Zakon o vodama

Zakon je objavljen u "Službenom glasniku RS", br. 46/91, 53/93 i 54/96. Vidi: čl. 45. Zakona - 53/93-2467. Vidi: čl. 2. Zakona - 67/93-3111. Vidi: čl. 34. Zakona - 48/94-1497. Vidi: čl. 45. Zakona - 101/2005-28. Prestao da važi osim odredaba čl. 81. do 96. - vidi: čl. 227. Zakona - 30/2010-80.

I. OPŠTE ODREDBE
Član 1.
Ovim zakonom uređuje se zaštita voda, zaštita od štetnog dejstva voda, korišćenje i upravljanje vodama, kao dobrima od opšteg interesa, uslovi i način obavljanja vodoprivredne delatnosti, organizovanje i finansiranje vodoprivredne delatnosti i nadzor nad sprovođenjem odredaba ovog zakona. Odredbe ovog zakona odnose se na sve površinske i podzemne vode, uključujući vodu za piće, termalnu i mineralnu vodu. Odredbe ovog zakona odnose se i na granične i državnom granicom presečene vodotoke i međurepubličke vode u granicama Republike Srbije, ako posebnim zakonom nije drugačije propisano.

Član 2.
Vode se mogu koristiti na način kojim se ne ugrožavaju prirodna svojstva vode, ne dovodi u opasnost život i zdravlje ljudi, ne ugrožava biljni i životinjski svet, prirodne vrednosti i nepokretna kulturna dobra. Vodu prirodnih vodotoka, prirodnih jezera, prirodnih izvora, javnih bunara i javnih česmi mogu koristiti svi, pod jednakim uslovima za zadovoljavanje životnih potreba

Član 3.
Vodoprivrednom delatnošću, u smislu ovog zakona, smatra se uređenje voda i vodotoka, zaštita od štetnog dejstva voda, zaštita voda od zagađivanja i obezbeđivanje vode za korišćenje.

Član 4.
Vodoprivrednim objektima u smislu ovog zakona smatraju se: 1) objekti za zaštitu od štetnog dejstva voda sa vodoprivrednim uređajima i opremom: nasipi, regulacione građevine, retencije, brane, akumulacije, odvojeni kanali, drenažni bunari, ustave, crpne stanice i objekti za zaštitu od erozija i bujica;

2) objekti za korišćenje voda: akumulacije, vodozahvati, crpne stanice, rezervoari za vodosnabdevanje, magistralni cevovodi ili kanali sa objektima, postrojenja za pripremu pitke vode i brodske prevodnice; 3) objekti za zaštitu voda: glavni kolektor za dovođenje otpadnih voda do uređaja za prečišćavanje otpadnih voda, uređaji za prečišćavanje otpadnih voda i objekti za odvođenje prečišćenih voda; 4) hidromelioracioni objekti sa vodoprivrednim uređajima i opremom: objekti za navodnjavanje i objekti za odvodnjavanje.

Član 5.
Pojedini izrazi, upotrebljeni u ovom zakonu, imaju sledeće značenje: 1) vodno područje je područje koje obuhvata jedan ili više slivova ili njihovih delova koji čine prirodnu hidrografsku celini; 2) melioraciono područje je deo vodnog područja koje obuhvata jedan ili više slivova unutrašnjih voda za koje se jedinstveno uređuje odvodnjavanje suvišnih voda ili dovođenje voda za navodnjavanje; 3) vodna zadruga je oblik organizovanja korisnika voda na određenom području radi korišćenja voda u privredne svrhe; 4) vodni režim je kvalitativno i kvantitativno stanje voda na određenom području i u određenom vremenu; 5) vodoprivredni bilans je kvantitativni i kvalitativni odnos raspoloživih i potrebnih količina površinskih i podzemnih voda u određenom periodu i na određenom području; 6) izvorište je prostor na kome se zahvata voda radi javnog snabdevanja stanovništva (izvor, bunar, deo reke ili jezera, akumulacija ili njen deo); 7) javno snabdevanje stanovništva vodom za piće je snabdevanje vodom više od pet domaćinstava, odnosno više od 20 stanovnika, snabdevanje objekata preduzeća vodom, kao i građana koji samostalno obavljaju delatnosti proizvodnje i prometa životnih namirnica i snabdevanje vodom javnih objekata (škole, domovi kulture, autobuske i železničke stanice i dr.); 8) garantovani minimum je proticaj koji se nizvodno od vodozahvata mora obezbediti u vodotoku; 9) korito za malu vodu je udubljenje kroz koje teku vode vodotoka pri niskim i srednjim vodama, odnosno koje je redovno pokriveno vodama jezera; 10) korito za veliku vodu je prostor preko kojeg teče velika voda vodotoka ili su pokrivena vodama jezera pri visokim vodostajima do verovatnoće pojave jednom u 50 godina; 11) obala je pojas zemljišta koji se proteže neposredno uz korito za veliku vodu vodotoka ili jezera, odnosno akumulacije, a obala u području zaštićenom od poplava je pojas zemljišta širine 50 metara računajući od unutrašnje nožice nasipa prema branjenom području; 12) inundaciono područje je pojas zemljišta između korita za malu vodu i spoljne nožice nasipa, odnosno pojas zemljišta između korita za malu vodu i poplavne linije na području na kojem nisu izgrađeni objekti za zaštitu od štetnog dejstva voda; 13) vodno zemljište je korito i obale vodotoka, jezera i akumulacije; 14) zemljište ugroženo od erozije je zemljište na kome usled dejstva vode nastaju pojave opiranja, brazdanja, podrivanja i klizanja, kao i zemljište podložno ovim uticajima; 15) regionalni sistem za snabdevanje vodom je sistem koji snabdeva vodom dve ili više opština;

16) javni vodovod je sistem za snabdevanje vodom za piće koji ima uređeno i zaštićeno izvorište, kaptažu, rezervoar i vodovodnu mrežu; 17) seoski vodovod je sistem za snabdevanje vodom za piće seoskog naselja koji ima uređeno i zaštićeno izvorište, kaptažu, uređaj za pripremu vode, rezervoar i razvodnu mrežu a kojim ne upravlja javno komunalno preduzeće, odnosno drugo preduzeće; 18) prijemnikom se smatra prirodni i veštački vodotok, jezero i podzemne vode.

II. VODNA PODRUČJA
Član 6.
Radi obezbeđivanja zaštite voda, zaštite od štetnog dejstva voda, uređenja, korišćenja i upravljanja vodama na teritoriji Republike Srbije, obrazuju se vodna područja i to: 1) Vodno područje Dunava koje obuhvata delove slivova Dunava, Tise i Timoka i slivove Mlave i Peka; 2) Vodno područje Save koje obuhvata delove slivova Save i Drine i sliv Kolubare; 3) Vodno područje Morave koje obuhvata sliv Velike Morave i delove slivova Južne Morave, Zapadne Morave, Pčinje, Dragovištice, Lepenca, Belog Drima, Ibra, Čajlanske i Crnog Kamena. Granice vodnih područja iz stava 1. ovog člana utvrđuje Vlada Republike Srbije (u daljem tekstu: Vlada). Teritorija Republike Srbije predstavlja jedinstven vodoprivredni prostor.

Član 7.
Melioraciono područje kao deo vodnog područja obuhvata poljoprivredno, šumsko i građevinsko zemljište, zemljište pod saobraćajnicama i drugo zemljište za koje se sistemima za odvodnjavanje neposredno ili posredno omogućava brže i pogodnije oticanje suvišne vode, sa kojeg dotiče voda na zemljište koje se sistemima za odvodnjavanje štiti od suvišne vode i za koje se dovodi voda za navodnjavanje. Melioraciono područje i njegove granice određuje ministarstvo nadležno za poslove vodoprivrede.

III. VODNI REŽIM
Član 8.
Vodni režim održava se i unapređuje uređivanjem i održavanjem vodotoka, izgradnjom i održavanjem vodoprivrednih objekata i primenom mera za zaštitu od štetnog dejstva voda, korišćenje voda za zaštitu voda od zagađivanja, a u skladu sa vodoprivrednom osnovom, odnosno vodoprivrednim uslovima, vodoprivrednim saglasnostima i vodoprivrednim dozvolama.

1. Vodoprivredna osnova Član 9.

Vodoprivredna osnova je dugoročni plan za održavanje i razvoj vodnog režima na teritoriji Republike Srbije, na jednom ili više vodnih područja ili delu vodnog područja. Vodoprivredna osnova sadrži naročito: postojeće stanje vodnog režima i vodoprivrednih objekata na određenom području, uslove za održavanje i razvoj vodnog režima kojima se obezbeđuju najpovoljnija i najcelishodnija tehnička, ekonomska i ekološka rešenja za jedinstveno upravljanje vodama, zaštitu od štetnog dejstva voda, zaštitu voda i korišćenje voda. Po isteku vremena od 10 godina od dana donošenja vodoprivredne osnove preispitaće se rešenja utvrđena vodoprivrednom osnovom. Vodoprivredna osnova vodnog područja i dela vodnog područja mora biti u skladu sa vodoprivrednom osnovom Republike Srbije. Vodoprivredne osnove iz stava 1. ovog člana, prostorni i urbanistički planovi moraju biti međusobno usklađeni.

Član 10.
Vodoprivrednu osnovu Republike Srbije i vodoprivrednu osnovu vodnih područja iz člana 6. ovog zakona donosi Vlada. Vodoprivrednu osnovu dela vodnog područja donosi ministarstvo nadležno za poslove vodoprivrede. Vodoprivrednu osnovu Republike Srbije priprema ministarstvo nadležno za poslove vodoprivrede. Vodoprivrednu osnovu vodnog područja i dela vodnog područja priprema javno vodoprivredno preduzeće.

2. Vodoprivredni bilans i plan za upravljanje vodnim režimom Član 11.
Vodoprivredni bilans služi za praćenje raspoloživih količina voda po kvalitetu i kvantitetu za srednjoročno i dugoročno planiranje. Vodoprivredni bilans se izrađuje za teritoriju Republike Srbije, po vodnim područjima i njihovim delovima na propisan način. Ministar nadležan za poslove vodoprivrede (u daljem tekstu: ministar vodoprivrede) donosi bliži propis o sadržini i načinu izrade vodoprivrednog bilansa.

Član 12.
Radi zaštite voda, zaštite od štetnog dejstva voda i usklađene upotrebe voda, donosi se plan za upravljanje vodnim režimom. Plan za upravljanje vodnim režimom se izrađuje za teritoriju Republike Srbije i vodno područje. Planom iz stava 1 ovog člana utvrđuju se mere za upravljanje vodnim režimom.

Član 13.
Vodoprivredni bilans za teritoriju Republike Srbije i vodno područje i plan za upravljanje vodnim režimom za teritoriju Republike Srbije, donosi Vlada.

Vodoprivredni bilans za deo vodnog područja i plan za upravljanje vodnim režimom za vodno područje donosi ministarstvo nadležno za poslove vodoprivrede. Vodoprivrednim uslovima se može propisati obaveza da se ispuštanje vode vrši uzvodno od mesta zahvatanja vode istog korisnika. Vodoprivredni uslovi Član 14. ovog člana za koje nije potrebno pribavljanje vodoprivrednih uslova. Preduzeća i druga pravna lica koja zahvataju ili ispuštaju vodu dužna su da dostave javnom vodoprivrednom preduzeću podatke o potrošnji i količinama zahvaćenih i ispuštenih voda radi izrade vodoprivrednog bilansa. 6) postrojenja za prečišćavanje i objekti za odvođenje i ispuštanje otpadnih voda. Ministarstvo nadležno za poslove vodoprivrede odrediće poslovne i druge objekte iz stava 2. 7) magistralne i regionalne puteve. investitor je dužan da pribavi vodoprivredne uslove. železnice i mostove na njima. odnosno prostornim planom i ako se priključuju na javni vodovod i kanalizaciju i bunare za snabdevanje vodom za piće jednog domaćinstva. Vodoprivredni uslovi su potrebni za izgradnju. prevodnice. Izuzetno od odredbe stava 1. 2) sisteme za snabdevanje vodom. aerodrome. nije potrebno pribavljanje vodoprivrednih uslova. + Sudska praksa Član 15. Vodoprivredni bilans i plan za upravljanje vodnim režimom za teritoriju Republike Srbije. luke i . 4) zahvat i dovođenje voda za industrijske objekte iz površinskih i podzemnih voda. a po potrebi i prethodne studije i idejna rešenja kojima se bliže sagledava uticaj objekta na vodni režim. ovog člana za građenje stambenih. odnosno rekonstrukciju objekata i izvođenje drugih radova i to: 1) brane i akumulacije. Uz zahtev za izdavanje vodoprivrednih uslova: investitor podnosi i osnovne podatke o lokaciji. manjih poslovnih objekata i drugih objekata koji se grade u skladu sa odgovarajućim urbanističkim. 3) hidroelektrane. Vodoprivredni bilans za vodno područje i njegove delove i plan za upravljanje vodnim režimom za vodno područje priprema javno vodoprivredno preduzeće. U postupku pripreme tehničke dokumentacije za izgradnju novih i rekonstrukciju postojećih objekata i za izvođenje drugih radova koji mogu uticati na promene u vodnom režimu. 5) industrijske objekte čije se otpadne vode ispuštaju u površinske i podzemne vode ili javnu kanalizaciju. nameni i veličini objekta. priprema ministarstvo nadležno za poslove vodoprivrede. termoelektrane i rudnike. + Sudska praksa 3.

Vodoprivredne uslove iz stava 1. 11. ovog člana izdaje opštinski organ uprave nadležan za poslove vodoprivrede. 14) zahvat i dovođenje vode za objekte. 26) vodenice i objekte na splavovima. 19) izgradnju ili zatrpavanje bušenih i reni bunara i drugih bušotina za potrebe rudarskih i geoloških područja.pristaništa. 20. tač. a za objekte i radove iz stava 2. 14. 19. 11) vađenje peska. ovog člana investitor je dužan da pribavi mišljenje Republičkog hidrometeorološkog zavoda. 8) industrijske i komunalne deponije. i 4. Pre izdavanja vodoprivrednih uslova za objekte i radove iz st. čije se otpadne vode ispuštaju u javnu kanalizaciju. Vodoprivredne uslove iz stava 1. izuzev industrijskih. do 10. 20) sađenje drveća i žbunastog bilja i njihovu seču u koritu za veliku vodu i na obali. šljunka. sprudova. 22) navodnjavanje poljoprivrednog zemljišta otpadnim vodama. 18. 15. + Sudska praksa 4. 23. tač. i 26. 15) objekte. 21) promenu katastarske kulture zemljišta na erozivnom području. 2. izuzev industrijskih. ovog člana i mišljenje javnog vodoprivrednog preduzeća. 25) objekte. 13. 17) ribnjake. 9) uređenje vodotoka i izgradnju zaštitnih vodoprivrednih objekata. 24) podzemna i nadzemna skladišta za naftu i njene derivate i druge opasne materije. 18) seoske vodovode. ovog člana izdaje javno vodoprivredno preduzeće. 23) skladištenje na obalama materija koje mogu zagaditi vodu. 16) veštačko obogaćivanje podzemnih izdana. 10) magistralne naftovode. napuštenih korita i s obala prirodnih vodotoka. 27) ostale objekte koji mogu privremeno. gasovode i produktovode. 17. izuzev industrijskih. 16. 13) sisteme za odvodnjavanje i navodnjavanje. povremeno ili trajno da prouzrokuju promene u vodnom režimu ili na koje može da utiče vodni režim. čije se otpadne vode ispuštaju u površinske i podzemne vode. iz površinskih i podzemnih voda. prirodnih i veštačkih akumulacija i na područjima ugroženim od erozije. Vodoprivredna saglasnost . osim za atmosferske vode koje nisu zagađene i vode iz domaćinstva. kamena i drugog materijala iz korita vodotoka. Vodoprivredne uslove iz stava 1. 12) ispiranje akumulacionih jezera ili čišćenje nataloženog nanosa iz akumulacionog jezera. ovog člana izdaje ministarstvo nadležno za poslove vodoprivrede. i 27. 21. i 24. 25. 12. tač. 1. 22.

+ 3) povećanje količine zahvaćenih i ispuštenih voda. i 19. stav 1. tač. jezera. izuzev objekata i radova iz člana 14. 5. ovog zakona. + Sudska praksa Član 20. . Ako se izgradnjom objekta ili izvođenjem radova ne otpočne u roku od dve godine vodoprivredna saglasnost prestaje da važi. za objekte i radove koji se odnose na podzemne vode iz stava 1. Vodoprivrednu saglasnost izdaje organ. 14. 3. 8. izmenjene prirode i kvaliteta ispuštenih voda. Sudska praksa Član 19. odnosno javno vodoprivredno preduzeće za objekte i radove za koje su izdali vodoprivredne uslove. stav 2. 14. Odobrenje za izgradnju novih i rekonstrukciju postojećih objekata i postrojenja i izvođenje drugih radova. može se izdati po prethodno pribavljenoj vodoprivrednoj saglasnosti. Vodoprivredna dozvola Član 18. i 24. (akumulacija za vodosnabdevanje) 2. 22. tač. odnosno javnog vodoprivrednog preduzeća koje je izdalo vodoprivrednu dozvolu. 23. ovog člana opštinskog organa uprave nadležnog za poslove zdravlja i zaštitu životne sredine. 4. podzemne vode i javnu kanalizaciju. Pravo stečeno na osnovu vodoprivredne dozvole ne može se preneti na drugog korisnika bez saglasnosti organa. 16. + Sudska praksa Član 17. jezera i podzemnih voda. urađena u skladu sa vodoprivrednim uslovima. Vodoprivrednom saglasnošću se utvrđuje da je tehnička dokumentacija za objekte i radove. Vodoprivredna dozvola se izdaje na određeno vreme a najduže za period od 10 godina. 18. 7. odnosno javno vodoprivredno preduzeće za objekte i radove za koje su izdali vodoprivrednu saglasnost. Vodoprivredna dozvola je potrebna za: 1) korišćenje i upotrebu voda iz prirodnih i veštačkih vodotoka. Za objekte i radove iz člana 15. + Sudska praksa 5. 2) ispuštanje voda i drugih materija u prirodne i veštačke vodotoke. i 16.Član 16. ovog zakona potrebna je i saglasnost ministarstva nadležnog za poslove zdravlja i zaštite životne sredine. ovog člana ministarstva nadležnog za geološke poslove. 6. a za radove iz stava 1. tač. Vodoprivrednom dozvolom se utvrđuje način i uslovi za upotrebu i korišćenje voda i ispuštanje voda. 1. Vodoprivrednu dozvolu izdaje organ.

Ostale odredbe o vodnom režimu Član 22. sađenje drveća i žbunastog bilja u koritu za veliku vodu i na obali. na propisani način. ovog člana donosi organ odnosno javno vodoprivredno preduzeće koje je izdalo vodoprivrednu dozvolu. ovog člana odobrenje za upotrebu objekata i to za regulaciju vodotoka. ovog zakona dostave ministarstvu nadležnom za poslove vodoprivrede. stav 2. dalekovoda. Član 24. tač. + Sudska praksa 6. mostova. Ministar vodoprivrede donosi bliži propis o obrascu i načinu vođenja vodne knjige. Organ. ovog zakona registruje u vodnoj knjizi.Pravo stečeno na osnovu vodoprivredne dozvole prestaje: 1) istekom roka trajanja dozvole. Izuzetno od odredbe stava 1. izgradnju nasipa. magistralnih i regionalnih puteva. Član 25. Uz zahtev za izdavanje vodoprivredne saglasnosti i vodoprivredne dozvole prilaže se tehnička dokumentacija propisane sadržine. . Član 21. Rešenje o utvrđivanju prestanka prava iz stava 1. 2. stav 2. magistralnih naftovoda. odnosno javno vodoprivredno preduzeće koje je izdalo vodoprivrednu saglasnost. odnosno javno vodoprivredno preduzeće dužni su da sve izdate vodoprivredne saglasnosti. vodoprivredne dozvole i potvrdu iz člana 21. ovog člana izdaje organ. gasovoda i produktovoda. Potvrdu iz stava 2. Vodoprivredni uslovi. Odobrenje za upotrebu objekata i postrojenja može se izdati ako je prethodno za njih izdata vodoprivredna dozvola. vodoprivredna saglasnost i vodoprivredna dozvola izdaju se u skladu sa vodoprivrednom osnovom. železnica. 3) kad se pravo ne vrši bez opravdanih razloga duže od dve godine. podzemnih i nadzemnih skladišta za naftu i njene derivate i druge opasne materije. Ministar vodoprivrede donosi bliži propis o sadržini tehničke dokumentacije koja se prilaže uz zahtev za izdavanje vodoprivredne saglasnosti i vodoprivredne dozvole. 2) ako se korisnik odrekne prava iz dozvole. može se izdati po prethodno pribavljenoj potvrdi o ispunjenosti uslova iz vodoprivredne saglasnosti. Opštinski organ uprave nadležan za poslove vodoprivrede i javno vodoprivredno preduzeće dužni su da sve izdate vodoprivredne saglasnosti i vodoprivredne dozvole i potvrdu iz člana 21. i 3. Član 23.

Ministar vodoprivrede donosi bliži propis o sadržini i načinu vođenja katastra vodoprivrednih objekata i bujičnih tokova. Mere i radovi za odbranu od poplava na određenom području utvrđuju se opštim i operativnim planom za odbranu od poplava. Zaštita od štetnog dejstva voda Član 26. . Član 29. ovog člana i plan zaštite od elementarnih nepogoda usklađuju se međusobno. Operativni plan odbrane od poplava sadrži nazive sektora i deonica. IV. Član 30. prognozu pojava. Operativni plan odbrane od poplava se donosi za period od jedne godine. novembra tekuće godine za narednu godinu. Zaštita od štetnog dejstva voda obuhvata radove i mere za zaštitu od poplava i leda. potrebna sredstva. Katastri iz stava 1. na propisan način. kao i kriterijume za proglašavanje redovne i vanredne odbrane od poplava. zaštitu od erozije i bujica i otklanjanje posledica od takvog dejstva voda. Opšti plan za odbranu od poplava sadrži mere koje se moraju preduzeti preventivno i u periodu nailaska velikih voda (spoljnih i unutrašnjih voda). Operativni plan za odbranu od poplava donosi ministarstvo nadležno za poslove vodoprivrede. vodoprivrednih objekata i bujičnih tokova. način osmatranja i evidentiranja hidroloških i drugih podataka. nazive preduzeća i organizacija koja vrše odbranu i imena odgovornih lica. Član 27. dužnosti. Planovi iz člana 27. ovog člana su javne knjige.Radi obezbeđenja podataka za zaštitu voda i zaštitu od štetnog dejstva voda. Planovi iz stava 1. a najkasnije do 30. stav 1. javno vodoprivredno preduzeće vodi katastre zagađivača voda. ovog zakona donose se za vodotoke na kojima postoje objekti za zaštitu od štetnog dejstva voda. VODOPRIVREDNA DELATNOST 1. obaveštavanja i druge podatke. odgovornosti i ovlašćenja u pogledu preduzimanja pojedinih radnji. Ministar vodoprivrede i ministar nadležan za poslove zdravlja i zaštite životne sredine (u daljem tekstu: ministar zdravlja i zaštite životne sredine) donose bliži propis o sadržini i načinu vođenja katastra zagađivača voda. Član 28. Opšti plan za odbranu od poplava donosi Vlada za period od pet godina.

a mogu biti ugrožena od poplava. određuje ministarstvo nadležno za poslove vodoprivrede. ovog člana. vodoprivredni.Za područja koja nisu obuhvaćena planovima iz stava 1. ovog člana i naređenjima rukovodioca za odbranu od poplava. 28. plovni i drugi objekti i postrojenja. U slučaju proglašenja vanrednog stanja odbrane od poplava pored mera predviđenih planovima iz čl. Član 36. Član 31. 28. Republičkom hidrometeorološkom zavodu i glavnom rukovodiocu za odbranu od poplava. Član 33. Član 35. ovog člana da bi se zaštitili od oštećenja mostovi. 28. Preduzeća i druga pravna lica koja koriste akumulacione i retencione basene. Planove za odbranu od poplava donose i preduzeća i druga pravna lica čija je imovina. Veličinu zapremine. ovog zakona donosi glavni rukovodilac odbrane od poplava. odnosno odgovarajuće operativno telo određeno planom iz člana 29. Mere iz stava 1. Ako se zbog nagomilavanja leda stvore ledene pregrade koje mogu prouzrokovati poplave ili ako zbog pokretanja leda u rekama može doći do oštećenja objekata za zaštitu od štetnog dejstva voda i drugih objekata. mobilizacija građana i njihovih sredstava. Član 32. ovog zakona. može na ugroženom području zabraniti drumski. dužna su da ove objekte održavaju i iskorišćavaju na način kojim se obezbeđuje prihvatanje poplavnih talasa. Preduzeća i druga pravna lica iz stava 1. železnički ili rečni saobraćaj. . podatke o stanju i stepenu napunjenosti akumulacionih basena. ovog zakona preduzeće se i sledeće mere: evakuacija stanovništva. U slučaju opasnosti od poplava ministar vodoprivrede u sporazumu sa ministrom nadležnim za poslove saobraćaja. ovog zakona. a u slučajevima koji nisu predviđeni planovima za odbranu od poplava takvu odluku donose nadležni organi civilne zaštite. i 29. Član 34. odnosno visinu slobodnog prostora koji se mora u akumulaciji održavati za prihvatanje poplavnih talasa u pojedinim periodima kao i pogonske uslove za ispuštanje vode iz akumulacije. ovog člana dužna su da redovno dostavljaju ministarstvu nadležnom za poslove vodoprivrede. dužna su preduzimati preduzeća koja te objekte i postrojenja grade ili održavaju i iskorišćavaju u skladu sa planovima iz stava 1. i 29. i 29. ljudstva i sredstava preduzeća i drugih pravnih lica. mere i radove za zaštitu od poplava propisuje skupština opštine. prelazi. odnosno područje ugroženo poplavama. u meri koja odgovara veličini i drugim tehničkim osobinama ovih objekata. Odluku o probijanju nasipa i usmerenom plavljenju u slučajevima koji su predviđeni planovima iz čl. preduzeće se mere za razbijanje i otklanjanje leda prema planovima iz čl. radi sprovođenja mera i spasavanja lica i imovine.

). kamena i radi izvođenja radova. puteva i vodoprivrednih objekata. retencije i sl. odnosno korisnici zemljišta dužni su da grade i održavaju zaštitne objekte (pregrade.) i sprovode mere zaštite (zabrana ili ograničenje seče drveća. U cilju obezbeđenja potreba u vodi za snabdevanje stanovništva. Član 38. napajanje stoke. ustave. za industrije koje traže visokokvalitetnu vodu (prehrambena. način korišćenja poljoprivrednog zemljišta i dr. zabrane ili ograničenja vađenja peska. Ako je na erozivnom području zbog iskorišćavanja zemljišta. Radi sprečavanja štete od erozije skupština opštine na erozivnom području propisuje protiverozivne mere uz prethodno pribavljeno mišljenje javnog vodoprivrednog preduzeća. izvođač radova. oštećenja izvora.Zemljište između nasipa za odbranu od poplava i korita (inundaciono područje) vodotoka i na zaštićenoj strani iza nasipa u širini od 50 metara može se koristiti na način kojim se ne ugrožava sprovođenje odbrane od poplava a u skladu sa planom odbrane od poplava. livada i oranica. bez vodoprivredne saglasnosti. sanitarne potrebe i napajanje stoke ima prvenstvo nad korišćenjem voda za ostale namene. Osnova iz stava 3. sanitarne i komunalne potrebe. U plavnim zonama mogu se graditi objekti u skladu sa prostornim odnosno urbanističkim članovima kojima se određuje zemljište koje je ugroženo od poplava i uslovi gradnje na tom zemljištu. rekonstrukcije i izgradnje građevinskih i drugih investicionih objekata došlo do oštećenja površina zemljišta i zbog toga veće izloženosti eroziji. stvaranja brazdi i jaruga. izvode zaštitne radove (pošumljavanje. dužni su da u najkraćem mogućem roku zaštite vegetacijom ili na drugi pogodan način dovedu zemljište i objekte u prvobitno stanje. U cilju sprečavanja dejstva erozije i bujica sopstvenici. kao pašnjak. zatravljivanje. staza. terasiranje. Član 37. šuma.). Korišćenje voda Član 40. Vodno zemljište se može koristiti. odnosno preduzeće ili drugo pravno lice koje iskorišćava objekte i druga dobra od opšteg interesa. Na zemljištima ugroženim od erozije skupština opštine utvrdiće erozivno područje. Sastavni deo nasipa za odbranu od poplave čine zaštitni pojas sa šumom i zaštitnim zelenilom (zaštitne šume) u inundacionom području u širini od 50 metara pored nasipa. Korišćenje voda za snabdevanje stanovništva vodom za piće. lekova i dr. čišćenje korita i sl. Voda se mora koristiti racionalno i ekonomično. podzemne vode sa kvalitetom podobnim za piće i vode sa izvora po pravilu se imaju koristiti samo za podmirenje navedenih potreba. 2.) i malih potrošača. ovog člana mora biti usklađena sa planom odbrane od poplava. Član 39. Gazdovanje zaštitnim šumama sprovodi javno vodoprivredno preduzeće u skladu sa posebnom šumskom osnovom. . šljunka.

Prirodnim jezerima. Sistematsko ispitivanje iz stava 1. bioloških. Vode koje su vodoprivrednom osnovom ili na drugi način određene za piće ne mogu se koristiti za druge svrhe na način koji bi nepovoljno uticao na potrebnu količinu i svojstva vode. ovog člana vrši se prema programu koji donosi Vlada. Član 44. ovog člana. U cilju korišćenja vode za potrebe vodosnabdevanja i rekreacije vrši se sistematsko ispitivanje kvaliteta vode na vodozahvatima (zona neposredne zaštite) i javnim kupalištima. Izvorišta od posebnog značaja služe za regionalno snabdevanje vodom. Član 41. donose bliži propis o kvalitetu vode koja se koristi za navodnjavanje poljoprivrednih kultura i vodosnabdevanje ribnjaka. bakterioloških. ovog člana vrši organizacija koja je posebnim propisom ovlašćena za obavljanje tih poslova. Ministar vodoprivrede donosi bliži propis o načinu određivanja garantovanog minimuma. Sistematsko ispitivanje iz stava 2 . javnim bunarima i javnim česmama upravlja opština.Prilikom svakog zahvatanja površinskih voda mora se nizvodno od zahvata obezbediti garantovani minimum. virusoloških i radioloških svojstava mora odgovarati propisanim uslovima. Mere zaštite iz stava 1. za izvorišta i druge objekte vodosnabdevanja određuju se vodoprivrednom osnovom i prostornim planom. Ministar zdravlja i zaštite životne sredine donosi bliži propis o kvalitetu vode koja služi ili je namenjena za piće ili proizvodnju ili preradu životnih namirnica. + Sudska praksa Član 42. ovog člana i njegove granice određuje Vlada. Voda koja služi ili je namenjena za piće ili za proizvodnju i preradu životnih namirnica i sanitarno higijenske i rekreativne potrebe i mineralna voda koja služi za piće ne sme sadržavati materije škodljive za zdravlje iznad propisanih granica a u pogledu fizičkih. Ministar nadležan za poslove poljoprivrede (u daljem tekstu: ministar poljoprivrede) i ministar zdravlja i zaštite životne sredine. Način iskorišćavanja i održavanja seoskih vodovoda vrši se u skladu sa opštim uslovima koje propisuje skupština opštine. Područja na kojima se nalaze izvorišta koja se po količini i kvalitetu mogu koristiti ili se koriste za snabdevanje vodom za piće moraju biti zaštićena od namernog ili slučajnog zagađivanja i drugih uticaja koji mogu nepovoljno delovati na izdašnost izvorišta i na zdravstvenu ispravnost vode. ako posebnim zakonom nije drugačije propisano. izvorima. hemijskih. za sanitarno higijenske i rekreativne potrebe. Voda koja je namenjena za navodnjavanje poljoprivrednih kultura mora biti propisanog kvaliteta. Izvorišta iz stava 1. Član 43. .

Komunalna i druga preduzeća kao i druga pravna lica koja koriste vode. Šira zona zaštite obuhvata područje iz stava 1. nastupi nestašica vode u tolikoj meri da se ne mogu zadovoljiti sve potrebe. Ministar zdravlja i zaštite životne sredine donosi bliži propis iz stava 7. odnosno drugo preduzeće privremeno će ograničiti ili uskratiti korišćenje vode ukoliko zbog rekonstrukcije i kvarova na objektima i postrojenjima. Radi zaštite. da mere i registruju količinu zahvaćene vode i da podatke o tome dostavljaju javnom vodoprivrednom preduzeću. Zona neposredne zaštite nalazi se unutar uže zone zaštite. ovog člana. Područje uže zone zaštite i zone neposredne zaštite sa režimima organizacije. Kvantitativne parametre iz stava 1. Rešenje o određivanju i održavanju zona i pojaseva sanitarne zaštite i ograničenja iz stava 1. opštom i posebnom šumskom osnovom određuju se posebni uslovi i način gazdovanja šumama i šumskim zamljištem. u skladu sa prioritetima za korišćenje vode utvrđenim ovim zakonom i vodoprivrednom osnovom. uređenja i korišćenja prostora u užoj i široj zoni zaštite utvrđuju se prostornim. u skladu s namenom tih zona i propisanim merama zaštite.Član 45. Član 48. U područjima iz stava 1. Član 46. ovog člana ustanovljavaju se tri zone zaštite i to: šira zona zaštite. . Javno vodoprivredno preduzeće. dužna su da postave uređaje za merenje. ovog člana prati Republički hidrometeorološki zavod prema posebnom programu koji donosi Vlada. Sanitarne i druge preventivne mere zaštite izvorišta odnose se na sve tri zone zaštite područja izvorišta. s obalnim pojasom u širini od oko 500 metara. Područja na kojima se nalaze izvorišta iz člana 43. ovog člana. odnosno urbanističkim planovima u skladu sa hidrogeološkim i drugim svojstvima zemljišta. Za zone neposredne zaštite i uže zone zaštite koje su pod šumom. korišćenja i upotrebe površinskih voda obavezno se prate kvantitativni parametri voda. Član 47. Član 50. uža zona zaštite i zona neposredne zaštite. Uža zona zaštite obuhvata površinu akumulacionog jezera na najvišem nivou vode. ovog zakona su pod posebnom zaštitom. ovog člana donosi ministar zdravlja i zaštite životne sredine u skladu sa propisom o načinu određivanja i održavanja zona i pojaseva sanitarne zaštite. Član 49.

mere za sprečavanje i odlaganje otpadnih i drugih materija na područjima na kojima to može uticati na pogoršanje kvaliteta voda.Član 51. a dubljih izdani i dubokih podzemnih voda. Član 52. Stanje nivoa i kvaliteta podzemnih voda prve (freatske) izdani. Preduzeće ili drugo pravno lice koje prati nivo podzemnih voda prve izdani putem svojih kontrolnih (pijezometarskih) bunara. životinjskog i biljnog sveta i zaštite životne sredine. prati Republički hidrometeorološki zavod. zaštite zdravlja ljudi. Zaštita voda od zagađivanja sprovodi se radi omogućavanja neškodljivog i nesmetanog korišćenja voda. Podaci iz stava 2. ovog člana su javni i mogu se koristiti bez naknade. propisivanjem i preuzimanjem drugih mera sa očuvanje i poboljšanje kvaliteta voda. Ako se prilikom bušenja i istražnih radova u rudarstvu ili prilikom izvođenja rudarskih i drugih radova naiđe na podzemne vodonosne slojeve. dužno je da podatke redovno dostavlja Republičkom hidrometeorološkom zavodu. Zaštita voda od zagađivanja sprovodi se u skladu sa planom za zaštitu voda od zagađivanja. izuzev prve (freatske) izdani. preduzeće. Zaštita voda od zagađivanja sprovodi se zabranom. Planom za zaštitu voda od zagađivanja utvrđuju se naročito: mere za sprečavanje ili ograničavanje unošenja u vide opasnih i štetnih materija. organizacije koje su dužne sprovoditi pojedine mere. Ako se pronađene vode iz stava 1. ovog člana neće odmah iskorišćavati izvođač je dužan da o svom trošku zatvori bušotinu. odnosno drugo pravno lice kome to poveri ministarstvo nadležno za geološke poslove. rokovi za smanjenje zagađivanja vode. izvođač je dužan da odmah obavesti ministarstvo nadležno za poslove vodoprivrede i ministarstvo nadležno za geološke poslove i preduzme mere da ne dođe do zagađivanja podzemnih voda. Zaštita voda od zagađivanja sprovodi se kontrolom i zabranom rada brana i ustava na rekama koje remete u određenom periodu godine osnovne karakteristike vodotoka. dubljih izdani i dubokih podzemnih voda. Bunari i bušotine sa slobodnim isticanjem vode moraju biti opremljeni uređajima za regulisanje isticanja i zatvaranja i zaštitu voda od zagađivanja. . Zaštita voda Član 53. Radi zaštite i korišćenja podzemnih voda obavezno se prati stanje nivoa i kvaliteta podzemnih voda prve freatske izdani. Plan za zaštitu voda od zagađivanja donosi Vlada. 3. mere za prečišćavanje zagađenih voda. način sprovođenja interventnih mera u određenim slučajevima zagađivanja. kao i odgovornosti i ovlašćenja u vezi sa sprovođenjem zaštite. organičavanjem i sprečavanjem unošenja u vode opasnih i štetnih materija. Član 54.

5) ostavljanje u koritu za veliku vodu prirodnih i veštačkih vodotoka i jezera materijala koji mogu zagaditi vode. Član 58. Član 56. ovog člana. Skupština opštine donosi bliži propis o sanitarno-tehničkim uslovima za ispuštanje otpadnih voda u javnu kanalizaciju. Radi utvrđivanja upotrebljivosti vode za određene namene vrši se klasifikacija voda i kategorizacija vodotoka. 2) unošenje čvrstih i tečnih materija koje mogu zagaditi vodu ili mogu izazvati zamuljivanje. Član 55. U cilju praćenja stanja zagađenosti voda vrši se sistematsko ispitivanje kvaliteta površinskih i podzemnih voda. 3) ispuštanje u javnu kanalizaciju otpadnih voda koje sadrže opasne i štetne materije iznad propisanih vrednosti ili koje mogu štetno delovati na mogućnost prečišćavanja voda iz kanalizacije ili koje mogu oštetiti kanalizaciju i postrojenje za prečišćavanje voda.Plan za zaštitu voda od zagađivanja priprema ministarstvo nadležno za poslove vodoprivrede i ministarstvo nadležno za poslove zdravlja i zaštitu životne sredine. Republički hidrometeorološki zavod vrši sistematsko ispitivanje iz stava 1. odnosno njihovih delova prema kvalitetu vode koji treba da se održi. 4) korišćenje napuštenih bunara kao septičkih jama. na propisani način. Ministar zdravlja i zaštite životne sredine donosi bliži propis o opasnim i štetnim materijama u vodama. Vlada donosi bliži propis o klasifikaciji voda i kategorizaciji vodotoka. Sistematsko ispitivanje kvaliteta voda vrši se prema programu koji donosi Vlada. Klasifikacijom voda se vrši opšta podela voda u klase i određuju osnovni pokazatelji i granice njihovih dozvoljenih vrednosti za pojedine namene. U cilju zaštite voda zabranjeno je: 1) unošenje opasnih i štetih materija koje dovode do prekoračenja propisanih vrednosti. + Sudska praksa Član 57. zaslanjivanje vode i taloženje nanosa. odnosno postigne radi stvaranja uslova za život stanovništva i razvoj privrede. Ministar vodoprivrede i ministar zdravlja i zaštite životne sredine donose bliži propis o načinu ispitivanja kvaliteta voda. Republički hidrometeorološki zavod dostavlja izveštaj o stanju i promenama kvaliteta voda za . Kategorizacijom vodotoka se vrši razvrstavanje vodotoka i jezera.

ovog člana koja ispuštaju otpadne vode u prijemnike i javnu kanalizaciju dužna su da obezbede ispitivanje kvaliteta preko preduzeća i drugih pravnih lica koja su ovlašćena za vršenje ovih ispitivanja. opreme. kao i sadržini izveštaja o utvrđenom kvalitetu otpadnih voda. Član 59. Preduzeća i druga pravna lica iz stava 1. + Sudska praksa Član 60. Akt iz stava 3. ministarstvo nadležno za poslove zdravlja i zaštitu životne sredine i javno vodoprivredno preduzeće. kao i ispitivanja kvaliteta otpadnih voda ako ispunjavaju uslove u pogledu kadrova. kao i druga pravna lica koja ispuštaju otpadne vode u prijemnike i javnu kanalizaciju dužna su da postave uređaj za merenje. bakterioloških i radioloških) ispitivanja kvaliteta površinskih i podzemnih voda. da mere i registruju količine otpadnih voda i da podatke o tome dostave javnom vodoprivrednom preduzeću. Republički hidrometeorološki zavod u slučaju havarijskih zagađenja voda dužan je da neprekidno prati kretanje talasa havarijskog zagađenja vode duž vodotoka i obaveštava nadležne organe i javno vodoprivredno preduzeće sve do trenutka nestanka havarijskog zagađenja. ovog zakona dužna su da preduzmu potrebne mere za smanjenje zagađivanja. prostorija i druge propisane uslove. Republički hidrometeorološki zavod je dužan da odmah po saznanju o havarijskom zagađivanju voda obavesti o tome ministarstvo nadležno za poslove vodoprivrede. ovog zakona svim zainteresovanim naučnim i stručnim organizacijama. Preduzeća i druga pravna lica mogu da vrše određenu vrstu (fizičko-hemijskih. Preduzeća i druga pravna lica iz stava 1. Član 61. bez naknade. Republički hidrometeorološki zavod dužan je da omogući korišćenje podataka iz člana 57. Preduzeća i druga pravna lica koja imaju uređaje za prečišćavanje vode i merne uređaje dužna su ove uređaje održavati u ispravnom stanju i obezbediti njihovo redovno funkcionisanje i vode dnevnik rada uređaja za prečišćavanje voda. aprila tekuće godine za prethodnu godinu) ministarstvu nadležnom za poslove vodoprivrede. . Komunalna i druga preduzeća. hidrobioloških. ovog člana dužna su da rezultate ispitivanja dostave Republičkom hidrometeorološkom zavodu i javnom vodoprivrednom preduzeću jedanput mesečno. preduzeća i druga pravna lica iz člana 59. mikrobioloških. minimalnom broju ispitivanja.prethodnu godinu (do 30. ministarstvu nadležnom za poslove zdravlja i zaštitu životne sredine i javnom vodoprivrednom preduzeću. Ministar vodoprivrede i ministar zdravlja i zaštite životne sredine donose bliži propis o načinu i postupku za ispitivanje kvaliteta otpadnih voda. ovog člana objavljuje se u "Službenom glasniku Republike Srbije". Ministar vodoprivrede i ministar zdravlja i zaštite životne sredine aktom određuju preduzeća i druga pravna lica koja ispunjavaju uslove iz stava 1. ovog člana. Ako dođe do neposredne opasnosti od zagađenja ili do zagađenja vodotoka ili jezera i podzemnih voda. a obaveštenje o havarijskom zagađenju vode u toku istog dana.

V. sopstvenik. kao i licima koja izvode radove na izgradnji. odnosno korisnik zemljišta dužan je da: 1) dopusti prolaz preko zemljišta licima koja su ovlašćena da premeravaju. tač. tač. Ograničenje prava Član 64. Građanin. 4) gazdujue šumama na inundacionom području tako da se ne prave smetnje prirodnom oticanju vode i leda. 1. odnosno korisnik zemljišta i preduzeće koje izvodi radove. snimaju. Član 62. Na izgrađeni seoski vodovod se mogu priključiti preduzeća i druga pravna lica i građani koji nisu učestvovali u izgradnji tog vodovoda pod sledećim uslovima: . rekonstrukciji i održavanju tih objekata. ovog člana. Sopstvenik. odnosno korisnik dela obale.Ako preduzeća i druga pravna lica ne postupe u smislu stava 1. Sopstvenik. održavanju objekata za zaštitu od štetnog dejstva voda i sprovođenju objekata za zaštitu od štetnog dejstva voda i sprovođenju odbrane od poplava. i 2. 1. i 2. plovidbi na plovnim putevima. + Sudska praksa Član 65. 2) dopusti korišćenje korita za veliku vodu i obalu reke u širini od 3 metra licima koja su ovlašćena da vrše pregled stanja i održavanja rečnih korita i obala. zapovednik plovnog objekta i drugo odgovorno lice na plovnom objektu. ODNOSNO KORISNIKA 1. ovog člana. projektuju i obeležavaju zemljište ili vode. dužan je da odmah prijavi nadležnom organu (kapetaniji pristaništa ili vodoprivrednoj inspekciji ili organu unutrašnjih poslova ili javnom vodoprivrednom preduzeću) ako primeti da je došlo do zagađivanja vode i u vodotoku i jezeru. 3) dopusti slobodno oticanje vode koja dolazi sa uzvodnih zemljišta bez promene pravca i brzine vode. Prava i obaveze i druge odnose koji nastanu u vezi s izvođenjem radova iz stava 1. za potrebe izgradnje ili rekonstrukcije vodoprivrednih objekata. OGRANIČENjE PRAVA SOPSTVENIKA. odnosno korisnik zemljišta ima pravo na naknadu štete u slučajevima iz stava 1. organima koji vrše inspekcijski nadzor. Preduzeća i druga pravna lica koja ispuštaju otpadnu vodu u prijemnike dužna su da vrše sanaciju i preduzimaju mere za smanjivanje i sprečavanje zagađivanja vode i planiraju sredstva i rokove za njihovo ostvarivanje. mere za smanjenje zagađivanja preduzeće javno vodoprivredno preduzeće o njihovom trošku. Član 63. ovog člana sporazumno uređuju sopstvenik.

Član 68. 3. Sopstvenik. 2. ovog člana obavezna su: 1. odnosno korisnici seoskog vodovoda. 2. osim korita za malu vodu. naložiti sopstveniku. da nadoknade srazmerni deo troškova izgradnje. Ako sopstvenik. ako isti. uklanjanje će izvršiti javno vodoprivredno preduzeće bez naknade vrednosti uklonjenog drveta. kao i objekata za . odnosno korisnik zemljišta dužan je da na zahtev javnog vodoprivrednog preduzeća ukloni drvo iz korita bujičnih tokova. odnosno ako je sopstvenik. odnosno korisnik nepoznat. odnosno sopstvenik ili korisnik vodoprivrednog objekta na obali dužan je da na zahtev javnog vodoprivrednog preduzeća. vlasnik. Preduzeća i druga pravna lica i građani koji se priključuju na vodovod iz stava 1. odnosno korisniku zemljišta koji čini obalu da na tom zemljištu izvrše sađenje drveća i žbunastog bilja. radi sprečavanja erozije. zabranjeno je: 1) izvršiti radnje koje mogu oštetiti korita i obale prirodnih i veštačkih vodotoka. odnosno korisnik vodnog zemljišta. da snose sve troškove priključenja. Odobrenje za priključak iz stava 1. vodoprivredni inspektor će. odnosno korisnik ne ukloni drvo iz korita bujičnih tokova. može da zadovolji njihove potrebe. Sopstvenik.1. Posebne mere Član 69. i 2. ovog člana izdaje opštinski organ uprave nadležan za poslove vodoprivrede. sprečavanja oštećenja i zaštite vodoprivrednih objekata i postrojenja. odronjavanja obala ili zagušivanja korita zbog štetne vegetacije ili drugih prepreka koje mogu ometati normalan proticaj vode. ako se njihovo snabdevanje vodom ne može drukčije rešiti na ekonomičan i racionalan način. s obzirom na količinu vode. da od časa priključenja snose troškove održavanja i iskorišćavanja vodovoda. Član 67. učestvuje na delu na kome je sopstvenik. odnosno korisnik u izvođenju manjih radova na održavanju korita za veliku vodu i obala. Radi zaštite obale od rušenja i radi učvršćivanja korita i obezbeđenja proticanja vode i leda. Član 66. Radi zaštite voda i vodotoka. na zahtev javnog vodoprivrednog preduzeća. odnosno korisnik tog objekta dužan je da te povećane troškove naknadi preduzeću koje je prema ovom zakonu dužno da preduzme mere zaštite od štetnog dejstva voda. Kada se izgradnjom objekta kojim se trajno podiže nivo vode prirodnog vodotoka povećavaju troškovi zaštite od štetnog dejstva voda. Preduzeća i druga pravna lica i građani koji su se priključili na seoski vodovod imaju jednaka prava kao i ostali investitori.

VI. odnosno korisnik zemljišta dužan je da dozvoli drugom sopstveniku. odnosno iskorišćavati te vode u obimu kojim se ugrožavaju snabdevanje pitkom ili tehnološkom vodom. odnosno vodni režim. 2) unositi u prirodne. koji bi mogli ugroziti: vodni režim. računajući od ivice kanala. 6) saditi drveće pored kanala u pojasu od 5 metara sa obe strane. Ako zainteresovane strane ne postignu sporazum o utvrđivanju prava službenosti i o visini odgovarajuće naknade odluku donosi sud. kamen. regulacionih i drugih vodoprivrednih objekata. ovog člana javno vodoprivredno preduzeće može odobriti obradu zemljišta. jezera i retencije. Sopstvenik. 4) graditi objekte ili vršiti sadnju u plavnoj zoni na način koji ometa proticanje vode i leda ili je u suprotnosti sa propisima za gradnju na plavnom području.uređenje vodnih tokova ili za zaštitu od štetnog dejstva voda. orati ili kopati zemlju i obavljati druge radnje kojima se mogu oštetiti kanali ili poremetiti njihovo redovno funkcionisanje. seču drveća. stabilnost tla i objekata. stabilnost odbrambenih nasipa. izuzev ukoliko je tehničkom dokumentacijom dokazano da nije ugrožena stabilnost nasipa. odnosno odvođenja vode preko njegovog zemljišta ako ne postoje povoljniji tehnički ili ekonomski uslovi. Sopstvenik. odnosno korisniku izvođenje radova radi dovođenja. ovog člana sopstvenik. U slučaju iz stava 1. sađenje drveća ili drugih zasada. 8) menjati ili presecati tokove podzemnih voda. .poglavlje brisano Član 72. zemlju. stabilnost brane ili njenu namensku upotrebu. jalovinu. 5) saditi drveće na odbrambenom nasipu ili pored nasipa u pojasu širine 10 metara prema vodotoku i 50 metara na branjenom području. 9) na kanalima na udaljenosti manjoj od 2 metra. odnosno drugoj udaljenosti utvrđenoj odlukom javnog vodoprivrednog preduzeća.brisan - . 3) izvoditi radove i vaditi materijal iz vodotoka. odnosno drugo preduzeće na njegovom zemljištu privremeno smesti materijal izvađen iz vodotoka i jezera radi izvršenja vodoprivrednih radova i da taj materijal transportuje preko tog zemljišta. računajući od nožice nasipa. mineralna i termalna izvorišta. Član 70. posečeno drvo i drugi materijal. pojave erozije ili nastajanja vododerina i bujica. rovove i paralelne kanale duž nasipa u pojasu 50 metara prema vodotoku i 100 metara prema branjenom području. . odnosno korisnik zemljišta ima pravo na naknadu štete. veštačke vodotoke. ispašu stoke ili obavljanje drugih radova ako se time ne ugrožava stabilnost i sigurnost vodoprivrednih objekata. Izuzetno od odredbe stava 1. kao i menjati prirodne uslove u okolini akumulacionih i retencionih basena usled čega bi moglo doći do klizanja terena. kao i upuštati zagađene vode i materije. 7) kopati bunare. odnosno korisnik zemljišta dužan je da dopusti da javno vodoprivredno preduzeće. Član 71. uz pravo na naknadu štete koju sporazumno utvrđuju.

. . .54/96-1326.54/96-1326.brisan Vidi: čl. Zakona . Zakona . + . 1. 1. Zakona . 1. 1.Vidi: čl. + Član 77. Zakona .54/96-1326.brisan Vidi: čl.54/96-1326. Zakona .brisan Vidi: čl. Zakona . . + Član 74. + Član 73.54/96-1326. .54/96-1326.brisan Vidi: čl. + Član 76. 1. Zakona . 1. . + Član 75.brisan Vidi: čl. 1. + Član 78.brisan Vidi: čl.54/96-1326.

1. ovog člana upravlja vodoprivrednim objektima iz člana 4. + VII. održavanje i rekonstrukcija vodoprivrednih objekata. Osniva se Javno vodoprivredno preduzeće "Srbijavode" sa potpunom odgovornošću (u daljem tekstu: javno vodoprivredno preduzeće) za obavljanje vodoprivredne delatnosti. čl. + Sudska praksa Pravna mišljenja + Član 82. ovog člana i druga sredstva kojima raspolaže javno vodoprivredno preduzeće su u državnoj svojini. tačke 1. pripremanje planova i programa u vodoprivredi. Sedište preduzeća je u Beogradu. JAVNO VODOPRIVREDNO PREDUZEĆE Član 81. osim objekata koje su preduzeća i druga pravna lica izgradila za sopstvene potrebe. Skraćeni naziv preduzeća je: JVP "Srbijavode" sa p. Javno vodoprivredno preduzeće iz stava 1. obezbeđenje vode za korišćenje. organizovanje i sprovođenje mera za zaštitu voda od zagađivanja. + Vidi: čl.54/96-1326. Zakona . odvođenje suvišnih voda i organizovanje odbrane od unutrašnjih voda na melioracionom području. . održavanje i unapređivanje vodnog režima. Objekti iz stava 2. . izradu tehničke dokumentacije u oblasti vodoprivrede. vršenje investitorskih poslova kod izgradnje. tačke 2.54/96-1326.akumulacije i brodske prevodnice i tačke 4.brisan Vidi: čl. Delatnost javnog vodoprivrednog preduzeća je: gazdovanje vodnim resursima i usklađivanje potrebe za vodom raznih korisnika. praćenje. 2. kao dobrima u opštoj upotrebi. Zakona . . 1.30/2010-81. 227. organizovanje i vođenje vodoprivrednog informacionog . organizovanje i sprovođenje odbrane od poplava.o. Zakona .54/96-1326. organizovanje i sprovođenje mera za zaštitu od bujica i erozije. ovog zakona.brisan Vidi: čl. odnosno rekonstrukcije vodoprivrednih objekata. + Član 80. Zakona .Član 79.

+ Sudska praksa Pravna mišljenja + Član 83. učešće državnog kapitala ne može biti manje od 51% od ukupnog kapitala javnog vodoprivrednog preduzeća.30/2010-81. Statutom javnog vodoprivrednog preduzeća bliže se uređuju pitanja unutrašnje organizacije. + Vidi: čl. 227.30/2010-81. Zakona . Član 84.sistema i dokumentacije o vodama. Delatnosti iz stava 1. Na planove razvoja iz stava 1. ovog člana. a na godišnji program rada saglasnost daje ministarstvo nadležno za poslove vodoprivrede. U slučaju iz stava 2.54/96-1326. + Vidi: čl. . U slučaju nastupanja uslova za otvaranje i sprovođenje stečajnog postupka nad javnim vodoprivrednim preduzećem. Nad javnim vodoprivrednim preduzećem ne može se sprovoditi postupak stečaja. 3. ovlašćenja u pogledu raspolaganja sredstvima od strane delova preduzeća i druga pitanja od značaja za poslovanje preduzeća. Član 85. u skladu sa programom prestrukturiranja koji donosi Upravni odbor javnog vodoprivrednog preduzeća. Zakona . izvršavanje zadataka iz međudržavnih sporazuma u oblasti vodoprivrede i organizovanje studijsko-istraživačkih radova u oblasti vodoprivrede. + Vidi: čl. Javno vodoprivredno preduzeće donosi dugoročne i srednjoročne planove razvoja i godišnji program rada. delokrug rada organa preduzeća. Zakona . Zakona . ovog člana su od javnog interesa. odnosno domaćim licima da osnuje preduzeća za obavljanje pojedinih delatnosti iz predmeta svog poslovanja ako te delatnosti predstavljaju tehničko-tehnološku i ekonomsku celinu.30/2010-81. prava i obaveze delova preduzeća u pravnom prometu. Javno vodoprivredno preduzeće može studijsko-istraživačke radove iz stava 1.30/2010-81. Pretvaranje državne svojine u druge oblike i organizovanje javnog vodoprivrednog preduzeća u društvo vršiće se na način određen propisima kojima se uređuje pitanje transformacije društvenih preduzeća u preduzeća u mešovitoj ili privatnoj svojini. Zakona . + Vidi: čl. Narodna skupština Republike Srbije preduzima mere za obezbeđenje uslova za nesmetan rad javnog vodoprivrednog preduzeća i jemči za njegove obaveze. Javno vodoprivredno preduzeće može samostalno ili sa stranim. ovog člana poveriti naučno-istraživačkoj instituciji. čl. 227. 227. ovog člana saglasnost daje Vlada. 227.

+ Vidi: čl. 227. koji ima 11 članova. 4) odlučuje o smanjenju i povećanju glavnice. 4) izdavanjem i prodajom hartija od vrednosti. Član 88. + Vidi: čl. 4. Član 87.30/2010-81. od čega tri člana Upravnog odbora se imenuju od predstavnika zaposlenih u javnom vodoprivrednom preduzeću na način utvrđen statutom. . Zakona . 5) odlučuje o osnivanju novih preduzeća. Zakona . Zakona .Član 86.54/96-1326. 3) ulaganja domaćih i stranih lica. Javno vodoprivredno preduzeće stiče i pribavlja finansijska sredstva za obavljanje delatnosti i to iz: 1) sredstava budžeta Republike Srbije koja se obezbeđuju za realizaciju poslova od opšteg interesa. Organ upravljanja javnog vodoprivrednog preduzeća je Upravni odbor.30/2010-81. Zakona . 2) naknada utvrđenih ovim zakonom. Član 90. direktor i Nadzorni odbor. Član 89. 227. 6) usvaja izveštaje o poslovanju preduzeća i godišnji obračun. 227. 5) prodajom delova preduzeća. 3) odlučuje o statusnim promenama. kao preduzeća u mešovitoj svojini broj članova Upravnog odbora povećava se za broj predstavnika vlasnika kapitala srazmerno visini tog kapitala u ukupnom kapitalu preduzeća. čl. Zakona . Organi javnog vodoprivrednog preduzeća su: Upravni odbor. 7) donosi statut i odluku o usvajanju plana razvoja i programa rada. + Vidi: čl. izdavanjem deonica i iz drugih izvora.30/2010-81. 2) donosi dugoročne i srednjoročne planove razvoja i godišnji program rada.30/2010-81. 227. U slučaju organizovanja javnog vodoprivrednog preduzeća. Upravni odbor: 1) utvrđuje poslovnu politiku. čl.

30/2010-81. ovog člana. kao i uslove i način korišćenja vodoprivrednih objekata. + Vidi: čl. Vlada: 1) daje saglasnost na statut javnog vodoprivrednog preduzeća. uz saglasnost Upravnog odbora. Zakona . Član 92. potpisuje kolektivni ugovor. Zakona . Direktor javnog vodoprivrednog preduzeća donosi akt o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta. tačka 9. odnosno udela drugih preduzeća. 4) daje saglasnost na osnivanje ili suosnivanje preduzeća za obavljanje pojedinih delatnosti iz oblasti poslovanja javnog vodoprivrednog preduzeća. Obrazovanjem Skupštine. pregleda godišnji izveštaj i godišnji obračun. 227. organizuje i rukovodi procesom rada. izvršava odluke Upravnog odbora. 3) daje saglasnost na statusne promene preduzeća. Član 91. . 5. + Vidi: čl. O rezultatima nadzora u pismenom obliku Nadzorni odbor obaveštava Vladu i Upravni odbor javnog vodoprivrednog preduzeća. Član 93.30/2010-81. 4. Odluku iz stava 1. 3. 2. Zakona . tač. vodi poslovanje preduzeća. Direktor javnog vodoprivrednog preduzeća predstavlja i zastupa preduzeće. 2) daje saglasnost na program prestrukturiranja. Nadzorni odbor vrši nadzor nad poslovanjem javnog vodoprivrednog preduzeća. 9) utvrđuje visinu naknada koje predstavljaju izvor prihoda. 11) utvrđuje normative i standarde za redovno održavanje vodoprivrednih objekata i kriterijuma za obrazovanje cena na redovnom održavanju. vrši druge poslove određene zakonom i statutom. Organizovanjem javnog vodoprivrednog preduzeća u preduzeće u mešovitoj svojini. Nadzorni odbor javnog vodoprivrednog preduzeća ima pet članova. samostalno donosi odluke i odgovara za zakonitost rada javnog vodoprivrednog preduzeća. poslove iz stava 1. obavlja Skupština.30/2010-81. direktora imenuje Upravni odbor uz saglasnost Vlade. predlaže program rada i plan razvoja i preduzima mere za njihovo sprovođenje.8) donosi investicione odluke. 10) odlučuje o kupovini deonica. ovog člana Upravni odbor donosi uz saglasnost ministarstva nadležnog za poslove vodoprivrede. 227. 227. i 10. + Vidi: čl.

ovog člana preduzeće se mere utvrđene statutom. 227. 7) imenuje članove Nadzornog odbora. 6) imenuje direktora javnog vodoprivrednog preduzeća. 227. ovog člana. stara se o čuvanju. + Vidi: čl.30/2010-81. Protiv upravnog akta javnog vodoprivrednog preduzeća u vršenju javnih ovlašćenja može se podneti žalba ministarstvu nadležnom za poslove vodoprivrede. U slučaju da se preduzimanjem mera iz stava 2. preduzeća i drugih pravnih lica statutom ili drugim opštim aktom javnog vodoprivrednog preduzeća. odnosno kolektivnim ugovorom. 8) razmatra izveštaj Nadzornog odbora. Član 95. ovog člana saglasnost daje ministarstvo nadležno za poslove vodoprivrede. ovog člana ne može obezbediti zaštita interesa iz stava 1. + Vidi: čl.5) imenuje članove upravnog odbora. Javno vodoprivredno preduzeće je dužno da u vršenju javnih ovlašćenja obezbedi efikasno i pod jednakim uslovima ostvarivanje prava i dužnosti preduzeća i drugih pravnih lica i građana pod uslovima utvrđenim ovim zakonom. Zakona .30/2010-81. Na opšti akt iz stava 3. ministar vodoprivrede preduzima mere kojima se obezbeđuje zaštita tog interesa. utvrdiće se poslovi koji se u vršenju vodoprivredne delatnosti moraju obavljati u tom preduzeću u vreme štrajka i način njihovog izvršavanja. Direktor javnog vodoprivrednog preduzeća će odrediti radnike koji će raditi na izvršavanju poslova iz stava 1. 227. dužno je da o tome blagovremeno obavesti ministarstvo nadležno za poslove vodoprivrede. Zakona .30/2010-81. 227. a posebno da kvalitetno i uredno održava. Prema licu koje ne izvrši nalog direktora iz stava 2. korišćenju i funkcionisanju vodoprivrednih objekata. ovog člana i način njihovog izvršavanja. redovnom održavanju. Radi zaštite interesa građana. Ako javno vodoprivredno preduzeće zbog nedostatka sredstava nije u mogućnosti da kvalitetno i uredno izvršava poslove. Vidi: čl. + Sudska praksa . u skladu sa zakonom. Zakona . + Vidi: čl.30/2010-81. Član 96. Javno vodoprivredno preduzeće u vršenju javnih ovlašćenja ima pravo na stvarne troškove utvrđene opštim aktom preduzeća. + Član 94. Zakona .

naknade za izvađeni materijal iz vodotoka i naknade za korišćenje vodoprivrednih objekata i za vršenje drugih usluga. FINANSIRANjE VODOPRIVREDNE DELATNOSTI Član 99. Zakona . 1. naknade za navodnjavanje i naknade za korišćenje vodoprivrednih objekata i za vršenje drugih usluga su prihod javnog vodoprivrednog preduzeća. Zakona . čl. Sredstva ostvarena od naknade za korišćenje voda. 2) izgradnja. + Vidi: čl. izgradnju. IX. naknade za zaštitu voda i naknade za izvađeni materijal iz vodotoka evidentiraju se na posebnom računu ministarstva nadležnog za poslove vodoprivrede.54/96-1326. ovog zakona obezbeđuju se iz naknade za korišćenje voda. Vodna zadruga je dužna da radove na odvodnjavanju i navodnjavanju uskladi sa planovima i programima javnog vodoprivrednog preduzeća. + Sudska praksa Član 99a Poslovi od opšteg interesa su: 1) izgradnja.53/93-2460. Sredstva ostvarena od naknade za odvodnjavanje. . naknade za zaštitu voda. kao i iz sredstava budžeta Republike Srbije za finansiranje poslova od opšteg interesa. naknade za navodnjavanje. VODNA ZADRUGA Član 97. 6. Naknada za korišćenje voda plaća se za korišćenje površinskih. naknade za odvodnjavanje.30/2010-81. 3) preduzimanje mera za zaštitu voda od zagađivanja (ispitivanje kvaliteta voda.VIII. zainteresovana lica na melioracionom području ili delu melioracionog područja mogu osnovati vodnu zadrugu u skladu sa zakonom kojim se uređuju pitanja poslovanja i osnivanja zadruge. Sredstva za finansiranje vodoprivredne delatnosti iz člana 82. rekonstrukcija i održavanje objekata za zaštitu od štetnog dejstva voda. čl. kao i za izgradnju objekata za vodosnabdevanje naselja koja se ne mogu uključiti u regionalne sisteme za snabdevanje vodom. ovog člana utvrđuje Vlada. Visini naknade iz stava 4. Član 98. hidromelioracionih objekata i objekata regionalnih sistema za snabdevanje vodom do vodozahvata pojedinih korisnika. 227. rekonstrukciju i proširenje uređaja i postrojenja za prečišćavanje voda i dr). Zakona . podzemnih i mineralnih voda. odnosno do priključka na komunalni sistem vodosnabdevanja. U cilju odbrane od štetnog dejstva voda ili obezbeđenja uslova za korišćenje voda. rekonstrukcija i održavanje višenamenskih akumulacija.

odnosno posredno odvodnjava. dinamika izvođenja radova i ulaganja. Zakona . Visina naknade iz stava 1. vrsta i obim radova koji će se finansirati u periodu za koji se program donosi. Sredstva iz stava 2. Naknada za odvodnjavanje građevinskog zemljišta plaća se po jedinici površine. Naknadu za odvodnjavanje plaćaju korisnici. stav 4. Bliže uslove i kriterijume za dodelu i korišćenje sredstava i način dodele sredstava iz stava 2. funkcionisanja i izgradnje objekata za odvodnjavanje na melioracionom području. ovog člana ne može biti manja od desetostrukog ni veća od . ovog člana utvrđuje se u zavisnosti od visine troškova odvodnjavanja i održavanja. Program iz stava 2. Zakona . količine vode koja se sa njega sliva. građevinskog i šumskog zemljišta. ovog člana donosi Vlada. ovog člana određuju se objekti. + Vidi: čl. rekonstrukciju i održavanje vodoprivrednih objekata. tehničkih propisa i normativa i dr. Naknada za odvodnjavanje šumskog zemljišta ne može biti manja od polovine propisne naknade za odvodnjavanje poljoprivrednog zemljišta. istražni radovi. predračun radova.30/2010-81. ugovorom na osnovu sprovedenog konkursa. planova. čl. zavisno od namene zemljišta. vodoprivrednih osnova. + Vidi: čl. izrada studija. Neutrošena sredstva u prethodnoj godini prenose se za iste namene u narednu godinu. ovog člana. utvrđuje ministarstvo nadležno za poslove vodoprivrede. Član 101. Sredstva ostvarena od naknada iz člana 99.54/96-1326. ovog zakona i druga sredstva obezbeđena u budžetu Republike Srbije za namene iz stava 1. ovog člana koriste se prema godišnjem programu radova. 7. Naknada za odvodnjavanje poljoprivrednog i šumskog zemljišta obračunava se i plaća na osnovu katastarskog prihoda. Visina naknade iz stava 3. zemljišta pod saobraćajnicama i drugog zemljišta na melioracionom području koje se neposredno. odnosno sopstvenici poljoprivrednog. Član 100. ovog člana koriste se kao učešće u finansiranju poslova od opšteg interesa.4) zaštita zemljišta od erozije. vodoprivrednog bilansa. katastara. 5) studijsko-istražni radovi (vodoprivredni informacioni sistem. odnosno po jedinici površine.). pod ribnjacima i retencijama.30/2010-81. programa. Zakona . kanalima i drugim vodoprivrednim objektima kojima upravlja javno vodoprivredno preduzeće. 6) realizacija obaveza i učešće u međunarodnoj saradnji. Naknada za odvodnjavanje se ne plaća za zemljište pod nasipima za odbranu od poplave. 227. 227. visina učešća i druga pitanja vezana za izgradnju. Programom iz stava 2. Dodelu sredstava za izgradnju i izvođenje drugih radova vrši ministarstvo nadležno za poslove vodoprivrede.

+ Vidi: čl. Zakona . Sredstva ostvarena od naknade za zaštitu voda koriste se za preduzimanje mera zaštite voda od zagađivanja i prečišćavanja otpadnih voda. + Vidi: čl.30/2010-81. 227. Naknada za izvađeni pesak. i 3. + Vidi: čl. stepenu zagađenosti i vrsti otpadne ili druge vode promenjenih svojstava. napuštenih . Javno elektroprivredno preduzeće plaća naknadu srazmerno količini proizvedene električne energije u hidroelektranama. 8. 2. čl. odnosno druge materije kojom se pogoršava kvalitet voda i uslovi njenog korišćenja. Naknadu za korišćenje voda plaćaju korisnici površinskih. Zakona .30/2010-81. funkcionisanje i izgradnju objekata za odvodnjavanje na melioracionom području. Sredstva ostvarena od naknade za navodnjavanje koriste se za održavanje.dvadesetostrukog iznosa naknade za odvodnjavanje poljoprivrednog zemljišta. Član 105.54/96-1326. Sredstva ostvarena od naknade iz st. podzemnih i mineralnih voda srazmerno količini i kvalitetu zahvaćene vode i zavisno od namene za koju se voda koristi. 227. Sredstva ostvarena od naknade za korišćenje voda koriste se za finansiranje izgradnje objekata za snabdevanje stanovništva i privrede vodom i za uređenje vodotoka. Član 103. Naknadu za zaštitu voda plaćaju preduzeća i druga pravna lica i građani srazmerno količini. Zakona . čl. 227. + Sudska praksa Član 104. šljunak i drugi materijal izvađen iz korita vodotoka. koju direktno ili indirektno ispuštaju u površinske ili podzemne vode. sprudova. funkcionisanje i rekonstrukciju objekata za navodnjavanje na melioracionom području. Visina naknade za navodnjavanje se određuje u zavisnosti od visine troškova za održavanje i funkcionisanje objekata za navodnjavanje i količine zahvaćene vode iskazane po m3 ili po jedinici površine. Naknada za navodnjavanje plaćaju sopstvenici.30/2010-81. 1. Zakona . 227. Zakona . Zakona . ovog člana koriste se za održavanje. Član 102. odnosno korisnici zemljišta za koje je obezbeđena voda.30/2010-81.53/93-2460. + Vidi: čl.

53/93-2460. 227. 4. Zakona . + Vidi: čl. čl. + Sudska praksa X. 227. kamata. + Sudska praksa Član 107. Deo naknade za izvađeni materijal iz vodotoka u visini od 40%. Zakona . Zakona . . + Vidi: čl. Inspekcijski nadzor obuhvata nadzor nad primenom ovog zakona.30/2010-81. Sredstva ostvarena od naknade iz stava 1. + Pravna mišljenja Član 106.30/2010-81. utvrđuje javno vodoprivredno preduzeće uz saglasnost ministarstva nadležnog za poslove vodoprivrede. prirodnih i veštačkih akumulacija i na područjima ugroženim od erozije. ovog člana koriste se za uređenje vodotoka. U pogledu rokova plaćanja akontacije naknada. čl. 9. UPRAVNI ODBOR Član 108. preduzeća i drugih pravnih lica i inspekcijski nadzor u oblasti vodoprivrede vrši ministarstvo nadležno za poslove vodoprivrede. Visinu naknada za korišćenje vodoprivrednih objekata i za vršenje drugih usluga (plovidba. plaća se prema količini izvađenog materijala. Član 109. Inspekcijski nadzor u oblasti koja se odnosi na vodu za piće vrše organi sanitarne inspekcije. Nadzor nad zakonitošću akata javnog vodoprivrednog preduzeća kojima se rešava o pravima i dužnostima građana. Zakona . čl.). Zakona .54/96-1326. zastarelosti. proizvodnja električne energije i dr. drugih propisa i opštih akata koji se odnose na izgradnju novih i rekonstrukciju postojećih objekata i izvođenje drugih radova koji mogu uticati na promene u vodnom režimu. 227. korisnici uplaćuju na račun budžeta opštine a deo ove naknade u visini od 60% na račun javnog vodoprivrednog preduzeća.53/93-2460. obnove postupka i postupka prinudne naplate naknada i drugih pitanja koja nisu uređena ovim zakonom. Zakona .30/2010-81. 3.korita i sa obala prirodnih vodotoka. + Vidi: čl. kada su u pitanju preduzeća koja imaju status korporacija primenjuju se propisi o porezu na dobit korporacija a za ostale obveznike plaćanja naknada propisi o plaćanju poreza na dohodak građana.

vađenje materijala. 5) kontroliše režim i kvalitet voda u prirodnim i veštačkim vodotocima. vodoprivredni inspektor: 1) vrši kontrolu nad izgradnjom objekata i izvođenjem drugih radova koji mogu da prouzrokuju kvalitativne ili kvantitativne promene u prirodnom ili veštački uspostavljenom vodnom režimu. potvrda. vodoprivredni inspektor pismeno će konstatovati nađene nepravilnosti i nedostatke i narediće rešenjem mere za njihovo otklanjanje. dokumentacije za odbranu od poplava. ovog člana ne odlaže izvršenje rešenja. jezerima i podzemnim vodama. 7) kontroliše poštovanje propisanog vodnog režima u pogledu obezbeđenja garantovanog minimalnog proticaja nizvodno od zahvata. Vodoprivredni inspektor ovlašćen je i dužan da naredi da se utvrđene nepravilnosti i nedostaci otklone u roku koji on odredi i to da: 1) zabrani. Žalba protiv rešenja iz stava 1. odnosno korišćenje objekata i postrojenja u slučajevima utvrđenim ovim zakonom. vodoprivrednih saglasnosti. Protiv rešenja vodoprivrednog inspektora može se izjaviti žalba Vladi. Član 110. odnosno zasađeni bez vodoprivredne saglasnosti. vodnih knjiga. 2) vrši kontrolu vodoprivrednih dozvola. 3) vrši kontrolu načina iskorišćavanja vodoprivrednih objekata radi utvrđivanja da li je njihovo iskorišćavanje u skladu sa izdatim vodoprivrednim saglasnostima. katastara voda. 3) zabranjeni ili ograničeni korišćenje voda. zagađivača voda. ako u roku određenom rešenjem vodoprivrednog inspektora nije podnet zahtev za izdavanje vodoprivredne saglasnosti ili je podnet zahtev pravosnažno odbijen. odnosno obustavi izvođenje radova koji se izvode suprotno izdatoj vodoprivrednoj saglasnosti. 4) kontroliše funkcionisanje uređaja na objektima koji su od značaja za sigurnost objekata i postrojenja. odnosno vodoprivrednoj dozvoli ili bez vodoprivredne saglasnosti. 2) naredi sađenje drveća i žbunastog bilja u slučajevima utvrđenim ovim zakonom. . dok se količine tih materija ne smanje ispod dozvoljenih granica. bujičnih tokova i vodoprivrednih objekata. Preduzeća i druga pravna lica i građani dužni su da vodoprivrednom inspektoru omoguće vršenje nadzora i pruže potrebne podatke. 5) naredi prestanak rada preduzeća i drugim pravnim licima kada utvrdi da otpadne vode koje ispuštaju sadrže opasne materije u količinama većim od dozvoljenih. određujući i rokove za njihovo sprovođenje. poslovnih knjiga i ostalih dokumenata. ispravnost i efikasnost uređaja za prečišćavanje otpadnih voda. ispuštanje voda.U vršenju poslova vodoprivredne inspekcije. 4) naredi rušenje objekata i postrojenja ili uklanjanje drveća i žbunastog bilja koji su izgrađeni. Ako prilikom vršenja nadzora utvrdi da se preduzeće ili drugo pravno lice i građanin nisu pridržavali ovog zakona ili propisa donetih na osnovu njega. vodoprivrednim dozvolama i potvrdama. 6) kontroliše funkcionisanje. odnosno vodoprivredne dozvole.

vodoprivrednog smera i sa najmanje tri godine radnog iskustva na poslovima iz okvira vodoprivredne delatnosti. Član 112. bakteriološka. Član 113. dezinfekciju i druge propisane sanitarne mere radi popravke ili zaštite kvaliteta vode za piće. odnosno koja su u pojasu sanitarne zaštite. ošteti korito. bujičarskog smera. izvorišta koja služe za javno snabdevanje vodom za piće. ako to ugrožava zdravstvenu ispravnost. ako bi to korišćenje nepovoljno uticalo na zdravstvenu ispravnost vode. XI. hemijska. diplomirani inženjer šumarstva. diplomirani tehnolog. nije zdravstveno ispravna. Poslove vodoprivrednog inspektora može obavljati radnik koji pored zakonom utvrđenih uslova za rad u organima uprave ima stručnu spremu sedmog stupnja i to: diplomirani građevinski inženjer.Član 111. hidrotehničkog smera. Vodoprivredni inspektor može po potrebi organizovati uzimanje uzoraka vode i otpadnih voda radi analize i provere stepena zagađenosti voda a troškove analize snosi preduzeće i drugo pravno lice ili građanin od koga potiče zagađenje ako analiza pokaže da je došlo do zagađenja vode iznad propisanih granica. Član 115. Organ sanitarne inspekcije je ovlašćen i dužan da: 1) zabrani korišćenje za druge svrhe vode koja služi za piće ili je namenjena za piće. 4) naredi otklanjanje nedostataka na objektima i postrojenjima za javno snabdevanje vodom za piće koji mogu nepovoljno delovati na zdravstvenu ispravnost vode za piće. 3) zabrani izgradnju ili rekonstrukciju. obale i regulacione . biološka. virusološka i radiološka svojstva. odnosno puštanje u rad objekata i postrojenja za javno snabdevanje vodom za piće ako nije pribavljena saglasnost nadležnog organa za poslove zdravlja i zaštite životne sredine. Ko vađenjem peska. šljunka i drugog materijala iz korita vodotoka. Ko ošteti. uništi ili učini neupotrebljivim vodoprivredni objekat kazniće se za krivično delo zatvorom do pet godina. 6) naredi prečišćavanje. 7) naredi preduzimanje drugih mera koje su potrebne u cilju zaštite zdravstvene ispravnosti vode za piće. 2) zabrani izgradnju ili upotrebu objekata i postrojenja. 5) zabrani upotrebu vode za piće za koju je ovlašćeno preduzeće ili drugo pravno lice utvrdilo da s obzirom na propisana fizička. korišćenje zemljišta ili vršenje druge delatnosti u zoni zaštite. diplomirani inženjer poljoprivrede. KAZNENE ODREDBE Član 114.

građevine kazniće se za krivično delo zatvorom do pet godina ili novčanom kaznom. ovog zakona). ovog zakona). + Vidi: čl. Član 117. 5) ne preduzme mere za zaštitu vodoprivrednih. stav 6. ovog zakona) ili protivno vodoprivrednoj dozvoli (član 19. ovog zakona). hemijskih. 45. ovog člana kazniće se i odgovorno lice u preduzeću ili drugom pravnom licu novčanom kaznom od 90. ovog zakona). ovog zakona. Preduzeće ili drugo pravno lice kazniće se za privredni prestup novčanom kaznom u iznosu od 200. stav 3. ovog zakona). ovog zakona). stav 1.000 dinara. stav 2. 3) pravo stečeno na osnovu vodoprivredne dozvole prenosi bez saglasnosti organa. 8) prilikom svakog zahvatanja površinskih voda. stav 1. virusoloških i radioloških svojstava ne odgovara propisanim uslovima (član 41. stav 1. a u pogledu fizičkih. Zakona .101/2005-28. 10) vodu određenu za piće koristi za druge svrhe koje nepovoljno utiču na potrebnu količinu i svojstvo vode (član 41. ovog zakona. + Sudska praksa . ovog zakona). nizvodno od zahvata ne obezbedi vode za potrebe garantovanog minimuma (član 40. 5. ovog zakona.53/93-2460.48/94-1497. 34. stav 4. ovog zakona. 12) ne preduzme potrebne mere iz člana 61. Član 116. Ko bez vodoprivredne dozvole vrši punjenje akumulacije ili koristi vode iz akumulacije i time izazove opasnost po život ili zdravlje ljudi ili imovine većih razmera kazniće se za krivično delo zatvorom do pet godina.000 do 3. 13) ako preduzme neku od radnji iz člana 69. Zakona .000 do 200. 11) preduzme neku od radnji iz člana 56. plovnih ili drugih objekata i postrojenja u slučaju nagomilavanja leda (član 34.000. ili vrši druge radove bez vodoprivredne saglasnosti ili protivno izdatoj vodoprivrednoj saglasnosti (član 16. 6) u plavnim zonama gradi objekte suprotno propisanim uslovima (član 36. 2) vrši neku radnju bez vodoprivredne dozvole (član 18. stav 2. 4) preduzeće ili drugo pravno lice ako ne donese plan za odbranu od poplava (član 30. ovog zakona). odnosno javnog vodoprivrednog preduzeća koji je izdao dozvolu (član 19. stav 1. stav 4. čl. bioloških.000 dinara ako: 1) izvodi radove na izgradnji novih ili rekonstrukciju ili uklanjanje postojećih vodoprivrednih objekata ili izgradnju ili rekonstrukciju drugih objekata ili postrojenja. Zakona . Za privredni prestup iz stava 1. čl. bakterioloških. 9) voda za piće sadrži materije škodljive za zdravlje iznad propisanih granica. ovog zakona). 7) kao izvođač radova ili preduzeće ili drugo pravno lice koje iskorišćava objekte ili druga dobra ne preduzme potrebne mere iz člana 39.

stav 3. st. preko preduzeća i drugih pravnih lica koja su ovlašćena za vršenje ovih ispitivanja (član 59. mere i registruju količine otpadnih voda i da podatke o tome dostave javnom vodoprivrednom preduzeću (član 59. ovog zakona). ovog zakona). ovog zakona. stav 1. stav 5. i 2. stav 2. ovog zakona). ovog zakona). 7) ako zemljište koristi na način kojim se ugrožava sprovođenje odbrane od poplava (član 36. stav 2. stav 3. stav 3. ovog zakona). ne pribavi vodoprivredne uslove (član 15. mere i registruju količinu zahvaćene vode i podatke o tome ne dostave javnom vodoprivrednom preduzeću (član 49. ovog zakona. ovog zakona). Preduzeće ili drugo pravno lice kazniće se za prekršaj novčanom kaznom od 100. vodoprivrednih objekata. ovog zakona).000. 18) ne dostave Republičkom hidrometeorološkom zavodu. 1. 13) kao izvođač radova ne postupi po odredbama člana 52. stav 3. bujičnih tokova i protiverozionih objekata ne vodi na propisani način (član 25. stav 1. stav 1. ovog zakona. ovog zakona). vodoprivredne dozvole i potvrde ne dostavi ministarstvu nadležnom za poslove vodoprivrede (član 24. 11) ne postave uređaj za merenje.000 do 1. 12) redovno ne dostavlja podatke o nivou i kvalitetu podzemnih voda prve izdani koje prate putem svojih kontrolnih (pijezometarskih) bunara (član 51. ovog zakona. ovog zakona). . 16) uređaj za prečišćavanje voda i merne uređaje ne održavaju u ispravnom stanju i ne obezbeđuju njihovo redovno funkcionisanje i ne vode dnevnik rada ovih uređaja (član 59. 2) u postupku pripreme tehničke dokumentacije za izgradnju novih i rekonstrukciju postojećih vodoprivrednih i drugih objekata i izvođenje drugih radova. 10) ukoliko privremeno ne ograniči ili uskrati korišćenje vode u slučajevima predviđenim u članu 48. 8) ako ne preduzme mere iz člana 37.000 dinara ako: 1) ne dostavi podatke o potrošnji i količinama vode radi izrade vodoprivrednog bilansa (član 13. stav 1. stav 1. ovog zakona). stav 5. 15) ne postave uređaje za merenje. 4) katastre zagađivača voda. ovog zakona). stav 1. vodoprivredne dozvole i potvrde ne registruje u vodnoj knjizi (član 24. 14) bunare i bušotine sa slobodnim isticanjem vode ne opremi uređajima za regulisanje isticanja i zatvaranja i zaštitu voda od zagađivanja (član 52. 5) koristi akumulacione i retencione basene suprotno članu 33. ovog zakona) ili sve izdate vodoprivredne saglasnosti. ovog zakona. 3) sve izdate vodoprivredne saglasnosti. 17) ne obezbede ispitivanje kvaliteta voda koje ispuštaju u prijemnike i javnu kanalizaciju. rezultate ispitivanja u rokovima određenim članom 60. 6) ne dostavi podatke iz člana 33.Član 118. ovog zakona). ovog zakona. 9) protivno vodoprivrednoj osnovi ili prostornom planu ne zaštiti izvorište i druge objekte od namernog ili slučajnog zagađenja ili drugih uticaja koji mogu nepovoljno delovati na izdašnost izvorišta i na zdravstvenu ispravnost vode (član 43.

čl. stav 1. 4) pravo stečeno na osnovu vodoprivredne dozvole prenosi bez saglasnosti organa koji je izdao dozvolu (član 19. stav 4. odnosno korisnik zemljišta ne dopusti korišćenje nekog od prava iz člana 71. 26) ne postupi po rešenju vodoprivrednog inspektora. 6) ne prijavi da je došlo do zagađenja voda u vodotocima i jezerima (član 63. ovog zakona). ovog zakona. stav 1. 25) vodoprivrednom inspektoru ne omogući vršenje nadzora ili mu ne pruži potrebne podatke (član 109. 2) izvodi radove na izgradnji ili rekonstrukciji objekata ili postrojenja ili vrši druge radove bez vodoprivredne saglasnosti ili protivno izdatoj vodoprivrednoj saglasnosti (član 16. ovog zakona.48/94-1497. . Zakona .000 dinara za prekršaj kazniće se građanin ako: 1) u postupku pripreme tehničke dokumentacije za izgradnju novih i rekonstrukciju postojećih vodoprivrednih i drugih objekata i izvođenje drugih radova ne pribavi vodoprivredne uslove (član 15. 45. ovog zakona).000 dinara. 20) kao sopstvenik. stav 1. ovog zakona).101/2005-28. 2. 21) kao sopstvenik.53/93-2467. odnosno nove vodoprivredne dozvole (član 18. stav 6. ovog zakona). 5) u plavnim zonama gradi objekte suprotno propisanim uslovima (član 36. ovog zakona). ovog zakona) ili protivno vodoprivrednoj dozvoli (član 19. Novčanom kaznom od 10. Zakona . 45. ovog zakona). čl. ovog zakona). ovog zakona). odnosno korisnik dela obale primeti a ne prijavi nadležnom organu da je došlo do zagađivanja voda u vodotocima i jezeru (član 63. ovog zakona. ukoliko za takvu radnju nije propisana stroža kazna. odnosno sopstvenik ili korisnik vodnog zemljišta na obali ne izvrši neku od radnji iz člana 67. 23) iz korita bujičnih tokova ne ukloni drvo na zahtev javnog vodoprivrednog preduzeća (član 68. Zakona . ovog člana kazniće se i odgovorno lice u preduzeću ili drugom pravnom licu novčanom kaznom od 10. Odgovorno lice u Republičkom hidrometeorološkom zavodu kazniće se za prekršaj novčanom kaznom od 10. stav 2.67/93-3111. ovog zakona. ovog zakona). odnosno organa sanitarne inspekcije donetog na osnovu ovlašćenja iz ovog zakona. 57. 64. Zakona . 34. + Vidi: čl. 27) postupi protivno propisu donetom na osnovu ovlašćenja iz ovog zakona ukoliko za takvu radnju nije propisana stroža kazna.000 do 50.000 dinara ako ne vrši sistematsko ispitivanje kvaliteta voda u vodotocima.000 do 50. ovog zakona. ovog zakona ili ako ne izvrši neku obavezu iz člana 58. 22) kao sopstvenik ili korisnik vodnog zemljišta. u skladu sa programom iz čl.19) ne preduzmu mere iz člana 62. Za prekršaj iz stava 1. odnosno korisnik zemljišta ne dopusti korišćenje nekog od prava iz čl.000 do 50. Član 119. stav 1. 3) vrši neku radnju bez vodoprivredne dozvole. čl. stav 1. 24) kao sopstvenik.

ovog zakona može se za privredni prestup iz člana 117. 20. 4. 13. građaninu pored kazne izreći će se i zaštitna mera obaveznog oduzimanja predmeta koji su upotrebljeni ili namenjeni za izvršenje prekršaja ili su nastali ili pribavljeni izvršenjem prekršaja. Novčanom kaznom od 10. i 13. ovog zakona može se preduzeću ili drugom pravnom licu pored propisane kazne izreći i zaštitna mera oduzimanja imovinske koristi. 34. 8. Zakona . 11. Član 124. Vodoprivredni inspektor privremeno će oduzeti predmet izvršenja iz čl. tač. Za prekršaj iz člana 119. stav 1. ovog zakona. 2. stav 1. 14. čl. ovog zakona učiniocu će se pored propisane kazne oduzeti i predmet izvršenja krivičnog dela. i 27. 5. 7. i člana 118. privrednog prestupa ili prekršaja. 7. ovog zakona. 10.101/2005-28. tač. 1. tačka 2. 7.53/93-2467. 21. Član 121. Za privredni prestup iz člana 117. stav 1. ovog zakona preduzeću ili drugom pravnom licu pored propisane kazne izreći će se i zaštitna mera obaveznog oduzimanja predmeta koji su upotrebljeni ili namenjeni za izvršenje privrednog prestupa ili namenjeni za izvršenje privrednog prestupa ili su nastali ili pribavljeni izvršenjem privrednog prestupa. stav 1. Zakona . ovog zakona pored propisane kazne izreći i zaštitna mera zabrana vršenja određenih dužnosti. Zakona . Član 120. 3. 2. stav 1. čl.48/94-1497. stav 2. tačka 2. + Vidi: čl. Član 122. tač. 24. 22. Za prekršaj iz člana 119. 120. 45. 23.000 do 50. 121. Za krivično delo iz člana 115. ovog zakona može se građaninu pored kazne izreći zaštitna mera oduzimanja imovinske koristi stečene izvršenjem prekršaja. O oduzimanju predmeta vodoprivredni inspektor je dužan da izda potvrdu sa tačnim naznačenjem oduzetog predmeta. stav 1. i 8.67/93-3111. tačka 1.000 dinara kazniće se za prekršaj odgovorno lice u ministarstvu nadležnom za poslove vodoprivrede i organu sanitarne inspekcije ako u vršenju inspekcijskog nadzora . 8. stav 1. O izvršenom privremenom oduzimanju predmeta vodoprivredni inspektor je dužan da odmah obavesti organ nadležan za pokretanje postupka zbog učinjenog krivičnog dela. 26. Član 123.000 do 50. 25. Zakona . Za privredni prestup iz člana 117. tačka 3. i 122. čl. 45. ovog zakona.Za prekršaj će se kazniti građanin novčanom kaznom od 10. Odgovornom licu iz člana 117.000 dinara ako izvrši i neku od radnji iz člana 117.

Zakona .101/2005-28.67/93-3111. stav 2. ovog zakona u roku od šest meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona. i člana 40. člana 59. Ministar vodoprivrede doneće propise iz člana 1.53/93-2467. stav 4. Granice vodnih područja iz člana 6. Vodoprivredna osnova Republike Srbije doneće se najkasnije u roku od dve godine od dana stupanja na snagu ovog zakona. Zakona . člana 24. 2. stav 7. stav 3. Do donošenja vodoprivredne osnove. vodoprivredne saglasnosti i vodoprivredne dozvole mogu se izdavati u skladu s postojećom dokumentacijom. ovog zakona u roku od šest meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona. XII.ne preduzme mere u skladu sa čl. stav 3. 109. i člana 56. čl. člana 23. Skupština opštine doneće propis iz člana 56. ovog zakona u roku od šest meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona. 45. čl. Član 128. Ministar poljoprivrede i ministar zdravlja i zaštite životne sredine doneće propis iz člana 41. Vodoprivredne osnove za vodna područja iz člana 10. čl. . Ministar zdravlja i zaštitne životne sredine doneće propise iz člana 41. člana 57. ovog člana ne uskladi s vodoprivrednom osnovom u roku određenom tom osnovom. + Vidi: čl. Ministar vodoprivrede i ministar zdravlja i zaštite životne sredine doneće propise iz člana 25. Zakona . Član 126. ovog zakona. stav 3. ministarstvo nadležno za poslove vodoprivrede zabraniće iskorišćavanje tih objekata i postrojenja dok se ne usklade s vodoprivrednom osnovom. stav 2. 45. Zakona . vodoprivredni uslovi. stav 2. ovog zakona u roku od šest meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona. i 113. stav 8. stav 4. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE Član 125. stav 4. člana 45. Sopstvenici odnosno korisnici postojećih vodoprivrednih objekata i postrojenja dužni su da način korišćenja ovih objekata usklade sa vodoprivrednom osnovom u roku određenom u vodoprivrednoj osnovi. stav 4 i člana 60. 34. ovog zakona utvrdiće vlada u roku od dva meseca od dana stupanja na snagu ovog zakona. Član 127. ovog zakona doneće se najkasnije u roku od pet godina od dana stupanja na snagu ovog zakona. ovog zakona u roku od šest meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona. stav 3.48/94-1497. člana 25. stav 5. Ako se način korišćenja objekata i postrojenja iz stava 1.

Član 129.
Fond iz člana 72. stav 1. ovog zakona počeće s radom 1. januara 1992. godine. Društveni fond za vode Srbije, Društveni fond voda Vojvodine i Društveni fond za vode Kosova i Metohije čija je obaveza osnivanja utvrđena zakonom, prestaju sa radom 31. decembra 1991. godine. Fondovi za melioraciju čija je obaveza osnivanja utvrđena Zakonom o vodama ("Službeni list SAPV", broj 25/90 i 38/90) i društveni fondovi za melioraciju osnovani prema Zakonu o vodama ("Službeni glasnik SRS", br. 49/89, 59/89, 14/90 i 32/90 i "Službeni glasnik RS", br. 21/90 24/90) prestaju sa radom 31. decembra 1991. godine. Fond iz stava 1. ovog člana preuzima sredstva, prava i obaveze fondova iz st. 2. i 3. ovog člana. Fondovi iz stava 1. ovog člana preuzima sredstva, prava i obaveze fondova iz st. 2. i 3. ovog člana. Fondovi iz st. 2. i 3. ovog člana od dana stupanja na snagu ovog zakona mogu preuzimati materijalne obaveze koje se mogu izvršiti u celini do 31. decembra 1991. godine. Fondovi iz st. 2. i 3. ovog člana mogu preuzeti i materijalne obaveze koje će se izvršavati i posle roka utvrđenog u stavu 5. ovog člana, uz saglasnost Vlade.

Član 130.
Javna vodoprivredna preduzeća iz člana 81. stav 1. tač. 1, 2. i 3. ovog zakona počinju s radom 1. januara 1992. godine. Statut preduzeća iz stava 1. ovog člana doneće se najkasnije u roku od 90 dana od dana početka rada javnog vodoprivrednog preduzeća.

Član 131.
Vlada će imenovati vršioce dužnosti direktora javnih vodoprivrednih preduzeća koji će privremeno do imenovanja direktora obavljati poslove utvrđene ovim zakonom. Vršioci dužnosti direktora imenovaće se u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona. Vršioci dužnosti direktora do donošenja statuta, posebnom odlukom će utvrditi organizaciju rada i način rukovođenja i finansijskog poslovanja u javnim vodoprivrednim preduzećima i organizovati pripremu statuta i drugih akata.

Član 132.
Danom početka rada javnih vodoprivrednih preduzeća iz člana 131. ovog zakona prestaju sa radom: 1) Javno vodoprivredno preduzeće "Dunav" ("Službeni glasnik SRS", broj 14/90); 2) Javno vodoprivredno preduzeće "Vode Vojvodine" ("Službeni list SAPV", broj 31/90). Javno vodoprivredno preduzeće iz člana 81. stav 1. tačke 1. ovog zakona preuzima deo zaposlenih, objekte, postrojenja, uređaje i druga sredstva kojim posluje preduzeće iz stava 1. tač. 1. i 2. ovog člana. Javno vodoprivredno preduzeće iz člana 81. stav 1. tačka 2. ovog zakona preuzima deo zaposlenih, objekte, postrojenja, uređaje i druga sredstva kojima posluje preduzeće iz stava 1. tač. 1. i 2. ovog člana. Javno vodoprivredno preduzeće iz člana 81. stav 1. tačka 3. ovog zakona preuzima deo zaposlenih,

objekte, postrojenja, uređaje i druga sredstva kojim posluje preduzeće iz stava 1. tačke 1. ovog člana. Od dana stupanja na snagu ovog zakona preduzeća iz stava 1. tač. 1. i 2. ovog člana mogu otuđiti ili opteretiti imovinu, vršiti prodaju ili vršiti povećanje kapitala izdavanjem deonica ili zapošljavati nove radnike uz saglasnost Vlade Republike. Akti i radnje koje budu preduzela preduzeća suprotno stavu 5. ovog člana ništavi su.

Član 133.
Danom početka rada javna vodoprivredna preduzeća iz člana 81. stav 1. tač. 1, 2. i 3. ovog zakona preuzimaju objekte, postrojenja, uređaje i druga sredstva kojim posluju javna vodoprivredna preduzeća iz člana 132. stav 1. tač. 1. i 2. ovog zakona koja su izgrađena i koriste se u vodnom području za koja se osnivaju ova javna vodoprivredna preduzeća, kao i zaposlene koji su radili na tim objektima, postrojenjima i uređajima. Preduzeće i druga pravna lica koja su do dana stupanja na snagu ovog zakona upravljala objektima iz člana 81. stav 2. ovog zakona dužna su da u roku od šest meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona, prenesu te objekte na javno vodoprivredno preduzeće koje upravlja objektima na vodnom području na kome se nalaze objekti tih preduzeća i drugih pravnih lica. Preduzećima i drugim pravnim licima iz stava 2. ovog člana, pojedine poslove javno vodoprivredno preduzeće može poveriti na osnovu ugovora kojim će se urediti uslovi za njihovo obavljanje i druga prava i obaveze u vezi sa obavljanjem tih poslova. Javno vodoprivredno preduzeće osniva preduzeća za obavljanje pojedinih delatnosti iz predmeta svog poslovanja, ako te delatnosti predstavljaju tehničko-tehnološku i ekonomsku celinu ili za obavljanje delatnosti kojima se doprinosi efikasnijem i racionalnijem funkcionisanju sistema na vodnom području. Javno vodoprivredno preduzeće preduzimanjem objekata iz stava 2. ovog člana preuzima prava i neizvršene obaveze nastale u vezi izgradnje, korišćenja i održavanja tih objekata. + Vidi: čl. 6. Zakona - 53/93-2460.

Član 134. - brisan Vidi: čl. 7. Zakona - 53/93-2460.
+

Član 135.
Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaju da važe: 1) Zakon o vodama ("Službeni glasnik SRS", br. 49/89, 59/89, 14/90 i "Službeni glasnik RS", br. 21/90 i 24/90) osim čl. 5, 6, 11, 12, 13, 13a, 13b, 13v, 13g, 13d, 13đ, 13e, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 32a, 33, 34, 120, 140, 147. stav 1. tačka 1. i član 149. i propisi doneti na osnovu tih članova koji prestaju da važe 31. decembra 1991. godine; 2) Zakon o vodama ("Službeni list SAPV", br. 25/90 i 38/90) i propisi doneti na osnovu tog zakona osim čl. 54. do 101, 107. i 122. i propisi doneti na osnovu tih članova koji prestaju da važe 31. decembra 1991. godine;

3) Zakon o vodama ("Službeni list SAPK", br. 30/76 i 20/78 i "Službeni glasnik RS", br. 16/90 i 21/90) i propisi doneti na osnovu tog zakona, osim čl. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17a, 17b, 17v, 24, 25, 26, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 182, 186a, 187, 188a i propisi doneti na osnovu tih članova koji prestaju da važe 31. decembra 1991. godine; 4) Pravilnik o sadržini vodoprivredne osnove dela vodnog područja ("Službeni glasnik SRS", broj 17/78); 5) Pravilnik o količini vode koja se smatra kao neznatno mala količina pri upotrebljavanju i odvođenju odnosno ispuštanju vode ("Službeni glasnik SRS", broj 67/81); 6) Pravilnik o sadržini tehničke dokumentacije za odbranu od poplava i leda ("Službeni glasnik SRS", broj 47/83); 7) Pravilnik o sistematskom tehničkom osmatranju vodoprivrednih objekata ("Službeni glasnik SRS", broj 53/83); 8) Pravilnik o rokovima atestiranja vodoprivrednih objekata, uređaja i njihovih delova ("Službeni glasnik SRS", broj 47/83); 9) Pravilnik o načinu na koji Republički hidrometeorološki zavod prati i dostavlja prognoze promena kvaliteta vode i upozorava na havarijska zagađenja vode ("Službeni glasnik SRS", broj 28/84). Sastavni deo Zakona o zaštiti i iskorišćavanju izvorišta vodosnabdevanja, koji je prema članu 147. stav 1. tačka 2. Zakona o vodama ("Službeni glasnik SRS", br. 49/89, 59/89, 14/90 i 42/90 i "Službeni glasnik RS", br. 21/90 i 24/90) ostao na snazi primenjivaće se do donošenja vodoprivredne osnove iz člana 126. stav 1. ovog zakona.

Član 136.
Do donošenja propisa na osnovu ovlašćenja iz ovog zakona, ostaju na snazi: 1) Uredba o klasifikaciji voda ("Službeni glasnik SRS", broj 5/68); 2) Uredba o kategorizaciji vodotoka ("Službeni glasnik RS", broj 5/68); 3) Pravilnik o sadržini tehničke dokumentacije koja se podnosi u postupku za dobijanje vodoprivrede saglasnosti i vodoprivredne dozvole ("Službeni glasnik SRS", broj 3/78); 4) Pravilnik o obrascu i načinu vođenja vodne knjige ("Službeni glasnik SRS", br. 16/78 i 20/85); 5) Pravilnik o opasnim materijama u vodama ("Službeni glasnik SRS", broj 31/82); 6) Pravilnik o načinu određivanja o održavanja zona i pojaseva sanitarne zaštite objekata za snabdevanje vodom za piće ("Službeni glasnik SRS", broj 33/78); 7) Pravilnik o načinu i broju ispitivanja kvaliteta otpadnih voda ("Službeni glasnik SRS", br. 47/83 i 13/84); 8) Pravilnik o uslovima koje moraju da ispunjavaju preduzeća i druga pravna lica koja vrše određenu vrstu ispitivanja kvaliteta površinskih i podzemnih voda, kao i ispitivanja kvaliteta otpadnih voda ("Službeni glasnik SRS", broj 49/90); 9) Odluka o određivanju granice vodnih područja ("Službeni glasnik SRS", broj 29/90).

Član 137.
Zahtevi za izdavanje vodoprivrednih saglasnosti i vodoprivrednih dozvola podneti do stupanja na

snagu ovog zakona rešavaće se u skladu sa propisima koji su bili na snazi u vreme podnošenja zahteva. Zahtevi iz stava 1. ovog člana koji u roku od šest meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona, ne budu rešeni, njihovo rešavanje preduzeće organ, odnosno javno vodoprivredno preduzeće određeni ovim zakonom.

Član 138.
Odredbe člana 108. stav 1. ovog zakona primenjivaće se od 1. januara 1992. godine.

Član 139.
Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

OSNOVNI TEKST
Na osnovu člana 83. tačka 3. Ustava Republike Srbije, donosim

Ukaz o proglašenju Zakona o vodama
Proglašava se Zakon o vodama, koji je donela Narodna skupština Republike Srbije, na Sedmoj sednici Vanrednog zasedanja 25. jula 1991. godine. PR broj 102 U Beogradu, 30. jula 1991. godine Predsednik Republike, Slobodan Milošević, s.r.

Zakon o vodama

Zakon je objavljen u "Službenom glasniku RS", br. 46/91 od 31.7.1991. godine.

I. OPŠTE ODREDBE
Član 1.

postrojenja za pripremu pitke vode i brodske prevodnice. 2) melioraciono područje je deo vodnog područja koje obuhvata jedan ili više slivova unutrašnjih voda za koje se jedinstveno uređuje odvodnjavanje suvišnih voda ili dovođenje voda za navodnjavanje. korišćenje i upravljanje vodama. Odredbe ovog zakona odnose se i na granične i državnom granicom presečene vodotoke i međurepubličke vode u granicama Republike Srbije. ne ugrožava biljni i životinjski svet. crpne stanice. organizovanje i finansiranje vodoprivredne delatnosti i nadzor nad sprovođenjem odredaba ovog zakona. rezervoari za vodosnabdevanje. uključujući vodu za piće. kao dobrima od opšteg interesa. crpne stanice i objekti za zaštitu od erozija i bujica. akumulacije. ako posebnim zakonom nije drugačije propisano. ustave. magistralni cevovodi ili kanali sa objektima. Član 4. Vode se mogu koristiti na način kojim se ne ugrožavaju prirodna svojstva vode. prirodnih jezera. u smislu ovog zakona. ne dovodi u opasnost život i zdravlje ljudi. brane. odvojeni kanali. upotrebljeni u ovom zakonu. smatra se uređenje voda i vodotoka. 3) vodna zadruga je oblik organizovanja korisnika voda na određenom području radi korišćenja voda u privredne svrhe. zaštita voda od zagađivanja i obezbeđivanje vode za korišćenje. uslovi i način obavljanja vodoprivredne delatnosti. javnih bunara i javnih česmi mogu koristiti svi. Član 5. Vodoprivrednom delatnošću. 2) objekti za korišćenje voda: akumulacije. termalnu i mineralnu vodu. uređaji za prečišćavanje otpadnih voda i objekti za odvođenje prečišćenih voda. Vodoprivrednim objektima u smislu ovog zakona smatraju se: 1) objekti za zaštitu od štetnog dejstva voda sa vodoprivrednim uređajima i opremom: nasipi. Član 2. prirodne vrednosti i nepokretna kulturna dobra. zaštita od štetnog dejstva voda. imaju sledeće značenje: 1) vodno područje je područje koje obuhvata jedan ili više slivova ili njihovih delova koji čine prirodnu hidrografsku celini. Pojedini izrazi. drenažni bunari.Ovim zakonom uređuje se zaštita voda. vodozahvati. Odredbe ovog zakona odnose se na sve površinske i podzemne vode. regulacione građevine. retencije. zaštita od štetnog dejstva voda. 4) hidromelioracioni objekti sa vodoprivrednim uređajima i opremom: objekti za navodnjavanje i objekti za odvodnjavanje. 3) objekti za zaštitu voda: glavni kolektor za dovođenje otpadnih voda do uređaja za prečišćavanje otpadnih voda. prirodnih izvora. Vodu prirodnih vodotoka. pod jednakim uslovima za zadovoljavanje životnih potreba Član 3. .

8) garantovani minimum je proticaj koji se nizvodno od vodozahvata mora obezbediti u vodotoku. obrazuju se vodna područja i to: 1) Vodno područje Dunava koje obuhvata delove slivova Dunava. 7) javno snabdevanje stanovništva vodom za piće je snabdevanje vodom više od pet domaćinstava. autobuske i železničke stanice i dr. rezervoar i razvodnu mrežu a kojim ne upravlja javno komunalno preduzeće. uređaj za pripremu vode. . VODNA PODRUČJA Član 6. a obala u području zaštićenom od poplava je pojas zemljišta širine 50 metara računajući od unutrašnje nožice nasipa prema branjenom području. 13) vodno zemljište je korito i obale vodotoka. odnosno pojas zemljišta između korita za malu vodu i poplavne linije na području na kojem nisu izgrađeni objekti za zaštitu od štetnog dejstva voda. 12) inundaciono područje je pojas zemljišta između korita za malu vodu i spoljne nožice nasipa. kaptažu. 15) regionalni sistem za snabdevanje vodom je sistem koji snabdeva vodom dve ili više opština.). kao i zemljište podložno ovim uticajima. brazdanja. 10) korito za veliku vodu je prostor preko kojeg teče velika voda vodotoka ili su pokrivena vodama jezera pri visokim vodostajima do verovatnoće pojave jednom u 50 godina. Radi obezbeđivanja zaštite voda. uređenja. kao i građana koji samostalno obavljaju delatnosti proizvodnje i prometa životnih namirnica i snabdevanje vodom javnih objekata (škole. jezera i akumulacije. odnosno akumulacije.4) vodni režim je kvalitativno i kvantitativno stanje voda na određenom području i u određenom vremenu. II. rezervoar i vodovodnu mrežu. 9) korito za malu vodu je udubljenje kroz koje teku vode vodotoka pri niskim i srednjim vodama. kaptažu. 11) obala je pojas zemljišta koji se proteže neposredno uz korito za veliku vodu vodotoka ili jezera. odnosno drugo preduzeće. jezero i podzemne vode. odnosno više od 20 stanovnika. bunar. 6) izvorište je prostor na kome se zahvata voda radi javnog snabdevanja stanovništva (izvor. 14) zemljište ugroženo od erozije je zemljište na kome usled dejstva vode nastaju pojave opiranja. 16) javni vodovod je sistem za snabdevanje vodom za piće koji ima uređeno i zaštićeno izvorište. akumulacija ili njen deo). 3) Vodno područje Morave koje obuhvata sliv Velike Morave i delove slivova Južne Morave. zaštite od štetnog dejstva voda. 18) prijemnikom se smatra prirodni i veštački vodotok. deo reke ili jezera. 5) vodoprivredni bilans je kvantitativni i kvalitativni odnos raspoloživih i potrebnih količina površinskih i podzemnih voda u određenom periodu i na određenom području. korišćenja i upravljanja vodama na teritoriji Republike Srbije. 2) Vodno područje Save koje obuhvata delove slivova Save i Drine i sliv Kolubare. podrivanja i klizanja. Tise i Timoka i slivove Mlave i Peka. snabdevanje objekata preduzeća vodom. odnosno koje je redovno pokriveno vodama jezera. domovi kulture. 17) seoski vodovod je sistem za snabdevanje vodom za piće seoskog naselja koji ima uređeno i zaštićeno izvorište.

zemljište pod saobraćajnicama i drugo zemljište za koje se sistemima za odvodnjavanje neposredno ili posredno omogućava brže i pogodnije oticanje suvišne vode. Po isteku vremena od 10 godina od dana donošenja vodoprivredne osnove preispitaće se rešenja utvrđena vodoprivrednom osnovom. ovog zakona donosi Vlada. Vodoprivrednu osnovu dela vodnog područja donosi ministarstvo nadležno za poslove vodoprivrede. zaštitu od štetnog dejstva voda. Teritorija Republike Srbije predstavlja jedinstven vodoprivredni prostor. uslove za održavanje i razvoj vodnog režima kojima se obezbeđuju najpovoljnija i najcelishodnija tehnička. Vodni režim održava se i unapređuje uređivanjem i održavanjem vodotoka. izgradnjom i održavanjem vodoprivrednih objekata i primenom mera za zaštitu od štetnog dejstva voda. ovog člana. Član 10. Vodoprivredne osnove iz stava 1. Vodoprivredna osnova sadrži naročito: postojeće stanje vodnog režima i vodoprivrednih objekata na određenom području. ekonomska i ekološka rešenja za jedinstveno upravljanje vodama. Melioraciono područje i njegove granice određuje ministarstvo nadležno za poslove vodoprivrede. Dragovištice. 1. šumsko i građevinsko zemljište. ovog člana utvrđuje Vlada Republike Srbije (u daljem tekstu: Vlada). III. prostorni i urbanistički planovi moraju biti međusobno usklađeni. Čajlanske i Crnog Kamena. Pčinje. a u skladu sa vodoprivrednom osnovom. na jednom ili više vodnih područja ili delu vodnog područja. VODNI REŽIM Član 8. sa kojeg dotiče voda na zemljište koje se sistemima za odvodnjavanje štiti od suvišne vode i za koje se dovodi voda za navodnjavanje. Vodoprivredna osnova Član 9. Vodoprivredna osnova je dugoročni plan za održavanje i razvoj vodnog režima na teritoriji Republike Srbije. korišćenje voda za zaštitu voda od zagađivanja. vodoprivrednim saglasnostima i vodoprivrednim dozvolama.Zapadne Morave. Vodoprivredna osnova vodnog područja i dela vodnog područja mora biti u skladu sa vodoprivrednom osnovom Republike Srbije. Lepenca. Granice vodnih područja iz stava 1. Član 7. Ibra. zaštitu voda i korišćenje voda. Melioraciono područje kao deo vodnog područja obuhvata poljoprivredno. . Vodoprivrednu osnovu Republike Srbije i vodoprivrednu osnovu vodnih područja iz člana 6. odnosno vodoprivrednim uslovima. Belog Drima.

zaštite od štetnog dejstva voda i usklađene upotrebe voda. Ministar nadležan za poslove vodoprivrede (u daljem tekstu: ministar vodoprivrede) donosi bliži propis o sadržini i načinu izrade vodoprivrednog bilansa. Vodoprivredni bilans za teritoriju Republike Srbije i vodno područje i plan za upravljanje vodnim režimom za teritoriju Republike Srbije. Plan za upravljanje vodnim režimom se izrađuje za teritoriju Republike Srbije i vodno područje. Vodoprivredni bilans za vodno područje i njegove delove i plan za upravljanje vodnim režimom za vodno područje priprema javno vodoprivredno preduzeće. Vodoprivredni bilans za deo vodnog područja i plan za upravljanje vodnim režimom za vodno područje donosi ministarstvo nadležno za poslove vodoprivrede. Planom iz stava 1 ovog člana utvrđuju se mere za upravljanje vodnim režimom. Vodoprivredni bilans i plan za upravljanje vodnim režimom Član 11. Preduzeća i druga pravna lica koja zahvataju ili ispuštaju vodu dužna su da dostave javnom vodoprivrednom preduzeću podatke o potrošnji i količinama zahvaćenih i ispuštenih voda radi izrade vodoprivrednog bilansa. 2. Član 12. donosi Vlada. 3. Vodoprivrednu osnovu vodnog područja i dela vodnog područja priprema javno vodoprivredno preduzeće. Izuzetno od odredbe stava 1. po vodnim područjima i njihovim delovima na propisan način. ovog člana za građenje stambenih. Vodoprivredni bilans se izrađuje za teritoriju Republike Srbije.Vodoprivrednu osnovu Republike Srbije priprema ministarstvo nadležno za poslove vodoprivrede. U postupku pripreme tehničke dokumentacije za izgradnju novih i rekonstrukciju postojećih objekata i za izvođenje drugih radova koji mogu uticati na promene u vodnom režimu. investitor je dužan da pribavi vodoprivredne uslove. donosi se plan za upravljanje vodnim režimom. Vodoprivredni bilans i plan za upravljanje vodnim režimom za teritoriju Republike Srbije. Radi zaštite voda. manjih poslovnih objekata i drugih . Član 13. Vodoprivredni bilans služi za praćenje raspoloživih količina voda po kvalitetu i kvantitetu za srednjoročno i dugoročno planiranje. priprema ministarstvo nadležno za poslove vodoprivrede. Vodoprivredni uslovi Član 14.

ovog člana za koje nije potrebno pribavljanje vodoprivrednih uslova. 8) industrijske i komunalne deponije. 5) industrijske objekte čije se otpadne vode ispuštaju u površinske i podzemne vode ili javnu kanalizaciju. aerodrome. železnice i mostove na njima. izuzev industrijskih. 9) uređenje vodotoka i izgradnju zaštitnih vodoprivrednih objekata. Vodoprivredni uslovi su potrebni za izgradnju. 4) zahvat i dovođenje voda za industrijske objekte iz površinskih i podzemnih voda. termoelektrane i rudnike. iz površinskih i podzemnih voda. čije se otpadne vode ispuštaju u površinske i podzemne vode. . nameni i veličini objekta. 3) hidroelektrane. Vodoprivrednim uslovima se može propisati obaveza da se ispuštanje vode vrši uzvodno od mesta zahvatanja vode istog korisnika. 18) seoske vodovode. prirodnih i veštačkih akumulacija i na područjima ugroženim od erozije. 14) zahvat i dovođenje vode za objekte. 16) veštačko obogaćivanje podzemnih izdana.objekata koji se grade u skladu sa odgovarajućim urbanističkim. 15) objekte. 10) magistralne naftovode. nije potrebno pribavljanje vodoprivrednih uslova. 12) ispiranje akumulacionih jezera ili čišćenje nataloženog nanosa iz akumulacionog jezera. napuštenih korita i s obala prirodnih vodotoka. 2) sisteme za snabdevanje vodom. 13) sisteme za odvodnjavanje i navodnjavanje. gasovode i produktovode. prevodnice. izuzev industrijskih. sprudova. luke i pristaništa. kamena i drugog materijala iz korita vodotoka. Ministarstvo nadležno za poslove vodoprivrede odrediće poslovne i druge objekte iz stava 2. šljunka. a po potrebi i prethodne studije i idejna rešenja kojima se bliže sagledava uticaj objekta na vodni režim. 6) postrojenja za prečišćavanje i objekti za odvođenje i ispuštanje otpadnih voda. odnosno prostornim planom i ako se priključuju na javni vodovod i kanalizaciju i bunare za snabdevanje vodom za piće jednog domaćinstva. 17) ribnjake. 7) magistralne i regionalne puteve. odnosno rekonstrukciju objekata i izvođenje drugih radova i to: 1) brane i akumulacije. 11) vađenje peska. Član 15. Uz zahtev za izdavanje vodoprivrednih uslova: investitor podnosi i osnovne podatke o lokaciji. 19) izgradnju ili zatrpavanje bušenih i reni bunara i drugih bušotina za potrebe rudarskih i geoloških područja.

20. 22. (akumulacija za vodosnabdevanje) 2. i 24. ovog člana izdaje opštinski organ uprave nadležan za poslove vodoprivrede. i 24. tač. 15. ovog člana ministarstva nadležnog za geološke poslove. ovog zakona. tač. ovog člana opštinskog organa uprave nadležnog za poslove zdravlja i zaštitu životne sredine. 4. 1. stav 1. tač. a za radove iz stava 1. tač. 23. i 19. 25) objekte. povremeno ili trajno da prouzrokuju promene u vodnom režimu ili na koje može da utiče vodni režim. 18. izuzev industrijskih. 5. 7. 25. 2. 14. 8. 4. 23) skladištenje na obalama materija koje mogu zagaditi vodu. Odobrenje za izgradnju novih i rekonstrukciju postojećih objekata i postrojenja i izvođenje drugih radova. 14. do 10. 18. tač. i 16. ovog člana izdaje ministarstvo nadležno za poslove vodoprivrede. Član 17. izuzev objekata i radova iz člana 14. 22) navodnjavanje poljoprivrednog zemljišta otpadnim vodama. Vodoprivrednu saglasnost izdaje organ. Vodoprivrednom saglasnošću se utvrđuje da je tehnička dokumentacija za objekte i radove. 16. 12. 23. 24) podzemna i nadzemna skladišta za naftu i njene derivate i druge opasne materije. 16. ovog člana i mišljenje javnog vodoprivrednog preduzeća. i 27. 22.20) sađenje drveća i žbunastog bilja i njihovu seču u koritu za veliku vodu i na obali. Vodoprivredna saglasnost Član 16. Vodoprivredne uslove iz stava 1. 21. 13. stav 2. čije se otpadne vode ispuštaju u javnu kanalizaciju. Pre izdavanja vodoprivrednih uslova za objekte i radove iz st. 1. 5. a za objekte i radove iz stava 2. 19. 11. ovog zakona potrebna je i saglasnost ministarstva nadležnog za poslove zdravlja i zaštite životne sredine. 27) ostale objekte koji mogu privremeno. ovog člana izdaje javno vodoprivredno preduzeće. Vodoprivredna dozvola . 3. Za objekte i radove iz člana 15. 14. i 4. tač. 21) promenu katastarske kulture zemljišta na erozivnom području. 26) vodenice i objekte na splavovima. Vodoprivredne uslove iz stava 1. i 26. 17. odnosno javno vodoprivredno preduzeće za objekte i radove za koje su izdali vodoprivredne uslove. za objekte i radove koji se odnose na podzemne vode iz stava 1. može se izdati po prethodno pribavljenoj vodoprivrednoj saglasnosti. osim za atmosferske vode koje nisu zagađene i vode iz domaćinstva. urađena u skladu sa vodoprivrednim uslovima. 6. Ako se izgradnjom objekta ili izvođenjem radova ne otpočne u roku od dve godine vodoprivredna saglasnost prestaje da važi. ovog člana investitor je dužan da pribavi mišljenje Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Vodoprivredne uslove iz stava 1.

Vodoprivredni uslovi. dalekovoda. odnosno javno vodoprivredno preduzeće za objekte i radove za koje su izdali vodoprivrednu saglasnost. podzemne vode i javnu kanalizaciju. 3) kad se pravo ne vrši bez opravdanih razloga duže od dve godine. i 3. Potvrdu iz stava 2. odnosno javnog vodoprivrednog preduzeća koje je izdalo vodoprivrednu dozvolu. železnica. Vodoprivrednom dozvolom se utvrđuje način i uslovi za upotrebu i korišćenje voda i ispuštanje voda. magistralnih naftovoda. izmenjene prirode i kvaliteta ispuštenih voda. Član 20. Član 19. može se izdati po prethodno pribavljenoj potvrdi o ispunjenosti uslova iz vodoprivredne saglasnosti. gasovoda i produktovoda. tač. 2) ispuštanje voda i drugih materija u prirodne i veštačke vodotoke.Član 18. Vodoprivredna dozvola je potrebna za: 1) korišćenje i upotrebu voda iz prirodnih i veštačkih vodotoka. Vodoprivredna dozvola se izdaje na određeno vreme a najduže za period od 10 godina. 3) povećanje količine zahvaćenih i ispuštenih voda. Izuzetno od odredbe stava 1. jezera. Pravo stečeno na osnovu vodoprivredne dozvole prestaje: 1) istekom roka trajanja dozvole. mostova. ovog člana donosi organ odnosno javno vodoprivredno preduzeće koje je izdalo vodoprivrednu dozvolu. podzemnih i nadzemnih skladišta za naftu i njene derivate i druge opasne materije. 6. magistralnih i regionalnih puteva. Član 21. ovog člana izdaje organ. 2. izgradnju nasipa. Vodoprivrednu dozvolu izdaje organ. jezera i podzemnih voda. 2) ako se korisnik odrekne prava iz dozvole. Rešenje o utvrđivanju prestanka prava iz stava 1. sađenje drveća i žbunastog bilja u koritu za veliku vodu i na obali. odnosno javno vodoprivredno preduzeće koje je izdalo vodoprivrednu saglasnost. ovog člana odobrenje za upotrebu objekata i to za regulaciju vodotoka. vodoprivredna saglasnost i vodoprivredna dozvola izdaju se u skladu sa . Pravo stečeno na osnovu vodoprivredne dozvole ne može se preneti na drugog korisnika bez saglasnosti organa. Ostale odredbe o vodnom režimu Član 22. Odobrenje za upotrebu objekata i postrojenja može se izdati ako je prethodno za njih izdata vodoprivredna dozvola.

Član 28. zaštitu od erozije i bujica i otklanjanje posledica od takvog dejstva voda. . Ministar vodoprivrede donosi bliži propis o obrascu i načinu vođenja vodne knjige. ovog zakona registruje u vodnoj knjizi. ovog zakona dostave ministarstvu nadležnom za poslove vodoprivrede. javno vodoprivredno preduzeće vodi katastre zagađivača voda. stav 2. Organ. Opštinski organ uprave nadležan za poslove vodoprivrede i javno vodoprivredno preduzeće dužni su da sve izdate vodoprivredne saglasnosti i vodoprivredne dozvole i potvrdu iz člana 21. Katastri iz stava 1. stav 2. Član 24. Uz zahtev za izdavanje vodoprivredne saglasnosti i vodoprivredne dozvole prilaže se tehnička dokumentacija propisane sadržine. Radi obezbeđenja podataka za zaštitu voda i zaštitu od štetnog dejstva voda. Član 27. ovog člana su javne knjige. Zaštita od štetnog dejstva voda Član 26. Ministar vodoprivrede i ministar nadležan za poslove zdravlja i zaštite životne sredine (u daljem tekstu: ministar zdravlja i zaštite životne sredine) donose bliži propis o sadržini i načinu vođenja katastra zagađivača voda. ovog člana i plan zaštite od elementarnih nepogoda usklađuju se međusobno. VODOPRIVREDNA DELATNOST 1. Ministar vodoprivrede donosi bliži propis o sadržini tehničke dokumentacije koja se prilaže uz zahtev za izdavanje vodoprivredne saglasnosti i vodoprivredne dozvole. Zaštita od štetnog dejstva voda obuhvata radove i mere za zaštitu od poplava i leda. na propisani način. Ministar vodoprivrede donosi bliži propis o sadržini i načinu vođenja katastra vodoprivrednih objekata i bujičnih tokova. vodoprivredne dozvole i potvrdu iz člana 21. na propisan način. Planovi iz stava 1. vodoprivrednih objekata i bujičnih tokova. Član 25. Mere i radovi za odbranu od poplava na određenom području utvrđuju se opštim i operativnim planom za odbranu od poplava. odnosno javno vodoprivredno preduzeće dužni su da sve izdate vodoprivredne saglasnosti.vodoprivrednom osnovom. Član 23. IV.

i 29. Član 32. Član 31. U slučaju opasnosti od poplava ministar vodoprivrede u sporazumu sa ministrom nadležnim za poslove saobraćaja. Član 29. a mogu biti ugrožena od poplava. mere i radove za zaštitu od poplava propisuje skupština opštine. Planove za odbranu od poplava donose i preduzeća i druga pravna lica čija je imovina. 28. Operativni plan odbrane od poplava se donosi za period od jedne godine. Planovi iz člana 27. stav 1. ovog člana dužna su da redovno dostavljaju ministarstvu . odnosno odgovarajuće operativno telo određeno planom iz člana 29. dužnosti. Operativni plan odbrane od poplava sadrži nazive sektora i deonica. Preduzeća i druga pravna lica iz stava 1. Član 33. ovog zakona donosi glavni rukovodilac odbrane od poplava. železnički ili rečni saobraćaj. Opšti plan za odbranu od poplava donosi Vlada za period od pet godina. odgovornosti i ovlašćenja u pogledu preduzimanja pojedinih radnji. u meri koja odgovara veličini i drugim tehničkim osobinama ovih objekata. novembra tekuće godine za narednu godinu. određuje ministarstvo nadležno za poslove vodoprivrede. Član 30. Za područja koja nisu obuhvaćena planovima iz stava 1. Odluku o probijanju nasipa i usmerenom plavljenju u slučajevima koji su predviđeni planovima iz čl. način osmatranja i evidentiranja hidroloških i drugih podataka. potrebna sredstva. odnosno područje ugroženo poplavama. a najkasnije do 30. Veličinu zapremine. Preduzeća i druga pravna lica koja koriste akumulacione i retencione basene. Operativni plan za odbranu od poplava donosi ministarstvo nadležno za poslove vodoprivrede. ovog zakona donose se za vodotoke na kojima postoje objekti za zaštitu od štetnog dejstva voda. kao i kriterijume za proglašavanje redovne i vanredne odbrane od poplava. dužna su da ove objekte održavaju i iskorišćavaju na način kojim se obezbeđuje prihvatanje poplavnih talasa. a u slučajevima koji nisu predviđeni planovima za odbranu od poplava takvu odluku donose nadležni organi civilne zaštite. prognozu pojava.Opšti plan za odbranu od poplava sadrži mere koje se moraju preduzeti preventivno i u periodu nailaska velikih voda (spoljnih i unutrašnjih voda). odnosno visinu slobodnog prostora koji se mora u akumulaciji održavati za prihvatanje poplavnih talasa u pojedinim periodima kao i pogonske uslove za ispuštanje vode iz akumulacije. ovog zakona. ovog člana. obaveštavanja i druge podatke. nazive preduzeća i organizacija koja vrše odbranu i imena odgovornih lica. može na ugroženom području zabraniti drumski.

ovog zakona preduzeće se i sledeće mere: evakuacija stanovništva. Osnova iz stava 3. mobilizacija građana i njihovih sredstava. šljunka. odnosno korisnici zemljišta dužni su da grade i održavaju zaštitne objekte (pregrade. Član 34. ovog zakona. Vodno zemljište se može koristiti. retencije i sl. kao pašnjak. 28.nadležnom za poslove vodoprivrede. Sastavni deo nasipa za odbranu od poplave čine zaštitni pojas sa šumom i zaštitnim zelenilom (zaštitne šume) u inundacionom području u širini od 50 metara pored nasipa. način korišćenja poljoprivrednog zemljišta i dr. izvode zaštitne radove (pošumljavanje. Mere iz stava 1. zabrane ili ograničenja vađenja peska. Član 38. preduzeće se mere za razbijanje i otklanjanje leda prema planovima iz čl. radi sprovođenja mera i spasavanja lica i imovine. Član 35. podatke o stanju i stepenu napunjenosti akumulacionih basena. U slučaju proglašenja vanrednog stanja odbrane od poplava pored mera predviđenih planovima iz čl.). Republičkom hidrometeorološkom zavodu i glavnom rukovodiocu za odbranu od poplava. bez vodoprivredne saglasnosti. dužna su preduzimati preduzeća koja te objekte i postrojenja grade ili održavaju i iskorišćavaju u skladu sa planovima iz stava 1. Zemljište između nasipa za odbranu od poplava i korita (inundaciono područje) vodotoka i na zaštićenoj strani iza nasipa u širini od 50 metara može se koristiti na način kojim se ne ugrožava sprovođenje odbrane od poplava a u skladu sa planom odbrane od poplava. U cilju sprečavanja dejstva erozije i bujica sopstvenici. Ako se zbog nagomilavanja leda stvore ledene pregrade koje mogu prouzrokovati poplave ili ako zbog pokretanja leda u rekama može doći do oštećenja objekata za zaštitu od štetnog dejstva voda i drugih objekata. Član 36. Na zemljištima ugroženim od erozije skupština opštine utvrdiće erozivno područje. zatravljivanje. ovog člana i naređenjima rukovodioca za odbranu od poplava. prelazi. Gazdovanje zaštitnim šumama sprovodi javno vodoprivredno preduzeće u skladu sa posebnom šumskom osnovom. 28.) i sprovode mere zaštite (zabrana ili ograničenje seče drveća. čišćenje korita i sl. Radi sprečavanja štete od erozije skupština opštine na erozivnom području propisuje protiverozivne mere uz prethodno pribavljeno mišljenje javnog vodoprivrednog preduzeća. ovog člana mora biti usklađena sa planom odbrane od poplava. . ovog člana da bi se zaštitili od oštećenja mostovi. U plavnim zonama mogu se graditi objekti u skladu sa prostornim odnosno urbanističkim članovima kojima se određuje zemljište koje je ugroženo od poplava i uslovi gradnje na tom zemljištu. terasiranje. ljudstva i sredstava preduzeća i drugih pravnih lica. ustave. i 29.). i 29. livada i oranica. vodoprivredni. plovni i drugi objekti i postrojenja. Član 37.

odnosno preduzeće ili drugo pravno lice koje iskorišćava objekte i druga dobra od opšteg interesa. izvođač radova. Član 42. Vode koje su vodoprivrednom osnovom ili na drugi način određene za piće ne mogu se koristiti za druge svrhe na način koji bi nepovoljno uticao na potrebnu količinu i svojstva vode.Član 39. donose bliži propis o kvalitetu vode koja se koristi za navodnjavanje poljoprivrednih kultura i vodosnabdevanje ribnjaka. kamena i radi izvođenja radova. lekova i dr. javnim bunarima i javnim česmama upravlja opština. Prirodnim jezerima. bioloških. Prilikom svakog zahvatanja površinskih voda mora se nizvodno od zahvata obezbediti garantovani minimum. za sanitarno higijenske i rekreativne potrebe. ako posebnim zakonom nije drugačije propisano. U cilju obezbeđenja potreba u vodi za snabdevanje stanovništva. virusoloških i radioloških svojstava mora odgovarati propisanim uslovima. podzemne vode sa kvalitetom podobnim za piće i vode sa izvora po pravilu se imaju koristiti samo za podmirenje navedenih potreba. rekonstrukcije i izgradnje građevinskih i drugih investicionih objekata došlo do oštećenja površina zemljišta i zbog toga veće izloženosti eroziji. izvorima. Voda koja je namenjena za navodnjavanje poljoprivrednih kultura mora biti propisanog kvaliteta. sanitarne i komunalne potrebe. Ministar zdravlja i zaštite životne sredine donosi bliži propis o kvalitetu vode koja služi ili je namenjena za piće ili proizvodnju ili preradu životnih namirnica. oštećenja izvora.) i malih potrošača. dužni su da u najkraćem mogućem roku zaštite vegetacijom ili na drugi pogodan način dovedu zemljište i objekte u prvobitno stanje. Voda koja služi ili je namenjena za piće ili za proizvodnju i preradu životnih namirnica i sanitarno higijenske i rekreativne potrebe i mineralna voda koja služi za piće ne sme sadržavati materije škodljive za zdravlje iznad propisanih granica a u pogledu fizičkih. stvaranja brazdi i jaruga. bakterioloških. Način iskorišćavanja i održavanja seoskih vodovoda vrši se u skladu sa opštim uslovima koje propisuje skupština opštine. šuma. sanitarne potrebe i napajanje stoke ima prvenstvo nad korišćenjem voda za ostale namene. 2. Ministar nadležan za poslove poljoprivrede (u daljem tekstu: ministar poljoprivrede) i ministar zdravlja i zaštite životne sredine. Korišćenje voda za snabdevanje stanovništva vodom za piće. . Ministar vodoprivrede donosi bliži propis o načinu određivanja garantovanog minimuma. Voda se mora koristiti racionalno i ekonomično. staza. napajanje stoke. Ako je na erozivnom području zbog iskorišćavanja zemljišta. Član 41. Korišćenje voda Član 40. hemijskih. za industrije koje traže visokokvalitetnu vodu (prehrambena. puteva i vodoprivrednih objekata.

Područja na kojima se nalaze izvorišta koja se po količini i kvalitetu mogu koristiti ili se koriste za snabdevanje vodom za piće moraju biti zaštićena od namernog ili slučajnog zagađivanja i drugih uticaja koji mogu nepovoljno delovati na izdašnost izvorišta i na zdravstvenu ispravnost vode. Područja na kojima se nalaze izvorišta iz člana 43. opštom i posebnom šumskom osnovom određuju se posebni uslovi i način gazdovanja šumama i šumskim zamljištem. odnosno urbanističkim planovima u skladu sa hidrogeološkim i drugim svojstvima zemljišta. Izvorišta iz stava 1. ovog zakona su pod posebnom zaštitom. uređenja i korišćenja prostora u užoj i široj zoni zaštite utvrđuju se prostornim. .U cilju korišćenja vode za potrebe vodosnabdevanja i rekreacije vrši se sistematsko ispitivanje kvaliteta vode na vodozahvatima (zona neposredne zaštite) i javnim kupalištima. ovog člana vrši se prema programu koji donosi Vlada. Član 46. ovog člana. Zona neposredne zaštite nalazi se unutar uže zone zaštite. ovog člana. Sistematsko ispitivanje iz stava 2 . Sistematsko ispitivanje iz stava 1. Član 47. Rešenje o određivanju i održavanju zona i pojaseva sanitarne zaštite i ograničenja iz stava 1. s obalnim pojasom u širini od oko 500 metara. ovog člana i njegove granice određuje Vlada. uža zona zaštite i zona neposredne zaštite. Za zone neposredne zaštite i uže zone zaštite koje su pod šumom. Izvorišta od posebnog značaja služe za regionalno snabdevanje vodom. Član 45. u skladu s namenom tih zona i propisanim merama zaštite. ovog člana ustanovljavaju se tri zone zaštite i to: šira zona zaštite. ovog člana vrši organizacija koja je posebnim propisom ovlašćena za obavljanje tih poslova. Područje uže zone zaštite i zone neposredne zaštite sa režimima organizacije. Ministar zdravlja i zaštite životne sredine donosi bliži propis iz stava 7. ovog člana donosi ministar zdravlja i zaštite životne sredine u skladu sa propisom o načinu određivanja i održavanja zona i pojaseva sanitarne zaštite. Član 43. U područjima iz stava 1. Uža zona zaštite obuhvata površinu akumulacionog jezera na najvišem nivou vode. Član 44. Mere zaštite iz stava 1. za izvorišta i druge objekte vodosnabdevanja određuju se vodoprivrednom osnovom i prostornim planom. Šira zona zaštite obuhvata područje iz stava 1. ovog člana.

Član 51. dužna su da postave uređaje za merenje. dužno je da podatke redovno dostavlja Republičkom hidrometeorološkom zavodu. dubljih izdani i dubokih podzemnih voda. izvođač je dužan da odmah obavesti ministarstvo nadležno za poslove vodoprivrede i ministarstvo nadležno za geološke poslove i preduzme mere da ne dođe do zagađivanja podzemnih voda. Komunalna i druga preduzeća kao i druga pravna lica koja koriste vode. preduzeće. Stanje nivoa i kvaliteta podzemnih voda prve (freatske) izdani. Zaštita voda . Preduzeće ili drugo pravno lice koje prati nivo podzemnih voda prve izdani putem svojih kontrolnih (pijezometarskih) bunara. odnosno drugo preduzeće privremeno će ograničiti ili uskratiti korišćenje vode ukoliko zbog rekonstrukcije i kvarova na objektima i postrojenjima. odnosno drugo pravno lice kome to poveri ministarstvo nadležno za geološke poslove. nastupi nestašica vode u tolikoj meri da se ne mogu zadovoljiti sve potrebe. Radi zaštite i korišćenja podzemnih voda obavezno se prati stanje nivoa i kvaliteta podzemnih voda prve freatske izdani. korišćenja i upotrebe površinskih voda obavezno se prate kvantitativni parametri voda. prati Republički hidrometeorološki zavod. izuzev prve (freatske) izdani. Član 48. Bunari i bušotine sa slobodnim isticanjem vode moraju biti opremljeni uređajima za regulisanje isticanja i zatvaranja i zaštitu voda od zagađivanja. ovog člana su javni i mogu se koristiti bez naknade. Član 49. a dubljih izdani i dubokih podzemnih voda. Ako se pronađene vode iz stava 1. Član 52. 3. Javno vodoprivredno preduzeće. u skladu sa prioritetima za korišćenje vode utvrđenim ovim zakonom i vodoprivrednom osnovom. Kvantitativne parametre iz stava 1. da mere i registruju količinu zahvaćene vode i da podatke o tome dostavljaju javnom vodoprivrednom preduzeću.Sanitarne i druge preventivne mere zaštite izvorišta odnose se na sve tri zone zaštite područja izvorišta. Podaci iz stava 2. Član 50. ovog člana prati Republički hidrometeorološki zavod prema posebnom programu koji donosi Vlada. ovog člana neće odmah iskorišćavati izvođač je dužan da o svom trošku zatvori bušotinu. Ako se prilikom bušenja i istražnih radova u rudarstvu ili prilikom izvođenja rudarskih i drugih radova naiđe na podzemne vodonosne slojeve. Radi zaštite.

mere za prečišćavanje zagađenih voda. organizacije koje su dužne sprovoditi pojedine mere. način sprovođenja interventnih mera u određenim slučajevima zagađivanja. Član 56.Član 53. Član 54. 4) korišćenje napuštenih bunara kao septičkih jama. Zaštita voda od zagađivanja sprovodi se zabranom. 2) unošenje čvrstih i tečnih materija koje mogu zagaditi vodu ili mogu izazvati zamuljivanje. mere za sprečavanje i odlaganje otpadnih i drugih materija na područjima na kojima to može uticati na pogoršanje kvaliteta voda. Plan za zaštitu voda od zagađivanja donosi Vlada. 3) ispuštanje u javnu kanalizaciju otpadnih voda koje sadrže opasne i štetne materije iznad propisanih vrednosti ili koje mogu štetno delovati na mogućnost prečišćavanja voda iz kanalizacije ili koje mogu oštetiti kanalizaciju i postrojenje za prečišćavanje voda. rokovi za smanjenje zagađivanja vode. organičavanjem i sprečavanjem unošenja u vode opasnih i štetnih materija. propisivanjem i preuzimanjem drugih mera sa očuvanje i poboljšanje kvaliteta voda. Radi utvrđivanja upotrebljivosti vode za određene namene vrši se klasifikacija voda i kategorizacija vodotoka. Kategorizacijom vodotoka se vrši razvrstavanje vodotoka i jezera. zaštite zdravlja ljudi. Član 55. Zaštita voda od zagađivanja sprovodi se radi omogućavanja neškodljivog i nesmetanog korišćenja voda. kao i odgovornosti i ovlašćenja u vezi sa sprovođenjem zaštite. Vlada donosi bliži propis o klasifikaciji voda i kategorizaciji vodotoka. Zaštita voda od zagađivanja sprovodi se u skladu sa planom za zaštitu voda od zagađivanja. . zaslanjivanje vode i taloženje nanosa. Plan za zaštitu voda od zagađivanja priprema ministarstvo nadležno za poslove vodoprivrede i ministarstvo nadležno za poslove zdravlja i zaštitu životne sredine. Planom za zaštitu voda od zagađivanja utvrđuju se naročito: mere za sprečavanje ili ograničavanje unošenja u vide opasnih i štetnih materija. životinjskog i biljnog sveta i zaštite životne sredine. Klasifikacijom voda se vrši opšta podela voda u klase i određuju osnovni pokazatelji i granice njihovih dozvoljenih vrednosti za pojedine namene. Zaštita voda od zagađivanja sprovodi se kontrolom i zabranom rada brana i ustava na rekama koje remete u određenom periodu godine osnovne karakteristike vodotoka. odnosno njihovih delova prema kvalitetu vode koji treba da se održi. odnosno postigne radi stvaranja uslova za život stanovništva i razvoj privrede. U cilju zaštite voda zabranjeno je: 1) unošenje opasnih i štetih materija koje dovode do prekoračenja propisanih vrednosti.

Republički hidrometeorološki zavod vrši sistematsko ispitivanje iz stava 1. Republički hidrometeorološki zavod dostavlja izveštaj o stanju i promenama kvaliteta voda za prethodnu godinu (do 30. minimalnom broju ispitivanja. . ministarstvo nadležno za poslove zdravlja i zaštitu životne sredine i javno vodoprivredno preduzeće. kao i sadržini izveštaja o utvrđenom kvalitetu otpadnih voda. na propisani način. Sistematsko ispitivanje kvaliteta voda vrši se prema programu koji donosi Vlada. Skupština opštine donosi bliži propis o sanitarno-tehničkim uslovima za ispuštanje otpadnih voda u javnu kanalizaciju. kao i druga pravna lica koja ispuštaju otpadne vode u prijemnike i javnu kanalizaciju dužna su da postave uređaj za merenje. Republički hidrometeorološki zavod je dužan da odmah po saznanju o havarijskom zagađivanju voda obavesti o tome ministarstvo nadležno za poslove vodoprivrede. Komunalna i druga preduzeća. aprila tekuće godine za prethodnu godinu) ministarstvu nadležnom za poslove vodoprivrede. Preduzeća i druga pravna lica iz stava 1. Ministar zdravlja i zaštite životne sredine donosi bliži propis o opasnim i štetnim materijama u vodama. Član 57. ovog zakona svim zainteresovanim naučnim i stručnim organizacijama. Preduzeća i druga pravna lica koja imaju uređaje za prečišćavanje vode i merne uređaje dužna su ove uređaje održavati u ispravnom stanju i obezbediti njihovo redovno funkcionisanje i vode dnevnik rada uređaja za prečišćavanje voda. Republički hidrometeorološki zavod dužan je da omogući korišćenje podataka iz člana 57. Član 58. Ministar vodoprivrede i ministar zdravlja i zaštite životne sredine donose bliži propis o načinu i postupku za ispitivanje kvaliteta otpadnih voda. U cilju praćenja stanja zagađenosti voda vrši se sistematsko ispitivanje kvaliteta površinskih i podzemnih voda. ovog člana koja ispuštaju otpadne vode u prijemnike i javnu kanalizaciju dužna su da obezbede ispitivanje kvaliteta preko preduzeća i drugih pravnih lica koja su ovlašćena za vršenje ovih ispitivanja. bez naknade. Ministar vodoprivrede i ministar zdravlja i zaštite životne sredine donose bliži propis o načinu ispitivanja kvaliteta voda. Član 59. ovog člana. Republički hidrometeorološki zavod u slučaju havarijskih zagađenja voda dužan je da neprekidno prati kretanje talasa havarijskog zagađenja vode duž vodotoka i obaveštava nadležne organe i javno vodoprivredno preduzeće sve do trenutka nestanka havarijskog zagađenja. ministarstvu nadležnom za poslove zdravlja i zaštitu životne sredine i javnom vodoprivrednom preduzeću.5) ostavljanje u koritu za veliku vodu prirodnih i veštačkih vodotoka i jezera materijala koji mogu zagaditi vode. da mere i registruju količine otpadnih voda i da podatke o tome dostave javnom vodoprivrednom preduzeću.

Akt iz stava 3. organima koji vrše inspekcijski nadzor. ovog zakona dužna su da preduzmu potrebne mere za smanjenje zagađivanja. sopstvenik. odnosno korisnik zemljišta dužan je da: 1) dopusti prolaz preko zemljišta licima koja su ovlašćena da premeravaju. Preduzeća i druga pravna lica mogu da vrše određenu vrstu (fizičko-hemijskih. za potrebe izgradnje ili rekonstrukcije vodoprivrednih objekata. mere za smanjenje zagađivanja preduzeće javno vodoprivredno preduzeće o njihovom trošku. ovog člana. Ako preduzeća i druga pravna lica ne postupe u smislu stava 1. mikrobioloških. ODNOSNO KORISNIKA 1. kao i licima koja izvode radove na izgradnji. Član 63. rekonstrukciji i održavanju tih objekata. kao i ispitivanja kvaliteta otpadnih voda ako ispunjavaju uslove u pogledu kadrova. Sopstvenik. a obaveštenje o havarijskom zagađenju vode u toku istog dana. opreme. snimaju. hidrobioloških. Preduzeća i druga pravna lica iz stava 1. . Ograničenje prava Član 64. V. Ako dođe do neposredne opasnosti od zagađenja ili do zagađenja vodotoka ili jezera i podzemnih voda. ovog člana dužna su da rezultate ispitivanja dostave Republičkom hidrometeorološkom zavodu i javnom vodoprivrednom preduzeću jedanput mesečno. dužan je da odmah prijavi nadležnom organu (kapetaniji pristaništa ili vodoprivrednoj inspekciji ili organu unutrašnjih poslova ili javnom vodoprivrednom preduzeću) ako primeti da je došlo do zagađivanja vode i u vodotoku i jezeru. Građanin. bakterioloških i radioloških) ispitivanja kvaliteta površinskih i podzemnih voda. OGRANIČENjE PRAVA SOPSTVENIKA. Preduzeća i druga pravna lica koja ispuštaju otpadnu vodu u prijemnike dužna su da vrše sanaciju i preduzimaju mere za smanjivanje i sprečavanje zagađivanja vode i planiraju sredstva i rokove za njihovo ostvarivanje. Član 62. projektuju i obeležavaju zemljište ili vode. ovog člana objavljuje se u "Službenom glasniku Republike Srbije". preduzeća i druga pravna lica iz člana 59. zapovednik plovnog objekta i drugo odgovorno lice na plovnom objektu.Član 60. Član 61. ovog člana. Ministar vodoprivrede i ministar zdravlja i zaštite životne sredine aktom određuju preduzeća i druga pravna lica koja ispunjavaju uslove iz stava 1. odnosno korisnik dela obale. prostorija i druge propisane uslove.

i 2. tač. 3) dopusti slobodno oticanje vode koja dolazi sa uzvodnih zemljišta bez promene pravca i brzine vode. vodoprivredni inspektor će. odnosno korisnik tog objekta dužan je da te povećane troškove naknadi preduzeću koje je prema ovom zakonu dužno da preduzme mere zaštite od štetnog dejstva voda. održavanju objekata za zaštitu od štetnog dejstva voda i sprovođenju objekata za zaštitu od štetnog dejstva voda i sprovođenju odbrane od poplava. radi sprečavanja erozije. osim korita za malu vodu. naložiti sopstveniku. ovog člana. s obzirom na količinu vode. Radi zaštite obale od rušenja i radi učvršćivanja korita i obezbeđenja proticanja vode i leda. učestvuje na delu na kome je sopstvenik. Na izgrađeni seoski vodovod se mogu priključiti preduzeća i druga pravna lica i građani koji nisu učestvovali u izgradnji tog vodovoda pod sledećim uslovima: 1. i 2. Sopstvenik. 3. da nadoknade srazmerni deo troškova izgradnje. odnosno korisnik zemljišta i preduzeće koje izvodi radove. ovog člana sporazumno uređuju sopstvenik. da snose sve troškove priključenja. odnosno korisnik vodnog zemljišta. 2. Preduzeća i druga pravna lica i građani koji se priključuju na vodovod iz stava 1. plovidbi na plovnim putevima. Član 67. odnosno korisnik u izvođenju manjih radova na održavanju korita za veliku vodu i obala. 1. 1. i 2.2) dopusti korišćenje korita za veliku vodu i obalu reke u širini od 3 metra licima koja su ovlašćena da vrše pregled stanja i održavanja rečnih korita i obala. Prava i obaveze i druge odnose koji nastanu u vezi s izvođenjem radova iz stava 1. ovog člana izdaje opštinski organ uprave nadležan za poslove vodoprivrede. vlasnik. Sopstvenik. Kada se izgradnjom objekta kojim se trajno podiže nivo vode prirodnog vodotoka povećavaju troškovi zaštite od štetnog dejstva voda. odnosno . Preduzeća i druga pravna lica i građani koji su se priključili na seoski vodovod imaju jednaka prava kao i ostali investitori. Odobrenje za priključak iz stava 1. Član 65. da od časa priključenja snose troškove održavanja i iskorišćavanja vodovoda. ovog člana obavezna su: 1. 4) gazdujue šumama na inundacionom području tako da se ne prave smetnje prirodnom oticanju vode i leda. odnosno korisnik zemljišta ima pravo na naknadu štete u slučajevima iz stava 1. može da zadovolji njihove potrebe. ako se njihovo snabdevanje vodom ne može drukčije rešiti na ekonomičan i racionalan način. odronjavanja obala ili zagušivanja korita zbog štetne vegetacije ili drugih prepreka koje mogu ometati normalan proticaj vode. na zahtev javnog vodoprivrednog preduzeća. Član 66. odnosno sopstvenik ili korisnik vodoprivrednog objekta na obali dužan je da na zahtev javnog vodoprivrednog preduzeća. ako isti. tač. odnosno korisnici seoskog vodovoda.

stabilnost tla i objekata. Radi zaštite voda i vodotoka. kao i upuštati zagađene vode i materije. stabilnost brane ili njenu namensku upotrebu. Sopstvenik. odnosno drugoj udaljenosti utvrđenoj odlukom javnog vodoprivrednog preduzeća. jezera i retencije. uklanjanje će izvršiti javno vodoprivredno preduzeće bez naknade vrednosti uklonjenog drveta. kamen. ovog člana javno vodoprivredno preduzeće može odobriti obradu zemljišta. odnosno korisnik ne ukloni drvo iz korita bujičnih tokova. stabilnost odbrambenih nasipa. . Posebne mere Član 69. kao i objekata za uređenje vodnih tokova ili za zaštitu od štetnog dejstva voda. regulacionih i drugih vodoprivrednih objekata. 2) unositi u prirodne. Član 68. Izuzetno od odredbe stava 1. zabranjeno je: 1) izvršiti radnje koje mogu oštetiti korita i obale prirodnih i veštačkih vodotoka. odnosno korisnik nepoznat. izuzev ukoliko je tehničkom dokumentacijom dokazano da nije ugrožena stabilnost nasipa.korisniku zemljišta koji čini obalu da na tom zemljištu izvrše sađenje drveća i žbunastog bilja. odnosno vodni režim. zemlju. računajući od nožice nasipa. 8) menjati ili presecati tokove podzemnih voda. 9) na kanalima na udaljenosti manjoj od 2 metra. 4) graditi objekte ili vršiti sadnju u plavnoj zoni na način koji ometa proticanje vode i leda ili je u suprotnosti sa propisima za gradnju na plavnom području. koji bi mogli ugroziti: vodni režim. posečeno drvo i drugi materijal. Član 70. računajući od ivice kanala. veštačke vodotoke. rovove i paralelne kanale duž nasipa u pojasu 50 metara prema vodotoku i 100 metara prema branjenom području. 7) kopati bunare. seču drveća. odnosno korisnik zemljišta dužan je da na zahtev javnog vodoprivrednog preduzeća ukloni drvo iz korita bujičnih tokova. 3) izvoditi radove i vaditi materijal iz vodotoka. sađenje drveća ili drugih zasada. mineralna i termalna izvorišta. sprečavanja oštećenja i zaštite vodoprivrednih objekata i postrojenja. jalovinu. odnosno ako je sopstvenik. ispašu stoke ili obavljanje drugih radova ako se time ne ugrožava stabilnost i sigurnost vodoprivrednih objekata. 5) saditi drveće na odbrambenom nasipu ili pored nasipa u pojasu širine 10 metara prema vodotoku i 50 metara na branjenom području. kao i menjati prirodne uslove u okolini akumulacionih i retencionih basena usled čega bi moglo doći do klizanja terena. orati ili kopati zemlju i obavljati druge radnje kojima se mogu oštetiti kanali ili poremetiti njihovo redovno funkcionisanje. odnosno iskorišćavati te vode u obimu kojim se ugrožavaju snabdevanje pitkom ili tehnološkom vodom. 6) saditi drveće pored kanala u pojasu od 5 metara sa obe strane. Ako sopstvenik. pojave erozije ili nastajanja vododerina i bujica. 2.

5) prati realizaciju programa radova i vrši kontrolu nad racionalnim korišćenjem sredstava. ovog člana Fond donosi uz saglasnost Vlade. unapređivanja i korišćenja voda saglasnost daje Vlada a na godišnji program saglasnost daje ministarstvo nadležno za poslove vodoprivrede. uz pravo na naknadu štete koju sporazumno utvrđuju. 2) utvrđuje kriterijume i bliže uslove za finansiranje objekata i radova. odnosno korisnik zemljišta dužan je da dozvoli drugom sopstveniku. U slučaju iz stava 1. 3) odlučuje o korišćenju sredstava. unapređivanje i korišćenje voda osniva se Fond za vode ( u daljem tekstu: Fond). ovog člana sopstvenik. Član 74. Radi obezbeđivanja materijalnih i drugih uslova za zaštitu. Fond ima svojstvo pravnog lica. 7) donosi statut. 9) odlučuje o drugim pitanjima i vrši druge poslove utvrđene statutom. tačka 8. Fond obavlja sledeće poslove: 1) donosi dugoročne i srednjoročne planove zaštite. 6) razmatra godišnji izveštaj o radu i poslovanju. odnosno korisnik zemljišta ima pravo na naknadu štete. Na dugoročne i srednjoročne planove zaštite. odnosno odvođenja vode preko njegovog zemljišta ako ne postoje povoljniji tehnički ili ekonomski uslovi. Sredstva Fonda koriste se za: . Ako zainteresovane strane ne postignu sporazum o utvrđivanju prava službenosti i o visini odgovarajuće naknade odluku donosi sud. Fond ima svoje organizacione delove u sedištima vodnih područja. odnosno korisnik zemljišta dužan je da dopusti da javno vodoprivredno preduzeće. odnosno korisniku izvođenje radova radi dovođenja. Član 71. Član 73.Sopstvenik. VI. unapređivanja i korišćenja voda i godišnje programe. 4) donosi finansijski plan i završni račun. Sopstvenik. odnosno drugo preduzeće na njegovom zemljištu privremeno smesti materijal izvađen iz vodotoka i jezera radi izvršenja vodoprivrednih radova i da taj materijal transportuje preko tog zemljišta. Odluku o utvrđivanju visine naknada iz stava 1. 8) utvrđuje visinu naknada koje predstavljaju izvor prihoda Fonda. FOND ZA VODE Član 72.

vodoprivrednih osnova. tačke 1 ovog zakona. ovog člana rukovodi direktor Fonda koji vrši i druge poslove u skladu sa statutom Fonda. Član 78. izrada studija. unapređivanja i korišćenja voda.1) održavanje. rekonstrukciju i proširenje uređaja i postrojenja za prečišćavanje voda i dr. Sredstva Fonda koriste se prema godišnjem programu zaštite. Predsednik Upravnog odbora predstavlja i zastupa Fond. 2) održavanje. ovog člana. Organ upravljanja Fondom je Upravni odbor. istražni radovi. Stručne i finansijsko-tehničke poslove za potrebe Fonda. Član 76. 4) zaštitu zemljišta od erozije. planova. Upravni odbor ima 11 članova čiji mandat traje četiri godine. Direktora Fonda imenuje Vlada. Član 75. tehničkih propisa i normativa i dr. vodoprivrednog bilansa. vrši stručna služba. Izuzetno od odredbe stava 1. 3) preduzimanje mera za zaštitu vode od zagađivanja (izgradnju. Član 77. hidromelioracionih objekata i objekata regionalnih sistema za snabdevanje vodom do vodozahvata pojedinih korisnika. stav 1. potpredsednike koji rukovode organizacionim delovima Fonda u sedištima vodnih područja i članove Upravnog odbora. na način i pod uslovima utvrđenim statutom. odnosno do priključka na komunalni sistem vodosnabdevanja. rekonstrukciju i izgradnju objekata za zaštitu od štetnog dejstva vode.). Fond je dužan da organizuje javnu raspravu. programa. ovog člana sredstva Fonda mogu da se koriste i za izgradnju objekata za vodosnabdevanje naselja koja se ne mogu uključiti u regionalne sisteme za snabdevanje vodom na osnovu programa iz člana 73. tačke 2. Predsednika Upravnog odbora. . katastara. Nadzor nad radom Fonda vrši ministarstvo nadležno za poslove vodoprivrede. 5) studijsko-istraživačke radove (vodoprivredni informacioni sistem. imenuje Vlada. izvršava odluke Upravnog odbora i vrši druge poslove u skladu sa statutom.). Stručnom službom iz stava 1. Pre donošenja programa iz stava 1. 6) realizaciju obaveza i učešća u međunarodnoj saradnji. Mandat direktora Fonda traje četiri godine. Član 79. rekonstrukciju i izgradnju višenamenskih akumulacija.

Za obavljanje vodoprivredne delatnosti na vodnim područjima osnivaju se sledeća javna vodoprivredna preduzeća i to: 1. Na statut Fonda saglasnost daje Vlada. Javno vodoprivredno preduzeće studijsko-istraživačke radove iz stava 1. Sedište preduzeća je u Nišu. Skraćeni naziv firme je: JVP "Sava" sa p. pripremanje planova i programa u vodoprivredi. Javna vodoprivredna preduzeća iz stava 1. JAVNO VODOPRIVREDNO PREDUZEĆE Član 81. ovog zakona. delokrug organa upravljanja i druga pitanja od značaja za poslovanje Fonda. Skraćeni naziv firme je: JVP "Morava" sa p. za vodno područje Dunav: Javno vodoprivredno preduzeće "Dunav" sa potpunom odgovornošću. . tačke 1. obezbeđenje vode za korišćenje.o. praćenje. održavanje i rekonstrukcija vodoprivrednih objekata. izvršavanje zadataka iz međudržavnih sporazuma u oblasti vodoprivrede i organizovanje studijsko-istraživačkih radova u oblasti vodoprivrede. Za vodno područje Morava: Javno vodoprivredno preduzeće "Morava" sa potpunom odgovornošću. Sedište preduzeća je Beogradu. organizovanje i sprovođenje odbrane od poplava. Statutom Fonda bliže se utvrđuju zadaci. odvođenje suvišnih voda i organizovanje odbrane od unutrašnjih voda na melioracionom području. Središte preduzeća je u Novom Sadu. osim objekata koje su preduzeća i druga pravna lica izgradila za sopstvene potrebe. organizovanje i sprovođenje mera za zaštitu od bujica i erozije. način ostvarivanja i kriterijumi raspodele sredstava.o.Član 80. održavanje i unapređivanje vodnog režima. ovog člana su od javnog interesa. kao dobrima u opštoj upotrebi. ovog člana upravljaju vodoprivrednim objektima iz člana 4. VII. ovog člana i druga sredstva kojima raspolažu javna vodoprivredna preduzeća su u državnoj svojini. Delatnost javnih vodoprivrednih preduzeća (u daljem tekstu: javno vodoprivredno preduzeće) su: gazdovanje vodnim resursima i usklađivanje potrebe za vodom raznih korisnika. unutrašnja organizacija i poslovanje Fonda. Delatnosti iz stava 1. 3. ovog člana poverava . 2. za vodno područje Sava: Javno vodoprivredno preduzeće "Sava" sa potpunom odgovornošću. Objekti iz stava 2.o. organizovanje i sprovođenje mera za zaštitu voda od zagađivanja. Skraćeni naziv firme je: JVP Dunav sa p. Član 82. tačke 2.akumulacije i brodske prevodnice i tačke 4. organizovanje i vođenje vodoprivrednog informacionog sistema i dokumentacije o vodama.

U slučaju iz stava 2. prava i obaveze delova preduzeća u pravnom prometu. 3) ulaganja domaćih i stranih lica. delokrug rada organa preduzeća. . U slučaju nastupanja uslova za otvaranje i sprovođenje stečajnog postupka nad javnim vodoprivrednim preduzećem. a na godišnji program rada saglasnost daje ministarstvo nadležno za poslove vodoprivrede. Pretvaranje državne svojine u druge oblike i organizovanje javnog vodoprivrednog preduzeća u društvo vršiće se na način određen propisima kojima se uređuje pitanje transformacije društvenih preduzeća u preduzeća u mešovitoj ili privatnoj svojini. Član 87. Član 83. 5) prodajom delova preduzeća. izdavanjem deonica i iz drugih izvora. Član 85. ovog člana saglasnost daje Vlada. Statutom javnog vodoprivrednog preduzeća bliže se uređuju pitanja unutrašnje organizacije. Javno vodoprivredno preduzeće donosi dugoročne i srednjoročne planove razvoja i godišnji program rada. Organi javnog vodoprivrednog preduzeća su: Upravni odbor. Član 84. Na planove razvoja iz stava 1. 4) izdavanjem i prodajom hartija od vrednosti. Nad javnim vodoprivrednim preduzećem ne može se sprovoditi postupak stečaja. Javno vodoprivredno preduzeće može samostalno ili sa stranim. u skladu sa programom prestrukturiranja koji donosi Upravni odbor javnog vodoprivrednog preduzeća. učešće državnog kapitala ne može biti manje od 51% od ukupnog kapitala javnog vodoprivrednog preduzeća. odnosno domaćim licima da osnuje preduzeća za obavljanje pojedinih delatnosti iz predmeta svog poslovanja ako te delatnosti predstavljaju tehničko-tehnološku i ekonomsku celinu. 2) naknada utvrđenih ovim zakonom. Javno vodoprivredno preduzeće stiče i pribavlja finansijska sredstva za obavljanje delatnosti i to iz: 1) sredstava Fonda koja se koriste za realizaciju programa radova na vodnom području. Član 88. Član 86. ovog člana.naučno-istraživačkoj instituciji. ovlašćenja u pogledu raspolaganja sredstvima od strane delova preduzeća i druga pitanja od značaja za poslovanje preduzeća. Narodna skupština Republike Srbije preduzima mere za obezbeđenje uslova za nesmetan rad javnog vodoprivrednog preduzeća i jemči za njegove obaveze. direktor i Nadzorni odbor.

izvršava odluke Upravnog odbora. 4) odlučuje o smanjenju i povećanju glavnice. tačka 9. ovog člana. kao i uslove i način korišćenja vodoprivrednih objekata. i 10. Direktor javnog vodoprivrednog preduzeća predstavlja i zastupa preduzeće. 11) utvrđuje normative i standarde za redovno održavanje vodoprivrednih objekata i kriterijuma za obrazovanje cena na redovnom održavanju. 10) odlučuje o kupovini deonica.Organ upravljanja javnog vodoprivrednog preduzeća je Upravni odbor. 7) donosi statut i odluku o usvajanju plana razvoja i programa rada. uz saglasnost Upravnog odbora. 3. U slučaju organizovanja javnog vodoprivrednog preduzeća. Član 92. Član 90. 2. . koji ima 11 članova. poslove iz stava 1. 8) donosi investicione odluke. samostalno donosi odluke i odgovara za zakonitost rada javnog vodoprivrednog preduzeća. potpisuje kolektivni ugovor. organizuje i rukovodi procesom rada. 4. od čega tri člana Upravnog odbora se imenuju od predstavnika zaposlenih u javnom vodoprivrednom preduzeću na način utvrđen statutom. 5. vrši druge poslove određene zakonom i statutom. Direktor javnog vodoprivrednog preduzeća donosi akt o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta. predlaže program rada i plan razvoja i preduzima mere za njihovo sprovođenje. 6) usvaja izveštaje o poslovanju preduzeća i godišnji obračun. odnosno udela drugih preduzeća. vodi poslovanje preduzeća. kao preduzeća u mešovitoj svojini broj članova Upravnog odbora povećava se za broj predstavnika vlasnika kapitala srazmerno visini tog kapitala u ukupnom kapitalu preduzeća. Organizovanjem javnog vodoprivrednog preduzeća u preduzeće u mešovitoj svojini. Upravni odbor: 1) utvrđuje poslovnu politiku. tač. Obrazovanjem Skupštine. 9) utvrđuje visinu naknada koje predstavljaju izvor prihoda. 2) donosi dugoročne i srednjoročne planove razvoja i godišnji program rada. direktora imenuje Upravni odbor uz saglasnost Vlade. obavlja Skupština. Član 91. ovog člana Upravni odbor donosi uz saglasnost ministarstva nadležnog za poslove vodoprivrede. Član 89. Odluku iz stava 1. 3) odlučuje o statusnim promenama. 5) odlučuje o osnivanju novih preduzeća.

redovnom održavanju. Javno vodoprivredno preduzeće je dužno da u vršenju javnih ovlašćenja obezbedi efikasno i pod jednakim uslovima ostvarivanje prava i dužnosti preduzeća i drugih pravnih lica i građana pod uslovima utvrđenim ovim zakonom. 4) daje saglasnost na osnivanje ili suosnivanje preduzeća za obavljanje pojedinih delatnosti iz oblasti poslovanja javnog vodoprivrednog preduzeća. 6) imenuje direktora javnog vodoprivrednog preduzeća. 2) daje saglasnost na program prestrukturiranja. Član 95. Vlada: 1) daje saglasnost na statut javnog vodoprivrednog preduzeća. a posebno da kvalitetno i uredno održava. 5) imenuje članove upravnog odbora. Radi zaštite interesa građana. ovog člana. ovog člana i način njihovog izvršavanja. O rezultatima nadzora u pismenom obliku Nadzorni odbor obaveštava Vladu i Upravni odbor javnog vodoprivrednog preduzeća. ministar vodoprivrede preduzima mere kojima se obezbeđuje zaštita tog interesa. stara se o čuvanju. Prema licu koje ne izvrši nalog direktora iz stava 2. U slučaju da se preduzimanjem mera iz stava 2. Direktor javnog vodoprivrednog preduzeća će odrediti radnike koji će raditi na izvršavanju poslova iz stava 1. Ako javno vodoprivredno preduzeće zbog nedostatka sredstava nije u mogućnosti da kvalitetno i uredno izvršava poslove u skladu sa programima usvojenim u Fondu. preduzeća i drugih pravnih lica statutom ili drugim opštim aktom javnog vodoprivrednog preduzeća. utvrdiće se poslovi koji se u vršenju vodoprivredne delatnosti moraju obavljati u tom preduzeću u vreme štrajka i način njihovog izvršavanja. dužno je da o tome blagovremeno obavesti Fond. . 3) daje saglasnost na statusne promene preduzeća. Član 96. Nadzorni odbor vrši nadzor nad poslovanjem javnog vodoprivrednog preduzeća. pregleda godišnji izveštaj i godišnji obračun. korišćenju i funkcionisanju vodoprivrednih objekata. 8) razmatra izveštaj Nadzornog odbora. odnosno kolektivnim ugovorom. u skladu sa zakonom. Član 94. ovog člana ne može obezbediti zaštita interesa iz stava 1. Član 93.Nadzorni odbor javnog vodoprivrednog preduzeća ima pet članova. ovog člana preduzeće se mere utvrđene statutom. 7) imenuje članove Nadzornog odbora.

naknade za odvodnjavanje. Sredstva od naknade za navodnjavanje. Naknada za odvodnjavanje se ne plaća za zemljište pod nasipima za odbranu od poplave. naknade za korišćenje voda. naknade za izvađeni materijal iz vodotoka i naknade za korišćenje vodoprivrednih objekata i za vršenje drugih usluga. Naknadu za odvodnjavanje plaćaju korisnici. Sredstva iz stava 2. obezbediće se sredstva po posebnom zakonu. građevinskog i šumskog zemljišta. naknade za korišćenje voda i naknade za zaštitu voda su prihod Fonda. naknade za navodnjavanje. ovog zakona obezbeđuju se iz: naknade za odvodnjavanje. . Pored sredstava ostvarenih od naknada utvrđenih ovim zakonom. FINANSIRANjE VODOPRIVREDNE DELATNOSTI Član 99. VODNA ZADRUGA Član 97. ovog člana utvrđuje se u zavisnosti od visine troškova odvodnjavanja i održavanja. VIII. ovog člana.Protiv upravnog akta javnog vodoprivrednog preduzeća u vršenju javnih ovlašćenja može se podneti žalba ministarstvu nadležnom za poslove vodoprivrede. Visina naknade iz stava 1. funkcionisanja i izgradnje objekata za odvodnjavanje na melioracionom području. naknade za zaštitu voda. zemljišta pod saobraćajnicama i drugog zemljišta na melioracionom području koje se neposredno. U cilju odbrane od štetnog dejstva voda ili obezbeđenja uslova za korišćenje voda. Član 100. Javno vodoprivredno preduzeće u vršenju javnih ovlašćenja ima pravo na stvarne troškove utvrđene opštim aktom preduzeća. Sredstva za finansiranje vodoprivredne delatnosti iz člana 82. odnosno sopstvenici poljoprivrednog. za finansiranje zaštite dejstva voda i unapređivanje vodosnabdevanja. odnosno posredno odvodnjava. Član 98. Na opšti akt iz stava 3. IX. naknade za izvađeni materijal iz vodotoka i naknade za korišćenje vodoprivrednih objekata i za vršenje drugih usluga su prihod javnog vodoprivrednog preduzeća. Vodna zadruga je dužna da radove na odvodnjavanju i navodnjavanju uskladi sa planovima i programima javnog vodoprivrednog preduzeća. kanalima i drugim vodoprivrednim objektima kojima upravlja javno vodoprivredno preduzeće. pod ribnjacima i retencijama. ovog člana saglasnost daje ministarstvo nadležno za poslove vodoprivrede. zainteresovana lica na melioracionom području ili delu melioracionog područja mogu osnovati vodnu zadrugu u skladu sa zakonom kojim se uređuju pitanja poslovanja i osnivanja zadruge.

zavisno od namene zemljišta. Naknadu za zaštitu voda plaćaju preduzeća i druga pravna lica i građani srazmerno količini. Naknada za odvodnjavanje građevinskog zemljišta plaća se po jedinici površine. Visina naknade za navodnjavanje se određuje u zavisnosti od visine troškova za održavanje i funkcionisanje objekata za navodnjavanje i količine zahvaćene vode iskazane po m3 ili po jedinici površine. odnosno korisnici zemljišta za koje je obezbeđena voda.Član 101. funkcionisanje i izgradnju objekata za odvodnjavanje na melioracionom području. količine vode koja se sa njega sliva. 1. Naknadu za korišćenje voda plaćaju korisnici površinskih i podzemnih voda srazmerno količini i kvalitetu zahvaćene vode i zavisno od namene za koju se voda koristi. Sredstva ostvarena od naknade za navodnjavanje koriste se za održavanje. Član 103. odnosno po jedinici površine. Naknada za navodnjavanje plaćaju sopstvenici. napuštenih korita i sa obala prirodnih vodotoka. Član 105. Sredstva ostvarena od naknade za korišćenje voda koriste se za finansiranje izgradnje objekata za snabdevanje stanovništva i privrede vodom i za uređenje vodotoka. Naknada za odvodnjavanje šumskog zemljišta ne može biti manja od polovine propisne naknade za odvodnjavanje poljoprivrednog zemljišta. Sredstva ostvarena od naknade za zaštitu voda koriste se za preduzimanje mera zaštite voda od zagađivanja i prečišćavanja otpadnih voda. Naknada za izvađeni pesak. sprudova. Član 102. odnosno druge materije kojom se pogoršava kvalitet voda i uslovi njenog korišćenja. Naknada za odvodnjavanje poljoprivrednog i šumskog zemljišta obračunava se i plaća na osnovu katastarskog prihoda. koju direktno ili indirektno ispuštaju u površinske ili podzemne vode. ovog člana ne može biti manja od desetostrukog ni veća od dvadesetostrukog iznosa naknade za odvodnjavanje poljoprivrednog zemljišta. stepenu zagađenosti i vrsti otpadne ili druge vode promenjenih svojstava. Visina naknade iz stava 3. Javno elektroprivredno preduzeće plaća naknadu srazmerno količini proizvedene električne energije u hidroelektranama. ovog člana koriste se za održavanje. šljunak i drugi materijal izvađen iz korita vodotoka. funkcionisanje i rekonstrukciju objekata za navodnjavanje na melioracionom području. prirodnih i veštačkih akumulacija i na područjima ugroženim od . Član 104. i 3. Sredstva ostvarena od naknade iz st.

poslovnih knjiga i ostalih dokumenata. Član 107.erozije. rokova i kontrole plaćanja naknada kada su u pitanju preduzeća i druga pravna lica. zastarelosti. Naknadu iz stava 1. dokumentacije za odbranu od poplava. ovog člana koriste se za uređenje vodotoka. Nadzor nad zakonitošću akata javnog vodoprivrednog preduzeća kojima se rešava o pravima i dužnostima građana. U pogledu načina uplate. Visinu naknada za korišćenje vodoprivrednih objekata i za vršenje drugih usluga (plovidba. UPRAVNI ODBOR Član 108. drugih propisa i opštih akata koji se odnose na izgradnju novih i rekonstrukciju postojećih objekata i izvođenje drugih radova koji mogu uticati na promene u vodnom režimu. šljunka i drugog materijala koji se koristi za izgradnju i održavanje objekata za zaštitu od štetnog dejstva voda. plaća se prema količini izvađenog materijala. bujičnih tokova i vodoprivrednih objekata. 4) kontroliše funkcionisanje uređaja na objektima koji su od značaja za sigurnost objekata i postrojenja. utvrđuje javno vodoprivredno preduzeće uz saglasnost ministarstva nadležnog za poslove vodoprivrede. jezerima i podzemnim vodama. 6) kontroliše funkcionisanje. ovog člana ne plaća javno vodoprivredno preduzeće za količine peska. primenjuju se propisi o plaćanju poreza iz dobiti a za građane propisi o plaćanju poreza i doprinosa građana. 3) vrši kontrolu načina iskorišćavanja vodoprivrednih objekata radi utvrđivanja da li je njihovo iskorišćavanje u skladu sa izdatim vodoprivrednim saglasnostima. 2) vrši kontrolu vodoprivrednih dozvola. Član 109. Inspekcijski nadzor u oblasti koja se odnosi na vodu za piće vrše organi sanitarne inspekcije. proizvodnja električne energije i dr. 5) kontroliše režim i kvalitet voda u prirodnim i veštačkim vodotocima. Inspekcijski nadzor obuhvata nadzor nad primenom ovog zakona. vodoprivrednih saglasnosti. Sredstva ostvarena od naknade iz stava 1. vodoprivredni inspektor: 1) vrši kontrolu nad izgradnjom objekata i izvođenjem drugih radova koji mogu da prouzrokuju kvalitativne ili kvantitativne promene u prirodnom ili veštački uspostavljenom vodnom režimu. katastara voda. Član 106.). U vršenju poslova vodoprivredne inspekcije. . vodnih knjiga. ispravnost i efikasnost uređaja za prečišćavanje otpadnih voda. zagađivača voda. preduzeća i drugih pravnih lica i inspekcijski nadzor u oblasti vodoprivrede vrši ministarstvo nadležno za poslove vodoprivrede. X. potvrda. vodoprivrednim dozvolama i potvrdama.

ovog člana ne odlaže izvršenje rešenja. Poslove vodoprivrednog inspektora može obavljati radnik koji pored zakonom utvrđenih uslova za rad u organima uprave ima stručnu spremu sedmog stupnja i to: diplomirani građevinski inženjer. odnosno vodoprivrednoj dozvoli ili bez vodoprivredne saglasnosti. ispuštanje voda. diplomirani inženjer šumarstva. 5) naredi prestanak rada preduzeća i drugim pravnim licima kada utvrdi da otpadne vode koje ispuštaju sadrže opasne materije u količinama većim od dozvoljenih. ako u roku određenom rešenjem vodoprivrednog inspektora nije podnet zahtev za izdavanje vodoprivredne saglasnosti ili je podnet zahtev pravosnažno odbijen. bujičarskog smera. diplomirani inženjer poljoprivrede. hidrotehničkog smera. odnosno vodoprivredne dozvole. odnosno korišćenje objekata i postrojenja u slučajevima utvrđenim ovim zakonom. Ako prilikom vršenja nadzora utvrdi da se preduzeće ili drugo pravno lice i građanin nisu pridržavali ovog zakona ili propisa donetih na osnovu njega. 2) naredi sađenje drveća i žbunastog bilja u slučajevima utvrđenim ovim zakonom. 4) naredi rušenje objekata i postrojenja ili uklanjanje drveća i žbunastog bilja koji su izgrađeni. Preduzeća i druga pravna lica i građani dužni su da vodoprivrednom inspektoru omoguće vršenje nadzora i pruže potrebne podatke. . određujući i rokove za njihovo sprovođenje. vodoprivrednog smera i sa najmanje tri godine radnog iskustva na poslovima iz okvira vodoprivredne delatnosti.7) kontroliše poštovanje propisanog vodnog režima u pogledu obezbeđenja garantovanog minimalnog proticaja nizvodno od zahvata. Žalba protiv rešenja iz stava 1. Vodoprivredni inspektor može po potrebi organizovati uzimanje uzoraka vode i otpadnih voda radi analize i provere stepena zagađenosti voda a troškove analize snosi preduzeće i drugo pravno lice ili građanin od koga potiče zagađenje ako analiza pokaže da je došlo do zagađenja vode iznad propisanih granica. Član 111. vađenje materijala. vodoprivredni inspektor pismeno će konstatovati nađene nepravilnosti i nedostatke i narediće rešenjem mere za njihovo otklanjanje. Vodoprivredni inspektor ovlašćen je i dužan da naredi da se utvrđene nepravilnosti i nedostaci otklone u roku koji on odredi i to da: 1) zabrani. odnosno obustavi izvođenje radova koji se izvode suprotno izdatoj vodoprivrednoj saglasnosti. diplomirani tehnolog. dok se količine tih materija ne smanje ispod dozvoljenih granica. 3) zabranjeni ili ograničeni korišćenje voda. odnosno zasađeni bez vodoprivredne saglasnosti. Protiv rešenja vodoprivrednog inspektora može se izjaviti žalba Vladi. Član 110. Član 112. Član 113.

2) vrši neku radnju bez vodoprivredne dozvole (član 18. Član 116. Preduzeće ili drugo pravno lice kazniće se za privredni prestup novčanom kaznom u iznosu od 300. odnosno puštanje u rad objekata i postrojenja za javno snabdevanje vodom za piće ako nije pribavljena saglasnost nadležnog organa za poslove zdravlja i zaštite životne sredine. 6) naredi prečišćavanje. virusološka i radiološka svojstva. uništi ili učini neupotrebljivim vodoprivredni objekat kazniće se za krivično delo zatvorom do pet godina. 4) naredi otklanjanje nedostataka na objektima i postrojenjima za javno snabdevanje vodom za piće koji mogu nepovoljno delovati na zdravstvenu ispravnost vode za piće. 2) zabrani izgradnju ili upotrebu objekata i postrojenja. 7) naredi preduzimanje drugih mera koje su potrebne u cilju zaštite zdravstvene ispravnosti vode za piće. bakteriološka. obale i regulacione građevine kazniće se za krivično delo zatvorom do pet godina ili novčanom kaznom. KAZNENE ODREDBE Član 114. nije zdravstveno ispravna. ovog zakona). Ko ošteti. XI.000 dinara ako: 1) izvodi radove na izgradnji novih ili rekonstrukciju ili uklanjanje postojećih vodoprivrednih objekata ili izgradnju ili rekonstrukciju drugih objekata ili postrojenja. Član 115. ako to ugrožava zdravstvenu ispravnost. odnosno koja su u pojasu sanitarne zaštite.000 do 450. 5) zabrani upotrebu vode za piće za koju je ovlašćeno preduzeće ili drugo pravno lice utvrdilo da s obzirom na propisana fizička. dezinfekciju i druge propisane sanitarne mere radi popravke ili zaštite kvaliteta vode za piće. ošteti korito. ako bi to korišćenje nepovoljno uticalo na zdravstvenu ispravnost vode. šljunka i drugog materijala iz korita vodotoka. stav 1. korišćenje zemljišta ili vršenje druge delatnosti u zoni zaštite. Član 117.Organ sanitarne inspekcije je ovlašćen i dužan da: 1) zabrani korišćenje za druge svrhe vode koja služi za piće ili je namenjena za piće. izvorišta koja služe za javno snabdevanje vodom za piće. 3) zabrani izgradnju ili rekonstrukciju. hemijska. ovog zakona) ili protivno vodoprivrednoj . Ko vađenjem peska. biološka. ili vrši druge radove bez vodoprivredne saglasnosti ili protivno izdatoj vodoprivrednoj saglasnosti (član 16. Ko bez vodoprivredne dozvole vrši punjenje akumulacije ili koristi vode iz akumulacije i time izazove opasnost po život ili zdravlje ljudi ili imovine većih razmera kazniće se za krivično delo zatvorom do pet godina.

bujičnih tokova i protiverozionih objekata ne vodi na propisani način (član 25. stav 1. ovog zakona). virusoloških i radioloških svojstava ne odgovara propisanim uslovima (član 41. stav 1. vodoprivredne dozvole i potvrde ne dostavi ministarstvu nadležnom za poslove vodoprivrede (član 24. bakterioloških. ovog zakona). ovog zakona. nizvodno od zahvata ne obezbedi vode za potrebe garantovanog minimuma (član 40. ovog zakona). stav 1. ovog zakona) ili sve izdate vodoprivredne saglasnosti. 3) pravo stečeno na osnovu vodoprivredne dozvole prenosi bez saglasnosti organa. ovog zakona).dozvoli (član 19. stav 2. ovog zakona. a u pogledu fizičkih. vodoprivrednih objekata. hemijskih. 5) ne preduzme mere za zaštitu vodoprivrednih. ovog zakona). ovog zakona. ovog zakona). ovog zakona). stav 4. ovog zakona). 10) vodu određenu za piće koristi za druge svrhe koje nepovoljno utiču na potrebnu količinu i svojstvo vode (član 41. ovog člana kazniće se i odgovorno lice u preduzeću ili drugom pravnom licu novčanom kaznom od 15. 11) preduzme neku od radnji iz člana 56. stav 1. Član 118. 13) ako preduzme neku od radnji iz člana 69. stav 3.000 dinara. 7) kao izvođač radova ili preduzeće ili drugo pravno lice koje iskorišćava objekte ili druga dobra ne preduzme potrebne mere iz člana 39. ovog zakona).000 do 100. Preduzeće ili drugo pravno lice kazniće se za prekršaj novčanom kaznom od 80. stav 1. 8) prilikom svakog zahvatanja površinskih voda.000 do 25. ovog zakona. bioloških. plovnih ili drugih objekata i postrojenja u slučaju nagomilavanja leda (član 34. 9) voda za piće sadrži materije škodljive za zdravlje iznad propisanih granica.000 dinara ako: 1) ne dostavi podatke o potrošnji i količinama vode radi izrade vodoprivrednog bilansa (član 13. 7) ako zemljište koristi na način kojim se ugrožava sprovođenje odbrane od poplava (član 36. 4) preduzeće ili drugo pravno lice ako ne donese plan za odbranu od poplava (član 30. vodoprivredne dozvole i potvrde ne registruje u vodnoj knjizi (član 24. stav 2. stav 1. stav 6. odnosno javnog vodoprivrednog preduzeća koji je izdao dozvolu (član 19. ovog zakona). stav 5. stav 1. 4) katastre zagađivača voda. stav 2. 6) ne dostavi podatke iz člana 33. stav 3. Za privredni prestup iz stava 1. ovog zakona). 6) u plavnim zonama gradi objekte suprotno propisanim uslovima (član 36. 2) u postupku pripreme tehničke dokumentacije za izgradnju novih i rekonstrukciju postojećih vodoprivrednih i drugih objekata i izvođenje drugih radova. ovog zakona. . 12) ne preduzme potrebne mere iz člana 61. stav 1. 5) koristi akumulacione i retencione basene suprotno članu 33. ne pribavi vodoprivredne uslove (član 15. ovog zakona). ovog zakona. stav 4. 3) sve izdate vodoprivredne saglasnosti. ovog zakona).

ovog zakona). odnosno korisnik zemljišta ne dopusti korišćenje nekog od prava iz čl. 13) kao izvođač radova ne postupi po odredbama člana 52. ovog zakona. 20) kao sopstvenik. ovog zakona). 27) postupi protivno propisu donetom na osnovu ovlašćenja iz ovog zakona ukoliko za takvu radnju nije propisana stroža kazna. ovog zakona). 26) ne postupi po rešenju vodoprivrednog inspektora. stav 3. 17) ne obezbede ispitivanje kvaliteta voda koje ispuštaju u prijemnike i javnu kanalizaciju. ukoliko za takvu radnju nije propisana stroža kazna. ovog zakona. 11) ne postave uređaj za merenje. stav 2. 23) iz korita bujičnih tokova ne ukloni drvo na zahtev javnog vodoprivrednog preduzeća (član 68. ovog zakona. 1. 10) ukoliko privremeno ne ograniči ili uskrati korišćenje vode u slučajevima predviđenim u članu 48. ovog zakona. odnosno organa sanitarne inspekcije donetog na osnovu ovlašćenja iz ovog zakona. ovog zakona). stav 3. . mere i registruju količinu zahvaćene vode i podatke o tome ne dostave javnom vodoprivrednom preduzeću (član 49. 19) ne preduzmu mere iz člana 62. ovog zakona. 14) bunare i bušotine sa slobodnim isticanjem vode ne opremi uređajima za regulisanje isticanja i zatvaranja i zaštitu voda od zagađivanja (član 52. odnosno korisnik dela obale primeti a ne prijavi nadležnom organu da je došlo do zagađivanja voda u vodotocima i jezeru (član 63. Za prekršaj iz stava 1. 25) vodoprivrednom inspektoru ne omogući vršenje nadzora ili mu ne pruži potrebne podatke (član 109. ovog zakona. stav 1. ovog zakona. ovog zakona). 18) ne dostave Republičkom hidrometeorološkom zavodu. 12) redovno ne dostavlja podatke o nivou i kvalitetu podzemnih voda prve izdani koje prate putem svojih kontrolnih (pijezometarskih) bunara (član 51. mere i registruju količine otpadnih voda i da podatke o tome dostave javnom vodoprivrednom preduzeću (član 59. 64. ovog zakona). i 2.8) ako ne preduzme mere iz člana 37. ovog člana kazniće se i odgovorno lice u preduzeću ili drugom pravnom licu novčanom kaznom u iznosu od 5. preko preduzeća i drugih pravnih lica koja su ovlašćena za vršenje ovih ispitivanja (član 59. 21) kao sopstvenik.000 dinara. stav 3. ovog zakona. 15) ne postave uređaje za merenje. 16) uređaj za prečišćavanje voda i merne uređaje ne održavaju u ispravnom stanju i ne obezbeđuju njihovo redovno funkcionisanje i ne vode dnevnik rada ovih uređaja (član 59.000 do 10. rezultate ispitivanja u rokovima određenim članom 60. odnosno korisnik zemljišta ne dopusti korišćenje nekog od prava iz člana 71. 9) protivno vodoprivrednoj osnovi ili prostornom planu ne zaštiti izvorište i druge objekte od namernog ili slučajnog zagađenja ili drugih uticaja koji mogu nepovoljno delovati na izdašnost izvorišta i na zdravstvenu ispravnost vode (član 43. odnosno sopstvenik ili korisnik vodnog zemljišta na obali ne izvrši neku od radnji iz člana 67. ovog zakona). 22) kao sopstvenik ili korisnik vodnog zemljišta. st. stav 1. stav 5. ovog zakona). stav 1. ovog zakona). ovog zakona). 24) kao sopstvenik.

ovog zakona može se za privredni prestup iz člana 117. 6) ne prijavi da je došlo do zagađenja voda u vodotocima i jezerima (član 63. Član 119. 4. 23. tačka 3. i 8. 7. 7. 21. stav 2. 4) pravo stečeno na osnovu vodoprivredne dozvole prenosi bez saglasnosti organa koji je izdao dozvolu (član 19. Za prekršaj iz člana 119. ovog zakona. stav 1. 2. stav 1. ovog zakona učiniocu će se pored propisane kazne oduzeti i predmet izvršenja krivičnog dela. 10. ovog zakona). 1. 25. stav 1. 13. 22. ovog zakona pored propisane kazne izreći i zaštitna mera zabrana vršenja određenih dužnosti. Član 121. Član 120. 8. 7. 24. ovog zakona. ovog zakona može se građaninu pored kazne izreći zaštitna mera oduzimanja imovinske koristi stečene izvršenjem prekršaja. i 13.000 do 10. tačka 2. građaninu pored kazne izreći će se i zaštitna . stav 2. Za privredni prestup iz člana 117. stav 1. ovog zakona). odnosno nove vodoprivredne dozvole (član 18. ovog zakona). 26. ovog zakona). 20. ovog zakona) ili protivno vodoprivrednoj dozvoli (član 19. tač. ovog zakona). stav 1.000 dinara za prekršaj kazniće se građanin ako: 1) u postupku pripreme tehničke dokumentacije za izgradnju novih i rekonstrukciju postojećih vodoprivrednih i drugih objekata i izvođenje drugih radova ne pribavi vodoprivredne uslove (član 15. stav 1.000 do 10. tač. 8. 5) u plavnim zonama gradi objekte suprotno propisanim uslovima (član 36. Odgovornom licu iz člana 117. 14. tač. ovog zakona preduzeću ili drugom pravnom licu pored propisane kazne izreći će se i zaštitna mera obaveznog oduzimanja predmeta koji su upotrebljeni ili namenjeni za izvršenje privrednog prestupa ili namenjeni za izvršenje privrednog prestupa ili su nastali ili pribavljeni izvršenjem privrednog prestupa.000 dinara ako ne vrši sistematsko ispitivanje kvaliteta voda u vodotocima.000 do 10. Za prekršaj iz člana 119.000 dinara ako izvrši i neku od radnji iz člana 117. Za krivično delo iz člana 115.Odgovorno lice u Republičkom hidrometeorološkom zavodu kazniće se za prekršaj novčanom kaznom u iznosu od 5. 5. Za privredni prestup iz člana 117. ovog zakona ili ako ne izvrši neku obavezu iz člana 58. Novčanom kaznom od 5. 3. stav 1. 3) vrši neku radnju bez vodoprivredne dozvole. Član 122. ovog zakona može se preduzeću ili drugom pravnom licu pored propisane kazne izreći i zaštitna mera oduzimanja imovinske koristi. ovog zakona. u skladu sa programom iz čl. stav 1. stav 6. 2) izvodi radove na izgradnji ili rekonstrukciji objekata ili postrojenja ili vrši druge radove bez vodoprivredne saglasnosti ili protivno izdatoj vodoprivrednoj saglasnosti (član 16. 57. tačka 1. i 27. i člana 118. stav 4. Za prekršaj će se kazniti građanin novčanom kaznom u iznosu od 5. ovog zakona). stav 1. stav 1. tačka 2. 11.

Ministar poljoprivrede i ministar zdravlja i zaštite životne sredine doneće propis iz člana 41. Vodoprivredni inspektor privremeno će oduzeti predmet izvršenja iz čl. Ministar zdravlja i zaštitne životne sredine doneće propise iz člana 41. Član 127. i 122. člana 24. 109. Član 126. stav 4. ovog zakona utvrdiće vlada u roku od dva meseca od dana stupanja na snagu ovog zakona. stav 7. stav 2.000 do 10. vodoprivredne saglasnosti i vodoprivredne dozvole mogu se izdavati u skladu s postojećom dokumentacijom. stav 3. stav 4 i člana 60. Ministar vodoprivrede i ministar zdravlja i zaštite životne sredine doneće propise iz člana 25. vodoprivredni uslovi. i člana 56. ovog zakona u roku od šest meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona. . stav 4. stav 2. 120. člana 57. ovog zakona u roku od šest meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona. stav 2. člana 25. XII. i 113. Član 123. stav 8. stav 3. Vodoprivredne osnove za vodna područja iz člana 10.mera obaveznog oduzimanja predmeta koji su upotrebljeni ili namenjeni za izvršenje prekršaja ili su nastali ili pribavljeni izvršenjem prekršaja. ovog zakona u roku od šest meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona. stav 5. 121. Ministar vodoprivrede doneće propise iz člana 1. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE Član 125. Vodoprivredna osnova Republike Srbije doneće se najkasnije u roku od dve godine od dana stupanja na snagu ovog zakona. i člana 40. člana 23. člana 59. Do donošenja vodoprivredne osnove. ovog zakona. stav 4. privrednog prestupa ili prekršaja. O oduzimanju predmeta vodoprivredni inspektor je dužan da izda potvrdu sa tačnim naznačenjem oduzetog predmeta. ovog zakona doneće se najkasnije u roku od pet godina od dana stupanja na snagu ovog zakona. člana 45. ovog zakona u roku od šest meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona. ovog zakona. Novčanom kaznom u iznosu od 5.000 dinara kazniće se za prekršaj odgovorno lice u ministarstvu nadležnom za poslove vodoprivrede i organu sanitarne inspekcije ako u vršenju inspekcijskog nadzora ne preduzme mere u skladu sa čl. Granice vodnih područja iz člana 6. Član 124. stav 3. O izvršenom privremenom oduzimanju predmeta vodoprivredni inspektor je dužan da odmah obavesti organ nadležan za pokretanje postupka zbog učinjenog krivičnog dela.

. 2. Fondovi za melioraciju čija je obaveza osnivanja utvrđena Zakonom o vodama ("Službeni list SAPV". godine. Društveni fond za vode Srbije. ovog zakona u roku od šest meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona. Ako se način korišćenja objekata i postrojenja iz stava 1. ovog člana. ovog zakona počinju s radom 1. godine. Fond iz člana 72. Fondovi iz st. Član 131. Sopstvenici odnosno korisnici postojećih vodoprivrednih objekata i postrojenja dužni su da način korišćenja ovih objekata usklade sa vodoprivrednom osnovom u roku određenom u vodoprivrednoj osnovi. Vršioci dužnosti direktora do donošenja statuta. decembra 1991. tač. i 3. i 3. 49/89. br. br. Član 128. ovog člana od dana stupanja na snagu ovog zakona mogu preuzimati materijalne obaveze koje se mogu izvršiti u celini do 31. broj 25/90 i 38/90) i društveni fondovi za melioraciju osnovani prema Zakonu o vodama ("Službeni glasnik SRS". ministarstvo nadležno za poslove vodoprivrede zabraniće iskorišćavanje tih objekata i postrojenja dok se ne usklade s vodoprivrednom osnovom. Društveni fond voda Vojvodine i Društveni fond za vode Kosova i Metohije čija je obaveza osnivanja utvrđena zakonom. ovog zakona počeće s radom 1. Fondovi iz st. Član 130. uz saglasnost Vlade. ovog člana mogu preuzeti i materijalne obaveze koje će se izvršavati i posle roka utvrđenog u stavu 5. ovog člana preuzima sredstva. 2. decembra 1991.Skupština opštine doneće propis iz člana 56. 14/90 i 32/90 i "Službeni glasnik RS". 2. 21/90 24/90) prestaju sa radom 31. decembra 1991. ovog člana ne uskladi s vodoprivrednom osnovom u roku određenom tom osnovom. godine. ovog člana preuzima sredstva. Vlada će imenovati vršioce dužnosti direktora javnih vodoprivrednih preduzeća koji će privremeno do imenovanja direktora obavljati poslove utvrđene ovim zakonom. prava i obaveze fondova iz st. ovog člana doneće se najkasnije u roku od 90 dana od dana početka rada javnog vodoprivrednog preduzeća. Statut preduzeća iz stava 1. godine. posebnom odlukom će utvrditi organizaciju rada i način rukovođenja i finansijskog poslovanja u javnim vodoprivrednim preduzećima i organizovati pripremu statuta i drugih akata. Vršioci dužnosti direktora imenovaće se u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona. prava i obaveze fondova iz st. Fond iz stava 1. Javna vodoprivredna preduzeća iz člana 81. stav 3. ovog člana. i 3. i 3. i 3. ovog člana. Fondovi iz stava 1. stav 1. 1. Član 132. 59/89. januara 1992. 2. Član 129. prestaju sa radom 31. januara 1992. godine. 2. stav 1.

uređaje i druga sredstva kojim posluju javna vodoprivredna preduzeća iz člana 132. 11. Od dana stupanja na snagu ovog zakona preduzeća iz stava 1. 32. stav 1. tač. u saradnji sa vršiocima dužnosti direktora javnih vodoprivrednih preduzeća iz člana 131. 1. uređaje i druga sredstva kojim posluje preduzeće iz stava 1. ovog zakona preuzimaju objekte. 1. postrojenja. 1. ovog zakona koja su izgrađena i koriste se u vodnom području za koja se osnivaju ova javna vodoprivredna preduzeća. i 2. objekte. vršiti prodaju ili vršiti povećanje kapitala izdavanjem deonica ili zapošljavati nove radnike uz saglasnost Vlade Republike. 33. stav 1. stav 1. 25/90 i 38/90) i propisi doneti na osnovu tog zakona . broj 14/90). 13g. 1. Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaju da važe: 1) Zakon o vodama ("Službeni glasnik SRS". 6. 27. 1. uređaje i druga sredstva kojima posluje preduzeće iz stava 1. Javno vodoprivredno preduzeće iz člana 81. 13d. stav 2. 13a. prava i obaveza. stav 1. 2) Zakon o vodama ("Službeni list SAPV". 59/89. tačke 1. decembra 1991. tačka 3. 147. i 2. postrojenja. stav 1. ovog zakona prestaju sa radom: 1) Javno vodoprivredno preduzeće "Dunav" ("Službeni glasnik SRS". 49/89. 2) Javno vodoprivredno preduzeće "Vode Vojvodine" ("Službeni list SAPV". 18. Javno vodoprivredno preduzeće iz člana 81. uređaje i druga sredstva kojim posluje preduzeće iz stava 1. 14/90 i "Službeni glasnik RS". 13b. 24. 25. i član 149. br. 20. postrojenjima i uređajima. 13e. 23. Preduzeće i druga pravna lica koja su do dana stupanja na snagu ovog zakona upravljala objektima iz člana 81. br.Danom početka rada javnih vodoprivrednih preduzeća iz člana 131. i 3. Danom početka rada javna vodoprivredna preduzeća iz člana 81. 29. 5. tač. 26. ovog člana ništavi su. objekte. kao i zaposlene koji su radili na tim objektima. ovog člana. broj 31/90). 17. 22. Javno vodoprivredno preduzeće iz člana 81. i 2. tač. br. ovog zakona preuzima deo zaposlenih. 31. Javno vodoprivredno preduzeće preduzimanjem objekata iz stava 2. ovog člana mogu otuđiti ili opteretiti imovinu. korišćenja i održavanja tih objekata. 120. 34. tačka 2. tačke 1. i 2. 21/90 i 24/90) osim čl. stav 1. 13đ. 30. uređaja. ovog člana. Posebna komisija koju će obrazovati ministar vodoprivrede u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona sačiniće. tačka 1. objekte. ovog člana. 19. Član 135. 12. ovog člana preuzima prava i neizvršene obaveze nastale u vezi izgradnje. kao i radnika zaposlenih u preduzećima koja su do stupanja na snagu ovog zakona obavljala delatnost iz člana 82. Član 133. ovog zakona preuzima deo zaposlenih. ovog zakona. godine. 32a. 2. ovog zakona preuzima deo zaposlenih. tač. ovog zakona. ovog zakona dužna su da u roku od šest meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona. postrojenja. Član 134. i propisi doneti na osnovu tih članova koji prestaju da važe 31. 28. tač. 21. drugih sredstava. 13v. 140. prenesu te objekte na javno vodoprivredno preduzeće koje upravlja objektima na vodnom području na kome se nalaze objekti tih preduzeća i drugih pravnih lica. Akti i radnje koje budu preduzela preduzeća suprotno stavu 5. postrojenja. postrojenja. 13. elaborat na osnovu koga će biti izvršeno preuzimanje objekata.

broj 5/68). Zakona o vodama ("Službeni glasnik SRS". 158. stav 1. broj 33/78). broj 31/82).osim čl. 2) Uredba o kategorizaciji vodotoka ("Službeni glasnik RS". 8) Pravilnik o uslovima koje moraju da ispunjavaju preduzeća i druga pravna lica koja vrše određenu vrstu ispitivanja kvaliteta površinskih i podzemnih voda. 21/90 i 24/90) ostao na snazi primenjivaće se do donošenja vodoprivredne osnove iz člana 126. 164. 17v. 25. br. 165. 151. 12. 161. 157. decembra 1991. stav 1. 5) Pravilnik o količini vode koja se smatra kao neznatno mala količina pri upotrebljavanju i odvođenju odnosno ispuštanju vode ("Službeni glasnik SRS". broj 67/81). 24. 17. 4) Pravilnik o sadržini vodoprivredne osnove dela vodnog područja ("Službeni glasnik SRS". 163. godine. 154. broj 5/68). 14/90 i 42/90 i "Službeni glasnik RS". 7) Pravilnik o načinu i broju ispitivanja kvaliteta otpadnih voda ("Službeni glasnik SRS". 9) Odluka o određivanju granice vodnih područja ("Službeni glasnik SRS". osim čl. 159. broj 28/84). 3) Pravilnik o sadržini tehničke dokumentacije koja se podnosi u postupku za dobijanje vodoprivrede saglasnosti i vodoprivredne dozvole ("Službeni glasnik SRS". 6) Pravilnik o načinu određivanja o održavanja zona i pojaseva sanitarne zaštite objekata za snabdevanje vodom za piće ("Službeni glasnik SRS". . 8) Pravilnik o rokovima atestiranja vodoprivrednih objekata. 162. broj 49/90). br. 5) Pravilnik o opasnim materijama u vodama ("Službeni glasnik SRS". 166. Do donošenja propisa na osnovu ovlašćenja iz ovog zakona. Član 136. br. 3) Zakon o vodama ("Službeni list SAPK". br. 155. 153. 160. 152. 14. koji je prema članu 147. 54. broj 3/78). br. 11. 30/76 i 20/78 i "Službeni glasnik RS". i 122. i propisi doneti na osnovu tih članova koji prestaju da važe 31. 16. uređaja i njihovih delova ("Službeni glasnik SRS". broj 29/90). 13. 187. 186a. Sastavni deo Zakona o zaštiti i iskorišćavanju izvorišta vodosnabdevanja. broj 17/78). 107. 182. 16/90 i 21/90) i propisi doneti na osnovu tog zakona. 6) Pravilnik o sadržini tehničke dokumentacije za odbranu od poplava i leda ("Službeni glasnik SRS". 59/89. ovog zakona. 49/89. decembra 1991. br. godine. 9) Pravilnik o načinu na koji Republički hidrometeorološki zavod prati i dostavlja prognoze promena kvaliteta vode i upozorava na havarijska zagađenja vode ("Službeni glasnik SRS". broj 47/83). 4) Pravilnik o obrascu i načinu vođenja vodne knjige ("Službeni glasnik SRS". broj 53/83). 47/83 i 13/84). 150. 156. 17a. 188a i propisi doneti na osnovu tih članova koji prestaju da važe 31. do 101. 17b. 16/78 i 20/85). ostaju na snazi: 1) Uredba o klasifikaciji voda ("Službeni glasnik SRS". broj 47/83). 15. tačka 2. kao i ispitivanja kvaliteta otpadnih voda ("Službeni glasnik SRS". 7) Pravilnik o sistematskom tehničkom osmatranju vodoprivrednih objekata ("Službeni glasnik SRS". 26.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije". postaje stav 3. Član 138. koji glasi: "Naknada za korišćenje voda plaća se za korišćenje površinskih. podzemnih i mineralnih voda. naknade za korišćenje voda i naknade za zaštitu voda su prihod Fonda. posle stava 1. menjaju se i glase: "Sredstva iz stava 3. koji postaju st. godine. i 4. ne budu rešeni." Dosadašnji stav 2. U Zakonu o vodama ("Službeni glasnik RS". 53/93. dodaje se novi stav 2. broj 46/91) u članu 99. osim dela naknade za korišćenje mineralnih voda u visini od 10% koji je prihod opštine na čijoj teritoriji se vrši eksploatacija ovih voda. Zahtevi iz stava 1. osim dela naknade za izvađeni materijal iz vodotoka u visini od 40% koji je . 3. ovog člana koji u roku od šest meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona. Član 1. IZMENE Zakon o izmenama i dopunama Zakona o vodama Zakon je objavljen u "Službenom glasniku RS". br. 4. naknade za odvodnjavanje. naknade za izvađeni materijal iz vodotoka i naknade za korišćenje vodoprivrednih objekata i za vršenje drugih usluga su prihod javnog vodoprivrednog preduzeća. Član 139. njihovo rešavanje preduzeće organ. stav 1. ovog zakona primenjivaće se od 1. Dosadašnji st. Zahtevi za izdavanje vodoprivrednih saglasnosti i vodoprivrednih dozvola podneti do stupanja na snagu ovog zakona rešavaće se u skladu sa propisima koji su bili na snazi u vreme podnošenja zahteva.Član 137. Sredstva od naknade za navodnjavanje. i 5. Odredbe člana 108. januara 1992. ovog člana. odnosno javno vodoprivredno preduzeće određeni ovim zakonom.

postaje stav 4. Član 4. Član 6.000. U članu 105. zastarelosti. U stavu 2. koji glasi: "Deo naknade za izvađeni materijal iz vodotoka u visini od 40%.000.000.000" zamenjuju se rečima: "najmanje 200." Član 5." Član 2. zamenjuju se rečima: "najmanje 4.000 dinara". postaje stav 5. kada su u pitanju preduzeća koja imaju status korporacija primenjuju se propisi o porezu na dobit korporacija a za ostale obveznike plaćanja naknada propisi o plaćanju poreza na dohodak građana. Član 107. Član 7. posle reči: "površinskih" stavlja se zapeta i briše reč: "i" a posle reči: "podzemnih" dodaju se reči: "i mineralnih". ovog člana. dodaje se novi stav 3.prihod opštine na čijoj teritoriji se vrši vađenje ovog materijala. korisnici uplaćuju na račun budžeta opštine a deo ove naknade u visini od 60% na račun javnog vodoprivrednog preduzeća.000 dinara do najvišeg utvrđenog iznosa Zakonom o privrednim prestupima"." Dosadašnji stav 3. U članu 117.000 dinara do najvišeg utvrđenog iznosa Zakonom o privrednim prestupima. posle stava 2.000 do 25. ako te delatnosti predstavljaju tehničko-tehnološku i ekonomsku celinu ili za obavljanje delatnosti kojima se doprinosi efikasnijem i racionalnijem funkcionisanju sistema na vodnom području. menja se i glasi: "U pogledu rokova plaćanja akontacije naknada." Dosadašnji stav 3. Član 3. dodaju se dva nova stava koji glase: "Preduzećima i drugim pravnim licima iz stava 2. korisnici uplaćuju na račun budžeta opštine a deo ove naknade u visini od 90% na račun Fonda za vode. stav 1. dodaje se novi stav 3. obnove postupka i postupka prinudne naplate naknada i drugih pitanja koja nisu uređena ovim zakonom." Dosadašnji stav 3. pojedine poslove javno vodoprivredno preduzeće može poveriti na osnovu ugovora kojim će se urediti uslovi za njihovo obavljanje i druga prava i obaveze u vezi sa obavljanjem tih poslova. reči: "15. posle stava 2. koji glasi: "Deo naknade za korišćenje mineralnih voda u visini od 10%. . Javno vodoprivredno preduzeće osniva preduzeća za obavljanje pojedinih delatnosti iz predmeta svog poslovanja. postaje stav 4. kamata. Posle stava 2. stav 1. reči: "300.". U članu 103. U članu 133.000 do 450.

000 do 10.000" zamenjuju se rečima: "u najmanjem iznosu od 70.000. reči: "od 5.000 do 10. U Zakonu o vodama ("Službeni glasnik RS".000" zamenjuju se rečima: "u najmanjem iznosu od 70. godine. januara 1994. Član 9.000 do 100. stav 1. U članu 124.Član 134.000".000. reči: "od 5. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o valorizovanju novčanih kazni za prekršaje iz republičkih zakona . počev od 1. reči: "od 5. Sredstva od naknade za odvodnjavanje su prihod javnog vodoprivrednog preduzeća.000. Član 45. reči: "od 5. U stavu 2.000" zamenjuju se rečima: "u najmanjem iznosu od 70. Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".000.000" zamenjuju se rečima: "u najmanjem iznosu od 700. broj 46/91).000 do 10. reči: "od 80.000".000" zamenjuju se rečima: "u najmanjem iznosu od 70. briše se.000 do 10. Zakona o valorizovanju novčanih kazni za prekršaje iz republičkih zakona Zakon je objavljen u "Službenom glasniku RS". u članu 118. Član 45. br.000". U članu 119.000. stav 1. Član 2. U stavu 2. reči: "od 5.000 do 10. U stavu 3.000".000.000" zamenjuju se rečima: "u najmanjem iznosu od 70. Član 8.000". 53/93.000".

reči: "u najmanjem iznosu od 70.000. reči: "u najmanjem iznosu od 70.000 novih dinara".000 novih dinara".000. stav 1.000 dinara do najviše utvrđenog iznosa Zakonom o privrednim prestupima" zamenjuju se rečima: "od 50.000. Zakona o izmenama zakona kojima su određene novčane kazne za privredne prestupe i prekršaje Zakon je objavljen u "Službenom glasniku RS". reči: "od najmanje 200.000 dinara do najviše utvrđenog iznosa Zakonom o privrednim prestupima" zamenjuju se rečima: "od 1. 46/91. . Član 2.000.000 novih dinara".000. 53/93 i 67/93).000 novih dinara".000 dinara" zamenjuju se rečima: "od 100 do 1.000 do 10. stav 1.000 do 150.000 dinara" zamenjuju se rečima: "od 100 do 1.000. reči: "u najmanjem iznosu od 70. br.000 do 10.000.000.000 dinara" zamenjuju se rečima: "od 100 do 1.000. reči: "u najmanjem iznosu od 70. 67/93. br.000.000 novih dinara". 48/94. U stavu 2. do 99.000 novih dinara". stav 1. U stavu 2. U stavu 3. 3. reči: "u najmanjem iznosu od 70.000 dinara" zamenjuju se rečima: "od 100 do 1. Član 34.000 dinara" zamenjuju se rečima: "od 100 do 1. U stavu 2. Član 34.000.000 novih dinara". reči: "u najmanjem iznosu od 700. U članu 119.000.000 dinara" zamenjuju se rečima: "od 1.000 novih dinara". br. reči: "od najmanje 4. u članu 117. iznosi novčanih kazni za prekršaje uvećavaju se hiljadu puta. U članu 124. U Zakonu o vodama ("Službeni glasnik RS".000.000.000. U odredbama čl.Zakon je objavljen u "Službenom glasniku RS". U članu 118.

Sedište preduzeća je u Beogradu. reči: "raspolažu javna vodoprivredna preduzeća" zamenjuju se rečima: "raspolaže javno vodoprivredno preduzeće". br. U Zakonu o vodama ("Službeni glasnik RS". tačka 1) menja se i glasi: "1) sredstava budžeta Republike Srbije koja se obezbeđuju za realizaciju poslova od opšteg interesa. Član 3. U stavu 3. Član 5. reči: "Delatnost javnih vodoprivrednih preduzeća (u daljem tekstu: javno vodoprivredno preduzeće) su" zamenjuju se rečima: "Delatnost javnog vodoprivrednog preduzeća je". .". reči: "Javna vodoprivredna preduzeća" zamenjuju se rečima: "Javno vodoprivredno preduzeće". 1.o. 54/96. naziv poglavlja " VI . do 80. posle člana 71. 53/93 i 48/94). FOND ZA VODE" i čl. U dosadašnjem stavu 3. a reč: "poverava" zamenjuje se rečju: "poveriti". U članu 82. Član 1. Član 2." U dosadašnjem stavu 2. koji postaje stav 5.". koji postaje stav 4. zamenjuje se st. Skraćeni naziv preduzeća je: JVP "Srbijavode" sa p. br. Član 4. 72. izradu tehničke dokumentacije u oblasti vodoprivrede. do 3. U članu 81. 46/91. a reč: "upravljaju" zamenjuje se rečju: "upravlja"." dodaju se reči: "vršenje investitorskih poslova kod izgradnje. U članu 86. a posle reči: "organizovanje i sprovođenje mera za zaštitu voda od zagađivanja. odnosno rekonstrukcije vodoprivrednih objekata. koji glase: "Osniva se Javno vodoprivredno preduzeće "Srbijavode" sa potpunom odgovornošću (u daljem tekstu: javno vodoprivredno preduzeće) za obavljanje vodoprivredne delatnosti. brišu se. posle reči: "preduzeće" dodaje se reč: "može". stav 1.Zakon o izmenama i dopunama Zakona o vodama Zakon je objavljen u "Službenom glasniku RS". stav 1.

ovog zakona obezbeđuju se iz naknade za korišćenje voda. kao i za izgradnju objekata za vodosnabdevanje naselja koja se ne mogu uključiti u regionalne sisteme za snabdevanje vodom. reči: "sa programima usvojenim u Fondu" brišu se.U članu 95. 2) izgradnja. katastara. Sredstva ostvarena od naknade za odvodnjavanje. podzemnih i mineralnih voda. izgradnju. ovog člana koriste se kao učešće u finansiranju poslova od opšteg interesa. naknade za zaštitu voda. tehničkih propisa i normativa i dr. rekonstrukciju i proširenje uređaja i postrojenja za prečišćavanje voda i dr). dodaje se novi član koji glasi: "Član 99a Poslovi od opšteg interesa su: 1) izgradnja. naknade za navodnjavanje i naknade za korišćenje vodoprivrednih objekata i za vršenje drugih usluga su prihod javnog vodoprivrednog preduzeća. rekonstrukcija i održavanje višenamenskih akumulacija. Sredstva ostvarena od naknada iz člana 99. planova. stav 4. Sredstva iz stava 2. odnosno do priključka na komunalni sistem vodosnabdevanja. vodoprivrednog bilansa. izrada studija. hidromelioracionih objekata i objekata regionalnih sistema za snabdevanje vodom do vodozahvata pojedinih korisnika. Sredstva ostvarena od naknade za korišćenje voda. rekonstrukcija i održavanje objekata za zaštitu od štetnog dejstva voda. Član 6. programa. Program iz stava 2. 4) zaštita zemljišta od erozije. vrsta i obim radova koji će se finansirati u . Naknada za korišćenje voda plaća se za korišćenje površinskih. 3) preduzimanje mera za zaštitu voda od zagađivanja (ispitivanje kvaliteta voda. naknade za odvodnjavanje. 6) realizacija obaveza i učešće u međunarodnoj saradnji. ovog člana koriste se prema godišnjem programu radova. Visini naknade iz stava 4. ovog člana donosi Vlada. vodoprivrednih osnova.). ovog člana određuju se objekti. Posle člana 99. Programom iz stava 2. naknade za navodnjavanje. naknade za zaštitu voda i naknade za izvađeni materijal iz vodotoka evidentiraju se na posebnom računu ministarstva nadležnog za poslove vodoprivrede. 5) studijsko-istražni radovi (vodoprivredni informacioni sistem. kao i iz sredstava budžeta Republike Srbije za finansiranje poslova od opšteg interesa. Član 99. ovog zakona i druga sredstva obezbeđena u budžetu Republike Srbije za namene iz stava 1. menja se i glasi: "Sredstva za finansiranje vodoprivredne delatnosti iz člana 82. istražni radovi. ovog člana utvrđuje Vlada. a reč: "Fond" zamenjuje se rečima: "ministarstvo nadležno za poslove vodoprivrede"." Član 7. naknade za izvađeni materijal iz vodotoka i naknade za korišćenje vodoprivrednih objekata i za vršenje drugih usluga.

ovog člana. Vlada će imenovati vršioca dužnosti direktora javnog vodoprivrednog preduzeća koji će privremeno. postaje stav 3. prava. Član 11. Ministarstvo nadležno za poslove vodoprivrede preuzeće sredstva. . briše se. Neutrošena sredstva u prethodnoj godini prenose se za iste namene u narednu godinu. Dodelu sredstava za izgradnju i izvođenje drugih radova vrši ministarstvo nadležno za poslove vodoprivrede. posebnom odlukom će utvrditi organizaciju rada i način rukovođenja i finansijskog poslovanja u javnom vodoprivrednom preduzeću i organizovati pripremu statuta i drugih akata. Javno vodoprivredno preduzeće "Sava" i Javno vodoprivredno preduzeće "Morava" prestaju sa radom 31. stav 3. postaje stav 3. visina učešća i druga pitanja vezana za izgradnju. godine.periodu za koji se program donosi. Javno vodoprivredno preduzeće iz člana 2. godine." Član 8. Statut preduzeća iz stava 1. Član 13. predračun radova. Fond za vode prestaje sa radom 31. ugovorom na osnovu sprovedenog konkursa. Član 9. U članu 105. ovog zakona počeće sa radom 1. Vršilac dužnosti direktora. Dosadašnji stav 4. briše se. U članu 103. Član 12. Danom početka rada javno vodoprivredno preduzeće iz člana 2. ovog zakona preuzeće sredstva. dinamika izvođenja radova i ulaganja. obaveze i zaposlene Fonda za vode danom prestanka rada Fonda za vode. prava i obaveze i zaposlene preduzeća iz stava 1. obavljati poslove utvrđene ovim zakonom. decembra 1996. Javno vodoprivredno preduzeće "Dunav". Dosadašnji stav 4. stav 3. do imenovanja direktora. utvrđuje ministarstvo nadležno za poslove vodoprivrede. godine. januara 1997. Vršilac dužnosti direktora imenovaće se u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona. Bliže uslove i kriterijume za dodelu i korišćenje sredstava i način dodele sredstava iz stava 2. do donošenja statuta. rekonstrukciju i održavanje vodoprivrednih objekata. ovog člana. Član 10. decembra 1996. ovog člana doneće se najkasnije u roku od 90 dana od dana početka rada javnog vodoprivrednog preduzeća.

Posebna komisija. decembra 1996. ovog člana ne mogu otuđiti ili opteretiti imovinu. 67/93. drugih sredstava. 101/2005 od 21. Član 15. Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije". vršiti prodaju ili zapošljavati nove radnike. kao i zaposlene koji su radili na tim objektima. . uređaje i druga sredstva u državnoj svojini. korišćenja i održavanja tih objekata. Javno vodoprivredno preduzeće preuzimanjem objekata iz stava 1. sačiniće. ovog člana dužna su da u roku od šest meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona prenesu te objekte na javno vodoprivredno preduzeće. Javno vodoprivredno preduzeće "Sava" i Javno vodoprivredno preduzeće "Morava" suprotno stavu 3. Javno vodoprivredno preduzeće preuzeće objekte. uređaja. ovog člana. Akti i radnje koje budu preduzeli Javno vodoprivredno preduzeće "Dunav". elaborat koji služi kao osnova za preuzimanje objekata. 46/91. Zakona o izmenama zakona kojima su određene novčane kazne za privredne prestupe i prekršaje Zakon je objavljen u "Službenom glasniku RS". ništavi su. preduzeća iz stava 1. prava i obaveza. U Zakonu o vodama ("Službeni glasnik RS". 53/93. u roku od šest meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona.Od dana stupanja na snagu ovog zakona. postrojenja. u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona. odnosno druga pravna lica koja upravljaju objektima iz stava 1.2005. Član 14. u članu 117. preuzima prava i neizvršene obaveze nastale usled izgradnje. godine. 48/94 i 54/96). u saradnji sa vršiocem dužnosti direktora javnog vodoprivrednog preduzeća. br.11. Preduzeća. godine. postrojenjima i uređajima koja nisu preuzela javna vodoprivredna preduzeća iz člana 13. ovog zakona. br. stav 1. Član 45. ovog člana. odnosno drugih pravnim licima iz stava 1 ovog člana. Član 45. postrojenja. koju će obrazovati ministar nadležan za poslove vodoprivrede. do 31. kao i zaposlenih u preduzećima.

dr.000 dinara". 99.000 do 3. Zakona o vodama Zakon je objavljen u "Službenom glasniku RS".000 novih dinara" zamenjuju se rečima: "od 10. br.000 novih dinara" zamenjuju se rečima: "od 10. 48/94 .000 novih dinara" zamenjuju se rečima: "od 90.000 novih dinara" zamenjuju se rečima: "od 100. zakon. U članu 118.000 dinara". Odredbe čl. U članu 119.000 dinara". 54/96 i 101/05 . U stavu 2. zakon.000 do 10.000 do 200.000 do 50.000. reči: "od 100 do 1. Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje da važi Zakon o vodama ("Službeni glasnik RS". reči: "od 1.000 do 50. reči: "od 100 do 1. reči: "od 100 do 1. U stavu 2. Zakona prestaju da važe 1.000.000 do 50.000 dinara". do 107.000 do 50.dr. 67/93 . U članu 124. 81. 53/93 .000 novih dinara" zamenjuju se rečima: "od 10.stav 1.5. Član 227. stav 1.dr.000 dinara".dr. godine. do 96.000 do 10.000 dinara". 46/91. godine.000 do 150.000 novih dinara" zamenjuju se rečima: "od 200. januara 2011. Član 227.000 do 50. br. reči: "od 1.000 do 1. osim odredaba čl.2010.000 dinara". U stavu 3. reči: "od 100 do 1. stav 1. zakon.000 dinara". reči: "od 50. U stavu 2.000 novih dinara" zamenjuju se rečima: "od 10. . zakon). 30/2010 od 7. reči: "od 100 do 1.000 novih dinara" zamenjuju se rečima: "od 10.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful