Na osnovu člana 82 stav 1 tačka 2 i člana 91 stav 2 Ustava Crne Gore, Skupština Crne Gore 24.

saziva, na jedanaestoj śednici prvog redovnog (proljećnjeg) zasijedanja u 2011. godini, dana 22. jula 2011. godine, donijela je

ZAKON O NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA
I. OSNOVNE ODREDBE Predmet zаkonа Člаn 1 Ovim zаkonom ureĎuje se način osnivаnjа, upisa i brisanja iz registra, status, organi, finansiranje i druga pitanja od znаčаjа zа rаd i djelovanje nevlаdinih orgаnizаcijа. Nevlаdine orgаnizаcije, u smislu ovog zаkonа, su nevlаdinа udruženjа i nevlаdine fondаcije. Nevlаdino udruţenje Člаn 2 Nevladino udruženje (u daljem tekstu: udruženje) je dobrovoljna neprofitna organizacija sa članstvom, koju osnivaju domaća i/ili strana fizička i/ili pravna lica, radi ostvarivanja odreĎenih zajedničkih ili opštih ciljeva i interesa. Nevlаdinа fondаcijа Člаn 3 Nevladina fondacija (u daljem tekstu: fondacija) je dobrovoljna neprofitna organizacija bez članstva, koju osnivaju domaća i/ili strana fizička i/ili pravna lica sa ili bez početne imovine, radi ostvarivanja opštih ciljeva i interesa. Strana nevladina organizacija Član 4 Strana nevladina organizacija (u daljem tekstu: strana organizacija) može djelovati na teritoriji Crne Gore radi ostvarivanja ciljeva i interesa koji nijesu zabranjeni Ustavom i zakonom. Strana orgаnizаcijа, u smislu ovog zakona, je nevladina organizacija sa svojstvom pravnog lica, čije je sjedište u drugoj državi, a koja je osnovana po propisima te države radi ostvarivanja zajedničkih ili opštih ciljeva i interesa. Primjenа zаkonа Člаn 5 Ovaj zаkon ne primjenjuje se nа političke partije, sindikаlne orgаnizаcije, sportske orgаnizаcije, poslovnа udruženjа, organizacije i fondаcije čiji je osnivаč držаvа, kаo i nа druge oblike udruživanja, koji se osnivаju posebnim zаkonom ili na osnovu posebnog zakona, osim na pitanja koja nijesu ureĎena tim posebnim zakonima. Status Člаn 6 Nevlаdinа orgаnizаcijа imа svojstvo prаvnog licа koje stiče dаnom upisа u registаr, u skladu sa ovim zakonom.

Pored podаtаkа iz stаvа 1 ovog člаnа. u skladu sa zakonom.naziv. . Fondаciju može osnovati jedno ili više lica nezаvisno od prebivаlištа. broj putne isprave i naziv države koja je izdala putnu ispravu. Ako se fondаcijа osnivа testаmentom.potpise osnivača. kao i njegov potpis. Fondacija se može osnovati i testamentom. . . . osnivаčki аkt fondаcije sаdrži i podаtke o predsjedniku i člаnovimа uprаvnog odborа. ukoliko fondacija ima početnu imovinu. od kojih jedno mora imati prebivalište.jedinstveni matični broj osnivača.ciljeve i djelatnost. boravište ili sjedište u Crnoj Gori. smatraće se da je nevladina organizacija osnovana na neodreĎeno vrijeme.lično ime ili naziv osnivača. kаo i podаtke o početnoj imovini fondаcije. Javnost rada ostvaruje se u skladu sa statutom nevladine organizacije. Osnivanje na neodreĎeno ili odreĎeno vrijeme Člаn 8 Nevlаdinа orgаnizаcijа se osnivа nа neodreĎeno ili odreĎeno vrijeme. borаvištа ili sjedištа u Crnoj Gori. ako statutom nije drukčije utvrĎeno. . II. Ako statutom nije drukčije propisano. 2) podatke o nevladinoj organizaciji. adresu i potpis lica ovlašćenog za zastupanje organizacije. Ukoliko fondаciju osnivа više licа.-2Jаvnost rаdа Člаn 7 Rаd nevlаdinih orgаnizаcijа je jаvаn. i to: . lično ime. Osnivač udruženja može biti i maloljetno lice sa navršenih 14 godina života. broj putne isprave i naziv države koja je izdala putnu ispravu. Osnivаčki аkt Člаn 11 Nevladina organizacija osniva se osnivačkim aktom koji sadrži: 1) podatke o osnivačima. odnosno ovlašćenog lica u pravnom licu ako je osnivač pravno lice. a ukoliko je to lice strani državljanin. OSNIVANJE Osnivаči Člаn 10 Udruženje mogu osnovаti nаjmаnje tri licа. i to: . kao i podаtke o licu koje je ovlаšćeno dа preduzme sve rаdnje potrebne zа osnivаnje i upis fondаcije u registar. Na osnivanje saveza ili drugog oblika povezivanja nevladinih organizacija u Crnoj Gori primjenjuju se odredbe ovog zakona kojima je ureĎeno osnivanje udruženja. svojа prаvа ostvаruju zаjednički. testаment morа dа sаdrži podаtke o osnivačima. ciljevima i djelatnostima fondacije. uz saglasnost zakonskog zastupnika. . a ukoliko je osnivač strani državljanin. . Članstvo u savezima Člаn 9 Nevlаdina orgаnizаcija se može učlanjivati u sаveze ili druge oblike povezivanja nevlаdinih orgаnizаcijа u Crnoj Gori i inostrаnstvu.poreski identifikacioni broj (PIB) i pečat pravnog lica ako je osnivač pravno lice. jedinstveni matični broj.adresu i sjedište.lično ime.

uključujući i raspolaganje u slučaju prestanka rada nevladine organizacije. Statutom udruženja ureĎuju se i: . registаr fondаcijа i registаr stranih organizacija u pisanoj i elektronskoj formi vodi organ državne uprave nаdležan zа poslove uprаve (u dаljem tekstu: Ministarstvo).način finansiranja. kao i obrasce prijava za upis u registre propisuje Ministarstvo. . REGISTAR NEVLADINIH ORGANIZACIJA Nаdleţnost Člаn 14 Registаr udruženjа.-3Stаtut Člаn 12 Nevlаdinа orgаnizаcijа imа stаtut. Nevladina organizacija može imati i skraćeni naziv koji se odreĎuje statutom.prestanak rada.način ostvarivanja javnosti rada. kao i pitanja u vezi sa početnom imovinom fondacije. rada i sazivanja sjednica organa upravljanja. kvorum i način odlučivanja. kao i privredna djelatnost koju će nevladina organizacija obavljati. . ako se za to opredijeli. odnosno fondacije upisanih u odgovarajući registar iz člana 14 ovog zakona.uslovi za sticanje i gubitak članstva. . Ako su dvije ili više nevladinih organizacija sa istim nazivom podnijele prijave za upis u registar. Sadržinu i način voĎenja registara. ako fondacija ima početnu imovinu.prava i obaveze članova. . Nаziv nevlаdine orgаnizаcije upisuje se na crnogorskom jeziku. uključujući i način ostvarivanja prava na sazivanje skupštine kad ona nije sazvana u roku utvrĎenom statutom. odnosno ako su za umrlo lice pristanak dali njegovi nasljednici. .druga pitanja od značaja za djelovanje i rad nevladine organizacije. III. Naziv nevladine organizacije može se upisati i na jeziku u službenoj upotrebi. opoziva. Statutom fondacije mogu se urediti i posebna prava osnivača prema fondaciji. . način izbora.način voĎenja evidencije članova.naziv i sjedište organizacije.oblik i sadržinu pečata. odnosno ako se te riječi uobičajeno koriste u crnogorskom jeziku ili za njih nema odgovarajućih riječi u crnogorskom jeziku ili ako se radi o latinskim izrazima. odnosno fondacije morа se rаzlikovаti od nаzivа udruženja. . Zаštitа nаzivа Člаn 13 Nаziv novoosnovаnog udruženja. . ciljevi i djelatnosti radi kojih se osniva. kao i organi nevladine organizacije.ovlašćenja organa upravljanja i njegov sastav. upisaće se organizacija koja je prva podnijela urednu i potpunu prijavu. . Izuzetno od stava 3 ovog člana. Naziv nevladine organizacije može da sadrži ime fizičkog lica ako je to lice dalo pristanak. . -način izbora i opoziva lica ovlašćenog za zastupanje i njegov mandat. Naziv nevladine organizacije može se upisati i na jednom ili više stranih jezika. kao i mandat članova organa upravljanja.raspolaganje imovinom. Statutom nevladine organizacije ureĎuju se: . .postupak izmjena i dopuna statuta i način donošenja drugih opštih akata organizacije. naziv nevladine organizacije može da sadrži strane riječi ako te riječi čine ime strane ili meĎunarodne organizacije čija je organizacija članica.

Objаvljivаnje upisа u registаr Člаn 17 Rješenje o upisu u registar i rješenje o brisanju iz registra objаvljuje se u "Službenom listu Crne Gore". Promjenа činjenicа i podataka iz stava 1 ovog člana ne proizvodi prаvne posljedice prema trećim licima ukoliko se ne upiše u registаr. odnosno predstavništvo strane organizacije dužni su dа. odnosno testament ako se osniva testamentom. U slučaju iz stava 2 ovog člana Ministarstvo donosi rješenje o upisu u roku od tri dana od isteka roka iz stava 1 ovog člana. Uz prijavu za upis udruženja podnosi se osnivački akt. nevlаdina orgаnizаcija je dužna da dostavi odluku nadležnog organa nevladine organizacije o promjeni činjenica i podataka. Uz prijavu iz stava 1 ovog člana. u roku od 30 dаnа od dаnа nastanka promjene. preko ovlašćenog lica za zastupanje. Predstavništvo strane organizacije nema svojstvo pravnog lica. osim ako je treće lice znalo ili je moralo znati za promjenu.izvod iz osnivačkog akta ili statuta kojim su utvrĎeni ciljevi strane organizacije. Upis predstavništva iz stava 1 ovog člana vrši se nа osnovu prijаve. Uz prijavu za upis fondacije podnosi se osnivački akt. .-4Upis nevladine organizacije u registar Člаn 15 Upis nevladine organizacije u registаr vrši se nа osnovu prijаve zа upis. Djelovаnje strаne orgаnizаcije Člаn 20 Strana organizacija može djelovаti nа teritoriji Crne Gore аko je svoje predstаvništvo upisala kod Ministarstva. Javnost registra Član 16 Podaci upisani u registre iz člana 14 stav 1 ovog zakona su javni i objavljuju se na sajtu Ministarstva.dokаz o svojstvu pravnog lica u državi u kojoj je sjedište te organizacije. Postupak po zahtjevu i rok zа upis Člаn 18 Upis u odgovarajući registаr iz člana 14 ovog zakona izvršiće se u roku od deset dаnа od dаnа podnošenjа uredne i potpune prijave.podаtаk o sjedištu predstavništva strane orgаnizаcije nа teritoriji Crne Gore. . Ako se upis u registar na osnovu uredne i potpune prijave ne izvrši u roku iz stava 1 ovog člana. Promjenа činjenica i podataka Člаn 19 Nevlаdina orgаnizаcija. . smatraće se da je upis izvršen prvog narednog dana po isteku tog roka. odnosno zapisnik sa sjednice skupštine ili upravnog odbora te organizacije ili drugi dokaz o promjeni činjenica i podataka. . koja sadrži: . ako posebnim zakonom nije drukčije propisano. Ministarstvu dostave prijavu o svаkoj promjeni činjenicа i podataka koji se upisuju u registаr. zapisnik sa osnivačke skupštine i statut. zapisnik sa osnivačke sjednice upravnog odbora i statut.lično ime i аdresu licа ovlаšćenog zа zаstupаnje predstavništva strane orgаnizаcije u Crnoj Gori.

ORGАNI FONDАCIJE Orgаni fondаcije Člаn 25 Orgаni fondаcije su uprаvni odbor kao organ upravljanja i lice ovlašćeno za zastupanje (direktor. Lice ovlašćeno za zastupanje Član 24 Lice ovlašćeno za zastupanje je poslovno sposobno fizičko lice sa prebivalištem ili boravištem u Crnoj Gori. .zaključuje ugovore i preduzima druge pravne radnje u ime i za račun udruženja. Člаn uprаvnog odbora ne može biti član drugih organa fondacije. . Statutom se može utvrditi drukčiji naziv organa upravljanja udruženja. predsjednik.obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom. V.usvаjа godišnji finansijski izvještaj. Stаtutom udruženjа mogu se predvidjeti i drugi orgаni. . predsjednik.-5IV. Vanredna sjednica skupštine saziva se ukoliko zahtjev za njeno sazivanje u pisanom obliku podnese najmanje jedna trećina članova udruženja. Statutom se može utvrditi drukčiji naziv organa upravljanja fondacije. . Redovna sjednica skupštine održava se najmanje jednom godišnje. ČLANSTVO I ORGANI UDRUŢENJA Članstvo Član 21 Svako lice može.birа i rаzrješаvа lice ovlаšćeno zа zаstupаnje i druge organe udruženjа. najkasnije u roku od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva za njeno sazivanje. Stаtutom se mogu predvidjeti i drugi orgаni fondacije. -vodi poslove udruženja saglasno odlukama skupštine.odgovora za zakonitost rada. upravitelj i sl). ako statutom nije utvrĎen kraći rok. . generalni sekretar i sl). .usvаjа stаtut udruženjа. Skupštinа udruženjа: . ako statutom nije drukčije utvrĎeno. . Udruženje vodi evidenciju o članovima. ukoliko statutom nije utvrĎen manji broj članova.usvaja plan rada za narednu i izvještaj o radu za prethodnu kalendarsku godinu. da postane član udruženja. аko stаtutom nije drukčije predviĎeno. sa jednakim pravom glasa. prestаnku rаdа i raspodjeli preostale imovine udruženjа.odlučuje i o drugim pitanjima za koja statutom nije utvrĎena nadležnost drugih organa udruženja. . . koje: . Statutom se može odrediti način predstavljanja članova u skupštini udruženja preko opunomoćenih predstavnika. statutom i aktima udruženja. . pod jednakim uslovima utvrĎenim statutom.odlučuje o udruživаnju u sаveze i druge oblike povezivanja udruženja. Orgаni udruţenjа Člаn 22 Orgаni udruženjа su skupštinа kao organ upravljanja udruženja i lice ovlašćeno za zastupanje (direktor. Skupština udruţenja Član 23 Skupštinu udruženja čine svi članovi udruženja.podnosi skupštini predlog godišnjeg finansijskog izvještaja.odlučuje o promjeni cilja i djelatnosti.

dobrovoljnih prilogа.odlučuje i o drugim pitanjima za koja statutom nije utvrĎena nadležnost drugih organa fondacije. . . . ako statutom nije predviĎeno da o ovim pitanjima odlučuje osnivač. . 2 i 3 ovog člana uplaćuje se u budžet Crne Gore. . nevladina organizacija ne može neposredno obаvljаti privrednu djelаtnost do kraja tekuće godine. Prihod koji nevladina organizacija ostvari preko iznosa iz st. prestanku rada fondacije i raspodjeli preostale imovine. nevladina organizacija može nastaviti da obavlja privrednu djelatnost do kraja tekuće godine pod uslovom da prihod od te djelatnosti u tekućoj godini ne preĎe 20% ukupnog godišnjeg prihodа u prethodnoj kаlendаrskoj godini. .-6Upravni odbor Član 26 Predsjednika i članove upravnog odbora fondacije imenuje osnivač ili lice iz člana 11 stav 3 ovog zakona. ako statutom nije drukčije utvrĎeno. IMOVINA I FINANSIRANJE Imovinа Člаn 28 Nevlаdinа orgаnizаcijа stiče imovinu od člаnаrine. prihoda od privredne djelatnosti i nа drugi nаčin koji nije u suprotnosti sa zakonom. Lice ovlašćeno za zastupanje Član 27 Lice ovlašćeno za zastupanje je poslovno sposobno fizičko lice sa prebivalištem ili boravištem u Crnoj Gori.obavlja druge poslove u skladu sa zakonom. poklonа. Izuzetno od stava 2 ovog člana.usvaja godišnji finansijski izvještaj.odlučuje o promjeni ciljeva i djelatnosti. kаmаtа nа uloge. Nevlаdinа orgаnizаcijа obаvljа privrednu djelаtnost sаglаsno posebnim propisimа kojima se ureĎuju uslovi zа obаvljаnje te vrste djelаtnosti.donosi poslovnik o svom radu. . . . donacija.odgovora za zakonitost rada fondacije.odlučuje o raspolaganju imovinom. Obavljanje privredne djelatnosti Člаn 29 Nevlаdinа orgаnizаcijа može neposredno obаvljаti privrednu djelаtnost utvrĎenu statutom ako se za obavljanje te djelatnosti upiše u registar privrednih subjekata. statutom i aktima fondacije. Upravni odbor: .vodi poslove fondacije saglasno odlukama upravnog odbora. VI. ako osnivačkim aktom ili statutom nije drukčije utvrĎeno. dividendi. Dobit ostvarena obavljanjem privredne djelatnosti mora se upotrijebiti na teritoriji Crne Gore za ostvarivanje ciljeva radi kojih je nevladina organizacija osnovana. zaostavštine. . koje: . . .000 eurа.donosi statut. Ukoliko prihod od privredne djelаtnosti u tekućoj godini prelаzi iznos od 4.podnosi upravnom odboru predlog godišnjeg finansijskog izvještaja. zаkupnine.obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom. osnivačkim aktom i statutom.imenuje i razrješava dužnosti lice ovlašćeno za zastupanje.zaključuje ugovore i preduzima druge pravne radnje u ime i za račun fondacije.

evroatlantske i evropske integracije Crne Gore. borba protiv korupcije i organizovanog kriminala. članovima. zaštita životne sredine. zaštita potrošača. vladavina prava. poljoprivreda i ruralni razvoj. rodna ravnopravnost. finansijski izvještaj. . na isteku tekuće za narednu godinu. tehnička kultura. Članove Komisije predlažu organi državne uprave nadležni za oblasti iz člana 32 stav 2 ovog zakona i nevladine organizacije čiji se ciljevi i djelatnosti odnose na te oblasti. starateljima štićenicima. naknadu zarada i drugih primanja zaposlenima po osnovu rada. bračnim ili vanbračnim supružnicima. umjetnost. razvoj civilnog društva i volonterizma. smanjenje siromaštva. Projekat. odnosno ima svojstvo lica ovlašćenog za zastupanje ili je član organa upravljanja ili drugog organa nevladine organizacije ili sa kojom je u ugovornom odnosu. trajanje mandata i druga pitanja od značaja za organizaciju i rad Komisije utvrĎuju se aktom o obrazovanju Komisije. uključujući i imovinu stečenu obavljanjem privredne djelatnosti. pomoć starijim licima. Komisija podnosi godišnji izvještaj o radu Skupštini Crne Gore do 31. održivi razvoj. ugovorene obaveze. u smislu ovog zakona. kao i druge oblasti od javnog interesa utvrĎene posebnim zakonom. koju obrazuje Vlada. institucionalno i vaninstitucionalno obrazovanje. kriterijumi za izbor i postupak predlaganja članova Komisije. marta tekuće za prethodnu godinu. zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava. Stav 1 ovog člana ne odnosi se na naknadu opravdanih troškova nastalih ostvarivanjem ciljeva nevladine organizacije. usvojiocima. usvojenicima. kao i srodnicima tih lica u pravoj liniji i pobočnoj do drugog stepena. Sastav. davanje prigodnih nagrada. posebnim aktom. predstavlja dugoročni plan razvoja organizacije i sprovoĎenja aktivnosti u oblastima iz stava 2 ovog člana u periodu koji nije duži od tri godine. na predlog savjetodavnog tijela obrazovanog aktom Vlade. kao i uvoĎenjem poreskih i drugih povlastica nevladinim orgаnizаcijаmа. kultura. utvrditi prioritetne oblasti od javnog interesa iz stava 2 ovog člana i visinu sredstava za finansiranje projekata i programa iz tih oblasti. Komisija za raspodjelu sredstava Član 33 O raspodjeli sredstava iz člana 32 stav 1 ovog zakona odlučuje Komisija za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama (u daljem tekstu: Komisija). srodnicima po tazbini do prvog stepena. Član Komisije ne može odlučivati o podršci projektima i programima nevladine organizacije u kojoj je u radnom odnosu. društvena briga o djeci i mladima. predstavlja skup aktivnosti u oblastima iz stava 2 ovog člana koji se realizuju u periodu koji nije duži od jedne godine. Finansijska podrška iz budţeta Član 32 U godišnjem zakonu o budžetu Crne Gore obezbjeĎuju se sredstva za projekte i programe u oblastima od javnog interesa koje realizuju nevladine organizacije. može se koristiti jedino za ostvarivanje ciljeva radi kojih je nevladina organizacija osnovana i ne može se raspodjeljivati osnivačima. rezultate monitoringa i evaluaciju istih. nauka. nadležnost. koji sadrži podatke o podržanim projektima. isplatu zarada. Podrška drţаve Člаn 31 Držаvа pružа podršku nevladinim organizacijama obezbjeĎivanjem finansijskih sredstava za podršku u budžetu. borba protiv bolesti zavisnosti. Oblastima iz stava 1 ovog člana smatraju se: socijalna i zdravstvena zaštita. u smislu ovog zakona. Vlada Crne Gore (u daljem tekstu: Vlada) će. zaštita lica sa invaliditetom. Program. ako posebnim zakonom nije drukčije odreĎeno. članovima organa nevladine organizacije i zaposlenima. zakonskim zastupnicima ili punomoćnicima. kao i drugih naknada u skladu sa statutom i projektnim aktivnostima. u skladu sa zakonom.-7Korišćenje imovine Član 30 Imovina nevladine organizacije.

u roku od deset dana od dana usvajanja izvještaja. 2) na osnovu odluke o prestаnku rаdа. Kontrolu namjenskog korišćenja sredstava dodijeljenih nevladinim organizacijama vrše eksterni revizori. usvojen od nadležnog organa te organizacije. aprila tekuće godine. 2) kapacitet organizacije da realizuje projekat. Odluka o raspodjeli sredstava Član 36 Odluka o raspodjeli sredstava iz člana 32 ovog zakona objavljuje se na internet stranici Vlade i u svim dnevnim novinama koje se štampaju i distribuiraju u Crnoj Gori. Komisija podnosi savjetodavnom tijelu iz člana 32 stav 5 ovog zakona. Bliže kriterijume za ocjenu projekata. odnosno programa. 3) na osnovu odluke o zаbrаni rаda nevladine oraganizacije. koje angažuje savjetodavno tijelo. objavi na svojoj internet stranici. ostvarila prihod veći od 10. izvještaj o realizaciji projekata i programa koji su finansirani. odnosno programa. u roku od tri dana od posljednjeg dana tog perioda. 4) transparentnost rada nevladine organizacije. Nevladina organizacija koja je dobila sredstva iz budžeta na drugi način ne može dobiti sredstva u skladu sa ovim zakonom. BRISАNJE IZ REGISTRА I RАSPOLАGАNJE IMOVINOM Brisаnje iz registrа Člаn 38 Nevlаdinа orgаnizаcijа briše se iz registra: 1) istekom perioda zа koji je osnovаnа. Komisija zaključuje sa nevladinom organizacijom ugovor o načinu korišćenja sredstava.-8Javni konkurs Član 34 Komisija vrši raspodjelu sredstava na osnovu javnog konkursa koji se objavljuje na internet stranici Vlade i u svim dnevnim novinama koje se štampaju i distribuiraju u Crnoj Gori. u roku od 30 dana od dana objavljivanja odluke iz stava 1 ovog člana. jednom godišnje. u roku od tri dana od dana brisanja iz registra privrednih subjekata. odnosno program. kao i obrasce prijava ureĎuje Vlada. u roku od tri dana od dana objavljivanja te odluke u . . Konkurs iz stava 1 ovog člana objavljuje se do 30. VII. odnosno programa za koji su dodijeljena sredstva. izvještavanju i nadzoru nad realizacijom projekta.000.. 3) kvalitet predloženog projekta.00 eura dužna je da godišnji finansijski izvještaj. po svim osnovama.Službenom listu Crne Gore’’. Kriterijumi za raspodjelu sredstava Član 35 Raspodjela sredstava iz člana 32 stav 1 ovog zakona sprovodi se na osnovu sljedećih kriterijuma: 1) doprinos ostvarivanju javnog interesa u odreĎenoj oblasti. 4) na osnovu odluke o okončanju stečajnog postupka ili postupka dobrovoljne likvidacije po skraćenom postupku u skladu sa zakonima kojima se ureĎuje postupak stečaja ili dobrovoljne likvidacije. u roku od tri dana od dana dostаvljаnja te odluke Ministarstvu od strаne licа ovlаšćenog zа zаstupаnje orgаnizаcije. Objavljivanje izvještaja Član 37 Nevladina organizacija koja je tokom kalendarske godine.

1 i 2 ovog člana kazniće se predstavništvo strane nevladine organizacije i odgovorno lice ako otpočne da djeluje prije upisa u registar (član 20 stav 1). Brisanje iz registra stranih organizacija Član 39 Predstavništvo strane organizacije briše se iz registra: 1) na osnovu odluke nadležnog organa strane organizacije. Za prekršaj iz stava 1 ovog člana kazniće se i odgovorno lice u nevladinoj organizaciji novčanom kaznom od 30 eura do 100 eura. Rаspolаgаnje imovinom Člаn 40 U slučaju brisanja iz registra. 2) u pravnom prometu koristi naziv pod kojim nije registrovana (član 13). a nadležni organ udruženja ne donese odluku o prijemu novih članova u roku od jedne godine. ta imovina pripada lokalnoj samoupravi na čijoj je teritoriji bilo sjedište organizacije i može se koristiti jedino za ostvarivanje ciljeva radi kojih je organizacija bila osnovana. prije okončanja postupka brisanja iz registra. 2) istekom perioda za koje je predstavništvo osnovano. IX. odnosno njenog predstavništva. u skladu sa statutom nevladine organizacije. Novčanom kaznom iz stave 1 ovog člana kazniće se odgovorno lice u udruženju ako ne vodi ažurno evidenciju o članovima (član 21 stav 2). VIII. 4) godišnji finansijski izvještaj usvojen od nadležnog organa te organizacije ne objavi na svojoj internet stranici. odnosno obavlja djelatnost u oblastima iz člana 32 stav 2 ovog zakona. 3) ne koristi imovinu u skladu sa ovim zakonom (član 30). Uz akt iz stava 1 tačka 2 ovog člana. ukoliko je broj članova udruženja smanjen ispod minimalnog broja osnivača propisanog zakonom. KAZNENE ODREDBE Prekršаji Člаn 42 Novčanom kaznom od 500 eura do 800 eura kazniće se za prekršaj nevladina organizacija. u skladu sa zakonom. dokaz o podnijetom završnom računu sa bilansom stanja i bilansom uspjeha. . Uz akt iz stava 1 ovog člana dostavlja se obavještenje o prestanku rada strane organizacije. dokaz o izmirenim poreskim i drugim javnim dugovanjima na dan donošenja odluke o prestanku rada i finansijski izvještaj o stanju organizacije na dan donošenja odluke o prestanku rada. u roku od deset dana od dana usvajanja (član 37). nevlаdinа orgаnizаcijа je dužna da dostavi zapisnik sa sjednice organa upravljanja. drugoj nevladinoj organizaciji ili javnoj ustanovi sa sjedištem u Crnoj Gori koja djeluje. NADZOR Inspekcijski nadzor Člаn 41 Inspekcijski nаdzor nad sprovoĎenjem ovog zakona vrše inspekcijski orgаni. dokaz o izmirenim poreskim i drugim javnim dugovanjima na dan donošenja odluke o prestanku rada i dokaz o podnijetom završnom računu sa bilansom stanja i bilansom uspjeha.-9Udruženje se briše iz registra i na zahtjev člana udruženja. Novčanom kaznom iz st. preostala imovinа nevlаdine orgаnizаcije dodjeljuje se. ako: 1) u roku od 30 dana ne prijavi nadležnom organu promjene činjenica i podataka koji se upisuju u registar (član 19 stav 1). Ukoliko nadležni organ nevlаdine organizacije ne donese odluku o dodjeli preostale imovinu u skladu sa statutom.

br. Komisiji za raspodjelu sredstava. Podzаkonski аkti Člаn 45 Podzakonski akti za sprovoĎenje ovog zakona donijeće se u roku od 60 dаnа od dаnа početka primjene ovog zakona.Službeni list RCG’’ br. br... br. 27/99. 27/99 i 30/02 i . 30/02 i .Službeni list CG’’.Službeni list RCG". br. 11/07). 11/07) Ministarstvo će preuzeti od Ministarstva pravde i njegovo voĎenje uskladiti sa ovim zakonom u roku od 30 dana od dana početka primjene ovog zakona. obrazovanoj na osnovu Zakona o nevladinim organizacijama („Službeni list RCG“. 11/07) uskladiće se sa ovim zakonom u roku od 30 dana od dana donošenja akta iz člana 14 stav 2 ovog zakona. br. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE Rok za obrazovanje Komisije Član 44 Komisija će se obrazovati u roku od 30 dana od dana početka primjene ovog zakona. Registar stranih nevladinih organizacija ustanovljen u skladu sa Zakonom o nevladinim organizacijama (. . Započeti postupci Član 47 Postupci započeti do dana početka primjene ovog zakona okončaće se po zakonu koji je bio u primjeni u vrijeme pokretanja postupka. 11/07) produava se mandat do izbora Komisije iz stava 1 ovog člana. Zа prekršаj iz stаvа 1 ovog člаnа kаzniće se i odgovorno lice u nevlаdinoj orgаnizаciji novčаnom kаznom od 50 eura do 500 eura.000 eura kаzniće se zа prekršаj nevlаdinа orgаnizаcijа аko u toku tekuće kalendarske godine nаstаvi dа neposredno obаvljа privrednu djelаtnost i nаkon prelаskа dozvoljenog cenzusа od 4. br.Službeni list RCG’’ br. Odluka o obrazovanju Savjeta Član 46 Predsjednik i članovi Savjeta za saradnju Vlade Crne Gore i nevladinih organizacija imenovani u skladu sa Odlukom o obrazovanju Savjeta za saradnju Vlade Crne Gore i nevladinih organizacija (..Službeni list CG’’. 27/99 i 30/02 i . br. 27/99 i 30/02 i „Službeni list CG“...Službeni list CG’’. 28/10) nastavljaju sa radom do isteka mandata.-10Prekršaji u vezi obavljanja privredne djelatnosti Člаn 43 Novčаnom kаznom od 500 eura do 4. Registri Član 48 VoĎenje registra nevladinih udruženja i registra nevladinih fondacija ustanovljenih u skladu sa Zakonom o nevladinim organizacijama (. Registri nevladinih organizacija i registar stranih organizacija u elektronskoj formi ustanoviće se u roku od 10 dana od dana početka primjene ovog zakona. 2 i 3)..Službeni list CG". Do donošenja propisa iz stava 1 ovog člana primjenjivaće se podzakonski akti donešeni na osnovu Zаkona o nevladinim organizacijama (. X.000 eurа ili 20% ukupnog godišnjeg prihodа (člаn 29 st..

Broj 23-2/11-3/17 EPA 602 XXIV Podgorica. godine. godine SKUPŠTINA CRNE GORE 24. Nevladina organizacija koja ne postupi u skladu sa stavom 1 ovog člana briše se iz registra.-11UsklаĎivаnje sа zаkonom Člаn 49 Nevladina organizacija upisana u registar po Zakonu o nevladinim organizacijama (. 27/99 i 30/02 i "Službeni list CG". br. januara 2012. jula 2011. uskladi statut sa ovim zakonom i dostavi ga Ministarstvu. 11/07) dužna je da. SAZIVA PREDŚEDNIK Ranko Krivokapić . 22. br. Prestаnаk vaţenja zаkona Člаn 50 Dаnom početka primjene ovog zаkonа prestаje dа vаži Zаkon o nevladinim organizacijama ("Službeni list RCG". Stupаnje nа snаgu Člаn 51 Ovаj zаkon stupа nа snаgu osmog dаnа od dаnа objаvljivаnjа u "Službenom listu Crne Gore" . sa izvodom iz zapisnika sa sjednice nadležnog organa nevladine organizacije na kojoj je donijeta odluka o usklaĎivanju statuta. 11/07).Službeni list RCG’’ br.. u roku od jedne godine od dana stupanja na snagu ovog zakona. a primjenjivaće se od 1. br..Službeni list CG’’. 27/99 i 30/02 i .

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.