P. 1
111. Viteska Brigada ABiH

111. Viteska Brigada ABiH

|Views: 979|Likes:
Published by sparrow2000

More info:

Published by: sparrow2000 on Mar 22, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/18/2013

pdf

text

original

Mesud Šadinlija

Formiranje 3. bataljona započeto je na području Boljakovog i Buća-Potoka u Novom Gradu. Osim formacijskih prištapskih jedinica, u sastavu brigade je vođeno i nekoliko manjih samostalnih jedinica: samostalni vodovi “Bentbaša”, “Butmir”, “Otes” i “Mojmilo”.138 Iz navedene strukture 1. sandžačke brigade vidi se da su jedinice iz njenog sastava bile disperzirane na području svih gradskih općina. Na tim područjima one su uzimale učešće u borbenim dejstvima unutar borbenog rasporeda snaga Teritorijalne odbrane općina na čijim teritorijama su djelovale. U periodu od sredine jula do kraja septembra 1992. godine, brigada je u punom sastavu uključena u borbena dejstva na području Nedžarića, Stupa, Otesa i Azića.139
Tabela 1: Stanje TMS kojim je raspolagao OpŠTO Vogošća na dan 20. 05. 1992. godine140 Tabela 2: Pregled naoružanja Vogošćanske brigade VSrRBiH

r/b 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.

NAZIV TMS Pištolj (nepoznati kalibri) Pištolj 7,62 mm Pištolj 7,65 mm Pištolj 9 mm Pištolj 6,35 mm Pištolj automatski Automat 7,62 M56 Automat 11,43 Automat 9 mm “HEKLER“ Puška 7,9 mm M48 PAP 7,62 mm AP 7,62 mm Lovački karabini i puške (razni modeli) PM 7,62 mm PM 7,9 mm Breda PAM

komada 32 5 15 8 1 1 17 8 20 49 62 156 89 3 5 1 1

r/b 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.

NAZIV TMS Automat 7,62 mm PAP 7,62 mm AP 7,62 mm PM M72 7,62 mm PM M84 7,62 mm PM M53 7,9 mm Puška M48 7,9 mm PAM 12,7 mm MB 81 mm MB 60 mm MB 120 mm PAT 20 mm 20/1, 20/2, 20/3, 20/4 PAT Bofors 40 mm RB M57 Top B1 76 mm Top ZIS 76 mm Tenk T55 VBR 128 mm Haubica 105 mm

komada 10 308 450 20 10 144 15 10 10 15 3 20 10 35 1 1 2 1 1

U vrijeme početka faze okrupnjavanja jedinica Teritorijalne odbrane u kojoj su formirane prve brigade, snage OpŠTO Vogošća bile su grupisane u rejonima i naseljima Uglješići, Hrastik,
138 139

Murat Kahrović, Kako smo branili Sarajevo: 1. sandžačka brigada, Sarajevo, 2001, 126. O borbama koje je ova brigada vodila u odbrani Sarajeva, detaljno u navedenoj monografiji autora Murata Kahrovića. 140 AARBiH, OpŠTO Vogošća, Pregled imajućeg stanja naoružanja, Broj 06/86-2/92, 20. 05. 1992. • 48 •

Za Sarajevo, za Bosnu svoju

Balino Brdo, Ugorsko, Tihovići, Barica, Hotonj i Kobilja Glava. U sastavu OpŠTO borilo se 5 četa, 7 vodova i 1 samostalno odjeljenje, sa ukupno 1.289 borca. U OpŠTO je bio evidentiran i spreman za uključenje u jedinice TO još 931 dobrovoljac.141 Limit za njihovo uključivanje u jedinice nalazio se u nedostatku naoružanja i opreme. Pregled naoružanja s kojim su raspolagale jedinice OpŠTO Vogošća dat je u Tabeli 1. Naspram sebe imale su snage Vogošćanske brigade VSrRBiH. Pregled naoružanja kojim je raspolagala Vogošćanska brigada dat je u Tabeli 2, i ilustrativan je po pitanju razumijevanja odnosa snaga i uvjeta u kojima je OpŠO Vogošća organizovala odbranu.142 Snage OpŠO Vogošća branile su se razvučene u dugoj liniji sa mnogo jedinicama neposjednutih i nepokrivenih prostora, kako je naznačeno na našoj Karti 4. Navedena ograničenja opredijelila su OpŠTO Vogošća, u kojem je dužnost komandanta od 7. maja obavljao Ramiz Duraković, da u tom trenutku ne preduzima okrupnjavanje jedinica u formaciju odreda. Uvjeti za taj korak bili su stvoreni u narednih mjesec dana intenzivnih borbenih dejstava u kojima su snage OpŠTO Vogošća i brojno i organizacijski narasle na nivo koji je omogućavao da 27. juna 1992. godine na području Barice, Ugorskog i Hotonja bude formiran 1. vogošćanski odred.143 Za komandanta odreda, nekoliko dana ranije, postavljen je Sinan Džafo.144 Organizacijsko i formacijsko prestrukturiranje unutar Teritorijalne odbrane na području Sarajeva, u fazi započetoj krajem maja, od početka jula nastavljenoj unutar Armije Republike Bosne i Hercegovine, i dovršenoj do početka septembra formiranjem 1. korpusa ARBiH, izvršeno je paralelno sa intenzivnim borbenim dejstvima izvođenim gotovo svakodnevno i na unutrašnjoj i na spoljašnjoj strani prstena opsade koji su srpske snage zatvorile oko Sarajeva. Neke od najznačajnih bitaka u tom nizu vođene su na području Novog Sarajeva i Vogošće i o njima će biti riječi u narednom poglavlju.

••

141

AARBiH, RgŠTO Sarajevo, Redovni borbeni izvještaj, Broj 02-212/92, 22. 05. 1992; AARBiH, RgŠTO Sarajevo, Izvještaj, Str. pov. broj 342/1, 30. 05. 1992. 142 Podaci o naoružanju Vogošćanske brigade su od 15. augusta, ali imamo čvrstu osnovu da dokažemo da se količina nije bitno promijenila od početka oružanog sukoba. ICTY – on-line baza podataka sudskih dokumenata: Operativa grupa Srpske vojske Vogošća, Podaci o naoružanju i zahtev za 0,5 b/k municije, Str. pov. broj 178/92, 18. 08. 1992. http://icr.icty.org. 143 AARBiH, RgŠTO Sarajevo, Redovni borbeni izvještaj, Broj 02-417/92, 27. 06. 1992. u 19:00. 144 AARBiH, ŠTO RBiH, Imenovanje, broj 02/349-191, 24. 06. 1992. • 49 •

Mesud Šadinlija

Karta 4: Načelan raspored snaga OpŠTO Vogošća do 25. maja 1992. godine145
145

Karta rekonstruisana na osnovu radnih bilježnica načelnika štaba OpŠTO Vogošća Nisada Balte i predstavlja načelan raspored snaga, ne i inžinjerijski uređene stalne linije odbrane.

• 50 •

prijetio strašnim odmazdama. bio u samom začetku i provođen s teškoćama o kojima je bilo riječi na prethodnim stranicama. 1992. Unutar tog prostora bili su prihvatljivi samo goloruki branioci i. Oslobađanje Orlića. Operacija “JUG-92”.icty. RgŠTO Sarajevo. To pitanje je bilo izuzetno važno za novopostavljenog komandanta srpskih snaga u Bosni i Hercegovini. već je i praktično pokazivao svoju rušilačku strast. Pokušaji deblokade Sarajeva tokom jula 1992. 1992. u velikoj mjeri su ojačali borbeni moral jedinica. 05. Čuvena je njegova naredba izdata 28. broj 02-282/92. U pregovorima oko tih pitanja bio je krajnje nepopustljiv. Znatnije količine naoružanja i municije. dio je otet i zaplijenjen. proces iseljenja kasarni JNA iz Sarajeva je privođen kraju. a posebno artiljerijska oruđa u čiji su posjed došli branioci Sarajeva. za Bosnu svoju • IV • (Operacija “LJETO-92”. bombardovanjem i uništavanjem pojedinih dijelova grada. je procijenio kao dovoljan uvjet za početak napadne operacije deblokade Sarajeva dejstvima jedinica iz okruženja i jedinica sa spoljne strane prstena opsade grada. generala Ratka Mladića. pripadnici Teritorijalne odbrane dobili su kroz pregovore o uvjetima izmještanja jedinica JNA.146 Bez obzira na to. Mirka. Operacija nazvana “LJETO-92” započela je 6. uskraćeni građani Sarajeva. http://icr. Pov. Značajnija borbena i druga materijalno-tehnička sredstva. Ratka i Vukašinović. U njegovoj viziji sudbine Sarajeva nije bilo mjesta sivim tonovima: na okolnim brdima i na prilazima gradu bilo je mjesta samo za do zuba naoružane srpske vojnike. Kasarna “Maršal Tito” iseljena je 5. I ne samo da je prijetio. 147 AARBiH. 07. naređen u cilju realizacije upravo ove operacije.Za Sarajevo. • 51 • . juna napadom snaga TO RBiH sa spoljne strane prstena opsade. Sa slobodne teritorije Igmana i Hadžića snage TO napale su kasarnu i vojna skladišta 146 ICTY – on-line baza podataka sudskih dokumenata: Razgovor vođen dana 28. Tih dana druge polovine maja mnogi dijelovi grada pretrpjeli su velika razaranja. bez obzira na činjenicu da je proces formiranja brigada. maja o gađanju Pofalića i “Velušića” zbog toga što u njima “nema srpskog življa mnogo”.147 Ovu činjenicu Štab TO RBiH. Živi štit: odbrana Orlića. pa čak i pitanju korištenja samih objekata nakon iseljenja JNA iz njih. juna. Zbog toga je pridavao izuzetnu pažnju pitanju sredstava JNA u sarajevskim kasarnama.org. 06. 19:00. godine između Mladić. Borbe za Hrasno Brdo i Vraca. dio ostavljen i zatečen u objektima. Odbrana Azića. Redovni borbeni izvještaj. na čijem se čelu od 25. u svim egzistencijalnim potrebama.) Krajem maja i početkom juna provođene su aktivnosti na iseljenju preostalih kasarni JNA iz Sarajeva. maja nalazio Sefer Halilović.

Novosarajevska. 2.148 S područja Kiseljaka napadnuti su objekti Batalovo brdo. romanijska. Dalje je trebalo deblokirati komunikacije Trnovo – Sarajevo i Zlatište – Pale. trebale su realizovati 1. Službeni glasnik Republike Srpske. i nisu uspjele probiti neprijateljske linije. 1992. Ilidžanska i Trnovska brigada Vojske SrRBiH. U drugoj fazi ofanzive trebalo je postići presjecanje grada zadatom linijom. napadom na pravcima Žuč – Briješće i Žuč – Boljakov Potok.stupska petlja. koja je uključivala zauzimanje naselja u širem okruženju aerodroma i obezbjeđenje komunikacija. 06. 06. • 52 • . između ostalih ciljeva na području cijele Bosne i Hercegovine. Dupovaca i Košćana. Ciljevi koje je srpska ofanziva trebala postići bili su: čišćenje dijelova Sarajeva sa srpskom većinom stanovništva. presijecanje grada pravcem Nedžarići – Stup – Rajlovac. AARBiH. Lista podataka o b/d: Artiljerijsko-pješadijski napad na pravcu Vratnica-Dobranjsko brdo-Višegrad. obezbjeđenje šireg područja aerodroma. odnosno eliminisanje Drine kao granice između srpskih država. pov. Direktiva za dalja dejstva. i Vogošćanska brigada. u susret trebale krenuti Rajlovačka brigada.org. juna. uz zauzimanje i čišćenje Mojmila. Prvu fazu. Ovi zadaci postavljeni su Sarajevsko-romanijskom korpusu. 06. snage TO na ovim pravcima povukle na polazne položaje. ova komanda je 6. uz čvrsto držanje dostignutih linija. 2. 6. Materijali NIP “Vojna iskustva odbrambeno-oslobodilačkog rata 1992-1995”. a to su: “1. pravcima dejstva snaga TO RBiH sa spoljne strane prstena opsade Sarajeva. napadom na pravcu Rajlovac . potčinjenim korpusima izdala direktivu da. http://icr. 5. te prema Rakovici iz pravca Kiseljaka. 3. maja ova skupština je usvojila Odluku o strateškim ciljevima srpskog naroda u Bosni i Hercegovini. 152 ICTY – on-line baza podataka sudskih dokumenata: GŠ VSrRBiH. Ostale brigade iz sastava korpusa trebale su čvrsto držati dostignute linije i imati gotove snage za intervenciju na. 06. pov. Izvještaj. kao i neprijateljske linije na području Kasatića. eventualno ugroženim. Planirajući svoje aktivnosti u okvirima realizacije strateških ciljeva koje je usvojila Skupština srpskog naroda151 i računajući da je težište operacije na pravcima napada sa spoljne strane prstena opsade. Podela grada Sarajeva na srpski i muslimanski deo i uspostavljanje u svakom od delova efektivne državne vlasti. Lista podataka o b/d: Napad na Batalovo brdo (tt 934). Gotovost za 148 149 AARBiH. Izlaz Republike Srpske na more”. 151 Na zasjedanju 12.149 Snage iz Visokog napale su na pravcu Vratnica – Dobranjsko brdo – Višegrad150. Uspostavljanje koridora u dolini reke Drine. ofanzivnim dejstvima s ograničenim ciljem poprave operativnotaktički položaj na širem području Sarajeva. Drozgometve. Rogatice i Žepe. Združeni odred Igman. uz potrebno sadejstvo u dijelu realizacije s Hercegovačkim i Istočnobosanskim korpusom VSrRBiH. i 2. sarajevska.icty. broj 01/23-3. broj 22. Dobrinje. te obezbijediti komunikaciju Sarajevo – Sokolac – Vlasenica i uspostaviti čvršću vezu sa Istočnobosanskim korpusom. Glavni štab VSrRBiH spremno je dočekao ovu operaciju snaga TO RBiH.Mesud Šadinlija u Žunovnici. novembar 1993. Sokolović-Kolonije i Butmira. Str.152 Komanda Sarajevsko-romanijskog korpusa je dobiveni zadatak planirala realizovati u dvije faze. Materijali NIP “Vojna iskustva odbrambeno-oslobodilačkog rata 1992-1995”. Državno razgraničenje od druge dve nacionalne zajednice. U ovoj fazi su snagama koje napreduju iz pravaca aerodroma i Ilidže. dok su se nakon početnih uspjeha prema Kasatićima i Žunovnici. 26. Kobiljaču i Rakovicu. u odgovoru na operaciju snaga TO. uz obezbjeđenje s pravca Goražda. 1992. Kobiljača i Rakovica. 4. Str. Koridor između Semberije i Krajine. broj 02/5-22. 150 AARBiH. Uspostavljanje granice na rekama Uni i Neretvi.

06. Instrukcija za dalja dejstva. 1992. rukopis. efektom iznenađenja. osvojeni položaji srpskih snaga u Grahovištu. Str. AARBiH. 06. Napad je izveden istovremeno u pravcu Orlića i u bok neprijateljskih snaga jugoistočno od kote Orlić. najdominantnije kote na platou Žuči. Prva slavna i viteška brigada: herojstvo i žrtve u odbrani Sarajeva ’92 -’95. Nakon eliminisanja prvih neprijateljskih otpornih tačaka. 06. Ibrahim Dervišević. OpŠTO Novo Sarajevo. kao i dio Vraca. 106. 1992. krenuo je napad snaga Teritorijalne odbrane RBiH s unutrašnje strane prstena opsade Sarajeva. 06. 156 AARBiH. u kojoj su napadom iz dva pravca i. Istovremeno je započeo napad snaga Odreda Pofalići I i Velešići OpŠTO Novo Sarajevo. pov. onda je vrlo vjerovatno da je GŠ srpske vojske. juna 1992. a da snage OpŠTO Vogošća nisu imale poginulih i ranjenih boraca. juna u ranim jutarnjim satima istovremeno snage OpŠTO Vogošća. a koji su podrazumijevali zauzimanje Dobrinje i Aerodromskog Naselja.154 Važan rezultat prvog dana borbi. sandžačka brigada. Novo Sarajevo i Novi Grad. Sarajevo. Štab TORBiH. juna. broj 10-74-44.156 Napad na pravcu Žuči izvele su 8.Za Sarajevo. Ibrahim Dervišević. Informacija o aktuelnim zbivanjima na teritoriji RBiH za protekla 24 časa. broj 02/349. pri čemu je zarobljeno 7 srpskih vojnika. kada su sve jedinice Sarajevsko-romanijskog korpusa bile dovedene u punu borbenu gotovost. juni 1992. i sa tih pozicija su ih napale.icty. tvrdi da je glavni pravac napada u ovom pokušaju proboja iz okruženja bio Stup – Azići – Vrelo Bosne – Blažuj. Informacija o aktuelnim zbivanjima na teritoriji RBiH za protekla 24 časa. Na ostalim pravcima napada snaga TO iz okruženja. ali su se u toku noći srpske snage vratile na ove pozicije.155 Uspješna su bila borbena dejstva na pravcima napada Opštinskih štabova TO Novo Sarajevo i Vogošća. prestavljalo je ostvareno spajanje sa snagama odbrane na Dobrinji i deblokada ovog naselja. u potpunosti postignutim. s obzirom na planirane ciljeve srpske ofanzive. • 53 • . za Bosnu svoju izvršenje napada naređena ja za 8. godine bio je oslobađanje Orlića (tt 876). 1992. produžila je napad i napredovanje 153 ICTY – on-line baza podataka sudskih dokumenata: Komanda SRK. i da je tim pravcem napadala 1. kao i presjecanje grada linijom Nedžarići – Stup – Rajlovac. Pozicije za oslobađenje Orlića bile su poboljšane akcijom jedinica OpŠTO Vogošća izvedenom u noći 6/7. Vojno-historijska građa Prve slavne motorizovane brigade (period 1992/93. kasniji komandant 1. bio upoznat sa detaljima operacije “LJETO-92”. Napad je započeo duž gotovo cijele linije razdvajanja i bez stvarno izraženog težišta. nisu ostvareni pomaci.org. U toku čišćenja terena narednog dana su zarobljena još dvojica. kao i na pravcu napada OpŠTO Ilidža. 1992. 155 AARBiH. AARBiH. 09. Štab TORBiH. broj 02/349-58. uzimajući u obzir mjere koje je poduzeo i koje smo naveli. s pozicije sjeverno od Demirovića-kuća i groblja. Snage Teritorijalne odbrane zauzele su i objekat Osmice na Trebeviću. u vrijeme ove operacije komandant Odreda Velešići. 07. Potvrdu ovoga nismo pronašli u dostupnim borbenim izvještajima i analizama. 154 U sačuvanoj arhivskoj građi nismo pronašli zapovijest za napad ili plan operacije “LJETO-92”. glavnina Odreda Velešići podijeljena u tri udarne grupe. Ako je to tačno. Izvještaj o izvršenim borbenim dejstvima na dan 08.153 Upravo u to vrijeme. Sa osvojenih pozicija u Grahovištu snage OpŠTO Vogošća bile su najbliže srpskim položajima na Orliću. mtbr. Komandant Odreda Velešići je svoje snage podijelio u dva dijela. godina). Najvažniji rezultat koji su postigle jedinice ovih štabova borbenim dejstvima izvedenim 8. godine u 6 sati. Glavnina snaga odreda napala je desnim krajem iz zone OpŠTO Vogošća. 2009. 08. http://icr. Manjim snagama Odred je napadao i lijevim krajem iz vlastite zone.

1992. srpske snage koje su zaustavile napad Odreda Pofalići I. kao i oslobođena teritorija prikazani su na Karti 5. gdje je odred zaustavljen snažnom vatrom od koje je pretrpio značajne gubitke. Pov. 06. • 54 • . AARBiH. 08. stotinjak pušaka. 06. Razgovor s Nisadom Baltom. Redovni borbeni izvještaj. i time doprinijelo uspjehu jedinice koja je iz pravca Grahovišta borbom napredovala prema Orliću i napredovanju snaga OpŠTO Novo Sarajevo. 1992. Izvršenje borbenog zadatka. IZVJEŠTAJ. Drugi dio snaga Odreda Velešići napadao je s fronta. OpŠTO Novo Sarajevo. na lijevom krilu su i jedinice OpŠTO Novi Grad potisnule neprijatelja i napredovale na svom pravcu napada. u pravcu Volujaka i desno na pravcu susjedne jedinice Odreda Velešići. 102-122. pri čemu je neprijatelju nanijela značajne gubitke. AARBiH. više teretnih i putničkih automobila i razna druga vojna oprema. Razgovor sa Salkom Hajdarevićem. 4 MB 120 mm. dvije haubice 105 mm. sandžačke brigade. Nakon toga. Sarajevo. O snazi neprijatelja i uspjehu akcije govore podaci o ratnom plijenu. jedan PAT 20/3. jedan PAT 40 mm.157 Nakon što su jedinice OpŠTO Vogošća i Novo Sarajevo izvršile svoje zadatke i razbile snage neprijatelja na pravcima svog napada. 06. tri PAT 20/1. Dervišević. 06. prisustvo ove i jedinice ubačene na Mujkića-brdo u pozadini imalo je i psihološko dejstvo na srpske snage koje su držale Orlić. 157 AARBiH. a dijelom snaga napredovao niz gredu iz pravca Orlića prema Volujaku. a Odred Velešići dijelom snaga bočnim udarom izvršio prodor južno od Orlića.Mesud Šadinlija pravcima prikazanim na Karti 5. što je potrajalo do kraja juna. RgŠTO Sarajevo. uslijedile su borbene aktivnosti nižeg intenziteta kojima je linija. 158 Dervišević. jedan protivoklopni top ZIS 76 mm. u odnosu na pozicije dostignute 8. g. 92. Nakon što su snage OpŠTO Vogošća i Odreda Velešići savladale otpor neprijatelja i izašle na kotu Orlić. Jedinica koja je kod sela Kute presjekla komunikaciju onemogućila je dolazak pojačanja srpskim snagama na Orliću. i napredovao je paralelno s njima. našle su se. 09. i svoje snage podijelio u tri grupe koje su napadale u pravcu Krstaca. 1992. na pravcu napada OpŠTO Vogošća na dva mjesta su ubačene jedinice u pozadinu neprijatelja. AARBiH. Komanda I Pofalićkog odreda. godina). u taktički. Zarobljene su. nekoliko stotina hiljada komada municije raznog kalibra. broj 02-286/92. Pravci napada i napredovanja jedinica TO. Izvještaj o izvršenim borbenim dejstvima na dan 08. 20 MB 60 mm. juna. Borbeni kontakt s neprijateljem uspostavljen je ispod objekta koji su borci nazvali Kuća sa šest prozora. mnogo težoj poziciji. postupno pomaknuta nekoliko stotina metara od Orlića u pravcu kote 850 i uvezana s lijevim i desnim susjedom. i u funkciju odbrane stavljene. kao desni susjed snagama Odreda Pofalići I. Vojno-historijska građa Prve slavne motorizovane brigade (period 1992/93. Istovremeno sa opisanim dešavanjima. dva brdska topa B1 76 mm. komandant Odreda Pofalići I je u borbu uveo vlastitu rezervu i grupu boraca 1. polazne i do kraja juna dostignute linije odbrane.7 mm. Sarajevo. 08. rukopis. 6 PAM 12. Osim onemogućavanja pristizanja pojačanja. pa je ponovljeni napad pofalićkog odreda dao rezultate i jedinica je ušla u Krstac i napredovala prema Volujaku. 22:00.158 Nakon učvršćivanja dostignute linije. 115. započeo je napad s fronta u linijskoj formaciji. Odred Pofalići I sa pozicija sjeveroistočno od tvornice Zrak. koja je došla u ispomoć. 10 MB 82 mm.

Mustafa Salihspahić. godine na vogošćanskom i novosarajevskom pravcu poginuli su: Senad Škoro. Vehbija Hadžić. Senad Pohara. Haris Fatić. Ermin Imamović. Velika pobjeda. najviše kote na platou. Oslobađanjem Orlića. Ahmed Bjelak i Šaćir Demirović. Nihad Tihić.Za Sarajevo. juna 1992. za Bosnu svoju Karta 5: Pravci napada snaga TO RBiH 8. Medin Ramović. Nedžad Pindžo. Safet Tahirović. 1992. • 55 • . Zijad Heljo. Haris Čampara. Elmedin Vražalica. godine novosarajevski i vogošćanski borci izašli na plato Žuči. 06. postavila je čvrst temelj za nekoliko bitnih stvari koje će usmjeravati razvoj događaja na ovom dijelu sarajevskog bojišta. Hašim Krako. Munib Tucak. plaćena velikim brojem poginulih159 i ranjenih boraca. stečena je taktička prednost koja je omogućavala 159 U akciji oslobađanja Orlića 08. juna 1992. kojom su 8.

06. RgŠTO Sarajevo. istim pravcem kao i u prethodnom napadu. uz Odred Pofalići II. juna. godine. a 23.a. na istom operativno-taktičkom pravcu. AARBiH. 92. komandu nad odredom privremeno je preuzeo zamjenik komandanta Safet Dizdar.) 162 Današnja Posavska (op. imala još 8 ranjenih specijalaca. 19:00. zaustavljena bočnom vatrom i vraćena na polazne položaje. 06. 06. u ponovnom pokušaju oslobađanja Grbavice i Vraca.a. što će rezultirati formiranjem 1. U ovoj akciji poginuo je borac Velešićkog odreda Semir Kadić. g. U isto vrijeme kada su njihovi saborci vodili borbe za oslobađanje Orlića. 13. motorizovane brigade 19. 06. a komandant Odreda Pofalići II Jusuf Lošić teško ranjen. Ova taktička prednost davala je dobru osnovicu i za inicijativu snaga Teritorijalne odbrane i ofanzivu u cilju proboja iz okruženja pravcem Sarajevo – Vogošća – Ilijaš – Visoko. Pov. ogromni napori i žrtve njegovih oslobodilaca bit će posvećeni prvenstveno tom cilju. broj 02-310/92. Poginuo je komandir dijela Specijalne jedinice Vinko Šamarlić. osvajali kuću po kuću. Odred Pofalići II je s polazne linije u Sremskoj161 ulici napao neprijateljske položaje u Milinkladskoj. februara 1993. 164 AARBiH. 19:00. Specijalna jedinica MUP-a je uz pogibiju komandira Šamarlića. odredila je i budući organizacijsko-formacijski razvoj u smislu objedinjavanja angažovanih snaga u jedinstvenu vojnu formaciju. AARBiH. Ukupni gubici snaga OpŠTO Novo Sarajevo 08. Vrbovskoj i Zagorskoj162 ulici. Redovni borbeni izvještaj. sve do popodnevnih sati. velešićki i vogošćanski ratnici. Specijalna jedinica MUP-a RBiH. Napad u ovim klasičnim uvjetima borbe u naseljenom mjestu su predvodili specijalci MUP-a. izveli su napad na pravcu Trg Pere Kosorića160 – Hrasno Brdo. 1992. Izvještaj o izvršenim borbenim dejstvima na dan 08. 123-127. juna na dužnost komandanta Odreda Pofalići II postavljen je Mehemed Cero. koji su sa snagama TO postupno napredovali.164 160 161 Današnji Trg heroja (op. Dervišević. kada je snažnim otporom srpskih snaga napad zaustavljen. Dio snaga odreda je još izvjesno vrijeme bio angažovan kao rezerva na pravcu Hrasnog Brda. Krstaca i Volujaka.163 Nakon Lošićevog ranjavanja. Specijalna jedinica i jedinice TO Novo Sarajevo imale su značajne gubitke.) Današnja Olovska (op. izvedenom u okviru operacije “LJETO-92”. Redovni borbeni izvještaj. OpŠTO Novo Sarajevo. Borbe su nastavljene i narednog dana. 1992. 06. Jedinica je ponovo u borbi za svaku kuću dobro napredovala.a. Na ovom pravcu.) 163 Poginuli su pripadnici Odreda Pofalići II: Vehid Grbo i Džemal Panjeta. Pov. 1992. angažovana je jedna ojačana četa iz sastava Odreda Velešići. posvećenost istom cilju. 12.Mesud Šadinlija efikasnu odbranu Sarajeva od napada srpskih snaga iz pravca Vogošće i Rajlovca. Do toga će doći kroz još nekoliko faza organizacijskih promjena i dugi niz bitaka koje su vojevali pofalićki. u obnovljenom pokušaju oslobađanja vrha Hrasnog Brda i Vraca izvedenom 12. pripadnici Odreda Pofalići II. juna na ovom pravcu bili su 14 poginulih i 30 ranjenih boraca. RgŠTO Sarajevo. 1992. AARBiH. bile su angažovane i jedinice Odreda Hrasno Brdo OpŠTO Novo Sarajevo i dio Specijalne jedinice MUP-a RBiH. Na ovom pravcu. ali je zbog toga što njeno napredovanje nisu pratili susjedi. 08. Najzad. Od izlaska na plato Žuči. • 56 • . broj 02-314/92. Sarajevo. ali bitnih pomaka nije bilo. Analiza angažovanja Specijalne jedinice u Sarajevskoj akciji 08.

RgŠTO Sarajevo. U skladu s pomenutim planom dejstava. 06. nije vraćeno u ruke 165 166 AARBiH. Pov. otpočnu napade na svojim pravcima. jedinice su uz znatne gubitke zaustavljene. preći u napad i ovladati Vracama. RGŠTO Sarajevo. • 57 • . 1992. Redovni borbeni izvještaj. Op.165 U isto vrijeme. broj 14-2. juna. i 19. 19:00. 08:00. a po stvaranju uvjeta. 1992. broj 02-336/92. Zadatak jedinica OpŠTO Novo Sarajevo bio je po svaku cijenu spriječiti prodor srpskih snaga iz pravca Vraca. 170 AARBiH.Za Sarajevo.167 Snage iz okruženja. 17. Kao i u napadu izvedenom na početku operacije. TG-III Vogošća. 16. Butmira i Sokolović-kolonije napasti Ilidžu. 16. 1992. posebno je pojačano 14. 168 AARBiH. 1992. 06. Pov.Nedžarići. juna ujutro svojom akcijom preduprijedili pripadnici TO. snage TO iz okruženja postepeno su gubile dah i napadi koje su gotovo svakodnevno izvodile imali su sve manje šansi za uspjeh. za Bosnu svoju Poslije početnog udara. br.170 Napadi snaga TO prema citiranoj zapovijesti izvođeni su i tokom 18. na pravcima taktičkih grupa Dobrinja i Vogošća. Jedinice OpŠTO Novo Sarajevo su obnovile napad na pravcu Hrasnog Brda. 167 AARBiH. naređenje. 15. juna su snage Trnovske brigade VSrRBiH počele napad na snage TO na području Bjelašnice. čiji su pripremljeni napad 8. TG-II Dobrinja napadala je pravcem Dobrinja . Zlatište. Racionalizacija utroška municije i MES. 06. juna skromnim rezultatima.168 Navedenom zapoviješću i nakon nje napisanim posebnim naređenjem. pov. juna izvršile snage TO iz pravca Visokog i Hadžića. 1992. RgŠTO je naredio potčinjenim jedinicama racionalizaciju utroška municije i MTS. juna.166 Snage TO RBiH su pokušale odgovoriti. 1992. Nakon što su napadi TO počeli jenjavati. 08:00. Ostalim jedinicama TO u gradu i snagama MUP-a također je dat zadatak da održe vlastite položaje i. srpske snage su krenule u ofanzivu. S druge strane. su pokušale iznutra probiti blokadu Sarajeva. po stvaranju uvjeta. 2. koje je RgŠTO Sarajevo nabrzinu ešalonirao u tri taktičke grupe zapoviješću napisanom 16. broj 01/233-1. 16. 17. TG-I Ilidža imala je zadatak s područja Hrasnice. 06. s jedinicama MUP-a. čiji se nedostatak. počela je do izražaja dolaziti spremnost snaga Sarajevsko-romanijskog korpusa. 169 AARBiH. i 15. AARBiH. Str. napad su 16. i pravcem Žuč – selo Jezero. pov. Str. juna. nakon početnog udara i mjestimičnog napredovanja. Redovni borbeni izvještaj. RgŠTO Sarajevo. 06. ŠTO RBiH Odsjek Visoko. 17.169 Napad snaga TO iz okruženja započeo je 17. 18. brzo počeo osjećati. intenzivno za sve vrijeme vođenja junskih borbi za Sarajevo. koji je imao djelimičan uspjeh i ostvareni pomak linija odbrane naprijed. Sa spoljne strane prstena opsade Sarajeva. i pored izvjesnog popravljanja taktičkog položaja. Zapovijest za napad i deblokadu Sarajeva. Izvršen je pokušaj vraćanja izgubljenih položaja na Zlatištu i izvedeni su napadi na pravcima Nedžarića i Poljina. imale su zadatak da izvedu demonstrativni napad prema Vogošći. Borbeni izvještaj br. u odnosu na početak operacije “LJETO-92”. Istovremeno su srpske snage napale Zlatište i zauzele položaje TO na ovom objektu. Granatiranje gradskog područja. RgŠTO Sarajevo. RgŠTO Sarajevo. Redovni borbeni izvještaj. broj 02-341/92. Pov. 06. druge jedinice SRK izvele su pješadijske napade na Butmir i Dobrinju. 10. u čijem su sastavu bile snage OpŠTO Vogošća i dio snaga OpŠTO Novi Grad i Centar. broj 02-331/92.

broj 02-351-1/92. AARBiH. 173 AARBiH. g. RgŠTO Sarajevo. koja je dodatno pojačana tokom 20. 06. 04. prva masovna napadna dejstva na više pravaca. Ovi napadi su uspješno odbijeni. Njome je formirana Armija Republike Bosne i Hercegovine i prestala postojati Teritorijalna odbrana RBiH. Hrabrost i požrtvovanost branilaca. jula 1992. do 19. RgŠTO Sarajevo. zaokružili su junsku fazu bitke za Sarajevo nazvanu operacija “LJETO-92”. Pov. 19. Sada je bilo očito da rat neće kratko trajati i da se treba bolje organizovati i spremiti za još veće napore i žrtve.173 ali masovnijih napada i pomaka na bojištu nije bilo. 1992. Redovni borbeni izvještaj. juna je naredio formiranje dvije operativne grupe u Sarajevu i po jedne operativ171 AARBiH. Štab TO RBiH 25. 1992. godine. i uspješna diverzija u namjenskoj industriji “Pretis” koju su 27. 08:00. Predsjedništvo RBiH je 20. 06. a zatim i pješadijske napade na Hotonj i Baricu.. broj 02-442/92. AARBiH. 19:00. broj 02-353/92. nisu dali očekivane rezultate.174 pokazala se nedovoljnom na dostignutom stepenu vojne organizacije. 172 Ovo su bile posljednje borbe jačeg intenziteta u Sarajevu u junu 1992. Pov. kakav je bio napad srpskih snaga na Hrasnom Brdu 26. popuna postojećih i formiranje novih jedinica. 27. broj 02-362/92. sandžačke brigade. jula 1992. Redovni borbeni izvještaj. 06. i pored izuzetnih uspjeha kakvi su bili oslobađanje Orlića i deblokada Dobrinje. Nastalo relativno zatišje na frontu i posjeta francuskog predsjednika Miterana. 1992. 172 AARBiH. broj 02-355/92. RgŠTO Sarajevo.175 U pogledu organizacije. Do kraja mjeseca bilo je ograničenih dejstava s obje strane. pothranjena znatnijim količinama municije i MTS zaplijenjenih prilikom iseljenja snaga JNA iz kasarni u gradu. juna. kao prijelazno rješenje prema planiranoj korpusnoj strukturi. juna učestvovala je jedna jedinica 1. Pov. Broj 01-111-461/92. Pov. 1992.171 Srpske snage su odgovorile ekstremnom artiljerijskom vatrom po cijelom gradu. Redovni borbeni izvještaj. 20. 06. da bi krajem dana izvele pješadijske napade pravcima Zabrđe – Sokolje – Boljakov Potok. RgŠTO Sarajevo. 175 AARBiH. godine. 06. RgŠTO Sarajevo. 06. 1992. 06. 174 AARBiH. broj 02-415/92. 21. • 58 • . U završnoj fazi bilo je razmatranje odluke o organizaciji Oružanih snaga Republike Bosne i Hercegovine. Redovni borbeni izvještaj.1 992. RgŠTO Sarajevo. Redovni borbeni izvještaj. Pov.Mesud Šadinlija branilaca Sarajeva. koja je donesena 4. koja je označila početak funkcionisanja zračnog mosta za humanitarnu pomoć Sarajevu i kraj nadanja državnog i vojnog rukovodstva Bosne i Hercegovine u mogućnost međunarodne vojne intervencije u cilju zaustavljanja agresije. dok na drugim dijelovima sarajevskog bojišta nije bilo pomaka. 30. juna izvele snage OpŠTO Vogošća. juna donijelo odluku o proglašenju ratnog stanja i izdalo naredbu o općoj javnoj mobilizaciji. Pov. 736 ranjenih i dva zarobljena borca u jedinicama pod komandom RgŠTO Sarajevo. Odluka o organizaciji Oružanih snaga Republike Bosne i Hercegovine. Predsjedništvo RBiH. koji su u ovim pokušajima oslobađanja grada tokom juna imali 199 poginulih. 19. godine. 1992. Odlučnost boraca TO i MUP-a RBiH ispoljena tokom pokušaja deblokade grada. Po osnovu mobilizacije počeo je dodatni priliv ljudstva u jedinice. Na pravcu Nedžarića i Žuči ostvaren je ograničen uspjeh. Izvještaj o borbenim dejstvima na dan 19. U borbama na pravcu Zlatišta od 17. 08:00.

Njegov načelnik Sefer Halilović u tome nije vidio motiv da odustane od jalove ideje.176 Na području Sarajeva ovo rješenje nije realizovano bez velikih problema i izazivanja djelimično nekontrolisane pojedinačne i grupne fluktuacije boraca iz jedinice u jedinicu. već to preduzima iz Sarajeva odakle je bilo teško izvodivo. 178 AARBiH. 1992. s ograničenim ciljem omogućavanja izlaska iz okruženja jednog odreda i njegovog upućivanja u pravcu Goražda. 07. pov. Brigade i ostale jedinice objedinjavane taktičkim grupama. broj 02/349-452. gdje je to bilo moguće ostvariti bez većih komplikacija. Ovako dinamična struktura u nastajanju nije bila u stanju izvesti složenu operaciju deblokade Sarajeva. pravac marša i način izlaska naredio je usmeno. 06. Bezbjednosni aspekti formiranja Operativnih grupa. Str. Zapovijest načelnika GŠ OSRBiH za proboj i napad. Str. za čijeg je komandanta postavljen pukovnik Mujo Kafedžić. Operativne grupe su odmah dalje dijeljene u taktičke grupe. podrinjske brigade pripremi za marš prema Goraždu. 07. 179 AARBiH. Zadatke. jula naredio da se svo naoružano i za marš i borbu spremno ljudstvo 1. Ako postoje ikakvi elementi istine u ovoj interpretaciji. predstavljalo grešku. broj 02/349-201. GŠ OSRBiH. AARBiH. nego u jačanju odbrane Goražda. a i da je bilo moguće osjetniji efekat bio bi u slabljenju odbrane Sarajeva. 1992. Prvo iz razloga što je marš prema Goraždu preko Poljina bio posve nemoguća i samoubilačka misija. sama po sebi izgleda čudna. pokazao je da je ovo složeno rješenje u ranoj fazi organizacije oružanih snaga i s postavljenim najsloženijim borbenim zadatkom. Postoji raširena usmena interpretacija da je nakon proboja na Poljinama 31. Njime je dodatno usložnjen sistem rukovođenja i komandovanja nad neizmijenjenom strukturom taktičkih jedinica. čija se odbrana u ovo vrijeme našla u kritičnoj situaciji. 22. podrinjska brigada trebala produžiti svoj marš prema Goraždu. o kojima ćemo dijelom i ovdje govoriti. 06. 1992. Naređenje. GŠ OSRBiH. 07. Str.Za Sarajevo. oni dodatno kompromituju čitavu zamisao. broj 02/349-229. kao i jedinice van njih. Pisanih tragova o detaljima ove usmene instrukcije u dostupnoj arhivskoj rađi nema. Pov. Sarajevo. 25. po • 59 • . Ishod ratnih događanja. U njegovom sastavu planirana je i jedinica koju su trebali popuniti OpŠO Novi Grad s bataljonom bez jedne čete i OpŠO Novo Sarajevo s jednom četom. GŠ OSRBiH.179 176 177 AARBiH. Sam dobrovoljački odred trebala je formirati Druga OG.177 Operativne grupe u Sarajevu su ipak formirane. GŠ OSRBiH/OB. AARBiH. broj 02/333-715. početkom jula se na dnevnom redu našla ideja deblokade grada u zahvatu aerodroma s ciljem da se omogući izlazak dobrovoljačkog odreda i njegov marš u pravcu Goražda.178 RgŠO Sarajevo odbio je oslabiti vlastite snage izdvajanjem naoružane jedinice ranga bataljona iz svog sastava. 1992. godine. Još čudnija je činjenica da GŠ OSRBiH ne formira i ne upućuje jaču jedinicu sa slobodne teritorije. i to su potvrdili događaji iz jula 1992. 07. Kao prva od nekoliko planiranih akcija. Štab TORBiH. Drugo. RgŠTO Sarajevo je objedinjavao rukovođenje i komandovanje nad dvije OG i nad preostalim jedinicama koje nisu ušle u njihov sastav. Ideja da se preduzme pokušaj proboja opsade Sarajeva koji nije uspio tokom juna. 1992. pov. Naređenje za formiranje privremenog sastava. jula 1. pov. 01. Naređenje za marš i naređenje za borbu. Proboj su trebale izvršiti jedinice RgŠTO Sarajevo pravcima Aerodromsko Naselje – Kasindolska ulica i Stupsko Brdo – Kasindolska ulica. i ponudio ljudstvo koje GŠ OSRBiH nije bio u stanju naoružati i opremiti na području Sarajeva. pa je 22. i same su bile u ranoj fazi svog organizovanja ili transformacije. i ta aktivnost je provođena forsirano i paralelno s planiranjem skorih borbenih dejstava kojima su ti privremeni sastavi trebali izvršiti proboj iz okruženja i deblokadu grada. za Bosnu svoju ne grupe u zoni svakog od regionalnih štabova Teritorijalne odbrane. 07.

Str. RgŠO Sarajevo. jula napale odsječeno i slabo branjeno selo Tihoviće. Tako su dani mjeseca jula prolazili u ovom krugu novih zamisli. to jest dobrovoljaca. organizovanja privremenih sastava. OpŠO Breza. 1992. formiranja stalnih sastava. broj 326. trebali su napasti pravcem Grahovište – Vogošća – Dedin brijeg. Op.icty. 2/92. 06-06.187 zapovijesti za borbena dejstva 31. 07.185 Ostatak stanovništva je izbjegao u pravcu Breze. srpske snage su 4. 182 AARBiH. 1992. u koji su ušli Odredi Pofalići I i Velešići. među kojima i “30 snajpera (do savršenstva upucanih)”. 185 Po izlasku preživjelih stanovnika Tihovića u Brezu.180 U cilju priprema za izvršenje ovog zadatka formiran je i poseban odred. 1992. napad trebala nastaviti u posve suprotnom pravcu – prema Vogošći. 07.Mesud Šadinlija Uz proboj u rejonu aerodroma. ali uz neophodnu popunu znatnim količinama MTS184. jula kada je iz Vogošće protjerano preko 100 porodica bošnjačke nacionalnosti. a onda sve iz početka. Nakon toga je dat ultimatum stanovništvu mjesne zajednice Gora za predaju naoružanja. 10. objedinjeni u jednu taktičku grupu. a da je u “herojskom” napadu na Tihoviće likvidirano “36 ustaša”. O kakvoj se laži radi dokazuje sam Vuković koji u nastavku izvještaja navodi da su snage Vogošćanske brigade. jula 1992. jula ta brigada je nakon proboja na Poljinama.org. broj 336. Materijali NIP “Vojna iskustva odbrambeno-oslobodilačkog rata 1992-1995”. Borbeno naređenje broj 14. novosarajevske brigade Enver Šehović. Lista podataka o b/d: Odbrana sela Tihovići. pojačane dobrovoljcima iz Srbije. 11. 07. 08.181 Sutradan je odluka promijenjena i za komandanta privremenog odreda postavljen je komandant 13. RgŠO Sarajevo. Bilten o aktuelnim zbivanjima na teritoriji RBiH na dan 11. s bataljonom Koševsko Brdo OpŠO Centar i dijelom Specijalne jedinice MUP-a. 184 AARBiH. Pov. zarobljenici su odmah likvidirani. Odred Pofalići I i Odred Velešići OpŠO Novo Sarajevo. broj 263/92. jula izvijestio Komandu SRK da nema zarobljenika. selo je uništeno i izvršen pokolj nad 25 muškaraca. br. 180 AARBiH. Str. a nakon njega je RgŠO izvijestio pretpostavljenu komandu da se zadatak može izvršiti. nazvan Humski odred. 186 AARBiH.183 Izvršeno je i komandantsko i komandirsko izviđanje pravca napada. znalo se za zarobljene ljude. Na terenu stvari nisu bitno mijenjale tok.broj 75/92. 19. Ovaj sramni zločin u Tihovićima Komanda OG Vogošća počinila je svjesno i bila svjesna njegove sramotnosti čak i pred licem svoje pretpostavljene komande. Ob. MNO RBiH. Naređenje. planiran je i napad na vogošćanskom pravcu. • 60 • . U prvoj planiranoj varijanti snage OpŠO Vogošća. 09. Obavještajni izvještaj. četa OpŠO Vogošća i dio snaga OpŠO Novi Grad. 07. planiranja. 07. 1992. AARBiH. 13. a 12 ih je zarobljeno. koje opet GŠ OSRBiH nije mogao osigurati. Zapovijest za napad. što bi značilo da je usmenom instrukcijom načelnika GŠ unaprijed sabotirana i na propast osuđena zamisao za napad komandanta operativne grupe. 1992. pov. Na području Vogošće. nar. ICTY – on-line baza podataka sudskih dokumenata: Komanda OG Vogošća. kojima je prethodno oduzeta sva pokretna i nepokretna imovina. broj 02-565/92. u napadu i pod vatrom tih 30 savršeno upucanih snajpera imale samo jednog ranjenog borca “ i to iz redova gostiju”. Izvještaj o komandantskom izviđanju. godine. 11. Pov. broj 02-671/92. Po svoj prilici. 1992. zaposjedne objekte kota 850 i Kuta na platou Žuči. pov. Zato Vuković laže da su njegovi “heroji” u Tihovićima zaplijenili velike količine oružja i municije. RgŠO Sarajevo. 4. Za komandanta ovog odreda danom formiranja postavljen je Zdenko Raguž. Operativni izvještaj (za period 25. OpŠO Vogošća. u cilju podrške napadu taktičke grupe. OpŠO Vogošća. 07. 1992. 07. 07. 07. 1992). Naređenje. 181 AARBiH. jer je komandant OG Vogošća Vukota Vuković 7. što su očitovale i 11. 187 AARBiH. pa je akcija odgođena. http://icr.186 Srpske snage su provodile čišćenje preostalih džepova s bošnjačkim stanovništvom u dubini teritorije koju su kontrolisale. Nakon kratke i neravnopravne borbe.182 Navedena varijanta dopunjena je naknadno naređenjem da OpŠO Vogošća s dvije borbene grupe. 183 AARBiH. kao što se može vidjeti na Karti 6.

192 Napad i proboj iz okruženja 31. broj 1. 191 AARBiH.190 U ovom periodu je dovršen i proces potpunog formiranja 13. 1992. Prema zamisli za izvršenje zadatka zbog kojeg je formirana. 14. Tamo gdje im se otvarao prostor. sandžačke brigade i jedinica OpŠO Novi Grad i Novo Sarajevo. 13. kao u slučaju položaja iznad izvora Mošćanice u rejonu Faletića. 07. Jedinice OpŠO Vogošća činile su 2. imala je zadatak da tokom noći dio snaga ubaci u Vogošću. koje su zauzele 6. 1992. Redovni borbeni izvještaj. broj 15. pri čemu je likvidirano 5 agresorskih vojnika. Zapovijest za napad. 193 AARBiH. Komanda 2. jula. broj 02-606/92. te dijelovi 1. Sastav 1. RgŠO Sarajevo. 08:00. obuhvatnim dejstvom sa sjevera. Srpske snage su stalno otvarale vatru iz pješadijskog naoružanja i artiljerijom nemilice zasipale položaje Armije RBiH i gradska naselja. 07. Komanda 2. godine. OG. broj 02-524/92. a zatim produžiti napad pravcem Priboj –Krivoglavci – Svrake i sadejstvovati snagama 2.191 Brigada je ušla u sastav Druge operativne grupe. OG. broj 02-722/92. TG u napadu na Poljine. Donja Jošanica i u bližem zadatku ovladati linijom Uglješići – Donja Jošanica – Priboj. Op.broj 1.Za Sarajevo. 192 AARBiH. novosarajevska i 15. jula u rejonu Žuči. U sastav 3. Redovni borbeni izvještaj. ova OG je jedinice iz svog sastava svrstala u tri taktičke grupe. Jedna izviđačka grupa presretnuta je 13. 07. Gornji Hotonj i objektom tt 712. 1992. koja predstvalja kopiju originalne zapovijesti na karti komandanta 2. Zapovijest za napad. RgŠO Sarajevo. Blagovcem i Gornjom Jošanicom. Pov. Op. 1992. novosarajevske brigade. 08:00. 1992. 24. TG u ovladavanju Vogošćom. TG. a zatim. 07. RgŠO Sarajevo. OG. Žuč – s. srpske snage intenzivirale su i izviđačke aktivnosti. Poljine. odnosno 2. • 61 • . 07. TG. podrinjska brigada.189 Svoje položaje na kojima su očekivali napade znatno su ojačavali. Pov. Gradac – s. Pri tome su glavne snage trebale napadati pravcima Nedžarići – Ilidža i Nedžarići – Dobrinja – Vojkovići. brigada. Snage 3. Pov. 19:00. Snage 1. TG konačno ovladati Vogošćom. jedinica MUP-a i po jedan odred iz sastava OpŠO Centar i Stari Grad. OpŠO Vogošća. u iščekivanju nove ofanzive snaga Armije RBiH. 30. 07. U zapovijesti za napad komandanta RgŠO Sarajevo 25. TG ušle su 13. da vatrom s prednjeg kraja svoje odbrane podrži snage 1. ovladati Šućurovićima. Jezera – k. AARBiH. 1992. 25. Redovni borbeni izvještaj. jula trebalo je ostvariti istovremenim dejstvom obje operativne grupe. Druga OG trebala je napasti svojim glavnim snagama na pravcu Kromolj – Poljine – Blagovac – Semizovac i pomoćnim snagama pravcem Žuč – Donja Jošanica – Krivoglavci – Svrake. TG imale su zadatak razbiti neprijatelja na prednjem kraju i ovladati selima Izlaze. one su ga koristile i osvajale pozicije koje je branila ARBiH. a u završnoj fazi sadejstvuje u oslobađanju Vogošće. 188 189 AARBiH. 30. RgŠO Sarajevo. novosarajevska brigada dobila je svoj prvi borbeni zadatak kao zaokružena vojna formacija pod svojim zvaničnim formacijskim imenom. te u sadejstvu sa 2. Zapovijest za napad. 190 AARBiH. TG činili su 1. Op.193 Navedeni pravci dejstva prikazani su na Karti 6. za Bosnu svoju Osim čišćenja teritorije. TG imale su zadatak napasti pravcem s. 07.188 Za to vrijeme na linijama nije vladalo zatišje. jula 1992.

jula. 1992. Na njihovo insistiranje. i u poredak za napad na golim padinama prema selu Poljine razvile su se u poodmaklim jutarnjim satima. Razgovor s Nisadom Baltom. Analiza dejstava jedinica 2. Karta 6: Originalna zapovijest komandanta 2. Komanda 2. kurirom im je dostavljen samo plan veze. Jedinice su napad trebale početi u ranim jutarnjim satima 31. ističemo da je zapovijest trebala biti dostavljena jedinicama. to nije bilo tačno. TG. koristeći slabu vidljivost radi prilaženja neprijateljskim linijama i postizanja efekta iznenađenja. 01. novosarajevske brigade. OG na dan 31. pa dakle i načelnik štaba 2. jula nije ni znao da je brigada u sastavu 2. Dervišević.Mesud Šadinlija Zapovijest. 195 AARBiH. Iako je u prvoj analizi borbenih dejstava komandant 2.07. u svojoj knjizi piše da 31. godine. Nisad Balta. tvrdi da noć uoči početka napada ova TG nije dobila nikakve borbene dokumente. zapovijest ne. TG počeo prema planu u 2:30195. Ibrahim Dervišević. trebala194 je biti dostavljena na izvršenje jedinicama koje osim visokog borbenog morala nisu imale u potpunosti ispunjen niti jedan standard vojne organizacije i element borbene gotovosti. jer izgleda da je sve jedinice nisu dobile. 08. načelnik štaba OpŠO Vogošća. zamišljena i napisana po svim vojnim standardima i načelima borbene upotrebe jedinica. OG za napad 31. Tako su na samom početku postali meta ubitačne vatre 194 Iako je napad na osnovu nje izveden 31. • 62 • . Snage 1. OG. podrinjske brigade kasnile su sa izlaskom na polazne položaje. broj 16-7.1992. Op. OG tvrdio da je napad 1. jula. OG. jula 1992. u to vrijeme obavještajac u Komandi 13. 133.

prema analizi komandanta 2. godine. po otpočinjanju napada. za Bosnu svoju srpskog artiljerijskog i raketnog oružja. Lista podataka o b/d: Napad na kotu 850. Op. Jedna četa 1. bataljon 13. 200 AARBiH. Op. Iz pravca Orlića prema koti 850 napao je 3.196 OpŠO Vogošća u svojstvu 2. OG na dan 31. Analiza dejstava jedinica 2. su na zadatak krenule prema planu. 199 AARBiH. 01. Komanda 2. OG Muje Kafedžića. TG u toku noći nije ubacio jedinice u samu Vogošću. jula 1992. zadatak jedinica OpŠO Vogošća bio je da vatrom s linije podržavaju napad 1. Kako je početak napada kasnio. Materijali NIP “Vojna iskustva odbrambeno-oslobodilačkog rata 1992-1995”. TG nisu zauzele napadnute objekte u rejonu Kromolj – Radava i takođe su pretrpjele znatne gubitke. 201 Dervišević. bataljona bila je u pripravnosti u rejonu Pajdaci. ali se i ovaj dio jedinice. u kojoj je bila i 13. broj 16-7. novosarajevska brigada. TG i da se pokrenu u eventualnoj drugoj fazi napada kojom je trebalo ovladati Vogošćom. a do koje nije ni došlo.broj 16-7. novosarajevske brigade čiji su borci ušli u neprijateljske rovove na položaju iznad pravoslavnog groblja između sela Jezera i Živkovići. zajedno s njenom glavninom. jula 1992. ali su težak teren Žuči presporo savladale. ovlada i održi kotu stvarajući uvjete za napredovanje prema Vogošći u drugoj fazi operacije. Ni ostale jedinice 1. pod silinom vatre i teretom ljudskih gubitaka. novosarajevske brigade 31. 1992.Za Sarajevo. povukao južno od sela Izlaze. 08. Odatle je bataljon trebao produžiti sa napadom južnim padinama kote 850. OG na dan 31. od kojih je jedini bestrzajni top odmah po otvaranju vatre otkriven i pogođen. OG. I pod takvom vatrom dio snaga 1. podrinjske. 198 Snage 3. probiti ih i izbiti na južne padine grebena Pretržanj iznad sela Poljine. uspio je dostići neprijateljske položaje. pri čemu se jedinica s Mujkića-brda u povratku našla u minskom polju i pretrpjela gubitke. Bez ozbiljne artiljerijske podrške i sa slabim protivoklopnim sredstvima. ali je na ovom mjestu zaustavljen snažnom artiljerijskom vatrom i bio prinuđen na povlačenje. 08. OpŠO ih je povukao. jedinica je zaustavljena nadomak kote snažnom vatrom i uz velike gubitke. godine. jula 1992. ne iskoristivši mrak za prilaženje i podilaženje neprijateljskim položajima. godine prikazani su na Karti 7). Umjesto toga.197 U toku napada na Poljine. • 63 • . 138-139. našavši se pred minskim poljima i pod strahovitom artiljerijskom vatrom neprijatelja. 198 AARBiH. Analiza dejstava jedinica 2. i ubačene jedinice dolazile u opasnost da budu otkrivene i uništene. OG.200 Početni uspjeh ostvario je 2. 01.199 Tako su borbeni kontakt s neprijateljem ostvarile sa nepovoljne pozicije. jednu jedinicu nivoa voda ubacio je pod kotu Mujkića-brdo sa zadatkom da. napadajući preko brisanog prostora. 196 197 Ibid. TG. Druga jedinica bila je ubačena u rejon Poljina sa istim zadatkom. Razgovor s Nisadom Baltom. Komanda 2. bataljon 13. novosarajevske brigade. Napad je započeo oko 10:00 časova.201 (Pravci napada snaga 13. 1992.

broj 1. godine. do 11. 08. • 64 • . IKM Nedžarići. Pregled gubitaka za period 01. nastojanja snaga ARBiH da razbiju opsadu Sarajeva prenesena su s istočnog na zapadni pravac. Redovni borbeni izvještaj. Aerodromskog Naselja. 01. u sjećanjima savremenika događaja uglavnom poznata kao “akcija na Poljine”. a gubici u desetinama boraca izbačenih iz stroja. poginulo 105 i ranjeno 416 boraca. Od 4. 07. AARBiH. 08. Komanda 2. 92. 1992. RgŠO Sarajevo. OG.203 Nakon Poljina. Komanda 2.204 202 AARBiH.Mesud Šadinlija Karta 7: Pravci napada 13. Dopuna Zapovijesti za napad Op. 203 Operacija deblokade Sarajeva izvedena 31. broj 16-8. avgusta pokušala nastaviti operaciju na svom pravcu. novosarajevske pbr 31. do 3. 03. ali to više nije bilo moguće. godine. 08. augusta vođene su teške borbe na području Dobrinje. ali i pročitati u brojnim kvazihistoriografskim pisanijama. AARBiH. 11. OG je od 1. 204 AARBiH. Nedžarića i Stupa. predstavlja jedan od najkontroverznijih poduhvata ARBiH na području Sarajeva. jula 1992. Napredovanje snaga ARBiH mjerilo se tek u metrima teritorije. RgŠO Sarajevo. jula 1992. Komanda 2.202 Tako su skupo plaćenim neuspjehom okončani pokušaji razbijanja opsade Sarajeva tokom mjeseca jula. Presjek toka borbenih dejstava. 07. OG. Takve netačne interpretacije i danas se mogu čuti u Sarajevu i šire. Nakon nje gradom se širila fama o stotinama poginulih boraca Armije. 92 – 31. Istina je da je u svim jedinicama RgŠO Sarajevo u toku jula 1992. 1992. u operaciji deblokade i mimo nje. Op. 1992.

godine iz sastava 13. Mersal Plakalo. Teško je ranjeno 19 boraca. sandžačke brigade i jedinica OpŠO Vogošća. dok su trajale borbe na zapadnom pravcu. također. preko Vojkovića. 23. Senad Ćatić. Prethodno navedene borbe na Dobrinji. 07. po sličnom planu po kojem su djelovale početkom mjeseca.206 Smanjenju gubitaka i zbrinjavanju velikog broja ranjenih boraca na pravcu Žuči svakako je doprinijelo uspostavljanje brigadne sanitetske stanice. a snage agresora nisu štedjele ni pješadijsku. U tom slučaju trebale su biti pokrenute snage 2. Nihad Žero. koja je uspostavljena u pripremi za ovu akciju i na Žuči funkcionisala sve do kraja rata. a zatim produžiti dejstva prema Vogošći. Hakija Čavčić. na Žuči. za Bosnu svoju Ipak. 07. polagali svečanu zakletvu. novosarajevske brigade. ove borbe nisu bile bez efekta. Nedžarićima i Stupu. brigadi (Krajiškoj).208 Ove aktivnosti obavljene su od 13. GŠ OSRBiH isplanirao je novu operaciju pod kodnim imenom “JUG-92”. Broj 2. kao i svi pripadnici Oružanih snaga Republike Bosne i Hercegovine. koje su. Zamisao načelnika GŠ sastojala se u proboju snaga sa spoljne strane prstena opsade Sarajeva pravcima Hrasnica – Sokolović-Kolonija – Butmir – Nedžarići i Hrasnica – Sokolović-Kolonija – Ilidža – stupska petlja. ni artiljerijsku municiju. Safet Efendić. 1992. 22. trebale spojiti sa snagama Armije RBiH na Dobrinji. u dobro planiranoj i odlučno izvedenoj akciji 31. Linije su bile svakodnevno aktivne. 1. nisu donijele potpuno zatišje na drugim stranama. da ću braniti njenu slobodu i čast i u toj borbi istrajati”. augusta i bile su prilika da se u predahu teških borbi organizuju prigodne svečanosti u jedinicama. Snage Armije RBiH iz pravca Visokog imale su zadatak u prvoj fazi staviti u okruženje Ilijaš. Salahudin Kulović. OG iz Sarajeva na vogošćanskom pravcu.Za Sarajevo.209 205 206 Šadinlija. suverenost i cjelovitost Republike Bosne i Hercegovine. novosarajevske brigade i OpŠO Vogošća. 209 Šadinlija. 137.207 Period nakon prvog pokušaja oslobađanja kote 850 i konsolidacije jedinica. jedinicama sa Igmana i 7. Ramo Drndo. novosarajevske brigade i OpŠO Vogošća poginuli su: Rašid B. Mirsad Omerović. Pomoćni pravac napada u operaciji “JUG-92” trebao je biti pravac Visoko – Sarajevo. bio je period u kojem su pripadnici 13. Mahir Ramiz. Ibrahim Kašmo. Tokom prve polovine augusta.205 Upotrijebljene jedinice 13. Službeni list Armije RBiH. 47. snage 13. su u napadu 31. jula i 1. 208 Tekst zakletve pripadnika ARBiH glasio je: “Zaklinjem se da ću braniti nezavisnost.Bešlija. U borbenim dejstvima izvedenim 31. Semedin Etemović. Angažovanost SRK na linijama opsade Sarajeva. Gornjeg i Donjeg Kotorca. da ću savjesno i disciplinovano izvršavati sve obaveze i dužnosti pripadnika Armije Republike Bosne i Hercegovine. Kako proboj iz okruženja na zapadnom i jugozapadnom pravcu sarajevskog bojišta u prvoj polovini augusta nije dao očekivane rezultate. ovladale prevojem Rogoj i oslobodile Trnovo. 1992. Snage iz okruženja trebale su djelovati ususret ovim snagama. bila je od pomoći snagama OpŠO Trnovo. 207 Dervišević. jula imale velike gubitke. Od rana zadobivenih 31. Krupca. s pomoćnim pravcem kojim su se snage sa Igmana. Zijad Oruč je podlegao 05. • 65 • . do 24. novosarajevske brigade i OpŠO Vogošća bile su angažovane u odbrani u svojim zonama odgovornosti. 09. augusta. Teufik Šošić.

