Zakon o vodama

Zakon je objavljen u "Službenom glasniku RS", br. 46/91, 53/93 i 54/96. Vidi: čl. 45. Zakona - 53/93-2467. Vidi: čl. 2. Zakona - 67/93-3111. Vidi: čl. 34. Zakona - 48/94-1497. Vidi: čl. 45. Zakona - 101/2005-28. Prestao da važi osim odredaba čl. 81. do 96. - vidi: čl. 227. Zakona - 30/2010-80.

I. OPŠTE ODREDBE
Član 1.
Ovim zakonom uređuje se zaštita voda, zaštita od štetnog dejstva voda, korišćenje i upravljanje vodama, kao dobrima od opšteg interesa, uslovi i način obavljanja vodoprivredne delatnosti, organizovanje i finansiranje vodoprivredne delatnosti i nadzor nad sprovođenjem odredaba ovog zakona. Odredbe ovog zakona odnose se na sve površinske i podzemne vode, uključujući vodu za piće, termalnu i mineralnu vodu. Odredbe ovog zakona odnose se i na granične i državnom granicom presečene vodotoke i međurepubličke vode u granicama Republike Srbije, ako posebnim zakonom nije drugačije propisano.

Član 2.
Vode se mogu koristiti na način kojim se ne ugrožavaju prirodna svojstva vode, ne dovodi u opasnost život i zdravlje ljudi, ne ugrožava biljni i životinjski svet, prirodne vrednosti i nepokretna kulturna dobra. Vodu prirodnih vodotoka, prirodnih jezera, prirodnih izvora, javnih bunara i javnih česmi mogu koristiti svi, pod jednakim uslovima za zadovoljavanje životnih potreba

Član 3.
Vodoprivrednom delatnošću, u smislu ovog zakona, smatra se uređenje voda i vodotoka, zaštita od štetnog dejstva voda, zaštita voda od zagađivanja i obezbeđivanje vode za korišćenje.

Član 4.
Vodoprivrednim objektima u smislu ovog zakona smatraju se: 1) objekti za zaštitu od štetnog dejstva voda sa vodoprivrednim uređajima i opremom: nasipi, regulacione građevine, retencije, brane, akumulacije, odvojeni kanali, drenažni bunari, ustave, crpne stanice i objekti za zaštitu od erozija i bujica;

2) objekti za korišćenje voda: akumulacije, vodozahvati, crpne stanice, rezervoari za vodosnabdevanje, magistralni cevovodi ili kanali sa objektima, postrojenja za pripremu pitke vode i brodske prevodnice; 3) objekti za zaštitu voda: glavni kolektor za dovođenje otpadnih voda do uređaja za prečišćavanje otpadnih voda, uređaji za prečišćavanje otpadnih voda i objekti za odvođenje prečišćenih voda; 4) hidromelioracioni objekti sa vodoprivrednim uređajima i opremom: objekti za navodnjavanje i objekti za odvodnjavanje.

Član 5.
Pojedini izrazi, upotrebljeni u ovom zakonu, imaju sledeće značenje: 1) vodno područje je područje koje obuhvata jedan ili više slivova ili njihovih delova koji čine prirodnu hidrografsku celini; 2) melioraciono područje je deo vodnog područja koje obuhvata jedan ili više slivova unutrašnjih voda za koje se jedinstveno uređuje odvodnjavanje suvišnih voda ili dovođenje voda za navodnjavanje; 3) vodna zadruga je oblik organizovanja korisnika voda na određenom području radi korišćenja voda u privredne svrhe; 4) vodni režim je kvalitativno i kvantitativno stanje voda na određenom području i u određenom vremenu; 5) vodoprivredni bilans je kvantitativni i kvalitativni odnos raspoloživih i potrebnih količina površinskih i podzemnih voda u određenom periodu i na određenom području; 6) izvorište je prostor na kome se zahvata voda radi javnog snabdevanja stanovništva (izvor, bunar, deo reke ili jezera, akumulacija ili njen deo); 7) javno snabdevanje stanovništva vodom za piće je snabdevanje vodom više od pet domaćinstava, odnosno više od 20 stanovnika, snabdevanje objekata preduzeća vodom, kao i građana koji samostalno obavljaju delatnosti proizvodnje i prometa životnih namirnica i snabdevanje vodom javnih objekata (škole, domovi kulture, autobuske i železničke stanice i dr.); 8) garantovani minimum je proticaj koji se nizvodno od vodozahvata mora obezbediti u vodotoku; 9) korito za malu vodu je udubljenje kroz koje teku vode vodotoka pri niskim i srednjim vodama, odnosno koje je redovno pokriveno vodama jezera; 10) korito za veliku vodu je prostor preko kojeg teče velika voda vodotoka ili su pokrivena vodama jezera pri visokim vodostajima do verovatnoće pojave jednom u 50 godina; 11) obala je pojas zemljišta koji se proteže neposredno uz korito za veliku vodu vodotoka ili jezera, odnosno akumulacije, a obala u području zaštićenom od poplava je pojas zemljišta širine 50 metara računajući od unutrašnje nožice nasipa prema branjenom području; 12) inundaciono područje je pojas zemljišta između korita za malu vodu i spoljne nožice nasipa, odnosno pojas zemljišta između korita za malu vodu i poplavne linije na području na kojem nisu izgrađeni objekti za zaštitu od štetnog dejstva voda; 13) vodno zemljište je korito i obale vodotoka, jezera i akumulacije; 14) zemljište ugroženo od erozije je zemljište na kome usled dejstva vode nastaju pojave opiranja, brazdanja, podrivanja i klizanja, kao i zemljište podložno ovim uticajima; 15) regionalni sistem za snabdevanje vodom je sistem koji snabdeva vodom dve ili više opština;

16) javni vodovod je sistem za snabdevanje vodom za piće koji ima uređeno i zaštićeno izvorište, kaptažu, rezervoar i vodovodnu mrežu; 17) seoski vodovod je sistem za snabdevanje vodom za piće seoskog naselja koji ima uređeno i zaštićeno izvorište, kaptažu, uređaj za pripremu vode, rezervoar i razvodnu mrežu a kojim ne upravlja javno komunalno preduzeće, odnosno drugo preduzeće; 18) prijemnikom se smatra prirodni i veštački vodotok, jezero i podzemne vode.

II. VODNA PODRUČJA
Član 6.
Radi obezbeđivanja zaštite voda, zaštite od štetnog dejstva voda, uređenja, korišćenja i upravljanja vodama na teritoriji Republike Srbije, obrazuju se vodna područja i to: 1) Vodno područje Dunava koje obuhvata delove slivova Dunava, Tise i Timoka i slivove Mlave i Peka; 2) Vodno područje Save koje obuhvata delove slivova Save i Drine i sliv Kolubare; 3) Vodno područje Morave koje obuhvata sliv Velike Morave i delove slivova Južne Morave, Zapadne Morave, Pčinje, Dragovištice, Lepenca, Belog Drima, Ibra, Čajlanske i Crnog Kamena. Granice vodnih područja iz stava 1. ovog člana utvrđuje Vlada Republike Srbije (u daljem tekstu: Vlada). Teritorija Republike Srbije predstavlja jedinstven vodoprivredni prostor.

Član 7.
Melioraciono područje kao deo vodnog područja obuhvata poljoprivredno, šumsko i građevinsko zemljište, zemljište pod saobraćajnicama i drugo zemljište za koje se sistemima za odvodnjavanje neposredno ili posredno omogućava brže i pogodnije oticanje suvišne vode, sa kojeg dotiče voda na zemljište koje se sistemima za odvodnjavanje štiti od suvišne vode i za koje se dovodi voda za navodnjavanje. Melioraciono područje i njegove granice određuje ministarstvo nadležno za poslove vodoprivrede.

III. VODNI REŽIM
Član 8.
Vodni režim održava se i unapređuje uređivanjem i održavanjem vodotoka, izgradnjom i održavanjem vodoprivrednih objekata i primenom mera za zaštitu od štetnog dejstva voda, korišćenje voda za zaštitu voda od zagađivanja, a u skladu sa vodoprivrednom osnovom, odnosno vodoprivrednim uslovima, vodoprivrednim saglasnostima i vodoprivrednim dozvolama.

1. Vodoprivredna osnova Član 9.

Vodoprivredna osnova je dugoročni plan za održavanje i razvoj vodnog režima na teritoriji Republike Srbije, na jednom ili više vodnih područja ili delu vodnog područja. Vodoprivredna osnova sadrži naročito: postojeće stanje vodnog režima i vodoprivrednih objekata na određenom području, uslove za održavanje i razvoj vodnog režima kojima se obezbeđuju najpovoljnija i najcelishodnija tehnička, ekonomska i ekološka rešenja za jedinstveno upravljanje vodama, zaštitu od štetnog dejstva voda, zaštitu voda i korišćenje voda. Po isteku vremena od 10 godina od dana donošenja vodoprivredne osnove preispitaće se rešenja utvrđena vodoprivrednom osnovom. Vodoprivredna osnova vodnog područja i dela vodnog područja mora biti u skladu sa vodoprivrednom osnovom Republike Srbije. Vodoprivredne osnove iz stava 1. ovog člana, prostorni i urbanistički planovi moraju biti međusobno usklađeni.

Član 10.
Vodoprivrednu osnovu Republike Srbije i vodoprivrednu osnovu vodnih područja iz člana 6. ovog zakona donosi Vlada. Vodoprivrednu osnovu dela vodnog područja donosi ministarstvo nadležno za poslove vodoprivrede. Vodoprivrednu osnovu Republike Srbije priprema ministarstvo nadležno za poslove vodoprivrede. Vodoprivrednu osnovu vodnog područja i dela vodnog područja priprema javno vodoprivredno preduzeće.

2. Vodoprivredni bilans i plan za upravljanje vodnim režimom Član 11.
Vodoprivredni bilans služi za praćenje raspoloživih količina voda po kvalitetu i kvantitetu za srednjoročno i dugoročno planiranje. Vodoprivredni bilans se izrađuje za teritoriju Republike Srbije, po vodnim područjima i njihovim delovima na propisan način. Ministar nadležan za poslove vodoprivrede (u daljem tekstu: ministar vodoprivrede) donosi bliži propis o sadržini i načinu izrade vodoprivrednog bilansa.

Član 12.
Radi zaštite voda, zaštite od štetnog dejstva voda i usklađene upotrebe voda, donosi se plan za upravljanje vodnim režimom. Plan za upravljanje vodnim režimom se izrađuje za teritoriju Republike Srbije i vodno područje. Planom iz stava 1 ovog člana utvrđuju se mere za upravljanje vodnim režimom.

Član 13.
Vodoprivredni bilans za teritoriju Republike Srbije i vodno područje i plan za upravljanje vodnim režimom za teritoriju Republike Srbije, donosi Vlada.

6) postrojenja za prečišćavanje i objekti za odvođenje i ispuštanje otpadnih voda. Izuzetno od odredbe stava 1. investitor je dužan da pribavi vodoprivredne uslove. Vodoprivredni bilans za vodno područje i njegove delove i plan za upravljanje vodnim režimom za vodno područje priprema javno vodoprivredno preduzeće. 3) hidroelektrane. a po potrebi i prethodne studije i idejna rešenja kojima se bliže sagledava uticaj objekta na vodni režim. 7) magistralne i regionalne puteve. odnosno prostornim planom i ako se priključuju na javni vodovod i kanalizaciju i bunare za snabdevanje vodom za piće jednog domaćinstva. Ministarstvo nadležno za poslove vodoprivrede odrediće poslovne i druge objekte iz stava 2. Preduzeća i druga pravna lica koja zahvataju ili ispuštaju vodu dužna su da dostave javnom vodoprivrednom preduzeću podatke o potrošnji i količinama zahvaćenih i ispuštenih voda radi izrade vodoprivrednog bilansa. + Sudska praksa Član 15. U postupku pripreme tehničke dokumentacije za izgradnju novih i rekonstrukciju postojećih objekata i za izvođenje drugih radova koji mogu uticati na promene u vodnom režimu. Vodoprivredni uslovi Član 14. odnosno rekonstrukciju objekata i izvođenje drugih radova i to: 1) brane i akumulacije. nameni i veličini objekta. aerodrome. 5) industrijske objekte čije se otpadne vode ispuštaju u površinske i podzemne vode ili javnu kanalizaciju. priprema ministarstvo nadležno za poslove vodoprivrede. Uz zahtev za izdavanje vodoprivrednih uslova: investitor podnosi i osnovne podatke o lokaciji. termoelektrane i rudnike. Vodoprivredni uslovi su potrebni za izgradnju. luke i . manjih poslovnih objekata i drugih objekata koji se grade u skladu sa odgovarajućim urbanističkim. Vodoprivredni bilans i plan za upravljanje vodnim režimom za teritoriju Republike Srbije.Vodoprivredni bilans za deo vodnog područja i plan za upravljanje vodnim režimom za vodno područje donosi ministarstvo nadležno za poslove vodoprivrede. 4) zahvat i dovođenje voda za industrijske objekte iz površinskih i podzemnih voda. prevodnice. + Sudska praksa 3. Vodoprivrednim uslovima se može propisati obaveza da se ispuštanje vode vrši uzvodno od mesta zahvatanja vode istog korisnika. nije potrebno pribavljanje vodoprivrednih uslova. ovog člana za koje nije potrebno pribavljanje vodoprivrednih uslova. železnice i mostove na njima. ovog člana za građenje stambenih. 2) sisteme za snabdevanje vodom.

25. 26) vodenice i objekte na splavovima. Vodoprivredne uslove iz stava 1. povremeno ili trajno da prouzrokuju promene u vodnom režimu ili na koje može da utiče vodni režim. 20. 11) vađenje peska. šljunka. kamena i drugog materijala iz korita vodotoka. + Sudska praksa 4. 24) podzemna i nadzemna skladišta za naftu i njene derivate i druge opasne materije. tač. iz površinskih i podzemnih voda. 23) skladištenje na obalama materija koje mogu zagaditi vodu. sprudova. izuzev industrijskih. napuštenih korita i s obala prirodnih vodotoka. izuzev industrijskih. 16. 21. 12) ispiranje akumulacionih jezera ili čišćenje nataloženog nanosa iz akumulacionog jezera. 18. gasovode i produktovode. osim za atmosferske vode koje nisu zagađene i vode iz domaćinstva. 11. prirodnih i veštačkih akumulacija i na područjima ugroženim od erozije. i 4. a za objekte i radove iz stava 2. 20) sađenje drveća i žbunastog bilja i njihovu seču u koritu za veliku vodu i na obali. ovog člana izdaje opštinski organ uprave nadležan za poslove vodoprivrede. i 26. 1. Vodoprivredna saglasnost . 22) navodnjavanje poljoprivrednog zemljišta otpadnim vodama. 9) uređenje vodotoka i izgradnju zaštitnih vodoprivrednih objekata. tač. Pre izdavanja vodoprivrednih uslova za objekte i radove iz st. 17) ribnjake. 25) objekte. 16) veštačko obogaćivanje podzemnih izdana.pristaništa. 10) magistralne naftovode. 2. i 27. 23. čije se otpadne vode ispuštaju u površinske i podzemne vode. 19. 15. 12. i 24. do 10. 19) izgradnju ili zatrpavanje bušenih i reni bunara i drugih bušotina za potrebe rudarskih i geoloških područja. ovog člana i mišljenje javnog vodoprivrednog preduzeća. čije se otpadne vode ispuštaju u javnu kanalizaciju. 14. tač. ovog člana investitor je dužan da pribavi mišljenje Republičkog hidrometeorološkog zavoda. 27) ostale objekte koji mogu privremeno. Vodoprivredne uslove iz stava 1. 17. 18) seoske vodovode. 22. 21) promenu katastarske kulture zemljišta na erozivnom području. ovog člana izdaje ministarstvo nadležno za poslove vodoprivrede. 15) objekte. 8) industrijske i komunalne deponije. ovog člana izdaje javno vodoprivredno preduzeće. Vodoprivredne uslove iz stava 1. 13. 14) zahvat i dovođenje vode za objekte. izuzev industrijskih. 13) sisteme za odvodnjavanje i navodnjavanje.

odnosno javno vodoprivredno preduzeće za objekte i radove za koje su izdali vodoprivredne uslove. Vodoprivredna dozvola je potrebna za: 1) korišćenje i upotrebu voda iz prirodnih i veštačkih vodotoka. urađena u skladu sa vodoprivrednim uslovima. + 3) povećanje količine zahvaćenih i ispuštenih voda. 6. 5. + Sudska praksa Član 17. Za objekte i radove iz člana 15. tač. 23. (akumulacija za vodosnabdevanje) 2.Član 16. može se izdati po prethodno pribavljenoj vodoprivrednoj saglasnosti. i 16. Vodoprivrednu dozvolu izdaje organ. 7. + Sudska praksa 5. 2) ispuštanje voda i drugih materija u prirodne i veštačke vodotoke. Vodoprivrednom dozvolom se utvrđuje način i uslovi za upotrebu i korišćenje voda i ispuštanje voda. jezera. i 19. stav 1. za objekte i radove koji se odnose na podzemne vode iz stava 1. i 24. 22. Odobrenje za izgradnju novih i rekonstrukciju postojećih objekata i postrojenja i izvođenje drugih radova. Vodoprivrednom saglasnošću se utvrđuje da je tehnička dokumentacija za objekte i radove. + Sudska praksa Član 20. ovog člana ministarstva nadležnog za geološke poslove. tač. Vodoprivredna dozvola se izdaje na određeno vreme a najduže za period od 10 godina. ovog zakona. a za radove iz stava 1. ovog člana opštinskog organa uprave nadležnog za poslove zdravlja i zaštitu životne sredine. Sudska praksa Član 19. izmenjene prirode i kvaliteta ispuštenih voda. . odnosno javno vodoprivredno preduzeće za objekte i radove za koje su izdali vodoprivrednu saglasnost. tač. izuzev objekata i radova iz člana 14. Vodoprivrednu saglasnost izdaje organ. jezera i podzemnih voda. stav 2. 14. 8. ovog zakona potrebna je i saglasnost ministarstva nadležnog za poslove zdravlja i zaštite životne sredine. Vodoprivredna dozvola Član 18. Ako se izgradnjom objekta ili izvođenjem radova ne otpočne u roku od dve godine vodoprivredna saglasnost prestaje da važi. 3. 4. 16. 18. 14. odnosno javnog vodoprivrednog preduzeća koje je izdalo vodoprivrednu dozvolu. 1. Pravo stečeno na osnovu vodoprivredne dozvole ne može se preneti na drugog korisnika bez saglasnosti organa. podzemne vode i javnu kanalizaciju.

odnosno javno vodoprivredno preduzeće koje je izdalo vodoprivrednu saglasnost. Rešenje o utvrđivanju prestanka prava iz stava 1. magistralnih naftovoda. ovog zakona registruje u vodnoj knjizi. Odobrenje za upotrebu objekata i postrojenja može se izdati ako je prethodno za njih izdata vodoprivredna dozvola. može se izdati po prethodno pribavljenoj potvrdi o ispunjenosti uslova iz vodoprivredne saglasnosti. 2. Vodoprivredni uslovi. Ostale odredbe o vodnom režimu Član 22. Ministar vodoprivrede donosi bliži propis o obrascu i načinu vođenja vodne knjige. ovog zakona dostave ministarstvu nadležnom za poslove vodoprivrede. 2) ako se korisnik odrekne prava iz dozvole. Izuzetno od odredbe stava 1. železnica. i 3. magistralnih i regionalnih puteva. Ministar vodoprivrede donosi bliži propis o sadržini tehničke dokumentacije koja se prilaže uz zahtev za izdavanje vodoprivredne saglasnosti i vodoprivredne dozvole. stav 2. Potvrdu iz stava 2. na propisani način. Član 23. vodoprivredna saglasnost i vodoprivredna dozvola izdaju se u skladu sa vodoprivrednom osnovom. + Sudska praksa 6.Pravo stečeno na osnovu vodoprivredne dozvole prestaje: 1) istekom roka trajanja dozvole. 3) kad se pravo ne vrši bez opravdanih razloga duže od dve godine. dalekovoda. mostova. . ovog člana odobrenje za upotrebu objekata i to za regulaciju vodotoka. Uz zahtev za izdavanje vodoprivredne saglasnosti i vodoprivredne dozvole prilaže se tehnička dokumentacija propisane sadržine. tač. gasovoda i produktovoda. Opštinski organ uprave nadležan za poslove vodoprivrede i javno vodoprivredno preduzeće dužni su da sve izdate vodoprivredne saglasnosti i vodoprivredne dozvole i potvrdu iz člana 21. odnosno javno vodoprivredno preduzeće dužni su da sve izdate vodoprivredne saglasnosti. podzemnih i nadzemnih skladišta za naftu i njene derivate i druge opasne materije. izgradnju nasipa. ovog člana izdaje organ. Organ. ovog člana donosi organ odnosno javno vodoprivredno preduzeće koje je izdalo vodoprivrednu dozvolu. Član 24. Član 21. Član 25. stav 2. sađenje drveća i žbunastog bilja u koritu za veliku vodu i na obali. vodoprivredne dozvole i potvrdu iz člana 21.

zaštitu od erozije i bujica i otklanjanje posledica od takvog dejstva voda. način osmatranja i evidentiranja hidroloških i drugih podataka. a najkasnije do 30. Član 28. ovog člana su javne knjige. vodoprivrednih objekata i bujičnih tokova. javno vodoprivredno preduzeće vodi katastre zagađivača voda. stav 1. prognozu pojava. Član 29. ovog zakona donose se za vodotoke na kojima postoje objekti za zaštitu od štetnog dejstva voda. nazive preduzeća i organizacija koja vrše odbranu i imena odgovornih lica. Operativni plan odbrane od poplava sadrži nazive sektora i deonica. Zaštita od štetnog dejstva voda obuhvata radove i mere za zaštitu od poplava i leda. dužnosti. potrebna sredstva. Planovi iz stava 1. Član 27. Katastri iz stava 1. Planovi iz člana 27. Opšti plan za odbranu od poplava donosi Vlada za period od pet godina. . VODOPRIVREDNA DELATNOST 1. Ministar vodoprivrede i ministar nadležan za poslove zdravlja i zaštite životne sredine (u daljem tekstu: ministar zdravlja i zaštite životne sredine) donose bliži propis o sadržini i načinu vođenja katastra zagađivača voda. Operativni plan odbrane od poplava se donosi za period od jedne godine. odgovornosti i ovlašćenja u pogledu preduzimanja pojedinih radnji. Mere i radovi za odbranu od poplava na određenom području utvrđuju se opštim i operativnim planom za odbranu od poplava. kao i kriterijume za proglašavanje redovne i vanredne odbrane od poplava. na propisan način. IV. obaveštavanja i druge podatke.Radi obezbeđenja podataka za zaštitu voda i zaštitu od štetnog dejstva voda. Zaštita od štetnog dejstva voda Član 26. Ministar vodoprivrede donosi bliži propis o sadržini i načinu vođenja katastra vodoprivrednih objekata i bujičnih tokova. Član 30. Operativni plan za odbranu od poplava donosi ministarstvo nadležno za poslove vodoprivrede. ovog člana i plan zaštite od elementarnih nepogoda usklađuju se međusobno. novembra tekuće godine za narednu godinu. Opšti plan za odbranu od poplava sadrži mere koje se moraju preduzeti preventivno i u periodu nailaska velikih voda (spoljnih i unutrašnjih voda).

i 29. odnosno područje ugroženo poplavama. Preduzeća i druga pravna lica iz stava 1. 28. ovog člana. Odluku o probijanju nasipa i usmerenom plavljenju u slučajevima koji su predviđeni planovima iz čl. ljudstva i sredstava preduzeća i drugih pravnih lica. Veličinu zapremine. vodoprivredni.Za područja koja nisu obuhvaćena planovima iz stava 1. radi sprovođenja mera i spasavanja lica i imovine. ovog člana da bi se zaštitili od oštećenja mostovi. a u slučajevima koji nisu predviđeni planovima za odbranu od poplava takvu odluku donose nadležni organi civilne zaštite. i 29. ovog člana dužna su da redovno dostavljaju ministarstvu nadležnom za poslove vodoprivrede. dužna su preduzimati preduzeća koja te objekte i postrojenja grade ili održavaju i iskorišćavaju u skladu sa planovima iz stava 1. a mogu biti ugrožena od poplava. ovog zakona donosi glavni rukovodilac odbrane od poplava. . Mere iz stava 1. Član 33. železnički ili rečni saobraćaj. Član 32. preduzeće se mere za razbijanje i otklanjanje leda prema planovima iz čl. Republičkom hidrometeorološkom zavodu i glavnom rukovodiocu za odbranu od poplava. prelazi. Član 36. Preduzeća i druga pravna lica koja koriste akumulacione i retencione basene. 28. ovog člana i naređenjima rukovodioca za odbranu od poplava. odnosno odgovarajuće operativno telo određeno planom iz člana 29. i 29. određuje ministarstvo nadležno za poslove vodoprivrede. u meri koja odgovara veličini i drugim tehničkim osobinama ovih objekata. mobilizacija građana i njihovih sredstava. Član 31. ovog zakona. ovog zakona. 28. Ako se zbog nagomilavanja leda stvore ledene pregrade koje mogu prouzrokovati poplave ili ako zbog pokretanja leda u rekama može doći do oštećenja objekata za zaštitu od štetnog dejstva voda i drugih objekata. podatke o stanju i stepenu napunjenosti akumulacionih basena. plovni i drugi objekti i postrojenja. mere i radove za zaštitu od poplava propisuje skupština opštine. ovog zakona preduzeće se i sledeće mere: evakuacija stanovništva. U slučaju opasnosti od poplava ministar vodoprivrede u sporazumu sa ministrom nadležnim za poslove saobraćaja. Planove za odbranu od poplava donose i preduzeća i druga pravna lica čija je imovina. dužna su da ove objekte održavaju i iskorišćavaju na način kojim se obezbeđuje prihvatanje poplavnih talasa. Član 34. U slučaju proglašenja vanrednog stanja odbrane od poplava pored mera predviđenih planovima iz čl. odnosno visinu slobodnog prostora koji se mora u akumulaciji održavati za prihvatanje poplavnih talasa u pojedinim periodima kao i pogonske uslove za ispuštanje vode iz akumulacije. Član 35. može na ugroženom području zabraniti drumski.

U cilju obezbeđenja potreba u vodi za snabdevanje stanovništva. terasiranje. Radi sprečavanja štete od erozije skupština opštine na erozivnom području propisuje protiverozivne mere uz prethodno pribavljeno mišljenje javnog vodoprivrednog preduzeća. napajanje stoke. livada i oranica. Osnova iz stava 3. Ako je na erozivnom području zbog iskorišćavanja zemljišta. stvaranja brazdi i jaruga. Na zemljištima ugroženim od erozije skupština opštine utvrdiće erozivno područje. šljunka. Korišćenje voda Član 40. kao pašnjak. izvode zaštitne radove (pošumljavanje. ovog člana mora biti usklađena sa planom odbrane od poplava. podzemne vode sa kvalitetom podobnim za piće i vode sa izvora po pravilu se imaju koristiti samo za podmirenje navedenih potreba. sanitarne potrebe i napajanje stoke ima prvenstvo nad korišćenjem voda za ostale namene. odnosno korisnici zemljišta dužni su da grade i održavaju zaštitne objekte (pregrade. šuma. dužni su da u najkraćem mogućem roku zaštite vegetacijom ili na drugi pogodan način dovedu zemljište i objekte u prvobitno stanje.). za industrije koje traže visokokvalitetnu vodu (prehrambena. rekonstrukcije i izgradnje građevinskih i drugih investicionih objekata došlo do oštećenja površina zemljišta i zbog toga veće izloženosti eroziji. lekova i dr. Vodno zemljište se može koristiti. puteva i vodoprivrednih objekata. zatravljivanje. Korišćenje voda za snabdevanje stanovništva vodom za piće. staza.). U cilju sprečavanja dejstva erozije i bujica sopstvenici. bez vodoprivredne saglasnosti. retencije i sl. čišćenje korita i sl. način korišćenja poljoprivrednog zemljišta i dr. Gazdovanje zaštitnim šumama sprovodi javno vodoprivredno preduzeće u skladu sa posebnom šumskom osnovom. ustave. zabrane ili ograničenja vađenja peska.) i malih potrošača.Zemljište između nasipa za odbranu od poplava i korita (inundaciono područje) vodotoka i na zaštićenoj strani iza nasipa u širini od 50 metara može se koristiti na način kojim se ne ugrožava sprovođenje odbrane od poplava a u skladu sa planom odbrane od poplava. Sastavni deo nasipa za odbranu od poplave čine zaštitni pojas sa šumom i zaštitnim zelenilom (zaštitne šume) u inundacionom području u širini od 50 metara pored nasipa. .) i sprovode mere zaštite (zabrana ili ograničenje seče drveća. 2. izvođač radova. sanitarne i komunalne potrebe. Član 39. oštećenja izvora. U plavnim zonama mogu se graditi objekti u skladu sa prostornim odnosno urbanističkim članovima kojima se određuje zemljište koje je ugroženo od poplava i uslovi gradnje na tom zemljištu. odnosno preduzeće ili drugo pravno lice koje iskorišćava objekte i druga dobra od opšteg interesa. kamena i radi izvođenja radova. Član 38. Član 37. Voda se mora koristiti racionalno i ekonomično.

Prirodnim jezerima. ovog člana i njegove granice određuje Vlada. Ministar zdravlja i zaštite životne sredine donosi bliži propis o kvalitetu vode koja služi ili je namenjena za piće ili proizvodnju ili preradu životnih namirnica. Područja na kojima se nalaze izvorišta koja se po količini i kvalitetu mogu koristiti ili se koriste za snabdevanje vodom za piće moraju biti zaštićena od namernog ili slučajnog zagađivanja i drugih uticaja koji mogu nepovoljno delovati na izdašnost izvorišta i na zdravstvenu ispravnost vode. U cilju korišćenja vode za potrebe vodosnabdevanja i rekreacije vrši se sistematsko ispitivanje kvaliteta vode na vodozahvatima (zona neposredne zaštite) i javnim kupalištima. Izvorišta iz stava 1. Voda koja služi ili je namenjena za piće ili za proizvodnju i preradu životnih namirnica i sanitarno higijenske i rekreativne potrebe i mineralna voda koja služi za piće ne sme sadržavati materije škodljive za zdravlje iznad propisanih granica a u pogledu fizičkih. za sanitarno higijenske i rekreativne potrebe. ovog člana vrši organizacija koja je posebnim propisom ovlašćena za obavljanje tih poslova. Sistematsko ispitivanje iz stava 1. izvorima. Ministar vodoprivrede donosi bliži propis o načinu određivanja garantovanog minimuma. Sistematsko ispitivanje iz stava 2 . Član 41. Mere zaštite iz stava 1. ako posebnim zakonom nije drugačije propisano. Izvorišta od posebnog značaja služe za regionalno snabdevanje vodom. Član 44. ovog člana vrši se prema programu koji donosi Vlada. ovog člana. bioloških. Ministar nadležan za poslove poljoprivrede (u daljem tekstu: ministar poljoprivrede) i ministar zdravlja i zaštite životne sredine. Vode koje su vodoprivrednom osnovom ili na drugi način određene za piće ne mogu se koristiti za druge svrhe na način koji bi nepovoljno uticao na potrebnu količinu i svojstva vode. . bakterioloških. hemijskih. donose bliži propis o kvalitetu vode koja se koristi za navodnjavanje poljoprivrednih kultura i vodosnabdevanje ribnjaka. virusoloških i radioloških svojstava mora odgovarati propisanim uslovima. javnim bunarima i javnim česmama upravlja opština. Član 43. Voda koja je namenjena za navodnjavanje poljoprivrednih kultura mora biti propisanog kvaliteta. + Sudska praksa Član 42. Način iskorišćavanja i održavanja seoskih vodovoda vrši se u skladu sa opštim uslovima koje propisuje skupština opštine. za izvorišta i druge objekte vodosnabdevanja određuju se vodoprivrednom osnovom i prostornim planom.Prilikom svakog zahvatanja površinskih voda mora se nizvodno od zahvata obezbediti garantovani minimum.

opštom i posebnom šumskom osnovom određuju se posebni uslovi i način gazdovanja šumama i šumskim zamljištem. Komunalna i druga preduzeća kao i druga pravna lica koja koriste vode. ovog člana prati Republički hidrometeorološki zavod prema posebnom programu koji donosi Vlada. Član 50.Član 45. Područja na kojima se nalaze izvorišta iz člana 43. u skladu s namenom tih zona i propisanim merama zaštite. Član 49. uža zona zaštite i zona neposredne zaštite. uređenja i korišćenja prostora u užoj i široj zoni zaštite utvrđuju se prostornim. ovog člana ustanovljavaju se tri zone zaštite i to: šira zona zaštite. Radi zaštite. korišćenja i upotrebe površinskih voda obavezno se prate kvantitativni parametri voda. ovog člana. Sanitarne i druge preventivne mere zaštite izvorišta odnose se na sve tri zone zaštite područja izvorišta. s obalnim pojasom u širini od oko 500 metara. Šira zona zaštite obuhvata područje iz stava 1. ovog člana. Zona neposredne zaštite nalazi se unutar uže zone zaštite. U područjima iz stava 1. odnosno drugo preduzeće privremeno će ograničiti ili uskratiti korišćenje vode ukoliko zbog rekonstrukcije i kvarova na objektima i postrojenjima. ovog člana donosi ministar zdravlja i zaštite životne sredine u skladu sa propisom o načinu određivanja i održavanja zona i pojaseva sanitarne zaštite. Uža zona zaštite obuhvata površinu akumulacionog jezera na najvišem nivou vode. u skladu sa prioritetima za korišćenje vode utvrđenim ovim zakonom i vodoprivrednom osnovom. Rešenje o određivanju i održavanju zona i pojaseva sanitarne zaštite i ograničenja iz stava 1. odnosno urbanističkim planovima u skladu sa hidrogeološkim i drugim svojstvima zemljišta. Član 47. Član 46. . Ministar zdravlja i zaštite životne sredine donosi bliži propis iz stava 7. da mere i registruju količinu zahvaćene vode i da podatke o tome dostavljaju javnom vodoprivrednom preduzeću. Član 48. nastupi nestašica vode u tolikoj meri da se ne mogu zadovoljiti sve potrebe. Kvantitativne parametre iz stava 1. ovog zakona su pod posebnom zaštitom. Javno vodoprivredno preduzeće. Za zone neposredne zaštite i uže zone zaštite koje su pod šumom. Područje uže zone zaštite i zone neposredne zaštite sa režimima organizacije. dužna su da postave uređaje za merenje.

način sprovođenja interventnih mera u određenim slučajevima zagađivanja. dubljih izdani i dubokih podzemnih voda. mere za sprečavanje i odlaganje otpadnih i drugih materija na područjima na kojima to može uticati na pogoršanje kvaliteta voda. prati Republički hidrometeorološki zavod. izvođač je dužan da odmah obavesti ministarstvo nadležno za poslove vodoprivrede i ministarstvo nadležno za geološke poslove i preduzme mere da ne dođe do zagađivanja podzemnih voda. preduzeće.Član 51. Zaštita voda Član 53. Zaštita voda od zagađivanja sprovodi se u skladu sa planom za zaštitu voda od zagađivanja. Stanje nivoa i kvaliteta podzemnih voda prve (freatske) izdani. propisivanjem i preuzimanjem drugih mera sa očuvanje i poboljšanje kvaliteta voda. Bunari i bušotine sa slobodnim isticanjem vode moraju biti opremljeni uređajima za regulisanje isticanja i zatvaranja i zaštitu voda od zagađivanja. organičavanjem i sprečavanjem unošenja u vode opasnih i štetnih materija. Zaštita voda od zagađivanja sprovodi se zabranom. Plan za zaštitu voda od zagađivanja donosi Vlada. Radi zaštite i korišćenja podzemnih voda obavezno se prati stanje nivoa i kvaliteta podzemnih voda prve freatske izdani. Preduzeće ili drugo pravno lice koje prati nivo podzemnih voda prve izdani putem svojih kontrolnih (pijezometarskih) bunara. Podaci iz stava 2. izuzev prve (freatske) izdani. Ako se prilikom bušenja i istražnih radova u rudarstvu ili prilikom izvođenja rudarskih i drugih radova naiđe na podzemne vodonosne slojeve. organizacije koje su dužne sprovoditi pojedine mere. a dubljih izdani i dubokih podzemnih voda. ovog člana neće odmah iskorišćavati izvođač je dužan da o svom trošku zatvori bušotinu. 3. Ako se pronađene vode iz stava 1. mere za prečišćavanje zagađenih voda. kao i odgovornosti i ovlašćenja u vezi sa sprovođenjem zaštite. rokovi za smanjenje zagađivanja vode. odnosno drugo pravno lice kome to poveri ministarstvo nadležno za geološke poslove. ovog člana su javni i mogu se koristiti bez naknade. Član 52. Zaštita voda od zagađivanja sprovodi se kontrolom i zabranom rada brana i ustava na rekama koje remete u određenom periodu godine osnovne karakteristike vodotoka. Član 54. dužno je da podatke redovno dostavlja Republičkom hidrometeorološkom zavodu. životinjskog i biljnog sveta i zaštite životne sredine. Zaštita voda od zagađivanja sprovodi se radi omogućavanja neškodljivog i nesmetanog korišćenja voda. Planom za zaštitu voda od zagađivanja utvrđuju se naročito: mere za sprečavanje ili ograničavanje unošenja u vide opasnih i štetnih materija. zaštite zdravlja ljudi. .

ovog člana. Član 58. na propisani način. Član 56. Radi utvrđivanja upotrebljivosti vode za određene namene vrši se klasifikacija voda i kategorizacija vodotoka. 4) korišćenje napuštenih bunara kao septičkih jama. Republički hidrometeorološki zavod vrši sistematsko ispitivanje iz stava 1. Ministar zdravlja i zaštite životne sredine donosi bliži propis o opasnim i štetnim materijama u vodama. Klasifikacijom voda se vrši opšta podela voda u klase i određuju osnovni pokazatelji i granice njihovih dozvoljenih vrednosti za pojedine namene. 5) ostavljanje u koritu za veliku vodu prirodnih i veštačkih vodotoka i jezera materijala koji mogu zagaditi vode. Sistematsko ispitivanje kvaliteta voda vrši se prema programu koji donosi Vlada. 3) ispuštanje u javnu kanalizaciju otpadnih voda koje sadrže opasne i štetne materije iznad propisanih vrednosti ili koje mogu štetno delovati na mogućnost prečišćavanja voda iz kanalizacije ili koje mogu oštetiti kanalizaciju i postrojenje za prečišćavanje voda. U cilju praćenja stanja zagađenosti voda vrši se sistematsko ispitivanje kvaliteta površinskih i podzemnih voda. odnosno njihovih delova prema kvalitetu vode koji treba da se održi. 2) unošenje čvrstih i tečnih materija koje mogu zagaditi vodu ili mogu izazvati zamuljivanje. Kategorizacijom vodotoka se vrši razvrstavanje vodotoka i jezera.Plan za zaštitu voda od zagađivanja priprema ministarstvo nadležno za poslove vodoprivrede i ministarstvo nadležno za poslove zdravlja i zaštitu životne sredine. Član 55. U cilju zaštite voda zabranjeno je: 1) unošenje opasnih i štetih materija koje dovode do prekoračenja propisanih vrednosti. Skupština opštine donosi bliži propis o sanitarno-tehničkim uslovima za ispuštanje otpadnih voda u javnu kanalizaciju. Vlada donosi bliži propis o klasifikaciji voda i kategorizaciji vodotoka. Ministar vodoprivrede i ministar zdravlja i zaštite životne sredine donose bliži propis o načinu ispitivanja kvaliteta voda. + Sudska praksa Član 57. Republički hidrometeorološki zavod dostavlja izveštaj o stanju i promenama kvaliteta voda za . odnosno postigne radi stvaranja uslova za život stanovništva i razvoj privrede. zaslanjivanje vode i taloženje nanosa.

Republički hidrometeorološki zavod dužan je da omogući korišćenje podataka iz člana 57. ovog člana. Član 59. ovog člana objavljuje se u "Službenom glasniku Republike Srbije". Preduzeća i druga pravna lica koja imaju uređaje za prečišćavanje vode i merne uređaje dužna su ove uređaje održavati u ispravnom stanju i obezbediti njihovo redovno funkcionisanje i vode dnevnik rada uređaja za prečišćavanje voda. ovog člana dužna su da rezultate ispitivanja dostave Republičkom hidrometeorološkom zavodu i javnom vodoprivrednom preduzeću jedanput mesečno. ministarstvo nadležno za poslove zdravlja i zaštitu životne sredine i javno vodoprivredno preduzeće. aprila tekuće godine za prethodnu godinu) ministarstvu nadležnom za poslove vodoprivrede. kao i ispitivanja kvaliteta otpadnih voda ako ispunjavaju uslove u pogledu kadrova. mikrobioloških. hidrobioloških. opreme. Preduzeća i druga pravna lica iz stava 1. a obaveštenje o havarijskom zagađenju vode u toku istog dana. preduzeća i druga pravna lica iz člana 59. ovog člana koja ispuštaju otpadne vode u prijemnike i javnu kanalizaciju dužna su da obezbede ispitivanje kvaliteta preko preduzeća i drugih pravnih lica koja su ovlašćena za vršenje ovih ispitivanja. bakterioloških i radioloških) ispitivanja kvaliteta površinskih i podzemnih voda. minimalnom broju ispitivanja. kao i druga pravna lica koja ispuštaju otpadne vode u prijemnike i javnu kanalizaciju dužna su da postave uređaj za merenje. Ministar vodoprivrede i ministar zdravlja i zaštite životne sredine aktom određuju preduzeća i druga pravna lica koja ispunjavaju uslove iz stava 1. . Preduzeća i druga pravna lica mogu da vrše određenu vrstu (fizičko-hemijskih. Komunalna i druga preduzeća. ovog zakona svim zainteresovanim naučnim i stručnim organizacijama. Akt iz stava 3. Član 61. bez naknade. Republički hidrometeorološki zavod u slučaju havarijskih zagađenja voda dužan je da neprekidno prati kretanje talasa havarijskog zagađenja vode duž vodotoka i obaveštava nadležne organe i javno vodoprivredno preduzeće sve do trenutka nestanka havarijskog zagađenja. kao i sadržini izveštaja o utvrđenom kvalitetu otpadnih voda. Preduzeća i druga pravna lica iz stava 1. da mere i registruju količine otpadnih voda i da podatke o tome dostave javnom vodoprivrednom preduzeću. ministarstvu nadležnom za poslove zdravlja i zaštitu životne sredine i javnom vodoprivrednom preduzeću.prethodnu godinu (do 30. Republički hidrometeorološki zavod je dužan da odmah po saznanju o havarijskom zagađivanju voda obavesti o tome ministarstvo nadležno za poslove vodoprivrede. Ako dođe do neposredne opasnosti od zagađenja ili do zagađenja vodotoka ili jezera i podzemnih voda. prostorija i druge propisane uslove. Ministar vodoprivrede i ministar zdravlja i zaštite životne sredine donose bliži propis o načinu i postupku za ispitivanje kvaliteta otpadnih voda. + Sudska praksa Član 60. ovog zakona dužna su da preduzmu potrebne mere za smanjenje zagađivanja.

odnosno korisnik zemljišta dužan je da: 1) dopusti prolaz preko zemljišta licima koja su ovlašćena da premeravaju.Ako preduzeća i druga pravna lica ne postupe u smislu stava 1. kao i licima koja izvode radove na izgradnji. tač. Građanin. 1. zapovednik plovnog objekta i drugo odgovorno lice na plovnom objektu. + Sudska praksa Član 65. Preduzeća i druga pravna lica koja ispuštaju otpadnu vodu u prijemnike dužna su da vrše sanaciju i preduzimaju mere za smanjivanje i sprečavanje zagađivanja vode i planiraju sredstva i rokove za njihovo ostvarivanje. Član 62. i 2. ovog člana. Na izgrađeni seoski vodovod se mogu priključiti preduzeća i druga pravna lica i građani koji nisu učestvovali u izgradnji tog vodovoda pod sledećim uslovima: . Ograničenje prava Član 64. OGRANIČENjE PRAVA SOPSTVENIKA. ODNOSNO KORISNIKA 1. 3) dopusti slobodno oticanje vode koja dolazi sa uzvodnih zemljišta bez promene pravca i brzine vode. tač. mere za smanjenje zagađivanja preduzeće javno vodoprivredno preduzeće o njihovom trošku. odnosno korisnik zemljišta i preduzeće koje izvodi radove. Sopstvenik. ovog člana sporazumno uređuju sopstvenik. ovog člana. 1. Sopstvenik. održavanju objekata za zaštitu od štetnog dejstva voda i sprovođenju objekata za zaštitu od štetnog dejstva voda i sprovođenju odbrane od poplava. V. 2) dopusti korišćenje korita za veliku vodu i obalu reke u širini od 3 metra licima koja su ovlašćena da vrše pregled stanja i održavanja rečnih korita i obala. odnosno korisnik dela obale. i 2. plovidbi na plovnim putevima. odnosno korisnik zemljišta ima pravo na naknadu štete u slučajevima iz stava 1. rekonstrukciji i održavanju tih objekata. snimaju. organima koji vrše inspekcijski nadzor. Prava i obaveze i druge odnose koji nastanu u vezi s izvođenjem radova iz stava 1. 4) gazdujue šumama na inundacionom području tako da se ne prave smetnje prirodnom oticanju vode i leda. Član 63. za potrebe izgradnje ili rekonstrukcije vodoprivrednih objekata. projektuju i obeležavaju zemljište ili vode. sopstvenik. dužan je da odmah prijavi nadležnom organu (kapetaniji pristaništa ili vodoprivrednoj inspekciji ili organu unutrašnjih poslova ili javnom vodoprivrednom preduzeću) ako primeti da je došlo do zagađivanja vode i u vodotoku i jezeru.

odnosno sopstvenik ili korisnik vodoprivrednog objekta na obali dužan je da na zahtev javnog vodoprivrednog preduzeća. Odobrenje za priključak iz stava 1. odnosno korisnik ne ukloni drvo iz korita bujičnih tokova. vodoprivredni inspektor će. odnosno korisnici seoskog vodovoda. odnosno korisnik tog objekta dužan je da te povećane troškove naknadi preduzeću koje je prema ovom zakonu dužno da preduzme mere zaštite od štetnog dejstva voda. odronjavanja obala ili zagušivanja korita zbog štetne vegetacije ili drugih prepreka koje mogu ometati normalan proticaj vode. 3. odnosno korisnik vodnog zemljišta. kao i objekata za . i 2. Preduzeća i druga pravna lica i građani koji su se priključili na seoski vodovod imaju jednaka prava kao i ostali investitori. uklanjanje će izvršiti javno vodoprivredno preduzeće bez naknade vrednosti uklonjenog drveta. učestvuje na delu na kome je sopstvenik. odnosno korisniku zemljišta koji čini obalu da na tom zemljištu izvrše sađenje drveća i žbunastog bilja. na zahtev javnog vodoprivrednog preduzeća. Član 67. osim korita za malu vodu. naložiti sopstveniku. ovog člana obavezna su: 1. s obzirom na količinu vode. ako se njihovo snabdevanje vodom ne može drukčije rešiti na ekonomičan i racionalan način. Sopstvenik. 2. Ako sopstvenik. može da zadovolji njihove potrebe. da od časa priključenja snose troškove održavanja i iskorišćavanja vodovoda. Član 66. ovog člana izdaje opštinski organ uprave nadležan za poslove vodoprivrede. odnosno korisnik zemljišta dužan je da na zahtev javnog vodoprivrednog preduzeća ukloni drvo iz korita bujičnih tokova. vlasnik. Kada se izgradnjom objekta kojim se trajno podiže nivo vode prirodnog vodotoka povećavaju troškovi zaštite od štetnog dejstva voda. Posebne mere Član 69. 2. odnosno korisnik u izvođenju manjih radova na održavanju korita za veliku vodu i obala. Preduzeća i druga pravna lica i građani koji se priključuju na vodovod iz stava 1. Radi zaštite voda i vodotoka. Član 68. Radi zaštite obale od rušenja i radi učvršćivanja korita i obezbeđenja proticanja vode i leda. Sopstvenik. odnosno ako je sopstvenik. radi sprečavanja erozije. sprečavanja oštećenja i zaštite vodoprivrednih objekata i postrojenja. da nadoknade srazmerni deo troškova izgradnje. da snose sve troškove priključenja.1. ako isti. zabranjeno je: 1) izvršiti radnje koje mogu oštetiti korita i obale prirodnih i veštačkih vodotoka. odnosno korisnik nepoznat.

Izuzetno od odredbe stava 1. . Ako zainteresovane strane ne postignu sporazum o utvrđivanju prava službenosti i o visini odgovarajuće naknade odluku donosi sud. 6) saditi drveće pored kanala u pojasu od 5 metara sa obe strane. kamen. 4) graditi objekte ili vršiti sadnju u plavnoj zoni na način koji ometa proticanje vode i leda ili je u suprotnosti sa propisima za gradnju na plavnom području. kao i menjati prirodne uslove u okolini akumulacionih i retencionih basena usled čega bi moglo doći do klizanja terena. jezera i retencije. odnosno drugo preduzeće na njegovom zemljištu privremeno smesti materijal izvađen iz vodotoka i jezera radi izvršenja vodoprivrednih radova i da taj materijal transportuje preko tog zemljišta. Sopstvenik. 2) unositi u prirodne. Član 70. 8) menjati ili presecati tokove podzemnih voda. stabilnost brane ili njenu namensku upotrebu. odnosno korisnik zemljišta ima pravo na naknadu štete. 5) saditi drveće na odbrambenom nasipu ili pored nasipa u pojasu širine 10 metara prema vodotoku i 50 metara na branjenom području. odnosno korisniku izvođenje radova radi dovođenja. ovog člana javno vodoprivredno preduzeće može odobriti obradu zemljišta. jalovinu. odnosno odvođenja vode preko njegovog zemljišta ako ne postoje povoljniji tehnički ili ekonomski uslovi. odnosno korisnik zemljišta dužan je da dopusti da javno vodoprivredno preduzeće. kao i upuštati zagađene vode i materije. odnosno korisnik zemljišta dužan je da dozvoli drugom sopstveniku. izuzev ukoliko je tehničkom dokumentacijom dokazano da nije ugrožena stabilnost nasipa. . pojave erozije ili nastajanja vododerina i bujica. računajući od nožice nasipa.poglavlje brisano Član 72. 3) izvoditi radove i vaditi materijal iz vodotoka. odnosno iskorišćavati te vode u obimu kojim se ugrožavaju snabdevanje pitkom ili tehnološkom vodom. VI. odnosno vodni režim. zemlju. stabilnost odbrambenih nasipa. računajući od ivice kanala. sađenje drveća ili drugih zasada. posečeno drvo i drugi materijal. koji bi mogli ugroziti: vodni režim. Sopstvenik.uređenje vodnih tokova ili za zaštitu od štetnog dejstva voda. Član 71. orati ili kopati zemlju i obavljati druge radnje kojima se mogu oštetiti kanali ili poremetiti njihovo redovno funkcionisanje. ispašu stoke ili obavljanje drugih radova ako se time ne ugrožava stabilnost i sigurnost vodoprivrednih objekata. regulacionih i drugih vodoprivrednih objekata. stabilnost tla i objekata.brisan - . mineralna i termalna izvorišta. ovog člana sopstvenik. seču drveća. 7) kopati bunare. odnosno drugoj udaljenosti utvrđenoj odlukom javnog vodoprivrednog preduzeća. uz pravo na naknadu štete koju sporazumno utvrđuju. 9) na kanalima na udaljenosti manjoj od 2 metra. veštačke vodotoke. U slučaju iz stava 1. rovove i paralelne kanale duž nasipa u pojasu 50 metara prema vodotoku i 100 metara prema branjenom području.

Zakona . + Član 75. + Član 74. Zakona . 1.54/96-1326. .54/96-1326.brisan Vidi: čl. Zakona .brisan Vidi: čl. Zakona .54/96-1326.Vidi: čl.54/96-1326.54/96-1326.54/96-1326.54/96-1326. 1. . . + Član 73. 1.brisan Vidi: čl. 1. + Član 78. + Član 76. . Zakona .brisan Vidi: čl.brisan Vidi: čl. 1. 1. + Član 77. . Zakona . 1. Zakona . + . .brisan Vidi: čl.

tačke 1. + Sudska praksa Pravna mišljenja + Član 82. Skraćeni naziv preduzeća je: JVP "Srbijavode" sa p. .54/96-1326. odnosno rekonstrukcije vodoprivrednih objekata. organizovanje i sprovođenje mera za zaštitu voda od zagađivanja. ovog zakona. .o. + VII. 2. obezbeđenje vode za korišćenje. Javno vodoprivredno preduzeće iz stava 1. Zakona .brisan Vidi: čl. JAVNO VODOPRIVREDNO PREDUZEĆE Član 81. Zakona . organizovanje i vođenje vodoprivrednog informacionog . organizovanje i sprovođenje mera za zaštitu od bujica i erozije. Sedište preduzeća je u Beogradu. Delatnost javnog vodoprivrednog preduzeća je: gazdovanje vodnim resursima i usklađivanje potrebe za vodom raznih korisnika. Osniva se Javno vodoprivredno preduzeće "Srbijavode" sa potpunom odgovornošću (u daljem tekstu: javno vodoprivredno preduzeće) za obavljanje vodoprivredne delatnosti. 1. ovog člana upravlja vodoprivrednim objektima iz člana 4. održavanje i rekonstrukcija vodoprivrednih objekata. 1. ovog člana i druga sredstva kojima raspolaže javno vodoprivredno preduzeće su u državnoj svojini. 227. Zakona . odvođenje suvišnih voda i organizovanje odbrane od unutrašnjih voda na melioracionom području.akumulacije i brodske prevodnice i tačke 4.brisan Vidi: čl.30/2010-81. vršenje investitorskih poslova kod izgradnje. pripremanje planova i programa u vodoprivredi. organizovanje i sprovođenje odbrane od poplava. Zakona . tačke 2. Objekti iz stava 2.Član 79. izradu tehničke dokumentacije u oblasti vodoprivrede. praćenje. + Član 80. održavanje i unapređivanje vodnog režima. + Vidi: čl. . čl. osim objekata koje su preduzeća i druga pravna lica izgradila za sopstvene potrebe.54/96-1326. kao dobrima u opštoj upotrebi.54/96-1326.

ovlašćenja u pogledu raspolaganja sredstvima od strane delova preduzeća i druga pitanja od značaja za poslovanje preduzeća. a na godišnji program rada saglasnost daje ministarstvo nadležno za poslove vodoprivrede. Pretvaranje državne svojine u druge oblike i organizovanje javnog vodoprivrednog preduzeća u društvo vršiće se na način određen propisima kojima se uređuje pitanje transformacije društvenih preduzeća u preduzeća u mešovitoj ili privatnoj svojini. U slučaju iz stava 2. odnosno domaćim licima da osnuje preduzeća za obavljanje pojedinih delatnosti iz predmeta svog poslovanja ako te delatnosti predstavljaju tehničko-tehnološku i ekonomsku celinu. Na planove razvoja iz stava 1. + Vidi: čl.sistema i dokumentacije o vodama. Član 85. Zakona .54/96-1326. 227. izvršavanje zadataka iz međudržavnih sporazuma u oblasti vodoprivrede i organizovanje studijsko-istraživačkih radova u oblasti vodoprivrede. Narodna skupština Republike Srbije preduzima mere za obezbeđenje uslova za nesmetan rad javnog vodoprivrednog preduzeća i jemči za njegove obaveze. učešće državnog kapitala ne može biti manje od 51% od ukupnog kapitala javnog vodoprivrednog preduzeća. Javno vodoprivredno preduzeće donosi dugoročne i srednjoročne planove razvoja i godišnji program rada. prava i obaveze delova preduzeća u pravnom prometu. Zakona . ovog člana poveriti naučno-istraživačkoj instituciji. delokrug rada organa preduzeća. čl. u skladu sa programom prestrukturiranja koji donosi Upravni odbor javnog vodoprivrednog preduzeća. . ovog člana saglasnost daje Vlada. ovog člana su od javnog interesa. 227. 227. Nad javnim vodoprivrednim preduzećem ne može se sprovoditi postupak stečaja.30/2010-81. Delatnosti iz stava 1. Zakona . Član 84. Statutom javnog vodoprivrednog preduzeća bliže se uređuju pitanja unutrašnje organizacije. Javno vodoprivredno preduzeće može studijsko-istraživačke radove iz stava 1.30/2010-81. + Vidi: čl.30/2010-81. Zakona . + Vidi: čl. + Sudska praksa Pravna mišljenja + Član 83. + Vidi: čl. 227. ovog člana. 3. Javno vodoprivredno preduzeće može samostalno ili sa stranim. Zakona .30/2010-81. U slučaju nastupanja uslova za otvaranje i sprovođenje stečajnog postupka nad javnim vodoprivrednim preduzećem.

4) odlučuje o smanjenju i povećanju glavnice. + Vidi: čl. . Zakona . 6) usvaja izveštaje o poslovanju preduzeća i godišnji obračun. 5) prodajom delova preduzeća. 4) izdavanjem i prodajom hartija od vrednosti. 7) donosi statut i odluku o usvajanju plana razvoja i programa rada. 227. koji ima 11 članova. Član 89. čl. 227. 2) naknada utvrđenih ovim zakonom. 5) odlučuje o osnivanju novih preduzeća. Član 87.30/2010-81. Upravni odbor: 1) utvrđuje poslovnu politiku. izdavanjem deonica i iz drugih izvora. 3) ulaganja domaćih i stranih lica. Organi javnog vodoprivrednog preduzeća su: Upravni odbor. kao preduzeća u mešovitoj svojini broj članova Upravnog odbora povećava se za broj predstavnika vlasnika kapitala srazmerno visini tog kapitala u ukupnom kapitalu preduzeća. 227. Zakona . 3) odlučuje o statusnim promenama. Član 90. Javno vodoprivredno preduzeće stiče i pribavlja finansijska sredstva za obavljanje delatnosti i to iz: 1) sredstava budžeta Republike Srbije koja se obezbeđuju za realizaciju poslova od opšteg interesa. 2) donosi dugoročne i srednjoročne planove razvoja i godišnji program rada. direktor i Nadzorni odbor. U slučaju organizovanja javnog vodoprivrednog preduzeća. Član 88.54/96-1326. 4.30/2010-81.30/2010-81. 227. Zakona . Zakona . Organ upravljanja javnog vodoprivrednog preduzeća je Upravni odbor. + Vidi: čl. čl.30/2010-81. od čega tri člana Upravnog odbora se imenuju od predstavnika zaposlenih u javnom vodoprivrednom preduzeću na način utvrđen statutom.Član 86. Zakona . + Vidi: čl.

2) daje saglasnost na program prestrukturiranja. direktora imenuje Upravni odbor uz saglasnost Vlade. odnosno udela drugih preduzeća.30/2010-81. 227. 227.30/2010-81. Odluku iz stava 1.8) donosi investicione odluke. Član 93. 3. 3) daje saglasnost na statusne promene preduzeća. potpisuje kolektivni ugovor. tačka 9. vrši druge poslove određene zakonom i statutom. Član 91. i 10. 11) utvrđuje normative i standarde za redovno održavanje vodoprivrednih objekata i kriterijuma za obrazovanje cena na redovnom održavanju. 2. Vlada: 1) daje saglasnost na statut javnog vodoprivrednog preduzeća. Nadzorni odbor javnog vodoprivrednog preduzeća ima pet članova. organizuje i rukovodi procesom rada. vodi poslovanje preduzeća. Organizovanjem javnog vodoprivrednog preduzeća u preduzeće u mešovitoj svojini.30/2010-81. Direktor javnog vodoprivrednog preduzeća predstavlja i zastupa preduzeće. izvršava odluke Upravnog odbora. 10) odlučuje o kupovini deonica. 227. samostalno donosi odluke i odgovara za zakonitost rada javnog vodoprivrednog preduzeća. Direktor javnog vodoprivrednog preduzeća donosi akt o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta. O rezultatima nadzora u pismenom obliku Nadzorni odbor obaveštava Vladu i Upravni odbor javnog vodoprivrednog preduzeća. Obrazovanjem Skupštine. Zakona . + Vidi: čl. tač. + Vidi: čl. kao i uslove i način korišćenja vodoprivrednih objekata. ovog člana Upravni odbor donosi uz saglasnost ministarstva nadležnog za poslove vodoprivrede. Zakona . 4. Član 92. poslove iz stava 1. 5. . Zakona . 9) utvrđuje visinu naknada koje predstavljaju izvor prihoda. Nadzorni odbor vrši nadzor nad poslovanjem javnog vodoprivrednog preduzeća. uz saglasnost Upravnog odbora. pregleda godišnji izveštaj i godišnji obračun. predlaže program rada i plan razvoja i preduzima mere za njihovo sprovođenje. 4) daje saglasnost na osnivanje ili suosnivanje preduzeća za obavljanje pojedinih delatnosti iz oblasti poslovanja javnog vodoprivrednog preduzeća. + Vidi: čl. obavlja Skupština. ovog člana.

ovog člana i način njihovog izvršavanja. u skladu sa zakonom.30/2010-81. Član 95.30/2010-81. + Vidi: čl. preduzeća i drugih pravnih lica statutom ili drugim opštim aktom javnog vodoprivrednog preduzeća. Ako javno vodoprivredno preduzeće zbog nedostatka sredstava nije u mogućnosti da kvalitetno i uredno izvršava poslove. 6) imenuje direktora javnog vodoprivrednog preduzeća. Zakona . Prema licu koje ne izvrši nalog direktora iz stava 2.5) imenuje članove upravnog odbora. 227. dužno je da o tome blagovremeno obavesti ministarstvo nadležno za poslove vodoprivrede. + Vidi: čl. 227. Protiv upravnog akta javnog vodoprivrednog preduzeća u vršenju javnih ovlašćenja može se podneti žalba ministarstvu nadležnom za poslove vodoprivrede. 227. odnosno kolektivnim ugovorom. + Sudska praksa . + Vidi: čl. ministar vodoprivrede preduzima mere kojima se obezbeđuje zaštita tog interesa. a posebno da kvalitetno i uredno održava. + Član 94. ovog člana preduzeće se mere utvrđene statutom. 227. utvrdiće se poslovi koji se u vršenju vodoprivredne delatnosti moraju obavljati u tom preduzeću u vreme štrajka i način njihovog izvršavanja. 8) razmatra izveštaj Nadzornog odbora.30/2010-81. Direktor javnog vodoprivrednog preduzeća će odrediti radnike koji će raditi na izvršavanju poslova iz stava 1. ovog člana. 7) imenuje članove Nadzornog odbora. ovog člana ne može obezbediti zaštita interesa iz stava 1. Radi zaštite interesa građana. Član 96. Na opšti akt iz stava 3. Javno vodoprivredno preduzeće u vršenju javnih ovlašćenja ima pravo na stvarne troškove utvrđene opštim aktom preduzeća. Zakona . Zakona . stara se o čuvanju. Zakona . redovnom održavanju. U slučaju da se preduzimanjem mera iz stava 2.30/2010-81. korišćenju i funkcionisanju vodoprivrednih objekata. Vidi: čl. Javno vodoprivredno preduzeće je dužno da u vršenju javnih ovlašćenja obezbedi efikasno i pod jednakim uslovima ostvarivanje prava i dužnosti preduzeća i drugih pravnih lica i građana pod uslovima utvrđenim ovim zakonom. ovog člana saglasnost daje ministarstvo nadležno za poslove vodoprivrede.

naknade za navodnjavanje i naknade za korišćenje vodoprivrednih objekata i za vršenje drugih usluga su prihod javnog vodoprivrednog preduzeća. kao i iz sredstava budžeta Republike Srbije za finansiranje poslova od opšteg interesa. kao i za izgradnju objekata za vodosnabdevanje naselja koja se ne mogu uključiti u regionalne sisteme za snabdevanje vodom. hidromelioracionih objekata i objekata regionalnih sistema za snabdevanje vodom do vodozahvata pojedinih korisnika. čl. naknade za navodnjavanje. čl. Član 98. Sredstva ostvarena od naknade za odvodnjavanje. ovog zakona obezbeđuju se iz naknade za korišćenje voda. naknade za izvađeni materijal iz vodotoka i naknade za korišćenje vodoprivrednih objekata i za vršenje drugih usluga. Naknada za korišćenje voda plaća se za korišćenje površinskih. naknade za odvodnjavanje. Vodna zadruga je dužna da radove na odvodnjavanju i navodnjavanju uskladi sa planovima i programima javnog vodoprivrednog preduzeća. IX. Sredstva ostvarena od naknade za korišćenje voda. naknade za zaštitu voda i naknade za izvađeni materijal iz vodotoka evidentiraju se na posebnom računu ministarstva nadležnog za poslove vodoprivrede. U cilju odbrane od štetnog dejstva voda ili obezbeđenja uslova za korišćenje voda. naknade za zaštitu voda. 227. + Vidi: čl. 3) preduzimanje mera za zaštitu voda od zagađivanja (ispitivanje kvaliteta voda. Zakona .54/96-1326. odnosno do priključka na komunalni sistem vodosnabdevanja. rekonstrukciju i proširenje uređaja i postrojenja za prečišćavanje voda i dr). Zakona .VIII. VODNA ZADRUGA Član 97. 6. 2) izgradnja. ovog člana utvrđuje Vlada. izgradnju. podzemnih i mineralnih voda. Visini naknade iz stava 4.53/93-2460.30/2010-81. rekonstrukcija i održavanje objekata za zaštitu od štetnog dejstva voda. . 1. + Sudska praksa Član 99a Poslovi od opšteg interesa su: 1) izgradnja. Zakona . rekonstrukcija i održavanje višenamenskih akumulacija. FINANSIRANjE VODOPRIVREDNE DELATNOSTI Član 99. Sredstva za finansiranje vodoprivredne delatnosti iz člana 82. zainteresovana lica na melioracionom području ili delu melioracionog područja mogu osnovati vodnu zadrugu u skladu sa zakonom kojim se uređuju pitanja poslovanja i osnivanja zadruge.

odnosno po jedinici površine. + Vidi: čl. Programom iz stava 2. Visina naknade iz stava 3. kanalima i drugim vodoprivrednim objektima kojima upravlja javno vodoprivredno preduzeće. rekonstrukciju i održavanje vodoprivrednih objekata. ovog člana određuju se objekti. predračun radova.30/2010-81. vodoprivrednog bilansa. 227. 227. Član 101. zavisno od namene zemljišta. programa. odnosno sopstvenici poljoprivrednog. Zakona . ovog člana. građevinskog i šumskog zemljišta. čl. količine vode koja se sa njega sliva. zemljišta pod saobraćajnicama i drugog zemljišta na melioracionom području koje se neposredno. Zakona . ovog člana ne može biti manja od desetostrukog ni veća od . planova. Neutrošena sredstva u prethodnoj godini prenose se za iste namene u narednu godinu. Naknada za odvodnjavanje poljoprivrednog i šumskog zemljišta obračunava se i plaća na osnovu katastarskog prihoda. Visina naknade iz stava 1. ugovorom na osnovu sprovedenog konkursa. Sredstva ostvarena od naknada iz člana 99. Dodelu sredstava za izgradnju i izvođenje drugih radova vrši ministarstvo nadležno za poslove vodoprivrede.). ovog zakona i druga sredstva obezbeđena u budžetu Republike Srbije za namene iz stava 1. Bliže uslove i kriterijume za dodelu i korišćenje sredstava i način dodele sredstava iz stava 2. ovog člana koriste se kao učešće u finansiranju poslova od opšteg interesa. Zakona . 6) realizacija obaveza i učešće u međunarodnoj saradnji. Naknada za odvodnjavanje se ne plaća za zemljište pod nasipima za odbranu od poplave. ovog člana koriste se prema godišnjem programu radova. ovog člana utvrđuje se u zavisnosti od visine troškova odvodnjavanja i održavanja. Sredstva iz stava 2. + Vidi: čl. visina učešća i druga pitanja vezana za izgradnju. katastara. pod ribnjacima i retencijama. stav 4. Naknada za odvodnjavanje šumskog zemljišta ne može biti manja od polovine propisne naknade za odvodnjavanje poljoprivrednog zemljišta. odnosno posredno odvodnjava. ovog člana donosi Vlada. 5) studijsko-istražni radovi (vodoprivredni informacioni sistem. Program iz stava 2. funkcionisanja i izgradnje objekata za odvodnjavanje na melioracionom području. utvrđuje ministarstvo nadležno za poslove vodoprivrede. izrada studija. vodoprivrednih osnova. istražni radovi. 7. Naknada za odvodnjavanje građevinskog zemljišta plaća se po jedinici površine.4) zaštita zemljišta od erozije. tehničkih propisa i normativa i dr.54/96-1326. dinamika izvođenja radova i ulaganja. vrsta i obim radova koji će se finansirati u periodu za koji se program donosi. Naknadu za odvodnjavanje plaćaju korisnici.30/2010-81. Član 100.

Član 105. sprudova. Član 102. i 3. Sredstva ostvarena od naknade za korišćenje voda koriste se za finansiranje izgradnje objekata za snabdevanje stanovništva i privrede vodom i za uređenje vodotoka. + Vidi: čl. 1. napuštenih .30/2010-81. čl. Sredstva ostvarena od naknade iz st. Zakona . + Sudska praksa Član 104. odnosno korisnici zemljišta za koje je obezbeđena voda. 227. Zakona .dvadesetostrukog iznosa naknade za odvodnjavanje poljoprivrednog zemljišta.30/2010-81. Zakona . Naknada za izvađeni pesak. koju direktno ili indirektno ispuštaju u površinske ili podzemne vode. 227. Član 103. Sredstva ostvarena od naknade za zaštitu voda koriste se za preduzimanje mera zaštite voda od zagađivanja i prečišćavanja otpadnih voda.30/2010-81. 227. čl. odnosno druge materije kojom se pogoršava kvalitet voda i uslovi njenog korišćenja. 2. funkcionisanje i izgradnju objekata za odvodnjavanje na melioracionom području.54/96-1326. Javno elektroprivredno preduzeće plaća naknadu srazmerno količini proizvedene električne energije u hidroelektranama. šljunak i drugi materijal izvađen iz korita vodotoka. Zakona .53/93-2460. + Vidi: čl. Naknadu za zaštitu voda plaćaju preduzeća i druga pravna lica i građani srazmerno količini. 8. + Vidi: čl.30/2010-81. Zakona . Sredstva ostvarena od naknade za navodnjavanje koriste se za održavanje. funkcionisanje i rekonstrukciju objekata za navodnjavanje na melioracionom području. stepenu zagađenosti i vrsti otpadne ili druge vode promenjenih svojstava. podzemnih i mineralnih voda srazmerno količini i kvalitetu zahvaćene vode i zavisno od namene za koju se voda koristi. Visina naknade za navodnjavanje se određuje u zavisnosti od visine troškova za održavanje i funkcionisanje objekata za navodnjavanje i količine zahvaćene vode iskazane po m3 ili po jedinici površine. ovog člana koriste se za održavanje. + Vidi: čl. Zakona . Naknadu za korišćenje voda plaćaju korisnici površinskih. Naknada za navodnjavanje plaćaju sopstvenici. 227.

Inspekcijski nadzor obuhvata nadzor nad primenom ovog zakona. ovog člana koriste se za uređenje vodotoka. utvrđuje javno vodoprivredno preduzeće uz saglasnost ministarstva nadležnog za poslove vodoprivrede. + Vidi: čl. 227. Zakona . . preduzeća i drugih pravnih lica i inspekcijski nadzor u oblasti vodoprivrede vrši ministarstvo nadležno za poslove vodoprivrede. kada su u pitanju preduzeća koja imaju status korporacija primenjuju se propisi o porezu na dobit korporacija a za ostale obveznike plaćanja naknada propisi o plaćanju poreza na dohodak građana. + Sudska praksa Član 107. čl. Nadzor nad zakonitošću akata javnog vodoprivrednog preduzeća kojima se rešava o pravima i dužnostima građana. plaća se prema količini izvađenog materijala. proizvodnja električne energije i dr. + Sudska praksa X. Zakona .54/96-1326. prirodnih i veštačkih akumulacija i na područjima ugroženim od erozije. Zakona . kamata.korita i sa obala prirodnih vodotoka. + Vidi: čl. drugih propisa i opštih akata koji se odnose na izgradnju novih i rekonstrukciju postojećih objekata i izvođenje drugih radova koji mogu uticati na promene u vodnom režimu. Sredstva ostvarena od naknade iz stava 1. Član 109. Zakona .30/2010-81.30/2010-81. 3. 227. U pogledu rokova plaćanja akontacije naknada. 227. Inspekcijski nadzor u oblasti koja se odnosi na vodu za piće vrše organi sanitarne inspekcije. obnove postupka i postupka prinudne naplate naknada i drugih pitanja koja nisu uređena ovim zakonom. Deo naknade za izvađeni materijal iz vodotoka u visini od 40%. Zakona .53/93-2460.). Zakona . UPRAVNI ODBOR Član 108. čl. 4. Visinu naknada za korišćenje vodoprivrednih objekata i za vršenje drugih usluga (plovidba.30/2010-81. + Pravna mišljenja Član 106. 9. zastarelosti. čl. + Vidi: čl.53/93-2460. korisnici uplaćuju na račun budžeta opštine a deo ove naknade u visini od 60% na račun javnog vodoprivrednog preduzeća.

ispuštanje voda. jezerima i podzemnim vodama. poslovnih knjiga i ostalih dokumenata. katastara voda. ovog člana ne odlaže izvršenje rešenja. 2) vrši kontrolu vodoprivrednih dozvola. vađenje materijala. vodoprivrednih saglasnosti. 6) kontroliše funkcionisanje. vodoprivrednim dozvolama i potvrdama. vodoprivredni inspektor: 1) vrši kontrolu nad izgradnjom objekata i izvođenjem drugih radova koji mogu da prouzrokuju kvalitativne ili kvantitativne promene u prirodnom ili veštački uspostavljenom vodnom režimu. odnosno vodoprivrednoj dozvoli ili bez vodoprivredne saglasnosti. dok se količine tih materija ne smanje ispod dozvoljenih granica. Protiv rešenja vodoprivrednog inspektora može se izjaviti žalba Vladi. 4) naredi rušenje objekata i postrojenja ili uklanjanje drveća i žbunastog bilja koji su izgrađeni. 7) kontroliše poštovanje propisanog vodnog režima u pogledu obezbeđenja garantovanog minimalnog proticaja nizvodno od zahvata. određujući i rokove za njihovo sprovođenje. 3) vrši kontrolu načina iskorišćavanja vodoprivrednih objekata radi utvrđivanja da li je njihovo iskorišćavanje u skladu sa izdatim vodoprivrednim saglasnostima. ako u roku određenom rešenjem vodoprivrednog inspektora nije podnet zahtev za izdavanje vodoprivredne saglasnosti ili je podnet zahtev pravosnažno odbijen.U vršenju poslova vodoprivredne inspekcije. ispravnost i efikasnost uređaja za prečišćavanje otpadnih voda. 2) naredi sađenje drveća i žbunastog bilja u slučajevima utvrđenim ovim zakonom. vodoprivredni inspektor pismeno će konstatovati nađene nepravilnosti i nedostatke i narediće rešenjem mere za njihovo otklanjanje. Žalba protiv rešenja iz stava 1. Vodoprivredni inspektor ovlašćen je i dužan da naredi da se utvrđene nepravilnosti i nedostaci otklone u roku koji on odredi i to da: 1) zabrani. odnosno vodoprivredne dozvole. 3) zabranjeni ili ograničeni korišćenje voda. 4) kontroliše funkcionisanje uređaja na objektima koji su od značaja za sigurnost objekata i postrojenja. Član 110. odnosno obustavi izvođenje radova koji se izvode suprotno izdatoj vodoprivrednoj saglasnosti. potvrda. odnosno zasađeni bez vodoprivredne saglasnosti. 5) kontroliše režim i kvalitet voda u prirodnim i veštačkim vodotocima. 5) naredi prestanak rada preduzeća i drugim pravnim licima kada utvrdi da otpadne vode koje ispuštaju sadrže opasne materije u količinama većim od dozvoljenih. Ako prilikom vršenja nadzora utvrdi da se preduzeće ili drugo pravno lice i građanin nisu pridržavali ovog zakona ili propisa donetih na osnovu njega. bujičnih tokova i vodoprivrednih objekata. Preduzeća i druga pravna lica i građani dužni su da vodoprivrednom inspektoru omoguće vršenje nadzora i pruže potrebne podatke. vodnih knjiga. odnosno korišćenje objekata i postrojenja u slučajevima utvrđenim ovim zakonom. zagađivača voda. . dokumentacije za odbranu od poplava.

biološka. virusološka i radiološka svojstva. odnosno puštanje u rad objekata i postrojenja za javno snabdevanje vodom za piće ako nije pribavljena saglasnost nadležnog organa za poslove zdravlja i zaštite životne sredine. ošteti korito. 5) zabrani upotrebu vode za piće za koju je ovlašćeno preduzeće ili drugo pravno lice utvrdilo da s obzirom na propisana fizička. 2) zabrani izgradnju ili upotrebu objekata i postrojenja. odnosno koja su u pojasu sanitarne zaštite. ako bi to korišćenje nepovoljno uticalo na zdravstvenu ispravnost vode. nije zdravstveno ispravna. dezinfekciju i druge propisane sanitarne mere radi popravke ili zaštite kvaliteta vode za piće. bujičarskog smera. Član 115. diplomirani inženjer šumarstva. ako to ugrožava zdravstvenu ispravnost. 6) naredi prečišćavanje. diplomirani tehnolog. obale i regulacione . Poslove vodoprivrednog inspektora može obavljati radnik koji pored zakonom utvrđenih uslova za rad u organima uprave ima stručnu spremu sedmog stupnja i to: diplomirani građevinski inženjer. Član 112. izvorišta koja služe za javno snabdevanje vodom za piće. Ko ošteti. hidrotehničkog smera. XI. 7) naredi preduzimanje drugih mera koje su potrebne u cilju zaštite zdravstvene ispravnosti vode za piće. bakteriološka. vodoprivrednog smera i sa najmanje tri godine radnog iskustva na poslovima iz okvira vodoprivredne delatnosti. 4) naredi otklanjanje nedostataka na objektima i postrojenjima za javno snabdevanje vodom za piće koji mogu nepovoljno delovati na zdravstvenu ispravnost vode za piće. uništi ili učini neupotrebljivim vodoprivredni objekat kazniće se za krivično delo zatvorom do pet godina. Ko vađenjem peska.Član 111. šljunka i drugog materijala iz korita vodotoka. korišćenje zemljišta ili vršenje druge delatnosti u zoni zaštite. 3) zabrani izgradnju ili rekonstrukciju. KAZNENE ODREDBE Član 114. hemijska. Član 113. diplomirani inženjer poljoprivrede. Vodoprivredni inspektor može po potrebi organizovati uzimanje uzoraka vode i otpadnih voda radi analize i provere stepena zagađenosti voda a troškove analize snosi preduzeće i drugo pravno lice ili građanin od koga potiče zagađenje ako analiza pokaže da je došlo do zagađenja vode iznad propisanih granica. Organ sanitarne inspekcije je ovlašćen i dužan da: 1) zabrani korišćenje za druge svrhe vode koja služi za piće ili je namenjena za piće.

000 dinara ako: 1) izvodi radove na izgradnji novih ili rekonstrukciju ili uklanjanje postojećih vodoprivrednih objekata ili izgradnju ili rekonstrukciju drugih objekata ili postrojenja. Član 116. 7) kao izvođač radova ili preduzeće ili drugo pravno lice koje iskorišćava objekte ili druga dobra ne preduzme potrebne mere iz člana 39. 10) vodu određenu za piće koristi za druge svrhe koje nepovoljno utiču na potrebnu količinu i svojstvo vode (član 41. stav 6. 4) preduzeće ili drugo pravno lice ako ne donese plan za odbranu od poplava (član 30. 5) ne preduzme mere za zaštitu vodoprivrednih. stav 4. Preduzeće ili drugo pravno lice kazniće se za privredni prestup novčanom kaznom u iznosu od 200. stav 1. bakterioloških. stav 2.53/93-2460. 34. stav 1. čl. ovog zakona. stav 4. a u pogledu fizičkih. 45. nizvodno od zahvata ne obezbedi vode za potrebe garantovanog minimuma (član 40. stav 1. Zakona . Član 117. čl. 11) preduzme neku od radnji iz člana 56. 8) prilikom svakog zahvatanja površinskih voda. ovog zakona). Ko bez vodoprivredne dozvole vrši punjenje akumulacije ili koristi vode iz akumulacije i time izazove opasnost po život ili zdravlje ljudi ili imovine većih razmera kazniće se za krivično delo zatvorom do pet godina. plovnih ili drugih objekata i postrojenja u slučaju nagomilavanja leda (član 34. ovog zakona. + Vidi: čl.000 dinara. 2) vrši neku radnju bez vodoprivredne dozvole (član 18. 3) pravo stečeno na osnovu vodoprivredne dozvole prenosi bez saglasnosti organa. virusoloških i radioloških svojstava ne odgovara propisanim uslovima (član 41. ovog zakona. odnosno javnog vodoprivrednog preduzeća koji je izdao dozvolu (član 19. 13) ako preduzme neku od radnji iz člana 69.000. 5. bioloških. ovog zakona). Za privredni prestup iz stava 1. ovog zakona).101/2005-28. stav 2. ili vrši druge radove bez vodoprivredne saglasnosti ili protivno izdatoj vodoprivrednoj saglasnosti (član 16. 12) ne preduzme potrebne mere iz člana 61. ovog zakona) ili protivno vodoprivrednoj dozvoli (član 19.48/94-1497.građevine kazniće se za krivično delo zatvorom do pet godina ili novčanom kaznom. stav 3. ovog zakona). ovog zakona). stav 1. 6) u plavnim zonama gradi objekte suprotno propisanim uslovima (član 36. ovog člana kazniće se i odgovorno lice u preduzeću ili drugom pravnom licu novčanom kaznom od 90. 9) voda za piće sadrži materije škodljive za zdravlje iznad propisanih granica. + Sudska praksa . ovog zakona).000 do 3.000 do 200. ovog zakona). ovog zakona). ovog zakona. Zakona . ovog zakona). hemijskih. Zakona .

2) u postupku pripreme tehničke dokumentacije za izgradnju novih i rekonstrukciju postojećih vodoprivrednih i drugih objekata i izvođenje drugih radova. ovog zakona). 13) kao izvođač radova ne postupi po odredbama člana 52. ovog zakona) ili sve izdate vodoprivredne saglasnosti. vodoprivredne dozvole i potvrde ne dostavi ministarstvu nadležnom za poslove vodoprivrede (član 24. ovog zakona). 17) ne obezbede ispitivanje kvaliteta voda koje ispuštaju u prijemnike i javnu kanalizaciju. rezultate ispitivanja u rokovima određenim članom 60. 12) redovno ne dostavlja podatke o nivou i kvalitetu podzemnih voda prve izdani koje prate putem svojih kontrolnih (pijezometarskih) bunara (član 51. Preduzeće ili drugo pravno lice kazniće se za prekršaj novčanom kaznom od 100. mere i registruju količinu zahvaćene vode i podatke o tome ne dostave javnom vodoprivrednom preduzeću (član 49. stav 5. ovog zakona. stav 1. ovog zakona. stav 1. ovog zakona.000 dinara ako: 1) ne dostavi podatke o potrošnji i količinama vode radi izrade vodoprivrednog bilansa (član 13. 5) koristi akumulacione i retencione basene suprotno članu 33. preko preduzeća i drugih pravnih lica koja su ovlašćena za vršenje ovih ispitivanja (član 59. stav 5. stav 1. ovog zakona). 14) bunare i bušotine sa slobodnim isticanjem vode ne opremi uređajima za regulisanje isticanja i zatvaranja i zaštitu voda od zagađivanja (član 52. ovog zakona). ovog zakona. stav 1. 6) ne dostavi podatke iz člana 33. stav 3. 16) uređaj za prečišćavanje voda i merne uređaje ne održavaju u ispravnom stanju i ne obezbeđuju njihovo redovno funkcionisanje i ne vode dnevnik rada ovih uređaja (član 59. ne pribavi vodoprivredne uslove (član 15.000. bujičnih tokova i protiverozionih objekata ne vodi na propisani način (član 25. ovog zakona). 8) ako ne preduzme mere iz člana 37. stav 3. 1. ovog zakona). stav 2. ovog zakona. 3) sve izdate vodoprivredne saglasnosti. ovog zakona). stav 3. 10) ukoliko privremeno ne ograniči ili uskrati korišćenje vode u slučajevima predviđenim u članu 48. ovog zakona).Član 118. 18) ne dostave Republičkom hidrometeorološkom zavodu. 15) ne postave uređaje za merenje. ovog zakona). 7) ako zemljište koristi na način kojim se ugrožava sprovođenje odbrane od poplava (član 36.000 do 1. st. . ovog zakona). stav 1. ovog zakona. mere i registruju količine otpadnih voda i da podatke o tome dostave javnom vodoprivrednom preduzeću (član 59. 9) protivno vodoprivrednoj osnovi ili prostornom planu ne zaštiti izvorište i druge objekte od namernog ili slučajnog zagađenja ili drugih uticaja koji mogu nepovoljno delovati na izdašnost izvorišta i na zdravstvenu ispravnost vode (član 43. i 2. vodoprivredne dozvole i potvrde ne registruje u vodnoj knjizi (član 24. ovog zakona). stav 3. stav 2. vodoprivrednih objekata. stav 1. ovog zakona). 11) ne postave uređaj za merenje. 4) katastre zagađivača voda.

000 do 50. odnosno organa sanitarne inspekcije donetog na osnovu ovlašćenja iz ovog zakona. 20) kao sopstvenik. 3) vrši neku radnju bez vodoprivredne dozvole. čl. stav 1.53/93-2467.48/94-1497. 27) postupi protivno propisu donetom na osnovu ovlašćenja iz ovog zakona ukoliko za takvu radnju nije propisana stroža kazna. 26) ne postupi po rešenju vodoprivrednog inspektora. 34.19) ne preduzmu mere iz člana 62. ovog zakona). odnosno korisnik zemljišta ne dopusti korišćenje nekog od prava iz čl. Zakona . 2. ovog zakona). ovog zakona).101/2005-28. ovog zakona.67/93-3111.000 do 50. ovog zakona. stav 6. 24) kao sopstvenik. ukoliko za takvu radnju nije propisana stroža kazna. Zakona . . čl. odnosno korisnik dela obale primeti a ne prijavi nadležnom organu da je došlo do zagađivanja voda u vodotocima i jezeru (član 63. odnosno nove vodoprivredne dozvole (član 18. Član 119. + Vidi: čl. 45.000 dinara. Zakona . 57. 4) pravo stečeno na osnovu vodoprivredne dozvole prenosi bez saglasnosti organa koji je izdao dozvolu (član 19. čl. 22) kao sopstvenik ili korisnik vodnog zemljišta. stav 1. ovog zakona) ili protivno vodoprivrednoj dozvoli (član 19. stav 1. 45. 23) iz korita bujičnih tokova ne ukloni drvo na zahtev javnog vodoprivrednog preduzeća (član 68. 5) u plavnim zonama gradi objekte suprotno propisanim uslovima (član 36. stav 4. ovog zakona). ovog zakona). Za prekršaj iz stava 1. ovog zakona. stav 1. 2) izvodi radove na izgradnji ili rekonstrukciji objekata ili postrojenja ili vrši druge radove bez vodoprivredne saglasnosti ili protivno izdatoj vodoprivrednoj saglasnosti (član 16. odnosno korisnik zemljišta ne dopusti korišćenje nekog od prava iz člana 71. ovog zakona). stav 1. 21) kao sopstvenik. odnosno sopstvenik ili korisnik vodnog zemljišta na obali ne izvrši neku od radnji iz člana 67. ovog člana kazniće se i odgovorno lice u preduzeću ili drugom pravnom licu novčanom kaznom od 10. Odgovorno lice u Republičkom hidrometeorološkom zavodu kazniće se za prekršaj novčanom kaznom od 10. 64. ovog zakona). ovog zakona. 25) vodoprivrednom inspektoru ne omogući vršenje nadzora ili mu ne pruži potrebne podatke (član 109. Novčanom kaznom od 10. Zakona .000 dinara za prekršaj kazniće se građanin ako: 1) u postupku pripreme tehničke dokumentacije za izgradnju novih i rekonstrukciju postojećih vodoprivrednih i drugih objekata i izvođenje drugih radova ne pribavi vodoprivredne uslove (član 15. u skladu sa programom iz čl. ovog zakona).000 dinara ako ne vrši sistematsko ispitivanje kvaliteta voda u vodotocima.000 do 50. 6) ne prijavi da je došlo do zagađenja voda u vodotocima i jezerima (član 63. stav 2. ovog zakona ili ako ne izvrši neku obavezu iz člana 58. ovog zakona). ovog zakona.

stav 1. Za prekršaj iz člana 119. 24. Član 123.48/94-1497. Odgovornom licu iz člana 117. tačka 3. 8.101/2005-28. 25. 45. 14. 45. stav 1. 13. stav 1. i 27.000 dinara kazniće se za prekršaj odgovorno lice u ministarstvu nadležnom za poslove vodoprivrede i organu sanitarne inspekcije ako u vršenju inspekcijskog nadzora . i 13.000 dinara ako izvrši i neku od radnji iz člana 117. 7. ovog zakona može se preduzeću ili drugom pravnom licu pored propisane kazne izreći i zaštitna mera oduzimanja imovinske koristi. stav 2.000 do 50. Novčanom kaznom od 10. stav 1. O oduzimanju predmeta vodoprivredni inspektor je dužan da izda potvrdu sa tačnim naznačenjem oduzetog predmeta. ovog zakona preduzeću ili drugom pravnom licu pored propisane kazne izreći će se i zaštitna mera obaveznog oduzimanja predmeta koji su upotrebljeni ili namenjeni za izvršenje privrednog prestupa ili namenjeni za izvršenje privrednog prestupa ili su nastali ili pribavljeni izvršenjem privrednog prestupa. 121. stav 1. 7. Zakona . Član 124. tač. tačka 2. 20. 21. O izvršenom privremenom oduzimanju predmeta vodoprivredni inspektor je dužan da odmah obavesti organ nadležan za pokretanje postupka zbog učinjenog krivičnog dela. ovog zakona. i člana 118. Zakona . Član 122. čl. Zakona . 120. Za privredni prestup iz člana 117. građaninu pored kazne izreći će se i zaštitna mera obaveznog oduzimanja predmeta koji su upotrebljeni ili namenjeni za izvršenje prekršaja ili su nastali ili pribavljeni izvršenjem prekršaja.53/93-2467. privrednog prestupa ili prekršaja. 4. Član 120. ovog zakona može se za privredni prestup iz člana 117. tačka 2. stav 1. 22. i 8. ovog zakona može se građaninu pored kazne izreći zaštitna mera oduzimanja imovinske koristi stečene izvršenjem prekršaja.67/93-3111. Za krivično delo iz člana 115. i 122. ovog zakona učiniocu će se pored propisane kazne oduzeti i predmet izvršenja krivičnog dela. 26. Član 121. 7. Zakona .000 do 50. 2. čl. 23. 3. ovog zakona. 1. Za prekršaj iz člana 119. stav 1. ovog zakona pored propisane kazne izreći i zaštitna mera zabrana vršenja određenih dužnosti. 8. ovog zakona. Za privredni prestup iz člana 117. 11. 10. 34. tačka 1. + Vidi: čl. tač.Za prekršaj će se kazniti građanin novčanom kaznom od 10. čl. Vodoprivredni inspektor privremeno će oduzeti predmet izvršenja iz čl. 2. 5. tač.

Sopstvenici odnosno korisnici postojećih vodoprivrednih objekata i postrojenja dužni su da način korišćenja ovih objekata usklade sa vodoprivrednom osnovom u roku određenom u vodoprivrednoj osnovi. stav 5. Ministar vodoprivrede doneće propise iz člana 1. stav 2.ne preduzme mere u skladu sa čl. člana 23. člana 59. stav 8. stav 7. ovog zakona u roku od šest meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona. Ministar poljoprivrede i ministar zdravlja i zaštite životne sredine doneće propis iz člana 41. čl. ovog člana ne uskladi s vodoprivrednom osnovom u roku određenom tom osnovom. stav 4. člana 57. Član 126. i člana 40. Član 128.48/94-1497. Do donošenja vodoprivredne osnove. Član 127. Vodoprivredne osnove za vodna područja iz člana 10. ovog zakona u roku od šest meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona. 109. člana 45. čl. vodoprivredni uslovi. Zakona . 45. stav 3. ovog zakona doneće se najkasnije u roku od pet godina od dana stupanja na snagu ovog zakona. stav 2. Zakona .53/93-2467. Vodoprivredna osnova Republike Srbije doneće se najkasnije u roku od dve godine od dana stupanja na snagu ovog zakona. stav 4. člana 25. Ako se način korišćenja objekata i postrojenja iz stava 1. ovog zakona u roku od šest meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona. Ministar zdravlja i zaštitne životne sredine doneće propise iz člana 41. stav 4 i člana 60. Zakona . Granice vodnih područja iz člana 6. ovog zakona u roku od šest meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona. stav 3. stav 3. i 113.67/93-3111. 2. ovog zakona u roku od šest meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona. 34. člana 24. + Vidi: čl. ovog zakona utvrdiće vlada u roku od dva meseca od dana stupanja na snagu ovog zakona. ovog zakona. .101/2005-28. stav 2. vodoprivredne saglasnosti i vodoprivredne dozvole mogu se izdavati u skladu s postojećom dokumentacijom. čl. XII. i člana 56. Skupština opštine doneće propis iz člana 56. Zakona . stav 3. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE Član 125. ministarstvo nadležno za poslove vodoprivrede zabraniće iskorišćavanje tih objekata i postrojenja dok se ne usklade s vodoprivrednom osnovom. stav 4. Ministar vodoprivrede i ministar zdravlja i zaštite životne sredine doneće propise iz člana 25. 45.

Član 129.
Fond iz člana 72. stav 1. ovog zakona počeće s radom 1. januara 1992. godine. Društveni fond za vode Srbije, Društveni fond voda Vojvodine i Društveni fond za vode Kosova i Metohije čija je obaveza osnivanja utvrđena zakonom, prestaju sa radom 31. decembra 1991. godine. Fondovi za melioraciju čija je obaveza osnivanja utvrđena Zakonom o vodama ("Službeni list SAPV", broj 25/90 i 38/90) i društveni fondovi za melioraciju osnovani prema Zakonu o vodama ("Službeni glasnik SRS", br. 49/89, 59/89, 14/90 i 32/90 i "Službeni glasnik RS", br. 21/90 24/90) prestaju sa radom 31. decembra 1991. godine. Fond iz stava 1. ovog člana preuzima sredstva, prava i obaveze fondova iz st. 2. i 3. ovog člana. Fondovi iz stava 1. ovog člana preuzima sredstva, prava i obaveze fondova iz st. 2. i 3. ovog člana. Fondovi iz st. 2. i 3. ovog člana od dana stupanja na snagu ovog zakona mogu preuzimati materijalne obaveze koje se mogu izvršiti u celini do 31. decembra 1991. godine. Fondovi iz st. 2. i 3. ovog člana mogu preuzeti i materijalne obaveze koje će se izvršavati i posle roka utvrđenog u stavu 5. ovog člana, uz saglasnost Vlade.

Član 130.
Javna vodoprivredna preduzeća iz člana 81. stav 1. tač. 1, 2. i 3. ovog zakona počinju s radom 1. januara 1992. godine. Statut preduzeća iz stava 1. ovog člana doneće se najkasnije u roku od 90 dana od dana početka rada javnog vodoprivrednog preduzeća.

Član 131.
Vlada će imenovati vršioce dužnosti direktora javnih vodoprivrednih preduzeća koji će privremeno do imenovanja direktora obavljati poslove utvrđene ovim zakonom. Vršioci dužnosti direktora imenovaće se u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona. Vršioci dužnosti direktora do donošenja statuta, posebnom odlukom će utvrditi organizaciju rada i način rukovođenja i finansijskog poslovanja u javnim vodoprivrednim preduzećima i organizovati pripremu statuta i drugih akata.

Član 132.
Danom početka rada javnih vodoprivrednih preduzeća iz člana 131. ovog zakona prestaju sa radom: 1) Javno vodoprivredno preduzeće "Dunav" ("Službeni glasnik SRS", broj 14/90); 2) Javno vodoprivredno preduzeće "Vode Vojvodine" ("Službeni list SAPV", broj 31/90). Javno vodoprivredno preduzeće iz člana 81. stav 1. tačke 1. ovog zakona preuzima deo zaposlenih, objekte, postrojenja, uređaje i druga sredstva kojim posluje preduzeće iz stava 1. tač. 1. i 2. ovog člana. Javno vodoprivredno preduzeće iz člana 81. stav 1. tačka 2. ovog zakona preuzima deo zaposlenih, objekte, postrojenja, uređaje i druga sredstva kojima posluje preduzeće iz stava 1. tač. 1. i 2. ovog člana. Javno vodoprivredno preduzeće iz člana 81. stav 1. tačka 3. ovog zakona preuzima deo zaposlenih,

objekte, postrojenja, uređaje i druga sredstva kojim posluje preduzeće iz stava 1. tačke 1. ovog člana. Od dana stupanja na snagu ovog zakona preduzeća iz stava 1. tač. 1. i 2. ovog člana mogu otuđiti ili opteretiti imovinu, vršiti prodaju ili vršiti povećanje kapitala izdavanjem deonica ili zapošljavati nove radnike uz saglasnost Vlade Republike. Akti i radnje koje budu preduzela preduzeća suprotno stavu 5. ovog člana ništavi su.

Član 133.
Danom početka rada javna vodoprivredna preduzeća iz člana 81. stav 1. tač. 1, 2. i 3. ovog zakona preuzimaju objekte, postrojenja, uređaje i druga sredstva kojim posluju javna vodoprivredna preduzeća iz člana 132. stav 1. tač. 1. i 2. ovog zakona koja su izgrađena i koriste se u vodnom području za koja se osnivaju ova javna vodoprivredna preduzeća, kao i zaposlene koji su radili na tim objektima, postrojenjima i uređajima. Preduzeće i druga pravna lica koja su do dana stupanja na snagu ovog zakona upravljala objektima iz člana 81. stav 2. ovog zakona dužna su da u roku od šest meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona, prenesu te objekte na javno vodoprivredno preduzeće koje upravlja objektima na vodnom području na kome se nalaze objekti tih preduzeća i drugih pravnih lica. Preduzećima i drugim pravnim licima iz stava 2. ovog člana, pojedine poslove javno vodoprivredno preduzeće može poveriti na osnovu ugovora kojim će se urediti uslovi za njihovo obavljanje i druga prava i obaveze u vezi sa obavljanjem tih poslova. Javno vodoprivredno preduzeće osniva preduzeća za obavljanje pojedinih delatnosti iz predmeta svog poslovanja, ako te delatnosti predstavljaju tehničko-tehnološku i ekonomsku celinu ili za obavljanje delatnosti kojima se doprinosi efikasnijem i racionalnijem funkcionisanju sistema na vodnom području. Javno vodoprivredno preduzeće preduzimanjem objekata iz stava 2. ovog člana preuzima prava i neizvršene obaveze nastale u vezi izgradnje, korišćenja i održavanja tih objekata. + Vidi: čl. 6. Zakona - 53/93-2460.

Član 134. - brisan Vidi: čl. 7. Zakona - 53/93-2460.
+

Član 135.
Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaju da važe: 1) Zakon o vodama ("Službeni glasnik SRS", br. 49/89, 59/89, 14/90 i "Službeni glasnik RS", br. 21/90 i 24/90) osim čl. 5, 6, 11, 12, 13, 13a, 13b, 13v, 13g, 13d, 13đ, 13e, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 32a, 33, 34, 120, 140, 147. stav 1. tačka 1. i član 149. i propisi doneti na osnovu tih članova koji prestaju da važe 31. decembra 1991. godine; 2) Zakon o vodama ("Službeni list SAPV", br. 25/90 i 38/90) i propisi doneti na osnovu tog zakona osim čl. 54. do 101, 107. i 122. i propisi doneti na osnovu tih članova koji prestaju da važe 31. decembra 1991. godine;

3) Zakon o vodama ("Službeni list SAPK", br. 30/76 i 20/78 i "Službeni glasnik RS", br. 16/90 i 21/90) i propisi doneti na osnovu tog zakona, osim čl. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17a, 17b, 17v, 24, 25, 26, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 182, 186a, 187, 188a i propisi doneti na osnovu tih članova koji prestaju da važe 31. decembra 1991. godine; 4) Pravilnik o sadržini vodoprivredne osnove dela vodnog područja ("Službeni glasnik SRS", broj 17/78); 5) Pravilnik o količini vode koja se smatra kao neznatno mala količina pri upotrebljavanju i odvođenju odnosno ispuštanju vode ("Službeni glasnik SRS", broj 67/81); 6) Pravilnik o sadržini tehničke dokumentacije za odbranu od poplava i leda ("Službeni glasnik SRS", broj 47/83); 7) Pravilnik o sistematskom tehničkom osmatranju vodoprivrednih objekata ("Službeni glasnik SRS", broj 53/83); 8) Pravilnik o rokovima atestiranja vodoprivrednih objekata, uređaja i njihovih delova ("Službeni glasnik SRS", broj 47/83); 9) Pravilnik o načinu na koji Republički hidrometeorološki zavod prati i dostavlja prognoze promena kvaliteta vode i upozorava na havarijska zagađenja vode ("Službeni glasnik SRS", broj 28/84). Sastavni deo Zakona o zaštiti i iskorišćavanju izvorišta vodosnabdevanja, koji je prema članu 147. stav 1. tačka 2. Zakona o vodama ("Službeni glasnik SRS", br. 49/89, 59/89, 14/90 i 42/90 i "Službeni glasnik RS", br. 21/90 i 24/90) ostao na snazi primenjivaće se do donošenja vodoprivredne osnove iz člana 126. stav 1. ovog zakona.

Član 136.
Do donošenja propisa na osnovu ovlašćenja iz ovog zakona, ostaju na snazi: 1) Uredba o klasifikaciji voda ("Službeni glasnik SRS", broj 5/68); 2) Uredba o kategorizaciji vodotoka ("Službeni glasnik RS", broj 5/68); 3) Pravilnik o sadržini tehničke dokumentacije koja se podnosi u postupku za dobijanje vodoprivrede saglasnosti i vodoprivredne dozvole ("Službeni glasnik SRS", broj 3/78); 4) Pravilnik o obrascu i načinu vođenja vodne knjige ("Službeni glasnik SRS", br. 16/78 i 20/85); 5) Pravilnik o opasnim materijama u vodama ("Službeni glasnik SRS", broj 31/82); 6) Pravilnik o načinu određivanja o održavanja zona i pojaseva sanitarne zaštite objekata za snabdevanje vodom za piće ("Službeni glasnik SRS", broj 33/78); 7) Pravilnik o načinu i broju ispitivanja kvaliteta otpadnih voda ("Službeni glasnik SRS", br. 47/83 i 13/84); 8) Pravilnik o uslovima koje moraju da ispunjavaju preduzeća i druga pravna lica koja vrše određenu vrstu ispitivanja kvaliteta površinskih i podzemnih voda, kao i ispitivanja kvaliteta otpadnih voda ("Službeni glasnik SRS", broj 49/90); 9) Odluka o određivanju granice vodnih područja ("Službeni glasnik SRS", broj 29/90).

Član 137.
Zahtevi za izdavanje vodoprivrednih saglasnosti i vodoprivrednih dozvola podneti do stupanja na

snagu ovog zakona rešavaće se u skladu sa propisima koji su bili na snazi u vreme podnošenja zahteva. Zahtevi iz stava 1. ovog člana koji u roku od šest meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona, ne budu rešeni, njihovo rešavanje preduzeće organ, odnosno javno vodoprivredno preduzeće određeni ovim zakonom.

Član 138.
Odredbe člana 108. stav 1. ovog zakona primenjivaće se od 1. januara 1992. godine.

Član 139.
Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

OSNOVNI TEKST
Na osnovu člana 83. tačka 3. Ustava Republike Srbije, donosim

Ukaz o proglašenju Zakona o vodama
Proglašava se Zakon o vodama, koji je donela Narodna skupština Republike Srbije, na Sedmoj sednici Vanrednog zasedanja 25. jula 1991. godine. PR broj 102 U Beogradu, 30. jula 1991. godine Predsednik Republike, Slobodan Milošević, s.r.

Zakon o vodama

Zakon je objavljen u "Službenom glasniku RS", br. 46/91 od 31.7.1991. godine.

I. OPŠTE ODREDBE
Član 1.

3) vodna zadruga je oblik organizovanja korisnika voda na određenom području radi korišćenja voda u privredne svrhe. 3) objekti za zaštitu voda: glavni kolektor za dovođenje otpadnih voda do uređaja za prečišćavanje otpadnih voda. korišćenje i upravljanje vodama. magistralni cevovodi ili kanali sa objektima. kao dobrima od opšteg interesa. Vodoprivrednom delatnošću. vodozahvati. ne dovodi u opasnost život i zdravlje ljudi. zaštita od štetnog dejstva voda. Odredbe ovog zakona odnose se na sve površinske i podzemne vode. zaštita od štetnog dejstva voda. pod jednakim uslovima za zadovoljavanje životnih potreba Član 3. 4) hidromelioracioni objekti sa vodoprivrednim uređajima i opremom: objekti za navodnjavanje i objekti za odvodnjavanje. postrojenja za pripremu pitke vode i brodske prevodnice. Pojedini izrazi. ne ugrožava biljni i životinjski svet. Vodoprivrednim objektima u smislu ovog zakona smatraju se: 1) objekti za zaštitu od štetnog dejstva voda sa vodoprivrednim uređajima i opremom: nasipi. odvojeni kanali. retencije. u smislu ovog zakona. 2) melioraciono područje je deo vodnog područja koje obuhvata jedan ili više slivova unutrašnjih voda za koje se jedinstveno uređuje odvodnjavanje suvišnih voda ili dovođenje voda za navodnjavanje. Član 5. upotrebljeni u ovom zakonu. rezervoari za vodosnabdevanje. crpne stanice. Odredbe ovog zakona odnose se i na granične i državnom granicom presečene vodotoke i međurepubličke vode u granicama Republike Srbije. . smatra se uređenje voda i vodotoka. imaju sledeće značenje: 1) vodno područje je područje koje obuhvata jedan ili više slivova ili njihovih delova koji čine prirodnu hidrografsku celini. prirodne vrednosti i nepokretna kulturna dobra. ako posebnim zakonom nije drugačije propisano. termalnu i mineralnu vodu. prirodnih jezera. organizovanje i finansiranje vodoprivredne delatnosti i nadzor nad sprovođenjem odredaba ovog zakona. prirodnih izvora. uređaji za prečišćavanje otpadnih voda i objekti za odvođenje prečišćenih voda. crpne stanice i objekti za zaštitu od erozija i bujica. Član 2. zaštita voda od zagađivanja i obezbeđivanje vode za korišćenje. drenažni bunari. brane. akumulacije. Član 4. javnih bunara i javnih česmi mogu koristiti svi. uslovi i način obavljanja vodoprivredne delatnosti.Ovim zakonom uređuje se zaštita voda. 2) objekti za korišćenje voda: akumulacije. uključujući vodu za piće. ustave. Vode se mogu koristiti na način kojim se ne ugrožavaju prirodna svojstva vode. Vodu prirodnih vodotoka. regulacione građevine.

16) javni vodovod je sistem za snabdevanje vodom za piće koji ima uređeno i zaštićeno izvorište. odnosno akumulacije. jezero i podzemne vode. .). zaštite od štetnog dejstva voda. 3) Vodno područje Morave koje obuhvata sliv Velike Morave i delove slivova Južne Morave. 2) Vodno područje Save koje obuhvata delove slivova Save i Drine i sliv Kolubare. odnosno više od 20 stanovnika. uređaj za pripremu vode.4) vodni režim je kvalitativno i kvantitativno stanje voda na određenom području i u određenom vremenu. 8) garantovani minimum je proticaj koji se nizvodno od vodozahvata mora obezbediti u vodotoku. kaptažu. brazdanja. Tise i Timoka i slivove Mlave i Peka. rezervoar i razvodnu mrežu a kojim ne upravlja javno komunalno preduzeće. kaptažu. 13) vodno zemljište je korito i obale vodotoka. 7) javno snabdevanje stanovništva vodom za piće je snabdevanje vodom više od pet domaćinstava. domovi kulture. rezervoar i vodovodnu mrežu. 11) obala je pojas zemljišta koji se proteže neposredno uz korito za veliku vodu vodotoka ili jezera. obrazuju se vodna područja i to: 1) Vodno područje Dunava koje obuhvata delove slivova Dunava. odnosno koje je redovno pokriveno vodama jezera. kao i zemljište podložno ovim uticajima. bunar. 9) korito za malu vodu je udubljenje kroz koje teku vode vodotoka pri niskim i srednjim vodama. kao i građana koji samostalno obavljaju delatnosti proizvodnje i prometa životnih namirnica i snabdevanje vodom javnih objekata (škole. autobuske i železničke stanice i dr. akumulacija ili njen deo). VODNA PODRUČJA Član 6. uređenja. 17) seoski vodovod je sistem za snabdevanje vodom za piće seoskog naselja koji ima uređeno i zaštićeno izvorište. Radi obezbeđivanja zaštite voda. II. snabdevanje objekata preduzeća vodom. deo reke ili jezera. 5) vodoprivredni bilans je kvantitativni i kvalitativni odnos raspoloživih i potrebnih količina površinskih i podzemnih voda u određenom periodu i na određenom području. 14) zemljište ugroženo od erozije je zemljište na kome usled dejstva vode nastaju pojave opiranja. 12) inundaciono područje je pojas zemljišta između korita za malu vodu i spoljne nožice nasipa. 18) prijemnikom se smatra prirodni i veštački vodotok. odnosno drugo preduzeće. korišćenja i upravljanja vodama na teritoriji Republike Srbije. 15) regionalni sistem za snabdevanje vodom je sistem koji snabdeva vodom dve ili više opština. podrivanja i klizanja. 10) korito za veliku vodu je prostor preko kojeg teče velika voda vodotoka ili su pokrivena vodama jezera pri visokim vodostajima do verovatnoće pojave jednom u 50 godina. odnosno pojas zemljišta između korita za malu vodu i poplavne linije na području na kojem nisu izgrađeni objekti za zaštitu od štetnog dejstva voda. jezera i akumulacije. a obala u području zaštićenom od poplava je pojas zemljišta širine 50 metara računajući od unutrašnje nožice nasipa prema branjenom području. 6) izvorište je prostor na kome se zahvata voda radi javnog snabdevanja stanovništva (izvor.

ovog člana utvrđuje Vlada Republike Srbije (u daljem tekstu: Vlada). Granice vodnih područja iz stava 1. Vodoprivrednu osnovu Republike Srbije i vodoprivrednu osnovu vodnih područja iz člana 6. vodoprivrednim saglasnostima i vodoprivrednim dozvolama. šumsko i građevinsko zemljište. Vodoprivredna osnova sadrži naročito: postojeće stanje vodnog režima i vodoprivrednih objekata na određenom području. korišćenje voda za zaštitu voda od zagađivanja. zaštitu od štetnog dejstva voda. odnosno vodoprivrednim uslovima. zaštitu voda i korišćenje voda. Vodoprivredne osnove iz stava 1. Teritorija Republike Srbije predstavlja jedinstven vodoprivredni prostor. ovog zakona donosi Vlada. Član 7. Belog Drima.Zapadne Morave. Melioraciono područje kao deo vodnog područja obuhvata poljoprivredno. sa kojeg dotiče voda na zemljište koje se sistemima za odvodnjavanje štiti od suvišne vode i za koje se dovodi voda za navodnjavanje. Ibra. Po isteku vremena od 10 godina od dana donošenja vodoprivredne osnove preispitaće se rešenja utvrđena vodoprivrednom osnovom. prostorni i urbanistički planovi moraju biti međusobno usklađeni. Vodoprivrednu osnovu dela vodnog područja donosi ministarstvo nadležno za poslove vodoprivrede. Vodoprivredna osnova Član 9. Vodoprivredna osnova je dugoročni plan za održavanje i razvoj vodnog režima na teritoriji Republike Srbije. 1. Vodni režim održava se i unapređuje uređivanjem i održavanjem vodotoka. VODNI REŽIM Član 8. Vodoprivredna osnova vodnog područja i dela vodnog područja mora biti u skladu sa vodoprivrednom osnovom Republike Srbije. a u skladu sa vodoprivrednom osnovom. Dragovištice. Čajlanske i Crnog Kamena. Melioraciono područje i njegove granice određuje ministarstvo nadležno za poslove vodoprivrede. III. uslove za održavanje i razvoj vodnog režima kojima se obezbeđuju najpovoljnija i najcelishodnija tehnička. Član 10. zemljište pod saobraćajnicama i drugo zemljište za koje se sistemima za odvodnjavanje neposredno ili posredno omogućava brže i pogodnije oticanje suvišne vode. Pčinje. ekonomska i ekološka rešenja za jedinstveno upravljanje vodama. . ovog člana. izgradnjom i održavanjem vodoprivrednih objekata i primenom mera za zaštitu od štetnog dejstva voda. na jednom ili više vodnih područja ili delu vodnog područja. Lepenca.

3. zaštite od štetnog dejstva voda i usklađene upotrebe voda. donosi Vlada. Vodoprivredni bilans i plan za upravljanje vodnim režimom Član 11.Vodoprivrednu osnovu Republike Srbije priprema ministarstvo nadležno za poslove vodoprivrede. Vodoprivredni bilans služi za praćenje raspoloživih količina voda po kvalitetu i kvantitetu za srednjoročno i dugoročno planiranje. Ministar nadležan za poslove vodoprivrede (u daljem tekstu: ministar vodoprivrede) donosi bliži propis o sadržini i načinu izrade vodoprivrednog bilansa. priprema ministarstvo nadležno za poslove vodoprivrede. Vodoprivredni bilans za deo vodnog područja i plan za upravljanje vodnim režimom za vodno područje donosi ministarstvo nadležno za poslove vodoprivrede. U postupku pripreme tehničke dokumentacije za izgradnju novih i rekonstrukciju postojećih objekata i za izvođenje drugih radova koji mogu uticati na promene u vodnom režimu. po vodnim područjima i njihovim delovima na propisan način. Vodoprivredni bilans i plan za upravljanje vodnim režimom za teritoriju Republike Srbije. manjih poslovnih objekata i drugih . donosi se plan za upravljanje vodnim režimom. Izuzetno od odredbe stava 1. Radi zaštite voda. Član 12. investitor je dužan da pribavi vodoprivredne uslove. Vodoprivredni bilans za teritoriju Republike Srbije i vodno područje i plan za upravljanje vodnim režimom za teritoriju Republike Srbije. Vodoprivredni bilans za vodno područje i njegove delove i plan za upravljanje vodnim režimom za vodno područje priprema javno vodoprivredno preduzeće. Član 13. Vodoprivredni bilans se izrađuje za teritoriju Republike Srbije. ovog člana za građenje stambenih. Planom iz stava 1 ovog člana utvrđuju se mere za upravljanje vodnim režimom. Vodoprivrednu osnovu vodnog područja i dela vodnog područja priprema javno vodoprivredno preduzeće. 2. Preduzeća i druga pravna lica koja zahvataju ili ispuštaju vodu dužna su da dostave javnom vodoprivrednom preduzeću podatke o potrošnji i količinama zahvaćenih i ispuštenih voda radi izrade vodoprivrednog bilansa. Plan za upravljanje vodnim režimom se izrađuje za teritoriju Republike Srbije i vodno područje. Vodoprivredni uslovi Član 14.

4) zahvat i dovođenje voda za industrijske objekte iz površinskih i podzemnih voda. luke i pristaništa. Uz zahtev za izdavanje vodoprivrednih uslova: investitor podnosi i osnovne podatke o lokaciji. 12) ispiranje akumulacionih jezera ili čišćenje nataloženog nanosa iz akumulacionog jezera. 3) hidroelektrane. 9) uređenje vodotoka i izgradnju zaštitnih vodoprivrednih objekata. kamena i drugog materijala iz korita vodotoka. Vodoprivredni uslovi su potrebni za izgradnju. 5) industrijske objekte čije se otpadne vode ispuštaju u površinske i podzemne vode ili javnu kanalizaciju. čije se otpadne vode ispuštaju u površinske i podzemne vode. odnosno prostornim planom i ako se priključuju na javni vodovod i kanalizaciju i bunare za snabdevanje vodom za piće jednog domaćinstva. 19) izgradnju ili zatrpavanje bušenih i reni bunara i drugih bušotina za potrebe rudarskih i geoloških područja. 15) objekte. 13) sisteme za odvodnjavanje i navodnjavanje. 11) vađenje peska. iz površinskih i podzemnih voda. napuštenih korita i s obala prirodnih vodotoka. šljunka. ovog člana za koje nije potrebno pribavljanje vodoprivrednih uslova. termoelektrane i rudnike. 6) postrojenja za prečišćavanje i objekti za odvođenje i ispuštanje otpadnih voda. Ministarstvo nadležno za poslove vodoprivrede odrediće poslovne i druge objekte iz stava 2. 10) magistralne naftovode. gasovode i produktovode. 8) industrijske i komunalne deponije. Vodoprivrednim uslovima se može propisati obaveza da se ispuštanje vode vrši uzvodno od mesta zahvatanja vode istog korisnika. a po potrebi i prethodne studije i idejna rešenja kojima se bliže sagledava uticaj objekta na vodni režim. 14) zahvat i dovođenje vode za objekte. sprudova. nameni i veličini objekta. 17) ribnjake. prirodnih i veštačkih akumulacija i na područjima ugroženim od erozije. Član 15. železnice i mostove na njima. izuzev industrijskih. odnosno rekonstrukciju objekata i izvođenje drugih radova i to: 1) brane i akumulacije. aerodrome. . prevodnice.objekata koji se grade u skladu sa odgovarajućim urbanističkim. izuzev industrijskih. 7) magistralne i regionalne puteve. 18) seoske vodovode. 16) veštačko obogaćivanje podzemnih izdana. 2) sisteme za snabdevanje vodom. nije potrebno pribavljanje vodoprivrednih uslova.

tač. 1. 6. 11. i 24. 23. Vodoprivredne uslove iz stava 1. 3. ovog člana i mišljenje javnog vodoprivrednog preduzeća. Ako se izgradnjom objekta ili izvođenjem radova ne otpočne u roku od dve godine vodoprivredna saglasnost prestaje da važi. 19. 25) objekte. (akumulacija za vodosnabdevanje) 2. povremeno ili trajno da prouzrokuju promene u vodnom režimu ili na koje može da utiče vodni režim. 14. tač. 5. Odobrenje za izgradnju novih i rekonstrukciju postojećih objekata i postrojenja i izvođenje drugih radova. ovog člana investitor je dužan da pribavi mišljenje Republičkog hidrometeorološkog zavoda. čije se otpadne vode ispuštaju u javnu kanalizaciju. i 26. ovog člana izdaje opštinski organ uprave nadležan za poslove vodoprivrede. a za objekte i radove iz stava 2. izuzev objekata i radova iz člana 14. 8. 21. do 10. 18. i 24. 22. 15. 14. i 27. 13. 24) podzemna i nadzemna skladišta za naftu i njene derivate i druge opasne materije. Vodoprivrednom saglasnošću se utvrđuje da je tehnička dokumentacija za objekte i radove. ovog člana ministarstva nadležnog za geološke poslove. 2. tač. 5. Vodoprivredne uslove iz stava 1. 16. osim za atmosferske vode koje nisu zagađene i vode iz domaćinstva. Pre izdavanja vodoprivrednih uslova za objekte i radove iz st. 18. tač. Za objekte i radove iz člana 15. ovog člana izdaje javno vodoprivredno preduzeće. Vodoprivredna dozvola . 25. urađena u skladu sa vodoprivrednim uslovima. 23. Član 17. 14. 21) promenu katastarske kulture zemljišta na erozivnom području. 22. 27) ostale objekte koji mogu privremeno. ovog člana izdaje ministarstvo nadležno za poslove vodoprivrede. za objekte i radove koji se odnose na podzemne vode iz stava 1. ovog zakona. 20. i 4. tač. 26) vodenice i objekte na splavovima. 22) navodnjavanje poljoprivrednog zemljišta otpadnim vodama. i 19. 16. 12. Vodoprivrednu saglasnost izdaje organ. 23) skladištenje na obalama materija koje mogu zagaditi vodu. stav 2. odnosno javno vodoprivredno preduzeće za objekte i radove za koje su izdali vodoprivredne uslove. Vodoprivredne uslove iz stava 1. izuzev industrijskih.20) sađenje drveća i žbunastog bilja i njihovu seču u koritu za veliku vodu i na obali. 17. 7. 4. tač. stav 1. 1. ovog zakona potrebna je i saglasnost ministarstva nadležnog za poslove zdravlja i zaštite životne sredine. ovog člana opštinskog organa uprave nadležnog za poslove zdravlja i zaštitu životne sredine. a za radove iz stava 1. Vodoprivredna saglasnost Član 16. i 16. 4. može se izdati po prethodno pribavljenoj vodoprivrednoj saglasnosti.

3) povećanje količine zahvaćenih i ispuštenih voda. Rešenje o utvrđivanju prestanka prava iz stava 1. 2) ako se korisnik odrekne prava iz dozvole. Član 21. Vodoprivredna dozvola se izdaje na određeno vreme a najduže za period od 10 godina. magistralnih i regionalnih puteva. 3) kad se pravo ne vrši bez opravdanih razloga duže od dve godine. može se izdati po prethodno pribavljenoj potvrdi o ispunjenosti uslova iz vodoprivredne saglasnosti. podzemnih i nadzemnih skladišta za naftu i njene derivate i druge opasne materije. izgradnju nasipa. 6. vodoprivredna saglasnost i vodoprivredna dozvola izdaju se u skladu sa . i 3. Član 19. Vodoprivrednu dozvolu izdaje organ.Član 18. 2) ispuštanje voda i drugih materija u prirodne i veštačke vodotoke. mostova. odnosno javnog vodoprivrednog preduzeća koje je izdalo vodoprivrednu dozvolu. Izuzetno od odredbe stava 1. odnosno javno vodoprivredno preduzeće za objekte i radove za koje su izdali vodoprivrednu saglasnost. gasovoda i produktovoda. ovog člana izdaje organ. 2. podzemne vode i javnu kanalizaciju. tač. Ostale odredbe o vodnom režimu Član 22. jezera i podzemnih voda. ovog člana odobrenje za upotrebu objekata i to za regulaciju vodotoka. izmenjene prirode i kvaliteta ispuštenih voda. Pravo stečeno na osnovu vodoprivredne dozvole ne može se preneti na drugog korisnika bez saglasnosti organa. Potvrdu iz stava 2. Odobrenje za upotrebu objekata i postrojenja može se izdati ako je prethodno za njih izdata vodoprivredna dozvola. ovog člana donosi organ odnosno javno vodoprivredno preduzeće koje je izdalo vodoprivrednu dozvolu. magistralnih naftovoda. jezera. sađenje drveća i žbunastog bilja u koritu za veliku vodu i na obali. Vodoprivrednom dozvolom se utvrđuje način i uslovi za upotrebu i korišćenje voda i ispuštanje voda. železnica. Pravo stečeno na osnovu vodoprivredne dozvole prestaje: 1) istekom roka trajanja dozvole. Vodoprivredna dozvola je potrebna za: 1) korišćenje i upotrebu voda iz prirodnih i veštačkih vodotoka. Član 20. dalekovoda. odnosno javno vodoprivredno preduzeće koje je izdalo vodoprivrednu saglasnost. Vodoprivredni uslovi.

VODOPRIVREDNA DELATNOST 1. na propisan način. stav 2. . ovog člana i plan zaštite od elementarnih nepogoda usklađuju se međusobno. odnosno javno vodoprivredno preduzeće dužni su da sve izdate vodoprivredne saglasnosti. Opštinski organ uprave nadležan za poslove vodoprivrede i javno vodoprivredno preduzeće dužni su da sve izdate vodoprivredne saglasnosti i vodoprivredne dozvole i potvrdu iz člana 21. Ministar vodoprivrede i ministar nadležan za poslove zdravlja i zaštite životne sredine (u daljem tekstu: ministar zdravlja i zaštite životne sredine) donose bliži propis o sadržini i načinu vođenja katastra zagađivača voda. stav 2. ovog zakona dostave ministarstvu nadležnom za poslove vodoprivrede. Član 27. Katastri iz stava 1. Organ. vodoprivredne dozvole i potvrdu iz člana 21.vodoprivrednom osnovom. Mere i radovi za odbranu od poplava na određenom području utvrđuju se opštim i operativnim planom za odbranu od poplava. Član 25. Ministar vodoprivrede donosi bliži propis o sadržini i načinu vođenja katastra vodoprivrednih objekata i bujičnih tokova. Zaštita od štetnog dejstva voda obuhvata radove i mere za zaštitu od poplava i leda. Uz zahtev za izdavanje vodoprivredne saglasnosti i vodoprivredne dozvole prilaže se tehnička dokumentacija propisane sadržine. Ministar vodoprivrede donosi bliži propis o obrascu i načinu vođenja vodne knjige. Radi obezbeđenja podataka za zaštitu voda i zaštitu od štetnog dejstva voda. Ministar vodoprivrede donosi bliži propis o sadržini tehničke dokumentacije koja se prilaže uz zahtev za izdavanje vodoprivredne saglasnosti i vodoprivredne dozvole. Član 28. na propisani način. javno vodoprivredno preduzeće vodi katastre zagađivača voda. IV. Član 23. vodoprivrednih objekata i bujičnih tokova. ovog zakona registruje u vodnoj knjizi. Planovi iz stava 1. ovog člana su javne knjige. zaštitu od erozije i bujica i otklanjanje posledica od takvog dejstva voda. Član 24. Zaštita od štetnog dejstva voda Član 26.

stav 1. mere i radove za zaštitu od poplava propisuje skupština opštine. u meri koja odgovara veličini i drugim tehničkim osobinama ovih objekata.Opšti plan za odbranu od poplava sadrži mere koje se moraju preduzeti preventivno i u periodu nailaska velikih voda (spoljnih i unutrašnjih voda). ovog zakona. potrebna sredstva. a najkasnije do 30. ovog zakona donose se za vodotoke na kojima postoje objekti za zaštitu od štetnog dejstva voda. novembra tekuće godine za narednu godinu. Planove za odbranu od poplava donose i preduzeća i druga pravna lica čija je imovina. odgovornosti i ovlašćenja u pogledu preduzimanja pojedinih radnji. U slučaju opasnosti od poplava ministar vodoprivrede u sporazumu sa ministrom nadležnim za poslove saobraćaja. odnosno odgovarajuće operativno telo određeno planom iz člana 29. Opšti plan za odbranu od poplava donosi Vlada za period od pet godina. Član 32. Za područja koja nisu obuhvaćena planovima iz stava 1. ovog člana. prognozu pojava. i 29. Veličinu zapremine. Operativni plan odbrane od poplava se donosi za period od jedne godine. obaveštavanja i druge podatke. dužna su da ove objekte održavaju i iskorišćavaju na način kojim se obezbeđuje prihvatanje poplavnih talasa. odnosno visinu slobodnog prostora koji se mora u akumulaciji održavati za prihvatanje poplavnih talasa u pojedinim periodima kao i pogonske uslove za ispuštanje vode iz akumulacije. određuje ministarstvo nadležno za poslove vodoprivrede. kao i kriterijume za proglašavanje redovne i vanredne odbrane od poplava. Odluku o probijanju nasipa i usmerenom plavljenju u slučajevima koji su predviđeni planovima iz čl. 28. odnosno područje ugroženo poplavama. ovog zakona donosi glavni rukovodilac odbrane od poplava. Operativni plan za odbranu od poplava donosi ministarstvo nadležno za poslove vodoprivrede. a mogu biti ugrožena od poplava. Operativni plan odbrane od poplava sadrži nazive sektora i deonica. železnički ili rečni saobraćaj. Preduzeća i druga pravna lica koja koriste akumulacione i retencione basene. Član 29. ovog člana dužna su da redovno dostavljaju ministarstvu . nazive preduzeća i organizacija koja vrše odbranu i imena odgovornih lica. Član 30. Član 33. a u slučajevima koji nisu predviđeni planovima za odbranu od poplava takvu odluku donose nadležni organi civilne zaštite. način osmatranja i evidentiranja hidroloških i drugih podataka. može na ugroženom području zabraniti drumski. Preduzeća i druga pravna lica iz stava 1. dužnosti. Član 31. Planovi iz člana 27.

Zemljište između nasipa za odbranu od poplava i korita (inundaciono područje) vodotoka i na zaštićenoj strani iza nasipa u širini od 50 metara može se koristiti na način kojim se ne ugrožava sprovođenje odbrane od poplava a u skladu sa planom odbrane od poplava.). ustave.). kao pašnjak. U slučaju proglašenja vanrednog stanja odbrane od poplava pored mera predviđenih planovima iz čl.nadležnom za poslove vodoprivrede. 28. prelazi. zabrane ili ograničenja vađenja peska. Član 36. terasiranje. Član 35. ljudstva i sredstava preduzeća i drugih pravnih lica. retencije i sl. Član 37. šljunka. čišćenje korita i sl. Gazdovanje zaštitnim šumama sprovodi javno vodoprivredno preduzeće u skladu sa posebnom šumskom osnovom. plovni i drugi objekti i postrojenja. 28. ovog člana da bi se zaštitili od oštećenja mostovi. i 29. radi sprovođenja mera i spasavanja lica i imovine. livada i oranica. Na zemljištima ugroženim od erozije skupština opštine utvrdiće erozivno područje. ovog člana i naređenjima rukovodioca za odbranu od poplava. Član 34. U plavnim zonama mogu se graditi objekti u skladu sa prostornim odnosno urbanističkim članovima kojima se određuje zemljište koje je ugroženo od poplava i uslovi gradnje na tom zemljištu. i 29. preduzeće se mere za razbijanje i otklanjanje leda prema planovima iz čl. U cilju sprečavanja dejstva erozije i bujica sopstvenici. podatke o stanju i stepenu napunjenosti akumulacionih basena. način korišćenja poljoprivrednog zemljišta i dr. Osnova iz stava 3. mobilizacija građana i njihovih sredstava. Ako se zbog nagomilavanja leda stvore ledene pregrade koje mogu prouzrokovati poplave ili ako zbog pokretanja leda u rekama može doći do oštećenja objekata za zaštitu od štetnog dejstva voda i drugih objekata. ovog zakona preduzeće se i sledeće mere: evakuacija stanovništva. dužna su preduzimati preduzeća koja te objekte i postrojenja grade ili održavaju i iskorišćavaju u skladu sa planovima iz stava 1. ovog zakona. vodoprivredni. zatravljivanje. . Republičkom hidrometeorološkom zavodu i glavnom rukovodiocu za odbranu od poplava. Vodno zemljište se može koristiti. Radi sprečavanja štete od erozije skupština opštine na erozivnom području propisuje protiverozivne mere uz prethodno pribavljeno mišljenje javnog vodoprivrednog preduzeća. Sastavni deo nasipa za odbranu od poplave čine zaštitni pojas sa šumom i zaštitnim zelenilom (zaštitne šume) u inundacionom području u širini od 50 metara pored nasipa. Član 38.) i sprovode mere zaštite (zabrana ili ograničenje seče drveća. odnosno korisnici zemljišta dužni su da grade i održavaju zaštitne objekte (pregrade. izvode zaštitne radove (pošumljavanje. Mere iz stava 1. ovog člana mora biti usklađena sa planom odbrane od poplava. bez vodoprivredne saglasnosti.

Ministar nadležan za poslove poljoprivrede (u daljem tekstu: ministar poljoprivrede) i ministar zdravlja i zaštite životne sredine. šuma. puteva i vodoprivrednih objekata.) i malih potrošača. U cilju obezbeđenja potreba u vodi za snabdevanje stanovništva. Način iskorišćavanja i održavanja seoskih vodovoda vrši se u skladu sa opštim uslovima koje propisuje skupština opštine. sanitarne potrebe i napajanje stoke ima prvenstvo nad korišćenjem voda za ostale namene. Korišćenje voda za snabdevanje stanovništva vodom za piće.Član 39. Član 41. Voda se mora koristiti racionalno i ekonomično. Ministar vodoprivrede donosi bliži propis o načinu određivanja garantovanog minimuma. virusoloških i radioloških svojstava mora odgovarati propisanim uslovima. Prirodnim jezerima. Ministar zdravlja i zaštite životne sredine donosi bliži propis o kvalitetu vode koja služi ili je namenjena za piće ili proizvodnju ili preradu životnih namirnica. Ako je na erozivnom području zbog iskorišćavanja zemljišta. kamena i radi izvođenja radova. donose bliži propis o kvalitetu vode koja se koristi za navodnjavanje poljoprivrednih kultura i vodosnabdevanje ribnjaka. javnim bunarima i javnim česmama upravlja opština. . izvorima. napajanje stoke. bakterioloških. za sanitarno higijenske i rekreativne potrebe. Voda koja je namenjena za navodnjavanje poljoprivrednih kultura mora biti propisanog kvaliteta. Korišćenje voda Član 40. podzemne vode sa kvalitetom podobnim za piće i vode sa izvora po pravilu se imaju koristiti samo za podmirenje navedenih potreba. ako posebnim zakonom nije drugačije propisano. Voda koja služi ili je namenjena za piće ili za proizvodnju i preradu životnih namirnica i sanitarno higijenske i rekreativne potrebe i mineralna voda koja služi za piće ne sme sadržavati materije škodljive za zdravlje iznad propisanih granica a u pogledu fizičkih. stvaranja brazdi i jaruga. hemijskih. sanitarne i komunalne potrebe. oštećenja izvora. Član 42. staza. 2. za industrije koje traže visokokvalitetnu vodu (prehrambena. Vode koje su vodoprivrednom osnovom ili na drugi način određene za piće ne mogu se koristiti za druge svrhe na način koji bi nepovoljno uticao na potrebnu količinu i svojstva vode. rekonstrukcije i izgradnje građevinskih i drugih investicionih objekata došlo do oštećenja površina zemljišta i zbog toga veće izloženosti eroziji. izvođač radova. odnosno preduzeće ili drugo pravno lice koje iskorišćava objekte i druga dobra od opšteg interesa. dužni su da u najkraćem mogućem roku zaštite vegetacijom ili na drugi pogodan način dovedu zemljište i objekte u prvobitno stanje. lekova i dr. bioloških. Prilikom svakog zahvatanja površinskih voda mora se nizvodno od zahvata obezbediti garantovani minimum.

Član 47. Područje uže zone zaštite i zone neposredne zaštite sa režimima organizacije. ovog člana i njegove granice određuje Vlada. ovog člana vrši organizacija koja je posebnim propisom ovlašćena za obavljanje tih poslova. ovog člana. . uža zona zaštite i zona neposredne zaštite. Član 46. ovog člana. ovog člana. uređenja i korišćenja prostora u užoj i široj zoni zaštite utvrđuju se prostornim. Područja na kojima se nalaze izvorišta koja se po količini i kvalitetu mogu koristiti ili se koriste za snabdevanje vodom za piće moraju biti zaštićena od namernog ili slučajnog zagađivanja i drugih uticaja koji mogu nepovoljno delovati na izdašnost izvorišta i na zdravstvenu ispravnost vode. za izvorišta i druge objekte vodosnabdevanja određuju se vodoprivrednom osnovom i prostornim planom. Za zone neposredne zaštite i uže zone zaštite koje su pod šumom. s obalnim pojasom u širini od oko 500 metara. ovog zakona su pod posebnom zaštitom. Područja na kojima se nalaze izvorišta iz člana 43. opštom i posebnom šumskom osnovom određuju se posebni uslovi i način gazdovanja šumama i šumskim zamljištem. ovog člana ustanovljavaju se tri zone zaštite i to: šira zona zaštite.U cilju korišćenja vode za potrebe vodosnabdevanja i rekreacije vrši se sistematsko ispitivanje kvaliteta vode na vodozahvatima (zona neposredne zaštite) i javnim kupalištima. Član 44. Sistematsko ispitivanje iz stava 1. Izvorišta iz stava 1. Član 43. Šira zona zaštite obuhvata područje iz stava 1. u skladu s namenom tih zona i propisanim merama zaštite. Član 45. Izvorišta od posebnog značaja služe za regionalno snabdevanje vodom. ovog člana vrši se prema programu koji donosi Vlada. Zona neposredne zaštite nalazi se unutar uže zone zaštite. Mere zaštite iz stava 1. U područjima iz stava 1. Ministar zdravlja i zaštite životne sredine donosi bliži propis iz stava 7. Sistematsko ispitivanje iz stava 2 . Uža zona zaštite obuhvata površinu akumulacionog jezera na najvišem nivou vode. odnosno urbanističkim planovima u skladu sa hidrogeološkim i drugim svojstvima zemljišta. ovog člana donosi ministar zdravlja i zaštite životne sredine u skladu sa propisom o načinu određivanja i održavanja zona i pojaseva sanitarne zaštite. Rešenje o određivanju i održavanju zona i pojaseva sanitarne zaštite i ograničenja iz stava 1.

Kvantitativne parametre iz stava 1. u skladu sa prioritetima za korišćenje vode utvrđenim ovim zakonom i vodoprivrednom osnovom. ovog člana prati Republički hidrometeorološki zavod prema posebnom programu koji donosi Vlada. Ako se pronađene vode iz stava 1. Zaštita voda . nastupi nestašica vode u tolikoj meri da se ne mogu zadovoljiti sve potrebe. korišćenja i upotrebe površinskih voda obavezno se prate kvantitativni parametri voda. Preduzeće ili drugo pravno lice koje prati nivo podzemnih voda prve izdani putem svojih kontrolnih (pijezometarskih) bunara. izvođač je dužan da odmah obavesti ministarstvo nadležno za poslove vodoprivrede i ministarstvo nadležno za geološke poslove i preduzme mere da ne dođe do zagađivanja podzemnih voda. ovog člana su javni i mogu se koristiti bez naknade. izuzev prve (freatske) izdani. Član 48. dužna su da postave uređaje za merenje. Bunari i bušotine sa slobodnim isticanjem vode moraju biti opremljeni uređajima za regulisanje isticanja i zatvaranja i zaštitu voda od zagađivanja.Sanitarne i druge preventivne mere zaštite izvorišta odnose se na sve tri zone zaštite područja izvorišta. Član 49. Član 52. Stanje nivoa i kvaliteta podzemnih voda prve (freatske) izdani. Član 50. dužno je da podatke redovno dostavlja Republičkom hidrometeorološkom zavodu. preduzeće. Podaci iz stava 2. da mere i registruju količinu zahvaćene vode i da podatke o tome dostavljaju javnom vodoprivrednom preduzeću. odnosno drugo pravno lice kome to poveri ministarstvo nadležno za geološke poslove. Član 51. odnosno drugo preduzeće privremeno će ograničiti ili uskratiti korišćenje vode ukoliko zbog rekonstrukcije i kvarova na objektima i postrojenjima. ovog člana neće odmah iskorišćavati izvođač je dužan da o svom trošku zatvori bušotinu. dubljih izdani i dubokih podzemnih voda. 3. a dubljih izdani i dubokih podzemnih voda. Komunalna i druga preduzeća kao i druga pravna lica koja koriste vode. Ako se prilikom bušenja i istražnih radova u rudarstvu ili prilikom izvođenja rudarskih i drugih radova naiđe na podzemne vodonosne slojeve. Radi zaštite i korišćenja podzemnih voda obavezno se prati stanje nivoa i kvaliteta podzemnih voda prve freatske izdani. Javno vodoprivredno preduzeće. Radi zaštite. prati Republički hidrometeorološki zavod.

način sprovođenja interventnih mera u određenim slučajevima zagađivanja. Član 56. zaslanjivanje vode i taloženje nanosa. životinjskog i biljnog sveta i zaštite životne sredine. Radi utvrđivanja upotrebljivosti vode za određene namene vrši se klasifikacija voda i kategorizacija vodotoka. zaštite zdravlja ljudi. Plan za zaštitu voda od zagađivanja donosi Vlada. Vlada donosi bliži propis o klasifikaciji voda i kategorizaciji vodotoka. organizacije koje su dužne sprovoditi pojedine mere. Plan za zaštitu voda od zagađivanja priprema ministarstvo nadležno za poslove vodoprivrede i ministarstvo nadležno za poslove zdravlja i zaštitu životne sredine. 3) ispuštanje u javnu kanalizaciju otpadnih voda koje sadrže opasne i štetne materije iznad propisanih vrednosti ili koje mogu štetno delovati na mogućnost prečišćavanja voda iz kanalizacije ili koje mogu oštetiti kanalizaciju i postrojenje za prečišćavanje voda. odnosno njihovih delova prema kvalitetu vode koji treba da se održi. rokovi za smanjenje zagađivanja vode. . Zaštita voda od zagađivanja sprovodi se zabranom. 2) unošenje čvrstih i tečnih materija koje mogu zagaditi vodu ili mogu izazvati zamuljivanje. Klasifikacijom voda se vrši opšta podela voda u klase i određuju osnovni pokazatelji i granice njihovih dozvoljenih vrednosti za pojedine namene. 4) korišćenje napuštenih bunara kao septičkih jama. Zaštita voda od zagađivanja sprovodi se u skladu sa planom za zaštitu voda od zagađivanja. Planom za zaštitu voda od zagađivanja utvrđuju se naročito: mere za sprečavanje ili ograničavanje unošenja u vide opasnih i štetnih materija. Član 55. mere za sprečavanje i odlaganje otpadnih i drugih materija na područjima na kojima to može uticati na pogoršanje kvaliteta voda. mere za prečišćavanje zagađenih voda. U cilju zaštite voda zabranjeno je: 1) unošenje opasnih i štetih materija koje dovode do prekoračenja propisanih vrednosti. Zaštita voda od zagađivanja sprovodi se radi omogućavanja neškodljivog i nesmetanog korišćenja voda.Član 53. Kategorizacijom vodotoka se vrši razvrstavanje vodotoka i jezera. Član 54. organičavanjem i sprečavanjem unošenja u vode opasnih i štetnih materija. propisivanjem i preuzimanjem drugih mera sa očuvanje i poboljšanje kvaliteta voda. odnosno postigne radi stvaranja uslova za život stanovništva i razvoj privrede. kao i odgovornosti i ovlašćenja u vezi sa sprovođenjem zaštite. Zaštita voda od zagađivanja sprovodi se kontrolom i zabranom rada brana i ustava na rekama koje remete u određenom periodu godine osnovne karakteristike vodotoka.

Sistematsko ispitivanje kvaliteta voda vrši se prema programu koji donosi Vlada. ovog člana. Skupština opštine donosi bliži propis o sanitarno-tehničkim uslovima za ispuštanje otpadnih voda u javnu kanalizaciju. da mere i registruju količine otpadnih voda i da podatke o tome dostave javnom vodoprivrednom preduzeću. ministarstvo nadležno za poslove zdravlja i zaštitu životne sredine i javno vodoprivredno preduzeće. Preduzeća i druga pravna lica koja imaju uređaje za prečišćavanje vode i merne uređaje dužna su ove uređaje održavati u ispravnom stanju i obezbediti njihovo redovno funkcionisanje i vode dnevnik rada uređaja za prečišćavanje voda. ovog člana koja ispuštaju otpadne vode u prijemnike i javnu kanalizaciju dužna su da obezbede ispitivanje kvaliteta preko preduzeća i drugih pravnih lica koja su ovlašćena za vršenje ovih ispitivanja. Ministar vodoprivrede i ministar zdravlja i zaštite životne sredine donose bliži propis o načinu ispitivanja kvaliteta voda. Član 59. ministarstvu nadležnom za poslove zdravlja i zaštitu životne sredine i javnom vodoprivrednom preduzeću. kao i druga pravna lica koja ispuštaju otpadne vode u prijemnike i javnu kanalizaciju dužna su da postave uređaj za merenje. Ministar vodoprivrede i ministar zdravlja i zaštite životne sredine donose bliži propis o načinu i postupku za ispitivanje kvaliteta otpadnih voda. minimalnom broju ispitivanja. . aprila tekuće godine za prethodnu godinu) ministarstvu nadležnom za poslove vodoprivrede. Republički hidrometeorološki zavod vrši sistematsko ispitivanje iz stava 1. Republički hidrometeorološki zavod dostavlja izveštaj o stanju i promenama kvaliteta voda za prethodnu godinu (do 30. bez naknade. Član 57. Republički hidrometeorološki zavod u slučaju havarijskih zagađenja voda dužan je da neprekidno prati kretanje talasa havarijskog zagađenja vode duž vodotoka i obaveštava nadležne organe i javno vodoprivredno preduzeće sve do trenutka nestanka havarijskog zagađenja. na propisani način. Republički hidrometeorološki zavod dužan je da omogući korišćenje podataka iz člana 57. kao i sadržini izveštaja o utvrđenom kvalitetu otpadnih voda.5) ostavljanje u koritu za veliku vodu prirodnih i veštačkih vodotoka i jezera materijala koji mogu zagaditi vode. Član 58. Komunalna i druga preduzeća. Ministar zdravlja i zaštite životne sredine donosi bliži propis o opasnim i štetnim materijama u vodama. ovog zakona svim zainteresovanim naučnim i stručnim organizacijama. Preduzeća i druga pravna lica iz stava 1. Republički hidrometeorološki zavod je dužan da odmah po saznanju o havarijskom zagađivanju voda obavesti o tome ministarstvo nadležno za poslove vodoprivrede. U cilju praćenja stanja zagađenosti voda vrši se sistematsko ispitivanje kvaliteta površinskih i podzemnih voda.

prostorija i druge propisane uslove. mikrobioloških. odnosno korisnik zemljišta dužan je da: 1) dopusti prolaz preko zemljišta licima koja su ovlašćena da premeravaju. Ako preduzeća i druga pravna lica ne postupe u smislu stava 1. . Preduzeća i druga pravna lica mogu da vrše određenu vrstu (fizičko-hemijskih. ovog člana dužna su da rezultate ispitivanja dostave Republičkom hidrometeorološkom zavodu i javnom vodoprivrednom preduzeću jedanput mesečno. Preduzeća i druga pravna lica koja ispuštaju otpadnu vodu u prijemnike dužna su da vrše sanaciju i preduzimaju mere za smanjivanje i sprečavanje zagađivanja vode i planiraju sredstva i rokove za njihovo ostvarivanje. rekonstrukciji i održavanju tih objekata. zapovednik plovnog objekta i drugo odgovorno lice na plovnom objektu. organima koji vrše inspekcijski nadzor. sopstvenik. Član 62. Preduzeća i druga pravna lica iz stava 1. OGRANIČENjE PRAVA SOPSTVENIKA. dužan je da odmah prijavi nadležnom organu (kapetaniji pristaništa ili vodoprivrednoj inspekciji ili organu unutrašnjih poslova ili javnom vodoprivrednom preduzeću) ako primeti da je došlo do zagađivanja vode i u vodotoku i jezeru. a obaveštenje o havarijskom zagađenju vode u toku istog dana. ovog zakona dužna su da preduzmu potrebne mere za smanjenje zagađivanja. za potrebe izgradnje ili rekonstrukcije vodoprivrednih objekata. snimaju. odnosno korisnik dela obale. Ako dođe do neposredne opasnosti od zagađenja ili do zagađenja vodotoka ili jezera i podzemnih voda. ovog člana. hidrobioloških. V.Član 60. kao i licima koja izvode radove na izgradnji. ovog člana. preduzeća i druga pravna lica iz člana 59. bakterioloških i radioloških) ispitivanja kvaliteta površinskih i podzemnih voda. ovog člana objavljuje se u "Službenom glasniku Republike Srbije". Sopstvenik. ODNOSNO KORISNIKA 1. opreme. Član 63. Član 61. kao i ispitivanja kvaliteta otpadnih voda ako ispunjavaju uslove u pogledu kadrova. Akt iz stava 3. projektuju i obeležavaju zemljište ili vode. Ograničenje prava Član 64. mere za smanjenje zagađivanja preduzeće javno vodoprivredno preduzeće o njihovom trošku. Ministar vodoprivrede i ministar zdravlja i zaštite životne sredine aktom određuju preduzeća i druga pravna lica koja ispunjavaju uslove iz stava 1. Građanin.

tač. Sopstvenik. odnosno korisnici seoskog vodovoda. plovidbi na plovnim putevima. odnosno . 1. i 2. ovog člana. odnosno korisnik u izvođenju manjih radova na održavanju korita za veliku vodu i obala. ako se njihovo snabdevanje vodom ne može drukčije rešiti na ekonomičan i racionalan način.2) dopusti korišćenje korita za veliku vodu i obalu reke u širini od 3 metra licima koja su ovlašćena da vrše pregled stanja i održavanja rečnih korita i obala. učestvuje na delu na kome je sopstvenik. s obzirom na količinu vode. naložiti sopstveniku. odnosno korisnik tog objekta dužan je da te povećane troškove naknadi preduzeću koje je prema ovom zakonu dužno da preduzme mere zaštite od štetnog dejstva voda. vodoprivredni inspektor će. da snose sve troškove priključenja. i 2. 3) dopusti slobodno oticanje vode koja dolazi sa uzvodnih zemljišta bez promene pravca i brzine vode. radi sprečavanja erozije. Prava i obaveze i druge odnose koji nastanu u vezi s izvođenjem radova iz stava 1. Sopstvenik. odronjavanja obala ili zagušivanja korita zbog štetne vegetacije ili drugih prepreka koje mogu ometati normalan proticaj vode. 2. ovog člana sporazumno uređuju sopstvenik. osim korita za malu vodu. na zahtev javnog vodoprivrednog preduzeća. tač. odnosno korisnik vodnog zemljišta. Kada se izgradnjom objekta kojim se trajno podiže nivo vode prirodnog vodotoka povećavaju troškovi zaštite od štetnog dejstva voda. Preduzeća i druga pravna lica i građani koji su se priključili na seoski vodovod imaju jednaka prava kao i ostali investitori. Član 65. odnosno sopstvenik ili korisnik vodoprivrednog objekta na obali dužan je da na zahtev javnog vodoprivrednog preduzeća. održavanju objekata za zaštitu od štetnog dejstva voda i sprovođenju objekata za zaštitu od štetnog dejstva voda i sprovođenju odbrane od poplava. 3. odnosno korisnik zemljišta i preduzeće koje izvodi radove. Preduzeća i druga pravna lica i građani koji se priključuju na vodovod iz stava 1. Član 67. ovog člana izdaje opštinski organ uprave nadležan za poslove vodoprivrede. i 2. Odobrenje za priključak iz stava 1. ako isti. Radi zaštite obale od rušenja i radi učvršćivanja korita i obezbeđenja proticanja vode i leda. 1. Član 66. vlasnik. može da zadovolji njihove potrebe. da od časa priključenja snose troškove održavanja i iskorišćavanja vodovoda. 4) gazdujue šumama na inundacionom području tako da se ne prave smetnje prirodnom oticanju vode i leda. odnosno korisnik zemljišta ima pravo na naknadu štete u slučajevima iz stava 1. ovog člana obavezna su: 1. Na izgrađeni seoski vodovod se mogu priključiti preduzeća i druga pravna lica i građani koji nisu učestvovali u izgradnji tog vodovoda pod sledećim uslovima: 1. da nadoknade srazmerni deo troškova izgradnje.

pojave erozije ili nastajanja vododerina i bujica. odnosno drugoj udaljenosti utvrđenoj odlukom javnog vodoprivrednog preduzeća. Sopstvenik. jezera i retencije. odnosno ako je sopstvenik. 5) saditi drveće na odbrambenom nasipu ili pored nasipa u pojasu širine 10 metara prema vodotoku i 50 metara na branjenom području. 7) kopati bunare. 2. 9) na kanalima na udaljenosti manjoj od 2 metra. odnosno korisnik ne ukloni drvo iz korita bujičnih tokova. zabranjeno je: 1) izvršiti radnje koje mogu oštetiti korita i obale prirodnih i veštačkih vodotoka. Izuzetno od odredbe stava 1. računajući od ivice kanala. rovove i paralelne kanale duž nasipa u pojasu 50 metara prema vodotoku i 100 metara prema branjenom području. 8) menjati ili presecati tokove podzemnih voda. kao i upuštati zagađene vode i materije. izuzev ukoliko je tehničkom dokumentacijom dokazano da nije ugrožena stabilnost nasipa. mineralna i termalna izvorišta. stabilnost odbrambenih nasipa. stabilnost tla i objekata. Ako sopstvenik. odnosno korisnik zemljišta dužan je da na zahtev javnog vodoprivrednog preduzeća ukloni drvo iz korita bujičnih tokova. 4) graditi objekte ili vršiti sadnju u plavnoj zoni na način koji ometa proticanje vode i leda ili je u suprotnosti sa propisima za gradnju na plavnom području. odnosno vodni režim. ispašu stoke ili obavljanje drugih radova ako se time ne ugrožava stabilnost i sigurnost vodoprivrednih objekata. jalovinu. 3) izvoditi radove i vaditi materijal iz vodotoka. posečeno drvo i drugi materijal. seču drveća. 2) unositi u prirodne. odnosno iskorišćavati te vode u obimu kojim se ugrožavaju snabdevanje pitkom ili tehnološkom vodom.korisniku zemljišta koji čini obalu da na tom zemljištu izvrše sađenje drveća i žbunastog bilja. kao i objekata za uređenje vodnih tokova ili za zaštitu od štetnog dejstva voda. koji bi mogli ugroziti: vodni režim. zemlju. Član 70. Posebne mere Član 69. sprečavanja oštećenja i zaštite vodoprivrednih objekata i postrojenja. kamen. regulacionih i drugih vodoprivrednih objekata. računajući od nožice nasipa. orati ili kopati zemlju i obavljati druge radnje kojima se mogu oštetiti kanali ili poremetiti njihovo redovno funkcionisanje. Član 68. odnosno korisnik nepoznat. ovog člana javno vodoprivredno preduzeće može odobriti obradu zemljišta. kao i menjati prirodne uslove u okolini akumulacionih i retencionih basena usled čega bi moglo doći do klizanja terena. veštačke vodotoke. . 6) saditi drveće pored kanala u pojasu od 5 metara sa obe strane. stabilnost brane ili njenu namensku upotrebu. Radi zaštite voda i vodotoka. uklanjanje će izvršiti javno vodoprivredno preduzeće bez naknade vrednosti uklonjenog drveta. sađenje drveća ili drugih zasada.

unapređivanje i korišćenje voda osniva se Fond za vode ( u daljem tekstu: Fond). 7) donosi statut. Član 74. 5) prati realizaciju programa radova i vrši kontrolu nad racionalnim korišćenjem sredstava. Radi obezbeđivanja materijalnih i drugih uslova za zaštitu. Član 71. 9) odlučuje o drugim pitanjima i vrši druge poslove utvrđene statutom. 6) razmatra godišnji izveštaj o radu i poslovanju. Odluku o utvrđivanju visine naknada iz stava 1. Na dugoročne i srednjoročne planove zaštite. odnosno korisniku izvođenje radova radi dovođenja. ovog člana sopstvenik. uz pravo na naknadu štete koju sporazumno utvrđuju. Sopstvenik. 8) utvrđuje visinu naknada koje predstavljaju izvor prihoda Fonda. ovog člana Fond donosi uz saglasnost Vlade. odnosno odvođenja vode preko njegovog zemljišta ako ne postoje povoljniji tehnički ili ekonomski uslovi. odnosno korisnik zemljišta dužan je da dozvoli drugom sopstveniku. Sredstva Fonda koriste se za: . odnosno drugo preduzeće na njegovom zemljištu privremeno smesti materijal izvađen iz vodotoka i jezera radi izvršenja vodoprivrednih radova i da taj materijal transportuje preko tog zemljišta. 2) utvrđuje kriterijume i bliže uslove za finansiranje objekata i radova. 3) odlučuje o korišćenju sredstava. Fond ima svoje organizacione delove u sedištima vodnih područja.Sopstvenik. U slučaju iz stava 1. Fond ima svojstvo pravnog lica. FOND ZA VODE Član 72. odnosno korisnik zemljišta ima pravo na naknadu štete. VI. tačka 8. 4) donosi finansijski plan i završni račun. unapređivanja i korišćenja voda i godišnje programe. unapređivanja i korišćenja voda saglasnost daje Vlada a na godišnji program saglasnost daje ministarstvo nadležno za poslove vodoprivrede. Fond obavlja sledeće poslove: 1) donosi dugoročne i srednjoročne planove zaštite. Ako zainteresovane strane ne postignu sporazum o utvrđivanju prava službenosti i o visini odgovarajuće naknade odluku donosi sud. odnosno korisnik zemljišta dužan je da dopusti da javno vodoprivredno preduzeće. Član 73.

potpredsednike koji rukovode organizacionim delovima Fonda u sedištima vodnih područja i članove Upravnog odbora. imenuje Vlada. tehničkih propisa i normativa i dr. rekonstrukciju i izgradnju višenamenskih akumulacija. hidromelioracionih objekata i objekata regionalnih sistema za snabdevanje vodom do vodozahvata pojedinih korisnika. Organ upravljanja Fondom je Upravni odbor. vodoprivrednog bilansa. rekonstrukciju i izgradnju objekata za zaštitu od štetnog dejstva vode. Direktora Fonda imenuje Vlada. izrada studija. istražni radovi. Predsednika Upravnog odbora. Član 78. ovog člana.). izvršava odluke Upravnog odbora i vrši druge poslove u skladu sa statutom. Stručne i finansijsko-tehničke poslove za potrebe Fonda. stav 1. vodoprivrednih osnova.1) održavanje. vrši stručna služba. katastara. Mandat direktora Fonda traje četiri godine. Član 77. Izuzetno od odredbe stava 1. Fond je dužan da organizuje javnu raspravu. 6) realizaciju obaveza i učešća u međunarodnoj saradnji. 3) preduzimanje mera za zaštitu vode od zagađivanja (izgradnju.). Upravni odbor ima 11 članova čiji mandat traje četiri godine. 5) studijsko-istraživačke radove (vodoprivredni informacioni sistem. programa. planova. na način i pod uslovima utvrđenim statutom. tačke 2. Sredstva Fonda koriste se prema godišnjem programu zaštite. Član 79. tačke 1 ovog zakona. Član 76. ovog člana rukovodi direktor Fonda koji vrši i druge poslove u skladu sa statutom Fonda. Pre donošenja programa iz stava 1. unapređivanja i korišćenja voda. Član 75. Stručnom službom iz stava 1. . rekonstrukciju i proširenje uređaja i postrojenja za prečišćavanje voda i dr. ovog člana sredstva Fonda mogu da se koriste i za izgradnju objekata za vodosnabdevanje naselja koja se ne mogu uključiti u regionalne sisteme za snabdevanje vodom na osnovu programa iz člana 73. Nadzor nad radom Fonda vrši ministarstvo nadležno za poslove vodoprivrede. 2) održavanje. odnosno do priključka na komunalni sistem vodosnabdevanja. Predsednik Upravnog odbora predstavlja i zastupa Fond. 4) zaštitu zemljišta od erozije.

obezbeđenje vode za korišćenje. način ostvarivanja i kriterijumi raspodele sredstava.o. ovog člana poverava . kao dobrima u opštoj upotrebi. organizovanje i vođenje vodoprivrednog informacionog sistema i dokumentacije o vodama. JAVNO VODOPRIVREDNO PREDUZEĆE Član 81. 2. tačke 2. ovog zakona. održavanje i rekonstrukcija vodoprivrednih objekata. osim objekata koje su preduzeća i druga pravna lica izgradila za sopstvene potrebe. . odvođenje suvišnih voda i organizovanje odbrane od unutrašnjih voda na melioracionom području. Statutom Fonda bliže se utvrđuju zadaci. održavanje i unapređivanje vodnog režima. Skraćeni naziv firme je: JVP Dunav sa p. tačke 1.o. organizovanje i sprovođenje mera za zaštitu od bujica i erozije. izvršavanje zadataka iz međudržavnih sporazuma u oblasti vodoprivrede i organizovanje studijsko-istraživačkih radova u oblasti vodoprivrede. delokrug organa upravljanja i druga pitanja od značaja za poslovanje Fonda. za vodno područje Sava: Javno vodoprivredno preduzeće "Sava" sa potpunom odgovornošću. Sedište preduzeća je u Nišu. Član 82. Za vodno područje Morava: Javno vodoprivredno preduzeće "Morava" sa potpunom odgovornošću. praćenje.o. Skraćeni naziv firme je: JVP "Morava" sa p.Član 80. ovog člana upravljaju vodoprivrednim objektima iz člana 4. Na statut Fonda saglasnost daje Vlada. Središte preduzeća je u Novom Sadu. za vodno područje Dunav: Javno vodoprivredno preduzeće "Dunav" sa potpunom odgovornošću.akumulacije i brodske prevodnice i tačke 4. Za obavljanje vodoprivredne delatnosti na vodnim područjima osnivaju se sledeća javna vodoprivredna preduzeća i to: 1. ovog člana su od javnog interesa. Sedište preduzeća je Beogradu. Javno vodoprivredno preduzeće studijsko-istraživačke radove iz stava 1. Javna vodoprivredna preduzeća iz stava 1. VII. Delatnosti iz stava 1. organizovanje i sprovođenje mera za zaštitu voda od zagađivanja. ovog člana i druga sredstva kojima raspolažu javna vodoprivredna preduzeća su u državnoj svojini. unutrašnja organizacija i poslovanje Fonda. Objekti iz stava 2. pripremanje planova i programa u vodoprivredi. 3. Delatnost javnih vodoprivrednih preduzeća (u daljem tekstu: javno vodoprivredno preduzeće) su: gazdovanje vodnim resursima i usklađivanje potrebe za vodom raznih korisnika. organizovanje i sprovođenje odbrane od poplava. Skraćeni naziv firme je: JVP "Sava" sa p.

izdavanjem deonica i iz drugih izvora. Član 88. učešće državnog kapitala ne može biti manje od 51% od ukupnog kapitala javnog vodoprivrednog preduzeća. Pretvaranje državne svojine u druge oblike i organizovanje javnog vodoprivrednog preduzeća u društvo vršiće se na način određen propisima kojima se uređuje pitanje transformacije društvenih preduzeća u preduzeća u mešovitoj ili privatnoj svojini. ovog člana saglasnost daje Vlada. Javno vodoprivredno preduzeće stiče i pribavlja finansijska sredstva za obavljanje delatnosti i to iz: 1) sredstava Fonda koja se koriste za realizaciju programa radova na vodnom području. Nad javnim vodoprivrednim preduzećem ne može se sprovoditi postupak stečaja. ovlašćenja u pogledu raspolaganja sredstvima od strane delova preduzeća i druga pitanja od značaja za poslovanje preduzeća. 5) prodajom delova preduzeća. Član 87. Javno vodoprivredno preduzeće može samostalno ili sa stranim. prava i obaveze delova preduzeća u pravnom prometu. 2) naknada utvrđenih ovim zakonom. U slučaju iz stava 2. delokrug rada organa preduzeća. Član 86. odnosno domaćim licima da osnuje preduzeća za obavljanje pojedinih delatnosti iz predmeta svog poslovanja ako te delatnosti predstavljaju tehničko-tehnološku i ekonomsku celinu. 3) ulaganja domaćih i stranih lica. Član 85. Javno vodoprivredno preduzeće donosi dugoročne i srednjoročne planove razvoja i godišnji program rada.naučno-istraživačkoj instituciji. u skladu sa programom prestrukturiranja koji donosi Upravni odbor javnog vodoprivrednog preduzeća. Član 83. Na planove razvoja iz stava 1. U slučaju nastupanja uslova za otvaranje i sprovođenje stečajnog postupka nad javnim vodoprivrednim preduzećem. ovog člana. Organi javnog vodoprivrednog preduzeća su: Upravni odbor. Statutom javnog vodoprivrednog preduzeća bliže se uređuju pitanja unutrašnje organizacije. 4) izdavanjem i prodajom hartija od vrednosti. . Član 84. Narodna skupština Republike Srbije preduzima mere za obezbeđenje uslova za nesmetan rad javnog vodoprivrednog preduzeća i jemči za njegove obaveze. direktor i Nadzorni odbor. a na godišnji program rada saglasnost daje ministarstvo nadležno za poslove vodoprivrede.

organizuje i rukovodi procesom rada. Upravni odbor: 1) utvrđuje poslovnu politiku. 6) usvaja izveštaje o poslovanju preduzeća i godišnji obračun. izvršava odluke Upravnog odbora. Član 91. vrši druge poslove određene zakonom i statutom. 8) donosi investicione odluke. tač. koji ima 11 članova. samostalno donosi odluke i odgovara za zakonitost rada javnog vodoprivrednog preduzeća. i 10. kao preduzeća u mešovitoj svojini broj članova Upravnog odbora povećava se za broj predstavnika vlasnika kapitala srazmerno visini tog kapitala u ukupnom kapitalu preduzeća. vodi poslovanje preduzeća. U slučaju organizovanja javnog vodoprivrednog preduzeća. predlaže program rada i plan razvoja i preduzima mere za njihovo sprovođenje.Organ upravljanja javnog vodoprivrednog preduzeća je Upravni odbor. Direktor javnog vodoprivrednog preduzeća donosi akt o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta. Odluku iz stava 1. Obrazovanjem Skupštine. Direktor javnog vodoprivrednog preduzeća predstavlja i zastupa preduzeće. 2) donosi dugoročne i srednjoročne planove razvoja i godišnji program rada. 11) utvrđuje normative i standarde za redovno održavanje vodoprivrednih objekata i kriterijuma za obrazovanje cena na redovnom održavanju. Član 92. uz saglasnost Upravnog odbora. ovog člana Upravni odbor donosi uz saglasnost ministarstva nadležnog za poslove vodoprivrede. 3. 10) odlučuje o kupovini deonica. 5) odlučuje o osnivanju novih preduzeća. 9) utvrđuje visinu naknada koje predstavljaju izvor prihoda. Organizovanjem javnog vodoprivrednog preduzeća u preduzeće u mešovitoj svojini. direktora imenuje Upravni odbor uz saglasnost Vlade. kao i uslove i način korišćenja vodoprivrednih objekata. 2. potpisuje kolektivni ugovor. tačka 9. . 4) odlučuje o smanjenju i povećanju glavnice. odnosno udela drugih preduzeća. 3) odlučuje o statusnim promenama. Član 90. 5. od čega tri člana Upravnog odbora se imenuju od predstavnika zaposlenih u javnom vodoprivrednom preduzeću na način utvrđen statutom. 7) donosi statut i odluku o usvajanju plana razvoja i programa rada. obavlja Skupština. Član 89. poslove iz stava 1. ovog člana. 4.

odnosno kolektivnim ugovorom. dužno je da o tome blagovremeno obavesti Fond. Član 96. korišćenju i funkcionisanju vodoprivrednih objekata. 2) daje saglasnost na program prestrukturiranja. ovog člana. Član 95. O rezultatima nadzora u pismenom obliku Nadzorni odbor obaveštava Vladu i Upravni odbor javnog vodoprivrednog preduzeća. 8) razmatra izveštaj Nadzornog odbora. Javno vodoprivredno preduzeće je dužno da u vršenju javnih ovlašćenja obezbedi efikasno i pod jednakim uslovima ostvarivanje prava i dužnosti preduzeća i drugih pravnih lica i građana pod uslovima utvrđenim ovim zakonom. stara se o čuvanju. . redovnom održavanju. ovog člana i način njihovog izvršavanja. U slučaju da se preduzimanjem mera iz stava 2. ovog člana preduzeće se mere utvrđene statutom. Radi zaštite interesa građana. 4) daje saglasnost na osnivanje ili suosnivanje preduzeća za obavljanje pojedinih delatnosti iz oblasti poslovanja javnog vodoprivrednog preduzeća. Prema licu koje ne izvrši nalog direktora iz stava 2. a posebno da kvalitetno i uredno održava. Vlada: 1) daje saglasnost na statut javnog vodoprivrednog preduzeća. Član 94. preduzeća i drugih pravnih lica statutom ili drugim opštim aktom javnog vodoprivrednog preduzeća. utvrdiće se poslovi koji se u vršenju vodoprivredne delatnosti moraju obavljati u tom preduzeću u vreme štrajka i način njihovog izvršavanja. Član 93. pregleda godišnji izveštaj i godišnji obračun. ministar vodoprivrede preduzima mere kojima se obezbeđuje zaštita tog interesa. 6) imenuje direktora javnog vodoprivrednog preduzeća. 3) daje saglasnost na statusne promene preduzeća. Nadzorni odbor vrši nadzor nad poslovanjem javnog vodoprivrednog preduzeća. 7) imenuje članove Nadzornog odbora. Direktor javnog vodoprivrednog preduzeća će odrediti radnike koji će raditi na izvršavanju poslova iz stava 1.Nadzorni odbor javnog vodoprivrednog preduzeća ima pet članova. 5) imenuje članove upravnog odbora. Ako javno vodoprivredno preduzeće zbog nedostatka sredstava nije u mogućnosti da kvalitetno i uredno izvršava poslove u skladu sa programima usvojenim u Fondu. ovog člana ne može obezbediti zaštita interesa iz stava 1. u skladu sa zakonom.

ovog člana utvrđuje se u zavisnosti od visine troškova odvodnjavanja i održavanja. zainteresovana lica na melioracionom području ili delu melioracionog područja mogu osnovati vodnu zadrugu u skladu sa zakonom kojim se uređuju pitanja poslovanja i osnivanja zadruge. za finansiranje zaštite dejstva voda i unapređivanje vodosnabdevanja. Na opšti akt iz stava 3. naknade za odvodnjavanje. Vodna zadruga je dužna da radove na odvodnjavanju i navodnjavanju uskladi sa planovima i programima javnog vodoprivrednog preduzeća. pod ribnjacima i retencijama. ovog zakona obezbeđuju se iz: naknade za odvodnjavanje. građevinskog i šumskog zemljišta. ovog člana saglasnost daje ministarstvo nadležno za poslove vodoprivrede. odnosno sopstvenici poljoprivrednog. ovog člana. obezbediće se sredstva po posebnom zakonu. naknade za korišćenje voda i naknade za zaštitu voda su prihod Fonda. funkcionisanja i izgradnje objekata za odvodnjavanje na melioracionom području. . Naknadu za odvodnjavanje plaćaju korisnici. naknade za izvađeni materijal iz vodotoka i naknade za korišćenje vodoprivrednih objekata i za vršenje drugih usluga. Pored sredstava ostvarenih od naknada utvrđenih ovim zakonom. kanalima i drugim vodoprivrednim objektima kojima upravlja javno vodoprivredno preduzeće. zemljišta pod saobraćajnicama i drugog zemljišta na melioracionom području koje se neposredno. U cilju odbrane od štetnog dejstva voda ili obezbeđenja uslova za korišćenje voda. VIII. Sredstva iz stava 2. Sredstva za finansiranje vodoprivredne delatnosti iz člana 82. Član 98. IX. naknade za korišćenje voda. naknade za navodnjavanje. VODNA ZADRUGA Član 97. naknade za izvađeni materijal iz vodotoka i naknade za korišćenje vodoprivrednih objekata i za vršenje drugih usluga su prihod javnog vodoprivrednog preduzeća. Sredstva od naknade za navodnjavanje. Javno vodoprivredno preduzeće u vršenju javnih ovlašćenja ima pravo na stvarne troškove utvrđene opštim aktom preduzeća. Visina naknade iz stava 1. Naknada za odvodnjavanje se ne plaća za zemljište pod nasipima za odbranu od poplave. FINANSIRANjE VODOPRIVREDNE DELATNOSTI Član 99.Protiv upravnog akta javnog vodoprivrednog preduzeća u vršenju javnih ovlašćenja može se podneti žalba ministarstvu nadležnom za poslove vodoprivrede. Član 100. naknade za zaštitu voda. odnosno posredno odvodnjava.

stepenu zagađenosti i vrsti otpadne ili druge vode promenjenih svojstava. odnosno druge materije kojom se pogoršava kvalitet voda i uslovi njenog korišćenja. i 3. Član 102. Naknada za odvodnjavanje građevinskog zemljišta plaća se po jedinici površine. 1. Član 103. šljunak i drugi materijal izvađen iz korita vodotoka. prirodnih i veštačkih akumulacija i na područjima ugroženim od . odnosno po jedinici površine. Naknadu za korišćenje voda plaćaju korisnici površinskih i podzemnih voda srazmerno količini i kvalitetu zahvaćene vode i zavisno od namene za koju se voda koristi. koju direktno ili indirektno ispuštaju u površinske ili podzemne vode. funkcionisanje i rekonstrukciju objekata za navodnjavanje na melioracionom području. Javno elektroprivredno preduzeće plaća naknadu srazmerno količini proizvedene električne energije u hidroelektranama. Sredstva ostvarena od naknade za navodnjavanje koriste se za održavanje. Visina naknade iz stava 3. Naknada za odvodnjavanje poljoprivrednog i šumskog zemljišta obračunava se i plaća na osnovu katastarskog prihoda. Naknada za navodnjavanje plaćaju sopstvenici. Sredstva ostvarena od naknade za korišćenje voda koriste se za finansiranje izgradnje objekata za snabdevanje stanovništva i privrede vodom i za uređenje vodotoka. Sredstva ostvarena od naknade iz st. Visina naknade za navodnjavanje se određuje u zavisnosti od visine troškova za održavanje i funkcionisanje objekata za navodnjavanje i količine zahvaćene vode iskazane po m3 ili po jedinici površine. Član 105. Naknada za izvađeni pesak. količine vode koja se sa njega sliva. ovog člana ne može biti manja od desetostrukog ni veća od dvadesetostrukog iznosa naknade za odvodnjavanje poljoprivrednog zemljišta. Naknada za odvodnjavanje šumskog zemljišta ne može biti manja od polovine propisne naknade za odvodnjavanje poljoprivrednog zemljišta. sprudova. napuštenih korita i sa obala prirodnih vodotoka. odnosno korisnici zemljišta za koje je obezbeđena voda. zavisno od namene zemljišta. Naknadu za zaštitu voda plaćaju preduzeća i druga pravna lica i građani srazmerno količini.Član 101. Sredstva ostvarena od naknade za zaštitu voda koriste se za preduzimanje mera zaštite voda od zagađivanja i prečišćavanja otpadnih voda. funkcionisanje i izgradnju objekata za odvodnjavanje na melioracionom području. Član 104. ovog člana koriste se za održavanje.

X. rokova i kontrole plaćanja naknada kada su u pitanju preduzeća i druga pravna lica. vodoprivrednih saglasnosti.erozije. Visinu naknada za korišćenje vodoprivrednih objekata i za vršenje drugih usluga (plovidba. katastara voda. zastarelosti. preduzeća i drugih pravnih lica i inspekcijski nadzor u oblasti vodoprivrede vrši ministarstvo nadležno za poslove vodoprivrede. plaća se prema količini izvađenog materijala. Član 107. vodoprivredni inspektor: 1) vrši kontrolu nad izgradnjom objekata i izvođenjem drugih radova koji mogu da prouzrokuju kvalitativne ili kvantitativne promene u prirodnom ili veštački uspostavljenom vodnom režimu. drugih propisa i opštih akata koji se odnose na izgradnju novih i rekonstrukciju postojećih objekata i izvođenje drugih radova koji mogu uticati na promene u vodnom režimu. jezerima i podzemnim vodama. Član 106. bujičnih tokova i vodoprivrednih objekata. dokumentacije za odbranu od poplava. Inspekcijski nadzor obuhvata nadzor nad primenom ovog zakona. poslovnih knjiga i ostalih dokumenata. primenjuju se propisi o plaćanju poreza iz dobiti a za građane propisi o plaćanju poreza i doprinosa građana. 4) kontroliše funkcionisanje uređaja na objektima koji su od značaja za sigurnost objekata i postrojenja. Naknadu iz stava 1. 5) kontroliše režim i kvalitet voda u prirodnim i veštačkim vodotocima. . Član 109. 2) vrši kontrolu vodoprivrednih dozvola. U pogledu načina uplate.). U vršenju poslova vodoprivredne inspekcije. vodoprivrednim dozvolama i potvrdama. zagađivača voda. 6) kontroliše funkcionisanje. proizvodnja električne energije i dr. UPRAVNI ODBOR Član 108. vodnih knjiga. potvrda. ovog člana ne plaća javno vodoprivredno preduzeće za količine peska. utvrđuje javno vodoprivredno preduzeće uz saglasnost ministarstva nadležnog za poslove vodoprivrede. 3) vrši kontrolu načina iskorišćavanja vodoprivrednih objekata radi utvrđivanja da li je njihovo iskorišćavanje u skladu sa izdatim vodoprivrednim saglasnostima. ispravnost i efikasnost uređaja za prečišćavanje otpadnih voda. ovog člana koriste se za uređenje vodotoka. Inspekcijski nadzor u oblasti koja se odnosi na vodu za piće vrše organi sanitarne inspekcije. Nadzor nad zakonitošću akata javnog vodoprivrednog preduzeća kojima se rešava o pravima i dužnostima građana. šljunka i drugog materijala koji se koristi za izgradnju i održavanje objekata za zaštitu od štetnog dejstva voda. Sredstva ostvarena od naknade iz stava 1.

7) kontroliše poštovanje propisanog vodnog režima u pogledu obezbeđenja garantovanog minimalnog proticaja nizvodno od zahvata. odnosno vodoprivrednoj dozvoli ili bez vodoprivredne saglasnosti. ako u roku određenom rešenjem vodoprivrednog inspektora nije podnet zahtev za izdavanje vodoprivredne saglasnosti ili je podnet zahtev pravosnažno odbijen. vodoprivrednog smera i sa najmanje tri godine radnog iskustva na poslovima iz okvira vodoprivredne delatnosti. diplomirani inženjer šumarstva. odnosno obustavi izvođenje radova koji se izvode suprotno izdatoj vodoprivrednoj saglasnosti. diplomirani inženjer poljoprivrede. Ako prilikom vršenja nadzora utvrdi da se preduzeće ili drugo pravno lice i građanin nisu pridržavali ovog zakona ili propisa donetih na osnovu njega. Poslove vodoprivrednog inspektora može obavljati radnik koji pored zakonom utvrđenih uslova za rad u organima uprave ima stručnu spremu sedmog stupnja i to: diplomirani građevinski inženjer. određujući i rokove za njihovo sprovođenje. . 3) zabranjeni ili ograničeni korišćenje voda. hidrotehničkog smera. vodoprivredni inspektor pismeno će konstatovati nađene nepravilnosti i nedostatke i narediće rešenjem mere za njihovo otklanjanje. Preduzeća i druga pravna lica i građani dužni su da vodoprivrednom inspektoru omoguće vršenje nadzora i pruže potrebne podatke. Vodoprivredni inspektor može po potrebi organizovati uzimanje uzoraka vode i otpadnih voda radi analize i provere stepena zagađenosti voda a troškove analize snosi preduzeće i drugo pravno lice ili građanin od koga potiče zagađenje ako analiza pokaže da je došlo do zagađenja vode iznad propisanih granica. vađenje materijala. bujičarskog smera. odnosno vodoprivredne dozvole. ispuštanje voda. Član 110. 4) naredi rušenje objekata i postrojenja ili uklanjanje drveća i žbunastog bilja koji su izgrađeni. Vodoprivredni inspektor ovlašćen je i dužan da naredi da se utvrđene nepravilnosti i nedostaci otklone u roku koji on odredi i to da: 1) zabrani. dok se količine tih materija ne smanje ispod dozvoljenih granica. Član 112. odnosno korišćenje objekata i postrojenja u slučajevima utvrđenim ovim zakonom. diplomirani tehnolog. ovog člana ne odlaže izvršenje rešenja. 5) naredi prestanak rada preduzeća i drugim pravnim licima kada utvrdi da otpadne vode koje ispuštaju sadrže opasne materije u količinama većim od dozvoljenih. Član 113. Protiv rešenja vodoprivrednog inspektora može se izjaviti žalba Vladi. odnosno zasađeni bez vodoprivredne saglasnosti. 2) naredi sađenje drveća i žbunastog bilja u slučajevima utvrđenim ovim zakonom. Član 111. Žalba protiv rešenja iz stava 1.

Ko vađenjem peska. ako bi to korišćenje nepovoljno uticalo na zdravstvenu ispravnost vode. uništi ili učini neupotrebljivim vodoprivredni objekat kazniće se za krivično delo zatvorom do pet godina. Član 117. odnosno koja su u pojasu sanitarne zaštite. ovog zakona) ili protivno vodoprivrednoj . ošteti korito. 5) zabrani upotrebu vode za piće za koju je ovlašćeno preduzeće ili drugo pravno lice utvrdilo da s obzirom na propisana fizička. odnosno puštanje u rad objekata i postrojenja za javno snabdevanje vodom za piće ako nije pribavljena saglasnost nadležnog organa za poslove zdravlja i zaštite životne sredine. biološka.000 dinara ako: 1) izvodi radove na izgradnji novih ili rekonstrukciju ili uklanjanje postojećih vodoprivrednih objekata ili izgradnju ili rekonstrukciju drugih objekata ili postrojenja. stav 1. ili vrši druge radove bez vodoprivredne saglasnosti ili protivno izdatoj vodoprivrednoj saglasnosti (član 16. 6) naredi prečišćavanje.Organ sanitarne inspekcije je ovlašćen i dužan da: 1) zabrani korišćenje za druge svrhe vode koja služi za piće ili je namenjena za piće. obale i regulacione građevine kazniće se za krivično delo zatvorom do pet godina ili novčanom kaznom. izvorišta koja služe za javno snabdevanje vodom za piće. Član 115. Preduzeće ili drugo pravno lice kazniće se za privredni prestup novčanom kaznom u iznosu od 300. dezinfekciju i druge propisane sanitarne mere radi popravke ili zaštite kvaliteta vode za piće. Član 116. hemijska.000 do 450. ako to ugrožava zdravstvenu ispravnost. 2) vrši neku radnju bez vodoprivredne dozvole (član 18. Ko ošteti. Ko bez vodoprivredne dozvole vrši punjenje akumulacije ili koristi vode iz akumulacije i time izazove opasnost po život ili zdravlje ljudi ili imovine većih razmera kazniće se za krivično delo zatvorom do pet godina. ovog zakona). 2) zabrani izgradnju ili upotrebu objekata i postrojenja. 3) zabrani izgradnju ili rekonstrukciju. bakteriološka. KAZNENE ODREDBE Član 114. šljunka i drugog materijala iz korita vodotoka. 4) naredi otklanjanje nedostataka na objektima i postrojenjima za javno snabdevanje vodom za piće koji mogu nepovoljno delovati na zdravstvenu ispravnost vode za piće. 7) naredi preduzimanje drugih mera koje su potrebne u cilju zaštite zdravstvene ispravnosti vode za piće. XI. nije zdravstveno ispravna. korišćenje zemljišta ili vršenje druge delatnosti u zoni zaštite. virusološka i radiološka svojstva.

hemijskih. 12) ne preduzme potrebne mere iz člana 61. ovog zakona). stav 1. nizvodno od zahvata ne obezbedi vode za potrebe garantovanog minimuma (član 40. ovog člana kazniće se i odgovorno lice u preduzeću ili drugom pravnom licu novčanom kaznom od 15. ovog zakona) ili sve izdate vodoprivredne saglasnosti. ovog zakona. 4) katastre zagađivača voda. stav 2. stav 1. 13) ako preduzme neku od radnji iz člana 69. vodoprivredne dozvole i potvrde ne dostavi ministarstvu nadležnom za poslove vodoprivrede (član 24. Član 118. bioloških. ovog zakona). ovog zakona. 2) u postupku pripreme tehničke dokumentacije za izgradnju novih i rekonstrukciju postojećih vodoprivrednih i drugih objekata i izvođenje drugih radova. bakterioloških. ovog zakona). ne pribavi vodoprivredne uslove (član 15. 4) preduzeće ili drugo pravno lice ako ne donese plan za odbranu od poplava (član 30. ovog zakona). plovnih ili drugih objekata i postrojenja u slučaju nagomilavanja leda (član 34. stav 5. 3) sve izdate vodoprivredne saglasnosti. . ovog zakona).000 do 100. ovog zakona). ovog zakona). stav 1. 9) voda za piće sadrži materije škodljive za zdravlje iznad propisanih granica. 6) ne dostavi podatke iz člana 33. 8) prilikom svakog zahvatanja površinskih voda. a u pogledu fizičkih. vodoprivredne dozvole i potvrde ne registruje u vodnoj knjizi (član 24. vodoprivrednih objekata. Za privredni prestup iz stava 1. ovog zakona). stav 1. stav 4. stav 3. stav 1. ovog zakona). bujičnih tokova i protiverozionih objekata ne vodi na propisani način (član 25. virusoloških i radioloških svojstava ne odgovara propisanim uslovima (član 41. ovog zakona).000 do 25. 7) kao izvođač radova ili preduzeće ili drugo pravno lice koje iskorišćava objekte ili druga dobra ne preduzme potrebne mere iz člana 39.000 dinara ako: 1) ne dostavi podatke o potrošnji i količinama vode radi izrade vodoprivrednog bilansa (član 13. stav 2. odnosno javnog vodoprivrednog preduzeća koji je izdao dozvolu (član 19. stav 1. ovog zakona. stav 1. ovog zakona). 6) u plavnim zonama gradi objekte suprotno propisanim uslovima (član 36. ovog zakona). 11) preduzme neku od radnji iz člana 56. 5) ne preduzme mere za zaštitu vodoprivrednih. ovog zakona). stav 6. ovog zakona. ovog zakona. stav 2. 10) vodu određenu za piće koristi za druge svrhe koje nepovoljno utiču na potrebnu količinu i svojstvo vode (član 41.000 dinara. 3) pravo stečeno na osnovu vodoprivredne dozvole prenosi bez saglasnosti organa. ovog zakona. 7) ako zemljište koristi na način kojim se ugrožava sprovođenje odbrane od poplava (član 36. stav 4. 5) koristi akumulacione i retencione basene suprotno članu 33.dozvoli (član 19. Preduzeće ili drugo pravno lice kazniće se za prekršaj novčanom kaznom od 80. stav 3. stav 1.

stav 3. ovog zakona). stav 2. stav 1. ovog zakona). ovog zakona). mere i registruju količinu zahvaćene vode i podatke o tome ne dostave javnom vodoprivrednom preduzeću (član 49. st. odnosno organa sanitarne inspekcije donetog na osnovu ovlašćenja iz ovog zakona. ovog zakona. ovog zakona. 21) kao sopstvenik. 26) ne postupi po rešenju vodoprivrednog inspektora. 14) bunare i bušotine sa slobodnim isticanjem vode ne opremi uređajima za regulisanje isticanja i zatvaranja i zaštitu voda od zagađivanja (član 52. mere i registruju količine otpadnih voda i da podatke o tome dostave javnom vodoprivrednom preduzeću (član 59. ovog zakona). 9) protivno vodoprivrednoj osnovi ili prostornom planu ne zaštiti izvorište i druge objekte od namernog ili slučajnog zagađenja ili drugih uticaja koji mogu nepovoljno delovati na izdašnost izvorišta i na zdravstvenu ispravnost vode (član 43. 27) postupi protivno propisu donetom na osnovu ovlašćenja iz ovog zakona ukoliko za takvu radnju nije propisana stroža kazna. 11) ne postave uređaj za merenje. 24) kao sopstvenik. 13) kao izvođač radova ne postupi po odredbama člana 52. 22) kao sopstvenik ili korisnik vodnog zemljišta. 18) ne dostave Republičkom hidrometeorološkom zavodu. 10) ukoliko privremeno ne ograniči ili uskrati korišćenje vode u slučajevima predviđenim u članu 48.000 do 10. ovog zakona. i 2. preko preduzeća i drugih pravnih lica koja su ovlašćena za vršenje ovih ispitivanja (član 59. ovog zakona). ovog zakona). 64. ovog zakona. 12) redovno ne dostavlja podatke o nivou i kvalitetu podzemnih voda prve izdani koje prate putem svojih kontrolnih (pijezometarskih) bunara (član 51. ovog zakona). 23) iz korita bujičnih tokova ne ukloni drvo na zahtev javnog vodoprivrednog preduzeća (član 68. 20) kao sopstvenik. 19) ne preduzmu mere iz člana 62. odnosno sopstvenik ili korisnik vodnog zemljišta na obali ne izvrši neku od radnji iz člana 67. ovog zakona). stav 3. stav 1. odnosno korisnik zemljišta ne dopusti korišćenje nekog od prava iz čl. 1. ovog zakona). stav 3. stav 1.8) ako ne preduzme mere iz člana 37. ukoliko za takvu radnju nije propisana stroža kazna.000 dinara. Za prekršaj iz stava 1. ovog zakona). 16) uređaj za prečišćavanje voda i merne uređaje ne održavaju u ispravnom stanju i ne obezbeđuju njihovo redovno funkcionisanje i ne vode dnevnik rada ovih uređaja (član 59. rezultate ispitivanja u rokovima određenim članom 60. stav 5. ovog zakona. ovog zakona. 25) vodoprivrednom inspektoru ne omogući vršenje nadzora ili mu ne pruži potrebne podatke (član 109. odnosno korisnik dela obale primeti a ne prijavi nadležnom organu da je došlo do zagađivanja voda u vodotocima i jezeru (član 63. odnosno korisnik zemljišta ne dopusti korišćenje nekog od prava iz člana 71. 17) ne obezbede ispitivanje kvaliteta voda koje ispuštaju u prijemnike i javnu kanalizaciju. ovog zakona. 15) ne postave uređaje za merenje. ovog člana kazniće se i odgovorno lice u preduzeću ili drugom pravnom licu novčanom kaznom u iznosu od 5. ovog zakona. .

stav 1. ovog zakona ili ako ne izvrši neku obavezu iz člana 58. stav 6. ovog zakona može se preduzeću ili drugom pravnom licu pored propisane kazne izreći i zaštitna mera oduzimanja imovinske koristi. Član 120. 57.000 dinara ako ne vrši sistematsko ispitivanje kvaliteta voda u vodotocima. odnosno nove vodoprivredne dozvole (član 18. 2) izvodi radove na izgradnji ili rekonstrukciji objekata ili postrojenja ili vrši druge radove bez vodoprivredne saglasnosti ili protivno izdatoj vodoprivrednoj saglasnosti (član 16. ovog zakona može se za privredni prestup iz člana 117. Za privredni prestup iz člana 117. 4) pravo stečeno na osnovu vodoprivredne dozvole prenosi bez saglasnosti organa koji je izdao dozvolu (član 19. 14. stav 1.Odgovorno lice u Republičkom hidrometeorološkom zavodu kazniće se za prekršaj novčanom kaznom u iznosu od 5. Za privredni prestup iz člana 117. stav 1. ovog zakona). stav 2.000 do 10. 20. 7. Za prekršaj iz člana 119. 1. ovog zakona). Za prekršaj iz člana 119. 7. ovog zakona). ovog zakona. Član 119.000 do 10. 5. Član 122. Za prekršaj će se kazniti građanin novčanom kaznom u iznosu od 5. 6) ne prijavi da je došlo do zagađenja voda u vodotocima i jezerima (član 63. 13. stav 1. tačka 1. Odgovornom licu iz člana 117. Novčanom kaznom od 5. i 27. ovog zakona). ovog zakona preduzeću ili drugom pravnom licu pored propisane kazne izreći će se i zaštitna mera obaveznog oduzimanja predmeta koji su upotrebljeni ili namenjeni za izvršenje privrednog prestupa ili namenjeni za izvršenje privrednog prestupa ili su nastali ili pribavljeni izvršenjem privrednog prestupa. ovog zakona). ovog zakona pored propisane kazne izreći i zaštitna mera zabrana vršenja određenih dužnosti. Za krivično delo iz člana 115. ovog zakona. 4.000 do 10. tačka 3. tačka 2. ovog zakona).000 dinara ako izvrši i neku od radnji iz člana 117. Član 121. stav 2. 26. stav 1. 2. 7. u skladu sa programom iz čl. stav 1. stav 4. i 8. 8. 3. i člana 118. 10. ovog zakona može se građaninu pored kazne izreći zaštitna mera oduzimanja imovinske koristi stečene izvršenjem prekršaja. 23. stav 1. tač. stav 1. stav 1. 22.000 dinara za prekršaj kazniće se građanin ako: 1) u postupku pripreme tehničke dokumentacije za izgradnju novih i rekonstrukciju postojećih vodoprivrednih i drugih objekata i izvođenje drugih radova ne pribavi vodoprivredne uslove (član 15. 21. tačka 2. 11. građaninu pored kazne izreći će se i zaštitna . 24. 8. 25. tač. ovog zakona učiniocu će se pored propisane kazne oduzeti i predmet izvršenja krivičnog dela. stav 1. 5) u plavnim zonama gradi objekte suprotno propisanim uslovima (član 36. ovog zakona. tač. i 13. 3) vrši neku radnju bez vodoprivredne dozvole. ovog zakona) ili protivno vodoprivrednoj dozvoli (član 19.

. Član 123. Novčanom kaznom u iznosu od 5. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE Član 125. i 113. ovog zakona u roku od šest meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona. Član 126. vodoprivredni uslovi. O oduzimanju predmeta vodoprivredni inspektor je dužan da izda potvrdu sa tačnim naznačenjem oduzetog predmeta. stav 4. ovog zakona u roku od šest meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona.000 do 10. stav 2.mera obaveznog oduzimanja predmeta koji su upotrebljeni ili namenjeni za izvršenje prekršaja ili su nastali ili pribavljeni izvršenjem prekršaja. i 122. ovog zakona utvrdiće vlada u roku od dva meseca od dana stupanja na snagu ovog zakona. stav 2. člana 57. ovog zakona. stav 7. člana 23. Vodoprivredni inspektor privremeno će oduzeti predmet izvršenja iz čl. stav 2. člana 25. ovog zakona doneće se najkasnije u roku od pet godina od dana stupanja na snagu ovog zakona. Ministar zdravlja i zaštitne životne sredine doneće propise iz člana 41. vodoprivredne saglasnosti i vodoprivredne dozvole mogu se izdavati u skladu s postojećom dokumentacijom. člana 24. stav 3. Ministar vodoprivrede doneće propise iz člana 1. stav 3. Ministar vodoprivrede i ministar zdravlja i zaštite životne sredine doneće propise iz člana 25. Do donošenja vodoprivredne osnove. stav 5. XII. Vodoprivredne osnove za vodna područja iz člana 10. O izvršenom privremenom oduzimanju predmeta vodoprivredni inspektor je dužan da odmah obavesti organ nadležan za pokretanje postupka zbog učinjenog krivičnog dela. 109. privrednog prestupa ili prekršaja. 120. stav 8. Ministar poljoprivrede i ministar zdravlja i zaštite životne sredine doneće propis iz člana 41. člana 45. stav 4. i člana 40. ovog zakona u roku od šest meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona. člana 59. Granice vodnih područja iz člana 6. Vodoprivredna osnova Republike Srbije doneće se najkasnije u roku od dve godine od dana stupanja na snagu ovog zakona. stav 3. ovog zakona u roku od šest meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona. i člana 56. 121.000 dinara kazniće se za prekršaj odgovorno lice u ministarstvu nadležnom za poslove vodoprivrede i organu sanitarne inspekcije ako u vršenju inspekcijskog nadzora ne preduzme mere u skladu sa čl. stav 4. stav 4 i člana 60. Član 124. Član 127. ovog zakona.

ovog zakona u roku od šest meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona. godine. ovog člana od dana stupanja na snagu ovog zakona mogu preuzimati materijalne obaveze koje se mogu izvršiti u celini do 31. Vlada će imenovati vršioce dužnosti direktora javnih vodoprivrednih preduzeća koji će privremeno do imenovanja direktora obavljati poslove utvrđene ovim zakonom. Društveni fond za vode Srbije. . decembra 1991. prava i obaveze fondova iz st. 21/90 24/90) prestaju sa radom 31. Sopstvenici odnosno korisnici postojećih vodoprivrednih objekata i postrojenja dužni su da način korišćenja ovih objekata usklade sa vodoprivrednom osnovom u roku određenom u vodoprivrednoj osnovi. ovog zakona počeće s radom 1. Javna vodoprivredna preduzeća iz člana 81. stav 1. ovog zakona počinju s radom 1. i 3. godine. Ako se način korišćenja objekata i postrojenja iz stava 1. ovog člana. 2. Vršioci dužnosti direktora imenovaće se u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona. 1. uz saglasnost Vlade. januara 1992. i 3. i 3. 59/89. i 3. Fond iz stava 1. ovog člana preuzima sredstva. Vršioci dužnosti direktora do donošenja statuta. 14/90 i 32/90 i "Službeni glasnik RS". Statut preduzeća iz stava 1. broj 25/90 i 38/90) i društveni fondovi za melioraciju osnovani prema Zakonu o vodama ("Službeni glasnik SRS". decembra 1991. br.Skupština opštine doneće propis iz člana 56. 2. prestaju sa radom 31. Fondovi za melioraciju čija je obaveza osnivanja utvrđena Zakonom o vodama ("Službeni list SAPV". decembra 1991. ministarstvo nadležno za poslove vodoprivrede zabraniće iskorišćavanje tih objekata i postrojenja dok se ne usklade s vodoprivrednom osnovom. Fondovi iz st. posebnom odlukom će utvrditi organizaciju rada i način rukovođenja i finansijskog poslovanja u javnim vodoprivrednim preduzećima i organizovati pripremu statuta i drugih akata. ovog člana doneće se najkasnije u roku od 90 dana od dana početka rada javnog vodoprivrednog preduzeća. ovog člana. Društveni fond voda Vojvodine i Društveni fond za vode Kosova i Metohije čija je obaveza osnivanja utvrđena zakonom. Član 132. Fond iz člana 72. ovog člana. stav 1. 49/89. 2. Član 131. i 3. godine. stav 3. godine. prava i obaveze fondova iz st. Fondovi iz st. ovog člana preuzima sredstva. Član 129. br. Fondovi iz stava 1. Član 128. ovog člana mogu preuzeti i materijalne obaveze koje će se izvršavati i posle roka utvrđenog u stavu 5. 2. Član 130. godine. januara 1992. 2. tač. ovog člana ne uskladi s vodoprivrednom osnovom u roku određenom tom osnovom.

19. 22. 13g. objekte. Danom početka rada javna vodoprivredna preduzeća iz člana 81. objekte. objekte. 5. stav 1. 29. 32. broj 14/90). 11. Član 134. i 2. ovog zakona preuzimaju objekte. 24. 33. ovog člana. kao i zaposlene koji su radili na tim objektima. tačke 1. 20. 1. br. stav 1. Javno vodoprivredno preduzeće iz člana 81. 12. tačka 1. Od dana stupanja na snagu ovog zakona preduzeća iz stava 1. tačka 2. 2) Zakon o vodama ("Službeni list SAPV". 27. uređaja. 49/89. 25. Javno vodoprivredno preduzeće iz člana 81. 1. ovog zakona preuzima deo zaposlenih. Član 133. stav 1. tač. 13d. stav 1. 18. 1. stav 2. tač. kao i radnika zaposlenih u preduzećima koja su do stupanja na snagu ovog zakona obavljala delatnost iz člana 82. uređaje i druga sredstva kojim posluje preduzeće iz stava 1. postrojenja. tač. 23. decembra 1991. tač. 31. tačka 3. ovog zakona dužna su da u roku od šest meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona. Posebna komisija koju će obrazovati ministar vodoprivrede u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona sačiniće. 28. ovog člana. tač. postrojenja. ovog zakona preuzima deo zaposlenih. ovog člana mogu otuđiti ili opteretiti imovinu. Član 135. stav 1. i 2. 2) Javno vodoprivredno preduzeće "Vode Vojvodine" ("Službeni list SAPV". 34. 32a. 6. i član 149. postrojenja. ovog zakona preuzima deo zaposlenih. ovog zakona. 13b. 13v. 1. 21/90 i 24/90) osim čl. godine. 120. ovog člana ništavi su. 59/89. i 3. Javno vodoprivredno preduzeće preduzimanjem objekata iz stava 2. postrojenja. uređaje i druga sredstva kojim posluju javna vodoprivredna preduzeća iz člana 132. broj 31/90). 13đ. 2. 14/90 i "Službeni glasnik RS". ovog zakona prestaju sa radom: 1) Javno vodoprivredno preduzeće "Dunav" ("Službeni glasnik SRS". elaborat na osnovu koga će biti izvršeno preuzimanje objekata. 147. vršiti prodaju ili vršiti povećanje kapitala izdavanjem deonica ili zapošljavati nove radnike uz saglasnost Vlade Republike. Javno vodoprivredno preduzeće iz člana 81. prenesu te objekte na javno vodoprivredno preduzeće koje upravlja objektima na vodnom području na kome se nalaze objekti tih preduzeća i drugih pravnih lica. br. 140. ovog člana. 13. uređaje i druga sredstva kojima posluje preduzeće iz stava 1. ovog zakona koja su izgrađena i koriste se u vodnom području za koja se osnivaju ova javna vodoprivredna preduzeća. prava i obaveza. ovog člana preuzima prava i neizvršene obaveze nastale u vezi izgradnje. uređaje i druga sredstva kojim posluje preduzeće iz stava 1. 21. 13e. 30. stav 1. i 2. i 2. drugih sredstava. Akti i radnje koje budu preduzela preduzeća suprotno stavu 5. korišćenja i održavanja tih objekata. br. ovog zakona. 26. 13a. 25/90 i 38/90) i propisi doneti na osnovu tog zakona .Danom početka rada javnih vodoprivrednih preduzeća iz člana 131. 1. Preduzeće i druga pravna lica koja su do dana stupanja na snagu ovog zakona upravljala objektima iz člana 81. u saradnji sa vršiocima dužnosti direktora javnih vodoprivrednih preduzeća iz člana 131. 17. postrojenjima i uređajima. i propisi doneti na osnovu tih članova koji prestaju da važe 31. postrojenja. tačke 1. Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaju da važe: 1) Zakon o vodama ("Službeni glasnik SRS".

br. Sastavni deo Zakona o zaštiti i iskorišćavanju izvorišta vodosnabdevanja. broj 17/78). 155. br. Do donošenja propisa na osnovu ovlašćenja iz ovog zakona. 16/78 i 20/85). broj 31/82). 163. broj 67/81). 17a. kao i ispitivanja kvaliteta otpadnih voda ("Službeni glasnik SRS". 47/83 i 13/84). broj 47/83). 17b. 7) Pravilnik o načinu i broju ispitivanja kvaliteta otpadnih voda ("Službeni glasnik SRS". 107. 11. 160. broj 29/90). uređaja i njihovih delova ("Službeni glasnik SRS". godine. stav 1. br. 5) Pravilnik o opasnim materijama u vodama ("Službeni glasnik SRS". 21/90 i 24/90) ostao na snazi primenjivaće se do donošenja vodoprivredne osnove iz člana 126. broj 5/68). 12. 3) Zakon o vodama ("Službeni list SAPK". 9) Odluka o određivanju granice vodnih područja ("Službeni glasnik SRS". broj 5/68). 166. do 101. 16. 25. 8) Pravilnik o uslovima koje moraju da ispunjavaju preduzeća i druga pravna lica koja vrše određenu vrstu ispitivanja kvaliteta površinskih i podzemnih voda. broj 33/78). stav 1. 157. godine. i 122. 17. 6) Pravilnik o sadržini tehničke dokumentacije za odbranu od poplava i leda ("Službeni glasnik SRS". 8) Pravilnik o rokovima atestiranja vodoprivrednih objekata. ostaju na snazi: 1) Uredba o klasifikaciji voda ("Službeni glasnik SRS". i propisi doneti na osnovu tih članova koji prestaju da važe 31. broj 49/90). 59/89. Član 136. 186a. 4) Pravilnik o obrascu i načinu vođenja vodne knjige ("Službeni glasnik SRS". broj 47/83). 30/76 i 20/78 i "Službeni glasnik RS". br. 2) Uredba o kategorizaciji vodotoka ("Službeni glasnik RS". 151. 182. decembra 1991. osim čl. . 14/90 i 42/90 i "Službeni glasnik RS". broj 3/78). 26. 165. 187. 153. 14. 54. Zakona o vodama ("Službeni glasnik SRS". 154. 16/90 i 21/90) i propisi doneti na osnovu tog zakona. 158. broj 28/84). 15. 5) Pravilnik o količini vode koja se smatra kao neznatno mala količina pri upotrebljavanju i odvođenju odnosno ispuštanju vode ("Službeni glasnik SRS". 152. tačka 2. 156. 164. br. 150. 17v. 24.osim čl. 49/89. 4) Pravilnik o sadržini vodoprivredne osnove dela vodnog područja ("Službeni glasnik SRS". 162. 9) Pravilnik o načinu na koji Republički hidrometeorološki zavod prati i dostavlja prognoze promena kvaliteta vode i upozorava na havarijska zagađenja vode ("Službeni glasnik SRS". 3) Pravilnik o sadržini tehničke dokumentacije koja se podnosi u postupku za dobijanje vodoprivrede saglasnosti i vodoprivredne dozvole ("Službeni glasnik SRS". koji je prema članu 147. 159. 188a i propisi doneti na osnovu tih članova koji prestaju da važe 31. br. ovog zakona. 13. 161. decembra 1991. broj 53/83). 6) Pravilnik o načinu određivanja o održavanja zona i pojaseva sanitarne zaštite objekata za snabdevanje vodom za piće ("Službeni glasnik SRS". 7) Pravilnik o sistematskom tehničkom osmatranju vodoprivrednih objekata ("Službeni glasnik SRS".

stav 1." Dosadašnji stav 2. Odredbe člana 108. koji postaju st. broj 46/91) u članu 99. osim dela naknade za korišćenje mineralnih voda u visini od 10% koji je prihod opštine na čijoj teritoriji se vrši eksploatacija ovih voda. Zahtevi iz stava 1. osim dela naknade za izvađeni materijal iz vodotoka u visini od 40% koji je . 3. Zahtevi za izdavanje vodoprivrednih saglasnosti i vodoprivrednih dozvola podneti do stupanja na snagu ovog zakona rešavaće se u skladu sa propisima koji su bili na snazi u vreme podnošenja zahteva. ovog člana koji u roku od šest meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona. Sredstva od naknade za navodnjavanje. ovog zakona primenjivaće se od 1. Dosadašnji st. koji glasi: "Naknada za korišćenje voda plaća se za korišćenje površinskih. naknade za odvodnjavanje. Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije". 4. januara 1992. odnosno javno vodoprivredno preduzeće određeni ovim zakonom. njihovo rešavanje preduzeće organ. i 5. Član 138. naknade za izvađeni materijal iz vodotoka i naknade za korišćenje vodoprivrednih objekata i za vršenje drugih usluga su prihod javnog vodoprivrednog preduzeća. br. dodaje se novi stav 2. i 4. posle stava 1. IZMENE Zakon o izmenama i dopunama Zakona o vodama Zakon je objavljen u "Službenom glasniku RS". Član 139. naknade za korišćenje voda i naknade za zaštitu voda su prihod Fonda. ovog člana.Član 137. 53/93. godine. Član 1. U Zakonu o vodama ("Službeni glasnik RS". podzemnih i mineralnih voda. ne budu rešeni. menjaju se i glase: "Sredstva iz stava 3. postaje stav 3.

stav 1. posle stava 2." Član 2." Dosadašnji stav 3." Član 5. postaje stav 4.000. posle reči: "površinskih" stavlja se zapeta i briše reč: "i" a posle reči: "podzemnih" dodaju se reči: "i mineralnih". menja se i glasi: "U pogledu rokova plaćanja akontacije naknada. U članu 103. U članu 133. Član 107. reči: "300.000 dinara do najvišeg utvrđenog iznosa Zakonom o privrednim prestupima". postaje stav 4. koji glasi: "Deo naknade za izvađeni materijal iz vodotoka u visini od 40%. dodaju se dva nova stava koji glase: "Preduzećima i drugim pravnim licima iz stava 2. koji glasi: "Deo naknade za korišćenje mineralnih voda u visini od 10%. posle stava 2. kada su u pitanju preduzeća koja imaju status korporacija primenjuju se propisi o porezu na dobit korporacija a za ostale obveznike plaćanja naknada propisi o plaćanju poreza na dohodak građana. ."." Dosadašnji stav 3. U članu 117. reči: "15. postaje stav 5.000 dinara".000.000 dinara do najvišeg utvrđenog iznosa Zakonom o privrednim prestupima. U članu 105. Član 3. dodaje se novi stav 3. zastarelosti. zamenjuju se rečima: "najmanje 4. obnove postupka i postupka prinudne naplate naknada i drugih pitanja koja nisu uređena ovim zakonom. ako te delatnosti predstavljaju tehničko-tehnološku i ekonomsku celinu ili za obavljanje delatnosti kojima se doprinosi efikasnijem i racionalnijem funkcionisanju sistema na vodnom području. U stavu 2. dodaje se novi stav 3. Javno vodoprivredno preduzeće osniva preduzeća za obavljanje pojedinih delatnosti iz predmeta svog poslovanja.000" zamenjuju se rečima: "najmanje 200. korisnici uplaćuju na račun budžeta opštine a deo ove naknade u visini od 60% na račun javnog vodoprivrednog preduzeća. ovog člana.prihod opštine na čijoj teritoriji se vrši vađenje ovog materijala. Član 4. korisnici uplaćuju na račun budžeta opštine a deo ove naknade u visini od 90% na račun Fonda za vode. kamata." Dosadašnji stav 3.000 do 450. Posle stava 2. pojedine poslove javno vodoprivredno preduzeće može poveriti na osnovu ugovora kojim će se urediti uslovi za njihovo obavljanje i druga prava i obaveze u vezi sa obavljanjem tih poslova. Član 7.000. Član 6.000 do 25. stav 1.

000.000".000" zamenjuju se rečima: "u najmanjem iznosu od 70.000. u članu 118. Član 45.000" zamenjuju se rečima: "u najmanjem iznosu od 700. reči: "od 5. reči: "od 5.000" zamenjuju se rečima: "u najmanjem iznosu od 70. U Zakonu o vodama ("Službeni glasnik RS". briše se. reči: "od 5.000" zamenjuju se rečima: "u najmanjem iznosu od 70. počev od 1. godine. br.000".000 do 10.000 do 10. 53/93. Član 9.000 do 10. U stavu 2. U stavu 3. januara 1994. Zakona o valorizovanju novčanih kazni za prekršaje iz republičkih zakona Zakon je objavljen u "Službenom glasniku RS". Član 45.000 do 100.Član 134. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o valorizovanju novčanih kazni za prekršaje iz republičkih zakona . reči: "od 80.000 do 10. Sredstva od naknade za odvodnjavanje su prihod javnog vodoprivrednog preduzeća.000" zamenjuju se rečima: "u najmanjem iznosu od 70. stav 1.000". broj 46/91). Član 8. Član 2. U članu 119. U stavu 2. reči: "od 5.000. stav 1.000" zamenjuju se rečima: "u najmanjem iznosu od 70. U članu 124.000.000". Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".000".000.000".000 do 10. reči: "od 5.000.

U odredbama čl.000 novih dinara".000. stav 1.000 novih dinara". reči: "od najmanje 4.000 novih dinara". . reči: "u najmanjem iznosu od 70.000 do 10.000 dinara" zamenjuju se rečima: "od 100 do 1.000. reči: "u najmanjem iznosu od 70. 67/93. U stavu 2. iznosi novčanih kazni za prekršaje uvećavaju se hiljadu puta.000 novih dinara". 3. U članu 118.000 do 150. reči: "u najmanjem iznosu od 700.000. Član 2. reči: "od najmanje 200.000 dinara" zamenjuju se rečima: "od 100 do 1.000 dinara" zamenjuju se rečima: "od 100 do 1. stav 1.000.000 dinara do najviše utvrđenog iznosa Zakonom o privrednim prestupima" zamenjuju se rečima: "od 50.000.000. 48/94.000. reči: "u najmanjem iznosu od 70. reči: "u najmanjem iznosu od 70.000 novih dinara".000 novih dinara". Zakona o izmenama zakona kojima su određene novčane kazne za privredne prestupe i prekršaje Zakon je objavljen u "Službenom glasniku RS".000 dinara" zamenjuju se rečima: "od 100 do 1.000.000 novih dinara". do 99. U stavu 3. br.000. u članu 117.000.Zakon je objavljen u "Službenom glasniku RS".000. U članu 119.000 do 10. Član 34. U stavu 2.000. 53/93 i 67/93).000 dinara" zamenjuju se rečima: "od 100 do 1.000 dinara do najviše utvrđenog iznosa Zakonom o privrednim prestupima" zamenjuju se rečima: "od 1. U Zakonu o vodama ("Službeni glasnik RS". U stavu 2. U članu 124.000.000 dinara" zamenjuju se rečima: "od 1. reči: "u najmanjem iznosu od 70.000. Član 34. 46/91. stav 1.000. br.000 novih dinara". br.

U članu 86. U stavu 3. do 3. a reč: "poverava" zamenjuje se rečju: "poveriti". Član 2. zamenjuje se st. U članu 81. Član 4. 46/91. Sedište preduzeća je u Beogradu. a posle reči: "organizovanje i sprovođenje mera za zaštitu voda od zagađivanja. a reč: "upravljaju" zamenjuje se rečju: "upravlja".o. Skraćeni naziv preduzeća je: JVP "Srbijavode" sa p. koji glase: "Osniva se Javno vodoprivredno preduzeće "Srbijavode" sa potpunom odgovornošću (u daljem tekstu: javno vodoprivredno preduzeće) za obavljanje vodoprivredne delatnosti. 54/96. reči: "Javna vodoprivredna preduzeća" zamenjuju se rečima: "Javno vodoprivredno preduzeće". stav 1. brišu se. naziv poglavlja " VI . 1. izradu tehničke dokumentacije u oblasti vodoprivrede. posle člana 71. posle reči: "preduzeće" dodaje se reč: "može"." U dosadašnjem stavu 2." dodaju se reči: "vršenje investitorskih poslova kod izgradnje. FOND ZA VODE" i čl. reči: "Delatnost javnih vodoprivrednih preduzeća (u daljem tekstu: javno vodoprivredno preduzeće) su" zamenjuju se rečima: "Delatnost javnog vodoprivrednog preduzeća je".Zakon o izmenama i dopunama Zakona o vodama Zakon je objavljen u "Službenom glasniku RS". 53/93 i 48/94). U Zakonu o vodama ("Službeni glasnik RS". U dosadašnjem stavu 3. reči: "raspolažu javna vodoprivredna preduzeća" zamenjuju se rečima: "raspolaže javno vodoprivredno preduzeće". Član 1. U članu 82. koji postaje stav 5. koji postaje stav 4. br. . odnosno rekonstrukcije vodoprivrednih objekata. 72. br.". stav 1.". do 80. tačka 1) menja se i glasi: "1) sredstava budžeta Republike Srbije koja se obezbeđuju za realizaciju poslova od opšteg interesa. Član 3. Član 5.

planova. a reč: "Fond" zamenjuje se rečima: "ministarstvo nadležno za poslove vodoprivrede". hidromelioracionih objekata i objekata regionalnih sistema za snabdevanje vodom do vodozahvata pojedinih korisnika. kao i iz sredstava budžeta Republike Srbije za finansiranje poslova od opšteg interesa. Sredstva ostvarena od naknada iz člana 99. Član 6. odnosno do priključka na komunalni sistem vodosnabdevanja. Član 99. ovog člana koriste se prema godišnjem programu radova. 2) izgradnja. istražni radovi. izrada studija. naknade za zaštitu voda i naknade za izvađeni materijal iz vodotoka evidentiraju se na posebnom računu ministarstva nadležnog za poslove vodoprivrede. Sredstva iz stava 2. menja se i glasi: "Sredstva za finansiranje vodoprivredne delatnosti iz člana 82. naknade za navodnjavanje i naknade za korišćenje vodoprivrednih objekata i za vršenje drugih usluga su prihod javnog vodoprivrednog preduzeća. stav 4. vodoprivrednih osnova. naknade za odvodnjavanje." Član 7. ovog člana koriste se kao učešće u finansiranju poslova od opšteg interesa. Programom iz stava 2.U članu 95. Sredstva ostvarena od naknade za korišćenje voda. ovog zakona i druga sredstva obezbeđena u budžetu Republike Srbije za namene iz stava 1. kao i za izgradnju objekata za vodosnabdevanje naselja koja se ne mogu uključiti u regionalne sisteme za snabdevanje vodom.). Program iz stava 2. rekonstrukcija i održavanje višenamenskih akumulacija. 4) zaštita zemljišta od erozije. 6) realizacija obaveza i učešće u međunarodnoj saradnji. izgradnju. Sredstva ostvarena od naknade za odvodnjavanje. 5) studijsko-istražni radovi (vodoprivredni informacioni sistem. ovog zakona obezbeđuju se iz naknade za korišćenje voda. vrsta i obim radova koji će se finansirati u . Naknada za korišćenje voda plaća se za korišćenje površinskih. ovog člana donosi Vlada. Visini naknade iz stava 4. reči: "sa programima usvojenim u Fondu" brišu se. programa. podzemnih i mineralnih voda. vodoprivrednog bilansa. naknade za zaštitu voda. Posle člana 99. 3) preduzimanje mera za zaštitu voda od zagađivanja (ispitivanje kvaliteta voda. ovog člana utvrđuje Vlada. katastara. naknade za navodnjavanje. naknade za izvađeni materijal iz vodotoka i naknade za korišćenje vodoprivrednih objekata i za vršenje drugih usluga. dodaje se novi član koji glasi: "Član 99a Poslovi od opšteg interesa su: 1) izgradnja. rekonstrukciju i proširenje uređaja i postrojenja za prečišćavanje voda i dr). rekonstrukcija i održavanje objekata za zaštitu od štetnog dejstva voda. ovog člana određuju se objekti. tehničkih propisa i normativa i dr.

postaje stav 3. obavljati poslove utvrđene ovim zakonom. stav 3. Danom početka rada javno vodoprivredno preduzeće iz člana 2. ugovorom na osnovu sprovedenog konkursa. godine. predračun radova. postaje stav 3. decembra 1996." Član 8. do donošenja statuta. dinamika izvođenja radova i ulaganja. Član 10. U članu 103. ovog zakona preuzeće sredstva. utvrđuje ministarstvo nadležno za poslove vodoprivrede. Dosadašnji stav 4. Javno vodoprivredno preduzeće iz člana 2. Neutrošena sredstva u prethodnoj godini prenose se za iste namene u narednu godinu. Vršilac dužnosti direktora.periodu za koji se program donosi. stav 3. godine. visina učešća i druga pitanja vezana za izgradnju. Fond za vode prestaje sa radom 31. Statut preduzeća iz stava 1. ovog člana. Bliže uslove i kriterijume za dodelu i korišćenje sredstava i način dodele sredstava iz stava 2. rekonstrukciju i održavanje vodoprivrednih objekata. Član 13. do imenovanja direktora. Član 12. posebnom odlukom će utvrditi organizaciju rada i način rukovođenja i finansijskog poslovanja u javnom vodoprivrednom preduzeću i organizovati pripremu statuta i drugih akata. Dodelu sredstava za izgradnju i izvođenje drugih radova vrši ministarstvo nadležno za poslove vodoprivrede. prava. prava i obaveze i zaposlene preduzeća iz stava 1. . Član 11. U članu 105. Javno vodoprivredno preduzeće "Sava" i Javno vodoprivredno preduzeće "Morava" prestaju sa radom 31. obaveze i zaposlene Fonda za vode danom prestanka rada Fonda za vode. godine. decembra 1996. briše se. ovog člana. briše se. ovog zakona počeće sa radom 1. Javno vodoprivredno preduzeće "Dunav". ovog člana doneće se najkasnije u roku od 90 dana od dana početka rada javnog vodoprivrednog preduzeća. Vlada će imenovati vršioca dužnosti direktora javnog vodoprivrednog preduzeća koji će privremeno. januara 1997. Dosadašnji stav 4. Član 9. Ministarstvo nadležno za poslove vodoprivrede preuzeće sredstva. Vršilac dužnosti direktora imenovaće se u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Član 45.2005. preuzima prava i neizvršene obaveze nastale usled izgradnje.11. kao i zaposlenih u preduzećima. godine. Javno vodoprivredno preduzeće preuzimanjem objekata iz stava 1. U Zakonu o vodama ("Službeni glasnik RS". ovog člana. ovog člana dužna su da u roku od šest meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona prenesu te objekte na javno vodoprivredno preduzeće. br. postrojenjima i uređajima koja nisu preuzela javna vodoprivredna preduzeća iz člana 13. 53/93. uređaja. u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona. 48/94 i 54/96). . godine. do 31. Zakona o izmenama zakona kojima su određene novčane kazne za privredne prestupe i prekršaje Zakon je objavljen u "Službenom glasniku RS". ovog člana. decembra 1996. Član 45. Javno vodoprivredno preduzeće preuzeće objekte. uređaje i druga sredstva u državnoj svojini. Član 15. postrojenja. koju će obrazovati ministar nadležan za poslove vodoprivrede. Preduzeća. u saradnji sa vršiocem dužnosti direktora javnog vodoprivrednog preduzeća. u roku od šest meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona. ovog zakona. vršiti prodaju ili zapošljavati nove radnike. u članu 117. Posebna komisija. br. prava i obaveza. Član 14. drugih sredstava.Od dana stupanja na snagu ovog zakona. kao i zaposlene koji su radili na tim objektima. sačiniće. elaborat koji služi kao osnova za preuzimanje objekata. Akti i radnje koje budu preduzeli Javno vodoprivredno preduzeće "Dunav". 67/93. odnosno drugih pravnim licima iz stava 1 ovog člana. ovog člana ne mogu otuđiti ili opteretiti imovinu. 46/91. ništavi su. odnosno druga pravna lica koja upravljaju objektima iz stava 1. Javno vodoprivredno preduzeće "Sava" i Javno vodoprivredno preduzeće "Morava" suprotno stavu 3. 101/2005 od 21. postrojenja. preduzeća iz stava 1. stav 1. Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije". korišćenja i održavanja tih objekata.

reči: "od 100 do 1. U stavu 3. 54/96 i 101/05 .000 do 50. br.000 dinara". U stavu 2. zakon.000 do 10. U članu 118.000 dinara". Odredbe čl.000 do 3.000 novih dinara" zamenjuju se rečima: "od 10.stav 1. 99.000 novih dinara" zamenjuju se rečima: "od 200.000 novih dinara" zamenjuju se rečima: "od 90. stav 1. U članu 119. U stavu 2. .000 do 50. do 107.dr.000. 48/94 .000 novih dinara" zamenjuju se rečima: "od 10. Zakona prestaju da važe 1.000 dinara". Zakona o vodama Zakon je objavljen u "Službenom glasniku RS". 81. Član 227. Član 227. reči: "od 100 do 1.dr.000 do 50. reči: "od 100 do 1. osim odredaba čl. do 96.000 do 50.2010. reči: "od 50. reči: "od 100 do 1.dr. 30/2010 od 7.000 dinara".000 dinara".000 do 200. reči: "od 1.000 dinara".dr. godine.5.000 novih dinara" zamenjuju se rečima: "od 100.000 novih dinara" zamenjuju se rečima: "od 10. reči: "od 1.000 do 10.000 do 1.000 dinara".000 novih dinara" zamenjuju se rečima: "od 10. zakon.000. 53/93 . U stavu 2.000 novih dinara" zamenjuju se rečima: "od 10. 67/93 . U članu 124. godine. 46/91. stav 1. reči: "od 100 do 1.000 do 50.000 dinara". Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje da važi Zakon o vodama ("Službeni glasnik RS". januara 2011. br. zakon).000 do 150. zakon.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful