Zakon o vodama

Zakon je objavljen u "Službenom glasniku RS", br. 46/91, 53/93 i 54/96. Vidi: čl. 45. Zakona - 53/93-2467. Vidi: čl. 2. Zakona - 67/93-3111. Vidi: čl. 34. Zakona - 48/94-1497. Vidi: čl. 45. Zakona - 101/2005-28. Prestao da važi osim odredaba čl. 81. do 96. - vidi: čl. 227. Zakona - 30/2010-80.

I. OPŠTE ODREDBE
Član 1.
Ovim zakonom uređuje se zaštita voda, zaštita od štetnog dejstva voda, korišćenje i upravljanje vodama, kao dobrima od opšteg interesa, uslovi i način obavljanja vodoprivredne delatnosti, organizovanje i finansiranje vodoprivredne delatnosti i nadzor nad sprovođenjem odredaba ovog zakona. Odredbe ovog zakona odnose se na sve površinske i podzemne vode, uključujući vodu za piće, termalnu i mineralnu vodu. Odredbe ovog zakona odnose se i na granične i državnom granicom presečene vodotoke i međurepubličke vode u granicama Republike Srbije, ako posebnim zakonom nije drugačije propisano.

Član 2.
Vode se mogu koristiti na način kojim se ne ugrožavaju prirodna svojstva vode, ne dovodi u opasnost život i zdravlje ljudi, ne ugrožava biljni i životinjski svet, prirodne vrednosti i nepokretna kulturna dobra. Vodu prirodnih vodotoka, prirodnih jezera, prirodnih izvora, javnih bunara i javnih česmi mogu koristiti svi, pod jednakim uslovima za zadovoljavanje životnih potreba

Član 3.
Vodoprivrednom delatnošću, u smislu ovog zakona, smatra se uređenje voda i vodotoka, zaštita od štetnog dejstva voda, zaštita voda od zagađivanja i obezbeđivanje vode za korišćenje.

Član 4.
Vodoprivrednim objektima u smislu ovog zakona smatraju se: 1) objekti za zaštitu od štetnog dejstva voda sa vodoprivrednim uređajima i opremom: nasipi, regulacione građevine, retencije, brane, akumulacije, odvojeni kanali, drenažni bunari, ustave, crpne stanice i objekti za zaštitu od erozija i bujica;

2) objekti za korišćenje voda: akumulacije, vodozahvati, crpne stanice, rezervoari za vodosnabdevanje, magistralni cevovodi ili kanali sa objektima, postrojenja za pripremu pitke vode i brodske prevodnice; 3) objekti za zaštitu voda: glavni kolektor za dovođenje otpadnih voda do uređaja za prečišćavanje otpadnih voda, uređaji za prečišćavanje otpadnih voda i objekti za odvođenje prečišćenih voda; 4) hidromelioracioni objekti sa vodoprivrednim uređajima i opremom: objekti za navodnjavanje i objekti za odvodnjavanje.

Član 5.
Pojedini izrazi, upotrebljeni u ovom zakonu, imaju sledeće značenje: 1) vodno područje je područje koje obuhvata jedan ili više slivova ili njihovih delova koji čine prirodnu hidrografsku celini; 2) melioraciono područje je deo vodnog područja koje obuhvata jedan ili više slivova unutrašnjih voda za koje se jedinstveno uređuje odvodnjavanje suvišnih voda ili dovođenje voda za navodnjavanje; 3) vodna zadruga je oblik organizovanja korisnika voda na određenom području radi korišćenja voda u privredne svrhe; 4) vodni režim je kvalitativno i kvantitativno stanje voda na određenom području i u određenom vremenu; 5) vodoprivredni bilans je kvantitativni i kvalitativni odnos raspoloživih i potrebnih količina površinskih i podzemnih voda u određenom periodu i na određenom području; 6) izvorište je prostor na kome se zahvata voda radi javnog snabdevanja stanovništva (izvor, bunar, deo reke ili jezera, akumulacija ili njen deo); 7) javno snabdevanje stanovništva vodom za piće je snabdevanje vodom više od pet domaćinstava, odnosno više od 20 stanovnika, snabdevanje objekata preduzeća vodom, kao i građana koji samostalno obavljaju delatnosti proizvodnje i prometa životnih namirnica i snabdevanje vodom javnih objekata (škole, domovi kulture, autobuske i železničke stanice i dr.); 8) garantovani minimum je proticaj koji se nizvodno od vodozahvata mora obezbediti u vodotoku; 9) korito za malu vodu je udubljenje kroz koje teku vode vodotoka pri niskim i srednjim vodama, odnosno koje je redovno pokriveno vodama jezera; 10) korito za veliku vodu je prostor preko kojeg teče velika voda vodotoka ili su pokrivena vodama jezera pri visokim vodostajima do verovatnoće pojave jednom u 50 godina; 11) obala je pojas zemljišta koji se proteže neposredno uz korito za veliku vodu vodotoka ili jezera, odnosno akumulacije, a obala u području zaštićenom od poplava je pojas zemljišta širine 50 metara računajući od unutrašnje nožice nasipa prema branjenom području; 12) inundaciono područje je pojas zemljišta između korita za malu vodu i spoljne nožice nasipa, odnosno pojas zemljišta između korita za malu vodu i poplavne linije na području na kojem nisu izgrađeni objekti za zaštitu od štetnog dejstva voda; 13) vodno zemljište je korito i obale vodotoka, jezera i akumulacije; 14) zemljište ugroženo od erozije je zemljište na kome usled dejstva vode nastaju pojave opiranja, brazdanja, podrivanja i klizanja, kao i zemljište podložno ovim uticajima; 15) regionalni sistem za snabdevanje vodom je sistem koji snabdeva vodom dve ili više opština;

16) javni vodovod je sistem za snabdevanje vodom za piće koji ima uređeno i zaštićeno izvorište, kaptažu, rezervoar i vodovodnu mrežu; 17) seoski vodovod je sistem za snabdevanje vodom za piće seoskog naselja koji ima uređeno i zaštićeno izvorište, kaptažu, uređaj za pripremu vode, rezervoar i razvodnu mrežu a kojim ne upravlja javno komunalno preduzeće, odnosno drugo preduzeće; 18) prijemnikom se smatra prirodni i veštački vodotok, jezero i podzemne vode.

II. VODNA PODRUČJA
Član 6.
Radi obezbeđivanja zaštite voda, zaštite od štetnog dejstva voda, uređenja, korišćenja i upravljanja vodama na teritoriji Republike Srbije, obrazuju se vodna područja i to: 1) Vodno područje Dunava koje obuhvata delove slivova Dunava, Tise i Timoka i slivove Mlave i Peka; 2) Vodno područje Save koje obuhvata delove slivova Save i Drine i sliv Kolubare; 3) Vodno područje Morave koje obuhvata sliv Velike Morave i delove slivova Južne Morave, Zapadne Morave, Pčinje, Dragovištice, Lepenca, Belog Drima, Ibra, Čajlanske i Crnog Kamena. Granice vodnih područja iz stava 1. ovog člana utvrđuje Vlada Republike Srbije (u daljem tekstu: Vlada). Teritorija Republike Srbije predstavlja jedinstven vodoprivredni prostor.

Član 7.
Melioraciono područje kao deo vodnog područja obuhvata poljoprivredno, šumsko i građevinsko zemljište, zemljište pod saobraćajnicama i drugo zemljište za koje se sistemima za odvodnjavanje neposredno ili posredno omogućava brže i pogodnije oticanje suvišne vode, sa kojeg dotiče voda na zemljište koje se sistemima za odvodnjavanje štiti od suvišne vode i za koje se dovodi voda za navodnjavanje. Melioraciono područje i njegove granice određuje ministarstvo nadležno za poslove vodoprivrede.

III. VODNI REŽIM
Član 8.
Vodni režim održava se i unapređuje uređivanjem i održavanjem vodotoka, izgradnjom i održavanjem vodoprivrednih objekata i primenom mera za zaštitu od štetnog dejstva voda, korišćenje voda za zaštitu voda od zagađivanja, a u skladu sa vodoprivrednom osnovom, odnosno vodoprivrednim uslovima, vodoprivrednim saglasnostima i vodoprivrednim dozvolama.

1. Vodoprivredna osnova Član 9.

Vodoprivredna osnova je dugoročni plan za održavanje i razvoj vodnog režima na teritoriji Republike Srbije, na jednom ili više vodnih područja ili delu vodnog područja. Vodoprivredna osnova sadrži naročito: postojeće stanje vodnog režima i vodoprivrednih objekata na određenom području, uslove za održavanje i razvoj vodnog režima kojima se obezbeđuju najpovoljnija i najcelishodnija tehnička, ekonomska i ekološka rešenja za jedinstveno upravljanje vodama, zaštitu od štetnog dejstva voda, zaštitu voda i korišćenje voda. Po isteku vremena od 10 godina od dana donošenja vodoprivredne osnove preispitaće se rešenja utvrđena vodoprivrednom osnovom. Vodoprivredna osnova vodnog područja i dela vodnog područja mora biti u skladu sa vodoprivrednom osnovom Republike Srbije. Vodoprivredne osnove iz stava 1. ovog člana, prostorni i urbanistički planovi moraju biti međusobno usklađeni.

Član 10.
Vodoprivrednu osnovu Republike Srbije i vodoprivrednu osnovu vodnih područja iz člana 6. ovog zakona donosi Vlada. Vodoprivrednu osnovu dela vodnog područja donosi ministarstvo nadležno za poslove vodoprivrede. Vodoprivrednu osnovu Republike Srbije priprema ministarstvo nadležno za poslove vodoprivrede. Vodoprivrednu osnovu vodnog područja i dela vodnog područja priprema javno vodoprivredno preduzeće.

2. Vodoprivredni bilans i plan za upravljanje vodnim režimom Član 11.
Vodoprivredni bilans služi za praćenje raspoloživih količina voda po kvalitetu i kvantitetu za srednjoročno i dugoročno planiranje. Vodoprivredni bilans se izrađuje za teritoriju Republike Srbije, po vodnim područjima i njihovim delovima na propisan način. Ministar nadležan za poslove vodoprivrede (u daljem tekstu: ministar vodoprivrede) donosi bliži propis o sadržini i načinu izrade vodoprivrednog bilansa.

Član 12.
Radi zaštite voda, zaštite od štetnog dejstva voda i usklađene upotrebe voda, donosi se plan za upravljanje vodnim režimom. Plan za upravljanje vodnim režimom se izrađuje za teritoriju Republike Srbije i vodno područje. Planom iz stava 1 ovog člana utvrđuju se mere za upravljanje vodnim režimom.

Član 13.
Vodoprivredni bilans za teritoriju Republike Srbije i vodno područje i plan za upravljanje vodnim režimom za teritoriju Republike Srbije, donosi Vlada.

a po potrebi i prethodne studije i idejna rešenja kojima se bliže sagledava uticaj objekta na vodni režim. luke i . manjih poslovnih objekata i drugih objekata koji se grade u skladu sa odgovarajućim urbanističkim. aerodrome. Vodoprivredni bilans za vodno područje i njegove delove i plan za upravljanje vodnim režimom za vodno područje priprema javno vodoprivredno preduzeće. ovog člana za koje nije potrebno pribavljanje vodoprivrednih uslova. nameni i veličini objekta. + Sudska praksa 3. Uz zahtev za izdavanje vodoprivrednih uslova: investitor podnosi i osnovne podatke o lokaciji. priprema ministarstvo nadležno za poslove vodoprivrede. Vodoprivrednim uslovima se može propisati obaveza da se ispuštanje vode vrši uzvodno od mesta zahvatanja vode istog korisnika. 7) magistralne i regionalne puteve. 2) sisteme za snabdevanje vodom. U postupku pripreme tehničke dokumentacije za izgradnju novih i rekonstrukciju postojećih objekata i za izvođenje drugih radova koji mogu uticati na promene u vodnom režimu. termoelektrane i rudnike. Vodoprivredni uslovi Član 14. 4) zahvat i dovođenje voda za industrijske objekte iz površinskih i podzemnih voda. 5) industrijske objekte čije se otpadne vode ispuštaju u površinske i podzemne vode ili javnu kanalizaciju. železnice i mostove na njima. prevodnice. ovog člana za građenje stambenih. Vodoprivredni uslovi su potrebni za izgradnju. Ministarstvo nadležno za poslove vodoprivrede odrediće poslovne i druge objekte iz stava 2. odnosno rekonstrukciju objekata i izvođenje drugih radova i to: 1) brane i akumulacije. nije potrebno pribavljanje vodoprivrednih uslova. investitor je dužan da pribavi vodoprivredne uslove. Preduzeća i druga pravna lica koja zahvataju ili ispuštaju vodu dužna su da dostave javnom vodoprivrednom preduzeću podatke o potrošnji i količinama zahvaćenih i ispuštenih voda radi izrade vodoprivrednog bilansa. Izuzetno od odredbe stava 1. 6) postrojenja za prečišćavanje i objekti za odvođenje i ispuštanje otpadnih voda.Vodoprivredni bilans za deo vodnog područja i plan za upravljanje vodnim režimom za vodno područje donosi ministarstvo nadležno za poslove vodoprivrede. odnosno prostornim planom i ako se priključuju na javni vodovod i kanalizaciju i bunare za snabdevanje vodom za piće jednog domaćinstva. 3) hidroelektrane. Vodoprivredni bilans i plan za upravljanje vodnim režimom za teritoriju Republike Srbije. + Sudska praksa Član 15.

19) izgradnju ili zatrpavanje bušenih i reni bunara i drugih bušotina za potrebe rudarskih i geoloških područja. Vodoprivredna saglasnost . i 24. 18. 14) zahvat i dovođenje vode za objekte. 27) ostale objekte koji mogu privremeno. ovog člana izdaje opštinski organ uprave nadležan za poslove vodoprivrede. izuzev industrijskih. a za objekte i radove iz stava 2. 2. Vodoprivredne uslove iz stava 1. ovog člana izdaje javno vodoprivredno preduzeće. gasovode i produktovode. 11) vađenje peska. izuzev industrijskih. 12. 16. 16) veštačko obogaćivanje podzemnih izdana. 8) industrijske i komunalne deponije. 21. + Sudska praksa 4. 17. ovog člana izdaje ministarstvo nadležno za poslove vodoprivrede. ovog člana investitor je dužan da pribavi mišljenje Republičkog hidrometeorološkog zavoda. 20) sađenje drveća i žbunastog bilja i njihovu seču u koritu za veliku vodu i na obali. 1. 13) sisteme za odvodnjavanje i navodnjavanje. tač. 14. i 27. 19. napuštenih korita i s obala prirodnih vodotoka.pristaništa. osim za atmosferske vode koje nisu zagađene i vode iz domaćinstva. i 4. 26) vodenice i objekte na splavovima. 12) ispiranje akumulacionih jezera ili čišćenje nataloženog nanosa iz akumulacionog jezera. 18) seoske vodovode. tač. ovog člana i mišljenje javnog vodoprivrednog preduzeća. 20. Pre izdavanja vodoprivrednih uslova za objekte i radove iz st. 13. iz površinskih i podzemnih voda. šljunka. 15) objekte. povremeno ili trajno da prouzrokuju promene u vodnom režimu ili na koje može da utiče vodni režim. 23) skladištenje na obalama materija koje mogu zagaditi vodu. tač. 15. 17) ribnjake. Vodoprivredne uslove iz stava 1. do 10. 11. 10) magistralne naftovode. kamena i drugog materijala iz korita vodotoka. 9) uređenje vodotoka i izgradnju zaštitnih vodoprivrednih objekata. 25) objekte. 22) navodnjavanje poljoprivrednog zemljišta otpadnim vodama. izuzev industrijskih. 24) podzemna i nadzemna skladišta za naftu i njene derivate i druge opasne materije. čije se otpadne vode ispuštaju u površinske i podzemne vode. sprudova. Vodoprivredne uslove iz stava 1. čije se otpadne vode ispuštaju u javnu kanalizaciju. 23. prirodnih i veštačkih akumulacija i na područjima ugroženim od erozije. 22. 21) promenu katastarske kulture zemljišta na erozivnom području. 25. i 26.

6. a za radove iz stava 1. Pravo stečeno na osnovu vodoprivredne dozvole ne može se preneti na drugog korisnika bez saglasnosti organa. za objekte i radove koji se odnose na podzemne vode iz stava 1. 23. 18. stav 1. jezera i podzemnih voda. Ako se izgradnjom objekta ili izvođenjem radova ne otpočne u roku od dve godine vodoprivredna saglasnost prestaje da važi. 2) ispuštanje voda i drugih materija u prirodne i veštačke vodotoke. 7. tač. izmenjene prirode i kvaliteta ispuštenih voda. 16. Vodoprivrednu dozvolu izdaje organ. Vodoprivredna dozvola se izdaje na određeno vreme a najduže za period od 10 godina. Vodoprivrednu saglasnost izdaje organ. 14. . Sudska praksa Član 19. 4. i 24. Vodoprivrednom saglasnošću se utvrđuje da je tehnička dokumentacija za objekte i radove. Vodoprivredna dozvola je potrebna za: 1) korišćenje i upotrebu voda iz prirodnih i veštačkih vodotoka. (akumulacija za vodosnabdevanje) 2. tač. 5. može se izdati po prethodno pribavljenoj vodoprivrednoj saglasnosti. odnosno javnog vodoprivrednog preduzeća koje je izdalo vodoprivrednu dozvolu. podzemne vode i javnu kanalizaciju. izuzev objekata i radova iz člana 14. ovog zakona potrebna je i saglasnost ministarstva nadležnog za poslove zdravlja i zaštite životne sredine. tač. + 3) povećanje količine zahvaćenih i ispuštenih voda. Vodoprivrednom dozvolom se utvrđuje način i uslovi za upotrebu i korišćenje voda i ispuštanje voda. ovog člana ministarstva nadležnog za geološke poslove. 14. + Sudska praksa Član 17. 1. ovog člana opštinskog organa uprave nadležnog za poslove zdravlja i zaštitu životne sredine. jezera. Za objekte i radove iz člana 15.Član 16. ovog zakona. i 16. 3. odnosno javno vodoprivredno preduzeće za objekte i radove za koje su izdali vodoprivrednu saglasnost. 8. i 19. 22. Odobrenje za izgradnju novih i rekonstrukciju postojećih objekata i postrojenja i izvođenje drugih radova. odnosno javno vodoprivredno preduzeće za objekte i radove za koje su izdali vodoprivredne uslove. urađena u skladu sa vodoprivrednim uslovima. Vodoprivredna dozvola Član 18. + Sudska praksa 5. + Sudska praksa Član 20. stav 2.

Član 25. sađenje drveća i žbunastog bilja u koritu za veliku vodu i na obali. odnosno javno vodoprivredno preduzeće dužni su da sve izdate vodoprivredne saglasnosti. ovog zakona registruje u vodnoj knjizi. mostova. tač. Odobrenje za upotrebu objekata i postrojenja može se izdati ako je prethodno za njih izdata vodoprivredna dozvola. 2. i 3. Ostale odredbe o vodnom režimu Član 22. Uz zahtev za izdavanje vodoprivredne saglasnosti i vodoprivredne dozvole prilaže se tehnička dokumentacija propisane sadržine. . Ministar vodoprivrede donosi bliži propis o obrascu i načinu vođenja vodne knjige. stav 2. ovog zakona dostave ministarstvu nadležnom za poslove vodoprivrede. izgradnju nasipa. 3) kad se pravo ne vrši bez opravdanih razloga duže od dve godine. gasovoda i produktovoda. Opštinski organ uprave nadležan za poslove vodoprivrede i javno vodoprivredno preduzeće dužni su da sve izdate vodoprivredne saglasnosti i vodoprivredne dozvole i potvrdu iz člana 21. stav 2. magistralnih i regionalnih puteva. Član 21. + Sudska praksa 6. podzemnih i nadzemnih skladišta za naftu i njene derivate i druge opasne materije. Član 24. magistralnih naftovoda. ovog člana odobrenje za upotrebu objekata i to za regulaciju vodotoka. Član 23. Organ. Vodoprivredni uslovi. vodoprivredna saglasnost i vodoprivredna dozvola izdaju se u skladu sa vodoprivrednom osnovom. može se izdati po prethodno pribavljenoj potvrdi o ispunjenosti uslova iz vodoprivredne saglasnosti. Izuzetno od odredbe stava 1. ovog člana donosi organ odnosno javno vodoprivredno preduzeće koje je izdalo vodoprivrednu dozvolu. Potvrdu iz stava 2. Ministar vodoprivrede donosi bliži propis o sadržini tehničke dokumentacije koja se prilaže uz zahtev za izdavanje vodoprivredne saglasnosti i vodoprivredne dozvole. dalekovoda. odnosno javno vodoprivredno preduzeće koje je izdalo vodoprivrednu saglasnost. železnica.Pravo stečeno na osnovu vodoprivredne dozvole prestaje: 1) istekom roka trajanja dozvole. Rešenje o utvrđivanju prestanka prava iz stava 1. na propisani način. vodoprivredne dozvole i potvrdu iz člana 21. 2) ako se korisnik odrekne prava iz dozvole. ovog člana izdaje organ.

dužnosti. nazive preduzeća i organizacija koja vrše odbranu i imena odgovornih lica. IV. Član 28. . ovog člana su javne knjige. Ministar vodoprivrede donosi bliži propis o sadržini i načinu vođenja katastra vodoprivrednih objekata i bujičnih tokova. obaveštavanja i druge podatke. Opšti plan za odbranu od poplava sadrži mere koje se moraju preduzeti preventivno i u periodu nailaska velikih voda (spoljnih i unutrašnjih voda). Zaštita od štetnog dejstva voda obuhvata radove i mere za zaštitu od poplava i leda. ovog zakona donose se za vodotoke na kojima postoje objekti za zaštitu od štetnog dejstva voda. kao i kriterijume za proglašavanje redovne i vanredne odbrane od poplava. Član 27. VODOPRIVREDNA DELATNOST 1. odgovornosti i ovlašćenja u pogledu preduzimanja pojedinih radnji. Član 29. način osmatranja i evidentiranja hidroloških i drugih podataka. potrebna sredstva. Planovi iz stava 1. javno vodoprivredno preduzeće vodi katastre zagađivača voda. zaštitu od erozije i bujica i otklanjanje posledica od takvog dejstva voda. prognozu pojava. ovog člana i plan zaštite od elementarnih nepogoda usklađuju se međusobno.Radi obezbeđenja podataka za zaštitu voda i zaštitu od štetnog dejstva voda. a najkasnije do 30. Ministar vodoprivrede i ministar nadležan za poslove zdravlja i zaštite životne sredine (u daljem tekstu: ministar zdravlja i zaštite životne sredine) donose bliži propis o sadržini i načinu vođenja katastra zagađivača voda. Operativni plan odbrane od poplava se donosi za period od jedne godine. na propisan način. vodoprivrednih objekata i bujičnih tokova. Mere i radovi za odbranu od poplava na određenom području utvrđuju se opštim i operativnim planom za odbranu od poplava. novembra tekuće godine za narednu godinu. Opšti plan za odbranu od poplava donosi Vlada za period od pet godina. Član 30. Zaštita od štetnog dejstva voda Član 26. Planovi iz člana 27. Operativni plan odbrane od poplava sadrži nazive sektora i deonica. Katastri iz stava 1. Operativni plan za odbranu od poplava donosi ministarstvo nadležno za poslove vodoprivrede. stav 1.

odnosno odgovarajuće operativno telo određeno planom iz člana 29.Za područja koja nisu obuhvaćena planovima iz stava 1. Veličinu zapremine. . ovog člana da bi se zaštitili od oštećenja mostovi. i 29. prelazi. mere i radove za zaštitu od poplava propisuje skupština opštine. podatke o stanju i stepenu napunjenosti akumulacionih basena. 28. ovog člana dužna su da redovno dostavljaju ministarstvu nadležnom za poslove vodoprivrede. Član 35. i 29. Preduzeća i druga pravna lica iz stava 1. plovni i drugi objekti i postrojenja. Član 31. Planove za odbranu od poplava donose i preduzeća i druga pravna lica čija je imovina. ovog zakona preduzeće se i sledeće mere: evakuacija stanovništva. odnosno visinu slobodnog prostora koji se mora u akumulaciji održavati za prihvatanje poplavnih talasa u pojedinim periodima kao i pogonske uslove za ispuštanje vode iz akumulacije. radi sprovođenja mera i spasavanja lica i imovine. odnosno područje ugroženo poplavama. a mogu biti ugrožena od poplava. u meri koja odgovara veličini i drugim tehničkim osobinama ovih objekata. određuje ministarstvo nadležno za poslove vodoprivrede. dužna su preduzimati preduzeća koja te objekte i postrojenja grade ili održavaju i iskorišćavaju u skladu sa planovima iz stava 1. i 29. Član 34. U slučaju opasnosti od poplava ministar vodoprivrede u sporazumu sa ministrom nadležnim za poslove saobraćaja. U slučaju proglašenja vanrednog stanja odbrane od poplava pored mera predviđenih planovima iz čl. Član 32. ljudstva i sredstava preduzeća i drugih pravnih lica. ovog zakona. preduzeće se mere za razbijanje i otklanjanje leda prema planovima iz čl. železnički ili rečni saobraćaj. Odluku o probijanju nasipa i usmerenom plavljenju u slučajevima koji su predviđeni planovima iz čl. može na ugroženom području zabraniti drumski. Mere iz stava 1. Ako se zbog nagomilavanja leda stvore ledene pregrade koje mogu prouzrokovati poplave ili ako zbog pokretanja leda u rekama može doći do oštećenja objekata za zaštitu od štetnog dejstva voda i drugih objekata. Član 36. mobilizacija građana i njihovih sredstava. ovog zakona donosi glavni rukovodilac odbrane od poplava. ovog člana i naređenjima rukovodioca za odbranu od poplava. Republičkom hidrometeorološkom zavodu i glavnom rukovodiocu za odbranu od poplava. vodoprivredni. a u slučajevima koji nisu predviđeni planovima za odbranu od poplava takvu odluku donose nadležni organi civilne zaštite. Preduzeća i druga pravna lica koja koriste akumulacione i retencione basene. 28. 28. dužna su da ove objekte održavaju i iskorišćavaju na način kojim se obezbeđuje prihvatanje poplavnih talasa. Član 33. ovog člana. ovog zakona.

terasiranje. . Član 39. čišćenje korita i sl. šuma. lekova i dr. 2. izvode zaštitne radove (pošumljavanje. odnosno preduzeće ili drugo pravno lice koje iskorišćava objekte i druga dobra od opšteg interesa. puteva i vodoprivrednih objekata.Zemljište između nasipa za odbranu od poplava i korita (inundaciono područje) vodotoka i na zaštićenoj strani iza nasipa u širini od 50 metara može se koristiti na način kojim se ne ugrožava sprovođenje odbrane od poplava a u skladu sa planom odbrane od poplava. izvođač radova. Ako je na erozivnom području zbog iskorišćavanja zemljišta. kamena i radi izvođenja radova. Osnova iz stava 3. ovog člana mora biti usklađena sa planom odbrane od poplava. kao pašnjak. oštećenja izvora. Sastavni deo nasipa za odbranu od poplave čine zaštitni pojas sa šumom i zaštitnim zelenilom (zaštitne šume) u inundacionom području u širini od 50 metara pored nasipa. staza. šljunka. sanitarne i komunalne potrebe. bez vodoprivredne saglasnosti. U cilju obezbeđenja potreba u vodi za snabdevanje stanovništva. Vodno zemljište se može koristiti. napajanje stoke.). Član 37. Član 38. U plavnim zonama mogu se graditi objekti u skladu sa prostornim odnosno urbanističkim članovima kojima se određuje zemljište koje je ugroženo od poplava i uslovi gradnje na tom zemljištu. Na zemljištima ugroženim od erozije skupština opštine utvrdiće erozivno područje.) i sprovode mere zaštite (zabrana ili ograničenje seče drveća. Korišćenje voda Član 40. zatravljivanje. retencije i sl. odnosno korisnici zemljišta dužni su da grade i održavaju zaštitne objekte (pregrade. livada i oranica.) i malih potrošača. Korišćenje voda za snabdevanje stanovništva vodom za piće. rekonstrukcije i izgradnje građevinskih i drugih investicionih objekata došlo do oštećenja površina zemljišta i zbog toga veće izloženosti eroziji. U cilju sprečavanja dejstva erozije i bujica sopstvenici. sanitarne potrebe i napajanje stoke ima prvenstvo nad korišćenjem voda za ostale namene. stvaranja brazdi i jaruga. dužni su da u najkraćem mogućem roku zaštite vegetacijom ili na drugi pogodan način dovedu zemljište i objekte u prvobitno stanje. podzemne vode sa kvalitetom podobnim za piće i vode sa izvora po pravilu se imaju koristiti samo za podmirenje navedenih potreba. ustave. Gazdovanje zaštitnim šumama sprovodi javno vodoprivredno preduzeće u skladu sa posebnom šumskom osnovom. Radi sprečavanja štete od erozije skupština opštine na erozivnom području propisuje protiverozivne mere uz prethodno pribavljeno mišljenje javnog vodoprivrednog preduzeća. način korišćenja poljoprivrednog zemljišta i dr. za industrije koje traže visokokvalitetnu vodu (prehrambena. zabrane ili ograničenja vađenja peska. Voda se mora koristiti racionalno i ekonomično.).