Mesud Šadinlija

Odgovor GŠ VSrRBiH na borbena dejstva ARBiH oko Sarajeva, ali i na dejstva ARBiH i HVO na drugim dijelovima bosanskohercegovačkog ratišta, formulisan je početkom augusta direktivom po planu “BOSNA-92”. U odnosu na Sarajevo, GŠ VSrRBiH je naredio da se po svaku cijenu mora spriječiti njegova deblokada, i to je bio sadržaj prve faze operacije. U drugoj fazi trebalo je pregrupisavanjem snaga stvoriti uvjete za daljnje sužavanje opsade Sarajeva i popravljanje operativno-taktičke pozicije SRK otvaranjem, od strane ARBiH prekinutih, komunikacija Sarajevo – Trnovo – Kalinovik i Višegrad – Ustiprača – Goražde.210 Na jugozapadnom pravcu je od kraja jula i tokom prve polovine augusta bila angažovana i 1. sandžačka brigada. Pred početak dejstava u okviru operacije “JUG-92”, ova jedinica, na čelu sa svojom komandom, bila je u potpunosti angažovana na ovom pravcu deblokade Sarajeva, kao nosilac borbenih dejstava. Ostale angažovane jedinice, manje udarne jedinice RgŠO Sarajevo ili dijelovi većih jedinica, su bile pretpočinjene Komandi 1. sandžačke brigade.211 Tokom operacije “JUG-92”, koja je otpočela 23. augusta 1992. godine, ova grupacija je vodila žestoke borbe na području Stupa, Otesa i Azića. Pred sobom je imala jake oklopnomehanizovane snage SRK, koje su najuži dio prstena opsade branile jakim utvrđenjima, velikim brojem tenkova i oklopnih vozila na terenu koji je izrazito pogodan za upotrebu oklopnomehanizovanih jedinica, te razrađenim sistemom jake i koncentrisane artiljerijske vatre. Mjestimični pomaci snaga ARBiH i privremeni uspjesi, morali su odmah biti branjeni od snažnih kontranapada snaga SRK, pri čemu su do izražaja dolazile slabosti heterogenog skupa manjih jedinica koje je objedinjavala Komanda 1. sandžačke brigade. Izostajala je koordinacija u sadejstvu, a bilo je i pojava samovolje u potčinjenim jedinicama. Ovakvo stanje je potrajalo sve do polovine septembra, kada je potencijal napada snaga ARBiH bio potrošen i kada su srpske snage krenule u snažan kontranapad. Ovaj kontranapad je 14. septembra razbio snage ARBiH u rejonu Azića, koje su se povukle i time dovele u pitanje odbranu na cijelom pravcu. Na ugroženu liniju odbrane su u toku noći uvedene sve raspoložive snage 1. sandžačke brigade i dijelovi 1. i 2. bataljona 13. novosarajevske brigade. Ove jedinice su u izuzetno teškim uvjetima, noću i nasilnim izviđanjem, ušle u napušteni prostor i zaposjele novu liniju odbrane. U teškim borbama koje su trajale sve do 17. septembra, tokom kojih su srpske snage, osim pješadije i artiljerije, koristile i tenkove, što je, s obzirom na konfiguraciju terena, bilo posebno teško iskušenje za branioce, borci 1. sandžačke i 13. novosarajevske brigade uspjeli su odbiti napade, stabilizovati i utvrditi liniju odbrane.212 Na ovom dijelu bojišta, dijelovi 1. bataljona 13. novosarajevske brigade ostali su do početka oktobra.213
210

ICTY – on-line baza podataka sudskih dokumenata: GŠ VSrRBiH, Direktiva za dalja dejstva Op. broj 3. http://icr.icty.org. 211 Kahrović, 274. 212 Kahrović, 287-294; Dervišević, 142-148. 213 U pokušajima deblokade Sarajeva i borbama na području Nedžarića, Stupa. Otesa, Dogloda i Azića tokom augusta i septembra 1992. godine poginuli su: Radenko Abazović, Muzafer Avdović, Izudin Bajić, Taib Balta, Sinan Biberović, Dejzin Bikić, Hilmo Ćutahija, Jasmina Duraković, Rizo Isović, Mirsad Jamaković, Lutvija Juković, Zikret Kadrić, Mirsad Kešan, Edin Kulovac, Edib Rondić, Jusuf Tahirović. • 66 •

Za Sarajevo, za Bosnu svoju

Tokom borbi u operaciji “JUG-92” na području Dobrinje, Nedžarića, Stupa, Otesa, Dogloda i Azića do izražaja je došla inferiornost jedinica Armije RBiH u napadnim borbenim dejstvima na zemljištu na kojem je moguća masovna upotreba oklopnomehanizovanih snaga. S druge strane, do posebnog izražaja došao je značaj oslobađanja kote Orlić i izlaska branilaca Sarajeva na plato Žuči 8. juna 1992. godine. Neuspjeli pokušaji snaga SRK da se domognu stupske petlje i ostvare planirano presjecanje grada linijom Nedžarići – stupska petlja – Rajlovac, pokazali su od kakvog je značaja za njih bila mogućnost napada pravcima Žuč – Briješće i Žuč – Boljakov Potok, sa taktički izuzetno povoljnih pozicija koje su imale do 8. juna. Od ideje napada ovim pravcem, u leđa jedinicama ARBiH koje su branile Stup, Komanda SRK nije odustajala214 i bilo je posve logično da nakon neuspješnih napada usmjerenih prema Stupu, ipak dođe do pokušaja ponovnog zauzimanja Orlića i drugih objekata izgubljenih na platou Žuči. Ovaj zadatak u drugoj fazi operacije “BOSNA-92” pripao je Vogošćanskoj i Rajlovačkoj brigadi VSrRBiH, pojačanim specijalnim srpskim jedinicama prisutnim na sarajevskom bojištu i moćnom artiljerijskom podrškom SRK. Nakon uspješno izvedene akcije u kojoj su oslobođeni Orlić, Volujak i Krstac, snage OpŠTO Vogošća i dijelovi OpŠTO Novo Sarajevo, odnosno 13. novosarajevske brigade, uspostavili su novu liniju odbrane. Do kraja mjeseca juna, aktivnosti na uređenju linije bile su dijelom usmjerene na njenu korekciju i smanjenje rizika koji je nosilo rastojanje između 500 i 1.500 metara do neprijateljske linije na terenu obraslom visokom šumom i gustim rastinjem. Taj prostor je od početka kontrolisan izvidnicama, patrolama i povremenim postavljanjem borbenog osiguranja. Najkonkretnije što je u tom pogledu postignuto, bilo je pomjeranje linije od Orlića do nadohvat kote 850, do mjesta nazvanog Tri bukve, gdje je postavljen spoj linija odbrane 3. bataljona 13. novosarajevske brigade i OpŠO Vogošća. Uspostavljene linije prikazane su na Karti 5 i Karti 7. Ova pozicija pružala je i dobre pretpostavke za napad na kotu 850, što je provjeravano i prilikom napada 31. jula, mada bez ostvarenog rezultata. Problem je ležao u tome što ovaj dio linije od Orlića prema Tri bukve nije bio u stvarnosti stalno zaposjednut, već je i dalje u dobroj mjeri ostao jedna vrsta borbenog osiguranja položaja na Orliću. Ispred linije 2. bataljona također su povremeno postavljana borbena osiguranja. Uoči napada srpskih snaga, 17. septembra 1992. godine, grupa boraca 2. bataljona dobila je zadatak da inžinjerijski uredi i posjedne borbeno osiguranje ispred linije 2. bataljona kod sela Živkovići, u blizini vikendice generala Baroša, ali je za to bilo kasno, jer su taj položaj već bile zaposjele srpske snage. 215 Sutradan, 18. septembra ujutro, započeo je jedan od najjačih napada srpskih snaga na platou Žuči u toku cijelog rata i, sasvim sigurno, najteže iskušenje na koje su bili stavljeni borci Armije RBiH na ovom prostoru. Nakon silovite artiljerijske pripreme, uslijedio je pješadijski napad srpskih snaga izveden na način nedostojan pojmu ljudske časti i dostojan hronike najgnusni214

ICTY – on-line baza podataka sudskih dokumenata: Komanda SRK, Borbeno naređenje op. broj 1, 14. 09. 1992. godine u 10:00 časova. http://icr.icty.org. 215 Enver Kazaz, “Ispod granice pakla, iz beznađa – u sunce slobode”, Ratni bilten (Prva slavna motorizovana brigada Sarajevo), godina III, broj 12/13, 1994, 13-16; Dervišević, 149-152. • 67 •

Mesud Šadinlija

jih ratnih zločina počinjenih u Bosni i Hercegovini. U nastojanju da po svaku cijenu postignu imperativ ponovnog zauzimanja Orlića koji je pred njih postavljen, ratni zločinci iz Vogošće su ispred borbenog stroja svojih vojnika postavili živi štit Bošnjaka logoraša iz vogošćanskih logora. Naredbu za angažovanje zarobljenih civila u živom štitu izdao je komandant Vogošćanske brigade SRK Miladin Trifunović, i u prvom danu u kojem je činjen ovaj teški ratni zločin bilo je angažovano 50 logoraša. Njihovo isturanje ispred jurišnika Vogošćanske brigade nastavljeno je sve do 23. septembra.216 Koncentracija srpskih snaga izvršena je na potezu kota 830 – kota 850. Napad je izvršen iz pravca kote 850 prema Tri bukve i Orliću i prema položajima 2. bataljona 13. brigade na gredi Orlić – Volujak.217 Pravci napada srpskih snaga prikazani su na Karti 8. U napadu Vogošćanske i Ilijaške brigade SRK postignut je efekat iznenađenja. Za to su postojala dva razloga. Prvi razlog ležao je u činjenici da, iako je bilo dovoljno znakova promjene ponašanja srpskih vojnika na položajima nekoliko dana prije napada, koji su se ogledali u povećanom stepenu maskirne discipline218 i činjenici da je prethodnog dana uočeno njihovo zaposjedanje položaja u međuzoni, nisu preduzete adekvatne mjere pripreme odbrane. Drugi, mnogo jači razlog postignutom efektu iznenađenja sadržan je u činjenici da su se branioci našli usred napada pred strojem civila postavljenih u živom štitu između njih i neprijatelja. To je u prvim trenucima napada izazvalo pravu pometnju na linijama odbrane. Borbeni kontakt s neprijateljem ostvarilo je borbeno osiguranje 3. čete 3. bataljona 13. novosarajevske brigade, koje je na položaje Tri bukve stiglo u jutarnjim satima, praktično istovremeno sa srpskim snagama iz pravca kote 850. Mada je ova grupa prihvatila borbu, uvela vlastitu rezervu iz rejona Pajdaka, izvjestila pretpostavljenu komandu i zatražila pojačanje, na njihovom desnom i lijevom krilu došlo je do pometnje i povlačenja jedinica. Na desnom krilu pod prvim neprijateljskim udarom povukle su se snage 1. vogošćanskog odreda. Na lijevom krilu, postupno se povukavši iz međuzone, sa osnovne linije odbrane borbu je prihvatio 2. bataljon 13. brigade. To je bio značajan momenat, ali su linije 2. bataljona bile duboko iza pozicija boraca 3. bataljona, koji su na položajima borbenog osiguranja pružali snažan otpor sve do 12:30. Kada je prema dinamici bitke, kojoj su zvučnu kulisu kroz grmljavinu srpske artiljerije davali užasavajući vrisci i jauci logoraša iz živog štita, bilo jasno da je napad neprijatelja došao blizu kulminacije i da lahko mogu ostati odsječeni na isturenom položaju, a s obzirom da je počelo ponestajati municije i da je iz stroja izbačen značajan broj boraca, ova jedinica, na čelu s komandirom 3. čete i zamjenikom komandanta 3. bataljona, otpočela je povlačenje pod borbom u pravcu Orlića.
216

Navedena naredba nosila je broj 11/84 i bila datirana 17. 09. 1992. U dnevnim izvještajima upravnika vogošćanskog logora Branka Vlača potvrđena je pogibija 7 i ranjavanje 15 logoraša iz živog štita. ICTY – online baza podataka sudskih dokumenata: SrO Vogošća/Odjeljenje zatvora, Bilten na dan 18. 09. 1992. godine; Bilten na dan 21. 09. 1992. godine; Bilten na dan 23. 09. 1992. godine. http://icr.icty.org. 217 Kazaz, 13-16; Dervišević, 149-152. 218 Dervišević, 151. • 68 •

srpske snage su pokazivale izuzetnu upornost i žestinu. Razgovor sa Salkom Hajdarevićem. na samom vrhu Orlića. na 20-30 metara od vrha kote koja je rješavala pitanje dominacije cijelim platoom Žuči. ispoljavajući veliku 219 Kazaz. Došavši nadomak cilja. septembra i u toku narednih 5 dana odlučen njen ishod.Za Sarajevo. 15-16. Prispjevši na plato Orlića. za Bosnu svoju Karta 8 Ovo povlačenje otežavala je evakuacija ranjenika koje su nosili. koji se nalazio na samom platou i čija je kontrola značila kontrolu cijele kote. jedinica iz sastava 3. organizovali su odsudnu odbranu s osloncem na rov broj 8. Dervišević. odigrao se najdramatičniji dio bitke u kojem je 18. stalno isturajući ispred sebe živi štit bošnjačkih civila. S borcima koje su zatekli.219 Na ovom mjestu. • 69 • . bataljona. koja je već prevladala psihološki šok susreta sa živim štitom tokom dvosatne borbe kod Tri bukve. 152-153. zatekli su prilično dezorganiziranu odbranu. pružila je još uporniji otpor. Prispjevši na osnovnu liniju na vrhu Orlića.

Narednog dana je ranojutarnja artiljerijska priprema ponovljena. 1992. bataljona na Orliću do dolaska pojačanja.) 220 AARBiH. Lista podataka o b/d: Odbrana tt 876 Orlić. Borci 3. bataljona vodili su borbu s neprijateljem. 09. Zatim su uslijedili pješadijski napadi. septembra 1992. septembra. septembra. koji je. na lijevom krilu borci 2. Str. neobavljenog posla. ICTY – on-line baza podataka sudskih dokumenata: Komanda SRK. bataljona 13. nakon pogibije komandira čete i pretrpljenih gubitka. 1992. koji je istom taktikom sa upotrebom živog štita. septembra u 7:15. septembra 1992. godine http://icr. pa je neprijatelj u prvom napadu izvedenom 20. započela je ubitačna i dugotrajna artiljerijska priprema duž cijele linije odbrane. do 23. 1992. AARBiH. Novouspostavljena linija Vogošćanske i Rajlovačke brigade VSrRBiH bila je posve blizu linijama 13. 19. Izvještaj o borbenim dejstvima. AARBiH. Nakon uspješnog odbijanja njihovog napada. bataljona uspjeli su odbraniti svoje položaje. juna. rukopis. U višesatnoj borbi na bliskom odstojanju. Istovremeno s dramom koja se odvijala na vrhu Orlića. bataljona su pokušali popraviti svoj taktički položaj pročišćavanjem jedne stare urušene tranšeje iz austrougarskog vremena na nekih 20-50 metara ispred svojih položaja. i koje su je dočekale vatrom. vogošćanskog odreda. AARBiH. brigade s položaja Tri bukve prema Orliću. iz pravca Ugorskog se prema ovom položaju uputila jedna jedinica iz sastava čete “Ugorsko” 1. Broj 14/92. pov. brigade i OpŠO Vogošća. godina). septembra trajale do 19:00. Borbe su nastavljene i 21. 09. novosarajevske brigade.icty. korpusa – IKM. Borbe su 18. na samom platou Orlića na rastojanju od 20-50 metara. Jedinica se. septembra nisu pratili pješadijski napadi. povukla. Dnevni izvještaj o b/d.Mesud Šadinlija hrabrost i požrtvovanje. prišao veoma blizu njihovim položajima. Izvještaj o borbenim dejstvima na brdu “Žuč” dana 18. godine prikazane su na Karti 9. AARBiH. Redovni borbeni izvještaj sa stanjem u 14:00. Komanda 1. korpusa. i 3. Pod kontrolu srpskih snaga pao je dosta širok pojas zemljišta koji se nalazio na ničijoj zemlji između dviju linija. Materijali NIP “Vojna iskustva odbrambenooslobodilačkog rata 1992-1995”. sa Orlića povukle nešto dublje prema koti 850. Vogošćanska brigada je iskoristila ovu činjenicu i izvijestila svoju pretpostavljenu komandu da je uspjela ovladati kotom Orlić i da nastavlja aktivna borbena dejstva. snage 13. Razorno granatiranje položaja Armije RBiH od ranog jutra 22. 1992. a zatim je uslijedio novi žestoki pješadijski napad uz upotrebu živog štita. U ovom izvještaju bilo je tačno jedino to da nastavljaju aktivna dejstva. okončan neuspjehom srpskih snaga. 22. srpske snage su se. Sutradan. ali dalje od nje nije uspio napredovati. ali taj posao nisu uspjeli dovršiti. broj 10/74-367. septembra zaposjeo pomenutu tranšeju. • 70 • . Komanda 13. i uspjeli ih održati. Isfrustrirana nesalomivim otporom branilaca. god. U pokušaju da ponovo posjedne položaje jedinica je naišla na već postavljene srpske snage koje su gredom prema Orliću štitile bok svog napada od snaga ARBiH iz pravca Ugorskog. 19. Komanda 1. kao i prethodnih dana. novosarajevske brigade uspjele su se održati na osnovnoj liniji odbrane uspostavljenoj 8. branioci su uspjeli zadržati rov broj 8 i položaje 3. Vojno-historijska građa Prve slavne motorizovane brigade (period 1992/93. vlastitim četverodnevnim neuspjesima da zauzme Orlić i uz upotrebu enormne artiljerijske vatre i kršenje zakona i običaja rata korištenjem zarobljenih civila kao živog štita. 09. 09.org. Broj 19/92. 21. i 19. i tim redoslijedom tokom cijelog dana. (Linije odbrane uspostavljene na Žuči do 23. Borci 2. Nakon povlačenja snaga 3.220 U borbama vođenim od 18. 23.

Mujo Šejto. Vahid Hurem. godine iz sastava 13. do 23. u koji su ušle u izmijenjenoj formaciji. za Bosnu svoju Karta 9 Srpske snage će sa ovih.221 uspjele su odoljeti. septembra. Besalet Deljković. Ćamil Hošić. Fadila Odžaković. Ismet Pozder. Teško su ranjena 32 borca. Prvi ozbiljniji pokušaji srpskih snaga uslijedili su već 27. jedinice koje su odbranile Orlić i za tu odbranu platile skupu cijenu životima i krvlju svojih boraca. Tarik Čengić. Izudin Čelik. Enver Radončić. Zahir Hasić. Ekrem Čečo. Ismet Škoro. I u ovom periodu. septembra 1992. • 71 • . taktički povoljnijih pozicija. kada su u vremenu od 10 do 15 sati izvodili naizmjenične artiljerijske i pješadijske napade prema Orliću. Redžep Bečović.Za Sarajevo. ali su ovi napadi 221 U toku odbrane Orlića u periodu od 18. Ramiz Čolaković. i u narednom periodu nastaviti gotovo stalne pokušaje da odbace snage ARBiH sa platoa Žuči. novosarajevske brigade i OpŠO Vogošća poginuli su: Edin Husejnović.

223 Na zanimljivim internet-forumima bivših ratnika sa Žuči.slavicnet. može pročitati svašta. 1. U njemu je zarobljen pun borbeni komplet od 45 granata. 1992.222 U nastojanjima da ovladaju platoom Žuči. http://sokolac. oktobra su jednim tenkom T-55 izvršili napad direktno na kotu Orlić. Str. a srpske snage su ga nekoliko narednih dana pokušavale uništiti. do zanimljivih svjedočanstava autentičnih učesnika bitaka.a. mbr za dan 27. bataljona.html 224 Dervišević. • 72 • . srpske snage. ali je zbog teškog i klizavog terena s vrha Orlića skliznuo niz njegovu strmu sjevernu stranu. godine. od zakašnjelih retroaktivnih izljeva hrabrosti i šovinističke mašte. godine” nalazi se zanimljivo svjedočanstvo o ideji komandanta OG Vogošća Vukote Vukovića da vrh Orlića zauzme tako što će na njega izvući cisternu benzina i detonirati je (autor ne navodi ko je po toj ideji trebao voziti cistenu. pov. godine. 09. op. pokušavale su primijeniti razne vrste taktičkih iznenađenja. 27. uglavnom pripadnici Vogošćanske brigade pojačani sa raznim jurišnim i specijalnim jedinicama koje su se naizmjenično angažovale na ovom pravcu. ali s obzirom na stalnu upotrebu logoraša tih septembarskih i oktobarskih dana 1992. Nakon nekih neuspjelih improvizacija223. Ova je sumanuta ideja izazivala veliku bojazan kod samih srpskih vojnika. na kojima se.Mesud Šadinlija odbijeni. čiji borci su ga bezuspješno pokušavali zaustaviti tromblonima i protivoklopnim ručnim raketama “Zolja” . U tekstu potpisanom pseudonimom Vogošćanin Pravi pod naslovom “Ratno sjećanje VI – kraj 1992. nije teško zaključiti ko bi u tom slučaju vozio cisternu benzina. Kako u tome nisu uspjeli. pripadnici OpŠO Vogošća su tenk uspjeli izvući i dovesti na Kobilju Glavu. Tenk je već bio izašao na liniju odbrane 3.com/sokolac/sokolac_zuc_ forum. upotrijebili su ponovo vogošćanske logoraše koji su prosjekli šumu i tako pripremili teren za tenkovski napad prema Orliću. broj 31/92. Grupa se nekoliko dana obučavala u rukovanju ovim sredstvima. Tada se pukovnik Vuković odlučio da prokreše šumu i na vrh Orlića uputi tenk. Nakon ove. 7. mbr. koji su odahnuli kada se od nje odustalo. 159. Posada je napustila tenk kroz otvor na podu. 1992.) čime bi spržio vrh kote i njegove branioce. ali se tokom obuke pokazalo da takva akcija nosi velike rizike i ne daje nikakve garancije za uspjeh. Izvještaj Komandi 1. 09. korpusa o aktivnostima 1.224 •• 222 AARBiH. sljedeća ideja je bila da se vrh Orlića zauzme upotrebom jurišne grupe opremljene bacačima plamena. Kroz napravljeni prosjek. kao i uvijek.

Za Sarajevo. za Bosnu svoju Ratna zastava 13. novosarajevske brigade (rekonstrukcija) Ratna zastava 1. sandžačke brigade (rekonstrukcija) • 73 • .

Viteške bbr Oznaka 111.Mesud Šadinlija Ratna zastava 12. bbr (rekonstrukcija) Ratna zastava 1. Viteške mtbr Ratna zastava 127. Viteške bbr • 74 • .

Naredba. broj 02/1010-201. 18. broj 02/589-36. GŠ OSRBiH. štednju municije i drugih ubojnih sredstava i pripremu za život i rad u zimskim uvjetima. mehanizovane ušla je i 1. u pogledu organizacije i ustrojstva Armije RBiH. septembra 1992.229 Mada je naredbom u sastav nove brigade ušlo nekoliko jedinica. brigadu u sastav 1. Kao cijela jedinica. ušao je još samo Oklopni bataljon. novosarajevska brigada i na mjesto komandanta postavljen je Enver Šehović. korpusa donesena je 1. ŠVK OSRBiH.korpusa. Naređenje. Jedinice iz njenog sastava nastavile su djelovati na prostorima na kojima su 225 AARBiH. broj 02/589-36. odnosno Okružnog štaba Sarajevo. 226 AARBiH. mehanizovane brigade. Združeni vogošćanski odred. Str. Predsjedništvo RBiH: Odluka o formiranju korpusa ARBiH.226 Komanda 1. Formiranje jedinica OS. na prethodnim stranicama opisanog.Za Sarajevo. 01. sandžačka nije u 1. Uoči ambiciozne operacije poduzete u cilju deblokade grada Sarajeva. zonama njihove odgovornosti i pretpočinjavanju. Njenu okosnicu činila je 13. 08. koji je formiran nakon formiranja 1. Str. Drugi vogošćanski odred. kodnog imena “JUG-92”. njenu potpunu okosnicu činili su pripadnici 13. 1. Formirana eksteritorijalno u odnosu na gradske općine i sačinjena iz većeg broja manjih jedinica iz raznih dijelova grada. GŠ OSRBiH. • 75 • . korpusa.228 Uz 13. Naredba o postavljenju komandanta i užeg dijela komande 1. Naređenje. 1992. korpusa stvarno je počela funkcionisati u drugoj polovini septembra. Br. 19. 01. u sastav 1. nastavljen je trend ubrzanih promjena i traženja novih rješenja. 1992. 228 AARBiH.) Bez obzira na intenzivna borbena dejstva. 1992. Odred “Husein-kapetan Gradaščević” i Samostalni odred Isaha Mulića. mehanizovane brigade. koji je do ulaska u sastav brigade djelovao kao samostalna jedinica Regionalnog štaba Sarajevo. 09. korpusa. mehanizovanu brigadu uvela svoj cjelokupni sastav. Naredba. novosarajevske brigade. 09.227 Nakon zaživljavanja Komande 1. oklopni bataljon OkŠO Sarajevo. Pov. 227 AARBiH. Protivdiverzantski odredi OpŠO Vogošća. Stoga se prvo efektivno naređenje ove komande odnosi na stabilizaciju i učvršćivanje linija odbrane korpusa. 1992. započete su aktivnosti na formiranju brigada iz njegovog sastava. broj 02/92. za Bosnu svoju •V• (Formiranje 1. Odbrana Fočanske ulice. pov. 1. septembra 1992.225 Ovim aktom naređeno je i formiranje 1. Pov. napada na Orlić. mehanizovana brigada. 229 AARBiH. sandžačka brigada. donesena je odluka o formiranju korpusa Armije RBiH. U okviru ovog procesa 28. 28. pov. 1992. godine formirana je 1. nakon teških borbi kojima su zaustavljeni napadi srpskih snaga na Stupu i u Azićima i usred. 09. godine. korpusa ARBiH sa sjedištem u Sarajevu. 02/1091-37. 09. Komanda 1.

230 U strukturi brigade 1. Borbe na Žuči u septembru 1992. u naredbi o postavljenjima starješina. Izmjene u Privremenoj formaciji (ličnoj). topova i minobacača. U vrijeme borbi na Žuči od 18-23. 1992. pov. mbr nastavljen. korpusa bila u formiranju i da su borbena dejstva bila intenzivna. korpusa o borbama su stizali sa IKM 13. pa su u tom smislu i Oklopni bataljon i oba artiljerijska diviziona stvarnom strukturom bili podaleko od svoje formalne nominacije. Njeno formiranje započelo je 1. mehanizovane brigade došao je mali broj boraca i starješina u odnosu na prethodno brojno stanje. od formiranja diviziona PVO se ubrzo odustalo i u formaciju je ugrađena Lahka artiljerijsko-raketna baterija BOFORS (BOFI) i LPLO. 10. 17. mada su. septembra i o svojoj dužnosti u toj jedinici.232 Artiljerijske jedinice su ipak formirane u formaciji diviziona. Čak nije raspolagao niti jednim artiljerijskim oruđem.202. koje smo u ovom radu naveli i u kojem je bio značajan broj haubica. novosarajevske brigade. nije imao niti jednu haubicu. 15. Četu veze. mbr. 1. 234 Od prištapskih jedinica.202 propisana naredbom Načelnika ŠVKOSRBiH Str. zadaci po naređenju komande. godine. mehanizovana brigada je svoje izvještaje nazivala “izvještaji o aktivnostima 1. i pored zastrašujućeg naziva. bile daleko od stvarne snage koju su artiljerijski divizioni trebali imati. 10. stajalo da se postavljenje starješine računa od 1. Vod ABHO i Vod za opsluživanje.233 Mpoad je raspolagao sa dva BST 82 mm i jednim protivoklopnim topom ZIS 76 mm. 231 AARBiH. proces formiranja je bio usporen. Četu vojne policije. ali i druge jedinice navedene u naredbi o formiranju 1. Privremena ratna formacija mehanizovane brigade OS RBiH broj T-412. Inžinjerijski i Logistički bataljon. 230 Na ovom mjestu smo dužni dati pojašnjenje koje se tiče hronologije formiranja 1. broj 02/1010-336-1. novosarajevske brigade stekle u bitkama za Pofaliće i Orlić. jer je naredba kojom se njemu dužnost načelnika štaba 1. 1992. Sva ova sredstva su predata pretpostavljenoj komandi RgŠTO Srajevo. novosarajevska brigada. 232 AARBiH. broj T-412. zadaci po naređenju komande. pješadijski bataljon 13. septembra izvještaji Komandi 1. 233 AARBiH. broj 02/1010-91. Podaci o imajućim artiljerijskim oruđima nisu u kontradiktornosti sa podacima o ratnom plijenu koje su jedinice OpŠTO Novo Sarajevo i 13. i 3. Formirani su Haubički artiljerijski divizion (HAD) i Mješoviti protivoklopni artiljerijski divizion (mpoad). 15. mehanizovanoj u borbama za Orlić 18-23. Mehanizovana brigada. mehanizovana brigada231 predviđala je i Lahki artiljerijsko-raketni divizion PVO (Lard PVO). Broj 01-26/92. Kada je krajem septembra proces formiranja 1. pov. 09. Tako HAD u svom sastavu. mbr računa od 1. 1992.Mesud Šadinlija formirane i u sastav 1. oktobra 1992. Oklopni bataljon je u sastav 1. Na raspolaganju brigadi u vrijeme formiranja 1. kako smo već napomenuli. Mi iz navedenih činjenica nismo izvukli zaključak da postoji potreba da se postojanje 1. Komandantu mpoad-a. Broj 01-27/92. Identične posljedice imao je i ulazak preostale dvije jedinice na koje se odnosila naredba o formiranju 1. Komandantu HAD-a. septembra kada je napisana naredba o postavljenju komandanta brigade Envera Šehovića. ubrajaju u pješadijsko naoružanje. novosarajevska brigada. postavljenja starješina pisana su retroaktivno. jer se dva MB 82 mm i tri MB 60 mm koja je imao. pisanoj krajem mjeseca oktobra. mbr bila su samo sredstva koja smo prethodno naveli. mehanizovane od 28. pa je npr. 234 AARBiH. 2. S obzirom da je i Komanda 1. Najveći broj sredstava dodijeljen je 1. 2. • 76 • . i ona ih je raspoređivala po svom planu. mbr. Str. Ratna formacija po kojoj je ustrojena 1. mbr”i u njima nema podataka o borbenim dejstvima. godine. godine. ŠVKOSRBiH/Odjeljenje za organizaciju OS. Ovo retroaktivno računanje postavljenja može samo unositi zabunu. godine stvarno je vodila 13. 31. 09. mehanizovani bataljon. mehanizovane brigade ušao kao cjelina. 1992. septembra napisana 15. a 1. 1992. kao u slučaju Ibrahima Derviševića koji u svojoj knjizi govori o 1. marbr RgŠTO Sarajevo. što nije tačno. brigada je imala Izviđačku četu. novosarajevske preformirani su u 1. 10. Kako je imajuće stanje borbenih sredstava i opreme ostalo neizmijenjeno. mehanizovane brigade. mehanizovane brigade. i 3. 1. septembra 1992. mehanizovane protegne na period u kojem je funkcionisala 13.

Naređenje komandantu Haubičkog diviziona. vogošćanskog odreda formiran je 3.241 od 1. 23. bataljona. 241 AARBiH. Postavljenje užeg dijela komande odreda izvršeno je 5. Naredba. i 2. 240 AARBiH. 10. 1992. 09. OpŠO Vogošća. Naređenje komandantu mpoad-a. i 2. mbr. 28. Cjelokupni borbeni sastav je krajem oktobra 1992. godine i na mjesto komandanta postavljen je Šaban Podžić. 28. Međutim. oktobra naredio mobilizaciju svih vojno sposobnih muškaraca do 45 godina starosti na području Velešića i prekomandu svih pripadnika PDO Velešići mlađih od 45 godina u sastav 3. korpusa. 242 AARBiH. broj 3-1/92. Naređenje. tokom oktobra i u njima su počeli problemi.239 U OpŠO Vogošća.242 Već u oktobru došlo je do promjena u strukturi jedinica OkŠO Sarajevo i do početka procesa formiranja brigada Okružnog štaba. 1.1992. 1992. 10 . Pov. korpusa formiran je i Okružni štab odbrane Sarajevo. sandžačke brigade. koje su preostale nakon formiranja brigada koje su ušle u sastav korpusa. 238 AARBiH. što je predstavljalo 57% od predviđene formacije. 05. 06. 1. mbr. Do kraja prve ratne godine u zoni OpŠO Vogošća nije formirana brigada. na način da je formirano 6 združenih odreda. 1.1992. Ukupno stanje popune do kraja oktobra nije se bitno promijenilo i brigada je u svom sastavu imala po spisku 1.237 Popuna mpoad-a vršena je ljudstvom iz mehanizovanih bataljona i mobilisanim ljudstvom. prišlo se formiranju 2. Zbog toga je komandant 1. Naređenje. pov. Intenzivna borbena dejstva i veliki broj poginulih i ranjenih boraca.) AARBiH. na čije je čelo 23. ljudstva artiljerijske specijalnosti iz mehanizovanih bataljona i novomobilisanog ljudstva. septembra 1992. 1992. broj 01-57/92. za Bosnu svoju Najbolje stanje sa popunom ljudstvom bilo je u mehanizovanim bataljonima. 09. bataljonu. Stanje popune naoružanjem bilo je 40% u odnosu na formaciju. Str. mbr. nakon opisanih borbenih dejstava na teritoriji općine i u početnoj fazi formiranja 1. 20. Str. Problem popune ljudstvom zbog pretrpljenih gubitaka i osipanja ljudstva u druge jedinice. mbr 20. koji su predstavljali i bazu za popunu novoformiranih jedinica u sastavu brigade. 239 AARBiH. pov. 10.236 Nešto bolja situacija sa popunom u ovo vrijeme bila je u 1. Izvještaj. 237 AARBiH.235 bio je naročito izražen u 3. Ovaj problem je rješavan novom mobilizacijom ljudstva provedenom početkom oktobra. Broj 01-37/92. ugrozili su njihove mogućnosti posjedanja linija odbrane adekvatnim brojem ljudi. u čijem sastavu su nastavili djelovati opštinski štabovi odbrane i prostorne jedinice iz njihovog sastava. mehanizovane brigade.Za Sarajevo.240 Formiranjem 1. 1992. mbr. U OpŠO Vogošća. • 77 • . Popuna HAD-a vršena je iz dijela sastava preuzetog iz 1. Do kraja septembra OkŠO Sarajevo donio je naredbu kojom je nastojao okrupniti postojeće prostorne jedinice. 1.849 ljudi. vogošćanskog odreda. septembra postavljen Zuhdija Ožegović. združeni odred OkŠO Sarajevo. Naredba. Broj 01-9/92. OkŠO Sarajevo. Preostale snage opštinskih štabova preformirane su u prostornu strukturu protivdiverzantskih odreda.238 Na isti način popunjavane su ostale jedinice 1. 09. Ovaj proces se na području Vogošće nije odvijao na takav način. broj 803. Broj 01-7/92. 07. a popuna municijom pola borbenog kompleta po oružju. 1992. ŠVK OSRBiH. broj 02/589-46. 10.a. preformiran u tri 235 236 Probleme ove vrste u ovo vrijeme stvarala je popuna Gardijske brigade Delta (op. bataljonu.

vogošćanskog odreda i ponovo primijenile zločinačku taktiku upotrebe živog štita u kojem je bilo 10-ak vogošćanskih logoraša. U jednom trenutku 10-ak srpskih borca bilo je odsječeno od glavnine svojih snaga. Nakon jake artiljerijske pripreme 19. u početku je. 10. Odred Pofalići II. Broj 299/92. http://icr. osim zadataka obezbjeđenja određenog broja važnih javnih objekata. 1992. Izvještaj o stanju u z/o Vogošćanske brigade. U toku preformiranja jedinica OpŠO Vogošća. korpusa slična situacija u ovo vrijeme bila samo u općinama Fojnica i Kiseljak.icty. pov. i to ne samo one koje su bile zahvaćene borbenim dejstvima na pravcu Orlića. oktobra 1992. iz pravca svojih položaja u krugu namjenske industrije “Pretis”.org. veći dio njenih jurišnika bili su dobrovoljci iz SR Jugoslavije. Formiranjem 1. Safet Džano i Krešimir Pintarić. 10. Vojnohistorijska građa Prve slavne motorizovane brigade (period 1992/93. U prvom trenutku srpske snage su uspjele ovladati sa dva rova 1. napadna dejstva.243 Mada je napad izvela Vogošćanska brigada. mehanizovane brigade. posjedao liniju odbrane duž desne obale Miljacke prema naselju Grbavica. 19. napad je uspješno odbijen a srpskim snagama naneseni veliki gubici u živoj sili. izvodili protivdiverzantski odredi.Mesud Šadinlija protivdiverzantska odreda. Osim poginulih. Na slobodnoj teritoriji Vogošće su sve vrste borbenih zadataka. Do kraja godine formiran je i 4. nakon žestoke borbe. bataljon 13. Str. i 3.244 Preformiranjem 13. AARBiH. čete odreda i jedne jedinice OpŠO Centar. 1992. izvele su masovan pješadijski napad na položaje 1. vogošćanskog odreda u Fočanskoj ulici u Hotonju.10. U odbrani Fočanske ulice 19. Izvještaj o stanju i borbenim aktivnostima u z/o Vogošćanskog bataljona. snage SRK su otpočele novo žestoko granatiranje položaja 1. te kod objekta Aleksina kuća. mehanizovane brigade. Borbe su vođene u zahvatu potoka Kolačuša i Studenac. broj 39/92. Protivdiverzantski odredi drugih opštinskih štabova predstavljali su prostorne jedinice sastavljene većinom od boraca starijih godišta sa zadacima obezbjeđenja teritorije pojedinih naselja i pripremama rezervnih linija odbrane. Dnevni izvještaj o izvođenju b/d. čete 1. godine poginuli su pripadnici OpŠO Vogošća: Rašid Bešlija. godina). oktobra 1992.1992. Nakon što je 1.icty. korpusa. godine oko 9:30 sati. Od 10 poginulih srpskih boraca.org. bataljon je imao i značajan angažman na stabilizaciji odbrane naselja Azići. Adnan Čengić. 20. ali su na rovu broj 4 zaustavljeni i. srpske snage u napadu su imale i 18 ranjenih ljudi. Str. mehanizovanu brigadu. broj 41/92. 19. a za njih sedam morali su organizovati međunarodni transport do mjesta sahrane u Jugoslaviji. Ovo je predstavljalo jedinstven slučaj u općinama grada Sarajeva. njihove linije odbrane bile su stalno aktivne. Polovinom septembra 1. bataljon. kasniji 2. njenom 243 AARBiH. posjedanje linija odbrane i obezbjeđenje teritorije u zoni odgovornosti OpŠO Vogošća. bili su angažovani od početka borbenih dejstava na pravcu Žuči i na tom pravcu posjedali rejone odbrane. PDO OpŠO Vogošća. http://icr. Ne mogavši izvući poginule i ranjene i deblokirati grupu odsječenih boraca. rukopis. snage Vogošćanske brigade SRK. OpŠO Vogošća je u borbama tog dana imao 5 ranjenih boraca. pov. pješadijske i 1. dok je u zoni odgovornosti 1. četi stiglo pojačanje iz sastava 3. trojica su bili Vogošćani. početkom oktobra došlo je i do promjena u rasporedu jedinica. 244 ICTY – on-line baza podataka sudskih dokumenata: Komanda brigade Vogošća. kasniji 1. odbačeni nazad. Odredi Pofalići I i Velešići. čete. Komanda 1. • 78 • . novosarajevske u 1. pojačane dobrovoljcima iz SR Jugoslavije (Srbije i Crne Gore). Komanda brigade Vogošća.

Zapovijest za odbranu. za Bosnu svoju 1. 1992. 06.mbr. mehanizovane brigade Nakon neuspjelih pokušaja da ovladaju Orlićem. 10. 1/1. 246 Karta 10: Zona odgovornosti 1. lijevo tt 701 Arnautka. 01-06/92. mehanizovane brigade i raspored rejona odbrane mehanizovanih bataljona prikazani su na našoj Karti 10). desno tt 818 Volujak. broj 42/92. Zona odgovornosti 1. Relativno miran period u zoni odgovornosti 1. bataljona koji je na novu liniju odbrane uveden 4. Intenzivni radovi izvođeni su naročito na pravcu 1. mehanizovane brigade iskorišten je za konsolidaciju jedinica i inžinjerijsko uređenje osnovne i rezervne linije odbrane. 09. oktobra.245 (Zona odgovornosti 1. mehanizovane brigade definisana dokumentom: AARBiH.Stup. 1992.Za Sarajevo. • 79 • . pov. U to vrijeme linije 245 246 AARBiH. Zapovijest za odbranu op. korpusa. 26. Str. Komanda 1. broj 1. bataljonu dodijeljen je rejon odbrane na Žuči. snage VRS su do kraja prve polovine oktobra težište svoje ofanzive ponovo prenijele na pravac Doglodi .

10. izbacila iz stroja 12 neprijateljskih vojnika. Komanda 1. korpusa o aktivnostima 1. mehanizovane brigade za dan 04. pa i ogrjevnog drveta. bataljona već su bile u dobroj mjeri uređene i utvrđene blizu trećeg stepena inžinjerijskog uređenja. pov. i one su provođene s obje strane fronta. Broj 410/92. 04. nedostatak dovoljnih količina hrane i intendantske vojne opreme. Str. 1992. 1992. pov. novembra u popodnevnim satima u rejonu Orlića uništila 6 bunkera i prema procjeni. godine. godine nastavljene su aktivnosti na inžinjerijskom uređenju linija. 25. Obostrano su vršena i stalna izviđanja protivničkih linija. Veliki nedostatak svih energenata. korpusa. mehanizovana brigada od svega za rat potrebnog. 248 AARBiH. broj 01-5. zimskih uniformi i obuće. korpusa. Izvještaj Komandi 1. oktobra. bez dileme. Već u ovo vrijeme brigada nije raspolagala ni sa punim borbenim kompletom pješadijske municije po borcu. Ovaj klasični obrazac rovovskog ratovanja nije odgovarao 1. za jedinice i civilno stanovništvo u gradu Sarajevu. Srpske snage nisu pokazivale nikakvu uzdržanost u upotrebi svih vrsta naoružanja kojima su raspolagale tokom dnevnih razmjena vatre. mbr pokušavala zaustaviti jer su položaji njenih jedinica sječom bivali demaskirani. a taj zadatak bio je naročito težak za jedinice unutar prstena opsade Sarajeva. kao i potrebe za drvnom građom za inžinjerijsko uređenje položaja. u dovoljnoj mjeri imala samo borbenog morala i volje svojih boraca. Već smo pomenuli i prve probleme s popunom ljudstvom. možemo reći da je u prvom mjesecu svog ratnog puta 1. 10. a još teža situacija bila je sa artiljerijskom municijom. • 80 • .10. kako u cilju osiguranja odbrane linija. Akcija je izvedena bez 247 AARBiH. tako da. korpusa. Za dolazeću prvu ratnu zimu pripremale su se sve jedinice 1. mehanizovane brigade bili prinuđeni na krajnju uzdržanost zbog stalnog nedostatka municije. mehanizovanoj brigadi. 10. Sječa je bila tako intenzivna da je Komanda 1. ni po suštini zadataka koji su joj postavljeni.249 Tokom novembra 1992.1992. Iz borbenih izvještaja brigade i u njima sadržanih zahtjeva Komandi 1. U tom pogledu. Borbeno djelovanje svodilo se na svakodnevne razmjene vatre sa osnovnih linija odbrane. Str. Dnevni borbeni izvještaj. mbr. vidljivo da se na linijama svakodnevno osjećao i manjak potrebnih količina municije svih kalibara i pogonskog goriva. U tom smislu zahtijevano je i od pretpostavljene komande da se zaustavi odobravanje sječe drveta u ovoj zoni. proizvele su nekontrolisanu sječu šume na oslobođenim padinama Žuči. mbr je 14. ni po resursima kojima je raspolagala. pri čemu su pripadnici 1. s prvim hladnim i kišnim danima na visovima Žuči počeo se osjećati. mbr. a prijetila je i opasnost pokretanja klizišta. 1992. Diverzantska grupa 1.Mesud Šadinlija odbrane 2. broj 01-48/92. kao sve veći problem.247 U toku uređenja linije 1. toplog veša. 249 AARBiH. 23. bataljona. 1. Iz tih razloga činjeni su pokušaji iskoraka iz stvorene situacije. i 3. linija je djelimično korigovana u taktički povoljniju poziciju i bez borbe pomjerena prema naprijed za nekih 150 metara. Sumarni izvještaj o izvođenju b/d. tako i u cilju stvaranja pretpostavki za život i rad jedinica u zimskim uvjetima. 1. 248 Sve ove aktivnosti provođene su. koje je izvršeno do 24.

1992. 14. Na strani Armije RBiH pripremale su se velike stvari. VRS je očekivala napad Armije RBiH i pripremala vlastiti odgovor na njega. mbr. Dnevni borbeni izvještaj. •• 250 AARBiH.Za Sarajevo. 11. mbr. Poginuo je borac 1. O tome će biti riječ u narednom poglavlju. broj 01-88/92.250 Nakon ove akcije borbena dejstva na platou Žuči ponovo su se svela na dnevne razmjene vatre i izviđačke aktivnosti. Str. ali je nakon akcije srpska strana odgovorila granatiranjem linija i od tog dejstva artiljerije jedan borac je poginuo. za Bosnu svoju gubitaka na strani 1. Komanda 1. • 81 • . mbr Davor Maričić. pov.

Operacija je stvarno nosila naziv “KOVERTA” i o tome svjedoči veliki broj sačuvanih dokumenata u Arhivu ARBiH. U organizacijskom smislu najprije su formirane taktičke grupe Igman i Visoko. bez obzira na razmjere borbenih dejstava. planu “SLOBODA”. U logističkom smislu činjeni su veliki napori da se osiguraju dovoljne količine opreme i materijalno-tehničkih sredstava. pod kodnim imenom “KOVERTA”. godine od strane Oružanih snaga Republike Bosne i Hercegovine251 bili su u najvećoj mjeri motivisani sprječavanjem humanitarne katastrofe koja se predviđala stanovništvu grada pod opsadom VRS. izgledi da razvoj događaja poprimi tako tragičan tok bivali su sve jasniji. a zatim je naređeno formiranje manevarske brigade na području Konjica i Jablanice. Krajem novembra taktičke grupe Igman i Visoko su preimenovane u operativne grupe u čijim sastavima su na zadatku deblokade Sarajeva trebale biti angažovane jedinice iz svih korpusa ARBiH osim bihaćkog 5. do tada najveću i najambiciozniju vojnu operaciju u cilju deblokade Sarajeva. Cijeli period priprema obilježen je i velikim problemima i sukobima u dijelu komandi koje su trebale izvesti operaciju.) Pokušaji proboja iz okruženja i deblokade Sarajeva preduzeti tokom ljeta 1992. korpusa. veličinu angažovanih snaga i žrtve. koja je trebala biti upotrijebljena prvenstveno na proboju obruča opsade Sarajeva.252 Zamisao operacije bila je. Kada je nakon njenog početka postalo jasno da VRS i srpski mediji znaju. a sa angažovanjem jedinica u okvirima operativnih grupa bilo je stalnih problema sve do kraja operacije. Glavni štab OSRBiH je odmah nakon neuspjeha operacije “JUG-92” počeo planirati i pripremati novu. ležala je u nastojanju da se ovaj put operacija pripremi svestrano i pravovremeno. I u jednom i u drugom pogledu aktivnosti su se odvijale sa mnogo problema. posebno u dijelu ŠVK koji je djelovao na području Igmana i Konjica i u Komandi OG Igman. tokom ljeta već isprobane. ipak predstavljali isforsirane akcije s puno skupo plaćenih improvizacija. Oslobađanje kote 850 i Golog brda. Početkom jeseni. načelnik GŠ OSRBiH Sefer Halilović je počeo ubjeđivati i sebe i druge da nikada nije ni postojala operacija “KOVERTA”. Pripreme su počele početkom oktobra. varijacija na. već i njene operativne detalje. Planirana hercegovačka brigada nikada nije formirana. zamisli napada jedinica s unutrašnje i spoljne strane prstena opsade grada. već da se dejstva izvode po tzv.Mesud Šadinlija • VI • (Operacija “KOVERTA”. Borbe za Mujkića-brdo. 251 252 Oružane snage RBiH sačinjavale su Armija RBiH i MUP RBiH. u odnosu na prethodne pokušaje koji su. O organizacijskim promjenama jedinica unutar grada tokom septembra i oktobra bilo je riječi u prethodnom poglavlju. i u propagandne svrhe koriste. ne samo tajni naziv operacije “KOVERTA”. u suštini. • 82 • . Razlika.

bunkera za vatreno dejstvo i zaštitu za grupu od 3-5 ljudi i za svakog vojnika izrađen stojeći streljački zaklon s podgrudobranskim skloništem.256 Prvobitni plan operacije za jedinice 1. posebno na pravcu napada glavnih snaga. 06. U trenutku kada je naređen početak operacije “KOVERTA” nijedan aspekt njene pripreme nije bio dovršen. Komanda 1. snage za podršku i rezervu. korpusa formulisan je već krajem oktobra 1992. imale su za cilj sprječavanje priprema i izvođenja ove operacije. korpusa. pri čemu su glavne snage trebale biti angažovane na pravcu Hrenovica – Podgrab – Ravna planina. 1. komande VRS su znale naziv operacije “KOVERTA” i njen sadržaj. 1992.icty. godine. Str. U ovom dijelu dokumenti VRS ne daju odgovor na pitanje kojim obavještajnim kanalima su prikupljene informacije o predstojećoj ofanzivi ARBiH. Str. ICTY – on-line baza podataka sudskih dokumenata: Komanda SRK. povećavao se i nivo poznavanja njenog sadržaja i stepena priprema od strane VRS. 26. http://icr. broj 3. izgradnjom skloništa za svako odjeljenje. pov. tako da se.org. 11. broj 10/74-395. i jedinica sa spoljne strane. Zapovijest za napad komandanta SRK (“Kijevo-92“). i 3. 26. Kobiljom Glavom i Ugorskim. tako i u korekcijama pravaca napada. uz navod da je VRS raspolagala ovim informacijama. Bile su prilično dobro upoznate s planiranim snagama po pojedinim pravcima dejstava. 10. a posebne teškoće predstavljao je transport nabavljenih sredstava zbog zategnutih odnosa i početka sukoba sa HVO. Str. 10. U tom smislu shvatili su je vrlo ozbiljno i procijenjivali da će operacija “ako joj se u početku ne zada odlučujući udarac. mbr i 2.253 VRS je raspolagala informacijama o pripremama Armije RBiH za veliku operaciju deblokade Sarajeva. ICTY – on-line baza podataka sudskih dokumenata: Komanda SRK. str. “Zapad” i “Centar”. 1992. 01. Otesa i Briješća. 1. 255 ICTY – on-line baza podataka sudskih dokumenata: Komanda SRK. Pravac napada 253 254 Šadinlija. broj 510/92. Azića. broj 10/74-427. Sektor “Centar” činile su snage Združenog odreda Širokača.257 Do početka operacije došlo je do niza promjena.255 odnosno deblokadu Sarajeva. Svi objekti morali su biti povezani saobraćajnicama i utvrđeni da mogu zaštititi ljudstvo od dejstva haubice 155 mm. Zapovijest za naredna b/d. 1992. 1992.254 Kako su pripreme operacije odmicale. za Bosnu svoju Planirana nabavka potrebnih sredstava išla je dosta teško. dobiti puni zamah i ostvariti postavljeni cilj”. Borbene aktivnosti preduzete početkom oktobra na području Dogloda. Po ovim pravcima snage za proboj iz okruženja su grupisane u tri sektora: “Istok”. 257 AARBiH. Op. 10. Zapovijest za dalja dejstva Op. nismo upuštali ni u kakve dalje spekulacije o njihovim izvorima.Za Sarajevo. kao i ofanzivna dejstva na širem području Igmana i Trnova. • 83 • . kako u rasporedu snaga. broj 11/92. http://icr. pov. a pomoćne snage na pravcima Kijevo – Gornji Kotorac i Dvor – Reljevo. odnosno imati zaštitni sloj debljine 150 cm tvrdo nasutog materijala. snage za obezbjeđenje. bbr. godine http://icr. koje su pominjane na prethodnim stranicama.org. broj 10/74-667.org. Naređeno je i dodatno utvrđivanje linija koje drže grad u blokadi.icty. mtbr. 26. 256 Ibid. pov. kao i sa pokušajima osiguranja znatnijih količina oružja.icty. Zapovijest za napad Op. Naređena su dejstva jedinicama SRK s ciljem da se prvenstveno onemogući deblokada Sarajeva. Prije kraja novembra. a zatim stvore uvjeti za ovladavanje Otesom. Zamisao se sastojala u obuhvatnom manevru združenih sastava s fronta. iz okruženja. pov. municije i druge vojne opreme. Ostale jedinice ešalonirane su kao snage za odbranu.

