633

Sarajevo Godina XII 15. april/travanj 2009. god. 2 KM Izlazi srijedom
D

2
,
8
0

E

A

2
,
8
0

E

N
L

2
,
8
0

E

S

3
2
,
0
0

S
E
K

C
H
4
,
4
0

D
K

1
9
,
0
0

D
K
K

H

1
4
K
N

2
E

1
0
0
D
I
N
Milena
DRAVI]
Poklonila
sam se
Sarajevu
Sve {to je lijepo
kratko traje
Sve {to je lijepo
kratko traje
Vanja HALILOVI]
Emina
GANI]
O politici,
snobizmu
i modi
Riccardo
MUTI
Zemljotresi
nam trebaju
otvoriti o~i
Iz sadr`aja
magazin
za cijelu porodicu
Izdava~ AVAZ-ROTO PRESS
Glavna i odgovorna
urednica
Elameri [KRGI]-MIKULI]
Zamjenica glavne i
odgovorne urednice
Alma RED@EPAGI]
Lektorica:
Senka AHMETOVI]-PALI]
Redakcija:
Lejla LOJO
Elvedina D@AKMI]
Najda VRANI]
Zana KOLO[
Amela KESEROVI]
Fotoreporter:
Muhidin @IVOJEVI]
Stalna saradnja:
Ahmet BAJRI] BLICKO
Emira GLUMAC
Hedija MEHMEDI]
Minela MORANJKI]
Jasmin HAD@I]
Seid MASNICA
Indira BOJAD@I]
Mustafa TOP^AGI]
Edin KARAHUSI]
Dizajn:
\oko NINKOVI]
Generalni direktor:
Faruk ^ARD@I]
Ilustracije: Agencija:
Shutterstock
DTP studio
AVAZ-ROTO PRESS
Organizacija {tampe:
RADIN PRINT d.o.o.
Merhemi}a trg bb
71000 Sarajevo
Adresa redakcije:
D@EMALA BIJEDI]A 185
Telefoni:
281-426 i 281-444
FAX: 281-428
e-mail: azra@avaz.ba
Marketing
281-356, fax:281-441
mail: marketing@avaz.ba
Rukopisi, fotografije i
diskete se ne vra}aju
Transakcijski ra~uni:
UNICREDIT ZAGREBA^KA
BANKA, TRN
br.3383202266402293
DEV.RN.br.33832048932443
55 NLB TUZLANSKA BANKA
TRN br.132731001313169
SWIFT CODE:TBTUBA22
HYPO ALPE ADRIA BANK
TRN.br. 3060510000030742
DEV.RN.br.
71004200934630002
BBI Bosna
Bank International TRN br.
1410010000001620
SWIFT CODE: BBIBBA22
Identifikacioni br.
4200934630002
PDV br.200934630002
Porezni broj: 01357333
Irna SMAKA
Nosila reviju
Rizwana
Beyga
Emina ZE^AJ
Pjesme
sa~uvane
u sje}anju
Nikolina
\OR\EVI]
Uloga u
NBC-ovoj
seriji
Bear GRYLLS
Pokazuje
granice
ljudske
izdr`ljivosti
8
86
32
74
6 Café 45 Kolumna 46 Lifestyle
67 Moje putovanje 81 Psiholog
82 Zdravlje 85 Ginekolog 86 Portret
92 Inside 99 Horoskop
100 Metro 107 Party Zone
azraCafé
6/azra 2009.
» Lijepo sun~ano vrijeme u subotnje
jutro pro{log vikenda izmamilo je Sa-
rajlije na ulice. Mnogi koji su taj dan
odlu~ili provesti u centru grada
{etaju}i, gledaju}i izloge ili u`ivaju}i u
kafi s porodicom i prijateljima u ne-
koj od ljetnih ba{ti imali su priliku
susresti i javne li~nosti.
Prvu jutarnju kafu frontmen grupe
„Erogene zone“
Almas Smajlovi} pio
je u dru{tvu prijate-
lja. Nakon uspje{nih
nastupa koje je ova
grupa imala, Almasu
je godilo dru`enje.
I direktoru Feder-
alne Porezne uprave
Midhatu Arifovi}u
nakon naporne se-
dmice vikend je do-
bro do{ao za odmor.
Iako smo ga navikli
vidjeti u dru{tvu su-
pruge i k}erke, ovaj
put kamera na{eg fo-
toreportera uhvatila je
trenutak s prijateljima.
Lijepo vrijeme i izlazak na sunce
iskoristio je i Nermin Tuli}. Direktor
Pozori{ta mladih sa suprugom svako-
ga dana je vani, ~ak i kada to vreme-
nski uvjeti ne dozvoljavaju. Stoga nije
neuobi~ajeno da su ugodne tempera-
ture pro{log vikenda iskoristili za obi-
lazak grada. A. R./ E. K.
Prolje}e
na sarajevskim
ulicama
» Frontmen grupe Erogene zone Almas Smajlovi} jutarnju
kafu pio je u ba{ti „Vatre“
» Direktor Pozori{ta
mladih Nermin Tuli}
sa suprugom
» Midhat Arifovi}:
Predah od poreza
na kafi s prijateljima
azra 2009./7
»Zvijezda serije „O~ajne doma}ice“ Eva Longoria ovih dana ima pu-
ne ruke posla. U Burbanku u Kaliforniji snimala je nove epizode spo-
menute serije. Na setu joj se pridru`io kolega Ricardo Chavira, koji je
i njen televizijski suprug s kojim je odigrala porodi~ne dijelove pri~e.
Trideset~etverogodi{nja glumica u stvarnom `ivotu `arko `eli
postati majka, a ta `elja joj se ostvarila tek na televiziji.
Tako }e ljubitelji „Doma}ica“ imati priliku vidjeti Evu u ulozi ma-
jke dviju djevoj~ica: Madison De La Garza i Danielle Baltodano.
Eva LONGORIA
O~ajna doma}ica
kao bri`na majka
» Longoria s kolegom
Ricardom i njihovom
djecom na snimanju
novih epizoda
„O~ajnih doma}ica“
Famepictures
azraCafé
8/azra 2009.
»Proljetni Oriflame Bh.
Fashion Week odr`an je
pro{le sedmice u Saraje-
vu, a narednih dana pu-
blika u Tuzli, Banjoj Lu-
ci te Mostaru mo}i }e
pogledati ve}inu revija,
koje je ve} vidjelo gleda-
teljstvo u bh. prijestolni-
ci. Jedno je sigurno: rece-
sija je ostavila velikog tr-
aga na modnim do-
ga|ajima, a zvu~na bh.
dizajnerska imena, kao i
modne marke, su izosta-
le. Prve ve~eri revija u
Domu oru`anih snaga
BiH publici se predstavio
dizajner visoke mode iz
Pakistana Rizwan Beyg,
koji je svojom kolekci-
jom odu{evio prisutne.
Sve se desilo s razlogom
jer su odje}u s njegovim
potpisom nosile brojne
svjetski poznate li~nosti.
Izdvajamo i reviju Istoka
Brati}a, koji se potrudio
da od prezentacije na pi-
sti napravi pozori{nu pre-
dstavu i pobjegne od
{ablona. Revije su nosile
poznate bh. manekenke
Njegica Balorda, Irna
Smaka, Inaida Ibrahimo-
vi}, Lejla Damad`i}, Ta-
mara Simi}, Sla|ana Pe-
ji}, Selma [eta, Dragana
[oji}, koje su mu{ki dio
publike odu{evile u mo-
delima modne ku}e
„Lisca“. Pored ostalih,
svoje modele su predstavi-
li: Seada Deli}, Stanka
Zovko, Blanka Zgonjanin,
Edina Osman~evi}, stude-
nti Tehni~kog fakulteta
Biha}, Odsjek tekstilni di-
zajn, Samra Menzilovi},
Svjetlana Vukovi}, Edina
Kuri}, Branislava Jovano-
vi}, Sla|ana Rai}-Gali} i
drugi. Z. K. /E. K.
Ekstravagancija
u djelima
Rizwan Beyga
»Sla|ana Peji} u modelu Branislave Jovanovi}
»Iz kolekcije Istoka Brati}a
»Modeli
„Lisce“ na
pisti
azra 2009./9
»Pakistanski
dizajner
pozdravlja
publiku
»Njegica Balorda
i Tinka Milinovi}
na pisti
»Manekenka
koja je dobila
najja~i aplauz
azraCafé
10/azra 2009.
» Jedan od najboljih
tenisera dana{njice
Roger Federer rekao
je sudbonosno „da“
izabranici svog srca,
biv{oj teniserki Miro-
slavi Mirki Vavrinec.
Da se ovaj miljenik
`ena skrasio s Mir-
kom, Rogerovi fanovi
su saznali na njegov
internet stranici, na
kojoj im je ostavio di-
rljivu poruku:
„Dragi fanovi,
Danas u mom ro-
dnom Baselu
okru`eni malom gru-
pom najbli`ih prijate-
lja i porodice, Mirka i
ja smo se vjen~ali. Bio
je predivan proljetni
dan i nevjerovatno
vesela atmosfera. S
ljubavlju, Roger“
Novope~ena go-
spo|a Federer ro|ena
je u Slova~koj i tri
godine je starija od
Rogera. Nekada{nja
teniserka bila je na
76. mjestu na WTA
ljestvici.
Nakon povrede
stopala Mirka se
2002. godine opra{ta
od profesionalnog
igranja i po~inje raditi
kao Rogerova me-
nad`erica. Upoznali
su se 2000. godine na
Olimpijskim igrama
u Sydneyju i od tada
su nerazdvojni.
Na vjen~anju su
bili i Rogerovi na-
jbolji prijatelji mu-
zi~ar Gavin Rossda-
le, golfer Tiger Wo-
ods i nogometa{
Thierry Henry. Je li
neki od njih bio
kum, jo{ uvijek nije
poznato.
O`enio
se Roger
Federer
Uporedo s pripremanjem za
zeni~ki koncert koji }e biti
odr`an 18. aprila ove godine
u novootvorenoj Areni Zdra-
vko ^oli} snima i nove pje-
sme. Popularni ^ola s pro-
ducentom Vojom Aralicom
u Beogradu vrijedno radi na
demo snimcima za svoj novi
album.
Lepa Brena narednog mjeseca
svoju turneju „U|i slobodno“
nastavlja u Bosni. Nakon 20
godina, 30. maja u Olimpi-
jskoj dvorani Zetra odr`at }e
solisti~ki koncert. Potom slije-
de Biha} i Tuzla. Brena i njen
tim saradnika pripremaju vr-
hunski spektakl.
Suprug pjeva~ice Amy Winehouse
Blake Fielder Civil mogao bi usko-
ro postati otac. Naime, Gilleen
Morris, nezaposlena majka dvoje
djece, tvrdi da je ve} {est sedmica
trudna i da je Blake otac djeteta.
Ona tvrdi da su imali tajnu aferu
tokom rehabilitacije.
Pjeva~ica Emina Jahovi}-Sandal, su-
pruga turske muzi~ke zvijezde
Mustafe Sandala, s kojim ima i si-
na Jamana, potpisala je ekskluzi-
vni ugovor s najpoznatijim tur-
skim modnim brendom „Fabrika“
i tako je postala njihovo za{titno
lice za kolekciju jesen/zima 2009.
godine.
Nekada{njeg hrvatskog nogome-
tnog reprezentativca Igora [timca
ne brinu napisi hrvatske {tampe o
bra~noj nevjeri i navodnim ljuba-
vnim aferama. Poznat kao veliki
esteta i {minker, pojavit }e se u
novoj modnoj kampanji italija-
nskog modnog brenda Giorgija
Armanija.
Ameri~ki pjeva~ Prince posvetio
je pjesmu glumici Salmi Hayek
pod nazivom „Valentina“, u ko-
joj je javno priznao da je zalju-
bljen u nju. Naziv pjesme zapra-
vo je ime Salmine k}erke, koju
je rodila u braku s francuskim
milijarderom Francoisom Henri-
jem Pinaultom.
Grupa „Van Gog“ pro{le sedmi-
ce u Beogradu je predstavila
svoj novi, osmi studijski
album „Lavirint“. Album koji
vodi kroz labirint razli~itih
emocija odsvirala je standar-
dna postava „Van Goga“, dok
je postprodukcija ra|ena u Los
Angelesu.
azra 2009./11
»„Mo`da sam ro|ena
da gubim, ali `ivim
da bih pobje|ivala.“
Rije~i kao nadahnu}e
Sabina BA^VI]-ZE^EVI]
12/azra 2009.
azraCafé
Susret s B
»Popularni novinar se dru`io i
s biha}kim ^arlijem ^aplinom
i Alenom Islamovi}em
Jennifer
ANISTON
„Replay“
kona~no
u Sarajevu
P
r
o
m
o
»Ned`ad Pod`i} Po}ko bio je zadu`en za
muziku
»U glavnom bh. gradu u
prostoru BBI tr`nog centra
kona~no i po prvi put
otvorena je radnja pre-
sti`ne italijanske marke
„Replay“. Fashion Box, fir-
ma koja objedinjuje bra-
ndove Replay, Replay &
Sons te We are Replay, na-
javljuje obilje projekata za
2009. godinu. Ove ku}e
prepoznatljive su po pose-
bnim modnim rje{enjima
jeansa, ali i haljina, majica,
tunika i sli~no.
Trenutne licence Replay
branda pokrivaju sljede}a
podru~ja: donji ve{ i kupa}i
program, satove, nakit, par-
feme te nao~ale. Za Replay
& Sons osim osnovnih lice-
nci nedavno je odobrena i
licenca za donje rublje. Fa-
shion Box tako|er nastavlja
boriti se protiv kreditne kri-
ze istra`ivanjima proizvoda,
te nastavljaju}i garantirati
svojim kupcima izvrsnu
kvalitetu stilom, materijali-
ma i mogu}nostima pranja.
Drugi aspekt od velike
va`nosti za Fashion Box je
ekoodr`ivost. Firma, osim
uklju~ivanja Organic jea-
nsa u svoje kolekcije, radi
na tome da uvede metode
pranja koje manje za-
ga|uju te manje tro{e vo-
du i energiju.
Otvorenje sarajevskog
predstavni{tva pozdravile
su brojne poznate li~nosti,
te u ugodnom ambijentu
dizjanerski rije{enom da
prati inovativnost brenda,
dru`ile se uz muziku.
»Lana Stani{i} i Aida Bukva: vrijeme je za {oping
»Porodica Zvizdi}
»Deen i Aleksandar
Hr{um u `enskom
dru{tvu
azra 2009./13
»Jennifer Ani-
ston ponovo
snima roma-
nti~nu komedi-
ju. Ovoga puta
u New Yorku
pridru`ila se
gluma~koj eki-
pi filma „The
Baster“, u ko-
jem igra rame
uz rame s kole-
gom Jasonom
Batemanom.
Njih dvoje
utjelovili su lik
dvoje najboljih
prijatelja Wa-
llyja i Kassie. U
ovom filmu
Aniston }e po-
stati majka.
Naime, kada
Wally sazna da
Kassie planira
zatrudnjeti uz
pomo} umje-
tne oplodnje,
on odlu~uje
donirati sjeme i
sve vrijeme
mora kriti ta-
jnu da je on
ustvari otac
djeteta.
»Sve~ano presijecanje vrpce na otvaranju u BBI Centru
Konzum Maxi i
Kozmo drogerija
u BBI Centru
»U BBI Centru u Sarajevu pro{le sedmice otvorena
je nova Konzum Maxi prodavnica i Kozmo droger-
ija.
U atraktivnom i modernom ambijentu na vi{e
od 1.000 m2 prodajne povr{ine kupcima je na ra-
spolaganju bogat asortiman vi{e od 15.000 artikala,
s posebnim naglaskom na veliki izbor svje`eg vo}a i
povr}a, hljeba, pekarskih proizvoda i kola~a, goto-
vih jela, te mesa vrhunske kvalitete.
Kozmo drogerija obradovat }e kupce bogatom
ponudom renomiranih svjetskih i doma}ih brendo-
va preparativne i dekorativne kozmetike, proizvoda
za njegu beba, te nakita i parfema.
Uz prisustvo brojnih poslovnih partnera i zvanica
Konzum Maxi otvorio je Ismir Brki}, direktor Ko-
nzuma. Ova dva prodajna mjesta uposlit }e ukupno
48 radnika s podru~ja Kantona Sarajevo.
»Bi{}ani su ovih dana bili doma}ini
~etvero~lanoj ekipi HTV-a koja je snimila tri
emisije posve}ene na{oj zemlji u okviru serijala
„Idemo na put s Goranom Mili}em“.
U svakoj od njih Mili} }e nastojati da na {to
zanimljiviji na~in registrira i predstavi ono {to je
u BiH izgra|eno i promijenjeno od Dejtona do
danas. U gradu na Uni uglednog novinara po-
djednako cijenjenog u cijelom regionu Bi{}ani
su veoma srda~no do~ekali. Uz gradona~elnika
Hamdiju Lipova~u, muzi~ara Alena Islamovi}a i
ostatak ekipe, pro{etao je ulicama Bi{}a od Gra-
dskog trga i restorana „Bondeno“ do legendarnog
„Gurmana“, a najupe~atljiviji od svih bio je susr-
et s biha}kim „^arlijem ^aplinom“ - Raifom Fe-
rhatovi}em, koji je goste iz Hrvatske nasmijao do
suza.
Emisija }e biti emitirana 29. aprila, a pri~a
zapo~eta u Biha}u nastavit }e se u drugim, ve-
likim ili po ne~em prepoznatljivim gradovima u BiH kao {to su: Sarajevo, Mostar,
Livno, Banja Luka. E. G.
»Mili} s gradona~elnikom Biha}a
Hamdijom Lipova~om (lijevo)
Goran MILI]
Bi{}anima
Vje~ita romanti~arka
»Aniston
na setu u
New Yorku
azraCafé
Sharon STONE
Uskrs sa
sinovima
» Holivudska glumica Shar-
on Stone uskrs je provela sa
svojom dvojicom usvojenih
sinova Lairdom i Quinnom.
Dje~aci su se odli~no zaba-
vili u losan|eleskom parku,
ba{ kao i njihova majka
Sharon.
Pedesetjednogodi{njoj
glumici odmor je dobro
do{ao s obzirom na to da je
nedavno prisustvovala mno-
gobrojnim humanitarnim
zabavama, me|u kojima je
najzvu~nija bila ona koja je
imala za cilj prikupljanje sr-
edstava u fond AIDS-a.
Okupila je 650 zvijezda, a
doma}ini su bili Elton John
i njegov partner David Fur-
nish. Ulaznicu od oko pet
hiljada maraka osim Sharon
platile su jo{ i Elle McPher-
son, Victoria Beckham, Jor-
dan i drugi.
14/azra 2009.
» Sharon sa
sinovima Lairdom
i Quinnom dobro se
zabavila u parku
Famepictures/JLP
azra 2009./15
Alma ABDAGI]
Ludi mjesec Oviesse
iznena|enja
Tenis u
~ast princa
» Prije nego {to je zvani~no po~eo ovogodi{nji
teniski turnir u Monaku, teniske zvijezde Rafael
Nadal i Andy Murray dru`ili su se s princom
Albertom II od Monaka.
Rafael i Nadal princu su demonstrirali mini te-
nisku igru ispred njegove pala~e u Monaku.
»Princ Albert II od Monaka s Rafaelom Nadalom
i Andyjem Murrayjem
» U sklopu akcije „Ludi mjesec Oviesse izne-
na|enja“, koja traje od 6. do 26. aprila u organi-
zaciji Oviesse, najprodavanije robne marke u
Italiji, odr`an je prvi vikend Oviesse izne-
na|enja.
Za `enske kupce Oviesse je u novoj robnoj
ku}i u BBI Centru priredio „Oviesse New Look“,
specijalni dan u kojem su dame i djevojke imale
priliku da uz pomo} profesionalne stilistice i vi-
za`istice izaberu idealne odjevne kombinacije i
odgovaraju}i make-up i izgledaju kao prave zvije-
zde. Za 16. i 17. april u Banjoj Luci su najavljena
„Oviesse iznena|enja za mu{karce“, dok }e
„Oviesse New Look“ za `ene biti odr`an 18. i 19.
aprila u TC Intershop, a „Oviesse vikend izne-
na|enja za djecu“ }e 18. i 19. aprila biti prire|en
za mali{ane u Oviesse robnoj ku}i u BBI Centru.
Svaki ra~un u vrijednosti od 50 KM i vi{e,
izdat u periodu od 6. do 26. aprila u sve tri Ovi-
esse robne ku}e u BiH, u~estvuje u finalnom
izvla~enju nagrada koje }e se odr`ati u nedjelju
26. 4. 2009. godine u Oviesse robnoj ku}i u TC
Intershop.
Glavne nagrade su putovanje u Italiju, tri bi-
cikla, fotoaparat, mp4 player i deset Oviesse po-
klon bonova.
Promo
» Urednica Federalne
televizije Alma Abdagi}
ovih je dana zavr{ila
snimanje svoje prve pje-
sme u studiju Muzi~ke
produkcije. Ova svestr-
ana umjetnica ve} godi-
nama ima nastupe sa
svojim „etno bendom“,
ali kona~no je odlu~ila
snimiti prvi album.
- Planirano je da na
albumu bude deset pje-
sama koje su pro{lih
desetak godina `ivjele
u meni, sada je prilika
da to poka`em. Prva
pjesma koju smo sni-
mli je „Alisa“ i ve} sam
dobila reakcije publike.
Pjesma se mo`e ~uti na
mom facebook profilu,
a kako govori o `eni u
dana{njem dru{tvu,
uglavnom sam dobila
pozitivne rekacije
`enske populacije.
„Alisa“ i jeste po-
sve}ena `enama - govo-
ri Alma, koja je i auto-
rica svih tekstova i mu-
zike na albumu.
„Alisa“ - pjesma
posve}ena `enama
Na{i gosti
16/azra 2009.
Riccardo
MUTI
Najpoznatiji italijanski
ali i svjetski dirigent
Riccardo Muti pro{le
sedmice je sa
suprugom Christinom
posjetio na{u
prijestolnicu kako bi
najavio veliki koncert
„Putevi prijateljstva:
od Sarajeva do
Sarajeva“, koji }e se
13. jula odr`ati u
Zetri. Ovaj veliki
kulturni projekt po~eo
je upravo u na{oj
prijestlonici prije
12 godina i od
tada se odr`avao
u gradovima {irom
svijeta nose}i
poruku mira
i bratstva
»
azra 2009./17
N
iko nije mogao ni pretpostaviti
da }e te 1997. godine, odmah
nakon zavr{etka agresije na
na{u zemlju, upravo u bh. pri-
jestolnici zapo~eti i tokom na-
rednih godina se uspje{no
odr`avati jedan od najzna~ajnijih svjetskih ku-
lturnih projekata - koncert klasi~ne muzike
„Putevi prijateljstva“. Kada je u to vrijeme dire-
ktorica italijanskog festivala „Ravenna“ Christi-
na MAZZAVILANI-MUTI dobila poziv iz
na{eg grada da do|e i dovede italijanske majsto-
re klasi~ne muzike u ratom opusto{enu zemlju,
koji bi nas svojim notama vratili u neka ljep{a
vremena, ali sa sobom donijeli i poruku nade da
}e takva vremena opet do}i, Christina se, ka`e,
nije dugo premi{ljala.
Jedino joj je bilo `ao {to se sama toga ranije
nije sjetila. No, dolazak Milanske skale na ~elu s
jednim od najrenomiranijih dirigenata dana{nji-
ce Riccardom Mutijem bio je mnogo vi{e od
obi~nog klasi~nog koncerta. Upravo tada u Sara-
jevu je zapo~eo projekt „Putevi prijateljstva“ i
svake naredne godine odr`avao se u drugom gra-
du. Bejrut, Jerusalem, Moskva, Istanbul, New
York, Kairo, Rim i mnogi drugi gradovi upisali
su svoja imena na „putevima prijateljstva“. A,
13. jula na{ grad }e to u~initi po drugi put.
Savr{ena harmonija
Upravo iz tog razloga Christina i Riccardo
pro{le sedmice posjetili su na{u prijestolnicu ka-
ko bi najavili drugi veliki koncert, ovog puta u
Zetri, te na taj na~in upravo ovdje proslavili 20.
ro|endan „Ravenna“ festivala.
- Ne dolazimo ovdje da bismo izveli jedan
obi~ni koncert. Bitan je zna~aj ovog koncerta koji
je on ostvario prije 12 godina kao i ono {to }e sada
poru~iti. To je jedino va`no. Nikada ne}u zabora-
viti taj trenutak. Va{i muzi~ari su sjeli pored svojih
italijanskih kolega i mada se uop}e nisu poznavali,
postigli su savr{enu harmoniju, jer su na isti na~in
znali osjetiti muziku. Zadatak muzike jeste postiza-
nje harmonije, jer to zna~i ljepotu. Stari Grci su
govorili: „Lijepo je dobro i zato je ispravno“ - ka-
zao je Riccardo, prisje}aju}i se svojih prvih uspo-
mena vezanih za dolazak u bh. prijestolnicu.
U sje}anje su mu se urezale slike koje ne}e za-
boraviti do kraja svog `ivota.
- Tada smo doputovali vojnim avionima i sve
vrijeme su nas pratili italijanski vojnici NATO-
a. Kada do|ete vojnim avionom, imate osje}aj
da ste jo{ u ratu. Sve je bilo veoma ~udno i neo-
bi~no, ali smo dolazili s tako jakim osje}anjima.
@eljeli smo donijeti svoju ljubav i prijateljstvo
ovom narodu. Zaboravili smo na sve na{e pro-
bleme, koji su u pore|enju s onim {to se ovdje
de{avalo bili itekako mali. Situacija je bila jo{
dosta te{ka, a koncert koji smo odr`ali imao je
misiju da donese nadu va{em narodu. Sad smo
do{li da vratimo taj osje}aj. Znamo da jo{ ima
problema u BiH, ali nije tako samo ovdje, nego
{irom svijeta. @elimo opet poru~iti kroz muziku,
a ne kroz rije~i da ljudi trebaju raditi za bratstvo,
pravdu i da ne trebaju dozvoliti da ih dijele reli-
gijske i politi~ke ideje, jer smo kao ljudi u na{oj
unutra{njosti svi isti. A, muzika dolazi iz unu-
tra{njosti, njoj nisu potrebne rije~i koje nas dije-
le.
Bh. publika }e 13. jula u`ivati u koncertu
orkestra i hora „Maggio Musicale Fieroeni-
tno“, a pod dirigentskom palicom maestra
Riccarda Mutija izvest }e Bramsova djela.
Kao {to su to u~inili i 1997. godine, koncert
}e zatvoriti Beethovenovom simfonijom
„Heroika“. Italijanskim muzi~arima na sceni
pridru`it }e se i na{i umjetnici iz raznih bh.
gradova, kao i dje~iji horovi iz Mostara, Lu-
kavice, Srebrenice i Tuzle. A, kakva su o~eki-
vanja maestra Mutija?
- Nikada nisam imao neka o~ekivanja, jer nisam
ma|ioni~ar, ali se nadam da }u osjetiti istu atmo-
sferu kao prije 12 godina i taj stav ljudi koji su
»Christina Mazzavilani - Muti u {etnji Sarajevom sa Emirom Nuhanovi}em i italijanskim ambasadorom u
BiH Alessandrom Fallavollitom
Ja sam Napolitanac,
a u Napulju se zemljotres
desio vi{e puta, ali nikada
se nije desila ovako
velika tragedija

Zemljotresi nam
trebaju otvoriti o~i
Pi{e: Lejla LOJO
Foto: Ado [AHBAZ
i agencija ViaMedia
18/azra 2009.
»
`eljeli osjetiti nadu za bolju budu}nost. Upravo to
i jeste razlog zbog kojeg se vra}amo u Sarajevo.
Skromna zarada
Na`alost, Italiju je tokom posljednjih dana zadesio
sna`an zemljotres. Iako su organizatori koncerta u Sar-
ajevu u ovom tu`nom doga|aju vidjeli svoju {ansu da
se djelimi~no odu`e italijanskim prijateljima, te skro-
mnu zaradu od koncerta sa~uvaju za nastradale u ze-
mljotresu, Riccardo i Christina su to odbili, kazav{i
kako taj novac pripada djeci ovog grada i ove zemlje.
- Ja sam Napolitanac, a u Napulju se zemljotres
desio vi{e puta, ali nikada se nije desila ovako velika
tragedija. Kada smo vidjeli snimke na televiziji i ~itali
u novinama, nismo mogli vjerovati. Tu`na je
~injenica da se kao ljudska bi}a toliko trudimo da se
borimo jedni protiv drugih i uni{timo sebi `ivot, a
onda na{a planeta napravi samo jedan mali pokret i
svi mo`emo zauvijek nestati. To nam treba otvoriti
o~i i zapravo nam govori da trebamo graditi ljubav i
mir, a ne rat i mr`nju izme|u nas - poru~uje na kra-
ju na{eg razgovora Riccardo.
Italijanski gosti nisu se dugo zadr`ali u na{oj
prijestolnici. Vratili su se ve} istog dana, ali su za
to kratko vrijeme obi{li djecu s Daunovim sindr-
omom, autisti~nu djecu, te djecu bez roditelja i s
celebralnom paralizom, pro{etali Ferhadijom, te
posjetili Begovu d`amiju i Vije}nicu.
»Ispred Begove d`amije
Nikada nisam imao neka
o~ekivanja, jer nisam
ma|ioni~ar, ali se nadam
da }u osjetiti istu atmosferu
kao prije 12 godina

»Riccardo se nada da }e i djeca krenuti putevima prijateljstva
Zvjezdana pra{ina Adriano LEITE RIBEIRO
20/azra 2009.
N
ijedna vijest nije odavno
uzdrmala sportsku javnost
poput odluke 27-ogodi{njeg
Adriana Leite Riberira, no-
gometa{a italijanskog
„Intera“, da se povu~e iz
nogometa. Brazilski nogome-
ta{ pro{le sedimce je u Rio De Janeiru sazvao pr-
es-konferenciju, te s osmijehom saop}io kako se
namjerava povu}i iz nogometa na „jedan, dva ili
tri mjeseca“. I dok ga jedni osu|uju, jer je bez
ikakvog upozorenja napustio svoje ko-
lege iz „Intera“, drugi poku{avaju pro-
na}i prave razloge njegove iznenadne
odluke. Mada je kao razloge naveo veli-
ki pritisak, koji je neminovan u italija-
nskoj ligi, drugi sumnjaju na depresiju,
nesretnu ljubav, pa i probleme s alko-
holom.
Talentirani Brazilac je nakon sa-
op}ene odluke dao i intervju u kojem
je poku{ao objasniti prave razloge svoje
trenutne situacije.
- Poku{avam ozdraviti, ponekad mi
to polazi za rukom, ponekad ne. Svi u
jednom trenutku zastanemo i zapitamo
se {ta smo do sada napravili i je li ono
{to radimo upravo to {to `elimo od
svoje budu}nosti - ka`e Adriano, koji
trenutno boravi u svojoj domovini ka-
ko bi se odmorio jer vi{e, ka`e, prema
nogometu ne osje}a nekada{nju strast.
- U italijanskoj ligi vlada veliki pr-
itisak. Ne `elim se vratiti u Italiju. @elim
`ivjeti u miru, ovdje u Brazilu - odlu~an je
Adriano.
Slobodno vrijeme planira iskoristiti za ra-
zmi{ljanje o svojoj budu}nosti. Prema njegovim
rije~ima, ne planira se vratiti u Milano.
- Nisam bio zadovoljan. Svako ima pravo da
bude sretan u poslu kojim se bavi, a ja sam u
Italiji bio nesretan. Ponovo }u razmisliti o svojoj
dosada{njoj karijeri. Trenutno sam sretan u Bra-
zilu i u`ivam u dru`enju s prijateljima i porodi-
com.
Na pitanje da li je njegova nagla odluka do{la
kao rezultat neke bolesti, brazi-
lski nogometa{ negirao je sve ta-
kve informacije.
- Nisam bolestan. Adriano ni-
je umro. I ne idem ni u kakvu
bolnicu. Iskoristit }u ovo vrije-
me da opet napunim baterije i
otkrijem u`itak i ~ar igre. Ova
situacija je kulminirala, jer ni-
sam bio sretan. Dosta toga je
objavljeno u medijima. [pekuli-
ralo se oko svega {to sam dosad
uradio. Dugo sam razgovarao s
porodicom, prijateljima, svojim
@elim ponovo bit
Nakon {to se pro{le
sedmice na neodre|en
period odlu~io povu}i iz
nogometa i napustiti
suigra~e u milanskom
„Interu“, brazilski
nogometa{
ovih
Priredila: Lejla LOJO
Nemam ni{ta
protiv kluba. Samo mi
se ne svi|a `ivot u Italiji.
Bio sam pod velikim
pritiskom. Isto mi se
desilo kada sam imao
18 godina, kada sam se
priklju~io ekipi „Intera“ iz
„Flamenga“. Znam da
me dosta ljudi ne}e
razumjeti. To je sama
po sebi lo{a situacija i
nije za sve jednostavna,
ali to je moj izbor

»Joana Machado
je 28-ogodi{nji
brazilski model i
djevojka za koju
mnogi govore
da je Adrianu
slomila srce
azra 2009./21
»
menad`erom i donio ovu odluku. Sve ~inim ka-
ko bih ponovo bio sretan - iskreno }e Adriano.
Ovo, me|utim, nije prvi put da Adriano svo-
ju karijeru dovodi u pitanje. Sli~no je uradio i u
septembru 2007. godine, kada su ga iz „Intera“
poslali ku}i u Brazil, jer je i tada bio nesretan.
Nakon {est mjeseci vratio se u Italiju. Kako je
rekao, ovog puta ne o~ekuje da bude pla}en to-
kom odsustvovanja iz kluba, niti prema klubu
gaji neka lo{a osje}anja.
- Nemam ni{ta protiv kluba. Samo mi se ne
svi|a `ivot u Italiji. Bio sam pod velikim priti-
skom. Isto mi se desilo kada sam imao 18 godi-
na, kada sam se priklju~io ekipi „Intera“ iz
„Flamenga“. Znam da me dosta ljudi ne}e razu-
mjeti. To je sama po sebi lo{a situacija i nije za
sve jednostavna, ali to je moj izbor - kazao je
Adriano, dodaju}i da postoji samo jedan klub za
koji bi ponovo zaigrao u svojoj zemlji.
- Ako odlu~im da igram u Brazilu, to }e biti
samo za mom~ad „Flamenga“. Ako ne izaberem
njih, baka }e me ubiti - s omijehom poru~uje
Adriano.
Prema pisanju italijanskih medija, Adriano je
ove sedmice i slu`beno raskinuo ugovor s klubom
koji mu je davao hljeb u ruke proteklih godina.
Naime, predsjednik kluba Massimo MORATTI i
Adrianov menad`er Gilmar RINALDI trebali bi
iti sretan
dana odmara u
domovini i razmi{lja o
svojoj budu}nosti,
nadaju}i se da }e
uskoro opet biti
sretan i prona}i
izgubljenu ~ar
igranja
Nisam bolestan. Adriano
nije umro. I ne idem ni u kakvu
bolnicu. Iskoristit }u ovo vrijeme
da opet napunim baterije i
otkrijem u`itak i ~ar igre. Ova
situacija je kulminirala, jer nisam
bio sretan. Dosta toga je objavljeno
u medijima. [pekuliralo se oko
svega {to sam dosad uradio

se sastati kako bi sporazumno raskinuli ugo-
vor. Klub je odlu~io pristati na ovaj zahtjev
samo pod uvjetom da Adriano u naredne
dvije godine ne potpi{e ugovor ni za jednu
drugu italijansku mom~ad.
I dok njegove kolege {ute, na ~itavu si-
tuaciju jedino je reagirao brazilski repreze-
ntativac Ronaldo, nude}i mu svoju punu
podr{ku.
- Adriano prolazi kroz te{ku situaciju i
u~init }u sve da mu pomognem. Ne `elim
to ~initi putem medija, nego o~i u o~i. Ra-
stu`uje me nedostatak po{tovanja prema je-
dnom {ampionu. Svi ga osu|uju u ovako
te{koj situaciji, a niko ne zna kroz {ta on
zaista prolazi - ka`e Ronaldo.
Poput ve}ine brazilskih nogometa{a i
Adrianova `ivotna pri~a mogla bi poslu`iti
kao scenario za dobar `ivotni film. Ro|en
u jednom od najsiroma{nijih dijelova Bra-
zila, Adriano je odrastao uz majku Rosildu.
Kada je imao samo sedam godina, majka
ga je odvela u Rio De Janerio i upisala u
nogometni klub „Flamengo“. Talentirani
dje~ak se ubrzo izborio za svoje mjesto, ali
centralne pozicije na terenu dobio je tri go-
dine kasnije. Imao je samo 18 godina kada
je zaigrao za reprezentaciju. U „Inter“ je
do{ao 2001. godine, ali je ovaj klub ubrzo
zamijenio „Fiorentinom“, a potom
„Parmom“ da bi se 2004. godine vratio u
„Inter“ i odigrao nezapam}enu sezonu.
azra 2009./23
»Mnogi
poku{avaju
saznati prave
razloge njegovog
povla~enja iz
nogometa
»Ukoliko opet
odlu~i zaigrati, u
obzir dolazi samo
brazilski klub
»
Intervju Emina GANI]
24/azra 2009.
Razgovarala: Elameri [KRGI]-MIKULI] Foto: Muhidin @IVOJEVI]
N
a{ narod voli bajke o sirotim
koji su marljivim radom po-
stigli sve u `ivotu: dobili
ugled, djecu i happy end, i ta
~injenica je najvi{e „{tetila“
Emini Gani}. Ne uklapa se u
stereotip o djeci privilegova-
nih i polako ali sigurno osvaja sve. Kada bi bila
u verbalnom duelu s bilo kojim trenutnim bh.
politi~arem, nema dileme na koga bismo stavili
novac, i ta ~injenica veseli. Jo{ ima nade. Nije
elokvencija njen jedini argument. Stoji iznad si-
tnog kritizerstva: vedra i sigurna.
Po~etak svake pri~e s njom jo{ uvijek je Sarajevo
film festival. Odnedavo se prihvatila i nove funkcije.
- Kad sam do{la u ekipu SFF-a, vodila sam
odjel za me|unarodne odnose. Posljednje dvije
godine bila sam izvr{ni direktor festivala. U tom
periodu, od dakle ~etiri, pet godina festival je na-
pravio velike iskorake, najvi{e u profiliranju pro-
gramske platforme koja danas na{ festival ~ini ce-
ntralnim mjestom za promociju i razvoj regiona-
lnih projekata i autora, a u kontekstu jakog
me|unarodnog filmskog festivala. Neke smo du-
goro~ne ciljeve ispunili i to smo uradili unutar je-
dne te iste kadrovske strukture. Do{li smo do ni-
voa kada moramo razmi{ljati o tome {ta je dobro
za festival i njegov razvoj u narednih pet godina,
jer ulazimo u opasno podru~je „svi radimo sve“.
Trenutno ula`emo u profesionalizaciju odjela, ra-
zvijanju srednjeg med`amenta. Od ove godine
dobila sam funkciju vi{eg savjetnika. U vanjskom
ispoljavanju te funkcije ne}e se primije-
titi neke velike razlike, ipak, ova nova
funkcija mi dozvoljava da svoju pa`nju
usmjerim na posebne segmente festiva-
la kao {to su finansiranje, dolazak fi-
lmskih profesionalaca i gostiju van
na{eg regiona, me|unarodni rejting i
sli~no.
Kako poimate ambiciju?
- Nisam sigurna {ta rije~ ambicija
zna~i u mom li~nom rje~niku. Svjesna
Nisam
zadovoljna
`ivotom u sjeni
Na{e dru{tvo nema mnogo `ena kao {to je ona
Gani}. Kvalitetno obrazovanje i uro|ene osobine
vo|e ~ine da se odli~no snalazi u svakoj situaciji
koja iziskuje mentalni napor. K}erka nau~nika i
nekada{njeg predsjednika Federacije BiH Ejupa
Gani}a nagovje{tava bavljenje politikom
BiH je najve}a
demokratija koju poznajem,
~ak je najve}a promatrano
kroz historijski razvoj
civilizacija. Mii imamo jedan
od najdemokratskijih modela
postavljenih de jure, u smislu
da ne mo`emo u~initi ba{ ni{ta
dok se svi ne dogovorimo

O mu{karcima i spokoju
- Oni koji se meni svi|aju su bistri i smjeli. Dopadaju
mi se ljudi koji imaju strast za `ivotom. Uspjeh je samo
posljedica toga. Nadam se da }u uvijek, ne samo u svom
romanti~nom `ivotu ve} i privatno - biti okru`ena onima
koji izazivaju sami sebe, koji se osje}aju aktivnim u~esni-
kom dru{tva. Jesam romantik, apsolutni. ^eznem za spo-
kojem, kojeg nemam, ali se nadam da }u ga na}i.
azra 2009./25
sam nekog zdravog apetita i imam ga za
odre|ene stvari. Kao {to jedem kad sam
gladna ili pijem kad sam `edna, tako i
moj um ima potrebu za zdravom i ra-
znovrsnom ishranom. ^ini me sre-
tnom ~injenica da je nepoznat put
koji je ispred mene i jedva ~ekam
da vidim {ta }e se sljede}e desiti,
{ta jo{ mogu znati i sagraditi s
alatima koje mi se ~ini da
imam. Mislim da imam ra-
zum, dobar rezon, zdravu
znati`elju o svijetu oko se-
be, znati`elju o sebi. Bo-
jim se kontinuiranog ba-
vljenja stvarima u koji-
ma sam dobra, a ne
stvarima koje su iza-
zov za mene - to je
velika razlika.
Dok sam radila
za Vije}e Evrope napravila sam poprili~an usp-
jeh posebno za godine koje sam imala. Pisala
sam govore za politi~ke i pravne izvjestioce koji
su dolazili u na{u zemlju, za Generalnog sekreta-
ra Vije}a Evrope, predsjedavaju}eg Parlamenta
Vije}a Evrope - to su bila velika postignu}a, ali
ubrzo sam primijetila da kod mene postoji netr-
peljivost prema birokratskom aparatu, prema ne-
mogu}nosti da gurate projekte za koje vjerujete
da trebaju biti ostvareni, i na kraju netrpeljivost
prema osobi u koju se pretvaram, a to je neko
veoma dobar u jednom uskom segmentu djelo-
vanja za koje mislim da je irelevantno za mene
kao osobu.
Tada sam napravila iskorak. S festivalom to je
posebno velika prijetnja, zbog mog emotivnog
odgovora prema tom projektu, ja ga volim,
osje}am ga. Festival je beskrajno zabavan, zavo-
dljiv, moju godinu ispunjava dinamikom koju je
te{ko prona}i u ve}ini poslova. Moj izazov je
postavljati sve vi{e standarde u vlastitom
anga`manu i tako omogu}iti i svoj dalji profe-
sionalni razvoj i doprinijeti rastu projekta. Za
mene je tako|er jako bitno raditi poslove koji
su relevantni van granica na{e zemlje, ne vjer-
ujem u lokalne stru~njake, lokalne karijere.
Premlada sam da bih vam rekla da sam
uspje{na, da sam zadovoljila svoje ciljeve. Ne
zadovoljavaju me povr{ne posljedice uspjeha
mjerljive dru{tvenim statusom, sadr`ajem ga-
rderobe ili bankovnog ra~una.
Da li Va{i apetiti dose`u do politike?
- Imaju}i u vidu historiju moje porodice, a
pritom ne mislim samo na oca, na neki po-
vr{ni osvrt, mislim na stotine godina jedne
porodice, migracije naroda koji su i{li gonjeni
ili vo|eni raznim htijenjima i `eljama da for-
miraju ili odr`e prvo svoju nuklearnu porodi-
cu, a onda da na|u identifikaciju u {irem
dru{tvenom i politi~kom smislu. Ta se porodi-
ca kretala i {irila i ra~vala s raznih strana; od
Albanije, Kosova, Sand`aka, Bosne, no{ena
idealima mladog bo{nja{tva... Na ovim pro-
storima biti politi~ki osvije{ten i aktivan jeste
jednako biti svjestan. Moja aktivna politi~ka
svijest dakle postoji ali to me ne ~ini unika-
tnom. Svi mi kao narod duboko smo inficirani
virusom politike. Za nas je politika relevantna
na na~in kako mo`da nije prosje~nom mladom
Englezu. Ona za nas nije apstrakcija ve} ne{to
veoma li~no, prevodivo na na{e de facto `ivotne
uvjete, te sa dubokim korijenjem u na{oj pro{lo-
sti i pro{losti onih prije nas koji su nas obavezali
ne samo na opstanak ve} i na borbu da onim
nakon nas bude lak{e, i bolje.
Aristotel je rekao da su ljudi „dru{tvene `ivot-
nje“, a mi smo na Balkanu „politi~ke `ivotinje“.
Za mene li~no najve}e pitanje nije ono o poli-
ti~koj svijesti ili apetitu ve} o vrsti doprinosa, o
efektnosti potencijalnog anga`mana. Trenutno
moj doprinos postoji u nekom mikrokozmosu
kulture ali unutar zna~ajnog razvojnog projekta
za ovu zemlju {to SFF bez sumnje jeste. S druge
strane, s politi~kim partijama imam problem za-
to {to su one male diktature. Zatvoreni mali
svjetovi koji bi van sebe ostvarili demokratiju
koja se ne vidi unutar njihovih redova. Na{ poli-
ti~ki sistem gledam sa zdravim zaziranjem, ne
onoga ko vjeruje u politi~ki glamur, nego s du-
bokom svjesno{}u koliko je to te`ak i obavezu-
ju}i posao. U politiku jednom kad u|ete posta-
jete zaposlenik onih koji su vas birali i time
ulo`ili u vas. Onog trenutka kad budem osje}ala
da tim ulaga~ima mogu isplatiti dividende, na-
praviti realnu kontribuciju kvalitetu njihovih
`ivota, to }u i uraditi.
U kakvom su odnosu mladi i politika u BiH?
- Na{i mladi na`alost svim svojim politi~kim
ambicijama evoluiraju u one koji su na vlasti,
kreiraju}i nezdrava simbioza pro{log i budu}eg.
Nisam sigurna da mladim ljudima pokazujemo
da je uspje{no politi~ko djelovanje mogu}e za
razliku od uspje{ne karijere u politici koja je i
vi{e nego mogu}a. Politika sigurno zahtijeva
odre|ene ideale, obavezivanje za ideale, ali za-
htijeva i da te ideale prevedemo u okvire na{ih
ekonomsko-dru{tvenih realnosti. Kod nas posto-
ji diskrepancija izme|u tih pojmova, imamo lju-
de koji dobijaju glasove na osnovu lo{e prikrive-
ne demagogije, one koja brani va{ vitalni
nacionalni interes tako strasno da se ne usudite
pitati za{to nemate put do ku}e ili krov na {koli.
Inteligentno
ljudsko bi}e ne mo`e
biti snob. Inteligencija
zahtijeva da razumijete
vlastitu poziciju u svijetu,
koja je veoma mala

»Kevin Spacey bio je pro{logodi{nji gost SFF-a
»
Tvrdo, stvarno tlo ove zemlje vapi za realnim pr-
ojektima i opipljivim rezultatima dok mi tole-
ri{emo politi~are ~ije blijede i neartikulisane pla-
tforme odgajaju generacije mladih koji vi{e ne
vide korelaciju izme|u politike i tog puta do
ku}e ili krova na {koli.
Mi danas ne u~imo neke nove mlade poli-
ti~are da se njihov idealizam i li~ni poriv koji
imaju da djeluju politi~ki mora ispoljiti i preve-
sti kroz kompetenciju koja nije satkana od idea-
la, ve} od realnosti; da si stru~njak za polje unu-
tar kojeg }e{ djelovati a ne stru~njak za razloge
op}eg manjka djelovanja. Trenutno najbolje po-
liti~ki anga`ovana je ona mlada osoba koja redo-
vno poha|a svoj fakultet, koja se trudi da do|e
do znanja kao jedinog efektivnog sredstva koje
mo`e ubla`iti osje}aj klaustrofobije granica BiH
i jednog dana pomo}i da napravimo istinski
iskorak.
Obrazovani mladi ljudi naj~e{}e su liberali, ko-
ja je Va{a politi~ka orijentacija?
- Trenutno nisam ~lan niti jedne politi~ke
partije. Moja orijentacija jeste liberalna, ali s do-
zom zdravog pragmatizma, koji je
specifi~an za konzervativne stra-
nke. Su{tinski vjerujem u kohere-
ntne projekte na makroekono-
mskom nivou, dr`avno sponzorir-
ane. Ako ikada budem ~lan neke
partije, to }e biti ona koja u svom
korijenu ima liberalne, socijalde-
mokratske tendencije, i borit }u se
za otvorenost te stranke prema
mladim profesionalcima. Na{im
politi~kim partijama trebaju tako
velike promjene koje nadilaze de-
magogiju njenih lidera. Na poli-
ti~kim platformama primarno
mjesto ne mo`e zauzimati ni bu-
du}nost ni pro{lost ove zemlje,
ve} njena zapostavljena sada{njost.
Demokratija u na{oj zemlji ima
veoma zanimljive pojavnosti, ka-
kvom je Vi vidite?
- Apsolutna demokratija nije
mogu}a i neodr`iva je kao poli-
ti~ki model, to je jedan od proble-
ma koji na{a zemlja ima. BiH je
najve}a demokratija koju pozna-
jem, ~ak je najve}a promatrano
kroz historijski razvoj politi~kih
modela. Mi imamo jedan od na-
jdemokratskijih sistema uprave
postavljenih de jure, u smislu da
ne mo`emo u~initi ba{ ni{ta dok
se svi ne dogovrimo. Zbog toga je
to neefektivan sistem funkcionisanja. Takva de-
jtonska demokrati~nost na{e zemlje poma`e ne-
odgovornost na{ih vladaju}ih struktura i uz to je
veoma skup model. Nama o~igledno treba neki
katalist, a {ta }e on biti, ostaje da se vidi. Ho}e li
on do}i od Me|unarodne zajednice, koja je akti-
vni dioni~ar u ovom dru{tvu kroz neku novu
me|unarodnu konferenciju koja revidira De-
jton, ili }e to biti na{e ubrzano primanje unutar
EU, ili gra|anski bunt ili, idealno, bu|enje neke
nove sna`ne politi~ke struje. Nadam se samo da
to ne}e biti apsolutna devastacija ekonomskih
resursa.
Mnoge na{e gra|ane odu{evili ste nastupom u
„Piramidi“, iz koje ste iza{li kao pobjednik. Osvje-
do~ena elokvencija. Nju je najlak{e zamijeniti za
inteligenciju. Kako suprotstavljate ova dva pojma?
- Elokvencija bez sadr`aja je zabavna i neefe-
ktna. Inteligencija bez elokvencije je impotentna.
Otac mi je uvijek govorio da je veoma va`no do-
bro pisati i govoriti, ina~e }e sve ideje ostati uvijek
u tebi. Ideja komunikacije je klju~na jer mi smo
dru{tvene osobe. Bez obzira jeste li politi~ar,
umjetnik, odgajatelj, majka, sposobnost uspje{nog
djelovanja jeste u va{oj komunikaciji. Na{ jezik se
razvija u korak s na{im umom, tako da je elokve-
ncija posljedica na{eg obrazovanja, formalnog ili
neformalnog, posljedica odgoja i prenesenog zna-
nja na{ih predaka koje daje boju na{em jeziku.
Na~in na koji se izra`avamo govori puno o nama.
Vjerujem da je moj na~in govora refleksija svega
{to ja jesam u ovom trenutku svog `ivota i voljela
bih vjerovati da je moja elokvencija, ako je posje-
S politi~kim partijama
imam problem zato {to
su one male diktature. Zatvoreni
mali svjetovi koji bi van sebe
ostvarili demokratiju koja se ne
vidi unutar njihovih redova

26/azra 2009.
»
»S Aleksandrom
Painom
dujem, oboga}ena sadr`ajem. Kad sam kretala u
„Piramidu“, prijatelji koji me poznaju savjetovali
su da govorim jednostavije, da kratim re~enice,
jer ljudima se to ne}e svidjeti. I desilo se upravo
suprotno, publika koju mi konstantno potcjenju-
jemo pokazala je da ima apetit ne samo za dobar
argument nego i za dobro formulisan argument.
Dru{tveni status, dobre {kole, nedostatak egzi-
stencijalnih problema odrednice su `ivota uz koji
ide snobizam.
- Inteligentno ljudsko bi}e ne mo`e biti snob.
Inteligencija zahtijeva da razumijete vlastitu po-
ziciju u svijetu, koja je veoma mala. Jednako kao
{to intelektualac nikada ne}e re}i da je dovoljno
pro~itao, ili da dovoljno zna. [to je vi{a platfor-
ma na kojoj `ivite, to trebaju biti vi{i standardi
po kojima sudite sami sebe. Dolazim iz generaci-
ja ljudi koji su se dobro namu~ili da bih ja bila u
poziciji u kojoj danas jesam. Moja je odgovor-
nost prema porodi~noj liniji i prema dru{tvu u
kojem sam. Ar{ini po kojima }e ljudi suditi moj
uspjeh ili neuspjeh nisu oni po koji-
ma }u `ivjeti lagodan ili nelagodan
`ivot. Va`no je ho}u li `ivjeti releva-
ntno ili irelevantno. Uistinu imam
„du{u koja sama sebe kori“. Konsta-
ntno preispitujem svoje motive,
svoje nijete, ne biram lak{i put. Ni-
sam neko ko je zadovoljen `ivotom
u bilo kakvoj sjeni, bilo projekta,
bilo porodi~noj. Ne popu{tajte mi
puno i ne gledajte me olako,
imam ja apetit za ve}e poduhvate.
Tek sam po~ela. Lako }u opra-
vdati o~ekivanja dru{tva ako opr-
avdam svoja vlastita.
Jedna od mnogih stvari koje su
obilje`ile pro{logodi{nji SFF jeste
ista haljina koju ste nosili Vi i Elma Tataragi}.
Zgoda, nezgoda... ili ko je prvi kupio haljinu?
- To je jedan od zabavnijih medijskih mo-
menata u trivijalnoj historiji festivala. Neke
novine su tu ~injenicu ozna~ile kao skandalo-
znu, {to je za mene bilo veoma simpati~no.
Isti novinari koji su me kritikovali da prida-
jem vi{e va`nosti nego {to je kulturno svojim
odjevnim predmetima, primijetili su sa
zgra`anjem istu haljinu na meni i Elmi. Ne
mo`e i jedno i drugo. Ne mo`emo u isto vri-
jeme biti dru{tvo koje nije optere}eno mo-
dom, a u drugi mah dru{tvo u kojem je gaf
obu}i istu haljinu.
Helem, to sve je bila moja krivica: Elma Ta-
taragi} je prva imala tu haljinu i velikodu{no je
rekla da joj ne smeta da ja imam istu. Obje smo
`ene koje vjeruju da kada nose haljinu da je ona
samo njena, i obje vjerujemo da kada nas se gle-
da u toj haljini ne sje}a se niti jedne druge da-
me koja je obukla prije ili poslije. Ta na{a sa-
modopadnost na najtrivijalnijem i najljep{em
`enskom nivou dopustila nam je taj mali „faux
pas“. Ponovo se izvinjavam svima ~iji smo mo-
dni senzibilitet uvrijedile.
Elokvencija
bez sadr`aja je
zabavna i neefektna.
Inteligencija bez
elokvencije je
impotentna

»U dnevnom
boravku
azra 2009./27
»U dru{tvu
Jeremyia Ironsa
Nisu me uspjeli
odgurnuti u
nepam}enje
Ljudi institucije Milena DRAVI]
Legendarna beogradska glumica Milena Dravi} pro{le
sedmice boravila je u glavnom bh. gradu, gdje je promovirala
novi film „Ljubav i drugi zlo~ini“. U intervjuu za na{ magazin
govori o svojoj bogatoj karijeri, gluma~koj igri sa suprugom
Draganom Nikoli}em, godinama gluma~kog
bezna|a i beogradskim demonstracijama
Pi{e: Amela KESEROVI] Foto: Muhidin @IVOJEVI]
28/azra 2009.
M
ilena Dravi} i Sarajevo - to je obostrana ljubav i
me|usobno po{tovanje. Ovdje je snimila prvi film
„Vrata ostaju otvorena“ i do~ekala svoje punolje-
tstvo. Njena popularnost u dana{njim prilikama
zvu~i nestvarno. Ona i Elizabeth TAYLOR osvaja-
le su istu nagradu, nju je Ameri~ka filmska akade-
mija uvrstila u Svjetsku filmsku antologiju i ona je
bila majka Bradu PITTU u „Mra~noj strani sunca“.
I ne volimo je samo zato {to je mo`da najbolja glumica sada ve} biv{eg
jugoslavenskog prostora ve} i zato {to je veliki ~ovjek.
Pro{le sedmice ponovo je bila gost Sarajeva. S rediteljem Stefanom
ARSENIJEVI]EM promovirala je igrani film „Ljubav i drugi zlo~ini“.
Publika ju je prigrlila s mnogo emocija, a ona im se zahvalila rije~ima:
Uprkos napornom putu iz Beograda do{la sam u Sarajevo da vam se po-
klonim.
Zbog filma „Ljubav i drugi zlo~ini“ odbili ste uloge u tri serije. Kazali ste:
Ako se ve} bli`im kraju karijere, ne `elim raditi ne{to zbog ~ega }u se stidjeti.
Me|utim, niste mogli odbiti anga`man u seriji „Lud, zbunjen, normalan“.
Ka`ete zbog Mustafe Nadarevi}a i Sarajeva.
- Odli~no smo sara|ivali na snimanju. Elmir JUKI] je sjajan reditelj,
veoma je talentiran i organiziran. On pripada onoj grupi profesionalaca
gdje nikada ne bih imala dilemu da li ponovo raditi s njim ili ne.
Uskoro }emo Vas gledati u kratkometra`nom filmu „Sre}a“ bh. rediteljice
[ejle Kameri}. Kako je nastala ova saradnja?
- [ejla mi se javila prije skoro godinu. Ponudila mi je projekt i
»
Popularnost je
stvarno bila velika,
ali na moju sre}u,
racionalna sam
osoba. Smatrala
sam da sve to ide
u rok slu`be i da je
prolazna stvar

azra 2009./29
objasnila da bi `eljela da odigram ulo-
gu. Kazala sam joj: Vrlo rado. Pro{lo je
neko vrijeme i nas dvije smo se ~ule kr-
ajem pro{le godine, u januaru u Beogr-
adu upoznale, a u drugom mjesecu u
Berlinu snimila sam svoje scene. [ejla je
veoma obrazovana i talentirana djevo-
jka. Okupila je sjanu ekipu i zaista joj
`elim mnogo uspjeha, te da {to ranije
snimi i svoj dugometra`ni igrani film.
Filmom „Ljubav i drugi zlo~ini“ po-
sljednji put od svoje publike oprostila se
glumica Semka Sokolovi}-Bertok .
- Na neki na~in je simboli~na njena
scena s Anicom DOBROM snimljena u
bolnici. Prije dvije godine bila sam ~lan
`irija na Filmskom festivalu u Motovu-
nu kada su ona i Vanja DRACH dobili
priznanje povodom 50 godina rada. Se-
mka je bila velika glumica i sjajna osoba.
Veoma sam bila iznena|ena i tu`na kada
sam ~ula vijest o njenoj smrti.
Va{a veli~ina ogleda se i u tome {to
niste pristalica takozvanog star sistema.
Kako je sve ove godine biti najve}i?
- Ne smatram se najve}om. Kada
sam u situaciji da se prisje}am tih godi-
na, djeluje mi kao da sam mitoman.
^ak sam borave}i u inostranstvu primi-
jetila odre|ene poglede i reakcije nakon
{to odgovorim koliko sam snimila fi-
lmova. Zato sam odlu~ila poloviti cifre
i vi{e nikada ne govoriti stvaran broj.
Popularnost je stvarno bila velika, ali
na moju sre}u, racionalna sam osoba.
Smatrala sam da sve to ide u rok slu`be
i da je prolazna stvar.
Kada je do{lo ovo vrijeme i kada
su nas potpuno poni{tili, mogu razu-
mjeti da sam ljudima ostala u lije-
pom sje}anju i da ljudi `ale za tim
vremenima, ali prakti~no pozicija
mene kao glumice, ali i mojih kolega
vi{e nije ista. To vi{e nije to. Na svu
sre}u, to primam potpuno normalno.
Zna~i, bilo je, pro{lo je, sada je ova-
ko. Ako me se neko sjeti po nekim dobrim
stvarima, dobro i jeste, ako ne - {ta da se ra-
di? Jedino {to mi je va`no u `ivotu jeste sa-
da{njost i ovaj trenutak, te koliko mogu s isku-
stvom koje imam dati od sebe da uradim neki
posao poput ovog „Ljubav i drugi zlo~ini“.
Iako ne igram glavnu ve} epizodnu ulogu,
ona je bila zadatak koji me je itekako zainter-
esirao da ga odigram i mislim da sam uspjela.
Tokom Milo{evi}evih godina na sebe ste navu-
kli bijes tada{njeg re`ima. Protestirali ste protiv
politi~kog primitivizma i zavr{ili na crnim lista-
ma. Odakle poti~e Va{a beskompromisnost i
odlu~nost za javnim anga`manom, jer bilo je i
onih umjetnika koji su funkcionirali prema princi-
pu koji srbijanska dramati~arka Biljana Srbljano-
vi} opisuje: „Glavu u pijesak, dupe uza zid“?
- Prije svega, ja sam gra|anin ogromnog grada,
a bila sam i gra|anin cijelog biv{eg prostora. Ta-
kav sam ~ovjek i takvo vaspitanje sam ponijela iz
ku}e. U demonstracijama sam u~estvovala kao
gra|anin ne ulaze}i ni u kakve politi~ke opcije ili
partije i zbog toga sam toliko mirna. Za mene je
prosto bilo surovo i nenormalno druga~ije reago-
vati i ne dati svoj glas protiv stvari koje su pogu-
bne i koje nisu dobre. Bilo mi je nezamislivo pri-
stati na ne{to {to je podrazumijevalo da se dobro
odjednom zaboravi. Nisam zaboravila i nisu me
uspjeli odgurnuti u nepam}enje. Znala sam da }e
jednog dana sve to stati i da }e ~ovjek trebati stati
pred ljude: ~asno ili ne~asno.
Reakcija Va{e kolegice Seke Sablji} kada ulazi u
Atelje 212, lupi {akom od sto i ka`e: „Ispod pet
maraka ne}u vi{e da radim“ obja{njava
kako ste `ivjeli u to vrijeme. Pla}e su bile
dvije marke.
- To je bilo stra{no vrijeme. Sje}am
se da smo \uza STOJILJKOVI] i ja
u to vrijeme igrali jednu divnu televizi-
jsku dramu koja ba{ govori o tome.
Honorar za te superglavne uloge bio je
sedam maraka. Potpuno ludilo i prosto
nestvarna situacija.
Zbog ~ega Vam suprug na platnu
~e{}e nije bio direktan partner?
- Zbog toga oboje `alimo.
Me|utim, nas dvoje nismo ljudi tog
kova koji }e se nametati produkciji
u smislu: „da bi bilo jako dobro da
nas dvoje ne{to igramo i sli~no.“ Za
nas je to bilo neukusno i nevaspita-
no. Istina, trebali smo nekoliko
stvari odigrati, ali mo`da }emo u
sada{njoj fazi to realizirati. Postoje
dva, tri projekta koje trebamo zaje-
dno raditi.
@alite li {to ste se vratili iz Pariza?
- Zbog toga vi{e Dragan mo`e `aliti.
Kada smo donosili odluku, rami{ljali
smo: To je na{a zemlja, nigdje nema
Juge, Beograda..., poslije nam je bilo
malo i `ao. U to vrijeme pojavio se je-
dan agent s kojim je Miki MANO-
JLOVI] uradio dobre stvari. U{ao je u
ne{to {to je Dragan trebao, a nije... Ali,
dobro, nas dvoje smo jako puno radili
i na filmu, pozori{tu i televiziji.
Sjetite li se ponekad profesora fizike
kojem u to vrijeme i nije prijalo {to ste
ve} tada model na revijama, lice s naslo-
vnica i djevojka koja ima priliku snimiti
film?
- Kako je on bio strog profesor!
Imala sam veliki strah od njega. Sje}am
se dok je bio `iv, ja sam ve} tada bila
odrasla `ena, hodam ulicom i kada ga
ugledam, prelazim na drugu stranu.
@ao mi je {to nam na pravi na~in nije
znao prenijeti znanje da zavolimo fiziku i
nau~imo ne{to. Od tolikog straha pala sam na
Teslinom transformatoru.
Iza Vas su tri paralelne karijere: u pozori{tu,
na filmu i televiziji, presti`ne nagrade u Puli, Ka-
nu, Veneciji..., gluma~ka igra s Richardom Burto-
nom, poznanstva s Alfredom Hitchcockom, Ja-
ckom Nicholsonom. Gluma Vam je dala mnogo,
ali mislite li da Vam je mnogo i uzela?
- Istina, ali i ja sam njoj mnogo dala. Mno-
ge stvari sam `rtvovala i posvetila sam joj se
du{om i srcem. Me|utim, ne `alim nijednog
trenutka zbog toga, jer to je posao koji na svu
sre}u mnogo volim. Kada sam odlu~ivala ~ime
}u se baviti, roditelji se nisu mije{ali, bili su po
strani, ali su mi pru`ali podr{ku, tako da sam
za sve gre{ke i za sve dobro {to sam uradila
li~no odgovorna.
U ~emu jo{ u`ivate osim u poslu?
- Amaterski se bavim fotografijom, ali prizna-
jem da sam je posljednjih mjeseci zanemarila. Veo-
ma volim more i najve}i broj fotografija napravila
sam fotografiraju}i more i pejza`e. Jo{ uvijek sam
pri klasi~noj tehnici razvijanja filmova.
»
Sje}am se da smo
\uza Stoiljkovi} i ja igrali
jednu divnu televizijsku dramu.
Honorar za te superglavne
uloge bio je sedam maraka.
Kada nam se isplatio, `urili
smo da ga razmijenimo u
marke, jer ako ne stigne{ do
12 sati kupiti ne{to, u 13 su
ve} druge cijene

30/azra 2009.
»I Dragan i
ja `alimo {to
nismo vi{e
glumili zajedno
Uspjesi Nikolina \OR\EVI]
32/azra 2009.
Pi{e: Amela KESEROVI]
Jedna od najboljih
bh. glumica Nikolina
\or|evi} nedavno je u
Pragu snimala seriju
„Philantropist“. Za na{
magazin govori o
kastingu koji je
morala pro}i, susretu
s holivudskim
kolegama, osvojenim
nagradama i ljubavi
prema pozori{tu
azra 2009./33
»
U
seriji „Philantropist“, koju pr-
oducira ameri~ki NBC i u
kojoj glavne uloge igraju holi-
vudske zvijezde: James
PUREFOY, Neve CAMP-
BELL i Jesse L. MARTIN,
gledat }emo i jednu Banja-
lu~anku.
Na kastinzima koji su organizirani u nekoliko
evropskih gradova i na kojima se pojavilo vi{e
od 200 glumaca najbolja je bila na{a Nikolina
\or|evi}. Osim nje, u spomenutom serijalu pri-
liku za rad s ovih prostora dobio je jo{ samo ma-
kedonski glumac Visar VISHKA.
Igram u jednoj epizodi - petoj. Serija je ko-
ncipirana tako da svaka od njih bude pri~a za se-
be koja }e trajati sat vremena. Kompletna glu-
ma~ka postava vrlo je multinacionalna: Bugari,
Rumuni, Amerikanci,
Britanci..., i sa svima
njima je bilo interesa-
ntno raditi. Pri~a je
veoma zanimljiva, igr-
am mladu Albanku,
majku dvoje djece ko-
ja je u ratu bila na Ko-
sovu. Ona je borbena
`ena i pripada onom
tipu ljudi koji postaju
opasni kada ih
ugro`avate. Me|utim,
u ovoj pri~i ona poka-
zuje i svoju plemenitu
crtu - ka`e Nikolina
na po~etku razgovora
za na{ magazin.
Nikolinu su na-
ro~ito odu{evili veliki
profesionalizam i be-
sprijekorni uvjeti za
rad.
- Glumac ima izu-
zetan tretman, sve je
organizirano na vrije-
me, nema ~ekanja,
ka{njenja ili lo{ih trenutaka na setu. Toliko je
sve do u detalje isplanirano da prosto ne mo`ete
vjerovati.
Moj odlazak u Prag, kasting koji je organizir-
ala Agencija Zona iz Sarajeva, brzo su se zavr{ili
- u sedam, osam dana.
Slobodnog vremena nisam imala mnogo,
uglavnom sam ga koristila u {etnji gradom. Prag
me je odu{evio, njegovi stanovnici svojom ljuba-
zno{}u naro~ito. Tokom ovog boravka stekla
sam i neke prijateljske odnose - u svakom
slu~aju, ovo je bilo dragocjeno iskustvo.
I koliko god bila skromna i insistirala na
obja{njenju da je ovo zadatak koji je podrazumi-
jevao jednu epizodu, ovo je velika stvar.
Nikolina je jedna od najboljih bh. glumica.
Publika i struka vi{estruko su je nagra|ivale. Re-
ditelji od nje nikada nisu pravili tipsku glumicu,
ve} profesionalca koji je u stanju odigrati svaki
zadatak.
U mati~nom Narodnom pozori{tu RS Banja
Luka ovih dana se priprema za ulogu u predstavi
„Balon od kamena“, u kojoj igra lik velike Slo-
bodanke.
[ta u bh. prilikama zna~i biti nagra|ivan glu-
mac?
- Ne osjetim nikakvu privilegiju u dru{tve-
nom statusu u smislu da imam neku bolju
poziciju niti sam osjetila znatnije promjene u
`ivotu. Da li je do mene, mog odnosa prema
Banjalu~anka
s holivudskim
zvijezdama
Igram mladu
Albanku, majku dvoje
djece koja je u ratu bila
na Kosovu. Ona je borbena
`ena i pripada onom tipu ljudi
koji postaju opasni kada ih
ugro`avate. Me|utim, u
ovoj pri~i ona pokazuje i
svoju plemenitu crtu

»\or|evi}:
Uskoro pred
sarajevskom
pozori{nom
publikom
34/azra 2009.
svemu tome ili {to zaista nemam vremena i
mnogo radim - ne znam.
Me|utim, ne mogu se `aliti. Ovo je faza
sre}e kada je moj posao u pitanju i `elim iskori-
stiti ovaj trenutak u kojem jako u`ivam, jer po-
slije mene dolaze neki mla|i, pametniji, sretniji
ljudi.
Nikolina nije tipi~na `ena koja }e vam u da-
hu pri~ati kako nakon posla u`iva piti kafu, vri-
jeme provoditi u dokolici ili kupovini. Ona je-
dnostavno u`iva u ljudima.
- Nedavno su me u jednom intervjuu pitali
koja su mi omiljena mjesta za odmor uz kafu,
odgovorila sam da nemam takva mjesta, koji mi
je hobi, tako|er sam kazala da ga nemam. Stvar
je jednostavna: posljednjih nekoliko godina po-
svetila sam se pozori{tu i ponekad imam osje}aj
da ne izlazim iz njega, {to na neki na~in nije do-
bro, ali kada budem imala slobodnog vremena,
vjerovatno }u otkriti neku svoju ljubav. Veoma
volim dru`enja i ljude koji znaju cijeniti `ivot
- ka`e Nikolina na kraju razgovora.
Sredinom maja imat }emo je priliku gledati i
u Sarajevu, kada }e njeno mati~no pozori{te go-
stovati s predstavom „Narodni poslanik“.
»
Ne znam {ta u
bh. prilikama zna~i biti
nagra|ivan glumac. Nikakvu
privilegiju u dru{tvenom
statusu nisam osjetila, kao ni
znatnije promjene u `ivotu

Made in BiH Lajla KAIK^IJA
azra 2009./35
»
O dru{tvu
koje stvara
Kaligule
Mlada bh. rediteljica i
umjetni~ki rukovodilac
BNP-a Zenica ovih dana
postavila je predstavu
„Kaligula“ u Narodnom
pozori{tu u Sarajevu. Izbor
ovog djela francuskog
nobelovca Alberta
Camusa nije bio slu~ajan -
bila je to njena `elja od
dana kada je studirala na
Akademiji scenskih
umjetnosti, ali ovaj komad
savr{eno oslikava trenutak
u kojem `ivimo
Pi{e: Zana KOLO[
Foto: Muhidin @IVOJEVI]
A
psurdi, `elja za bo`anskim
mo}ima i postizanjem ne-
mogu}eg, stizanje do cilja
bez obzira na `rtve sli~ice su
vremena u kojima `ivimo.
Upravo ti odnosi su razlog
zbog kojeg se mlada reditelji-
ca Lajla Kaik~ija odlu~ila postaviti zahtjevan
komad po drami Alberta Camusa „Kaligula“
na scenu Narodnog pozori{ta u Sarajevu.
Ovaj, ka`e, svevremenski komad sa-
vr{eno opisuje trenutak, a opet intrigira,
poziva na razmi{ljanje i analizu. To je njena
prva predstava u Ku}i na Obali, koju je
`eljela postaviti jo{ u vremenu kad je studir-
ala na ASU u Sarajevu. Njena se `elja ko-
na~no ispunila.
36/azra 2009.
- I ranije sam dobivala ponude da radim
u Narodnom pozori{tu u projektima koji
mi nisu odgovarali. ^ekala sam da do|e tre-
nutak kada }u mo}i birati. Naravno, bilo je
malo treme kao pred svaku predstavu, ali ni
manje ni vi{e nego {to je uobi~ajeno - pri~a
ova rediteljica, koja je odnedavno na funkci-
ji umjetni~kog rukovodioca BNP-a Zenica,
a ve} nekoliko godina `ivi i radi na relaciji
Sarajevo - Zenica.
Pozicija mo}i
Ka`e da nisu imali mnogo vremena za pr-
ipreme. Iako su ~ita}e probe po~ele jo{ u fe-
bruaru, s pravim radom krenuli su
po~etkom marta. Jedan od razloga za
odga|anje bili su termini proba drugih pre-
dstava.
- U ovom djelu je mene, konkretno, za-
nimalo {ta ~ini mlad ~ovjek koji do|e u po-
ziciju mo}i, ali i kad se suo~i s apsurdom
poput onog da svi moramo umrijeti. [ta
onda on ~ini s tom mo}i, sa svom vla{}u
koja mu je na raspolaganju? Bilo mi je vrlo
zanimljivo istra`ivati koje su to granice ljudi
koji trpe njegovu torturu i maltretiranje.
Ovaj komad ustvari predstavlja jedno pro-
du`eno samoubistvo. Propitivanje koliko
ljudi mogu podnijeti nevolje i nesigurnost
da se kona~no pobune i ne{to naprave.
Ljubitelji teatra znaju da Lajlin rediteljski
potpis stoji uz predstave „Prognanici“ Hasa-
na D`afi}a, „Audicija“ Aleksandra Galina,
„TO“ Rokgrea, „Pomr~ina krvi“ Ahmeda
Muratbegovi}a, „Pedalina“ Nenada Veli~ko-
vi}a, „Prazna olovka“, „Klov{ounovi“,
„Hajde da se igramo“, S.U.R. „Sajgon“
Emira Imamovi}a, „Lov na `ohare“ Janusza
Glowackog. U predstavi „Kaligula“ ka`e da
„kopa do dna“ da vidi gdje idemo.
- ^esto se pitamo koliko }emo se jo{ sro-
zati. Gdje je kona~no dno i gdje je kraj? I
da ka`emo - e, sad je dosta i ne{to napravi-
mo. Upravo time se bavi i ovaj komad. Ko-
ja je to granica tolerancije do koje neko
mo`e upravljati tvojim `ivotom? Ipak, Kali-
gula nije potpuni negativac. On je samo
~ovjek koji se u jednom trenutku svog
`ivota suo~io s tragedijom, gubitkom volje-
ne osobe i do{ao pred zid. Morao je izabra-
ti. Shvativ{i da je `ivot besmislen nije znao
kako da se postavi. Be{}utnost ljudi oko
njega natjerala ga je da krene krivim putem
o~ekuju}i da }e neko od njih mo`da poka-
zati suosje}anje zbog njegove nesre}e.
U komadu je, kao i u `ivotu, glavna oku-
pacija ve}ine bila materijalna - da se spasi
dr`avna riznica.
- Zna~i, u prvom planu je to. Tada se
de{ava „klik“ koji se mo`e svakom od nas
desiti, da jednostavno „prevrne“ i po~ne
~initi lo{e stvari. Prioriteti tada postaju
ne{to sasvim drugo od onog {ti bi trebalo
biti. Gospodari be{}utnost, licemjerstvo, be-
zosje}anje za bli`nje i za okolinu. Rade}i na
tekstu ~ak sam i u`ivala u tome kako Kali-
gula manipuli{e likovima.
Gluma~ku postavu pa`ljivo je birala.
Ipak, najva`nije je bilo koga izabrati za gla-
vni lik. To je morao biti mla|i glumac.
- Ovaj Kaligula ima i ne{to dje~ije u sebi
jer `eli posjedovati ne{to nemogu}e - imati
Mjesec i sve to se pripisuje njegovoj nedora-
slosti funkciji koju obna{a. Za tako zahtje-
vnu ulogu izbor je pao na Ermina BRAVU.
On je suptilan, ekspresivan i ima te tanane
osje}aje koji su potrebni. Tu su i Amra
KAPID@I], Dragan JOVI^I], Miraj
GRBI], Rijad LJUTOVI] te druge kolege.
U trenutku dok smo pravili razgovor La-
jla se nakon proba spremala na odlazak u
Zenicu iako je bilo kasno poslije podne.
Ka`e da tako funkcionira ve} nekoliko godi-
na. Kao rediteljica u Bosanskom narodnom
pozori{tu Zenica radi ve} sedam godina, a
funkciju umjetni~kog rukovodioca obna{a
osam mjeseci.
- Dugo sam odbijala to imenovanje zbog
toga {to `ivim u Sarajevu, ali sam je na kra-
ju prihvatila jer sam `eljela da se neke stvari
promijene. Imali smo dosta predstava, a
malo izvo|enja. Na kraju sam prihvatila to
mjesto i dobili smo rezultate. Imamo vi{e
izvo|enja, a prisutni smo i na vi{e festivala.
Porodi~ni `ivot trpi zbog obaveza. Nakon
zahtjevnih proba sve slobodno vrijeme po-
sve}uje k}erkici, ali kako u`iva u poslu o
kojem je sanjala jo{ od osnovne {kole, ne-
ma, ka`e, pravo da ne bude zadovoljna. Ia-
ko je (self)marketing veoma va`an za usp-
jeh, voli {to je ne prepoznaju na ulici, ali
isto tako isti~e kako bi sve teatarske ku}e tr-
ebale brinuti o tome kako se predstave pre-
zentiraju javnosti.
- Neki komadi po~inju se reklamirati 20
dana prije premijere. Sve ovisi o tome kakav
status imate, ali to ne zna~i da je ta predsta-
va najbolja. Veoma je va`no ko vas po-
dr`ava i ko }e stati iza predstave koju radite.
Mnoge teatarske ku}e nemaju dovoljno pu-
blike na odli~nim reprizama. Zbog toga je
bitno kako se uprava pona{a. Mi nemamo
ni postavljene kriterije, sve je na nivou re-
kla- kazala. A marketing je, kao i u svemu,
veoma va`an.
A kako su izme|u teatarskih reditelja u
BiH odnosi poprili~no zao{treni, na{a sago-
vornica koristi se jednostavnom, ali u~inko-
Reditelj mora biti i odli~an
psiholog jer vodi cijeli tim ljudi.
Autizam u ovom poslu ne dolazi
u obzir. Sa svakim glumcem
moram razviti jedan mali svijet

azra 2009./37
vitom taktikom koja joj garanti-
ra mir.
Na distanci
- Napravila sam distancu. Ta-
ko sam se postavila jo{ pri kraju
studiranja na akademiji jer sam
bila svjesna svega. Prvo se ~ovjek
psihi~ki treba pripremiti da rad
nije vrjednovan onako kako bi
trebao biti. Kriteriji su sru{eni u
ratu - to treba prihvatiti. Treba
misliti na publiku i ljude ~ije
mi{ljenje cijenite, a koji su mno-
go bitniji od onih koji me|uso-
bno dodjeljuju nagrade. Meni je
smije{no pri~ati hvalospjeve o se-
bi, kako rade neke kolege. Na{
rad je javni - ljudi to vide. Volim
svoj posao i nikad ni{ta ne bih
radila po svaku cijenu. Jednosta-
vno, nisam taj tip. Rezultat toga
je da imam mir i osje}aj ~isto}e
sama pred sobom.
Rad na filmu je za sada ne za-
nima jer nije spremna dvije do
tri godine tragati za sredstvima
da bi do{la do nekog rezultata.
A ljudi od struke prepoznali su
njen anga`man u teatru i nagra-
dili je vi{e puta.
Na 44. teatarskom festivalu
MESS dobila je nagradu za na-
jbolju mladu rediteljicu, a pre-
dstava „Play“ S. Becketta u nje-
noj re`iji dobila je nagradu na
33. Me|unarodnom tetarskom
festivalu autorske poetike u Mo-
staru. Akademija scenskih umje-
tnosti nagra|ivala ju je ranije
- za re`ije predstava „Stara vre-
mena“ Harolda Pintera i „Lov
na `ohare“ Janusza Glowackog.
- Te{ko je dobiti nagradu ako
nisi blizak odre|enim krugovima
ili „ne~iji“ ~ovjek. Dobila sam dva
priznanja od me|unarodnog
`irija. Za mene je to velika satisfa-
kcija i dokaz da to {to radim pre-
lazi granice na{ih prostora. Ina~e,
ne nadam se i ne o~ekujem ni{ta
jer sam izabrala put da sve sama
radim, da sam neovisna i da ne
pripadam niti jednom krugu.
Lajla sebe opisuje kao osobu
koju sve zanima te da bi sve po-
ku{ala uvijek i ispo~etka. Voljela
bi, recimo, u~iti svirati saksofon.
A tako i izgledaju sezone - stalni
rad, aplauz, zadovoljstvo, odmor
pa ispo~etka. Posao kojim se ba-
vi tra`i mnogo strpljenja i rada
koji se na pozornici ne vidi.
- Reditelj mora biti i odli~an
psiholog jer vodi cijeli tim ljudi.
Autizam u ovom poslu ne dolazi
u obzir. Sa svakim glumcem
morate stvoriti jedan mali svijet.
U trenutku kad je u teatru
ostvarila svoj cilj stigla je i rece-
sija pa su bud`eti radikalno
smanjeni. Zbog toga neki proje-
kti ne}e mo}i biti realizirani. Ali
raditi se mora.
- U BNP-u Zenica pripre-
mam predstavu „Nora, Nora“
po djelu jednog slovenskog au-
tora. Ona se dijelom bazira na
Ibsenovoj „Nori“, ali je to vrlo
moderan komad koji govori o
mu{ko-`enskim odnosima. Pri~a
je o tome {ta se de{ava kad `ena
mu{karca prevazi|e i dosegne
vrlo visoko mjesto na dru{tvenoj
ljestvici. Tada se sve mijenja -
ka`e Lajla na kraju.
Ne nadam se
nagradama i ne
o~ekujem ni{ta jer
sam izabrala da sve
sama radim i da sam
neovisna

38/azra 2009.
Transferi Vanja HALILOVI]
Najlak{e je
nekoga i r
azra 2009./39
»
I
me Vanje Halilovi} posljednjih da-
na ~esto se spominje u doma}im
medijima. Biv{a voditeljska zvije-
zda hrvatskog RTL-a uskoro bi tre-
bala potpisati profesionalni ugovor
s drugom televizijskom ku}om, a
navodno je u konkurenciji i televi-
zijska stanica iz BiH.
- Pretpostavljam da se toliko puno i pi{e,
jer mediji vole naga|ati. Ni{ta konkretno
nisam rekla, pa sve dok ne potpi{em ugo-
vor, nije na meni da obavje{tavam javnost o
svojoj poslovnoj budu}nosti - govori Halilo-
vi} na po~etku razgovora za na{ magazin i
otkriva da li je ikada dobivala poslovne po-
nude iz na{e zemlje.
- Za{to ne?! Postoji vi{e opcija, pa koja
bude najprihvatljivija. Bitno je da se radi i
da stje~em nova iskustva.
Putovanje u Be~
U vrijeme dok smo dogovarali intervju
spremala se na putovanje. Ovoga puta, ka`e,
spojit }e ugodno s korisnim.
- Navikla sam na stalna putovanja, koja
mi ne predstavljaju problem. Uskoro plani-
ram posjetiti prijateljicu u Be~u. Volim
oti}i u Dubrovnik, u Istru idem tokom ci-
jele godine, pa onda usput malo i do Italije.
Volim i Sarajevo. Tamo mi je uvijek prekr-
asno, ali stvarno! Gurman sam, {to se na
meni ne vidi. ]evapi u Sarajevu su obave-
zni kao i pozori{te i ko{arka{ke utakmice,
koje rado posje}ujem. O bh. javnoj sceni
znam onoliko koliko pro~itam u novinama,
a i to naravno uzimam s rezervom, jer mi je
jasno da se i ovdje sva{ta o svakome pi{e.
Zabranjena ljubav s Goranom
IVANI[EVI]EM bila je dovoljna da na
vlastitoj ko`i osjeti {ta je javni lin~, dru{tve-
no licemjerje i la`no suosje}anje. Svi su iz
njenih usta `eljeli ~uti za{to je bila u vezi s
biv{om teniskom zvijezdom. Nikada nije
pristajala na to, barem ne do kraja. Tek ne-
davno jedna njena re~enica, objavljena u je-
dnom od hrvatskih medija, objasnila je sve:
„Nikoga nisam ubila, nikome nisam ni{ta
ukrala.“
Zanimanja za njen privatni `ivot koncem
pro{le godine u~inila su pravu revoluciju u
hrvatskom medijskom prostoru. Sve {to ova
djevojka uradi postaje javna stvar.
Jedne prilike rade}i emisiju „Exsclusive“
na RTL-u kazala je: Da vidimo o ~emu se
osim o meni govorilo ove sedmice.
^ak i tada studentica Politi~kih znanosti
u Zagrebu nije po`eljela novinarsku profesi-
ju zamijeniti nekom drugom.
- Taj poziv mi je i dalje zanimljiv, ali je
o~ito da se publika promijenila. Novinarska
etika i istra`iva~ko novinarstvo oduvijek su
me zanimali, kolumne i moda tako|er. Da-
na{nji tekstovi ovise o novinarskim mora-
lnim i eti~kim na~elima, u {ta ja svakako ne
bih ulazila. Ne bih mijenjala svoju profesiju
zbog isfrustriranih pojedinaca kojima je cilj
raditi cirkus od tu|ih `ivota. Sve to ide u
rok slu`be i tje{im se onom: Za dobrim ko-
njem se pra{ina di`e!
S biv{im saradnicima i kolegama RTL
televizije ostala je u odli~nim odnosima.
- ^esto se ~ujemo i na|emo i sretna sam
zbog toga. Jednako falimo jedni drugima
bez obzira na to {to vi{e ne sara|ujemo. Po-
ku{avam iza sebe ne zatvoriti vrata. Bilo je
lijepo dok je trajalo - ka`e nam.
Vjeruje li Vanja mnogo ljudima i da li je
sklona pra{tanju?
- Da, dok se ne uvjerim u suprotno. I da-
lje vjerujem da na svijetu postoje neopte-
re}eni i dobri ljudi a dokaz su oni u mojoj
bli`oj okolini koji me poznaju, vole i cijene
ba{ ovakvu kakva jesam.
Grije{iti je ljudski, pa tako smatram da je
ljudski i opra{tati. Zbog svojih unutra{njih
konflikata osje}am se bolje kada nekome
oprostim, {to ne zna~i da je to zeleno svjetlo
za drugu priliku. Najlak{e je zeznuti nekoga
ili ne{to i re}i: Oprosti. Bitno je {ta slijedi
nakon toga.
Osim u voditeljskom poslu, ova ro|ena
Dubrov~anka tako|er je mnogo u`ivala i ra-
de}i kao manekenka. Mnogo toga ona voli,
a mo`da je najva`nije da sve {to ~ini, ~ini s
gu{tom. U slobodno vrijeme ~ita, slu{a mu-
ziku, provodi vrijeme u prirodi sa svojim
ku}nim ljubimcem. Kuhanje i slikarstvo je
opu{taju.
Va`an oslonac
- Ve} dugo se ne bavim manekenstvom.
To je zahtjevna profesija i uspjeh dolazi uz
mnogo odricanja. Upisav{i srednju {kolu
po~ela sam putovati pa mi je bilo dra`e bor-
aviti u Milanu nego u {kolskoj klupi. Pauzi-
rala sam godinu i putovala jo{ neko vrijeme,
a onda shvatila da takav posao jednostavno
nije za mene. Upisala sam fakultet i krenula
u drugom smjeru. I danas s velikim zadovo-
ljstvom radim snimanja ali samo u svrhu
voditeljskog posla.
Va`an oslonac u Vanjinom `ivotu su otac
Rusmir - na{ poznati ko{arka{ki stru~njak i
majka Nada. Oboje su, ka`e, podjednako
utjecali na njeno odrastanje i s njima dijeli
sve svoje `ivotne dileme.
zeznuti
re}i oprosti
Ni{ta konkretno nisam
rekla, pa sve dok ne
potpi{em ugovor, nije na
meni da obavje{tavam
javnost o svojoj
poslovnoj budu}nosti.
Postoji vi{e opcija,
pa koja bude
najprihvatljivija. Bitno
je da se radi i da
stje~em nova
iskustva
Pi{e: Amela KESEROVI]
Ve} dugo se ne bavim
manekenstvom. To je zahtjevna
profesija i uspjeh dolazi uz
mnogo odricanja. Upisav{i
srednju {kolu po~ela sam
putovati pa mi je bilo dra`e
boraviti u Milanu nego u
{kolskoj klupi

»
- To mi puno zna~i. Zahvalna sam
im, jer me ne ograni~avaju i ne prisilja-
vaju na bilo {ta. Dali su mi mogu}nost
izbora a imam dovoljno godina da
odgovaram za svoje postupke. Tu su jo{
dvije, tri osobe s kojima se volim savje-
tovati i ~uti njihovo mi{ljenje, ali sve
odluke uvijek samostalno donosim.
Upornost sam naslijedila od tate, a
moja mama nema mane pa sam valjda i
od nje ne{to pokupila (smijeh) - ka`e
Vanja i odgovara na pitanje kakve
mu{karce ne voli, te {ta nijedan ne smi-
je uraditi `eni.
- Eh, to je dobro pitanje. Ina~e me
svi uvijek pitaju kakve volim, a to je na-
jlak{e re}i... Puno toga ne bi smio
u~initi! Ovisi koliko `ena cijeni sebe i
koliko ima debele `ivce.
Sve svoje `ivotne faze pronalazi u
pjesmi „My Way“. Ne bavi se predrasu-
dama o sebi, jer sve one, ka`e, dola-
ze zbog neznanja, naga|anja i insi-
nuacija.
- Sve ono {to nepoznati ljudi
ka`u i misle o meni, ja sam supro-
tno. Eto, takva je Vanja - ka`e na
kraju Halilovi}.
Ne bih mijenjala svoju
profesiju zbog isfrustriranih
pojedinaca kojima je cilj raditi
cirkus od tu|ih `ivota. Sve to
ide u rok slu`be i tje{im se
onom: Za dobrim konjem se
pra{ina di`e

»
I dalje vjerujem da na
svijetu postoje neoptere}eni i
dobri ljudi, a dokaz su oni u
mojoj bli`oj okolini koji me
poznaju, vole i cijene ba{
ovakvu kakva jesam

40/azra 2009.
azra 2009./45
Pri~e s drveta
N
i{ta nije toliko na raspolaganju svima i
svakom kao {to je klupa u parku. Pro-
sto i iskreno se nudi da je zauzme{ i
ugrije{ sobom. Svako mo`e sjesti na
klupu i odmoriti od svoje mase. Ako
se nad njom grana jo{ drvo puno
so~nog li{}a, ambijent za opu{tanje je
idealan! Idealan za one koji ne{to vi{e vide od sebe!
Ispod platana, skoro ve} godinu, sastaje se jedan par.
Oni su u centru uraganskog osje}anja koje zovu ljubav.
Sjedenje na klupi postala im je ceremonija; vi{e mirna
nego ne. Mu{karac je star pola vijeka a `ena tek frtalj
od tog’. Imaju dojam da }e se zamrziti i lak{e razvezati
ako se budu povrje|ivali i to ne samo rije~ima. Ve} ne-
koliko prolaznika se okrenulo za 90 stepeni gledaju} {ta
jedno drugom rade. Po nepisanim zakonima njima je
dozvoljeno da budu otac i k}er, nikako ovo...
To bi donekle tako izgledalo da mlada `ena nije
{~epala mu{karca za bi~eve kose i po~ela ih ~upati iz
skalpa. ^ovjek je ve} im’o iskustva s ovom radnjom:
Krenuo je glavom u pravcu prema kojem su mu vu~ene
vlasi, grabe}i djevojku za zape{}a. Duga kosa skupljena
u tanak repi} bila je ostatak iz hipi dana; svetinja {to se
redovno ~e{lja i pere. Tad je nosio uske farmerke, {ver-
covo se po vozovima, sparivao s djevojkama na koncer-
tima pod golim nebom. Na toplim stijenama divljih
pla`a, spleten u ~vor, mazio se s nekim neupamtljivim
curama slane ko`e. On nije grlio njih, nego `enski rod.
Trebalo mu je uz to samo jo{ malo vode, hrane i muzi-
ke. I moljac droge jedva je progriz’o rupicu u njemu.
Mu{karac se sad prihvatio `enske kose da je ~upa.
Sad se ~upaju! [to da boli samo njega kad mo`e i nju!
U gustu grivu ruke mu tonu do lakata. Misli kako se od
te kose mo`e uplesti om~a i nabaciti mu se na vrat! Ne
voli kad ga njegova djevojka probudi iz hibernacije.
^esto je samo fizi~ki tu, dok je duhom drugdje.
Najednom iskrsne patrola, jo{ jedan vulgarni {ok po-
ja~an sirenom i {kripom. ]elave gume vri{te, ko~nice
ljuto grizu za osovine. Ogroman milicajac debelog vra-
ta, s vilicama kao izrezanim iz kamena, sporo izlazi iz
natrule karoserije. Ovakav ~ovjek samo mo`e ~uvati red
ili biti protiv njega, sredine nema. Auto samo iz navike
stoji jo{ ~itav. Amortizeri s olak{anjem otpuhnu kad se
osloni na zemlju. Njoj je jedino lak.
Iz rashodovanaog stojadina s rotacijom viri Goran.
Nije odgovoran za svoje postupke. Tek }e za tri godine
izvaditi li~nu kartu. Krvav je, ras~upan, ali ne naro~ito
upla{en. Voli svoju ni socijalisti~ku ni kapitalisti~ku ze-
mlju na ~elu s drugom Titom, pa ~ak kad od njenih
~uvara dobije batine. Titu umalo jednom davno da sje-
dne u krilo! Predsjednik je rutinski obilazio {kole pa je
do{la na red i njegova, Goranova.
Sa {apke ogromnog milicionera gleda crvena petokr-
aka, simbol dr`ave u kojoj su. Goran je pravo njeno no-
vokomponovano ~edo, skoro pa eksperiment: jedna ba-
ba mu je katolkinja, druga Bo{njakinja; jedan deda pra-
voslavac, drugi musliman, ateist i marksist. Majka i otac
Jugosloveni. Kad je bio mali, Goran je mislio da njegov
deda spava u biblioteci. Knjige, stare i nove, pele su se
uz zidove stana i divno mirisale. Sinu je dao ime Niljel
(Nino), {to je obrunuto od Lenjin. Nino Asimovi}, Go-
ranov daid`a, bio je in`injer na TV BiH. Daid`a je Go-
rana 61. iznio iz porodili{ta. Godine 94., za vrijeme
opsade Sarajeva, Goran je spustio tabut s ostacima svog
daid`e u zemlju. Napuklo mu je srce od eksplozije na
Markalama. Ve}ina Informativne slu`be Prvog korpusa
ARBiH stajat }e blizu Gorana: Kemo Had`i}, Enver
Kazaz, Hazim Akmad`i}, Jasko Smajlovi}, Meme Hro-
mad`i}, ^usta, ^izma, Dino, Avdo, Fale...
Me|utim, to se jo{ ne zna. U vrijeme ove pri~e dijelovi
iz kojih se sastoji Goranova zemlja nisu ba{ stopljeni, ali se
dr`e jedan za drugi. Ogromna masa uniformisanih ljudi
dobija pla}u samo da zalaje i ujede kad treba. ^upanje i si-
ktanje na klupi prestaje, {um li{~a se pode{ava na ti{e! Stari
platan k’o da stoji jo{ mirnije. Njega se stra{no ti~u na{e
drame. Razni re`imi koje stvaramo pa ru{imo.
Goran pri pogledu na mladu `enu u mini suknji zabo-
ravlja svoj problem. Suknja joj se, dok se tukla, popela do
struka. Goran zami{lja da joj skida uske ga}ice. Pa`ljivo ih
guli s nje. Bar ma{tati nije zabranjeno dok milicioner mo-
ralno dotjeruje grad i trudi se da ga udavi u miru i dosadi.
Jo{ dugih godinu dana Gorana dijeli od spajanja sa
`enom; pravom istinskom `enom. Dosad se samo ljubio,
mazio, preklinj’o! U nju, tu inicijalnu `enu, skliznut }e,
pra}aknuti se, kao riba {to se mu~ila na suhom...
Goran je maloljetan. Milicajci ga izgrde, malo istuku
i bu}nu natrag u slobodan `ivot. Udaraju ga mo`da ma-
lo ja~e nego svoju djecu. Dok hita takav iz raznih pra-
vaca prema svojoj ku}i, Goran voli {to postoji narodna
milicija. Ona ga ~uva dok spava.
- [ta to raditite!? - Vi~e milicioner. Bu{i ih pogle-
dom, jedno pa drugo. - ^upamo se - ka`e djevojka i
prasne u smijeh pri pogledu na svog olinjalog idola.
Ruke su joj pune njegove kose. Jo{ vi{e ga voli ovako
o{te}enog, s pokidanom perlom oko vrata. Nije mu pr-
va, ali mu je zato mo`da zadnja ljubav.
- Dajte malo li~ne! - Je l’ pi{e da je zabranjeno
~upanje? - A je l’ pi{e da nije? - A je l’ pi{e da je dozvo-
ljeno tu}i i vezati klinca lisicama za kvaku, aaa?
Opet onaj slatki hihot, prelaz iz ljutnje u smijeh, kad
vidi da je i dje~ak u kolima ra{~upan i oja|en.
- Slu{aj, mala! Ovakav jedan ~upavac, da ga ne friziramo
kako znamo, mogo bi i da naudi! I tebi i tvom dedi! - Deda
ti u ga}ama - ... tiho ka`e djevojka - [ta! - Nemoj da se ljuti-
te. Deda mi je umro, ovo mi je de~ko. - E alal ti vera }ero!
Ukus ti je ekstra, de luks! Pun grad momaka a ti... fuuuujj!
Ma nami~i tu suknju dolje, da ti je ja ne namaknem!
Stari hipik s dosadom podnosi sve {to se de{ava. Prsti-
ma napamet pakuje kosu u rep. Neki drugi akordi i rifo-
vi ga se ti~u, neke druge slike drhture u `eleu vremena.
Prezire selja~ko i re`imsko razmetanje silom i trpanje
mladih u ~vrst ram. Godinama ve} ne jede meso, samo
ga dira, grli, ljubi kad je `ivo, toplo i pripada `enama.
Registrov’o je klinca u kolima sa skorenom krastom pod
nosem. O~i su mu pod suknjom njegove cure. Od jakog
je {tofa; batine ga vi{e golicaju nego bole. I on je u `ivotu
privo|en, i njegova le|a su malko natu~ena. Na najve}im
dotad studentskim demontracijama, iako nije nikad stu-
dir’o, pokazao je milicijskom kordonu golo dupe. Njego-
vo dupe je putem TV-signala obi{lo svijet i postalo svje-
tsko. Lijepo, malo, natr}eno hipi dupe u koje su `ene vo-
ljele zabadati nokte. Eto vam ga na! Poljubite ga.
Hipi
Stari hipik s
dosadom
podnosi sve
{to mu se
de{ava. Prstima
napamet pakuje
kosu u rep.
Neki drugi
akordi i rifovi
ga se ti~u, neke
druge slike
drhture u `eleu
vremena.
Prezire selja~ko i
re`imsko
razmetanje silom
i trpanje mladih
u ~vrst ram.
Godinama ve}
ne jede meso,
samo ga dira,
grli, ljubi, kad
je `ivo, toplo i
pripada `enama
Pi{e:
Goran SAMARD@I]
Lifestyle
Vjerovatno
ne postoji
nijedan
~ovjek na
svijetu koji
barem
jednom u
`ivotu nije
imao neki
talisman ili
hamajliju za
sre}u bilo
da su to
privjesak,
~arape ili
majica koja
nam donosi
uspjeh,
nakit,
djetelina s
~etiri lista,
potkovica ili
brojni drugi
Strujanje energije
Vjeruje se da se, prema principima
analogije, oko tih predmeta stvara po-
sebna energija koja ih identificira.
Naprimjer, ljubav i njen simbol srce
postaju ista stvar; `elimo li privu}i ili
zadr`ati ljubav, nosit }emo uza se sr-
ce. S druge strane, prema principu
kontakta, vjeruje se da kada predmeti,
osobe, situacije ili simboli do|u u
me|usobni kontakt, energija struji s
jednog na drugo.
46/azra 2009.
Hamajlije
simbol sre}e
ili modni detalj
S
imboli su oduvijek zra~ili magi~nom
privla~no{}u za ljude. ^ak i danas,
kada je nauka zavladala ljudskom
mi{lju, mnogi drevni simboli svako-
dnevno su prisutni u na{im `ivotima
u vidu hamajlija. Mnogi }e re}i ka-
ko su svjesni toga da ti predmeti ne
mogu donijeti sre}u niti ih za{tititi od zla, ali im
je potrebno ne{to u {ta }e vjerovati ili ih jedno-
stavno nose kao modne detalje.
U mnogim zemljama svijeta ne mo`e se ni
zamisliti `ivot bez hamajlija, a djeca ih dobijaju
odmah po ro|enju. Obi~no se nose u ko`nim
kesicama ili medaljonima oko vrata, ruke, pasa
ili bedara i rijetko se skidaju.
Vjerovatno ne postoji nijedan
~ovjek na svijetu koji barem je-
dnom u `ivotu nije imao neki
talisman ili hamajliju za sre}u
bilo da su to privjesak za
sre}u, ~arape ili majica koja
nam donosi uspjeh, nakit,
djetelina s ~etiri lista, po-
tkovica ili brojni drugi...
Od pamtivijeka postoje
obi~aji i vjerovanja vezana uz
stvari koje „imaju posebne
mo}i“.
Mitovi i legende
Ve}ina tih tradicionalnih „nositelja
sre}e“ vu~e porijeklo jo{ iz anti~kih vre-
mena, odnosno iz mitova i legendi. Ma-
nji dio su darovi od nama dragih
osoba ili predmeti vezani uz neki
sudbonosni dan u na{em `ivotu
i stoga su nam posebni.
Mogu biti od razli~itih pr-
irodnih materijala - perga-
menta, papira, svile, drveta,
{koljki, poludragog kamenja,
olova, srebra, zlata, a njihova
blagotvornost i za{titni~ka
mo} najvi{e ovisi o njihovim
misti~nim sadr`ajima. U Egi-
ptu su se mumije prekrivale ha-
majlijama od zlata, bronze, kame-
na i keramike da bi {titile besmr-
tnost umrle osobe. Na njima
su naj~e{}e citati iz svetih
knjiga, imena Bo`ijih po-
slanika i an|ela, misti~ni
i astrolo{ki znakovi,
{ifrirane fraze i numero-
lo{ke vrijednosti Lijepih
Bo`ijih imena, imena
vjerovjesnika, magi~ni
kvadrati (vefkovi), figure...
Prema vjerovanjima, ha-
majlije privla~e i okupljaju
sve sile, djeluju}i na svim ko-
zmi~kim planovima, te ~ovjeka
postavljaju u sredi{te tih sila, uspo-
stavljaju}i odnos izme|u njega i taja-
nstvenih sila koje utje~u na njegov
`ivot. One su „korespodencija“
izme|u ~ovjeka i duhovnih bi}a,
a ovisno o njihovom sadr`aju,
smatralo se da mogu o~uvati
zdravlje, sre}u i blagostanje,
te darovati snagu, `ivotnu
svje`inu, mudrost, svijest i
`ivot bez stresa. Neke reli-
gije ih zabranjuju, dok su
u drugim obavezne.
Mnogi koji su gledali
film „Moje Gr~ko
vjen~anje“ zapitali su se
za{to se u crkvi tokom cere-
monije vjen~anja pljuvalo na mladence. Iako je
cijela scena bila malo pretjerana (kako bi sve
ispalo smje{nije), razlog zbog kojeg se to radi za-
ista postoji. Vjerovanje u zlo oko praznovjerje je
koje vu~e korijene jo{ u antici i mo`e se susresti
u mnogim kulturama i zemljama Mediterana,
Arabije, Turske, pa sve do Indije.
„Zlo oko“ je vrsta negativne energije koju
svaki pojedinac nosi u sebi, tako da ukoliko se
dugo posmatra osoba, mo`e se lo{e utjecati na
istu preko te negativne energije. ^esto se to radi
potpuno nesvjesno, bilo zbog divljenja ili ljubo-
more, ali to su savr{eni kanali za zlo oko.
„@rtva“ }e tada odjednom osjetiti glavobolju, vr-
toglavicu ili }e pasti u nesvijest, ovisno o snazi
zlog oka i dostupnosti `rtve.
Upravo zbog toga veliki broj Grka vje{a malo
plavo oko okolo vrata ili ruke. Ta „za{tita“ mo`e
se nabaviti svuda, od suvenirnica do zlatara. Pla-
vo kamenje tako|er poma`e budu}i se smatra
kako plava boja {titi, kao i bijeli luk.
Dakle, ukoliko se nekome `eli podariti ko-
mpliment a da ga se urekne, najbolje je, ka`u
Grci, lagano pljunuti tri puta prema toj osobi (a
upravo to je doti~na scena iz filma prikazivala).
Djelovanje i porijeklo
Djelovanje hamajlije uveliko ovisi o vjeri onoga
ko je nosi - to mo`e biti bilo koja stvar, ali va`no
je, ka`u, nositeljevo vjerovanje da ga ona {titi od
uroka, bolesti i raznoraznih nezgoda. Kako vidi-
mo, hamajlija je prvotno bila {tit od zla, a tek je
naknadno postala portafortuna, donositeljica sre}e,
ali i modni dodatak. Za sve one koji oko vrata, ru-
ke, na u{ima ili nekom drugom mjestu nose neki
simbol preporu~ljivo je da znaju njegovo porijeklo
i zna~enje. Donosimo vam neka od njih.
Najpoznatija hamajlija u arapskom svijetu je
»
Vjerovanje da
djetelina s ~etiri lista
donosi sre}u poti~e iz
Amerike. Prema
legendi, Eva ju je prona{la u
rajskom vrtu. Vjeruje se da njena
~etiri lista predstavljaju ~etiri
najtra`enija ljudska dara: zdra-
vlje, ljubav, uspjeh i sre}u

azra 2009./47
azra 2009./49
» takozvana „Fatimina ruka“.
Njena simbolika je vrlo sna`na
i o njoj postoje razli~ite preda-
je. Uglavnom, ve}ina njih ka`e
da ovaj znak predstavlja veliki
simbol ljubavi, pra{tanja i vje-
rnosti ali i simbol snage, mo}i
i sre}e.
Fatimina ruka je hamajlija
koja {titi od „zlih o~iju“. Si-
mbol je stilizirana ruka s tri prsta u sredini i s jo{
jednim s lijeve i desne strane. U judaizmu se
„Fatimina ruka“ naziva „Ruka Miriam“. Prsti na
Fatiminoj ruci ozna~avaju, svaki ponaosob, je-
dnog od ~lanova svete porodice. Obi~no se izra-
|uje od zlata ili srebra, a nerijetko je ukra{ena i
dragim kamenjem.
U evropskim zemljama i u Sjedinjenim Ame-
ri~kim Dr`avama ~esto se mo`e vidjeti konjska
potkovica zakucana na {talama i ku}ama, ali i kao
stilizovana hamajlija i motiv na razli~itim koma-
dima nakita. Postala je znak dobre sre}e, ali malo
je onih koji znaju porijeklo tog vjerovanja.
Konjska potkovica
Ljudi koje je upravo to pitanje zanimalo
ka`u da odgovor najvjerovatnije le`i u materija-
lu od kojeg je napravljena potkovica- gvo`|u.
Ono se smatra izvorom sre}e, jer je ro|eno iz
jedinstva kamena i vatre, dva osnovna elementa
drevnih vremena. Ipak, nije samo materijal do-
prinio da potkovica postane simbol sre}e. Sma-
tra se da i njen oblik polumjeseca ima pozitivno
zna~enje, i to upravo zato {to asocira na nebe-
sko tijelo koje utje~e na ~ovjekov `ivot. Ta-
ko|er, na konjskoj potkovici trebalo bi da po-
stoji sedam rupa, a taj broj se tradicionalno
smatra sretnim.
Konjska potkovica predstavlja ne samo si-
mbol sre}e ve} i simbol snage. Ka`u da su je u
tom smislu prvi po~eli upotrebljavati rimski legi-
onari. Iz sudara gvozdene potkovice i stijena
ra|a se varnica, a ta iskra je vidljivo obilje`je
snage i mo}i, koje se, kako se vjerovalo, prenose
i na samog jaha~a.
Potkovica se smatra ~uvaricom blagajni, auto-
mobila ({titi od saobra}ajnih nezgoda) i brodova
(obje{ena na najvi{i jarbol {titi od opasnosti koje
prijete s mora). Poklanja se i mladencima kako
bi im ~uvala ku}u. Vjeruje se da njeni vrhovi
moraju biti okrenuti uvis jer tako raspr{uju ne-
gativnu energiju.
Vjerovanje da djetelina s ~etiri lista donosi
sre}u potje~e iz Amerike. Prema legendi, Eva ju
je prona{la u rajskom vrtu. Vjeruje se da njena
~etiri lista predstavljaju ~etiri najtra`enija ljudska
dara: zdravlje, ljubav, uspjeh i sre}u.
Mnogi za svoju hamajliju biraju srce. Ono je
u svim anti~kim kulturama sredi{te `ivota i inte-
ligencije, a uklesavalo se sa svetim formulama.
Danas srce u prvom redu predstavlja ljubav, vje-
rnost i ljubavno obe}anje.
Iako je krst simbol kr{}anstva, poznato je da
ima i druga zna~enja: obilje`je je Sunca i veza
suprotnosti; {titi od nesre}a, bolesti i zlokobnih
susreta. Prema anti~koj mediteranskoj tradiciji,
poma`e `enama tokom trudno}e i u trenutku
poro|aja. Danas postoji vi{e od 280 vrsta krsto-
va i svi imaju za{titni~ku ulogu. Naprimjer, egi-
patski krst (ankh = besmrtan) ozna~ava `ivot,
{titi od neplodnosti te psiholo{kih poreme}aja i
bolesti.
Hamajlije drevnih Babilonaca nerijetko su bi-
le u obliku Mjeseca, koji je mo}an talisman fi-
zi~ke snage, hrabrosti i uspjeha. Krug za Indijce
predstavlja vje~nost i sre}u te simbolizira sudbi-
nu koja sve pomi~e i transformira, ali i nestabi-
lnost te kontinuiranu preobrazbu. Krug je i si-
mbol Sunca, znanja i sre}e, koje se kre}u i slije-
de svoj put u kojem god pravcu `ivot i{ao. Zato
je omiljen kao hamajlija.
Kineski simbol yin-yang sve je popularniji
{irom zapadnog svijeta. On simbolizira supro-
tnosti: pokretne, vanjske, rastu}e, gornje, tople,
vru}e, svijetle, hiperaktivne, mu{ke zna~ajke
mogu se klasificirati kao Yang. Nepokretne,
unutarnje, padaju}e, donje, hladne, tamne, nea-
ktivne i `enske zna~ajke mogu se klasificirati
kao Yin. Ne samo da su yin i yang suprotni je-
dan drugome, oni ne mogu ni postojati jedan
bez drugoga. Naprimjer, kada ne bi bilo no}i,
ne bismo imali s ~ime uporediti njenu supro-
tnost - dan.
Na kraju svega mo`e se zaklju~iti sljede}e.
^ovjek, odnosno njegov mozak, stvara konstru-
ktivne ili destruktivne imaginacije. Hamajlije
nam zapravo nisu ni potrebne, jer razmi{ljamo li
pozitivno i dobro, automatski se smatramo bo-
ljim osobama. I obrnuto, razmi{ljamo li negati-
vno, velika je vjerovatnost da }e nam se doga|ati
negativne stvari. Ipak, ako vas u posljednje vrije-
me ne prati sre}a, izaberite neku hamajliju i
isprobajte da li deluje. Ko zna?!
Nije samo materijal doprinio
da potkovica postane simbol
sre}e. Smatra se da i njen oblik
polumjeseca ima pozitivno
zna~enje, i to upravo zato {to
asocira na nebesko tijelo koje
utje~e na ~ovjekov `ivot

Li~ne i op}e
hamajlije
Me|u li~nim hamajlija-
ma na najve}oj su cijeni bile
one koje su {titile od bolesti
i zaraze; ~uvale i razvijale pr-
irodnu snagu i spolnu akti-
vnost. U ove hamajlije spa-
dale su i one koje su {titile
trudnice, ~uvale ih od po-
ba~aja, stimulirale im lak
poro|aj i normalan dotok
mlijeka nakon poro|aja.
Me|u op}e hamajlije
ubrajale su se one koje su
skrivane u temeljima i zido-
vima ku}a, koje su posta-
vljane na ulazima u sela, ko-
je su {titile imanja i stoku.
One su vrlo ~esto pravljene
od olova i obi~no su imale
neograni~en vijek trajanja.
azra 2009./51
look
@enstveno
» @elite li lijepo izgledati u ovo proljetno
vrijeme, te sve osvojiti svojim `enstvenim
pogledom, kozmeti~ka ku}a Givenchy pre-
poru~uje da sjenama u zagasitim tonovima
osjen~ite unutarnje dijelove kapka, a da na
vanjski dio nanesete one u svjetlijoj roze
nijansi. Na usne tako|er stavite svjetliju
nijansu roze sjajila i nipo{to ne zaboravite
rumenilo, koje }e va{em licu donijeti pro-
ljetnu prozra~nost.
52/azra 2009.
look
Romanti~no
» Romanti~ne dame koje u svom pogle-
du nose dozu misticizma uvijek su za-
nimljive ja~em spolu. @elite li pobuditi
ne~iju pa`nju, Givenchy vam prepo-
ru~uje da na o~i naneste intenzivnije
boje, te o~i uokvirite olovkom u boji.
A, misti~an pogled posti}i }ete nanesete
li vi{e slojeva crne maskare.
Ne zaboravite sjajilo za usne
u tamnijoj roze boji.
look
Glamour
» @elim da me svi primijete!
Uz Givenchy savjete i kozme-
tiku bez problema }ete ostva-
riti svoju misiju. Glamur, ko-
ji najbolje simboliziraju holi-
vudske dive, posti}i }ete inte-
nzivnijim make-upom, koji
„Givenchy“ preporu~uje sa-
mo u ve~ernjim izlascima.
Ujedna~ena podloga, istaknu-
te jagodice, te obavezan
„smokey eye“ efekt na va{im
o~ima nikoga ne}e ostaviti ra-
vnodu{nim. Jaku ve~ernju
{minku izbalansirajte
sjajilom u svjetlijoj
be` nijansi.
azra 2009./53
look
54/azra 2009.
Magic Kajal Ouvert
»Magic Kajal Ouvert olovka
u crnoj boji savr{eno }e ista}i oblik va{ih o~iju, a pogled
u~initi magi~nim. 28,00 KM
Sari Glow
Orange Blush
»Sjajite s novim bojama rume-
nila. Najpo`eljnije su ru`i~asta
i narand`asta, ali i svi oni to-
novi prolje}a u kojima mo`ete
u`ivati. Dvije top boje su Ma-
harani Orange i Maharani Pi-
nk. @elite li ostvariti potpun
efekt, rumenilo nanesite meka-
nom ~etkicom. 67,00 KM
Proljetna
vedrina
na va{em licu
Photo
Perfection
»Novi puder ku}e Givenchy
Photo Perfection odli~no po-
kriva sve nedostatke na va{oj
ko`i daju}i joj savr{en izgled i
sjaj. Ovaj fluid ima za{titu pr-
otiv UV-zra~enja, a dostupan
je u deset boja. 64,54 KM
Rouge Interdit Shine
»Ovaj proizvod ku}e Givenchy je specifi~an - ima vi{e
sjaja nego obi~an ru`, a vi{e boje nego sjajilo u unikatnoj
kombinaciji koja isti~e usne
daju}i im meko}u
i sjaj. 45,34 KM
Produkcija Model: Lana STANI[I] Make-up, frizura i
stajling: Ado KARI[IK Foto: Muhidin @IVOJEVI]
Tekst: Lejla LOJO
Vernis
Please
Rose
»Ultra sjajan lak za
nokte koji se brzo
su{i i dugo traje po-
ma`e ja~anju va{ih
noktiju. Dostupan
je u svim modernim
bojama. Odlu~ite li
se za ru`i~astu nija-
nsu, ne}ete pogri-
je{iti. 28,00 KM
Phenomenon
Eyes Mascara
»Phenomenon Eyes je nova Givenchy maskara
koja je progla{ena revolucionarnim proizvo-
dom u oblasti {minke. Istovremeno uvija i
odvaja svaku trepavicu od korijena do vrha.
Ova maskara prema{ila je sve rekorde u prodaji
i osvojila je nagradu Marie Claire za najbolju
inovaciju make-upa. 49,00 KM
Optimizam i pozitivna energija su svuda oko nas, a ako
se na va{em licu jo{ vidi utjecaj depresivne i duge zime,
kozmeti~ka ku}a Givenchy nudi vam odli~no rje{enje -
nova sjajila, ru`evi, te sjenila u vedrim bojama u~init }e
da i vi jednostavno zablistate od sre}e. Ove proizvode
mo`ete prona}i u dvije autorizirane parfimerije za
Givenchy make-up i skin care kolekcije:
parfimeriji „Nevena“ u
Mostaru i parfimeriji
„W. Plaza“ u BBI centru
Fashion era
56/azra 2009.
»Fergie je nedavno
dizajnirala vlastitu liniju
obu}e, a one s
platformom su
joj me|u dra`im
modelima
Slavni vole
» Mada su veliki povratak do`ivjele 2006. godi-
ne, kada ih je u svoju kolekciju uvrstio Marc Ja-
cobs, cipele, sandale, ali i ~izme s platformom
podjednako su popularne i ove sezone. Stoga,
ako ste ve} po`alili misle}i da }e va{e cipele koje
ste kupili pro{le godine skupljati pra{inu u or-
maru, varate se. „Op~injenost“ platformama jo{
traje. Da li zbog ~injenice da su u njima vi{e za
nekoliko centimetara, pa im je silueta izdu`enija
i djeluje `enstvenije, pripadnice ljep{eg spola ih
se jednostavno ne `ele jo{ rije{iti.
Ova modna „anomalija“ svoje korijene ima
u dalekoj pro{losti. Naime, jo{ u 16. stolje}u
elegantne Venecijanke postaju vi{e za oko
sedam centimetara. Prete~a modela koji se da-
nas smatra posljednjim krikom mode kreiran je
u ateljeu Salvatorea Ferragama 1936. godine.
Zbog ratnih nesta{ica ko`e dizajner je stvorio
drveni |on, pa su tako `ene bile primorane no-
siti glomazne cipele. Uskoro cipele-platforme
postaju elegantne zahvaljuju}i trudu obu}ara
koji su se izvje`bali u njihovoj izradi i nau~ili
naglasiti njihove prednosti.
Oni koji se sje}aju mode 70-ih znaju da je
ona bila nezamisliva bez platformi, koje su se
tada nosile uz neizostavne sokne. Pogledajte s
kojim ih odjevnim kombinacijama slavne
li~nosti nose danas. L. L
»Mada joj ne nedostaje
visine, Cameron Diaz se
najudobnije osje}a u ovim
cipelama
»Christina Aguilera:
Platforma za nedosti`ne
centimetre
Famepictures
Famepictures
»Gwyneth Paltrow u
cipelama Pachinni, koje se
mogu kupiti samo u Evropi
azra 2009./57
»Victoria Beckham naj~e{}e nosi obu}u s platformom , a
najdra`i su joj modeli Christiana Louboutina
»Dita Von Teese nosi YSL platformu
»Cipele s platformom za
dnevni izlazak
nosi i Britney Spears
platforme
»I atraktivna
Kim Kardashian
nosi platformu
»Me|u „zaljubljenicima“ u platforme je i Jennifer Lopez
Famepictures
58/azra 2009. azra 2009./59
OBN Star Model by Dejana Rosulja{
Nakon {est
odr`anih
kastinga imali
smo mnogo
posla i doista
nije bilo lako
odlu~iti koje
djevojke idu u
u`i izbor,
ali uspjeli smo
svesti broj
djevojaka koje
}e u~estvovati
u na{oj prvoj
emisiji OBN Star
Model by
Dejana Rosulja{
na 20
N
akon mno{tva show programa u
kojima su me|u mladim Bosanci-
ma i Hercegovcima otkriveni bro-
jni muzi~ki, gluma~ki i drugi tale-
nti, OBN televizija uskoro po-
kre}e jedan sasvim druga~iji
show, prvi takve vrste na na{im
prostorima. Rije~ je o projektu „OBN Star Model by
Dejana Rosulja{„, u kojem }e `iri u sastavu Jasmin
FAZLAGI], Jan STEDUL, Dejana ROSULJA[,
Ivica SKOKO i Emerik GUDELJ i uz pomo} glaso-
va gledatelja izabrati pobjednicu. Nju o~ekuju vrije-
dne nagrade - automobil i naslovnica tira`nog maga-
zina, a superfinalistice nov~ane nagrade i putovanja u
najpresti`nije svjetske centre mode. Nedavno je u pr-
ostorijama ove televizije odr`an prvi kasting, a Deja-
na Rosulja{ je odlu~ila svoje impresije podijeliti s
na{im ~itateljima.
Kako je pro{ao kasting? Jeste li zadovoljni odzivom
djevojaka?
- Prezadovoljni smo. Zbog velikog interesovanja
odr`ali smo i par dodatnih kastinga. Ono {to me na-
ro~ito raduje je to {to su se na kasting prijavile djevo-
jke iz cijele Bosne i Hercegovine i iz regije.
Koliko ih se prijavilo?
- Odziv je bio doista iznad svih o~ekivanja i na
kastingu je bilo nekoliko stotina djevojaka. Kao {to
sam rekla, na kasting za show OBN Star Model by
Dejana Rosulja{ odazvale su se djevojke i iz susjednih
zemalja - iz Hrvatske i Srbije.
Kakve ste kriterije postavili?
- Dobar izgled je samo preduvjet, tra`e se jo{ sna-
la`ljivost, upornost, izdr`ljivost, elokventnost, perso-
nality i onaj famozni factor X. Kroz na{e emisije vi-
djet }emo na koji na~in se djevojke suo~avaju s izazo-
vima, koliko uspje{no obavljaju postavljene zadatke,
kako se pona{aju u razli~itim situacijama. Mnogo je
stvari koje }e utjecati na to koja djevojka napu{ta ta-
kmi~enje u na{em nedjeljnom showu, to jest koje
djevojke ostaju u utrci za pobjedu. U svakom
slu~aju, sve one }e imati dovoljno vremena i prilika
da poka`u koliko mogu i {ta znaju.
Koliko djevojaka ih je do sada zadovoljilo?
- Nakon {est odr`anih kastinga imali smo mnogo
posla i doista nije bilo lako odlu~iti koje djevojke idu
u u`i izbor, ali uspjeli smo svesti broj djevojaka koje
}e u~estvovati u na{oj prvoj emisiji OBN Star Model
by Dejana Rosulja{ na 20.
Je li bilo treme me|u djevojkama?
- Kastinzi su prolazili u zaista odli~nom raspo-
lo`enju, dobra vibra se osje}ala u zraku... Naravno,
razumljivo je da je bila prisutna i trema kod djevoja-
ka. Brinule su se ho}e li pro}i na kastingu, {ta }e im
re}i `iri, kakav }e dojam ostaviti.
Na koji ste na~in pomogli da savladaju tremu?
- Na{e dobro raspolo`enje i opu{teni razgovor s
djevojkama prije kastinga urodili su plodom. Primje-
tno je bilo da je trema splasnula ~im je po~eo kasting
i ~im su prve djevojke zavr{ile s predstavljanjem.
Da li ve} imate neku favoritkinju?
- O favoritkinji je jo{ uvijek prerano govoriti.
Na{a prva emisija je na programu u nedjelju 19. apr-
ila u 20.00 h. To je uvodna emisija u kojoj }e gleda-
oci upoznati 20 djevojaka koje su u{le u u`i krug. U
toj emisiji uradit }emo jo{ dva eliminacijska kruga, te
}e na kraju ostati 12 djevojaka, koje }e se deset se-
dmica suo~avati s raznim modnim izazovima i boriti
za pobjedu. O pobjednici }e odlu~ivati na{ stru~ni
`iri i gledaoci telefonskim glasanjem.
Koji su njihovi razlozi za u~e{}e u showu? Je li to
stvarna ljubav prema modelingu ili `elja za slavom?
- Razlozi djevojaka su razli~iti. Neke `ele ostvariti
nova poznanstva, putovati i dobro se zabaviti, druge
sanjaju o uspje{noj karijeri modela, tre}e privla~e pri-
mamljive nagrade u na{em showu. Show OBN Star
Model by Dejana Rosulja{ ~ine i razli~iti modni za-
daci i izazovi, pa neke od njih `ele saznati koliko su
uop}e jake za takav posao i da se oku{aju u nekim
novim stvarima. Uistinu ima mnogo djevojaka koje
su svjesne da modeling nije uop}e lagan posao, kako
se mo`da na prvi pogled ~ini, pa `ele kroz nas show,
uz pomo} vrhunskog tima stru~njaka, nau~iti tajne
manekenstva, pravilnog dr`anja, lijepog hodanja, sa-
vladati tehnike dobrog make-upa, primjerenog stajli-
nga, te otkriti kako se snimaju beauty i fashion edi-
torijali, reklame i na kraju, `ele prona}i svoje mjesto
u svijetu mode.
Djevojke imaju
razli~ite razloge za u~e{}e
Razgovarala:
Elvedina D@AKMI]
58/azra 2009. azra 2009./59
OBN Star Model by Dejana Rosulja{
Nakon {est
odr`anih
kastinga imali
smo mnogo
posla i doista
nije bilo lako
odlu~iti koje
djevojke idu u
u`i izbor,
ali uspjeli smo
svesti broj
djevojaka koje
}e u~estvovati
u na{oj prvoj
emisiji OBN Star
Model by
Dejana Rosulja{
na 20
N
akon mno{tva show programa u
kojima su me|u mladim Bosanci-
ma i Hercegovcima otkriveni bro-
jni muzi~ki, gluma~ki i drugi tale-
nti, OBN televizija uskoro po-
kre}e jedan sasvim druga~iji
show, prvi takve vrste na na{im
prostorima. Rije~ je o projektu „OBN Star Model by
Dejana Rosulja{„, u kojem }e `iri u sastavu Jasmin
FAZLAGI], Jan STEDUL, Dejana ROSULJA[,
Ivica SKOKO i Emerik GUDELJ i uz pomo} glaso-
va gledatelja izabrati pobjednicu. Nju o~ekuju vrije-
dne nagrade - automobil i naslovnica tira`nog maga-
zina, a superfinalistice nov~ane nagrade i putovanja u
najpresti`nije svjetske centre mode. Nedavno je u pr-
ostorijama ove televizije odr`an prvi kasting, a Deja-
na Rosulja{ je odlu~ila svoje impresije podijeliti s
na{im ~itateljima.
Kako je pro{ao kasting? Jeste li zadovoljni odzivom
djevojaka?
- Prezadovoljni smo. Zbog velikog interesovanja
odr`ali smo i par dodatnih kastinga. Ono {to me na-
ro~ito raduje je to {to su se na kasting prijavile djevo-
jke iz cijele Bosne i Hercegovine i iz regije.
Koliko ih se prijavilo?
- Odziv je bio doista iznad svih o~ekivanja i na
kastingu je bilo nekoliko stotina djevojaka. Kao {to
sam rekla, na kasting za show OBN Star Model by
Dejana Rosulja{ odazvale su se djevojke i iz susjednih
zemalja - iz Hrvatske i Srbije.
Kakve ste kriterije postavili?
- Dobar izgled je samo preduvjet, tra`e se jo{ sna-
la`ljivost, upornost, izdr`ljivost, elokventnost, perso-
nality i onaj famozni factor X. Kroz na{e emisije vi-
djet }emo na koji na~in se djevojke suo~avaju s izazo-
vima, koliko uspje{no obavljaju postavljene zadatke,
kako se pona{aju u razli~itim situacijama. Mnogo je
stvari koje }e utjecati na to koja djevojka napu{ta ta-
kmi~enje u na{em nedjeljnom showu, to jest koje
djevojke ostaju u utrci za pobjedu. U svakom
slu~aju, sve one }e imati dovoljno vremena i prilika
da poka`u koliko mogu i {ta znaju.
Koliko djevojaka ih je do sada zadovoljilo?
- Nakon {est odr`anih kastinga imali smo mnogo
posla i doista nije bilo lako odlu~iti koje djevojke idu
u u`i izbor, ali uspjeli smo svesti broj djevojaka koje
}e u~estvovati u na{oj prvoj emisiji OBN Star Model
by Dejana Rosulja{ na 20.
Je li bilo treme me|u djevojkama?
- Kastinzi su prolazili u zaista odli~nom raspo-
lo`enju, dobra vibra se osje}ala u zraku... Naravno,
razumljivo je da je bila prisutna i trema kod djevoja-
ka. Brinule su se ho}e li pro}i na kastingu, {ta }e im
re}i `iri, kakav }e dojam ostaviti.
Na koji ste na~in pomogli da savladaju tremu?
- Na{e dobro raspolo`enje i opu{teni razgovor s
djevojkama prije kastinga urodili su plodom. Primje-
tno je bilo da je trema splasnula ~im je po~eo kasting
i ~im su prve djevojke zavr{ile s predstavljanjem.
Da li ve} imate neku favoritkinju?
- O favoritkinji je jo{ uvijek prerano govoriti.
Na{a prva emisija je na programu u nedjelju 19. apr-
ila u 20.00 h. To je uvodna emisija u kojoj }e gleda-
oci upoznati 20 djevojaka koje su u{le u u`i krug. U
toj emisiji uradit }emo jo{ dva eliminacijska kruga, te
}e na kraju ostati 12 djevojaka, koje }e se deset se-
dmica suo~avati s raznim modnim izazovima i boriti
za pobjedu. O pobjednici }e odlu~ivati na{ stru~ni
`iri i gledaoci telefonskim glasanjem.
Koji su njihovi razlozi za u~e{}e u showu? Je li to
stvarna ljubav prema modelingu ili `elja za slavom?
- Razlozi djevojaka su razli~iti. Neke `ele ostvariti
nova poznanstva, putovati i dobro se zabaviti, druge
sanjaju o uspje{noj karijeri modela, tre}e privla~e pri-
mamljive nagrade u na{em showu. Show OBN Star
Model by Dejana Rosulja{ ~ine i razli~iti modni za-
daci i izazovi, pa neke od njih `ele saznati koliko su
uop}e jake za takav posao i da se oku{aju u nekim
novim stvarima. Uistinu ima mnogo djevojaka koje
su svjesne da modeling nije uop}e lagan posao, kako
se mo`da na prvi pogled ~ini, pa `ele kroz nas show,
uz pomo} vrhunskog tima stru~njaka, nau~iti tajne
manekenstva, pravilnog dr`anja, lijepog hodanja, sa-
vladati tehnike dobrog make-upa, primjerenog stajli-
nga, te otkriti kako se snimaju beauty i fashion edi-
torijali, reklame i na kraju, `ele prona}i svoje mjesto
u svijetu mode.
Djevojke imaju
razli~ite razloge za u~e{}e
Razgovarala:
Elvedina D@AKMI]
60/azra 2009.
Tendence
»Iako je ve}ina dizajnera
ovo prolje}e i ljeto predstavila
veselim bojama poput nara-
nd`aste, ru`i~aste, `ute i drugih,
bilo je i onih kreatora koji su ostali vjerni
sofisticiranim nijansama. Tako su Luca Luca i
Maz Azria predstavili kolekcije za ovu sezonu u
be`, sme|oj, tonovima breskve te sivoj boji.
^iste i fluidne, ove nijanse poma`u da odjevne
kombinacije izgledaju jednostavno i elegantno.
Siva je jo{ ove jeseni dobila funkciju jedne od
najelegantnijih boja, tako da }e jo{ dugo biti u
trendu; be` dobro pristaje gotovo svakoj `eni,
a sme|a je uvijek moderna. Pored toga, nemo-
jte se ni slu~ajno dovesti u isku{enje da boje
odje}e poku{ate preslikati na make-up, pogoto-
vo ukoliko je rije~ o `ivim bojama. Me|utim,
ako su neutralne nijanse va{ odjevni izbor, slobo-
dno se poigrajte sa {minkom.
S
o
f
i
s
t
i
c
i
r
a
n
i

i

e
l
e
g
a
n
t
n
i

u

n
e
u
t
r
a
l
n
i
m

b
o
j
a
m
a
Imperativ
uska
linija
odijela
DI CAPRIO MAN DI CAPRIO WOMAN
Trend u
mu{kim odijeli-
ma za idu}u se-
zonu nala`e po-
vratak klasici pa
}e se nositi sakoi
klasi~ne {irine s
kop~anjem na
dva dugmeta.
Hla~e su u`ih
nogavica i ravnih
linija. Za sljedbe-
nike trendovskih
hitova u Di
Caprio kolekciji
nalaze se odijela
povi{enih ramena.
I dalje je u tre-
ndu pamuk i ‘i-
sprani’ izgled, a
novost su i
na{iveni amble-
mi. U klasici do-
miniraju crna i
siva, vra}aju se
mikrodezeni i pr-
uge, a trendovske
boje su sme|a i
be`, ljeti bijela i
boja leda.
Trendovi
u `enskoj modi
donose mno{tvo
{arenih uzoraka
Apsolutni hit sezone u `enskoj
modi je nova plava boja u ko-
mbinaciji s tamnosme|om.
Kraljica me|u (ne)bojama
ostaje bijela, a tu su i zemljani
tonovi za nje`an safari look.
Ultimativni trend su printevi s
oblicima organskog porijekla
(cvjetovi, listovi) - posebno na
haljinama i suknjama. Odje}a
za formalnije prilike kao i za
posebne prigode prati liniju ti-
jela a svaki modni dodatak na
njoj dolazi tek da naglasi
`enstvenost. I boje u akroma-
tskim bijelim, sivim i crnim
tonovima ostavljaju mogu}nost
da istaknete svoju osobnost.
Odje}a je izra|ena iz laganih,
tijelu dragih tkanina koje
isti~u figuru i ostavljaju pro-
stora nesputanim kretnjama.
Ultimativni ljetni hit je crno-
bijela kombinacija - za nju i
njega.
»Mu{ki sako
256 KM
»Mu{ki sako
252 KM
»Hla~e
150 KM
»Hla~e
160 KM
»@. haljina
193 KM
»@enska bluza
118 KM
»@enska jakna
241 KM
62/azra 2009.
Levi’s(r) 501 (r) jeans
Levi’s(r) Red Tab(r) jeans kolekcija inspirirana je ugo|ajem
Cube i Marakesha sedamdesetih godina.
Bogatstvo kolorita postignuto je paletom od zemljanih tonova, boja hr|e
pomije{ana je s neutralnim bojama i bojom indiga. Kroz kolekciju su preze-
ntirani zanimljivi printevi i uzorci koji su inspirirani bogatom kulturom Ma-
rakesha i Cube.
Obrade tkanina su raznolike - od izno{enih, izblije|enih od sunca, pa sve do
sivih tonova i bijele boje. U denimu se nose srednje plavi tonovi koji ostavljaju
dojam izno{enog, dok u nedenim modelima prevladava blijedoplavi ton.
Kolekciju Red Tab Guys karakteriziraju lagane tkanine, ma{toviti detalji.
Prolje}e je sezona kada se nose apsolutno sve du`ine.
Red Tab Girls kolekcija najavljuje veliki povratak lepr{avih {arenih maji-
ca, tunika i trapez hla~a. Modeli Flare i Parallel leg aposolutni su hit, dok se
bluze i tunike pojavljuju u svim kombinacijama; od slojevitog odijevanja, ali
u seksi varijanti i kao samostalni odjevni predmet.
176 KM
59 KM 133 KM 88 KM
49 KM
233 KM
147 KM
78 KM
174 KM 231 KM
azra 2009./63
OLS (Only Levi's store) – SARAJEVO - Gajev trg 1,
ZENICA - Kamberovi}a polje bb,
MOSTAR - PC Rondo - Kralja Petra Krešimira IV
MBS (Multi Brand Store): SARAJEVO: Mis Irbina3,
PC Merkur-Grada~a~ka 1,
BANJA LUKA: Trg srpskih junaka 6;
TUZLA – Trgova~ka 12,
MOSTAR - PC- Stjepana Radi}a 31,
ZENICA: Maršala Tita 37,
BIHA] - Ešefa Kova~evi}a 1,
ŠIROKI BRIJEG: Antuna Mihanovi}a 18c,
TREBINJE: Kralja Petra I Oslobodioca 7;
LIVNO - PC Forum-Splitska bb,
^ITLUK - pc Mališi} -Trome|a bb;
PRIJEDOR - Branislava Nuši}a 1
BIJELJINA - TC Emporium-Kralja Petra I Kara|or|evi}a br. 1
P
r
o
d
a
j
n
a

m
j
e
s
t
a
Na prodajnim mjestima u
tijeku je nagradna igra
“Levi’s is for me”!
1. Kupi - Posjeti Levi’s prodavaonice i izaberi nešto za sebe iz
najnovije ponude!
2. Napiši - U nekoliko reèenica opiši ~ime Levi's tebe obara s nogu!
3. Osvoji - Autori najoriginalnijih tekstova osvajaju ulaznice za
koncert U2 u Zagrebu!
Kiki Riki Prolje}e/ljeto 2009
64/azra 2009.
Neodoljiva u novim modnim
kombinacijama
Modna ku}a Kiki
Riki ovog puta vas
vodi u pravu
modnu pustolovinu.
Prepustite se ma{ti
i ~ulima i u`ivajte
u trendi
kombinacijama. U
buticima ove ku}e
mo`ete prona}i sve
{to vam treba za
novi proljetni
stajling: od
lepr{avih haljinica
do ultramodernih
hla~a, zanimljivih
majica i svega
onoga ~ime mo`ete
izgraditi osoben stil
- a to je ono {to ste
oduvijek `eljeli!
azra 2009./65
KIKIRIKI Br~ko /
BIH Dubrave, Br~ko /
Bosna i Hercegovina
Tel:+387 61
818 552
fax:+387 49
745 158
E-mail:
brcko@kikiriki.ba
KIKIRIKI Novi Pazar /
Srbija Save
Kova~evi~a b.b.
Novi Pazar / Srbija
Tel:+381 65 428 17
29/30/31/32
Fax:+381 20
381 719
E-mail:
novipazar@kikiriki.ba
BUTICI:
Sarajevo / Grbavi~ka
40 b
Tel:+387 33
642 960
E-mail:
sarajevo@kikiriki.ba
Ilid`a - Sarajevo /
Mala aleja 30
Tel:+387 33
636 666
E-mail:
sarajevo@kikiriki.ba
Sarajevo /
Gazi Husrev-begov
bezistan 26
E-mail:
sarajevo@kikiriki.ba
www.kikiriki.ba
66/azra 2009.
Posjetite
Kiki Riki
butike,
o~ekuje vas
iznena|enje
Kiki Riki Prolje}e/ljeto 2009
Ilid`a (Mala aleja br. 30)
Grbavica (Grbavi~ka br. 40b)
Ba{~ar{ija (Bezistan br. 26)
Arizona market Br~ko
www.kikiriki.ba
azra 2009./67
Moje putovanje Argentina
Profesorica arheologije
na sarajevskom i
mostarskom univerzitetu
u svom je `ivotu
proputovala mnoge
zemlje, ali uspomene
na posjetu Argentini jo{
uvijek su veoma
`ive u njenom
sje}anju
P
oziv „Azre“: opisati neko od mojih
putovanje. U trenu se postavilo
pitanje: „A koje“ - arheolozi neka-
ko puno putuju. I nisam pomislila
na neko od tih, nerijetko su napo-
rna i stresna, nego na jedno o ko-
jem sam ma{tala dugo i puno sve
do trenutka kad sam bila u prilici otputovati, a
nakon povratka uvijek ga se sje}am sve do da-
nas.
Argentina - zemlja koju ne mo`ete posjetiti,
onako, usput, putuju}i u neku drugu zemlju,
nego namjerno, kad vam je sama cilj. A meni je
to valjda bila jo{ s kraja 50-ih. Povezala su nas
neka pisma, razglednice nekog beskona~no veli-
kog grada, prelijepe ~estitke ve} tada ukra{ene
zlatnim prahom, prva prava lutka u odje}i od
spu`ve, cipele - valjda sam ih ve} tada zavoljela.
Neki, sad znam, lijepi mirisi i fotografije jedne
prelijepe, neobi~no atraktivne `ene, sestre moje
majke, kojoj je sudbina, kao i mnogim drugim s
prostora Hercegovine, pokazala
neke daleke horizonte.
Pi{e: Snje`ana VASILJ
Zahvaljuju}i povoljnom
polo`aju (jedna od najve}ih luka
u Ju`noj Americi) danas je to
grad s beskona~nim, desetine
kilometara dugim i stotinjak
metara {irokim ulicama;
parkovima s drve}em koje
cvjeta umjesto cvije}a

Zemlja
tajanstvenog
tanga
»
» Kasa Rosada ru`i~asta rezidencija argentinskog predjednika
68/azra 2009.
Prepiska s Argentinom trajala je dugo, a onda
jedan hladni zimski dan - Amsterdam, aerodrom
i jedan dugi, dugi let, puno misli, a onda dan
drugi, ljetni, susreti i jedna druga~ija zemlja s
nekim drugim zvijezdama u kojoj vru}e postaje
sa sjevera, a hladno s juga. Zemlja od 2. 766
890 km2 (kao Evropa bez Rusije) s manje od 40
miliona stanovnika, od kojih skoro svaki drugi
`ivi u glavnom gradu Buenos Airesu. Caital Fe-
deral, kako ga njegovi stanovnici, Portenje ili u
prijevodu „ljudi po-
red rijeke“ - La Plate, zovu. Utemeljio ga je, za
nas u Evropi, nedavne 1536. god. [panac P. de
Mendoza kao malo naselje Nuestra Senora Santa
Maria del Buen Aire.
Buenos Aires
Zahvaljuju}i povoljnom polo`aju (jedna od
najve}ih luka u Ju`noj Americi) danas je to grad
s beskona~nim, desetine kilometara dugim i sto-
tinjak metara {irokim ulicama; parkovima s dr-
ve}em koje cvjeta umjesto cvije}a. Kasa Rosada
ru`i~asta rezidencija argentinskih predsjednika s
onim balkonom s kojega je argentinska miljeni-
ca Evita Peron, a kasnije i Madonna, pozdravlja-
la svoje miljenike.
Argentina je i nogomet. Vidjela sam stadion
Rivera, ali ne pun (nije preporu~ljivo jer su
gu`ve nekad nepredvidive) nego prazan, tih - ni-
jem, ali ogroman. Boka - kvart najsiroma{nijih,
ali i naj`ilavijih. Sve je druga~ije u tom kvartu,
manji je od svega velikog u tom ogromnom gra-
du, ali obojen, lepr{av i {aren kao i ~itava Arge-
ntina, koju su stvorili svi koji su iz raznih kraje-
va svijeta u nju do{li s razli~itim nadanjima.
[ta je posebno, druga~ije od svega ostalog?
Tango tajanstveno ma{tovit, spontan, do sa-
vr{enstva skladan i mali restorani sa zvucima
usamljenog svira~a koji jo{ od rane ve~eri svira
samo vama i Argentinci koji uvijek prvog u mje-
secu jedu njoke - za sre}u, nadaju}i se tako no-
Nakon doru~ka tako|er se
ne `ure, dru`e se uz mate
- tikvica iz koje piju tradicionalni
~aj od nekih trava uz koje su
usamljeni gau~osi skra}ivali
duge no}i u nepreglednoj
Pampi

»
» Moderni
dio grada
» ^arobno lijepi
Iguazu vodopad
vcu za koji se ba{ nisu spremni puno namu~iti.
Ina~e, jedu meso, onda opet meso, pa onda
meso s mesom, ali naviknete se. Meso je od onih
u svijetu ~uvenih argentinskih kravica s nepregle-
dnih pa{njaka od Okeana do Anda. A restorani,
interesantno, ~inilo mi se da Argentinci u njima
sjede beskona~no. I ako se jednog dana na|ete ta-
mo, nemojte se iznenaditi: uz ve~eru na isti ra~un
ide i doru~ak. Slu`i se meso, a uz sto za poslu`iva-
nje uvijek je jedan manji na kojem cijelu no}
br~kate po ro{tilju koji se do jutra ne gasi.
Nakon doru~ka tako|er se ne `ure, dru`e se
uz mate - tikvica iz koje piju tradicionalni ~aj od
nekih trava uz koje su usamljeni gau~osi
skra}ivali duge no}i u nepreglednoj Pampi. Pro-
bala sam i ~ikita odrezak: {nicla, pohana banana
i preljev s gljivama (jednom sam se pohvalila u
Sarajevu, nije upalilo - }evapi valjda ljep{e mi-
ri{u).
U Buenos Airesu sve je veliko pa ~ak i
knji`are. Tra`ila sam Borhesa poklon za pjesnika
Milu Stoji}a. Police su bile ogromne, nepregle-
dne, ipak od silnih
Borhesa dobio je je-
dnog, a ja Misu Kriolu
valjda ne{to najljep{e
{to Indiosi - potomci
starih Inka na svojim
tradicionalnim instru-
mentima sviraju.
Kupanje
u okeanu
[oping. U gradu od
15-ak miliona stano-
vnika s tr`i{tem od
multi-multi bogatih
do mini-mini siro-
ma{nih - prva instru-
kcija je bila: „Ako ti se
ne{to svi|a, kupuj“.
Razlog je jednostavan,
bez obzira koliko osta-
jete, male su mo-
gu}nosti vratiti se na
isto mjesto. Florida,
ulica s najljep{im gale-
rijama (prostori s
du}anima) sa svim {to
nude - modni trendo-
vi isprobaju ranije dok
se Evropa smrzava. Tu
sam saznala - krzno se
gleda u Parizu, a ku-
puje u Argentini.
Ostatak Argentine
zemlja je od Atlantika
do Anda s nepregle-
dnom Pampom i Pata-
gonijom. Prvo Marl del
Plata, grad na okeanu s
beskona~nim pla`ama
(kupanje u okeanu pro-
bala sam i ne bi ponovi-
la). Poslije toga bilo mi
je jasno za{to to oni rade
na bazenima. Nemate
pojma kako je iza}i iz
vode sa slojem pijeska
koji vam se uvu~e u sva-
ku poru i onda to opra-
ti. Uostalom, uz bazene je
ljep{i pogled, `ene lijepe, ni{ta manje nego u Riju.
Poseban dar bio je put preko Argentine od
Rosaria preko Pampe i Patagonije do Neuquena.
Toliko raznolikosti i nepreglednih ran~eva s tek
ponekim skoro pravim gau~osom - danas nisu u
modi, njihov posao radi se druga~ije.
Provincija Neuquen na Andama (Cordillera de
los Andes) jezero Nahuel Huapi, San Martin de los
Andos i Bariloche dio su te zemlje koja se i danas,
sigurna sam, dru`i sa svojim drevnim bogovima.
I sada, tako dugo nakon povratka iz Argenti-
ne, te tako „druga~ije“ zemlje rado se sjetim. Na
nju me podsjeti samo par u mr`nji rata pre`ivje-
lih fotografija, i Borhes, koji nam je svima mu-
dro poru~io:
„ Kada bih ponovo `ivio, puno vi{e bih gri-
je{io. Manje se pla{io. Stvari ne bih tako ozbi-
ljno shvatao. Vi{e bih putovao. Puno vi{e ljudi
upoznao. Neke druge knjige ~itao. Hrabrije bih
se ljubio. Manje kupovao. Vi{e tro{io. Prijatelje
~uvao. Ali eto imam ve} 80 godina i znam da
umirem“.
A restorani, interesantno,
~inilo mi se da Argentinci u
njima sjede beskona~no. I ako
se jednog dana na|ete tamo,
nemojte se iznenaditi - uz
ve~eru na isti ra~un ide
i doru~ak

azra 2009./69
» Tango se ple{e i na ulicama
70/azra 2009.
Explorer
Gej{e:
zamrznuta
tradicija
Z
ahvaljuju}i ameri~kom piscu
Arturu GOLDENU i njego-
vom romanu „Memoari jedne
gej{e“ (po kojem je snimljen i
istoimeni film) aktuelizovana je
uspomena na kontroverznu
ustanovu japanskih gej{i, zani-
mljivu kako sa socio-kulturolo{kog tako i s psi-
holo{kog, pravnog, moralnog, pa i modnog sta-
novi{ta. Kao {to je zainteresovalo ~itala~ku i fi-
lmsku publiku, egzoti~no sestrinstvo gej{i je
svojim tajanstvenim na~inom `ivota (od kada je
prihva}eno kao posebna socijalna grupa u Ze-
mlji izlaze}eg sunca) intrigiralo javno mnjenje i
raspirivalo ma{tu, posebno mu{ku. Te ikone ja-
panske kulture ve} 250 godina praktikuju svoj
gei ili umije}e.
Prvi put pojavile su se u Tokiju i Osaki u 17.
vijeku kao plesa~ice i muzi~arke. Ko su, zapra-
vo, bile prave gej{e? Dame, umjetnice i zaba-
vlja~ice, konkubine, prostitutke ili sve zajedno?
Rije~ gej{a u japanskom jeziku zna~i umje-
tnica, odnosno ozna~ava osobu koja vlada
odre|enom vje{tinom. Interesantno je spome-
nuti da su prvobitno gej{ama nazivani mu{karci
na dvorovima feudalnih vlastelina iz 18. vijeka.
Status gej{i dobijali su zahvaljuju}i umije}u
ma~evanja, jahanja i ga|anja. Tek pred kraj tog
stolje}a rije~ gej{a dobija druga~ije zna~enje i
odnosi se isklju~ivo na `ene talentovane za pje-
vanje i plesanje.
Izda{no obrazovanje
Gej{e se ~esto pogre{no poistovje}uju s pro-
stitutkama, {to nisu, makar ne u bukvalnom
smislu te rije~i. Posebno se to ne odnosi na one
koje pripadaju najvi{em redu gej{i. One su pro-
fesionalne zabavlja~ice, vrhunsko dru{tvo za ra-
zgovor, flert, katkad, po volji, i ne{to vi{e od to-
ga. Njihova umiljatost, izda{no obrazovanje,
apsolutna poslu{nost ~inila ih je izuzetno pri-
vla~nim, ~ak i kada nisu bile naro~ito lijepe.
O~aravale su tijelom, ali jo{ vi{e duhom.
Moderna je gej{a krema goleme industrije
koja se stolje}ima razvijala da ugodi senzualnim
`eljama japanskih mu{karaca. Njen je posao pr-
odaja sna - o rasko{i, romantici i ekskluzivnosti
- najbogatijim i najmo}nijim mu{karcima Japa-
na. U najskupljim restoranima i ~ajanama, dok
mu{karci vode osjetljive poslovne pregovore,
gej{e to~e sake i odr`avaju razgovor - po cijeni
Odvojeni svjetovi
- Ustanova gej{e nastala je u tradiciona-
lnom dru{tvu Zemlje izlaze}eg sunca koje ni-
je dozvoljavalo otvorenu javnu komunikaciju
izme|u mu{karaca i njihovih `ena. Za japa-
nskog doma}ina, posebno plemi}a, postojala
su dva odvojena svijeta. Prvi se odnosio na
posao, a drugi na ku}u i porodicu. U sklopu
prvog nalazila se i razonoda, kao i ~ulni u`ici.
A oni su, po pravilu, tra`eni van ku}e jer je
zakonita `ena, po shvatanju japanskog gospo-
dina, imala svoje malo „carstvo“ - do-
ma}instvo i dovoljno briga da se njime, i va-
spitanjem djece, pozabavi.
azra 2009./71
»
od vi{e hiljada dolara.
Malobrojne `ene koje danas ulaze u svijet
gej{i privukla je romanti~na slika o njima ili
ljubav prema tradicionalnim vje{tinama.
Me|utim, prije Drugog svjetskog rata ve}ina
gej{i nije imala izbora, bile su ro|ene u tom
poslu ili prisiljene da mu se priklju~e kako bi
pre`ivjele.
U dru{tvu u kojemu je `enino mjesto bilo ili
u ku}i ili u bordelu, gej{e su izborile odvojeni
kutak, stvoriv{i zajednicu `ena poznatu kao
„svijet cvije}a i vrba“. Odijevale su se u ra-
sko{ne svilene kimone i te`ile savr{enstvu u
{minkanju i otmjenom pona{anju. Na svom vr-
huncu u 19. stolje}u diktirale su modu i popu-
larnu kulturu, bile su supermodeli toga vreme-
na. No, kako se zapadnja~ka kultura {irila po-
slijeratnim Japanom, gej{e su se zamrznule u
vremenu, u~iniv{i tradiciju dijelom svoje pri-
vla~nosti.
Gej{a, {to zna~i „osoba koja `ivi u skladu s
umjetno{}u“, u~i ceremoniju ~aja, kaligrafije, i
svirati na instrumentu koje se naziva {amizen, te
uvje`bava plesne ta~ke koje su jedino javno iska-
zivanje njezinih nadarenosti. U tim ekstravaga-
ntnim priredbama gej{a se kre}e kroz niz su-
zdr`anih i elegantnih poza, pritom rijetko pre-
tjeruju}i.
Me|utim, umije}e koje gej{e pokazuju na
no}nim privatnim zabavama posve je druk~ije,
kako u ~asopisu „National Geographic“ pi{e Jo-
dy COBB. Kad mu{karci sjednu za ve~eru, gej{e
kleknu do njih, koketiraju i smije{e se, nude de-
likatese i to~e sake. Kad alkohol u~ini svoje, ra-
zve`u se kravate i jezici. Gej{e zbijaju {ale, svira-
ju {amizen i pjevaju bestidne pjesme. Stvaraju
opsjenu romantike u radom opsjednutoj kulturi,
u kojoj je malo prilika za odmor i u`itak.
Unato~ svim njenim umjetni~kim dosezima,
japanski mu{karci tvrde da najvi{e cijene gej{inu
vje{tinu vo|enja razgovora. Ona zna sve dnevne
novosti i tra~eve iz pozori{nog `ivota i svijeta su-
mo-boraca. Prou~ava mu{ki ego i njeguje ga po-
put vrta. Poznaje mu{ku narav i raspolo`enja.
Ona mu je potpuno posve}ena, a on cvate.
- U ovom svijetu mu{karac ima vi{e mjesto, a
`ena ga slijedi. Tako treba biti. Moram mu po-
magati i podr`avati ga, ali ne dopustiti mu da to
zna. To je `enska vrlina: biti jaka iznutra, ali to
ne pokazati - ka`e jedna tokijska gej{a.
Dobri poznavatelji stanja pretpostavljaju da
danas u Japanu `ivi manje od hiljadu pravih
gej{i, dakle 79.000 manje nego ih je bilo
po~etkom pro{log stolje}a.
U modernom Japanu, pa ~ak i Kyotu, mjestu
u kojem je ova tradicija najja~a, gej{e su prava
rijetkost. Mo`emo ih prona}i u tradicionalnim
gej{a ku}ama zvanima okiya, no ve}ina ih `ivi u
vlastitim domovima. [to se ti~e odijevanja, ove
dame su vjerne jednom i jedinom - kimonu. Bo-
One su profesionalne
zabavlja~ice, vrhunsko
dru{tvo za razgovor, flert,
katkad, po volji, i ne{to
vi{e od toga. Njihova
umiljatost, izda{no
obrazovanje, apsolutna
poslu{nost ~inila ih je
izuzetno privla~nim, ~ak i
kada nisu bile naro~ito
lijepe. O~aravale su
tijelom, ali jo{
vi{e duhom
Priredila: Alma RED@EPAGI]
Ljepota vrata
- Moram ti re}i ne{to o vratovima u Japa-
nu, ako to ne zna{. Naime, japanski su
mu{karci, u pravilu, vrlo osjetljivi na `enski
vrat i grlo, ba{ kao {to su zapadnja~ki mu{ka-
rci osjetljivi na `enske noge. To je razlog
zbog kojeg gej{e zabacuju ovratnike svojih ki-
mona tako nisko da se pogledu otkriva gornji
dio ki~me; pretpostavljam da neka `ena u Pa-
rizu zbog istog razloga obla~i kratku su-
knju - izjavio je Arthur Golden,
autor knjige „Memoari je-
dne gej{e“.
Da bi bila uspje{na, gej{a
mora demonstrirati ljepotu,
otmjenost, umjetni~ki talent,
{arm i besprijekorno
pona{anje

je, uzorci i stil kimona ovise o sezoni, ali jedno
uvijek ostaje - tri sloja tkanine i nekoliko metara
dugog pojasa obi. U obla~enju dakako trebaju
veliku pomo} garderobijera.
Nostalgiju za danima uo~i Drugog svetskog
rata, u kojima su carovale gej{e, danas ne krije
najstarija me|u njima po imenu Kokin (98), ko-
ja je profesiji gej{e posvetila ~itav `ivot.
Bila su to vremena kad su u svilenim kimoni-
ma, klepe}u}i nanulama, gej{e „lepr{ale“ u resto-
rane „rjotei“ i zabavljale dobrostoje}u gospodu, a
ova bi se divila njihovoj umije{nosti, ljepoti,
`enstvenosti i {armu - sje}a se s ponosom Kokin.
Ona sa `aljenjem dodaje da se danas ljudi za-
bavljaju uz karaoke u barovima i plesnim klubo-
vima, ne znaju}i {ta gube.
Kokin i danas svira {amizen, tradicionalni
instrument s tri `ice, pjevaju}i stare pjesme u
Atamiju.
Da bi bila uspje{na, gej{a mora demonstrirati
ljepotu, otmjenost, umjetni~ki talent, {arm i be-
sprijekorno pona{anje. O-chaye su i ekskluzivna
mjesta na koja pristup imaju samo provjereni
gosti, na poslovnim ru~kovima ili zabavama,
gdje gej{a razgovara s gostima i za njih izvodi ta-
chikatu, tradicionalni japanski ples, ili jikatu,
pjevanje i sviranje odre|enog instrumenta.
Dodir grimiznoga
Gej{a ne priprema niti poslu`uje hranu, a ne
upu{ta se ni u seksualne avanture za jednu no}.
Ona, dodu{e, odr`ava razne razli~ite odnose s
mu{karcima, ali nije prostitutka. Iako je obi~aj
da svaka gej{a ima svog pokrovitelja s kojim je
emocionalno, ekonomski i seksualno povezana,
odluka `eli li takvu vrstu odnosa isklju~ivo je na
njoj samoj.
Da bi se postalo gej{om, morate biti k}i gej{e
ili vas mora prihvatiti O-chaya. Obi~no su lijepe
djevoj~ice siroma{ni ro|aci prodavali O-chayji,
koja bi pak ulo`ila trud i novac u njihovu obu-
ku. Negdje izme|u 15 i 20 godina starosti dje-
vojke bi postale maikos, „nau~nice“ gej{i. Mai-
ko obi~no prati gej{u na sastancima, kako bi {to
vi{e nau~ila o poslu, a kad napuni dvadeset go-
dina, odlu~uje `eli li postati gej{om.
Ignoriraju}i dru{tveni, ekonomski i kulturni
kontekst iz kojeg je poniknula, Zapad je poludio
za modom gej{a, posebno na~inom obla~enja i
{minkom, slijepo je kopiraju}i. No, u izgledu
gej{e ni{ta nije prepu{teno slu~ajnosti, a pogoto-
vo ne nerazumijevanju.
U japanskom postoji rije~ koiten - u doslo-
vnom prijevodu dodir grimiznoga. Upotreba cr-
vene boje u odje}i i {minki izrazito je va`na u ja-
panskom dru{tvu. Crvena se smatra bojom
ljepote i sre}e. Crveno donje rublje
ozna~ava menstrualnu bol i `enske
reproduktivne organe odr`ava zdr-
avima i funkcionalnima. Crvena
budi erotske osje}aje kod
mu{karaca. Gej{e nose crve-
nu postavu, a na usnama
`arko, odnosno svijetlocrve-
ni ru`.
Gej{a nosi sandale kad
je vani, a bosa je kad se
nalazi unutar ku}a. Stil
i na~in oblikovanja
~uvenih „gej{i frizu-
ra“, pak, varirao
je. Prije vladavine carske dinastije T`ang `ene su
nosile raspu{tenu kosu, ali u to vrijeme postalo
ju je popularno podizati. Poslije se u modu
vra}a kosa sakupljena u sredinu i spu{tena po ra-
menima.
Tokom 17. stolje}a ponovno se po~inje podi-
zati i tada nastaje tradicionalni na~in oblikova-
nja frizure shimada, stil kakav prakticiraju gej{e i
zna~i svu kosu podignutu u jednom smjeru. Ta-
kve frizure ukra{avaju se ~e{ljem i ukosnicama
koje predstavljaju dru{tveni status njihove nosi-
teljice.
Tradicionalna {minka koju koriste gej{e di-
ljem svijeta jedna je od najrasprostranjenijih
slika koja se povezuje s japanskom kulturom.
Rane gej{e bojile su obrve u zlatno`utu boju, a
po~etkom 16. stolje}a po~inju koristiti bijeli
puder pravljen od ri`inog pra{ka, koji je usko-
ro zamijenjen bijelom kremom, kao i `arkocr-
veni ru` za usne, pravljen od ekstrakta {afrana,
odnosno svijetlocrvene boje, od cvjetnih latica
grimizne boje, ma`u}i ga ~esto samo na sredi-
nu usana kako bi naglasile delikatnost i
`enstvenost
U vizuelnom smislu, odjevni stil gej{i je pre-
poznatljiv, kao {to su i one dugo vremena bile
predvodnice stila odijevanja u japanskom
dru{tvu, zapravo sve do 30-ih godina 20. vije-
ka, kada u Japan sti`u zapadni modni diktati.
Ali i u tom procesu gej{e su ostale vjerne se-
bi, ne prave}i kompromis s novom mo-
dom, potenciraju}i svoj stil, koji je vre-
menom gotovo prerastao u nacionalno
obilje`je. Tako i dana{nje gej{e izgle-
daju isto kao i njihove prethodnice od
prije dva tri vijeka, kada su postavljeni
temelji japanske `enske ljepote. A to su
crna kosa uvijena u rasko{nu pun|u, na-
puderisano bijelo lice s istaknutim crvenim
usnama, graciozno tijelo s minijaturnim sto-
palima uvijeno u otmjeni svileni kimono.
Glavni razlog zbog ~ega su neke `ene postaja-
le gej{e bilo je siroma{tvo. Uglavnom su ih rodi-
telji prodavali dok su bile sasvim male ili su one,
rje|e, same donosile takvu odluku kako bi spasi-
le porodicu od bijede. Kao vlasni{tvo drugih lju-
di, svojih novih gospodara, ostajale su u slu`bi
godinama. Prije nego su postajale prave
gej{e, obrazovale su se u specijalizovanim
{kolama za gej{e, sticale znanje iz svih
oblasti umjetnosti, lijepog po-
na{anja, pisanja.
Ipak, kada su u pitanju puteni
u`ici, mora se konstatovati i
~injenica da je japanska go-
spoda u odnosu na tada{nje,
a i sada{nje, evropske savre-
menike imala istan~aniji
ukus, pa su pod zabavom
smatrali ne samo tjelesno
ve} i duhovno zadovo-
ljstvo, koje su im omo-
gu}avale upravo gej{e.
Unato~ svim njenim
umjetni~kim dosezima, japanski
mu{karci tvrde da najvi{e cijene
gej{inu vje{tinu vo|enja
razgovora

72/azra 2009.
Neobi~ni ljudi Bear GRYLLS
Progone me
paklene scene
iz Indonezije
Pre`ivljavanje susreta s pr-
edatorima je ~esto, ka`e Bear,
stvar pravilnog pona{anja.
Najve}e {anse da pre`ivite su-
sret sa, naprimjer, grizlijem
imate ukoliko za po~etak
izbjegavate da ga gledate u o~i
i ako zauzmete ponizan stav.
Nikada ne tr~ite, medvjed }e
vas tada shvatiti kao prijetnju
i napasti vas.
- Umjesto toga, udaljava-
jte se polako i, ukoliko vas
ipak napadne, lezite nepo-
mi~no, a prstima za{titite vr-
at. Pravite se da ste mrtvi dok
se medvjed ne udalji. Neke
prirodne katastrofe, tako|er,
ostavljaju male {anse za
pre`ivljavanje. Iako va{ `ivot
tada u ve}ini slu~ajeva ovisi o
sre}i, veoma je bitno i kako se
pona{ate u tim uvjetima. Pri-
je svega, treba ostati smiren
- savjetuje Bear
Kako pre`ivjeti
napad grizlija
74/azra 2009.
»
Pripremila:
Elvedina D@AKMI]
azra 2009./75
Pokazao je kako
pobijediti d`unglu,
pustinju, planinu i
planinske brzake,
pre`ivjeti ekstremno
visoke i niske
temperature. Bezbroj
puta rizikovao je `ivot, a
sa skoro svakog
putovanja nosi
poneki o`iljak
S
lomljena le|a prisilila bi i najve}eg
entuzijastu da ode u penziju, ali
biv{i oficir SAS-a (Special Air Servi-
ce) Edward „Bear“ Grylls nije
~ovjek koji se povinuje pravilima.
Prije 11 godina ljekari su mu sa-
op}ili da mo`da vi{e nikad ne}e pr-
ohodati. Naime, dok je bio na vojnoj vje`bi u
Africi, pao je ska~u}i padobranom i slomio
ki~mu na tri mjesta. Noge uop}e nije osje}ao.
Ipak, oporavio se u potpunosti i to ponajvi{e za-
hvaljuju}i vlastitoj upornosti.
Le`e}i u bolni~kom krevetu shvatio je da su nje-
govi dani u vojsci odbrojani. Narednih 12 mjeseci,
dok su njegove kosti srastale i osje}aj se polako
vra}ao u noge, Grylls je imao dovoljno vremena da
razmi{lja o budu}nosti, uklju~uju}i i njegovu neo-
stvarenu `elju - osvajanje Mount Everesta.
Bijeg u Legiju
Nije ni slutio da }e mu taj tada nedoku~ivi cilj
otvoriti vrata u jedan sasvim novi svijet. To se i
desilo dvije godine kasnije, a Bear je postao na-
jmla|i Britanac koji se popeo na Mount Everest,
{to je upisano i u Guinessovu knjigu rekorda.
- Sje}am se tih posljednjih koraka prema vr-
hu, stajao sam 200 metara od mjesta koje je
okupiralo moju ma{tu jo{ od djetinjstva. Stigao
sam do krova svijeta i adrenalin je proradio u
meni, osje}ao sam tu nevjerovatnu energiju kako
puni moje mi{i}e i vene - kazao je nakon povra-
tka s Himalaja.
Odmorio se nekoliko mjeseci i krenuo u no-
ve avanture. Bio je vo|a prvog tima koji je oplo-
vio Veliku Britaniju skuterom, kao i onog koji
je plovio smrznutim Sjevernim ledenim okea-
nom bez pomo}i, i to u obi~nom gumenom
~amcu za spa{avanje.
Njegovi podvizi nisu ostali neprimije}eni u
medijima. Zato ga je Chanel 4 anga`irao u spe-
cijalnom programu o `ivotu u francuskoj Legiji
stranaca, dokumentarcu „Bijeg u Legiju“.
- Zami{ljao sam se kako s Kepi Blanc {e{irom
na glavi mar{iram s kolegama kroz pustinju do
tvr|ave, na kojoj }emo podi}i francusku zastavu u
zoru. Umjesto toga, preskakao sam drvene prepre-
ke, okru`en gomilom antipati~nih ljudi koji su pr-
avili buku. Mar{irali smo u kao stijena te{kim
ko`nim ~izmama, od kojih su nam krvarili `uljevi
na nogama, a zastava je na kraju postala simbol bo-
la. Bili su to te{ki dani iz kojih sam izvukao pouku
- ne pridru`uj se Legiji - zaklju~io je Bear.
Ipak, ovo ga je iskustvo proslavilo. Zapazili
su ga urednici Discovery Channela i tako je
2006. godine ro|en {ou „Man vs. Wild“
(„^ovjek protiv divljine“). Nakon {to je u prvih
nekoliko emisija „ba~en“ u divljinu, gdje je po-
kazao kako pre`ivjeti ako uz sebe imate samo
no`, fla{icu za vodu i kremen, dostigao je plane-
tarnu popularnost. Pokazao je kako pobijediti
d`unglu, pustinju, planinu i planinske brzake,
pre`ivjeti ekstremno visoke i niske temperature.
Bezbroj puta rizikovao je `ivot, a sa skoro sva-
kog putovanja nosi poneki o`iljak. Ipak, rizik ga
motivira i tjera u nove pustolovine.
Zmije na jelovniku
Tako je odlu~io spustiti se padobranom na
ameri~ki planinski lanac Stjenjak, gdje svake go-
dine zbog smrzavanja, opasnih rijeka ili napada
divljih `ivotinja umre oko 2.000 ljudi. Bear je u
ovom nepristupa~nom mjestu pre`ivio nekoliko
dana bez hrane, pi}a i vre}e za spavanje.
Tako|er, postao je prvi ~ovjek koji je uz po-
mo} „jedre}eg padobrana“ preletio preko Mount
Pravi {ok do`ivio je u
Indoneziji nakon razornog
cunamija 2004. godine.
- U tamo{njim mo~varama
ljudi su lovili i jeli krokodile
koji su se prethodno hranili
tijelima ljudi nastradalih u
cunamiju. To je zaista bio
u`asan prizor, kao iz pakla

Postao je prvi ~ovjek koji je
uz pomo} „jedre}eg padobrana“
preletio preko Mount Everesta.
Nakon {to je motornim paragli-
derom poletio iz sela u regiji
Khumbuhu, dostigao je visinu
potrebnu da nadleti najvi{i vrh
svijeta, koji se nalazi na visini od
8.848 metara

Everesta. Nakon {to je motornim paragliderom
poletio iz sela u regiji Khumbuhu, dostigao je
visinu potrebnu da nadleti najvi{i vrh svijeta koji
se nalazi na visini od 8.848 metara. Tokom leta
je, ka`e, bio „zaprepa{ten i nervozan“, {to je za
njega „bilo nevjerovatno iskustvo“.
U divljini je vodu i hranu prisiljen prona}i
sam. Njegov izbor nerijetko {okira gledatelje i nije
za one slabijeg `eluca. Naime, na njegovom jelo-
vniku na{le su se mnoge `ivotinjske vrste: zmije,
`abe, {korpioni, `ive ribe, zebra koju su napola
pojeli lavovi, testisi pustinjskog ovna ({to mu je,
ka`e, bilo posebno odvratnog ukusa), aligatori,
kornja~e... U nedostatku te~nosti pio je `ivotin-
jsku krv i vlastiti urin. Priznaje da mu se to sve
pomalo gadilo, ali pravi {ok do`ivio je u Indone-
ziji nakon razornog cunamija 2004. godine.
- U tamo{njim mo~varama ljudi su lovili i jeli
krokodile koji su se prethodno hranili tijelima
ljudi nastradalih u cunamiju. To je zaista bio
u`asan prizor, kao iz pakla. I danas me progone
sje}anja na to - ka`e Bear.
U`arena lava
Svojim gledateljima ne preporu~uje da ga
imitiraju. Ka`e da je njegova emisija prvenstveno
edukativnog karaktera i da ljudima pru`a odgo-
vore na pitanje „{ta uraditi“ ako se na|u u
odre|enoj situaciji.
- U~im ljude kako pre`ivjeti katastrofu. Ne
ska~em u zale|eno jezero da bih se pohvalio ka-
ko ja to mogu, ve} da objasnim kako se izvu}i iz
njega. Ina~e, ne upu{tam se u stvari kojima ni-
sam dorastao, {to je vrlo bitno. Ono {to je sigur-
no i izvodivo za jednog ~ovjeka ne mora zna~iti i
da je za drugog. Radim samo ono za {ta sam do-
bro uvje`ban - tvrdi Bear.
Hodao je po u`arenoj lavi, plivao s ajkulama i
korokodilima. Ipak, najve}a opasnost, isti~e, le`i
tamo gdje je najmanje o~ekujete - u organizmu
toliko potrebnoj vodi.
- Bio sam na Costa Riki. Cijeli dan skakao
sam u vodu, plivao kroz brzake i vodopade.
O`ednio sam kao nikad dotad i popio sam samo
jedan gutljaj te vode. Uslijedili su u`asni bolovi i
dijareja. Od tada vi{e pazim {ta pijem.
Iako u`iva u snimanju, Bear uvijek jedva ~eka
povratak ku}i, svojoj supruzi Sharai i trojici si-
nova: Jesseu, Marmadukeu i Huckleberryju. A
Bearova ku}a je neobi~na kao i on sam. Radi se,
ustvari, o starom brodi}u. Naj~e{}e je usidren na
rijeci Temzi u Londonu, a s vremena na vrijeme
otplove i do mirnih vel{kih ostrva.
- Brodi} smo kupili jo{ 2000. godine, kada
smo se Shara i ja vjen~ali. Star je 105 godina i
pun je nekog {arma. Na palubi je kutak za rad,
te otvoreno, staro kupatilo. Tu su ro{tilj i mre`a
za le`anje, sve {to treba za u`itak. Momci vole
provoditi vrijeme na njemu, iako su im sobe ve-
li~ine osrednje garderobe.
Mali{ani su, po svemu sude}i, naslijedili tatin
avanturisti~ki duh.
- Huckleberry je jo{ beba, ali je ve} sklon ra-
znim egzibicijama. Starija dvojica su pravi divlja-
ci. Vole se penjati svuda, tr~ati, ploviti ~amcem,
letjeti paraglajdingom sa mnom. Shara je tako|er
avanturisti~ki tip, ona je moja djevojka iz snova i
razlog da se uvijek vratim ku}i. Te{ko nam pada
kad smo razdvojeni. To je najte`i dio mog posla.
Zato vi{e cijenimo trenutke provedene skupa. Sr-
etan sam {to imam ovakvu porodicu. Oni su ce-
ntar mog svijeta - isti~e Grylls.
76/azra 2009.
Na njegovom jelovniku
na{le su se mnoge `ivotinjske
vrste: zmije, `abe, {korpioni,
`ive ribe, zebra koju su napola
pojeli lavovi, testisi pustinjskog
ovna ({to mu je, ka`e, bilo
posebno odvratnog ukusa),
aligatori, kornja~e...

» Bez problema
jede sirovo meso
» Hodao
je po
lavi
»
Recepti
78/azra 2009.
Beta karoten
za dobar vid
i zdravu jetru
M
rkva se prvi put spominje u pisanim doku-
mentima u staroj Gr~koj. Njen latinski na-
ziv Daucus potje~e od gr~kog „daio“ (‘’gor-
jeti’’), zbog njenog stimulativnog djelovanja
koje je osobito sadr`ano u sjemenju. Sve do
renesanse mrkva nije bila osobito popular-
na. Vjerovatno je razlog bio taj {to su prve sorte imale korijen
vrlo tvrde i vlaknaste strukture. Po~etkom 17. vijeka agronomi
su uzgajali nekoliko vrsta mrkve, te su uspjeli dobiti mrkvu na-
ran~astog korijena i mnogo ukusnije arome od svojih pretho-
dnika. Zahvaljuju}i svojoj velikoj popularnosti, mrkva je bila i
prvo povr}e koje je po~etkom 19. vijeka konzervirano. Najbli`i
srodnici su joj pastrnjak, koroma~, kumin i kopar.
Naran~astu boju mrkvi daje karoten, tvar iz koje se u na{em
organizmu sintetizira vitamin A. Tako|er, mrkva je dobar
izvor dijetalnih vlakana, vitamina C i kalija. Iako sadr`i mnogo
prirodnog {e}era, vlakna u mrkvi spre~avaju da taj {e}er brzo
„projuri“ u krvotok i uzrokuje pove}ano lu~enje inzulina. Ne
treba zaboraviti i na vitamine - tijamin, niacin, vitamin B6 i
folate, te mineral mangan.
Neki nutricionisti smatraju da se nutrijenti iz
mrkve mogu bolje iskoristiti ukoliko se mrkva
skuha. Ionako dobar nutritivni profil popravit }e
i ~injenica da mrkva ima vrlo male ko-
li~ine zasi}enih masno}a i holesterola.
Mrkva je veliki izvor antioksidansa
- karotenoida, koji poma`u u za{titi od
bolesti krvo`ilnog sistema, tumora,
regulaciji {e}era u krvi te pobo-
lj{anju vida. Najpoznatiji karote-
noid mrkve
je beta -
karoten,
koji se u or-
ganizmu tr-
ansformira
u vitamin
A.
Istra`ivanje je
pokazalo da su osobe
koje su dnevno uzimale
barem jedno serviranje mrkve
smanjile rizik od sr~anog udara.
Ujedno, odre|eni unos
karotenoida povezan
je i sa smanjenjem
raka dojke, mo-
kra}nog mjehura, mater-
nice, prostate, debelog crijeva,
grkljana i jednjaka.
Naro~ito je va`an unos vitamina A u organi-
zam pu{a~a. Beta-kartoten tako|er poma`e u za{titi vida. Mr-
kva sadr`i posebnu vrstu vlakana koja smanjuju razinu holeste-
rola u krvi. Poma`e i u osloba|anju sluzi iz di{nih organa kod
ka{lja, bronhitisa i astme, a zbog svoje antisepti~nosti poma`e
pri lije~enju infekcija.
Mrkva poti~e tjelesni razvoj djeteta, ja~a kosti i pove}ava
otpornost prema infekcijama. Pove}ava broj crvenih krvnih
}elija, suzbija anemi~nost i blagotvorno djeluje na rad jetre.
Mrkva }e jednako biti ukusna ukoliko se priprema na pari,
kuha, pirja ili pe~e. Kao dio korjenastog povr}a za supu, mrkva
se koristi kod pripreme bistrih mesnih supa, temeljaca, umaka,
variva i slo`enaca.
Zbog svoje slatkaste arome mrkva nije strana namirnica ni u pr-
ipremi poslastica. Mrkvu nemojte ~uvati u blizini jabuka, kru{aka
ili krompira, koji proizvode plin etilen, jer }e postati gorka.
Odresci
s mrkvom
»Potrebno: 1 kg gove|ih kosti-
ju, 3 litre vode, 1 kg govedine,
1 paketi} koncentrata mje{ane
supe, so, biber, 6 mrkvi, 1 ma-
la glavica kupusa, per{un, (za
umak) 1 {olja mesne juhe, 1
crveni luk, 4 ka{ike sir}eta, 4
ka{ike {e}era, 1 ka{ika bra{na,
3 ka{ike vode
azra 2009./79
»Priprema: Kosti kuhati u vodi. Izvaditi, a supi dodati meso nare-
zano na odreske i koncentrat mije{ane supe pa kuhati zajedno
dok odresci ne budu gotovi. Supu ocijediti i staviti na hladno da
se stisne. Meso ponovo staviti u supu, dodati so, biber, mrkvu i
narezan kupus te ponovo kuhati dok povr}e ne postane mekano.
Mesni odresci serviraju se s mrkvom, kupusom i umakom.
Za umak je potrebno kuhati supu od mesa s crvenim lukom
dok ne postane mekan. Zatim dodati sir}e i {e}er, umije{ati
bra{no i vodu i mije{ati dok umak ne postane gust.
^orba
od mrkve
»Potrebno: 4 mrkve, 2 manje bro-
kule, 2 ~ehna bijelog luka,
per{un, timijan, so, biber, ulje,
povrtni temeljac
»Priprema: Na ulju propirjati bije-
li luk. Dodati per{un, timijan,
narezanu mrkvu i so te mije{ati
dok mrkva ne pusti sok. Uliti te-
meljac. Kada je mrkva gotovo ku-
hana, dodati brokulu i jo{ temeljca
ili vode. Kada je brokula dobro ku-
hana, sve propasirati i vratiti na va-
tru jo{ pet minuta. Prije servira-
nja pobiberiti, dodati svje`i
timijan, sitno nasjeckan
per{un i nekoliko kapi
maslinovog ulja.
Mrkva
u umaku
od kapara
»Potrebno: 800 g mrkve, sjecka-
ni per{un, 2 ka{ike kapara, 2 fi-
leta in}una, 2 ka{ike bijelog vi-
na, 1 ~ehno bijelog luka, 1
ka{i~ica {kroba, malo putera, 2
ka{ike maslinovog ulja, so, bi-
ber
»Priprema: Mrkvu o~istiti, opra-
ti i nasjeckati na koluti}e. Ku-
hati u vodi desetak minuta. Na
tavi rastopiti malo putera, do-
dati ocije|enu kuhanu mrkvu i
za~initi s malo bibera. U posudici
izmije{ati maslinovo ulje, nasjeckane in}une prethodno isprane vodom, nasjecka-
ni bijeli luk, per{un i kapare i malo {krobnog bra{na. Pripremljeni umak preliti
preko mrkve i zaliti vinom. Pustiti da na laganoj vatri kuha jo{ 15-ak minuta.
»Potrebno:
600 g fa{iranog mesa, 2 glavice cr-
venog luka, per{un, 5 ~ehni bijelog lu-
ka, 1 ka{ika vegete, 3 dl temeljca, so,
biber, ulje, 1 kg krompira, 1 konzerva
kukuruza {e}erca, 3 ve}e mrkve, so, 5
jaja, 2 dl vrhnja za kuhanje, 3 dl mli-
jeka
»Priprema:
Na ulju ispirjati na kockice nare-
zani crveni luk, dodati meso i pirjati
u vlastitom soku na laganoj vatri 10-
15 minuta, za~injeno vegetom. Kada
se meso ispirja i ostane bez teku}ine,
dodati temeljac i za~ine. Pirjati dok
ne izgubi vi{ak teku}ine. Krompire
o~istiti i narezati na plo{ke debljine
pola centimetra i blan{irati ih u
vru}em ulju. Mrkvu naribati sitno,
kukuruz dobro ocijediti od vode. Sla-
gati kao musaku i preliti smjesom od
jaja, vrhnja, mlijeka i soli, pa sve do-
bro zape}i.
Musaka od mrkve
Kola~ od mrkve
»Potrebno: (za tijesto) 250 g mrkve, 250
g putera, 250 g {e}era, 4 jaja, 450 g
bra{na, 1 pra{ak za pecivo (za nadjev) 1
tegla d`ema od breskvi, 2 ka{ike {e}era u
prahu
»Priprema: Pjenasto izmije{ati puter i
{e}er, zatim postepeno dodavati jaja. Do-
dati naribanu mrkvu i bra{no u koje ste
umije{ali pra{ak za pe-
civo. Smjesu staviti u
nama{}en i pobra{njen
pleh i pe}i oko 40 mi-
nuta u rerni zagrijanoj
na 180 stepeni. Pe~eni
kola~ izvaditi, ohladiti,
i izrezati. Premazati
d`emom od breskvi,
posuti {e}erom u prahu
i ukrasiti mrkvom.
azra 2009./81
Jasmina DIZDAREVI], klini~ki psiholog
Meni je 30 godina, spremam se za udaju, ali me grize savjest {to
ocu tajim mnoge stvari koje znam o majci. Mu~im se, ne mogu vi{e
izdr`ati. H. S. Gora`de
^esto smo u situaciji kada nemamo izbora ili kada moramo po-
vre|ivati one do kojih nam je najvi{e stalo. Vjerujem da ih voli{ oboje,
ali nije lako kada taji{ ne{to {to vjerovatno mnogi oko vas znaju. Tvoj
otac }e to sigurno jednog dana saznati, ali }e biti pora`avaju}e kada
shvati da ga je njegova krv, njegovo djete obmanjivalo i u~estvovalo u
maj~inim prljavim igrama. Tvoja majka bi morala znati da nema pra-
vo uvla~iti vlastitu djecu u li~ne interese. Saznanje da imate dva lica s
~ovjekoms kojim `ivite i dijelite vlastitu postelju, i lice za okolinu, pa i
ljubavnika, optere}enje je koje vas sputava. Vi ne poni`avate samo sebe,
poni`avate i one koji vas vole i vjeruju vam. Vas dvije odlu~ite same {ta
}ete, ali ne zaboravite da je ne~ista savjest najgore optere}enje pred odla-
zak na po~inak, i ne zaboravite jo{ ne{to: mo`da mu tvoj budu}i suprug
sve saop}i, a i dobije pogre{nu sliku o tebi. Sve je mogu}e.
U braku sam dugo s ~ovjekom druge vjere. Kako vrijeme odmi~e, to
mi sve vi{e smeta. Rado bih ga napustila, ali ne znam kako. Moji
su me davno odbacili jer sam prihvatila sve njegovo. P. S. Mostar
Kada se odlu~imo u}i u bra~nu vezu s nekim ko je druge vjere,
onda to zna~i da nam je svejedno kako }e okolina gledati na na{
`ivot i na{e obi~aje. Mnogi prihvate „tu|e“, a zaborave na svoje pori-
jeklo, vjeru, tradiciju, obi~aje, i u tom duhu vaspitavaju i djecu, pa
im je onda `ao kada njihova vlastita djeca na njihovu vjeru gledaju
poni`avaju}e. Za to smo sami krivi, jer djeca se moraju u~iti obi~aji-
ma oba roditelja pa neka djete samo odlu~i s kojim od roditelja }e se
nacionalno identificirati. Ovako, sami ste upali u zamku koja Vas
sada optere}uje. Vi najbolje znate {ta Vam je ~initi. Svaki moj savjet
bio bi iluzoran.
Ve} dugo imam problema s prostatom. To mi smanjuje seksualnu
mo}. Mu~i me jer moja `ena to ne prihvata i tra`i seks, koji joj ne
mogu pru`iti. T. S. Banja Luka
Kada nekoga volimo, onda prihvatamo sve ono {to ga mu~i i
poku{avamo mu pomo}i kako bi lak{e prebrodio svoje po-
te{ko}e. Prostata se lije~i, seks se vje`ba, i ima na~ina kako oboje
jedno drugom mo`ete pomo}i da seksualno oboje budete zado-
voljni. Partner svaki zna dobro {ta njegov drugi partner voli i
kako mo`e do`ivjeti vrhunac sre}e. Seks je spoj ljubavi i tehni-
ke, malo ma{te i mnoge stvari izgledaju i osje}aju se bolje nego
nam se ~ine. Zato ne gubite nadu, poma`ite se uzajamno kako
bi vam bilo bolje.
Psiholog
Kako bi savjeti doktorice Jasmine Dizdarevi} bili dostupni svim na{im ~itateljima,
magazin AZRA vam omogu}ava postavljati pitanja putem SMS-a, na broj telefona
061-142-015.
Potrebno je da u poruci upi{ete Psiholog, potom ostavite jedno prazno mjesto, te
nakon toga napi{ete ne{to o onome {to vas mu~i i zatra`ite savjet psihologinje, ~ije
}ete odgovore mo}i pro~itati u narednim brojevima AZRE.
SMS
Ne zaboravite
svoju vjeru
i porijeklo
Zdravlje
82/azra 2009.
M
nogi su protagonisti da-
na{nje moderne utrke s vr-
emenom svjesni da zane-
maruju redovne obroke, a
ujedno se sve vi{e govori o
va`nosti pravilne prehrane.
Specifi~na populacija kojoj
je uravnote`ena prehrana izuzetno va`na jesu mo-
derni menad`eri koji su svakodnevno izlo`eni br-
ojnim mentalnim i tjelesnim izazovima. Na tragu
savremenih razmi{ljanja o pravilnoj prehrani va-
ljalo bi im savjetovati da se dr`e tradicionalnih pr-
incipa prehrane uz usvajanje nekih novih prehra-
mbenih kultura i prihvatanje modernih proizvoda
iz kategorije funkcionalne hrane koji su krojeni
upravo za njih - moderne, urbane, zaposlene ljude
koji stvaraju trendove.
Ljudi su od pamtivijeka u potrazi za eliksir-
om mladosti. U dana{nje doba `ivimo sve du`e,
a `elimo se osje}ati i izgledati sve bolje. Stoga ne
~udi {to se „anti aging“ razvio gotovo do razmje-
ra nau~ne discipline, a na Zapadu ni~u „anti
aging“ instituti, razvijaju se posebne terapije, tre-
tmani, suplementi, programi prehrane i vje`be. I
sve to kako bismo izgledali bolje, ljep{e, zdravije
i izbjegli vidljive znakove starenja - najve}e izda-
jice moderne anti-age generacije.
Sastojci koji su posebno popularni u ovom
segmentu su omega-3 masne kiseline, antioksi-
dansi, soja i koenzim Q10. Danas je na tr`i{tu
sve vi{e funkcionalnih proizvoda oboga}enih
upravo tim nutrijentima. Apsolutni superhit do-
nosi nam ameri~ki dermatolog, dr. Nicholas
PERRICONE. Za razliku od ve}ine dijeta, dije-
ta dr. Perriconea nije dijeta za mr{avljenje, zapr-
avo se radi o anti aging `ivotnom stilu.
U sa`etku devet Perriconeovih pravila navede-
ne su osnovne smjernice koje preporu~uje ovaj
slavni ljekar u svrhu usporavanja procesa starenja.
Protiv starenja
1. Jedite obilje masne ribe, posebno lososa te dr-
uge namirnice izvore proteina poput jaja i pera-
di. Proteini su potrebni za obnovu i usporavanje
starenja }elija ko`e dok omega 3 masne kiseli-
ne odr`avaju adekvatnu vla`nost ko`e i
ubla`avaju upalne procese.
2. ^esto konzumirajte svje`e tamno bo-
bi~asto vo}e, posebno borovnice. Ono
sadr`i antioksidanse koji poma`u pri de-
toksikaciji i sprje~avaju prijevremeno star-
enje.
3. Jedite dinje, jabuke i kru{ke. Ovo
vo}e odlikuje se niskom vrijedno{}u
glikemijskog indeksa. Lubenica,
banane i mango vo}e je s vi{om vrijedno{}u gli-
kemijskog indeksa te ga stoga treba konzumirati
umjereno.
4. Treba dati prednost ora{astim plodovima
- lje{njacima i bademima, budu}i da sadr`e bo-
gatstvo vitamina E i linolne kiseline.
5. Za doru~ak jedite svje`e pripremljenu zobenu
ka{u ili zobene pahuljice koje }e pomo}i u
odr`avanju stabilnog nivoa {e}era u krvi.
6. Pijte 8-10 ~a{a ~iste izvorske vode dnevno.
^ak i blaga dehidracija mo`e u~initi izgled ko`e
Specifi~na populacija kojoj je uravnote`ena
prehrana izuzetno va`na jesu moderni
menad`eri, koji su svakodnevno izlo`eni
brojnim mentalnim i tjelesnim izazovima
[ta trebaju jesti m
starijim.
7. Izbjegavajte kafu i ~aj.
8. Izbjegavajte alkohol.
9. Izbjegavajte rafinirane ugljikohidrate
poput bijelog bra{na i {e}era.
Protiv stresa
Iako je nedostatak nutrijenata vrlo
rijetko uzrok stresa, sasvim je jasno da
je pod ovakvim okolnostima u organi-
zmu poja~ana }elijska aktivnost, a sa-
mim time i potreba organizma za nutr-
ijentima. Nutrijenti koji su tokom stre-
snog razdoblja „kriti~ni“ uklju~uju vita-
mine A, C i E, vitamine B-grupe, te
minerale cink, selen, kalcij, magnezij i
kalij.
Zbog poja~anog metabolizma te po-
ve}ane potrebe za energijom organizam
mo`e zahtijevati i ve}e koli~ine ugljiko-
hidrata, proteina i masnih kiselina. S
druge strane, unos kofeina, nikotina,
alkohola i ostalih psihoaktivnih supsta-
ncija treba ograni~iti.
U stanju stresa posebnu pa`nju tre-
balo bi posvetiti odabiru namirnica i
probavi. Iako je odabir namirnica vjer-
ovatno zadnja stvar o kojoj razmi{ljamo
kada smo pod stresom, nutritivno vrije-
dne, lakoprobavljive namirnice u stanju
stresa mogu organizmu pru`iti
zna~ajno olak{anje. Funkcionalna hra-
na koja djeluje povoljno na probavni
sistem sadr`i aktivne komponente po-
put probiotika, prebiotika te neproba-
vljivih prehrambenih vlakana. Najve}i
udio u ovome segmentu imaju ferme-
ntirani mlije~ni proizvodi, koji se i tra-
dicionalno ve`u uz dobru probavu.
Za mo`dane vijuge
Od samog po~etka `ivota, pa kroz ci-
jeli `ivotni vijek mozak pred sobom ima
te`ak i zahtjevan zadatak upravljanja i
koordiniranja svim `ivotnim funkcija-
ma. Hrana koju jedemo direktno utje~e
na razvoj i performans mozga. U osno-
vi, masti grade mozak, proteini ga pove-
zuju, ugljikohidrati mu daju energiju, a
mikronutrijenti ga {tite. Stoga je jasno
da je adekvatan unos navedenih nutrije-
nata temelj za britak i agilan mozak.
Esencijalne masne kiseline nalaze se
u ribi sjevernih mora (losos, bakalar,
tuna, haringa), ora{astim plodovima,
sjemenkama suncokreta i sezamu, lane-
nom sjemenu i kukuruzu.
Aminokiseline, ili gradivne jedinice
proteina predstavljaju va`ne dijelove
hemijskih prenosilaca - neurotransmite-
ra. Neurotransmiteri igraju va`nu ulo-
gu u regulaciji budnosti, pam}enja,
sna, raspololo`enja, koncentracije, re-
fleksa, koordinacije, te nervne funkcije.
Riba, meso, jaja, mlijeko i mlije~ni pr-
oizvodi osigurat }e sve potrebne amino-
kiseline potrebne za sintezu neurotra-
nsmitera. Glavni neprijatelj mentalne
funkcije je neuravnote`ena prehrana, a
unos kofeina, nikotina, alkohola i rafi-
niranog {e}era treba ograni~iti jer imaju
kratkoro~ni stimulativni efekt i ne po-
spje{uju ni mentalnu snagu niti inteli-
genciju.
azra 2009./83
Inovativni
ulo{ci u BiH
»Ciklus je znak da je va{e tije-
lo zdravo i `ene bi trebale
u`ivati i zabavljati se vi{e nego
{to to ina~e ~ine. Sad je pravo
vrijeme da se tokom menstru-
acije po~nete osje}ati dobro.
Mo`ete se osje}ati slobodnije,
sretnije i pozitivnije. Always sa 4Fix krilcima poma`e vam
da prihvatite ciklus, osjetite vi{e samopouzdanja, da se
osje}ate sretnije, zdravije i `enstvenije i slobodni da radite
sve {to po`elite.
Tokom tog vremena ne zaboravite se smijati, igrati i
pjevati, jer vi to zaslu`ujete. Sve {to trebate uradite jeste
ugoditi sebi i slaviti to {to ste `ena. Neka ovaj period u
mjesecu bude samo va{e vrijeme. U~inite da izgleda kao
niti jedan drugi.
Novi Always sa 4Fix krilcima nudi vam bolju mo}
upijanja i potpuno novi pogled na svijet oko vas. Tokom
ovih dana posvetite se sebi. Ciklus je jedinstven poklon
prirode za `ene i zbog toga bi trebao biti slavljen. Odr`ite
svoje pozitivne misli, ljepotu, iskrenost, seksipil, nezavi-
snost i stav, i u~inite sebe boljom osobom. Zaslu`ujete da
se prema vama odnose s po{tovanjem i posebnom
pa`njom i zato dozvolite da Always sa 4Fix krilcima bude
va{ najbolji prijatelj tokom ovih dana. Always vam po-
ma`e da u`ivate u svojoj `enstvenosti - svakog dana!
Pampers poklon
djeci Sarajeva
»U sklopu promocije novih Pampers Active Baby pelena
s najrastezljivijim trakama Pampers je djeci Sarajeva po-
klonio i igrali{te. U Pampersu su oduvijek smatrali da je
ravnomjeran razvoj djeteta kroz vje`bu i igru vrlo va`an.
Imaju}i u vidu brigu Pampersa za pravilan razvoj na-
jmla|ih, predstavljanje Pampers Active Baby pelena
odr`ano je na novoizgra|enom dje~ijem igrali{tu u saraje-
vskom naselju Grbavica, koje je za djecu Sarajeva dizajni-
rao Pampers tim stru~njaka.
Na samom otvaranju Pampersovog igrali{ta najmla-
|ima i njihovim roditeljima stru~njaci su pomogli da po-
sade drvo budu}i da Pampers `eli pripremiti djecu za pr-
vu lekciju o o~uvanju prirode i to u prisustvu njihovih
roditelja. Mnoge li~nosti iz javnog `ivota do{le su na
otvaranje igrali{ta pa ~ak i sami posadili drvo. Nakon zva-
ni~nog dijela ceremonije djeca su dobila poklone i zabavi-
la se razli~itim igrama.
P
r
o
m
o Iako je nedostatak
nutrijenata vrlo rijetko uzrok
stresa, sasvim je jasno da je pod
ovakvim okolnostima u organizmu
poja~ana }elijska aktivnost, a samim
time i potreba organizma
za nutrijentima

menad`eri
84/azra 2009.
Promo Prirodom protiv steriliteta
D
a se problem reprodukcije i
potomstva ne ve`e samo za
nje`niji spol, svjedo~i i
~injenica da se u posljednjih
desetak godina sve ve}i broj
mu{karaca suo~ava s proble-
mom steriliteta.
Ono {to mu{karce u ovom pogledu razlikuje
od `ena jeste }utanje. Oni ne `ele ni sebi ni drugi-
ma priznati da se ne mogu ostvariti kao roditelji.
Bra~ni par Bandi} - Dijana (32) i Petar (44)
iz Banje Luke, oduvijek su `eljeli da njihov zaje-
dni~ki dom ispunjava dje~ija radost i smijeh, ali
im i nakon 12 godina braka nije polazilo za ru-
kom da se ostvare kao roditelji.
- Udala sam se za Petra u dvadesetoj godini.
Prvih nekoliko godina na{eg braka `ivjeli smo u
Njema~koj, gdje sam zavr{avala studij, a Petar je
{irio porodi~ni posao, ali od samog trenutka ka-
ko smo se uzeli, suprug i ja smo silno `eljeli po-
stati roditelji, a kako je vrijeme odmicalo, a na
tom planu se ni{ta nije de{avalo, po~eli smo su-
mnjati da ne{to nije u redu. Logi~no, odmah
smo po~eli s obilaskom ljekara. Petar je malo po
tom pitanju bio suzdr`ljiviji, kao i ve}ina
mu{karaca, pa sam ja probila led, a onda mi se i
on pridru`io, u `elji da ustanovimo gdje je pro-
blem, i da poku{amo na}i rje{enje problema
- pri~a Dijana Bandi}.
Na`alost, godine su odmicale, `elja Dijane i
Petra za djetetom bivala je sve ve}a, a ljekarske
dijagnoze nisu se mijenjale.
- Nikakvih rezultata nije bilo, {to me je bacalo
u o~aj. Godinama su mi ljekari govorili da imam
zapu{ene jajovode, Petar azospermiju, i da smo
oboje pod velikim stresom i da ba{ od prevelike
`elje za djetetom i ne mo`emo postati roditelji.
Takve rije~i uvijek su nas deprimirale, ali nismo
posustajali u nakani da dobijemo vlastito dijete.
- Prije dvije godine bili smo u posjeti kod Pe-
trove tetke u Beogradu, koja nas je jo{ isti dan
na{eg dolaska zapitala {ta tolike godine radimo
bez djece. Njene su rije~i ba{ za-
boljele, ali hvala joj, jer je insi-
stirala da probamo s alternati-
vnom medicinom. Tetka Ljerka
nas je uputila i odvela u ordina-
ciju fitoterapeuta Slobodana
Te{i}a, o kojem je nizala hvalo-
spjeve. Za nju je Te{i} bio
~udotvorac. Sada, iz ove perspe-
ktive, i za nas je on ~udotvorac -
smije se Dijana, i nastavlja; pa
mi smo 12 godina bili u braku
bez djeteta i patili {to se u tako
normalnoj stvari razlikujemo od
drugih ljudi. Te{i}evu terapiju
koristili smo i suprug i ja, i to
samo mjesec dana, a danas smo ponosni roditelji
14-omjese~ne Ljiljane, na{eg najdragocjenijeg
blaga na ovozemaljskom svijetu. Planiramo i
pro{irenje porodice, i to uskoro, i rado }emo se
opet konsultovati sa Slobodanom Te{i}em, iako
sumnjam da }e biti potrebno, jer su moji i Petr-
ovi nalazi sasvim uredni; za~epljeni jajovodi i
azospermija su pro{lost, a jedini stres koji ovih
dana pro`ivljavamo vezan je za odlazak na more,
jer se pripremamo za odlazak na godi{nji odmor,
a na{ Ljilji} je tako `ivahno dijete da se rije~ima
ne mo`e opisati - poja{njava izvor slatkih briga
Dijana.
Dijana (32) i Petar (44)
Bandi} iz Banje Luke
posjetama fitoterapeutu
Slobodanu Te{i}u uspjeli su
rije{iti probleme za~epljenih
jajovoda i azospermije i
nakon12 godina braka
dobili dijete
Roditelji
nakon
12 godina
USPJE[NO LIJE^ENJE
STERILITETA
FITOTERAPEUT
S SL LO OB BO OD DA AN N T TE E[ [I I ] ]
00381 11 25 13 495
00381 63 30 64 99
U SARAJEVU
00387 61 812 880
BELGIJA - Evropski centar za
lije~enje steriliteta
0032 42 473 379
www. radost-radjanja.com
S
l
o
b
o
d
a
n

T
e
{
i
}
Prim. dr. Vernes BEGOVI]
SMS
Na stranicama o reproduktivnom zdravlju donosimo vam odgovore na pitanja koje
su na{e ~itateljke uputile dr. Vernesu Begovi}u. Ukoliko i vi imate bilo kakvih dilema
vezanih za ovu oblast, mo`ete ih slati putem SMS-a na broj telefona 061/142-015.
Dovoljno je da u poruci upi{ete Azra, potom ostavite jedno prazno mjesto, a zatim
opi{ete problem koji vas mu~i. Odgovore mo`ete pro~itati na stranicama po-
sve}enim ginekolo{kom zdravlju.
1
Imam 33 godine i jako neuredne
menstrualne cikluse. De{ava mi se
da ne dobijem menstruaciju ~ak pet
mjeseci. Ljekar mi je propisivao tablete
Dabroston, ali bez rezultata. O ~emu se
radi?
- Menstrualni ciklus je rezultat ko-
ordinirane funkcije hipotalamusa (dio
mozga), hipofize (centralne `lijezde s
unutra{njim lu~enjem), jajnika, mate-
rnice i rodnice. Na svakom od ovih
nivoa mo`e do}i pojedina~no i gru-
pno do poreme}aja. Pored tih glavnih
poluga postoji ~itav niz vanjskih fa-
ktora koji tako|er mogu remetiti ci-
klus. Prilikom obrade treba biti
pa`ljiv jer ispravno postavljena dija-
gnoza odre|uje lije~enje. Jedan od bi-
tnih uvjeta da se `ena osje}a dobro je
regularan menstrualni ciklus.
2
Imam 23 godine i u braku sam tri i
po godine. Nisam ra|ala. Zanima
me mo`e li mu` uraditi spermiogram
bez odre|ene krvne grupe i Rh faktora.
- Naravno da analiza sperme nema
nikakve veze s krvnim grupama i Rh
faktorima. U obradi steriliteta
(nemogu}nosti zano{enja) prvo se pr-
etra`uje suprug jer je samo davanje
uzorka mu{kog sjemena jednostavnije,
a naravno da se na to nadovezuju pre-
trage `ene, koje su uvijek slo`enije.
3
Imam tromboflebitis desne potkoljenice. Gi-
nekolog mi predla`e da stavim spiralu Mire-
na zbog uve}ane maternice i ka`e da nema opa-
snosti za nogu, a drugi ginekolog tvrdi da ne smi-
jem. [ta Vi preporu~ujete? Imam 43 godine.
- Trombofelbitis je kontraindikacija za upo-
trebu bilo kakve hormonske terapije pa tako i
Mirene. Ta~no je da je sistemski utjecaj gesta-
gena (hormona) spirale Mirene veoma mali i
ne predstavlja problem kod zdravih osoba. Ni-
ste naveli u kojem se stadiju nalazi Va{a tro-
mboflebiti~na bolest.
4
Imam 28 godina. Imala sam abortus u deve-
toj sedmici trudno}e. Menstruaciju sam dobi-
la mjesec dana nakon toga. Da li je mogu}e da
nikada vi{e ne}u mo}i zanijeti?
- Abortusi nose dozu rizika u pogledu bu-
du}ih `eljenih trudno}a i nikako ne trebaju biti
metoda regulacije potomstva. Nadam se da ste
prekid trudno}e uradili u za to osposobljenoj
ustanovi s iskusnim osobljem te da ste se pri-
dr`avali dobijenih uputa, jer ste na taj na~in
smanjili potencijalne rizike. Prekid trudno}e u
kasnijim stadijima vi{estruko pove}ava rizike.
Ne ispitujte Va{u sposobnost zano{enja prije
nego za to budte psihi~ki i fizi~ki spremni.
5
Prije 2 godine rodila sam sina, koji je imao
rascjep usne. U toku trudno}e radila sam na-
laz seruma na Torch, koji je uglavnom bio pozi-
tivan na Rubeolu, Citomegalovirus i Herpessi-
mplex. Da li je neki od ovih virusa mogao o{tetiti
plod i da li }e neki od ovih virusa i dalje biti pri-
sutni, jer `elim jo{ jedno dijete?
- Virusi mogu izazvati razli~ita o{te}enja
ploda naro~ito u fazi embriogeneze (stvaranje
organa u prvih 12 sedmica trudno}e). Naro~ito
su opasne akutne infekcije u navedenom perio-
du. Zbog toga redovni laboratorijski tekstovi i
ultrazvu~ni pregledi su neophodni u procjeni
rasta ploda. Torch je pretraga koja daje infor-
macije o infekcijama Toxoplasme gondi, Cito-
megalovirua, Rubeole i Herpes virusa. Na
osnovu odre|ene vrijednosti i vrste Ig
(imunoglobalina) znamo da li se radi o svje`oj
ili ranoj innfekciji te se na osnovu toga
odre|uju mogu}i rizici a i potrebne radnje za
sljede}e trudno}e.
6
Imam 22 godine. Imala sam prvi seksualni
odnos prije nekoliko mjeseci i nisam nikako
krvarila, a zadnji seksulni odnos imala sam prije
dvije sedmice. U me|uvremenu sam trebala dobi-
ti menstruaciju, ali nisam. Ciklus mi kasni ve}
sedam dana. Uradila sam test na trudno}u i on
je negativan. Da li su ovi testovi sigurni ili mor-
am posjetiti ginekologa, jer se bojim da sam tru-
dna?
- U svakom slu~aju trebate posjetiti gineko-
loga, koji }e dati odgovor na Va{a postavljena
pitanja. Testovi na trudno}u (putem urina)
ukoliko se adekavtno urade visoko su pouzdani
ali mogu biti i la`no negativni, kao i la`no po-
zitivni. Testovi iz krvi uvijek su mjerodavni i
koriste se kao dopuna klasi~nim i ultrazvu~nim
pretragama. Pregled koji budete radili radi po-
ja{njenja izostanka menstruacije treba iskoristi-
ti za detaljnu obradu i kontrolu Va{eg zdravlja.
Na`alost, i najte`a oboljenja pronalaze se kod
mladih osoba, a uspje{no se lije~e samo u
po~etnim fazama.
azra 2009./85
Abortusi uvijek
nose dozu rizika
Ginekolog
Portret Emina ZE^AJ
86/azra 2009.
Nikada nisam
zapjevala u
kafani
Pamti Emina stotine pjesama. ^im bi
neku ~ula, u trenu bi je znala napamet.
Jer svaka je imala puno smisla. Ni
danas joj ne treba dugo da se prisjeti
neke iz bogate riznice koju posjeduje.
Valjda je zato ve}i dio `ivota posvetila i
traganju i sakupljanju onih pjesama za
koje niko nije znao
Pi{e: Najda VRANI]
Foto: Muhidin @IVOJEVI]
i privatni album
O ovoj velikoj
umjetnici i njenoj
harizmi pisali su
brojni evropski
magazini

azra 2009./87
»
P
o mi{ljenju mno-
gih jedna od na-
jboljih `ivu}ih
interpretatorki se-
vdalinki Emina
Ze~aj rodila se u
sarajevskoj mahali
Bistrik. Patrijarhalna porodica
u kojoj je ro|ena i odrasla nala-
gala je tada i odgoj za kakav se
danas vi{e ne zna. Sje}aju}i se s
nostalgijom djetinjstva i djevo-
ja{tva, do|e i do prvih izlazaka
po korzu na Vratniku, ali i po-
vratka ku}i ve} u sumrak.
- Izlazila sam jednom se-
dmi~no, a kada bi do{ao taj
dan, ve} od ranog jutra bila bih
vrijedna i radila i po ku}i i po
avliji, kako bi me babo pustio da
malo pro{etam. A bilo je tada i
ti{e u gradu. Nekako je cvrkut
ptica bio jasniji. I svi su se po-
znavali izme|u sebe. Za lijepu se
djevojku znalo i koja je i gdje
`ivi, a i ~ija je. Pa i za momke.
U kafanu, ka`e, nikada nije
oti{la, a kamoli zapjevala. Bilo je
to u ona vremena nepristojno.
Ali, u dru{tvu ostalih djevojaka,
znala bi pustiti glas, onako spo-
ntano, zapjevati neku od starih
izvornih pjesama, druge bi je
`ene slu{ale, ali ni tada Emina
nije pomi{ljala biti pjeva~ica.
- Sje}am se jo{ za najranijeg
djetinjstva moje majke, koja bi
uvijek rade}i ne{to pjevala. Imala je di-
van glas, a ja sam je slu{ala kao op~injena. Tada
sam i nau~ila neke pjesme, koje bih kasnije i sa-
ma pjevala. Bila su to lijepa vremena. Onakva
kakvih danas vi{e nema.
Sa 20 godina Emina se udala za Envera.
Slu{ala je roditelje, a oni su kazali „fin i pristo-
jan momak“. Nisu pogrije{ili. U`ivala je s
mu`em u mirnom porodi~nom `ivotu, odgaja-
ju}i dvoje djece koja su se u me|uvremenu rodi-
la - Senada i Jasminu. No, rahatluku je ubrzo
do{ao i kraj. Emina je mlada ostala udovica i sa-
mohrana majka. Borila se nekako, a nije bilo ni-
malo lahko. Sama je vaspitavala djecu, {kolovala,
zara|ivala, ali se nikada nije dala pokolebati.
Me|utim, karijera pjeva~ice, na svu sre}u, za
Eminu je ve} bila otpo~ela i budu}nost je izgle-
dala mnogo svjetlije.
Iako nikada nije pomi{ljala profesionalno se
baviti pjevanjem, osim onako, za svoju du{u, na
nagovor prijatelja koji su imali priliku u`ivati u
njenoj pjesmi, prijavila se na audiciju. Za njen
glas se ve} nadaleko znalo, a ona sama odisala je
spontano{}u, iskreno{}u, {armom i nekom neo-
bja{njivom harizmom.
- Govorili su „Hajde Emina, divno pjeva{„.
Bilo me je nekako stid. Druga vremena. Znalo
se gdje je `eni mjesto. Ipak, jednog sam dana je-
dnostavno oti{la. Otpjevala sam neke strofe i
pobjegla ni ne osvrnuv{i se. Ka`u „Bit }e rezu-
ltati za koji dan“, a ja nisam `eljela oti}i ni po-
gledati ih koliko mi je bilo neprijatno, a bila
sam ubije|ena da me ne}e ni primiti. No, na-
zvali su me i kazali da sam primljena.
Druga vremena
Otkrio ju je tada poznati etnomuzikolog
Cvjetko RIHTMAN na RTV-u Sarajevo. Bili su
u komisiji i Zvonimir NEV@ELA i Jozo PENA-
VA i Beri{ JUNGI], a bile su to rane 60-e.
Kada je zapo~injala, nisi mogao pro}i, ka`e,
audiciju, ako uistinu nisi imao smisla za pjesmu.
Tri godine je radila s profesorima, vje`bala svoj
glas i borila se za izvornu pjesmu.
- Danas je haos. Pjeva ko god ho}e. Do|u s uli-
ce i odmah snime album. Ove pjeva~ice i proguta-
ju pola pjesme, ali nikome ne smeta. Nije muzika
vi{e {to je bila. Ja sam ostala dosljedna izvornom
melosu, iako sam imala mnogo prilika i ponuda da
pjevam novokomponirane pjesme. Nisam pristala
ni kada mi je bilo najte`e, kada sam ostala udovica
i hranila sama svoju djecu, a te nove pjesme mogla
sam lijepo unov~iti. Ipak, tada ne bih bila ja. Ni
urednici na Radio Sarajevu nisu bili za to. Do~eka-
li su me radosno jer sam pjevala samo sevdalinku, i
nekako bih i njih bila iznevjerila, a to nisam `eljela.
Govorili su „Do}i }e, Emina, tvoje vrijeme“.
I do{lo je. Tokom svojih 40 godina rada snimi-
la je preko 500 pjesama za arhiv Radio Sarajeva,
izdala tri CD-a, a pred njom je izdavanje dva no-
va. Objavljivanjem ovih vrijednih muzi~kih doku-
menata dato je jo{ mnogo doprinosa muzi~kom
naslije|u na{e dr`ave. Predstavljala je bosanskoher-
cegova~ku tradicionalnu muziku i u Americi, Tur-
skoj, Italiji, Njema~koj, Norve{koj, Poljskoj,
Ma|arskoj i gdje god je to moglo. U~estvovala je
na brojnim me|unarodnim festivalima i ta-
kmi~enjima {irom svijeta prikazuju}i ime Bosne i
Hercegovine na najljep{i mogu}i na~in.
»Pamti
stotine
pjesama
»
88/azra 2009.
- Sje}am se kada
je SAD slavila 200
godina nezavisnosti.
Bila sam pozvana da
predstavljam BiH jo{
za vrijeme Jugoslavi-
je. Primili su me fa-
ntasti~no i bili odu-
{evljeni mojim nastu-
pom i sevdalinkama
koje sam pjevala. Po-
slije su mi poslali i za-
hvalnicu, a i zvali me
da `ivim u Americi.
Nisam nikada na to ni
pomislila. Ovo je moja
Bosna, a u njoj moja
djeca i sve {to volim.
I iz Italije sa jazz fe-
stivala vratila se prepu-
na emocija. Prijem na
kakav je nai{la kod talija-
nske publike rasplakao ju je i dugo nije mogla
do}i sebi. No, oduvijek sve {to je osje}ala i nosila
u sebi izra`avala je kroz pjesmu. A tada bi pjevala
jo{ ljep{e. Kroz sevdalinku je uvijek mogla pro-
na}i sebe u nekoj od pri~a koje su u njoj
ispri~ane.
- To su emotivne pjesme o majci, ljubavi, tuzi.
Svaka je pri~a za sebe i svaka boli na druga~iji
na~in. Samo ako je tako do`ivite, a ja jesam. Kroz
pjesmu sam uvijek bila surovo iskrena. Sevdah
osje}am jer sam Bosanka, a sevdalinka je sr` Bo-
sne. I to je moja tradicija, kojom se ponosim.
Pamti Emina stotine pjesama. ^im bi neku
~ula, u trenu bi je znala napamet. Jer svaka je,
dodaje, imala puno smisla. Ni danas joj ne treba
dugo da se prisjeti neke iz bogate riznice koju
posjeduje. Valjda je zato ve}i dio `ivota po-
svetila i traganju i sakupljanju onih pjesama za
koje niko nije znao, te tako spasila od zaborava
stotine sevdalinki, uklju~uju}i neke od najljep{ih
iz bosanskohercegova~ke ba{tine.
- Tra`ila sam pjesme kod starih nana i deda po
Fo~i, Crnoj Gori i ko zna kuda sve ne. Zaustavili
bi me ljudi na ulici i kazali „Hajde, Emina, otpje-
vaj pjesmu od mog babe“. Ja je zabilje`im, otpje-
vam i snimim. Sedmi~no sam skupljala po nekoli-
ko pjesama. Neke bih snimila sama, a neke dam
kolegama. Va`no je bilo da se za njih zna i da se
sa~uvaju. @ivio je u Sarajevu jedan Meho HAD@I-
MUSI]. Potra`io me je i kazao da ima preko 300
pjesama i da `eli da ih ja otpjevam. Naravno da ni-
sam mogla sama pjevati svih 300, pa mu je po-
nu|eno da nekoliko uzmem ja, a ostale drugi pje-
va~i. Nije htio ni ~uti. Meni je dao nekoliko, ostale
vratio ku}i. Nakon toga je umro i sve te pjesme
„odnio sa sobom“. Nikome ih nije htio dati.
Poziv iz Amerike
O ovoj velikoj umjetnici i njenoj harizmi pi-
sali su brojni evropski magazini. Britanski ju je
„Billboard“ nazvao ikonom bosanske tradiciona-
lne muzike, a hrvatski „Feral Tribune“ kazao je
kako slijedi zadivljenost pred onim {to mogu je-
dan glas i jedan saz.
Jer, album koji je snimila ova bosanska diva sa
sazlijom Mehmedom GRIBAJ^EVI]EM, a koji
je sa~injen samo od njenog kristalnog glasa i zvuka
tradicionalnog saza, zadivio je sve one koji su po-
znavali rije~ muzika i sevdah u njenom pravom i
istinskom zna~enju. Sara|ivali su s Eminom i mo-
derni umjetnici. Uspje{an spoj modernog i izvor-
nog zvuka ostvario se kroz saradnju Adija LUKO-
VCA i Emine u filmu „Remake“, ali i kroz sara-
dnju s Pjerom @ALICOM u filmu „Gori vatra“.
- A onda je do{lo vrijeme {unda i ki~a. Zaspa
sevdah, ali se evo, hvala Bogu, ponovo budi. Za-
hvaljuju}i Omeru POBRI]U i njegovom institu-
tu sevdalinka „`ivi“. On je veliki borac i zadovo-
ljstvo mi je sara|ivati s njim, jer nas spaja ljubav
prema Bosni i njenoj tradiciji.
Uz ljubav prema sevdahu posebna je Eminina
ljubav i prema porodici. @ivi skromnim, ali lije-
pim `ivotom u svojoj ku}i na Ko{evskom brdu, i
raduje se svakom novom danu zajedno sa svojim
sinom Senadom, k}erkom Jasminom i unukom
Ervinom. Zahvaljuje Bogu za dobro zdravlje ko-
je je slu`i, a i za glas, koji i u ovim godinama ka-
da pusti, a nakon vi{edecenijske karijere, s pono-
som mo`e re}i da je obilje`io njen `ivot, ali i dao
pe~at bosanskoj tradiciji i to savr{enim glasovno-
muzi~kim umije}em.
»@ivjela sam za sevdah
U Velikoj Britaniji je izdat
CD na kojem su najbolji
interpretatori tradicionalne
pjesme iz svih zemalja. Emina je
na 36. mjestu, kao jedina iz
Bosne i Hercegovine

»Sakuplja~
bosanske
tradicije
»
U tradicionalnoj no{nji
»Mlada ostala udovica
»Udala se sa 20 godina
»
Umjetnici Almedina FEHRATOVI]
90/azra 2009.
Izabrala
da bude
okru`ena
lijepim
Izabrala
da bude
okru`ena
lijepim
Njena
umjetni~ka
djela mogu se vidjeti u
maloj radnji u hotelu „Radon
Plaza“, u kojoj se na policama
nalaze prelijepi
radovi, prefinjena keramika
koja odi{e jednostavno{}u
»Po prirodi
sam perfekcionista
Pi{e: Najda VRANI] Foto: Muhidin @IVOJEVI]
azra 2009./91
U
mjetnost je zavoljela jo{ kao sa-
svim mala djevoj~ica. Talent koji
je posjedovala nije bilo te{ko
uo~iti, stoga je njeno logi~no
opredjeljenje za izbor srednje
{kole bila upravo srednja umje-
tni~ka {kola. Almedina Fehratovi}, 33-ogodi{nja
sarajevska umjetnica, potom je svoje {kolovanje
nastavila na Akademiji likovnih umjetnosti u Sa-
rajevu zavr{iv{i produkt dizajn, a potom i kurs
keramike u Pragu, glavnom gradu ^e{ke, kako bi
danas bila priznata i cijenjena u svome poslu.
Du{evni mir
- Moja ljubav prema umjetnosti bila
je velika, te sam i pored svih sugestija
da upi{em i zavr{im neku od {kola koje
}e mi omogu}iti sigurniju budu}nost i
ve}i profit izabrala ono {to volim i {to
je zapravo cijeli moj `ivot. Izabrala je,
ka`e, da bude okru`ena lijepim stvari-
ma. Kako je i o~ekivala, umjetnost joj
nije ba{ podarila veliku materijalnu si-
gurnost, ali obezbijedila joj je duhovnu
satisfakciju i du{evni mir, koji je za Di-
nu veoma va`an.
- Bogatstvo je baviti se poslom koji
voli{, ali da, i velika `rtva. Umjetnost je profesija
koju malo ljudi razumije. Za ve}inu je biti
umjetnik jednako kao imati dobar ukus. A istina
je da imati dobar ukus nije dovoljna predispozi-
cija da bi neko bio naprimjer dizajner. Stoga se
ne treba ~uditi {to je neki umjetni~ki rad skuplji
od ostalih proizvoda.
Oku{ala se, dodaje, i u drugim poslovima, ali
niti na jednom nije izdr`ala dugo. Radila je i na
televiziji, kao profesor u srednjoj umjetni~koj {koli
i jo{ nekim poslovima, ali uvijek ih je do`ivljavala
kao jednu vrstu iskustva i popunjavanja slobodnog
prostora, te se uvijek i jedino vra}ala umjetnosti.
Almedina slika i pravi izlo`be, radi velike sa-
vremene instalacije.
- Kola`i i mrtve prirode su moj izbor za slika-
nje. To me opu{ta i izgleda mi dekorativno, iako
ne smatram da je to vrhunac umjetni~kog izra`aja,
a kada je rije~ o savremenoj umjetnosti, moja
inspiracija je tematika ove zemlje. Dakle, ovdje
sam ro|ena i ovdje `ivim i ne mogu pobje}i od pr-
oblema koji nas okru`uju, stoga upravo to i mo`ete
vidjeti i prepoznati u mojim djelima. Mo`da je to
neki moj bunt, ili `elim sebe umiriti, nisam sigur-
na, ali znam da su moje misli uvijek okupirane
mojom zemljom.
Svoje radove izla`e posljednjih osam godina.
Najprije su to bile manje studentske izlo`be, a
potom su ona i njen momak Danilo KRESO, ta-
ko|er umjetnik, i prijatelj Selimir SOKOLOVI]
pokrenuli inicijativu da izla`u samostalno. O~eki-
vana podr{ka za mlade umjetnike je izostala, ali
umjetni~ka trojka nije se predala.
- Radili smo sami i bili i umjetnici, menad`eri,
organizatori, nosa~i i voza~i. Tako, stihijski radi-
mo i danas, jer su nam dosadile molbe i aplikacije
kojih smo poslali bezbroj. Do sada smo realizirali
oko 20 izlo`bi.
Almedina i Danilo su izlagali i u sklo-
pu Sarajevske zime, a potom oformili i
jednu ve}u grupu umjetnika, te organizi-
rali izlo`be pod nazivom „Aktuelno“. Ti-
me su barem donekle i o`ivjeli umje-
tni~ku scenu Bosne i Hercegovine.
^etiri elementa
Ni tu nisu stali, te su otvorili i kera-
mi~ku radionicu „D & D“.
- Razlog zbog kojeg sam izabrala ker-
amiku je upravo taj kako bih mogla biti
samostalna. Sama kontroliram cijeli proces, i ne
treba mi pomo} nikakvih majstora koji ina~e ne
mogu uraditi ono {to o~ekujem od njih. Po priro-
di sam perfekcionista i perfekcionizam o~ekujem i
od drugih, ali rijetko ga dobijem. Zato vi{e volim
raditi sama i biti odgovorna za ono {to uradim.
A ono {to je uradila najbolje se mo`e vidjeti u
maloj radnji u hotelu „Radon Plaza“, u kojoj se
na policama nalaze prelijepi umjetni~ki radovi,
prefinjena keramika koja odi{e jednostavno{}u
- djelo ove vrijedne umjetnice. Na zidovima su
izlo`ene i fotografije, tako|er umjetni~ka djela
njenog momka Danila, koji je zavr{io kiparstvo.
- Keramiku nisam poznavala dobro. Me|utim,
sada me odu{evljava. To je materijal u kojem su sa-
stavljena sva ~etiri elementa: vatra, voda, zemlja i
vazduh. Dobijete zemlju iz koje morate istisnuti va-
zduh, radite s vodom i pe~ete na jako visokim te-
mperaturama. Proces jeste kompliciran, ali odlu~ila
sam raditi unikate, jer `elim ponuditi zaista ne{to
posebno i jedinstveno.
A njeni radovi i jesu posebni i jedinstveni,
upravo kakva je i sama ova mlada umjetnica.
»Prefinjena i jedinstvena keramika i fotografije
92/azra 2009.
Zelena oaza
u elitnom dijelu grada
Inside Nerminka i Eldar EMRI]
azra 2009./93
»
K
ada je tra`ila stan za svoju
porodicu, novinarka FTV-a
Nerminka Emri} vodila se
veoma va`nim kriterijem
- nije `eljela kupiti stan koji
bi li~io na kutiju. S osmije-
hom poja{njava kako je odra-
stala u ku}i i da joj se oduvijek bilo te{ko na-
vi}i na `ivot u stanu. Me|utim, kada je prvi
put zakora~ila u svoj budu}i dom u saraje-
vskom naselju Ciglane, znala je da je to pun
pogodak. Presudnu ulogu imala je mala ba{ta.
Naime, kako se stan nalazi u prizemlju, balkon
je zamijenjen ba{tom, zbog koje sti~ete dojam
da na{i doma}ini `ive u ku}i, a nikako u stanu
u elitnom dijelu grada.
- To je bilo ono {to sam tra`ila. Tada je u po-
nudi bio jo{ jedan stan u blizini, ali mi smo se
odlu~ili za ovaj, jer je bio prili~no dobro o~uvan
i nije trebao renoviranje. Okre~ili smo ga, za-
vr{ili neke sitnice i uselili. Taj drugi stan prepo-
ru~ila sam kolegici s posla i kupila ga je, pa smo
sad i kom{inice - prisje}a se na po~etku razgovo-
ra na{a doma}ica, dodaju}i kako je brzo pro{ao
period od devet godina kada su se ovdje doselili.
^itava pri~a oko kupovine stana mogla bi se
opisati i kao duhovita. Naime, kako je Nermi-
nkin suprug Eldar zaposlen kao kamerman u
Associated Pressu, ~esto je na poslovnim putova-
njima. Ba{ za vrijeme njegovog boravka u Afga-
nistanu Nerminka je do{la na ideju da kupi stan
iako, s osmijehom dodaje, novca za takvu inve-
sticiju uop}e nisu imali.
- Odmah nakon rata dobila sam stan od tele-
vizije. Me|utim, vlasnik stana je tra`io povrat
imovine i nisam htjela insistirati na tome da za-
dr`im stan iako sam to mogla u~initi. Tako smo
iselili i oti{li u podstanare sve do 1999. godine.
Ve} tada smo imali Emana i, najprije smo zbog
njegovih potreba, morali iznajmiti stan. Sje}am
se da su kirije tada za stanove bile veoma skupe,
jer je jo{ bilo puno stranaca u Sarajevu koji su
im dizali cijenu. I, jednog dana mi je pukao fi-
lm, pa sam onako iznenada donijela odluku da
`elim kupiti stan. Novac koji smo davali za kiri-
ju bolje je da dajemo za kredit. Djed i ja smo se
anga`irali u potrazi i sve zavr{ili. Kad se Eldar
vratio, rekao je kako ima ludu `enu, koja kupuje
Novinarka FTV-a i njen
suprug, snimatelj u
AP-u, ljubazno su nam
otvorili vrata svog
porodi~nog doma u
sarajevskom naselju
Ciglane, te s nama
podijelili svoju zanimljivu
pri~u oko kupovine
i ure|enja njihovog
malog carstva
Pi{e: Lejla LOJO
Foto: Edin KARAHUSI]
»Ba{ta je bila presudna u kupovini stana
Odmah nakon rata
dobila sam stan od televizije.
Me|utim, vlasnik stana je tra`io
povrat imovine i nisam htjela
insistirati na tome da zadr`im
stan iako sam to mogla u~initi.
Oti{li smo u podstanare.
I, jednog dana mi je pukao
film i donijela sam odluku
da `elim kupiti stan

»Crno-bijela Eldarova i Nerminkina fotografija ~esto
slu`e kao dokaz u odluci na koga Eman i Aren vi{e li~e
azra 2009./95
stan, a nema novac. Ali, to je
tada bilo jedino rje{enje. Ugla-
vnom, svidio mu se moj izbor,
dali smo kaparu i onda sam se
„uvalila“ u kredite - pri~a Ner-
minka.
U moderno opremljenom sta-
nu, povr{ine od 80 kvadrata, svi
~lanovi porodice prona{li su svoj
kutak. No, najvi{e prostora sa
svojim mnogobrojnim igra~kama
zauzima njen najmla|i ~lan,
~etverogodi{nji Aren. Stariji
Eman igra~ke je davno zamijenio
sportskom opremom, gdje domi-
niraju skije. Ovaj 13-ogodi{nji
itekako talentirani dje~ak skija-
njem se po~eo baviti kada je
imao samo ~etiri godine, a danas
se mo`e pohvaliti brojnim pri-
znanjima, osvojenim medaljama
i peharima.
- Ja sam se takmi~ila u mno-
gim sportovima - ko{arci, ruko-
metu, stonom tenisu. Nisam se
profesionalno bavila skijanjem,
ali sam uvijek voljela taj sport,
pa sam i Emana po~ela voditi sa
sobom kada je bio mnogo ma-
nji. Ve} u prvom razredu osno-
vne primijetio ga je trener iz
skija{kog kluba „@eljezni~ar“ i
tra`io je da ga u~lanimo. Mislila
sam da je to odli~no za dijete.
Me|utim, Eldar uvijek te`i per-
fekciji, pa je na sebe preuzeo
obavezu da ga vodi na treninge,
takmi~enja, da se brine oko
opreme i, malo je re}i da je
Eman skijanje zavolio. To se sa-
da ve} mo`e nazvati ozbiljnim
skijanjem - ponosno }e mama.
Upravo zbog Emanovih sportskih aktivnosti
savr{eno im odgovara i lokacija na kojoj `ive, jer
se u blizini nalazi sportska dvorana.
- Posao je malo dalje, ali je lokacija zbog djece i
njihovih potreba odli~na. Nikada se ne bismo
odselili odavde, jer previ{e volimo ovaj na{ kutak.
Ovo je na{e carstvo u koje bje`imo od stresa na
poslu. Samo ova ba{ta vrijedi kao ~itav stan i kada
je lijepo vrijeme, tu doru~kujemo, ru~amo i ve~er-
amo. Ipak, najljep{a od svega je jutarnja kafa, jer
je sunce ujutro grije upravo na toj strani.
Ovo je na{e carstvo
u koje bje`imo od stresa na
poslu. Samo ova ba{ta vrijedi
kao ~itav stan i kada je lijepo
vrijeme, tu doru~kujemo,
ru~amo i ve~eramo. Ipak,
najljep{a od svega je jutarnja
kafa, jer je sunce ujutro
upravo na toj strani

»Kuhinja s pogledom na ba{tu
»Kutak u kojem
Eman ~uva
brojna osvojena
priznanja i medalje
»Staro posu|e i ku}anske aparate Eldar je naslijedio od
nane
»
»
96/azra 2009.
Stan Emri}evih krase mnogi interesantni ko-
madi namje{taja i unikatni detalji. Jedan od za-
nimljivijih je sedlo za kamilu, koje koriste kao
malu stolicu.
- To je Eldarov poklon za mene, koji je donio
iz Libije. Kada me nazvao i rekao kako mi je ku-
pio sedlo za kamilu, po~ela sam se smijati, jer
sam mislila da me zeza. Dva dana nakon njego-
vog poziva razmi{ljala sam {ta }u sa sedlom i
gdje }u ga staviti. Ali evo, slu`i kao odli~na stoli-
ca - s osmijehom }e Nerminka.
S ovim neobi~nim detaljem odli~no se uklapa i
bh. tradicionalno posu|e, te drugi zanimljivi deta-
lji, ~iji je datum proizvodnje davna 1892. godina.
Osim kulturne, nose i veliku sentimentalnu vrije-
dnost, jer ih je Eldar naslijedio od svoje nane.
- Ovo je mangala, koja se davno koristila tako
{to bi se u sredinu stavio `ar i na njemu je stajala
kafa ili voda, a okolo bi se poredale {oljice ili
~a{e za himbe - ljubazno poja{njavaju na{i do-
ma}ini.
Me|u dra`im „ku}nim sitnicama“ su i zani-
mljivi suveniri koje Eldar donosi sa svojih bro-
jnih poslovnih putovanja. Kao snimatelj AP-a,
na{ doma}in obi{ao je ve}i dio svijeta i sa svakog
putovanja bi donio neku sitnicu.
- Zapravo, pokloni koje dobijemo na zadaci-
ma postaju najljep{i suveniri i uspomene. Jedan
takav dobio sam od emira u Kataru ili sitnice
koje sam donio s nogometnih prvenstava - pri-
sje}a se Eldar i tada smo dozvolili sebi da zabor-
avimo pravi razlog na{e posjete, pa se i na{a
pri~a okre}e ve} u drugom smjeru. Jer, kome ne
bi bilo zanimljivo slu{ati dogodov{tine s raznih
pute{estvija - Irak, Afganistan, Libija, Katar...
»Eldarove
akreditacije s
poslovnih putovanja
kao podsjetnik
na brojne misije
Uvijek mi se bilo
te{ko navi}i na `ivot u stanu,
ali kada sam zakora~ila u
ovaj, nisam se dugo premi{ljala.
To je bilo ono {to sam tra`ila

»Mali{an
nam je rado
pokazao i
kupatilo
»Mangala koju su koristili na{i preci u doma}instvu
prona{la je mjesto u dnevnom boravku
»Sedlo za kamilu slu`i kao stolica
»
98/azra 2009.
Razonoda
Rje{enja 1: BATLER, ROMEO I JULIJA, URAN, TARATOR, K, SASE, AKONO, [AT, TRSTENIK, STRVINARI, TI, UR, ELA, AVRA, ZAVODNIK, OTO, ASA, SARANDON, NALA, SAMSARI
Rje{enja 2: ARMANI, STENOGRAFIJA, TIRA@, STATOR, R, IRIG, ANANA, ORL, NEOLITIK, NIKOLAS KEJD@, IL, LISTA, [AL, ZIRAT, ROGA^I, ANAK, KIRA, AS, MONOTIP, ZORT
M
I
R
O
S
L
A
V

M
A
R
K
O
V
I
N
O
V
I
]

-

L
A
S
V
I
M. M.
GLUMAC SA
SLIKE IZ FILMA
U NASLOVU
KRI@ALJKE
EPSKO DJELO POPIS, SPISAK OLIVERA OD
MILJA
[KOTSKI
NOGOMET.
KLUB
PJESMA,
NAPJEV (GR^.)
PACIFIC
MAIRTIME
ASSOCIATION
(SKR.)
TU@ITI, MLATITI
(@ARG.)
IVAN HETRIH
MJESTO U BIH
KOD
BOSANSKE
KRUPE
REDAK U
KUR’ANU
KRA^UNI,
ZASUNI
PRVI MITSKI
LETA^,
DEDALOV SIN
BOLESNICI OD
EPILEPSIJE,
PADAVI^ARI
OZNAKA
TEMPA
GLUMICA SA
SLIKE IZ FILMA
U NASLOVU
KRI@ALJKE
GRAD U RUSIJI
STAROSLAVEN-
SKO SLOVO
TABULATOR
(SKR.)
MALI RT, RTI]
SPOJ, KONTAKT
KRATKI KAPUT
(TURC.)
SLAVNA GR^KA
PJEVA^ICA
MARIJA
ST. GR^KI
KIPAR ONATAS
GRAD I LUKA U
NIGERIJI
SAJD@IJE
ST. GR^KA
BOGINJA
MUDROSTI
NEPROFESION-
ALAC
ST. NJEM.
PISAC, LUDVIG
NAGLA MALAK-
SALOST (LAT.)
PRAVITI
TKANINU
PROSTORIJE ZA
STANOVANJE
PROCES RAST-
VARANJA STI-
JENA U UTROBI
ZEMLJE (GR^.)
JAPANSKI NOV^I]
ILI MJERA
LI^NOST IZ SERI-
JE „SJEVER JUG“
SPREMI[TE,
STOVARI[TE
ROBE
MJESTO NA
OTOKU PA[MAN
LI^NA
ZAMJENICA
TONA
VOJNI
OBVEZNIK
(SKR.)
SLABOST,
KLONULOST
MI[I]A
(MEDIC.)
MORSKA
OBALA
OZNAKA KULE
U [AHU
VRSTA BILJKE,
ANEMONA
HEMIJSKI
ELEMENT
STIBIJ
M. M. OSOBA SKLONA
KARIJERIZMU
STARO IME
VIJETNAMA
JEDNO OD
IMENA
PJESNIKA
KRANJ^EVI]A
LUDOLFOV
BROJ (3, 14)
UZVIK: ENO,
GLE
POKVA[ENI
ROSOM
DOBRI DUH IZ
CRTI]A
EGIPATSKA
VLADARICA NA
SLICI GORE
SJEDINJ.
AMERI^KE
DR@AVE (SKR.)
EGIPATSKA
SVETA PTICA
GRAD U
RUSIJI, NA
ALTAJU
NAPAD,
ATAKA
ST. GR^KA
BOGINJA
POBJEDE
KOJI IMA
SVOJSTVO
ANTITOKSINA
ROYAL ARMY
RESERVE
(SKR.)
U^INITI [TA
SLABIM
EGIPATSKA
BOGINJA NEBA
MANEKENKA,
SUPRUGA
DEJVIDA
BOUVIJA
VRSTA BILJKE,
NETIK
PLEH
VRSTA
JU@NOAMERI^
KOG NOJA
ENVERIN
IMENJAK
OBLIK @. IMENA
FATIMA
SIMBOL JODA
RUD GULIT
[PANSKO M.
IME
LOPOV,
PROVALNIK
ST. ITALIJ.
RE@ISER VITO-
RIO DE
PRISTA[A STO-
ICIZMA
EGIPATSKA
VLADARKA NA
SLICI DOLJE
POST SCRIP-
TUM (SKR.)
GRAD U FRAN-
CUSKOJ
VRSTA
ZAGONETKE,
PREMETALJKA
(GR^.)
NAPRAVA ZA
MLA]ENJE @ITA
(POKR.)
MJESTO NA
FRU[KOJ GORI
NEZAVISNA
TELEVIZIJA
(SKR.)
MITSKI NES-
RETNI
PROKNIN SIN
AUTOOZNAKA
OSIJEKA
JAPANSKO M.
IME (HIROBU-
MI)
AUTOOZNAKA
TURSKE
NACIJA, NAROD
(GR^.)
POKRETNI
DIJELOVI
MA[INE
ITALIJA
U]I U NE[TO
RASTENJEM
MALI TRN,
TRNI] (PJESN.)
„Brak nabrzaka“
a
Iz antiknog Egipta
a
Horoskop
azra 2009./99
Vrijeme je
za Ovnove
Slaganje
parova
Ovan - Ovan Susret dva Ovna
uvijek je uzbudljiv, ali veza na
du`e staze te{ko odolijeva
isku{enjima. Od po~etnog
odu{evljenja prelazi se u fazu pro-
vokacija.
Ovan - Bik Ovna kod Bika pri-
vla~i zdrava senzualnost. Ostaju li
na zadovoljstvu, veza plovi punim
jedrima, ina~e bi razlike u karakte-
rima mogle dovesti do razlaza.
Ovan - Blizanci Blizanci su brilja-
ntni, Ovan energi~an. Veza opsta-
je dok Ovan ne uvidi gre{ku. Po-
nekad, kada je Blizancima stalo,
dogodi se da je nikada ne uvidi.
Ovan - Rak Ovan te{ko razumije
nekoga ko je toliko razli~it. Kada
vidi nekog toliko nje`nog i nesigu-
rnog, po`eli ga prodrmati, a Rak
`eli samo nje`nosti.
Ovan - Lav Lav i Ovan streme
istim putem, ali nemaju zaje-
dni~kih, dodirnih ta~aka. To uspo-
stavlja zna~ajan afinitet. Sklad,
ina~e, mo`e biti gotovo „idealan“.
Ovan - Djevica Djevica, naj~e{}e,
Ovna ne privla~i. ^ini mu se do-
sadnom. Ako je Ovnu zaista stalo,
mo`e na}i dovoljno strpljenja i
poku{ati premostiti prepreke.
Ovan - Vaga S Vagom postoji fa-
talan afinitet: ona ima sve ono {to
Ovnu nedostaje. I obratno. Ovan
`eli pridobiti Vagu. Nije nimalo
lagano, ali vrijedi poku{ati.
Ovan - [korpija U odnosu na
[korpiju, Ovan se pona{a kao
osvaja~, a onda ga najednom obu-
zme strah. Misli da ulazi u bazen,
a onda shvati da je u{ao u okean.
Ovan - Strijelac Ovan odmah osje-
ti da je Strijelac jedan od njegovih
„vatrenjaka“. Oboje su nemirni i
vitalni. Mogu biti izuzetan par, jer
imaju sli~ne ukuse.
Ovan - Jarac Odmjerenost, strogost,
sposobnost kalkuliranja i gledanja da-
leko u budu}nost - sve su to vrline Ja-
rca koje se Ovnu ba{ i ne dopadaju.
Ovan - Vodolija Vodolija rado pr-
ati Ovna, {to mu se veoma dopa-
da. Sposobna je i na diplomatski
na~in odvratiti Ovna od nekog
opasnog puta ili nakane.
Ovan - Ribe Ribe Ovna veoma
interesiraju. Nerijetko Ribe pri-
hvate njegovo zavo|enje. Kada
Ovan primijeti da Ribama eroti-
ka nije na prvom mjestu, uvri-
je|en je.E
Priprema:
Hedija
MEHMEDI]
Ljubav: Pred vama je veoma originalna
sedmica. Mogu} je po~etak ljubavne pri~e
s osobom koju niste ranije poznavali.
Posao: Obnovit }ete poziciju koja je
izgledala izgubljena. U nagovje{taju je i
mnogo bolja materijalna situacija.
Zdravlje: Pravo vrijeme za rekreaciju.
[OVAN 21.III - 20.IV
Ljubav: Slijede intenzivni trenuci.
Ako ste tek nekoga upoznali, na izjave
ljubavi reagirajte oprezno i stalo`eno
Posao: Imate `elju za otvaranjem sve-
mu onome {to je novo. Stekli su se svi
uvjeti za uspje{nu karijeru.
Zdravlje: Uklju~ite sport u raspored.
_
BIK 21.IV - 22.V
Ljubav: Preplavljeni ste emocijama.
Slijedi radostan doga|aj. U svakom
slu~aju, ne{to {to ostaje u sje}anju.
Posao: Sve se podudara i s jednom ve-
likom profesionalnom pobjedom. Dolazi
moralno i materijalno zadovoljstvo.
Zdravlje: Treba vam vi{e aktivnosti.
|BLIZANCI 23.V - 22.VI
Ljubav: Nije ba{ najpovoljnije vrijeme
za po~etak ne~eg novog. Bit }e zgodnih,
zabavnih prilika, ali to nije to.
Posao: Neki doga|aji podstaknut }e
vas da napravite dugoro~nije programe i
planove. To }e vas izvu}i iz apatije.
Zdravlje: Budite oprezniji s lijekovima.
CRAK 23.VI - 22.VII
Ljubav: Uzbudljiva situacija donosi
vam prijatne i neobi~ne stvari. Pogotovo
ako ste u potrazi za istinskom ljubavlju.
Posao: Posao obavljate s lako}om.
Na{li ste nove sfere zanimanja. Na taj
na~in pove}at }ete i li~ni presti`.
Zdravlje: Pobjednik ste.
pLAV 23.VII - 22.VIII
Ljubav: Uzmite situaciju u svoje ruke
i pobolj{ajte odnose s voljenom osobom.
Slijedi niz ugodnih iznena|enja.
Posao: Va{ strah od budu}nosti posta-
je pomalo apsurdan. Nepotrebno se za-
marate. Neki ljudi bit }e vam od koristi.
Zdravlje: Poradite na kondiciji.
]DJEVICA 23.VIII - 22.IX
Ljubav: Sretni ste i zadovoljni. Ako
ste sami, osvrnite se oko sebe. Ima puno
toga zanimljivog, puno {ansi za sre}u.
Posao: Analizirajte trenutnu situaciju.
Tako }ete najbolje prostudirati strate{ke
poteze, otkriti svoju ja~u stranu.
Zdravlje: Energija je u porastu.
-VAGA 23.IX - 22.X
Ljubav: Uspje{no }ete prebroditi eve-
ntualne te{ko}e. Nije vrijeme za bilo ka-
kva eksperimentiranja na polju emocija.
Posao: Budite predostro`niji u poslovi-
ma na ~iji povoljan ishod neko vrijeme
~ekate. Ono najbolje mo`da tek slijedi.
Zdravlje: Niste u najboljoj formi.
][KORPIJA 23.X - 22.XI
Ljubav: Mogu}e su male nesuglasice.
^ak i ako ste u uspje{noj vezi. Sedmica je
stimulativna ako ste u potrazi za avanturom.
Posao: Zabilje`it }ete veliki napredak ako
`elite ostvariti profesionalnu afirmaciju. U
izgledu je i povoljna materijalna situacija.
Zdravlje: Nekad ba{ znate pretjerati.
×STRIJELAC23.XI - 22.XII
Ljubav: Ljubav tra`i i vremena i dobre
volje. Do vas je najvi{e koliko }e se situa-
cija razvijati u `eljenom pravcu.
Posao: Sedmica prolazi naizgled mirno
i racionalno. Ipak, tu je izvjesno pobo-
lj{anje u ranije zapo~etim inicijativama.
Zdravlje: Neophodan vam je predah.
_JARAC 23.XII - 21.I
Ljubav: Ako to `arko volite, emocije
dobijaju na intenzitetu. Sre}om, voljena
osoba vam uzvra}a na sve na~ine.
Posao: Kreativna groznica donosi vam
i nove ideje. Prakti~na sfera va{eg `ivota
izlo`ena je brojnim utjecajima.
Zdravlje: Rije{ite se pesimizma.
´VODOLIJA 22.I - 19.II
Ljubav: Iznesite na vidjelo emocije.
Osoba koju volite ~eka na va{u iskrenost,
da vam pru`i pravu ljubav i nje`nost.
Posao: Najbolje je da se ne upu{tate u
polemiku s kolegama. Ipak, imajte uvijek
spreman odgovor na sve opaske.
Zdravlje: Koristilo bi vam vi{e kretanja.
¬RIBE 20.II - 2O.III
Poznati su
- prepoznajte se
Paloma PICAS-
SO, slavna kre-
atorka, veoma je
neobi~na osoba.
Njena komple-
tna pojava odaje
povu~eniju oso-
bu od ve}ine
ostalih Ovnova
(19. IV 1949).
Tipi~an je radoholik, tempera-
menta je i energi~na, izuzetno
vitalna. Svako onaj ko se na|e u
njenoj blizini osje}a se uzbudlji-
vo, druga~ije, `eli biti poput nje.
Ima sna`nu energiju koja joj po-
ma`e da odli~no podnosi sve po-
te{ko}e, ali i za probitak. Inspiri-
rana je i da poma`e ljudima, pr-
ilagodljiva je i sistemati~na.E
Facundo ARANA, jedan od
najve}ih zvijezda latino-sapuni-
ca, kojeg su na{i
ljubitelji teleno-
vela u posljednje
vrijeme najbolje
upoznali u
„Za~inu `ivota“
(„Sos mi vida“),
veliki je roma-
nti~ar. Osje}ajan
je i {armantan ~ovjek. Osim {to
je sjajan glumac, popularni Arge-
ntinac, novope~eni otac, posjedu-
je jo{ brojne umjetni~ke talente i
sklonosti. Odli~an je prijatelj lju-
dima koje voli i po{tuje, bri`an
je prema njima, ali voli i sam
biti pripa`en. Emocionalno je
subjektivan, veoma sentimenta-
lna osoba, s instinktivnim
osje}ajem za druge ljude. Poput
pravog Ovna (31. III 1971) ima
duh koji sve zapa`a, privla~an
je, strastven, otvoren, ima potre-
bu da ostavi dobar utisak na dr-
uge. E
Amra TOPALBE]IREVI], svoje-
vremeno na-
jmla|i urednik i
voditelj Dnevni-
ka TVSA, sada
reporterka, ure-
dnica i voditelji-
ca sedmi~ne emi-
sije „Metropola“,
sjajna je osoba.
Kombinacija
znaka Ovan (23. III 1978) i po-
dznaka u Strijelcu poja~ava njenu
usmjerenost prema vani, ka kreta-
nju, kao i smisao za humor i potr-
ebu da u svemu brzo nastavlja da-
lje. Idealista je, ali sama sa sobom
najbolje komunicira na intelektua-
lnom planu i sama sebe najbolje
kontrolira. Veliki je entuzijasta,
najve}a podr{ka porodici, suprugu
Sabahudinu Bahi, sinu i k}erki,
ali i sama sebi. E
[
azrametro
100/azra 2009.
Ne{to se u svijetu mo-
de posljednjih
godina promi-
jenilo, jer po-
novo gospo-
dare djevojke
iz perioda zla-
tnih 90-ih. One
imaju 40 i ku-
sur godina, ali
izgledaju toliko
dobro da ih `elite
gledati svaki dan
»U 43. godini
Cindy snima
reklame
»Christensen je
pokazala svoje
zanosno tijelo
prije nekoliko dana
na Karibima
azra 2009./101
»
U
eri zlatnih 90-ih vladarice
modnog Olimpa, zatvor-
eno ekskluzivno dru{tvo
koje je izazivalo divljenje
i ljubomoru svih obi~nih
smrtnika i manje
uspje{nih kolegica, bile su Cindy
CRAWFORD, Linda EVANGELISTA,
Claudia SCHIFFER, Christy
TURLINGTON, Helena CHRIS-
TENSEN, Naomi CAMPBELL. Svijet je
znao {ta jedu, piju, gdje i s kim izlaze i
za koliko novaca se di`u iz kreveta. Diza-
jneri su do`ivljavali slom, jer na pisti se
vi{e pa`nje poklanjalo Lindi nego haljini
u kojoj se {e}e. I tome je do{ao kraj.
Djevojke su nakupile 30 i neku i povukle
se sa scene. Ve}ina se udala, rodila djecu
i zapo~ele druge biznise.
Na scenu su do{le mla|e djevojke - ugla-
vnom jedva punoljetne iz hladne Rusije.
I modni svijet prestao je biti stvar
ekskluzivnosti. Svi imaju svoju {ansu, pa
tako djevoj~ica sa Sibirske pijace mo`e
o`ivjeti bajku o Pepeljugi te postati Na-
talia VODIANOVA, za{titno lice Calvi-
na Kleina i supruga mladog britanskog
lorda.
Me|utim, ne{to se tokom posljednjih
godina promijenilo, jer u modnom bi-
znisu ponovo gospodare djevojke iz peri-
oda zlatnih 90-ih. One imaju 40 i kusur
godina, ali izgledaju toliko dobro da ih
`elite gledati svaki dan.
Helena Christensen u mladosti je bila
poznata po svom zanosnom tijelu u ku-
pa}im kostimima. Za nju je Karl
LAGERFELD izjavio: Niko nema tijelo
kao Helena. Za razliku od Naomi, Linde
i Kate, njen privatni `ivot nije u tolikoj
mjeri punio stranice tabloida. Du`e vre-
mena odr`avala je vezu s pokojnim pje-
va~em grupe Inxs - Michaelom
HUTCHENCEOM. Helena i danas sa
40 godina izgleda senzacionalno te je ne-
rijetko mo`emo vidjeti u kampanjama
poput one za modnu ku}u donjeg ve{a
Agent Provocateur.
Ovog vikenda odmarala se u sun~anom
St. Barthu u dru{tvu devetogodi{njeg si-
na Mingusa, Bona VOXA, njegove supr-
uge Ali HEWSON i njihove djece Elija-
ha i Johna.
I danas izaziva ljubomoru kolegica, {to je
i razumljivo, jer je pro{le godine rade}i
kampanju za Agent Provocateur doslo-
vno bacila u sjenu mladi model Alice
DELLAL.
Dru`eljubiva
i pristojna
Ni{ta manje popularna nije bila ni Linda
Evangelista. Ro|ena je u Kanadi 10. apr-
ila 1965. u katoli~koj radni~koj porodici.
Da nije postala model, vjerovatno bi bila
u~iteljica, barem ona tako tvrdi.
Smatra se jednom od manekenki koja je
promijenila svijet mode kasnih osamde-
setih i ranih devedesetih. Progla{ena je
osniva~icom manekenskog „sindikata“.
Njena ljubav prema promjenama izgle-
da uzrokovala joj je i poslovne proble-
me: kada je krajem osamdesetih dugu
kosu skratila na bob (po kojem je ostala
poznata sve do danas), otkazane su joj
sve va`nije revije, ali `ene {irom svijeta
zaputile su se prema frizerskim salonima
s njenom fotkom u rukama. Niko ne
zna koliko je ta~no frizura promijenila,
ali navodno je boju kose mijenjala ~ak
12 puta.
Prije dvije godine potpisala je ugovor s
kozmeti~kim gigantom L’Orealom, a go-
dinu kasnije, u dobi od 43 godine, po-
tpisala je ugovor s Pradom i postala za{ti-
tno lice kampanje. Karl Lagerfeld progla-
sio ju je najprofesionalnijim modelom na
svijetu te najboljom od najboljih.
Njen ljubavni `ivot uvijek je plijenio
pa`nju: propali brak s direktorom Elite
agencije Geraldom MARIEOM (1987-
1998), veza s nogometa{em Fabienom
BARTHEZOM, naftnim mogulom
Ugom Brachetti PERETTIJEM i vo-
za~em Formule 1 Paolom BARILLOM.
Godine 2006. postala je majka, a u mla-
dosti je bila strastvena alkoholi~arka i
ljubiteljica cigareta.
Vi{e ne tulumari kao prije, ali je aktivna
u mnogim humanitarnim udru`enjima.
- Pro{lo je vrijeme kada su me se svi
sje}ali po glupoj izjavi da ne izlazim iz
kreveta za manje od 10.000 dolara. Da-
nas mi je va`nije da sam dio tima koji
prikuplja preko milion dolara za borbu
Gospodarice pista
u petoj deceniji
`ivota
»Dvanaest
puta Linda
je mijenjala
boju kose
azrametro
protiv AIDS-a. Vi{e se ponosim time - kazala je
Linda.
Polje kukuruza
Fotografija koju je snimio novinski fotograf dok
je kao 16-ogodi{njakinja radila na poljima kukur-
uza u rodnom Illinoisu „kriva“ je {to je otkrivena
jedna od najljep{ih `ena dvadesetog stolje}a.
Cynthia Ann „Cindy“ Crawford ro|ena je 20. fe-
bruara 1966. u SAD-u. Prije nego {to je postala
profesionalna manekenka, bila je nabolja u~enica
u {koli te je ~ak dobila stipendiju za studij hemije,
me|utim posao modela bio je previ{e privla~an da
bi ga odbila. Modna agencija Elite stajala je iza
nje od po~etaka pa do odlaska sa scene.
Osim basnoslovnih zarada od manekenstva,
oku{ala se i kao glumica, ali svi filmovi zavr{eni
su neslavno tako da danas uglavnom igra samu
sebe. U 40. godini zavr{ila je na 26. mjestu 100
najzgodnijih `ena po odabiru mu{kog ~asopisa
Maxim, {to dovoljno govori koliko dobro izgle-
da. Nedavno se sa 43 godine slikala gola za ma-
gazin Allure.
Cindy je priznala da se u 29. godini `ivota po-
dvrgla plasti~noj operaciji, made` iznad usne ni-
kada nije htjela ukloniti, jer je zahvaljuju}i nje-
mu prepoznatljiva u cijelom svijetu.
Ka`e da redovno koristi botoks, kolagen i vita-
minske injekcije.
- Tokom snimanja uvijek nastojim misliti o
ne~emu tako da ne izgleda kao da buljim u pra-
zno - priznala je Crawford.
Karijeru je zavr{ila 2000. godine. Nikada nije
privla~ila pa`nju privatnim `ivotom. Iza sebe
ima propali brak s Richardom GEREOM. Da-
nas je majka dvoje djece, sretno udata i humani-
tarno anga`irana za pomo} djeci oboljeloj od le-
ukemije. Nevjerovatno je normalna i pristu-
pa~na, a danas izgleda prekrasno i zato je na-
jve}i modni giganti `ele za za{titno lice.
»Linda je
za{titno Pradino
lice u 43. godini
`ivota
azra 2009./103
azrametro
104/azra 2009.
O~ekuje
prvo dijete
Sarah Michelle GELLAR
»Zvijezda nekada
popularne serije
„Buffy, ubica vampira“
Sarah Michelle Gellar
je trudna. Tridesetje-
dnogodi{nja glumica i
njen suprug, glumac
Freddie Prinze Jr.,
o~ekuju ro|enje svog
prvog djeteta najesen
ove godine.
Par se upoznao na
setu snimanja filma
„Znam {ta si radila
pro{log ljeta“ 1997.
godine, tri godine ka-
snije su se po~eli i za-
bavljati, a dvije godine
poslije vjen~ali su
se u Meksiku.
Iako je legalno promi-
jenila svoje prezime
prije ~etiri godine i to
u ~ast pete godi{njice
braka, Sarah je i dalje
u svijetu filma poznata
kao Gellar. Famepictures/JLP
Famepictures/JLP
»Sarah u`iva
u trudno}i i
shoppingu
»K}erkica popularne glumice Halle
Berry Nahla Ariela nedavno je pro-
slavila prvi ro|endan. ^etrdesetd-
vogodi{nja glumica k}erku je odve-
la u zabavni park gdje su
je zabavljali klaunovi.
Halle je nakon poro|aja veoma br-
zo pokazala svoju besprijekornu fi-
guru, a otkrila je da je vi{ak kilogr-
ama od trudno}e skinula vje`ba-
njem. Smatra da `ene la`u kada
ka`u da su bez muke
izgubile kilograme.
- Cijeli `ivot sam na dijeti i
vje`bam - ka`e Halle.
azra 2009./105
Naporne
vje`be
za dobar
izgled
Halle
BERRY
»Halle s k}erkicom
Nahlom Arielom
Famepictures/JLP
»Halle sa
suprugom
Gabrielom
Aubryjem. Na
dodjeli nagrada
Oscar pokazala
je besprijekornu
figuru
azraParty Zone
azra 2009./107
U PRODAJI JE NOVI BROJ
Edo Maajka osvje`enje
za publiku
»Pravo osvje`enje za saraje-
vsku publiku bio je koncert
Ede Maajke, koji se desio
proteklog vikenda u Cine-
mas Clubu Sloga. Dobro-
do{licu publici po`eljeli su
perspektivni mladi break
dance i hip-hop plesa~i, ko-
ji su svojim nastupom
odu{evili sve prisutne. Na
bini su se pojavila i najpo-
znatija imena hip-hop sce-
ne poput Generala Woo,
Sanija i Frenkia, a nakon
{to je Edo Maajka uzeo mi-
krofon, u Slozi je nastupio
pravi dernek. Edo je i ovaj
put uspio napraviti nezabo-
ravnu atmosferu.
Za dobru organizaciju po-
brinula se ku}a muzike i za-
bave Panta Rhei, koja i
idu}eg vikenda najavljuje
odli~an koncert grupe In Me-
moriam EKV. N. V./ M. @.
S
a
r
a
j
e
v
o
»Nezaboravan provod
»Nastupili su
mladi plesa~i
»Odu{evljena publika
»Raspolo`ene djevojke
azraParty Zone
Sve o~i uprte
u Britney
Spears
Los Angeles
108/azra 2009.
» Sude}i po posje}enosti njenih koncerata,
pop princeza Britney Spears je na dobrom
putu da postigne nekada{nju slavu. Upr-
kos pisanju tabloida, ili ba{ zbog toga, ka-
da je na sceni, sve o~i su uprte u nju.
To je dokazala koncertom u Staples
Centeru u LA-u, gdje je publika s njom
uglas pjevala hitove s posljednjeg albuma
„Circus“. Britney je u skladu s imenom
albuma mijenjala kostime, pa je ~as bila u
pripijenom korzetu s mre`astim ~arapama,
~as samo u svjetlucavom grudnjaku i
{orcu, da bi se na kraju pojavila odjevena
poput trbu{ne plesa~ice.
Ovaj koncert ostat }e upam}en po
odli~nom nastupu i atmosferi, za razliku
od onog u Vancouveru, kada je Britney,
nakon samo tri otpjevane pjesme, preki-
nula koncert i od{etala s pozornice zbog
prezadimljene dvorane u kojoj je nastupa-
la. Vratila se 40 minuta kasnije, ali bez
po~etnog zanosa i euforije.
Famepictures/JLP
azra 2009./109
» Na Me|unarodnoj mu-
zi~koj manifestaciji Xe-
nophonia, koja se od 9.
do 12. aprila odr`avala u
Sarajevu, predstavili su se
doma}i umjetnici s aktu-
elnim projektima, a upri-
li~ene su i premijere pro-
jekata koji predstavljaju
saradnju muzi~ara iz Bo-
sne i Hercegovine i
umjetnika s me|unaro-
dnom reputacijom.
Xenophoniju je otvor-
io pijanista Bojan Zulfi-
karpa{i}. Nakon njegovog solisti~kog koncerta 10. aprila Bojan je nastupio
u duetu s Amirom Medunjanin, dok je 11. aprila nastupio u kvartetu s
holandskim truba~em Ericom Vloeimansom, gitaristom Damirom Ima-
movi}em i libanskim perkusionistom Ba-
charom Khalifeom.
U Pozori{tu mladih publika je mogla
pogledati premijeru projekta mostarskih
muzi~ara „Teta Dunja, Teta Vi{nja i Teta
Jagoda“, a prvi put u Sarajevu koncert je
odr`ao trio danskog saksofoniste Jakoba
Dinesena. Tako|er, kvartet Edina Bosni}a
promovirao je svoj novi album Gurbet.
Tako|er, Sarajlijama se predstavio i Ja-
kob Dinesen trio iz Danske, koji ~ine sakso-
fonista Jakob Dinesen, kontrabasista Nico-
lai Munch Hansen i bubnjar Jakob Hoyer.
Xenophonia projekt Jazz Festa Saraje-
vo planiran je kao godi{nja muzi~ka ma-
nifestacija ~iji je cilj da doprinese una-
pre|enju muzi~ke produkcije u regionu
kroz pobolj{avanje prekograni~ne sara-
dnje, bolji protok i kvalitet informisanja i
promocije, kao i razvoj produkcije u
umjetni~kom i tehni~kom smislu.
Nastupi vrhunskih
muzi~ara na Xenophoniji
» Detalj s nastupa
Damira Imamovi}a
» „Teta Dunja, Teta Vi{nja i Teta
Jagoda“: projekt mostarskih muzi~ara
» Odu{evljena
publika u BKC-u
» Bojan
Zulfikarpa{i}
nastupio je i
u duetu s
Amirom
Medunjanin
» Kvartet Bojan
Zulfikarpa{i}, Eric
Vloeimans, Damir
Imamovi} i Bachar
Khalife
azraParty Zone
110/azra 2009.
Najve}i maturski ples
» Plesni klub „Romantik“ proteklog je vikenda
organizirao i prvu generalnu probu pred matur-
antsku paradu kao najve}i sinhronizirani ples na
svijetu. Na platou ispred shoping centra Interex
preko 700 u~enika zavr{nih godina srednjih
{kola s profesionalnim plesa~ima kluba
„Romantik“ i „Drum orkestrom“ pokazali su
dio koreografije koju vje`baju na svojim treni-
nzima.
Zajedno s maturantima iz Sarajeva intereso-
vanje za ovaj spektakl pokazali su i maturanti iz
Mostara, Zenice, Tuzle i drugih gradova BiH.
Ova manifestacija je postala ve} tradicionalna, a
najve}i maturski ples na svijetu plijeni pa`nju
mnogih, jer promovira timski rad. N. V.
Sarajevo
Uz D`inovi}a
uvijek veselo
» I u sarajevskoj diskoteci „Aqua“ bilo je veselo. Za-
dnjeg dana u sedmici ljubitelje dobre pjesme svojim
prisustvom i nastupom po~astio je Haris D`inovi}.
Kao {to to obi~no i biva na njegovim nastu-
pima, publika je kao op~injena slu{ala jedan od
najboljih glasova dana{njice, a ni plesa nije ma-
njkalo. Uz Harisa je zagarantirano dobro raspo-
lo`enje i vrhunski ugo|aj. N. V.
» Omiljen
me|u
publikom
» Odu{evljena
publika
Foto: Samir SALETOVI]
azra 2009./111
Zabava
do zore
» Na veliko zadovoljstvo brojnih fanova u su-
botu je u prepunoj cazinskoj diskoteci „XL“
gostovao Sa{a Mati}. Velika folk zvijezda po-
kazao je zbog ~ega nosi tu titulu. Do ranog ju-
tra pjevalo se, plesalo i zabavljalo, tako da }e
protekli subotnji dernek zasigurno biti jedan
od najboljih u ovoj godini.
Pozitivno: Cazinske fe{te nadaleko su poznate,
pa je svakog vikenda u ovom gradu veliki broj
mladih iz cijelog kantona. M. S.
Cazin
» Odu{evio
goste
Kokteli za ljubitelje mode
» U sklopu Oriflame Fashion Weeka Sarajevo
brojne poznate li~nosti dru`ile su se na kokteli-
ma nakon revija. Irna Smaka i Lejla Damad`i}
}askale su s kolegicama o novim anga`manima,
kao i Tinka Milinovi}, koja se pojavila na pisti
u ulozi manekenke. Prijemu prve zvani~ne
ve~eri fashion weeka prisustovali su i Nenad
Markovi} sa suprugom Vesnom te brojne li~no-
sti iz javnog `ivota, kao i ~lanovi diplomatskog
kora jer je upravo tu ve~er obilje`en Nacionalni
dan Pakistana. Z. K./ E. K.
» Irna Smaka i Lejla Damad`i}
}askale nakon revija
» Nenad Markovi} sa suprugom
Vesnom
» Mirjana
Deak i Alma
Nuki}
» Tinka
Milinovi}
pozira
S
a
r
a
j
e
v
o
❤❤❤
- Musliman iz Sarajeva, 31 go-
dina, vjernik, lijepog izgleda, bez
poroka; ovim putem `elim upoznati
skromnu i veselu djevojku radi veze
ili braka. Avanture isklju~ene.
[ifra: IHLAS ❤❤❤
- Mu{karac, 48 godina, vjeran,
iskren, razveden; `ivi i radi u Nje-
ma~koj; `elio bi upoznati slobodnu
`ensku osobu istih osobina i bez
obaveza do 42 godine, radi ozbi-
ljne veze, a mogu}e i braka.
[ifra: KELN ❤❤❤
- Mu{karac, 41 godina, Sarajli-
ja, samac, materijalno i stambeno
situiran, `eli upoznati djevojku ili ra-
zvedenu `enu, Sarajku od 32 do 42
godine; nacionalna pripadnost nije
bitna. Obavezno slati biografiju.
[ifra: PROLJE]E
❤❤❤
- Ne`enjen Bo{njak, 56 godina,
VSS; `eli se o`eniti i formirati svoju
porodicu, te isklju~ivo radi braka
`eli upoznati Bo{njakinju; prednost
mla|im i neudavanim osobama.
[ifra: M-56
❤❤❤
- Iskren, vrijedan, karakteran,
(51/187/78), dobrog srca i du{e;
stambeno i materijalno obezbi-
je|en; `eli upoznati sli~nu `ensku
osobu, iskrenost i po{tovanje
uzvra}am dvostruko.
[ifra: BI]U DOBAR
❤❤❤
- Udovac (65/180/80), penzio-
ner, samac, stambeno i materijalno
situiran; posjedujem vlastitu ku}u u
okolini Kaknja; tra`im po{tenu
`enu, po mogu}nosti muslimanku
do 60 godina, ozbiljne naravi radi
dru`enja, izlazaka i mogu}eg bra-
ka.
[ifra: SRE]A JE UDVOJE
❤❤❤
- Momak, 40 godina; stambeno
i materijalno obezbije|en; tra`i da
mu se javi slobodna djevojka ili
`ena do 40 godina radi veze i bra-
ka; odgovaram samo na ozbiljne
ponude. [ifra: VOLIM CRNO
❤❤❤
- Bo{njak,(46/182/90), rodom iz
Semberije; razveden i bez djece,
zgodan, sportist, romanti~an, do-
bre du{e i srca, uredan, `ivi i radi u
[vicarskoj. @elio bih ovim putem
upoznati osobu za brak koja je
ozbiljna, po{tena, iskrena i karakte-
rna. Molim da mi se jave osobe s
fotografijom i brojem telefona.
[ifra: [VICARSKA-46
❤❤❤
- Slobodan Srbin (49/174/75),
Prijedor~anin, zaposlen u inoze-
mstvu, privla~an, skladno gra|en,
zdrav, nje`an, pa`ljiv, mladolik,
antipu{a~ i antialkoholi~ar, ~iste
pro{losti; `eli upoznati privla~nu, li-
jepu, nje`nu i iskrenu `enu koja `eli
potomstvo, ljubav, porodicu i lijep
`ivot. Narodnost, godine i profesija
nisu bitni.
[ifra: NJE@NO SRCE „MIKI“
❤❤❤
- Ro|eni Tuzlak, musliman,
(45/189/98), vjernik, crn, zgodan, li-
jep, ozbiljan, karakteran, nepu{a~,
obrazovan, `ivi i radi u Be~u. Ovim
putem `elim upoznati isklju~ivo Tuzla-
nku, obrazovanu, iskrenu, po{tenu, li-
jepu, zgodnu, za `ivot udvoje. Odgo-
voram samo na ozbiljne ponude s fo-
tografijom ~itavog stasa. Osobe koje
nemaju iskrene i po{tene namjere
neka se ne javljaju. [ifra: SANI-BARBY
❤❤❤
- Momak iz Tuzle, 28 godina,
veoma lijep, po{ten i iskren, koji
jo{ vjeruje da postoji po{tena, iskr-
ena i lijepa djevojka koja razmi{lja
poput mene i `eli prona}i pravu lju-
bav. Ako si zaista lijepa, po{tena,
skromna i vjeruje{ u ljubav, javi se.
U obzir dolaze samo djevojke od
20 do 30 godina iz Tuzle.
[ifra: PROLJE]E 2009
❤❤❤
- Momak iz Bugojna, (25/170/70),
antipu{a~ i antialkoholi~ar; tra`im
djevojku od 18 do 25 godina radi
ozbiljne veze, pa i braka; mala pre-
dnost Hrvatskoj; nacionalnost nebi-
tna. [ifra: BUGOJNO
❤❤❤
- Slobodan, zdrav, iskren, nje`an,
zgodan i elegantan mu{karac;
(49/174/75), Srbin, zaposlen u ino-
zemstvu, stambeno situiran, anti-
pu{a~ i antialkoholi~ar; tra`i `enu
radi ozbiljne veze koja `eli ljubav,
porodicu, potomstvo i brak. Godi-
ne i profesija su nebitni. Po`eljno
slati fotografiju cijelog stasa.
[ifra: BOND SA KOZARE
❤❤❤
- Musliman iz Sarajeva,
(64/187/90), finog izgleda i dobrog
zdravlja, udovac, bez obaveza,
antipu{a~ i antialkoholi~ar; stambe-
no i materijalno obezbije|en,
osje}ajan, pa`ljiv i mirne naravi;
`elim da mi se javi `enska osoba
radi dru`enja i mogu}eg braka.
[ifra: 14 FEBRUAR
❤❤❤
- Udovac, 70 godina, `ivi sam, pri-
li~no zdrav i pokretan, antipu{a~ i
antialkoholi~ar, vesele naravi, `eli
upoznati `enu istih osobina i bez
obaveza. [ifra: SAM
❤❤❤
Bo{njak, (48/183/93), SSS, situiran,
usamljen i bez obaveza, `ivim u
[vedskoj; tra`im finu i karakternu
Bo{njakinju radi upoznavanja i eve-
ntualnog braka. Prednost mla|im
osobama i bez obaveza; po`eljno
slati fotografiju i kra}u biografiju.
[ifra: DUKAT 48
❤❤❤
Intelektualac, (180/78/74), Bo{njak,
bez poroka, solidno situiran, iskren,
po{ten, emotivan, pravedan, tolera-
ntan i dobar doma}in; `eli da mu se
javi dobronamjerna `ena solidnog iz-
gleda, sli~nih osobina, do 60 godina,
isklju~ivo radi braka; mogu}e na-
slje|ivanje imovine; po`eljno je slati fo-
tografiju cijelog stasa.
[ifra: VISOK MORAL
❤❤❤
Razveden, (53/184/93), plave o~i,
nesklon cigareti i alkoholu, zapo-
slen, porijeklom iz Biha}a; tra`im
iskrenu i lijepu `enu; po`eljno slati
biografiju i fotografiju. [ifra: HAI
❤❤❤
Nje`an, zdrav, zgodan, mladolik, si-
tuiran i slobodan Prijedor~anin,
(49/174/75); zaposlen u inozemstvu;
`elim da mi se javi dama `eljna pra-
ve ljubavi, lijepog, iskrenog i poro-
di~nog `ivota, koja voli djecu;
po`eljno slati fotografiju ~itavog sta-
sa. [ifra: MIKI + LJUBAV
❤❤❤
- Musliman, iskren, antipu{a~, bez
obaveza, materijalno i stambeno si-
tuiran; `ivim i radim u [vicarskoj;
ovim putem `elim da mi se javi da-
ma od 35 do 42 godine radi ozbiljne
veze i mogu}eg braka. Po`eljno je
da bude antipu{a~. Ako zna{ voljeti
i `eli{ biti voljena, ne oklijevaj. Oba-
vezno slati kra}u biografiju i noviju
fotografiju. [ifra: LJUBAV JE U ZRAKU
❤❤❤
- Musliman, penzioner, (61/175/95);
udovac, bez djece; situiran, posje-
dujem ku}u u Zagrebu. Ovim pu-
tem `elim upoznati iskrenu `ensku
osobu do 50 godina; vjeroispovije-
st nije prepreka. [ifra: MAK
❤❤❤
- @elio bih upoznati djevojku od 29
do 37 godina radi ozbiljne veze i
braka; materijalno i stambeno sam
obezbije|en; nikada se nisam
`enio; posjedujem ku}u, stan, vike-
ndicu i automobil; `elim ozbiljnu
vezu i brak. Avanture isklju~ene.
[ifra: DO\I U MOJ @IVOT
❤❤❤
- Bosanac, dugo usamljen, obrazo-
van; stambeno i materijalno situir-
an; antipu{a~ i antialkoholi~ar;
`ivim i radim u Njema~koj; slobo-
dan i bez ikakvih obaveza; `elim
upoznati slobodnu damu bez oba-
veza do 39 godina isklju~ivo radi
braka. U obzir dolaze samo ozbi-
ljne ponude s fotografijom i biogra-
fijom. [ifra: BOSANAC
❤❤❤
- Bo{njak, penzioner, 64 godine,
antipu{a~ i antialkoholi~ar; stambe-
no obezbije|en (ku}a i dva stana),
relativno visokih primanja; `elim
upoznati damu isklju~ivo radi braka
i zajedni~kog `ivota kod mene u
Biha}u. Zajedno je ljep{e.
[ifra: OVAN 2009
❤❤❤
- Bo{njak (46/177/80); `ivi u Sjevernoj
Americi, razveden; ovim putem `eli
upoznati Bo{njakinju od 36 do 40 go-
dina, po mogu}nosti iz USK-a, radi
dru`enja i ozbiljne veze. Po`eljno slati
broj telefona radi br`eg kontakta kao i
kra}u biografiju. [ifra: CANADA
❤❤❤
- Hrvat, udovac bez djece i bilo ko-
jih obaveza; antialkoholi~ar i anti-
pu{a~; dobrog zdravlja i lijepog
izgleda; dobrog imovinskog stanja
(posjedujem ku}u na moru i u Sar-
ajevu, te stan u Hercegovini). @elim
upoznati `enu od 55 do 62 godine
koja je dobra doma}ica. Po`eljno
slati biografiju i fotografiju. [ifra: 098
❤❤❤
- Bo{njak (67/175/75); udovac, pe-
nzioner, situiran, finog mladala~kog
izgleda; `ivim u Sarajevu. Upoznao
bih damu, karakternu i obrazovanu
radi dru`enja po dogovoru, starosti
oko 60 godina, finog izgleda, koja
voli izlete, dru{tvo, zdrav `ivot i ko-
ja `ivi u Sarajevu. @ivot je kratak da
bismo ga proveli sami. [ifra: VEDO
❤❤❤
- Slobodan Hrvat, (52/186/96), bez
ikakvih obaveza, antipu{a~ i antia-
lkoholi~ar; stambeno situiran; `elim
da mi se jave `ene ili djevojke od
40 do 50 godina. [ifra: LAV TUZLAK
❤❤❤
- @elim da mi se javi slobodna dama,
bez obaveza, od 50 do 60 godina,
koja `ivi na primorju. Nacionalnost
nije bitna. [ifra: BOSANAC 52
❤❤❤
- Musliman, (55/185/80), rastavljen;
povratnik iz Njema~ke; penzioner;
`elim upoznati ozbiljnu `enu radi
braka. [ifra: SADAM
❤❤❤
- In`injer iz [vicarske, rodom iz Sara-
jeva, (41/184/90), atletske gra|e,
antipu{a~ i antialkoholi~ar, ozbiljan i
iskren; tra`i nacionalno neopte-
re}enu debeljucu iz Sarajeva radi
ozbiljne veze. Doti~na osoba treba
imati izme|u 30 i 40 godina, bez
obaveza iz pro{losti. Po`eljno slati
fotografiju ~itavog stasa. [ifra: HEJ
SLOVENI
❤❤❤
- Sredovje~ni mu{karac, povratnik
iz Njema~ke, `eli organizirati `ivot u
svojoj domovini; mladolikog izgle-
da i metropolitskog duha, elokve-
ntan, voli putovanja. Pored mene
se `ena osje}a `enom, nacionalno-
st je totalno nebitna; `elim upoznati
srodnu du{u, osje}ajnu i punu
`ivota; `enu od 30 do 40 godina
koja me mo`e i `eli pratiti; da
uljep{amo `ivot jedno drugom, da
se dru`imo, da probamo napraviti
ne{to ozbiljno.
[ifra: VESELI BOSANAC
❤❤❤
- Udovac, (72/175/75); penzioner,
stambeno i materijalno situiran; po-
sjedujem vlastitu ku}u u @ivinica-
ma; tra`im slobodnu, zdravu, ozbi-
ljnu `enu, dobre pro{losti do 65
godina, koja je prosje~ne visine i
112/azra 2009.
te`ine; bez ve}ih obaveza radi za-
jedni~kog dru`enja i braka. Nacio-
nalnost nije bitna. [ifra: VSS
❤❤❤
- Bo{njak, (46/174/79); obrazovan, vr-
lo iskren, materijalno solidno situiran,
`eli da mu se javi djevojka ili `ena od
35 do 40 godina bez bilo kakvih pre-
drasuda. Uvjet je solidan izgled.
[ifra: DRINA
❤❤❤
- Stariji Bo{njak, dugo usamljen;
stambeno i materijalno obezbi-
je|en; antialkoholi~ar i antipu{a~.
@elim upoznati slobodnu i prije
svega pametnu `enu, bez obave-
za, muslimanku do 60 godina ra-
di braka. U obzir dolaze samo
ozbiljne ponude. Avanture me ne
zanimaju. [ifra: JO[ TI SE NADAM
❤❤❤
- Momak iz Tuzle, lijep i po{ten;
`elio bi da mu se javi lijepa i po{te-
na djevojka od 20 do 30 godina,
kojoj nije stalo do materijalnih vrije-
dnosti. Nacionalnost i vjeroispovije-
st nebitne. [ifra: DU[A
❤❤❤
- Tridesetogodi{njak, Egip}anin, pr-
ofesor; `eli upoznati Bosanku, mu-
slimanku (nije problem ako je ve}
bila udata) radi braka. Uvjet je da
je voljna odseliti se u Kairo.
Po`eljno je da je nepu{a~ i da ne
nosi hid`ab. Molim pi{ite na engle-
skom. [ifra: BODAY
❤❤❤
- Musliman, (47/173/70); sme|e
kose, zelenih o~iju: `ivim i radim u
Skandinaviji; razveden i bez djece;
ovom prilikom `elim upoznati slo-
bodnu `enu, razvedenu ili udovicu;
prednost muslimankama u dijaspo-
ri. [ifra: ZAJEDNO SMO JA^I I SRE]NI
❤❤❤
- Musliman, (28/186/81), simpa-
ti~an; antipu{a~ i antialkoholi~ar;
`ivi i radi u Njema~koj; tra`i veselu i
dragu djevojku radi ozbiljne veze i
braka iz okolice Tuzle ili Doboja.
[ifra: ZIMSKI SAN
❤❤❤
- Bo{njak, (45/182/72), iz Sarajeva;
`ivim sam u privatnoj ku}i; centar gr-
ada, zaposlen u privatnoj firmi, pri-
vla~nog izgleda; `elim upoznati lije-
pu i vaspitanu djevojku ili `enu do
40 godina iz BiH ili dijaspore radi
ozbiljne veze, koja bi zavr{ila sretnim
brakom. [ifra: JAVI SE
❤❤❤
- Ozbiljan, stariji gospodin; izrazito
mladolik tijelom i du{om; visoko obr-
azovan i sa svjetskim nazorima,
osje}ajan i odgovoran; s inozemnim
paso{em; upoznao bih mla|u `enu i
djevojku s natprosje~nim intelektua-
lnim i emocionalnim kvalitetima.
Uvjeti: mora biti anipu{a~; imati ve}a
interesiranja za umjetnost i prirodu;
biti skromna i jednostavna, odgovor-
na i kreativna, imati `elju za sara-
dnjom; emancipirana. [ifra: MAGIJA
❤❤❤
- Musliman, 48 godina, penzioner,
razveden i bez obaveza; tihe nara-
vi, mladolikog izgleda; stambeno i
materijalno obezbije|en; `elim
ovim putem upoznati slobodnu dje-
vojku/`enu od 30 do 45 godina; je-
dno dijete ne bi smetalo; radi ozbi-
ljne veze i braka. Prednost USK-u,
ali nije neophodno. [ifra: SRE]A
❤❤❤
- Sarajlija, musliman, 27 godina,
`eli prona}i svoju ljubav. Prednost
djevojkama starijim od 25 godina.
[ifra: TOPOLE
❤❤❤
Intelektulac, 43 godine, atraktivan;
antialkoholi~ar i antipu{a~; stambeno
osiguran; volio bih upoznati neovisnu
`enu/djevojku radi dru`enja ili braka;
po`eljno je da bude iskrena, `enstve-
na i lijepa.
[ifra: ZIMA 2008
❤❤❤
Intelektualac, (58/186/110) dipl.
in`injer, prijatne naravi, pu{a~, po-
vratnik; `eli upoznati simpati~nu
osobu radi eventualnog braka; bor-
avio sam u Americi, pa posjedujem
ameri~ko dr`avljanstvo. Starost i
nacionalnost nisu bitni.
[ifra: DO\I DA OSTARIMO ZAJEDNO
Za njega
❤❤❤
- Hrvatica, udovica, 58 godina,
zaposlena, `ivim i radim u centru
Sarajeva; visoka sam 180 centime-
tara, intelektualka, kulturna; volim
zdrav `ivot i prirodu; antipu{a~ i
antialkoholi~ar sam; `elim da mi se
javi slobodan gospodin iz Sarajeva
sli~nih karakternih osobina i obra-
zovanja do 65 godina starosti radi
dru`enja, a mo`da i vi{e od toga.
Neozbiljne namjere ne prihvatam.
[ifra: OZBILJNA NAMJERA
❤❤❤
- Bo{njakinja, 54 godine; `elim
ovim putem upoznati osobu od 54
do 60 godina; `ivim i radim u [vic-
arskoj dugi niz godina; dobre sam i
mirne naravi, fizi~ki izgled je u skla-
du s godinama; `ivim sama, a
`eljela bih ostatak `ivota provesti s
nekim ko `eli mir i zadovoljstvo u
`ivotu udvoje. Blaga prednost oni-
ma koji `ive u [vicarskoj radi br`eg
uspostavljanja kontakta. Molim da
mi se jave ozbiljne osobe. [ifra: APRIL
❤❤❤
- Slobodna, (51/160/75), razve-
dena, iskrena, usamljena dama `eli
upoznati mu{karca, slobodnog,
antialkholi~ara, iskrenog i vesele
naravi radi dru`enja. Prednost
mu{karcima iz Tuzlanskog kantona.
[ifra: POMOZIMO JEDNO DRUGOM
❤❤❤
- Katolkinja, udovica,
(50/166/74), plavu{a, obrazovana,
vedrog duha, lijepog izgleda, anti-
pu{a~ i antialkoholi~ar; `elim upo-
znati mu{karca, intelektualca, udo-
vca od 50 do 60 godina, iskrenog i
karakternog, te nacionalno neopte-
re}enog Sarajliju, najprije radi
dru`enja, a kasnije i ozbiljne veze.
[ifra: BISER
❤❤❤
- Bo{njakinja (48), mladolika,
plavu{a duge kose i plavih o~iju,
visoka 1.72 cm, punije gra|e, ugo-
dne naravi i vesele prirode;
isklju~ivo radi braka tra`i situiranog
gospodina, fine naravi, od 45 do
55 godina, vi{eg rastom i krupni-
jeg, po mogu}nosti iz Austrije ili
[vicarske. Slati biografiju i fotogra-
fiju ~itavog stasa, koju na zahtjev
vra}am. [ifra: VILA
❤❤❤
- Katolkinja, udovica, (62/165/75),
`ivim sama u ku}i; finansijski obe-
zbije|ena; ve} {est godina `ivim
slobodna i `elim upoznati mu{kar-
ca udovca, antipu{a~a i antialkoho-
li~ara, koji nije stariji od 65 godina,
najprije radi dru`enja, a kasnije i
ozbiljne veze. [ifra: BROD
❤❤❤
- Gospo|a, (45/170/65); {kolovana,
pametna, nje`na, po{tena, zgodna,
lijepa udovica, `eljna po{tovanja i
pa`nje `eli da joj se javi iskren i
po{ten mu{karac od 45 do 55 godi-
na koji zna po{tovati i cijeniti `enu.
Avanture isklju~ene; po`eljno slati
fotografiju. [ifra. BI]E[ SRE]AN
❤❤❤
- Djevojka (44) iz Sarajeva; kultur-
na, lijepo vaspitana, vesele naravi,
stambeno i materijalno obezbi-
je|ena; `elim upoznati pristojnog
mu{karca, antialkoholi~ara, prija-
tnog izgleda do 46 godina; avantu-
re isklju~ene; nacionalnost nebitna,
ali ~estitost i obrazovanje su oba-
vezni; po`eljno je da je iz Sarajeva,
ali nije uvjet. [ifra: MIRIS JORGOVANA
❤❤❤
[kolovana djevojka, muslimanka,
35 godina, zaposlena u njema~koj
banci; posjedujem njema~ko
dr`avljanstvo; visoka 167 cm, a
te{ka 60 kg; veoma prijatnog izgle-
da; `enstvena, rado kuham i putu-
jem po svijetu; volim djecu. @elim
upoznati mirnog i obrazovanog
mu{karca izme|u 33 i 40 godina
kojem su porodica i brak najva`niji.
U obzir dolaze samo ozbiljne veze;
obavezno slati fotografiju i broj te-
lefona za kontakt. [ifra: BAYERN
❤❤❤
Jugoslovenka, (39/178/52), zgodna
i inteligentna, ostala sama, ali ne
svojom krivnjom; `ivot me natjerao
da se borim; ovim putem tra`im
nekog ko }e da me voli ovakvu ka-
kva jesam; nacionalnost nije bitna,
jer jo{ vjerujem u bratstvo i jedi-
nstvo.
[ifra: NE DAJ DA UVENEM
❤❤❤
- Sarajka, (62/163/85), situira-
na, bez obaveza, ugodne va-
nj{tine i naravi; sama jer nije
imala vremena, `elju, volju ili pr-
iliku ostatak `ivota podijeliti sa
sli~nom osobom, od koje prije
svega o~ekuje po{tovanje i isti-
nu.
[ifra: NE @ELIM BITI SAMA
❤❤❤
- Muslimanka, 1969. godi{te; po-
nosna, lijepa, dostojna ljubavi i
po{tovanja; `ivim i radim u Nje-
ma~koj u okolini Minhena; slobo-
dna sam, iskrena, tolerantna, ali i
temperamentna; voljela bih da mi
se javi momak, Bo{njak i musliman
sli~nih osobina i ozbiljnih namjera.
[ifra: BIJELI BAGREMI
❤❤❤
- Muslimanka, 29 godina, intelektua-
lka, zaposlena; tra`i intelektualca,
ozbiljnog, blage naravi od 28 do 37
godina radi ozbiljne veze; avanturisti
isklju~eni. Odgovaram samo na po-
nude s fotografijom ~itavog stasa.
[ifra: LJUBAV ZA TEBE
❤❤❤
- Udovica bez obaveza tra`i
Bo{njaka bez obaveza izme|u 52 i
59 godina; prednost inozemstvu.
Obavezno slati fotografiju, koju na
zahtjev vra}am.
[ifra: VIZIJA BUDU]NOSTI
❤❤❤
- Intelektualka (29/162/55), zapo-
slena, Bo{njakinja; radi ozbiljne ve-
ze tra`i intelektualca, ozbiljnog, bla-
ge naravi od 29 do 36 godina; slati
ponude s fotografijom ~itavog sta-
sa.
[ifra: KUPID
❤❤❤
- Bo{njakinja, 43 godine, zaposle-
na, neudavana, iskrena, po{tena i
mirna; `eli upoznati momka
Bo{njaka od 45 do 50 godina iz
Sarajeva, sli~nih osobina, koji se
do sada nije `enio, radi ozbiljne ve-
ze i mogu}eg braka. [ifra: ZA NAS
❤❤❤
- Bo{njakinja, 45 godina, razvedena;
`elim ovim putem upoznati mu{kar-
ca od 54 do 60 godina radi ozbiljne
veze i eventualnog braka; `ivim u
[vicarskoj 35 godina i imam dvoje
djece koja `ive sa svojim porodica-
ma; posjedujem ku}u u BiH. Pro-
sje~nog sam izgleda, radoholik,
emotivna, dobre i mirne naravi; malu
prednost dajem onim koji `ive u
[vicarskoj radi br`eg uspostavljanja
kontakta. Slati samo ozbiljne ponu-
de. [ifra: ZIMA-[VICARSKA
❤❤❤
- Muslimanka, (29/162/55), zapo-
slena, intelektualka; tra`i intelektua-
lca, ozbiljnog, blage naravi od 29
do 36 godina radi ozbiljne veze.
Avanture su isklju~ene.
[ifra: JORGOVAN
❤❤❤
- Bo{njakinja, 50-ih godina, profe-
sorica engleskog jezika, slobodna,
bez obaveza, mladolika, prijatnog
izgleda, iskrena, zaposlena u Au-
striji; imam dva stana u gradu na
Uni i ~esto dolazim ku}i; `elim radi
ozbiljne veze/braka upoznati faku-
ltetski obrazovanog, zaposlenog,
pa`ljivog i {armantnog mu{karca
iz gradske porodice. [ifra: LIST
MASLINE
❤❤❤
- Muslimanka, 40 godina, razo~ara-
na i ve} dugo sama; ozbiljna, kultur-
na, odgojena, mirne naravi i bez dje-
ce; tra`i ~ovjeka za `ivot sli~nih oso-
bina, iskrenog, karakternog, kultur-
nog, razumnog, prijatnog izgleda do
45 godina. Po`eljno slati fotografiju,
koju na zahtjev vra}am. Avanturisti
skloni porocima neka se ne javljaju,
kao i oni koji jo{ `ive u pro{losti.
[ifra: TRAG U BESKRAJU
❤❤❤
- Bo{njakinja, (43/165/50); zapo-
slena i karakterna, mirna i ozbiljna;
`eljela bih upoznati momka
Bo{njaka od 45 do 50 godina iz
Sarajeva sli~nih osobina, koji se
do sada nije `enio, radi ozbiljne
veze i mogu}eg braka. Do sada se
nisam udavala, protivnik sam ava-
ntura i samo ozbiljne veze dolaze
u obzir. [ifra: SRODNA DU[A
❤❤❤
- Muslimanka, razvedena, ali ne svo-
jom krivnjom, (53/171/81), crna, malo
punija; `ivim na selu i imam k}erku,
koja je zasnovala svoju porodicu;
`elim da mi se javi mu{karac radi
ozbiljne veze i braka; tra`im po{te-
nog, iskrenog, pshi~ki stabilnog, zdr-
avog i karakternog mu{karca do 57
godina, skladno gra|enog i vrije-
dnog. Ako `eli{ miran, porodi~ni `ivot
i nekoga ko }e te voljeti i cijeniti, javi
se. Alkoholi~ari i pu{a~i ne dolaze u
obzir. [ifra: DOLAZI PROLJE]E
❤❤❤
- Muslimanka (36), razvedena, ro|ena
u Be~u, obrazovana, mirne naravi, lije-
pog izgleda; ako si usamljen i `eli{
`ivot udvoje, ~ekam te. Alkoholi~ari i
avanturisti ne dolaze u obzir. Po`eljna
fotografija ~itavog stasa. Odgovaram
samo na ozbiljne ponude. Prednost
dijaspori. [ifra: LJUBAV ZA LJUBAV
Kako stupiti u kontakt
sa `eljenom {ifrom
Pisma bez po{tanske marke od 1,5 KM ne}e biti poslana
Napisati pismo sa svojim podacima, eventualno fotografijom, za {ifru koja vas
zanima, staviti u kovertu i nalijepiti po{tansku marku BH. po{te (od 1.50 KM), te
je staviti u drugu, ve}u kovertu s obavezno popunjenim kuponom i poslati na
adresu: Magazin „Azra“, 71000 Sarajevo, D`emala Bijedi}a 185, sa naznakom
„Za usamljena srca“. U uglu koverte obavezno nazna~iti kojoj {ifri trebamo poslati
va{e pismo. Drugi na~in ne postoji, te vas molimo da ne insistirate na dobijanju
imena, broja telefona, adrese i sl., jer je diskrecija svima zagarantirana.
KUPO
N
Zaokru`iti za koga {aljete:
za nju
za njega
extra
A
ZR
A
SPA
JA
Ime i prezime...............................................................................................................................................................
Adresa .................................................................................................................................................
NAPOMENA: Ovaj KUPON isijecite i po{aljite zajedno sa va{im {ifriranim oglasom na adresu:
Redakcija „Azre“ (USAMLJENA SRCA), D`emala Bijedi}a 185, 71000 Sarajevo

azra 2009./113

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.