hemijskih. Izvorišta od posebnog značaja služe za regionalno snabdevanje vodom. virusoloških i radioloških svojstava mora odgovarati propisanim uslovima. javnim bunarima i javnim česmama upravlja opština. Ministar nadležan za poslove poljoprivrede (u daljem tekstu: ministar poljoprivrede) i ministar zdravlja i zaštite životne sredine. za sanitarno higijenske i rekreativne potrebe. Način iskorišćavanja i održavanja seoskih vodovoda vrši se u skladu sa opštim uslovima koje propisuje skupština opštine. za izvorišta i druge objekte vodosnabdevanja određuju se vodoprivrednom osnovom i prostornim planom. ovog člana vrši se prema programu koji donosi Vlada. Voda koja je namenjena za navodnjavanje poljoprivrednih kultura mora biti propisanog kvaliteta. Izvorišta iz stava 1. Član 41. Sistematsko ispitivanje iz stava 2 . . Voda koja služi ili je namenjena za piće ili za proizvodnju i preradu životnih namirnica i sanitarno higijenske i rekreativne potrebe i mineralna voda koja služi za piće ne sme sadržavati materije škodljive za zdravlje iznad propisanih granica a u pogledu fizičkih. Član 43. Prirodnim jezerima. U cilju korišćenja vode za potrebe vodosnabdevanja i rekreacije vrši se sistematsko ispitivanje kvaliteta vode na vodozahvatima (zona neposredne zaštite) i javnim kupalištima. izvorima.Prilikom svakog zahvatanja površinskih voda mora se nizvodno od zahvata obezbediti garantovani minimum. Sistematsko ispitivanje iz stava 1. ako posebnim zakonom nije drugačije propisano. Član 44. Ministar vodoprivrede donosi bliži propis o načinu određivanja garantovanog minimuma. ovog člana i njegove granice određuje Vlada. Vode koje su vodoprivrednom osnovom ili na drugi način određene za piće ne mogu se koristiti za druge svrhe na način koji bi nepovoljno uticao na potrebnu količinu i svojstva vode. Mere zaštite iz stava 1. ovog člana. donose bliži propis o kvalitetu vode koja se koristi za navodnjavanje poljoprivrednih kultura i vodosnabdevanje ribnjaka. bioloških. bakterioloških. ovog člana vrši organizacija koja je posebnim propisom ovlašćena za obavljanje tih poslova. + Sudska praksa Član 42. Ministar zdravlja i zaštite životne sredine donosi bliži propis o kvalitetu vode koja služi ili je namenjena za piće ili proizvodnju ili preradu životnih namirnica. Područja na kojima se nalaze izvorišta koja se po količini i kvalitetu mogu koristiti ili se koriste za snabdevanje vodom za piće moraju biti zaštićena od namernog ili slučajnog zagađivanja i drugih uticaja koji mogu nepovoljno delovati na izdašnost izvorišta i na zdravstvenu ispravnost vode.

ovog člana ustanovljavaju se tri zone zaštite i to: šira zona zaštite. u skladu s namenom tih zona i propisanim merama zaštite. odnosno drugo preduzeće privremeno će ograničiti ili uskratiti korišćenje vode ukoliko zbog rekonstrukcije i kvarova na objektima i postrojenjima.Član 45. Komunalna i druga preduzeća kao i druga pravna lica koja koriste vode. Zona neposredne zaštite nalazi se unutar uže zone zaštite. ovog člana. . Kvantitativne parametre iz stava 1. korišćenja i upotrebe površinskih voda obavezno se prate kvantitativni parametri voda. Ministar zdravlja i zaštite životne sredine donosi bliži propis iz stava 7. Područje uže zone zaštite i zone neposredne zaštite sa režimima organizacije. nastupi nestašica vode u tolikoj meri da se ne mogu zadovoljiti sve potrebe. s obalnim pojasom u širini od oko 500 metara. opštom i posebnom šumskom osnovom određuju se posebni uslovi i način gazdovanja šumama i šumskim zamljištem. Javno vodoprivredno preduzeće. Za zone neposredne zaštite i uže zone zaštite koje su pod šumom. Član 48. da mere i registruju količinu zahvaćene vode i da podatke o tome dostavljaju javnom vodoprivrednom preduzeću. Član 46. odnosno urbanističkim planovima u skladu sa hidrogeološkim i drugim svojstvima zemljišta. ovog člana. uža zona zaštite i zona neposredne zaštite. Rešenje o određivanju i održavanju zona i pojaseva sanitarne zaštite i ograničenja iz stava 1. ovog člana donosi ministar zdravlja i zaštite životne sredine u skladu sa propisom o načinu određivanja i održavanja zona i pojaseva sanitarne zaštite. Sanitarne i druge preventivne mere zaštite izvorišta odnose se na sve tri zone zaštite područja izvorišta. u skladu sa prioritetima za korišćenje vode utvrđenim ovim zakonom i vodoprivrednom osnovom. ovog člana prati Republički hidrometeorološki zavod prema posebnom programu koji donosi Vlada. Član 50. uređenja i korišćenja prostora u užoj i široj zoni zaštite utvrđuju se prostornim. Uža zona zaštite obuhvata površinu akumulacionog jezera na najvišem nivou vode. dužna su da postave uređaje za merenje. Član 47. Radi zaštite. Područja na kojima se nalaze izvorišta iz člana 43. Šira zona zaštite obuhvata područje iz stava 1. Član 49. U područjima iz stava 1. ovog zakona su pod posebnom zaštitom.

organičavanjem i sprečavanjem unošenja u vode opasnih i štetnih materija. zaštite zdravlja ljudi. Zaštita voda od zagađivanja sprovodi se u skladu sa planom za zaštitu voda od zagađivanja. Podaci iz stava 2. mere za sprečavanje i odlaganje otpadnih i drugih materija na područjima na kojima to može uticati na pogoršanje kvaliteta voda. Zaštita voda Član 53. Zaštita voda od zagađivanja sprovodi se zabranom. odnosno drugo pravno lice kome to poveri ministarstvo nadležno za geološke poslove. . Stanje nivoa i kvaliteta podzemnih voda prve (freatske) izdani. kao i odgovornosti i ovlašćenja u vezi sa sprovođenjem zaštite. Zaštita voda od zagađivanja sprovodi se radi omogućavanja neškodljivog i nesmetanog korišćenja voda. a dubljih izdani i dubokih podzemnih voda. izvođač je dužan da odmah obavesti ministarstvo nadležno za poslove vodoprivrede i ministarstvo nadležno za geološke poslove i preduzme mere da ne dođe do zagađivanja podzemnih voda. prati Republički hidrometeorološki zavod.Član 51. Plan za zaštitu voda od zagađivanja donosi Vlada. životinjskog i biljnog sveta i zaštite životne sredine. Preduzeće ili drugo pravno lice koje prati nivo podzemnih voda prve izdani putem svojih kontrolnih (pijezometarskih) bunara. preduzeće. Bunari i bušotine sa slobodnim isticanjem vode moraju biti opremljeni uređajima za regulisanje isticanja i zatvaranja i zaštitu voda od zagađivanja. način sprovođenja interventnih mera u određenim slučajevima zagađivanja. ovog člana su javni i mogu se koristiti bez naknade. Ako se prilikom bušenja i istražnih radova u rudarstvu ili prilikom izvođenja rudarskih i drugih radova naiđe na podzemne vodonosne slojeve. propisivanjem i preuzimanjem drugih mera sa očuvanje i poboljšanje kvaliteta voda. ovog člana neće odmah iskorišćavati izvođač je dužan da o svom trošku zatvori bušotinu. organizacije koje su dužne sprovoditi pojedine mere. dužno je da podatke redovno dostavlja Republičkom hidrometeorološkom zavodu. dubljih izdani i dubokih podzemnih voda. Ako se pronađene vode iz stava 1. Član 54. izuzev prve (freatske) izdani. rokovi za smanjenje zagađivanja vode. mere za prečišćavanje zagađenih voda. Zaštita voda od zagađivanja sprovodi se kontrolom i zabranom rada brana i ustava na rekama koje remete u određenom periodu godine osnovne karakteristike vodotoka. Radi zaštite i korišćenja podzemnih voda obavezno se prati stanje nivoa i kvaliteta podzemnih voda prve freatske izdani. 3. Planom za zaštitu voda od zagađivanja utvrđuju se naročito: mere za sprečavanje ili ograničavanje unošenja u vide opasnih i štetnih materija. Član 52.

Republički hidrometeorološki zavod vrši sistematsko ispitivanje iz stava 1. Ministar vodoprivrede i ministar zdravlja i zaštite životne sredine donose bliži propis o načinu ispitivanja kvaliteta voda. na propisani način. Član 58. Sistematsko ispitivanje kvaliteta voda vrši se prema programu koji donosi Vlada. zaslanjivanje vode i taloženje nanosa. U cilju praćenja stanja zagađenosti voda vrši se sistematsko ispitivanje kvaliteta površinskih i podzemnih voda. + Sudska praksa Član 57. 3) ispuštanje u javnu kanalizaciju otpadnih voda koje sadrže opasne i štetne materije iznad propisanih vrednosti ili koje mogu štetno delovati na mogućnost prečišćavanja voda iz kanalizacije ili koje mogu oštetiti kanalizaciju i postrojenje za prečišćavanje voda. Republički hidrometeorološki zavod dostavlja izveštaj o stanju i promenama kvaliteta voda za . Radi utvrđivanja upotrebljivosti vode za određene namene vrši se klasifikacija voda i kategorizacija vodotoka. Vlada donosi bliži propis o klasifikaciji voda i kategorizaciji vodotoka. odnosno postigne radi stvaranja uslova za život stanovništva i razvoj privrede. 5) ostavljanje u koritu za veliku vodu prirodnih i veštačkih vodotoka i jezera materijala koji mogu zagaditi vode. ovog člana. Član 55. Ministar zdravlja i zaštite životne sredine donosi bliži propis o opasnim i štetnim materijama u vodama. Kategorizacijom vodotoka se vrši razvrstavanje vodotoka i jezera. Član 56. 4) korišćenje napuštenih bunara kao septičkih jama. Skupština opštine donosi bliži propis o sanitarno-tehničkim uslovima za ispuštanje otpadnih voda u javnu kanalizaciju. odnosno njihovih delova prema kvalitetu vode koji treba da se održi. U cilju zaštite voda zabranjeno je: 1) unošenje opasnih i štetih materija koje dovode do prekoračenja propisanih vrednosti. 2) unošenje čvrstih i tečnih materija koje mogu zagaditi vodu ili mogu izazvati zamuljivanje. Klasifikacijom voda se vrši opšta podela voda u klase i određuju osnovni pokazatelji i granice njihovih dozvoljenih vrednosti za pojedine namene.Plan za zaštitu voda od zagađivanja priprema ministarstvo nadležno za poslove vodoprivrede i ministarstvo nadležno za poslove zdravlja i zaštitu životne sredine.

preduzeća i druga pravna lica iz člana 59. Ministar vodoprivrede i ministar zdravlja i zaštite životne sredine aktom određuju preduzeća i druga pravna lica koja ispunjavaju uslove iz stava 1. Preduzeća i druga pravna lica iz stava 1. Preduzeća i druga pravna lica mogu da vrše određenu vrstu (fizičko-hemijskih. ovog zakona svim zainteresovanim naučnim i stručnim organizacijama. Ako dođe do neposredne opasnosti od zagađenja ili do zagađenja vodotoka ili jezera i podzemnih voda. Ministar vodoprivrede i ministar zdravlja i zaštite životne sredine donose bliži propis o načinu i postupku za ispitivanje kvaliteta otpadnih voda. Republički hidrometeorološki zavod u slučaju havarijskih zagađenja voda dužan je da neprekidno prati kretanje talasa havarijskog zagađenja vode duž vodotoka i obaveštava nadležne organe i javno vodoprivredno preduzeće sve do trenutka nestanka havarijskog zagađenja. Član 59. Preduzeća i druga pravna lica koja imaju uređaje za prečišćavanje vode i merne uređaje dužna su ove uređaje održavati u ispravnom stanju i obezbediti njihovo redovno funkcionisanje i vode dnevnik rada uređaja za prečišćavanje voda. ovog člana dužna su da rezultate ispitivanja dostave Republičkom hidrometeorološkom zavodu i javnom vodoprivrednom preduzeću jedanput mesečno. minimalnom broju ispitivanja. prostorija i druge propisane uslove. bez naknade. hidrobioloških. ministarstvo nadležno za poslove zdravlja i zaštitu životne sredine i javno vodoprivredno preduzeće. da mere i registruju količine otpadnih voda i da podatke o tome dostave javnom vodoprivrednom preduzeću. ovog zakona dužna su da preduzmu potrebne mere za smanjenje zagađivanja. aprila tekuće godine za prethodnu godinu) ministarstvu nadležnom za poslove vodoprivrede. Komunalna i druga preduzeća. kao i druga pravna lica koja ispuštaju otpadne vode u prijemnike i javnu kanalizaciju dužna su da postave uređaj za merenje. ministarstvu nadležnom za poslove zdravlja i zaštitu životne sredine i javnom vodoprivrednom preduzeću. Republički hidrometeorološki zavod je dužan da odmah po saznanju o havarijskom zagađivanju voda obavesti o tome ministarstvo nadležno za poslove vodoprivrede. ovog člana koja ispuštaju otpadne vode u prijemnike i javnu kanalizaciju dužna su da obezbede ispitivanje kvaliteta preko preduzeća i drugih pravnih lica koja su ovlašćena za vršenje ovih ispitivanja. ovog člana. Član 61. Preduzeća i druga pravna lica iz stava 1. bakterioloških i radioloških) ispitivanja kvaliteta površinskih i podzemnih voda. a obaveštenje o havarijskom zagađenju vode u toku istog dana. kao i sadržini izveštaja o utvrđenom kvalitetu otpadnih voda. .prethodnu godinu (do 30. mikrobioloških. kao i ispitivanja kvaliteta otpadnih voda ako ispunjavaju uslove u pogledu kadrova. Akt iz stava 3. + Sudska praksa Član 60. Republički hidrometeorološki zavod dužan je da omogući korišćenje podataka iz člana 57. opreme. ovog člana objavljuje se u "Službenom glasniku Republike Srbije".

i 2. odnosno korisnik dela obale. plovidbi na plovnim putevima. tač. odnosno korisnik zemljišta dužan je da: 1) dopusti prolaz preko zemljišta licima koja su ovlašćena da premeravaju. Na izgrađeni seoski vodovod se mogu priključiti preduzeća i druga pravna lica i građani koji nisu učestvovali u izgradnji tog vodovoda pod sledećim uslovima: . 2) dopusti korišćenje korita za veliku vodu i obalu reke u širini od 3 metra licima koja su ovlašćena da vrše pregled stanja i održavanja rečnih korita i obala. dužan je da odmah prijavi nadležnom organu (kapetaniji pristaništa ili vodoprivrednoj inspekciji ili organu unutrašnjih poslova ili javnom vodoprivrednom preduzeću) ako primeti da je došlo do zagađivanja vode i u vodotoku i jezeru. kao i licima koja izvode radove na izgradnji. Član 63. za potrebe izgradnje ili rekonstrukcije vodoprivrednih objekata. sopstvenik. zapovednik plovnog objekta i drugo odgovorno lice na plovnom objektu. ovog člana sporazumno uređuju sopstvenik. odnosno korisnik zemljišta ima pravo na naknadu štete u slučajevima iz stava 1. održavanju objekata za zaštitu od štetnog dejstva voda i sprovođenju objekata za zaštitu od štetnog dejstva voda i sprovođenju odbrane od poplava. Ograničenje prava Član 64. 4) gazdujue šumama na inundacionom području tako da se ne prave smetnje prirodnom oticanju vode i leda. + Sudska praksa Član 65. odnosno korisnik zemljišta i preduzeće koje izvodi radove. Prava i obaveze i druge odnose koji nastanu u vezi s izvođenjem radova iz stava 1. organima koji vrše inspekcijski nadzor. ovog člana. Sopstvenik. Sopstvenik. mere za smanjenje zagađivanja preduzeće javno vodoprivredno preduzeće o njihovom trošku. projektuju i obeležavaju zemljište ili vode. V. OGRANIČENjE PRAVA SOPSTVENIKA. rekonstrukciji i održavanju tih objekata. tač. ODNOSNO KORISNIKA 1. Građanin. Član 62. 1. ovog člana. Preduzeća i druga pravna lica koja ispuštaju otpadnu vodu u prijemnike dužna su da vrše sanaciju i preduzimaju mere za smanjivanje i sprečavanje zagađivanja vode i planiraju sredstva i rokove za njihovo ostvarivanje. 3) dopusti slobodno oticanje vode koja dolazi sa uzvodnih zemljišta bez promene pravca i brzine vode. snimaju.Ako preduzeća i druga pravna lica ne postupe u smislu stava 1. i 2. 1.

odnosno korisnik vodnog zemljišta. ovog člana obavezna su: 1. odnosno korisnik zemljišta dužan je da na zahtev javnog vodoprivrednog preduzeća ukloni drvo iz korita bujičnih tokova. kao i objekata za . s obzirom na količinu vode. 2. Član 68. odronjavanja obala ili zagušivanja korita zbog štetne vegetacije ili drugih prepreka koje mogu ometati normalan proticaj vode. vlasnik. 2. Preduzeća i druga pravna lica i građani koji se priključuju na vodovod iz stava 1. odnosno korisnik u izvođenju manjih radova na održavanju korita za veliku vodu i obala. odnosno korisnici seoskog vodovoda. Sopstvenik. uklanjanje će izvršiti javno vodoprivredno preduzeće bez naknade vrednosti uklonjenog drveta. 3. radi sprečavanja erozije. Član 67. da nadoknade srazmerni deo troškova izgradnje. Sopstvenik. može da zadovolji njihove potrebe. vodoprivredni inspektor će. osim korita za malu vodu. odnosno korisnik ne ukloni drvo iz korita bujičnih tokova. odnosno korisnik nepoznat. Posebne mere Član 69. naložiti sopstveniku. odnosno sopstvenik ili korisnik vodoprivrednog objekta na obali dužan je da na zahtev javnog vodoprivrednog preduzeća. odnosno korisniku zemljišta koji čini obalu da na tom zemljištu izvrše sađenje drveća i žbunastog bilja. na zahtev javnog vodoprivrednog preduzeća. Član 66. zabranjeno je: 1) izvršiti radnje koje mogu oštetiti korita i obale prirodnih i veštačkih vodotoka. Radi zaštite voda i vodotoka. učestvuje na delu na kome je sopstvenik. da od časa priključenja snose troškove održavanja i iskorišćavanja vodovoda. ako se njihovo snabdevanje vodom ne može drukčije rešiti na ekonomičan i racionalan način. odnosno ako je sopstvenik. Odobrenje za priključak iz stava 1.1. da snose sve troškove priključenja. Radi zaštite obale od rušenja i radi učvršćivanja korita i obezbeđenja proticanja vode i leda. i 2. ovog člana izdaje opštinski organ uprave nadležan za poslove vodoprivrede. Preduzeća i druga pravna lica i građani koji su se priključili na seoski vodovod imaju jednaka prava kao i ostali investitori. ako isti. Ako sopstvenik. odnosno korisnik tog objekta dužan je da te povećane troškove naknadi preduzeću koje je prema ovom zakonu dužno da preduzme mere zaštite od štetnog dejstva voda. sprečavanja oštećenja i zaštite vodoprivrednih objekata i postrojenja. Kada se izgradnjom objekta kojim se trajno podiže nivo vode prirodnog vodotoka povećavaju troškovi zaštite od štetnog dejstva voda.

ovog člana javno vodoprivredno preduzeće može odobriti obradu zemljišta. 9) na kanalima na udaljenosti manjoj od 2 metra. VI. odnosno drugoj udaljenosti utvrđenoj odlukom javnog vodoprivrednog preduzeća. stabilnost odbrambenih nasipa. 8) menjati ili presecati tokove podzemnih voda. jezera i retencije. uz pravo na naknadu štete koju sporazumno utvrđuju. Izuzetno od odredbe stava 1. . seču drveća. 3) izvoditi radove i vaditi materijal iz vodotoka. veštačke vodotoke. Član 70. računajući od ivice kanala. pojave erozije ili nastajanja vododerina i bujica. kao i menjati prirodne uslove u okolini akumulacionih i retencionih basena usled čega bi moglo doći do klizanja terena. računajući od nožice nasipa. 6) saditi drveće pored kanala u pojasu od 5 metara sa obe strane. odnosno korisnik zemljišta dužan je da dopusti da javno vodoprivredno preduzeće. Član 71. ovog člana sopstvenik. 4) graditi objekte ili vršiti sadnju u plavnoj zoni na način koji ometa proticanje vode i leda ili je u suprotnosti sa propisima za gradnju na plavnom području. U slučaju iz stava 1. odnosno iskorišćavati te vode u obimu kojim se ugrožavaju snabdevanje pitkom ili tehnološkom vodom. odnosno odvođenja vode preko njegovog zemljišta ako ne postoje povoljniji tehnički ili ekonomski uslovi. Sopstvenik. odnosno korisnik zemljišta ima pravo na naknadu štete. odnosno korisnik zemljišta dužan je da dozvoli drugom sopstveniku. 7) kopati bunare. jalovinu. odnosno drugo preduzeće na njegovom zemljištu privremeno smesti materijal izvađen iz vodotoka i jezera radi izvršenja vodoprivrednih radova i da taj materijal transportuje preko tog zemljišta. 5) saditi drveće na odbrambenom nasipu ili pored nasipa u pojasu širine 10 metara prema vodotoku i 50 metara na branjenom području. ispašu stoke ili obavljanje drugih radova ako se time ne ugrožava stabilnost i sigurnost vodoprivrednih objekata. stabilnost brane ili njenu namensku upotrebu. sađenje drveća ili drugih zasada. stabilnost tla i objekata. Ako zainteresovane strane ne postignu sporazum o utvrđivanju prava službenosti i o visini odgovarajuće naknade odluku donosi sud. posečeno drvo i drugi materijal. orati ili kopati zemlju i obavljati druge radnje kojima se mogu oštetiti kanali ili poremetiti njihovo redovno funkcionisanje. 2) unositi u prirodne. izuzev ukoliko je tehničkom dokumentacijom dokazano da nije ugrožena stabilnost nasipa.uređenje vodnih tokova ili za zaštitu od štetnog dejstva voda.poglavlje brisano Član 72. kamen. zemlju. koji bi mogli ugroziti: vodni režim. kao i upuštati zagađene vode i materije. . regulacionih i drugih vodoprivrednih objekata. rovove i paralelne kanale duž nasipa u pojasu 50 metara prema vodotoku i 100 metara prema branjenom području.brisan - . odnosno vodni režim. Sopstvenik. mineralna i termalna izvorišta. odnosno korisniku izvođenje radova radi dovođenja.

brisan Vidi: čl. .brisan Vidi: čl.54/96-1326. 1.brisan Vidi: čl. .54/96-1326.54/96-1326. Zakona . 1. 1. 1. + .brisan Vidi: čl.54/96-1326. Zakona .Vidi: čl. . 1. 1. Zakona . Zakona . + Član 77. + Član 74. + Član 76.brisan Vidi: čl. Zakona . . + Član 73. Zakona . . + Član 75.54/96-1326. Zakona . 1.54/96-1326.54/96-1326. .brisan Vidi: čl. + Član 78.

organizovanje i sprovođenje odbrane od poplava.o. praćenje. ovog zakona. . kao dobrima u opštoj upotrebi. Zakona . čl. Sedište preduzeća je u Beogradu. Skraćeni naziv preduzeća je: JVP "Srbijavode" sa p. 1. obezbeđenje vode za korišćenje. Delatnost javnog vodoprivrednog preduzeća je: gazdovanje vodnim resursima i usklađivanje potrebe za vodom raznih korisnika. organizovanje i vođenje vodoprivrednog informacionog .30/2010-81. tačke 1.Član 79. organizovanje i sprovođenje mera za zaštitu voda od zagađivanja.54/96-1326. Objekti iz stava 2. + Vidi: čl.54/96-1326. tačke 2. JAVNO VODOPRIVREDNO PREDUZEĆE Član 81. Zakona . osim objekata koje su preduzeća i druga pravna lica izgradila za sopstvene potrebe. Zakona . Javno vodoprivredno preduzeće iz stava 1. 1. + Član 80. pripremanje planova i programa u vodoprivredi. ovog člana i druga sredstva kojima raspolaže javno vodoprivredno preduzeće su u državnoj svojini. vršenje investitorskih poslova kod izgradnje. održavanje i rekonstrukcija vodoprivrednih objekata. Zakona . održavanje i unapređivanje vodnog režima. + Sudska praksa Pravna mišljenja + Član 82. + VII. ovog člana upravlja vodoprivrednim objektima iz člana 4.54/96-1326. odnosno rekonstrukcije vodoprivrednih objekata.akumulacije i brodske prevodnice i tačke 4. izradu tehničke dokumentacije u oblasti vodoprivrede. . . organizovanje i sprovođenje mera za zaštitu od bujica i erozije. 227. 2. Osniva se Javno vodoprivredno preduzeće "Srbijavode" sa potpunom odgovornošću (u daljem tekstu: javno vodoprivredno preduzeće) za obavljanje vodoprivredne delatnosti. odvođenje suvišnih voda i organizovanje odbrane od unutrašnjih voda na melioracionom području.brisan Vidi: čl.brisan Vidi: čl.

a na godišnji program rada saglasnost daje ministarstvo nadležno za poslove vodoprivrede. u skladu sa programom prestrukturiranja koji donosi Upravni odbor javnog vodoprivrednog preduzeća. + Vidi: čl. delokrug rada organa preduzeća. Član 84. ovog člana poveriti naučno-istraživačkoj instituciji.30/2010-81. U slučaju nastupanja uslova za otvaranje i sprovođenje stečajnog postupka nad javnim vodoprivrednim preduzećem. + Vidi: čl. ovog člana su od javnog interesa. 3. 227. Zakona . . Zakona .30/2010-81.30/2010-81. Narodna skupština Republike Srbije preduzima mere za obezbeđenje uslova za nesmetan rad javnog vodoprivrednog preduzeća i jemči za njegove obaveze. Javno vodoprivredno preduzeće može studijsko-istraživačke radove iz stava 1. U slučaju iz stava 2. 227. ovog člana. Javno vodoprivredno preduzeće može samostalno ili sa stranim. Zakona . Član 85. Pretvaranje državne svojine u druge oblike i organizovanje javnog vodoprivrednog preduzeća u društvo vršiće se na način određen propisima kojima se uređuje pitanje transformacije društvenih preduzeća u preduzeća u mešovitoj ili privatnoj svojini. Na planove razvoja iz stava 1. Zakona . učešće državnog kapitala ne može biti manje od 51% od ukupnog kapitala javnog vodoprivrednog preduzeća. ovog člana saglasnost daje Vlada.54/96-1326. čl.30/2010-81. 227. 227. Statutom javnog vodoprivrednog preduzeća bliže se uređuju pitanja unutrašnje organizacije.sistema i dokumentacije o vodama. Delatnosti iz stava 1. prava i obaveze delova preduzeća u pravnom prometu. + Vidi: čl. Javno vodoprivredno preduzeće donosi dugoročne i srednjoročne planove razvoja i godišnji program rada. + Sudska praksa Pravna mišljenja + Član 83. Zakona . + Vidi: čl. odnosno domaćim licima da osnuje preduzeća za obavljanje pojedinih delatnosti iz predmeta svog poslovanja ako te delatnosti predstavljaju tehničko-tehnološku i ekonomsku celinu. ovlašćenja u pogledu raspolaganja sredstvima od strane delova preduzeća i druga pitanja od značaja za poslovanje preduzeća. Nad javnim vodoprivrednim preduzećem ne može se sprovoditi postupak stečaja. izvršavanje zadataka iz međudržavnih sporazuma u oblasti vodoprivrede i organizovanje studijsko-istraživačkih radova u oblasti vodoprivrede.

227. 4. 3) ulaganja domaćih i stranih lica. Upravni odbor: 1) utvrđuje poslovnu politiku. + Vidi: čl. Član 89.54/96-1326.30/2010-81. čl. direktor i Nadzorni odbor.Član 86. Zakona . 7) donosi statut i odluku o usvajanju plana razvoja i programa rada. izdavanjem deonica i iz drugih izvora. 5) prodajom delova preduzeća. + Vidi: čl.30/2010-81. 227. 3) odlučuje o statusnim promenama. Organ upravljanja javnog vodoprivrednog preduzeća je Upravni odbor. 5) odlučuje o osnivanju novih preduzeća. koji ima 11 članova.30/2010-81. Zakona . 227. 6) usvaja izveštaje o poslovanju preduzeća i godišnji obračun. Zakona . kao preduzeća u mešovitoj svojini broj članova Upravnog odbora povećava se za broj predstavnika vlasnika kapitala srazmerno visini tog kapitala u ukupnom kapitalu preduzeća. Član 90. čl. Član 87. 2) naknada utvrđenih ovim zakonom. U slučaju organizovanja javnog vodoprivrednog preduzeća. Javno vodoprivredno preduzeće stiče i pribavlja finansijska sredstva za obavljanje delatnosti i to iz: 1) sredstava budžeta Republike Srbije koja se obezbeđuju za realizaciju poslova od opšteg interesa. 4) odlučuje o smanjenju i povećanju glavnice. 2) donosi dugoročne i srednjoročne planove razvoja i godišnji program rada. 4) izdavanjem i prodajom hartija od vrednosti. + Vidi: čl. . 227. Zakona . Zakona . Organi javnog vodoprivrednog preduzeća su: Upravni odbor. od čega tri člana Upravnog odbora se imenuju od predstavnika zaposlenih u javnom vodoprivrednom preduzeću na način utvrđen statutom. Član 88.30/2010-81.

vodi poslovanje preduzeća. samostalno donosi odluke i odgovara za zakonitost rada javnog vodoprivrednog preduzeća. Član 93. direktora imenuje Upravni odbor uz saglasnost Vlade. + Vidi: čl. 227. 2. 11) utvrđuje normative i standarde za redovno održavanje vodoprivrednih objekata i kriterijuma za obrazovanje cena na redovnom održavanju. 5. Član 91. 227. 4) daje saglasnost na osnivanje ili suosnivanje preduzeća za obavljanje pojedinih delatnosti iz oblasti poslovanja javnog vodoprivrednog preduzeća. Vlada: 1) daje saglasnost na statut javnog vodoprivrednog preduzeća.30/2010-81. 4. 3. ovog člana Upravni odbor donosi uz saglasnost ministarstva nadležnog za poslove vodoprivrede. + Vidi: čl.30/2010-81. Direktor javnog vodoprivrednog preduzeća donosi akt o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta. i 10. 227. poslove iz stava 1. tač. potpisuje kolektivni ugovor. obavlja Skupština. vrši druge poslove određene zakonom i statutom. 2) daje saglasnost na program prestrukturiranja. Zakona . Zakona .30/2010-81. 3) daje saglasnost na statusne promene preduzeća. + Vidi: čl. 9) utvrđuje visinu naknada koje predstavljaju izvor prihoda. organizuje i rukovodi procesom rada. odnosno udela drugih preduzeća. Nadzorni odbor javnog vodoprivrednog preduzeća ima pet članova. Organizovanjem javnog vodoprivrednog preduzeća u preduzeće u mešovitoj svojini. O rezultatima nadzora u pismenom obliku Nadzorni odbor obaveštava Vladu i Upravni odbor javnog vodoprivrednog preduzeća. Obrazovanjem Skupštine. pregleda godišnji izveštaj i godišnji obračun. Zakona . kao i uslove i način korišćenja vodoprivrednih objekata. uz saglasnost Upravnog odbora. Član 92. . Direktor javnog vodoprivrednog preduzeća predstavlja i zastupa preduzeće. ovog člana. 10) odlučuje o kupovini deonica. predlaže program rada i plan razvoja i preduzima mere za njihovo sprovođenje. Nadzorni odbor vrši nadzor nad poslovanjem javnog vodoprivrednog preduzeća. Odluku iz stava 1. izvršava odluke Upravnog odbora.8) donosi investicione odluke. tačka 9.

Vidi: čl. preduzeća i drugih pravnih lica statutom ili drugim opštim aktom javnog vodoprivrednog preduzeća. 227. ovog člana saglasnost daje ministarstvo nadležno za poslove vodoprivrede. ovog člana ne može obezbediti zaštita interesa iz stava 1. Zakona .30/2010-81. Javno vodoprivredno preduzeće u vršenju javnih ovlašćenja ima pravo na stvarne troškove utvrđene opštim aktom preduzeća. odnosno kolektivnim ugovorom. utvrdiće se poslovi koji se u vršenju vodoprivredne delatnosti moraju obavljati u tom preduzeću u vreme štrajka i način njihovog izvršavanja. Direktor javnog vodoprivrednog preduzeća će odrediti radnike koji će raditi na izvršavanju poslova iz stava 1. Član 96. ovog člana i način njihovog izvršavanja. Protiv upravnog akta javnog vodoprivrednog preduzeća u vršenju javnih ovlašćenja može se podneti žalba ministarstvu nadležnom za poslove vodoprivrede. korišćenju i funkcionisanju vodoprivrednih objekata. stara se o čuvanju. Javno vodoprivredno preduzeće je dužno da u vršenju javnih ovlašćenja obezbedi efikasno i pod jednakim uslovima ostvarivanje prava i dužnosti preduzeća i drugih pravnih lica i građana pod uslovima utvrđenim ovim zakonom. 6) imenuje direktora javnog vodoprivrednog preduzeća. + Vidi: čl. u skladu sa zakonom.5) imenuje članove upravnog odbora. + Sudska praksa . ovog člana. 227. Radi zaštite interesa građana. redovnom održavanju.30/2010-81. 227. Prema licu koje ne izvrši nalog direktora iz stava 2. + Vidi: čl. dužno je da o tome blagovremeno obavesti ministarstvo nadležno za poslove vodoprivrede. U slučaju da se preduzimanjem mera iz stava 2. + Vidi: čl. a posebno da kvalitetno i uredno održava. Na opšti akt iz stava 3. 7) imenuje članove Nadzornog odbora. Zakona .30/2010-81. 8) razmatra izveštaj Nadzornog odbora. ministar vodoprivrede preduzima mere kojima se obezbeđuje zaštita tog interesa. ovog člana preduzeće se mere utvrđene statutom. Ako javno vodoprivredno preduzeće zbog nedostatka sredstava nije u mogućnosti da kvalitetno i uredno izvršava poslove. Zakona . Zakona . Član 95.30/2010-81. 227. + Član 94.

rekonstrukciju i proširenje uređaja i postrojenja za prečišćavanje voda i dr). 227. 2) izgradnja. rekonstrukcija i održavanje višenamenskih akumulacija. naknade za izvađeni materijal iz vodotoka i naknade za korišćenje vodoprivrednih objekata i za vršenje drugih usluga. naknade za zaštitu voda. kao i za izgradnju objekata za vodosnabdevanje naselja koja se ne mogu uključiti u regionalne sisteme za snabdevanje vodom. naknade za navodnjavanje i naknade za korišćenje vodoprivrednih objekata i za vršenje drugih usluga su prihod javnog vodoprivrednog preduzeća. hidromelioracionih objekata i objekata regionalnih sistema za snabdevanje vodom do vodozahvata pojedinih korisnika. izgradnju.54/96-1326. Sredstva ostvarena od naknade za odvodnjavanje. naknade za odvodnjavanje. Član 98. 6. Zakona . Naknada za korišćenje voda plaća se za korišćenje površinskih. Zakona . Vodna zadruga je dužna da radove na odvodnjavanju i navodnjavanju uskladi sa planovima i programima javnog vodoprivrednog preduzeća. naknade za zaštitu voda i naknade za izvađeni materijal iz vodotoka evidentiraju se na posebnom računu ministarstva nadležnog za poslove vodoprivrede. ovog člana utvrđuje Vlada. 3) preduzimanje mera za zaštitu voda od zagađivanja (ispitivanje kvaliteta voda. čl. podzemnih i mineralnih voda. U cilju odbrane od štetnog dejstva voda ili obezbeđenja uslova za korišćenje voda. VODNA ZADRUGA Član 97.53/93-2460. + Sudska praksa Član 99a Poslovi od opšteg interesa su: 1) izgradnja. naknade za navodnjavanje. kao i iz sredstava budžeta Republike Srbije za finansiranje poslova od opšteg interesa. rekonstrukcija i održavanje objekata za zaštitu od štetnog dejstva voda. čl.30/2010-81. zainteresovana lica na melioracionom području ili delu melioracionog područja mogu osnovati vodnu zadrugu u skladu sa zakonom kojim se uređuju pitanja poslovanja i osnivanja zadruge. FINANSIRANjE VODOPRIVREDNE DELATNOSTI Član 99. + Vidi: čl. IX. Zakona . odnosno do priključka na komunalni sistem vodosnabdevanja.VIII. Sredstva ostvarena od naknade za korišćenje voda. Visini naknade iz stava 4. ovog zakona obezbeđuju se iz naknade za korišćenje voda. 1. Sredstva za finansiranje vodoprivredne delatnosti iz člana 82. .

Sredstva ostvarena od naknada iz člana 99. Zakona . Sredstva iz stava 2. Dodelu sredstava za izgradnju i izvođenje drugih radova vrši ministarstvo nadležno za poslove vodoprivrede. rekonstrukciju i održavanje vodoprivrednih objekata. Član 100. Član 101. ovog člana ne može biti manja od desetostrukog ni veća od . vodoprivrednih osnova. ovog člana utvrđuje se u zavisnosti od visine troškova odvodnjavanja i održavanja. funkcionisanja i izgradnje objekata za odvodnjavanje na melioracionom području. izrada studija. istražni radovi. 5) studijsko-istražni radovi (vodoprivredni informacioni sistem. Naknada za odvodnjavanje se ne plaća za zemljište pod nasipima za odbranu od poplave. Zakona . 6) realizacija obaveza i učešće u međunarodnoj saradnji.30/2010-81. Naknada za odvodnjavanje poljoprivrednog i šumskog zemljišta obračunava se i plaća na osnovu katastarskog prihoda. ugovorom na osnovu sprovedenog konkursa. Naknada za odvodnjavanje šumskog zemljišta ne može biti manja od polovine propisne naknade za odvodnjavanje poljoprivrednog zemljišta. Bliže uslove i kriterijume za dodelu i korišćenje sredstava i način dodele sredstava iz stava 2. dinamika izvođenja radova i ulaganja. ovog člana koriste se kao učešće u finansiranju poslova od opšteg interesa. + Vidi: čl. Zakona . ovog člana donosi Vlada. kanalima i drugim vodoprivrednim objektima kojima upravlja javno vodoprivredno preduzeće. visina učešća i druga pitanja vezana za izgradnju.4) zaštita zemljišta od erozije. + Vidi: čl. predračun radova.54/96-1326. katastara. planova. programa. ovog člana. građevinskog i šumskog zemljišta. 227. pod ribnjacima i retencijama. Program iz stava 2. vodoprivrednog bilansa. odnosno po jedinici površine. Naknada za odvodnjavanje građevinskog zemljišta plaća se po jedinici površine.). Neutrošena sredstva u prethodnoj godini prenose se za iste namene u narednu godinu. Programom iz stava 2. ovog člana određuju se objekti. zavisno od namene zemljišta. Visina naknade iz stava 1.30/2010-81. vrsta i obim radova koji će se finansirati u periodu za koji se program donosi. količine vode koja se sa njega sliva. ovog člana koriste se prema godišnjem programu radova. ovog zakona i druga sredstva obezbeđena u budžetu Republike Srbije za namene iz stava 1. Naknadu za odvodnjavanje plaćaju korisnici. utvrđuje ministarstvo nadležno za poslove vodoprivrede. zemljišta pod saobraćajnicama i drugog zemljišta na melioracionom području koje se neposredno. odnosno sopstvenici poljoprivrednog. 7. tehničkih propisa i normativa i dr. stav 4. čl. Visina naknade iz stava 3. odnosno posredno odvodnjava. 227.

1.dvadesetostrukog iznosa naknade za odvodnjavanje poljoprivrednog zemljišta. 227. Član 103. podzemnih i mineralnih voda srazmerno količini i kvalitetu zahvaćene vode i zavisno od namene za koju se voda koristi. stepenu zagađenosti i vrsti otpadne ili druge vode promenjenih svojstava. + Vidi: čl. 227. napuštenih . Zakona . Javno elektroprivredno preduzeće plaća naknadu srazmerno količini proizvedene električne energije u hidroelektranama. čl. Naknada za izvađeni pesak. Zakona .30/2010-81. funkcionisanje i rekonstrukciju objekata za navodnjavanje na melioracionom području. 227.54/96-1326. Član 102. Sredstva ostvarena od naknade za navodnjavanje koriste se za održavanje. ovog člana koriste se za održavanje. Sredstva ostvarena od naknade za zaštitu voda koriste se za preduzimanje mera zaštite voda od zagađivanja i prečišćavanja otpadnih voda. + Vidi: čl. sprudova. funkcionisanje i izgradnju objekata za odvodnjavanje na melioracionom području. Član 105. šljunak i drugi materijal izvađen iz korita vodotoka. odnosno druge materije kojom se pogoršava kvalitet voda i uslovi njenog korišćenja. + Vidi: čl. Zakona . 8.30/2010-81. 2. + Vidi: čl. Zakona . Zakona . Naknadu za zaštitu voda plaćaju preduzeća i druga pravna lica i građani srazmerno količini. odnosno korisnici zemljišta za koje je obezbeđena voda. čl.30/2010-81. Sredstva ostvarena od naknade iz st.30/2010-81. Zakona . + Sudska praksa Član 104. Naknadu za korišćenje voda plaćaju korisnici površinskih. Visina naknade za navodnjavanje se određuje u zavisnosti od visine troškova za održavanje i funkcionisanje objekata za navodnjavanje i količine zahvaćene vode iskazane po m3 ili po jedinici površine.53/93-2460. koju direktno ili indirektno ispuštaju u površinske ili podzemne vode. Naknada za navodnjavanje plaćaju sopstvenici. 227. i 3. Sredstva ostvarena od naknade za korišćenje voda koriste se za finansiranje izgradnje objekata za snabdevanje stanovništva i privrede vodom i za uređenje vodotoka.

227. Deo naknade za izvađeni materijal iz vodotoka u visini od 40%. Inspekcijski nadzor u oblasti koja se odnosi na vodu za piće vrše organi sanitarne inspekcije. kamata. + Vidi: čl. Zakona . U pogledu rokova plaćanja akontacije naknada.30/2010-81. Nadzor nad zakonitošću akata javnog vodoprivrednog preduzeća kojima se rešava o pravima i dužnostima građana. + Sudska praksa Član 107. korisnici uplaćuju na račun budžeta opštine a deo ove naknade u visini od 60% na račun javnog vodoprivrednog preduzeća. Inspekcijski nadzor obuhvata nadzor nad primenom ovog zakona. kada su u pitanju preduzeća koja imaju status korporacija primenjuju se propisi o porezu na dobit korporacija a za ostale obveznike plaćanja naknada propisi o plaćanju poreza na dohodak građana. obnove postupka i postupka prinudne naplate naknada i drugih pitanja koja nisu uređena ovim zakonom. prirodnih i veštačkih akumulacija i na područjima ugroženim od erozije. Zakona . Sredstva ostvarena od naknade iz stava 1. plaća se prema količini izvađenog materijala. Visinu naknada za korišćenje vodoprivrednih objekata i za vršenje drugih usluga (plovidba. čl. Zakona . 4. čl. + Vidi: čl. ovog člana koriste se za uređenje vodotoka.30/2010-81. 3. čl. + Pravna mišljenja Član 106. UPRAVNI ODBOR Član 108.).korita i sa obala prirodnih vodotoka. Član 109. + Sudska praksa X. 9.53/93-2460. Zakona . Zakona . + Vidi: čl.30/2010-81. Zakona . proizvodnja električne energije i dr. 227.53/93-2460. drugih propisa i opštih akata koji se odnose na izgradnju novih i rekonstrukciju postojećih objekata i izvođenje drugih radova koji mogu uticati na promene u vodnom režimu. preduzeća i drugih pravnih lica i inspekcijski nadzor u oblasti vodoprivrede vrši ministarstvo nadležno za poslove vodoprivrede. zastarelosti. utvrđuje javno vodoprivredno preduzeće uz saglasnost ministarstva nadležnog za poslove vodoprivrede. .54/96-1326. 227.

4) naredi rušenje objekata i postrojenja ili uklanjanje drveća i žbunastog bilja koji su izgrađeni. odnosno obustavi izvođenje radova koji se izvode suprotno izdatoj vodoprivrednoj saglasnosti. poslovnih knjiga i ostalih dokumenata. vodnih knjiga. određujući i rokove za njihovo sprovođenje. dokumentacije za odbranu od poplava. vađenje materijala. katastara voda. vodoprivrednim dozvolama i potvrdama. 7) kontroliše poštovanje propisanog vodnog režima u pogledu obezbeđenja garantovanog minimalnog proticaja nizvodno od zahvata. Žalba protiv rešenja iz stava 1. Ako prilikom vršenja nadzora utvrdi da se preduzeće ili drugo pravno lice i građanin nisu pridržavali ovog zakona ili propisa donetih na osnovu njega. 3) zabranjeni ili ograničeni korišćenje voda. ispravnost i efikasnost uređaja za prečišćavanje otpadnih voda. ako u roku određenom rešenjem vodoprivrednog inspektora nije podnet zahtev za izdavanje vodoprivredne saglasnosti ili je podnet zahtev pravosnažno odbijen. Preduzeća i druga pravna lica i građani dužni su da vodoprivrednom inspektoru omoguće vršenje nadzora i pruže potrebne podatke.U vršenju poslova vodoprivredne inspekcije. Protiv rešenja vodoprivrednog inspektora može se izjaviti žalba Vladi. zagađivača voda. vodoprivrednih saglasnosti. 2) vrši kontrolu vodoprivrednih dozvola. Vodoprivredni inspektor ovlašćen je i dužan da naredi da se utvrđene nepravilnosti i nedostaci otklone u roku koji on odredi i to da: 1) zabrani. . 3) vrši kontrolu načina iskorišćavanja vodoprivrednih objekata radi utvrđivanja da li je njihovo iskorišćavanje u skladu sa izdatim vodoprivrednim saglasnostima. ovog člana ne odlaže izvršenje rešenja. odnosno vodoprivrednoj dozvoli ili bez vodoprivredne saglasnosti. jezerima i podzemnim vodama. vodoprivredni inspektor: 1) vrši kontrolu nad izgradnjom objekata i izvođenjem drugih radova koji mogu da prouzrokuju kvalitativne ili kvantitativne promene u prirodnom ili veštački uspostavljenom vodnom režimu. 5) naredi prestanak rada preduzeća i drugim pravnim licima kada utvrdi da otpadne vode koje ispuštaju sadrže opasne materije u količinama većim od dozvoljenih. 4) kontroliše funkcionisanje uređaja na objektima koji su od značaja za sigurnost objekata i postrojenja. potvrda. bujičnih tokova i vodoprivrednih objekata. vodoprivredni inspektor pismeno će konstatovati nađene nepravilnosti i nedostatke i narediće rešenjem mere za njihovo otklanjanje. odnosno zasađeni bez vodoprivredne saglasnosti. Član 110. odnosno korišćenje objekata i postrojenja u slučajevima utvrđenim ovim zakonom. 2) naredi sađenje drveća i žbunastog bilja u slučajevima utvrđenim ovim zakonom. 5) kontroliše režim i kvalitet voda u prirodnim i veštačkim vodotocima. dok se količine tih materija ne smanje ispod dozvoljenih granica. 6) kontroliše funkcionisanje. ispuštanje voda. odnosno vodoprivredne dozvole.

virusološka i radiološka svojstva. bujičarskog smera. biološka. diplomirani tehnolog.Član 111. ako bi to korišćenje nepovoljno uticalo na zdravstvenu ispravnost vode. Član 112. Ko vađenjem peska. Poslove vodoprivrednog inspektora može obavljati radnik koji pored zakonom utvrđenih uslova za rad u organima uprave ima stručnu spremu sedmog stupnja i to: diplomirani građevinski inženjer. odnosno puštanje u rad objekata i postrojenja za javno snabdevanje vodom za piće ako nije pribavljena saglasnost nadležnog organa za poslove zdravlja i zaštite životne sredine. Vodoprivredni inspektor može po potrebi organizovati uzimanje uzoraka vode i otpadnih voda radi analize i provere stepena zagađenosti voda a troškove analize snosi preduzeće i drugo pravno lice ili građanin od koga potiče zagađenje ako analiza pokaže da je došlo do zagađenja vode iznad propisanih granica. ako to ugrožava zdravstvenu ispravnost. dezinfekciju i druge propisane sanitarne mere radi popravke ili zaštite kvaliteta vode za piće. obale i regulacione . hemijska. 7) naredi preduzimanje drugih mera koje su potrebne u cilju zaštite zdravstvene ispravnosti vode za piće. Član 113. odnosno koja su u pojasu sanitarne zaštite. izvorišta koja služe za javno snabdevanje vodom za piće. 2) zabrani izgradnju ili upotrebu objekata i postrojenja. KAZNENE ODREDBE Član 114. XI. 4) naredi otklanjanje nedostataka na objektima i postrojenjima za javno snabdevanje vodom za piće koji mogu nepovoljno delovati na zdravstvenu ispravnost vode za piće. bakteriološka. Organ sanitarne inspekcije je ovlašćen i dužan da: 1) zabrani korišćenje za druge svrhe vode koja služi za piće ili je namenjena za piće. 6) naredi prečišćavanje. korišćenje zemljišta ili vršenje druge delatnosti u zoni zaštite. 5) zabrani upotrebu vode za piće za koju je ovlašćeno preduzeće ili drugo pravno lice utvrdilo da s obzirom na propisana fizička. diplomirani inženjer šumarstva. vodoprivrednog smera i sa najmanje tri godine radnog iskustva na poslovima iz okvira vodoprivredne delatnosti. diplomirani inženjer poljoprivrede. hidrotehničkog smera. ošteti korito. uništi ili učini neupotrebljivim vodoprivredni objekat kazniće se za krivično delo zatvorom do pet godina. Ko ošteti. nije zdravstveno ispravna. 3) zabrani izgradnju ili rekonstrukciju. šljunka i drugog materijala iz korita vodotoka. Član 115.

ovog zakona). Član 117. Zakona . Zakona .000 dinara ako: 1) izvodi radove na izgradnji novih ili rekonstrukciju ili uklanjanje postojećih vodoprivrednih objekata ili izgradnju ili rekonstrukciju drugih objekata ili postrojenja.53/93-2460. ovog zakona). Član 116. bioloških. stav 1.građevine kazniće se za krivično delo zatvorom do pet godina ili novčanom kaznom. stav 2. 5.000 dinara. 34. ovog zakona). Za privredni prestup iz stava 1. stav 1.000 do 200. ovog zakona). Ko bez vodoprivredne dozvole vrši punjenje akumulacije ili koristi vode iz akumulacije i time izazove opasnost po život ili zdravlje ljudi ili imovine većih razmera kazniće se za krivično delo zatvorom do pet godina. odnosno javnog vodoprivrednog preduzeća koji je izdao dozvolu (član 19. ovog zakona. stav 6. stav 3. + Vidi: čl. 9) voda za piće sadrži materije škodljive za zdravlje iznad propisanih granica. ovog zakona. 6) u plavnim zonama gradi objekte suprotno propisanim uslovima (član 36. 2) vrši neku radnju bez vodoprivredne dozvole (član 18. ili vrši druge radove bez vodoprivredne saglasnosti ili protivno izdatoj vodoprivrednoj saglasnosti (član 16. plovnih ili drugih objekata i postrojenja u slučaju nagomilavanja leda (član 34. 8) prilikom svakog zahvatanja površinskih voda.101/2005-28. stav 2. nizvodno od zahvata ne obezbedi vode za potrebe garantovanog minimuma (član 40. ovog zakona). ovog zakona). ovog zakona. hemijskih. 4) preduzeće ili drugo pravno lice ako ne donese plan za odbranu od poplava (član 30.000 do 3. stav 4. Preduzeće ili drugo pravno lice kazniće se za privredni prestup novčanom kaznom u iznosu od 200. ovog zakona) ili protivno vodoprivrednoj dozvoli (član 19. ovog člana kazniće se i odgovorno lice u preduzeću ili drugom pravnom licu novčanom kaznom od 90. stav 1. stav 4. a u pogledu fizičkih. čl. ovog zakona). ovog zakona). ovog zakona). 11) preduzme neku od radnji iz člana 56. Zakona . 45. bakterioloških. 13) ako preduzme neku od radnji iz člana 69. 5) ne preduzme mere za zaštitu vodoprivrednih.48/94-1497. ovog zakona. 3) pravo stečeno na osnovu vodoprivredne dozvole prenosi bez saglasnosti organa.000. stav 1. virusoloških i radioloških svojstava ne odgovara propisanim uslovima (član 41. 12) ne preduzme potrebne mere iz člana 61. 7) kao izvođač radova ili preduzeće ili drugo pravno lice koje iskorišćava objekte ili druga dobra ne preduzme potrebne mere iz člana 39. čl. 10) vodu određenu za piće koristi za druge svrhe koje nepovoljno utiču na potrebnu količinu i svojstvo vode (član 41. + Sudska praksa .

Preduzeće ili drugo pravno lice kazniće se za prekršaj novčanom kaznom od 100. ne pribavi vodoprivredne uslove (član 15. ovog zakona. 2) u postupku pripreme tehničke dokumentacije za izgradnju novih i rekonstrukciju postojećih vodoprivrednih i drugih objekata i izvođenje drugih radova. mere i registruju količine otpadnih voda i da podatke o tome dostave javnom vodoprivrednom preduzeću (član 59. ovog zakona). ovog zakona) ili sve izdate vodoprivredne saglasnosti. ovog zakona. stav 5. ovog zakona). 14) bunare i bušotine sa slobodnim isticanjem vode ne opremi uređajima za regulisanje isticanja i zatvaranja i zaštitu voda od zagađivanja (član 52. 10) ukoliko privremeno ne ograniči ili uskrati korišćenje vode u slučajevima predviđenim u članu 48. ovog zakona). ovog zakona). 11) ne postave uređaj za merenje. preko preduzeća i drugih pravnih lica koja su ovlašćena za vršenje ovih ispitivanja (član 59. stav 1. stav 1. ovog zakona). stav 2. rezultate ispitivanja u rokovima određenim članom 60. 18) ne dostave Republičkom hidrometeorološkom zavodu. stav 3. i 2. stav 1. 1. 13) kao izvođač radova ne postupi po odredbama člana 52.000 dinara ako: 1) ne dostavi podatke o potrošnji i količinama vode radi izrade vodoprivrednog bilansa (član 13. ovog zakona). stav 1. vodoprivredne dozvole i potvrde ne registruje u vodnoj knjizi (član 24. 16) uređaj za prečišćavanje voda i merne uređaje ne održavaju u ispravnom stanju i ne obezbeđuju njihovo redovno funkcionisanje i ne vode dnevnik rada ovih uređaja (član 59. stav 1. 8) ako ne preduzme mere iz člana 37. ovog zakona. 7) ako zemljište koristi na način kojim se ugrožava sprovođenje odbrane od poplava (član 36. ovog zakona). . ovog zakona).000 do 1. ovog zakona). ovog zakona). mere i registruju količinu zahvaćene vode i podatke o tome ne dostave javnom vodoprivrednom preduzeću (član 49. 17) ne obezbede ispitivanje kvaliteta voda koje ispuštaju u prijemnike i javnu kanalizaciju. stav 3. ovog zakona). ovog zakona. 12) redovno ne dostavlja podatke o nivou i kvalitetu podzemnih voda prve izdani koje prate putem svojih kontrolnih (pijezometarskih) bunara (član 51. vodoprivrednih objekata. 9) protivno vodoprivrednoj osnovi ili prostornom planu ne zaštiti izvorište i druge objekte od namernog ili slučajnog zagađenja ili drugih uticaja koji mogu nepovoljno delovati na izdašnost izvorišta i na zdravstvenu ispravnost vode (član 43.000. bujičnih tokova i protiverozionih objekata ne vodi na propisani način (član 25.Član 118. 5) koristi akumulacione i retencione basene suprotno članu 33. stav 1. 4) katastre zagađivača voda. stav 3. stav 2. 6) ne dostavi podatke iz člana 33. ovog zakona. ovog zakona). 15) ne postave uređaje za merenje. st. stav 5. ovog zakona. vodoprivredne dozvole i potvrde ne dostavi ministarstvu nadležnom za poslove vodoprivrede (član 24. 3) sve izdate vodoprivredne saglasnosti. stav 3.