260 Komandant 1. trebao napasti i ovladati objektom “Šljivik”. korpusa. godine. i 2. Zadatak 2. pov. korpusa napisane 26. korpusa. Komanda 1. Na pravcu Doglodi – Bare – Otes. bataljona bio je napad pravcem Uvala – Baroševa vikendica – “Kamenjar”. Razvoj b/d na Otesu u vremenu od 01-04. Po izbijanju u rejon Smiljevića. Smiljevići. mehanizovane brigade sačinila je plan i zapovijest za napad. Glavne snage su u bližem zadatku trebale ovladati linijom Vis – Golo brdo. Na osnovu zapovijesti za napad komandanta 1. 12. Na pravcu Ilidža – Pejton – podvožnjak na rijeci Željeznici – Otes. nisu saopćeni potčinjenim jedinicama do izdavanja naređenja za početak operacije. Na glavnom pravcu napadali su 1. 1992. uz sadejstvo susjeda i uz sredstva podrške. Zapovijest i detalji plana. Dnevni borbeni izvještaj. Štab Vrhovne komande OSRBiH izdao je naređenje jedinicama da otpočnu dejstva po planu “KOVERTA”. 189. grupišući glavne snage brigade na pravcu Arnautka – s. oktobra. Napad su trebali izvesti mehanizovani bataljoni sa svojih polaznih položaja. korpusa su odbile napad i zadržale svoje položaje. To je učinjeno 4.259 Time je odbrana Sarajeva dovedena u najkritičniju situaciju nakon mjeseca maja i SRK je došao nadomak ispunjenju jednog od najvažnijih ciljeva koji mu je postavljen u 1992. zauzele podvožnjak i dvije zgrade u naselju Otes.Mesud Šadinlija 1. nakon sređivanja borbenog poretka. s ciljem da jakim i energičnim napadom uz sredstva podrške razbije snage neprijatelja na pravcu napada. a zatim produžiti napad i u sljedećem zadatku ovladati linijom Gradac – Piskoč. 1992. Na pravcu Rajlovac – Zabrđe – Lemezovo brdo – Sokolje. a zatim produžiti dejstva prema selu Jezera i izbiti na put Vis – Golo brdo. decembra u večernjim satima. počeo je 1. srpske snage otvorile bi najpogodniji pravac za eksploataciju svoje nadmoći u oklopnomehanizovanim jedinicama i potpuno ugrozile odbranu grada. 11. 01. broj 1383. 12. broj 1226. ali su u naselju poražene od snaga 2. mtbr i uz velike gubitke. bataljona bio je napad pravcem Uvala – s. prvi udar su izvele snage VRS. bataljon je. odbačene na polazne položaje. decembra. Str. U takvoj situaciji. Zadatak 1. gdje je. a pomoćne snage na pravcu Orlić – kota 850 – Kuta. podržan snažnom artiljerijom SRK. snage VRS su probile liniju odbrane. pov. Napad ukupnim snagama jačine dva bataljona pojačana sa 4 tenka i nekoliko oklopnih transportera. Komanda 1. nanoseći im što veće gubitke. a planovi mijenjali i usložnjavali. odbrana ARBiH na Otesu je 4. mehanizovani bataljon. Uz sadejstvo sa izviđačko-diverzantskom jedinicom i uz sredstva podrške. Str. mehanizovane brigade Enver Šehović odlučio je na dodijeljenom pravcu izvršiti napad obuhvatnim dejstvima. srpske snage su imale dobar početni uspjeh i prodrle u Sokolje. 260 Dervišević. 1992. zbog zaštite tajnosti. • 84 • . 12. AARBiH. decembra popustila i srpske snage su zauzele ovo naselje. bataljon je imao zadatak ovladati 258 259 AARBiH. mehanizovane brigade i njeni zadaci bili su određeni njenim polaznim pozicijama na Žuči i nisu pretrpjeli bitnije izmjene. I dok su se pripreme snaga ARBiH presporo odvijale. Dosezanjem ove linije.258 Pod svakodnevnim napadima. snage 1. Jezera – Golo brdo. trebao produžiti napad u pravcu Piskoča. godini – presjecanja grada linijom Nedžarići – stupska petlja – Rajlovac. Komanda 1. Izvještaj.

mehanizovani bataljon imao je zadatak da u početnoj fazi veže snage neprijatelja na prednjem kraju. broj 129/92. 12. a po stvaranju uvjeta napredovanjem snaga na glavnom pravcu. Pravac napada 1. a zatim produži napad u pravcu kote. Komanda 1. pa je njegovo napredovanje zaustavljeno jakom neprijateljskom vatrom iz PAM-ova i PAT-ova. Str. bataljona u ovladavanju “Kamenjarom” i da sprječava izvlačenje snaga neprijatelja iz rejona “Plato” na pravcu napada 3. broj 01-130/92. gdje je trebao srediti borbeni poredak i biti spreman za odbijanje kontranapada iz pravca Vogošće. bataljona sadejstvujući u pravcu kote 850 i Mujkića-brda. čime je linija probijena i napad nastavljen prema koti 850. Na pomoćnom pravcu napada 3. mtbr napadom u pravcu Visa. • 85 • . Linija VRS je probijena i na pravcu napada 2. rukopis. Snage za podršku davali su Oklopni bataljon sa dva tenka. mbr sačinjeni krajem oktobra.263 Napadna dejstva 1. Dervišević. Dnevni borbeni izvještaj. mehanizovane brigade pratili su kao lijevi susjed 2. pov. Po ovladavanju kotom 850. bataljona. mbr. 05. Komanda 1. bataljona. Gusta jutarnja magla. 262 Dervišević. s neprijateljem koji je očekivao napad u 261 AARBiH. bataljona na vrhu Orlića. U tekstu smo naznačili da su plan i zapovijest komandanta 1. 04. mbr. decembrom bili su vjerovatno posljedica činjenice da je akt protokolisan tek nakon njegovog saopćavanja na brifingu komandanta brigade. 191. napravljen je prolaz u minskom polju i bunker je uništen ručnim bombama. Ostale jedinice brigade dobile su zadatke u okviru svojih osnovnih namjena. Na dijelovima na kojima je ostvareno napredovanje. Na prednjem kraju odbrane 3. za Bosnu svoju rejonom “Kamenjara”. kao bočno osiguranje napada snaga na glavnom pravcu. Vojnohistorijska građa Prve slavne motorizovane brigade (period 1992/93. ostvareno je po cijenu žestoke borbe za svaki rov. 12. Do kraja dana bataljon je ovladao rejonom “Platoa” i dospio na 50 metara ispod kote 850. 1992. a zatim srediti borbeni poredak i produžiti napad pravcem Golo brdo – Gradac. Zapovijest za napad 1. gdje je rastojanje do neprijateljskog bunkera ispred već pominjanog rova broj 8 bilo dvadesetak metara. i kao desni susjed snage OpŠO Vogošća.Za Sarajevo. AARBiH. decembar u 5:00 sati. mehanizovane brigade. koji je izašao na gredu južno od kote 850 u rejonu pravoslavnog groblja. 263 AARBiH. produžiti napad u pravcu Kuta i ovladati linijom Gradac – Mujkića-brdo. Napad je počeo u 7:00 sati vatrom tenkova. Djelovodni broj i datum protokolisanja sa 4. koja je bila od koristi jedinicama u fazi prilaženja neprijateljskoj liniji. bataljona išao je preko teškog i otvorenog terena. godina). koje su podržavale napad 3. bataljon je trebao srediti borbeni poredak i. 3.262 Čekao se trenutak u kojem će vidljivost omogućiti upotrebu sredstava podrške. te HAD i mpoad sa raspoloživim sredstvima.261 Zamisao i pravci napada prema zapovijesti komandanta 1. ovlada rejonom “Plato” ispod kote 850. mehanizovane brigade prikazani su na Karti 11. Izviđačko-diverzantska grupa imala je zadatak da se ubaci u rejon kote 850 i sadejstvuje sa snagama 2. 1992. Pov. Kao vrijeme za početak napada određen je 5. 192-193. onemogućavala je efikasno dejstvo tenkova i protivoklopnih oruđa koji su trebali pružiti podršku pješadiji u napadu. protivoklopnih topova i minobacača po linijama VRS. Jedinice u napadu su iskoristile maglu i lošu vidljivost da neopažene priđu neprijateljskim položajima.

Mesud Šadinlija Karta 11: Zapovijest za napad komandanta 1. decembra 1992. 4. • 86 • .mbr.

Da su problemi. Zbog toga su se ove dvije jedinice VRS međusobno optuživale. 270 AARBiH. Dnevni borbeni izvještaj. Snage Vogošćanske i Rajlovačke brigade VRS su se u toku noći pregrupisale i učvrstile odbranu kote 850 i grede kojom je ona dominirala. 06. mtbr napredovala je lijevo od sela Jezera i prema koti Vis.271 čime je do kraja dana kota 850 dovedena u poluokruženje. za Bosnu svoju dobro utvrđenim bunkerima uvezanim dobrim saobraćajnicama. bataljona u toku borbi je postavljen Salko Hajdarević. decembra ostvaren je na spoju Vogošćanske i Rajlovačke brigade SRK. mehanizovane. Bilo je potrebno borbom osvajati svaki metar terena. 1992. 194. Str. 1992.org. bataljona prema selu Jezera uvedeni su dijelovi dviju četa 1. 12. decembra 1992.265 Na pravcu 3. decembra u 7:00 sati. bataljonu je umjesto ranjenog Zahira Panjete. Dopuna redovnog borbenog izvještaja. mehanizovane u napadu. također. Dnevni borbeni izvještaj. 272 ICTY – on-line baza podataka sudskih dokumenata: Komanda Vogošćanske brigade. prethodnog dana lakše ranjeni Fehim Agić. AARBiH. godine do 31. Str.269 U napadu je ostvaren napredak i snage VRS su potpuno razbijene u rejonu groblja u selu Jezera. komandovao njegov zamjenik. Pomak od 8. godine poginulo je 12 i ranjena su 23 borca 1. decembra je od neprijateljske granate poginuo komandant OpŠO Vogošća Ejub Delalić. mbr. 269 AARBiH. odakle je komandovao jedinicama OpŠO Vogošća u napadu. Nastavak napada planiran je za 9. 271 AARBiH Komanda 1. 12. mbr. ali i značajne gubitke na strani 1.264 U istim uvjetima nastavljen je napad snaga 1.268 Tokom 7. kota 850. Dervišević. Komanda 1. postavljen Kerim Muminović. Komanda 1. Nije bilo daljnjeg napredovanja snaga 1. broj 01-133/92. decembra. Pov.12. decembra očekivao izlazak na kotu 850. 12.272 To je u svakom slučaju bila povolj264 265 Prvog dana napada 5. 12. na Humu. 12. Kako je među poginulim i ranjenim borcima bio i priličan broj komandira svih nivoa i ostalih starješina. također privremeno. Str. kada je na dužnost komandanta. 12. a na pravac 3. gdje se 6. ostvarivana sa artiljerijskih položaja SRK. 08. pov. novembra 1992. pred bijesom svojih potčinjenih. Teže su ranjeni i privremeno izbačeni iz stroja i komandant 1. pov. broj 104/92. bataljona Mehemed Cero.270 Lijevi susjed 2. 1992.1992. Izvještaj o stanju. mbr. 1992. decembra na pravac 2. 266 1/1. 268 Ejub Delalić je na dužnost komandanta OpŠO Vogošća postavljen 16. (Dokument ustupljen ljubaznošću Ćamila Idrizovića) 267 Dervišević. 12. Pov. mehanizovanog bataljona. http://icr. 1992. U takvoj situaciji komandu nad 1.icty. ali su snage VRS uporno branile gredu Vis – Golo brdo. Odbranu VRS podržavala je snažna artiljerijska vatra po snagama 1. korpusa. mehanizovanog bataljona sa ratišta Žuč. 31. mbr. 198-199. bataljonom privremeno je preuzeo Ćamil Idrizović. nastupio je kritični trenutak bitke. bataljona Zahir Panjeta. 1992.266 U 2. 5. broj 01-132/92. ICTY – on-line baza podataka sudskih • 87 • . 1992. 08. pov. nastali u Rajlovačkoj brigadi. bataljona Izviđačko-diverzantska četa. Izvještaj 1. g.267 Na početku napada na kotu 850. Dnevni borbeni izvještaj. nakon pogibije komandanta bataljona Fikreta Kavazovića Rokija također je došlo do zastoja u napadu. broj 01-135/92. Golo brdo i Perivoj od 5. bataljona i dio Čete vojne policije. mbr. broj 03. što je za rezultat imalo velike gubitke nanesene neprijatelju. broj 1334-1. a na mjesto komandanta 3./92. 07. decembra trajao je zastoj i pregrupisavanje snaga. Str. Komanda 1.Za Sarajevo. mehanizovane brigade 6. koji je komandovao do 10. mbr. pov. bili ozbiljni potvrdio je i razvoj događaja nekoliko dana kasnije kada su sa svog komandnog mjesta. 08. Za nastavak napada 8. i komandant 2. decembar ujutro. morali pobjeći komandant i načelnik štaba Rajlovačke brigade VRS.

277 AARBiH. Rajlovcu i Vracama. 09. 12.Mesud Šadinlija na situacija za borce 1. koje su u toku dana nastavile sa napadima. Dnevni borbeni izvještaj. Stoga su 7. 1992. godine. O upornosti i istrajnosti boraca 1. Blagovcu. Za ostvarenje bližeg zadatka definisanog zapovješću komandanta brigade. Izmjene i dopune Zapovijesti za naredna b/d. godine http://icr. Dnevni borbeni izvještaj. mehanizovane brigade na Golo brdo obnovljen je i 12. Podršku im je iz rejona Golog brda davao jedan tenk i PRAGA. 07. 275 AARBiH. broj 10/74-729. ali i uporno. broj 01-136/92.org.org. i snage 1. Str. pobjegavši iz bolnice. 12. broj 01-139/92. Dnevni borbeni izvještaj sa stanjem u 18:00 časova. http://icr. 274 ICTY – on-line baza podataka sudskih dokumenata: Komanda SRK. Dnevni borbeni izvještaj. Zato je otpor snaga VRS bio krajnje uporan i žestok. Pov. trebalo je još izaći na Golo brdo. tako da su dejstva ovih snaga po jedinicama 1. 10. 1992. broj 10/74-667 od 26.icty. kao pojačanje snagama VRS. pov.icty. koji je odmah pogođen hicem neprijateljskog tenka sa Golog brda. mbr. Op. Na ova dejstva 1. i 2. broj 01-140/92. mehanizovane brigade. bataljon dokumenata: Komanda SRK. Komanda 1. Podršku snagama na Golom brdu davala je artiljerija SRK sa svojih položaja na Paljevu.277 Jak otpor snaga VRS još uvijek je držao jedinice 1. decembra na Golo brdo je. Ovom prilikom je kao podrška upotrijebljen tenk. 11. broj 01-141/92. što se njih tiče. Napredovanje je bilo sporo. Dnevni borbeni izvještaj. 12. Komanda 1.275 U toku noći 10/11. postala još jača. 12.broj 11/92.icty. ICTY – on-line baza podataka sudskih dokumenata: Komanda Vogošćanske brigade.276 Napad snaga 1. Str. decembra. 3. 1992. pov. 11. decembra moraju ostvariti postavljene ratne ciljeve. Pov. Odbrana preostalih položaja na Žuči postavljena im je kao imperativ zbog političkog manevra koji je Radovan Karadžić planirao izvesti 13. 12. mbr. mbr je odgovorila raspoloživim artiljerijskim naoružanjem. i oko 10:30 izašli na kotu 850 i na njoj poboli zastavu Armije RBiH. 1992. pov. broj 109/92. Na bočnom pravcu sa kote 850 prema koti 830. na kojem su se snage VRS konsolidovale i pružale snažan otpor. 1992. koji su 9. 12. 12. mehanizovane brigade poslije izlaska na kotu 850 su neprekidno trpjele žestoku vatru iz svih vrsta naoružanja iz pravca Golog brda. Str. bataljona.274 Bilo bi vrlo teško objaviti obustavu rata u situaciji u kojoj bi snage ARBiH niz padine Žuči silazile prema Vogošći. mbr. Izvještaj o stanju. godine http://icr. Pod pritiskom međunarodne zajednice u pogledu situacije u koju je opsadom dovedeno stanovništvo Sarajeva i drugih dijelova Bosne i Hercegovine. pov. Str. 276 AARBiH. među svojim borcima našli ranjeni komandanti 1.org. decembra. pov. a nakon toga preći u odsudnu odbranu dostignutih položaja. Str. 1992. mbr. broj 10/74-706. izašla jedinica od oko 70 boraca. • 88 • . Mehemed Cero i Zahir Panjeta. decembra jedinice VRS dobile naređenje da do tog 13. 273 AARBiH. mehanizovane. Komanda 1. oligarhija SDS-a planirala je tog dana objaviti jednu deklaraciju kojom bi svijetu obznanila da je postigla svoje ratne ciljeve i da. mehanizovane brigade u izvršavanju postavljenog zadatka govori i činjenica da su se 9. mehanizovane. lakše oštećen i sklonjen sa bojišta. 12. mehanizovane nadomak Golog brda. 273 Oslobađanje kote 850 predstavljalo je veliki uspjeh 1. decembra ujutro nastavili napredovanje. 1992. 10. Nisu se mogla koristiti protivoklopna sredstva zbog guste magle i smanjene vidljivosti. 12. Pov. decembra ujutro. 1992. može biti postignuto mirovno rješenje. Komanda 1.

1992.281 Narednog dana. Dok su snage s fronta i s desnog boka jakom vatrom vezale odbranu neprijatelja. mehanizovane brigade preduzele su aktivnosti asanacije terena. sređivanja borbenog poretka jedinica. 284 U brobenim dejstvima vođenim od 5. do 16. Pogledi su bili usmjereni prema Vogošći. 1992. čiji tok nije išao po zamišljenom scenariju. 283 Razvoj događaja će pokazati da će ovi uspjesi na Žuči i ostati najveći uspjesi Armije RBiH u toku izvođenja operacije “KOVERTA”. 281 AARBiH.278 Do 13. mbr i OpŠO Vogošća poginuli su: Vahid Alibašić. kao i oslobođene teritorije u napadnim dejstvima 1. mbr. 12.Za Sarajevo. decembra 1992. podržan vatrom protivoklopnih sredstava mpoad-a. AARBiH. mbr. decembra izveden je istovremeni napad s fronta i s lijevog boka na Golo brdo. 12. godine do 31. postavljanja i utvrđivanja novodostignute linije odbrane. 12. broj 01-145/92. Esad Bešlija. Snage ARBiH koje su napadale na pravcu Vogošće. 1992. njegovi borci su kopajući tranšeje prilazili jednom po jednom neprijateljskom rovu i uništavali ih ručnim bombama. uništavajući preostale tačke otpora. mbr. nakon sređivanja borbenog poretka. Dnevni borbeni izvještaj. bataljon su ovladali selom Jezera i dostigli dijelove platoa Golog brda. o tom aspektu nije se puno razmišljalo. Str. 31. Ne mogavši zbog guste šume na efikasan način koristiti protivoklopna sredstva. nastave napad. broj 01-144/92. 1992. Komanda 1. Komanda 1. broj 01-143/92. mtbr i desnim susjedom OpŠO Vogošća. 14. mtbr je ovladala Visom i posjela rejon iznad sela Perivoje. 1992. Kao što je na karti veoma uočljivo. Očekivalo se da snage koje su 11 dana vodile upornu i tešku borbu. mbr. decembra iz sastava 1. i 2. decembra su se postepeno povlačile prema Perivoju i Mijatovića-kosi. bataljon je izašao na kotu 830. Komanda 1. Nezir Avdić. mbr. 12. mbr. Pobjede na Žuči bile su do tog trenutka najveći uspjesi postignuti od strane jedinica ARBiH angažovanih u operaciji.282 (Pregled polazne i dostignute linije. 16. broj 03. broj 1407. posebno 1. Dnevni borbeni izvještaj. godine prikazani su na Karti 12). godine snage 1. u 13:05 časova izašla na vrh Golog brda i pobola zastavu ARBiH na ovom najjačem utvrđenju VRS na Žuči. kota 850. U trenutku postizanja ovog velikog uspjeha 1.284 Mada su pripreme za nastavak napadnih 278 279 Razgovor sa Salkom Hajdarevićem. Komanda 1. Izvještaj 1. Golo brdo i Perivoj od 05. 12. 12. pov. pov. Str. decembra 3. Nazif Bajrović. 1992. korpusa nije bila u stanju izdvojiti svježe snage sposobne da odmah preuzmu napadna dejstva na pravcu Vogošće. Dnevni borbeni izvještaj. a da se pojačaju snage koje su u pravcu Vogošće napadale iz Visokog. 13. a 2. do 16. za Bosnu svoju je napredovao postupno. mehanizovanog bataljona sa ratišta Žuč. 1/1. Dnevni borbeni izvještaj.283 Oni su dali priliku da se uvođenjem svježih snaga na pravac napada eksploatiše uspjeh i iskoristi evidentna dezorganizacija snaga VRS. 16. g. mehanizovane brigade. pov. 1992. Šaban Bećirević. korpusa./92. decembra 1992. Str. pov. 1. Ifet • 89 • . čija su vrata bila napola otvorena. Samir Bajrović. Rahmo Bašić. 12. 282 AARBiH. mtbr i OpŠO Vogošća u periodu od 5. 2. Str. s lijevog boka je napala brigadna Četa vojne policije koja je ušla u neprijateljsku liniju i. 280 AARBiH.279 Razbijene snage VRS 14. decembra su svoje uspjehe platile velikim brojem poginulih i ranjenih. te njeno uvezivanje s lijevim susjedom 2. Komanda 1. Str. To je bilo u okvirima krajnjeg cilja pokretanja operacije “KOVERTA”. do 16. dostignuta linija bila je mnogo kraća i povoljnija za odbranu.280 15. 15. još uvijek držeći vrh Golog brda. pov.

godine • 90 • . decembra 1992. do 16.Mesud Šadinlija Karta 12: Oslobođena teritorija u periodu od 5.

Mensur Bukva. • 91 • . Snage OpŠO Vogošća koje su izvodile napad su. g. Enver Šahović. Dnevni borbeni izvještaj. Iz tog rova je pružan žestok otpor dejstvom mitraljeza M-84 zvanog “sijač smrti”. Napad je 20. Za to vrijeme vršeno je uređivanje dostignute linije odbrane. 287 1/1. korpusa da najprije snage OpŠO Vogošća ovladaju objektom Hrastik. osim posljednjeg rova. Gubici 1. Željko Stanić. opravak pristupnih puteva. 19. Mirsad Dževlan. mbr sa Orlića. Golo brdo i Perivoj od 05.Za Sarajevo. 84 borca su teže ranjena. Fikret Kavazović. 12 . Str. 286 AARBiH. Sedad Čomor. 12. decembra ocijenila da su stvoreni uvjeti da 1. Velibor Borovčanin. pov. Vogošćanska brigada je uređivala drugu liniju odbrane Vogošće grebenom Dvor – Piskoč – Gradac – s. 12. mbr.1992. mtbr. Midhat Husko. Mladen Panić. Priprema napada je bila efikasna i snage OpŠO Vogošća su napredovale do vrha Mujkića-brda. Safet Skenderović. Str. mbr i OpŠO Vogošća. korpusa. Enver Suljević. 12./92. 12. za čijeg je komandanta. mehanizovanog bataljona sa ratišta Žuč. 21. U takvoj situaciji Komanda 1. Zijo Kajmović. snagama 1. S padom mraka borba je prestala. mbr. Huso Šorlija. 31. ovladavši svim otpornim tačkama neprijatelja koje su kontrolisale kotu. Jasmin Kapo. Dnevni borbeni izvještaj. Vahid Šačić. Str. decembra izvršio 1. čime bi se stvorili uvjeti za daljnje napredovanje u pravcu Vogošće. Zijo Panjeta. mehanizovana brigada i OpŠO Vogošća nastave borbena dejstva s ciljem ovladavanja objektima Mujkića-brdo (tt 772) i Hrastik. bilo je potrebno nekoliko dana da se jedinice dovedu u stanje borbene gotovosti za izvršenje zadatka. 12. decembra iz pravca Hrastika i objekta Šabanova kuća napale Mujkića-brdo. a zatim zajedničkim snagama ovladaju objektom Mujkića-brdo. Komanda 1. postavljen Nijaz Grebović. pov. 285 AARBiH. Mevludin Delalić. mbr bili su 4 poginula i 10 ranjenih boraca. računajući da je uporan otpor iz posljednjeg rova na Mujkića-brdu posljedica Bezdrob. Ejub Delalić. mehanizovane brigade nanio gubitke i odbio napad. Huso Kerić. mehanizovane brigade zahtijevala je od Komande 1. Komanda 1. broj 03. Komanda 1. 19. Komanda 1.285 Iako je Komanda 1.286 prvi nastavak napada nakon oslobađanja Golog brda nije išao tim pravcem. 289 AARBiH. Rašid Uzunović. Nezir Delalić. Faruk Kavazić. Enes Ramić. korpusa 19. za Bosnu svoju dejstava u pravcu Vogošće započele odmah. Hamdo Radonja. Izvještaj 1. pov. Smail Hadžović. broj 01-156/92. 1992. Drenko Bjegović. mehanizovane brigade uvjeti za nastavak napada u pravcu Vogošće još nisu bili stvoreni. 288 AARBiH. Kemo Ferhatović. Hamdo Hodžić. Salko Spahić. Poginuli su Šefket Komar.287 Kao lijevi susjed u ovom neuspješnom napadu su sadejstvovale snage 2. Enes Čizmo. mehanizovani bataljon pojačan brigadnim diverzantskim vodom u pravcu sela Perivoj. Adnan Murguz i Samir Radovac. 12. Momčilo Mumović. te uz sadejstvo 3/1. pov. 1992. pripreme i planiranja između Komande 1. Meho Zuko. nakon pogibije Ejuba Delalića. Str. 1992. Dnevni borbeni izvještaj. Bilo je evidentno grupisanje snaga i sredstava VRS na relaciji Dvor – Vogošća – Pretis i povećan broj tenkova na području Rajlovca i Vogošće. Str. pov. snage OpŠO Vogošća su 23. godine do 31. Ostvaren je početni uspjeh i neprijatelj je izbačen iz prvih rovova. mbr koji je ispoljio dejstva u pravcu Kuta. korpusa. Haris Fazlić. 1992. mbr. Mirsad Hasanović. Donja Jošanica. Hrustem Ramić. broj 01-150/92. Sehadin Pindžo. Uz snažnu i efikasnu pripremu artiljerije 1. 1992.288 Po procjeni Komande 1. Dnevni borbeni izvještaj. Mensud Herić. 1992. broj 1475.289 Narednih dana izvršeni su potrebni dogovori. ali je nakon toga jakom bočnom vatrom s obje strane i minobacačkom vatrom. Rudolf Tomić. kota 850. 19. izvlačenje i raspoređivanje artiljerijskih oruđa na nove položaje. broj 1475.

Komanda 1. na koju je bila oslonjena cijela posljednja odbrana Vogošće. i u daljnjem sadejstvu sa snagama OpŠO Vogošća ovladale linijom Kuta – Mujkića-brdo – Hrastik. Str. Kada su u pitanju decembarske i kasnije borbe na Mujkića-brdu. decembra.290 a njihovi komandanti otišli primiti priznanja. 1992. a vojnici VRS se po pravilu povlače na rezervnu liniju. Str. Dnevni borbeni izvještaj. Dio objašnjenja ovakvog razvoja događaja može se naći ponovo na već citiranom internet-forumu. 12. 12. 1992. 28. čime je napad okončan. Komanda 1. 1992. izvjestile da je kota 772 Mujkića-brdo oslobođena. 1992.294 U početnoj fazi napada. ponovljen je veoma odlučan napad snaga OpŠO Vogošća. Komanda 1. 12. 1992. 1992). broj 1559. Materijali NIP “Vojna iskustva odbrambeno-oslobodilačkog rata 1992-1995”. Vojno-historijska građa Prve slavne motorizovane brigade (period 1992/93. Dnevni borbeni izvještaj. 291 AARBiH. ali zato snage OpŠO Vogošća koje su tokom dana izašle na kotu jesu. broj 1531. U napadu na Mujkića-brdo 23. decembra krenule prema Mujkića-brdu. 24. Str. 23.295 290 U raspoloživoj arhivskoj građi nismo pronašli borbeni izvještaj OpŠO Vogošća za 23. vidjeti reportažu: Šefko Hodžić. u borbi na samoj koti poginulo je nekoliko istaknutih boraca i komandanata OpŠO Vogošća. sa dodatno utvrđenih i uređenih položaja VRS. Materijali NIP “Vojna iskustva odbrambeno-oslobodilačkog rata 1992-1995”. mbr. ““Nora” javlja vlastitu smrt”. Izvode iz zapovijesti odobrio komandant 1. mbr. 25. AARBiH. Lista podataka o b/d: Napad na Mujkićabrdo (28. 292 Ovaj neuspjeh. Vitezovi i Huni. 28. pov. mbr. čije se srpsko stanovništvo. Izvod iz Zapovijesti za napad. bataljona bile su u borbenoj gotovosti da se. 12.293 Dva dana kasnije. U narednih nekoliko dana snage Vogošćanske brigade VRS pretvorile su Mujkića-brdo u pravu tvrđavu. Snage 1. Posada posljednjeg rova na Mujkića-brdu nije s padom mraka napustila svoj položaj. pov. Dnevni borbeni izvještaj. bio je propuštena prilika za oslobađanje Vogošće. 1992. Komanda 1. pov. godina). Str. godine poginuo je Salko Bajić. i nisu uspjele ponovo izaći na kotu. http://sokolac. decembra 1992. dočekane su vatrom u toku noći konsolidovane odbrane. u slučaju kada ARBiH. uvijek sa efektom iznenađenja. Komanda 1.291 Snage koje su ujutro 24. Dnevni borbeni izvještaj. 97-98.html 292 AARBiH.1992. u velikom broju počelo iseljavati iz Vogošće. Hakija Mršo. u kojem autor opisuje iskustva dotadašnjih borbi pripadnika Vogošćanske brigade. pov. • 92 • . i 2. od kojih je stariji Hakija poginuo predvodeći napad. 27. kako će se pokazati. 26. broj 01-161/92. mehanizovane brigade ponovo su napale 26. mbr. Izvod iz Zapovijesti za prepad. nakon čega bi se na kotu uvele snage 3/1. ali bez ostvarenog rezultata. broj 1543. Alija Kulo. pokrenu u napad prema liniji Piskoč – Gradac. 12. suština kojih je da. Komanda 1. Remzija Vejo. 295 AARBiH. Str. To je bila greška. pov. rukopis. Dnevni borbeni izvještaj. Na ovu tvrđavu snage OpŠO Vogošća i 1. 293 AARBiH. 1992. korpusa. korpusa. mbr. O potresnoj drami stradanja braće Mršo na Mujkića-brdu. Diverzantska grupa OpŠO Vogošća trebala je izvršiti prepad na Mujkića-brdo.slavicnet. Lista podataka o b/d: Napad na Mujkića-brdo(23.). a pored mrtvog brata u nogu ranjen mlađi Sejo. Sarajevo. korpusa. korpusa Mustafa Hajrulahović Talijan. decembar 1992. decembra.Mesud Šadinlija nemogućnosti sigurnog povlačenja i da će se njegova posada s padom mraka povući. godine. AARBiH.com/sokolac/sokolac_zuc_forum. Str. broj 1583. AARBiH. broj 01-159/92. korpusa.12. 23. 12. Komanda 1. 294 AARBiH. 12. nakon gubitaka položaja VRS na Žuči i prvih napada na Mujkića-brdo. 12.”. Komanda 1.1992. Izvori koji su nam bili dostupni za ovaj događaj su: AARBiH. probije liniju – tada započene paranje linije uzduž.12. pisca pod pseudonimom Vogošćanin Pravi u tekstu “Ratno sjećanje X – Borbe na Ježevima – Mujkića-brdo (1993-1994) god. AARBiH. Dnevni borbeni izvještaj. pov. autor naglašava razliku u činjenici da su vojnici VRS iz Vogošće bili duboko svjesni da je rezervni položaj nakon Mujkića-brda – Beograd. 1996. u povoljnom razvoju situacije. 27. AARBiH. U ovom napadu poginuli su borci OpŠO Vogošća: Šefik Halimanović.

Imala je 2. Koliko je situacija bila kritična po srpske snage. a da SRK treba pripremiti snage za držanje položaja na osvojenim objektima. urgentno zahtijevala popunu svojih jedinica sa 200 pripadnika iz sastava srpskog MUP-a i 200 ljudi iz radne obaveze. mehanizovana brigada izvela je u rano jutro 12. Na sastanku na Palama održanom 29. Napad je odmah zaustavljen strahovitom vatrom snaga VRS u kojoj je poginuo komandir IDč Jusuf Juka Gojak.org. Izvještaj. krajišku brigadu. za Bosnu svoju Tog 28. 297 Šadinlija.296 ŠVK OSRBiH je u pokušaju održavanja tempa operacije na ilijaškom pravcu umjesto 7. Predstavniku Komande SRK saopćeno je da će taj zadatak obaviti Specijalna brigada srpskog MUP-a iz Trebinja. koja je obnovila napade na tom pravcu. Iz pravca Visokog. borci 1. Ponovni pokušaj ovladavanja Mujkića-brdom 1.01. i da takav zahtjev nije mogao biti realizovan. decembra 1992. moraju povratiti izgubljeni položaji na Žuči i zauzeti Sokolje. što je predstavljalo popunu od 70% u odnosu na formaciju. pov. Dubravko Anđelić. mehanizovane brigade i OpŠO Vogošća su dočekali kraj prve i početak druge ratne godine. Stepen popune ličnim naoružanjem se kroz ratni plijen u uspješnim borbenim 296 ICTY – on-line baza podataka sudskih dokumenata: Komanda SRK.1993. Nesib Birindžić. Napad je izveden istovremeno iz pravca Kuta i iz pravca kote 830. Sastanak sa predstavnicima vlade Republike Srpske. godine dočekala u nešto boljem stanju popune ljudstvom u odnosu na početak oktobra. Nijedna od ove dvije prilike nije realizovana i snage ARBiH su s obje strane vraćene na polazne položaje uz velike gubitke u živoj sili. januara 1993. broj 10/74-839. Radovan Karadžić i Momčilo Krajišnik. 29. muslimanske brigade oslobodile su kotu Višegrad i dijelom snaga ušle u selo Gornja Bioča. čime su bila otvorena vrata oslobođenju Ilijaša. čijim bi oslobađanjem bila širom otvorena vrata oslobođenju Vogošće. muslimanske u borbu uveo 17.icty. Efekte povećanja stepena popunjenosti dobrim dijelom su poništili značajni gubici koje je brigada imala u borbenim dejstvima. 298 Dervišević. Prva mehanizovana brigada je kraj 1992.500 ljudi po spisku. • 93 • . a njih 300 su kao ranjenici bili izbačeni iz stroja jedinice. mbr.Za Sarajevo. iskritikovali su VRS i SRK i tražili kažnjavanje krivaca za izgubljene položaje na Žuči. http://icr. godine operacija “KOVERTA” je na pravcu Visoko – Ilijaš – Vogošća bila u tački svoje kulminacije. 12. godine poginuli su: Jusuf Gojak. 28. U borbenim dejstvima na Žuči 12. Do kraja godine broj poginulih boraca bio je 115. Nova godina nije donijela ništa novo: teški zimski uvjeti na obroncima Žuči i svakodnevna artiljerijska i pješadijska dejstva snaga VRS. snage 7. januara 1993. 268. Snage OpŠO Vogošća bile su u ozbiljnom napadu na koti Mujkića-brdo. osam boraca su vođeni kao nestali. godine. Str. Tom prilikom je Karadžić naredio da se prije 2. govori i činjenica da je Komanda SRK u pokušaju da učvrsti poljuljane pozicije oko Sarajeva. 1992. decembra. Na zadatak je upućen diverzantski vod iz sastava Idč/1.298 Na linijama dostignutim u decembru. i da ni Žuč ni Sokolje nakon toga više nikada ne smiju pasti u ruke Armije RBiH.297 Na vogošćanskom pravcu obnovljeni su pokušaji da se ovladavanjem Mujkića-brdom stvore uvjeti za daljnje napredovanje.

bilo je krajnje kritično. 1993. pov. Str. što je bilo daleko od stvarnih potreba jedinice.Mesud Šadinlija dejstvima značajno povećao. •• 299 AARBiH. Evidentan je bio stalni nedostatak rezervnih dijelova i pogonskog goriva za motorna vozila. s obzirom na uvjete u kojima je brigada izvršavala svoje zadatke. Analiza borbenih dejstava za mjesec decembar. Komanda 1. broj 04/6-1. obilaskom linija i razgovorom sa borcima. bilo je mnogo lakše prevazilaziti na valu optimizma kojim je 1. postala je stalna karakteristika stanja jedinice. ali je još uvijek iznosio 50% u odnosu na broj ljudi i radilo se o pješadijskom naoružanju najrazličitijih tipova i modela. Početkom februara na Žuč je izašao i predsjednik Predsjedništva Republike Bosne i Hercegovine Alija Izetbegović. Popunjenost sredstvima veze bila je 10% u odnosu na formaciju. • 94 • . pa je kraj godine brigada dočekala sa manje od jednog borbenog kompleta municije po oružju. oda priznanje njenim oslobodiocima. mehanizovana brigada nošena nakon niza vojničkih pobjeda tokom decembra. korpusa brigada je do kraja godine dobila ukupno 950 pari čizama. Stanje intendantske opreme. ukupno na liniji i u brigadnoj rezervi. mbr. 01. da. Značajne količine municije zarobljene kao ratni plijen su tokom borbenih dejstava i potrošene. Linijom snabdijevanja od Komande 1. 18.299 Navedene mnogobrojne probleme vezane za popunu ljudstvom i svim vrstama materijalnotehničkih sredstava. 420 kombinezona i 106 dvodjelnih uniformi. Oskudica municije za pješadijsko naoružanje i artiljerijska oruđa.

1993. korpusa organizacije odbrane grada. bbr je započela planirati borbena dejstva u kojima je trebalo na desnom kraju njene linije odbrane. Komanda 12. U ovom koordiniranom planiranju nastavka napadnih dejstava bila je uključena i 2. mbr nastaviti dejstva u cilju ovladavanja linijom Kuta – Mujkića-brdo – Hrastik. Vod veze. u kojoj su brigade koje su bile direktno potčinjene ŠVK i brigade iz sastava OkŠO Sarajevo. Naredba. korpusa. 30. ŠVK OSRBiH. Po formiranju. 29. Vod ABHO i Pionirski vod. u njen sastav je uključen i 3. motorizovana brigada. 01. preko koje su u novu organizaciju 1. radi 300 301 AARBiH. Komanda 1.303 Bio je to korak usmjeren pojednostavljivanju sistema rukovođenja i komandovanja na području Sarajeva i olakšavanje Komandi 1. korpusa. Naređenje. Zbog specifične situacije na slobodnoj teritoriji općine Vogošća.302 Brigada je u svom sastavu imala još Izviđačko-diverzantsku četu. godine. bbr. korpusa preformirani u 12. januara 1993. mehanizovane brigade.301 U sastavu brigade formirana su tri brdska bataljona čiji su komandanti bili: 1. 1993. a njihove preostale prostorne jedinice sukcesivno su bile uključivane u sastave brigada. 27. ušle u organski sastav 1. Pov. Borbena dejstva u januaru i februaru 1993. u sadejstvu sa 7. Naredba. 01. korpusa uključeni i dijelovi prostornih jedinica OpŠO Centar i OkŠO Sarajevo. godine dobila formacijski naziv 12. a u sadejstvu s lijevim susjedom 1. mtbr kao lijevi susjed 1. korpusa. brdska brigada. Broj 14/75-2. 01. bbt Tašo Dacić.300 Nekoliko dana po formiranju brigade. Okružnom i općinskim štabovima odbrane. Logističku četu. bbt Ale Numanović. oni su prije stavljanja na neposrednu vezu Komande 1. 2. broj 06/11-30. Formiranje 12. 21. 3. bbt Enes Zeković. broj 06/11-29. ovim su isključene operativne nadležnosti. • 95 • . Za komandanta brigade postavljen je dotadašnji komandant OpŠO Vogošća Nijaz Grebović. 1. 303 Šadinlija. AARBiH. godine Štab Vrhovne komande OS RBiH donio je odluku da se od snaga OpŠO Vogošća formira brigada. 302 AARBiH. dva protivdiverzantska odreda OpŠO Centar i tri protivdiverzantska odreda HVO i HOS OkŠO Sarajevo. za Bosnu svoju • VII • (12. brdsku brigadu. Komanda 1. brdske brigade bilo je dio reorganizacije jedinica na području Sarajeva. Brigada je 21.Za Sarajevo. brdska brigada i u njen sastav ušla su četiri protivdiverzantska odreda OpŠO Vogošća. popraviti taktičke položaje izlaskom na Sjeničku kosu (tt 703).) Početkom 1993. na kojoj su pod komandom OpŠO Vogošća djelovali samo protivdiverzantski odredi. 1993. PDO OpŠO Novi Grad. Pov.

Mesud Šadinlija

ostvarivanja sadejstva u ovladavanju selom Perivoje i objektom Mijatovića-strana.304 Usred ovih priprema snaga ARBiH, pokazalo se da su se snage VRS na rajlovačko-vogošćanskom pravcu, nakon niza teških poraza konsolidovale, i poslije dužeg vremena, ispoljile ofanzivna dejstva. Najprije su 27. januara napale linije odbrane 2. mtbr iz pravca Rajlovca i Zabrđa, a zatim linije 12. bbr iz pravca Mujkića-brda, koristeći u napadu i hemijska sredstva. U zoni 1. mbr pokušale su izvesti diverzantsku akciju na položaje 3. bataljona. Svi ovi pokušaji su odbijeni.305 Još jači napad srpske snage su izvele 28. januara na položaje 2. mtbr na Lemezovom brdu, koje su jakim snagama pješadije, podržanim sa dva tenka i oklopnim transporterom, uspjele privremeno zauzeti. Do kraja dana 2. mtbr je povratila izgubljene položaje.306 Narednog dana izvedena su planirana napadna dejstva 1. mbr i 12. bbr. Snage 12. i 7. brdske brigade izašle su na objekat Sjenička kosa, 400 metara jugoistočno od objekta Kliničkog centra na Betaniji, s kojeg su vatrom mogle kontrolisati put Poljine – Vogošća. Cijela akcija izvedena je bez gubitaka.307 Snage 1. mbr istovremeno su napadom pokušale ovladati objektima: selo Perivoje, selo Kuta, Mujkića-brdo, ali su odbijene snažnom vatrom. U toku dana jedinice 1. mbr nekoliko puta su se pregrupisavale i obnavljale napad, ali svaki put bez uspjeha.308 Nakon ovih pokušaja intenzitet borbenih dejstava je opao. Privremeno relativno zatišje u 1. mbr i 12. bbr iskorišteno je za dodatno inžinjerijsko uređenje linija odbrane, i za izvođenje organizovane vojne obuke. Inače, ova praksa izvođenja organizovane i planske obuke s dijelom snaga koje nisu bile angažovane na linijama odbrane u 1. mbr, bila je prisutna i tokom oktobra i novembra, kada je intenzitet borbenih dejstava zbog priprema decembarske ofanzive bio nešto niži. Zatišje je potrajalo do 16. februara, kada je 1. mehanizvana brigada snagama svog 1. bataljona pokušala napasti neprijateljske linije u pravcu Perivoja. Napad nije odmakao daleko od linije razvoja jedinice i odbijen je uz gubitke jednog poginulog, dva teže i četiri lakše ranjena borca.309 U toku noći snage 12. bbr pokušale su izvršiti diverzantsku akciju na Mujkića-brdu. Mada je za ovaj zadatak 12. bbr pretpočinjena i jedna četa Specijalne jedinice MUP-a,310 napad nije uspio, a tokom 17. februara je bilo jače razmjene vatre duž linija 12. bbr koje su tučene i artiljerijskom vatrom.311 Pokušaj proboja neprijateljskih linija u cilju pomicanja linije odbrane 2. bataljona 1.
304

AARBiH, Komanda 1. korpusa, Nastavak b/d, Naređenje, Str. pov. broj 05/7-66, 27. 01. 1993; AARBiH, Komanda 1. mbr, Zapovijest za napad, 27. 01. 1993. 305 AARBiH, Komanda 1. korpusa, Dnevni borbeni izvještaj, Str. pov. broj 05/7-49, 27. 01. 1993; AARBiH, Komanda 1. mbr, Dnevni borbeni izvještaj, Str. pov. broj 01-53/93, 27. 01. 1993. 306 AARBiH, Komanda 1. korpusa, Dopuna dnevnog borbenog izvještaja za dan 28. 12. 1993. godine, Str. pov. broj 05/7-53, 29. 01. 1993 307 AARBiH, Komanda 1. korpusa, Dnevni borbeni izvještaj, Str. pov. broj 05/7-54, 29. 01. 1993 308 AARBiH, Komanda 1. mbr, Dnevni borbeni izvještaj, Str. pov. broj 01-55, 29. 01. 1993. 309 AARBiH, Komanda 1. mbr, Dnevni borbeni izvještaj, Str. pov. broj 01-83, 16. 02. 1993. U ovoj akciji poginuo je Muharem Kadrispahić. U neprijateljskom granatiranju linija 1. mbr poginuo je i borac Zlatan Karahmet. 310 AARBiH, Komanda 1. korpusa, Nastavak borbenih dejstava, Naređenje, Str. pov. broj 05/7-1104, 15. 02. 1993. 311 AARBiH, Komanda 1. korpusa, Dopuna dnevnog borbenog izvještaja, Str. pov. broj 05/6-92, 18. 02. 1993. U toku borbenih dejstava, nakon pokušaja diverzije poginula su 2 pripadnika 12. bbr: Raif Duraković i Mehmed Kuršundžija. • 96 •

Za Sarajevo, za Bosnu svoju

mbr na taktički povoljnije pozicije izvršen je 19. februara u rano jutro. Napad 2. bataljona zaustavljen je snažnom zaprečnom vatrom artiljerije VRS, a potpuno je obustavljen nakon pogibije zamjenika komandanta 2. mehanizovanog bataljona Fehima Agića Age.312 Jedna kombinovana četa iz sastava brigade, po naređenju Komande 1. korpusa, u periodu od 19. do 26. februara bila je angažovana u odbrani Stupa i Azića.313 Početkom februara nastavljen je proces reorganizacije 1. korpusa. Mješovita artiljerijsko-raketna brigada 1. korpusa je rasformirana, a njeni dijelovi raspoređeni po jedinicama. U sastav 1. mehanizovane brigade 16. februara ušla je haubička baterija 105 mm s ljudstvom i materijalno-tehničkim sredstvima.314 Ovim je Haubički divizion 1. mbr konačno dobio svoje haubice. Nakon ulaska u organski sastav 1. korpusa brigada potčinjenih ŠVK i OkŠO Sarajevo, čime se htjelo učiniti efikasnijim rukovođenje i komandovanje i organizacija odbrane Sarajeva, postalo je evidentno da je dobiveni rezultat opet predstavljao komplikovanu shemu sa velikim brojem jedinica na vezi Komande 1. korpusa. Iz tog razloga odmah se prišlo daljnjem okrupnjavanju jedinica i njihovom preformiranju u motorizovane brigade. U okviru ove aktivnosti, 19. februara 1993. godine od 1. mehanizovane i 12. brdske brigade formirana je 1. motorizovana brigada.315 Za komandanta 1. motorizovane brigade postavljen je komandant 1. mbr Enver Šehović.316 Za zamjenika komandanta brigade postavljen je Jusuf Lošić, a za načelnika štaba Nisad Balta. U strukturi jedinica nije bilo velikih razlika u formacijama mehanizovane i motorizovane brigade. Formacija motorizovane brigade predviđala je 3 motorizovana bataljona, HAD, mpoad, inžinjerijski bataljon, logistički bataljon i LARb BOFORS i LPLO, a od prištapskih jedinica izviđačku i četu vojne policije, vod veze, vod ABHO i vod za opsluživanje.317 Vanformacijski 1. motorizovana brigada je zadržala u svom sastavu Oklopni bataljon – komandant Adnan Bijedić. Jedinice ranga bataljona koje nisu postojale u formaciji 12. bbr, ušle su kao takve iz sastava 1. mbr, s tim da je vršena njihova popuna: HAD 105 mm – komandant Omer Mulaomerović, mpoad – komandant Hakija Harbinja, Inžinjerijski bataljon – komandant Mesud Skenderović, Logistički bataljon – komandant Munib Mujezin, LARb – komandir Enes Čandić. Od tri mehanizovana i tri brdska bataljona formirana su tri motorizovana bataljona. Od 1. i 2.mehanizovanog bataljona formiran je 1. motorizovani bataljon – komandant Zahir Panjeta. Od 3. mehanizovanog bataljona i 2. brdskog bataljona 12. bbr formiran je 2. motorizo312 313

AARBiH, Komanda 1. mbr, Dnevni borbeni izvještaj, Str. pov. broj 01-87-2, 19. 02. 1993; Dervišević, 270. Razgovor sa Salkom Hajdarevićem. U ovim borbama poginuo je komandir ove čete Zijad Alić. 314 AARBiH, Komanda 1. korpusa, Rasformiranje marbr, Naređenje, Str. pov .broj 06/13-43, 16. 02. 1993. 315 AARBiH, ŠVK OSRBiH, Organizacijske promjene RJ u zoni odgovornosti 1. korpusa, Naređenje, Str. pov. broj 14/75-11(a), 19. 02. 1993. 316 AARBiH, ŠVK OSRBiH, Naredba, pov. broj 13/37-30, 19. 02. 1993. 317 AARBiH, ŠVK OSRBiH, Privremena formacija – lična – broj T-412.195: Motorizovana brigada, decembar 1992. • 97 •

Mesud Šadinlija

vani bataljon – komandant Salko Hajdarević. Od 1. i 3. brdskog bataljona 12. bbr formiran je 3. motorizovani bataljon – komandant Sabit Čaušević. Komanda i prištapske jedinice popunjene su starješinama i borcima iz obje brigade. Za razliku od situacije pri formiranju 1. mehanizovane brigade, 1. motorizovana nije imala problema s popunom ljudstvom. U odnosu na broj ljudi od 4.449 koji je brigadu sljedovao po formaciji, 1. mtbr je na brojnom stanju imala 4.709 ljudi ili 106%. U strukturi starješinskog kadra brigada je imala 23 aktivna vojna lica (13 oficira, 10 podoficira), 138 rezervnih vojnih starješina (82 oficira, 56 podoficira), dok je 282 vojnika bilo raspoređeno na starješinske dužnosti.318 Stanje materijalno-tehničkih sredstava kojima je raspolagala 1. motorizovana brigada na dan 2. aprila 1993. dat je u Tabeli 3.
Tabela 3: Stanje MTS 1. mtbr na dan 2. aprila 1993.319

r/b 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.

NAZIV TMS AP PAP Puška M48 Snajperske puške PM Mitraljeza PAM PAT RB OSA ZOLJA BST Top ZIS 76 mm MB 60 mm MB 82 mm Haubica 105 mm Tenk T-55 OT BOV

komada 654 328 275 55 102 5 3 5 31 1 14 3 3 1 7 2 4 3 3 1

Spajanje brigada rezultiralo je i spajanjem dotadašnjih zona odgovornosti 1. mbr i 12. bbr. U cilju upoznavanja cijele nove zone, po širini i po dubini, s težištem na zoni bivše 12. bbr, po naređenju komandanta 1. mtbr uži dio Komande i komandanti motorizovanih bataljona 9. marta su izvršili izviđanje. Nakon provedenih pripremnih aktivnosti, precizirana je zona odgovornosti
318 319

AARBiH, Komanda 1. korpusa, Operativne podatke, dostavlja, Str. pov. broj 05/7-176, 02. 04. 1993. Ibid.

• 98 •

broj 87-19. branio je 3. Str. snage 7. 25. i 7. mtbr. AARBiH. 18. Naređenje. Str. po dubini Miljacka isključno. Inžinjerijsko uređenje i držanje položaja. Akcent je bio na uređenju položaja u bivšoj zoni 12. desno: put za Vogošću. Dnevni borbeni izvještaj. 28. Str. broj 87-25. 1993. bataljona 1. broj 01-95/93. sa zonom dejstva lijevo: put za Vogošću. desno: Sjenička kosa – Ober (tt 914). U noći 27/28. Odbranu na liniji lijevo: Mujkića-brdo (južno za 150 m). mtbr na ovom objektu i kopanje pristupnih tranšeja. • 99 • . motorizovani bataljon. 11. Istog dana 1. 03. Zapovijest za odbranu Op. Str. mtbr. broj 87-32. mtbr. mtbr povratile. brdske brigade na Sjeničkoj kosi. koje drže položaje u ovom rejonu. 04. 322 AARBiH. što su snage VRS ujutro iskoristile pa su.Za Sarajevo. pa je 1. 23. motorizovana brigada dobila zadatak da organizuje odbranu na liniji: lijevo Vis (tt 696). Liniju lijevo: put za Vogošću. 03. desno: Ober (tt 914) – Sjenička kosa (tt 703) – Muzej – most Bratstvo-jedinstvo. mtbr. neutralisana su dva bunkera VRS na tt 703. pov. 01.323 Linija na Sjeničkoj kosi ni narednih dana nije mirovala. po dubini: Bušća. Komandant 1. dejstvima brigadne artiljerije. desno: Mujkića-brdo (južno za 150 m). 03. po dubini: Golo brdo. 326 AARBiH. Str. 323 AARBiH. 1993. 1993. Str. broj 3. pov. desno potok Dumača – tt 651. bbr. ali je na ovom dijelu uspješno odbijen. Istog dana. Napadom je bio zahvaćen i dio linije 1. pov. 1993.320 Zona odgovornosti 1. Komanda 1. Komanda 1. na spoju bivših 12. 02.325 Do kraja mjeseca nastavljeno je inžinjerijsko uređivanje i utvrđivanje dostignutih položaja. Komanda 1. Srpske snage su 18. 28. marta na položaje 2. motorizovanog bataljona. 04. 324 AARBiH. gdje su snage VRS bile privremeno zauzele prvu liniju rovova. Str. mtbr na Lemezovom brdu. broj 87-28. 1993. mtb. Str. Dnevni borbeni izvještaj. 19. bio je zadatak 1. Komanda 1. februara. Dnevni borbeni izvještaj. pov. koji je odbijen bez promjena linije odbrane. Upozorenje o slabostima u rukovođenju i komandovanju. broj 01-59/1. Saobraćajnom fakultetu i Fočanskoj ulici.321 Time je došlo i do pomjeranja i pogoršanja taktičkih položaja snaga 1. broj 05/7-206. pov. na Sjeničkoj kosi. 1993. pov. organizovao je 2. Formiranje 1. motorizovani bataljon. 321 AARBiH. mtbr. pov. Komanda 1. desno: Sjenička kosa. marta vršile podilaženje položajima 1. 03. za Bosnu svoju brigade i zone dejstva bataljona. Komanda 1. mtbr djelovala je artiljerijski po neprijatelju koji se pregrupisavao i utvrđivao u rejonu Sjeničke kose. 325 AARBiH. Organizacija odbrane na liniji lijevo: Vis. Str. Komanda 1.322 Snažan napad izveden je 19. mtbr na desnom kraju odbrane. koji su upotrebljavani kao pješadijske jedinice. 08. mtbr naredio je da se snage 3. pokrivši prednji kraj artiljerijskom vatrom. po dubini: Kobilja Glava. koju su do kraja dana snage 2. 1993. korpusa. Komanda 1. korpusa. 320 AARBiH. Zapovijest za odbranu Op. 03. 1993. marta izvele pješadijski napad u rejonu Mujkića-brda. Zona dejstva lijevo: Mujkića-brdo – Donja Jošanica. Dnevni borbeni izvještaj. Komanda 1. broj 05/7-131. mtbr. Granice zone odgovornosti bile su lijevo: Dvor (raskrsnica puteva) – Vis (tt 696) – Arnautka – raskrsnica Buća Potok – most na Miljacki Otoka. broj 3. motorizovane brigade i uređenje nove zone vršeni su uz stalno borbeno angažovanje jedinica i uz povremene probleme. 1993. bbr su u toku noći napustile nekoliko rovova. broj 87-18. ušle u napuštene rovove. Dnevni borbeni izvještaj. mtbr. mtbr i granice zone dejstva motorizovanih bataljona prikazani su na Karti 13.326 Sve vrijeme neprijatelj je djelovao artiljerijom i pješadijskom vatrom duž linije odbrane 1.324 Snage VRS su 25. pojačaju sa po jednim vodom iz LARb i HAD. AARBiH. 04. pov. mtbr. desno Sjenička kosa (tt 703). pov. mtbr.

mtbr i zone dejstva motorizovanih bataljona Sumirajući iskustva iz prvog mjeseca aktivnosti u formiranju i funkcionisanju 1. Poseban naglasak bio je na činjenici da unutar motorizovanih bataljona rejoni odbrane još nisu bili podijeljeni po četama.Mesud Šadinlija Karta 13: z/o 1. motorizovane brigade. marta naredila njihovo otklanjanje. preglednost linije i sistem vatre nisu bili dobri. njena Komanda je uočila određen broj slabosti u organizaciji odbrane i 20. Rok za otklanjanje uočenih nedostataka bio je • 100 • . i činjenici da na određenom broju mjesta.

obučavanja i opremanja manjih jurišnih grupa i odreda koji bi bili upotrebljavani u proboju neprijateljskih linija i u partizanskom načinu ratovanja u neprijateljskoj pozadini. mtbr. obilježila prvu godišnjicu stvaranja Armije Republike Bosne i Hercegovine. korpusa dobilo je osam boraca i starješina brigade. bataljona. Mirko Pejanović. Naređenje. 331 AARBiH.330 U prvoj polovini aprila potvrđena je opravdanost mjera na poboljšanju organizacije odbrane koje je naređivala Komanda 1. a određeni broj boraca i starješina dobili su pismene pohvale 327 328 AARBiH. Aktivnosti obilježavanja godišnjice provedene su u svim jedinicama iz sastava brigade. 03. Dnevni borbeni izvještaj. korpusa. 04. 1993. korpusu je naređeno 10. broj 01-62. koje su na nivou brigade trebale biti objedinjene u jurišni odred. Komanda 1. u 1. broj 01-44/1. Angažovanje izviđačko-diverzantskih jedinica. 329 AARBiH. Komanda 1. Radilo se o zamisli formiranja. broj 05/7-193. kojim je još detaljnije odredio mjere za otklanjanje nedostataka u organizaciji odbrane sa rokom realizacije do kraja marta. Poboljšanje organizacije odbrane. 03. jurišnih grupa i odreda. aprila su izvršile napad i uspjele ući u tranšeju na liniji koju su branile snage 3. pov. pov. Komanda 1. 332 AARBiH. Zato je komandant brigade izdao novo naređenje. pov. 10. • 101 • . Već krajem marta od brigada je zahtijevano da počnu planski i stalno koristiti jurišne grupe. 31. mtbr. pov.327 Dovođenje stanja na nivo na kojem bi se spokojno mogli dočekati napadi neprijatelja i planirati vlastita napadna dejstva. broj 05/6-193. Str. Otklanjanje uočenih slabosti. Str. a pismenu pohvalu komandanta brigade dobio je vod minobacača komandira Mehe Kule. 20. AARBiH. 1993. pov. Dnevni borbeni izvještaj. U rejonu Menjaka snage VRS 10. 12. broj 87-43. Pismene pohvale komandanta 1. motorizovanoj. Prethodno uočeni nedostaci nisu otklonjeni i nisu bili jedini koji su ugrožavali efikasnu organizaciju odbrane. korpusa. 330 AARBiH.331 Na desnom kraju odbrane u rejonu Sjeničke kose. Str.332 Sređujući vlastite redove nakon izvršene reorganizacije i u očekivanju proljetnog intenziviranja borbenih aktivnosti. pov. Formiranje jurišnih grupa na nivou bataljona. 1. aprila 1993. Za najbolju jedinicu proglašena je Četa vojne policije 1. 27. korpusa Mustafa Hajrulahović Talijan. Komanda 1. nije išao tako brzo. mart. zamjenik komandanta ŠVK OSRBiH Stjepan Šiber i komandant 1. za Bosnu svoju 23. mtbr kojoj su prisustvovali i član Predsjedništva Republike Bosne i Hercegovine dr. ali su spriječeni i odbijeni uz nanesene gubitke. 1993. 1993. mtb su odbili napad i izbacili neprijatelja iz svoje linije odbrane. 1993. Str. Komanda 1. a na svečanosti u Komandi 1. marta. broj 05/7-150.329 Naređenje je izvršeno i u 1.328 Planirajući nastavak borbenih aktivnosti u cilju proboja snaga iz okruženja. Naređenje. 1993. 12.Za Sarajevo. na nivou ŠVK OSRBiH zamišljen je novi koncept koji je išao u pravcu promjene strategije ratovanja. Formiranje jurišnih grupa i jurišnih odreda. 03. Naređenje. aprila pokušale su izvesti diverziju. korpusa. Komanda 1. 10. mtbr. mtbr. ali i za nastavak ratnih operacija na ostalim dijelovima bosanskohercegovačkog ratišta. Str. 03. U bliskoj borbi borci 3. uručene su pohvale i priznanja najboljim pojedincima i vojničkim kolektivima brigade. Str. 04. mtbr. odrede i izviđačko-diverzantske jedinice za samostalno ofanzivno djelovanje u dubini neprijateljskog borbenog rasporeda. motorizovana brigada je 15.

28. kao osnovicu za napad na snage ARBiH u srebreničkoj enklavi. 1993. a zauzimanjem objekata Kacelj i Kožalj ostvaren spoj Sarajevskoromanijskog i Hercegovačkog korpusa VRS. gdje je potiskivanje snaga ARBiH ostvareno na pravcu Rogatica – Ustiprača. maja je pokušala da se iz pravca Perivoja ubaci u rejon Golog brda. Informacija o stanju morala. DC). 337 Balkan Battlegrounds: A Military History of the Yugoslav Conflict. Komanda 1. mtbr. • 102 • . U nastavku dejstava ovaj sporazum je proširen na Žepu. pov. pov.Mesud Šadinlija komandanta brigade i pakete prehrambenih proizvoda kao vid stimulativne mjere. broj 87-88. CIA. Office of Russian and European Analysis (Washington. 1993. od snaga UN zaštićenu i sporazumno sa ŠVK OSRBiH demilitarizovanu. 28. i Goražde pretvoreno u treću podrinjsku enklavu. a bilo je i ranjenih. Operacija VRS time se primakla ciljnom sarajevskom području. ali je planski pripremala operativnu osnovicu za svoju veliku ljetnu operaciju. mtbr bila stalna. mtbr bila je činjenica da brigada nije dobila nijedno. 17. 1993. 2002. Smjernice za dalji rad. 04. 184. intenziviranje obuke s jedinicama koje nisu neposredno angažovane na liniji odbrane i njihovu borbenu gotovost za upotrebu po zadatku. uz ovu godišnjicu netom uspostavljeno kolektivno ratno priznanje. Str. artiljerijom. obezbjeđivanje sigurnosti i neprekidnosti sistema veza i daljnje aktivnosti na uređenju i utvrđivanju položaja. Zatim su aktivnosti VRS pomjerene prema Goraždu.337 zauzela područja Cerske i Konjević-Polja i suzila slobodnu teritoriju oko grada Srebrenice. mtbr naredio je podizanje borbene gotovosti jedinica na linijama na najviši stepen. Komanda 1. U tom smislu veoma značajan je bio gubitak objekta Ravni nabožić u zoni OG Visoko. gradsku zonu sa uskom okolinom. Najprije je tokom marta ofanzivom na Srebrenicu. na osnovu kretanja na bosanskohercegovačkom ratištu i obavještajnih procjena.336 VRS tokom maja nije snažnije atakovala na linije odbrane grada. počasni naziv SLAVNA ili VITEŠKA. broj 9. mtbr. 6-7 334 AARBiH. Diverzantska grupa jačine 5-6 boraca VRS. čime je prekinut jedini nesigurni put koji je Goražde povezivao s ostatkom slobodne teritorije Bosne i Hercegovine. U cilju sprječavanja mogućih iznenađenja komandant 1. snajperskom i pješadijskom vatrom. 335 AARBiH. Mada je aktivnost ovih snaga duž linije 1. Str. 336 AARBiH. broj 01-107. Str. uz podršku i neposredno učešće snaga Vojske Jugoslavije i Državne bezbednosti Srbije. Dnevni borbeni izvještaj. pojačavanje izviđačko-diverzantskih i obavještajnih aktivnosti prema neprijatelju. Bilo je aktivnosti diverzantskih grupa. 05. pov. obezbjeđenje snaga za intervenciju na ugroženim pravcima i obezbjeđenje vlastitih rezervi bataljona.333 Jedina tanka sjenka koja se nadvila nad obilježavanjem prve godišnjice ARBiH u 1. svodeći je na. 1990-1995. Ratni bilten Prva motorizovana brigada (Sarajevo). do masovnih napada nije došlo. Volume I. 20. očekivale su se značajnije aktivnosti VRS na sarajevskom bojištu. koristeći i teritoriju Srbije. mtbr. Grupa je otkrivena i razbijena.334 U drugoj polovini aprila. broj 01-101. 335 Očekivane aktivnosti VRS većih razmjera na sarajevskom bojištu tokom maja se nisu desile. jedan pripadnik ove grupe je ubijen. koji su snage VRS zaposjele tokom aprila. juni 1993. Na trnovskom bojištu snage Hercegovačkog korpusa VRS iz 333 Zahir Dervišević. 04. “Armija slobode i mira”. Komanda 1.

Str. za Bosnu svoju pravca Kalinovika zauzele su objekat Jakomišlje. čime je ugrožena odbrana Trnova. jednog BST 82 mm i dvije haubice 105 mm. u okvirima datih mogućnosti. a i one su. s obzirom na operativno-taktičke pozicije i odnos snaga na bojištu i morao biti. komplikovan u mjeri u kojoj je to plan operacije deblokade Sarajeva. Jedna lahka četa 1. Jedinice ranga lahke čete u sastav trećeg ešalona 1. angažovati znatnije snage sa spoljne strane prstena opsade. brdska brigada. Proboj iz okruženja planiran je na više pravaca. 05. već su i mogućnosti efikasne odbrane dostignutih položaja bile dovedene u pitanje. od januara se postupno ali neumoljivo pretvarao iz niza lokalnih borbi u pravi rat. ostvari artiljerijsku pripremu napada. u vrijeme pripreme i izvođenja oružanog rješavanja odnosa sa legalnim organima Republike Bosne i Hercegovine. jednog topa ZIS 76 mm. 31-32. AARBiH. motorizovane brigade planiran je na težišnom pravcu: Mujkića-brdo – Gradac – Vogošća – vogošćanska petlja. Snabdijevanje snaga odbrane Bosne i Hercegovine bilo je svedeno na vrlo ograničene izvore vlastite namjenske proizvodnje. a snage SRK objekte Očađelo i Crni Vrh. korpusa. ŠVK OSRBiH je ipak planirao i.339 Cijeli ovaj plan. pripremao novu operaciju deblokade Sarajeva. a da se nakon toga pokuša eksploatisati eventualni uspjeh. a osim ove dvi338 339 Šadinlija. U zapovijesti komandanta 1.Za Sarajevo. Zadatak 1. i 4. 05. broj 05/7-227. HVO nije dopuštao nikakvo snabdijevanje Oružanih snaga RBiH preko teritorije koju je kontrolisao. Zbog toga ne samo da nije bilo moguće. kao istureni ešalon rukovodstva Republike Hrvatske. do kraja maja sveo se na pokušaj da se koncetracijom snaga i sredstava na trebevićkom pravcu izvrši proboj. korpusa ARBiH koje su tokom decembra i januara bile angažovane u operaciji deblokade Sarajeva.338 Sukob HVO sa snagama ARBiH. broj 2. motorizovane je bila u gotovosti da u sastavu trećeg ešalona 1. viteška i 101. Takav razvoj je vezao slobodne snage operativnih grupa Visoko i Igman. S tom razlikom što su ovaj put snage za “jednovremeni napad s fronta i PZT” s vana bile zauzete sukobom sa HVO na visočkom pravcu i krajnje teškim položajem u koji su dovedeni Goražde i Trnovo na igmanskom pravcu. u koji je od aktualiziranja Vens-Ovenovog mirovnog plana rukovodstvo paradržavne tvorevine Hrvatske Republike Herceg-Bosne. napisanoj početkom maja. • 103 • . Komanda 1. Nosilac ovog zadatka bila je 1. pov. nema ničeg novog u odnosu na zamisli deblokade iz prethodne godine. kao i snage iz sastava 3. Osim toga. Zadatak 1. motorizovana. mtbr bio je da angažovanjem jednog tenka. u eventualnom oživljavanju operacije deblokade Sarajeva. 1993. svoja borbena dejstva izvodile su u krajnjoj oskudici svih vrsta materijalno-tehničkih sredstava. išlo planski. Zapovijest za napad Op. a zatim u razvoju napada neutrališe neprijateljsku vatru s artiljerijskih položaja VRS iz rejona Blagovca i Pretržnja. a težište je planirano na pravcima: tt 850 – Gradac – Paljevo i Stup – Kasindolska ulica – Butmir. korpusa Mustafe Hajrulahovića Talijana. bbr i dio sredstava podrške davale su još 2. kao i snage iznutra. bbr bude uvedena na pravac napada u slučaju moguće eksploatacije uspjeha.

Dok su se jake združene snage VRS približavale Sarajevu u najvećem i najozbiljnijem napadu na glavni grad Bosne i Hercegovine koji je izveden tokom cijelog rata. pov. godine. • 104 • . pov. 1993. 06. korpusa formulisane su i druge mjere kojima se više željelo pokazati kako se situacija drži pod kontrolom. pov. Vmtbr koja je 12. 342 AARBiH. Naređenje. korpusa. broj 05/7-247. nakon što je po velikom broju ljudi koncentrisanom na malom prostoru ostvarena snažna artiljerijska vatra VRS. Str. korpusa čekat će se do kraja ofanzive VRS. Analiza nekih iskustvenih aspekata izvođenja b/d. 1993. juna iznenadnim i odvažnim napadom svoje izviđačko-diverzantske jedinice. 1993. korpusa. 05. 05. bataljon 1. maja.343 Nije bilo vrijeme za takve mjere. Predsjedništvo RBiH je 8. nakon neuspjeha proboja jedinica na pravcu Trebevića i u najtežim trenucima za odbranu Goražda. 30. bbr u napadu probile su neprijateljsku liniju i ovladale dijelom Vidikovca i bob-staze. i 102. pov. 26. korpusa.341 Skupo plaćeni neuspjeh na Trebeviću bio je uvjerljiva potvrda činjenice da je Armija RBiH došla u situaciju u kojoj ne raspolaže nikakvim pretpostavkama za izvršenje proboja iz okruženja i deblokadu Sarajeva. korpusa dan nakon neuspjelog napada na Trebević. broj 05/6-335. korpusa. korpus bez dubine vlastite teritorije. mtbr napao je neprijatelja na svom pravcu prema Perivoju. broj 05/6-319-1. njegova Komanda je svojoj Vrhovnoj komandi predlagala maštu o nekakvim ofanzivnim dejstvima u većoj neprijateljskoj dubini u narednom periodu. Komanda 1. koja je upala u rovove VRS na Mijatovića-strani i načinivši pravi podvig. 341 AARBiH. korpusa i izvođenje borbenih dejstava njegovih jedinica. broj 05/6-320. Informacija o toku današnjih b/d. Artiljerijska priprema bila je relativno dobra i snage 1. 31. 344 AARBiH. U lošem razvoju događaja u prvoj polovini juna 1993.Mesud Šadinlija je brigade svoja sredstva podrške 1. 06. uvodeći funkciju komandanta ŠVK OSRBiH i postavljajući na tu dužnost Rasima Delića. korpusa. ostavljajući 1. U ovoj analizi navedeni su svi negativni faktori koji su sve vrijeme pratili dotadašnji razvoj 1. Komanda 1. Upućivanje snaga kao pomoć IBOG Goražde. Osim značajne podrške lijevom susjedu u ovladavanju Mijatovića-stranom i početnog 340 AARBiH. ovladala ovim jakim neprijateljskim uporištem. Str. Komanda 1. To je suština analize koju je Predsjedništvu RBiH i ŠVK OSRBiH dostavila Komanda 1. korpusa. 1993. uz velike gubitke vraćene na polazne položaje. 01. Njihov domet nije bio veći od onog koji je imalo naređenje za prikupljanje dobrovoljaca za slanje u odbranu Goražda iz sarajevskih jedinica. 13. Komanda 1. Naređenje. Str.344 Sadejstvujući u ovom napadu 1. 05. Vmtbr je ušla u Zabrđe. nego što su te mjere željenoj kontroli stvarno doprinosile. Str. juna izvršilo smjenu na poziciji glavnokomandujućeg Oružanih snaga RBiH.342 Aktima ŠVK i Komande 1. na način na koji je to pokušavala već 14 mjeseci rata. u vrijeme kada se obruč oko Sarajeva stezao. 1993. motorizovana brigada. 343 AARBiH. Izbivši na ovu liniju nisu se uspjele razviti pa su. a jedini slobodni put do Goražda bio trajno presječen. brdskoj pretpočinile su još 9. Informacija o b/d u zoni 1. Dijelom snaga 2. Izvođenje aktivnih borbenih dejstava. U ovoj akciji je poginulo oko 30 i ranjeno više od 60 boraca. Komanda 1. broj 05/7-256. tračak nade vratila je uspješna akcija 2. Str. pov.340 Napad je izveden 30. kao opravdanje za neizvršenje temeljnog zadatka korpusa. S promjenom na mjestu komandanta 1.

06. Str. Ismet Nušević. mtb se vratio na polazne položaje. Komanda 1. 1. mtbr poginuli su: Mehmed Kljuno. broj 87-105.Za Sarajevo.347 Snage 2. Komanda 1. 1993. Str. a snage 1. Sead Šabanović.345 Aktivnosti 1. 347 U napadu 14. 1993. bataljon je uz značajne gubitke vraćen na polazne položaje. broj 87-104-1. Samir Rizvanović. Bajar Kojić. broj 87-106. mtb 15. • 105 • . Imer Elezi. Dnevni borbeni izvještaj. AARBiH.348 •• 345 346 AARBiH. mtbr. Dnevni borbeni izvještaj. mtbr. juna. za Bosnu svoju privremenog napredovanja. mtbr. Tokom napada na Perivoje ranjeno je 9 boraca. 1993. 15. 13. pov. 06. Komanda 1. Od artiljerijske vatre kojom su srpske snage odgovorile na napad duž cijele linije 1. juna poginuli su: Munever Čota. 06. mtbr duž cijele linije odbrane trpjele su žestoku artiljerijsku vatru. Zajko Suljević. napad nije dao druge rezultate i 1. Nurko Ušto. 348 AARBiH. bataljona bile su izražene i 13. a jači napad njegove snage izvele su 14. juna su izvele diverziju u rejonu Hrastika. Str. pov. Omer Muhić. 14. pov.346 Linija dodira s neprijateljem ostala je nepromijenjena. veći broj ranjenih i povrijeđenih jedinice su imale od posljedica granatiranja linija odbrane. Vanredni borbeni izvještaj. juna.

pokreta. inžinjerijskih radova i dr. Snage TG Vogošća su 15.) Druga polovina juna je po sadržaju borbenih dejstava već na svom početku nagovijestila da za branioce Sarajeva dolazi vrijeme teške kušnje. također.349 Ovaj udar je. godine procijenio je da je sazrelo vrijeme za završni udarac srpske ratne mašine. U odbijanju napada poginuli su: Hasib Dudo i Ivan Paradžik. 16. GŠ VRS na čelu s Ratkom Mladićem. korpusa. Borbe za odbranu Visa. Barica. mtbr i civilnim naseljima. pola sata poslije ponoći. Tre349 AARBiH. Dnevni borbeni izvještaj. juna trajalo je granatiranje Saobraćajnog fakulteta. broj 05/7-270. 16. Golog brda. bataljona na Mujkića-brdu. 06. stupio na snagu 18. Dva borca su ranjena. Žuči i gradskih naselja sa artiljerijskih položaja VRS na Blagovcu. 1993.Vmtbr na Mijatovića-strani i borbenih dejstava u zoni 1. juna. kao i dejstva artiljerije VRS po linijama 1. Komanda 1. 1993. čije će posljedice. pov. juna izvršile pregrupisavanje na prednjem kraju odbrane 2. Kote 850 i Orlića. Rajlovcu i Hadžićima. HVO i VRS potpisan 15. Grahovišta.Mesud Šadinlija • VIII • (Operacija “LUKAVAC-93”. otpočele pješadijski napad na liniji Saobraćajni fakultet – Kolačuša. mtbr. 17. bio dio uvertire za predstojeće događaje. Str. Procijenili su da će za postizanje krajnjeg cilja u predstojećoj operaciji biti potrebno postići sljedeće vojne ciljeve: nanijeti snagama ARBiH što veće gubitke u živoj sili i MTS. mtbr. juna 1993. Jezera. ovladati Trnovom i otvoriti komunikaciju Trnovo – Dobro polje – Foča. Ujutro i tokom dana 16. Ne pomjerivši liniju odbrane. mtbr. bataljon je napad srpskih snaga odbio do 02:30. Odmah nakon uspjeha 2. 2. pov. Nahorevskim brdima i Krivoglavcima. Dejstva VRS vršena su uprkos činjenici da je sporazum o prekidu borbenih aktivnosti (vatre. spriječiti ARBiH da ovlada postrojenjima namjenske industrije u Vogošći. Hotonja.350 Polazeći od osnove dogovora Karadžić-Boban. dovesti do konačne podjele zemlje i međunarodnog priznanja paradržavne tvorevine stvorene silom oružja jugoslovenske vojske. stanja sukoba HVO sa ARBiH i nastalih međunarodnih političkih relacija i odnosa najvažnijih međunarodnih faktora prema ratu u Bosni i Hercegovini. juna u 12:00 časova. broj 87-107. Komanda 1. bataljona 1. i nakon jake artiljerijske pripreme. • 106 • . 06. Str. Naređenje. krajem juna 1993. 350 AARBiH. uslijedio je napad VRS. Popodne je izvršen još jedan hemijski udar u rejonu Golog brda. u kombinaciji s naprijed navedenim faktorima. ovladati širim rejonom između planina Igmana. Istovremeno je izveden hemijski udar na položaje 2.) između ARBiH. Bjelašnice. kojima je narednih dana vršena korektura vatre i priprema za nastavak ofanzive.

Drinski i Istočnobosanski korpus VRS formirali su po jednu združenu brigadu koju su pretpočinjavali SRK u dejstvima na njegovom pravcu napada. za Bosnu svoju skavice i Jahorine.icty. Osim toga.351 U skladu s direktivom GŠ VRS komandant SRK odlučio je svoje glavne snage u napadu grupisati na pravcu Jahorina – Trnovo i prostoru među planinama Jahorinom. Igmanom. broj 20/15-767. Zapovijest za dalja dejstva. na sjeverozapadnom dijelu njegove zone. 06. Str. zaštitni puk formirali su borbenu grupu jačine dva bataljona ojačanu brigadnom podrškom. a pomoćne snage na sjeverozapadnom dijelu svoje zone s ciljem: stabilizovati odbranu Rajlovca i Vogošće. DT Pov.icty. a nakon toga bude u gotovosti za dejstva s ciljem ovladavanja linijom Vis – Žuč – Orlić. 1993. 353 ICTY – on-line baza podataka sudskih dokumenata: SRK. na kojem treba razbiti snage ARBiH i odbaciti ih prema Ivan-sedlu.352 Na pomoćnom pravcu napada snaga SRK. Igmanskom lakom i Ilidžanskom brigadom. 06. Osim neposrednog angažovanja u zoni izvođenja operacije.org. ovladati navedenim međuplaninskim prostorom s ciljem spajanja sarajevske kotline i romanijske visoravni s Hercegovinom i stvaranja uvjeta za ovladavanje gradom Sarajevom.icty. Rajlovca i Hadžića ovladavanjem objektima Vis. i na taj način spriječiti deblokadu Sarajeva. Treskavice i Bjelašnice) i Drinskim korpusom (na pravcu prema Goraždu). VRS nije mogla u potpunosti maskirati. Operacija je dobila tajni naziv “LUKAVAC-93”. zauzeti Trnovo i ovladati putem Kijevo – Trnovo. procjenjujući da će pravac ofanzive ići prema Trnovu i Igmanu. Romanijskom mtbr. http://icr. 1993. a nakon toga za produženje dejstava i ovladavanje linijom Sokolje – Golo brdo – Hum. kao rezervu GŠ VRS za intervencije na ugroženim pravcima. 06. http://icr. pov.353 Koncentraciju velikih snaga i sredstava po pravcima na kojima je namjeravala napasti.org. Gardijska brigada i 65. Str. svi korpusi VRS dobili su zadatak da izvode određene borbene aktivnosti i ispoljavaju dejstva s ciljem vezivanja snaga ARBiH u svojim zonama. Žuč i Orlić.Za Sarajevo. 25. 26. Direktiva za dalja dejstva VRS Op. Komanda 1. u sadejstvu s 2. Početkom juna. spriječiti zauzimanje industrijskog kompleksa Vogošće. TG Vogošća (Ilijaška. pov. Trnova. ŠVK OSRBiH i Komanda 1. te stvoriti uvjete za ovladavanje istim i ostvariti fizički spoj romanijske visoravni s Hercegovinom. 1993. Vogošćanska. dobila je zadatak da u prvoj fazi popravi taktičke položaje prema Mijatovića-strani i Zabrđu. Bjelašnicom i Treskavicom.broj 5. Nosilac zadatka bio je SRK u sadejstvu s Hercegovačkim (na pravcu Rogoja. • 107 • . 352 ICTY – on-line baza podataka sudskih dokumenata: SRK. Rajlovačka i Koševska brigada VRS) sa snagama MUP-a (redovna i ratna milicija i dijelovi Specijalne brigade MUP-a RS). izbiti na plato Igmana. 26. korpusa je izdala određena naređenja 351 ICTY – on-line baza podataka sudskih dokumenata: GŠVRS. Zapovijest za dalja dejstva. Aktivnosti na njenoj realizaciji naređene su svim korpusima VRS. http://icr. korpusa su imali informacije o pokretima i pregrupisavanju snaga VRS već krajem maja. broj 20/15-767. Golo brdo. oba krajiška korpusa. ovladati ključnim objektima na Igmanu i Bjelašnici radi sprječavanja manevra ARBiH ka i od Sarajeva.org. broj 02/2-479.

Mesud Šadinlija

prema OG Igman.354 U okviru ovim aktima naređenih mjera, izvedena su napadna dejstva prema Miljevini i Dobrom polju, koja nisu dala trajne rezultate jer su izvođena malim snagama na velikom prostoru, bez dovoljnih količina MTS i rezervi ljudstva.355 Nakon toga Komanda 1. korpusa je naredila da iz sastava 101. mtbr, prebacivanjem preko aerodromske piste, na Igman izađu snage jednog motorizovanog bataljona, bez naoružanja.356 Za razliku od procjena s početka juna, početkom jula Komanda 1. korpusa je, analizirajući razvoj događaja, došla do pogrešnog zaključka o budućim potezima neprijatelja i prema njima ravnala svoje djelovanje. Naime, procijenili su da predstoji opći napad na grad sa snagama VRS od oko 17.000 vojnika u cilju njegovog zauzimanja i da će napad najprije biti izvršen na pravcu Dobrinje, a zatim sinhronizovano i iz više pravaca prema Stupu.357 Kako se iz navedenih elemenata zapovijesti SRK vidi, i glavni i pomoćni pravac napada snaga VRS bili su posve drugačije planirani. Jedini približni dodir procjene Komande 1. korpusa sa stvarnim planovima neprijatelja bio je pravac Stupa, ali ni tu nije bio u pitanju sinhronizovani napad iz više pravaca, već samo demonstrativni napad Ilidžanske brigade prema Stupu, kako bi se olakšalo dejstvo TG Vogošća prema Mijatovića-strani. Prvi napadi SRK na sjeverozapadnom dijelu njegove zone izvedeni 3. i 4. jula, unijeli su dodatnu zabunu i produžili očekivanje općeg napada na grad, dok se za to vrijeme odbrana Trnova raspadala pod napadima glavnih snaga VRS. Komanda 1. motorizovane brigade i jedinice iz njenog sastava su tokom juna preduzele niz mjera koje su za cilj imale inžinjerijsko uređenje i utvrđivanje linije odbrane, poboljšanje sistema vatre, borbenog osiguranja i discipline u jedinicama. I dodatnom obukom se pokušavala podići borbena gotovost brigade. Komanda 1. korpusa je 25. juna sagledavala sve elemente i borbenu gotovost 1. mtbr u cjelini ocijenila ocjenom VRLO DOBAR, što je značilo da je jedinica osposobljena za izvršavanje najsloženijih borbenih zadataka.358 U takvom stanju brigada je dočekala početak julske ofanzive VRS. Snage 1. mtbr sa svojih linija su 3. jula oko 03:00 časa primijetile grupisanje neprijateljskih snaga u rejonu Perivoja. Naređena je puna borbena gotovost jedinica. Nakon jake artiljerijske pripreme započete u 04:45, snage TG Vogošća izvršile su pješadijski napad na linije odbrane 1. i 2. motorizovanog bataljona u širem rejonu Mujkića-brda, s težištem napada na spoju jedinica pravcem Kuta – Mujkića-brdo. Napad je izveden na način da su pješadijske jedinice VRS, koristeći zaštitu precizne artiljerijske pripreme, prišle sasvim blizu položajima 1. mtbr, a zatim, u trenutku prestanka artiljerijske paljbe izvršile brz i efikasan napad. Na liniji 1. bataljona srpske
354

AARBiH, Komanda 1. korpusa, Pojačene mjere b/g, Naređenje, Str. pov. broj 05/7-257, 01. 06. 1993. AARBiH, Komanda 1. korpusa, Naređenje, Str. pov. broj 05/7-261, 06. 06. 1993. 355 Šadinlija, 33. 356 AARBiH, Komanda 1. korpusa, Naređenje, Str. pov. broj 05/7-277, 21. 06. 1993. 357 AARBiH, Komanda 1. korpusa, Naređenje, Str. pov. broj 05/7-291, 01. 07. 1993. 358 AARBiH, Komanda 1. korpusa, Provjera b/g u 1. mtbr, izvještaj i naređenje za otklanjanje nedostataka, Str. pov. broj 05/7-282-1, 26. 06. 1993. • 108 •

Za Sarajevo, za Bosnu svoju

snage su ovladale sa pet isturenih rovova. Do kraja dana snage 1. bataljona uspjele su vratiti tri od pet izgubljenih rovova. Na dijelu linije 2. bataljona u rejonu Mujkića-brda, srpske snage su probile odbranu i ovladale položajima na potezu Šabanova kuća – Glavica – Zabukve. Pješadijski napad izvršen je i na dijelu linije 2. bataljona prema Saobraćajnom fakultetu i Plivi, ali je na ovom sektoru uspješno odbijen. Snage VRS su prema liniji 3. bataljona intenzivnom vatrom vezivale snage bataljona, ali pješadijskog napada nije bilo. Na dijelovima linije iza izgubljenih položaja, snage 1. i 2. motorizovanog bataljona zaposjele su rezervne položaje i organizovale odbranu. Istovremeno, s napadima na 1. mtbr, na lijevom kraju njene odbrane izvršeni su napadi na položaje 2. Vmtbr u rejonu Visa i Mijatovića-strane, te na desnom kraju artiljerijski napadi na linije 9. mtbr u rejonu Sjeničke kose. Naredni dan počeo je, po istom scenariju, ranom artiljerijskom pripremom i nastavkom pješadijskih napada, koji su se smjenjivali sa intenzivnim granatiranjem cijele linije. Snage 1. mtbr su ovaj put uspijevale odbiti napade, zadržati svoje položaje, te su ulagale i napore za vraćanje prethodnog dana izgubljenih položaja. Najteža situacija bila je u zoni 1. bataljona, pa su pristigla pojačanja, dio čVP i grupa od 15 boraca 2. samostalnog bataljona,359 pridodata ovom bataljonu. Do kraja 4. jula ove jedinice su uspjele zauzeti preostala dva rova, izgubljena prethodnog dana.360 Narednog dana intenzivna dejstva artiljerije VRS su nastavljena, ali pješadijski napadi nisu obnovljeni. U odbrani linija i izdržavajući enormnu artiljerijsku vatru, koju su srpske snage ostvarivale sa stalnih artiljerijskih položaja jedinica iz sastava TG Vogošća i položaja korpusne artiljerijske grupe koja je po zoni 1. mtbr ostvarivala vatru baterije haubica 155 mm i topovskog voda 130 mm sa Crepoljskog, baterije haubica 155 mm sa vatrenog položaja na Gradištu i baterije VBR 128 mm sa Gnjilog brda361, snage 1. mtbr od 3. do 5. jula 1993. godine pretrpjele su gubitke od 28 poginulih i 48 ranjenih boraca.362 Gubitke je imala i jedinica 2. samostalnog bataljona, koja je 4. jula u vraćanju izgubljenih položaja 1. bataljona imala jednog poginulog i sedam ranjenih.363 U narednih nekoliko dana, mada je trajao zastoj u napadu VRS, do izražaja je došla činjenica pogoršanja položaja 2. bataljona na Saobraćajnom fakultetu padom dijela linije Šabanova kuća –
359

Komanda 1. korpusa je 2. samostalnom bataljonu 3. jula naredila da zbog situacije na Žuči stavi u pripravnost jednu četu, a da jedan vod pošalje u selo Jezera kao pojačanje 1/1. mtbr. AARBiH, Komanda 1. korpusa, Angažovanje jedinice, Naređenje, Str. pov. broj 05/7-299, 03. 07. 1993. 360 AARBiH, Komanda 1. mtbr, Dnevni borbeni izvještaj, Str. pov. broj 87-124, 03. 07. 1993; AARBiH, Komanda 1. mtbr, Dnevni borbeni izvještaj, Str. pov. broj 87-125, 04. 07. 1993; AARBiH, Komanda 1/1. mtbr, Analiza toka borbenih dejstava dana 03/04. 07. 1993. godine , Str. pov. broj 10-2003/93, 12. 07. 1993. 361 ICTY – on-line baza podataka sudskih dokumenata: SRK, Zapovijest za dalja dejstva, Str. pov. broj 20/15-767, 26. 06. 1993. http://icr.icty.org. 362 AARBiH, Komanda 1. mtbr, Dnevni borbeni izvještaj, Str. pov. broj 87-126, 05. 07. 1993. Poginuli su: Ohran Alibašić, Semir Arifhodžić, Asim Balović, Duran Banda, Mustafa Baraković, Admir Bavčić, Hajrudin Bećirević, Atif Brdarić, Sulejman Čelik, Miroslav Dobrić, Džemo Đozo, Rešad Hatić, Esad Hećo, Muhamed Hodžić, Zahid Hodžić, Duran Holjan, Muhidin Kabil, Hasan Kamenjaković, Salahudin Klačar, Nikola Kozić, Hamid Kremo, Predrag Marković, Muhamed Muhotić, Sehid Preljević, Esad Smajlagić, Bakir Šetkić, Safet Vražalica, Sakib Žero. 363 AARBiH, Komanda 1. mtbr, Dnevni borbeni izvještaj, Str. pov. broj 87-125, 04. 07. 1993. • 109 •

Mesud Šadinlija

Glavica – Zabukve u širem rejonu Mujkića-brda. U bataljonu su činjeni napori da se izgubljeni položaji vrate. Preciznim pogocima protivoklopnih oruđa mpoad-a s položaja na Orliću, 9. jula predvečer uništena su dva neprijateljska rova, a zatim je smjelom akcijom svoje diverzantske grupe 2. mtb osvojio i 10. jula ponovo zaposjeo izgubljene položaje.364 Time je ponovo uspostavljena linija odbrane 1. motorizovane brigade kakva je bila do 3. jula 1993. godine. Privremeni gubici položaja prethodnih dana su predstavljali jednu vrstu šoka za branioce Žuči. Od početka rata, o čemu smo govorili na prethodnim stranicama, oni su, upornom borbom, linije odbrane i slobodnu teritoriju Sarajeva pomicali isključivo prema naprijed. Nikad nisu izgubili dio svoje linije, osim dijela međuzone posjedane borbenim osiguranjima tokom napada VRS u septembru 1992. godine. Iskustvo gubljenja linija 3. jula bilo im je prvo takve vrste. Osim te vrste šoka, veliki gubici i iscrpljenost boraca kroz nekoliko dana neprekidnih borbi, te očekivanje nastavka neprijateljske ofanzive, zahtijevali su da se iznađu mogućnosti rasterećenja i odmora boraca 1. mtbr i pojačavanja njihovih linija odbrane. Komanda 1. korpusa je 12. jula neredila da se odmah pristupi izgradnji, uređenju i posjedanju druge linije odbrane svih jedinica u borbenom dodiru s neprijateljem na području grada. Druge mjere ojačavanja nisu poduzete od strane pretpostavljene komande sve do početka novih napada VRS. Realizujući pomenuto naređenje za izgradnju i posjedanje druge linije odbrane, komandant 1. mtbr je naredio da svi objekti druge linije moraju biti povezani saobraćajnicama, a na osnovu iskustava iz prethodnih borbi, naredio je i izmještanje skloništa za ljudstvo iz sklopa prve linije i izgradnju odjeljenskih skloništa na rastojanju od 100-150 metara iza prve linije. Za iskop i uređenje druge linije angažovane su inžinjerijske jedinice, jedinice Civilne zaštite i radne jedinice.Također, na osnovu prethodnih iskustava, naredio je ponovni razbroj odjeljenja i dodatno uvježbavanje borbene radnje odjeljenje u odbrani.365 Zbog posebno teškog stanja u 1. bataljonu, koji je zbog gubitaka prethodnih dana imao problema s organizovanjem smjena za posjedanje linije, snage ovog bataljona pojačane su grupama boraca i dijelovima jedinica Inžinjerijskog, Logističkog i Oklopnog bataljona, LARb-a i saobraćajne službe brigade.366 Za to vrijeme snage VRS napredovale su prema Trnovu. Glavnu tačku odbrane Trnova, prevoj Rogoj, srpske snage su zauzele 11. jula. Sljedećeg dana su ušle u Trnovo. Borbe su nastavljene na novim linijama odbrane 1. korpusa na obroncima Bjelašnice na kojima je napad VRS iz pravca Trnova zaustavljen. Nakon toga, Ratko Mladić je pregrupisao svoje snage i promijenio pravce napada. Napadom iz pravca Ilidže 17. jula snage VRS su osvojile važan objekat Golo brdo na Igmanu. Iz pravca Kalinovika 19. jula probijene su linije odbrane ARBiH u rejonu Ljute, a odatle su snage VRS nastavile napredovanje prema Bjelašnici.367
364

AARBiH, Komanda 1. mtbr, Dnevni borbeni izvještaj, Str. pov. broj 87-131, 10. 07. 1993; ICTY – on-line baza podataka sudskih dokumenata: Komanda TG Vogošća, Vanredni borbeni izvještaj za dan 09. 07. 1993. god. sa stanjem u 23:00 časova, Str. pov. broj 02/2-2, 09. 07. 1993. http://icr.icty.org. 365 AARBiH, Komanda 1. mtbr, Posjedanje i uređenje II linije odbrane, Naređenje, Str. pov. broj 01-230-1, 12. 07. 1993. 366 AARBiH, Komanda 1. mtbr, Odlazak na borbeni zadatak, Naređenje, Str. pov. broj 01-252, 07. 07. 1993. 367 Šadinlija, 33-34. • 110 •

selo Perivoje – Golo brdo. U prvom ešalonu napadale su jurišne grupe iz sastava brigada TG Vogošća i dijelovi Specijalne brigade MUP-a RS sa zadatkom probijanja linija odbrane 1. pov. drinske lpbr u operaciji “LUKAVAC-93” u vremenu od 19. mtbr na Barici. 93. početak napada je odložen.g. osim pješadijskog oružja. Str. Dnevni borbeni izvještaj. posjedne dostignute položaje. drinske brigade s istim zadatkom. 373 AARBiH.org. Mujkića-brda i Hrastika. http://icr. drinske lpbr. mtbr postavile VBR. Komanda 1. • 111 • . Jezerima i Žuči. kada je uočena koncetracija ovih snaga u rejonu Mujkića-brda. Str.372 Pravci napada snaga VRS prikazani su na Karti 14.370 Intenzivno dejstvo artiljerije i tenkova vršeno je 21. drinske lpbr u operaciji “LUKAVAC-93” u vremenu od 19. Pješadijski napadi su uspješno odbijeni.icty. Komanda 1. 1993. započeo je i protekao po istom scenariju kao i prethodni. 08.Za Sarajevo. pov. broj 87-138. ICTY – on-line baza podataka sudskih dokumenata: Analiza borbenih dejstava 2. ojačana četa Milićko-vlaseničke lpbr i ojačani vod Bratunačke lpbr. Dnevni borbeni izvještaj. U sastavu ovih jedinica bilo je grupa četničkih dobrovoljaca iz Srbije. u Vogošću je stigla i ad hoc formirana 2. za Bosnu svoju Osim uobičajene “dnevne porcije” artiljerijske i pješadijske vatre koju su isporučivali na liniju odbrane 1. Dnevni borbeni izvještaj. 22. Od ranog jutra artiljerija VRS.500 artiljerijskih projektila. pov. Str. jula palo oko 1. broj 87-140. 372 ICTY – on-line baza podataka sudskih dokumenata: Analiza borbenih dejstava 2. i linije na Sjeničkoj kosi i Šipu. jula pola sata poslije ponoći. Komanda 1. 374 AARBiH. jula u 06:45. imale i vlastita sredstva podrške. 1993. Komanda 1.icty. 21. http://icr. broj 87-142. 07. motorizovane brigade. 93. mtbr. Artiljerijska priprema VRS je bila ubitačna. broj 05/6-380. Dnevni borbeni izvještaj. Str. Tihovićkim brdima. Snage VRS su na polazne položaje izašle u 03:00. a nastavljeni su artiljerijom i upotrebom hemijskih sredstava u rejonu Orlića. ali i sa položaja brigadnih artiljerijskih grupa na Tukovima. Glavnim pravcem Mujkića-brdo – Žuč (tt 850) – Orlić. mtbr. iza jurišne jedinice Ilijaške brigade nastupao je cijeli bataljon Zvorničke lpbr sa zadatkom da štiti bokove i krila prvog ešalona i da. 1993. ali i naselja Briješće i Sokolje.371 Jedinice TG Vogošća i pridodate snage VRS i srpskog MUP-a bile su u gotovosti za napad 22. broj 87-141.373 Granatirani su. korpusa. drinska laka pješadijska brigada iz Drinskog korpusa VRS. 07. 07. sa vatrenih položaja KAG-e SRK. Snage za napad grupisane su u dva ešalona. Str. u Vogošću je stiglo 642 vojnika. osim položaja na Žuči. Slijedili su je pješadijski napadi u rejonima Golog brda.369 U isto vrijeme. Borbena dejstva su počela 22. Poljinama i Vogošći. jula po položajima 1. jula i vršeno je višekratno i iznenadnom vatrom. 08. nakon osvajanja linije. pov. Blagovcu. mtbr. 07. Istog dana snage VRS su na objektu Saračevac sjeverno od zone 1. mtbr. Komanda 1. pov. Na pomoćnom pravcu. 18. oruđima raznih kalibara tukla 368 369 AARBiH. Na Sarajevo je tog 22. iza jurišnika Vogošćanske brigade išle su preostale snage 2.org. jula. 1993. Zbog jake kiše. kao pojačanje snagama VRS. Jedinice su sa sobom.374 Naredni dan. 07. U drugom ešalonu angažovane su snage 2. Dnevni borbeni izvještaj. juli. g. AARBiH. 22. mtbr. mtbr nije imao municije za oruđa kojima bi mogao dejstvovati po ovom lokalitetu. 371 AARBiH. HAD 1. 07 – 02. 1993. 20. 370 U ovom privremenom sastavu Drinskog korpusa u kojem su bili laki pješadijski bataljon Zvorničke lpbr. 07 – 02. nisu bile primijetne druge aktivnosti VRS sve do 18. 23.368 Artiljerijsko dejstvo VRS postalo je intenzivnije 20.

• 112 • .Mesud Šadinlija Karta 14: Osnovni pravci napada VRS u julskoj ofanzivi 1993.

također. 22. Odbrana 1. jedna četa 1. Boljakov i Buća Potok. jula u 09:00 i 13:00 časova. bataljona. mtbr napadima na linije 3. Dnevni borbeni izvještaj. Snage 1. jula. mtbr. 24. mtbr. Na taj dio linije 26. Snage odbrane odbile su tri uzastopna pješadijska napada na Golo brdo. naročito sa položaja VRS na Tukovima. jula u 10:00 časova. 375 376 AARBiH. mtbr. Predvečer je pokušan protivnapad s ciljem vraćanja izgubljenih položaja.376 Ovi pokušaji nisu donijeli posebno olakšanje položaja branilaca Žuči. bbr. Str. Vmtbr. pov. Barica. i 102. korpusa. jula je uvedena četa Specijalne jedinice MUP-a RBiH. 07. bataljona prema Visu pojačala je IDč 2. Komandant brigade Enver Šehović činio je napore da organizuje protivnapad i povrat izgubljenih položaja. snage odbrane sa sjeverne strane su se povukle na posljednju liniju odbrane. mtbr. Na kraju dana i na izmaku snaga branilaca. pokušaji vraćanja izgubljenih položaja nisu dali rezultate. položaji 1.375 Osim ovih pojačanja izvršena su i pregupisavanja jedinica iz sastava 1. U toku noći na ugroženi sektor su upućena pojačanja. haubicama. Str. prethodnih dana izgubljeni. bataljona. Najteže stanje bilo je na dijelu sjeverne strane Golog brda. pov. korpusa. vatra se prenosila po dubini zone 1. pov. 07. Briješće. Ovog puta je izrazita koncentracija vatre i pješadijskih napada bila u pravcu Golog brda. 1993. Mujkića-brdu i Hrastiku. Komanda 1. Komanda 1. usljed žestine vatre ostvarivane topovima. broj 87-142. bataljona su posjele drugu liniju odbrane. broj 05/6-384. mtbr bila je upotreba tenka. Nije ga donijelo ni potpisano primirje koje je na snagu stupilo 25. za Bosnu svoju je položaje 1. AARBiH. mtbr u toku cijelog dana je izdržavala ovu vrtešku užasa i smrti. tenkovima. tako da je linija na Golom brdu do jutra stabilizovana i izdržala novu seriju pješadijskih napada iz pravca Perivoja. Zamisao za koju se opredijelio komandant 1. U popodnevnim satima. jedna četa MUP-a Novo Sarajevo. u posljednjem napadu izvedenom oko 19:00 časova popustila je na dijelu linije 1. korpusa. mtbr pokušale razvući srpske snage i olakšati položaj jedinica na Žuči. AARBiH. Nakon artiljerijske pripreme po liniji odbrane. izvođenjem napada iz zona 5. Uz njih. bataljona na Golom brdu. minobacačima i VBRovima. Dnevni borbeni izvještaj. Četu u odbrani lijevog kraja 1. i 2. motorizovane brigade i tukla po naseljima Sokolje. Str. uz neprekidno i ubitačno dejstvo artiljerije po Golom brdu. vod Gardijske brigade “Delta” i vod Izviđačko-diverzantske čete 1. a za pomicanjem vatre kretala je pješadija u napade na linije 1. koji su se smjenjivali sa serijama artiljerijskih kanonada. na ovom dijelu su ostala i dva voda iz sastava 1. 1993. sastavljena od mladih policajaca bez velikog ratnog iskustva. 07. korpusa su.Za Sarajevo. U rejonu Mujkića-brda VRS je izvršila još jedan hemijski udar. na kojem su se nalazili. Izvršena su i dva hemijska udara nadražljivcima na Orliću i širem rejonu Žuči. ali i naseljima Ugorsko. bataljona i neprijatelj je ovladao sa tri rova prve linije odbrane Golog brda. Komanda 1. Upravo u to vrijeme intenzivirana su dejstva po liniji 1. 23. Zaustavljene na pravcu Golog brda. 1993. broj 05/6-381. • 113 • . Pješadijski napadi na pravcu Golog brda nastavljeni su i 26. bataljona izvedenim 24. snage VRS su pokušale razvući odbranu 1. na samoj vododjelnici Golog brda. Snage 1. U toku dana. Hotonj i Kobilja Glava. Dnevni borbeni izvještaj. 101.

rezultirao je 377 AARBiH. Tenk je uspio izaći na Golo brdo i ispaliti dvije granate prema neprijatelju. bbr. brzom vatrom trebao eliminisati neprijateljske posade u napadnutim rovovima. broj 05/6-386. • 114 • . brdske brigade s desnog kraja. upotrijebivši i hemijske udare osam puta. U toku noći činjeni su bezuspješni pokušaji njegovog izvlačenja. 294-295. njen prvi komandant Enver Šehović. Str. Situaciju je na rub potpunog rasula dovela pogibija komandanta 1. snage VRS su nastavile sa artiljerijskim i pješadijskim napadima. Snage odbrane držale su se na samoj vododjelnici Golog brda svojom upornošću i vatrom snaga 1.Mesud Šadinlija koji je. Jedinica MUP-a i vodovi 1. a onda se jednom stranom zaglavio u dubokoj tranšeji koja je predstavljala jedinu sigurnu komunikaciju prema položajima sa sjeverne strane Golog brda i prolazila golom čistinom po kojoj je objekat i dobio ime. rukopis. Str. U popodnevnim satima. Komanda 1. granate su počele padati po selu Jezera u kojem se nalazio IKM 1. jula. U pokušaju da im doture vodu i municiju. što je označavalo početak pješadijskog napada. 07. bataljona. motorizovane brigade. godina). od jake neprijateljske vatre stradali su pripadnici diverzantskog voda 2. Esad i vozač Komande 1. Diverzantski vod 2. došlo je do sloma odbrane na Golom brdu.377 Jutro 27. Pješadijski napad na Golo brdo koji je počeo ovim granatiranjem Jezera. AARBiH. pov. U dijelu ciklusa napada u kojem su srpske snage artiljerijsku vatru počele prenositi po dubini rasporeda 1. korpusa Zlatan Kalamujić. Komanda 1. Kakvu su pometnju u brigadi donijeli događaji 27. bataljona iz pravca kote 830. Taj vod se dvije sedmice ranije istakao vrativši na sličan način dio izgubljene linije na Mujkića-brdu. stradanje velikog broja boraca i posebno pogibija komandanta brigade i komandanta 1. motorizovanog bataljona Zahira Panjete.378 Tako je na svom komandnom mjestu poginuo simbol 1. 07. koje su sa svojih položaja imale mogućnost efikasnog dejstva po sjevernoj strani Golog brda. motorizovane. AARBiH. U tom trenutku. jula započelo je vježbama gađanja srpske artiljerije u nepokretnu metu koju je predstavljao zaglavljeni tenk na Golom brdu. Na taj dio uvedena je četa odreda policije “Laste”. koristeći efekat iznenađenja i psihološkog šoka. bataljona na tom dijelu bili su potpuno odsječeni. Desni kraj prema koti 830 pojačan je jednim vodom iz sastava 1. govori i činjenica da nijedan od ovih događaja nije zabilježen u dnevnom borbenom izvještaju brigade. komandant Šehović je naredio evakuaciju snaga iz sela Jezera i posjedanje rezervnih položaja. Dvije granate su gotovo istovremeno eksplodirale u njihovoj neposrednoj blizini i ubile obojicu. Dnevni borbeni izvještaj. 26. Osokoljene ovim uspjehom. Dervišević. bataljona. bataljona trebao je iskoristiti dejstvo tenka i zaposjesti uništene rovove. mtbr. korpusa. Tenk je zatvorio upravo tu jedinu tranšeju prema vrhu kote. Očekujući pad Golog brda. 26. Dnevni borbeni izvještaj. motorizovane. Pogođen je oko 09:00 i dugo gorio detonirajući granate koje su ostale u njemu. Vojno-historijska građa Prve slavne motorizovane brigade (period 1992/93. 1993. 1993. motorizovane brigade Envera Šehovića i komandanta 1. komandanti Šehović i Panjeta osmatrali su razvoj situacije na Golom brdu. pov. i vatrom snaga 2. izvan zaštićenog objekta IKM-a. bataljona na središnjem dijelu linije od sela Jezera prema Golom brdu. broj 87-145. preko koje je prolaz mimo saobraćajnice predstavljao nemoguću misiju. gubitak Golog brda. Situacija je iz sata u sat postajala sve teža. 378 Od istih granata poginuli su i brat Zahira Panjete. U isto vrijeme s linije su izvučene i desetkovane i iscrpljene snage 1.

mtbr.381 Kada su nakon ovakvih problema ipak uspjeli ovladati Golim brdom. jula ušle u selo Rakitnicu. pov. jula napustila jedinica iz Bratunca. također. Na ovaj poticaj Vogošću je samovoljno napustila polovina 2. novouspostavljena linija je užurbano ukopavana i uređivana. za Bosnu svoju zauzimanjem vrha kote od strane VRS sa sjeverne strane. 1993. 07. 380 ICTY – on-line baza podataka sudskih dokumenata: Komanda TG Vogošća. Osvajanje Golog brda izazvalo je euforiju u TG Vogošća i samoj Vogošći. U toku noći bilo je velikih problema s posjedanjem nove linije odbrane prema Golom brdu i njenog uvezivanja. 27. http://icr. AARBiH. napredovanje je zaustavljeno.g. Dnevni borbeni izvještaj. korpusa. a 1. Komanda 1. i liniju 2. jer su 28. pov. 1993. http://icr. 93. Do sumraka su se sa Golog brda povukle i preostale snage branilaca. 07 – 02. bataljona prema Šabanovoj kući. 28. dana i noći. 93. 30. Promjene linije odbrane i teritorija izgubljena tokom julske ofanzive prikazani su na Karti 15.380 Ova euforija došla je nakon problema koje je prethodnih dana TG Vogošća imala na Golom brdu. Tako postavljena. bbr. Do jutra. dobro odvijale po VRS. do mjere u kojoj je mogla izdržati napade srpskih snaga. Mada su intenzitet artiljerijskih dejstava održavali. broj 87-149. mtbr već su bile stabilizovane i napadi su uspješno odbijeni. pov. euforija je bila neizbježna. dočekala ih je nanovo postavljena odbrana 1. Komanda 1. pov.379 Narednih sati. broj 05/6-388. Komandant TG potpukovnik Dragan Josipović pohvalio je jurišne grupe Ilijaške i Vogošćanske brigade koje su izvodile završni napad. korpusa i perspektiva novog stradanja za svaki metar teritorije. sa stanjem u 15:00 h. • 115 • . i vod 1. broj 87-146. Str. ostat će praktično nepromijenjena do kraja rata. Dervišević. 381 ICTY – on-line baza podataka sudskih dokumenata: Analiza borbenih dejstava 2. 07. Kada su narednog dana obnovili napade na pravcu Golog brda. 07. bataljona ostao je samo dio njegovih snaga na lijevom kraju prema Visu. AARBiH. bataljona pravcem Golo brdo – kota 850. Vmtbr. Snage MUP-a i 1. Komanda 1. 304-305. 1993. s pojačanjem iz 2. 1993. mada su uvedene dodatne snage iz rezerve 1. 08.Za Sarajevo.icty. 07.org. tokom povlačanja pretrpjele su velike gubitke. Str. Dnevni borbeni izvještaj. Linije 1. zapalile ga i nastavile napredovanje pravcem Rakitnica – Lukavac – Bjelašnica. U naredna tri dana ovladale su objektima Šiljak i Hojta.382 Na glavnom pravcu napada stvari su se. broj 05/6-387. Str. ali i korisna snagama ARBiH koje su pokušavale organizovati odbranu.icty.bataljona koje su se povlačile s tog dijela. pov. augusta zaposjele vrh Bjelašnice. 28. drinske lpbr u operaciji “LUKAVAC-93” u vremenu od 19. ne mogavši koristiti tranšeju koju je zatvorio zaglavljeni izgorjeli tenk. Njihovi napadi su jenjavali. korpusa. 1993.org. bbr na desnom kraju prema koti 830. 382 AARBiH. 07. a imena pojedinaca koji su se istakli u ovim borbama čitana su u programu radija SRNA. Komanda 1. broj 02/3-23. koje je na poticaj četničkih dobrovoljaca iz Srbije 25. Dnevni borbeni izvještaj. a povećanim brojem hemijskih udara bojnim otrovima nadražljivcima pokušavali povećati pretpostavljenu dezorganizaciju jedinica ARBiH. kao i dio vlastitih snaga brigade. 07. maglovitog. korpusa. U pripremi ovih napada izvršili su 36 hemijskih udara nadražljivcima. Posljednji takav pokušaj snage VRS izvele su 30. 27. jula. Str. Redovni borbeni izvještaj za dan 28. Dnevni borbeni izvještaj. mtbr. linija je ipak posjednuta. Pa379 AARBiH. Na liniji odbrane 1. drinske lpbr. na veliku sreću. Str. napadajući liniju 1. iz MUP-a i ojačani vod 2. motorizovane i pristiglih jedinica 1. god.

383 Šadinlija.Mesud Šadinlija radoks situacije s kraja jula bio je i u činjenici da 1. 34.383 Karta 15: Linije odbrane i izgubljena teritorija u rejonu Golog brda nakon julske ofanzive VRS 1993. a da je do deblokade gradskog područja na izvjestan način došlo na vrhuncu ofanzive i uspjeha VRS. jula i kroz njega su u toku noći upućena prva pojačanja odbrani Igmana i Bjelašnice. i početkom 1993. korpus u svim svojim nastojanjima da tokom 1992. • 116 • . Tunel Dobrinja – Butmir ispod aerodromske piste probijen je 30. godine izvrši deblokadu Sarajeva probojem iz okruženja nije uspio.

mtbr. 13. bataljona bio je 150 metara južno od kote 830. bataljona nakon pogibije Zahira Panjete. Izet Delić. u toku borbenih dejstava postavljen je načelnik ABHO 1. broj 06/11-178. Murat Mukladžija. i 2. 28. Hasan Ramić. Samo specijalna jedinica MUP-a imala je u ovim borbama 18 poginulih boraca. korpusa. Enver Šehović. Huso Hrvat. Sead Bilalović.Za Sarajevo. Emir Cicvara. 386 AARBiH. potpuno bi odvojio Sarajevo od preostale slobodne teritorije i njegovu odbranu učinio nemogućom. Laris Bugarin. Velike gubitke trpjele su i jedinice koje su došle kao pojačanje 1. Halil Ligata. Šaban Panjeta. kao posljednji cilj operacije “LUKAVAC-93”. mtb preuzeo je Sabit Čaušević. Ševal Hafizović. Broj ranjenih bio je višestruko veći. Mujo Šatara. Mirsad Tanović. Miodrag Stanić. usljed velikog broja boraca i starješina izbačenih iz stroja385. Pov. Alija Drugovac. Ivica Miletović. Uzeir Kajgana. AARBiH. Muhamed Džananović. Dževad Agić.386 •• 384 Bejić je na dužnost komandanta 1. Branko Tešan. Agan Pekmez. Ramiz Berberović. jula poginuli su: Zulfo Adilović. položaja odbrane Armije RBiH na planini Igman i zaštite komunikacije Hrasnica – Pazarić. broj 01-331/93. Velimir Samardžija. Na dužnost komandanta 1. bataljonu i u ostalim jedinicama 1. Prvi zadatak novog komandanta 1. Refik Kobiljak. dužnost komandanta 1. motorizovanog bataljona. mtbr tokom julske ofanzive. Husein Biščević. pov. Ukupan broj poginulih pripadnika 1. Amir Demirović. Zoran Bender. što je značilo da je praktično čitav jedan bataljon bio izbačen iz stroja. mtbr Hidajet Čehić. 1993. Novi spoj 1. Nedžad Muhović. Naredba. Muhamed Zakomac. Komanda 1. vodovima i odjeljenjima. mtbr tokom julske ofanzive VRS bio je 86 boraca i starješina. Komanda 1. Pad ovih linija. Mesud Vehab. U 1. Zijad Bečić. motorizovane brigade Ramiza Bejića384 bila je stabilizacija linija odbrane. 07. Zahir Panjeta. Str. mtbr postavljen dan nakon pogibije Envera Šehovića. Izmjene u podjeli zone odgovornosti bile su diktirane promjenama linije. 1993. mtbr. do 31. sređivanje stanja i ojačavanje gotovo razbijenog 1. Hamed Redžović. Muharem Nišić. Edin Zorlak. 08. Arslan Karišik. bile su neophodne i mnoge izmjene na komandirskim dužnostima u četama. Zapovijest za odbranu Op. Mujo Alihodžić. praktično posljednjih. Zdravko Jelić. 385 U borbenim dejstvima od 22. Redžo Bajrić. Vito Majstorović. Hikmet Tarahija. Elvir Vatreš. za Bosnu svoju Prvih dana augusta glavno pitanje kraja teške bitke za Sarajevo bilo je pitanje održanja. od presudne važnosti bio je tok političkih pregovora u Ženevi i stav predsjednika Alije Izetbegovića da se pregovori mogu nastaviti samo nakon obustave napada VRS. Nakon kraja ofanzive VRS. Uz sav napor koji je Armija RBiH ulagala na Igmanu. Nasuf Hajdarević. • 117 • . broj 3. Esad Panjeta.

Preuzimanje Kasarne Maršal Tito. 5. 16. • 118 • . maj 1992. juni 1992.Mesud Šadinlija Detalj iz Pofalićke bitke.

3. Polaganje zakletve. za Bosnu svoju Polaganje zakletve. bataljon 13. avgust 1992. 15. novosarajevske. 2. • 119 • . 14.Za Sarajevo. avgust 1992. bataljon 13. novosarajevske.

Mesud Šadinlija Rov broj 8 na Orliću. mbr na Orliću nakon septembarske ofanzive 1992. • 120 • . Položaji 1.

za Bosnu svoju Položaji na Žuči. decembar 1992. Četnička zastava na vrhu Golog brda.Za Sarajevo. Zima 1992. • 121 • .

Ženska četa Plave ptice. Žuč. • 122 • . zima 1992. zima 1992.Mesud Šadinlija Žuč.

decembar 1992. (fotografiju ustupio Šefko Hodžić) IDč 1. Enver Šehović i Jusuf Lošić. za Bosnu svoju Komandant 1. Žuč.Za Sarajevo. decembar 1992. mbr Enver Šehović na položaju na Žuči. Žuč. (fotografiju ustupio Šefko Hodžić) • 123 • . Komandant i zamjenik. mbr kreće u akciju. decembar 1992.

decembar 1992.Mesud Šadinlija Borci 1. (fotografiju ustupio Šefko Hodžić) • 124 • . Jezera. decembar 1992. Žuč. mbr kreću na položaje. Žuč. bataljona 1.

mbr. decembar 1992. (fotografiju ustupio Šefko Hodžić) • 125 • . mbr. za Bosnu svoju Artiljerija 1. decembar 1992. Žuč.Za Sarajevo. U drugom planu komandant brigade Enver Šehović. Žuč. (fotografiju ustupio Šefko Hodžić) Tenkovi Okb 1.

20. 1992. • 126 • .Mesud Šadinlija Ranjenik.1992. Žuč.12. Zbrinjavanje ranjenika.

• 127 • . decembar 1992. Zarobljeno neprijateljsko oruđe u borbama za oslobođenje Žuči. decembar 1992. za Bosnu svoju Zastava s ljiljanima na vrhu Golog brda.Za Sarajevo.

Žuč decembar 1992. mbr. (fotografiju ustupio Šefko Hodžić) . komandant OpŠO Vogošća i Enver Šehović. 1992. 1992.Mesud Šadinlija Borci OpŠO Vogošća. komandant 1. • 128 • Nijaz Grebović. Komandant OpŠO Vogošća Ejub Delalić.

Februar 1993. • 129 • . mbr Jezera. U prvom planu.Za Sarajevo. Alija Izetbegović na Žuči sa starješinama 1. mtbr. Salko Hajdarević. s lijeva na desno: Alija Izetbegović. IKM 1. za Bosnu svoju Predaja raporta vrhovnom komandantu. Ibrahim Dervišević. mbr. Enver Šehović. i 2. februar 1993.

mtbr u proljeće 1993. Stjepan Kljujić. Mustafa Hajrulahović. 15. Sarajevo. U prvom redu s lijeva na desno: Ismet Dahić. Nadomak Vogošće. mtbr. • 130 • .Mesud Šadinlija Sa obilježavanja Dana Armije RBiH u 1. Pogled sa položaja 1. Mirko Pejanović. april 1993.

1993. Položaji 3. Tranšeja na Žuči. Sarajevo. bataljona.Za Sarajevo. Nizovi. za Bosnu svoju Komandant 1. 1993 • 131 • . 1993. mtbr Enver Šehović.

bataljona Zahir Panjeta sa saborcima. Žuč. juni 1993.Juni 1993. (fotografiju ustupio Šefko Hodžić) • 132 • .Mesud Šadinlija Pripreme za akciju. (fotografiju ustupio Šefko Hodžić) Komandant 1.

mtbr. 1993. juni 1993. (fotografiju ustupio Šefko Hodžić) Artiljerci 1. • 133 • . mtbr.Za Sarajevo. za Bosnu svoju Borci čVP 1.

Mesud Šadinlija Krater modifikovane avio-bombe. 1993. mtbr Ramiz Bejić (sjedi u sredini). desno sjede Ibrahim Dervišević i Mehemed Cero. • 134 • . Komandant 1. Sarajevo. 1993. Žuč. pomoćnik komandanta za moral Alija Šabanović.

pov. pojavama neposlušnosti i samovolje. Težina i ishod julske ofanzive. Upućivanje kandidata na kurs. 18. broj 05/6-398. jedinice 1. 389 AARBiH. 1993. Komanda 1. motorizovane brigade.387 Pitanje popune vojnika rješavano je sa dosta problema preko sekretarijata odbrane i do početka septembra nije riješeno na odgovarajući način. najave političkog rješenja i kraja ratnih dejstava na osnovu platforme pregovora u Ženevi. ne samo u 1. procjenjivano je složenim. snajpera i ostalog pješadijskog naoružanja. Izvod iz ZAPOVIJESTI za odsudnu odbranu i napadna borbena dejstva.388 Pitanje popune starješina svih nivoa. Planirane rezerve predstavljale su četa SJB Novo Sarajevo (50 policajaca) i četa SJB Novi Grad (70 policajaca) kao rezerva 1. korpusa. korpusa. Zato je pitanje rezerve u slučaju napada na položaje 1. Međusobna blizina položaja i česta iznenadna dejstva artiljerije.) Tokom augusta 1993. 08. za Bosnu svoju • IX • ( Jesenja defanziva 1993. te još jedna četa od 70 policajaca SJB Novi Grad kao rezerva 2. broj 01-327-1. Opće stanje u jedinicama ARBiH. 08. i dalje su rezultirale svakodnevnim pogibijama i ranjavanjima pripadnika 1. mtbr. 09. korpusa. bujanjem šverca i drugih nezakonitosti. bataljona. kalkulisanjem u pogledu ishoda rata i vlastitog angažmana. 1993. 1993. Str. bataljona. 24. 390 AARBiH.389 Osim toga grozničavo se radilo na utvrđivanju linija odbrane. i 3. 08. kako novouspostavljenih u rejonu Golog brda. 02. • 135 • . Komanda 1. pretrpljeni gubici. AARBiH. Str. istaknutih boraca. godine popuna i sređivanje stanja u jedinicama uzdrmanim teškim borbenim dejstvima tokom jula bili su prioritetni zadatak 1. mtbr. 05. jer su oštećenja izazvana dejstvom neprijateljske artiljerije bila velika. Popuna brigade spala je do početka augusta na 3. rezultirali su padom discipline. Str. tako i starih linija. broj 01-344-1. Operacija “PANCIR 2”. broj 01-375. 1993. Podaci o popunjenosti jedinica 1. mtbr s nivoa pretpostavljene komande privremeno riješeno angažovanjem jedinica MUP-a kao rezerve brigade. pov. za koje smo već rekli da su odigrali ulogu u obustavljanju napada na Igman. Utvrđivanje svojih linija vršila je i VRS.Za Sarajevo.387 ljudi. na kursiranje u Regrutno-nastavnom centru 1. pov. 387 388 AARBiH. Naređenje. Bile su potrebne hitne mjere za prevazilaženje takvog stanja. Str.390 Posvećujući se ovom zadatku i neophodnosti da se linije odbrane grada i odbrane preostalih pozicija na Igmanu i Bjelašnici u maksimalnoj mogućoj mjeri utvrde i osiguraju. u uvjetima intenzivnog rada na uređenju linije. Naređenje. pov. mtbr. mtbr. motorizovanoj. Prva SLAVNA motorizovana brigada. Komanda 1. rješavano je upućivanjem kandidata. Komanda 1.

17. 10. Zarobljene su 4 AP i manja količina municije. Str. 10. U drugoj polovini oktobra procijenjeno je da je stanje u 1.pov. AARBiH. i stvaranja uvjeta da njene jedinice imaju mogućnost ravnomjernog opterećenja u posjedanju linija i osiguranja vlastitih rezervi. Str. Dnevni borbeni izvještaj. 10. 392 Nakon svih preduzetih mjera. spremno dočekan i uspješno odbijen. borci u pripremi boravili u kućama. mtbr. korpusa. bataljona. Privremeni smještaj i angažovanje na vojno-policijskim poslovima na prostoru Igmana. mtbr bile su indikator da su redovi ove jedinice sređeni i linije stabilizovane. korpusa je dio linije odbrane u zoni brigade početkom oktobra dodijelila Gradijskoj brigadi “Delta”. Komanda 1. Uređenje objekata za dejstvo i zaštitu ocijenjeno je dobrim. 13. Jednom četom iz svog sastava ova brigada je posjedala dio linije od kote 830 (uključno) do Ljehovače. mtbr. Naređenje. broj 87-254. Obračun države s nedisciplinovanim komandantima nekih sarajevskih 391 392 Šadinlija. Komanda 1. Nisu postojali posebni objekti za smještaj boraca u pripremi. Na prvi takav zadatak na Igman je upućeno jedno odjeljenje artiljeraca iz sastava HAD-a. Komanda 1. a nakon njih i odjeljenje iz sastava čVP. Kontrola je izvršena u Komandi brigade i u 3. bataljona i lijevog kraja 2.1993. dobili su pozitivnu ocjenu. pri čemu su neprijatelju naneseni gubici. korpusa je sredinom oktobra izvršila kontrolu borbene gotovosti u 1. mtbr. oktobra pokušale pješadijski napad na položaje na Golom brdu i na kotu 830. U napadu su učestvovale tri jurišne jedinice srpskih snaga. Komanda 1. pov. augusta postavljen Vahid Karavelić. korpusa. Str. koje je angažovano na vojno-policijskim poslovima na Igmanu.10. 35. pa i pokušajima pješadijskih napada. prešle su krajem ljeta i početkom jeseni 1993. korpusa.395 Tiha ratna jesen 1993. 25. koje su druge jedinice upućivale već od početka augusta.broj 05/7-416-1. 393 AARBiH. AARBiH. Glavni problemi koje su istakli borci na liniji odnosili su se na probleme sa odjećom i obućom. 23. 1993. a 200 boraca u pripremi. broj 01-467-1.1993. borba na frontu prema VRS u jednom trenutku prestala je biti glavno pitanje opstanka. Naređenje.93godine. Komanda 1. kontrolisani u Komandi 1. kao i probleme ishrane porodica boraca. Brigada nije učestvovala u angažovanju dijelova svojih jedinica u zoni 1. mtbr. Mada je ratni tonus održavan povremenim artiljerijskim i pješadijskim dejstvima srpskih snaga. godine u potpunu defanzivu. Analiza b/d od 22. Izvještaj o kontrolnom obilasku 1. mtbr dovoljno stabilno da se van grada angažuju i njene snage.10. 21.394 Od borbenih aktivnosti u ovom periodu. na sarajevskom bojištu nije protekla u potpunom muku oružja. mtbr. a raspored objekata za dejstvo davao je dobar sistem vatre. mtbr. korpusa van grada. mtbr na Igman. snage VRS su 23. izvršeno je zaprječavanje prednjeg kraja.1993. 1993. Svi elementi. Komanda 1. 10. mtbr. AARBiH. na čije je čelo 18. broj 05/7-453. Str. jer su zbog specifičnosti terena u naseljenom mjestu. Napad je na vrijeme otkriven. 394 AARBiH.391 Osim prve. Komanda 1. U cilju rasterećenja snaga 1.Mesud Šadinlija korpusa. Str. • 136 • . 10. Komanda 1. radilo se na uređenju i druge i treće linije odbrane.24. pov. u zoni 1. između desnog kraja 1. broj 05/7-441-1/93. Naređenje. pov. bataljonu na položaju je bilo 137 boraca. motorizovanom bataljonu. 393 Ove dobre ocjene stanja u 1. 395 AARBiH. 07. pov. Upućivanje artiljeraca 1. mtbr. 1993. U vrijeme kontrole u 3.

bataljona na pravcu Nizova. “PANCIR”. među kojima i dijelovi 1. korpusa. pov. 322. 402 Zahir Dervišević. Odluka.slavna”. donio je još jedan period relativnog zatišja na sarajevskom bojištu i u zoni 1. usljed hroničnog nedostatka municije svih vrsta i kalibara. 1994. godine. godine. 12. i uz rijetke odgovore sa strane 1. mtbr Ramiza Delalića Ćele. decembra 1993. VRS je nešto intenzivnije aktivnosti u zoni 1. zaprijetio je krajem oktobra otvaranjem potencijalno mnogo težeg i opasnijeg unutrašnjeg fronta. broj 05/7-466. Ratni bilten (Prva slavna motorizovana brigada Sarajevo). 7. zbog niza blistavih pobjeda tokom 1992. Komanda 1. naredila punu borbenu gotovost jedinica i izdala zapovijest za odsudnu odbranu grada. 10. oznake i zastave brigada koje su ga dobile. “STRELA-94”. a time i RBiH u cjelini. Zapovijest za odbranu Op. prije početka policijske akcije hapšenja nedisciplinovanih komandanata. 25. aprila 1993.399 Ispoljivši ofanzivna dejstva njene snage su na ovom pravcu ostvarile pomake. nakon što su snage ARBiH početkom novembra oslobodile Vareš od snaga HVO. mtbr bili su u pripravnosti i angažovani u blokadi određenih komunikacija u gradu. za Bosnu svoju brigada. uz povremenu pucnjavu i granatiranje sa srpske strane. godine na olovsko-vareškom i sarajevskom bojištu vodila nekoliko uzastopnih i povezanih operacija čiji su kodni nazivi “DRINA”. “PANCIR 2”. za u kontinuitetu potvrđivanu. Novembar 1993. hrabrost. i bez težih posljedica po odbranu Sarajeva.400 Mada se to.402 Na sarajevskom bojištu. “Naša brigada . hladan i kišan. Počasni naziv dodjeljivan je u dva stepena: SLAVNA i VITEŠKA i nije imao određenu materijalizaciju. Uskoro je pokrenula i trupe. 14. pokušale su 9. morao je biti unesen na pečate. te ispoljenu brigu i zaštitu prema građanima i materijalno-tehničkim sredstvima. bbr Mušana Topalovića Cace i zamjenika komandanta 9. za niz uspješno organizovanih i provedenih akcija kojima je odbranjena široka slobodna teritorija u zoni njene odgovornosti. čime se pri svakom njihovom pomenu isticalo i svjedočilo priznanje ratnih zasluga jedinice. Vojske su mirovale u svojim rovovima.broj 4. motorizovane. mtbr. korpusa je. 399 VRS je od novembra 1993. mtbr počela pokazivati od početka decembra. Koncentracija i aktivnosti VRS. PR broj 02-136-786/93. kolektivno ratno priznanje počasni naziv SLAVNA 1. 1993.397 Dio jedinica 1. • 137 • . Snage VRS. do maja 1994. odlučnost i požrtvovanost njenih boraca u izvršavanju borbenih i drugih zadataka. Kolektivno ratno priznanje u formi dodjeljivanja počasnog naziva u Armiji RBiH uvedeno je povodom njene prve godišnjice i prva priznanja ove vrste dodijeljena su 14. decembra nasilnim izviđanjem u rejonu fabrika “Pretis” – Sjenička kosa da se ukline u borbenom rasporedu 3. artiljerija 396 Radilo se o akciji hapšenja komandanta 10. 36. korpusa. Radi preduprijeđivanja eventualnih komplikacija. Str. Dodijeljeni počasni naziv postajao je obavezni dio formacijskog naziva jedinice. očekivalo još za prvu godišnjicu Armije RBiH.396 odnosno obračun sa samovoljom i paralelnim linijama komandovanja u Armiji RBiH. Predsjedništvo RBiH. godina III. 400 Šadinlija. 397 AARBiH. razvijene u tri borbene grupe.398 Cijela akcija hapšenja okončana je uz nepotrebne i nevine žrtve. motorizovanoj brigadi dodijeljeno je 14. godine. Prilikom ovog pokušaja. broj 12/13. 1993. bila je usmjerena na olovskovareški pravac.Za Sarajevo. 398 Dervišević.401 U obrazloženju Odluke Predsjedništva Republike Bosne i Hercegovine navedeno je da se priznanje dodjeljuje za ukupan doprinos očuvanju suvereniteta i teritorijalnog integriteta Republike Bosne i Hercegovine. Komanda 1. 401 AARBiH.

koji je pravovremeno uočen i spriječen. Str. Dnevni borbeni izvještaj. GŠ VRS naređuje u maju 1994. Str. a 1. Napad su podržavale i oklopne snage. broj 87-291. http://icr. Str.org. 409 O korištenjima hemijskih sredstava od strane VRS po linijama ARBiH već je i ranije bilo dosta govora. 12. Dnevni borbeni izvještaj.pov. Napadi su se smjenjivali sa artiljerijskom vatrom i hemijskim udarima izvedenim u rejonu Hrastika i Ugorskog. AARBiH. 22. Teško ranjeni Kemal Kurbegović. 09. 1993. broj 05/6-540. bataljona odbile su napad i neprijatelju nanijele gubitke. Izviđačke aktivnosti njenih snaga u rejonu Mujkića-brda primijećene su 20. Upotrijebljena sredstva bili su bojni otrovi tipa nadražljivaca. Komanda 1. Dnevni borbeni izvještaj. Str. Str. Dnevni borbeni izvještaj. Napad je izveden u prijepodnevnim satima u rejonima Golog brda. korpusa. 1993. a naročito zona 1. 1994. i 2. 31. 21. Dnevni borbeni izvještaj. Golog brda.icty. 12. broj 87-293. kote 830 i Fočanske ulice. uz korištenje hemijskih udara. decembra počeli su u 08:00 sati jakom artiljerijskom pripremom. zabilježeno ih je preko 50. mtbr je izvela zaključak da se priprema neprijateljska ofanziva. preminuo je od posljedica ranjavanja 27. kote 830. Smtbr. Komanda 1. Višekratno su ponovljeni pješadijski napadi na rejone Visa. Pokreti jedinica VRS u dubini njenog rasporeda postali su češći. Komanda 1. broj 87-287. broj hemijskih udara znatno povećan. 406 AARBiH. 22. 410 AARBiH. 12.Vmtbr. mtbr. Komanda 1.Smtbr imale su pet ranjenih boraca. 12. Komanda 1. broj 05/6-539. decembra počeo je pješadijski napad. Dnevni borbeni izvještaj. • 138 • . bez gubitaka u vlastitim redovima. broj 87-280-1. Gubici 1. godine da se dodatne količine sredstva pod oznakom 8600-CE-405 potraže u magacinima skladišta Ušivak.406 U popodnevnim satima 21. mtbr. 23. Snage 3. mtbr. 12. decembra. 1993. korpusa. Smtbr imala je pet poginulih i više ranjenih boraca. pov. pov. a koncentracija srpskih snaga uočljiva u rejonu Blagovca. Komanda 1. 407 Napadi srpskih snaga 22. pov. 1993. Napad je odbijen.404 Nekoliko narednih dana VRS je održavala pojačano artiljerijsko djelovanje. 1993. 1993. mtbr. Postupajući po ovom naređenju. uključeni su i dijelovi Specijalne brigade MUP-a RS. 12. pov. mtbr. Napadi su odbijeni i napadaču naneseni gubici. Komanda 1. broj 87-292. korpusa. Potrošivši tokom zimske ofanzive velike količine ovih hemijskih sredstava. Prethodila mu je duga artiljerijska priprema kojom su bile zahvaćene zone 102. te na području ispod Hrastika i prema Glavici. ostvarenom sa brigadnih artiljerijskih položaja jedinica iz sastava TG Vogošća i artiljerijskih položaja SRK.410 403 404 AARBiH.Mesud Šadinlija VRS djelovala je po dubini borbenog rasporeda 1. Dopuna dnevnog borbenog izvještaja. napadi su nastavljeni po istom scenariju. u bolnici Koševo. Poginuli su: Redžo Nuhanović i Izudin Valjevčić. 407 AARBiH. 1993. a nakon još jednog pokušaja nasilnog izviđanja u rejonu Hrastika. a snage 1. 23.403 Intenzivnije granatiranje nastavljeno je i narednih dana. bilo je izrazito intenzivno.Smtbr. dva tenka na Perivojskoj kosi i tri tenka u rejonu Treskinog dola.408 Sutradan. s tim da je uz pojačano dejstvo artiljerije. grupisanje snaga i izviđanje pojedinih dijelova linije odbrane 1. Komanda SRK je utvrdila da se u Ušivku nalazi 190 buradi od po 200 kg ove materije. 16.409 U napadu koji je uslijedio popodne s težištem na pravcu Šabanove kuće. 20. pov. AARBiH. ICTY – on-line baza podataka sudskih dokumenata: GŠ VRS. broj 05/6-541. 12. pov. 1993. Str. decembra. Dnevni borbeni izvještaj. Stanje MTS ABHO u Kasarni Ušivak. kote 850. 05. 408 AARBiH. O njihovoj upotrebi ne svjedoče samo dokumenti ARBiH. Str. pov. broj 07/16-34. Str. pov. 12. 12. Komanda 1. Napad je odbijen. Smtbr u odbrani bili su dva poginula i jedan ranjeni borac. AARBiH. 405 AARBiH. 21.405 Narednog dana dejstvo artiljerije. Komanda 1. Str. mtbr.

Smtbr poginuli su: Hasib Kijamet i Abaz Zeković. Smtbr. 12.org. broj 87-298. 15. Iza sebe su ostavili neizvučenih sedam mrtvih. 1993. Transkript. 23. Smtbr. U vrijeme angažovanja u Vogošći. • 139 • . AARBiH. Komanda 1.1993. specijalnoj brigadi VJ. Svjedok: Zlatko Danilović.icty. 11037-11039 http://icr. 414 Radi se o jedinici VJ koja je formirana 1992. godina. 417 AARBiH.12.416 Nakon što su na Sjeničkoj kosi i Orahovom brijegu. ušli su u nedovršeni objekat kliničkog centra. Komanda 1. dva teže i pet lakše ranjenih boraca. Str. broj 05/6-545. Dnevni borbeni izvještaj. decembra. godine. Riječ je o specijalnim snagama. izmasakrirali su nožem. Ranije je pomenuto stradanje Fahrudina Karavdića. među kojima su bila i dva oficira. Smtbr. pov. mtb i u bliskoj dvosatnoj borbi. ovladati sa dva rova u kojima su zarobili dvojicu boraca. podoficira i vojnika po ugovoru. Smtbr. broj 05/6-543. 1993. 413 AARBiH. 11037-11039. snage VRS i VJ u Vogošći su se narednog dana potpuno umirile. 411 AARBiH.Smtbr. Iz sastava 1. jedinica iz sastava 72. Dervišević. broj 87-295. Druga grupa koja je krenula u napad na Orahov brijeg. broj 87-294. korpusa. decembra.413 Vrhunac napada srpskih snaga desio se 27. bataljona na Sjeničkoj kosi. korpusa. 1994. ICTY: Suđenje Momčilu Perišiću. Jedinicu je u Vogošću doveo pukovnik VJ Milorad Stupar.12. pov. četa 3.icty. Transkript. http://icr. i dokopala se slobodne teritorije. Str. Rasim Kelemiš. decembra od 08:30 počele s granatiranjem prednjeg kraja odbrane 1. u bezuspješnom pokušaju zauzimanja linija odbrane 3. Str. Dnevni borbeni izvještaj.417 Komanda 1. Str. 27. mart 2010. Izvještaj o borbenim dejstvima (načelnika artiljerije). U Vogošću je stiglo 50 specijalaca s punom opremom. BST 82 mm u rejonu Visa. 1993. 24. pov. koje su srpske snage i ovog puta koristile u toku borbenih dejstava. U napadu 27. Rano ujutro. Komanda 1. korpusa. prenoseći povremeno vatru i po dubini zone odgovornosti po naseljima. Komanda 1. jedinica je bila stacionirana u kasarni VJ na Avali kod Beograda. Nije bilo nikakvih dejstava s njihove strane sve do popodnevnih sati. 1993. Dnevni borbeni izvještaj. Smtbr bili su dva poginula. Smtbr. Dnevni borbeni izvještaj. Dnevni borbeni izvještaj. Smtbr. 12. 12. nanijevši im velike gubitke. Dnevni borbeni izvještaj. pov. Vojno-historijska građa Prve slavne motorizovane brigade (period 1992/93. za Bosnu svoju Odbijene prethodnog dana. Specijalne snage Vojske Jugoslavije i pridodate jedinice VRS iz Vogošće imale su 27. 412 AARBiH. Komanda 1. u potpunosti razbila. broj 05/6-542. bataljona. pov. 1993. vođenoj uglavnom ručnim bombama. Preživio je i ostao težak invalid. 27. mart 2010. 416 AARBiH. Komanda 1. sastavljenim od profesionalnih oficira.411 U ovim dejstvima uspjele su uništiti jedno oruđe mpoad-a. decembra učestvovalo je 30 ovih specijalaca. velike gubitke. broj 87-299. Poginuli su: Mirsad Bičo. Povremena artiljerijska dejstva počeli su tek oko 15:30. Gubici snaga 1. ICTY: Suđenje Momčilu Perišiću. AARBiH. 03. Srbijanski specijalci su uspjeli neopaženi prići liniji 3. Abdulah Mekić. rukopis. od toga je njih šest pripadalo 72. pov. Fahrudina Karavdića Fedana su zarobili i odveli u Vogošću. bataljona 1.415 Prošavši kroz liniju 3. Komanda 1.org. Str. IT-04-81-T. Pometnju razbijenih srpskih snaga iskoristila je grupa od šest bošnjačkih logoraša iz Vogošće. Str. otkrivena je u posljednjem času. 328.Za Sarajevo. Borbe su trajale do sumraka. srpske snage su 24. specijalne brigade Vojske Jugoslavije414 povela je dijelove Vogošćanske brigade u napad na Sjeničku kosu i Orahov brijeg. Dnevni borbeni izvještaj. i u direktnom pješadijskom okršaju razbijena vatrom snaga sa linije 3.412 Pregrupisavanje i ojačavanje srpskih snaga registrovano je u Rajlovcu i Vogošći i narednog 25. 12. IT-04-81-T. AARBiH. 01. Svjedok: Zlatko Danilović. Azem Paro i Stanoje Tomić. 28. U prizemlju objekta ih je blokirala 3. 25. Str.1993. 415 Mirsada Ćulovića Ružu. 15. ali osim izraženog dejstva artiljerije nije bilo drugih napadnih dejstava ovih snaga. bataljona. 12. decembra. 24. pov. gdje je kasnije likvidiran. do nogu potučene specijalne snage Vojske Jugoslavije.

januara ispred prednjeg kraja 3. 17. Dejstvom tenkovske granate ispaljene s Trebevića. 420 AARBiH. korpusa. Od početka 1994. granata je probila pokrivku i aktivirala ručne bombe i kontejnere za RBR “OSA”. AARBiH. kada su izvodili pripremu svojih pješadijskih napada. Napad je izvršen u zoni 2. broj 16/9-6-2. Str. Izraženih dejstava bilo je i na pravcima ostalih brigada 1. pov. 421 Intenzitet artiljerijskih dejstava je održavan na uglavnom istom nivou tokom cijelog januara. Smtbr diverzantska akcija je izvedena 6.Vmtbr. Smtbr. čete 1. • 140 • . mtbr. 1994. pov. Smtbr i gradskog područja. nastavljeni su i tokom naredna dva dana. januara. U toku dana. 01. pov. korpusa je. Smtbr poginuli su još: Rasim Bašić. korpusa. Smtbr i 2. Smtbr. korpusa: 2. Do kraja druge ratne godine srpske snage su nastavile sa artiljerijskim dejstvima po linijama 1. 06. kada 418 419 AARBiH. Komanda 1. AARBiH. Tom prilikom poginulo je pet i teško ranjen jedan borac 1. a još jedan borac je ranjen. Smtbr bilo je pokreta i pregrupisavanja neprijatelja. broj 02/20-8. broj 13/9-4. Komanda 1. U zoni 1. koji su u toku dana više puta ponovljeni u pravcu Visa i Golog brda. U zemunici se nalazilo ljudstvo s ličnim naoružanjem i protivoklopnim sredstvima. mtbr. Smtbr koje je vršeno 17. pov. dejstvom diverzantske grupe po dva neprijateljska bunkera. težište njihovog napada bilo je na pravcu 1. januara oruđima raznih kalibara.000 projektila palo je 4. Hajrudin Mujakić. 5. 11. Do napada pješadije nije došlo. Komanda 1. 1994. U zoni 1. 01. ali nije došlo do pješadijskog napada. Informacija o realizaciji aktivni b/d.420 I narednih dana dejstva VRS po linijama odbrane 1. 04. tako da se očekivao pješadijski napad. Husein Badžić. 419 Snage VRS nisu smanjile dejstvo svoje artiljerije nakon izvedenih diverzija jedinica 1. Hasan Kapur. Komanda 1. Dnevni borbeni izvještaj. koja je bila od željezničkih pragova i 1. Smtbr nastavljena su iz različitih oruđa i oružja sa promjenjivim intenzitetom. nemajući načina da odgovori na artiljerijsku vatru neprijatelja. Dnevni borbeni izvještaj. 01.Smtbr. 01. korpusa i po gradu Sarajevu. posebno 11. Takav slučaj bio je s kanonadom po linijama odbrane 1. Snage 1. Dopuna dnevnog borbenog izvještaja. Smtbr. Dervo Dedović. Preko 2. VRS je svakodnevno vršila intenzivna granatiranja linija odbrane 1. od snažne artiljerijske vatre na liniji 1.10 metara debelog sloja zemlje. pogođena je zemunica-sklonište s jugoistočne strane grede Vis – Golo brdo koja je korištena za smještaj dijela rezerve 4. Str. naredila izvođenje diverzantskih akcija prema položajima VRS.418 Artiljerijska dejstva po linijama odbrane i neselektivno granatiranje naselja. Nastavile su intenzivna dejstva. Vmtbr.Mesud Šadinlija Za vrijeme decembarske etape ofanzive srpskih snaga na Sarajevo. januara. bataljona. 15. Dnevni borbeni izvještaj. Komanda 1. Smtbr. s povremenim eskalacijama i korištenjem naoružanja ekstremne razorne i ubojne moći. ali je od ovih dejstava brigada pretrpjela teške gubitke. Str. 1994. korpusa. Pogodivši pokrivku. broj 02/20-3. Str. godine. Granatiranje velikog intenziteta po linijama 1. 421 AARBiH. mtbr. 06. 102. 01. ali i sa Trebevića. ali su sve jedinice 1. Od pogotka tenkovske granate poginui su: Samed Aljević. pov. Str. 1994. broj 02/20-13-1. januara na linije odbrane 1. Kemal Džihanić. 1994. bataljona. kopusa odbranile svoje pozicije. podržano je dejstvima tenkova VRS sa Blagovca i rejona Šućura-kuća. Smtbr na Žuči izvedenom 26. ozbiljnih pješadijskih napada nije bilo. Pašaga Šabić. Komanda 1. Smtbr su ove napade uspješno odbile. Vmtbr na Mijatovića-strani.

38. 26. koji je trebao podstaći provođenje ovog sporazuma.423 Za to vrijeme. 01. za Bosnu svoju su korištene rakete velikog kalibra tipa “Orkan” i modifikovane aviobombe opremljene raketnim motorima. korpusa vraćen je veći dio izgubljenih položaja. Str. broj 14/9-29. sporazum je označio kraj ofanzive VRS i početak mnogo mirnijeg razdoblja na sarajevskom bojištu. 29. iza čijih detonacija su na zemljištu ostajali ogromni krateri. koja je u fazi započetoj 10. Str. Dnevni borbeni izvještaj. Str. pov. korpusa i neselektivnim artiljerijskim djelovanjem po gradskim naseljima koja je 1. Uz posredovanje snaga UNPROFOR-a postignut je dogovor o primirju i povlačenju teškog naoružanja u zoni 20 kilometara od centra Sarajeva. na sarajevskom bojištu. Komanda 1. korpus branio. broj 14/9-30. 1994. Dnevni borbeni izvještaj. Ovaj masakr je pokrenuo tromi i ravnodušni mehanizam međunarodne zajednice. srpske snage su i dalje nadomještale granatiranjem linija odbrane 1.424 Slabe rezultate svojih ofanzivnih dejstava na olovsko-vareškom i. ali je zaustavljena i kontranapadom 1. 1994. 29. 01. 1994. AARBiH. trajala je ofanziva VRS na olovsko-vareškom bojištu. a ispravno naoružanje maskirale i prikrivale na pogodnim lokacijama. Srpske snage su iz cijele VRS dovlačile neispravno artiljerijsko naoružanje da bi ga grupisale i stavile pod kontrolu UNPROFOR-a. korpusa. korpusa. februara je na pijaci Markale načinila masakr u kojem je poginulo 67 i ranjeno preko 140 građana. 38. AARBiH. januara imala uspjeha u rejonu Donjeg Kruševa. Dopuna dnevnog borbenog izvještaja. pov. Komanda 1. •• 422 AARBiH. 01. februara uz ultimatum NATO saveza srpskim snagama. korištene su i 29.425 Sporazum je na razne načine izigravan. 424 Šadinlija. Dogovor je stupio na snagu 10. 01.Za Sarajevo. pogotovo. 1994. 30. Komanda 1. pov. Jedna od granata ispaljenih na Sarajevo 5. Komanda 1. Dopuna dnevnog borbenog izvještaja. i 30 januara. korpusa. 423 AARBiH. broj 14/9-29. broj 16/9-26.422 Ove modifikovane bombe velike razorne moći. korpusa. Str. Uprkos tome. pov. • 141 • . 425 Šadinlija.

Smtbr.icty.427 Za komandanta MAD-a 4. zbog slabog rukovođenja i komandovanja i neizvršavanja postavljenih zadataka. godine. Sarajevske pješadijske brigade od ovih bataljona. pov. komandanti Vogošćanske i Rajlovačke brigade su. primopredaja dužnosti izvršena u drugoj polovini januara 1994. s bazom u kasarni u Semizovcu. mtb i Okb ostali su Enes Zeković i Adnan Bijedić. za komandanta Logističkog bataljona. 1993. postavljen je Tašo Dacić. smijenjeni. Istim naređenjem regulisano je preformiranje Vogošćanske.) Potpisani sporazum o primirju i stavljanju teškog naoružanja pod kontrolu UNPROFOR-a na području 20 kilometara od centra Sarajeva. Na dužnost komandanta 1. 1994. Rajlovačke i Koševske brigade u bataljone. i naređeno je rasformiranje TG Vogošća. 14. 30. mtb 12. 02. koji je stupio na snagu 10. Promjene na komandnim dužnostima u bataljonima počele su još od jeseni prethodne godine. označio je početak nove faze u razvoju 1.428 426 427 AARBiH. 12. I sa druge strane linije fronta došlo je do organizacijskih promjena. Naređenje. Promjene su se iskazale i u kadrovskom i organizacijskom smislu. od jurišnih jedinica rasformiranih brigada i Ilijaške pbr. na dan masakra na Markalama 5. rasformirana je Gardijska brigada “Delta” i njeno ljudstvo raspoređeno u sastav 1. februara 1994. Salko Hajdarević. 428 ICTY – on-line baza podataka sudskih dokumenata: GŠ VRS. formiran je Mješoviti artiljerijski divizion 1. 01. Kao posljedica uzastopnih neuspjeha da razbiju snage 1. Smtbr na visovima Žuči i slobodnoj teritoriji Vogošće. oktobra 1993. korpusa ARBiH i 1. ali i u pogledu promjena težišta dejstva i zone angažovanja brigade. mtb. Str. Pripreme za jesenju ofanzivu. Preformiranje dela jedinica SRK i DK. Početkom januara 1994. objedinjavanjem HAD-a i mpoad-a. SLAVNE motorizovane brigade. bio postavljen Vahid Bogunić. a dotadašnji komandant ovog bataljona. Predsjedništvo RBiH. i formiranje 3. novembra postavljen za komandanta 2. 1994. Smtbr.Mesud Šadinlija •X• (Kadrovske i organizacijske promjene tokom 1994. Krajem januara 1994. godine. Na dužnost komandira čVP postavljen je Mirsad Babačić. Broj 02-111-822/93. februara je postavljen Omer Mulaomerović. pov. http://icr. Izlazak na Bjelašnicu. Komanda 1. Str. Na dužnost komandanta brigade je još 14. Na dužnostima komandanata 3.org. 05. Naređenje.426 ali je zbog borbenih dejstava i ofanzive VRS. • 142 • . U sastavu brigade određeno je i formiranje jednog jurišnog pješadijskog bataljona. Smtbr. decembra 1993. februara. broj 26-14. broj 02/2-25. Šefćet Baždarević je 25. Naredba. AARBiH.

Zatim je na red došlo Goražde. Kreševa. godine. • 143 • . Olova i Vareša ponovo su od kraja 1993. U tako teškom trenutku eskalirao je sukob sa HVO. ušla u zonu odgovornosti 1. Početkom zime oživjele su nove ofanzive VRS prema Sarajevu. Komanda 1. bio je od ogromne važnosti. godine otišao je i korak dalje. suzila im operativnu osnovicu i manevarski prostor i prinudila na odsudnu odbranu. Kiseljaka. u ljeto 1993. javno i tajno. presjekao veze s Republikom Hrvatskom i sve dotadašnje linije snabdijevanja. Olovu i Varešu. Nakon njihovog okončanja u širem rejonu Sarajeva. koje je zbog dubokog i potpunog okruženja snagama VRS. marta 1994. napadnut je i u krajnje tešku poziciju doveden Maglaj. Režim u Beogradu. U takvoj situaciji prekid sukoba sa HVO. ali do nje nije došlo. pa do neposrednog učešća jedinica Vojske Jugoslavije. u septembru 1993. bilo u posebno teškoj situaciji. koji je doveo do bratoubilačkog sukoba Abdićevih pristalica sa snagama 5. što je predstavljalo otvorene geste vojne agresije na drugu suverenu i nezavisnu državu. neposredno i posredno. i još važnije. a zatim je 23. korpusa ARBiH. Preko svoje obavještajne filijale u Velikoj Kladuši. mnogostruko upleten u svaki aspekt rata u Bosni i Hercegovini.Za Sarajevo. predvođene Fikretom Abdićem. na dan masakra na Markalama. za Bosnu svoju U sjeni ofanzive VRS koja je trajala od decembra 1993. godine ofanziva VRS u Podrinju i širem području Sarajeva nanijela je velike gubitke snagama Armije RBiH. februara. 5. Potpisivanjem Vašingtonskog sporazuma 18. snabdijevala. dovodeći 5. Na strani Abdića u borbe u Krajini uključile su se snage VRS i srpske snage iz Hrvatske. odigrala se i ofanziva snaga HVO na kiseljačko-fojničkom bojištu. aktivirali su projekat krajiške autonomije. probio linije ARBiH kod sela Velika Sotnica i zapalio selo. i kojem je Srbija stvorila. 38. Porastom intenziteta sukoba HVO sa ARBiH u borbena dejstva na strani HVO uključivale su se sve značajnije snage Hrvatske vojske. obavještajno i kadrovski podržavala vojsku i policiju.429 Ovo je bio izuzetno značajan momenat za daljnji razvoj ratnih događaja. finansirala. Također. HVO je izvršio napad na kiseljačkom pravcu. Visokog. korpusa je odgovorila izbacivanjem dijela snaga s područja Sarajeva. Fojnice. Grupisanje snaga HVO i njihove aktivnosti nagovještavale su širu ofanzivu. MUP-a Srbije i DB Srbije u borbama u Bosni i Hercegovini. za do maksimuma razvučene i prenapregnute snage ARBiH koje su krajnjim naporima održavale svoje pozicije. Područja slobodne teritorije Hadžića. do početka februara 1994. od političke. koji vojno nije ugrozio Armiju RBiH. februara 1994. korpusa. ali je vezivao njene velike snage i razvlačio ih na dugom i ispresjecanom frontu protiv dva neprijatelja. korpus u krajnje težak položaj. Na napade HVO i pripremu njegove šire ofanzive na kiseljačko-fojničkom bojištu početkom februara. oslobođenih krajem ofanzive 429 Šadinlija. Breze. u Zagrebu potpisan sporazum o prekidu vatre između HVO i ARBiH. Najprije su visoke snježne padavine usporile aktivnosti HVO. Naime. definitivno su okončani sukobi HVO i ARBiH. finansijske i logističke podrške političkom projektu čiji je izvođač radova bio Radovan Karadžić. praktično na rubovima preostalih slobodnih naselja.

Smtbr Ibrahim 430 431 AARBiH. Nakon zaustavljanja napada HVO iz Kiseljaka. 16. vršila je Komandna grupa Pazarić. kojom su trebali biti neutralisani rezultati prethodne ofanzive VRS na ovom prostoru. korpusa na slobodnim teritorijama Hadžića. Planiranje ovakvih borbenih dejstava postalo je moguće i zato što se sporazum o prekidu vatre i izmještanju teškog naoružanja počeo primjenjivati. korpusa je počela pripreme da jednom kontraofanzivom riješi problem ovih snaga i njihovih neugodnih aktivnosti s obje strane zone korpusa. Str.431 Stvoreni su uvjeti u kojima je bilo moguće odvojiti i dijelove snaga 1. Na teren van grada upućivane su grupe boraca koje su trebale stvoriti uvjete za izlazak i prihvat jedinice na terenu. Zamisao komandanta 1. AARBiH. 1994. bili bi naknadno ispunjeni preostali neostvareni ciljevi operacije “LUKAVAC-93” i poništeni.Mesud Šadinlija VRS.432 Nakon toga nastavljene su pripreme za izmještanje jačih snaga. smješteno u kasarnu u Velešićima i sa ovim dijelom jedinice izvođena je svakodnevna obuka. korpusa nastavile izmještati snage s gradskog područja. Smtbr upućena je na izvršenje zadataka u Pazarić 16. februara na prostor između Hrasnice i Hadžića izveo po jednu četu iz svih brigada s područja grada.430 Prvi korpus je tako mogao odvojiti dodatne snage i izmjestiti ih iz Sarajeva. 03. Vidikovcu. Izviđačke grupe su vršile detaljno izviđanje terena Bjelašnice u nastojanju da utvrde raspored neprijateljskih snaga. Kako je sukob sa HVO ubrzano išao svom kraju. na čijem se čelu nalazio zamjenik komandanta 1. Sedmična analiza. koji je bio ugrožen iskazanim namjerama VRS da djeluje preko prostora Bjelašnice i Visočice prema Ivan-sedlu. korpusa Vahida Karavelića bila je da se operacijama na dva različita kraja zone odgovornosti 1. to su sve naredne aktivnosti mogle biti planirane samo prema VRS.broj 11/9-55. izvedene pod nazivom “PANCIR”. 14. a zatim preduzme ono što je bilo u njenoj moći radi olakšanja položaja odbrane Goražda. srpske snage razvuku. Mojmilu. 433 AARBiH. Dobrinji i na Mostu bratstva-jedinstva. Dnevni borbeni izvještaj. Ostvarenjem ovog manevra snaga VRS. 02. aspekti poboljšanja položaja 1. na područje slobodne teritorije Hadžića.433 Objedinjavanje i koordinaciju aktivnosti jedinica 1. pa je do 20. 1994. Smtbr od vječno nemirne i teške linije odbrane na Žuči i izmjestiti ih na područje izvan Sarajeva. Smtbr. Komanda 1. 10. a ostalo naoružanje smješteno je u kasarnu “Maršal Tito” i stavljeno pod kontrolu UNPROFOR-a. Komanda 1. korpusom. Na olovsko-vareškom pravcu planirana je operacija “DŽEP-94”. između ostalog i položaje na Žuči. broj 14/9-41. pov . februara. Dnevni borbeni izvještaj. Zato su jedinice 1. Str. pov. Komanda 1. vežu na zatvaranje pravaca i time olakša pritisak na Goražde. Kroz objekat tunela izmješten je i dio teškog naoružanja. • 144 • . korpusa. Str. korpusa. Komanda 1. Prva četa boraca 1. 02. pov. Komanda 1. Bile su pripremljene i dodatne snage za brzo izmještanje izvan Sarajeva. 1994. 432 AARBiH. upravo postignuti. 21. Str. koje je tehnički bilo moguće transportovati tim putem. Dnevni borbeni izvještaj. a snage UPROFOR-a su 10. pov. da bi bile u stanju preduprijediti moguća dejstva VRS i stvoriti uvjete za vlastita borbena dejstva prema Goraždu. i to se nije smjelo dopustiti. 02. 1994. broj 02/20-43. Na bjelašničkom pravcu najprije je planiran pokret jedinica i posjedanje prostora prema granici s 4. Smtbr. februara zaposjele određene kontrolne tačke za nadgledanje sporazuma. Izabrano je ljudstvo za izlazak. korpusa. korpusa. broj 02/21-02.

Smtbr. broj . Komandna grupa Pazarić. Smtbr je prekomandom jednog broja svojih boraca u sastav novoformirane 1. sa onoliko municije koliko su ljudi mogli ponijeti u rancima. Bilo je teškoća sa stvaranjem uvjeta za smještaj ljudstva zbog nedostatka materijala i sredstava za adaptaciju devastiranih objekata u kojima je planiran smještaj jedinica. Džemal Smajkan. bataljona. AARBiH. pov. odakle je trebala nastaviti izviđačke aktivnosti i stvoriti uvjete za izlazak još jedne čete. Dnevni borbeni izvještaj. Smtbr. bošnjačke bbr bilo je 1. pov.435 Osim upućivanja vlastitih snaga na prostor Bjelašnice. Sa srednjobosanskog bojišta je povučena i na Bjelašnicu upućena 82. mtb. Komanda 1. aprila koncentrisane su na prostoru Bjelašnice između Dugog polja i sela Lukomir. muslimanska bbr. AARBiH. Dževad Buljubašić. Komanda 1. Komanda ovog bataljona bila je kombinovana od starješina Komande brigade i Komandi 1. Smtbr naredio je formiranje jednog bataljona kombinovanog sastava.Za Sarajevo. Mukadem Vatreš. Naređenje. mtb Tašo Dacić. Smtbr. 3. 03. Koristeći naziv 1. broj 02/21-04. Str. do 9. koja je bila iz sastava 3. Str. doprinosila i jačanju odbrane Igmana. Komplikovanjem situacije u Goraždu. s potrebnim dijelovima jedinaca podrške iz sastava 1. Bbbr prekomandovano je 150 vojnika i 62 komada pješadijskog naoružanja iz 1. bošnjačke brdske brigade. 2. pov. korpusa planiranih za bjelašnički pravac. Smtbr. i 2. Do početka borbenih dejstava van Sarajeva su izmještene četiri čete.20. snage iz 1. 435 AARBiH. Izviđačke aktivnosti na Bjelašnici su proširivane i prisutnost snaga pojačavana. izbjegavamo zabunu i zamjenu u nazivima sa kasnije formiranom 1. Mbbr. što je bila obaveza i svih drugih brigada iz Sarajeva. 03. Dopuna privremenog naređenja jedinici privremenog formacije za izlazak van z/o 1. broj 26-47. aprila pokrenute u pravcu Goražda.Smtbr na prostoru Bjelašnice i Pazarića su postupno dovođene na planirani nivo po broju i sastavu. su ubrzano dovođene u rejone razmještaja. 436 AARBiH. umjesto u vrijeme prekomande boraca 1. marta jedna četa 1. Smtbr. 1994. Str. pov. 1994. 03.Smtbr. bbr. Komandant 1. također. Smtbr važećeg naziva 1. tako da je kasarna Pazarić uglavnom korištena kao baza pristiglih snaga. Komandiri četa: 1. čete ovog kombinovanog bataljona. za Bosnu svoju Dervišević.436 Snage 1. koju su kontrolisale snage VRS.437 434 Komandant ovog privremenog bataljona bio je komandant 1. bataljona. Do 19. Bbbr. marta u 1. 437 Šadinlija. Komanda 1. Sve raspoložive snage s prostora Hrasnice. Do 20. muslimanskom lahkom brigadom sa sjedištem u Pazariću. 1994. 39. Str. • 145 • . su bile iz sastava 1. broj 26-42-1. uključujući i prispjele snage iz Sarajeva. 1. Igmana. Sedmični borbeni izvještaj.434 Aktivnosti KG Pazarić su se svakodnevno proširivale pristizanjem novih snaga. korpusa je preko Bjelašnice i Treskavice i preko teritorije Trnova. ali je naziv ubrzo promijenjen. Naređenje. uputila nekoliko grupa dobrovoljaca prema Goraždu. Istovremeno su vršene i smjene ljudstva i njihovo povlačenje u Sarajevo na odmor. kao privremene formacije za izlazak i izvršavanje zadataka na prostoru Bjelašnice. Komanda 1. Do kraja marta naređeno je izmještanje i 3. 1994.Smtbr izmještena je u rejon Čuhovići – Dugo polje sa zadatkom posjedanja linije Orlovac – Gradina – Crveni klanac – Dugo polje – Strug. 03. Pazarića i Tarčina. 31. Smtbr i drugih jedinica 1. Dvije čete u njegovom sastavu. 19. Prvobitni formacijski naziv 1. Početkom aprila snage VRS su gotovo potpuno razbile odbranu Goražda i borbe su počele na rubnim područjima samog grada. i 2. 14. Sve ove snage su 9.

broj 18/9-110. aprila su izvršile marš pravcem Čuhovići – Lukomir – Crveni klanac – Umoljani – Tušila – Sinanovići. Smtbr jedan ojačani vod ostao je u selu Sinanovići. 04. Vmtbr je sa po jednom četom zatvorio pravce Bjelašnica – Žuti cvijet – Žuljsko brdo i Visoka glava – Vukova glava – Oštro brdo. Komanda 1. Smtbr u Sinanovićima je ostao i vod 82. 04. zbog snježnih nanosa. Nije bilo moguće zadržati jedinice na dostignutim linijama do povoljnijih vremenskih prilika za nastavak borbenih dejstava. pa je glavnina snaga povučena u privremene baze ili povoljnije rejone razmještaja. Nakon opomena u vidu dejstva NATO aviona po pojedinim ciljevima VRS oko Goražda i pod pritiskom međunarodnog faktora. Iz sastava 1. jednu četu je pretpočinio 82. 17. Smtbr je prethodno u rejon Sinanovića uputio jednu četu. bez čega nije bilo moguće transportovati potrebna sredstva za stvaranje uvjeta za smještaj i boravak jedinica na Bjelašnici. bbr. 1994. Snage 82.Mesud Šadinlija Kombinovani bataljon 1. Bataljon 1. upućivala izviđačke patrole prema objektu Jabuka (tt 1489). nije se moglo učiniti ništa značajnije. • 146 • . koja je kao prethodnica. bataljon iz sastava 4. pov. korpusa. pov. Stanje na ratištu RBiH za 24. Nemoć snaga ARBiH da intervenišu na tom pravcu bila je potpuna. Preostale tri čete.438 Pokret jedinica je izveden u krajnje teškim vremenskim uvjetima. bili većim dijelom neprohodni. a putevi su. Str. Jedinice nisu imale nikakve uvjete za smještaj i boravak. prošle ga i spustile se u podnožje Treskavice. na pravcu marša pokrenutih jedinica. AARBiH. također u marševskom poretku. Uz dio jedinice 1. 9. Bataljon iz sastava 2.04. Sedmična analiza.1994. osim jedne čete koja je povučena u kasarnu Pazarić. 17. 25. a ostatak snaga je vraćen u rejon sela Čuhovića. Bbbr je u marševskom poretku došao u rejon Tušila. Sedmična analiza. uz neprestanu mećavu i obilne snježne padavine. Za to vrijeme ofanziva VRS na Goražde je doživjela svoju kulminaciju. mtbr došao je u rejon Jabuke. pov. korpusa je pokret jedinica zaustavila na prethodno navedenim tačkama. 440 AARBiH. Komanda 1.440 Time je spriječen pad samog grada Goražda i katastrofa desetina hiljada njegovih stanovnika i izbjeglica koje su se slile u grad s područja koje su zauzele srpske snage. broj 18/9-110. Maršujući za kolonom 82. Str. 439 Narednih dana ogroman napor uložen je u raščišćavanje puteva. 1994. u noći 23/24. ŠVK OSRBiH. a jednu ostavio u selu Bobovica kao rezervu. Str. a zatim dio snaga uputio u rejon Puzima (tt 1776) gdje su se spojile sa snagama Samostalnog bataljona “Bjelašnica”. dostigle rejon Jabuke. 04. broj 03/161-98. Informacija. Komanda 1. Sve dok se vremenske prilike nisu popravile. sa minobacačima 82 mm i dijelom pozadinskog voda. Ovakve prilike su brzo iscrpile borce u marševskom poretku. korpusa. 438 439 AARBiH. kao borbeno osiguranje sa zadatkom izviđanja rejona Jabuke. a dio snaga prema objektu Previt (tt 1337). V mtbr su. 1994. bbr. bbr s jednom četom iz 2. koje su na dan marša dostigle visinu preko jednog metra. bbr. Jedinice nisu bile opremljene i pripremljene za borbu u ovako ekstremnim vremenskim uvjetima na teškom planinskom terenu. aprila u Goražde su ušle snage UNPROFOR-a i rasporedile se na liniji razdvajanja snaga.

ne odrazi na borbenu gotovost srazmjerno novonastaloj situaciji na bojištu. uglavnom poštujući primirje u pogledu upotrebe teških artiljerijskih oruđa. naređene su mjere povišene borbene gotovosti. 05. Komanda OG-1. Uvjeti za stacioniranje jedinice u rejonu Sinanovići – Jabuka su stvarani postepeno. 18. Str. Smtbr. Komandna grupa Pazarić je krajem aprila izmjestila svoje komandno mjesto u Lukomir. pov. korpusa. 10. 13. 446 AARBiH. bbr u rejonu Lugovog vrata. 1994. 20. broj 05/9-133-2. 442 441 • 147 • . pov. Naređenje. 1994. korpusa. Smtbr je naredila da se i naoružanje kalibra većeg od 12. Snage VRS naspram 1. a teški uvjeti u kojima su borci izvršavali zadatke zahtijevali su hitno uspostavljanje svih elemenata sanitetske službe na terenu.443 U zoni brigade na Bjelašnici. pov. Smtbr. pa su pojačanom aktivnošću markirale smanjenje prisustva snaga na položajima. Jabuka i Lugov vrat. U cilju efikasnijeg ostvarivanja rukovođenja i komandovanja i stvaranja neposrednijeg uvida u stanje na terenu. nedostajalo je građevinskog materijala. 05. a nakon njenog okončanja ponovo na olovsko-vareškom bojištu. Komanda OG-1. Dnevni borbeni izvještaj. 1994. Sarajevske pbr VRS ležao je u činjenici da su i oni znatan dio svojih snaga nakon sarajevskog primirja izvukli s područja grada i angažovali ih u ofanzivi na Goražde.446 Linija odbrane 1. korpusa na Bjelašnici tek tada su uspjele stvoriti uvjete za djelimičan pomak i do kraja aprila 1.444 Razlog ovog pojačanja dijela snaga u Sinanovićima bio je u aktivnostima posjedanja i uvezivanja nove linije odbrane. Komanda 1. 04. 04. ipak svakodnevno provocirale upotrebom pješadijskog naoružanja. 1994. tokom maja su zadatke i dalje izvršavali kombinovani sastavi 1. broj 05/9-123. Naređenje. broj 01-209-1. Do 13. Nedostajala su intendantska sredstva svih vrsta. Komanda 1. za Bosnu svoju Snage 1. a Komanda 1. 444 AARBiH. Daljnje aktivnosti odnosile su se na inžinjerijsko uređenje linije odbrane i njeno uvezivanje sa susjedima. Smtbr je posjela 9.7 mm pripremi za upotrebu i planiraju njegovi vatreni položaji. 1994. AARBiH. Nakon dejstava NATO snaga po ciljevima oko Goražda.442 U vrijeme dok je težište aktivnosti brigade prebacivano na bjelašnički pravac. Operativni dnevnik. AARBiH. pov.0 4. maja. došlo je do pojačanja aktivnosti VRS i na sarajevskom bojištu. Operativni dnevnik. u osnovnoj zoni odgovornosti brigade u odbrani Sarajeva. broj 01-217-1. godine prikazana je na Karti 16. 443 AARBiH. Dopuna: dnevni operativni izvještaj. AARBiH. na liniji od Visa do Sjeničke kose. među kojima su odjeća i obuća bile prvorazredan problem. Str. Smtbr uspostavljena u maju 1994. maja uvezana s desnim susjedom 82. Komanda 1. Vjerovatni razlog ovakvoj aktivnosti snaga 3. i ukupno znatno smanjivši svoje aktivnosti. Str. 15. Linija je do 15. Dajanovo brdo. Smtbr je posjela objekte: Derino brdo.445 Ubrzo je i ostatak jedinice smješten u Sinanoviće.Za Sarajevo. Komanda 1. 1994. Smtbr. Novu liniju odbrane Dajanovo brdo – Jabuka – Lugov vrat 1. pogonskog goriva. 26. 445 AARBiH. Operativni dnevnik. Str. maja u Sinanoviće je smještena još jedna četa iz Čuhovića. 1994. poduzimane su mjere da se smanjenje broja ljudi i sredstava izlaskom jedinica izvan grada. Radi preduprijeđivanja mogućih iznenađenja. dejstvom tromblona i ručnih bacača. 05. Komanda OG-1. 30.441 U cijelom ovom početnom periodu boravka jedinice na Bjelašnici prisutni su bili problemi s logističkom podrškom. Smtbr su. 04.

koje je proizvodilo goraždansko preduzeće “Pobjeda”. Nakon okončanja martovsko- • 148 • . u kojoj je presječena posljednja komunikacija i Goražde dovedeno u duboko i potpuno okruženje snaga VRS. Smtbr i 82.Smtbr na Bjelašnici u maju 1994. Sastojala se u upućivanju grupa dobrovoljaca ARBiH koji su u najvećoj tajnosti. upravo na njenom dijelu na kojem se nalazio spoj 1. bbr. pokrenuta je akcija pod kodnim imenom “KURIR”. na objektu Lugov vrat. Odmah nakon ljetne ofanzive VRS 1993.Mesud Šadinlija Karta 16: Linija odbrane 1. nosili iz Goražda inicijalne kapisle za proizvodnju pješadijske municije. krećući se po nekoliko dana kroz teritoriju koju je kontrolisala VRS. Na prethodnim stranicama pomenuli smo grupe dobrovoljaca koje su u jeku ofanzive krenule prema Goraždu. i noseći u Goražde male količine MTS i komponenti za tamošnju namjensku proizvodnju. godine Ubrzo nakon posjedanja nove linije odbrane na Bjelašnici. došlo je do teškog incidenta s tragičnim posljedicama. godine.

MAD. poginulo je pet i ranjena dva borca 82. organizovani u sastavu štaba – komande korpusa. sa vjerovatnim velikim obostranim žrtvama. i ne mogavši nazad. svoje motorizovane bataljone s dijelovima jedinica podrške. osim što je s jednom četom za podršku bio stacioniran u Sinanovićima. dvije čete 4. pov. 24. bataljonima 1. bataljona da planiraju snage kojima će preuzeti liniju odbrane 2. Šadinlija. Mlbr i 1. Komanda OG-1. Smtbr. mtbr i 1. nego da za svaku smjenu formira kombinovane sastave. i 3. Str. • 149 • . 11. broj 22-106. U sastav OG-1 Pazarić ulazile su brigade: 9. bataljon 2. godine formirane su operativne grupe sa sjedištima u Pazariću. Pripremno naređenje. 91-92. lard PVO. korpusa. bataljona da počne pripreme za preuzimanje rejona odbrane na Bjelašnici u jednomjesečnoj smjeni od 1.448 Komanda 1. 1994. jedan borac 1. Komandi OG-1 su bili pretpočinjeni i zadatke u njenoj zoni odgovornosti izvršavali dijelovi jedinica: bataljon 1. 1. kao privremeni sastavi. Nakon uspostavljanja linija odbrane prišlo se daljnjim organizacijskim promjenama usmjerenim na stvaranje uvjeta za nastavak ofanzivnih dejstava. Ovaj incident nije utjecao na nastavak započetih aktivnosti na Bjelašnici. 1994. mnogo efikasnije rješenje da na zadatke van Sarajeva upućuje kompaktne jedinice. kakva je bila KG Pazarić. Sreća u ovoj velikoj nesreći bila je u činjenici da je u tom trenutku uspostavljena komunikacija i međusobna identifikacija. a pritom su same jedinice ostale na direktnoj vezi Komande 1. MAD 1. inače se moglo desiti da kolona iz Goražda na prostoru Sinanovića bude opkoljena i razbijena. korpusa. juna.449 Brigada je. mtbr. 1. također. Smtbr. a s obzirom na obavezu organizovanja odbrane u dvije zone. ova grupa nije bila informisana o novouspostavljenoj liniji odbrane u rejonu Jabuke. Smtbr i 82. Naišavši u noći 23/24. jedna velika grupa u okviru akcije “KURIR” krenula je prema Sarajevu. Smtbr je procijenila da je uspostavom i uređenjem linije odbrane u dodijeljenom rejonu. bila važan dio širih organizacijskih promjena u 1. a zadatke obavljali na prostoru na kojem se formira operativna grupa. 18. 05. 05. Najprije su privremena koordinacijska tijela. stvaranjem osnovnih uvjeta za smještaj ljudstva. dio ljudstva otko447 448 AARBiH. U kratkoj borbi koja je uslijedila.Za Sarajevo. Već 11. 82. uvezivanjem linija snabdijevanja i uhodavanjem svih drugih elemenata potrebnih za funkcionisanje jedinice na terenu. Bbbr. a komandama 1. bbr. Komanda 1. a u koloni iz Goražda poginuo je jedan i ranjena tri borca. maja 1994. maja naredila je komandi 2. maja na inžinjerijski uređene položaje na Lugovom vratu. Smtbr. Visokom i Varešu. Operativni dnevnik. Propustom Komande 1. uvedena u sistem izmjenama formacije Komande 1. Smtbr je ranjen. bataljon 5. Naređenjem Komande 1. korpusa po kojima su Komande operativnih grupa. 449 AARBiH. za koje su pretpostavili da su položaji VRS. Vmtbr. bbr. bbr. bataljona na Žuči. korpusa.447 Po otpočinjanju borbe jedinicama u Sinanovićima. korpusu. oni su se odlučili na proboj. bbr data je uzbuna i snage iz logorske prostorije su krenule na intervenciju. za Bosnu svoju aprilske ofanzive VRS.

1994. 17. U 1. Naređenje. godine postavljenjima članova komande bataljona. 07. broj 22154-1. 451 AARBiH. Smtbr. i to je učinjeno na način da je prethodno dodijeljenim dijelom linije 4. Oklopni bataljon na neposrednoj vezi Komande 1. 06.452 Uvjeti za uspješno provođenje organizacijskih promjena. mtb definisan njegov stalni rejon odbrane. koji su nicali kao pečurke poslije kiše u naseljima i uz ratne komunikacije u područjima gdje ih nikada nije bilo. Komanda 1. korpusa. mtb postavljen je Elmedin Čaušević. Komanda 1. Str. treba izvršiti i preraspodjela rejona bataljona. 08. Komanda 1. Intenzivna pregovaračka aktivnost međunarodnih medijatora i zatišje na frontovima stvorili su najednom predmirnodopsku atmosferu i iščekivanje brzog kraja rata. korpusa. u kojem su provođene sve ove aktivnosti tokom proljeća i ljeta 1994. pov. U skladu s promjenama situacije na ratištu nastalim prekidom sukoba sa HVO. pov. Naredba. Takvo stanje je kao lakmus-papir pokazalo da nisu svi jednako 450 AARBiH. koji je u sastav brigade i ušao kao samostalna jedinica. Komanda 1. Opće stanje. motorizovani bataljon. 452 AARBiH. Str. nastali stupanjem na snagu jednomjesečne opće obustave borbenih dejstava na cijelom ratištu Bosne i Hercegovine 10. Dio ljudstva je ostao u sastavu brigade i raspoređen je na nove dužnosti. 1994. GŠ OSRBiH odlučio je da se Armija RBiH pripremi za planirane oslobodilačke operacije. Smtbr. Za komandanta 4. bili su izuzetno povoljni. bataljona od Orahovog brijega do Sjeničke kose. bat za potrebe GOP-a 1. 1994. a za njegovog zamjenika Adamir Raščić. Otvaranje puteva prema Hrvatskoj i nova politika Vlade RBiH usmjerena oživljavanju privrednih aktivnosti. korpusa. Ove preraspodjele dijelova linije odbrane bataljona koji izlazi na teren Bjelašnice. 06. • 150 • . Smtbr. MAD-a koji je formiran u okviru OG-1 Pazarić. Naređenje. juna 1994. Naređenje. 06. bile su redovna praksa i u njima su dio odgovornosti dobivale. osim povoljnih aspekata koje je donijelo primirje i neopterećenost ljudstva aktivnim borbenim dejstvima. Smjena čete za vatrenu podršku na lokaciji Sinanovići. i ostale jedinice iz sastava brigade. Smtbr i preformiran u 1. 453 Bataljon je formiran brzo i već krajem juna počeo je izvršavati borbene zadatke preuzimajući dio linije odbrane 3. bataljona.450 Dio Inžinjerijskog bataljona izmješten je iz Sarajeva sa zadatkom popravke i održavanja puteva u zoni 1. 453 AARBiH. pov. bataljonom izvođena je i dodatna terenska obuka.454 Osim zadataka u dodijeljenom rejonu odbrane. Nakon formiranja 4. Izlazak vojnika inž. Preuzimanje rejona odbrane. 06.451 Oklopni bataljon. Str. broj -. Dnevni borbeni izvještaj. 08. komandant brigade je procijenio da se zbog preraspodjele ljudstva. broj 22-177. s 4. Str. Pov. pov. u junu 1994. broj 07/6-67. 23. Smtbr. Komanda 1. 1994.Mesud Šadinlija mandovao je u sastav 1. 26. juna u 12:00 časova. Smtbr manevarski bataljon je formiran kao 4. donijeli su nagli priliv roba i otvaranje trgovačkih i ugostiteljskih objekata. 1994. imalo je i drugu stranu. godine. Jedan aspekt priprema bio je formiranje operativnih grupa na prethodno objašnjeni način. 454 AARBiH. osim motorizovanih bataljona. godine je izašao iz sastava 1. Njegovo formiranje počelo je 8. Smtbr. broj 01328-2. Ovi bataljoni su formirani od borbeno najsposobnijeg dijela ljudstva iz sastava brigada i opremljeni adekvatno ulozi koja im je bila namijenjena u ofanzivnim dejstvima. Drugi aspekt bilo je formiranje manevarskih bataljona u svim brigadama.

ICTY – on-line baza podataka sudskih dokumenata: Komanda SRK. prije nego su se efekti mjera za popravljanje socijalnog statusa boraca počeli osjećati. i nihov broj postao je znatan. Smtbr na prevazilaženju navedenih 455 456 AARBiH. 28. broj 20/04-29.456 Jedna od važnih karakteristika 1. Ovdje se radi samo o broju prebjega koji su ostali u SRK. Iz tog razloga ovdje nećemo davati analize procenata i brojeva. godine. jer su sa ljudima na srpsku stranu odlazile i informacije o stanju u ARBiH. Broj onih koji su prebjegli. godinu. 1995. U toku 1994. pov. Str. budnost na linijama i motivisanost boračkog i starješinskog sastava. Pred najavama da bi se rat mogao završiti porazom ideje jedinstvene i multietničke Bosne i Hercegovine za koju se borila Armija RBiH. Referat o stanju b/g Korpusa za 1994. već je bila i neposredna i konkretna. trebalo izvršavati postavljene zadatke i prevazilaziti negativne efekte pogoršanja borbenog morala kao bitnog elementa borbene gotovosti. Str. 1994. a posebno problem socijalne zaštite i materijalnog zbrinjavanja boraca i njihovih porodica. bio je 1675. brzo su stvorili snažan kontrast prema nivou postignute socijalne zaštite i materijalnog zbrinjavanja boraca i njihovih porodica. godine počeo osjećati u sarajevskim jedinicama 1. povećati disciplinu i odgovornost za izvršavanje svih vrsta zadataka. na koju su njeni pripadnici bili s pravom ponosni. ali je. 01. bila je multietničnost njenog starješinskog i boračkog sastava. bili su okidač za još jedan negativni proces koji se od proljeća 1994. već u njihovoj jednakosti i ravnopravnosti. Komanda 1. • 151 • . jedan broj njenih pripadnika srpske nacionalnosti uplašio se da će posljednji ratni pucanj dočekati na pogrešnoj strani budućih linija podjele.org. mtbr i spisak njenih pripadnika. Ukupan broj dezertera iz SRK tokom 1994.icty. od svih dezertera iz ARBiH u redove SRK stupilo je njih 244. pa i priliv materijalno-tehničkih sredstava za opremanje Armije RBiH. 07. o pripremama i planovima borbenih dejstava. Ovi prebjezi su se dešavali uglavnom noću s položaja. Značajan aspekt u ovim nastojanjima bilo je pravilno i potpuno informisanje boraca. Šteta od ovih izdaja i prebjegavanja na neprijateljsku stranu nije bila samo posredna i politička. s komandama jedinica iz njenog sastava.Za Sarajevo. Dnevni borbeni izvještaj. pov. Komanda 1. To je bila jako izražena tendencija u ovoj formaciji VRS. 457 Suština istinske multietičnosti nije u prebrojavanju ljudi po etničkom principu. Osim toga nastojanja Komande 1. i bili izvor njihovog sve većeg nezadovoljstva. pa napustili područje Sarajeva je veći. rješavani su tokom vremena u skladu s mogućnostima koje je država imala. informisanje i vjerska pitanja. nalaze se argumenti za našu tvrdnju o multietničkom sastavu brigade i svima su ponuđeni na uvid. što je bio prevashodan zadatak organa za moral. Zato je učestala pojava prebjegavanja boraca Srba preko linija odbrane. Nastojali su unaprijediti vojničko ustrojstvo. broj -. potkopavajući političku platformu Predsjedništva RBiH i političke ciljeva rata koji je vodila Armija RBiH. Smtbr. Smtbr. Smtbr.457 I u njenim redovima u naznačenom periodu znatno je učestala pojava dezertiranja i prebjegavanja na neprijateljsku stranu boraca srpske nacionalnosti. što je bio gotovo jednako broju regruta kojima je izvršena popuna SRK u toku godine. činila je ono što je u datim okolnostima bilo moguće. Priliv roba na neuređeno bosanskohercegovačko ratno tržište.455 Predmirnodopska atmosfera kao posljedica primirja i najave obustavljanja rata političkim rješenjima na bazi prijedloga međunarodnih pregovarača. http://icr. za Bosnu svoju angažovani i jednako opterećeni u odbrani zemlje. Navedeni problemi. korpusa. U dijelovima ove knjige koji sadrže registre starješina 1. 20.

poboljšanjem tehničkog snabdijevanja jedinice. Naređenje. Krajem jula počela je izgradnja brvnara za smještaj ljudstva u zimskim uvjetima. Smtbr dočekala je kao potpuno spremna i zadatka dostojna jedinica. Smtbr. 1994. Sve ovo postepeno je popravljalo stanje morala. posebno ishrana boraca na terenu. Početak jeseni i nastavak borbi za oslobođenje zemlje 1. Ishrana boraca u jedinici. U isto vrijeme borci su znali da magacini s municijom ARBiH nikada u toku rata nisu bili puniji. Smtbr se legitimirala kao vojnički ustrojen i disciplinovan kolektiv. Smtbr. za planinske uvjete. Tokom ljeta je izvršena rotacija svih dijelova brigade na terenu Bjelašnice. udobnih baraka. •• 458 AARBiH.Mesud Šadinlija problema kretala su se i u pravcu poboljšanja uvjeta života i rada u jedinicama. pored truda i zalaganja njenih graditelja. koji je u aprilu izašao na Bjelašnicu poput egzotične gerile. u potpuno neodgovarajućim uniformama šivenim od ćebadi i vreća za spavanje. Pov. I najboljom logorskom prostorijom na platou Bjelašnice 1. uz pomoć nekoliko vještih zanatlija iz sastava motorizovanih bataljona. 07. Poseban naglasak dat je poboljšanju uvjeta u kojima su zadatke obavljale jedinice na Bjelašnici. Ljudstvo je upoznalo teren i adaptiralo se na uvjete u kojima je izvršavalo zadatke. vraćalo čvrstinu kolektiva i borbeno raspoloženje. broj 22-196. Tokom juna i jula. su na lokalitetu Gluhača kod sela Sinanovići. Do kraja ljeta i ostali segmenti intendantskog obezbjeđenja su poboljšani i borci su dobili uniforme i vojničke čizme. nekoliko mjeseci kasnije i po svom spoljnjem izgledu predstavljao je dobro organizovanu vojnu jedinicu. da su nabavljene i nove količine naoružanja koje je nedostajalo i da u predstojećim borbama neće više morati brojati metke koje ispaljuju na neprijatelja i ćutke trpjeti njegove artiljerijske kanonade. Komanda 1. i čiji je nemali broj boraca u patikama gazio metarske nanose bjelašničkog snijega. Tokom ljeta ipak su se počeli osjećati efekti otvaranja linija snabdijevanja Armije RBiH. • 152 • .458 Pripadnici Logističkog i Inžinjerijskog bataljona. brigadna logistika organizovala je sječu i rezanje drvne građe za izgradnju objekata za smještaj. 29. onoliko koliko je to bilo moguće. Stroj 1. znatno je poboljšana. Izgradnja logorske prostorije u Gluhači na pomenuti način bila je moguća. za kratko vrijeme izgradili pravu kasarnu s nizom lijepih i.

08. Bbbr. Naredba. 4. Slavljevići i Jabuka – Siljevac (tt 1448) – Kalinovik. Proskoka i Prečkog brda. bbr. Javorske kose i Poljica. imenovan je dotadašnji zamjenik Ibrahim Dervišević. lard PVO. Posjedanje linije Dujmovska brda – Kilavac – Orlica. Šljemena. Prva VITEŠKA motorizovana brigada. razbiju neprijatelja na prednjem kraju. mtbr. s ciljem da jednovremenim dejstvom po svim elementima borbenog rasporeda neprijatelja. Komanda 1. budući da je kao komandant KG Pazarić praktično postavio raspored snaga na Bjelašnici u aprilu. U završnoj fazi priprema operacije. podržane sredstvima 1. U povoljnom razvoju situacije na bojištu. početkom septembra je bila u završnoj fazi priprema. korpusa postavljen je komandant 1. s rezervom u snagama dvije čete 2. Smtbr. a na dužnost komandanta brigade 28. 28. 1994. za Bosnu svoju • XI • (Oslobađanje Mlakve. broj 06/7-190. 9. bbr. Važan oslonac za realizaciju ukupne zamisli dejstava predstavljale su snage 1. Zapovijest komandanta OG-1 Pazarić za napad na bjelašničko-treskavičkom pravcu. Kalinovik – Navesinje i Kalinovik – Gacko. jedne čete 1. pov. Foča – Kalinovik. Ove zadatke izvršavale su jedinice iz sastava OG-1: 1. obuhvatnim dejstvima i u sadejstvu sa snagama 4. • 153 • . godine.460 459 460 AARBiH. operacija je trebala imati još dvije faze s ciljem oslobađanja općina Kalinovik i Trnovo i presjecanja komunikacija Sarajevo – Foča. muslimanske lbr i jedne čete policije. Suština zamisli je bila u tome da snage OG-1 sa dosignute linije: lijevo – Obješenjak. broj 3/727-2. MAD-a i 1. Oslobađanje Pandurica i Borikovaca. Str.) Ofanziva na Bjelašnici i Treskavici za koju su se tokom ljeta pripremale jedinice 1. korpusa. Oslobađanje Glavice. nanesu mu gubitke u živoj sili i MTS-u i u prvoj fazi operacije ovladaju širim platoom Treskavice i presjeku komunikaciju Kalinovik – Ljuta dostizanjem linije Brezova glava – Proskok (tt 1273) – Hojta (tt 1672) – Borikovci – Ogorjeli kuk – Turov stan – Kozija luka – Nikoline stijene – Mali Treskač – Kula (tt 1783) – Debelo brdo (1304). mtbr. korpusa. Vmtbr. Zapovijest za napad. bataljoni 1. Komanda OG-1.Smtbr Vahid Bogunić. pov. tako da se primopredaja dužnosti komandanta nije osjetila u dinamici priprema brigade. bbr. Smtbr. 2. AARBiH. napadnu neprijatelja na glavnom pravcu Tušila – Đevigrad (tt 2034) – Rogoj – Grebak. 5. korpusa je odobrio 7. augusta 1994. desno – Previt. a Dervišević je. komandant 1.459 Bogunić je na novoj dužnosti bio važna karika nastavka priprema operacije. na dužnost načelnika štaba 1. Str. septembra 1994. korpusa. Ledići – s. bio dobar poznavalac situacije i predstojećih zadataka. 07. 1994. 82. i pomoćnim pravcima Igman – s. ubacivanjem dijela snaga u pozadinu neprijatelja.Za Sarajevo. 09.

bataljona i razmještena u Suhodol kod Tarčina. AARBiH. 09. 12. motorizovanog bataljona Srete Milakovića. Neki učesnici i neki autori. broj 22-254. desno – Lugov vrat. broj 26-86. poznata kao operacija 461 462 AARBiH. bataljona i dijelova jedinica podrške. 465 AARBiH.461 Početkom septembra.463 Radi obuke za izvođenje borbenih dejstava u otežanim uvjetima kakvi su se mogli očekivati na visovima Bjelašnice i Treskavice. Zapovijest za napad. 09. mtbr trebala je s polaznog položaja Debela međa – Dajanovo brdo ovladati linijom Bijela lijeska – Borikovci. poput Ibrahima Derviševića. pov. planirano za 15. Osim 2. brzim i energičnim napadom razbije neprijatelja na prednjem kraju odbrane i u bližem zadatku ovlada linijom Borikovci – Poljice. Spoj s desnim susjedom 2. Nakon izviđanja borbenog rasporeda snaga VRS. septembra je iz Sarajeva izašla još jedna četa 4. Str. uz ubacivanje diverzantsko-izviđačkih grupa u pozadinu neprijatelja. Str. pov. Komanda 1. septembra 1994. te obezbjediti spoj s 1. broj 01-485-1. koja je imala zadatak da ovlada linijom Ogorjeli kuk – Čardak (tt 1445) – Turov stan – pl. Naređenje. rejon odbrane koji je držala 1. Sinanovići. pov. 1994. u sjećanjima učesnika često se navodi slučaj prebjegavanja na neprijateljsku stranu pripadnika 2.467 Komanda 1. broj 3/727-2. među kojima je pogoršanje vremenskih prilika jedan. Vmtbr. S. Naređenje. 463 Razgovor sa Šefćetom Baždarevićem. korpusa imala je razloge za ovo odlaganje. među kojima je bilo i radioobmanjivanje koje su provodili vezisti brigade organizujući virtuelnu mrežu u kojoj su intenzivno razmjenjivali šifrovane telegrame besmislenog sadržaja. motorizovani bataljon. prvobitno vrijeme početka napada. Smtbr. napravljeni su planovi napada na nivou svih jedinica. a jedinice popunjene dovoljnim količinama MTS. Naređenje. Smtbr. bataljonu. Komanda 1. 09. Komanda OG-1. Spoj s lijevim susjedom trebalo je ostvariti na Borikovcima. 466 AARBiH. 16. Operativni dnevnik. navode ovo prebjegavanje kao jedini razlog prolongiranja početka napada. Vmtbr. Izlazak 1/4.1994. Izvođenje ofanzivnih b/d. 1994. Naređenje za radio-obmanjivanje. 09. 1994. 11. a ofanziva VRS na Nišićkoj visoravni. je prolongirano. Smtbr. 07. U cilju zavaravanja neprijatelja.465 Bio je pripremljen i odgovor na eventualni napad VRS u zoni brigade u Sarajevu. a spoj s desnim susjedom na Ogorjelom kuku. motorizovanog bataljona462 i pretpočinjena 2. 1994. Lijevi susjed 5. 08. pov. 05. Uz izviđačko-diverzantske grupe 2. oko 18:00 prebjegao na neprijateljsku stranu. Str. mtbr na sjevernim padinama Borikovaca. dom Kozija luka. pov. u logorsku prostoriju Gluhača izašla je i 2.Mesud Šadinlija Zadatak 1.mtb na lokaciju s. ako bi do njega došlo u vrijeme operacije na Bjelašnici. Smtbr.466 Uz sve ove pripreme. u rejonu Ogorjelog kuka obezbjeđivala je 1. • 154 • . broj 22-242. komandantom 2/ 1. Komanda 1. mtbr i desnim susjedom 2. 464 AARBiH. četa manevarskog 4. Izlazak jedinice na obuku u otežanim uslovima. provođeno je nekoliko aktivnosti. septembar. Smtbr. 467 Sreto Milaković je 15. u sadejstvu s lijevim susjedom 5. 09. Kao razlog prolongiranja početka napada. Komanda OG-1. Str. bataljona. 1994. Smtbr. AARBiH. Smtbr bio je da sa svojih polaznih položaja: lijevo – Dajanovo brdo. Str. 13. 23. Ovdje iznosimo činjenice koje negiraju ovakvo mišljenje. i 3. Komanda 1.464 Izvršene su temeljite pripreme predstojećih borbenih dejstava. ovo su bile snage s kojima je planirano izvršenje zadatka dodijeljenog brigadi. Smtbr na Bjelašnici u redovnoj rotaciji jedinica preuzeo je 2.

Smtbr. Gardijska mtbr izvodila je kontinuirano tokom maja. ICTY – on-line baza podataka sudskih dokumenata: Komanda SRK. Operativni dnevnik. odnosile su se na kontrolu teritorije patrolama. na stazama i putevima koji izvode na moguće pravce napada. Organi bezbjednosti VRS nisu imali vremena ni da dovrše ispitivanje prebjega do planiranog vremena za početak napada. Još od aprila. Komanda OG-1. Sarajevske lpbr na pravcima: Dujmovići – Dejčići – Proskok – Dubrave – Presjenica. 1994. 15. među kojima je i više prebjega iz redova ARBiH s područja Sarajeva koji su dezertirali prije Milakovića. korpusa bio je istovremeni napad jedinica OG-3 i snaga iz grada na pravcu Vogošće. Prema snagama OG-1 naređena je kontrola teritorije koju su vršile snage 2. s težištem na međuprostorima između jačih objekata. drugi poznati razlog. kakvi su bili položaji na Poljicama i Borikovcima. korpusa u tom trenutku. Kontrola teritorije. U dostupnim izvorima nismo identifikovali ostale potencijalne razloge. te 1. korpusa za odlaganje početka napada. čije je provođenje započelo 16.icty. septembara navečer. bilo je posjedanje i utvrđivanje izdvojenih dominantnih objekata po dubini rasporeda. u cilju spajanja snaga iz Goražda i snaga ARBiH sa Bjelašnice koji su očekivali. korpusa VRS je pripremila do kraja septembra. Po njihovim obavještajnim procjenama. Tek im je višednevno odlaganje napada dalo vremena za konkretne mjere. dolina r. juna.469 Pravi odgovor na evidentne i istrajne pripreme snaga 1. septembra. ali ni ovim mjerama nisu jedini.org. korpusa sa snagama ARBiH iz Goražda. • 155 • .468 Vanredne mjere. VRS je imala prilično tačnu sliku o broju jedinica izmještenih iz Sarajeva i mjestima i pravcima njihove koncentracije. http://icr. korpusa na ovom dijelu bojišta i na koju je bila fokusirana pažnja Komande 1. ali smo sigurni da takvoj odluci uzrok nije bio navedeni prebjeg. Presjenice – Lučevik – Ilovice – Orlovac – Sjedeća glava – Bosanska međa. U skupu redovnih mjera kojima su osiguravali branjene pravce. procjenjivali su da će biti uglavnom demonstrativnog karaktera sa ubacivanjem manjih snaga u dubinu njihovog borbenog rasporeda. Prebjegavanje se desilo 15. i s ciljem odbacivanja snaga ARBiH s dostignutih linija na padinama Bjelašnice i Visočice. Naređenje. koja je sredinom septembra u dobroj mjeri uzdrmala položaje 1. Za napad koji su očekivali na bjelašničko-treskavičkom pravcu. Posjedanje i inžinjerijsko uređivanje ovih objekata 1. Drinskog i Hercegovačkog korpusa. izviđanjem i zaprečavanjem. Gardijske brigade na pravcu napada 1. Ovo je bio zadatak jedinica Sarajevsko-romanijskog. Operacija kodnog imena “KRIVAJA-94” pokrenuta je s ciljem sprječavanja spajanja snaga 1. ni osnovni razlog informacije koje je sa sobom odnio pomenuti prebjeg. po dubini rasporeda njihove 1. Gardijske 468 469 AARBiH. i s težištem na pravcu Ledići – Gaj – Maskara. 09. a kamoli da poduzmu mjere na ojačavanju linija na bjelašničkom pravcu. Iz raznih obavještajnih izvora. oni su očekivali ofanzivu i preduzimali adekvatne redovne mjere ojačavanja položaja. Eventualne komplikacije očekivali su samo u slučaju istovremenog napada snaga iz Goražda. najvjerovatniji težišni pravac dejstava 1. jula i augusta. Umčani – Gaj. te su u tom smislu preduzimali vanredne preventivne mjere.Za Sarajevo. niti potvrdu koji je od navedenih mogućih razloga opredijelio Komandu 1. za Bosnu svoju “BRGULE-94”.

471 Dio zadataka koje je u okviru operacje “KRIVAJA-94” imao da izvrši Drinski korpus. Sve ovo doći će do izražaja u borbama koje su uslijedile. što je bila očita tendencija oživljavanja uspomene na operaciju iz prethodne godine. Mada su navedena pojačanja u mnogome otežala izvršenje dodijeljenih zadataka jedinicama 1. korpusa. Str. spustile se u dolinu Ljute i u ranim večernjim satima izašle u rejon Ploče. u prvoj grupi su od mina nastradala dvojica boraca.472 470 ICTY – on-line baza podataka sudskih dokumenata: GŠ VRS. do tada angažovana na Nišićkoj visoravni. Čajniča. ipak je VRS i s jedinicama dovedenim u punu borbenu gotovost poražena i bila veoma daleko od izvršenja zamisli iz zapovijesti svoje komande. bataljoni 2. čekale su ubacivanje snaga u dubinu neprijateljskog rasporeda da bi otpočele dejstva. koja je završena u punoj nadmoći snaga VRS nad snagama Armije RBiH. pov. nakon napada jedinica. opremljeniji i disciplinovaniji u odnosu na prethodnu godinu. nosio je kodni naziv “MAČ-3”. Gardijska brigada je za izvođenje ove operacije pretpočinjena Hercegovačkom korpusu. godine naspram nje stajao jedan drugačiji 1. korpus. Koncentracija snaga i dovođenje jedinica u borbenu gotovost je izvršeno do 30. pokret jedinica je zaustavljen. Prostor Ploče bio je jako zaminiran protivpješadijskim minama. snage koje su ubacivane u dubinu borbenog rasporeda VRS. izloživši naročito velikom riziku. Cijela kolona je po mrklom mraku prošla Ploču ne aktiviravši niti jednu minu. 472 U ovom noćnom prolasku brojne kolone jedinica 1. osim dijelova navedenih jedinica već prisutnih u borbenom rasporedu na prostoru između planina Igmana.Mesud Šadinlija mtbr VRS. Naredne večeri kolona u kojoj su marševali dva bataljona 82. Zbog uočene patrole VRS na Ploči. pa je početak napada prolongiran za još jedan dan. 25. Kada je ujutro. bbr. i posve sigurno spriječila potpuni poraz njenih snaga. Vmtbr i 9. septembra. izvršena je koncentracija dodatnih snaga: borbene grupe jačine 700-900 boraca iz Rudog. a odnosio se na dejstva prema snagama ARBiH u Goraždu. septembra iz Sinanovića u marševskoj koloni preko Lugovog vrata. http://icr. pristup ovom prostoru postao slobodan i preko njega upućene prve logističke jedinice. jer je krajem septembra 1994.icty. odakle su se jedinice razvile i uputile dodijeljenim pravcima prema planu napada. Bjelašnice. koja predstavlja prirodnu kapiju platoa Treskavice. vojnički organizovaniji. Treskavice i Visočice. 1994. Glavnina snaga 1. broj 250-1/24. Smtbr. Naređenje. a svi angažovani korpusi obavezani su da po potrebi angažuju iz vlastitog sastava potreban dodatni broj ljudi. izvedenu na istom prostoru. te jaka borbena grupa od 500-600 boraca Hercegovačkog korpusa.org. 09. s kojim se nije unaprijed računalo. Foče i Miljevine. koja je na Nišićima zamijenjena adekvatnim snagama Drinskog korpusa.470 Komanda SRK je svoj dio zadatka u operaciji “KRIVAJA-94” osmislila u planu kodnog imena “LUKAVAC-94”. kao i ostale jedinice koje su imale zadatak napasti s fronta. prešla je Ploču i izašla na plato Treskavice. Gbr VRS koje je bilo angažovano u operaciji “BREZA-94” na bihaćkom bojištu (snage jednog motorizovanog bataljona). korpusa preko Ploče desilo se jedno od onih neshvatljivih čuda rata. U cilju njenog izvođenja. U toku noći nije se mogao utvrditi eventualni raspored snaga VRS u ovom dijelu. Tek • 156 • .471 Buđenje uspomena imenom operacije bilo je sve što je Komanda SRK mogla probuditi u pogledu odnosa snaga na bojištu i ishoda borbenih dejstava na bjelašničko-treskavičkom pravcu. Jedinice planirane za ubacivanje u dubinu Treskavice krenule su predvečer 29. ljudstva i MTS 1. bbr.

01-537. Komanda 1. Obješenjak. Gubici u živoj sili neprijatelja bili su veliki. korpusa u rejonu Velikog jezera i ponovo izašle na objekte Malo vratlo.475 Snage 1. Str. nastojeći da povrati poljuljani moral. 474 AARBiH. Đokin toranj (najviši vrh Treskavice) i Volija jama. Smtbr sa snagama 2.org. 1994. mtbr nije ostvaren u rejonu Borikovaca. a snage 1. Smtbr. 1994. oktobra dostavila svojim jedinicama. Napadom s fronta i prodorom jedinica ubačenih u dubinu rasporeda neprijatelja. Gardijske mtbr razbijene i gonjene prema Borikovcima. ne pominjući uopće zarobljene. Gardijske mtbr VRS. Komanda SRK je u informaciji o napadu jedinica ARBiH koju je 2. 1994. Smtbr su istovremenim napadom s fronta i napadom ubačenih snaga iz pravca Ogorjelog kuka prema Poljicama. bataljona razbijene su snage neprijatelja i oslobođen objekat Poljica. čete 4.icty. 2. na izabranim pravcima duž cijele linije dodira. nešto pješadijskog naoružanja i municije. 14. bataljona: 1. Borbeni izvještaj. te jedan PAT zarobljen na Mlakvi. i 3. Čardak. bataljona 1. bataljona i izviđačko-diverzantske grupe 2. i ovladavanjem ovim objektom podrži napad snaga s fronta.476 Pravci napada jedinica 1. Str. i zarobila je 7 pripadnika 1. čete prema Javorskoj kosi. AARBiH. broj 01/1-575. 01. pov. U toku noći 2/3. Jedinice ubačene u dubinu na sjevernu stranu Treskavice nisu uspjele održati spojeve.Vmtbr u rejonu Ogorjelog kuka. po otpočinjanju napada snaga 2. 10. 10. pa su se do kraja dana snage VRS uklinile u raspored snaga 1. 10. Smtbr je evidentirala 9 poginulih pripadnika VRS. broj 12/2-215. Razgovor sa Šefćetom Baždarevićem. Mlakva. Informacija o muslimanskoj ofanzivi u z/o SRK. prikazani su na Karti 17. pov.477 Gubici ARBiH bili su mnogo manji u odnosu na tada su demineri napravili prolaz kroz minsko polje i uvjerili se kakvo je čudo predstavljao siguran prolazak kroz minsko polje velike kolone tokom prethodne noći. Pov. 1994. 10. a 1. Operativni dnevnik. broj 01/1-575. Napadom 2.473 Napad snaga OG-1 započeo je u ranim jutarnjim satima 1. i 3. čete prema Mlakvi. Ogorjeli kuk. Krajčića-klanac. U uspješnom napadu 1. do podne su zauzeti svi ovi objekti. Spoj s lijevim susjedom 5. bataljona s fronta na liniju Javorska kosa – Mlakva – Šljemena. 01. za Bosnu svoju Za ovom kolonom je u rejon Ogorjelog kuka ubačena 2. oktobra 1994. http://icr. lagala svoje borce o broju poginulih i ranjenih navodeći da su ukupni gubici VRS na cijelom prostoru Bjelašnice i Treskavice 7 poginulih i 16 ranjenih. čija su tijela ostala neizvučena od strane VRS. Komanda OG-1. Malo vratlo. korpusa – IKM Puzim. S druge strane enormno je uvećala gubitke ARBiH. 01. čime je osiguran spoj 1. jer ova jedinica nije uspjela izvršiti zadatak i razbiti neprijatelja na svom prednjem kraju. 41. ICTY – on-line baza podataka sudskih dokumenata: Komanda SRK. Smtbr neprijatelju su naneseni gubici i stečen vrijedan ratni plijen. Veliko jezero. Napadom snaga 2. četa 4. Oblik. sa zadatkom da. Izvještaj o stanju borbenog morala. Smtbr 1. tvrdeći da ih je samo u dolini Rakitnice ubila preko 200. čete prema Šljemenima i 3. ICTY – on-line • 157 • . 1994. oktobra 1994. bbr s objekata Krajčića-klanac i Nikoline stijene prema Đevigradu. bataljona i IDg 2. Borbeni izvještaj. Mali Treskač. Komanda 1. Smtbr. 02. izvrši napad na utvrđeni objekat Poljica. 475 Šadinlija. uspjele u potpunosti izvršiti sve dijelove zadatka za koje su učinjene odgovornim prema zapovijesti za napad komandanta OG-1.474 Iza ove dostignute linije bili su oslobođeni i objekti Đevigrad. Mali Treskač i Đokin toranj. 476 AARBiH. Nikoline stijene. 477 AARBiH. 473 Razgovor sa Šefćetom Baždarevićem. koji se nalazio iza ove linije. korpusa – IKM Puzim. jedinice su ovladale objektima: Poljice. Komanda 1.Za Sarajevo. Šljemena. 10. oktobra povučene su i snage 82.

Izvještaj o stanju borbenog morala. AARBiH. kao u slučaju prethodnog napada 2. Pov. bataljon je morao uvesti snage u borbu odmah po preuzimanju rejona odbrane na Bjelašnici. pri čemu je imala gubitke od četiri poginula i osam ranjenih boraca. komandant 1. Smtbr. Str. Upozorenje Komande SRK. sarajevske lpbr VRS. Komanda 1. Komanda 1.Mlbr nije imala uspjeha na Predavicama. umjesto formacijskih jedinica po vlastitim pravcima. ali je nova linija odbrane VRS već bila uspostavljena i konsolidovana. snage 2. 01.icty. 10. Smtbr su 2. bataljona 1. koje su osigurane ukidanjem smjena jedinicama i dodatnom mobilizacijom provođenom u zoni SRK. Izvještaj o stanju borbenog morala. Zbog toga je u napad na Borikovce. bataljona 2. 10. Smtbr. 10. oktobra ispoljile dejstva prema Borikovcima. 478 AARBiH. AARBiH. iako su snage Armije bile u napadu. Linije VRS narednih dana znatno su ojačane dodatnim snagama. http://icr. 02. Komanda 1. bataljona. pov. AARBiH. izveden 6. 10. broj 05/4-283-3.icty. Operativni dnevnik. Smtbr. a 1. Istovremeno s napadom ovih snaga 1. 10. pov. Jedinica 1. Jedinica 1. Smtbr. Str. http://icr. dopuna. 27.org. 481 AARBiH. broj 01-537. Nazif Halilović. Samir Hodžić i Zihnija Šahić. Operativni dnevnik. broj 12/2-223. Mujo Šator. Šljemena i Poljica zamijenila 2. 1994. 10. 1994. Smtbr je imala četiri poginula i sedam ranjenih boraca. Komanda 1. pov. Smtbr na Borikovce. Proskoka i Čakli. 10. Adem Mujanović. Poginuli su pripadnici 1. 02. Šljemena i Poljica. Na pravcu na kojem je ostvaren najveći pomak napadom s fronta i borbom oslobođena četiri branjena objekta: Javorska kosa. 1994. Smtbr-IKM Gluhača. Na lokalitetu Čakle. broj 22053. Informacija o muslimanskoj ofanzivi u z/o SRK. Smtbr je naredio izlazak jedne čete ojačane izviđačkim odjeljenjem iz sastava 1. pov.icty. 04. 1994.481 Za razliku od jedinice koja je izvodila prethodna borbena dejstva i imala dovoljno vremena da ih dobro pripremi. broj 01-537. 479 ICTY – on-line baza podataka sudskih dokumenata: Komanda SRK. Mlakva. bataljona i. Str. kombinovana četa za podršku.org. oktobra.480 Nakon neuspješnog napada na Borikovce 6.482 baza podataka sudskih dokumenata: Komanda SRK. 10. broj 12/2-215. Str. 10. Mlbr su napadali Predavice. jedna četa iz sastava 4. 1994.479 To je u prvim pokušajima napada osjetila nova smjena ljudstva 1. Smtbr: Rasim Kozić. 10. 3. Komanda OG-1. 480 AARBiH. ova diverzantska grupa uništila je komandno mjesto 3. Pov. 06. • 158 • . broj-. oktobra. pov. broj 12/2-215. Pov. Smtbr je napala konsolidovanu i čvrstu odbranu Borikovaca i nije uspjela probiti neprijateljsku liniju. Nakon uspostavljanja nove linije i sređivanja borbenog rasporeda. uvijek prisutna na terenu Bjelašnice. Smtbr 1. 1994.org. Omer Sjenar. Dnevni borbeni izvještaj. 482 AARBiH. 1. dijelovi 1.478 Linija uspostavljena nakon uspješnih dejstava 1. ICTY – on-line baza podataka sudskih dokumenata: Komanda SRK. 1994. Komanda OG-1. 07. Informacija o muslimanskoj ofanzivi u z/o SRK.Mesud Šadinlija gubitke VRS. 14. bataljon i njemu pridodate jedinice koje su učestvovale u napadu. Str. motorizovanog bataljona. korpusa. Dnevni borbeni izvještaj. tako da napad nije bio uspješan. Bbbr sa Specijalnom jedinicom MUP-a ubacila je snage u borbeni raspored neprijatelja u rejonu Šiljka. 1994. 1994. 14. Poginuli su: Muhamed Brkić. Komanda 1. 06. Naređenje. bataljon. oktobra i oslobođena teritorija prikazani su na Karti 18. Ove jedinice zamijenile su snage sastava: 3. poslao kombinovani sastav od 60 dobrovoljaca. http://icr. 1994. koja je nakon oslobađanja Mlakve.

07. izvršile su snažan pritisak na Armiju RBiH da obustavi svoje aktivnosti. 10. korpusa se povukla iz pomenutog objekta. korpusa. za Bosnu svoju Karta 17: Pravci napada snaga 1. ali su snage UNPROFOR-a krajem dana jakom vatrom iz artiljerijskog i pješadijskog naoružanja djelovale po vojnom objektu na vrhu Bjelašnice u koji se bila smjestila jedna od jedinica 1. Komanda 1. Dnevni borbeni izvještaj. Postavljen je i ultimatum s prijetnjom bombardovanja položaja ARBiH. korpusa. U toku dana nije došlo do očekivanog šireg napada. pov.Za Sarajevo. Smtbr na Bjelašnici 1. Str. godine U toku ovog napada snage UNPROFOR-a pod komandom britanskog generala Rouza.483 483 AARBiH. • 159 • . oktobra 1994. Jedinica 1. broj 05/4-284. 1994.

Loši meteorološki uvjeti su dodatno usložnili izvođenje planiranih zadataka. Skoro da je postao veći problem zadržati jedinice na dostignutim linijama. koje su potpuno ograničavale vidljivost. U jedinicama koje nisu na najbolji način planirale upotrebu vlastitih snaga i osigurale ravnomjerne i pravo- • 160 • .Mesud Šadinlija Karta 18: Oslobođena teritorija i linija odbrane 1. Smtbr uspostavljena 1. Inače. na kojima nije bilo moguće ukopati objekte za smještaj i zaštitu ljudstva. početak oktobra je na visovima Bjelašnice i Treskavice donio naglo zahlađenje i snježne padavine. izdržati jednu noć na položaju je predstavljalo teško opisiv napor za borce. Na ljutim kamenitim visovima. nego savladati neprijateljske snage i pomaći linije odbrane naprijed. na čijem većem dijelu nije bilo ni drveta za ogrjev. oktobra 1994. Vjetrovi i padavine smjenjivali su se s gustim maglama.

486 AARBiH. broj 12/2-223. logističkih. Ovi problemi nisu zabilježeni u dijelu snaga 1.dopuna. pov. Ostvaren je i spoj 2. mtbr zaposjela je Debelo brdo. Vmtbr i 82. pri čemu je likvidirano devet i ranjeno isto toliko neprijateljskih vojnika. AARBiH. 1994. 10. korpusa u zoni OG-1 u ovom periodu posijala paniku i stvorila trajnu nesigurnost kod snaga VRS. • 161 • .487 484 485 AARBiH. korpusa relativno lahko odbačene sa dostignute linije u kontranapadu svježih snaga VRS. jedinica je uspijevala izvršiti sve svoje zadatke i imala snage pružiti pomoć jedinicama posebno ugroženim hladnoćom na najvišim vrhovima Treskavice. 487 ICTY – on-line baza podataka sudskih dokumenata: Komanda SRK. 23. nakon što su još jednu noć provele na položajima. broj 05/4-285-3. 10. 07. Smtbr tokom ovog napada nisu borbeno djelovale.485 Ako se ima u vidu činjenica da je najpitomiji od zaposjednutih objekata. topografski objekat nadmorske visine 1. presrela neprijateljski vojni kamion i uništila ga. Dobrim planiranjem broja angažovanih ljudi. dodatni napori svih nivoa rukovođenja i komandovanja. bbr Male stijene. oktobra. Upozorenje Komande SRK. Došlo je i do pojedinih slučajeva samovoljnog napuštanja položaja od strane premorenih i promrzlih boraca. Smtbr na Bjelašnici. za Bosnu svoju vremene smjene ljudstva. To su bili dijelovi inžinjerijskih. bbr ovladale su Đokinim tornjem i Pašinom planinom. IDg 2. snage 1. oktobra je nastavljena ofanziva. 10. Nakon diverzije na komandnom mjestu Čakle 6. šibane ledenim vjetrom i snijegom.icty. Komanda 1. Komanda OG-1. oktobra. 10. Pov.484 Preovlađujuće visok nivo samosvijesti.Vmtbr je 22. doprinijeli su da se problemi ove vrste uspješno rješavaju paralelno s pripremama nastavka ofanzivnih borbenih dejstava.665 metara. pov. U narednih nekoliko dana izvedene su i dodatne snage potrebne za stvaranje uvjeta u kojima je moguće uspješno izvršavati zadatke. Dnevni borbeni izvještaj. bataljona. Naređenje. 27. Krajem oktobra naređen je izlazak Izviđačko-diverzantskog voda brigade. broj 22097. bbr u rejonu Ljeljena. bataljona i desetine za protivelektronsku borbu. jedinica 4. Vršeno je izviđanje nove linije neprijatelja na potezu Crvena kosa – Borikovci – Predavice (ucrtana na Karti 18). U takvim okolnostima 8. Operativni dnevnik. i dalje je bilo na izviđanju neprijateljskih snaga i prikupljanju obavještajnih podataka. naredila izlazak jedne ojačane čete dodatnih snaga iz sastava 1. a jedinica 9. Snage 82.Za Sarajevo. Str. Smtbr-IKM Gluhača. brzo su nastali ozbiljni problemi. Do kraja oktobra nije bilo ofanzivnih borbenih dejstava. prilikom izviđanja u rejonu Turovog stana.486 Inače je aktivnost izviđačkih i diverzantskih jedinica 1. kao i činjenica da su u istim uvjetima i sa istim problemima djelovale i protivničke snage. jedinica veze i vojne policije. izviđačke desetine 2. 1994. 08. Male stijene. Komanda 1.org. Snage 1. 1994. motivisanosti i discipline boraca ARBiH. Težište aktivnosti. uz one usmjerene na stvaranje uvjeta za boravak i rad u surovim planinskim prilikama. Ova vrsta aktivnosti vršena je konstantno i postepeno je intenzivirana. http://icr. oktobra. Str. Već smo naveli da je komanda brigade odmah po zastoju uspješnog napredovanja brigade na dodijeljenom pravcu ispoljenom tokom napada na Borikovce 6. korpusa. 1994. onda postaje jasnije zašto su sutradan. u kojoj je likvidiran 21 oficir i vojnik VRS.

Šiljak. Smtbr i susjednih jedinica ARBiH 29. Smtbr u napadu 29. • 162 • . Posebno smion poduhvat bilo je ubacivanje bataljona 2. bataljona su sa svojih položaja relativno lahko zauzele Borikovce. Kapić. bataljon. godine prikazani su na Karti 19. 01. 7 kamiona. Sedmična analiza. 490 Borikovce je 29. Glavice. selo Rakitnica. Ovim kombinovanim dejstvima potpuno su razbijene snage VRS i ostvarena jedna od najvećih pobjeda 1. broj 05/4-307-1. Osoj. Crvena kosa. Oslobođena je velika teritorija i objekti Ljuljava stijena. Selimina glava. Glavica. snage 3. oktobra 1994. http://icr.490 1. Slpbr. sa zadatkom obuhvatnog napada na Crvenu kosu i Panduricu.IKM Puzim. 489 Razgovor s Remzijom Mandalom. i jedna četa 4. Nakon početka napada i udara dijela snaga 1. 6 MB 60 mm. pješadijskog naoružanja i municije. 1 cisterna. 31. Komanda 1. bbr koje su blokirale komunikaciju prema Trnovu u rejonu Pazarišta. dali su izvanredne rezultate u napadu snaga OG-1 započetom 29. Bbbr koje su napadale Predavice. mtb. Snagama VRS su naneseni veliki gubici i osvojen bogat ratni plijen. Prethodnog dana ubačene su znatne snage u dubinu neprijateljskog rasporeda. Pravci napada snaga 1. broj 01/1-630. Lisičja glava.org. korpusa. Zarobljena su sredstva: 7 tenkova T-55. bbr s ciljem presjecanja komunikacije u rejonu Pazarišta. Sarajevske lpbr. Hojta.icty. Predavice. Vmtbr. i sve druge jedinice su izvršile postavljene zadatke i napredovale na svojim pravcima. korpusa ARBiH. bataljona. odbacivši ih prema Bijeloj lijesci. 1994. Debelo brdo i Kukovi. Bbbr razbila snage VRS na Predavicama. 5 oklopnih transportera. Iz rejona Čardaka ubačene su jedna četa 1. 2 topa 76 mm B1. oktobra bio je kombinacija obuhvatnog dejstva prema položajima VRS na Crvenoj kosi i Pandurici s frontalnim napadom iz pravca Poljica prema Borikovcima. i nakon što je 1. 1 top 76 mm ZIS. Str.489 Bok ovih snaga osiguravale su snage 82. Uz ključan doprinos ubačenih snaga. Smtbr čiji je zadatak bio obuhvatni napad na položaje snaga VRS na Crvenoj kosi i Pandurici. oktobra branio 2. Kuk. Bbbr kojim je rabijena odbrana VRS na Predavicama. AARBiH. gdje se nalazila neprijateljska komanda i koncentracija sredstava artiljerijske podrške i oklopnih snaga. Zagon. 10. zamjenikom komandanta 1. Ostale jedinice su na svojim pravcima izvele napad s fronta. i energičnog napada 1. broj 2294. 3 MB 82 mm. Dnevni borbeni izvještaj. Smtbr se do kraja dana zaustavila na dosti488 AARBiH. posebno 2. Pravcem Poljica – Borikovci napao je 3. 1 samohotka 122 mm. pov. istim pravcem su ubačene i snage 82. Vmtbr u rejon sela Gaj. Musino brdo. 1994. Kamenito brdo. oktobra u ranim jutarnjim satima. 1 top BOFORS 40 mm. Pandurica. 10. 1 autobus. 6 protivavionskih raketa S-2M. 2 PAT 20 mm. Komanda 1. Vmtbr u rejonu Gaja. Str. kojim su razbijene snage VRS na Pandurici. Razbivši neprijatelja i nanijevši mu gubitke. Smtbr na desnom kraju. bataljon 2. Na Borikovcima su imali 2 poginula borca. korpusa . Pov. Uz ovaj bataljon. čime je štićeno dejstvo 2. Kočarin. 30.488 I plan dejstava snaga 1. 5 PAM 12. ICTY – on-line baza podataka sudskih dokumenata: Komanda 2. jugozapadne padine Proskoka. pov.Mesud Šadinlija Temeljito izviđanje borbenog rasporeda neprijatelja i temeljita artiljerijska priprema. Javor. i dio snaga 1. 11.7 mm. Redovni borbeni izvještaj. veći broj manjih motornih vozila. Borikovci. Njegov lijevi susjed bile su snage 1. 1 MB 120 mm. 1994.

org. 29. Smtbr 29. Operativni dnevnik. Komanda OG-1. http://icr. Str.icty. koje su već koristili na sarajevskom bojištu i koje su namjeravali koristiti u odbrani Trnova. pov.491 Karta 19: Pravci napada snaga 1. Poginuo je borac Enes Džino.Za Sarajevo. Kako su očekivali da 1. oktobra snage VRS potpuno razbijene na svim pravcima napada jedinica OG-1. broj 20/15-583. za Bosnu svoju gnutoj liniji: raskrsnica iznad Predavica i Borikovaca prema Bijeloj lijesci – Borikovci – Srednja kosa – Poljice – Pandurica – Jezero ispod Čardaka. 10. Upućivanje kamiona sa lanserom za lansiranje AB od 250 kg. ICTY – on-line baza podataka sudskih dokumenata:Komanda SRK. pov. Nakon što su 29.10.492 Ulagane su i druge mjere u cilju jačanja snaga VRS i zaustavljanja napredovanja snaga ARBiH i pripreme kontranapada VRS. narednog dana su jedinice ARBiH uvođene 491 492 AARBiH. oktobra s Ilidže u Trnovo uputili lanser za modifikovane aviobombe težine 250 kilograma. Naređenje. • 163 • . po frontu i po dubini njihovog rasporeda. 11. 1994. godine O stepenu nemoći snaga VRS govori činjenica da su 30.icty.org. ICTY – on-line baza podataka sudskih dokumenata: Komanda SRK. 1994. broj 20/15-581. Naređenje. 10. korpus zarobljene tenkove odmah pokrene prema Trnovu.1994. naređeno je i formiranje protivoklopne grupe SRK i njeno upućivanje na trnovsko bojište. 30. U toku ovog napada brigada je imala jednog poginulog i tri ranjena borca. Formiranje POG-1. Str. 02. http://icr. 1994.

korpusa. Smtbr sa linije Javor – Kukovi – Kilavac. Smtbr s Javora prema Strugojnici.496 Snage VRS su nastavile s napadima 3. motorizovanog bataljona Elmedin Čaušević. borci 1. 495 AARBiH. pov. od gelera minobacačke granate u rejonu Kilavca teško je ranjen u kičmu komandant 1. oktobra. 496 AARBiH. snage 1. Nova linija odbrane 1. s težištem na pravcu Kilavca koji su branile snage 1. VRS je nastavila dejstva i njene snage su uzastopnim napadima uspjele odbaciti snage 1. korpusa. bataljona. Smtbr nastavljeno je do kraja dana. Komanda 1. korpusa. novembra. Str. Str. 1994. Bijeloj lijesci i Hojti. 11. novembra. Str. korpusa su napad VRS zaustavile na liniji Proskok – Dejčići – Gradac – Porič – Gaj – Javor – Kukovi – Krivodoli. Za vrijeme ovih dejstava.Kukovi. Sutradan. Dnevni borbeni izvještaj. novembra poginuli su pripadnici 1. koje je neprijatelj ponavljao do ranih večernjih sati.498 Bez obzira na kontraofanzivu VRS koja je trajala.Mesud Šadinlija na novodostignute linije. 498 AARBiH. dopuna. Uz njega je ranjen i komandant 4. započela je artiljerijska priprema napada pregrupisanih snaga VRS. Str. 447. komandant 1. Prilikom uvođenja dijela pristiglih snaga na novu liniju 1. 11. novembra na Bjelašnici ugostile predsjednika 493 494 Dervišević. 1994. stabilizovavši svoje linije. korpusa su. Smtbr je naredio. Smtbr. broj 05/4-311-2. Izvještaj o stanju b/m za period od 05. Str. Stoga je uspješna odbrana Kilavca imala veliki snačaj. ali i zbog planiranog nastavka ofanzivnih borbenih dejstava. Osim imenovanih ranjenih starješina. Ove snage su na Bjelašnicu izašle 31. Zbog veličine i konfiguracije dodijeljenog rejona odbrane. broj 22132. uz redovnu smjenu jedinica u kojoj je na Bjelašnicu izašao 1. Smtbr – IKM Gluhača. Smtbr. 17. Smtbr uspjele su održati svoje položaje i dodatno ih učvrstiti ostvarivanjem fizičke veze sa snagama 2. AARBiH. 1994. Snage 1. Procijenivši da bi započeta dejstva mogla biti uspješna. Jedinice 1. broj 05/4-309-2. Smtbr Ibrahim Dervišević. Smtbr Sabit Abdulović i Jasmin Kahriman. dopuna. ubrzano se pripremivši za kontranapad. Komanda 1. Obavještenje. Gubitak Kilavca otvorio bi mogućnost snagama VRS da ovladaju komunikacijom Brda – Dejčići i odbace snage ARBiH prema Poljicama. a VRS je preduzela i pješadijski napad na pravcu Godinja . i dalje. pov. pa su 3. pov. čime bi povratile izgubljenu teritoriju. U ovim borbama 4. broj 22181. Komanda 1. novembra poginuli su Fadil Kahvedžić. Od dejstva artiljerije VRS u toku 1. Smtbr posjele su liniju Javor – Kukovi – Kilavac. 03. osjećale samopouzdanje i sigurnost. ranjena su još tri borca. dopuna. Smtbr su stabilizovali liniju odbrane i uspješno odbili nekoliko pješadijskih napada. Smtbr – IKM Gluhača. 11. držeći pod snažnom artiljerijskom vatrom komunikaciju Brda – Pazarište i izvodeći kombinovane artiljerijske i pješadijske napade na više pravaca. 11.495 Nakon toga. novembra poginuo je Edin Hadžić. 11. U ovim borbama tokom 2. 07. Vmtbr u rejonu Male i Velike Orlice. pov. VRS je izvršila korekciju pomičući svoju liniju bliže snagama 1. Midhat Vladović i Melinda Rizvić. Komanda 1. a dva borca su ranjena. grupisala je i dodatne snage u rejonu Godinje. 02. novembra 1994. 1994. bataljon bez čete koja je učestvovala u napadu. 497 AARBiH.497 Mada su napadi nastavljeni i 4. 1994. Komanda 1. pov. 2. Smtbr uspostavljena je na objektima Dujmovska brda – Kilavac – Mala Orlica (Karta 20). Dnevni borbeni izvještaj. 11.494 Dejstvo artiljerije po jedinicama 1. izlazak na teren dodatnih snaga 4. Snage 1. Dnevni borbeni izvještaj.493 Za to vrijeme snage VRS su se pregrupisale i pojačale. broj 05/4-308-2. • 164 • . 01.

Komanda 1. Str. nalazila u Sarajevu. Smtbr uspostavljena 2. godine 499 AARBiH. 03. koji je došao obići borce i čestitati im na velikim uspjesima postignutim prethodnih dana. za Bosnu svoju Predsjedništva Republike Bosne i Hercegovine Aliju Izetbegovića.Za Sarajevo. dopuna. broj 05/4-311-2. Dnevni borbeni izvještaj. 11.499 Problem sa ovom aktivnošću bio je u činjenici da su se sredstva kojima je bataljon raspolagao. Tek je popunom oklopnim sredstvima zarobljenim od VRS jedinica mogla stvarno zaživjeti i to je obilježeno pomenutom smotrom. Oklopnog bataljona. koji je još od juna bio u fazi preformiranja iz bataljona 1. Karta 20: Linija odbrane 1. • 165 • . korpusa. niti su se mogla izmjestiti izvan grada. pov. i niti su se mogla koristiti zbog sporazuma o stavljanju pod kontrolu teškog naoružanja. novembra 1994. Smtbr u samostalnu jedinicu. 1994. Predsjednik je izvršio i smotru 1.

Do 7. Str. na dužnost komandanta brigade 4. 1994. AARBiH. Predsjedništvo RBiH. Umjesto Dacića. pov. Smtbr svela su se na povremenu artiljerijsku i pješadijsku paljbu. broj 20/15-602. pov. pješadijski napad na položaje brigade na Kilavcu izvršen je 12. novembra izvršavao 1. a za načelnika štaba Tašo Dacić. Smtbr – IKM Gluhača. na kojem se u dobroj mjeri pokazivala nemoć snaga VRS da poprave svoje narušene pozicije. 11. zbog prenošenja težišta njihovih aktivnosti na drugu stranu Treskavice. novembra 1994. 504 AARBiH. i u nekoliko narednih dana su gubila na intenzitetu. Prekinuta su sva odsustva i zabranjeno napuštanje zona jedinica. Str. 1994. Prevođenje jedinica u punu borbenu gotovost. motorizovanog bataljona postavljen je Remzija Mandal. Komanda SRK je naredila svojim jedinicama da otpočnu s borbenim i nasilnim izviđanjem položaja jedinica 1. 11. broj 03/727-174. Snage VRS iz sastava Sarajevsko-romanijskog. 1994. http://icr. Dnevni borbeni izvještaj. 08.org. 1994. novembra pojačane još jednom četom iz sastava 3. Prije i poslije napada granatirana je cijela linija odbrane. a 10.icty. U žrtve ove akcije svakako treba ubrojiti i komandira voda u 3. novembra u jutarnjim satima.org. Naredba. 22. bataljona. pov. Na pravcu koji je branila 1. Komanda 1. pov. Broj 02-111-767/94. 1994. 11. 22. Dnevni borbeni izvještaj. Od posljedica artiljerijskih dejstava ranjena su dva pripadnika brigade. na dužnost komandanta 1. 505 Poginuo je Elvir Osmić. novembra počelo je uređenje objekata u drugom stepenu zaštite. u bolnici podlegao od posljedica ranjavanja. 08. 14. Hercegovačkog i Drinskog korpusa. pov. broj 20/15-593. a da je glavnina snaga izmještena izvan Sarajeva. Nakon teškog ranjavanja Ibrahima Derviševića. 1994. 11. korpusa u gradu. http://icr. Str. Nasilno izviđanje. godine postavljen je Mehemed Cero. 1994. novembra stavljene u punu borbenu gotovost. Naređenje. broj 03/727-173. na linijama odbrane grada. koji je prilikom izviđanja pravca napada jedinice teško ranjen na Proskoku 26. 11. Gmtbr su od 8. Jedinice 1.502 Na dužnost zamjenika komandanta brigade postavljen je Sejdalija Bukva. Vanredni izvještaj. bataljona. 503 ICTY – on-line baza podataka sudskih dokumenata: Komanda SRK. bataljon pojačan dijelom snaga 4. 11. 12. dejstva VRS prema liniji odbrane 1.505 Tokom novembra je učestalo i kršenje sporazuma o stavljanju pod kontrolu teškog naoružanja i artiljerijski projektili sve češće su padali po lini500 501 AARBiH. AARBiH. Smtbr. broj 22146. Ova mjera uključivala je i jedinice radne obaveze. Komanda OG-1. Procijenivši na osnovu svojih obavještajnih podataka da su linije odbrane grada oslabljene i branjene samo snagama kombinovanim od starijih boraca i ranjenika. 11. Komanda OG-1.icty.Mesud Šadinlija Nakon pješadijskih napada 4.500 Ove zadatke je još od redovne smjene jedinica izvršene 1.501 U novu etapu svog ratnog puta 1. Po naređenju komandanta brigade ove snage su 6. bataljona Hazima Osmanovića. 04. iste su planirale obnoviti aktivnosti na užem sarajevskom bojištu. Str. Od 8. novembra.. SLAVNA motorizovana brigada ušla je s novom strukturom komande brigade. te iz 1. • 166 • . Str. Smtbr iskoristile su ove povoljne okolnosti i intenzivirale radove na inžinjerijskom uređenju novozaposjednute linije. četi 4.503 Namjere zbog kojih su poduzete ove mjere pokazale su se ubrzo kroz aktivnosti snaga VRS.504 Osim ovih aktivnosti na bjelašničko-treskavičkom bojištu. novembra linija je uređena u prvom stepenu zaštite. 502 ICTY – on-line baza podataka sudskih dokumenata: Komanda SRK.

u zoni 4. Vmtbr. Aktivna dejstva. Velike hladnoće. 509 AARBiH. 508 AARBiH. snijeg i guste magle otežavali su i poslove uređenja objekata na liniji odbrane i mogućnost kontrole aktivnosti neprijatelja na prednjem kraju odbrane. i 4. smjesti u kasarnu i bude u pripravnosti za intervencije. Smtbr nije se desio. bataljona stavi u odgovarajući stepen borbene gotovosti. Smtbr. tamo gdje je to u datim meteorološkim prilikama bilo moguće. 12. Pomoćne snage napale su pravcem Pandurica – Proskok. broj 01-664. u jedinicama 1. ali 506 507 Razgovor s Mehmedom Cerom. Str. Ograničenje zdravstvenih sposobnosti rješenjem vojno-ljekarske komisije praćeno je i ograničenjem broja dužnosti i zadataka koje ograničeno sposobni pripadnik jedinice smije izvršavati.509 Pješadijski napad na liniju 1. Linije odbrane grada nisu bile oslabljene u mjeri u kojoj je Komada SRK to pretpostavljala. 1994. pojačane Odredom “Laste” CSB Sarajevo. 13. Bbbr za 300 metara.Za Sarajevo.508 Na središnjem dijelu rasporeda snaga OG-1 na kojem je položaje branila 1. Proboj su ostvarile na desnom kraju. Bbbr i 4. korpusa preduzete su potrebne preventivne mjere. preduzete su potrebne mjere dovođenja jedinice na potreban nivo borbene gotovosti. ledena kiša. snage OG-1 pripremile su i. a za svaki slučaj. VRS je obnavljala do kraja novembra. i na prostoru van grada. i na nju je otvorena minobacačka vatra sa artiljerijskih položaja brigade. 12. Glavne snage napale su pravcem Gojčinova ravan – Klokočevica – Brezova glava. Smtbr. Odluka. Dejstvo minobacača bilo je u dovoljnoj mjeri precizno da se kolona razbije i nanesu joj se gubici u živoj sili koje nije bilo moguće procijeniti. napadom na spoj 1. 1994. nisu omogućavali znatnije pokrete jedinica na tom pravcu. Komandant 1. Predjedništvo RBiH.506 Uvjeti u kojima su jedinice izvršavale zadatke na bjelašničko-treskavičkom bojištu bili su krajnje teški. Smtbr naredio je da se po jedna četa iz sastava 2. za Bosnu svoju jama odbrane i po gradu. ova obnovljena ofanziva VRS nije se značajnije osjetila. Ipak. Tako je na vrijeme uočena neprijateljska kolona motornih vozila koja se kretala pravcem Turovi – Krivodoli – Kukovi. bbr i na težišnom pravcu napada VRS: Čakle – Pandurica. 08. Pravci napada pomjereni su sa središnjeg dijela fronta na bokove. • 167 • . Ovim gotovim snagama moglo se intervenisati u slučaju potrebe i u osnovnoj zoni brigade u gradu. U rejonu Pandurice uspjele su probiti liniju odbrane i odbraciti snage 1. Na obroncima Bjelašnice. nakon uočenih namjera neprijatelja. Broj 02-136-855/94. Komanda 1. Početkom decembra ofanziva VRS je jenjavala i bojište se primirilo. U takvim okolnostima počele su se osjećati teškoće koje je stvarala udaljenost logorske prostorije u Gluhači od novih položaja na Kilavcu i Dujmovskim brdima. ali je bilo napada na liniju lijevog susjeda 9. Ofanzivna dejstva na pomenutim pravcima. novembra snage VRS su se pregrupisale i obnovile ofanzivna dejstva. pov. 12. korpusa na dijelu linije Dževlani – Pukle stijene. decembra izvele uspješan napad. Izvještaj po elementima b/g brigade.507 Narednog dana snage VRS pokušale su i proboj na lijevom kraju borbenog rasporeda snaga OG-1. pa je jedan dio jedinica pregrupisan na zatvaranje pravca proboja neprijatelja. korpusa. Surovi meteorološki uvjeti koji su već zavladali platoom Treskavice. Taj proboj je ugrozio pozicije snaga 1. Od 20.

izvršeno prosjecanje dubine neprijateljskog borbenog rasporeda. Gubici snaga ARBiH i MUP-a RBiH bili su sedam poginulih. koji je prilikom izviđanja pravca napada jedinice teško ranjen na Proskoku 26. Komanda 1. Glavica. komandantom 1. a 10.Orlica. Odred “Laste” izveden je iz prvog ešalona jedinica OG-1. Bbbr za njihov ulazak u sela Močevići i Dubrave i izlazak na objekat Gareža. Jurišne grupe u napadu izvršile su podilaženje neprijateljskim položajima na 10-50 metara. 511 AARBiH. Cilj i sela Dejčići. bbr. Napad je dobro pripremljen i isplaniran nakon detaljnih izviđanja. 14. 512 Poginuo je Elvir Osmić. Prethodno su. Čakle. Smtbr ovladale su objektima Glavice (tt 1333). 1994. Zato je napad 13. četi 4. i 2.Mesud Šadinlija bez pokretanja snaga s linije Kuk – Kilavac .513 Time su osigurale desni bok snagama 1. decembra izvršen bez artiljerijske pripreme po neprijateljskoj liniji.511 U ovom uspješnom napadu gubici snaga 1. Komanda 1. Pravci napada 1. 12. Jarčev kamen. Smtbr – IKM Gluhača. 14. a na pojedinim pravcima i njihovo gonjenje. Darkovac. motorizovanog bataljona. Narednog dana. tt 1277. Nakon toga uvedene su sve snage ešalona za napad. Smtbr. Smtbr koje su činili dijelovi jedinica 4. Brezova glava. okruživanje i unišavanje razdvojenih neprijateljskih snaga. s pridodatim vodom 82. Komanda 1. korpusa – PKM Sinanovići. Str. više desetina cijevi pješadijskog naoružanja. U borbama koje su trajale do 18:00 časova 14. 513 AARBiH. i iz te blizine iznenadnim i istovremenim napadom. pov. Smtbr su. Proskok. • 168 • . Prečko brdo. oslobođeni su objekti: Gojčinova ravan. pov. 12. decembra. Klokočevica. Smtbr 510 AARBiH. snage 1. u bolnici podlegao od posljedica ranjavanja. Dnevni borbeni izvještaj. Razgovor sa Ademirom Raščićem. u prvih pola sata borbe izvršile proboj neprijateljske linije na više mjesta. snage 1. produžile napad pravcem Proskok – Prečko brdo i ovladale objektom Prečko brdo. Smtbr – IKM Gluhača. Razgovor s Mehmedom Cerom. Izvještaj o ofanzivnim b/d u z/o OG-1. osam teže i 16 lakše ranjenih boraca. decembra napadale su pravcem Pandurica – Proskok. Vis. 15. Na oslobođenoj teritoriji ostala su tijela 41 poginulog vojnika VRS.512 Nakon izvanrednog proboja najjače linije VRS na Gojčinovoj ravni. PAM-ova. broj -. Nakon proboja neprijateljske linije na Pandurici. 14. Težište odbrane VRS na ovom pravcu bilo je na objektu Gojčinova ravan.. Razgovor sa Ademirom Raščićem. uz upotrebu portivoklopnih sredstava. U žrtve ove akcije svakako treba ubrojiti i komandira voda u 3. 11. 1994. 12. ukupne jačine jedne ojačane čete. izvedena su s ciljem vezivanja snaga neprijatelja. Na ovom objektu vođena je najžešća borba i izvanredna pobjeda Odreda policije “Lasta” u dobroj je mjeri olakšala zadatak jedinicama koje su napadale ostale objekte. broj -. Str. bataljona Hazima Osmanovića. jedan broj tovarnih grla i razna vojna oprema. zamjenikom komandanta 4/1. Zaplijenjeno je više minobacača.Smtbr. Str. Izvučena su iskustva i pouke iz nekoliko prethodnih neuspješnih pokušaja napada na ovom pravcu. već od kraja novembra. 1994. Dejstva artiljerije otpočela su početkom pješadijskog napada po dubini borbenog rasporeda neprijateljskih snaga. veće količine municije raznih kalibara. Smtbr bili su jedan poginuli i dva ranjena borca. 12. Snagama VRS naneseni su veliki gubici u živoj sili i MTS-u. broj 01/1709.510 Kombinovane snage 1. 1994. Proskok (tt 1273) i tt 1277. decembra. 13. vršena detaljna izviđanja ovog pravca. pov. Dopuna dnevnog borbenog izvještaja. Šabanci. Močevići i Dubrave.

komandant brigade odlučio je da se godišnjica obilježi 25. u kojoj je 1. osiguraju preživljavanje ljudstva. 516 AARBiH. za Bosnu svoju 13. Smtbr je do konačnog uvezivanja novodostignute linije na Bjelašnici. Nakon završetka akcije.232 čovjeka u svom stroju. borci brigade su sami sebi dali najljepšu i najčasniju čestitku svog jubileja. Kraj druge ratne godine. prištapske jedinice sa 80%. Kako je početkom decembra 1994. bataljona s linije odbrane je svojom aktivnošću vezivao snage neprijatelja. motorizovani bataljoni sa 67%. i 14. ostao na dostignutim položajima. • 169 • . Na spisku brigade. a van stroja po osnovu liječenja. Izvještaj po elementima b/g brigade. i 14. jedinice za podršku 50%. decembra. logistika 85%. u čast velike pobjede ostvarene na platou Žuči u akciji koja je započela na taj dan 1992. Pred jedinice se postavio složen zadatak da se održe na dostignutim položajima u zimskim uvjetima. kojih je bilo 35% u odnosu na broj ljudi. S obzirom na teren na kojem su izvršavani. Brigada je kraj 1994. i ostatak snaga 2. Nepovoljna struktura popune motorizovanih bataljona i jedinica podrška bila je dijelom posljedica velikog broja ograničeno sposobnih515 pripadnika brigade. U izvršenju ovog dijela zadatka učestvovala su i dva voda iz sastava 3. ovo nisu bili nimalo jednostavni zadaci. bilo je 146 pripadnika brigade. decembra. osjetio se i po pitanju popune brigade. 12. pov. što je predstavljalo popunu od 72% u odnosu na ratnu formaciju. Smtbr. Smtbr. broj 01-664. Smtbr svoje zadatke izvršavala na dva bojišta. godine. Jedinica je za izvršavanje borbenih i ostalih zadataka u osnovnoj zoni u Sarajevu i u dodijeljenoj zoni na treskavičko-bjelašničkom platou imala na raspolaganju 60% zdravog i sposobnog ljudstva ili oko 1. Povećana je dubina rasporeda snaga 1. korpusa na lijevom kraju odbrane treskavičko-bjelašničkog platoa. koje su bile zakovane na uskom prostoru koji ih je dijelio od demilitarizovane zone i veoma ograničene u svom djelovanju usljed blizine prostora koji su kontrolisale međunarodne snage.Za Sarajevo. mtbr odlučila je da se godišnjica brigade obilježava 5. Pobjedama ostvarenim 13. Ni struktura popune nije bila ujednačena. Str. korpusa na Igmanu i Bjelašnici. 1994.900 boraca i starješina. ostvareno je nekoliko značajnih stvari. Ograničenje zdravstvenih sposobnosti rješenjem vojno-ljekarske komisije praćeno je i ograničenjem broja dužnosti i zadataka koje ograničeno sposobni pripadnik jedinice smije izvršavati. decembra. decembra i dostignuta linija prikazani su na Karti 21. godine Komanda 1. Za vrijeme ovog napada. Komanda 1. Nakon ovih borbi nastalo je nužno zimsko zatišje. Time je značajno popravljen operativno-taktički položaj jedinica na ovom kraju odbrane. u kojem je značajan doprinos dala i 1. bataljona. redovne smjene i logisticiranje jedinica.514 Ovim posljednjim u nizu uspješnih napada snaga 1. Komanda brigade bila je popunjena sa 82%. a stigla su i druga priznanja. 12. kako smo već rekli. Najvažniji konačni rezultat bio je ostvareni fizički spoj jedinica 1.516 Prethodne 1993. dio snaga 1. godine dočekala sa 3. Za borbene uspjehe i ukupne rezultate 514 515 Razgovor s Mehmedom Cerom. brigada bila koncentrisana na pripremu ofanzivnih dejstava na Bjelašnici. korpusa na treskavičkobjelašničkom platou.

1. • 170 • . 12. uz navedeno. 1994. Predjedništvo RBiH. dodijeljena su i druga priznanja i stimulativne mjere pojedincima koji su se istakli borbom. i 14. ostvarene tokom 1994. zalaganjem i ukupnim doprinosom na ratnom putu jedinice. godine. 08. decembra dobila najviše kolektivno ratno priznanje u Armiji RBiH. Odluka. motorizovana brigada je 8.517 Na svečanosti upriličenoj povodom godišnjice. Broj 02-136-855/94.Mesud Šadinlija Karta 21: Pravci napada i dostignuta linija 13. decembra 1994. počasni naziv VITEŠKA. •• 517 AARBiH.

• 171 • . Stroj 1. Smtbr u Kasarni Pazarić. za Bosnu svoju Pripreme za borbena dejstva na Bjelašnici.Za Sarajevo. Pazarić. april 1994. mart 1994.

Mesud Šadinlija Kolona 1. april 1994. • 172 • . Bjelašnica. Smtbr. 1994. Logorska prostorija Gluhača.

ljeto 1994.Za Sarajevo. Gluhača. ljeto 1994. bataljona Tašo Dacić sa borcima na Jabuci. Smtbr. • 173 • . za Bosnu svoju Komandant brigade Vahid Bogunić i komandant 1. Komandant brigade Ibrahim Dervišević sa borcima 1..

septembar 1994. jesen 1994.Mesud Šadinlija Komandant brigade Ibrahim Dervišević i komandant 2. bataljona Šefćet Baždarević. • 174 • . Bjelašničko bojište. na položajima na Jabuci.

• 175 • . 30.Za Sarajevo. Sinanovići. Smtbr kreće u akciju. Bjelašničko bojište. oktobar 1994. Gluhača. septembar 1994. septembar 1994. Smtbr pred početak operacije. za Bosnu svoju Komandant 1. korpusa general Vahid Karavelić vrši smotru 1. 1.

novembar 1994. Bjelašnica 1994. Bjelašnica. Vojna ekonomija 1. mtbr • 176 • . Detalj sa terena.Mesud Šadinlija Zarobljeni neprijateljski tenk.

• 177 • .Za Sarajevo. 1994. Logistika na terenu. Trnovsko bojište. za Bosnu svoju Proizvodnja hljeba u logoru. ljeto 1995.

Mesud Šadinlija Zima na Treskavici 1994/95. korpusa Vahidu Boguniću. Vmtbr Mehemed Cero predaje raport načelniku štaba 1. • 178 • . januar 1995. Komandant 1.

za Bosnu svoju Stroj 1. Vmtbr. • 179 • . januar 1995.Za Sarajevo. Treskavičko bojište. Sarajevo. ljeto 1995.

1995. jesen 1995. Predstavnici brigade na šehidskom mezarju i groblju Lav. • 180 • .Mesud Šadinlija Treskavičko bojište.

za Bosnu svoju Otvaranje Spomen-sobe 111. Vbbr • 181 • .Za Sarajevo.

motorizovana brigada. Početkom 1995. pa do marta 1995. novosarajevske. godine 1. a preraspodjelom ljudstva unutar brigade. Kraj zime na Treskavici. fuzionisavši pritom i druge brigade. Postojeće brigade su preformirane u skladu s mogućnostima njihove popune nakon formiranja manevarskih brigada. Tako su tokom 1994. a rezultati su dali poticaj da se učine daljnji koraci u pravcu organizacijskog i formacijskog razvoja Armije Republike Bosne i Hercegovine koji je naznačen tokom 1994. čiji je dio ušao u sastave divizija. Takav kurs predstavljao je potpuni zaokret u odnosu na razvoj Armije u početnom periodu. godine. Posljednja ofanziva 1. Potreba za većim brojem manevarskih jedinica zadovoljena je formiranjem manevarskih bataljona unutar postojećih brigada. Umjesto manevarskih bataljona. Vmtbr je u prvoj godini rata prošla kroz četiri faze razvoja i četiri različite formacijske strukture. korpusa. Primirje i kraj rata. Samo 1. Na nivou cijele Armije nova rješenja su uvođena postepeno. Ova postupnost u promjenama dala je rezultate u ratnim pobjedama tokom druge polovine 1994. 1. Iz sastava brigade sredinom godine je izašao Oklopni bataljon. • 182 • . dodajući mu samo počasne nazive SLAVNA i VITEŠKA.Mesud Šadinlija • XII • (111. motorizovane brigade. Slične minimalne promjene i unutrašnja prilagođavanja formacije bili su karakteristika organizacijskog i formacijskog razvoja cijele ARBiH od druge polovine 1993. VITEŠKA motorizovana brigada nije pretrpjela velike formacijske promjene. (Etape formacijskog razvoja brigade s pregledom svih jedinica koje su ušle u njen sastav prikazane su na Dijagramu 1). formiran je manevarski bataljon. godine i dolaska generala Rasima Delića na njeno čelo. Od marta 1993. formirane su divizije kao stalni sastavi Armije RBiH. od opštinskog štaba TO. s mogućnošću da se njihova efikasnost isproba bez remećenja već formiranih struktura. godine brigada je djelovala pod formacijskim imenom 1. preko 13. formirane su lahke manevarske brigade. kao privremenih organa rukovođenja i komandovanja koji su bili dijelovi komandi korpusa. kao kolektivna ratna priznanja. odrede i manje jedinice u svoj sastav. mehanizovane. godine umjesto operativnih grupa. do 1. godine isprobana rješenja sa operativnim grupama kao organima rukovođenja i komandovanja na pojedinim dijelovima zone odgovornosti armijskih korpusa. VITEŠKA brdska brigada.) U toku 1994. a dio ostao neposredno potčinjen komandama armijskih korpusa. popunjene uglavnom ljudstvom iz prethodnih manevarskih bataljona. Operacija “T”. godine.

1.mtbr 19. 08. 1992.PdO N. PDO OpŠO Centar 1. PDO HVO i HOS OkŠO Sarajevo 3. novosarajevska pb 27.) Gbr Delta 19.Pofalićki odred Velešićki odred 1.Sarajevo ušao u sastav 04. Okb OkŠO Sarajevo 31.bbr 07. 1994.Grad (ušao u 12. 1993 Gbr Delta (Sarajevo) (rasformirana 10.Za Sarajevo. 02. mbr 28.1993) 1.1992. PDO Vogošća 3. 1993 2.01. 08. PDO Vogošća 1.korpus Gbr Delta 30. PDO Vogošća 4. 1993. 1992. novosarajevska brigada TO 27.PDO N. sandžačka brigada 04.Sarajevo ušao u sastav 04. 1. PDO HVO i HOS OkŠO Sarajevo 2. 1992. 09. Dijagram 1: Etape formacijskog razvoja brigade • 183 • . 1. 1992. PDO Vogošća 2. 02.06. 08.1995. 02 . 1992. za Bosnu svoju 111. 1. ušla u 1. 08. 05. 01. 1993.Vbbr 11. 02. Samostalni odred Isaha Mulića 13. 1993. bbr 21.PdO N. PDO OpŠO Centar 2.Pofalićki odred 2. 1992. 1. PDO HVO i HOS OkŠO Sarajevo 3. 12. 13. 07. Odred “Husein-kapetan Gradaščević” 20. 01.

divizije. broj 4/19-1. godine ostao je Šefćet Baždarević. korpusu ARBiH formirane su: 12. januara 1995. 1995. AARBiH. 520 AARBiH. Udaljenost postojećeg 518 519 Šadinlija. Vbbr ostao je Mehemed Cero. Četu vojne ekonomije. Vod veze. Vod VP i Izviđačkodiverzantski vod. divizija na području grada Sarajeva. godine. 1995. U novim formacijama jedinica ARBiH ukinuta je dužnost zamjenika komandanta brigade. u zoni koju je pokrivala OG-1 Pazarić i dijelom OG-2 Visoko. korpusa.519 Kako je ratna formacija brdske brigade u svojoj strukturi imala manji broj jedinica i zahtijevala popunu mnogo manjim brojem ljudi. Str. naređeno je preformiranje 1. korpusa ARBiH. U tom periodu morali su se uporedo izvršavati redovni zadaci. u zoni OG-3 Vareš i dijelu zone OG-2 Visoko. divizija sa sjedištem u Tarčinu. bataljona do maja 1995. divizija sa sjedištem u Varešu. a nakon njegovog postavljanja na dužnost načelnika štaba brigade komandu nad bataljonom preuzeo je Mirsad Dardagan. lbr 12. 04. početkom novembra 1994. Dužnost načelnika štaba. Naređenje. bataljona ostao je Remzija Mandal. GŠARBiH. planirati i organizovati odbrana u osnovnoj zoni brigade u Sarajevu i dodijeljenoj zoni na treskavičko-bjelašničkom platou. bataljona do jula 1995. ABHO vod. divizije. Smtbr popunjavana je i Komanda i prištapske jedinice 12. Logističku četu. Larv PVO. broj 01/1-145-15. Str. Vbbr. Jedinice podrške u formaciji brdske brigade bile su ranga čete i voda. pov. divizije. obavljao je Tašo Dacić. do svog postavljenja na dužnost komandanta 141. Komanda 1. Dužnost komandanta 3.01. lbr 14. Vmtbr popunjavana je u prvom redu 141.520 Ova preformacija provedena je do početka marta 1995. u čiji sastav je ušao najveći dio pripadnika manevarskog bataljona i dio pripadnika drugih jedinica iz sastava brigade. koje je preteklo nakon popune po formaciji brdske brigade. Vmtbr u 111. nastavio je obavljati Enes Zeković. bbt Šefćet Baždarević. Na dužnosti komandanta 2. godine. te 117Mlbr i 182. Na dužnosti komandanta 111. Potreba za ovim ukazala se odmah nakon posjedanja nove linije odbrane Dujmovska brda – Kilavac – Orlica. Aktivnosti na njenoj realizaciji potrajale su do marta. 1995. 43. Inžinjerijsku četu.518 U okviru ove reorganizacije 11. Od preostalog ljudstva. viškom ljudstva iz 1. popunjavane su i 143. 02. kada je za komandanta bataljona postavljen Adamir Raščić. korpusa. 11 . pov. U svojoj strukturi brigada je imala tri brdska bataljona. te Vod za opsluživanje. primjerena novoj organizaciji i brojnom stanju brigade. 14. AARBiH. 10. divizije 1. lbr. lahka brigada 1. Starješinama i borcima 1. broj broj 06/10-7-3. pov. Naređenje. te 16.Mesud Šadinlija U 1. 02. Rekli smo da je reorganizacija jedinica ARBiH naređena početkom januara. VITEŠKU brdsku brigadu 12. a načelnici štabova bili su po dužnosti zamjenici komandanta. • 184 • . Na dužnosti komandanta 1. Str. Jedan od prioritetnih zadataka koji je trebalo rješavati bio je izmještanje logorske prostorije iz Gluhače na pogodniju lokaciju. Brigada je u svom sastavu imala Bateriju MB 120 mm. Komanda 111. U julu je na dužnost načelnika štaba postavljen dotadašnji komandant 2. Protivoklopnu četu.

nakon dužih priprema i izviđanja. 11. uz sadejstvo i pomoć dijelova gotovo svih jedinica koje su djelovale u zoni OG-1. 1995. opremljenija i motivisanija. 523 Tokom januara izvršeno je kursiranje 30 komandira desetina u NRC Bjelave i pionirska obuka 40 vojnika u KMT-u. ali je njegovo izmještanje na pogodniju lokaciju moralo sačekati zatišje na bojištu. Komanda 1. procjene situacije u rejonima odbrane i planiranje pogodnih objekata za izvođenje preventivnih ofanzivnih akcija. Procjenjujući ovo stanje kao najavu mogućih širih dejstava. 1995. Vmtbr koja je pomakla svoju liniju naprijed. Str. pov. Str.524 Na visovima Treskavice tokom zime su. 10. Komanda 1. Naređenje. koje je nastupilo u drugoj polovini decembra. Pov. učinile snage OG-1. Komanda 1. Vmtbr. 1995. 1995. broj 1-79-1/95. ako se za to ukaže potreba.Za Sarajevo. januara predata na upotrebu 4. Veliki broj kadrova upućen je na školovanje i kursiranje za starješinske dužnosti svih nivoa i za neophodne specijalnosti. naređene su mjere u cilju preduprijeđivanja iznenađenja. Bilo je jasno i to da će ona vojska koja to učini prva. Vmtbr. za Bosnu svoju logora od nove linije odbrane usložnjavala je organizaciju života i izvršavanje zadataka. Bilo je očito da će nastavak borbenih dejstava odrediti trenutak u kojem će jedna ili druga strana osjetiti da je u stanju savladati surove uvjete zime na Treskavici i rasporediti svoje snage na platou. broj 01-50. jer će pokazati da je spremnija. 02. pov. 02. ne bi mogao dovoljno brzo iznijeti materijal i oprema potrebni za stvaranje uvjeta za opstanak ljudstva na novoj liniji Zaklopci – Crvene stijene – Cikuša – Ledovi – Pešter – Palež 521 522 AARBiH. 02. Pripreme za izvođenje b/d. Pripremno naređenje. Str. 12. korpusu ARBiH. Nosilac zadatka bila je 2. za čije se izvođenje počela pripremati četa 4. Mjesečna analiza b/d. Periodična kursiranja starješina drugih nivoa i specijalnosti bili su stalna praksa. Tada su započeli radovi na izgradnji nove logorske prostorije za brigadu u rejonu Pazarišta. Pojačane su i aktivnosti VRS na sarajevskom bojištu. Logorska prostorija Gluhača je napuštena i 19. Vmtbr.521 Polovinom februara znatno su oživjela bojišta u Bosni i Hercegovini. Upravo su to 23. Radovi na izgradnji logora Pazarište trajali su do kraja februara. i psihološku. bez kojih se u najtežim meteorološkim prilikama kakve su vladale. motorizovanog bataljona u rejonu Bradine. pov. mogućnosti za bilo kakve aktivnosti i snaga ARBiH i snaga VRS bile ograničene. Vmtbr naredio je komandama bataljona dodatna izviđanja. februara 1995. do složenih taktičkih radnji kakva je bila organizacija metodsko-pokazne vježbe “Četa kao helikopterski desant u napadu”. • 185 • . broj 1-80/95. Kada je vrijeme dozvoljavalo i jedni i drugi su izviđačkim aktivnostima pokrivali teritoriju koju su stavili pod kontrolu tokom jesenjih borbenih dejstava i međusobno kontrolisali promjene borbenog rasporeda protivnika. AARBiH. jer bez borbe zaposjeda taktički povoljnije položaje za nastavak dejstava. 524 AARBiH. AARBiH. u velikoj mjeri. Komandant 1.523 Obuka jedinica organizovana je od nivoa osnovne taktičke obuke. broj 01-51-1/95. Povrat oblove građe J/S. steći dvije prednosti: taktičku. nakon potpisivanja novog sporazuma o primirju.522 Uz sve redovne aktivnosti i aktivnosti na reorganizaciji jedinice. provođena je i obuka jedinica i pojedinaca. 01. Komanda 1. Vmtbr. 26.

lahke brigade iz Fojnice. Prije otpočinjanja operacije “PROZOR-95” trebalo je realizovati dvije pripremne operacije snaga VRS. Komanda 14. Gmtbr i 65. 528 ICTY – on-line baza podataka sudskih dokumenata: Vrhovna komanda OS RS. Komanda OG-1. 20. snaga GŠ VRS i MUP RS. Komanda OG-1. godini. 1995. DK. http://icr. divizije ARBiH da steknu taktičke prednosti ranim izlaskom jedinica na plato Treskavice i po cijenu krajnjih napora i psihofizičkog opterećenja ljudstva. Ova strategijska operacija VRS imala je tajni naziv “PROZOR-95”. a zatim ofanzivnim dejstvima na Igmanu.527 Nastavak borbenih dejstava morao je sačekati povoljnije vrijeme. 08. bio je da spriječe daljnje napredovanje jedinica ARBiH iz Sarajeva i prema Sarajevu. Nove snježne padavine zatrpale su puteve i otežale logisticiranje jedinica. zmtp. pogoršanje vremenskih prilika je zaustavilo takva nastojanja.org. 1995.br. te operaciju “LUKAVAC-95” koja je stavljena u zadatak Sarajevsko-romanijskom korpusu u sadejstvu sa snagama HK. zaživjela je Komanda 14.526 Nekoliko dana kasnije. pa je iznenađenje koje su jedinice ARBiH postigle svojom akcijom bilo potpuno. korpusa na ovom bojištu svakodnevno dosezali rub mogućnosti fizičkog opstanka. a druga stavljanje Sarajeva u duboko okruženje snaga VRS ovladavanjem dolinom rijeke Zujevine i gornjim tokom rijeke Neretve. 27. Str. Najznačajnije od planiranih bile su dvije operacije strategijskog nivoa. 02. 1/95. 03. • 186 • . divizije i počela rukovoditi pripremama snaga ARBiH za nastavak borbenih dejstava na ovom prostoru. Direktiva za dalja dejstva Op. Str.br. a snijeg.Mesud Šadinlija – Zubovi. pov. nastojanja snaga 14. 7. kojom su naređena borbena dejstva svih nivoa sa strategijskim ciljem razbijanja snaga ARBiH i nametanja političkom rukovodstvu Republike Bosne i Hercegovine nužnosti pristanka na zaustavljanje rata na dostignutim linijama.529 525 526 AARBiH.org. 1995.528 Postupajući po direktivi svoje vrhovne komande SRK je do polovine marta sačinio plan.5 metar. broj 20/02-1.icty. 527 AARBiH. kao i ojačanja iz DK. od kojih je prva imala za cilj razbijanje snaga ARBiH sjeverno od Tuzle. O koliko složenim okolnostima izvršavanja zadataka se radilo i na koji način su borci 1. Dnevni b/i.icty. 529 ICTY – on-line baza podataka sudskih dokumenata: Komanda SRK. 1995. Operaciju “ZVIJEZDA-95” koju je trebao izvesti Drinski korpus u sadejstvu sa SRK i HK VRS prema Goraždu. Vanredni borbeni izvještaj. govori sudbina 10 pripadnika 131. AARBiH. bila su potpuno opravdana. DT broj 2/2-11. magla i velika hladnoća na platou Treskavice onemogućili su bilo kakvu borbenu upotrebu jedinica. Uzimajući u obzir planove koje je napravila VRS za nastavak operacija u 1995. 30. http://icr. pov. broj 03/12-109. Mada je nova komanda nastojala održati tempo kojim bi ostala korak ispred neprijatelja i što brže pripremila nastavak borbenih dejstava. koji su 30. Početkom marta vrhovni komandant VRS potpisao je Direktivu za daljnja dejstva operativni broj 7. 1995.525 Tri dana ranije pao je novi snijeg čiji su nanosi na Treskavici iznosili 1 – 1. divizije. broj 03/12-54. jednog ojačanog bataljona HK. pov. 03. a nakon toga izdao zapovijest za borbena dejstva po planu “LUKAVAC-95”. Zadatak jedinica SRK. 24. marta smrtno stradali od snježne lavine u rejonu Ploče. dijela snaga 1. Str. Broj -. Vanredni izvještaj. 03. Bjelašnici i Treskavici povrate prethodne godine izgubljene teritorije i stvore uvjete za napredovanje u pravcu Ivan-sedla. Zapovjest za dalja dejstva Op. 02.

532 AARBiH. a u nastavku napada. 04.532 Pripadnici brigade su u manjem broju i nekoliko narednih dana angažovani na doturu potrebnog materijala u rejon Đokinog tornja.533 Upućena pojačanja ubrzo su se pokazala prijeko potrebnim. 1995. u toku prve noći po zaposjedanju nove linije. pov. broj 01/1-154/95. Vbbr. brdski bataljon. aprila.Vbbr. vreće s pijeskom i druga sredstva potrebna za uređenje objekata za zaštitu i dejstvo. 534 AARBiH. 15. Na drugom kraju. bez kojih bi duže držanje položaja u datim uvjetima bilo nemoguće. U ovom ešalonu značajne snage davala je i 111. Bbbr. maja ponovo osvojile i najviši vrh Treskavice. Težište napada VRS bilo je na desnom kraju. u zoni 111. maja stavile su pod svoju kontrolu veći dio linije Đokin toranj – Pašina planina. Komanda 111. 20. broj 14-4/95. bile su već spremne za napadna dejstva kojima je trebalo zaposjesti liniju Đokin toranj – Pašina planina. divizije – Bijela lijeska. IKM 14.Vbbr. U ovo vrijeme. Telegram.534 Ipak. aprila. pov. U ovom važnom dijelu operacije učestvovalo je 75 boraca 111. 10. pov. kome je 10. Višekratne kombinovane artiljerijske i pješadijske napade VRS snage 111. 1995. Vbbr čiju je odbranu od 1. Komanda 111. Telegram. • 187 • . tt 1917. 04. To su bile borbene jedinice i jedinice za izvršenje mnogo složenijeg zadatka koji se sastojao u tome da se na ledene vrleti odmah. tt 1944. Vanredni b/i. maja preuzeo 1. nanijevši neprijatelju značajne gubitke. Snage 14. Prvi pokušaj izvršila je diverzantska jedinica 181. na redovnoj smjeni bio je 3. Komandant divizije je zaustavio pokret jedinica za iznošenje materijala i naredio povratak diverzantske jedinice u bazu. pa je na nivou komande brigade čak procjenjivano da li je dovedena u pitanje sposobnost jedinice na terenu da izvrši zadatak odsudne odbrane dodijeljenih linija. Šadinlija. divizije i pretpočinjene jedinice iz sastava 12. na treću godišnjicu ARBiH.Za Sarajevo. koji su trebali biti rezerva snagama bataljona za odsudnu odbranu dostignute linije i upotrijebljeni u eventualnim ofanzivnim dejstvima na pravcu brigade. u borbama vođenim do 4. pravi napori za jedinice na Treskavici i Bjelašnici tek su počinjali. divizije Zaim Imamović.531 Po prethodno opisanom planu brzo su uređeni objekti za smještaj i zaštitu i zaposjednuta nova linija odbrane. Str. 10. 1995. u noći 9/10. Komanda 111. na čije se čelo stavio komandant 14. 44. Vbbr. Napadom izvršenim 1. maja u ranim jutarnjim satima. broj 01/1-159-1/95. Jedinica je izašla i zaposjela Đokin toranj. za Bosnu svoju Snage 14. Vbbr su uspješno odbile i održale svoju liniju odbrane. Vbbr. divizije krenule su u napad i oslobodile objekte Đokin toranj. aprila upućen IDv brigade i jedna desetina iz sastava 2. Str. 1995. Snage VRS koncentrisane po planu “LUKAVAC-95” početkom maja počele su sa ofanzivom. Dnevni borbeni izvještaj. u rejonu 530 531 AARBiH. bbt. Str. ali je mećava koja ih je dočekala na krovu Treskavice bila prejaka. napad VRS započeo je 3. 04. brdski bataljon.530 Uvjeti za izvršenje zadatka stvoreni su 15. divizije koje su izvršavale zadatke na Treskavici i Bjelašnici. iznese drvna građa. Sve ove snage bile su spremne i čekale minimalne vremenske prilike koje bi omogućile izvršenje zadatka. te najveći dio Pašine planine. 533 AARBiH. jer su opisane intenzivne aktivnosti jako iscrpile ljudstvo. 04.

pov. 14. Poginuli su: Mehmed Čorbo. 05. 05. Vbbr. Vbbr – IKM Pazarište. 05. Vbbr – IKM Pazarište. 538 AARBiH. Dnevni borbeni izvještaj. Njena linija odbrane je trebala biti pomjerena tako da je na desnom kraju odbranu Male i Velike Orlice preuzimala 112. zaustavljena je prva faza ofanzive VRS na Treskavici i Bjelašnici. bbr. U okviru širih dejstava u zoni 14. Naređena pomjeranja i posjedanje novododijeljenih položaja. broj 22-5/95. 30. a s druge strane zatražio upućivanje dodatnih vlastitih snaga iz Sarajeva. 1995. bbr preuzimala je 155. a na lijevom kraju 111.icty. divizije ubrzano pripremale nastavak ofanzivnih borbenih dejstava. U sklopu ovih aktivnosti trebala je biti izvršena preraspodjela linija i rejona odbrane angažovanih jedinica. Redovni borbeni izvještaj sa stanjem u 17:00 časova. Str. Salko Hamzić i Dedo Šabanović.pov. 1995. zadatak snaga 111. divizije.538 Dodatne snage jačine dva voda upućene su po ovom zahtjevu. Vbbr. Str. broj 20/124/95. divizije. divizije započeo je 30. Str. bbr Brda – Kuk – most na rijeci Bijela. ali preuzimanje novog dijela linije nije izvršeno tokom maja. Vbbr. jedinica je počela s pripremama za nastavak borbenih dejstava. divizije. Istovremeno. Str. čiji je jedan poginuli pripadnik ostao na liniji 111. AARBiH. aprila. 03. Dio ovih mjera Komanda 14. divizije – Bijela lijeska. divizije da se jedinici dodijeli linija srazmjerna njenom brojnom stanju. 05. 05. 04. 03. divizije – Bijela lijeska. Komanda 111. Zapovijest za napad. Razlog za to ležao je u činjenici da su snage 14. Komanda 111. Komanda 111. Stoga je IKM brigade s jedne strane tražio od Komande 14. pov. maja ujutro. ali je njihova realizacija morala sačekati stabilizaciju linija odbrane. broj 20/123/95. broj CV-961-05/95. Dnevni izvještaj. pov. Vbbr. • 188 • .539 Napad združenih jedinica ARBiH i MUP-a u zoni 14. Angažovanje jedinica u z/o 14.537 Nova linija odbrane 111.org. 1995.535 Udarna jedinica VRS u napadu bio je izviđačko-diverzantski odred SRK “Beli vukovi”. Gubici snaga 111. divizije. što se može vidjeti prostim pogledom na Kartu 22. pov. pov. AARBiH. kombinovanim artiljerijskim i pješadijskim dejstvima izvrše napad i ovladaju objektima na liniji Kukovi – Brda – Strugojnica. ICTY – on-line baza podataka sudskih dokumenata: Komanda SRK. 536 Poginuli pripadnik “Belih vukova” bio je rumunjski plaćenik Dima Arijan. Vbbr. Drugi dio linije 109. dužinom linije i konfiguracijom terena na prednjem kraju odbrane. Komanda 14.Mesud Šadinlija Orlice. 537 AARBiH. 1995. IKM 14. Komanda 111.536 Ovom i uspješnim odbranama drugih jedinica pod komandom 14. http://icr. Na glavnom pravcu napada ostvaren je uspjeh i oslobođeni 535 AARBiH. 539 AARBiH. 1995. Vbbr u posjedanju linije i organizaciji njene odbrane po svim elementima borbenog rasporeda. 1995. Str . divizije naredila je 30. Str. pripremno naređenje. pov. Vbbr bili su tri poginula i tri ranjena borca. 04. Izmjene je pretrpjela i dodijeljena zona 111. čije su glavne snage nastupale na pravcu Ilijaš (tt 1878) – Bosansko vratlo – Malo vratlo. nakon gubitka jednog dijela položaja početkom maja. u kojima je svoj dio zadatka imala i 111. Vbbr. 1995. iziskivali su veće angažovanje ljudstva 111. 05. Str. broj 42-5/95. Izvještaj – stanje u jedinici. 20. Vbbr prikazana je na Karti 22. IKM 14. Nakon toga preduzete su mjere na efikasnijoj organizaciji odbrane i stvaranju uvjeta za nastavak ofanzivnih borbenih dejstava snaga ARBiH. broj 20/041-130. broj 01/1-826. Dnevni borbeni izvještaj. Vbbr bio je da sa svojih polaznih položaja. 03. AARBiH. Redovni b/i. Vbbr je trebala preuzeti dio dotadašnje linije 109.

Izvještaj – stanje u jedinici.Vbbr prema naređenju komandanta 14. 44. Vbbr ostvarile su dejstvo uništivši veći broj bunkera na neprijateljskoj liniji.1995.540 Na svom pravcu napada snage 111. Komanda 111. divizije Jedinice u zoni 14. Palež i Skok. divizije. Str. mada su svoja dejstva planirale pažljivo. Vbbr – IKM Pazarište. • 189 • . ispred sebe su imale jake snage neprijatelja koncentrisane 540 541 Šadinlija. za Bosnu svoju su objekti Pešter. 31. broj 66-05/95. Karta 22: Nova linija odbrane 111. Kožljen. ali do proboja pješadije nije došlo. neprijateljski raspored izviđale detaljno i borile se hrabro. AARBiH.541 Proboj nije ostvaren ni na ostalim pravcima napada snaga ARBiH.05. pov.Za Sarajevo.

po tom pitanju nastali problemi. ali su u ovo vrijeme. tt 1907. U toj situaciji je bilo podjednako teško osvojiti neprijateljske linije i zadržati ih nakon toga. trajno ostvarile nadmoć snaga 1. i 4. tt 1782. sa više varijanti dejstva. Vbbr nakon napada izvršenog 30. ICTY – on-line baza podataka sudskih dokumenata: Komanda SRK. korpusa i civilnom stanovništvu Sarajeva. Mokrodoli. Suha lastva. Da bi se to postiglo. korpusa ARBiH u gornjem toku Neretve i dolini Zujevine. divizije su ovladale platoom Treskavice. Dikonjina greda. Đokin toranj. bila odlučna da odnose snaga pokuša vratiti na vrijeme od prije proljeća 1994. Klekova glavica. Bilo je neophodno izvršiti redovnu smjenu ljudstva. unutar kojeg su bile u inferiornoj operativno-taktičkoj poziciji u odnosu na snage SRK. Tok ove operacije pokazao je da su jedinice iz Sarajeva. Zato su do kraja aprila isplanirali napadno borbeno dejstvo pod tajnim nazivom “TALAS”. radi vezivanja snaga 1. korpusa za linije na unutrašnjoj strani prstena opsade i postizanja psiholoških efekata prema stanovništvu i borcima ARBiH. Stoga se komandantima VRS kao prvorazredan zadatak nametala akcija kojom će ponovo težište aktivnosti 1. i 4. Komanda VRS je planirajući nastavak borbenih dejstava nakon isteka zimskog prekida vatre. objekte. nanošenju velikih gubitaka snagama 1. juna izvele su novi napad i postigle još veći uspjeh od prethodnog.org. juna uspjele vratiti pod svoju kontrolu. tt 1917.icty. oslobodivši objekte Kozija luka. opremljenih raketnim motorima.543 Ovim napravama velike razorne moći nije se moglo ostvariti precizno vatreno 542 543 Šadinlija. 04. pov. koje su izvodile dobro organizovanu odbranu i imale kvalitetne rezerve kojima su intervenisale na ugroženim pravcima. http://icr. jedinice 14. tt 1944. Nikoline stijene. juna. Preslo. Malo vratlo. godine. snage VRS ponovo su zauzele. upućivanjem snaga na bojišta van grada. Njegova suština bila je u napadu na izabrane objekte od značaja za dodatno popravljanje taktičke pozicije SRK. tt 1793. Krajčića-klanac. osjećale su zamor i evidentan nedostatak potrebnog elana. 1995. kao uvod u strategijsku operaciju “PROZOR-95” kojom je namjeravala razdvojiti snage 1. kada je oslobođen i važan objekat Lupoč. Mali Treskač. U kontranapadu izvedenom 1.Mesud Šadinlija na njihovom pravcu u okviru operacije “LUKAVAC-95”. maja. korpusa vratiti na unutrašnji prsten opsade. Ovim uspjesima. Male stijene. juna. stvarajući operativnu osnovicu za daljnja dejstva u cilju oslobađanja Trnova i razbijanja prstena blokade Sarajeva. U tom smislu preduzela je već pominjanu operaciju “LUKAVAC-95”. s početka juna. i staviti Sarajevo u duboko okruženje. a svjesna rastuće snage ARBiH i trajno fokusirana na održavanje opsade Sarajeva. Veliki do. Str. broj 20/04-133. 21. Ofanziva ARBiH je nastavljena i 6. U takvoj situaciji nije bilo moguće računati na uspjeh napadnog dejstva jedinice. • 190 • . Nakon toga združene jedinice u zoni 14. tt 1805. ali su ga snage VRS 9. Pripreme za dejstvo “TALAS-1”. Surdupi. Debelo brdo. po prvi put od kako je brigada počela izvršavati zadatke van Sarajeva. koje su ispaljivane s mobilnih lansera. Pašina planina.542 Jedinice na smjeni 111. dva dana ranije oslobođene. korpusa na spoljnoj strani prstena opsade. divizije 3. 44. planirana je upotreba koncentrisane artiljerijske vatre na izabranim prostorima i korištenje modifikovanih aviobombi težine 250 kilograma.

za Bosnu svoju dejstvo.544 Tako se početkom juna brigada suočila s činjenicom da nema na raspolaganju svježe i odmorne snage koje bi mogla poslati na Treskavicu da zamijene premoreni 1. postigle samo djelimično vezivanje snaga 1.Vbbr. 1995. 8.Vbbr. broj 23-6/95. 05. 44. maja izdato je i naređenje za preuzimanje kontrole nad sarajevskim aerodromom od strane SRK. od kojih su neki u toku radova uspjeli pobjeći na slobodnu teritoriju. maja su bombardovali artiljerijske položaje VRS oko Sarajeva. 547 Šadinlija.icty. Napad je počeo 16. Str. broj 20/04-185. korpusa za linije odbrane grada.545 Tek je izlaskom ove smjene i nakon okončanja uspješnih borbenih dejstava 14. 548 ICTY – on-line baza podataka sudskih dokumenata: Komanda SRK. ali to i nije bio cilj planera ovog zločinačkog napada. I nije samo ta činjenica predstavljala problem. korpusa na unutrašnjoj strani prstena opsade Sarajeva. Komanda 111. koje su rasporedili i vezane držali kao taoce na vojnim objektima koji bi mogli poslužiti kao meta za napade NATO avijacije. 1995. Telegram. Vbbr je zaposjela liniju odbrane prikazanu na Karti 22. • 191 • . AARBiH. 27.546 Rekli smo da su snage VRS svojim napadom po planu “TALAS”. od planiranih ciljeva. juna izvršeno pomjeranje jedinica i 111. IKM 111. Procjenjujući da će u narednom periodu biti još teže osigurati svježe snage. 06. snage VRS su odgovorile neograničenim izljevom bijesa i zarobljavanjem više stotina pripadnika međunarodnih snaga UNPROFOR-a. 02.547 Snage VRS preuzele su sve položaje i kontrolne punktove UNPROFOR-a. 1995. s koncentracijom na objekte Debelo brdo i Grdonj. Vbbr nije došlo. maja u jutarnjim satima. brdski bataljon. 1995. a 27. Reagovali su predstavnici UN-a i na njihov poziv. Mada do napada na linije 111. Masovnim korištenjem teške artiljerije i modifikovanih aviobombi i obnovljenim neselektivnim granatiranjem grada. što je u datoj situaciji nosilo velike rizike po zadatak odsudne odbrane linija u gradu. 546 AARBiH. Snage VRS nisu uspjele u svojim namjerama da zauzmu napadnute objekte. Komanda 111.org. Naređenje. maja. Snage 1. 09. 06.Za Sarajevo. 02. broj 01/1-202-8. Djelimično su uspjeli samo u namjeri da vežu snage 1. pov. bataljon. zaplijenivši njihovo naoružanje i opremu. Vbbr je. Izvještaj o stanju u jedinici. divizije. http://icr.Vbbr. Pripreme za napad snage VRS nisu uspjele dobro maskirati. korpusa su očekivale napad i u punoj borbenoj gotovosti bile još od 10. Str. Dugo su radili na izradi objekata za dejstvo i pristupnih tranšeja. za šta su koristili i logoraše i ratne zarobljenike. uspjeli su postići i nešto što nisu planirali. Str. ali su i narednih dana nastavile dejstva po svim linijama odbrane i neselektivno po gradu. a od polovine maja u punoj borbenoj gotovosti u blizini prednjeg kraja odbrane.548 544 545 AARBiH. izvršila smjenu jedinice na terenu i na izvršenje zadatka 3. 06. uprkos svemu. avioni NATO saveza 25. pov. Sama smjena je podrazumijevala istovremeno odsustvo iz zone odgovornost snaga dva bataljona za jedan kraći period. komanda brigade je takav razvoj događaja s pravom očekivala i svo raspoloživo ljudstvo držala u pripravnosti. Na ovu ograničenu akciju NATO snaga. pov. juna navečer uputila 2. Komanda 111.

GŠ ARBiH i MUP-a) trebale su se grupisati na pravcu desno: Kiseljak – Igman. http://icr.icty. DK i HK angažovanih u tekućim operacijama VRS oko Sarajeva. 16.org. 3.551 Veličinom angažovanih snaga i sredstava. korpusa. Osim informacija koje su donosili prebjezi iz ARBiH. pov. 14. kojom su snage u zoni 14. Osim ovih mjera. važne informacije davali su i neki oficiri UNPROFOR-a. kako smo već naveli.org. glavne snage za napad (snage 3. u saradnji s vlastima Jugoslavije. 4. korpusa. Vbbr. U toku ofanzive stalno su pristizale nove snage prema potrebama i razvoju događaja. Zapovijest za napad komandama korpusa i Ministarstvu unutrašnjih poslova uručio je komandant GŠ ARBiH Rasim Delić 29. 551 Osim mobilizacije svih snaga SRK i MUP-a RS na području sarajevske regije. U kontraofanzivi VRS je vratila manji dio izgubljenih zemljišnih objekata pod svoju 549 550 Šadinlija. U već dostupnoj dokumentaciji VRS jasno je da su informacije o planiranoj deblokadi Sarajeva imale višestruke izvore. ova posljednja u nizu operacija kojim je ARBiH pokušavala razbiti opsadu Sarajeva. kako smo pristupali i operacijama deblokade iz 1992. Prema planu. i 7. godine. po otpočinjanju operacije ARBiH dovedena su dodatna pojačanja. Pov. maja u Tarčinu. među kojima su bile i gardijske i specijalne jedinice poput “Pantera” iz Bijeljine i “Legendi” iz IBK. ni snagama VRS. također. Standardni izvori: prisluškivanje sredstava veze Armije i analiza sarajevskih medija. Obavještajnim kanalima VRS je prikupila dovoljno informacija550 o razmjerama priprema ARBiH i na vrijeme dovukla potrebna pojačanja i organizovala odsudnu odbranu svojih položaja oko Sarajeva. Naknadno su u operaciju uključeni i dijelovi 2. godine. korpusa. 06. Informacija o stanju na ratištu. broj 20/05-189. juna. ICTY – on-line baza podataka sudskih dokumenata: Komanda SRK. • 192 • . te snaga IBK. ograničiti na one dijelove bojišta i one faze operacije u kojima su bile direktno ili indirektno angažovane snage 111. divizije.icty. i 16. snage GŠ ARBiH i MUP RBiH. 06. ARBiH je donijela odluku da ponovo aktivira svoje planove za deblokadu grada.Mesud Šadinlija Nakon neuobičajenog reagovanja međunarodne zajednice izraženog u djelovanju NATO avijacije po artiljerijskim ciljevima VRS. Str. Mi ćemo se. prvobitno su bile angažovane velike snage 1. korpusa iz zona odgovornosti 12. broj 20/04-41. U operaciji deblokade Sarajeva koja je nosila kodni naziv “TEKBIR” ili skraćeno operacija “T”. 45. 4. širinom dejstava i posebno čudnim tokom svojih priprema i izvođenja. Prije otpočinjanja dejstava u okviru operacije “T”. vođene su značajne borbe na platou Treskavice.549 Ova operacija ARBiH tajnog naziva “TEKBIR” nije bila nikakva tajna ni široj javnosti u Bosni i Hercegovini. zahtijevala bi mnogo prostora unutar ovog teksta. s pridodatim snagama 1. i 7. 1995. Informacija o sarajevskoj ofanzivi. Bio je to trenutak u kojem se zaista činilo da je Komanda VRS uspjela vratiti odnose na sarajevskom bojištu na stanje iz perioda prije proljeća 1994. kojim su predstavnici međunarodne zajednice željeli isposlovati oslobađanje svojih oficira i vojnika. nastupio je period uobičajenog ubjeđivanja i povlađivanja snagama VRS. 1995. ICTY – on-line baza podataka sudskih dokumenata: Komanda SRK. 30. pa su tokom juna u jedinice SRK doveli 900 ovakvih vojnika. korpusa ARBiH. Poslije ovakvog razvoja događaja. preduzete su energične mjere na dovođenju vojnih obveznika koji su se sklonili od rata na njenu teritoriju. divizije gotovo u potpunosti ovladale do 6. lijevo: Čemerska planina – Vogošća. su davali podatke o predstojećoj ofanzivi ARBiH. Na sporednim pravcima napad su trebale izvoditi preostale snage 1. http://icr.

Komanda 111. lbr sa zadatkom da ovladaju objektima Gradac (tt 682) i Vijenac (tt 607). juna. 181. Komanda 111. Istovremeno s napadima jedinica u zoni 12. korpusa na njihovim pravcima. U zoni 14. Str. 2000. Ovčarevac. Komandant 2. sve vrijeme trpeći ubitačnu artiljerijsku vatru VRS. Uglješići. juna na Žuči prikazani su na Karti 23. Str.552 Operacija “T” počela je napadom snaga ARBiH na glavnom pravcu 15. Citirani izvještaj Komande 14. broj 01-378/95. Dostignute položaje borci 111. Vbbr 16. što u ovom slučaju smatramo vjerodostojnijim izvorom. divizije napale su 16. Na desnom kraju napadale su združene snage MUP-a pravcem Slatina – Saračevac. kada su se povukli na polazne položaje. te izbiju na liniju Piskoč – Vijenac. Vbbr je ovladala cijelom kotom. 16. pov. Probijene su linije VRS na koti 830 i 111. Uglješići – tt 618 – Donja Jošanica – Vijenac (tt 607). ali prodora na ostalim dijelovima nije bilo. bataljona Šefćet Baždarević navodi da jedinica nije uspjela ovladati objektima. Snage ARBiH i MUP-a iz zone 12. divizije 16. 1995. Esad Kalabušić. Telegram. 06. Komanda 14. i izbije na liniju s. Sarajevo. Gradac (tt 1058) i Pović (tt 1070). divizije. 1995. zbog jake artiljerijske vatre ostvarene od strane VRS po ovim objektima. Sutradan. pov. Vbbr. 16.Vbbr bila ovladala navedenim objektima. Jedinica 111.554 I na ostalim pravcima napada iz zone 12. 1995. kao i sela Priječane i Ostojiće. divizije uspješan napad izvele su 104. U ovom napadu brigada je imala 4 poginula i 20 ranjenih boraca. 23. istovremenim napadima snaga s fronta i ubacivanjem IDg u dubinu neprijateljskog rasporeda. pukovnik Šefko Dardagan. juna naređeno je pokretanje napada snaga 1. juna u ranim jutarnjim satima na više pravaca. divizije – IKM Bijela lijeska. broj 02/3-920-149. juna su napale i jedinice u zoni 14. Zadatak 111. Vbbr. Suvad Karadža i Sabahudin Selimagić. Gradinu. 06. 16. i 16. Vidovac. pa je jedinica prešla u odbranu dostignute linije. morale povući na polazne položaje.Za Sarajevo. a snage Armije i MUP-a su se do kraja dana povukle na polazne položaje. (U daljnjem tekstu OTA) 556 AARBiH. lbr koje su razbile neprijatelja i oslobodile Prestruganu stijenu. divizije.555 Snage 111. divizije – IKM Bijela lijeska. razbije neprijatelja na prednjem kraju i što prije ovlada objektima Golo brdo. broj 01/1-222/95. pravcima Hrastik (tt 681) – s. juna u ranim jutarnjim satima. pov. Vbbr izvršile su napad na objekte Lastva i Litica jugoistočno od svojih položaja na Kilavcu. 1995. pov. broj 02/3-920-140. za Bosnu svoju kontrolu. tt 830. Dnevni b/i. Na liniju odbrane 111. Kao lijevi susjed napadale su snage 143. Komanda 14. kombinovani artiljerijski i pješadijski napad VRS je izvršila 12. Jasikovac. Borbena dejstva prvog dana operacije donijela su veoma ograničene uspjehe snaga Armije. OTA “Deblokada grada Sarajeva”. Snage 111. Vbbr na svom pravcu napada ostvarile su početni uspjeh. Vbbr su održali do 16:00 časova. 554 AARBiH. Zapovijest za napad. AARBiH. 555 AARBiH. Redovni b/i. juna postignuti su samo privremeni uspjesi. 06. Vbbr u rejonu Strugojnica – Brda. • 193 • . Str.556 Bilo je očito da je napredovanje 111. NIP “Vojna iskustva iz rata u BiH 92 – 95. Vbbr uvjetovano rješavanjem pro552 553 AARBiH. Bbbr i 145.553 Pravci napada snaga 111. divizije navodi da je 111. Mujkića-brdo i Hrastik.”. 06. Str. Vmtbr. Jelišin bor. 13. Vbbr bio je da svojim snagama s polaznih položaja Glavica – Vis. ali su se. Vbbr je uspješno odbila napad. 12. tt 830 – Mujkića-brdo (tt 772) – tt 618 i Vis – Kuta – Donja Jošanica. Poginuli su: Ramo Beha.

Mesud Šadinlija Karta 23: Pravci napada 111. juna 1995. (prema zapovijesti komandanta) • 194 • . Vbbr 16.

Okb. te brigadna četa za podršku sa dva topa. Bbbr oslobođeni su objekti Obornica. Komanda 14. Razgovor s Šefćetom Baždarevićem. juna u ranim jutarnjim satima. kao i sela Gaj. Mijanoviće. Oslobodilački zamah snaga u zoni 14. oslobodile Javor (tt 1063). ZIS 76 mm i B-1. 557 558 OTA Ibid. Snage u napadu su u potpunosti ovladale neprijateljskom linijom i u daljnjem napredovanju. snage 14. Ometala (tt 893). i minobacačima. Nakon uspješne pripreme. divizije još je kratko vrijeme bio u uzlaznoj putanji.557 Daljnje napredovanje. Nju su u popodnevnim satima 18. lbr izvršile su frontalni napad na neprijateljsku liniju. korpusa i snaga 2. korpusa. Na sastanku koji je komandant GŠ ARBiH održao s komandantima korpusa. 18. divizije ostvareni od 16. korpusa radi eksploatisanja uspjeha jedinica 1. Gradina (tt 939). četa 2. juna. Orlovo brdo. divizije s dostignute linije odbijale su pokušaje VRS da vrati izgubljene položaje. Uspjesi snaga 1. 1995. Stojevice. ostvarile su 18. juna. AARBiH.bbt. broj 02/3-920-153. • 195 • . 1995. koji su bili izuzetno dobro utvrđeni i branjeni. u odnosu na izvještaje unosi ispravku u pogledu ulaska jedinice u sela Gaj i Mijanoviće. a 145. Dnevni b/i. pov. Napredovanje je ostvarila samo 104. Hrastovac. četa 2. 17. napadala je četa iz sastava 143. Kukove. snage ARBiH u zoni 14. kada su oslobođeni Gušće (tt 725). snage 111. divizije. Vmtbr oslobodivši Straišta. održanom 19. 19. juna. predstavljali su najveće pomake u okviru operacije “T”. Palac i Bređak. Šmrekovo brdo. lbr oslobodila je objekte Lisičja glava. Liticu. Komanda 14. napadala je 1. Litici i selu Godinja. juna. lbr i 143.Vbbr 18.bbt. Vjerča i Umčani. Na same Kukove i dalje pravcem Krivodoli – Završće – Kapa napadala je 3. Trebečaj. te sela Šerifići. divizije su imale uspjeha 19. Na lijevom kraju 2. na čijem je pravcu kao rezerva uvedena i četa iz sastava 131. Sutradan. oslobodivši objekte Kožljen i Pešter na platou Treskavice i Jagodnjak na trnovskom pravcu. Jasike. juna. broj 02/3-920-157. divizije – IKM Bijela lijeska. korpusa u zoni 14. za Bosnu svoju blema položaja VRS na Kukovima. Str. Na desnom kraju iz rejona Klačine prema Lastvi. Jaića-kamen.Za Sarajevo. 06. pov. juna ostvarila dva tenka T-55 iz sastava 1. Od posebne važnosti bila je brza i precizna vatra tenkova po jako utvrđenim bunkerima. i 19. Stoga je od ključnog značaja za njihovo oslobađanje bila brza i precizna artiljerijska priprema. OTA. bbt napadala je pravcem Kuk – Javor – Hrašće – s. lbr. Zagražđe i Strug (tt 1073). Kapu. I druge jedinice u zoni 14. četa 2. juna i dostignuta linija prikazani su na Karti 24. Vbbr s pojačanjima od po jedne čete iz sastava 131. Na pravcu napada 181.558 Kukovi su u tom trenutku predstavljali najutvrđeniju liniju odbrane VRS na trnovskom bojištu.559 Pravci napada 111. lbr. Pendičiće i Godinju. divizije – IKM Bijela lijeska. Str. Desno od nje. 559 AARBiH. Dnevni b/i. na pravcu Strugojnice. ali je do pristizanja naređenih pojačanja prošlo isuviše dugo vremena. Hrašće. čime su izašli na komunikaciju Sarajevo – Trnovo i presjekli je. naređen je nastavak dejstava po planu operacije i uvođenje dodatnih snaga 7. Krivodole. Napad je nastavljen 21. Završće. Lastvu. do 19. koje je nastavljeno do kraja narednog dana. 06.

te veliki oslobođeni prostor u kojem su se razudile iscrpljene snage koje nisu imale spremne i svježe jedinice u rezervi. oslobodile • 196 • . Snage 3. Vbbr su izravnale svoju liniju s napredovanjem lijevih susjeda. juna. divizije. lbr su 22. juna 1995. a na kraju dana uređivani položaji na dostignutim linijama. viteške muslimanske oslobodilačke brigade u zoni 16. su bile na izmaku snaga. divizije izašle na putnu komunikaciju Semizovac – Srednje.Mesud Šadinlija Karta 24: Pravci napada i dostignuta linija 111. Snage 111.Vbbr 18. To je bio trenutak i tačka kulminacije uspjeha operacije “TEKBIR”. Istovremeno su snage 7. uzeli su svoj danak. s kojih su narednog dana pokretani daljnji napadi. Snage 182. Uzastopne borbe u kojima su svakog dana probijane nove neprijateljske linije. korpusa nisu uspjele produžiti napad i zadržati komunikaciju Semizovac – Srednje. također. pomičući je prema Gračan-brdu. i 19. uspješnim napadom. Snage u zoni 14.

snage 111. tri poginula i dva ranjena borca. 01. IKM 111. dobro došle u zatvaranju velikog oslobođenog prostora na trnovskom pravcu i njegovoj odbrani. augusta. počela je kontraofanziva VRS i na treskavičkom i na trnovskom pravcu. Poginuli su: Halil Avdibegović. AARBiH. U toku ovih borbi vršena je i smjena jedinica 111.560 U ovoj fazi borbenih dejstava oko Sarajeva nastupilo je nekoliko dana izuzetno lošeg vremena. Komanda 14. I VRS je dovukla svježe snage na bojište. mogle u marševskoj koloni izaći na Trebević. • 197 • . Ovo proširenje rejona odbrane desilo se u kritičnom trenutku u kojem su snage VRS izvodile snažan napad. 01. Medan Čičak i Ahmed Delalić. 563 AARBiH. u čemu se uspjelo tek 2. korpusa koje su trebale biti upotrijebljene za nastavak napada i eksploataciju postignutih uspjeha. korpusa. bataljon. U zonu 14. jula protezala na desnom kraju: isključno rijeka Željeznica 500 metara istočno od sela Godinja. 07. bile su izražene i narednog dana. Str. da su ih imale. a krajem juna krenula u kontraofanzivu. 24. Rejon odbrane je 30.561 Istoga dana. 07. Jake kiše i smanjena vidljivost utjecali su na smanjenje intenziteta borbenih dejstava. 07. juna. Snage 111. divizije VRS je 28. Str. Desni susjed jedinici bila je četa 143. Vbbr u vrijeme njihove opće ofanzive na treskavičkom i trnovskom bojištu. lijevi susjed snage 155. Vanredni borbeni izvještaj. Vbbr na trnovskom bojištu nastavljeni su i 3. Komanda 14. jula. bataljona snage VRS su napale na pravcu Kapa – Ostružje. 02.Za Sarajevo. a na lijevom kraju: uključno selo Zabrada – potok. za Bosnu svoju Čardak i Kragujevac na platou Treskavice. Vbbr 2. snage u zoni 14. Tako se linija bataljona od 1. 1995. Dva dana kasnije. Str. Napadu je prethodilo dejstvo tenka i prage iz rejona Šestaljeva. jedinice ARBiH su pregrupisavanjem snaga pokušavale doći do daha za nastavak operacije.563 Napadi VRS na linije 111. divizije – IKM Bijela lijeska. bbr. pov. te minobacačka vatra. 1995. 1995. snage VRS su vratile pod svoju kontrolu oba objekta. juna. divizije pristigao je dio snaga iz sastava 2. Od tog trenutka koncentracija jedinica na području grada bila je usmjerena na vraćanje ovog objekta.562 Aktivnosti VRS prema položajima 111. pov. Vršeći smjenu u uvjetima aktivne odbrane dostignute linije. I bez toga. Redovni b/i. Vbbr su napad odbile i neprijatelja vratile na polazne položaje. Tako su pristigle snage ARBiH. bbr 2. broj 02/3-920-176. Izvidnica 111. i 5. 28. Vbbr. juna probila linije odbrane ARBiH i zaposjela taktički važan objekat za odbranu Stupa. 560 561 OTA OTA 562 AARBiH. kada su sa svježim snagama u rezervi. pov. divizije uspješno su branile dostignute linije. Vbbr suočile su se i sa zahtjevom da preuzmu dodatni dio linije od bataljona 211. broj 02/3-920-175. juna preuzeo 3. Prvog i narednog dana ove ofanzive. Nakon kratkotrajne panike proistekle iz činjenice da VRS nije imala nikakvu organizovanu odbranu dalje od komunikacije Sarajevo – Trnovo na koju su snage ARBiH izašle u blizini Kijeva. U zoni 12. jedinica je pretrpjela gubitke. Vbbr. jula ispred svog prednjeg kraja odbrane u rejonu Orlovog brda zarobila je dvojicu pripadnika VRS. Redovni b/i. divizije – IKM Bijela lijeska. koji je izvučen radi upućivanja na drugi pravac. lbr. Na položaje 3. U odbrani dostignute linije. divizije. umjesto uloge u napadu. VRS je pristiglim svježim snagama najprije uspostavila odbranu na Kijevskom pravcu. broj 05-7/95. Bio je to u tom trenutku krajnji domet mogućnosti 14. takozvanu Gušića-halu.

broj 02/3-920-181. a glavnina 14. 08. AARBiH. omogućili su. U toj sitaciji snage 111. bbr i stabilizaciji njene odbrane. Dnevni b/i. divizije.565 U ovo vrijeme. Pregrupisavanje snaga ARBiH. Zamah uspjeha snaga 14. Mađari – Palac – s. 09. Vbbr – IKM Pazarište. korpusa. pratilo je pregrupisavanje i dovođenje dodatnih snaga VRS. Str. lbr. jula pravcem s. Ova jaka borbena grupacija ARBiH od početka operacije “T” bezuspješno je pokušavala probiti opsadu Sarajeva iz pravca Visokog. divizije – IKM Bijela lijeska. Do 11. jula navečer. ne samo da očuva vlastite položaje. divizije ulagala je napore da osigura interventne snage.232/95. bbr u veoma kritičnom trenutku raspada njenih linija odbrane u rejonu Palca pred snažnim napadima VRS izvedenim 8. Zato je komandant bataljona tražio dodatne snage iz Sarajeva. divizije počele su pristizati snage 7. pa je intervenisala s onim što joj je bilo na raspolaganju prema stepenu ugroženosti pojedinih pravaca. broj 49-7/95. netom zaustavile kontraofanzivu VRS. borcima 111. komande. Telegram. pov.564 Uloženi napori na uređenju vlastite linije i koherentnost vojničkog kolektiva jedinice. koprusa i komandanta 14. Telegram. Jedinica nije imala nikakvih vlastitih rezervi i Komanda 14. Komanda 14. kao i izmještanje logorske prostorije. pov. ali je obavijestila bataljon da će zbog situacije u zoni brigade biti teško osigurati dodatne snage. kako smo već naveli. Str. pored svih poteškoća. jula. 07. jula izmješteni su svi navedeni elementi logorske prostorije i inžinjerijski je uređeno 75 otpornih tačaka na prvoj liniji i 25 otpornih tačaka na drugoj liniji odbrane. Komanda brigade je 2. U ovom zadatku. kao pojačanje. AARBiH. Posjednuta linija bila je dugačka preko 5 kilometara. Lisovići. Str. divizije izvukle dio snaga koje su odsudno branile Gračan-brdo i zalomile lijevi kraj svoje odbrane pravcem Orlovo brdo – Trebečajski potok – put između Brutusa i Gračan-brda – raskrsnica puteva Bukov rat – Lisičja glava. Bbbr. Str. 02. 1995. 1995. i 9. protezala se ispresijecanim terenom s više putnih i tenkoprohodnih pravaca i držana je s krajnjim naprezanjem ljudstva i bez smjena. u zonu 14. već i da pruži pomoć svom lijevom susjedu 155. dali su joj potrebnu stabilnost i. uputila 55 ljudi. zakašnjela ideja. divizije preuzela napade s platoa Treskavice prema rogojskoj gredi. • 198 • . Počelo je intenzivno inžinjerijsko uređenje linije odbrane. Dnevni b/i. Za svoj doprinos stabilizaciji odbrane i zaustavljanju ofanzive VRS jedinica 111. kako se pokazalo. Tako je nastala si564 565 AARBiH. 07. broj 01/1. AARBiH. divizije bio je zaustavljen i njene snage su. 07. kao rezervu na njenom pravcu. bbr intervenisale su snage 145. 07. Problem je bio u tome što ni divizija nije raspolagala dovoljnim brojem jedinica. 111. Vbbr je pohvaljena i novčano nagrađena od strane komandanta 1. a na stabilizaciji ostatka linije odbrane 155. Vbbr pristigla je pomoć dijela snaga 131. 1995. broj -. pov. korpusa preuzele dejstva na trnovskom pravcu. u kojem su jedinice 7. divizije – IKM Bijela lijeska. pov.Mesud Šadinlija Jedinica je u datoj situaciji preduzimala ono što je bilo u njenoj moći kako bi osigurala uvjete za uspješnu odbranu dodijeljenog rejona. Vbbr su po naređenju komandanta 14. Vbbr. Njeno prebacivanje na trnovski pravac bila je dobra ali. 10. ali ni na ovaj način nije bilo moguće osigurati pojačanja srazmjerna dužini dodijeljene linije. lbr i 181. uz teške probleme i gubitak dijela oslobođene teritorije. upravo od 11. Komanda 111. Komanda 14. Time su dale veliki doprinos zaustavljanju napada na pravcu 155. 1995. pekare i kuhinje u rejone Kukova i Šiljka.

pov. Do pokretanja jedinica u napad došlo je 25. uslijedile su i određene kadrovske promjene u jedinicama ARBiH. Narodnog pozorišta i mosta Drvenija. Ostvareni pomaci prema Rogoju anulirani su u kontraofanzivi VRS izvedenoj 31. Komanda 1. nije pokazao djelotvornim. Jedinice nisu pokretane s polaznih položaja. AARBiH.567 Stavljanjem pod kontrolu Gračan-brda. postavljen je Nedžad Ajnadžić. planirala je brzi nastavak ofanzivnih borbenih dejstava težišno u zoni 14. jula i 1. Str. Komanda 14. korpusa – IKM Igman. s tim da je još od maja mjeseca intenzitet artiljerijskog i snajperskog djelovanja VRS po linijama jedinica 12. kada su zbog proboja linije njihovog lijevog susjeda morali zalomiti lijevo krilo svoje odbrane prema selu Brutusima. pov. 08. broj 02/2-250. akciju popravljanja taktičkog položaja u rejonu Gračan-brda.566 U toku izvođenja posljednje faze operacije “T” na trnovskom pravcu. korpusa 16. Tako su 28. obnovila je pripreme za nastavak borbenih dejstava sa stalnim sastavom divizije i pretpočinjenim jedinicama. komandantom 1. divizije i gradu Sarajevu bio znatno povećan u odnosu na prethodni period. 25. izvršena je smjena jedinica 111. Vanredni borbeni izvještaj. i avijacija NATO pakta ovaj put su na masakr nedužnih građana odgovorili snažnim udarima po položajima i vojnoj infrastrukturi srpskih snaga oko Sarajeva. jula. Kako se majski udar na položaje VRS. korpusa. 568 AARBiH. 111. Ovom akcijom željeli su vratiti vrh kote. Kraj jula označio je kraj operacije “TEKBIR” i početak kratkotrajnog perioda zatišja na bojištu. jula. Vbbr prema njihovim položajima. 1995. 28. Vbbr i liniju odbrane preuzeo je 1. od prethodne smjene već isplaniranu. Vbbr je kontrolu Gračan-brda prepustila neprijatelju. Vanredni b/i. divizije. Dnevni borbeni izvještaj. Srebrenice i Žepe. Razgovor s Remzijom Mandalom. u formi opomene kao vaspitne mjere. ubivši 37 i ranivši 89 građana. jer su se slabe snage VRS s Gračan-brda povukle. augusta. divizije.bbt. bataljona istog su dana izvele. 28. ali su se iste bez ostvarenih rezultata povukle na polazne položaje. • 199 • . nakon što su uočile pokret jedinice 111. Komanda 1. divizije – IKM Bijele vode. pov. snage VRS gađale centar Sarajeva. 28.568 U zoni 12. na čelu s novim komandantom. zapravo posljednjeg dana ofanzive snaga ARBiH.569 Granata kojom je pogođena pijaca Markale napravila je masakr. broj 01/3-209. 08.Za Sarajevo. 1995. Nakon neuspjeha operacije. Str. Str. 07. Komanda 14. nakon odlaska jedinica iz sastava drugih korpusa. korpusa. 111. 569 AARBiH. formirane i upućene u BiH nakon majske blamaže mirovnih snaga i vezivanja njihovih vojnika oko Sarajeva. komanda NATO snaga je ovaj put bila odlučna da nanese trajne štete vojnoj infrastrukturi VRS 566 567 Šadinlija. augusta 1995. Ova linija prikazana je na Karti 25. 1995. 46. Na mjesto komandanta 1. augusta u prijepodnevnim satima. polovinom jula nisu mogle nastaviti uspješan prodor prema Trnovu. augusta. Snage 1. je vladalo relativno zatišje. broj 02/3-920-186. područja pijace Markale. sa 8 mina iz minobacača 120 milimetara. Snage za brzu reakciju. za Bosnu svoju tuacija u kojoj znatno jače snage od onih koje su započele dejstva u zoni 14. divizije polovinom juna. divizije tokom augusta. Vbbr je dostigla liniju odbrane na trnovskom pravcu koju će zadržati do kraja ratnih dejstava. brdski bataljon. te nakon julske tragedije stanovništva zona pod zaštitom UN. Akcija je izvedena uspješno i bez borbe. također. Komanda 1. Još od 9.

Prije početka udara Komanda 1. • 200 • . korpusa je upozorena od strane UNPROFOR-a da ne smije koristiti dejstva NATO i da se mora suzdržati od borbenih djelovanja.570 Karta 25: Linija odbrane 111. Komanda 1. 1995.Mesud Šadinlija oko Sarajeva. 08. pov. Str. Naređenje. broj 01/3-219. korpusa. 30. Vbbr na trnovskom bojištu 570 AARBiH.

izvršene su dvije smjene jedinica 111. Razgovor sa Ademirom Raščićem. primirje je na snagu stupilo 12. nakon ostvarenog napredovanja jedinica s platoa. divizije. Na ovom pravcu u sedam dana borbi ostvareni su znatni pomaci i jedinice su ovladale sa nekoliko važnih objekata i uporišta VRS. bataljona. među kojima je bio i jako utvrđeni Lupoč. 47. Još prije formalnog okončanja rata. Vbbr. Težište napada bilo je i dalje na pravcu plato Treskavice – Rogoj. Ordenom zlatnog ljiljana sa zlatnim 571 572 Šadinlija. Odbranu VRS na Runjevici i Bibavici nije bila zahvatila dezorganizacija usljed gubitka položaja na njihovom lijevom kraju. Posljednjeg dana aktivnih borbi. korpus ARBiH pokrenuo je u zoni 14. oktobra.572 Time su borbena dejstva u zoni 1. motorizovana brigada je za svoj ratni doprinos. pa su nakon 1. oktobra.571 U vrijeme zatišja na trnovskom bojištu koje je trajalo tokom augusta i septembra. U tom cilju 13. na početku oktobarske ofanzive. oktobra sa svojih položaja u pravcu Turova i Trnova pokrenuo i dio snaga 3. Prvi komandant brigade Enver Šehović posthumno je 1994. 1. bataljona na polazne položaje i nanijeti im gubitke. pa su uspjele vratiti snage 3. divizije Zaim Imamović. 13. Ove snage nisu uzimale učešća u napadima prema rogojskoj gredi. sve brdske brigade iz sastava divizije su rasformirane i od njihovog ljudstva i materijalno-tehničkih sredstava formirane su nove jedinice. Naređenje. Formalno. Narušavanje primirja i povremeno otvaranje vatre s linija odbrane bivali su sve rjeđi kako se bližio trenutak potpisivanja mirovnog ugovora i okončanja rata. brdska brigada. Ordenom zlatnog grba sa mačevima posthumno je 1994. divizije KoV 1. na terenu ponovo bile snage 3. korpusa. Od ljudstva i sredstava 111. za Bosnu svoju Aktivnosti snaga za brzo djelovanje i NATO avijacije trajale su do polovine septembra i za to vrijeme. naređena je i posljednja reorganizacija jedinica 12. oktobra 1995. pov. 10. GŠARBiH. bataljona. Organizacijske promjene u z/o 12. Vbbr. godine stekla počasni naziv SLAVNA. Kao kolektiv. Vbbr i 105. Ove borbe vođene su u atmosferi sveopćeg očekivanja zaustavljanja ratnih dejstava i postizanja mirovnog sporazuma. 1995. bbr formirana je 127. jedinice 1. počela je djelimična demobilizacija ljudstva za potrebe industrijskih preduzeća u kojima je postojala mogućnost pokretanja proizvodnje. • 201 • . i izašle na rogojsku gredu. 5. divizije i vodio je u dvije faze od 2. Svoju posljednju ofanzivu 1. korpusa faktički okončana.573 U sklopu ove reorganizacije. bataljona.Za Sarajevo. do 9. 573 AARBiH. i 2. ali se. počasni naziv VITEŠKA. jedne od najpoznatijih i najuspješnijih jedinica Armije Republike Bosne i Hercegovine. Str. Ovim je okončan ratni put 111. godine odlikovana pripadnica ove brigade Fadila Odžaković Žuta. a godinu dana kasnije i najviše priznanje ove vrste. poginuo je komandant 14. korpusa su se dosljedno uzdržavale od borbenih dejstava koja bi UNPROFOR mogao protumačiti kao pokušaje kršenja upozorenja. U ovim borbama poginuli su Amir Bundo i Jasmin Isanović. U ovom periodu jedinice ARBiH u srednjoj i sjeverozapadnoj Bosni izvodile su veoma uspješne ofanzive i oslobodile velike teritorije. u pokušaju da dovrši zadatak zauzimanja Rogoja i oslobađanja Trnova. godine odlikovan Ordenom heroja oslobodilačkog rata. broj 14/43-80. najprije u decembru 1993.

predstavljao je implementaciju vojnog dijela mirovnog sporazuma. bbr. brdske brigade dobilo najveće ratno priznanje Zlatni ljiljan. decembra 1995. tri pripadnika “Delte”. objedinila je Komanda za razvoj 198. dva pripadnika 1. jedan pripadnik 12. kao rezrevni sastav oružanih snaga. još je 9 pripadnika 127. odnosno 127. Ratne tradicije. sandžačke brigade. a od preostalog ljudstva formiran je operativni mirnodopski ešalon i komande za razvoj rezervnih jedinica. koji su borci 127. brdske brigade. bbr obavljali većim dijelom zime. Sukcesivno su linije odbrane pomjerane unazad jedne od drugih. Vmtbr. Nakon okončanja ratnih dejstava. započeo je i proces mirnodopske transformacije Armije RBiH u Vojsku Federacije BiH. Do polovine godine demobilisan je najveći dio boraca i preveden u rezervni sastav. Najveće ratno priznanje Zlatni ljiljan dobilo je 55 pripadnika 1. a sredstva i ratna tehnika skladišteni u kasarne. •• • 202 • . personalnu evidenciju i najveći broj demobilisanih pripadnika 111. u Parizu. VITEŠKE brdske brigade. te još dva pripadnika jedinica OpŠO Vogošća. prema definisanim fazama. zaključenog u Dejtonu i potpisanog 23. Preostali posao. godine odlikovan je komandant brigade Ibrahim Dervišević.Mesud Šadinlija vijencem 1997. Početkom 1996. pješadijske brigade Vojske Federacije Bosne i Hercegovine.

kao jedan od najvažnijih oslonaca odbrane grada i pokušaja proboja iz okruženja. Osnovu iz koje je nastala Prva viteška brigada činila je struktura Općinskih štabova TO Novo Sarajevo i Vogošća i dobrovoljačka struktura Patriotske lige ovih općina. razvoj odbram• 203 • . i njegov glavni tok može se pratiti kroz nastojanja Armije RBiH da u prvom redu odbrani grad s krajnje teških i nepovoljnih pozicija u koje je njegova odbrana dovedena još prije početka oružane agresije rasporedom snaga JNA i oružanih formacija SDS-a. stoljeća. te brojne dobrovoljačke jedinice iz Srbije. predstavljaju veliku i još uvijek. nastajala je Prva viteška motorizovana brigada. Prateći njen razvoj. u središtu njihovog nastojanja bilo je daljnje pogoršavanje položaja odbrane grada. do 1995. U središtu ovih zbivanja. i kojima su se po otpočinjanju oružane agresije priključivale snage MUP-a Savezne Republike Jugoslavije. snage JNA i oružane formacije SDS-a. njen ratni put. na pravi način. preko objedinjavanja svih oružanih formacija pod komandom i oznakama Teritorijalne odbrane RBiH. S druge strane. do faze u kojoj je dočekala kraj rata i u kojoj je brojnošću.Za Sarajevo. razvoj i rat za odbranu Bosne i Hercegovine koji je vodila od 1992. vezane za uža područja i dijelove naselja. organizacijom. najprije su svoja nastojanja usmjerila prema ovladavanju Sarajevom. a zatim izvrši razbijanje njegove opsade s ciljem oslobađanja teritorije i velikih snaga vezanih za odbranu grada iz nepovoljnih pozicija. nastalih pod pokroviteljstvom JNA. kasnije Vojske Republike Srpske. Mnogobrojne manje jedinice u prvim danima odbrane grada. ubrzano su objedinjavane i okrupnjavane u odrede teritorijalne odbrane. stvaranja Armije RBiH i njenog sazrijevanja. godine. stezanja obruča njegove opsade i maksimalno vezivanje snaga ARBiH u Sarajevu i oko njega. za Bosnu svoju • ZAKLJUČAK • Armija Republike Bosne i Hercegovine je. Njen nastanak. Središnje strateško pitanje proteklog rata bilo je pitanje kontrole Sarajeva. bitan su dio historije Armije Republike Bosne i Hercegovine i bitke za Sarajevo koju je ona vodila. vojničkim ustrojstvom i ukupnom snagom nadjačala protivnika. Historija njenog nastanka i razvoja. U okviru ove strukture. najznačajnija pojava u historiji Bosne i Hercegovine 20. neotvorenu temu bosanskohercegovačke historiografije. MUP-a i DB-a Republike Srbije. po mjeri i načinu na koji je neposredno utjecala na historijske događaje čiji je sudionik bila. Nakon neuspjeha u ovim nastojanjima i početne stabilizacije odbrane grada. koje su u mjesecu maju objedinjene u formaciju Vojske Srpske Republike Bosne i Hercegovine. pratimo sliku razvoja cijele Armije od nužne faze pasivnosti strukture Teritorijalne odbrane i aktivnosti i organizovanja u okvirima Patriotske lige.

dovele su brigadu u posve drugačiju situaciju od planirane. Na ovom području brigada je od oktobra do decembra 1994. pa tako i u Prvoj motorizovanoj brigadi. korpusa ARBiH. Osim toga i dalje je sa snagama jednog bataljona izvršavala zadatke na trnovskom bojištu u zoni odgovornosti 14. godine. godine. koji je postavila VRS. U toku ovog procesa vođena su neka od najznačajnijih borbenih dejstava brigade i postignuti njeni najveći ratni uspjesi: oslobađanje Pofalića i platoa Žuči. koja je u punom kapacitetu zaživjela krajem jula i čiju su okosnicu činili odredi TO s područja Pofalića i Velešića. Proces okrupnjavanja jedinica na području Novog Sarajeva iz objektivnih tazloga je tekao znatno brže. motorizovana brigada. novosarajevske brigade. organizacijsko prilagođavanje Armije RBiH započeto prethodne godine. Iscrpljujuće borbe vođene tokom 1992. U svim jedinicama. izborila je najpovoljniju poziciju za nastavak nastojanja ka deblokadi Sarajeva pravcem prema Visokom. divizije. mehanizovana brigada. brdske brigade stvorene od najvećeg dijela snaga OpŠO Vogošća. putevi snabdijevanja Armije RBiH ponovo su otvoreni. Nakon potpisivanja Vašingtonskog sporazuma u martu 1994.Mesud Šadinlija benih snaga na teritoriji Vogošće tekao je do početka 1993. godine. koji je okončao ratni sukob sa HVO i obnovio strateško savezništvo s Hrvatskom. slamanjem efektivne odbrane. 1. su započele aktivnosti na formiranju 13. Umjesto borbi za njegovu deblokadu. na oslobodilačka borbena dejstva u njegovom širem okruženju. godine stvorena je 1. brdsku brigadu i ušla u sastav 12. U jedinicama Armije izvršena su postupna organizacijska prilagođavanja ciljevima i mogućnostima koje je otvarala promjena vojno-političke situacije. Početkom 1995. mehanizovana brigada zajedno sa snagama OpŠO Vogošća. novosarajevske brigade. Na sarajevskom bojištu. kao okosnice stvorena 1. Našavši se na dominantnom platou Žuči. Krajem maja 1992. Najteže borbe vođene su na Žuči tokom ljeta 1993. U tom cilju su objedinjene snage 1. snagom svog i oružja Hrvatske vojske. čime je Armiji RBiH nametnut istovremeni rat sa dva protivnika u uvjetima potpune blokade i nemogućnosti snabdijevanja jedinica i stanovništva. godine. mehanizovane brigade i 12. težište aktivnosti jedinica premještene su sa odsudne odbrane grada na unutrašnjoj strani prstena opsade. postigla izuzetne borbene uspjehe u oslobađanju velikih i značajnih dijelova teritorije. I Prva motorizovana je u okviru tog prilagođavanja preformirana u 111. formirani su manevarski bataljoni. U septembru je od 13. morala je u toku naredne godine voditi teške borbe u odsudnoj odbrani Sarajeva od nastojanja VRS da. dovršeno je formiranjem divizija s većim brojem manevarskih brigada. divizije 1. Prelazak boraca iz sastava manevarskog bataljona u novoformirane manevarske brigade i smanjenje formacije brigade označio je fazu u • 204 • . za sebe odmah uzme ono što joj je neprihvaćeni Vens-Ovenov politički projekat nudio kao mogućnost u slučaju postizanja mirovnog rješenja u budućnosti. preko Vogošće i Ilijaša. godine i vojno-politička situacija stvorena nastojanjem Hrvatskog vijeća obrane da. stavi grad u duboko okruženje i tako postigne ključni cilj: primoravanje državnog rukovodstva Republike Bosne i Hercegovine na prekid rata i podjelu zemlje duž dostignutih borbenih linija. I težište aktivnosti brigade prebačeno je na prostor Bjelašnice i Treskavice. i u februaru 1993.

Nakon prestanka borbenih dejstva. Osim toga. korpusa ARBiH. čime je okončala svoj ratni put. •• • 205 • . Ona je to do kraja rata veoma uspješno i činila. u jedinici je ostalo dovoljno snage i potencijala i za pokušaje izvođenja ofanzivnih dejstava u osnovnoj zoni brigade u Sarajevu. kao i za vrlo uspješna ofanzivna dejstva na trnovskom bojištu. brigada je ušla u sastav 127. za Bosnu svoju kojoj je brigada trebala izvršavati prvenstveno defanzivne zadatke. divizije 1.Za Sarajevo. brdske brigade 12.

korpusa. Milan Rosić. Šefćet Baždarević. Komanda 12. „Vojno-historijska građa Prve slavne motorizovane brigade (period 1992/93. Rahman Hajdarević. Adnan Bijedić. OpŠTO Vogošća. Nusret Aganović. JNA. Mujo Dardagan. novosarajevske. Ramo Kajmović. arhivska građa VRS i MUP-a RS. Ramiz Efendić. Hamdija Hašimbegović. te mnogobrojni pripadnici brigade koji su prisustvovali i učestvovali u javnim diskusijama radnog materijala monografije organizovanim u okviru udruženja “1. Munib Mujezin.Mesud Šadinlija • IZVORI I LITERATURA • Izvori: 1. Kerim Muminović. Iljko Barić. 1. Objavljeni izvori: Štampa 1) Oslobođenje (Sarajevo). rukopis. Razgovori. Medo Haznadar. Komanda 1. divizije. Komanda 14. Džemal Smajkan. Fadil Alihodžić. NIP „Vojna iskustva odbrambeno-oslobodilačkog rata 1992-1995“. Šefik Vučijak. vojske i policije RS. • 206 • . fondovi i zbirke dokumenata: Republički štab TO SRBiH. Mehemed Cero. Remzija Mandal. Viteška brigada”. Ćamil Idrizović. brdske brigade: Vahid Bogunić. Salko Hajdarević. Komanda 1. 12. Esad Zuko. ekspertize sudskih vještaka ICTY. OpŠO Novo Sarajevo. Krakonja Suad. Meho Blekić. Arhiv ARBiH. Faid Hećo. mehanizovane. 4. motorizovane i 111. OkŠO Sarajevo. Komanda OG-1. brdske. Vahid Crnčalo. Sabaheta Ćutuk. ICTY – on-line baza podataka sudskih dokumenata: transkripti sudskih postupaka. OpŠTO Novo Sarajevo. Slavna – 111. Drago Prazina. Azem Menzilović. Salko Idriz. Viteške mtbr. OpŠO Vogošća. Šefko Marevac. Salahudin Strujić. 1. Nisad Balta. Nijaz Bešić. Hajrudin Tvica. radne bilježnice. sandžačke. 2. Komanda 111. Zijad Tiro. 3. Adamir Raščić. Bajro Softić. transkripti presretnutih razgovora predstavnika političke vlasti. Alija Prazina. pismene i usmene primjedbe pripadnika PL. mbr. Sead Radovović. Viteške bbr. 13. 2) Službeni list RBiH (Sarajevo). izjave svjedoka. 1. Komanda 1. Edin Ahmić. Alija Kulo. RgŠTO Sarajevo. Meho Kulo. Mujo Karović. Generalštab ARBiH. Tašo Dacić. Muhamed Musa. godina)“. divizije. Ivan Bernadić.

15. Mesud. 1996. 2005. Zagreb. 4) Ratni bilten (Prva slavna motorizovana brigada Sarajevo).Za Sarajevo. 7-48. Ismet. 2002. 16. Prva slavna i viteška brigada: herojstvo i žrtve u odbrani Sarajeva ’92-’95. sandžačka brigada. 13. Minić. 2006. 7) Stenogrami o podjeli Bosne. Povijest izbliza. Zagreb. CIA. Warren. Kahrović. 1990-1995. 12. 4. Vreme film i B92. Ubijene i nestale žrtve zločina u Vogošći 1992-1995. Vitezovi i Huni. 2007. Operacija Jesen 94. Jakov i drugi. Stanovništvo Bosne i Hercegovine – narodnosni sastav po naseljima. Dervišević.). National security and the future. Bilandžić. Sjećanja vojnika. 2001. 2001. Sarajevo. Sarajevo. 2001. intervjui. Alija. Bošnjačko-hrvatski politički obračun. Hadžiosmanović. Office of Russian and European Analysis (Washington. 18. Banja Luka. Ibrahim.. Izbori u Bosni i Hercegovini ‘90 – Analiza izbornog procesa. izjave. 1995. 2006. Šefko.. str. 6) Švarm. Knjiga 1. 10. (priredio Predrag Lucić). 2006. 9. Arnautović. dokumentarni TV-serijal. 2006. Miloš. Martin. 2009. Sarajevo. Zagreb. „Pofalićka bitka“. 14. Eset. Hodžić. Bosna i Hercegovina – jezgro velikosrpskog projekta. Filip. Dokumenti Predsjedništva BiH 1991 – 1994. Dogovori u Karađorđevu o podeli Bosne i Hercegovine. 1996. Zimmermann. 1998. Prvi korpus ARBiH: nastanak i razvoj 1992 – 1995. 3. 2006. Sarajevo. 8. 7. Literatura: 1. 5. Hronologija 1990-1995. 6. 2006. knjiga I. Zagreb. Sarajevo. Špegelj. Split-Sarajevo. Izetbegović. Šefko. Kovanje antijugoslovenske zavere. decembar 1993 – decembar 1994. Sarajevo. Sarajevo. Muračević. •• • 207 • .Tomo. Volume I. Zagreb. Šadinlija. Sarajevo. Murat. Gelo. Beograd. 2002. Hodžić. Velimirović. 11. Beograd. Sarajevo. Kako smo branili Sarajevo: 1. 2. 17. Čudo bosanskog otpora ( Odabrani govori. Balkan Battlegrounds: A Military History of the Yugoslav Conflict. Izvori jedne katastrofe. Jedinica. Dušan. 2008. Mostar. Ostalo 5) Šimić . Beograd. Janko i dr. Suad. 1995. DC). 1997. za Bosnu svoju 3) Službeni list Armije RBiH (Sarajevo).

Mesud Šadinlija

• SKRAĆENICE •
AARBiH – Arhiv Armije Republike Bosne i Hercegovine ABHO – atomsko-biološko-hemijska odbrana ARBiH – Armija Republike Bosne i Hercegovine ARJ PVO – artiljerijsko-raketne jedinice protiv-vazdušne odbrane atb – automobilski bataljon Bbbr – Bošnjačka brdska brigada bbr – brdska brigada bbt – brdski bataljon BiH – Bosna i Hercegovina bMB – baterija minobacača BRAG – brigadna artiljerijska grupa bv – bataljon veze bVP – bataljon vojne policije čTO – četa TO čVP – četa vojne policije DB – Državna bezbjednost DK – Drinski korpus Gbr – gardijska brigada GrSl – građevinska služba Grv – građevinski vod GŠ OSRBiH – Glavni štab Oružanih snaga RBiH GŠ PLBiH – Glavni štab Patriotske lige Bosne i Hercegovine HAD – haubički divizion HDZ – Hrvatska demokratska zajednica HK – Hercegovački korpus HOS – Hrvatske oružane snage HVO –Hrvatsko vijeće obrane IBK – Istočnobosanski korpus ICTY – International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia Ič – izviđačka četa IDO – izviđačko-diverzantski odred
• 208 •

Za Sarajevo, za Bosnu svoju

Inč – intendantska četa InSl – intendantska služba inžb – inžinjerijski bataljon Inžb – inžinjerijski bataljon Inžv – inžinjerijski vod JNA – Jugoslovenska narodna armija KAG – korpusna artiljerijska grupa KG – komandna grupa lap PVO – laki artiljerijski puk protiv-vazdušne odbrane LARb – laka artiljerijsko-raketna baterija lard PVO – lahki artiljerijski divizion protivvazdušne odbrane larv PVO - lahki artiljerijsko-raketni vod PVO Lob – logistički bataljon Loč – logistička četa Lov – logistički vod lpbr – laka pješadijska brigada M, IPD i VP – moral, informativno-propagandna djelatnost i vjerska pitanja MAD – mješoviti artiljerijski divizion map – mješoviti artiljerijski puk marbr – mješovita artiljerijsko-raketna brigada MB –minobacač mbr – mehanizovana brigada mč – mehanizovana četa MFP – materijalno-finansijsko poslovanje Mlbr – Muslimanska lahka brigada MNO RBiH – Ministarstvo narodne odbrane RBiH MO RBiH – Ministarstvo odbrane RBiH mpoad – mješoviti protivoklopni artiljerijski divizion mpoap – mješoviti protivoklopni artiljerijski puk mtb – motorizovani bataljon mtbr – motorizovana brigada MTS – materijalno-tehnička sredstva MUP – Ministarstvo unutrašnjih poslova NIP – naučnoistarživački projekat NŠ – načelnik štaba ObP – obavještajni poslovi OBP – obavještajno-bezbjednosni poslovi
• 209 •

Mesud Šadinlija

OG – operativna grupa OIP –obavještajno-izviđački poslovi Okb – oklopni bataljon OkŠO – Okružni štab odbrane OLO – operativni logistički organ OMJ – oklopno-mehanizovane jedinice ONP – operativno-nastavni poslovi OpŠO – Opštinski štab odbrane OpŠTO – Opštinski štab Teritorijalne odbrane OTA – operativnotaktička analiza P i PP – popuna i personalni poslovi PAM – protivavionski mitraljez PAT – protivavionski top PDO – protivdiverzantski odred PK – pomoćnik komandanta PKB – pomoćnik komandanta za bezbjednost PKLo – pomoćnik komandanta za logistiku PKM – pomoćnik komandanta za moral PL – Patriotska liga PNŠ – pomoćnik načelnika štaba POč – protivoklopna četa PPZ – protivpožarna zaštita RB – ručni bacač RBiH – Republika Bosna i Hercegovina RBR – ručni bacač raketa RgŠO – Regionalni štab odbrane RgŠTO – Regionalni štab TO RŠTO SRBiH – Republički Štab Teritorijalne odbrane SRBiH SAO – Srpska autonomna oblast SbSl – saobraćajna služba SDA – Stranka demokratske akcije SDS – Srpska demokratska stranka SFRJ – Socijalistička Federativna Republika Jugoslavija SJB – Stanica javne bezbjednosti SKJ – Savez komunista Jugoslavije Smtbr – Slavna motorizovana brigada Snb – sanitetski bataljon
• 210 •

Za Sarajevo. za Bosnu svoju Snd – sanitetska desetina SnSl – sanitetska služba SnVtv – sanitetsko-veterinarski vod SRK – Sarajevsko-romanijski korpus SrO – Srpska opština SrRBiH – Srpska Republika Bosna i Hercegovina SSSR – Savez Sovjetskih Socijalistički Republika sv – samostalni vod ŠTO RBiH – Štab Teritorijalne odbrane Republike Bosne i Hercegovine ŠVK OSRBiH – Štab Vrhovne komande Oružanih snaga RBiH TG – taktička grupa TnSl – tehnička služba Tnv – tehnički vod TO – Terotorijalna odbrana TO SRBiH – Teritorijalna odbrana Socijalističke Republike Bosne i Hercegovine Vbbr – Viteška brdska brigada vBST – vod bestrzajnih topova VJ – Vojska Jugoslavije vMB – vod minobacača Vmtbr – Viteška motorizovana brigada VO – Vojna oblast VSrRBiH – Vojska Srpske Republike Bosne i Hercegovine VtSl – veterinarska služba zmtp – zaštitni motorizovani puk •• • 211 • .

Mesud Šadinlija • 212 • .

Za Sarajevo. za Bosnu svoju DRUGI DIO •• •• • 213 • .

Mesud Šadinlija • 214 • .

Slavna – 111.Izdavač Udruženje “1. Viteška brigada” Sarajevo Za izdavača Salko Hajdarević Dizajn i DTP Edin i Amra Mekić Štampa “Bemust” Sarajevo Tiraž 1200 primjeraka .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->