Zakon o vodama

Zakon je objavljen u "Službenom glasniku RS", br. 46/91, 53/93 i 54/96. Vidi: čl. 45. Zakona - 53/93-2467. Vidi: čl. 2. Zakona - 67/93-3111. Vidi: čl. 34. Zakona - 48/94-1497. Vidi: čl. 45. Zakona - 101/2005-28. Prestao da važi osim odredaba čl. 81. do 96. - vidi: čl. 227. Zakona - 30/2010-80.

I. OPŠTE ODREDBE
Član 1.
Ovim zakonom uređuje se zaštita voda, zaštita od štetnog dejstva voda, korišćenje i upravljanje vodama, kao dobrima od opšteg interesa, uslovi i način obavljanja vodoprivredne delatnosti, organizovanje i finansiranje vodoprivredne delatnosti i nadzor nad sprovođenjem odredaba ovog zakona. Odredbe ovog zakona odnose se na sve površinske i podzemne vode, uključujući vodu za piće, termalnu i mineralnu vodu. Odredbe ovog zakona odnose se i na granične i državnom granicom presečene vodotoke i međurepubličke vode u granicama Republike Srbije, ako posebnim zakonom nije drugačije propisano.

Član 2.
Vode se mogu koristiti na način kojim se ne ugrožavaju prirodna svojstva vode, ne dovodi u opasnost život i zdravlje ljudi, ne ugrožava biljni i životinjski svet, prirodne vrednosti i nepokretna kulturna dobra. Vodu prirodnih vodotoka, prirodnih jezera, prirodnih izvora, javnih bunara i javnih česmi mogu koristiti svi, pod jednakim uslovima za zadovoljavanje životnih potreba

Član 3.
Vodoprivrednom delatnošću, u smislu ovog zakona, smatra se uređenje voda i vodotoka, zaštita od štetnog dejstva voda, zaštita voda od zagađivanja i obezbeđivanje vode za korišćenje.

Član 4.
Vodoprivrednim objektima u smislu ovog zakona smatraju se: 1) objekti za zaštitu od štetnog dejstva voda sa vodoprivrednim uređajima i opremom: nasipi, regulacione građevine, retencije, brane, akumulacije, odvojeni kanali, drenažni bunari, ustave, crpne stanice i objekti za zaštitu od erozija i bujica;

2) objekti za korišćenje voda: akumulacije, vodozahvati, crpne stanice, rezervoari za vodosnabdevanje, magistralni cevovodi ili kanali sa objektima, postrojenja za pripremu pitke vode i brodske prevodnice; 3) objekti za zaštitu voda: glavni kolektor za dovođenje otpadnih voda do uređaja za prečišćavanje otpadnih voda, uređaji za prečišćavanje otpadnih voda i objekti za odvođenje prečišćenih voda; 4) hidromelioracioni objekti sa vodoprivrednim uređajima i opremom: objekti za navodnjavanje i objekti za odvodnjavanje.

Član 5.
Pojedini izrazi, upotrebljeni u ovom zakonu, imaju sledeće značenje: 1) vodno područje je područje koje obuhvata jedan ili više slivova ili njihovih delova koji čine prirodnu hidrografsku celini; 2) melioraciono područje je deo vodnog područja koje obuhvata jedan ili više slivova unutrašnjih voda za koje se jedinstveno uređuje odvodnjavanje suvišnih voda ili dovođenje voda za navodnjavanje; 3) vodna zadruga je oblik organizovanja korisnika voda na određenom području radi korišćenja voda u privredne svrhe; 4) vodni režim je kvalitativno i kvantitativno stanje voda na određenom području i u određenom vremenu; 5) vodoprivredni bilans je kvantitativni i kvalitativni odnos raspoloživih i potrebnih količina površinskih i podzemnih voda u određenom periodu i na određenom području; 6) izvorište je prostor na kome se zahvata voda radi javnog snabdevanja stanovništva (izvor, bunar, deo reke ili jezera, akumulacija ili njen deo); 7) javno snabdevanje stanovništva vodom za piće je snabdevanje vodom više od pet domaćinstava, odnosno više od 20 stanovnika, snabdevanje objekata preduzeća vodom, kao i građana koji samostalno obavljaju delatnosti proizvodnje i prometa životnih namirnica i snabdevanje vodom javnih objekata (škole, domovi kulture, autobuske i železničke stanice i dr.); 8) garantovani minimum je proticaj koji se nizvodno od vodozahvata mora obezbediti u vodotoku; 9) korito za malu vodu je udubljenje kroz koje teku vode vodotoka pri niskim i srednjim vodama, odnosno koje je redovno pokriveno vodama jezera; 10) korito za veliku vodu je prostor preko kojeg teče velika voda vodotoka ili su pokrivena vodama jezera pri visokim vodostajima do verovatnoće pojave jednom u 50 godina; 11) obala je pojas zemljišta koji se proteže neposredno uz korito za veliku vodu vodotoka ili jezera, odnosno akumulacije, a obala u području zaštićenom od poplava je pojas zemljišta širine 50 metara računajući od unutrašnje nožice nasipa prema branjenom području; 12) inundaciono područje je pojas zemljišta između korita za malu vodu i spoljne nožice nasipa, odnosno pojas zemljišta između korita za malu vodu i poplavne linije na području na kojem nisu izgrađeni objekti za zaštitu od štetnog dejstva voda; 13) vodno zemljište je korito i obale vodotoka, jezera i akumulacije; 14) zemljište ugroženo od erozije je zemljište na kome usled dejstva vode nastaju pojave opiranja, brazdanja, podrivanja i klizanja, kao i zemljište podložno ovim uticajima; 15) regionalni sistem za snabdevanje vodom je sistem koji snabdeva vodom dve ili više opština;

16) javni vodovod je sistem za snabdevanje vodom za piće koji ima uređeno i zaštićeno izvorište, kaptažu, rezervoar i vodovodnu mrežu; 17) seoski vodovod je sistem za snabdevanje vodom za piće seoskog naselja koji ima uređeno i zaštićeno izvorište, kaptažu, uređaj za pripremu vode, rezervoar i razvodnu mrežu a kojim ne upravlja javno komunalno preduzeće, odnosno drugo preduzeće; 18) prijemnikom se smatra prirodni i veštački vodotok, jezero i podzemne vode.

II. VODNA PODRUČJA
Član 6.
Radi obezbeđivanja zaštite voda, zaštite od štetnog dejstva voda, uređenja, korišćenja i upravljanja vodama na teritoriji Republike Srbije, obrazuju se vodna područja i to: 1) Vodno područje Dunava koje obuhvata delove slivova Dunava, Tise i Timoka i slivove Mlave i Peka; 2) Vodno područje Save koje obuhvata delove slivova Save i Drine i sliv Kolubare; 3) Vodno područje Morave koje obuhvata sliv Velike Morave i delove slivova Južne Morave, Zapadne Morave, Pčinje, Dragovištice, Lepenca, Belog Drima, Ibra, Čajlanske i Crnog Kamena. Granice vodnih područja iz stava 1. ovog člana utvrđuje Vlada Republike Srbije (u daljem tekstu: Vlada). Teritorija Republike Srbije predstavlja jedinstven vodoprivredni prostor.

Član 7.
Melioraciono područje kao deo vodnog područja obuhvata poljoprivredno, šumsko i građevinsko zemljište, zemljište pod saobraćajnicama i drugo zemljište za koje se sistemima za odvodnjavanje neposredno ili posredno omogućava brže i pogodnije oticanje suvišne vode, sa kojeg dotiče voda na zemljište koje se sistemima za odvodnjavanje štiti od suvišne vode i za koje se dovodi voda za navodnjavanje. Melioraciono područje i njegove granice određuje ministarstvo nadležno za poslove vodoprivrede.

III. VODNI REŽIM
Član 8.
Vodni režim održava se i unapređuje uređivanjem i održavanjem vodotoka, izgradnjom i održavanjem vodoprivrednih objekata i primenom mera za zaštitu od štetnog dejstva voda, korišćenje voda za zaštitu voda od zagađivanja, a u skladu sa vodoprivrednom osnovom, odnosno vodoprivrednim uslovima, vodoprivrednim saglasnostima i vodoprivrednim dozvolama.

1. Vodoprivredna osnova Član 9.

Vodoprivredna osnova je dugoročni plan za održavanje i razvoj vodnog režima na teritoriji Republike Srbije, na jednom ili više vodnih područja ili delu vodnog područja. Vodoprivredna osnova sadrži naročito: postojeće stanje vodnog režima i vodoprivrednih objekata na određenom području, uslove za održavanje i razvoj vodnog režima kojima se obezbeđuju najpovoljnija i najcelishodnija tehnička, ekonomska i ekološka rešenja za jedinstveno upravljanje vodama, zaštitu od štetnog dejstva voda, zaštitu voda i korišćenje voda. Po isteku vremena od 10 godina od dana donošenja vodoprivredne osnove preispitaće se rešenja utvrđena vodoprivrednom osnovom. Vodoprivredna osnova vodnog područja i dela vodnog područja mora biti u skladu sa vodoprivrednom osnovom Republike Srbije. Vodoprivredne osnove iz stava 1. ovog člana, prostorni i urbanistički planovi moraju biti međusobno usklađeni.

Član 10.
Vodoprivrednu osnovu Republike Srbije i vodoprivrednu osnovu vodnih područja iz člana 6. ovog zakona donosi Vlada. Vodoprivrednu osnovu dela vodnog područja donosi ministarstvo nadležno za poslove vodoprivrede. Vodoprivrednu osnovu Republike Srbije priprema ministarstvo nadležno za poslove vodoprivrede. Vodoprivrednu osnovu vodnog područja i dela vodnog područja priprema javno vodoprivredno preduzeće.

2. Vodoprivredni bilans i plan za upravljanje vodnim režimom Član 11.
Vodoprivredni bilans služi za praćenje raspoloživih količina voda po kvalitetu i kvantitetu za srednjoročno i dugoročno planiranje. Vodoprivredni bilans se izrađuje za teritoriju Republike Srbije, po vodnim područjima i njihovim delovima na propisan način. Ministar nadležan za poslove vodoprivrede (u daljem tekstu: ministar vodoprivrede) donosi bliži propis o sadržini i načinu izrade vodoprivrednog bilansa.

Član 12.
Radi zaštite voda, zaštite od štetnog dejstva voda i usklađene upotrebe voda, donosi se plan za upravljanje vodnim režimom. Plan za upravljanje vodnim režimom se izrađuje za teritoriju Republike Srbije i vodno područje. Planom iz stava 1 ovog člana utvrđuju se mere za upravljanje vodnim režimom.

Član 13.
Vodoprivredni bilans za teritoriju Republike Srbije i vodno područje i plan za upravljanje vodnim režimom za teritoriju Republike Srbije, donosi Vlada.

investitor je dužan da pribavi vodoprivredne uslove. ovog člana za koje nije potrebno pribavljanje vodoprivrednih uslova. + Sudska praksa 3. odnosno rekonstrukciju objekata i izvođenje drugih radova i to: 1) brane i akumulacije. 4) zahvat i dovođenje voda za industrijske objekte iz površinskih i podzemnih voda. ovog člana za građenje stambenih. aerodrome. Vodoprivredni uslovi Član 14. prevodnice. Izuzetno od odredbe stava 1. + Sudska praksa Član 15. Vodoprivrednim uslovima se može propisati obaveza da se ispuštanje vode vrši uzvodno od mesta zahvatanja vode istog korisnika. 2) sisteme za snabdevanje vodom.Vodoprivredni bilans za deo vodnog područja i plan za upravljanje vodnim režimom za vodno područje donosi ministarstvo nadležno za poslove vodoprivrede. 3) hidroelektrane. odnosno prostornim planom i ako se priključuju na javni vodovod i kanalizaciju i bunare za snabdevanje vodom za piće jednog domaćinstva. 7) magistralne i regionalne puteve. nije potrebno pribavljanje vodoprivrednih uslova. luke i . U postupku pripreme tehničke dokumentacije za izgradnju novih i rekonstrukciju postojećih objekata i za izvođenje drugih radova koji mogu uticati na promene u vodnom režimu. 5) industrijske objekte čije se otpadne vode ispuštaju u površinske i podzemne vode ili javnu kanalizaciju. Vodoprivredni uslovi su potrebni za izgradnju. 6) postrojenja za prečišćavanje i objekti za odvođenje i ispuštanje otpadnih voda. Uz zahtev za izdavanje vodoprivrednih uslova: investitor podnosi i osnovne podatke o lokaciji. a po potrebi i prethodne studije i idejna rešenja kojima se bliže sagledava uticaj objekta na vodni režim. Vodoprivredni bilans i plan za upravljanje vodnim režimom za teritoriju Republike Srbije. nameni i veličini objekta. Ministarstvo nadležno za poslove vodoprivrede odrediće poslovne i druge objekte iz stava 2. Preduzeća i druga pravna lica koja zahvataju ili ispuštaju vodu dužna su da dostave javnom vodoprivrednom preduzeću podatke o potrošnji i količinama zahvaćenih i ispuštenih voda radi izrade vodoprivrednog bilansa. priprema ministarstvo nadležno za poslove vodoprivrede. Vodoprivredni bilans za vodno područje i njegove delove i plan za upravljanje vodnim režimom za vodno područje priprema javno vodoprivredno preduzeće. termoelektrane i rudnike. manjih poslovnih objekata i drugih objekata koji se grade u skladu sa odgovarajućim urbanističkim. železnice i mostove na njima.

izuzev industrijskih. 11. + Sudska praksa 4. 24) podzemna i nadzemna skladišta za naftu i njene derivate i druge opasne materije. šljunka. 20) sađenje drveća i žbunastog bilja i njihovu seču u koritu za veliku vodu i na obali. kamena i drugog materijala iz korita vodotoka. ovog člana izdaje opštinski organ uprave nadležan za poslove vodoprivrede. čije se otpadne vode ispuštaju u javnu kanalizaciju. 27) ostale objekte koji mogu privremeno. ovog člana izdaje javno vodoprivredno preduzeće. 17. 9) uređenje vodotoka i izgradnju zaštitnih vodoprivrednih objekata. a za objekte i radove iz stava 2. 18. 18) seoske vodovode. ovog člana i mišljenje javnog vodoprivrednog preduzeća. 11) vađenje peska. i 24. 25. 21) promenu katastarske kulture zemljišta na erozivnom području. 23) skladištenje na obalama materija koje mogu zagaditi vodu. osim za atmosferske vode koje nisu zagađene i vode iz domaćinstva. 16) veštačko obogaćivanje podzemnih izdana. 15) objekte. ovog člana investitor je dužan da pribavi mišljenje Republičkog hidrometeorološkog zavoda. 14. i 27. Pre izdavanja vodoprivrednih uslova za objekte i radove iz st. napuštenih korita i s obala prirodnih vodotoka. 23. 14) zahvat i dovođenje vode za objekte. 22) navodnjavanje poljoprivrednog zemljišta otpadnim vodama. Vodoprivredna saglasnost . do 10. prirodnih i veštačkih akumulacija i na područjima ugroženim od erozije. tač. Vodoprivredne uslove iz stava 1. 8) industrijske i komunalne deponije. 12) ispiranje akumulacionih jezera ili čišćenje nataloženog nanosa iz akumulacionog jezera. 13) sisteme za odvodnjavanje i navodnjavanje. 17) ribnjake. Vodoprivredne uslove iz stava 1. tač. i 4. 25) objekte. čije se otpadne vode ispuštaju u površinske i podzemne vode. 19) izgradnju ili zatrpavanje bušenih i reni bunara i drugih bušotina za potrebe rudarskih i geoloških područja. povremeno ili trajno da prouzrokuju promene u vodnom režimu ili na koje može da utiče vodni režim. ovog člana izdaje ministarstvo nadležno za poslove vodoprivrede. 13. 16. tač. i 26. sprudova. 21. 12. 2. izuzev industrijskih. 26) vodenice i objekte na splavovima. 1. 19. gasovode i produktovode. 20. izuzev industrijskih. 15. 10) magistralne naftovode. 22.pristaništa. Vodoprivredne uslove iz stava 1. iz površinskih i podzemnih voda.

Za objekte i radove iz člana 15. (akumulacija za vodosnabdevanje) 2. stav 2. Vodoprivrednu saglasnost izdaje organ. Vodoprivrednom saglasnošću se utvrđuje da je tehnička dokumentacija za objekte i radove. Vodoprivredna dozvola se izdaje na određeno vreme a najduže za period od 10 godina. tač. 16. može se izdati po prethodno pribavljenoj vodoprivrednoj saglasnosti. podzemne vode i javnu kanalizaciju. 14. Pravo stečeno na osnovu vodoprivredne dozvole ne može se preneti na drugog korisnika bez saglasnosti organa. Odobrenje za izgradnju novih i rekonstrukciju postojećih objekata i postrojenja i izvođenje drugih radova. odnosno javno vodoprivredno preduzeće za objekte i radove za koje su izdali vodoprivredne uslove. i 16. Vodoprivredna dozvola Član 18. a za radove iz stava 1. 18. urađena u skladu sa vodoprivrednim uslovima. Ako se izgradnjom objekta ili izvođenjem radova ne otpočne u roku od dve godine vodoprivredna saglasnost prestaje da važi. 6. ovog zakona potrebna je i saglasnost ministarstva nadležnog za poslove zdravlja i zaštite životne sredine. 23. 2) ispuštanje voda i drugih materija u prirodne i veštačke vodotoke. odnosno javno vodoprivredno preduzeće za objekte i radove za koje su izdali vodoprivrednu saglasnost.Član 16. . i 24. Vodoprivrednom dozvolom se utvrđuje način i uslovi za upotrebu i korišćenje voda i ispuštanje voda. Vodoprivrednu dozvolu izdaje organ. 3. odnosno javnog vodoprivrednog preduzeća koje je izdalo vodoprivrednu dozvolu. ovog zakona. ovog člana opštinskog organa uprave nadležnog za poslove zdravlja i zaštitu životne sredine. tač. 5. 4. + Sudska praksa Član 17. + 3) povećanje količine zahvaćenih i ispuštenih voda. + Sudska praksa 5. jezera i podzemnih voda. 14. 22. 8. + Sudska praksa Član 20. i 19. jezera. za objekte i radove koji se odnose na podzemne vode iz stava 1. izuzev objekata i radova iz člana 14. Sudska praksa Član 19. izmenjene prirode i kvaliteta ispuštenih voda. 7. Vodoprivredna dozvola je potrebna za: 1) korišćenje i upotrebu voda iz prirodnih i veštačkih vodotoka. 1. ovog člana ministarstva nadležnog za geološke poslove. tač. stav 1.

vodoprivredne dozvole i potvrdu iz člana 21. izgradnju nasipa. stav 2. podzemnih i nadzemnih skladišta za naftu i njene derivate i druge opasne materije. 3) kad se pravo ne vrši bez opravdanih razloga duže od dve godine. odnosno javno vodoprivredno preduzeće koje je izdalo vodoprivrednu saglasnost. na propisani način. Član 23. ovog člana izdaje organ. + Sudska praksa 6. ovog člana odobrenje za upotrebu objekata i to za regulaciju vodotoka. sađenje drveća i žbunastog bilja u koritu za veliku vodu i na obali. Član 21. stav 2. Član 24. dalekovoda. Ostale odredbe o vodnom režimu Član 22. Član 25. i 3. magistralnih i regionalnih puteva. Rešenje o utvrđivanju prestanka prava iz stava 1. Organ. odnosno javno vodoprivredno preduzeće dužni su da sve izdate vodoprivredne saglasnosti. može se izdati po prethodno pribavljenoj potvrdi o ispunjenosti uslova iz vodoprivredne saglasnosti. magistralnih naftovoda. Uz zahtev za izdavanje vodoprivredne saglasnosti i vodoprivredne dozvole prilaže se tehnička dokumentacija propisane sadržine. Ministar vodoprivrede donosi bliži propis o sadržini tehničke dokumentacije koja se prilaže uz zahtev za izdavanje vodoprivredne saglasnosti i vodoprivredne dozvole. Odobrenje za upotrebu objekata i postrojenja može se izdati ako je prethodno za njih izdata vodoprivredna dozvola. . Izuzetno od odredbe stava 1. Potvrdu iz stava 2. tač. gasovoda i produktovoda. ovog zakona dostave ministarstvu nadležnom za poslove vodoprivrede. Ministar vodoprivrede donosi bliži propis o obrascu i načinu vođenja vodne knjige. ovog zakona registruje u vodnoj knjizi.Pravo stečeno na osnovu vodoprivredne dozvole prestaje: 1) istekom roka trajanja dozvole. mostova. Vodoprivredni uslovi. 2. železnica. Opštinski organ uprave nadležan za poslove vodoprivrede i javno vodoprivredno preduzeće dužni su da sve izdate vodoprivredne saglasnosti i vodoprivredne dozvole i potvrdu iz člana 21. 2) ako se korisnik odrekne prava iz dozvole. ovog člana donosi organ odnosno javno vodoprivredno preduzeće koje je izdalo vodoprivrednu dozvolu. vodoprivredna saglasnost i vodoprivredna dozvola izdaju se u skladu sa vodoprivrednom osnovom.

Član 30. Ministar vodoprivrede donosi bliži propis o sadržini i načinu vođenja katastra vodoprivrednih objekata i bujičnih tokova. ovog člana su javne knjige. novembra tekuće godine za narednu godinu. nazive preduzeća i organizacija koja vrše odbranu i imena odgovornih lica. kao i kriterijume za proglašavanje redovne i vanredne odbrane od poplava. Opšti plan za odbranu od poplava sadrži mere koje se moraju preduzeti preventivno i u periodu nailaska velikih voda (spoljnih i unutrašnjih voda). Član 27. Zaštita od štetnog dejstva voda obuhvata radove i mere za zaštitu od poplava i leda. prognozu pojava. obaveštavanja i druge podatke. Član 28. Član 29. javno vodoprivredno preduzeće vodi katastre zagađivača voda. VODOPRIVREDNA DELATNOST 1. Ministar vodoprivrede i ministar nadležan za poslove zdravlja i zaštite životne sredine (u daljem tekstu: ministar zdravlja i zaštite životne sredine) donose bliži propis o sadržini i načinu vođenja katastra zagađivača voda. Mere i radovi za odbranu od poplava na određenom području utvrđuju se opštim i operativnim planom za odbranu od poplava. način osmatranja i evidentiranja hidroloških i drugih podataka. IV. stav 1. ovog člana i plan zaštite od elementarnih nepogoda usklađuju se međusobno. Operativni plan odbrane od poplava se donosi za period od jedne godine. Zaštita od štetnog dejstva voda Član 26. a najkasnije do 30. dužnosti. odgovornosti i ovlašćenja u pogledu preduzimanja pojedinih radnji. Opšti plan za odbranu od poplava donosi Vlada za period od pet godina. Katastri iz stava 1. . ovog zakona donose se za vodotoke na kojima postoje objekti za zaštitu od štetnog dejstva voda. na propisan način. Operativni plan odbrane od poplava sadrži nazive sektora i deonica. Planovi iz stava 1. zaštitu od erozije i bujica i otklanjanje posledica od takvog dejstva voda.Radi obezbeđenja podataka za zaštitu voda i zaštitu od štetnog dejstva voda. potrebna sredstva. Operativni plan za odbranu od poplava donosi ministarstvo nadležno za poslove vodoprivrede. Planovi iz člana 27. vodoprivrednih objekata i bujičnih tokova.

ljudstva i sredstava preduzeća i drugih pravnih lica. i 29. ovog zakona donosi glavni rukovodilac odbrane od poplava. Republičkom hidrometeorološkom zavodu i glavnom rukovodiocu za odbranu od poplava. ovog zakona preduzeće se i sledeće mere: evakuacija stanovništva. radi sprovođenja mera i spasavanja lica i imovine. prelazi. Odluku o probijanju nasipa i usmerenom plavljenju u slučajevima koji su predviđeni planovima iz čl. ovog člana i naređenjima rukovodioca za odbranu od poplava. plovni i drugi objekti i postrojenja. i 29. a u slučajevima koji nisu predviđeni planovima za odbranu od poplava takvu odluku donose nadležni organi civilne zaštite. odnosno visinu slobodnog prostora koji se mora u akumulaciji održavati za prihvatanje poplavnih talasa u pojedinim periodima kao i pogonske uslove za ispuštanje vode iz akumulacije. 28. dužna su da ove objekte održavaju i iskorišćavaju na način kojim se obezbeđuje prihvatanje poplavnih talasa. Ako se zbog nagomilavanja leda stvore ledene pregrade koje mogu prouzrokovati poplave ili ako zbog pokretanja leda u rekama može doći do oštećenja objekata za zaštitu od štetnog dejstva voda i drugih objekata. Veličinu zapremine. odnosno područje ugroženo poplavama. Član 32. mere i radove za zaštitu od poplava propisuje skupština opštine. može na ugroženom području zabraniti drumski. ovog člana dužna su da redovno dostavljaju ministarstvu nadležnom za poslove vodoprivrede. mobilizacija građana i njihovih sredstava. U slučaju proglašenja vanrednog stanja odbrane od poplava pored mera predviđenih planovima iz čl.Za područja koja nisu obuhvaćena planovima iz stava 1. ovog zakona. podatke o stanju i stepenu napunjenosti akumulacionih basena. železnički ili rečni saobraćaj. Planove za odbranu od poplava donose i preduzeća i druga pravna lica čija je imovina. odnosno odgovarajuće operativno telo određeno planom iz člana 29. Preduzeća i druga pravna lica iz stava 1. U slučaju opasnosti od poplava ministar vodoprivrede u sporazumu sa ministrom nadležnim za poslove saobraćaja. Preduzeća i druga pravna lica koja koriste akumulacione i retencione basene. dužna su preduzimati preduzeća koja te objekte i postrojenja grade ili održavaju i iskorišćavaju u skladu sa planovima iz stava 1. i 29. 28. . Član 34. ovog člana. određuje ministarstvo nadležno za poslove vodoprivrede. ovog zakona. vodoprivredni. 28. Član 35. u meri koja odgovara veličini i drugim tehničkim osobinama ovih objekata. Član 36. preduzeće se mere za razbijanje i otklanjanje leda prema planovima iz čl. Mere iz stava 1. a mogu biti ugrožena od poplava. Član 33. ovog člana da bi se zaštitili od oštećenja mostovi. Član 31.

čišćenje korita i sl. Na zemljištima ugroženim od erozije skupština opštine utvrdiće erozivno područje. sanitarne i komunalne potrebe. sanitarne potrebe i napajanje stoke ima prvenstvo nad korišćenjem voda za ostale namene. podzemne vode sa kvalitetom podobnim za piće i vode sa izvora po pravilu se imaju koristiti samo za podmirenje navedenih potreba. zatravljivanje. oštećenja izvora. retencije i sl. Vodno zemljište se može koristiti. izvođač radova. Voda se mora koristiti racionalno i ekonomično. Sastavni deo nasipa za odbranu od poplave čine zaštitni pojas sa šumom i zaštitnim zelenilom (zaštitne šume) u inundacionom području u širini od 50 metara pored nasipa. dužni su da u najkraćem mogućem roku zaštite vegetacijom ili na drugi pogodan način dovedu zemljište i objekte u prvobitno stanje. zabrane ili ograničenja vađenja peska. 2. bez vodoprivredne saglasnosti. rekonstrukcije i izgradnje građevinskih i drugih investicionih objekata došlo do oštećenja površina zemljišta i zbog toga veće izloženosti eroziji. ustave. kamena i radi izvođenja radova. U plavnim zonama mogu se graditi objekti u skladu sa prostornim odnosno urbanističkim članovima kojima se određuje zemljište koje je ugroženo od poplava i uslovi gradnje na tom zemljištu. livada i oranica. Radi sprečavanja štete od erozije skupština opštine na erozivnom području propisuje protiverozivne mere uz prethodno pribavljeno mišljenje javnog vodoprivrednog preduzeća.). odnosno preduzeće ili drugo pravno lice koje iskorišćava objekte i druga dobra od opšteg interesa.Zemljište između nasipa za odbranu od poplava i korita (inundaciono područje) vodotoka i na zaštićenoj strani iza nasipa u širini od 50 metara može se koristiti na način kojim se ne ugrožava sprovođenje odbrane od poplava a u skladu sa planom odbrane od poplava. Gazdovanje zaštitnim šumama sprovodi javno vodoprivredno preduzeće u skladu sa posebnom šumskom osnovom.) i sprovode mere zaštite (zabrana ili ograničenje seče drveća. način korišćenja poljoprivrednog zemljišta i dr. staza. Član 38. Član 39. stvaranja brazdi i jaruga. . terasiranje. Korišćenje voda za snabdevanje stanovništva vodom za piće. Osnova iz stava 3. za industrije koje traže visokokvalitetnu vodu (prehrambena. odnosno korisnici zemljišta dužni su da grade i održavaju zaštitne objekte (pregrade. kao pašnjak. U cilju obezbeđenja potreba u vodi za snabdevanje stanovništva. Ako je na erozivnom području zbog iskorišćavanja zemljišta. napajanje stoke. šuma. Korišćenje voda Član 40. U cilju sprečavanja dejstva erozije i bujica sopstvenici. Član 37. lekova i dr.). izvode zaštitne radove (pošumljavanje. šljunka.) i malih potrošača. ovog člana mora biti usklađena sa planom odbrane od poplava. puteva i vodoprivrednih objekata.

ako posebnim zakonom nije drugačije propisano. Član 43. bakterioloških. Prirodnim jezerima. ovog člana vrši organizacija koja je posebnim propisom ovlašćena za obavljanje tih poslova. Mere zaštite iz stava 1. Područja na kojima se nalaze izvorišta koja se po količini i kvalitetu mogu koristiti ili se koriste za snabdevanje vodom za piće moraju biti zaštićena od namernog ili slučajnog zagađivanja i drugih uticaja koji mogu nepovoljno delovati na izdašnost izvorišta i na zdravstvenu ispravnost vode. izvorima. Član 44. Vode koje su vodoprivrednom osnovom ili na drugi način određene za piće ne mogu se koristiti za druge svrhe na način koji bi nepovoljno uticao na potrebnu količinu i svojstva vode. Izvorišta iz stava 1. Član 41. hemijskih. ovog člana i njegove granice određuje Vlada.Prilikom svakog zahvatanja površinskih voda mora se nizvodno od zahvata obezbediti garantovani minimum. U cilju korišćenja vode za potrebe vodosnabdevanja i rekreacije vrši se sistematsko ispitivanje kvaliteta vode na vodozahvatima (zona neposredne zaštite) i javnim kupalištima. za sanitarno higijenske i rekreativne potrebe. Ministar vodoprivrede donosi bliži propis o načinu određivanja garantovanog minimuma. Voda koja je namenjena za navodnjavanje poljoprivrednih kultura mora biti propisanog kvaliteta. Izvorišta od posebnog značaja služe za regionalno snabdevanje vodom. javnim bunarima i javnim česmama upravlja opština. donose bliži propis o kvalitetu vode koja se koristi za navodnjavanje poljoprivrednih kultura i vodosnabdevanje ribnjaka. Sistematsko ispitivanje iz stava 1. ovog člana vrši se prema programu koji donosi Vlada. + Sudska praksa Član 42. bioloških. Ministar zdravlja i zaštite životne sredine donosi bliži propis o kvalitetu vode koja služi ili je namenjena za piće ili proizvodnju ili preradu životnih namirnica. Voda koja služi ili je namenjena za piće ili za proizvodnju i preradu životnih namirnica i sanitarno higijenske i rekreativne potrebe i mineralna voda koja služi za piće ne sme sadržavati materije škodljive za zdravlje iznad propisanih granica a u pogledu fizičkih. Način iskorišćavanja i održavanja seoskih vodovoda vrši se u skladu sa opštim uslovima koje propisuje skupština opštine. . za izvorišta i druge objekte vodosnabdevanja određuju se vodoprivrednom osnovom i prostornim planom. Ministar nadležan za poslove poljoprivrede (u daljem tekstu: ministar poljoprivrede) i ministar zdravlja i zaštite životne sredine. virusoloških i radioloških svojstava mora odgovarati propisanim uslovima. ovog člana. Sistematsko ispitivanje iz stava 2 .

Član 49. Šira zona zaštite obuhvata područje iz stava 1. Radi zaštite. odnosno urbanističkim planovima u skladu sa hidrogeološkim i drugim svojstvima zemljišta. Član 47. opštom i posebnom šumskom osnovom određuju se posebni uslovi i način gazdovanja šumama i šumskim zamljištem. u skladu sa prioritetima za korišćenje vode utvrđenim ovim zakonom i vodoprivrednom osnovom. ovog člana prati Republički hidrometeorološki zavod prema posebnom programu koji donosi Vlada. odnosno drugo preduzeće privremeno će ograničiti ili uskratiti korišćenje vode ukoliko zbog rekonstrukcije i kvarova na objektima i postrojenjima. Član 46. ovog člana ustanovljavaju se tri zone zaštite i to: šira zona zaštite. s obalnim pojasom u širini od oko 500 metara. ovog člana donosi ministar zdravlja i zaštite životne sredine u skladu sa propisom o načinu određivanja i održavanja zona i pojaseva sanitarne zaštite. Član 50. Sanitarne i druge preventivne mere zaštite izvorišta odnose se na sve tri zone zaštite područja izvorišta. Uža zona zaštite obuhvata površinu akumulacionog jezera na najvišem nivou vode. Član 48. Komunalna i druga preduzeća kao i druga pravna lica koja koriste vode. U područjima iz stava 1. nastupi nestašica vode u tolikoj meri da se ne mogu zadovoljiti sve potrebe. uređenja i korišćenja prostora u užoj i široj zoni zaštite utvrđuju se prostornim. da mere i registruju količinu zahvaćene vode i da podatke o tome dostavljaju javnom vodoprivrednom preduzeću. Zona neposredne zaštite nalazi se unutar uže zone zaštite. korišćenja i upotrebe površinskih voda obavezno se prate kvantitativni parametri voda. Za zone neposredne zaštite i uže zone zaštite koje su pod šumom. Ministar zdravlja i zaštite životne sredine donosi bliži propis iz stava 7. Kvantitativne parametre iz stava 1. u skladu s namenom tih zona i propisanim merama zaštite. ovog člana. .Član 45. Javno vodoprivredno preduzeće. Područje uže zone zaštite i zone neposredne zaštite sa režimima organizacije. uža zona zaštite i zona neposredne zaštite. ovog zakona su pod posebnom zaštitom. Rešenje o određivanju i održavanju zona i pojaseva sanitarne zaštite i ograničenja iz stava 1. ovog člana. Područja na kojima se nalaze izvorišta iz člana 43. dužna su da postave uređaje za merenje.

Podaci iz stava 2. organizacije koje su dužne sprovoditi pojedine mere. dužno je da podatke redovno dostavlja Republičkom hidrometeorološkom zavodu. Stanje nivoa i kvaliteta podzemnih voda prve (freatske) izdani. mere za sprečavanje i odlaganje otpadnih i drugih materija na područjima na kojima to može uticati na pogoršanje kvaliteta voda. prati Republički hidrometeorološki zavod. kao i odgovornosti i ovlašćenja u vezi sa sprovođenjem zaštite. izuzev prve (freatske) izdani. način sprovođenja interventnih mera u određenim slučajevima zagađivanja. Zaštita voda od zagađivanja sprovodi se radi omogućavanja neškodljivog i nesmetanog korišćenja voda. zaštite zdravlja ljudi. Ako se prilikom bušenja i istražnih radova u rudarstvu ili prilikom izvođenja rudarskih i drugih radova naiđe na podzemne vodonosne slojeve. Preduzeće ili drugo pravno lice koje prati nivo podzemnih voda prve izdani putem svojih kontrolnih (pijezometarskih) bunara.Član 51. izvođač je dužan da odmah obavesti ministarstvo nadležno za poslove vodoprivrede i ministarstvo nadležno za geološke poslove i preduzme mere da ne dođe do zagađivanja podzemnih voda. rokovi za smanjenje zagađivanja vode. 3. organičavanjem i sprečavanjem unošenja u vode opasnih i štetnih materija. Zaštita voda od zagađivanja sprovodi se kontrolom i zabranom rada brana i ustava na rekama koje remete u određenom periodu godine osnovne karakteristike vodotoka. Član 54. Zaštita voda od zagađivanja sprovodi se zabranom. Zaštita voda od zagađivanja sprovodi se u skladu sa planom za zaštitu voda od zagađivanja. Radi zaštite i korišćenja podzemnih voda obavezno se prati stanje nivoa i kvaliteta podzemnih voda prve freatske izdani. odnosno drugo pravno lice kome to poveri ministarstvo nadležno za geološke poslove. mere za prečišćavanje zagađenih voda. Ako se pronađene vode iz stava 1. životinjskog i biljnog sveta i zaštite životne sredine. Planom za zaštitu voda od zagađivanja utvrđuju se naročito: mere za sprečavanje ili ograničavanje unošenja u vide opasnih i štetnih materija. ovog člana su javni i mogu se koristiti bez naknade. Bunari i bušotine sa slobodnim isticanjem vode moraju biti opremljeni uređajima za regulisanje isticanja i zatvaranja i zaštitu voda od zagađivanja. Član 52. preduzeće. propisivanjem i preuzimanjem drugih mera sa očuvanje i poboljšanje kvaliteta voda. Plan za zaštitu voda od zagađivanja donosi Vlada. ovog člana neće odmah iskorišćavati izvođač je dužan da o svom trošku zatvori bušotinu. . a dubljih izdani i dubokih podzemnih voda. Zaštita voda Član 53. dubljih izdani i dubokih podzemnih voda.

Ministar vodoprivrede i ministar zdravlja i zaštite životne sredine donose bliži propis o načinu ispitivanja kvaliteta voda. Skupština opštine donosi bliži propis o sanitarno-tehničkim uslovima za ispuštanje otpadnih voda u javnu kanalizaciju. Član 58. U cilju praćenja stanja zagađenosti voda vrši se sistematsko ispitivanje kvaliteta površinskih i podzemnih voda. na propisani način. U cilju zaštite voda zabranjeno je: 1) unošenje opasnih i štetih materija koje dovode do prekoračenja propisanih vrednosti. + Sudska praksa Član 57.Plan za zaštitu voda od zagađivanja priprema ministarstvo nadležno za poslove vodoprivrede i ministarstvo nadležno za poslove zdravlja i zaštitu životne sredine. odnosno postigne radi stvaranja uslova za život stanovništva i razvoj privrede. 3) ispuštanje u javnu kanalizaciju otpadnih voda koje sadrže opasne i štetne materije iznad propisanih vrednosti ili koje mogu štetno delovati na mogućnost prečišćavanja voda iz kanalizacije ili koje mogu oštetiti kanalizaciju i postrojenje za prečišćavanje voda. Vlada donosi bliži propis o klasifikaciji voda i kategorizaciji vodotoka. Ministar zdravlja i zaštite životne sredine donosi bliži propis o opasnim i štetnim materijama u vodama. Republički hidrometeorološki zavod vrši sistematsko ispitivanje iz stava 1. Član 55. Član 56. Kategorizacijom vodotoka se vrši razvrstavanje vodotoka i jezera. 5) ostavljanje u koritu za veliku vodu prirodnih i veštačkih vodotoka i jezera materijala koji mogu zagaditi vode. odnosno njihovih delova prema kvalitetu vode koji treba da se održi. Radi utvrđivanja upotrebljivosti vode za određene namene vrši se klasifikacija voda i kategorizacija vodotoka. Republički hidrometeorološki zavod dostavlja izveštaj o stanju i promenama kvaliteta voda za . zaslanjivanje vode i taloženje nanosa. Sistematsko ispitivanje kvaliteta voda vrši se prema programu koji donosi Vlada. 2) unošenje čvrstih i tečnih materija koje mogu zagaditi vodu ili mogu izazvati zamuljivanje. ovog člana. 4) korišćenje napuštenih bunara kao septičkih jama. Klasifikacijom voda se vrši opšta podela voda u klase i određuju osnovni pokazatelji i granice njihovih dozvoljenih vrednosti za pojedine namene.

minimalnom broju ispitivanja. ministarstvo nadležno za poslove zdravlja i zaštitu životne sredine i javno vodoprivredno preduzeće. da mere i registruju količine otpadnih voda i da podatke o tome dostave javnom vodoprivrednom preduzeću. aprila tekuće godine za prethodnu godinu) ministarstvu nadležnom za poslove vodoprivrede. Ministar vodoprivrede i ministar zdravlja i zaštite životne sredine aktom određuju preduzeća i druga pravna lica koja ispunjavaju uslove iz stava 1. . ovog zakona svim zainteresovanim naučnim i stručnim organizacijama. opreme. + Sudska praksa Član 60. bez naknade. Preduzeća i druga pravna lica iz stava 1. a obaveštenje o havarijskom zagađenju vode u toku istog dana. ovog člana. Preduzeća i druga pravna lica mogu da vrše određenu vrstu (fizičko-hemijskih. hidrobioloških. ovog člana koja ispuštaju otpadne vode u prijemnike i javnu kanalizaciju dužna su da obezbede ispitivanje kvaliteta preko preduzeća i drugih pravnih lica koja su ovlašćena za vršenje ovih ispitivanja. kao i druga pravna lica koja ispuštaju otpadne vode u prijemnike i javnu kanalizaciju dužna su da postave uređaj za merenje. prostorija i druge propisane uslove. kao i ispitivanja kvaliteta otpadnih voda ako ispunjavaju uslove u pogledu kadrova. Komunalna i druga preduzeća. ovog člana objavljuje se u "Službenom glasniku Republike Srbije".prethodnu godinu (do 30. Ministar vodoprivrede i ministar zdravlja i zaštite životne sredine donose bliži propis o načinu i postupku za ispitivanje kvaliteta otpadnih voda. Preduzeća i druga pravna lica iz stava 1. Republički hidrometeorološki zavod je dužan da odmah po saznanju o havarijskom zagađivanju voda obavesti o tome ministarstvo nadležno za poslove vodoprivrede. Član 61. kao i sadržini izveštaja o utvrđenom kvalitetu otpadnih voda. ovog zakona dužna su da preduzmu potrebne mere za smanjenje zagađivanja. Ako dođe do neposredne opasnosti od zagađenja ili do zagađenja vodotoka ili jezera i podzemnih voda. ovog člana dužna su da rezultate ispitivanja dostave Republičkom hidrometeorološkom zavodu i javnom vodoprivrednom preduzeću jedanput mesečno. bakterioloških i radioloških) ispitivanja kvaliteta površinskih i podzemnih voda. preduzeća i druga pravna lica iz člana 59. Član 59. Akt iz stava 3. Republički hidrometeorološki zavod dužan je da omogući korišćenje podataka iz člana 57. Republički hidrometeorološki zavod u slučaju havarijskih zagađenja voda dužan je da neprekidno prati kretanje talasa havarijskog zagađenja vode duž vodotoka i obaveštava nadležne organe i javno vodoprivredno preduzeće sve do trenutka nestanka havarijskog zagađenja. Preduzeća i druga pravna lica koja imaju uređaje za prečišćavanje vode i merne uređaje dužna su ove uređaje održavati u ispravnom stanju i obezbediti njihovo redovno funkcionisanje i vode dnevnik rada uređaja za prečišćavanje voda. ministarstvu nadležnom za poslove zdravlja i zaštitu životne sredine i javnom vodoprivrednom preduzeću. mikrobioloških.

projektuju i obeležavaju zemljište ili vode.Ako preduzeća i druga pravna lica ne postupe u smislu stava 1. odnosno korisnik zemljišta dužan je da: 1) dopusti prolaz preko zemljišta licima koja su ovlašćena da premeravaju. mere za smanjenje zagađivanja preduzeće javno vodoprivredno preduzeće o njihovom trošku. plovidbi na plovnim putevima. OGRANIČENjE PRAVA SOPSTVENIKA. ovog člana. sopstvenik. odnosno korisnik zemljišta i preduzeće koje izvodi radove. ovog člana. Sopstvenik. V. i 2. odnosno korisnik dela obale. ovog člana sporazumno uređuju sopstvenik. zapovednik plovnog objekta i drugo odgovorno lice na plovnom objektu. odnosno korisnik zemljišta ima pravo na naknadu štete u slučajevima iz stava 1. Ograničenje prava Član 64. Preduzeća i druga pravna lica koja ispuštaju otpadnu vodu u prijemnike dužna su da vrše sanaciju i preduzimaju mere za smanjivanje i sprečavanje zagađivanja vode i planiraju sredstva i rokove za njihovo ostvarivanje. ODNOSNO KORISNIKA 1. 1. Građanin. dužan je da odmah prijavi nadležnom organu (kapetaniji pristaništa ili vodoprivrednoj inspekciji ili organu unutrašnjih poslova ili javnom vodoprivrednom preduzeću) ako primeti da je došlo do zagađivanja vode i u vodotoku i jezeru. tač. snimaju. 3) dopusti slobodno oticanje vode koja dolazi sa uzvodnih zemljišta bez promene pravca i brzine vode. Član 62. Na izgrađeni seoski vodovod se mogu priključiti preduzeća i druga pravna lica i građani koji nisu učestvovali u izgradnji tog vodovoda pod sledećim uslovima: . kao i licima koja izvode radove na izgradnji. tač. rekonstrukciji i održavanju tih objekata. Prava i obaveze i druge odnose koji nastanu u vezi s izvođenjem radova iz stava 1. 4) gazdujue šumama na inundacionom području tako da se ne prave smetnje prirodnom oticanju vode i leda. Sopstvenik. 2) dopusti korišćenje korita za veliku vodu i obalu reke u širini od 3 metra licima koja su ovlašćena da vrše pregled stanja i održavanja rečnih korita i obala. organima koji vrše inspekcijski nadzor. Član 63. održavanju objekata za zaštitu od štetnog dejstva voda i sprovođenju objekata za zaštitu od štetnog dejstva voda i sprovođenju odbrane od poplava. i 2. + Sudska praksa Član 65. za potrebe izgradnje ili rekonstrukcije vodoprivrednih objekata. 1.

naložiti sopstveniku. Član 66. Posebne mere Član 69. sprečavanja oštećenja i zaštite vodoprivrednih objekata i postrojenja. odnosno korisnik zemljišta dužan je da na zahtev javnog vodoprivrednog preduzeća ukloni drvo iz korita bujičnih tokova. ovog člana obavezna su: 1. odnosno ako je sopstvenik. odnosno korisniku zemljišta koji čini obalu da na tom zemljištu izvrše sađenje drveća i žbunastog bilja. 3. odronjavanja obala ili zagušivanja korita zbog štetne vegetacije ili drugih prepreka koje mogu ometati normalan proticaj vode. vodoprivredni inspektor će. i 2. 2. Sopstvenik. Odobrenje za priključak iz stava 1. s obzirom na količinu vode. Radi zaštite obale od rušenja i radi učvršćivanja korita i obezbeđenja proticanja vode i leda. odnosno korisnik nepoznat. Radi zaštite voda i vodotoka. Preduzeća i druga pravna lica i građani koji su se priključili na seoski vodovod imaju jednaka prava kao i ostali investitori. uklanjanje će izvršiti javno vodoprivredno preduzeće bez naknade vrednosti uklonjenog drveta. 2. da nadoknade srazmerni deo troškova izgradnje. Preduzeća i druga pravna lica i građani koji se priključuju na vodovod iz stava 1. da snose sve troškove priključenja. osim korita za malu vodu. Kada se izgradnjom objekta kojim se trajno podiže nivo vode prirodnog vodotoka povećavaju troškovi zaštite od štetnog dejstva voda. vlasnik. radi sprečavanja erozije. odnosno korisnici seoskog vodovoda. zabranjeno je: 1) izvršiti radnje koje mogu oštetiti korita i obale prirodnih i veštačkih vodotoka. Član 68. ovog člana izdaje opštinski organ uprave nadležan za poslove vodoprivrede. može da zadovolji njihove potrebe. Sopstvenik. na zahtev javnog vodoprivrednog preduzeća. odnosno korisnik ne ukloni drvo iz korita bujičnih tokova. učestvuje na delu na kome je sopstvenik. Član 67. ako se njihovo snabdevanje vodom ne može drukčije rešiti na ekonomičan i racionalan način.1. odnosno korisnik vodnog zemljišta. odnosno sopstvenik ili korisnik vodoprivrednog objekta na obali dužan je da na zahtev javnog vodoprivrednog preduzeća. odnosno korisnik tog objekta dužan je da te povećane troškove naknadi preduzeću koje je prema ovom zakonu dužno da preduzme mere zaštite od štetnog dejstva voda. kao i objekata za . Ako sopstvenik. odnosno korisnik u izvođenju manjih radova na održavanju korita za veliku vodu i obala. ako isti. da od časa priključenja snose troškove održavanja i iskorišćavanja vodovoda.

odnosno drugoj udaljenosti utvrđenoj odlukom javnog vodoprivrednog preduzeća. koji bi mogli ugroziti: vodni režim. odnosno drugo preduzeće na njegovom zemljištu privremeno smesti materijal izvađen iz vodotoka i jezera radi izvršenja vodoprivrednih radova i da taj materijal transportuje preko tog zemljišta. izuzev ukoliko je tehničkom dokumentacijom dokazano da nije ugrožena stabilnost nasipa. odnosno korisnik zemljišta dužan je da dozvoli drugom sopstveniku. ovog člana sopstvenik. 4) graditi objekte ili vršiti sadnju u plavnoj zoni na način koji ometa proticanje vode i leda ili je u suprotnosti sa propisima za gradnju na plavnom području. kao i menjati prirodne uslove u okolini akumulacionih i retencionih basena usled čega bi moglo doći do klizanja terena. stabilnost brane ili njenu namensku upotrebu. U slučaju iz stava 1. jezera i retencije. odnosno korisnik zemljišta dužan je da dopusti da javno vodoprivredno preduzeće. Izuzetno od odredbe stava 1. Sopstvenik.brisan - . 3) izvoditi radove i vaditi materijal iz vodotoka. ovog člana javno vodoprivredno preduzeće može odobriti obradu zemljišta. jalovinu. VI. ispašu stoke ili obavljanje drugih radova ako se time ne ugrožava stabilnost i sigurnost vodoprivrednih objekata. 8) menjati ili presecati tokove podzemnih voda. odnosno iskorišćavati te vode u obimu kojim se ugrožavaju snabdevanje pitkom ili tehnološkom vodom. . mineralna i termalna izvorišta. regulacionih i drugih vodoprivrednih objekata. veštačke vodotoke.poglavlje brisano Član 72. 5) saditi drveće na odbrambenom nasipu ili pored nasipa u pojasu širine 10 metara prema vodotoku i 50 metara na branjenom području.uređenje vodnih tokova ili za zaštitu od štetnog dejstva voda. seču drveća. 6) saditi drveće pored kanala u pojasu od 5 metara sa obe strane. Ako zainteresovane strane ne postignu sporazum o utvrđivanju prava službenosti i o visini odgovarajuće naknade odluku donosi sud. kamen. rovove i paralelne kanale duž nasipa u pojasu 50 metara prema vodotoku i 100 metara prema branjenom području. odnosno korisnik zemljišta ima pravo na naknadu štete. odnosno vodni režim. odnosno korisniku izvođenje radova radi dovođenja. . stabilnost odbrambenih nasipa. 9) na kanalima na udaljenosti manjoj od 2 metra. uz pravo na naknadu štete koju sporazumno utvrđuju. Sopstvenik. Član 70. kao i upuštati zagađene vode i materije. posečeno drvo i drugi materijal. sađenje drveća ili drugih zasada. zemlju. odnosno odvođenja vode preko njegovog zemljišta ako ne postoje povoljniji tehnički ili ekonomski uslovi. stabilnost tla i objekata. pojave erozije ili nastajanja vododerina i bujica. računajući od ivice kanala. 2) unositi u prirodne. računajući od nožice nasipa. Član 71. 7) kopati bunare. orati ili kopati zemlju i obavljati druge radnje kojima se mogu oštetiti kanali ili poremetiti njihovo redovno funkcionisanje.

brisan Vidi: čl. + Član 76. 1. 1. 1.54/96-1326.54/96-1326. 1. .brisan Vidi: čl. . 1. + Član 78. 1. + Član 75.brisan Vidi: čl. .54/96-1326. Zakona .brisan Vidi: čl.54/96-1326. Zakona . . 1. Zakona . + Član 74. Zakona .Vidi: čl.54/96-1326.brisan Vidi: čl.54/96-1326.54/96-1326. + Član 73. Zakona . Zakona . + . + Član 77. Zakona . .brisan Vidi: čl. .

ovog člana i druga sredstva kojima raspolaže javno vodoprivredno preduzeće su u državnoj svojini. odvođenje suvišnih voda i organizovanje odbrane od unutrašnjih voda na melioracionom području. + Sudska praksa Pravna mišljenja + Član 82. ovog člana upravlja vodoprivrednim objektima iz člana 4. tačke 1. 227. izradu tehničke dokumentacije u oblasti vodoprivrede.54/96-1326. . osim objekata koje su preduzeća i druga pravna lica izgradila za sopstvene potrebe. . čl. Javno vodoprivredno preduzeće iz stava 1. Sedište preduzeća je u Beogradu. 2. organizovanje i sprovođenje odbrane od poplava. održavanje i rekonstrukcija vodoprivrednih objekata. ovog zakona. organizovanje i sprovođenje mera za zaštitu voda od zagađivanja. Zakona . Objekti iz stava 2. obezbeđenje vode za korišćenje. . Osniva se Javno vodoprivredno preduzeće "Srbijavode" sa potpunom odgovornošću (u daljem tekstu: javno vodoprivredno preduzeće) za obavljanje vodoprivredne delatnosti. JAVNO VODOPRIVREDNO PREDUZEĆE Član 81. pripremanje planova i programa u vodoprivredi.o. održavanje i unapređivanje vodnog režima.30/2010-81. organizovanje i sprovođenje mera za zaštitu od bujica i erozije.54/96-1326. vršenje investitorskih poslova kod izgradnje. tačke 2.brisan Vidi: čl. Zakona . praćenje. 1. 1. organizovanje i vođenje vodoprivrednog informacionog . odnosno rekonstrukcije vodoprivrednih objekata. Delatnost javnog vodoprivrednog preduzeća je: gazdovanje vodnim resursima i usklađivanje potrebe za vodom raznih korisnika. + Član 80. Skraćeni naziv preduzeća je: JVP "Srbijavode" sa p. kao dobrima u opštoj upotrebi. + Vidi: čl. Zakona . + VII.akumulacije i brodske prevodnice i tačke 4. Zakona .Član 79.54/96-1326.brisan Vidi: čl.

Na planove razvoja iz stava 1.30/2010-81. prava i obaveze delova preduzeća u pravnom prometu. učešće državnog kapitala ne može biti manje od 51% od ukupnog kapitala javnog vodoprivrednog preduzeća. ovog člana. Zakona . čl. 3. Pretvaranje državne svojine u druge oblike i organizovanje javnog vodoprivrednog preduzeća u društvo vršiće se na način određen propisima kojima se uređuje pitanje transformacije društvenih preduzeća u preduzeća u mešovitoj ili privatnoj svojini.30/2010-81. . Statutom javnog vodoprivrednog preduzeća bliže se uređuju pitanja unutrašnje organizacije. + Sudska praksa Pravna mišljenja + Član 83. Član 84. ovog člana su od javnog interesa. Zakona . + Vidi: čl.30/2010-81. Nad javnim vodoprivrednim preduzećem ne može se sprovoditi postupak stečaja. Javno vodoprivredno preduzeće donosi dugoročne i srednjoročne planove razvoja i godišnji program rada. + Vidi: čl. + Vidi: čl. Narodna skupština Republike Srbije preduzima mere za obezbeđenje uslova za nesmetan rad javnog vodoprivrednog preduzeća i jemči za njegove obaveze. delokrug rada organa preduzeća. U slučaju iz stava 2. ovog člana poveriti naučno-istraživačkoj instituciji. a na godišnji program rada saglasnost daje ministarstvo nadležno za poslove vodoprivrede. ovog člana saglasnost daje Vlada. odnosno domaćim licima da osnuje preduzeća za obavljanje pojedinih delatnosti iz predmeta svog poslovanja ako te delatnosti predstavljaju tehničko-tehnološku i ekonomsku celinu.30/2010-81. Javno vodoprivredno preduzeće može samostalno ili sa stranim. U slučaju nastupanja uslova za otvaranje i sprovođenje stečajnog postupka nad javnim vodoprivrednim preduzećem.sistema i dokumentacije o vodama. Zakona . Zakona . ovlašćenja u pogledu raspolaganja sredstvima od strane delova preduzeća i druga pitanja od značaja za poslovanje preduzeća. Zakona . izvršavanje zadataka iz međudržavnih sporazuma u oblasti vodoprivrede i organizovanje studijsko-istraživačkih radova u oblasti vodoprivrede. 227. + Vidi: čl. Javno vodoprivredno preduzeće može studijsko-istraživačke radove iz stava 1. 227. Član 85.54/96-1326. 227. Delatnosti iz stava 1. 227. u skladu sa programom prestrukturiranja koji donosi Upravni odbor javnog vodoprivrednog preduzeća.

227. 2) naknada utvrđenih ovim zakonom. 5) prodajom delova preduzeća. 4) odlučuje o smanjenju i povećanju glavnice. Zakona . 4. 5) odlučuje o osnivanju novih preduzeća. . 6) usvaja izveštaje o poslovanju preduzeća i godišnji obračun. Zakona . Zakona . direktor i Nadzorni odbor. izdavanjem deonica i iz drugih izvora. čl. + Vidi: čl. Organ upravljanja javnog vodoprivrednog preduzeća je Upravni odbor. 2) donosi dugoročne i srednjoročne planove razvoja i godišnji program rada. 227. 3) ulaganja domaćih i stranih lica. Član 87. U slučaju organizovanja javnog vodoprivrednog preduzeća. 227. Upravni odbor: 1) utvrđuje poslovnu politiku. Organi javnog vodoprivrednog preduzeća su: Upravni odbor. koji ima 11 članova. Javno vodoprivredno preduzeće stiče i pribavlja finansijska sredstva za obavljanje delatnosti i to iz: 1) sredstava budžeta Republike Srbije koja se obezbeđuju za realizaciju poslova od opšteg interesa. 227.30/2010-81. od čega tri člana Upravnog odbora se imenuju od predstavnika zaposlenih u javnom vodoprivrednom preduzeću na način utvrđen statutom. 7) donosi statut i odluku o usvajanju plana razvoja i programa rada. + Vidi: čl. Član 89.54/96-1326.Član 86. 3) odlučuje o statusnim promenama.30/2010-81. Zakona . + Vidi: čl.30/2010-81. Zakona . Član 88. čl. 4) izdavanjem i prodajom hartija od vrednosti. Član 90. kao preduzeća u mešovitoj svojini broj članova Upravnog odbora povećava se za broj predstavnika vlasnika kapitala srazmerno visini tog kapitala u ukupnom kapitalu preduzeća.30/2010-81.

+ Vidi: čl. vrši druge poslove određene zakonom i statutom. Član 91. . 9) utvrđuje visinu naknada koje predstavljaju izvor prihoda. Odluku iz stava 1. kao i uslove i način korišćenja vodoprivrednih objekata. 10) odlučuje o kupovini deonica. obavlja Skupština. 11) utvrđuje normative i standarde za redovno održavanje vodoprivrednih objekata i kriterijuma za obrazovanje cena na redovnom održavanju. tačka 9. ovog člana Upravni odbor donosi uz saglasnost ministarstva nadležnog za poslove vodoprivrede. Nadzorni odbor vrši nadzor nad poslovanjem javnog vodoprivrednog preduzeća. samostalno donosi odluke i odgovara za zakonitost rada javnog vodoprivrednog preduzeća. 2) daje saglasnost na program prestrukturiranja.30/2010-81. + Vidi: čl. organizuje i rukovodi procesom rada. Nadzorni odbor javnog vodoprivrednog preduzeća ima pet članova. Direktor javnog vodoprivrednog preduzeća donosi akt o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta. poslove iz stava 1.8) donosi investicione odluke. direktora imenuje Upravni odbor uz saglasnost Vlade. vodi poslovanje preduzeća. i 10. 227. + Vidi: čl. pregleda godišnji izveštaj i godišnji obračun. Direktor javnog vodoprivrednog preduzeća predstavlja i zastupa preduzeće. 227. 3.30/2010-81.30/2010-81. O rezultatima nadzora u pismenom obliku Nadzorni odbor obaveštava Vladu i Upravni odbor javnog vodoprivrednog preduzeća. odnosno udela drugih preduzeća. potpisuje kolektivni ugovor. Obrazovanjem Skupštine. Zakona . ovog člana. 227. 2. predlaže program rada i plan razvoja i preduzima mere za njihovo sprovođenje. 5. Vlada: 1) daje saglasnost na statut javnog vodoprivrednog preduzeća. Zakona . 4) daje saglasnost na osnivanje ili suosnivanje preduzeća za obavljanje pojedinih delatnosti iz oblasti poslovanja javnog vodoprivrednog preduzeća. Član 92. izvršava odluke Upravnog odbora. 4. Član 93. tač. 3) daje saglasnost na statusne promene preduzeća. Zakona . Organizovanjem javnog vodoprivrednog preduzeća u preduzeće u mešovitoj svojini. uz saglasnost Upravnog odbora.

Zakona . + Vidi: čl. 227. Radi zaštite interesa građana. ministar vodoprivrede preduzima mere kojima se obezbeđuje zaštita tog interesa.30/2010-81. Zakona . ovog člana ne može obezbediti zaštita interesa iz stava 1. redovnom održavanju. Član 96. utvrdiće se poslovi koji se u vršenju vodoprivredne delatnosti moraju obavljati u tom preduzeću u vreme štrajka i način njihovog izvršavanja. 227. u skladu sa zakonom.30/2010-81. + Sudska praksa . Na opšti akt iz stava 3. U slučaju da se preduzimanjem mera iz stava 2. ovog člana saglasnost daje ministarstvo nadležno za poslove vodoprivrede. ovog člana i način njihovog izvršavanja. 227. dužno je da o tome blagovremeno obavesti ministarstvo nadležno za poslove vodoprivrede. odnosno kolektivnim ugovorom. stara se o čuvanju. + Član 94. Prema licu koje ne izvrši nalog direktora iz stava 2. Vidi: čl. Protiv upravnog akta javnog vodoprivrednog preduzeća u vršenju javnih ovlašćenja može se podneti žalba ministarstvu nadležnom za poslove vodoprivrede. Javno vodoprivredno preduzeće je dužno da u vršenju javnih ovlašćenja obezbedi efikasno i pod jednakim uslovima ostvarivanje prava i dužnosti preduzeća i drugih pravnih lica i građana pod uslovima utvrđenim ovim zakonom. a posebno da kvalitetno i uredno održava. Direktor javnog vodoprivrednog preduzeća će odrediti radnike koji će raditi na izvršavanju poslova iz stava 1. ovog člana preduzeće se mere utvrđene statutom.5) imenuje članove upravnog odbora. + Vidi: čl. Zakona . ovog člana.30/2010-81. preduzeća i drugih pravnih lica statutom ili drugim opštim aktom javnog vodoprivrednog preduzeća. Ako javno vodoprivredno preduzeće zbog nedostatka sredstava nije u mogućnosti da kvalitetno i uredno izvršava poslove. 6) imenuje direktora javnog vodoprivrednog preduzeća. korišćenju i funkcionisanju vodoprivrednih objekata. Javno vodoprivredno preduzeće u vršenju javnih ovlašćenja ima pravo na stvarne troškove utvrđene opštim aktom preduzeća.30/2010-81. 8) razmatra izveštaj Nadzornog odbora. 7) imenuje članove Nadzornog odbora. Član 95. Zakona . + Vidi: čl. 227.

1. naknade za navodnjavanje. Visini naknade iz stava 4. + Vidi: čl. 227. čl. Sredstva ostvarena od naknade za korišćenje voda. Zakona . naknade za zaštitu voda. rekonstrukcija i održavanje objekata za zaštitu od štetnog dejstva voda. kao i za izgradnju objekata za vodosnabdevanje naselja koja se ne mogu uključiti u regionalne sisteme za snabdevanje vodom. 3) preduzimanje mera za zaštitu voda od zagađivanja (ispitivanje kvaliteta voda. rekonstrukcija i održavanje višenamenskih akumulacija. VODNA ZADRUGA Član 97. 2) izgradnja.VIII.53/93-2460.54/96-1326. + Sudska praksa Član 99a Poslovi od opšteg interesa su: 1) izgradnja. Zakona . Naknada za korišćenje voda plaća se za korišćenje površinskih. zainteresovana lica na melioracionom području ili delu melioracionog područja mogu osnovati vodnu zadrugu u skladu sa zakonom kojim se uređuju pitanja poslovanja i osnivanja zadruge. odnosno do priključka na komunalni sistem vodosnabdevanja. Zakona . Član 98. U cilju odbrane od štetnog dejstva voda ili obezbeđenja uslova za korišćenje voda. Sredstva za finansiranje vodoprivredne delatnosti iz člana 82. ovog člana utvrđuje Vlada. IX. ovog zakona obezbeđuju se iz naknade za korišćenje voda. naknade za navodnjavanje i naknade za korišćenje vodoprivrednih objekata i za vršenje drugih usluga su prihod javnog vodoprivrednog preduzeća. izgradnju. kao i iz sredstava budžeta Republike Srbije za finansiranje poslova od opšteg interesa. . Vodna zadruga je dužna da radove na odvodnjavanju i navodnjavanju uskladi sa planovima i programima javnog vodoprivrednog preduzeća. naknade za izvađeni materijal iz vodotoka i naknade za korišćenje vodoprivrednih objekata i za vršenje drugih usluga. naknade za odvodnjavanje. FINANSIRANjE VODOPRIVREDNE DELATNOSTI Član 99. čl. naknade za zaštitu voda i naknade za izvađeni materijal iz vodotoka evidentiraju se na posebnom računu ministarstva nadležnog za poslove vodoprivrede. Sredstva ostvarena od naknade za odvodnjavanje. 6.30/2010-81. rekonstrukciju i proširenje uređaja i postrojenja za prečišćavanje voda i dr). hidromelioracionih objekata i objekata regionalnih sistema za snabdevanje vodom do vodozahvata pojedinih korisnika. podzemnih i mineralnih voda.

katastara. Neutrošena sredstva u prethodnoj godini prenose se za iste namene u narednu godinu. vrsta i obim radova koji će se finansirati u periodu za koji se program donosi.30/2010-81. Naknada za odvodnjavanje poljoprivrednog i šumskog zemljišta obračunava se i plaća na osnovu katastarskog prihoda. odnosno posredno odvodnjava. 227. Visina naknade iz stava 1. ovog člana određuju se objekti. Član 101. građevinskog i šumskog zemljišta. tehničkih propisa i normativa i dr.4) zaštita zemljišta od erozije. ovog člana. Programom iz stava 2. vodoprivrednog bilansa. ovog zakona i druga sredstva obezbeđena u budžetu Republike Srbije za namene iz stava 1. izrada studija. Zakona . Naknada za odvodnjavanje se ne plaća za zemljište pod nasipima za odbranu od poplave. Član 100. kanalima i drugim vodoprivrednim objektima kojima upravlja javno vodoprivredno preduzeće. 227. Program iz stava 2. Visina naknade iz stava 3. zavisno od namene zemljišta. ovog člana utvrđuje se u zavisnosti od visine troškova odvodnjavanja i održavanja. ovog člana koriste se kao učešće u finansiranju poslova od opšteg interesa. + Vidi: čl. dinamika izvođenja radova i ulaganja. pod ribnjacima i retencijama. predračun radova. istražni radovi. utvrđuje ministarstvo nadležno za poslove vodoprivrede. Zakona . Sredstva ostvarena od naknada iz člana 99. ugovorom na osnovu sprovedenog konkursa. 5) studijsko-istražni radovi (vodoprivredni informacioni sistem.30/2010-81. Bliže uslove i kriterijume za dodelu i korišćenje sredstava i način dodele sredstava iz stava 2. ovog člana donosi Vlada.54/96-1326. rekonstrukciju i održavanje vodoprivrednih objekata.). Dodelu sredstava za izgradnju i izvođenje drugih radova vrši ministarstvo nadležno za poslove vodoprivrede. vodoprivrednih osnova. odnosno sopstvenici poljoprivrednog. Sredstva iz stava 2. količine vode koja se sa njega sliva. zemljišta pod saobraćajnicama i drugog zemljišta na melioracionom području koje se neposredno. programa. Naknadu za odvodnjavanje plaćaju korisnici. ovog člana ne može biti manja od desetostrukog ni veća od . Zakona . + Vidi: čl. čl. ovog člana koriste se prema godišnjem programu radova. funkcionisanja i izgradnje objekata za odvodnjavanje na melioracionom području. stav 4. 6) realizacija obaveza i učešće u međunarodnoj saradnji. odnosno po jedinici površine. Naknada za odvodnjavanje građevinskog zemljišta plaća se po jedinici površine. planova. Naknada za odvodnjavanje šumskog zemljišta ne može biti manja od polovine propisne naknade za odvodnjavanje poljoprivrednog zemljišta. 7. visina učešća i druga pitanja vezana za izgradnju.

227. Član 105. podzemnih i mineralnih voda srazmerno količini i kvalitetu zahvaćene vode i zavisno od namene za koju se voda koristi. 227.30/2010-81. Zakona . odnosno korisnici zemljišta za koje je obezbeđena voda. 8. + Vidi: čl. Naknada za navodnjavanje plaćaju sopstvenici.dvadesetostrukog iznosa naknade za odvodnjavanje poljoprivrednog zemljišta. + Vidi: čl.30/2010-81. Naknada za izvađeni pesak.54/96-1326. stepenu zagađenosti i vrsti otpadne ili druge vode promenjenih svojstava. Sredstva ostvarena od naknade za navodnjavanje koriste se za održavanje. i 3. funkcionisanje i izgradnju objekata za odvodnjavanje na melioracionom području. Naknadu za zaštitu voda plaćaju preduzeća i druga pravna lica i građani srazmerno količini. čl. ovog člana koriste se za održavanje. 1. Zakona . šljunak i drugi materijal izvađen iz korita vodotoka. 227. Sredstva ostvarena od naknade iz st.53/93-2460. Zakona . 2. funkcionisanje i rekonstrukciju objekata za navodnjavanje na melioracionom području. Naknadu za korišćenje voda plaćaju korisnici površinskih. Visina naknade za navodnjavanje se određuje u zavisnosti od visine troškova za održavanje i funkcionisanje objekata za navodnjavanje i količine zahvaćene vode iskazane po m3 ili po jedinici površine. + Vidi: čl. čl. Sredstva ostvarena od naknade za korišćenje voda koriste se za finansiranje izgradnje objekata za snabdevanje stanovništva i privrede vodom i za uređenje vodotoka. + Sudska praksa Član 104. odnosno druge materije kojom se pogoršava kvalitet voda i uslovi njenog korišćenja.30/2010-81. Zakona . Zakona . sprudova. Zakona . Sredstva ostvarena od naknade za zaštitu voda koriste se za preduzimanje mera zaštite voda od zagađivanja i prečišćavanja otpadnih voda.30/2010-81. Javno elektroprivredno preduzeće plaća naknadu srazmerno količini proizvedene električne energije u hidroelektranama. napuštenih . Član 103. 227. koju direktno ili indirektno ispuštaju u površinske ili podzemne vode. Član 102. + Vidi: čl.

Zakona . kamata. 227. Visinu naknada za korišćenje vodoprivrednih objekata i za vršenje drugih usluga (plovidba. Zakona . obnove postupka i postupka prinudne naplate naknada i drugih pitanja koja nisu uređena ovim zakonom.30/2010-81. UPRAVNI ODBOR Član 108. + Vidi: čl.).54/96-1326. Član 109. proizvodnja električne energije i dr. kada su u pitanju preduzeća koja imaju status korporacija primenjuju se propisi o porezu na dobit korporacija a za ostale obveznike plaćanja naknada propisi o plaćanju poreza na dohodak građana. 227. ovog člana koriste se za uređenje vodotoka. korisnici uplaćuju na račun budžeta opštine a deo ove naknade u visini od 60% na račun javnog vodoprivrednog preduzeća. + Sudska praksa Član 107. Nadzor nad zakonitošću akata javnog vodoprivrednog preduzeća kojima se rešava o pravima i dužnostima građana. Zakona . Zakona . čl. utvrđuje javno vodoprivredno preduzeće uz saglasnost ministarstva nadležnog za poslove vodoprivrede.53/93-2460. drugih propisa i opštih akata koji se odnose na izgradnju novih i rekonstrukciju postojećih objekata i izvođenje drugih radova koji mogu uticati na promene u vodnom režimu. 227. prirodnih i veštačkih akumulacija i na područjima ugroženim od erozije.30/2010-81. Zakona . + Pravna mišljenja Član 106. + Vidi: čl. Zakona . čl. preduzeća i drugih pravnih lica i inspekcijski nadzor u oblasti vodoprivrede vrši ministarstvo nadležno za poslove vodoprivrede. Deo naknade za izvađeni materijal iz vodotoka u visini od 40%. Sredstva ostvarena od naknade iz stava 1. 9. + Vidi: čl. . 3. Inspekcijski nadzor u oblasti koja se odnosi na vodu za piće vrše organi sanitarne inspekcije. plaća se prema količini izvađenog materijala. U pogledu rokova plaćanja akontacije naknada.30/2010-81. + Sudska praksa X. Inspekcijski nadzor obuhvata nadzor nad primenom ovog zakona. 4. čl.53/93-2460.korita i sa obala prirodnih vodotoka. zastarelosti.

dokumentacije za odbranu od poplava. 2) vrši kontrolu vodoprivrednih dozvola. Žalba protiv rešenja iz stava 1. vodoprivredni inspektor pismeno će konstatovati nađene nepravilnosti i nedostatke i narediće rešenjem mere za njihovo otklanjanje. određujući i rokove za njihovo sprovođenje. vodoprivrednim dozvolama i potvrdama. Preduzeća i druga pravna lica i građani dužni su da vodoprivrednom inspektoru omoguće vršenje nadzora i pruže potrebne podatke. Ako prilikom vršenja nadzora utvrdi da se preduzeće ili drugo pravno lice i građanin nisu pridržavali ovog zakona ili propisa donetih na osnovu njega. odnosno obustavi izvođenje radova koji se izvode suprotno izdatoj vodoprivrednoj saglasnosti. Član 110. potvrda. dok se količine tih materija ne smanje ispod dozvoljenih granica. vodoprivrednih saglasnosti. odnosno zasađeni bez vodoprivredne saglasnosti. ispravnost i efikasnost uređaja za prečišćavanje otpadnih voda. poslovnih knjiga i ostalih dokumenata. 5) kontroliše režim i kvalitet voda u prirodnim i veštačkim vodotocima. zagađivača voda. bujičnih tokova i vodoprivrednih objekata.U vršenju poslova vodoprivredne inspekcije. odnosno korišćenje objekata i postrojenja u slučajevima utvrđenim ovim zakonom. vađenje materijala. ako u roku određenom rešenjem vodoprivrednog inspektora nije podnet zahtev za izdavanje vodoprivredne saglasnosti ili je podnet zahtev pravosnažno odbijen. jezerima i podzemnim vodama. Protiv rešenja vodoprivrednog inspektora može se izjaviti žalba Vladi. 3) zabranjeni ili ograničeni korišćenje voda. katastara voda. vodnih knjiga. . ovog člana ne odlaže izvršenje rešenja. 4) kontroliše funkcionisanje uređaja na objektima koji su od značaja za sigurnost objekata i postrojenja. 4) naredi rušenje objekata i postrojenja ili uklanjanje drveća i žbunastog bilja koji su izgrađeni. ispuštanje voda. Vodoprivredni inspektor ovlašćen je i dužan da naredi da se utvrđene nepravilnosti i nedostaci otklone u roku koji on odredi i to da: 1) zabrani. 5) naredi prestanak rada preduzeća i drugim pravnim licima kada utvrdi da otpadne vode koje ispuštaju sadrže opasne materije u količinama većim od dozvoljenih. 3) vrši kontrolu načina iskorišćavanja vodoprivrednih objekata radi utvrđivanja da li je njihovo iskorišćavanje u skladu sa izdatim vodoprivrednim saglasnostima. odnosno vodoprivrednoj dozvoli ili bez vodoprivredne saglasnosti. odnosno vodoprivredne dozvole. vodoprivredni inspektor: 1) vrši kontrolu nad izgradnjom objekata i izvođenjem drugih radova koji mogu da prouzrokuju kvalitativne ili kvantitativne promene u prirodnom ili veštački uspostavljenom vodnom režimu. 7) kontroliše poštovanje propisanog vodnog režima u pogledu obezbeđenja garantovanog minimalnog proticaja nizvodno od zahvata. 2) naredi sađenje drveća i žbunastog bilja u slučajevima utvrđenim ovim zakonom. 6) kontroliše funkcionisanje.

2) zabrani izgradnju ili upotrebu objekata i postrojenja.Član 111. bakteriološka. šljunka i drugog materijala iz korita vodotoka. diplomirani inženjer poljoprivrede. obale i regulacione . biološka. XI. Poslove vodoprivrednog inspektora može obavljati radnik koji pored zakonom utvrđenih uslova za rad u organima uprave ima stručnu spremu sedmog stupnja i to: diplomirani građevinski inženjer. hidrotehničkog smera. vodoprivrednog smera i sa najmanje tri godine radnog iskustva na poslovima iz okvira vodoprivredne delatnosti. ako to ugrožava zdravstvenu ispravnost. 3) zabrani izgradnju ili rekonstrukciju. 5) zabrani upotrebu vode za piće za koju je ovlašćeno preduzeće ili drugo pravno lice utvrdilo da s obzirom na propisana fizička. Organ sanitarne inspekcije je ovlašćen i dužan da: 1) zabrani korišćenje za druge svrhe vode koja služi za piće ili je namenjena za piće. korišćenje zemljišta ili vršenje druge delatnosti u zoni zaštite. KAZNENE ODREDBE Član 114. dezinfekciju i druge propisane sanitarne mere radi popravke ili zaštite kvaliteta vode za piće. 4) naredi otklanjanje nedostataka na objektima i postrojenjima za javno snabdevanje vodom za piće koji mogu nepovoljno delovati na zdravstvenu ispravnost vode za piće. odnosno koja su u pojasu sanitarne zaštite. Član 113. bujičarskog smera. izvorišta koja služe za javno snabdevanje vodom za piće. 7) naredi preduzimanje drugih mera koje su potrebne u cilju zaštite zdravstvene ispravnosti vode za piće. virusološka i radiološka svojstva. ošteti korito. Vodoprivredni inspektor može po potrebi organizovati uzimanje uzoraka vode i otpadnih voda radi analize i provere stepena zagađenosti voda a troškove analize snosi preduzeće i drugo pravno lice ili građanin od koga potiče zagađenje ako analiza pokaže da je došlo do zagađenja vode iznad propisanih granica. Član 112. odnosno puštanje u rad objekata i postrojenja za javno snabdevanje vodom za piće ako nije pribavljena saglasnost nadležnog organa za poslove zdravlja i zaštite životne sredine. nije zdravstveno ispravna. 6) naredi prečišćavanje. Ko ošteti. diplomirani tehnolog. Član 115. ako bi to korišćenje nepovoljno uticalo na zdravstvenu ispravnost vode. diplomirani inženjer šumarstva. hemijska. Ko vađenjem peska. uništi ili učini neupotrebljivim vodoprivredni objekat kazniće se za krivično delo zatvorom do pet godina.

12) ne preduzme potrebne mere iz člana 61. bakterioloških.53/93-2460. 34. bioloških. 5) ne preduzme mere za zaštitu vodoprivrednih. odnosno javnog vodoprivrednog preduzeća koji je izdao dozvolu (član 19. ovog zakona. 13) ako preduzme neku od radnji iz člana 69. ovog zakona). 10) vodu određenu za piće koristi za druge svrhe koje nepovoljno utiču na potrebnu količinu i svojstvo vode (član 41. 6) u plavnim zonama gradi objekte suprotno propisanim uslovima (član 36. 45. čl. stav 2. Ko bez vodoprivredne dozvole vrši punjenje akumulacije ili koristi vode iz akumulacije i time izazove opasnost po život ili zdravlje ljudi ili imovine većih razmera kazniće se za krivično delo zatvorom do pet godina.000 do 200. virusoloških i radioloških svojstava ne odgovara propisanim uslovima (član 41. ovog zakona). stav 4.000 dinara. plovnih ili drugih objekata i postrojenja u slučaju nagomilavanja leda (član 34. 8) prilikom svakog zahvatanja površinskih voda.000. stav 1. 11) preduzme neku od radnji iz člana 56. Član 116. 2) vrši neku radnju bez vodoprivredne dozvole (član 18. 9) voda za piće sadrži materije škodljive za zdravlje iznad propisanih granica. ovog zakona). Za privredni prestup iz stava 1. hemijskih. Preduzeće ili drugo pravno lice kazniće se za privredni prestup novčanom kaznom u iznosu od 200. a u pogledu fizičkih. stav 4. stav 1. Zakona . nizvodno od zahvata ne obezbedi vode za potrebe garantovanog minimuma (član 40. ovog zakona). ili vrši druge radove bez vodoprivredne saglasnosti ili protivno izdatoj vodoprivrednoj saglasnosti (član 16. stav 6. ovog zakona. čl. ovog zakona). + Vidi: čl. Zakona . ovog zakona). ovog zakona). 7) kao izvođač radova ili preduzeće ili drugo pravno lice koje iskorišćava objekte ili druga dobra ne preduzme potrebne mere iz člana 39. ovog zakona. + Sudska praksa .000 do 3. ovog člana kazniće se i odgovorno lice u preduzeću ili drugom pravnom licu novčanom kaznom od 90. 4) preduzeće ili drugo pravno lice ako ne donese plan za odbranu od poplava (član 30. stav 1.101/2005-28. Zakona .000 dinara ako: 1) izvodi radove na izgradnji novih ili rekonstrukciju ili uklanjanje postojećih vodoprivrednih objekata ili izgradnju ili rekonstrukciju drugih objekata ili postrojenja. stav 3.48/94-1497. stav 1. stav 2. ovog zakona.građevine kazniće se za krivično delo zatvorom do pet godina ili novčanom kaznom. Član 117. ovog zakona). ovog zakona) ili protivno vodoprivrednoj dozvoli (član 19. ovog zakona). 3) pravo stečeno na osnovu vodoprivredne dozvole prenosi bez saglasnosti organa. 5.

ne pribavi vodoprivredne uslove (član 15.000. vodoprivredne dozvole i potvrde ne registruje u vodnoj knjizi (član 24. 10) ukoliko privremeno ne ograniči ili uskrati korišćenje vode u slučajevima predviđenim u članu 48. ovog zakona. 4) katastre zagađivača voda. ovog zakona). stav 1. ovog zakona). 2) u postupku pripreme tehničke dokumentacije za izgradnju novih i rekonstrukciju postojećih vodoprivrednih i drugih objekata i izvođenje drugih radova. mere i registruju količinu zahvaćene vode i podatke o tome ne dostave javnom vodoprivrednom preduzeću (član 49. ovog zakona). ovog zakona). 13) kao izvođač radova ne postupi po odredbama člana 52. rezultate ispitivanja u rokovima određenim članom 60. ovog zakona). ovog zakona). ovog zakona). 5) koristi akumulacione i retencione basene suprotno članu 33.000 do 1. 17) ne obezbede ispitivanje kvaliteta voda koje ispuštaju u prijemnike i javnu kanalizaciju. 15) ne postave uređaje za merenje. . ovog zakona). ovog zakona). vodoprivredne dozvole i potvrde ne dostavi ministarstvu nadležnom za poslove vodoprivrede (član 24. stav 1. Preduzeće ili drugo pravno lice kazniće se za prekršaj novčanom kaznom od 100. preko preduzeća i drugih pravnih lica koja su ovlašćena za vršenje ovih ispitivanja (član 59. stav 1. 18) ne dostave Republičkom hidrometeorološkom zavodu. 14) bunare i bušotine sa slobodnim isticanjem vode ne opremi uređajima za regulisanje isticanja i zatvaranja i zaštitu voda od zagađivanja (član 52. ovog zakona). 11) ne postave uređaj za merenje. stav 5. stav 1. ovog zakona. i 2. ovog zakona). ovog zakona. stav 1. stav 3. stav 2. vodoprivrednih objekata. ovog zakona. mere i registruju količine otpadnih voda i da podatke o tome dostave javnom vodoprivrednom preduzeću (član 59.000 dinara ako: 1) ne dostavi podatke o potrošnji i količinama vode radi izrade vodoprivrednog bilansa (član 13. ovog zakona. st. 8) ako ne preduzme mere iz člana 37. 3) sve izdate vodoprivredne saglasnosti. ovog zakona) ili sve izdate vodoprivredne saglasnosti. 12) redovno ne dostavlja podatke o nivou i kvalitetu podzemnih voda prve izdani koje prate putem svojih kontrolnih (pijezometarskih) bunara (član 51. 16) uređaj za prečišćavanje voda i merne uređaje ne održavaju u ispravnom stanju i ne obezbeđuju njihovo redovno funkcionisanje i ne vode dnevnik rada ovih uređaja (član 59. bujičnih tokova i protiverozionih objekata ne vodi na propisani način (član 25. stav 1. ovog zakona. stav 3. stav 5. ovog zakona). 6) ne dostavi podatke iz člana 33. 9) protivno vodoprivrednoj osnovi ili prostornom planu ne zaštiti izvorište i druge objekte od namernog ili slučajnog zagađenja ili drugih uticaja koji mogu nepovoljno delovati na izdašnost izvorišta i na zdravstvenu ispravnost vode (član 43. stav 2.Član 118. 1. stav 3. 7) ako zemljište koristi na način kojim se ugrožava sprovođenje odbrane od poplava (član 36. stav 3.

27) postupi protivno propisu donetom na osnovu ovlašćenja iz ovog zakona ukoliko za takvu radnju nije propisana stroža kazna. odnosno korisnik dela obale primeti a ne prijavi nadležnom organu da je došlo do zagađivanja voda u vodotocima i jezeru (član 63. ovog zakona). Zakona . ovog člana kazniće se i odgovorno lice u preduzeću ili drugom pravnom licu novčanom kaznom od 10.000 dinara. stav 1. čl. ovog zakona). Zakona . 45.000 do 50. Odgovorno lice u Republičkom hidrometeorološkom zavodu kazniće se za prekršaj novčanom kaznom od 10. Zakona . odnosno korisnik zemljišta ne dopusti korišćenje nekog od prava iz člana 71. 57. ovog zakona. u skladu sa programom iz čl. Novčanom kaznom od 10. 22) kao sopstvenik ili korisnik vodnog zemljišta. . 23) iz korita bujičnih tokova ne ukloni drvo na zahtev javnog vodoprivrednog preduzeća (član 68. 21) kao sopstvenik. ovog zakona). stav 4. 4) pravo stečeno na osnovu vodoprivredne dozvole prenosi bez saglasnosti organa koji je izdao dozvolu (član 19. ovog zakona.67/93-3111. ovog zakona). ovog zakona). odnosno korisnik zemljišta ne dopusti korišćenje nekog od prava iz čl. stav 1. ovog zakona). odnosno organa sanitarne inspekcije donetog na osnovu ovlašćenja iz ovog zakona. 26) ne postupi po rešenju vodoprivrednog inspektora.000 do 50. ovog zakona) ili protivno vodoprivrednoj dozvoli (član 19. ovog zakona). 24) kao sopstvenik. ovog zakona). odnosno sopstvenik ili korisnik vodnog zemljišta na obali ne izvrši neku od radnji iz člana 67.101/2005-28.48/94-1497. stav 1. 25) vodoprivrednom inspektoru ne omogući vršenje nadzora ili mu ne pruži potrebne podatke (član 109. čl. Zakona . ovog zakona. 6) ne prijavi da je došlo do zagađenja voda u vodotocima i jezerima (član 63. ukoliko za takvu radnju nije propisana stroža kazna. Član 119. stav 1.000 dinara ako ne vrši sistematsko ispitivanje kvaliteta voda u vodotocima. stav 2. odnosno nove vodoprivredne dozvole (član 18.19) ne preduzmu mere iz člana 62. 5) u plavnim zonama gradi objekte suprotno propisanim uslovima (član 36. stav 1. 3) vrši neku radnju bez vodoprivredne dozvole. Za prekršaj iz stava 1. 2. ovog zakona. 20) kao sopstvenik. stav 6.000 dinara za prekršaj kazniće se građanin ako: 1) u postupku pripreme tehničke dokumentacije za izgradnju novih i rekonstrukciju postojećih vodoprivrednih i drugih objekata i izvođenje drugih radova ne pribavi vodoprivredne uslove (član 15. 64. 2) izvodi radove na izgradnji ili rekonstrukciji objekata ili postrojenja ili vrši druge radove bez vodoprivredne saglasnosti ili protivno izdatoj vodoprivrednoj saglasnosti (član 16. ovog zakona ili ako ne izvrši neku obavezu iz člana 58. čl.000 do 50. ovog zakona). + Vidi: čl. ovog zakona. 34. 45.53/93-2467.

ovog zakona. ovog zakona. stav 1. i 8. 11. Novčanom kaznom od 10. ovog zakona pored propisane kazne izreći i zaštitna mera zabrana vršenja određenih dužnosti. Za prekršaj iz člana 119. 20. i 13. Za prekršaj iz člana 119. i člana 118. stav 1. 45. 22. 2. 24. Član 124. tačka 2.53/93-2467. 26. stav 1. čl. 8. 120. 23. Za privredni prestup iz člana 117.000 do 50. 10. 45. ovog zakona. 25. ovog zakona učiniocu će se pored propisane kazne oduzeti i predmet izvršenja krivičnog dela. 13. Odgovornom licu iz člana 117. 7. i 27. ovog zakona može se preduzeću ili drugom pravnom licu pored propisane kazne izreći i zaštitna mera oduzimanja imovinske koristi. Vodoprivredni inspektor privremeno će oduzeti predmet izvršenja iz čl. O oduzimanju predmeta vodoprivredni inspektor je dužan da izda potvrdu sa tačnim naznačenjem oduzetog predmeta.000 dinara ako izvrši i neku od radnji iz člana 117.67/93-3111.000 do 50. Član 123. Zakona . Zakona .000 dinara kazniće se za prekršaj odgovorno lice u ministarstvu nadležnom za poslove vodoprivrede i organu sanitarne inspekcije ako u vršenju inspekcijskog nadzora . 7. tačka 3. Član 120.Za prekršaj će se kazniti građanin novčanom kaznom od 10. tačka 2. 4. čl. privrednog prestupa ili prekršaja. Zakona . tačka 1. 5. stav 1. 2. 3.48/94-1497. stav 1. Za privredni prestup iz člana 117. stav 1. 7. i 122. 21. građaninu pored kazne izreći će se i zaštitna mera obaveznog oduzimanja predmeta koji su upotrebljeni ili namenjeni za izvršenje prekršaja ili su nastali ili pribavljeni izvršenjem prekršaja. 121. Zakona . Član 122. Za krivično delo iz člana 115. ovog zakona preduzeću ili drugom pravnom licu pored propisane kazne izreći će se i zaštitna mera obaveznog oduzimanja predmeta koji su upotrebljeni ili namenjeni za izvršenje privrednog prestupa ili namenjeni za izvršenje privrednog prestupa ili su nastali ili pribavljeni izvršenjem privrednog prestupa. ovog zakona može se za privredni prestup iz člana 117.101/2005-28. O izvršenom privremenom oduzimanju predmeta vodoprivredni inspektor je dužan da odmah obavesti organ nadležan za pokretanje postupka zbog učinjenog krivičnog dela. 14. + Vidi: čl. stav 1. tač. čl. tač. 8. 1. stav 2. ovog zakona može se građaninu pored kazne izreći zaštitna mera oduzimanja imovinske koristi stečene izvršenjem prekršaja. 34. tač. Član 121.

ne preduzme mere u skladu sa čl. člana 59. 2. Zakona . vodoprivredne saglasnosti i vodoprivredne dozvole mogu se izdavati u skladu s postojećom dokumentacijom. Skupština opštine doneće propis iz člana 56. vodoprivredni uslovi. stav 4. Član 126. Zakona . ovog zakona utvrdiće vlada u roku od dva meseca od dana stupanja na snagu ovog zakona. člana 57. stav 3.53/93-2467. stav 2. stav 3. ovog zakona. ovog zakona u roku od šest meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona. ovog zakona u roku od šest meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona. i člana 40. Sopstvenici odnosno korisnici postojećih vodoprivrednih objekata i postrojenja dužni su da način korišćenja ovih objekata usklade sa vodoprivrednom osnovom u roku određenom u vodoprivrednoj osnovi. Ministar vodoprivrede i ministar zdravlja i zaštite životne sredine doneće propise iz člana 25. i člana 56. 45. Granice vodnih područja iz člana 6.101/2005-28. stav 8. stav 4. čl. ovog zakona u roku od šest meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona. ovog zakona u roku od šest meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona. Ministar poljoprivrede i ministar zdravlja i zaštite životne sredine doneće propis iz člana 41.48/94-1497. Član 128. 34. stav 4 i člana 60. stav 2. i 113. člana 25. stav 3. + Vidi: čl. čl. člana 23. Ministar vodoprivrede doneće propise iz člana 1. Vodoprivredne osnove za vodna područja iz člana 10. stav 2. Zakona . stav 5. 45. ovog zakona doneće se najkasnije u roku od pet godina od dana stupanja na snagu ovog zakona.67/93-3111. ministarstvo nadležno za poslove vodoprivrede zabraniće iskorišćavanje tih objekata i postrojenja dok se ne usklade s vodoprivrednom osnovom. . stav 4. člana 24. Zakona . ovog zakona u roku od šest meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona. ovog člana ne uskladi s vodoprivrednom osnovom u roku određenom tom osnovom. člana 45. Ministar zdravlja i zaštitne životne sredine doneće propise iz člana 41. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE Član 125. Do donošenja vodoprivredne osnove. stav 7. čl. Član 127. 109. Vodoprivredna osnova Republike Srbije doneće se najkasnije u roku od dve godine od dana stupanja na snagu ovog zakona. XII. Ako se način korišćenja objekata i postrojenja iz stava 1. stav 3.

Član 129.
Fond iz člana 72. stav 1. ovog zakona počeće s radom 1. januara 1992. godine. Društveni fond za vode Srbije, Društveni fond voda Vojvodine i Društveni fond za vode Kosova i Metohije čija je obaveza osnivanja utvrđena zakonom, prestaju sa radom 31. decembra 1991. godine. Fondovi za melioraciju čija je obaveza osnivanja utvrđena Zakonom o vodama ("Službeni list SAPV", broj 25/90 i 38/90) i društveni fondovi za melioraciju osnovani prema Zakonu o vodama ("Službeni glasnik SRS", br. 49/89, 59/89, 14/90 i 32/90 i "Službeni glasnik RS", br. 21/90 24/90) prestaju sa radom 31. decembra 1991. godine. Fond iz stava 1. ovog člana preuzima sredstva, prava i obaveze fondova iz st. 2. i 3. ovog člana. Fondovi iz stava 1. ovog člana preuzima sredstva, prava i obaveze fondova iz st. 2. i 3. ovog člana. Fondovi iz st. 2. i 3. ovog člana od dana stupanja na snagu ovog zakona mogu preuzimati materijalne obaveze koje se mogu izvršiti u celini do 31. decembra 1991. godine. Fondovi iz st. 2. i 3. ovog člana mogu preuzeti i materijalne obaveze koje će se izvršavati i posle roka utvrđenog u stavu 5. ovog člana, uz saglasnost Vlade.

Član 130.
Javna vodoprivredna preduzeća iz člana 81. stav 1. tač. 1, 2. i 3. ovog zakona počinju s radom 1. januara 1992. godine. Statut preduzeća iz stava 1. ovog člana doneće se najkasnije u roku od 90 dana od dana početka rada javnog vodoprivrednog preduzeća.

Član 131.
Vlada će imenovati vršioce dužnosti direktora javnih vodoprivrednih preduzeća koji će privremeno do imenovanja direktora obavljati poslove utvrđene ovim zakonom. Vršioci dužnosti direktora imenovaće se u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona. Vršioci dužnosti direktora do donošenja statuta, posebnom odlukom će utvrditi organizaciju rada i način rukovođenja i finansijskog poslovanja u javnim vodoprivrednim preduzećima i organizovati pripremu statuta i drugih akata.

Član 132.
Danom početka rada javnih vodoprivrednih preduzeća iz člana 131. ovog zakona prestaju sa radom: 1) Javno vodoprivredno preduzeće "Dunav" ("Službeni glasnik SRS", broj 14/90); 2) Javno vodoprivredno preduzeće "Vode Vojvodine" ("Službeni list SAPV", broj 31/90). Javno vodoprivredno preduzeće iz člana 81. stav 1. tačke 1. ovog zakona preuzima deo zaposlenih, objekte, postrojenja, uređaje i druga sredstva kojim posluje preduzeće iz stava 1. tač. 1. i 2. ovog člana. Javno vodoprivredno preduzeće iz člana 81. stav 1. tačka 2. ovog zakona preuzima deo zaposlenih, objekte, postrojenja, uređaje i druga sredstva kojima posluje preduzeće iz stava 1. tač. 1. i 2. ovog člana. Javno vodoprivredno preduzeće iz člana 81. stav 1. tačka 3. ovog zakona preuzima deo zaposlenih,

objekte, postrojenja, uređaje i druga sredstva kojim posluje preduzeće iz stava 1. tačke 1. ovog člana. Od dana stupanja na snagu ovog zakona preduzeća iz stava 1. tač. 1. i 2. ovog člana mogu otuđiti ili opteretiti imovinu, vršiti prodaju ili vršiti povećanje kapitala izdavanjem deonica ili zapošljavati nove radnike uz saglasnost Vlade Republike. Akti i radnje koje budu preduzela preduzeća suprotno stavu 5. ovog člana ništavi su.

Član 133.
Danom početka rada javna vodoprivredna preduzeća iz člana 81. stav 1. tač. 1, 2. i 3. ovog zakona preuzimaju objekte, postrojenja, uređaje i druga sredstva kojim posluju javna vodoprivredna preduzeća iz člana 132. stav 1. tač. 1. i 2. ovog zakona koja su izgrađena i koriste se u vodnom području za koja se osnivaju ova javna vodoprivredna preduzeća, kao i zaposlene koji su radili na tim objektima, postrojenjima i uređajima. Preduzeće i druga pravna lica koja su do dana stupanja na snagu ovog zakona upravljala objektima iz člana 81. stav 2. ovog zakona dužna su da u roku od šest meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona, prenesu te objekte na javno vodoprivredno preduzeće koje upravlja objektima na vodnom području na kome se nalaze objekti tih preduzeća i drugih pravnih lica. Preduzećima i drugim pravnim licima iz stava 2. ovog člana, pojedine poslove javno vodoprivredno preduzeće može poveriti na osnovu ugovora kojim će se urediti uslovi za njihovo obavljanje i druga prava i obaveze u vezi sa obavljanjem tih poslova. Javno vodoprivredno preduzeće osniva preduzeća za obavljanje pojedinih delatnosti iz predmeta svog poslovanja, ako te delatnosti predstavljaju tehničko-tehnološku i ekonomsku celinu ili za obavljanje delatnosti kojima se doprinosi efikasnijem i racionalnijem funkcionisanju sistema na vodnom području. Javno vodoprivredno preduzeće preduzimanjem objekata iz stava 2. ovog člana preuzima prava i neizvršene obaveze nastale u vezi izgradnje, korišćenja i održavanja tih objekata. + Vidi: čl. 6. Zakona - 53/93-2460.

Član 134. - brisan Vidi: čl. 7. Zakona - 53/93-2460.
+

Član 135.
Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaju da važe: 1) Zakon o vodama ("Službeni glasnik SRS", br. 49/89, 59/89, 14/90 i "Službeni glasnik RS", br. 21/90 i 24/90) osim čl. 5, 6, 11, 12, 13, 13a, 13b, 13v, 13g, 13d, 13đ, 13e, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 32a, 33, 34, 120, 140, 147. stav 1. tačka 1. i član 149. i propisi doneti na osnovu tih članova koji prestaju da važe 31. decembra 1991. godine; 2) Zakon o vodama ("Službeni list SAPV", br. 25/90 i 38/90) i propisi doneti na osnovu tog zakona osim čl. 54. do 101, 107. i 122. i propisi doneti na osnovu tih članova koji prestaju da važe 31. decembra 1991. godine;

3) Zakon o vodama ("Službeni list SAPK", br. 30/76 i 20/78 i "Službeni glasnik RS", br. 16/90 i 21/90) i propisi doneti na osnovu tog zakona, osim čl. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17a, 17b, 17v, 24, 25, 26, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 182, 186a, 187, 188a i propisi doneti na osnovu tih članova koji prestaju da važe 31. decembra 1991. godine; 4) Pravilnik o sadržini vodoprivredne osnove dela vodnog područja ("Službeni glasnik SRS", broj 17/78); 5) Pravilnik o količini vode koja se smatra kao neznatno mala količina pri upotrebljavanju i odvođenju odnosno ispuštanju vode ("Službeni glasnik SRS", broj 67/81); 6) Pravilnik o sadržini tehničke dokumentacije za odbranu od poplava i leda ("Službeni glasnik SRS", broj 47/83); 7) Pravilnik o sistematskom tehničkom osmatranju vodoprivrednih objekata ("Službeni glasnik SRS", broj 53/83); 8) Pravilnik o rokovima atestiranja vodoprivrednih objekata, uređaja i njihovih delova ("Službeni glasnik SRS", broj 47/83); 9) Pravilnik o načinu na koji Republički hidrometeorološki zavod prati i dostavlja prognoze promena kvaliteta vode i upozorava na havarijska zagađenja vode ("Službeni glasnik SRS", broj 28/84). Sastavni deo Zakona o zaštiti i iskorišćavanju izvorišta vodosnabdevanja, koji je prema članu 147. stav 1. tačka 2. Zakona o vodama ("Službeni glasnik SRS", br. 49/89, 59/89, 14/90 i 42/90 i "Službeni glasnik RS", br. 21/90 i 24/90) ostao na snazi primenjivaće se do donošenja vodoprivredne osnove iz člana 126. stav 1. ovog zakona.

Član 136.
Do donošenja propisa na osnovu ovlašćenja iz ovog zakona, ostaju na snazi: 1) Uredba o klasifikaciji voda ("Službeni glasnik SRS", broj 5/68); 2) Uredba o kategorizaciji vodotoka ("Službeni glasnik RS", broj 5/68); 3) Pravilnik o sadržini tehničke dokumentacije koja se podnosi u postupku za dobijanje vodoprivrede saglasnosti i vodoprivredne dozvole ("Službeni glasnik SRS", broj 3/78); 4) Pravilnik o obrascu i načinu vođenja vodne knjige ("Službeni glasnik SRS", br. 16/78 i 20/85); 5) Pravilnik o opasnim materijama u vodama ("Službeni glasnik SRS", broj 31/82); 6) Pravilnik o načinu određivanja o održavanja zona i pojaseva sanitarne zaštite objekata za snabdevanje vodom za piće ("Službeni glasnik SRS", broj 33/78); 7) Pravilnik o načinu i broju ispitivanja kvaliteta otpadnih voda ("Službeni glasnik SRS", br. 47/83 i 13/84); 8) Pravilnik o uslovima koje moraju da ispunjavaju preduzeća i druga pravna lica koja vrše određenu vrstu ispitivanja kvaliteta površinskih i podzemnih voda, kao i ispitivanja kvaliteta otpadnih voda ("Službeni glasnik SRS", broj 49/90); 9) Odluka o određivanju granice vodnih područja ("Službeni glasnik SRS", broj 29/90).

Član 137.
Zahtevi za izdavanje vodoprivrednih saglasnosti i vodoprivrednih dozvola podneti do stupanja na

snagu ovog zakona rešavaće se u skladu sa propisima koji su bili na snazi u vreme podnošenja zahteva. Zahtevi iz stava 1. ovog člana koji u roku od šest meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona, ne budu rešeni, njihovo rešavanje preduzeće organ, odnosno javno vodoprivredno preduzeće određeni ovim zakonom.

Član 138.
Odredbe člana 108. stav 1. ovog zakona primenjivaće se od 1. januara 1992. godine.

Član 139.
Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

OSNOVNI TEKST
Na osnovu člana 83. tačka 3. Ustava Republike Srbije, donosim

Ukaz o proglašenju Zakona o vodama
Proglašava se Zakon o vodama, koji je donela Narodna skupština Republike Srbije, na Sedmoj sednici Vanrednog zasedanja 25. jula 1991. godine. PR broj 102 U Beogradu, 30. jula 1991. godine Predsednik Republike, Slobodan Milošević, s.r.

Zakon o vodama

Zakon je objavljen u "Službenom glasniku RS", br. 46/91 od 31.7.1991. godine.

I. OPŠTE ODREDBE
Član 1.

brane. uključujući vodu za piće. imaju sledeće značenje: 1) vodno područje je područje koje obuhvata jedan ili više slivova ili njihovih delova koji čine prirodnu hidrografsku celini. retencije. rezervoari za vodosnabdevanje. drenažni bunari.Ovim zakonom uređuje se zaštita voda. Odredbe ovog zakona odnose se na sve površinske i podzemne vode. odvojeni kanali. postrojenja za pripremu pitke vode i brodske prevodnice. upotrebljeni u ovom zakonu. zaštita od štetnog dejstva voda. Član 4. regulacione građevine. zaštita voda od zagađivanja i obezbeđivanje vode za korišćenje. zaštita od štetnog dejstva voda. termalnu i mineralnu vodu. Vodu prirodnih vodotoka. ne ugrožava biljni i životinjski svet. prirodnih jezera. prirodne vrednosti i nepokretna kulturna dobra. Pojedini izrazi. crpne stanice i objekti za zaštitu od erozija i bujica. Vodoprivrednom delatnošću. Vodoprivrednim objektima u smislu ovog zakona smatraju se: 1) objekti za zaštitu od štetnog dejstva voda sa vodoprivrednim uređajima i opremom: nasipi. 3) objekti za zaštitu voda: glavni kolektor za dovođenje otpadnih voda do uređaja za prečišćavanje otpadnih voda. 4) hidromelioracioni objekti sa vodoprivrednim uređajima i opremom: objekti za navodnjavanje i objekti za odvodnjavanje. ako posebnim zakonom nije drugačije propisano. smatra se uređenje voda i vodotoka. javnih bunara i javnih česmi mogu koristiti svi. vodozahvati. Vode se mogu koristiti na način kojim se ne ugrožavaju prirodna svojstva vode. pod jednakim uslovima za zadovoljavanje životnih potreba Član 3. Član 5. 3) vodna zadruga je oblik organizovanja korisnika voda na određenom području radi korišćenja voda u privredne svrhe. Član 2. akumulacije. ustave. . prirodnih izvora. Odredbe ovog zakona odnose se i na granične i državnom granicom presečene vodotoke i međurepubličke vode u granicama Republike Srbije. uređaji za prečišćavanje otpadnih voda i objekti za odvođenje prečišćenih voda. magistralni cevovodi ili kanali sa objektima. crpne stanice. korišćenje i upravljanje vodama. u smislu ovog zakona. 2) objekti za korišćenje voda: akumulacije. 2) melioraciono područje je deo vodnog područja koje obuhvata jedan ili više slivova unutrašnjih voda za koje se jedinstveno uređuje odvodnjavanje suvišnih voda ili dovođenje voda za navodnjavanje. uslovi i način obavljanja vodoprivredne delatnosti. kao dobrima od opšteg interesa. organizovanje i finansiranje vodoprivredne delatnosti i nadzor nad sprovođenjem odredaba ovog zakona. ne dovodi u opasnost život i zdravlje ljudi.

odnosno više od 20 stanovnika. 5) vodoprivredni bilans je kvantitativni i kvalitativni odnos raspoloživih i potrebnih količina površinskih i podzemnih voda u određenom periodu i na određenom području. uređaj za pripremu vode. 11) obala je pojas zemljišta koji se proteže neposredno uz korito za veliku vodu vodotoka ili jezera. obrazuju se vodna područja i to: 1) Vodno područje Dunava koje obuhvata delove slivova Dunava. 18) prijemnikom se smatra prirodni i veštački vodotok. 9) korito za malu vodu je udubljenje kroz koje teku vode vodotoka pri niskim i srednjim vodama. rezervoar i vodovodnu mrežu. odnosno akumulacije. Radi obezbeđivanja zaštite voda. akumulacija ili njen deo). jezero i podzemne vode. bunar. 17) seoski vodovod je sistem za snabdevanje vodom za piće seoskog naselja koji ima uređeno i zaštićeno izvorište. korišćenja i upravljanja vodama na teritoriji Republike Srbije. deo reke ili jezera. kaptažu. 3) Vodno područje Morave koje obuhvata sliv Velike Morave i delove slivova Južne Morave. zaštite od štetnog dejstva voda. VODNA PODRUČJA Član 6. II. kaptažu. Tise i Timoka i slivove Mlave i Peka. 14) zemljište ugroženo od erozije je zemljište na kome usled dejstva vode nastaju pojave opiranja. a obala u području zaštićenom od poplava je pojas zemljišta širine 50 metara računajući od unutrašnje nožice nasipa prema branjenom području. . 16) javni vodovod je sistem za snabdevanje vodom za piće koji ima uređeno i zaštićeno izvorište. 2) Vodno područje Save koje obuhvata delove slivova Save i Drine i sliv Kolubare. 8) garantovani minimum je proticaj koji se nizvodno od vodozahvata mora obezbediti u vodotoku. kao i zemljište podložno ovim uticajima. 15) regionalni sistem za snabdevanje vodom je sistem koji snabdeva vodom dve ili više opština. kao i građana koji samostalno obavljaju delatnosti proizvodnje i prometa životnih namirnica i snabdevanje vodom javnih objekata (škole. autobuske i železničke stanice i dr. 12) inundaciono područje je pojas zemljišta između korita za malu vodu i spoljne nožice nasipa. brazdanja. 6) izvorište je prostor na kome se zahvata voda radi javnog snabdevanja stanovništva (izvor. rezervoar i razvodnu mrežu a kojim ne upravlja javno komunalno preduzeće. 10) korito za veliku vodu je prostor preko kojeg teče velika voda vodotoka ili su pokrivena vodama jezera pri visokim vodostajima do verovatnoće pojave jednom u 50 godina.4) vodni režim je kvalitativno i kvantitativno stanje voda na određenom području i u određenom vremenu. 7) javno snabdevanje stanovništva vodom za piće je snabdevanje vodom više od pet domaćinstava. domovi kulture. jezera i akumulacije. podrivanja i klizanja. odnosno drugo preduzeće. odnosno koje je redovno pokriveno vodama jezera. uređenja.). odnosno pojas zemljišta između korita za malu vodu i poplavne linije na području na kojem nisu izgrađeni objekti za zaštitu od štetnog dejstva voda. snabdevanje objekata preduzeća vodom. 13) vodno zemljište je korito i obale vodotoka.

na jednom ili više vodnih područja ili delu vodnog područja. zemljište pod saobraćajnicama i drugo zemljište za koje se sistemima za odvodnjavanje neposredno ili posredno omogućava brže i pogodnije oticanje suvišne vode. Vodoprivredna osnova vodnog područja i dela vodnog područja mora biti u skladu sa vodoprivrednom osnovom Republike Srbije. Lepenca. Vodoprivredna osnova sadrži naročito: postojeće stanje vodnog režima i vodoprivrednih objekata na određenom području. Vodni režim održava se i unapređuje uređivanjem i održavanjem vodotoka. Belog Drima. ekonomska i ekološka rešenja za jedinstveno upravljanje vodama. . Vodoprivredne osnove iz stava 1. sa kojeg dotiče voda na zemljište koje se sistemima za odvodnjavanje štiti od suvišne vode i za koje se dovodi voda za navodnjavanje. Član 10. izgradnjom i održavanjem vodoprivrednih objekata i primenom mera za zaštitu od štetnog dejstva voda. zaštitu od štetnog dejstva voda. 1. ovog člana. Dragovištice. Melioraciono područje kao deo vodnog područja obuhvata poljoprivredno. a u skladu sa vodoprivrednom osnovom. Član 7. III. Teritorija Republike Srbije predstavlja jedinstven vodoprivredni prostor. Pčinje. odnosno vodoprivrednim uslovima. Po isteku vremena od 10 godina od dana donošenja vodoprivredne osnove preispitaće se rešenja utvrđena vodoprivrednom osnovom. VODNI REŽIM Član 8. Vodoprivrednu osnovu Republike Srbije i vodoprivrednu osnovu vodnih područja iz člana 6. Melioraciono područje i njegove granice određuje ministarstvo nadležno za poslove vodoprivrede. prostorni i urbanistički planovi moraju biti međusobno usklađeni. Vodoprivrednu osnovu dela vodnog područja donosi ministarstvo nadležno za poslove vodoprivrede. zaštitu voda i korišćenje voda. Granice vodnih područja iz stava 1. Ibra.Zapadne Morave. Čajlanske i Crnog Kamena. Vodoprivredna osnova je dugoročni plan za održavanje i razvoj vodnog režima na teritoriji Republike Srbije. uslove za održavanje i razvoj vodnog režima kojima se obezbeđuju najpovoljnija i najcelishodnija tehnička. vodoprivrednim saglasnostima i vodoprivrednim dozvolama. Vodoprivredna osnova Član 9. šumsko i građevinsko zemljište. ovog člana utvrđuje Vlada Republike Srbije (u daljem tekstu: Vlada). korišćenje voda za zaštitu voda od zagađivanja. ovog zakona donosi Vlada.

Vodoprivredni bilans i plan za upravljanje vodnim režimom Član 11.Vodoprivrednu osnovu Republike Srbije priprema ministarstvo nadležno za poslove vodoprivrede. manjih poslovnih objekata i drugih . ovog člana za građenje stambenih. po vodnim područjima i njihovim delovima na propisan način. Član 13. Vodoprivredni bilans za deo vodnog područja i plan za upravljanje vodnim režimom za vodno područje donosi ministarstvo nadležno za poslove vodoprivrede. priprema ministarstvo nadležno za poslove vodoprivrede. Vodoprivredni bilans za vodno područje i njegove delove i plan za upravljanje vodnim režimom za vodno područje priprema javno vodoprivredno preduzeće. Ministar nadležan za poslove vodoprivrede (u daljem tekstu: ministar vodoprivrede) donosi bliži propis o sadržini i načinu izrade vodoprivrednog bilansa. 3. U postupku pripreme tehničke dokumentacije za izgradnju novih i rekonstrukciju postojećih objekata i za izvođenje drugih radova koji mogu uticati na promene u vodnom režimu. Radi zaštite voda. Vodoprivrednu osnovu vodnog područja i dela vodnog područja priprema javno vodoprivredno preduzeće. Preduzeća i druga pravna lica koja zahvataju ili ispuštaju vodu dužna su da dostave javnom vodoprivrednom preduzeću podatke o potrošnji i količinama zahvaćenih i ispuštenih voda radi izrade vodoprivrednog bilansa. Plan za upravljanje vodnim režimom se izrađuje za teritoriju Republike Srbije i vodno područje. Član 12. Vodoprivredni bilans i plan za upravljanje vodnim režimom za teritoriju Republike Srbije. Vodoprivredni bilans se izrađuje za teritoriju Republike Srbije. donosi Vlada. Vodoprivredni uslovi Član 14. Vodoprivredni bilans za teritoriju Republike Srbije i vodno područje i plan za upravljanje vodnim režimom za teritoriju Republike Srbije. zaštite od štetnog dejstva voda i usklađene upotrebe voda. Izuzetno od odredbe stava 1. donosi se plan za upravljanje vodnim režimom. Planom iz stava 1 ovog člana utvrđuju se mere za upravljanje vodnim režimom. investitor je dužan da pribavi vodoprivredne uslove. Vodoprivredni bilans služi za praćenje raspoloživih količina voda po kvalitetu i kvantitetu za srednjoročno i dugoročno planiranje. 2.

sprudova. Vodoprivredni uslovi su potrebni za izgradnju. odnosno rekonstrukciju objekata i izvođenje drugih radova i to: 1) brane i akumulacije. 11) vađenje peska. odnosno prostornim planom i ako se priključuju na javni vodovod i kanalizaciju i bunare za snabdevanje vodom za piće jednog domaćinstva. železnice i mostove na njima.objekata koji se grade u skladu sa odgovarajućim urbanističkim. kamena i drugog materijala iz korita vodotoka. 5) industrijske objekte čije se otpadne vode ispuštaju u površinske i podzemne vode ili javnu kanalizaciju. nameni i veličini objekta. 12) ispiranje akumulacionih jezera ili čišćenje nataloženog nanosa iz akumulacionog jezera. 18) seoske vodovode. 7) magistralne i regionalne puteve. 14) zahvat i dovođenje vode za objekte. 3) hidroelektrane. Član 15. 2) sisteme za snabdevanje vodom. 16) veštačko obogaćivanje podzemnih izdana. a po potrebi i prethodne studije i idejna rešenja kojima se bliže sagledava uticaj objekta na vodni režim. 15) objekte. termoelektrane i rudnike. 17) ribnjake. 8) industrijske i komunalne deponije. prirodnih i veštačkih akumulacija i na područjima ugroženim od erozije. čije se otpadne vode ispuštaju u površinske i podzemne vode. šljunka. aerodrome. 9) uređenje vodotoka i izgradnju zaštitnih vodoprivrednih objekata. 4) zahvat i dovođenje voda za industrijske objekte iz površinskih i podzemnih voda. 6) postrojenja za prečišćavanje i objekti za odvođenje i ispuštanje otpadnih voda. ovog člana za koje nije potrebno pribavljanje vodoprivrednih uslova. izuzev industrijskih. nije potrebno pribavljanje vodoprivrednih uslova. napuštenih korita i s obala prirodnih vodotoka. izuzev industrijskih. luke i pristaništa. Ministarstvo nadležno za poslove vodoprivrede odrediće poslovne i druge objekte iz stava 2. 19) izgradnju ili zatrpavanje bušenih i reni bunara i drugih bušotina za potrebe rudarskih i geoloških područja. 13) sisteme za odvodnjavanje i navodnjavanje. prevodnice. gasovode i produktovode. Vodoprivrednim uslovima se može propisati obaveza da se ispuštanje vode vrši uzvodno od mesta zahvatanja vode istog korisnika. . Uz zahtev za izdavanje vodoprivrednih uslova: investitor podnosi i osnovne podatke o lokaciji. iz površinskih i podzemnih voda. 10) magistralne naftovode.

Vodoprivredna saglasnost Član 16. tač. 19. tač. 21. Vodoprivredne uslove iz stava 1. 5. 23. 4. i 24. 14. tač.20) sađenje drveća i žbunastog bilja i njihovu seču u koritu za veliku vodu i na obali. 20. 15. ovog člana izdaje javno vodoprivredno preduzeće. Pre izdavanja vodoprivrednih uslova za objekte i radove iz st. (akumulacija za vodosnabdevanje) 2. 1. 14. a za objekte i radove iz stava 2. 11. urađena u skladu sa vodoprivrednim uslovima. 25. 17. do 10. 13. ovog člana investitor je dužan da pribavi mišljenje Republičkog hidrometeorološkog zavoda. 27) ostale objekte koji mogu privremeno. 14. 21) promenu katastarske kulture zemljišta na erozivnom području. Odobrenje za izgradnju novih i rekonstrukciju postojećih objekata i postrojenja i izvođenje drugih radova. 22) navodnjavanje poljoprivrednog zemljišta otpadnim vodama. Vodoprivrednu saglasnost izdaje organ. čije se otpadne vode ispuštaju u javnu kanalizaciju. stav 1. za objekte i radove koji se odnose na podzemne vode iz stava 1. 23. može se izdati po prethodno pribavljenoj vodoprivrednoj saglasnosti. tač. 25) objekte. 1. 26) vodenice i objekte na splavovima. 4. ovog člana opštinskog organa uprave nadležnog za poslove zdravlja i zaštitu životne sredine. ovog zakona potrebna je i saglasnost ministarstva nadležnog za poslove zdravlja i zaštite životne sredine. stav 2. osim za atmosferske vode koje nisu zagađene i vode iz domaćinstva. povremeno ili trajno da prouzrokuju promene u vodnom režimu ili na koje može da utiče vodni režim. ovog zakona. 12. 7. Vodoprivredna dozvola . i 24. 18. 16. 24) podzemna i nadzemna skladišta za naftu i njene derivate i druge opasne materije. izuzev industrijskih. Vodoprivredne uslove iz stava 1. Vodoprivredne uslove iz stava 1. Ako se izgradnjom objekta ili izvođenjem radova ne otpočne u roku od dve godine vodoprivredna saglasnost prestaje da važi. tač. 5. ovog člana i mišljenje javnog vodoprivrednog preduzeća. i 19. ovog člana izdaje opštinski organ uprave nadležan za poslove vodoprivrede. Član 17. 2. 6. Vodoprivrednom saglasnošću se utvrđuje da je tehnička dokumentacija za objekte i radove. tač. ovog člana ministarstva nadležnog za geološke poslove. odnosno javno vodoprivredno preduzeće za objekte i radove za koje su izdali vodoprivredne uslove. ovog člana izdaje ministarstvo nadležno za poslove vodoprivrede. i 26. a za radove iz stava 1. 16. izuzev objekata i radova iz člana 14. 23) skladištenje na obalama materija koje mogu zagaditi vodu. i 16. 18. i 4. 3. 8. 22. 22. i 27. Za objekte i radove iz člana 15.

odnosno javnog vodoprivrednog preduzeća koje je izdalo vodoprivrednu dozvolu. železnica. Član 19. Izuzetno od odredbe stava 1. jezera i podzemnih voda. tač. i 3. Vodoprivredna dozvola je potrebna za: 1) korišćenje i upotrebu voda iz prirodnih i veštačkih vodotoka.Član 18. gasovoda i produktovoda. dalekovoda. Pravo stečeno na osnovu vodoprivredne dozvole ne može se preneti na drugog korisnika bez saglasnosti organa. jezera. Rešenje o utvrđivanju prestanka prava iz stava 1. odnosno javno vodoprivredno preduzeće koje je izdalo vodoprivrednu saglasnost. magistralnih naftovoda. podzemne vode i javnu kanalizaciju. izgradnju nasipa. izmenjene prirode i kvaliteta ispuštenih voda. mostova. odnosno javno vodoprivredno preduzeće za objekte i radove za koje su izdali vodoprivrednu saglasnost. Član 20. Vodoprivredna dozvola se izdaje na određeno vreme a najduže za period od 10 godina. Odobrenje za upotrebu objekata i postrojenja može se izdati ako je prethodno za njih izdata vodoprivredna dozvola. može se izdati po prethodno pribavljenoj potvrdi o ispunjenosti uslova iz vodoprivredne saglasnosti. Član 21. 2) ispuštanje voda i drugih materija u prirodne i veštačke vodotoke. 6. sađenje drveća i žbunastog bilja u koritu za veliku vodu i na obali. Vodoprivrednu dozvolu izdaje organ. ovog člana odobrenje za upotrebu objekata i to za regulaciju vodotoka. 3) kad se pravo ne vrši bez opravdanih razloga duže od dve godine. 3) povećanje količine zahvaćenih i ispuštenih voda. 2. podzemnih i nadzemnih skladišta za naftu i njene derivate i druge opasne materije. Pravo stečeno na osnovu vodoprivredne dozvole prestaje: 1) istekom roka trajanja dozvole. Vodoprivredni uslovi. vodoprivredna saglasnost i vodoprivredna dozvola izdaju se u skladu sa . Ostale odredbe o vodnom režimu Član 22. magistralnih i regionalnih puteva. Vodoprivrednom dozvolom se utvrđuje način i uslovi za upotrebu i korišćenje voda i ispuštanje voda. Potvrdu iz stava 2. 2) ako se korisnik odrekne prava iz dozvole. ovog člana izdaje organ. ovog člana donosi organ odnosno javno vodoprivredno preduzeće koje je izdalo vodoprivrednu dozvolu.

. ovog zakona dostave ministarstvu nadležnom za poslove vodoprivrede. odnosno javno vodoprivredno preduzeće dužni su da sve izdate vodoprivredne saglasnosti. IV. Član 24. Ministar vodoprivrede donosi bliži propis o sadržini tehničke dokumentacije koja se prilaže uz zahtev za izdavanje vodoprivredne saglasnosti i vodoprivredne dozvole. Član 28. ovog člana su javne knjige. Mere i radovi za odbranu od poplava na određenom području utvrđuju se opštim i operativnim planom za odbranu od poplava. Član 27. Ministar vodoprivrede donosi bliži propis o sadržini i načinu vođenja katastra vodoprivrednih objekata i bujičnih tokova. Katastri iz stava 1. na propisan način. Opštinski organ uprave nadležan za poslove vodoprivrede i javno vodoprivredno preduzeće dužni su da sve izdate vodoprivredne saglasnosti i vodoprivredne dozvole i potvrdu iz člana 21. Organ. Radi obezbeđenja podataka za zaštitu voda i zaštitu od štetnog dejstva voda. stav 2. ovog člana i plan zaštite od elementarnih nepogoda usklađuju se međusobno. ovog zakona registruje u vodnoj knjizi. na propisani način. Planovi iz stava 1. Član 25. Zaštita od štetnog dejstva voda Član 26. VODOPRIVREDNA DELATNOST 1. stav 2. Zaštita od štetnog dejstva voda obuhvata radove i mere za zaštitu od poplava i leda. Ministar vodoprivrede donosi bliži propis o obrascu i načinu vođenja vodne knjige. vodoprivrednih objekata i bujičnih tokova.vodoprivrednom osnovom. Član 23. Ministar vodoprivrede i ministar nadležan za poslove zdravlja i zaštite životne sredine (u daljem tekstu: ministar zdravlja i zaštite životne sredine) donose bliži propis o sadržini i načinu vođenja katastra zagađivača voda. Uz zahtev za izdavanje vodoprivredne saglasnosti i vodoprivredne dozvole prilaže se tehnička dokumentacija propisane sadržine. vodoprivredne dozvole i potvrdu iz člana 21. zaštitu od erozije i bujica i otklanjanje posledica od takvog dejstva voda. javno vodoprivredno preduzeće vodi katastre zagađivača voda.

odgovornosti i ovlašćenja u pogledu preduzimanja pojedinih radnji. 28. ovog člana. dužna su da ove objekte održavaju i iskorišćavaju na način kojim se obezbeđuje prihvatanje poplavnih talasa. ovog člana dužna su da redovno dostavljaju ministarstvu . kao i kriterijume za proglašavanje redovne i vanredne odbrane od poplava. nazive preduzeća i organizacija koja vrše odbranu i imena odgovornih lica. mere i radove za zaštitu od poplava propisuje skupština opštine. može na ugroženom području zabraniti drumski. odnosno odgovarajuće operativno telo određeno planom iz člana 29. način osmatranja i evidentiranja hidroloških i drugih podataka. Za područja koja nisu obuhvaćena planovima iz stava 1. Operativni plan odbrane od poplava se donosi za period od jedne godine. U slučaju opasnosti od poplava ministar vodoprivrede u sporazumu sa ministrom nadležnim za poslove saobraćaja. a u slučajevima koji nisu predviđeni planovima za odbranu od poplava takvu odluku donose nadležni organi civilne zaštite. ovog zakona. Planove za odbranu od poplava donose i preduzeća i druga pravna lica čija je imovina. potrebna sredstva. odnosno visinu slobodnog prostora koji se mora u akumulaciji održavati za prihvatanje poplavnih talasa u pojedinim periodima kao i pogonske uslove za ispuštanje vode iz akumulacije. Član 30. Veličinu zapremine. prognozu pojava. Operativni plan odbrane od poplava sadrži nazive sektora i deonica. Odluku o probijanju nasipa i usmerenom plavljenju u slučajevima koji su predviđeni planovima iz čl. Opšti plan za odbranu od poplava donosi Vlada za period od pet godina. obaveštavanja i druge podatke. stav 1. Član 32. železnički ili rečni saobraćaj. i 29. Član 29. a najkasnije do 30. Preduzeća i druga pravna lica koja koriste akumulacione i retencione basene. Operativni plan za odbranu od poplava donosi ministarstvo nadležno za poslove vodoprivrede. dužnosti. novembra tekuće godine za narednu godinu. Član 33. Član 31. u meri koja odgovara veličini i drugim tehničkim osobinama ovih objekata.Opšti plan za odbranu od poplava sadrži mere koje se moraju preduzeti preventivno i u periodu nailaska velikih voda (spoljnih i unutrašnjih voda). Planovi iz člana 27. određuje ministarstvo nadležno za poslove vodoprivrede. ovog zakona donosi glavni rukovodilac odbrane od poplava. a mogu biti ugrožena od poplava. odnosno područje ugroženo poplavama. Preduzeća i druga pravna lica iz stava 1. ovog zakona donose se za vodotoke na kojima postoje objekti za zaštitu od štetnog dejstva voda.

). čišćenje korita i sl. Republičkom hidrometeorološkom zavodu i glavnom rukovodiocu za odbranu od poplava. livada i oranica. šljunka. ustave. terasiranje. ovog člana da bi se zaštitili od oštećenja mostovi. Gazdovanje zaštitnim šumama sprovodi javno vodoprivredno preduzeće u skladu sa posebnom šumskom osnovom. ovog člana mora biti usklađena sa planom odbrane od poplava. prelazi. Mere iz stava 1. ovog zakona. ovog člana i naređenjima rukovodioca za odbranu od poplava. ljudstva i sredstava preduzeća i drugih pravnih lica. odnosno korisnici zemljišta dužni su da grade i održavaju zaštitne objekte (pregrade. Zemljište između nasipa za odbranu od poplava i korita (inundaciono područje) vodotoka i na zaštićenoj strani iza nasipa u širini od 50 metara može se koristiti na način kojim se ne ugrožava sprovođenje odbrane od poplava a u skladu sa planom odbrane od poplava.) i sprovode mere zaštite (zabrana ili ograničenje seče drveća. Član 36. zabrane ili ograničenja vađenja peska. . radi sprovođenja mera i spasavanja lica i imovine. Ako se zbog nagomilavanja leda stvore ledene pregrade koje mogu prouzrokovati poplave ili ako zbog pokretanja leda u rekama može doći do oštećenja objekata za zaštitu od štetnog dejstva voda i drugih objekata. Vodno zemljište se može koristiti. izvode zaštitne radove (pošumljavanje. zatravljivanje. U slučaju proglašenja vanrednog stanja odbrane od poplava pored mera predviđenih planovima iz čl. preduzeće se mere za razbijanje i otklanjanje leda prema planovima iz čl. plovni i drugi objekti i postrojenja. 28. retencije i sl. Sastavni deo nasipa za odbranu od poplave čine zaštitni pojas sa šumom i zaštitnim zelenilom (zaštitne šume) u inundacionom području u širini od 50 metara pored nasipa. U plavnim zonama mogu se graditi objekti u skladu sa prostornim odnosno urbanističkim članovima kojima se određuje zemljište koje je ugroženo od poplava i uslovi gradnje na tom zemljištu. Član 38.). Na zemljištima ugroženim od erozije skupština opštine utvrdiće erozivno područje. vodoprivredni.nadležnom za poslove vodoprivrede. i 29. U cilju sprečavanja dejstva erozije i bujica sopstvenici. Član 34. ovog zakona preduzeće se i sledeće mere: evakuacija stanovništva. način korišćenja poljoprivrednog zemljišta i dr. Član 37. Radi sprečavanja štete od erozije skupština opštine na erozivnom području propisuje protiverozivne mere uz prethodno pribavljeno mišljenje javnog vodoprivrednog preduzeća. mobilizacija građana i njihovih sredstava. Osnova iz stava 3. Član 35. 28. podatke o stanju i stepenu napunjenosti akumulacionih basena. bez vodoprivredne saglasnosti. i 29. kao pašnjak. dužna su preduzimati preduzeća koja te objekte i postrojenja grade ili održavaju i iskorišćavaju u skladu sa planovima iz stava 1.

bakterioloških.Član 39. izvorima. Ministar vodoprivrede donosi bliži propis o načinu određivanja garantovanog minimuma. ako posebnim zakonom nije drugačije propisano. puteva i vodoprivrednih objekata. Prilikom svakog zahvatanja površinskih voda mora se nizvodno od zahvata obezbediti garantovani minimum. Ministar nadležan za poslove poljoprivrede (u daljem tekstu: ministar poljoprivrede) i ministar zdravlja i zaštite životne sredine. odnosno preduzeće ili drugo pravno lice koje iskorišćava objekte i druga dobra od opšteg interesa. kamena i radi izvođenja radova. Član 41.) i malih potrošača. U cilju obezbeđenja potreba u vodi za snabdevanje stanovništva. podzemne vode sa kvalitetom podobnim za piće i vode sa izvora po pravilu se imaju koristiti samo za podmirenje navedenih potreba. lekova i dr. dužni su da u najkraćem mogućem roku zaštite vegetacijom ili na drugi pogodan način dovedu zemljište i objekte u prvobitno stanje. javnim bunarima i javnim česmama upravlja opština. Vode koje su vodoprivrednom osnovom ili na drugi način određene za piće ne mogu se koristiti za druge svrhe na način koji bi nepovoljno uticao na potrebnu količinu i svojstva vode. napajanje stoke. staza. bioloških. . sanitarne i komunalne potrebe. 2. Član 42. virusoloških i radioloških svojstava mora odgovarati propisanim uslovima. Voda koja služi ili je namenjena za piće ili za proizvodnju i preradu životnih namirnica i sanitarno higijenske i rekreativne potrebe i mineralna voda koja služi za piće ne sme sadržavati materije škodljive za zdravlje iznad propisanih granica a u pogledu fizičkih. za sanitarno higijenske i rekreativne potrebe. Ministar zdravlja i zaštite životne sredine donosi bliži propis o kvalitetu vode koja služi ili je namenjena za piće ili proizvodnju ili preradu životnih namirnica. Prirodnim jezerima. za industrije koje traže visokokvalitetnu vodu (prehrambena. Voda koja je namenjena za navodnjavanje poljoprivrednih kultura mora biti propisanog kvaliteta. Ako je na erozivnom području zbog iskorišćavanja zemljišta. sanitarne potrebe i napajanje stoke ima prvenstvo nad korišćenjem voda za ostale namene. donose bliži propis o kvalitetu vode koja se koristi za navodnjavanje poljoprivrednih kultura i vodosnabdevanje ribnjaka. stvaranja brazdi i jaruga. Korišćenje voda za snabdevanje stanovništva vodom za piće. Voda se mora koristiti racionalno i ekonomično. rekonstrukcije i izgradnje građevinskih i drugih investicionih objekata došlo do oštećenja površina zemljišta i zbog toga veće izloženosti eroziji. šuma. hemijskih. Način iskorišćavanja i održavanja seoskih vodovoda vrši se u skladu sa opštim uslovima koje propisuje skupština opštine. izvođač radova. Korišćenje voda Član 40. oštećenja izvora.

Šira zona zaštite obuhvata područje iz stava 1. Izvorišta od posebnog značaja služe za regionalno snabdevanje vodom. za izvorišta i druge objekte vodosnabdevanja određuju se vodoprivrednom osnovom i prostornim planom. ovog člana i njegove granice određuje Vlada. Rešenje o određivanju i održavanju zona i pojaseva sanitarne zaštite i ograničenja iz stava 1. . Za zone neposredne zaštite i uže zone zaštite koje su pod šumom. ovog člana vrši organizacija koja je posebnim propisom ovlašćena za obavljanje tih poslova. Sistematsko ispitivanje iz stava 1. uža zona zaštite i zona neposredne zaštite.U cilju korišćenja vode za potrebe vodosnabdevanja i rekreacije vrši se sistematsko ispitivanje kvaliteta vode na vodozahvatima (zona neposredne zaštite) i javnim kupalištima. Ministar zdravlja i zaštite životne sredine donosi bliži propis iz stava 7. odnosno urbanističkim planovima u skladu sa hidrogeološkim i drugim svojstvima zemljišta. Područje uže zone zaštite i zone neposredne zaštite sa režimima organizacije. Član 47. U područjima iz stava 1. Član 45. Član 43. Član 46. Član 44. ovog zakona su pod posebnom zaštitom. Područja na kojima se nalaze izvorišta iz člana 43. Područja na kojima se nalaze izvorišta koja se po količini i kvalitetu mogu koristiti ili se koriste za snabdevanje vodom za piće moraju biti zaštićena od namernog ili slučajnog zagađivanja i drugih uticaja koji mogu nepovoljno delovati na izdašnost izvorišta i na zdravstvenu ispravnost vode. ovog člana donosi ministar zdravlja i zaštite životne sredine u skladu sa propisom o načinu određivanja i održavanja zona i pojaseva sanitarne zaštite. Uža zona zaštite obuhvata površinu akumulacionog jezera na najvišem nivou vode. u skladu s namenom tih zona i propisanim merama zaštite. ovog člana vrši se prema programu koji donosi Vlada. uređenja i korišćenja prostora u užoj i široj zoni zaštite utvrđuju se prostornim. Sistematsko ispitivanje iz stava 2 . Zona neposredne zaštite nalazi se unutar uže zone zaštite. ovog člana ustanovljavaju se tri zone zaštite i to: šira zona zaštite. s obalnim pojasom u širini od oko 500 metara. Mere zaštite iz stava 1. Izvorišta iz stava 1. ovog člana. ovog člana. ovog člana. opštom i posebnom šumskom osnovom određuju se posebni uslovi i način gazdovanja šumama i šumskim zamljištem.

korišćenja i upotrebe površinskih voda obavezno se prate kvantitativni parametri voda. Kvantitativne parametre iz stava 1. Član 48. Zaštita voda . Bunari i bušotine sa slobodnim isticanjem vode moraju biti opremljeni uređajima za regulisanje isticanja i zatvaranja i zaštitu voda od zagađivanja. 3. odnosno drugo preduzeće privremeno će ograničiti ili uskratiti korišćenje vode ukoliko zbog rekonstrukcije i kvarova na objektima i postrojenjima. izuzev prve (freatske) izdani. a dubljih izdani i dubokih podzemnih voda. dužno je da podatke redovno dostavlja Republičkom hidrometeorološkom zavodu. prati Republički hidrometeorološki zavod. Ako se pronađene vode iz stava 1. preduzeće. da mere i registruju količinu zahvaćene vode i da podatke o tome dostavljaju javnom vodoprivrednom preduzeću. u skladu sa prioritetima za korišćenje vode utvrđenim ovim zakonom i vodoprivrednom osnovom. Član 52. nastupi nestašica vode u tolikoj meri da se ne mogu zadovoljiti sve potrebe. Javno vodoprivredno preduzeće. Član 51. odnosno drugo pravno lice kome to poveri ministarstvo nadležno za geološke poslove. izvođač je dužan da odmah obavesti ministarstvo nadležno za poslove vodoprivrede i ministarstvo nadležno za geološke poslove i preduzme mere da ne dođe do zagađivanja podzemnih voda. Član 50. Član 49. Podaci iz stava 2. Radi zaštite i korišćenja podzemnih voda obavezno se prati stanje nivoa i kvaliteta podzemnih voda prve freatske izdani. Ako se prilikom bušenja i istražnih radova u rudarstvu ili prilikom izvođenja rudarskih i drugih radova naiđe na podzemne vodonosne slojeve. Stanje nivoa i kvaliteta podzemnih voda prve (freatske) izdani.Sanitarne i druge preventivne mere zaštite izvorišta odnose se na sve tri zone zaštite područja izvorišta. dužna su da postave uređaje za merenje. ovog člana neće odmah iskorišćavati izvođač je dužan da o svom trošku zatvori bušotinu. dubljih izdani i dubokih podzemnih voda. Komunalna i druga preduzeća kao i druga pravna lica koja koriste vode. Radi zaštite. ovog člana su javni i mogu se koristiti bez naknade. Preduzeće ili drugo pravno lice koje prati nivo podzemnih voda prve izdani putem svojih kontrolnih (pijezometarskih) bunara. ovog člana prati Republički hidrometeorološki zavod prema posebnom programu koji donosi Vlada.

zaslanjivanje vode i taloženje nanosa. propisivanjem i preuzimanjem drugih mera sa očuvanje i poboljšanje kvaliteta voda. mere za sprečavanje i odlaganje otpadnih i drugih materija na područjima na kojima to može uticati na pogoršanje kvaliteta voda. 3) ispuštanje u javnu kanalizaciju otpadnih voda koje sadrže opasne i štetne materije iznad propisanih vrednosti ili koje mogu štetno delovati na mogućnost prečišćavanja voda iz kanalizacije ili koje mogu oštetiti kanalizaciju i postrojenje za prečišćavanje voda. U cilju zaštite voda zabranjeno je: 1) unošenje opasnih i štetih materija koje dovode do prekoračenja propisanih vrednosti. Zaštita voda od zagađivanja sprovodi se kontrolom i zabranom rada brana i ustava na rekama koje remete u određenom periodu godine osnovne karakteristike vodotoka. zaštite zdravlja ljudi. Član 55.Član 53. Radi utvrđivanja upotrebljivosti vode za određene namene vrši se klasifikacija voda i kategorizacija vodotoka. odnosno njihovih delova prema kvalitetu vode koji treba da se održi. Plan za zaštitu voda od zagađivanja donosi Vlada. Plan za zaštitu voda od zagađivanja priprema ministarstvo nadležno za poslove vodoprivrede i ministarstvo nadležno za poslove zdravlja i zaštitu životne sredine. Klasifikacijom voda se vrši opšta podela voda u klase i određuju osnovni pokazatelji i granice njihovih dozvoljenih vrednosti za pojedine namene. Zaštita voda od zagađivanja sprovodi se zabranom. kao i odgovornosti i ovlašćenja u vezi sa sprovođenjem zaštite. 2) unošenje čvrstih i tečnih materija koje mogu zagaditi vodu ili mogu izazvati zamuljivanje. Vlada donosi bliži propis o klasifikaciji voda i kategorizaciji vodotoka. odnosno postigne radi stvaranja uslova za život stanovništva i razvoj privrede. rokovi za smanjenje zagađivanja vode. organičavanjem i sprečavanjem unošenja u vode opasnih i štetnih materija. Zaštita voda od zagađivanja sprovodi se radi omogućavanja neškodljivog i nesmetanog korišćenja voda. način sprovođenja interventnih mera u određenim slučajevima zagađivanja. Član 56. Planom za zaštitu voda od zagađivanja utvrđuju se naročito: mere za sprečavanje ili ograničavanje unošenja u vide opasnih i štetnih materija. Zaštita voda od zagađivanja sprovodi se u skladu sa planom za zaštitu voda od zagađivanja. mere za prečišćavanje zagađenih voda. organizacije koje su dužne sprovoditi pojedine mere. Član 54. 4) korišćenje napuštenih bunara kao septičkih jama. . životinjskog i biljnog sveta i zaštite životne sredine. Kategorizacijom vodotoka se vrši razvrstavanje vodotoka i jezera.

Ministar vodoprivrede i ministar zdravlja i zaštite životne sredine donose bliži propis o načinu ispitivanja kvaliteta voda. bez naknade. ministarstvo nadležno za poslove zdravlja i zaštitu životne sredine i javno vodoprivredno preduzeće. ovog člana. ovog člana koja ispuštaju otpadne vode u prijemnike i javnu kanalizaciju dužna su da obezbede ispitivanje kvaliteta preko preduzeća i drugih pravnih lica koja su ovlašćena za vršenje ovih ispitivanja. U cilju praćenja stanja zagađenosti voda vrši se sistematsko ispitivanje kvaliteta površinskih i podzemnih voda. ovog zakona svim zainteresovanim naučnim i stručnim organizacijama. kao i druga pravna lica koja ispuštaju otpadne vode u prijemnike i javnu kanalizaciju dužna su da postave uređaj za merenje. da mere i registruju količine otpadnih voda i da podatke o tome dostave javnom vodoprivrednom preduzeću. . Komunalna i druga preduzeća. Ministar zdravlja i zaštite životne sredine donosi bliži propis o opasnim i štetnim materijama u vodama. Član 58. Republički hidrometeorološki zavod u slučaju havarijskih zagađenja voda dužan je da neprekidno prati kretanje talasa havarijskog zagađenja vode duž vodotoka i obaveštava nadležne organe i javno vodoprivredno preduzeće sve do trenutka nestanka havarijskog zagađenja. Republički hidrometeorološki zavod dostavlja izveštaj o stanju i promenama kvaliteta voda za prethodnu godinu (do 30. aprila tekuće godine za prethodnu godinu) ministarstvu nadležnom za poslove vodoprivrede. Preduzeća i druga pravna lica koja imaju uređaje za prečišćavanje vode i merne uređaje dužna su ove uređaje održavati u ispravnom stanju i obezbediti njihovo redovno funkcionisanje i vode dnevnik rada uređaja za prečišćavanje voda.5) ostavljanje u koritu za veliku vodu prirodnih i veštačkih vodotoka i jezera materijala koji mogu zagaditi vode. Preduzeća i druga pravna lica iz stava 1. na propisani način. Član 59. Član 57. Republički hidrometeorološki zavod vrši sistematsko ispitivanje iz stava 1. Republički hidrometeorološki zavod dužan je da omogući korišćenje podataka iz člana 57. ministarstvu nadležnom za poslove zdravlja i zaštitu životne sredine i javnom vodoprivrednom preduzeću. minimalnom broju ispitivanja. Republički hidrometeorološki zavod je dužan da odmah po saznanju o havarijskom zagađivanju voda obavesti o tome ministarstvo nadležno za poslove vodoprivrede. Skupština opštine donosi bliži propis o sanitarno-tehničkim uslovima za ispuštanje otpadnih voda u javnu kanalizaciju. Ministar vodoprivrede i ministar zdravlja i zaštite životne sredine donose bliži propis o načinu i postupku za ispitivanje kvaliteta otpadnih voda. Sistematsko ispitivanje kvaliteta voda vrši se prema programu koji donosi Vlada. kao i sadržini izveštaja o utvrđenom kvalitetu otpadnih voda.

dužan je da odmah prijavi nadležnom organu (kapetaniji pristaništa ili vodoprivrednoj inspekciji ili organu unutrašnjih poslova ili javnom vodoprivrednom preduzeću) ako primeti da je došlo do zagađivanja vode i u vodotoku i jezeru. ovog člana. projektuju i obeležavaju zemljište ili vode. V. ovog člana objavljuje se u "Službenom glasniku Republike Srbije". kao i licima koja izvode radove na izgradnji. ovog člana. ovog zakona dužna su da preduzmu potrebne mere za smanjenje zagađivanja. mere za smanjenje zagađivanja preduzeće javno vodoprivredno preduzeće o njihovom trošku. Preduzeća i druga pravna lica koja ispuštaju otpadnu vodu u prijemnike dužna su da vrše sanaciju i preduzimaju mere za smanjivanje i sprečavanje zagađivanja vode i planiraju sredstva i rokove za njihovo ostvarivanje. preduzeća i druga pravna lica iz člana 59. . Građanin. Ograničenje prava Član 64. OGRANIČENjE PRAVA SOPSTVENIKA. a obaveštenje o havarijskom zagađenju vode u toku istog dana. kao i ispitivanja kvaliteta otpadnih voda ako ispunjavaju uslove u pogledu kadrova. ovog člana dužna su da rezultate ispitivanja dostave Republičkom hidrometeorološkom zavodu i javnom vodoprivrednom preduzeću jedanput mesečno. organima koji vrše inspekcijski nadzor. zapovednik plovnog objekta i drugo odgovorno lice na plovnom objektu. Član 63. Ako preduzeća i druga pravna lica ne postupe u smislu stava 1. sopstvenik. prostorija i druge propisane uslove. odnosno korisnik zemljišta dužan je da: 1) dopusti prolaz preko zemljišta licima koja su ovlašćena da premeravaju. Član 61. Preduzeća i druga pravna lica iz stava 1. Član 62. mikrobioloških. hidrobioloških. ODNOSNO KORISNIKA 1. Ako dođe do neposredne opasnosti od zagađenja ili do zagađenja vodotoka ili jezera i podzemnih voda. Sopstvenik. bakterioloških i radioloških) ispitivanja kvaliteta površinskih i podzemnih voda. opreme.Član 60. odnosno korisnik dela obale. Preduzeća i druga pravna lica mogu da vrše određenu vrstu (fizičko-hemijskih. rekonstrukciji i održavanju tih objekata. za potrebe izgradnje ili rekonstrukcije vodoprivrednih objekata. Ministar vodoprivrede i ministar zdravlja i zaštite životne sredine aktom određuju preduzeća i druga pravna lica koja ispunjavaju uslove iz stava 1. Akt iz stava 3. snimaju.

tač. odnosno korisnici seoskog vodovoda. odnosno korisnik tog objekta dužan je da te povećane troškove naknadi preduzeću koje je prema ovom zakonu dužno da preduzme mere zaštite od štetnog dejstva voda. odnosno korisnik u izvođenju manjih radova na održavanju korita za veliku vodu i obala. ako se njihovo snabdevanje vodom ne može drukčije rešiti na ekonomičan i racionalan način. 2. ovog člana sporazumno uređuju sopstvenik. održavanju objekata za zaštitu od štetnog dejstva voda i sprovođenju objekata za zaštitu od štetnog dejstva voda i sprovođenju odbrane od poplava. odnosno korisnik vodnog zemljišta. s obzirom na količinu vode. Prava i obaveze i druge odnose koji nastanu u vezi s izvođenjem radova iz stava 1. ovog člana obavezna su: 1. Sopstvenik. na zahtev javnog vodoprivrednog preduzeća. 3) dopusti slobodno oticanje vode koja dolazi sa uzvodnih zemljišta bez promene pravca i brzine vode. da snose sve troškove priključenja. odnosno korisnik zemljišta ima pravo na naknadu štete u slučajevima iz stava 1. ovog člana izdaje opštinski organ uprave nadležan za poslove vodoprivrede. može da zadovolji njihove potrebe. ovog člana. i 2. naložiti sopstveniku. i 2. i 2. odronjavanja obala ili zagušivanja korita zbog štetne vegetacije ili drugih prepreka koje mogu ometati normalan proticaj vode. plovidbi na plovnim putevima. da od časa priključenja snose troškove održavanja i iskorišćavanja vodovoda. vodoprivredni inspektor će. 1. Na izgrađeni seoski vodovod se mogu priključiti preduzeća i druga pravna lica i građani koji nisu učestvovali u izgradnji tog vodovoda pod sledećim uslovima: 1. ako isti. Član 67. 1. tač. Preduzeća i druga pravna lica i građani koji se priključuju na vodovod iz stava 1. radi sprečavanja erozije. Radi zaštite obale od rušenja i radi učvršćivanja korita i obezbeđenja proticanja vode i leda. Sopstvenik. Kada se izgradnjom objekta kojim se trajno podiže nivo vode prirodnog vodotoka povećavaju troškovi zaštite od štetnog dejstva voda. osim korita za malu vodu. učestvuje na delu na kome je sopstvenik. odnosno korisnik zemljišta i preduzeće koje izvodi radove. Odobrenje za priključak iz stava 1. 3. odnosno . Preduzeća i druga pravna lica i građani koji su se priključili na seoski vodovod imaju jednaka prava kao i ostali investitori. Član 65. Član 66. 4) gazdujue šumama na inundacionom području tako da se ne prave smetnje prirodnom oticanju vode i leda. vlasnik. da nadoknade srazmerni deo troškova izgradnje. odnosno sopstvenik ili korisnik vodoprivrednog objekta na obali dužan je da na zahtev javnog vodoprivrednog preduzeća.2) dopusti korišćenje korita za veliku vodu i obalu reke u širini od 3 metra licima koja su ovlašćena da vrše pregled stanja i održavanja rečnih korita i obala.

računajući od ivice kanala. posečeno drvo i drugi materijal. orati ili kopati zemlju i obavljati druge radnje kojima se mogu oštetiti kanali ili poremetiti njihovo redovno funkcionisanje. seču drveća. Sopstvenik. zemlju. uklanjanje će izvršiti javno vodoprivredno preduzeće bez naknade vrednosti uklonjenog drveta. ovog člana javno vodoprivredno preduzeće može odobriti obradu zemljišta. Član 68. računajući od nožice nasipa. 3) izvoditi radove i vaditi materijal iz vodotoka. jalovinu. odnosno vodni režim. 9) na kanalima na udaljenosti manjoj od 2 metra. sađenje drveća ili drugih zasada. odnosno ako je sopstvenik. Član 70. stabilnost tla i objekata. Ako sopstvenik. izuzev ukoliko je tehničkom dokumentacijom dokazano da nije ugrožena stabilnost nasipa. 7) kopati bunare. regulacionih i drugih vodoprivrednih objekata. Radi zaštite voda i vodotoka.korisniku zemljišta koji čini obalu da na tom zemljištu izvrše sađenje drveća i žbunastog bilja. ispašu stoke ili obavljanje drugih radova ako se time ne ugrožava stabilnost i sigurnost vodoprivrednih objekata. koji bi mogli ugroziti: vodni režim. sprečavanja oštećenja i zaštite vodoprivrednih objekata i postrojenja. odnosno korisnik nepoznat. kamen. . mineralna i termalna izvorišta. stabilnost brane ili njenu namensku upotrebu. 2. pojave erozije ili nastajanja vododerina i bujica. odnosno korisnik zemljišta dužan je da na zahtev javnog vodoprivrednog preduzeća ukloni drvo iz korita bujičnih tokova. 8) menjati ili presecati tokove podzemnih voda. stabilnost odbrambenih nasipa. veštačke vodotoke. 2) unositi u prirodne. rovove i paralelne kanale duž nasipa u pojasu 50 metara prema vodotoku i 100 metara prema branjenom području. jezera i retencije. odnosno drugoj udaljenosti utvrđenoj odlukom javnog vodoprivrednog preduzeća. Posebne mere Član 69. kao i objekata za uređenje vodnih tokova ili za zaštitu od štetnog dejstva voda. zabranjeno je: 1) izvršiti radnje koje mogu oštetiti korita i obale prirodnih i veštačkih vodotoka. 6) saditi drveće pored kanala u pojasu od 5 metara sa obe strane. odnosno korisnik ne ukloni drvo iz korita bujičnih tokova. 4) graditi objekte ili vršiti sadnju u plavnoj zoni na način koji ometa proticanje vode i leda ili je u suprotnosti sa propisima za gradnju na plavnom području. Izuzetno od odredbe stava 1. 5) saditi drveće na odbrambenom nasipu ili pored nasipa u pojasu širine 10 metara prema vodotoku i 50 metara na branjenom području. kao i menjati prirodne uslove u okolini akumulacionih i retencionih basena usled čega bi moglo doći do klizanja terena. kao i upuštati zagađene vode i materije. odnosno iskorišćavati te vode u obimu kojim se ugrožavaju snabdevanje pitkom ili tehnološkom vodom.

Fond ima svojstvo pravnog lica. Sredstva Fonda koriste se za: . odnosno korisnik zemljišta ima pravo na naknadu štete.Sopstvenik. unapređivanja i korišćenja voda i godišnje programe. odnosno korisnik zemljišta dužan je da dozvoli drugom sopstveniku. odnosno drugo preduzeće na njegovom zemljištu privremeno smesti materijal izvađen iz vodotoka i jezera radi izvršenja vodoprivrednih radova i da taj materijal transportuje preko tog zemljišta. 8) utvrđuje visinu naknada koje predstavljaju izvor prihoda Fonda. odnosno korisnik zemljišta dužan je da dopusti da javno vodoprivredno preduzeće. 5) prati realizaciju programa radova i vrši kontrolu nad racionalnim korišćenjem sredstava. U slučaju iz stava 1. 6) razmatra godišnji izveštaj o radu i poslovanju. 4) donosi finansijski plan i završni račun. ovog člana Fond donosi uz saglasnost Vlade. Član 73. 2) utvrđuje kriterijume i bliže uslove za finansiranje objekata i radova. Ako zainteresovane strane ne postignu sporazum o utvrđivanju prava službenosti i o visini odgovarajuće naknade odluku donosi sud. unapređivanje i korišćenje voda osniva se Fond za vode ( u daljem tekstu: Fond). Član 71. odnosno odvođenja vode preko njegovog zemljišta ako ne postoje povoljniji tehnički ili ekonomski uslovi. FOND ZA VODE Član 72. uz pravo na naknadu štete koju sporazumno utvrđuju. Odluku o utvrđivanju visine naknada iz stava 1. unapređivanja i korišćenja voda saglasnost daje Vlada a na godišnji program saglasnost daje ministarstvo nadležno za poslove vodoprivrede. odnosno korisniku izvođenje radova radi dovođenja. Član 74. Radi obezbeđivanja materijalnih i drugih uslova za zaštitu. Sopstvenik. 9) odlučuje o drugim pitanjima i vrši druge poslove utvrđene statutom. tačka 8. 7) donosi statut. ovog člana sopstvenik. Fond ima svoje organizacione delove u sedištima vodnih područja. 3) odlučuje o korišćenju sredstava. VI. Fond obavlja sledeće poslove: 1) donosi dugoročne i srednjoročne planove zaštite. Na dugoročne i srednjoročne planove zaštite.

Fond je dužan da organizuje javnu raspravu. Stručne i finansijsko-tehničke poslove za potrebe Fonda. planova. Direktora Fonda imenuje Vlada. Sredstva Fonda koriste se prema godišnjem programu zaštite. 3) preduzimanje mera za zaštitu vode od zagađivanja (izgradnju. Predsednik Upravnog odbora predstavlja i zastupa Fond. potpredsednike koji rukovode organizacionim delovima Fonda u sedištima vodnih područja i članove Upravnog odbora. Upravni odbor ima 11 članova čiji mandat traje četiri godine. ovog člana sredstva Fonda mogu da se koriste i za izgradnju objekata za vodosnabdevanje naselja koja se ne mogu uključiti u regionalne sisteme za snabdevanje vodom na osnovu programa iz člana 73. Stručnom službom iz stava 1. rekonstrukciju i izgradnju objekata za zaštitu od štetnog dejstva vode. Predsednika Upravnog odbora. tačke 1 ovog zakona.). imenuje Vlada. Član 75. Nadzor nad radom Fonda vrši ministarstvo nadležno za poslove vodoprivrede. vodoprivrednog bilansa. ovog člana rukovodi direktor Fonda koji vrši i druge poslove u skladu sa statutom Fonda. izrada studija. Član 78. Organ upravljanja Fondom je Upravni odbor. na način i pod uslovima utvrđenim statutom. Pre donošenja programa iz stava 1. Član 76. katastara. rekonstrukciju i izgradnju višenamenskih akumulacija. vrši stručna služba. Član 79. 2) održavanje. tačke 2. tehničkih propisa i normativa i dr. 5) studijsko-istraživačke radove (vodoprivredni informacioni sistem.1) održavanje. istražni radovi.). stav 1. rekonstrukciju i proširenje uređaja i postrojenja za prečišćavanje voda i dr. Izuzetno od odredbe stava 1. izvršava odluke Upravnog odbora i vrši druge poslove u skladu sa statutom. . odnosno do priključka na komunalni sistem vodosnabdevanja. 6) realizaciju obaveza i učešća u međunarodnoj saradnji. vodoprivrednih osnova. 4) zaštitu zemljišta od erozije. Mandat direktora Fonda traje četiri godine. unapređivanja i korišćenja voda. Član 77. programa. ovog člana. hidromelioracionih objekata i objekata regionalnih sistema za snabdevanje vodom do vodozahvata pojedinih korisnika.

. JAVNO VODOPRIVREDNO PREDUZEĆE Član 81. tačke 1.o. ovog zakona. organizovanje i sprovođenje mera za zaštitu od bujica i erozije. organizovanje i vođenje vodoprivrednog informacionog sistema i dokumentacije o vodama. praćenje. ovog člana i druga sredstva kojima raspolažu javna vodoprivredna preduzeća su u državnoj svojini. Statutom Fonda bliže se utvrđuju zadaci. Skraćeni naziv firme je: JVP "Morava" sa p. unutrašnja organizacija i poslovanje Fonda. Skraćeni naziv firme je: JVP Dunav sa p. izvršavanje zadataka iz međudržavnih sporazuma u oblasti vodoprivrede i organizovanje studijsko-istraživačkih radova u oblasti vodoprivrede. kao dobrima u opštoj upotrebi. Član 82. tačke 2. ovog člana upravljaju vodoprivrednim objektima iz člana 4. Delatnosti iz stava 1. održavanje i unapređivanje vodnog režima. način ostvarivanja i kriterijumi raspodele sredstava.o. Za obavljanje vodoprivredne delatnosti na vodnim područjima osnivaju se sledeća javna vodoprivredna preduzeća i to: 1. Sedište preduzeća je Beogradu.Član 80. Javno vodoprivredno preduzeće studijsko-istraživačke radove iz stava 1.akumulacije i brodske prevodnice i tačke 4. organizovanje i sprovođenje odbrane od poplava. pripremanje planova i programa u vodoprivredi.o. Objekti iz stava 2. 3. za vodno područje Dunav: Javno vodoprivredno preduzeće "Dunav" sa potpunom odgovornošću. održavanje i rekonstrukcija vodoprivrednih objekata. za vodno područje Sava: Javno vodoprivredno preduzeće "Sava" sa potpunom odgovornošću. osim objekata koje su preduzeća i druga pravna lica izgradila za sopstvene potrebe. obezbeđenje vode za korišćenje. Središte preduzeća je u Novom Sadu. organizovanje i sprovođenje mera za zaštitu voda od zagađivanja. Javna vodoprivredna preduzeća iz stava 1. ovog člana poverava . delokrug organa upravljanja i druga pitanja od značaja za poslovanje Fonda. Delatnost javnih vodoprivrednih preduzeća (u daljem tekstu: javno vodoprivredno preduzeće) su: gazdovanje vodnim resursima i usklađivanje potrebe za vodom raznih korisnika. ovog člana su od javnog interesa. Sedište preduzeća je u Nišu. Na statut Fonda saglasnost daje Vlada. Za vodno područje Morava: Javno vodoprivredno preduzeće "Morava" sa potpunom odgovornošću. odvođenje suvišnih voda i organizovanje odbrane od unutrašnjih voda na melioracionom području. Skraćeni naziv firme je: JVP "Sava" sa p. 2. VII.

3) ulaganja domaćih i stranih lica. Narodna skupština Republike Srbije preduzima mere za obezbeđenje uslova za nesmetan rad javnog vodoprivrednog preduzeća i jemči za njegove obaveze. ovog člana. 4) izdavanjem i prodajom hartija od vrednosti. Član 88. Član 83. Na planove razvoja iz stava 1. Član 85. odnosno domaćim licima da osnuje preduzeća za obavljanje pojedinih delatnosti iz predmeta svog poslovanja ako te delatnosti predstavljaju tehničko-tehnološku i ekonomsku celinu. Član 84. Javno vodoprivredno preduzeće može samostalno ili sa stranim. Član 87. Javno vodoprivredno preduzeće stiče i pribavlja finansijska sredstva za obavljanje delatnosti i to iz: 1) sredstava Fonda koja se koriste za realizaciju programa radova na vodnom području. učešće državnog kapitala ne može biti manje od 51% od ukupnog kapitala javnog vodoprivrednog preduzeća. Nad javnim vodoprivrednim preduzećem ne može se sprovoditi postupak stečaja. prava i obaveze delova preduzeća u pravnom prometu.naučno-istraživačkoj instituciji. Javno vodoprivredno preduzeće donosi dugoročne i srednjoročne planove razvoja i godišnji program rada. ovog člana saglasnost daje Vlada. U slučaju iz stava 2. direktor i Nadzorni odbor. 5) prodajom delova preduzeća. Statutom javnog vodoprivrednog preduzeća bliže se uređuju pitanja unutrašnje organizacije. Pretvaranje državne svojine u druge oblike i organizovanje javnog vodoprivrednog preduzeća u društvo vršiće se na način određen propisima kojima se uređuje pitanje transformacije društvenih preduzeća u preduzeća u mešovitoj ili privatnoj svojini. delokrug rada organa preduzeća. izdavanjem deonica i iz drugih izvora. Organi javnog vodoprivrednog preduzeća su: Upravni odbor. Član 86. ovlašćenja u pogledu raspolaganja sredstvima od strane delova preduzeća i druga pitanja od značaja za poslovanje preduzeća. u skladu sa programom prestrukturiranja koji donosi Upravni odbor javnog vodoprivrednog preduzeća. . a na godišnji program rada saglasnost daje ministarstvo nadležno za poslove vodoprivrede. U slučaju nastupanja uslova za otvaranje i sprovođenje stečajnog postupka nad javnim vodoprivrednim preduzećem. 2) naknada utvrđenih ovim zakonom.

Obrazovanjem Skupštine. Član 91. potpisuje kolektivni ugovor. 8) donosi investicione odluke. tač. izvršava odluke Upravnog odbora. odnosno udela drugih preduzeća. 5. od čega tri člana Upravnog odbora se imenuju od predstavnika zaposlenih u javnom vodoprivrednom preduzeću na način utvrđen statutom.Organ upravljanja javnog vodoprivrednog preduzeća je Upravni odbor. 4) odlučuje o smanjenju i povećanju glavnice. Član 90. Direktor javnog vodoprivrednog preduzeća donosi akt o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta. ovog člana. 4. koji ima 11 članova. uz saglasnost Upravnog odbora. U slučaju organizovanja javnog vodoprivrednog preduzeća. 6) usvaja izveštaje o poslovanju preduzeća i godišnji obračun. ovog člana Upravni odbor donosi uz saglasnost ministarstva nadležnog za poslove vodoprivrede. i 10. 3. predlaže program rada i plan razvoja i preduzima mere za njihovo sprovođenje. kao i uslove i način korišćenja vodoprivrednih objekata. samostalno donosi odluke i odgovara za zakonitost rada javnog vodoprivrednog preduzeća. 2) donosi dugoročne i srednjoročne planove razvoja i godišnji program rada. 2. 10) odlučuje o kupovini deonica. Direktor javnog vodoprivrednog preduzeća predstavlja i zastupa preduzeće. Organizovanjem javnog vodoprivrednog preduzeća u preduzeće u mešovitoj svojini. Odluku iz stava 1. poslove iz stava 1. Član 92. vrši druge poslove određene zakonom i statutom. tačka 9. direktora imenuje Upravni odbor uz saglasnost Vlade. 7) donosi statut i odluku o usvajanju plana razvoja i programa rada. 3) odlučuje o statusnim promenama. organizuje i rukovodi procesom rada. kao preduzeća u mešovitoj svojini broj članova Upravnog odbora povećava se za broj predstavnika vlasnika kapitala srazmerno visini tog kapitala u ukupnom kapitalu preduzeća. 5) odlučuje o osnivanju novih preduzeća. Upravni odbor: 1) utvrđuje poslovnu politiku. 11) utvrđuje normative i standarde za redovno održavanje vodoprivrednih objekata i kriterijuma za obrazovanje cena na redovnom održavanju. obavlja Skupština. vodi poslovanje preduzeća. . 9) utvrđuje visinu naknada koje predstavljaju izvor prihoda. Član 89.

preduzeća i drugih pravnih lica statutom ili drugim opštim aktom javnog vodoprivrednog preduzeća. odnosno kolektivnim ugovorom. utvrdiće se poslovi koji se u vršenju vodoprivredne delatnosti moraju obavljati u tom preduzeću u vreme štrajka i način njihovog izvršavanja. u skladu sa zakonom. korišćenju i funkcionisanju vodoprivrednih objekata. 5) imenuje članove upravnog odbora. Vlada: 1) daje saglasnost na statut javnog vodoprivrednog preduzeća. Radi zaštite interesa građana. ministar vodoprivrede preduzima mere kojima se obezbeđuje zaštita tog interesa. Član 93. Član 94. 4) daje saglasnost na osnivanje ili suosnivanje preduzeća za obavljanje pojedinih delatnosti iz oblasti poslovanja javnog vodoprivrednog preduzeća. Prema licu koje ne izvrši nalog direktora iz stava 2. Član 95. Ako javno vodoprivredno preduzeće zbog nedostatka sredstava nije u mogućnosti da kvalitetno i uredno izvršava poslove u skladu sa programima usvojenim u Fondu. ovog člana preduzeće se mere utvrđene statutom. pregleda godišnji izveštaj i godišnji obračun. Direktor javnog vodoprivrednog preduzeća će odrediti radnike koji će raditi na izvršavanju poslova iz stava 1. redovnom održavanju. stara se o čuvanju. 2) daje saglasnost na program prestrukturiranja. 3) daje saglasnost na statusne promene preduzeća. . 8) razmatra izveštaj Nadzornog odbora. Javno vodoprivredno preduzeće je dužno da u vršenju javnih ovlašćenja obezbedi efikasno i pod jednakim uslovima ostvarivanje prava i dužnosti preduzeća i drugih pravnih lica i građana pod uslovima utvrđenim ovim zakonom. Nadzorni odbor vrši nadzor nad poslovanjem javnog vodoprivrednog preduzeća. ovog člana. dužno je da o tome blagovremeno obavesti Fond. 6) imenuje direktora javnog vodoprivrednog preduzeća. ovog člana i način njihovog izvršavanja. ovog člana ne može obezbediti zaštita interesa iz stava 1. 7) imenuje članove Nadzornog odbora. Član 96. a posebno da kvalitetno i uredno održava. U slučaju da se preduzimanjem mera iz stava 2. O rezultatima nadzora u pismenom obliku Nadzorni odbor obaveštava Vladu i Upravni odbor javnog vodoprivrednog preduzeća.Nadzorni odbor javnog vodoprivrednog preduzeća ima pet članova.

obezbediće se sredstva po posebnom zakonu. U cilju odbrane od štetnog dejstva voda ili obezbeđenja uslova za korišćenje voda. ovog člana. naknade za izvađeni materijal iz vodotoka i naknade za korišćenje vodoprivrednih objekata i za vršenje drugih usluga su prihod javnog vodoprivrednog preduzeća. za finansiranje zaštite dejstva voda i unapređivanje vodosnabdevanja. Član 100. ovog člana saglasnost daje ministarstvo nadležno za poslove vodoprivrede. Javno vodoprivredno preduzeće u vršenju javnih ovlašćenja ima pravo na stvarne troškove utvrđene opštim aktom preduzeća. ovog člana utvrđuje se u zavisnosti od visine troškova odvodnjavanja i održavanja. VIII. Naknadu za odvodnjavanje plaćaju korisnici. naknade za zaštitu voda. Sredstva od naknade za navodnjavanje. Član 98. Pored sredstava ostvarenih od naknada utvrđenih ovim zakonom. naknade za korišćenje voda. Na opšti akt iz stava 3. Sredstva iz stava 2. zemljišta pod saobraćajnicama i drugog zemljišta na melioracionom području koje se neposredno. funkcionisanja i izgradnje objekata za odvodnjavanje na melioracionom području. naknade za izvađeni materijal iz vodotoka i naknade za korišćenje vodoprivrednih objekata i za vršenje drugih usluga. odnosno posredno odvodnjava. VODNA ZADRUGA Član 97. FINANSIRANjE VODOPRIVREDNE DELATNOSTI Član 99. kanalima i drugim vodoprivrednim objektima kojima upravlja javno vodoprivredno preduzeće. naknade za korišćenje voda i naknade za zaštitu voda su prihod Fonda. IX. ovog zakona obezbeđuju se iz: naknade za odvodnjavanje. Sredstva za finansiranje vodoprivredne delatnosti iz člana 82. Vodna zadruga je dužna da radove na odvodnjavanju i navodnjavanju uskladi sa planovima i programima javnog vodoprivrednog preduzeća. pod ribnjacima i retencijama. naknade za odvodnjavanje. zainteresovana lica na melioracionom području ili delu melioracionog područja mogu osnovati vodnu zadrugu u skladu sa zakonom kojim se uređuju pitanja poslovanja i osnivanja zadruge.Protiv upravnog akta javnog vodoprivrednog preduzeća u vršenju javnih ovlašćenja može se podneti žalba ministarstvu nadležnom za poslove vodoprivrede. . Visina naknade iz stava 1. građevinskog i šumskog zemljišta. naknade za navodnjavanje. odnosno sopstvenici poljoprivrednog. Naknada za odvodnjavanje se ne plaća za zemljište pod nasipima za odbranu od poplave.

odnosno druge materije kojom se pogoršava kvalitet voda i uslovi njenog korišćenja. Javno elektroprivredno preduzeće plaća naknadu srazmerno količini proizvedene električne energije u hidroelektranama. Sredstva ostvarena od naknade za navodnjavanje koriste se za održavanje. Sredstva ostvarena od naknade iz st. Član 102. i 3. Naknada za odvodnjavanje šumskog zemljišta ne može biti manja od polovine propisne naknade za odvodnjavanje poljoprivrednog zemljišta. odnosno po jedinici površine. Član 103. Član 104. koju direktno ili indirektno ispuštaju u površinske ili podzemne vode. Naknada za odvodnjavanje poljoprivrednog i šumskog zemljišta obračunava se i plaća na osnovu katastarskog prihoda. zavisno od namene zemljišta. Naknada za odvodnjavanje građevinskog zemljišta plaća se po jedinici površine.Član 101. ovog člana koriste se za održavanje. Visina naknade za navodnjavanje se određuje u zavisnosti od visine troškova za održavanje i funkcionisanje objekata za navodnjavanje i količine zahvaćene vode iskazane po m3 ili po jedinici površine. šljunak i drugi materijal izvađen iz korita vodotoka. količine vode koja se sa njega sliva. funkcionisanje i rekonstrukciju objekata za navodnjavanje na melioracionom području. Naknadu za zaštitu voda plaćaju preduzeća i druga pravna lica i građani srazmerno količini. Naknada za navodnjavanje plaćaju sopstvenici. ovog člana ne može biti manja od desetostrukog ni veća od dvadesetostrukog iznosa naknade za odvodnjavanje poljoprivrednog zemljišta. Član 105. 1. odnosno korisnici zemljišta za koje je obezbeđena voda. stepenu zagađenosti i vrsti otpadne ili druge vode promenjenih svojstava. sprudova. Sredstva ostvarena od naknade za korišćenje voda koriste se za finansiranje izgradnje objekata za snabdevanje stanovništva i privrede vodom i za uređenje vodotoka. funkcionisanje i izgradnju objekata za odvodnjavanje na melioracionom području. prirodnih i veštačkih akumulacija i na područjima ugroženim od . Naknada za izvađeni pesak. napuštenih korita i sa obala prirodnih vodotoka. Visina naknade iz stava 3. Naknadu za korišćenje voda plaćaju korisnici površinskih i podzemnih voda srazmerno količini i kvalitetu zahvaćene vode i zavisno od namene za koju se voda koristi. Sredstva ostvarena od naknade za zaštitu voda koriste se za preduzimanje mera zaštite voda od zagađivanja i prečišćavanja otpadnih voda.

UPRAVNI ODBOR Član 108. zastarelosti. vodoprivrednim dozvolama i potvrdama. ovog člana koriste se za uređenje vodotoka.). X. U pogledu načina uplate. šljunka i drugog materijala koji se koristi za izgradnju i održavanje objekata za zaštitu od štetnog dejstva voda. Član 107. jezerima i podzemnim vodama. katastara voda. Član 109. 3) vrši kontrolu načina iskorišćavanja vodoprivrednih objekata radi utvrđivanja da li je njihovo iskorišćavanje u skladu sa izdatim vodoprivrednim saglasnostima. zagađivača voda. utvrđuje javno vodoprivredno preduzeće uz saglasnost ministarstva nadležnog za poslove vodoprivrede. Inspekcijski nadzor obuhvata nadzor nad primenom ovog zakona. vodoprivredni inspektor: 1) vrši kontrolu nad izgradnjom objekata i izvođenjem drugih radova koji mogu da prouzrokuju kvalitativne ili kvantitativne promene u prirodnom ili veštački uspostavljenom vodnom režimu. potvrda. . 6) kontroliše funkcionisanje. U vršenju poslova vodoprivredne inspekcije. proizvodnja električne energije i dr. Inspekcijski nadzor u oblasti koja se odnosi na vodu za piće vrše organi sanitarne inspekcije. Sredstva ostvarena od naknade iz stava 1. rokova i kontrole plaćanja naknada kada su u pitanju preduzeća i druga pravna lica. 2) vrši kontrolu vodoprivrednih dozvola. vodnih knjiga. primenjuju se propisi o plaćanju poreza iz dobiti a za građane propisi o plaćanju poreza i doprinosa građana. ovog člana ne plaća javno vodoprivredno preduzeće za količine peska. Nadzor nad zakonitošću akata javnog vodoprivrednog preduzeća kojima se rešava o pravima i dužnostima građana. Član 106. 5) kontroliše režim i kvalitet voda u prirodnim i veštačkim vodotocima. Naknadu iz stava 1. dokumentacije za odbranu od poplava. vodoprivrednih saglasnosti. poslovnih knjiga i ostalih dokumenata. 4) kontroliše funkcionisanje uređaja na objektima koji su od značaja za sigurnost objekata i postrojenja. preduzeća i drugih pravnih lica i inspekcijski nadzor u oblasti vodoprivrede vrši ministarstvo nadležno za poslove vodoprivrede. bujičnih tokova i vodoprivrednih objekata. plaća se prema količini izvađenog materijala. drugih propisa i opštih akata koji se odnose na izgradnju novih i rekonstrukciju postojećih objekata i izvođenje drugih radova koji mogu uticati na promene u vodnom režimu. ispravnost i efikasnost uređaja za prečišćavanje otpadnih voda.erozije. Visinu naknada za korišćenje vodoprivrednih objekata i za vršenje drugih usluga (plovidba.

odnosno vodoprivrednoj dozvoli ili bez vodoprivredne saglasnosti. odnosno obustavi izvođenje radova koji se izvode suprotno izdatoj vodoprivrednoj saglasnosti. Preduzeća i druga pravna lica i građani dužni su da vodoprivrednom inspektoru omoguće vršenje nadzora i pruže potrebne podatke. bujičarskog smera. ako u roku određenom rešenjem vodoprivrednog inspektora nije podnet zahtev za izdavanje vodoprivredne saglasnosti ili je podnet zahtev pravosnažno odbijen. vađenje materijala. Žalba protiv rešenja iz stava 1. ispuštanje voda. 2) naredi sađenje drveća i žbunastog bilja u slučajevima utvrđenim ovim zakonom. Vodoprivredni inspektor može po potrebi organizovati uzimanje uzoraka vode i otpadnih voda radi analize i provere stepena zagađenosti voda a troškove analize snosi preduzeće i drugo pravno lice ili građanin od koga potiče zagađenje ako analiza pokaže da je došlo do zagađenja vode iznad propisanih granica. 3) zabranjeni ili ograničeni korišćenje voda. dok se količine tih materija ne smanje ispod dozvoljenih granica. Protiv rešenja vodoprivrednog inspektora može se izjaviti žalba Vladi. Poslove vodoprivrednog inspektora može obavljati radnik koji pored zakonom utvrđenih uslova za rad u organima uprave ima stručnu spremu sedmog stupnja i to: diplomirani građevinski inženjer. odnosno korišćenje objekata i postrojenja u slučajevima utvrđenim ovim zakonom. Vodoprivredni inspektor ovlašćen je i dužan da naredi da se utvrđene nepravilnosti i nedostaci otklone u roku koji on odredi i to da: 1) zabrani. hidrotehničkog smera. Član 112. .7) kontroliše poštovanje propisanog vodnog režima u pogledu obezbeđenja garantovanog minimalnog proticaja nizvodno od zahvata. odnosno vodoprivredne dozvole. diplomirani tehnolog. Ako prilikom vršenja nadzora utvrdi da se preduzeće ili drugo pravno lice i građanin nisu pridržavali ovog zakona ili propisa donetih na osnovu njega. 4) naredi rušenje objekata i postrojenja ili uklanjanje drveća i žbunastog bilja koji su izgrađeni. Član 110. vodoprivrednog smera i sa najmanje tri godine radnog iskustva na poslovima iz okvira vodoprivredne delatnosti. 5) naredi prestanak rada preduzeća i drugim pravnim licima kada utvrdi da otpadne vode koje ispuštaju sadrže opasne materije u količinama većim od dozvoljenih. diplomirani inženjer poljoprivrede. vodoprivredni inspektor pismeno će konstatovati nađene nepravilnosti i nedostatke i narediće rešenjem mere za njihovo otklanjanje. određujući i rokove za njihovo sprovođenje. ovog člana ne odlaže izvršenje rešenja. Član 113. diplomirani inženjer šumarstva. odnosno zasađeni bez vodoprivredne saglasnosti. Član 111.

2) vrši neku radnju bez vodoprivredne dozvole (član 18. 5) zabrani upotrebu vode za piće za koju je ovlašćeno preduzeće ili drugo pravno lice utvrdilo da s obzirom na propisana fizička.Organ sanitarne inspekcije je ovlašćen i dužan da: 1) zabrani korišćenje za druge svrhe vode koja služi za piće ili je namenjena za piće. Preduzeće ili drugo pravno lice kazniće se za privredni prestup novčanom kaznom u iznosu od 300. 6) naredi prečišćavanje. 4) naredi otklanjanje nedostataka na objektima i postrojenjima za javno snabdevanje vodom za piće koji mogu nepovoljno delovati na zdravstvenu ispravnost vode za piće. XI. Ko vađenjem peska. biološka. bakteriološka. ovog zakona) ili protivno vodoprivrednoj . hemijska. Član 116. KAZNENE ODREDBE Član 114. Ko ošteti. ili vrši druge radove bez vodoprivredne saglasnosti ili protivno izdatoj vodoprivrednoj saglasnosti (član 16. nije zdravstveno ispravna. uništi ili učini neupotrebljivim vodoprivredni objekat kazniće se za krivično delo zatvorom do pet godina. odnosno puštanje u rad objekata i postrojenja za javno snabdevanje vodom za piće ako nije pribavljena saglasnost nadležnog organa za poslove zdravlja i zaštite životne sredine. obale i regulacione građevine kazniće se za krivično delo zatvorom do pet godina ili novčanom kaznom. stav 1.000 do 450. Ko bez vodoprivredne dozvole vrši punjenje akumulacije ili koristi vode iz akumulacije i time izazove opasnost po život ili zdravlje ljudi ili imovine većih razmera kazniće se za krivično delo zatvorom do pet godina. korišćenje zemljišta ili vršenje druge delatnosti u zoni zaštite. 2) zabrani izgradnju ili upotrebu objekata i postrojenja. ošteti korito. virusološka i radiološka svojstva.000 dinara ako: 1) izvodi radove na izgradnji novih ili rekonstrukciju ili uklanjanje postojećih vodoprivrednih objekata ili izgradnju ili rekonstrukciju drugih objekata ili postrojenja. ako to ugrožava zdravstvenu ispravnost. izvorišta koja služe za javno snabdevanje vodom za piće. ovog zakona). 7) naredi preduzimanje drugih mera koje su potrebne u cilju zaštite zdravstvene ispravnosti vode za piće. Član 117. šljunka i drugog materijala iz korita vodotoka. Član 115. 3) zabrani izgradnju ili rekonstrukciju. ako bi to korišćenje nepovoljno uticalo na zdravstvenu ispravnost vode. dezinfekciju i druge propisane sanitarne mere radi popravke ili zaštite kvaliteta vode za piće. odnosno koja su u pojasu sanitarne zaštite.

stav 4. stav 2. 7) kao izvođač radova ili preduzeće ili drugo pravno lice koje iskorišćava objekte ili druga dobra ne preduzme potrebne mere iz člana 39. ovog zakona. ovog zakona. stav 4. ovog zakona). 3) pravo stečeno na osnovu vodoprivredne dozvole prenosi bez saglasnosti organa. 4) preduzeće ili drugo pravno lice ako ne donese plan za odbranu od poplava (član 30. odnosno javnog vodoprivrednog preduzeća koji je izdao dozvolu (član 19. ovog zakona. stav 1. stav 1. ovog zakona). bujičnih tokova i protiverozionih objekata ne vodi na propisani način (član 25. Preduzeće ili drugo pravno lice kazniće se za prekršaj novčanom kaznom od 80. ovog zakona).000 do 100. stav 3. plovnih ili drugih objekata i postrojenja u slučaju nagomilavanja leda (član 34. ovog zakona). nizvodno od zahvata ne obezbedi vode za potrebe garantovanog minimuma (član 40. ovog zakona. stav 1. a u pogledu fizičkih. stav 1. ovog zakona). 5) koristi akumulacione i retencione basene suprotno članu 33. ne pribavi vodoprivredne uslove (član 15.dozvoli (član 19. 9) voda za piće sadrži materije škodljive za zdravlje iznad propisanih granica. stav 1. .000 dinara. stav 3. ovog zakona). ovog zakona. stav 2. vodoprivredne dozvole i potvrde ne dostavi ministarstvu nadležnom za poslove vodoprivrede (član 24. stav 5. bioloških. 3) sve izdate vodoprivredne saglasnosti. ovog zakona). ovog zakona). 11) preduzme neku od radnji iz člana 56. Za privredni prestup iz stava 1. ovog člana kazniće se i odgovorno lice u preduzeću ili drugom pravnom licu novčanom kaznom od 15. ovog zakona). vodoprivrednih objekata. stav 6. ovog zakona). stav 2. 7) ako zemljište koristi na način kojim se ugrožava sprovođenje odbrane od poplava (član 36.000 dinara ako: 1) ne dostavi podatke o potrošnji i količinama vode radi izrade vodoprivrednog bilansa (član 13. 6) u plavnim zonama gradi objekte suprotno propisanim uslovima (član 36. vodoprivredne dozvole i potvrde ne registruje u vodnoj knjizi (član 24. 12) ne preduzme potrebne mere iz člana 61. bakterioloških. ovog zakona). 13) ako preduzme neku od radnji iz člana 69. ovog zakona). 10) vodu određenu za piće koristi za druge svrhe koje nepovoljno utiču na potrebnu količinu i svojstvo vode (član 41. 5) ne preduzme mere za zaštitu vodoprivrednih. 8) prilikom svakog zahvatanja površinskih voda. stav 1. stav 1. virusoloških i radioloških svojstava ne odgovara propisanim uslovima (član 41. stav 1. ovog zakona). ovog zakona) ili sve izdate vodoprivredne saglasnosti. hemijskih. Član 118. 2) u postupku pripreme tehničke dokumentacije za izgradnju novih i rekonstrukciju postojećih vodoprivrednih i drugih objekata i izvođenje drugih radova.000 do 25. 6) ne dostavi podatke iz člana 33. ovog zakona. 4) katastre zagađivača voda.

ovog zakona). stav 1. ovog zakona. 25) vodoprivrednom inspektoru ne omogući vršenje nadzora ili mu ne pruži potrebne podatke (član 109. 10) ukoliko privremeno ne ograniči ili uskrati korišćenje vode u slučajevima predviđenim u članu 48. 24) kao sopstvenik. . ovog zakona). mere i registruju količine otpadnih voda i da podatke o tome dostave javnom vodoprivrednom preduzeću (član 59. st. i 2. stav 2. 11) ne postave uređaj za merenje. ovog zakona). stav 1. stav 5. stav 1. 26) ne postupi po rešenju vodoprivrednog inspektora. stav 3. 9) protivno vodoprivrednoj osnovi ili prostornom planu ne zaštiti izvorište i druge objekte od namernog ili slučajnog zagađenja ili drugih uticaja koji mogu nepovoljno delovati na izdašnost izvorišta i na zdravstvenu ispravnost vode (član 43. 13) kao izvođač radova ne postupi po odredbama člana 52. ovog zakona. mere i registruju količinu zahvaćene vode i podatke o tome ne dostave javnom vodoprivrednom preduzeću (član 49. odnosno korisnik dela obale primeti a ne prijavi nadležnom organu da je došlo do zagađivanja voda u vodotocima i jezeru (član 63. ovog zakona. ovog zakona. 16) uređaj za prečišćavanje voda i merne uređaje ne održavaju u ispravnom stanju i ne obezbeđuju njihovo redovno funkcionisanje i ne vode dnevnik rada ovih uređaja (član 59. ovog zakona). odnosno korisnik zemljišta ne dopusti korišćenje nekog od prava iz čl. 14) bunare i bušotine sa slobodnim isticanjem vode ne opremi uređajima za regulisanje isticanja i zatvaranja i zaštitu voda od zagađivanja (član 52. 23) iz korita bujičnih tokova ne ukloni drvo na zahtev javnog vodoprivrednog preduzeća (član 68. ovog zakona). ovog zakona. preko preduzeća i drugih pravnih lica koja su ovlašćena za vršenje ovih ispitivanja (član 59. stav 3. 20) kao sopstvenik. ovog zakona. stav 3. ovog zakona). ovog zakona). odnosno korisnik zemljišta ne dopusti korišćenje nekog od prava iz člana 71. 15) ne postave uređaje za merenje. ovog zakona. 1. 21) kao sopstvenik. 22) kao sopstvenik ili korisnik vodnog zemljišta. 17) ne obezbede ispitivanje kvaliteta voda koje ispuštaju u prijemnike i javnu kanalizaciju. ukoliko za takvu radnju nije propisana stroža kazna. ovog zakona). ovog zakona.000 dinara.000 do 10. ovog zakona).8) ako ne preduzme mere iz člana 37. 19) ne preduzmu mere iz člana 62. odnosno organa sanitarne inspekcije donetog na osnovu ovlašćenja iz ovog zakona. 18) ne dostave Republičkom hidrometeorološkom zavodu. rezultate ispitivanja u rokovima određenim članom 60. 12) redovno ne dostavlja podatke o nivou i kvalitetu podzemnih voda prve izdani koje prate putem svojih kontrolnih (pijezometarskih) bunara (član 51. 64. ovog člana kazniće se i odgovorno lice u preduzeću ili drugom pravnom licu novčanom kaznom u iznosu od 5. odnosno sopstvenik ili korisnik vodnog zemljišta na obali ne izvrši neku od radnji iz člana 67. ovog zakona). 27) postupi protivno propisu donetom na osnovu ovlašćenja iz ovog zakona ukoliko za takvu radnju nije propisana stroža kazna. Za prekršaj iz stava 1.

tačka 1. stav 1. Član 121. 14. ovog zakona može se građaninu pored kazne izreći zaštitna mera oduzimanja imovinske koristi stečene izvršenjem prekršaja. 11. ovog zakona. 5) u plavnim zonama gradi objekte suprotno propisanim uslovima (član 36. 3. tačka 2. 24. ovog zakona. i člana 118. stav 1. odnosno nove vodoprivredne dozvole (član 18. stav 1. 22. tač. stav 2. 23. ovog zakona). Član 119. 25. i 27. stav 1. ovog zakona ili ako ne izvrši neku obavezu iz člana 58. stav 4. tač. stav 1. građaninu pored kazne izreći će se i zaštitna .Odgovorno lice u Republičkom hidrometeorološkom zavodu kazniće se za prekršaj novčanom kaznom u iznosu od 5. ovog zakona). 4) pravo stečeno na osnovu vodoprivredne dozvole prenosi bez saglasnosti organa koji je izdao dozvolu (član 19. 8. u skladu sa programom iz čl. 20. 4. 21. 2) izvodi radove na izgradnji ili rekonstrukciji objekata ili postrojenja ili vrši druge radove bez vodoprivredne saglasnosti ili protivno izdatoj vodoprivrednoj saglasnosti (član 16. 10. ovog zakona može se preduzeću ili drugom pravnom licu pored propisane kazne izreći i zaštitna mera oduzimanja imovinske koristi. 26. tačka 2.000 dinara za prekršaj kazniće se građanin ako: 1) u postupku pripreme tehničke dokumentacije za izgradnju novih i rekonstrukciju postojećih vodoprivrednih i drugih objekata i izvođenje drugih radova ne pribavi vodoprivredne uslove (član 15.000 do 10. ovog zakona preduzeću ili drugom pravnom licu pored propisane kazne izreći će se i zaštitna mera obaveznog oduzimanja predmeta koji su upotrebljeni ili namenjeni za izvršenje privrednog prestupa ili namenjeni za izvršenje privrednog prestupa ili su nastali ili pribavljeni izvršenjem privrednog prestupa. ovog zakona) ili protivno vodoprivrednoj dozvoli (član 19. stav 6. 57. 13. stav 1.000 dinara ako izvrši i neku od radnji iz člana 117. 7.000 do 10. stav 1. ovog zakona pored propisane kazne izreći i zaštitna mera zabrana vršenja određenih dužnosti. ovog zakona može se za privredni prestup iz člana 117. ovog zakona). i 13. stav 1. stav 1. Za prekršaj iz člana 119. tač. ovog zakona učiniocu će se pored propisane kazne oduzeti i predmet izvršenja krivičnog dela. 3) vrši neku radnju bez vodoprivredne dozvole. ovog zakona). tačka 3. stav 2. Za prekršaj iz člana 119. i 8. Odgovornom licu iz člana 117. 1. Član 122. ovog zakona. 7. ovog zakona). Za krivično delo iz člana 115. stav 1.000 do 10. 6) ne prijavi da je došlo do zagađenja voda u vodotocima i jezerima (član 63. 5. Član 120. 2. Za privredni prestup iz člana 117. 7.000 dinara ako ne vrši sistematsko ispitivanje kvaliteta voda u vodotocima. 8. Za privredni prestup iz člana 117. Za prekršaj će se kazniti građanin novčanom kaznom u iznosu od 5. ovog zakona). Novčanom kaznom od 5.

ovog zakona doneće se najkasnije u roku od pet godina od dana stupanja na snagu ovog zakona. ovog zakona. stav 4. i člana 56. člana 24. ovog zakona. člana 57. Do donošenja vodoprivredne osnove. ovog zakona u roku od šest meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona. Član 127. ovog zakona utvrdiće vlada u roku od dva meseca od dana stupanja na snagu ovog zakona. 109. 121. stav 8. Ministar zdravlja i zaštitne životne sredine doneće propise iz člana 41. Granice vodnih područja iz člana 6. Novčanom kaznom u iznosu od 5. privrednog prestupa ili prekršaja. . i 113. stav 4. XII. člana 23. vodoprivredni uslovi. ovog zakona u roku od šest meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona. Član 123. ovog zakona u roku od šest meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona. i 122. Ministar vodoprivrede i ministar zdravlja i zaštite životne sredine doneće propise iz člana 25. stav 2. Vodoprivredne osnove za vodna područja iz člana 10. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE Član 125. stav 4. Ministar poljoprivrede i ministar zdravlja i zaštite životne sredine doneće propis iz člana 41.000 dinara kazniće se za prekršaj odgovorno lice u ministarstvu nadležnom za poslove vodoprivrede i organu sanitarne inspekcije ako u vršenju inspekcijskog nadzora ne preduzme mere u skladu sa čl. ovog zakona u roku od šest meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona. O izvršenom privremenom oduzimanju predmeta vodoprivredni inspektor je dužan da odmah obavesti organ nadležan za pokretanje postupka zbog učinjenog krivičnog dela. Ministar vodoprivrede doneće propise iz člana 1. člana 25. i člana 40. stav 4 i člana 60.000 do 10. vodoprivredne saglasnosti i vodoprivredne dozvole mogu se izdavati u skladu s postojećom dokumentacijom. O oduzimanju predmeta vodoprivredni inspektor je dužan da izda potvrdu sa tačnim naznačenjem oduzetog predmeta. stav 2. 120. stav 5. Vodoprivredna osnova Republike Srbije doneće se najkasnije u roku od dve godine od dana stupanja na snagu ovog zakona. stav 3. stav 3. člana 45. stav 3. Član 126. Vodoprivredni inspektor privremeno će oduzeti predmet izvršenja iz čl. stav 7. člana 59. stav 2.mera obaveznog oduzimanja predmeta koji su upotrebljeni ili namenjeni za izvršenje prekršaja ili su nastali ili pribavljeni izvršenjem prekršaja. Član 124.

49/89. Član 131. Član 129. Fondovi za melioraciju čija je obaveza osnivanja utvrđena Zakonom o vodama ("Službeni list SAPV". ovog zakona u roku od šest meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona. ovog člana. prestaju sa radom 31. ministarstvo nadležno za poslove vodoprivrede zabraniće iskorišćavanje tih objekata i postrojenja dok se ne usklade s vodoprivrednom osnovom. 1. uz saglasnost Vlade. tač. 14/90 i 32/90 i "Službeni glasnik RS". ovog člana doneće se najkasnije u roku od 90 dana od dana početka rada javnog vodoprivrednog preduzeća. ovog člana. ovog člana od dana stupanja na snagu ovog zakona mogu preuzimati materijalne obaveze koje se mogu izvršiti u celini do 31. prava i obaveze fondova iz st. januara 1992. ovog člana mogu preuzeti i materijalne obaveze koje će se izvršavati i posle roka utvrđenog u stavu 5. i 3. godine. godine. stav 1. decembra 1991. broj 25/90 i 38/90) i društveni fondovi za melioraciju osnovani prema Zakonu o vodama ("Službeni glasnik SRS". 2. ovog zakona počeće s radom 1. Javna vodoprivredna preduzeća iz člana 81. Fondovi iz stava 1. 2. posebnom odlukom će utvrditi organizaciju rada i način rukovođenja i finansijskog poslovanja u javnim vodoprivrednim preduzećima i organizovati pripremu statuta i drugih akata. Vršioci dužnosti direktora do donošenja statuta. godine. decembra 1991. godine. godine. 21/90 24/90) prestaju sa radom 31. . Fond iz člana 72. Fondovi iz st. Ako se način korišćenja objekata i postrojenja iz stava 1. Statut preduzeća iz stava 1. Član 128.Skupština opštine doneće propis iz člana 56. prava i obaveze fondova iz st. ovog člana preuzima sredstva. ovog člana ne uskladi s vodoprivrednom osnovom u roku određenom tom osnovom. Društveni fond za vode Srbije. ovog zakona počinju s radom 1. stav 1. Društveni fond voda Vojvodine i Društveni fond za vode Kosova i Metohije čija je obaveza osnivanja utvrđena zakonom. 2. Sopstvenici odnosno korisnici postojećih vodoprivrednih objekata i postrojenja dužni su da način korišćenja ovih objekata usklade sa vodoprivrednom osnovom u roku određenom u vodoprivrednoj osnovi. i 3. 2. Član 130. Vršioci dužnosti direktora imenovaće se u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona. januara 1992. 59/89. Fond iz stava 1. 2. i 3. Član 132. i 3. ovog člana preuzima sredstva. Vlada će imenovati vršioce dužnosti direktora javnih vodoprivrednih preduzeća koji će privremeno do imenovanja direktora obavljati poslove utvrđene ovim zakonom. stav 3. br. decembra 1991. i 3. ovog člana. Fondovi iz st. br.

14/90 i "Službeni glasnik RS". ovog zakona koja su izgrađena i koriste se u vodnom području za koja se osnivaju ova javna vodoprivredna preduzeća. vršiti prodaju ili vršiti povećanje kapitala izdavanjem deonica ili zapošljavati nove radnike uz saglasnost Vlade Republike. stav 1. 2) Javno vodoprivredno preduzeće "Vode Vojvodine" ("Službeni list SAPV". objekte. tačka 2. ovog zakona preuzima deo zaposlenih. 19. 1. ovog zakona. stav 1. Član 134. uređaje i druga sredstva kojim posluje preduzeće iz stava 1. i propisi doneti na osnovu tih članova koji prestaju da važe 31. u saradnji sa vršiocima dužnosti direktora javnih vodoprivrednih preduzeća iz člana 131. 33. postrojenja. ovog člana preuzima prava i neizvršene obaveze nastale u vezi izgradnje. stav 1. br. ovog zakona dužna su da u roku od šest meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona. 11. broj 14/90). Danom početka rada javna vodoprivredna preduzeća iz člana 81. 32. ovog zakona prestaju sa radom: 1) Javno vodoprivredno preduzeće "Dunav" ("Službeni glasnik SRS". 140. 13d. 13v. kao i radnika zaposlenih u preduzećima koja su do stupanja na snagu ovog zakona obavljala delatnost iz člana 82. postrojenja. uređaje i druga sredstva kojima posluje preduzeće iz stava 1. 120. 49/89. i 2. 2. i 2. 147. 25/90 i 38/90) i propisi doneti na osnovu tog zakona . tač. 20. 1. Akti i radnje koje budu preduzela preduzeća suprotno stavu 5. i 2. 18. 25. tač. i član 149. ovog člana mogu otuđiti ili opteretiti imovinu. uređaje i druga sredstva kojim posluju javna vodoprivredna preduzeća iz člana 132. postrojenja. ovog člana. 27. 12. uređaja. stav 2. 1. ovog zakona preuzimaju objekte. 28. 31. 26. 1. godine. Preduzeće i druga pravna lica koja su do dana stupanja na snagu ovog zakona upravljala objektima iz člana 81. stav 1. korišćenja i održavanja tih objekata. ovog zakona preuzima deo zaposlenih. 59/89. i 2. objekte. ovog zakona preuzima deo zaposlenih. 34. ovog člana. tačke 1. elaborat na osnovu koga će biti izvršeno preuzimanje objekata. postrojenjima i uređajima. 13. tač. Javno vodoprivredno preduzeće preduzimanjem objekata iz stava 2. stav 1. 29. prenesu te objekte na javno vodoprivredno preduzeće koje upravlja objektima na vodnom području na kome se nalaze objekti tih preduzeća i drugih pravnih lica. decembra 1991. Od dana stupanja na snagu ovog zakona preduzeća iz stava 1. br. 13a. broj 31/90).Danom početka rada javnih vodoprivrednih preduzeća iz člana 131. prava i obaveza. ovog člana. drugih sredstava. Javno vodoprivredno preduzeće iz člana 81. br. 22. Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaju da važe: 1) Zakon o vodama ("Službeni glasnik SRS". 2) Zakon o vodama ("Službeni list SAPV". tačke 1. 24. tačka 1. 6. 30. tačka 3. postrojenja. stav 1. 17. 13đ. 1. i 3. ovog člana ništavi su. tač. 13e. Član 133. 23. 21/90 i 24/90) osim čl. 13b. 32a. ovog zakona. postrojenja. tač. Posebna komisija koju će obrazovati ministar vodoprivrede u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona sačiniće. uređaje i druga sredstva kojim posluje preduzeće iz stava 1. Javno vodoprivredno preduzeće iz člana 81. kao i zaposlene koji su radili na tim objektima. Javno vodoprivredno preduzeće iz člana 81. objekte. 5. Član 135. 13g. 21.

30/76 i 20/78 i "Službeni glasnik RS". 17a. 47/83 i 13/84). broj 67/81). 54. 156. 6) Pravilnik o sadržini tehničke dokumentacije za odbranu od poplava i leda ("Službeni glasnik SRS". br. 16/90 i 21/90) i propisi doneti na osnovu tog zakona. Do donošenja propisa na osnovu ovlašćenja iz ovog zakona. 11. 4) Pravilnik o obrascu i načinu vođenja vodne knjige ("Službeni glasnik SRS". 152. 153. broj 3/78). 186a. broj 5/68). godine. 162. 12. 17v. br. 17. 21/90 i 24/90) ostao na snazi primenjivaće se do donošenja vodoprivredne osnove iz člana 126. ovog zakona. 59/89. 15. 4) Pravilnik o sadržini vodoprivredne osnove dela vodnog područja ("Službeni glasnik SRS". Član 136. broj 31/82). broj 47/83). 150. 154. i 122. 14/90 i 42/90 i "Službeni glasnik RS". do 101. br. 25. osim čl. br. 2) Uredba o kategorizaciji vodotoka ("Službeni glasnik RS". 9) Pravilnik o načinu na koji Republički hidrometeorološki zavod prati i dostavlja prognoze promena kvaliteta vode i upozorava na havarijska zagađenja vode ("Službeni glasnik SRS". . 165. 6) Pravilnik o načinu određivanja o održavanja zona i pojaseva sanitarne zaštite objekata za snabdevanje vodom za piće ("Službeni glasnik SRS". stav 1. 14. 158. tačka 2. uređaja i njihovih delova ("Službeni glasnik SRS". i propisi doneti na osnovu tih članova koji prestaju da važe 31. broj 47/83). 155. 5) Pravilnik o količini vode koja se smatra kao neznatno mala količina pri upotrebljavanju i odvođenju odnosno ispuštanju vode ("Službeni glasnik SRS". 3) Pravilnik o sadržini tehničke dokumentacije koja se podnosi u postupku za dobijanje vodoprivrede saglasnosti i vodoprivredne dozvole ("Službeni glasnik SRS". 24. 157. 151. broj 29/90). 8) Pravilnik o rokovima atestiranja vodoprivrednih objekata. 187. 188a i propisi doneti na osnovu tih članova koji prestaju da važe 31. 49/89. 17b. decembra 1991. koji je prema članu 147. 7) Pravilnik o sistematskom tehničkom osmatranju vodoprivrednih objekata ("Službeni glasnik SRS". 26. Sastavni deo Zakona o zaštiti i iskorišćavanju izvorišta vodosnabdevanja. decembra 1991. br. 8) Pravilnik o uslovima koje moraju da ispunjavaju preduzeća i druga pravna lica koja vrše određenu vrstu ispitivanja kvaliteta površinskih i podzemnih voda. broj 28/84). Zakona o vodama ("Službeni glasnik SRS". broj 17/78). 107. 161. 16. 164. 5) Pravilnik o opasnim materijama u vodama ("Službeni glasnik SRS". 166. br. ostaju na snazi: 1) Uredba o klasifikaciji voda ("Službeni glasnik SRS". 182.osim čl. broj 53/83). 3) Zakon o vodama ("Službeni list SAPK". broj 49/90). 9) Odluka o određivanju granice vodnih područja ("Službeni glasnik SRS". stav 1. broj 33/78). 160. 163. 13. godine. kao i ispitivanja kvaliteta otpadnih voda ("Službeni glasnik SRS". broj 5/68). 159. 16/78 i 20/85). 7) Pravilnik o načinu i broju ispitivanja kvaliteta otpadnih voda ("Službeni glasnik SRS".

Član 139. odnosno javno vodoprivredno preduzeće određeni ovim zakonom. osim dela naknade za korišćenje mineralnih voda u visini od 10% koji je prihod opštine na čijoj teritoriji se vrši eksploatacija ovih voda. naknade za izvađeni materijal iz vodotoka i naknade za korišćenje vodoprivrednih objekata i za vršenje drugih usluga su prihod javnog vodoprivrednog preduzeća. stav 1. naknade za korišćenje voda i naknade za zaštitu voda su prihod Fonda. posle stava 1. godine. koji postaju st. Član 1.Član 137. Zahtevi iz stava 1. i 4. i 5. U Zakonu o vodama ("Službeni glasnik RS". menjaju se i glase: "Sredstva iz stava 3. broj 46/91) u članu 99. koji glasi: "Naknada za korišćenje voda plaća se za korišćenje površinskih. ne budu rešeni. osim dela naknade za izvađeni materijal iz vodotoka u visini od 40% koji je . Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije". njihovo rešavanje preduzeće organ. ovog člana. 3. Zahtevi za izdavanje vodoprivrednih saglasnosti i vodoprivrednih dozvola podneti do stupanja na snagu ovog zakona rešavaće se u skladu sa propisima koji su bili na snazi u vreme podnošenja zahteva. IZMENE Zakon o izmenama i dopunama Zakona o vodama Zakon je objavljen u "Službenom glasniku RS". ovog zakona primenjivaće se od 1. podzemnih i mineralnih voda. 53/93. Sredstva od naknade za navodnjavanje. Odredbe člana 108. br." Dosadašnji stav 2. Dosadašnji st. dodaje se novi stav 2. postaje stav 3. ovog člana koji u roku od šest meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona. naknade za odvodnjavanje. januara 1992. 4. Član 138.

obnove postupka i postupka prinudne naplate naknada i drugih pitanja koja nisu uređena ovim zakonom. Član 6.000.000 dinara". stav 1. zastarelosti. pojedine poslove javno vodoprivredno preduzeće može poveriti na osnovu ugovora kojim će se urediti uslovi za njihovo obavljanje i druga prava i obaveze u vezi sa obavljanjem tih poslova. postaje stav 5. ovog člana. Član 107.000. koji glasi: "Deo naknade za korišćenje mineralnih voda u visini od 10%. reči: "300. posle stava 2.prihod opštine na čijoj teritoriji se vrši vađenje ovog materijala. kamata.000 dinara do najvišeg utvrđenog iznosa Zakonom o privrednim prestupima". U članu 133. . Član 3." Dosadašnji stav 3. ako te delatnosti predstavljaju tehničko-tehnološku i ekonomsku celinu ili za obavljanje delatnosti kojima se doprinosi efikasnijem i racionalnijem funkcionisanju sistema na vodnom području. Posle stava 2. U članu 103. koji glasi: "Deo naknade za izvađeni materijal iz vodotoka u visini od 40%. korisnici uplaćuju na račun budžeta opštine a deo ove naknade u visini od 90% na račun Fonda za vode. posle stava 2. U stavu 2.000" zamenjuju se rečima: "najmanje 200. dodaje se novi stav 3." Član 2. Član 4.000." Dosadašnji stav 3.000 do 25. postaje stav 4. dodaju se dva nova stava koji glase: "Preduzećima i drugim pravnim licima iz stava 2.". kada su u pitanju preduzeća koja imaju status korporacija primenjuju se propisi o porezu na dobit korporacija a za ostale obveznike plaćanja naknada propisi o plaćanju poreza na dohodak građana." Dosadašnji stav 3. U članu 117.000 dinara do najvišeg utvrđenog iznosa Zakonom o privrednim prestupima. postaje stav 4. posle reči: "površinskih" stavlja se zapeta i briše reč: "i" a posle reči: "podzemnih" dodaju se reči: "i mineralnih". Član 7. zamenjuju se rečima: "najmanje 4.000 do 450. korisnici uplaćuju na račun budžeta opštine a deo ove naknade u visini od 60% na račun javnog vodoprivrednog preduzeća. U članu 105. Javno vodoprivredno preduzeće osniva preduzeća za obavljanje pojedinih delatnosti iz predmeta svog poslovanja. reči: "15." Član 5. stav 1. dodaje se novi stav 3. menja se i glasi: "U pogledu rokova plaćanja akontacije naknada.

broj 46/91). Zakona o valorizovanju novčanih kazni za prekršaje iz republičkih zakona Zakon je objavljen u "Službenom glasniku RS". reči: "od 5. Član 9. Član 45.000 do 10. U Zakonu o vodama ("Službeni glasnik RS".000 do 10. Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".000" zamenjuju se rečima: "u najmanjem iznosu od 70. januara 1994. reči: "od 5. reči: "od 5.000". Član 45. u članu 118. počev od 1.000" zamenjuju se rečima: "u najmanjem iznosu od 70.000 do 100.000 do 10. Sredstva od naknade za odvodnjavanje su prihod javnog vodoprivrednog preduzeća.000. br. U članu 119.000" zamenjuju se rečima: "u najmanjem iznosu od 70.000. godine.000". Član 2.000. reči: "od 5.000 do 10.000". U stavu 2.000".Član 134. reči: "od 80.000.000" zamenjuju se rečima: "u najmanjem iznosu od 70.000" zamenjuju se rečima: "u najmanjem iznosu od 70.000". stav 1. U članu 124.000". U stavu 3. U stavu 2.000" zamenjuju se rečima: "u najmanjem iznosu od 700. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o valorizovanju novčanih kazni za prekršaje iz republičkih zakona . reči: "od 5.000. stav 1. Član 8.000 do 10.000. briše se. 53/93.

U Zakonu o vodama ("Službeni glasnik RS". U članu 118. 3. iznosi novčanih kazni za prekršaje uvećavaju se hiljadu puta. reči: "od najmanje 4.000.000.000 dinara" zamenjuju se rečima: "od 100 do 1. Član 34. U stavu 2.000 dinara" zamenjuju se rečima: "od 100 do 1.000 novih dinara". Zakona o izmenama zakona kojima su određene novčane kazne za privredne prestupe i prekršaje Zakon je objavljen u "Službenom glasniku RS".000 do 10.000.000.Zakon je objavljen u "Službenom glasniku RS". U stavu 3.000 novih dinara". reči: "u najmanjem iznosu od 70. br.000. U stavu 2. U članu 124.000 novih dinara". 46/91. reči: "u najmanjem iznosu od 70.000. U stavu 2. reči: "u najmanjem iznosu od 70.000. U članu 119. 67/93.000. do 99.000 do 10.000.000 novih dinara".000. stav 1.000.000.000 dinara" zamenjuju se rečima: "od 100 do 1.000.000 dinara" zamenjuju se rečima: "od 100 do 1.000 dinara" zamenjuju se rečima: "od 1. stav 1.000 dinara" zamenjuju se rečima: "od 100 do 1. reči: "u najmanjem iznosu od 700. reči: "od najmanje 200. reči: "u najmanjem iznosu od 70.000 do 150. Član 34. Član 2.000. 53/93 i 67/93). .000 novih dinara". reči: "u najmanjem iznosu od 70.000 dinara do najviše utvrđenog iznosa Zakonom o privrednim prestupima" zamenjuju se rečima: "od 50.000 novih dinara". stav 1. br.000.000 dinara do najviše utvrđenog iznosa Zakonom o privrednim prestupima" zamenjuju se rečima: "od 1. u članu 117.000 novih dinara". br. U odredbama čl.000 novih dinara". 48/94.

Član 3. posle člana 71.o. U članu 82." dodaju se reči: "vršenje investitorskih poslova kod izgradnje. stav 1. FOND ZA VODE" i čl. U stavu 3. . Član 1. Član 2. odnosno rekonstrukcije vodoprivrednih objekata. Član 5. Skraćeni naziv preduzeća je: JVP "Srbijavode" sa p. zamenjuje se st. a reč: "upravljaju" zamenjuje se rečju: "upravlja". koji postaje stav 4. a posle reči: "organizovanje i sprovođenje mera za zaštitu voda od zagađivanja. do 80. br. U članu 86. tačka 1) menja se i glasi: "1) sredstava budžeta Republike Srbije koja se obezbeđuju za realizaciju poslova od opšteg interesa. 1. reči: "Javna vodoprivredna preduzeća" zamenjuju se rečima: "Javno vodoprivredno preduzeće". 46/91. reči: "raspolažu javna vodoprivredna preduzeća" zamenjuju se rečima: "raspolaže javno vodoprivredno preduzeće". reči: "Delatnost javnih vodoprivrednih preduzeća (u daljem tekstu: javno vodoprivredno preduzeće) su" zamenjuju se rečima: "Delatnost javnog vodoprivrednog preduzeća je". br. U dosadašnjem stavu 3. Član 4. 54/96. brišu se. 72. posle reči: "preduzeće" dodaje se reč: "može". do 3. koji glase: "Osniva se Javno vodoprivredno preduzeće "Srbijavode" sa potpunom odgovornošću (u daljem tekstu: javno vodoprivredno preduzeće) za obavljanje vodoprivredne delatnosti. a reč: "poverava" zamenjuje se rečju: "poveriti"."."." U dosadašnjem stavu 2. U Zakonu o vodama ("Službeni glasnik RS". naziv poglavlja " VI . 53/93 i 48/94). U članu 81. koji postaje stav 5. Sedište preduzeća je u Beogradu.Zakon o izmenama i dopunama Zakona o vodama Zakon je objavljen u "Službenom glasniku RS". izradu tehničke dokumentacije u oblasti vodoprivrede. stav 1.

naknade za zaštitu voda. 5) studijsko-istražni radovi (vodoprivredni informacioni sistem. planova. istražni radovi. reči: "sa programima usvojenim u Fondu" brišu se.U članu 95. a reč: "Fond" zamenjuje se rečima: "ministarstvo nadležno za poslove vodoprivrede". programa. ovog člana koriste se prema godišnjem programu radova. izrada studija. vodoprivrednog bilansa. 4) zaštita zemljišta od erozije. ovog zakona obezbeđuju se iz naknade za korišćenje voda. Sredstva ostvarena od naknada iz člana 99. rekonstrukcija i održavanje objekata za zaštitu od štetnog dejstva voda. menja se i glasi: "Sredstva za finansiranje vodoprivredne delatnosti iz člana 82. odnosno do priključka na komunalni sistem vodosnabdevanja. Naknada za korišćenje voda plaća se za korišćenje površinskih. Posle člana 99. Sredstva ostvarena od naknade za odvodnjavanje. Programom iz stava 2. naknade za zaštitu voda i naknade za izvađeni materijal iz vodotoka evidentiraju se na posebnom računu ministarstva nadležnog za poslove vodoprivrede. Sredstva iz stava 2. Član 99. Sredstva ostvarena od naknade za korišćenje voda. 3) preduzimanje mera za zaštitu voda od zagađivanja (ispitivanje kvaliteta voda. naknade za odvodnjavanje. rekonstrukcija i održavanje višenamenskih akumulacija.). 2) izgradnja. kao i iz sredstava budžeta Republike Srbije za finansiranje poslova od opšteg interesa. hidromelioracionih objekata i objekata regionalnih sistema za snabdevanje vodom do vodozahvata pojedinih korisnika. Član 6. naknade za navodnjavanje. podzemnih i mineralnih voda. tehničkih propisa i normativa i dr. izgradnju. ovog člana koriste se kao učešće u finansiranju poslova od opšteg interesa. 6) realizacija obaveza i učešće u međunarodnoj saradnji. Program iz stava 2. ovog člana donosi Vlada." Član 7. ovog zakona i druga sredstva obezbeđena u budžetu Republike Srbije za namene iz stava 1. rekonstrukciju i proširenje uređaja i postrojenja za prečišćavanje voda i dr). naknade za navodnjavanje i naknade za korišćenje vodoprivrednih objekata i za vršenje drugih usluga su prihod javnog vodoprivrednog preduzeća. Visini naknade iz stava 4. vrsta i obim radova koji će se finansirati u . naknade za izvađeni materijal iz vodotoka i naknade za korišćenje vodoprivrednih objekata i za vršenje drugih usluga. stav 4. katastara. ovog člana utvrđuje Vlada. dodaje se novi član koji glasi: "Član 99a Poslovi od opšteg interesa su: 1) izgradnja. kao i za izgradnju objekata za vodosnabdevanje naselja koja se ne mogu uključiti u regionalne sisteme za snabdevanje vodom. ovog člana određuju se objekti. vodoprivrednih osnova.

posebnom odlukom će utvrditi organizaciju rada i način rukovođenja i finansijskog poslovanja u javnom vodoprivrednom preduzeću i organizovati pripremu statuta i drugih akata. stav 3. briše se. Član 11. decembra 1996. do imenovanja direktora. . dinamika izvođenja radova i ulaganja. prava. postaje stav 3. ovog zakona počeće sa radom 1. ovog člana doneće se najkasnije u roku od 90 dana od dana početka rada javnog vodoprivrednog preduzeća. Neutrošena sredstva u prethodnoj godini prenose se za iste namene u narednu godinu. do donošenja statuta. ovog člana. Dosadašnji stav 4." Član 8.periodu za koji se program donosi. Član 12. ugovorom na osnovu sprovedenog konkursa. decembra 1996. Ministarstvo nadležno za poslove vodoprivrede preuzeće sredstva. visina učešća i druga pitanja vezana za izgradnju. ovog zakona preuzeće sredstva. Bliže uslove i kriterijume za dodelu i korišćenje sredstava i način dodele sredstava iz stava 2. utvrđuje ministarstvo nadležno za poslove vodoprivrede. Danom početka rada javno vodoprivredno preduzeće iz člana 2. Statut preduzeća iz stava 1. Dodelu sredstava za izgradnju i izvođenje drugih radova vrši ministarstvo nadležno za poslove vodoprivrede. Fond za vode prestaje sa radom 31. Vršilac dužnosti direktora imenovaće se u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona. obaveze i zaposlene Fonda za vode danom prestanka rada Fonda za vode. Vlada će imenovati vršioca dužnosti direktora javnog vodoprivrednog preduzeća koji će privremeno. postaje stav 3. rekonstrukciju i održavanje vodoprivrednih objekata. godine. Javno vodoprivredno preduzeće iz člana 2. Član 10. ovog člana. U članu 105. Javno vodoprivredno preduzeće "Dunav". godine. Vršilac dužnosti direktora. stav 3. Član 13. godine. Član 9. januara 1997. Dosadašnji stav 4. prava i obaveze i zaposlene preduzeća iz stava 1. Javno vodoprivredno preduzeće "Sava" i Javno vodoprivredno preduzeće "Morava" prestaju sa radom 31. obavljati poslove utvrđene ovim zakonom. briše se. predračun radova. U članu 103.

sačiniće. odnosno druga pravna lica koja upravljaju objektima iz stava 1. u saradnji sa vršiocem dužnosti direktora javnog vodoprivrednog preduzeća. Član 45. preduzeća iz stava 1. u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona. uređaja. stav 1. Akti i radnje koje budu preduzeli Javno vodoprivredno preduzeće "Dunav". Član 15. u roku od šest meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona.Od dana stupanja na snagu ovog zakona. 53/93. br. ništavi su. prava i obaveza. preuzima prava i neizvršene obaveze nastale usled izgradnje. uređaje i druga sredstva u državnoj svojini. kao i zaposlene koji su radili na tim objektima.2005. drugih sredstava. Javno vodoprivredno preduzeće preuzeće objekte. postrojenjima i uređajima koja nisu preuzela javna vodoprivredna preduzeća iz člana 13. postrojenja. ovog člana. 48/94 i 54/96). U Zakonu o vodama ("Službeni glasnik RS". kao i zaposlenih u preduzećima. 101/2005 od 21.11. elaborat koji služi kao osnova za preuzimanje objekata. vršiti prodaju ili zapošljavati nove radnike. postrojenja. godine. Zakona o izmenama zakona kojima su određene novčane kazne za privredne prestupe i prekršaje Zakon je objavljen u "Službenom glasniku RS". 67/93. br. korišćenja i održavanja tih objekata. ovog člana. Član 45. Član 14. ovog člana ne mogu otuđiti ili opteretiti imovinu. Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije". . decembra 1996. koju će obrazovati ministar nadležan za poslove vodoprivrede. Javno vodoprivredno preduzeće preuzimanjem objekata iz stava 1. ovog zakona. Posebna komisija. do 31. Preduzeća. ovog člana dužna su da u roku od šest meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona prenesu te objekte na javno vodoprivredno preduzeće. 46/91. godine. Javno vodoprivredno preduzeće "Sava" i Javno vodoprivredno preduzeće "Morava" suprotno stavu 3. u članu 117. odnosno drugih pravnim licima iz stava 1 ovog člana.

000 novih dinara" zamenjuju se rečima: "od 10. reči: "od 100 do 1.dr. Zakona o vodama Zakon je objavljen u "Službenom glasniku RS". reči: "od 1.000 do 1.000 novih dinara" zamenjuju se rečima: "od 10.000 dinara". stav 1. 53/93 . U članu 119. U članu 124. do 96.000 novih dinara" zamenjuju se rečima: "od 90. 67/93 . 48/94 .000 do 50.000 do 50.000 do 10. 54/96 i 101/05 . 99.2010. Član 227. U stavu 3. zakon.dr.5.000 novih dinara" zamenjuju se rečima: "od 10.000 do 50. 30/2010 od 7. br. godine.dr. zakon.000 do 150.000 dinara".stav 1.000 novih dinara" zamenjuju se rečima: "od 200. stav 1. do 107. osim odredaba čl. br.000 do 50.000 do 50.000 dinara". Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje da važi Zakon o vodama ("Službeni glasnik RS". 46/91.000 dinara". U stavu 2.000 novih dinara" zamenjuju se rečima: "od 10. U članu 118.000 do 3.000 novih dinara" zamenjuju se rečima: "od 10.000 novih dinara" zamenjuju se rečima: "od 100. reči: "od 100 do 1. zakon). Odredbe čl. reči: "od 1. reči: "od 100 do 1.000. zakon.000 dinara". reči: "od 100 do 1. U stavu 2. godine.000 do 10.000 dinara". Zakona prestaju da važe 1. 81. reči: "od 100 do 1.dr.000.000 dinara". Član 227.000 do 200. januara 2011. reči: "od 50. U stavu 2. .000 dinara".

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful