Zakon o vodama

Zakon je objavljen u "Službenom glasniku RS", br. 46/91, 53/93 i 54/96. Vidi: čl. 45. Zakona - 53/93-2467. Vidi: čl. 2. Zakona - 67/93-3111. Vidi: čl. 34. Zakona - 48/94-1497. Vidi: čl. 45. Zakona - 101/2005-28. Prestao da važi osim odredaba čl. 81. do 96. - vidi: čl. 227. Zakona - 30/2010-80.

I. OPŠTE ODREDBE
Član 1.
Ovim zakonom uređuje se zaštita voda, zaštita od štetnog dejstva voda, korišćenje i upravljanje vodama, kao dobrima od opšteg interesa, uslovi i način obavljanja vodoprivredne delatnosti, organizovanje i finansiranje vodoprivredne delatnosti i nadzor nad sprovođenjem odredaba ovog zakona. Odredbe ovog zakona odnose se na sve površinske i podzemne vode, uključujući vodu za piće, termalnu i mineralnu vodu. Odredbe ovog zakona odnose se i na granične i državnom granicom presečene vodotoke i međurepubličke vode u granicama Republike Srbije, ako posebnim zakonom nije drugačije propisano.

Član 2.
Vode se mogu koristiti na način kojim se ne ugrožavaju prirodna svojstva vode, ne dovodi u opasnost život i zdravlje ljudi, ne ugrožava biljni i životinjski svet, prirodne vrednosti i nepokretna kulturna dobra. Vodu prirodnih vodotoka, prirodnih jezera, prirodnih izvora, javnih bunara i javnih česmi mogu koristiti svi, pod jednakim uslovima za zadovoljavanje životnih potreba

Član 3.
Vodoprivrednom delatnošću, u smislu ovog zakona, smatra se uređenje voda i vodotoka, zaštita od štetnog dejstva voda, zaštita voda od zagađivanja i obezbeđivanje vode za korišćenje.

Član 4.
Vodoprivrednim objektima u smislu ovog zakona smatraju se: 1) objekti za zaštitu od štetnog dejstva voda sa vodoprivrednim uređajima i opremom: nasipi, regulacione građevine, retencije, brane, akumulacije, odvojeni kanali, drenažni bunari, ustave, crpne stanice i objekti za zaštitu od erozija i bujica;

2) objekti za korišćenje voda: akumulacije, vodozahvati, crpne stanice, rezervoari za vodosnabdevanje, magistralni cevovodi ili kanali sa objektima, postrojenja za pripremu pitke vode i brodske prevodnice; 3) objekti za zaštitu voda: glavni kolektor za dovođenje otpadnih voda do uređaja za prečišćavanje otpadnih voda, uređaji za prečišćavanje otpadnih voda i objekti za odvođenje prečišćenih voda; 4) hidromelioracioni objekti sa vodoprivrednim uređajima i opremom: objekti za navodnjavanje i objekti za odvodnjavanje.

Član 5.
Pojedini izrazi, upotrebljeni u ovom zakonu, imaju sledeće značenje: 1) vodno područje je područje koje obuhvata jedan ili više slivova ili njihovih delova koji čine prirodnu hidrografsku celini; 2) melioraciono područje je deo vodnog područja koje obuhvata jedan ili više slivova unutrašnjih voda za koje se jedinstveno uređuje odvodnjavanje suvišnih voda ili dovođenje voda za navodnjavanje; 3) vodna zadruga je oblik organizovanja korisnika voda na određenom području radi korišćenja voda u privredne svrhe; 4) vodni režim je kvalitativno i kvantitativno stanje voda na određenom području i u određenom vremenu; 5) vodoprivredni bilans je kvantitativni i kvalitativni odnos raspoloživih i potrebnih količina površinskih i podzemnih voda u određenom periodu i na određenom području; 6) izvorište je prostor na kome se zahvata voda radi javnog snabdevanja stanovništva (izvor, bunar, deo reke ili jezera, akumulacija ili njen deo); 7) javno snabdevanje stanovništva vodom za piće je snabdevanje vodom više od pet domaćinstava, odnosno više od 20 stanovnika, snabdevanje objekata preduzeća vodom, kao i građana koji samostalno obavljaju delatnosti proizvodnje i prometa životnih namirnica i snabdevanje vodom javnih objekata (škole, domovi kulture, autobuske i železničke stanice i dr.); 8) garantovani minimum je proticaj koji se nizvodno od vodozahvata mora obezbediti u vodotoku; 9) korito za malu vodu je udubljenje kroz koje teku vode vodotoka pri niskim i srednjim vodama, odnosno koje je redovno pokriveno vodama jezera; 10) korito za veliku vodu je prostor preko kojeg teče velika voda vodotoka ili su pokrivena vodama jezera pri visokim vodostajima do verovatnoće pojave jednom u 50 godina; 11) obala je pojas zemljišta koji se proteže neposredno uz korito za veliku vodu vodotoka ili jezera, odnosno akumulacije, a obala u području zaštićenom od poplava je pojas zemljišta širine 50 metara računajući od unutrašnje nožice nasipa prema branjenom području; 12) inundaciono područje je pojas zemljišta između korita za malu vodu i spoljne nožice nasipa, odnosno pojas zemljišta između korita za malu vodu i poplavne linije na području na kojem nisu izgrađeni objekti za zaštitu od štetnog dejstva voda; 13) vodno zemljište je korito i obale vodotoka, jezera i akumulacije; 14) zemljište ugroženo od erozije je zemljište na kome usled dejstva vode nastaju pojave opiranja, brazdanja, podrivanja i klizanja, kao i zemljište podložno ovim uticajima; 15) regionalni sistem za snabdevanje vodom je sistem koji snabdeva vodom dve ili više opština;

16) javni vodovod je sistem za snabdevanje vodom za piće koji ima uređeno i zaštićeno izvorište, kaptažu, rezervoar i vodovodnu mrežu; 17) seoski vodovod je sistem za snabdevanje vodom za piće seoskog naselja koji ima uređeno i zaštićeno izvorište, kaptažu, uređaj za pripremu vode, rezervoar i razvodnu mrežu a kojim ne upravlja javno komunalno preduzeće, odnosno drugo preduzeće; 18) prijemnikom se smatra prirodni i veštački vodotok, jezero i podzemne vode.

II. VODNA PODRUČJA
Član 6.
Radi obezbeđivanja zaštite voda, zaštite od štetnog dejstva voda, uređenja, korišćenja i upravljanja vodama na teritoriji Republike Srbije, obrazuju se vodna područja i to: 1) Vodno područje Dunava koje obuhvata delove slivova Dunava, Tise i Timoka i slivove Mlave i Peka; 2) Vodno područje Save koje obuhvata delove slivova Save i Drine i sliv Kolubare; 3) Vodno područje Morave koje obuhvata sliv Velike Morave i delove slivova Južne Morave, Zapadne Morave, Pčinje, Dragovištice, Lepenca, Belog Drima, Ibra, Čajlanske i Crnog Kamena. Granice vodnih područja iz stava 1. ovog člana utvrđuje Vlada Republike Srbije (u daljem tekstu: Vlada). Teritorija Republike Srbije predstavlja jedinstven vodoprivredni prostor.

Član 7.
Melioraciono područje kao deo vodnog područja obuhvata poljoprivredno, šumsko i građevinsko zemljište, zemljište pod saobraćajnicama i drugo zemljište za koje se sistemima za odvodnjavanje neposredno ili posredno omogućava brže i pogodnije oticanje suvišne vode, sa kojeg dotiče voda na zemljište koje se sistemima za odvodnjavanje štiti od suvišne vode i za koje se dovodi voda za navodnjavanje. Melioraciono područje i njegove granice određuje ministarstvo nadležno za poslove vodoprivrede.

III. VODNI REŽIM
Član 8.
Vodni režim održava se i unapređuje uređivanjem i održavanjem vodotoka, izgradnjom i održavanjem vodoprivrednih objekata i primenom mera za zaštitu od štetnog dejstva voda, korišćenje voda za zaštitu voda od zagađivanja, a u skladu sa vodoprivrednom osnovom, odnosno vodoprivrednim uslovima, vodoprivrednim saglasnostima i vodoprivrednim dozvolama.

1. Vodoprivredna osnova Član 9.

Vodoprivredna osnova je dugoročni plan za održavanje i razvoj vodnog režima na teritoriji Republike Srbije, na jednom ili više vodnih područja ili delu vodnog područja. Vodoprivredna osnova sadrži naročito: postojeće stanje vodnog režima i vodoprivrednih objekata na određenom području, uslove za održavanje i razvoj vodnog režima kojima se obezbeđuju najpovoljnija i najcelishodnija tehnička, ekonomska i ekološka rešenja za jedinstveno upravljanje vodama, zaštitu od štetnog dejstva voda, zaštitu voda i korišćenje voda. Po isteku vremena od 10 godina od dana donošenja vodoprivredne osnove preispitaće se rešenja utvrđena vodoprivrednom osnovom. Vodoprivredna osnova vodnog područja i dela vodnog područja mora biti u skladu sa vodoprivrednom osnovom Republike Srbije. Vodoprivredne osnove iz stava 1. ovog člana, prostorni i urbanistički planovi moraju biti međusobno usklađeni.

Član 10.
Vodoprivrednu osnovu Republike Srbije i vodoprivrednu osnovu vodnih područja iz člana 6. ovog zakona donosi Vlada. Vodoprivrednu osnovu dela vodnog područja donosi ministarstvo nadležno za poslove vodoprivrede. Vodoprivrednu osnovu Republike Srbije priprema ministarstvo nadležno za poslove vodoprivrede. Vodoprivrednu osnovu vodnog područja i dela vodnog područja priprema javno vodoprivredno preduzeće.

2. Vodoprivredni bilans i plan za upravljanje vodnim režimom Član 11.
Vodoprivredni bilans služi za praćenje raspoloživih količina voda po kvalitetu i kvantitetu za srednjoročno i dugoročno planiranje. Vodoprivredni bilans se izrađuje za teritoriju Republike Srbije, po vodnim područjima i njihovim delovima na propisan način. Ministar nadležan za poslove vodoprivrede (u daljem tekstu: ministar vodoprivrede) donosi bliži propis o sadržini i načinu izrade vodoprivrednog bilansa.

Član 12.
Radi zaštite voda, zaštite od štetnog dejstva voda i usklađene upotrebe voda, donosi se plan za upravljanje vodnim režimom. Plan za upravljanje vodnim režimom se izrađuje za teritoriju Republike Srbije i vodno područje. Planom iz stava 1 ovog člana utvrđuju se mere za upravljanje vodnim režimom.

Član 13.
Vodoprivredni bilans za teritoriju Republike Srbije i vodno područje i plan za upravljanje vodnim režimom za teritoriju Republike Srbije, donosi Vlada.

nameni i veličini objekta. a po potrebi i prethodne studije i idejna rešenja kojima se bliže sagledava uticaj objekta na vodni režim. ovog člana za koje nije potrebno pribavljanje vodoprivrednih uslova. termoelektrane i rudnike. U postupku pripreme tehničke dokumentacije za izgradnju novih i rekonstrukciju postojećih objekata i za izvođenje drugih radova koji mogu uticati na promene u vodnom režimu. luke i .Vodoprivredni bilans za deo vodnog područja i plan za upravljanje vodnim režimom za vodno područje donosi ministarstvo nadležno za poslove vodoprivrede. Vodoprivrednim uslovima se može propisati obaveza da se ispuštanje vode vrši uzvodno od mesta zahvatanja vode istog korisnika. Vodoprivredni uslovi su potrebni za izgradnju. 4) zahvat i dovođenje voda za industrijske objekte iz površinskih i podzemnih voda. + Sudska praksa Član 15. manjih poslovnih objekata i drugih objekata koji se grade u skladu sa odgovarajućim urbanističkim. Vodoprivredni uslovi Član 14. investitor je dužan da pribavi vodoprivredne uslove. odnosno rekonstrukciju objekata i izvođenje drugih radova i to: 1) brane i akumulacije. Uz zahtev za izdavanje vodoprivrednih uslova: investitor podnosi i osnovne podatke o lokaciji. ovog člana za građenje stambenih. odnosno prostornim planom i ako se priključuju na javni vodovod i kanalizaciju i bunare za snabdevanje vodom za piće jednog domaćinstva. 5) industrijske objekte čije se otpadne vode ispuštaju u površinske i podzemne vode ili javnu kanalizaciju. 3) hidroelektrane. 6) postrojenja za prečišćavanje i objekti za odvođenje i ispuštanje otpadnih voda. 2) sisteme za snabdevanje vodom. nije potrebno pribavljanje vodoprivrednih uslova. Izuzetno od odredbe stava 1. železnice i mostove na njima. Vodoprivredni bilans za vodno područje i njegove delove i plan za upravljanje vodnim režimom za vodno područje priprema javno vodoprivredno preduzeće. Ministarstvo nadležno za poslove vodoprivrede odrediće poslovne i druge objekte iz stava 2. 7) magistralne i regionalne puteve. aerodrome. Preduzeća i druga pravna lica koja zahvataju ili ispuštaju vodu dužna su da dostave javnom vodoprivrednom preduzeću podatke o potrošnji i količinama zahvaćenih i ispuštenih voda radi izrade vodoprivrednog bilansa. prevodnice. priprema ministarstvo nadležno za poslove vodoprivrede. Vodoprivredni bilans i plan za upravljanje vodnim režimom za teritoriju Republike Srbije. + Sudska praksa 3.

14) zahvat i dovođenje vode za objekte. ovog člana izdaje opštinski organ uprave nadležan za poslove vodoprivrede. 11. 10) magistralne naftovode.pristaništa. 17) ribnjake. i 4. 12. Vodoprivredne uslove iz stava 1. ovog člana investitor je dužan da pribavi mišljenje Republičkog hidrometeorološkog zavoda. 22. 23. do 10. povremeno ili trajno da prouzrokuju promene u vodnom režimu ili na koje može da utiče vodni režim. šljunka. + Sudska praksa 4. 9) uređenje vodotoka i izgradnju zaštitnih vodoprivrednih objekata. 18. 21) promenu katastarske kulture zemljišta na erozivnom području. tač. 20. 23) skladištenje na obalama materija koje mogu zagaditi vodu. kamena i drugog materijala iz korita vodotoka. 17. 13. 1. Pre izdavanja vodoprivrednih uslova za objekte i radove iz st. napuštenih korita i s obala prirodnih vodotoka. 26) vodenice i objekte na splavovima. 15. prirodnih i veštačkih akumulacija i na područjima ugroženim od erozije. sprudova. 27) ostale objekte koji mogu privremeno. 2. izuzev industrijskih. i 26. 15) objekte. 25) objekte. ovog člana izdaje javno vodoprivredno preduzeće. i 24. tač. ovog člana izdaje ministarstvo nadležno za poslove vodoprivrede. 19) izgradnju ili zatrpavanje bušenih i reni bunara i drugih bušotina za potrebe rudarskih i geoloških područja. 11) vađenje peska. iz površinskih i podzemnih voda. 14. 12) ispiranje akumulacionih jezera ili čišćenje nataloženog nanosa iz akumulacionog jezera. izuzev industrijskih. osim za atmosferske vode koje nisu zagađene i vode iz domaćinstva. Vodoprivredne uslove iz stava 1. 19. čije se otpadne vode ispuštaju u javnu kanalizaciju. 16) veštačko obogaćivanje podzemnih izdana. gasovode i produktovode. izuzev industrijskih. ovog člana i mišljenje javnog vodoprivrednog preduzeća. Vodoprivredna saglasnost . 21. čije se otpadne vode ispuštaju u površinske i podzemne vode. 13) sisteme za odvodnjavanje i navodnjavanje. 8) industrijske i komunalne deponije. 16. Vodoprivredne uslove iz stava 1. 24) podzemna i nadzemna skladišta za naftu i njene derivate i druge opasne materije. tač. 18) seoske vodovode. i 27. a za objekte i radove iz stava 2. 20) sađenje drveća i žbunastog bilja i njihovu seču u koritu za veliku vodu i na obali. 22) navodnjavanje poljoprivrednog zemljišta otpadnim vodama. 25.

+ 3) povećanje količine zahvaćenih i ispuštenih voda. ovog člana ministarstva nadležnog za geološke poslove. urađena u skladu sa vodoprivrednim uslovima. Vodoprivrednom saglasnošću se utvrđuje da je tehnička dokumentacija za objekte i radove. 22. 1. tač. 18. Sudska praksa Član 19. 14. 14. izuzev objekata i radova iz člana 14. 4. 23. izmenjene prirode i kvaliteta ispuštenih voda. + Sudska praksa 5. 2) ispuštanje voda i drugih materija u prirodne i veštačke vodotoke. ovog člana opštinskog organa uprave nadležnog za poslove zdravlja i zaštitu životne sredine. . Vodoprivredna dozvola je potrebna za: 1) korišćenje i upotrebu voda iz prirodnih i veštačkih vodotoka. a za radove iz stava 1. odnosno javno vodoprivredno preduzeće za objekte i radove za koje su izdali vodoprivredne uslove. stav 1. i 16. Za objekte i radove iz člana 15. jezera. (akumulacija za vodosnabdevanje) 2. tač. Vodoprivredna dozvola se izdaje na određeno vreme a najduže za period od 10 godina. Ako se izgradnjom objekta ili izvođenjem radova ne otpočne u roku od dve godine vodoprivredna saglasnost prestaje da važi. + Sudska praksa Član 17. + Sudska praksa Član 20. odnosno javno vodoprivredno preduzeće za objekte i radove za koje su izdali vodoprivrednu saglasnost. 8. 16. 6. Vodoprivrednom dozvolom se utvrđuje način i uslovi za upotrebu i korišćenje voda i ispuštanje voda. Pravo stečeno na osnovu vodoprivredne dozvole ne može se preneti na drugog korisnika bez saglasnosti organa. može se izdati po prethodno pribavljenoj vodoprivrednoj saglasnosti. stav 2. i 19. Vodoprivrednu dozvolu izdaje organ. jezera i podzemnih voda. ovog zakona potrebna je i saglasnost ministarstva nadležnog za poslove zdravlja i zaštite životne sredine. za objekte i radove koji se odnose na podzemne vode iz stava 1. Odobrenje za izgradnju novih i rekonstrukciju postojećih objekata i postrojenja i izvođenje drugih radova. tač. 3. Vodoprivredna dozvola Član 18. odnosno javnog vodoprivrednog preduzeća koje je izdalo vodoprivrednu dozvolu. Vodoprivrednu saglasnost izdaje organ. 7. podzemne vode i javnu kanalizaciju.Član 16. 5. i 24. ovog zakona.

Pravo stečeno na osnovu vodoprivredne dozvole prestaje: 1) istekom roka trajanja dozvole. na propisani način. ovog člana izdaje organ. Organ. gasovoda i produktovoda. Vodoprivredni uslovi. sađenje drveća i žbunastog bilja u koritu za veliku vodu i na obali. stav 2. . 2) ako se korisnik odrekne prava iz dozvole. + Sudska praksa 6. Član 24. Član 21. ovog člana donosi organ odnosno javno vodoprivredno preduzeće koje je izdalo vodoprivrednu dozvolu. Potvrdu iz stava 2. i 3. odnosno javno vodoprivredno preduzeće koje je izdalo vodoprivrednu saglasnost. 2. Član 25. magistralnih i regionalnih puteva. Odobrenje za upotrebu objekata i postrojenja može se izdati ako je prethodno za njih izdata vodoprivredna dozvola. ovog člana odobrenje za upotrebu objekata i to za regulaciju vodotoka. tač. vodoprivredne dozvole i potvrdu iz člana 21. dalekovoda. odnosno javno vodoprivredno preduzeće dužni su da sve izdate vodoprivredne saglasnosti. može se izdati po prethodno pribavljenoj potvrdi o ispunjenosti uslova iz vodoprivredne saglasnosti. Uz zahtev za izdavanje vodoprivredne saglasnosti i vodoprivredne dozvole prilaže se tehnička dokumentacija propisane sadržine. izgradnju nasipa. železnica. Ostale odredbe o vodnom režimu Član 22. Ministar vodoprivrede donosi bliži propis o sadržini tehničke dokumentacije koja se prilaže uz zahtev za izdavanje vodoprivredne saglasnosti i vodoprivredne dozvole. mostova. Ministar vodoprivrede donosi bliži propis o obrascu i načinu vođenja vodne knjige. Izuzetno od odredbe stava 1. Član 23. Opštinski organ uprave nadležan za poslove vodoprivrede i javno vodoprivredno preduzeće dužni su da sve izdate vodoprivredne saglasnosti i vodoprivredne dozvole i potvrdu iz člana 21. vodoprivredna saglasnost i vodoprivredna dozvola izdaju se u skladu sa vodoprivrednom osnovom. Rešenje o utvrđivanju prestanka prava iz stava 1. stav 2. ovog zakona dostave ministarstvu nadležnom za poslove vodoprivrede. ovog zakona registruje u vodnoj knjizi. 3) kad se pravo ne vrši bez opravdanih razloga duže od dve godine. podzemnih i nadzemnih skladišta za naftu i njene derivate i druge opasne materije. magistralnih naftovoda.

Operativni plan za odbranu od poplava donosi ministarstvo nadležno za poslove vodoprivrede. kao i kriterijume za proglašavanje redovne i vanredne odbrane od poplava. IV. novembra tekuće godine za narednu godinu. Ministar vodoprivrede i ministar nadležan za poslove zdravlja i zaštite životne sredine (u daljem tekstu: ministar zdravlja i zaštite životne sredine) donose bliži propis o sadržini i načinu vođenja katastra zagađivača voda. . obaveštavanja i druge podatke.Radi obezbeđenja podataka za zaštitu voda i zaštitu od štetnog dejstva voda. na propisan način. odgovornosti i ovlašćenja u pogledu preduzimanja pojedinih radnji. Član 29. Planovi iz stava 1. Opšti plan za odbranu od poplava sadrži mere koje se moraju preduzeti preventivno i u periodu nailaska velikih voda (spoljnih i unutrašnjih voda). stav 1. Zaštita od štetnog dejstva voda obuhvata radove i mere za zaštitu od poplava i leda. Član 30. ovog člana i plan zaštite od elementarnih nepogoda usklađuju se međusobno. Opšti plan za odbranu od poplava donosi Vlada za period od pet godina. Operativni plan odbrane od poplava se donosi za period od jedne godine. Ministar vodoprivrede donosi bliži propis o sadržini i načinu vođenja katastra vodoprivrednih objekata i bujičnih tokova. prognozu pojava. Mere i radovi za odbranu od poplava na određenom području utvrđuju se opštim i operativnim planom za odbranu od poplava. potrebna sredstva. Zaštita od štetnog dejstva voda Član 26. Planovi iz člana 27. VODOPRIVREDNA DELATNOST 1. nazive preduzeća i organizacija koja vrše odbranu i imena odgovornih lica. ovog člana su javne knjige. Član 27. način osmatranja i evidentiranja hidroloških i drugih podataka. Član 28. ovog zakona donose se za vodotoke na kojima postoje objekti za zaštitu od štetnog dejstva voda. zaštitu od erozije i bujica i otklanjanje posledica od takvog dejstva voda. vodoprivrednih objekata i bujičnih tokova. Operativni plan odbrane od poplava sadrži nazive sektora i deonica. javno vodoprivredno preduzeće vodi katastre zagađivača voda. a najkasnije do 30. Katastri iz stava 1. dužnosti.

dužna su preduzimati preduzeća koja te objekte i postrojenja grade ili održavaju i iskorišćavaju u skladu sa planovima iz stava 1. mobilizacija građana i njihovih sredstava. Član 32. Član 35. ovog zakona preduzeće se i sledeće mere: evakuacija stanovništva. i 29. Preduzeća i druga pravna lica koja koriste akumulacione i retencione basene. plovni i drugi objekti i postrojenja. Član 31. određuje ministarstvo nadležno za poslove vodoprivrede. a u slučajevima koji nisu predviđeni planovima za odbranu od poplava takvu odluku donose nadležni organi civilne zaštite. ovog člana dužna su da redovno dostavljaju ministarstvu nadležnom za poslove vodoprivrede. prelazi. Član 36. mere i radove za zaštitu od poplava propisuje skupština opštine. Odluku o probijanju nasipa i usmerenom plavljenju u slučajevima koji su predviđeni planovima iz čl. može na ugroženom području zabraniti drumski. U slučaju proglašenja vanrednog stanja odbrane od poplava pored mera predviđenih planovima iz čl. Član 33. Mere iz stava 1. odnosno odgovarajuće operativno telo određeno planom iz člana 29. radi sprovođenja mera i spasavanja lica i imovine. Veličinu zapremine. ovog člana. preduzeće se mere za razbijanje i otklanjanje leda prema planovima iz čl. u meri koja odgovara veličini i drugim tehničkim osobinama ovih objekata. dužna su da ove objekte održavaju i iskorišćavaju na način kojim se obezbeđuje prihvatanje poplavnih talasa. odnosno visinu slobodnog prostora koji se mora u akumulaciji održavati za prihvatanje poplavnih talasa u pojedinim periodima kao i pogonske uslove za ispuštanje vode iz akumulacije. Ako se zbog nagomilavanja leda stvore ledene pregrade koje mogu prouzrokovati poplave ili ako zbog pokretanja leda u rekama može doći do oštećenja objekata za zaštitu od štetnog dejstva voda i drugih objekata. ovog zakona. ovog člana da bi se zaštitili od oštećenja mostovi. a mogu biti ugrožena od poplava. železnički ili rečni saobraćaj. 28. odnosno područje ugroženo poplavama. Republičkom hidrometeorološkom zavodu i glavnom rukovodiocu za odbranu od poplava. vodoprivredni. 28. Planove za odbranu od poplava donose i preduzeća i druga pravna lica čija je imovina. U slučaju opasnosti od poplava ministar vodoprivrede u sporazumu sa ministrom nadležnim za poslove saobraćaja. ovog zakona.Za područja koja nisu obuhvaćena planovima iz stava 1. i 29. 28. podatke o stanju i stepenu napunjenosti akumulacionih basena. ovog zakona donosi glavni rukovodilac odbrane od poplava. Član 34. i 29. Preduzeća i druga pravna lica iz stava 1. . ovog člana i naređenjima rukovodioca za odbranu od poplava. ljudstva i sredstava preduzeća i drugih pravnih lica.

Voda se mora koristiti racionalno i ekonomično. zabrane ili ograničenja vađenja peska. Korišćenje voda za snabdevanje stanovništva vodom za piće. izvođač radova. bez vodoprivredne saglasnosti. zatravljivanje. za industrije koje traže visokokvalitetnu vodu (prehrambena. Osnova iz stava 3. Sastavni deo nasipa za odbranu od poplave čine zaštitni pojas sa šumom i zaštitnim zelenilom (zaštitne šume) u inundacionom području u širini od 50 metara pored nasipa. U cilju sprečavanja dejstva erozije i bujica sopstvenici. puteva i vodoprivrednih objekata. odnosno preduzeće ili drugo pravno lice koje iskorišćava objekte i druga dobra od opšteg interesa. odnosno korisnici zemljišta dužni su da grade i održavaju zaštitne objekte (pregrade. Radi sprečavanja štete od erozije skupština opštine na erozivnom području propisuje protiverozivne mere uz prethodno pribavljeno mišljenje javnog vodoprivrednog preduzeća. stvaranja brazdi i jaruga.). ustave. Korišćenje voda Član 40. staza. . Vodno zemljište se može koristiti. Na zemljištima ugroženim od erozije skupština opštine utvrdiće erozivno područje. dužni su da u najkraćem mogućem roku zaštite vegetacijom ili na drugi pogodan način dovedu zemljište i objekte u prvobitno stanje. Gazdovanje zaštitnim šumama sprovodi javno vodoprivredno preduzeće u skladu sa posebnom šumskom osnovom. šljunka. šuma.) i malih potrošača. sanitarne i komunalne potrebe. lekova i dr. Ako je na erozivnom području zbog iskorišćavanja zemljišta. Član 37.Zemljište između nasipa za odbranu od poplava i korita (inundaciono područje) vodotoka i na zaštićenoj strani iza nasipa u širini od 50 metara može se koristiti na način kojim se ne ugrožava sprovođenje odbrane od poplava a u skladu sa planom odbrane od poplava. izvode zaštitne radove (pošumljavanje. U cilju obezbeđenja potreba u vodi za snabdevanje stanovništva. ovog člana mora biti usklađena sa planom odbrane od poplava. 2. način korišćenja poljoprivrednog zemljišta i dr. rekonstrukcije i izgradnje građevinskih i drugih investicionih objekata došlo do oštećenja površina zemljišta i zbog toga veće izloženosti eroziji. sanitarne potrebe i napajanje stoke ima prvenstvo nad korišćenjem voda za ostale namene.).) i sprovode mere zaštite (zabrana ili ograničenje seče drveća. napajanje stoke. U plavnim zonama mogu se graditi objekti u skladu sa prostornim odnosno urbanističkim članovima kojima se određuje zemljište koje je ugroženo od poplava i uslovi gradnje na tom zemljištu. livada i oranica. podzemne vode sa kvalitetom podobnim za piće i vode sa izvora po pravilu se imaju koristiti samo za podmirenje navedenih potreba. kamena i radi izvođenja radova. Član 39. Član 38. kao pašnjak. retencije i sl. terasiranje. oštećenja izvora. čišćenje korita i sl.

bioloških. bakterioloških. javnim bunarima i javnim česmama upravlja opština. ovog člana. + Sudska praksa Član 42. U cilju korišćenja vode za potrebe vodosnabdevanja i rekreacije vrši se sistematsko ispitivanje kvaliteta vode na vodozahvatima (zona neposredne zaštite) i javnim kupalištima. Vode koje su vodoprivrednom osnovom ili na drugi način određene za piće ne mogu se koristiti za druge svrhe na način koji bi nepovoljno uticao na potrebnu količinu i svojstva vode. Voda koja služi ili je namenjena za piće ili za proizvodnju i preradu životnih namirnica i sanitarno higijenske i rekreativne potrebe i mineralna voda koja služi za piće ne sme sadržavati materije škodljive za zdravlje iznad propisanih granica a u pogledu fizičkih. Član 44. . Izvorišta iz stava 1. hemijskih. ovog člana i njegove granice određuje Vlada. Voda koja je namenjena za navodnjavanje poljoprivrednih kultura mora biti propisanog kvaliteta. donose bliži propis o kvalitetu vode koja se koristi za navodnjavanje poljoprivrednih kultura i vodosnabdevanje ribnjaka. Izvorišta od posebnog značaja služe za regionalno snabdevanje vodom. za sanitarno higijenske i rekreativne potrebe. Sistematsko ispitivanje iz stava 2 . ovog člana vrši se prema programu koji donosi Vlada. za izvorišta i druge objekte vodosnabdevanja određuju se vodoprivrednom osnovom i prostornim planom. Ministar zdravlja i zaštite životne sredine donosi bliži propis o kvalitetu vode koja služi ili je namenjena za piće ili proizvodnju ili preradu životnih namirnica.Prilikom svakog zahvatanja površinskih voda mora se nizvodno od zahvata obezbediti garantovani minimum. Član 43. Sistematsko ispitivanje iz stava 1. Područja na kojima se nalaze izvorišta koja se po količini i kvalitetu mogu koristiti ili se koriste za snabdevanje vodom za piće moraju biti zaštićena od namernog ili slučajnog zagađivanja i drugih uticaja koji mogu nepovoljno delovati na izdašnost izvorišta i na zdravstvenu ispravnost vode. ovog člana vrši organizacija koja je posebnim propisom ovlašćena za obavljanje tih poslova. Član 41. Mere zaštite iz stava 1. Način iskorišćavanja i održavanja seoskih vodovoda vrši se u skladu sa opštim uslovima koje propisuje skupština opštine. virusoloških i radioloških svojstava mora odgovarati propisanim uslovima. Ministar nadležan za poslove poljoprivrede (u daljem tekstu: ministar poljoprivrede) i ministar zdravlja i zaštite životne sredine. izvorima. Prirodnim jezerima. ako posebnim zakonom nije drugačije propisano. Ministar vodoprivrede donosi bliži propis o načinu određivanja garantovanog minimuma.

Član 48. Ministar zdravlja i zaštite životne sredine donosi bliži propis iz stava 7. Uža zona zaštite obuhvata površinu akumulacionog jezera na najvišem nivou vode. Član 50. Javno vodoprivredno preduzeće. Komunalna i druga preduzeća kao i druga pravna lica koja koriste vode. uža zona zaštite i zona neposredne zaštite. odnosno drugo preduzeće privremeno će ograničiti ili uskratiti korišćenje vode ukoliko zbog rekonstrukcije i kvarova na objektima i postrojenjima. da mere i registruju količinu zahvaćene vode i da podatke o tome dostavljaju javnom vodoprivrednom preduzeću. Član 47.Član 45. u skladu sa prioritetima za korišćenje vode utvrđenim ovim zakonom i vodoprivrednom osnovom. u skladu s namenom tih zona i propisanim merama zaštite. Član 49. U područjima iz stava 1. ovog zakona su pod posebnom zaštitom. Radi zaštite. Područja na kojima se nalaze izvorišta iz člana 43. Rešenje o određivanju i održavanju zona i pojaseva sanitarne zaštite i ograničenja iz stava 1. korišćenja i upotrebe površinskih voda obavezno se prate kvantitativni parametri voda. ovog člana prati Republički hidrometeorološki zavod prema posebnom programu koji donosi Vlada. dužna su da postave uređaje za merenje. ovog člana. Područje uže zone zaštite i zone neposredne zaštite sa režimima organizacije. . uređenja i korišćenja prostora u užoj i široj zoni zaštite utvrđuju se prostornim. Kvantitativne parametre iz stava 1. ovog člana donosi ministar zdravlja i zaštite životne sredine u skladu sa propisom o načinu određivanja i održavanja zona i pojaseva sanitarne zaštite. odnosno urbanističkim planovima u skladu sa hidrogeološkim i drugim svojstvima zemljišta. s obalnim pojasom u širini od oko 500 metara. nastupi nestašica vode u tolikoj meri da se ne mogu zadovoljiti sve potrebe. Zona neposredne zaštite nalazi se unutar uže zone zaštite. Za zone neposredne zaštite i uže zone zaštite koje su pod šumom. Šira zona zaštite obuhvata područje iz stava 1. Sanitarne i druge preventivne mere zaštite izvorišta odnose se na sve tri zone zaštite područja izvorišta. ovog člana ustanovljavaju se tri zone zaštite i to: šira zona zaštite. opštom i posebnom šumskom osnovom određuju se posebni uslovi i način gazdovanja šumama i šumskim zamljištem. Član 46. ovog člana.

Ako se pronađene vode iz stava 1. Zaštita voda Član 53. mere za prečišćavanje zagađenih voda. odnosno drugo pravno lice kome to poveri ministarstvo nadležno za geološke poslove. mere za sprečavanje i odlaganje otpadnih i drugih materija na područjima na kojima to može uticati na pogoršanje kvaliteta voda. Ako se prilikom bušenja i istražnih radova u rudarstvu ili prilikom izvođenja rudarskih i drugih radova naiđe na podzemne vodonosne slojeve. ovog člana su javni i mogu se koristiti bez naknade. organičavanjem i sprečavanjem unošenja u vode opasnih i štetnih materija. Bunari i bušotine sa slobodnim isticanjem vode moraju biti opremljeni uređajima za regulisanje isticanja i zatvaranja i zaštitu voda od zagađivanja. Radi zaštite i korišćenja podzemnih voda obavezno se prati stanje nivoa i kvaliteta podzemnih voda prve freatske izdani. izuzev prve (freatske) izdani. zaštite zdravlja ljudi. ovog člana neće odmah iskorišćavati izvođač je dužan da o svom trošku zatvori bušotinu. preduzeće.Član 51. način sprovođenja interventnih mera u određenim slučajevima zagađivanja. prati Republički hidrometeorološki zavod. Stanje nivoa i kvaliteta podzemnih voda prve (freatske) izdani. dubljih izdani i dubokih podzemnih voda. Plan za zaštitu voda od zagađivanja donosi Vlada. životinjskog i biljnog sveta i zaštite životne sredine. Zaštita voda od zagađivanja sprovodi se u skladu sa planom za zaštitu voda od zagađivanja. Podaci iz stava 2. izvođač je dužan da odmah obavesti ministarstvo nadležno za poslove vodoprivrede i ministarstvo nadležno za geološke poslove i preduzme mere da ne dođe do zagađivanja podzemnih voda. Član 54. . Planom za zaštitu voda od zagađivanja utvrđuju se naročito: mere za sprečavanje ili ograničavanje unošenja u vide opasnih i štetnih materija. Član 52. kao i odgovornosti i ovlašćenja u vezi sa sprovođenjem zaštite. organizacije koje su dužne sprovoditi pojedine mere. Zaštita voda od zagađivanja sprovodi se radi omogućavanja neškodljivog i nesmetanog korišćenja voda. rokovi za smanjenje zagađivanja vode. Zaštita voda od zagađivanja sprovodi se zabranom. 3. a dubljih izdani i dubokih podzemnih voda. propisivanjem i preuzimanjem drugih mera sa očuvanje i poboljšanje kvaliteta voda. dužno je da podatke redovno dostavlja Republičkom hidrometeorološkom zavodu. Zaštita voda od zagađivanja sprovodi se kontrolom i zabranom rada brana i ustava na rekama koje remete u određenom periodu godine osnovne karakteristike vodotoka. Preduzeće ili drugo pravno lice koje prati nivo podzemnih voda prve izdani putem svojih kontrolnih (pijezometarskih) bunara.

2) unošenje čvrstih i tečnih materija koje mogu zagaditi vodu ili mogu izazvati zamuljivanje. Član 58. odnosno njihovih delova prema kvalitetu vode koji treba da se održi. Vlada donosi bliži propis o klasifikaciji voda i kategorizaciji vodotoka. Klasifikacijom voda se vrši opšta podela voda u klase i određuju osnovni pokazatelji i granice njihovih dozvoljenih vrednosti za pojedine namene. + Sudska praksa Član 57. zaslanjivanje vode i taloženje nanosa. Član 56. Sistematsko ispitivanje kvaliteta voda vrši se prema programu koji donosi Vlada. U cilju zaštite voda zabranjeno je: 1) unošenje opasnih i štetih materija koje dovode do prekoračenja propisanih vrednosti. Ministar zdravlja i zaštite životne sredine donosi bliži propis o opasnim i štetnim materijama u vodama. 3) ispuštanje u javnu kanalizaciju otpadnih voda koje sadrže opasne i štetne materije iznad propisanih vrednosti ili koje mogu štetno delovati na mogućnost prečišćavanja voda iz kanalizacije ili koje mogu oštetiti kanalizaciju i postrojenje za prečišćavanje voda. ovog člana. Član 55. Republički hidrometeorološki zavod vrši sistematsko ispitivanje iz stava 1. Radi utvrđivanja upotrebljivosti vode za određene namene vrši se klasifikacija voda i kategorizacija vodotoka. na propisani način. 5) ostavljanje u koritu za veliku vodu prirodnih i veštačkih vodotoka i jezera materijala koji mogu zagaditi vode. odnosno postigne radi stvaranja uslova za život stanovništva i razvoj privrede. Kategorizacijom vodotoka se vrši razvrstavanje vodotoka i jezera. Republički hidrometeorološki zavod dostavlja izveštaj o stanju i promenama kvaliteta voda za . 4) korišćenje napuštenih bunara kao septičkih jama.Plan za zaštitu voda od zagađivanja priprema ministarstvo nadležno za poslove vodoprivrede i ministarstvo nadležno za poslove zdravlja i zaštitu životne sredine. Ministar vodoprivrede i ministar zdravlja i zaštite životne sredine donose bliži propis o načinu ispitivanja kvaliteta voda. Skupština opštine donosi bliži propis o sanitarno-tehničkim uslovima za ispuštanje otpadnih voda u javnu kanalizaciju. U cilju praćenja stanja zagađenosti voda vrši se sistematsko ispitivanje kvaliteta površinskih i podzemnih voda.

Ako dođe do neposredne opasnosti od zagađenja ili do zagađenja vodotoka ili jezera i podzemnih voda. Preduzeća i druga pravna lica iz stava 1. Preduzeća i druga pravna lica mogu da vrše određenu vrstu (fizičko-hemijskih. aprila tekuće godine za prethodnu godinu) ministarstvu nadležnom za poslove vodoprivrede. + Sudska praksa Član 60. kao i ispitivanja kvaliteta otpadnih voda ako ispunjavaju uslove u pogledu kadrova. ministarstvo nadležno za poslove zdravlja i zaštitu životne sredine i javno vodoprivredno preduzeće. Komunalna i druga preduzeća. Akt iz stava 3. . Republički hidrometeorološki zavod je dužan da odmah po saznanju o havarijskom zagađivanju voda obavesti o tome ministarstvo nadležno za poslove vodoprivrede. ministarstvu nadležnom za poslove zdravlja i zaštitu životne sredine i javnom vodoprivrednom preduzeću. Preduzeća i druga pravna lica koja imaju uređaje za prečišćavanje vode i merne uređaje dužna su ove uređaje održavati u ispravnom stanju i obezbediti njihovo redovno funkcionisanje i vode dnevnik rada uređaja za prečišćavanje voda. Republički hidrometeorološki zavod dužan je da omogući korišćenje podataka iz člana 57. hidrobioloških. kao i druga pravna lica koja ispuštaju otpadne vode u prijemnike i javnu kanalizaciju dužna su da postave uređaj za merenje. minimalnom broju ispitivanja. preduzeća i druga pravna lica iz člana 59. Republički hidrometeorološki zavod u slučaju havarijskih zagađenja voda dužan je da neprekidno prati kretanje talasa havarijskog zagađenja vode duž vodotoka i obaveštava nadležne organe i javno vodoprivredno preduzeće sve do trenutka nestanka havarijskog zagađenja. opreme. ovog zakona svim zainteresovanim naučnim i stručnim organizacijama. Ministar vodoprivrede i ministar zdravlja i zaštite životne sredine aktom određuju preduzeća i druga pravna lica koja ispunjavaju uslove iz stava 1. a obaveštenje o havarijskom zagađenju vode u toku istog dana. Ministar vodoprivrede i ministar zdravlja i zaštite životne sredine donose bliži propis o načinu i postupku za ispitivanje kvaliteta otpadnih voda.prethodnu godinu (do 30. ovog člana koja ispuštaju otpadne vode u prijemnike i javnu kanalizaciju dužna su da obezbede ispitivanje kvaliteta preko preduzeća i drugih pravnih lica koja su ovlašćena za vršenje ovih ispitivanja. da mere i registruju količine otpadnih voda i da podatke o tome dostave javnom vodoprivrednom preduzeću. mikrobioloških. Preduzeća i druga pravna lica iz stava 1. Član 61. ovog člana dužna su da rezultate ispitivanja dostave Republičkom hidrometeorološkom zavodu i javnom vodoprivrednom preduzeću jedanput mesečno. bakterioloških i radioloških) ispitivanja kvaliteta površinskih i podzemnih voda. ovog člana objavljuje se u "Službenom glasniku Republike Srbije". kao i sadržini izveštaja o utvrđenom kvalitetu otpadnih voda. ovog zakona dužna su da preduzmu potrebne mere za smanjenje zagađivanja. ovog člana. prostorija i druge propisane uslove. bez naknade. Član 59.

ovog člana. OGRANIČENjE PRAVA SOPSTVENIKA. Ograničenje prava Član 64. za potrebe izgradnje ili rekonstrukcije vodoprivrednih objekata. projektuju i obeležavaju zemljište ili vode. snimaju. ODNOSNO KORISNIKA 1. i 2. i 2. odnosno korisnik zemljišta i preduzeće koje izvodi radove.Ako preduzeća i druga pravna lica ne postupe u smislu stava 1. Član 62. ovog člana. rekonstrukciji i održavanju tih objekata. Preduzeća i druga pravna lica koja ispuštaju otpadnu vodu u prijemnike dužna su da vrše sanaciju i preduzimaju mere za smanjivanje i sprečavanje zagađivanja vode i planiraju sredstva i rokove za njihovo ostvarivanje. 1. 4) gazdujue šumama na inundacionom području tako da se ne prave smetnje prirodnom oticanju vode i leda. 3) dopusti slobodno oticanje vode koja dolazi sa uzvodnih zemljišta bez promene pravca i brzine vode. ovog člana sporazumno uređuju sopstvenik. sopstvenik. organima koji vrše inspekcijski nadzor. Sopstvenik. V. Član 63. tač. kao i licima koja izvode radove na izgradnji. tač. odnosno korisnik zemljišta dužan je da: 1) dopusti prolaz preko zemljišta licima koja su ovlašćena da premeravaju. zapovednik plovnog objekta i drugo odgovorno lice na plovnom objektu. + Sudska praksa Član 65. Sopstvenik. odnosno korisnik zemljišta ima pravo na naknadu štete u slučajevima iz stava 1. Građanin. 1. plovidbi na plovnim putevima. mere za smanjenje zagađivanja preduzeće javno vodoprivredno preduzeće o njihovom trošku. odnosno korisnik dela obale. dužan je da odmah prijavi nadležnom organu (kapetaniji pristaništa ili vodoprivrednoj inspekciji ili organu unutrašnjih poslova ili javnom vodoprivrednom preduzeću) ako primeti da je došlo do zagađivanja vode i u vodotoku i jezeru. Prava i obaveze i druge odnose koji nastanu u vezi s izvođenjem radova iz stava 1. Na izgrađeni seoski vodovod se mogu priključiti preduzeća i druga pravna lica i građani koji nisu učestvovali u izgradnji tog vodovoda pod sledećim uslovima: . održavanju objekata za zaštitu od štetnog dejstva voda i sprovođenju objekata za zaštitu od štetnog dejstva voda i sprovođenju odbrane od poplava. 2) dopusti korišćenje korita za veliku vodu i obalu reke u širini od 3 metra licima koja su ovlašćena da vrše pregled stanja i održavanja rečnih korita i obala.

ovog člana izdaje opštinski organ uprave nadležan za poslove vodoprivrede. radi sprečavanja erozije. 2. odnosno korisnik nepoznat. osim korita za malu vodu. s obzirom na količinu vode. vodoprivredni inspektor će. zabranjeno je: 1) izvršiti radnje koje mogu oštetiti korita i obale prirodnih i veštačkih vodotoka. vlasnik. ako isti. odnosno sopstvenik ili korisnik vodoprivrednog objekta na obali dužan je da na zahtev javnog vodoprivrednog preduzeća. odnosno korisnik tog objekta dužan je da te povećane troškove naknadi preduzeću koje je prema ovom zakonu dužno da preduzme mere zaštite od štetnog dejstva voda. Ako sopstvenik. 2. Član 68. da od časa priključenja snose troškove održavanja i iskorišćavanja vodovoda. Preduzeća i druga pravna lica i građani koji se priključuju na vodovod iz stava 1. naložiti sopstveniku. da nadoknade srazmerni deo troškova izgradnje. Odobrenje za priključak iz stava 1. da snose sve troškove priključenja. odnosno ako je sopstvenik. učestvuje na delu na kome je sopstvenik. ako se njihovo snabdevanje vodom ne može drukčije rešiti na ekonomičan i racionalan način. uklanjanje će izvršiti javno vodoprivredno preduzeće bez naknade vrednosti uklonjenog drveta. Sopstvenik. ovog člana obavezna su: 1. odnosno korisnik u izvođenju manjih radova na održavanju korita za veliku vodu i obala. odnosno korisnik vodnog zemljišta. Član 67. odnosno korisnik zemljišta dužan je da na zahtev javnog vodoprivrednog preduzeća ukloni drvo iz korita bujičnih tokova. Sopstvenik. Posebne mere Član 69. kao i objekata za . i 2. Radi zaštite voda i vodotoka. odronjavanja obala ili zagušivanja korita zbog štetne vegetacije ili drugih prepreka koje mogu ometati normalan proticaj vode. Član 66.1. može da zadovolji njihove potrebe. na zahtev javnog vodoprivrednog preduzeća. sprečavanja oštećenja i zaštite vodoprivrednih objekata i postrojenja. 3. odnosno korisnik ne ukloni drvo iz korita bujičnih tokova. Radi zaštite obale od rušenja i radi učvršćivanja korita i obezbeđenja proticanja vode i leda. odnosno korisniku zemljišta koji čini obalu da na tom zemljištu izvrše sađenje drveća i žbunastog bilja. Preduzeća i druga pravna lica i građani koji su se priključili na seoski vodovod imaju jednaka prava kao i ostali investitori. Kada se izgradnjom objekta kojim se trajno podiže nivo vode prirodnog vodotoka povećavaju troškovi zaštite od štetnog dejstva voda. odnosno korisnici seoskog vodovoda.

sađenje drveća ili drugih zasada. 8) menjati ili presecati tokove podzemnih voda. VI. kao i upuštati zagađene vode i materije. orati ili kopati zemlju i obavljati druge radnje kojima se mogu oštetiti kanali ili poremetiti njihovo redovno funkcionisanje. koji bi mogli ugroziti: vodni režim. odnosno korisniku izvođenje radova radi dovođenja. . odnosno drugo preduzeće na njegovom zemljištu privremeno smesti materijal izvađen iz vodotoka i jezera radi izvršenja vodoprivrednih radova i da taj materijal transportuje preko tog zemljišta. 2) unositi u prirodne. ovog člana javno vodoprivredno preduzeće može odobriti obradu zemljišta. Sopstvenik. odnosno korisnik zemljišta dužan je da dopusti da javno vodoprivredno preduzeće. veštačke vodotoke. odnosno korisnik zemljišta dužan je da dozvoli drugom sopstveniku. rovove i paralelne kanale duž nasipa u pojasu 50 metara prema vodotoku i 100 metara prema branjenom području. jalovinu. odnosno odvođenja vode preko njegovog zemljišta ako ne postoje povoljniji tehnički ili ekonomski uslovi.poglavlje brisano Član 72. odnosno korisnik zemljišta ima pravo na naknadu štete. Izuzetno od odredbe stava 1. Član 71. 4) graditi objekte ili vršiti sadnju u plavnoj zoni na način koji ometa proticanje vode i leda ili je u suprotnosti sa propisima za gradnju na plavnom području. regulacionih i drugih vodoprivrednih objekata. odnosno drugoj udaljenosti utvrđenoj odlukom javnog vodoprivrednog preduzeća. 9) na kanalima na udaljenosti manjoj od 2 metra. odnosno vodni režim. uz pravo na naknadu štete koju sporazumno utvrđuju. Sopstvenik. jezera i retencije.brisan - . 3) izvoditi radove i vaditi materijal iz vodotoka. izuzev ukoliko je tehničkom dokumentacijom dokazano da nije ugrožena stabilnost nasipa. kao i menjati prirodne uslove u okolini akumulacionih i retencionih basena usled čega bi moglo doći do klizanja terena. odnosno iskorišćavati te vode u obimu kojim se ugrožavaju snabdevanje pitkom ili tehnološkom vodom. ispašu stoke ili obavljanje drugih radova ako se time ne ugrožava stabilnost i sigurnost vodoprivrednih objekata. zemlju. stabilnost brane ili njenu namensku upotrebu. 6) saditi drveće pored kanala u pojasu od 5 metara sa obe strane. stabilnost tla i objekata. mineralna i termalna izvorišta. računajući od nožice nasipa. stabilnost odbrambenih nasipa.uređenje vodnih tokova ili za zaštitu od štetnog dejstva voda. računajući od ivice kanala. seču drveća. U slučaju iz stava 1. Ako zainteresovane strane ne postignu sporazum o utvrđivanju prava službenosti i o visini odgovarajuće naknade odluku donosi sud. posečeno drvo i drugi materijal. 7) kopati bunare. ovog člana sopstvenik. pojave erozije ili nastajanja vododerina i bujica. kamen. . 5) saditi drveće na odbrambenom nasipu ili pored nasipa u pojasu širine 10 metara prema vodotoku i 50 metara na branjenom području. Član 70.

54/96-1326.Vidi: čl.54/96-1326.brisan Vidi: čl. Zakona . + Član 73.54/96-1326. Zakona . .54/96-1326. Zakona . + Član 78. + Član 76.brisan Vidi: čl.brisan Vidi: čl. + Član 74. 1. 1. Zakona . 1. 1. . + Član 77. Zakona . 1. + Član 75. 1.54/96-1326. Zakona . .54/96-1326. 1. . Zakona .brisan Vidi: čl. + . . .54/96-1326.brisan Vidi: čl.brisan Vidi: čl.

+ Sudska praksa Pravna mišljenja + Član 82. organizovanje i sprovođenje odbrane od poplava. JAVNO VODOPRIVREDNO PREDUZEĆE Član 81.o. + Član 80. čl.30/2010-81. održavanje i unapređivanje vodnog režima. ovog člana i druga sredstva kojima raspolaže javno vodoprivredno preduzeće su u državnoj svojini. Zakona . tačke 1. . Objekti iz stava 2. organizovanje i sprovođenje mera za zaštitu voda od zagađivanja. održavanje i rekonstrukcija vodoprivrednih objekata. 1. obezbeđenje vode za korišćenje. odvođenje suvišnih voda i organizovanje odbrane od unutrašnjih voda na melioracionom području. 1. . organizovanje i sprovođenje mera za zaštitu od bujica i erozije.brisan Vidi: čl. 2. organizovanje i vođenje vodoprivrednog informacionog .54/96-1326. ovog zakona. . izradu tehničke dokumentacije u oblasti vodoprivrede. 227.akumulacije i brodske prevodnice i tačke 4. ovog člana upravlja vodoprivrednim objektima iz člana 4. Delatnost javnog vodoprivrednog preduzeća je: gazdovanje vodnim resursima i usklađivanje potrebe za vodom raznih korisnika.54/96-1326. kao dobrima u opštoj upotrebi. Skraćeni naziv preduzeća je: JVP "Srbijavode" sa p. tačke 2. pripremanje planova i programa u vodoprivredi. Osniva se Javno vodoprivredno preduzeće "Srbijavode" sa potpunom odgovornošću (u daljem tekstu: javno vodoprivredno preduzeće) za obavljanje vodoprivredne delatnosti. odnosno rekonstrukcije vodoprivrednih objekata. Zakona .54/96-1326. + VII. vršenje investitorskih poslova kod izgradnje. + Vidi: čl.brisan Vidi: čl. Javno vodoprivredno preduzeće iz stava 1. praćenje. Zakona .Član 79. Sedište preduzeća je u Beogradu. osim objekata koje su preduzeća i druga pravna lica izgradila za sopstvene potrebe. Zakona .

U slučaju iz stava 2. ovog člana. 227. Zakona . U slučaju nastupanja uslova za otvaranje i sprovođenje stečajnog postupka nad javnim vodoprivrednim preduzećem. Pretvaranje državne svojine u druge oblike i organizovanje javnog vodoprivrednog preduzeća u društvo vršiće se na način određen propisima kojima se uređuje pitanje transformacije društvenih preduzeća u preduzeća u mešovitoj ili privatnoj svojini. ovog člana saglasnost daje Vlada.30/2010-81. Član 85. Zakona . + Vidi: čl. Zakona . + Vidi: čl. odnosno domaćim licima da osnuje preduzeća za obavljanje pojedinih delatnosti iz predmeta svog poslovanja ako te delatnosti predstavljaju tehničko-tehnološku i ekonomsku celinu. + Vidi: čl.sistema i dokumentacije o vodama. . Javno vodoprivredno preduzeće može samostalno ili sa stranim. 3. Član 84. Javno vodoprivredno preduzeće može studijsko-istraživačke radove iz stava 1. Nad javnim vodoprivrednim preduzećem ne može se sprovoditi postupak stečaja. ovog člana poveriti naučno-istraživačkoj instituciji. izvršavanje zadataka iz međudržavnih sporazuma u oblasti vodoprivrede i organizovanje studijsko-istraživačkih radova u oblasti vodoprivrede. Narodna skupština Republike Srbije preduzima mere za obezbeđenje uslova za nesmetan rad javnog vodoprivrednog preduzeća i jemči za njegove obaveze. Na planove razvoja iz stava 1. u skladu sa programom prestrukturiranja koji donosi Upravni odbor javnog vodoprivrednog preduzeća. ovlašćenja u pogledu raspolaganja sredstvima od strane delova preduzeća i druga pitanja od značaja za poslovanje preduzeća. a na godišnji program rada saglasnost daje ministarstvo nadležno za poslove vodoprivrede.30/2010-81. prava i obaveze delova preduzeća u pravnom prometu. Javno vodoprivredno preduzeće donosi dugoročne i srednjoročne planove razvoja i godišnji program rada.30/2010-81. učešće državnog kapitala ne može biti manje od 51% od ukupnog kapitala javnog vodoprivrednog preduzeća. 227. Statutom javnog vodoprivrednog preduzeća bliže se uređuju pitanja unutrašnje organizacije. Zakona . Zakona . 227. + Sudska praksa Pravna mišljenja + Član 83.54/96-1326. 227. ovog člana su od javnog interesa. čl. delokrug rada organa preduzeća.30/2010-81. Delatnosti iz stava 1. + Vidi: čl.

6) usvaja izveštaje o poslovanju preduzeća i godišnji obračun. 227. . Član 90.30/2010-81. 2) donosi dugoročne i srednjoročne planove razvoja i godišnji program rada. 4) odlučuje o smanjenju i povećanju glavnice. Zakona . kao preduzeća u mešovitoj svojini broj članova Upravnog odbora povećava se za broj predstavnika vlasnika kapitala srazmerno visini tog kapitala u ukupnom kapitalu preduzeća. 4. Upravni odbor: 1) utvrđuje poslovnu politiku. direktor i Nadzorni odbor. 227. koji ima 11 članova. Zakona .30/2010-81. čl. Član 88. 4) izdavanjem i prodajom hartija od vrednosti.Član 86. + Vidi: čl. Javno vodoprivredno preduzeće stiče i pribavlja finansijska sredstva za obavljanje delatnosti i to iz: 1) sredstava budžeta Republike Srbije koja se obezbeđuju za realizaciju poslova od opšteg interesa. 5) prodajom delova preduzeća. 227.30/2010-81. Zakona . 227. 5) odlučuje o osnivanju novih preduzeća. izdavanjem deonica i iz drugih izvora. + Vidi: čl. Organi javnog vodoprivrednog preduzeća su: Upravni odbor.54/96-1326. 3) odlučuje o statusnim promenama. Član 87. čl. Zakona . 2) naknada utvrđenih ovim zakonom. 3) ulaganja domaćih i stranih lica. 7) donosi statut i odluku o usvajanju plana razvoja i programa rada. Član 89. U slučaju organizovanja javnog vodoprivrednog preduzeća. od čega tri člana Upravnog odbora se imenuju od predstavnika zaposlenih u javnom vodoprivrednom preduzeću na način utvrđen statutom.30/2010-81. Zakona . Organ upravljanja javnog vodoprivrednog preduzeća je Upravni odbor. + Vidi: čl.

odnosno udela drugih preduzeća. 4) daje saglasnost na osnivanje ili suosnivanje preduzeća za obavljanje pojedinih delatnosti iz oblasti poslovanja javnog vodoprivrednog preduzeća. kao i uslove i način korišćenja vodoprivrednih objekata. Direktor javnog vodoprivrednog preduzeća predstavlja i zastupa preduzeće. samostalno donosi odluke i odgovara za zakonitost rada javnog vodoprivrednog preduzeća. 227. ovog člana Upravni odbor donosi uz saglasnost ministarstva nadležnog za poslove vodoprivrede. 5.30/2010-81. predlaže program rada i plan razvoja i preduzima mere za njihovo sprovođenje. 11) utvrđuje normative i standarde za redovno održavanje vodoprivrednih objekata i kriterijuma za obrazovanje cena na redovnom održavanju. Organizovanjem javnog vodoprivrednog preduzeća u preduzeće u mešovitoj svojini. vrši druge poslove određene zakonom i statutom. 227.8) donosi investicione odluke. + Vidi: čl. + Vidi: čl. organizuje i rukovodi procesom rada. Direktor javnog vodoprivrednog preduzeća donosi akt o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta. direktora imenuje Upravni odbor uz saglasnost Vlade. 3. tač. 227. Obrazovanjem Skupštine. 2) daje saglasnost na program prestrukturiranja. Član 91. pregleda godišnji izveštaj i godišnji obračun. obavlja Skupština.30/2010-81. poslove iz stava 1. vodi poslovanje preduzeća. potpisuje kolektivni ugovor. 2. Zakona . O rezultatima nadzora u pismenom obliku Nadzorni odbor obaveštava Vladu i Upravni odbor javnog vodoprivrednog preduzeća. Zakona . + Vidi: čl. Član 93. 3) daje saglasnost na statusne promene preduzeća. i 10. ovog člana. Nadzorni odbor javnog vodoprivrednog preduzeća ima pet članova. Zakona . 10) odlučuje o kupovini deonica. uz saglasnost Upravnog odbora. Vlada: 1) daje saglasnost na statut javnog vodoprivrednog preduzeća. tačka 9.30/2010-81. Nadzorni odbor vrši nadzor nad poslovanjem javnog vodoprivrednog preduzeća. 9) utvrđuje visinu naknada koje predstavljaju izvor prihoda. . izvršava odluke Upravnog odbora. Odluku iz stava 1. 4. Član 92.

Javno vodoprivredno preduzeće je dužno da u vršenju javnih ovlašćenja obezbedi efikasno i pod jednakim uslovima ostvarivanje prava i dužnosti preduzeća i drugih pravnih lica i građana pod uslovima utvrđenim ovim zakonom. utvrdiće se poslovi koji se u vršenju vodoprivredne delatnosti moraju obavljati u tom preduzeću u vreme štrajka i način njihovog izvršavanja. preduzeća i drugih pravnih lica statutom ili drugim opštim aktom javnog vodoprivrednog preduzeća. a posebno da kvalitetno i uredno održava. 227. ovog člana. ministar vodoprivrede preduzima mere kojima se obezbeđuje zaštita tog interesa. + Vidi: čl. Zakona . Prema licu koje ne izvrši nalog direktora iz stava 2. stara se o čuvanju.30/2010-81.30/2010-81. + Vidi: čl. Član 95. Član 96. ovog člana i način njihovog izvršavanja. 227. ovog člana preduzeće se mere utvrđene statutom. 227. Javno vodoprivredno preduzeće u vršenju javnih ovlašćenja ima pravo na stvarne troškove utvrđene opštim aktom preduzeća. Zakona . Protiv upravnog akta javnog vodoprivrednog preduzeća u vršenju javnih ovlašćenja može se podneti žalba ministarstvu nadležnom za poslove vodoprivrede. ovog člana ne može obezbediti zaštita interesa iz stava 1.30/2010-81. Radi zaštite interesa građana. 227. + Vidi: čl. korišćenju i funkcionisanju vodoprivrednih objekata. + Član 94. dužno je da o tome blagovremeno obavesti ministarstvo nadležno za poslove vodoprivrede. 6) imenuje direktora javnog vodoprivrednog preduzeća. Ako javno vodoprivredno preduzeće zbog nedostatka sredstava nije u mogućnosti da kvalitetno i uredno izvršava poslove. ovog člana saglasnost daje ministarstvo nadležno za poslove vodoprivrede. Zakona . odnosno kolektivnim ugovorom.30/2010-81.5) imenuje članove upravnog odbora. u skladu sa zakonom. Direktor javnog vodoprivrednog preduzeća će odrediti radnike koji će raditi na izvršavanju poslova iz stava 1. U slučaju da se preduzimanjem mera iz stava 2. 8) razmatra izveštaj Nadzornog odbora. Vidi: čl. + Sudska praksa . 7) imenuje članove Nadzornog odbora. redovnom održavanju. Zakona . Na opšti akt iz stava 3.

Član 98. naknade za navodnjavanje. naknade za zaštitu voda i naknade za izvađeni materijal iz vodotoka evidentiraju se na posebnom računu ministarstva nadležnog za poslove vodoprivrede. VODNA ZADRUGA Član 97.VIII. naknade za navodnjavanje i naknade za korišćenje vodoprivrednih objekata i za vršenje drugih usluga su prihod javnog vodoprivrednog preduzeća. Naknada za korišćenje voda plaća se za korišćenje površinskih. ovog člana utvrđuje Vlada. FINANSIRANjE VODOPRIVREDNE DELATNOSTI Član 99.30/2010-81. U cilju odbrane od štetnog dejstva voda ili obezbeđenja uslova za korišćenje voda. Visini naknade iz stava 4. kao i iz sredstava budžeta Republike Srbije za finansiranje poslova od opšteg interesa. kao i za izgradnju objekata za vodosnabdevanje naselja koja se ne mogu uključiti u regionalne sisteme za snabdevanje vodom. rekonstrukcija i održavanje objekata za zaštitu od štetnog dejstva voda. 1.54/96-1326. Zakona . 3) preduzimanje mera za zaštitu voda od zagađivanja (ispitivanje kvaliteta voda. + Vidi: čl. naknade za izvađeni materijal iz vodotoka i naknade za korišćenje vodoprivrednih objekata i za vršenje drugih usluga. rekonstrukciju i proširenje uređaja i postrojenja za prečišćavanje voda i dr). Zakona . podzemnih i mineralnih voda. izgradnju. ovog zakona obezbeđuju se iz naknade za korišćenje voda. . 227. rekonstrukcija i održavanje višenamenskih akumulacija. čl. hidromelioracionih objekata i objekata regionalnih sistema za snabdevanje vodom do vodozahvata pojedinih korisnika. Sredstva ostvarena od naknade za odvodnjavanje. Sredstva ostvarena od naknade za korišćenje voda. Sredstva za finansiranje vodoprivredne delatnosti iz člana 82. naknade za odvodnjavanje. odnosno do priključka na komunalni sistem vodosnabdevanja. 6. Zakona . 2) izgradnja. naknade za zaštitu voda. + Sudska praksa Član 99a Poslovi od opšteg interesa su: 1) izgradnja. Vodna zadruga je dužna da radove na odvodnjavanju i navodnjavanju uskladi sa planovima i programima javnog vodoprivrednog preduzeća. čl.53/93-2460. IX. zainteresovana lica na melioracionom području ili delu melioracionog područja mogu osnovati vodnu zadrugu u skladu sa zakonom kojim se uređuju pitanja poslovanja i osnivanja zadruge.

5) studijsko-istražni radovi (vodoprivredni informacioni sistem. vodoprivrednih osnova. tehničkih propisa i normativa i dr. ovog člana. Program iz stava 2. Naknada za odvodnjavanje šumskog zemljišta ne može biti manja od polovine propisne naknade za odvodnjavanje poljoprivrednog zemljišta. Naknada za odvodnjavanje se ne plaća za zemljište pod nasipima za odbranu od poplave. programa. Zakona . istražni radovi. utvrđuje ministarstvo nadležno za poslove vodoprivrede.30/2010-81. 7. vrsta i obim radova koji će se finansirati u periodu za koji se program donosi. + Vidi: čl. pod ribnjacima i retencijama. Bliže uslove i kriterijume za dodelu i korišćenje sredstava i način dodele sredstava iz stava 2. Sredstva iz stava 2. Zakona . odnosno sopstvenici poljoprivrednog. Naknadu za odvodnjavanje plaćaju korisnici. ovog zakona i druga sredstva obezbeđena u budžetu Republike Srbije za namene iz stava 1. katastara. vodoprivrednog bilansa. Dodelu sredstava za izgradnju i izvođenje drugih radova vrši ministarstvo nadležno za poslove vodoprivrede. Naknada za odvodnjavanje građevinskog zemljišta plaća se po jedinici površine.4) zaštita zemljišta od erozije. Neutrošena sredstva u prethodnoj godini prenose se za iste namene u narednu godinu. čl.30/2010-81. predračun radova. dinamika izvođenja radova i ulaganja. kanalima i drugim vodoprivrednim objektima kojima upravlja javno vodoprivredno preduzeće. odnosno po jedinici površine. izrada studija. ovog člana koriste se kao učešće u finansiranju poslova od opšteg interesa. visina učešća i druga pitanja vezana za izgradnju. ovog člana koriste se prema godišnjem programu radova. ovog člana određuju se objekti. zemljišta pod saobraćajnicama i drugog zemljišta na melioracionom području koje se neposredno. ugovorom na osnovu sprovedenog konkursa. planova. Naknada za odvodnjavanje poljoprivrednog i šumskog zemljišta obračunava se i plaća na osnovu katastarskog prihoda. 6) realizacija obaveza i učešće u međunarodnoj saradnji. rekonstrukciju i održavanje vodoprivrednih objekata. Zakona . stav 4. Visina naknade iz stava 1. ovog člana ne može biti manja od desetostrukog ni veća od . količine vode koja se sa njega sliva. Programom iz stava 2. ovog člana donosi Vlada. Visina naknade iz stava 3. Sredstva ostvarena od naknada iz člana 99. zavisno od namene zemljišta. građevinskog i šumskog zemljišta. funkcionisanja i izgradnje objekata za odvodnjavanje na melioracionom području. 227.54/96-1326. Član 101. + Vidi: čl. ovog člana utvrđuje se u zavisnosti od visine troškova odvodnjavanja i održavanja. 227.). Član 100. odnosno posredno odvodnjava.

Zakona . Naknadu za zaštitu voda plaćaju preduzeća i druga pravna lica i građani srazmerno količini. Visina naknade za navodnjavanje se određuje u zavisnosti od visine troškova za održavanje i funkcionisanje objekata za navodnjavanje i količine zahvaćene vode iskazane po m3 ili po jedinici površine.30/2010-81. 2. sprudova. Sredstva ostvarena od naknade iz st. napuštenih . Javno elektroprivredno preduzeće plaća naknadu srazmerno količini proizvedene električne energije u hidroelektranama. funkcionisanje i izgradnju objekata za odvodnjavanje na melioracionom području.30/2010-81. + Sudska praksa Član 104. čl.30/2010-81. 227. + Vidi: čl.30/2010-81. stepenu zagađenosti i vrsti otpadne ili druge vode promenjenih svojstava. + Vidi: čl. Član 102. Zakona . 227. Član 103. 227. šljunak i drugi materijal izvađen iz korita vodotoka. koju direktno ili indirektno ispuštaju u površinske ili podzemne vode.54/96-1326. Zakona . 8. 227. 1. i 3. Zakona .dvadesetostrukog iznosa naknade za odvodnjavanje poljoprivrednog zemljišta. Zakona . ovog člana koriste se za održavanje. + Vidi: čl. Sredstva ostvarena od naknade za korišćenje voda koriste se za finansiranje izgradnje objekata za snabdevanje stanovništva i privrede vodom i za uređenje vodotoka. Sredstva ostvarena od naknade za zaštitu voda koriste se za preduzimanje mera zaštite voda od zagađivanja i prečišćavanja otpadnih voda.53/93-2460. Sredstva ostvarena od naknade za navodnjavanje koriste se za održavanje. Zakona . Naknada za navodnjavanje plaćaju sopstvenici. podzemnih i mineralnih voda srazmerno količini i kvalitetu zahvaćene vode i zavisno od namene za koju se voda koristi. Naknadu za korišćenje voda plaćaju korisnici površinskih. odnosno korisnici zemljišta za koje je obezbeđena voda. čl. Član 105. funkcionisanje i rekonstrukciju objekata za navodnjavanje na melioracionom području. + Vidi: čl. odnosno druge materije kojom se pogoršava kvalitet voda i uslovi njenog korišćenja. Naknada za izvađeni pesak.

227. Zakona . Deo naknade za izvađeni materijal iz vodotoka u visini od 40%. čl. Član 109. 227. 3. Zakona . korisnici uplaćuju na račun budžeta opštine a deo ove naknade u visini od 60% na račun javnog vodoprivrednog preduzeća. Sredstva ostvarena od naknade iz stava 1.30/2010-81. drugih propisa i opštih akata koji se odnose na izgradnju novih i rekonstrukciju postojećih objekata i izvođenje drugih radova koji mogu uticati na promene u vodnom režimu. Inspekcijski nadzor obuhvata nadzor nad primenom ovog zakona. zastarelosti. Zakona . kamata.). + Vidi: čl.30/2010-81. 4. U pogledu rokova plaćanja akontacije naknada.30/2010-81. proizvodnja električne energije i dr. 227. Zakona . + Vidi: čl. UPRAVNI ODBOR Član 108.54/96-1326.korita i sa obala prirodnih vodotoka. utvrđuje javno vodoprivredno preduzeće uz saglasnost ministarstva nadležnog za poslove vodoprivrede. čl. obnove postupka i postupka prinudne naplate naknada i drugih pitanja koja nisu uređena ovim zakonom.53/93-2460. ovog člana koriste se za uređenje vodotoka. Nadzor nad zakonitošću akata javnog vodoprivrednog preduzeća kojima se rešava o pravima i dužnostima građana. preduzeća i drugih pravnih lica i inspekcijski nadzor u oblasti vodoprivrede vrši ministarstvo nadležno za poslove vodoprivrede. + Sudska praksa X. + Sudska praksa Član 107. prirodnih i veštačkih akumulacija i na područjima ugroženim od erozije. Inspekcijski nadzor u oblasti koja se odnosi na vodu za piće vrše organi sanitarne inspekcije. Zakona . + Vidi: čl. 9.53/93-2460. Zakona . + Pravna mišljenja Član 106. . čl. Visinu naknada za korišćenje vodoprivrednih objekata i za vršenje drugih usluga (plovidba. plaća se prema količini izvađenog materijala. kada su u pitanju preduzeća koja imaju status korporacija primenjuju se propisi o porezu na dobit korporacija a za ostale obveznike plaćanja naknada propisi o plaćanju poreza na dohodak građana.

vodnih knjiga. vodoprivredni inspektor pismeno će konstatovati nađene nepravilnosti i nedostatke i narediće rešenjem mere za njihovo otklanjanje. Ako prilikom vršenja nadzora utvrdi da se preduzeće ili drugo pravno lice i građanin nisu pridržavali ovog zakona ili propisa donetih na osnovu njega. 6) kontroliše funkcionisanje. 2) naredi sađenje drveća i žbunastog bilja u slučajevima utvrđenim ovim zakonom. 4) naredi rušenje objekata i postrojenja ili uklanjanje drveća i žbunastog bilja koji su izgrađeni. ispravnost i efikasnost uređaja za prečišćavanje otpadnih voda. Vodoprivredni inspektor ovlašćen je i dužan da naredi da se utvrđene nepravilnosti i nedostaci otklone u roku koji on odredi i to da: 1) zabrani. vodoprivrednih saglasnosti. 3) vrši kontrolu načina iskorišćavanja vodoprivrednih objekata radi utvrđivanja da li je njihovo iskorišćavanje u skladu sa izdatim vodoprivrednim saglasnostima.U vršenju poslova vodoprivredne inspekcije. ispuštanje voda. određujući i rokove za njihovo sprovođenje. odnosno korišćenje objekata i postrojenja u slučajevima utvrđenim ovim zakonom. dok se količine tih materija ne smanje ispod dozvoljenih granica. zagađivača voda. vađenje materijala. ako u roku određenom rešenjem vodoprivrednog inspektora nije podnet zahtev za izdavanje vodoprivredne saglasnosti ili je podnet zahtev pravosnažno odbijen. . dokumentacije za odbranu od poplava. poslovnih knjiga i ostalih dokumenata. Član 110. odnosno zasađeni bez vodoprivredne saglasnosti. 5) kontroliše režim i kvalitet voda u prirodnim i veštačkim vodotocima. 5) naredi prestanak rada preduzeća i drugim pravnim licima kada utvrdi da otpadne vode koje ispuštaju sadrže opasne materije u količinama većim od dozvoljenih. ovog člana ne odlaže izvršenje rešenja. odnosno vodoprivrednoj dozvoli ili bez vodoprivredne saglasnosti. vodoprivrednim dozvolama i potvrdama. Žalba protiv rešenja iz stava 1. 7) kontroliše poštovanje propisanog vodnog režima u pogledu obezbeđenja garantovanog minimalnog proticaja nizvodno od zahvata. jezerima i podzemnim vodama. bujičnih tokova i vodoprivrednih objekata. vodoprivredni inspektor: 1) vrši kontrolu nad izgradnjom objekata i izvođenjem drugih radova koji mogu da prouzrokuju kvalitativne ili kvantitativne promene u prirodnom ili veštački uspostavljenom vodnom režimu. odnosno obustavi izvođenje radova koji se izvode suprotno izdatoj vodoprivrednoj saglasnosti. potvrda. 4) kontroliše funkcionisanje uređaja na objektima koji su od značaja za sigurnost objekata i postrojenja. odnosno vodoprivredne dozvole. Preduzeća i druga pravna lica i građani dužni su da vodoprivrednom inspektoru omoguće vršenje nadzora i pruže potrebne podatke. 3) zabranjeni ili ograničeni korišćenje voda. katastara voda. Protiv rešenja vodoprivrednog inspektora može se izjaviti žalba Vladi. 2) vrši kontrolu vodoprivrednih dozvola.

biološka. obale i regulacione . bujičarskog smera. korišćenje zemljišta ili vršenje druge delatnosti u zoni zaštite. ošteti korito. Član 113. odnosno koja su u pojasu sanitarne zaštite. ako to ugrožava zdravstvenu ispravnost. diplomirani tehnolog. ako bi to korišćenje nepovoljno uticalo na zdravstvenu ispravnost vode. Ko ošteti. izvorišta koja služe za javno snabdevanje vodom za piće. virusološka i radiološka svojstva. 4) naredi otklanjanje nedostataka na objektima i postrojenjima za javno snabdevanje vodom za piće koji mogu nepovoljno delovati na zdravstvenu ispravnost vode za piće. XI. 3) zabrani izgradnju ili rekonstrukciju. hidrotehničkog smera. KAZNENE ODREDBE Član 114. Poslove vodoprivrednog inspektora može obavljati radnik koji pored zakonom utvrđenih uslova za rad u organima uprave ima stručnu spremu sedmog stupnja i to: diplomirani građevinski inženjer. 6) naredi prečišćavanje. nije zdravstveno ispravna. 5) zabrani upotrebu vode za piće za koju je ovlašćeno preduzeće ili drugo pravno lice utvrdilo da s obzirom na propisana fizička. Ko vađenjem peska. hemijska. 7) naredi preduzimanje drugih mera koje su potrebne u cilju zaštite zdravstvene ispravnosti vode za piće. vodoprivrednog smera i sa najmanje tri godine radnog iskustva na poslovima iz okvira vodoprivredne delatnosti.Član 111. bakteriološka. 2) zabrani izgradnju ili upotrebu objekata i postrojenja. dezinfekciju i druge propisane sanitarne mere radi popravke ili zaštite kvaliteta vode za piće. Vodoprivredni inspektor može po potrebi organizovati uzimanje uzoraka vode i otpadnih voda radi analize i provere stepena zagađenosti voda a troškove analize snosi preduzeće i drugo pravno lice ili građanin od koga potiče zagađenje ako analiza pokaže da je došlo do zagađenja vode iznad propisanih granica. odnosno puštanje u rad objekata i postrojenja za javno snabdevanje vodom za piće ako nije pribavljena saglasnost nadležnog organa za poslove zdravlja i zaštite životne sredine. diplomirani inženjer poljoprivrede. uništi ili učini neupotrebljivim vodoprivredni objekat kazniće se za krivično delo zatvorom do pet godina. diplomirani inženjer šumarstva. šljunka i drugog materijala iz korita vodotoka. Organ sanitarne inspekcije je ovlašćen i dužan da: 1) zabrani korišćenje za druge svrhe vode koja služi za piće ili je namenjena za piće. Član 115. Član 112.

Član 117. Član 116. ovog zakona).000 dinara ako: 1) izvodi radove na izgradnji novih ili rekonstrukciju ili uklanjanje postojećih vodoprivrednih objekata ili izgradnju ili rekonstrukciju drugih objekata ili postrojenja. virusoloških i radioloških svojstava ne odgovara propisanim uslovima (član 41. 45. nizvodno od zahvata ne obezbedi vode za potrebe garantovanog minimuma (član 40. 13) ako preduzme neku od radnji iz člana 69. ovog zakona. ovog zakona). odnosno javnog vodoprivrednog preduzeća koji je izdao dozvolu (član 19. 11) preduzme neku od radnji iz člana 56. 9) voda za piće sadrži materije škodljive za zdravlje iznad propisanih granica. ovog zakona). 7) kao izvođač radova ili preduzeće ili drugo pravno lice koje iskorišćava objekte ili druga dobra ne preduzme potrebne mere iz člana 39. hemijskih. stav 1. 2) vrši neku radnju bez vodoprivredne dozvole (član 18. + Sudska praksa . ovog zakona). 8) prilikom svakog zahvatanja površinskih voda.000. ovog zakona. 6) u plavnim zonama gradi objekte suprotno propisanim uslovima (član 36. 5) ne preduzme mere za zaštitu vodoprivrednih.101/2005-28. Preduzeće ili drugo pravno lice kazniće se za privredni prestup novčanom kaznom u iznosu od 200. ili vrši druge radove bez vodoprivredne saglasnosti ili protivno izdatoj vodoprivrednoj saglasnosti (član 16. ovog zakona. stav 3. Zakona . stav 1. 4) preduzeće ili drugo pravno lice ako ne donese plan za odbranu od poplava (član 30. bioloških. ovog zakona).53/93-2460. stav 4. ovog zakona. stav 4. 12) ne preduzme potrebne mere iz člana 61.građevine kazniće se za krivično delo zatvorom do pet godina ili novčanom kaznom. ovog zakona) ili protivno vodoprivrednoj dozvoli (član 19. 5. čl. + Vidi: čl. ovog člana kazniće se i odgovorno lice u preduzeću ili drugom pravnom licu novčanom kaznom od 90.000 do 200. stav 6. ovog zakona). 34. 10) vodu određenu za piće koristi za druge svrhe koje nepovoljno utiču na potrebnu količinu i svojstvo vode (član 41.000 dinara. Zakona . stav 1. 3) pravo stečeno na osnovu vodoprivredne dozvole prenosi bez saglasnosti organa. ovog zakona). ovog zakona). Ko bez vodoprivredne dozvole vrši punjenje akumulacije ili koristi vode iz akumulacije i time izazove opasnost po život ili zdravlje ljudi ili imovine većih razmera kazniće se za krivično delo zatvorom do pet godina. ovog zakona). Za privredni prestup iz stava 1. stav 1. a u pogledu fizičkih. stav 2.48/94-1497. Zakona .000 do 3. stav 2. plovnih ili drugih objekata i postrojenja u slučaju nagomilavanja leda (član 34. čl. bakterioloških.

14) bunare i bušotine sa slobodnim isticanjem vode ne opremi uređajima za regulisanje isticanja i zatvaranja i zaštitu voda od zagađivanja (član 52. stav 1. ovog zakona. ovog zakona). 11) ne postave uređaj za merenje. ovog zakona). i 2. Preduzeće ili drugo pravno lice kazniće se za prekršaj novčanom kaznom od 100. 17) ne obezbede ispitivanje kvaliteta voda koje ispuštaju u prijemnike i javnu kanalizaciju. ovog zakona). stav 1. 1. 8) ako ne preduzme mere iz člana 37.Član 118. ovog zakona. ovog zakona. 2) u postupku pripreme tehničke dokumentacije za izgradnju novih i rekonstrukciju postojećih vodoprivrednih i drugih objekata i izvođenje drugih radova.000 do 1. ovog zakona). stav 3. ovog zakona). ovog zakona) ili sve izdate vodoprivredne saglasnosti. . stav 1. ovog zakona. ovog zakona). ovog zakona). 3) sve izdate vodoprivredne saglasnosti. stav 3. ovog zakona). bujičnih tokova i protiverozionih objekata ne vodi na propisani način (član 25. stav 1. 15) ne postave uređaje za merenje.000. 7) ako zemljište koristi na način kojim se ugrožava sprovođenje odbrane od poplava (član 36. stav 5. stav 2. ovog zakona). 18) ne dostave Republičkom hidrometeorološkom zavodu. 6) ne dostavi podatke iz člana 33. ovog zakona. stav 3. vodoprivredne dozvole i potvrde ne registruje u vodnoj knjizi (član 24. ovog zakona). 12) redovno ne dostavlja podatke o nivou i kvalitetu podzemnih voda prve izdani koje prate putem svojih kontrolnih (pijezometarskih) bunara (član 51. rezultate ispitivanja u rokovima određenim članom 60. 10) ukoliko privremeno ne ograniči ili uskrati korišćenje vode u slučajevima predviđenim u članu 48. 5) koristi akumulacione i retencione basene suprotno članu 33. ovog zakona). mere i registruju količine otpadnih voda i da podatke o tome dostave javnom vodoprivrednom preduzeću (član 59. ovog zakona). stav 2. mere i registruju količinu zahvaćene vode i podatke o tome ne dostave javnom vodoprivrednom preduzeću (član 49.000 dinara ako: 1) ne dostavi podatke o potrošnji i količinama vode radi izrade vodoprivrednog bilansa (član 13. vodoprivredne dozvole i potvrde ne dostavi ministarstvu nadležnom za poslove vodoprivrede (član 24. ovog zakona. stav 5. 4) katastre zagađivača voda. st. 13) kao izvođač radova ne postupi po odredbama člana 52. 9) protivno vodoprivrednoj osnovi ili prostornom planu ne zaštiti izvorište i druge objekte od namernog ili slučajnog zagađenja ili drugih uticaja koji mogu nepovoljno delovati na izdašnost izvorišta i na zdravstvenu ispravnost vode (član 43. stav 1. stav 1. stav 3. vodoprivrednih objekata. 16) uređaj za prečišćavanje voda i merne uređaje ne održavaju u ispravnom stanju i ne obezbeđuju njihovo redovno funkcionisanje i ne vode dnevnik rada ovih uređaja (član 59. preko preduzeća i drugih pravnih lica koja su ovlašćena za vršenje ovih ispitivanja (član 59. ne pribavi vodoprivredne uslove (član 15.

64. ovog zakona). ovog zakona). + Vidi: čl. 21) kao sopstvenik. ovog člana kazniće se i odgovorno lice u preduzeću ili drugom pravnom licu novčanom kaznom od 10. ovog zakona). Zakona . ovog zakona. ovog zakona) ili protivno vodoprivrednoj dozvoli (član 19.67/93-3111. Zakona . 23) iz korita bujičnih tokova ne ukloni drvo na zahtev javnog vodoprivrednog preduzeća (član 68. stav 1. ovog zakona). 20) kao sopstvenik. 34. ovog zakona.000 do 50. stav 1. ovog zakona). 25) vodoprivrednom inspektoru ne omogući vršenje nadzora ili mu ne pruži potrebne podatke (član 109. 2) izvodi radove na izgradnji ili rekonstrukciji objekata ili postrojenja ili vrši druge radove bez vodoprivredne saglasnosti ili protivno izdatoj vodoprivrednoj saglasnosti (član 16. ovog zakona. Zakona . čl. u skladu sa programom iz čl. 22) kao sopstvenik ili korisnik vodnog zemljišta. odnosno korisnik zemljišta ne dopusti korišćenje nekog od prava iz člana 71. stav 1. ovog zakona. Član 119.000 dinara.53/93-2467. 26) ne postupi po rešenju vodoprivrednog inspektora.19) ne preduzmu mere iz člana 62. 3) vrši neku radnju bez vodoprivredne dozvole. odnosno korisnik dela obale primeti a ne prijavi nadležnom organu da je došlo do zagađivanja voda u vodotocima i jezeru (član 63. 45. Odgovorno lice u Republičkom hidrometeorološkom zavodu kazniće se za prekršaj novčanom kaznom od 10. odnosno organa sanitarne inspekcije donetog na osnovu ovlašćenja iz ovog zakona. 4) pravo stečeno na osnovu vodoprivredne dozvole prenosi bez saglasnosti organa koji je izdao dozvolu (član 19. ovog zakona). ukoliko za takvu radnju nije propisana stroža kazna. ovog zakona ili ako ne izvrši neku obavezu iz člana 58.48/94-1497.101/2005-28. 6) ne prijavi da je došlo do zagađenja voda u vodotocima i jezerima (član 63. stav 2. odnosno nove vodoprivredne dozvole (član 18. 45. ovog zakona). 2. Novčanom kaznom od 10. Za prekršaj iz stava 1. stav 4. čl.000 dinara za prekršaj kazniće se građanin ako: 1) u postupku pripreme tehničke dokumentacije za izgradnju novih i rekonstrukciju postojećih vodoprivrednih i drugih objekata i izvođenje drugih radova ne pribavi vodoprivredne uslove (član 15. stav 1. čl. Zakona . 27) postupi protivno propisu donetom na osnovu ovlašćenja iz ovog zakona ukoliko za takvu radnju nije propisana stroža kazna. odnosno korisnik zemljišta ne dopusti korišćenje nekog od prava iz čl. stav 1. ovog zakona).000 do 50. . 5) u plavnim zonama gradi objekte suprotno propisanim uslovima (član 36.000 do 50. 57. odnosno sopstvenik ili korisnik vodnog zemljišta na obali ne izvrši neku od radnji iz člana 67. ovog zakona.000 dinara ako ne vrši sistematsko ispitivanje kvaliteta voda u vodotocima. 24) kao sopstvenik. stav 6. ovog zakona).

Član 122. 21. ovog zakona učiniocu će se pored propisane kazne oduzeti i predmet izvršenja krivičnog dela. 1. stav 2. ovog zakona pored propisane kazne izreći i zaštitna mera zabrana vršenja određenih dužnosti. Vodoprivredni inspektor privremeno će oduzeti predmet izvršenja iz čl. ovog zakona može se preduzeću ili drugom pravnom licu pored propisane kazne izreći i zaštitna mera oduzimanja imovinske koristi.67/93-3111. 20. privrednog prestupa ili prekršaja. Zakona . i 8. 34.000 do 50. stav 1. ovog zakona može se za privredni prestup iz člana 117. Za prekršaj iz člana 119. Član 123. 3. 11. 10.000 dinara kazniće se za prekršaj odgovorno lice u ministarstvu nadležnom za poslove vodoprivrede i organu sanitarne inspekcije ako u vršenju inspekcijskog nadzora . 5. i 13. čl. + Vidi: čl. tačka 2. stav 1. ovog zakona. građaninu pored kazne izreći će se i zaštitna mera obaveznog oduzimanja predmeta koji su upotrebljeni ili namenjeni za izvršenje prekršaja ili su nastali ili pribavljeni izvršenjem prekršaja. Odgovornom licu iz člana 117. 2. stav 1. Zakona . tač.48/94-1497. stav 1. tačka 3. 14. i 122. ovog zakona. i 27. Član 120. čl. 45. ovog zakona može se građaninu pored kazne izreći zaštitna mera oduzimanja imovinske koristi stečene izvršenjem prekršaja. 26.000 dinara ako izvrši i neku od radnji iz člana 117. 7. Novčanom kaznom od 10. O oduzimanju predmeta vodoprivredni inspektor je dužan da izda potvrdu sa tačnim naznačenjem oduzetog predmeta.53/93-2467. Član 121. Za privredni prestup iz člana 117. ovog zakona preduzeću ili drugom pravnom licu pored propisane kazne izreći će se i zaštitna mera obaveznog oduzimanja predmeta koji su upotrebljeni ili namenjeni za izvršenje privrednog prestupa ili namenjeni za izvršenje privrednog prestupa ili su nastali ili pribavljeni izvršenjem privrednog prestupa. 22. stav 1. Za krivično delo iz člana 115. tačka 1. 7. stav 1. tač. 2. 7. 23. i člana 118.101/2005-28. stav 1. ovog zakona. tačka 2. Za prekršaj iz člana 119. 8.Za prekršaj će se kazniti građanin novčanom kaznom od 10. Za privredni prestup iz člana 117. 4. Zakona . 13. Član 124. 24. O izvršenom privremenom oduzimanju predmeta vodoprivredni inspektor je dužan da odmah obavesti organ nadležan za pokretanje postupka zbog učinjenog krivičnog dela. čl.000 do 50. 120. 25. 8. Zakona . 45. 121. tač.

člana 45. stav 8. 109. 45. Vodoprivredne osnove za vodna područja iz člana 10. Ministar zdravlja i zaštitne životne sredine doneće propise iz člana 41. Vodoprivredna osnova Republike Srbije doneće se najkasnije u roku od dve godine od dana stupanja na snagu ovog zakona. stav 3. Član 128. . člana 25. stav 2. stav 3. stav 3. čl. + Vidi: čl. stav 3. Sopstvenici odnosno korisnici postojećih vodoprivrednih objekata i postrojenja dužni su da način korišćenja ovih objekata usklade sa vodoprivrednom osnovom u roku određenom u vodoprivrednoj osnovi. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE Član 125. Skupština opštine doneće propis iz člana 56. 45. stav 5. ovog zakona u roku od šest meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona.48/94-1497. ovog člana ne uskladi s vodoprivrednom osnovom u roku određenom tom osnovom. stav 2. Ako se način korišćenja objekata i postrojenja iz stava 1. i 113. ovog zakona doneće se najkasnije u roku od pet godina od dana stupanja na snagu ovog zakona. ministarstvo nadležno za poslove vodoprivrede zabraniće iskorišćavanje tih objekata i postrojenja dok se ne usklade s vodoprivrednom osnovom.53/93-2467. Zakona . ovog zakona u roku od šest meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona. Granice vodnih područja iz člana 6. Do donošenja vodoprivredne osnove. Zakona . člana 59. Član 126. XII. čl. ovog zakona. stav 4. Član 127. ovog zakona u roku od šest meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona. vodoprivredni uslovi. Ministar poljoprivrede i ministar zdravlja i zaštite životne sredine doneće propis iz člana 41. stav 4.101/2005-28.67/93-3111. člana 23. člana 24. stav 7. i člana 40. 2. ovog zakona utvrdiće vlada u roku od dva meseca od dana stupanja na snagu ovog zakona. čl. i člana 56. vodoprivredne saglasnosti i vodoprivredne dozvole mogu se izdavati u skladu s postojećom dokumentacijom. stav 4 i člana 60. Ministar vodoprivrede doneće propise iz člana 1. stav 4. ovog zakona u roku od šest meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona. Zakona . Zakona .ne preduzme mere u skladu sa čl. ovog zakona u roku od šest meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona. stav 2. 34. člana 57. Ministar vodoprivrede i ministar zdravlja i zaštite životne sredine doneće propise iz člana 25.

Član 129.
Fond iz člana 72. stav 1. ovog zakona počeće s radom 1. januara 1992. godine. Društveni fond za vode Srbije, Društveni fond voda Vojvodine i Društveni fond za vode Kosova i Metohije čija je obaveza osnivanja utvrđena zakonom, prestaju sa radom 31. decembra 1991. godine. Fondovi za melioraciju čija je obaveza osnivanja utvrđena Zakonom o vodama ("Službeni list SAPV", broj 25/90 i 38/90) i društveni fondovi za melioraciju osnovani prema Zakonu o vodama ("Službeni glasnik SRS", br. 49/89, 59/89, 14/90 i 32/90 i "Službeni glasnik RS", br. 21/90 24/90) prestaju sa radom 31. decembra 1991. godine. Fond iz stava 1. ovog člana preuzima sredstva, prava i obaveze fondova iz st. 2. i 3. ovog člana. Fondovi iz stava 1. ovog člana preuzima sredstva, prava i obaveze fondova iz st. 2. i 3. ovog člana. Fondovi iz st. 2. i 3. ovog člana od dana stupanja na snagu ovog zakona mogu preuzimati materijalne obaveze koje se mogu izvršiti u celini do 31. decembra 1991. godine. Fondovi iz st. 2. i 3. ovog člana mogu preuzeti i materijalne obaveze koje će se izvršavati i posle roka utvrđenog u stavu 5. ovog člana, uz saglasnost Vlade.

Član 130.
Javna vodoprivredna preduzeća iz člana 81. stav 1. tač. 1, 2. i 3. ovog zakona počinju s radom 1. januara 1992. godine. Statut preduzeća iz stava 1. ovog člana doneće se najkasnije u roku od 90 dana od dana početka rada javnog vodoprivrednog preduzeća.

Član 131.
Vlada će imenovati vršioce dužnosti direktora javnih vodoprivrednih preduzeća koji će privremeno do imenovanja direktora obavljati poslove utvrđene ovim zakonom. Vršioci dužnosti direktora imenovaće se u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona. Vršioci dužnosti direktora do donošenja statuta, posebnom odlukom će utvrditi organizaciju rada i način rukovođenja i finansijskog poslovanja u javnim vodoprivrednim preduzećima i organizovati pripremu statuta i drugih akata.

Član 132.
Danom početka rada javnih vodoprivrednih preduzeća iz člana 131. ovog zakona prestaju sa radom: 1) Javno vodoprivredno preduzeće "Dunav" ("Službeni glasnik SRS", broj 14/90); 2) Javno vodoprivredno preduzeće "Vode Vojvodine" ("Službeni list SAPV", broj 31/90). Javno vodoprivredno preduzeće iz člana 81. stav 1. tačke 1. ovog zakona preuzima deo zaposlenih, objekte, postrojenja, uređaje i druga sredstva kojim posluje preduzeće iz stava 1. tač. 1. i 2. ovog člana. Javno vodoprivredno preduzeće iz člana 81. stav 1. tačka 2. ovog zakona preuzima deo zaposlenih, objekte, postrojenja, uređaje i druga sredstva kojima posluje preduzeće iz stava 1. tač. 1. i 2. ovog člana. Javno vodoprivredno preduzeće iz člana 81. stav 1. tačka 3. ovog zakona preuzima deo zaposlenih,

objekte, postrojenja, uređaje i druga sredstva kojim posluje preduzeće iz stava 1. tačke 1. ovog člana. Od dana stupanja na snagu ovog zakona preduzeća iz stava 1. tač. 1. i 2. ovog člana mogu otuđiti ili opteretiti imovinu, vršiti prodaju ili vršiti povećanje kapitala izdavanjem deonica ili zapošljavati nove radnike uz saglasnost Vlade Republike. Akti i radnje koje budu preduzela preduzeća suprotno stavu 5. ovog člana ništavi su.

Član 133.
Danom početka rada javna vodoprivredna preduzeća iz člana 81. stav 1. tač. 1, 2. i 3. ovog zakona preuzimaju objekte, postrojenja, uređaje i druga sredstva kojim posluju javna vodoprivredna preduzeća iz člana 132. stav 1. tač. 1. i 2. ovog zakona koja su izgrađena i koriste se u vodnom području za koja se osnivaju ova javna vodoprivredna preduzeća, kao i zaposlene koji su radili na tim objektima, postrojenjima i uređajima. Preduzeće i druga pravna lica koja su do dana stupanja na snagu ovog zakona upravljala objektima iz člana 81. stav 2. ovog zakona dužna su da u roku od šest meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona, prenesu te objekte na javno vodoprivredno preduzeće koje upravlja objektima na vodnom području na kome se nalaze objekti tih preduzeća i drugih pravnih lica. Preduzećima i drugim pravnim licima iz stava 2. ovog člana, pojedine poslove javno vodoprivredno preduzeće može poveriti na osnovu ugovora kojim će se urediti uslovi za njihovo obavljanje i druga prava i obaveze u vezi sa obavljanjem tih poslova. Javno vodoprivredno preduzeće osniva preduzeća za obavljanje pojedinih delatnosti iz predmeta svog poslovanja, ako te delatnosti predstavljaju tehničko-tehnološku i ekonomsku celinu ili za obavljanje delatnosti kojima se doprinosi efikasnijem i racionalnijem funkcionisanju sistema na vodnom području. Javno vodoprivredno preduzeće preduzimanjem objekata iz stava 2. ovog člana preuzima prava i neizvršene obaveze nastale u vezi izgradnje, korišćenja i održavanja tih objekata. + Vidi: čl. 6. Zakona - 53/93-2460.

Član 134. - brisan Vidi: čl. 7. Zakona - 53/93-2460.
+

Član 135.
Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaju da važe: 1) Zakon o vodama ("Službeni glasnik SRS", br. 49/89, 59/89, 14/90 i "Službeni glasnik RS", br. 21/90 i 24/90) osim čl. 5, 6, 11, 12, 13, 13a, 13b, 13v, 13g, 13d, 13đ, 13e, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 32a, 33, 34, 120, 140, 147. stav 1. tačka 1. i član 149. i propisi doneti na osnovu tih članova koji prestaju da važe 31. decembra 1991. godine; 2) Zakon o vodama ("Službeni list SAPV", br. 25/90 i 38/90) i propisi doneti na osnovu tog zakona osim čl. 54. do 101, 107. i 122. i propisi doneti na osnovu tih članova koji prestaju da važe 31. decembra 1991. godine;

3) Zakon o vodama ("Službeni list SAPK", br. 30/76 i 20/78 i "Službeni glasnik RS", br. 16/90 i 21/90) i propisi doneti na osnovu tog zakona, osim čl. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17a, 17b, 17v, 24, 25, 26, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 182, 186a, 187, 188a i propisi doneti na osnovu tih članova koji prestaju da važe 31. decembra 1991. godine; 4) Pravilnik o sadržini vodoprivredne osnove dela vodnog područja ("Službeni glasnik SRS", broj 17/78); 5) Pravilnik o količini vode koja se smatra kao neznatno mala količina pri upotrebljavanju i odvođenju odnosno ispuštanju vode ("Službeni glasnik SRS", broj 67/81); 6) Pravilnik o sadržini tehničke dokumentacije za odbranu od poplava i leda ("Službeni glasnik SRS", broj 47/83); 7) Pravilnik o sistematskom tehničkom osmatranju vodoprivrednih objekata ("Službeni glasnik SRS", broj 53/83); 8) Pravilnik o rokovima atestiranja vodoprivrednih objekata, uređaja i njihovih delova ("Službeni glasnik SRS", broj 47/83); 9) Pravilnik o načinu na koji Republički hidrometeorološki zavod prati i dostavlja prognoze promena kvaliteta vode i upozorava na havarijska zagađenja vode ("Službeni glasnik SRS", broj 28/84). Sastavni deo Zakona o zaštiti i iskorišćavanju izvorišta vodosnabdevanja, koji je prema članu 147. stav 1. tačka 2. Zakona o vodama ("Službeni glasnik SRS", br. 49/89, 59/89, 14/90 i 42/90 i "Službeni glasnik RS", br. 21/90 i 24/90) ostao na snazi primenjivaće se do donošenja vodoprivredne osnove iz člana 126. stav 1. ovog zakona.

Član 136.
Do donošenja propisa na osnovu ovlašćenja iz ovog zakona, ostaju na snazi: 1) Uredba o klasifikaciji voda ("Službeni glasnik SRS", broj 5/68); 2) Uredba o kategorizaciji vodotoka ("Službeni glasnik RS", broj 5/68); 3) Pravilnik o sadržini tehničke dokumentacije koja se podnosi u postupku za dobijanje vodoprivrede saglasnosti i vodoprivredne dozvole ("Službeni glasnik SRS", broj 3/78); 4) Pravilnik o obrascu i načinu vođenja vodne knjige ("Službeni glasnik SRS", br. 16/78 i 20/85); 5) Pravilnik o opasnim materijama u vodama ("Službeni glasnik SRS", broj 31/82); 6) Pravilnik o načinu određivanja o održavanja zona i pojaseva sanitarne zaštite objekata za snabdevanje vodom za piće ("Službeni glasnik SRS", broj 33/78); 7) Pravilnik o načinu i broju ispitivanja kvaliteta otpadnih voda ("Službeni glasnik SRS", br. 47/83 i 13/84); 8) Pravilnik o uslovima koje moraju da ispunjavaju preduzeća i druga pravna lica koja vrše određenu vrstu ispitivanja kvaliteta površinskih i podzemnih voda, kao i ispitivanja kvaliteta otpadnih voda ("Službeni glasnik SRS", broj 49/90); 9) Odluka o određivanju granice vodnih područja ("Službeni glasnik SRS", broj 29/90).

Član 137.
Zahtevi za izdavanje vodoprivrednih saglasnosti i vodoprivrednih dozvola podneti do stupanja na

snagu ovog zakona rešavaće se u skladu sa propisima koji su bili na snazi u vreme podnošenja zahteva. Zahtevi iz stava 1. ovog člana koji u roku od šest meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona, ne budu rešeni, njihovo rešavanje preduzeće organ, odnosno javno vodoprivredno preduzeće određeni ovim zakonom.

Član 138.
Odredbe člana 108. stav 1. ovog zakona primenjivaće se od 1. januara 1992. godine.

Član 139.
Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

OSNOVNI TEKST
Na osnovu člana 83. tačka 3. Ustava Republike Srbije, donosim

Ukaz o proglašenju Zakona o vodama
Proglašava se Zakon o vodama, koji je donela Narodna skupština Republike Srbije, na Sedmoj sednici Vanrednog zasedanja 25. jula 1991. godine. PR broj 102 U Beogradu, 30. jula 1991. godine Predsednik Republike, Slobodan Milošević, s.r.

Zakon o vodama

Zakon je objavljen u "Službenom glasniku RS", br. 46/91 od 31.7.1991. godine.

I. OPŠTE ODREDBE
Član 1.

regulacione građevine. Vodoprivrednim objektima u smislu ovog zakona smatraju se: 1) objekti za zaštitu od štetnog dejstva voda sa vodoprivrednim uređajima i opremom: nasipi. Pojedini izrazi. crpne stanice i objekti za zaštitu od erozija i bujica. Član 2. magistralni cevovodi ili kanali sa objektima. 3) objekti za zaštitu voda: glavni kolektor za dovođenje otpadnih voda do uređaja za prečišćavanje otpadnih voda. Član 5. organizovanje i finansiranje vodoprivredne delatnosti i nadzor nad sprovođenjem odredaba ovog zakona. akumulacije. vodozahvati. Vodoprivrednom delatnošću. korišćenje i upravljanje vodama. Član 4. 2) objekti za korišćenje voda: akumulacije. 4) hidromelioracioni objekti sa vodoprivrednim uređajima i opremom: objekti za navodnjavanje i objekti za odvodnjavanje. odvojeni kanali. crpne stanice. rezervoari za vodosnabdevanje. prirodnih jezera. zaštita voda od zagađivanja i obezbeđivanje vode za korišćenje. Vodu prirodnih vodotoka. uređaji za prečišćavanje otpadnih voda i objekti za odvođenje prečišćenih voda. Odredbe ovog zakona odnose se na sve površinske i podzemne vode. drenažni bunari. zaštita od štetnog dejstva voda. uslovi i način obavljanja vodoprivredne delatnosti. Vode se mogu koristiti na način kojim se ne ugrožavaju prirodna svojstva vode. 2) melioraciono područje je deo vodnog područja koje obuhvata jedan ili više slivova unutrašnjih voda za koje se jedinstveno uređuje odvodnjavanje suvišnih voda ili dovođenje voda za navodnjavanje. zaštita od štetnog dejstva voda. prirodnih izvora. prirodne vrednosti i nepokretna kulturna dobra. u smislu ovog zakona. uključujući vodu za piće. javnih bunara i javnih česmi mogu koristiti svi. ne ugrožava biljni i životinjski svet. imaju sledeće značenje: 1) vodno područje je područje koje obuhvata jedan ili više slivova ili njihovih delova koji čine prirodnu hidrografsku celini. pod jednakim uslovima za zadovoljavanje životnih potreba Član 3. brane. postrojenja za pripremu pitke vode i brodske prevodnice. upotrebljeni u ovom zakonu. retencije. ako posebnim zakonom nije drugačije propisano. . ustave.Ovim zakonom uređuje se zaštita voda. Odredbe ovog zakona odnose se i na granične i državnom granicom presečene vodotoke i međurepubličke vode u granicama Republike Srbije. 3) vodna zadruga je oblik organizovanja korisnika voda na određenom području radi korišćenja voda u privredne svrhe. ne dovodi u opasnost život i zdravlje ljudi. smatra se uređenje voda i vodotoka. kao dobrima od opšteg interesa. termalnu i mineralnu vodu.

kao i građana koji samostalno obavljaju delatnosti proizvodnje i prometa životnih namirnica i snabdevanje vodom javnih objekata (škole. Radi obezbeđivanja zaštite voda. VODNA PODRUČJA Član 6. 7) javno snabdevanje stanovništva vodom za piće je snabdevanje vodom više od pet domaćinstava. kao i zemljište podložno ovim uticajima. 3) Vodno područje Morave koje obuhvata sliv Velike Morave i delove slivova Južne Morave. korišćenja i upravljanja vodama na teritoriji Republike Srbije. a obala u području zaštićenom od poplava je pojas zemljišta širine 50 metara računajući od unutrašnje nožice nasipa prema branjenom području. obrazuju se vodna područja i to: 1) Vodno područje Dunava koje obuhvata delove slivova Dunava. snabdevanje objekata preduzeća vodom. odnosno koje je redovno pokriveno vodama jezera. odnosno više od 20 stanovnika. uređaj za pripremu vode. zaštite od štetnog dejstva voda. 6) izvorište je prostor na kome se zahvata voda radi javnog snabdevanja stanovništva (izvor. 18) prijemnikom se smatra prirodni i veštački vodotok. brazdanja. rezervoar i vodovodnu mrežu. kaptažu. odnosno drugo preduzeće. II. domovi kulture. 8) garantovani minimum je proticaj koji se nizvodno od vodozahvata mora obezbediti u vodotoku.4) vodni režim je kvalitativno i kvantitativno stanje voda na određenom području i u određenom vremenu. autobuske i železničke stanice i dr. kaptažu. akumulacija ili njen deo). podrivanja i klizanja. 12) inundaciono područje je pojas zemljišta između korita za malu vodu i spoljne nožice nasipa. odnosno akumulacije. jezero i podzemne vode. . Tise i Timoka i slivove Mlave i Peka. 17) seoski vodovod je sistem za snabdevanje vodom za piće seoskog naselja koji ima uređeno i zaštićeno izvorište. 9) korito za malu vodu je udubljenje kroz koje teku vode vodotoka pri niskim i srednjim vodama. 10) korito za veliku vodu je prostor preko kojeg teče velika voda vodotoka ili su pokrivena vodama jezera pri visokim vodostajima do verovatnoće pojave jednom u 50 godina. jezera i akumulacije. bunar. uređenja. 14) zemljište ugroženo od erozije je zemljište na kome usled dejstva vode nastaju pojave opiranja. 16) javni vodovod je sistem za snabdevanje vodom za piće koji ima uređeno i zaštićeno izvorište. 5) vodoprivredni bilans je kvantitativni i kvalitativni odnos raspoloživih i potrebnih količina površinskih i podzemnih voda u određenom periodu i na određenom području. rezervoar i razvodnu mrežu a kojim ne upravlja javno komunalno preduzeće. 11) obala je pojas zemljišta koji se proteže neposredno uz korito za veliku vodu vodotoka ili jezera. 13) vodno zemljište je korito i obale vodotoka.). odnosno pojas zemljišta između korita za malu vodu i poplavne linije na području na kojem nisu izgrađeni objekti za zaštitu od štetnog dejstva voda. 15) regionalni sistem za snabdevanje vodom je sistem koji snabdeva vodom dve ili više opština. deo reke ili jezera. 2) Vodno područje Save koje obuhvata delove slivova Save i Drine i sliv Kolubare.

Po isteku vremena od 10 godina od dana donošenja vodoprivredne osnove preispitaće se rešenja utvrđena vodoprivrednom osnovom. Vodoprivredna osnova vodnog područja i dela vodnog područja mora biti u skladu sa vodoprivrednom osnovom Republike Srbije. zaštitu od štetnog dejstva voda. III. ovog člana. Vodoprivrednu osnovu dela vodnog područja donosi ministarstvo nadležno za poslove vodoprivrede. korišćenje voda za zaštitu voda od zagađivanja. prostorni i urbanistički planovi moraju biti međusobno usklađeni. Pčinje. zemljište pod saobraćajnicama i drugo zemljište za koje se sistemima za odvodnjavanje neposredno ili posredno omogućava brže i pogodnije oticanje suvišne vode. Belog Drima. Teritorija Republike Srbije predstavlja jedinstven vodoprivredni prostor. Vodoprivredna osnova je dugoročni plan za održavanje i razvoj vodnog režima na teritoriji Republike Srbije. izgradnjom i održavanjem vodoprivrednih objekata i primenom mera za zaštitu od štetnog dejstva voda. Vodoprivredna osnova sadrži naročito: postojeće stanje vodnog režima i vodoprivrednih objekata na određenom području. Vodni režim održava se i unapređuje uređivanjem i održavanjem vodotoka. ovog člana utvrđuje Vlada Republike Srbije (u daljem tekstu: Vlada). šumsko i građevinsko zemljište. Melioraciono područje i njegove granice određuje ministarstvo nadležno za poslove vodoprivrede. 1. Melioraciono područje kao deo vodnog područja obuhvata poljoprivredno. Vodoprivredna osnova Član 9. ekonomska i ekološka rešenja za jedinstveno upravljanje vodama. ovog zakona donosi Vlada. vodoprivrednim saglasnostima i vodoprivrednim dozvolama. Član 10. Vodoprivredne osnove iz stava 1. zaštitu voda i korišćenje voda. . Član 7. a u skladu sa vodoprivrednom osnovom. Dragovištice. sa kojeg dotiče voda na zemljište koje se sistemima za odvodnjavanje štiti od suvišne vode i za koje se dovodi voda za navodnjavanje. VODNI REŽIM Član 8. Ibra. Lepenca. na jednom ili više vodnih područja ili delu vodnog područja. Granice vodnih područja iz stava 1. uslove za održavanje i razvoj vodnog režima kojima se obezbeđuju najpovoljnija i najcelishodnija tehnička. Vodoprivrednu osnovu Republike Srbije i vodoprivrednu osnovu vodnih područja iz člana 6. Čajlanske i Crnog Kamena.Zapadne Morave. odnosno vodoprivrednim uslovima.

zaštite od štetnog dejstva voda i usklađene upotrebe voda. Radi zaštite voda. Izuzetno od odredbe stava 1. Vodoprivredni bilans služi za praćenje raspoloživih količina voda po kvalitetu i kvantitetu za srednjoročno i dugoročno planiranje. Preduzeća i druga pravna lica koja zahvataju ili ispuštaju vodu dužna su da dostave javnom vodoprivrednom preduzeću podatke o potrošnji i količinama zahvaćenih i ispuštenih voda radi izrade vodoprivrednog bilansa. 3. 2. U postupku pripreme tehničke dokumentacije za izgradnju novih i rekonstrukciju postojećih objekata i za izvođenje drugih radova koji mogu uticati na promene u vodnom režimu. priprema ministarstvo nadležno za poslove vodoprivrede. ovog člana za građenje stambenih. Vodoprivredni uslovi Član 14. Planom iz stava 1 ovog člana utvrđuju se mere za upravljanje vodnim režimom. Vodoprivredni bilans i plan za upravljanje vodnim režimom za teritoriju Republike Srbije. manjih poslovnih objekata i drugih . donosi se plan za upravljanje vodnim režimom. Vodoprivredni bilans se izrađuje za teritoriju Republike Srbije. Vodoprivredni bilans i plan za upravljanje vodnim režimom Član 11. investitor je dužan da pribavi vodoprivredne uslove. po vodnim područjima i njihovim delovima na propisan način. Vodoprivrednu osnovu vodnog područja i dela vodnog područja priprema javno vodoprivredno preduzeće. Vodoprivredni bilans za vodno područje i njegove delove i plan za upravljanje vodnim režimom za vodno područje priprema javno vodoprivredno preduzeće. Vodoprivredni bilans za deo vodnog područja i plan za upravljanje vodnim režimom za vodno područje donosi ministarstvo nadležno za poslove vodoprivrede. Plan za upravljanje vodnim režimom se izrađuje za teritoriju Republike Srbije i vodno područje. Član 12. Član 13.Vodoprivrednu osnovu Republike Srbije priprema ministarstvo nadležno za poslove vodoprivrede. Ministar nadležan za poslove vodoprivrede (u daljem tekstu: ministar vodoprivrede) donosi bliži propis o sadržini i načinu izrade vodoprivrednog bilansa. Vodoprivredni bilans za teritoriju Republike Srbije i vodno područje i plan za upravljanje vodnim režimom za teritoriju Republike Srbije. donosi Vlada.

a po potrebi i prethodne studije i idejna rešenja kojima se bliže sagledava uticaj objekta na vodni režim. Uz zahtev za izdavanje vodoprivrednih uslova: investitor podnosi i osnovne podatke o lokaciji. 3) hidroelektrane. . termoelektrane i rudnike. napuštenih korita i s obala prirodnih vodotoka. izuzev industrijskih. sprudova. 16) veštačko obogaćivanje podzemnih izdana. 7) magistralne i regionalne puteve. 19) izgradnju ili zatrpavanje bušenih i reni bunara i drugih bušotina za potrebe rudarskih i geoloških područja. Član 15. Ministarstvo nadležno za poslove vodoprivrede odrediće poslovne i druge objekte iz stava 2. iz površinskih i podzemnih voda. železnice i mostove na njima. 12) ispiranje akumulacionih jezera ili čišćenje nataloženog nanosa iz akumulacionog jezera. odnosno rekonstrukciju objekata i izvođenje drugih radova i to: 1) brane i akumulacije. 10) magistralne naftovode. 9) uređenje vodotoka i izgradnju zaštitnih vodoprivrednih objekata. odnosno prostornim planom i ako se priključuju na javni vodovod i kanalizaciju i bunare za snabdevanje vodom za piće jednog domaćinstva. kamena i drugog materijala iz korita vodotoka. 2) sisteme za snabdevanje vodom. 6) postrojenja za prečišćavanje i objekti za odvođenje i ispuštanje otpadnih voda. 11) vađenje peska. luke i pristaništa. prevodnice. šljunka. Vodoprivrednim uslovima se može propisati obaveza da se ispuštanje vode vrši uzvodno od mesta zahvatanja vode istog korisnika. 5) industrijske objekte čije se otpadne vode ispuštaju u površinske i podzemne vode ili javnu kanalizaciju. gasovode i produktovode. 14) zahvat i dovođenje vode za objekte. prirodnih i veštačkih akumulacija i na područjima ugroženim od erozije. aerodrome. 18) seoske vodovode. ovog člana za koje nije potrebno pribavljanje vodoprivrednih uslova. 4) zahvat i dovođenje voda za industrijske objekte iz površinskih i podzemnih voda. 8) industrijske i komunalne deponije. čije se otpadne vode ispuštaju u površinske i podzemne vode. nameni i veličini objekta.objekata koji se grade u skladu sa odgovarajućim urbanističkim. 13) sisteme za odvodnjavanje i navodnjavanje. 17) ribnjake. nije potrebno pribavljanje vodoprivrednih uslova. Vodoprivredni uslovi su potrebni za izgradnju. 15) objekte. izuzev industrijskih.

izuzev objekata i radova iz člana 14. Vodoprivredna dozvola . i 26. ovog člana izdaje javno vodoprivredno preduzeće. Vodoprivredna saglasnost Član 16. Vodoprivredne uslove iz stava 1. ovog člana ministarstva nadležnog za geološke poslove.20) sađenje drveća i žbunastog bilja i njihovu seču u koritu za veliku vodu i na obali. 15. 18. ovog člana izdaje opštinski organ uprave nadležan za poslove vodoprivrede. 2. urađena u skladu sa vodoprivrednim uslovima. i 4. 13. 8. tač. odnosno javno vodoprivredno preduzeće za objekte i radove za koje su izdali vodoprivredne uslove. 23) skladištenje na obalama materija koje mogu zagaditi vodu. Vodoprivredne uslove iz stava 1. 11. Vodoprivrednu saglasnost izdaje organ. i 19. i 24. 1. za objekte i radove koji se odnose na podzemne vode iz stava 1. 25) objekte. tač. 24) podzemna i nadzemna skladišta za naftu i njene derivate i druge opasne materije. 17. stav 1. i 27. ovog zakona potrebna je i saglasnost ministarstva nadležnog za poslove zdravlja i zaštite životne sredine. izuzev industrijskih. 14. 22) navodnjavanje poljoprivrednog zemljišta otpadnim vodama. može se izdati po prethodno pribavljenoj vodoprivrednoj saglasnosti. ovog člana opštinskog organa uprave nadležnog za poslove zdravlja i zaštitu životne sredine. tač. 26) vodenice i objekte na splavovima. 7. 21. ovog zakona. 20. ovog člana izdaje ministarstvo nadležno za poslove vodoprivrede. Ako se izgradnjom objekta ili izvođenjem radova ne otpočne u roku od dve godine vodoprivredna saglasnost prestaje da važi. 5. i 24. i 16. osim za atmosferske vode koje nisu zagađene i vode iz domaćinstva. 6. 27) ostale objekte koji mogu privremeno. 16. 22. 16. 25. povremeno ili trajno da prouzrokuju promene u vodnom režimu ili na koje može da utiče vodni režim. Član 17. 23. Odobrenje za izgradnju novih i rekonstrukciju postojećih objekata i postrojenja i izvođenje drugih radova. 12. 14. stav 2. 14. a za objekte i radove iz stava 2. čije se otpadne vode ispuštaju u javnu kanalizaciju. tač. a za radove iz stava 1. tač. Vodoprivredne uslove iz stava 1. 19. tač. 5. do 10. 18. 3. 4. Vodoprivrednom saglasnošću se utvrđuje da je tehnička dokumentacija za objekte i radove. (akumulacija za vodosnabdevanje) 2. 4. Pre izdavanja vodoprivrednih uslova za objekte i radove iz st. 23. 1. 22. ovog člana investitor je dužan da pribavi mišljenje Republičkog hidrometeorološkog zavoda. 21) promenu katastarske kulture zemljišta na erozivnom području. Za objekte i radove iz člana 15. ovog člana i mišljenje javnog vodoprivrednog preduzeća.

2) ako se korisnik odrekne prava iz dozvole. 3) povećanje količine zahvaćenih i ispuštenih voda. podzemne vode i javnu kanalizaciju. tač. izgradnju nasipa. Pravo stečeno na osnovu vodoprivredne dozvole ne može se preneti na drugog korisnika bez saglasnosti organa. odnosno javnog vodoprivrednog preduzeća koje je izdalo vodoprivrednu dozvolu. gasovoda i produktovoda. Član 21.Član 18. Vodoprivredni uslovi. Vodoprivredna dozvola se izdaje na određeno vreme a najduže za period od 10 godina. dalekovoda. Vodoprivrednom dozvolom se utvrđuje način i uslovi za upotrebu i korišćenje voda i ispuštanje voda. sađenje drveća i žbunastog bilja u koritu za veliku vodu i na obali. magistralnih naftovoda. Vodoprivredna dozvola je potrebna za: 1) korišćenje i upotrebu voda iz prirodnih i veštačkih vodotoka. odnosno javno vodoprivredno preduzeće koje je izdalo vodoprivrednu saglasnost. ovog člana odobrenje za upotrebu objekata i to za regulaciju vodotoka. ovog člana donosi organ odnosno javno vodoprivredno preduzeće koje je izdalo vodoprivrednu dozvolu. Član 19. magistralnih i regionalnih puteva. železnica. ovog člana izdaje organ. Rešenje o utvrđivanju prestanka prava iz stava 1. odnosno javno vodoprivredno preduzeće za objekte i radove za koje su izdali vodoprivrednu saglasnost. Odobrenje za upotrebu objekata i postrojenja može se izdati ako je prethodno za njih izdata vodoprivredna dozvola. i 3. 2. izmenjene prirode i kvaliteta ispuštenih voda. 2) ispuštanje voda i drugih materija u prirodne i veštačke vodotoke. Izuzetno od odredbe stava 1. vodoprivredna saglasnost i vodoprivredna dozvola izdaju se u skladu sa . mostova. Ostale odredbe o vodnom režimu Član 22. može se izdati po prethodno pribavljenoj potvrdi o ispunjenosti uslova iz vodoprivredne saglasnosti. Član 20. jezera. podzemnih i nadzemnih skladišta za naftu i njene derivate i druge opasne materije. Pravo stečeno na osnovu vodoprivredne dozvole prestaje: 1) istekom roka trajanja dozvole. jezera i podzemnih voda. Potvrdu iz stava 2. 3) kad se pravo ne vrši bez opravdanih razloga duže od dve godine. Vodoprivrednu dozvolu izdaje organ. 6.

Planovi iz stava 1. Zaštita od štetnog dejstva voda Član 26. Radi obezbeđenja podataka za zaštitu voda i zaštitu od štetnog dejstva voda. Član 28. Organ. ovog zakona dostave ministarstvu nadležnom za poslove vodoprivrede. stav 2. Ministar vodoprivrede donosi bliži propis o sadržini tehničke dokumentacije koja se prilaže uz zahtev za izdavanje vodoprivredne saglasnosti i vodoprivredne dozvole. . ovog člana su javne knjige. na propisan način. na propisani način. Ministar vodoprivrede i ministar nadležan za poslove zdravlja i zaštite životne sredine (u daljem tekstu: ministar zdravlja i zaštite životne sredine) donose bliži propis o sadržini i načinu vođenja katastra zagađivača voda. Ministar vodoprivrede donosi bliži propis o obrascu i načinu vođenja vodne knjige. vodoprivredne dozvole i potvrdu iz člana 21. Član 23. IV. Član 27. Ministar vodoprivrede donosi bliži propis o sadržini i načinu vođenja katastra vodoprivrednih objekata i bujičnih tokova. Član 24. odnosno javno vodoprivredno preduzeće dužni su da sve izdate vodoprivredne saglasnosti. ovog člana i plan zaštite od elementarnih nepogoda usklađuju se međusobno. VODOPRIVREDNA DELATNOST 1.vodoprivrednom osnovom. Uz zahtev za izdavanje vodoprivredne saglasnosti i vodoprivredne dozvole prilaže se tehnička dokumentacija propisane sadržine. Član 25. ovog zakona registruje u vodnoj knjizi. Mere i radovi za odbranu od poplava na određenom području utvrđuju se opštim i operativnim planom za odbranu od poplava. zaštitu od erozije i bujica i otklanjanje posledica od takvog dejstva voda. Katastri iz stava 1. stav 2. Zaštita od štetnog dejstva voda obuhvata radove i mere za zaštitu od poplava i leda. Opštinski organ uprave nadležan za poslove vodoprivrede i javno vodoprivredno preduzeće dužni su da sve izdate vodoprivredne saglasnosti i vodoprivredne dozvole i potvrdu iz člana 21. vodoprivrednih objekata i bujičnih tokova. javno vodoprivredno preduzeće vodi katastre zagađivača voda.

Operativni plan odbrane od poplava se donosi za period od jedne godine. ovog zakona donose se za vodotoke na kojima postoje objekti za zaštitu od štetnog dejstva voda. železnički ili rečni saobraćaj. i 29. ovog člana. Preduzeća i druga pravna lica iz stava 1. Opšti plan za odbranu od poplava donosi Vlada za period od pet godina. odgovornosti i ovlašćenja u pogledu preduzimanja pojedinih radnji. Preduzeća i druga pravna lica koja koriste akumulacione i retencione basene. Planovi iz člana 27. nazive preduzeća i organizacija koja vrše odbranu i imena odgovornih lica. stav 1. a u slučajevima koji nisu predviđeni planovima za odbranu od poplava takvu odluku donose nadležni organi civilne zaštite. u meri koja odgovara veličini i drugim tehničkim osobinama ovih objekata. određuje ministarstvo nadležno za poslove vodoprivrede.Opšti plan za odbranu od poplava sadrži mere koje se moraju preduzeti preventivno i u periodu nailaska velikih voda (spoljnih i unutrašnjih voda). ovog zakona donosi glavni rukovodilac odbrane od poplava. odnosno visinu slobodnog prostora koji se mora u akumulaciji održavati za prihvatanje poplavnih talasa u pojedinim periodima kao i pogonske uslove za ispuštanje vode iz akumulacije. ovog člana dužna su da redovno dostavljaju ministarstvu . način osmatranja i evidentiranja hidroloških i drugih podataka. odnosno područje ugroženo poplavama. U slučaju opasnosti od poplava ministar vodoprivrede u sporazumu sa ministrom nadležnim za poslove saobraćaja. a najkasnije do 30. Član 30. Operativni plan za odbranu od poplava donosi ministarstvo nadležno za poslove vodoprivrede. dužna su da ove objekte održavaju i iskorišćavaju na način kojim se obezbeđuje prihvatanje poplavnih talasa. obaveštavanja i druge podatke. Član 31. Član 29. Veličinu zapremine. mere i radove za zaštitu od poplava propisuje skupština opštine. može na ugroženom području zabraniti drumski. 28. Planove za odbranu od poplava donose i preduzeća i druga pravna lica čija je imovina. ovog zakona. novembra tekuće godine za narednu godinu. a mogu biti ugrožena od poplava. Odluku o probijanju nasipa i usmerenom plavljenju u slučajevima koji su predviđeni planovima iz čl. dužnosti. odnosno odgovarajuće operativno telo određeno planom iz člana 29. Operativni plan odbrane od poplava sadrži nazive sektora i deonica. Član 33. kao i kriterijume za proglašavanje redovne i vanredne odbrane od poplava. Član 32. potrebna sredstva. Za područja koja nisu obuhvaćena planovima iz stava 1. prognozu pojava.

ovog člana i naređenjima rukovodioca za odbranu od poplava. Gazdovanje zaštitnim šumama sprovodi javno vodoprivredno preduzeće u skladu sa posebnom šumskom osnovom. 28.nadležnom za poslove vodoprivrede. Član 36. Član 37. i 29. livada i oranica. vodoprivredni. Vodno zemljište se može koristiti. 28. podatke o stanju i stepenu napunjenosti akumulacionih basena. Mere iz stava 1. plovni i drugi objekti i postrojenja. Sastavni deo nasipa za odbranu od poplave čine zaštitni pojas sa šumom i zaštitnim zelenilom (zaštitne šume) u inundacionom području u širini od 50 metara pored nasipa. Član 38. Republičkom hidrometeorološkom zavodu i glavnom rukovodiocu za odbranu od poplava. kao pašnjak. terasiranje. dužna su preduzimati preduzeća koja te objekte i postrojenja grade ili održavaju i iskorišćavaju u skladu sa planovima iz stava 1. prelazi. . zabrane ili ograničenja vađenja peska.) i sprovode mere zaštite (zabrana ili ograničenje seče drveća. i 29.). način korišćenja poljoprivrednog zemljišta i dr. ovog zakona preduzeće se i sledeće mere: evakuacija stanovništva. čišćenje korita i sl. bez vodoprivredne saglasnosti. Član 35. mobilizacija građana i njihovih sredstava. ovog člana da bi se zaštitili od oštećenja mostovi. radi sprovođenja mera i spasavanja lica i imovine. Zemljište između nasipa za odbranu od poplava i korita (inundaciono područje) vodotoka i na zaštićenoj strani iza nasipa u širini od 50 metara može se koristiti na način kojim se ne ugrožava sprovođenje odbrane od poplava a u skladu sa planom odbrane od poplava. Ako se zbog nagomilavanja leda stvore ledene pregrade koje mogu prouzrokovati poplave ili ako zbog pokretanja leda u rekama može doći do oštećenja objekata za zaštitu od štetnog dejstva voda i drugih objekata. ovog zakona. ovog člana mora biti usklađena sa planom odbrane od poplava. U slučaju proglašenja vanrednog stanja odbrane od poplava pored mera predviđenih planovima iz čl. Član 34. preduzeće se mere za razbijanje i otklanjanje leda prema planovima iz čl. Osnova iz stava 3. retencije i sl. Na zemljištima ugroženim od erozije skupština opštine utvrdiće erozivno područje. zatravljivanje. U cilju sprečavanja dejstva erozije i bujica sopstvenici.). odnosno korisnici zemljišta dužni su da grade i održavaju zaštitne objekte (pregrade. Radi sprečavanja štete od erozije skupština opštine na erozivnom području propisuje protiverozivne mere uz prethodno pribavljeno mišljenje javnog vodoprivrednog preduzeća. izvode zaštitne radove (pošumljavanje. U plavnim zonama mogu se graditi objekti u skladu sa prostornim odnosno urbanističkim članovima kojima se određuje zemljište koje je ugroženo od poplava i uslovi gradnje na tom zemljištu. šljunka. ljudstva i sredstava preduzeća i drugih pravnih lica. ustave.

bioloških. donose bliži propis o kvalitetu vode koja se koristi za navodnjavanje poljoprivrednih kultura i vodosnabdevanje ribnjaka. za industrije koje traže visokokvalitetnu vodu (prehrambena. Prilikom svakog zahvatanja površinskih voda mora se nizvodno od zahvata obezbediti garantovani minimum. hemijskih. kamena i radi izvođenja radova. Voda koja je namenjena za navodnjavanje poljoprivrednih kultura mora biti propisanog kvaliteta. rekonstrukcije i izgradnje građevinskih i drugih investicionih objekata došlo do oštećenja površina zemljišta i zbog toga veće izloženosti eroziji. napajanje stoke. U cilju obezbeđenja potreba u vodi za snabdevanje stanovništva. oštećenja izvora. Ako je na erozivnom području zbog iskorišćavanja zemljišta. odnosno preduzeće ili drugo pravno lice koje iskorišćava objekte i druga dobra od opšteg interesa. Korišćenje voda Član 40. bakterioloških. ako posebnim zakonom nije drugačije propisano. virusoloških i radioloških svojstava mora odgovarati propisanim uslovima. za sanitarno higijenske i rekreativne potrebe. Način iskorišćavanja i održavanja seoskih vodovoda vrši se u skladu sa opštim uslovima koje propisuje skupština opštine. izvođač radova. puteva i vodoprivrednih objekata. Voda koja služi ili je namenjena za piće ili za proizvodnju i preradu životnih namirnica i sanitarno higijenske i rekreativne potrebe i mineralna voda koja služi za piće ne sme sadržavati materije škodljive za zdravlje iznad propisanih granica a u pogledu fizičkih. Vode koje su vodoprivrednom osnovom ili na drugi način određene za piće ne mogu se koristiti za druge svrhe na način koji bi nepovoljno uticao na potrebnu količinu i svojstva vode. 2. Ministar vodoprivrede donosi bliži propis o načinu određivanja garantovanog minimuma. sanitarne i komunalne potrebe. stvaranja brazdi i jaruga. Član 41. dužni su da u najkraćem mogućem roku zaštite vegetacijom ili na drugi pogodan način dovedu zemljište i objekte u prvobitno stanje. Prirodnim jezerima. izvorima. staza. podzemne vode sa kvalitetom podobnim za piće i vode sa izvora po pravilu se imaju koristiti samo za podmirenje navedenih potreba. Voda se mora koristiti racionalno i ekonomično. javnim bunarima i javnim česmama upravlja opština. Ministar zdravlja i zaštite životne sredine donosi bliži propis o kvalitetu vode koja služi ili je namenjena za piće ili proizvodnju ili preradu životnih namirnica. lekova i dr. Član 42. Korišćenje voda za snabdevanje stanovništva vodom za piće.) i malih potrošača. šuma. Ministar nadležan za poslove poljoprivrede (u daljem tekstu: ministar poljoprivrede) i ministar zdravlja i zaštite životne sredine. sanitarne potrebe i napajanje stoke ima prvenstvo nad korišćenjem voda za ostale namene. .Član 39.

Područja na kojima se nalaze izvorišta iz člana 43. Član 43. Sistematsko ispitivanje iz stava 1. Zona neposredne zaštite nalazi se unutar uže zone zaštite. Član 47. . odnosno urbanističkim planovima u skladu sa hidrogeološkim i drugim svojstvima zemljišta. ovog člana. uža zona zaštite i zona neposredne zaštite. za izvorišta i druge objekte vodosnabdevanja određuju se vodoprivrednom osnovom i prostornim planom. ovog člana vrši organizacija koja je posebnim propisom ovlašćena za obavljanje tih poslova. ovog člana ustanovljavaju se tri zone zaštite i to: šira zona zaštite. ovog člana i njegove granice određuje Vlada. uređenja i korišćenja prostora u užoj i široj zoni zaštite utvrđuju se prostornim. Rešenje o određivanju i održavanju zona i pojaseva sanitarne zaštite i ograničenja iz stava 1. ovog člana vrši se prema programu koji donosi Vlada. Ministar zdravlja i zaštite životne sredine donosi bliži propis iz stava 7. Izvorišta iz stava 1. ovog člana donosi ministar zdravlja i zaštite životne sredine u skladu sa propisom o načinu određivanja i održavanja zona i pojaseva sanitarne zaštite. ovog člana. ovog zakona su pod posebnom zaštitom. Član 44. U područjima iz stava 1. Član 46. ovog člana.U cilju korišćenja vode za potrebe vodosnabdevanja i rekreacije vrši se sistematsko ispitivanje kvaliteta vode na vodozahvatima (zona neposredne zaštite) i javnim kupalištima. Uža zona zaštite obuhvata površinu akumulacionog jezera na najvišem nivou vode. Član 45. u skladu s namenom tih zona i propisanim merama zaštite. Izvorišta od posebnog značaja služe za regionalno snabdevanje vodom. s obalnim pojasom u širini od oko 500 metara. Za zone neposredne zaštite i uže zone zaštite koje su pod šumom. Sistematsko ispitivanje iz stava 2 . opštom i posebnom šumskom osnovom određuju se posebni uslovi i način gazdovanja šumama i šumskim zamljištem. Mere zaštite iz stava 1. Područje uže zone zaštite i zone neposredne zaštite sa režimima organizacije. Šira zona zaštite obuhvata područje iz stava 1. Područja na kojima se nalaze izvorišta koja se po količini i kvalitetu mogu koristiti ili se koriste za snabdevanje vodom za piće moraju biti zaštićena od namernog ili slučajnog zagađivanja i drugih uticaja koji mogu nepovoljno delovati na izdašnost izvorišta i na zdravstvenu ispravnost vode.

Član 52. Komunalna i druga preduzeća kao i druga pravna lica koja koriste vode. Javno vodoprivredno preduzeće. Ako se pronađene vode iz stava 1. dužna su da postave uređaje za merenje. Bunari i bušotine sa slobodnim isticanjem vode moraju biti opremljeni uređajima za regulisanje isticanja i zatvaranja i zaštitu voda od zagađivanja. Stanje nivoa i kvaliteta podzemnih voda prve (freatske) izdani. izuzev prve (freatske) izdani. dubljih izdani i dubokih podzemnih voda. Podaci iz stava 2. Član 51. da mere i registruju količinu zahvaćene vode i da podatke o tome dostavljaju javnom vodoprivrednom preduzeću. Preduzeće ili drugo pravno lice koje prati nivo podzemnih voda prve izdani putem svojih kontrolnih (pijezometarskih) bunara. a dubljih izdani i dubokih podzemnih voda. odnosno drugo preduzeće privremeno će ograničiti ili uskratiti korišćenje vode ukoliko zbog rekonstrukcije i kvarova na objektima i postrojenjima. preduzeće. odnosno drugo pravno lice kome to poveri ministarstvo nadležno za geološke poslove. Član 50. 3. Radi zaštite. dužno je da podatke redovno dostavlja Republičkom hidrometeorološkom zavodu. Radi zaštite i korišćenja podzemnih voda obavezno se prati stanje nivoa i kvaliteta podzemnih voda prve freatske izdani. nastupi nestašica vode u tolikoj meri da se ne mogu zadovoljiti sve potrebe. prati Republički hidrometeorološki zavod. Član 49. Kvantitativne parametre iz stava 1. Zaštita voda . ovog člana prati Republički hidrometeorološki zavod prema posebnom programu koji donosi Vlada.Sanitarne i druge preventivne mere zaštite izvorišta odnose se na sve tri zone zaštite područja izvorišta. ovog člana neće odmah iskorišćavati izvođač je dužan da o svom trošku zatvori bušotinu. ovog člana su javni i mogu se koristiti bez naknade. korišćenja i upotrebe površinskih voda obavezno se prate kvantitativni parametri voda. Ako se prilikom bušenja i istražnih radova u rudarstvu ili prilikom izvođenja rudarskih i drugih radova naiđe na podzemne vodonosne slojeve. u skladu sa prioritetima za korišćenje vode utvrđenim ovim zakonom i vodoprivrednom osnovom. Član 48. izvođač je dužan da odmah obavesti ministarstvo nadležno za poslove vodoprivrede i ministarstvo nadležno za geološke poslove i preduzme mere da ne dođe do zagađivanja podzemnih voda.

Zaštita voda od zagađivanja sprovodi se u skladu sa planom za zaštitu voda od zagađivanja.Član 53. Planom za zaštitu voda od zagađivanja utvrđuju se naročito: mere za sprečavanje ili ograničavanje unošenja u vide opasnih i štetnih materija. Zaštita voda od zagađivanja sprovodi se kontrolom i zabranom rada brana i ustava na rekama koje remete u određenom periodu godine osnovne karakteristike vodotoka. 4) korišćenje napuštenih bunara kao septičkih jama. Zaštita voda od zagađivanja sprovodi se radi omogućavanja neškodljivog i nesmetanog korišćenja voda. propisivanjem i preuzimanjem drugih mera sa očuvanje i poboljšanje kvaliteta voda. organičavanjem i sprečavanjem unošenja u vode opasnih i štetnih materija. kao i odgovornosti i ovlašćenja u vezi sa sprovođenjem zaštite. 2) unošenje čvrstih i tečnih materija koje mogu zagaditi vodu ili mogu izazvati zamuljivanje. . životinjskog i biljnog sveta i zaštite životne sredine. Radi utvrđivanja upotrebljivosti vode za određene namene vrši se klasifikacija voda i kategorizacija vodotoka. odnosno njihovih delova prema kvalitetu vode koji treba da se održi. U cilju zaštite voda zabranjeno je: 1) unošenje opasnih i štetih materija koje dovode do prekoračenja propisanih vrednosti. organizacije koje su dužne sprovoditi pojedine mere. 3) ispuštanje u javnu kanalizaciju otpadnih voda koje sadrže opasne i štetne materije iznad propisanih vrednosti ili koje mogu štetno delovati na mogućnost prečišćavanja voda iz kanalizacije ili koje mogu oštetiti kanalizaciju i postrojenje za prečišćavanje voda. mere za prečišćavanje zagađenih voda. Zaštita voda od zagađivanja sprovodi se zabranom. rokovi za smanjenje zagađivanja vode. Vlada donosi bliži propis o klasifikaciji voda i kategorizaciji vodotoka. zaslanjivanje vode i taloženje nanosa. Član 56. Plan za zaštitu voda od zagađivanja donosi Vlada. odnosno postigne radi stvaranja uslova za život stanovništva i razvoj privrede. Član 55. Kategorizacijom vodotoka se vrši razvrstavanje vodotoka i jezera. način sprovođenja interventnih mera u određenim slučajevima zagađivanja. Član 54. mere za sprečavanje i odlaganje otpadnih i drugih materija na područjima na kojima to može uticati na pogoršanje kvaliteta voda. zaštite zdravlja ljudi. Plan za zaštitu voda od zagađivanja priprema ministarstvo nadležno za poslove vodoprivrede i ministarstvo nadležno za poslove zdravlja i zaštitu životne sredine. Klasifikacijom voda se vrši opšta podela voda u klase i određuju osnovni pokazatelji i granice njihovih dozvoljenih vrednosti za pojedine namene.

Skupština opštine donosi bliži propis o sanitarno-tehničkim uslovima za ispuštanje otpadnih voda u javnu kanalizaciju. Republički hidrometeorološki zavod dužan je da omogući korišćenje podataka iz člana 57. ovog zakona svim zainteresovanim naučnim i stručnim organizacijama. Republički hidrometeorološki zavod u slučaju havarijskih zagađenja voda dužan je da neprekidno prati kretanje talasa havarijskog zagađenja vode duž vodotoka i obaveštava nadležne organe i javno vodoprivredno preduzeće sve do trenutka nestanka havarijskog zagađenja. ministarstvo nadležno za poslove zdravlja i zaštitu životne sredine i javno vodoprivredno preduzeće. Član 57. na propisani način. Republički hidrometeorološki zavod dostavlja izveštaj o stanju i promenama kvaliteta voda za prethodnu godinu (do 30. U cilju praćenja stanja zagađenosti voda vrši se sistematsko ispitivanje kvaliteta površinskih i podzemnih voda. Član 58. Republički hidrometeorološki zavod vrši sistematsko ispitivanje iz stava 1. . Preduzeća i druga pravna lica koja imaju uređaje za prečišćavanje vode i merne uređaje dužna su ove uređaje održavati u ispravnom stanju i obezbediti njihovo redovno funkcionisanje i vode dnevnik rada uređaja za prečišćavanje voda. Komunalna i druga preduzeća. da mere i registruju količine otpadnih voda i da podatke o tome dostave javnom vodoprivrednom preduzeću. minimalnom broju ispitivanja. Ministar zdravlja i zaštite životne sredine donosi bliži propis o opasnim i štetnim materijama u vodama. bez naknade. ovog člana koja ispuštaju otpadne vode u prijemnike i javnu kanalizaciju dužna su da obezbede ispitivanje kvaliteta preko preduzeća i drugih pravnih lica koja su ovlašćena za vršenje ovih ispitivanja. kao i druga pravna lica koja ispuštaju otpadne vode u prijemnike i javnu kanalizaciju dužna su da postave uređaj za merenje. ovog člana. Preduzeća i druga pravna lica iz stava 1. ministarstvu nadležnom za poslove zdravlja i zaštitu životne sredine i javnom vodoprivrednom preduzeću. kao i sadržini izveštaja o utvrđenom kvalitetu otpadnih voda. Republički hidrometeorološki zavod je dužan da odmah po saznanju o havarijskom zagađivanju voda obavesti o tome ministarstvo nadležno za poslove vodoprivrede.5) ostavljanje u koritu za veliku vodu prirodnih i veštačkih vodotoka i jezera materijala koji mogu zagaditi vode. Ministar vodoprivrede i ministar zdravlja i zaštite životne sredine donose bliži propis o načinu i postupku za ispitivanje kvaliteta otpadnih voda. aprila tekuće godine za prethodnu godinu) ministarstvu nadležnom za poslove vodoprivrede. Ministar vodoprivrede i ministar zdravlja i zaštite životne sredine donose bliži propis o načinu ispitivanja kvaliteta voda. Član 59. Sistematsko ispitivanje kvaliteta voda vrši se prema programu koji donosi Vlada.

bakterioloških i radioloških) ispitivanja kvaliteta površinskih i podzemnih voda. Akt iz stava 3. dužan je da odmah prijavi nadležnom organu (kapetaniji pristaništa ili vodoprivrednoj inspekciji ili organu unutrašnjih poslova ili javnom vodoprivrednom preduzeću) ako primeti da je došlo do zagađivanja vode i u vodotoku i jezeru. OGRANIČENjE PRAVA SOPSTVENIKA. ovog člana. mere za smanjenje zagađivanja preduzeće javno vodoprivredno preduzeće o njihovom trošku. odnosno korisnik zemljišta dužan je da: 1) dopusti prolaz preko zemljišta licima koja su ovlašćena da premeravaju. Član 63. Ministar vodoprivrede i ministar zdravlja i zaštite životne sredine aktom određuju preduzeća i druga pravna lica koja ispunjavaju uslove iz stava 1. hidrobioloških. Ako preduzeća i druga pravna lica ne postupe u smislu stava 1. Ograničenje prava Član 64. ovog člana objavljuje se u "Službenom glasniku Republike Srbije". a obaveštenje o havarijskom zagađenju vode u toku istog dana. Član 61. . ovog člana dužna su da rezultate ispitivanja dostave Republičkom hidrometeorološkom zavodu i javnom vodoprivrednom preduzeću jedanput mesečno. ODNOSNO KORISNIKA 1. ovog člana. rekonstrukciji i održavanju tih objekata. prostorija i druge propisane uslove. preduzeća i druga pravna lica iz člana 59. Član 62. kao i ispitivanja kvaliteta otpadnih voda ako ispunjavaju uslove u pogledu kadrova. ovog zakona dužna su da preduzmu potrebne mere za smanjenje zagađivanja. kao i licima koja izvode radove na izgradnji. sopstvenik. opreme. Preduzeća i druga pravna lica mogu da vrše određenu vrstu (fizičko-hemijskih. Građanin. Sopstvenik. Preduzeća i druga pravna lica iz stava 1. Ako dođe do neposredne opasnosti od zagađenja ili do zagađenja vodotoka ili jezera i podzemnih voda. projektuju i obeležavaju zemljište ili vode. Preduzeća i druga pravna lica koja ispuštaju otpadnu vodu u prijemnike dužna su da vrše sanaciju i preduzimaju mere za smanjivanje i sprečavanje zagađivanja vode i planiraju sredstva i rokove za njihovo ostvarivanje. zapovednik plovnog objekta i drugo odgovorno lice na plovnom objektu. snimaju.Član 60. V. odnosno korisnik dela obale. mikrobioloških. organima koji vrše inspekcijski nadzor. za potrebe izgradnje ili rekonstrukcije vodoprivrednih objekata.

4) gazdujue šumama na inundacionom području tako da se ne prave smetnje prirodnom oticanju vode i leda. da nadoknade srazmerni deo troškova izgradnje. 1. naložiti sopstveniku. ovog člana izdaje opštinski organ uprave nadležan za poslove vodoprivrede. da snose sve troškove priključenja. ovog člana. vlasnik. 2. učestvuje na delu na kome je sopstvenik. i 2. Sopstvenik. s obzirom na količinu vode. održavanju objekata za zaštitu od štetnog dejstva voda i sprovođenju objekata za zaštitu od štetnog dejstva voda i sprovođenju odbrane od poplava. tač. Član 65. ako se njihovo snabdevanje vodom ne može drukčije rešiti na ekonomičan i racionalan način. Radi zaštite obale od rušenja i radi učvršćivanja korita i obezbeđenja proticanja vode i leda. i 2. odnosno . Kada se izgradnjom objekta kojim se trajno podiže nivo vode prirodnog vodotoka povećavaju troškovi zaštite od štetnog dejstva voda. 3. odnosno sopstvenik ili korisnik vodoprivrednog objekta na obali dužan je da na zahtev javnog vodoprivrednog preduzeća. tač. odronjavanja obala ili zagušivanja korita zbog štetne vegetacije ili drugih prepreka koje mogu ometati normalan proticaj vode. i 2. ovog člana obavezna su: 1. odnosno korisnik tog objekta dužan je da te povećane troškove naknadi preduzeću koje je prema ovom zakonu dužno da preduzme mere zaštite od štetnog dejstva voda. Na izgrađeni seoski vodovod se mogu priključiti preduzeća i druga pravna lica i građani koji nisu učestvovali u izgradnji tog vodovoda pod sledećim uslovima: 1. na zahtev javnog vodoprivrednog preduzeća. ovog člana sporazumno uređuju sopstvenik. odnosno korisnik vodnog zemljišta. osim korita za malu vodu. odnosno korisnik zemljišta ima pravo na naknadu štete u slučajevima iz stava 1. vodoprivredni inspektor će. plovidbi na plovnim putevima. Odobrenje za priključak iz stava 1. Sopstvenik. 1. odnosno korisnik zemljišta i preduzeće koje izvodi radove. odnosno korisnici seoskog vodovoda. ako isti. odnosno korisnik u izvođenju manjih radova na održavanju korita za veliku vodu i obala. Član 66. 3) dopusti slobodno oticanje vode koja dolazi sa uzvodnih zemljišta bez promene pravca i brzine vode.2) dopusti korišćenje korita za veliku vodu i obalu reke u širini od 3 metra licima koja su ovlašćena da vrše pregled stanja i održavanja rečnih korita i obala. Preduzeća i druga pravna lica i građani koji su se priključili na seoski vodovod imaju jednaka prava kao i ostali investitori. Prava i obaveze i druge odnose koji nastanu u vezi s izvođenjem radova iz stava 1. može da zadovolji njihove potrebe. Preduzeća i druga pravna lica i građani koji se priključuju na vodovod iz stava 1. da od časa priključenja snose troškove održavanja i iskorišćavanja vodovoda. Član 67. radi sprečavanja erozije.

rovove i paralelne kanale duž nasipa u pojasu 50 metara prema vodotoku i 100 metara prema branjenom području. sađenje drveća ili drugih zasada. Posebne mere Član 69. zabranjeno je: 1) izvršiti radnje koje mogu oštetiti korita i obale prirodnih i veštačkih vodotoka. . Ako sopstvenik. kao i objekata za uređenje vodnih tokova ili za zaštitu od štetnog dejstva voda. odnosno korisnik nepoznat. orati ili kopati zemlju i obavljati druge radnje kojima se mogu oštetiti kanali ili poremetiti njihovo redovno funkcionisanje. 4) graditi objekte ili vršiti sadnju u plavnoj zoni na način koji ometa proticanje vode i leda ili je u suprotnosti sa propisima za gradnju na plavnom području. 8) menjati ili presecati tokove podzemnih voda. Član 68. stabilnost odbrambenih nasipa. 2. ispašu stoke ili obavljanje drugih radova ako se time ne ugrožava stabilnost i sigurnost vodoprivrednih objekata. kao i upuštati zagađene vode i materije. posečeno drvo i drugi materijal. 5) saditi drveće na odbrambenom nasipu ili pored nasipa u pojasu širine 10 metara prema vodotoku i 50 metara na branjenom području. mineralna i termalna izvorišta. odnosno iskorišćavati te vode u obimu kojim se ugrožavaju snabdevanje pitkom ili tehnološkom vodom. odnosno drugoj udaljenosti utvrđenoj odlukom javnog vodoprivrednog preduzeća. regulacionih i drugih vodoprivrednih objekata. izuzev ukoliko je tehničkom dokumentacijom dokazano da nije ugrožena stabilnost nasipa. pojave erozije ili nastajanja vododerina i bujica. seču drveća. veštačke vodotoke. uklanjanje će izvršiti javno vodoprivredno preduzeće bez naknade vrednosti uklonjenog drveta. odnosno ako je sopstvenik. odnosno korisnik zemljišta dužan je da na zahtev javnog vodoprivrednog preduzeća ukloni drvo iz korita bujičnih tokova. koji bi mogli ugroziti: vodni režim. 7) kopati bunare. jezera i retencije. Član 70.korisniku zemljišta koji čini obalu da na tom zemljištu izvrše sađenje drveća i žbunastog bilja. kamen. stabilnost brane ili njenu namensku upotrebu. zemlju. 2) unositi u prirodne. 9) na kanalima na udaljenosti manjoj od 2 metra. računajući od ivice kanala. kao i menjati prirodne uslove u okolini akumulacionih i retencionih basena usled čega bi moglo doći do klizanja terena. Radi zaštite voda i vodotoka. sprečavanja oštećenja i zaštite vodoprivrednih objekata i postrojenja. Sopstvenik. 3) izvoditi radove i vaditi materijal iz vodotoka. odnosno korisnik ne ukloni drvo iz korita bujičnih tokova. 6) saditi drveće pored kanala u pojasu od 5 metara sa obe strane. ovog člana javno vodoprivredno preduzeće može odobriti obradu zemljišta. računajući od nožice nasipa. odnosno vodni režim. jalovinu. stabilnost tla i objekata. Izuzetno od odredbe stava 1.

odnosno korisnik zemljišta dužan je da dopusti da javno vodoprivredno preduzeće. tačka 8. uz pravo na naknadu štete koju sporazumno utvrđuju. 6) razmatra godišnji izveštaj o radu i poslovanju. odnosno drugo preduzeće na njegovom zemljištu privremeno smesti materijal izvađen iz vodotoka i jezera radi izvršenja vodoprivrednih radova i da taj materijal transportuje preko tog zemljišta. Odluku o utvrđivanju visine naknada iz stava 1. 5) prati realizaciju programa radova i vrši kontrolu nad racionalnim korišćenjem sredstava. Član 71. Fond obavlja sledeće poslove: 1) donosi dugoročne i srednjoročne planove zaštite. odnosno korisnik zemljišta ima pravo na naknadu štete.Sopstvenik. 7) donosi statut. ovog člana Fond donosi uz saglasnost Vlade. Član 73. Sredstva Fonda koriste se za: . Član 74. Radi obezbeđivanja materijalnih i drugih uslova za zaštitu. unapređivanja i korišćenja voda saglasnost daje Vlada a na godišnji program saglasnost daje ministarstvo nadležno za poslove vodoprivrede. odnosno korisnik zemljišta dužan je da dozvoli drugom sopstveniku. FOND ZA VODE Član 72. odnosno korisniku izvođenje radova radi dovođenja. unapređivanja i korišćenja voda i godišnje programe. VI. Sopstvenik. 4) donosi finansijski plan i završni račun. ovog člana sopstvenik. Ako zainteresovane strane ne postignu sporazum o utvrđivanju prava službenosti i o visini odgovarajuće naknade odluku donosi sud. U slučaju iz stava 1. 8) utvrđuje visinu naknada koje predstavljaju izvor prihoda Fonda. odnosno odvođenja vode preko njegovog zemljišta ako ne postoje povoljniji tehnički ili ekonomski uslovi. Fond ima svojstvo pravnog lica. Fond ima svoje organizacione delove u sedištima vodnih područja. 2) utvrđuje kriterijume i bliže uslove za finansiranje objekata i radova. 9) odlučuje o drugim pitanjima i vrši druge poslove utvrđene statutom. Na dugoročne i srednjoročne planove zaštite. unapređivanje i korišćenje voda osniva se Fond za vode ( u daljem tekstu: Fond). 3) odlučuje o korišćenju sredstava.

vrši stručna služba. izvršava odluke Upravnog odbora i vrši druge poslove u skladu sa statutom. ovog člana rukovodi direktor Fonda koji vrši i druge poslove u skladu sa statutom Fonda. istražni radovi. Izuzetno od odredbe stava 1. 2) održavanje. rekonstrukciju i proširenje uređaja i postrojenja za prečišćavanje voda i dr. izrada studija. 6) realizaciju obaveza i učešća u međunarodnoj saradnji. rekonstrukciju i izgradnju višenamenskih akumulacija. odnosno do priključka na komunalni sistem vodosnabdevanja. imenuje Vlada. programa. unapređivanja i korišćenja voda. 4) zaštitu zemljišta od erozije. 3) preduzimanje mera za zaštitu vode od zagađivanja (izgradnju. Član 78. planova. Fond je dužan da organizuje javnu raspravu. Nadzor nad radom Fonda vrši ministarstvo nadležno za poslove vodoprivrede. Član 77. Član 79. Mandat direktora Fonda traje četiri godine. . Sredstva Fonda koriste se prema godišnjem programu zaštite. Pre donošenja programa iz stava 1. ovog člana sredstva Fonda mogu da se koriste i za izgradnju objekata za vodosnabdevanje naselja koja se ne mogu uključiti u regionalne sisteme za snabdevanje vodom na osnovu programa iz člana 73. Organ upravljanja Fondom je Upravni odbor. Stručne i finansijsko-tehničke poslove za potrebe Fonda. hidromelioracionih objekata i objekata regionalnih sistema za snabdevanje vodom do vodozahvata pojedinih korisnika. Predsednika Upravnog odbora. Stručnom službom iz stava 1. na način i pod uslovima utvrđenim statutom.). Upravni odbor ima 11 članova čiji mandat traje četiri godine. vodoprivrednog bilansa. Predsednik Upravnog odbora predstavlja i zastupa Fond. Član 75. tehničkih propisa i normativa i dr. Direktora Fonda imenuje Vlada. tačke 2. Član 76. vodoprivrednih osnova. katastara. 5) studijsko-istraživačke radove (vodoprivredni informacioni sistem. rekonstrukciju i izgradnju objekata za zaštitu od štetnog dejstva vode.1) održavanje. ovog člana. stav 1.). tačke 1 ovog zakona. potpredsednike koji rukovode organizacionim delovima Fonda u sedištima vodnih područja i članove Upravnog odbora.

ovog člana su od javnog interesa. Član 82. Javno vodoprivredno preduzeće studijsko-istraživačke radove iz stava 1.o. Delatnost javnih vodoprivrednih preduzeća (u daljem tekstu: javno vodoprivredno preduzeće) su: gazdovanje vodnim resursima i usklađivanje potrebe za vodom raznih korisnika. osim objekata koje su preduzeća i druga pravna lica izgradila za sopstvene potrebe. . Delatnosti iz stava 1. Skraćeni naziv firme je: JVP "Morava" sa p. izvršavanje zadataka iz međudržavnih sporazuma u oblasti vodoprivrede i organizovanje studijsko-istraživačkih radova u oblasti vodoprivrede. organizovanje i sprovođenje mera za zaštitu od bujica i erozije. tačke 1.o.o. organizovanje i sprovođenje mera za zaštitu voda od zagađivanja. ovog zakona. JAVNO VODOPRIVREDNO PREDUZEĆE Član 81. unutrašnja organizacija i poslovanje Fonda. Sedište preduzeća je u Nišu. Skraćeni naziv firme je: JVP Dunav sa p. ovog člana i druga sredstva kojima raspolažu javna vodoprivredna preduzeća su u državnoj svojini. organizovanje i vođenje vodoprivrednog informacionog sistema i dokumentacije o vodama. Za obavljanje vodoprivredne delatnosti na vodnim područjima osnivaju se sledeća javna vodoprivredna preduzeća i to: 1. VII. Skraćeni naziv firme je: JVP "Sava" sa p. Za vodno područje Morava: Javno vodoprivredno preduzeće "Morava" sa potpunom odgovornošću. održavanje i unapređivanje vodnog režima. Objekti iz stava 2. način ostvarivanja i kriterijumi raspodele sredstava. kao dobrima u opštoj upotrebi. za vodno područje Dunav: Javno vodoprivredno preduzeće "Dunav" sa potpunom odgovornošću. ovog člana upravljaju vodoprivrednim objektima iz člana 4. za vodno područje Sava: Javno vodoprivredno preduzeće "Sava" sa potpunom odgovornošću. Javna vodoprivredna preduzeća iz stava 1. održavanje i rekonstrukcija vodoprivrednih objekata. ovog člana poverava . 2. Na statut Fonda saglasnost daje Vlada. tačke 2. Središte preduzeća je u Novom Sadu. organizovanje i sprovođenje odbrane od poplava. Sedište preduzeća je Beogradu. praćenje. odvođenje suvišnih voda i organizovanje odbrane od unutrašnjih voda na melioracionom području. Statutom Fonda bliže se utvrđuju zadaci.akumulacije i brodske prevodnice i tačke 4. obezbeđenje vode za korišćenje.Član 80. pripremanje planova i programa u vodoprivredi. delokrug organa upravljanja i druga pitanja od značaja za poslovanje Fonda. 3.

Javno vodoprivredno preduzeće donosi dugoročne i srednjoročne planove razvoja i godišnji program rada. Nad javnim vodoprivrednim preduzećem ne može se sprovoditi postupak stečaja. izdavanjem deonica i iz drugih izvora. delokrug rada organa preduzeća. . 3) ulaganja domaćih i stranih lica. Član 85. Organi javnog vodoprivrednog preduzeća su: Upravni odbor. direktor i Nadzorni odbor. Član 87. ovlašćenja u pogledu raspolaganja sredstvima od strane delova preduzeća i druga pitanja od značaja za poslovanje preduzeća. U slučaju iz stava 2. U slučaju nastupanja uslova za otvaranje i sprovođenje stečajnog postupka nad javnim vodoprivrednim preduzećem. 4) izdavanjem i prodajom hartija od vrednosti. prava i obaveze delova preduzeća u pravnom prometu. ovog člana saglasnost daje Vlada. 5) prodajom delova preduzeća. 2) naknada utvrđenih ovim zakonom. ovog člana. Javno vodoprivredno preduzeće stiče i pribavlja finansijska sredstva za obavljanje delatnosti i to iz: 1) sredstava Fonda koja se koriste za realizaciju programa radova na vodnom području. učešće državnog kapitala ne može biti manje od 51% od ukupnog kapitala javnog vodoprivrednog preduzeća. Javno vodoprivredno preduzeće može samostalno ili sa stranim. a na godišnji program rada saglasnost daje ministarstvo nadležno za poslove vodoprivrede. Član 88. Statutom javnog vodoprivrednog preduzeća bliže se uređuju pitanja unutrašnje organizacije. odnosno domaćim licima da osnuje preduzeća za obavljanje pojedinih delatnosti iz predmeta svog poslovanja ako te delatnosti predstavljaju tehničko-tehnološku i ekonomsku celinu. u skladu sa programom prestrukturiranja koji donosi Upravni odbor javnog vodoprivrednog preduzeća. Član 83. Član 84. Član 86. Narodna skupština Republike Srbije preduzima mere za obezbeđenje uslova za nesmetan rad javnog vodoprivrednog preduzeća i jemči za njegove obaveze. Na planove razvoja iz stava 1.naučno-istraživačkoj instituciji. Pretvaranje državne svojine u druge oblike i organizovanje javnog vodoprivrednog preduzeća u društvo vršiće se na način određen propisima kojima se uređuje pitanje transformacije društvenih preduzeća u preduzeća u mešovitoj ili privatnoj svojini.

Organizovanjem javnog vodoprivrednog preduzeća u preduzeće u mešovitoj svojini. Direktor javnog vodoprivrednog preduzeća predstavlja i zastupa preduzeće. i 10. obavlja Skupština. U slučaju organizovanja javnog vodoprivrednog preduzeća. Obrazovanjem Skupštine. 2. predlaže program rada i plan razvoja i preduzima mere za njihovo sprovođenje. 10) odlučuje o kupovini deonica. od čega tri člana Upravnog odbora se imenuju od predstavnika zaposlenih u javnom vodoprivrednom preduzeću na način utvrđen statutom. 9) utvrđuje visinu naknada koje predstavljaju izvor prihoda. 5. ovog člana. kao preduzeća u mešovitoj svojini broj članova Upravnog odbora povećava se za broj predstavnika vlasnika kapitala srazmerno visini tog kapitala u ukupnom kapitalu preduzeća. uz saglasnost Upravnog odbora.Organ upravljanja javnog vodoprivrednog preduzeća je Upravni odbor. 8) donosi investicione odluke. tač. Član 91. direktora imenuje Upravni odbor uz saglasnost Vlade. 4) odlučuje o smanjenju i povećanju glavnice. Upravni odbor: 1) utvrđuje poslovnu politiku. . Član 89. 11) utvrđuje normative i standarde za redovno održavanje vodoprivrednih objekata i kriterijuma za obrazovanje cena na redovnom održavanju. izvršava odluke Upravnog odbora. Član 90. 6) usvaja izveštaje o poslovanju preduzeća i godišnji obračun. ovog člana Upravni odbor donosi uz saglasnost ministarstva nadležnog za poslove vodoprivrede. Direktor javnog vodoprivrednog preduzeća donosi akt o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta. Član 92. organizuje i rukovodi procesom rada. 2) donosi dugoročne i srednjoročne planove razvoja i godišnji program rada. koji ima 11 članova. 7) donosi statut i odluku o usvajanju plana razvoja i programa rada. 5) odlučuje o osnivanju novih preduzeća. vodi poslovanje preduzeća. 4. vrši druge poslove određene zakonom i statutom. odnosno udela drugih preduzeća. tačka 9. samostalno donosi odluke i odgovara za zakonitost rada javnog vodoprivrednog preduzeća. Odluku iz stava 1. poslove iz stava 1. potpisuje kolektivni ugovor. 3. kao i uslove i način korišćenja vodoprivrednih objekata. 3) odlučuje o statusnim promenama.

7) imenuje članove Nadzornog odbora. Ako javno vodoprivredno preduzeće zbog nedostatka sredstava nije u mogućnosti da kvalitetno i uredno izvršava poslove u skladu sa programima usvojenim u Fondu. stara se o čuvanju. ovog člana i način njihovog izvršavanja. ovog člana. Član 94. odnosno kolektivnim ugovorom. utvrdiće se poslovi koji se u vršenju vodoprivredne delatnosti moraju obavljati u tom preduzeću u vreme štrajka i način njihovog izvršavanja. U slučaju da se preduzimanjem mera iz stava 2. O rezultatima nadzora u pismenom obliku Nadzorni odbor obaveštava Vladu i Upravni odbor javnog vodoprivrednog preduzeća. Vlada: 1) daje saglasnost na statut javnog vodoprivrednog preduzeća. u skladu sa zakonom.Nadzorni odbor javnog vodoprivrednog preduzeća ima pet članova. Član 95. Javno vodoprivredno preduzeće je dužno da u vršenju javnih ovlašćenja obezbedi efikasno i pod jednakim uslovima ostvarivanje prava i dužnosti preduzeća i drugih pravnih lica i građana pod uslovima utvrđenim ovim zakonom. 6) imenuje direktora javnog vodoprivrednog preduzeća. preduzeća i drugih pravnih lica statutom ili drugim opštim aktom javnog vodoprivrednog preduzeća. . 3) daje saglasnost na statusne promene preduzeća. 4) daje saglasnost na osnivanje ili suosnivanje preduzeća za obavljanje pojedinih delatnosti iz oblasti poslovanja javnog vodoprivrednog preduzeća. 2) daje saglasnost na program prestrukturiranja. ministar vodoprivrede preduzima mere kojima se obezbeđuje zaštita tog interesa. korišćenju i funkcionisanju vodoprivrednih objekata. redovnom održavanju. ovog člana preduzeće se mere utvrđene statutom. Nadzorni odbor vrši nadzor nad poslovanjem javnog vodoprivrednog preduzeća. Radi zaštite interesa građana. Član 96. 8) razmatra izveštaj Nadzornog odbora. 5) imenuje članove upravnog odbora. a posebno da kvalitetno i uredno održava. pregleda godišnji izveštaj i godišnji obračun. Član 93. Prema licu koje ne izvrši nalog direktora iz stava 2. dužno je da o tome blagovremeno obavesti Fond. Direktor javnog vodoprivrednog preduzeća će odrediti radnike koji će raditi na izvršavanju poslova iz stava 1. ovog člana ne može obezbediti zaštita interesa iz stava 1.

odnosno sopstvenici poljoprivrednog. naknade za korišćenje voda. ovog člana. VIII. Visina naknade iz stava 1. obezbediće se sredstva po posebnom zakonu. ovog zakona obezbeđuju se iz: naknade za odvodnjavanje. Vodna zadruga je dužna da radove na odvodnjavanju i navodnjavanju uskladi sa planovima i programima javnog vodoprivrednog preduzeća. za finansiranje zaštite dejstva voda i unapređivanje vodosnabdevanja. Sredstva iz stava 2. . Član 98. naknade za izvađeni materijal iz vodotoka i naknade za korišćenje vodoprivrednih objekata i za vršenje drugih usluga. zainteresovana lica na melioracionom području ili delu melioracionog područja mogu osnovati vodnu zadrugu u skladu sa zakonom kojim se uređuju pitanja poslovanja i osnivanja zadruge. odnosno posredno odvodnjava. Javno vodoprivredno preduzeće u vršenju javnih ovlašćenja ima pravo na stvarne troškove utvrđene opštim aktom preduzeća. naknade za zaštitu voda. Na opšti akt iz stava 3. naknade za odvodnjavanje. IX. Naknada za odvodnjavanje se ne plaća za zemljište pod nasipima za odbranu od poplave. FINANSIRANjE VODOPRIVREDNE DELATNOSTI Član 99. Naknadu za odvodnjavanje plaćaju korisnici. Sredstva od naknade za navodnjavanje. građevinskog i šumskog zemljišta. naknade za izvađeni materijal iz vodotoka i naknade za korišćenje vodoprivrednih objekata i za vršenje drugih usluga su prihod javnog vodoprivrednog preduzeća. ovog člana saglasnost daje ministarstvo nadležno za poslove vodoprivrede. U cilju odbrane od štetnog dejstva voda ili obezbeđenja uslova za korišćenje voda. Pored sredstava ostvarenih od naknada utvrđenih ovim zakonom. pod ribnjacima i retencijama. Član 100. VODNA ZADRUGA Član 97. zemljišta pod saobraćajnicama i drugog zemljišta na melioracionom području koje se neposredno. funkcionisanja i izgradnje objekata za odvodnjavanje na melioracionom području. naknade za korišćenje voda i naknade za zaštitu voda su prihod Fonda. kanalima i drugim vodoprivrednim objektima kojima upravlja javno vodoprivredno preduzeće. ovog člana utvrđuje se u zavisnosti od visine troškova odvodnjavanja i održavanja.Protiv upravnog akta javnog vodoprivrednog preduzeća u vršenju javnih ovlašćenja može se podneti žalba ministarstvu nadležnom za poslove vodoprivrede. naknade za navodnjavanje. Sredstva za finansiranje vodoprivredne delatnosti iz člana 82.

funkcionisanje i izgradnju objekata za odvodnjavanje na melioracionom području. Sredstva ostvarena od naknade iz st. odnosno korisnici zemljišta za koje je obezbeđena voda. količine vode koja se sa njega sliva. odnosno po jedinici površine. Član 105. Naknada za navodnjavanje plaćaju sopstvenici. sprudova. odnosno druge materije kojom se pogoršava kvalitet voda i uslovi njenog korišćenja. Sredstva ostvarena od naknade za korišćenje voda koriste se za finansiranje izgradnje objekata za snabdevanje stanovništva i privrede vodom i za uređenje vodotoka. prirodnih i veštačkih akumulacija i na područjima ugroženim od . zavisno od namene zemljišta. napuštenih korita i sa obala prirodnih vodotoka. Sredstva ostvarena od naknade za navodnjavanje koriste se za održavanje. ovog člana ne može biti manja od desetostrukog ni veća od dvadesetostrukog iznosa naknade za odvodnjavanje poljoprivrednog zemljišta. Član 103. ovog člana koriste se za održavanje. Visina naknade za navodnjavanje se određuje u zavisnosti od visine troškova za održavanje i funkcionisanje objekata za navodnjavanje i količine zahvaćene vode iskazane po m3 ili po jedinici površine. funkcionisanje i rekonstrukciju objekata za navodnjavanje na melioracionom području. Član 102. Visina naknade iz stava 3. Sredstva ostvarena od naknade za zaštitu voda koriste se za preduzimanje mera zaštite voda od zagađivanja i prečišćavanja otpadnih voda. Član 104. koju direktno ili indirektno ispuštaju u površinske ili podzemne vode. Javno elektroprivredno preduzeće plaća naknadu srazmerno količini proizvedene električne energije u hidroelektranama. šljunak i drugi materijal izvađen iz korita vodotoka. i 3. Naknada za odvodnjavanje šumskog zemljišta ne može biti manja od polovine propisne naknade za odvodnjavanje poljoprivrednog zemljišta. Naknada za odvodnjavanje građevinskog zemljišta plaća se po jedinici površine. Naknadu za zaštitu voda plaćaju preduzeća i druga pravna lica i građani srazmerno količini.Član 101. 1. Naknada za odvodnjavanje poljoprivrednog i šumskog zemljišta obračunava se i plaća na osnovu katastarskog prihoda. stepenu zagađenosti i vrsti otpadne ili druge vode promenjenih svojstava. Naknadu za korišćenje voda plaćaju korisnici površinskih i podzemnih voda srazmerno količini i kvalitetu zahvaćene vode i zavisno od namene za koju se voda koristi. Naknada za izvađeni pesak.

proizvodnja električne energije i dr. šljunka i drugog materijala koji se koristi za izgradnju i održavanje objekata za zaštitu od štetnog dejstva voda. drugih propisa i opštih akata koji se odnose na izgradnju novih i rekonstrukciju postojećih objekata i izvođenje drugih radova koji mogu uticati na promene u vodnom režimu. Član 106. ovog člana koriste se za uređenje vodotoka. jezerima i podzemnim vodama. 6) kontroliše funkcionisanje. poslovnih knjiga i ostalih dokumenata. zagađivača voda. vodoprivrednih saglasnosti. rokova i kontrole plaćanja naknada kada su u pitanju preduzeća i druga pravna lica. ovog člana ne plaća javno vodoprivredno preduzeće za količine peska. Član 107. preduzeća i drugih pravnih lica i inspekcijski nadzor u oblasti vodoprivrede vrši ministarstvo nadležno za poslove vodoprivrede. dokumentacije za odbranu od poplava. vodnih knjiga. vodoprivredni inspektor: 1) vrši kontrolu nad izgradnjom objekata i izvođenjem drugih radova koji mogu da prouzrokuju kvalitativne ili kvantitativne promene u prirodnom ili veštački uspostavljenom vodnom režimu. 2) vrši kontrolu vodoprivrednih dozvola.erozije. U pogledu načina uplate. Inspekcijski nadzor obuhvata nadzor nad primenom ovog zakona. 4) kontroliše funkcionisanje uređaja na objektima koji su od značaja za sigurnost objekata i postrojenja. Sredstva ostvarena od naknade iz stava 1. ispravnost i efikasnost uređaja za prečišćavanje otpadnih voda. . Naknadu iz stava 1. Nadzor nad zakonitošću akata javnog vodoprivrednog preduzeća kojima se rešava o pravima i dužnostima građana. plaća se prema količini izvađenog materijala. zastarelosti. Član 109. katastara voda. Inspekcijski nadzor u oblasti koja se odnosi na vodu za piće vrše organi sanitarne inspekcije. primenjuju se propisi o plaćanju poreza iz dobiti a za građane propisi o plaćanju poreza i doprinosa građana. vodoprivrednim dozvolama i potvrdama. utvrđuje javno vodoprivredno preduzeće uz saglasnost ministarstva nadležnog za poslove vodoprivrede. Visinu naknada za korišćenje vodoprivrednih objekata i za vršenje drugih usluga (plovidba. U vršenju poslova vodoprivredne inspekcije. 3) vrši kontrolu načina iskorišćavanja vodoprivrednih objekata radi utvrđivanja da li je njihovo iskorišćavanje u skladu sa izdatim vodoprivrednim saglasnostima. UPRAVNI ODBOR Član 108. 5) kontroliše režim i kvalitet voda u prirodnim i veštačkim vodotocima. bujičnih tokova i vodoprivrednih objekata. potvrda. X.).

Vodoprivredni inspektor može po potrebi organizovati uzimanje uzoraka vode i otpadnih voda radi analize i provere stepena zagađenosti voda a troškove analize snosi preduzeće i drugo pravno lice ili građanin od koga potiče zagađenje ako analiza pokaže da je došlo do zagađenja vode iznad propisanih granica. hidrotehničkog smera. Član 112. Član 110.7) kontroliše poštovanje propisanog vodnog režima u pogledu obezbeđenja garantovanog minimalnog proticaja nizvodno od zahvata. Poslove vodoprivrednog inspektora može obavljati radnik koji pored zakonom utvrđenih uslova za rad u organima uprave ima stručnu spremu sedmog stupnja i to: diplomirani građevinski inženjer. odnosno obustavi izvođenje radova koji se izvode suprotno izdatoj vodoprivrednoj saglasnosti. 2) naredi sađenje drveća i žbunastog bilja u slučajevima utvrđenim ovim zakonom. Žalba protiv rešenja iz stava 1. Član 111. ispuštanje voda. odnosno vodoprivredne dozvole. 4) naredi rušenje objekata i postrojenja ili uklanjanje drveća i žbunastog bilja koji su izgrađeni. diplomirani tehnolog. ako u roku određenom rešenjem vodoprivrednog inspektora nije podnet zahtev za izdavanje vodoprivredne saglasnosti ili je podnet zahtev pravosnažno odbijen. vađenje materijala. diplomirani inženjer šumarstva. Preduzeća i druga pravna lica i građani dužni su da vodoprivrednom inspektoru omoguće vršenje nadzora i pruže potrebne podatke. diplomirani inženjer poljoprivrede. vodoprivredni inspektor pismeno će konstatovati nađene nepravilnosti i nedostatke i narediće rešenjem mere za njihovo otklanjanje. odnosno vodoprivrednoj dozvoli ili bez vodoprivredne saglasnosti. vodoprivrednog smera i sa najmanje tri godine radnog iskustva na poslovima iz okvira vodoprivredne delatnosti. 5) naredi prestanak rada preduzeća i drugim pravnim licima kada utvrdi da otpadne vode koje ispuštaju sadrže opasne materije u količinama većim od dozvoljenih. Član 113. odnosno zasađeni bez vodoprivredne saglasnosti. bujičarskog smera. odnosno korišćenje objekata i postrojenja u slučajevima utvrđenim ovim zakonom. dok se količine tih materija ne smanje ispod dozvoljenih granica. . 3) zabranjeni ili ograničeni korišćenje voda. Ako prilikom vršenja nadzora utvrdi da se preduzeće ili drugo pravno lice i građanin nisu pridržavali ovog zakona ili propisa donetih na osnovu njega. ovog člana ne odlaže izvršenje rešenja. određujući i rokove za njihovo sprovođenje. Protiv rešenja vodoprivrednog inspektora može se izjaviti žalba Vladi. Vodoprivredni inspektor ovlašćen je i dužan da naredi da se utvrđene nepravilnosti i nedostaci otklone u roku koji on odredi i to da: 1) zabrani.

000 dinara ako: 1) izvodi radove na izgradnji novih ili rekonstrukciju ili uklanjanje postojećih vodoprivrednih objekata ili izgradnju ili rekonstrukciju drugih objekata ili postrojenja. korišćenje zemljišta ili vršenje druge delatnosti u zoni zaštite. izvorišta koja služe za javno snabdevanje vodom za piće. ovog zakona) ili protivno vodoprivrednoj . ako to ugrožava zdravstvenu ispravnost.Organ sanitarne inspekcije je ovlašćen i dužan da: 1) zabrani korišćenje za druge svrhe vode koja služi za piće ili je namenjena za piće. 6) naredi prečišćavanje. XI. biološka. 3) zabrani izgradnju ili rekonstrukciju. ili vrši druge radove bez vodoprivredne saglasnosti ili protivno izdatoj vodoprivrednoj saglasnosti (član 16. nije zdravstveno ispravna. Član 117. hemijska. Ko ošteti.000 do 450. odnosno koja su u pojasu sanitarne zaštite. virusološka i radiološka svojstva. Ko vađenjem peska. obale i regulacione građevine kazniće se za krivično delo zatvorom do pet godina ili novčanom kaznom. stav 1. Preduzeće ili drugo pravno lice kazniće se za privredni prestup novčanom kaznom u iznosu od 300. ovog zakona). 7) naredi preduzimanje drugih mera koje su potrebne u cilju zaštite zdravstvene ispravnosti vode za piće. uništi ili učini neupotrebljivim vodoprivredni objekat kazniće se za krivično delo zatvorom do pet godina. bakteriološka. Član 115. dezinfekciju i druge propisane sanitarne mere radi popravke ili zaštite kvaliteta vode za piće. odnosno puštanje u rad objekata i postrojenja za javno snabdevanje vodom za piće ako nije pribavljena saglasnost nadležnog organa za poslove zdravlja i zaštite životne sredine. 5) zabrani upotrebu vode za piće za koju je ovlašćeno preduzeće ili drugo pravno lice utvrdilo da s obzirom na propisana fizička. Član 116. Ko bez vodoprivredne dozvole vrši punjenje akumulacije ili koristi vode iz akumulacije i time izazove opasnost po život ili zdravlje ljudi ili imovine većih razmera kazniće se za krivično delo zatvorom do pet godina. ošteti korito. 2) zabrani izgradnju ili upotrebu objekata i postrojenja. 2) vrši neku radnju bez vodoprivredne dozvole (član 18. šljunka i drugog materijala iz korita vodotoka. ako bi to korišćenje nepovoljno uticalo na zdravstvenu ispravnost vode. KAZNENE ODREDBE Član 114. 4) naredi otklanjanje nedostataka na objektima i postrojenjima za javno snabdevanje vodom za piće koji mogu nepovoljno delovati na zdravstvenu ispravnost vode za piće.

vodoprivrednih objekata. vodoprivredne dozvole i potvrde ne registruje u vodnoj knjizi (član 24. ovog zakona. 12) ne preduzme potrebne mere iz člana 61. stav 3. stav 1. ovog zakona). stav 1. 7) kao izvođač radova ili preduzeće ili drugo pravno lice koje iskorišćava objekte ili druga dobra ne preduzme potrebne mere iz člana 39. plovnih ili drugih objekata i postrojenja u slučaju nagomilavanja leda (član 34. ovog zakona). ovog zakona).dozvoli (član 19. stav 4. ovog zakona). bioloških. ovog zakona. ovog zakona). a u pogledu fizičkih. stav 4. . ovog zakona). stav 1. ovog zakona). 11) preduzme neku od radnji iz člana 56. ovog zakona. ne pribavi vodoprivredne uslove (član 15. stav 1. virusoloških i radioloških svojstava ne odgovara propisanim uslovima (član 41. ovog zakona. 7) ako zemljište koristi na način kojim se ugrožava sprovođenje odbrane od poplava (član 36. stav 2. 6) ne dostavi podatke iz člana 33. 10) vodu određenu za piće koristi za druge svrhe koje nepovoljno utiču na potrebnu količinu i svojstvo vode (član 41. stav 1.000 do 25. ovog zakona). odnosno javnog vodoprivrednog preduzeća koji je izdao dozvolu (član 19. stav 1. 9) voda za piće sadrži materije škodljive za zdravlje iznad propisanih granica. 8) prilikom svakog zahvatanja površinskih voda. ovog člana kazniće se i odgovorno lice u preduzeću ili drugom pravnom licu novčanom kaznom od 15. stav 1. stav 1.000 dinara ako: 1) ne dostavi podatke o potrošnji i količinama vode radi izrade vodoprivrednog bilansa (član 13. ovog zakona. ovog zakona). ovog zakona). bakterioloških. 6) u plavnim zonama gradi objekte suprotno propisanim uslovima (član 36. hemijskih. stav 3. 3) pravo stečeno na osnovu vodoprivredne dozvole prenosi bez saglasnosti organa. Za privredni prestup iz stava 1.000 dinara. stav 2. Član 118. ovog zakona). 4) katastre zagađivača voda. 2) u postupku pripreme tehničke dokumentacije za izgradnju novih i rekonstrukciju postojećih vodoprivrednih i drugih objekata i izvođenje drugih radova. ovog zakona) ili sve izdate vodoprivredne saglasnosti. stav 6. vodoprivredne dozvole i potvrde ne dostavi ministarstvu nadležnom za poslove vodoprivrede (član 24. stav 5. 13) ako preduzme neku od radnji iz člana 69. stav 2. 4) preduzeće ili drugo pravno lice ako ne donese plan za odbranu od poplava (član 30. nizvodno od zahvata ne obezbedi vode za potrebe garantovanog minimuma (član 40. bujičnih tokova i protiverozionih objekata ne vodi na propisani način (član 25. 5) koristi akumulacione i retencione basene suprotno članu 33. 3) sve izdate vodoprivredne saglasnosti. Preduzeće ili drugo pravno lice kazniće se za prekršaj novčanom kaznom od 80. ovog zakona).000 do 100. ovog zakona. ovog zakona). 5) ne preduzme mere za zaštitu vodoprivrednih.

ovog zakona). 11) ne postave uređaj za merenje. odnosno korisnik zemljišta ne dopusti korišćenje nekog od prava iz člana 71. ovog zakona). stav 3. stav 5. odnosno sopstvenik ili korisnik vodnog zemljišta na obali ne izvrši neku od radnji iz člana 67. odnosno korisnik zemljišta ne dopusti korišćenje nekog od prava iz čl. Za prekršaj iz stava 1.8) ako ne preduzme mere iz člana 37. 16) uređaj za prečišćavanje voda i merne uređaje ne održavaju u ispravnom stanju i ne obezbeđuju njihovo redovno funkcionisanje i ne vode dnevnik rada ovih uređaja (član 59. 20) kao sopstvenik. 27) postupi protivno propisu donetom na osnovu ovlašćenja iz ovog zakona ukoliko za takvu radnju nije propisana stroža kazna. 9) protivno vodoprivrednoj osnovi ili prostornom planu ne zaštiti izvorište i druge objekte od namernog ili slučajnog zagađenja ili drugih uticaja koji mogu nepovoljno delovati na izdašnost izvorišta i na zdravstvenu ispravnost vode (član 43. 21) kao sopstvenik. mere i registruju količine otpadnih voda i da podatke o tome dostave javnom vodoprivrednom preduzeću (član 59. ovog zakona. stav 1. ovog zakona. ovog zakona). 22) kao sopstvenik ili korisnik vodnog zemljišta. 15) ne postave uređaje za merenje. odnosno korisnik dela obale primeti a ne prijavi nadležnom organu da je došlo do zagađivanja voda u vodotocima i jezeru (član 63. ukoliko za takvu radnju nije propisana stroža kazna. ovog zakona). stav 1. 14) bunare i bušotine sa slobodnim isticanjem vode ne opremi uređajima za regulisanje isticanja i zatvaranja i zaštitu voda od zagađivanja (član 52. 24) kao sopstvenik. 26) ne postupi po rešenju vodoprivrednog inspektora. stav 1. 64. stav 3. mere i registruju količinu zahvaćene vode i podatke o tome ne dostave javnom vodoprivrednom preduzeću (član 49. . 18) ne dostave Republičkom hidrometeorološkom zavodu. ovog zakona). ovog zakona. odnosno organa sanitarne inspekcije donetog na osnovu ovlašćenja iz ovog zakona. 10) ukoliko privremeno ne ograniči ili uskrati korišćenje vode u slučajevima predviđenim u članu 48. 17) ne obezbede ispitivanje kvaliteta voda koje ispuštaju u prijemnike i javnu kanalizaciju. ovog zakona). ovog člana kazniće se i odgovorno lice u preduzeću ili drugom pravnom licu novčanom kaznom u iznosu od 5. ovog zakona). i 2. ovog zakona. ovog zakona). 1. ovog zakona). 19) ne preduzmu mere iz člana 62. rezultate ispitivanja u rokovima određenim članom 60.000 do 10. 25) vodoprivrednom inspektoru ne omogući vršenje nadzora ili mu ne pruži potrebne podatke (član 109. 13) kao izvođač radova ne postupi po odredbama člana 52. ovog zakona. 23) iz korita bujičnih tokova ne ukloni drvo na zahtev javnog vodoprivrednog preduzeća (član 68. ovog zakona. ovog zakona.000 dinara. stav 3. ovog zakona). st. preko preduzeća i drugih pravnih lica koja su ovlašćena za vršenje ovih ispitivanja (član 59. ovog zakona. stav 2. 12) redovno ne dostavlja podatke o nivou i kvalitetu podzemnih voda prve izdani koje prate putem svojih kontrolnih (pijezometarskih) bunara (član 51.

odnosno nove vodoprivredne dozvole (član 18. stav 1. stav 1. 1. ovog zakona). 11. tač. ovog zakona. Član 121. Član 119. stav 1. ovog zakona). ovog zakona). Za krivično delo iz člana 115. građaninu pored kazne izreći će se i zaštitna . 20. stav 1. ovog zakona) ili protivno vodoprivrednoj dozvoli (član 19. 10. tač. 6) ne prijavi da je došlo do zagađenja voda u vodotocima i jezerima (član 63. 14. 21. ovog zakona). Član 122. ovog zakona. ovog zakona pored propisane kazne izreći i zaštitna mera zabrana vršenja određenih dužnosti. stav 2. Za privredni prestup iz člana 117. 2. Za privredni prestup iz člana 117. u skladu sa programom iz čl. 5) u plavnim zonama gradi objekte suprotno propisanim uslovima (član 36. stav 1. 7. 5.000 dinara za prekršaj kazniće se građanin ako: 1) u postupku pripreme tehničke dokumentacije za izgradnju novih i rekonstrukciju postojećih vodoprivrednih i drugih objekata i izvođenje drugih radova ne pribavi vodoprivredne uslove (član 15. Odgovornom licu iz člana 117. 8. stav 6. stav 4. ovog zakona). Član 120. 25. 3) vrši neku radnju bez vodoprivredne dozvole. Novčanom kaznom od 5. tačka 2. stav 1. ovog zakona može se građaninu pored kazne izreći zaštitna mera oduzimanja imovinske koristi stečene izvršenjem prekršaja. ovog zakona). ovog zakona ili ako ne izvrši neku obavezu iz člana 58. stav 2. ovog zakona. Za prekršaj iz člana 119. 2) izvodi radove na izgradnji ili rekonstrukciji objekata ili postrojenja ili vrši druge radove bez vodoprivredne saglasnosti ili protivno izdatoj vodoprivrednoj saglasnosti (član 16. 4. tačka 2. stav 1. stav 1. 3. 8. Za prekršaj iz člana 119. i 13. i 8. ovog zakona preduzeću ili drugom pravnom licu pored propisane kazne izreći će se i zaštitna mera obaveznog oduzimanja predmeta koji su upotrebljeni ili namenjeni za izvršenje privrednog prestupa ili namenjeni za izvršenje privrednog prestupa ili su nastali ili pribavljeni izvršenjem privrednog prestupa. ovog zakona može se za privredni prestup iz člana 117. 24. 23. 26. tačka 3.000 do 10. ovog zakona učiniocu će se pored propisane kazne oduzeti i predmet izvršenja krivičnog dela. tačka 1.000 dinara ako ne vrši sistematsko ispitivanje kvaliteta voda u vodotocima. i 27. 7. stav 1. 4) pravo stečeno na osnovu vodoprivredne dozvole prenosi bez saglasnosti organa koji je izdao dozvolu (član 19. 57.Odgovorno lice u Republičkom hidrometeorološkom zavodu kazniće se za prekršaj novčanom kaznom u iznosu od 5. 7. stav 1.000 do 10. 13. Za prekršaj će se kazniti građanin novčanom kaznom u iznosu od 5.000 do 10. i člana 118. tač. ovog zakona može se preduzeću ili drugom pravnom licu pored propisane kazne izreći i zaštitna mera oduzimanja imovinske koristi. 22.000 dinara ako izvrši i neku od radnji iz člana 117.

120. Vodoprivredna osnova Republike Srbije doneće se najkasnije u roku od dve godine od dana stupanja na snagu ovog zakona. ovog zakona doneće se najkasnije u roku od pet godina od dana stupanja na snagu ovog zakona. stav 2. ovog zakona u roku od šest meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona. Vodoprivredni inspektor privremeno će oduzeti predmet izvršenja iz čl. i člana 56. stav 3. ovog zakona u roku od šest meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona. Ministar poljoprivrede i ministar zdravlja i zaštite životne sredine doneće propis iz člana 41. stav 4. Novčanom kaznom u iznosu od 5. člana 24. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE Član 125. ovog zakona. stav 3.000 dinara kazniće se za prekršaj odgovorno lice u ministarstvu nadležnom za poslove vodoprivrede i organu sanitarne inspekcije ako u vršenju inspekcijskog nadzora ne preduzme mere u skladu sa čl. XII. stav 7. Granice vodnih područja iz člana 6. stav 4. člana 59. ovog zakona u roku od šest meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona. Do donošenja vodoprivredne osnove. Član 124. stav 4 i člana 60. stav 5. Član 127. stav 3. i člana 40. Vodoprivredne osnove za vodna područja iz člana 10. vodoprivredne saglasnosti i vodoprivredne dozvole mogu se izdavati u skladu s postojećom dokumentacijom. člana 23. stav 4.mera obaveznog oduzimanja predmeta koji su upotrebljeni ili namenjeni za izvršenje prekršaja ili su nastali ili pribavljeni izvršenjem prekršaja. i 113. ovog zakona u roku od šest meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona. Ministar vodoprivrede i ministar zdravlja i zaštite životne sredine doneće propise iz člana 25. O izvršenom privremenom oduzimanju predmeta vodoprivredni inspektor je dužan da odmah obavesti organ nadležan za pokretanje postupka zbog učinjenog krivičnog dela. i 122. 109. stav 8. člana 45. stav 2. 121. Ministar zdravlja i zaštitne životne sredine doneće propise iz člana 41. Član 123. ovog zakona. O oduzimanju predmeta vodoprivredni inspektor je dužan da izda potvrdu sa tačnim naznačenjem oduzetog predmeta. Član 126. . ovog zakona utvrdiće vlada u roku od dva meseca od dana stupanja na snagu ovog zakona. vodoprivredni uslovi. privrednog prestupa ili prekršaja.000 do 10. stav 2. člana 57. Ministar vodoprivrede doneće propise iz člana 1. člana 25.

Ako se način korišćenja objekata i postrojenja iz stava 1. prestaju sa radom 31. Fond iz stava 1. ovog člana od dana stupanja na snagu ovog zakona mogu preuzimati materijalne obaveze koje se mogu izvršiti u celini do 31. Fondovi iz stava 1. ovog zakona počinju s radom 1. i 3. 59/89. broj 25/90 i 38/90) i društveni fondovi za melioraciju osnovani prema Zakonu o vodama ("Službeni glasnik SRS". ovog člana ne uskladi s vodoprivrednom osnovom u roku određenom tom osnovom. Sopstvenici odnosno korisnici postojećih vodoprivrednih objekata i postrojenja dužni su da način korišćenja ovih objekata usklade sa vodoprivrednom osnovom u roku određenom u vodoprivrednoj osnovi. ovog člana. prava i obaveze fondova iz st. stav 1. ovog člana preuzima sredstva. uz saglasnost Vlade. 2. Vršioci dužnosti direktora imenovaće se u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona. br. ovog člana doneće se najkasnije u roku od 90 dana od dana početka rada javnog vodoprivrednog preduzeća. i 3. januara 1992. Član 132. godine. posebnom odlukom će utvrditi organizaciju rada i način rukovođenja i finansijskog poslovanja u javnim vodoprivrednim preduzećima i organizovati pripremu statuta i drugih akata. 2. Fondovi iz st. 49/89. ovog člana. Društveni fond za vode Srbije. godine. Član 131. Vršioci dužnosti direktora do donošenja statuta. 21/90 24/90) prestaju sa radom 31. i 3. godine. ovog člana preuzima sredstva. i 3. Društveni fond voda Vojvodine i Društveni fond za vode Kosova i Metohije čija je obaveza osnivanja utvrđena zakonom.Skupština opštine doneće propis iz člana 56. ministarstvo nadležno za poslove vodoprivrede zabraniće iskorišćavanje tih objekata i postrojenja dok se ne usklade s vodoprivrednom osnovom. 2. tač. stav 1. Član 129. ovog zakona u roku od šest meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona. i 3. . decembra 1991. 2. Član 130. 14/90 i 32/90 i "Službeni glasnik RS". januara 1992. 2. decembra 1991. 1. godine. Vlada će imenovati vršioce dužnosti direktora javnih vodoprivrednih preduzeća koji će privremeno do imenovanja direktora obavljati poslove utvrđene ovim zakonom. Fondovi iz st. godine. Član 128. Statut preduzeća iz stava 1. stav 3. decembra 1991. Javna vodoprivredna preduzeća iz člana 81. ovog člana mogu preuzeti i materijalne obaveze koje će se izvršavati i posle roka utvrđenog u stavu 5. Fondovi za melioraciju čija je obaveza osnivanja utvrđena Zakonom o vodama ("Službeni list SAPV". Fond iz člana 72. prava i obaveze fondova iz st. br. ovog zakona počeće s radom 1. ovog člana.

kao i zaposlene koji su radili na tim objektima. tač. i propisi doneti na osnovu tih članova koji prestaju da važe 31. tač. 11. Javno vodoprivredno preduzeće iz člana 81. 33. ovog člana. ovog člana preuzima prava i neizvršene obaveze nastale u vezi izgradnje. broj 31/90). ovog zakona preuzima deo zaposlenih. tačke 1. prenesu te objekte na javno vodoprivredno preduzeće koje upravlja objektima na vodnom području na kome se nalaze objekti tih preduzeća i drugih pravnih lica.Danom početka rada javnih vodoprivrednih preduzeća iz člana 131. 12. stav 1. i 3. postrojenja. uređaja. i 2. uređaje i druga sredstva kojim posluje preduzeće iz stava 1. ovog člana ništavi su. 32. 1. Javno vodoprivredno preduzeće iz člana 81. 25. Član 134. 25/90 i 38/90) i propisi doneti na osnovu tog zakona . Od dana stupanja na snagu ovog zakona preduzeća iz stava 1. prava i obaveza. postrojenjima i uređajima. korišćenja i održavanja tih objekata. 29. uređaje i druga sredstva kojima posluje preduzeće iz stava 1. objekte. ovog zakona dužna su da u roku od šest meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona. ovog člana. Posebna komisija koju će obrazovati ministar vodoprivrede u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona sačiniće. stav 1. 59/89. uređaje i druga sredstva kojim posluju javna vodoprivredna preduzeća iz člana 132. tačke 1. ovog zakona. postrojenja. stav 1. 147. stav 1. postrojenja. br. stav 1. tačka 1. 23. i 2. Javno vodoprivredno preduzeće iz člana 81. 13. postrojenja. ovog člana mogu otuđiti ili opteretiti imovinu. 2) Zakon o vodama ("Službeni list SAPV". 34. 1. 18. 21. 22. 19. 1. 140. 14/90 i "Službeni glasnik RS". Član 133. Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaju da važe: 1) Zakon o vodama ("Službeni glasnik SRS". ovog zakona prestaju sa radom: 1) Javno vodoprivredno preduzeće "Dunav" ("Službeni glasnik SRS". tačka 2. 26. elaborat na osnovu koga će biti izvršeno preuzimanje objekata. i član 149. 5. 13d. br. 30. 28. 1. ovog zakona preuzima deo zaposlenih. Javno vodoprivredno preduzeće preduzimanjem objekata iz stava 2. ovog zakona preuzima deo zaposlenih. uređaje i druga sredstva kojim posluje preduzeće iz stava 1. 32a. 21/90 i 24/90) osim čl. 24. i 2. 13đ. objekte. 49/89. br. stav 2. 31. vršiti prodaju ili vršiti povećanje kapitala izdavanjem deonica ili zapošljavati nove radnike uz saglasnost Vlade Republike. broj 14/90). 1. u saradnji sa vršiocima dužnosti direktora javnih vodoprivrednih preduzeća iz člana 131. Preduzeće i druga pravna lica koja su do dana stupanja na snagu ovog zakona upravljala objektima iz člana 81. 13g. 27. ovog zakona preuzimaju objekte. 13e. godine. Akti i radnje koje budu preduzela preduzeća suprotno stavu 5. drugih sredstava. stav 1. 17. 120. tač. ovog zakona koja su izgrađena i koriste se u vodnom području za koja se osnivaju ova javna vodoprivredna preduzeća. 13b. 20. 2) Javno vodoprivredno preduzeće "Vode Vojvodine" ("Službeni list SAPV". 6. tač. tač. Član 135. ovog člana. 13a. Danom početka rada javna vodoprivredna preduzeća iz člana 81. objekte. 2. tačka 3. kao i radnika zaposlenih u preduzećima koja su do stupanja na snagu ovog zakona obavljala delatnost iz člana 82. postrojenja. 13v. ovog zakona. i 2. decembra 1991.

Sastavni deo Zakona o zaštiti i iskorišćavanju izvorišta vodosnabdevanja. 166. 3) Pravilnik o sadržini tehničke dokumentacije koja se podnosi u postupku za dobijanje vodoprivrede saglasnosti i vodoprivredne dozvole ("Službeni glasnik SRS". godine. broj 67/81). 15. 49/89. i propisi doneti na osnovu tih članova koji prestaju da važe 31. ovog zakona. 160. 162. 17b. 7) Pravilnik o načinu i broju ispitivanja kvaliteta otpadnih voda ("Službeni glasnik SRS". 153. 14/90 i 42/90 i "Službeni glasnik RS". 187. 163. broj 3/78). tačka 2. 155. broj 17/78). 4) Pravilnik o sadržini vodoprivredne osnove dela vodnog područja ("Službeni glasnik SRS". 159. do 101. 151. 164. stav 1. Član 136. 25. kao i ispitivanja kvaliteta otpadnih voda ("Službeni glasnik SRS". br. 157. 16. Zakona o vodama ("Službeni glasnik SRS". koji je prema članu 147. broj 53/83). 9) Pravilnik o načinu na koji Republički hidrometeorološki zavod prati i dostavlja prognoze promena kvaliteta vode i upozorava na havarijska zagađenja vode ("Službeni glasnik SRS". 188a i propisi doneti na osnovu tih članova koji prestaju da važe 31. 5) Pravilnik o količini vode koja se smatra kao neznatno mala količina pri upotrebljavanju i odvođenju odnosno ispuštanju vode ("Službeni glasnik SRS". 161. stav 1. 17a. 16/90 i 21/90) i propisi doneti na osnovu tog zakona. Do donošenja propisa na osnovu ovlašćenja iz ovog zakona. 165. osim čl. 2) Uredba o kategorizaciji vodotoka ("Službeni glasnik RS". 47/83 i 13/84). uređaja i njihovih delova ("Službeni glasnik SRS". 21/90 i 24/90) ostao na snazi primenjivaće se do donošenja vodoprivredne osnove iz člana 126. 59/89. decembra 1991. br. br. 152. i 122. br. br. 11. br. 16/78 i 20/85). 12. 54. ostaju na snazi: 1) Uredba o klasifikaciji voda ("Službeni glasnik SRS". 17. broj 5/68). 8) Pravilnik o rokovima atestiranja vodoprivrednih objekata. 14. 6) Pravilnik o načinu određivanja o održavanja zona i pojaseva sanitarne zaštite objekata za snabdevanje vodom za piće ("Službeni glasnik SRS". 17v. broj 47/83). 26. 24. 186a. 13. 30/76 i 20/78 i "Službeni glasnik RS".osim čl. broj 31/82). 3) Zakon o vodama ("Službeni list SAPK". 7) Pravilnik o sistematskom tehničkom osmatranju vodoprivrednih objekata ("Službeni glasnik SRS". 8) Pravilnik o uslovima koje moraju da ispunjavaju preduzeća i druga pravna lica koja vrše određenu vrstu ispitivanja kvaliteta površinskih i podzemnih voda. broj 28/84). decembra 1991. broj 5/68). broj 49/90). 9) Odluka o određivanju granice vodnih područja ("Službeni glasnik SRS". broj 29/90). 107. 154. 182. 6) Pravilnik o sadržini tehničke dokumentacije za odbranu od poplava i leda ("Službeni glasnik SRS". broj 47/83). 158. . godine. 156. 5) Pravilnik o opasnim materijama u vodama ("Službeni glasnik SRS". broj 33/78). 4) Pravilnik o obrascu i načinu vođenja vodne knjige ("Službeni glasnik SRS". 150.

Zahtevi za izdavanje vodoprivrednih saglasnosti i vodoprivrednih dozvola podneti do stupanja na snagu ovog zakona rešavaće se u skladu sa propisima koji su bili na snazi u vreme podnošenja zahteva. koji glasi: "Naknada za korišćenje voda plaća se za korišćenje površinskih. postaje stav 3. januara 1992. ovog zakona primenjivaće se od 1. Sredstva od naknade za navodnjavanje. br. i 5. ovog člana koji u roku od šest meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona." Dosadašnji stav 2. ovog člana. godine. posle stava 1. U Zakonu o vodama ("Službeni glasnik RS". Član 1.Član 137. ne budu rešeni. Dosadašnji st. Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije". Odredbe člana 108. osim dela naknade za korišćenje mineralnih voda u visini od 10% koji je prihod opštine na čijoj teritoriji se vrši eksploatacija ovih voda. naknade za izvađeni materijal iz vodotoka i naknade za korišćenje vodoprivrednih objekata i za vršenje drugih usluga su prihod javnog vodoprivrednog preduzeća. odnosno javno vodoprivredno preduzeće određeni ovim zakonom. naknade za odvodnjavanje. IZMENE Zakon o izmenama i dopunama Zakona o vodama Zakon je objavljen u "Službenom glasniku RS". dodaje se novi stav 2. Član 139. stav 1. osim dela naknade za izvađeni materijal iz vodotoka u visini od 40% koji je . 3. 4. podzemnih i mineralnih voda. i 4. Član 138. Zahtevi iz stava 1. koji postaju st. naknade za korišćenje voda i naknade za zaštitu voda su prihod Fonda. broj 46/91) u članu 99. menjaju se i glase: "Sredstva iz stava 3. njihovo rešavanje preduzeće organ. 53/93.

kamata. postaje stav 4." Dosadašnji stav 3.prihod opštine na čijoj teritoriji se vrši vađenje ovog materijala. U članu 133. U članu 105." Dosadašnji stav 3. kada su u pitanju preduzeća koja imaju status korporacija primenjuju se propisi o porezu na dobit korporacija a za ostale obveznike plaćanja naknada propisi o plaćanju poreza na dohodak građana. posle reči: "površinskih" stavlja se zapeta i briše reč: "i" a posle reči: "podzemnih" dodaju se reči: "i mineralnih". menja se i glasi: "U pogledu rokova plaćanja akontacije naknada.000. ." Član 2. Član 3. posle stava 2. dodaje se novi stav 3.000. zastarelosti. Posle stava 2. obnove postupka i postupka prinudne naplate naknada i drugih pitanja koja nisu uređena ovim zakonom. koji glasi: "Deo naknade za izvađeni materijal iz vodotoka u visini od 40%. dodaje se novi stav 3." Dosadašnji stav 3. ako te delatnosti predstavljaju tehničko-tehnološku i ekonomsku celinu ili za obavljanje delatnosti kojima se doprinosi efikasnijem i racionalnijem funkcionisanju sistema na vodnom području.000 dinara do najvišeg utvrđenog iznosa Zakonom o privrednim prestupima". zamenjuju se rečima: "najmanje 4. reči: "300. Član 6.000" zamenjuju se rečima: "najmanje 200.000 dinara do najvišeg utvrđenog iznosa Zakonom o privrednim prestupima. ovog člana. postaje stav 4. Član 4. postaje stav 5. dodaju se dva nova stava koji glase: "Preduzećima i drugim pravnim licima iz stava 2. korisnici uplaćuju na račun budžeta opštine a deo ove naknade u visini od 90% na račun Fonda za vode. Član 107." Član 5.000 do 450.". koji glasi: "Deo naknade za korišćenje mineralnih voda u visini od 10%. Član 7. U članu 103. Javno vodoprivredno preduzeće osniva preduzeća za obavljanje pojedinih delatnosti iz predmeta svog poslovanja. posle stava 2.000 do 25. U stavu 2. pojedine poslove javno vodoprivredno preduzeće može poveriti na osnovu ugovora kojim će se urediti uslovi za njihovo obavljanje i druga prava i obaveze u vezi sa obavljanjem tih poslova. stav 1.000 dinara". U članu 117. reči: "15. korisnici uplaćuju na račun budžeta opštine a deo ove naknade u visini od 60% na račun javnog vodoprivrednog preduzeća.000. stav 1.

U stavu 2. Član 45. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o valorizovanju novčanih kazni za prekršaje iz republičkih zakona . počev od 1.000.000 do 10. U Zakonu o vodama ("Službeni glasnik RS".000". stav 1. Član 9. Sredstva od naknade za odvodnjavanje su prihod javnog vodoprivrednog preduzeća. U članu 124. januara 1994.000" zamenjuju se rečima: "u najmanjem iznosu od 700.000".000" zamenjuju se rečima: "u najmanjem iznosu od 70. broj 46/91).000 do 10.000" zamenjuju se rečima: "u najmanjem iznosu od 70. godine. Član 45. u članu 118.000" zamenjuju se rečima: "u najmanjem iznosu od 70. stav 1.000. U članu 119.000 do 10. Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".000".000".000".000".000" zamenjuju se rečima: "u najmanjem iznosu od 70.Član 134. reči: "od 5. br.000 do 100. reči: "od 80.000. Zakona o valorizovanju novčanih kazni za prekršaje iz republičkih zakona Zakon je objavljen u "Službenom glasniku RS".000. briše se. U stavu 3. reči: "od 5. Član 2. 53/93.000" zamenjuju se rečima: "u najmanjem iznosu od 70.000. Član 8.000 do 10. reči: "od 5. reči: "od 5. reči: "od 5.000 do 10. U stavu 2.000.

3. reči: "u najmanjem iznosu od 70.000 dinara" zamenjuju se rečima: "od 100 do 1. do 99. 53/93 i 67/93). reči: "u najmanjem iznosu od 70. U članu 118. 48/94. U stavu 2.000 novih dinara".000.000. br.000.000.000. br.000 dinara" zamenjuju se rečima: "od 100 do 1. Član 2. 46/91.000.000 novih dinara". U Zakonu o vodama ("Službeni glasnik RS". reči: "od najmanje 4.000 novih dinara". reči: "u najmanjem iznosu od 70. U članu 119.000 do 150.000. Član 34. reči: "u najmanjem iznosu od 70.000 dinara" zamenjuju se rečima: "od 100 do 1. Zakona o izmenama zakona kojima su određene novčane kazne za privredne prestupe i prekršaje Zakon je objavljen u "Službenom glasniku RS". U stavu 2. iznosi novčanih kazni za prekršaje uvećavaju se hiljadu puta. reči: "od najmanje 200. reči: "u najmanjem iznosu od 700. u članu 117.000 novih dinara". stav 1. U članu 124.000 dinara" zamenjuju se rečima: "od 1.000.000 do 10.000.000 novih dinara".Zakon je objavljen u "Službenom glasniku RS". br.000.000 novih dinara".000 dinara do najviše utvrđenog iznosa Zakonom o privrednim prestupima" zamenjuju se rečima: "od 50.000.000 novih dinara".000. stav 1. stav 1. reči: "u najmanjem iznosu od 70. Član 34. 67/93.000 do 10.000 dinara do najviše utvrđenog iznosa Zakonom o privrednim prestupima" zamenjuju se rečima: "od 1.000 novih dinara". U stavu 2.000 dinara" zamenjuju se rečima: "od 100 do 1.000. U stavu 3. U odredbama čl.000.000 dinara" zamenjuju se rečima: "od 100 do 1. .000.

a reč: "poverava" zamenjuje se rečju: "poveriti". U članu 82. naziv poglavlja " VI . posle reči: "preduzeće" dodaje se reč: "može". br. posle člana 71." dodaju se reči: "vršenje investitorskih poslova kod izgradnje. 53/93 i 48/94). tačka 1) menja se i glasi: "1) sredstava budžeta Republike Srbije koja se obezbeđuju za realizaciju poslova od opšteg interesa. 72. do 80. Član 1. . reči: "raspolažu javna vodoprivredna preduzeća" zamenjuju se rečima: "raspolaže javno vodoprivredno preduzeće". izradu tehničke dokumentacije u oblasti vodoprivrede. U članu 81. U članu 86." U dosadašnjem stavu 2. Član 4. odnosno rekonstrukcije vodoprivrednih objekata. 1. Sedište preduzeća je u Beogradu.". U stavu 3. Član 3. reči: "Delatnost javnih vodoprivrednih preduzeća (u daljem tekstu: javno vodoprivredno preduzeće) su" zamenjuju se rečima: "Delatnost javnog vodoprivrednog preduzeća je".Zakon o izmenama i dopunama Zakona o vodama Zakon je objavljen u "Službenom glasniku RS". U Zakonu o vodama ("Službeni glasnik RS". do 3. koji postaje stav 5. zamenjuje se st. Član 5. koji glase: "Osniva se Javno vodoprivredno preduzeće "Srbijavode" sa potpunom odgovornošću (u daljem tekstu: javno vodoprivredno preduzeće) za obavljanje vodoprivredne delatnosti.". U dosadašnjem stavu 3. koji postaje stav 4. br. reči: "Javna vodoprivredna preduzeća" zamenjuju se rečima: "Javno vodoprivredno preduzeće". stav 1. stav 1. a posle reči: "organizovanje i sprovođenje mera za zaštitu voda od zagađivanja. a reč: "upravljaju" zamenjuje se rečju: "upravlja". brišu se. Skraćeni naziv preduzeća je: JVP "Srbijavode" sa p. FOND ZA VODE" i čl.o. 46/91. 54/96. Član 2.

Sredstva ostvarena od naknada iz člana 99. rekonstrukcija i održavanje objekata za zaštitu od štetnog dejstva voda.U članu 95. Visini naknade iz stava 4. katastara. hidromelioracionih objekata i objekata regionalnih sistema za snabdevanje vodom do vodozahvata pojedinih korisnika. Naknada za korišćenje voda plaća se za korišćenje površinskih. naknade za navodnjavanje i naknade za korišćenje vodoprivrednih objekata i za vršenje drugih usluga su prihod javnog vodoprivrednog preduzeća. naknade za odvodnjavanje. ovog člana koriste se kao učešće u finansiranju poslova od opšteg interesa. vodoprivrednog bilansa. podzemnih i mineralnih voda. Posle člana 99. ovog člana određuju se objekti. rekonstrukciju i proširenje uređaja i postrojenja za prečišćavanje voda i dr). naknade za navodnjavanje. stav 4. planova. Program iz stava 2. Sredstva ostvarena od naknade za odvodnjavanje. naknade za zaštitu voda i naknade za izvađeni materijal iz vodotoka evidentiraju se na posebnom računu ministarstva nadležnog za poslove vodoprivrede. vodoprivrednih osnova. a reč: "Fond" zamenjuje se rečima: "ministarstvo nadležno za poslove vodoprivrede". ovog zakona obezbeđuju se iz naknade za korišćenje voda. ovog člana utvrđuje Vlada. reči: "sa programima usvojenim u Fondu" brišu se. naknade za zaštitu voda. kao i za izgradnju objekata za vodosnabdevanje naselja koja se ne mogu uključiti u regionalne sisteme za snabdevanje vodom. rekonstrukcija i održavanje višenamenskih akumulacija. odnosno do priključka na komunalni sistem vodosnabdevanja. tehničkih propisa i normativa i dr. 2) izgradnja. naknade za izvađeni materijal iz vodotoka i naknade za korišćenje vodoprivrednih objekata i za vršenje drugih usluga. Član 99. Član 6." Član 7. kao i iz sredstava budžeta Republike Srbije za finansiranje poslova od opšteg interesa. Sredstva ostvarena od naknade za korišćenje voda. 4) zaštita zemljišta od erozije. menja se i glasi: "Sredstva za finansiranje vodoprivredne delatnosti iz člana 82. vrsta i obim radova koji će se finansirati u . ovog zakona i druga sredstva obezbeđena u budžetu Republike Srbije za namene iz stava 1. ovog člana koriste se prema godišnjem programu radova. Sredstva iz stava 2. ovog člana donosi Vlada. izrada studija. Programom iz stava 2. izgradnju. 5) studijsko-istražni radovi (vodoprivredni informacioni sistem. dodaje se novi član koji glasi: "Član 99a Poslovi od opšteg interesa su: 1) izgradnja. programa. 6) realizacija obaveza i učešće u međunarodnoj saradnji. istražni radovi. 3) preduzimanje mera za zaštitu voda od zagađivanja (ispitivanje kvaliteta voda.).

prava. U članu 105. ovog člana. ovog zakona preuzeće sredstva. Javno vodoprivredno preduzeće "Dunav". Član 9. utvrđuje ministarstvo nadležno za poslove vodoprivrede. ovog zakona počeće sa radom 1. Član 11. postaje stav 3. Dosadašnji stav 4. do imenovanja direktora. Javno vodoprivredno preduzeće "Sava" i Javno vodoprivredno preduzeće "Morava" prestaju sa radom 31.periodu za koji se program donosi. Član 10. Javno vodoprivredno preduzeće iz člana 2. do donošenja statuta. decembra 1996. predračun radova. prava i obaveze i zaposlene preduzeća iz stava 1. Dodelu sredstava za izgradnju i izvođenje drugih radova vrši ministarstvo nadležno za poslove vodoprivrede. Ministarstvo nadležno za poslove vodoprivrede preuzeće sredstva. januara 1997. stav 3. Bliže uslove i kriterijume za dodelu i korišćenje sredstava i način dodele sredstava iz stava 2. Vlada će imenovati vršioca dužnosti direktora javnog vodoprivrednog preduzeća koji će privremeno. obaveze i zaposlene Fonda za vode danom prestanka rada Fonda za vode. Neutrošena sredstva u prethodnoj godini prenose se za iste namene u narednu godinu. posebnom odlukom će utvrditi organizaciju rada i način rukovođenja i finansijskog poslovanja u javnom vodoprivrednom preduzeću i organizovati pripremu statuta i drugih akata. Član 12. godine. godine. obavljati poslove utvrđene ovim zakonom. Fond za vode prestaje sa radom 31. postaje stav 3." Član 8. stav 3. ovog člana doneće se najkasnije u roku od 90 dana od dana početka rada javnog vodoprivrednog preduzeća. decembra 1996. godine. ovog člana. dinamika izvođenja radova i ulaganja. U članu 103. Vršilac dužnosti direktora. ugovorom na osnovu sprovedenog konkursa. Vršilac dužnosti direktora imenovaće se u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona. Danom početka rada javno vodoprivredno preduzeće iz člana 2. briše se. Član 13. . visina učešća i druga pitanja vezana za izgradnju. Dosadašnji stav 4. Statut preduzeća iz stava 1. briše se. rekonstrukciju i održavanje vodoprivrednih objekata.

korišćenja i održavanja tih objekata. Član 15. postrojenja. elaborat koji služi kao osnova za preuzimanje objekata. Posebna komisija. Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije". postrojenja. vršiti prodaju ili zapošljavati nove radnike. odnosno druga pravna lica koja upravljaju objektima iz stava 1. uređaja. ovog člana ne mogu otuđiti ili opteretiti imovinu. kao i zaposlene koji su radili na tim objektima. koju će obrazovati ministar nadležan za poslove vodoprivrede. Član 14. postrojenjima i uređajima koja nisu preuzela javna vodoprivredna preduzeća iz člana 13. kao i zaposlenih u preduzećima. ovog zakona. sačiniće. 67/93.Od dana stupanja na snagu ovog zakona. stav 1. Javno vodoprivredno preduzeće preuzimanjem objekata iz stava 1. drugih sredstava. br. Javno vodoprivredno preduzeće "Sava" i Javno vodoprivredno preduzeće "Morava" suprotno stavu 3. odnosno drugih pravnim licima iz stava 1 ovog člana. Preduzeća. 101/2005 od 21. Zakona o izmenama zakona kojima su određene novčane kazne za privredne prestupe i prekršaje Zakon je objavljen u "Službenom glasniku RS". godine. Član 45. u roku od šest meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona.11. 53/93. ovog člana. 46/91. ovog člana. Akti i radnje koje budu preduzeli Javno vodoprivredno preduzeće "Dunav". do 31. .2005. br. godine. Javno vodoprivredno preduzeće preuzeće objekte. u saradnji sa vršiocem dužnosti direktora javnog vodoprivrednog preduzeća. 48/94 i 54/96). ovog člana dužna su da u roku od šest meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona prenesu te objekte na javno vodoprivredno preduzeće. preuzima prava i neizvršene obaveze nastale usled izgradnje. decembra 1996. ništavi su. preduzeća iz stava 1. uređaje i druga sredstva u državnoj svojini. u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona. Član 45. prava i obaveza. u članu 117. U Zakonu o vodama ("Službeni glasnik RS".

reči: "od 100 do 1.000 dinara". 99. reči: "od 100 do 1. Odredbe čl. Zakona o vodama Zakon je objavljen u "Službenom glasniku RS". 48/94 . Zakona prestaju da važe 1. 67/93 .5. osim odredaba čl. U stavu 2.000 dinara". reči: "od 100 do 1.dr.stav 1.dr. U stavu 2. godine. 53/93 .000 novih dinara" zamenjuju se rečima: "od 10.000 novih dinara" zamenjuju se rečima: "od 10. U članu 119. Član 227.000 do 10. januara 2011.000 dinara". reči: "od 1.000 novih dinara" zamenjuju se rečima: "od 10.000 dinara".000 do 50. br. zakon. .000 dinara". reči: "od 50. zakon.000 do 10.000 do 50.000 do 50.000 do 3.000 do 50. do 107. 81.000 dinara". 54/96 i 101/05 .000 do 150.000 dinara". U stavu 2. zakon). U članu 118.dr.000. reči: "od 100 do 1.000 do 200. reči: "od 100 do 1.000 do 50.000 novih dinara" zamenjuju se rečima: "od 10.000 novih dinara" zamenjuju se rečima: "od 200.000 do 1. zakon. godine.2010.000 novih dinara" zamenjuju se rečima: "od 90. 30/2010 od 7.dr.000. do 96.000 novih dinara" zamenjuju se rečima: "od 100. 46/91. U članu 124. reči: "od 1. stav 1. Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje da važi Zakon o vodama ("Službeni glasnik RS". Član 227.000 novih dinara" zamenjuju se rečima: "od 10. U stavu 3. stav 1.000 dinara". br.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful