P. 1
zakon o vodama

zakon o vodama

|Views: 46|Likes:
Published by drvopro

More info:

Published by: drvopro on Mar 23, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/06/2012

pdf

text

original

Zakon o vodama

Zakon je objavljen u "Službenom glasniku RS", br. 46/91, 53/93 i 54/96. Vidi: čl. 45. Zakona - 53/93-2467. Vidi: čl. 2. Zakona - 67/93-3111. Vidi: čl. 34. Zakona - 48/94-1497. Vidi: čl. 45. Zakona - 101/2005-28. Prestao da važi osim odredaba čl. 81. do 96. - vidi: čl. 227. Zakona - 30/2010-80.

I. OPŠTE ODREDBE
Član 1.
Ovim zakonom uređuje se zaštita voda, zaštita od štetnog dejstva voda, korišćenje i upravljanje vodama, kao dobrima od opšteg interesa, uslovi i način obavljanja vodoprivredne delatnosti, organizovanje i finansiranje vodoprivredne delatnosti i nadzor nad sprovođenjem odredaba ovog zakona. Odredbe ovog zakona odnose se na sve površinske i podzemne vode, uključujući vodu za piće, termalnu i mineralnu vodu. Odredbe ovog zakona odnose se i na granične i državnom granicom presečene vodotoke i međurepubličke vode u granicama Republike Srbije, ako posebnim zakonom nije drugačije propisano.

Član 2.
Vode se mogu koristiti na način kojim se ne ugrožavaju prirodna svojstva vode, ne dovodi u opasnost život i zdravlje ljudi, ne ugrožava biljni i životinjski svet, prirodne vrednosti i nepokretna kulturna dobra. Vodu prirodnih vodotoka, prirodnih jezera, prirodnih izvora, javnih bunara i javnih česmi mogu koristiti svi, pod jednakim uslovima za zadovoljavanje životnih potreba

Član 3.
Vodoprivrednom delatnošću, u smislu ovog zakona, smatra se uređenje voda i vodotoka, zaštita od štetnog dejstva voda, zaštita voda od zagađivanja i obezbeđivanje vode za korišćenje.

Član 4.
Vodoprivrednim objektima u smislu ovog zakona smatraju se: 1) objekti za zaštitu od štetnog dejstva voda sa vodoprivrednim uređajima i opremom: nasipi, regulacione građevine, retencije, brane, akumulacije, odvojeni kanali, drenažni bunari, ustave, crpne stanice i objekti za zaštitu od erozija i bujica;

2) objekti za korišćenje voda: akumulacije, vodozahvati, crpne stanice, rezervoari za vodosnabdevanje, magistralni cevovodi ili kanali sa objektima, postrojenja za pripremu pitke vode i brodske prevodnice; 3) objekti za zaštitu voda: glavni kolektor za dovođenje otpadnih voda do uređaja za prečišćavanje otpadnih voda, uređaji za prečišćavanje otpadnih voda i objekti za odvođenje prečišćenih voda; 4) hidromelioracioni objekti sa vodoprivrednim uređajima i opremom: objekti za navodnjavanje i objekti za odvodnjavanje.

Član 5.
Pojedini izrazi, upotrebljeni u ovom zakonu, imaju sledeće značenje: 1) vodno područje je područje koje obuhvata jedan ili više slivova ili njihovih delova koji čine prirodnu hidrografsku celini; 2) melioraciono područje je deo vodnog područja koje obuhvata jedan ili više slivova unutrašnjih voda za koje se jedinstveno uređuje odvodnjavanje suvišnih voda ili dovođenje voda za navodnjavanje; 3) vodna zadruga je oblik organizovanja korisnika voda na određenom području radi korišćenja voda u privredne svrhe; 4) vodni režim je kvalitativno i kvantitativno stanje voda na određenom području i u određenom vremenu; 5) vodoprivredni bilans je kvantitativni i kvalitativni odnos raspoloživih i potrebnih količina površinskih i podzemnih voda u određenom periodu i na određenom području; 6) izvorište je prostor na kome se zahvata voda radi javnog snabdevanja stanovništva (izvor, bunar, deo reke ili jezera, akumulacija ili njen deo); 7) javno snabdevanje stanovništva vodom za piće je snabdevanje vodom više od pet domaćinstava, odnosno više od 20 stanovnika, snabdevanje objekata preduzeća vodom, kao i građana koji samostalno obavljaju delatnosti proizvodnje i prometa životnih namirnica i snabdevanje vodom javnih objekata (škole, domovi kulture, autobuske i železničke stanice i dr.); 8) garantovani minimum je proticaj koji se nizvodno od vodozahvata mora obezbediti u vodotoku; 9) korito za malu vodu je udubljenje kroz koje teku vode vodotoka pri niskim i srednjim vodama, odnosno koje je redovno pokriveno vodama jezera; 10) korito za veliku vodu je prostor preko kojeg teče velika voda vodotoka ili su pokrivena vodama jezera pri visokim vodostajima do verovatnoće pojave jednom u 50 godina; 11) obala je pojas zemljišta koji se proteže neposredno uz korito za veliku vodu vodotoka ili jezera, odnosno akumulacije, a obala u području zaštićenom od poplava je pojas zemljišta širine 50 metara računajući od unutrašnje nožice nasipa prema branjenom području; 12) inundaciono područje je pojas zemljišta između korita za malu vodu i spoljne nožice nasipa, odnosno pojas zemljišta između korita za malu vodu i poplavne linije na području na kojem nisu izgrađeni objekti za zaštitu od štetnog dejstva voda; 13) vodno zemljište je korito i obale vodotoka, jezera i akumulacije; 14) zemljište ugroženo od erozije je zemljište na kome usled dejstva vode nastaju pojave opiranja, brazdanja, podrivanja i klizanja, kao i zemljište podložno ovim uticajima; 15) regionalni sistem za snabdevanje vodom je sistem koji snabdeva vodom dve ili više opština;

16) javni vodovod je sistem za snabdevanje vodom za piće koji ima uređeno i zaštićeno izvorište, kaptažu, rezervoar i vodovodnu mrežu; 17) seoski vodovod je sistem za snabdevanje vodom za piće seoskog naselja koji ima uređeno i zaštićeno izvorište, kaptažu, uređaj za pripremu vode, rezervoar i razvodnu mrežu a kojim ne upravlja javno komunalno preduzeće, odnosno drugo preduzeće; 18) prijemnikom se smatra prirodni i veštački vodotok, jezero i podzemne vode.

II. VODNA PODRUČJA
Član 6.
Radi obezbeđivanja zaštite voda, zaštite od štetnog dejstva voda, uređenja, korišćenja i upravljanja vodama na teritoriji Republike Srbije, obrazuju se vodna područja i to: 1) Vodno područje Dunava koje obuhvata delove slivova Dunava, Tise i Timoka i slivove Mlave i Peka; 2) Vodno područje Save koje obuhvata delove slivova Save i Drine i sliv Kolubare; 3) Vodno područje Morave koje obuhvata sliv Velike Morave i delove slivova Južne Morave, Zapadne Morave, Pčinje, Dragovištice, Lepenca, Belog Drima, Ibra, Čajlanske i Crnog Kamena. Granice vodnih područja iz stava 1. ovog člana utvrđuje Vlada Republike Srbije (u daljem tekstu: Vlada). Teritorija Republike Srbije predstavlja jedinstven vodoprivredni prostor.

Član 7.
Melioraciono područje kao deo vodnog područja obuhvata poljoprivredno, šumsko i građevinsko zemljište, zemljište pod saobraćajnicama i drugo zemljište za koje se sistemima za odvodnjavanje neposredno ili posredno omogućava brže i pogodnije oticanje suvišne vode, sa kojeg dotiče voda na zemljište koje se sistemima za odvodnjavanje štiti od suvišne vode i za koje se dovodi voda za navodnjavanje. Melioraciono područje i njegove granice određuje ministarstvo nadležno za poslove vodoprivrede.

III. VODNI REŽIM
Član 8.
Vodni režim održava se i unapređuje uređivanjem i održavanjem vodotoka, izgradnjom i održavanjem vodoprivrednih objekata i primenom mera za zaštitu od štetnog dejstva voda, korišćenje voda za zaštitu voda od zagađivanja, a u skladu sa vodoprivrednom osnovom, odnosno vodoprivrednim uslovima, vodoprivrednim saglasnostima i vodoprivrednim dozvolama.

1. Vodoprivredna osnova Član 9.

Vodoprivredna osnova je dugoročni plan za održavanje i razvoj vodnog režima na teritoriji Republike Srbije, na jednom ili više vodnih područja ili delu vodnog područja. Vodoprivredna osnova sadrži naročito: postojeće stanje vodnog režima i vodoprivrednih objekata na određenom području, uslove za održavanje i razvoj vodnog režima kojima se obezbeđuju najpovoljnija i najcelishodnija tehnička, ekonomska i ekološka rešenja za jedinstveno upravljanje vodama, zaštitu od štetnog dejstva voda, zaštitu voda i korišćenje voda. Po isteku vremena od 10 godina od dana donošenja vodoprivredne osnove preispitaće se rešenja utvrđena vodoprivrednom osnovom. Vodoprivredna osnova vodnog područja i dela vodnog područja mora biti u skladu sa vodoprivrednom osnovom Republike Srbije. Vodoprivredne osnove iz stava 1. ovog člana, prostorni i urbanistički planovi moraju biti međusobno usklađeni.

Član 10.
Vodoprivrednu osnovu Republike Srbije i vodoprivrednu osnovu vodnih područja iz člana 6. ovog zakona donosi Vlada. Vodoprivrednu osnovu dela vodnog područja donosi ministarstvo nadležno za poslove vodoprivrede. Vodoprivrednu osnovu Republike Srbije priprema ministarstvo nadležno za poslove vodoprivrede. Vodoprivrednu osnovu vodnog područja i dela vodnog područja priprema javno vodoprivredno preduzeće.

2. Vodoprivredni bilans i plan za upravljanje vodnim režimom Član 11.
Vodoprivredni bilans služi za praćenje raspoloživih količina voda po kvalitetu i kvantitetu za srednjoročno i dugoročno planiranje. Vodoprivredni bilans se izrađuje za teritoriju Republike Srbije, po vodnim područjima i njihovim delovima na propisan način. Ministar nadležan za poslove vodoprivrede (u daljem tekstu: ministar vodoprivrede) donosi bliži propis o sadržini i načinu izrade vodoprivrednog bilansa.

Član 12.
Radi zaštite voda, zaštite od štetnog dejstva voda i usklađene upotrebe voda, donosi se plan za upravljanje vodnim režimom. Plan za upravljanje vodnim režimom se izrađuje za teritoriju Republike Srbije i vodno područje. Planom iz stava 1 ovog člana utvrđuju se mere za upravljanje vodnim režimom.

Član 13.
Vodoprivredni bilans za teritoriju Republike Srbije i vodno područje i plan za upravljanje vodnim režimom za teritoriju Republike Srbije, donosi Vlada.

2) sisteme za snabdevanje vodom. investitor je dužan da pribavi vodoprivredne uslove. 5) industrijske objekte čije se otpadne vode ispuštaju u površinske i podzemne vode ili javnu kanalizaciju. 4) zahvat i dovođenje voda za industrijske objekte iz površinskih i podzemnih voda. ovog člana za građenje stambenih. U postupku pripreme tehničke dokumentacije za izgradnju novih i rekonstrukciju postojećih objekata i za izvođenje drugih radova koji mogu uticati na promene u vodnom režimu. Vodoprivrednim uslovima se može propisati obaveza da se ispuštanje vode vrši uzvodno od mesta zahvatanja vode istog korisnika. odnosno prostornim planom i ako se priključuju na javni vodovod i kanalizaciju i bunare za snabdevanje vodom za piće jednog domaćinstva. Vodoprivredni uslovi su potrebni za izgradnju. Uz zahtev za izdavanje vodoprivrednih uslova: investitor podnosi i osnovne podatke o lokaciji. odnosno rekonstrukciju objekata i izvođenje drugih radova i to: 1) brane i akumulacije. luke i . nameni i veličini objekta. ovog člana za koje nije potrebno pribavljanje vodoprivrednih uslova. + Sudska praksa Član 15. termoelektrane i rudnike. 6) postrojenja za prečišćavanje i objekti za odvođenje i ispuštanje otpadnih voda. nije potrebno pribavljanje vodoprivrednih uslova. 7) magistralne i regionalne puteve. priprema ministarstvo nadležno za poslove vodoprivrede. aerodrome. 3) hidroelektrane. a po potrebi i prethodne studije i idejna rešenja kojima se bliže sagledava uticaj objekta na vodni režim. Izuzetno od odredbe stava 1. manjih poslovnih objekata i drugih objekata koji se grade u skladu sa odgovarajućim urbanističkim. Ministarstvo nadležno za poslove vodoprivrede odrediće poslovne i druge objekte iz stava 2. Vodoprivredni uslovi Član 14.Vodoprivredni bilans za deo vodnog područja i plan za upravljanje vodnim režimom za vodno područje donosi ministarstvo nadležno za poslove vodoprivrede. prevodnice. + Sudska praksa 3. Vodoprivredni bilans za vodno područje i njegove delove i plan za upravljanje vodnim režimom za vodno područje priprema javno vodoprivredno preduzeće. železnice i mostove na njima. Vodoprivredni bilans i plan za upravljanje vodnim režimom za teritoriju Republike Srbije. Preduzeća i druga pravna lica koja zahvataju ili ispuštaju vodu dužna su da dostave javnom vodoprivrednom preduzeću podatke o potrošnji i količinama zahvaćenih i ispuštenih voda radi izrade vodoprivrednog bilansa.

Vodoprivredne uslove iz stava 1.pristaništa. tač. povremeno ili trajno da prouzrokuju promene u vodnom režimu ili na koje može da utiče vodni režim. čije se otpadne vode ispuštaju u površinske i podzemne vode. 13) sisteme za odvodnjavanje i navodnjavanje. 23) skladištenje na obalama materija koje mogu zagaditi vodu. ovog člana izdaje opštinski organ uprave nadležan za poslove vodoprivrede. 11. + Sudska praksa 4. Vodoprivredne uslove iz stava 1. 12) ispiranje akumulacionih jezera ili čišćenje nataloženog nanosa iz akumulacionog jezera. ovog člana investitor je dužan da pribavi mišljenje Republičkog hidrometeorološkog zavoda. 11) vađenje peska. 16) veštačko obogaćivanje podzemnih izdana. 26) vodenice i objekte na splavovima. 21. iz površinskih i podzemnih voda. 20. 19. 25) objekte. i 4. sprudova. i 24. 20) sađenje drveća i žbunastog bilja i njihovu seču u koritu za veliku vodu i na obali. a za objekte i radove iz stava 2. 14) zahvat i dovođenje vode za objekte. Vodoprivredne uslove iz stava 1. 22. 25. i 27. izuzev industrijskih. ovog člana i mišljenje javnog vodoprivrednog preduzeća. 27) ostale objekte koji mogu privremeno. čije se otpadne vode ispuštaju u javnu kanalizaciju. izuzev industrijskih. osim za atmosferske vode koje nisu zagađene i vode iz domaćinstva. 16. 14. tač. 17) ribnjake. napuštenih korita i s obala prirodnih vodotoka. 18) seoske vodovode. izuzev industrijskih. 17. 19) izgradnju ili zatrpavanje bušenih i reni bunara i drugih bušotina za potrebe rudarskih i geoloških područja. 15) objekte. 21) promenu katastarske kulture zemljišta na erozivnom području. ovog člana izdaje ministarstvo nadležno za poslove vodoprivrede. 24) podzemna i nadzemna skladišta za naftu i njene derivate i druge opasne materije. kamena i drugog materijala iz korita vodotoka. Pre izdavanja vodoprivrednih uslova za objekte i radove iz st. 8) industrijske i komunalne deponije. 9) uređenje vodotoka i izgradnju zaštitnih vodoprivrednih objekata. 18. prirodnih i veštačkih akumulacija i na područjima ugroženim od erozije. gasovode i produktovode. 2. Vodoprivredna saglasnost . 10) magistralne naftovode. 12. šljunka. do 10. 1. tač. 23. 22) navodnjavanje poljoprivrednog zemljišta otpadnim vodama. 15. ovog člana izdaje javno vodoprivredno preduzeće. i 26. 13.

tač. odnosno javno vodoprivredno preduzeće za objekte i radove za koje su izdali vodoprivredne uslove. 23. + Sudska praksa Član 20. 3. 8. može se izdati po prethodno pribavljenoj vodoprivrednoj saglasnosti. odnosno javno vodoprivredno preduzeće za objekte i radove za koje su izdali vodoprivrednu saglasnost. + Sudska praksa Član 17. 22. 18. Vodoprivredna dozvola je potrebna za: 1) korišćenje i upotrebu voda iz prirodnih i veštačkih vodotoka. stav 1. 5. tač. i 16. (akumulacija za vodosnabdevanje) 2. 14. 2) ispuštanje voda i drugih materija u prirodne i veštačke vodotoke. podzemne vode i javnu kanalizaciju. za objekte i radove koji se odnose na podzemne vode iz stava 1. Vodoprivrednom dozvolom se utvrđuje način i uslovi za upotrebu i korišćenje voda i ispuštanje voda.Član 16. tač. ovog zakona potrebna je i saglasnost ministarstva nadležnog za poslove zdravlja i zaštite životne sredine. urađena u skladu sa vodoprivrednim uslovima. Za objekte i radove iz člana 15. jezera. Vodoprivredna dozvola se izdaje na određeno vreme a najduže za period od 10 godina. ovog člana opštinskog organa uprave nadležnog za poslove zdravlja i zaštitu životne sredine. Pravo stečeno na osnovu vodoprivredne dozvole ne može se preneti na drugog korisnika bez saglasnosti organa. 6. Sudska praksa Član 19. izmenjene prirode i kvaliteta ispuštenih voda. Vodoprivrednu dozvolu izdaje organ. 14. + 3) povećanje količine zahvaćenih i ispuštenih voda. Vodoprivrednom saglasnošću se utvrđuje da je tehnička dokumentacija za objekte i radove. Odobrenje za izgradnju novih i rekonstrukciju postojećih objekata i postrojenja i izvođenje drugih radova. izuzev objekata i radova iz člana 14. i 19. i 24. Ako se izgradnjom objekta ili izvođenjem radova ne otpočne u roku od dve godine vodoprivredna saglasnost prestaje da važi. 7. 4. . jezera i podzemnih voda. 16. stav 2. odnosno javnog vodoprivrednog preduzeća koje je izdalo vodoprivrednu dozvolu. Vodoprivrednu saglasnost izdaje organ. ovog zakona. ovog člana ministarstva nadležnog za geološke poslove. Vodoprivredna dozvola Član 18. + Sudska praksa 5. a za radove iz stava 1. 1.

ovog zakona dostave ministarstvu nadležnom za poslove vodoprivrede. tač. ovog zakona registruje u vodnoj knjizi. Rešenje o utvrđivanju prestanka prava iz stava 1. Član 21. Ministar vodoprivrede donosi bliži propis o obrascu i načinu vođenja vodne knjige. Ministar vodoprivrede donosi bliži propis o sadržini tehničke dokumentacije koja se prilaže uz zahtev za izdavanje vodoprivredne saglasnosti i vodoprivredne dozvole. Uz zahtev za izdavanje vodoprivredne saglasnosti i vodoprivredne dozvole prilaže se tehnička dokumentacija propisane sadržine. magistralnih naftovoda. na propisani način. Odobrenje za upotrebu objekata i postrojenja može se izdati ako je prethodno za njih izdata vodoprivredna dozvola. Član 23. odnosno javno vodoprivredno preduzeće dužni su da sve izdate vodoprivredne saglasnosti. Izuzetno od odredbe stava 1. . Organ. izgradnju nasipa. magistralnih i regionalnih puteva. stav 2. Ostale odredbe o vodnom režimu Član 22. ovog člana donosi organ odnosno javno vodoprivredno preduzeće koje je izdalo vodoprivrednu dozvolu. ovog člana izdaje organ. vodoprivredna saglasnost i vodoprivredna dozvola izdaju se u skladu sa vodoprivrednom osnovom. i 3. vodoprivredne dozvole i potvrdu iz člana 21. 2. železnica. Potvrdu iz stava 2. 3) kad se pravo ne vrši bez opravdanih razloga duže od dve godine. Član 24. mostova. + Sudska praksa 6. Član 25. sađenje drveća i žbunastog bilja u koritu za veliku vodu i na obali. gasovoda i produktovoda. ovog člana odobrenje za upotrebu objekata i to za regulaciju vodotoka. Vodoprivredni uslovi. može se izdati po prethodno pribavljenoj potvrdi o ispunjenosti uslova iz vodoprivredne saglasnosti. 2) ako se korisnik odrekne prava iz dozvole. stav 2. dalekovoda. Opštinski organ uprave nadležan za poslove vodoprivrede i javno vodoprivredno preduzeće dužni su da sve izdate vodoprivredne saglasnosti i vodoprivredne dozvole i potvrdu iz člana 21.Pravo stečeno na osnovu vodoprivredne dozvole prestaje: 1) istekom roka trajanja dozvole. odnosno javno vodoprivredno preduzeće koje je izdalo vodoprivrednu saglasnost. podzemnih i nadzemnih skladišta za naftu i njene derivate i druge opasne materije.

Planovi iz stava 1. Operativni plan za odbranu od poplava donosi ministarstvo nadležno za poslove vodoprivrede. Operativni plan odbrane od poplava se donosi za period od jedne godine. prognozu pojava. javno vodoprivredno preduzeće vodi katastre zagađivača voda. Operativni plan odbrane od poplava sadrži nazive sektora i deonica. obaveštavanja i druge podatke. ovog člana i plan zaštite od elementarnih nepogoda usklađuju se međusobno. Član 28. a najkasnije do 30. Zaštita od štetnog dejstva voda Član 26. . stav 1. Član 30. vodoprivrednih objekata i bujičnih tokova. Zaštita od štetnog dejstva voda obuhvata radove i mere za zaštitu od poplava i leda. Katastri iz stava 1. Opšti plan za odbranu od poplava donosi Vlada za period od pet godina. novembra tekuće godine za narednu godinu. IV. Ministar vodoprivrede i ministar nadležan za poslove zdravlja i zaštite životne sredine (u daljem tekstu: ministar zdravlja i zaštite životne sredine) donose bliži propis o sadržini i načinu vođenja katastra zagađivača voda. potrebna sredstva. kao i kriterijume za proglašavanje redovne i vanredne odbrane od poplava. dužnosti. nazive preduzeća i organizacija koja vrše odbranu i imena odgovornih lica. Član 29. na propisan način. Mere i radovi za odbranu od poplava na određenom području utvrđuju se opštim i operativnim planom za odbranu od poplava. ovog zakona donose se za vodotoke na kojima postoje objekti za zaštitu od štetnog dejstva voda. Član 27. Planovi iz člana 27. VODOPRIVREDNA DELATNOST 1. način osmatranja i evidentiranja hidroloških i drugih podataka. Ministar vodoprivrede donosi bliži propis o sadržini i načinu vođenja katastra vodoprivrednih objekata i bujičnih tokova. ovog člana su javne knjige. Opšti plan za odbranu od poplava sadrži mere koje se moraju preduzeti preventivno i u periodu nailaska velikih voda (spoljnih i unutrašnjih voda).Radi obezbeđenja podataka za zaštitu voda i zaštitu od štetnog dejstva voda. zaštitu od erozije i bujica i otklanjanje posledica od takvog dejstva voda. odgovornosti i ovlašćenja u pogledu preduzimanja pojedinih radnji.

i 29. podatke o stanju i stepenu napunjenosti akumulacionih basena. prelazi. ovog zakona preduzeće se i sledeće mere: evakuacija stanovništva. Preduzeća i druga pravna lica iz stava 1. u meri koja odgovara veličini i drugim tehničkim osobinama ovih objekata. Planove za odbranu od poplava donose i preduzeća i druga pravna lica čija je imovina. mobilizacija građana i njihovih sredstava. dužna su da ove objekte održavaju i iskorišćavaju na način kojim se obezbeđuje prihvatanje poplavnih talasa. određuje ministarstvo nadležno za poslove vodoprivrede. ovog zakona donosi glavni rukovodilac odbrane od poplava. 28. Mere iz stava 1. odnosno visinu slobodnog prostora koji se mora u akumulaciji održavati za prihvatanje poplavnih talasa u pojedinim periodima kao i pogonske uslove za ispuštanje vode iz akumulacije. preduzeće se mere za razbijanje i otklanjanje leda prema planovima iz čl. ovog člana. ovog zakona. radi sprovođenja mera i spasavanja lica i imovine. ovog člana i naređenjima rukovodioca za odbranu od poplava. Ako se zbog nagomilavanja leda stvore ledene pregrade koje mogu prouzrokovati poplave ili ako zbog pokretanja leda u rekama može doći do oštećenja objekata za zaštitu od štetnog dejstva voda i drugih objekata. i 29. 28. Član 36. Član 33. a u slučajevima koji nisu predviđeni planovima za odbranu od poplava takvu odluku donose nadležni organi civilne zaštite. ovog zakona. plovni i drugi objekti i postrojenja. Član 32. može na ugroženom području zabraniti drumski. Član 34. i 29. mere i radove za zaštitu od poplava propisuje skupština opštine. . Preduzeća i druga pravna lica koja koriste akumulacione i retencione basene. Republičkom hidrometeorološkom zavodu i glavnom rukovodiocu za odbranu od poplava. U slučaju proglašenja vanrednog stanja odbrane od poplava pored mera predviđenih planovima iz čl.Za područja koja nisu obuhvaćena planovima iz stava 1. ljudstva i sredstava preduzeća i drugih pravnih lica. Član 35. odnosno područje ugroženo poplavama. Član 31. železnički ili rečni saobraćaj. ovog člana da bi se zaštitili od oštećenja mostovi. dužna su preduzimati preduzeća koja te objekte i postrojenja grade ili održavaju i iskorišćavaju u skladu sa planovima iz stava 1. ovog člana dužna su da redovno dostavljaju ministarstvu nadležnom za poslove vodoprivrede. odnosno odgovarajuće operativno telo određeno planom iz člana 29. a mogu biti ugrožena od poplava. 28. Veličinu zapremine. vodoprivredni. U slučaju opasnosti od poplava ministar vodoprivrede u sporazumu sa ministrom nadležnim za poslove saobraćaja. Odluku o probijanju nasipa i usmerenom plavljenju u slučajevima koji su predviđeni planovima iz čl.

način korišćenja poljoprivrednog zemljišta i dr. dužni su da u najkraćem mogućem roku zaštite vegetacijom ili na drugi pogodan način dovedu zemljište i objekte u prvobitno stanje.). lekova i dr. sanitarne potrebe i napajanje stoke ima prvenstvo nad korišćenjem voda za ostale namene. ovog člana mora biti usklađena sa planom odbrane od poplava. U cilju obezbeđenja potreba u vodi za snabdevanje stanovništva. . Korišćenje voda Član 40. puteva i vodoprivrednih objekata. odnosno korisnici zemljišta dužni su da grade i održavaju zaštitne objekte (pregrade. izvođač radova. livada i oranica. U plavnim zonama mogu se graditi objekti u skladu sa prostornim odnosno urbanističkim članovima kojima se određuje zemljište koje je ugroženo od poplava i uslovi gradnje na tom zemljištu. ustave. Na zemljištima ugroženim od erozije skupština opštine utvrdiće erozivno područje. zabrane ili ograničenja vađenja peska. čišćenje korita i sl. kamena i radi izvođenja radova.) i sprovode mere zaštite (zabrana ili ograničenje seče drveća. zatravljivanje. Osnova iz stava 3. bez vodoprivredne saglasnosti. podzemne vode sa kvalitetom podobnim za piće i vode sa izvora po pravilu se imaju koristiti samo za podmirenje navedenih potreba. rekonstrukcije i izgradnje građevinskih i drugih investicionih objekata došlo do oštećenja površina zemljišta i zbog toga veće izloženosti eroziji. oštećenja izvora. Član 38. terasiranje. retencije i sl. sanitarne i komunalne potrebe. staza. Vodno zemljište se može koristiti. kao pašnjak.) i malih potrošača. Član 39. Gazdovanje zaštitnim šumama sprovodi javno vodoprivredno preduzeće u skladu sa posebnom šumskom osnovom. šuma. Član 37. napajanje stoke. šljunka. stvaranja brazdi i jaruga. U cilju sprečavanja dejstva erozije i bujica sopstvenici.). Voda se mora koristiti racionalno i ekonomično. Korišćenje voda za snabdevanje stanovništva vodom za piće. za industrije koje traže visokokvalitetnu vodu (prehrambena. Ako je na erozivnom području zbog iskorišćavanja zemljišta. Sastavni deo nasipa za odbranu od poplave čine zaštitni pojas sa šumom i zaštitnim zelenilom (zaštitne šume) u inundacionom području u širini od 50 metara pored nasipa. Radi sprečavanja štete od erozije skupština opštine na erozivnom području propisuje protiverozivne mere uz prethodno pribavljeno mišljenje javnog vodoprivrednog preduzeća. izvode zaštitne radove (pošumljavanje. 2.Zemljište između nasipa za odbranu od poplava i korita (inundaciono područje) vodotoka i na zaštićenoj strani iza nasipa u širini od 50 metara može se koristiti na način kojim se ne ugrožava sprovođenje odbrane od poplava a u skladu sa planom odbrane od poplava. odnosno preduzeće ili drugo pravno lice koje iskorišćava objekte i druga dobra od opšteg interesa.

za izvorišta i druge objekte vodosnabdevanja određuju se vodoprivrednom osnovom i prostornim planom. ako posebnim zakonom nije drugačije propisano. Izvorišta od posebnog značaja služe za regionalno snabdevanje vodom. Mere zaštite iz stava 1. Ministar zdravlja i zaštite životne sredine donosi bliži propis o kvalitetu vode koja služi ili je namenjena za piće ili proizvodnju ili preradu životnih namirnica. bioloških. Sistematsko ispitivanje iz stava 2 . Član 43. donose bliži propis o kvalitetu vode koja se koristi za navodnjavanje poljoprivrednih kultura i vodosnabdevanje ribnjaka. ovog člana vrši organizacija koja je posebnim propisom ovlašćena za obavljanje tih poslova. Voda koja služi ili je namenjena za piće ili za proizvodnju i preradu životnih namirnica i sanitarno higijenske i rekreativne potrebe i mineralna voda koja služi za piće ne sme sadržavati materije škodljive za zdravlje iznad propisanih granica a u pogledu fizičkih. Član 44. Vode koje su vodoprivrednom osnovom ili na drugi način određene za piće ne mogu se koristiti za druge svrhe na način koji bi nepovoljno uticao na potrebnu količinu i svojstva vode. Izvorišta iz stava 1. + Sudska praksa Član 42. hemijskih. Ministar vodoprivrede donosi bliži propis o načinu određivanja garantovanog minimuma.Prilikom svakog zahvatanja površinskih voda mora se nizvodno od zahvata obezbediti garantovani minimum. Područja na kojima se nalaze izvorišta koja se po količini i kvalitetu mogu koristiti ili se koriste za snabdevanje vodom za piće moraju biti zaštićena od namernog ili slučajnog zagađivanja i drugih uticaja koji mogu nepovoljno delovati na izdašnost izvorišta i na zdravstvenu ispravnost vode. . bakterioloških. Član 41. Ministar nadležan za poslove poljoprivrede (u daljem tekstu: ministar poljoprivrede) i ministar zdravlja i zaštite životne sredine. za sanitarno higijenske i rekreativne potrebe. ovog člana. Način iskorišćavanja i održavanja seoskih vodovoda vrši se u skladu sa opštim uslovima koje propisuje skupština opštine. Voda koja je namenjena za navodnjavanje poljoprivrednih kultura mora biti propisanog kvaliteta. izvorima. U cilju korišćenja vode za potrebe vodosnabdevanja i rekreacije vrši se sistematsko ispitivanje kvaliteta vode na vodozahvatima (zona neposredne zaštite) i javnim kupalištima. javnim bunarima i javnim česmama upravlja opština. Sistematsko ispitivanje iz stava 1. Prirodnim jezerima. ovog člana i njegove granice određuje Vlada. virusoloških i radioloških svojstava mora odgovarati propisanim uslovima. ovog člana vrši se prema programu koji donosi Vlada.

Član 45. Član 46. da mere i registruju količinu zahvaćene vode i da podatke o tome dostavljaju javnom vodoprivrednom preduzeću. odnosno drugo preduzeće privremeno će ograničiti ili uskratiti korišćenje vode ukoliko zbog rekonstrukcije i kvarova na objektima i postrojenjima. ovog člana donosi ministar zdravlja i zaštite životne sredine u skladu sa propisom o načinu određivanja i održavanja zona i pojaseva sanitarne zaštite. Član 47. ovog zakona su pod posebnom zaštitom. Područje uže zone zaštite i zone neposredne zaštite sa režimima organizacije. ovog člana ustanovljavaju se tri zone zaštite i to: šira zona zaštite. Član 48. Šira zona zaštite obuhvata područje iz stava 1. Za zone neposredne zaštite i uže zone zaštite koje su pod šumom. u skladu s namenom tih zona i propisanim merama zaštite. opštom i posebnom šumskom osnovom određuju se posebni uslovi i način gazdovanja šumama i šumskim zamljištem. Kvantitativne parametre iz stava 1. s obalnim pojasom u širini od oko 500 metara. ovog člana. Javno vodoprivredno preduzeće. Rešenje o određivanju i održavanju zona i pojaseva sanitarne zaštite i ograničenja iz stava 1. Uža zona zaštite obuhvata površinu akumulacionog jezera na najvišem nivou vode. odnosno urbanističkim planovima u skladu sa hidrogeološkim i drugim svojstvima zemljišta. Zona neposredne zaštite nalazi se unutar uže zone zaštite. Član 49. . Komunalna i druga preduzeća kao i druga pravna lica koja koriste vode. dužna su da postave uređaje za merenje. uređenja i korišćenja prostora u užoj i široj zoni zaštite utvrđuju se prostornim. Područja na kojima se nalaze izvorišta iz člana 43. uža zona zaštite i zona neposredne zaštite. Sanitarne i druge preventivne mere zaštite izvorišta odnose se na sve tri zone zaštite područja izvorišta. Radi zaštite. Ministar zdravlja i zaštite životne sredine donosi bliži propis iz stava 7. ovog člana prati Republički hidrometeorološki zavod prema posebnom programu koji donosi Vlada. U područjima iz stava 1. korišćenja i upotrebe površinskih voda obavezno se prate kvantitativni parametri voda. ovog člana. u skladu sa prioritetima za korišćenje vode utvrđenim ovim zakonom i vodoprivrednom osnovom. nastupi nestašica vode u tolikoj meri da se ne mogu zadovoljiti sve potrebe. Član 50.

Član 51. odnosno drugo pravno lice kome to poveri ministarstvo nadležno za geološke poslove. Zaštita voda od zagađivanja sprovodi se radi omogućavanja neškodljivog i nesmetanog korišćenja voda. kao i odgovornosti i ovlašćenja u vezi sa sprovođenjem zaštite. organizacije koje su dužne sprovoditi pojedine mere. rokovi za smanjenje zagađivanja vode. mere za sprečavanje i odlaganje otpadnih i drugih materija na područjima na kojima to može uticati na pogoršanje kvaliteta voda. a dubljih izdani i dubokih podzemnih voda. životinjskog i biljnog sveta i zaštite životne sredine. preduzeće. izvođač je dužan da odmah obavesti ministarstvo nadležno za poslove vodoprivrede i ministarstvo nadležno za geološke poslove i preduzme mere da ne dođe do zagađivanja podzemnih voda. ovog člana su javni i mogu se koristiti bez naknade. 3. Zaštita voda od zagađivanja sprovodi se zabranom. način sprovođenja interventnih mera u određenim slučajevima zagađivanja. Zaštita voda Član 53. Ako se prilikom bušenja i istražnih radova u rudarstvu ili prilikom izvođenja rudarskih i drugih radova naiđe na podzemne vodonosne slojeve. . Ako se pronađene vode iz stava 1. Zaštita voda od zagađivanja sprovodi se u skladu sa planom za zaštitu voda od zagađivanja. Član 54. propisivanjem i preuzimanjem drugih mera sa očuvanje i poboljšanje kvaliteta voda. izuzev prve (freatske) izdani. dubljih izdani i dubokih podzemnih voda. ovog člana neće odmah iskorišćavati izvođač je dužan da o svom trošku zatvori bušotinu. organičavanjem i sprečavanjem unošenja u vode opasnih i štetnih materija. Radi zaštite i korišćenja podzemnih voda obavezno se prati stanje nivoa i kvaliteta podzemnih voda prve freatske izdani. Plan za zaštitu voda od zagađivanja donosi Vlada. prati Republički hidrometeorološki zavod. Stanje nivoa i kvaliteta podzemnih voda prve (freatske) izdani. zaštite zdravlja ljudi. Podaci iz stava 2. mere za prečišćavanje zagađenih voda. Zaštita voda od zagađivanja sprovodi se kontrolom i zabranom rada brana i ustava na rekama koje remete u određenom periodu godine osnovne karakteristike vodotoka. Član 52. dužno je da podatke redovno dostavlja Republičkom hidrometeorološkom zavodu. Bunari i bušotine sa slobodnim isticanjem vode moraju biti opremljeni uređajima za regulisanje isticanja i zatvaranja i zaštitu voda od zagađivanja. Planom za zaštitu voda od zagađivanja utvrđuju se naročito: mere za sprečavanje ili ograničavanje unošenja u vide opasnih i štetnih materija. Preduzeće ili drugo pravno lice koje prati nivo podzemnih voda prve izdani putem svojih kontrolnih (pijezometarskih) bunara.

Član 56. 2) unošenje čvrstih i tečnih materija koje mogu zagaditi vodu ili mogu izazvati zamuljivanje. Sistematsko ispitivanje kvaliteta voda vrši se prema programu koji donosi Vlada. 3) ispuštanje u javnu kanalizaciju otpadnih voda koje sadrže opasne i štetne materije iznad propisanih vrednosti ili koje mogu štetno delovati na mogućnost prečišćavanja voda iz kanalizacije ili koje mogu oštetiti kanalizaciju i postrojenje za prečišćavanje voda. Ministar vodoprivrede i ministar zdravlja i zaštite životne sredine donose bliži propis o načinu ispitivanja kvaliteta voda. Član 58. 5) ostavljanje u koritu za veliku vodu prirodnih i veštačkih vodotoka i jezera materijala koji mogu zagaditi vode. odnosno postigne radi stvaranja uslova za život stanovništva i razvoj privrede. Radi utvrđivanja upotrebljivosti vode za određene namene vrši se klasifikacija voda i kategorizacija vodotoka. Vlada donosi bliži propis o klasifikaciji voda i kategorizaciji vodotoka. 4) korišćenje napuštenih bunara kao septičkih jama. odnosno njihovih delova prema kvalitetu vode koji treba da se održi. U cilju zaštite voda zabranjeno je: 1) unošenje opasnih i štetih materija koje dovode do prekoračenja propisanih vrednosti.Plan za zaštitu voda od zagađivanja priprema ministarstvo nadležno za poslove vodoprivrede i ministarstvo nadležno za poslove zdravlja i zaštitu životne sredine. U cilju praćenja stanja zagađenosti voda vrši se sistematsko ispitivanje kvaliteta površinskih i podzemnih voda. + Sudska praksa Član 57. na propisani način. Kategorizacijom vodotoka se vrši razvrstavanje vodotoka i jezera. Član 55. zaslanjivanje vode i taloženje nanosa. ovog člana. Republički hidrometeorološki zavod vrši sistematsko ispitivanje iz stava 1. Republički hidrometeorološki zavod dostavlja izveštaj o stanju i promenama kvaliteta voda za . Skupština opštine donosi bliži propis o sanitarno-tehničkim uslovima za ispuštanje otpadnih voda u javnu kanalizaciju. Klasifikacijom voda se vrši opšta podela voda u klase i određuju osnovni pokazatelji i granice njihovih dozvoljenih vrednosti za pojedine namene. Ministar zdravlja i zaštite životne sredine donosi bliži propis o opasnim i štetnim materijama u vodama.

Republički hidrometeorološki zavod dužan je da omogući korišćenje podataka iz člana 57. Preduzeća i druga pravna lica iz stava 1. opreme. Republički hidrometeorološki zavod u slučaju havarijskih zagađenja voda dužan je da neprekidno prati kretanje talasa havarijskog zagađenja vode duž vodotoka i obaveštava nadležne organe i javno vodoprivredno preduzeće sve do trenutka nestanka havarijskog zagađenja. kao i druga pravna lica koja ispuštaju otpadne vode u prijemnike i javnu kanalizaciju dužna su da postave uređaj za merenje. aprila tekuće godine za prethodnu godinu) ministarstvu nadležnom za poslove vodoprivrede. da mere i registruju količine otpadnih voda i da podatke o tome dostave javnom vodoprivrednom preduzeću. ovog člana dužna su da rezultate ispitivanja dostave Republičkom hidrometeorološkom zavodu i javnom vodoprivrednom preduzeću jedanput mesečno. kao i sadržini izveštaja o utvrđenom kvalitetu otpadnih voda. preduzeća i druga pravna lica iz člana 59. Član 59. Ministar vodoprivrede i ministar zdravlja i zaštite životne sredine donose bliži propis o načinu i postupku za ispitivanje kvaliteta otpadnih voda. a obaveštenje o havarijskom zagađenju vode u toku istog dana. . Ako dođe do neposredne opasnosti od zagađenja ili do zagađenja vodotoka ili jezera i podzemnih voda. mikrobioloških. Ministar vodoprivrede i ministar zdravlja i zaštite životne sredine aktom određuju preduzeća i druga pravna lica koja ispunjavaju uslove iz stava 1. prostorija i druge propisane uslove. ministarstvu nadležnom za poslove zdravlja i zaštitu životne sredine i javnom vodoprivrednom preduzeću. bez naknade. Republički hidrometeorološki zavod je dužan da odmah po saznanju o havarijskom zagađivanju voda obavesti o tome ministarstvo nadležno za poslove vodoprivrede. Član 61. Preduzeća i druga pravna lica iz stava 1. kao i ispitivanja kvaliteta otpadnih voda ako ispunjavaju uslove u pogledu kadrova. ovog zakona dužna su da preduzmu potrebne mere za smanjenje zagađivanja. ovog člana objavljuje se u "Službenom glasniku Republike Srbije". Akt iz stava 3.prethodnu godinu (do 30. ovog zakona svim zainteresovanim naučnim i stručnim organizacijama. Preduzeća i druga pravna lica koja imaju uređaje za prečišćavanje vode i merne uređaje dužna su ove uređaje održavati u ispravnom stanju i obezbediti njihovo redovno funkcionisanje i vode dnevnik rada uređaja za prečišćavanje voda. ovog člana. minimalnom broju ispitivanja. ministarstvo nadležno za poslove zdravlja i zaštitu životne sredine i javno vodoprivredno preduzeće. bakterioloških i radioloških) ispitivanja kvaliteta površinskih i podzemnih voda. Komunalna i druga preduzeća. ovog člana koja ispuštaju otpadne vode u prijemnike i javnu kanalizaciju dužna su da obezbede ispitivanje kvaliteta preko preduzeća i drugih pravnih lica koja su ovlašćena za vršenje ovih ispitivanja. hidrobioloških. + Sudska praksa Član 60. Preduzeća i druga pravna lica mogu da vrše određenu vrstu (fizičko-hemijskih.

V. Član 62. plovidbi na plovnim putevima. Prava i obaveze i druge odnose koji nastanu u vezi s izvođenjem radova iz stava 1. ODNOSNO KORISNIKA 1.Ako preduzeća i druga pravna lica ne postupe u smislu stava 1. odnosno korisnik zemljišta dužan je da: 1) dopusti prolaz preko zemljišta licima koja su ovlašćena da premeravaju. 4) gazdujue šumama na inundacionom području tako da se ne prave smetnje prirodnom oticanju vode i leda. Preduzeća i druga pravna lica koja ispuštaju otpadnu vodu u prijemnike dužna su da vrše sanaciju i preduzimaju mere za smanjivanje i sprečavanje zagađivanja vode i planiraju sredstva i rokove za njihovo ostvarivanje. Ograničenje prava Član 64. organima koji vrše inspekcijski nadzor. za potrebe izgradnje ili rekonstrukcije vodoprivrednih objekata. 1. ovog člana. tač. sopstvenik. kao i licima koja izvode radove na izgradnji. odnosno korisnik dela obale. + Sudska praksa Član 65. ovog člana sporazumno uređuju sopstvenik. mere za smanjenje zagađivanja preduzeće javno vodoprivredno preduzeće o njihovom trošku. 1. Građanin. zapovednik plovnog objekta i drugo odgovorno lice na plovnom objektu. Sopstvenik. odnosno korisnik zemljišta i preduzeće koje izvodi radove. 2) dopusti korišćenje korita za veliku vodu i obalu reke u širini od 3 metra licima koja su ovlašćena da vrše pregled stanja i održavanja rečnih korita i obala. ovog člana. OGRANIČENjE PRAVA SOPSTVENIKA. tač. održavanju objekata za zaštitu od štetnog dejstva voda i sprovođenju objekata za zaštitu od štetnog dejstva voda i sprovođenju odbrane od poplava. rekonstrukciji i održavanju tih objekata. projektuju i obeležavaju zemljište ili vode. Na izgrađeni seoski vodovod se mogu priključiti preduzeća i druga pravna lica i građani koji nisu učestvovali u izgradnji tog vodovoda pod sledećim uslovima: . Sopstvenik. i 2. Član 63. snimaju. dužan je da odmah prijavi nadležnom organu (kapetaniji pristaništa ili vodoprivrednoj inspekciji ili organu unutrašnjih poslova ili javnom vodoprivrednom preduzeću) ako primeti da je došlo do zagađivanja vode i u vodotoku i jezeru. i 2. odnosno korisnik zemljišta ima pravo na naknadu štete u slučajevima iz stava 1. 3) dopusti slobodno oticanje vode koja dolazi sa uzvodnih zemljišta bez promene pravca i brzine vode.

3. s obzirom na količinu vode. Sopstvenik. 2. vlasnik. naložiti sopstveniku. Preduzeća i druga pravna lica i građani koji su se priključili na seoski vodovod imaju jednaka prava kao i ostali investitori. 2. da snose sve troškove priključenja. ovog člana izdaje opštinski organ uprave nadležan za poslove vodoprivrede. odnosno korisnik vodnog zemljišta. odnosno korisnik ne ukloni drvo iz korita bujičnih tokova. Preduzeća i druga pravna lica i građani koji se priključuju na vodovod iz stava 1. učestvuje na delu na kome je sopstvenik. Posebne mere Član 69. odnosno korisnici seoskog vodovoda. na zahtev javnog vodoprivrednog preduzeća. Radi zaštite obale od rušenja i radi učvršćivanja korita i obezbeđenja proticanja vode i leda. Član 66. Radi zaštite voda i vodotoka. uklanjanje će izvršiti javno vodoprivredno preduzeće bez naknade vrednosti uklonjenog drveta. da od časa priključenja snose troškove održavanja i iskorišćavanja vodovoda. Član 67. odnosno korisnik zemljišta dužan je da na zahtev javnog vodoprivrednog preduzeća ukloni drvo iz korita bujičnih tokova. Sopstvenik. može da zadovolji njihove potrebe.1. odronjavanja obala ili zagušivanja korita zbog štetne vegetacije ili drugih prepreka koje mogu ometati normalan proticaj vode. odnosno korisnik tog objekta dužan je da te povećane troškove naknadi preduzeću koje je prema ovom zakonu dužno da preduzme mere zaštite od štetnog dejstva voda. odnosno ako je sopstvenik. ako se njihovo snabdevanje vodom ne može drukčije rešiti na ekonomičan i racionalan način. zabranjeno je: 1) izvršiti radnje koje mogu oštetiti korita i obale prirodnih i veštačkih vodotoka. i 2. odnosno korisniku zemljišta koji čini obalu da na tom zemljištu izvrše sađenje drveća i žbunastog bilja. radi sprečavanja erozije. ako isti. odnosno sopstvenik ili korisnik vodoprivrednog objekta na obali dužan je da na zahtev javnog vodoprivrednog preduzeća. ovog člana obavezna su: 1. vodoprivredni inspektor će. Kada se izgradnjom objekta kojim se trajno podiže nivo vode prirodnog vodotoka povećavaju troškovi zaštite od štetnog dejstva voda. odnosno korisnik u izvođenju manjih radova na održavanju korita za veliku vodu i obala. sprečavanja oštećenja i zaštite vodoprivrednih objekata i postrojenja. Ako sopstvenik. odnosno korisnik nepoznat. kao i objekata za . da nadoknade srazmerni deo troškova izgradnje. Odobrenje za priključak iz stava 1. Član 68. osim korita za malu vodu.

Ako zainteresovane strane ne postignu sporazum o utvrđivanju prava službenosti i o visini odgovarajuće naknade odluku donosi sud. jezera i retencije. odnosno drugo preduzeće na njegovom zemljištu privremeno smesti materijal izvađen iz vodotoka i jezera radi izvršenja vodoprivrednih radova i da taj materijal transportuje preko tog zemljišta. . stabilnost odbrambenih nasipa. 8) menjati ili presecati tokove podzemnih voda. izuzev ukoliko je tehničkom dokumentacijom dokazano da nije ugrožena stabilnost nasipa. 6) saditi drveće pored kanala u pojasu od 5 metara sa obe strane. odnosno iskorišćavati te vode u obimu kojim se ugrožavaju snabdevanje pitkom ili tehnološkom vodom. 9) na kanalima na udaljenosti manjoj od 2 metra. U slučaju iz stava 1. Član 71. računajući od ivice kanala. odnosno korisnik zemljišta dužan je da dozvoli drugom sopstveniku. ovog člana javno vodoprivredno preduzeće može odobriti obradu zemljišta. sađenje drveća ili drugih zasada. 4) graditi objekte ili vršiti sadnju u plavnoj zoni na način koji ometa proticanje vode i leda ili je u suprotnosti sa propisima za gradnju na plavnom području. rovove i paralelne kanale duž nasipa u pojasu 50 metara prema vodotoku i 100 metara prema branjenom području. ovog člana sopstvenik. odnosno korisnik zemljišta dužan je da dopusti da javno vodoprivredno preduzeće.poglavlje brisano Član 72. orati ili kopati zemlju i obavljati druge radnje kojima se mogu oštetiti kanali ili poremetiti njihovo redovno funkcionisanje. kao i upuštati zagađene vode i materije. kao i menjati prirodne uslove u okolini akumulacionih i retencionih basena usled čega bi moglo doći do klizanja terena. 5) saditi drveće na odbrambenom nasipu ili pored nasipa u pojasu širine 10 metara prema vodotoku i 50 metara na branjenom području. pojave erozije ili nastajanja vododerina i bujica.brisan - . zemlju. jalovinu. koji bi mogli ugroziti: vodni režim. stabilnost brane ili njenu namensku upotrebu. odnosno odvođenja vode preko njegovog zemljišta ako ne postoje povoljniji tehnički ili ekonomski uslovi. odnosno vodni režim. seču drveća. veštačke vodotoke. 3) izvoditi radove i vaditi materijal iz vodotoka.uređenje vodnih tokova ili za zaštitu od štetnog dejstva voda. stabilnost tla i objekata. odnosno korisniku izvođenje radova radi dovođenja. Sopstvenik. 7) kopati bunare. VI. uz pravo na naknadu štete koju sporazumno utvrđuju. regulacionih i drugih vodoprivrednih objekata. računajući od nožice nasipa. kamen. . odnosno drugoj udaljenosti utvrđenoj odlukom javnog vodoprivrednog preduzeća. posečeno drvo i drugi materijal. mineralna i termalna izvorišta. Sopstvenik. 2) unositi u prirodne. Izuzetno od odredbe stava 1. odnosno korisnik zemljišta ima pravo na naknadu štete. ispašu stoke ili obavljanje drugih radova ako se time ne ugrožava stabilnost i sigurnost vodoprivrednih objekata. Član 70.

+ Član 78. 1. . Zakona .brisan Vidi: čl. + Član 77.brisan Vidi: čl.brisan Vidi: čl.54/96-1326.54/96-1326.54/96-1326. 1. . 1. + Član 75. + . Zakona . .54/96-1326. 1.brisan Vidi: čl. + Član 74.54/96-1326.brisan Vidi: čl. . . 1. 1.brisan Vidi: čl. Zakona . Zakona . Zakona .Vidi: čl. 1.54/96-1326. Zakona . + Član 73.54/96-1326. Zakona . + Član 76. .

održavanje i unapređivanje vodnog režima. organizovanje i sprovođenje odbrane od poplava. + Vidi: čl. organizovanje i sprovođenje mera za zaštitu od bujica i erozije. 1. praćenje.30/2010-81. odnosno rekonstrukcije vodoprivrednih objekata. Zakona .akumulacije i brodske prevodnice i tačke 4. tačke 1. tačke 2. + Sudska praksa Pravna mišljenja + Član 82. Osniva se Javno vodoprivredno preduzeće "Srbijavode" sa potpunom odgovornošću (u daljem tekstu: javno vodoprivredno preduzeće) za obavljanje vodoprivredne delatnosti. odvođenje suvišnih voda i organizovanje odbrane od unutrašnjih voda na melioracionom području. ovog zakona. . organizovanje i vođenje vodoprivrednog informacionog .brisan Vidi: čl. kao dobrima u opštoj upotrebi. + Član 80. 1. Objekti iz stava 2. JAVNO VODOPRIVREDNO PREDUZEĆE Član 81. Zakona . osim objekata koje su preduzeća i druga pravna lica izgradila za sopstvene potrebe.brisan Vidi: čl. ovog člana upravlja vodoprivrednim objektima iz člana 4. održavanje i rekonstrukcija vodoprivrednih objekata. Sedište preduzeća je u Beogradu. Zakona . ovog člana i druga sredstva kojima raspolaže javno vodoprivredno preduzeće su u državnoj svojini. vršenje investitorskih poslova kod izgradnje.Član 79. čl. 227. . Skraćeni naziv preduzeća je: JVP "Srbijavode" sa p. obezbeđenje vode za korišćenje. organizovanje i sprovođenje mera za zaštitu voda od zagađivanja.54/96-1326. pripremanje planova i programa u vodoprivredi. Zakona .o. + VII. . Javno vodoprivredno preduzeće iz stava 1. Delatnost javnog vodoprivrednog preduzeća je: gazdovanje vodnim resursima i usklađivanje potrebe za vodom raznih korisnika. 2. izradu tehničke dokumentacije u oblasti vodoprivrede.54/96-1326.54/96-1326.

prava i obaveze delova preduzeća u pravnom prometu. izvršavanje zadataka iz međudržavnih sporazuma u oblasti vodoprivrede i organizovanje studijsko-istraživačkih radova u oblasti vodoprivrede. delokrug rada organa preduzeća. Delatnosti iz stava 1. čl. Član 84. u skladu sa programom prestrukturiranja koji donosi Upravni odbor javnog vodoprivrednog preduzeća. Na planove razvoja iz stava 1. ovog člana poveriti naučno-istraživačkoj instituciji. a na godišnji program rada saglasnost daje ministarstvo nadležno za poslove vodoprivrede. U slučaju iz stava 2. Statutom javnog vodoprivrednog preduzeća bliže se uređuju pitanja unutrašnje organizacije. ovlašćenja u pogledu raspolaganja sredstvima od strane delova preduzeća i druga pitanja od značaja za poslovanje preduzeća. U slučaju nastupanja uslova za otvaranje i sprovođenje stečajnog postupka nad javnim vodoprivrednim preduzećem. 227. odnosno domaćim licima da osnuje preduzeća za obavljanje pojedinih delatnosti iz predmeta svog poslovanja ako te delatnosti predstavljaju tehničko-tehnološku i ekonomsku celinu. ovog člana. + Vidi: čl. Zakona . Nad javnim vodoprivrednim preduzećem ne može se sprovoditi postupak stečaja.30/2010-81. . Javno vodoprivredno preduzeće može studijsko-istraživačke radove iz stava 1.30/2010-81.sistema i dokumentacije o vodama. 227.30/2010-81. 227. 3. Javno vodoprivredno preduzeće može samostalno ili sa stranim. 227. Javno vodoprivredno preduzeće donosi dugoročne i srednjoročne planove razvoja i godišnji program rada. + Vidi: čl. Član 85. + Sudska praksa Pravna mišljenja + Član 83. Zakona . Zakona . Zakona . Narodna skupština Republike Srbije preduzima mere za obezbeđenje uslova za nesmetan rad javnog vodoprivrednog preduzeća i jemči za njegove obaveze.54/96-1326. ovog člana su od javnog interesa. Pretvaranje državne svojine u druge oblike i organizovanje javnog vodoprivrednog preduzeća u društvo vršiće se na način određen propisima kojima se uređuje pitanje transformacije društvenih preduzeća u preduzeća u mešovitoj ili privatnoj svojini. učešće državnog kapitala ne može biti manje od 51% od ukupnog kapitala javnog vodoprivrednog preduzeća.30/2010-81. Zakona . ovog člana saglasnost daje Vlada. + Vidi: čl. + Vidi: čl.

+ Vidi: čl.30/2010-81. 4. 2) naknada utvrđenih ovim zakonom. 7) donosi statut i odluku o usvajanju plana razvoja i programa rada. Član 90. 227. Zakona . izdavanjem deonica i iz drugih izvora. 4) odlučuje o smanjenju i povećanju glavnice. .30/2010-81. + Vidi: čl. Zakona .30/2010-81. kao preduzeća u mešovitoj svojini broj članova Upravnog odbora povećava se za broj predstavnika vlasnika kapitala srazmerno visini tog kapitala u ukupnom kapitalu preduzeća. 227. 4) izdavanjem i prodajom hartija od vrednosti. čl. Javno vodoprivredno preduzeće stiče i pribavlja finansijska sredstva za obavljanje delatnosti i to iz: 1) sredstava budžeta Republike Srbije koja se obezbeđuju za realizaciju poslova od opšteg interesa. Član 88. Upravni odbor: 1) utvrđuje poslovnu politiku. + Vidi: čl. čl.54/96-1326. Zakona . 3) ulaganja domaćih i stranih lica. koji ima 11 članova. Organ upravljanja javnog vodoprivrednog preduzeća je Upravni odbor. 2) donosi dugoročne i srednjoročne planove razvoja i godišnji program rada.30/2010-81. 227. Član 89. 5) odlučuje o osnivanju novih preduzeća. Organi javnog vodoprivrednog preduzeća su: Upravni odbor. Zakona . 6) usvaja izveštaje o poslovanju preduzeća i godišnji obračun. od čega tri člana Upravnog odbora se imenuju od predstavnika zaposlenih u javnom vodoprivrednom preduzeću na način utvrđen statutom.Član 86. U slučaju organizovanja javnog vodoprivrednog preduzeća. Zakona . 227. 3) odlučuje o statusnim promenama. 5) prodajom delova preduzeća. Član 87. direktor i Nadzorni odbor.

9) utvrđuje visinu naknada koje predstavljaju izvor prihoda. potpisuje kolektivni ugovor. vodi poslovanje preduzeća.8) donosi investicione odluke. poslove iz stava 1. Organizovanjem javnog vodoprivrednog preduzeća u preduzeće u mešovitoj svojini. Zakona . O rezultatima nadzora u pismenom obliku Nadzorni odbor obaveštava Vladu i Upravni odbor javnog vodoprivrednog preduzeća. Nadzorni odbor javnog vodoprivrednog preduzeća ima pet članova. Direktor javnog vodoprivrednog preduzeća donosi akt o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta. odnosno udela drugih preduzeća. obavlja Skupština. uz saglasnost Upravnog odbora. Zakona . + Vidi: čl. kao i uslove i način korišćenja vodoprivrednih objekata. 3) daje saglasnost na statusne promene preduzeća. direktora imenuje Upravni odbor uz saglasnost Vlade. Nadzorni odbor vrši nadzor nad poslovanjem javnog vodoprivrednog preduzeća. 227. ovog člana Upravni odbor donosi uz saglasnost ministarstva nadležnog za poslove vodoprivrede. tačka 9. Odluku iz stava 1. Član 92. vrši druge poslove određene zakonom i statutom. Član 91. tač. 4. Vlada: 1) daje saglasnost na statut javnog vodoprivrednog preduzeća. 5. 227. Zakona . organizuje i rukovodi procesom rada. .30/2010-81. 11) utvrđuje normative i standarde za redovno održavanje vodoprivrednih objekata i kriterijuma za obrazovanje cena na redovnom održavanju. ovog člana. 2. 10) odlučuje o kupovini deonica. 227. Obrazovanjem Skupštine. predlaže program rada i plan razvoja i preduzima mere za njihovo sprovođenje.30/2010-81.30/2010-81. + Vidi: čl. samostalno donosi odluke i odgovara za zakonitost rada javnog vodoprivrednog preduzeća. i 10. 4) daje saglasnost na osnivanje ili suosnivanje preduzeća za obavljanje pojedinih delatnosti iz oblasti poslovanja javnog vodoprivrednog preduzeća. pregleda godišnji izveštaj i godišnji obračun. izvršava odluke Upravnog odbora. 3. Član 93. 2) daje saglasnost na program prestrukturiranja. + Vidi: čl. Direktor javnog vodoprivrednog preduzeća predstavlja i zastupa preduzeće.

Protiv upravnog akta javnog vodoprivrednog preduzeća u vršenju javnih ovlašćenja može se podneti žalba ministarstvu nadležnom za poslove vodoprivrede. a posebno da kvalitetno i uredno održava.30/2010-81. Član 96. ministar vodoprivrede preduzima mere kojima se obezbeđuje zaštita tog interesa. 227. Zakona . ovog člana saglasnost daje ministarstvo nadležno za poslove vodoprivrede. dužno je da o tome blagovremeno obavesti ministarstvo nadležno za poslove vodoprivrede. Ako javno vodoprivredno preduzeće zbog nedostatka sredstava nije u mogućnosti da kvalitetno i uredno izvršava poslove. ovog člana. + Član 94.30/2010-81.30/2010-81. + Vidi: čl. Na opšti akt iz stava 3. stara se o čuvanju. 227. ovog člana ne može obezbediti zaštita interesa iz stava 1. Vidi: čl. utvrdiće se poslovi koji se u vršenju vodoprivredne delatnosti moraju obavljati u tom preduzeću u vreme štrajka i način njihovog izvršavanja. 6) imenuje direktora javnog vodoprivrednog preduzeća.5) imenuje članove upravnog odbora. 227. + Sudska praksa . Član 95. Zakona . odnosno kolektivnim ugovorom. Prema licu koje ne izvrši nalog direktora iz stava 2. redovnom održavanju. 7) imenuje članove Nadzornog odbora. + Vidi: čl.30/2010-81. preduzeća i drugih pravnih lica statutom ili drugim opštim aktom javnog vodoprivrednog preduzeća. korišćenju i funkcionisanju vodoprivrednih objekata. 8) razmatra izveštaj Nadzornog odbora. Zakona . 227. Radi zaštite interesa građana. ovog člana preduzeće se mere utvrđene statutom. Javno vodoprivredno preduzeće u vršenju javnih ovlašćenja ima pravo na stvarne troškove utvrđene opštim aktom preduzeća. ovog člana i način njihovog izvršavanja. Direktor javnog vodoprivrednog preduzeća će odrediti radnike koji će raditi na izvršavanju poslova iz stava 1. u skladu sa zakonom. U slučaju da se preduzimanjem mera iz stava 2. Javno vodoprivredno preduzeće je dužno da u vršenju javnih ovlašćenja obezbedi efikasno i pod jednakim uslovima ostvarivanje prava i dužnosti preduzeća i drugih pravnih lica i građana pod uslovima utvrđenim ovim zakonom. + Vidi: čl. Zakona .

čl. 3) preduzimanje mera za zaštitu voda od zagađivanja (ispitivanje kvaliteta voda. Visini naknade iz stava 4.30/2010-81. hidromelioracionih objekata i objekata regionalnih sistema za snabdevanje vodom do vodozahvata pojedinih korisnika. rekonstrukcija i održavanje višenamenskih akumulacija. Vodna zadruga je dužna da radove na odvodnjavanju i navodnjavanju uskladi sa planovima i programima javnog vodoprivrednog preduzeća.53/93-2460. Sredstva ostvarena od naknade za korišćenje voda. IX.VIII. Zakona . naknade za odvodnjavanje. + Sudska praksa Član 99a Poslovi od opšteg interesa su: 1) izgradnja. naknade za navodnjavanje i naknade za korišćenje vodoprivrednih objekata i za vršenje drugih usluga su prihod javnog vodoprivrednog preduzeća. Zakona . ovog člana utvrđuje Vlada. naknade za zaštitu voda. čl. 1. Član 98. Sredstva za finansiranje vodoprivredne delatnosti iz člana 82. VODNA ZADRUGA Član 97. Sredstva ostvarena od naknade za odvodnjavanje. 2) izgradnja. naknade za zaštitu voda i naknade za izvađeni materijal iz vodotoka evidentiraju se na posebnom računu ministarstva nadležnog za poslove vodoprivrede. podzemnih i mineralnih voda. izgradnju. + Vidi: čl. rekonstrukcija i održavanje objekata za zaštitu od štetnog dejstva voda.54/96-1326. naknade za navodnjavanje. Naknada za korišćenje voda plaća se za korišćenje površinskih. FINANSIRANjE VODOPRIVREDNE DELATNOSTI Član 99. zainteresovana lica na melioracionom području ili delu melioracionog područja mogu osnovati vodnu zadrugu u skladu sa zakonom kojim se uređuju pitanja poslovanja i osnivanja zadruge. 6. kao i za izgradnju objekata za vodosnabdevanje naselja koja se ne mogu uključiti u regionalne sisteme za snabdevanje vodom. rekonstrukciju i proširenje uređaja i postrojenja za prečišćavanje voda i dr). 227. . naknade za izvađeni materijal iz vodotoka i naknade za korišćenje vodoprivrednih objekata i za vršenje drugih usluga. kao i iz sredstava budžeta Republike Srbije za finansiranje poslova od opšteg interesa. U cilju odbrane od štetnog dejstva voda ili obezbeđenja uslova za korišćenje voda. Zakona . ovog zakona obezbeđuju se iz naknade za korišćenje voda. odnosno do priključka na komunalni sistem vodosnabdevanja.

Naknada za odvodnjavanje se ne plaća za zemljište pod nasipima za odbranu od poplave. dinamika izvođenja radova i ulaganja.). Naknada za odvodnjavanje građevinskog zemljišta plaća se po jedinici površine. ovog člana utvrđuje se u zavisnosti od visine troškova odvodnjavanja i održavanja. Član 100. Bliže uslove i kriterijume za dodelu i korišćenje sredstava i način dodele sredstava iz stava 2. 5) studijsko-istražni radovi (vodoprivredni informacioni sistem. visina učešća i druga pitanja vezana za izgradnju.30/2010-81. Dodelu sredstava za izgradnju i izvođenje drugih radova vrši ministarstvo nadležno za poslove vodoprivrede. vrsta i obim radova koji će se finansirati u periodu za koji se program donosi. količine vode koja se sa njega sliva. utvrđuje ministarstvo nadležno za poslove vodoprivrede. Zakona . ovog člana ne može biti manja od desetostrukog ni veća od . Sredstva ostvarena od naknada iz člana 99. Visina naknade iz stava 3.4) zaštita zemljišta od erozije. Programom iz stava 2. 227. Naknada za odvodnjavanje šumskog zemljišta ne može biti manja od polovine propisne naknade za odvodnjavanje poljoprivrednog zemljišta. građevinskog i šumskog zemljišta.54/96-1326. programa. katastara. kanalima i drugim vodoprivrednim objektima kojima upravlja javno vodoprivredno preduzeće. čl. vodoprivrednog bilansa.30/2010-81. zemljišta pod saobraćajnicama i drugog zemljišta na melioracionom području koje se neposredno. Naknada za odvodnjavanje poljoprivrednog i šumskog zemljišta obračunava se i plaća na osnovu katastarskog prihoda. 6) realizacija obaveza i učešće u međunarodnoj saradnji. odnosno po jedinici površine. 227. odnosno posredno odvodnjava. + Vidi: čl. 7. zavisno od namene zemljišta. predračun radova. istražni radovi. ovog člana koriste se kao učešće u finansiranju poslova od opšteg interesa. odnosno sopstvenici poljoprivrednog. Zakona . ovog zakona i druga sredstva obezbeđena u budžetu Republike Srbije za namene iz stava 1. ugovorom na osnovu sprovedenog konkursa. planova. ovog člana koriste se prema godišnjem programu radova. vodoprivrednih osnova. tehničkih propisa i normativa i dr. + Vidi: čl. funkcionisanja i izgradnje objekata za odvodnjavanje na melioracionom području. Zakona . ovog člana donosi Vlada. Naknadu za odvodnjavanje plaćaju korisnici. Član 101. stav 4. pod ribnjacima i retencijama. Neutrošena sredstva u prethodnoj godini prenose se za iste namene u narednu godinu. Program iz stava 2. Sredstva iz stava 2. Visina naknade iz stava 1. izrada studija. rekonstrukciju i održavanje vodoprivrednih objekata. ovog člana određuju se objekti. ovog člana.

Zakona .30/2010-81. čl. čl. Naknada za navodnjavanje plaćaju sopstvenici. sprudova. Naknadu za korišćenje voda plaćaju korisnici površinskih.30/2010-81. napuštenih . Sredstva ostvarena od naknade iz st. + Sudska praksa Član 104. Sredstva ostvarena od naknade za zaštitu voda koriste se za preduzimanje mera zaštite voda od zagađivanja i prečišćavanja otpadnih voda. Naknadu za zaštitu voda plaćaju preduzeća i druga pravna lica i građani srazmerno količini. Zakona . funkcionisanje i rekonstrukciju objekata za navodnjavanje na melioracionom području. Zakona .30/2010-81. 1. Član 102. Naknada za izvađeni pesak. Član 103. + Vidi: čl.dvadesetostrukog iznosa naknade za odvodnjavanje poljoprivrednog zemljišta. + Vidi: čl. 8. stepenu zagađenosti i vrsti otpadne ili druge vode promenjenih svojstava. i 3. koju direktno ili indirektno ispuštaju u površinske ili podzemne vode. Zakona . + Vidi: čl. podzemnih i mineralnih voda srazmerno količini i kvalitetu zahvaćene vode i zavisno od namene za koju se voda koristi. odnosno korisnici zemljišta za koje je obezbeđena voda. Zakona . Javno elektroprivredno preduzeće plaća naknadu srazmerno količini proizvedene električne energije u hidroelektranama. Visina naknade za navodnjavanje se određuje u zavisnosti od visine troškova za održavanje i funkcionisanje objekata za navodnjavanje i količine zahvaćene vode iskazane po m3 ili po jedinici površine. 227. odnosno druge materije kojom se pogoršava kvalitet voda i uslovi njenog korišćenja. Sredstva ostvarena od naknade za navodnjavanje koriste se za održavanje. 227.54/96-1326. 227. funkcionisanje i izgradnju objekata za odvodnjavanje na melioracionom području. 2. Član 105. + Vidi: čl. Zakona .53/93-2460. šljunak i drugi materijal izvađen iz korita vodotoka. 227. Sredstva ostvarena od naknade za korišćenje voda koriste se za finansiranje izgradnje objekata za snabdevanje stanovništva i privrede vodom i za uređenje vodotoka. ovog člana koriste se za održavanje.30/2010-81.

+ Pravna mišljenja Član 106. Zakona . Zakona . Nadzor nad zakonitošću akata javnog vodoprivrednog preduzeća kojima se rešava o pravima i dužnostima građana. Visinu naknada za korišćenje vodoprivrednih objekata i za vršenje drugih usluga (plovidba. 227. Inspekcijski nadzor obuhvata nadzor nad primenom ovog zakona. . Inspekcijski nadzor u oblasti koja se odnosi na vodu za piće vrše organi sanitarne inspekcije. kamata.30/2010-81. + Vidi: čl. čl. + Sudska praksa X.30/2010-81.30/2010-81. + Vidi: čl. čl. utvrđuje javno vodoprivredno preduzeće uz saglasnost ministarstva nadležnog za poslove vodoprivrede.). Član 109. U pogledu rokova plaćanja akontacije naknada. obnove postupka i postupka prinudne naplate naknada i drugih pitanja koja nisu uređena ovim zakonom. Zakona .53/93-2460. čl. 3. prirodnih i veštačkih akumulacija i na područjima ugroženim od erozije. preduzeća i drugih pravnih lica i inspekcijski nadzor u oblasti vodoprivrede vrši ministarstvo nadležno za poslove vodoprivrede. + Sudska praksa Član 107. zastarelosti. 9. korisnici uplaćuju na račun budžeta opštine a deo ove naknade u visini od 60% na račun javnog vodoprivrednog preduzeća. proizvodnja električne energije i dr. drugih propisa i opštih akata koji se odnose na izgradnju novih i rekonstrukciju postojećih objekata i izvođenje drugih radova koji mogu uticati na promene u vodnom režimu. kada su u pitanju preduzeća koja imaju status korporacija primenjuju se propisi o porezu na dobit korporacija a za ostale obveznike plaćanja naknada propisi o plaćanju poreza na dohodak građana.53/93-2460. Sredstva ostvarena od naknade iz stava 1. + Vidi: čl. Zakona . Zakona . plaća se prema količini izvađenog materijala.54/96-1326.korita i sa obala prirodnih vodotoka. Deo naknade za izvađeni materijal iz vodotoka u visini od 40%. Zakona . ovog člana koriste se za uređenje vodotoka. UPRAVNI ODBOR Član 108. 227. 227. 4.

ako u roku određenom rešenjem vodoprivrednog inspektora nije podnet zahtev za izdavanje vodoprivredne saglasnosti ili je podnet zahtev pravosnažno odbijen. vodoprivredni inspektor pismeno će konstatovati nađene nepravilnosti i nedostatke i narediće rešenjem mere za njihovo otklanjanje. 5) naredi prestanak rada preduzeća i drugim pravnim licima kada utvrdi da otpadne vode koje ispuštaju sadrže opasne materije u količinama većim od dozvoljenih. vodoprivredni inspektor: 1) vrši kontrolu nad izgradnjom objekata i izvođenjem drugih radova koji mogu da prouzrokuju kvalitativne ili kvantitativne promene u prirodnom ili veštački uspostavljenom vodnom režimu. Vodoprivredni inspektor ovlašćen je i dužan da naredi da se utvrđene nepravilnosti i nedostaci otklone u roku koji on odredi i to da: 1) zabrani. katastara voda. vodoprivrednim dozvolama i potvrdama. odnosno vodoprivrednoj dozvoli ili bez vodoprivredne saglasnosti. ispuštanje voda. Žalba protiv rešenja iz stava 1. poslovnih knjiga i ostalih dokumenata. 4) kontroliše funkcionisanje uređaja na objektima koji su od značaja za sigurnost objekata i postrojenja. 3) vrši kontrolu načina iskorišćavanja vodoprivrednih objekata radi utvrđivanja da li je njihovo iskorišćavanje u skladu sa izdatim vodoprivrednim saglasnostima. vađenje materijala. Ako prilikom vršenja nadzora utvrdi da se preduzeće ili drugo pravno lice i građanin nisu pridržavali ovog zakona ili propisa donetih na osnovu njega. vodoprivrednih saglasnosti. zagađivača voda. 3) zabranjeni ili ograničeni korišćenje voda. . 2) vrši kontrolu vodoprivrednih dozvola.U vršenju poslova vodoprivredne inspekcije. određujući i rokove za njihovo sprovođenje. jezerima i podzemnim vodama. ispravnost i efikasnost uređaja za prečišćavanje otpadnih voda. vodnih knjiga. potvrda. odnosno vodoprivredne dozvole. 2) naredi sađenje drveća i žbunastog bilja u slučajevima utvrđenim ovim zakonom. odnosno korišćenje objekata i postrojenja u slučajevima utvrđenim ovim zakonom. 7) kontroliše poštovanje propisanog vodnog režima u pogledu obezbeđenja garantovanog minimalnog proticaja nizvodno od zahvata. dok se količine tih materija ne smanje ispod dozvoljenih granica. 6) kontroliše funkcionisanje. 5) kontroliše režim i kvalitet voda u prirodnim i veštačkim vodotocima. odnosno obustavi izvođenje radova koji se izvode suprotno izdatoj vodoprivrednoj saglasnosti. bujičnih tokova i vodoprivrednih objekata. odnosno zasađeni bez vodoprivredne saglasnosti. Član 110. Protiv rešenja vodoprivrednog inspektora može se izjaviti žalba Vladi. dokumentacije za odbranu od poplava. 4) naredi rušenje objekata i postrojenja ili uklanjanje drveća i žbunastog bilja koji su izgrađeni. ovog člana ne odlaže izvršenje rešenja. Preduzeća i druga pravna lica i građani dužni su da vodoprivrednom inspektoru omoguće vršenje nadzora i pruže potrebne podatke.

6) naredi prečišćavanje. Ko vađenjem peska. dezinfekciju i druge propisane sanitarne mere radi popravke ili zaštite kvaliteta vode za piće. Vodoprivredni inspektor može po potrebi organizovati uzimanje uzoraka vode i otpadnih voda radi analize i provere stepena zagađenosti voda a troškove analize snosi preduzeće i drugo pravno lice ili građanin od koga potiče zagađenje ako analiza pokaže da je došlo do zagađenja vode iznad propisanih granica. Član 112. 4) naredi otklanjanje nedostataka na objektima i postrojenjima za javno snabdevanje vodom za piće koji mogu nepovoljno delovati na zdravstvenu ispravnost vode za piće. izvorišta koja služe za javno snabdevanje vodom za piće. diplomirani inženjer poljoprivrede. 5) zabrani upotrebu vode za piće za koju je ovlašćeno preduzeće ili drugo pravno lice utvrdilo da s obzirom na propisana fizička. uništi ili učini neupotrebljivim vodoprivredni objekat kazniće se za krivično delo zatvorom do pet godina. odnosno puštanje u rad objekata i postrojenja za javno snabdevanje vodom za piće ako nije pribavljena saglasnost nadležnog organa za poslove zdravlja i zaštite životne sredine. nije zdravstveno ispravna. odnosno koja su u pojasu sanitarne zaštite. virusološka i radiološka svojstva. Organ sanitarne inspekcije je ovlašćen i dužan da: 1) zabrani korišćenje za druge svrhe vode koja služi za piće ili je namenjena za piće. diplomirani inženjer šumarstva. Ko ošteti. Poslove vodoprivrednog inspektora može obavljati radnik koji pored zakonom utvrđenih uslova za rad u organima uprave ima stručnu spremu sedmog stupnja i to: diplomirani građevinski inženjer. XI. hemijska. diplomirani tehnolog. 3) zabrani izgradnju ili rekonstrukciju. vodoprivrednog smera i sa najmanje tri godine radnog iskustva na poslovima iz okvira vodoprivredne delatnosti. šljunka i drugog materijala iz korita vodotoka. Član 115. korišćenje zemljišta ili vršenje druge delatnosti u zoni zaštite. ako to ugrožava zdravstvenu ispravnost. bakteriološka. Član 113. obale i regulacione .Član 111. 7) naredi preduzimanje drugih mera koje su potrebne u cilju zaštite zdravstvene ispravnosti vode za piće. ošteti korito. ako bi to korišćenje nepovoljno uticalo na zdravstvenu ispravnost vode. KAZNENE ODREDBE Član 114. hidrotehničkog smera. bujičarskog smera. 2) zabrani izgradnju ili upotrebu objekata i postrojenja. biološka.

000 do 3. ovog zakona). ovog zakona). 8) prilikom svakog zahvatanja površinskih voda. ovog zakona). 12) ne preduzme potrebne mere iz člana 61.000. 10) vodu određenu za piće koristi za druge svrhe koje nepovoljno utiču na potrebnu količinu i svojstvo vode (član 41. ovog zakona). stav 3.000 dinara ako: 1) izvodi radove na izgradnji novih ili rekonstrukciju ili uklanjanje postojećih vodoprivrednih objekata ili izgradnju ili rekonstrukciju drugih objekata ili postrojenja. stav 1. Zakona . stav 1. 13) ako preduzme neku od radnji iz člana 69. stav 2. ovog zakona). Zakona . Član 117.000 do 200. stav 1. 45. Preduzeće ili drugo pravno lice kazniće se za privredni prestup novčanom kaznom u iznosu od 200. 11) preduzme neku od radnji iz člana 56. stav 1. 34. Član 116.48/94-1497. + Vidi: čl.101/2005-28. ovog zakona. 7) kao izvođač radova ili preduzeće ili drugo pravno lice koje iskorišćava objekte ili druga dobra ne preduzme potrebne mere iz člana 39. + Sudska praksa . ili vrši druge radove bez vodoprivredne saglasnosti ili protivno izdatoj vodoprivrednoj saglasnosti (član 16. stav 4. 6) u plavnim zonama gradi objekte suprotno propisanim uslovima (član 36. Zakona . ovog zakona). Ko bez vodoprivredne dozvole vrši punjenje akumulacije ili koristi vode iz akumulacije i time izazove opasnost po život ili zdravlje ljudi ili imovine većih razmera kazniće se za krivično delo zatvorom do pet godina. hemijskih. plovnih ili drugih objekata i postrojenja u slučaju nagomilavanja leda (član 34. ovog člana kazniće se i odgovorno lice u preduzeću ili drugom pravnom licu novčanom kaznom od 90. ovog zakona). bioloških. 5) ne preduzme mere za zaštitu vodoprivrednih. ovog zakona.000 dinara. 9) voda za piće sadrži materije škodljive za zdravlje iznad propisanih granica. 4) preduzeće ili drugo pravno lice ako ne donese plan za odbranu od poplava (član 30. ovog zakona). stav 4. ovog zakona. 5. Za privredni prestup iz stava 1. nizvodno od zahvata ne obezbedi vode za potrebe garantovanog minimuma (član 40. stav 2. virusoloških i radioloških svojstava ne odgovara propisanim uslovima (član 41. 3) pravo stečeno na osnovu vodoprivredne dozvole prenosi bez saglasnosti organa. čl. čl.građevine kazniće se za krivično delo zatvorom do pet godina ili novčanom kaznom. bakterioloških.53/93-2460. a u pogledu fizičkih. ovog zakona. ovog zakona) ili protivno vodoprivrednoj dozvoli (član 19. stav 6. odnosno javnog vodoprivrednog preduzeća koji je izdao dozvolu (član 19. ovog zakona). 2) vrši neku radnju bez vodoprivredne dozvole (član 18.

000. preko preduzeća i drugih pravnih lica koja su ovlašćena za vršenje ovih ispitivanja (član 59. ovog zakona). ovog zakona). mere i registruju količinu zahvaćene vode i podatke o tome ne dostave javnom vodoprivrednom preduzeću (član 49. stav 3. stav 1. 11) ne postave uređaj za merenje. vodoprivredne dozvole i potvrde ne registruje u vodnoj knjizi (član 24. st. 6) ne dostavi podatke iz člana 33. stav 1. stav 1. 9) protivno vodoprivrednoj osnovi ili prostornom planu ne zaštiti izvorište i druge objekte od namernog ili slučajnog zagađenja ili drugih uticaja koji mogu nepovoljno delovati na izdašnost izvorišta i na zdravstvenu ispravnost vode (član 43. stav 3. ovog zakona). stav 1. ovog zakona). 14) bunare i bušotine sa slobodnim isticanjem vode ne opremi uređajima za regulisanje isticanja i zatvaranja i zaštitu voda od zagađivanja (član 52. ovog zakona). ovog zakona). rezultate ispitivanja u rokovima određenim članom 60. . stav 3. ovog zakona). 4) katastre zagađivača voda. stav 1. 15) ne postave uređaje za merenje. ovog zakona). 1. i 2. ovog zakona. stav 2. ovog zakona. 12) redovno ne dostavlja podatke o nivou i kvalitetu podzemnih voda prve izdani koje prate putem svojih kontrolnih (pijezometarskih) bunara (član 51. stav 1. stav 2. vodoprivrednih objekata.000 dinara ako: 1) ne dostavi podatke o potrošnji i količinama vode radi izrade vodoprivrednog bilansa (član 13. stav 5. ovog zakona). vodoprivredne dozvole i potvrde ne dostavi ministarstvu nadležnom za poslove vodoprivrede (član 24.000 do 1. ovog zakona). 2) u postupku pripreme tehničke dokumentacije za izgradnju novih i rekonstrukciju postojećih vodoprivrednih i drugih objekata i izvođenje drugih radova. ovog zakona. ovog zakona. 3) sve izdate vodoprivredne saglasnosti. 10) ukoliko privremeno ne ograniči ili uskrati korišćenje vode u slučajevima predviđenim u članu 48.Član 118. 7) ako zemljište koristi na način kojim se ugrožava sprovođenje odbrane od poplava (član 36. bujičnih tokova i protiverozionih objekata ne vodi na propisani način (član 25. ovog zakona). stav 5. 13) kao izvođač radova ne postupi po odredbama člana 52. ovog zakona. ovog zakona) ili sve izdate vodoprivredne saglasnosti. Preduzeće ili drugo pravno lice kazniće se za prekršaj novčanom kaznom od 100. 8) ako ne preduzme mere iz člana 37. 18) ne dostave Republičkom hidrometeorološkom zavodu. 16) uređaj za prečišćavanje voda i merne uređaje ne održavaju u ispravnom stanju i ne obezbeđuju njihovo redovno funkcionisanje i ne vode dnevnik rada ovih uređaja (član 59. mere i registruju količine otpadnih voda i da podatke o tome dostave javnom vodoprivrednom preduzeću (član 59. ne pribavi vodoprivredne uslove (član 15. 5) koristi akumulacione i retencione basene suprotno članu 33. stav 3. 17) ne obezbede ispitivanje kvaliteta voda koje ispuštaju u prijemnike i javnu kanalizaciju. ovog zakona). ovog zakona.

odnosno korisnik dela obale primeti a ne prijavi nadležnom organu da je došlo do zagađivanja voda u vodotocima i jezeru (član 63. stav 1. odnosno korisnik zemljišta ne dopusti korišćenje nekog od prava iz člana 71. stav 1. čl. ovog zakona) ili protivno vodoprivrednoj dozvoli (član 19. odnosno nove vodoprivredne dozvole (član 18. Za prekršaj iz stava 1. ovog zakona ili ako ne izvrši neku obavezu iz člana 58. 34. 21) kao sopstvenik. odnosno korisnik zemljišta ne dopusti korišćenje nekog od prava iz čl. ovog zakona. odnosno organa sanitarne inspekcije donetog na osnovu ovlašćenja iz ovog zakona. ovog zakona. ovog zakona). 26) ne postupi po rešenju vodoprivrednog inspektora. 57.000 do 50. stav 4. stav 2. Zakona . 2) izvodi radove na izgradnji ili rekonstrukciji objekata ili postrojenja ili vrši druge radove bez vodoprivredne saglasnosti ili protivno izdatoj vodoprivrednoj saglasnosti (član 16. 3) vrši neku radnju bez vodoprivredne dozvole.000 dinara. ovog zakona. stav 1. Odgovorno lice u Republičkom hidrometeorološkom zavodu kazniće se za prekršaj novčanom kaznom od 10. Član 119. 2. ovog zakona). 5) u plavnim zonama gradi objekte suprotno propisanim uslovima (član 36.53/93-2467.67/93-3111. 23) iz korita bujičnih tokova ne ukloni drvo na zahtev javnog vodoprivrednog preduzeća (član 68. Zakona . ovog zakona).48/94-1497. 64. 45. stav 6. ovog zakona). čl.000 do 50. u skladu sa programom iz čl. . 25) vodoprivrednom inspektoru ne omogući vršenje nadzora ili mu ne pruži potrebne podatke (član 109. ovog zakona).000 do 50.19) ne preduzmu mere iz člana 62. + Vidi: čl.000 dinara ako ne vrši sistematsko ispitivanje kvaliteta voda u vodotocima. 27) postupi protivno propisu donetom na osnovu ovlašćenja iz ovog zakona ukoliko za takvu radnju nije propisana stroža kazna. 45. ovog zakona). ovog zakona). 20) kao sopstvenik. čl.000 dinara za prekršaj kazniće se građanin ako: 1) u postupku pripreme tehničke dokumentacije za izgradnju novih i rekonstrukciju postojećih vodoprivrednih i drugih objekata i izvođenje drugih radova ne pribavi vodoprivredne uslove (član 15. 4) pravo stečeno na osnovu vodoprivredne dozvole prenosi bez saglasnosti organa koji je izdao dozvolu (član 19. ukoliko za takvu radnju nije propisana stroža kazna. Zakona . stav 1. odnosno sopstvenik ili korisnik vodnog zemljišta na obali ne izvrši neku od radnji iz člana 67. stav 1. ovog zakona). ovog zakona. Novčanom kaznom od 10. ovog zakona). ovog zakona. 24) kao sopstvenik. 6) ne prijavi da je došlo do zagađenja voda u vodotocima i jezerima (član 63. 22) kao sopstvenik ili korisnik vodnog zemljišta. Zakona .101/2005-28. ovog člana kazniće se i odgovorno lice u preduzeću ili drugom pravnom licu novčanom kaznom od 10.

53/93-2467. 7. ovog zakona može se za privredni prestup iz člana 117. Novčanom kaznom od 10. ovog zakona učiniocu će se pored propisane kazne oduzeti i predmet izvršenja krivičnog dela. Član 123. 3. građaninu pored kazne izreći će se i zaštitna mera obaveznog oduzimanja predmeta koji su upotrebljeni ili namenjeni za izvršenje prekršaja ili su nastali ili pribavljeni izvršenjem prekršaja.000 do 50. tač. čl.48/94-1497. ovog zakona. ovog zakona može se preduzeću ili drugom pravnom licu pored propisane kazne izreći i zaštitna mera oduzimanja imovinske koristi. 2. 20. Za krivično delo iz člana 115. stav 1. Zakona . tačka 3. ovog zakona. stav 1. 14. Zakona . ovog zakona preduzeću ili drugom pravnom licu pored propisane kazne izreći će se i zaštitna mera obaveznog oduzimanja predmeta koji su upotrebljeni ili namenjeni za izvršenje privrednog prestupa ili namenjeni za izvršenje privrednog prestupa ili su nastali ili pribavljeni izvršenjem privrednog prestupa.101/2005-28. stav 1. Za prekršaj iz člana 119. 34. ovog zakona. stav 1. tač. Član 122. 25. 8. 45. 24. 7. 45.000 dinara ako izvrši i neku od radnji iz člana 117. Zakona . stav 1. Za privredni prestup iz člana 117. 4. Za privredni prestup iz člana 117. 121. ovog zakona pored propisane kazne izreći i zaštitna mera zabrana vršenja određenih dužnosti. Član 121. i 122. Član 124. 7. Vodoprivredni inspektor privremeno će oduzeti predmet izvršenja iz čl. Zakona . 22. i člana 118. 5. Za prekršaj iz člana 119. + Vidi: čl. i 13. O izvršenom privremenom oduzimanju predmeta vodoprivredni inspektor je dužan da odmah obavesti organ nadležan za pokretanje postupka zbog učinjenog krivičnog dela. tačka 2. privrednog prestupa ili prekršaja.000 dinara kazniće se za prekršaj odgovorno lice u ministarstvu nadležnom za poslove vodoprivrede i organu sanitarne inspekcije ako u vršenju inspekcijskog nadzora . 26. tačka 1. Odgovornom licu iz člana 117. 2.000 do 50. stav 1. tač. stav 1. čl. 13. stav 2. ovog zakona može se građaninu pored kazne izreći zaštitna mera oduzimanja imovinske koristi stečene izvršenjem prekršaja.Za prekršaj će se kazniti građanin novčanom kaznom od 10. 21. i 8. i 27. čl. 8.67/93-3111. Član 120. 10. 120. O oduzimanju predmeta vodoprivredni inspektor je dužan da izda potvrdu sa tačnim naznačenjem oduzetog predmeta. 11. 23. 1. tačka 2.

Ministar zdravlja i zaštitne životne sredine doneće propise iz člana 41. vodoprivredni uslovi. člana 57. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE Član 125. vodoprivredne saglasnosti i vodoprivredne dozvole mogu se izdavati u skladu s postojećom dokumentacijom. Ministar poljoprivrede i ministar zdravlja i zaštite životne sredine doneće propis iz člana 41. Ministar vodoprivrede doneće propise iz člana 1. ovog zakona u roku od šest meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona. Zakona . + Vidi: čl. člana 45. stav 3. člana 25. stav 8. čl. ovog zakona. 2. 45. stav 2. XII. 45. stav 3. i člana 56. stav 4. ovog zakona u roku od šest meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona. stav 4 i člana 60. ovog zakona u roku od šest meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona. stav 7. Zakona . stav 5. ovog zakona doneće se najkasnije u roku od pet godina od dana stupanja na snagu ovog zakona. stav 4. Skupština opštine doneće propis iz člana 56. Vodoprivredne osnove za vodna područja iz člana 10. stav 3.67/93-3111. člana 24.101/2005-28. 34. Vodoprivredna osnova Republike Srbije doneće se najkasnije u roku od dve godine od dana stupanja na snagu ovog zakona. Sopstvenici odnosno korisnici postojećih vodoprivrednih objekata i postrojenja dužni su da način korišćenja ovih objekata usklade sa vodoprivrednom osnovom u roku određenom u vodoprivrednoj osnovi.ne preduzme mere u skladu sa čl. ovog zakona utvrdiće vlada u roku od dva meseca od dana stupanja na snagu ovog zakona. člana 59. člana 23. Član 128. i člana 40. stav 3. Granice vodnih područja iz člana 6. 109. stav 4. . ovog zakona u roku od šest meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona. ministarstvo nadležno za poslove vodoprivrede zabraniće iskorišćavanje tih objekata i postrojenja dok se ne usklade s vodoprivrednom osnovom.48/94-1497. ovog člana ne uskladi s vodoprivrednom osnovom u roku određenom tom osnovom. čl. i 113. Član 127. Zakona . Član 126. stav 2. Zakona . Ministar vodoprivrede i ministar zdravlja i zaštite životne sredine doneće propise iz člana 25. čl. Ako se način korišćenja objekata i postrojenja iz stava 1. stav 2.53/93-2467. Do donošenja vodoprivredne osnove. ovog zakona u roku od šest meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Član 129.
Fond iz člana 72. stav 1. ovog zakona počeće s radom 1. januara 1992. godine. Društveni fond za vode Srbije, Društveni fond voda Vojvodine i Društveni fond za vode Kosova i Metohije čija je obaveza osnivanja utvrđena zakonom, prestaju sa radom 31. decembra 1991. godine. Fondovi za melioraciju čija je obaveza osnivanja utvrđena Zakonom o vodama ("Službeni list SAPV", broj 25/90 i 38/90) i društveni fondovi za melioraciju osnovani prema Zakonu o vodama ("Službeni glasnik SRS", br. 49/89, 59/89, 14/90 i 32/90 i "Službeni glasnik RS", br. 21/90 24/90) prestaju sa radom 31. decembra 1991. godine. Fond iz stava 1. ovog člana preuzima sredstva, prava i obaveze fondova iz st. 2. i 3. ovog člana. Fondovi iz stava 1. ovog člana preuzima sredstva, prava i obaveze fondova iz st. 2. i 3. ovog člana. Fondovi iz st. 2. i 3. ovog člana od dana stupanja na snagu ovog zakona mogu preuzimati materijalne obaveze koje se mogu izvršiti u celini do 31. decembra 1991. godine. Fondovi iz st. 2. i 3. ovog člana mogu preuzeti i materijalne obaveze koje će se izvršavati i posle roka utvrđenog u stavu 5. ovog člana, uz saglasnost Vlade.

Član 130.
Javna vodoprivredna preduzeća iz člana 81. stav 1. tač. 1, 2. i 3. ovog zakona počinju s radom 1. januara 1992. godine. Statut preduzeća iz stava 1. ovog člana doneće se najkasnije u roku od 90 dana od dana početka rada javnog vodoprivrednog preduzeća.

Član 131.
Vlada će imenovati vršioce dužnosti direktora javnih vodoprivrednih preduzeća koji će privremeno do imenovanja direktora obavljati poslove utvrđene ovim zakonom. Vršioci dužnosti direktora imenovaće se u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona. Vršioci dužnosti direktora do donošenja statuta, posebnom odlukom će utvrditi organizaciju rada i način rukovođenja i finansijskog poslovanja u javnim vodoprivrednim preduzećima i organizovati pripremu statuta i drugih akata.

Član 132.
Danom početka rada javnih vodoprivrednih preduzeća iz člana 131. ovog zakona prestaju sa radom: 1) Javno vodoprivredno preduzeće "Dunav" ("Službeni glasnik SRS", broj 14/90); 2) Javno vodoprivredno preduzeće "Vode Vojvodine" ("Službeni list SAPV", broj 31/90). Javno vodoprivredno preduzeće iz člana 81. stav 1. tačke 1. ovog zakona preuzima deo zaposlenih, objekte, postrojenja, uređaje i druga sredstva kojim posluje preduzeće iz stava 1. tač. 1. i 2. ovog člana. Javno vodoprivredno preduzeće iz člana 81. stav 1. tačka 2. ovog zakona preuzima deo zaposlenih, objekte, postrojenja, uređaje i druga sredstva kojima posluje preduzeće iz stava 1. tač. 1. i 2. ovog člana. Javno vodoprivredno preduzeće iz člana 81. stav 1. tačka 3. ovog zakona preuzima deo zaposlenih,

objekte, postrojenja, uređaje i druga sredstva kojim posluje preduzeće iz stava 1. tačke 1. ovog člana. Od dana stupanja na snagu ovog zakona preduzeća iz stava 1. tač. 1. i 2. ovog člana mogu otuđiti ili opteretiti imovinu, vršiti prodaju ili vršiti povećanje kapitala izdavanjem deonica ili zapošljavati nove radnike uz saglasnost Vlade Republike. Akti i radnje koje budu preduzela preduzeća suprotno stavu 5. ovog člana ništavi su.

Član 133.
Danom početka rada javna vodoprivredna preduzeća iz člana 81. stav 1. tač. 1, 2. i 3. ovog zakona preuzimaju objekte, postrojenja, uređaje i druga sredstva kojim posluju javna vodoprivredna preduzeća iz člana 132. stav 1. tač. 1. i 2. ovog zakona koja su izgrađena i koriste se u vodnom području za koja se osnivaju ova javna vodoprivredna preduzeća, kao i zaposlene koji su radili na tim objektima, postrojenjima i uređajima. Preduzeće i druga pravna lica koja su do dana stupanja na snagu ovog zakona upravljala objektima iz člana 81. stav 2. ovog zakona dužna su da u roku od šest meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona, prenesu te objekte na javno vodoprivredno preduzeće koje upravlja objektima na vodnom području na kome se nalaze objekti tih preduzeća i drugih pravnih lica. Preduzećima i drugim pravnim licima iz stava 2. ovog člana, pojedine poslove javno vodoprivredno preduzeće može poveriti na osnovu ugovora kojim će se urediti uslovi za njihovo obavljanje i druga prava i obaveze u vezi sa obavljanjem tih poslova. Javno vodoprivredno preduzeće osniva preduzeća za obavljanje pojedinih delatnosti iz predmeta svog poslovanja, ako te delatnosti predstavljaju tehničko-tehnološku i ekonomsku celinu ili za obavljanje delatnosti kojima se doprinosi efikasnijem i racionalnijem funkcionisanju sistema na vodnom području. Javno vodoprivredno preduzeće preduzimanjem objekata iz stava 2. ovog člana preuzima prava i neizvršene obaveze nastale u vezi izgradnje, korišćenja i održavanja tih objekata. + Vidi: čl. 6. Zakona - 53/93-2460.

Član 134. - brisan Vidi: čl. 7. Zakona - 53/93-2460.
+

Član 135.
Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaju da važe: 1) Zakon o vodama ("Službeni glasnik SRS", br. 49/89, 59/89, 14/90 i "Službeni glasnik RS", br. 21/90 i 24/90) osim čl. 5, 6, 11, 12, 13, 13a, 13b, 13v, 13g, 13d, 13đ, 13e, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 32a, 33, 34, 120, 140, 147. stav 1. tačka 1. i član 149. i propisi doneti na osnovu tih članova koji prestaju da važe 31. decembra 1991. godine; 2) Zakon o vodama ("Službeni list SAPV", br. 25/90 i 38/90) i propisi doneti na osnovu tog zakona osim čl. 54. do 101, 107. i 122. i propisi doneti na osnovu tih članova koji prestaju da važe 31. decembra 1991. godine;

3) Zakon o vodama ("Službeni list SAPK", br. 30/76 i 20/78 i "Službeni glasnik RS", br. 16/90 i 21/90) i propisi doneti na osnovu tog zakona, osim čl. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17a, 17b, 17v, 24, 25, 26, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 182, 186a, 187, 188a i propisi doneti na osnovu tih članova koji prestaju da važe 31. decembra 1991. godine; 4) Pravilnik o sadržini vodoprivredne osnove dela vodnog područja ("Službeni glasnik SRS", broj 17/78); 5) Pravilnik o količini vode koja se smatra kao neznatno mala količina pri upotrebljavanju i odvođenju odnosno ispuštanju vode ("Službeni glasnik SRS", broj 67/81); 6) Pravilnik o sadržini tehničke dokumentacije za odbranu od poplava i leda ("Službeni glasnik SRS", broj 47/83); 7) Pravilnik o sistematskom tehničkom osmatranju vodoprivrednih objekata ("Službeni glasnik SRS", broj 53/83); 8) Pravilnik o rokovima atestiranja vodoprivrednih objekata, uređaja i njihovih delova ("Službeni glasnik SRS", broj 47/83); 9) Pravilnik o načinu na koji Republički hidrometeorološki zavod prati i dostavlja prognoze promena kvaliteta vode i upozorava na havarijska zagađenja vode ("Službeni glasnik SRS", broj 28/84). Sastavni deo Zakona o zaštiti i iskorišćavanju izvorišta vodosnabdevanja, koji je prema članu 147. stav 1. tačka 2. Zakona o vodama ("Službeni glasnik SRS", br. 49/89, 59/89, 14/90 i 42/90 i "Službeni glasnik RS", br. 21/90 i 24/90) ostao na snazi primenjivaće se do donošenja vodoprivredne osnove iz člana 126. stav 1. ovog zakona.

Član 136.
Do donošenja propisa na osnovu ovlašćenja iz ovog zakona, ostaju na snazi: 1) Uredba o klasifikaciji voda ("Službeni glasnik SRS", broj 5/68); 2) Uredba o kategorizaciji vodotoka ("Službeni glasnik RS", broj 5/68); 3) Pravilnik o sadržini tehničke dokumentacije koja se podnosi u postupku za dobijanje vodoprivrede saglasnosti i vodoprivredne dozvole ("Službeni glasnik SRS", broj 3/78); 4) Pravilnik o obrascu i načinu vođenja vodne knjige ("Službeni glasnik SRS", br. 16/78 i 20/85); 5) Pravilnik o opasnim materijama u vodama ("Službeni glasnik SRS", broj 31/82); 6) Pravilnik o načinu određivanja o održavanja zona i pojaseva sanitarne zaštite objekata za snabdevanje vodom za piće ("Službeni glasnik SRS", broj 33/78); 7) Pravilnik o načinu i broju ispitivanja kvaliteta otpadnih voda ("Službeni glasnik SRS", br. 47/83 i 13/84); 8) Pravilnik o uslovima koje moraju da ispunjavaju preduzeća i druga pravna lica koja vrše određenu vrstu ispitivanja kvaliteta površinskih i podzemnih voda, kao i ispitivanja kvaliteta otpadnih voda ("Službeni glasnik SRS", broj 49/90); 9) Odluka o određivanju granice vodnih područja ("Službeni glasnik SRS", broj 29/90).

Član 137.
Zahtevi za izdavanje vodoprivrednih saglasnosti i vodoprivrednih dozvola podneti do stupanja na

snagu ovog zakona rešavaće se u skladu sa propisima koji su bili na snazi u vreme podnošenja zahteva. Zahtevi iz stava 1. ovog člana koji u roku od šest meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona, ne budu rešeni, njihovo rešavanje preduzeće organ, odnosno javno vodoprivredno preduzeće određeni ovim zakonom.

Član 138.
Odredbe člana 108. stav 1. ovog zakona primenjivaće se od 1. januara 1992. godine.

Član 139.
Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

OSNOVNI TEKST
Na osnovu člana 83. tačka 3. Ustava Republike Srbije, donosim

Ukaz o proglašenju Zakona o vodama
Proglašava se Zakon o vodama, koji je donela Narodna skupština Republike Srbije, na Sedmoj sednici Vanrednog zasedanja 25. jula 1991. godine. PR broj 102 U Beogradu, 30. jula 1991. godine Predsednik Republike, Slobodan Milošević, s.r.

Zakon o vodama

Zakon je objavljen u "Službenom glasniku RS", br. 46/91 od 31.7.1991. godine.

I. OPŠTE ODREDBE
Član 1.

Član 2. uređaji za prečišćavanje otpadnih voda i objekti za odvođenje prečišćenih voda. crpne stanice i objekti za zaštitu od erozija i bujica. 2) objekti za korišćenje voda: akumulacije. ako posebnim zakonom nije drugačije propisano. Član 4. termalnu i mineralnu vodu. Odredbe ovog zakona odnose se i na granične i državnom granicom presečene vodotoke i međurepubličke vode u granicama Republike Srbije. . prirodnih jezera. kao dobrima od opšteg interesa. prirodne vrednosti i nepokretna kulturna dobra. organizovanje i finansiranje vodoprivredne delatnosti i nadzor nad sprovođenjem odredaba ovog zakona. drenažni bunari. imaju sledeće značenje: 1) vodno područje je područje koje obuhvata jedan ili više slivova ili njihovih delova koji čine prirodnu hidrografsku celini. vodozahvati. Član 5. prirodnih izvora. ne dovodi u opasnost život i zdravlje ljudi. Vodoprivrednim objektima u smislu ovog zakona smatraju se: 1) objekti za zaštitu od štetnog dejstva voda sa vodoprivrednim uređajima i opremom: nasipi. korišćenje i upravljanje vodama. zaštita od štetnog dejstva voda. Vodu prirodnih vodotoka. magistralni cevovodi ili kanali sa objektima. Pojedini izrazi. ne ugrožava biljni i životinjski svet. 2) melioraciono područje je deo vodnog područja koje obuhvata jedan ili više slivova unutrašnjih voda za koje se jedinstveno uređuje odvodnjavanje suvišnih voda ili dovođenje voda za navodnjavanje. javnih bunara i javnih česmi mogu koristiti svi.Ovim zakonom uređuje se zaštita voda. Odredbe ovog zakona odnose se na sve površinske i podzemne vode. retencije. 3) objekti za zaštitu voda: glavni kolektor za dovođenje otpadnih voda do uređaja za prečišćavanje otpadnih voda. Vode se mogu koristiti na način kojim se ne ugrožavaju prirodna svojstva vode. zaštita od štetnog dejstva voda. Vodoprivrednom delatnošću. 4) hidromelioracioni objekti sa vodoprivrednim uređajima i opremom: objekti za navodnjavanje i objekti za odvodnjavanje. odvojeni kanali. pod jednakim uslovima za zadovoljavanje životnih potreba Član 3. upotrebljeni u ovom zakonu. crpne stanice. ustave. rezervoari za vodosnabdevanje. postrojenja za pripremu pitke vode i brodske prevodnice. regulacione građevine. 3) vodna zadruga je oblik organizovanja korisnika voda na određenom području radi korišćenja voda u privredne svrhe. uključujući vodu za piće. smatra se uređenje voda i vodotoka. akumulacije. uslovi i način obavljanja vodoprivredne delatnosti. zaštita voda od zagađivanja i obezbeđivanje vode za korišćenje. u smislu ovog zakona. brane.

odnosno pojas zemljišta između korita za malu vodu i poplavne linije na području na kojem nisu izgrađeni objekti za zaštitu od štetnog dejstva voda. zaštite od štetnog dejstva voda. podrivanja i klizanja. odnosno koje je redovno pokriveno vodama jezera. 13) vodno zemljište je korito i obale vodotoka. kao i građana koji samostalno obavljaju delatnosti proizvodnje i prometa životnih namirnica i snabdevanje vodom javnih objekata (škole. 8) garantovani minimum je proticaj koji se nizvodno od vodozahvata mora obezbediti u vodotoku. korišćenja i upravljanja vodama na teritoriji Republike Srbije. 15) regionalni sistem za snabdevanje vodom je sistem koji snabdeva vodom dve ili više opština. 7) javno snabdevanje stanovništva vodom za piće je snabdevanje vodom više od pet domaćinstava. kaptažu. 9) korito za malu vodu je udubljenje kroz koje teku vode vodotoka pri niskim i srednjim vodama. obrazuju se vodna područja i to: 1) Vodno područje Dunava koje obuhvata delove slivova Dunava. 2) Vodno područje Save koje obuhvata delove slivova Save i Drine i sliv Kolubare. odnosno drugo preduzeće. 3) Vodno područje Morave koje obuhvata sliv Velike Morave i delove slivova Južne Morave. 14) zemljište ugroženo od erozije je zemljište na kome usled dejstva vode nastaju pojave opiranja. 16) javni vodovod je sistem za snabdevanje vodom za piće koji ima uređeno i zaštićeno izvorište. 11) obala je pojas zemljišta koji se proteže neposredno uz korito za veliku vodu vodotoka ili jezera. II. a obala u području zaštićenom od poplava je pojas zemljišta širine 50 metara računajući od unutrašnje nožice nasipa prema branjenom području. rezervoar i vodovodnu mrežu. uređaj za pripremu vode. odnosno akumulacije. VODNA PODRUČJA Član 6. bunar. jezera i akumulacije. jezero i podzemne vode. Tise i Timoka i slivove Mlave i Peka. .4) vodni režim je kvalitativno i kvantitativno stanje voda na određenom području i u određenom vremenu. rezervoar i razvodnu mrežu a kojim ne upravlja javno komunalno preduzeće. 10) korito za veliku vodu je prostor preko kojeg teče velika voda vodotoka ili su pokrivena vodama jezera pri visokim vodostajima do verovatnoće pojave jednom u 50 godina. kaptažu. odnosno više od 20 stanovnika. snabdevanje objekata preduzeća vodom. deo reke ili jezera.). autobuske i železničke stanice i dr. domovi kulture. uređenja. 6) izvorište je prostor na kome se zahvata voda radi javnog snabdevanja stanovništva (izvor. 12) inundaciono područje je pojas zemljišta između korita za malu vodu i spoljne nožice nasipa. 5) vodoprivredni bilans je kvantitativni i kvalitativni odnos raspoloživih i potrebnih količina površinskih i podzemnih voda u određenom periodu i na određenom području. brazdanja. 18) prijemnikom se smatra prirodni i veštački vodotok. Radi obezbeđivanja zaštite voda. akumulacija ili njen deo). kao i zemljište podložno ovim uticajima. 17) seoski vodovod je sistem za snabdevanje vodom za piće seoskog naselja koji ima uređeno i zaštićeno izvorište.

Vodoprivredne osnove iz stava 1. Vodni režim održava se i unapređuje uređivanjem i održavanjem vodotoka. Melioraciono područje kao deo vodnog područja obuhvata poljoprivredno. Po isteku vremena od 10 godina od dana donošenja vodoprivredne osnove preispitaće se rešenja utvrđena vodoprivrednom osnovom. izgradnjom i održavanjem vodoprivrednih objekata i primenom mera za zaštitu od štetnog dejstva voda. III. Melioraciono područje i njegove granice određuje ministarstvo nadležno za poslove vodoprivrede. sa kojeg dotiče voda na zemljište koje se sistemima za odvodnjavanje štiti od suvišne vode i za koje se dovodi voda za navodnjavanje.Zapadne Morave. ovog zakona donosi Vlada. Teritorija Republike Srbije predstavlja jedinstven vodoprivredni prostor. odnosno vodoprivrednim uslovima. Čajlanske i Crnog Kamena. a u skladu sa vodoprivrednom osnovom. korišćenje voda za zaštitu voda od zagađivanja. Član 7. Lepenca. Ibra. Granice vodnih područja iz stava 1. zemljište pod saobraćajnicama i drugo zemljište za koje se sistemima za odvodnjavanje neposredno ili posredno omogućava brže i pogodnije oticanje suvišne vode. Vodoprivrednu osnovu Republike Srbije i vodoprivrednu osnovu vodnih područja iz člana 6. . Dragovištice. ovog člana. šumsko i građevinsko zemljište. Vodoprivredna osnova je dugoročni plan za održavanje i razvoj vodnog režima na teritoriji Republike Srbije. vodoprivrednim saglasnostima i vodoprivrednim dozvolama. na jednom ili više vodnih područja ili delu vodnog područja. VODNI REŽIM Član 8. Pčinje. Vodoprivredna osnova sadrži naročito: postojeće stanje vodnog režima i vodoprivrednih objekata na određenom području. prostorni i urbanistički planovi moraju biti međusobno usklađeni. ekonomska i ekološka rešenja za jedinstveno upravljanje vodama. Vodoprivrednu osnovu dela vodnog područja donosi ministarstvo nadležno za poslove vodoprivrede. 1. Belog Drima. zaštitu od štetnog dejstva voda. Vodoprivredna osnova Član 9. Član 10. uslove za održavanje i razvoj vodnog režima kojima se obezbeđuju najpovoljnija i najcelishodnija tehnička. ovog člana utvrđuje Vlada Republike Srbije (u daljem tekstu: Vlada). zaštitu voda i korišćenje voda. Vodoprivredna osnova vodnog područja i dela vodnog područja mora biti u skladu sa vodoprivrednom osnovom Republike Srbije.

Vodoprivredni uslovi Član 14. Vodoprivredni bilans i plan za upravljanje vodnim režimom za teritoriju Republike Srbije. Ministar nadležan za poslove vodoprivrede (u daljem tekstu: ministar vodoprivrede) donosi bliži propis o sadržini i načinu izrade vodoprivrednog bilansa. Vodoprivredni bilans i plan za upravljanje vodnim režimom Član 11. Planom iz stava 1 ovog člana utvrđuju se mere za upravljanje vodnim režimom. Vodoprivredni bilans služi za praćenje raspoloživih količina voda po kvalitetu i kvantitetu za srednjoročno i dugoročno planiranje. Vodoprivrednu osnovu vodnog područja i dela vodnog područja priprema javno vodoprivredno preduzeće. Izuzetno od odredbe stava 1. Radi zaštite voda. Vodoprivredni bilans za deo vodnog područja i plan za upravljanje vodnim režimom za vodno područje donosi ministarstvo nadležno za poslove vodoprivrede. Vodoprivredni bilans za teritoriju Republike Srbije i vodno područje i plan za upravljanje vodnim režimom za teritoriju Republike Srbije. Preduzeća i druga pravna lica koja zahvataju ili ispuštaju vodu dužna su da dostave javnom vodoprivrednom preduzeću podatke o potrošnji i količinama zahvaćenih i ispuštenih voda radi izrade vodoprivrednog bilansa. donosi Vlada. ovog člana za građenje stambenih. zaštite od štetnog dejstva voda i usklađene upotrebe voda. donosi se plan za upravljanje vodnim režimom. manjih poslovnih objekata i drugih . Vodoprivredni bilans za vodno područje i njegove delove i plan za upravljanje vodnim režimom za vodno područje priprema javno vodoprivredno preduzeće. Član 13. 2. U postupku pripreme tehničke dokumentacije za izgradnju novih i rekonstrukciju postojećih objekata i za izvođenje drugih radova koji mogu uticati na promene u vodnom režimu. 3. po vodnim područjima i njihovim delovima na propisan način. priprema ministarstvo nadležno za poslove vodoprivrede. Vodoprivredni bilans se izrađuje za teritoriju Republike Srbije. Član 12.Vodoprivrednu osnovu Republike Srbije priprema ministarstvo nadležno za poslove vodoprivrede. investitor je dužan da pribavi vodoprivredne uslove. Plan za upravljanje vodnim režimom se izrađuje za teritoriju Republike Srbije i vodno područje.

5) industrijske objekte čije se otpadne vode ispuštaju u površinske i podzemne vode ili javnu kanalizaciju. 3) hidroelektrane. nameni i veličini objekta. 6) postrojenja za prečišćavanje i objekti za odvođenje i ispuštanje otpadnih voda. 11) vađenje peska. železnice i mostove na njima. 18) seoske vodovode. 4) zahvat i dovođenje voda za industrijske objekte iz površinskih i podzemnih voda. 16) veštačko obogaćivanje podzemnih izdana. sprudova. izuzev industrijskih. 12) ispiranje akumulacionih jezera ili čišćenje nataloženog nanosa iz akumulacionog jezera. ovog člana za koje nije potrebno pribavljanje vodoprivrednih uslova. 9) uređenje vodotoka i izgradnju zaštitnih vodoprivrednih objekata. šljunka. čije se otpadne vode ispuštaju u površinske i podzemne vode. odnosno prostornim planom i ako se priključuju na javni vodovod i kanalizaciju i bunare za snabdevanje vodom za piće jednog domaćinstva. Ministarstvo nadležno za poslove vodoprivrede odrediće poslovne i druge objekte iz stava 2. Član 15. a po potrebi i prethodne studije i idejna rešenja kojima se bliže sagledava uticaj objekta na vodni režim. 15) objekte. odnosno rekonstrukciju objekata i izvođenje drugih radova i to: 1) brane i akumulacije. 17) ribnjake. termoelektrane i rudnike. . 2) sisteme za snabdevanje vodom. prirodnih i veštačkih akumulacija i na područjima ugroženim od erozije. 8) industrijske i komunalne deponije. Vodoprivrednim uslovima se može propisati obaveza da se ispuštanje vode vrši uzvodno od mesta zahvatanja vode istog korisnika. aerodrome. 14) zahvat i dovođenje vode za objekte. iz površinskih i podzemnih voda.objekata koji se grade u skladu sa odgovarajućim urbanističkim. kamena i drugog materijala iz korita vodotoka. Vodoprivredni uslovi su potrebni za izgradnju. luke i pristaništa. izuzev industrijskih. 19) izgradnju ili zatrpavanje bušenih i reni bunara i drugih bušotina za potrebe rudarskih i geoloških područja. prevodnice. napuštenih korita i s obala prirodnih vodotoka. gasovode i produktovode. 13) sisteme za odvodnjavanje i navodnjavanje. nije potrebno pribavljanje vodoprivrednih uslova. 7) magistralne i regionalne puteve. Uz zahtev za izdavanje vodoprivrednih uslova: investitor podnosi i osnovne podatke o lokaciji. 10) magistralne naftovode.

za objekte i radove koji se odnose na podzemne vode iz stava 1. 5. izuzev industrijskih. 23. 16. 21) promenu katastarske kulture zemljišta na erozivnom području. 13. 27) ostale objekte koji mogu privremeno. stav 2. 22. Vodoprivrednu saglasnost izdaje organ. Vodoprivrednom saglasnošću se utvrđuje da je tehnička dokumentacija za objekte i radove. i 24. 14. ovog zakona potrebna je i saglasnost ministarstva nadležnog za poslove zdravlja i zaštite životne sredine. 22) navodnjavanje poljoprivrednog zemljišta otpadnim vodama. ovog člana ministarstva nadležnog za geološke poslove. Vodoprivredna saglasnost Član 16. 11. 5. 23) skladištenje na obalama materija koje mogu zagaditi vodu. Član 17. 25) objekte. a za objekte i radove iz stava 2. tač. 26) vodenice i objekte na splavovima. Vodoprivredne uslove iz stava 1. Vodoprivredna dozvola . (akumulacija za vodosnabdevanje) 2. izuzev objekata i radova iz člana 14. 12. 4. tač. 21. osim za atmosferske vode koje nisu zagađene i vode iz domaćinstva. 23. Za objekte i radove iz člana 15. stav 1. Pre izdavanja vodoprivrednih uslova za objekte i radove iz st. 25. 18. tač. i 26. ovog člana izdaje ministarstvo nadležno za poslove vodoprivrede. i 16. i 24. Odobrenje za izgradnju novih i rekonstrukciju postojećih objekata i postrojenja i izvođenje drugih radova. može se izdati po prethodno pribavljenoj vodoprivrednoj saglasnosti. 1. 14. i 4. do 10. tač. tač. ovog člana opštinskog organa uprave nadležnog za poslove zdravlja i zaštitu životne sredine. ovog zakona. a za radove iz stava 1. 1. povremeno ili trajno da prouzrokuju promene u vodnom režimu ili na koje može da utiče vodni režim. 8. odnosno javno vodoprivredno preduzeće za objekte i radove za koje su izdali vodoprivredne uslove. tač. 6. 22. 3. i 19. 16. 20. 18. ovog člana i mišljenje javnog vodoprivrednog preduzeća. i 27. ovog člana investitor je dužan da pribavi mišljenje Republičkog hidrometeorološkog zavoda. 7. 14. 4. ovog člana izdaje opštinski organ uprave nadležan za poslove vodoprivrede.20) sađenje drveća i žbunastog bilja i njihovu seču u koritu za veliku vodu i na obali. čije se otpadne vode ispuštaju u javnu kanalizaciju. ovog člana izdaje javno vodoprivredno preduzeće. Vodoprivredne uslove iz stava 1. 15. 2. urađena u skladu sa vodoprivrednim uslovima. Ako se izgradnjom objekta ili izvođenjem radova ne otpočne u roku od dve godine vodoprivredna saglasnost prestaje da važi. 17. Vodoprivredne uslove iz stava 1. 24) podzemna i nadzemna skladišta za naftu i njene derivate i druge opasne materije. 19.

Vodoprivrednu dozvolu izdaje organ. magistralnih i regionalnih puteva. Vodoprivrednom dozvolom se utvrđuje način i uslovi za upotrebu i korišćenje voda i ispuštanje voda. Član 21. magistralnih naftovoda. Rešenje o utvrđivanju prestanka prava iz stava 1. Vodoprivredna dozvola se izdaje na određeno vreme a najduže za period od 10 godina. 6. ovog člana izdaje organ. može se izdati po prethodno pribavljenoj potvrdi o ispunjenosti uslova iz vodoprivredne saglasnosti. Potvrdu iz stava 2. Vodoprivredna dozvola je potrebna za: 1) korišćenje i upotrebu voda iz prirodnih i veštačkih vodotoka. Pravo stečeno na osnovu vodoprivredne dozvole prestaje: 1) istekom roka trajanja dozvole. odnosno javno vodoprivredno preduzeće koje je izdalo vodoprivrednu saglasnost. podzemne vode i javnu kanalizaciju. podzemnih i nadzemnih skladišta za naftu i njene derivate i druge opasne materije. 3) kad se pravo ne vrši bez opravdanih razloga duže od dve godine. 2) ispuštanje voda i drugih materija u prirodne i veštačke vodotoke. izmenjene prirode i kvaliteta ispuštenih voda. 2) ako se korisnik odrekne prava iz dozvole. ovog člana odobrenje za upotrebu objekata i to za regulaciju vodotoka. 3) povećanje količine zahvaćenih i ispuštenih voda. jezera i podzemnih voda. Ostale odredbe o vodnom režimu Član 22. mostova. izgradnju nasipa.Član 18. železnica. Član 20. Izuzetno od odredbe stava 1. odnosno javno vodoprivredno preduzeće za objekte i radove za koje su izdali vodoprivrednu saglasnost. 2. Odobrenje za upotrebu objekata i postrojenja može se izdati ako je prethodno za njih izdata vodoprivredna dozvola. gasovoda i produktovoda. Vodoprivredni uslovi. jezera. ovog člana donosi organ odnosno javno vodoprivredno preduzeće koje je izdalo vodoprivrednu dozvolu. i 3. odnosno javnog vodoprivrednog preduzeća koje je izdalo vodoprivrednu dozvolu. Član 19. tač. vodoprivredna saglasnost i vodoprivredna dozvola izdaju se u skladu sa . sađenje drveća i žbunastog bilja u koritu za veliku vodu i na obali. Pravo stečeno na osnovu vodoprivredne dozvole ne može se preneti na drugog korisnika bez saglasnosti organa. dalekovoda.

ovog zakona dostave ministarstvu nadležnom za poslove vodoprivrede. . stav 2. Zaštita od štetnog dejstva voda Član 26. ovog člana i plan zaštite od elementarnih nepogoda usklađuju se međusobno. javno vodoprivredno preduzeće vodi katastre zagađivača voda. Uz zahtev za izdavanje vodoprivredne saglasnosti i vodoprivredne dozvole prilaže se tehnička dokumentacija propisane sadržine. Ministar vodoprivrede donosi bliži propis o sadržini tehničke dokumentacije koja se prilaže uz zahtev za izdavanje vodoprivredne saglasnosti i vodoprivredne dozvole. Mere i radovi za odbranu od poplava na određenom području utvrđuju se opštim i operativnim planom za odbranu od poplava.vodoprivrednom osnovom. ovog zakona registruje u vodnoj knjizi. Katastri iz stava 1. Član 27. VODOPRIVREDNA DELATNOST 1. Planovi iz stava 1. odnosno javno vodoprivredno preduzeće dužni su da sve izdate vodoprivredne saglasnosti. na propisan način. Ministar vodoprivrede donosi bliži propis o sadržini i načinu vođenja katastra vodoprivrednih objekata i bujičnih tokova. Zaštita od štetnog dejstva voda obuhvata radove i mere za zaštitu od poplava i leda. Organ. Član 24. Član 28. Član 25. ovog člana su javne knjige. Radi obezbeđenja podataka za zaštitu voda i zaštitu od štetnog dejstva voda. Član 23. IV. na propisani način. Opštinski organ uprave nadležan za poslove vodoprivrede i javno vodoprivredno preduzeće dužni su da sve izdate vodoprivredne saglasnosti i vodoprivredne dozvole i potvrdu iz člana 21. Ministar vodoprivrede i ministar nadležan za poslove zdravlja i zaštite životne sredine (u daljem tekstu: ministar zdravlja i zaštite životne sredine) donose bliži propis o sadržini i načinu vođenja katastra zagađivača voda. zaštitu od erozije i bujica i otklanjanje posledica od takvog dejstva voda. stav 2. Ministar vodoprivrede donosi bliži propis o obrascu i načinu vođenja vodne knjige. vodoprivredne dozvole i potvrdu iz člana 21. vodoprivrednih objekata i bujičnih tokova.

Operativni plan za odbranu od poplava donosi ministarstvo nadležno za poslove vodoprivrede. stav 1. ovog zakona. odnosno visinu slobodnog prostora koji se mora u akumulaciji održavati za prihvatanje poplavnih talasa u pojedinim periodima kao i pogonske uslove za ispuštanje vode iz akumulacije. ovog člana. Operativni plan odbrane od poplava sadrži nazive sektora i deonica. Član 31. ovog zakona donosi glavni rukovodilac odbrane od poplava. u meri koja odgovara veličini i drugim tehničkim osobinama ovih objekata. železnički ili rečni saobraćaj. Član 32. mere i radove za zaštitu od poplava propisuje skupština opštine. Operativni plan odbrane od poplava se donosi za period od jedne godine. Opšti plan za odbranu od poplava donosi Vlada za period od pet godina. Planovi iz člana 27. U slučaju opasnosti od poplava ministar vodoprivrede u sporazumu sa ministrom nadležnim za poslove saobraćaja. ovog zakona donose se za vodotoke na kojima postoje objekti za zaštitu od štetnog dejstva voda. nazive preduzeća i organizacija koja vrše odbranu i imena odgovornih lica. Veličinu zapremine. ovog člana dužna su da redovno dostavljaju ministarstvu . i 29. 28. dužna su da ove objekte održavaju i iskorišćavaju na način kojim se obezbeđuje prihvatanje poplavnih talasa. Odluku o probijanju nasipa i usmerenom plavljenju u slučajevima koji su predviđeni planovima iz čl. Član 29. određuje ministarstvo nadležno za poslove vodoprivrede. Član 33. odnosno odgovarajuće operativno telo određeno planom iz člana 29. novembra tekuće godine za narednu godinu. Preduzeća i druga pravna lica koja koriste akumulacione i retencione basene. kao i kriterijume za proglašavanje redovne i vanredne odbrane od poplava. a najkasnije do 30. Planove za odbranu od poplava donose i preduzeća i druga pravna lica čija je imovina. prognozu pojava. može na ugroženom području zabraniti drumski. dužnosti. Član 30. odnosno područje ugroženo poplavama. obaveštavanja i druge podatke. a mogu biti ugrožena od poplava. Preduzeća i druga pravna lica iz stava 1. odgovornosti i ovlašćenja u pogledu preduzimanja pojedinih radnji.Opšti plan za odbranu od poplava sadrži mere koje se moraju preduzeti preventivno i u periodu nailaska velikih voda (spoljnih i unutrašnjih voda). a u slučajevima koji nisu predviđeni planovima za odbranu od poplava takvu odluku donose nadležni organi civilne zaštite. način osmatranja i evidentiranja hidroloških i drugih podataka. potrebna sredstva. Za područja koja nisu obuhvaćena planovima iz stava 1.

Član 34. . U cilju sprečavanja dejstva erozije i bujica sopstvenici. zabrane ili ograničenja vađenja peska. Radi sprečavanja štete od erozije skupština opštine na erozivnom području propisuje protiverozivne mere uz prethodno pribavljeno mišljenje javnog vodoprivrednog preduzeća. bez vodoprivredne saglasnosti.).). Ako se zbog nagomilavanja leda stvore ledene pregrade koje mogu prouzrokovati poplave ili ako zbog pokretanja leda u rekama može doći do oštećenja objekata za zaštitu od štetnog dejstva voda i drugih objekata. ovog člana da bi se zaštitili od oštećenja mostovi. U plavnim zonama mogu se graditi objekti u skladu sa prostornim odnosno urbanističkim članovima kojima se određuje zemljište koje je ugroženo od poplava i uslovi gradnje na tom zemljištu. Zemljište između nasipa za odbranu od poplava i korita (inundaciono područje) vodotoka i na zaštićenoj strani iza nasipa u širini od 50 metara može se koristiti na način kojim se ne ugrožava sprovođenje odbrane od poplava a u skladu sa planom odbrane od poplava. ovog zakona. Na zemljištima ugroženim od erozije skupština opštine utvrdiće erozivno područje. kao pašnjak. U slučaju proglašenja vanrednog stanja odbrane od poplava pored mera predviđenih planovima iz čl. terasiranje. Vodno zemljište se može koristiti. šljunka. prelazi. ovog člana mora biti usklađena sa planom odbrane od poplava. Član 37. zatravljivanje. Sastavni deo nasipa za odbranu od poplave čine zaštitni pojas sa šumom i zaštitnim zelenilom (zaštitne šume) u inundacionom području u širini od 50 metara pored nasipa. preduzeće se mere za razbijanje i otklanjanje leda prema planovima iz čl. ljudstva i sredstava preduzeća i drugih pravnih lica. retencije i sl. plovni i drugi objekti i postrojenja. Član 35. 28. podatke o stanju i stepenu napunjenosti akumulacionih basena.) i sprovode mere zaštite (zabrana ili ograničenje seče drveća. Član 36.nadležnom za poslove vodoprivrede. Osnova iz stava 3. i 29. 28. mobilizacija građana i njihovih sredstava. čišćenje korita i sl. ovog zakona preduzeće se i sledeće mere: evakuacija stanovništva. Član 38. Gazdovanje zaštitnim šumama sprovodi javno vodoprivredno preduzeće u skladu sa posebnom šumskom osnovom. Republičkom hidrometeorološkom zavodu i glavnom rukovodiocu za odbranu od poplava. izvode zaštitne radove (pošumljavanje. ovog člana i naređenjima rukovodioca za odbranu od poplava. odnosno korisnici zemljišta dužni su da grade i održavaju zaštitne objekte (pregrade. dužna su preduzimati preduzeća koja te objekte i postrojenja grade ili održavaju i iskorišćavaju u skladu sa planovima iz stava 1. Mere iz stava 1. ustave. vodoprivredni. i 29. radi sprovođenja mera i spasavanja lica i imovine. livada i oranica. način korišćenja poljoprivrednog zemljišta i dr.

napajanje stoke. sanitarne i komunalne potrebe. Ministar nadležan za poslove poljoprivrede (u daljem tekstu: ministar poljoprivrede) i ministar zdravlja i zaštite životne sredine. U cilju obezbeđenja potreba u vodi za snabdevanje stanovništva. Voda se mora koristiti racionalno i ekonomično. sanitarne potrebe i napajanje stoke ima prvenstvo nad korišćenjem voda za ostale namene. staza. puteva i vodoprivrednih objekata. šuma. 2.) i malih potrošača. oštećenja izvora. Način iskorišćavanja i održavanja seoskih vodovoda vrši se u skladu sa opštim uslovima koje propisuje skupština opštine. javnim bunarima i javnim česmama upravlja opština.Član 39. Prilikom svakog zahvatanja površinskih voda mora se nizvodno od zahvata obezbediti garantovani minimum. Korišćenje voda za snabdevanje stanovništva vodom za piće. ako posebnim zakonom nije drugačije propisano. podzemne vode sa kvalitetom podobnim za piće i vode sa izvora po pravilu se imaju koristiti samo za podmirenje navedenih potreba. virusoloških i radioloških svojstava mora odgovarati propisanim uslovima. donose bliži propis o kvalitetu vode koja se koristi za navodnjavanje poljoprivrednih kultura i vodosnabdevanje ribnjaka. stvaranja brazdi i jaruga. bakterioloških. dužni su da u najkraćem mogućem roku zaštite vegetacijom ili na drugi pogodan način dovedu zemljište i objekte u prvobitno stanje. izvođač radova. bioloških. kamena i radi izvođenja radova. odnosno preduzeće ili drugo pravno lice koje iskorišćava objekte i druga dobra od opšteg interesa. lekova i dr. Član 42. Prirodnim jezerima. Vode koje su vodoprivrednom osnovom ili na drugi način određene za piće ne mogu se koristiti za druge svrhe na način koji bi nepovoljno uticao na potrebnu količinu i svojstva vode. za sanitarno higijenske i rekreativne potrebe. Ministar zdravlja i zaštite životne sredine donosi bliži propis o kvalitetu vode koja služi ili je namenjena za piće ili proizvodnju ili preradu životnih namirnica. Ako je na erozivnom području zbog iskorišćavanja zemljišta. Korišćenje voda Član 40. Ministar vodoprivrede donosi bliži propis o načinu određivanja garantovanog minimuma. rekonstrukcije i izgradnje građevinskih i drugih investicionih objekata došlo do oštećenja površina zemljišta i zbog toga veće izloženosti eroziji. Član 41. Voda koja služi ili je namenjena za piće ili za proizvodnju i preradu životnih namirnica i sanitarno higijenske i rekreativne potrebe i mineralna voda koja služi za piće ne sme sadržavati materije škodljive za zdravlje iznad propisanih granica a u pogledu fizičkih. . za industrije koje traže visokokvalitetnu vodu (prehrambena. Voda koja je namenjena za navodnjavanje poljoprivrednih kultura mora biti propisanog kvaliteta. hemijskih. izvorima.

Uža zona zaštite obuhvata površinu akumulacionog jezera na najvišem nivou vode. Član 46. u skladu s namenom tih zona i propisanim merama zaštite. uređenja i korišćenja prostora u užoj i široj zoni zaštite utvrđuju se prostornim. ovog člana donosi ministar zdravlja i zaštite životne sredine u skladu sa propisom o načinu određivanja i održavanja zona i pojaseva sanitarne zaštite. uža zona zaštite i zona neposredne zaštite. . ovog člana. Mere zaštite iz stava 1. U područjima iz stava 1. Za zone neposredne zaštite i uže zone zaštite koje su pod šumom. opštom i posebnom šumskom osnovom određuju se posebni uslovi i način gazdovanja šumama i šumskim zamljištem. Rešenje o određivanju i održavanju zona i pojaseva sanitarne zaštite i ograničenja iz stava 1. ovog zakona su pod posebnom zaštitom. Šira zona zaštite obuhvata područje iz stava 1.U cilju korišćenja vode za potrebe vodosnabdevanja i rekreacije vrši se sistematsko ispitivanje kvaliteta vode na vodozahvatima (zona neposredne zaštite) i javnim kupalištima. za izvorišta i druge objekte vodosnabdevanja određuju se vodoprivrednom osnovom i prostornim planom. odnosno urbanističkim planovima u skladu sa hidrogeološkim i drugim svojstvima zemljišta. ovog člana vrši se prema programu koji donosi Vlada. Sistematsko ispitivanje iz stava 2 . Član 47. Član 44. Izvorišta iz stava 1. Sistematsko ispitivanje iz stava 1. Zona neposredne zaštite nalazi se unutar uže zone zaštite. ovog člana. Ministar zdravlja i zaštite životne sredine donosi bliži propis iz stava 7. ovog člana vrši organizacija koja je posebnim propisom ovlašćena za obavljanje tih poslova. Područja na kojima se nalaze izvorišta koja se po količini i kvalitetu mogu koristiti ili se koriste za snabdevanje vodom za piće moraju biti zaštićena od namernog ili slučajnog zagađivanja i drugih uticaja koji mogu nepovoljno delovati na izdašnost izvorišta i na zdravstvenu ispravnost vode. Područje uže zone zaštite i zone neposredne zaštite sa režimima organizacije. Član 43. s obalnim pojasom u širini od oko 500 metara. Izvorišta od posebnog značaja služe za regionalno snabdevanje vodom. ovog člana ustanovljavaju se tri zone zaštite i to: šira zona zaštite. Član 45. Područja na kojima se nalaze izvorišta iz člana 43. ovog člana i njegove granice određuje Vlada. ovog člana.

dužna su da postave uređaje za merenje. preduzeće. izvođač je dužan da odmah obavesti ministarstvo nadležno za poslove vodoprivrede i ministarstvo nadležno za geološke poslove i preduzme mere da ne dođe do zagađivanja podzemnih voda. a dubljih izdani i dubokih podzemnih voda. Ako se prilikom bušenja i istražnih radova u rudarstvu ili prilikom izvođenja rudarskih i drugih radova naiđe na podzemne vodonosne slojeve. Bunari i bušotine sa slobodnim isticanjem vode moraju biti opremljeni uređajima za regulisanje isticanja i zatvaranja i zaštitu voda od zagađivanja. Član 52. odnosno drugo pravno lice kome to poveri ministarstvo nadležno za geološke poslove. Zaštita voda . Podaci iz stava 2. izuzev prve (freatske) izdani. Član 50. Član 48. u skladu sa prioritetima za korišćenje vode utvrđenim ovim zakonom i vodoprivrednom osnovom. Komunalna i druga preduzeća kao i druga pravna lica koja koriste vode. dužno je da podatke redovno dostavlja Republičkom hidrometeorološkom zavodu. Javno vodoprivredno preduzeće. Član 51. Stanje nivoa i kvaliteta podzemnih voda prve (freatske) izdani. Ako se pronađene vode iz stava 1. 3. da mere i registruju količinu zahvaćene vode i da podatke o tome dostavljaju javnom vodoprivrednom preduzeću. prati Republički hidrometeorološki zavod. ovog člana su javni i mogu se koristiti bez naknade. korišćenja i upotrebe površinskih voda obavezno se prate kvantitativni parametri voda. ovog člana prati Republički hidrometeorološki zavod prema posebnom programu koji donosi Vlada. nastupi nestašica vode u tolikoj meri da se ne mogu zadovoljiti sve potrebe. Kvantitativne parametre iz stava 1. Preduzeće ili drugo pravno lice koje prati nivo podzemnih voda prve izdani putem svojih kontrolnih (pijezometarskih) bunara. odnosno drugo preduzeće privremeno će ograničiti ili uskratiti korišćenje vode ukoliko zbog rekonstrukcije i kvarova na objektima i postrojenjima. dubljih izdani i dubokih podzemnih voda. Član 49. Radi zaštite i korišćenja podzemnih voda obavezno se prati stanje nivoa i kvaliteta podzemnih voda prve freatske izdani.Sanitarne i druge preventivne mere zaštite izvorišta odnose se na sve tri zone zaštite područja izvorišta. ovog člana neće odmah iskorišćavati izvođač je dužan da o svom trošku zatvori bušotinu. Radi zaštite.

Član 53. Član 55. U cilju zaštite voda zabranjeno je: 1) unošenje opasnih i štetih materija koje dovode do prekoračenja propisanih vrednosti. Klasifikacijom voda se vrši opšta podela voda u klase i određuju osnovni pokazatelji i granice njihovih dozvoljenih vrednosti za pojedine namene. propisivanjem i preuzimanjem drugih mera sa očuvanje i poboljšanje kvaliteta voda. Zaštita voda od zagađivanja sprovodi se radi omogućavanja neškodljivog i nesmetanog korišćenja voda. Član 56. 3) ispuštanje u javnu kanalizaciju otpadnih voda koje sadrže opasne i štetne materije iznad propisanih vrednosti ili koje mogu štetno delovati na mogućnost prečišćavanja voda iz kanalizacije ili koje mogu oštetiti kanalizaciju i postrojenje za prečišćavanje voda. Plan za zaštitu voda od zagađivanja priprema ministarstvo nadležno za poslove vodoprivrede i ministarstvo nadležno za poslove zdravlja i zaštitu životne sredine. . životinjskog i biljnog sveta i zaštite životne sredine. odnosno njihovih delova prema kvalitetu vode koji treba da se održi. 4) korišćenje napuštenih bunara kao septičkih jama. 2) unošenje čvrstih i tečnih materija koje mogu zagaditi vodu ili mogu izazvati zamuljivanje. Vlada donosi bliži propis o klasifikaciji voda i kategorizaciji vodotoka. kao i odgovornosti i ovlašćenja u vezi sa sprovođenjem zaštite. Član 54. zaštite zdravlja ljudi. organizacije koje su dužne sprovoditi pojedine mere. način sprovođenja interventnih mera u određenim slučajevima zagađivanja. Kategorizacijom vodotoka se vrši razvrstavanje vodotoka i jezera. zaslanjivanje vode i taloženje nanosa. Radi utvrđivanja upotrebljivosti vode za određene namene vrši se klasifikacija voda i kategorizacija vodotoka. rokovi za smanjenje zagađivanja vode. Planom za zaštitu voda od zagađivanja utvrđuju se naročito: mere za sprečavanje ili ograničavanje unošenja u vide opasnih i štetnih materija. mere za prečišćavanje zagađenih voda. organičavanjem i sprečavanjem unošenja u vode opasnih i štetnih materija. Zaštita voda od zagađivanja sprovodi se kontrolom i zabranom rada brana i ustava na rekama koje remete u određenom periodu godine osnovne karakteristike vodotoka. odnosno postigne radi stvaranja uslova za život stanovništva i razvoj privrede. Zaštita voda od zagađivanja sprovodi se zabranom. Zaštita voda od zagađivanja sprovodi se u skladu sa planom za zaštitu voda od zagađivanja. mere za sprečavanje i odlaganje otpadnih i drugih materija na područjima na kojima to može uticati na pogoršanje kvaliteta voda. Plan za zaštitu voda od zagađivanja donosi Vlada.

Član 58. Skupština opštine donosi bliži propis o sanitarno-tehničkim uslovima za ispuštanje otpadnih voda u javnu kanalizaciju. Ministar vodoprivrede i ministar zdravlja i zaštite životne sredine donose bliži propis o načinu ispitivanja kvaliteta voda. Republički hidrometeorološki zavod je dužan da odmah po saznanju o havarijskom zagađivanju voda obavesti o tome ministarstvo nadležno za poslove vodoprivrede. Član 59. ovog člana koja ispuštaju otpadne vode u prijemnike i javnu kanalizaciju dužna su da obezbede ispitivanje kvaliteta preko preduzeća i drugih pravnih lica koja su ovlašćena za vršenje ovih ispitivanja. . da mere i registruju količine otpadnih voda i da podatke o tome dostave javnom vodoprivrednom preduzeću. Preduzeća i druga pravna lica iz stava 1. bez naknade. Preduzeća i druga pravna lica koja imaju uređaje za prečišćavanje vode i merne uređaje dužna su ove uređaje održavati u ispravnom stanju i obezbediti njihovo redovno funkcionisanje i vode dnevnik rada uređaja za prečišćavanje voda. Republički hidrometeorološki zavod dostavlja izveštaj o stanju i promenama kvaliteta voda za prethodnu godinu (do 30. minimalnom broju ispitivanja. ovog zakona svim zainteresovanim naučnim i stručnim organizacijama. Član 57. Sistematsko ispitivanje kvaliteta voda vrši se prema programu koji donosi Vlada. Republički hidrometeorološki zavod vrši sistematsko ispitivanje iz stava 1. ministarstvu nadležnom za poslove zdravlja i zaštitu životne sredine i javnom vodoprivrednom preduzeću. ministarstvo nadležno za poslove zdravlja i zaštitu životne sredine i javno vodoprivredno preduzeće. na propisani način. ovog člana. Republički hidrometeorološki zavod dužan je da omogući korišćenje podataka iz člana 57. kao i druga pravna lica koja ispuštaju otpadne vode u prijemnike i javnu kanalizaciju dužna su da postave uređaj za merenje. aprila tekuće godine za prethodnu godinu) ministarstvu nadležnom za poslove vodoprivrede. Komunalna i druga preduzeća.5) ostavljanje u koritu za veliku vodu prirodnih i veštačkih vodotoka i jezera materijala koji mogu zagaditi vode. Republički hidrometeorološki zavod u slučaju havarijskih zagađenja voda dužan je da neprekidno prati kretanje talasa havarijskog zagađenja vode duž vodotoka i obaveštava nadležne organe i javno vodoprivredno preduzeće sve do trenutka nestanka havarijskog zagađenja. U cilju praćenja stanja zagađenosti voda vrši se sistematsko ispitivanje kvaliteta površinskih i podzemnih voda. Ministar zdravlja i zaštite životne sredine donosi bliži propis o opasnim i štetnim materijama u vodama. kao i sadržini izveštaja o utvrđenom kvalitetu otpadnih voda. Ministar vodoprivrede i ministar zdravlja i zaštite životne sredine donose bliži propis o načinu i postupku za ispitivanje kvaliteta otpadnih voda.

Ako preduzeća i druga pravna lica ne postupe u smislu stava 1. Član 63. rekonstrukciji i održavanju tih objekata. kao i licima koja izvode radove na izgradnji. OGRANIČENjE PRAVA SOPSTVENIKA. Ministar vodoprivrede i ministar zdravlja i zaštite životne sredine aktom određuju preduzeća i druga pravna lica koja ispunjavaju uslove iz stava 1. ODNOSNO KORISNIKA 1. hidrobioloških. Preduzeća i druga pravna lica koja ispuštaju otpadnu vodu u prijemnike dužna su da vrše sanaciju i preduzimaju mere za smanjivanje i sprečavanje zagađivanja vode i planiraju sredstva i rokove za njihovo ostvarivanje. Preduzeća i druga pravna lica iz stava 1. Akt iz stava 3. V. snimaju.Član 60. Ako dođe do neposredne opasnosti od zagađenja ili do zagađenja vodotoka ili jezera i podzemnih voda. Preduzeća i druga pravna lica mogu da vrše određenu vrstu (fizičko-hemijskih. Sopstvenik. dužan je da odmah prijavi nadležnom organu (kapetaniji pristaništa ili vodoprivrednoj inspekciji ili organu unutrašnjih poslova ili javnom vodoprivrednom preduzeću) ako primeti da je došlo do zagađivanja vode i u vodotoku i jezeru. ovog člana. bakterioloških i radioloških) ispitivanja kvaliteta površinskih i podzemnih voda. ovog člana objavljuje se u "Službenom glasniku Republike Srbije". zapovednik plovnog objekta i drugo odgovorno lice na plovnom objektu. a obaveštenje o havarijskom zagađenju vode u toku istog dana. Član 61. mere za smanjenje zagađivanja preduzeće javno vodoprivredno preduzeće o njihovom trošku. preduzeća i druga pravna lica iz člana 59. opreme. za potrebe izgradnje ili rekonstrukcije vodoprivrednih objekata. organima koji vrše inspekcijski nadzor. Ograničenje prava Član 64. ovog člana dužna su da rezultate ispitivanja dostave Republičkom hidrometeorološkom zavodu i javnom vodoprivrednom preduzeću jedanput mesečno. prostorija i druge propisane uslove. ovog člana. kao i ispitivanja kvaliteta otpadnih voda ako ispunjavaju uslove u pogledu kadrova. Građanin. ovog zakona dužna su da preduzmu potrebne mere za smanjenje zagađivanja. sopstvenik. odnosno korisnik zemljišta dužan je da: 1) dopusti prolaz preko zemljišta licima koja su ovlašćena da premeravaju. odnosno korisnik dela obale. mikrobioloških. Član 62. . projektuju i obeležavaju zemljište ili vode.

i 2. ovog člana obavezna su: 1. i 2. odnosno korisnik tog objekta dužan je da te povećane troškove naknadi preduzeću koje je prema ovom zakonu dužno da preduzme mere zaštite od štetnog dejstva voda. da snose sve troškove priključenja. Član 65. tač. da od časa priključenja snose troškove održavanja i iskorišćavanja vodovoda. osim korita za malu vodu. naložiti sopstveniku. odnosno . Prava i obaveze i druge odnose koji nastanu u vezi s izvođenjem radova iz stava 1. i 2. Sopstvenik. odnosno korisnik vodnog zemljišta. Član 66. 3) dopusti slobodno oticanje vode koja dolazi sa uzvodnih zemljišta bez promene pravca i brzine vode. Na izgrađeni seoski vodovod se mogu priključiti preduzeća i druga pravna lica i građani koji nisu učestvovali u izgradnji tog vodovoda pod sledećim uslovima: 1. da nadoknade srazmerni deo troškova izgradnje. odnosno korisnik u izvođenju manjih radova na održavanju korita za veliku vodu i obala. Radi zaštite obale od rušenja i radi učvršćivanja korita i obezbeđenja proticanja vode i leda. Sopstvenik. na zahtev javnog vodoprivrednog preduzeća. Član 67. Kada se izgradnjom objekta kojim se trajno podiže nivo vode prirodnog vodotoka povećavaju troškovi zaštite od štetnog dejstva voda. odronjavanja obala ili zagušivanja korita zbog štetne vegetacije ili drugih prepreka koje mogu ometati normalan proticaj vode. plovidbi na plovnim putevima. 1. odnosno korisnik zemljišta i preduzeće koje izvodi radove. s obzirom na količinu vode. ako isti. 2. 3. Preduzeća i druga pravna lica i građani koji se priključuju na vodovod iz stava 1. ovog člana sporazumno uređuju sopstvenik. 1. odnosno korisnici seoskog vodovoda. održavanju objekata za zaštitu od štetnog dejstva voda i sprovođenju objekata za zaštitu od štetnog dejstva voda i sprovođenju odbrane od poplava. odnosno korisnik zemljišta ima pravo na naknadu štete u slučajevima iz stava 1. učestvuje na delu na kome je sopstvenik. ovog člana. Odobrenje za priključak iz stava 1.2) dopusti korišćenje korita za veliku vodu i obalu reke u širini od 3 metra licima koja su ovlašćena da vrše pregled stanja i održavanja rečnih korita i obala. vodoprivredni inspektor će. tač. može da zadovolji njihove potrebe. Preduzeća i druga pravna lica i građani koji su se priključili na seoski vodovod imaju jednaka prava kao i ostali investitori. radi sprečavanja erozije. 4) gazdujue šumama na inundacionom području tako da se ne prave smetnje prirodnom oticanju vode i leda. odnosno sopstvenik ili korisnik vodoprivrednog objekta na obali dužan je da na zahtev javnog vodoprivrednog preduzeća. vlasnik. ovog člana izdaje opštinski organ uprave nadležan za poslove vodoprivrede. ako se njihovo snabdevanje vodom ne može drukčije rešiti na ekonomičan i racionalan način.

stabilnost odbrambenih nasipa. rovove i paralelne kanale duž nasipa u pojasu 50 metara prema vodotoku i 100 metara prema branjenom području. 2) unositi u prirodne. 6) saditi drveće pored kanala u pojasu od 5 metara sa obe strane. stabilnost brane ili njenu namensku upotrebu. uklanjanje će izvršiti javno vodoprivredno preduzeće bez naknade vrednosti uklonjenog drveta. jezera i retencije. seču drveća. veštačke vodotoke. odnosno korisnik zemljišta dužan je da na zahtev javnog vodoprivrednog preduzeća ukloni drvo iz korita bujičnih tokova. odnosno drugoj udaljenosti utvrđenoj odlukom javnog vodoprivrednog preduzeća. Član 70. kao i upuštati zagađene vode i materije. posečeno drvo i drugi materijal. odnosno ako je sopstvenik. kao i objekata za uređenje vodnih tokova ili za zaštitu od štetnog dejstva voda. 5) saditi drveće na odbrambenom nasipu ili pored nasipa u pojasu širine 10 metara prema vodotoku i 50 metara na branjenom području. orati ili kopati zemlju i obavljati druge radnje kojima se mogu oštetiti kanali ili poremetiti njihovo redovno funkcionisanje. stabilnost tla i objekata. 3) izvoditi radove i vaditi materijal iz vodotoka. 9) na kanalima na udaljenosti manjoj od 2 metra. odnosno korisnik nepoznat. odnosno iskorišćavati te vode u obimu kojim se ugrožavaju snabdevanje pitkom ili tehnološkom vodom. 4) graditi objekte ili vršiti sadnju u plavnoj zoni na način koji ometa proticanje vode i leda ili je u suprotnosti sa propisima za gradnju na plavnom području. računajući od ivice kanala. . kamen. 7) kopati bunare. Sopstvenik. jalovinu. računajući od nožice nasipa. sađenje drveća ili drugih zasada. pojave erozije ili nastajanja vododerina i bujica. mineralna i termalna izvorišta. zabranjeno je: 1) izvršiti radnje koje mogu oštetiti korita i obale prirodnih i veštačkih vodotoka. odnosno vodni režim. sprečavanja oštećenja i zaštite vodoprivrednih objekata i postrojenja. Posebne mere Član 69. Radi zaštite voda i vodotoka. Ako sopstvenik. kao i menjati prirodne uslove u okolini akumulacionih i retencionih basena usled čega bi moglo doći do klizanja terena. 2. odnosno korisnik ne ukloni drvo iz korita bujičnih tokova. regulacionih i drugih vodoprivrednih objekata. zemlju. koji bi mogli ugroziti: vodni režim. izuzev ukoliko je tehničkom dokumentacijom dokazano da nije ugrožena stabilnost nasipa. ispašu stoke ili obavljanje drugih radova ako se time ne ugrožava stabilnost i sigurnost vodoprivrednih objekata. Izuzetno od odredbe stava 1. ovog člana javno vodoprivredno preduzeće može odobriti obradu zemljišta. Član 68.korisniku zemljišta koji čini obalu da na tom zemljištu izvrše sađenje drveća i žbunastog bilja. 8) menjati ili presecati tokove podzemnih voda.

FOND ZA VODE Član 72. 8) utvrđuje visinu naknada koje predstavljaju izvor prihoda Fonda. 6) razmatra godišnji izveštaj o radu i poslovanju. odnosno odvođenja vode preko njegovog zemljišta ako ne postoje povoljniji tehnički ili ekonomski uslovi. unapređivanja i korišćenja voda i godišnje programe. Član 74. unapređivanja i korišćenja voda saglasnost daje Vlada a na godišnji program saglasnost daje ministarstvo nadležno za poslove vodoprivrede. Ako zainteresovane strane ne postignu sporazum o utvrđivanju prava službenosti i o visini odgovarajuće naknade odluku donosi sud. Fond ima svoje organizacione delove u sedištima vodnih područja. ovog člana Fond donosi uz saglasnost Vlade.Sopstvenik. 5) prati realizaciju programa radova i vrši kontrolu nad racionalnim korišćenjem sredstava. odnosno korisnik zemljišta ima pravo na naknadu štete. ovog člana sopstvenik. Član 73. odnosno korisniku izvođenje radova radi dovođenja. U slučaju iz stava 1. unapređivanje i korišćenje voda osniva se Fond za vode ( u daljem tekstu: Fond). Sopstvenik. tačka 8. 4) donosi finansijski plan i završni račun. odnosno drugo preduzeće na njegovom zemljištu privremeno smesti materijal izvađen iz vodotoka i jezera radi izvršenja vodoprivrednih radova i da taj materijal transportuje preko tog zemljišta. odnosno korisnik zemljišta dužan je da dozvoli drugom sopstveniku. 7) donosi statut. uz pravo na naknadu štete koju sporazumno utvrđuju. 3) odlučuje o korišćenju sredstava. Član 71. Fond obavlja sledeće poslove: 1) donosi dugoročne i srednjoročne planove zaštite. Odluku o utvrđivanju visine naknada iz stava 1. Radi obezbeđivanja materijalnih i drugih uslova za zaštitu. Fond ima svojstvo pravnog lica. 9) odlučuje o drugim pitanjima i vrši druge poslove utvrđene statutom. 2) utvrđuje kriterijume i bliže uslove za finansiranje objekata i radova. VI. Na dugoročne i srednjoročne planove zaštite. odnosno korisnik zemljišta dužan je da dopusti da javno vodoprivredno preduzeće. Sredstva Fonda koriste se za: .

hidromelioracionih objekata i objekata regionalnih sistema za snabdevanje vodom do vodozahvata pojedinih korisnika. rekonstrukciju i izgradnju višenamenskih akumulacija. Upravni odbor ima 11 članova čiji mandat traje četiri godine. ovog člana rukovodi direktor Fonda koji vrši i druge poslove u skladu sa statutom Fonda. tehničkih propisa i normativa i dr. Mandat direktora Fonda traje četiri godine. Direktora Fonda imenuje Vlada.). Član 75. ovog člana. Predsednik Upravnog odbora predstavlja i zastupa Fond. Predsednika Upravnog odbora. 2) održavanje. unapređivanja i korišćenja voda. . tačke 2. programa. rekonstrukciju i proširenje uređaja i postrojenja za prečišćavanje voda i dr. Član 76. Član 79. Izuzetno od odredbe stava 1. 5) studijsko-istraživačke radove (vodoprivredni informacioni sistem.). stav 1. izvršava odluke Upravnog odbora i vrši druge poslove u skladu sa statutom. planova. Organ upravljanja Fondom je Upravni odbor. Sredstva Fonda koriste se prema godišnjem programu zaštite. Član 78. vodoprivrednih osnova. Stručne i finansijsko-tehničke poslove za potrebe Fonda. Fond je dužan da organizuje javnu raspravu. vodoprivrednog bilansa. imenuje Vlada. potpredsednike koji rukovode organizacionim delovima Fonda u sedištima vodnih područja i članove Upravnog odbora. Stručnom službom iz stava 1. na način i pod uslovima utvrđenim statutom. Član 77. vrši stručna služba. ovog člana sredstva Fonda mogu da se koriste i za izgradnju objekata za vodosnabdevanje naselja koja se ne mogu uključiti u regionalne sisteme za snabdevanje vodom na osnovu programa iz člana 73.1) održavanje. rekonstrukciju i izgradnju objekata za zaštitu od štetnog dejstva vode. izrada studija. tačke 1 ovog zakona. istražni radovi. 6) realizaciju obaveza i učešća u međunarodnoj saradnji. 3) preduzimanje mera za zaštitu vode od zagađivanja (izgradnju. Nadzor nad radom Fonda vrši ministarstvo nadležno za poslove vodoprivrede. katastara. odnosno do priključka na komunalni sistem vodosnabdevanja. Pre donošenja programa iz stava 1. 4) zaštitu zemljišta od erozije.

Objekti iz stava 2. Skraćeni naziv firme je: JVP "Sava" sa p. tačke 2.Član 80. za vodno područje Sava: Javno vodoprivredno preduzeće "Sava" sa potpunom odgovornošću. ovog člana upravljaju vodoprivrednim objektima iz člana 4.akumulacije i brodske prevodnice i tačke 4. organizovanje i sprovođenje odbrane od poplava.o. Član 82.o. obezbeđenje vode za korišćenje. održavanje i rekonstrukcija vodoprivrednih objekata.o. Sedište preduzeća je u Nišu. Delatnosti iz stava 1. način ostvarivanja i kriterijumi raspodele sredstava. JAVNO VODOPRIVREDNO PREDUZEĆE Član 81. Skraćeni naziv firme je: JVP "Morava" sa p. Javno vodoprivredno preduzeće studijsko-istraživačke radove iz stava 1. pripremanje planova i programa u vodoprivredi. kao dobrima u opštoj upotrebi. tačke 1. za vodno područje Dunav: Javno vodoprivredno preduzeće "Dunav" sa potpunom odgovornošću. Javna vodoprivredna preduzeća iz stava 1. odvođenje suvišnih voda i organizovanje odbrane od unutrašnjih voda na melioracionom području. 2. delokrug organa upravljanja i druga pitanja od značaja za poslovanje Fonda. osim objekata koje su preduzeća i druga pravna lica izgradila za sopstvene potrebe. ovog člana poverava . ovog člana i druga sredstva kojima raspolažu javna vodoprivredna preduzeća su u državnoj svojini. organizovanje i vođenje vodoprivrednog informacionog sistema i dokumentacije o vodama. 3. održavanje i unapređivanje vodnog režima. praćenje. Sedište preduzeća je Beogradu. Delatnost javnih vodoprivrednih preduzeća (u daljem tekstu: javno vodoprivredno preduzeće) su: gazdovanje vodnim resursima i usklađivanje potrebe za vodom raznih korisnika. Skraćeni naziv firme je: JVP Dunav sa p. organizovanje i sprovođenje mera za zaštitu voda od zagađivanja. izvršavanje zadataka iz međudržavnih sporazuma u oblasti vodoprivrede i organizovanje studijsko-istraživačkih radova u oblasti vodoprivrede. Na statut Fonda saglasnost daje Vlada. Za vodno područje Morava: Javno vodoprivredno preduzeće "Morava" sa potpunom odgovornošću. Statutom Fonda bliže se utvrđuju zadaci. ovog člana su od javnog interesa. Središte preduzeća je u Novom Sadu. VII. . unutrašnja organizacija i poslovanje Fonda. organizovanje i sprovođenje mera za zaštitu od bujica i erozije. Za obavljanje vodoprivredne delatnosti na vodnim područjima osnivaju se sledeća javna vodoprivredna preduzeća i to: 1. ovog zakona.

3) ulaganja domaćih i stranih lica. Javno vodoprivredno preduzeće donosi dugoročne i srednjoročne planove razvoja i godišnji program rada. prava i obaveze delova preduzeća u pravnom prometu. Javno vodoprivredno preduzeće može samostalno ili sa stranim. direktor i Nadzorni odbor. izdavanjem deonica i iz drugih izvora. U slučaju nastupanja uslova za otvaranje i sprovođenje stečajnog postupka nad javnim vodoprivrednim preduzećem. ovog člana. 5) prodajom delova preduzeća. Pretvaranje državne svojine u druge oblike i organizovanje javnog vodoprivrednog preduzeća u društvo vršiće se na način određen propisima kojima se uređuje pitanje transformacije društvenih preduzeća u preduzeća u mešovitoj ili privatnoj svojini. 2) naknada utvrđenih ovim zakonom. Na planove razvoja iz stava 1. Član 86. Član 84. U slučaju iz stava 2. 4) izdavanjem i prodajom hartija od vrednosti. Član 83. Nad javnim vodoprivrednim preduzećem ne može se sprovoditi postupak stečaja. . Član 87.naučno-istraživačkoj instituciji. odnosno domaćim licima da osnuje preduzeća za obavljanje pojedinih delatnosti iz predmeta svog poslovanja ako te delatnosti predstavljaju tehničko-tehnološku i ekonomsku celinu. u skladu sa programom prestrukturiranja koji donosi Upravni odbor javnog vodoprivrednog preduzeća. Organi javnog vodoprivrednog preduzeća su: Upravni odbor. Javno vodoprivredno preduzeće stiče i pribavlja finansijska sredstva za obavljanje delatnosti i to iz: 1) sredstava Fonda koja se koriste za realizaciju programa radova na vodnom području. delokrug rada organa preduzeća. Statutom javnog vodoprivrednog preduzeća bliže se uređuju pitanja unutrašnje organizacije. učešće državnog kapitala ne može biti manje od 51% od ukupnog kapitala javnog vodoprivrednog preduzeća. ovog člana saglasnost daje Vlada. Član 85. Član 88. a na godišnji program rada saglasnost daje ministarstvo nadležno za poslove vodoprivrede. ovlašćenja u pogledu raspolaganja sredstvima od strane delova preduzeća i druga pitanja od značaja za poslovanje preduzeća. Narodna skupština Republike Srbije preduzima mere za obezbeđenje uslova za nesmetan rad javnog vodoprivrednog preduzeća i jemči za njegove obaveze.

5) odlučuje o osnivanju novih preduzeća. vrši druge poslove određene zakonom i statutom. Obrazovanjem Skupštine. Direktor javnog vodoprivrednog preduzeća donosi akt o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta. Odluku iz stava 1. 7) donosi statut i odluku o usvajanju plana razvoja i programa rada. odnosno udela drugih preduzeća. Upravni odbor: 1) utvrđuje poslovnu politiku. direktora imenuje Upravni odbor uz saglasnost Vlade. ovog člana Upravni odbor donosi uz saglasnost ministarstva nadležnog za poslove vodoprivrede. koji ima 11 članova. 6) usvaja izveštaje o poslovanju preduzeća i godišnji obračun. 11) utvrđuje normative i standarde za redovno održavanje vodoprivrednih objekata i kriterijuma za obrazovanje cena na redovnom održavanju. uz saglasnost Upravnog odbora. od čega tri člana Upravnog odbora se imenuju od predstavnika zaposlenih u javnom vodoprivrednom preduzeću na način utvrđen statutom. 5. obavlja Skupština. tačka 9. Član 89. . vodi poslovanje preduzeća. 2) donosi dugoročne i srednjoročne planove razvoja i godišnji program rada. izvršava odluke Upravnog odbora. 8) donosi investicione odluke. 4. organizuje i rukovodi procesom rada. 10) odlučuje o kupovini deonica. kao preduzeća u mešovitoj svojini broj članova Upravnog odbora povećava se za broj predstavnika vlasnika kapitala srazmerno visini tog kapitala u ukupnom kapitalu preduzeća. Organizovanjem javnog vodoprivrednog preduzeća u preduzeće u mešovitoj svojini. Direktor javnog vodoprivrednog preduzeća predstavlja i zastupa preduzeće. 3) odlučuje o statusnim promenama. predlaže program rada i plan razvoja i preduzima mere za njihovo sprovođenje. i 10. Član 91. kao i uslove i način korišćenja vodoprivrednih objekata. tač. potpisuje kolektivni ugovor. 3. Član 90. 2. samostalno donosi odluke i odgovara za zakonitost rada javnog vodoprivrednog preduzeća. ovog člana. poslove iz stava 1. Član 92. 9) utvrđuje visinu naknada koje predstavljaju izvor prihoda.Organ upravljanja javnog vodoprivrednog preduzeća je Upravni odbor. U slučaju organizovanja javnog vodoprivrednog preduzeća. 4) odlučuje o smanjenju i povećanju glavnice.

preduzeća i drugih pravnih lica statutom ili drugim opštim aktom javnog vodoprivrednog preduzeća.Nadzorni odbor javnog vodoprivrednog preduzeća ima pet članova. Član 96. ovog člana preduzeće se mere utvrđene statutom. U slučaju da se preduzimanjem mera iz stava 2. Član 95. redovnom održavanju. a posebno da kvalitetno i uredno održava. ovog člana i način njihovog izvršavanja. odnosno kolektivnim ugovorom. u skladu sa zakonom. ovog člana ne može obezbediti zaštita interesa iz stava 1. 3) daje saglasnost na statusne promene preduzeća. Radi zaštite interesa građana. pregleda godišnji izveštaj i godišnji obračun. 2) daje saglasnost na program prestrukturiranja. 6) imenuje direktora javnog vodoprivrednog preduzeća. Član 93. utvrdiće se poslovi koji se u vršenju vodoprivredne delatnosti moraju obavljati u tom preduzeću u vreme štrajka i način njihovog izvršavanja. 8) razmatra izveštaj Nadzornog odbora. Član 94. O rezultatima nadzora u pismenom obliku Nadzorni odbor obaveštava Vladu i Upravni odbor javnog vodoprivrednog preduzeća. korišćenju i funkcionisanju vodoprivrednih objekata. 4) daje saglasnost na osnivanje ili suosnivanje preduzeća za obavljanje pojedinih delatnosti iz oblasti poslovanja javnog vodoprivrednog preduzeća. Nadzorni odbor vrši nadzor nad poslovanjem javnog vodoprivrednog preduzeća. Vlada: 1) daje saglasnost na statut javnog vodoprivrednog preduzeća. ministar vodoprivrede preduzima mere kojima se obezbeđuje zaštita tog interesa. . 5) imenuje članove upravnog odbora. Prema licu koje ne izvrši nalog direktora iz stava 2. Javno vodoprivredno preduzeće je dužno da u vršenju javnih ovlašćenja obezbedi efikasno i pod jednakim uslovima ostvarivanje prava i dužnosti preduzeća i drugih pravnih lica i građana pod uslovima utvrđenim ovim zakonom. Direktor javnog vodoprivrednog preduzeća će odrediti radnike koji će raditi na izvršavanju poslova iz stava 1. 7) imenuje članove Nadzornog odbora. dužno je da o tome blagovremeno obavesti Fond. ovog člana. Ako javno vodoprivredno preduzeće zbog nedostatka sredstava nije u mogućnosti da kvalitetno i uredno izvršava poslove u skladu sa programima usvojenim u Fondu. stara se o čuvanju.

naknade za korišćenje voda i naknade za zaštitu voda su prihod Fonda. naknade za korišćenje voda. Član 100. ovog člana. Pored sredstava ostvarenih od naknada utvrđenih ovim zakonom. ovog zakona obezbeđuju se iz: naknade za odvodnjavanje. Na opšti akt iz stava 3. Vodna zadruga je dužna da radove na odvodnjavanju i navodnjavanju uskladi sa planovima i programima javnog vodoprivrednog preduzeća. pod ribnjacima i retencijama. odnosno sopstvenici poljoprivrednog. U cilju odbrane od štetnog dejstva voda ili obezbeđenja uslova za korišćenje voda. naknade za odvodnjavanje. Sredstva iz stava 2. Visina naknade iz stava 1. naknade za izvađeni materijal iz vodotoka i naknade za korišćenje vodoprivrednih objekata i za vršenje drugih usluga su prihod javnog vodoprivrednog preduzeća. Javno vodoprivredno preduzeće u vršenju javnih ovlašćenja ima pravo na stvarne troškove utvrđene opštim aktom preduzeća. naknade za izvađeni materijal iz vodotoka i naknade za korišćenje vodoprivrednih objekata i za vršenje drugih usluga. IX. obezbediće se sredstva po posebnom zakonu. naknade za navodnjavanje. Naknada za odvodnjavanje se ne plaća za zemljište pod nasipima za odbranu od poplave. funkcionisanja i izgradnje objekata za odvodnjavanje na melioracionom području. Naknadu za odvodnjavanje plaćaju korisnici. ovog člana saglasnost daje ministarstvo nadležno za poslove vodoprivrede. Sredstva za finansiranje vodoprivredne delatnosti iz člana 82. FINANSIRANjE VODOPRIVREDNE DELATNOSTI Član 99. . naknade za zaštitu voda. Član 98. građevinskog i šumskog zemljišta. zainteresovana lica na melioracionom području ili delu melioracionog područja mogu osnovati vodnu zadrugu u skladu sa zakonom kojim se uređuju pitanja poslovanja i osnivanja zadruge. zemljišta pod saobraćajnicama i drugog zemljišta na melioracionom području koje se neposredno. ovog člana utvrđuje se u zavisnosti od visine troškova odvodnjavanja i održavanja. VODNA ZADRUGA Član 97. kanalima i drugim vodoprivrednim objektima kojima upravlja javno vodoprivredno preduzeće. VIII. Sredstva od naknade za navodnjavanje.Protiv upravnog akta javnog vodoprivrednog preduzeća u vršenju javnih ovlašćenja može se podneti žalba ministarstvu nadležnom za poslove vodoprivrede. za finansiranje zaštite dejstva voda i unapređivanje vodosnabdevanja. odnosno posredno odvodnjava.

1. sprudova. Član 103. napuštenih korita i sa obala prirodnih vodotoka. i 3. Visina naknade iz stava 3. šljunak i drugi materijal izvađen iz korita vodotoka. Sredstva ostvarena od naknade za korišćenje voda koriste se za finansiranje izgradnje objekata za snabdevanje stanovništva i privrede vodom i za uređenje vodotoka. Naknadu za zaštitu voda plaćaju preduzeća i druga pravna lica i građani srazmerno količini. funkcionisanje i izgradnju objekata za odvodnjavanje na melioracionom području. Sredstva ostvarena od naknade iz st. Naknada za odvodnjavanje poljoprivrednog i šumskog zemljišta obračunava se i plaća na osnovu katastarskog prihoda. Sredstva ostvarena od naknade za zaštitu voda koriste se za preduzimanje mera zaštite voda od zagađivanja i prečišćavanja otpadnih voda. Sredstva ostvarena od naknade za navodnjavanje koriste se za održavanje. odnosno po jedinici površine. Član 105. zavisno od namene zemljišta. funkcionisanje i rekonstrukciju objekata za navodnjavanje na melioracionom području. Naknada za odvodnjavanje šumskog zemljišta ne može biti manja od polovine propisne naknade za odvodnjavanje poljoprivrednog zemljišta. Član 102. Visina naknade za navodnjavanje se određuje u zavisnosti od visine troškova za održavanje i funkcionisanje objekata za navodnjavanje i količine zahvaćene vode iskazane po m3 ili po jedinici površine. koju direktno ili indirektno ispuštaju u površinske ili podzemne vode. Član 104. stepenu zagađenosti i vrsti otpadne ili druge vode promenjenih svojstava. prirodnih i veštačkih akumulacija i na područjima ugroženim od . odnosno druge materije kojom se pogoršava kvalitet voda i uslovi njenog korišćenja. Naknadu za korišćenje voda plaćaju korisnici površinskih i podzemnih voda srazmerno količini i kvalitetu zahvaćene vode i zavisno od namene za koju se voda koristi. odnosno korisnici zemljišta za koje je obezbeđena voda. Naknada za navodnjavanje plaćaju sopstvenici. Naknada za odvodnjavanje građevinskog zemljišta plaća se po jedinici površine.Član 101. Naknada za izvađeni pesak. ovog člana koriste se za održavanje. Javno elektroprivredno preduzeće plaća naknadu srazmerno količini proizvedene električne energije u hidroelektranama. ovog člana ne može biti manja od desetostrukog ni veća od dvadesetostrukog iznosa naknade za odvodnjavanje poljoprivrednog zemljišta. količine vode koja se sa njega sliva.

5) kontroliše režim i kvalitet voda u prirodnim i veštačkim vodotocima. dokumentacije za odbranu od poplava. X. 4) kontroliše funkcionisanje uređaja na objektima koji su od značaja za sigurnost objekata i postrojenja. zagađivača voda. primenjuju se propisi o plaćanju poreza iz dobiti a za građane propisi o plaćanju poreza i doprinosa građana. U pogledu načina uplate. ispravnost i efikasnost uređaja za prečišćavanje otpadnih voda. UPRAVNI ODBOR Član 108. Inspekcijski nadzor u oblasti koja se odnosi na vodu za piće vrše organi sanitarne inspekcije. poslovnih knjiga i ostalih dokumenata. drugih propisa i opštih akata koji se odnose na izgradnju novih i rekonstrukciju postojećih objekata i izvođenje drugih radova koji mogu uticati na promene u vodnom režimu. 3) vrši kontrolu načina iskorišćavanja vodoprivrednih objekata radi utvrđivanja da li je njihovo iskorišćavanje u skladu sa izdatim vodoprivrednim saglasnostima. . Visinu naknada za korišćenje vodoprivrednih objekata i za vršenje drugih usluga (plovidba. vodoprivredni inspektor: 1) vrši kontrolu nad izgradnjom objekata i izvođenjem drugih radova koji mogu da prouzrokuju kvalitativne ili kvantitativne promene u prirodnom ili veštački uspostavljenom vodnom režimu.). šljunka i drugog materijala koji se koristi za izgradnju i održavanje objekata za zaštitu od štetnog dejstva voda. vodoprivrednim dozvolama i potvrdama. Inspekcijski nadzor obuhvata nadzor nad primenom ovog zakona. Član 107. katastara voda. 6) kontroliše funkcionisanje. rokova i kontrole plaćanja naknada kada su u pitanju preduzeća i druga pravna lica. Naknadu iz stava 1. U vršenju poslova vodoprivredne inspekcije. ovog člana koriste se za uređenje vodotoka. Nadzor nad zakonitošću akata javnog vodoprivrednog preduzeća kojima se rešava o pravima i dužnostima građana. proizvodnja električne energije i dr. ovog člana ne plaća javno vodoprivredno preduzeće za količine peska. bujičnih tokova i vodoprivrednih objekata. plaća se prema količini izvađenog materijala. vodnih knjiga. Sredstva ostvarena od naknade iz stava 1. 2) vrši kontrolu vodoprivrednih dozvola. utvrđuje javno vodoprivredno preduzeće uz saglasnost ministarstva nadležnog za poslove vodoprivrede. Član 109. Član 106. preduzeća i drugih pravnih lica i inspekcijski nadzor u oblasti vodoprivrede vrši ministarstvo nadležno za poslove vodoprivrede. zastarelosti. jezerima i podzemnim vodama.erozije. vodoprivrednih saglasnosti. potvrda.

vodoprivrednog smera i sa najmanje tri godine radnog iskustva na poslovima iz okvira vodoprivredne delatnosti. Preduzeća i druga pravna lica i građani dužni su da vodoprivrednom inspektoru omoguće vršenje nadzora i pruže potrebne podatke. 2) naredi sađenje drveća i žbunastog bilja u slučajevima utvrđenim ovim zakonom. Član 113. odnosno vodoprivredne dozvole. odnosno obustavi izvođenje radova koji se izvode suprotno izdatoj vodoprivrednoj saglasnosti. Vodoprivredni inspektor može po potrebi organizovati uzimanje uzoraka vode i otpadnih voda radi analize i provere stepena zagađenosti voda a troškove analize snosi preduzeće i drugo pravno lice ili građanin od koga potiče zagađenje ako analiza pokaže da je došlo do zagađenja vode iznad propisanih granica. diplomirani inženjer šumarstva. odnosno vodoprivrednoj dozvoli ili bez vodoprivredne saglasnosti. dok se količine tih materija ne smanje ispod dozvoljenih granica. Vodoprivredni inspektor ovlašćen je i dužan da naredi da se utvrđene nepravilnosti i nedostaci otklone u roku koji on odredi i to da: 1) zabrani. Protiv rešenja vodoprivrednog inspektora može se izjaviti žalba Vladi. određujući i rokove za njihovo sprovođenje. Ako prilikom vršenja nadzora utvrdi da se preduzeće ili drugo pravno lice i građanin nisu pridržavali ovog zakona ili propisa donetih na osnovu njega. 4) naredi rušenje objekata i postrojenja ili uklanjanje drveća i žbunastog bilja koji su izgrađeni. Žalba protiv rešenja iz stava 1. vađenje materijala. diplomirani tehnolog. Član 112. vodoprivredni inspektor pismeno će konstatovati nađene nepravilnosti i nedostatke i narediće rešenjem mere za njihovo otklanjanje. ispuštanje voda. ako u roku određenom rešenjem vodoprivrednog inspektora nije podnet zahtev za izdavanje vodoprivredne saglasnosti ili je podnet zahtev pravosnažno odbijen. 3) zabranjeni ili ograničeni korišćenje voda. 5) naredi prestanak rada preduzeća i drugim pravnim licima kada utvrdi da otpadne vode koje ispuštaju sadrže opasne materije u količinama većim od dozvoljenih.7) kontroliše poštovanje propisanog vodnog režima u pogledu obezbeđenja garantovanog minimalnog proticaja nizvodno od zahvata. odnosno zasađeni bez vodoprivredne saglasnosti. bujičarskog smera. Poslove vodoprivrednog inspektora može obavljati radnik koji pored zakonom utvrđenih uslova za rad u organima uprave ima stručnu spremu sedmog stupnja i to: diplomirani građevinski inženjer. . Član 111. Član 110. diplomirani inženjer poljoprivrede. ovog člana ne odlaže izvršenje rešenja. odnosno korišćenje objekata i postrojenja u slučajevima utvrđenim ovim zakonom. hidrotehničkog smera.

šljunka i drugog materijala iz korita vodotoka. ošteti korito.000 do 450. odnosno puštanje u rad objekata i postrojenja za javno snabdevanje vodom za piće ako nije pribavljena saglasnost nadležnog organa za poslove zdravlja i zaštite životne sredine. Član 117. 7) naredi preduzimanje drugih mera koje su potrebne u cilju zaštite zdravstvene ispravnosti vode za piće. XI. KAZNENE ODREDBE Član 114.000 dinara ako: 1) izvodi radove na izgradnji novih ili rekonstrukciju ili uklanjanje postojećih vodoprivrednih objekata ili izgradnju ili rekonstrukciju drugih objekata ili postrojenja.Organ sanitarne inspekcije je ovlašćen i dužan da: 1) zabrani korišćenje za druge svrhe vode koja služi za piće ili je namenjena za piće. odnosno koja su u pojasu sanitarne zaštite. virusološka i radiološka svojstva. dezinfekciju i druge propisane sanitarne mere radi popravke ili zaštite kvaliteta vode za piće. 3) zabrani izgradnju ili rekonstrukciju. ovog zakona). 4) naredi otklanjanje nedostataka na objektima i postrojenjima za javno snabdevanje vodom za piće koji mogu nepovoljno delovati na zdravstvenu ispravnost vode za piće. hemijska. 2) vrši neku radnju bez vodoprivredne dozvole (član 18. Ko ošteti. 6) naredi prečišćavanje. obale i regulacione građevine kazniće se za krivično delo zatvorom do pet godina ili novčanom kaznom. 5) zabrani upotrebu vode za piće za koju je ovlašćeno preduzeće ili drugo pravno lice utvrdilo da s obzirom na propisana fizička. biološka. uništi ili učini neupotrebljivim vodoprivredni objekat kazniće se za krivično delo zatvorom do pet godina. izvorišta koja služe za javno snabdevanje vodom za piće. Ko bez vodoprivredne dozvole vrši punjenje akumulacije ili koristi vode iz akumulacije i time izazove opasnost po život ili zdravlje ljudi ili imovine većih razmera kazniće se za krivično delo zatvorom do pet godina. 2) zabrani izgradnju ili upotrebu objekata i postrojenja. korišćenje zemljišta ili vršenje druge delatnosti u zoni zaštite. ovog zakona) ili protivno vodoprivrednoj . Ko vađenjem peska. stav 1. ili vrši druge radove bez vodoprivredne saglasnosti ili protivno izdatoj vodoprivrednoj saglasnosti (član 16. bakteriološka. Preduzeće ili drugo pravno lice kazniće se za privredni prestup novčanom kaznom u iznosu od 300. ako to ugrožava zdravstvenu ispravnost. ako bi to korišćenje nepovoljno uticalo na zdravstvenu ispravnost vode. Član 115. Član 116. nije zdravstveno ispravna.

ovog zakona). . stav 3.000 do 25. 12) ne preduzme potrebne mere iz člana 61. 6) u plavnim zonama gradi objekte suprotno propisanim uslovima (član 36. stav 2. odnosno javnog vodoprivrednog preduzeća koji je izdao dozvolu (član 19. 7) ako zemljište koristi na način kojim se ugrožava sprovođenje odbrane od poplava (član 36. stav 2. 2) u postupku pripreme tehničke dokumentacije za izgradnju novih i rekonstrukciju postojećih vodoprivrednih i drugih objekata i izvođenje drugih radova. stav 1. ovog zakona. stav 2. 4) katastre zagađivača voda. ovog zakona). ovog zakona.000 dinara. stav 4. ovog zakona. vodoprivredne dozvole i potvrde ne dostavi ministarstvu nadležnom za poslove vodoprivrede (član 24. 5) koristi akumulacione i retencione basene suprotno članu 33.dozvoli (član 19. bujičnih tokova i protiverozionih objekata ne vodi na propisani način (član 25. Za privredni prestup iz stava 1.000 dinara ako: 1) ne dostavi podatke o potrošnji i količinama vode radi izrade vodoprivrednog bilansa (član 13. plovnih ili drugih objekata i postrojenja u slučaju nagomilavanja leda (član 34. ovog zakona). 9) voda za piće sadrži materije škodljive za zdravlje iznad propisanih granica. bakterioloških. stav 1. stav 1. hemijskih. ovog zakona). 13) ako preduzme neku od radnji iz člana 69. ovog člana kazniće se i odgovorno lice u preduzeću ili drugom pravnom licu novčanom kaznom od 15. 7) kao izvođač radova ili preduzeće ili drugo pravno lice koje iskorišćava objekte ili druga dobra ne preduzme potrebne mere iz člana 39. ovog zakona). stav 1. stav 6.000 do 100. 3) sve izdate vodoprivredne saglasnosti. 6) ne dostavi podatke iz člana 33. ovog zakona). stav 3. nizvodno od zahvata ne obezbedi vode za potrebe garantovanog minimuma (član 40. stav 1. stav 5. ovog zakona). ovog zakona). 5) ne preduzme mere za zaštitu vodoprivrednih. ne pribavi vodoprivredne uslove (član 15. ovog zakona). ovog zakona. bioloških. stav 1. 10) vodu određenu za piće koristi za druge svrhe koje nepovoljno utiču na potrebnu količinu i svojstvo vode (član 41. ovog zakona. 3) pravo stečeno na osnovu vodoprivredne dozvole prenosi bez saglasnosti organa. ovog zakona). stav 4. 4) preduzeće ili drugo pravno lice ako ne donese plan za odbranu od poplava (član 30. ovog zakona). Član 118. ovog zakona. stav 1. virusoloških i radioloških svojstava ne odgovara propisanim uslovima (član 41. 8) prilikom svakog zahvatanja površinskih voda. Preduzeće ili drugo pravno lice kazniće se za prekršaj novčanom kaznom od 80. stav 1. 11) preduzme neku od radnji iz člana 56. ovog zakona) ili sve izdate vodoprivredne saglasnosti. vodoprivredne dozvole i potvrde ne registruje u vodnoj knjizi (član 24. a u pogledu fizičkih. ovog zakona). ovog zakona). vodoprivrednih objekata.

odnosno korisnik zemljišta ne dopusti korišćenje nekog od prava iz čl. ovog zakona. 22) kao sopstvenik ili korisnik vodnog zemljišta. ovog zakona. 24) kao sopstvenik. ovog zakona. stav 2. 14) bunare i bušotine sa slobodnim isticanjem vode ne opremi uređajima za regulisanje isticanja i zatvaranja i zaštitu voda od zagađivanja (član 52.8) ako ne preduzme mere iz člana 37. mere i registruju količinu zahvaćene vode i podatke o tome ne dostave javnom vodoprivrednom preduzeću (član 49. mere i registruju količine otpadnih voda i da podatke o tome dostave javnom vodoprivrednom preduzeću (član 59. ovog zakona. 16) uređaj za prečišćavanje voda i merne uređaje ne održavaju u ispravnom stanju i ne obezbeđuju njihovo redovno funkcionisanje i ne vode dnevnik rada ovih uređaja (član 59. 10) ukoliko privremeno ne ograniči ili uskrati korišćenje vode u slučajevima predviđenim u članu 48. odnosno sopstvenik ili korisnik vodnog zemljišta na obali ne izvrši neku od radnji iz člana 67. 25) vodoprivrednom inspektoru ne omogući vršenje nadzora ili mu ne pruži potrebne podatke (član 109. ovog zakona. ovog zakona). ovog zakona). ovog zakona). 26) ne postupi po rešenju vodoprivrednog inspektora. st. stav 1. odnosno organa sanitarne inspekcije donetog na osnovu ovlašćenja iz ovog zakona. i 2. ovog zakona. ovog zakona). ovog zakona). rezultate ispitivanja u rokovima određenim članom 60. 11) ne postave uređaj za merenje.000 dinara. . ovog člana kazniće se i odgovorno lice u preduzeću ili drugom pravnom licu novčanom kaznom u iznosu od 5. ovog zakona. ovog zakona). 64. 20) kao sopstvenik. 13) kao izvođač radova ne postupi po odredbama člana 52.000 do 10. ovog zakona). 12) redovno ne dostavlja podatke o nivou i kvalitetu podzemnih voda prve izdani koje prate putem svojih kontrolnih (pijezometarskih) bunara (član 51. stav 5. 15) ne postave uređaje za merenje. ovog zakona). preko preduzeća i drugih pravnih lica koja su ovlašćena za vršenje ovih ispitivanja (član 59. ukoliko za takvu radnju nije propisana stroža kazna. stav 1. ovog zakona). Za prekršaj iz stava 1. odnosno korisnik zemljišta ne dopusti korišćenje nekog od prava iz člana 71. 23) iz korita bujičnih tokova ne ukloni drvo na zahtev javnog vodoprivrednog preduzeća (član 68. 9) protivno vodoprivrednoj osnovi ili prostornom planu ne zaštiti izvorište i druge objekte od namernog ili slučajnog zagađenja ili drugih uticaja koji mogu nepovoljno delovati na izdašnost izvorišta i na zdravstvenu ispravnost vode (član 43. stav 3. ovog zakona. 27) postupi protivno propisu donetom na osnovu ovlašćenja iz ovog zakona ukoliko za takvu radnju nije propisana stroža kazna. 21) kao sopstvenik. odnosno korisnik dela obale primeti a ne prijavi nadležnom organu da je došlo do zagađivanja voda u vodotocima i jezeru (član 63. stav 3. 17) ne obezbede ispitivanje kvaliteta voda koje ispuštaju u prijemnike i javnu kanalizaciju. ovog zakona). stav 3. 1. 19) ne preduzmu mere iz člana 62. stav 1. 18) ne dostave Republičkom hidrometeorološkom zavodu.

Član 122. ovog zakona učiniocu će se pored propisane kazne oduzeti i predmet izvršenja krivičnog dela. 22. ovog zakona preduzeću ili drugom pravnom licu pored propisane kazne izreći će se i zaštitna mera obaveznog oduzimanja predmeta koji su upotrebljeni ili namenjeni za izvršenje privrednog prestupa ili namenjeni za izvršenje privrednog prestupa ili su nastali ili pribavljeni izvršenjem privrednog prestupa. građaninu pored kazne izreći će se i zaštitna . 2. Član 119. stav 1. Član 120. ovog zakona ili ako ne izvrši neku obavezu iz člana 58. 5) u plavnim zonama gradi objekte suprotno propisanim uslovima (član 36. stav 1. i 13. tačka 1.000 do 10.000 dinara za prekršaj kazniće se građanin ako: 1) u postupku pripreme tehničke dokumentacije za izgradnju novih i rekonstrukciju postojećih vodoprivrednih i drugih objekata i izvođenje drugih radova ne pribavi vodoprivredne uslove (član 15. tačka 2.000 dinara ako izvrši i neku od radnji iz člana 117. stav 1. 7. ovog zakona. odnosno nove vodoprivredne dozvole (član 18.000 do 10. 20. 4. 3) vrši neku radnju bez vodoprivredne dozvole. 4) pravo stečeno na osnovu vodoprivredne dozvole prenosi bez saglasnosti organa koji je izdao dozvolu (član 19. 21. 1. stav 1. Za privredni prestup iz člana 117. 57. 11. stav 1.Odgovorno lice u Republičkom hidrometeorološkom zavodu kazniće se za prekršaj novčanom kaznom u iznosu od 5. stav 1. 14. Za prekršaj će se kazniti građanin novčanom kaznom u iznosu od 5. Novčanom kaznom od 5.000 do 10. 8. 3. ovog zakona) ili protivno vodoprivrednoj dozvoli (član 19. tačka 3. ovog zakona). stav 6. ovog zakona. i 8. u skladu sa programom iz čl. 5. 25. 24. Za krivično delo iz člana 115. ovog zakona). ovog zakona. ovog zakona). ovog zakona može se građaninu pored kazne izreći zaštitna mera oduzimanja imovinske koristi stečene izvršenjem prekršaja. i člana 118. ovog zakona). stav 1. 8. stav 1. i 27. Za privredni prestup iz člana 117. Odgovornom licu iz člana 117. stav 2. ovog zakona može se za privredni prestup iz člana 117. tač. ovog zakona može se preduzeću ili drugom pravnom licu pored propisane kazne izreći i zaštitna mera oduzimanja imovinske koristi. ovog zakona pored propisane kazne izreći i zaštitna mera zabrana vršenja određenih dužnosti. 10. stav 1. ovog zakona). 6) ne prijavi da je došlo do zagađenja voda u vodotocima i jezerima (član 63. 13. stav 2. Za prekršaj iz člana 119. 7. tač. tač. ovog zakona). tačka 2. 2) izvodi radove na izgradnji ili rekonstrukciji objekata ili postrojenja ili vrši druge radove bez vodoprivredne saglasnosti ili protivno izdatoj vodoprivrednoj saglasnosti (član 16. 7. Član 121. Za prekršaj iz člana 119.000 dinara ako ne vrši sistematsko ispitivanje kvaliteta voda u vodotocima. 23. 26. stav 4. stav 1.

stav 3. O oduzimanju predmeta vodoprivredni inspektor je dužan da izda potvrdu sa tačnim naznačenjem oduzetog predmeta. XII. ovog zakona. Ministar vodoprivrede doneće propise iz člana 1.mera obaveznog oduzimanja predmeta koji su upotrebljeni ili namenjeni za izvršenje prekršaja ili su nastali ili pribavljeni izvršenjem prekršaja. stav 4. ovog zakona utvrdiće vlada u roku od dva meseca od dana stupanja na snagu ovog zakona. vodoprivredni uslovi.000 dinara kazniće se za prekršaj odgovorno lice u ministarstvu nadležnom za poslove vodoprivrede i organu sanitarne inspekcije ako u vršenju inspekcijskog nadzora ne preduzme mere u skladu sa čl. člana 24. Vodoprivredni inspektor privremeno će oduzeti predmet izvršenja iz čl. privrednog prestupa ili prekršaja. člana 59. Član 127. Novčanom kaznom u iznosu od 5. člana 23. Vodoprivredne osnove za vodna područja iz člana 10. stav 2. . ovog zakona u roku od šest meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona. stav 8.000 do 10. Ministar vodoprivrede i ministar zdravlja i zaštite životne sredine doneće propise iz člana 25. ovog zakona u roku od šest meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona. stav 4 i člana 60. i člana 40. 120. Granice vodnih područja iz člana 6. stav 3. člana 57. stav 2. 121. stav 2. Ministar zdravlja i zaštitne životne sredine doneće propise iz člana 41. Ministar poljoprivrede i ministar zdravlja i zaštite životne sredine doneće propis iz člana 41. Vodoprivredna osnova Republike Srbije doneće se najkasnije u roku od dve godine od dana stupanja na snagu ovog zakona. i 122. ovog zakona u roku od šest meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona. Član 126. stav 4. stav 7. vodoprivredne saglasnosti i vodoprivredne dozvole mogu se izdavati u skladu s postojećom dokumentacijom. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE Član 125. stav 5. člana 25. stav 3. i 113. i člana 56. O izvršenom privremenom oduzimanju predmeta vodoprivredni inspektor je dužan da odmah obavesti organ nadležan za pokretanje postupka zbog učinjenog krivičnog dela. ovog zakona doneće se najkasnije u roku od pet godina od dana stupanja na snagu ovog zakona. ovog zakona. 109. stav 4. ovog zakona u roku od šest meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona. Član 124. Do donošenja vodoprivredne osnove. Član 123. člana 45.

. Društveni fond voda Vojvodine i Društveni fond za vode Kosova i Metohije čija je obaveza osnivanja utvrđena zakonom.Skupština opštine doneće propis iz člana 56. prava i obaveze fondova iz st. 2. godine. godine. decembra 1991. Vlada će imenovati vršioce dužnosti direktora javnih vodoprivrednih preduzeća koji će privremeno do imenovanja direktora obavljati poslove utvrđene ovim zakonom. i 3. Fond iz člana 72. Sopstvenici odnosno korisnici postojećih vodoprivrednih objekata i postrojenja dužni su da način korišćenja ovih objekata usklade sa vodoprivrednom osnovom u roku određenom u vodoprivrednoj osnovi. i 3. stav 1. i 3. Fondovi iz stava 1. 2. Član 130. 1. 2. Fondovi za melioraciju čija je obaveza osnivanja utvrđena Zakonom o vodama ("Službeni list SAPV". i 3. godine. Član 128. ministarstvo nadležno za poslove vodoprivrede zabraniće iskorišćavanje tih objekata i postrojenja dok se ne usklade s vodoprivrednom osnovom. 2. ovog člana. i 3. ovog člana. Statut preduzeća iz stava 1. godine. Vršioci dužnosti direktora imenovaće se u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona. ovog člana. br. prestaju sa radom 31. Javna vodoprivredna preduzeća iz člana 81. Vršioci dužnosti direktora do donošenja statuta. decembra 1991. ovog člana ne uskladi s vodoprivrednom osnovom u roku određenom tom osnovom. tač. ovog člana preuzima sredstva. Član 129. ovog zakona u roku od šest meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona. Član 131. posebnom odlukom će utvrditi organizaciju rada i način rukovođenja i finansijskog poslovanja u javnim vodoprivrednim preduzećima i organizovati pripremu statuta i drugih akata. br. ovog člana doneće se najkasnije u roku od 90 dana od dana početka rada javnog vodoprivrednog preduzeća. ovog člana od dana stupanja na snagu ovog zakona mogu preuzimati materijalne obaveze koje se mogu izvršiti u celini do 31. decembra 1991. 21/90 24/90) prestaju sa radom 31. 49/89. Član 132. prava i obaveze fondova iz st. Fondovi iz st. 2. januara 1992. januara 1992. ovog člana mogu preuzeti i materijalne obaveze koje će se izvršavati i posle roka utvrđenog u stavu 5. broj 25/90 i 38/90) i društveni fondovi za melioraciju osnovani prema Zakonu o vodama ("Službeni glasnik SRS". Fondovi iz st. Društveni fond za vode Srbije. uz saglasnost Vlade. ovog zakona počinju s radom 1. ovog člana preuzima sredstva. Ako se način korišćenja objekata i postrojenja iz stava 1. ovog zakona počeće s radom 1. 59/89. stav 3. godine. 14/90 i 32/90 i "Službeni glasnik RS". Fond iz stava 1. stav 1.

postrojenja. ovog člana. 19. 13đ. ovog zakona koja su izgrađena i koriste se u vodnom području za koja se osnivaju ova javna vodoprivredna preduzeća. ovog člana. stav 1. tač. ovog člana preuzima prava i neizvršene obaveze nastale u vezi izgradnje. broj 31/90). godine. 20. kao i zaposlene koji su radili na tim objektima. 12. tačka 1. Javno vodoprivredno preduzeće iz člana 81. ovog zakona preuzima deo zaposlenih. objekte. stav 2. 1. Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaju da važe: 1) Zakon o vodama ("Službeni glasnik SRS". 13g. postrojenja. 13a. broj 14/90). 14/90 i "Službeni glasnik RS". uređaja. 13d. i propisi doneti na osnovu tih članova koji prestaju da važe 31. tač. ovog člana mogu otuđiti ili opteretiti imovinu. 11. 5. Javno vodoprivredno preduzeće iz člana 81. Posebna komisija koju će obrazovati ministar vodoprivrede u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona sačiniće. 6. 59/89. 23. Preduzeće i druga pravna lica koja su do dana stupanja na snagu ovog zakona upravljala objektima iz člana 81. prava i obaveza. tač. 1. tačke 1. 25/90 i 38/90) i propisi doneti na osnovu tog zakona . 13b. 32a. 17. 1. ovog zakona. tač. postrojenja. stav 1. kao i radnika zaposlenih u preduzećima koja su do stupanja na snagu ovog zakona obavljala delatnost iz člana 82. Javno vodoprivredno preduzeće preduzimanjem objekata iz stava 2. i 3. 2. prenesu te objekte na javno vodoprivredno preduzeće koje upravlja objektima na vodnom području na kome se nalaze objekti tih preduzeća i drugih pravnih lica. i 2. 28. 24. uređaje i druga sredstva kojim posluje preduzeće iz stava 1. ovog zakona dužna su da u roku od šest meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona. 26. Akti i radnje koje budu preduzela preduzeća suprotno stavu 5. postrojenja. 49/89. Od dana stupanja na snagu ovog zakona preduzeća iz stava 1. uređaje i druga sredstva kojim posluje preduzeće iz stava 1. ovog zakona. i 2. 25. 2) Javno vodoprivredno preduzeće "Vode Vojvodine" ("Službeni list SAPV". br. objekte. Član 133. 22. 21/90 i 24/90) osim čl. i 2. uređaje i druga sredstva kojim posluju javna vodoprivredna preduzeća iz člana 132. ovog zakona prestaju sa radom: 1) Javno vodoprivredno preduzeće "Dunav" ("Službeni glasnik SRS". 31. br. postrojenjima i uređajima. Danom početka rada javna vodoprivredna preduzeća iz člana 81.Danom početka rada javnih vodoprivrednih preduzeća iz člana 131. tačka 3. Javno vodoprivredno preduzeće iz člana 81. postrojenja. tačka 2. br. tač. ovog zakona preuzima deo zaposlenih. korišćenja i održavanja tih objekata. ovog zakona preuzima deo zaposlenih. elaborat na osnovu koga će biti izvršeno preuzimanje objekata. stav 1. stav 1. ovog člana. stav 1. 140. tačke 1. 29. objekte. u saradnji sa vršiocima dužnosti direktora javnih vodoprivrednih preduzeća iz člana 131. vršiti prodaju ili vršiti povećanje kapitala izdavanjem deonica ili zapošljavati nove radnike uz saglasnost Vlade Republike. drugih sredstava. decembra 1991. Član 134. 27. 120. 1. 13e. 34. 2) Zakon o vodama ("Službeni list SAPV". 21. stav 1. i 2. 13v. i član 149. uređaje i druga sredstva kojima posluje preduzeće iz stava 1. ovog člana ništavi su. 30. 147. ovog zakona preuzimaju objekte. Član 135. 33. 32. 13. 18. 1.

br. 9) Odluka o određivanju granice vodnih područja ("Službeni glasnik SRS". broj 47/83). br. 8) Pravilnik o rokovima atestiranja vodoprivrednih objekata. 12. tačka 2. 182. Do donošenja propisa na osnovu ovlašćenja iz ovog zakona. 16. 11. 17b. br. 160. 4) Pravilnik o sadržini vodoprivredne osnove dela vodnog područja ("Službeni glasnik SRS". 17a. 3) Zakon o vodama ("Službeni list SAPK". godine. broj 28/84).osim čl. ostaju na snazi: 1) Uredba o klasifikaciji voda ("Službeni glasnik SRS". 30/76 i 20/78 i "Službeni glasnik RS". 152. Sastavni deo Zakona o zaštiti i iskorišćavanju izvorišta vodosnabdevanja. 15. 165. 3) Pravilnik o sadržini tehničke dokumentacije koja se podnosi u postupku za dobijanje vodoprivrede saglasnosti i vodoprivredne dozvole ("Službeni glasnik SRS". broj 49/90). 155. br. broj 67/81). broj 33/78). 188a i propisi doneti na osnovu tih članova koji prestaju da važe 31. koji je prema članu 147. 158. do 101. 157. 4) Pravilnik o obrascu i načinu vođenja vodne knjige ("Službeni glasnik SRS". . br. 187. 5) Pravilnik o količini vode koja se smatra kao neznatno mala količina pri upotrebljavanju i odvođenju odnosno ispuštanju vode ("Službeni glasnik SRS". 16/90 i 21/90) i propisi doneti na osnovu tog zakona. 26. broj 53/83). 161. 164. 107. 9) Pravilnik o načinu na koji Republički hidrometeorološki zavod prati i dostavlja prognoze promena kvaliteta vode i upozorava na havarijska zagađenja vode ("Službeni glasnik SRS". 2) Uredba o kategorizaciji vodotoka ("Službeni glasnik RS". Član 136. 17v. broj 17/78). osim čl. 7) Pravilnik o sistematskom tehničkom osmatranju vodoprivrednih objekata ("Službeni glasnik SRS". 8) Pravilnik o uslovima koje moraju da ispunjavaju preduzeća i druga pravna lica koja vrše određenu vrstu ispitivanja kvaliteta površinskih i podzemnih voda. 154. 54. 21/90 i 24/90) ostao na snazi primenjivaće se do donošenja vodoprivredne osnove iz člana 126. i propisi doneti na osnovu tih članova koji prestaju da važe 31. broj 31/82). decembra 1991. 156. uređaja i njihovih delova ("Službeni glasnik SRS". 7) Pravilnik o načinu i broju ispitivanja kvaliteta otpadnih voda ("Službeni glasnik SRS". 14/90 i 42/90 i "Službeni glasnik RS". stav 1. broj 47/83). 153. broj 29/90). godine. 151. 162. 13. Zakona o vodama ("Službeni glasnik SRS". stav 1. 163. 47/83 i 13/84). broj 3/78). 49/89. broj 5/68). decembra 1991. 17. 59/89. 159. 166. br. 25. 150. i 122. 6) Pravilnik o načinu određivanja o održavanja zona i pojaseva sanitarne zaštite objekata za snabdevanje vodom za piće ("Službeni glasnik SRS". 16/78 i 20/85). broj 5/68). kao i ispitivanja kvaliteta otpadnih voda ("Službeni glasnik SRS". 186a. 6) Pravilnik o sadržini tehničke dokumentacije za odbranu od poplava i leda ("Službeni glasnik SRS". ovog zakona. 5) Pravilnik o opasnim materijama u vodama ("Službeni glasnik SRS". 24. 14.

januara 1992. Dosadašnji st. koji glasi: "Naknada za korišćenje voda plaća se za korišćenje površinskih. stav 1. Član 139. podzemnih i mineralnih voda. ovog člana. odnosno javno vodoprivredno preduzeće određeni ovim zakonom. ovog zakona primenjivaće se od 1. i 5. koji postaju st. naknade za odvodnjavanje. Član 138.Član 137. dodaje se novi stav 2. ne budu rešeni. menjaju se i glase: "Sredstva iz stava 3. Odredbe člana 108. naknade za korišćenje voda i naknade za zaštitu voda su prihod Fonda. osim dela naknade za izvađeni materijal iz vodotoka u visini od 40% koji je . 53/93. 3. postaje stav 3. 4. U Zakonu o vodama ("Službeni glasnik RS". Zahtevi za izdavanje vodoprivrednih saglasnosti i vodoprivrednih dozvola podneti do stupanja na snagu ovog zakona rešavaće se u skladu sa propisima koji su bili na snazi u vreme podnošenja zahteva. Član 1. naknade za izvađeni materijal iz vodotoka i naknade za korišćenje vodoprivrednih objekata i za vršenje drugih usluga su prihod javnog vodoprivrednog preduzeća. Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije". Zahtevi iz stava 1. Sredstva od naknade za navodnjavanje. i 4." Dosadašnji stav 2. ovog člana koji u roku od šest meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona. njihovo rešavanje preduzeće organ. godine. br. osim dela naknade za korišćenje mineralnih voda u visini od 10% koji je prihod opštine na čijoj teritoriji se vrši eksploatacija ovih voda. posle stava 1. IZMENE Zakon o izmenama i dopunama Zakona o vodama Zakon je objavljen u "Službenom glasniku RS". broj 46/91) u članu 99.

U članu 117. stav 1. Član 4. Član 107. ako te delatnosti predstavljaju tehničko-tehnološku i ekonomsku celinu ili za obavljanje delatnosti kojima se doprinosi efikasnijem i racionalnijem funkcionisanju sistema na vodnom području. posle stava 2. kamata. Posle stava 2. . obnove postupka i postupka prinudne naplate naknada i drugih pitanja koja nisu uređena ovim zakonom." Član 2. U stavu 2.000" zamenjuju se rečima: "najmanje 200. U članu 103. Javno vodoprivredno preduzeće osniva preduzeća za obavljanje pojedinih delatnosti iz predmeta svog poslovanja. posle reči: "površinskih" stavlja se zapeta i briše reč: "i" a posle reči: "podzemnih" dodaju se reči: "i mineralnih". U članu 105. menja se i glasi: "U pogledu rokova plaćanja akontacije naknada. reči: "300. postaje stav 4. korisnici uplaćuju na račun budžeta opštine a deo ove naknade u visini od 60% na račun javnog vodoprivrednog preduzeća. Član 7. posle stava 2." Dosadašnji stav 3. dodaje se novi stav 3. zamenjuju se rečima: "najmanje 4. ovog člana. postaje stav 5. U članu 133. reči: "15.000. dodaje se novi stav 3. dodaju se dva nova stava koji glase: "Preduzećima i drugim pravnim licima iz stava 2." Dosadašnji stav 3.000 dinara". koji glasi: "Deo naknade za izvađeni materijal iz vodotoka u visini od 40%." Dosadašnji stav 3. postaje stav 4. kada su u pitanju preduzeća koja imaju status korporacija primenjuju se propisi o porezu na dobit korporacija a za ostale obveznike plaćanja naknada propisi o plaćanju poreza na dohodak građana. stav 1.000 do 25.000. Član 3.000 dinara do najvišeg utvrđenog iznosa Zakonom o privrednim prestupima.000 dinara do najvišeg utvrđenog iznosa Zakonom o privrednim prestupima".prihod opštine na čijoj teritoriji se vrši vađenje ovog materijala.000 do 450." Član 5. Član 6. koji glasi: "Deo naknade za korišćenje mineralnih voda u visini od 10%. pojedine poslove javno vodoprivredno preduzeće može poveriti na osnovu ugovora kojim će se urediti uslovi za njihovo obavljanje i druga prava i obaveze u vezi sa obavljanjem tih poslova. korisnici uplaćuju na račun budžeta opštine a deo ove naknade u visini od 90% na račun Fonda za vode.".000. zastarelosti.

000". U stavu 3.Član 134. januara 1994. Član 2. Član 45. reči: "od 5. stav 1.000.000". Član 8.000" zamenjuju se rečima: "u najmanjem iznosu od 70.000" zamenjuju se rečima: "u najmanjem iznosu od 70.000". U stavu 2.000" zamenjuju se rečima: "u najmanjem iznosu od 700. U članu 124. U Zakonu o vodama ("Službeni glasnik RS". U stavu 2. br. Zakona o valorizovanju novčanih kazni za prekršaje iz republičkih zakona Zakon je objavljen u "Službenom glasniku RS". 53/93.000 do 10. Član 9.000".000 do 100.000.000" zamenjuju se rečima: "u najmanjem iznosu od 70. u članu 118.000. reči: "od 5. reči: "od 5. reči: "od 5. reči: "od 5. reči: "od 80.000.000" zamenjuju se rečima: "u najmanjem iznosu od 70. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o valorizovanju novčanih kazni za prekršaje iz republičkih zakona .000 do 10.000. broj 46/91).000".000 do 10. godine. U članu 119.000". Sredstva od naknade za odvodnjavanje su prihod javnog vodoprivrednog preduzeća.000 do 10.000" zamenjuju se rečima: "u najmanjem iznosu od 70. Član 45.000 do 10. Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".000. stav 1. počev od 1. briše se.

000 dinara" zamenjuju se rečima: "od 100 do 1.000.000.000 novih dinara". 46/91.000 novih dinara". 53/93 i 67/93). Član 2.000 dinara" zamenjuju se rečima: "od 100 do 1. u članu 117. do 99. U stavu 2.000 do 10. stav 1.000 dinara" zamenjuju se rečima: "od 100 do 1. stav 1. U stavu 2.000 dinara do najviše utvrđenog iznosa Zakonom o privrednim prestupima" zamenjuju se rečima: "od 1. U stavu 3. Član 34. 67/93. reči: "u najmanjem iznosu od 70.000.000 dinara" zamenjuju se rečima: "od 1.000 dinara" zamenjuju se rečima: "od 100 do 1.000.000. 48/94. .000. U članu 118. br.000 do 10.000 do 150.000.000 novih dinara".000. reči: "u najmanjem iznosu od 70. iznosi novčanih kazni za prekršaje uvećavaju se hiljadu puta.Zakon je objavljen u "Službenom glasniku RS".000 novih dinara". br. U odredbama čl. reči: "u najmanjem iznosu od 70. U stavu 2. U članu 124. reči: "od najmanje 4. stav 1. U članu 119. Zakona o izmenama zakona kojima su određene novčane kazne za privredne prestupe i prekršaje Zakon je objavljen u "Službenom glasniku RS".000.000.000 novih dinara". Član 34.000. br.000.000. 3. reči: "u najmanjem iznosu od 700.000 novih dinara". U Zakonu o vodama ("Službeni glasnik RS".000.000 dinara do najviše utvrđenog iznosa Zakonom o privrednim prestupima" zamenjuju se rečima: "od 50. reči: "u najmanjem iznosu od 70.000 novih dinara". reči: "u najmanjem iznosu od 70.000 novih dinara".000 dinara" zamenjuju se rečima: "od 100 do 1. reči: "od najmanje 200.000.

Skraćeni naziv preduzeća je: JVP "Srbijavode" sa p. 53/93 i 48/94). br. reči: "Javna vodoprivredna preduzeća" zamenjuju se rečima: "Javno vodoprivredno preduzeće". U stavu 3."." dodaju se reči: "vršenje investitorskih poslova kod izgradnje. posle reči: "preduzeće" dodaje se reč: "može". koji glase: "Osniva se Javno vodoprivredno preduzeće "Srbijavode" sa potpunom odgovornošću (u daljem tekstu: javno vodoprivredno preduzeće) za obavljanje vodoprivredne delatnosti. . koji postaje stav 5. FOND ZA VODE" i čl. Član 3. 46/91. a posle reči: "organizovanje i sprovođenje mera za zaštitu voda od zagađivanja. tačka 1) menja se i glasi: "1) sredstava budžeta Republike Srbije koja se obezbeđuju za realizaciju poslova od opšteg interesa. koji postaje stav 4. U članu 86. U članu 82. reči: "Delatnost javnih vodoprivrednih preduzeća (u daljem tekstu: javno vodoprivredno preduzeće) su" zamenjuju se rečima: "Delatnost javnog vodoprivrednog preduzeća je".". Član 5. a reč: "upravljaju" zamenjuje se rečju: "upravlja". izradu tehničke dokumentacije u oblasti vodoprivrede. Član 4. Član 1. 1. do 3. br." U dosadašnjem stavu 2. zamenjuje se st. brišu se. U dosadašnjem stavu 3. do 80.Zakon o izmenama i dopunama Zakona o vodama Zakon je objavljen u "Službenom glasniku RS".o. a reč: "poverava" zamenjuje se rečju: "poveriti". U Zakonu o vodama ("Službeni glasnik RS". naziv poglavlja " VI . stav 1. Sedište preduzeća je u Beogradu. 72. posle člana 71. odnosno rekonstrukcije vodoprivrednih objekata. 54/96. U članu 81. reči: "raspolažu javna vodoprivredna preduzeća" zamenjuju se rečima: "raspolaže javno vodoprivredno preduzeće". Član 2. stav 1.

naknade za izvađeni materijal iz vodotoka i naknade za korišćenje vodoprivrednih objekata i za vršenje drugih usluga. tehničkih propisa i normativa i dr. ovog člana koriste se prema godišnjem programu radova." Član 7.). katastara. Sredstva ostvarena od naknada iz člana 99. planova. odnosno do priključka na komunalni sistem vodosnabdevanja. vodoprivrednih osnova. 3) preduzimanje mera za zaštitu voda od zagađivanja (ispitivanje kvaliteta voda. Član 99. ovog člana određuju se objekti. naknade za odvodnjavanje. kao i iz sredstava budžeta Republike Srbije za finansiranje poslova od opšteg interesa. stav 4. rekonstrukcija i održavanje objekata za zaštitu od štetnog dejstva voda. naknade za zaštitu voda. vrsta i obim radova koji će se finansirati u . ovog zakona i druga sredstva obezbeđena u budžetu Republike Srbije za namene iz stava 1. menja se i glasi: "Sredstva za finansiranje vodoprivredne delatnosti iz člana 82. naknade za navodnjavanje i naknade za korišćenje vodoprivrednih objekata i za vršenje drugih usluga su prihod javnog vodoprivrednog preduzeća. 2) izgradnja. Sredstva ostvarena od naknade za korišćenje voda. ovog zakona obezbeđuju se iz naknade za korišćenje voda.U članu 95. rekonstrukcija i održavanje višenamenskih akumulacija. istražni radovi. izrada studija. Posle člana 99. Član 6. programa. naknade za navodnjavanje. Sredstva ostvarena od naknade za odvodnjavanje. ovog člana utvrđuje Vlada. podzemnih i mineralnih voda. reči: "sa programima usvojenim u Fondu" brišu se. a reč: "Fond" zamenjuje se rečima: "ministarstvo nadležno za poslove vodoprivrede". vodoprivrednog bilansa. 6) realizacija obaveza i učešće u međunarodnoj saradnji. Program iz stava 2. kao i za izgradnju objekata za vodosnabdevanje naselja koja se ne mogu uključiti u regionalne sisteme za snabdevanje vodom. naknade za zaštitu voda i naknade za izvađeni materijal iz vodotoka evidentiraju se na posebnom računu ministarstva nadležnog za poslove vodoprivrede. Programom iz stava 2. rekonstrukciju i proširenje uređaja i postrojenja za prečišćavanje voda i dr). Visini naknade iz stava 4. izgradnju. Sredstva iz stava 2. ovog člana donosi Vlada. Naknada za korišćenje voda plaća se za korišćenje površinskih. ovog člana koriste se kao učešće u finansiranju poslova od opšteg interesa. 5) studijsko-istražni radovi (vodoprivredni informacioni sistem. hidromelioracionih objekata i objekata regionalnih sistema za snabdevanje vodom do vodozahvata pojedinih korisnika. dodaje se novi član koji glasi: "Član 99a Poslovi od opšteg interesa su: 1) izgradnja. 4) zaštita zemljišta od erozije.

do imenovanja direktora. ugovorom na osnovu sprovedenog konkursa. posebnom odlukom će utvrditi organizaciju rada i način rukovođenja i finansijskog poslovanja u javnom vodoprivrednom preduzeću i organizovati pripremu statuta i drugih akata. Ministarstvo nadležno za poslove vodoprivrede preuzeće sredstva. Javno vodoprivredno preduzeće "Dunav". Dosadašnji stav 4. utvrđuje ministarstvo nadležno za poslove vodoprivrede. ovog člana. U članu 105. Vršilac dužnosti direktora imenovaće se u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona. stav 3. . decembra 1996. rekonstrukciju i održavanje vodoprivrednih objekata. Javno vodoprivredno preduzeće iz člana 2." Član 8. Član 10. prava i obaveze i zaposlene preduzeća iz stava 1. godine. Član 12. Član 11. Vršilac dužnosti direktora. Vlada će imenovati vršioca dužnosti direktora javnog vodoprivrednog preduzeća koji će privremeno. dinamika izvođenja radova i ulaganja. prava. Javno vodoprivredno preduzeće "Sava" i Javno vodoprivredno preduzeće "Morava" prestaju sa radom 31. visina učešća i druga pitanja vezana za izgradnju. ovog zakona preuzeće sredstva. ovog zakona počeće sa radom 1. Dodelu sredstava za izgradnju i izvođenje drugih radova vrši ministarstvo nadležno za poslove vodoprivrede. obavljati poslove utvrđene ovim zakonom. Statut preduzeća iz stava 1. decembra 1996. do donošenja statuta. Neutrošena sredstva u prethodnoj godini prenose se za iste namene u narednu godinu. obaveze i zaposlene Fonda za vode danom prestanka rada Fonda za vode. Fond za vode prestaje sa radom 31. godine.periodu za koji se program donosi. Dosadašnji stav 4. predračun radova. januara 1997. U članu 103. briše se. ovog člana. briše se. Član 9. Član 13. godine. ovog člana doneće se najkasnije u roku od 90 dana od dana početka rada javnog vodoprivrednog preduzeća. postaje stav 3. Bliže uslove i kriterijume za dodelu i korišćenje sredstava i način dodele sredstava iz stava 2. Danom početka rada javno vodoprivredno preduzeće iz člana 2. postaje stav 3. stav 3.

. kao i zaposlenih u preduzećima. ništavi su. uređaja. sačiniće. ovog člana dužna su da u roku od šest meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona prenesu te objekte na javno vodoprivredno preduzeće. Član 45. u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona. preuzima prava i neizvršene obaveze nastale usled izgradnje. Javno vodoprivredno preduzeće preuzimanjem objekata iz stava 1. ovog zakona. u roku od šest meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona. U Zakonu o vodama ("Službeni glasnik RS". odnosno drugih pravnim licima iz stava 1 ovog člana. uređaje i druga sredstva u državnoj svojini. Član 14. decembra 1996. Javno vodoprivredno preduzeće "Sava" i Javno vodoprivredno preduzeće "Morava" suprotno stavu 3. 67/93. u saradnji sa vršiocem dužnosti direktora javnog vodoprivrednog preduzeća. elaborat koji služi kao osnova za preuzimanje objekata. ovog člana ne mogu otuđiti ili opteretiti imovinu. vršiti prodaju ili zapošljavati nove radnike. prava i obaveza. Akti i radnje koje budu preduzeli Javno vodoprivredno preduzeće "Dunav". 46/91. ovog člana. Zakona o izmenama zakona kojima su određene novčane kazne za privredne prestupe i prekršaje Zakon je objavljen u "Službenom glasniku RS". korišćenja i održavanja tih objekata. odnosno druga pravna lica koja upravljaju objektima iz stava 1. u članu 117. ovog člana. Član 15. godine. 53/93. 101/2005 od 21. 48/94 i 54/96). Preduzeća. stav 1. postrojenja. do 31. koju će obrazovati ministar nadležan za poslove vodoprivrede. Posebna komisija.2005. br. drugih sredstava.11. preduzeća iz stava 1. godine. postrojenja. postrojenjima i uređajima koja nisu preuzela javna vodoprivredna preduzeća iz člana 13.Od dana stupanja na snagu ovog zakona. Javno vodoprivredno preduzeće preuzeće objekte. Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije". br. Član 45. kao i zaposlene koji su radili na tim objektima.

stav 1.dr.000 do 50.000 novih dinara" zamenjuju se rečima: "od 10. 46/91. br. do 96.000 do 50. reči: "od 100 do 1.000 dinara". Član 227.000 dinara". 54/96 i 101/05 . zakon.dr. godine. U stavu 3. reči: "od 1. reči: "od 1. br.000 novih dinara" zamenjuju se rečima: "od 200. do 107.000 novih dinara" zamenjuju se rečima: "od 10. Zakona o vodama Zakon je objavljen u "Službenom glasniku RS".000 do 3.000.000 novih dinara" zamenjuju se rečima: "od 90.000 novih dinara" zamenjuju se rečima: "od 10.dr.000 novih dinara" zamenjuju se rečima: "od 10. januara 2011. Zakona prestaju da važe 1. stav 1. reči: "od 100 do 1. 81.000 dinara". Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje da važi Zakon o vodama ("Službeni glasnik RS". 30/2010 od 7.000.000 do 50.000 novih dinara" zamenjuju se rečima: "od 10.000 do 10.000 do 10. U članu 124.2010.000 novih dinara" zamenjuju se rečima: "od 100. U članu 118. U stavu 2. 53/93 .dr. zakon. U stavu 2. reči: "od 100 do 1.000 do 50. 67/93 .000 do 150. osim odredaba čl.000 dinara". U stavu 2. . reči: "od 50. Član 227.000 dinara". U članu 119. stav 1.000 do 200.000 dinara". 48/94 .5. zakon. zakon). reči: "od 100 do 1.000 do 1. 99. reči: "od 100 do 1.000 dinara".000 do 50. Odredbe čl.000 dinara". godine.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->