-''l'Od'i\'d's1--na''t>il.filtrat rtXJfesi'l9iUl'l Mm"li?3"~".':'l:. u pogledu brzine. uzoraka je rastvaranjem u HBF4/HN03 mesa- 5.~'.pllt~oj~f."." E. Legure cinka.s .::'. _ ···b9~bo £n'~~d B~L~SV Mua ~ obe PYirome.~[ mP~':. 'f.. Ni i Zn postoje Titan JUS standardi (5. 71:1l<'~t.~ci~~~. odredjuju g.. '. 5.r:"I.r"\()jC.l. Mg.:.~... .~ini.~~ £:~~~:~.. u (1+1) HN03.. u'potpunosti Priprema zadovoljavaju.mj.. i '\Sb'..4.5. (v/v) Po zavr- stoOcii S'~5kotlt:~~~ir§~Gp~~~-E~f~s~o~~b~oc·~id~tti:··· .)'1!1'> ~ " ra-s't:'V'adrrj legu=g.lAA.:-ox bo.:an len'ifiP·.6.or.lbks'£tfiib~ji. Metoda se .t-'. Mn.F ltlst:tk~ ~a.. Ag Gr.i\i. KJn<.{/i~..l.maD<p>:J:'aril~j .:rn.' '.e- r~:~..JJ~C~ t'.•~'" metala :j pons o.!:..:df.5.h:tll:'il.4.. ~ B:ibopoq 5[.\~~~~~C:~~ rastvora odre- vini Treci na~in pripreme ovih i dodavanjem vinske kiselin~.or.£. (problem je precipitacija koncentrovane Co."'. odredjujemo.rn'enu' emillionu' LV9:1ih..~e~?fJ![jfj-o tAsn9'ff r:CJ-Jl(tv'i-'""Cl~ 5'1' l l'~ci !}/.~<jt~:).'.~..J e:. m9f'16~) LI om9~ oj .:.:)(l".jHa uBM(.:)r.. ..9dred~±. ""ITr' -t~n") .~gu:U~lJUnTf'..5fl~~miJJ.e6~e.

.kZ..1joq sr:.r-'1 f.icutfis"rbo .l1b-:([.edit!i. Grafi~ki pretstavljena zavisc analita.. msIdo:r'! .J 1l\i'J'..:tl:.a::: 1 T~) st~1e'11 cbrrroc s~ Atomska metry): je linijskog apsorpciona koje Mr'f'Ei-"h .•tOJf..·za tr.m l.!.rJ/l. i:. :'iI:c:Jf.tlki-:n:?o .lh \Li(si:-.:~ tft'1.f.Yo'~i na merenju 'i~ se plarnen koristi spektrometrija-PAES metoda atomska ernisiona Alatni ~elici ~iji su legirajuci elementi Cu.·.!.J.19tf:G:-I~..u """'".enja .'·l f1J.£!£j'O~~~ ~~. .i::.~~'.la.. spektrometrija analize od koja Se (Atomic zasniva vrsta ili fluresgenqe na merenje u gasnoj stopljenih spectrometre-emisije -~~{r'r'.(:)(.EE.:'o'\":iJXij':.J:.~ .t::J.:i:.te.f~iq iJ..1.ti6 . 9 .Ut. atomic Atomska emission spectrometry).Q..:~~t.~mitanata.:t'..'sL .d.:ni.1·:.loz.·"l LfT.'/:-. .'t..-1)lirmapara. nSl ~.6q ·E'·tfls'J:9.i:'J'2 .'.>:.."(1?.U- k.)/_E::.Cfk.lj+100 ml H20)'.:. • ~~on ""~V spectrometry): emisionih spektaza ek- ':1 : (l~s~y"}.~p~..1!:#~4.j.Bj-!."'q blizniji i analizirana (Matrix Efekat -J.-.te~6J.~:-l-":i"J:G8qB u!ernojti 9!'11VaE9rll J.2. !.. I ~) '-'S~l!:.tvbS .E? r!l()r~!::.f.(:f.lj.. kao osnove (slepa ali ne sadrzi sastav.\Lt'1..+i"pi.a11akab(':3'.sne .:1 ./:.J4.' .·.:. K"'.~f ..'e • nosti Proi ziY:od-j:a~...s. blago stri i ohladi... '._..3 .) TERMINI konsultovanje literatur- I SIMBOLI KOJI SE KORISTE U ATOMSKOJ APSORPCI- cemo opisati nekoliko.vp .i110J.()d.9.-"1J?ll:Hl:. '...fdd:6'/J.pr-e.€ltla Ellemen ta-'-I<iO.J:b"':iJ..J c'?ebhA..rf:3' 'S'P.'. vred- sredini. (Atomic Atomizer zacija. ~estica rastvo- vrs'i!=q.' tp.t.. detaljna uputstva "''''Lp.<~~ Au'·.i !Hr.•.r:GIdsg-f :')L1!snql-.jf u.q ~~·d~:J-c-s. sb..t~ \JA -..!.'"r}..e% atbdJr.:Ir..·:!q oiiiJ:be:rbCi .:n:~u':I !.t::':.e.~~'=.a.I\!() j2.Pl' . ca~ion anjona.'.i.:J.kaikib1 'atiomsl<:..:j:lID .·~tivf.£[ns~G~Jati~ nboj9m o~j:lo~~n 1..t.:t.3':1\i ..'''' ut. ~?pe~!-f'~:y.••• yr.lj!il.• 5b()rnl.. rac~5':f .··~i.n~..f."!~'r€iJriif'4a~rJMtr:l.{."fli1zgiJH? :Jt .bn:f.Jl?t\.P:~T1)' . }~~F.'~V ~)tn6vj.6tft...j'J:v.1fY (..1.): kod odredjivanja Mg u plarnenu C2H2 .·f .t:lu l. <xh r.j()Qa£tk'-ec.r!l! z.O~) . 'l~.'::t.. <..Y..•.ib. = -log T.[t6do~q o~iio~9n !~ljel~o.'::"1 ~u..: d·~ 5~n.-'(::.t.-s ~j.... (?Jodf?~"f)..tri't-'il:''@!n!tIf''$-1.1::'t¥-J .aZlpci onel. prisustvo bo OJ12. '.fio [fj:~d5f! "::2...~:~ .L::t9C.~J..l.fJ·.:h.( n.tGrtl f'.-t:a. Atomska Spektrohemijska ra elemenata scitaaiju (Flame emisiona metoda ekscitiranih se naziva: spektrornetrija-AES analize koja se u svetlosnom Plarnena (Atomic Kada zasniva izvoru.:v " u faktor apsorpcionoj (Absorption sredini factor): prema Odnos upadnom radijan~nog F 0: fluksa fluksu 'Q = (Fa -FtJ/Fo' (Atomization): Prevodjenje isparenih ~~5~f~~~ (IeI1t.·lr!o]'. (Atomizer): ~1f .i).ji.'l' Analiticka nost izmedju i11 njihovih merene vrednosti funkcija...~~lq \+ ~Z'3eRilf!6]gfida'.1r~! ..!~.~(T 'i"~n(if.:!.t.t}lpm.9"BJ\'.5:M'!:!tR?!Qd~LhzA~zelene do zuto-zelene boje (suville dugo linijskog " i dO.~ cPlM~di.. dok za as tale preporucujemo ONOJ I EMISIONOJ SPEKTROMETRIJI Dimi trije Pellic n.t1fl~~·:1qG.:::.~..~I.n{:Njt gJ'oi!d:j'j :Il''-g~li:kIi" ( r~)g f:rifjucf c'erl?Ji"itfi' 'M'J ~ b~J~'::>Cr.lit..rti:.p."tt: u.o~:l"1.b~j\M5-.19 j ~1".cbrMri:.t-:rq 6!19!11.'::.) 6.l.~. -r~i~ :::'3~. jeste i koncentr')q~e&a2'vora I .~0.!''''f1'v·li:~~]U .f. ~i'<i'tl:1Jrl1.'J::-r 9:::..:?~:L-~.1' -1::) ~'~''':~(I·'-J~j...' ... i. sadrzi slabodne vrili atomi- Uth:1r:. C-tlu-ti (Analit): kriva Odredjivani (Analytical elemenat curve): u rastvoru.:~~:J -.up."ad....itd·~L'9"!bo ~~e .~·J():·! .~)eJ:fl~~'l(Q"P>-rft'I~\)t':l {.:) .:. spectroapsorpci- koncentrovanom boje.'}jJ1 ... d:'.5tr)~o\'r L·Oj'2i~5·.! .:.gr:~l~:J· .w]£Iq oIiG .~~. doda nekoliko kapi !lB31i 8 :3t \~N'.E:/f.·:..q:J5!L.::t~)1e:c koncentrovane HN03 i razblazi vodom.n'r5.MJ:." . .~_stE~~.i::rJ.bo '.Sr !'~CI.:r $? etiJ~Jrl0q0"1q • {[+1) €O~'ft1 82 .P'K{vodi ti Fo -F t apsorbovanog Apsorpcioni Atomizacija (f}-.'1htfl'!<~~c'\)vli.5~.1.:j. amo~?:tje'&f"Yi.5 rI. )\.l~..c..ef.l?<N:!i...r.68 \" J .U_&-~_ .).:g[::-.z.i~.:2.A!l fW} rfuAA>t-tttqp.iI.~. kao .~::.IJ-ja}A'l:.:E.Zt'l.:: ~.s. .)j'. ko ri s G-E!JI1ie ..f.::.• .:. Jf. ~: 0r" fHr.~.t.r:.:EfufP"Pll'tireb'ifw . zagreva Rastvor zute d9k se rastvor treba da bude rastvore ()[) ne i.t. t> A.O£tp~~~g ..: !:...lO.snli921~ 9~2nlvm9tn£vfibot .~).~! .'2' z.-:'·'lS"1Q .jao. '~~.'rn::d dC'tq) ".~~8J.'. v.i~~.'rv) Ll: .:.<.' (1+1) Za odredjiv.?_'!..v±j n:avedemti·pUs.'J'..tvo .jl~ <P..4:~J}:P:':H5i~.l:bs·:r.. solution): pogledu jeste ima sto rastvor je moguce koji na- merna u svakom pri- 1..-Lt·~.r..rM1'.!.d .fil B"J'. ra~~)+l~~~~£:i'\jq::d~rl"eJr..'I..!" ~.i)' Raz~.~fr.:adoht~""J) _..e:~i'ro{.t'.Z Blanko rastvor analit.. zagreva svetlo 'Ct'1 .il'l. 5c-. :.n-:::.'J!f.llll':: lr~:."""~~ .' i.£~~~.:.r): fjsovi V~V~ Deo ~ .n-:')f1!. ...{ svnbupc..!".: u slobodne atome.·.t <par""ii ~'.(JCI" .v""tf~?'J't~)..~P.tn.~pJ/'-tsM:f:!~?'/.:.napomenm-u is.J..~b.'tl'Jft.-)8 ..-' jflJtj(l' ka~ .r.r~l'l(..tj J3':t.uC£"..j.'1.~d~:l .Nr\'l~rdh:1l!I\'''.J.S:tvM' Ni i Mg) vrili se ~ (1+1) do HC1.::·:· . df.)t.tV5?.~:r-u-'.'~L [Jf:?<)fTI u>U 1.JOmlerciij".i. 5..Lft. do zavrlletka r/BN.to\/x. x signala..fla. \~:j·H!t~ r.6V9:J6r~s '. .:t!Ii'O-ra i ana_1M~..ell'ap:s.i( .• I zb.i .:)CCU3m(ni. :zai:t>'p'Uln-d. spe-kl. ta..'ij.t"'1:J9n10"!::'.Ld.:i..ffi.-=!:~~~~~:!-=~::r.S}:!t~t~.t'fw.lT"(.o [)O.98J .:J effect): anjona.t.r ft:::.u"Fjik. sve jeste smetnja ili sto koja potice od svih kon- 1.b(i.laziv~n)e do.. fluorescentna metoda ry):' Spektrohemijska zra~enja Aerosol rka u gasovitoj Analit apsorbovanog atomskih ~vrstih fazi.i.ir-l'M1JI-J:& n().:. atorne ispitivanog para Atomska elementa.')-:rovj"BS"X ff.L J:)!-.l1afl9.amo.: -"<:::. or sem organic aditiva.~ l. .i.L~{ Epot •.u~.l'.·~m'3..uuf<tJAR~~J'fbJ'''.8~Y:I'I· tal ~ ..T~J'f'''.. (Apsorbance): A = log dekadnilogaritam recipro~ne Fblank/Fprobe Zp jedinjenja 6 '6Jso'li%e.! ..:!.obuhvata ih prouzrokuje katjona organskih konstituenata u uzorku. intenzivno kljuca do spektr0metrija-AAS analize koja vrsta se vrlli atomska HNO pojave narandzaste ~ 8fFi E~'A (Atomic zasniva u gasnoj Spektrohemijska zra~enja metoda e~lp.i"os.:-~_-!.( .i.lev apsorption na merenju fazi.y:t-~:l'"nji Apsorbancija transparencije.!5·"J.sctakO''plame:ne)rellWS:i'{jh"E'P 'Sipek:t.q (anali- l.nA.?d:&?\YH:r-:?ucci~):~uJt'..qp~lJH.em UJ.koje ~pan . instrurnenta za '-.('!yg. !'I.'l::a!i.\? rHv\:) ~. "':i!..vazduh) .. "P·r.pf~r.tbi..r"..1".[··M'O-. Cr.(".~-:fl~~ HC1.y" zagrevanje daje (Aerosol): Disperzija lJ ur.:':'.fp. .. effect) ili katjona smetnje organskog dela (anion.a1F.i...1 e-t0':JtU. j¥!.!!.·!({L:~'f!.i...s !'lH\~'r.! _:.-lw :a~..J 9tj:!r.:r:::.) Oo"'Rci.a:.=ifakaP'b'lItb-qu~.:. v(Las.:\. Efekat probal t (mesto) u aparaturi u kojemse (Blank drugom proba.1..1: .·~d...mGfIGJ~)(I·.Ie'...or ~edn:e.n:."li".0-x.'. ()J1bet ~( 0t!198aJ ·..q.rfi!j'l.r:J 91lh! .tis::-~.~r!".i9~o-:fI'':H.

. smanjuje smetnje koje se javljaju zbog formiranja stabilnih Karaktari'sticno zracenje (Characteristic radiation): e..."f' 6··" porn probusenom norrnalno u odnos\l sa uqljenlm ili grafltnim na njegovu asu. Kalibracija pomocu ~ ~w. specificno apsorbuje odredjivani el(l~o¥:~-t~'u~cHd.0044 (transparencija 99% ili 1% apsorpcija).azi~e~~:S'e..70 71 Efikasnost rasprlliva<::aNebulizer ( efficiency): je odnes koli<::ineras(~c)..?-t...kolt~j?O te<::n1stikoja 11H:e. Definille se uodnosu na specifi~nu koncentraciju i izrazava kao ulazi u prllene te<::nosti koja ulazi u Plamenik. 'C-eflJ'tet/S Jonizacioni ujednaciva~.twc>_ ventno po Je. Ako se. kao koncen~lra~~o apsorbanciju ~d 0.~ Pribori.~ I i~l Oslobarljaiuci aqens (Releasing agent): Spektrohemijski ujednacivac koji.9.s.-0 I."eu.'. c\_I_~ !"'/~.x). (L~~\l.. ". 11C1-U.. ==="--'-"~-- (Ground state): Najnize energetsko Opticki apsorpcioni put (Optical absorption path): Duzina svetlosnog puta u sredini koja apsorbuje. wdaJkl. Oksidans (Oxidant): Oksidaciono za atomizaciju.)lt:cw:~ (Inductively-coupled formira jedinjenje koje tellko disociplasma): Bezelektrod- A-AI A A (c2-c1) na plazma u obliku plamena koju pri normalnom pri.j1e. pufer (Ionization buffer): Spektrohemijski ujednacivac koji smanjuje i stlwilizuje joni~ac~ju slo~od~ih atoma analita. JA.16 ~ - Jf:.{. Opf-ii:Jt t9J:Js0tp10. rastvori se po novo dovodu do iste zapremine. Ovakve lampe mogu biti sa katodom lampe (S8A~d eamp). Ylf. Hemijske smetnje (Chemi~al interference): kalibracije u kojoj je merenje apsorbancije A rastvora (koncentracije c) praceno merenjem apsorbancije Al i A2 rastvora koji sadrze susedne koncentracije cl i c2 odakle sledi: c = cl - ."i'w.e. e. upotrebljava stapie sa ru- -u. Pec sa uqllc'lr..rgraphite tube furnace): jedinjenja anali ta u a tomizeru.I. Ija ra.t~sku proizvodi visokofreki<OlOec1.t./afe. koji za atolllizacijukoriste ugljene ili grafitne cevi.ie..'tracije odredjivanog elementa ( ll.~'J iH ~~'tJ~4'w Efekat osnove koji se jav- gde je xbl-srednja vrednost.cki denzitet (Optical density): Dekadni logaritam reciprocne vrerlnosti transmisionoq faktora D = log F 1Ft.td{~ ~x/~c. 'S. cle. IGvosnopni) sistemi (Single-beam/double-beam/Sy~tems): Opticki sistem kod'koga se korlsti jedan/dval svetlosna zraka.' Gorivni gas (Fuel gas): Redukcioni agens koji prilikom jedinjenja sa oksidansom daje detekci~imit~Pato~7.siAi'. kojima se resoektivnn dodaju koli~ine O'~l' q2 analita. licine analita koja ulazi u plamen prema C"( k91icini usisanog (aspiriranog) anaUta. Metoda standardnog dodatka (Additional method): U ovoj metodi sam rastvor probe ..0: . sredstvo koje sjedinjavanjem s goriv- tuje karakteristicn~ :racenie.) prema odgovarajueem prirallc U praksi se difinille -e-"...tl\li.siuzi kao kal:lbracioni medium (sredina)..•.. koriquje ili. e./0..?.( fJ·l t-.ylZo. € ~61 Efikasnost M &~'~ t.l Opti.ca~~b~a~nl: sa poznatim koncentrac jama Odredj1tvanog elementa. ":J'.(QL4.£tO~ -r4lLt M~toda serije rastvora direktne kalibacije (~r~q&. Jednozracni.f. ~cll Sw.u.1 1''~~ 0.le4i~~~~~.F/~A A Jl . (.-..u0 L eeL. peci lltapieem (carbon or grap~ite-rod II I ':'\) \U}:tQ. Zracenje koje nim gasom daje energiju Osnovno stanje CHK~t~~ stanje atoma.j. Induktivno-spregnuta plazma iJ.u S .mill grafitnom cevi (~arbonor.:. zbog toga ll~o analizirap~ ~emenat ~ec. zagrejanje propulltanjem elektricne struje kroz njih..•• • "'" }I . Karakteristicna koncentracija (Reciprocal sens~tivity): Odnos pr~ralltaja konce. (Zastareo termin koji ne treba koris titi l.~»..lJ.t .te~cl ).:1.~r~ma rasprlliva<::.'/}--C1-tJ~ elementa koja daje $etLSJb'~'i taju merene velicine (ll. sbl-standardna devijacija blanko merenja i k-numeri<::kifaktor (2 ili 3) izabran u skladu sa specifikovanim nivoom pouzdanosti.)..••. " __ -t..hu AAS zracenje iz svetlosnog izvora se cepa u analiti<::kizrak (sample beam) i refarentni zrak (ryferxmce beam)..c).UU-j~"'e.)o!. Promena koncentracije je prema pogodnoj skali.~ct.)' Jf~todni ~Brijal toji iz jednog elementa-mo~m~~l~ka l~a(single-element lamp) ili se saskoliko elemenata-multielementska lampa (multi-element lamp) ..t'Lete't~~9)J.. cinom Vrednost 'xL je data jedna- moze da iz nemenjati-rasklopne lampe (~mantabl}~ l~.takvepeci se nazivaju furnace).~. L. .u./. i za koju se ne sumn a da Je Lampa sa llupljom katodom La~a i AFS obicno koristi kao primarni (~~bl~w-c~~~OiLatmp):~~~djenje koja se u AAS s~sni izvor za zra<::enja koje treba da bude apsorbovano (ili delom reemitovano kao fluorescencija) od strane analita u atomizeru. Kod dvozracnih sistema cesto karillcenl. (}t~{>. \). .. zatoplje- nom u cevi za praznjenje-zatopljene ili se katoda maZe j sarno neka slucajno visoka vrednost blanko merenja.l:ion): este odnos koj ~~ei~: Sistem na pozadinsko (elektronski) u zra~enje.J J.~~it energi~a ~ e::s Granica detection): izrazena kao koncentracija c ili kolicina q izvodi se iz najmanje izmerene vrednosti xL' koja se moze L L ." . . Koncentraciona osetljivost (Sensitivity): Odnos prirastaja m~rene velicine ( ~x) prema odgovarajucem prirastaju koncentracije merenog elementa S l?. \'. sa pouzdanolleu usvojiti kao istinska (prava). a kalibracija se izvrsi merenjem promene apsorbancije kao funkc:ije dodatka. . . Korektor pozadine (Background spektrometru pomoeu koga se vrsi korekcija rasprllivanja (Efficiency of neb.. S peS. .\. 'o' r-Izvor zracenJ'a Svetlosni izvor (Radiation generator): Izvor koji emi- 2. Opticki sistemi u upotrebi kud plamene emis:lone spektroskopije su jednosnopni.u M~~~l.~lc t':1f. Metoda ogranicavajueih koncentracija (Proximity calibration): Metoda e.''!-t.tliz~. Za rad se koriste tri alikvota iste zapremine..

\'1e. tl\ SoY"':" . epf-reu.~ koji od usisane tecnosti stvara maq lu..S .~lativne...it. ".. Razdvoje>ni plaman na odvajena ad prirnarnez8ne (Separate flame): Plamen u kojem je difuziona saqorevanja.~~-fM. Plamenik sa direktnim rasprsivanjem (Direct injection burner): P1a- t.onekad se koristi i termin: rezonantno zraeenje (resonance radiation).£.--.QQ:.~\ Transparencija (Transmittance): Odnos radija~Og f1uksa Ft u snopu pro~"o.:::~~~:~:e p:::u.seo-t r:. Referentan rastvar (~!~rence solutin): Rastvor sa istim rastvaracern kao i uzorak.nivo atoma ci- menik u kojem se tecnost rasprsuje direktno u Plumer· '''Ceb.~~ e-eu.•- Sl=l-e~e.rT:ransmission factor): Odnos transmisionog ( transmisionom zofaktoru 1: fak- (Spray Komara u kojoj se struja gaste sredine koja sadrzi pratece supstancije \~ \. chilmbcr): ~asprsivac Rasprsivacka (Nebuli~c:r): kOrTlora Sist. '\ 'to s~ t' .em za stvilranj0 "'(...> ranja fronta plamena..i1izat.. i1i aerodinamicko-strujom inertnog gasa (shielded flame)..iS Q~ devijacije sr prividna koncentracija(Apparent concentration): Koncentracija analita odredjena pre nego sto je uzeta u obzir smetnja (interferencija) od ..ori(vo1atilizersl.Q. sa ci1jem da se merenje ana1ita ueini manje osetljivim prema variranjima u koncentraciji interferenta. ~~~.~na1itick09 postupka izral!ava se pomocu "I' . 1uk (Stabi1ised arc): Lucni izvor kod koga se stabi1istubu.t-t: Potiskivanje".f KO-AlS~. ~olat..\~\lt\~~ O"t\.... ili 'Ce~Js.letl.l..::::~\c istinskomkoncetra~ijom analita u ~~~' :t.. ja' (Flame photometry): Zastareo termin koji ne tre- P1amenik sa aksia1nim (normalnim) prorezom (Axial 1~~nvers~l/ slpt burner): P1amenik sa predme~anjem kod koga je iz1azni otvor u ob1iku dugac- -{leu~:CSee Rezonantna 1inija (Resonance line).m.. ~slobadjajuei agensi (releasers). Stabi1izovani zacija p1azme·uluenom dova dijafragmi.-u sa kapljicama ma~Jlc. Preciznost jedn~9'. S snaqa /td.} l.. protektni agen-si (protective agens)...A: .• ()0-'\:) ~ Spektrohemijaki ujednacivac (Spectrochemical buffer): jeste supstancija koja se dodaje i uzorku i referentnom rastvoru. st~~rdne = sic u analitickom rezultatu. .).):l\Ie:e.)4f"o-e ." '".I.t.2 or radiant pcf-'" radijantna (Radiant djivanjf T::i{..4+t..". I povecanje apsorapsor- '\ 11'1/ ~~.'vi) Plamenik sa predmesanjem (Premix burner): Pl~enik u kojem se aerosol mesa sa gorivim gasom i oksidansom unutar kucista plamenika. pre formi- J..•-. \. saturatori/zasieivaei/ (saturators).T ko- ja se zagreva elektricnom Rndijantni fluks strujom.'cI flux oL·~5i. ~tnja (Interference): Modifikacija apsorbancije pri nekoj odredjenoj koncentraCiji ana1ita us1ed prisustva neke supstancije koja prati odredjivati e1emenat..d'L.::~i:a (~:::~.."\}. \.tJ'L~tl. sarno pre1az na najnil!u komponentu mu1tip1eta..al~ ! ~vrednOsti pre'ciznost (Precisi0'Z): stepan u slaganja grupi merenja izvr~enih pri date koncentracije doplvene jednoj izmedju eksperimenta1nih .::~Je . Rezonantni nivo (Resonance level): je prvi ekscitirani kog uskog proreza.*e e~4) e. a donje stanje osnovno stanje atoma.vr§i'pomocu vrt1ol!nestruje gasa i1i pomocu zi- I h standardne devijacije s. prema fluksu u upadnom snopu Fo wer): Snaga -.jSuppression):"smetnje koje izazivaju smanjenje ban.teL jantnog snopa.. treba nazivati rezonantnom 1inijom.l~ ja je parnost suprotna parnosti osnovnog stanja.u.ii . koji sadrzi ana1. (Odomacen ali zastareo termin: interferencija se ne preporueuje) : Smetnje u raspr~ivanju (Nebulization interference~: Smetnje koje se pZ eJ. p. Aditivi kojimogu da sluze kao spektrohemijski ujednacivaci suo supresvri/potiskivaci/ (suppressor. Kada je osnovno stanje multiplet.~velt. (Flash back): Pojava koja se jav1ja kod plamenika dotoka gasova manja od brzine rasprostiraplamena u p1amenik.-- jav1jaju tokom procesa raspdivanja.1"'1. jeste ona 1inija ~ije je gornje stanje rezonantni nivo. SI i prakU"na vU.£i!. a ciji se ukupni angu1arni momenat J ne raz1ikuje za vi§e od jedinice od vrednosti J Osnovnog stanja. til~kom Pribori sa otpornickim zagrevanjem (Resistance-h. a eventualno i nekolike konkomitante u poznatim koncentracijama. ~~pt. il ...t: datim us1ovima.obliku radijacije..l. Pojacavanje (Enhancement): Smetnje koje prouzrokuju banci je.~(~:.~\rt.. ili pomoC\i'r..'t u..(l. nag mlaza hOm'ogeno mesa = Ft/Fo' T'ransmisioni -f-akt".. je~~i~~af-~S (Jilsnog mlaza '\.u. 'P"'C.. para1e1an /~ormalan/ sa ppavcem prostiran1a upadnog radi~.72 73 Plamena fotometr ba koristiti.kroz apsorpcionu sredinu. Ovo razdvajanje koje sluzikao zastita od direktnog kontakta dela plamena s okolnim vazduhom moze biti mehanicko kvarcna cev (separated flame). \ sredinu koja sadrzi ana1it ~ve ( ?:Tblank)proba Fproba = 7: • 7:b1ank Fblank (Multipass system): Sistem ogledala koji omoguzracenja iz svet1osnog izvora neko1iko puta prodje kroz apsorppre nego sto dospe do detektora..J<c<J c]evlces): Pribori koji za atomizaciju (iz tecnog ili cvrsto<j stanja) koristc elektricnoprovodnu podlogu napravljenu ad matcrijala s visoKom topljcnjn.r:~~l ::~:j.fe..trane konkomitanta.

2.i praktika spektroskopii.Hok. I. Elsevier Publ. London 1975. 89.1.3. R. H. Hiffiija.Biteux.A.Ostrovskaja i JU.S.Loofbourow. Beograd 1979.Poluektov.13.Ostrovskij.4.Ramirez-Munos . J. Analyst.T. Osnovi eksperimentalne 2. Spectrophotometry. 32Ll (1976). 1. ·London 1970. Naucna knjiga..pinta Ed. Naucna knjiga. 1.T.1 (1975). 2. A. Acta. G. Academic Press. Atomic Absorption Spectroscopy. 1.6. R.12. Atomic Absorption Spectrometry.Marinkovi6.Berry.9.. Beograd 1973. London 1969. Beograd 1949. Chapman and Hall. J.S. London 1957. V.5. M.Greenfield.V.J.L. Vidi takodje: 1.Zajdelj. New York 1975.2 and 3.6.Lord i J.. G. 2.Grienfield. N. Anal. Tehnicka knjiga.10.8. Moskva 1972. D. B. A. Teorijski osnovi 1.V. Volumes 1.7. R.Dean and T.N. Spektrohemijska laboratorijska tehnika I.Wiley and Sons.C.Chem.Rains. J. 2 izd. ILIFl>E 2.. 1.Poluektov.Atomic Absorption. 2. Talanta 22. G. . C. 1.3.Hilger. D~.Harrison. M.Mavrodineanu and H. The Spectroscopy Flame Spectroscopy. J.Friffin Ltd.2.713 (1964).A. Intersci. Macmillan Ltd.Mawrodineanu Ed. Nauka..Hilger. Flame Spectroscopy. 2.I. Marcel Dekker. Knjiga I. Tehnika.3.1.Antonijevi6. Moskva 1967.Lical Analysis by Flame Photometry. Udzbenik fizicke hemije.Kirkbright and M.4. Naucna knjiga. 1. A. 1.Moldan. 1290 A-1308A (1979). N. Atomic Absorption Books Ltd. 2. London 1974.Gaydon. 23B.5. 2.Marinkovi6 and V. K.Pub.McD.A. 2.7. New York 1965. Reynolds.14. Spectrochim. Analytical London 1970. Beograd 1962. Fluorescence and Flame Emission Spectroscopy.J •Akemade .LIT ERA T U R A I.Smith.4. 2.Rubeska and B.McGearim and P.B. of Flames. Prakticna spektroskopija.Fassel. tehnike II. London 1978. 2. 51. 129 (1980). S. 2. A.Herrman and C . Analiticke metode plamene fotometrije.C. New York 1963. Spectro- 1.Sargent. Cher.G.L'vov.Pesi6 i M. A practical Approach.G. R.Jones and C. ~553 (1975). Atomic-Absorption Spectroscopy and Analysis by Atomic-Absorption Flame Photometry. 2. Atomic Absorption and Fluorescence Spectroscopy. Amsterdam 1968.R.C •Thomson and R.R. Flame Emission and Atomic Absorption metry.F.Egert i L. Metodi analiza po fotometrii plameni. .11.

J.Ristic. Vol. (1980) . jugoslovenskih Biology Intersci. Atomic and Absorption Medicine. for Analysis by Atomic 1976. J.4.!l!3.. J. Ed.t:O.. \fJ5r-l.:IMS I A\1CI:JQflOaQ. J.:. ~ 01-8 11-01 .Crhistian cation New and J.2.. IV. Iliffe I. monsmslq smutlnlmu!B .Dvorak.£.6n en.BJiS:tSDOq SDs::rdO strr5vltn9~bO 81 -£1 B.Q£ >lS[1909'ICq Spectrochemical Ltd.1oviS 1 r8n.11 • (9~_b:r:I. * and 1.3.1'l1.D. S. London Atomic 290 Annual 1979.Chem.Lsj"sq Flame Anal. Z. Atomic 1978.1 £l-O~fjJ. .W. J. ~¥!~uPo'1'lkBA snls[lo9q2 je·~~ei~dru15je sboj"sM sdssV U Bl-cI Absorption Et. Sons.: •. Obradarezultata SPEKTROgEMJJ§fOJ ANAL~xs1ffJJlTeqax9 Prevod i adaptacija za srpskohrvatsko D.J:c:r15.lv~~ u 6volo9tns~it~~~Do' .l.Ris'tii'lJwltbs:rbo dl>l151. :r : )l ::I q .4.t05V'."'l. Weinheim Methods for 1976.RTa. Atomic Absorption Spectrometry. W.ol!:-ld .12. Atomic Absorption Spectroscopy. osnovama for Atomic Ahsorp·tion Spectro- smsxupsl u snsj"l:t stnsvltb9:rDO Measurements London na Results in Chemical Analysis.~mpil.s:xupsl 5.~<'(Oa. Perkin-Elmer.r York i) ~ -o:tsm lns::rrl 9vls 9tnsvlto~~bO u -qJS Sllsmslqslll s"sq rllnbslrl moo (st1oql":l:oe -serq 1 los":1vl::rqotloq u £nsml::rq . Vol. V.sDS-:I<:! .Vajgand. Spectrophotometry..'in':m\VlOa"{uOra za ~£rp~st"o~i-.A){8!10'I'A ILIM3H LO)ljITIJA~1A Heyden and Son' 3.'v·-:.Rubellka..rtO.iiVell'taj ZN R (u...:rQa A>lOI.sbov) ltl::r:taUD1l1 tons':"s.2.stlpolon1m::r9T Reports on Analytical Chemistry. Spectroscopy.Soc.. instrumentalne analize.l8er.2.2. M. Spectroscopy: Wiley Appli- . Redak. Analysis by Atomic Absorption.3. c1-Il London.HleI.'lit-. I M ::I H 9--!!:.'-.motler:tslJ!oer:t>!sqa u s::ro1ao1 1 s::rod stnsvltos::rbO . Sharp.Pelli" 01-8 .Price.~. Annual London Reports 1978. Chem.)8 on Analytical Chemis~ry. W.l.3.. :: in Agriculture..d.swl poJ!smsslq ubomoq smlo1ls5 .tlp-:wlsj"sm U 5nsml"Q ~.sm.: III. ~d.II-0l snboq912oq t... York B. Absorptcon Vidi takodje: 'The Prepar~tion of Ferrous 8th Alloys Ed. and 1969.t .E.l":Iq 0.2.. London 1979. . L.Horlick.. Savez.• 8 ".:. .Feldrnan. 3.v ::rQ u s::r.. ltl. NOMENKI.14.B.· .-n10 :sj"snsJJ19lso":!>llm s[nav1[be::rbO -l[lmss U slJ!u[lssnpsm 1 ser>lad . 'U'I".. The Chem.J!ola. 4. Ed.~~ ~1-U snfloq9Ieoq 9dseV svolo J.rd~ao 01-8 .H :. Beograd. first Published . Emission.%i~'b\Boj"g'le:fal1..2.5.tm. Beograd 5. 3.. Spectroscopic 1976.s>! SIMBOLI.~sd sJinlo stnBv 1 [Ds"bO .Price.! monolalme 4. Ter:min010~ija sxatJ:"XoeT • En.5.Fuller. Ltd. Soc.3. G. 1 smutinIDBX .i:O . 1980 .!. .lJllUJersa 1J!0nv::r>l .. Laboratory Practice" *) .B.S1avin. Absorption and Fluorescence Spectrometry. J. Vidi tak~je: Analiti~ka Nau~na 2. primena ~.odbor: U 3. New M. standarda..IJfT3MO.Eckshlanger. D~~~ic.Winerfordner. 3.Belcher.[-8 ..t« i'@.lnl~lb9!J1 u ~1:il."Flame Photometry: (1971).Baranac.iJ>.f:. 3.(".i: \I-OE.1.o.7. Heyden and spektrai:I1'6~n~'ti tin1. 3.°ASkO govorno podru~je.2..4. Books.•6. K. Son Analytical London 1972.76 ::r 1:..:'.i( 9d:<9V sflooq91aoq ·.9. Norwolk . metry. 3. 1. 1.. Beograd 1979. W...Wiley and Sons.3. 2.IO .D.'1.ISel.1sas £1-0.2. 4.Wiley Vidi takodje: 1.Soc.o::£t{ 01-8 5..Dawson.reel.1. hemija knjiga. C. Trace Analysis: New York Verlag Chemie.(urlub~sv) lbov 1 ujaltlm9~ u .J. Van Nostrand Reinhold. Errors London Atomization 1977. Skripta.2. 'it.J.1. Beograd 1979.S.6s115fifi . 1980 Katalog 1980...£O.4. Electrothermal Chem.s>llnnsj" s>l61j"1IsnA V. i RZN1Sfbije.zavod za standardizaciju.ATURA.l:'in~Q~~ SHD s":ofsd H1 a:>lttio s[nJSvltoserbO.. 1970. Dawson and The G. Ideo. ~O.s'h'i.J.. Ana1iti'15ka tehnika A1:.Reza~.t 11£[!B Srbije.Welz..(~. E1ements. ~{J.li1 ·.

1981. bio1ogiji zasti ti. I N E P Odredjivanje m1kroe1emenata: cinka.Stojanovi-6 Dr §. Stojanovic N. ponede1jak 8-10 10. vazduh i zivotne narnirnice)• Primena u metalurgiji. Odre~jiJanje olova u krvi.dip.Bojovic.:! .1981.Mesaric pos1epodne 15-19 Odredjivanje cinka i bakra u legurama. Dr §. L-..hern.04.Stojij.ic .novic I N E P 03..PeSic tehnike.30-12. Dr R.Mesaric 02.l.hem.03.1981. Ana1iticka Vezbe tehnika.30 pos1epodne 15-18 Teorijske osnova.Pavlovic.:"enoj industriji (voda.titana u 1egurama alurninijurnap1amenom ernisionorn spektrornetrijorn.PRIMENA U ANALITICKOJ 30. eksperirnentalne odredjivanja. Primena u rnedicini.LI 11-12 pos1epodne 13-18 fiz .04.04.dipl. Zavrsna diskusija Dr D. 10.Program 2. Odredjivanje bora i fosfora u celicima pomocu p1azmenog luka. Dr M.1981.hem.30-17 Odredjivanje . fiz . utorak 8-10 10-11 Metode analitiCkih Vezbe pos1epodne 13.03. Terminologija.Marinkovic V I N I.Marinkov. Odr~djivanje !live u hrani metodorn hladnih para (neplamena apsoripcija) Primena u po1joprivredi i prehrai. Dr M.Stojanovic Dr D. bakra i rnagnezijuma u zemljistu i bi1jnorn-materijalu. 31. fiz. Obrada podataka. cetvrtak 8-10 Dr D.Bojovic. Osnovi eksperimenta1ne Ve!lbe Dr D.1981.Marinkov:lc . Specijalne tehnike. i Dr M. V.Stojanov:i<:! Odredjivanje cinka ili bakra u krvnorn serumu .tivaciona analiza. A 01.Draskovic Odredjivanje kadmijurna i olova u zernljistu i vodi (vazduhu). Vezbe V.Pesi.kursa iz S P E K T R 0 HEM I J E ATOMSKA APSORPCIONA I EMISIONA SPEKTROMETRIJA HEMIJI Dr D. sreda 8-10 10-13 Dr D. petak 8-10 10-11 11-15 Dr D..dipl.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->