6) ne prijavi da je došlo do zagađenja voda u vodotocima i jezerima (član 63. Zakona . 26) ne postupi po rešenju vodoprivrednog inspektora. 45. ovog zakona) ili protivno vodoprivrednoj dozvoli (član 19. 24) kao sopstvenik. 2. 64. u skladu sa programom iz čl. ovog zakona).000 do 50. 5) u plavnim zonama gradi objekte suprotno propisanim uslovima (član 36. 21) kao sopstvenik. ovog zakona. stav 1.53/93-2467. 23) iz korita bujičnih tokova ne ukloni drvo na zahtev javnog vodoprivrednog preduzeća (član 68. 27) postupi protivno propisu donetom na osnovu ovlašćenja iz ovog zakona ukoliko za takvu radnju nije propisana stroža kazna. čl. stav 4. ovog zakona. Novčanom kaznom od 10. Odgovorno lice u Republičkom hidrometeorološkom zavodu kazniće se za prekršaj novčanom kaznom od 10.000 do 50. Član 119. ovog zakona. stav 1. 4) pravo stečeno na osnovu vodoprivredne dozvole prenosi bez saglasnosti organa koji je izdao dozvolu (član 19. odnosno sopstvenik ili korisnik vodnog zemljišta na obali ne izvrši neku od radnji iz člana 67. ovog zakona). stav 1.000 dinara za prekršaj kazniće se građanin ako: 1) u postupku pripreme tehničke dokumentacije za izgradnju novih i rekonstrukciju postojećih vodoprivrednih i drugih objekata i izvođenje drugih radova ne pribavi vodoprivredne uslove (član 15. odnosno korisnik zemljišta ne dopusti korišćenje nekog od prava iz člana 71. 25) vodoprivrednom inspektoru ne omogući vršenje nadzora ili mu ne pruži potrebne podatke (član 109. Zakona . ovog zakona).000 dinara.000 do 50. ovog zakona). stav 2. stav 1. 22) kao sopstvenik ili korisnik vodnog zemljišta. stav 1. odnosno korisnik zemljišta ne dopusti korišćenje nekog od prava iz čl.67/93-3111. ovog zakona). ovog zakona). odnosno organa sanitarne inspekcije donetog na osnovu ovlašćenja iz ovog zakona.000 dinara ako ne vrši sistematsko ispitivanje kvaliteta voda u vodotocima.48/94-1497. 20) kao sopstvenik. ovog zakona). 3) vrši neku radnju bez vodoprivredne dozvole. Za prekršaj iz stava 1. + Vidi: čl. Zakona . ovog zakona). čl. ovog zakona). 45.101/2005-28. odnosno korisnik dela obale primeti a ne prijavi nadležnom organu da je došlo do zagađivanja voda u vodotocima i jezeru (član 63. ovog zakona. Zakona . ukoliko za takvu radnju nije propisana stroža kazna. ovog člana kazniće se i odgovorno lice u preduzeću ili drugom pravnom licu novčanom kaznom od 10. stav 6. ovog zakona ili ako ne izvrši neku obavezu iz člana 58. . čl.19) ne preduzmu mere iz člana 62. ovog zakona. 2) izvodi radove na izgradnji ili rekonstrukciji objekata ili postrojenja ili vrši druge radove bez vodoprivredne saglasnosti ili protivno izdatoj vodoprivrednoj saglasnosti (član 16. 57. odnosno nove vodoprivredne dozvole (član 18. 34.

Zakona . tačka 3. Za prekršaj iz člana 119. stav 2. Za prekršaj iz člana 119. i 8. 23. Za privredni prestup iz člana 117. Član 122. tač. ovog zakona pored propisane kazne izreći i zaštitna mera zabrana vršenja određenih dužnosti. 2. čl. 24. 8. O oduzimanju predmeta vodoprivredni inspektor je dužan da izda potvrdu sa tačnim naznačenjem oduzetog predmeta. 11. 45. stav 1. Zakona . 25. Novčanom kaznom od 10. i 122. 8. 21. stav 1. tačka 2. 121. Zakona .000 dinara ako izvrši i neku od radnji iz člana 117. 22. 2. 34.000 dinara kazniće se za prekršaj odgovorno lice u ministarstvu nadležnom za poslove vodoprivrede i organu sanitarne inspekcije ako u vršenju inspekcijskog nadzora . ovog zakona može se građaninu pored kazne izreći zaštitna mera oduzimanja imovinske koristi stečene izvršenjem prekršaja. Vodoprivredni inspektor privremeno će oduzeti predmet izvršenja iz čl. Član 121. čl. ovog zakona može se za privredni prestup iz člana 117. 20. Član 123. + Vidi: čl. privrednog prestupa ili prekršaja. 26. stav 1. 45. stav 1. 1. ovog zakona. ovog zakona. Odgovornom licu iz člana 117.48/94-1497. 7. tačka 1. Zakona .67/93-3111. Za privredni prestup iz člana 117. Za krivično delo iz člana 115. tačka 2. tač.000 do 50. tač. 7. 120. građaninu pored kazne izreći će se i zaštitna mera obaveznog oduzimanja predmeta koji su upotrebljeni ili namenjeni za izvršenje prekršaja ili su nastali ili pribavljeni izvršenjem prekršaja. ovog zakona preduzeću ili drugom pravnom licu pored propisane kazne izreći će se i zaštitna mera obaveznog oduzimanja predmeta koji su upotrebljeni ili namenjeni za izvršenje privrednog prestupa ili namenjeni za izvršenje privrednog prestupa ili su nastali ili pribavljeni izvršenjem privrednog prestupa. stav 1. 7. i 13. ovog zakona. 14. 13.53/93-2467.000 do 50. 5. i člana 118. 4. 10. čl. Član 120. 3. ovog zakona učiniocu će se pored propisane kazne oduzeti i predmet izvršenja krivičnog dela.101/2005-28. stav 1.Za prekršaj će se kazniti građanin novčanom kaznom od 10. stav 1. Član 124. O izvršenom privremenom oduzimanju predmeta vodoprivredni inspektor je dužan da odmah obavesti organ nadležan za pokretanje postupka zbog učinjenog krivičnog dela. i 27. ovog zakona može se preduzeću ili drugom pravnom licu pored propisane kazne izreći i zaštitna mera oduzimanja imovinske koristi.

člana 57. Skupština opštine doneće propis iz člana 56. stav 3. stav 4. Ministar vodoprivrede i ministar zdravlja i zaštite životne sredine doneće propise iz člana 25. čl. vodoprivredne saglasnosti i vodoprivredne dozvole mogu se izdavati u skladu s postojećom dokumentacijom. stav 2. Zakona .ne preduzme mere u skladu sa čl. Ministar poljoprivrede i ministar zdravlja i zaštite životne sredine doneće propis iz člana 41. 34. ministarstvo nadležno za poslove vodoprivrede zabraniće iskorišćavanje tih objekata i postrojenja dok se ne usklade s vodoprivrednom osnovom. stav 4 i člana 60. stav 3. stav 3. 45.67/93-3111. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE Član 125. Vodoprivredne osnove za vodna područja iz člana 10. ovog zakona u roku od šest meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona. stav 8. XII. stav 3. Vodoprivredna osnova Republike Srbije doneće se najkasnije u roku od dve godine od dana stupanja na snagu ovog zakona. stav 2. ovog zakona utvrdiće vlada u roku od dva meseca od dana stupanja na snagu ovog zakona. vodoprivredni uslovi.48/94-1497. Član 128. člana 45.101/2005-28. člana 59. i člana 56. Sopstvenici odnosno korisnici postojećih vodoprivrednih objekata i postrojenja dužni su da način korišćenja ovih objekata usklade sa vodoprivrednom osnovom u roku određenom u vodoprivrednoj osnovi. 109. stav 4. ovog zakona u roku od šest meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona. + Vidi: čl. Član 126. Zakona . ovog zakona u roku od šest meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona. stav 5. ovog zakona u roku od šest meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona. . čl. Ako se način korišćenja objekata i postrojenja iz stava 1. Granice vodnih područja iz člana 6. Ministar vodoprivrede doneće propise iz člana 1. stav 2. Do donošenja vodoprivredne osnove. člana 25. stav 7. člana 24. Ministar zdravlja i zaštitne životne sredine doneće propise iz člana 41. i člana 40. ovog zakona u roku od šest meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona. ovog zakona doneće se najkasnije u roku od pet godina od dana stupanja na snagu ovog zakona. 2. ovog člana ne uskladi s vodoprivrednom osnovom u roku određenom tom osnovom. 45. ovog zakona. Zakona . člana 23. i 113. čl. Član 127. stav 4. Zakona .53/93-2467.

Član 129.
Fond iz člana 72. stav 1. ovog zakona počeće s radom 1. januara 1992. godine. Društveni fond za vode Srbije, Društveni fond voda Vojvodine i Društveni fond za vode Kosova i Metohije čija je obaveza osnivanja utvrđena zakonom, prestaju sa radom 31. decembra 1991. godine. Fondovi za melioraciju čija je obaveza osnivanja utvrđena Zakonom o vodama ("Službeni list SAPV", broj 25/90 i 38/90) i društveni fondovi za melioraciju osnovani prema Zakonu o vodama ("Službeni glasnik SRS", br. 49/89, 59/89, 14/90 i 32/90 i "Službeni glasnik RS", br. 21/90 24/90) prestaju sa radom 31. decembra 1991. godine. Fond iz stava 1. ovog člana preuzima sredstva, prava i obaveze fondova iz st. 2. i 3. ovog člana. Fondovi iz stava 1. ovog člana preuzima sredstva, prava i obaveze fondova iz st. 2. i 3. ovog člana. Fondovi iz st. 2. i 3. ovog člana od dana stupanja na snagu ovog zakona mogu preuzimati materijalne obaveze koje se mogu izvršiti u celini do 31. decembra 1991. godine. Fondovi iz st. 2. i 3. ovog člana mogu preuzeti i materijalne obaveze koje će se izvršavati i posle roka utvrđenog u stavu 5. ovog člana, uz saglasnost Vlade.

Član 130.
Javna vodoprivredna preduzeća iz člana 81. stav 1. tač. 1, 2. i 3. ovog zakona počinju s radom 1. januara 1992. godine. Statut preduzeća iz stava 1. ovog člana doneće se najkasnije u roku od 90 dana od dana početka rada javnog vodoprivrednog preduzeća.

Član 131.
Vlada će imenovati vršioce dužnosti direktora javnih vodoprivrednih preduzeća koji će privremeno do imenovanja direktora obavljati poslove utvrđene ovim zakonom. Vršioci dužnosti direktora imenovaće se u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona. Vršioci dužnosti direktora do donošenja statuta, posebnom odlukom će utvrditi organizaciju rada i način rukovođenja i finansijskog poslovanja u javnim vodoprivrednim preduzećima i organizovati pripremu statuta i drugih akata.

Član 132.
Danom početka rada javnih vodoprivrednih preduzeća iz člana 131. ovog zakona prestaju sa radom: 1) Javno vodoprivredno preduzeće "Dunav" ("Službeni glasnik SRS", broj 14/90); 2) Javno vodoprivredno preduzeće "Vode Vojvodine" ("Službeni list SAPV", broj 31/90). Javno vodoprivredno preduzeće iz člana 81. stav 1. tačke 1. ovog zakona preuzima deo zaposlenih, objekte, postrojenja, uređaje i druga sredstva kojim posluje preduzeće iz stava 1. tač. 1. i 2. ovog člana. Javno vodoprivredno preduzeće iz člana 81. stav 1. tačka 2. ovog zakona preuzima deo zaposlenih, objekte, postrojenja, uređaje i druga sredstva kojima posluje preduzeće iz stava 1. tač. 1. i 2. ovog člana. Javno vodoprivredno preduzeće iz člana 81. stav 1. tačka 3. ovog zakona preuzima deo zaposlenih,

objekte, postrojenja, uređaje i druga sredstva kojim posluje preduzeće iz stava 1. tačke 1. ovog člana. Od dana stupanja na snagu ovog zakona preduzeća iz stava 1. tač. 1. i 2. ovog člana mogu otuđiti ili opteretiti imovinu, vršiti prodaju ili vršiti povećanje kapitala izdavanjem deonica ili zapošljavati nove radnike uz saglasnost Vlade Republike. Akti i radnje koje budu preduzela preduzeća suprotno stavu 5. ovog člana ništavi su.

Član 133.
Danom početka rada javna vodoprivredna preduzeća iz člana 81. stav 1. tač. 1, 2. i 3. ovog zakona preuzimaju objekte, postrojenja, uređaje i druga sredstva kojim posluju javna vodoprivredna preduzeća iz člana 132. stav 1. tač. 1. i 2. ovog zakona koja su izgrađena i koriste se u vodnom području za koja se osnivaju ova javna vodoprivredna preduzeća, kao i zaposlene koji su radili na tim objektima, postrojenjima i uređajima. Preduzeće i druga pravna lica koja su do dana stupanja na snagu ovog zakona upravljala objektima iz člana 81. stav 2. ovog zakona dužna su da u roku od šest meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona, prenesu te objekte na javno vodoprivredno preduzeće koje upravlja objektima na vodnom području na kome se nalaze objekti tih preduzeća i drugih pravnih lica. Preduzećima i drugim pravnim licima iz stava 2. ovog člana, pojedine poslove javno vodoprivredno preduzeće može poveriti na osnovu ugovora kojim će se urediti uslovi za njihovo obavljanje i druga prava i obaveze u vezi sa obavljanjem tih poslova. Javno vodoprivredno preduzeće osniva preduzeća za obavljanje pojedinih delatnosti iz predmeta svog poslovanja, ako te delatnosti predstavljaju tehničko-tehnološku i ekonomsku celinu ili za obavljanje delatnosti kojima se doprinosi efikasnijem i racionalnijem funkcionisanju sistema na vodnom području. Javno vodoprivredno preduzeće preduzimanjem objekata iz stava 2. ovog člana preuzima prava i neizvršene obaveze nastale u vezi izgradnje, korišćenja i održavanja tih objekata. + Vidi: čl. 6. Zakona - 53/93-2460.

Član 134. - brisan Vidi: čl. 7. Zakona - 53/93-2460.
+

Član 135.
Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaju da važe: 1) Zakon o vodama ("Službeni glasnik SRS", br. 49/89, 59/89, 14/90 i "Službeni glasnik RS", br. 21/90 i 24/90) osim čl. 5, 6, 11, 12, 13, 13a, 13b, 13v, 13g, 13d, 13đ, 13e, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 32a, 33, 34, 120, 140, 147. stav 1. tačka 1. i član 149. i propisi doneti na osnovu tih članova koji prestaju da važe 31. decembra 1991. godine; 2) Zakon o vodama ("Službeni list SAPV", br. 25/90 i 38/90) i propisi doneti na osnovu tog zakona osim čl. 54. do 101, 107. i 122. i propisi doneti na osnovu tih članova koji prestaju da važe 31. decembra 1991. godine;

3) Zakon o vodama ("Službeni list SAPK", br. 30/76 i 20/78 i "Službeni glasnik RS", br. 16/90 i 21/90) i propisi doneti na osnovu tog zakona, osim čl. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17a, 17b, 17v, 24, 25, 26, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 182, 186a, 187, 188a i propisi doneti na osnovu tih članova koji prestaju da važe 31. decembra 1991. godine; 4) Pravilnik o sadržini vodoprivredne osnove dela vodnog područja ("Službeni glasnik SRS", broj 17/78); 5) Pravilnik o količini vode koja se smatra kao neznatno mala količina pri upotrebljavanju i odvođenju odnosno ispuštanju vode ("Službeni glasnik SRS", broj 67/81); 6) Pravilnik o sadržini tehničke dokumentacije za odbranu od poplava i leda ("Službeni glasnik SRS", broj 47/83); 7) Pravilnik o sistematskom tehničkom osmatranju vodoprivrednih objekata ("Službeni glasnik SRS", broj 53/83); 8) Pravilnik o rokovima atestiranja vodoprivrednih objekata, uređaja i njihovih delova ("Službeni glasnik SRS", broj 47/83); 9) Pravilnik o načinu na koji Republički hidrometeorološki zavod prati i dostavlja prognoze promena kvaliteta vode i upozorava na havarijska zagađenja vode ("Službeni glasnik SRS", broj 28/84). Sastavni deo Zakona o zaštiti i iskorišćavanju izvorišta vodosnabdevanja, koji je prema članu 147. stav 1. tačka 2. Zakona o vodama ("Službeni glasnik SRS", br. 49/89, 59/89, 14/90 i 42/90 i "Službeni glasnik RS", br. 21/90 i 24/90) ostao na snazi primenjivaće se do donošenja vodoprivredne osnove iz člana 126. stav 1. ovog zakona.

Član 136.
Do donošenja propisa na osnovu ovlašćenja iz ovog zakona, ostaju na snazi: 1) Uredba o klasifikaciji voda ("Službeni glasnik SRS", broj 5/68); 2) Uredba o kategorizaciji vodotoka ("Službeni glasnik RS", broj 5/68); 3) Pravilnik o sadržini tehničke dokumentacije koja se podnosi u postupku za dobijanje vodoprivrede saglasnosti i vodoprivredne dozvole ("Službeni glasnik SRS", broj 3/78); 4) Pravilnik o obrascu i načinu vođenja vodne knjige ("Službeni glasnik SRS", br. 16/78 i 20/85); 5) Pravilnik o opasnim materijama u vodama ("Službeni glasnik SRS", broj 31/82); 6) Pravilnik o načinu određivanja o održavanja zona i pojaseva sanitarne zaštite objekata za snabdevanje vodom za piće ("Službeni glasnik SRS", broj 33/78); 7) Pravilnik o načinu i broju ispitivanja kvaliteta otpadnih voda ("Službeni glasnik SRS", br. 47/83 i 13/84); 8) Pravilnik o uslovima koje moraju da ispunjavaju preduzeća i druga pravna lica koja vrše određenu vrstu ispitivanja kvaliteta površinskih i podzemnih voda, kao i ispitivanja kvaliteta otpadnih voda ("Službeni glasnik SRS", broj 49/90); 9) Odluka o određivanju granice vodnih područja ("Službeni glasnik SRS", broj 29/90).

Član 137.
Zahtevi za izdavanje vodoprivrednih saglasnosti i vodoprivrednih dozvola podneti do stupanja na

snagu ovog zakona rešavaće se u skladu sa propisima koji su bili na snazi u vreme podnošenja zahteva. Zahtevi iz stava 1. ovog člana koji u roku od šest meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona, ne budu rešeni, njihovo rešavanje preduzeće organ, odnosno javno vodoprivredno preduzeće određeni ovim zakonom.

Član 138.
Odredbe člana 108. stav 1. ovog zakona primenjivaće se od 1. januara 1992. godine.

Član 139.
Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

OSNOVNI TEKST
Na osnovu člana 83. tačka 3. Ustava Republike Srbije, donosim

Ukaz o proglašenju Zakona o vodama
Proglašava se Zakon o vodama, koji je donela Narodna skupština Republike Srbije, na Sedmoj sednici Vanrednog zasedanja 25. jula 1991. godine. PR broj 102 U Beogradu, 30. jula 1991. godine Predsednik Republike, Slobodan Milošević, s.r.

Zakon o vodama

Zakon je objavljen u "Službenom glasniku RS", br. 46/91 od 31.7.1991. godine.

I. OPŠTE ODREDBE
Član 1.

drenažni bunari. u smislu ovog zakona. 2) objekti za korišćenje voda: akumulacije. prirodnih jezera. regulacione građevine. odvojeni kanali.Ovim zakonom uređuje se zaštita voda. prirodnih izvora. zaštita od štetnog dejstva voda. ako posebnim zakonom nije drugačije propisano. uključujući vodu za piće. vodozahvati. postrojenja za pripremu pitke vode i brodske prevodnice. Vodoprivrednom delatnošću. ustave. retencije. termalnu i mineralnu vodu. crpne stanice i objekti za zaštitu od erozija i bujica. ne dovodi u opasnost život i zdravlje ljudi. korišćenje i upravljanje vodama. Pojedini izrazi. brane. Vodu prirodnih vodotoka. Član 4. kao dobrima od opšteg interesa. 2) melioraciono područje je deo vodnog područja koje obuhvata jedan ili više slivova unutrašnjih voda za koje se jedinstveno uređuje odvodnjavanje suvišnih voda ili dovođenje voda za navodnjavanje. Član 2. pod jednakim uslovima za zadovoljavanje životnih potreba Član 3. magistralni cevovodi ili kanali sa objektima. uređaji za prečišćavanje otpadnih voda i objekti za odvođenje prečišćenih voda. zaštita od štetnog dejstva voda. imaju sledeće značenje: 1) vodno područje je područje koje obuhvata jedan ili više slivova ili njihovih delova koji čine prirodnu hidrografsku celini. 3) objekti za zaštitu voda: glavni kolektor za dovođenje otpadnih voda do uređaja za prečišćavanje otpadnih voda. akumulacije. smatra se uređenje voda i vodotoka. upotrebljeni u ovom zakonu. javnih bunara i javnih česmi mogu koristiti svi. Odredbe ovog zakona odnose se na sve površinske i podzemne vode. rezervoari za vodosnabdevanje. ne ugrožava biljni i životinjski svet. organizovanje i finansiranje vodoprivredne delatnosti i nadzor nad sprovođenjem odredaba ovog zakona. uslovi i način obavljanja vodoprivredne delatnosti. prirodne vrednosti i nepokretna kulturna dobra. . Član 5. 4) hidromelioracioni objekti sa vodoprivrednim uređajima i opremom: objekti za navodnjavanje i objekti za odvodnjavanje. 3) vodna zadruga je oblik organizovanja korisnika voda na određenom području radi korišćenja voda u privredne svrhe. zaštita voda od zagađivanja i obezbeđivanje vode za korišćenje. Odredbe ovog zakona odnose se i na granične i državnom granicom presečene vodotoke i međurepubličke vode u granicama Republike Srbije. Vodoprivrednim objektima u smislu ovog zakona smatraju se: 1) objekti za zaštitu od štetnog dejstva voda sa vodoprivrednim uređajima i opremom: nasipi. Vode se mogu koristiti na način kojim se ne ugrožavaju prirodna svojstva vode. crpne stanice.

uređenja.4) vodni režim je kvalitativno i kvantitativno stanje voda na određenom području i u određenom vremenu. odnosno akumulacije. 13) vodno zemljište je korito i obale vodotoka. kaptažu. 11) obala je pojas zemljišta koji se proteže neposredno uz korito za veliku vodu vodotoka ili jezera. odnosno drugo preduzeće. rezervoar i razvodnu mrežu a kojim ne upravlja javno komunalno preduzeće. snabdevanje objekata preduzeća vodom. 10) korito za veliku vodu je prostor preko kojeg teče velika voda vodotoka ili su pokrivena vodama jezera pri visokim vodostajima do verovatnoće pojave jednom u 50 godina. domovi kulture. II. obrazuju se vodna područja i to: 1) Vodno područje Dunava koje obuhvata delove slivova Dunava. uređaj za pripremu vode. 8) garantovani minimum je proticaj koji se nizvodno od vodozahvata mora obezbediti u vodotoku. 18) prijemnikom se smatra prirodni i veštački vodotok.). a obala u području zaštićenom od poplava je pojas zemljišta širine 50 metara računajući od unutrašnje nožice nasipa prema branjenom području. deo reke ili jezera. odnosno koje je redovno pokriveno vodama jezera. 2) Vodno područje Save koje obuhvata delove slivova Save i Drine i sliv Kolubare. odnosno više od 20 stanovnika. odnosno pojas zemljišta između korita za malu vodu i poplavne linije na području na kojem nisu izgrađeni objekti za zaštitu od štetnog dejstva voda. 14) zemljište ugroženo od erozije je zemljište na kome usled dejstva vode nastaju pojave opiranja. zaštite od štetnog dejstva voda. kao i zemljište podložno ovim uticajima. 15) regionalni sistem za snabdevanje vodom je sistem koji snabdeva vodom dve ili više opština. 5) vodoprivredni bilans je kvantitativni i kvalitativni odnos raspoloživih i potrebnih količina površinskih i podzemnih voda u određenom periodu i na određenom području. akumulacija ili njen deo). 16) javni vodovod je sistem za snabdevanje vodom za piće koji ima uređeno i zaštićeno izvorište. 6) izvorište je prostor na kome se zahvata voda radi javnog snabdevanja stanovništva (izvor. kaptažu. brazdanja. Tise i Timoka i slivove Mlave i Peka. 9) korito za malu vodu je udubljenje kroz koje teku vode vodotoka pri niskim i srednjim vodama. Radi obezbeđivanja zaštite voda. rezervoar i vodovodnu mrežu. autobuske i železničke stanice i dr. 12) inundaciono područje je pojas zemljišta između korita za malu vodu i spoljne nožice nasipa. kao i građana koji samostalno obavljaju delatnosti proizvodnje i prometa životnih namirnica i snabdevanje vodom javnih objekata (škole. 7) javno snabdevanje stanovništva vodom za piće je snabdevanje vodom više od pet domaćinstava. 17) seoski vodovod je sistem za snabdevanje vodom za piće seoskog naselja koji ima uređeno i zaštićeno izvorište. bunar. VODNA PODRUČJA Član 6. jezera i akumulacije. korišćenja i upravljanja vodama na teritoriji Republike Srbije. jezero i podzemne vode. . 3) Vodno područje Morave koje obuhvata sliv Velike Morave i delove slivova Južne Morave. podrivanja i klizanja.

uslove za održavanje i razvoj vodnog režima kojima se obezbeđuju najpovoljnija i najcelishodnija tehnička. ekonomska i ekološka rešenja za jedinstveno upravljanje vodama. Vodoprivrednu osnovu dela vodnog područja donosi ministarstvo nadležno za poslove vodoprivrede. 1. Lepenca. zaštitu voda i korišćenje voda. a u skladu sa vodoprivrednom osnovom. VODNI REŽIM Član 8. Vodoprivredne osnove iz stava 1. ovog zakona donosi Vlada. zemljište pod saobraćajnicama i drugo zemljište za koje se sistemima za odvodnjavanje neposredno ili posredno omogućava brže i pogodnije oticanje suvišne vode. Po isteku vremena od 10 godina od dana donošenja vodoprivredne osnove preispitaće se rešenja utvrđena vodoprivrednom osnovom. korišćenje voda za zaštitu voda od zagađivanja. Čajlanske i Crnog Kamena. Član 10. Ibra. . Vodoprivredna osnova Član 9. sa kojeg dotiče voda na zemljište koje se sistemima za odvodnjavanje štiti od suvišne vode i za koje se dovodi voda za navodnjavanje. Vodoprivredna osnova je dugoročni plan za održavanje i razvoj vodnog režima na teritoriji Republike Srbije. ovog člana utvrđuje Vlada Republike Srbije (u daljem tekstu: Vlada). vodoprivrednim saglasnostima i vodoprivrednim dozvolama. odnosno vodoprivrednim uslovima. Belog Drima. Vodni režim održava se i unapređuje uređivanjem i održavanjem vodotoka. III. Vodoprivrednu osnovu Republike Srbije i vodoprivrednu osnovu vodnih područja iz člana 6. prostorni i urbanistički planovi moraju biti međusobno usklađeni. Član 7. Granice vodnih područja iz stava 1. Dragovištice. Melioraciono područje kao deo vodnog područja obuhvata poljoprivredno. izgradnjom i održavanjem vodoprivrednih objekata i primenom mera za zaštitu od štetnog dejstva voda. Vodoprivredna osnova vodnog područja i dela vodnog područja mora biti u skladu sa vodoprivrednom osnovom Republike Srbije. Teritorija Republike Srbije predstavlja jedinstven vodoprivredni prostor.Zapadne Morave. šumsko i građevinsko zemljište. Melioraciono područje i njegove granice određuje ministarstvo nadležno za poslove vodoprivrede. zaštitu od štetnog dejstva voda. Pčinje. Vodoprivredna osnova sadrži naročito: postojeće stanje vodnog režima i vodoprivrednih objekata na određenom području. na jednom ili više vodnih područja ili delu vodnog područja. ovog člana.

Vodoprivredni bilans za vodno područje i njegove delove i plan za upravljanje vodnim režimom za vodno područje priprema javno vodoprivredno preduzeće. Vodoprivredni bilans i plan za upravljanje vodnim režimom za teritoriju Republike Srbije. U postupku pripreme tehničke dokumentacije za izgradnju novih i rekonstrukciju postojećih objekata i za izvođenje drugih radova koji mogu uticati na promene u vodnom režimu. Radi zaštite voda. Vodoprivrednu osnovu vodnog područja i dela vodnog područja priprema javno vodoprivredno preduzeće. Planom iz stava 1 ovog člana utvrđuju se mere za upravljanje vodnim režimom. Vodoprivredni bilans se izrađuje za teritoriju Republike Srbije. po vodnim područjima i njihovim delovima na propisan način. 2. investitor je dužan da pribavi vodoprivredne uslove. Ministar nadležan za poslove vodoprivrede (u daljem tekstu: ministar vodoprivrede) donosi bliži propis o sadržini i načinu izrade vodoprivrednog bilansa. priprema ministarstvo nadležno za poslove vodoprivrede. donosi se plan za upravljanje vodnim režimom. 3. Vodoprivredni bilans i plan za upravljanje vodnim režimom Član 11. Član 12. manjih poslovnih objekata i drugih . Izuzetno od odredbe stava 1. Vodoprivredni uslovi Član 14.Vodoprivrednu osnovu Republike Srbije priprema ministarstvo nadležno za poslove vodoprivrede. ovog člana za građenje stambenih. zaštite od štetnog dejstva voda i usklađene upotrebe voda. Preduzeća i druga pravna lica koja zahvataju ili ispuštaju vodu dužna su da dostave javnom vodoprivrednom preduzeću podatke o potrošnji i količinama zahvaćenih i ispuštenih voda radi izrade vodoprivrednog bilansa. donosi Vlada. Vodoprivredni bilans za teritoriju Republike Srbije i vodno područje i plan za upravljanje vodnim režimom za teritoriju Republike Srbije. Plan za upravljanje vodnim režimom se izrađuje za teritoriju Republike Srbije i vodno područje. Vodoprivredni bilans za deo vodnog područja i plan za upravljanje vodnim režimom za vodno područje donosi ministarstvo nadležno za poslove vodoprivrede. Član 13. Vodoprivredni bilans služi za praćenje raspoloživih količina voda po kvalitetu i kvantitetu za srednjoročno i dugoročno planiranje.

Ministarstvo nadležno za poslove vodoprivrede odrediće poslovne i druge objekte iz stava 2. šljunka. prirodnih i veštačkih akumulacija i na područjima ugroženim od erozije. 14) zahvat i dovođenje vode za objekte. 19) izgradnju ili zatrpavanje bušenih i reni bunara i drugih bušotina za potrebe rudarskih i geoloških područja. nameni i veličini objekta. prevodnice. nije potrebno pribavljanje vodoprivrednih uslova. luke i pristaništa. termoelektrane i rudnike. ovog člana za koje nije potrebno pribavljanje vodoprivrednih uslova. 6) postrojenja za prečišćavanje i objekti za odvođenje i ispuštanje otpadnih voda. a po potrebi i prethodne studije i idejna rešenja kojima se bliže sagledava uticaj objekta na vodni režim. 12) ispiranje akumulacionih jezera ili čišćenje nataloženog nanosa iz akumulacionog jezera. 16) veštačko obogaćivanje podzemnih izdana. čije se otpadne vode ispuštaju u površinske i podzemne vode. 2) sisteme za snabdevanje vodom. odnosno prostornim planom i ako se priključuju na javni vodovod i kanalizaciju i bunare za snabdevanje vodom za piće jednog domaćinstva. 15) objekte. 10) magistralne naftovode. aerodrome. izuzev industrijskih. Vodoprivrednim uslovima se može propisati obaveza da se ispuštanje vode vrši uzvodno od mesta zahvatanja vode istog korisnika. 3) hidroelektrane. 11) vađenje peska. napuštenih korita i s obala prirodnih vodotoka.objekata koji se grade u skladu sa odgovarajućim urbanističkim. Uz zahtev za izdavanje vodoprivrednih uslova: investitor podnosi i osnovne podatke o lokaciji. 4) zahvat i dovođenje voda za industrijske objekte iz površinskih i podzemnih voda. izuzev industrijskih. sprudova. 18) seoske vodovode. 9) uređenje vodotoka i izgradnju zaštitnih vodoprivrednih objekata. 7) magistralne i regionalne puteve. . gasovode i produktovode. iz površinskih i podzemnih voda. 8) industrijske i komunalne deponije. Vodoprivredni uslovi su potrebni za izgradnju. odnosno rekonstrukciju objekata i izvođenje drugih radova i to: 1) brane i akumulacije. kamena i drugog materijala iz korita vodotoka. 5) industrijske objekte čije se otpadne vode ispuštaju u površinske i podzemne vode ili javnu kanalizaciju. 17) ribnjake. železnice i mostove na njima. Član 15. 13) sisteme za odvodnjavanje i navodnjavanje.

ovog člana ministarstva nadležnog za geološke poslove. 4. može se izdati po prethodno pribavljenoj vodoprivrednoj saglasnosti. 14. Vodoprivredna saglasnost Član 16. 23. 25. 7. Ako se izgradnjom objekta ili izvođenjem radova ne otpočne u roku od dve godine vodoprivredna saglasnost prestaje da važi. Član 17. i 27. ovog zakona.20) sađenje drveća i žbunastog bilja i njihovu seču u koritu za veliku vodu i na obali. čije se otpadne vode ispuštaju u javnu kanalizaciju. 16. 19. tač. 22) navodnjavanje poljoprivrednog zemljišta otpadnim vodama. izuzev industrijskih. 14. 21. a za objekte i radove iz stava 2. tač. i 16. 22. 12. (akumulacija za vodosnabdevanje) 2. ovog člana izdaje javno vodoprivredno preduzeće. 25) objekte. Za objekte i radove iz člana 15. ovog zakona potrebna je i saglasnost ministarstva nadležnog za poslove zdravlja i zaštite životne sredine. 18. tač. osim za atmosferske vode koje nisu zagađene i vode iz domaćinstva. 24) podzemna i nadzemna skladišta za naftu i njene derivate i druge opasne materije. i 19. 13. Odobrenje za izgradnju novih i rekonstrukciju postojećih objekata i postrojenja i izvođenje drugih radova. 5. 4. 17. ovog člana izdaje opštinski organ uprave nadležan za poslove vodoprivrede. stav 2. ovog člana opštinskog organa uprave nadležnog za poslove zdravlja i zaštitu životne sredine. 8. do 10. izuzev objekata i radova iz člana 14. ovog člana investitor je dužan da pribavi mišljenje Republičkog hidrometeorološkog zavoda. 16. Vodoprivredne uslove iz stava 1. 20. urađena u skladu sa vodoprivrednim uslovima. ovog člana izdaje ministarstvo nadležno za poslove vodoprivrede. 21) promenu katastarske kulture zemljišta na erozivnom području. 23. 18. tač. tač. 1. i 4. 3. i 24. Vodoprivredne uslove iz stava 1. za objekte i radove koji se odnose na podzemne vode iz stava 1. Vodoprivrednu saglasnost izdaje organ. 27) ostale objekte koji mogu privremeno. Vodoprivredna dozvola . 22. Pre izdavanja vodoprivrednih uslova za objekte i radove iz st. a za radove iz stava 1. odnosno javno vodoprivredno preduzeće za objekte i radove za koje su izdali vodoprivredne uslove. 26) vodenice i objekte na splavovima. 23) skladištenje na obalama materija koje mogu zagaditi vodu. Vodoprivredne uslove iz stava 1. Vodoprivrednom saglasnošću se utvrđuje da je tehnička dokumentacija za objekte i radove. i 24. 15. 5. tač. i 26. 11. 6. 2. stav 1. povremeno ili trajno da prouzrokuju promene u vodnom režimu ili na koje može da utiče vodni režim. 14. ovog člana i mišljenje javnog vodoprivrednog preduzeća. 1.

jezera i podzemnih voda. 3) povećanje količine zahvaćenih i ispuštenih voda. Izuzetno od odredbe stava 1. može se izdati po prethodno pribavljenoj potvrdi o ispunjenosti uslova iz vodoprivredne saglasnosti. izmenjene prirode i kvaliteta ispuštenih voda. tač. dalekovoda. ovog člana izdaje organ. odnosno javnog vodoprivrednog preduzeća koje je izdalo vodoprivrednu dozvolu. odnosno javno vodoprivredno preduzeće za objekte i radove za koje su izdali vodoprivrednu saglasnost. Potvrdu iz stava 2. 3) kad se pravo ne vrši bez opravdanih razloga duže od dve godine. Ostale odredbe o vodnom režimu Član 22. Vodoprivrednu dozvolu izdaje organ. Odobrenje za upotrebu objekata i postrojenja može se izdati ako je prethodno za njih izdata vodoprivredna dozvola. ovog člana donosi organ odnosno javno vodoprivredno preduzeće koje je izdalo vodoprivrednu dozvolu. Član 20. Vodoprivrednom dozvolom se utvrđuje način i uslovi za upotrebu i korišćenje voda i ispuštanje voda. izgradnju nasipa. Član 21. jezera. odnosno javno vodoprivredno preduzeće koje je izdalo vodoprivrednu saglasnost. Vodoprivredna dozvola je potrebna za: 1) korišćenje i upotrebu voda iz prirodnih i veštačkih vodotoka. 2) ako se korisnik odrekne prava iz dozvole. 6. Pravo stečeno na osnovu vodoprivredne dozvole ne može se preneti na drugog korisnika bez saglasnosti organa. Vodoprivredna dozvola se izdaje na određeno vreme a najduže za period od 10 godina.Član 18. 2) ispuštanje voda i drugih materija u prirodne i veštačke vodotoke. ovog člana odobrenje za upotrebu objekata i to za regulaciju vodotoka. mostova. podzemne vode i javnu kanalizaciju. magistralnih i regionalnih puteva. gasovoda i produktovoda. podzemnih i nadzemnih skladišta za naftu i njene derivate i druge opasne materije. Vodoprivredni uslovi. železnica. Član 19. vodoprivredna saglasnost i vodoprivredna dozvola izdaju se u skladu sa . 2. i 3. magistralnih naftovoda. Pravo stečeno na osnovu vodoprivredne dozvole prestaje: 1) istekom roka trajanja dozvole. sađenje drveća i žbunastog bilja u koritu za veliku vodu i na obali. Rešenje o utvrđivanju prestanka prava iz stava 1.

Član 28. stav 2. ovog člana i plan zaštite od elementarnih nepogoda usklađuju se međusobno. Mere i radovi za odbranu od poplava na određenom području utvrđuju se opštim i operativnim planom za odbranu od poplava. javno vodoprivredno preduzeće vodi katastre zagađivača voda. Uz zahtev za izdavanje vodoprivredne saglasnosti i vodoprivredne dozvole prilaže se tehnička dokumentacija propisane sadržine. Ministar vodoprivrede donosi bliži propis o sadržini tehničke dokumentacije koja se prilaže uz zahtev za izdavanje vodoprivredne saglasnosti i vodoprivredne dozvole. IV. VODOPRIVREDNA DELATNOST 1. stav 2. Opštinski organ uprave nadležan za poslove vodoprivrede i javno vodoprivredno preduzeće dužni su da sve izdate vodoprivredne saglasnosti i vodoprivredne dozvole i potvrdu iz člana 21. Član 27. odnosno javno vodoprivredno preduzeće dužni su da sve izdate vodoprivredne saglasnosti. Organ. Zaštita od štetnog dejstva voda obuhvata radove i mere za zaštitu od poplava i leda. Katastri iz stava 1. Član 24. Ministar vodoprivrede donosi bliži propis o sadržini i načinu vođenja katastra vodoprivrednih objekata i bujičnih tokova. Planovi iz stava 1. Ministar vodoprivrede i ministar nadležan za poslove zdravlja i zaštite životne sredine (u daljem tekstu: ministar zdravlja i zaštite životne sredine) donose bliži propis o sadržini i načinu vođenja katastra zagađivača voda.vodoprivrednom osnovom. vodoprivrednih objekata i bujičnih tokova. na propisan način. ovog člana su javne knjige. Ministar vodoprivrede donosi bliži propis o obrascu i načinu vođenja vodne knjige. Zaštita od štetnog dejstva voda Član 26. ovog zakona registruje u vodnoj knjizi. . Radi obezbeđenja podataka za zaštitu voda i zaštitu od štetnog dejstva voda. vodoprivredne dozvole i potvrdu iz člana 21. ovog zakona dostave ministarstvu nadležnom za poslove vodoprivrede. Član 25. Član 23. zaštitu od erozije i bujica i otklanjanje posledica od takvog dejstva voda. na propisani način.

železnički ili rečni saobraćaj. ovog zakona donose se za vodotoke na kojima postoje objekti za zaštitu od štetnog dejstva voda. Odluku o probijanju nasipa i usmerenom plavljenju u slučajevima koji su predviđeni planovima iz čl. Planovi iz člana 27. prognozu pojava. Operativni plan za odbranu od poplava donosi ministarstvo nadležno za poslove vodoprivrede. dužna su da ove objekte održavaju i iskorišćavaju na način kojim se obezbeđuje prihvatanje poplavnih talasa. novembra tekuće godine za narednu godinu. u meri koja odgovara veličini i drugim tehničkim osobinama ovih objekata.Opšti plan za odbranu od poplava sadrži mere koje se moraju preduzeti preventivno i u periodu nailaska velikih voda (spoljnih i unutrašnjih voda). Veličinu zapremine. kao i kriterijume za proglašavanje redovne i vanredne odbrane od poplava. a u slučajevima koji nisu predviđeni planovima za odbranu od poplava takvu odluku donose nadležni organi civilne zaštite. Operativni plan odbrane od poplava sadrži nazive sektora i deonica. odnosno visinu slobodnog prostora koji se mora u akumulaciji održavati za prihvatanje poplavnih talasa u pojedinim periodima kao i pogonske uslove za ispuštanje vode iz akumulacije. Član 31. dužnosti. odnosno odgovarajuće operativno telo određeno planom iz člana 29. Preduzeća i druga pravna lica iz stava 1. može na ugroženom području zabraniti drumski. Član 32. određuje ministarstvo nadležno za poslove vodoprivrede. Preduzeća i druga pravna lica koja koriste akumulacione i retencione basene. nazive preduzeća i organizacija koja vrše odbranu i imena odgovornih lica. odnosno područje ugroženo poplavama. potrebna sredstva. ovog člana. odgovornosti i ovlašćenja u pogledu preduzimanja pojedinih radnji. stav 1. Član 30. obaveštavanja i druge podatke. Za područja koja nisu obuhvaćena planovima iz stava 1. a mogu biti ugrožena od poplava. mere i radove za zaštitu od poplava propisuje skupština opštine. Član 33. Operativni plan odbrane od poplava se donosi za period od jedne godine. ovog člana dužna su da redovno dostavljaju ministarstvu . Planove za odbranu od poplava donose i preduzeća i druga pravna lica čija je imovina. ovog zakona donosi glavni rukovodilac odbrane od poplava. Opšti plan za odbranu od poplava donosi Vlada za period od pet godina. a najkasnije do 30. i 29. ovog zakona. Član 29. 28. U slučaju opasnosti od poplava ministar vodoprivrede u sporazumu sa ministrom nadležnim za poslove saobraćaja. način osmatranja i evidentiranja hidroloških i drugih podataka.

kao pašnjak. Ako se zbog nagomilavanja leda stvore ledene pregrade koje mogu prouzrokovati poplave ili ako zbog pokretanja leda u rekama može doći do oštećenja objekata za zaštitu od štetnog dejstva voda i drugih objekata. odnosno korisnici zemljišta dužni su da grade i održavaju zaštitne objekte (pregrade. terasiranje. ovog člana i naređenjima rukovodioca za odbranu od poplava. Republičkom hidrometeorološkom zavodu i glavnom rukovodiocu za odbranu od poplava. Gazdovanje zaštitnim šumama sprovodi javno vodoprivredno preduzeće u skladu sa posebnom šumskom osnovom. i 29. bez vodoprivredne saglasnosti. Sastavni deo nasipa za odbranu od poplave čine zaštitni pojas sa šumom i zaštitnim zelenilom (zaštitne šume) u inundacionom području u širini od 50 metara pored nasipa. Radi sprečavanja štete od erozije skupština opštine na erozivnom području propisuje protiverozivne mere uz prethodno pribavljeno mišljenje javnog vodoprivrednog preduzeća. U slučaju proglašenja vanrednog stanja odbrane od poplava pored mera predviđenih planovima iz čl. vodoprivredni. mobilizacija građana i njihovih sredstava. radi sprovođenja mera i spasavanja lica i imovine.). Na zemljištima ugroženim od erozije skupština opštine utvrdiće erozivno područje.). Osnova iz stava 3. način korišćenja poljoprivrednog zemljišta i dr. Zemljište između nasipa za odbranu od poplava i korita (inundaciono područje) vodotoka i na zaštićenoj strani iza nasipa u širini od 50 metara može se koristiti na način kojim se ne ugrožava sprovođenje odbrane od poplava a u skladu sa planom odbrane od poplava. čišćenje korita i sl. plovni i drugi objekti i postrojenja. ovog zakona preduzeće se i sledeće mere: evakuacija stanovništva.nadležnom za poslove vodoprivrede. ljudstva i sredstava preduzeća i drugih pravnih lica. Član 35. Član 36.) i sprovode mere zaštite (zabrana ili ograničenje seče drveća. zabrane ili ograničenja vađenja peska. retencije i sl. Vodno zemljište se može koristiti. preduzeće se mere za razbijanje i otklanjanje leda prema planovima iz čl. U plavnim zonama mogu se graditi objekti u skladu sa prostornim odnosno urbanističkim članovima kojima se određuje zemljište koje je ugroženo od poplava i uslovi gradnje na tom zemljištu. Član 38. Mere iz stava 1. šljunka. 28. U cilju sprečavanja dejstva erozije i bujica sopstvenici. dužna su preduzimati preduzeća koja te objekte i postrojenja grade ili održavaju i iskorišćavaju u skladu sa planovima iz stava 1. livada i oranica. ustave. Član 37. ovog zakona. Član 34. podatke o stanju i stepenu napunjenosti akumulacionih basena. 28. zatravljivanje. ovog člana mora biti usklađena sa planom odbrane od poplava. i 29. prelazi. . izvode zaštitne radove (pošumljavanje. ovog člana da bi se zaštitili od oštećenja mostovi.

Način iskorišćavanja i održavanja seoskih vodovoda vrši se u skladu sa opštim uslovima koje propisuje skupština opštine. Ministar vodoprivrede donosi bliži propis o načinu određivanja garantovanog minimuma. lekova i dr. 2. šuma. Voda koja služi ili je namenjena za piće ili za proizvodnju i preradu životnih namirnica i sanitarno higijenske i rekreativne potrebe i mineralna voda koja služi za piće ne sme sadržavati materije škodljive za zdravlje iznad propisanih granica a u pogledu fizičkih. Ako je na erozivnom području zbog iskorišćavanja zemljišta. Korišćenje voda za snabdevanje stanovništva vodom za piće.Član 39. hemijskih. . virusoloških i radioloških svojstava mora odgovarati propisanim uslovima. za industrije koje traže visokokvalitetnu vodu (prehrambena. stvaranja brazdi i jaruga. kamena i radi izvođenja radova. Prirodnim jezerima. Vode koje su vodoprivrednom osnovom ili na drugi način određene za piće ne mogu se koristiti za druge svrhe na način koji bi nepovoljno uticao na potrebnu količinu i svojstva vode. za sanitarno higijenske i rekreativne potrebe. staza. podzemne vode sa kvalitetom podobnim za piće i vode sa izvora po pravilu se imaju koristiti samo za podmirenje navedenih potreba. bakterioloških. Član 41.) i malih potrošača. izvorima. ako posebnim zakonom nije drugačije propisano. Član 42. Prilikom svakog zahvatanja površinskih voda mora se nizvodno od zahvata obezbediti garantovani minimum. izvođač radova. U cilju obezbeđenja potreba u vodi za snabdevanje stanovništva. Voda koja je namenjena za navodnjavanje poljoprivrednih kultura mora biti propisanog kvaliteta. oštećenja izvora. donose bliži propis o kvalitetu vode koja se koristi za navodnjavanje poljoprivrednih kultura i vodosnabdevanje ribnjaka. javnim bunarima i javnim česmama upravlja opština. dužni su da u najkraćem mogućem roku zaštite vegetacijom ili na drugi pogodan način dovedu zemljište i objekte u prvobitno stanje. rekonstrukcije i izgradnje građevinskih i drugih investicionih objekata došlo do oštećenja površina zemljišta i zbog toga veće izloženosti eroziji. Ministar nadležan za poslove poljoprivrede (u daljem tekstu: ministar poljoprivrede) i ministar zdravlja i zaštite životne sredine. odnosno preduzeće ili drugo pravno lice koje iskorišćava objekte i druga dobra od opšteg interesa. Ministar zdravlja i zaštite životne sredine donosi bliži propis o kvalitetu vode koja služi ili je namenjena za piće ili proizvodnju ili preradu životnih namirnica. napajanje stoke. puteva i vodoprivrednih objekata. sanitarne potrebe i napajanje stoke ima prvenstvo nad korišćenjem voda za ostale namene. sanitarne i komunalne potrebe. bioloških. Korišćenje voda Član 40. Voda se mora koristiti racionalno i ekonomično.

ovog člana i njegove granice određuje Vlada. Sistematsko ispitivanje iz stava 1. Član 47. Izvorišta iz stava 1. uža zona zaštite i zona neposredne zaštite. uređenja i korišćenja prostora u užoj i široj zoni zaštite utvrđuju se prostornim. Uža zona zaštite obuhvata površinu akumulacionog jezera na najvišem nivou vode. Član 45. Područja na kojima se nalaze izvorišta koja se po količini i kvalitetu mogu koristiti ili se koriste za snabdevanje vodom za piće moraju biti zaštićena od namernog ili slučajnog zagađivanja i drugih uticaja koji mogu nepovoljno delovati na izdašnost izvorišta i na zdravstvenu ispravnost vode. s obalnim pojasom u širini od oko 500 metara. ovog člana. ovog člana. U područjima iz stava 1. . Mere zaštite iz stava 1. ovog člana ustanovljavaju se tri zone zaštite i to: šira zona zaštite. Zona neposredne zaštite nalazi se unutar uže zone zaštite. ovog člana. ovog člana vrši organizacija koja je posebnim propisom ovlašćena za obavljanje tih poslova. Područje uže zone zaštite i zone neposredne zaštite sa režimima organizacije. za izvorišta i druge objekte vodosnabdevanja određuju se vodoprivrednom osnovom i prostornim planom. ovog člana vrši se prema programu koji donosi Vlada. Rešenje o određivanju i održavanju zona i pojaseva sanitarne zaštite i ograničenja iz stava 1. Za zone neposredne zaštite i uže zone zaštite koje su pod šumom. Šira zona zaštite obuhvata područje iz stava 1. Izvorišta od posebnog značaja služe za regionalno snabdevanje vodom. Član 46. Član 44. Ministar zdravlja i zaštite životne sredine donosi bliži propis iz stava 7. u skladu s namenom tih zona i propisanim merama zaštite. Sistematsko ispitivanje iz stava 2 . Područja na kojima se nalaze izvorišta iz člana 43. odnosno urbanističkim planovima u skladu sa hidrogeološkim i drugim svojstvima zemljišta. Član 43.U cilju korišćenja vode za potrebe vodosnabdevanja i rekreacije vrši se sistematsko ispitivanje kvaliteta vode na vodozahvatima (zona neposredne zaštite) i javnim kupalištima. ovog člana donosi ministar zdravlja i zaštite životne sredine u skladu sa propisom o načinu određivanja i održavanja zona i pojaseva sanitarne zaštite. opštom i posebnom šumskom osnovom određuju se posebni uslovi i način gazdovanja šumama i šumskim zamljištem. ovog zakona su pod posebnom zaštitom.

Zaštita voda . Ako se pronađene vode iz stava 1. prati Republički hidrometeorološki zavod. Radi zaštite i korišćenja podzemnih voda obavezno se prati stanje nivoa i kvaliteta podzemnih voda prve freatske izdani. ovog člana su javni i mogu se koristiti bez naknade. Podaci iz stava 2. Kvantitativne parametre iz stava 1. 3. da mere i registruju količinu zahvaćene vode i da podatke o tome dostavljaju javnom vodoprivrednom preduzeću. preduzeće. Ako se prilikom bušenja i istražnih radova u rudarstvu ili prilikom izvođenja rudarskih i drugih radova naiđe na podzemne vodonosne slojeve. u skladu sa prioritetima za korišćenje vode utvrđenim ovim zakonom i vodoprivrednom osnovom. Član 51. izuzev prve (freatske) izdani. Član 52. Preduzeće ili drugo pravno lice koje prati nivo podzemnih voda prve izdani putem svojih kontrolnih (pijezometarskih) bunara. odnosno drugo preduzeće privremeno će ograničiti ili uskratiti korišćenje vode ukoliko zbog rekonstrukcije i kvarova na objektima i postrojenjima. ovog člana neće odmah iskorišćavati izvođač je dužan da o svom trošku zatvori bušotinu. Član 50. Član 48. Član 49. ovog člana prati Republički hidrometeorološki zavod prema posebnom programu koji donosi Vlada. Stanje nivoa i kvaliteta podzemnih voda prve (freatske) izdani. izvođač je dužan da odmah obavesti ministarstvo nadležno za poslove vodoprivrede i ministarstvo nadležno za geološke poslove i preduzme mere da ne dođe do zagađivanja podzemnih voda. Javno vodoprivredno preduzeće. odnosno drugo pravno lice kome to poveri ministarstvo nadležno za geološke poslove. dužno je da podatke redovno dostavlja Republičkom hidrometeorološkom zavodu. dužna su da postave uređaje za merenje. dubljih izdani i dubokih podzemnih voda.Sanitarne i druge preventivne mere zaštite izvorišta odnose se na sve tri zone zaštite područja izvorišta. Komunalna i druga preduzeća kao i druga pravna lica koja koriste vode. korišćenja i upotrebe površinskih voda obavezno se prate kvantitativni parametri voda. nastupi nestašica vode u tolikoj meri da se ne mogu zadovoljiti sve potrebe. Radi zaštite. Bunari i bušotine sa slobodnim isticanjem vode moraju biti opremljeni uređajima za regulisanje isticanja i zatvaranja i zaštitu voda od zagađivanja. a dubljih izdani i dubokih podzemnih voda.

Član 55. mere za sprečavanje i odlaganje otpadnih i drugih materija na područjima na kojima to može uticati na pogoršanje kvaliteta voda. Planom za zaštitu voda od zagađivanja utvrđuju se naročito: mere za sprečavanje ili ograničavanje unošenja u vide opasnih i štetnih materija. 2) unošenje čvrstih i tečnih materija koje mogu zagaditi vodu ili mogu izazvati zamuljivanje. kao i odgovornosti i ovlašćenja u vezi sa sprovođenjem zaštite. Plan za zaštitu voda od zagađivanja donosi Vlada. . Kategorizacijom vodotoka se vrši razvrstavanje vodotoka i jezera. mere za prečišćavanje zagađenih voda. zaslanjivanje vode i taloženje nanosa. propisivanjem i preuzimanjem drugih mera sa očuvanje i poboljšanje kvaliteta voda.Član 53. Zaštita voda od zagađivanja sprovodi se kontrolom i zabranom rada brana i ustava na rekama koje remete u određenom periodu godine osnovne karakteristike vodotoka. Zaštita voda od zagađivanja sprovodi se radi omogućavanja neškodljivog i nesmetanog korišćenja voda. Zaštita voda od zagađivanja sprovodi se zabranom. životinjskog i biljnog sveta i zaštite životne sredine. 3) ispuštanje u javnu kanalizaciju otpadnih voda koje sadrže opasne i štetne materije iznad propisanih vrednosti ili koje mogu štetno delovati na mogućnost prečišćavanja voda iz kanalizacije ili koje mogu oštetiti kanalizaciju i postrojenje za prečišćavanje voda. Plan za zaštitu voda od zagađivanja priprema ministarstvo nadležno za poslove vodoprivrede i ministarstvo nadležno za poslove zdravlja i zaštitu životne sredine. organizacije koje su dužne sprovoditi pojedine mere. Zaštita voda od zagađivanja sprovodi se u skladu sa planom za zaštitu voda od zagađivanja. rokovi za smanjenje zagađivanja vode. U cilju zaštite voda zabranjeno je: 1) unošenje opasnih i štetih materija koje dovode do prekoračenja propisanih vrednosti. 4) korišćenje napuštenih bunara kao septičkih jama. zaštite zdravlja ljudi. Član 54. Klasifikacijom voda se vrši opšta podela voda u klase i određuju osnovni pokazatelji i granice njihovih dozvoljenih vrednosti za pojedine namene. Član 56. odnosno njihovih delova prema kvalitetu vode koji treba da se održi. način sprovođenja interventnih mera u određenim slučajevima zagađivanja. Vlada donosi bliži propis o klasifikaciji voda i kategorizaciji vodotoka. Radi utvrđivanja upotrebljivosti vode za određene namene vrši se klasifikacija voda i kategorizacija vodotoka. odnosno postigne radi stvaranja uslova za život stanovništva i razvoj privrede. organičavanjem i sprečavanjem unošenja u vode opasnih i štetnih materija.

Ministar zdravlja i zaštite životne sredine donosi bliži propis o opasnim i štetnim materijama u vodama. kao i sadržini izveštaja o utvrđenom kvalitetu otpadnih voda. Komunalna i druga preduzeća. bez naknade. Ministar vodoprivrede i ministar zdravlja i zaštite životne sredine donose bliži propis o načinu ispitivanja kvaliteta voda. U cilju praćenja stanja zagađenosti voda vrši se sistematsko ispitivanje kvaliteta površinskih i podzemnih voda. na propisani način. minimalnom broju ispitivanja. Član 57. Republički hidrometeorološki zavod je dužan da odmah po saznanju o havarijskom zagađivanju voda obavesti o tome ministarstvo nadležno za poslove vodoprivrede. ministarstvu nadležnom za poslove zdravlja i zaštitu životne sredine i javnom vodoprivrednom preduzeću. Republički hidrometeorološki zavod dužan je da omogući korišćenje podataka iz člana 57. Republički hidrometeorološki zavod vrši sistematsko ispitivanje iz stava 1. ovog zakona svim zainteresovanim naučnim i stručnim organizacijama. . ovog člana koja ispuštaju otpadne vode u prijemnike i javnu kanalizaciju dužna su da obezbede ispitivanje kvaliteta preko preduzeća i drugih pravnih lica koja su ovlašćena za vršenje ovih ispitivanja. da mere i registruju količine otpadnih voda i da podatke o tome dostave javnom vodoprivrednom preduzeću. Član 59. Republički hidrometeorološki zavod dostavlja izveštaj o stanju i promenama kvaliteta voda za prethodnu godinu (do 30. Član 58. Preduzeća i druga pravna lica iz stava 1. ovog člana. Skupština opštine donosi bliži propis o sanitarno-tehničkim uslovima za ispuštanje otpadnih voda u javnu kanalizaciju.5) ostavljanje u koritu za veliku vodu prirodnih i veštačkih vodotoka i jezera materijala koji mogu zagaditi vode. Preduzeća i druga pravna lica koja imaju uređaje za prečišćavanje vode i merne uređaje dužna su ove uređaje održavati u ispravnom stanju i obezbediti njihovo redovno funkcionisanje i vode dnevnik rada uređaja za prečišćavanje voda. aprila tekuće godine za prethodnu godinu) ministarstvu nadležnom za poslove vodoprivrede. kao i druga pravna lica koja ispuštaju otpadne vode u prijemnike i javnu kanalizaciju dužna su da postave uređaj za merenje. Ministar vodoprivrede i ministar zdravlja i zaštite životne sredine donose bliži propis o načinu i postupku za ispitivanje kvaliteta otpadnih voda. Republički hidrometeorološki zavod u slučaju havarijskih zagađenja voda dužan je da neprekidno prati kretanje talasa havarijskog zagađenja vode duž vodotoka i obaveštava nadležne organe i javno vodoprivredno preduzeće sve do trenutka nestanka havarijskog zagađenja. Sistematsko ispitivanje kvaliteta voda vrši se prema programu koji donosi Vlada. ministarstvo nadležno za poslove zdravlja i zaštitu životne sredine i javno vodoprivredno preduzeće.

odnosno korisnik dela obale. opreme. OGRANIČENjE PRAVA SOPSTVENIKA. za potrebe izgradnje ili rekonstrukcije vodoprivrednih objekata. V. Akt iz stava 3. zapovednik plovnog objekta i drugo odgovorno lice na plovnom objektu. preduzeća i druga pravna lica iz člana 59. Građanin. organima koji vrše inspekcijski nadzor. dužan je da odmah prijavi nadležnom organu (kapetaniji pristaništa ili vodoprivrednoj inspekciji ili organu unutrašnjih poslova ili javnom vodoprivrednom preduzeću) ako primeti da je došlo do zagađivanja vode i u vodotoku i jezeru. Preduzeća i druga pravna lica koja ispuštaju otpadnu vodu u prijemnike dužna su da vrše sanaciju i preduzimaju mere za smanjivanje i sprečavanje zagađivanja vode i planiraju sredstva i rokove za njihovo ostvarivanje. odnosno korisnik zemljišta dužan je da: 1) dopusti prolaz preko zemljišta licima koja su ovlašćena da premeravaju. Član 62. Preduzeća i druga pravna lica iz stava 1. Ako dođe do neposredne opasnosti od zagađenja ili do zagađenja vodotoka ili jezera i podzemnih voda. mere za smanjenje zagađivanja preduzeće javno vodoprivredno preduzeće o njihovom trošku. Ograničenje prava Član 64. ovog člana dužna su da rezultate ispitivanja dostave Republičkom hidrometeorološkom zavodu i javnom vodoprivrednom preduzeću jedanput mesečno.Član 60. Preduzeća i druga pravna lica mogu da vrše određenu vrstu (fizičko-hemijskih. ovog člana. ovog člana objavljuje se u "Službenom glasniku Republike Srbije". Sopstvenik. projektuju i obeležavaju zemljište ili vode. a obaveštenje o havarijskom zagađenju vode u toku istog dana. sopstvenik. ovog člana. mikrobioloških. ovog zakona dužna su da preduzmu potrebne mere za smanjenje zagađivanja. kao i ispitivanja kvaliteta otpadnih voda ako ispunjavaju uslove u pogledu kadrova. Član 63. Ako preduzeća i druga pravna lica ne postupe u smislu stava 1. hidrobioloških. prostorija i druge propisane uslove. Ministar vodoprivrede i ministar zdravlja i zaštite životne sredine aktom određuju preduzeća i druga pravna lica koja ispunjavaju uslove iz stava 1. snimaju. . rekonstrukciji i održavanju tih objekata. Član 61. kao i licima koja izvode radove na izgradnji. ODNOSNO KORISNIKA 1. bakterioloških i radioloških) ispitivanja kvaliteta površinskih i podzemnih voda.

Na izgrađeni seoski vodovod se mogu priključiti preduzeća i druga pravna lica i građani koji nisu učestvovali u izgradnji tog vodovoda pod sledećim uslovima: 1. 1. Član 67. naložiti sopstveniku. 3. odnosno korisnici seoskog vodovoda. Sopstvenik. Prava i obaveze i druge odnose koji nastanu u vezi s izvođenjem radova iz stava 1. Sopstvenik. 4) gazdujue šumama na inundacionom području tako da se ne prave smetnje prirodnom oticanju vode i leda. plovidbi na plovnim putevima. odnosno sopstvenik ili korisnik vodoprivrednog objekta na obali dužan je da na zahtev javnog vodoprivrednog preduzeća. tač. odnosno . 2. vodoprivredni inspektor će. 3) dopusti slobodno oticanje vode koja dolazi sa uzvodnih zemljišta bez promene pravca i brzine vode. da od časa priključenja snose troškove održavanja i iskorišćavanja vodovoda. i 2. Preduzeća i druga pravna lica i građani koji su se priključili na seoski vodovod imaju jednaka prava kao i ostali investitori. i 2. održavanju objekata za zaštitu od štetnog dejstva voda i sprovođenju objekata za zaštitu od štetnog dejstva voda i sprovođenju odbrane od poplava. odnosno korisnik zemljišta i preduzeće koje izvodi radove. može da zadovolji njihove potrebe. radi sprečavanja erozije. vlasnik. odronjavanja obala ili zagušivanja korita zbog štetne vegetacije ili drugih prepreka koje mogu ometati normalan proticaj vode. ako isti. da snose sve troškove priključenja. ovog člana obavezna su: 1. na zahtev javnog vodoprivrednog preduzeća. ako se njihovo snabdevanje vodom ne može drukčije rešiti na ekonomičan i racionalan način. ovog člana sporazumno uređuju sopstvenik. Radi zaštite obale od rušenja i radi učvršćivanja korita i obezbeđenja proticanja vode i leda. da nadoknade srazmerni deo troškova izgradnje. odnosno korisnik tog objekta dužan je da te povećane troškove naknadi preduzeću koje je prema ovom zakonu dužno da preduzme mere zaštite od štetnog dejstva voda. učestvuje na delu na kome je sopstvenik. Član 66. osim korita za malu vodu. s obzirom na količinu vode. odnosno korisnik zemljišta ima pravo na naknadu štete u slučajevima iz stava 1. 1. Preduzeća i druga pravna lica i građani koji se priključuju na vodovod iz stava 1. i 2. tač. ovog člana izdaje opštinski organ uprave nadležan za poslove vodoprivrede. Kada se izgradnjom objekta kojim se trajno podiže nivo vode prirodnog vodotoka povećavaju troškovi zaštite od štetnog dejstva voda. Odobrenje za priključak iz stava 1. ovog člana.2) dopusti korišćenje korita za veliku vodu i obalu reke u širini od 3 metra licima koja su ovlašćena da vrše pregled stanja i održavanja rečnih korita i obala. Član 65. odnosno korisnik u izvođenju manjih radova na održavanju korita za veliku vodu i obala. odnosno korisnik vodnog zemljišta.

6) saditi drveće pored kanala u pojasu od 5 metara sa obe strane. sprečavanja oštećenja i zaštite vodoprivrednih objekata i postrojenja. stabilnost tla i objekata. kamen. 2. Izuzetno od odredbe stava 1. odnosno vodni režim. Sopstvenik. odnosno korisnik zemljišta dužan je da na zahtev javnog vodoprivrednog preduzeća ukloni drvo iz korita bujičnih tokova. Radi zaštite voda i vodotoka. Član 70. kao i upuštati zagađene vode i materije. odnosno iskorišćavati te vode u obimu kojim se ugrožavaju snabdevanje pitkom ili tehnološkom vodom. uklanjanje će izvršiti javno vodoprivredno preduzeće bez naknade vrednosti uklonjenog drveta. 7) kopati bunare. posečeno drvo i drugi materijal. 9) na kanalima na udaljenosti manjoj od 2 metra. računajući od ivice kanala. orati ili kopati zemlju i obavljati druge radnje kojima se mogu oštetiti kanali ili poremetiti njihovo redovno funkcionisanje. veštačke vodotoke.korisniku zemljišta koji čini obalu da na tom zemljištu izvrše sađenje drveća i žbunastog bilja. odnosno drugoj udaljenosti utvrđenoj odlukom javnog vodoprivrednog preduzeća. 5) saditi drveće na odbrambenom nasipu ili pored nasipa u pojasu širine 10 metara prema vodotoku i 50 metara na branjenom području. kao i menjati prirodne uslove u okolini akumulacionih i retencionih basena usled čega bi moglo doći do klizanja terena. koji bi mogli ugroziti: vodni režim. Član 68. kao i objekata za uređenje vodnih tokova ili za zaštitu od štetnog dejstva voda. mineralna i termalna izvorišta. odnosno korisnik nepoznat. odnosno korisnik ne ukloni drvo iz korita bujičnih tokova. stabilnost odbrambenih nasipa. 4) graditi objekte ili vršiti sadnju u plavnoj zoni na način koji ometa proticanje vode i leda ili je u suprotnosti sa propisima za gradnju na plavnom području. jezera i retencije. regulacionih i drugih vodoprivrednih objekata. seču drveća. Posebne mere Član 69. 8) menjati ili presecati tokove podzemnih voda. ovog člana javno vodoprivredno preduzeće može odobriti obradu zemljišta. pojave erozije ili nastajanja vododerina i bujica. 3) izvoditi radove i vaditi materijal iz vodotoka. zabranjeno je: 1) izvršiti radnje koje mogu oštetiti korita i obale prirodnih i veštačkih vodotoka. računajući od nožice nasipa. Ako sopstvenik. rovove i paralelne kanale duž nasipa u pojasu 50 metara prema vodotoku i 100 metara prema branjenom području. sađenje drveća ili drugih zasada. odnosno ako je sopstvenik. 2) unositi u prirodne. ispašu stoke ili obavljanje drugih radova ako se time ne ugrožava stabilnost i sigurnost vodoprivrednih objekata. stabilnost brane ili njenu namensku upotrebu. jalovinu. izuzev ukoliko je tehničkom dokumentacijom dokazano da nije ugrožena stabilnost nasipa. . zemlju.

unapređivanja i korišćenja voda i godišnje programe. VI. 9) odlučuje o drugim pitanjima i vrši druge poslove utvrđene statutom. Na dugoročne i srednjoročne planove zaštite. odnosno korisnik zemljišta dužan je da dopusti da javno vodoprivredno preduzeće. ovog člana Fond donosi uz saglasnost Vlade. 8) utvrđuje visinu naknada koje predstavljaju izvor prihoda Fonda. odnosno korisnik zemljišta ima pravo na naknadu štete.Sopstvenik. uz pravo na naknadu štete koju sporazumno utvrđuju. Radi obezbeđivanja materijalnih i drugih uslova za zaštitu. 6) razmatra godišnji izveštaj o radu i poslovanju. tačka 8. Član 74. Sopstvenik. unapređivanja i korišćenja voda saglasnost daje Vlada a na godišnji program saglasnost daje ministarstvo nadležno za poslove vodoprivrede. FOND ZA VODE Član 72. Član 71. 2) utvrđuje kriterijume i bliže uslove za finansiranje objekata i radova. 5) prati realizaciju programa radova i vrši kontrolu nad racionalnim korišćenjem sredstava. odnosno drugo preduzeće na njegovom zemljištu privremeno smesti materijal izvađen iz vodotoka i jezera radi izvršenja vodoprivrednih radova i da taj materijal transportuje preko tog zemljišta. odnosno korisniku izvođenje radova radi dovođenja. odnosno korisnik zemljišta dužan je da dozvoli drugom sopstveniku. Fond obavlja sledeće poslove: 1) donosi dugoročne i srednjoročne planove zaštite. Sredstva Fonda koriste se za: . Fond ima svojstvo pravnog lica. ovog člana sopstvenik. Ako zainteresovane strane ne postignu sporazum o utvrđivanju prava službenosti i o visini odgovarajuće naknade odluku donosi sud. odnosno odvođenja vode preko njegovog zemljišta ako ne postoje povoljniji tehnički ili ekonomski uslovi. Član 73. Fond ima svoje organizacione delove u sedištima vodnih područja. unapređivanje i korišćenje voda osniva se Fond za vode ( u daljem tekstu: Fond). Odluku o utvrđivanju visine naknada iz stava 1. 3) odlučuje o korišćenju sredstava. 7) donosi statut. 4) donosi finansijski plan i završni račun. U slučaju iz stava 1.

Sredstva Fonda koriste se prema godišnjem programu zaštite. na način i pod uslovima utvrđenim statutom.).1) održavanje. Organ upravljanja Fondom je Upravni odbor. Predsednik Upravnog odbora predstavlja i zastupa Fond. unapređivanja i korišćenja voda. ovog člana rukovodi direktor Fonda koji vrši i druge poslove u skladu sa statutom Fonda. rekonstrukciju i izgradnju objekata za zaštitu od štetnog dejstva vode. Član 77.). Mandat direktora Fonda traje četiri godine. izrada studija. Stručne i finansijsko-tehničke poslove za potrebe Fonda. 4) zaštitu zemljišta od erozije. tačke 1 ovog zakona. vodoprivrednog bilansa. rekonstrukciju i proširenje uređaja i postrojenja za prečišćavanje voda i dr. vrši stručna služba. tehničkih propisa i normativa i dr. Stručnom službom iz stava 1. Član 78. potpredsednike koji rukovode organizacionim delovima Fonda u sedištima vodnih područja i članove Upravnog odbora. Član 75. ovog člana. 5) studijsko-istraživačke radove (vodoprivredni informacioni sistem. stav 1. rekonstrukciju i izgradnju višenamenskih akumulacija. 2) održavanje. hidromelioracionih objekata i objekata regionalnih sistema za snabdevanje vodom do vodozahvata pojedinih korisnika. . Izuzetno od odredbe stava 1. Pre donošenja programa iz stava 1. vodoprivrednih osnova. planova. Nadzor nad radom Fonda vrši ministarstvo nadležno za poslove vodoprivrede. programa. ovog člana sredstva Fonda mogu da se koriste i za izgradnju objekata za vodosnabdevanje naselja koja se ne mogu uključiti u regionalne sisteme za snabdevanje vodom na osnovu programa iz člana 73. Član 76. Upravni odbor ima 11 članova čiji mandat traje četiri godine. Član 79. Fond je dužan da organizuje javnu raspravu. imenuje Vlada. Direktora Fonda imenuje Vlada. izvršava odluke Upravnog odbora i vrši druge poslove u skladu sa statutom. 3) preduzimanje mera za zaštitu vode od zagađivanja (izgradnju. katastara. odnosno do priključka na komunalni sistem vodosnabdevanja. istražni radovi. 6) realizaciju obaveza i učešća u međunarodnoj saradnji. Predsednika Upravnog odbora. tačke 2.

ovog člana su od javnog interesa.o. 3. praćenje. za vodno područje Dunav: Javno vodoprivredno preduzeće "Dunav" sa potpunom odgovornošću. Objekti iz stava 2. 2. organizovanje i sprovođenje odbrane od poplava. Za vodno područje Morava: Javno vodoprivredno preduzeće "Morava" sa potpunom odgovornošću. ovog člana poverava . . organizovanje i sprovođenje mera za zaštitu voda od zagađivanja. Na statut Fonda saglasnost daje Vlada. način ostvarivanja i kriterijumi raspodele sredstava. tačke 1. Član 82. Skraćeni naziv firme je: JVP "Morava" sa p. Statutom Fonda bliže se utvrđuju zadaci.Član 80. unutrašnja organizacija i poslovanje Fonda. ovog člana upravljaju vodoprivrednim objektima iz člana 4. ovog zakona. Sedište preduzeća je u Nišu. Sedište preduzeća je Beogradu. Javno vodoprivredno preduzeće studijsko-istraživačke radove iz stava 1. tačke 2. Delatnost javnih vodoprivrednih preduzeća (u daljem tekstu: javno vodoprivredno preduzeće) su: gazdovanje vodnim resursima i usklađivanje potrebe za vodom raznih korisnika. osim objekata koje su preduzeća i druga pravna lica izgradila za sopstvene potrebe. pripremanje planova i programa u vodoprivredi. održavanje i rekonstrukcija vodoprivrednih objekata. Skraćeni naziv firme je: JVP Dunav sa p. VII. delokrug organa upravljanja i druga pitanja od značaja za poslovanje Fonda. organizovanje i sprovođenje mera za zaštitu od bujica i erozije. Javna vodoprivredna preduzeća iz stava 1.o. Središte preduzeća je u Novom Sadu. izvršavanje zadataka iz međudržavnih sporazuma u oblasti vodoprivrede i organizovanje studijsko-istraživačkih radova u oblasti vodoprivrede. održavanje i unapređivanje vodnog režima. organizovanje i vođenje vodoprivrednog informacionog sistema i dokumentacije o vodama. odvođenje suvišnih voda i organizovanje odbrane od unutrašnjih voda na melioracionom području. za vodno područje Sava: Javno vodoprivredno preduzeće "Sava" sa potpunom odgovornošću. JAVNO VODOPRIVREDNO PREDUZEĆE Član 81.o. obezbeđenje vode za korišćenje. Delatnosti iz stava 1. kao dobrima u opštoj upotrebi. Za obavljanje vodoprivredne delatnosti na vodnim područjima osnivaju se sledeća javna vodoprivredna preduzeća i to: 1. Skraćeni naziv firme je: JVP "Sava" sa p. ovog člana i druga sredstva kojima raspolažu javna vodoprivredna preduzeća su u državnoj svojini.akumulacije i brodske prevodnice i tačke 4.

naučno-istraživačkoj instituciji. 4) izdavanjem i prodajom hartija od vrednosti. Član 83. . 3) ulaganja domaćih i stranih lica. Član 85. prava i obaveze delova preduzeća u pravnom prometu. Član 87. Statutom javnog vodoprivrednog preduzeća bliže se uređuju pitanja unutrašnje organizacije. Član 88. u skladu sa programom prestrukturiranja koji donosi Upravni odbor javnog vodoprivrednog preduzeća. Narodna skupština Republike Srbije preduzima mere za obezbeđenje uslova za nesmetan rad javnog vodoprivrednog preduzeća i jemči za njegove obaveze. Javno vodoprivredno preduzeće može samostalno ili sa stranim. učešće državnog kapitala ne može biti manje od 51% od ukupnog kapitala javnog vodoprivrednog preduzeća. Javno vodoprivredno preduzeće donosi dugoročne i srednjoročne planove razvoja i godišnji program rada. delokrug rada organa preduzeća. Član 84. Na planove razvoja iz stava 1. 2) naknada utvrđenih ovim zakonom. izdavanjem deonica i iz drugih izvora. ovlašćenja u pogledu raspolaganja sredstvima od strane delova preduzeća i druga pitanja od značaja za poslovanje preduzeća. direktor i Nadzorni odbor. Pretvaranje državne svojine u druge oblike i organizovanje javnog vodoprivrednog preduzeća u društvo vršiće se na način određen propisima kojima se uređuje pitanje transformacije društvenih preduzeća u preduzeća u mešovitoj ili privatnoj svojini. Član 86. U slučaju iz stava 2. Organi javnog vodoprivrednog preduzeća su: Upravni odbor. ovog člana saglasnost daje Vlada. Nad javnim vodoprivrednim preduzećem ne može se sprovoditi postupak stečaja. U slučaju nastupanja uslova za otvaranje i sprovođenje stečajnog postupka nad javnim vodoprivrednim preduzećem. ovog člana. Javno vodoprivredno preduzeće stiče i pribavlja finansijska sredstva za obavljanje delatnosti i to iz: 1) sredstava Fonda koja se koriste za realizaciju programa radova na vodnom području. odnosno domaćim licima da osnuje preduzeća za obavljanje pojedinih delatnosti iz predmeta svog poslovanja ako te delatnosti predstavljaju tehničko-tehnološku i ekonomsku celinu. a na godišnji program rada saglasnost daje ministarstvo nadležno za poslove vodoprivrede. 5) prodajom delova preduzeća.

4) odlučuje o smanjenju i povećanju glavnice. od čega tri člana Upravnog odbora se imenuju od predstavnika zaposlenih u javnom vodoprivrednom preduzeću na način utvrđen statutom. Upravni odbor: 1) utvrđuje poslovnu politiku. 5) odlučuje o osnivanju novih preduzeća. 3. samostalno donosi odluke i odgovara za zakonitost rada javnog vodoprivrednog preduzeća. i 10. U slučaju organizovanja javnog vodoprivrednog preduzeća. Organizovanjem javnog vodoprivrednog preduzeća u preduzeće u mešovitoj svojini. 2) donosi dugoročne i srednjoročne planove razvoja i godišnji program rada. Odluku iz stava 1. 10) odlučuje o kupovini deonica. obavlja Skupština. Obrazovanjem Skupštine. poslove iz stava 1. kao preduzeća u mešovitoj svojini broj članova Upravnog odbora povećava se za broj predstavnika vlasnika kapitala srazmerno visini tog kapitala u ukupnom kapitalu preduzeća. tač. Direktor javnog vodoprivrednog preduzeća predstavlja i zastupa preduzeće. Član 89. 11) utvrđuje normative i standarde za redovno održavanje vodoprivrednih objekata i kriterijuma za obrazovanje cena na redovnom održavanju. 9) utvrđuje visinu naknada koje predstavljaju izvor prihoda. potpisuje kolektivni ugovor.Organ upravljanja javnog vodoprivrednog preduzeća je Upravni odbor. 4. 3) odlučuje o statusnim promenama. Član 92. 6) usvaja izveštaje o poslovanju preduzeća i godišnji obračun. tačka 9. ovog člana. ovog člana Upravni odbor donosi uz saglasnost ministarstva nadležnog za poslove vodoprivrede. . odnosno udela drugih preduzeća. kao i uslove i način korišćenja vodoprivrednih objekata. Direktor javnog vodoprivrednog preduzeća donosi akt o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta. izvršava odluke Upravnog odbora. uz saglasnost Upravnog odbora. 7) donosi statut i odluku o usvajanju plana razvoja i programa rada. vodi poslovanje preduzeća. Član 90. koji ima 11 članova. 8) donosi investicione odluke. 5. Član 91. 2. direktora imenuje Upravni odbor uz saglasnost Vlade. predlaže program rada i plan razvoja i preduzima mere za njihovo sprovođenje. vrši druge poslove određene zakonom i statutom. organizuje i rukovodi procesom rada.

ministar vodoprivrede preduzima mere kojima se obezbeđuje zaštita tog interesa. Član 96. preduzeća i drugih pravnih lica statutom ili drugim opštim aktom javnog vodoprivrednog preduzeća. ovog člana i način njihovog izvršavanja. redovnom održavanju. Radi zaštite interesa građana. 8) razmatra izveštaj Nadzornog odbora. 3) daje saglasnost na statusne promene preduzeća. Član 94. Vlada: 1) daje saglasnost na statut javnog vodoprivrednog preduzeća. Član 95. u skladu sa zakonom. stara se o čuvanju. ovog člana preduzeće se mere utvrđene statutom. utvrdiće se poslovi koji se u vršenju vodoprivredne delatnosti moraju obavljati u tom preduzeću u vreme štrajka i način njihovog izvršavanja. 4) daje saglasnost na osnivanje ili suosnivanje preduzeća za obavljanje pojedinih delatnosti iz oblasti poslovanja javnog vodoprivrednog preduzeća. Prema licu koje ne izvrši nalog direktora iz stava 2. Direktor javnog vodoprivrednog preduzeća će odrediti radnike koji će raditi na izvršavanju poslova iz stava 1. korišćenju i funkcionisanju vodoprivrednih objekata. 5) imenuje članove upravnog odbora. ovog člana ne može obezbediti zaštita interesa iz stava 1. Javno vodoprivredno preduzeće je dužno da u vršenju javnih ovlašćenja obezbedi efikasno i pod jednakim uslovima ostvarivanje prava i dužnosti preduzeća i drugih pravnih lica i građana pod uslovima utvrđenim ovim zakonom. O rezultatima nadzora u pismenom obliku Nadzorni odbor obaveštava Vladu i Upravni odbor javnog vodoprivrednog preduzeća. 7) imenuje članove Nadzornog odbora. 6) imenuje direktora javnog vodoprivrednog preduzeća. Ako javno vodoprivredno preduzeće zbog nedostatka sredstava nije u mogućnosti da kvalitetno i uredno izvršava poslove u skladu sa programima usvojenim u Fondu. pregleda godišnji izveštaj i godišnji obračun. . a posebno da kvalitetno i uredno održava. Član 93. odnosno kolektivnim ugovorom. U slučaju da se preduzimanjem mera iz stava 2. dužno je da o tome blagovremeno obavesti Fond. 2) daje saglasnost na program prestrukturiranja. Nadzorni odbor vrši nadzor nad poslovanjem javnog vodoprivrednog preduzeća. ovog člana.Nadzorni odbor javnog vodoprivrednog preduzeća ima pet članova.

funkcionisanja i izgradnje objekata za odvodnjavanje na melioracionom području. naknade za izvađeni materijal iz vodotoka i naknade za korišćenje vodoprivrednih objekata i za vršenje drugih usluga. FINANSIRANjE VODOPRIVREDNE DELATNOSTI Član 99.Protiv upravnog akta javnog vodoprivrednog preduzeća u vršenju javnih ovlašćenja može se podneti žalba ministarstvu nadležnom za poslove vodoprivrede. zainteresovana lica na melioracionom području ili delu melioracionog područja mogu osnovati vodnu zadrugu u skladu sa zakonom kojim se uređuju pitanja poslovanja i osnivanja zadruge. ovog zakona obezbeđuju se iz: naknade za odvodnjavanje. Sredstva od naknade za navodnjavanje. pod ribnjacima i retencijama. za finansiranje zaštite dejstva voda i unapređivanje vodosnabdevanja. Visina naknade iz stava 1. naknade za korišćenje voda. Sredstva za finansiranje vodoprivredne delatnosti iz člana 82. U cilju odbrane od štetnog dejstva voda ili obezbeđenja uslova za korišćenje voda. naknade za navodnjavanje. odnosno posredno odvodnjava. kanalima i drugim vodoprivrednim objektima kojima upravlja javno vodoprivredno preduzeće. naknade za odvodnjavanje. ovog člana utvrđuje se u zavisnosti od visine troškova odvodnjavanja i održavanja. . naknade za izvađeni materijal iz vodotoka i naknade za korišćenje vodoprivrednih objekata i za vršenje drugih usluga su prihod javnog vodoprivrednog preduzeća. građevinskog i šumskog zemljišta. Pored sredstava ostvarenih od naknada utvrđenih ovim zakonom. Naknadu za odvodnjavanje plaćaju korisnici. Naknada za odvodnjavanje se ne plaća za zemljište pod nasipima za odbranu od poplave. obezbediće se sredstva po posebnom zakonu. IX. Na opšti akt iz stava 3. ovog člana saglasnost daje ministarstvo nadležno za poslove vodoprivrede. Član 98. Član 100. ovog člana. Vodna zadruga je dužna da radove na odvodnjavanju i navodnjavanju uskladi sa planovima i programima javnog vodoprivrednog preduzeća. VIII. naknade za zaštitu voda. Javno vodoprivredno preduzeće u vršenju javnih ovlašćenja ima pravo na stvarne troškove utvrđene opštim aktom preduzeća. naknade za korišćenje voda i naknade za zaštitu voda su prihod Fonda. odnosno sopstvenici poljoprivrednog. Sredstva iz stava 2. VODNA ZADRUGA Član 97. zemljišta pod saobraćajnicama i drugog zemljišta na melioracionom području koje se neposredno.

sprudova. Naknada za odvodnjavanje poljoprivrednog i šumskog zemljišta obračunava se i plaća na osnovu katastarskog prihoda. ovog člana ne može biti manja od desetostrukog ni veća od dvadesetostrukog iznosa naknade za odvodnjavanje poljoprivrednog zemljišta.Član 101. Javno elektroprivredno preduzeće plaća naknadu srazmerno količini proizvedene električne energije u hidroelektranama. Član 102. Visina naknade iz stava 3. napuštenih korita i sa obala prirodnih vodotoka. Naknada za izvađeni pesak. prirodnih i veštačkih akumulacija i na područjima ugroženim od . koju direktno ili indirektno ispuštaju u površinske ili podzemne vode. Sredstva ostvarena od naknade iz st. funkcionisanje i izgradnju objekata za odvodnjavanje na melioracionom području. odnosno korisnici zemljišta za koje je obezbeđena voda. stepenu zagađenosti i vrsti otpadne ili druge vode promenjenih svojstava. odnosno po jedinici površine. Član 105. količine vode koja se sa njega sliva. Naknadu za zaštitu voda plaćaju preduzeća i druga pravna lica i građani srazmerno količini. Sredstva ostvarena od naknade za navodnjavanje koriste se za održavanje. i 3. Sredstva ostvarena od naknade za korišćenje voda koriste se za finansiranje izgradnje objekata za snabdevanje stanovništva i privrede vodom i za uređenje vodotoka. zavisno od namene zemljišta. Član 104. Naknada za odvodnjavanje šumskog zemljišta ne može biti manja od polovine propisne naknade za odvodnjavanje poljoprivrednog zemljišta. Naknada za odvodnjavanje građevinskog zemljišta plaća se po jedinici površine. Naknada za navodnjavanje plaćaju sopstvenici. Sredstva ostvarena od naknade za zaštitu voda koriste se za preduzimanje mera zaštite voda od zagađivanja i prečišćavanja otpadnih voda. Član 103. odnosno druge materije kojom se pogoršava kvalitet voda i uslovi njenog korišćenja. funkcionisanje i rekonstrukciju objekata za navodnjavanje na melioracionom području. šljunak i drugi materijal izvađen iz korita vodotoka. Visina naknade za navodnjavanje se određuje u zavisnosti od visine troškova za održavanje i funkcionisanje objekata za navodnjavanje i količine zahvaćene vode iskazane po m3 ili po jedinici površine. Naknadu za korišćenje voda plaćaju korisnici površinskih i podzemnih voda srazmerno količini i kvalitetu zahvaćene vode i zavisno od namene za koju se voda koristi. ovog člana koriste se za održavanje. 1.

ovog člana ne plaća javno vodoprivredno preduzeće za količine peska. vodoprivrednih saglasnosti. primenjuju se propisi o plaćanju poreza iz dobiti a za građane propisi o plaćanju poreza i doprinosa građana.erozije. 2) vrši kontrolu vodoprivrednih dozvola. utvrđuje javno vodoprivredno preduzeće uz saglasnost ministarstva nadležnog za poslove vodoprivrede. U vršenju poslova vodoprivredne inspekcije.). Inspekcijski nadzor obuhvata nadzor nad primenom ovog zakona. 4) kontroliše funkcionisanje uređaja na objektima koji su od značaja za sigurnost objekata i postrojenja. dokumentacije za odbranu od poplava. katastara voda. Visinu naknada za korišćenje vodoprivrednih objekata i za vršenje drugih usluga (plovidba. . vodnih knjiga. Sredstva ostvarena od naknade iz stava 1. zagađivača voda. proizvodnja električne energije i dr. U pogledu načina uplate. poslovnih knjiga i ostalih dokumenata. 6) kontroliše funkcionisanje. zastarelosti. Nadzor nad zakonitošću akata javnog vodoprivrednog preduzeća kojima se rešava o pravima i dužnostima građana. UPRAVNI ODBOR Član 108. vodoprivredni inspektor: 1) vrši kontrolu nad izgradnjom objekata i izvođenjem drugih radova koji mogu da prouzrokuju kvalitativne ili kvantitativne promene u prirodnom ili veštački uspostavljenom vodnom režimu. rokova i kontrole plaćanja naknada kada su u pitanju preduzeća i druga pravna lica. ovog člana koriste se za uređenje vodotoka. drugih propisa i opštih akata koji se odnose na izgradnju novih i rekonstrukciju postojećih objekata i izvođenje drugih radova koji mogu uticati na promene u vodnom režimu. preduzeća i drugih pravnih lica i inspekcijski nadzor u oblasti vodoprivrede vrši ministarstvo nadležno za poslove vodoprivrede. vodoprivrednim dozvolama i potvrdama. Inspekcijski nadzor u oblasti koja se odnosi na vodu za piće vrše organi sanitarne inspekcije. Član 107. Član 109. 3) vrši kontrolu načina iskorišćavanja vodoprivrednih objekata radi utvrđivanja da li je njihovo iskorišćavanje u skladu sa izdatim vodoprivrednim saglasnostima. jezerima i podzemnim vodama. potvrda. X. Član 106. 5) kontroliše režim i kvalitet voda u prirodnim i veštačkim vodotocima. ispravnost i efikasnost uređaja za prečišćavanje otpadnih voda. šljunka i drugog materijala koji se koristi za izgradnju i održavanje objekata za zaštitu od štetnog dejstva voda. Naknadu iz stava 1. bujičnih tokova i vodoprivrednih objekata. plaća se prema količini izvađenog materijala.

Član 112. Član 113. vađenje materijala. Ako prilikom vršenja nadzora utvrdi da se preduzeće ili drugo pravno lice i građanin nisu pridržavali ovog zakona ili propisa donetih na osnovu njega.7) kontroliše poštovanje propisanog vodnog režima u pogledu obezbeđenja garantovanog minimalnog proticaja nizvodno od zahvata. vodoprivredni inspektor pismeno će konstatovati nađene nepravilnosti i nedostatke i narediće rešenjem mere za njihovo otklanjanje. određujući i rokove za njihovo sprovođenje. odnosno korišćenje objekata i postrojenja u slučajevima utvrđenim ovim zakonom. 3) zabranjeni ili ograničeni korišćenje voda. Član 111. odnosno obustavi izvođenje radova koji se izvode suprotno izdatoj vodoprivrednoj saglasnosti. dok se količine tih materija ne smanje ispod dozvoljenih granica. ispuštanje voda. vodoprivrednog smera i sa najmanje tri godine radnog iskustva na poslovima iz okvira vodoprivredne delatnosti. Protiv rešenja vodoprivrednog inspektora može se izjaviti žalba Vladi. 4) naredi rušenje objekata i postrojenja ili uklanjanje drveća i žbunastog bilja koji su izgrađeni. Poslove vodoprivrednog inspektora može obavljati radnik koji pored zakonom utvrđenih uslova za rad u organima uprave ima stručnu spremu sedmog stupnja i to: diplomirani građevinski inženjer. diplomirani inženjer šumarstva. ovog člana ne odlaže izvršenje rešenja. ako u roku određenom rešenjem vodoprivrednog inspektora nije podnet zahtev za izdavanje vodoprivredne saglasnosti ili je podnet zahtev pravosnažno odbijen. diplomirani tehnolog. hidrotehničkog smera. odnosno vodoprivrednoj dozvoli ili bez vodoprivredne saglasnosti. Žalba protiv rešenja iz stava 1. Vodoprivredni inspektor može po potrebi organizovati uzimanje uzoraka vode i otpadnih voda radi analize i provere stepena zagađenosti voda a troškove analize snosi preduzeće i drugo pravno lice ili građanin od koga potiče zagađenje ako analiza pokaže da je došlo do zagađenja vode iznad propisanih granica. Član 110. odnosno vodoprivredne dozvole. Vodoprivredni inspektor ovlašćen je i dužan da naredi da se utvrđene nepravilnosti i nedostaci otklone u roku koji on odredi i to da: 1) zabrani. diplomirani inženjer poljoprivrede. odnosno zasađeni bez vodoprivredne saglasnosti. 2) naredi sađenje drveća i žbunastog bilja u slučajevima utvrđenim ovim zakonom. 5) naredi prestanak rada preduzeća i drugim pravnim licima kada utvrdi da otpadne vode koje ispuštaju sadrže opasne materije u količinama većim od dozvoljenih. bujičarskog smera. . Preduzeća i druga pravna lica i građani dužni su da vodoprivrednom inspektoru omoguće vršenje nadzora i pruže potrebne podatke.

000 dinara ako: 1) izvodi radove na izgradnji novih ili rekonstrukciju ili uklanjanje postojećih vodoprivrednih objekata ili izgradnju ili rekonstrukciju drugih objekata ili postrojenja. ili vrši druge radove bez vodoprivredne saglasnosti ili protivno izdatoj vodoprivrednoj saglasnosti (član 16. biološka. odnosno puštanje u rad objekata i postrojenja za javno snabdevanje vodom za piće ako nije pribavljena saglasnost nadležnog organa za poslove zdravlja i zaštite životne sredine. 2) vrši neku radnju bez vodoprivredne dozvole (član 18. 6) naredi prečišćavanje. 2) zabrani izgradnju ili upotrebu objekata i postrojenja. 4) naredi otklanjanje nedostataka na objektima i postrojenjima za javno snabdevanje vodom za piće koji mogu nepovoljno delovati na zdravstvenu ispravnost vode za piće. Ko ošteti. Član 115. virusološka i radiološka svojstva. korišćenje zemljišta ili vršenje druge delatnosti u zoni zaštite. Član 116.000 do 450. KAZNENE ODREDBE Član 114. izvorišta koja služe za javno snabdevanje vodom za piće. bakteriološka. Preduzeće ili drugo pravno lice kazniće se za privredni prestup novčanom kaznom u iznosu od 300. dezinfekciju i druge propisane sanitarne mere radi popravke ili zaštite kvaliteta vode za piće. ako to ugrožava zdravstvenu ispravnost. Član 117. obale i regulacione građevine kazniće se za krivično delo zatvorom do pet godina ili novčanom kaznom. hemijska. uništi ili učini neupotrebljivim vodoprivredni objekat kazniće se za krivično delo zatvorom do pet godina.Organ sanitarne inspekcije je ovlašćen i dužan da: 1) zabrani korišćenje za druge svrhe vode koja služi za piće ili je namenjena za piće. ako bi to korišćenje nepovoljno uticalo na zdravstvenu ispravnost vode. ovog zakona) ili protivno vodoprivrednoj . Ko vađenjem peska. ošteti korito. Ko bez vodoprivredne dozvole vrši punjenje akumulacije ili koristi vode iz akumulacije i time izazove opasnost po život ili zdravlje ljudi ili imovine većih razmera kazniće se za krivično delo zatvorom do pet godina. ovog zakona). nije zdravstveno ispravna. odnosno koja su u pojasu sanitarne zaštite. 5) zabrani upotrebu vode za piće za koju je ovlašćeno preduzeće ili drugo pravno lice utvrdilo da s obzirom na propisana fizička. XI. 3) zabrani izgradnju ili rekonstrukciju. 7) naredi preduzimanje drugih mera koje su potrebne u cilju zaštite zdravstvene ispravnosti vode za piće. šljunka i drugog materijala iz korita vodotoka. stav 1.

ovog zakona). 6) ne dostavi podatke iz člana 33. stav 6. 11) preduzme neku od radnji iz člana 56. 4) katastre zagađivača voda. .000 do 25. stav 1. stav 1. hemijskih. ovog zakona). stav 1. 6) u plavnim zonama gradi objekte suprotno propisanim uslovima (član 36. ovog zakona. vodoprivrednih objekata. Preduzeće ili drugo pravno lice kazniće se za prekršaj novčanom kaznom od 80. bujičnih tokova i protiverozionih objekata ne vodi na propisani način (član 25. bioloških. 3) pravo stečeno na osnovu vodoprivredne dozvole prenosi bez saglasnosti organa. vodoprivredne dozvole i potvrde ne registruje u vodnoj knjizi (član 24. 3) sve izdate vodoprivredne saglasnosti. ovog zakona. a u pogledu fizičkih. odnosno javnog vodoprivrednog preduzeća koji je izdao dozvolu (član 19. vodoprivredne dozvole i potvrde ne dostavi ministarstvu nadležnom za poslove vodoprivrede (član 24. ovog zakona) ili sve izdate vodoprivredne saglasnosti. plovnih ili drugih objekata i postrojenja u slučaju nagomilavanja leda (član 34. ovog zakona. 5) koristi akumulacione i retencione basene suprotno članu 33. Za privredni prestup iz stava 1. ovog zakona). 2) u postupku pripreme tehničke dokumentacije za izgradnju novih i rekonstrukciju postojećih vodoprivrednih i drugih objekata i izvođenje drugih radova. stav 1. ovog zakona). stav 4. nizvodno od zahvata ne obezbedi vode za potrebe garantovanog minimuma (član 40. 9) voda za piće sadrži materije škodljive za zdravlje iznad propisanih granica. bakterioloških.dozvoli (član 19. stav 1. ovog zakona. virusoloških i radioloških svojstava ne odgovara propisanim uslovima (član 41.000 dinara ako: 1) ne dostavi podatke o potrošnji i količinama vode radi izrade vodoprivrednog bilansa (član 13. ovog zakona. ovog zakona). stav 2. stav 3. stav 2. stav 4.000 dinara. ovog zakona).000 do 100. ovog zakona). 4) preduzeće ili drugo pravno lice ako ne donese plan za odbranu od poplava (član 30. 7) kao izvođač radova ili preduzeće ili drugo pravno lice koje iskorišćava objekte ili druga dobra ne preduzme potrebne mere iz člana 39. ovog člana kazniće se i odgovorno lice u preduzeću ili drugom pravnom licu novčanom kaznom od 15. ovog zakona). ovog zakona). Član 118. stav 2. stav 5. stav 3. 8) prilikom svakog zahvatanja površinskih voda. ovog zakona. stav 1. ne pribavi vodoprivredne uslove (član 15. ovog zakona). 13) ako preduzme neku od radnji iz člana 69. ovog zakona). ovog zakona). 5) ne preduzme mere za zaštitu vodoprivrednih. ovog zakona). 10) vodu određenu za piće koristi za druge svrhe koje nepovoljno utiču na potrebnu količinu i svojstvo vode (član 41. stav 1. 12) ne preduzme potrebne mere iz člana 61. stav 1. 7) ako zemljište koristi na način kojim se ugrožava sprovođenje odbrane od poplava (član 36.

ovog zakona). rezultate ispitivanja u rokovima određenim članom 60. 9) protivno vodoprivrednoj osnovi ili prostornom planu ne zaštiti izvorište i druge objekte od namernog ili slučajnog zagađenja ili drugih uticaja koji mogu nepovoljno delovati na izdašnost izvorišta i na zdravstvenu ispravnost vode (član 43. stav 1. ovog zakona. ovog zakona). ovog zakona. 24) kao sopstvenik. ukoliko za takvu radnju nije propisana stroža kazna. ovog zakona). ovog zakona). odnosno korisnik zemljišta ne dopusti korišćenje nekog od prava iz člana 71. 20) kao sopstvenik. ovog zakona). ovog zakona). stav 1. odnosno organa sanitarne inspekcije donetog na osnovu ovlašćenja iz ovog zakona. 1. 21) kao sopstvenik. preko preduzeća i drugih pravnih lica koja su ovlašćena za vršenje ovih ispitivanja (član 59. . 14) bunare i bušotine sa slobodnim isticanjem vode ne opremi uređajima za regulisanje isticanja i zatvaranja i zaštitu voda od zagađivanja (član 52. 15) ne postave uređaje za merenje. 22) kao sopstvenik ili korisnik vodnog zemljišta. ovog zakona. stav 3. stav 3. ovog zakona. ovog zakona. 11) ne postave uređaj za merenje. ovog zakona.000 dinara. ovog zakona. mere i registruju količine otpadnih voda i da podatke o tome dostave javnom vodoprivrednom preduzeću (član 59. mere i registruju količinu zahvaćene vode i podatke o tome ne dostave javnom vodoprivrednom preduzeću (član 49. ovog zakona. 25) vodoprivrednom inspektoru ne omogući vršenje nadzora ili mu ne pruži potrebne podatke (član 109. ovog zakona). 10) ukoliko privremeno ne ograniči ili uskrati korišćenje vode u slučajevima predviđenim u članu 48. ovog zakona). 64. 19) ne preduzmu mere iz člana 62. 23) iz korita bujičnih tokova ne ukloni drvo na zahtev javnog vodoprivrednog preduzeća (član 68. odnosno sopstvenik ili korisnik vodnog zemljišta na obali ne izvrši neku od radnji iz člana 67. 17) ne obezbede ispitivanje kvaliteta voda koje ispuštaju u prijemnike i javnu kanalizaciju. 12) redovno ne dostavlja podatke o nivou i kvalitetu podzemnih voda prve izdani koje prate putem svojih kontrolnih (pijezometarskih) bunara (član 51. ovog zakona). stav 3. 16) uređaj za prečišćavanje voda i merne uređaje ne održavaju u ispravnom stanju i ne obezbeđuju njihovo redovno funkcionisanje i ne vode dnevnik rada ovih uređaja (član 59. ovog zakona). stav 2. 26) ne postupi po rešenju vodoprivrednog inspektora. Za prekršaj iz stava 1.000 do 10. st. odnosno korisnik zemljišta ne dopusti korišćenje nekog od prava iz čl. ovog člana kazniće se i odgovorno lice u preduzeću ili drugom pravnom licu novčanom kaznom u iznosu od 5. i 2. 27) postupi protivno propisu donetom na osnovu ovlašćenja iz ovog zakona ukoliko za takvu radnju nije propisana stroža kazna. 13) kao izvođač radova ne postupi po odredbama člana 52. stav 5. 18) ne dostave Republičkom hidrometeorološkom zavodu. odnosno korisnik dela obale primeti a ne prijavi nadležnom organu da je došlo do zagađivanja voda u vodotocima i jezeru (član 63. stav 1.8) ako ne preduzme mere iz člana 37.

ovog zakona. ovog zakona). u skladu sa programom iz čl. i člana 118. stav 1. stav 1. tač.000 dinara za prekršaj kazniće se građanin ako: 1) u postupku pripreme tehničke dokumentacije za izgradnju novih i rekonstrukciju postojećih vodoprivrednih i drugih objekata i izvođenje drugih radova ne pribavi vodoprivredne uslove (član 15. ovog zakona učiniocu će se pored propisane kazne oduzeti i predmet izvršenja krivičnog dela. i 8. 5. Za prekršaj iz člana 119. Za prekršaj iz člana 119. stav 1.000 dinara ako izvrši i neku od radnji iz člana 117. 2. stav 1. stav 4. 13. stav 2. tačka 1. ovog zakona preduzeću ili drugom pravnom licu pored propisane kazne izreći će se i zaštitna mera obaveznog oduzimanja predmeta koji su upotrebljeni ili namenjeni za izvršenje privrednog prestupa ili namenjeni za izvršenje privrednog prestupa ili su nastali ili pribavljeni izvršenjem privrednog prestupa. tačka 2. Za prekršaj će se kazniti građanin novčanom kaznom u iznosu od 5. 11. ovog zakona može se građaninu pored kazne izreći zaštitna mera oduzimanja imovinske koristi stečene izvršenjem prekršaja. ovog zakona). 7. i 27. Član 120. 4) pravo stečeno na osnovu vodoprivredne dozvole prenosi bez saglasnosti organa koji je izdao dozvolu (član 19. stav 1. 24. 25.Odgovorno lice u Republičkom hidrometeorološkom zavodu kazniće se za prekršaj novčanom kaznom u iznosu od 5. 8. Za privredni prestup iz člana 117. Član 122. stav 1. 2) izvodi radove na izgradnji ili rekonstrukciji objekata ili postrojenja ili vrši druge radove bez vodoprivredne saglasnosti ili protivno izdatoj vodoprivrednoj saglasnosti (član 16. stav 1. 7. Za krivično delo iz člana 115. stav 1. 23. 7.000 do 10. ovog zakona). stav 2. Član 119. 10. tačka 2. 6) ne prijavi da je došlo do zagađenja voda u vodotocima i jezerima (član 63. i 13. 8. ovog zakona pored propisane kazne izreći i zaštitna mera zabrana vršenja određenih dužnosti. ovog zakona. 1. 14. tač.000 do 10. stav 1. Novčanom kaznom od 5. Za privredni prestup iz člana 117. 21. ovog zakona. stav 1. 26. ovog zakona).000 dinara ako ne vrši sistematsko ispitivanje kvaliteta voda u vodotocima. 20. 3. ovog zakona ili ako ne izvrši neku obavezu iz člana 58. ovog zakona može se preduzeću ili drugom pravnom licu pored propisane kazne izreći i zaštitna mera oduzimanja imovinske koristi.000 do 10. 5) u plavnim zonama gradi objekte suprotno propisanim uslovima (član 36. 4. 3) vrši neku radnju bez vodoprivredne dozvole. tačka 3. ovog zakona). odnosno nove vodoprivredne dozvole (član 18. Odgovornom licu iz člana 117. ovog zakona). ovog zakona može se za privredni prestup iz člana 117. Član 121. stav 6. 22. 57. građaninu pored kazne izreći će se i zaštitna . ovog zakona) ili protivno vodoprivrednoj dozvoli (član 19. tač.

člana 23. O izvršenom privremenom oduzimanju predmeta vodoprivredni inspektor je dužan da odmah obavesti organ nadležan za pokretanje postupka zbog učinjenog krivičnog dela. i člana 56. ovog zakona. stav 2. Ministar vodoprivrede doneće propise iz člana 1. Vodoprivredni inspektor privremeno će oduzeti predmet izvršenja iz čl. stav 2. člana 24. Član 127. člana 59. Novčanom kaznom u iznosu od 5. i člana 40.mera obaveznog oduzimanja predmeta koji su upotrebljeni ili namenjeni za izvršenje prekršaja ili su nastali ili pribavljeni izvršenjem prekršaja. stav 4. stav 4 i člana 60. Granice vodnih područja iz člana 6. ovog zakona. stav 7. člana 25. ovog zakona u roku od šest meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona. ovog zakona u roku od šest meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona. stav 3. Ministar vodoprivrede i ministar zdravlja i zaštite životne sredine doneće propise iz člana 25. 120. Vodoprivredne osnove za vodna područja iz člana 10. XII. . Član 126. Član 123. stav 4. stav 3. 109. vodoprivredne saglasnosti i vodoprivredne dozvole mogu se izdavati u skladu s postojećom dokumentacijom. i 113. Član 124. Vodoprivredna osnova Republike Srbije doneće se najkasnije u roku od dve godine od dana stupanja na snagu ovog zakona. ovog zakona doneće se najkasnije u roku od pet godina od dana stupanja na snagu ovog zakona. 121. stav 5.000 dinara kazniće se za prekršaj odgovorno lice u ministarstvu nadležnom za poslove vodoprivrede i organu sanitarne inspekcije ako u vršenju inspekcijskog nadzora ne preduzme mere u skladu sa čl. stav 2. ovog zakona utvrdiće vlada u roku od dva meseca od dana stupanja na snagu ovog zakona. O oduzimanju predmeta vodoprivredni inspektor je dužan da izda potvrdu sa tačnim naznačenjem oduzetog predmeta. privrednog prestupa ili prekršaja. stav 4. stav 3. ovog zakona u roku od šest meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona. člana 45. Do donošenja vodoprivredne osnove. člana 57. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE Član 125. Ministar zdravlja i zaštitne životne sredine doneće propise iz člana 41. Ministar poljoprivrede i ministar zdravlja i zaštite životne sredine doneće propis iz člana 41. i 122. vodoprivredni uslovi. stav 8. ovog zakona u roku od šest meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona.000 do 10.

Fond iz stava 1. 21/90 24/90) prestaju sa radom 31. Fondovi iz st. i 3. decembra 1991. stav 3. godine. Ako se način korišćenja objekata i postrojenja iz stava 1. ovog člana preuzima sredstva. broj 25/90 i 38/90) i društveni fondovi za melioraciju osnovani prema Zakonu o vodama ("Službeni glasnik SRS". 14/90 i 32/90 i "Službeni glasnik RS". Društveni fond voda Vojvodine i Društveni fond za vode Kosova i Metohije čija je obaveza osnivanja utvrđena zakonom. Fond iz člana 72. Društveni fond za vode Srbije. ovog člana mogu preuzeti i materijalne obaveze koje će se izvršavati i posle roka utvrđenog u stavu 5. 2. prestaju sa radom 31. 49/89. Član 128. ovog člana doneće se najkasnije u roku od 90 dana od dana početka rada javnog vodoprivrednog preduzeća. Fondovi iz st. januara 1992. Statut preduzeća iz stava 1. i 3. ovog člana od dana stupanja na snagu ovog zakona mogu preuzimati materijalne obaveze koje se mogu izvršiti u celini do 31. ovog zakona počinju s radom 1. Javna vodoprivredna preduzeća iz člana 81. decembra 1991. godine. januara 1992.Skupština opštine doneće propis iz člana 56. i 3. ovog člana preuzima sredstva. Član 132. i 3. ovog člana. Fondovi za melioraciju čija je obaveza osnivanja utvrđena Zakonom o vodama ("Službeni list SAPV". Vlada će imenovati vršioce dužnosti direktora javnih vodoprivrednih preduzeća koji će privremeno do imenovanja direktora obavljati poslove utvrđene ovim zakonom. br. Član 131. stav 1. br. Fondovi iz stava 1. prava i obaveze fondova iz st. ovog člana. ovog člana. i 3. Vršioci dužnosti direktora do donošenja statuta. 2. Sopstvenici odnosno korisnici postojećih vodoprivrednih objekata i postrojenja dužni su da način korišćenja ovih objekata usklade sa vodoprivrednom osnovom u roku određenom u vodoprivrednoj osnovi. posebnom odlukom će utvrditi organizaciju rada i način rukovođenja i finansijskog poslovanja u javnim vodoprivrednim preduzećima i organizovati pripremu statuta i drugih akata. godine. godine. ovog zakona počeće s radom 1. decembra 1991. Vršioci dužnosti direktora imenovaće se u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona. 59/89. ministarstvo nadležno za poslove vodoprivrede zabraniće iskorišćavanje tih objekata i postrojenja dok se ne usklade s vodoprivrednom osnovom. Član 129. 1. ovog člana ne uskladi s vodoprivrednom osnovom u roku određenom tom osnovom. prava i obaveze fondova iz st. 2. uz saglasnost Vlade. Član 130. godine. ovog zakona u roku od šest meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona. . 2. 2. tač. stav 1.

broj 31/90). 13. 5. 13e. stav 1. 31. 32. ovog zakona. postrojenja. 21. 13v. postrojenja. 17. 27. prava i obaveza. ovog člana. 19. Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaju da važe: 1) Zakon o vodama ("Službeni glasnik SRS". br. 14/90 i "Službeni glasnik RS". Član 135. 1.Danom početka rada javnih vodoprivrednih preduzeća iz člana 131. uređaje i druga sredstva kojim posluje preduzeće iz stava 1. stav 1. tačke 1. Danom početka rada javna vodoprivredna preduzeća iz člana 81. 24. Član 133. 140. 2) Zakon o vodama ("Službeni list SAPV". ovog člana preuzima prava i neizvršene obaveze nastale u vezi izgradnje. Preduzeće i druga pravna lica koja su do dana stupanja na snagu ovog zakona upravljala objektima iz člana 81. stav 1. ovog zakona koja su izgrađena i koriste se u vodnom području za koja se osnivaju ova javna vodoprivredna preduzeća. 13a. 11. Javno vodoprivredno preduzeće preduzimanjem objekata iz stava 2. postrojenja. tačka 3. stav 1. 28. 34. i 2. 33. Član 134. uređaje i druga sredstva kojima posluje preduzeće iz stava 1. 21/90 i 24/90) osim čl. 1. drugih sredstava. i 2. ovog zakona preuzimaju objekte. 32a. 25. 59/89. ovog zakona prestaju sa radom: 1) Javno vodoprivredno preduzeće "Dunav" ("Službeni glasnik SRS". Od dana stupanja na snagu ovog zakona preduzeća iz stava 1. tačka 1. postrojenjima i uređajima. uređaje i druga sredstva kojim posluju javna vodoprivredna preduzeća iz člana 132. objekte. objekte. 13g. 13d. ovog člana. br. i 2. i 2. 29. Posebna komisija koju će obrazovati ministar vodoprivrede u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona sačiniće. ovog zakona dužna su da u roku od šest meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona. stav 1. 18. 25/90 i 38/90) i propisi doneti na osnovu tog zakona . u saradnji sa vršiocima dužnosti direktora javnih vodoprivrednih preduzeća iz člana 131. 13b. korišćenja i održavanja tih objekata. ovog člana. tačka 2. uređaje i druga sredstva kojim posluje preduzeće iz stava 1. Akti i radnje koje budu preduzela preduzeća suprotno stavu 5. kao i zaposlene koji su radili na tim objektima. kao i radnika zaposlenih u preduzećima koja su do stupanja na snagu ovog zakona obavljala delatnost iz člana 82. 2. postrojenja. ovog člana mogu otuđiti ili opteretiti imovinu. 12. stav 1. tač. prenesu te objekte na javno vodoprivredno preduzeće koje upravlja objektima na vodnom području na kome se nalaze objekti tih preduzeća i drugih pravnih lica. uređaja. Javno vodoprivredno preduzeće iz člana 81. Javno vodoprivredno preduzeće iz člana 81. vršiti prodaju ili vršiti povećanje kapitala izdavanjem deonica ili zapošljavati nove radnike uz saglasnost Vlade Republike. stav 2. ovog zakona preuzima deo zaposlenih. 49/89. postrojenja. 30. tač. objekte. ovog zakona. 23. 1. 20. broj 14/90). Javno vodoprivredno preduzeće iz člana 81. 1. 26. godine. decembra 1991. 147. elaborat na osnovu koga će biti izvršeno preuzimanje objekata. tač. 1. tač. br. ovog člana ništavi su. 2) Javno vodoprivredno preduzeće "Vode Vojvodine" ("Službeni list SAPV". 13đ. i član 149. i propisi doneti na osnovu tih članova koji prestaju da važe 31. 120. 22. ovog zakona preuzima deo zaposlenih. 6. i 3. ovog zakona preuzima deo zaposlenih. tačke 1. tač.

ovog zakona. 151. 158. 6) Pravilnik o sadržini tehničke dokumentacije za odbranu od poplava i leda ("Službeni glasnik SRS". i 122. 17b. Član 136. uređaja i njihovih delova ("Službeni glasnik SRS". stav 1. tačka 2. godine. 9) Pravilnik o načinu na koji Republički hidrometeorološki zavod prati i dostavlja prognoze promena kvaliteta vode i upozorava na havarijska zagađenja vode ("Službeni glasnik SRS". 155. 21/90 i 24/90) ostao na snazi primenjivaće se do donošenja vodoprivredne osnove iz člana 126. 152. broj 47/83). 17a. broj 5/68). koji je prema članu 147. 157. 3) Zakon o vodama ("Službeni list SAPK". 7) Pravilnik o sistematskom tehničkom osmatranju vodoprivrednih objekata ("Službeni glasnik SRS". ostaju na snazi: 1) Uredba o klasifikaciji voda ("Službeni glasnik SRS". godine. 153. 14. kao i ispitivanja kvaliteta otpadnih voda ("Službeni glasnik SRS". broj 53/83). 3) Pravilnik o sadržini tehničke dokumentacije koja se podnosi u postupku za dobijanje vodoprivrede saglasnosti i vodoprivredne dozvole ("Službeni glasnik SRS". 12. broj 49/90). 16/78 i 20/85). 16. 17v. broj 3/78).osim čl. 17. 154. 26. 15. 11. 166. br. 9) Odluka o određivanju granice vodnih područja ("Službeni glasnik SRS". 5) Pravilnik o količini vode koja se smatra kao neznatno mala količina pri upotrebljavanju i odvođenju odnosno ispuštanju vode ("Službeni glasnik SRS". decembra 1991. 165. 8) Pravilnik o rokovima atestiranja vodoprivrednih objekata. Do donošenja propisa na osnovu ovlašćenja iz ovog zakona. br. br. 47/83 i 13/84). 59/89. . decembra 1991. 16/90 i 21/90) i propisi doneti na osnovu tog zakona. 162. i propisi doneti na osnovu tih članova koji prestaju da važe 31. 4) Pravilnik o obrascu i načinu vođenja vodne knjige ("Službeni glasnik SRS". 5) Pravilnik o opasnim materijama u vodama ("Službeni glasnik SRS". 13. broj 67/81). broj 29/90). 49/89. Sastavni deo Zakona o zaštiti i iskorišćavanju izvorišta vodosnabdevanja. 182. 186a. broj 47/83). do 101. broj 28/84). 7) Pravilnik o načinu i broju ispitivanja kvaliteta otpadnih voda ("Službeni glasnik SRS". 8) Pravilnik o uslovima koje moraju da ispunjavaju preduzeća i druga pravna lica koja vrše određenu vrstu ispitivanja kvaliteta površinskih i podzemnih voda. 2) Uredba o kategorizaciji vodotoka ("Službeni glasnik RS". 163. 24. 161. 160. br. 187. broj 5/68). osim čl. 107. 54. 150. 25. br. 14/90 i 42/90 i "Službeni glasnik RS". broj 31/82). 188a i propisi doneti na osnovu tih članova koji prestaju da važe 31. br. 6) Pravilnik o načinu određivanja o održavanja zona i pojaseva sanitarne zaštite objekata za snabdevanje vodom za piće ("Službeni glasnik SRS". 164. Zakona o vodama ("Službeni glasnik SRS". broj 17/78). broj 33/78). stav 1. 30/76 i 20/78 i "Službeni glasnik RS". 156. 4) Pravilnik o sadržini vodoprivredne osnove dela vodnog područja ("Službeni glasnik SRS". 159.

naknade za izvađeni materijal iz vodotoka i naknade za korišćenje vodoprivrednih objekata i za vršenje drugih usluga su prihod javnog vodoprivrednog preduzeća. osim dela naknade za izvađeni materijal iz vodotoka u visini od 40% koji je .Član 137. IZMENE Zakon o izmenama i dopunama Zakona o vodama Zakon je objavljen u "Službenom glasniku RS". 4. koji postaju st. Član 139. odnosno javno vodoprivredno preduzeće određeni ovim zakonom. Zahtevi za izdavanje vodoprivrednih saglasnosti i vodoprivrednih dozvola podneti do stupanja na snagu ovog zakona rešavaće se u skladu sa propisima koji su bili na snazi u vreme podnošenja zahteva. posle stava 1. stav 1. dodaje se novi stav 2. menjaju se i glase: "Sredstva iz stava 3. Član 1. naknade za odvodnjavanje. Član 138. Dosadašnji st." Dosadašnji stav 2. koji glasi: "Naknada za korišćenje voda plaća se za korišćenje površinskih. ovog zakona primenjivaće se od 1. i 5. 3. podzemnih i mineralnih voda. Odredbe člana 108. ovog člana koji u roku od šest meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona. 53/93. njihovo rešavanje preduzeće organ. U Zakonu o vodama ("Službeni glasnik RS". br. broj 46/91) u članu 99. naknade za korišćenje voda i naknade za zaštitu voda su prihod Fonda. januara 1992. ne budu rešeni. osim dela naknade za korišćenje mineralnih voda u visini od 10% koji je prihod opštine na čijoj teritoriji se vrši eksploatacija ovih voda. Sredstva od naknade za navodnjavanje. Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije". postaje stav 3. godine. Zahtevi iz stava 1. ovog člana. i 4.

Član 4." Dosadašnji stav 3.000." Dosadašnji stav 3. dodaje se novi stav 3.000 dinara do najvišeg utvrđenog iznosa Zakonom o privrednim prestupima". Član 7. koji glasi: "Deo naknade za korišćenje mineralnih voda u visini od 10%. postaje stav 5.". obnove postupka i postupka prinudne naplate naknada i drugih pitanja koja nisu uređena ovim zakonom. ovog člana. menja se i glasi: "U pogledu rokova plaćanja akontacije naknada. Član 6. Posle stava 2. postaje stav 4.000. Javno vodoprivredno preduzeće osniva preduzeća za obavljanje pojedinih delatnosti iz predmeta svog poslovanja. U članu 117. Član 107. zamenjuju se rečima: "najmanje 4. posle stava 2. U članu 103. U članu 105." Član 2. dodaje se novi stav 3.000" zamenjuju se rečima: "najmanje 200. korisnici uplaćuju na račun budžeta opštine a deo ove naknade u visini od 60% na račun javnog vodoprivrednog preduzeća." Član 5. ako te delatnosti predstavljaju tehničko-tehnološku i ekonomsku celinu ili za obavljanje delatnosti kojima se doprinosi efikasnijem i racionalnijem funkcionisanju sistema na vodnom području. U stavu 2. stav 1. korisnici uplaćuju na račun budžeta opštine a deo ove naknade u visini od 90% na račun Fonda za vode. pojedine poslove javno vodoprivredno preduzeće može poveriti na osnovu ugovora kojim će se urediti uslovi za njihovo obavljanje i druga prava i obaveze u vezi sa obavljanjem tih poslova.prihod opštine na čijoj teritoriji se vrši vađenje ovog materijala. Član 3. posle stava 2.000. posle reči: "površinskih" stavlja se zapeta i briše reč: "i" a posle reči: "podzemnih" dodaju se reči: "i mineralnih". reči: "300.000 dinara do najvišeg utvrđenog iznosa Zakonom o privrednim prestupima. zastarelosti. U članu 133.000 do 25. . kamata. stav 1. kada su u pitanju preduzeća koja imaju status korporacija primenjuju se propisi o porezu na dobit korporacija a za ostale obveznike plaćanja naknada propisi o plaćanju poreza na dohodak građana.000 do 450.000 dinara". postaje stav 4. reči: "15. dodaju se dva nova stava koji glase: "Preduzećima i drugim pravnim licima iz stava 2." Dosadašnji stav 3. koji glasi: "Deo naknade za izvađeni materijal iz vodotoka u visini od 40%.

000 do 10. reči: "od 5.000". reči: "od 5.000. Član 9. počev od 1.000.000". godine.000". U Zakonu o vodama ("Službeni glasnik RS".000. reči: "od 80. Član 45. januara 1994. Član 8.000" zamenjuju se rečima: "u najmanjem iznosu od 70. Član 45.000" zamenjuju se rečima: "u najmanjem iznosu od 700.000 do 10. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o valorizovanju novčanih kazni za prekršaje iz republičkih zakona . reči: "od 5. U članu 119.000 do 10. Sredstva od naknade za odvodnjavanje su prihod javnog vodoprivrednog preduzeća. broj 46/91). br. briše se.000" zamenjuju se rečima: "u najmanjem iznosu od 70. reči: "od 5. Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".Član 134. U članu 124. U stavu 2.000" zamenjuju se rečima: "u najmanjem iznosu od 70. U stavu 2. Zakona o valorizovanju novčanih kazni za prekršaje iz republičkih zakona Zakon je objavljen u "Službenom glasniku RS".000".000 do 10. U stavu 3. u članu 118.000. stav 1. 53/93.000.000 do 10. stav 1.000" zamenjuju se rečima: "u najmanjem iznosu od 70.000".000".000" zamenjuju se rečima: "u najmanjem iznosu od 70.000 do 100. reči: "od 5. Član 2.000.

000.000. Zakona o izmenama zakona kojima su određene novčane kazne za privredne prestupe i prekršaje Zakon je objavljen u "Službenom glasniku RS". Član 34.000. stav 1. stav 1.000 dinara" zamenjuju se rečima: "od 100 do 1.000.000 do 150.000.Zakon je objavljen u "Službenom glasniku RS".000.000. reči: "u najmanjem iznosu od 70.000 dinara do najviše utvrđenog iznosa Zakonom o privrednim prestupima" zamenjuju se rečima: "od 50. Član 2. reči: "u najmanjem iznosu od 70.000 dinara" zamenjuju se rečima: "od 100 do 1.000. u članu 117.000 dinara" zamenjuju se rečima: "od 100 do 1.000 do 10. 3. do 99. 48/94.000 novih dinara". br. reči: "u najmanjem iznosu od 700. 46/91.000 dinara" zamenjuju se rečima: "od 100 do 1. U stavu 3.000 novih dinara".000 novih dinara".000. U Zakonu o vodama ("Službeni glasnik RS".000 novih dinara".000.000 dinara do najviše utvrđenog iznosa Zakonom o privrednim prestupima" zamenjuju se rečima: "od 1.000 novih dinara". 67/93. iznosi novčanih kazni za prekršaje uvećavaju se hiljadu puta. U stavu 2. reči: "u najmanjem iznosu od 70. br.000. U članu 118. reči: "od najmanje 4.000 dinara" zamenjuju se rečima: "od 100 do 1.000 dinara" zamenjuju se rečima: "od 1.000 novih dinara".000. br. U stavu 2. stav 1.000. reči: "od najmanje 200.000 novih dinara". U stavu 2.000. U članu 119.000 novih dinara". 53/93 i 67/93).000 do 10. reči: "u najmanjem iznosu od 70. U članu 124.000. . U odredbama čl. reči: "u najmanjem iznosu od 70. Član 34.

54/96. Član 2. 46/91. 53/93 i 48/94). do 3. posle člana 71.o.". zamenjuje se st. Član 1. koji glase: "Osniva se Javno vodoprivredno preduzeće "Srbijavode" sa potpunom odgovornošću (u daljem tekstu: javno vodoprivredno preduzeće) za obavljanje vodoprivredne delatnosti. posle reči: "preduzeće" dodaje se reč: "može". koji postaje stav 4.". br. Član 4. U stavu 3. U članu 86. a reč: "poverava" zamenjuje se rečju: "poveriti". Skraćeni naziv preduzeća je: JVP "Srbijavode" sa p. brišu se. naziv poglavlja " VI . 1. . do 80. Sedište preduzeća je u Beogradu. FOND ZA VODE" i čl. reči: "raspolažu javna vodoprivredna preduzeća" zamenjuju se rečima: "raspolaže javno vodoprivredno preduzeće". a posle reči: "organizovanje i sprovođenje mera za zaštitu voda od zagađivanja. stav 1. reči: "Javna vodoprivredna preduzeća" zamenjuju se rečima: "Javno vodoprivredno preduzeće"." dodaju se reči: "vršenje investitorskih poslova kod izgradnje. U članu 81. reči: "Delatnost javnih vodoprivrednih preduzeća (u daljem tekstu: javno vodoprivredno preduzeće) su" zamenjuju se rečima: "Delatnost javnog vodoprivrednog preduzeća je". a reč: "upravljaju" zamenjuje se rečju: "upravlja". stav 1. br. Član 5. odnosno rekonstrukcije vodoprivrednih objekata. U dosadašnjem stavu 3.Zakon o izmenama i dopunama Zakona o vodama Zakon je objavljen u "Službenom glasniku RS"." U dosadašnjem stavu 2. izradu tehničke dokumentacije u oblasti vodoprivrede. Član 3. U Zakonu o vodama ("Službeni glasnik RS". tačka 1) menja se i glasi: "1) sredstava budžeta Republike Srbije koja se obezbeđuju za realizaciju poslova od opšteg interesa. 72. koji postaje stav 5. U članu 82.

naknade za odvodnjavanje. izrada studija.U članu 95. ovog člana koriste se prema godišnjem programu radova. odnosno do priključka na komunalni sistem vodosnabdevanja. podzemnih i mineralnih voda. Sredstva iz stava 2. Sredstva ostvarena od naknada iz člana 99. 3) preduzimanje mera za zaštitu voda od zagađivanja (ispitivanje kvaliteta voda. ovog člana koriste se kao učešće u finansiranju poslova od opšteg interesa. Sredstva ostvarena od naknade za odvodnjavanje. stav 4. menja se i glasi: "Sredstva za finansiranje vodoprivredne delatnosti iz člana 82. naknade za zaštitu voda i naknade za izvađeni materijal iz vodotoka evidentiraju se na posebnom računu ministarstva nadležnog za poslove vodoprivrede. Član 99. vodoprivrednih osnova. katastara. 5) studijsko-istražni radovi (vodoprivredni informacioni sistem. vrsta i obim radova koji će se finansirati u . Visini naknade iz stava 4." Član 7. ovog člana utvrđuje Vlada. ovog člana određuju se objekti. Sredstva ostvarena od naknade za korišćenje voda. Posle člana 99. naknade za izvađeni materijal iz vodotoka i naknade za korišćenje vodoprivrednih objekata i za vršenje drugih usluga. kao i iz sredstava budžeta Republike Srbije za finansiranje poslova od opšteg interesa. reči: "sa programima usvojenim u Fondu" brišu se. kao i za izgradnju objekata za vodosnabdevanje naselja koja se ne mogu uključiti u regionalne sisteme za snabdevanje vodom. tehničkih propisa i normativa i dr. Član 6. Naknada za korišćenje voda plaća se za korišćenje površinskih. hidromelioracionih objekata i objekata regionalnih sistema za snabdevanje vodom do vodozahvata pojedinih korisnika. 6) realizacija obaveza i učešće u međunarodnoj saradnji. rekonstrukcija i održavanje objekata za zaštitu od štetnog dejstva voda. Program iz stava 2. rekonstrukciju i proširenje uređaja i postrojenja za prečišćavanje voda i dr). dodaje se novi član koji glasi: "Član 99a Poslovi od opšteg interesa su: 1) izgradnja.). 2) izgradnja. planova. 4) zaštita zemljišta od erozije. vodoprivrednog bilansa. ovog zakona i druga sredstva obezbeđena u budžetu Republike Srbije za namene iz stava 1. naknade za zaštitu voda. izgradnju. a reč: "Fond" zamenjuje se rečima: "ministarstvo nadležno za poslove vodoprivrede". ovog zakona obezbeđuju se iz naknade za korišćenje voda. istražni radovi. Programom iz stava 2. naknade za navodnjavanje i naknade za korišćenje vodoprivrednih objekata i za vršenje drugih usluga su prihod javnog vodoprivrednog preduzeća. programa. ovog člana donosi Vlada. naknade za navodnjavanje. rekonstrukcija i održavanje višenamenskih akumulacija.

ovog člana. Javno vodoprivredno preduzeće iz člana 2. visina učešća i druga pitanja vezana za izgradnju. postaje stav 3. dinamika izvođenja radova i ulaganja. stav 3. Član 9. prava i obaveze i zaposlene preduzeća iz stava 1. ovog člana doneće se najkasnije u roku od 90 dana od dana početka rada javnog vodoprivrednog preduzeća. godine. Danom početka rada javno vodoprivredno preduzeće iz člana 2. Neutrošena sredstva u prethodnoj godini prenose se za iste namene u narednu godinu. briše se. ovog člana. Javno vodoprivredno preduzeće "Sava" i Javno vodoprivredno preduzeće "Morava" prestaju sa radom 31. godine. ovog zakona počeće sa radom 1. posebnom odlukom će utvrditi organizaciju rada i način rukovođenja i finansijskog poslovanja u javnom vodoprivrednom preduzeću i organizovati pripremu statuta i drugih akata. prava. postaje stav 3. obaveze i zaposlene Fonda za vode danom prestanka rada Fonda za vode. Fond za vode prestaje sa radom 31. Član 12. . januara 1997. decembra 1996." Član 8. do imenovanja direktora. ugovorom na osnovu sprovedenog konkursa. Dosadašnji stav 4. godine. U članu 103. Vlada će imenovati vršioca dužnosti direktora javnog vodoprivrednog preduzeća koji će privremeno. Statut preduzeća iz stava 1. Vršilac dužnosti direktora. utvrđuje ministarstvo nadležno za poslove vodoprivrede. Član 10. briše se. rekonstrukciju i održavanje vodoprivrednih objekata. stav 3. Član 13. U članu 105. Ministarstvo nadležno za poslove vodoprivrede preuzeće sredstva. do donošenja statuta. decembra 1996. Bliže uslove i kriterijume za dodelu i korišćenje sredstava i način dodele sredstava iz stava 2. obavljati poslove utvrđene ovim zakonom. ovog zakona preuzeće sredstva.periodu za koji se program donosi. predračun radova. Dosadašnji stav 4. Član 11. Javno vodoprivredno preduzeće "Dunav". Vršilac dužnosti direktora imenovaće se u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona. Dodelu sredstava za izgradnju i izvođenje drugih radova vrši ministarstvo nadležno za poslove vodoprivrede.

kao i zaposlenih u preduzećima. odnosno drugih pravnim licima iz stava 1 ovog člana. 46/91. Javno vodoprivredno preduzeće preuzimanjem objekata iz stava 1. kao i zaposlene koji su radili na tim objektima. elaborat koji služi kao osnova za preuzimanje objekata. uređaja. Javno vodoprivredno preduzeće "Sava" i Javno vodoprivredno preduzeće "Morava" suprotno stavu 3. sačiniće. . Član 14. 48/94 i 54/96). u saradnji sa vršiocem dužnosti direktora javnog vodoprivrednog preduzeća. drugih sredstava.11. 67/93. Preduzeća. odnosno druga pravna lica koja upravljaju objektima iz stava 1. do 31. ovog člana dužna su da u roku od šest meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona prenesu te objekte na javno vodoprivredno preduzeće. godine. Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije". stav 1. u roku od šest meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona. br. korišćenja i održavanja tih objekata. vršiti prodaju ili zapošljavati nove radnike.Od dana stupanja na snagu ovog zakona. postrojenja. Posebna komisija. ovog zakona. Akti i radnje koje budu preduzeli Javno vodoprivredno preduzeće "Dunav".2005. koju će obrazovati ministar nadležan za poslove vodoprivrede. ovog člana. uređaje i druga sredstva u državnoj svojini. Član 45. godine. Zakona o izmenama zakona kojima su određene novčane kazne za privredne prestupe i prekršaje Zakon je objavljen u "Službenom glasniku RS". ovog člana. ništavi su. br. u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona. postrojenja. ovog člana ne mogu otuđiti ili opteretiti imovinu. U Zakonu o vodama ("Službeni glasnik RS". preuzima prava i neizvršene obaveze nastale usled izgradnje. Član 15. Javno vodoprivredno preduzeće preuzeće objekte. 53/93. prava i obaveza. postrojenjima i uređajima koja nisu preuzela javna vodoprivredna preduzeća iz člana 13. preduzeća iz stava 1. 101/2005 od 21. Član 45. decembra 1996. u članu 117.

reči: "od 100 do 1. U stavu 2.000 dinara". godine.000 novih dinara" zamenjuju se rečima: "od 200. 99. reči: "od 50. . U stavu 2. br.000 do 50. br. 30/2010 od 7.000 novih dinara" zamenjuju se rečima: "od 90.000 dinara".000 do 200. U članu 124. reči: "od 100 do 1. Zakona o vodama Zakon je objavljen u "Službenom glasniku RS". reči: "od 100 do 1.000 do 10. osim odredaba čl. Član 227.dr.000 do 50. reči: "od 100 do 1. zakon.000 novih dinara" zamenjuju se rečima: "od 10.000.000 dinara".000 novih dinara" zamenjuju se rečima: "od 10.000 do 50. reči: "od 1. 48/94 . zakon.dr. stav 1. reči: "od 1.000 dinara". godine.stav 1. Član 227.dr.2010.000 do 150.5. Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje da važi Zakon o vodama ("Službeni glasnik RS". U stavu 2. do 96. Odredbe čl.dr. 53/93 . 54/96 i 101/05 .000 novih dinara" zamenjuju se rečima: "od 10. 81.000 dinara". zakon.000 novih dinara" zamenjuju se rečima: "od 10. 46/91. U stavu 3.000 novih dinara" zamenjuju se rečima: "od 100.000 dinara". U članu 118.000 novih dinara" zamenjuju se rečima: "od 10.000 do 50. 67/93 . stav 1. Zakona prestaju da važe 1. reči: "od 100 do 1.000 do 1. zakon).000 do 10.000 do 50.000 dinara".000 do 3. do 107. januara 2011. U članu 119.000.000 dinara".

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful