P. 1
Oblici i Elementi Reljefa

Oblici i Elementi Reljefa

|Views: 2,242|Likes:
Published by Tomislav Cvrtnjak

More info:

Published by: Tomislav Cvrtnjak on Mar 26, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/28/2013

pdf

text

original

OBLICI I ELEMENTI RELJEFA Reljef - zajednički naziv za sve ravnine i neravnine na Zemljinoj površini - nastaje uzajamnim djelovanjem endogenih

(unutrašnjih) i egzogenih (vanjskih) procesa Unutrašnje sile - grade i oblikuju najveće reljefne oblike na Zemljinoj površini - pokreću ih toplina Zemljine unutrašnjosti i njezin visoki tlak te gravitacijska sila - rezultati djelovanja su kretanja litosfernih ploča praćena vulkanizmom i seizmizmom Vanjski procesi - oblikuju, razgrađuju, mijenjaju i stvaraju manje reljefne oblike - pokreću ih Sunčeva energija te privlačne sile Sunca i Mjeseca - rezultati djelovanja su razni reljefni oblici na Zemljinoj površini Geomorfologija - znanost o reljefu koja proučava njegov postanak i razvoj te oblike Zemljina površina – 510 mil.km2 Svjetsko more – 361 mil.km2 (71%) + Kopno – 149 mil.km2 (29%) Hipsografska krivulja - linija kojom se prikazuje odnos visina kopna i dubina mora - prikazuje visinu najviše kopnene točke (8846m) i najdublje točke (11022m) - Srednja kopnena visina: 825m - Srednja dubina svjetskog mora: 3800m Hipsometrijska obilježja Područje Visina nizina 0 – 200m pobrđa 200 – 500m sredogorja 500 – 1500m planine 1500m + Batimetrijska (dubinska) obilježja Zona Dubina Neritska 0 – 200m Batijalna 200 – 3000m Abisalna 3000 – 6000m Hadalna 6000m + Energija reljefa ili vertikalna raščlanjenost - pokazuje relativnu visinsku razliku između najniže i najviše nadmorske visine na km2 - nizine (0 – 5 m/km2) - raščlanjene ravnice (5 – 30 m/km2) - slabo raščlanjen reljef (30 – 100 m/km2) - umjereno raščlanjen reljef (100 – 300 m/km2) - izrazito raščlanjen reljef (300 – 800 m/km2)

znatno nagnut teren. nagnuti teren.Gornji plašt: građen od ultrabazičnih stijena i zajedno sa Zemljinom korom gradi litosferu Mohorovičićeva zona diskontinuiteta – između plašta i Zemljine kore Zemljina kora . Fe .40km.Građena od teških metala nikala i željeza – Nife . plašt i koru Jezgra .5 – 10km. i tlakom Gutenbergova zona diskontinuiteta – između jezgre i plašta Zemljin plašt ili omotač .Unutrašnja jezgra: čvrst dio građen od željeza sa najvišim temperaturama i tlakom . veoma strm teren i strmac ili litica GEOLOŠKA GRAĐA ZEMLJE Geotermijski stupanj . 35% cjelokupne kore .Građena od granita – granitna kora ili sial Prijelazni tip kore .Izrazito velik tlak – barisfera .plohe kod kojih se potresni valovi različito kreću i mijenjaju smjer . najviši i najtanji dio Zemljine građe Oceanska kora .Donji plašt (mezosfera) : Mg. 5% cjelokupne kore .Građena od bazaltnih vulkanskih stijena – bazaltna kora ili sima Kontinentalna kora .Conradova.Vanjska jezgra: žitak dio sa nešto manjim temp.na dodirima kontinentalne i oceanske kore .Radijus od oko 3500km .tanak dio.čini čvrstu oceansku podlogu .ravnice.središnja zona Zemljine građe .granični prostori između unutarnjih Zemljinih slojeva kod kojih se mijenjaju fizička svojstva . blago nagnut teren.Srednji plašt (astenosfera): prijelazna zona .1°C+) Zone diskontinuiteta . svaka 33m .- veoma izrazito raščlanjen reljef (800 m/km2 +) Prema nagibu . Si. Mohorovičićeva i Wiechert – Gutenbergova Zemljina unutrašnjost dijeli se na jezgru.izgrađuje kontinentalne dijelove Zemlje . 60% cjelokupne kore .rast temperature s porastom dubine (u Zemljinoj jezgri 5500°C.površinski.

3 ere – paleoproterozoik. paleoarhaik.5 – 0.god.) . mezoproterozoik i neoproterozoik . ere.Ledeno doba Fanerozoik (od 542 milijuna godina) .god.3 perioda – trijas. mlađi gore – netočno Apsolutna starost .5 miljardi godina) . – 65 mil.Kaledonska ili hercinska orogeneza – ugljen Mezozoik (251 mil.najstariji eon . mezozoik i kenozoik Paleozoik (542 mil.ostaci ili otisci biljaka i životinja koje su ugibale u doba nastanka sedimentnih stijena pa su se u njima sačuvale Provodni fosili . mezoarhaik i neoarhaik . dinosaura i prvih sisavaca . kratona (jezgre budućih kontinenata) . karbon i perm . katanška i avalonska) .6 perioda – kambrij. ordovicij. devon.god.fosili organizama karakterističnih za manja geo.prema brzini raspada radioaktivnih elemenata Geološka razdoblja eoni.5 miljardi godina) . – 251 mil. razdoblja prema kojima se određuje starost stijena Određivanje starosti stijena: Relativna starost .na temelju obilježja i položaja stijena .Razdoblje formiranja Zemljine kore.Pojava papratnjača.5 – 2.Orogeneze (bajkalska.Pojava golosjemenjača i kritosjemenjača. periodi. epohe i doba Arhaik (4.Alpska orogeneza .Stvaranje atmosfere i pojava mnogostaničnih organizama u moru . jura i kreda .4 ere – eoarhaik.) .Tragovi života u moru Proterozoik (2.Prakontinent – Pangea . vodozemaca i gmazova . silur.- jaka seizmička i vulkanska aktivnost GEOLOŠKA PROŠLOST ZEMLJE Fosili ili okamine . god.načelo superpozicije – stariji su ostali nataloženi dole.3 ere – paleozoik.

Antarktička i Sjevernoamerička Granice litosfernih ploča Konstruktivne granice . hematit. oblik.minerali nepravilne unutrašnje građe – amorfni minerali Fizičko –kemijska svojstva minerala .njihov se sastav zapisuje kemijskom formulom . aluminijev hidroksid . Pacifička.atomi su pravilno raspoređeni u kristalnu rešetku .smicanje litosfernih ploča jednu uz drugu što uzrokuje snažne potrese MINERALI Mineralogija – znanstvena disciplina koja se bavi proučavanjem minerala Minerali .kisik i silicij . kalavost.god.velika seizmografska i vulkanska aktivnost Konzervativne granice .boja.2 perioda – paleogen i neogen . magnetit. Afrička.spojevi kisika i vodika s metalima .) .podvlačenje kontinentalne pod kontinentalnu koru – vulkani i ulančana gorja .Danas poznajemo oko 4000 minerala Podjela Silikatni minerali (75%) .minerali pravilne unutrašnje građe – kristali . Australsko – indijska. tvrdoća.Razvoj sisavaca i ljudskog roda . sjaj.nastajanje srednjooceanskih hrptova Destruktivne granice .Kenozoik (od 65 mil.podvlačenje oceanske pod kontinentalnu koru – dubokomorski jarci ili brazde . Južnoamerička.Vrhunac alpske orogeneze GLOBALNA TEKTONIKA PLOČA I RELJEF ZEMLJE Alfred Wegner – temelji teorije tektonike ploča Teorija tektonike ploča – litosferene ploče uronjene u užareni Zemljin plašt kreću se pod djelovanjem kružnog strujanja magme Najveće litosferne ploče: Euroazijska.glinenci i tinjci Oksidi i hidroksidi (17%) . specifična težina. elastičnost i indeks loma .razmicanje ili spreading – udaljavanje litosfernih ploča .podvlačenje ili subdukcija – sudaranje i podvlačenje litosfernih ploča .tvari određene kemijske građe koje izgrađuju stijene .Kremen.

dijele se prema veličini ulomaka (ruditi.gips.konglomerat.kalcit i dolomit Samorodni minerali .pokrivaju 75% Zemljine površine .nakupine jednog ili više minerala u različitim omjerima Magmatske (eruptivne) stijene . sige i sedra Biogene (organogene) stijene . gnajs. kameni ugljen i antracit) i nafta Metamorfne (preobražene) stijene .mramor. lignit.intruzivne (dubinske): nastaju u dubljim dijelovima litosfere pod visokim tlakom . većinom građen od sedimentnih stijena .nastaju kristalizacijom magme . lapor. halit.sumpor.7%) . areniti.sastoje se od samo jednog elementa . smeđi ugljen.sastoje se od ulomaka drugih stijena nastalih nekim egzogenim procesom . prapor. lutiti) .Vapnenac i dolomit .nastaju dijagenezom iz drugih raspadnutih stijena .nastaju kristalizacijom i izlučivanjem iz zasićene otopine .Karbonati (1. a između više slojeva dijaklaze Stratigrafija – znanstvena disciplina koja se bavi prošlošću Zemlje proučavanjem slojeva i okamina .nastaju preobrazbom drugih vrsta stijena . ugljik (dijamant i grafit) STIJENE Petrologija – znanstvena disciplina koja se bavi proučavanjem stijena Stijene . škriljavci. breča.nakupina minerala obrubljena s dvije plohe. kvarcit ENDOGENI PROCESI I OBLICI pokretačka sila endogenih procesa je toplinska energija Zemljina plašta Sloj . živa. zlato.vrste dijageneze: kompakcija i cementacija Klastične (mehaničke) stijene . šejl Kemijske (kemogene) stijene .nastaju od živih organizama .efuzivne (površinske): nastaju naglim hlađenjem lave na površini Vrsta stijene Intruzivne Efuzivne Tipovi magmatskih stijena prema kiselosti i mjestu nastanka Kisele Neutralne Bazične granit diorit gabro riolit andezit bazalt Ultrabazične peridotit - Sedimentne (taložne) stijene .fitogene i zoogene .pukotine između dva sloja nazivaju se dijastorme.Ugljen (treset. bakar.

deformacije slojeva nastale tektonikom ploča . kose.Timor ili stršenjak – stepenasto poslagano 2 ili više rasjeda .aktivni vulkani – vulkani koji su bar jednom imali erupciju koja je zabilježena .sastoje se od izdignutog dijela (antiklinale) i udubljenog dijela (sinklinale) .znanstvenici koji proučavaju vulkane te analiziraju uzorke kamenja.Bore .pukotine na Zemljinoj kori zbog kojih dolazi do razmicanja stijena . pepela i plinova Vulkani .ugasli vulkani – vulkani za koje nemamo zabilježeno da su ikad imali erupciju Pacifički vatreni prsten – prostor uz rub pacifičke litosferne ploče vulkanski i potresno najaktivniji Fumarole – otvori na kojima izbijaju plinovi i vodena para Mofete – otvori na kojima izbija ugljikov dioksid Solfatare – otvori na kojima izbija sumporovodik Mineralni izvori – izvori vode obogaćene velikim brojem minerala Termalni izvori – izvori vode čija je temperatura veća od temperature zraka . reverzni i horizontalni . cinderske i stratovulkane .pojave i procesi vezani uz izbijanje užarene mase na Zemljinoj površini Vulkanolozi . polegnute i utonule Rasjedi .oblici nastali akumuliranjem materijala koji je izbio kroz jedan ili više otvora na Zemljinoj površini Magma – užarena i rastaljena smjesa stijena koja se giba prema površini Lava – magma koja je izbila na površinu Vulkanske bombe – veći komadi lave Lapili – komadići skrućene lave veličine oraha Tuf – vulkanski pepeo pomiješan s vodom Erupcije – snažni procesi naglog izbijanja magme.Tektonska graba – spuštanje Zemljine kore duž jednog ili više rasjeda Navlake . prebačene.strukturne jedinice u litosferi kod kojih se starije naslage prevlače preko mlađih Epirogeni pokreti – dugotrajna pomicanja Zemljine kore bez nastajanja endogenih oblika Regresija – povlačenje mora Transgresija – prodiranje mora na kopno VULKANI Vulkanizam ili magmatizam . užarenog pepela i plinova na površinu praćeni eksplozijom Izljevi – mirna i jednolika izbijanja lave na površinu vulkani se dijele na štitaste.uspravne.normalan.

mjeri se količina energije oslobođena potresom .valovi) Prema postanku se dijele na tektonske.skala od 0 – 12 Tsunami .iznenadna i kratkotrajna podrhtavanja tla koja nastaju zbog naglog oslobođenja energije u litosferi Hipocentri ili žarišta – mjesta iz kojih se potresni valovi šire u obliku koncentričnih krugova Epicentri – mjesto na Zemljinoj površini gdje se potres najjače osjeti Potresni valovi mogu biti longitudinalni (P-valovi) i transverzalni (S. leda… Derazija – djelovanje gravitacijskih sila Korozija – kemijsko djelovanje na stijene Padine – svi nagnuti dijelovi na Zemljinoj površini Spiranje – nošenje usitnjenog materijala pod utjecajem oborinskih voda .način trošenja stijena djelovanjem živih organizama Denudacija – razorna djelovanja vanjskih procesa koji dovode do ogoljenja terena Erozija – razorni rad vode.dolazi nizom kemijskih reakcija u stijeni pri čemu se mijenja kemijski sastav Organogeno raspadanje .Gejziri – termalni izvori koji zbog visokog tlaka naglo izbijaju na površinu POTRESI Potresi .usitnjavanje čvrstih stijena u veće ili manje komadiće stijena Kemijsko razaranje ili korozije .skala od 0 – 9 MCS ljestvica .l koji registrira podrhtavanje tla te mjeri energiju oslobođenu iz hipocentra Ljestvice za mjerenje snage potresa Richertova ljestvica .bilježi jačinu potresa na Zemljinoj površini .potresni morski val uzrokovan potresom EGZOGENI PROCESI I OBLICI uzročnici egzogenih procesa su Sunčeva energija i gravitacija Trošenje stijena Mehaničko ili fizičko trošenje . vjetra. vulkanske i urušne Seizmologija – znanstvena disciplina koja se bavi proučavanjem potresa Seizmogram – zapis sa analizom potresa Seizmograf – instrument.

Dalmatinski tip obale .Rijas.strme obale Ingresijske obale . fjordovi Organogene obale .nastale djelovanjem više različitih čimbenika . delta.nastale su potapanjem .koraljni tip obale i obale s mangrovama Kombinirane obale .nastale djelovanjem biljaka ili životinja .Klizanje – lagano spuštanje rastresitog materijala pod utjecajem gravitacijske sile Puzanje – lagano spuštanje navlaženog rastresitog materijala Tečenje ili soliflukcija – spuštanje rastresitog materijala iz višeg u niže predjele zbog zaleđenog tla Odronjavanje – rušenje stijene koja se nađe na mekanoj podlozi Urušavanje – Urušavanje stjenovite mase sa strmca MARINSKI I JEZERSKI PROCESI I OBLICI Obala – uzak pojas kopna koji graniči sa morem ili jezerom nastao djelovanjem valova Abrazija – razorno djelovanje valova Abrazijski oblici Klif ili strmac – strma obala koja se uzdiže iznad razine mora Valne potkapine – polukružne udubine na obali Abrazijska ravan ili terasa – blaga kosina ispod novonastalog klifa Ostjenjaci – stjenoviti dijelovi koji strše iznad razine mora Žal – prostrane doline nastale taloženjem abradiranog materijala Akumulacijski oblici Pješčani sprudovi – nastaju taloženjem razorenog materijala i pijeska duž obale Pregrada ili bar – sprudovi dugi nekoliko tisuća kilometara Lagune – nastaju kad pješčani sprudovi zatvore dio plitkog mora Zaljevi ili limani – sprudovi na jednom kraju povezani s rtovima kraj obale Strelka – sprudovi jednim krajem povezani sa poluotokom Primošten ili tombolo – otok spojen s kopnom nanosima abradiranog materijala Vrste obala Abrazijske obale .nastale na područjima intenzivnog djelovanja valova .

kamenite i glinene. iznad 6°C) i hladne (pojedine srednje mjesečne temp.na područjima gdje je srednja godišnja temperatura niža od 0°C Stalno zamrznuto tlo ili permafrost Tečenje zemljišta ili gelisoflukcija – pojava koja se javlja kada se za vrijeme ljetnih mjeseci otopi gornji sloj površine te materijal počinje kliziti niz padinu Pingo – brežuljak nastao smrzavanjem vode u tlu ispod njega EOLSKI PROCESI I OBLICI Pustinje .GLACIJALNI RELJEF Glacijali – hladnija geološka razdoblja Zrnati led ili firna – led nastao smrzavanjem kapljica vode Ledenjački led – kompaktna ledena masa nastala iz firna Ledenjaci – ledeni tokovi koji se kreću Ledeni pokrovi – akumulirane mase leda Cirk ili karnica – polukružna udubina nastala djelovanjem snijega i leda Til – rastrošeni ledeni materijal Egzarazija – trošenje podloge djelovanjem leda Ledenjačke doline ili valovi – doline nastale radom i preoblikovanjem ledenjaka Morene – nakupine materijala koje nosi ledenjak Ozar ili eskrer – izdužene visine Drumlini – eliptični brežuljci Komčići – zaobljene uzvisine Kam – kupolasta nakupina tila Strije – udubine na ledu koje je udubio kamen što ga nosi Periglacijalni procesi i oblici . Prema termičkom režimu: tople (sve srednje mjesečne temp.područja uz pustinje koja primaju između 250 i 500mm padalina Dezertifikacija – proces sve češćeg nastajanja pustinja Vrste pustinja: Suptropske – geografski položaj Obalne – hladne morske struje Pustinje u kišnoj sjeni – reljefna izoliranost Unutarnje – kontinentalnost Prema materijalu: pješčane. šljunkovite. ispod 6°C) Deflacija – proces raznošenja sitnih čestica u smjeru puhanja vjetra .područja na Zemlji koja na godinu primaju manje od 250mm padalina i koja imaju veću količinu isparavanja od količine vode koju primaju Polupustinje .

nastaju procesom korozije karbonatnih stijena na Zemljinoj površini .Speleologija – znanstvena disciplina koja se bavi proučavanjem podzemnih krških oblika .Jame – okomite udubine nastale proširivanjem pukotina .Zavale polja u kršu – najveći krški oblici .Kamenice – plitke.Škrape – najmanji krški oblici žljebastog oblika . širine i dubine do nekoliko stotina metara .Korazija – proces razaranja podloge česticama nošenim deflacijom Eolski oblici Gur – gljivoliki ostjenjak koji je u sredini istanjen Dine ili sipine – uzvisine nastale taloženjem pijeska KRŠKI RELJEFNI OBLICI Razlikujemo krš tropskih krajeva i krš umjerenih širina Podzemni krški oblici .Špilje ili pećine – udubine koje su se razvile vodoravno . stalagnati (povezani) Površinski krški oblici . stalagmiti (dole).Ponikve – ljevkaste udubine. žljebaste udubine .nastaju u dubljim dijelovima kršnog područja zbog poniranja vode .Špiljski nakit: stalaktiti (gore).Kaverne – zatvorene šupljine u krškom području .Zaravni u kršu – gospodarski jako važne i korisne .Uvale u kršu – veće duguljaste udubine u kršu .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->