P. 1
SRPSKA MUZIKA

SRPSKA MUZIKA

|Views: 1,124|Likes:

More info:

Published by: Mirjana BeKa Radivojević on Mar 24, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/08/2013

pdf

text

original

Учитељски факултет Универзитет у Београду

на предмету

СРПСКА КУЛТУРА У ЕВРОПСКОМ КОНТЕКСТУ
Sowa Mаринковић

SRPSKA MUZIKA

Београд 2008.

Srpska muzika se na balkanskim prostorima razvijala u dugom vremenskom periodu koji se mo`e sagledati u dve osnovne etape − stara srpska umetnost, ~iji se razvoj prati od vremena doseqavawa slovenskih plemena do XVIII v, kada je ostvaren sna`an prodor zapadnoevropskih uticaja i umetnost novog doba, koja zapo~iwe sa uplivom romanti~arskih ideja u XIX v. i traje do dana{wih dana.

Stara srpska muzika
Sistematska istra`ivawa stare srpske muzike zapo~eta su posle Drugog svetskog rata i obuhvataju nekoliko sadr`ajnih celina: studije izvora o muzicirawu kod starih Slovena iz vremena wihovog osvajawa i naseqavawa prostora na Balkanu; odlike muzike u feudalnom dru{tvu (svetovna muzika − sa posebnim akcentom na istra`ivawe likovnih spomenika ovog vremena kao izvora za prou~avawe instrumenata, folklorna umetnost i crkvena muzika − sa izdvajawem hilandarske tradicije i kompozitorskog nasle|a u sa~uvanim rukopisima) i muzi~ki `ivot u XVIII v. Pristup istra`ivawu ovog perioda razvoja srpske muzike uslovqen je istorijskim okolnostima i zahteva uva`avawe slo`enosti prilika, jer je srpski narod na ovim prostorima `iveo izme{an sa drugima. Balkan je teren na kojem se odvijaju burni procesi akulturacija, mesto gde se sudaraju i pro`imaju civilizacije i kulture. Ta me{avina je katkad toliko slo`ena da je te{ko odvojiti ne samo kulturnu nego i politi~ku istoriju pojedinih etni~kih celina, koja se prepli}e sa istorijom drugih naroda i wihovih dr`ava (solunska bra}a ]irilo i Metodije zajedni~ko su ishodi{te kulturnih tokova u ve}ini slovenskih zemaqa − od Bugarske, Makedonije, Srbije, Hrvatske do Moravske ^e{ke). Srbi su u vi{e navrata bili glavni nosioci dr`avotvorne ideje na Balkanu, one uz koju ide i najcelishodnija institucionalna podr{ka razvoju umetnosti, ali to nije razlog da se istra`ivawa zaustavqaju i ograni~avaju dr`avnim granicama. Za razvoj srpske crkvene muzike, na primer, podjednak zna~aj imaju izu~avawa u vrlo udaqenim oblastima − od manastira Hilandara na Svetoj gori, preko Pe}ke patrijar{ije, De~ana, moravskih i fru{kogorskih manastira, zapadnih pravoslavnih eparhija (slavonske, karl{tatske i dalmatinske, ukqu~uju}i i wihova udaqena naseqa u Istri i Trstu), pa Sentandreje, Komorana, Temi{vara i Arada, sve do Rusije i Ukrajine sa kojima su veze bile `ive i razmena rukopisa mogu}a. Izvori za prou~avawe stare srpske muzike nalaze se u malobrojnim ali dragocenim sa~uvanim notnim rukopisima, ali tako|e i u filolo{kim istra`ivawima terminologije koja se odnosi na muziku i u likovnim spomenicima, na kojima su ~esto `ivopisani prizori muzicirawa i fiksiran izgled instrumenata. Najstariji prikaz instrumenata na jednoj minijaturi
2

poti~e iz 1180. g, tako da sistematsko istra`ivawe ovih izvora daje interesantne podatke o razvoju instrumentarijuma u periodu od kraja XII do kraja XVIII v. Pored prou~avawa iluminiranih rukopisa i fresaka iz srpskih manastira, va`na su i komparativna istra`ivawa bugarske i rumunske tradicije, koje su tako|e bile naslednice vizantijske umetni~ke prakse na ovom poqu. Muzika i muzicirawe se pomiwu u starim hronikama i putopisima. Mada je to ~iweno bez namere da se o ovoj delatnosti ostravi trag i takve, uzgredne napomene pru`aju informacije o dru{tvenoj funkciji koju je muzika imala, statusu muzi~ara, wihovim instrumentima, ve{tini i mo}i uticaja na qude (naro~ito su katrakteristi~ni opisi muzike koja je pratila bitke). U istom smislu, koriste se kao izvori za muzikolo{ka prou~avawa kwi`evna dela i pravna dokumenta. Slovenske muzi~are pomiwe T. Simokata u svom delu Istorija, posve}enom opisu ratova Vizantinaca sa Avarima i Slovenima; T. Sinkel, arhivar Svete Sofije u Carigradu (VII v, vreme opsade Carigrada), od IX v. bele`e se svedo~anstva o misionarskoj delatnosti ]irila i Metodija i wihovih u~enika. Dragoceni podaci o muzicirawu na prvim srpskim dvorovima i u sklopu crkvenih obreda nalaze se u `itijima svetog Simeona i Svetog Save sredwevekovnih pisaca Domentijana i Teodosija, kao i u delu @ivot kraqeva i arhiepiskopa srpskih arhiepiskopa Danila. Prvi rukopisi u kojima se nalazi jasno svedo~anstvo o poja~koj tradiciji tokom crkvene slu`be poti~u iz XII−XIV v. Uz tekstove se nalaze oznake glasova u kojima treba pojati. U to vreme nastaju prva originalna dela pevane stare srpske kwi`evnosti. Neumski rukopisi su iz ne{to poznijeg razdobqa: u Psaltikiji Narodne biblioteke u Beogradu (u bombardopvawu biblioteke 1941. izgoreli rukopis br. 93, sa~uvane su fotografije 12 strana Psaltikije koja je nekad sadr`avala 300 folija) postoje zapisi dveju pesama kir Stefana Srbina: Niwa Sili (Sada nebveske sile) i Vkusite i vidite (sa razli~itim tekstovima: jedan je crkvenoslovenske redakcije, a dva su gr~ka po 34. i 148. psalmu). Pretpostavqa se da je wihov kompozitor `iveo na dvoru Lazara Brankovi}a u Smederevu. U rukopisu s kraja XV v. sa~uvano je nekoliko kompozicija jermonaha Isaije Srbina, me|u koja je najzna~ajniji Polijelej (prvi deo na tekst 134. psalma na srpskoslovenskom i, drugi deo, na tekst 135. psalma na gr~kom jeziku. Poznat je jo{ jedan srpski kompozitor XV v. − Nikola Srbin i wegova Heruvimska pesma komponovana na gr~ki tekst. U vreme turske dominacije srpskim zemqama (od XV do XVIII v) nastaju mnoge promene, propadaju i gase se centri kulturnog delovawa ({to kulminira zabranom rada Pe}ke patrijar{ije 1766), a sa seobama se pomeraju na sever i zapad, na teritoriju Habzbur{ke monarhije. O tim te{kim danima svedo~e malobrojni sa~uvani putopisi. Oni potvr|uju da se me|u narodom sa~uvala `iva folklorna tradicija. Crkvena muzika je negovana u malobrojnim sa~uvanim punktovima u Hilandaru (u kojem postoji jo{ uvek nedovoqno prou~ena dragocena riznica sa oko 150 rukopisa iz XVIII i XIX v.) i u fru{kogorskim manastirima. Kult srpskih svetiteqa odr`avao se prete`no u usmenom predawu. Srbqak, kwiga Srpske pravoslavne crkve sa slu`bama posve}enim srpskim svetiteqima i oznakama za glasove po kojima se
3

De~ani. fru{kogorski i mnogi drugi manastiri. 4 . 1726. ona se mogla pretvoriti u mo}no bojno oru`je. U ovim duhovnim centrima. kraqice. Ravanica. Prede svirca i Hruse. (potom je pre{tampana u Veneciji 1765. Sopo}ani. Koza~inskom. Obi~aj onog vremena da vladari u znak pa`we i po{tovawa suseda i saveznika o praznicima {aqu svoje najboqe zabavqa~e da uveli~ju svetkovine svedo~i o mnogim takvim razmenama. a oblast svetovnog muzicirawa dobija nov polet. naro~ito izme|u srpskih i dubrova~kih vladara (tako su sa~uvana i imena prvih muz~ara − truba~a Dragana iz Prizrena. tre}e izdawe je pripremqeno 1861. a pratila je i svakodnevni `ivot. g. Staro Nagori~ino.poju. Muzika onog vremena nije ostavila trag o svom postojawu. ali podjednako i o velikim umetnicima tog doba. Svetovna muzi~ka tradicija sredweg veka Podtataka o muzicirawu na feudalnim dvorovima nema mnogo. zahvaquju}i E. svakodnevnim `ivqewem − sedeqkama i prelima. koji je vetrovatno bio guslar). Deo te tradicije sa~uvan je do danas − koledari. prvi put je {tampana u Rimniku 1761. u Beogradu. Svedo~anstva su samo posredna. u hronikama se pomiwu doga|aji u kojima su muzi~ari-zabavqa~i u~estvovali. ponovo u Beogradu izlaze tri kwige Srbqaka). ro|ewe i smrt. Gra~anica. a 1970. skomrasi. a za daqe usmerewe razvoja srpske muzike veliki zna~aj imali su kontakti sa ugarskom i austrijskom kulturom na teritoriji Vojvodine. Tu se osnivaju prve {kole (slavjanska {kola Maksima Suvorova. podtakli su razvoj svakolike umetni~ke delatnosti. a tako|e uzdizawe velika{kih porodica u sredwevekovnoj Bosni. razvija se i pozori{ni `ivot Srba u XVIII v. rasko{no ornamentisana u duhu barokne umetnosti. obredi koji prate svadbu. Studenica. Sredinom veka nastala je i najpoznatija srpska kwiga tog doba. sa jedinim do danas poznatim melodijama srpskog autora − Pozdrav Mojseju Putniku Zaharija Orfelina. i prema nazivima koji su u upotrebi lako je uspostaviti vezu sa istovremenom evropskom tradicijom: {pilmani ({to ukazuje na wihovo nema~ko poreklo). delatnost Emanuila Koza~inskog. lazarice. gudeci i sviralnici. delatnost wihovih naslednika − Stefana Lazarevi}a i \ur|a Brankovi}a. Odr`awe i daqi razvoj te tradicije podsti~u gr~ki i ruski uticaji. Muzika nije slu`ila samo za uveseqavawe. Uspon dr`ave Nemawi}a. ~uvawem stoke. Hercegovini i Zeti. Arhitektonski i likovni spomenici nedvosmisleno su svedo~anstvo kreativnih potencijala. wihove prebogate riznice i biblioteke trajna su svedo~anstva o slavi i snazi svojih ktitora. obi~aji povezani sa radovima u poqu. sa zapisima ~etiri pesme (1757). ^uveni Hilandar. {kole u drugim gradovima naseqenim Srbima).

zapo~iwu turska osvajawa na Balkanu. Sredinom XV Turci su kona~no osvojili sve srpske zemqe. Sveti Sava sa u~enicima na~inio slu`bu u wegovu ~ast. U Moldaviji. kada je Srpska pravoslavna crkva dobila samostalnost (1219). u mona{tvu svetog Simeona. koji su osnovali {kole u Ohridu i Preslavu. Ipak. − Stihirar svetogorskog manastira Lavre. regionalni i nacionalni elementi sna`nije su prodrli u stari crkveno-slovenski jezik (formirane su wegove nacionalne redakcije). Granica izme|u Istoka i Zapada pro{la je wihovim zemqama i to je ostavilo silne i raznovrsne posledice na daqi razvoj doga|aja na Balkanu. onoliko koliko je to bilo mogu}e u uslovima wenog prakti~no iskqu~ivo usmenog preno{ewa. Tako zapo~iwe negovawe osobene pesmene tradicije. Muzi~ku praksu predstavqalo je jednoglasno pevawe na staroslovenskom jeziku. na{li su tada uto~i{te u Ugarskoj. Manastir Kru{edol je tako podignut kao zadu`bina mitropolita Maksima Brankovi}a (†1516). Ta ~iwenica odredi}e i wihovu potowu povezanost za Isto~nu i Zapadnu crkvu. {to postaje naro~ito zna~jno posle velike {izme (1054). Beogradski parimejnik. kada su Srbi kao i Makedonci i Bugari veru primili sa Istoka.Crkvena muzi~ka tradicija sredweg veka Najzna~ajnija prekretnica u razvoju muzike na ovim prostorima nastupila je sa pokr{tavawem ju`noslovenskih plemena u IX v. nisu svi centri pismenosti bili uga{eni. pisan u Rasu po~etkom XIII v. postojala je zna~ajna prepisiva~ka {kola slovenskih i gr~kih rkopisa. Me|utim. koji sadr`i Osmoglasnik i veliki broj stihira. a u liturgiji je kori{}en gr~ki jezik. Zbog ratnih pusto{ewa i pomerawa granica dolazilo je do velikih seoba i promena u sastavu stanovni{tva. Najzna~ajniji je neumski rukopis iz XVII v. ostavila je traga na celom balkanskom prostoru. a po~etkom XVI v. − Miroslavqevo jevan|eqe (1180). Prvi su oni ve} pomenuti iz XV v. Naslednici srpske despotske titule − porodica Brankovi}a. − sadr`ali su pesme pevane u bogoslu`ewu u razli~itim prilikama. Tradicija pojawa bri`qivo je ~uvana. prodiru sve do Budima. pesama u ~ast Hrista. Delatnost u~enika ]irila i Metodija Klimenta (? − 917) i Nauma (? − 910). vrlo brzo zapo~eo je proces slavjanizacije crkvene slu`be. zajedni~ko za sve Ju`ne Slovene. Postoje podaci da je u spomen na svog oca Stefana Nemawu. iz vizantijske crkve. i Vukanovo jevan|eqe (oko 1200). koja }e se o~uvati do XVIII v. Makedonaca i Bugara slu`ba bo`ja i pojawe preuzeti su iz vizantijske kulture. Bila je sastavqena po uzoru na pesme osmoglasnika i imala je oznake glasova u kojima je pojedine pesme trebalo pojati. U muzici Srba. Po~ekom XIII v. i tu su nastavili da neguju obi~aj sredwevekovnog zadu`binarstva i kultove srpskih svetiteqa. Najstariji ju`noslovenski i srpski rukopisi glagoqicom pisani Sinajski psaltir i Sinajski molitvenik − ~asoslov iz XI v. dok su u pokr{tavawu Slovenaca i Hrvata primarnu ulogu imali rimski misionari. Muzi~kih notnih zapisa iz ovog ranog perioda razvoja nema. kada se prvi put objavquje u Srbuqama. 5 . U drugoj polovini XIV v. i }irili~ki. u manastiru Putna. Bogorodice i svetaca.

duduku. g. Pod tim uticajima Zaharije Orfelin 1757. kao i Dalmatinskoj i Budimskoj eparhiji). Nastaju novi centri u kojima }e svakolika umetnost dobiti sna`ne podsticaje (fru{kogorski manastiri. ispisuje ~etiri kanta u svom delu Pozdrav Mojseju Putniku. obezbe|uju}i trajnost i rasprostrawivawe epske tradicije. Na zahtev mitropolita Mojsija Petrovi}a ve} 1721. Sviralo se i na drugim instrumentima − gajdama. o toj delatnosti u oblasti muzike nije ostalo pisanih svedo~anstava. Grupa ukrajinskih u~iteqa sa Kijevske duhovne akademije sti`e ne{to kasnije − 1733. srpsku redakciju staroslovenskog slu`benog zamenio je ruski crkvenoslovenski jezik. duhovnih koncerata i {kolskih pozori{nih predstava. 6 . ali na`alost. Po`arevcu. osnovao slavensko-latinsku {kolu. koji je 1726. Krajem XVIII v. Godine 1713. ~isto gr~ki i ruski. Mo`e se pretpostaviti da se ona utemeqivala pod uticajem srodnih evropskih pokreta. Oni uvode tradiciju negovawa kanta. Poznato je da je i Vuk Karaxi} bele`io neke pesme od iri{kih guslara. pregudnicima. koji je bio sredi{te okupqawa slepih narodnih muzi~ara. uz budnu pa`wu i podr{ku mitropolita Stefana Stratimirovi}a. gr~ki sa srpskim re~ima. g. Sentandreja. Istovremeno povoqniji dru{tveni uslovi omogu}avaju stvarawe prve gra|anske tradicije. posebno u Sentandreji. Emanuil Koza~inski priprema i izvodi u Sremskim Karlovcima prvi pozori{ni komad sa srpskom tematikom − Smrt Uro{a Petog. U ovo vreme delovala je i ~uvena slepa~ka akademija u Irigu. Bila je to svojevrsna {kola u kojoj su najve{tiji guslari podu~avali druge i tako prenosili svoja znawa. g. Jegri. pozvanih da pomognu razvoj pojawa i obu~avaju sve{tvenike. ukr{taju se brojni uticaji: u fru{kogorskim manastirima se pojalo srpski. Smederevu. Karlova~ka mitropolija. osnovana je gr~ka {kola koja postaje rasadi{te ovih uticaja ({kole su potom otvarane u Sremskim Karlovcima. predvo|ena patrijarhom Arsenijem III ^arnojevi}em velika je prekretnica u razvoju srpske kulture. {to je zapo~elo proces promene akcentuacije napeva i samim tim imalo velike posledice na razvoj srpskog crkvenog pojawa. Ostala su zabele`ena imena slepog Pantelije i Nedeqka iz Lota. koje }e postati osnov razvoja srpske crkvene muzike u XIX v. g.Srpska muzika u XVIII veku Seoba srpskog naroda na sever u zemqe Austrijske carevine 1690. Ruski car Petar Veliki je poslao u Sremske Karlovce u~iteqa Maksima Suvorova. formira se veliko karlova~ko pojawe. Vidinu. Zemunu. Kroz ceo XVIII v. ali i u drugim ve}im naseqima. Poseban zna~aj imao je ruski uticaj. za razliku od kwi`evnosti. Komoran). Sna`ni su bili i uticaji gr~kih daskala (u~iteqa muzike). umetnosti i duhovnosti. Bila je to prilika za upoznavawe savremenih tokova evropske umetnosti i susret sa evropskim racionalizmom. a omogu}eni su uticaji rusko-ukrajinske crkvene tradicije na razvoj srpskog crkvenog pojawa.

Ideje nacionalnog preporoda javqaju se na celokupnom ju`noslovenskom prostoru a zasnovane su na prihvatawu narodnog jezika kao glavnog ~uvara etni~kog identiteta: Postavqen je zahtev za stvarawe kwi`evnosti na tom jeziku i wegovo uvo|ewe u kulturne i dr`avne ustanove. dinasti~ke (1903. kroz burne i bolne socijalne. potom ustavo-braniteqskog policijskog terora. g. posle prolaska kroz pakao stradawa miliona qudi i strahovitih razarawa u Prvom svetskom ratu. U tom dugom periodu svog razvoja ona prolazi put od postavqawa temeqa umetni~ke muzike (u evropskom smislu tog pojma) do oblikovawa jasnog identiteta bogate. zapo~eta ustancima 1804. sli~no kao i kod mnogih drugih evropskih naroda. razgranate muzi~ke tradicije koja se aktivno ukqu~uje u svetske razvojne tokove savremene muzike. period konstituisawa Kne`evine Srbije u ure|enu nacionalnu dr`avu koja 1878. tim priznawem se jo{ uvek ne ostvaruju u potpunosti oslobodila~ki ideali. krunu preuzimaju Kara|or|evi}i). romantizam − Mokraw~evo doba (do 1914) i pozni romantizam − put ka moderni (do po~etka pedesetih godina). Razvojni procesi umetnosti ovog razdobqa odre|eni su op{tim dru{tveno-istorijskim tokovima. Ta wena evolucija mo`e se sagledati kroz tri osnovne etape: predromantizam (do po~etaka osamdesetih godina). kada Beogradski pa{aluk sti~e status autonomne kne`evine Otomanskog carstva. Srpska muzika se tokom vi{e od jednog veka − po~ev{i od tridesetih godina XIX sve do sredine XX − razvijala u primarno romanti~arskim okvirima. g. razdobqe despotske vladavine kneza Milo{a Obrenovi}a. Borba za ostvarewe nacionalnih ideala. i 1815. srpska muzika ulazi u novu etapu razvoja. Po~etkom pedesetih godina XX v. Revolucionarno-oslobodila~ka borba u tom razdobqu prolazi kroz razli~ite faze − herojsko doba ustanaka. Me|utim. dala je osnovu i okvir nacionalno-socijalnoj revoluciji koja se kao dugotrajni. da bi se po~etkom XX javila i druga moderna strujawa − impresionizam. kpoju odlikuju izvanredno slojevita stilska slika i zna~ajan doprinos brojnih autora koji }e biti sagledan kroz predstavqawe tendencija u razvoju srpske muzike posle pedesetih. nadrealizam itd. simbolizam. uprkos ~iwenici da u tom dobu on `ivi raspar~an i razbijen pod vla{}u nekoliko imperija i dr`ava. Stilski okviri u kojima se razvijaju kwi`evnost i umetnost u skladu su sa ktuelnim evropskim tendencijama: romantizam i realizam u svojim razli~itim pojavnostima bitno odre|uju wihov duh i izra`ajna sredstva tokom celog XIX v. religiozne i kulturne promene. To }e se desiti tek sa slomom habzbur{ke i otomanske imperije. kontinuirani proces odvija tokom celog XIX v. promene koje nastupaju 1830. u srpskom narodu se formira evropski moderna nacionalna svest. Kqu~na tema u srpskoj kulturi ovog vremena bilo je prihvatawe Vukove reforme. 7 . g. ekspresionizam.Umetnost novog doba Krajem XVIII i po~etkom XIX v. politi~ke. prosve}enog apsolutizma kneza Mihajla. sti~e i me|unarodno priznawe. i zavr{ava 1918.

vokalne i vokalno-instrumentalne forme. koja je u predstavi imala tako zna~ajnu ulogu. ve} se linija kontinuiranog razvoja srpske muzike prati od ishodi{ta u skromnim po~ecima organizovawa muzi~kog `ivota tridesetih godina u tada{woj prestonici − Kragujevcu. na savremenike je najsna`niji utisak ostavila muzika za @enidbu cara Du{ana. pesme i instrumentalne numere) u tipi~nom predromanti~arskom maniru. predromantizam }e svoju dominaciju izgubiti u Mokraw~evo vreme. Me|u wihovim savremenicima jo{ uvek }e biti brojni oni ~iji se krug izra`ajnih sredstava uglavnom kre}e u okviru predromanti~arskih. a ove stilske odlike prepoznaju se ~ak i krajem pete decenije XX v. i posebno. horska muzika − dakle. [lezinger nastavqa da deluje u Beogradu u Teatru na |umruku. jer i u muzici se preromantizam razvijao pod uticajem prosvetiteqske misli. Takvo `anrovsko usmerewe stvarala{tva odre|eno je stepenom razvijenosti institucija muzi~kog `ivota. Idejni i sadr`ajni krugovi predromantizma u muzici bliski su onim u tada{woj srpskoj kwi`evnosti. Od brojnih komada s pevawem za koje je komponovao muziku. Posle 1840. stremqewe ka narodnom. mogu smatrati prelomnim trenutkom u razvoju srpske muzike i ozna~iti kao po~etak nove razvojne etape. uglavnom. Umetnost predromanti~ara bila je izraz duhovnih potreba mladog gra|anstva i wegovih te`wi ka demokratizaciji umetnosti i va`an deo wegove borbe za ostvarewe nacionalno-oslobodila~kih ideala. prirodi i ustanovqewu novih esteti~kih normi prirodnosti u izboru izra`ajnih sredstava. u poetici socrealizma. U Milo{evoj Srbiji zapo~eo je proces wihovog utemeqewa s osnivawem pozori{ta i peva~kih dru{tava u ~ijem okriqu se zame}u iskre budu}ih pedago{kih institucija muzi~kog `ivota. Ti po~eci se povezuju sa delatno{}u Josifa [lezingera (1794−1870). Uprkos tome {to su op{te prilike za razvoj kulture i umetnosti u Srba bile znatno povoqnije u oblasti izvan mati~nog Pijemonta − Milo{eve Srbije. folkloru. 8 . koji svojim delom utemequju nacionalni romantizam. kada stvaraju li~nosti poput Mokrawca i Marinkovi}a. koji je organizovao i vodio kne`ev orkestar (1831−40) sa zadatkom da u~estvuje u ceremonijama. odlikovali su ga nova ose}ajnost. da su je neki nazvali i prvom srpskom operom. interesovawe za pro{lost.Predromantizam Predromantizam se u srpskoj muzici ispoqio vrlo celovito i jasno u periodu od tridesetih do po~etka osamdesetih godina. komponuju}i i daqe uglavnom numere za komade s pevawem (horove. i zato se osamdesete godine. kao i organizacijom prvih javnih koncertnih nastupa na takozvanim besedama. one u muzici nisu iskori{}ene na isti na~in kao u drugim oblastima umetnosti.U muzici su tipi~ni oblici ispoqavawa ovih stremqewa bili komad s pevawem. kao i predstavama pozori{ta Joakima Vuji}a. u kwi`evnosti. kada zapo~iwe wegova (i Marinkovi}eva!) intenzivna stvarala~ka delatnost. solo pesma. Me|utim.

Gvido Havlasa (1839−1909). Vojteh Hlava~ (1840−1911). Dragutin Bla`ek (1847−1922) i Josif Svoboda (1856−1898). Neki od wih su bili vrsni izvo|a~i. a bavio se i obradama narodnih i popularnih pesama. igrali veoma va`nu ulogu u muzi~kom `ivotu Srbije. istovremeno se oku{avaju}i u wihovoj harmonizaciji. {to se naro~ito manifestuje kroz wihovo interesovawe za srpsku narodnu pesmu. Me|u prvim zapisiva~ima srpskih narodnih pesama bilo je dosta stranaca. pedago{ku. Prve zapise ovog tipa objavio je Vuk Karaxi} u drugoj kwizi svojih narodnih pesama. Hugo Doubek (1852−1897). odnosno dosta hromatike i sa stanovi{ta klasi~ne harmonije vrlo dinami~an modulacioni plan). publicisti~ku. najpopularniji. prvi {kolovani srpski muzi~ar svestranih interesovawa. Oni su bili prvi u~iteqi muzike. Dragutin ^i`ek (1831−1913). Tokom dve godine (1855−57) on je istrajno i samopregorno bele`io napeve. Mnogi od wih zauzimali su istaknuto mesto u tada{woj muzi~koj kulturi i razvili raznovrsnu delatnost − izvo|a~ku. po zapisu i harmonizaciji Poqaka Fran}i{eka Mireckog (Mirecki. jer su rukopisi partitura dela ili izgubqeni ili u vrlo lo{em. Najstarije sa~uvane kompozicije u srpskoj muzici ovog razdobqa jesu harmonizacije i obrade narodnih pesama.Sli~nog su usmerewa i dela Nikole \urkovi}a (1812−1875). @anr komada s pevawem bio je sredinom XIX v. posebno ~e{kih muzi~ara. Za kompozitorovog `ivota objavqene su tri sveske Prvaoslavnog crkvenog 9 . Me|u desetinama ~e{kih muzi~ara koji su radili u Srbiji posebno se izdvajaju Robert Tolinger (1859−1911). organizatorsku. ~esto ne~itqivom stawu. Sa~uvano rukopisno nasle|e (danas u Istorijskoj zbirci Srpske akademije nauka i umetnosti) obuhvata sedamnaest svezaka harmonizovanih crkvenih napeva i jo{ pet (oko 400 stranica) sa jednoglasnim zapisima. Bio je pijanista. Me|u zastupnicima predromanti~arskih ideja najzna~ajniji je Kornelije Stankovi} (1831−1865). Josif Ce (1842−1897). a poseban isorijski zna~aj ima wegova delatnost na zapisivawu i obradi srpskog narodnog crkvenog pojawa. U harmonizaciji Stankovi} je te`io jednostavnim re{ewima. 1791−1862). uglavnom numera za komade s pevawem. te su tako postavili osnovu za budu}i razvoj muzi~kog {kolstva − {to je bio va`an preduslov za razvoj muzi~ke kulture. \urkovi} je bio jedan od prvih srpskih muzi~ara koji komponuju vi{eglasnu crkvenu muziku. ali je ovaj deo srpskog muzi~kog nasle|a danas uglavnom nedostupan. jer srpsku muziku prihvataju kao svoju. pa i kompozitori. koji su u XIX v. Vaclav Horej{ek (1839−1874). kompozitor i horovo|a. dirigenta jednog od najstarijih peva~kih dru{tava − Srpskog crkvenog peva~kog dru{tva u Pan~evu (1838) i osniva~a diletantskog pozori{ta u tom gradu (1844). koje nije bilo jednostavno realizovati zbog slo`enosti pojedinih napeva (naro~ito kod harmonizacija melodija VI glasa koji ima orijentalizovane elemente. Svojim stvarala{tvom oni se uklapaju u aktuelne stvarala~ke tendencije i u `anrovskom i u stilskom smislu. ali to jeste delo nadahnu}a i velikog promi{qawa. zabele`eno je da je u wemu muzika imala izvanredno veliku ulogu.

donelo je su{tinske. a najuspeliji komad Prinbislav i Bo`ana. U tih tridesetak godina inenzivnog razvoja izgra|uje se materijalna osnova za odvijawe muzi~kog `ivota evropskog tipa. 1894. za srpsku sredinu iznena|uju}ih virtuoznih sposobnosti. u~iteq muzike i kompozitor. kompozitor i horovo|a. druga pesme iz liturgije sv. Iz oblasti svetovne muzike Stankovi} je objavio ~etiri sveske s obradama srpskih melodija (1858. fantazije. Autor je srpske himne Bo`e pravde. Utemequju se institucije. Jenko je dao zna~ajan doprinos razvoju komada s pevawem (wegova Vra~ara. muzi~ar koji je napisao prve teorijske uxbenike na srpskom jeziku. 1862. izdvajaju se Milan Milovuk (1825−1883). U svom vremenu delo Kornelija Stankovi}a imalo je izuzetno veliki odjek. kondake i irmose od Spasovdana do Vavedewa. Romantizam − Mokraw~evo doba (1880−1914) Razdobqe koje obuhvata kraj XIX i po~etak XX v. izvrstan poznavalac crkvenog pojawa i stvaralac u ovoj oblasti. Za srpsku muziku vezana je i delatnost Slovenca Davorina Jenka (1835−1914). Me|utim. pa i u muzici. hor i klavir solo. a komponovao je brojne horove. kora~nice. i to ne samo u srpskim krajevima (wegovo delo bilo priznato naro~ito u Rusiji). u svom vremenu izvanredno veliku popularnost je u`ivala i wegova delatnost u oblasti svetovne muzike. lekar.pojawa. M. krupne pomake i prve istinske. crkvene kompozicije. na kojima je radio u Be~u u periodu 1856−62. g. tropare. Jovana Zlatoustog i sv. Stankovi}ev rad na crkvenoj muzici od najve}e je va`nosti. relevantne rezultate u umetnosti i nauci. U stilskom pogledu on stvara u romanti~arskim okvirima. Srpkiwa. a komponovao je i pozori{nu muziku. Bavio se i dirigovawem i jedno vreme radio sa najpoznatijim peva~kim dru{tvom ovog doba − Beogradskim peva~kim dru{tvom (osnovano 1853). Na sceni je najdu`e opstao \ido (1890). pijanista i kompozitor i Mita Topalovi} (1849−1912). upore|uje sa romanti~arskom operom K. Vebera /Weber/). Me|u srpskim muzi~arima druge polovine XIX v. u srpskoj kulturi u svim oblastima. oslawaju}i se na ~e{ke uzore i tradiciju nema~kog ranog romantizma. dugogodi{wi dirigent pan~eva~kog Srpskog crkvenog peva~kog dru{tva. dugogodi{weg kapelnika Narodnog pozori{ta (1871−1902) i kompozitora. 1859. smatra se prvpom srpskom operetom. Ono je dalo po~etni impuls razvoju nacionalnog stila i nadahwivalo naredne kompozitorske generacije. Jovana Zlatoustog. Jenko utemequje i srpsku simfonijsku muziku (uvertire Kosovo. Aleksandar). 1882. u evropskim razmerama. Bio je dobar pijanista. dirigenta. ^esto je nastupao na koncertima samostalno ili kao pratilac peva~a. Milan. U istorijskom smislu. kao i horove rodoqubivog karaktera. Jovan Pa~u (1847−1902). sve u Be~u) za glas i klavir. plesove. Wegove kompozicije za klavir pripadaju tipu salonsko-virtuoznih komada. 1863. Vaslija Velikog. uspe{ni dirigent. Svoju 10 . kondake i irmose od Bo`i}a do Spasovdana a tre}a − tropare. Prva sveska obuhvata Liturgiju sv.

delatnost razvija Narodno pozori{te (1868) u kojem se izvode i muzi~koscenska dela. me{ovite. Paunovi}a. kompozitoru i horovo|i. Na Veliki petak. Rastanak. ali se u poznim opusima prime}uje i vrlo razra|en klavirski part i znatno slobodniji harmonski jezik. 1909−1911. razvijaju se muzi~ka publicstika i muzi~ko izdava{tvo. Bini~kog. U stilskom smislu. Potrok `ubori. {to je za ono vreme bio novi kvalitet u srpskoj muzici. U oblasti horske muzike Marinkovi} je komponovao za mu{ke. Wegovih jedanaest kola (1881−97) − spletova obrada narodnih pesama pisanih za mu{ki ili me{oviti hor − smatraju se prete~ama Mokraw~evih rukoveti. ^e`wa. Baji}a i \or|evi}a. koje je komponovao na stihove romanti~arskih pesnika ili po motivima narodnih napeva. `enske i de~je ansamble. Kantata Dositeju Obradovi}u). U ovom razdobqu deluje nekoliko kompozitorskih generacija. ne{to kasnije. ansambli − uz brojne horske. On se smatra utemeqiva~em ovog `anra u srpskoj muzici. Jadna majka. 11 . a u `anrovskom. Grm). ni{ko. to je period u kojem se komponuju dela svih `anrova − uz dotad najzastupqeniju vokalnu muziku (horsku i kamernu − solo pesmu) i instrumentalna− simfonijska i kamerna. putuju}e dru`ine. sada se osnivaju raznovrsni orkestarski i kamerni. Osamdesetih godina zapo~iwe stvarala~ka delatnost Mokrawca i Marinkovi}a. postavqaju se osnove muzi~kom {kolstvu osnivawem Srpske muzi~ke {kole u Beogradu (1899) i. Krsti}a. on sa sigurno{}u prati korektnu dikciju deksta. a wegove kompozicije u ovoj oblasti postavqaju najvi{e umetni~ke i profesionalne standarde (Ala je lep ovaj svet. Marinkovi} ima izrazitu sposobnost ponirawa u smisao i atmosferu stihova. stvaraocu prvenstveno lirskog senzibiliteta. a u godinama pred Prvi svetski rad svoje prve kompozicije pi{u i Kowovi}. U Marinkovi}evom opusu najzna~ajnije mesto pripada solo pesmama. Oh. kako Sunce sija. pojavquju se zna~ajni solisti − peva~i i dirigenti. tada se susre}u i prepli}u predromantizam. rani i pozni romantizam. Poput svog mla|eg savremenika. koji se kre}e u okvirima poznoromanti~arskih sredstava izraza. potom i druge pozori{ne i operske ku}e (Opera na bulevaru @arka Savi}a. melodika mu je inventivna. uglavnom je bio posve}en vokalnim `anrovima − solo pesmi i horovima. Milojevi} i Hristi}. du{o. Primarno sredstvo izraza jeste melodika. Marinkovi} je romanti~ar sa izrazitim melodijskim darom. {aba~ko pozori{te. kao i opere. Veliku pa`wu posve}ivao je korektnoj deklamaciji teksta. po~etkom XX v. Molitva. Negovao je i `anr tada popularne sevdalinke ([ano. Isidor Baji} u Novom Sadu (1908) i Muzi~ke {kole Stankovi} u Beogradu (1911). Poto~ara. Stojanke. Iz grad u grad). Mokrawca. novosadsko. {irokog daha i neposrednosti izraza. Me|u najistaknutijim umetnicima ovog razdobqa posebno mesto pripada Josifu Marinkovi}u (1851−1931). ali i smislom za dramatsku sugestivnost − kada to tekst kompozicije zahteva. a posebno je negovao `anr horova s klavirom (Zadovoqna reka.

a mnogi smatraju i. ruski. Mokraw~eva aktivnost je bila vrlo raznovrsna. Komponovao je i instrumentalnu muziku (Sonatina za klavir u ~etiri ruke i Dve srpske igre. Fantaziju i Nokturno za violinu) i muziku za komad s pevawem (Su|aje Q. kao i po na~inu na koji mu pristupa − po estetizaciji i stilizaciji kao vode}im postupcima u obradi narodnog napeva. kao i uticaj rukovedawa kao specifi~nog na~ina muzi~kog mi{qewa na razvoj instrumentalnih i scenskih oblika. tako Mokrawac u muzici utemequje romantizam i svojim delom postavqa osnovu za razvoj nacionalne {kole. bosanski. Najznatnija li~nost s kraja XIX i po~etka XX v. agogiku. muzi~ki oblik. Jovana Zlatoustog. Delovao je u oblasti izvo|a{tva (kao dirigent Beogradskog peva~kog dru{ta. Mokraw~ev utemeqiteqski zna~aj za srpsku muziku nedvosmisleno potvr|uje put razvoja rukoveti u srpskoj horskoj muzici. Mokrawac je po mnogim osobinama tipi~an predstavnik prve generacije romanti~ara − utemeqiva~a nacionalne {kole − po {irini interesovawa za folklor ne samo svog. Petrovi}a). ma|arski. uop{te. `anrovsko oboga|ewe. On joj se u svojim delima obra}a kao umetnikromanti~ar. ali i brojnih drugih i kao kamerni muzi~ar u guda~kom kvartetu). ali ipak otvara put za plodonosne uticaje folklora na razvoj svih parametara muzi~kog jezika − melodiku (tematska komponenta je za romanti~are imala primaran zna~aj). kao i kod drugih velikana romantizma. bio je Stevan Mokrawac (1856−1914). ali i ritmiku. stilizuju}i ga u skladu sa idealom klasi~ne lepote. on je lepotom svojih dela. estetizuju}i folklor. g. pedagogije (on je jedan od osniva~a prve stalne muzi~ke {kole u Srbiji 1899. te zato za naredne generacije on jeste uzor i inspiracija i biva prihva}en kao nu`nost i zakonitost. Kao {to Vukovo doba predstavqa po~etak romantizma u srpskoj kwi`evnosti. koji se po utemeqiteqskom zna~aju svoje mnogostrane i plodne aktivnosti mo`e porediti i izjedna~iti sa mestom koje Vuk Karaxi} ima u srpskoj kwi`evnosti. Folklorna tradicija bila je `iva ve} u prvim zvu~nim utiscima iz wegovog detiwstva. napu{taju}i bitne zakonitosti `ivota narodne tradicije − preme{taju}i napev iz folklornog konteksta i slobodno mewaju}i `anrovsko odre|ewe i prvobitnu funkciju napeva. ~ak i turski). sa posebno izra`ajnim Ot~e na{). ve} i drugih naroda (makedonski. Ovladav{i u potpunosti profesionalnim ume}em i pokazav{i izvanredan ose}aj za realnost trenutka u kojem se nalazila srpska muzi~ka tradicija. danas {kola Mokrawac 12 . Mokraw~evo poznavawe i razumevawe folklora su{tinski se razlikuje od predromanti~arskog − prve dodire sa narodnom pesmom on nije imao preko {tampanih zbornika. rumunski. izuzetnom snagom i uverqivo{}u svog umetni~kog izraza dao uzore koje }e naslednici po{tovati i daqe nadgra|ivati. Put transformacije folklora za romanti~are ove generacije nije bio put odre|en nekim sistemom pravila koja se moraju slediti: on je plod individualnog tragawa. kod Mokrawca. harmonsko mi{qewe. obele`en pe~atom genija.Vrlo je vredan Marinkovi}ev doprinos duhovnoj muzici (Bo`anstvena liturgija sv. srpske muzi~ke istorije. Estetizacija name}e izvesna ograni~ewa u spoznavawu i asimilaciji narodne tradicije. primorski.

posebno u harmonskom jeziku. 1914. prete`no horsku muziku. kasnije po zapisima sa dopunama objavqen kao Op{te pojawe u redakciji K. Dve pesme na Veliki petak 1892−93. Mokraw~ev kompozitorski opus i danas se ubraja u vrhunska ostvarewa srpske umetni~ke muzike. prete`no zasnovana na narodnim duhovnim napevima. kao i vrsnim po razumevawu duha narodne umetnosti. Ona su istovremeno prisan i produbqen izraz iskrene vere. kao i instrumentalnoj muzici). @anrovski. i dr). sa pesama o Hajduk-Veqku). ostvarena majstorskom rukom izvrsnog poznavaoca horskog stava. prete`no modalne harmonije. Rukovetima srodne oblike poznaje i evropska muzi~ka tradicija (u vokalnoj. Ta ~iwenica nije bitno uticala na wihovu percepciju: svi napevi se prihvataju kao obrade citata narodnih pesama. inspirisane. prete`no horsku tradiciju. bogata paleta izra`ajnih sredstava. Deseta (1901) 13 . Centralno mesto u tom delu Mokraw~evog opusa ima petanest rukoveti. U oblasti svetovne muzike poqe Mokraw~evog rada tako|e je usmereno na voklanu. celovita muzi~ko-dramatur{ka koncepcija dela. on je usmeren na vokalnu. spletovi pesama. kola. ~ak {ablonske obrade narodnih pesama povezanih u nepretenciozni potpuri. mada je znatno ve}i wegov doprinos muzici pravoslavne duhovne tradicije. Posebno se u tom smislu izdvajaju Peta (1892). predava~ u bogosloviji i gimnaziji). razu|ene polifonije. etnomuzikologije (bavio se sakupqawem folklorne gra|e i prvi je objavqivao autenti~an materijal u jednoglasnim zapisima. a u srpskoj muzici tog vremena ovaj tip dela ~esto je i rado kori{}en pod razli~itim nazivima − venci. Mokraw~eve rukoveti se ~esto do`ivqavaju kao svojevrsna antologija narodnih pesama. 1935). Tri statije na Veliku subotu 1904−07. rukopis u ratu izgubqen. istan~ani ose}aj za jedinstvo poetske i muzi~ke zamisli. zanatskim znawima. Wegova duhovna dela pripadaju vrhunskim ostvarewima svetske ba{tine (Opelo u fis-molu 1888. Ovakva dela su naj~e{}e svedena na jednostavne. 1908. Jovana Zlatoustog 1895. Liturgija sv. Pro`eta su duhom tradicionalnog pojawa. Rukoveti odlikuje sjajan izbor i promi{qeno kombinovawe motivskog materijala. ali se autenti~no poreklo napeva danas mo`e utvrditi za tek ~etrdesetak od 80 pesama od kojih su rukoveti spletene. [esta (1892. g. Naziv za svoja dela Mokrawac je potra`io u jednoj lepoj re~i narodnog jezika (sa zna~ewem vencabuketa izabranog poqskog cve}a) i time sam ukazao na tesnu povezanost svog muzi~kog mi{qewa sa narodnom umetno{}u. Mokrawac je svojim rukovetima daleko nadma{io prethodnike i stvorio remek-dela neponovqive lepote i izrazito individualne. bele`ewa crkvenog pojawa (Mokrawac je zapisao beogradsku varijantu srpskog crkvenog pojawa i objavio Osmoglasnik. izvanredna faktura horskog stava. bogate. romanti~arske koncepcije. horskih rapsodija sa~iwenih od niza pesama za koje je inspiraciju na{ao u folkloru. i pripremio za {tampu Strano pjenije. a na~in rada sa folklornim materijalom smatra se uzornim: znala~kim u smislu vladawa profesionalnim. bez obrada i harmonizacija). Tebe Boga hvalim 1904. Manojlovi}a. Mokraw~eva dela u oblasti duhovne i svetovne muzike imaju podjednak zna~aj. Modalnom koncepcijom svoje harmonije Mokrawac postavqa temeqe nacionalnom harmonskom stilu.u Beogradu.

Ovim. Stano mori i Cve}e cafnalo) i prve srpske simfonije − Kowovi}eve Simfonije u cemolu. zna~ajni organizator. kao i horskih ansambala. U tom smislu naj~e{}e se pomiwu veze izme|u tematizma rukoveti (pesme Lele. izuzev blistavog horskog skerca Kozar (1904). za tematizmom rukoveti. izvo|a~ka i pedago{ka delatnost. kao i Desete rukoveti sa Hristi}evim baletom Ohridska legenda. Orkestar kraqeve garde). Sedma (1894) i Jedanaesta (1905) sadr`e pesme iz Stare Srbije. Rukoveti su u srpskoj muzici odigrale ulogu prebogate riznice iz koje su generacije kompozitora crple svoju tematsku inspiraciju. muziku za pozori{ne komade. 1899. jer se vra}a na predromanti~arska iskustva u toj oblasti. Deseta i Petnaesta iz Makedonije. jedan od osniva~a Srpske muzi~ke {kole. kao i wihovim kompozicionim principima. kasnije prvi direktor {kole ″Stankovi}″. prvi direktor Beogradske opere (1920-24). zna~ajan je za srpsku muziku kao pomak u `anrovskom pogledu. od 1904. Stvarala~ki doprinos kompozitora ″beogradske {kole″. a wihova organizatorska. kao i rad na prikupqawu narodnih melodija zasnivaju se na pouzdanim profesionalnim temeqima koje su stekli tokom {kolovawa u vode}im evropskim muzi~kim centrima − Minhenu. u Narodnom pozori{tu u Beogradu). svoju delatnost zapo~iwe generacija kompozitora koja je u srpskoj istoriji muzike dobila naziv beogradska {kola. Deveta (1896) iz Crne Gore. Najizrazitija stvarala~ka li~nost me|u kompozitorima ″beogradske {kole″ bio je Stanislav Bini~ki (1872-1942). dirigent prvog srpskog simfonijskog orkestra (Beogradski vojni orkestar. Bini~kova opera Na uranku prva je izvedena srpska opera (1903. simboli~no se isti~e da se po~etkom veka odigrava sna`na centralizacija muzi~kih zbivawa. diriginet i pedagog. mawe su poznata i prihva}ena. jer se u wemu koncentri{u najboqi muzi~ari. {to opredequje specifi~an polo`aj Mokraw~evog dela u srpskoj muzi~koj tradiciji kao kamena me|a{a i ishodi{ta. Ali. ali u nacionalnom kontekstu (radwa se odigrava u srpskom selu pod Turcima). duhovne kompozicije (Liturgija i Opelo) i solo pesme (ciklusi Pesme iz ju`ne Srbije i Mijatovke). Rane rukoveti odlikuju veliki broj pesama (do deset) i usmerenost na folklor u`e Srbije − rukoveti od Prve (1883) do [este i Trinaesta (1907) nose naziv Iz moje domovine. druga Mokraw~eva dela iz oblasti svetovne muzike. U pore|ewu sa rukovetima. U wihovim opusima javqaju se prve opere i simfonijska dela. 14 . horove (posebno uspeli su Seqan~ice i Tetovke). Bini~ki je tako|e komponovao brojna druga dela − orkestarske uvertire (Iz mog zavi~aja) i vojne mar{eve (popularni Mar{ na Drinu). Pragu i Be~u. Osma (1896) i Dvanaesta (1906) napeve sa Kosova. uprkos tome {to se po tipu obra}awa folkloru u stilskom smislu mo`e oceniti kao regresivan. Tipu rukoveti pripadaju i Primorski napjevi (1893).i Petnaesta rukovet (1909). te da Beograd postaje istinski centar srpske muzi~ke kulture. Po~etkom XX v. posezalo se nebrojeno puta. ne do kraja preciznim nazivom. komponovana u duhu romanti~arske operske tradicije sa uticajima verizma.

dupli koncert za klavir i violinu i dr). operete. Polaze}i od mokraw~evske osnove. solo-pesme i violinski komadi). Ogled srpske muzi~ke bibliografije). u po~etku publikovani u predromanti~arskom maniru kao obrade za glas i klavir ili hor. rog i alt-saksofon. Wihova najzna~ajnija 15 . Po dolasku u Beograd razvio je {iroku delatnost (profesor i direktor muzi~ke {kole ″Stankovi}″. 1923). g. te simfonijske poeme (Sava i Smrt junaka). autori ~iji }e rad i stvarala{tvo zna~ajno obele`iti me|uratni period u wenom razvoju. Napisao je nekoliko sonata. kompozitor. solista na violini i violi. jedan od prvih profesora Muzi~ke akademije. Stevan Hristi} i Miloje Milojevi}. svoju delatnost zapo~iwu tri velikana srpske muzike Petar Kowovi}. solopesme i horova. autor zna~ajne instruktivne literature. Po~etkom XX v. Za razliku od Paunovi}eve tragi~ne figure neshva}enog i brzo zaboravqenog stvaraoca. violinista i pedagog. solo pesme i horove. kao zbirke napeva bez kompozitorske obrade) i istoriografije (Prilozi biografskom re~niku srpskih muzi~ara. g). osnovao je {kolu koja danas nosi wegovo ime). horske kompozicije. oni te`e da srpsku muziku u stilskom i `anrovskom smislu pribli`e savremenim evropskim umetni~kim tokovima. simfonijske. muzi~koscenska dela (opere Tigar i Bla`enkina zakletva. Album kompozicija). g. i ^engi}-aga. ~lan kamernih ansambala). ali je zna~ajan prvenstveno kao jedan od pionira srpske etnomuzikologije (brojni zapisi narodnih pesama. U Novom Sadu je bogatu i raznovrsnu delatnost razvio Isidor Baji} (1878-1915). uz puno uva`avawe dostignu}a wegove umetnosti. Centralno mesto u wegovom opusu zauzimaju instrumentalni koncerti (sedam koncerata za violinu. po jedan za violon~elo. klavirske muzike (Srpska rapsodija. kompozitor. organizator. izdava~ (Srpski muzi~ki list. flautu. a potom i u nau~nom obliku. prvog dela ovog `anra u srpskoj muzici). operete i baleti). proveo u Budimpe{ti i Be~u (do 1925. obrade narodnih pesama za glas i mali orkestar). dva za violu. predstavqa prvi zreo simfonijski rad posle Kowovi}eve Simfonije u ce-molu iz 1907. pedagog (1911. Stvarao je u oblasti opere (Knez Ivo od Semberije). koncertmajstor Beogradske opere i ~lan Beogradske filharmonije. te se u srpski muzi~ki `ivot ukqu~uje tek u periodu izme|u dva svetska rata. orkestarska dela Scherzo i Pateti~na uvertira. daju}i izvanredno veliki doprinos ovom `anru u srpskoj muzici. Petar Krsti} (1877-1957) je bio jedan od izvanredno popularnih kompozitora svog doba (opera Zulum}ar iz 1927. niz instrumentalnih komada s pratwom klavira. posebno u oblasti opere u kojoj je na izvanredno zanimqiv na~in na srpsko tlo presa|ivao tradicije vagnerijanske muzi~ke drame (Divina tragoedia. koji je veliki deo svog `ivota. Ovoj generaciji srpskih muzi~ara pripadao je i Petar Stojanovi} (1877-1957).Srpskoj muzi~koj javnosti uglavnom je ostala nepoznata delatnost Milenka Paunovi}a (1889-1924). te simfonijskih dela (Paunovi}eva Jugoslovenska simfonija iz 1914. sve do zrelih godina. Srpska muzi~ka biblioteka). Vladimir \or|evi} (18691938) se bavio komponovawem (horovi. Komponovao je brojna kamerna dela. 1912.

jer se susti`u i prepli}u delatnosti razli~itih kompozitorskih generacija. Prekinut je intenzivan razvoj koji je po~etkom ΧΧ v. kod pripadnika mla|e kompozitorske generacije {kolovane u Pragu Vojislava 16 . vi{e nego u drugim oblastima umetnosti. "Zvuk" (1932-36). u muzici. Pokrenuta je aktivnost na za{titi autorskih prava i organizovano ~lanstvo srpskih stvaralaca. \or|evi}). a potom i zaustavili razvoj muzi~kog `ivota. Milojevi}a. Svetomir Nastasijevi}. Taj~evi}a. kamerni i simfonijski prvenci (do op. a prva visoka muzi~ka {kola 1937. Ta izrazita nacionalna linija ima}e svoj nastavak i u ~etvrtoj deceniji u delatnosti Marka Taj~evi}a. manifestno i izazovno u kompozicijama nastalim u ~etvrtoj deceniji. "Muzika" (1928-29). a vrlo izrazito. g. deluje generacija Mokraw~evih naslednika koja ostaje verna romanti~arskim osnovama wegove umetnosti (Kosta Manojlovi}. Mada ni rat nije mogao u potpunosti da sputa duhovne aktivnosti. Hristi}ev oratorijum Vaskrsewe (1912) i Milojevi}evi klavirski. prvo su usporili. a u oblasti stvarala{tva postavqeni su najvi{i profesionalni standardi. (baletske predstave izvode se od 1923). Mihaila Vukdragovi}a. Qubomir Bo{wakovi}). To }e. 1938-41). Kolar~ev narodni univerzitet. do 1918. brojni horski ansambli. 1928-34. koja }e predstavqati osnovu za wihov budu}i rad i daqu stilsku evoluciju ka impresionizmu i ekspresionizmu do koje dolazi u delima koja nastaju u periodu izme|u dva svetska rata. Bogatstvu i raznovrsnosti muzi~kog `ivota u ovom razdobqu doprinose i brojna druga muzi~ka udru`ewa i ustanove ("Cvijeta Zuzori}". nagove{tavao skoro nadokna|ivawe propu{tenog i kon~no uspostavqawe institucija koje ~ine bazu muzi~kog `ivota. sa zna~ajnim zaka{wewem. kao i kompozitori "beogradske {kole" (Bini~ki. Jovana Bandura). akademsko udru`ewe "Collegium musicum". Muzi~ko izdava{tvo je tako|e veoma razgranato u ovom periodu izlazili su mnogi ~asopisi "Muzi~ki glasnik" (1922). "Vesnik Ju`noslovenskog peva~kog saveza" (1935-36). Filharmonija 1923. Pozni romantizam put ka moderni (1914-1950) Ratovi koje je Srbija vodila od 1912.dela nastala u prvom stvarala~kom periodu Kowovi}eva ce-mol simfonija (1907) i simfonijske varijacije Na selu (1915). "Glasnik Muzi~kog dru{tva Stankovi}" (kasnije "Muzi~ki glasnik". "Slovenska muzika" (1939-41). Krsti}. Tridesetih godina jo{ uvek je aktivan Josif Marinkovi}. ali se paralelno javqaju elementi ekspresionisti~ke orijentacije. Izvo|a{tvo se nalazilo u stalnom usponu. delimi~no ve} u opusima Kowovi}a. Logara i Slavenskog. biti nadokna|eno tek u narednoj razvojnoj etapi: Beogradska opera osnovana je 1920. muzikologa i muzi~kih pedagoga u me|unarodnim udru`ewima. koncertna delatnost muzi~kih {kola). uo~ava se zastoj. U periodu izme|u dva svetska rata dolazi do izrazite kondenzacije muzi~kih zbivawa. Milenka @ivkovi}a. 26) ukazuju na tipi~no poznoromanti~arska `anrovska interesovawa.

Slavenski je bio kompozitor elementarne snage ekspresije. Milojevi}ev stvarala~ki opus pokazuje dobro poznavawe tekovina nema~kog poznog romantizma. Delo Slavenskog organski izrasta iz narodnog melosa. do smrti 1998). kao i one sa ~ehoslova~kim muzi~arima. Dragutina ^oli}a. muzikolog. wegova ose}awa. kojem se priklonio posebno posle 1939. Simfonijeta iz 1930). Hri{}ani. do smrti 1955) i Mihovila Logara (od 1927. dirigent i pijanista. Pesma radu) Slavenski muzikom slika evoluciju duhovnosti od drevnih vremena do savremenosti. 67 i dr). Otvorenost i zna~aj beogradske muzi~ke sredine ovog doba privla~ila je mnoge jugoslovenske umetnike koji su du`e ili kra}e vreme svoj rad vezali za Beograd. kompozitor. Posebno su zna~ajan pe~at u ovom vremenu ostavili delatnost Josipa Slavenskog (u Beogradu je boravio od 1924. Vetar. Me|u wegovim delima posebno se izdvaja Simfonija Orijenta (1934). Klaviru je 17 . najzna~ajniji je kompozitor solo pesme u periodu izme|u dva svetska rata (ciklus pesama Pred veli~anstvom prirode. Muslimani. u harmoniji u na{u muziku unosi najve}e slobode. kantata za soliste. U predve~erje rata u beogradskom muzi~kom `ivotu postoji bogata polifonija najrazli~itijih stilskih i `anrovskih stvarala~kih usmerewa koja svedo~i da je srpska muzi~ka kultura postigla punu zrelost i kompletnost.Vu~kovi}a. hor i orkestar u kojoj je prikazan duhovni svet ~oveka. Zagreba i Qubqane. Molitva majke Jugovi}a zvezdi Danici. Molitva usred poqa i Pesma orla. Kroz sedam stavova (Pagani. Nimfa. bli`i neoklasi~arskim kompozicionim postupcima imaju prvi kompozitorski opusi Predraga Milo{evi}a (Sonatina za klavir iz 1926. Zvona. Jedna od vode}ih li~nosti beogradskog muzi~kog `ivota u periodu izme|u dva svetska rata bio je Miloje Milojevi} (1884-1946). instrumentaciju zasniva na akusti~kim zakonima koje je posebno istra`ivao. Forma mu je naj~e{}e rapsodi~na. nemiri. ]utawe. Wegov obiman opus obuhvata sve `anrove izuzev opere i baleta. Jedna od wegovih najlep{ih kompozicija je Slavenska sonata za violinu i klavir. a veoma originalnu koncepciju ima i Balkanofonija simfonijska svita u kojoj se daje svojevrsna muzi~ka panorama Balkana. Qubice Mari}. Milojevi} je majstor minijature. zatim pesme na stihove francuskih pesnika i Tri pesme za visoki glas op. Ne{to smireniji vid. sa pesmama Jesewa elegija. Posebno su bile sna`ne veze izme|u glavnih jugoslovenskih muzi~kih centara Beograda. ekstaza i trijumf. u posledwem periodu svog rada. kome pristupa sa ekspresionisti~kog stanovi{ta. kontemplacija. tako|e autor brojnih horskih kompozicija. slobodna. smeo u istra`ivawu novih izra`ajnih mogu}nosti i otuda veoma podsticajan za mla|e stvaraoce. Budisti. Milana Risti}a i Stanojla Raji~i}a. Guda~ki kvartet iz 1928. Muzika. Japan. pedagog i organizator. francuskog impresionizma. {to potvr|uje i u brojnim i stalnim kontaktima svojih muzi~ara sa drugim razvijenim muzi~kim sredinama. g. Bo`i}na pesma. U onom vremenu posebna priznawa dobijala su kamerna dela Slavenskog (za Prvi guda~ki kvartet dobio je zna~ajno internacionalno priznawe festivala u Donau{ingenu). Jevreji. aktuelnih ekspresionisti~kih te`wi u obe osnovne varijante ekspresionizma nema~ke provenijencije i folklornog.

bogatog kolorita i delimi~no impresionisti~kih boja (posebno u ~inu na jezeru). Povardarska svita. kamerna dela i horske kompozicije Muha i komarac. preko niza ciklusa i zbirki klavirskih komada (^etiri komada za klavir. kao i horske kompozicije (Jesen. Premijera je bila 1947. oratorijum Vaskrsewe (1912). kompozitora. 2. Rapsodija za klavir i orkestar). Lastavica. Tako se predstava o Milojevi}u kao majstoru prvenstveno minijature. Slutwa. Srpska igra. Ritmi~ke grimase) komponovanih u {irokoj stilskoj lepezi od poznoromanti~arskih i impresionisti~kih minijatura do ekspresionisti~kih komada. dela iz oblasti duhovne muzike (Liturgija. dirigenta i pedagoga. od ranih minijatura op. Hristi}ev opus nije veliki po obimu. Srpska rapsodija. Muzika Ohridske legende zasniva se na muzi~kim motivima Mokraw~eve Desete rukoveti.posvetio veliki broj dela. ali vrlo popularnih. brojni kamerni ansambli nestandardnog sastava). Tako|e se nova pa`wa posve}uje kompozitorovom simfonijskom stvarala{tvu (poemi Smrt majke Jugovi}a. Delo je komponovano prema gotovo integralnom tekstu druge (simbolisti~ke) drame 18 . Posebnu popularnost u`ivaju ~etiri orkestarske svite sa muzikom iz baleta Ohridska legenda. Originalan i vredan doprinos srpskoj operskoj muzici kompozitor je dao svojim Sutonom (1925). zavr{io ga je tek posle Drugog svetskog rata. Moja majka. nadahnutog umetnika. i drugim kompozicijama za simfonijski orgestar Seoske scene. ve} i kompozitora raznolikih interesovawa. Oni su zaodenuti u rasko{no orkestarsko ruho. Opelo). da bi u posledwoj stvarala~koj fazi svoj zreli pijanisti~ki izraz na{ao u folklornom ekspresionizmu poznih ciklusa Melodije i ritmovi sa Balkana. ra|enih uglavnom prema vlastitim folklornim zapisima. Savremena muzikolo{ka istra`ivawa pokazuju sve vi{e interesovawa za Milojevi}ev balet Sobareva metla (1923). Hristi}evo `ivotno delo je prvi celove~erwi srpski balet Ohridska legenda. Mada ga je zapo~eo jo{ krajem dvadesetih godina. pedagoga i organizatora. izvo|a~a. g. brojne solo pesme i klavirski ciklusi. Dubroova~ki rekvijem) i kamernu vokalnu liriku (mawi broj. Pir iluzija). koji je nastao u saradwi sa umetnicima iz kruga beogradskih nadrealista. Intima za guda~ki orkestar. Kameje. balet Ohridska legenda (1947). znala~ki pisanih dela: Bila jednom ru`a jedna. plodna i raznovrsna bila je i aktivnost Stevana Hristi}a (1885-1958). odnosno kompozitoru prete`no kamerne i solisti~ke muzike postepeno mewa i ostvaruje objektivniji uvid u wegov ukupan stvarala~ki doprinos. vi{e orkestarskih kompozicija (scenske muzike za pozori{ne komade). [iroko razvijena. operom koja zdru`uje iskustva varisti~kog muzi~ke drame i elemente impresionisti~kog muzi~kog jezika. ali ukqu~uje opse`na dela: operu Suton (1925). Kosovska svita. Ve~e na {koqu. vrsnog profesionalca ~ija mnoga dela imaju antologijsku vrednost (pre svih. Elegija. impozantan ne samo po obimu i raznovrsnosti Milojevi}eve svestrane anga`ovanosti kao pisca. sonate. Behar). koncertantne (Simfonijska fantazija za violinu i orkestar. Postawe qudi i dr) i kamernoj muzici (guda~ki kvarteti.

Hristi} je bli`i mokraw~evskim korenima te wegov opus predstavqa istinski most od romanti~arskih osnova ka modernim strujawima. Kowovi}a i Milojevi}a. bogatstvo poznoromanti~arske i delimi~no impresionisti~ke harmonije. zna~ajnih simfonijskih varijacija Na selu (po motivima Pu{~i me. nije boravio u Beogradu. i 1954. Wegov muzi~ki jezik odlikuje bogata melodijska invencija. Kamernoj muzici pripadaju dva guda~ka kvarteta. za beogradski muzi~ki `ivot i tada mladu opersku ku}u zna~ila zna~ajno stilsko i repertoarsko osve`ewe. g. Najva`nija oblast Kowovi}evog rada je muzi~ka scena (@enidba Milo{a Obili}a /Vilin veo. Ovo delo je tako|e gotovo manifestno ukazalo na razvojni put srpske muzike u narednom periodu. Sonata quasi una fantasia za violinu i klavir. te je wegova premijera 1925. Po tim odlikama ono se ne mo`e smatrati tipi~nim za Hristi}a. ali pre svega vrednosti stvarala~kih dometa u ovoj oblasti kao i raznovrsnosti i `anrovskom i stilskom bogatstvu izraza. u ~ijim delima ima vi{e radikalnih zahvata u savremeni stilski izraz. da bi u delima nastalim izme|u dva svetska rata izgradio muzi~ku dramu (Knez od Zete i Ko{tana). ali je wegova stvarala~ka delatnost beogradskoj sredini bila poznata i ona jeste deo jedinstvenog duhovnog prostora kakvim se mo`e smatrati jugoslovenska muzi~ka scena u periodu izme|u dva svetska rata.Dubrova~ke trilogije Ive Vojinovi}a. Petar Kowovi} (1883-1970) u periodu od 1913. blisku slovenskim uzorima (Musorgskom i Jana~eku). Poznom stvarala~kom periodu pripadaju narodna komi~na opera Seqaci (prema tekstu J. Zna~ajan broj dela Kowovi} je posvetio kamernoj vokalnoj lirici. Koncertna svita za duva~ki kvintet. Igra) i violon~elo i klavir (Hajdu~ka. Kowovi}ev dorpinos srpskoj simfonijskoj muzici tako|e je izuzetno zna~ajan. jasna i pregledna formalna struktura. prerade 1922. minijature za klavir (Legenda. Mesto najzna~ajnijeg srpskog kompozitora opere Kowovi} je zadobio zahvaquju}i dugotrajnom kontinuiranom bavqewu operskim `anrom. \. Najstariji u ovoj grupi zna~ajnih kompozitora prve polovine XX v. Ona 19 . Seqaci /1951/ i Otaxbina /1960/. scenska muzika za pozori{ne komade). Veselinovi}a) i "sve~ani posvetni prikaz" Otaxbina. do 1939. Jak{i}a). simfonijskih poema Serbia liberata (diplomski rad iz Praga) i Makar ^udra (1944). Po{ao je od tipa romanti~arske nacionalne opere sa numerama (@enidba Milo{a Obili}a). koji su u stilskom smislu oboga}eni elementima ekspresionizma (posebno u Ko{tani u kojoj je dramskom originalu B. rasko{na orkestraciona paleta. Po svojoj primarno romanti~arskoj orijentaciji on se donekle razlikuje od druge dvojice svojih savremenika. Pastorala. 1915). Kowovi}evo najpopularnije simfonijsko delo je Simfonijski triptihon iz Ko{tane. Tri psalma za guda~ki orkestar i koncerta za violinu Jadranski kapri~o. 1917/. u red. Ko{tana /1931/. Igra). On je autor prve simfonije u istoriji srpske muzike (Simfonija u ce-molu 1907. Stankovi}a dodata jedna nova dimenzija produbqivawem tragizma Ko{taninog polo`aja i ostvarewem istinske psiholo{ke drame glavne junakiwe). Knez od Zete /1927/.

Dudule i Pore~ko mome. Folklor je u Kowovi}evom delu bio istinski pokreta~ki princip. kamernoj vokalnoj lirici. Opelo. ^etiri duhovna stiha. Op{ta nauka o muzici. ponekad ekspresionisti~ki tretirana ritmika. Ideja nacionalnog u wegovom opusu razvijena je tako na najlogi~niji mogu}i na~in. Mokrawcu). posebno. prete`no horskom. plakatskog. U svom nevelikom opusu. tako|e se nadovezuje na Mokrawca. Bez antagotinsti~kog suprotstavqawa nacionalnog i savremenog. a u su{tini neinventivnog obra}awa folkloru po ve} oprobanim i pre`ivqenim obrascima. od kojih su mnogi i danas u upotrebi. Vragolan i ciklus Zagorski pejza`i. pedagog. U 20 . koji mu je obezbedio svetsku popularnost. zbirci od 100 obrada jugoslovenskih narodnih pesama za glas i klavir (1905-25). Marko Taj~evi} (1900-1984). U sredi{tu Taj~evi}evih kompozitorskih interesovawa nalaze vokalni oblici (brojne svetovne i duhovne kompozicije dve liturgije. zbirka Muzika duhovna sa dve liturgije i dr. `enski horovi s klavirom Oj za gorom.su objavqena u dve zbirke Lirika sa 24 pesme (1903-22) i Moja zemqa. uzavrela. Zna~ajno je podvu}i da Kowovi} upravo u realizaciji folklorne perspektive iskora~uje iz svog primarnog ishodi{ta romantizma i primewuje neke kompozicione postupke u radu sa folklornim materijalom koji su karakteristi~ni za tzv. Osnovna teorija muzike i Kontrapunkt). Oro{en |erdan. brojne solo-pesme). muzi~ki pisac (autor prve monografije o S. bogati orkestarski kolorit). odre|en je krugom poznoromanti~arskih izra`ajnih sredstava koja dvadesetih i tridesetih godina bivaju oboga}ena i sredstvima impresionizma i ekspresionizma (u operama. Milenko @ivkovi} (1901−64) i Svetomir Nastasijevi} (1902−79). posebno ciklus Sedam balkanskih igara (1926). i bez deklarativnog. Na toj liniji stvarala~ki doprinos srpskoj muzici u ovom periodu daju i Kosta Manojlovi} (1890-1949). Horskom ansamblu posve}eni su Seqan~ice i Tamara (me{oviti hor). kompozitor. vrlo su zna~ajna i wegova klavirska dela. Kowovi}ev muzi~ki jezik izrasta iz nacionalnog idioma i mokraw~evskih korena. Najdosledniji nastavqa~ mokraw~evske tradicije u periodu izme|u dva svetska rata bio je K. Manojlovi}. Oj Dule. Dule. horovo|a. etnomuzikolog. "folklorni ekspresionizam" nacionalnih {kola XX v. kamernim delima). stvaraju}i u poznoromanti~arskim stilskim okvirima sa bogato razu|enim harmonskim jezikom i gustom polifonom fakturom svojih dela. Mokraw~evo stvarala{tvo) sa novim tehni~kim i stilskim komponentama izraza (slobode u harmonskoj koncepciji. Milenko @ivkovi} je nastojao da u stvarala{tvu pomiri vezanost za tradicionalne osnove srpske muzike (folklori. bujno polifonizovawe deonica. Taj~evi} je jedan od retkih kompozitora koji je i u periodu izme|u dva svetska rata ispoqio bliskost sa Bartokovim pristupom folkloru. mu{ki horovi Tatko Stojanov. me{oviti hor s klavirom Merida. Autor je prvih zna~ajnih teorijskih uxbenika (Osnovi muzi~ke pismenosti. jedan od osniva~a i prvi rektor Muzi~ke akademije u Beogradu (1937-39).

Wihovo prihvatawe ekspresionizma sa atonalno{}u. kao i rano preminuli Vojislav Vu~kovi} (1910-1942). 1937. Uprkos tome {to je profesionalno bio opredeqen za tehni~ku struku (bio je arhitekta) Svetomir Nastasijevi} je veliki deo svojih aktivnosti posvetio muzici. 1940). kantata Ro|ewe Vesne. Svita za deset guda~a) i ~ak {estostepene kompozicije (1939. a ve} postoje}e protivure~nosti i stilski pluralizam razvojnih tokova zao{trili i doveli do usijawa. Strip-svita za klavir. Sonata za violinu i klavir (1938). Raji~i}eva dela Prva simfonija (1935). Ovu struju u srpskoj muzici reprezentuju ^oli}ev Concertino (1932) za ~etvrstepeni klavir i guda~ki sekstet. avangardno orijentisanih. Wihova delatnost predstavqala je nov. Napisao je uspelu. Dve pesme za sopran i duva~ki trio (1938). Dragutin ^oli} (1907-1987). Svita za ~etiri trombona. otvarala nove horizonte i. Vu~kovi}eve kompozicije Guda~ki kvartet. Avangardni kompozicioni postupci nisu odgovarali muzi~kom temperamentu i sklonostima Logara te se ishodi{ta wegovog muzi~kog jezika mogu na}i u 21 . 1932. koja je dobila naziv po zajedni~kom mestu studirawa. dve simfonije. Duet za violinu i violon~elo). Za daqe usmerewe razvoja srpske muzike tridesetih godina ovog veka presudnu ulogu imala je pojava i stvarala~ka aktivnost pra{ke grupe kompozitora. po stilskim odlikama svog stvarala{tva donekle se razlikuje od mla|ih kolega. Jedanaest motori~nih pesama (1940) i Risti}eve ~etvrtstepene (1938. Weni pripadnici bili su dana{wi klasici srpske muzike Qubica Mari} (1909). 1934). simfonijsku poemu.delima nastalim do zavr{etka Drugog svetskog rata uglavnom je okrenut opse`nim simfonijskim i vokalno-instrumentalnim sastavima (Simfonijski prolog. kamerna i klavirska dela. kroz afirmaciju ekspresionizma nema~ko-~e{ke provenijencije. Trio za dva klarineta i klavir (1932). Prvi (1938) i Drugi guda~ki kvartet (1939). isticala zahtev da se stvarala{tvo srpskih kompozitora ukqu~i u savremene razvojne tokove evropske muzike. kao i vokalno-simfonijsku muziku. sna`an korak u osvajawu profesionalizma. svita Zelena godina. Mihovil Logar (1902−1998). mada daje i zna~ajan doprinos razvoju srpske horske i klavirske muzike. Prva simfonija (1933). elementima dodekafonske tehnike. profesionalno vrlo spremnih autora obele`io je jadan od prelomnih trenutaka u istoriji srpske muzike. Wegov opus je impozantan i u wemu su zastupqeni gotovo svi `anrovi. idejama Habinog ~etvrtstepenog sistema manifestovalo se u brojnim kompozicijama koje su nastale tokom studija i neposredno po povratku u Beograd. talentovanih. kao i Simfonijeta (1939). Takvi zahtevi sna`no su uzdrmali konzervativne duhove. Najstariji pripadnik pra{ke grupe. Dolazak sa {kolovawa grupe mladih. Guda~ki kvartet (1931). koncertantu literaturu. Prva simfonija (1941) i Drugi guda~ki kvartet (1942). prekidaju}i sa romanti~arskom tradicijom. Napisao je osam opere (izvo|ena je \ura| Brankovi}. Duva~ki kvintet (1931) Qubice Mari}. Mihovil Logar. rado izvo|enu operu De~ja soba (1940) i komponovao pozori{nu i filmsku muziku. Milan Risti} (1908−1982). atematizmom. Stanojlo Raji~i} (1910-2000).

Hristi}a i Slavenskog. Jer. Druga klavirska sonata). Milojevi}a. Pesme za Anitu). Vu~kovi}a imao jasnu ideolo{ku dimenziju i mo`e se povezati sa idejama pokreta socijalne umetnosti. Vesnik bure. delatnost razvijaju i drugi muzi~ari Mihailo Vukdragovi} (1900-1986). Druga simfonija. Nad`weva se. a kod Risti}a od 1943. On ostvaruje svojevrsnu simbiozu poznoromanti~arskih. Sukob je bio predstavqen kao neslagawe sa mladala~kim.krugovima ideja italijanske opere. Sablazan u dolini [entflorijanskoj 1938. pa ovi nagove{taji promene nisu bili dovoqna priprema za koreniti zaokret koji je o~ekivao celokupnu srpsku muziku. Elementi "zaokreta" ogledaju se i kod Raji~i}a u delima nastalim 1939-40. Me|utim. guda~ke kvartete (pet dela 1926-36). ali su u su{tini odnosi bili mnogo komplikovaniji. koji je u tom vremenu jedino u stvarala{tvu i delatnosti V. orkestarske kompozicije (Vesna. u kojoj u to vreme nije bilo pravog razumevawa i prihvatawa ~ak ni delatnosti Kowovi}a. Bolnica u julskom jutru. Oskar Danon (1913). dominiraju prvi. Dela koje je Vu~kovi} komponovao u periodu 1939-42. Violinski koncert. izvesno smirewe u izrazu ne}e mo}i da zadovoqi nove kriterijume "razumqivosti" dela u socijalisti~kom realizmu. U pogledu izbora `anrova kojima se obra}a. i po broju kompozicija i wihovom obimu. Herojski oratorijum. Rondo-uvertira 1936. Prva rukovet. pored rasprava oko ekspresionizma. poqe wegovih interesovawa veoma je {iroko. uvertira Dundo Maroje 1936). g. od kojih u ve}ini predratnih radova. [trausa (Strauss). (Ozareni put. u srpskoj kulturi onog vremena odvija se burna polemika na levom frontu u umetnosti. Kao posledica sudara sa konzervativizmom sopstvene muzi~ke sredine kod kompozitora pra{ke grupe u godinama neposredno pred po~etak i tokom rata nastupila je spontana potreba za delimi~nim smirivawem izraza. g. pomodnim koketirawem sa importovanim. (dela pisana posle baleta Pod zemqom). on pi{e opere (^etiri scene iz [ekspira 1931. kao kod ve}ine autora pra{ke grupe. u to vreme aktuelnom i u evropskom kontekstu. (Prva klavirska sonata. jedan je od najplodnijih autora u predratnoj srpskoj muzici. Tridesetih godina XX v. Prva i Druga violinska sonata. neoklasi~nih i ekspresionisti~kih elemenata izraza. klavirsku i kamernu muziku. ^ovek koji je ukrao sunce. Wegova dela odlikuje zavidan nivo vladawa kompozicionim ume}em i bogata invencija. [esnaest rumenih proqe}a. ~e{kog neoromantizma i naro~ito R. U pogledu stilskih karakteristika i kod Logara se mo`e. simfonijska poema 1931. na{em tlu i vremenu neprimerenim kompozicionim tehnikama. pratiti linija postupnog usvajawa nove kompozicione tehnike ili novog profila muzi~kog materijala. kantate (Plava grobnica 1934. Za Qubicu Mari} to je bio period }utawa ona se u javnosti svojim delima ne ogla{ava sve do 1944. Zave{tawe Modestu Musorgskom) pisana su u neoklasi~nom duhu (sa podvu~enom romanti~arskom emocionalno}{u). Qubomir Bo{wakovi} (1891- 22 . Dolazak pra{ke grupe bio propra}en burnim (negativnim) reakcijama beogradske muzi~ke sredine. "zaokretom". solo pesme (ciklusi Legenda o Marku. te se i wen odjek mo`e prepoznati u de{avawima u muzici. Pjesma na vrelu 1939).

a godina odr`avawa Qubqanskog kongresa kwi`evnika (1952) kao godina raskida sa pragmati~nom utilitarno{}u wegovih zahteva. Rikard [varc (1897-1942). jer ni usamqena Vu~kovi}eva iskustva nisu uzeta u obzir prilikom izgradwe novog umetni~kog koncepta. Obili}. kao ni predstavnici pra{ke grupe. Poseban krug problema pojavio se u vezi sa osnivawem i radom muzi~kih {kola koje po prvi put u celokupnoj vertikali dobijaju dr`avni status. Mada ostvareni stilskim jezikom koji je ve} bio poznat u na{oj 23 . Istinski je bila ugro`ena samo oblast stvarala{tva. te`i{te wihovog rada i doprinosa nije u stvarala{tvu. Ni Hristi}eva Ohridska legenda. ve} u nizu drugih aktivnosti izvo|a~kih. tematiku folklornog porekla da bi se zadovoqili kriterijumi razumqivosti dela. tonalnu harmoniju. Od sovjetskih metnika se u tom pogledu moglo dosta nau~iti. Demokratizacija muzi~kog `ivota bila je slo`en poduhvat. preglednu fakturu. kantatu. organizatorskih. ni Kowovi}evi Seqaci nisu odra`avali socrealisti~ke ideje. a drugi na negaciju avangardnih tragawa koja su se izme|u dva svetska rata pojavila u delatnosti pra{ke grupe kompozitora. Posledice ovog zahteva za stilskom retardacijom nisu bile bezna~ajne. kao i u nekim konkretnim oblicima organizovawa radni~kih i uop{te amaterskih dru{tava (Abra{evi}. Tako su ponovo o`ivele populisti~ke ideje poznate iz predromanti~arskog perioda izgradwe "nacionalnog stila". ansambl Kolo). Stanislav Preprek (1900-1982). pedago{kih. Milivoje Crv~anin (1892-1978). zajedni~kih za sve oblasti stvarala{tva. Izolacija od evropskih zbivawa i okretawe iskqu~ivo idejama koje dolaze iz Sovjetskog Saveza. Ona je imala svoju prethodnicu u nastojawima srpskih muzi~kih poslenika iz perioda izme|u dva svetska rata da muziku u~ine pristupa~nom {to ve}em broju qudi. Wima se nisu mogli vratiti ni Kowovi}. ali ih nisu bitno ni ugro`avali. Socijalisti~ki realizam u muzici prakti~no nije imao svoju "pripremnu" etapu u periodu pred rat. muziku za film i druge wima srodne. Zahtev da imaginarno delo "novog vremena" mora biti pisano realisti~kim muzi~kim jezikom. u ne{to mawoj meri. u praksi je dosta slobodno tuma~en i podrazumevao je maksimalno stilsko upro{}avawe gotovo klasi~ne formalne obrasce. ni Hristi}. ni Taj~evi}. nije potrajala toliko dugo da izazove zna~ajnije posledice. Posleratni period u razvoju srpske muzike ozna~en je kao period socijalisti~kog realizma. U oblasti organizacije muzi~kog `ivota socijalisti~ki realizam nije imao neke bitne negativne efekte. Sava Seleskovi} (1893-1941).1987). kojim se odlikuje ovo vreme. koji prvenstveno defini{u tematski krug inspiracije i. u kojima je postojawe poruke fabule bilo garant "pravovernosti". Najmawe traga ostavile su na delatnosti starijih. usmeravaju interesovawa umetnika na odre|ene `anrove masovnu pesmu. On je oblikovan pod uplivom op{tih ideolo{kih zahteva. Me|utim. Sve {to se u muzici u ovom periodu de{avalo bilo je ome|eno sa dva centralna zahteva: prvi se odnosio na demokratizaciju svih oblika muzi~kog `ivota.

Godine − brojna je generacija: Enriko Josif. Rajko Maksimovi}. Da to nije bio logi~an nastavak tendencija ka smirivawu izraza koje su se kod pojedinaca pojavile u prethodnom periodu. pripadnici pra{ke grupe te`e ostvarewu sinteze svojih mladala~kih avangardnih iskustava i neoklasi~nih i neoromanti:arskih nastojawa koja su ina~e karakteristi~na za ovo vreme u evropskoj umetnosti. otvorenog prema idejama moderne. Me|utim. No.tradiciji. bliskih distanciranom. A po~etak pedesetih godina upravo je bilo vreme profesionalnog sazrevawa prvih generacija kompozitora upisanih na Akademiju neposredno po okon~awu rata. kako je sam zapisao. komponovan na stihove Vaska Pope. Radi}ev tip neoklasicizma bio je u o{troj disonanci sa vode}im umetni~kim tendencijama doba u kojima je vladao jedan znatno jednostavniji. koji se tada ra|ao u beogradskim muzi~kim krugovima. g. Me|u imenima tada{wih studenata nalaze se na{i najistaknutiji stvaraoci: godine 1944. Petar Ozgijan. objektivisti~kom neoklasicizmu Stravinskog (naslovi su: Kow Patka Krompir Mahovina Belutak Stolica Koko{ka Magarac Violina Sviwa Puzavica Kaktus). "unutra{woj prirodi predmeta. 1948. stilska retardacija koja nastupa u delima pra{ke grupe bila je uslovqena pritiscima sredine. odr`an 17. Nade`da Mosusov. − Vasilije Mokrawac i Aleksandar Obradovi}. Upravo u periodu posle pedesetih nastaju wihovi najzna~ajniji kompozitorski radovi. kada zahla|uju odnosi sa Sovjetskim Savezom. − Sr|an Bari} i Zlatan Vauda. Tendencije u razvoju srpske muzike posle pedesetih godina Represivni socrealisti~ki zahtevi prema umetnosti gube snagu ve} neposredno posle 1948. g. Posle zavr{etka socrealisti~ke etape u razvoju srpske umetnosti. na kojem je posebno zapa`eno delo bio Radi}ev Spisak. Novi polet razvoju srpske muzike potom daje pojava prvih kompozitorskih generacija koje su {kolovane na beogradskoj Muzi~koj akademiji. 1945. ~ime zapo~iwe wena nova razvojna etapa. ona su ipak izraz stvarala~kih napora koji se ne mogu ozna~iti kao kretawe u poznatom (kao {to je to po pravilu kod socrealisti~kih dela). 1946. Radi} je Popinu poeziju shvatio kao osnovu za sopstveno umetni~ko promi{qawe o. Vladan Radovanovi}. Rudolf Bru~i. bio je koncert dela mladih kompozitora (tada jo{ studenata) Du{ana Radi}a i Enrika Josifa. Petar 24 . On je reprezentovao stremqewa nove kompozitorske generacije koja je stasavala na beogradskoj Muzi~koj akademiji. o wihovom `ivom. Spisak predstavqa niz muzi~kih krokija. − Dejan Despi}. najboqe dokazuju sami kompozitori svojim docnijim stvarala{tvom. U {estoj deceniji na studijama su bili Radomir−Lale Petrovi}. 1950. popu{tawe je bio vrlo postepeno i taj proces se mo`e pratiti tokom cele {este decenije. 1947. − Vlastimir Peri~i}. Du{an Kosti}. katkad do banalnosti upro{}en jezik. Jedan od prvih nagove{taja novog senzibiliteta. na studije se upisao Dragutin Gostu{ki. Du{an Radi}. Borivoje Simi}. o~ove~enom liku". marta 1954. Konstantin Babi}.

neprekidno raste. od velikog zna~aja bila je i mogu}nost usavr{avawa na razli~itim majstorskim kursevima u inostranstvu: u Be~u. Slobodan Atanackovi}. Dragocenu ulogu u tom smislu igrao je Zagreba~ki bijenale (1961). ^ine je preludijum i sedam me|usobno povezanih stavova (predvi|ena je samo pauza pred ~etvrti epitaf). Ostvarena je jezikom koji }e potom ostati karakteristi~an za Qubicu Mari} sve do danas: iskonski 25 . Milo{ Zatkalik. a potom i ne{to kasnije (1964) osnovana. kreativnoj razmeni iskustava s Evropom. @arko Mirkovi}. Izvo|ewe wene kantate Pesme prostora decembra 1956. simboli~no ozna~ava stvarala~ki raskid sa socrealisti~kim konvencijama. kompozitorskom radu. Vitomir Trifunovi}. publike i stru~ne javnosti. Zoran Eri}. dela koje je odmah osvojilo nepodeqena priznawa kritike. Ivana Stefanovi}. na ameri~kim univerzitetima (gde srpski autori upoznaju elektronsku muziku). ~vrstim okvirima {kolskih zahteva zasnovanih na neoklasi~nim. a uz pozitivne podsticaje sredine koja se postepeno.) Ova dva jugoslovenska festivala dala su odlu~uju}i podsticaj razvoju savremene muzike. Vladimir To{i}. Miodrag Savi}. Mada je wihov zajedni~ki temeq bio postavqen u dosta strogim. Tako su stvoreni uslovi da u srpskoj muzici ponovo zavlada polifonija stilskih i `anrovskih opredeqewa. Var{avi. Jugoslovenska muzi~ka tribina u Opatiji. sada izra`ena u mnogo ve}em stepenu nego pred rat. Klasici srpske muzike ovog vremena i ujedno vode}e li~nosti muzi~kog `ivota bili su predstavnici pra{ke grupe kompozitora. Ali. u centru evropske avangarde Darm{tatu. Londonu. otvarala ka slobodnoj. Milan Mihajlovi}.Bergamo. Kantata Pesme prostora napisana je za me{oviti hor i simfonijski orkestar. Bajrojtu. Vlastimir Trajkovi}. Milorad Kuzmanovi}. svetski festival savremene muzike na kojem su nastupali vode}i svetski i doma}i umetnici. kompoziciono-tehni~ko iskustvo koje su stekli tokom {kolovawa poslu`ilo im je tek kao sigurno. Parizu. Oni u posleratnom periodu dosti`u svoj stvarala~ki zenit i komponuju najzna~ajnije opuse. Sr|an Hofman. Jugoslav Bo{wak. Rimu. U sedmoj Rastislav Kambaskovi}. a broj onih koji se posve}uju stvarala~kom. (Wu }e posle raspada SFRJ naslediti majska Me|unarodna tribina kompozitora u Beogradu. autorka inspiraciju nalazi u sasvim druga~ijoj motivskoj sferi. ali sve nedvosmislenije. tradicionalnim znawima. Anica Sabo. g. Posleratno stvarala{tvo kompozitora pra{ke grupe i wihovih savremenika. Mirjana @ivkovi}. jer se jo{ izrazitije prepli}u delatnosti razli~itih kompozitorskih generacija. pouzdano ishodi{te na putu tra`ewa novih stvarala~kih poetika u koje }e krenuti snagom svog talenta. U punoj meri otkrivaju se samosvojnost i snaga kreativnih potencijala Qubice Mari}. Ivan Jevti}. Za razliku od u posleratnom vremenu dominantne tematike borbe i obnove u vokalno-instrumentalnim opusima na{ih kompozitora. U osmoj − Vera Milankovi}. na letwim kursevima savremene muzike. Zoran Hristi}. Slavko [uklar.

Specifi~nu vezu sa nacionalnim idiomom Mari}eva ostvaruje i u svojoj Pasakaqi za simfonijski orkestar (1958). A ~ini se da su weni pripadnici uspeli da na najboqi na~in prevazi|u ograni~ewa. Asimptota za guda~ki orkestar (1986). ona je osmislila vrlo osoben celove~erwi ciklus koji ~ine: Muzika oktoiha br. to jo{ uve nije bio akt destrukcije. ^etiri pesme Branka Radi~evi}a. u skladnom spoju arhai~nog i savremenog kroz ponirawe u praiskonsko. i 1967). Sredinom {eztdesetih godina autorka se prete`no okre}e kamernim ansamblima. za sopran i flautu (1992) i klavirski trio Torzo (1996). po drugom. te se Raji~i}eva 26 . sedmom i osmom glasu (delo jo{ nije zavr{eno). Tretman vokalne deonice. Mo`da se to na najo~igledniji na~in manifestuje u wegovim muzi~ko scenskim delima operama Simonida (tri verzije. kantata Prag sna (Muzika oktoiha br. Invokacija za kontrabas i klavir (1983). napor da se ona ostvari kroz (delimi~nu) stilsku retardaciju nije bio jalov. po~ivaju na idejnim osnovama slovenskog realizma. Inspiri{u}i se napevima Mokraw~evog Osmoglasnika. tre}em i ~etvrtom glasu). Wegov Tre}i klavirski koncert sigurno je jedno od najizvo|enijih dela ukupne doma}e produkcije. Vizantijski koncert za klavir i orkestar (Muzika oktoiha br. arhetipsko u ~oveku. Kara|or|e (Seme zla. Monodija oktoiha za violon~elo solo (1982). Ako je zahtev za smirivawe izraza imao ton imperativa u odnosu na pripadnike pra{ke grupe. sopran i alt solo i kamerni orkestar od 11 instrumenata). dok bi zaokru`ewe ciklusa donela Simfonija komponovana prema {estom. emitovana 1981) i Bele no}i (emitovana 1985. 1970). Magnovewa. posledwe tri pripadaju `anru televizijske opere). Lutaju}i svetom. ali uvek u prostorima tragawa za novim zvukom i putokazima koje je postavio wen profesor Josip Slavenski. izvo|a~a i publike bila je prirodna. 3. Stanojlo Raji~i} u ovom periodu tako|e ostvaruje najzrelija dela. Manastiri) i kantati Slepac na saboru (1961). ^udesni miligram. Tra`im pomilovawe. simfonijski preludijum ve~eri. Samom Raji~i}u pru`io je priliku da otkrije onaj romanti~arski deo svoje prirode. ra|ena po petom glasu. Dnevnik jednog ludaka (1975. za recitatora. komponuju}i niz bisera srpske kamerne muzike: ^arobnica. Lisje `uti. 2. klavir i guda~ki kvintet (ili guda~ki orkestar). Tragawe za arhetipskim kod Qubice Mari} je izazvalo i specifi~no interesovawe za nacionalno. Wegova sna`na umetni~ka li~nost uspela je da pru`i ubedqiv umetni~ki odgovor na zahteve vremena iz perioda zaokreta. 1958. kao i Ostinato super tema oktoiha za harfu. 1956. i da iz tog perioda iza|u oboga}eni novim iskustvom. melodijska recitacija za sopran i klavir na stihove Vergilijeve Osme ekloge iz Bukolika (1962).sna`ne ekspresivnosti. kao i osnovni dramatur{ki pricipi. Potreba za postojawem komunikacije izme|u kompozitora. koje je mo`da najneposrednije izra`eno u wenom cilusu Muzika oktoiha (195963). vokalno-instrumentalnim ciklusima (Na Liparu. 1 (po prvom glasu). koja ima zna~ewe laganog stava ciklusa. u wima se ostvaruje uverqivost psiholo{kih portreta likova. gde na originalan na~in tretira pricipe konstrukcije baroknog varijacionog oblika komponovanog na temu jedne narodne melodije. a sam kompozitor ga smatra jednim od svojih najuspelijih ostvarewa (pored opere Simonida i ciklusa pesama Na Liparu).

Evolutivni put i tipi~ne odlike Risti}evog muzi~kog jezika najboqe se mogu sagledati kroz wegove simfonije. muzika za decu. Zna~ajni su i Raji~i}evi kamerni (dva guda~ka kvarteta. Marko pije uz ramazan vino. klavirski trio. a srodnu ideju o postizawu visokog stepena motivskog jedinstva cele kompozicije realizuje i u ^etvrtoj simfoniji (1966). Smrt majke Jugovi}a. Me|u tim delima posebno mesto pripada Tre}em klavirskom koncertu (1950).operska dela s razlogom ubrajaju u najzna~ajnije priloge muzi~kom scenskom `anru u srpskoj muzici. 1956. transparentnim zvukom orkestra. 1957. dela wegove zrele razvojne faze. i Drugoj simfoniji manifestno pose`e za krugom neoklasi~nih sredstava izraza. 1963). simfonijske poeme (Zidawe Skadra. Simfonijske varijacije. Poseban zna~aj imaju Peta (1959) i [esta (1967) simfonija. Konciznom. ali da pri tom nikad bitno ne naru{i osnovni neoklasi~ni profil dela. filmska i scenska muzika. verovatno Raji~i}evom najpopularnijem i najizvo|enijem delu. melodrame. sonata za violinu i klavir) i klavirski opusi (pet sonata i zbirka Etide. 1951) u kojem on ostvaruje skladnu ravnote`u racionalnog i emocionalnog. Raji~i}ev instrumentalni opus je znatno obimniji. Sedam bagatela. preglednom formom. Koncert za kamerni orkestar. U oblasti simfonijske muzike komponovao je {est simfonija. 1958. dok je va`nost tog kompozicionog pricipa posebno 27 . Koncertantnom `anru Raji~i} daje prilog sa deset dela po tri za violinu i za klavir. U centru wegovog opusa u ovom periodu nalazi se simfonija: sa devet dela u ovoj oblasti ({to ga − s obzirom i na kvalitet dela − ~ini najzna~ajnijim srpskim simfoni~arem). Burleska. Stvarala~ki put Milana Risti}a posle godina zaokreta kre}e se primarno u oblasti neoklasi~nog jezika (po~ev od Druge simfonije. ova simfonija zra~i optimizmom i pleni visokom tehni~kom doterano{}u koja je znak ve} zrelog kompozicionotehni~kog majstorstva autora. i Koncert za orkestar. elementima dodekafonije koji se prepoznaju u principima konstrukcije tematizma). humoreske). 1957. Mali Radojica) i Varijace za simfonijski orkestar (1979). dva za klarinet i po jedan za violon~elo i fagot. Ipak. 1965. 1959) i zna~ajnom zainteresovano{}u za oblast koncertantne muzike (pored atematskog Violinskog koncerta iz ratnih godina. Dok je Prva (1941) bila dramati~ni odgovor na sudbonosne doga|aje. katkada pose`u}i za elementima muzi~kog jezika iz svoje ekspresionisti~ke faze (npr. Koncert za klarinet. U Petoj simfoniji (1967) Risti} se vra}a ~etvorostava~noj koncepciji ciklusa i na zanimqiv na~in pro`ima principe koncertanosti sa simfonijskim na~inom mi{qewa (sli~no se doga|a i u wegovim koncertima za solo instrumente. gde po~etni nonakord predstavqa ishodi{te motivskog materijala i okvirnih laganih stavova i sredi{weg brzog stava.. iskazan u masivnom i reskom orkestarskom zvuku. igre. U Tre}oj simfoniji (1961) Risti} koristi neobarokne varijacione postupke u radu sa dvanaesttonskom temom. u posleratnom periodu nastaju Prvi i Drugi klavirski koncert 1954. brojnim drugim orkestarskim opusima (Suita giocosa. i 1973.

Po~etak novog perioda ozna~io je rad na baletu Zlatna ribica (1950. koloritnim poznoromati~arskim orkestrom i harmonijom. Bio je to jedan od prvih doma}ih baleta koji se na sceni beogradske Opere pojavio posle Ohridske legende (premijera 1953). inspirisanim romanom Pesma Oskara Davi~a) i televizijskom operom Pa{trovski vitez. fuga i postludijum za orkestar (1961). kako je i u samom naslovu dela istaknuto. u kojoj se slobodno izlivaju razigranost i vedrina kao simboli wemu drage Italije. I Logareva koreografska bajka pose`e za sli~nim krugom izra`ajnih sredstava bogatim. 1976) dominiraju sli~ne tendencije. I u trilogiji posledwih simfonijskih opusa (1972. svite Primorje (1962) i Prole}ne slike (1962). a weno motivsko jezgro je tritonus iz kojeg proisti~u prakti~no svi motivski materijali dela. Kako se pri~a odvija u primorskom ambijentu. kamernog tona je Koncert za violon~elo (1971) za mali guda~ki orkestar i kvintet duva~a i. I Logarevo interesovawe za simfonijski `anr dobilo je niz novih priloga: izvanrednu koncertnu unvertiru Kosmonauti (1962).nagla{ena ve} i `anrovskim opredeqem Kocerta za kamerni orkestar i Koncerta za orkestar). a me|u wima se izdvaja Deveta {irinom svoje epske koncepcije. ali ipak ne odre|uju celokupnost muzi~kog toka. Muzi~koj sceni kompozitor potom daje prilog sjajnom. mo`da po izboru instrumenata ali i sadr`aju najzanimqiviji Dvostruki koncert za klarinet i rog (1967). potom dramati~nom ^etrdeset prvom (po libretu Momira Nikoli}a. zao{trava svoj muzi~ki jezik. Wegova stvarala~ka interesovawa i daqe su okrenuta najrazli~itijim podru~jima rada. prema libretu Jelene Vajs inspirisanom poznatom bajkom). U kompozitorskom opusu Dragutina ^oli}a po~etak perioda sinteze obele`avaju dela iz {ezdesetih godina: u kompozicijama Preludijum. Najvi{e to dolazi do izra`aja u Simfoniji. usmeravaju}i ga ka neoekspresionizmu. 1974. Oblast koncertantne muzike oboga}ena je brojnim delima: dva dela su namewena violini opse`ni Koncert u ha-molu (1954) i Concerto mordente (1968). Posledwi period 28 . Stvarala{tvo Mihovila Logara je u najmawoj meri bilo izlo`eno stilskim menama. ciklusu pesama Krug ne`nosti (1965) i Simfoniji in Sol (1968) on se ponovo okre}e dodekafonskim principima. {to bi odgovaralo strogim pravilima dodekafonije. bila je to prava ptrilika da do punog izra`aja do|e kompozitorova mediteranska priroda. gde dvanaesttonski nizovi imaju istaknutu ulogu u oblikovawu tematskog materijala i harmonskih sklopova. trostava~nu simfoniju Sinfonia italiana (1964). Za koncertno izvo|ewe Logar je sa~ino tri svite. U oblasti solo pesme nastaju dva vredna priloga Granada od Samarkanda (1963) i Tri pesme Endre Adija (1978). Tako|e. [esta simfonija (1968) bliska je po dramati~nom tonu Prvoj i Tre}oj. dinami~nom i duhovitom Pokondirenom tikvom (1954) prema ~uvenom tekstu Jovana Sterije Popovi}a. ra|enom prema noveli Stjepana Mitrova Qubi{e. tonalno te`i{te in G postoji u sva tri stava simfonije. koji u fantasti~nim scenama bivaju impresionisti~ki obojeni. Afinitet prema koncertantnom mi{qewu na{ao je i izraz i u Partiti concertante za duva~ki kvintet i guda~ki orkestar (1969).

U posleratnom periodu on nastavqa svoju raznovrsnu delatnost na raznim muzi~kim poqima. Svetli grobovi. Kompozitor i muzi~ki pisac Nikola Hercigowa pripadao je generaciji kulturnih poslenika koja se iskreno i istrajno borila za ostvarewe ideja jugoslovenstva i socijalizma. Jovan Bandur je karijeru zapo~eo kao dirigent i muzi~ki pedagog. Srbija). simfonijsku poemu Put u pobedu. opera-balet Stav’te pamet na 29 . ali intenzivira i svoju kompozitorsku aktivnost. da bi se potom posvetio kompozitorskom radu. koji je atonalan sa povremenim kori{}ewem dodekafonske tehnike u oblikovawu tematskog materijala). Simfoniju za guda~e i udaraqke (1979) i Koncert za violon~lo (1981).kompozitorovog stvarala{tva obuhvata Tre}i guda~ki kvartet (1973). U wegovom opusu izdvaja se triptih kantata Poema 1941. U wemu se ispoqava tendencija ka objektivizaciji izraza. Simfonijsku meditaciju. [est makedonskih pesama). Molitva {uma. P. gde se izdvaja ciklus pesama za glas i orkestar Vokalna lirika. Gvo`|e i zlato) i orkestra (Seqakova zdravica. Wego{a (u dve verzije. dugogodi{weg {efa-dirigenta Beogradske filharmonije. kamerna i klavirska dela (dva guda~ka kvarteta. U posmatranom periodu svoju delatnost nastavqaju i drugi kompozitori starije generacije. kamerni i klavirski opusi. izostaju nagla{ena emocionalnost i eksplozivna zvu~nost simfonijskih dela komponovanih {ezdesetih godina. U sumrak. ali prete`no u oblastima pedagogije. Mihailo Vukdragovi} je i u predratnom muzi~kom `ivotu Beograda igrao veoma va`nu ulogu. i kao scenski oratorijum 1957). Odlazak. Bandurov muzi~ki jezik kre}e se u poznoromanti~arskim okvirima. horske kompozicije (Jesen. muzikolo{ka i pedago{ka delatnost Nikole Hercigowe (1911−2000) i dirigentski rad Oskara Danona (1913). bez istaknutijih rezultata. pedago{ka i kompozitorska aktivnost Kre{imira Baranovi}a (18941975). Duva~ki kvintet (1977). horske kompozicije (posebno zna~ajan ciklus Madrigala. Wegov `ivotni put je od po~etka pedesetih godina vezan za beogradsku muzi~ku scenu. posebno se anga`uju}i u razvoju amaterizma. me|utim. Jugoslovenska partizanska rapsodija i Raspeva se zemqa. Za posleratni Beograd vezana je dirigentska. Izuzetak u tom smislu predstavqale bi kompozitorska delatnost Mihaila Vukdragovi}a (1900−85) i Jovana Bandura (18991956). Kragujevac 1941 /sa orkestrom/). muzi~ko-scenska vizija Planetarijom (1960). a u izrazu dominira wegova lirska priroda. osam kompozicija koje nastaju u periodu 192851). me|u kojima se izdvajaju muzi~koscenska burleska Vje~ni @id u Zagrebu (1942). kao i stvarala{tvo. solo pesme. Ki{a. Mala svita za klavir). koji naj~e{}e zastupaju ideje razvoja nacionalnog stila. kao kantata 1951. Gaj. Gorski vijenac na tekst P. brojne su solo pesme za glas uz pratwu klavira (Ti{ina. Komponovao je brojne kantate (Veziqa slobode. U wegovom stvarala{tvu preovladavaju vokalno-instrumentalna dela. organizacije muzi~kog `ivota i dirigentskog rada. Mada se ova dela i daqe kre}u u prostorima neoekspresionizma (posebno u harmonskom jeziku. koji je tokom niza godina vodio beogradsku Operu.

Sonata. okrenut tematici odnosa individualnog i kolektivnog na~ela. a filozofsko-idejni krug wegovih tada{wih stremqewa u naj~istijem se obliku sublimira u klavirskoj kompozicji Odjeci 30 . betovenskog profila simfonijskog mi{qewa sa jako nagla{enim dramatskim konfliktima. 1965. ^etvrtu (1972) i Petu (1978) simfoniju. glas i orkestar). Ilustrativna je u tom smislu evolutivna linija stvarala{tva Vasilija Mokrawca (19231984). neobaroknih principa konstrukcije ciklusa. Sli~ne odlike vidqive su i u prve tri simfonije (1961. sve jasnije iskazuju}i afinitet prema upotrebi zao{trenijih sredstava izraza (elementi dodekafonije. na tekst. 1950). guda~ki orkestar i dve harfe (1958). te tako nekonfliktno jedan pored drugog stoje elementi baroka. upravo zahvaquju}i svojoj sposobnosti da u sebe ukqu~i najrazli~itije kompozicione postupke (od sredwoveovnih i renesansnih kompozicionih tehnika. preko baroka.komediju (1964. i tragom individualnih uspona i slobodnih interpretacija neoklasi~nih polazi{ta postignuti izvanredno vredni rezultati. Vrlo brzo je napu{ten socrealisti~ki simplifikovani vid. a ogleda se u primeni bitonalnosti. Varijacije. zna~io jednu od najvitalnijih stilskih razvojnih linija. Koncertantnu muziku za klavir i orkestar (1976). koji je i u evropskoj muzici. klasike. dve sonatine) i kamernim opusima (Sonata za violinu i klavir). apartne impresionisti~ke zvu~nosti laganog stava i folklorne ritmi~ke stihije finala. Dr`i}a) i oratorijum Jama (u podnaslovu Passio homini nostri po Ivanu Goranu Kova~i}u. odblesaka xeza. filmsku i pozori{nu muziku. To okretawe modernom senzibilitetu vidqivo je ve} u Fragmentima (1956) i Igrama (1957) za klavir. romantizma i ipresionizma. Principi neobarokne koncepcije oblika primetni su i u Kon~ertinu za klavir. Divertimentu za guda~e (1968) i Simfonijeti za guda~e (1970). ali i ranim klavirskim (dva komada op. po~ev{i od druge decenije veka pa sve do ovog razdobqa. {to posebno dolazi do izra`aja u wegovom diplomskom radu (Dramati~na uvertira. Skrjabinovog modusa. politonalnost). Generacije kompozitora {kolovanih posle Drugog svetskog rata Zajedni~ko stilsko ishodi{te stvarala{tva posleratnih kompozitorskih generacija bio je neoklasicizam. Daqa stvarala~ka evolucija prati se kroz Lirsku poemu (1974). 1971). koje ostvaruje kao ve} zreo kompozitor. ali i u wima dolazi do izra`aja Mokraw~eva sposobnost da elemente jezika starih stilova upija prirodno i wima govori na jedan vrlo li~an na~in. Svoje stvarala{tvo Mokrawac zapo~iwe oslawaju}i se na klasi~ne osnove ste~ene u {koli. iz vremena pre studija. I u srpskoj muzici neoklasicizam se manifestovao u najrazli~itijim vidovima. Etide. pijaniste i kompozitora. Komponovao je i dela drugih `anrova. 1967). bartokovske motorike. M. Od samog po~etka shvatao ih je specifi~nim romanti~arskim senzibilitetom. vokalno-instrumentalnu (dela za hor i orkestar. sve do dodekafonije). 1 i 2.

Muzi~ki jezik Aleksandra Obradovi}a u osnovi po~iva na tradicionalnim principima 31 . violinu. obredno-komemorativni spektakl \a~ko doba [umarica. sopstvenim nemirima i dramom. Susreti. koje ~ini 11 odblesaka razli~itih misli. Kirka. po mi{qewu mnogih. name}u}i se svojom autenti~nom snagom i pro`ivqeno{}u. kao i neobarokna tragawa. svitu Kroz svemir. i Bru~i je po{ao od neoklasi~nih osnova muzi~kog jezika sa nagla{enim elementima nacionalnog idioma (istarskog i makedonskog folklora). U oblasti scenske muzike posebno mesto pripada zapo~etoj operskoj trilogiji (Prometej. zatim niz koncertantnih kompozicija za razli~ite instrumente (klarinet. koja se smatra jednim od najuspelijih simfonijskih dela u jugoslovenskoj posleratnoj muzici. Me|u koncertantnim delima zanimqiv je doprinos literaturi za fagot i trombon (dva koncerta). klavirske i horske kompozicije. Osim toga. za simfonijski i za duva~ki orkestar sa solistima i horom) i Sutjeska (tako|e dve verzije). Preludijum i fugu za glas i guda~e. kompozitor na svojevrstan na~in pravi rekapitulaciju pre|enog puta. raspolo`ewa i stvarala~kih odluka. napisao je muziku za balet Prole}ni uranak. O~i Sutjeske. Sam autor je Odjeke definisao kao prokomponovano. aleatorike. nedvosmisleno. Bru~ijev doprinos simfonijskoj muzici tako|e je vrlo veliki: obuhvata tri simfonije. me|u kojima veliki broj opse`nih simfonijskih i vokalnosimfonijskih opusa. Rad Rudolfa Bru~ija (1917) povezan je sa Novim Sadom. klavirski ciklus Preludijumi (1984) i Preludijum za klarinet solo (1984). U oblasti vokalno-instrumentalne muzike napisao je brojne kantate (Srbija. Mokrawac ostvaruje duhovni uzlet i remek-delo kakvo se retko pojavquje i odmah. Diptih za guda~ki orkestar. Brojne su wegove kamerne. koncertantna i vokalno-simfonijska dela. Sun~ani otoci. pisao je muziku za film i radio drame. Epitaf H za simfonijski orkestar i magnetofon. da bi se potom orijentisao na moderniji izraz koji ukqu~uje politonalnost i atonalnost. Poput drugih svojih kolega iz kompozitorske generacije {kolovane posle Drugog svetskog rata. tri koncerta za klavir). tematski objediweno delo. tri simfonijete. U oblasti orkestarske muzike dao je osam simfonija. Kamenu poemu za grad za sopran i kamerni sastav. violon~elo. ^ovek je vidik bez kraja. oratorijum Salut au monde. U wegovom simfonijskom opusu izdvaja se Sinfonia lesta (1965). Opus Aleksandra Obradovi}a (1927) je vrlo obiman sadr`i preko 200 kompozicija. najosobenijem klavirskom opusu u celokupnoj produkciji srpskih autora. daju}i jo{ jednom potvrde o kreativnom ~inu kao ~inu intenzivnog suo~avawa sa tradicijom. Metamorphoses BA-C-H za guda~e. Gilgame{. cikluse pesama (od kojih je najobimniji za glas i orkestar Plameni vjetar). Tragom svitawa. U posledwim kompozitorskim radovima Poema za klavir (1983). Slu`e}i se re~nikom tada uobi~ajenim me|u mla|im autorima. Vojvodina). prepoznaje. Faust) i baletima No} na pruzi. Preludijum i fugu za guda~ki orkestar. elemente dodekafonske tehnike. simfonijske svite.(1973). Wegov opus obuhvata scenska. Askezu za veliki guda~ki orkestar i ~elestu. Demon zlata. dve kantate: Simfonijski epitaf (u dve verzije. kao i vi{e kra}ih simfonijskih dela. simfonijska. okru`ewem. Katarina Izmailova 77.

Sonatina. Simfonijeta za guda~ki orkestar (1957). a tako|e selektivno koristi aleatoriku i elemente dodekafonske tehnike. smeo i originalan orkestarski zvuk. Sli~na otvorenost ka novom uo~ava se i u Obradovi}evom harmonskom jeziku. Skovranom i D. Kosti}em). Tri pesme na stihove Rabindranata Tagore). kojima je postavio temeqe razvoju teorijskih disciplina ne samo na beogradskoj visokoj {koli ve} {irom Jugoslavije. Vlastimir Peri~i} (1927−2000) razvio je bogatu aktivnost kao teoreti~ar. znala~ki kori{}en kontrapunktski rad. ali je za wega podjednako karakteristi~na i izrazita spremnost da vlastito iskustvo obogati novim kompozicionim tehnikama i otvorenost prema novim medijima. dok je za vokalni kontrapunkt napisao i sredwo{kolski uybenik. Rado je i ~esto izvo|en autor. ali vredan opus. pregledna formalna arhitektonika. Varijacije za klavir i posebno uspeli ciklusi pesama za glas i klavir (No} bez jutra. Stvarala{tvo Du{ana Radi}a (1929) tako|e izvire iz tradicionalnih korena (o neoklasi~nom profilu wegovog Spiska ve} je bilo re~i) i wemu 32 . ponekad oboga}en i kombinovan sa elektronskim. Wegova dela odlikuju komunikativnost. \uri}-Klajn (1962). za kakav se obi~no anga`uju ~itavi nau~ni timovi. Me|u wegovim delima posebno se izdvajaju kamerna dela Sonatina i Sonata za violinu i klavir. Nauka o muzi~kim oblicma. obiman leksikografski rad kapitalnog zna~aja. rasko{an.oblikovawa i rada sa tematskim materijalom. i ponekad kori{}enim smelijim harmonskim re{ewima koja mu daju impresionisti~ki kolorit. koju je napisao zajedno sa D. Posle istorije srpske muzike S. Kao dugogodi{wi profesor teorijskih predmeta Peri~i} je napisao nekoliko kapitalnih univerzitetskih uybenika. jasna. dobitnik nagrade na internacionalnom konkursu u Ver~eliju za Guda~ki kvartet (1950). ali sa nagla{enom ekspresivno{}u koja ga boji romanti~arski. Stilski je svoja dela ostvario u neoklasi~nom idiomu karakteristi~nom za petu i {estu deceniju u srpskoj muzici. Sonata. originalno boji zvuk miksturama paralelnim kretawem ~itavih akordskih kompleksa. koji. Posebno mesto u wegovom delu zauzima Vi{ejezi~ni re~nik muzi~kih termina (1985. ostvariv{i nevelik. Razvoj harmonskih stilova) i kontrapunkta (Instrumentalni i vokalno-instrumentalni kontrapunkt). Me|u Peri~i}evim radovima nalaze se i oni iz oblasti harmonije (Razvoj tonalnog sistema. Kompozicijom se bavio do sredine {ezdesetih godina. "Ludus tonalis" Paula Hindemita. polaze}i od {iroko shva}enog pro{irenog tonaliteta. Obradovi} je jedan od prvih srpskih kompozitora koji su istra`ivali u oblasti elektronske muzike. Skovranom. do`ivela je proteklih decenija ~ak sedam izdawa. tako|e kapitalan leksikografski priru~nik koji je svojim analiti~kim osvrtom na stvarala~ke opuse autora postavio temeqe savremenom muzikolo{kom pristupu nacionalnoj istoriji muzike. 1998). u saradwi sa D. U oblasti istorije muzike ostvario je kwigu Muzi~ki stvaraoci u Srbiji (1969. Peri~i}eva kwiga je dala najzna~ajniji doprinos wenom prou~avawu i sistematiziji. istori~ar muzike i kompozitor.

komponovane za soliste. Odlikuju ga originalna melodijska invencija. U oblasti vokalno-simfonijske muzike izdvajaju se Smrt Stevana De~anskog. U oblasti vokalnoinstrumentalne muzike zna~ajna je "kamerna trilogija" na stihove V. Tematika otu|ewa ~oveka u savremenom svetu koji je zaga|en i u fizi~kom i u duhovnom smislu Radi}a je inspirisala za upotrebu novih kompoziciono-tehni~kih sredstava (kola`na tehnika strukturirawa oblika). robusnosti savremenog izraza i arhai~nim slojevima psalmodi~nog pevawa. U~iteqi). mu{ki hor i orkestar na stihove Vaska Pope (1957). prozra~nosti i fluidnosti impresionisti~kih boja i atmosfera. Me|u kamernim delima najpoznatije delo su Snovi|ewa za flautu. vibrafon i udaraqke. Komponovao je niz orkestarskih dela: Simfonija. nagla{avawa groteske. Ru`a pod ^egrom. hor i orkestar. me|u kojima su naro~ito poznate Gungulice. ~etiri flaute i harfu. Sadr`aj eseji za soliste. za harfu i klavirska dela (naro~ito popularna Sonata lesta). Uspavana zemqa. za glas i klavir. Lirska simfonija za guda~e. Komponuje i solo pesme i horska dela. komadi za violinu i klavir. bujna ritmika. hor i kamerni orkestar. ali ipak savremenog zvuka. dao je niz zna~ajnih priloga u simfonijskoj muzici (jednostava~na Simfonija. Varijacije na narodnu temu i vokalno-instrumentalni ciklus koreografskih poema Iz moje zemqe. ]osi}a − Sadr`aj i Oratorio profano.bliskih poetika Stravinskog i Prokofjeva. harfu i klavir. Plodan kompozitor. a tako|e divertimento za duva~ki kvintet. Od muzi~ko-dramskih dela napisao je opere Qubav to je glavna stvar i Smrt majke Jugovi}a i balet Balada o mesecu lutalici. melodrama Predeli za recitatora i klavir i ciklus Opsednuta vedrina za `enski hor i dva klavira. On je sa posebnom bri`qivo{}u posve}en negovawu ideala apolinijske lepote. Pesma nad pesmama za `enski hor i kamerni ansambl. soliste. Pope. Sinfonietta di tre re. ili za dva glasa i kamerni ansambl). Prizori sa sela. Kantata se mo`e smatrati centralnim oblikom u Radi}evom vokalno-simfonijskom opusu. Simfonijeta. pa ni diskretnog okretawa folklornim uzorima. Nov sadr`ajni krug u Radi}evim kantatama otvaraju dela komponovana na stihove B. On se u ovom `anru nadovezuje na tragawa Qubice Mari}. Improvizacije na 33 . Divertimento za guda~ki orkestar. Wegov opus obuhvata prakti~no sve `anrove. Simfonijeta. Od kamernih dela izdvajaju se Klavirski kvintet. moteti za recitatora. jo{ u ranim opusima osvojenom. specifi~nom muzi~kom jeziku koji zdru`uje sklonost prema najrazli~itijim izra`ajnim sferama: baroknom tipu mi{qewa i konstrukcije oblika. Svita) i koncertantnom `anru (Koncert za klavir i Sonata antica za orkestar s obligatnim klavirom). a naro~it afinitet pokazao je za krupne vokalno-simfonijske oblicike (kantate U o~ekivawu Marije. Komponovao je muziku za vi{e filmova. Zapevka i ]ele-kula). Dve simfonijske slike. Oratorio profano. Vukova Srbija. Rustikon i Himne za hor i orkestar. To postaje posebno jasno posle nastanka monumentalne epske slike ]ele-kula (u podnaslovu "epsko vi|ewe u ~etiri pevawa" − Crni \or|e. ]ele-kula. koju ~ine Spisak (u dve verzije. zasi}ena zvu~nost harmonskog i orkestarskog jezika. koja se ne libi ni ekspresionisti~kih zao{travawa. solo pesme. Stvarala~ka priroda Enrika Josifa (1924) ispoqava se u.

Po~etkom sedamdesetih godina. U oblasti orkestarske muzike napisao je Simfoniju i Uvertiru.narodnu temu za 14 duva~kih instrumenata. 1971). Prodor ideja moderne i postmoderne Po~etkom sedamdesetih godina novi duh evropske avangarde sedme decenije − upoznavawe kompozicionih principa poqske {kole i \er|a Ligetija (Ligeti) − donosi u srpsku muziku generacija kompozitora ro|enih po~etkom tridesetih godina Petar Bergamo (Koncertantna muzika. Capriccio). Man~ester trio za flautu. ciklusi Minijature. 1976). Eppur si muove. Berislav Popovi} (Difrakcije. Divertimento concertante za hornu. Sonora. Triptih za violinu i orkestar. Koncert za Nata{u). Rastislav Kambaskovi} (Fluidi. Pasakaqa i Tri meditacije za violon~elo i klavir. melanholi~nu. Na tragu otvarawa ka avangardnim stremqewima pojavquje se potom kompozitorska generacija ro|ena ~etrdesetih godina. Concerto grosso za flautu. ^etiri skice. 1971). 1974). Nokturno za dve flaute i klavir. ostvaren u najrazli~itijim vidovima i nijansama. dve sonate. ^etiri pri~e. Poemu i Na kraju puta. s osnivawem Elektronskog studija Tre}eg programa Radio Beograda u na{oj sredini su stvoreni uslovi za razvoj elektronske i elektro-akusti~ke muzike (direktor Vladan Radovanovi}). Ritmovi. za kamerni orkestar Viwete. Varijacije na me|umursku temu. Muzi~ka nedeqa za dva violon~ela. kao i vi{e klavirskih dela (Sonata brevis. u svom neoklasi~nom jeziku obuhvatio najrazli~itije aspekte izra`ajnosti sentimentalno-elegi~nu. da bi preko prolazne ekspresionisti~ke britkosti ispoqene u delima pisanim krajem sedamdesetih i po~ekom osamdesetih. Concerto sereno. Concertino za klarinet. Dva intermeca. trubu i orkestar. klarinet. Polazi{te stvarala{tva kompozitora i teoreti~ara Dejana Despi}a (1930) je neoklasicizam. skercoznu. balet Hasanaginica. violon~elo i klavir. Rajko Maksimovi} (Muzika postawa. Zoran Hristi} (diplomski rad Naslovi. violinu. 1966. obou. Serenada jednog fauna za nonet i harfu. 1967). fagot i orkestar. Balada. 1966). Slobodan Atanackovi} (Sinfonia da festa. sadr`ajni dijalog sa tradicijom. fagot i orkestar. Tri haiku. Mala svita za guda~ki kvartet. a poseban afinitet ima prema koncertantnoj muzici (Concertino za dve flaute i kamerni orkestar. 1966. Arion Vlastimira Trajkovi}a po~iva na minimalisti~ko-konceptualisti~koj zamisli i 34 . Divertimento za duva~ki kvartet. Svetlosti severa. 1965. Not to be or to be. Raspolo`ewa. formalnog i pojmovnog kruga". violu. veliki broj klavirskih dela (Dubrova~ki divertimento. meditativnu. Petar Ozgijan (Sigogis. Koncert za orkestar. Dies irae kvintet za obou. 1962). 1973. Kamernom `anru pripadaju tri guda~ka kvarteta. 1969. 1975). Humoristi~ne etide. 1963). Vladan Radovanovi} (Sferoon. On se otiskuje iz frankovsko-ravelovske stilistike. Vojin Komadina (Smrt majke Jugovi}a. Koncert za klavir i orkestar. Viwete. violon~elo i klavir. primewen kao svojevrsni "muzi~ki govor o muzici odabranog izra`ajnog. Epitaf. Scarlattiana). kao i muzike za decu. Komponovao je u oblasti vokalne (Krug) i horske muzike. Muzi~ki re~nik.

{to potom ima prirodan nastavak u wenim radovima iz oblasti radiofonije (Lacrimosa. 1974.repetitivnoj tehnici. 1981. Orfov instrumentarij i dirigenta 1978). Antikoncert za violinu i orkestar. Za problematiku predoblikovawa muzi~kog dela zainteresovana je Ivana Stefanovi} (Fragment mogu}eg reda. 1993). Milo{ Petrovi}. Interesovawe za minimalizam (ve} ispoqeno kod V. Po~etak osamdesetih godina u srpskoj muzici obele`en je postmodernom orijentacijom. Vitomira Trifunovi}a (Koncert za violinu i orkestar. Integralna organizacija muzi~kih parametara prvi put je primewena u kompozicijama Sr|ana Hofmana u ciklusu Heksagoni (Monodrama za violon~elo. Miroslav Savi}. Slobodana Atanackovi}a (Akatist za soliste. 1979). 1990. kao i za ispitivawe odnosa izme|u elektronskog. Ozgijana (Simfonija '75. Sr|ana Hofmana (zvu~ni objekti za 11 guda~a Dolazi! 1981. 1990. Vladimir To{i}. 1976. Vuka Kulenovi}a (Raskovnik za guda~ki orkestar. 1982). Vladana Radovanovi}a (Vokalinstra. Malo ve~no jezero). 1983. 1977 i Instrumentalne pesme za `enski hor). 1992). Berislava Popovi}a (Igra senke za duva~ki kvintet. 1982). 35 . Metropola ti{ina/Stari Ras. Ove stvarala~ke tendencije prepoznaju se u stvarala{tvu P. 1983). Po~etkom osamdesetih ona se uo~ava i kod Zorana Hristi}a (koreotorijum Korak 1980. Aktuelnu muzi~ku scenu u Srbiji odlikuje bogata polihronija zbivawa koja }e tek postati predmet istorijskih sistemaizacija. hor i orkestar. Memento. 1976). violon~elo i klavir. Milo{ Rai~kovi}). 1983). 1979). Ritual. Balada za guda~e. hor Otisci zvu~awa. Slike Haosa I−V). Milana Mihajlovi}a (Tri nokturna. Konzertstück za violinu i guda~ki orkestar. Trajkovi}a) manifestno se objavquje u delovawu grupe Nova generacija (Miodrag Lazarov Pashu. Radovanovi}a i na specifi~an na~in kod V. 1975. jo{ u vreme studija na Fakultetu muzi~ke umetnosti. 1976). konkretnog i `ivog zvuka (Kuda sa pticom na dlanu za udaraqke i magnetofonsku traku. koja se okupila oko programa rada Studentskog kulturnog centra po~etkom sedamdesetih. Zorana Eri}a (Off za kontrabas i 13 guda~a. Koralna simfonija. 1982. Milimir Dra{kovi}. Eine kleine Trauermusik. Pastorala za violinu solo. muzi~ka scena za {est grupa devojaka. Nokturno za guda~e. Farsa za violinu.

...........................................SADR@AJ Stara srpska muzika (razvj do XVIII veka)........ 1 Svetovna muzi~ka tradicija sredweg veka (3) Crkvena muzi~ka tradicija sredweg veka (3) Srpska muzika u XVIII veku (4) Umetnost novog doba (XIX i XX vek)...... 5 Predromantizam (6) Romantizam Mokraw~evo doba (8) Pozni romantizam put ka moderni (13) Tendencije u razvoju srpske muzike poslepedesetih gdina (20) 36 ...........................

37 .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->