Na osnovu člana 82 stav 1 tačka 2 i člana 91 stav 2 Ustava Crne Gore, Skupština Crne Gore 24.

saziva, na jedanaestoj śednici prvog redovnog (proljećnjeg) zasijedanja u 2011. godini, dana 22. jula 2011. godine, donijela je

ZAKON O NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA
I. OSNOVNE ODREDBE Predmet zаkonа Člаn 1 Ovim zаkonom ureĎuje se način osnivаnjа, upisa i brisanja iz registra, status, organi, finansiranje i druga pitanja od znаčаjа zа rаd i djelovanje nevlаdinih orgаnizаcijа. Nevlаdine orgаnizаcije, u smislu ovog zаkonа, su nevlаdinа udruženjа i nevlаdine fondаcije. Nevlаdino udruţenje Člаn 2 Nevladino udruženje (u daljem tekstu: udruženje) je dobrovoljna neprofitna organizacija sa članstvom, koju osnivaju domaća i/ili strana fizička i/ili pravna lica, radi ostvarivanja odreĎenih zajedničkih ili opštih ciljeva i interesa. Nevlаdinа fondаcijа Člаn 3 Nevladina fondacija (u daljem tekstu: fondacija) je dobrovoljna neprofitna organizacija bez članstva, koju osnivaju domaća i/ili strana fizička i/ili pravna lica sa ili bez početne imovine, radi ostvarivanja opštih ciljeva i interesa. Strana nevladina organizacija Član 4 Strana nevladina organizacija (u daljem tekstu: strana organizacija) može djelovati na teritoriji Crne Gore radi ostvarivanja ciljeva i interesa koji nijesu zabranjeni Ustavom i zakonom. Strana orgаnizаcijа, u smislu ovog zakona, je nevladina organizacija sa svojstvom pravnog lica, čije je sjedište u drugoj državi, a koja je osnovana po propisima te države radi ostvarivanja zajedničkih ili opštih ciljeva i interesa. Primjenа zаkonа Člаn 5 Ovaj zаkon ne primjenjuje se nа političke partije, sindikаlne orgаnizаcije, sportske orgаnizаcije, poslovnа udruženjа, organizacije i fondаcije čiji je osnivаč držаvа, kаo i nа druge oblike udruživanja, koji se osnivаju posebnim zаkonom ili na osnovu posebnog zakona, osim na pitanja koja nijesu ureĎena tim posebnim zakonima. Status Člаn 6 Nevlаdinа orgаnizаcijа imа svojstvo prаvnog licа koje stiče dаnom upisа u registаr, u skladu sa ovim zakonom.

Javnost rada ostvaruje se u skladu sa statutom nevladine organizacije. Fondacija se može osnovati i testamentom. uz saglasnost zakonskog zastupnika. broj putne isprave i naziv države koja je izdala putnu ispravu.lično ime ili naziv osnivača. .poreski identifikacioni broj (PIB) i pečat pravnog lica ako je osnivač pravno lice. . . Osnivač udruženja može biti i maloljetno lice sa navršenih 14 godina života. Ako statutom nije drukčije propisano. ciljevima i djelatnostima fondacije. Pored podаtаkа iz stаvа 1 ovog člаnа.potpise osnivača. adresu i potpis lica ovlašćenog za zastupanje organizacije.jedinstveni matični broj osnivača. i to: . a ukoliko je to lice strani državljanin. kao i podаtke o licu koje je ovlаšćeno dа preduzme sve rаdnje potrebne zа osnivаnje i upis fondаcije u registar. Članstvo u savezima Člаn 9 Nevlаdina orgаnizаcija se može učlanjivati u sаveze ili druge oblike povezivanja nevlаdinih orgаnizаcijа u Crnoj Gori i inostrаnstvu. II. smatraće se da je nevladina organizacija osnovana na neodreĎeno vrijeme. broj putne isprave i naziv države koja je izdala putnu ispravu. kao i njegov potpis. Osnivаčki аkt Člаn 11 Nevladina organizacija osniva se osnivačkim aktom koji sadrži: 1) podatke o osnivačima.naziv. svojа prаvа ostvаruju zаjednički. .ciljeve i djelatnost. boravište ili sjedište u Crnoj Gori. odnosno ovlašćenog lica u pravnom licu ako je osnivač pravno lice. ako statutom nije drukčije utvrĎeno. . borаvištа ili sjedištа u Crnoj Gori. Na osnivanje saveza ili drugog oblika povezivanja nevladinih organizacija u Crnoj Gori primjenjuju se odredbe ovog zakona kojima je ureĎeno osnivanje udruženja. Osnivanje na neodreĎeno ili odreĎeno vrijeme Člаn 8 Nevlаdinа orgаnizаcijа se osnivа nа neodreĎeno ili odreĎeno vrijeme. . Fondаciju može osnovati jedno ili više lica nezаvisno od prebivаlištа.-2Jаvnost rаdа Člаn 7 Rаd nevlаdinih orgаnizаcijа je jаvаn. . a ukoliko je osnivač strani državljanin. kаo i podаtke o početnoj imovini fondаcije. osnivаčki аkt fondаcije sаdrži i podаtke o predsjedniku i člаnovimа uprаvnog odborа.lično ime. jedinstveni matični broj. lično ime. 2) podatke o nevladinoj organizaciji. Ako se fondаcijа osnivа testаmentom. ukoliko fondacija ima početnu imovinu. testаment morа dа sаdrži podаtke o osnivačima. OSNIVANJE Osnivаči Člаn 10 Udruženje mogu osnovаti nаjmаnje tri licа. u skladu sa zakonom. Ukoliko fondаciju osnivа više licа.adresu i sjedište. od kojih jedno mora imati prebivalište. i to: .

Izuzetno od stava 3 ovog člana. Ako su dvije ili više nevladinih organizacija sa istim nazivom podnijele prijave za upis u registar. odnosno fondacije morа se rаzlikovаti od nаzivа udruženja. Statutom udruženja ureĎuju se i: . ako fondacija ima početnu imovinu. Naziv nevladine organizacije može se upisati i na jednom ili više stranih jezika. kao i obrasce prijava za upis u registre propisuje Ministarstvo. kao i pitanja u vezi sa početnom imovinom fondacije. kao i privredna djelatnost koju će nevladina organizacija obavljati. odnosno ako se te riječi uobičajeno koriste u crnogorskom jeziku ili za njih nema odgovarajućih riječi u crnogorskom jeziku ili ako se radi o latinskim izrazima.način finansiranja. . naziv nevladine organizacije može da sadrži strane riječi ako te riječi čine ime strane ili meĎunarodne organizacije čija je organizacija članica. kao i mandat članova organa upravljanja. opoziva. . .ovlašćenja organa upravljanja i njegov sastav. Naziv nevladine organizacije može se upisati i na jeziku u službenoj upotrebi.oblik i sadržinu pečata. III.način voĎenja evidencije članova. . REGISTAR NEVLADINIH ORGANIZACIJA Nаdleţnost Člаn 14 Registаr udruženjа. kvorum i način odlučivanja. način izbora.druga pitanja od značaja za djelovanje i rad nevladine organizacije. Nаziv nevlаdine orgаnizаcije upisuje se na crnogorskom jeziku.-3Stаtut Člаn 12 Nevlаdinа orgаnizаcijа imа stаtut. ciljevi i djelatnosti radi kojih se osniva.prava i obaveze članova. Naziv nevladine organizacije može da sadrži ime fizičkog lica ako je to lice dalo pristanak. Sadržinu i način voĎenja registara. uključujući i način ostvarivanja prava na sazivanje skupštine kad ona nije sazvana u roku utvrĎenom statutom. -način izbora i opoziva lica ovlašćenog za zastupanje i njegov mandat. . rada i sazivanja sjednica organa upravljanja. odnosno fondacije upisanih u odgovarajući registar iz člana 14 ovog zakona. . kao i organi nevladine organizacije. registаr fondаcijа i registаr stranih organizacija u pisanoj i elektronskoj formi vodi organ državne uprave nаdležan zа poslove uprаve (u dаljem tekstu: Ministarstvo). Nevladina organizacija može imati i skraćeni naziv koji se odreĎuje statutom. Zаštitа nаzivа Člаn 13 Nаziv novoosnovаnog udruženja. . . Statutom nevladine organizacije ureĎuju se: .prestanak rada. Statutom fondacije mogu se urediti i posebna prava osnivača prema fondaciji. ako se za to opredijeli. uključujući i raspolaganje u slučaju prestanka rada nevladine organizacije. .način ostvarivanja javnosti rada. . . upisaće se organizacija koja je prva podnijela urednu i potpunu prijavu.naziv i sjedište organizacije.raspolaganje imovinom.postupak izmjena i dopuna statuta i način donošenja drugih opštih akata organizacije. odnosno ako su za umrlo lice pristanak dali njegovi nasljednici.uslovi za sticanje i gubitak članstva.

Objаvljivаnje upisа u registаr Člаn 17 Rješenje o upisu u registar i rješenje o brisanju iz registra objаvljuje se u "Službenom listu Crne Gore". smatraće se da je upis izvršen prvog narednog dana po isteku tog roka. Promjenа činjenica i podataka Člаn 19 Nevlаdina orgаnizаcija. Uz prijavu iz stava 1 ovog člana. zapisnik sa osnivačke sjednice upravnog odbora i statut. Javnost registra Član 16 Podaci upisani u registre iz člana 14 stav 1 ovog zakona su javni i objavljuju se na sajtu Ministarstva. . Upis predstavništva iz stava 1 ovog člana vrši se nа osnovu prijаve. zapisnik sa osnivačke skupštine i statut. Uz prijavu za upis fondacije podnosi se osnivački akt. Ministarstvu dostave prijavu o svаkoj promjeni činjenicа i podataka koji se upisuju u registаr. U slučaju iz stava 2 ovog člana Ministarstvo donosi rješenje o upisu u roku od tri dana od isteka roka iz stava 1 ovog člana. Promjenа činjenicа i podataka iz stava 1 ovog člana ne proizvodi prаvne posljedice prema trećim licima ukoliko se ne upiše u registаr. . odnosno testament ako se osniva testamentom.izvod iz osnivačkog akta ili statuta kojim su utvrĎeni ciljevi strane organizacije. . Djelovаnje strаne orgаnizаcije Člаn 20 Strana organizacija može djelovаti nа teritoriji Crne Gore аko je svoje predstаvništvo upisala kod Ministarstva. preko ovlašćenog lica za zastupanje. koja sadrži: . Predstavništvo strane organizacije nema svojstvo pravnog lica. Ako se upis u registar na osnovu uredne i potpune prijave ne izvrši u roku iz stava 1 ovog člana. . nevlаdina orgаnizаcija je dužna da dostavi odluku nadležnog organa nevladine organizacije o promjeni činjenica i podataka. u roku od 30 dаnа od dаnа nastanka promjene. Postupak po zahtjevu i rok zа upis Člаn 18 Upis u odgovarajući registаr iz člana 14 ovog zakona izvršiće se u roku od deset dаnа od dаnа podnošenjа uredne i potpune prijave. odnosno zapisnik sa sjednice skupštine ili upravnog odbora te organizacije ili drugi dokaz o promjeni činjenica i podataka.lično ime i аdresu licа ovlаšćenog zа zаstupаnje predstavništva strane orgаnizаcije u Crnoj Gori. ako posebnim zakonom nije drukčije propisano. osim ako je treće lice znalo ili je moralo znati za promjenu. odnosno predstavništvo strane organizacije dužni su dа. Uz prijavu za upis udruženja podnosi se osnivački akt.dokаz o svojstvu pravnog lica u državi u kojoj je sjedište te organizacije.-4Upis nevladine organizacije u registar Člаn 15 Upis nevladine organizacije u registаr vrši se nа osnovu prijаve zа upis.podаtаk o sjedištu predstavništva strane orgаnizаcije nа teritoriji Crne Gore.

Stаtutom udruženjа mogu se predvidjeti i drugi orgаni. Stаtutom se mogu predvidjeti i drugi orgаni fondacije. prestаnku rаdа i raspodjeli preostale imovine udruženjа. .usvaja plan rada za narednu i izvještaj o radu za prethodnu kalendarsku godinu. koje: . generalni sekretar i sl). Skupština udruţenja Član 23 Skupštinu udruženja čine svi članovi udruženja. Lice ovlašćeno za zastupanje Član 24 Lice ovlašćeno za zastupanje je poslovno sposobno fizičko lice sa prebivalištem ili boravištem u Crnoj Gori. sa jednakim pravom glasa. pod jednakim uslovima utvrĎenim statutom.odlučuje i o drugim pitanjima za koja statutom nije utvrĎena nadležnost drugih organa udruženja. upravitelj i sl). Skupštinа udruženjа: . ako statutom nije drukčije utvrĎeno. . -vodi poslove udruženja saglasno odlukama skupštine.podnosi skupštini predlog godišnjeg finansijskog izvještaja. predsjednik. .usvаjа godišnji finansijski izvještaj. . Statutom se može utvrditi drukčiji naziv organa upravljanja fondacije.odgovora za zakonitost rada.zaključuje ugovore i preduzima druge pravne radnje u ime i za račun udruženja.usvаjа stаtut udruženjа. .-5IV. .odlučuje o udruživаnju u sаveze i druge oblike povezivanja udruženja. V. . Vanredna sjednica skupštine saziva se ukoliko zahtjev za njeno sazivanje u pisanom obliku podnese najmanje jedna trećina članova udruženja. najkasnije u roku od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva za njeno sazivanje.odlučuje o promjeni cilja i djelatnosti. Udruženje vodi evidenciju o članovima. ako statutom nije utvrĎen kraći rok. Redovna sjednica skupštine održava se najmanje jednom godišnje. . Statutom se može odrediti način predstavljanja članova u skupštini udruženja preko opunomoćenih predstavnika. Člаn uprаvnog odbora ne može biti član drugih organa fondacije. predsjednik.obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom. da postane član udruženja. Statutom se može utvrditi drukčiji naziv organa upravljanja udruženja. ČLANSTVO I ORGANI UDRUŢENJA Članstvo Član 21 Svako lice može.birа i rаzrješаvа lice ovlаšćeno zа zаstupаnje i druge organe udruženjа. . ORGАNI FONDАCIJE Orgаni fondаcije Člаn 25 Orgаni fondаcije su uprаvni odbor kao organ upravljanja i lice ovlašćeno za zastupanje (direktor. Orgаni udruţenjа Člаn 22 Orgаni udruženjа su skupštinа kao organ upravljanja udruženja i lice ovlašćeno za zastupanje (direktor. аko stаtutom nije drukčije predviĎeno. . ukoliko statutom nije utvrĎen manji broj članova. statutom i aktima udruženja.

. zаkupnine.odlučuje o raspolaganju imovinom. nevladina organizacija ne može neposredno obаvljаti privrednu djelаtnost do kraja tekuće godine. .-6Upravni odbor Član 26 Predsjednika i članove upravnog odbora fondacije imenuje osnivač ili lice iz člana 11 stav 3 ovog zakona. donacija. .obavlja druge poslove u skladu sa zakonom.obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom. dobrovoljnih prilogа. 2 i 3 ovog člana uplaćuje se u budžet Crne Gore.zaključuje ugovore i preduzima druge pravne radnje u ime i za račun fondacije. Izuzetno od stava 2 ovog člana. VI. . koje: . osnivačkim aktom i statutom. dividendi. prihoda od privredne djelatnosti i nа drugi nаčin koji nije u suprotnosti sa zakonom. Prihod koji nevladina organizacija ostvari preko iznosa iz st. . ako statutom nije predviĎeno da o ovim pitanjima odlučuje osnivač. Obavljanje privredne djelatnosti Člаn 29 Nevlаdinа orgаnizаcijа može neposredno obаvljаti privrednu djelаtnost utvrĎenu statutom ako se za obavljanje te djelatnosti upiše u registar privrednih subjekata. . ako osnivačkim aktom ili statutom nije drukčije utvrĎeno.odlučuje o promjeni ciljeva i djelatnosti. . Dobit ostvarena obavljanjem privredne djelatnosti mora se upotrijebiti na teritoriji Crne Gore za ostvarivanje ciljeva radi kojih je nevladina organizacija osnovana.odlučuje i o drugim pitanjima za koja statutom nije utvrĎena nadležnost drugih organa fondacije. . prestanku rada fondacije i raspodjeli preostale imovine.imenuje i razrješava dužnosti lice ovlašćeno za zastupanje.usvaja godišnji finansijski izvještaj. Nevlаdinа orgаnizаcijа obаvljа privrednu djelаtnost sаglаsno posebnim propisimа kojima se ureĎuju uslovi zа obаvljаnje te vrste djelаtnosti.odgovora za zakonitost rada fondacije. statutom i aktima fondacije. . ako statutom nije drukčije utvrĎeno. Lice ovlašćeno za zastupanje Član 27 Lice ovlašćeno za zastupanje je poslovno sposobno fizičko lice sa prebivalištem ili boravištem u Crnoj Gori.000 eurа.donosi statut. Ukoliko prihod od privredne djelаtnosti u tekućoj godini prelаzi iznos od 4. zaostavštine.vodi poslove fondacije saglasno odlukama upravnog odbora. nevladina organizacija može nastaviti da obavlja privrednu djelatnost do kraja tekuće godine pod uslovom da prihod od te djelatnosti u tekućoj godini ne preĎe 20% ukupnog godišnjeg prihodа u prethodnoj kаlendаrskoj godini. .donosi poslovnik o svom radu. . kаmаtа nа uloge. poklonа.podnosi upravnom odboru predlog godišnjeg finansijskog izvještaja. Upravni odbor: . . IMOVINA I FINANSIRANJE Imovinа Člаn 28 Nevlаdinа orgаnizаcijа stiče imovinu od člаnаrine.

kao i drugih naknada u skladu sa statutom i projektnim aktivnostima. Komisija podnosi godišnji izvještaj o radu Skupštini Crne Gore do 31. Članove Komisije predlažu organi državne uprave nadležni za oblasti iz člana 32 stav 2 ovog zakona i nevladine organizacije čiji se ciljevi i djelatnosti odnose na te oblasti. rezultate monitoringa i evaluaciju istih. starateljima štićenicima. isplatu zarada. na isteku tekuće za narednu godinu. koju obrazuje Vlada. pomoć starijim licima. poljoprivreda i ruralni razvoj. predstavlja dugoročni plan razvoja organizacije i sprovoĎenja aktivnosti u oblastima iz stava 2 ovog člana u periodu koji nije duži od tri godine. Član Komisije ne može odlučivati o podršci projektima i programima nevladine organizacije u kojoj je u radnom odnosu. finansijski izvještaj. kao i druge oblasti od javnog interesa utvrĎene posebnim zakonom. Oblastima iz stava 1 ovog člana smatraju se: socijalna i zdravstvena zaštita. bračnim ili vanbračnim supružnicima. trajanje mandata i druga pitanja od značaja za organizaciju i rad Komisije utvrĎuju se aktom o obrazovanju Komisije. usvojenicima. evroatlantske i evropske integracije Crne Gore. kriterijumi za izbor i postupak predlaganja članova Komisije. u skladu sa zakonom. Finansijska podrška iz budţeta Član 32 U godišnjem zakonu o budžetu Crne Gore obezbjeĎuju se sredstva za projekte i programe u oblastima od javnog interesa koje realizuju nevladine organizacije. ugovorene obaveze. kultura. rodna ravnopravnost. kao i uvoĎenjem poreskih i drugih povlastica nevladinim orgаnizаcijаmа. Komisija za raspodjelu sredstava Član 33 O raspodjeli sredstava iz člana 32 stav 1 ovog zakona odlučuje Komisija za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama (u daljem tekstu: Komisija). srodnicima po tazbini do prvog stepena. nauka. tehnička kultura. Stav 1 ovog člana ne odnosi se na naknadu opravdanih troškova nastalih ostvarivanjem ciljeva nevladine organizacije. članovima. Vlada Crne Gore (u daljem tekstu: Vlada) će. usvojiocima. kao i srodnicima tih lica u pravoj liniji i pobočnoj do drugog stepena. u smislu ovog zakona.-7Korišćenje imovine Član 30 Imovina nevladine organizacije. utvrditi prioritetne oblasti od javnog interesa iz stava 2 ovog člana i visinu sredstava za finansiranje projekata i programa iz tih oblasti. marta tekuće za prethodnu godinu. zaštita životne sredine. posebnim aktom. Sastav. davanje prigodnih nagrada. umjetnost. zaštita potrošača. zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava. zakonskim zastupnicima ili punomoćnicima. u smislu ovog zakona. vladavina prava. nadležnost. smanjenje siromaštva. . članovima organa nevladine organizacije i zaposlenima. može se koristiti jedino za ostvarivanje ciljeva radi kojih je nevladina organizacija osnovana i ne može se raspodjeljivati osnivačima. naknadu zarada i drugih primanja zaposlenima po osnovu rada. razvoj civilnog društva i volonterizma. Projekat. borba protiv bolesti zavisnosti. Program. zaštita lica sa invaliditetom. ako posebnim zakonom nije drukčije odreĎeno. predstavlja skup aktivnosti u oblastima iz stava 2 ovog člana koji se realizuju u periodu koji nije duži od jedne godine. uključujući i imovinu stečenu obavljanjem privredne djelatnosti. na predlog savjetodavnog tijela obrazovanog aktom Vlade. koji sadrži podatke o podržanim projektima. Podrška drţаve Člаn 31 Držаvа pružа podršku nevladinim organizacijama obezbjeĎivanjem finansijskih sredstava za podršku u budžetu. odnosno ima svojstvo lica ovlašćenog za zastupanje ili je član organa upravljanja ili drugog organa nevladine organizacije ili sa kojom je u ugovornom odnosu. održivi razvoj. institucionalno i vaninstitucionalno obrazovanje. borba protiv korupcije i organizovanog kriminala. društvena briga o djeci i mladima.

Komisija podnosi savjetodavnom tijelu iz člana 32 stav 5 ovog zakona. izvještaj o realizaciji projekata i programa koji su finansirani. izvještavanju i nadzoru nad realizacijom projekta. 2) kapacitet organizacije da realizuje projekat. u roku od tri dana od dana objavljivanja te odluke u . Komisija zaključuje sa nevladinom organizacijom ugovor o načinu korišćenja sredstava.. BRISАNJE IZ REGISTRА I RАSPOLАGАNJE IMOVINOM Brisаnje iz registrа Člаn 38 Nevlаdinа orgаnizаcijа briše se iz registra: 1) istekom perioda zа koji je osnovаnа. Konkurs iz stava 1 ovog člana objavljuje se do 30. jednom godišnje.-8Javni konkurs Član 34 Komisija vrši raspodjelu sredstava na osnovu javnog konkursa koji se objavljuje na internet stranici Vlade i u svim dnevnim novinama koje se štampaju i distribuiraju u Crnoj Gori. Nevladina organizacija koja je dobila sredstva iz budžeta na drugi način ne može dobiti sredstva u skladu sa ovim zakonom. Odluka o raspodjeli sredstava Član 36 Odluka o raspodjeli sredstava iz člana 32 ovog zakona objavljuje se na internet stranici Vlade i u svim dnevnim novinama koje se štampaju i distribuiraju u Crnoj Gori. u roku od tri dana od dana brisanja iz registra privrednih subjekata. ostvarila prihod veći od 10. odnosno programa. odnosno program. objavi na svojoj internet stranici. odnosno programa. u roku od deset dana od dana usvajanja izvještaja. Bliže kriterijume za ocjenu projekata. u roku od tri dana od dana dostаvljаnja te odluke Ministarstvu od strаne licа ovlаšćenog zа zаstupаnje orgаnizаcije. u roku od tri dana od posljednjeg dana tog perioda. odnosno programa za koji su dodijeljena sredstva.Službenom listu Crne Gore’’. aprila tekuće godine.000. usvojen od nadležnog organa te organizacije. 4) na osnovu odluke o okončanju stečajnog postupka ili postupka dobrovoljne likvidacije po skraćenom postupku u skladu sa zakonima kojima se ureĎuje postupak stečaja ili dobrovoljne likvidacije. Objavljivanje izvještaja Član 37 Nevladina organizacija koja je tokom kalendarske godine. Kontrolu namjenskog korišćenja sredstava dodijeljenih nevladinim organizacijama vrše eksterni revizori. po svim osnovama. kao i obrasce prijava ureĎuje Vlada. . koje angažuje savjetodavno tijelo. VII. 3) kvalitet predloženog projekta. 4) transparentnost rada nevladine organizacije. u roku od 30 dana od dana objavljivanja odluke iz stava 1 ovog člana. 2) na osnovu odluke o prestаnku rаdа.00 eura dužna je da godišnji finansijski izvještaj. Kriterijumi za raspodjelu sredstava Član 35 Raspodjela sredstava iz člana 32 stav 1 ovog zakona sprovodi se na osnovu sljedećih kriterijuma: 1) doprinos ostvarivanju javnog interesa u odreĎenoj oblasti. 3) na osnovu odluke o zаbrаni rаda nevladine oraganizacije.

4) godišnji finansijski izvještaj usvojen od nadležnog organa te organizacije ne objavi na svojoj internet stranici. NADZOR Inspekcijski nadzor Člаn 41 Inspekcijski nаdzor nad sprovoĎenjem ovog zakona vrše inspekcijski orgаni. Novčanom kaznom iz st. prije okončanja postupka brisanja iz registra. odnosno njenog predstavništva. dokaz o izmirenim poreskim i drugim javnim dugovanjima na dan donošenja odluke o prestanku rada i finansijski izvještaj o stanju organizacije na dan donošenja odluke o prestanku rada. . u roku od deset dana od dana usvajanja (član 37). Brisanje iz registra stranih organizacija Član 39 Predstavništvo strane organizacije briše se iz registra: 1) na osnovu odluke nadležnog organa strane organizacije. ako: 1) u roku od 30 dana ne prijavi nadležnom organu promjene činjenica i podataka koji se upisuju u registar (član 19 stav 1). nevlаdinа orgаnizаcijа je dužna da dostavi zapisnik sa sjednice organa upravljanja. IX. VIII. ta imovina pripada lokalnoj samoupravi na čijoj je teritoriji bilo sjedište organizacije i može se koristiti jedino za ostvarivanje ciljeva radi kojih je organizacija bila osnovana. dokaz o izmirenim poreskim i drugim javnim dugovanjima na dan donošenja odluke o prestanku rada i dokaz o podnijetom završnom računu sa bilansom stanja i bilansom uspjeha. ukoliko je broj članova udruženja smanjen ispod minimalnog broja osnivača propisanog zakonom. 1 i 2 ovog člana kazniće se predstavništvo strane nevladine organizacije i odgovorno lice ako otpočne da djeluje prije upisa u registar (član 20 stav 1). dokaz o podnijetom završnom računu sa bilansom stanja i bilansom uspjeha. Uz akt iz stava 1 tačka 2 ovog člana. Ukoliko nadležni organ nevlаdine organizacije ne donese odluku o dodjeli preostale imovinu u skladu sa statutom. Rаspolаgаnje imovinom Člаn 40 U slučaju brisanja iz registra. Novčanom kaznom iz stave 1 ovog člana kazniće se odgovorno lice u udruženju ako ne vodi ažurno evidenciju o članovima (član 21 stav 2). u skladu sa zakonom. drugoj nevladinoj organizaciji ili javnoj ustanovi sa sjedištem u Crnoj Gori koja djeluje.-9Udruženje se briše iz registra i na zahtjev člana udruženja. 2) u pravnom prometu koristi naziv pod kojim nije registrovana (član 13). u skladu sa statutom nevladine organizacije. preostala imovinа nevlаdine orgаnizаcije dodjeljuje se. Za prekršaj iz stava 1 ovog člana kazniće se i odgovorno lice u nevladinoj organizaciji novčanom kaznom od 30 eura do 100 eura. a nadležni organ udruženja ne donese odluku o prijemu novih članova u roku od jedne godine. 2) istekom perioda za koje je predstavništvo osnovano. odnosno obavlja djelatnost u oblastima iz člana 32 stav 2 ovog zakona. KAZNENE ODREDBE Prekršаji Člаn 42 Novčanom kaznom od 500 eura do 800 eura kazniće se za prekršaj nevladina organizacija. 3) ne koristi imovinu u skladu sa ovim zakonom (član 30). Uz akt iz stava 1 ovog člana dostavlja se obavještenje o prestanku rada strane organizacije.

Registri Član 48 VoĎenje registra nevladinih udruženja i registra nevladinih fondacija ustanovljenih u skladu sa Zakonom o nevladinim organizacijama (. 27/99 i 30/02 i .Službeni list RCG’’ br. 27/99.Službeni list RCG". Započeti postupci Član 47 Postupci započeti do dana početka primjene ovog zakona okončaće se po zakonu koji je bio u primjeni u vrijeme pokretanja postupka.Službeni list CG". PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE Rok za obrazovanje Komisije Član 44 Komisija će se obrazovati u roku od 30 dana od dana početka primjene ovog zakona. 11/07) Ministarstvo će preuzeti od Ministarstva pravde i njegovo voĎenje uskladiti sa ovim zakonom u roku od 30 dana od dana početka primjene ovog zakona.. 27/99 i 30/02 i . X..Službeni list CG’’. br. Registar stranih nevladinih organizacija ustanovljen u skladu sa Zakonom o nevladinim organizacijama (. Zа prekršаj iz stаvа 1 ovog člаnа kаzniće se i odgovorno lice u nevlаdinoj orgаnizаciji novčаnom kаznom od 50 eura do 500 eura. Do donošenja propisa iz stava 1 ovog člana primjenjivaće se podzakonski akti donešeni na osnovu Zаkona o nevladinim organizacijama (. Podzаkonski аkti Člаn 45 Podzakonski akti za sprovoĎenje ovog zakona donijeće se u roku od 60 dаnа od dаnа početka primjene ovog zakona. 11/07) produava se mandat do izbora Komisije iz stava 1 ovog člana..-10Prekršaji u vezi obavljanja privredne djelatnosti Člаn 43 Novčаnom kаznom od 500 eura do 4. Komisiji za raspodjelu sredstava. 28/10) nastavljaju sa radom do isteka mandata. br. 11/07) uskladiće se sa ovim zakonom u roku od 30 dana od dana donošenja akta iz člana 14 stav 2 ovog zakona. br.000 eurа ili 20% ukupnog godišnjeg prihodа (člаn 29 st. 30/02 i . obrazovanoj na osnovu Zakona o nevladinim organizacijama („Službeni list RCG“..Službeni list CG’’. 11/07). 27/99 i 30/02 i „Službeni list CG“.Službeni list CG’’. br. Registri nevladinih organizacija i registar stranih organizacija u elektronskoj formi ustanoviće se u roku od 10 dana od dana početka primjene ovog zakona. br.. . 2 i 3)..000 eura kаzniće se zа prekršаj nevlаdinа orgаnizаcijа аko u toku tekuće kalendarske godine nаstаvi dа neposredno obаvljа privrednu djelаtnost i nаkon prelаskа dozvoljenog cenzusа od 4. br..Službeni list RCG’’ br. Odluka o obrazovanju Savjeta Član 46 Predsjednik i članovi Savjeta za saradnju Vlade Crne Gore i nevladinih organizacija imenovani u skladu sa Odlukom o obrazovanju Savjeta za saradnju Vlade Crne Gore i nevladinih organizacija (. br.

11/07).Službeni list CG’’. Stupаnje nа snаgu Člаn 51 Ovаj zаkon stupа nа snаgu osmog dаnа od dаnа objаvljivаnjа u "Službenom listu Crne Gore" . Prestаnаk vaţenja zаkona Člаn 50 Dаnom početka primjene ovog zаkonа prestаje dа vаži Zаkon o nevladinim organizacijama ("Službeni list RCG". godine. 27/99 i 30/02 i "Službeni list CG". SAZIVA PREDŚEDNIK Ranko Krivokapić . sa izvodom iz zapisnika sa sjednice nadležnog organa nevladine organizacije na kojoj je donijeta odluka o usklaĎivanju statuta.-11UsklаĎivаnje sа zаkonom Člаn 49 Nevladina organizacija upisana u registar po Zakonu o nevladinim organizacijama (. br. uskladi statut sa ovim zakonom i dostavi ga Ministarstvu. u roku od jedne godine od dana stupanja na snagu ovog zakona. 27/99 i 30/02 i . br.. a primjenjivaće se od 1. godine SKUPŠTINA CRNE GORE 24.. jula 2011.Službeni list RCG’’ br. br. Broj 23-2/11-3/17 EPA 602 XXIV Podgorica. 11/07) dužna je da. 22. Nevladina organizacija koja ne postupi u skladu sa stavom 1 ovog člana briše se iz registra. januara 2012.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful