Zakon o vodama

Zakon je objavljen u "Službenom glasniku RS", br. 46/91, 53/93 i 54/96. Vidi: čl. 45. Zakona - 53/93-2467. Vidi: čl. 2. Zakona - 67/93-3111. Vidi: čl. 34. Zakona - 48/94-1497. Vidi: čl. 45. Zakona - 101/2005-28. Prestao da važi osim odredaba čl. 81. do 96. - vidi: čl. 227. Zakona - 30/2010-80.

I. OPŠTE ODREDBE
Član 1.
Ovim zakonom uređuje se zaštita voda, zaštita od štetnog dejstva voda, korišćenje i upravljanje vodama, kao dobrima od opšteg interesa, uslovi i način obavljanja vodoprivredne delatnosti, organizovanje i finansiranje vodoprivredne delatnosti i nadzor nad sprovođenjem odredaba ovog zakona. Odredbe ovog zakona odnose se na sve površinske i podzemne vode, uključujući vodu za piće, termalnu i mineralnu vodu. Odredbe ovog zakona odnose se i na granične i državnom granicom presečene vodotoke i međurepubličke vode u granicama Republike Srbije, ako posebnim zakonom nije drugačije propisano.

Član 2.
Vode se mogu koristiti na način kojim se ne ugrožavaju prirodna svojstva vode, ne dovodi u opasnost život i zdravlje ljudi, ne ugrožava biljni i životinjski svet, prirodne vrednosti i nepokretna kulturna dobra. Vodu prirodnih vodotoka, prirodnih jezera, prirodnih izvora, javnih bunara i javnih česmi mogu koristiti svi, pod jednakim uslovima za zadovoljavanje životnih potreba

Član 3.
Vodoprivrednom delatnošću, u smislu ovog zakona, smatra se uređenje voda i vodotoka, zaštita od štetnog dejstva voda, zaštita voda od zagađivanja i obezbeđivanje vode za korišćenje.

Član 4.
Vodoprivrednim objektima u smislu ovog zakona smatraju se: 1) objekti za zaštitu od štetnog dejstva voda sa vodoprivrednim uređajima i opremom: nasipi, regulacione građevine, retencije, brane, akumulacije, odvojeni kanali, drenažni bunari, ustave, crpne stanice i objekti za zaštitu od erozija i bujica;

2) objekti za korišćenje voda: akumulacije, vodozahvati, crpne stanice, rezervoari za vodosnabdevanje, magistralni cevovodi ili kanali sa objektima, postrojenja za pripremu pitke vode i brodske prevodnice; 3) objekti za zaštitu voda: glavni kolektor za dovođenje otpadnih voda do uređaja za prečišćavanje otpadnih voda, uređaji za prečišćavanje otpadnih voda i objekti za odvođenje prečišćenih voda; 4) hidromelioracioni objekti sa vodoprivrednim uređajima i opremom: objekti za navodnjavanje i objekti za odvodnjavanje.

Član 5.
Pojedini izrazi, upotrebljeni u ovom zakonu, imaju sledeće značenje: 1) vodno područje je područje koje obuhvata jedan ili više slivova ili njihovih delova koji čine prirodnu hidrografsku celini; 2) melioraciono područje je deo vodnog područja koje obuhvata jedan ili više slivova unutrašnjih voda za koje se jedinstveno uređuje odvodnjavanje suvišnih voda ili dovođenje voda za navodnjavanje; 3) vodna zadruga je oblik organizovanja korisnika voda na određenom području radi korišćenja voda u privredne svrhe; 4) vodni režim je kvalitativno i kvantitativno stanje voda na određenom području i u određenom vremenu; 5) vodoprivredni bilans je kvantitativni i kvalitativni odnos raspoloživih i potrebnih količina površinskih i podzemnih voda u određenom periodu i na određenom području; 6) izvorište je prostor na kome se zahvata voda radi javnog snabdevanja stanovništva (izvor, bunar, deo reke ili jezera, akumulacija ili njen deo); 7) javno snabdevanje stanovništva vodom za piće je snabdevanje vodom više od pet domaćinstava, odnosno više od 20 stanovnika, snabdevanje objekata preduzeća vodom, kao i građana koji samostalno obavljaju delatnosti proizvodnje i prometa životnih namirnica i snabdevanje vodom javnih objekata (škole, domovi kulture, autobuske i železničke stanice i dr.); 8) garantovani minimum je proticaj koji se nizvodno od vodozahvata mora obezbediti u vodotoku; 9) korito za malu vodu je udubljenje kroz koje teku vode vodotoka pri niskim i srednjim vodama, odnosno koje je redovno pokriveno vodama jezera; 10) korito za veliku vodu je prostor preko kojeg teče velika voda vodotoka ili su pokrivena vodama jezera pri visokim vodostajima do verovatnoće pojave jednom u 50 godina; 11) obala je pojas zemljišta koji se proteže neposredno uz korito za veliku vodu vodotoka ili jezera, odnosno akumulacije, a obala u području zaštićenom od poplava je pojas zemljišta širine 50 metara računajući od unutrašnje nožice nasipa prema branjenom području; 12) inundaciono područje je pojas zemljišta između korita za malu vodu i spoljne nožice nasipa, odnosno pojas zemljišta između korita za malu vodu i poplavne linije na području na kojem nisu izgrađeni objekti za zaštitu od štetnog dejstva voda; 13) vodno zemljište je korito i obale vodotoka, jezera i akumulacije; 14) zemljište ugroženo od erozije je zemljište na kome usled dejstva vode nastaju pojave opiranja, brazdanja, podrivanja i klizanja, kao i zemljište podložno ovim uticajima; 15) regionalni sistem za snabdevanje vodom je sistem koji snabdeva vodom dve ili više opština;

16) javni vodovod je sistem za snabdevanje vodom za piće koji ima uređeno i zaštićeno izvorište, kaptažu, rezervoar i vodovodnu mrežu; 17) seoski vodovod je sistem za snabdevanje vodom za piće seoskog naselja koji ima uređeno i zaštićeno izvorište, kaptažu, uređaj za pripremu vode, rezervoar i razvodnu mrežu a kojim ne upravlja javno komunalno preduzeće, odnosno drugo preduzeće; 18) prijemnikom se smatra prirodni i veštački vodotok, jezero i podzemne vode.

II. VODNA PODRUČJA
Član 6.
Radi obezbeđivanja zaštite voda, zaštite od štetnog dejstva voda, uređenja, korišćenja i upravljanja vodama na teritoriji Republike Srbije, obrazuju se vodna područja i to: 1) Vodno područje Dunava koje obuhvata delove slivova Dunava, Tise i Timoka i slivove Mlave i Peka; 2) Vodno područje Save koje obuhvata delove slivova Save i Drine i sliv Kolubare; 3) Vodno područje Morave koje obuhvata sliv Velike Morave i delove slivova Južne Morave, Zapadne Morave, Pčinje, Dragovištice, Lepenca, Belog Drima, Ibra, Čajlanske i Crnog Kamena. Granice vodnih područja iz stava 1. ovog člana utvrđuje Vlada Republike Srbije (u daljem tekstu: Vlada). Teritorija Republike Srbije predstavlja jedinstven vodoprivredni prostor.

Član 7.
Melioraciono područje kao deo vodnog područja obuhvata poljoprivredno, šumsko i građevinsko zemljište, zemljište pod saobraćajnicama i drugo zemljište za koje se sistemima za odvodnjavanje neposredno ili posredno omogućava brže i pogodnije oticanje suvišne vode, sa kojeg dotiče voda na zemljište koje se sistemima za odvodnjavanje štiti od suvišne vode i za koje se dovodi voda za navodnjavanje. Melioraciono područje i njegove granice određuje ministarstvo nadležno za poslove vodoprivrede.

III. VODNI REŽIM
Član 8.
Vodni režim održava se i unapređuje uređivanjem i održavanjem vodotoka, izgradnjom i održavanjem vodoprivrednih objekata i primenom mera za zaštitu od štetnog dejstva voda, korišćenje voda za zaštitu voda od zagađivanja, a u skladu sa vodoprivrednom osnovom, odnosno vodoprivrednim uslovima, vodoprivrednim saglasnostima i vodoprivrednim dozvolama.

1. Vodoprivredna osnova Član 9.

Vodoprivredna osnova je dugoročni plan za održavanje i razvoj vodnog režima na teritoriji Republike Srbije, na jednom ili više vodnih područja ili delu vodnog područja. Vodoprivredna osnova sadrži naročito: postojeće stanje vodnog režima i vodoprivrednih objekata na određenom području, uslove za održavanje i razvoj vodnog režima kojima se obezbeđuju najpovoljnija i najcelishodnija tehnička, ekonomska i ekološka rešenja za jedinstveno upravljanje vodama, zaštitu od štetnog dejstva voda, zaštitu voda i korišćenje voda. Po isteku vremena od 10 godina od dana donošenja vodoprivredne osnove preispitaće se rešenja utvrđena vodoprivrednom osnovom. Vodoprivredna osnova vodnog područja i dela vodnog područja mora biti u skladu sa vodoprivrednom osnovom Republike Srbije. Vodoprivredne osnove iz stava 1. ovog člana, prostorni i urbanistički planovi moraju biti međusobno usklađeni.

Član 10.
Vodoprivrednu osnovu Republike Srbije i vodoprivrednu osnovu vodnih područja iz člana 6. ovog zakona donosi Vlada. Vodoprivrednu osnovu dela vodnog područja donosi ministarstvo nadležno za poslove vodoprivrede. Vodoprivrednu osnovu Republike Srbije priprema ministarstvo nadležno za poslove vodoprivrede. Vodoprivrednu osnovu vodnog područja i dela vodnog područja priprema javno vodoprivredno preduzeće.

2. Vodoprivredni bilans i plan za upravljanje vodnim režimom Član 11.
Vodoprivredni bilans služi za praćenje raspoloživih količina voda po kvalitetu i kvantitetu za srednjoročno i dugoročno planiranje. Vodoprivredni bilans se izrađuje za teritoriju Republike Srbije, po vodnim područjima i njihovim delovima na propisan način. Ministar nadležan za poslove vodoprivrede (u daljem tekstu: ministar vodoprivrede) donosi bliži propis o sadržini i načinu izrade vodoprivrednog bilansa.

Član 12.
Radi zaštite voda, zaštite od štetnog dejstva voda i usklađene upotrebe voda, donosi se plan za upravljanje vodnim režimom. Plan za upravljanje vodnim režimom se izrađuje za teritoriju Republike Srbije i vodno područje. Planom iz stava 1 ovog člana utvrđuju se mere za upravljanje vodnim režimom.

Član 13.
Vodoprivredni bilans za teritoriju Republike Srbije i vodno područje i plan za upravljanje vodnim režimom za teritoriju Republike Srbije, donosi Vlada.

ovog člana za građenje stambenih. nije potrebno pribavljanje vodoprivrednih uslova.Vodoprivredni bilans za deo vodnog područja i plan za upravljanje vodnim režimom za vodno područje donosi ministarstvo nadležno za poslove vodoprivrede. termoelektrane i rudnike. Uz zahtev za izdavanje vodoprivrednih uslova: investitor podnosi i osnovne podatke o lokaciji. Vodoprivredni uslovi Član 14. 6) postrojenja za prečišćavanje i objekti za odvođenje i ispuštanje otpadnih voda. Vodoprivredni uslovi su potrebni za izgradnju. prevodnice. 7) magistralne i regionalne puteve. 2) sisteme za snabdevanje vodom. odnosno rekonstrukciju objekata i izvođenje drugih radova i to: 1) brane i akumulacije. Vodoprivrednim uslovima se može propisati obaveza da se ispuštanje vode vrši uzvodno od mesta zahvatanja vode istog korisnika. železnice i mostove na njima. manjih poslovnih objekata i drugih objekata koji se grade u skladu sa odgovarajućim urbanističkim. 5) industrijske objekte čije se otpadne vode ispuštaju u površinske i podzemne vode ili javnu kanalizaciju. odnosno prostornim planom i ako se priključuju na javni vodovod i kanalizaciju i bunare za snabdevanje vodom za piće jednog domaćinstva. Ministarstvo nadležno za poslove vodoprivrede odrediće poslovne i druge objekte iz stava 2. Vodoprivredni bilans za vodno područje i njegove delove i plan za upravljanje vodnim režimom za vodno područje priprema javno vodoprivredno preduzeće. U postupku pripreme tehničke dokumentacije za izgradnju novih i rekonstrukciju postojećih objekata i za izvođenje drugih radova koji mogu uticati na promene u vodnom režimu. + Sudska praksa Član 15. + Sudska praksa 3. luke i . priprema ministarstvo nadležno za poslove vodoprivrede. 3) hidroelektrane. Izuzetno od odredbe stava 1. aerodrome. investitor je dužan da pribavi vodoprivredne uslove. Vodoprivredni bilans i plan za upravljanje vodnim režimom za teritoriju Republike Srbije. ovog člana za koje nije potrebno pribavljanje vodoprivrednih uslova. nameni i veličini objekta. 4) zahvat i dovođenje voda za industrijske objekte iz površinskih i podzemnih voda. a po potrebi i prethodne studije i idejna rešenja kojima se bliže sagledava uticaj objekta na vodni režim. Preduzeća i druga pravna lica koja zahvataju ili ispuštaju vodu dužna su da dostave javnom vodoprivrednom preduzeću podatke o potrošnji i količinama zahvaćenih i ispuštenih voda radi izrade vodoprivrednog bilansa.

Vodoprivredne uslove iz stava 1. 17. izuzev industrijskih. tač. 11) vađenje peska. 25. ovog člana i mišljenje javnog vodoprivrednog preduzeća. 26) vodenice i objekte na splavovima. Vodoprivredne uslove iz stava 1. 16) veštačko obogaćivanje podzemnih izdana. ovog člana investitor je dužan da pribavi mišljenje Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Pre izdavanja vodoprivrednih uslova za objekte i radove iz st. tač. 20. do 10. 20) sađenje drveća i žbunastog bilja i njihovu seču u koritu za veliku vodu i na obali. 8) industrijske i komunalne deponije. a za objekte i radove iz stava 2. Vodoprivredne uslove iz stava 1. 22. 14) zahvat i dovođenje vode za objekte. ovog člana izdaje opštinski organ uprave nadležan za poslove vodoprivrede. 14. i 24. Vodoprivredna saglasnost . izuzev industrijskih. 17) ribnjake. 24) podzemna i nadzemna skladišta za naftu i njene derivate i druge opasne materije. 21) promenu katastarske kulture zemljišta na erozivnom području. gasovode i produktovode. 16. prirodnih i veštačkih akumulacija i na područjima ugroženim od erozije. + Sudska praksa 4. ovog člana izdaje javno vodoprivredno preduzeće. iz površinskih i podzemnih voda.pristaništa. čije se otpadne vode ispuštaju u površinske i podzemne vode. čije se otpadne vode ispuštaju u javnu kanalizaciju. 2. 11. osim za atmosferske vode koje nisu zagađene i vode iz domaćinstva. 1. i 26. i 4. 21. 9) uređenje vodotoka i izgradnju zaštitnih vodoprivrednih objekata. kamena i drugog materijala iz korita vodotoka. 13) sisteme za odvodnjavanje i navodnjavanje. sprudova. 10) magistralne naftovode. 25) objekte. 27) ostale objekte koji mogu privremeno. povremeno ili trajno da prouzrokuju promene u vodnom režimu ili na koje može da utiče vodni režim. ovog člana izdaje ministarstvo nadležno za poslove vodoprivrede. izuzev industrijskih. napuštenih korita i s obala prirodnih vodotoka. i 27. 18) seoske vodovode. 23. 23) skladištenje na obalama materija koje mogu zagaditi vodu. 19. 15) objekte. 13. 12. 18. 15. 22) navodnjavanje poljoprivrednog zemljišta otpadnim vodama. tač. 19) izgradnju ili zatrpavanje bušenih i reni bunara i drugih bušotina za potrebe rudarskih i geoloških područja. šljunka. 12) ispiranje akumulacionih jezera ili čišćenje nataloženog nanosa iz akumulacionog jezera.

4. + Sudska praksa 5. Odobrenje za izgradnju novih i rekonstrukciju postojećih objekata i postrojenja i izvođenje drugih radova. i 16. urađena u skladu sa vodoprivrednim uslovima. 16. a za radove iz stava 1. Sudska praksa Član 19. odnosno javno vodoprivredno preduzeće za objekte i radove za koje su izdali vodoprivredne uslove. 5. za objekte i radove koji se odnose na podzemne vode iz stava 1. 23. jezera. Vodoprivredna dozvola je potrebna za: 1) korišćenje i upotrebu voda iz prirodnih i veštačkih vodotoka.Član 16. ovog zakona. stav 1. ovog člana opštinskog organa uprave nadležnog za poslove zdravlja i zaštitu životne sredine. 14. + Sudska praksa Član 20. Vodoprivrednu dozvolu izdaje organ. tač. stav 2. tač. izuzev objekata i radova iz člana 14. 1. Vodoprivredna dozvola Član 18. Pravo stečeno na osnovu vodoprivredne dozvole ne može se preneti na drugog korisnika bez saglasnosti organa. odnosno javnog vodoprivrednog preduzeća koje je izdalo vodoprivrednu dozvolu. (akumulacija za vodosnabdevanje) 2. odnosno javno vodoprivredno preduzeće za objekte i radove za koje su izdali vodoprivrednu saglasnost. 7. ovog člana ministarstva nadležnog za geološke poslove. 8. Vodoprivrednu saglasnost izdaje organ. + 3) povećanje količine zahvaćenih i ispuštenih voda. 18. jezera i podzemnih voda. Vodoprivrednom dozvolom se utvrđuje način i uslovi za upotrebu i korišćenje voda i ispuštanje voda. Vodoprivredna dozvola se izdaje na određeno vreme a najduže za period od 10 godina. 2) ispuštanje voda i drugih materija u prirodne i veštačke vodotoke. i 19. 6. 3. i 24. 22. tač. Vodoprivrednom saglasnošću se utvrđuje da je tehnička dokumentacija za objekte i radove. izmenjene prirode i kvaliteta ispuštenih voda. . Ako se izgradnjom objekta ili izvođenjem radova ne otpočne u roku od dve godine vodoprivredna saglasnost prestaje da važi. Za objekte i radove iz člana 15. može se izdati po prethodno pribavljenoj vodoprivrednoj saglasnosti. + Sudska praksa Član 17. ovog zakona potrebna je i saglasnost ministarstva nadležnog za poslove zdravlja i zaštite životne sredine. 14. podzemne vode i javnu kanalizaciju.

ovog zakona dostave ministarstvu nadležnom za poslove vodoprivrede. Opštinski organ uprave nadležan za poslove vodoprivrede i javno vodoprivredno preduzeće dužni su da sve izdate vodoprivredne saglasnosti i vodoprivredne dozvole i potvrdu iz člana 21. Odobrenje za upotrebu objekata i postrojenja može se izdati ako je prethodno za njih izdata vodoprivredna dozvola. Vodoprivredni uslovi. izgradnju nasipa. Član 25. tač. Ministar vodoprivrede donosi bliži propis o obrascu i načinu vođenja vodne knjige. ovog zakona registruje u vodnoj knjizi. Član 23. 3) kad se pravo ne vrši bez opravdanih razloga duže od dve godine. stav 2. 2. odnosno javno vodoprivredno preduzeće dužni su da sve izdate vodoprivredne saglasnosti. Ostale odredbe o vodnom režimu Član 22. magistralnih naftovoda. Izuzetno od odredbe stava 1. ovog člana donosi organ odnosno javno vodoprivredno preduzeće koje je izdalo vodoprivrednu dozvolu. Ministar vodoprivrede donosi bliži propis o sadržini tehničke dokumentacije koja se prilaže uz zahtev za izdavanje vodoprivredne saglasnosti i vodoprivredne dozvole. gasovoda i produktovoda. . ovog člana izdaje organ. Član 21. i 3. ovog člana odobrenje za upotrebu objekata i to za regulaciju vodotoka. + Sudska praksa 6. magistralnih i regionalnih puteva.Pravo stečeno na osnovu vodoprivredne dozvole prestaje: 1) istekom roka trajanja dozvole. sađenje drveća i žbunastog bilja u koritu za veliku vodu i na obali. mostova. vodoprivredne dozvole i potvrdu iz člana 21. 2) ako se korisnik odrekne prava iz dozvole. vodoprivredna saglasnost i vodoprivredna dozvola izdaju se u skladu sa vodoprivrednom osnovom. Član 24. može se izdati po prethodno pribavljenoj potvrdi o ispunjenosti uslova iz vodoprivredne saglasnosti. na propisani način. železnica. stav 2. odnosno javno vodoprivredno preduzeće koje je izdalo vodoprivrednu saglasnost. Organ. podzemnih i nadzemnih skladišta za naftu i njene derivate i druge opasne materije. Rešenje o utvrđivanju prestanka prava iz stava 1. Potvrdu iz stava 2. dalekovoda. Uz zahtev za izdavanje vodoprivredne saglasnosti i vodoprivredne dozvole prilaže se tehnička dokumentacija propisane sadržine.

. Član 27. Operativni plan za odbranu od poplava donosi ministarstvo nadležno za poslove vodoprivrede. način osmatranja i evidentiranja hidroloških i drugih podataka. nazive preduzeća i organizacija koja vrše odbranu i imena odgovornih lica. Ministar vodoprivrede i ministar nadležan za poslove zdravlja i zaštite životne sredine (u daljem tekstu: ministar zdravlja i zaštite životne sredine) donose bliži propis o sadržini i načinu vođenja katastra zagađivača voda. IV. Katastri iz stava 1. odgovornosti i ovlašćenja u pogledu preduzimanja pojedinih radnji. Opšti plan za odbranu od poplava donosi Vlada za period od pet godina. VODOPRIVREDNA DELATNOST 1. zaštitu od erozije i bujica i otklanjanje posledica od takvog dejstva voda. Član 29. kao i kriterijume za proglašavanje redovne i vanredne odbrane od poplava. Mere i radovi za odbranu od poplava na određenom području utvrđuju se opštim i operativnim planom za odbranu od poplava. dužnosti. vodoprivrednih objekata i bujičnih tokova. ovog člana su javne knjige. Planovi iz stava 1. Član 28. Ministar vodoprivrede donosi bliži propis o sadržini i načinu vođenja katastra vodoprivrednih objekata i bujičnih tokova. na propisan način.Radi obezbeđenja podataka za zaštitu voda i zaštitu od štetnog dejstva voda. Zaštita od štetnog dejstva voda obuhvata radove i mere za zaštitu od poplava i leda. stav 1. Član 30. Planovi iz člana 27. Zaštita od štetnog dejstva voda Član 26. novembra tekuće godine za narednu godinu. javno vodoprivredno preduzeće vodi katastre zagađivača voda. a najkasnije do 30. obaveštavanja i druge podatke. ovog zakona donose se za vodotoke na kojima postoje objekti za zaštitu od štetnog dejstva voda. Operativni plan odbrane od poplava se donosi za period od jedne godine. ovog člana i plan zaštite od elementarnih nepogoda usklađuju se međusobno. prognozu pojava. potrebna sredstva. Opšti plan za odbranu od poplava sadrži mere koje se moraju preduzeti preventivno i u periodu nailaska velikih voda (spoljnih i unutrašnjih voda). Operativni plan odbrane od poplava sadrži nazive sektora i deonica.

plovni i drugi objekti i postrojenja.Za područja koja nisu obuhvaćena planovima iz stava 1. Preduzeća i druga pravna lica iz stava 1. a mogu biti ugrožena od poplava. podatke o stanju i stepenu napunjenosti akumulacionih basena. preduzeće se mere za razbijanje i otklanjanje leda prema planovima iz čl. mere i radove za zaštitu od poplava propisuje skupština opštine. Mere iz stava 1. U slučaju opasnosti od poplava ministar vodoprivrede u sporazumu sa ministrom nadležnim za poslove saobraćaja. ovog člana. dužna su da ove objekte održavaju i iskorišćavaju na način kojim se obezbeđuje prihvatanje poplavnih talasa. Republičkom hidrometeorološkom zavodu i glavnom rukovodiocu za odbranu od poplava. ovog člana i naređenjima rukovodioca za odbranu od poplava. . U slučaju proglašenja vanrednog stanja odbrane od poplava pored mera predviđenih planovima iz čl. Ako se zbog nagomilavanja leda stvore ledene pregrade koje mogu prouzrokovati poplave ili ako zbog pokretanja leda u rekama može doći do oštećenja objekata za zaštitu od štetnog dejstva voda i drugih objekata. Član 36. može na ugroženom području zabraniti drumski. 28. ovog zakona donosi glavni rukovodilac odbrane od poplava. i 29. mobilizacija građana i njihovih sredstava. 28. ovog zakona. 28. i 29. ovog člana dužna su da redovno dostavljaju ministarstvu nadležnom za poslove vodoprivrede. odnosno područje ugroženo poplavama. Član 34. vodoprivredni. Planove za odbranu od poplava donose i preduzeća i druga pravna lica čija je imovina. u meri koja odgovara veličini i drugim tehničkim osobinama ovih objekata. Član 32. i 29. a u slučajevima koji nisu predviđeni planovima za odbranu od poplava takvu odluku donose nadležni organi civilne zaštite. Član 35. Član 33. odnosno visinu slobodnog prostora koji se mora u akumulaciji održavati za prihvatanje poplavnih talasa u pojedinim periodima kao i pogonske uslove za ispuštanje vode iz akumulacije. prelazi. ovog zakona preduzeće se i sledeće mere: evakuacija stanovništva. Veličinu zapremine. železnički ili rečni saobraćaj. ovog zakona. određuje ministarstvo nadležno za poslove vodoprivrede. radi sprovođenja mera i spasavanja lica i imovine. Odluku o probijanju nasipa i usmerenom plavljenju u slučajevima koji su predviđeni planovima iz čl. ljudstva i sredstava preduzeća i drugih pravnih lica. dužna su preduzimati preduzeća koja te objekte i postrojenja grade ili održavaju i iskorišćavaju u skladu sa planovima iz stava 1. Preduzeća i druga pravna lica koja koriste akumulacione i retencione basene. odnosno odgovarajuće operativno telo određeno planom iz člana 29. Član 31. ovog člana da bi se zaštitili od oštećenja mostovi.

odnosno preduzeće ili drugo pravno lice koje iskorišćava objekte i druga dobra od opšteg interesa. rekonstrukcije i izgradnje građevinskih i drugih investicionih objekata došlo do oštećenja površina zemljišta i zbog toga veće izloženosti eroziji. oštećenja izvora. za industrije koje traže visokokvalitetnu vodu (prehrambena. napajanje stoke. Korišćenje voda Član 40.) i sprovode mere zaštite (zabrana ili ograničenje seče drveća. šljunka. šuma. U plavnim zonama mogu se graditi objekti u skladu sa prostornim odnosno urbanističkim članovima kojima se određuje zemljište koje je ugroženo od poplava i uslovi gradnje na tom zemljištu. Ako je na erozivnom području zbog iskorišćavanja zemljišta. Korišćenje voda za snabdevanje stanovništva vodom za piće. zatravljivanje. izvođač radova. retencije i sl. podzemne vode sa kvalitetom podobnim za piće i vode sa izvora po pravilu se imaju koristiti samo za podmirenje navedenih potreba. sanitarne i komunalne potrebe.). sanitarne potrebe i napajanje stoke ima prvenstvo nad korišćenjem voda za ostale namene. dužni su da u najkraćem mogućem roku zaštite vegetacijom ili na drugi pogodan način dovedu zemljište i objekte u prvobitno stanje. puteva i vodoprivrednih objekata. bez vodoprivredne saglasnosti. Osnova iz stava 3. Član 39.). izvode zaštitne radove (pošumljavanje. kao pašnjak. Gazdovanje zaštitnim šumama sprovodi javno vodoprivredno preduzeće u skladu sa posebnom šumskom osnovom. U cilju obezbeđenja potreba u vodi za snabdevanje stanovništva. čišćenje korita i sl. Radi sprečavanja štete od erozije skupština opštine na erozivnom području propisuje protiverozivne mere uz prethodno pribavljeno mišljenje javnog vodoprivrednog preduzeća. terasiranje. lekova i dr.Zemljište između nasipa za odbranu od poplava i korita (inundaciono područje) vodotoka i na zaštićenoj strani iza nasipa u širini od 50 metara može se koristiti na način kojim se ne ugrožava sprovođenje odbrane od poplava a u skladu sa planom odbrane od poplava. Voda se mora koristiti racionalno i ekonomično. ustave. Vodno zemljište se može koristiti. Na zemljištima ugroženim od erozije skupština opštine utvrdiće erozivno područje. U cilju sprečavanja dejstva erozije i bujica sopstvenici. livada i oranica. ovog člana mora biti usklađena sa planom odbrane od poplava.) i malih potrošača. odnosno korisnici zemljišta dužni su da grade i održavaju zaštitne objekte (pregrade. Član 37. stvaranja brazdi i jaruga. . kamena i radi izvođenja radova. Član 38. način korišćenja poljoprivrednog zemljišta i dr. Sastavni deo nasipa za odbranu od poplave čine zaštitni pojas sa šumom i zaštitnim zelenilom (zaštitne šume) u inundacionom području u širini od 50 metara pored nasipa. 2. zabrane ili ograničenja vađenja peska. staza.

Sistematsko ispitivanje iz stava 1. Mere zaštite iz stava 1. Prirodnim jezerima.Prilikom svakog zahvatanja površinskih voda mora se nizvodno od zahvata obezbediti garantovani minimum. U cilju korišćenja vode za potrebe vodosnabdevanja i rekreacije vrši se sistematsko ispitivanje kvaliteta vode na vodozahvatima (zona neposredne zaštite) i javnim kupalištima. za sanitarno higijenske i rekreativne potrebe. virusoloških i radioloških svojstava mora odgovarati propisanim uslovima. Način iskorišćavanja i održavanja seoskih vodovoda vrši se u skladu sa opštim uslovima koje propisuje skupština opštine. donose bliži propis o kvalitetu vode koja se koristi za navodnjavanje poljoprivrednih kultura i vodosnabdevanje ribnjaka. Voda koja služi ili je namenjena za piće ili za proizvodnju i preradu životnih namirnica i sanitarno higijenske i rekreativne potrebe i mineralna voda koja služi za piće ne sme sadržavati materije škodljive za zdravlje iznad propisanih granica a u pogledu fizičkih. Izvorišta od posebnog značaja služe za regionalno snabdevanje vodom. + Sudska praksa Član 42. ovog člana i njegove granice određuje Vlada. Područja na kojima se nalaze izvorišta koja se po količini i kvalitetu mogu koristiti ili se koriste za snabdevanje vodom za piće moraju biti zaštićena od namernog ili slučajnog zagađivanja i drugih uticaja koji mogu nepovoljno delovati na izdašnost izvorišta i na zdravstvenu ispravnost vode. Vode koje su vodoprivrednom osnovom ili na drugi način određene za piće ne mogu se koristiti za druge svrhe na način koji bi nepovoljno uticao na potrebnu količinu i svojstva vode. Član 43. ovog člana vrši se prema programu koji donosi Vlada. . hemijskih. izvorima. Ministar vodoprivrede donosi bliži propis o načinu određivanja garantovanog minimuma. ovog člana. Izvorišta iz stava 1. za izvorišta i druge objekte vodosnabdevanja određuju se vodoprivrednom osnovom i prostornim planom. ovog člana vrši organizacija koja je posebnim propisom ovlašćena za obavljanje tih poslova. bioloških. ako posebnim zakonom nije drugačije propisano. javnim bunarima i javnim česmama upravlja opština. bakterioloških. Član 44. Ministar zdravlja i zaštite životne sredine donosi bliži propis o kvalitetu vode koja služi ili je namenjena za piće ili proizvodnju ili preradu životnih namirnica. Sistematsko ispitivanje iz stava 2 . Član 41. Voda koja je namenjena za navodnjavanje poljoprivrednih kultura mora biti propisanog kvaliteta. Ministar nadležan za poslove poljoprivrede (u daljem tekstu: ministar poljoprivrede) i ministar zdravlja i zaštite životne sredine.

nastupi nestašica vode u tolikoj meri da se ne mogu zadovoljiti sve potrebe. Član 46. Radi zaštite. s obalnim pojasom u širini od oko 500 metara. Sanitarne i druge preventivne mere zaštite izvorišta odnose se na sve tri zone zaštite područja izvorišta. ovog člana ustanovljavaju se tri zone zaštite i to: šira zona zaštite. Zona neposredne zaštite nalazi se unutar uže zone zaštite. korišćenja i upotrebe površinskih voda obavezno se prate kvantitativni parametri voda. da mere i registruju količinu zahvaćene vode i da podatke o tome dostavljaju javnom vodoprivrednom preduzeću. ovog člana donosi ministar zdravlja i zaštite životne sredine u skladu sa propisom o načinu određivanja i održavanja zona i pojaseva sanitarne zaštite. odnosno urbanističkim planovima u skladu sa hidrogeološkim i drugim svojstvima zemljišta. ovog člana. Uža zona zaštite obuhvata površinu akumulacionog jezera na najvišem nivou vode. u skladu s namenom tih zona i propisanim merama zaštite. dužna su da postave uređaje za merenje. Rešenje o određivanju i održavanju zona i pojaseva sanitarne zaštite i ograničenja iz stava 1. ovog člana. opštom i posebnom šumskom osnovom određuju se posebni uslovi i način gazdovanja šumama i šumskim zamljištem. Član 50. ovog zakona su pod posebnom zaštitom. Član 47. Komunalna i druga preduzeća kao i druga pravna lica koja koriste vode. U područjima iz stava 1. ovog člana prati Republički hidrometeorološki zavod prema posebnom programu koji donosi Vlada. Član 48. Ministar zdravlja i zaštite životne sredine donosi bliži propis iz stava 7. uređenja i korišćenja prostora u užoj i široj zoni zaštite utvrđuju se prostornim. odnosno drugo preduzeće privremeno će ograničiti ili uskratiti korišćenje vode ukoliko zbog rekonstrukcije i kvarova na objektima i postrojenjima. Član 49. Područje uže zone zaštite i zone neposredne zaštite sa režimima organizacije. Kvantitativne parametre iz stava 1. . Za zone neposredne zaštite i uže zone zaštite koje su pod šumom. Područja na kojima se nalaze izvorišta iz člana 43.Član 45. Javno vodoprivredno preduzeće. Šira zona zaštite obuhvata područje iz stava 1. u skladu sa prioritetima za korišćenje vode utvrđenim ovim zakonom i vodoprivrednom osnovom. uža zona zaštite i zona neposredne zaštite.

zaštite zdravlja ljudi. dubljih izdani i dubokih podzemnih voda. životinjskog i biljnog sveta i zaštite životne sredine. Zaštita voda od zagađivanja sprovodi se kontrolom i zabranom rada brana i ustava na rekama koje remete u određenom periodu godine osnovne karakteristike vodotoka. Stanje nivoa i kvaliteta podzemnih voda prve (freatske) izdani. Član 52. Ako se pronađene vode iz stava 1. kao i odgovornosti i ovlašćenja u vezi sa sprovođenjem zaštite. izvođač je dužan da odmah obavesti ministarstvo nadležno za poslove vodoprivrede i ministarstvo nadležno za geološke poslove i preduzme mere da ne dođe do zagađivanja podzemnih voda. a dubljih izdani i dubokih podzemnih voda. Preduzeće ili drugo pravno lice koje prati nivo podzemnih voda prve izdani putem svojih kontrolnih (pijezometarskih) bunara. mere za prečišćavanje zagađenih voda. dužno je da podatke redovno dostavlja Republičkom hidrometeorološkom zavodu.Član 51. rokovi za smanjenje zagađivanja vode. Podaci iz stava 2. organičavanjem i sprečavanjem unošenja u vode opasnih i štetnih materija. 3. način sprovođenja interventnih mera u određenim slučajevima zagađivanja. . Bunari i bušotine sa slobodnim isticanjem vode moraju biti opremljeni uređajima za regulisanje isticanja i zatvaranja i zaštitu voda od zagađivanja. Član 54. propisivanjem i preuzimanjem drugih mera sa očuvanje i poboljšanje kvaliteta voda. Planom za zaštitu voda od zagađivanja utvrđuju se naročito: mere za sprečavanje ili ograničavanje unošenja u vide opasnih i štetnih materija. Zaštita voda od zagađivanja sprovodi se zabranom. prati Republički hidrometeorološki zavod. odnosno drugo pravno lice kome to poveri ministarstvo nadležno za geološke poslove. Radi zaštite i korišćenja podzemnih voda obavezno se prati stanje nivoa i kvaliteta podzemnih voda prve freatske izdani. ovog člana su javni i mogu se koristiti bez naknade. izuzev prve (freatske) izdani. Zaštita voda Član 53. mere za sprečavanje i odlaganje otpadnih i drugih materija na područjima na kojima to može uticati na pogoršanje kvaliteta voda. Zaštita voda od zagađivanja sprovodi se u skladu sa planom za zaštitu voda od zagađivanja. organizacije koje su dužne sprovoditi pojedine mere. Plan za zaštitu voda od zagađivanja donosi Vlada. ovog člana neće odmah iskorišćavati izvođač je dužan da o svom trošku zatvori bušotinu. preduzeće. Zaštita voda od zagađivanja sprovodi se radi omogućavanja neškodljivog i nesmetanog korišćenja voda. Ako se prilikom bušenja i istražnih radova u rudarstvu ili prilikom izvođenja rudarskih i drugih radova naiđe na podzemne vodonosne slojeve.

+ Sudska praksa Član 57. 5) ostavljanje u koritu za veliku vodu prirodnih i veštačkih vodotoka i jezera materijala koji mogu zagaditi vode. U cilju praćenja stanja zagađenosti voda vrši se sistematsko ispitivanje kvaliteta površinskih i podzemnih voda. Radi utvrđivanja upotrebljivosti vode za određene namene vrši se klasifikacija voda i kategorizacija vodotoka. 2) unošenje čvrstih i tečnih materija koje mogu zagaditi vodu ili mogu izazvati zamuljivanje.Plan za zaštitu voda od zagađivanja priprema ministarstvo nadležno za poslove vodoprivrede i ministarstvo nadležno za poslove zdravlja i zaštitu životne sredine. Član 56. 4) korišćenje napuštenih bunara kao septičkih jama. Kategorizacijom vodotoka se vrši razvrstavanje vodotoka i jezera. Ministar zdravlja i zaštite životne sredine donosi bliži propis o opasnim i štetnim materijama u vodama. Vlada donosi bliži propis o klasifikaciji voda i kategorizaciji vodotoka. U cilju zaštite voda zabranjeno je: 1) unošenje opasnih i štetih materija koje dovode do prekoračenja propisanih vrednosti. 3) ispuštanje u javnu kanalizaciju otpadnih voda koje sadrže opasne i štetne materije iznad propisanih vrednosti ili koje mogu štetno delovati na mogućnost prečišćavanja voda iz kanalizacije ili koje mogu oštetiti kanalizaciju i postrojenje za prečišćavanje voda. na propisani način. zaslanjivanje vode i taloženje nanosa. Sistematsko ispitivanje kvaliteta voda vrši se prema programu koji donosi Vlada. odnosno postigne radi stvaranja uslova za život stanovništva i razvoj privrede. Republički hidrometeorološki zavod vrši sistematsko ispitivanje iz stava 1. Republički hidrometeorološki zavod dostavlja izveštaj o stanju i promenama kvaliteta voda za . odnosno njihovih delova prema kvalitetu vode koji treba da se održi. Član 55. Klasifikacijom voda se vrši opšta podela voda u klase i određuju osnovni pokazatelji i granice njihovih dozvoljenih vrednosti za pojedine namene. Skupština opštine donosi bliži propis o sanitarno-tehničkim uslovima za ispuštanje otpadnih voda u javnu kanalizaciju. Ministar vodoprivrede i ministar zdravlja i zaštite životne sredine donose bliži propis o načinu ispitivanja kvaliteta voda. Član 58. ovog člana.

mikrobioloških. kao i druga pravna lica koja ispuštaju otpadne vode u prijemnike i javnu kanalizaciju dužna su da postave uređaj za merenje. ovog člana koja ispuštaju otpadne vode u prijemnike i javnu kanalizaciju dužna su da obezbede ispitivanje kvaliteta preko preduzeća i drugih pravnih lica koja su ovlašćena za vršenje ovih ispitivanja. Republički hidrometeorološki zavod je dužan da odmah po saznanju o havarijskom zagađivanju voda obavesti o tome ministarstvo nadležno za poslove vodoprivrede. kao i ispitivanja kvaliteta otpadnih voda ako ispunjavaju uslove u pogledu kadrova. ministarstvo nadležno za poslove zdravlja i zaštitu životne sredine i javno vodoprivredno preduzeće. Ministar vodoprivrede i ministar zdravlja i zaštite životne sredine donose bliži propis o načinu i postupku za ispitivanje kvaliteta otpadnih voda. ovog člana dužna su da rezultate ispitivanja dostave Republičkom hidrometeorološkom zavodu i javnom vodoprivrednom preduzeću jedanput mesečno. prostorija i druge propisane uslove. kao i sadržini izveštaja o utvrđenom kvalitetu otpadnih voda. Republički hidrometeorološki zavod dužan je da omogući korišćenje podataka iz člana 57. da mere i registruju količine otpadnih voda i da podatke o tome dostave javnom vodoprivrednom preduzeću. Akt iz stava 3. Preduzeća i druga pravna lica mogu da vrše određenu vrstu (fizičko-hemijskih. Član 61. . Preduzeća i druga pravna lica iz stava 1. Ako dođe do neposredne opasnosti od zagađenja ili do zagađenja vodotoka ili jezera i podzemnih voda. ovog člana. preduzeća i druga pravna lica iz člana 59. Ministar vodoprivrede i ministar zdravlja i zaštite životne sredine aktom određuju preduzeća i druga pravna lica koja ispunjavaju uslove iz stava 1. opreme. minimalnom broju ispitivanja. a obaveštenje o havarijskom zagađenju vode u toku istog dana. Član 59. ovog zakona svim zainteresovanim naučnim i stručnim organizacijama. Komunalna i druga preduzeća. ovog zakona dužna su da preduzmu potrebne mere za smanjenje zagađivanja. ministarstvu nadležnom za poslove zdravlja i zaštitu životne sredine i javnom vodoprivrednom preduzeću. Republički hidrometeorološki zavod u slučaju havarijskih zagađenja voda dužan je da neprekidno prati kretanje talasa havarijskog zagađenja vode duž vodotoka i obaveštava nadležne organe i javno vodoprivredno preduzeće sve do trenutka nestanka havarijskog zagađenja. aprila tekuće godine za prethodnu godinu) ministarstvu nadležnom za poslove vodoprivrede. + Sudska praksa Član 60. Preduzeća i druga pravna lica iz stava 1. hidrobioloških. Preduzeća i druga pravna lica koja imaju uređaje za prečišćavanje vode i merne uređaje dužna su ove uređaje održavati u ispravnom stanju i obezbediti njihovo redovno funkcionisanje i vode dnevnik rada uređaja za prečišćavanje voda. bez naknade. bakterioloških i radioloških) ispitivanja kvaliteta površinskih i podzemnih voda. ovog člana objavljuje se u "Službenom glasniku Republike Srbije".prethodnu godinu (do 30.

sopstvenik. Na izgrađeni seoski vodovod se mogu priključiti preduzeća i druga pravna lica i građani koji nisu učestvovali u izgradnji tog vodovoda pod sledećim uslovima: . 1. 1. mere za smanjenje zagađivanja preduzeće javno vodoprivredno preduzeće o njihovom trošku. plovidbi na plovnim putevima. V. rekonstrukciji i održavanju tih objekata. i 2. ODNOSNO KORISNIKA 1. 4) gazdujue šumama na inundacionom području tako da se ne prave smetnje prirodnom oticanju vode i leda. zapovednik plovnog objekta i drugo odgovorno lice na plovnom objektu. Preduzeća i druga pravna lica koja ispuštaju otpadnu vodu u prijemnike dužna su da vrše sanaciju i preduzimaju mere za smanjivanje i sprečavanje zagađivanja vode i planiraju sredstva i rokove za njihovo ostvarivanje. + Sudska praksa Član 65. odnosno korisnik zemljišta ima pravo na naknadu štete u slučajevima iz stava 1. održavanju objekata za zaštitu od štetnog dejstva voda i sprovođenju objekata za zaštitu od štetnog dejstva voda i sprovođenju odbrane od poplava. ovog člana sporazumno uređuju sopstvenik. organima koji vrše inspekcijski nadzor. tač. i 2. odnosno korisnik zemljišta dužan je da: 1) dopusti prolaz preko zemljišta licima koja su ovlašćena da premeravaju. Građanin. snimaju. 3) dopusti slobodno oticanje vode koja dolazi sa uzvodnih zemljišta bez promene pravca i brzine vode. Sopstvenik. 2) dopusti korišćenje korita za veliku vodu i obalu reke u širini od 3 metra licima koja su ovlašćena da vrše pregled stanja i održavanja rečnih korita i obala. OGRANIČENjE PRAVA SOPSTVENIKA. Član 62. Sopstvenik. odnosno korisnik zemljišta i preduzeće koje izvodi radove. ovog člana. projektuju i obeležavaju zemljište ili vode. Prava i obaveze i druge odnose koji nastanu u vezi s izvođenjem radova iz stava 1.Ako preduzeća i druga pravna lica ne postupe u smislu stava 1. tač. Ograničenje prava Član 64. ovog člana. za potrebe izgradnje ili rekonstrukcije vodoprivrednih objekata. kao i licima koja izvode radove na izgradnji. Član 63. dužan je da odmah prijavi nadležnom organu (kapetaniji pristaništa ili vodoprivrednoj inspekciji ili organu unutrašnjih poslova ili javnom vodoprivrednom preduzeću) ako primeti da je došlo do zagađivanja vode i u vodotoku i jezeru. odnosno korisnik dela obale.

sprečavanja oštećenja i zaštite vodoprivrednih objekata i postrojenja. Radi zaštite voda i vodotoka. Odobrenje za priključak iz stava 1. može da zadovolji njihove potrebe. s obzirom na količinu vode. ovog člana obavezna su: 1. 2.1. Preduzeća i druga pravna lica i građani koji se priključuju na vodovod iz stava 1. kao i objekata za . vlasnik. na zahtev javnog vodoprivrednog preduzeća. osim korita za malu vodu. Član 68. da snose sve troškove priključenja. 3. zabranjeno je: 1) izvršiti radnje koje mogu oštetiti korita i obale prirodnih i veštačkih vodotoka. ako se njihovo snabdevanje vodom ne može drukčije rešiti na ekonomičan i racionalan način. Preduzeća i druga pravna lica i građani koji su se priključili na seoski vodovod imaju jednaka prava kao i ostali investitori. odnosno ako je sopstvenik. učestvuje na delu na kome je sopstvenik. odnosno korisnik vodnog zemljišta. Posebne mere Član 69. da od časa priključenja snose troškove održavanja i iskorišćavanja vodovoda. i 2. uklanjanje će izvršiti javno vodoprivredno preduzeće bez naknade vrednosti uklonjenog drveta. vodoprivredni inspektor će. odnosno korisnik tog objekta dužan je da te povećane troškove naknadi preduzeću koje je prema ovom zakonu dužno da preduzme mere zaštite od štetnog dejstva voda. odnosno korisniku zemljišta koji čini obalu da na tom zemljištu izvrše sađenje drveća i žbunastog bilja. Sopstvenik. odnosno korisnik ne ukloni drvo iz korita bujičnih tokova. radi sprečavanja erozije. odnosno korisnik nepoznat. ako isti. ovog člana izdaje opštinski organ uprave nadležan za poslove vodoprivrede. 2. Radi zaštite obale od rušenja i radi učvršćivanja korita i obezbeđenja proticanja vode i leda. Ako sopstvenik. odnosno korisnici seoskog vodovoda. da nadoknade srazmerni deo troškova izgradnje. Član 66. Član 67. Sopstvenik. Kada se izgradnjom objekta kojim se trajno podiže nivo vode prirodnog vodotoka povećavaju troškovi zaštite od štetnog dejstva voda. odnosno korisnik u izvođenju manjih radova na održavanju korita za veliku vodu i obala. naložiti sopstveniku. odnosno sopstvenik ili korisnik vodoprivrednog objekta na obali dužan je da na zahtev javnog vodoprivrednog preduzeća. odnosno korisnik zemljišta dužan je da na zahtev javnog vodoprivrednog preduzeća ukloni drvo iz korita bujičnih tokova. odronjavanja obala ili zagušivanja korita zbog štetne vegetacije ili drugih prepreka koje mogu ometati normalan proticaj vode.

kamen. odnosno odvođenja vode preko njegovog zemljišta ako ne postoje povoljniji tehnički ili ekonomski uslovi. 8) menjati ili presecati tokove podzemnih voda. VI. mineralna i termalna izvorišta. ovog člana javno vodoprivredno preduzeće može odobriti obradu zemljišta. jalovinu. odnosno iskorišćavati te vode u obimu kojim se ugrožavaju snabdevanje pitkom ili tehnološkom vodom. sađenje drveća ili drugih zasada. 4) graditi objekte ili vršiti sadnju u plavnoj zoni na način koji ometa proticanje vode i leda ili je u suprotnosti sa propisima za gradnju na plavnom području. stabilnost odbrambenih nasipa. 3) izvoditi radove i vaditi materijal iz vodotoka. odnosno korisnik zemljišta dužan je da dozvoli drugom sopstveniku. 5) saditi drveće na odbrambenom nasipu ili pored nasipa u pojasu širine 10 metara prema vodotoku i 50 metara na branjenom području. rovove i paralelne kanale duž nasipa u pojasu 50 metara prema vodotoku i 100 metara prema branjenom području. Izuzetno od odredbe stava 1. veštačke vodotoke. zemlju. seču drveća. računajući od nožice nasipa. Sopstvenik. stabilnost tla i objekata. 6) saditi drveće pored kanala u pojasu od 5 metara sa obe strane. izuzev ukoliko je tehničkom dokumentacijom dokazano da nije ugrožena stabilnost nasipa. . ispašu stoke ili obavljanje drugih radova ako se time ne ugrožava stabilnost i sigurnost vodoprivrednih objekata. ovog člana sopstvenik.brisan - . kao i menjati prirodne uslove u okolini akumulacionih i retencionih basena usled čega bi moglo doći do klizanja terena. odnosno korisnik zemljišta dužan je da dopusti da javno vodoprivredno preduzeće. Sopstvenik.uređenje vodnih tokova ili za zaštitu od štetnog dejstva voda. 9) na kanalima na udaljenosti manjoj od 2 metra. U slučaju iz stava 1. uz pravo na naknadu štete koju sporazumno utvrđuju. regulacionih i drugih vodoprivrednih objekata. računajući od ivice kanala. jezera i retencije. kao i upuštati zagađene vode i materije. stabilnost brane ili njenu namensku upotrebu. . odnosno drugo preduzeće na njegovom zemljištu privremeno smesti materijal izvađen iz vodotoka i jezera radi izvršenja vodoprivrednih radova i da taj materijal transportuje preko tog zemljišta.poglavlje brisano Član 72. Član 70. posečeno drvo i drugi materijal. odnosno korisnik zemljišta ima pravo na naknadu štete. odnosno drugoj udaljenosti utvrđenoj odlukom javnog vodoprivrednog preduzeća. 2) unositi u prirodne. Član 71. orati ili kopati zemlju i obavljati druge radnje kojima se mogu oštetiti kanali ili poremetiti njihovo redovno funkcionisanje. koji bi mogli ugroziti: vodni režim. odnosno korisniku izvođenje radova radi dovođenja. 7) kopati bunare. odnosno vodni režim. pojave erozije ili nastajanja vododerina i bujica. Ako zainteresovane strane ne postignu sporazum o utvrđivanju prava službenosti i o visini odgovarajuće naknade odluku donosi sud.

brisan Vidi: čl.54/96-1326.54/96-1326.54/96-1326. Zakona .brisan Vidi: čl. 1.brisan Vidi: čl.54/96-1326. 1. . + Član 78. 1.Vidi: čl. Zakona . 1. Zakona . Zakona .brisan Vidi: čl.54/96-1326. . 1. + Član 76. .brisan Vidi: čl.54/96-1326. 1. . Zakona . 1. Zakona . . + Član 77.54/96-1326. + Član 74. .brisan Vidi: čl. + . Zakona . + Član 73. + Član 75.

30/2010-81. Zakona .brisan Vidi: čl. 1. vršenje investitorskih poslova kod izgradnje. Javno vodoprivredno preduzeće iz stava 1. + Vidi: čl. organizovanje i sprovođenje mera za zaštitu od bujica i erozije. + VII. održavanje i unapređivanje vodnog režima. praćenje.54/96-1326. odvođenje suvišnih voda i organizovanje odbrane od unutrašnjih voda na melioracionom području. održavanje i rekonstrukcija vodoprivrednih objekata. osim objekata koje su preduzeća i druga pravna lica izgradila za sopstvene potrebe. Delatnost javnog vodoprivrednog preduzeća je: gazdovanje vodnim resursima i usklađivanje potrebe za vodom raznih korisnika. 227. čl.54/96-1326. JAVNO VODOPRIVREDNO PREDUZEĆE Član 81. organizovanje i sprovođenje odbrane od poplava. organizovanje i sprovođenje mera za zaštitu voda od zagađivanja.o. . pripremanje planova i programa u vodoprivredi. . obezbeđenje vode za korišćenje. ovog člana upravlja vodoprivrednim objektima iz člana 4. tačke 1. 2. Skraćeni naziv preduzeća je: JVP "Srbijavode" sa p. Sedište preduzeća je u Beogradu.Član 79. Zakona . ovog člana i druga sredstva kojima raspolaže javno vodoprivredno preduzeće su u državnoj svojini.54/96-1326. + Član 80. izradu tehničke dokumentacije u oblasti vodoprivrede. Objekti iz stava 2. + Sudska praksa Pravna mišljenja + Član 82. organizovanje i vođenje vodoprivrednog informacionog . Zakona . 1. Osniva se Javno vodoprivredno preduzeće "Srbijavode" sa potpunom odgovornošću (u daljem tekstu: javno vodoprivredno preduzeće) za obavljanje vodoprivredne delatnosti. kao dobrima u opštoj upotrebi. odnosno rekonstrukcije vodoprivrednih objekata.akumulacije i brodske prevodnice i tačke 4. tačke 2. Zakona .brisan Vidi: čl. . ovog zakona.

54/96-1326. Pretvaranje državne svojine u druge oblike i organizovanje javnog vodoprivrednog preduzeća u društvo vršiće se na način određen propisima kojima se uređuje pitanje transformacije društvenih preduzeća u preduzeća u mešovitoj ili privatnoj svojini. u skladu sa programom prestrukturiranja koji donosi Upravni odbor javnog vodoprivrednog preduzeća. Narodna skupština Republike Srbije preduzima mere za obezbeđenje uslova za nesmetan rad javnog vodoprivrednog preduzeća i jemči za njegove obaveze. ovog člana saglasnost daje Vlada. 3. . Javno vodoprivredno preduzeće može samostalno ili sa stranim. + Vidi: čl.30/2010-81. Član 84. 227. Nad javnim vodoprivrednim preduzećem ne može se sprovoditi postupak stečaja. ovog člana poveriti naučno-istraživačkoj instituciji. Javno vodoprivredno preduzeće donosi dugoročne i srednjoročne planove razvoja i godišnji program rada. + Sudska praksa Pravna mišljenja + Član 83. Na planove razvoja iz stava 1. odnosno domaćim licima da osnuje preduzeća za obavljanje pojedinih delatnosti iz predmeta svog poslovanja ako te delatnosti predstavljaju tehničko-tehnološku i ekonomsku celinu. a na godišnji program rada saglasnost daje ministarstvo nadležno za poslove vodoprivrede. čl. U slučaju iz stava 2. 227. 227.30/2010-81.30/2010-81. Zakona . Zakona . Zakona . + Vidi: čl. + Vidi: čl. Zakona . ovog člana.sistema i dokumentacije o vodama. učešće državnog kapitala ne može biti manje od 51% od ukupnog kapitala javnog vodoprivrednog preduzeća. Zakona . ovlašćenja u pogledu raspolaganja sredstvima od strane delova preduzeća i druga pitanja od značaja za poslovanje preduzeća. Član 85. ovog člana su od javnog interesa.30/2010-81. U slučaju nastupanja uslova za otvaranje i sprovođenje stečajnog postupka nad javnim vodoprivrednim preduzećem. Delatnosti iz stava 1. 227. Statutom javnog vodoprivrednog preduzeća bliže se uređuju pitanja unutrašnje organizacije. delokrug rada organa preduzeća. Javno vodoprivredno preduzeće može studijsko-istraživačke radove iz stava 1. izvršavanje zadataka iz međudržavnih sporazuma u oblasti vodoprivrede i organizovanje studijsko-istraživačkih radova u oblasti vodoprivrede. + Vidi: čl. prava i obaveze delova preduzeća u pravnom prometu.

+ Vidi: čl. 4) odlučuje o smanjenju i povećanju glavnice.30/2010-81. direktor i Nadzorni odbor. 7) donosi statut i odluku o usvajanju plana razvoja i programa rada. čl. 5) odlučuje o osnivanju novih preduzeća. kao preduzeća u mešovitoj svojini broj članova Upravnog odbora povećava se za broj predstavnika vlasnika kapitala srazmerno visini tog kapitala u ukupnom kapitalu preduzeća.30/2010-81. 3) ulaganja domaćih i stranih lica. 3) odlučuje o statusnim promenama. U slučaju organizovanja javnog vodoprivrednog preduzeća. + Vidi: čl. Zakona . izdavanjem deonica i iz drugih izvora. Organi javnog vodoprivrednog preduzeća su: Upravni odbor. Zakona . 5) prodajom delova preduzeća. 4) izdavanjem i prodajom hartija od vrednosti. Član 88. koji ima 11 članova.30/2010-81. 227. Zakona . Član 87. . čl. 4. 2) naknada utvrđenih ovim zakonom. od čega tri člana Upravnog odbora se imenuju od predstavnika zaposlenih u javnom vodoprivrednom preduzeću na način utvrđen statutom. 6) usvaja izveštaje o poslovanju preduzeća i godišnji obračun. Organ upravljanja javnog vodoprivrednog preduzeća je Upravni odbor. Član 90. 227.30/2010-81. Upravni odbor: 1) utvrđuje poslovnu politiku. Javno vodoprivredno preduzeće stiče i pribavlja finansijska sredstva za obavljanje delatnosti i to iz: 1) sredstava budžeta Republike Srbije koja se obezbeđuju za realizaciju poslova od opšteg interesa. 227. + Vidi: čl. 227. Član 89. Zakona .54/96-1326. Zakona . 2) donosi dugoročne i srednjoročne planove razvoja i godišnji program rada.Član 86.

30/2010-81. Član 93. direktora imenuje Upravni odbor uz saglasnost Vlade. 5. + Vidi: čl. + Vidi: čl. 4. uz saglasnost Upravnog odbora. Nadzorni odbor javnog vodoprivrednog preduzeća ima pet članova. i 10. 2. vrši druge poslove određene zakonom i statutom. Zakona . Direktor javnog vodoprivrednog preduzeća predstavlja i zastupa preduzeće. izvršava odluke Upravnog odbora. Član 92. Odluku iz stava 1.30/2010-81. Vlada: 1) daje saglasnost na statut javnog vodoprivrednog preduzeća. 3. kao i uslove i način korišćenja vodoprivrednih objekata. samostalno donosi odluke i odgovara za zakonitost rada javnog vodoprivrednog preduzeća. 227. 4) daje saglasnost na osnivanje ili suosnivanje preduzeća za obavljanje pojedinih delatnosti iz oblasti poslovanja javnog vodoprivrednog preduzeća. 227. organizuje i rukovodi procesom rada. Član 91. predlaže program rada i plan razvoja i preduzima mere za njihovo sprovođenje. Zakona . odnosno udela drugih preduzeća. 11) utvrđuje normative i standarde za redovno održavanje vodoprivrednih objekata i kriterijuma za obrazovanje cena na redovnom održavanju. Organizovanjem javnog vodoprivrednog preduzeća u preduzeće u mešovitoj svojini. potpisuje kolektivni ugovor. 2) daje saglasnost na program prestrukturiranja. Nadzorni odbor vrši nadzor nad poslovanjem javnog vodoprivrednog preduzeća. .8) donosi investicione odluke. ovog člana. + Vidi: čl. 3) daje saglasnost na statusne promene preduzeća. 9) utvrđuje visinu naknada koje predstavljaju izvor prihoda. O rezultatima nadzora u pismenom obliku Nadzorni odbor obaveštava Vladu i Upravni odbor javnog vodoprivrednog preduzeća.30/2010-81. Obrazovanjem Skupštine. vodi poslovanje preduzeća. tač. Zakona . obavlja Skupština. 10) odlučuje o kupovini deonica. 227. ovog člana Upravni odbor donosi uz saglasnost ministarstva nadležnog za poslove vodoprivrede. Direktor javnog vodoprivrednog preduzeća donosi akt o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta. tačka 9. poslove iz stava 1. pregleda godišnji izveštaj i godišnji obračun.

ovog člana i način njihovog izvršavanja. + Vidi: čl. ovog člana. Zakona . 227. Zakona . Član 96. Zakona . U slučaju da se preduzimanjem mera iz stava 2. 227. Javno vodoprivredno preduzeće u vršenju javnih ovlašćenja ima pravo na stvarne troškove utvrđene opštim aktom preduzeća. dužno je da o tome blagovremeno obavesti ministarstvo nadležno za poslove vodoprivrede. 7) imenuje članove Nadzornog odbora. ovog člana saglasnost daje ministarstvo nadležno za poslove vodoprivrede. a posebno da kvalitetno i uredno održava. odnosno kolektivnim ugovorom. korišćenju i funkcionisanju vodoprivrednih objekata. u skladu sa zakonom. Prema licu koje ne izvrši nalog direktora iz stava 2. Zakona . Javno vodoprivredno preduzeće je dužno da u vršenju javnih ovlašćenja obezbedi efikasno i pod jednakim uslovima ostvarivanje prava i dužnosti preduzeća i drugih pravnih lica i građana pod uslovima utvrđenim ovim zakonom.30/2010-81. 6) imenuje direktora javnog vodoprivrednog preduzeća. 227. + Vidi: čl. Član 95. stara se o čuvanju.30/2010-81. ovog člana ne može obezbediti zaštita interesa iz stava 1. Radi zaštite interesa građana. Vidi: čl. + Vidi: čl. preduzeća i drugih pravnih lica statutom ili drugim opštim aktom javnog vodoprivrednog preduzeća. Na opšti akt iz stava 3.30/2010-81. utvrdiće se poslovi koji se u vršenju vodoprivredne delatnosti moraju obavljati u tom preduzeću u vreme štrajka i način njihovog izvršavanja. Direktor javnog vodoprivrednog preduzeća će odrediti radnike koji će raditi na izvršavanju poslova iz stava 1. 227. + Sudska praksa . Protiv upravnog akta javnog vodoprivrednog preduzeća u vršenju javnih ovlašćenja može se podneti žalba ministarstvu nadležnom za poslove vodoprivrede. redovnom održavanju. ovog člana preduzeće se mere utvrđene statutom.5) imenuje članove upravnog odbora. 8) razmatra izveštaj Nadzornog odbora. + Član 94. Ako javno vodoprivredno preduzeće zbog nedostatka sredstava nije u mogućnosti da kvalitetno i uredno izvršava poslove. ministar vodoprivrede preduzima mere kojima se obezbeđuje zaštita tog interesa.30/2010-81.

VODNA ZADRUGA Član 97. Zakona . IX. hidromelioracionih objekata i objekata regionalnih sistema za snabdevanje vodom do vodozahvata pojedinih korisnika. Visini naknade iz stava 4. Sredstva ostvarena od naknade za korišćenje voda. Sredstva ostvarena od naknade za odvodnjavanje. zainteresovana lica na melioracionom području ili delu melioracionog područja mogu osnovati vodnu zadrugu u skladu sa zakonom kojim se uređuju pitanja poslovanja i osnivanja zadruge. naknade za navodnjavanje.VIII. 1. Zakona . ovog člana utvrđuje Vlada. čl. čl. + Vidi: čl. rekonstrukcija i održavanje objekata za zaštitu od štetnog dejstva voda. naknade za zaštitu voda. kao i za izgradnju objekata za vodosnabdevanje naselja koja se ne mogu uključiti u regionalne sisteme za snabdevanje vodom. . 6. naknade za zaštitu voda i naknade za izvađeni materijal iz vodotoka evidentiraju se na posebnom računu ministarstva nadležnog za poslove vodoprivrede. izgradnju. rekonstrukciju i proširenje uređaja i postrojenja za prečišćavanje voda i dr). naknade za navodnjavanje i naknade za korišćenje vodoprivrednih objekata i za vršenje drugih usluga su prihod javnog vodoprivrednog preduzeća. odnosno do priključka na komunalni sistem vodosnabdevanja. 2) izgradnja. kao i iz sredstava budžeta Republike Srbije za finansiranje poslova od opšteg interesa. Član 98.53/93-2460. U cilju odbrane od štetnog dejstva voda ili obezbeđenja uslova za korišćenje voda. Zakona . 3) preduzimanje mera za zaštitu voda od zagađivanja (ispitivanje kvaliteta voda. podzemnih i mineralnih voda. Vodna zadruga je dužna da radove na odvodnjavanju i navodnjavanju uskladi sa planovima i programima javnog vodoprivrednog preduzeća. rekonstrukcija i održavanje višenamenskih akumulacija. Sredstva za finansiranje vodoprivredne delatnosti iz člana 82. Naknada za korišćenje voda plaća se za korišćenje površinskih. 227. + Sudska praksa Član 99a Poslovi od opšteg interesa su: 1) izgradnja. naknade za odvodnjavanje.30/2010-81. ovog zakona obezbeđuju se iz naknade za korišćenje voda.54/96-1326. FINANSIRANjE VODOPRIVREDNE DELATNOSTI Član 99. naknade za izvađeni materijal iz vodotoka i naknade za korišćenje vodoprivrednih objekata i za vršenje drugih usluga.

izrada studija. katastara. 7. 227. ovog člana donosi Vlada. programa. ovog člana određuju se objekti. planova. Visina naknade iz stava 1. 227. tehničkih propisa i normativa i dr. vodoprivrednog bilansa. građevinskog i šumskog zemljišta. Bliže uslove i kriterijume za dodelu i korišćenje sredstava i način dodele sredstava iz stava 2. odnosno sopstvenici poljoprivrednog. dinamika izvođenja radova i ulaganja. pod ribnjacima i retencijama. Programom iz stava 2. Visina naknade iz stava 3. zavisno od namene zemljišta. + Vidi: čl. + Vidi: čl. predračun radova. Sredstva iz stava 2.4) zaštita zemljišta od erozije. Neutrošena sredstva u prethodnoj godini prenose se za iste namene u narednu godinu. Program iz stava 2. Zakona . kanalima i drugim vodoprivrednim objektima kojima upravlja javno vodoprivredno preduzeće. odnosno posredno odvodnjava. 5) studijsko-istražni radovi (vodoprivredni informacioni sistem. ovog člana. Sredstva ostvarena od naknada iz člana 99.30/2010-81. Naknada za odvodnjavanje se ne plaća za zemljište pod nasipima za odbranu od poplave.54/96-1326. Zakona . ugovorom na osnovu sprovedenog konkursa. Naknada za odvodnjavanje građevinskog zemljišta plaća se po jedinici površine. Član 100. ovog člana koriste se kao učešće u finansiranju poslova od opšteg interesa. Naknada za odvodnjavanje poljoprivrednog i šumskog zemljišta obračunava se i plaća na osnovu katastarskog prihoda. ovog člana ne može biti manja od desetostrukog ni veća od . utvrđuje ministarstvo nadležno za poslove vodoprivrede. količine vode koja se sa njega sliva. vrsta i obim radova koji će se finansirati u periodu za koji se program donosi. odnosno po jedinici površine. ovog člana koriste se prema godišnjem programu radova. Zakona . Dodelu sredstava za izgradnju i izvođenje drugih radova vrši ministarstvo nadležno za poslove vodoprivrede.30/2010-81. stav 4. rekonstrukciju i održavanje vodoprivrednih objekata. zemljišta pod saobraćajnicama i drugog zemljišta na melioracionom području koje se neposredno. ovog zakona i druga sredstva obezbeđena u budžetu Republike Srbije za namene iz stava 1. Član 101. istražni radovi.). visina učešća i druga pitanja vezana za izgradnju. funkcionisanja i izgradnje objekata za odvodnjavanje na melioracionom području. Naknada za odvodnjavanje šumskog zemljišta ne može biti manja od polovine propisne naknade za odvodnjavanje poljoprivrednog zemljišta. ovog člana utvrđuje se u zavisnosti od visine troškova odvodnjavanja i održavanja. čl. 6) realizacija obaveza i učešće u međunarodnoj saradnji. Naknadu za odvodnjavanje plaćaju korisnici. vodoprivrednih osnova.

Član 105. sprudova. + Vidi: čl. funkcionisanje i izgradnju objekata za odvodnjavanje na melioracionom području. Zakona . 2.30/2010-81. + Vidi: čl. Zakona . funkcionisanje i rekonstrukciju objekata za navodnjavanje na melioracionom području. Naknadu za zaštitu voda plaćaju preduzeća i druga pravna lica i građani srazmerno količini. Član 102. 1. Sredstva ostvarena od naknade iz st. Sredstva ostvarena od naknade za zaštitu voda koriste se za preduzimanje mera zaštite voda od zagađivanja i prečišćavanja otpadnih voda. čl. čl. odnosno korisnici zemljišta za koje je obezbeđena voda. koju direktno ili indirektno ispuštaju u površinske ili podzemne vode. Sredstva ostvarena od naknade za korišćenje voda koriste se za finansiranje izgradnje objekata za snabdevanje stanovništva i privrede vodom i za uređenje vodotoka. + Sudska praksa Član 104. stepenu zagađenosti i vrsti otpadne ili druge vode promenjenih svojstava. Član 103. Naknada za izvađeni pesak. Zakona .30/2010-81. Javno elektroprivredno preduzeće plaća naknadu srazmerno količini proizvedene električne energije u hidroelektranama.53/93-2460. 227. Zakona . odnosno druge materije kojom se pogoršava kvalitet voda i uslovi njenog korišćenja. 8. podzemnih i mineralnih voda srazmerno količini i kvalitetu zahvaćene vode i zavisno od namene za koju se voda koristi. 227. Visina naknade za navodnjavanje se određuje u zavisnosti od visine troškova za održavanje i funkcionisanje objekata za navodnjavanje i količine zahvaćene vode iskazane po m3 ili po jedinici površine. šljunak i drugi materijal izvađen iz korita vodotoka.30/2010-81. Naknadu za korišćenje voda plaćaju korisnici površinskih.30/2010-81. i 3. napuštenih .54/96-1326. ovog člana koriste se za održavanje.dvadesetostrukog iznosa naknade za odvodnjavanje poljoprivrednog zemljišta. Zakona . Zakona . 227. Naknada za navodnjavanje plaćaju sopstvenici. + Vidi: čl. Sredstva ostvarena od naknade za navodnjavanje koriste se za održavanje. + Vidi: čl. 227.

Inspekcijski nadzor obuhvata nadzor nad primenom ovog zakona. Član 109. + Sudska praksa X. Zakona . UPRAVNI ODBOR Član 108. 4. . 227. čl. korisnici uplaćuju na račun budžeta opštine a deo ove naknade u visini od 60% na račun javnog vodoprivrednog preduzeća.30/2010-81.). 227. + Sudska praksa Član 107. Deo naknade za izvađeni materijal iz vodotoka u visini od 40%. 227. ovog člana koriste se za uređenje vodotoka. + Pravna mišljenja Član 106. Zakona . plaća se prema količini izvađenog materijala.30/2010-81. obnove postupka i postupka prinudne naplate naknada i drugih pitanja koja nisu uređena ovim zakonom. Sredstva ostvarena od naknade iz stava 1. Zakona . Inspekcijski nadzor u oblasti koja se odnosi na vodu za piće vrše organi sanitarne inspekcije. prirodnih i veštačkih akumulacija i na područjima ugroženim od erozije. Zakona . 3.54/96-1326. čl. Zakona . preduzeća i drugih pravnih lica i inspekcijski nadzor u oblasti vodoprivrede vrši ministarstvo nadležno za poslove vodoprivrede. proizvodnja električne energije i dr. Visinu naknada za korišćenje vodoprivrednih objekata i za vršenje drugih usluga (plovidba. utvrđuje javno vodoprivredno preduzeće uz saglasnost ministarstva nadležnog za poslove vodoprivrede.korita i sa obala prirodnih vodotoka. + Vidi: čl. 9. + Vidi: čl. kada su u pitanju preduzeća koja imaju status korporacija primenjuju se propisi o porezu na dobit korporacija a za ostale obveznike plaćanja naknada propisi o plaćanju poreza na dohodak građana. Nadzor nad zakonitošću akata javnog vodoprivrednog preduzeća kojima se rešava o pravima i dužnostima građana. drugih propisa i opštih akata koji se odnose na izgradnju novih i rekonstrukciju postojećih objekata i izvođenje drugih radova koji mogu uticati na promene u vodnom režimu.53/93-2460.53/93-2460. U pogledu rokova plaćanja akontacije naknada. čl.30/2010-81. Zakona . kamata. + Vidi: čl. zastarelosti.

ovog člana ne odlaže izvršenje rešenja. potvrda. vodoprivrednih saglasnosti. bujičnih tokova i vodoprivrednih objekata. Preduzeća i druga pravna lica i građani dužni su da vodoprivrednom inspektoru omoguće vršenje nadzora i pruže potrebne podatke. vodoprivredni inspektor: 1) vrši kontrolu nad izgradnjom objekata i izvođenjem drugih radova koji mogu da prouzrokuju kvalitativne ili kvantitativne promene u prirodnom ili veštački uspostavljenom vodnom režimu. jezerima i podzemnim vodama. dok se količine tih materija ne smanje ispod dozvoljenih granica. odnosno zasađeni bez vodoprivredne saglasnosti. 2) vrši kontrolu vodoprivrednih dozvola. odnosno vodoprivredne dozvole.U vršenju poslova vodoprivredne inspekcije. 5) kontroliše režim i kvalitet voda u prirodnim i veštačkim vodotocima. poslovnih knjiga i ostalih dokumenata. vodoprivrednim dozvolama i potvrdama. 7) kontroliše poštovanje propisanog vodnog režima u pogledu obezbeđenja garantovanog minimalnog proticaja nizvodno od zahvata. ako u roku određenom rešenjem vodoprivrednog inspektora nije podnet zahtev za izdavanje vodoprivredne saglasnosti ili je podnet zahtev pravosnažno odbijen. odnosno vodoprivrednoj dozvoli ili bez vodoprivredne saglasnosti. vađenje materijala. ispravnost i efikasnost uređaja za prečišćavanje otpadnih voda. 4) naredi rušenje objekata i postrojenja ili uklanjanje drveća i žbunastog bilja koji su izgrađeni. Ako prilikom vršenja nadzora utvrdi da se preduzeće ili drugo pravno lice i građanin nisu pridržavali ovog zakona ili propisa donetih na osnovu njega. 3) vrši kontrolu načina iskorišćavanja vodoprivrednih objekata radi utvrđivanja da li je njihovo iskorišćavanje u skladu sa izdatim vodoprivrednim saglasnostima. Član 110. Vodoprivredni inspektor ovlašćen je i dužan da naredi da se utvrđene nepravilnosti i nedostaci otklone u roku koji on odredi i to da: 1) zabrani. 6) kontroliše funkcionisanje. Protiv rešenja vodoprivrednog inspektora može se izjaviti žalba Vladi. dokumentacije za odbranu od poplava. odnosno obustavi izvođenje radova koji se izvode suprotno izdatoj vodoprivrednoj saglasnosti. 2) naredi sađenje drveća i žbunastog bilja u slučajevima utvrđenim ovim zakonom. ispuštanje voda. 3) zabranjeni ili ograničeni korišćenje voda. odnosno korišćenje objekata i postrojenja u slučajevima utvrđenim ovim zakonom. katastara voda. vodoprivredni inspektor pismeno će konstatovati nađene nepravilnosti i nedostatke i narediće rešenjem mere za njihovo otklanjanje. 5) naredi prestanak rada preduzeća i drugim pravnim licima kada utvrdi da otpadne vode koje ispuštaju sadrže opasne materije u količinama većim od dozvoljenih. Žalba protiv rešenja iz stava 1. 4) kontroliše funkcionisanje uređaja na objektima koji su od značaja za sigurnost objekata i postrojenja. zagađivača voda. vodnih knjiga. određujući i rokove za njihovo sprovođenje. .

Član 113. diplomirani tehnolog. biološka. obale i regulacione . virusološka i radiološka svojstva.Član 111. ako to ugrožava zdravstvenu ispravnost. korišćenje zemljišta ili vršenje druge delatnosti u zoni zaštite. 4) naredi otklanjanje nedostataka na objektima i postrojenjima za javno snabdevanje vodom za piće koji mogu nepovoljno delovati na zdravstvenu ispravnost vode za piće. 3) zabrani izgradnju ili rekonstrukciju. Poslove vodoprivrednog inspektora može obavljati radnik koji pored zakonom utvrđenih uslova za rad u organima uprave ima stručnu spremu sedmog stupnja i to: diplomirani građevinski inženjer. odnosno puštanje u rad objekata i postrojenja za javno snabdevanje vodom za piće ako nije pribavljena saglasnost nadležnog organa za poslove zdravlja i zaštite životne sredine. Organ sanitarne inspekcije je ovlašćen i dužan da: 1) zabrani korišćenje za druge svrhe vode koja služi za piće ili je namenjena za piće. Član 115. diplomirani inženjer šumarstva. hidrotehničkog smera. bujičarskog smera. KAZNENE ODREDBE Član 114. 5) zabrani upotrebu vode za piće za koju je ovlašćeno preduzeće ili drugo pravno lice utvrdilo da s obzirom na propisana fizička. diplomirani inženjer poljoprivrede. hemijska. vodoprivrednog smera i sa najmanje tri godine radnog iskustva na poslovima iz okvira vodoprivredne delatnosti. Ko ošteti. 2) zabrani izgradnju ili upotrebu objekata i postrojenja. Vodoprivredni inspektor može po potrebi organizovati uzimanje uzoraka vode i otpadnih voda radi analize i provere stepena zagađenosti voda a troškove analize snosi preduzeće i drugo pravno lice ili građanin od koga potiče zagađenje ako analiza pokaže da je došlo do zagađenja vode iznad propisanih granica. šljunka i drugog materijala iz korita vodotoka. izvorišta koja služe za javno snabdevanje vodom za piće. dezinfekciju i druge propisane sanitarne mere radi popravke ili zaštite kvaliteta vode za piće. odnosno koja su u pojasu sanitarne zaštite. nije zdravstveno ispravna. Ko vađenjem peska. ošteti korito. 7) naredi preduzimanje drugih mera koje su potrebne u cilju zaštite zdravstvene ispravnosti vode za piće. uništi ili učini neupotrebljivim vodoprivredni objekat kazniće se za krivično delo zatvorom do pet godina. 6) naredi prečišćavanje. ako bi to korišćenje nepovoljno uticalo na zdravstvenu ispravnost vode. Član 112. XI. bakteriološka.

5. bioloških. bakterioloških.000. 45. ovog zakona.000 dinara. ovog zakona. 4) preduzeće ili drugo pravno lice ako ne donese plan za odbranu od poplava (član 30. stav 4. ovog zakona. 6) u plavnim zonama gradi objekte suprotno propisanim uslovima (član 36. 12) ne preduzme potrebne mere iz člana 61. hemijskih. 34. Član 116. ovog zakona) ili protivno vodoprivrednoj dozvoli (član 19. ovog zakona).000 dinara ako: 1) izvodi radove na izgradnji novih ili rekonstrukciju ili uklanjanje postojećih vodoprivrednih objekata ili izgradnju ili rekonstrukciju drugih objekata ili postrojenja. Zakona . stav 1.48/94-1497. a u pogledu fizičkih. ovog zakona). virusoloških i radioloških svojstava ne odgovara propisanim uslovima (član 41. ili vrši druge radove bez vodoprivredne saglasnosti ili protivno izdatoj vodoprivrednoj saglasnosti (član 16. stav 1. + Vidi: čl. ovog člana kazniće se i odgovorno lice u preduzeću ili drugom pravnom licu novčanom kaznom od 90.101/2005-28. 7) kao izvođač radova ili preduzeće ili drugo pravno lice koje iskorišćava objekte ili druga dobra ne preduzme potrebne mere iz člana 39. Ko bez vodoprivredne dozvole vrši punjenje akumulacije ili koristi vode iz akumulacije i time izazove opasnost po život ili zdravlje ljudi ili imovine većih razmera kazniće se za krivično delo zatvorom do pet godina.000 do 200. ovog zakona). odnosno javnog vodoprivrednog preduzeća koji je izdao dozvolu (član 19. ovog zakona). 9) voda za piće sadrži materije škodljive za zdravlje iznad propisanih granica. stav 1. čl. Zakona . čl. Zakona . + Sudska praksa . 11) preduzme neku od radnji iz člana 56.građevine kazniće se za krivično delo zatvorom do pet godina ili novčanom kaznom. 10) vodu određenu za piće koristi za druge svrhe koje nepovoljno utiču na potrebnu količinu i svojstvo vode (član 41. Preduzeće ili drugo pravno lice kazniće se za privredni prestup novčanom kaznom u iznosu od 200. ovog zakona.000 do 3. stav 2. stav 3. ovog zakona). stav 6. stav 1. ovog zakona).53/93-2460. nizvodno od zahvata ne obezbedi vode za potrebe garantovanog minimuma (član 40. 3) pravo stečeno na osnovu vodoprivredne dozvole prenosi bez saglasnosti organa. ovog zakona). plovnih ili drugih objekata i postrojenja u slučaju nagomilavanja leda (član 34. 13) ako preduzme neku od radnji iz člana 69. Član 117. stav 2. 8) prilikom svakog zahvatanja površinskih voda. Za privredni prestup iz stava 1. ovog zakona). 5) ne preduzme mere za zaštitu vodoprivrednih. 2) vrši neku radnju bez vodoprivredne dozvole (član 18. ovog zakona). stav 4.

stav 1. vodoprivredne dozvole i potvrde ne registruje u vodnoj knjizi (član 24. stav 5. 8) ako ne preduzme mere iz člana 37. stav 3. stav 3. ovog zakona). ovog zakona). ovog zakona). stav 1. 18) ne dostave Republičkom hidrometeorološkom zavodu. ovog zakona). stav 2. 15) ne postave uređaje za merenje. ovog zakona). stav 1. stav 5. st. i 2. stav 1. 6) ne dostavi podatke iz člana 33.Član 118. ovog zakona). 4) katastre zagađivača voda. stav 3. 11) ne postave uređaj za merenje. mere i registruju količine otpadnih voda i da podatke o tome dostave javnom vodoprivrednom preduzeću (član 59. mere i registruju količinu zahvaćene vode i podatke o tome ne dostave javnom vodoprivrednom preduzeću (član 49. 5) koristi akumulacione i retencione basene suprotno članu 33.000 dinara ako: 1) ne dostavi podatke o potrošnji i količinama vode radi izrade vodoprivrednog bilansa (član 13. 2) u postupku pripreme tehničke dokumentacije za izgradnju novih i rekonstrukciju postojećih vodoprivrednih i drugih objekata i izvođenje drugih radova. ne pribavi vodoprivredne uslove (član 15. Preduzeće ili drugo pravno lice kazniće se za prekršaj novčanom kaznom od 100. 1. ovog zakona). 9) protivno vodoprivrednoj osnovi ili prostornom planu ne zaštiti izvorište i druge objekte od namernog ili slučajnog zagađenja ili drugih uticaja koji mogu nepovoljno delovati na izdašnost izvorišta i na zdravstvenu ispravnost vode (član 43. 16) uređaj za prečišćavanje voda i merne uređaje ne održavaju u ispravnom stanju i ne obezbeđuju njihovo redovno funkcionisanje i ne vode dnevnik rada ovih uređaja (član 59. stav 2. ovog zakona. vodoprivredne dozvole i potvrde ne dostavi ministarstvu nadležnom za poslove vodoprivrede (član 24. ovog zakona). ovog zakona). ovog zakona) ili sve izdate vodoprivredne saglasnosti. ovog zakona). rezultate ispitivanja u rokovima određenim članom 60. 17) ne obezbede ispitivanje kvaliteta voda koje ispuštaju u prijemnike i javnu kanalizaciju. vodoprivrednih objekata. ovog zakona). ovog zakona). .000 do 1. 13) kao izvođač radova ne postupi po odredbama člana 52. ovog zakona. ovog zakona. 7) ako zemljište koristi na način kojim se ugrožava sprovođenje odbrane od poplava (član 36.000. 12) redovno ne dostavlja podatke o nivou i kvalitetu podzemnih voda prve izdani koje prate putem svojih kontrolnih (pijezometarskih) bunara (član 51. 3) sve izdate vodoprivredne saglasnosti. ovog zakona. 14) bunare i bušotine sa slobodnim isticanjem vode ne opremi uređajima za regulisanje isticanja i zatvaranja i zaštitu voda od zagađivanja (član 52. ovog zakona. 10) ukoliko privremeno ne ograniči ili uskrati korišćenje vode u slučajevima predviđenim u članu 48. stav 1. bujičnih tokova i protiverozionih objekata ne vodi na propisani način (član 25. ovog zakona. stav 3. preko preduzeća i drugih pravnih lica koja su ovlašćena za vršenje ovih ispitivanja (član 59. stav 1.

Za prekršaj iz stava 1.000 do 50. 25) vodoprivrednom inspektoru ne omogući vršenje nadzora ili mu ne pruži potrebne podatke (član 109. 6) ne prijavi da je došlo do zagađenja voda u vodotocima i jezerima (član 63. 2. 3) vrši neku radnju bez vodoprivredne dozvole. + Vidi: čl. ukoliko za takvu radnju nije propisana stroža kazna. Zakona . ovog zakona). . odnosno korisnik zemljišta ne dopusti korišćenje nekog od prava iz člana 71. ovog zakona.53/93-2467. Novčanom kaznom od 10. 4) pravo stečeno na osnovu vodoprivredne dozvole prenosi bez saglasnosti organa koji je izdao dozvolu (član 19. čl. 23) iz korita bujičnih tokova ne ukloni drvo na zahtev javnog vodoprivrednog preduzeća (član 68. ovog zakona) ili protivno vodoprivrednoj dozvoli (član 19. stav 6. ovog zakona. stav 4. čl. Zakona . 45.000 do 50. ovog zakona).000 dinara. 45. stav 1. ovog zakona). stav 2. odnosno korisnik dela obale primeti a ne prijavi nadležnom organu da je došlo do zagađivanja voda u vodotocima i jezeru (član 63. u skladu sa programom iz čl. Zakona . 21) kao sopstvenik. ovog člana kazniće se i odgovorno lice u preduzeću ili drugom pravnom licu novčanom kaznom od 10. stav 1. 20) kao sopstvenik. ovog zakona.101/2005-28.19) ne preduzmu mere iz člana 62. ovog zakona. stav 1. ovog zakona). ovog zakona ili ako ne izvrši neku obavezu iz člana 58. 34. 24) kao sopstvenik. odnosno nove vodoprivredne dozvole (član 18.48/94-1497. Odgovorno lice u Republičkom hidrometeorološkom zavodu kazniće se za prekršaj novčanom kaznom od 10. ovog zakona). stav 1.000 do 50. ovog zakona). 22) kao sopstvenik ili korisnik vodnog zemljišta. Član 119.000 dinara za prekršaj kazniće se građanin ako: 1) u postupku pripreme tehničke dokumentacije za izgradnju novih i rekonstrukciju postojećih vodoprivrednih i drugih objekata i izvođenje drugih radova ne pribavi vodoprivredne uslove (član 15. čl. odnosno organa sanitarne inspekcije donetog na osnovu ovlašćenja iz ovog zakona. ovog zakona). 5) u plavnim zonama gradi objekte suprotno propisanim uslovima (član 36.67/93-3111. stav 1. 64. ovog zakona). ovog zakona. Zakona . ovog zakona). 27) postupi protivno propisu donetom na osnovu ovlašćenja iz ovog zakona ukoliko za takvu radnju nije propisana stroža kazna. 2) izvodi radove na izgradnji ili rekonstrukciji objekata ili postrojenja ili vrši druge radove bez vodoprivredne saglasnosti ili protivno izdatoj vodoprivrednoj saglasnosti (član 16.000 dinara ako ne vrši sistematsko ispitivanje kvaliteta voda u vodotocima. 57. odnosno sopstvenik ili korisnik vodnog zemljišta na obali ne izvrši neku od radnji iz člana 67. 26) ne postupi po rešenju vodoprivrednog inspektora. odnosno korisnik zemljišta ne dopusti korišćenje nekog od prava iz čl.

Član 123. 23. 21. Član 121. Za prekršaj iz člana 119. 45. 7. ovog zakona učiniocu će se pored propisane kazne oduzeti i predmet izvršenja krivičnog dela. tač.67/93-3111. 10. 14. 25. stav 2. Zakona . ovog zakona može se preduzeću ili drugom pravnom licu pored propisane kazne izreći i zaštitna mera oduzimanja imovinske koristi. i 8.48/94-1497. tač. tačka 1. 7. i 122. Za privredni prestup iz člana 117. stav 1. ovog zakona pored propisane kazne izreći i zaštitna mera zabrana vršenja određenih dužnosti.000 dinara kazniće se za prekršaj odgovorno lice u ministarstvu nadležnom za poslove vodoprivrede i organu sanitarne inspekcije ako u vršenju inspekcijskog nadzora . 7. tačka 3. tač. ovog zakona. i 13.101/2005-28. tačka 2. Zakona . ovog zakona može se građaninu pored kazne izreći zaštitna mera oduzimanja imovinske koristi stečene izvršenjem prekršaja. tačka 2. stav 1. Za privredni prestup iz člana 117. stav 1.000 do 50. stav 1. stav 1. Novčanom kaznom od 10. 121. 3. ovog zakona. 2.53/93-2467. 120. stav 1. Član 120. 8. O oduzimanju predmeta vodoprivredni inspektor je dužan da izda potvrdu sa tačnim naznačenjem oduzetog predmeta. 1. 13. + Vidi: čl. i člana 118. ovog zakona može se za privredni prestup iz člana 117. Član 124. 24. 26. stav 1. ovog zakona preduzeću ili drugom pravnom licu pored propisane kazne izreći će se i zaštitna mera obaveznog oduzimanja predmeta koji su upotrebljeni ili namenjeni za izvršenje privrednog prestupa ili namenjeni za izvršenje privrednog prestupa ili su nastali ili pribavljeni izvršenjem privrednog prestupa. O izvršenom privremenom oduzimanju predmeta vodoprivredni inspektor je dužan da odmah obavesti organ nadležan za pokretanje postupka zbog učinjenog krivičnog dela. čl. čl. 2. Zakona . i 27. 4. 34. 5. ovog zakona.000 do 50. Zakona . Član 122. 45.Za prekršaj će se kazniti građanin novčanom kaznom od 10. čl. građaninu pored kazne izreći će se i zaštitna mera obaveznog oduzimanja predmeta koji su upotrebljeni ili namenjeni za izvršenje prekršaja ili su nastali ili pribavljeni izvršenjem prekršaja.000 dinara ako izvrši i neku od radnji iz člana 117. Vodoprivredni inspektor privremeno će oduzeti predmet izvršenja iz čl. 22. 20. Za prekršaj iz člana 119. privrednog prestupa ili prekršaja. Odgovornom licu iz člana 117. Za krivično delo iz člana 115. 8. 11.

101/2005-28. Sopstvenici odnosno korisnici postojećih vodoprivrednih objekata i postrojenja dužni su da način korišćenja ovih objekata usklade sa vodoprivrednom osnovom u roku određenom u vodoprivrednoj osnovi. ovog zakona. stav 4. čl. člana 23. vodoprivredni uslovi. stav 2. Član 126. stav 4. čl. Ministar zdravlja i zaštitne životne sredine doneće propise iz člana 41. stav 2. 45. ovog zakona doneće se najkasnije u roku od pet godina od dana stupanja na snagu ovog zakona. ovog zakona u roku od šest meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona. ovog zakona u roku od šest meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona. . stav 5. člana 25. stav 2. + Vidi: čl. 109. Granice vodnih područja iz člana 6. stav 3. čl. člana 59. stav 8. ovog zakona u roku od šest meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona. Zakona . člana 24. stav 4. ministarstvo nadležno za poslove vodoprivrede zabraniće iskorišćavanje tih objekata i postrojenja dok se ne usklade s vodoprivrednom osnovom. Zakona . XII. i člana 40. člana 57. stav 3. i 113. ovog člana ne uskladi s vodoprivrednom osnovom u roku određenom tom osnovom. Ako se način korišćenja objekata i postrojenja iz stava 1. 34. stav 3. Član 128. ovog zakona u roku od šest meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona. Član 127. vodoprivredne saglasnosti i vodoprivredne dozvole mogu se izdavati u skladu s postojećom dokumentacijom. Vodoprivredna osnova Republike Srbije doneće se najkasnije u roku od dve godine od dana stupanja na snagu ovog zakona.ne preduzme mere u skladu sa čl.53/93-2467. Ministar vodoprivrede i ministar zdravlja i zaštite životne sredine doneće propise iz člana 25. stav 4 i člana 60. Skupština opštine doneće propis iz člana 56. i člana 56. člana 45.48/94-1497. Ministar vodoprivrede doneće propise iz člana 1. Zakona . Ministar poljoprivrede i ministar zdravlja i zaštite životne sredine doneće propis iz člana 41.67/93-3111. Zakona . Do donošenja vodoprivredne osnove. 2. ovog zakona u roku od šest meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona. stav 7. Vodoprivredne osnove za vodna područja iz člana 10. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE Član 125. 45. ovog zakona utvrdiće vlada u roku od dva meseca od dana stupanja na snagu ovog zakona. stav 3.

Član 129.
Fond iz člana 72. stav 1. ovog zakona počeće s radom 1. januara 1992. godine. Društveni fond za vode Srbije, Društveni fond voda Vojvodine i Društveni fond za vode Kosova i Metohije čija je obaveza osnivanja utvrđena zakonom, prestaju sa radom 31. decembra 1991. godine. Fondovi za melioraciju čija je obaveza osnivanja utvrđena Zakonom o vodama ("Službeni list SAPV", broj 25/90 i 38/90) i društveni fondovi za melioraciju osnovani prema Zakonu o vodama ("Službeni glasnik SRS", br. 49/89, 59/89, 14/90 i 32/90 i "Službeni glasnik RS", br. 21/90 24/90) prestaju sa radom 31. decembra 1991. godine. Fond iz stava 1. ovog člana preuzima sredstva, prava i obaveze fondova iz st. 2. i 3. ovog člana. Fondovi iz stava 1. ovog člana preuzima sredstva, prava i obaveze fondova iz st. 2. i 3. ovog člana. Fondovi iz st. 2. i 3. ovog člana od dana stupanja na snagu ovog zakona mogu preuzimati materijalne obaveze koje se mogu izvršiti u celini do 31. decembra 1991. godine. Fondovi iz st. 2. i 3. ovog člana mogu preuzeti i materijalne obaveze koje će se izvršavati i posle roka utvrđenog u stavu 5. ovog člana, uz saglasnost Vlade.

Član 130.
Javna vodoprivredna preduzeća iz člana 81. stav 1. tač. 1, 2. i 3. ovog zakona počinju s radom 1. januara 1992. godine. Statut preduzeća iz stava 1. ovog člana doneće se najkasnije u roku od 90 dana od dana početka rada javnog vodoprivrednog preduzeća.

Član 131.
Vlada će imenovati vršioce dužnosti direktora javnih vodoprivrednih preduzeća koji će privremeno do imenovanja direktora obavljati poslove utvrđene ovim zakonom. Vršioci dužnosti direktora imenovaće se u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona. Vršioci dužnosti direktora do donošenja statuta, posebnom odlukom će utvrditi organizaciju rada i način rukovođenja i finansijskog poslovanja u javnim vodoprivrednim preduzećima i organizovati pripremu statuta i drugih akata.

Član 132.
Danom početka rada javnih vodoprivrednih preduzeća iz člana 131. ovog zakona prestaju sa radom: 1) Javno vodoprivredno preduzeće "Dunav" ("Službeni glasnik SRS", broj 14/90); 2) Javno vodoprivredno preduzeće "Vode Vojvodine" ("Službeni list SAPV", broj 31/90). Javno vodoprivredno preduzeće iz člana 81. stav 1. tačke 1. ovog zakona preuzima deo zaposlenih, objekte, postrojenja, uređaje i druga sredstva kojim posluje preduzeće iz stava 1. tač. 1. i 2. ovog člana. Javno vodoprivredno preduzeće iz člana 81. stav 1. tačka 2. ovog zakona preuzima deo zaposlenih, objekte, postrojenja, uređaje i druga sredstva kojima posluje preduzeće iz stava 1. tač. 1. i 2. ovog člana. Javno vodoprivredno preduzeće iz člana 81. stav 1. tačka 3. ovog zakona preuzima deo zaposlenih,

objekte, postrojenja, uređaje i druga sredstva kojim posluje preduzeće iz stava 1. tačke 1. ovog člana. Od dana stupanja na snagu ovog zakona preduzeća iz stava 1. tač. 1. i 2. ovog člana mogu otuđiti ili opteretiti imovinu, vršiti prodaju ili vršiti povećanje kapitala izdavanjem deonica ili zapošljavati nove radnike uz saglasnost Vlade Republike. Akti i radnje koje budu preduzela preduzeća suprotno stavu 5. ovog člana ništavi su.

Član 133.
Danom početka rada javna vodoprivredna preduzeća iz člana 81. stav 1. tač. 1, 2. i 3. ovog zakona preuzimaju objekte, postrojenja, uređaje i druga sredstva kojim posluju javna vodoprivredna preduzeća iz člana 132. stav 1. tač. 1. i 2. ovog zakona koja su izgrađena i koriste se u vodnom području za koja se osnivaju ova javna vodoprivredna preduzeća, kao i zaposlene koji su radili na tim objektima, postrojenjima i uređajima. Preduzeće i druga pravna lica koja su do dana stupanja na snagu ovog zakona upravljala objektima iz člana 81. stav 2. ovog zakona dužna su da u roku od šest meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona, prenesu te objekte na javno vodoprivredno preduzeće koje upravlja objektima na vodnom području na kome se nalaze objekti tih preduzeća i drugih pravnih lica. Preduzećima i drugim pravnim licima iz stava 2. ovog člana, pojedine poslove javno vodoprivredno preduzeće može poveriti na osnovu ugovora kojim će se urediti uslovi za njihovo obavljanje i druga prava i obaveze u vezi sa obavljanjem tih poslova. Javno vodoprivredno preduzeće osniva preduzeća za obavljanje pojedinih delatnosti iz predmeta svog poslovanja, ako te delatnosti predstavljaju tehničko-tehnološku i ekonomsku celinu ili za obavljanje delatnosti kojima se doprinosi efikasnijem i racionalnijem funkcionisanju sistema na vodnom području. Javno vodoprivredno preduzeće preduzimanjem objekata iz stava 2. ovog člana preuzima prava i neizvršene obaveze nastale u vezi izgradnje, korišćenja i održavanja tih objekata. + Vidi: čl. 6. Zakona - 53/93-2460.

Član 134. - brisan Vidi: čl. 7. Zakona - 53/93-2460.
+

Član 135.
Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaju da važe: 1) Zakon o vodama ("Službeni glasnik SRS", br. 49/89, 59/89, 14/90 i "Službeni glasnik RS", br. 21/90 i 24/90) osim čl. 5, 6, 11, 12, 13, 13a, 13b, 13v, 13g, 13d, 13đ, 13e, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 32a, 33, 34, 120, 140, 147. stav 1. tačka 1. i član 149. i propisi doneti na osnovu tih članova koji prestaju da važe 31. decembra 1991. godine; 2) Zakon o vodama ("Službeni list SAPV", br. 25/90 i 38/90) i propisi doneti na osnovu tog zakona osim čl. 54. do 101, 107. i 122. i propisi doneti na osnovu tih članova koji prestaju da važe 31. decembra 1991. godine;

3) Zakon o vodama ("Službeni list SAPK", br. 30/76 i 20/78 i "Službeni glasnik RS", br. 16/90 i 21/90) i propisi doneti na osnovu tog zakona, osim čl. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17a, 17b, 17v, 24, 25, 26, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 182, 186a, 187, 188a i propisi doneti na osnovu tih članova koji prestaju da važe 31. decembra 1991. godine; 4) Pravilnik o sadržini vodoprivredne osnove dela vodnog područja ("Službeni glasnik SRS", broj 17/78); 5) Pravilnik o količini vode koja se smatra kao neznatno mala količina pri upotrebljavanju i odvođenju odnosno ispuštanju vode ("Službeni glasnik SRS", broj 67/81); 6) Pravilnik o sadržini tehničke dokumentacije za odbranu od poplava i leda ("Službeni glasnik SRS", broj 47/83); 7) Pravilnik o sistematskom tehničkom osmatranju vodoprivrednih objekata ("Službeni glasnik SRS", broj 53/83); 8) Pravilnik o rokovima atestiranja vodoprivrednih objekata, uređaja i njihovih delova ("Službeni glasnik SRS", broj 47/83); 9) Pravilnik o načinu na koji Republički hidrometeorološki zavod prati i dostavlja prognoze promena kvaliteta vode i upozorava na havarijska zagađenja vode ("Službeni glasnik SRS", broj 28/84). Sastavni deo Zakona o zaštiti i iskorišćavanju izvorišta vodosnabdevanja, koji je prema članu 147. stav 1. tačka 2. Zakona o vodama ("Službeni glasnik SRS", br. 49/89, 59/89, 14/90 i 42/90 i "Službeni glasnik RS", br. 21/90 i 24/90) ostao na snazi primenjivaće se do donošenja vodoprivredne osnove iz člana 126. stav 1. ovog zakona.

Član 136.
Do donošenja propisa na osnovu ovlašćenja iz ovog zakona, ostaju na snazi: 1) Uredba o klasifikaciji voda ("Službeni glasnik SRS", broj 5/68); 2) Uredba o kategorizaciji vodotoka ("Službeni glasnik RS", broj 5/68); 3) Pravilnik o sadržini tehničke dokumentacije koja se podnosi u postupku za dobijanje vodoprivrede saglasnosti i vodoprivredne dozvole ("Službeni glasnik SRS", broj 3/78); 4) Pravilnik o obrascu i načinu vođenja vodne knjige ("Službeni glasnik SRS", br. 16/78 i 20/85); 5) Pravilnik o opasnim materijama u vodama ("Službeni glasnik SRS", broj 31/82); 6) Pravilnik o načinu određivanja o održavanja zona i pojaseva sanitarne zaštite objekata za snabdevanje vodom za piće ("Službeni glasnik SRS", broj 33/78); 7) Pravilnik o načinu i broju ispitivanja kvaliteta otpadnih voda ("Službeni glasnik SRS", br. 47/83 i 13/84); 8) Pravilnik o uslovima koje moraju da ispunjavaju preduzeća i druga pravna lica koja vrše određenu vrstu ispitivanja kvaliteta površinskih i podzemnih voda, kao i ispitivanja kvaliteta otpadnih voda ("Službeni glasnik SRS", broj 49/90); 9) Odluka o određivanju granice vodnih područja ("Službeni glasnik SRS", broj 29/90).

Član 137.
Zahtevi za izdavanje vodoprivrednih saglasnosti i vodoprivrednih dozvola podneti do stupanja na

snagu ovog zakona rešavaće se u skladu sa propisima koji su bili na snazi u vreme podnošenja zahteva. Zahtevi iz stava 1. ovog člana koji u roku od šest meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona, ne budu rešeni, njihovo rešavanje preduzeće organ, odnosno javno vodoprivredno preduzeće određeni ovim zakonom.

Član 138.
Odredbe člana 108. stav 1. ovog zakona primenjivaće se od 1. januara 1992. godine.

Član 139.
Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

OSNOVNI TEKST
Na osnovu člana 83. tačka 3. Ustava Republike Srbije, donosim

Ukaz o proglašenju Zakona o vodama
Proglašava se Zakon o vodama, koji je donela Narodna skupština Republike Srbije, na Sedmoj sednici Vanrednog zasedanja 25. jula 1991. godine. PR broj 102 U Beogradu, 30. jula 1991. godine Predsednik Republike, Slobodan Milošević, s.r.

Zakon o vodama

Zakon je objavljen u "Službenom glasniku RS", br. 46/91 od 31.7.1991. godine.

I. OPŠTE ODREDBE
Član 1.

Vodoprivrednim objektima u smislu ovog zakona smatraju se: 1) objekti za zaštitu od štetnog dejstva voda sa vodoprivrednim uređajima i opremom: nasipi. javnih bunara i javnih česmi mogu koristiti svi. ne ugrožava biljni i životinjski svet. Član 4. ustave. crpne stanice. prirodne vrednosti i nepokretna kulturna dobra. prirodnih jezera. organizovanje i finansiranje vodoprivredne delatnosti i nadzor nad sprovođenjem odredaba ovog zakona. 4) hidromelioracioni objekti sa vodoprivrednim uređajima i opremom: objekti za navodnjavanje i objekti za odvodnjavanje. pod jednakim uslovima za zadovoljavanje životnih potreba Član 3. regulacione građevine. 3) vodna zadruga je oblik organizovanja korisnika voda na određenom području radi korišćenja voda u privredne svrhe. zaštita od štetnog dejstva voda. termalnu i mineralnu vodu. Pojedini izrazi. Član 5. vodozahvati.Ovim zakonom uređuje se zaštita voda. magistralni cevovodi ili kanali sa objektima. u smislu ovog zakona. imaju sledeće značenje: 1) vodno područje je područje koje obuhvata jedan ili više slivova ili njihovih delova koji čine prirodnu hidrografsku celini. 2) objekti za korišćenje voda: akumulacije. . uređaji za prečišćavanje otpadnih voda i objekti za odvođenje prečišćenih voda. rezervoari za vodosnabdevanje. akumulacije. zaštita od štetnog dejstva voda. crpne stanice i objekti za zaštitu od erozija i bujica. Odredbe ovog zakona odnose se na sve površinske i podzemne vode. Vodu prirodnih vodotoka. ne dovodi u opasnost život i zdravlje ljudi. brane. zaštita voda od zagađivanja i obezbeđivanje vode za korišćenje. 2) melioraciono područje je deo vodnog područja koje obuhvata jedan ili više slivova unutrašnjih voda za koje se jedinstveno uređuje odvodnjavanje suvišnih voda ili dovođenje voda za navodnjavanje. Odredbe ovog zakona odnose se i na granične i državnom granicom presečene vodotoke i međurepubličke vode u granicama Republike Srbije. upotrebljeni u ovom zakonu. ako posebnim zakonom nije drugačije propisano. postrojenja za pripremu pitke vode i brodske prevodnice. uključujući vodu za piće. Član 2. korišćenje i upravljanje vodama. uslovi i način obavljanja vodoprivredne delatnosti. prirodnih izvora. Vode se mogu koristiti na način kojim se ne ugrožavaju prirodna svojstva vode. smatra se uređenje voda i vodotoka. odvojeni kanali. Vodoprivrednom delatnošću. drenažni bunari. retencije. 3) objekti za zaštitu voda: glavni kolektor za dovođenje otpadnih voda do uređaja za prečišćavanje otpadnih voda. kao dobrima od opšteg interesa.

korišćenja i upravljanja vodama na teritoriji Republike Srbije. 7) javno snabdevanje stanovništva vodom za piće je snabdevanje vodom više od pet domaćinstava. jezero i podzemne vode. jezera i akumulacije. obrazuju se vodna područja i to: 1) Vodno područje Dunava koje obuhvata delove slivova Dunava. bunar. odnosno koje je redovno pokriveno vodama jezera. 8) garantovani minimum je proticaj koji se nizvodno od vodozahvata mora obezbediti u vodotoku. zaštite od štetnog dejstva voda. 18) prijemnikom se smatra prirodni i veštački vodotok. 5) vodoprivredni bilans je kvantitativni i kvalitativni odnos raspoloživih i potrebnih količina površinskih i podzemnih voda u određenom periodu i na određenom području. uređaj za pripremu vode. rezervoar i vodovodnu mrežu. 16) javni vodovod je sistem za snabdevanje vodom za piće koji ima uređeno i zaštićeno izvorište. 17) seoski vodovod je sistem za snabdevanje vodom za piće seoskog naselja koji ima uređeno i zaštićeno izvorište. autobuske i železničke stanice i dr. kaptažu. brazdanja. rezervoar i razvodnu mrežu a kojim ne upravlja javno komunalno preduzeće. 10) korito za veliku vodu je prostor preko kojeg teče velika voda vodotoka ili su pokrivena vodama jezera pri visokim vodostajima do verovatnoće pojave jednom u 50 godina. kaptažu. 3) Vodno područje Morave koje obuhvata sliv Velike Morave i delove slivova Južne Morave. VODNA PODRUČJA Član 6. 9) korito za malu vodu je udubljenje kroz koje teku vode vodotoka pri niskim i srednjim vodama. a obala u području zaštićenom od poplava je pojas zemljišta širine 50 metara računajući od unutrašnje nožice nasipa prema branjenom području. 15) regionalni sistem za snabdevanje vodom je sistem koji snabdeva vodom dve ili više opština. Radi obezbeđivanja zaštite voda. II. snabdevanje objekata preduzeća vodom. odnosno pojas zemljišta između korita za malu vodu i poplavne linije na području na kojem nisu izgrađeni objekti za zaštitu od štetnog dejstva voda. akumulacija ili njen deo). kao i zemljište podložno ovim uticajima. 14) zemljište ugroženo od erozije je zemljište na kome usled dejstva vode nastaju pojave opiranja. 13) vodno zemljište je korito i obale vodotoka. kao i građana koji samostalno obavljaju delatnosti proizvodnje i prometa životnih namirnica i snabdevanje vodom javnih objekata (škole. odnosno više od 20 stanovnika. odnosno drugo preduzeće. podrivanja i klizanja. uređenja. odnosno akumulacije.).4) vodni režim je kvalitativno i kvantitativno stanje voda na određenom području i u određenom vremenu. . domovi kulture. 2) Vodno područje Save koje obuhvata delove slivova Save i Drine i sliv Kolubare. 11) obala je pojas zemljišta koji se proteže neposredno uz korito za veliku vodu vodotoka ili jezera. 6) izvorište je prostor na kome se zahvata voda radi javnog snabdevanja stanovništva (izvor. Tise i Timoka i slivove Mlave i Peka. deo reke ili jezera. 12) inundaciono područje je pojas zemljišta između korita za malu vodu i spoljne nožice nasipa.

VODNI REŽIM Član 8. Vodoprivredna osnova vodnog područja i dela vodnog područja mora biti u skladu sa vodoprivrednom osnovom Republike Srbije. ovog člana utvrđuje Vlada Republike Srbije (u daljem tekstu: Vlada). Vodoprivrednu osnovu Republike Srbije i vodoprivrednu osnovu vodnih područja iz člana 6. zaštitu voda i korišćenje voda. prostorni i urbanistički planovi moraju biti međusobno usklađeni. Vodoprivredne osnove iz stava 1. Melioraciono područje kao deo vodnog područja obuhvata poljoprivredno. Lepenca. Ibra. . Vodoprivredna osnova Član 9. Pčinje. Vodoprivredna osnova je dugoročni plan za održavanje i razvoj vodnog režima na teritoriji Republike Srbije. 1. Granice vodnih područja iz stava 1. Čajlanske i Crnog Kamena. odnosno vodoprivrednim uslovima. ekonomska i ekološka rešenja za jedinstveno upravljanje vodama. Belog Drima. vodoprivrednim saglasnostima i vodoprivrednim dozvolama. Teritorija Republike Srbije predstavlja jedinstven vodoprivredni prostor. zaštitu od štetnog dejstva voda. Vodni režim održava se i unapređuje uređivanjem i održavanjem vodotoka. uslove za održavanje i razvoj vodnog režima kojima se obezbeđuju najpovoljnija i najcelishodnija tehnička. Član 7. Vodoprivrednu osnovu dela vodnog područja donosi ministarstvo nadležno za poslove vodoprivrede. Po isteku vremena od 10 godina od dana donošenja vodoprivredne osnove preispitaće se rešenja utvrđena vodoprivrednom osnovom. šumsko i građevinsko zemljište. Član 10. III. sa kojeg dotiče voda na zemljište koje se sistemima za odvodnjavanje štiti od suvišne vode i za koje se dovodi voda za navodnjavanje. Melioraciono područje i njegove granice određuje ministarstvo nadležno za poslove vodoprivrede. ovog člana. Dragovištice. ovog zakona donosi Vlada. zemljište pod saobraćajnicama i drugo zemljište za koje se sistemima za odvodnjavanje neposredno ili posredno omogućava brže i pogodnije oticanje suvišne vode. a u skladu sa vodoprivrednom osnovom. Vodoprivredna osnova sadrži naročito: postojeće stanje vodnog režima i vodoprivrednih objekata na određenom području.Zapadne Morave. izgradnjom i održavanjem vodoprivrednih objekata i primenom mera za zaštitu od štetnog dejstva voda. na jednom ili više vodnih područja ili delu vodnog područja. korišćenje voda za zaštitu voda od zagađivanja.

Vodoprivredni bilans i plan za upravljanje vodnim režimom za teritoriju Republike Srbije. Plan za upravljanje vodnim režimom se izrađuje za teritoriju Republike Srbije i vodno područje. Vodoprivredni bilans za vodno područje i njegove delove i plan za upravljanje vodnim režimom za vodno područje priprema javno vodoprivredno preduzeće. Vodoprivredni bilans i plan za upravljanje vodnim režimom Član 11. po vodnim područjima i njihovim delovima na propisan način. 2. Vodoprivrednu osnovu vodnog područja i dela vodnog područja priprema javno vodoprivredno preduzeće. 3. Planom iz stava 1 ovog člana utvrđuju se mere za upravljanje vodnim režimom. Član 13. Vodoprivredni bilans za teritoriju Republike Srbije i vodno područje i plan za upravljanje vodnim režimom za teritoriju Republike Srbije. Član 12. donosi se plan za upravljanje vodnim režimom. Vodoprivredni uslovi Član 14. Vodoprivredni bilans za deo vodnog područja i plan za upravljanje vodnim režimom za vodno područje donosi ministarstvo nadležno za poslove vodoprivrede. Preduzeća i druga pravna lica koja zahvataju ili ispuštaju vodu dužna su da dostave javnom vodoprivrednom preduzeću podatke o potrošnji i količinama zahvaćenih i ispuštenih voda radi izrade vodoprivrednog bilansa. Ministar nadležan za poslove vodoprivrede (u daljem tekstu: ministar vodoprivrede) donosi bliži propis o sadržini i načinu izrade vodoprivrednog bilansa. investitor je dužan da pribavi vodoprivredne uslove. ovog člana za građenje stambenih. priprema ministarstvo nadležno za poslove vodoprivrede. Radi zaštite voda. donosi Vlada.Vodoprivrednu osnovu Republike Srbije priprema ministarstvo nadležno za poslove vodoprivrede. Vodoprivredni bilans služi za praćenje raspoloživih količina voda po kvalitetu i kvantitetu za srednjoročno i dugoročno planiranje. zaštite od štetnog dejstva voda i usklađene upotrebe voda. Vodoprivredni bilans se izrađuje za teritoriju Republike Srbije. Izuzetno od odredbe stava 1. U postupku pripreme tehničke dokumentacije za izgradnju novih i rekonstrukciju postojećih objekata i za izvođenje drugih radova koji mogu uticati na promene u vodnom režimu. manjih poslovnih objekata i drugih .

8) industrijske i komunalne deponije. 16) veštačko obogaćivanje podzemnih izdana. 7) magistralne i regionalne puteve. aerodrome.objekata koji se grade u skladu sa odgovarajućim urbanističkim. luke i pristaništa. prirodnih i veštačkih akumulacija i na područjima ugroženim od erozije. Ministarstvo nadležno za poslove vodoprivrede odrediće poslovne i druge objekte iz stava 2. 5) industrijske objekte čije se otpadne vode ispuštaju u površinske i podzemne vode ili javnu kanalizaciju. Vodoprivredni uslovi su potrebni za izgradnju. Uz zahtev za izdavanje vodoprivrednih uslova: investitor podnosi i osnovne podatke o lokaciji. železnice i mostove na njima. ovog člana za koje nije potrebno pribavljanje vodoprivrednih uslova. termoelektrane i rudnike. 12) ispiranje akumulacionih jezera ili čišćenje nataloženog nanosa iz akumulacionog jezera. 15) objekte. sprudova. napuštenih korita i s obala prirodnih vodotoka. 17) ribnjake. odnosno prostornim planom i ako se priključuju na javni vodovod i kanalizaciju i bunare za snabdevanje vodom za piće jednog domaćinstva. 9) uređenje vodotoka i izgradnju zaštitnih vodoprivrednih objekata. odnosno rekonstrukciju objekata i izvođenje drugih radova i to: 1) brane i akumulacije. izuzev industrijskih. 2) sisteme za snabdevanje vodom. Vodoprivrednim uslovima se može propisati obaveza da se ispuštanje vode vrši uzvodno od mesta zahvatanja vode istog korisnika. šljunka. . 4) zahvat i dovođenje voda za industrijske objekte iz površinskih i podzemnih voda. iz površinskih i podzemnih voda. prevodnice. Član 15. 10) magistralne naftovode. 14) zahvat i dovođenje vode za objekte. 11) vađenje peska. nije potrebno pribavljanje vodoprivrednih uslova. nameni i veličini objekta. čije se otpadne vode ispuštaju u površinske i podzemne vode. 13) sisteme za odvodnjavanje i navodnjavanje. 18) seoske vodovode. kamena i drugog materijala iz korita vodotoka. izuzev industrijskih. a po potrebi i prethodne studije i idejna rešenja kojima se bliže sagledava uticaj objekta na vodni režim. 19) izgradnju ili zatrpavanje bušenih i reni bunara i drugih bušotina za potrebe rudarskih i geoloških područja. gasovode i produktovode. 6) postrojenja za prečišćavanje i objekti za odvođenje i ispuštanje otpadnih voda. 3) hidroelektrane.

a za radove iz stava 1. 27) ostale objekte koji mogu privremeno. 3. povremeno ili trajno da prouzrokuju promene u vodnom režimu ili na koje može da utiče vodni režim. 5. 14. 19. 22) navodnjavanje poljoprivrednog zemljišta otpadnim vodama. Vodoprivrednu saglasnost izdaje organ. a za objekte i radove iz stava 2. Pre izdavanja vodoprivrednih uslova za objekte i radove iz st. i 27. 1. Vodoprivrednom saglasnošću se utvrđuje da je tehnička dokumentacija za objekte i radove. 1. osim za atmosferske vode koje nisu zagađene i vode iz domaćinstva. 8. 2. i 19. 16. 21. 21) promenu katastarske kulture zemljišta na erozivnom području. ovog člana i mišljenje javnog vodoprivrednog preduzeća. ovog zakona potrebna je i saglasnost ministarstva nadležnog za poslove zdravlja i zaštite životne sredine. 14. Vodoprivredne uslove iz stava 1. urađena u skladu sa vodoprivrednim uslovima. i 24. ovog člana opštinskog organa uprave nadležnog za poslove zdravlja i zaštitu životne sredine. 5. ovog člana ministarstva nadležnog za geološke poslove. tač. 12. 25) objekte. 11. do 10. 25. 18. (akumulacija za vodosnabdevanje) 2. Vodoprivredna saglasnost Član 16. 22. izuzev industrijskih. i 24. i 26.20) sađenje drveća i žbunastog bilja i njihovu seču u koritu za veliku vodu i na obali. Vodoprivredne uslove iz stava 1. tač. 7. Vodoprivredne uslove iz stava 1. 23. čije se otpadne vode ispuštaju u javnu kanalizaciju. 4. i 4. Odobrenje za izgradnju novih i rekonstrukciju postojećih objekata i postrojenja i izvođenje drugih radova. 17. tač. Za objekte i radove iz člana 15. 15. Član 17. 22. tač. 13. 24) podzemna i nadzemna skladišta za naftu i njene derivate i druge opasne materije. ovog člana izdaje ministarstvo nadležno za poslove vodoprivrede. 18. 20. 23) skladištenje na obalama materija koje mogu zagaditi vodu. 14. 6. 16. izuzev objekata i radova iz člana 14. i 16. ovog zakona. stav 2. Vodoprivredna dozvola . 4. tač. ovog člana izdaje opštinski organ uprave nadležan za poslove vodoprivrede. 23. ovog člana investitor je dužan da pribavi mišljenje Republičkog hidrometeorološkog zavoda. može se izdati po prethodno pribavljenoj vodoprivrednoj saglasnosti. stav 1. odnosno javno vodoprivredno preduzeće za objekte i radove za koje su izdali vodoprivredne uslove. za objekte i radove koji se odnose na podzemne vode iz stava 1. tač. ovog člana izdaje javno vodoprivredno preduzeće. 26) vodenice i objekte na splavovima. Ako se izgradnjom objekta ili izvođenjem radova ne otpočne u roku od dve godine vodoprivredna saglasnost prestaje da važi.

Vodoprivrednom dozvolom se utvrđuje način i uslovi za upotrebu i korišćenje voda i ispuštanje voda. Pravo stečeno na osnovu vodoprivredne dozvole ne može se preneti na drugog korisnika bez saglasnosti organa. 3) povećanje količine zahvaćenih i ispuštenih voda. ovog člana donosi organ odnosno javno vodoprivredno preduzeće koje je izdalo vodoprivrednu dozvolu. Vodoprivredna dozvola je potrebna za: 1) korišćenje i upotrebu voda iz prirodnih i veštačkih vodotoka. magistralnih naftovoda. ovog člana odobrenje za upotrebu objekata i to za regulaciju vodotoka. i 3. dalekovoda. vodoprivredna saglasnost i vodoprivredna dozvola izdaju se u skladu sa . mostova. može se izdati po prethodno pribavljenoj potvrdi o ispunjenosti uslova iz vodoprivredne saglasnosti. sađenje drveća i žbunastog bilja u koritu za veliku vodu i na obali. podzemne vode i javnu kanalizaciju. podzemnih i nadzemnih skladišta za naftu i njene derivate i druge opasne materije. odnosno javno vodoprivredno preduzeće koje je izdalo vodoprivrednu saglasnost. Ostale odredbe o vodnom režimu Član 22. Vodoprivrednu dozvolu izdaje organ. 2. jezera. Izuzetno od odredbe stava 1. ovog člana izdaje organ. 3) kad se pravo ne vrši bez opravdanih razloga duže od dve godine. gasovoda i produktovoda. Član 20. izmenjene prirode i kvaliteta ispuštenih voda. 6. železnica. Potvrdu iz stava 2.Član 18. 2) ispuštanje voda i drugih materija u prirodne i veštačke vodotoke. 2) ako se korisnik odrekne prava iz dozvole. tač. izgradnju nasipa. Rešenje o utvrđivanju prestanka prava iz stava 1. odnosno javno vodoprivredno preduzeće za objekte i radove za koje su izdali vodoprivrednu saglasnost. Član 19. magistralnih i regionalnih puteva. Pravo stečeno na osnovu vodoprivredne dozvole prestaje: 1) istekom roka trajanja dozvole. odnosno javnog vodoprivrednog preduzeća koje je izdalo vodoprivrednu dozvolu. jezera i podzemnih voda. Odobrenje za upotrebu objekata i postrojenja može se izdati ako je prethodno za njih izdata vodoprivredna dozvola. Vodoprivredna dozvola se izdaje na određeno vreme a najduže za period od 10 godina. Član 21. Vodoprivredni uslovi.

Planovi iz stava 1. Opštinski organ uprave nadležan za poslove vodoprivrede i javno vodoprivredno preduzeće dužni su da sve izdate vodoprivredne saglasnosti i vodoprivredne dozvole i potvrdu iz člana 21. Član 23. Katastri iz stava 1. Ministar vodoprivrede donosi bliži propis o sadržini tehničke dokumentacije koja se prilaže uz zahtev za izdavanje vodoprivredne saglasnosti i vodoprivredne dozvole. Član 27. Uz zahtev za izdavanje vodoprivredne saglasnosti i vodoprivredne dozvole prilaže se tehnička dokumentacija propisane sadržine. Član 28. na propisani način. Zaštita od štetnog dejstva voda obuhvata radove i mere za zaštitu od poplava i leda. na propisan način. vodoprivredne dozvole i potvrdu iz člana 21. ovog člana su javne knjige. stav 2. odnosno javno vodoprivredno preduzeće dužni su da sve izdate vodoprivredne saglasnosti. stav 2. Član 25. Član 24. Mere i radovi za odbranu od poplava na određenom području utvrđuju se opštim i operativnim planom za odbranu od poplava. Organ. ovog člana i plan zaštite od elementarnih nepogoda usklađuju se međusobno. VODOPRIVREDNA DELATNOST 1. ovog zakona dostave ministarstvu nadležnom za poslove vodoprivrede. Ministar vodoprivrede donosi bliži propis o sadržini i načinu vođenja katastra vodoprivrednih objekata i bujičnih tokova. vodoprivrednih objekata i bujičnih tokova. Zaštita od štetnog dejstva voda Član 26. . Ministar vodoprivrede i ministar nadležan za poslove zdravlja i zaštite životne sredine (u daljem tekstu: ministar zdravlja i zaštite životne sredine) donose bliži propis o sadržini i načinu vođenja katastra zagađivača voda. zaštitu od erozije i bujica i otklanjanje posledica od takvog dejstva voda. Ministar vodoprivrede donosi bliži propis o obrascu i načinu vođenja vodne knjige. ovog zakona registruje u vodnoj knjizi. javno vodoprivredno preduzeće vodi katastre zagađivača voda. IV.vodoprivrednom osnovom. Radi obezbeđenja podataka za zaštitu voda i zaštitu od štetnog dejstva voda.

odgovornosti i ovlašćenja u pogledu preduzimanja pojedinih radnji. Odluku o probijanju nasipa i usmerenom plavljenju u slučajevima koji su predviđeni planovima iz čl. dužnosti. Preduzeća i druga pravna lica koja koriste akumulacione i retencione basene. potrebna sredstva. a najkasnije do 30. a mogu biti ugrožena od poplava. može na ugroženom području zabraniti drumski. dužna su da ove objekte održavaju i iskorišćavaju na način kojim se obezbeđuje prihvatanje poplavnih talasa. Član 31. Član 30. nazive preduzeća i organizacija koja vrše odbranu i imena odgovornih lica.Opšti plan za odbranu od poplava sadrži mere koje se moraju preduzeti preventivno i u periodu nailaska velikih voda (spoljnih i unutrašnjih voda). 28. ovog zakona donose se za vodotoke na kojima postoje objekti za zaštitu od štetnog dejstva voda. Veličinu zapremine. ovog člana dužna su da redovno dostavljaju ministarstvu . kao i kriterijume za proglašavanje redovne i vanredne odbrane od poplava. Član 29. ovog zakona donosi glavni rukovodilac odbrane od poplava. Planove za odbranu od poplava donose i preduzeća i druga pravna lica čija je imovina. obaveštavanja i druge podatke. u meri koja odgovara veličini i drugim tehničkim osobinama ovih objekata. određuje ministarstvo nadležno za poslove vodoprivrede. Član 33. Operativni plan za odbranu od poplava donosi ministarstvo nadležno za poslove vodoprivrede. U slučaju opasnosti od poplava ministar vodoprivrede u sporazumu sa ministrom nadležnim za poslove saobraćaja. ovog zakona. mere i radove za zaštitu od poplava propisuje skupština opštine. prognozu pojava. Operativni plan odbrane od poplava sadrži nazive sektora i deonica. Planovi iz člana 27. Operativni plan odbrane od poplava se donosi za period od jedne godine. novembra tekuće godine za narednu godinu. stav 1. Za područja koja nisu obuhvaćena planovima iz stava 1. Član 32. način osmatranja i evidentiranja hidroloških i drugih podataka. ovog člana. odnosno odgovarajuće operativno telo određeno planom iz člana 29. Opšti plan za odbranu od poplava donosi Vlada za period od pet godina. Preduzeća i druga pravna lica iz stava 1. železnički ili rečni saobraćaj. a u slučajevima koji nisu predviđeni planovima za odbranu od poplava takvu odluku donose nadležni organi civilne zaštite. i 29. odnosno visinu slobodnog prostora koji se mora u akumulaciji održavati za prihvatanje poplavnih talasa u pojedinim periodima kao i pogonske uslove za ispuštanje vode iz akumulacije. odnosno područje ugroženo poplavama.

ovog člana mora biti usklađena sa planom odbrane od poplava. podatke o stanju i stepenu napunjenosti akumulacionih basena. Mere iz stava 1. U plavnim zonama mogu se graditi objekti u skladu sa prostornim odnosno urbanističkim članovima kojima se određuje zemljište koje je ugroženo od poplava i uslovi gradnje na tom zemljištu. Član 37. livada i oranica. Vodno zemljište se može koristiti. čišćenje korita i sl. U cilju sprečavanja dejstva erozije i bujica sopstvenici. Član 38. Član 35. . Član 34. Ako se zbog nagomilavanja leda stvore ledene pregrade koje mogu prouzrokovati poplave ili ako zbog pokretanja leda u rekama može doći do oštećenja objekata za zaštitu od štetnog dejstva voda i drugih objekata. ustave. zatravljivanje.nadležnom za poslove vodoprivrede. preduzeće se mere za razbijanje i otklanjanje leda prema planovima iz čl. ovog zakona. Gazdovanje zaštitnim šumama sprovodi javno vodoprivredno preduzeće u skladu sa posebnom šumskom osnovom. mobilizacija građana i njihovih sredstava.). ovog zakona preduzeće se i sledeće mere: evakuacija stanovništva. terasiranje. Osnova iz stava 3. način korišćenja poljoprivrednog zemljišta i dr. i 29. izvode zaštitne radove (pošumljavanje. kao pašnjak. prelazi. odnosno korisnici zemljišta dužni su da grade i održavaju zaštitne objekte (pregrade. radi sprovođenja mera i spasavanja lica i imovine. ovog člana da bi se zaštitili od oštećenja mostovi. Član 36. dužna su preduzimati preduzeća koja te objekte i postrojenja grade ili održavaju i iskorišćavaju u skladu sa planovima iz stava 1. Republičkom hidrometeorološkom zavodu i glavnom rukovodiocu za odbranu od poplava. bez vodoprivredne saglasnosti. Na zemljištima ugroženim od erozije skupština opštine utvrdiće erozivno područje. vodoprivredni. 28. zabrane ili ograničenja vađenja peska. šljunka. i 29. U slučaju proglašenja vanrednog stanja odbrane od poplava pored mera predviđenih planovima iz čl.).) i sprovode mere zaštite (zabrana ili ograničenje seče drveća. Radi sprečavanja štete od erozije skupština opštine na erozivnom području propisuje protiverozivne mere uz prethodno pribavljeno mišljenje javnog vodoprivrednog preduzeća. 28. plovni i drugi objekti i postrojenja. Sastavni deo nasipa za odbranu od poplave čine zaštitni pojas sa šumom i zaštitnim zelenilom (zaštitne šume) u inundacionom području u širini od 50 metara pored nasipa. Zemljište između nasipa za odbranu od poplava i korita (inundaciono područje) vodotoka i na zaštićenoj strani iza nasipa u širini od 50 metara može se koristiti na način kojim se ne ugrožava sprovođenje odbrane od poplava a u skladu sa planom odbrane od poplava. ljudstva i sredstava preduzeća i drugih pravnih lica. retencije i sl. ovog člana i naređenjima rukovodioca za odbranu od poplava.

stvaranja brazdi i jaruga. Ako je na erozivnom području zbog iskorišćavanja zemljišta. Prilikom svakog zahvatanja površinskih voda mora se nizvodno od zahvata obezbediti garantovani minimum.Član 39. Ministar nadležan za poslove poljoprivrede (u daljem tekstu: ministar poljoprivrede) i ministar zdravlja i zaštite životne sredine. šuma. bakterioloških. virusoloških i radioloških svojstava mora odgovarati propisanim uslovima. U cilju obezbeđenja potreba u vodi za snabdevanje stanovništva.) i malih potrošača. javnim bunarima i javnim česmama upravlja opština. 2. sanitarne potrebe i napajanje stoke ima prvenstvo nad korišćenjem voda za ostale namene. izvođač radova. oštećenja izvora. Korišćenje voda za snabdevanje stanovništva vodom za piće. puteva i vodoprivrednih objekata. Ministar zdravlja i zaštite životne sredine donosi bliži propis o kvalitetu vode koja služi ili je namenjena za piće ili proizvodnju ili preradu životnih namirnica. staza. rekonstrukcije i izgradnje građevinskih i drugih investicionih objekata došlo do oštećenja površina zemljišta i zbog toga veće izloženosti eroziji. donose bliži propis o kvalitetu vode koja se koristi za navodnjavanje poljoprivrednih kultura i vodosnabdevanje ribnjaka. kamena i radi izvođenja radova. za industrije koje traže visokokvalitetnu vodu (prehrambena. ako posebnim zakonom nije drugačije propisano. podzemne vode sa kvalitetom podobnim za piće i vode sa izvora po pravilu se imaju koristiti samo za podmirenje navedenih potreba. dužni su da u najkraćem mogućem roku zaštite vegetacijom ili na drugi pogodan način dovedu zemljište i objekte u prvobitno stanje. izvorima. za sanitarno higijenske i rekreativne potrebe. Član 42. Voda se mora koristiti racionalno i ekonomično. Prirodnim jezerima. Vode koje su vodoprivrednom osnovom ili na drugi način određene za piće ne mogu se koristiti za druge svrhe na način koji bi nepovoljno uticao na potrebnu količinu i svojstva vode. . Voda koja je namenjena za navodnjavanje poljoprivrednih kultura mora biti propisanog kvaliteta. Način iskorišćavanja i održavanja seoskih vodovoda vrši se u skladu sa opštim uslovima koje propisuje skupština opštine. odnosno preduzeće ili drugo pravno lice koje iskorišćava objekte i druga dobra od opšteg interesa. Korišćenje voda Član 40. Voda koja služi ili je namenjena za piće ili za proizvodnju i preradu životnih namirnica i sanitarno higijenske i rekreativne potrebe i mineralna voda koja služi za piće ne sme sadržavati materije škodljive za zdravlje iznad propisanih granica a u pogledu fizičkih. lekova i dr. sanitarne i komunalne potrebe. hemijskih. Član 41. napajanje stoke. Ministar vodoprivrede donosi bliži propis o načinu određivanja garantovanog minimuma. bioloških.

ovog člana. s obalnim pojasom u širini od oko 500 metara. Za zone neposredne zaštite i uže zone zaštite koje su pod šumom. ovog člana. Područja na kojima se nalaze izvorišta koja se po količini i kvalitetu mogu koristiti ili se koriste za snabdevanje vodom za piće moraju biti zaštićena od namernog ili slučajnog zagađivanja i drugih uticaja koji mogu nepovoljno delovati na izdašnost izvorišta i na zdravstvenu ispravnost vode. Član 46. Član 44. ovog člana. ovog člana ustanovljavaju se tri zone zaštite i to: šira zona zaštite.U cilju korišćenja vode za potrebe vodosnabdevanja i rekreacije vrši se sistematsko ispitivanje kvaliteta vode na vodozahvatima (zona neposredne zaštite) i javnim kupalištima. Sistematsko ispitivanje iz stava 1. Ministar zdravlja i zaštite životne sredine donosi bliži propis iz stava 7. Rešenje o određivanju i održavanju zona i pojaseva sanitarne zaštite i ograničenja iz stava 1. odnosno urbanističkim planovima u skladu sa hidrogeološkim i drugim svojstvima zemljišta. Sistematsko ispitivanje iz stava 2 . Član 45. ovog člana vrši organizacija koja je posebnim propisom ovlašćena za obavljanje tih poslova. Izvorišta iz stava 1. Područja na kojima se nalaze izvorišta iz člana 43. opštom i posebnom šumskom osnovom određuju se posebni uslovi i način gazdovanja šumama i šumskim zamljištem. Mere zaštite iz stava 1. uža zona zaštite i zona neposredne zaštite. ovog člana vrši se prema programu koji donosi Vlada. . za izvorišta i druge objekte vodosnabdevanja određuju se vodoprivrednom osnovom i prostornim planom. Član 43. Šira zona zaštite obuhvata područje iz stava 1. ovog člana donosi ministar zdravlja i zaštite životne sredine u skladu sa propisom o načinu određivanja i održavanja zona i pojaseva sanitarne zaštite. u skladu s namenom tih zona i propisanim merama zaštite. uređenja i korišćenja prostora u užoj i široj zoni zaštite utvrđuju se prostornim. Zona neposredne zaštite nalazi se unutar uže zone zaštite. Područje uže zone zaštite i zone neposredne zaštite sa režimima organizacije. Uža zona zaštite obuhvata površinu akumulacionog jezera na najvišem nivou vode. U područjima iz stava 1. Izvorišta od posebnog značaja služe za regionalno snabdevanje vodom. ovog člana i njegove granice određuje Vlada. Član 47. ovog zakona su pod posebnom zaštitom.

ovog člana neće odmah iskorišćavati izvođač je dužan da o svom trošku zatvori bušotinu. izvođač je dužan da odmah obavesti ministarstvo nadležno za poslove vodoprivrede i ministarstvo nadležno za geološke poslove i preduzme mere da ne dođe do zagađivanja podzemnih voda. Javno vodoprivredno preduzeće. ovog člana su javni i mogu se koristiti bez naknade. preduzeće. Ako se pronađene vode iz stava 1. Član 49. odnosno drugo preduzeće privremeno će ograničiti ili uskratiti korišćenje vode ukoliko zbog rekonstrukcije i kvarova na objektima i postrojenjima. dubljih izdani i dubokih podzemnih voda. odnosno drugo pravno lice kome to poveri ministarstvo nadležno za geološke poslove. prati Republički hidrometeorološki zavod. Bunari i bušotine sa slobodnim isticanjem vode moraju biti opremljeni uređajima za regulisanje isticanja i zatvaranja i zaštitu voda od zagađivanja. Preduzeće ili drugo pravno lice koje prati nivo podzemnih voda prve izdani putem svojih kontrolnih (pijezometarskih) bunara. nastupi nestašica vode u tolikoj meri da se ne mogu zadovoljiti sve potrebe. Ako se prilikom bušenja i istražnih radova u rudarstvu ili prilikom izvođenja rudarskih i drugih radova naiđe na podzemne vodonosne slojeve. dužna su da postave uređaje za merenje. Član 51. Član 50. a dubljih izdani i dubokih podzemnih voda. 3. dužno je da podatke redovno dostavlja Republičkom hidrometeorološkom zavodu. Komunalna i druga preduzeća kao i druga pravna lica koja koriste vode. Podaci iz stava 2. Zaštita voda . Kvantitativne parametre iz stava 1. Radi zaštite. Član 48.Sanitarne i druge preventivne mere zaštite izvorišta odnose se na sve tri zone zaštite područja izvorišta. Stanje nivoa i kvaliteta podzemnih voda prve (freatske) izdani. ovog člana prati Republički hidrometeorološki zavod prema posebnom programu koji donosi Vlada. Član 52. u skladu sa prioritetima za korišćenje vode utvrđenim ovim zakonom i vodoprivrednom osnovom. izuzev prve (freatske) izdani. da mere i registruju količinu zahvaćene vode i da podatke o tome dostavljaju javnom vodoprivrednom preduzeću. korišćenja i upotrebe površinskih voda obavezno se prate kvantitativni parametri voda. Radi zaštite i korišćenja podzemnih voda obavezno se prati stanje nivoa i kvaliteta podzemnih voda prve freatske izdani.

mere za prečišćavanje zagađenih voda. organičavanjem i sprečavanjem unošenja u vode opasnih i štetnih materija. kao i odgovornosti i ovlašćenja u vezi sa sprovođenjem zaštite. Član 55. zaštite zdravlja ljudi. Planom za zaštitu voda od zagađivanja utvrđuju se naročito: mere za sprečavanje ili ograničavanje unošenja u vide opasnih i štetnih materija. Kategorizacijom vodotoka se vrši razvrstavanje vodotoka i jezera. mere za sprečavanje i odlaganje otpadnih i drugih materija na područjima na kojima to može uticati na pogoršanje kvaliteta voda. Radi utvrđivanja upotrebljivosti vode za određene namene vrši se klasifikacija voda i kategorizacija vodotoka. 3) ispuštanje u javnu kanalizaciju otpadnih voda koje sadrže opasne i štetne materije iznad propisanih vrednosti ili koje mogu štetno delovati na mogućnost prečišćavanja voda iz kanalizacije ili koje mogu oštetiti kanalizaciju i postrojenje za prečišćavanje voda. životinjskog i biljnog sveta i zaštite životne sredine. način sprovođenja interventnih mera u određenim slučajevima zagađivanja. odnosno postigne radi stvaranja uslova za život stanovništva i razvoj privrede. Vlada donosi bliži propis o klasifikaciji voda i kategorizaciji vodotoka. Zaštita voda od zagađivanja sprovodi se zabranom. Zaštita voda od zagađivanja sprovodi se u skladu sa planom za zaštitu voda od zagađivanja. . propisivanjem i preuzimanjem drugih mera sa očuvanje i poboljšanje kvaliteta voda. Zaštita voda od zagađivanja sprovodi se kontrolom i zabranom rada brana i ustava na rekama koje remete u određenom periodu godine osnovne karakteristike vodotoka. 4) korišćenje napuštenih bunara kao septičkih jama. zaslanjivanje vode i taloženje nanosa. Zaštita voda od zagađivanja sprovodi se radi omogućavanja neškodljivog i nesmetanog korišćenja voda. odnosno njihovih delova prema kvalitetu vode koji treba da se održi.Član 53. Član 54. Plan za zaštitu voda od zagađivanja donosi Vlada. Član 56. U cilju zaštite voda zabranjeno je: 1) unošenje opasnih i štetih materija koje dovode do prekoračenja propisanih vrednosti. 2) unošenje čvrstih i tečnih materija koje mogu zagaditi vodu ili mogu izazvati zamuljivanje. organizacije koje su dužne sprovoditi pojedine mere. Plan za zaštitu voda od zagađivanja priprema ministarstvo nadležno za poslove vodoprivrede i ministarstvo nadležno za poslove zdravlja i zaštitu životne sredine. rokovi za smanjenje zagađivanja vode. Klasifikacijom voda se vrši opšta podela voda u klase i određuju osnovni pokazatelji i granice njihovih dozvoljenih vrednosti za pojedine namene.

Član 59. aprila tekuće godine za prethodnu godinu) ministarstvu nadležnom za poslove vodoprivrede. Republički hidrometeorološki zavod dostavlja izveštaj o stanju i promenama kvaliteta voda za prethodnu godinu (do 30. Komunalna i druga preduzeća. Preduzeća i druga pravna lica koja imaju uređaje za prečišćavanje vode i merne uređaje dužna su ove uređaje održavati u ispravnom stanju i obezbediti njihovo redovno funkcionisanje i vode dnevnik rada uređaja za prečišćavanje voda. Republički hidrometeorološki zavod je dužan da odmah po saznanju o havarijskom zagađivanju voda obavesti o tome ministarstvo nadležno za poslove vodoprivrede. ministarstvu nadležnom za poslove zdravlja i zaštitu životne sredine i javnom vodoprivrednom preduzeću. bez naknade. Ministar vodoprivrede i ministar zdravlja i zaštite životne sredine donose bliži propis o načinu i postupku za ispitivanje kvaliteta otpadnih voda. ovog člana koja ispuštaju otpadne vode u prijemnike i javnu kanalizaciju dužna su da obezbede ispitivanje kvaliteta preko preduzeća i drugih pravnih lica koja su ovlašćena za vršenje ovih ispitivanja. U cilju praćenja stanja zagađenosti voda vrši se sistematsko ispitivanje kvaliteta površinskih i podzemnih voda. ministarstvo nadležno za poslove zdravlja i zaštitu životne sredine i javno vodoprivredno preduzeće. ovog člana. minimalnom broju ispitivanja. Sistematsko ispitivanje kvaliteta voda vrši se prema programu koji donosi Vlada. Član 58. kao i sadržini izveštaja o utvrđenom kvalitetu otpadnih voda. Ministar vodoprivrede i ministar zdravlja i zaštite životne sredine donose bliži propis o načinu ispitivanja kvaliteta voda. Skupština opštine donosi bliži propis o sanitarno-tehničkim uslovima za ispuštanje otpadnih voda u javnu kanalizaciju. na propisani način. Član 57. ovog zakona svim zainteresovanim naučnim i stručnim organizacijama. Republički hidrometeorološki zavod dužan je da omogući korišćenje podataka iz člana 57. Ministar zdravlja i zaštite životne sredine donosi bliži propis o opasnim i štetnim materijama u vodama. kao i druga pravna lica koja ispuštaju otpadne vode u prijemnike i javnu kanalizaciju dužna su da postave uređaj za merenje.5) ostavljanje u koritu za veliku vodu prirodnih i veštačkih vodotoka i jezera materijala koji mogu zagaditi vode. Preduzeća i druga pravna lica iz stava 1. da mere i registruju količine otpadnih voda i da podatke o tome dostave javnom vodoprivrednom preduzeću. Republički hidrometeorološki zavod vrši sistematsko ispitivanje iz stava 1. . Republički hidrometeorološki zavod u slučaju havarijskih zagađenja voda dužan je da neprekidno prati kretanje talasa havarijskog zagađenja vode duž vodotoka i obaveštava nadležne organe i javno vodoprivredno preduzeće sve do trenutka nestanka havarijskog zagađenja.

Ministar vodoprivrede i ministar zdravlja i zaštite životne sredine aktom određuju preduzeća i druga pravna lica koja ispunjavaju uslove iz stava 1. Preduzeća i druga pravna lica koja ispuštaju otpadnu vodu u prijemnike dužna su da vrše sanaciju i preduzimaju mere za smanjivanje i sprečavanje zagađivanja vode i planiraju sredstva i rokove za njihovo ostvarivanje. ODNOSNO KORISNIKA 1. kao i licima koja izvode radove na izgradnji. za potrebe izgradnje ili rekonstrukcije vodoprivrednih objekata. Preduzeća i druga pravna lica mogu da vrše određenu vrstu (fizičko-hemijskih. Član 61. ovog zakona dužna su da preduzmu potrebne mere za smanjenje zagađivanja. snimaju. Ako dođe do neposredne opasnosti od zagađenja ili do zagađenja vodotoka ili jezera i podzemnih voda. zapovednik plovnog objekta i drugo odgovorno lice na plovnom objektu. . Sopstvenik. Građanin. Ograničenje prava Član 64. kao i ispitivanja kvaliteta otpadnih voda ako ispunjavaju uslove u pogledu kadrova. opreme. Ako preduzeća i druga pravna lica ne postupe u smislu stava 1. Akt iz stava 3. mikrobioloških. bakterioloških i radioloških) ispitivanja kvaliteta površinskih i podzemnih voda. odnosno korisnik dela obale. Preduzeća i druga pravna lica iz stava 1. mere za smanjenje zagađivanja preduzeće javno vodoprivredno preduzeće o njihovom trošku. Član 63. organima koji vrše inspekcijski nadzor. ovog člana. hidrobioloških. projektuju i obeležavaju zemljište ili vode. ovog člana objavljuje se u "Službenom glasniku Republike Srbije".Član 60. Član 62. a obaveštenje o havarijskom zagađenju vode u toku istog dana. V. ovog člana dužna su da rezultate ispitivanja dostave Republičkom hidrometeorološkom zavodu i javnom vodoprivrednom preduzeću jedanput mesečno. OGRANIČENjE PRAVA SOPSTVENIKA. preduzeća i druga pravna lica iz člana 59. rekonstrukciji i održavanju tih objekata. prostorija i druge propisane uslove. dužan je da odmah prijavi nadležnom organu (kapetaniji pristaništa ili vodoprivrednoj inspekciji ili organu unutrašnjih poslova ili javnom vodoprivrednom preduzeću) ako primeti da je došlo do zagađivanja vode i u vodotoku i jezeru. odnosno korisnik zemljišta dužan je da: 1) dopusti prolaz preko zemljišta licima koja su ovlašćena da premeravaju. ovog člana. sopstvenik.

odnosno korisnik zemljišta ima pravo na naknadu štete u slučajevima iz stava 1. Radi zaštite obale od rušenja i radi učvršćivanja korita i obezbeđenja proticanja vode i leda. i 2. Preduzeća i druga pravna lica i građani koji se priključuju na vodovod iz stava 1. ovog člana sporazumno uređuju sopstvenik. da od časa priključenja snose troškove održavanja i iskorišćavanja vodovoda. može da zadovolji njihove potrebe. odnosno korisnik vodnog zemljišta. 2. odronjavanja obala ili zagušivanja korita zbog štetne vegetacije ili drugih prepreka koje mogu ometati normalan proticaj vode. vodoprivredni inspektor će. odnosno sopstvenik ili korisnik vodoprivrednog objekta na obali dužan je da na zahtev javnog vodoprivrednog preduzeća. 3) dopusti slobodno oticanje vode koja dolazi sa uzvodnih zemljišta bez promene pravca i brzine vode. Na izgrađeni seoski vodovod se mogu priključiti preduzeća i druga pravna lica i građani koji nisu učestvovali u izgradnji tog vodovoda pod sledećim uslovima: 1. ovog člana obavezna su: 1. ovog člana izdaje opštinski organ uprave nadležan za poslove vodoprivrede. ako se njihovo snabdevanje vodom ne može drukčije rešiti na ekonomičan i racionalan način. Preduzeća i druga pravna lica i građani koji su se priključili na seoski vodovod imaju jednaka prava kao i ostali investitori. Član 65. održavanju objekata za zaštitu od štetnog dejstva voda i sprovođenju objekata za zaštitu od štetnog dejstva voda i sprovođenju odbrane od poplava. tač. Sopstvenik. radi sprečavanja erozije. 4) gazdujue šumama na inundacionom području tako da se ne prave smetnje prirodnom oticanju vode i leda.2) dopusti korišćenje korita za veliku vodu i obalu reke u širini od 3 metra licima koja su ovlašćena da vrše pregled stanja i održavanja rečnih korita i obala. 1. odnosno . vlasnik. da snose sve troškove priključenja. Prava i obaveze i druge odnose koji nastanu u vezi s izvođenjem radova iz stava 1. 3. i 2. i 2. Odobrenje za priključak iz stava 1. odnosno korisnik zemljišta i preduzeće koje izvodi radove. Član 66. ako isti. plovidbi na plovnim putevima. Član 67. naložiti sopstveniku. Kada se izgradnjom objekta kojim se trajno podiže nivo vode prirodnog vodotoka povećavaju troškovi zaštite od štetnog dejstva voda. ovog člana. osim korita za malu vodu. učestvuje na delu na kome je sopstvenik. s obzirom na količinu vode. tač. odnosno korisnici seoskog vodovoda. odnosno korisnik u izvođenju manjih radova na održavanju korita za veliku vodu i obala. 1. odnosno korisnik tog objekta dužan je da te povećane troškove naknadi preduzeću koje je prema ovom zakonu dužno da preduzme mere zaštite od štetnog dejstva voda. Sopstvenik. da nadoknade srazmerni deo troškova izgradnje. na zahtev javnog vodoprivrednog preduzeća.

odnosno korisnik ne ukloni drvo iz korita bujičnih tokova. kao i menjati prirodne uslove u okolini akumulacionih i retencionih basena usled čega bi moglo doći do klizanja terena. uklanjanje će izvršiti javno vodoprivredno preduzeće bez naknade vrednosti uklonjenog drveta. odnosno vodni režim. sprečavanja oštećenja i zaštite vodoprivrednih objekata i postrojenja. odnosno korisnik nepoznat. Član 70. 6) saditi drveće pored kanala u pojasu od 5 metara sa obe strane. stabilnost brane ili njenu namensku upotrebu. pojave erozije ili nastajanja vododerina i bujica. . orati ili kopati zemlju i obavljati druge radnje kojima se mogu oštetiti kanali ili poremetiti njihovo redovno funkcionisanje. rovove i paralelne kanale duž nasipa u pojasu 50 metara prema vodotoku i 100 metara prema branjenom području. mineralna i termalna izvorišta. računajući od nožice nasipa. Posebne mere Član 69. Radi zaštite voda i vodotoka. jalovinu. izuzev ukoliko je tehničkom dokumentacijom dokazano da nije ugrožena stabilnost nasipa. Ako sopstvenik. Izuzetno od odredbe stava 1. 5) saditi drveće na odbrambenom nasipu ili pored nasipa u pojasu širine 10 metara prema vodotoku i 50 metara na branjenom području. odnosno drugoj udaljenosti utvrđenoj odlukom javnog vodoprivrednog preduzeća. ispašu stoke ili obavljanje drugih radova ako se time ne ugrožava stabilnost i sigurnost vodoprivrednih objekata. jezera i retencije. 3) izvoditi radove i vaditi materijal iz vodotoka. zabranjeno je: 1) izvršiti radnje koje mogu oštetiti korita i obale prirodnih i veštačkih vodotoka. stabilnost odbrambenih nasipa. kao i objekata za uređenje vodnih tokova ili za zaštitu od štetnog dejstva voda. posečeno drvo i drugi materijal. regulacionih i drugih vodoprivrednih objekata. 2. 9) na kanalima na udaljenosti manjoj od 2 metra. ovog člana javno vodoprivredno preduzeće može odobriti obradu zemljišta. seču drveća. kamen. odnosno ako je sopstvenik. 7) kopati bunare. sađenje drveća ili drugih zasada.korisniku zemljišta koji čini obalu da na tom zemljištu izvrše sađenje drveća i žbunastog bilja. stabilnost tla i objekata. odnosno iskorišćavati te vode u obimu kojim se ugrožavaju snabdevanje pitkom ili tehnološkom vodom. koji bi mogli ugroziti: vodni režim. kao i upuštati zagađene vode i materije. veštačke vodotoke. 8) menjati ili presecati tokove podzemnih voda. Sopstvenik. računajući od ivice kanala. zemlju. 4) graditi objekte ili vršiti sadnju u plavnoj zoni na način koji ometa proticanje vode i leda ili je u suprotnosti sa propisima za gradnju na plavnom području. Član 68. 2) unositi u prirodne. odnosno korisnik zemljišta dužan je da na zahtev javnog vodoprivrednog preduzeća ukloni drvo iz korita bujičnih tokova.

Član 73. Sredstva Fonda koriste se za: . FOND ZA VODE Član 72. VI. Član 74. unapređivanja i korišćenja voda saglasnost daje Vlada a na godišnji program saglasnost daje ministarstvo nadležno za poslove vodoprivrede. tačka 8. Radi obezbeđivanja materijalnih i drugih uslova za zaštitu. 3) odlučuje o korišćenju sredstava. 6) razmatra godišnji izveštaj o radu i poslovanju. odnosno korisnik zemljišta dužan je da dopusti da javno vodoprivredno preduzeće. odnosno korisnik zemljišta dužan je da dozvoli drugom sopstveniku. Fond ima svoje organizacione delove u sedištima vodnih područja. U slučaju iz stava 1. 4) donosi finansijski plan i završni račun. Ako zainteresovane strane ne postignu sporazum o utvrđivanju prava službenosti i o visini odgovarajuće naknade odluku donosi sud. Na dugoročne i srednjoročne planove zaštite. Sopstvenik. Odluku o utvrđivanju visine naknada iz stava 1. Član 71. Fond ima svojstvo pravnog lica.Sopstvenik. 2) utvrđuje kriterijume i bliže uslove za finansiranje objekata i radova. unapređivanja i korišćenja voda i godišnje programe. odnosno drugo preduzeće na njegovom zemljištu privremeno smesti materijal izvađen iz vodotoka i jezera radi izvršenja vodoprivrednih radova i da taj materijal transportuje preko tog zemljišta. odnosno korisniku izvođenje radova radi dovođenja. 8) utvrđuje visinu naknada koje predstavljaju izvor prihoda Fonda. uz pravo na naknadu štete koju sporazumno utvrđuju. unapređivanje i korišćenje voda osniva se Fond za vode ( u daljem tekstu: Fond). 7) donosi statut. odnosno korisnik zemljišta ima pravo na naknadu štete. odnosno odvođenja vode preko njegovog zemljišta ako ne postoje povoljniji tehnički ili ekonomski uslovi. Fond obavlja sledeće poslove: 1) donosi dugoročne i srednjoročne planove zaštite. ovog člana sopstvenik. 9) odlučuje o drugim pitanjima i vrši druge poslove utvrđene statutom. ovog člana Fond donosi uz saglasnost Vlade. 5) prati realizaciju programa radova i vrši kontrolu nad racionalnim korišćenjem sredstava.

Izuzetno od odredbe stava 1. vodoprivrednih osnova. vodoprivrednog bilansa. Sredstva Fonda koriste se prema godišnjem programu zaštite. Fond je dužan da organizuje javnu raspravu. Mandat direktora Fonda traje četiri godine. ovog člana. Član 79. Predsednik Upravnog odbora predstavlja i zastupa Fond. Predsednika Upravnog odbora. Direktora Fonda imenuje Vlada. Član 78. Stručnom službom iz stava 1. unapređivanja i korišćenja voda. Član 75. 5) studijsko-istraživačke radove (vodoprivredni informacioni sistem. Član 77. 2) održavanje. vrši stručna služba. programa.1) održavanje. Član 76. Pre donošenja programa iz stava 1. stav 1. planova. Stručne i finansijsko-tehničke poslove za potrebe Fonda. tehničkih propisa i normativa i dr. tačke 1 ovog zakona. imenuje Vlada. izvršava odluke Upravnog odbora i vrši druge poslove u skladu sa statutom. Organ upravljanja Fondom je Upravni odbor. tačke 2. istražni radovi. izrada studija. ovog člana rukovodi direktor Fonda koji vrši i druge poslove u skladu sa statutom Fonda. odnosno do priključka na komunalni sistem vodosnabdevanja.).). na način i pod uslovima utvrđenim statutom. katastara. ovog člana sredstva Fonda mogu da se koriste i za izgradnju objekata za vodosnabdevanje naselja koja se ne mogu uključiti u regionalne sisteme za snabdevanje vodom na osnovu programa iz člana 73. Nadzor nad radom Fonda vrši ministarstvo nadležno za poslove vodoprivrede. . 3) preduzimanje mera za zaštitu vode od zagađivanja (izgradnju. potpredsednike koji rukovode organizacionim delovima Fonda u sedištima vodnih područja i članove Upravnog odbora. 4) zaštitu zemljišta od erozije. 6) realizaciju obaveza i učešća u međunarodnoj saradnji. hidromelioracionih objekata i objekata regionalnih sistema za snabdevanje vodom do vodozahvata pojedinih korisnika. rekonstrukciju i izgradnju objekata za zaštitu od štetnog dejstva vode. Upravni odbor ima 11 članova čiji mandat traje četiri godine. rekonstrukciju i izgradnju višenamenskih akumulacija. rekonstrukciju i proširenje uređaja i postrojenja za prečišćavanje voda i dr.

Središte preduzeća je u Novom Sadu. JAVNO VODOPRIVREDNO PREDUZEĆE Član 81. osim objekata koje su preduzeća i druga pravna lica izgradila za sopstvene potrebe. Javna vodoprivredna preduzeća iz stava 1. ovog zakona. Skraćeni naziv firme je: JVP "Sava" sa p.o. pripremanje planova i programa u vodoprivredi. . Sedište preduzeća je Beogradu. Skraćeni naziv firme je: JVP Dunav sa p. 3. održavanje i rekonstrukcija vodoprivrednih objekata. ovog člana poverava . Za obavljanje vodoprivredne delatnosti na vodnim područjima osnivaju se sledeća javna vodoprivredna preduzeća i to: 1. Delatnosti iz stava 1. unutrašnja organizacija i poslovanje Fonda. Javno vodoprivredno preduzeće studijsko-istraživačke radove iz stava 1. održavanje i unapređivanje vodnog režima. ovog člana su od javnog interesa. praćenje. organizovanje i vođenje vodoprivrednog informacionog sistema i dokumentacije o vodama. način ostvarivanja i kriterijumi raspodele sredstava.o. Objekti iz stava 2. izvršavanje zadataka iz međudržavnih sporazuma u oblasti vodoprivrede i organizovanje studijsko-istraživačkih radova u oblasti vodoprivrede. Statutom Fonda bliže se utvrđuju zadaci. 2. odvođenje suvišnih voda i organizovanje odbrane od unutrašnjih voda na melioracionom području.o. kao dobrima u opštoj upotrebi. za vodno područje Dunav: Javno vodoprivredno preduzeće "Dunav" sa potpunom odgovornošću. organizovanje i sprovođenje mera za zaštitu voda od zagađivanja. Sedište preduzeća je u Nišu.Član 80. Skraćeni naziv firme je: JVP "Morava" sa p. ovog člana i druga sredstva kojima raspolažu javna vodoprivredna preduzeća su u državnoj svojini. organizovanje i sprovođenje odbrane od poplava. Na statut Fonda saglasnost daje Vlada. Delatnost javnih vodoprivrednih preduzeća (u daljem tekstu: javno vodoprivredno preduzeće) su: gazdovanje vodnim resursima i usklađivanje potrebe za vodom raznih korisnika. Član 82. delokrug organa upravljanja i druga pitanja od značaja za poslovanje Fonda. tačke 1. Za vodno područje Morava: Javno vodoprivredno preduzeće "Morava" sa potpunom odgovornošću.akumulacije i brodske prevodnice i tačke 4. obezbeđenje vode za korišćenje. ovog člana upravljaju vodoprivrednim objektima iz člana 4. tačke 2. za vodno područje Sava: Javno vodoprivredno preduzeće "Sava" sa potpunom odgovornošću. VII. organizovanje i sprovođenje mera za zaštitu od bujica i erozije.

U slučaju nastupanja uslova za otvaranje i sprovođenje stečajnog postupka nad javnim vodoprivrednim preduzećem. 2) naknada utvrđenih ovim zakonom. učešće državnog kapitala ne može biti manje od 51% od ukupnog kapitala javnog vodoprivrednog preduzeća. ovog člana saglasnost daje Vlada. ovog člana. Član 85. Javno vodoprivredno preduzeće stiče i pribavlja finansijska sredstva za obavljanje delatnosti i to iz: 1) sredstava Fonda koja se koriste za realizaciju programa radova na vodnom području. 5) prodajom delova preduzeća. Član 84. Javno vodoprivredno preduzeće donosi dugoročne i srednjoročne planove razvoja i godišnji program rada. ovlašćenja u pogledu raspolaganja sredstvima od strane delova preduzeća i druga pitanja od značaja za poslovanje preduzeća. 3) ulaganja domaćih i stranih lica. U slučaju iz stava 2. Član 87. . Nad javnim vodoprivrednim preduzećem ne može se sprovoditi postupak stečaja. Član 83. Pretvaranje državne svojine u druge oblike i organizovanje javnog vodoprivrednog preduzeća u društvo vršiće se na način određen propisima kojima se uređuje pitanje transformacije društvenih preduzeća u preduzeća u mešovitoj ili privatnoj svojini. izdavanjem deonica i iz drugih izvora. Narodna skupština Republike Srbije preduzima mere za obezbeđenje uslova za nesmetan rad javnog vodoprivrednog preduzeća i jemči za njegove obaveze. Član 86. u skladu sa programom prestrukturiranja koji donosi Upravni odbor javnog vodoprivrednog preduzeća. Statutom javnog vodoprivrednog preduzeća bliže se uređuju pitanja unutrašnje organizacije. Organi javnog vodoprivrednog preduzeća su: Upravni odbor. Član 88.naučno-istraživačkoj instituciji. 4) izdavanjem i prodajom hartija od vrednosti. prava i obaveze delova preduzeća u pravnom prometu. direktor i Nadzorni odbor. delokrug rada organa preduzeća. a na godišnji program rada saglasnost daje ministarstvo nadležno za poslove vodoprivrede. odnosno domaćim licima da osnuje preduzeća za obavljanje pojedinih delatnosti iz predmeta svog poslovanja ako te delatnosti predstavljaju tehničko-tehnološku i ekonomsku celinu. Na planove razvoja iz stava 1. Javno vodoprivredno preduzeće može samostalno ili sa stranim.

odnosno udela drugih preduzeća. samostalno donosi odluke i odgovara za zakonitost rada javnog vodoprivrednog preduzeća. 8) donosi investicione odluke. vrši druge poslove određene zakonom i statutom. Obrazovanjem Skupštine. 5) odlučuje o osnivanju novih preduzeća. obavlja Skupština. tač. 2) donosi dugoročne i srednjoročne planove razvoja i godišnji program rada. 11) utvrđuje normative i standarde za redovno održavanje vodoprivrednih objekata i kriterijuma za obrazovanje cena na redovnom održavanju. Odluku iz stava 1. Organizovanjem javnog vodoprivrednog preduzeća u preduzeće u mešovitoj svojini. 4. Član 90. U slučaju organizovanja javnog vodoprivrednog preduzeća. Član 89. izvršava odluke Upravnog odbora. koji ima 11 članova. direktora imenuje Upravni odbor uz saglasnost Vlade. organizuje i rukovodi procesom rada. ovog člana Upravni odbor donosi uz saglasnost ministarstva nadležnog za poslove vodoprivrede. 4) odlučuje o smanjenju i povećanju glavnice. vodi poslovanje preduzeća. 7) donosi statut i odluku o usvajanju plana razvoja i programa rada. ovog člana. 3. od čega tri člana Upravnog odbora se imenuju od predstavnika zaposlenih u javnom vodoprivrednom preduzeću na način utvrđen statutom. tačka 9. Upravni odbor: 1) utvrđuje poslovnu politiku. Direktor javnog vodoprivrednog preduzeća donosi akt o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta. 9) utvrđuje visinu naknada koje predstavljaju izvor prihoda. Član 91. Direktor javnog vodoprivrednog preduzeća predstavlja i zastupa preduzeće. potpisuje kolektivni ugovor. poslove iz stava 1.Organ upravljanja javnog vodoprivrednog preduzeća je Upravni odbor. Član 92. i 10. . 10) odlučuje o kupovini deonica. kao i uslove i način korišćenja vodoprivrednih objekata. 5. kao preduzeća u mešovitoj svojini broj članova Upravnog odbora povećava se za broj predstavnika vlasnika kapitala srazmerno visini tog kapitala u ukupnom kapitalu preduzeća. uz saglasnost Upravnog odbora. 3) odlučuje o statusnim promenama. 6) usvaja izveštaje o poslovanju preduzeća i godišnji obračun. predlaže program rada i plan razvoja i preduzima mere za njihovo sprovođenje. 2.

Radi zaštite interesa građana.Nadzorni odbor javnog vodoprivrednog preduzeća ima pet članova. Član 94. a posebno da kvalitetno i uredno održava. 6) imenuje direktora javnog vodoprivrednog preduzeća. ovog člana. redovnom održavanju. dužno je da o tome blagovremeno obavesti Fond. 2) daje saglasnost na program prestrukturiranja. Direktor javnog vodoprivrednog preduzeća će odrediti radnike koji će raditi na izvršavanju poslova iz stava 1. 3) daje saglasnost na statusne promene preduzeća. Ako javno vodoprivredno preduzeće zbog nedostatka sredstava nije u mogućnosti da kvalitetno i uredno izvršava poslove u skladu sa programima usvojenim u Fondu. Član 96. u skladu sa zakonom. 5) imenuje članove upravnog odbora. Prema licu koje ne izvrši nalog direktora iz stava 2. ministar vodoprivrede preduzima mere kojima se obezbeđuje zaštita tog interesa. Član 95. utvrdiće se poslovi koji se u vršenju vodoprivredne delatnosti moraju obavljati u tom preduzeću u vreme štrajka i način njihovog izvršavanja. odnosno kolektivnim ugovorom. Javno vodoprivredno preduzeće je dužno da u vršenju javnih ovlašćenja obezbedi efikasno i pod jednakim uslovima ostvarivanje prava i dužnosti preduzeća i drugih pravnih lica i građana pod uslovima utvrđenim ovim zakonom. preduzeća i drugih pravnih lica statutom ili drugim opštim aktom javnog vodoprivrednog preduzeća. Vlada: 1) daje saglasnost na statut javnog vodoprivrednog preduzeća. . ovog člana ne može obezbediti zaštita interesa iz stava 1. 7) imenuje članove Nadzornog odbora. ovog člana i način njihovog izvršavanja. stara se o čuvanju. korišćenju i funkcionisanju vodoprivrednih objekata. 4) daje saglasnost na osnivanje ili suosnivanje preduzeća za obavljanje pojedinih delatnosti iz oblasti poslovanja javnog vodoprivrednog preduzeća. Nadzorni odbor vrši nadzor nad poslovanjem javnog vodoprivrednog preduzeća. pregleda godišnji izveštaj i godišnji obračun. ovog člana preduzeće se mere utvrđene statutom. Član 93. U slučaju da se preduzimanjem mera iz stava 2. O rezultatima nadzora u pismenom obliku Nadzorni odbor obaveštava Vladu i Upravni odbor javnog vodoprivrednog preduzeća. 8) razmatra izveštaj Nadzornog odbora.

Visina naknade iz stava 1.Protiv upravnog akta javnog vodoprivrednog preduzeća u vršenju javnih ovlašćenja može se podneti žalba ministarstvu nadležnom za poslove vodoprivrede. Javno vodoprivredno preduzeće u vršenju javnih ovlašćenja ima pravo na stvarne troškove utvrđene opštim aktom preduzeća. građevinskog i šumskog zemljišta. za finansiranje zaštite dejstva voda i unapređivanje vodosnabdevanja. naknade za korišćenje voda i naknade za zaštitu voda su prihod Fonda. IX. odnosno posredno odvodnjava. naknade za korišćenje voda. kanalima i drugim vodoprivrednim objektima kojima upravlja javno vodoprivredno preduzeće. ovog zakona obezbeđuju se iz: naknade za odvodnjavanje. Sredstva od naknade za navodnjavanje. FINANSIRANjE VODOPRIVREDNE DELATNOSTI Član 99. obezbediće se sredstva po posebnom zakonu. Član 100. ovog člana. Sredstva za finansiranje vodoprivredne delatnosti iz člana 82. naknade za zaštitu voda. zemljišta pod saobraćajnicama i drugog zemljišta na melioracionom području koje se neposredno. VIII. naknade za navodnjavanje. Sredstva iz stava 2. pod ribnjacima i retencijama. U cilju odbrane od štetnog dejstva voda ili obezbeđenja uslova za korišćenje voda. ovog člana utvrđuje se u zavisnosti od visine troškova odvodnjavanja i održavanja. naknade za izvađeni materijal iz vodotoka i naknade za korišćenje vodoprivrednih objekata i za vršenje drugih usluga su prihod javnog vodoprivrednog preduzeća. Naknada za odvodnjavanje se ne plaća za zemljište pod nasipima za odbranu od poplave. naknade za odvodnjavanje. Vodna zadruga je dužna da radove na odvodnjavanju i navodnjavanju uskladi sa planovima i programima javnog vodoprivrednog preduzeća. odnosno sopstvenici poljoprivrednog. Pored sredstava ostvarenih od naknada utvrđenih ovim zakonom. funkcionisanja i izgradnje objekata za odvodnjavanje na melioracionom području. naknade za izvađeni materijal iz vodotoka i naknade za korišćenje vodoprivrednih objekata i za vršenje drugih usluga. Na opšti akt iz stava 3. VODNA ZADRUGA Član 97. . Naknadu za odvodnjavanje plaćaju korisnici. ovog člana saglasnost daje ministarstvo nadležno za poslove vodoprivrede. zainteresovana lica na melioracionom području ili delu melioracionog područja mogu osnovati vodnu zadrugu u skladu sa zakonom kojim se uređuju pitanja poslovanja i osnivanja zadruge. Član 98.

odnosno korisnici zemljišta za koje je obezbeđena voda. Sredstva ostvarena od naknade za navodnjavanje koriste se za održavanje. Član 105. prirodnih i veštačkih akumulacija i na područjima ugroženim od . napuštenih korita i sa obala prirodnih vodotoka. Naknada za odvodnjavanje šumskog zemljišta ne može biti manja od polovine propisne naknade za odvodnjavanje poljoprivrednog zemljišta. Član 104. šljunak i drugi materijal izvađen iz korita vodotoka. odnosno druge materije kojom se pogoršava kvalitet voda i uslovi njenog korišćenja. Član 103. funkcionisanje i izgradnju objekata za odvodnjavanje na melioracionom području. Naknadu za korišćenje voda plaćaju korisnici površinskih i podzemnih voda srazmerno količini i kvalitetu zahvaćene vode i zavisno od namene za koju se voda koristi. funkcionisanje i rekonstrukciju objekata za navodnjavanje na melioracionom području. Sredstva ostvarena od naknade iz st. Visina naknade za navodnjavanje se određuje u zavisnosti od visine troškova za održavanje i funkcionisanje objekata za navodnjavanje i količine zahvaćene vode iskazane po m3 ili po jedinici površine. odnosno po jedinici površine. i 3. Naknada za odvodnjavanje građevinskog zemljišta plaća se po jedinici površine. Javno elektroprivredno preduzeće plaća naknadu srazmerno količini proizvedene električne energije u hidroelektranama. Visina naknade iz stava 3. zavisno od namene zemljišta. koju direktno ili indirektno ispuštaju u površinske ili podzemne vode. stepenu zagađenosti i vrsti otpadne ili druge vode promenjenih svojstava. ovog člana ne može biti manja od desetostrukog ni veća od dvadesetostrukog iznosa naknade za odvodnjavanje poljoprivrednog zemljišta. sprudova. Naknadu za zaštitu voda plaćaju preduzeća i druga pravna lica i građani srazmerno količini.Član 101. Naknada za navodnjavanje plaćaju sopstvenici. Član 102. Naknada za izvađeni pesak. Sredstva ostvarena od naknade za korišćenje voda koriste se za finansiranje izgradnje objekata za snabdevanje stanovništva i privrede vodom i za uređenje vodotoka. ovog člana koriste se za održavanje. 1. Sredstva ostvarena od naknade za zaštitu voda koriste se za preduzimanje mera zaštite voda od zagađivanja i prečišćavanja otpadnih voda. Naknada za odvodnjavanje poljoprivrednog i šumskog zemljišta obračunava se i plaća na osnovu katastarskog prihoda. količine vode koja se sa njega sliva.

proizvodnja električne energije i dr. vodoprivredni inspektor: 1) vrši kontrolu nad izgradnjom objekata i izvođenjem drugih radova koji mogu da prouzrokuju kvalitativne ili kvantitativne promene u prirodnom ili veštački uspostavljenom vodnom režimu.). potvrda. primenjuju se propisi o plaćanju poreza iz dobiti a za građane propisi o plaćanju poreza i doprinosa građana. utvrđuje javno vodoprivredno preduzeće uz saglasnost ministarstva nadležnog za poslove vodoprivrede. vodnih knjiga.erozije. UPRAVNI ODBOR Član 108. X. jezerima i podzemnim vodama. ovog člana koriste se za uređenje vodotoka. katastara voda. Član 109. rokova i kontrole plaćanja naknada kada su u pitanju preduzeća i druga pravna lica. Član 107. ispravnost i efikasnost uređaja za prečišćavanje otpadnih voda. . poslovnih knjiga i ostalih dokumenata. Inspekcijski nadzor obuhvata nadzor nad primenom ovog zakona. vodoprivrednih saglasnosti. zastarelosti. U pogledu načina uplate. zagađivača voda. bujičnih tokova i vodoprivrednih objekata. 2) vrši kontrolu vodoprivrednih dozvola. drugih propisa i opštih akata koji se odnose na izgradnju novih i rekonstrukciju postojećih objekata i izvođenje drugih radova koji mogu uticati na promene u vodnom režimu. Član 106. 4) kontroliše funkcionisanje uređaja na objektima koji su od značaja za sigurnost objekata i postrojenja. 6) kontroliše funkcionisanje. Visinu naknada za korišćenje vodoprivrednih objekata i za vršenje drugih usluga (plovidba. plaća se prema količini izvađenog materijala. 5) kontroliše režim i kvalitet voda u prirodnim i veštačkim vodotocima. Inspekcijski nadzor u oblasti koja se odnosi na vodu za piće vrše organi sanitarne inspekcije. šljunka i drugog materijala koji se koristi za izgradnju i održavanje objekata za zaštitu od štetnog dejstva voda. 3) vrši kontrolu načina iskorišćavanja vodoprivrednih objekata radi utvrđivanja da li je njihovo iskorišćavanje u skladu sa izdatim vodoprivrednim saglasnostima. Naknadu iz stava 1. dokumentacije za odbranu od poplava. Sredstva ostvarena od naknade iz stava 1. ovog člana ne plaća javno vodoprivredno preduzeće za količine peska. preduzeća i drugih pravnih lica i inspekcijski nadzor u oblasti vodoprivrede vrši ministarstvo nadležno za poslove vodoprivrede. U vršenju poslova vodoprivredne inspekcije. Nadzor nad zakonitošću akata javnog vodoprivrednog preduzeća kojima se rešava o pravima i dužnostima građana. vodoprivrednim dozvolama i potvrdama.

Ako prilikom vršenja nadzora utvrdi da se preduzeće ili drugo pravno lice i građanin nisu pridržavali ovog zakona ili propisa donetih na osnovu njega. ovog člana ne odlaže izvršenje rešenja.7) kontroliše poštovanje propisanog vodnog režima u pogledu obezbeđenja garantovanog minimalnog proticaja nizvodno od zahvata. odnosno vodoprivredne dozvole. Poslove vodoprivrednog inspektora može obavljati radnik koji pored zakonom utvrđenih uslova za rad u organima uprave ima stručnu spremu sedmog stupnja i to: diplomirani građevinski inženjer. 3) zabranjeni ili ograničeni korišćenje voda. ispuštanje voda. određujući i rokove za njihovo sprovođenje. odnosno korišćenje objekata i postrojenja u slučajevima utvrđenim ovim zakonom. Vodoprivredni inspektor ovlašćen je i dužan da naredi da se utvrđene nepravilnosti i nedostaci otklone u roku koji on odredi i to da: 1) zabrani. vađenje materijala. diplomirani tehnolog. ako u roku određenom rešenjem vodoprivrednog inspektora nije podnet zahtev za izdavanje vodoprivredne saglasnosti ili je podnet zahtev pravosnažno odbijen. Žalba protiv rešenja iz stava 1. Član 110. hidrotehničkog smera. diplomirani inženjer poljoprivrede. Član 113. odnosno obustavi izvođenje radova koji se izvode suprotno izdatoj vodoprivrednoj saglasnosti. 2) naredi sađenje drveća i žbunastog bilja u slučajevima utvrđenim ovim zakonom. Preduzeća i druga pravna lica i građani dužni su da vodoprivrednom inspektoru omoguće vršenje nadzora i pruže potrebne podatke. Protiv rešenja vodoprivrednog inspektora može se izjaviti žalba Vladi. Član 112. odnosno zasađeni bez vodoprivredne saglasnosti. vodoprivrednog smera i sa najmanje tri godine radnog iskustva na poslovima iz okvira vodoprivredne delatnosti. Član 111. bujičarskog smera. 5) naredi prestanak rada preduzeća i drugim pravnim licima kada utvrdi da otpadne vode koje ispuštaju sadrže opasne materije u količinama većim od dozvoljenih. diplomirani inženjer šumarstva. Vodoprivredni inspektor može po potrebi organizovati uzimanje uzoraka vode i otpadnih voda radi analize i provere stepena zagađenosti voda a troškove analize snosi preduzeće i drugo pravno lice ili građanin od koga potiče zagađenje ako analiza pokaže da je došlo do zagađenja vode iznad propisanih granica. vodoprivredni inspektor pismeno će konstatovati nađene nepravilnosti i nedostatke i narediće rešenjem mere za njihovo otklanjanje. . odnosno vodoprivrednoj dozvoli ili bez vodoprivredne saglasnosti. 4) naredi rušenje objekata i postrojenja ili uklanjanje drveća i žbunastog bilja koji su izgrađeni. dok se količine tih materija ne smanje ispod dozvoljenih granica.

bakteriološka. izvorišta koja služe za javno snabdevanje vodom za piće. hemijska.000 dinara ako: 1) izvodi radove na izgradnji novih ili rekonstrukciju ili uklanjanje postojećih vodoprivrednih objekata ili izgradnju ili rekonstrukciju drugih objekata ili postrojenja. ovog zakona) ili protivno vodoprivrednoj . stav 1. Ko bez vodoprivredne dozvole vrši punjenje akumulacije ili koristi vode iz akumulacije i time izazove opasnost po život ili zdravlje ljudi ili imovine većih razmera kazniće se za krivično delo zatvorom do pet godina. Ko vađenjem peska. 7) naredi preduzimanje drugih mera koje su potrebne u cilju zaštite zdravstvene ispravnosti vode za piće.000 do 450. 2) zabrani izgradnju ili upotrebu objekata i postrojenja. Član 115. šljunka i drugog materijala iz korita vodotoka. KAZNENE ODREDBE Član 114. nije zdravstveno ispravna. Ko ošteti. 5) zabrani upotrebu vode za piće za koju je ovlašćeno preduzeće ili drugo pravno lice utvrdilo da s obzirom na propisana fizička. biološka. Preduzeće ili drugo pravno lice kazniće se za privredni prestup novčanom kaznom u iznosu od 300. uništi ili učini neupotrebljivim vodoprivredni objekat kazniće se za krivično delo zatvorom do pet godina. 2) vrši neku radnju bez vodoprivredne dozvole (član 18. obale i regulacione građevine kazniće se za krivično delo zatvorom do pet godina ili novčanom kaznom. 6) naredi prečišćavanje. 3) zabrani izgradnju ili rekonstrukciju. 4) naredi otklanjanje nedostataka na objektima i postrojenjima za javno snabdevanje vodom za piće koji mogu nepovoljno delovati na zdravstvenu ispravnost vode za piće.Organ sanitarne inspekcije je ovlašćen i dužan da: 1) zabrani korišćenje za druge svrhe vode koja služi za piće ili je namenjena za piće. odnosno puštanje u rad objekata i postrojenja za javno snabdevanje vodom za piće ako nije pribavljena saglasnost nadležnog organa za poslove zdravlja i zaštite životne sredine. ošteti korito. Član 117. odnosno koja su u pojasu sanitarne zaštite. korišćenje zemljišta ili vršenje druge delatnosti u zoni zaštite. dezinfekciju i druge propisane sanitarne mere radi popravke ili zaštite kvaliteta vode za piće. Član 116. ako bi to korišćenje nepovoljno uticalo na zdravstvenu ispravnost vode. virusološka i radiološka svojstva. ako to ugrožava zdravstvenu ispravnost. ovog zakona). XI. ili vrši druge radove bez vodoprivredne saglasnosti ili protivno izdatoj vodoprivrednoj saglasnosti (član 16.

stav 1.000 dinara ako: 1) ne dostavi podatke o potrošnji i količinama vode radi izrade vodoprivrednog bilansa (član 13. ovog zakona). ovog zakona). hemijskih. 2) u postupku pripreme tehničke dokumentacije za izgradnju novih i rekonstrukciju postojećih vodoprivrednih i drugih objekata i izvođenje drugih radova. ovog zakona). ovog zakona. stav 6. ovog zakona. odnosno javnog vodoprivrednog preduzeća koji je izdao dozvolu (član 19. ovog zakona). stav 1.000 do 100. ovog zakona). ovog zakona). ovog zakona). Za privredni prestup iz stava 1. bioloških. stav 1. ovog zakona.000 dinara. ovog zakona). Član 118. 3) pravo stečeno na osnovu vodoprivredne dozvole prenosi bez saglasnosti organa. 11) preduzme neku od radnji iz člana 56. nizvodno od zahvata ne obezbedi vode za potrebe garantovanog minimuma (član 40. stav 1. stav 3. 7) ako zemljište koristi na način kojim se ugrožava sprovođenje odbrane od poplava (član 36.dozvoli (član 19. vodoprivrednih objekata. stav 4. bujičnih tokova i protiverozionih objekata ne vodi na propisani način (član 25. stav 5. 8) prilikom svakog zahvatanja površinskih voda. stav 1. 4) katastre zagađivača voda. ovog zakona) ili sve izdate vodoprivredne saglasnosti. 3) sve izdate vodoprivredne saglasnosti. stav 1. stav 1. stav 2. bakterioloških. stav 2. ovog zakona). 6) ne dostavi podatke iz člana 33. stav 3. 7) kao izvođač radova ili preduzeće ili drugo pravno lice koje iskorišćava objekte ili druga dobra ne preduzme potrebne mere iz člana 39. vodoprivredne dozvole i potvrde ne dostavi ministarstvu nadležnom za poslove vodoprivrede (član 24. 5) koristi akumulacione i retencione basene suprotno članu 33. a u pogledu fizičkih. ovog zakona. stav 2. Preduzeće ili drugo pravno lice kazniće se za prekršaj novčanom kaznom od 80. 4) preduzeće ili drugo pravno lice ako ne donese plan za odbranu od poplava (član 30. 12) ne preduzme potrebne mere iz člana 61. 13) ako preduzme neku od radnji iz člana 69.000 do 25. 9) voda za piće sadrži materije škodljive za zdravlje iznad propisanih granica. ovog zakona. ovog zakona). ne pribavi vodoprivredne uslove (član 15. stav 4. . ovog zakona). plovnih ili drugih objekata i postrojenja u slučaju nagomilavanja leda (član 34. virusoloških i radioloških svojstava ne odgovara propisanim uslovima (član 41. ovog zakona). ovog člana kazniće se i odgovorno lice u preduzeću ili drugom pravnom licu novčanom kaznom od 15. 6) u plavnim zonama gradi objekte suprotno propisanim uslovima (član 36. 10) vodu određenu za piće koristi za druge svrhe koje nepovoljno utiču na potrebnu količinu i svojstvo vode (član 41. ovog zakona). stav 1. 5) ne preduzme mere za zaštitu vodoprivrednih. vodoprivredne dozvole i potvrde ne registruje u vodnoj knjizi (član 24. ovog zakona.

. 64. ovog zakona. odnosno korisnik zemljišta ne dopusti korišćenje nekog od prava iz čl. ovog zakona). odnosno organa sanitarne inspekcije donetog na osnovu ovlašćenja iz ovog zakona. mere i registruju količinu zahvaćene vode i podatke o tome ne dostave javnom vodoprivrednom preduzeću (član 49. ovog zakona). 23) iz korita bujičnih tokova ne ukloni drvo na zahtev javnog vodoprivrednog preduzeća (član 68. 10) ukoliko privremeno ne ograniči ili uskrati korišćenje vode u slučajevima predviđenim u članu 48. ovog zakona. 22) kao sopstvenik ili korisnik vodnog zemljišta. 21) kao sopstvenik. 19) ne preduzmu mere iz člana 62. stav 1. 16) uređaj za prečišćavanje voda i merne uređaje ne održavaju u ispravnom stanju i ne obezbeđuju njihovo redovno funkcionisanje i ne vode dnevnik rada ovih uređaja (član 59. ukoliko za takvu radnju nije propisana stroža kazna. 20) kao sopstvenik. ovog zakona). 27) postupi protivno propisu donetom na osnovu ovlašćenja iz ovog zakona ukoliko za takvu radnju nije propisana stroža kazna. stav 1. Za prekršaj iz stava 1. ovog zakona). 13) kao izvođač radova ne postupi po odredbama člana 52. ovog zakona). i 2. ovog zakona). ovog zakona).8) ako ne preduzme mere iz člana 37. 15) ne postave uređaje za merenje. 17) ne obezbede ispitivanje kvaliteta voda koje ispuštaju u prijemnike i javnu kanalizaciju. odnosno sopstvenik ili korisnik vodnog zemljišta na obali ne izvrši neku od radnji iz člana 67. stav 5. ovog zakona). preko preduzeća i drugih pravnih lica koja su ovlašćena za vršenje ovih ispitivanja (član 59. odnosno korisnik dela obale primeti a ne prijavi nadležnom organu da je došlo do zagađivanja voda u vodotocima i jezeru (član 63. stav 1. 11) ne postave uređaj za merenje. ovog zakona. 24) kao sopstvenik. stav 3. odnosno korisnik zemljišta ne dopusti korišćenje nekog od prava iz člana 71. 25) vodoprivrednom inspektoru ne omogući vršenje nadzora ili mu ne pruži potrebne podatke (član 109. mere i registruju količine otpadnih voda i da podatke o tome dostave javnom vodoprivrednom preduzeću (član 59. rezultate ispitivanja u rokovima određenim članom 60. ovog zakona. ovog zakona. stav 3. ovog zakona. stav 3. st. ovog zakona). 18) ne dostave Republičkom hidrometeorološkom zavodu. ovog zakona).000 do 10. stav 2. 12) redovno ne dostavlja podatke o nivou i kvalitetu podzemnih voda prve izdani koje prate putem svojih kontrolnih (pijezometarskih) bunara (član 51. 14) bunare i bušotine sa slobodnim isticanjem vode ne opremi uređajima za regulisanje isticanja i zatvaranja i zaštitu voda od zagađivanja (član 52. ovog zakona.000 dinara. 9) protivno vodoprivrednoj osnovi ili prostornom planu ne zaštiti izvorište i druge objekte od namernog ili slučajnog zagađenja ili drugih uticaja koji mogu nepovoljno delovati na izdašnost izvorišta i na zdravstvenu ispravnost vode (član 43. 26) ne postupi po rešenju vodoprivrednog inspektora. 1. ovog zakona. ovog člana kazniće se i odgovorno lice u preduzeću ili drugom pravnom licu novčanom kaznom u iznosu od 5.

stav 1. stav 1. 5. ovog zakona. stav 1. 1. ovog zakona). Novčanom kaznom od 5. Za prekršaj će se kazniti građanin novčanom kaznom u iznosu od 5. ovog zakona). stav 1. stav 1. 25. 11. 7. ovog zakona učiniocu će se pored propisane kazne oduzeti i predmet izvršenja krivičnog dela.000 dinara za prekršaj kazniće se građanin ako: 1) u postupku pripreme tehničke dokumentacije za izgradnju novih i rekonstrukciju postojećih vodoprivrednih i drugih objekata i izvođenje drugih radova ne pribavi vodoprivredne uslove (član 15. ovog zakona) ili protivno vodoprivrednoj dozvoli (član 19. i 27. stav 2. 7. 8. stav 1. ovog zakona može se za privredni prestup iz člana 117. tač. stav 6. ovog zakona preduzeću ili drugom pravnom licu pored propisane kazne izreći će se i zaštitna mera obaveznog oduzimanja predmeta koji su upotrebljeni ili namenjeni za izvršenje privrednog prestupa ili namenjeni za izvršenje privrednog prestupa ili su nastali ili pribavljeni izvršenjem privrednog prestupa. stav 1.000 dinara ako ne vrši sistematsko ispitivanje kvaliteta voda u vodotocima. 5) u plavnim zonama gradi objekte suprotno propisanim uslovima (član 36. ovog zakona). ovog zakona). stav 2. ovog zakona može se preduzeću ili drugom pravnom licu pored propisane kazne izreći i zaštitna mera oduzimanja imovinske koristi. 8. i 13. ovog zakona pored propisane kazne izreći i zaštitna mera zabrana vršenja određenih dužnosti. tač. Član 120. 13. Odgovornom licu iz člana 117. tačka 3. građaninu pored kazne izreći će se i zaštitna . tačka 1. tač. ovog zakona ili ako ne izvrši neku obavezu iz člana 58. 22. 7. Za prekršaj iz člana 119. 6) ne prijavi da je došlo do zagađenja voda u vodotocima i jezerima (član 63. 24. 4. ovog zakona).Odgovorno lice u Republičkom hidrometeorološkom zavodu kazniće se za prekršaj novčanom kaznom u iznosu od 5. ovog zakona). tačka 2.000 do 10. u skladu sa programom iz čl. odnosno nove vodoprivredne dozvole (član 18. ovog zakona. 3. Član 121. Za prekršaj iz člana 119. i 8. 10. 26. 21. stav 1. Za krivično delo iz člana 115. ovog zakona može se građaninu pored kazne izreći zaštitna mera oduzimanja imovinske koristi stečene izvršenjem prekršaja. Član 119.000 dinara ako izvrši i neku od radnji iz člana 117. i člana 118. Za privredni prestup iz člana 117. 57. 14. 2) izvodi radove na izgradnji ili rekonstrukciji objekata ili postrojenja ili vrši druge radove bez vodoprivredne saglasnosti ili protivno izdatoj vodoprivrednoj saglasnosti (član 16. stav 1. tačka 2. ovog zakona. stav 1. 3) vrši neku radnju bez vodoprivredne dozvole. 20. Za privredni prestup iz člana 117. stav 4. 4) pravo stečeno na osnovu vodoprivredne dozvole prenosi bez saglasnosti organa koji je izdao dozvolu (član 19. 2. 23. Član 122.000 do 10.000 do 10.

člana 25. Ministar vodoprivrede i ministar zdravlja i zaštite životne sredine doneće propise iz člana 25. i člana 56.000 dinara kazniće se za prekršaj odgovorno lice u ministarstvu nadležnom za poslove vodoprivrede i organu sanitarne inspekcije ako u vršenju inspekcijskog nadzora ne preduzme mere u skladu sa čl. i 122. privrednog prestupa ili prekršaja. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE Član 125. 120. člana 24. Vodoprivredna osnova Republike Srbije doneće se najkasnije u roku od dve godine od dana stupanja na snagu ovog zakona. ovog zakona. stav 5. Član 127. Član 124. Vodoprivredni inspektor privremeno će oduzeti predmet izvršenja iz čl. člana 57. Član 126. stav 2. 121. stav 4 i člana 60. člana 45. 109. ovog zakona doneće se najkasnije u roku od pet godina od dana stupanja na snagu ovog zakona. i 113. Granice vodnih područja iz člana 6. stav 4. ovog zakona.000 do 10. stav 8. stav 2. Novčanom kaznom u iznosu od 5. ovog zakona u roku od šest meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona. stav 4. ovog zakona utvrdiće vlada u roku od dva meseca od dana stupanja na snagu ovog zakona. stav 2.mera obaveznog oduzimanja predmeta koji su upotrebljeni ili namenjeni za izvršenje prekršaja ili su nastali ili pribavljeni izvršenjem prekršaja. ovog zakona u roku od šest meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona. stav 4. vodoprivredni uslovi. ovog zakona u roku od šest meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona. . stav 3. Ministar zdravlja i zaštitne životne sredine doneće propise iz člana 41. Ministar poljoprivrede i ministar zdravlja i zaštite životne sredine doneće propis iz člana 41. člana 23. ovog zakona u roku od šest meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona. Član 123. vodoprivredne saglasnosti i vodoprivredne dozvole mogu se izdavati u skladu s postojećom dokumentacijom. stav 7. Ministar vodoprivrede doneće propise iz člana 1. O izvršenom privremenom oduzimanju predmeta vodoprivredni inspektor je dužan da odmah obavesti organ nadležan za pokretanje postupka zbog učinjenog krivičnog dela. Do donošenja vodoprivredne osnove. XII. stav 3. člana 59. i člana 40. stav 3. O oduzimanju predmeta vodoprivredni inspektor je dužan da izda potvrdu sa tačnim naznačenjem oduzetog predmeta. Vodoprivredne osnove za vodna područja iz člana 10.

godine. ovog člana. Član 129. Član 128. Fond iz člana 72. 49/89. godine. 2. i 3. 14/90 i 32/90 i "Službeni glasnik RS". i 3. i 3. Sopstvenici odnosno korisnici postojećih vodoprivrednih objekata i postrojenja dužni su da način korišćenja ovih objekata usklade sa vodoprivrednom osnovom u roku određenom u vodoprivrednoj osnovi. br. prava i obaveze fondova iz st. 2. Statut preduzeća iz stava 1. 2. ovog člana preuzima sredstva. stav 1. i 3. Fondovi za melioraciju čija je obaveza osnivanja utvrđena Zakonom o vodama ("Službeni list SAPV". ovog člana. Fondovi iz stava 1. ovog člana. 1. Javna vodoprivredna preduzeća iz člana 81. Član 132. ovog zakona počinju s radom 1. 21/90 24/90) prestaju sa radom 31. uz saglasnost Vlade. januara 1992. 2. Ako se način korišćenja objekata i postrojenja iz stava 1. prava i obaveze fondova iz st. Vršioci dužnosti direktora imenovaće se u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona. Društveni fond za vode Srbije. stav 1. ovog člana doneće se najkasnije u roku od 90 dana od dana početka rada javnog vodoprivrednog preduzeća. broj 25/90 i 38/90) i društveni fondovi za melioraciju osnovani prema Zakonu o vodama ("Službeni glasnik SRS". ovog zakona u roku od šest meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona. januara 1992. Član 131. Vlada će imenovati vršioce dužnosti direktora javnih vodoprivrednih preduzeća koji će privremeno do imenovanja direktora obavljati poslove utvrđene ovim zakonom. Vršioci dužnosti direktora do donošenja statuta. ovog člana preuzima sredstva. godine. 59/89. br. Fondovi iz st. i 3. ovog zakona počeće s radom 1. decembra 1991. Član 130. decembra 1991. posebnom odlukom će utvrditi organizaciju rada i način rukovođenja i finansijskog poslovanja u javnim vodoprivrednim preduzećima i organizovati pripremu statuta i drugih akata. ovog člana od dana stupanja na snagu ovog zakona mogu preuzimati materijalne obaveze koje se mogu izvršiti u celini do 31. .Skupština opštine doneće propis iz člana 56. decembra 1991. Fondovi iz st. prestaju sa radom 31. ovog člana ne uskladi s vodoprivrednom osnovom u roku određenom tom osnovom. godine. Društveni fond voda Vojvodine i Društveni fond za vode Kosova i Metohije čija je obaveza osnivanja utvrđena zakonom. Fond iz stava 1. ovog člana mogu preuzeti i materijalne obaveze koje će se izvršavati i posle roka utvrđenog u stavu 5. stav 3. godine. tač. 2. ministarstvo nadležno za poslove vodoprivrede zabraniće iskorišćavanje tih objekata i postrojenja dok se ne usklade s vodoprivrednom osnovom.

uređaje i druga sredstva kojima posluje preduzeće iz stava 1. 120. ovog zakona dužna su da u roku od šest meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona. 18. 140. 6. postrojenjima i uređajima. broj 14/90). 31. Javno vodoprivredno preduzeće iz člana 81. 19. Akti i radnje koje budu preduzela preduzeća suprotno stavu 5. Javno vodoprivredno preduzeće iz člana 81. 30. Preduzeće i druga pravna lica koja su do dana stupanja na snagu ovog zakona upravljala objektima iz člana 81. 13v. 59/89. godine. 5. 1. 28. objekte. elaborat na osnovu koga će biti izvršeno preuzimanje objekata. 13g. Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaju da važe: 1) Zakon o vodama ("Službeni glasnik SRS". 34. 21/90 i 24/90) osim čl. i 2. 12. 11. tačka 2. ovog zakona koja su izgrađena i koriste se u vodnom području za koja se osnivaju ova javna vodoprivredna preduzeća. objekte. 24. i 3. ovog člana. 13. ovog zakona. 20. tač. br. 2. Javno vodoprivredno preduzeće iz člana 81. 32a. 32. br. 27. 1. u saradnji sa vršiocima dužnosti direktora javnih vodoprivrednih preduzeća iz člana 131. tačke 1. i 2. 2) Zakon o vodama ("Službeni list SAPV". tačka 3. kao i zaposlene koji su radili na tim objektima. tač. 1. ovog zakona prestaju sa radom: 1) Javno vodoprivredno preduzeće "Dunav" ("Službeni glasnik SRS". prenesu te objekte na javno vodoprivredno preduzeće koje upravlja objektima na vodnom području na kome se nalaze objekti tih preduzeća i drugih pravnih lica. ovog člana ništavi su. uređaje i druga sredstva kojim posluje preduzeće iz stava 1. 22. ovog zakona preuzimaju objekte. 26. 13b. 1. ovog zakona preuzima deo zaposlenih. postrojenja. vršiti prodaju ili vršiti povećanje kapitala izdavanjem deonica ili zapošljavati nove radnike uz saglasnost Vlade Republike. 13a. ovog člana. stav 1. postrojenja. ovog zakona preuzima deo zaposlenih.Danom početka rada javnih vodoprivrednih preduzeća iz člana 131. ovog člana. 33. prava i obaveza. ovog člana mogu otuđiti ili opteretiti imovinu. tač. Član 133. tač. ovog zakona. 13đ. i član 149. 1. 21. 23. 25. 13e. tačke 1. 49/89. tačka 1. 25/90 i 38/90) i propisi doneti na osnovu tog zakona . Član 134. Javno vodoprivredno preduzeće preduzimanjem objekata iz stava 2. i 2. stav 1. kao i radnika zaposlenih u preduzećima koja su do stupanja na snagu ovog zakona obavljala delatnost iz člana 82. stav 2. decembra 1991. 17. br. tač. postrojenja. stav 1. uređaje i druga sredstva kojim posluje preduzeće iz stava 1. uređaja. stav 1. broj 31/90). postrojenja. objekte. uređaje i druga sredstva kojim posluju javna vodoprivredna preduzeća iz člana 132. korišćenja i održavanja tih objekata. ovog člana preuzima prava i neizvršene obaveze nastale u vezi izgradnje. ovog zakona preuzima deo zaposlenih. 2) Javno vodoprivredno preduzeće "Vode Vojvodine" ("Službeni list SAPV". stav 1. 147. Član 135. 14/90 i "Službeni glasnik RS". drugih sredstava. Posebna komisija koju će obrazovati ministar vodoprivrede u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona sačiniće. i propisi doneti na osnovu tih članova koji prestaju da važe 31. stav 1. i 2. 13d. postrojenja. Od dana stupanja na snagu ovog zakona preduzeća iz stava 1. 29. Danom početka rada javna vodoprivredna preduzeća iz člana 81.

15. broj 31/82). 16/78 i 20/85). 6) Pravilnik o sadržini tehničke dokumentacije za odbranu od poplava i leda ("Službeni glasnik SRS". broj 5/68). broj 47/83). 164. broj 17/78). 13. broj 29/90). koji je prema članu 147. 151. 14. 155. do 101. 107. broj 5/68).osim čl. kao i ispitivanja kvaliteta otpadnih voda ("Službeni glasnik SRS". 157. 30/76 i 20/78 i "Službeni glasnik RS". godine. decembra 1991. 9) Pravilnik o načinu na koji Republički hidrometeorološki zavod prati i dostavlja prognoze promena kvaliteta vode i upozorava na havarijska zagađenja vode ("Službeni glasnik SRS". 14/90 i 42/90 i "Službeni glasnik RS". 5) Pravilnik o opasnim materijama u vodama ("Službeni glasnik SRS". 188a i propisi doneti na osnovu tih članova koji prestaju da važe 31. 7) Pravilnik o načinu i broju ispitivanja kvaliteta otpadnih voda ("Službeni glasnik SRS". i 122. 182. 8) Pravilnik o uslovima koje moraju da ispunjavaju preduzeća i druga pravna lica koja vrše određenu vrstu ispitivanja kvaliteta površinskih i podzemnih voda. stav 1. br. 153. br. 16/90 i 21/90) i propisi doneti na osnovu tog zakona. 25. br. 17b. 49/89. 3) Zakon o vodama ("Službeni list SAPK". . Sastavni deo Zakona o zaštiti i iskorišćavanju izvorišta vodosnabdevanja. 17v. br. 162. 17. 8) Pravilnik o rokovima atestiranja vodoprivrednih objekata. Član 136. ostaju na snazi: 1) Uredba o klasifikaciji voda ("Službeni glasnik SRS". Zakona o vodama ("Službeni glasnik SRS". 24. 2) Uredba o kategorizaciji vodotoka ("Službeni glasnik RS". 4) Pravilnik o sadržini vodoprivredne osnove dela vodnog područja ("Službeni glasnik SRS". 12. 4) Pravilnik o obrascu i načinu vođenja vodne knjige ("Službeni glasnik SRS". 54. Do donošenja propisa na osnovu ovlašćenja iz ovog zakona. broj 33/78). decembra 1991. 11. 165. 161. 16. 159. br. broj 28/84). 17a. ovog zakona. stav 1. 5) Pravilnik o količini vode koja se smatra kao neznatno mala količina pri upotrebljavanju i odvođenju odnosno ispuštanju vode ("Službeni glasnik SRS". osim čl. 166. i propisi doneti na osnovu tih članova koji prestaju da važe 31. 9) Odluka o određivanju granice vodnih područja ("Službeni glasnik SRS". broj 3/78). uređaja i njihovih delova ("Službeni glasnik SRS". br. 187. tačka 2. 160. 21/90 i 24/90) ostao na snazi primenjivaće se do donošenja vodoprivredne osnove iz člana 126. 163. 47/83 i 13/84). broj 53/83). 186a. broj 47/83). 150. 6) Pravilnik o načinu određivanja o održavanja zona i pojaseva sanitarne zaštite objekata za snabdevanje vodom za piće ("Službeni glasnik SRS". godine. 3) Pravilnik o sadržini tehničke dokumentacije koja se podnosi u postupku za dobijanje vodoprivrede saglasnosti i vodoprivredne dozvole ("Službeni glasnik SRS". 7) Pravilnik o sistematskom tehničkom osmatranju vodoprivrednih objekata ("Službeni glasnik SRS". 152. 156. broj 49/90). 59/89. broj 67/81). 158. 26. 154.

podzemnih i mineralnih voda. Zahtevi iz stava 1. njihovo rešavanje preduzeće organ. godine. U Zakonu o vodama ("Službeni glasnik RS". ovog člana. januara 1992. naknade za odvodnjavanje.Član 137. 3. koji postaju st. Odredbe člana 108. Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije". Dosadašnji st. Član 139. naknade za korišćenje voda i naknade za zaštitu voda su prihod Fonda. Član 1. Zahtevi za izdavanje vodoprivrednih saglasnosti i vodoprivrednih dozvola podneti do stupanja na snagu ovog zakona rešavaće se u skladu sa propisima koji su bili na snazi u vreme podnošenja zahteva. i 4. IZMENE Zakon o izmenama i dopunama Zakona o vodama Zakon je objavljen u "Službenom glasniku RS". naknade za izvađeni materijal iz vodotoka i naknade za korišćenje vodoprivrednih objekata i za vršenje drugih usluga su prihod javnog vodoprivrednog preduzeća. osim dela naknade za korišćenje mineralnih voda u visini od 10% koji je prihod opštine na čijoj teritoriji se vrši eksploatacija ovih voda. br. ovog zakona primenjivaće se od 1. broj 46/91) u članu 99. posle stava 1. osim dela naknade za izvađeni materijal iz vodotoka u visini od 40% koji je . Član 138. 4. postaje stav 3." Dosadašnji stav 2. ovog člana koji u roku od šest meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona. 53/93. i 5. odnosno javno vodoprivredno preduzeće određeni ovim zakonom. menjaju se i glase: "Sredstva iz stava 3. Sredstva od naknade za navodnjavanje. stav 1. ne budu rešeni. dodaje se novi stav 2. koji glasi: "Naknada za korišćenje voda plaća se za korišćenje površinskih.

. zastarelosti.000 dinara do najvišeg utvrđenog iznosa Zakonom o privrednim prestupima"." Dosadašnji stav 3. pojedine poslove javno vodoprivredno preduzeće može poveriti na osnovu ugovora kojim će se urediti uslovi za njihovo obavljanje i druga prava i obaveze u vezi sa obavljanjem tih poslova. koji glasi: "Deo naknade za korišćenje mineralnih voda u visini od 10%. Član 6." Dosadašnji stav 3.000 dinara".000.000 do 450. U stavu 2. korisnici uplaćuju na račun budžeta opštine a deo ove naknade u visini od 60% na račun javnog vodoprivrednog preduzeća. postaje stav 5. postaje stav 4.prihod opštine na čijoj teritoriji se vrši vađenje ovog materijala. Član 4.000 dinara do najvišeg utvrđenog iznosa Zakonom o privrednim prestupima. Javno vodoprivredno preduzeće osniva preduzeća za obavljanje pojedinih delatnosti iz predmeta svog poslovanja. U članu 117. Član 3. kamata. reči: "300. dodaju se dva nova stava koji glase: "Preduzećima i drugim pravnim licima iz stava 2." Dosadašnji stav 3. stav 1.000" zamenjuju se rečima: "najmanje 200. U članu 103.000.". posle reči: "površinskih" stavlja se zapeta i briše reč: "i" a posle reči: "podzemnih" dodaju se reči: "i mineralnih". Posle stava 2. stav 1." Član 2. zamenjuju se rečima: "najmanje 4. kada su u pitanju preduzeća koja imaju status korporacija primenjuju se propisi o porezu na dobit korporacija a za ostale obveznike plaćanja naknada propisi o plaćanju poreza na dohodak građana. U članu 105. koji glasi: "Deo naknade za izvađeni materijal iz vodotoka u visini od 40%. postaje stav 4." Član 5. ovog člana. U članu 133. posle stava 2. dodaje se novi stav 3. korisnici uplaćuju na račun budžeta opštine a deo ove naknade u visini od 90% na račun Fonda za vode. Član 107. reči: "15. ako te delatnosti predstavljaju tehničko-tehnološku i ekonomsku celinu ili za obavljanje delatnosti kojima se doprinosi efikasnijem i racionalnijem funkcionisanju sistema na vodnom području. menja se i glasi: "U pogledu rokova plaćanja akontacije naknada.000.000 do 25. posle stava 2. Član 7. dodaje se novi stav 3. obnove postupka i postupka prinudne naplate naknada i drugih pitanja koja nisu uređena ovim zakonom.

reči: "od 5. Sredstva od naknade za odvodnjavanje su prihod javnog vodoprivrednog preduzeća.Član 134. broj 46/91).000 do 10.000". stav 1.000 do 10. 53/93.000". u članu 118. U članu 124. U stavu 3.000" zamenjuju se rečima: "u najmanjem iznosu od 70. Zakona o valorizovanju novčanih kazni za prekršaje iz republičkih zakona Zakon je objavljen u "Službenom glasniku RS". br. januara 1994.000". godine. reči: "od 80. U Zakonu o vodama ("Službeni glasnik RS". reči: "od 5.000" zamenjuju se rečima: "u najmanjem iznosu od 70. Član 9.000.000.000 do 10.000" zamenjuju se rečima: "u najmanjem iznosu od 700. U članu 119. Član 45.000" zamenjuju se rečima: "u najmanjem iznosu od 70.000. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o valorizovanju novčanih kazni za prekršaje iz republičkih zakona .000".000" zamenjuju se rečima: "u najmanjem iznosu od 70. Član 45. Član 2.000" zamenjuju se rečima: "u najmanjem iznosu od 70. Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".000 do 100.000 do 10.000.000. reči: "od 5. počev od 1. reči: "od 5. reči: "od 5. Član 8.000". U stavu 2.000.000 do 10. stav 1. U stavu 2. briše se.000".

000 do 10.000 dinara do najviše utvrđenog iznosa Zakonom o privrednim prestupima" zamenjuju se rečima: "od 1.000 dinara" zamenjuju se rečima: "od 100 do 1.000 novih dinara". U Zakonu o vodama ("Službeni glasnik RS".000.000 dinara" zamenjuju se rečima: "od 100 do 1.000 novih dinara".000 dinara" zamenjuju se rečima: "od 100 do 1.000 dinara" zamenjuju se rečima: "od 100 do 1. reči: "u najmanjem iznosu od 70.000. 48/94. 3. U stavu 2.000.000 do 10.000.000.000.000.000 dinara" zamenjuju se rečima: "od 100 do 1. br. reči: "u najmanjem iznosu od 700. Član 2. Zakona o izmenama zakona kojima su određene novčane kazne za privredne prestupe i prekršaje Zakon je objavljen u "Službenom glasniku RS". Član 34. reči: "u najmanjem iznosu od 70.000. 67/93.000.000 novih dinara".000.000 novih dinara". U stavu 3. U stavu 2. stav 1. reči: "u najmanjem iznosu od 70. iznosi novčanih kazni za prekršaje uvećavaju se hiljadu puta.000 novih dinara". reči: "od najmanje 4. stav 1. Član 34. br.000. br. U članu 119.000.000 do 150.Zakon je objavljen u "Službenom glasniku RS".000. stav 1.000.000. 46/91. reči: "u najmanjem iznosu od 70. U stavu 2.000 novih dinara". do 99. U odredbama čl.000 dinara" zamenjuju se rečima: "od 1. reči: "od najmanje 200. u članu 117. U članu 118.000 novih dinara". . 53/93 i 67/93).000 dinara do najviše utvrđenog iznosa Zakonom o privrednim prestupima" zamenjuju se rečima: "od 50. U članu 124.000 novih dinara". reči: "u najmanjem iznosu od 70.

Član 2. U članu 82. naziv poglavlja " VI .". zamenjuje se st. U članu 81. izradu tehničke dokumentacije u oblasti vodoprivrede. a reč: "upravljaju" zamenjuje se rečju: "upravlja". U dosadašnjem stavu 3. FOND ZA VODE" i čl. a reč: "poverava" zamenjuje se rečju: "poveriti".o. reči: "raspolažu javna vodoprivredna preduzeća" zamenjuju se rečima: "raspolaže javno vodoprivredno preduzeće". Član 4." dodaju se reči: "vršenje investitorskih poslova kod izgradnje. reči: "Delatnost javnih vodoprivrednih preduzeća (u daljem tekstu: javno vodoprivredno preduzeće) su" zamenjuju se rečima: "Delatnost javnog vodoprivrednog preduzeća je". a posle reči: "organizovanje i sprovođenje mera za zaštitu voda od zagađivanja. koji glase: "Osniva se Javno vodoprivredno preduzeće "Srbijavode" sa potpunom odgovornošću (u daljem tekstu: javno vodoprivredno preduzeće) za obavljanje vodoprivredne delatnosti. stav 1. do 3. koji postaje stav 4. Sedište preduzeća je u Beogradu. brišu se. 46/91.Zakon o izmenama i dopunama Zakona o vodama Zakon je objavljen u "Službenom glasniku RS". posle člana 71. tačka 1) menja se i glasi: "1) sredstava budžeta Republike Srbije koja se obezbeđuju za realizaciju poslova od opšteg interesa. U stavu 3. 54/96. Član 3. U članu 86. Skraćeni naziv preduzeća je: JVP "Srbijavode" sa p. reči: "Javna vodoprivredna preduzeća" zamenjuju se rečima: "Javno vodoprivredno preduzeće". .". Član 1. U Zakonu o vodama ("Službeni glasnik RS". 72." U dosadašnjem stavu 2. br. odnosno rekonstrukcije vodoprivrednih objekata. stav 1. do 80. posle reči: "preduzeće" dodaje se reč: "može". br. 1. koji postaje stav 5. 53/93 i 48/94). Član 5.

" Član 7. Član 99. odnosno do priključka na komunalni sistem vodosnabdevanja. istražni radovi. 3) preduzimanje mera za zaštitu voda od zagađivanja (ispitivanje kvaliteta voda. kao i za izgradnju objekata za vodosnabdevanje naselja koja se ne mogu uključiti u regionalne sisteme za snabdevanje vodom. Programom iz stava 2. kao i iz sredstava budžeta Republike Srbije za finansiranje poslova od opšteg interesa. programa. 4) zaštita zemljišta od erozije. 2) izgradnja. Sredstva ostvarena od naknada iz člana 99. naknade za zaštitu voda. 6) realizacija obaveza i učešće u međunarodnoj saradnji. rekonstrukciju i proširenje uređaja i postrojenja za prečišćavanje voda i dr). reči: "sa programima usvojenim u Fondu" brišu se. naknade za odvodnjavanje. naknade za izvađeni materijal iz vodotoka i naknade za korišćenje vodoprivrednih objekata i za vršenje drugih usluga.U članu 95. vodoprivrednih osnova. naknade za zaštitu voda i naknade za izvađeni materijal iz vodotoka evidentiraju se na posebnom računu ministarstva nadležnog za poslove vodoprivrede. hidromelioracionih objekata i objekata regionalnih sistema za snabdevanje vodom do vodozahvata pojedinih korisnika. Posle člana 99. vodoprivrednog bilansa. izrada studija. 5) studijsko-istražni radovi (vodoprivredni informacioni sistem. planova. a reč: "Fond" zamenjuje se rečima: "ministarstvo nadležno za poslove vodoprivrede". ovog zakona i druga sredstva obezbeđena u budžetu Republike Srbije za namene iz stava 1. naknade za navodnjavanje. Program iz stava 2. naknade za navodnjavanje i naknade za korišćenje vodoprivrednih objekata i za vršenje drugih usluga su prihod javnog vodoprivrednog preduzeća. Sredstva ostvarena od naknade za odvodnjavanje. rekonstrukcija i održavanje objekata za zaštitu od štetnog dejstva voda. Sredstva ostvarena od naknade za korišćenje voda.). ovog člana koriste se prema godišnjem programu radova. ovog člana koriste se kao učešće u finansiranju poslova od opšteg interesa. Sredstva iz stava 2. tehničkih propisa i normativa i dr. ovog zakona obezbeđuju se iz naknade za korišćenje voda. ovog člana utvrđuje Vlada. katastara. izgradnju. stav 4. dodaje se novi član koji glasi: "Član 99a Poslovi od opšteg interesa su: 1) izgradnja. menja se i glasi: "Sredstva za finansiranje vodoprivredne delatnosti iz člana 82. podzemnih i mineralnih voda. Visini naknade iz stava 4. Naknada za korišćenje voda plaća se za korišćenje površinskih. rekonstrukcija i održavanje višenamenskih akumulacija. ovog člana donosi Vlada. ovog člana određuju se objekti. Član 6. vrsta i obim radova koji će se finansirati u .

Vršilac dužnosti direktora. decembra 1996. godine. Javno vodoprivredno preduzeće "Dunav". Fond za vode prestaje sa radom 31. Član 12. ovog zakona preuzeće sredstva. Dosadašnji stav 4. obavljati poslove utvrđene ovim zakonom. Statut preduzeća iz stava 1. decembra 1996. Dosadašnji stav 4. prava. dinamika izvođenja radova i ulaganja. utvrđuje ministarstvo nadležno za poslove vodoprivrede. Član 11. do donošenja statuta. Neutrošena sredstva u prethodnoj godini prenose se za iste namene u narednu godinu. postaje stav 3. predračun radova. Ministarstvo nadležno za poslove vodoprivrede preuzeće sredstva. godine. Javno vodoprivredno preduzeće "Sava" i Javno vodoprivredno preduzeće "Morava" prestaju sa radom 31. Član 10. godine. prava i obaveze i zaposlene preduzeća iz stava 1. Dodelu sredstava za izgradnju i izvođenje drugih radova vrši ministarstvo nadležno za poslove vodoprivrede. postaje stav 3. ugovorom na osnovu sprovedenog konkursa. Vlada će imenovati vršioca dužnosti direktora javnog vodoprivrednog preduzeća koji će privremeno. ovog člana. rekonstrukciju i održavanje vodoprivrednih objekata. ovog člana. U članu 103.periodu za koji se program donosi. do imenovanja direktora. briše se. stav 3. visina učešća i druga pitanja vezana za izgradnju. Danom početka rada javno vodoprivredno preduzeće iz člana 2. Javno vodoprivredno preduzeće iz člana 2. stav 3. Vršilac dužnosti direktora imenovaće se u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona. ." Član 8. briše se. januara 1997. U članu 105. obaveze i zaposlene Fonda za vode danom prestanka rada Fonda za vode. Bliže uslove i kriterijume za dodelu i korišćenje sredstava i način dodele sredstava iz stava 2. ovog zakona počeće sa radom 1. ovog člana doneće se najkasnije u roku od 90 dana od dana početka rada javnog vodoprivrednog preduzeća. posebnom odlukom će utvrditi organizaciju rada i način rukovođenja i finansijskog poslovanja u javnom vodoprivrednom preduzeću i organizovati pripremu statuta i drugih akata. Član 9. Član 13.

korišćenja i održavanja tih objekata. Akti i radnje koje budu preduzeli Javno vodoprivredno preduzeće "Dunav". do 31. u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona. stav 1. elaborat koji služi kao osnova za preuzimanje objekata. godine.2005. . postrojenja. U Zakonu o vodama ("Službeni glasnik RS". u roku od šest meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona. prava i obaveza. uređaja. ovog člana dužna su da u roku od šest meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona prenesu te objekte na javno vodoprivredno preduzeće. kao i zaposlene koji su radili na tim objektima. ovog zakona. kao i zaposlenih u preduzećima. koju će obrazovati ministar nadležan za poslove vodoprivrede.Od dana stupanja na snagu ovog zakona. uređaje i druga sredstva u državnoj svojini. 53/93. br. sačiniće. 48/94 i 54/96). u saradnji sa vršiocem dužnosti direktora javnog vodoprivrednog preduzeća. 67/93. decembra 1996. Član 15. odnosno drugih pravnim licima iz stava 1 ovog člana. br. odnosno druga pravna lica koja upravljaju objektima iz stava 1. 46/91. postrojenja. preuzima prava i neizvršene obaveze nastale usled izgradnje.11. ovog člana ne mogu otuđiti ili opteretiti imovinu. Javno vodoprivredno preduzeće "Sava" i Javno vodoprivredno preduzeće "Morava" suprotno stavu 3. ništavi su. 101/2005 od 21. Član 45. Javno vodoprivredno preduzeće preuzimanjem objekata iz stava 1. godine. ovog člana. preduzeća iz stava 1. Član 14. Preduzeća. Član 45. postrojenjima i uređajima koja nisu preuzela javna vodoprivredna preduzeća iz člana 13. Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije". drugih sredstava. Zakona o izmenama zakona kojima su određene novčane kazne za privredne prestupe i prekršaje Zakon je objavljen u "Službenom glasniku RS". Posebna komisija. vršiti prodaju ili zapošljavati nove radnike. u članu 117. ovog člana. Javno vodoprivredno preduzeće preuzeće objekte.

000 dinara". U stavu 3.000 do 50. 67/93 . U stavu 2.000.000 novih dinara" zamenjuju se rečima: "od 10. Član 227. stav 1. Zakona prestaju da važe 1. Odredbe čl.000 dinara".2010. 54/96 i 101/05 .000 novih dinara" zamenjuju se rečima: "od 100. U članu 124.000 dinara".000 novih dinara" zamenjuju se rečima: "od 10.000 do 150. reči: "od 100 do 1. 48/94 . br.000. do 107. stav 1.000 do 50.000 do 50.5.000 dinara". U članu 118.000 novih dinara" zamenjuju se rečima: "od 10. zakon). U stavu 2. 53/93 .000 dinara". januara 2011. Član 227.000 novih dinara" zamenjuju se rečima: "od 200.000 do 50. Zakona o vodama Zakon je objavljen u "Službenom glasniku RS". U članu 119.000 do 3.000 do 1.000 novih dinara" zamenjuju se rečima: "od 10. 30/2010 od 7.dr. reči: "od 100 do 1.000 do 10. 81.000 dinara".000 dinara". godine. Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje da važi Zakon o vodama ("Službeni glasnik RS". osim odredaba čl.000 do 10. zakon. reči: "od 100 do 1. godine.000 novih dinara" zamenjuju se rečima: "od 10.dr. zakon.000 do 200. zakon.000 novih dinara" zamenjuju se rečima: "od 90. reči: "od 100 do 1. 99.000 dinara". do 96. U stavu 2. br.000 do 50. reči: "od 50. reči: "od 1.stav 1.dr.dr. reči: "od 100 do 1. . reči: "od 1. 46/91.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.