P. 1
zakon o vodama

zakon o vodama

|Views: 46|Likes:
Published by drvopro

More info:

Published by: drvopro on Mar 23, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/06/2012

pdf

text

original

Zakon o vodama

Zakon je objavljen u "Službenom glasniku RS", br. 46/91, 53/93 i 54/96. Vidi: čl. 45. Zakona - 53/93-2467. Vidi: čl. 2. Zakona - 67/93-3111. Vidi: čl. 34. Zakona - 48/94-1497. Vidi: čl. 45. Zakona - 101/2005-28. Prestao da važi osim odredaba čl. 81. do 96. - vidi: čl. 227. Zakona - 30/2010-80.

I. OPŠTE ODREDBE
Član 1.
Ovim zakonom uređuje se zaštita voda, zaštita od štetnog dejstva voda, korišćenje i upravljanje vodama, kao dobrima od opšteg interesa, uslovi i način obavljanja vodoprivredne delatnosti, organizovanje i finansiranje vodoprivredne delatnosti i nadzor nad sprovođenjem odredaba ovog zakona. Odredbe ovog zakona odnose se na sve površinske i podzemne vode, uključujući vodu za piće, termalnu i mineralnu vodu. Odredbe ovog zakona odnose se i na granične i državnom granicom presečene vodotoke i međurepubličke vode u granicama Republike Srbije, ako posebnim zakonom nije drugačije propisano.

Član 2.
Vode se mogu koristiti na način kojim se ne ugrožavaju prirodna svojstva vode, ne dovodi u opasnost život i zdravlje ljudi, ne ugrožava biljni i životinjski svet, prirodne vrednosti i nepokretna kulturna dobra. Vodu prirodnih vodotoka, prirodnih jezera, prirodnih izvora, javnih bunara i javnih česmi mogu koristiti svi, pod jednakim uslovima za zadovoljavanje životnih potreba

Član 3.
Vodoprivrednom delatnošću, u smislu ovog zakona, smatra se uređenje voda i vodotoka, zaštita od štetnog dejstva voda, zaštita voda od zagađivanja i obezbeđivanje vode za korišćenje.

Član 4.
Vodoprivrednim objektima u smislu ovog zakona smatraju se: 1) objekti za zaštitu od štetnog dejstva voda sa vodoprivrednim uređajima i opremom: nasipi, regulacione građevine, retencije, brane, akumulacije, odvojeni kanali, drenažni bunari, ustave, crpne stanice i objekti za zaštitu od erozija i bujica;

2) objekti za korišćenje voda: akumulacije, vodozahvati, crpne stanice, rezervoari za vodosnabdevanje, magistralni cevovodi ili kanali sa objektima, postrojenja za pripremu pitke vode i brodske prevodnice; 3) objekti za zaštitu voda: glavni kolektor za dovođenje otpadnih voda do uređaja za prečišćavanje otpadnih voda, uređaji za prečišćavanje otpadnih voda i objekti za odvođenje prečišćenih voda; 4) hidromelioracioni objekti sa vodoprivrednim uređajima i opremom: objekti za navodnjavanje i objekti za odvodnjavanje.

Član 5.
Pojedini izrazi, upotrebljeni u ovom zakonu, imaju sledeće značenje: 1) vodno područje je područje koje obuhvata jedan ili više slivova ili njihovih delova koji čine prirodnu hidrografsku celini; 2) melioraciono područje je deo vodnog područja koje obuhvata jedan ili više slivova unutrašnjih voda za koje se jedinstveno uređuje odvodnjavanje suvišnih voda ili dovođenje voda za navodnjavanje; 3) vodna zadruga je oblik organizovanja korisnika voda na određenom području radi korišćenja voda u privredne svrhe; 4) vodni režim je kvalitativno i kvantitativno stanje voda na određenom području i u određenom vremenu; 5) vodoprivredni bilans je kvantitativni i kvalitativni odnos raspoloživih i potrebnih količina površinskih i podzemnih voda u određenom periodu i na određenom području; 6) izvorište je prostor na kome se zahvata voda radi javnog snabdevanja stanovništva (izvor, bunar, deo reke ili jezera, akumulacija ili njen deo); 7) javno snabdevanje stanovništva vodom za piće je snabdevanje vodom više od pet domaćinstava, odnosno više od 20 stanovnika, snabdevanje objekata preduzeća vodom, kao i građana koji samostalno obavljaju delatnosti proizvodnje i prometa životnih namirnica i snabdevanje vodom javnih objekata (škole, domovi kulture, autobuske i železničke stanice i dr.); 8) garantovani minimum je proticaj koji se nizvodno od vodozahvata mora obezbediti u vodotoku; 9) korito za malu vodu je udubljenje kroz koje teku vode vodotoka pri niskim i srednjim vodama, odnosno koje je redovno pokriveno vodama jezera; 10) korito za veliku vodu je prostor preko kojeg teče velika voda vodotoka ili su pokrivena vodama jezera pri visokim vodostajima do verovatnoće pojave jednom u 50 godina; 11) obala je pojas zemljišta koji se proteže neposredno uz korito za veliku vodu vodotoka ili jezera, odnosno akumulacije, a obala u području zaštićenom od poplava je pojas zemljišta širine 50 metara računajući od unutrašnje nožice nasipa prema branjenom području; 12) inundaciono područje je pojas zemljišta između korita za malu vodu i spoljne nožice nasipa, odnosno pojas zemljišta između korita za malu vodu i poplavne linije na području na kojem nisu izgrađeni objekti za zaštitu od štetnog dejstva voda; 13) vodno zemljište je korito i obale vodotoka, jezera i akumulacije; 14) zemljište ugroženo od erozije je zemljište na kome usled dejstva vode nastaju pojave opiranja, brazdanja, podrivanja i klizanja, kao i zemljište podložno ovim uticajima; 15) regionalni sistem za snabdevanje vodom je sistem koji snabdeva vodom dve ili više opština;

16) javni vodovod je sistem za snabdevanje vodom za piće koji ima uređeno i zaštićeno izvorište, kaptažu, rezervoar i vodovodnu mrežu; 17) seoski vodovod je sistem za snabdevanje vodom za piće seoskog naselja koji ima uređeno i zaštićeno izvorište, kaptažu, uređaj za pripremu vode, rezervoar i razvodnu mrežu a kojim ne upravlja javno komunalno preduzeće, odnosno drugo preduzeće; 18) prijemnikom se smatra prirodni i veštački vodotok, jezero i podzemne vode.

II. VODNA PODRUČJA
Član 6.
Radi obezbeđivanja zaštite voda, zaštite od štetnog dejstva voda, uređenja, korišćenja i upravljanja vodama na teritoriji Republike Srbije, obrazuju se vodna područja i to: 1) Vodno područje Dunava koje obuhvata delove slivova Dunava, Tise i Timoka i slivove Mlave i Peka; 2) Vodno područje Save koje obuhvata delove slivova Save i Drine i sliv Kolubare; 3) Vodno područje Morave koje obuhvata sliv Velike Morave i delove slivova Južne Morave, Zapadne Morave, Pčinje, Dragovištice, Lepenca, Belog Drima, Ibra, Čajlanske i Crnog Kamena. Granice vodnih područja iz stava 1. ovog člana utvrđuje Vlada Republike Srbije (u daljem tekstu: Vlada). Teritorija Republike Srbije predstavlja jedinstven vodoprivredni prostor.

Član 7.
Melioraciono područje kao deo vodnog područja obuhvata poljoprivredno, šumsko i građevinsko zemljište, zemljište pod saobraćajnicama i drugo zemljište za koje se sistemima za odvodnjavanje neposredno ili posredno omogućava brže i pogodnije oticanje suvišne vode, sa kojeg dotiče voda na zemljište koje se sistemima za odvodnjavanje štiti od suvišne vode i za koje se dovodi voda za navodnjavanje. Melioraciono područje i njegove granice određuje ministarstvo nadležno za poslove vodoprivrede.

III. VODNI REŽIM
Član 8.
Vodni režim održava se i unapređuje uređivanjem i održavanjem vodotoka, izgradnjom i održavanjem vodoprivrednih objekata i primenom mera za zaštitu od štetnog dejstva voda, korišćenje voda za zaštitu voda od zagađivanja, a u skladu sa vodoprivrednom osnovom, odnosno vodoprivrednim uslovima, vodoprivrednim saglasnostima i vodoprivrednim dozvolama.

1. Vodoprivredna osnova Član 9.

Vodoprivredna osnova je dugoročni plan za održavanje i razvoj vodnog režima na teritoriji Republike Srbije, na jednom ili više vodnih područja ili delu vodnog područja. Vodoprivredna osnova sadrži naročito: postojeće stanje vodnog režima i vodoprivrednih objekata na određenom području, uslove za održavanje i razvoj vodnog režima kojima se obezbeđuju najpovoljnija i najcelishodnija tehnička, ekonomska i ekološka rešenja za jedinstveno upravljanje vodama, zaštitu od štetnog dejstva voda, zaštitu voda i korišćenje voda. Po isteku vremena od 10 godina od dana donošenja vodoprivredne osnove preispitaće se rešenja utvrđena vodoprivrednom osnovom. Vodoprivredna osnova vodnog područja i dela vodnog područja mora biti u skladu sa vodoprivrednom osnovom Republike Srbije. Vodoprivredne osnove iz stava 1. ovog člana, prostorni i urbanistički planovi moraju biti međusobno usklađeni.

Član 10.
Vodoprivrednu osnovu Republike Srbije i vodoprivrednu osnovu vodnih područja iz člana 6. ovog zakona donosi Vlada. Vodoprivrednu osnovu dela vodnog područja donosi ministarstvo nadležno za poslove vodoprivrede. Vodoprivrednu osnovu Republike Srbije priprema ministarstvo nadležno za poslove vodoprivrede. Vodoprivrednu osnovu vodnog područja i dela vodnog područja priprema javno vodoprivredno preduzeće.

2. Vodoprivredni bilans i plan za upravljanje vodnim režimom Član 11.
Vodoprivredni bilans služi za praćenje raspoloživih količina voda po kvalitetu i kvantitetu za srednjoročno i dugoročno planiranje. Vodoprivredni bilans se izrađuje za teritoriju Republike Srbije, po vodnim područjima i njihovim delovima na propisan način. Ministar nadležan za poslove vodoprivrede (u daljem tekstu: ministar vodoprivrede) donosi bliži propis o sadržini i načinu izrade vodoprivrednog bilansa.

Član 12.
Radi zaštite voda, zaštite od štetnog dejstva voda i usklađene upotrebe voda, donosi se plan za upravljanje vodnim režimom. Plan za upravljanje vodnim režimom se izrađuje za teritoriju Republike Srbije i vodno područje. Planom iz stava 1 ovog člana utvrđuju se mere za upravljanje vodnim režimom.

Član 13.
Vodoprivredni bilans za teritoriju Republike Srbije i vodno područje i plan za upravljanje vodnim režimom za teritoriju Republike Srbije, donosi Vlada.

termoelektrane i rudnike. prevodnice. priprema ministarstvo nadležno za poslove vodoprivrede. + Sudska praksa Član 15. Preduzeća i druga pravna lica koja zahvataju ili ispuštaju vodu dužna su da dostave javnom vodoprivrednom preduzeću podatke o potrošnji i količinama zahvaćenih i ispuštenih voda radi izrade vodoprivrednog bilansa. Vodoprivredni bilans i plan za upravljanje vodnim režimom za teritoriju Republike Srbije. 6) postrojenja za prečišćavanje i objekti za odvođenje i ispuštanje otpadnih voda. Vodoprivredni bilans za vodno područje i njegove delove i plan za upravljanje vodnim režimom za vodno područje priprema javno vodoprivredno preduzeće.Vodoprivredni bilans za deo vodnog područja i plan za upravljanje vodnim režimom za vodno područje donosi ministarstvo nadležno za poslove vodoprivrede. Vodoprivrednim uslovima se može propisati obaveza da se ispuštanje vode vrši uzvodno od mesta zahvatanja vode istog korisnika. 3) hidroelektrane. Ministarstvo nadležno za poslove vodoprivrede odrediće poslovne i druge objekte iz stava 2. + Sudska praksa 3. Uz zahtev za izdavanje vodoprivrednih uslova: investitor podnosi i osnovne podatke o lokaciji. 4) zahvat i dovođenje voda za industrijske objekte iz površinskih i podzemnih voda. ovog člana za građenje stambenih. Vodoprivredni uslovi Član 14. U postupku pripreme tehničke dokumentacije za izgradnju novih i rekonstrukciju postojećih objekata i za izvođenje drugih radova koji mogu uticati na promene u vodnom režimu. Izuzetno od odredbe stava 1. odnosno rekonstrukciju objekata i izvođenje drugih radova i to: 1) brane i akumulacije. 7) magistralne i regionalne puteve. odnosno prostornim planom i ako se priključuju na javni vodovod i kanalizaciju i bunare za snabdevanje vodom za piće jednog domaćinstva. Vodoprivredni uslovi su potrebni za izgradnju. nije potrebno pribavljanje vodoprivrednih uslova. nameni i veličini objekta. a po potrebi i prethodne studije i idejna rešenja kojima se bliže sagledava uticaj objekta na vodni režim. železnice i mostove na njima. ovog člana za koje nije potrebno pribavljanje vodoprivrednih uslova. aerodrome. 2) sisteme za snabdevanje vodom. 5) industrijske objekte čije se otpadne vode ispuštaju u površinske i podzemne vode ili javnu kanalizaciju. luke i . manjih poslovnih objekata i drugih objekata koji se grade u skladu sa odgovarajućim urbanističkim. investitor je dužan da pribavi vodoprivredne uslove.

pristaništa. Pre izdavanja vodoprivrednih uslova za objekte i radove iz st. 20) sađenje drveća i žbunastog bilja i njihovu seču u koritu za veliku vodu i na obali. 16) veštačko obogaćivanje podzemnih izdana. 2. iz površinskih i podzemnih voda. 25. 14) zahvat i dovođenje vode za objekte. Vodoprivredne uslove iz stava 1. Vodoprivredne uslove iz stava 1. izuzev industrijskih. i 4. prirodnih i veštačkih akumulacija i na područjima ugroženim od erozije. 12. 17) ribnjake. povremeno ili trajno da prouzrokuju promene u vodnom režimu ili na koje može da utiče vodni režim. tač. čije se otpadne vode ispuštaju u površinske i podzemne vode. tač. 1. i 27. 21) promenu katastarske kulture zemljišta na erozivnom području. 14. 18) seoske vodovode. i 24. šljunka. izuzev industrijskih. 26) vodenice i objekte na splavovima. 18. 15. 23. ovog člana izdaje javno vodoprivredno preduzeće. Vodoprivredna saglasnost . 17. gasovode i produktovode. 13) sisteme za odvodnjavanje i navodnjavanje. 19) izgradnju ili zatrpavanje bušenih i reni bunara i drugih bušotina za potrebe rudarskih i geoloških područja. 11. ovog člana izdaje ministarstvo nadležno za poslove vodoprivrede. tač. 13. 8) industrijske i komunalne deponije. do 10. a za objekte i radove iz stava 2. 16. 27) ostale objekte koji mogu privremeno. napuštenih korita i s obala prirodnih vodotoka. kamena i drugog materijala iz korita vodotoka. + Sudska praksa 4. 9) uređenje vodotoka i izgradnju zaštitnih vodoprivrednih objekata. 25) objekte. izuzev industrijskih. 21. 22) navodnjavanje poljoprivrednog zemljišta otpadnim vodama. osim za atmosferske vode koje nisu zagađene i vode iz domaćinstva. 11) vađenje peska. sprudova. 22. 20. ovog člana izdaje opštinski organ uprave nadležan za poslove vodoprivrede. 12) ispiranje akumulacionih jezera ili čišćenje nataloženog nanosa iz akumulacionog jezera. čije se otpadne vode ispuštaju u javnu kanalizaciju. 24) podzemna i nadzemna skladišta za naftu i njene derivate i druge opasne materije. 19. 10) magistralne naftovode. 15) objekte. 23) skladištenje na obalama materija koje mogu zagaditi vodu. Vodoprivredne uslove iz stava 1. ovog člana investitor je dužan da pribavi mišljenje Republičkog hidrometeorološkog zavoda. i 26. ovog člana i mišljenje javnog vodoprivrednog preduzeća.

18. ovog zakona potrebna je i saglasnost ministarstva nadležnog za poslove zdravlja i zaštite životne sredine. 8. tač. 16. Vodoprivrednu saglasnost izdaje organ. odnosno javno vodoprivredno preduzeće za objekte i radove za koje su izdali vodoprivrednu saglasnost. za objekte i radove koji se odnose na podzemne vode iz stava 1. + Sudska praksa Član 17. izuzev objekata i radova iz člana 14. jezera i podzemnih voda. i 16. 6. 14. podzemne vode i javnu kanalizaciju. 4. i 24. a za radove iz stava 1. stav 1. izmenjene prirode i kvaliteta ispuštenih voda. Pravo stečeno na osnovu vodoprivredne dozvole ne može se preneti na drugog korisnika bez saglasnosti organa. može se izdati po prethodno pribavljenoj vodoprivrednoj saglasnosti. tač. (akumulacija za vodosnabdevanje) 2. 23. Za objekte i radove iz člana 15. i 19. stav 2. ovog člana opštinskog organa uprave nadležnog za poslove zdravlja i zaštitu životne sredine. Vodoprivredna dozvola Član 18. Vodoprivredna dozvola se izdaje na određeno vreme a najduže za period od 10 godina. Odobrenje za izgradnju novih i rekonstrukciju postojećih objekata i postrojenja i izvođenje drugih radova. . Vodoprivredna dozvola je potrebna za: 1) korišćenje i upotrebu voda iz prirodnih i veštačkih vodotoka. ovog zakona. tač. + 3) povećanje količine zahvaćenih i ispuštenih voda.Član 16. 1. urađena u skladu sa vodoprivrednim uslovima. odnosno javno vodoprivredno preduzeće za objekte i radove za koje su izdali vodoprivredne uslove. 3. jezera. 5. 2) ispuštanje voda i drugih materija u prirodne i veštačke vodotoke. odnosno javnog vodoprivrednog preduzeća koje je izdalo vodoprivrednu dozvolu. 7. Sudska praksa Član 19. ovog člana ministarstva nadležnog za geološke poslove. + Sudska praksa Član 20. Ako se izgradnjom objekta ili izvođenjem radova ne otpočne u roku od dve godine vodoprivredna saglasnost prestaje da važi. 14. Vodoprivrednu dozvolu izdaje organ. Vodoprivrednom saglasnošću se utvrđuje da je tehnička dokumentacija za objekte i radove. Vodoprivrednom dozvolom se utvrđuje način i uslovi za upotrebu i korišćenje voda i ispuštanje voda. 22. + Sudska praksa 5.

Uz zahtev za izdavanje vodoprivredne saglasnosti i vodoprivredne dozvole prilaže se tehnička dokumentacija propisane sadržine. Organ. ovog zakona registruje u vodnoj knjizi. + Sudska praksa 6. ovog člana izdaje organ. Potvrdu iz stava 2. vodoprivredne dozvole i potvrdu iz člana 21. na propisani način. podzemnih i nadzemnih skladišta za naftu i njene derivate i druge opasne materije. Opštinski organ uprave nadležan za poslove vodoprivrede i javno vodoprivredno preduzeće dužni su da sve izdate vodoprivredne saglasnosti i vodoprivredne dozvole i potvrdu iz člana 21. i 3. magistralnih naftovoda. Ostale odredbe o vodnom režimu Član 22. ovog člana donosi organ odnosno javno vodoprivredno preduzeće koje je izdalo vodoprivrednu dozvolu. Član 25. može se izdati po prethodno pribavljenoj potvrdi o ispunjenosti uslova iz vodoprivredne saglasnosti. Član 21. dalekovoda. sađenje drveća i žbunastog bilja u koritu za veliku vodu i na obali. Član 24. Vodoprivredni uslovi. 2) ako se korisnik odrekne prava iz dozvole. mostova. ovog zakona dostave ministarstvu nadležnom za poslove vodoprivrede. ovog člana odobrenje za upotrebu objekata i to za regulaciju vodotoka. 3) kad se pravo ne vrši bez opravdanih razloga duže od dve godine. izgradnju nasipa. Ministar vodoprivrede donosi bliži propis o obrascu i načinu vođenja vodne knjige. gasovoda i produktovoda. stav 2. Član 23. magistralnih i regionalnih puteva.Pravo stečeno na osnovu vodoprivredne dozvole prestaje: 1) istekom roka trajanja dozvole. . Odobrenje za upotrebu objekata i postrojenja može se izdati ako je prethodno za njih izdata vodoprivredna dozvola. tač. vodoprivredna saglasnost i vodoprivredna dozvola izdaju se u skladu sa vodoprivrednom osnovom. 2. Rešenje o utvrđivanju prestanka prava iz stava 1. odnosno javno vodoprivredno preduzeće dužni su da sve izdate vodoprivredne saglasnosti. železnica. Ministar vodoprivrede donosi bliži propis o sadržini tehničke dokumentacije koja se prilaže uz zahtev za izdavanje vodoprivredne saglasnosti i vodoprivredne dozvole. odnosno javno vodoprivredno preduzeće koje je izdalo vodoprivrednu saglasnost. stav 2. Izuzetno od odredbe stava 1.

javno vodoprivredno preduzeće vodi katastre zagađivača voda. . Katastri iz stava 1. Zaštita od štetnog dejstva voda Član 26. prognozu pojava. odgovornosti i ovlašćenja u pogledu preduzimanja pojedinih radnji. a najkasnije do 30. Član 28. dužnosti. potrebna sredstva. zaštitu od erozije i bujica i otklanjanje posledica od takvog dejstva voda. Opšti plan za odbranu od poplava donosi Vlada za period od pet godina. Mere i radovi za odbranu od poplava na određenom području utvrđuju se opštim i operativnim planom za odbranu od poplava. Operativni plan odbrane od poplava sadrži nazive sektora i deonica. ovog člana su javne knjige. Opšti plan za odbranu od poplava sadrži mere koje se moraju preduzeti preventivno i u periodu nailaska velikih voda (spoljnih i unutrašnjih voda). Zaštita od štetnog dejstva voda obuhvata radove i mere za zaštitu od poplava i leda. novembra tekuće godine za narednu godinu. Operativni plan za odbranu od poplava donosi ministarstvo nadležno za poslove vodoprivrede. na propisan način. Operativni plan odbrane od poplava se donosi za period od jedne godine. Član 30. ovog člana i plan zaštite od elementarnih nepogoda usklađuju se međusobno. Ministar vodoprivrede donosi bliži propis o sadržini i načinu vođenja katastra vodoprivrednih objekata i bujičnih tokova. način osmatranja i evidentiranja hidroloških i drugih podataka. nazive preduzeća i organizacija koja vrše odbranu i imena odgovornih lica. Ministar vodoprivrede i ministar nadležan za poslove zdravlja i zaštite životne sredine (u daljem tekstu: ministar zdravlja i zaštite životne sredine) donose bliži propis o sadržini i načinu vođenja katastra zagađivača voda. stav 1. kao i kriterijume za proglašavanje redovne i vanredne odbrane od poplava. IV. Planovi iz člana 27. Planovi iz stava 1. vodoprivrednih objekata i bujičnih tokova.Radi obezbeđenja podataka za zaštitu voda i zaštitu od štetnog dejstva voda. Član 29. ovog zakona donose se za vodotoke na kojima postoje objekti za zaštitu od štetnog dejstva voda. Član 27. VODOPRIVREDNA DELATNOST 1. obaveštavanja i druge podatke.

Republičkom hidrometeorološkom zavodu i glavnom rukovodiocu za odbranu od poplava. radi sprovođenja mera i spasavanja lica i imovine.Za područja koja nisu obuhvaćena planovima iz stava 1. dužna su da ove objekte održavaju i iskorišćavaju na način kojim se obezbeđuje prihvatanje poplavnih talasa. mere i radove za zaštitu od poplava propisuje skupština opštine. preduzeće se mere za razbijanje i otklanjanje leda prema planovima iz čl. ljudstva i sredstava preduzeća i drugih pravnih lica. u meri koja odgovara veličini i drugim tehničkim osobinama ovih objekata. Veličinu zapremine. ovog člana dužna su da redovno dostavljaju ministarstvu nadležnom za poslove vodoprivrede. 28. odnosno visinu slobodnog prostora koji se mora u akumulaciji održavati za prihvatanje poplavnih talasa u pojedinim periodima kao i pogonske uslove za ispuštanje vode iz akumulacije. ovog člana i naređenjima rukovodioca za odbranu od poplava. a mogu biti ugrožena od poplava. odnosno odgovarajuće operativno telo određeno planom iz člana 29. ovog člana da bi se zaštitili od oštećenja mostovi. određuje ministarstvo nadležno za poslove vodoprivrede. 28. Član 32. vodoprivredni. ovog člana. Preduzeća i druga pravna lica koja koriste akumulacione i retencione basene. ovog zakona. U slučaju proglašenja vanrednog stanja odbrane od poplava pored mera predviđenih planovima iz čl. ovog zakona donosi glavni rukovodilac odbrane od poplava. Odluku o probijanju nasipa i usmerenom plavljenju u slučajevima koji su predviđeni planovima iz čl. podatke o stanju i stepenu napunjenosti akumulacionih basena. i 29. 28. U slučaju opasnosti od poplava ministar vodoprivrede u sporazumu sa ministrom nadležnim za poslove saobraćaja. Mere iz stava 1. Član 35. dužna su preduzimati preduzeća koja te objekte i postrojenja grade ili održavaju i iskorišćavaju u skladu sa planovima iz stava 1. Preduzeća i druga pravna lica iz stava 1. odnosno područje ugroženo poplavama. Ako se zbog nagomilavanja leda stvore ledene pregrade koje mogu prouzrokovati poplave ili ako zbog pokretanja leda u rekama može doći do oštećenja objekata za zaštitu od štetnog dejstva voda i drugih objekata. Planove za odbranu od poplava donose i preduzeća i druga pravna lica čija je imovina. a u slučajevima koji nisu predviđeni planovima za odbranu od poplava takvu odluku donose nadležni organi civilne zaštite. i 29. i 29. mobilizacija građana i njihovih sredstava. Član 34. železnički ili rečni saobraćaj. može na ugroženom području zabraniti drumski. prelazi. ovog zakona. ovog zakona preduzeće se i sledeće mere: evakuacija stanovništva. Član 36. Član 31. plovni i drugi objekti i postrojenja. Član 33. .

sanitarne potrebe i napajanje stoke ima prvenstvo nad korišćenjem voda za ostale namene. Korišćenje voda za snabdevanje stanovništva vodom za piće.Zemljište između nasipa za odbranu od poplava i korita (inundaciono područje) vodotoka i na zaštićenoj strani iza nasipa u širini od 50 metara može se koristiti na način kojim se ne ugrožava sprovođenje odbrane od poplava a u skladu sa planom odbrane od poplava. staza. Voda se mora koristiti racionalno i ekonomično. odnosno korisnici zemljišta dužni su da grade i održavaju zaštitne objekte (pregrade. dužni su da u najkraćem mogućem roku zaštite vegetacijom ili na drugi pogodan način dovedu zemljište i objekte u prvobitno stanje. kamena i radi izvođenja radova. bez vodoprivredne saglasnosti. sanitarne i komunalne potrebe. Ako je na erozivnom području zbog iskorišćavanja zemljišta. U cilju obezbeđenja potreba u vodi za snabdevanje stanovništva. za industrije koje traže visokokvalitetnu vodu (prehrambena. terasiranje. način korišćenja poljoprivrednog zemljišta i dr. ustave. šuma. Sastavni deo nasipa za odbranu od poplave čine zaštitni pojas sa šumom i zaštitnim zelenilom (zaštitne šume) u inundacionom području u širini od 50 metara pored nasipa. Na zemljištima ugroženim od erozije skupština opštine utvrdiće erozivno područje. puteva i vodoprivrednih objekata. napajanje stoke. Član 37.) i sprovode mere zaštite (zabrana ili ograničenje seče drveća.).). podzemne vode sa kvalitetom podobnim za piće i vode sa izvora po pravilu se imaju koristiti samo za podmirenje navedenih potreba. U cilju sprečavanja dejstva erozije i bujica sopstvenici. izvođač radova. oštećenja izvora. čišćenje korita i sl. 2. kao pašnjak. Radi sprečavanja štete od erozije skupština opštine na erozivnom području propisuje protiverozivne mere uz prethodno pribavljeno mišljenje javnog vodoprivrednog preduzeća. . Član 38.) i malih potrošača. U plavnim zonama mogu se graditi objekti u skladu sa prostornim odnosno urbanističkim članovima kojima se određuje zemljište koje je ugroženo od poplava i uslovi gradnje na tom zemljištu. Gazdovanje zaštitnim šumama sprovodi javno vodoprivredno preduzeće u skladu sa posebnom šumskom osnovom. Osnova iz stava 3. odnosno preduzeće ili drugo pravno lice koje iskorišćava objekte i druga dobra od opšteg interesa. zabrane ili ograničenja vađenja peska. ovog člana mora biti usklađena sa planom odbrane od poplava. livada i oranica. lekova i dr. retencije i sl. Vodno zemljište se može koristiti. Korišćenje voda Član 40. Član 39. zatravljivanje. rekonstrukcije i izgradnje građevinskih i drugih investicionih objekata došlo do oštećenja površina zemljišta i zbog toga veće izloženosti eroziji. izvode zaštitne radove (pošumljavanje. stvaranja brazdi i jaruga. šljunka.

donose bliži propis o kvalitetu vode koja se koristi za navodnjavanje poljoprivrednih kultura i vodosnabdevanje ribnjaka. bakterioloških. ovog člana vrši organizacija koja je posebnim propisom ovlašćena za obavljanje tih poslova. Izvorišta od posebnog značaja služe za regionalno snabdevanje vodom. + Sudska praksa Član 42. Područja na kojima se nalaze izvorišta koja se po količini i kvalitetu mogu koristiti ili se koriste za snabdevanje vodom za piće moraju biti zaštićena od namernog ili slučajnog zagađivanja i drugih uticaja koji mogu nepovoljno delovati na izdašnost izvorišta i na zdravstvenu ispravnost vode. Član 44. Ministar vodoprivrede donosi bliži propis o načinu određivanja garantovanog minimuma. . U cilju korišćenja vode za potrebe vodosnabdevanja i rekreacije vrši se sistematsko ispitivanje kvaliteta vode na vodozahvatima (zona neposredne zaštite) i javnim kupalištima. Izvorišta iz stava 1. Način iskorišćavanja i održavanja seoskih vodovoda vrši se u skladu sa opštim uslovima koje propisuje skupština opštine. bioloških. Vode koje su vodoprivrednom osnovom ili na drugi način određene za piće ne mogu se koristiti za druge svrhe na način koji bi nepovoljno uticao na potrebnu količinu i svojstva vode. virusoloških i radioloških svojstava mora odgovarati propisanim uslovima. Član 41.Prilikom svakog zahvatanja površinskih voda mora se nizvodno od zahvata obezbediti garantovani minimum. Mere zaštite iz stava 1. Voda koja služi ili je namenjena za piće ili za proizvodnju i preradu životnih namirnica i sanitarno higijenske i rekreativne potrebe i mineralna voda koja služi za piće ne sme sadržavati materije škodljive za zdravlje iznad propisanih granica a u pogledu fizičkih. ovog člana i njegove granice određuje Vlada. Sistematsko ispitivanje iz stava 2 . za izvorišta i druge objekte vodosnabdevanja određuju se vodoprivrednom osnovom i prostornim planom. ovog člana vrši se prema programu koji donosi Vlada. ako posebnim zakonom nije drugačije propisano. ovog člana. Voda koja je namenjena za navodnjavanje poljoprivrednih kultura mora biti propisanog kvaliteta. hemijskih. Član 43. izvorima. Prirodnim jezerima. Sistematsko ispitivanje iz stava 1. za sanitarno higijenske i rekreativne potrebe. Ministar nadležan za poslove poljoprivrede (u daljem tekstu: ministar poljoprivrede) i ministar zdravlja i zaštite životne sredine. Ministar zdravlja i zaštite životne sredine donosi bliži propis o kvalitetu vode koja služi ili je namenjena za piće ili proizvodnju ili preradu životnih namirnica. javnim bunarima i javnim česmama upravlja opština.

Uža zona zaštite obuhvata površinu akumulacionog jezera na najvišem nivou vode. Za zone neposredne zaštite i uže zone zaštite koje su pod šumom. Član 50. ovog člana donosi ministar zdravlja i zaštite životne sredine u skladu sa propisom o načinu određivanja i održavanja zona i pojaseva sanitarne zaštite. ovog člana. odnosno urbanističkim planovima u skladu sa hidrogeološkim i drugim svojstvima zemljišta. Javno vodoprivredno preduzeće. Komunalna i druga preduzeća kao i druga pravna lica koja koriste vode. u skladu sa prioritetima za korišćenje vode utvrđenim ovim zakonom i vodoprivrednom osnovom. s obalnim pojasom u širini od oko 500 metara. Šira zona zaštite obuhvata područje iz stava 1. Zona neposredne zaštite nalazi se unutar uže zone zaštite. dužna su da postave uređaje za merenje. Član 49. opštom i posebnom šumskom osnovom određuju se posebni uslovi i način gazdovanja šumama i šumskim zamljištem. Područje uže zone zaštite i zone neposredne zaštite sa režimima organizacije. . ovog člana. Član 47. da mere i registruju količinu zahvaćene vode i da podatke o tome dostavljaju javnom vodoprivrednom preduzeću. ovog člana ustanovljavaju se tri zone zaštite i to: šira zona zaštite. uža zona zaštite i zona neposredne zaštite. Sanitarne i druge preventivne mere zaštite izvorišta odnose se na sve tri zone zaštite područja izvorišta. u skladu s namenom tih zona i propisanim merama zaštite. Ministar zdravlja i zaštite životne sredine donosi bliži propis iz stava 7. U područjima iz stava 1. Radi zaštite. korišćenja i upotrebe površinskih voda obavezno se prate kvantitativni parametri voda. Član 48. Kvantitativne parametre iz stava 1. Član 46. ovog člana prati Republički hidrometeorološki zavod prema posebnom programu koji donosi Vlada. Rešenje o određivanju i održavanju zona i pojaseva sanitarne zaštite i ograničenja iz stava 1.Član 45. Područja na kojima se nalaze izvorišta iz člana 43. odnosno drugo preduzeće privremeno će ograničiti ili uskratiti korišćenje vode ukoliko zbog rekonstrukcije i kvarova na objektima i postrojenjima. nastupi nestašica vode u tolikoj meri da se ne mogu zadovoljiti sve potrebe. ovog zakona su pod posebnom zaštitom. uređenja i korišćenja prostora u užoj i široj zoni zaštite utvrđuju se prostornim.

zaštite zdravlja ljudi. Plan za zaštitu voda od zagađivanja donosi Vlada. organizacije koje su dužne sprovoditi pojedine mere. prati Republički hidrometeorološki zavod. izvođač je dužan da odmah obavesti ministarstvo nadležno za poslove vodoprivrede i ministarstvo nadležno za geološke poslove i preduzme mere da ne dođe do zagađivanja podzemnih voda. Član 52. dužno je da podatke redovno dostavlja Republičkom hidrometeorološkom zavodu. Ako se prilikom bušenja i istražnih radova u rudarstvu ili prilikom izvođenja rudarskih i drugih radova naiđe na podzemne vodonosne slojeve. Radi zaštite i korišćenja podzemnih voda obavezno se prati stanje nivoa i kvaliteta podzemnih voda prve freatske izdani. Zaštita voda od zagađivanja sprovodi se u skladu sa planom za zaštitu voda od zagađivanja. Bunari i bušotine sa slobodnim isticanjem vode moraju biti opremljeni uređajima za regulisanje isticanja i zatvaranja i zaštitu voda od zagađivanja. Zaštita voda od zagađivanja sprovodi se kontrolom i zabranom rada brana i ustava na rekama koje remete u određenom periodu godine osnovne karakteristike vodotoka. odnosno drugo pravno lice kome to poveri ministarstvo nadležno za geološke poslove. Ako se pronađene vode iz stava 1. Preduzeće ili drugo pravno lice koje prati nivo podzemnih voda prve izdani putem svojih kontrolnih (pijezometarskih) bunara. Član 54. izuzev prve (freatske) izdani. kao i odgovornosti i ovlašćenja u vezi sa sprovođenjem zaštite. ovog člana su javni i mogu se koristiti bez naknade. propisivanjem i preuzimanjem drugih mera sa očuvanje i poboljšanje kvaliteta voda. Zaštita voda Član 53. Zaštita voda od zagađivanja sprovodi se zabranom. rokovi za smanjenje zagađivanja vode. način sprovođenja interventnih mera u određenim slučajevima zagađivanja. dubljih izdani i dubokih podzemnih voda. a dubljih izdani i dubokih podzemnih voda. 3. preduzeće. . Zaštita voda od zagađivanja sprovodi se radi omogućavanja neškodljivog i nesmetanog korišćenja voda. ovog člana neće odmah iskorišćavati izvođač je dužan da o svom trošku zatvori bušotinu. mere za sprečavanje i odlaganje otpadnih i drugih materija na područjima na kojima to može uticati na pogoršanje kvaliteta voda. Podaci iz stava 2. mere za prečišćavanje zagađenih voda. Planom za zaštitu voda od zagađivanja utvrđuju se naročito: mere za sprečavanje ili ograničavanje unošenja u vide opasnih i štetnih materija.Član 51. životinjskog i biljnog sveta i zaštite životne sredine. Stanje nivoa i kvaliteta podzemnih voda prve (freatske) izdani. organičavanjem i sprečavanjem unošenja u vode opasnih i štetnih materija.

Član 56. Vlada donosi bliži propis o klasifikaciji voda i kategorizaciji vodotoka. Klasifikacijom voda se vrši opšta podela voda u klase i određuju osnovni pokazatelji i granice njihovih dozvoljenih vrednosti za pojedine namene. 4) korišćenje napuštenih bunara kao septičkih jama. U cilju praćenja stanja zagađenosti voda vrši se sistematsko ispitivanje kvaliteta površinskih i podzemnih voda. Kategorizacijom vodotoka se vrši razvrstavanje vodotoka i jezera. Republički hidrometeorološki zavod dostavlja izveštaj o stanju i promenama kvaliteta voda za . Republički hidrometeorološki zavod vrši sistematsko ispitivanje iz stava 1. zaslanjivanje vode i taloženje nanosa. Sistematsko ispitivanje kvaliteta voda vrši se prema programu koji donosi Vlada. 5) ostavljanje u koritu za veliku vodu prirodnih i veštačkih vodotoka i jezera materijala koji mogu zagaditi vode. U cilju zaštite voda zabranjeno je: 1) unošenje opasnih i štetih materija koje dovode do prekoračenja propisanih vrednosti. 3) ispuštanje u javnu kanalizaciju otpadnih voda koje sadrže opasne i štetne materije iznad propisanih vrednosti ili koje mogu štetno delovati na mogućnost prečišćavanja voda iz kanalizacije ili koje mogu oštetiti kanalizaciju i postrojenje za prečišćavanje voda. Član 58.Plan za zaštitu voda od zagađivanja priprema ministarstvo nadležno za poslove vodoprivrede i ministarstvo nadležno za poslove zdravlja i zaštitu životne sredine. odnosno njihovih delova prema kvalitetu vode koji treba da se održi. Član 55. ovog člana. Ministar vodoprivrede i ministar zdravlja i zaštite životne sredine donose bliži propis o načinu ispitivanja kvaliteta voda. Skupština opštine donosi bliži propis o sanitarno-tehničkim uslovima za ispuštanje otpadnih voda u javnu kanalizaciju. Radi utvrđivanja upotrebljivosti vode za određene namene vrši se klasifikacija voda i kategorizacija vodotoka. odnosno postigne radi stvaranja uslova za život stanovništva i razvoj privrede. na propisani način. Ministar zdravlja i zaštite životne sredine donosi bliži propis o opasnim i štetnim materijama u vodama. 2) unošenje čvrstih i tečnih materija koje mogu zagaditi vodu ili mogu izazvati zamuljivanje. + Sudska praksa Član 57.

+ Sudska praksa Član 60. ovog člana koja ispuštaju otpadne vode u prijemnike i javnu kanalizaciju dužna su da obezbede ispitivanje kvaliteta preko preduzeća i drugih pravnih lica koja su ovlašćena za vršenje ovih ispitivanja. Komunalna i druga preduzeća. Republički hidrometeorološki zavod je dužan da odmah po saznanju o havarijskom zagađivanju voda obavesti o tome ministarstvo nadležno za poslove vodoprivrede. .prethodnu godinu (do 30. kao i ispitivanja kvaliteta otpadnih voda ako ispunjavaju uslove u pogledu kadrova. kao i druga pravna lica koja ispuštaju otpadne vode u prijemnike i javnu kanalizaciju dužna su da postave uređaj za merenje. ovog zakona svim zainteresovanim naučnim i stručnim organizacijama. kao i sadržini izveštaja o utvrđenom kvalitetu otpadnih voda. Republički hidrometeorološki zavod u slučaju havarijskih zagađenja voda dužan je da neprekidno prati kretanje talasa havarijskog zagađenja vode duž vodotoka i obaveštava nadležne organe i javno vodoprivredno preduzeće sve do trenutka nestanka havarijskog zagađenja. da mere i registruju količine otpadnih voda i da podatke o tome dostave javnom vodoprivrednom preduzeću. ovog zakona dužna su da preduzmu potrebne mere za smanjenje zagađivanja. ministarstvo nadležno za poslove zdravlja i zaštitu životne sredine i javno vodoprivredno preduzeće. opreme. Član 61. Preduzeća i druga pravna lica iz stava 1. Preduzeća i druga pravna lica iz stava 1. Član 59. a obaveštenje o havarijskom zagađenju vode u toku istog dana. preduzeća i druga pravna lica iz člana 59. ministarstvu nadležnom za poslove zdravlja i zaštitu životne sredine i javnom vodoprivrednom preduzeću. Ministar vodoprivrede i ministar zdravlja i zaštite životne sredine aktom određuju preduzeća i druga pravna lica koja ispunjavaju uslove iz stava 1. Ako dođe do neposredne opasnosti od zagađenja ili do zagađenja vodotoka ili jezera i podzemnih voda. aprila tekuće godine za prethodnu godinu) ministarstvu nadležnom za poslove vodoprivrede. Preduzeća i druga pravna lica mogu da vrše određenu vrstu (fizičko-hemijskih. Preduzeća i druga pravna lica koja imaju uređaje za prečišćavanje vode i merne uređaje dužna su ove uređaje održavati u ispravnom stanju i obezbediti njihovo redovno funkcionisanje i vode dnevnik rada uređaja za prečišćavanje voda. ovog člana. Ministar vodoprivrede i ministar zdravlja i zaštite životne sredine donose bliži propis o načinu i postupku za ispitivanje kvaliteta otpadnih voda. minimalnom broju ispitivanja. bez naknade. Akt iz stava 3. ovog člana objavljuje se u "Službenom glasniku Republike Srbije". Republički hidrometeorološki zavod dužan je da omogući korišćenje podataka iz člana 57. mikrobioloških. ovog člana dužna su da rezultate ispitivanja dostave Republičkom hidrometeorološkom zavodu i javnom vodoprivrednom preduzeću jedanput mesečno. hidrobioloških. bakterioloških i radioloških) ispitivanja kvaliteta površinskih i podzemnih voda. prostorija i druge propisane uslove.

rekonstrukciji i održavanju tih objekata. 3) dopusti slobodno oticanje vode koja dolazi sa uzvodnih zemljišta bez promene pravca i brzine vode. ODNOSNO KORISNIKA 1. V. za potrebe izgradnje ili rekonstrukcije vodoprivrednih objekata. ovog člana. projektuju i obeležavaju zemljište ili vode. organima koji vrše inspekcijski nadzor. održavanju objekata za zaštitu od štetnog dejstva voda i sprovođenju objekata za zaštitu od štetnog dejstva voda i sprovođenju odbrane od poplava. 2) dopusti korišćenje korita za veliku vodu i obalu reke u širini od 3 metra licima koja su ovlašćena da vrše pregled stanja i održavanja rečnih korita i obala. 1. Sopstvenik. odnosno korisnik zemljišta ima pravo na naknadu štete u slučajevima iz stava 1. ovog člana sporazumno uređuju sopstvenik. Građanin. mere za smanjenje zagađivanja preduzeće javno vodoprivredno preduzeće o njihovom trošku. Na izgrađeni seoski vodovod se mogu priključiti preduzeća i druga pravna lica i građani koji nisu učestvovali u izgradnji tog vodovoda pod sledećim uslovima: . tač. i 2. Prava i obaveze i druge odnose koji nastanu u vezi s izvođenjem radova iz stava 1. odnosno korisnik zemljišta i preduzeće koje izvodi radove. Ograničenje prava Član 64.Ako preduzeća i druga pravna lica ne postupe u smislu stava 1. i 2. sopstvenik. zapovednik plovnog objekta i drugo odgovorno lice na plovnom objektu. ovog člana. odnosno korisnik dela obale. OGRANIČENjE PRAVA SOPSTVENIKA. Član 62. plovidbi na plovnim putevima. tač. odnosno korisnik zemljišta dužan je da: 1) dopusti prolaz preko zemljišta licima koja su ovlašćena da premeravaju. 1. snimaju. Sopstvenik. dužan je da odmah prijavi nadležnom organu (kapetaniji pristaništa ili vodoprivrednoj inspekciji ili organu unutrašnjih poslova ili javnom vodoprivrednom preduzeću) ako primeti da je došlo do zagađivanja vode i u vodotoku i jezeru. kao i licima koja izvode radove na izgradnji. Preduzeća i druga pravna lica koja ispuštaju otpadnu vodu u prijemnike dužna su da vrše sanaciju i preduzimaju mere za smanjivanje i sprečavanje zagađivanja vode i planiraju sredstva i rokove za njihovo ostvarivanje. + Sudska praksa Član 65. 4) gazdujue šumama na inundacionom području tako da se ne prave smetnje prirodnom oticanju vode i leda. Član 63.

ako isti. odnosno ako je sopstvenik. osim korita za malu vodu. ako se njihovo snabdevanje vodom ne može drukčije rešiti na ekonomičan i racionalan način. odnosno korisnik ne ukloni drvo iz korita bujičnih tokova. Ako sopstvenik. odnosno korisniku zemljišta koji čini obalu da na tom zemljištu izvrše sađenje drveća i žbunastog bilja. Član 67. i 2. Posebne mere Član 69. odnosno korisnik zemljišta dužan je da na zahtev javnog vodoprivrednog preduzeća ukloni drvo iz korita bujičnih tokova. Sopstvenik. može da zadovolji njihove potrebe. Preduzeća i druga pravna lica i građani koji se priključuju na vodovod iz stava 1. Odobrenje za priključak iz stava 1. odnosno korisnik nepoznat. odnosno sopstvenik ili korisnik vodoprivrednog objekta na obali dužan je da na zahtev javnog vodoprivrednog preduzeća. 3. da nadoknade srazmerni deo troškova izgradnje. ovog člana obavezna su: 1. kao i objekata za . zabranjeno je: 1) izvršiti radnje koje mogu oštetiti korita i obale prirodnih i veštačkih vodotoka. naložiti sopstveniku. Član 68. sprečavanja oštećenja i zaštite vodoprivrednih objekata i postrojenja. učestvuje na delu na kome je sopstvenik. odnosno korisnik u izvođenju manjih radova na održavanju korita za veliku vodu i obala. 2.1. vlasnik. odnosno korisnik vodnog zemljišta. odronjavanja obala ili zagušivanja korita zbog štetne vegetacije ili drugih prepreka koje mogu ometati normalan proticaj vode. da snose sve troškove priključenja. vodoprivredni inspektor će. Radi zaštite voda i vodotoka. radi sprečavanja erozije. na zahtev javnog vodoprivrednog preduzeća. odnosno korisnik tog objekta dužan je da te povećane troškove naknadi preduzeću koje je prema ovom zakonu dužno da preduzme mere zaštite od štetnog dejstva voda. uklanjanje će izvršiti javno vodoprivredno preduzeće bez naknade vrednosti uklonjenog drveta. Preduzeća i druga pravna lica i građani koji su se priključili na seoski vodovod imaju jednaka prava kao i ostali investitori. s obzirom na količinu vode. odnosno korisnici seoskog vodovoda. 2. Član 66. ovog člana izdaje opštinski organ uprave nadležan za poslove vodoprivrede. Radi zaštite obale od rušenja i radi učvršćivanja korita i obezbeđenja proticanja vode i leda. Sopstvenik. da od časa priključenja snose troškove održavanja i iskorišćavanja vodovoda. Kada se izgradnjom objekta kojim se trajno podiže nivo vode prirodnog vodotoka povećavaju troškovi zaštite od štetnog dejstva voda.

stabilnost odbrambenih nasipa. rovove i paralelne kanale duž nasipa u pojasu 50 metara prema vodotoku i 100 metara prema branjenom području. regulacionih i drugih vodoprivrednih objekata. stabilnost tla i objekata. jezera i retencije. . 7) kopati bunare. 4) graditi objekte ili vršiti sadnju u plavnoj zoni na način koji ometa proticanje vode i leda ili je u suprotnosti sa propisima za gradnju na plavnom području. odnosno korisniku izvođenje radova radi dovođenja. U slučaju iz stava 1.brisan - . odnosno odvođenja vode preko njegovog zemljišta ako ne postoje povoljniji tehnički ili ekonomski uslovi. izuzev ukoliko je tehničkom dokumentacijom dokazano da nije ugrožena stabilnost nasipa. Izuzetno od odredbe stava 1. 6) saditi drveće pored kanala u pojasu od 5 metara sa obe strane. kamen. koji bi mogli ugroziti: vodni režim. pojave erozije ili nastajanja vododerina i bujica.poglavlje brisano Član 72. jalovinu. Ako zainteresovane strane ne postignu sporazum o utvrđivanju prava službenosti i o visini odgovarajuće naknade odluku donosi sud. veštačke vodotoke. 3) izvoditi radove i vaditi materijal iz vodotoka. odnosno vodni režim. ovog člana javno vodoprivredno preduzeće može odobriti obradu zemljišta. Član 71.uređenje vodnih tokova ili za zaštitu od štetnog dejstva voda. stabilnost brane ili njenu namensku upotrebu. VI. orati ili kopati zemlju i obavljati druge radnje kojima se mogu oštetiti kanali ili poremetiti njihovo redovno funkcionisanje. kao i upuštati zagađene vode i materije. kao i menjati prirodne uslove u okolini akumulacionih i retencionih basena usled čega bi moglo doći do klizanja terena. odnosno korisnik zemljišta dužan je da dozvoli drugom sopstveniku. 8) menjati ili presecati tokove podzemnih voda. 2) unositi u prirodne. odnosno korisnik zemljišta dužan je da dopusti da javno vodoprivredno preduzeće. 5) saditi drveće na odbrambenom nasipu ili pored nasipa u pojasu širine 10 metara prema vodotoku i 50 metara na branjenom području. računajući od ivice kanala. seču drveća. . odnosno iskorišćavati te vode u obimu kojim se ugrožavaju snabdevanje pitkom ili tehnološkom vodom. zemlju. sađenje drveća ili drugih zasada. ispašu stoke ili obavljanje drugih radova ako se time ne ugrožava stabilnost i sigurnost vodoprivrednih objekata. Član 70. računajući od nožice nasipa. 9) na kanalima na udaljenosti manjoj od 2 metra. mineralna i termalna izvorišta. ovog člana sopstvenik. uz pravo na naknadu štete koju sporazumno utvrđuju. odnosno drugo preduzeće na njegovom zemljištu privremeno smesti materijal izvađen iz vodotoka i jezera radi izvršenja vodoprivrednih radova i da taj materijal transportuje preko tog zemljišta. posečeno drvo i drugi materijal. Sopstvenik. odnosno drugoj udaljenosti utvrđenoj odlukom javnog vodoprivrednog preduzeća. Sopstvenik. odnosno korisnik zemljišta ima pravo na naknadu štete.

+ . Zakona . Zakona . Zakona . . . + Član 76. + Član 74. Zakona . Zakona .brisan Vidi: čl.54/96-1326. . 1. 1. .brisan Vidi: čl.brisan Vidi: čl.Vidi: čl.54/96-1326.54/96-1326. + Član 75. . + Član 73.54/96-1326. 1. Zakona . 1. + Član 78. 1.54/96-1326.54/96-1326.brisan Vidi: čl. 1.54/96-1326.brisan Vidi: čl. Zakona . + Član 77.brisan Vidi: čl. . 1.

30/2010-81. praćenje. 2. organizovanje i sprovođenje mera za zaštitu voda od zagađivanja. JAVNO VODOPRIVREDNO PREDUZEĆE Član 81. organizovanje i sprovođenje mera za zaštitu od bujica i erozije.54/96-1326. Osniva se Javno vodoprivredno preduzeće "Srbijavode" sa potpunom odgovornošću (u daljem tekstu: javno vodoprivredno preduzeće) za obavljanje vodoprivredne delatnosti. . + Član 80. izradu tehničke dokumentacije u oblasti vodoprivrede. Delatnost javnog vodoprivrednog preduzeća je: gazdovanje vodnim resursima i usklađivanje potrebe za vodom raznih korisnika. 1. kao dobrima u opštoj upotrebi. odnosno rekonstrukcije vodoprivrednih objekata.Član 79. + VII. ovog člana upravlja vodoprivrednim objektima iz člana 4.o.brisan Vidi: čl. organizovanje i vođenje vodoprivrednog informacionog . Zakona . odvođenje suvišnih voda i organizovanje odbrane od unutrašnjih voda na melioracionom području. tačke 2. Objekti iz stava 2. . + Vidi: čl. . organizovanje i sprovođenje odbrane od poplava. Javno vodoprivredno preduzeće iz stava 1. ovog zakona. čl. tačke 1. Sedište preduzeća je u Beogradu. održavanje i unapređivanje vodnog režima. Zakona . obezbeđenje vode za korišćenje. Zakona .54/96-1326. osim objekata koje su preduzeća i druga pravna lica izgradila za sopstvene potrebe. Zakona . održavanje i rekonstrukcija vodoprivrednih objekata. 1.54/96-1326. pripremanje planova i programa u vodoprivredi. 227. Skraćeni naziv preduzeća je: JVP "Srbijavode" sa p. ovog člana i druga sredstva kojima raspolaže javno vodoprivredno preduzeće su u državnoj svojini.brisan Vidi: čl. + Sudska praksa Pravna mišljenja + Član 82.akumulacije i brodske prevodnice i tačke 4. vršenje investitorskih poslova kod izgradnje.

Pretvaranje državne svojine u druge oblike i organizovanje javnog vodoprivrednog preduzeća u društvo vršiće se na način određen propisima kojima se uređuje pitanje transformacije društvenih preduzeća u preduzeća u mešovitoj ili privatnoj svojini. izvršavanje zadataka iz međudržavnih sporazuma u oblasti vodoprivrede i organizovanje studijsko-istraživačkih radova u oblasti vodoprivrede. . učešće državnog kapitala ne može biti manje od 51% od ukupnog kapitala javnog vodoprivrednog preduzeća. Javno vodoprivredno preduzeće može studijsko-istraživačke radove iz stava 1. Na planove razvoja iz stava 1. Delatnosti iz stava 1. ovog člana. 227. prava i obaveze delova preduzeća u pravnom prometu. ovog člana poveriti naučno-istraživačkoj instituciji.30/2010-81. Zakona . Zakona .54/96-1326. + Vidi: čl. Član 85.sistema i dokumentacije o vodama. čl. U slučaju iz stava 2. 227. u skladu sa programom prestrukturiranja koji donosi Upravni odbor javnog vodoprivrednog preduzeća. + Sudska praksa Pravna mišljenja + Član 83. U slučaju nastupanja uslova za otvaranje i sprovođenje stečajnog postupka nad javnim vodoprivrednim preduzećem. 227. Zakona . ovlašćenja u pogledu raspolaganja sredstvima od strane delova preduzeća i druga pitanja od značaja za poslovanje preduzeća. Član 84. Javno vodoprivredno preduzeće može samostalno ili sa stranim. + Vidi: čl. a na godišnji program rada saglasnost daje ministarstvo nadležno za poslove vodoprivrede. Zakona . + Vidi: čl. ovog člana saglasnost daje Vlada. ovog člana su od javnog interesa. Javno vodoprivredno preduzeće donosi dugoročne i srednjoročne planove razvoja i godišnji program rada. 3. Nad javnim vodoprivrednim preduzećem ne može se sprovoditi postupak stečaja. delokrug rada organa preduzeća. Statutom javnog vodoprivrednog preduzeća bliže se uređuju pitanja unutrašnje organizacije. odnosno domaćim licima da osnuje preduzeća za obavljanje pojedinih delatnosti iz predmeta svog poslovanja ako te delatnosti predstavljaju tehničko-tehnološku i ekonomsku celinu. 227.30/2010-81. Narodna skupština Republike Srbije preduzima mere za obezbeđenje uslova za nesmetan rad javnog vodoprivrednog preduzeća i jemči za njegove obaveze.30/2010-81. + Vidi: čl. Zakona .30/2010-81.

54/96-1326. . 227. 4. 5) odlučuje o osnivanju novih preduzeća. 2) donosi dugoročne i srednjoročne planove razvoja i godišnji program rada. 2) naknada utvrđenih ovim zakonom. Zakona . 227. čl. Član 87. Zakona .Član 86. Zakona . 7) donosi statut i odluku o usvajanju plana razvoja i programa rada. 3) odlučuje o statusnim promenama. od čega tri člana Upravnog odbora se imenuju od predstavnika zaposlenih u javnom vodoprivrednom preduzeću na način utvrđen statutom. + Vidi: čl.30/2010-81. 6) usvaja izveštaje o poslovanju preduzeća i godišnji obračun. koji ima 11 članova. 227. 227.30/2010-81. Član 89. izdavanjem deonica i iz drugih izvora. Organ upravljanja javnog vodoprivrednog preduzeća je Upravni odbor. + Vidi: čl. 4) izdavanjem i prodajom hartija od vrednosti. čl. + Vidi: čl. Zakona . 4) odlučuje o smanjenju i povećanju glavnice. kao preduzeća u mešovitoj svojini broj članova Upravnog odbora povećava se za broj predstavnika vlasnika kapitala srazmerno visini tog kapitala u ukupnom kapitalu preduzeća. Zakona . Organi javnog vodoprivrednog preduzeća su: Upravni odbor. Upravni odbor: 1) utvrđuje poslovnu politiku. 3) ulaganja domaćih i stranih lica. Član 88. direktor i Nadzorni odbor. U slučaju organizovanja javnog vodoprivrednog preduzeća. 5) prodajom delova preduzeća.30/2010-81. Član 90.30/2010-81. Javno vodoprivredno preduzeće stiče i pribavlja finansijska sredstva za obavljanje delatnosti i to iz: 1) sredstava budžeta Republike Srbije koja se obezbeđuju za realizaciju poslova od opšteg interesa.

30/2010-81. 2. uz saglasnost Upravnog odbora. 227. Nadzorni odbor vrši nadzor nad poslovanjem javnog vodoprivrednog preduzeća.30/2010-81. 3) daje saglasnost na statusne promene preduzeća. Direktor javnog vodoprivrednog preduzeća predstavlja i zastupa preduzeće. Član 92. Član 93. i 10. obavlja Skupština. 5. direktora imenuje Upravni odbor uz saglasnost Vlade. samostalno donosi odluke i odgovara za zakonitost rada javnog vodoprivrednog preduzeća. 4) daje saglasnost na osnivanje ili suosnivanje preduzeća za obavljanje pojedinih delatnosti iz oblasti poslovanja javnog vodoprivrednog preduzeća. + Vidi: čl. izvršava odluke Upravnog odbora. 227. potpisuje kolektivni ugovor. 10) odlučuje o kupovini deonica. + Vidi: čl. Zakona . Vlada: 1) daje saglasnost na statut javnog vodoprivrednog preduzeća. odnosno udela drugih preduzeća. Direktor javnog vodoprivrednog preduzeća donosi akt o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta. Zakona . ovog člana. Nadzorni odbor javnog vodoprivrednog preduzeća ima pet članova. pregleda godišnji izveštaj i godišnji obračun. 9) utvrđuje visinu naknada koje predstavljaju izvor prihoda. 11) utvrđuje normative i standarde za redovno održavanje vodoprivrednih objekata i kriterijuma za obrazovanje cena na redovnom održavanju. tač. 4. organizuje i rukovodi procesom rada.8) donosi investicione odluke. . Organizovanjem javnog vodoprivrednog preduzeća u preduzeće u mešovitoj svojini. 3. vrši druge poslove određene zakonom i statutom. Član 91. vodi poslovanje preduzeća. kao i uslove i način korišćenja vodoprivrednih objekata. + Vidi: čl. Odluku iz stava 1. 2) daje saglasnost na program prestrukturiranja. poslove iz stava 1. Zakona . tačka 9.30/2010-81. 227. O rezultatima nadzora u pismenom obliku Nadzorni odbor obaveštava Vladu i Upravni odbor javnog vodoprivrednog preduzeća. predlaže program rada i plan razvoja i preduzima mere za njihovo sprovođenje. ovog člana Upravni odbor donosi uz saglasnost ministarstva nadležnog za poslove vodoprivrede. Obrazovanjem Skupštine.

u skladu sa zakonom. Zakona . Zakona . U slučaju da se preduzimanjem mera iz stava 2. Protiv upravnog akta javnog vodoprivrednog preduzeća u vršenju javnih ovlašćenja može se podneti žalba ministarstvu nadležnom za poslove vodoprivrede. Član 95. 8) razmatra izveštaj Nadzornog odbora. korišćenju i funkcionisanju vodoprivrednih objekata. Ako javno vodoprivredno preduzeće zbog nedostatka sredstava nije u mogućnosti da kvalitetno i uredno izvršava poslove. Vidi: čl. + Vidi: čl. dužno je da o tome blagovremeno obavesti ministarstvo nadležno za poslove vodoprivrede. + Član 94.5) imenuje članove upravnog odbora. Javno vodoprivredno preduzeće je dužno da u vršenju javnih ovlašćenja obezbedi efikasno i pod jednakim uslovima ostvarivanje prava i dužnosti preduzeća i drugih pravnih lica i građana pod uslovima utvrđenim ovim zakonom.30/2010-81. redovnom održavanju. ministar vodoprivrede preduzima mere kojima se obezbeđuje zaštita tog interesa. + Vidi: čl.30/2010-81. Direktor javnog vodoprivrednog preduzeća će odrediti radnike koji će raditi na izvršavanju poslova iz stava 1. 227. 227. 6) imenuje direktora javnog vodoprivrednog preduzeća. Zakona . Javno vodoprivredno preduzeće u vršenju javnih ovlašćenja ima pravo na stvarne troškove utvrđene opštim aktom preduzeća. 227. Na opšti akt iz stava 3. Prema licu koje ne izvrši nalog direktora iz stava 2. ovog člana i način njihovog izvršavanja. ovog člana ne može obezbediti zaštita interesa iz stava 1. ovog člana.30/2010-81. preduzeća i drugih pravnih lica statutom ili drugim opštim aktom javnog vodoprivrednog preduzeća. a posebno da kvalitetno i uredno održava. ovog člana saglasnost daje ministarstvo nadležno za poslove vodoprivrede. Zakona . + Vidi: čl. ovog člana preduzeće se mere utvrđene statutom. 227. 7) imenuje članove Nadzornog odbora. utvrdiće se poslovi koji se u vršenju vodoprivredne delatnosti moraju obavljati u tom preduzeću u vreme štrajka i način njihovog izvršavanja. stara se o čuvanju. Član 96. + Sudska praksa . Radi zaštite interesa građana.30/2010-81. odnosno kolektivnim ugovorom.

227. FINANSIRANjE VODOPRIVREDNE DELATNOSTI Član 99. odnosno do priključka na komunalni sistem vodosnabdevanja. Sredstva ostvarena od naknade za korišćenje voda. naknade za zaštitu voda i naknade za izvađeni materijal iz vodotoka evidentiraju se na posebnom računu ministarstva nadležnog za poslove vodoprivrede. Naknada za korišćenje voda plaća se za korišćenje površinskih.53/93-2460. kao i za izgradnju objekata za vodosnabdevanje naselja koja se ne mogu uključiti u regionalne sisteme za snabdevanje vodom. VODNA ZADRUGA Član 97. izgradnju. čl. naknade za izvađeni materijal iz vodotoka i naknade za korišćenje vodoprivrednih objekata i za vršenje drugih usluga. U cilju odbrane od štetnog dejstva voda ili obezbeđenja uslova za korišćenje voda. zainteresovana lica na melioracionom području ili delu melioracionog područja mogu osnovati vodnu zadrugu u skladu sa zakonom kojim se uređuju pitanja poslovanja i osnivanja zadruge. + Sudska praksa Član 99a Poslovi od opšteg interesa su: 1) izgradnja. ovog člana utvrđuje Vlada. IX. Član 98. čl. Sredstva ostvarena od naknade za odvodnjavanje. 3) preduzimanje mera za zaštitu voda od zagađivanja (ispitivanje kvaliteta voda. rekonstrukcija i održavanje višenamenskih akumulacija. Zakona . Zakona . + Vidi: čl.VIII. podzemnih i mineralnih voda. hidromelioracionih objekata i objekata regionalnih sistema za snabdevanje vodom do vodozahvata pojedinih korisnika. kao i iz sredstava budžeta Republike Srbije za finansiranje poslova od opšteg interesa. rekonstrukcija i održavanje objekata za zaštitu od štetnog dejstva voda. naknade za odvodnjavanje. rekonstrukciju i proširenje uređaja i postrojenja za prečišćavanje voda i dr). Visini naknade iz stava 4. Zakona .54/96-1326. Vodna zadruga je dužna da radove na odvodnjavanju i navodnjavanju uskladi sa planovima i programima javnog vodoprivrednog preduzeća. naknade za navodnjavanje.30/2010-81. 2) izgradnja. 1. Sredstva za finansiranje vodoprivredne delatnosti iz člana 82. ovog zakona obezbeđuju se iz naknade za korišćenje voda. naknade za zaštitu voda. naknade za navodnjavanje i naknade za korišćenje vodoprivrednih objekata i za vršenje drugih usluga su prihod javnog vodoprivrednog preduzeća. . 6.

30/2010-81. vodoprivrednih osnova.4) zaštita zemljišta od erozije. Dodelu sredstava za izgradnju i izvođenje drugih radova vrši ministarstvo nadležno za poslove vodoprivrede. Sredstva iz stava 2. Program iz stava 2.54/96-1326. Naknada za odvodnjavanje poljoprivrednog i šumskog zemljišta obračunava se i plaća na osnovu katastarskog prihoda. katastara. funkcionisanja i izgradnje objekata za odvodnjavanje na melioracionom području. Visina naknade iz stava 1. Zakona . građevinskog i šumskog zemljišta. odnosno po jedinici površine. Naknada za odvodnjavanje građevinskog zemljišta plaća se po jedinici površine. Naknada za odvodnjavanje se ne plaća za zemljište pod nasipima za odbranu od poplave. Naknada za odvodnjavanje šumskog zemljišta ne može biti manja od polovine propisne naknade za odvodnjavanje poljoprivrednog zemljišta. količine vode koja se sa njega sliva.30/2010-81. istražni radovi. predračun radova. odnosno sopstvenici poljoprivrednog. Zakona . Zakona . planova. Neutrošena sredstva u prethodnoj godini prenose se za iste namene u narednu godinu. Programom iz stava 2. ovog člana koriste se kao učešće u finansiranju poslova od opšteg interesa.). zavisno od namene zemljišta. ovog člana određuju se objekti. tehničkih propisa i normativa i dr. 7. programa. Bliže uslove i kriterijume za dodelu i korišćenje sredstava i način dodele sredstava iz stava 2. čl. odnosno posredno odvodnjava. ovog člana ne može biti manja od desetostrukog ni veća od . 227. ugovorom na osnovu sprovedenog konkursa. izrada studija. ovog člana utvrđuje se u zavisnosti od visine troškova odvodnjavanja i održavanja. Član 101. 6) realizacija obaveza i učešće u međunarodnoj saradnji. ovog zakona i druga sredstva obezbeđena u budžetu Republike Srbije za namene iz stava 1. 227. stav 4. Naknadu za odvodnjavanje plaćaju korisnici. pod ribnjacima i retencijama. kanalima i drugim vodoprivrednim objektima kojima upravlja javno vodoprivredno preduzeće. Član 100. 5) studijsko-istražni radovi (vodoprivredni informacioni sistem. zemljišta pod saobraćajnicama i drugog zemljišta na melioracionom području koje se neposredno. Visina naknade iz stava 3. ovog člana. ovog člana donosi Vlada. vodoprivrednog bilansa. rekonstrukciju i održavanje vodoprivrednih objekata. dinamika izvođenja radova i ulaganja. + Vidi: čl. + Vidi: čl. utvrđuje ministarstvo nadležno za poslove vodoprivrede. ovog člana koriste se prema godišnjem programu radova. Sredstva ostvarena od naknada iz člana 99. visina učešća i druga pitanja vezana za izgradnju. vrsta i obim radova koji će se finansirati u periodu za koji se program donosi.

Zakona . + Vidi: čl. napuštenih . sprudova. Sredstva ostvarena od naknade iz st.30/2010-81.30/2010-81. 227. Član 102. funkcionisanje i izgradnju objekata za odvodnjavanje na melioracionom području. Naknadu za zaštitu voda plaćaju preduzeća i druga pravna lica i građani srazmerno količini.54/96-1326. 227. Sredstva ostvarena od naknade za zaštitu voda koriste se za preduzimanje mera zaštite voda od zagađivanja i prečišćavanja otpadnih voda. + Vidi: čl. Zakona . 2. 227. čl. koju direktno ili indirektno ispuštaju u površinske ili podzemne vode.30/2010-81. + Sudska praksa Član 104. 8. Javno elektroprivredno preduzeće plaća naknadu srazmerno količini proizvedene električne energije u hidroelektranama. Naknadu za korišćenje voda plaćaju korisnici površinskih. 227. Sredstva ostvarena od naknade za navodnjavanje koriste se za održavanje.30/2010-81. Naknada za izvađeni pesak. Zakona . Zakona . podzemnih i mineralnih voda srazmerno količini i kvalitetu zahvaćene vode i zavisno od namene za koju se voda koristi. + Vidi: čl. odnosno korisnici zemljišta za koje je obezbeđena voda. Sredstva ostvarena od naknade za korišćenje voda koriste se za finansiranje izgradnje objekata za snabdevanje stanovništva i privrede vodom i za uređenje vodotoka. Zakona .53/93-2460. i 3. 1. Zakona . čl. stepenu zagađenosti i vrsti otpadne ili druge vode promenjenih svojstava. + Vidi: čl. odnosno druge materije kojom se pogoršava kvalitet voda i uslovi njenog korišćenja. Član 103.dvadesetostrukog iznosa naknade za odvodnjavanje poljoprivrednog zemljišta. Član 105. funkcionisanje i rekonstrukciju objekata za navodnjavanje na melioracionom području. šljunak i drugi materijal izvađen iz korita vodotoka. ovog člana koriste se za održavanje. Visina naknade za navodnjavanje se određuje u zavisnosti od visine troškova za održavanje i funkcionisanje objekata za navodnjavanje i količine zahvaćene vode iskazane po m3 ili po jedinici površine. Naknada za navodnjavanje plaćaju sopstvenici.

9. Sredstva ostvarena od naknade iz stava 1. drugih propisa i opštih akata koji se odnose na izgradnju novih i rekonstrukciju postojećih objekata i izvođenje drugih radova koji mogu uticati na promene u vodnom režimu. čl. Zakona .53/93-2460. + Vidi: čl. 3. + Vidi: čl.). 227. preduzeća i drugih pravnih lica i inspekcijski nadzor u oblasti vodoprivrede vrši ministarstvo nadležno za poslove vodoprivrede. proizvodnja električne energije i dr. Zakona . plaća se prema količini izvađenog materijala. . 227.54/96-1326. Član 109. kada su u pitanju preduzeća koja imaju status korporacija primenjuju se propisi o porezu na dobit korporacija a za ostale obveznike plaćanja naknada propisi o plaćanju poreza na dohodak građana. obnove postupka i postupka prinudne naplate naknada i drugih pitanja koja nisu uređena ovim zakonom. Nadzor nad zakonitošću akata javnog vodoprivrednog preduzeća kojima se rešava o pravima i dužnostima građana.30/2010-81. + Vidi: čl. UPRAVNI ODBOR Član 108. korisnici uplaćuju na račun budžeta opštine a deo ove naknade u visini od 60% na račun javnog vodoprivrednog preduzeća.30/2010-81. Inspekcijski nadzor u oblasti koja se odnosi na vodu za piće vrše organi sanitarne inspekcije. + Sudska praksa X. utvrđuje javno vodoprivredno preduzeće uz saglasnost ministarstva nadležnog za poslove vodoprivrede. Inspekcijski nadzor obuhvata nadzor nad primenom ovog zakona.30/2010-81. ovog člana koriste se za uređenje vodotoka. Zakona . zastarelosti. Zakona . 4. čl. kamata.korita i sa obala prirodnih vodotoka. čl. + Pravna mišljenja Član 106. prirodnih i veštačkih akumulacija i na područjima ugroženim od erozije. Zakona . Zakona . + Sudska praksa Član 107. 227. U pogledu rokova plaćanja akontacije naknada.53/93-2460. Deo naknade za izvađeni materijal iz vodotoka u visini od 40%. Visinu naknada za korišćenje vodoprivrednih objekata i za vršenje drugih usluga (plovidba.

6) kontroliše funkcionisanje. vodnih knjiga. potvrda. odnosno korišćenje objekata i postrojenja u slučajevima utvrđenim ovim zakonom. 4) kontroliše funkcionisanje uređaja na objektima koji su od značaja za sigurnost objekata i postrojenja. vađenje materijala. ako u roku određenom rešenjem vodoprivrednog inspektora nije podnet zahtev za izdavanje vodoprivredne saglasnosti ili je podnet zahtev pravosnažno odbijen. vodoprivrednim dozvolama i potvrdama.U vršenju poslova vodoprivredne inspekcije. Vodoprivredni inspektor ovlašćen je i dužan da naredi da se utvrđene nepravilnosti i nedostaci otklone u roku koji on odredi i to da: 1) zabrani. 3) vrši kontrolu načina iskorišćavanja vodoprivrednih objekata radi utvrđivanja da li je njihovo iskorišćavanje u skladu sa izdatim vodoprivrednim saglasnostima. vodoprivrednih saglasnosti. 2) naredi sađenje drveća i žbunastog bilja u slučajevima utvrđenim ovim zakonom. vodoprivredni inspektor pismeno će konstatovati nađene nepravilnosti i nedostatke i narediće rešenjem mere za njihovo otklanjanje. ovog člana ne odlaže izvršenje rešenja. 7) kontroliše poštovanje propisanog vodnog režima u pogledu obezbeđenja garantovanog minimalnog proticaja nizvodno od zahvata. zagađivača voda. Protiv rešenja vodoprivrednog inspektora može se izjaviti žalba Vladi. 5) kontroliše režim i kvalitet voda u prirodnim i veštačkim vodotocima. dok se količine tih materija ne smanje ispod dozvoljenih granica. određujući i rokove za njihovo sprovođenje. bujičnih tokova i vodoprivrednih objekata. poslovnih knjiga i ostalih dokumenata. vodoprivredni inspektor: 1) vrši kontrolu nad izgradnjom objekata i izvođenjem drugih radova koji mogu da prouzrokuju kvalitativne ili kvantitativne promene u prirodnom ili veštački uspostavljenom vodnom režimu. odnosno vodoprivrednoj dozvoli ili bez vodoprivredne saglasnosti. 2) vrši kontrolu vodoprivrednih dozvola. ispravnost i efikasnost uređaja za prečišćavanje otpadnih voda. ispuštanje voda. Preduzeća i druga pravna lica i građani dužni su da vodoprivrednom inspektoru omoguće vršenje nadzora i pruže potrebne podatke. 4) naredi rušenje objekata i postrojenja ili uklanjanje drveća i žbunastog bilja koji su izgrađeni. . Ako prilikom vršenja nadzora utvrdi da se preduzeće ili drugo pravno lice i građanin nisu pridržavali ovog zakona ili propisa donetih na osnovu njega. Član 110. 3) zabranjeni ili ograničeni korišćenje voda. Žalba protiv rešenja iz stava 1. dokumentacije za odbranu od poplava. odnosno zasađeni bez vodoprivredne saglasnosti. odnosno vodoprivredne dozvole. 5) naredi prestanak rada preduzeća i drugim pravnim licima kada utvrdi da otpadne vode koje ispuštaju sadrže opasne materije u količinama većim od dozvoljenih. katastara voda. odnosno obustavi izvođenje radova koji se izvode suprotno izdatoj vodoprivrednoj saglasnosti. jezerima i podzemnim vodama.

diplomirani tehnolog.Član 111. ako bi to korišćenje nepovoljno uticalo na zdravstvenu ispravnost vode. Organ sanitarne inspekcije je ovlašćen i dužan da: 1) zabrani korišćenje za druge svrhe vode koja služi za piće ili je namenjena za piće. odnosno puštanje u rad objekata i postrojenja za javno snabdevanje vodom za piće ako nije pribavljena saglasnost nadležnog organa za poslove zdravlja i zaštite životne sredine. KAZNENE ODREDBE Član 114. diplomirani inženjer šumarstva. 3) zabrani izgradnju ili rekonstrukciju. 7) naredi preduzimanje drugih mera koje su potrebne u cilju zaštite zdravstvene ispravnosti vode za piće. odnosno koja su u pojasu sanitarne zaštite. dezinfekciju i druge propisane sanitarne mere radi popravke ili zaštite kvaliteta vode za piće. nije zdravstveno ispravna. vodoprivrednog smera i sa najmanje tri godine radnog iskustva na poslovima iz okvira vodoprivredne delatnosti. izvorišta koja služe za javno snabdevanje vodom za piće. Ko vađenjem peska. 4) naredi otklanjanje nedostataka na objektima i postrojenjima za javno snabdevanje vodom za piće koji mogu nepovoljno delovati na zdravstvenu ispravnost vode za piće. uništi ili učini neupotrebljivim vodoprivredni objekat kazniće se za krivično delo zatvorom do pet godina. 6) naredi prečišćavanje. Član 112. Član 113. diplomirani inženjer poljoprivrede. Vodoprivredni inspektor može po potrebi organizovati uzimanje uzoraka vode i otpadnih voda radi analize i provere stepena zagađenosti voda a troškove analize snosi preduzeće i drugo pravno lice ili građanin od koga potiče zagađenje ako analiza pokaže da je došlo do zagađenja vode iznad propisanih granica. Ko ošteti. XI. hemijska. hidrotehničkog smera. Poslove vodoprivrednog inspektora može obavljati radnik koji pored zakonom utvrđenih uslova za rad u organima uprave ima stručnu spremu sedmog stupnja i to: diplomirani građevinski inženjer. bakteriološka. šljunka i drugog materijala iz korita vodotoka. bujičarskog smera. korišćenje zemljišta ili vršenje druge delatnosti u zoni zaštite. ako to ugrožava zdravstvenu ispravnost. 2) zabrani izgradnju ili upotrebu objekata i postrojenja. obale i regulacione . ošteti korito. Član 115. 5) zabrani upotrebu vode za piće za koju je ovlašćeno preduzeće ili drugo pravno lice utvrdilo da s obzirom na propisana fizička. virusološka i radiološka svojstva. biološka.

4) preduzeće ili drugo pravno lice ako ne donese plan za odbranu od poplava (član 30.000 dinara ako: 1) izvodi radove na izgradnji novih ili rekonstrukciju ili uklanjanje postojećih vodoprivrednih objekata ili izgradnju ili rekonstrukciju drugih objekata ili postrojenja. bioloških. 6) u plavnim zonama gradi objekte suprotno propisanim uslovima (član 36. stav 3. 34. stav 4. stav 1. 45. 12) ne preduzme potrebne mere iz člana 61. ovog zakona). ovog zakona.000 do 3. hemijskih. Zakona . ovog zakona. Zakona . 9) voda za piće sadrži materije škodljive za zdravlje iznad propisanih granica.građevine kazniće se za krivično delo zatvorom do pet godina ili novčanom kaznom. stav 6.53/93-2460. Ko bez vodoprivredne dozvole vrši punjenje akumulacije ili koristi vode iz akumulacije i time izazove opasnost po život ili zdravlje ljudi ili imovine većih razmera kazniće se za krivično delo zatvorom do pet godina.000 do 200. stav 1. + Vidi: čl. stav 4. ovog zakona). + Sudska praksa . nizvodno od zahvata ne obezbedi vode za potrebe garantovanog minimuma (član 40. ili vrši druge radove bez vodoprivredne saglasnosti ili protivno izdatoj vodoprivrednoj saglasnosti (član 16. ovog zakona). 5. ovog zakona). stav 2. ovog zakona). ovog zakona.000 dinara. Član 117. plovnih ili drugih objekata i postrojenja u slučaju nagomilavanja leda (član 34. Član 116. čl. 7) kao izvođač radova ili preduzeće ili drugo pravno lice koje iskorišćava objekte ili druga dobra ne preduzme potrebne mere iz člana 39. bakterioloških. 5) ne preduzme mere za zaštitu vodoprivrednih. ovog zakona). 3) pravo stečeno na osnovu vodoprivredne dozvole prenosi bez saglasnosti organa.000. Preduzeće ili drugo pravno lice kazniće se za privredni prestup novčanom kaznom u iznosu od 200. ovog zakona) ili protivno vodoprivrednoj dozvoli (član 19. 11) preduzme neku od radnji iz člana 56. 13) ako preduzme neku od radnji iz člana 69. Zakona . ovog zakona. stav 1. stav 1. Za privredni prestup iz stava 1. ovog zakona).101/2005-28. 10) vodu određenu za piće koristi za druge svrhe koje nepovoljno utiču na potrebnu količinu i svojstvo vode (član 41. čl. ovog zakona). ovog člana kazniće se i odgovorno lice u preduzeću ili drugom pravnom licu novčanom kaznom od 90.48/94-1497. a u pogledu fizičkih. virusoloških i radioloških svojstava ne odgovara propisanim uslovima (član 41. stav 2. ovog zakona). odnosno javnog vodoprivrednog preduzeća koji je izdao dozvolu (član 19. 8) prilikom svakog zahvatanja površinskih voda. 2) vrši neku radnju bez vodoprivredne dozvole (član 18.

stav 1. ovog zakona). ovog zakona). stav 1. 12) redovno ne dostavlja podatke o nivou i kvalitetu podzemnih voda prve izdani koje prate putem svojih kontrolnih (pijezometarskih) bunara (član 51. 17) ne obezbede ispitivanje kvaliteta voda koje ispuštaju u prijemnike i javnu kanalizaciju. ovog zakona). stav 2. i 2. stav 1. 3) sve izdate vodoprivredne saglasnosti.Član 118. 16) uređaj za prečišćavanje voda i merne uređaje ne održavaju u ispravnom stanju i ne obezbeđuju njihovo redovno funkcionisanje i ne vode dnevnik rada ovih uređaja (član 59. 7) ako zemljište koristi na način kojim se ugrožava sprovođenje odbrane od poplava (član 36. stav 3. ovog zakona.000. stav 2. stav 1. ovog zakona. ovog zakona). ovog zakona). preko preduzeća i drugih pravnih lica koja su ovlašćena za vršenje ovih ispitivanja (član 59. stav 1. stav 5. 5) koristi akumulacione i retencione basene suprotno članu 33. vodoprivredne dozvole i potvrde ne registruje u vodnoj knjizi (član 24.000 do 1. 8) ako ne preduzme mere iz člana 37. mere i registruju količine otpadnih voda i da podatke o tome dostave javnom vodoprivrednom preduzeću (član 59. 11) ne postave uređaj za merenje. ovog zakona) ili sve izdate vodoprivredne saglasnosti. stav 3. rezultate ispitivanja u rokovima određenim članom 60. vodoprivredne dozvole i potvrde ne dostavi ministarstvu nadležnom za poslove vodoprivrede (član 24. ne pribavi vodoprivredne uslove (član 15. ovog zakona. stav 3. 13) kao izvođač radova ne postupi po odredbama člana 52. ovog zakona). ovog zakona).000 dinara ako: 1) ne dostavi podatke o potrošnji i količinama vode radi izrade vodoprivrednog bilansa (član 13. 15) ne postave uređaje za merenje. stav 3. ovog zakona). ovog zakona). stav 1. 9) protivno vodoprivrednoj osnovi ili prostornom planu ne zaštiti izvorište i druge objekte od namernog ili slučajnog zagađenja ili drugih uticaja koji mogu nepovoljno delovati na izdašnost izvorišta i na zdravstvenu ispravnost vode (član 43. Preduzeće ili drugo pravno lice kazniće se za prekršaj novčanom kaznom od 100. bujičnih tokova i protiverozionih objekata ne vodi na propisani način (član 25. ovog zakona). 14) bunare i bušotine sa slobodnim isticanjem vode ne opremi uređajima za regulisanje isticanja i zatvaranja i zaštitu voda od zagađivanja (član 52. stav 5. 2) u postupku pripreme tehničke dokumentacije za izgradnju novih i rekonstrukciju postojećih vodoprivrednih i drugih objekata i izvođenje drugih radova. ovog zakona). . ovog zakona. ovog zakona. 6) ne dostavi podatke iz člana 33. 18) ne dostave Republičkom hidrometeorološkom zavodu. 10) ukoliko privremeno ne ograniči ili uskrati korišćenje vode u slučajevima predviđenim u članu 48. vodoprivrednih objekata. 4) katastre zagađivača voda. mere i registruju količinu zahvaćene vode i podatke o tome ne dostave javnom vodoprivrednom preduzeću (član 49. 1. st. ovog zakona. ovog zakona).

57. 4) pravo stečeno na osnovu vodoprivredne dozvole prenosi bez saglasnosti organa koji je izdao dozvolu (član 19. čl. ovog zakona. 25) vodoprivrednom inspektoru ne omogući vršenje nadzora ili mu ne pruži potrebne podatke (član 109.19) ne preduzmu mere iz člana 62. 27) postupi protivno propisu donetom na osnovu ovlašćenja iz ovog zakona ukoliko za takvu radnju nije propisana stroža kazna. stav 1. ovog zakona. stav 4. ovog zakona). čl. odnosno korisnik dela obale primeti a ne prijavi nadležnom organu da je došlo do zagađivanja voda u vodotocima i jezeru (član 63. ukoliko za takvu radnju nije propisana stroža kazna. ovog zakona). 64. Odgovorno lice u Republičkom hidrometeorološkom zavodu kazniće se za prekršaj novčanom kaznom od 10.000 do 50. u skladu sa programom iz čl. stav 1. ovog zakona ili ako ne izvrši neku obavezu iz člana 58.48/94-1497. 21) kao sopstvenik.000 dinara ako ne vrši sistematsko ispitivanje kvaliteta voda u vodotocima. 45. ovog zakona). ovog zakona). 5) u plavnim zonama gradi objekte suprotno propisanim uslovima (član 36. 20) kao sopstvenik. čl. 22) kao sopstvenik ili korisnik vodnog zemljišta. ovog zakona). Zakona . ovog člana kazniće se i odgovorno lice u preduzeću ili drugom pravnom licu novčanom kaznom od 10. odnosno korisnik zemljišta ne dopusti korišćenje nekog od prava iz člana 71. odnosno nove vodoprivredne dozvole (član 18. Zakona . ovog zakona. . Za prekršaj iz stava 1. stav 1.000 dinara. odnosno korisnik zemljišta ne dopusti korišćenje nekog od prava iz čl. 6) ne prijavi da je došlo do zagađenja voda u vodotocima i jezerima (član 63. Član 119. + Vidi: čl. 24) kao sopstvenik. 3) vrši neku radnju bez vodoprivredne dozvole.000 dinara za prekršaj kazniće se građanin ako: 1) u postupku pripreme tehničke dokumentacije za izgradnju novih i rekonstrukciju postojećih vodoprivrednih i drugih objekata i izvođenje drugih radova ne pribavi vodoprivredne uslove (član 15. stav 1. stav 6. ovog zakona.000 do 50. ovog zakona). stav 2. Zakona .67/93-3111.101/2005-28.53/93-2467. 2. odnosno organa sanitarne inspekcije donetog na osnovu ovlašćenja iz ovog zakona. stav 1.000 do 50. ovog zakona). Novčanom kaznom od 10. Zakona . 23) iz korita bujičnih tokova ne ukloni drvo na zahtev javnog vodoprivrednog preduzeća (član 68. 34. 2) izvodi radove na izgradnji ili rekonstrukciji objekata ili postrojenja ili vrši druge radove bez vodoprivredne saglasnosti ili protivno izdatoj vodoprivrednoj saglasnosti (član 16. ovog zakona). ovog zakona) ili protivno vodoprivrednoj dozvoli (član 19. 45. ovog zakona. odnosno sopstvenik ili korisnik vodnog zemljišta na obali ne izvrši neku od radnji iz člana 67. ovog zakona). 26) ne postupi po rešenju vodoprivrednog inspektora.

stav 1. 11. Član 122. stav 2. tačka 1. 7. i člana 118. stav 1. 34. ovog zakona preduzeću ili drugom pravnom licu pored propisane kazne izreći će se i zaštitna mera obaveznog oduzimanja predmeta koji su upotrebljeni ili namenjeni za izvršenje privrednog prestupa ili namenjeni za izvršenje privrednog prestupa ili su nastali ili pribavljeni izvršenjem privrednog prestupa. čl. ovog zakona. Za privredni prestup iz člana 117. i 27. 4. stav 1. 14. i 122. Vodoprivredni inspektor privremeno će oduzeti predmet izvršenja iz čl.000 dinara ako izvrši i neku od radnji iz člana 117. Zakona . 2. stav 1. 5. 24. stav 1. 21. stav 1. 26.000 do 50. tač. O oduzimanju predmeta vodoprivredni inspektor je dužan da izda potvrdu sa tačnim naznačenjem oduzetog predmeta. tač. + Vidi: čl. 13. 20. Za privredni prestup iz člana 117. Član 123. ovog zakona pored propisane kazne izreći i zaštitna mera zabrana vršenja određenih dužnosti.000 do 50.Za prekršaj će se kazniti građanin novčanom kaznom od 10. 23. 22. Član 121. ovog zakona može se preduzeću ili drugom pravnom licu pored propisane kazne izreći i zaštitna mera oduzimanja imovinske koristi. Za prekršaj iz člana 119. 45. 120. Član 124. privrednog prestupa ili prekršaja. tačka 2. ovog zakona može se za privredni prestup iz člana 117. ovog zakona učiniocu će se pored propisane kazne oduzeti i predmet izvršenja krivičnog dela. čl. 8. 3. građaninu pored kazne izreći će se i zaštitna mera obaveznog oduzimanja predmeta koji su upotrebljeni ili namenjeni za izvršenje prekršaja ili su nastali ili pribavljeni izvršenjem prekršaja. O izvršenom privremenom oduzimanju predmeta vodoprivredni inspektor je dužan da odmah obavesti organ nadležan za pokretanje postupka zbog učinjenog krivičnog dela. stav 1. 8. Član 120. 1. Za krivično delo iz člana 115.48/94-1497.53/93-2467.101/2005-28. Zakona . Novčanom kaznom od 10. Odgovornom licu iz člana 117. čl. Zakona . tač. ovog zakona. 7. Za prekršaj iz člana 119. 25.000 dinara kazniće se za prekršaj odgovorno lice u ministarstvu nadležnom za poslove vodoprivrede i organu sanitarne inspekcije ako u vršenju inspekcijskog nadzora . 121. 10. i 8. 45. 7. i 13. tačka 2. 2. ovog zakona. ovog zakona može se građaninu pored kazne izreći zaštitna mera oduzimanja imovinske koristi stečene izvršenjem prekršaja. tačka 3. Zakona .67/93-3111.

Skupština opštine doneće propis iz člana 56. člana 45. 109. ovog zakona u roku od šest meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona. stav 2. čl.ne preduzme mere u skladu sa čl. stav 7. Ako se način korišćenja objekata i postrojenja iz stava 1. Zakona . stav 4. Član 127. ovog zakona u roku od šest meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona. ovog člana ne uskladi s vodoprivrednom osnovom u roku određenom tom osnovom. XII. Zakona . Ministar vodoprivrede i ministar zdravlja i zaštite životne sredine doneće propise iz člana 25. i člana 40. + Vidi: čl. stav 4. ovog zakona doneće se najkasnije u roku od pet godina od dana stupanja na snagu ovog zakona. ovog zakona u roku od šest meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona. čl. Vodoprivredne osnove za vodna područja iz člana 10. stav 2. stav 4 i člana 60. Sopstvenici odnosno korisnici postojećih vodoprivrednih objekata i postrojenja dužni su da način korišćenja ovih objekata usklade sa vodoprivrednom osnovom u roku određenom u vodoprivrednoj osnovi.48/94-1497. člana 23. ovog zakona. 2.101/2005-28. stav 3. Član 126. člana 59. člana 25. člana 57. vodoprivredne saglasnosti i vodoprivredne dozvole mogu se izdavati u skladu s postojećom dokumentacijom. Ministar poljoprivrede i ministar zdravlja i zaštite životne sredine doneće propis iz člana 41. 34. vodoprivredni uslovi. Ministar zdravlja i zaštitne životne sredine doneće propise iz člana 41. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE Član 125. stav 3. stav 5. Član 128. Ministar vodoprivrede doneće propise iz člana 1. i člana 56. ministarstvo nadležno za poslove vodoprivrede zabraniće iskorišćavanje tih objekata i postrojenja dok se ne usklade s vodoprivrednom osnovom.53/93-2467. Do donošenja vodoprivredne osnove. 45. . Vodoprivredna osnova Republike Srbije doneće se najkasnije u roku od dve godine od dana stupanja na snagu ovog zakona. stav 2. Zakona . Granice vodnih područja iz člana 6. stav 4. i 113. stav 8. 45. stav 3. čl. člana 24. ovog zakona u roku od šest meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona. Zakona . ovog zakona utvrdiće vlada u roku od dva meseca od dana stupanja na snagu ovog zakona. stav 3. ovog zakona u roku od šest meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona.67/93-3111.

Član 129.
Fond iz člana 72. stav 1. ovog zakona počeće s radom 1. januara 1992. godine. Društveni fond za vode Srbije, Društveni fond voda Vojvodine i Društveni fond za vode Kosova i Metohije čija je obaveza osnivanja utvrđena zakonom, prestaju sa radom 31. decembra 1991. godine. Fondovi za melioraciju čija je obaveza osnivanja utvrđena Zakonom o vodama ("Službeni list SAPV", broj 25/90 i 38/90) i društveni fondovi za melioraciju osnovani prema Zakonu o vodama ("Službeni glasnik SRS", br. 49/89, 59/89, 14/90 i 32/90 i "Službeni glasnik RS", br. 21/90 24/90) prestaju sa radom 31. decembra 1991. godine. Fond iz stava 1. ovog člana preuzima sredstva, prava i obaveze fondova iz st. 2. i 3. ovog člana. Fondovi iz stava 1. ovog člana preuzima sredstva, prava i obaveze fondova iz st. 2. i 3. ovog člana. Fondovi iz st. 2. i 3. ovog člana od dana stupanja na snagu ovog zakona mogu preuzimati materijalne obaveze koje se mogu izvršiti u celini do 31. decembra 1991. godine. Fondovi iz st. 2. i 3. ovog člana mogu preuzeti i materijalne obaveze koje će se izvršavati i posle roka utvrđenog u stavu 5. ovog člana, uz saglasnost Vlade.

Član 130.
Javna vodoprivredna preduzeća iz člana 81. stav 1. tač. 1, 2. i 3. ovog zakona počinju s radom 1. januara 1992. godine. Statut preduzeća iz stava 1. ovog člana doneće se najkasnije u roku od 90 dana od dana početka rada javnog vodoprivrednog preduzeća.

Član 131.
Vlada će imenovati vršioce dužnosti direktora javnih vodoprivrednih preduzeća koji će privremeno do imenovanja direktora obavljati poslove utvrđene ovim zakonom. Vršioci dužnosti direktora imenovaće se u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona. Vršioci dužnosti direktora do donošenja statuta, posebnom odlukom će utvrditi organizaciju rada i način rukovođenja i finansijskog poslovanja u javnim vodoprivrednim preduzećima i organizovati pripremu statuta i drugih akata.

Član 132.
Danom početka rada javnih vodoprivrednih preduzeća iz člana 131. ovog zakona prestaju sa radom: 1) Javno vodoprivredno preduzeće "Dunav" ("Službeni glasnik SRS", broj 14/90); 2) Javno vodoprivredno preduzeće "Vode Vojvodine" ("Službeni list SAPV", broj 31/90). Javno vodoprivredno preduzeće iz člana 81. stav 1. tačke 1. ovog zakona preuzima deo zaposlenih, objekte, postrojenja, uređaje i druga sredstva kojim posluje preduzeće iz stava 1. tač. 1. i 2. ovog člana. Javno vodoprivredno preduzeće iz člana 81. stav 1. tačka 2. ovog zakona preuzima deo zaposlenih, objekte, postrojenja, uređaje i druga sredstva kojima posluje preduzeće iz stava 1. tač. 1. i 2. ovog člana. Javno vodoprivredno preduzeće iz člana 81. stav 1. tačka 3. ovog zakona preuzima deo zaposlenih,

objekte, postrojenja, uređaje i druga sredstva kojim posluje preduzeće iz stava 1. tačke 1. ovog člana. Od dana stupanja na snagu ovog zakona preduzeća iz stava 1. tač. 1. i 2. ovog člana mogu otuđiti ili opteretiti imovinu, vršiti prodaju ili vršiti povećanje kapitala izdavanjem deonica ili zapošljavati nove radnike uz saglasnost Vlade Republike. Akti i radnje koje budu preduzela preduzeća suprotno stavu 5. ovog člana ništavi su.

Član 133.
Danom početka rada javna vodoprivredna preduzeća iz člana 81. stav 1. tač. 1, 2. i 3. ovog zakona preuzimaju objekte, postrojenja, uređaje i druga sredstva kojim posluju javna vodoprivredna preduzeća iz člana 132. stav 1. tač. 1. i 2. ovog zakona koja su izgrađena i koriste se u vodnom području za koja se osnivaju ova javna vodoprivredna preduzeća, kao i zaposlene koji su radili na tim objektima, postrojenjima i uređajima. Preduzeće i druga pravna lica koja su do dana stupanja na snagu ovog zakona upravljala objektima iz člana 81. stav 2. ovog zakona dužna su da u roku od šest meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona, prenesu te objekte na javno vodoprivredno preduzeće koje upravlja objektima na vodnom području na kome se nalaze objekti tih preduzeća i drugih pravnih lica. Preduzećima i drugim pravnim licima iz stava 2. ovog člana, pojedine poslove javno vodoprivredno preduzeće može poveriti na osnovu ugovora kojim će se urediti uslovi za njihovo obavljanje i druga prava i obaveze u vezi sa obavljanjem tih poslova. Javno vodoprivredno preduzeće osniva preduzeća za obavljanje pojedinih delatnosti iz predmeta svog poslovanja, ako te delatnosti predstavljaju tehničko-tehnološku i ekonomsku celinu ili za obavljanje delatnosti kojima se doprinosi efikasnijem i racionalnijem funkcionisanju sistema na vodnom području. Javno vodoprivredno preduzeće preduzimanjem objekata iz stava 2. ovog člana preuzima prava i neizvršene obaveze nastale u vezi izgradnje, korišćenja i održavanja tih objekata. + Vidi: čl. 6. Zakona - 53/93-2460.

Član 134. - brisan Vidi: čl. 7. Zakona - 53/93-2460.
+

Član 135.
Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaju da važe: 1) Zakon o vodama ("Službeni glasnik SRS", br. 49/89, 59/89, 14/90 i "Službeni glasnik RS", br. 21/90 i 24/90) osim čl. 5, 6, 11, 12, 13, 13a, 13b, 13v, 13g, 13d, 13đ, 13e, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 32a, 33, 34, 120, 140, 147. stav 1. tačka 1. i član 149. i propisi doneti na osnovu tih članova koji prestaju da važe 31. decembra 1991. godine; 2) Zakon o vodama ("Službeni list SAPV", br. 25/90 i 38/90) i propisi doneti na osnovu tog zakona osim čl. 54. do 101, 107. i 122. i propisi doneti na osnovu tih članova koji prestaju da važe 31. decembra 1991. godine;

3) Zakon o vodama ("Službeni list SAPK", br. 30/76 i 20/78 i "Službeni glasnik RS", br. 16/90 i 21/90) i propisi doneti na osnovu tog zakona, osim čl. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17a, 17b, 17v, 24, 25, 26, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 182, 186a, 187, 188a i propisi doneti na osnovu tih članova koji prestaju da važe 31. decembra 1991. godine; 4) Pravilnik o sadržini vodoprivredne osnove dela vodnog područja ("Službeni glasnik SRS", broj 17/78); 5) Pravilnik o količini vode koja se smatra kao neznatno mala količina pri upotrebljavanju i odvođenju odnosno ispuštanju vode ("Službeni glasnik SRS", broj 67/81); 6) Pravilnik o sadržini tehničke dokumentacije za odbranu od poplava i leda ("Službeni glasnik SRS", broj 47/83); 7) Pravilnik o sistematskom tehničkom osmatranju vodoprivrednih objekata ("Službeni glasnik SRS", broj 53/83); 8) Pravilnik o rokovima atestiranja vodoprivrednih objekata, uređaja i njihovih delova ("Službeni glasnik SRS", broj 47/83); 9) Pravilnik o načinu na koji Republički hidrometeorološki zavod prati i dostavlja prognoze promena kvaliteta vode i upozorava na havarijska zagađenja vode ("Službeni glasnik SRS", broj 28/84). Sastavni deo Zakona o zaštiti i iskorišćavanju izvorišta vodosnabdevanja, koji je prema članu 147. stav 1. tačka 2. Zakona o vodama ("Službeni glasnik SRS", br. 49/89, 59/89, 14/90 i 42/90 i "Službeni glasnik RS", br. 21/90 i 24/90) ostao na snazi primenjivaće se do donošenja vodoprivredne osnove iz člana 126. stav 1. ovog zakona.

Član 136.
Do donošenja propisa na osnovu ovlašćenja iz ovog zakona, ostaju na snazi: 1) Uredba o klasifikaciji voda ("Službeni glasnik SRS", broj 5/68); 2) Uredba o kategorizaciji vodotoka ("Službeni glasnik RS", broj 5/68); 3) Pravilnik o sadržini tehničke dokumentacije koja se podnosi u postupku za dobijanje vodoprivrede saglasnosti i vodoprivredne dozvole ("Službeni glasnik SRS", broj 3/78); 4) Pravilnik o obrascu i načinu vođenja vodne knjige ("Službeni glasnik SRS", br. 16/78 i 20/85); 5) Pravilnik o opasnim materijama u vodama ("Službeni glasnik SRS", broj 31/82); 6) Pravilnik o načinu određivanja o održavanja zona i pojaseva sanitarne zaštite objekata za snabdevanje vodom za piće ("Službeni glasnik SRS", broj 33/78); 7) Pravilnik o načinu i broju ispitivanja kvaliteta otpadnih voda ("Službeni glasnik SRS", br. 47/83 i 13/84); 8) Pravilnik o uslovima koje moraju da ispunjavaju preduzeća i druga pravna lica koja vrše određenu vrstu ispitivanja kvaliteta površinskih i podzemnih voda, kao i ispitivanja kvaliteta otpadnih voda ("Službeni glasnik SRS", broj 49/90); 9) Odluka o određivanju granice vodnih područja ("Službeni glasnik SRS", broj 29/90).

Član 137.
Zahtevi za izdavanje vodoprivrednih saglasnosti i vodoprivrednih dozvola podneti do stupanja na

snagu ovog zakona rešavaće se u skladu sa propisima koji su bili na snazi u vreme podnošenja zahteva. Zahtevi iz stava 1. ovog člana koji u roku od šest meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona, ne budu rešeni, njihovo rešavanje preduzeće organ, odnosno javno vodoprivredno preduzeće određeni ovim zakonom.

Član 138.
Odredbe člana 108. stav 1. ovog zakona primenjivaće se od 1. januara 1992. godine.

Član 139.
Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

OSNOVNI TEKST
Na osnovu člana 83. tačka 3. Ustava Republike Srbije, donosim

Ukaz o proglašenju Zakona o vodama
Proglašava se Zakon o vodama, koji je donela Narodna skupština Republike Srbije, na Sedmoj sednici Vanrednog zasedanja 25. jula 1991. godine. PR broj 102 U Beogradu, 30. jula 1991. godine Predsednik Republike, Slobodan Milošević, s.r.

Zakon o vodama

Zakon je objavljen u "Službenom glasniku RS", br. 46/91 od 31.7.1991. godine.

I. OPŠTE ODREDBE
Član 1.

uključujući vodu za piće. 2) melioraciono područje je deo vodnog područja koje obuhvata jedan ili više slivova unutrašnjih voda za koje se jedinstveno uređuje odvodnjavanje suvišnih voda ili dovođenje voda za navodnjavanje. imaju sledeće značenje: 1) vodno područje je područje koje obuhvata jedan ili više slivova ili njihovih delova koji čine prirodnu hidrografsku celini. crpne stanice. prirodnih izvora. 3) vodna zadruga je oblik organizovanja korisnika voda na određenom području radi korišćenja voda u privredne svrhe. odvojeni kanali. 3) objekti za zaštitu voda: glavni kolektor za dovođenje otpadnih voda do uređaja za prečišćavanje otpadnih voda. 4) hidromelioracioni objekti sa vodoprivrednim uređajima i opremom: objekti za navodnjavanje i objekti za odvodnjavanje. kao dobrima od opšteg interesa. prirodne vrednosti i nepokretna kulturna dobra. Vodoprivrednim objektima u smislu ovog zakona smatraju se: 1) objekti za zaštitu od štetnog dejstva voda sa vodoprivrednim uređajima i opremom: nasipi. crpne stanice i objekti za zaštitu od erozija i bujica. pod jednakim uslovima za zadovoljavanje životnih potreba Član 3. Član 2. zaštita voda od zagađivanja i obezbeđivanje vode za korišćenje. Član 4. 2) objekti za korišćenje voda: akumulacije. javnih bunara i javnih česmi mogu koristiti svi. ne ugrožava biljni i životinjski svet. korišćenje i upravljanje vodama. uređaji za prečišćavanje otpadnih voda i objekti za odvođenje prečišćenih voda. Član 5. zaštita od štetnog dejstva voda. postrojenja za pripremu pitke vode i brodske prevodnice. vodozahvati. drenažni bunari. Vode se mogu koristiti na način kojim se ne ugrožavaju prirodna svojstva vode. regulacione građevine. smatra se uređenje voda i vodotoka. ustave. uslovi i način obavljanja vodoprivredne delatnosti. . Vodu prirodnih vodotoka. Vodoprivrednom delatnošću. Odredbe ovog zakona odnose se na sve površinske i podzemne vode. akumulacije. rezervoari za vodosnabdevanje. u smislu ovog zakona. organizovanje i finansiranje vodoprivredne delatnosti i nadzor nad sprovođenjem odredaba ovog zakona. brane. ako posebnim zakonom nije drugačije propisano. retencije.Ovim zakonom uređuje se zaštita voda. Odredbe ovog zakona odnose se i na granične i državnom granicom presečene vodotoke i međurepubličke vode u granicama Republike Srbije. termalnu i mineralnu vodu. prirodnih jezera. Pojedini izrazi. ne dovodi u opasnost život i zdravlje ljudi. zaštita od štetnog dejstva voda. upotrebljeni u ovom zakonu. magistralni cevovodi ili kanali sa objektima.

jezero i podzemne vode. 13) vodno zemljište je korito i obale vodotoka. 2) Vodno područje Save koje obuhvata delove slivova Save i Drine i sliv Kolubare. snabdevanje objekata preduzeća vodom. 18) prijemnikom se smatra prirodni i veštački vodotok. 3) Vodno područje Morave koje obuhvata sliv Velike Morave i delove slivova Južne Morave.). Tise i Timoka i slivove Mlave i Peka. odnosno pojas zemljišta između korita za malu vodu i poplavne linije na području na kojem nisu izgrađeni objekti za zaštitu od štetnog dejstva voda. 14) zemljište ugroženo od erozije je zemljište na kome usled dejstva vode nastaju pojave opiranja. uređaj za pripremu vode. 10) korito za veliku vodu je prostor preko kojeg teče velika voda vodotoka ili su pokrivena vodama jezera pri visokim vodostajima do verovatnoće pojave jednom u 50 godina. 15) regionalni sistem za snabdevanje vodom je sistem koji snabdeva vodom dve ili više opština. korišćenja i upravljanja vodama na teritoriji Republike Srbije. rezervoar i vodovodnu mrežu. 8) garantovani minimum je proticaj koji se nizvodno od vodozahvata mora obezbediti u vodotoku. odnosno koje je redovno pokriveno vodama jezera. kao i građana koji samostalno obavljaju delatnosti proizvodnje i prometa životnih namirnica i snabdevanje vodom javnih objekata (škole. a obala u području zaštićenom od poplava je pojas zemljišta širine 50 metara računajući od unutrašnje nožice nasipa prema branjenom području. autobuske i železničke stanice i dr. domovi kulture. Radi obezbeđivanja zaštite voda. deo reke ili jezera. II. VODNA PODRUČJA Član 6. brazdanja. kaptažu. kao i zemljište podložno ovim uticajima. zaštite od štetnog dejstva voda. 11) obala je pojas zemljišta koji se proteže neposredno uz korito za veliku vodu vodotoka ili jezera. 7) javno snabdevanje stanovništva vodom za piće je snabdevanje vodom više od pet domaćinstava. obrazuju se vodna područja i to: 1) Vodno područje Dunava koje obuhvata delove slivova Dunava. uređenja. 9) korito za malu vodu je udubljenje kroz koje teku vode vodotoka pri niskim i srednjim vodama. jezera i akumulacije. podrivanja i klizanja. . kaptažu.4) vodni režim je kvalitativno i kvantitativno stanje voda na određenom području i u određenom vremenu. odnosno drugo preduzeće. 12) inundaciono područje je pojas zemljišta između korita za malu vodu i spoljne nožice nasipa. 16) javni vodovod je sistem za snabdevanje vodom za piće koji ima uređeno i zaštićeno izvorište. akumulacija ili njen deo). rezervoar i razvodnu mrežu a kojim ne upravlja javno komunalno preduzeće. 17) seoski vodovod je sistem za snabdevanje vodom za piće seoskog naselja koji ima uređeno i zaštićeno izvorište. bunar. odnosno više od 20 stanovnika. 6) izvorište je prostor na kome se zahvata voda radi javnog snabdevanja stanovništva (izvor. 5) vodoprivredni bilans je kvantitativni i kvalitativni odnos raspoloživih i potrebnih količina površinskih i podzemnih voda u određenom periodu i na određenom području. odnosno akumulacije.

Teritorija Republike Srbije predstavlja jedinstven vodoprivredni prostor. Lepenca. sa kojeg dotiče voda na zemljište koje se sistemima za odvodnjavanje štiti od suvišne vode i za koje se dovodi voda za navodnjavanje. šumsko i građevinsko zemljište. Melioraciono područje i njegove granice određuje ministarstvo nadležno za poslove vodoprivrede. . Ibra. korišćenje voda za zaštitu voda od zagađivanja. ovog člana. Dragovištice. Melioraciono područje kao deo vodnog područja obuhvata poljoprivredno. Granice vodnih područja iz stava 1. ovog člana utvrđuje Vlada Republike Srbije (u daljem tekstu: Vlada). Vodoprivrednu osnovu Republike Srbije i vodoprivrednu osnovu vodnih područja iz člana 6. Vodoprivredna osnova je dugoročni plan za održavanje i razvoj vodnog režima na teritoriji Republike Srbije. 1. Belog Drima. VODNI REŽIM Član 8. III. Pčinje.Zapadne Morave. Član 7. ekonomska i ekološka rešenja za jedinstveno upravljanje vodama. vodoprivrednim saglasnostima i vodoprivrednim dozvolama. odnosno vodoprivrednim uslovima. prostorni i urbanistički planovi moraju biti međusobno usklađeni. Vodoprivredna osnova sadrži naročito: postojeće stanje vodnog režima i vodoprivrednih objekata na određenom području. Član 10. Po isteku vremena od 10 godina od dana donošenja vodoprivredne osnove preispitaće se rešenja utvrđena vodoprivrednom osnovom. Vodoprivredne osnove iz stava 1. Vodoprivredna osnova vodnog područja i dela vodnog područja mora biti u skladu sa vodoprivrednom osnovom Republike Srbije. zemljište pod saobraćajnicama i drugo zemljište za koje se sistemima za odvodnjavanje neposredno ili posredno omogućava brže i pogodnije oticanje suvišne vode. izgradnjom i održavanjem vodoprivrednih objekata i primenom mera za zaštitu od štetnog dejstva voda. uslove za održavanje i razvoj vodnog režima kojima se obezbeđuju najpovoljnija i najcelishodnija tehnička. Čajlanske i Crnog Kamena. na jednom ili više vodnih područja ili delu vodnog područja. Vodoprivrednu osnovu dela vodnog područja donosi ministarstvo nadležno za poslove vodoprivrede. zaštitu od štetnog dejstva voda. a u skladu sa vodoprivrednom osnovom. ovog zakona donosi Vlada. zaštitu voda i korišćenje voda. Vodoprivredna osnova Član 9. Vodni režim održava se i unapređuje uređivanjem i održavanjem vodotoka.

2. Preduzeća i druga pravna lica koja zahvataju ili ispuštaju vodu dužna su da dostave javnom vodoprivrednom preduzeću podatke o potrošnji i količinama zahvaćenih i ispuštenih voda radi izrade vodoprivrednog bilansa. Vodoprivredni bilans za teritoriju Republike Srbije i vodno područje i plan za upravljanje vodnim režimom za teritoriju Republike Srbije. Vodoprivredni bilans za vodno područje i njegove delove i plan za upravljanje vodnim režimom za vodno područje priprema javno vodoprivredno preduzeće. Vodoprivredni bilans se izrađuje za teritoriju Republike Srbije. Vodoprivredni bilans i plan za upravljanje vodnim režimom Član 11. donosi se plan za upravljanje vodnim režimom. donosi Vlada. Vodoprivrednu osnovu vodnog područja i dela vodnog područja priprema javno vodoprivredno preduzeće. po vodnim područjima i njihovim delovima na propisan način. manjih poslovnih objekata i drugih . investitor je dužan da pribavi vodoprivredne uslove.Vodoprivrednu osnovu Republike Srbije priprema ministarstvo nadležno za poslove vodoprivrede. Izuzetno od odredbe stava 1. Vodoprivredni bilans za deo vodnog područja i plan za upravljanje vodnim režimom za vodno područje donosi ministarstvo nadležno za poslove vodoprivrede. zaštite od štetnog dejstva voda i usklađene upotrebe voda. Vodoprivredni bilans i plan za upravljanje vodnim režimom za teritoriju Republike Srbije. Član 12. Plan za upravljanje vodnim režimom se izrađuje za teritoriju Republike Srbije i vodno područje. Planom iz stava 1 ovog člana utvrđuju se mere za upravljanje vodnim režimom. ovog člana za građenje stambenih. Ministar nadležan za poslove vodoprivrede (u daljem tekstu: ministar vodoprivrede) donosi bliži propis o sadržini i načinu izrade vodoprivrednog bilansa. U postupku pripreme tehničke dokumentacije za izgradnju novih i rekonstrukciju postojećih objekata i za izvođenje drugih radova koji mogu uticati na promene u vodnom režimu. Vodoprivredni bilans služi za praćenje raspoloživih količina voda po kvalitetu i kvantitetu za srednjoročno i dugoročno planiranje. 3. Radi zaštite voda. Vodoprivredni uslovi Član 14. priprema ministarstvo nadležno za poslove vodoprivrede. Član 13.

sprudova. železnice i mostove na njima. Vodoprivredni uslovi su potrebni za izgradnju. iz površinskih i podzemnih voda. 11) vađenje peska. . 17) ribnjake. prevodnice. 18) seoske vodovode. gasovode i produktovode. napuštenih korita i s obala prirodnih vodotoka. 5) industrijske objekte čije se otpadne vode ispuštaju u površinske i podzemne vode ili javnu kanalizaciju. 12) ispiranje akumulacionih jezera ili čišćenje nataloženog nanosa iz akumulacionog jezera. nameni i veličini objekta. izuzev industrijskih. ovog člana za koje nije potrebno pribavljanje vodoprivrednih uslova. 2) sisteme za snabdevanje vodom. Ministarstvo nadležno za poslove vodoprivrede odrediće poslovne i druge objekte iz stava 2. Uz zahtev za izdavanje vodoprivrednih uslova: investitor podnosi i osnovne podatke o lokaciji. 7) magistralne i regionalne puteve. termoelektrane i rudnike. čije se otpadne vode ispuštaju u površinske i podzemne vode. prirodnih i veštačkih akumulacija i na područjima ugroženim od erozije. luke i pristaništa. odnosno rekonstrukciju objekata i izvođenje drugih radova i to: 1) brane i akumulacije. 16) veštačko obogaćivanje podzemnih izdana. izuzev industrijskih. 19) izgradnju ili zatrpavanje bušenih i reni bunara i drugih bušotina za potrebe rudarskih i geoloških područja. 6) postrojenja za prečišćavanje i objekti za odvođenje i ispuštanje otpadnih voda. 9) uređenje vodotoka i izgradnju zaštitnih vodoprivrednih objekata. kamena i drugog materijala iz korita vodotoka. 10) magistralne naftovode. 13) sisteme za odvodnjavanje i navodnjavanje. 3) hidroelektrane. Član 15. 15) objekte. šljunka. a po potrebi i prethodne studije i idejna rešenja kojima se bliže sagledava uticaj objekta na vodni režim. nije potrebno pribavljanje vodoprivrednih uslova. 4) zahvat i dovođenje voda za industrijske objekte iz površinskih i podzemnih voda.objekata koji se grade u skladu sa odgovarajućim urbanističkim. 14) zahvat i dovođenje vode za objekte. 8) industrijske i komunalne deponije. Vodoprivrednim uslovima se može propisati obaveza da se ispuštanje vode vrši uzvodno od mesta zahvatanja vode istog korisnika. aerodrome. odnosno prostornim planom i ako se priključuju na javni vodovod i kanalizaciju i bunare za snabdevanje vodom za piće jednog domaćinstva.

i 26. Član 17. 21) promenu katastarske kulture zemljišta na erozivnom području. 2. Odobrenje za izgradnju novih i rekonstrukciju postojećih objekata i postrojenja i izvođenje drugih radova. 17. 19. 11. 23) skladištenje na obalama materija koje mogu zagaditi vodu. (akumulacija za vodosnabdevanje) 2. 24) podzemna i nadzemna skladišta za naftu i njene derivate i druge opasne materije. i 27. Vodoprivredne uslove iz stava 1. 21. tač. 8. čije se otpadne vode ispuštaju u javnu kanalizaciju. do 10. osim za atmosferske vode koje nisu zagađene i vode iz domaćinstva. 5. 14. izuzev industrijskih. a za radove iz stava 1. 5. Ako se izgradnjom objekta ili izvođenjem radova ne otpočne u roku od dve godine vodoprivredna saglasnost prestaje da važi. urađena u skladu sa vodoprivrednim uslovima. ovog zakona. tač. tač. stav 1. Vodoprivredna saglasnost Član 16. 18. 16. Vodoprivredne uslove iz stava 1. ovog člana izdaje javno vodoprivredno preduzeće. 26) vodenice i objekte na splavovima. 18. povremeno ili trajno da prouzrokuju promene u vodnom režimu ili na koje može da utiče vodni režim. ovog člana opštinskog organa uprave nadležnog za poslove zdravlja i zaštitu životne sredine. 12. za objekte i radove koji se odnose na podzemne vode iz stava 1. 14. 22. 22. Vodoprivrednu saglasnost izdaje organ. 7. i 4. može se izdati po prethodno pribavljenoj vodoprivrednoj saglasnosti. Pre izdavanja vodoprivrednih uslova za objekte i radove iz st. 15. 14. 1.20) sađenje drveća i žbunastog bilja i njihovu seču u koritu za veliku vodu i na obali. i 19. ovog člana i mišljenje javnog vodoprivrednog preduzeća. tač. 13. ovog člana investitor je dužan da pribavi mišljenje Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Vodoprivredne uslove iz stava 1. 22) navodnjavanje poljoprivrednog zemljišta otpadnim vodama. 20. i 24. 25. 16. ovog zakona potrebna je i saglasnost ministarstva nadležnog za poslove zdravlja i zaštite životne sredine. 4. odnosno javno vodoprivredno preduzeće za objekte i radove za koje su izdali vodoprivredne uslove. 3. 1. 27) ostale objekte koji mogu privremeno. tač. ovog člana izdaje ministarstvo nadležno za poslove vodoprivrede. i 16. 4. 25) objekte. tač. Za objekte i radove iz člana 15. stav 2. izuzev objekata i radova iz člana 14. 23. 6. i 24. ovog člana ministarstva nadležnog za geološke poslove. ovog člana izdaje opštinski organ uprave nadležan za poslove vodoprivrede. 23. Vodoprivrednom saglasnošću se utvrđuje da je tehnička dokumentacija za objekte i radove. Vodoprivredna dozvola . a za objekte i radove iz stava 2.

sađenje drveća i žbunastog bilja u koritu za veliku vodu i na obali. magistralnih naftovoda. Potvrdu iz stava 2. 2) ako se korisnik odrekne prava iz dozvole. ovog člana donosi organ odnosno javno vodoprivredno preduzeće koje je izdalo vodoprivrednu dozvolu. 3) kad se pravo ne vrši bez opravdanih razloga duže od dve godine. Član 20. dalekovoda. odnosno javno vodoprivredno preduzeće za objekte i radove za koje su izdali vodoprivrednu saglasnost. jezera. železnica. Vodoprivredna dozvola se izdaje na određeno vreme a najduže za period od 10 godina. i 3. Vodoprivrednom dozvolom se utvrđuje način i uslovi za upotrebu i korišćenje voda i ispuštanje voda. Pravo stečeno na osnovu vodoprivredne dozvole prestaje: 1) istekom roka trajanja dozvole. Član 21. Ostale odredbe o vodnom režimu Član 22. 6. izgradnju nasipa. može se izdati po prethodno pribavljenoj potvrdi o ispunjenosti uslova iz vodoprivredne saglasnosti.Član 18. Vodoprivredna dozvola je potrebna za: 1) korišćenje i upotrebu voda iz prirodnih i veštačkih vodotoka. Izuzetno od odredbe stava 1. Rešenje o utvrđivanju prestanka prava iz stava 1. mostova. 2. podzemnih i nadzemnih skladišta za naftu i njene derivate i druge opasne materije. ovog člana izdaje organ. podzemne vode i javnu kanalizaciju. ovog člana odobrenje za upotrebu objekata i to za regulaciju vodotoka. Pravo stečeno na osnovu vodoprivredne dozvole ne može se preneti na drugog korisnika bez saglasnosti organa. vodoprivredna saglasnost i vodoprivredna dozvola izdaju se u skladu sa . tač. odnosno javno vodoprivredno preduzeće koje je izdalo vodoprivrednu saglasnost. odnosno javnog vodoprivrednog preduzeća koje je izdalo vodoprivrednu dozvolu. 2) ispuštanje voda i drugih materija u prirodne i veštačke vodotoke. Vodoprivrednu dozvolu izdaje organ. Član 19. Odobrenje za upotrebu objekata i postrojenja može se izdati ako je prethodno za njih izdata vodoprivredna dozvola. jezera i podzemnih voda. izmenjene prirode i kvaliteta ispuštenih voda. gasovoda i produktovoda. Vodoprivredni uslovi. 3) povećanje količine zahvaćenih i ispuštenih voda. magistralnih i regionalnih puteva.

ovog člana i plan zaštite od elementarnih nepogoda usklađuju se međusobno. na propisani način. ovog člana su javne knjige. Ministar vodoprivrede donosi bliži propis o sadržini tehničke dokumentacije koja se prilaže uz zahtev za izdavanje vodoprivredne saglasnosti i vodoprivredne dozvole. stav 2. Član 24. Ministar vodoprivrede i ministar nadležan za poslove zdravlja i zaštite životne sredine (u daljem tekstu: ministar zdravlja i zaštite životne sredine) donose bliži propis o sadržini i načinu vođenja katastra zagađivača voda. stav 2. vodoprivredne dozvole i potvrdu iz člana 21. Mere i radovi za odbranu od poplava na određenom području utvrđuju se opštim i operativnim planom za odbranu od poplava. . Član 25. Zaštita od štetnog dejstva voda Član 26. ovog zakona dostave ministarstvu nadležnom za poslove vodoprivrede. Član 28. Ministar vodoprivrede donosi bliži propis o sadržini i načinu vođenja katastra vodoprivrednih objekata i bujičnih tokova. javno vodoprivredno preduzeće vodi katastre zagađivača voda. VODOPRIVREDNA DELATNOST 1. Član 27. Uz zahtev za izdavanje vodoprivredne saglasnosti i vodoprivredne dozvole prilaže se tehnička dokumentacija propisane sadržine. Ministar vodoprivrede donosi bliži propis o obrascu i načinu vođenja vodne knjige. IV. zaštitu od erozije i bujica i otklanjanje posledica od takvog dejstva voda. odnosno javno vodoprivredno preduzeće dužni su da sve izdate vodoprivredne saglasnosti. Zaštita od štetnog dejstva voda obuhvata radove i mere za zaštitu od poplava i leda.vodoprivrednom osnovom. ovog zakona registruje u vodnoj knjizi. Opštinski organ uprave nadležan za poslove vodoprivrede i javno vodoprivredno preduzeće dužni su da sve izdate vodoprivredne saglasnosti i vodoprivredne dozvole i potvrdu iz člana 21. na propisan način. vodoprivrednih objekata i bujičnih tokova. Katastri iz stava 1. Radi obezbeđenja podataka za zaštitu voda i zaštitu od štetnog dejstva voda. Član 23. Planovi iz stava 1. Organ.

Član 30. a najkasnije do 30. ovog zakona. novembra tekuće godine za narednu godinu. Operativni plan odbrane od poplava sadrži nazive sektora i deonica. Planovi iz člana 27. Član 32. obaveštavanja i druge podatke. a mogu biti ugrožena od poplava. železnički ili rečni saobraćaj. način osmatranja i evidentiranja hidroloških i drugih podataka. može na ugroženom području zabraniti drumski. Veličinu zapremine.Opšti plan za odbranu od poplava sadrži mere koje se moraju preduzeti preventivno i u periodu nailaska velikih voda (spoljnih i unutrašnjih voda). odnosno visinu slobodnog prostora koji se mora u akumulaciji održavati za prihvatanje poplavnih talasa u pojedinim periodima kao i pogonske uslove za ispuštanje vode iz akumulacije. 28. Član 31. a u slučajevima koji nisu predviđeni planovima za odbranu od poplava takvu odluku donose nadležni organi civilne zaštite. Planove za odbranu od poplava donose i preduzeća i druga pravna lica čija je imovina. ovog zakona donosi glavni rukovodilac odbrane od poplava. Odluku o probijanju nasipa i usmerenom plavljenju u slučajevima koji su predviđeni planovima iz čl. dužnosti. potrebna sredstva. Preduzeća i druga pravna lica koja koriste akumulacione i retencione basene. nazive preduzeća i organizacija koja vrše odbranu i imena odgovornih lica. dužna su da ove objekte održavaju i iskorišćavaju na način kojim se obezbeđuje prihvatanje poplavnih talasa. ovog zakona donose se za vodotoke na kojima postoje objekti za zaštitu od štetnog dejstva voda. Operativni plan za odbranu od poplava donosi ministarstvo nadležno za poslove vodoprivrede. odnosno odgovarajuće operativno telo određeno planom iz člana 29. Član 33. prognozu pojava. u meri koja odgovara veličini i drugim tehničkim osobinama ovih objekata. mere i radove za zaštitu od poplava propisuje skupština opštine. Operativni plan odbrane od poplava se donosi za period od jedne godine. određuje ministarstvo nadležno za poslove vodoprivrede. Član 29. odnosno područje ugroženo poplavama. ovog člana dužna su da redovno dostavljaju ministarstvu . i 29. stav 1. Preduzeća i druga pravna lica iz stava 1. kao i kriterijume za proglašavanje redovne i vanredne odbrane od poplava. Za područja koja nisu obuhvaćena planovima iz stava 1. Opšti plan za odbranu od poplava donosi Vlada za period od pet godina. U slučaju opasnosti od poplava ministar vodoprivrede u sporazumu sa ministrom nadležnim za poslove saobraćaja. odgovornosti i ovlašćenja u pogledu preduzimanja pojedinih radnji. ovog člana.

). Član 35. Sastavni deo nasipa za odbranu od poplave čine zaštitni pojas sa šumom i zaštitnim zelenilom (zaštitne šume) u inundacionom području u širini od 50 metara pored nasipa. i 29. Osnova iz stava 3. vodoprivredni. ovog člana i naređenjima rukovodioca za odbranu od poplava. Član 38. bez vodoprivredne saglasnosti. radi sprovođenja mera i spasavanja lica i imovine. U plavnim zonama mogu se graditi objekti u skladu sa prostornim odnosno urbanističkim članovima kojima se određuje zemljište koje je ugroženo od poplava i uslovi gradnje na tom zemljištu. preduzeće se mere za razbijanje i otklanjanje leda prema planovima iz čl. izvode zaštitne radove (pošumljavanje. Na zemljištima ugroženim od erozije skupština opštine utvrdiće erozivno područje. ustave.nadležnom za poslove vodoprivrede. podatke o stanju i stepenu napunjenosti akumulacionih basena. ovog člana mora biti usklađena sa planom odbrane od poplava. zatravljivanje. prelazi. plovni i drugi objekti i postrojenja. ovog člana da bi se zaštitili od oštećenja mostovi. Član 36. ovog zakona.). i 29. način korišćenja poljoprivrednog zemljišta i dr. Član 34. ovog zakona preduzeće se i sledeće mere: evakuacija stanovništva. odnosno korisnici zemljišta dužni su da grade i održavaju zaštitne objekte (pregrade. 28. Član 37. zabrane ili ograničenja vađenja peska. 28. retencije i sl. Zemljište između nasipa za odbranu od poplava i korita (inundaciono područje) vodotoka i na zaštićenoj strani iza nasipa u širini od 50 metara može se koristiti na način kojim se ne ugrožava sprovođenje odbrane od poplava a u skladu sa planom odbrane od poplava. šljunka. .) i sprovode mere zaštite (zabrana ili ograničenje seče drveća. livada i oranica. dužna su preduzimati preduzeća koja te objekte i postrojenja grade ili održavaju i iskorišćavaju u skladu sa planovima iz stava 1. terasiranje. Vodno zemljište se može koristiti. čišćenje korita i sl. mobilizacija građana i njihovih sredstava. Republičkom hidrometeorološkom zavodu i glavnom rukovodiocu za odbranu od poplava. U cilju sprečavanja dejstva erozije i bujica sopstvenici. ljudstva i sredstava preduzeća i drugih pravnih lica. kao pašnjak. Mere iz stava 1. U slučaju proglašenja vanrednog stanja odbrane od poplava pored mera predviđenih planovima iz čl. Gazdovanje zaštitnim šumama sprovodi javno vodoprivredno preduzeće u skladu sa posebnom šumskom osnovom. Radi sprečavanja štete od erozije skupština opštine na erozivnom području propisuje protiverozivne mere uz prethodno pribavljeno mišljenje javnog vodoprivrednog preduzeća. Ako se zbog nagomilavanja leda stvore ledene pregrade koje mogu prouzrokovati poplave ili ako zbog pokretanja leda u rekama može doći do oštećenja objekata za zaštitu od štetnog dejstva voda i drugih objekata.

za sanitarno higijenske i rekreativne potrebe. šuma. ako posebnim zakonom nije drugačije propisano. Član 42. Voda se mora koristiti racionalno i ekonomično. donose bliži propis o kvalitetu vode koja se koristi za navodnjavanje poljoprivrednih kultura i vodosnabdevanje ribnjaka. Ako je na erozivnom području zbog iskorišćavanja zemljišta. lekova i dr. Voda koja je namenjena za navodnjavanje poljoprivrednih kultura mora biti propisanog kvaliteta.) i malih potrošača. rekonstrukcije i izgradnje građevinskih i drugih investicionih objekata došlo do oštećenja površina zemljišta i zbog toga veće izloženosti eroziji. . Voda koja služi ili je namenjena za piće ili za proizvodnju i preradu životnih namirnica i sanitarno higijenske i rekreativne potrebe i mineralna voda koja služi za piće ne sme sadržavati materije škodljive za zdravlje iznad propisanih granica a u pogledu fizičkih. dužni su da u najkraćem mogućem roku zaštite vegetacijom ili na drugi pogodan način dovedu zemljište i objekte u prvobitno stanje. oštećenja izvora. Korišćenje voda Član 40. Korišćenje voda za snabdevanje stanovništva vodom za piće. javnim bunarima i javnim česmama upravlja opština. Način iskorišćavanja i održavanja seoskih vodovoda vrši se u skladu sa opštim uslovima koje propisuje skupština opštine. 2. U cilju obezbeđenja potreba u vodi za snabdevanje stanovništva. Ministar nadležan za poslove poljoprivrede (u daljem tekstu: ministar poljoprivrede) i ministar zdravlja i zaštite životne sredine.Član 39. kamena i radi izvođenja radova. Prilikom svakog zahvatanja površinskih voda mora se nizvodno od zahvata obezbediti garantovani minimum. sanitarne potrebe i napajanje stoke ima prvenstvo nad korišćenjem voda za ostale namene. podzemne vode sa kvalitetom podobnim za piće i vode sa izvora po pravilu se imaju koristiti samo za podmirenje navedenih potreba. puteva i vodoprivrednih objekata. Vode koje su vodoprivrednom osnovom ili na drugi način određene za piće ne mogu se koristiti za druge svrhe na način koji bi nepovoljno uticao na potrebnu količinu i svojstva vode. izvorima. sanitarne i komunalne potrebe. odnosno preduzeće ili drugo pravno lice koje iskorišćava objekte i druga dobra od opšteg interesa. bioloških. za industrije koje traže visokokvalitetnu vodu (prehrambena. stvaranja brazdi i jaruga. napajanje stoke. Član 41. Ministar zdravlja i zaštite životne sredine donosi bliži propis o kvalitetu vode koja služi ili je namenjena za piće ili proizvodnju ili preradu životnih namirnica. izvođač radova. Prirodnim jezerima. hemijskih. Ministar vodoprivrede donosi bliži propis o načinu određivanja garantovanog minimuma. virusoloških i radioloških svojstava mora odgovarati propisanim uslovima. bakterioloških. staza.

ovog člana donosi ministar zdravlja i zaštite životne sredine u skladu sa propisom o načinu određivanja i održavanja zona i pojaseva sanitarne zaštite. ovog zakona su pod posebnom zaštitom. ovog člana. Područje uže zone zaštite i zone neposredne zaštite sa režimima organizacije.U cilju korišćenja vode za potrebe vodosnabdevanja i rekreacije vrši se sistematsko ispitivanje kvaliteta vode na vodozahvatima (zona neposredne zaštite) i javnim kupalištima. u skladu s namenom tih zona i propisanim merama zaštite. odnosno urbanističkim planovima u skladu sa hidrogeološkim i drugim svojstvima zemljišta. ovog člana vrši organizacija koja je posebnim propisom ovlašćena za obavljanje tih poslova. uređenja i korišćenja prostora u užoj i široj zoni zaštite utvrđuju se prostornim. U područjima iz stava 1. uža zona zaštite i zona neposredne zaštite. Područja na kojima se nalaze izvorišta iz člana 43. Područja na kojima se nalaze izvorišta koja se po količini i kvalitetu mogu koristiti ili se koriste za snabdevanje vodom za piće moraju biti zaštićena od namernog ili slučajnog zagađivanja i drugih uticaja koji mogu nepovoljno delovati na izdašnost izvorišta i na zdravstvenu ispravnost vode. Ministar zdravlja i zaštite životne sredine donosi bliži propis iz stava 7. Član 43. Član 45. Izvorišta od posebnog značaja služe za regionalno snabdevanje vodom. Sistematsko ispitivanje iz stava 1. opštom i posebnom šumskom osnovom određuju se posebni uslovi i način gazdovanja šumama i šumskim zamljištem. Šira zona zaštite obuhvata područje iz stava 1. Član 47. Uža zona zaštite obuhvata površinu akumulacionog jezera na najvišem nivou vode. Rešenje o određivanju i održavanju zona i pojaseva sanitarne zaštite i ograničenja iz stava 1. Mere zaštite iz stava 1. s obalnim pojasom u širini od oko 500 metara. Za zone neposredne zaštite i uže zone zaštite koje su pod šumom. . ovog člana. ovog člana. Zona neposredne zaštite nalazi se unutar uže zone zaštite. ovog člana ustanovljavaju se tri zone zaštite i to: šira zona zaštite. Član 44. Član 46. ovog člana i njegove granice određuje Vlada. za izvorišta i druge objekte vodosnabdevanja određuju se vodoprivrednom osnovom i prostornim planom. Izvorišta iz stava 1. ovog člana vrši se prema programu koji donosi Vlada. Sistematsko ispitivanje iz stava 2 .

prati Republički hidrometeorološki zavod. ovog člana su javni i mogu se koristiti bez naknade. Član 50. u skladu sa prioritetima za korišćenje vode utvrđenim ovim zakonom i vodoprivrednom osnovom. Komunalna i druga preduzeća kao i druga pravna lica koja koriste vode. izvođač je dužan da odmah obavesti ministarstvo nadležno za poslove vodoprivrede i ministarstvo nadležno za geološke poslove i preduzme mere da ne dođe do zagađivanja podzemnih voda. Kvantitativne parametre iz stava 1. Ako se prilikom bušenja i istražnih radova u rudarstvu ili prilikom izvođenja rudarskih i drugih radova naiđe na podzemne vodonosne slojeve. dubljih izdani i dubokih podzemnih voda. Radi zaštite i korišćenja podzemnih voda obavezno se prati stanje nivoa i kvaliteta podzemnih voda prve freatske izdani. Javno vodoprivredno preduzeće. preduzeće. Bunari i bušotine sa slobodnim isticanjem vode moraju biti opremljeni uređajima za regulisanje isticanja i zatvaranja i zaštitu voda od zagađivanja. Član 48. odnosno drugo pravno lice kome to poveri ministarstvo nadležno za geološke poslove. odnosno drugo preduzeće privremeno će ograničiti ili uskratiti korišćenje vode ukoliko zbog rekonstrukcije i kvarova na objektima i postrojenjima. Zaštita voda . Član 49. dužno je da podatke redovno dostavlja Republičkom hidrometeorološkom zavodu.Sanitarne i druge preventivne mere zaštite izvorišta odnose se na sve tri zone zaštite područja izvorišta. izuzev prve (freatske) izdani. Preduzeće ili drugo pravno lice koje prati nivo podzemnih voda prve izdani putem svojih kontrolnih (pijezometarskih) bunara. Član 52. Član 51. Stanje nivoa i kvaliteta podzemnih voda prve (freatske) izdani. a dubljih izdani i dubokih podzemnih voda. Radi zaštite. nastupi nestašica vode u tolikoj meri da se ne mogu zadovoljiti sve potrebe. ovog člana neće odmah iskorišćavati izvođač je dužan da o svom trošku zatvori bušotinu. Ako se pronađene vode iz stava 1. Podaci iz stava 2. ovog člana prati Republički hidrometeorološki zavod prema posebnom programu koji donosi Vlada. da mere i registruju količinu zahvaćene vode i da podatke o tome dostavljaju javnom vodoprivrednom preduzeću. korišćenja i upotrebe površinskih voda obavezno se prate kvantitativni parametri voda. dužna su da postave uređaje za merenje. 3.

Zaštita voda od zagađivanja sprovodi se u skladu sa planom za zaštitu voda od zagađivanja. Radi utvrđivanja upotrebljivosti vode za određene namene vrši se klasifikacija voda i kategorizacija vodotoka. Član 55. 2) unošenje čvrstih i tečnih materija koje mogu zagaditi vodu ili mogu izazvati zamuljivanje. mere za sprečavanje i odlaganje otpadnih i drugih materija na područjima na kojima to može uticati na pogoršanje kvaliteta voda. Plan za zaštitu voda od zagađivanja priprema ministarstvo nadležno za poslove vodoprivrede i ministarstvo nadležno za poslove zdravlja i zaštitu životne sredine. kao i odgovornosti i ovlašćenja u vezi sa sprovođenjem zaštite. organizacije koje su dužne sprovoditi pojedine mere. . Zaštita voda od zagađivanja sprovodi se radi omogućavanja neškodljivog i nesmetanog korišćenja voda. 3) ispuštanje u javnu kanalizaciju otpadnih voda koje sadrže opasne i štetne materije iznad propisanih vrednosti ili koje mogu štetno delovati na mogućnost prečišćavanja voda iz kanalizacije ili koje mogu oštetiti kanalizaciju i postrojenje za prečišćavanje voda. Plan za zaštitu voda od zagađivanja donosi Vlada. Klasifikacijom voda se vrši opšta podela voda u klase i određuju osnovni pokazatelji i granice njihovih dozvoljenih vrednosti za pojedine namene. Član 56. zaštite zdravlja ljudi. 4) korišćenje napuštenih bunara kao septičkih jama. zaslanjivanje vode i taloženje nanosa. mere za prečišćavanje zagađenih voda. Planom za zaštitu voda od zagađivanja utvrđuju se naročito: mere za sprečavanje ili ograničavanje unošenja u vide opasnih i štetnih materija. U cilju zaštite voda zabranjeno je: 1) unošenje opasnih i štetih materija koje dovode do prekoračenja propisanih vrednosti. Kategorizacijom vodotoka se vrši razvrstavanje vodotoka i jezera. odnosno njihovih delova prema kvalitetu vode koji treba da se održi. način sprovođenja interventnih mera u određenim slučajevima zagađivanja. organičavanjem i sprečavanjem unošenja u vode opasnih i štetnih materija. Zaštita voda od zagađivanja sprovodi se kontrolom i zabranom rada brana i ustava na rekama koje remete u određenom periodu godine osnovne karakteristike vodotoka. životinjskog i biljnog sveta i zaštite životne sredine. Zaštita voda od zagađivanja sprovodi se zabranom. Član 54. Vlada donosi bliži propis o klasifikaciji voda i kategorizaciji vodotoka. rokovi za smanjenje zagađivanja vode. odnosno postigne radi stvaranja uslova za život stanovništva i razvoj privrede.Član 53. propisivanjem i preuzimanjem drugih mera sa očuvanje i poboljšanje kvaliteta voda.

Republički hidrometeorološki zavod dužan je da omogući korišćenje podataka iz člana 57. kao i druga pravna lica koja ispuštaju otpadne vode u prijemnike i javnu kanalizaciju dužna su da postave uređaj za merenje. . Preduzeća i druga pravna lica iz stava 1. bez naknade. Član 58. Skupština opštine donosi bliži propis o sanitarno-tehničkim uslovima za ispuštanje otpadnih voda u javnu kanalizaciju. Član 59. minimalnom broju ispitivanja. kao i sadržini izveštaja o utvrđenom kvalitetu otpadnih voda.5) ostavljanje u koritu za veliku vodu prirodnih i veštačkih vodotoka i jezera materijala koji mogu zagaditi vode. Republički hidrometeorološki zavod vrši sistematsko ispitivanje iz stava 1. U cilju praćenja stanja zagađenosti voda vrši se sistematsko ispitivanje kvaliteta površinskih i podzemnih voda. ministarstvo nadležno za poslove zdravlja i zaštitu životne sredine i javno vodoprivredno preduzeće. Ministar zdravlja i zaštite životne sredine donosi bliži propis o opasnim i štetnim materijama u vodama. Član 57. Ministar vodoprivrede i ministar zdravlja i zaštite životne sredine donose bliži propis o načinu ispitivanja kvaliteta voda. Republički hidrometeorološki zavod u slučaju havarijskih zagađenja voda dužan je da neprekidno prati kretanje talasa havarijskog zagađenja vode duž vodotoka i obaveštava nadležne organe i javno vodoprivredno preduzeće sve do trenutka nestanka havarijskog zagađenja. Republički hidrometeorološki zavod je dužan da odmah po saznanju o havarijskom zagađivanju voda obavesti o tome ministarstvo nadležno za poslove vodoprivrede. ovog člana. aprila tekuće godine za prethodnu godinu) ministarstvu nadležnom za poslove vodoprivrede. Preduzeća i druga pravna lica koja imaju uređaje za prečišćavanje vode i merne uređaje dužna su ove uređaje održavati u ispravnom stanju i obezbediti njihovo redovno funkcionisanje i vode dnevnik rada uređaja za prečišćavanje voda. ovog zakona svim zainteresovanim naučnim i stručnim organizacijama. na propisani način. Republički hidrometeorološki zavod dostavlja izveštaj o stanju i promenama kvaliteta voda za prethodnu godinu (do 30. Komunalna i druga preduzeća. ministarstvu nadležnom za poslove zdravlja i zaštitu životne sredine i javnom vodoprivrednom preduzeću. Sistematsko ispitivanje kvaliteta voda vrši se prema programu koji donosi Vlada. da mere i registruju količine otpadnih voda i da podatke o tome dostave javnom vodoprivrednom preduzeću. Ministar vodoprivrede i ministar zdravlja i zaštite životne sredine donose bliži propis o načinu i postupku za ispitivanje kvaliteta otpadnih voda. ovog člana koja ispuštaju otpadne vode u prijemnike i javnu kanalizaciju dužna su da obezbede ispitivanje kvaliteta preko preduzeća i drugih pravnih lica koja su ovlašćena za vršenje ovih ispitivanja.

zapovednik plovnog objekta i drugo odgovorno lice na plovnom objektu. prostorija i druge propisane uslove. V. Član 63. Ministar vodoprivrede i ministar zdravlja i zaštite životne sredine aktom određuju preduzeća i druga pravna lica koja ispunjavaju uslove iz stava 1. opreme. ovog člana dužna su da rezultate ispitivanja dostave Republičkom hidrometeorološkom zavodu i javnom vodoprivrednom preduzeću jedanput mesečno. ODNOSNO KORISNIKA 1. hidrobioloških. Ograničenje prava Član 64. odnosno korisnik dela obale. Član 62. za potrebe izgradnje ili rekonstrukcije vodoprivrednih objekata. . bakterioloških i radioloških) ispitivanja kvaliteta površinskih i podzemnih voda. rekonstrukciji i održavanju tih objekata. Akt iz stava 3. odnosno korisnik zemljišta dužan je da: 1) dopusti prolaz preko zemljišta licima koja su ovlašćena da premeravaju. kao i ispitivanja kvaliteta otpadnih voda ako ispunjavaju uslove u pogledu kadrova.Član 60. Ako dođe do neposredne opasnosti od zagađenja ili do zagađenja vodotoka ili jezera i podzemnih voda. mere za smanjenje zagađivanja preduzeće javno vodoprivredno preduzeće o njihovom trošku. Preduzeća i druga pravna lica koja ispuštaju otpadnu vodu u prijemnike dužna su da vrše sanaciju i preduzimaju mere za smanjivanje i sprečavanje zagađivanja vode i planiraju sredstva i rokove za njihovo ostvarivanje. Građanin. ovog člana. organima koji vrše inspekcijski nadzor. Preduzeća i druga pravna lica mogu da vrše određenu vrstu (fizičko-hemijskih. preduzeća i druga pravna lica iz člana 59. Sopstvenik. dužan je da odmah prijavi nadležnom organu (kapetaniji pristaništa ili vodoprivrednoj inspekciji ili organu unutrašnjih poslova ili javnom vodoprivrednom preduzeću) ako primeti da je došlo do zagađivanja vode i u vodotoku i jezeru. ovog člana objavljuje se u "Službenom glasniku Republike Srbije". OGRANIČENjE PRAVA SOPSTVENIKA. snimaju. kao i licima koja izvode radove na izgradnji. ovog zakona dužna su da preduzmu potrebne mere za smanjenje zagađivanja. ovog člana. Ako preduzeća i druga pravna lica ne postupe u smislu stava 1. mikrobioloških. a obaveštenje o havarijskom zagađenju vode u toku istog dana. Član 61. Preduzeća i druga pravna lica iz stava 1. sopstvenik. projektuju i obeležavaju zemljište ili vode.

3) dopusti slobodno oticanje vode koja dolazi sa uzvodnih zemljišta bez promene pravca i brzine vode. radi sprečavanja erozije. Sopstvenik. ovog člana. 4) gazdujue šumama na inundacionom području tako da se ne prave smetnje prirodnom oticanju vode i leda. odnosno korisnik zemljišta ima pravo na naknadu štete u slučajevima iz stava 1. vodoprivredni inspektor će. naložiti sopstveniku. ovog člana izdaje opštinski organ uprave nadležan za poslove vodoprivrede. s obzirom na količinu vode. ako isti. da od časa priključenja snose troškove održavanja i iskorišćavanja vodovoda. održavanju objekata za zaštitu od štetnog dejstva voda i sprovođenju objekata za zaštitu od štetnog dejstva voda i sprovođenju odbrane od poplava. Prava i obaveze i druge odnose koji nastanu u vezi s izvođenjem radova iz stava 1. Radi zaštite obale od rušenja i radi učvršćivanja korita i obezbeđenja proticanja vode i leda. Član 66. osim korita za malu vodu. ovog člana obavezna su: 1. Preduzeća i druga pravna lica i građani koji se priključuju na vodovod iz stava 1. 1. plovidbi na plovnim putevima. i 2. Na izgrađeni seoski vodovod se mogu priključiti preduzeća i druga pravna lica i građani koji nisu učestvovali u izgradnji tog vodovoda pod sledećim uslovima: 1. ako se njihovo snabdevanje vodom ne može drukčije rešiti na ekonomičan i racionalan način. Član 67. ovog člana sporazumno uređuju sopstvenik. odnosno sopstvenik ili korisnik vodoprivrednog objekta na obali dužan je da na zahtev javnog vodoprivrednog preduzeća. Odobrenje za priključak iz stava 1. tač. 1. 3. na zahtev javnog vodoprivrednog preduzeća. tač. odnosno korisnik tog objekta dužan je da te povećane troškove naknadi preduzeću koje je prema ovom zakonu dužno da preduzme mere zaštite od štetnog dejstva voda. Kada se izgradnjom objekta kojim se trajno podiže nivo vode prirodnog vodotoka povećavaju troškovi zaštite od štetnog dejstva voda. Preduzeća i druga pravna lica i građani koji su se priključili na seoski vodovod imaju jednaka prava kao i ostali investitori. odnosno korisnik vodnog zemljišta. i 2. 2. odnosno korisnik zemljišta i preduzeće koje izvodi radove. Član 65. da nadoknade srazmerni deo troškova izgradnje. odronjavanja obala ili zagušivanja korita zbog štetne vegetacije ili drugih prepreka koje mogu ometati normalan proticaj vode. odnosno . i 2. odnosno korisnici seoskog vodovoda. vlasnik. Sopstvenik. da snose sve troškove priključenja. može da zadovolji njihove potrebe. odnosno korisnik u izvođenju manjih radova na održavanju korita za veliku vodu i obala. učestvuje na delu na kome je sopstvenik.2) dopusti korišćenje korita za veliku vodu i obalu reke u širini od 3 metra licima koja su ovlašćena da vrše pregled stanja i održavanja rečnih korita i obala.

Ako sopstvenik. kamen. računajući od nožice nasipa. Radi zaštite voda i vodotoka. Član 70. ispašu stoke ili obavljanje drugih radova ako se time ne ugrožava stabilnost i sigurnost vodoprivrednih objekata. 5) saditi drveće na odbrambenom nasipu ili pored nasipa u pojasu širine 10 metara prema vodotoku i 50 metara na branjenom području. veštačke vodotoke. stabilnost odbrambenih nasipa. izuzev ukoliko je tehničkom dokumentacijom dokazano da nije ugrožena stabilnost nasipa. računajući od ivice kanala. odnosno vodni režim. 3) izvoditi radove i vaditi materijal iz vodotoka. Izuzetno od odredbe stava 1. odnosno ako je sopstvenik. zabranjeno je: 1) izvršiti radnje koje mogu oštetiti korita i obale prirodnih i veštačkih vodotoka. Posebne mere Član 69. odnosno korisnik zemljišta dužan je da na zahtev javnog vodoprivrednog preduzeća ukloni drvo iz korita bujičnih tokova. kao i upuštati zagađene vode i materije. stabilnost brane ili njenu namensku upotrebu. 2. 6) saditi drveće pored kanala u pojasu od 5 metara sa obe strane. uklanjanje će izvršiti javno vodoprivredno preduzeće bez naknade vrednosti uklonjenog drveta. ovog člana javno vodoprivredno preduzeće može odobriti obradu zemljišta. jezera i retencije. kao i menjati prirodne uslove u okolini akumulacionih i retencionih basena usled čega bi moglo doći do klizanja terena. odnosno korisnik ne ukloni drvo iz korita bujičnih tokova. sađenje drveća ili drugih zasada. . regulacionih i drugih vodoprivrednih objekata. odnosno drugoj udaljenosti utvrđenoj odlukom javnog vodoprivrednog preduzeća. kao i objekata za uređenje vodnih tokova ili za zaštitu od štetnog dejstva voda. odnosno iskorišćavati te vode u obimu kojim se ugrožavaju snabdevanje pitkom ili tehnološkom vodom. Član 68. posečeno drvo i drugi materijal. mineralna i termalna izvorišta. zemlju. Sopstvenik. stabilnost tla i objekata. rovove i paralelne kanale duž nasipa u pojasu 50 metara prema vodotoku i 100 metara prema branjenom području. orati ili kopati zemlju i obavljati druge radnje kojima se mogu oštetiti kanali ili poremetiti njihovo redovno funkcionisanje. koji bi mogli ugroziti: vodni režim. jalovinu.korisniku zemljišta koji čini obalu da na tom zemljištu izvrše sađenje drveća i žbunastog bilja. 7) kopati bunare. 2) unositi u prirodne. pojave erozije ili nastajanja vododerina i bujica. seču drveća. 4) graditi objekte ili vršiti sadnju u plavnoj zoni na način koji ometa proticanje vode i leda ili je u suprotnosti sa propisima za gradnju na plavnom području. 9) na kanalima na udaljenosti manjoj od 2 metra. sprečavanja oštećenja i zaštite vodoprivrednih objekata i postrojenja. odnosno korisnik nepoznat. 8) menjati ili presecati tokove podzemnih voda.

unapređivanja i korišćenja voda i godišnje programe. 4) donosi finansijski plan i završni račun. Radi obezbeđivanja materijalnih i drugih uslova za zaštitu. ovog člana sopstvenik. Na dugoročne i srednjoročne planove zaštite. VI. FOND ZA VODE Član 72. odnosno drugo preduzeće na njegovom zemljištu privremeno smesti materijal izvađen iz vodotoka i jezera radi izvršenja vodoprivrednih radova i da taj materijal transportuje preko tog zemljišta. Član 73. Član 74. 3) odlučuje o korišćenju sredstava. Fond ima svoje organizacione delove u sedištima vodnih područja. uz pravo na naknadu štete koju sporazumno utvrđuju. Odluku o utvrđivanju visine naknada iz stava 1. Sredstva Fonda koriste se za: . odnosno korisnik zemljišta ima pravo na naknadu štete. Fond ima svojstvo pravnog lica. unapređivanje i korišćenje voda osniva se Fond za vode ( u daljem tekstu: Fond). odnosno korisniku izvođenje radova radi dovođenja. 2) utvrđuje kriterijume i bliže uslove za finansiranje objekata i radova. Sopstvenik. odnosno korisnik zemljišta dužan je da dozvoli drugom sopstveniku. 6) razmatra godišnji izveštaj o radu i poslovanju. Član 71. ovog člana Fond donosi uz saglasnost Vlade. unapređivanja i korišćenja voda saglasnost daje Vlada a na godišnji program saglasnost daje ministarstvo nadležno za poslove vodoprivrede.Sopstvenik. U slučaju iz stava 1. Ako zainteresovane strane ne postignu sporazum o utvrđivanju prava službenosti i o visini odgovarajuće naknade odluku donosi sud. odnosno odvođenja vode preko njegovog zemljišta ako ne postoje povoljniji tehnički ili ekonomski uslovi. 8) utvrđuje visinu naknada koje predstavljaju izvor prihoda Fonda. Fond obavlja sledeće poslove: 1) donosi dugoročne i srednjoročne planove zaštite. odnosno korisnik zemljišta dužan je da dopusti da javno vodoprivredno preduzeće. 7) donosi statut. tačka 8. 9) odlučuje o drugim pitanjima i vrši druge poslove utvrđene statutom. 5) prati realizaciju programa radova i vrši kontrolu nad racionalnim korišćenjem sredstava.

na način i pod uslovima utvrđenim statutom. tehničkih propisa i normativa i dr. Nadzor nad radom Fonda vrši ministarstvo nadležno za poslove vodoprivrede. hidromelioracionih objekata i objekata regionalnih sistema za snabdevanje vodom do vodozahvata pojedinih korisnika. 6) realizaciju obaveza i učešća u međunarodnoj saradnji. ovog člana.1) održavanje. Predsednika Upravnog odbora.). ovog člana rukovodi direktor Fonda koji vrši i druge poslove u skladu sa statutom Fonda. imenuje Vlada. 4) zaštitu zemljišta od erozije. Član 78. rekonstrukciju i izgradnju objekata za zaštitu od štetnog dejstva vode. Član 79. unapređivanja i korišćenja voda. planova. vodoprivrednih osnova.). Mandat direktora Fonda traje četiri godine. Direktora Fonda imenuje Vlada. Organ upravljanja Fondom je Upravni odbor. . Stručnom službom iz stava 1. rekonstrukciju i proširenje uređaja i postrojenja za prečišćavanje voda i dr. potpredsednike koji rukovode organizacionim delovima Fonda u sedištima vodnih područja i članove Upravnog odbora. katastara. vodoprivrednog bilansa. 3) preduzimanje mera za zaštitu vode od zagađivanja (izgradnju. 2) održavanje. ovog člana sredstva Fonda mogu da se koriste i za izgradnju objekata za vodosnabdevanje naselja koja se ne mogu uključiti u regionalne sisteme za snabdevanje vodom na osnovu programa iz člana 73. Član 76. Izuzetno od odredbe stava 1. Stručne i finansijsko-tehničke poslove za potrebe Fonda. stav 1. izrada studija. Upravni odbor ima 11 članova čiji mandat traje četiri godine. izvršava odluke Upravnog odbora i vrši druge poslove u skladu sa statutom. Pre donošenja programa iz stava 1. Fond je dužan da organizuje javnu raspravu. Sredstva Fonda koriste se prema godišnjem programu zaštite. Predsednik Upravnog odbora predstavlja i zastupa Fond. odnosno do priključka na komunalni sistem vodosnabdevanja. Član 75. rekonstrukciju i izgradnju višenamenskih akumulacija. istražni radovi. tačke 1 ovog zakona. Član 77. 5) studijsko-istraživačke radove (vodoprivredni informacioni sistem. programa. vrši stručna služba. tačke 2.

odvođenje suvišnih voda i organizovanje odbrane od unutrašnjih voda na melioracionom području. Delatnost javnih vodoprivrednih preduzeća (u daljem tekstu: javno vodoprivredno preduzeće) su: gazdovanje vodnim resursima i usklađivanje potrebe za vodom raznih korisnika. VII.akumulacije i brodske prevodnice i tačke 4. ovog zakona. Za vodno područje Morava: Javno vodoprivredno preduzeće "Morava" sa potpunom odgovornošću. održavanje i rekonstrukcija vodoprivrednih objekata.o. Sedište preduzeća je u Nišu. Sedište preduzeća je Beogradu. . tačke 1. organizovanje i sprovođenje mera za zaštitu od bujica i erozije.o. organizovanje i sprovođenje mera za zaštitu voda od zagađivanja. kao dobrima u opštoj upotrebi. Član 82. 3. Skraćeni naziv firme je: JVP "Morava" sa p. obezbeđenje vode za korišćenje.Član 80. Objekti iz stava 2. praćenje.o. 2. unutrašnja organizacija i poslovanje Fonda. osim objekata koje su preduzeća i druga pravna lica izgradila za sopstvene potrebe. ovog člana su od javnog interesa. pripremanje planova i programa u vodoprivredi. Skraćeni naziv firme je: JVP "Sava" sa p. ovog člana upravljaju vodoprivrednim objektima iz člana 4. organizovanje i vođenje vodoprivrednog informacionog sistema i dokumentacije o vodama. JAVNO VODOPRIVREDNO PREDUZEĆE Član 81. Delatnosti iz stava 1. za vodno područje Dunav: Javno vodoprivredno preduzeće "Dunav" sa potpunom odgovornošću. tačke 2. Statutom Fonda bliže se utvrđuju zadaci. Središte preduzeća je u Novom Sadu. organizovanje i sprovođenje odbrane od poplava. Javna vodoprivredna preduzeća iz stava 1. održavanje i unapređivanje vodnog režima. Za obavljanje vodoprivredne delatnosti na vodnim područjima osnivaju se sledeća javna vodoprivredna preduzeća i to: 1. ovog člana poverava . Na statut Fonda saglasnost daje Vlada. izvršavanje zadataka iz međudržavnih sporazuma u oblasti vodoprivrede i organizovanje studijsko-istraživačkih radova u oblasti vodoprivrede. način ostvarivanja i kriterijumi raspodele sredstava. za vodno područje Sava: Javno vodoprivredno preduzeće "Sava" sa potpunom odgovornošću. Skraćeni naziv firme je: JVP Dunav sa p. Javno vodoprivredno preduzeće studijsko-istraživačke radove iz stava 1. ovog člana i druga sredstva kojima raspolažu javna vodoprivredna preduzeća su u državnoj svojini. delokrug organa upravljanja i druga pitanja od značaja za poslovanje Fonda.

Nad javnim vodoprivrednim preduzećem ne može se sprovoditi postupak stečaja. prava i obaveze delova preduzeća u pravnom prometu. Član 84. 3) ulaganja domaćih i stranih lica.naučno-istraživačkoj instituciji. Javno vodoprivredno preduzeće može samostalno ili sa stranim. . u skladu sa programom prestrukturiranja koji donosi Upravni odbor javnog vodoprivrednog preduzeća. Statutom javnog vodoprivrednog preduzeća bliže se uređuju pitanja unutrašnje organizacije. Javno vodoprivredno preduzeće stiče i pribavlja finansijska sredstva za obavljanje delatnosti i to iz: 1) sredstava Fonda koja se koriste za realizaciju programa radova na vodnom području. direktor i Nadzorni odbor. Narodna skupština Republike Srbije preduzima mere za obezbeđenje uslova za nesmetan rad javnog vodoprivrednog preduzeća i jemči za njegove obaveze. Pretvaranje državne svojine u druge oblike i organizovanje javnog vodoprivrednog preduzeća u društvo vršiće se na način određen propisima kojima se uređuje pitanje transformacije društvenih preduzeća u preduzeća u mešovitoj ili privatnoj svojini. Na planove razvoja iz stava 1. delokrug rada organa preduzeća. Član 87. ovog člana. 4) izdavanjem i prodajom hartija od vrednosti. Član 85. ovlašćenja u pogledu raspolaganja sredstvima od strane delova preduzeća i druga pitanja od značaja za poslovanje preduzeća. Član 86. izdavanjem deonica i iz drugih izvora. a na godišnji program rada saglasnost daje ministarstvo nadležno za poslove vodoprivrede. odnosno domaćim licima da osnuje preduzeća za obavljanje pojedinih delatnosti iz predmeta svog poslovanja ako te delatnosti predstavljaju tehničko-tehnološku i ekonomsku celinu. U slučaju nastupanja uslova za otvaranje i sprovođenje stečajnog postupka nad javnim vodoprivrednim preduzećem. Organi javnog vodoprivrednog preduzeća su: Upravni odbor. Član 88. učešće državnog kapitala ne može biti manje od 51% od ukupnog kapitala javnog vodoprivrednog preduzeća. Javno vodoprivredno preduzeće donosi dugoročne i srednjoročne planove razvoja i godišnji program rada. Član 83. U slučaju iz stava 2. 2) naknada utvrđenih ovim zakonom. ovog člana saglasnost daje Vlada. 5) prodajom delova preduzeća.

od čega tri člana Upravnog odbora se imenuju od predstavnika zaposlenih u javnom vodoprivrednom preduzeću na način utvrđen statutom. 9) utvrđuje visinu naknada koje predstavljaju izvor prihoda. 8) donosi investicione odluke. ovog člana Upravni odbor donosi uz saglasnost ministarstva nadležnog za poslove vodoprivrede. kao preduzeća u mešovitoj svojini broj članova Upravnog odbora povećava se za broj predstavnika vlasnika kapitala srazmerno visini tog kapitala u ukupnom kapitalu preduzeća. 4. odnosno udela drugih preduzeća. samostalno donosi odluke i odgovara za zakonitost rada javnog vodoprivrednog preduzeća. ovog člana. direktora imenuje Upravni odbor uz saglasnost Vlade. Obrazovanjem Skupštine. 6) usvaja izveštaje o poslovanju preduzeća i godišnji obračun. poslove iz stava 1. 11) utvrđuje normative i standarde za redovno održavanje vodoprivrednih objekata i kriterijuma za obrazovanje cena na redovnom održavanju. uz saglasnost Upravnog odbora. i 10. 5. izvršava odluke Upravnog odbora. 10) odlučuje o kupovini deonica. Direktor javnog vodoprivrednog preduzeća predstavlja i zastupa preduzeće. tač. predlaže program rada i plan razvoja i preduzima mere za njihovo sprovođenje. vodi poslovanje preduzeća.Organ upravljanja javnog vodoprivrednog preduzeća je Upravni odbor. Direktor javnog vodoprivrednog preduzeća donosi akt o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta. Odluku iz stava 1. Upravni odbor: 1) utvrđuje poslovnu politiku. Član 89. kao i uslove i način korišćenja vodoprivrednih objekata. 3. 2. 5) odlučuje o osnivanju novih preduzeća. 7) donosi statut i odluku o usvajanju plana razvoja i programa rada. organizuje i rukovodi procesom rada. 3) odlučuje o statusnim promenama. koji ima 11 članova. Organizovanjem javnog vodoprivrednog preduzeća u preduzeće u mešovitoj svojini. 2) donosi dugoročne i srednjoročne planove razvoja i godišnji program rada. vrši druge poslove određene zakonom i statutom. Član 92. obavlja Skupština. Član 91. Član 90. potpisuje kolektivni ugovor. . 4) odlučuje o smanjenju i povećanju glavnice. U slučaju organizovanja javnog vodoprivrednog preduzeća. tačka 9.

dužno je da o tome blagovremeno obavesti Fond. korišćenju i funkcionisanju vodoprivrednih objekata. pregleda godišnji izveštaj i godišnji obračun. Član 95. O rezultatima nadzora u pismenom obliku Nadzorni odbor obaveštava Vladu i Upravni odbor javnog vodoprivrednog preduzeća. 2) daje saglasnost na program prestrukturiranja. odnosno kolektivnim ugovorom. u skladu sa zakonom. . Član 96. 6) imenuje direktora javnog vodoprivrednog preduzeća. ovog člana. ovog člana i način njihovog izvršavanja. utvrdiće se poslovi koji se u vršenju vodoprivredne delatnosti moraju obavljati u tom preduzeću u vreme štrajka i način njihovog izvršavanja. redovnom održavanju. Član 93. Javno vodoprivredno preduzeće je dužno da u vršenju javnih ovlašćenja obezbedi efikasno i pod jednakim uslovima ostvarivanje prava i dužnosti preduzeća i drugih pravnih lica i građana pod uslovima utvrđenim ovim zakonom. 8) razmatra izveštaj Nadzornog odbora. Član 94. Radi zaštite interesa građana. a posebno da kvalitetno i uredno održava. Ako javno vodoprivredno preduzeće zbog nedostatka sredstava nije u mogućnosti da kvalitetno i uredno izvršava poslove u skladu sa programima usvojenim u Fondu. Prema licu koje ne izvrši nalog direktora iz stava 2. ministar vodoprivrede preduzima mere kojima se obezbeđuje zaštita tog interesa. 5) imenuje članove upravnog odbora. ovog člana ne može obezbediti zaštita interesa iz stava 1. 4) daje saglasnost na osnivanje ili suosnivanje preduzeća za obavljanje pojedinih delatnosti iz oblasti poslovanja javnog vodoprivrednog preduzeća. ovog člana preduzeće se mere utvrđene statutom. Direktor javnog vodoprivrednog preduzeća će odrediti radnike koji će raditi na izvršavanju poslova iz stava 1. 7) imenuje članove Nadzornog odbora. stara se o čuvanju. Nadzorni odbor vrši nadzor nad poslovanjem javnog vodoprivrednog preduzeća.Nadzorni odbor javnog vodoprivrednog preduzeća ima pet članova. 3) daje saglasnost na statusne promene preduzeća. preduzeća i drugih pravnih lica statutom ili drugim opštim aktom javnog vodoprivrednog preduzeća. Vlada: 1) daje saglasnost na statut javnog vodoprivrednog preduzeća. U slučaju da se preduzimanjem mera iz stava 2.

zemljišta pod saobraćajnicama i drugog zemljišta na melioracionom području koje se neposredno. ovog člana. odnosno sopstvenici poljoprivrednog. funkcionisanja i izgradnje objekata za odvodnjavanje na melioracionom području. ovog člana saglasnost daje ministarstvo nadležno za poslove vodoprivrede. U cilju odbrane od štetnog dejstva voda ili obezbeđenja uslova za korišćenje voda. ovog zakona obezbeđuju se iz: naknade za odvodnjavanje. naknade za izvađeni materijal iz vodotoka i naknade za korišćenje vodoprivrednih objekata i za vršenje drugih usluga. odnosno posredno odvodnjava. naknade za izvađeni materijal iz vodotoka i naknade za korišćenje vodoprivrednih objekata i za vršenje drugih usluga su prihod javnog vodoprivrednog preduzeća. Sredstva za finansiranje vodoprivredne delatnosti iz člana 82. Sredstva iz stava 2. Član 100. FINANSIRANjE VODOPRIVREDNE DELATNOSTI Član 99. Visina naknade iz stava 1. Naknada za odvodnjavanje se ne plaća za zemljište pod nasipima za odbranu od poplave. VIII. Javno vodoprivredno preduzeće u vršenju javnih ovlašćenja ima pravo na stvarne troškove utvrđene opštim aktom preduzeća. Sredstva od naknade za navodnjavanje. VODNA ZADRUGA Član 97. naknade za odvodnjavanje. obezbediće se sredstva po posebnom zakonu. naknade za korišćenje voda. Član 98. . Naknadu za odvodnjavanje plaćaju korisnici. pod ribnjacima i retencijama. za finansiranje zaštite dejstva voda i unapređivanje vodosnabdevanja. ovog člana utvrđuje se u zavisnosti od visine troškova odvodnjavanja i održavanja. Pored sredstava ostvarenih od naknada utvrđenih ovim zakonom. kanalima i drugim vodoprivrednim objektima kojima upravlja javno vodoprivredno preduzeće. IX. naknade za navodnjavanje.Protiv upravnog akta javnog vodoprivrednog preduzeća u vršenju javnih ovlašćenja može se podneti žalba ministarstvu nadležnom za poslove vodoprivrede. naknade za zaštitu voda. naknade za korišćenje voda i naknade za zaštitu voda su prihod Fonda. zainteresovana lica na melioracionom području ili delu melioracionog područja mogu osnovati vodnu zadrugu u skladu sa zakonom kojim se uređuju pitanja poslovanja i osnivanja zadruge. Vodna zadruga je dužna da radove na odvodnjavanju i navodnjavanju uskladi sa planovima i programima javnog vodoprivrednog preduzeća. građevinskog i šumskog zemljišta. Na opšti akt iz stava 3.

stepenu zagađenosti i vrsti otpadne ili druge vode promenjenih svojstava. Član 105. ovog člana ne može biti manja od desetostrukog ni veća od dvadesetostrukog iznosa naknade za odvodnjavanje poljoprivrednog zemljišta. Naknadu za zaštitu voda plaćaju preduzeća i druga pravna lica i građani srazmerno količini. količine vode koja se sa njega sliva. Član 102. odnosno po jedinici površine. šljunak i drugi materijal izvađen iz korita vodotoka. Sredstva ostvarena od naknade za zaštitu voda koriste se za preduzimanje mera zaštite voda od zagađivanja i prečišćavanja otpadnih voda. 1. koju direktno ili indirektno ispuštaju u površinske ili podzemne vode. Naknada za odvodnjavanje građevinskog zemljišta plaća se po jedinici površine. zavisno od namene zemljišta. ovog člana koriste se za održavanje. prirodnih i veštačkih akumulacija i na područjima ugroženim od . Naknada za odvodnjavanje šumskog zemljišta ne može biti manja od polovine propisne naknade za odvodnjavanje poljoprivrednog zemljišta. Naknada za navodnjavanje plaćaju sopstvenici. i 3. Visina naknade za navodnjavanje se određuje u zavisnosti od visine troškova za održavanje i funkcionisanje objekata za navodnjavanje i količine zahvaćene vode iskazane po m3 ili po jedinici površine.Član 101. Sredstva ostvarena od naknade iz st. sprudova. Visina naknade iz stava 3. funkcionisanje i rekonstrukciju objekata za navodnjavanje na melioracionom području. Sredstva ostvarena od naknade za navodnjavanje koriste se za održavanje. Član 104. funkcionisanje i izgradnju objekata za odvodnjavanje na melioracionom području. Naknadu za korišćenje voda plaćaju korisnici površinskih i podzemnih voda srazmerno količini i kvalitetu zahvaćene vode i zavisno od namene za koju se voda koristi. Javno elektroprivredno preduzeće plaća naknadu srazmerno količini proizvedene električne energije u hidroelektranama. Naknada za izvađeni pesak. odnosno druge materije kojom se pogoršava kvalitet voda i uslovi njenog korišćenja. Sredstva ostvarena od naknade za korišćenje voda koriste se za finansiranje izgradnje objekata za snabdevanje stanovništva i privrede vodom i za uređenje vodotoka. Naknada za odvodnjavanje poljoprivrednog i šumskog zemljišta obračunava se i plaća na osnovu katastarskog prihoda. napuštenih korita i sa obala prirodnih vodotoka. odnosno korisnici zemljišta za koje je obezbeđena voda. Član 103.

Inspekcijski nadzor u oblasti koja se odnosi na vodu za piće vrše organi sanitarne inspekcije. vodnih knjiga. Inspekcijski nadzor obuhvata nadzor nad primenom ovog zakona. Član 109. Visinu naknada za korišćenje vodoprivrednih objekata i za vršenje drugih usluga (plovidba. potvrda. 5) kontroliše režim i kvalitet voda u prirodnim i veštačkim vodotocima. UPRAVNI ODBOR Član 108. rokova i kontrole plaćanja naknada kada su u pitanju preduzeća i druga pravna lica. Naknadu iz stava 1. vodoprivrednih saglasnosti. Član 107. U vršenju poslova vodoprivredne inspekcije. U pogledu načina uplate. ovog člana ne plaća javno vodoprivredno preduzeće za količine peska. šljunka i drugog materijala koji se koristi za izgradnju i održavanje objekata za zaštitu od štetnog dejstva voda. bujičnih tokova i vodoprivrednih objekata. 3) vrši kontrolu načina iskorišćavanja vodoprivrednih objekata radi utvrđivanja da li je njihovo iskorišćavanje u skladu sa izdatim vodoprivrednim saglasnostima. 6) kontroliše funkcionisanje. zastarelosti. Nadzor nad zakonitošću akata javnog vodoprivrednog preduzeća kojima se rešava o pravima i dužnostima građana. dokumentacije za odbranu od poplava. plaća se prema količini izvađenog materijala. X. proizvodnja električne energije i dr. poslovnih knjiga i ostalih dokumenata. katastara voda. drugih propisa i opštih akata koji se odnose na izgradnju novih i rekonstrukciju postojećih objekata i izvođenje drugih radova koji mogu uticati na promene u vodnom režimu. 4) kontroliše funkcionisanje uređaja na objektima koji su od značaja za sigurnost objekata i postrojenja. . Sredstva ostvarena od naknade iz stava 1. primenjuju se propisi o plaćanju poreza iz dobiti a za građane propisi o plaćanju poreza i doprinosa građana.erozije. ispravnost i efikasnost uređaja za prečišćavanje otpadnih voda. ovog člana koriste se za uređenje vodotoka.). 2) vrši kontrolu vodoprivrednih dozvola. preduzeća i drugih pravnih lica i inspekcijski nadzor u oblasti vodoprivrede vrši ministarstvo nadležno za poslove vodoprivrede. vodoprivrednim dozvolama i potvrdama. Član 106. utvrđuje javno vodoprivredno preduzeće uz saglasnost ministarstva nadležnog za poslove vodoprivrede. vodoprivredni inspektor: 1) vrši kontrolu nad izgradnjom objekata i izvođenjem drugih radova koji mogu da prouzrokuju kvalitativne ili kvantitativne promene u prirodnom ili veštački uspostavljenom vodnom režimu. jezerima i podzemnim vodama. zagađivača voda.

. diplomirani tehnolog. ovog člana ne odlaže izvršenje rešenja. ispuštanje voda. Član 112. vodoprivredni inspektor pismeno će konstatovati nađene nepravilnosti i nedostatke i narediće rešenjem mere za njihovo otklanjanje. odnosno vodoprivredne dozvole. ako u roku određenom rešenjem vodoprivrednog inspektora nije podnet zahtev za izdavanje vodoprivredne saglasnosti ili je podnet zahtev pravosnažno odbijen. vađenje materijala. dok se količine tih materija ne smanje ispod dozvoljenih granica. Poslove vodoprivrednog inspektora može obavljati radnik koji pored zakonom utvrđenih uslova za rad u organima uprave ima stručnu spremu sedmog stupnja i to: diplomirani građevinski inženjer. Vodoprivredni inspektor ovlašćen je i dužan da naredi da se utvrđene nepravilnosti i nedostaci otklone u roku koji on odredi i to da: 1) zabrani. Vodoprivredni inspektor može po potrebi organizovati uzimanje uzoraka vode i otpadnih voda radi analize i provere stepena zagađenosti voda a troškove analize snosi preduzeće i drugo pravno lice ili građanin od koga potiče zagađenje ako analiza pokaže da je došlo do zagađenja vode iznad propisanih granica. 4) naredi rušenje objekata i postrojenja ili uklanjanje drveća i žbunastog bilja koji su izgrađeni. bujičarskog smera. odnosno obustavi izvođenje radova koji se izvode suprotno izdatoj vodoprivrednoj saglasnosti. određujući i rokove za njihovo sprovođenje. 5) naredi prestanak rada preduzeća i drugim pravnim licima kada utvrdi da otpadne vode koje ispuštaju sadrže opasne materije u količinama većim od dozvoljenih. Preduzeća i druga pravna lica i građani dužni su da vodoprivrednom inspektoru omoguće vršenje nadzora i pruže potrebne podatke. Ako prilikom vršenja nadzora utvrdi da se preduzeće ili drugo pravno lice i građanin nisu pridržavali ovog zakona ili propisa donetih na osnovu njega. Član 111. 3) zabranjeni ili ograničeni korišćenje voda.7) kontroliše poštovanje propisanog vodnog režima u pogledu obezbeđenja garantovanog minimalnog proticaja nizvodno od zahvata. odnosno zasađeni bez vodoprivredne saglasnosti. Član 113. vodoprivrednog smera i sa najmanje tri godine radnog iskustva na poslovima iz okvira vodoprivredne delatnosti. Žalba protiv rešenja iz stava 1. 2) naredi sađenje drveća i žbunastog bilja u slučajevima utvrđenim ovim zakonom. diplomirani inženjer poljoprivrede. odnosno korišćenje objekata i postrojenja u slučajevima utvrđenim ovim zakonom. Protiv rešenja vodoprivrednog inspektora može se izjaviti žalba Vladi. Član 110. diplomirani inženjer šumarstva. odnosno vodoprivrednoj dozvoli ili bez vodoprivredne saglasnosti. hidrotehničkog smera.

000 dinara ako: 1) izvodi radove na izgradnji novih ili rekonstrukciju ili uklanjanje postojećih vodoprivrednih objekata ili izgradnju ili rekonstrukciju drugih objekata ili postrojenja. Član 116. biološka. 5) zabrani upotrebu vode za piće za koju je ovlašćeno preduzeće ili drugo pravno lice utvrdilo da s obzirom na propisana fizička. KAZNENE ODREDBE Član 114. šljunka i drugog materijala iz korita vodotoka. uništi ili učini neupotrebljivim vodoprivredni objekat kazniće se za krivično delo zatvorom do pet godina. ako bi to korišćenje nepovoljno uticalo na zdravstvenu ispravnost vode. virusološka i radiološka svojstva.Organ sanitarne inspekcije je ovlašćen i dužan da: 1) zabrani korišćenje za druge svrhe vode koja služi za piće ili je namenjena za piće. Ko vađenjem peska. odnosno koja su u pojasu sanitarne zaštite. ošteti korito. 2) vrši neku radnju bez vodoprivredne dozvole (član 18. ovog zakona).000 do 450. bakteriološka. Ko bez vodoprivredne dozvole vrši punjenje akumulacije ili koristi vode iz akumulacije i time izazove opasnost po život ili zdravlje ljudi ili imovine većih razmera kazniće se za krivično delo zatvorom do pet godina. hemijska. Preduzeće ili drugo pravno lice kazniće se za privredni prestup novčanom kaznom u iznosu od 300. Ko ošteti. 4) naredi otklanjanje nedostataka na objektima i postrojenjima za javno snabdevanje vodom za piće koji mogu nepovoljno delovati na zdravstvenu ispravnost vode za piće. 2) zabrani izgradnju ili upotrebu objekata i postrojenja. izvorišta koja služe za javno snabdevanje vodom za piće. ovog zakona) ili protivno vodoprivrednoj . XI. 7) naredi preduzimanje drugih mera koje su potrebne u cilju zaštite zdravstvene ispravnosti vode za piće. Član 117. ili vrši druge radove bez vodoprivredne saglasnosti ili protivno izdatoj vodoprivrednoj saglasnosti (član 16. korišćenje zemljišta ili vršenje druge delatnosti u zoni zaštite. nije zdravstveno ispravna. stav 1. 3) zabrani izgradnju ili rekonstrukciju. odnosno puštanje u rad objekata i postrojenja za javno snabdevanje vodom za piće ako nije pribavljena saglasnost nadležnog organa za poslove zdravlja i zaštite životne sredine. ako to ugrožava zdravstvenu ispravnost. Član 115. obale i regulacione građevine kazniće se za krivično delo zatvorom do pet godina ili novčanom kaznom. 6) naredi prečišćavanje. dezinfekciju i druge propisane sanitarne mere radi popravke ili zaštite kvaliteta vode za piće.

2) u postupku pripreme tehničke dokumentacije za izgradnju novih i rekonstrukciju postojećih vodoprivrednih i drugih objekata i izvođenje drugih radova. stav 1. 4) preduzeće ili drugo pravno lice ako ne donese plan za odbranu od poplava (član 30. 13) ako preduzme neku od radnji iz člana 69. stav 2. 9) voda za piće sadrži materije škodljive za zdravlje iznad propisanih granica. hemijskih. ovog zakona). stav 3. stav 2. stav 1. ovog zakona). ovog zakona). ovog zakona. ovog zakona). bujičnih tokova i protiverozionih objekata ne vodi na propisani način (član 25. ovog zakona. 6) u plavnim zonama gradi objekte suprotno propisanim uslovima (član 36. ovog zakona. stav 1. ovog zakona). stav 1. 5) ne preduzme mere za zaštitu vodoprivrednih. ovog člana kazniće se i odgovorno lice u preduzeću ili drugom pravnom licu novčanom kaznom od 15. vodoprivrednih objekata. ovog zakona). stav 6. vodoprivredne dozvole i potvrde ne dostavi ministarstvu nadležnom za poslove vodoprivrede (član 24. 12) ne preduzme potrebne mere iz člana 61. ovog zakona). 6) ne dostavi podatke iz člana 33. nizvodno od zahvata ne obezbedi vode za potrebe garantovanog minimuma (član 40. odnosno javnog vodoprivrednog preduzeća koji je izdao dozvolu (član 19. ovog zakona). virusoloških i radioloških svojstava ne odgovara propisanim uslovima (član 41.dozvoli (član 19. ovog zakona).000 dinara. 11) preduzme neku od radnji iz člana 56. stav 1. 7) ako zemljište koristi na način kojim se ugrožava sprovođenje odbrane od poplava (član 36. 5) koristi akumulacione i retencione basene suprotno članu 33.000 do 100. plovnih ili drugih objekata i postrojenja u slučaju nagomilavanja leda (član 34. stav 3. stav 4. stav 5. 3) sve izdate vodoprivredne saglasnosti.000 dinara ako: 1) ne dostavi podatke o potrošnji i količinama vode radi izrade vodoprivrednog bilansa (član 13. ovog zakona) ili sve izdate vodoprivredne saglasnosti. stav 1. vodoprivredne dozvole i potvrde ne registruje u vodnoj knjizi (član 24. ovog zakona). ovog zakona. bakterioloških. ovog zakona. stav 1. 3) pravo stečeno na osnovu vodoprivredne dozvole prenosi bez saglasnosti organa. Preduzeće ili drugo pravno lice kazniće se za prekršaj novčanom kaznom od 80. a u pogledu fizičkih. ovog zakona). stav 2. ne pribavi vodoprivredne uslove (član 15. stav 4. Za privredni prestup iz stava 1. Član 118. ovog zakona). 10) vodu određenu za piće koristi za druge svrhe koje nepovoljno utiču na potrebnu količinu i svojstvo vode (član 41. ovog zakona). stav 1. ovog zakona. 8) prilikom svakog zahvatanja površinskih voda. 4) katastre zagađivača voda. bioloških.000 do 25. . 7) kao izvođač radova ili preduzeće ili drugo pravno lice koje iskorišćava objekte ili druga dobra ne preduzme potrebne mere iz člana 39.

26) ne postupi po rešenju vodoprivrednog inspektora.000 do 10. stav 5. stav 3. i 2. stav 3. . ovog zakona. odnosno sopstvenik ili korisnik vodnog zemljišta na obali ne izvrši neku od radnji iz člana 67. ovog zakona). ovog člana kazniće se i odgovorno lice u preduzeću ili drugom pravnom licu novčanom kaznom u iznosu od 5. ovog zakona. ovog zakona.000 dinara. 27) postupi protivno propisu donetom na osnovu ovlašćenja iz ovog zakona ukoliko za takvu radnju nije propisana stroža kazna. stav 1. 20) kao sopstvenik. rezultate ispitivanja u rokovima određenim članom 60. Za prekršaj iz stava 1. ovog zakona. ovog zakona). 11) ne postave uređaj za merenje. ovog zakona). odnosno korisnik dela obale primeti a ne prijavi nadležnom organu da je došlo do zagađivanja voda u vodotocima i jezeru (član 63. ovog zakona. 14) bunare i bušotine sa slobodnim isticanjem vode ne opremi uređajima za regulisanje isticanja i zatvaranja i zaštitu voda od zagađivanja (član 52. 1. ovog zakona). 23) iz korita bujičnih tokova ne ukloni drvo na zahtev javnog vodoprivrednog preduzeća (član 68. 18) ne dostave Republičkom hidrometeorološkom zavodu. 13) kao izvođač radova ne postupi po odredbama člana 52. 16) uređaj za prečišćavanje voda i merne uređaje ne održavaju u ispravnom stanju i ne obezbeđuju njihovo redovno funkcionisanje i ne vode dnevnik rada ovih uređaja (član 59. mere i registruju količine otpadnih voda i da podatke o tome dostave javnom vodoprivrednom preduzeću (član 59. stav 1. ukoliko za takvu radnju nije propisana stroža kazna.8) ako ne preduzme mere iz člana 37. stav 1. 19) ne preduzmu mere iz člana 62. 9) protivno vodoprivrednoj osnovi ili prostornom planu ne zaštiti izvorište i druge objekte od namernog ili slučajnog zagađenja ili drugih uticaja koji mogu nepovoljno delovati na izdašnost izvorišta i na zdravstvenu ispravnost vode (član 43. ovog zakona). ovog zakona). stav 2. st. 24) kao sopstvenik. stav 3. ovog zakona. mere i registruju količinu zahvaćene vode i podatke o tome ne dostave javnom vodoprivrednom preduzeću (član 49. odnosno organa sanitarne inspekcije donetog na osnovu ovlašćenja iz ovog zakona. preko preduzeća i drugih pravnih lica koja su ovlašćena za vršenje ovih ispitivanja (član 59. 10) ukoliko privremeno ne ograniči ili uskrati korišćenje vode u slučajevima predviđenim u članu 48. ovog zakona. 12) redovno ne dostavlja podatke o nivou i kvalitetu podzemnih voda prve izdani koje prate putem svojih kontrolnih (pijezometarskih) bunara (član 51. odnosno korisnik zemljišta ne dopusti korišćenje nekog od prava iz čl. 25) vodoprivrednom inspektoru ne omogući vršenje nadzora ili mu ne pruži potrebne podatke (član 109. ovog zakona. 22) kao sopstvenik ili korisnik vodnog zemljišta. ovog zakona). 21) kao sopstvenik. ovog zakona). 15) ne postave uređaje za merenje. 17) ne obezbede ispitivanje kvaliteta voda koje ispuštaju u prijemnike i javnu kanalizaciju. 64. ovog zakona). ovog zakona). odnosno korisnik zemljišta ne dopusti korišćenje nekog od prava iz člana 71.

i 27. Za prekršaj iz člana 119. 4. Za privredni prestup iz člana 117. 1. Član 121. Član 119. tač. ovog zakona. 8. Odgovornom licu iz člana 117. i člana 118. ovog zakona). Za prekršaj će se kazniti građanin novčanom kaznom u iznosu od 5.000 do 10. ovog zakona može se preduzeću ili drugom pravnom licu pored propisane kazne izreći i zaštitna mera oduzimanja imovinske koristi. 2) izvodi radove na izgradnji ili rekonstrukciji objekata ili postrojenja ili vrši druge radove bez vodoprivredne saglasnosti ili protivno izdatoj vodoprivrednoj saglasnosti (član 16. ovog zakona). 8. stav 4. 21. Za krivično delo iz člana 115. i 8. 5) u plavnim zonama gradi objekte suprotno propisanim uslovima (član 36. stav 1. ovog zakona preduzeću ili drugom pravnom licu pored propisane kazne izreći će se i zaštitna mera obaveznog oduzimanja predmeta koji su upotrebljeni ili namenjeni za izvršenje privrednog prestupa ili namenjeni za izvršenje privrednog prestupa ili su nastali ili pribavljeni izvršenjem privrednog prestupa. 3) vrši neku radnju bez vodoprivredne dozvole. stav 1. ovog zakona.000 do 10. ovog zakona učiniocu će se pored propisane kazne oduzeti i predmet izvršenja krivičnog dela. 7. 25. Član 120. 5. stav 1. ovog zakona). tačka 2. stav 1. 13. u skladu sa programom iz čl. ovog zakona. 7. stav 1. odnosno nove vodoprivredne dozvole (član 18. 24. 23. tačka 2. Za prekršaj iz člana 119.000 dinara ako ne vrši sistematsko ispitivanje kvaliteta voda u vodotocima. ovog zakona). ovog zakona ili ako ne izvrši neku obavezu iz člana 58. ovog zakona može se građaninu pored kazne izreći zaštitna mera oduzimanja imovinske koristi stečene izvršenjem prekršaja. stav 1. ovog zakona može se za privredni prestup iz člana 117. 14. stav 2. ovog zakona). ovog zakona). 26.000 do 10. 10. 7. stav 6. 3. Član 122. stav 2. 11. 2. Za privredni prestup iz člana 117. 22.000 dinara za prekršaj kazniće se građanin ako: 1) u postupku pripreme tehničke dokumentacije za izgradnju novih i rekonstrukciju postojećih vodoprivrednih i drugih objekata i izvođenje drugih radova ne pribavi vodoprivredne uslove (član 15. tač. 6) ne prijavi da je došlo do zagađenja voda u vodotocima i jezerima (član 63.Odgovorno lice u Republičkom hidrometeorološkom zavodu kazniće se za prekršaj novčanom kaznom u iznosu od 5. 4) pravo stečeno na osnovu vodoprivredne dozvole prenosi bez saglasnosti organa koji je izdao dozvolu (član 19. ovog zakona pored propisane kazne izreći i zaštitna mera zabrana vršenja određenih dužnosti. Novčanom kaznom od 5. ovog zakona) ili protivno vodoprivrednoj dozvoli (član 19. 57. tač. tačka 3. i 13. tačka 1. građaninu pored kazne izreći će se i zaštitna . stav 1.000 dinara ako izvrši i neku od radnji iz člana 117. stav 1. stav 1. stav 1. 20.

stav 4. Ministar zdravlja i zaštitne životne sredine doneće propise iz člana 41. člana 57. ovog zakona.mera obaveznog oduzimanja predmeta koji su upotrebljeni ili namenjeni za izvršenje prekršaja ili su nastali ili pribavljeni izvršenjem prekršaja. 120. stav 3. vodoprivredne saglasnosti i vodoprivredne dozvole mogu se izdavati u skladu s postojećom dokumentacijom. stav 3. Do donošenja vodoprivredne osnove. Vodoprivredni inspektor privremeno će oduzeti predmet izvršenja iz čl. i 113. Ministar vodoprivrede i ministar zdravlja i zaštite životne sredine doneće propise iz člana 25. ovog zakona utvrdiće vlada u roku od dva meseca od dana stupanja na snagu ovog zakona. člana 25. O izvršenom privremenom oduzimanju predmeta vodoprivredni inspektor je dužan da odmah obavesti organ nadležan za pokretanje postupka zbog učinjenog krivičnog dela. Član 124. stav 3. stav 4. člana 24. stav 7. Vodoprivredna osnova Republike Srbije doneće se najkasnije u roku od dve godine od dana stupanja na snagu ovog zakona. Član 123. ovog zakona. privrednog prestupa ili prekršaja. stav 2. Granice vodnih područja iz člana 6.000 dinara kazniće se za prekršaj odgovorno lice u ministarstvu nadležnom za poslove vodoprivrede i organu sanitarne inspekcije ako u vršenju inspekcijskog nadzora ne preduzme mere u skladu sa čl. stav 2. ovog zakona u roku od šest meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona. ovog zakona u roku od šest meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona. i člana 56. i člana 40. ovog zakona doneće se najkasnije u roku od pet godina od dana stupanja na snagu ovog zakona. člana 59. Član 127. 121. stav 2. vodoprivredni uslovi. člana 45. ovog zakona u roku od šest meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona. Novčanom kaznom u iznosu od 5. Vodoprivredne osnove za vodna područja iz člana 10. 109. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE Član 125. ovog zakona u roku od šest meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona. stav 4 i člana 60. i 122. stav 8. XII. stav 4. O oduzimanju predmeta vodoprivredni inspektor je dužan da izda potvrdu sa tačnim naznačenjem oduzetog predmeta.000 do 10. stav 5. . Ministar vodoprivrede doneće propise iz člana 1. člana 23. Ministar poljoprivrede i ministar zdravlja i zaštite životne sredine doneće propis iz člana 41. Član 126.

Statut preduzeća iz stava 1. prava i obaveze fondova iz st.Skupština opštine doneće propis iz člana 56. i 3. ovog člana. Fondovi za melioraciju čija je obaveza osnivanja utvrđena Zakonom o vodama ("Službeni list SAPV". i 3. stav 1. 49/89. br. Član 130. godine. br. 2. prava i obaveze fondova iz st. Član 128. Član 129. godine. januara 1992. Sopstvenici odnosno korisnici postojećih vodoprivrednih objekata i postrojenja dužni su da način korišćenja ovih objekata usklade sa vodoprivrednom osnovom u roku određenom u vodoprivrednoj osnovi. godine. Društveni fond voda Vojvodine i Društveni fond za vode Kosova i Metohije čija je obaveza osnivanja utvrđena zakonom. broj 25/90 i 38/90) i društveni fondovi za melioraciju osnovani prema Zakonu o vodama ("Službeni glasnik SRS". 2. prestaju sa radom 31. uz saglasnost Vlade. ovog člana preuzima sredstva. posebnom odlukom će utvrditi organizaciju rada i način rukovođenja i finansijskog poslovanja u javnim vodoprivrednim preduzećima i organizovati pripremu statuta i drugih akata. ovog zakona u roku od šest meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona. ovog člana doneće se najkasnije u roku od 90 dana od dana početka rada javnog vodoprivrednog preduzeća. ovog člana. ovog zakona počeće s radom 1. Javna vodoprivredna preduzeća iz člana 81. Fond iz člana 72. Fondovi iz st. godine. 1. 2. i 3. 2. ovog člana. Član 132. 2. 21/90 24/90) prestaju sa radom 31. i 3. Vršioci dužnosti direktora imenovaće se u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona. ovog člana mogu preuzeti i materijalne obaveze koje će se izvršavati i posle roka utvrđenog u stavu 5. decembra 1991. i 3. Fondovi iz st. Vršioci dužnosti direktora do donošenja statuta. 59/89. ovog člana ne uskladi s vodoprivrednom osnovom u roku određenom tom osnovom. Ako se način korišćenja objekata i postrojenja iz stava 1. tač. decembra 1991. Fond iz stava 1. godine. Fondovi iz stava 1. decembra 1991. stav 3. ovog člana preuzima sredstva. Vlada će imenovati vršioce dužnosti direktora javnih vodoprivrednih preduzeća koji će privremeno do imenovanja direktora obavljati poslove utvrđene ovim zakonom. ministarstvo nadležno za poslove vodoprivrede zabraniće iskorišćavanje tih objekata i postrojenja dok se ne usklade s vodoprivrednom osnovom. . 14/90 i 32/90 i "Službeni glasnik RS". stav 1. ovog člana od dana stupanja na snagu ovog zakona mogu preuzimati materijalne obaveze koje se mogu izvršiti u celini do 31. ovog zakona počinju s radom 1. Društveni fond za vode Srbije. Član 131. januara 1992.

19. 13e. 31. 25. 21/90 i 24/90) osim čl. br. 13g. uređaje i druga sredstva kojim posluje preduzeće iz stava 1. i 2. i 2. Član 135. stav 1. br. postrojenja. 49/89. ovog zakona koja su izgrađena i koriste se u vodnom području za koja se osnivaju ova javna vodoprivredna preduzeća. uređaje i druga sredstva kojim posluju javna vodoprivredna preduzeća iz člana 132. elaborat na osnovu koga će biti izvršeno preuzimanje objekata. stav 1. korišćenja i održavanja tih objekata. 147. ovog člana mogu otuđiti ili opteretiti imovinu. 12. i 2. tačka 2. kao i zaposlene koji su radili na tim objektima. 33. uređaje i druga sredstva kojima posluje preduzeće iz stava 1. ovog zakona prestaju sa radom: 1) Javno vodoprivredno preduzeće "Dunav" ("Službeni glasnik SRS". Javno vodoprivredno preduzeće iz člana 81. Akti i radnje koje budu preduzela preduzeća suprotno stavu 5. tač. 32. 13a. Danom početka rada javna vodoprivredna preduzeća iz člana 81. drugih sredstava. stav 1. decembra 1991. tač. stav 1. godine. tač. 1. 13v. Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaju da važe: 1) Zakon o vodama ("Službeni glasnik SRS". 11. ovog zakona preuzima deo zaposlenih. Javno vodoprivredno preduzeće preduzimanjem objekata iz stava 2. 18. ovog zakona. 28. 13d. i član 149. postrojenja. Javno vodoprivredno preduzeće iz člana 81. 20. tačke 1. stav 2. objekte. 59/89. 32a. 1. Član 134. 1. ovog zakona preuzima deo zaposlenih. ovog zakona dužna su da u roku od šest meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona. 1. broj 14/90). ovog zakona preuzimaju objekte. ovog člana. uređaja. 1. 30. 140. kao i radnika zaposlenih u preduzećima koja su do stupanja na snagu ovog zakona obavljala delatnost iz člana 82.Danom početka rada javnih vodoprivrednih preduzeća iz člana 131. 17. 26. vršiti prodaju ili vršiti povećanje kapitala izdavanjem deonica ili zapošljavati nove radnike uz saglasnost Vlade Republike. 2. 14/90 i "Službeni glasnik RS". tačka 3. 34. ovog zakona. i 2. 21. 23. postrojenjima i uređajima. uređaje i druga sredstva kojim posluje preduzeće iz stava 1. br. 24. 120. stav 1. tačka 1. tačke 1. 22. objekte. tač. tač. 5. 2) Javno vodoprivredno preduzeće "Vode Vojvodine" ("Službeni list SAPV". Član 133. Posebna komisija koju će obrazovati ministar vodoprivrede u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona sačiniće. 2) Zakon o vodama ("Službeni list SAPV". ovog člana. stav 1. postrojenja. 25/90 i 38/90) i propisi doneti na osnovu tog zakona . postrojenja. ovog člana preuzima prava i neizvršene obaveze nastale u vezi izgradnje. ovog člana ništavi su. i 3. Javno vodoprivredno preduzeće iz člana 81. 13b. 27. Preduzeće i druga pravna lica koja su do dana stupanja na snagu ovog zakona upravljala objektima iz člana 81. 6. prava i obaveza. Od dana stupanja na snagu ovog zakona preduzeća iz stava 1. 13. ovog zakona preuzima deo zaposlenih. 29. i propisi doneti na osnovu tih članova koji prestaju da važe 31. u saradnji sa vršiocima dužnosti direktora javnih vodoprivrednih preduzeća iz člana 131. postrojenja. 13đ. broj 31/90). ovog člana. objekte. prenesu te objekte na javno vodoprivredno preduzeće koje upravlja objektima na vodnom području na kome se nalaze objekti tih preduzeća i drugih pravnih lica.

17a. koji je prema članu 147. 157. 16. 9) Odluka o određivanju granice vodnih područja ("Službeni glasnik SRS". Član 136. broj 67/81). 151. 9) Pravilnik o načinu na koji Republički hidrometeorološki zavod prati i dostavlja prognoze promena kvaliteta vode i upozorava na havarijska zagađenja vode ("Službeni glasnik SRS". 164. 4) Pravilnik o sadržini vodoprivredne osnove dela vodnog područja ("Službeni glasnik SRS". 182. 158. godine. broj 3/78). 162. broj 47/83). 12. 186a. broj 5/68). Zakona o vodama ("Službeni glasnik SRS". . 5) Pravilnik o opasnim materijama u vodama ("Službeni glasnik SRS". tačka 2. 17v. 16/90 i 21/90) i propisi doneti na osnovu tog zakona. 30/76 i 20/78 i "Službeni glasnik RS". stav 1. 16/78 i 20/85). 188a i propisi doneti na osnovu tih članova koji prestaju da važe 31. broj 53/83). 156. do 101. br. 49/89. broj 31/82). ovog zakona. broj 5/68). 107. 154. 11. Sastavni deo Zakona o zaštiti i iskorišćavanju izvorišta vodosnabdevanja.osim čl. broj 29/90). 59/89. i 122. osim čl. 21/90 i 24/90) ostao na snazi primenjivaće se do donošenja vodoprivredne osnove iz člana 126. i propisi doneti na osnovu tih članova koji prestaju da važe 31. br. 150. uređaja i njihovih delova ("Službeni glasnik SRS". 161. broj 33/78). stav 1. 8) Pravilnik o uslovima koje moraju da ispunjavaju preduzeća i druga pravna lica koja vrše određenu vrstu ispitivanja kvaliteta površinskih i podzemnih voda. 24. 14. 7) Pravilnik o načinu i broju ispitivanja kvaliteta otpadnih voda ("Službeni glasnik SRS". 54. 47/83 i 13/84). 166. godine. 14/90 i 42/90 i "Službeni glasnik RS". 165. 13. 160. ostaju na snazi: 1) Uredba o klasifikaciji voda ("Službeni glasnik SRS". decembra 1991. Do donošenja propisa na osnovu ovlašćenja iz ovog zakona. broj 17/78). br. 17b. br. 152. 159. 3) Pravilnik o sadržini tehničke dokumentacije koja se podnosi u postupku za dobijanje vodoprivrede saglasnosti i vodoprivredne dozvole ("Službeni glasnik SRS". 7) Pravilnik o sistematskom tehničkom osmatranju vodoprivrednih objekata ("Službeni glasnik SRS". 25. broj 47/83). 2) Uredba o kategorizaciji vodotoka ("Službeni glasnik RS". br. broj 49/90). 5) Pravilnik o količini vode koja se smatra kao neznatno mala količina pri upotrebljavanju i odvođenju odnosno ispuštanju vode ("Službeni glasnik SRS". 163. kao i ispitivanja kvaliteta otpadnih voda ("Službeni glasnik SRS". 8) Pravilnik o rokovima atestiranja vodoprivrednih objekata. 187. br. decembra 1991. 3) Zakon o vodama ("Službeni list SAPK". 155. 15. 17. 6) Pravilnik o načinu određivanja o održavanja zona i pojaseva sanitarne zaštite objekata za snabdevanje vodom za piće ("Službeni glasnik SRS". 6) Pravilnik o sadržini tehničke dokumentacije za odbranu od poplava i leda ("Službeni glasnik SRS". broj 28/84). 26. 153. 4) Pravilnik o obrascu i načinu vođenja vodne knjige ("Službeni glasnik SRS".

Sredstva od naknade za navodnjavanje. Član 139. dodaje se novi stav 2.Član 137. posle stava 1. Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije". ovog člana koji u roku od šest meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona. menjaju se i glase: "Sredstva iz stava 3. godine. ovog člana. i 4. odnosno javno vodoprivredno preduzeće određeni ovim zakonom. 3. stav 1. januara 1992. Odredbe člana 108. naknade za korišćenje voda i naknade za zaštitu voda su prihod Fonda. ne budu rešeni. Član 138. 53/93. naknade za odvodnjavanje. Dosadašnji st. 4. osim dela naknade za korišćenje mineralnih voda u visini od 10% koji je prihod opštine na čijoj teritoriji se vrši eksploatacija ovih voda. naknade za izvađeni materijal iz vodotoka i naknade za korišćenje vodoprivrednih objekata i za vršenje drugih usluga su prihod javnog vodoprivrednog preduzeća. broj 46/91) u članu 99. br. koji postaju st. Zahtevi za izdavanje vodoprivrednih saglasnosti i vodoprivrednih dozvola podneti do stupanja na snagu ovog zakona rešavaće se u skladu sa propisima koji su bili na snazi u vreme podnošenja zahteva. Član 1. njihovo rešavanje preduzeće organ." Dosadašnji stav 2. i 5. koji glasi: "Naknada za korišćenje voda plaća se za korišćenje površinskih. ovog zakona primenjivaće se od 1. Zahtevi iz stava 1. osim dela naknade za izvađeni materijal iz vodotoka u visini od 40% koji je . IZMENE Zakon o izmenama i dopunama Zakona o vodama Zakon je objavljen u "Službenom glasniku RS". U Zakonu o vodama ("Službeni glasnik RS". podzemnih i mineralnih voda. postaje stav 3.

zamenjuju se rečima: "najmanje 4. U stavu 2. obnove postupka i postupka prinudne naplate naknada i drugih pitanja koja nisu uređena ovim zakonom. stav 1." Član 5.000 dinara do najvišeg utvrđenog iznosa Zakonom o privrednim prestupima". kada su u pitanju preduzeća koja imaju status korporacija primenjuju se propisi o porezu na dobit korporacija a za ostale obveznike plaćanja naknada propisi o plaćanju poreza na dohodak građana. ovog člana. Član 3. postaje stav 4. Javno vodoprivredno preduzeće osniva preduzeća za obavljanje pojedinih delatnosti iz predmeta svog poslovanja. Član 4. posle reči: "površinskih" stavlja se zapeta i briše reč: "i" a posle reči: "podzemnih" dodaju se reči: "i mineralnih". U članu 103." Dosadašnji stav 3. .000. U članu 133.000 dinara".prihod opštine na čijoj teritoriji se vrši vađenje ovog materijala. U članu 105. koji glasi: "Deo naknade za izvađeni materijal iz vodotoka u visini od 40%. kamata. korisnici uplaćuju na račun budžeta opštine a deo ove naknade u visini od 60% na račun javnog vodoprivrednog preduzeća. postaje stav 4.000. Posle stava 2. reči: "15. ako te delatnosti predstavljaju tehničko-tehnološku i ekonomsku celinu ili za obavljanje delatnosti kojima se doprinosi efikasnijem i racionalnijem funkcionisanju sistema na vodnom području. stav 1. postaje stav 5. Član 107.000 do 450. pojedine poslove javno vodoprivredno preduzeće može poveriti na osnovu ugovora kojim će se urediti uslovi za njihovo obavljanje i druga prava i obaveze u vezi sa obavljanjem tih poslova. dodaje se novi stav 3. dodaje se novi stav 3.000" zamenjuju se rečima: "najmanje 200. U članu 117.000 do 25." Dosadašnji stav 3.000 dinara do najvišeg utvrđenog iznosa Zakonom o privrednim prestupima. Član 7.000. dodaju se dva nova stava koji glase: "Preduzećima i drugim pravnim licima iz stava 2. menja se i glasi: "U pogledu rokova plaćanja akontacije naknada. posle stava 2. koji glasi: "Deo naknade za korišćenje mineralnih voda u visini od 10%. posle stava 2. zastarelosti. reči: "300." Član 2." Dosadašnji stav 3. Član 6.". korisnici uplaćuju na račun budžeta opštine a deo ove naknade u visini od 90% na račun Fonda za vode.

000". Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".000".000. U članu 124. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o valorizovanju novčanih kazni za prekršaje iz republičkih zakona .000 do 10.000". Član 45. Član 2.000".000.000" zamenjuju se rečima: "u najmanjem iznosu od 70. stav 1. godine. Član 45. reči: "od 5. u članu 118.Član 134. Sredstva od naknade za odvodnjavanje su prihod javnog vodoprivrednog preduzeća. Član 8. broj 46/91). Član 9.000. U stavu 3.000" zamenjuju se rečima: "u najmanjem iznosu od 70.000". U stavu 2.000" zamenjuju se rečima: "u najmanjem iznosu od 70.000.000" zamenjuju se rečima: "u najmanjem iznosu od 700. 53/93.000. reči: "od 5.000 do 10. reči: "od 5. U članu 119. U stavu 2.000 do 10. reči: "od 80. stav 1. Zakona o valorizovanju novčanih kazni za prekršaje iz republičkih zakona Zakon je objavljen u "Službenom glasniku RS". januara 1994. U Zakonu o vodama ("Službeni glasnik RS".000 do 10.000 do 100.000" zamenjuju se rečima: "u najmanjem iznosu od 70.000. reči: "od 5. počev od 1.000 do 10. briše se. reči: "od 5.000" zamenjuju se rečima: "u najmanjem iznosu od 70.000". br.

stav 1.000 novih dinara".000. u članu 117. br.000.000 novih dinara".000 novih dinara".000.000. U članu 124. U stavu 2. do 99. Član 2. reči: "u najmanjem iznosu od 70. 48/94. Član 34.000 novih dinara". reči: "u najmanjem iznosu od 700.000 do 10. 67/93.000. br.000 dinara" zamenjuju se rečima: "od 100 do 1.000 novih dinara". stav 1. U stavu 3. reči: "od najmanje 200.000 do 150.000 dinara" zamenjuju se rečima: "od 1. iznosi novčanih kazni za prekršaje uvećavaju se hiljadu puta. Zakona o izmenama zakona kojima su određene novčane kazne za privredne prestupe i prekršaje Zakon je objavljen u "Službenom glasniku RS".000 novih dinara".000 dinara" zamenjuju se rečima: "od 100 do 1.000 do 10.000.000.000 dinara" zamenjuju se rečima: "od 100 do 1. U stavu 2. 46/91. U članu 118.000. stav 1.000. U Zakonu o vodama ("Službeni glasnik RS".000 dinara do najviše utvrđenog iznosa Zakonom o privrednim prestupima" zamenjuju se rečima: "od 50.000 dinara do najviše utvrđenog iznosa Zakonom o privrednim prestupima" zamenjuju se rečima: "od 1.000. reči: "u najmanjem iznosu od 70.000 dinara" zamenjuju se rečima: "od 100 do 1.000 dinara" zamenjuju se rečima: "od 100 do 1. reči: "u najmanjem iznosu od 70. .000.000.000. 53/93 i 67/93).000.000. Član 34. reči: "u najmanjem iznosu od 70.000 novih dinara". 3. reči: "u najmanjem iznosu od 70.Zakon je objavljen u "Službenom glasniku RS". reči: "od najmanje 4. U stavu 2. U odredbama čl.000 novih dinara". br. U članu 119.

stav 1. br. a reč: "upravljaju" zamenjuje se rečju: "upravlja". 54/96.o. 53/93 i 48/94). koji postaje stav 5." dodaju se reči: "vršenje investitorskih poslova kod izgradnje." U dosadašnjem stavu 2. do 80. reči: "raspolažu javna vodoprivredna preduzeća" zamenjuju se rečima: "raspolaže javno vodoprivredno preduzeće". koji postaje stav 4. U stavu 3. Član 2.". Član 3. naziv poglavlja " VI . Član 1. brišu se. stav 1. br. a posle reči: "organizovanje i sprovođenje mera za zaštitu voda od zagađivanja. do 3. posle reči: "preduzeće" dodaje se reč: "može".Zakon o izmenama i dopunama Zakona o vodama Zakon je objavljen u "Službenom glasniku RS". 1. odnosno rekonstrukcije vodoprivrednih objekata. U članu 81. izradu tehničke dokumentacije u oblasti vodoprivrede. Skraćeni naziv preduzeća je: JVP "Srbijavode" sa p. U dosadašnjem stavu 3. posle člana 71. 46/91. U Zakonu o vodama ("Službeni glasnik RS". koji glase: "Osniva se Javno vodoprivredno preduzeće "Srbijavode" sa potpunom odgovornošću (u daljem tekstu: javno vodoprivredno preduzeće) za obavljanje vodoprivredne delatnosti. U članu 82. Član 4. a reč: "poverava" zamenjuje se rečju: "poveriti". FOND ZA VODE" i čl. tačka 1) menja se i glasi: "1) sredstava budžeta Republike Srbije koja se obezbeđuju za realizaciju poslova od opšteg interesa.". 72. reči: "Javna vodoprivredna preduzeća" zamenjuju se rečima: "Javno vodoprivredno preduzeće". zamenjuje se st. Sedište preduzeća je u Beogradu. . reči: "Delatnost javnih vodoprivrednih preduzeća (u daljem tekstu: javno vodoprivredno preduzeće) su" zamenjuju se rečima: "Delatnost javnog vodoprivrednog preduzeća je". Član 5. U članu 86.

stav 4. Sredstva iz stava 2. ovog zakona obezbeđuju se iz naknade za korišćenje voda. izrada studija. menja se i glasi: "Sredstva za finansiranje vodoprivredne delatnosti iz člana 82." Član 7. programa. naknade za izvađeni materijal iz vodotoka i naknade za korišćenje vodoprivrednih objekata i za vršenje drugih usluga. istražni radovi. vrsta i obim radova koji će se finansirati u . 2) izgradnja. ovog člana utvrđuje Vlada. tehničkih propisa i normativa i dr. reči: "sa programima usvojenim u Fondu" brišu se.U članu 95. planova. kao i za izgradnju objekata za vodosnabdevanje naselja koja se ne mogu uključiti u regionalne sisteme za snabdevanje vodom. rekonstrukcija i održavanje objekata za zaštitu od štetnog dejstva voda. ovog člana određuju se objekti. 5) studijsko-istražni radovi (vodoprivredni informacioni sistem. Sredstva ostvarena od naknade za odvodnjavanje. ovog člana donosi Vlada. 6) realizacija obaveza i učešće u međunarodnoj saradnji. Program iz stava 2. ovog člana koriste se prema godišnjem programu radova. naknade za navodnjavanje i naknade za korišćenje vodoprivrednih objekata i za vršenje drugih usluga su prihod javnog vodoprivrednog preduzeća. Naknada za korišćenje voda plaća se za korišćenje površinskih. hidromelioracionih objekata i objekata regionalnih sistema za snabdevanje vodom do vodozahvata pojedinih korisnika. 4) zaštita zemljišta od erozije. Član 99. katastara. rekonstrukciju i proširenje uređaja i postrojenja za prečišćavanje voda i dr). vodoprivrednog bilansa. Programom iz stava 2. vodoprivrednih osnova. naknade za zaštitu voda i naknade za izvađeni materijal iz vodotoka evidentiraju se na posebnom računu ministarstva nadležnog za poslove vodoprivrede. kao i iz sredstava budžeta Republike Srbije za finansiranje poslova od opšteg interesa. naknade za zaštitu voda. ovog zakona i druga sredstva obezbeđena u budžetu Republike Srbije za namene iz stava 1. ovog člana koriste se kao učešće u finansiranju poslova od opšteg interesa. 3) preduzimanje mera za zaštitu voda od zagađivanja (ispitivanje kvaliteta voda. podzemnih i mineralnih voda. izgradnju.). odnosno do priključka na komunalni sistem vodosnabdevanja. Sredstva ostvarena od naknade za korišćenje voda. dodaje se novi član koji glasi: "Član 99a Poslovi od opšteg interesa su: 1) izgradnja. a reč: "Fond" zamenjuje se rečima: "ministarstvo nadležno za poslove vodoprivrede". rekonstrukcija i održavanje višenamenskih akumulacija. Visini naknade iz stava 4. naknade za navodnjavanje. Član 6. Posle člana 99. naknade za odvodnjavanje. Sredstva ostvarena od naknada iz člana 99.

Neutrošena sredstva u prethodnoj godini prenose se za iste namene u narednu godinu. Javno vodoprivredno preduzeće "Sava" i Javno vodoprivredno preduzeće "Morava" prestaju sa radom 31. posebnom odlukom će utvrditi organizaciju rada i način rukovođenja i finansijskog poslovanja u javnom vodoprivrednom preduzeću i organizovati pripremu statuta i drugih akata. ovog člana. Bliže uslove i kriterijume za dodelu i korišćenje sredstava i način dodele sredstava iz stava 2. visina učešća i druga pitanja vezana za izgradnju. Član 10. godine. Javno vodoprivredno preduzeće iz člana 2. Statut preduzeća iz stava 1. Vlada će imenovati vršioca dužnosti direktora javnog vodoprivrednog preduzeća koji će privremeno. godine. Član 12. ovog člana doneće se najkasnije u roku od 90 dana od dana početka rada javnog vodoprivrednog preduzeća. godine. Dosadašnji stav 4. ovog zakona počeće sa radom 1. ovog zakona preuzeće sredstva. prava i obaveze i zaposlene preduzeća iz stava 1. ovog člana. briše se. . prava. obavljati poslove utvrđene ovim zakonom.periodu za koji se program donosi. Ministarstvo nadležno za poslove vodoprivrede preuzeće sredstva. dinamika izvođenja radova i ulaganja. do donošenja statuta. postaje stav 3. Član 11. Dodelu sredstava za izgradnju i izvođenje drugih radova vrši ministarstvo nadležno za poslove vodoprivrede. decembra 1996. Fond za vode prestaje sa radom 31. U članu 103. utvrđuje ministarstvo nadležno za poslove vodoprivrede. Dosadašnji stav 4. rekonstrukciju i održavanje vodoprivrednih objekata. decembra 1996. Član 9. januara 1997. predračun radova. stav 3. stav 3. Vršilac dužnosti direktora imenovaće se u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona." Član 8. U članu 105. briše se. Vršilac dužnosti direktora. Danom početka rada javno vodoprivredno preduzeće iz člana 2. Javno vodoprivredno preduzeće "Dunav". Član 13. ugovorom na osnovu sprovedenog konkursa. do imenovanja direktora. postaje stav 3. obaveze i zaposlene Fonda za vode danom prestanka rada Fonda za vode.

Zakona o izmenama zakona kojima su određene novčane kazne za privredne prestupe i prekršaje Zakon je objavljen u "Službenom glasniku RS". 46/91. preduzeća iz stava 1.2005. postrojenja. uređaja. 67/93. u roku od šest meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona. Javno vodoprivredno preduzeće preuzimanjem objekata iz stava 1. preuzima prava i neizvršene obaveze nastale usled izgradnje. godine. do 31. ovog člana. kao i zaposlenih u preduzećima. U Zakonu o vodama ("Službeni glasnik RS".Od dana stupanja na snagu ovog zakona. Javno vodoprivredno preduzeće preuzeće objekte. Član 45. ovog člana dužna su da u roku od šest meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona prenesu te objekte na javno vodoprivredno preduzeće. Član 14. koju će obrazovati ministar nadležan za poslove vodoprivrede. sačiniće. Preduzeća. 48/94 i 54/96). odnosno druga pravna lica koja upravljaju objektima iz stava 1. korišćenja i održavanja tih objekata. stav 1. prava i obaveza. Javno vodoprivredno preduzeće "Sava" i Javno vodoprivredno preduzeće "Morava" suprotno stavu 3. . ovog člana ne mogu otuđiti ili opteretiti imovinu. Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije". u saradnji sa vršiocem dužnosti direktora javnog vodoprivrednog preduzeća. Član 15. 101/2005 od 21. 53/93. postrojenjima i uređajima koja nisu preuzela javna vodoprivredna preduzeća iz člana 13. ništavi su.11. ovog člana. Član 45. odnosno drugih pravnim licima iz stava 1 ovog člana. postrojenja. u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona. Posebna komisija. ovog zakona. godine. vršiti prodaju ili zapošljavati nove radnike. u članu 117. br. uređaje i druga sredstva u državnoj svojini. kao i zaposlene koji su radili na tim objektima. Akti i radnje koje budu preduzeli Javno vodoprivredno preduzeće "Dunav". br. elaborat koji služi kao osnova za preuzimanje objekata. decembra 1996. drugih sredstava.

000 do 50.dr. zakon. 99.000 do 10. Zakona prestaju da važe 1.000 do 150. 53/93 .000 dinara". do 107. osim odredaba čl.000 novih dinara" zamenjuju se rečima: "od 10.5. br.000 dinara".000 do 3. zakon. reči: "od 1.000 do 50. zakon). 81.000 dinara". reči: "od 1.2010.dr.000 do 50.000 novih dinara" zamenjuju se rečima: "od 90. Član 227. do 96.000.000 do 10. reči: "od 100 do 1. Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje da važi Zakon o vodama ("Službeni glasnik RS".000 novih dinara" zamenjuju se rečima: "od 100. 30/2010 od 7. Član 227. reči: "od 50. 54/96 i 101/05 . 48/94 . .000 novih dinara" zamenjuju se rečima: "od 10. reči: "od 100 do 1.000 novih dinara" zamenjuju se rečima: "od 10.000 do 200. 67/93 .000 dinara".000 dinara". br. reči: "od 100 do 1. Odredbe čl.000 dinara".000 do 50. Zakona o vodama Zakon je objavljen u "Službenom glasniku RS". U članu 124. stav 1. U stavu 3. reči: "od 100 do 1.000 novih dinara" zamenjuju se rečima: "od 10.000 novih dinara" zamenjuju se rečima: "od 10.dr.stav 1. U članu 119.000 dinara". godine. U stavu 2.000 do 50.dr. stav 1.000 do 1. reči: "od 100 do 1. godine. U članu 118. zakon. januara 2011. U stavu 2. U stavu 2.000. 46/91.000 novih dinara" zamenjuju se rečima: "od 200.000 dinara".

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->