P. 1
svetista

svetista

|Views: 1,735|Likes:
Published by Abdulkerim Popaja

More info:

Published by: Abdulkerim Popaja on Mar 21, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/23/2013

pdf

text

original

BIOHEMIJA

(skripta-predavanja)

SADRŽAJ
Uvod .................................................................................................. Voda .................................................................................................. Mineralne soli ................................................................................... Proteini .............................................................................................. Protamini i histoni .................................................................... Prolamini i glutelini ................................................................... Skleroproteini ........................................................................... Albumini i globulini ................................................................... Hromoproteidi .......................................................................... Lipoproteidi .............................................................................. Nukleopreoteidi ........................................................................ Fosfoproteidi ............................................................................. Glukoproteidi ............................................................................ Metalproteidi ............................................................................ Enzimi ............................................................................................... Mehanizam enzimskih reakcija ............................................... Reverzibilnost enzimskih reakcija ............................................ Izoenzimi .................................................................................. Podjela enzima ........................................................................ Respiratorni ciklus ............................................................................ Metabolizam šečera ........................................................................ Sinteza glikogena .................................................................... Razgradnja glikogena .............................................................. Glikoliza .................................................................................... Ciklus pentozo-fosfata ............................................................. Sinteza glukuronske kiseline .................................................... Sinteza aminošečera ............................................................... Metabolizam fruktoze ............................................................... Metabolizam galaktoze ............................................................ Sinteza laktoze ......................................................................... Metabolizam manoze .............................................................. Metabolizam masti ............................................................................ Sinteza triglicerida ..................................................................... β−oksidacija ............................................................................... Sinteza masnih kiselina ............................................................ Sinteza holesterola ................................................................... Sinteza žučnih kiselina ............................................................. Sinteza sfingolipida .................................................................. Sinteza glicerofosfatida ........................................................... Ketogeneza .............................................................................. Metabolizam proteina ....................................................................... Razgradnja aminokiselina ........................................................ Razgradnja amonijaka ............................................................. Ornitinski ciklus ......................................................................... Sinteza hemoglobina ............................................................... Razgradnja hemoglobina ......................................................... Sinteza purinskih baza ............................................................. Razgradnja purinskih baza ....................................................... Sinteza pirimidinskih baza ........................................................ Razgradnja pirimidinskih baza ................................................. 2 3 4 7 12 13 14 14 15 17 19 19 20 20 20 21 21 22 23 23 25 26 27 27 28 30 31 31 32 32 32 32 34 34 35 36 37 38 38 39 39 40 41 42 42 43 43 44 44 45 45

UVOD

Biohemija je biološka nauka koja proučava hemijski sastav živih organizama i hemijske procese koji se u njima odvijaju. Osnovna podjela je na: deskriptivnu i dinamičku. Deskriptivna proučava hemijski sastav i osobine ćelija, tkiva, organa i organizma kao cjeline, dok dinamička proučava hemijske procese koji se dešavaju u njima. Osim ove podjele dijeli se i na: biohemija biljaka, biohemija životinja, biohemija mikroorganizama, komparativnu biohemiju i kliničku biohemiju. Osnovne karakteristike živih bića su: rast, razviće, razmnožavanje i razmjena materija ( metabolizam ). Prosječni sastav čovjekovog organizma je: 60% voda, 18% proteini, 15% masti, 6% mineralne soli, 1% ugljikohidrati.

V O D A
Sadržaj vode u organizmu
Voda je najvažniji anorganski sastojak u organizmu i gubitak 10% vode je letalan. Sadržaj vode zavisi od: - starosti organizma – embrion 96%, fetus 85%, novorođenče 75% - pol – žene imaju manje vode od muškarca jer imaju više masti - fiziološko-fizičko stanje organizma – bolestan čovjek ima više ili manje vode, radnici imaju manje vode zbog rada Raspodjela vode: - extracelularna 35% - limfa 96%, krv 80%, mokraća 95%, pljuvačka 99%, kao posebna vrsta extracelularne vode je transcelularna 2% tj. ona koja se prva gubi - intracelularna – 65% Najmanje vode ima dentinu 10% i zubnoj gleđi 0,2%, a najviše u mokraći, limfi i pljuvački. Voda u organizmu može biti: - slobodna – koja služi kao rastvarač za organske i anorganske spojeve i dijeli se na: pokretnu koja se nalazi u krvi i limfi, i na nepokretnu koja se nalazi između kolagenih i elastičnih vlakana. 3

-

vezana – koja je kao hidrataciona voda vezana za tjelesne proteine, a pritisak koji veže vodu za proteine je koloido- osmotski ili onhotski i on iznosi 3,7 kPa i uslov da bude stalan je stalna konc. koloida.

Osobine vode
Dipolni karakter – potiče od asimetričnog rasporeda H i O atoma u molekuli vode. Ugao između H atoma je 105°, pa se težišta poz i neg naboja ne pokrivaju u jednoj tački, te u molekuli vode razlikujemo poz i neg pol tj molekula se ponaša kao trajni dipol. Površinski napon vode – nastaje zbog toga što na njene površinske molekule jače djeluju privlačne kohezione sile između molekula vode nego adhezione sile između molekula vode i zraka. Zato svaka tečnost zauzima oblik kugle jer kugla ima najmanji volumen. Jedinica za površinski napon je 1 N/m. Toplota isparavanja - je toplota koju treba dovesti jedinici mase vode na temp ključanja da bi ona isparila. Jedinica toplote isparavanja je J/kg. Toplota isparavanja je veća na nižim temp i voda ima najveću toplotu isparavanja i zahvaljujući voda u organizmu ima ulogu održavanju stalne temp. Ostale osobine: viskoznost i specifična toplota vode.

Uloge vode u organizmu
Gradivna uloga – jer čini oko 60% odraslog čovjeka. Mehanička uloga – daje čvrstoću i elastičnost tkivima i organima. Transportna uloga – transport hranjivih materija, krajnjih produkata metabolizma, toplote i hormona. Univerzalni rastvarač – veliki broj spojeva se otapa u vodi. Kao rastvarač ona se nalazi u sastavu pravih rastvora (rastvori soli, monosaharida, amonokiselina), u obliku koloidnih rastvora (rastvor proteina), i u obliku grubo disperznih sistema (emulzije i suspenzije). Termoregulacijska uloga – toplota vezana za vodu različito se otpušta: zagrijana krv iz unutrašnjosti tijela na površini kože predaje toplotu vanjskoj sredini, a drugi način je znojenje tj isparavanje vode sa kože čime se također gubi toplota. Uloga u hemijskim procesima – pocesi hidrolize (razgradnja polisaharida i proteina), nastaje kao reaktant u procesima i osnovni je medij za odvijanje hem reakcija.

Promet vode u organizmu
Bilans vode je odnos između unosa i izbacivanja vode u organizam, ako je odnos isti to je uravnotežen bilans, ako je viši unos to je poz bilans, a ako je veće izbacivanje to je neg bilans. Unos vode: piće 1,5l, hrana 1l, metabolizam 0,3l 4

Izlučivanje vode: urin 1,5l, pluća i koža 1,2l, feces 0,1l Kretanje vode – voda se kreće procesom osmoze i to je omogućeno postojanjem vodenih kanalića u opni ćelija u kojima se nalazi poseni proteini koji pomažu prolaz vode i oni se zovu akvaporini i dosada je otkriveno 11 vrsta. Najvažniji akvaporini su 1 i 2 koji se nalaze u ćelijama nefrona. Voda se stalno kreće iz krvi u intersticij i iz intersticija u ćelije. Ovo kretanje zavisi od krvnog i onhotskog pritiska.

Regulacija prometa vode
Regulaciju vrše nervni i humoralni faktori. Nervni faktori: - osmoreceptori – nalaze se u hipotalamusu (centar za regulaciju osmotskog pritiska) i karotidnim arterijama. Pri porastu osmotskog pritisku u krvi draže se osmoreceptori koji šalju signal u hipotalamus da stimulira lučenje ADH koji smanjuje lučenje urina i povećava se resorpcija vode iz primarnog urina i time se smanjuje hipertonija. - volumenski receptori su osjetljivi na promjenu volumena krvi, a locirani su u šupljim venama i pretkomorama srca. Kada dođe do porasta volumena krvi draže se ovi receptori koji šalju signal u hipotalamus i smanjuje se lučenje ADH što dovodi do povećanog lučenja urina. Humoralni faktori – renin-angiotenzin-aldosteron sistem: renin iz bubrega djeluje na angiotenzinogen koji se razlaže na angiotenzin I koji u plućima pod djelovanjem angiotenzin I konvertirajući enzim prelazi u angiotenzin II koji potiče lučenje aldosterona iz kore nadbubrežne žlijezde koji povećava apsorpciju Na iz tubula nefrona čime raste osmotski pritisak u extracelularnoj tečnosti. Povećan osmotski pritisak dovodi do povećanog lučenja ADH koji povećava resorpciju vode i povećava se volumen extracelularne tečnosti.

Poremećaji prometa vode u organizmu
Ovde spadaju: poliurija, oligurija (smanjeno lučenje urina), anurija, edemi, dehidratacija (javlja se kad je vodeni bilans neg).

5

MINERALNE

SOLI

Unos soli zavisi od fiziološkog stanja organizma. U organizmu postoje depoi za soli. Njihovu količinu je teško odrediti, ali možemo odrediti cnc njihovih jona u tjelesnim tečnostima. Njihovu količinu reguliše ishrana i mineralokortikoidi. Soli se dijele na org i anorg odnosno na rastvorive i nerastvorive u tjelesnim tečnostima.

Uloge soli u organizmu
Nerastvorive soli – mehanička uloga tj daju čvrstoću skeleta i zuba (96% Ca soli ulazi u ovaj sastav). Rastvorive soli mogu djelovati kao - molekulski oblik – regulatori pH, održavaju bubrenje koloida (eoglobulini su nerastvorivi u vodi, ali u prisustvu soli rastvaraju se kao koloidi) - molekulski i jonski oblik – nosioci osmotskog pritiska - jonski oblik – utiču na razdržljivost NS, održavaju mirujući membranski potencijal ćelije, učestvuju u sintezi HCl i H2CO3, aktivatori i inhibori enzima. Regulacija pH pH=-log [H+] pH krvi je 7,3 – 7,5 i zove se izohidrija. Venska krv 7,35; arterijska 7,45; ćelije 7,1 – 7,2 (zbog metaboličkih procesa u kojima nastaju kiseli produkti); fiziološka acidoza 7,3 – 7,4; fiz alkaloza 7,4 – 7,5; patološka acidoza <7,3 (dijabetes melitus); pat alkaloza 7,5> (prevelik unos proteina). Postoje metaboličke i respiratorne alkaloze i acidoze. Met acidoza – pojava kiselih metabolita u krvi (prevelik rad, razgradnja glukoze do mliječne kis) Met alkaloza – pojava baznih metabolita u krvi (gladovanje, prevelik unos proteina i nastaje NH3) Resp alkaloza – preveliko izdisanje CO2 Resp acidoza – preveliko zadržavanje CO2 U regulaciji pH učestvuju puferi: - anorganski – H2CO3/NaHCO3 i K2HPO4/KH2PO4 (1% brzo se potroše) - organski – albumin/Na-albuminat (19%) i Hb+NaCl (80% kapaciteta) Karakteristike pufera: kapacitet (najveći ima Hb+NaCl), snaga (otpornost prema kis i bazama) i pokretljivost. Ostali regulatori pH: pluća, jetra i bubrezi. Parametri za računanje pH: pCO2, [HCO3-], pKa H2CO3 preko Henderson-Hazelbahove jednačine: pH=pKa+log[HCO3-] / pCO2*a (koef rastvorivosti 0,25) =6,1+log 27mmol/l / 5,33 kPa*0,25 = 6,1+1,3= 7,4 Održavanje osmotskog pritiska Soli su nosioci osmotskog pritiska i to NaCl extracel i K2HPO4 intracel. Svi rastvori sa istim pritiskom kao i krv su izotonični rastvori. Fiziološki rastvori su netoxični izotonični rastvori 0,9% NaCl, 5% glukoza Osmotki pritisak zavisi od broja čestica i računa se Π= c*K*i=mol/l*2280kPa*1+α(n-1) Osmotsli pritisak iznosi 750 – 800 kPa (toplokrvne životinje), oko 505 kPa (hladnokrvne), 2680 kPa (morski mekušci- kao i voda). Regulatori osmotskog pritiska: krv (volumen i cirkulacija), koloidi (bubrenje), depoi vode, bubrezi (konc ili dil urin) 6

Održavanje membranskog potencijala Neg unutar ćelije zbog fosfata i proteina, a poz sa vanjske strane zbog Na. Joni Ca sprečavaju mijenjanje polarnosti. Membranski potencijal iznosi 70 – 90 mV. Održavanje razdražljivosti NS – proučavao Đerđi K= [K+]*[HCO3-]*[HPO42-] / [Ca+]*[Mg+]*[H+] Ako K raste kod CNS dolazi do hiperrefleksije (razdraženja) što može dovesti do stanja tetanije (pojačani refleksi i grčevi mišića), kod PNS dominira djelovanje parasimpatikusa. Ako K opada kod CNS dolazi do atonije (opušteni mišići), a kod PNS dominira simpatikus. Soli kao aktivatori enzima Mg i Mn su aktivatori malat- piruvat- i aldehiddehidrogenaze. Zn je aktivator karboanhidraze i alkoholdehidrogenaze. NaCl je aktivator amilaze. Fe je aktivator katalaze i peroksidaze.

Natrij Na
Na je glavni extracel kation 142 mmol/l ili mEq/l; intra 14 mmol/l. Najčešće je vezan za Cl-, HCO3-, HPO42-. Kod čovjeka teškog 70 kg ima 100g Na. Dnevno se unosi 10 – 15g NaCl, a iskoristi se samo 4 – 5g Na. Na se resorbuje u tankom cijevu aktivnim transportom zajedno se glukozom (kotransport). Depoi Na+ su koža, pluća, slezena i 1/3 Na-soli ulaze u sastav zuba i skeleta. Iz organizma se eliminira urinom 95%, a 5% fecesom i znojem. Regulaciju prometa Na+ vrši aldosteron. Glavne uloge Na: - kao NaCl predstavlja glavnog nosioca osmotskog pritiska u extracel tečnosti - kao NaCl iz plazme sa Hb iz eritrocita utiče na regulaciju pH krvi - Kao NaHCO3 je komponenta anorg extracel pufera - Kao Na+ održava mirujući membranski potencijal Poremećaji: hiper- (žeđ, pretjerano unošenje NaCl) i hiponatrijemija (proljev, pretjerano znojenje).

Kalij K
K je glavni intracel kation 157 mmol/l i extracel 5 mmol/l. Kod čovjeka od 70 kg ima 150g kalija. Dnevne potrebe 3 – 5g i dovoljno se unosi hranom tako da ga ne treba naknadno unositi. Glavni depo su skeletni mišići. U eritrocitima ima više K+ nego u drugim ćelijama jer je vezan za Hb. Resorbuje se u tankom crijevu procesom difuzije. Eliminacija preko urina i znoja. Promet K+ reguliše aldosteron. Glavne uloge K: - kao K+ učestvuje u razdražljivosti NS, aktivator parasimpatikusa i izaziva hiperrefleksiju 7

kao K+ održava membranski potencijal kao K+ učestvuje kao aktivator enzima (šečeri, sinteza proteina) kao K-fosfat je komponenta anorg intracel pufera i glavni je nosioc intracel osmotskog pritiska Poremaćaji: hiper- (hemoliza, davanje infuzije) i hipokalijemija (terapija inzulinom, acidoza)

-

Kalcij Ca
Kod čovjeka od 70kg ima 700g kalcija. 99% nalazi se u kostima i zubima, a samo 1% rastvoren u tjelesnim tečnostima. Extracel 2,5 mmol/l, intracel samo u tragovima. Od ovih 2,5 mmol/l 50% je jonski Ca (koagulacija krvi), 5% molekulski Ca, 45% je vezano za proteine i zove se koloidni Ca (nedifuzibilni) i od ovoga 2/3 za albumine i 1/3 za globuline. Dnevne potrebe ovise od fiziološkog stanja: dijete do 1 godine 360 – 540mg, za odraslog čovjeka 1,5g, za trudnice i dojilje 3g. Resorpcija se odvija u tankom crijevu i to samo 60%, a resorpciju pomaže vitamin C. Regulaciju prometa Ca i fosfata je parathormon koji pospješuje razgradnju kostiju i povećava konc Ca, povećava resorpciju Ca iz bubrega i smanjuje conc fosfata u extracel tečnosti. Suprotno od parathormona djeluje kalcitonin. Glavne uloge Ca: - Ca-soli su osnovni sastojci zuba i skeleta - Kao Ca2+ učestvuje u koagulaciji krvi, kao aktivator enzima i parasimpatikusa

Magnezij Mg
Extracel 1,25 mmol/l i intracel 2,7 mmol/l. Kod čovjeka teškog 70kg ima 28g Mg i 70% od ovoga je u obliku soli u građi skeleta, a 30% u jonskom obliku. Dnevna potreba je 300mg i dovoljno se unosi hranom i ne treba se naknadno unositi. Resorpcija se odvija u tankom crijevu, a promet reguliše aldosteron. Glavne uloge Mg2+: - aktivator enzima ATP-aze, fosforilaze i dr - kao MgCO3 i Mg3(PO4)2 ulazi u sastav kostiju - kao Mg2+ djeluje kao sinergista Ca2+ na NS, smanjenje konc ispod 0,6 mmol/l dovodi do mišićnih trzaja, a povećanje iznad 4 mmol/l dovodi do sanjivosti Odnos extracel conc kationa naziva se kationska izojonija (homeostaza) Na+ : K+ : Ca2+ : Mg2+ = 28 :1 : 0,5 : 0,125

Hlorid ClGlavni extracel anion 103 mmol/l i intracel 1 – 2 mmol/l, eritrociti 70 mmol/l. Najviše se unosi u obliku NaCl 10 – 15g. Depoi hlorida: koža (60% zaliha), pluća, glatka muskulatura crijeva. Glavne uloga: - kao NaCl je extracel nosioc osmotskog pritiska - kao Cl- regulator pH sa Hb iz eritrocita, sinteza HCl u želudcu, aktivator enzima Poremećaji: hiper- (metab acidoza, dehidratacija, proljevi) i hipohlorijemija (metab alkaloza). 8

Fosfati PO43Glavni intracel anion 60 – 66 mmol/l i intracel 1 – 1,5 mmol/l. Kod čovjeka od 70kg ima 700 – 1100g fosfata i 80% od ovoga je u obliku soli ulazi u građu kostiju i zuba, a ostatak je u obliku jona. Dnevna potreba je 2,5 – 3g, a resorpcija je 60% i zavisi od količine unijetog Ca2+ i najbolje bi bilo da je odnos Ca2+ : PO43- = 1 : 1,5. Glavne uloge: - kao PO43- je sinergista K+ preme djelovanju na NS, ulazi u građu nukleotida, fosfolipida i enzima, ulazi u sastav intracel anorg pufera H2PO42- / HPO43- kao netopiva so ulazi u sastav kostiju i zuba

Sulfati i sulfidi SO42- i S2Kod čovjeka od 70kg ima 140g sumpora. Sumporv se ne može unijeti hranom u obliku soli jer je mnogo hidriran i ne može se resorbovati. Sumpor se resorbuje kao – SH grupa (sulfhidrilna grupa) iz tioaminokis tj to je sumpor endogenog porijekla. Uloge S2-: detoksikacija cijanida (pretvara ih u rodanide) Uloge SO42-: detoksikacija aromat alkohola koji nastaju truljenjem aminokis (pretvara ih u estere). Uloge –SH: u sintezi proteina (povezivanje aminokis preko disulfidnih mostova), pomaže prelaz 3+ u 2+ Fe i takop poboljšava resorpciju Fe, ulazi u sastav enzima (aktivni centar enzima), ulazi u sastav CoA (aktivira aminokis i masne kis u razgradnji).

Hidrogenkarbonati HCO3Extracel 26 – 29 mmol/l i intracel u tragovima a najviše 10 mmol/l. On je anion endogenog porijekla nastaje disocijacijom H2CO3. Kontrolu konc u plazmi vrše bubrezi, a konc se povećeva pri resp acidozi i višak se eliminiše urinom inače pri izohidriji nema HCO3- u urinu. Glavne uloge: - učestvuje u razdražljivosti NS (sinergist K+) - ulazi u sastav extracel anorg pufera H2CO3 / HCO3- učestvuje u matab procesima (sinteza org kiselina, karboksilacija) Svi elem kojih više od 0,04% su makroelem, a oni kojih ima manje zovu se mikroelem. Oni se dijele u 3 grupe: I grupa (esencijalni): Fe, Cu, Zn, Se, Cr, Mn, I II grupa (neutralni): Au, Ag, Pt III grupa (otrovi): Pb, Hg, As, Be, Ba

Željezo Fe
9

Kod čovjeka od 70kg ima ga 4 – 5g. Dnevne potrebe ovise o uzrastu i polu: djeca 15 – 18mg, muškarci 10mg, žene 18mg. Glavna uloga u sintezi HEM-a. Resorpcija: hranom se unosi 3+ i u želudcu redukcijom pomoću HCl, vit C i SH grupa pređe u 2+, u sluznici tankog crijeva oxidacijom pređe u 3+ i kao takav se vezuje za apoferitin i nastaje feritin koji odlazi u plazmu. Iz feritina Fe se predaje apotransferinu i nastaje transferin koji transportuje Fe do depoa koštana srž, slezena jetra. U depoima Fe se deponuje kao feritin. Prevođenje 2+ u 3+ vrši ceruloplazmid (normalno ovaj protein transportuje Cu ali u ovom slučaju ima ulogu ferooxidaze).

Cink Zn
Kod čovjeka ga ima 1g. Dnevna potreba iznosi 15mg (najviše ga ima u kozijem i kravljem mlijeku). Resorbuje se u tankom crijevu i deponuje u jetri. Zn je važan za rast, razvoj i polno sazrijevanje.

Jod I2
Kod čovjeka ga ima 25mg a od ovoga 15mg u štitnoj žlijezdi. Dnevne potrebe iznose 0,1mg (voće, povrće i KI u kuhinjskoj soli). 75% joda vezan je za dijotironin i tiroksin, a ostatak za albumine u plazmi. Izlučuje se urinom, fecesom i mlijekom.

PROTEINI
Oni su makromolekule građene od aminokis i drugih org i anorg spojeva (lipidi, šečeri). Aminokis su org kiseline koje u svojoj molekuli imaju jednu COOH i jednu NH2 grupu, amogu imati i više. Svaka aminokis ima α-C-atom, NH2 i COOH i aminokiselinski ostatak. U organizmu ima 20 a.k ili 26 – 28 sa derivatima, dok u biljkama ima mnogo više. Podjela a.k prema strukturi aminokiselinskog ostatka: - a.k sa nerazgranatim lancem: glicin, alanin - a.k sa razgranatim lancem: valin, leucin, izoleucin - a.k sa aromat lancem: fenilalanin, triptofan, histidin, tirozin Podjela prema strukturi molekule: - a.k sa 2 COOH i 1 NH2: asparaginska, glutaminska 10

leucin. Ova ploča može biti paralelna i antiparalelna tj NH2 i COOH grupe na istoj strani. uloga u koordiniranom kretanju (miozin i aktin). denaturacija je proces narušavanja nadprimarnih struktura.k su bijeli amorfni prašci.k su optički aktivne i najčešće su levogire (na osnovu položaja NH2 grupe).k se dijele na neutralne.proteini preko 100 a. histidin.k): prolin. bradikinin. vazopresin.angiotenzin I i II.dok aromat i dugolančane se tope u diluiranom etanolu). lizin. Međutim.k u polopeptidnom lancu. cistin. a. a in vitro peptidna veza se cijepa kuhanjem sjakim mineralnim kiselinama). metionin). . uloga u razvoju ćelija (hormoni). Nastali spojevi se zovu peptidi. rodopsin). a cijepa je enzim peptidaza uz prisustvo vode.k – kalcitonin. održavanje meheničke čvrstoće i elastičnosti organa. inzulin . Treći oblik je kolagena spirala. parathormon.k sa NH2 grupom druge a.k su: triptofan. metionin. oksiprolin Pri izohidriji a. Pri kiselom pH disocira NH2 i reaguju bazno. arginin. alginin a.polipeptidi 11 – 100 a. oksitocin. Sekundarna struktura – obezbjeđuje položaj peptidnog lanca u prostoru i taj položaj je u vidu α ili β spirale. Drugi položaj je β nabrana ploča i to u onim proteinima koji su građeni od više aminoproteinskih lanaca i veze između tih lanaca su H veze. Strukture proteina Primarna struktura – je peptidna veza u molekuli proteina.k disociraju sa COOH i reaguju kao kisele i grade soli. planarna veza-ne može se rotirati. izoleucin.k koji pored osnovnih grupa imaju i druge funkcionalne grupe: -SH (cistein. kisele i bazne.- a.k uz izdvajanje H2O i tako nastaje peptidna veza (O i H su u trans položaju. Najveći broj a. Oni se dijele na: . -OH (serin. Proteoliza je proces cijepanja peptidne veze.k sa 2 NH2 i 1 COOH: citrulin. fenilalanin. transportna (proteini plazme). gastrin.oligopeptidi 2 – 10 a. Suprakvaterna struktura – veza između proteinskog i neproteinskog dijela molekula. . Ova pH zove se izoelektrična tačka i prema ovoj tačci sve a. postoji pH na kojoj disocira i NH2 i COOH i u ovakav jon zove se zwitter jon.k Esencijalne a. Veze koje nastaju u ovoj strukturi su H veze. položaj i broj a. uloga u stvaranju i prenošenju impulsa u NS (receptori. A. Tercijarna struktura – postoji kod onih proteina čije su molekule u obliku klupka (globulusa). dok primarna ostaje netaknuta. imunološka uloga (imunoglobulini). valin.k koje nemaju NH2 (imino a.k čine lanac i ova struktura je odgovorna za redoslijed.k. Oni koji nemaju ovu strukturu zovu se fibrilarni (nitasti). glukagon. Uloge proteina: katalitička uloga (enzimi). treonin) a. treonin. Veoma su reaktivne i ulaze u sastav složenih org spojeva tako da reaguju međusobno tako da se spaja COOH grupa jedne a. čvrsta veza. 11 . topivi u vodi (oni sa kraćim CH lancem. Kvaterna struktura – kod proteina koji imaju više globularnih polipeptidnih lanaca i ovde se stvaraju disulfidne veze.

albumini i globulini .monoprotamini – najveći % arginina – klupein (sperma iz haringi). nukleoproteidi. histidin i lizin.k i zato nisu punovrijedna hrana (nemaju esencijalnih a. keratini. Najvažniji glutelini: glutemin (pšenica). sturin (sperma iz kečiga) Upotreba: preparati za snižavanje krvnog pritiska. zeamin (kukuruz). Njihova sinteza se odvija u timusu i najvažniji histon je globin (najviše ima histidina). Oni se dijele na: kolageni. daju se sporim infuzijama.k – percin. ali je njihov fiziološki značaj veliki pa se zato svrstavaju u proteine. 12 . Protamini su građeni od baznih a. proteinoidi) Oni su ne topivi u vodi.k).4. elestini.k i izoelektrična tačka je oko 12. kordein (ječam) Glutelini imaju dosta glutaminske kis. prolamini (glijadini) i glutelini.k i prema tome oni su polipeptidi. Protamini se dijele: .diprotamini – arginin+histidin . nerastvorivi u vodi. fibroini. glikoprotedi. Najvažnije a.k kao i protamini. kiselog su karaktera 6. Histoni su pravi proteini. Najvažniji prolamini: glijadin (pšenica). skleroproteini.k su: arginin. Prolamini uglavnom građeni od prolina. a u toploj vodi grade ljepilo. zein (kukuruz). otporni na kis i baze i na proteolitičke enzime posebno tripsin. orizein (riža). nalaze se u potpornim tkivima i životinjskog su porijekla. glutaminske i asparaginske a. salmin (sperma lososa) . Skleroproteini (albuminoidi. metaloproteidi Protamini i histoni Protamini su životinjskog porijekla i nisu pravi proteini.triprotamini – isti postotak sve tri a. vežu se za inzulin i cink i koriste se za liječenje dijabetesa. lipoproteidi. orizemin (riža).5 i nerastvorljivi su u vodi. retikulini.prosti – protamini i histoni. baznog karaktera izoelektrična tačka 10.5 i građeni su iste tri a. Prolamini i glutelini On su biljnog porijekla iz sjemena žitarica.složeni (proteinski dio+prostetička grupa vezane sa suprakvaternom strukturom) – hromoproteidi. jer imaju 30 a.Prema ovim ulogama proteini se dijele u klase: I – enzimi V – strukturni proteini II – transportni proteini VI – odbrambeni proteini III – nutritivni ili rezervni proteini VII – regulatorni proteini IV – kontraktilni ili motilitetni proteini Podjela prema hem građi molekula: . izoelektrična tačka je 6. fosfoproteidi. Oni su punovrijedna hrana.

k u organizmu 13 . alanina i tirozina.transport slobodnih masnih kis. tetiva. tetivama.kolagen IV – nalazi se u bazalnoj opni U grđi kolagena najviše a. netopivi u vodi i razrijeđenim kis i bazama. ali ima ih i malo kod biljaka (mahunarke). Fibroini – životinjskog su porijekla (svila.kolagen II – nalazi se u hrskavici. nokat. Izoelektrična tačka je 4. u krvnim sudovima . laktoalbumin iz mlijeka).k i sadrže β spiralu i zbog toga se nakon kvašenja lanac razdužuje (mokra kosa je duža nego kad je suha). Građeni su od glicina. Osnovna strukturna jedinica zove se tropokolagen (najduži protein oko 1000 a.depoi a.k glicin. šečeri. rog. Značajno je da hidroksiprolin se ne može direktno iz hrane ugraditi u molekulu kolagena nego se već vezani prolin u molekuli kolagena hidroksilira i ovo pomaže vitamin C. nalaze se u sastavu svih tečnosti (albumin iz plazme.nosioci koloido-onkotskog pritiska 3. paučina. jer su otporni na mehaničke udare. kostima i kornei oka. bilirubina i vode (hidrataciona voda) . Uloge albumina: . U građi najviše ima glicina. ovoalbumin iz jaja. Elastini – ulaze u građu vezivnog tkiva (elastična vlakna). staklasto tijelo oka . ovaj kolagen je građen od 2 α tropokolagena i posebnog α lanca tropokolagena II vrste . Albumini i globulini Uglavnom su životinjskog porijekla. Punovrijedna su hrana i sadrže do 1% neaminskog dijela (lipidi. Zagrijavanjem u vodi denaturišu se i stvaraju želatinu koja je veoma hidrofilna. spužve-spongin i koralji). Albumini sintetišu se u jetri. ima dosta prolina. fosfati). U građi najviše imaju tio a.učestvuju u regulaciji pH (org pufer) . U organizmu stvaraju duga netopiva elastična vlakna koja su otporna na istezanje.7 kPa . kostiju i krvnih sudova. Razlaže ih pepsin kao i kolagene. Također. Imaju zaštitnu ulogu.k su kratkolančane. tako da je svaka treća a. alanina i leucina. a ima i sekvenci glicin-hidroksiprolin-prolin. Oni su nepunovrijedna hrana. Sa tečnostima daju hidrofilne koloidne rastvore.6.kolagen I – nalazi se u koži. Tropokolageni postoje u više oblika koji se razlikuju po a.regulišu volumen vode . Retikulini – ulazeu građu retikularnog tkiva i žlijezda i svojim karakteristikama slični su kolagenima. kopito).k) i u svakoj molekuli kolagena ima 3 molekule tropokolagena koji su postavljeni u obliku kolagene spirale (kao pletenica). aod ovoga 2/3 čine albumini koji imaju slobodnu tio grupu tako da se mogu polimerizirati i zovu se merkaptoalbumini. izoproteinemija 70 – 90 g/l od toga 55% ili 35 – 45 g/l čine albumini.k i tako mogu graditi više tipova kolagena: .Kolageni Ulaze u građu kože. u kolagenu ima i ugljikohidrata koji su vezani za hidroksiprolin i njihov postotak zavisi od vrste kolagena (najviše ih ima u kolagenu IV). međurebarnim diskovima.kolagen III – u koži fetusa. Keratini – ulaze u građu potpornih tkiva (dlaka.

Oni su antitijela čija je uloga da mogu prepoznati strane antigene. jer je ovaj kompleks se ne izlučuje urinom kao što bi se izlučivao sam Hb. i 2 para teških lanaca α.µ.α1 antitripsin . osim toga učestvuju u stvaranju vezivnog tkiva .α1 lipoprotein ili HDL (lipoprotein visoke gustine) .plazminogen – uloga je razgradnja krvnog ugruška γ globulini ili imunoglobulini Glavna uloga je imunološka zaštitna organizma. Molekula ima građu kao slovo Y koja je građena od dva para polipepetidnih lanaca i to: 2 laka lanca λ i κ .α2 makroglobulin – inhibira plazmin i tripsin. analbuminemija (genetski nedostatak albumina). Prealbumin – sastoji se najviše od glutaminske kiseline. a u prisustvu antigena konc se povećava.haptoglobin – uloga je vezivanje Hb i tako se štedi Fe. Nalaze se u tjelesnim tečnostima 10 – 25 g/l ili 21% od ukupnih proteina krvne plazme. α1 globulini su: . Na konstantnom dijelu teških lanaca vezan je određeni broj molekula šečera oko 10 – 18% što zavisi od vrste imunoglobulina.hemopeksin – uloga je vezivanje hema . treonina i triptofana. seromukoid) – konc raste pri reumatskim oboljenima . Svaki od ovih lanaca ima dva kraja: N-terminalni kraj (NH2 grupa) i C-terminalni kraj (COOH grupa).β lipoprotein ili LDL (lipoprotein male gustine) . Globulini se sintetišu u organizmu i ima ih 30 vrsta.inhibira tripsin α2 globulini su: .γ.δ. Oni se sintetišu u plazma-ćelijama koji su produkt β-limfocita.fibrinogen – učestvuje u koagulaciji krvi .β1 transferin ili siderofilin – uloga je transport Fe .k kod različitih osoba) i teških i lakih lanaca za reaktivnost prema antigenima.α2 ceruloplazmin – transportuje Cu (8 atoma Cu se veže za jednu molekulu).α1 kiseli glikoprotein (orosomukoid. Laki i teški lanci nalaze se pod određenim uglom i taj ugao se zove zglobno mjesto i karakteristika je svakog pojedinog imunoglobulina u vezi sa njegovom reakcijom sa antigenom. Najvažnija uloga je vezivanje tiroksina. Varijabilni dijelovi (različite a. a vezuje se za inzulin β globulini su: . a djeluje i kao ferooxidaza . Laki i teški lanci povezani su disulfidnim vezama i broj veza zavisi od vrste imunoglobulina. bisalbuminemija (genetski poremećaj u sintezi albumina). da se vežu za njih i da ih neutrališu. ali i u manjim količinama i u koštanoj srži i limfnim čvorovima. 14 .Poremećaji u konc albumina: hipo i hiperalbuminemija.ε.

mlijeko).a najmanje IgG4. Poluživot je 3 dana. Oni izazivaju hemolizu krvi kod transfuzije pogrešne krvne grupe. Oni čine 70 – 75% svih Ig u plazmi i od ovoga najviše ima IgG 1 (60%).δ. Ne prolaze placentu i poluživot iznosi 5 dana.5% šečera u vidu oligosaharida.γ. IgA2 nalazi se u krvi. Oni su antitijela na penicilin. IgD . dimerne (IgA) i polimerne (IgM) molekule. Sve potklase prolaze placentu osim IgG3. 15 . Ovi imunoglobulini djeluju protiv alergena. Nalaze se u serumu i sekretima GIT i respiratornog trakta. Oni su dimeri i u svojoj strukturi imaju sekretornu komponentu (polipeptid). IgA1 nalazi se u sekretima (pljuvačka. Poluživot je 2 dana. Oba IgA ne prolaze placentu tako da novorođenče IgA dobija putem majčinog mlijeka. 2/3 svih Ig imaju κ lance. Imunoglobulin G Postoje 4 potklase i razlikuju se po broju disulfidnih veza između teških lanaca i to IgG1 i IgG4 imaju 2 veze.3. Ove klase se prema teškim lancima dijele u potklase: IgA1 i IgA2 – sadrže α1 i α2 teške lance. a konc im raste pri cirozi jetre i hroničnim infekcijama.µ Svaka klasa u svojoj strukturi može imati jedan par κ ili jedan par λ lakih lanaca i odgovarajući par teških lanaca. IgG2 4 a IgG3 5 – 15 veze. IgM . Imunoglobulin D Oni čine <1% svih Ig. proteine mlijeka i na uzročnika difterije. Ne vežu komplement i ne prolaze placentu.4 Ig mogu imati monomerne (2 teška i 2 laka lanca).Prema hem građi i vrsti teških lanaca razlikujemo 5 klasa imunoglobulina: IgA – sadrži α teške lance. Imunoglobulin E Oni čine oko 1% svih Ig. Kod dimera i polimera postoji posebna struktura koja se zove J lanac i to je mjesto gdje se Ig međusobno povezuju. IgG djeluju protiv toksina virusa i bakterija i zato im je konc povećana kod infekcija. IgG1. Konc u plazmi 10 – 15% svih Ig. Dijele se prema vrsti prostetičke grupe. Imunoglobulin A Postoje dvije potklase IgA1 i IgA2. Imunoglobulin M Dolaze kao pentameri i čine 5 – 10% svih Ig. Sinteza im počinje u 20 sedmici intrauterinog života. Povećena konc je prisutna kod alergija i crijevnih parazita. Oni su monomeri i u svojoj strukturi imaju oko 7.ε. Poluživot iznosi 21 dan. IgG . Složeni proteini (proteidi) Proteinski dio+prostetička grupa vezane suprakvaternom strukturom. IgE . konc im se povećava kod malarije i drugih tropskih bolesti. Poluživot IgA je 6 dana.2. Nalze seu serumu i površini B-limfocita. Oni su najprimitivniji i najmaje specifični Ig.

Hromoproteidi – prostetička grupa je neka boja. Oni se dijele na:
flavoproteidi – prostetička grupa je derivat žuto obojenog izoaloksazina (vitamin B2) i nalaze se kao dijelovi složenih enzima (koenzimi). Najvažniji su FAD (flavinadenin-dinukleotid) i FMN porfirini – prostetička grupa je hem kao derivat porfirina. Ovdje spadaju: mioglobin i Hb

Mioglobin
Nalazi se u skeletnim mišićima. U obliku je monomera, građen od jednog hema i proteinskog lanca. Hem je vezan preko Fe2+ sa dvije koordinativne veze sa N iz histidina. Osnovna uloga je da veže kisik (ima veći afinitet prema kisiku nego Hb) i tako nastaje oksimioglobin koji je glavna rezerva kisika u skeletnim mišićima.

Hemoglobin
Građen je od 4 hema i 4 proteinska lanca (globin). Konc u plazmi muški 156 g/l a žene 146 g/l. Zbog mogućnosti vezivanje za spojeve Hb je alosterički proteid dok mioglobin nije. Prema vrsti proteinskih lanaca (lanci se razlikuju po broju a.k) Hb se dijeli na: - HbE1 – prisutan u prvih 1,5 mjesec od oplodnje i ima 4 hema i 4 ε−lanca - HbE2 – drugih 1,5 mjesec i ima 2 α− lanca i 2 ε−lanca - HbF – fetalno doba (3 – 9 mjeseci) i ima 2 α− lanca i 2 γ−lanca i ima veći afinitet prema kisiku nego HbA - HbA – novorođenče i ima 2 α− lanca i 2 β−lanca - HbA2 – odrasli i ima 2 α− lanca i 2 δ−lanca Uloge Hb: - transport O2 iz pluća u tkiva – svaki Fe2+ za sebe veže jednu molekulu O2 tj 1 Hb veže 4 molekule O2 tj 150 g/l Hb veže 20 ml O2. Vezivanje kisika je kooperativno tj prva molekula kisika koja se veže pospješuje vezivanje ostalih molekula i ovu osobinu nema mioglobin. Kisik iz pluća 97% odlazi u eritrocit i veže se za Hb i nastaje oksiHb ili HbO2 koji je neutraliziran sa K u obliku KHbO2, a 3% O2 ostaje u plazmi. HbO2 samo ¼ vezanog O2 ispušta u tkiva tj 5 ml O2 i nastaje kalijum-hemoglobinat KHb. Procenet saturacije Hb zavisi od pO2 i pCO2 u tkivima i plućima tako u plućima pO2=13,37 kPa i saturacija je 97%, a u tkivima pO2=5,34 kPa i saturacija je 75%. Spojevi CO2, H+, difosfoglicerat (DPG) i adrenalin kao i temp smanjuju afinitet Hb za O2 tj lakše se otpušta O2 (fizički napor, acidoza, uzbuđenje) - transport CO2 iz tkiva u pluća – samo 5% CO2 iz ćelije se veže za Hb odnosno za histidin iz globina i nastaje karbamido Hb ili HbCO2. CO2 iz ćelija pri pCO2=6 kPa 65% ostaje u plazmi,a 35% odlazi u eritrocit i od ovoga 5% se veže u HbCO2, a ostatak se pretvara u H2CO3 i ovu pretvorbu pomaže enzim karboanhidraza. 16

-

H2CO3+KHb=KHCO3+HHb (redukovani Hb). Višak HCO3- odlazi u plazmi, a kompenzira ih ulazak Cl-. U plućima HHb+O2=HHbO2 i HHbO2+KHCO3=KHbO2+H2CO3 koja se razlaže na H2O i CO2 koji odlazi u pluća. U eritrocitima nastaje manjak HCO3- i oni difundiraju iz plazme u eirtrocit, a iz eritrocita izlaze Cl-. regulacija pH sa NaCl daje crvenu boju krvi

Ostali derivati Hb su: karboksi Hb ili HbCO (CO vezan za Fe) i metHb (sadrži Fe3+).

Lipoproteidi
Oni su građeni od jezgre (građena od masti), masnog sloja oko jezgre i proteinskog sloja (apoprotein, ima ih 8 vrsta: A1, A2, B, C1, C2, C3, D, E). Oni se sintetišu u organizmu (jetra i sluznica tankog crijeva), nalaze se u tjelesnim tečnostima i organima, a najvažniji su lipoproteini krvne plazme. Podjela je izvršena prema različitom stepenu gustine metodom flotacije (po Frediksonu). Također, se mogu razdvajati metodom elektroforeze. Imamo 4 vrste: - hilomikron – imaju najveću MM i malu gustinu jer su građeni većinom od triglicerida i 2% apoproteina tipa A, B, C. Osnovna uloga je da transportuju trigliceride, holesterol i liposolubilne vitamine iz crijeva do jetre i masnog tkiva. Enzimi lijaze iz iz kapilara masnog tkiva razlažu trigliceride iz hilomikrona. - Lipoproteini vrlo male gustine VLDL, u strukturi imaju apoproteine B i C, sinteza je u jetri, a uloga je da prenose egzogene trigliceride direktno u masno tkivo. Kada predaju trigliceride postaju LDL. - Lipoproteini male gustine LDL ili β globulin, u strukturi imaju apoprotein B 20% i 80% masti (slobodni i esterificirani holesterol). Za holesterol je vezana linolenska kis koju otpušta u ćeliji, a veže oleinsku kis. Osim ove uloge LDL reguliše sintezu holesterola. Konc LDL u krvi 2,8 – 4,4 g/l. - Lipoproteini velike gustine HDL ili α1 globulin, u strukturi imaju apoprotein A 60% koji je građen od 3 polipeptidna lanca. Uloga im je da transportuju fosfolipide i holesterol sa periferije u jetru. Konc u krvi 3 g/l - *lipoproteini intermedijerne gustine IDL – nastaju u metabolizmu osnovnih grupa lipoproteina

Nukleoproteini
Ovdje je prostetička grupa nukleinske kis koje su po građi polinukleotidi i za njih se veže proteinski dio (protamini i histoni). One u sastavu imaju purinske i pirimidinske baze, pentoze (riboza i dezoksiriboza) i fosfatnu kis. Purinske baze su: adenin i guanin, a pirimidinske: timin, citozin i uracil. Šečeri se sa C1 vežu za N9 purinskih i N3 pirimidinskih baza. Nukleozid=baza+šečer npr: adenozin, deoksiadenozin, citidin, uridin, timidin Nukleotid=nukleozid+fosfatna kis Može biti 1, 2, ili 3 fosfatne kis npr: AMP, ADP, ATP, GTP U organizmu postoje i slobodni nukleotidi koji su donori energije za metaboličke procese. Krikovo pravilo: nukleotidi se vežu H-vezama preko baza i to A=T i G≡C.

17

Dvije su osnovne nukleinske kis: DNK i RNK. Razlika je u tome da je DNK građena od dva komplementarna polinukleotidna lanca, smještena je u jedru i njena konc zove se genom, a manji dio je u mitohondrijama i učestvuje u prenosu nasljednih osobina. RNK ima jedan lanac i smještena je u citoplazmi i ima tri oblika: iRNK, rRNK (najmanja MM) i tRNK. Uloga je u sinteziproteina.

Fosfoproteidi
Prostetička grupa je fosfatna kis. Proteinski dio je polipeptidni lanac u kojem dominiraju kisele a.k (glutaminska i asparaginska). Fosfatna kis je vezana u bočnim lancima. Zbog fosfatne kis ovi proteidi su kiselog karaktera i netopivi u vodi i kis. Nalaze se u mlijeku u obliku kazeina koji je termostabilan, dolazi u obliku Ca-soli i punovrijedna je hrana. Kazeina ima više u početnom mlijeku (kolostrum). Ljudsko mlijeko se zove globulinsko jer ima malo kazeina.

Glikoproteidi
Prostetička grupa je šečer u obliku mono ili oligosaharida ili kao njihovi derivati (aminošečeri) i njihov količina je preko 10%. Glikoproteidi se dijele u 3 grupe: - glikoproteidi krvne plazme – imaju jedan proteinski lanac za koji su vezani 10 – 15 molekula monosaharida. Ovdje spadaju: antitripsin, haptoglobin, hemopeksin, α i β glikoprotein. - Mukoidi ili mucini – nalaze se u sluzavimsekretima (pljuvačka, žuć, crijevni sok) i osnovna uloga je zaštita sluznice. U sastav im ulaze uglavnom oligosaharidi i zbog toga su vrlo viskozni. - Mukoproteidi – građeni su od velikog broja heksuronskoh kis i aminošečera koje se polimeriziraju i stvaraju mukopolisaharide koji se vežu za proteinski lanac. Najvažniji mukopolisaharidi: hondroitin sulfatna kis (tip A – u hrskavici, tip B – u koži, tip C – u tetivama), hijaluronska kis (u sastavu zglobnih tečnosti, u staklastom tijelu i potkožnom tkivu) i heparin (u jetri, antikoagulans). - *aglutinogeni - specifične strukture krvnih grupa koje se nalaze na opni eritrocita i određuju pripadnost određenoj krvnoj grupi. Osnovni šečerni dio glavnih antigena krvnih grupa zove se H-tvar i ona je građena od fukoze, galaktoze i N-acetil glukozamina. Ovo ima O grupa. Grupa A ima fukozu, galaktozu i dva N-acetil glukozamina. Grupa B ima fukozu, dvije galaktoze i Nacetil glukozamin.

Metaloproteidi
Prostetička grupa je neki metal. Glavna uloga je transport metala. Ovdje spadaju: transferin (veže za sebe 2 atoma Fe), ceruloplazmin (veže 8 atoma Cu).

18

ENZIMI
Enzimi su biokatalizatori koji započinju i ubrzavaju hem reakcije. Enzimi su građeni od proteina i imaju tri osnovne karakteristike: aktivni centar, katalitička snaga (brzina kojom katalizuju) i specifičnost djelovanja. Aktivni centar može biti: - funkcionalna grupa neke a.k koja se nalazi u sastavu enzima (OH oksienzimi, SH tioenzimi, NH imidoenzimi); - cijela a.k koja ulazi u građu enzima; - sekvenca od 3 a.k - joni metala (Zn, Cu) Na svakih 10000 daltona dolazi 1 aktivni centar. Glavna uloga aktivnog centra je da se veže za supstrat po principu ključ-brava. Kod nekih enzima pored ovoga postoji i alosterički centri tj alosterički enzimi. Na ove centre se vežu intermedijerni produkti reakcija koje ti enzimi katalizuju. Kada se oni vežu prestaje aktivnost enzima (reverzna alosterička inhibicija). Najveću katalitičku snagu ima karboanhidraza u eritrocitima. Specifičnost djelovanja je sposobnost da katalizuju samo određene reakcije i da se vežu samo za određene supstrate. Ovo djelovanje može biti: - optička specifičnost – na hiralne spojeve djeluju optički specifični enzimi. U organizmu je najviše lijevogirih spojeva - niska specifičnost – cijepaju vezu između monomera bez obzira koji monomeri grade tu vezu - grupna specifičnost – cijepaju veze ali samo određenih monomera - apsolutna specifičnost – katalizuju samo jednu reakciju

Mehanizam enzimskih reakcija
Prema Mihaelis-Mentenovoj teoriji pri enzimskim reakcijama stvara se intermedijerno jedinjenje između enzima i supstrata. Reakcija se odvija u dvije faze: - enzim se spaja sa supstratom pri čemu se supstrat aktivira tj enzim smanjuju energiju aktivacije potrebnu za reakciju i zahvaljujući ovome reakcije u organizma odvijaju se na znatno nižim temp nego da se odvijaju in vitro - dolazi do razlaganja ili sinteze pri čemu iz reakcije izlazi nepromijenjen I faza II faza AB + E = AB-E AB-E = A + B +E

19

Reverzibilnost enzimskih reakcija
Reverzibilne ili povratne reakcije su one kod kojih su prisutni kvalitativno suprotni procesi: A + B = AB i ovdje brzina nastajanja AB jednaka brzini raspadanja AB. Prema Guldberg-Vageovom zakonu brzina hem reakcija proporcionalna je proizvodu konc reaktanata: v1=K1*[A]*[B] i v2=K2*[AB], gdje su v1 brzina nastanka AB, a v2 brzina razlaganja AB, dok su K1 i K2 konst brzine hem reakcije. Odnos K1/K2=K i zove se konst ravnoteže ili K=[AB] / [A]*[B]. Važno je napomenuti da enzimi svojim djelovanjem ne remete ravnotežu nego snižavaju energiju aktivacije tj energiju koja je potrebna da reakcija započne. Faktori koji utiču na enzimsku aktivnost - temperatura – pošto su enzimi termolabilne materije povišenje temp inaktiviše njihovu aktivnost (max 50 °C) i na prevelikoj temp dolazi do ireverzibilne denaturacije, dok smanjivanje aktivnosti na nižim temp je reverzibilno. Temp pri kojoj je enzimska aktivnost najveće zove se optimalna temp - pH – svaki enzim određeni pH interval djelovanja i svoj optimalni pH. Najveći broj enzima ima optimalni pH između 5 i 8 - konc enzima – v=[E]*K tj brzina reakcije direktno zavisi od konc enzima - konc supstrata – povećenje konc supstrata uz stalnu konc enzima ubrzava početnu brzinu reakcije do neke granične vrijednosti. Mihaelisova konst Km [mol/l] je ona konc supstrata kod koje je postignuta polovina granične brzine reakcije. Ako je Km mala afinitet enzima prema supstratu je veliki i obrnuto. aktivatori enzimskih reakcija – supstrat, enzim i aktivator enzima čine reaktivni sistem, i ako nedostaje bilo koji od njih reakcija se nece odvijati. Dijele se na specifične i nespecifične odnosno aktivatori koji demaskiranjem aktivnog centra pretvaraju proenzime u enzime, aktivatori koji procesom deinhibicije aktiviraju enzime, aktivacija enzima jonima metala inhibitori enzimskih reakcija – to su tvari koje koče enzimske reakcije. Dijele se na: nespecifične – koče aktivnost većine enzima djelujući mehanizmom denaturacije (kis, baze, soli teških metala); specifične – koče ativnost pojedinih enzima (antifermenti) kompetativni inhibitori – dva supstrata takmiče se za mjesto na enzimu (npr: ćilibarna i malonska kis takmiče se za sukcinat dehidrogenazu) inhibicija enzima – dijelimo ih na: reverzibilne – antifermenti, niske temp ireverzibilne – kis, baze, soli teških metala alosteričke – vezanje intermedijera na alosterički centar akompetitivne – vezanje intermedijera na kompleks enzim-supstrat uslovi djelovanja enzima u ćeliji – prema mjestu djelovanja enzimi se dijele na extra i intracelularne. Tako ako intracel enzim stavimo van ćelije on nece moći ispoljiti svoje djelovanje.

-

-

-

Izoenzimi
20

Izoenzimi su multipne forme izodinamskih enzima (djeluju na isti enzim ali u različitim uslovima) koji se susreću u organima iste vrste. Oni se razlikuju prema elektroforetskoj pokretljivosti, afinitetu prema supstratu, pH optimumu itd. Npr: α− amilaza koja se nalazi u pljuvački (ptijalin) i α− amilaza koja se nalazi u pankreasu (dijastaza).

Podjela enzima
Prosti enzimi (protein enzimi) – građeni samo od a.k Proteid enzimi (holoenzimi) – građeni od proteinskig dijela (apoenzim) i neproteinskog dijela (koenzim). Koenzimi se dijele na: - koenzimi vitaminske strukture – najčešće derivati vit B-kompleksa (FAD iz B2, tiamin pirofosfat iz B1) - koenzimi nevitaminske strukture – CTP, UTP, HEM Danas je poznato preko 4000 enzima. Svaki enzim ima svoju šifru sastavljenu od četiri broja. Prvi broj označava klasu, drugi grupu, treći podgrupu, a četvrti red enzima u podgrupi. Npr: alkohol dehidrogenaza ima šifru 1.1.1.1. enzim pripada prvoj grupi enzima oksidoreduktaze, enzim pripada prvoj grupi oksidoreduktaza one koje djeluju na OH grupu, spada u podgrupu kojima kao akceptor za H+ služi NAD, enzim je prvi u ovoj podgrupi. Prema ovoj klasifikaciji enzimi se dijele u 6 klasa: oksidoreduktaze, transferaze, hidrolaze, liaze, izomeraze i ligaze. Oksidoreduktaze Oni svojimdjelovanjem vrše oxidaciju (otpuštanje elektrona) i redukciju (primanje elektrona). Dijele se na 11 grupa: - oni koji djeluju na –CH-OH grupu – npr alkohol-dehidrogenaza - oni koji djeluju na aldehidnu ili keto grupu – npr aldehid dehidrogenaza - oni koji djeluju na –CH-CH- grupu – npr sukcinat-dehidrogenaza - oni koji djeluju na –CH-NH2- grupu – npr glutamat-dehidrogenaza - oni koji djeluju na –CH-NH- grupu - oni koji djeluju na NADPH2 – npr NADP transhidrogenaza - oni koji djeluju na hem skupinu – npr citohromoksidaza - oni koji djeluju na difenole – npr kataholin oksidaza - oni koji djeluju na H2O2 – npr peroksidaza

Transferaze Dijele se u 8 grupa. - One koje prenose NH2 grupu zovu se transaminaze ( npr: alanin amino transaminaza) - Prenose C2 segment sa keto grupom – transketolaze (donor je ketoze a akceptor je aldoza) - Prenose C3 segment sa keto grupom – transaldolaze - Prenose C1 segment bilo koje grupe – transkarboksilaze, aciltransferaze, transmetilaze itd 21

-

Prenose aciladenilat (aktivirane masne kis) iz citoplazme u mitohondrije – aciladenilattransferaze Prenose fosfatnu kis – kinaze (npr: glukokinaza prenosi fosfatnu kis sa glukoze)

Hidrolaze Dijele se u 9 grupa i katalizuju procese hidrolize i anhidratacionih sinteza. Podjela: - esteraze – hidroliza esterske veze u prostim mastima – lipaze ili esterske veze fosfatne kis – fosfataze koje mogu biti alkalne (u placenti) i kisele (u prostati) - karbohidraze – cijepaju glikozidne veze između monosaharida u nekom polisaharidu. Dijele se na: oligaze i poligaze (npr: maltaza, amilaza) - peptihidrolaze ili peptidaze – cjepaju peptidne veze i to unutar molekule – endopeptidaze ili na površini molekule – egzopeptidaze - amidaze – cijepaju amide i imaju apsolutnu spacifičnost (npr: ureaza) Liaze ili sintaze Dijele se na 7 grupa. Oni djeluju na intramolekularna veze CC, CO, CN, CS. Kao produkti nastaju nezasićeni spojevi koji su sposobni na dvostruke veze adirati druge spojeve i nastaju spojevi od kojih su i nastali. Zbog ove osobine da vrše sintezu zovu se sintaze. Za djelovanje liaza nije potrebna energija. Podjela: - liaze koje djeluju na CN vezu npr: histidin amonijak liaza - liaze koje djeluju na CC vezu – dekarboksilaze (odvajaju COOH), aldolaze (odvajaju šečere) - liaze koje djeluju na CO vezu – dehidrataze - liaze koje djeluju na CS vezu – desulfhidraze Izomeraze Dijele se na 6 grupa. One prevode enentiomere iz jednog u drugi oblik. Podjela: - recemaze – stvaraju recemate - epimeraze – stvaraju epimere (manoza je 2 epimer glukoze), postoje trans i cis epimeraze - mutaze – prenose odrđene funkcionalne grupe sa jednog na drugi C-atom istog izomera - prave izomeraze – prevode enentimere iz jednog u drugi oblik Ligaze ili sintetaze Dijele se u 5 grupa. One cijepaju i sintetišu intramolekularne veze CC, CN, CS, CO. Za njihovo djelovanje je potrebna energija. One koje djeluju na CC vezu zovu se karboksilaze,a sve ostale sintetaze.

Ćelijsko disanje (respiratorni ciklus)
Odvija se u mitohondrijama pomoću oxid i redukcije i nastaje voda i ATP. Procesi se odvijaju sukcesivno (kaskadni prenos elektrona) da se energija ne bi oslobodila odjednom. Proces počinje primanjem elektrona od elektron-donora (NADH2 daje 10 e- i rezultat je 3 mol ATP; FADH2 daje 6 e- i rezultat je 2 mol ATP). Respiratorni lanac se odvija u 5 faza i to, da se u prve 4 vrši razmjena elektona, a u petoj se sintetiše ATP. I – oksidacija supstrata procesom dehidrogenacije pod djelovanjem odg nikotin-amidili flavin-dehidrogenaze. Koenzimi tih enzima primaju H+ i prelaze u redukovane forme i ovaj prenos omogućuje razlika redoks-potencijala između koenzima i H+ 22

IIa – NADP-dehidrogenaza – on je najveći i prenosi e- sa NADH2 na ubikinon, koenzim mu je FMN, a proteinski dio koji ima Fe i S IIb – sukcinat-ubikinon-oksidoreduktaza – prenosi e- sa FADH2 na ubikinon, koenzim je FAD, ima 4 polipeptidna lanca III – ubikinon-citohrom-oksidoreduktaza – 8 polipeptidnih lanaca, prostetička grupa je hem, uloga je da prenosi e- preko citohroma IV – citohrom-oksidaza – predaje e- kisiku i prevodi ga u jonsko stanje i on se vezuje za H+ stvarajući vodu (egzergonična reakcija) V – ATP-sintetaza – sintetizira ATP procesom oksidativne fosforilacije (endergonična reakcija), a energiju obezbjeđuje sinteza vode.

METABOLIZAM

ŠEČERA

Metabolizam je skup svih hem procesa koji se odvijaju u organizmu. On se dijeli na reakcije izgradnje (anabolizam) i reakcije razgradnje (katabolizam). Bolus je zalogaj hrane natopljen pljuvačkom.

Varenje šečera
U organizam unosimo sva tri oblika šečera, ali iz crijeva se mogu apsorbirati samo monosaharidi koji se dalje cijepaju u krvi. Glukoza u amilozi je povezana 1,4 glukozidnim vezama, amilopektin je 1,4 i 1,6 vezama, a grananje počinje na svakoj 22 – 24 1,4 vezi. Celuloza je građena od β glukoze povezanih 1,4 vezama i mi nemamo enzima da je razgradi. Varenje u ustima U pljuvački je α amilaza (ptijalin) koja cijepa 1,4 veze, dok 1,6 veze cijepa 1,6 glukozidaza. Pošto se hrna kratko zadržava u ustima škrob se ne može razložiti do prostih spojeva, ali zato nastaju amilodekstrini (polisaharidi sa duplo manjim brojem glukoza nego škrob). Oni se dalje cijepaju na eritrodekstrine → flavodekstrini → ahromodekstrini → oligosaharidi (granični dekstrini) → maltoza i izomaltoza. U ustima nema maltaze. Svi ovi spojevi dobili su naziv prema boji koju daju sa Lugovim rastvorom I2/KI. Varenje u želudcu i crijevima Ovi spojevi zajedno sa preostalim skrobom i α amilazom gutanjem kroz ždrijelo i jednjak dolaze do želudca. Tu se miješaju sa želudčanim sokom i dolazi do zakiseljevanja (usta pH=6 – 7, želudac pH=1 – 1,5). U kiselom mediju amilaza ne može djelovati. Iz želudca sadržaj (himus) odlazi u duodenum gdje pH=8,6. Tu iz pankreasa dolazi pankreasni sok u kojem je pankreasna α amilaza (dijastaza) koja nastavlja i završava hidrolizu škroba. Produkti su isti kao i kod ptijalina (maltoza i izomaltoza) , a njih cijepa maltaza do glukoze.

Resorpcija šečera
Monopsaharidi se resorbuju u krv, ali različitim putem i brzinom. 23

Glukoza i galaktoza se resorbuju aktivnim transportom tj fosforilišu se i prelaze u krv, dok se svi ostali resorbuju prostom difuzijom. Najbrže se resorbuje galaktoza, pa glukoza, a najsporije fruktoza i pentoze. Glukoza se posebno resorbuje kroz posebne kanaliće zajedno sa Na i ovo se zove kotransport Na-glukoza. U krvi monosahridi se fosforilišu i odlaze u tkiva gdje se nastavlja njihova razgradnja. Glukoza može doći u jetru i masno tkivo bez fosforilacije.

Sinteza glikogena ili glikogenogeneza
Glukoze u glikogenu su povezane 1,4 i 1,6 vezama, tako da na svakih 12 – 14 1,4 veza dođe jedna 1,6 veza tj mjesto grananja. Svaki lanac glukoza ima redukujući i neredukujući kraj. Glikogen se deponuje u citosolu ćelija jetre 6% i u skeletnim mišićima 0,5%. Proces sinteze se odvija u 5 faza: I – glukoza se u krvi fosforiliše pomoću heksokinaze u glukozo-6-fosfat (Robizonov ester), a u jetri i tubulima bubrega to radi glukokinaza II – pod djelovanjem mutaze (fosfoglukomutaze) glukoza-6-fosfat prelazi u glukozo-1fosfat i reakcija je reverzibilna III – aktivacija glukozo-1-fosfata pomoću uridindifosfata UDP i nastaje aktivirana glukoza ili UDP-glukoza IV – glikogen-sintetaza UDP-glukozu veže 1,4 vezama na redukujući kraj inicijalnog glikogena (glikogen zaostao iz metabolizma glikoproteina) koji se zove glikogenin. Pri ovoj sintezi UDP se odvaja od glukoze. Energiju za ovu sintezu daje pomoćna reakcije razgradnje pirofosfata pomoću pirofosfataze pri čemu nastaje 1 ATP. V – kada se napravi 10 – 12 1,4 veza uključuje se enzim grananja (4,6 transferaza) koja stvara 1,6 veze Sinteza glikogena je ireverzibilna jer samo aktivirana glukoza može ući u reakciju. Na sintezu glikogena utiče inzulin i adrenalin. Aktivni oblik glikogen-sintetaze iam fosfatnu kis, a neaktivni nema.

Razgradnja glikogena ili glikogenoliza
Ovu razgradnju vrši enzimdekstrin-1,6-glukozidaza i fosforilaza, a njenu fosforilaciju tj aktivaciju vrši kinaza fosforilaze. Kad organizam treba energiju, a nema unosa hrane razgrađuje se glikogen u skeletnim mišićima, a kad padne normoglikemija ispod 3,5, a ne unosimo hranu razgradnja se odvija u jetri. Sav glikogen u organizmu potroši se za 12 sati. Na glikogenolizu djeluju: inzulin (sprečava glikogenolizu) i adrenalin (aktivira fosforilazu).

Glikogenoliza u jetri
Ova glikogenoliza odvija se u 6 faza:

24

I – jetrena glikogenfosforilaza cijepa 1,4 veze između glukoza, a za svoju aktivnost koristi anorg fosfat iz citoplazme ćelija jetre. Kao produkt nastaje glukozo-1-fosfat (Korijev ester). Fosforilaza djeluje samo do 4 molekule glukoze od mjesta grananja II – enzim trisaharid transferaza odvaja zajedno 3 molekule glukoze i prebacuje ih na osnovni lanac III – dekstrin-1,6-glukozidaza cijepa 1,6 vezu na mjestu grananja i kao produkt nastaje čista glukoza IV – fosforilaza nastavlja proces razgradnje osnovno lanca i nastaje glukozo-1-fosfat V – glukofosfomutaza od glukozo-1-fosfata pravi glukozo-6-fosfat VI – glukozo-6-fosfataza cijepa glukozo-6-fosfat na čistu glukozu (koja odlazi u krv i nadomješta vrijednost glikemije) i fosfatnu kis.

Glikogenoliza u skeletnim mišićima
Ovo vrši mišićna glikogenfosforilaza i dobiju se isti produkti kao i kod jetrene glikogenolize nakon IV faze (čista glukoza i glukozo-1-fosfat). Pošto ovi produkti ne mogu proći kroz opnu mišića oni se fosforilišu u glukozo-6-fosfat uz djelovanje heksokinaze i glukozo-6-fosfataze. Sada glukozo-6-fosfat uključuje se u proces anaerobne glikolize.

Razgradnja glukoze ili glikoliza
Postoje dvije vrste glikolize: - aerobna – koja se odvija u ćelijama u kojima ima dosta kisika - anaerobna – u ćelijama u kojima nema dovoljno kisika Obe glikolize počinju od glukozo-6-fosfata, a konačni produkt je piruvat (pirogrožđana kis) koji sada ide ili u mliječno vrenje ili u citratni ciklus. *kod anaerobnih organizama piruvat odlazi u alkoholno vrenje

Anaerobna glikoliza
Odvija se u 10 faza: I – glukoza pod djelovanjem heksokinaze prelazi u glukozo-6-fosfat i pri ovome utroši se 1 ATP II – proces izomeracije u kojem glukozo-6fosfat prelazi u fruktozo-6-fosfat III – enzim kinaza donosi jednu fosfatnu kis i nastaje fruktozo-1,6-difosfat pri čemu se utroši 1 ATP. Aktivator kinaze je Mg2+ IV – aldolaze cijepa fruktozo-1,6-difosfat na dvirj trioze i to dioksiaceton-fosfat i glicerolaldehid-trifosfat. Dioksiaceton-fosfat kao nestabilna tvar pod djelovanjem odgovarajuće izomeraze prevodi se u glicerolaldehid-trifosfat V – vrši se oksidativna fosforilacija tj oduzimanje H+ pomoću odg dehidrogenaze i anorg fosfata pri čemu 2 molekule glicerolaldehid-trifosfata prelaze u 1,3difosfoglicerat i dobiju se 2 mol NADH2 *ako se proces odvija u ćelijama kod kojih postaoje mitohondrije (ćelije mozga, srca, bubrega) redukovani koenzim se uključuje u respiratorni lanac i preda 10 e- i omogući sintezu 3 mol ATP VI – odg kinaza od dvije molekule 1,3-difosfoglicerata odvaja fosfatnu kis koju predaje ADP za sintezu 2 mol ATP i kao produkt nastaje 3-fosfoglicerat VII – odg nukleaza prevodi 3-fosfoglicerat u 2-fosfoglicerat VIII – odg enolaza prevodi 2-fosfoglicerat u 2-fosfoenolpiruvat

25

Koenzim dehidrogenaze NAD redukuje se u NADH2 i uključuje se u respiratorni lanac. Ciklus se odvija u mitohondrijama uz prisustvo kisika. dok na običnu utiče (što je manja konc veće je glikoliza).oksal-acetat – ovo prevođenje vrši piruvat-karboksilaza uz utrošak 1 mol ATP *oksal-acetat se može uključiti u proces glikoneogeneze (stvaranja glukoze od nešečernih komponenti) tako što se prevodi u fosfoenolpiruvat koji se reakcijama iz anaerobne glikolize. Na ovaj proces u eritrocitima ne utiče konc ATP. prevodi u glukozu Proces se odvija 8 faza: I – kondenzacija acetil-CoA i oksal-acetata pomoću citrat-sintetaze i kao produkt dobije se limunska kis i CoA II – enzim akonitaza prevodi limunsku kis preko cis-akonitata u izolimunsku kis III – enzim izocitrat-dehidrogenaza procesom oksidativne dekarboksilacije prevodi izolimunsku kis preko oksal-sukcinata u α ketoglutarnu kis. samo obrnutim redom.3-difosfoglicerat pod djelovanjem odg mutaze (koja postoji samo u eritrocitima) pređe u 2. Citratni ciklus Ovaj ciklus se još zove ciklus trikarboksilnih kis ili Krebs-Marciusov citratni ciklus. Ovaj ester smanjuje afinitet Hb prema kisiku tj lakše ga otpušta.IX – piruvat-kinaza prevodi 2-fosfoenolpiruvat u enolni piruvat koji spontano prelazi u piruvat i pri tome nastaje 1 mol ATP jer kinaza odvaja fosfatnu kis. Koenzim dehidrogenaze NAD redukuje se u NADH2 koji se uključuje u respiratorni lanac IV – multienzimski kompleks α ketoglutarat-dehidrogenaza procesom oxidativne dekboksilacije spaja α ketoglutarnu kis sa CoA i nastaje sukcinil-CoA koji je bogat energijom i može se direktno uključiti u procese gdje je potrebna energija (sinteza hema).6-difosfat -1 2*fosfoenolpiruvat → piruvat +2 2*1. Piruvat u ciklus ulazi u dva oblika: .acetil-CoA – ovo prevođenje vrši piruvat-dehidrogenaza koja se sastoji od tri enzima i oslobađa se NADPH2 . Ova reakcija je ireverzibilna X – piruvat ide u respiratorni lanac i dobijaju se nove molekule ATP ili ako nema dovoljno kisika odlazi u mliječno vrenje gdje pod djelovanjem laktat-dehidrogenaze prelazi u mliječnu kis i dobiju se 2 mol NAD koji ide u respiratorni lanac. 26 . *kod anaerobnih životinja piruvat se dekarboksilira pod djelovanjem piruvatdekarboksilaze pređe u acetalaldehid koji pod djelovanjem alkoholne dehidrgenaze pređe u etanol Prve 4 faze se zovu neoksidacioni dio anaerobne glikolize. Energetski prinos: glukoza → glukozo-6-fosfat -1 Fruktozo-6-fosfat → fruktozo-1. Anaerobna glikoliza u eritrocitima Ona se ovdje odvija drugačije.3-difosfoglicerat. a ostale faze se zovu oksidacioni dio.3-difosfoglicerat → 3-fosfoglicerat +2 Ukupno: energetski prinos po molu glukoze je 2 ATP. jer 1.

Značaj ovoga ciklusa: . Ukupno energetski bilans razgradnje 1 mol glukoze je 38 mol ATP: .24 mol ATP acetil-CoA u citratnom ciklusu Ciklus pentozo-fosfata Ovaj proces se još zove pentozo-fosfatni šant ili oxidacioni metabolizam glukoze. Koenzim dehidrogenaze NAD redukuje se u NADH2 i uključuje se u respiratorni lanac Energetski bilans: Izocitrat → α ketoglutarat α Ketoglutarat → sukcinil-CoA Malat → oksal-acetat Sukcinat → fumarat Sukcinat-CoA → sukcinat+CoA Ukupno NAD → 3ATP NAD → 3ATP NAD → 3ATP FAD → 2ATP GTP → 1ATP 12ATP Vidimo da se po 1mol trioze (acetil-CoA) dobije 11 mol ATP i 1 mol ATP direktno u procesu tj 24 mol ATP po 1 mol glukoze. Proces se odvija u citoplazmi i u ciklusu heksoze se pretvaraju u pentoze.višak pentozo-fosfata se zahvaljujući reverzibilnosti ponovo mogu prevesti u heksozo-fosfat Proces se odvija u 9 faza: I – dehidrogenacija 3 molekule glukozo-6-fosfata pomoću glukozo-6-fosfatdehidrogenaze pri čemu nastaju 3 molekule 6-fosfat-glukonolaktona i 3 mol NADPH2 II – hidratacija 6-fosfat-glukonolaktona pomoću glukolaktonaze i Mg2+ i Mn2+ pri čemu nastaje 6-fosfo-glukonska kis III – enzim fosfoglukonat-dehidrogenaza procesom oxidativne dekarboksilacije prevodi 6-fosfoglukonsku kis u ribulozo-5-fosfat i nastaju i 3 mol NADPH2 IV – izomeracija gdje jedna molekula ribulozo-5-fosfata pređe u ribozo-5-fosfat V – 2 molekule ribulozo-5-fosfata prelaze u 2 molekule ksilulozo-5-fosfat VI – prva transketolazna reakcija – reaguje 1 molekula ksilulozo-5-fosfata i molekula ribozo-5-fosfata i nastaje glicerol-aldehid-3-fosfat i sedohaptulozo-7-fosfat.osigurava dovoljnu količinu redukovanog NADPH2 koji se koristi u masnih kis i holesterola .14 mol ATP glukoza → acetil-CoA (anaerobna 8 (2+2NAD). Ovo vrši transketolaza iz klase transferaza čiji je koenzim tiaminpirofosfat i ona prenosi C2 segment sa keto-grupom sa ketoze na aldozu 27 .V – sukcinil-CoA reaguje sa anorg fosfatom uz prisustvo GDP i nastaje sukcinalna (ćilibarna) kis i GTP koji lako pređe u ATP. piruvat → acetil-CoA 6 (2NAD)) .osigurava dovoljnu količinu pentozo-fosfata koji se koriste za sintezu nukleinskih kis . Ovo katalizira sukcinil-CoA-sintetaza. trioze itd. a energiju za djelovanje dobiva cijepanjem veze između CoA i sukcinalne kis VI – ćilibarna kis se prevodi u fumarnu kis i ovo vrši sukcinat-dehidrogenaza čiji se koenzim FAD redukuje do FADH2 i uključuje se u respiratorni lanac VII – fumarna kis pod djelovanjem fumaraze i vode prelazi u malonsku kis VIII – malonska pod djelovanjem malatne-dehidrogenaze prelazi u oksal-acetat koji se ponovo uključuje u proces.

Koenzim dehidrogenaze NAD se redukuje u NADPH2 Značaj UDP-glukuronske kis: konjugira se sa bilirubinom. *UDP-glukuronska kis može epimeracijom preći u UDP-galakturonsku ili u UDPiduronsku (ulazi u sintezu glikoproteina). Proces se odvija u 4 faze: I – glukoza pod djelovanjem glukokinaze prelazi u glukozo-6-fosfat II – glukozo-6-fosfat pod djelovanjem glukozo-fosfat-izomeraze prelazi u fruktozo-6fosfat III – fruktozo-6-fosfat procesom transaminacije (primanje NH2 grupe) reaguje sa glutationom i nastaje glukozamin-6-fosfat i glutaminska kis IV – glukozamin-6-fosfat reaguje sa UTP i nastaje UDP-glukozamin koji se uključuje u sintezu glikoproteina ili epimeracijom može nastati galaktozamin i manozamin-6fosfat Razgradnja fruktoze (odvija se u jetri) Fruktoru unosimo najviše u voćnoj hrani oko 100g dnevno. Kod nekih biljaka i životinja UDP-glukuronska se prevodi u glukuronsku. 28 . dok ostale faze se zovu neoxidativni dio procesa koji je reverzibilan. a ona u vitamin C. pa se njihova neutralizacija vrši vezivanjem acetil grupe tako da nastaju acetil-heksozamini npr: N-acetil-sijalinska kis. ona izomeracijom pređe u bulonsku. Učestvuju u sintezi glikoproteina i baznog su karaktera.VII – transaldolazna reakcija – reaguju glicerol-aldehid-fosfat i sedohaptulozo-7-fosfat i nastaje eritrozo-4-fosfat i fruktozo-6-fosfat. Prve 3 faze procesa zovu se oxidativni dio procesa i on je ireverzibilan. Ovo vrši transaldolaza iz klase transferaza koja prenosi C3 segment sa keto-grupom sa ketoze na aldozu VIII – druga transketolazna reakcija – reaguju druga molekula ksilulozo-5-fosfata sa eritrozo-4-fosfatom i nastaje glicerol-aldehid-3-fosfat i fruktozo-6-fosfat IX – fruktozo-6-fosfat izomerijom prelazi u glukozo-6-fosfat Kao konačni produkt nastaju 2 molekule glicerol-aldehid-3-fosfat i 2 molekule fruktozo-6-fosfata. Sinteza aminošečera (heksozamina) Aminošečer=OH grupa na C2 zamjenjena sa NH2 grupom. Sinteza glukuronske kiseline (odvija se u jetri) Proces se odvija u 4 faze: I – glukoza pod djelovanjem glukokinaze prelazi u glukozo-6-fosfat II – glukozo-6-fosfat pod djelovanjem glukozo-fosfo-mutaze prelazi u glukozo-1-fosfat III – glukozo-1-fosfat pod djelovanjem odg transferaze reaguje sa UTP i nastaje UDPglukoza (aktivirana glukoza) i pirofosfatna kis IV – oxidacija UDP-glukoze pod djelovanjem UDP-glukozo-dehidrogenaze i nastaje UDP-glukuronska kis. Resorbira se difuzijom tj sporije nego glukoza. detoksikacija organizma.

Proces se odvija u 3 faze: I – fruktoza pod djelovanjem keto-heksokinaze prelazi u fruktozo-1-fosfat uz utrošak 1 mol ATP II – fruktozo-1-fosfat pod djelovanjem 1-fosfo-frukto-aldolaze se razlaže na dioksiaceton-fosfat i glicerol-aldehid (može ići u sintezu masti) III – dioksiaceton-fosfat direktno se uključuje u proces glikolize. Razgradnja galaktoze Unosimo je u organizam u obliku mliječnog šečera.6-difosfat od kojeg odg fosfataza odcijepi fosfat sa C1 atoma i nastaje fruktozo-6-fosfat koji izomerijom prelazi u glukozo-6-fosfat koji se uključuje u neke druge metaboličke procese. Proces se odvija u 3 faza: I – galaktoza pod djelovanjem galaktokinaze prelazi u galaktozo-1-fosfat uz utrošak 1 mol ATP II – galaktozo-1-fosfat reaguje sa UDP-glukozom uz djelovanje odg transferaze i nastaje glukozo-1-fosfat i UDP-galaktoza III – UDP-galaktoza epimeracijom prelazi u UDP-glukozu U nedostatku ove epimeraze dolazi do galaktozemije koja izaziva galaktozuriju. Sinteza laktoze UDP-galaktoza+glukoza=laktoza+UDP Ovo vrši laktozo-sintetaza koja se sastoji od galaktozil-transferaze (enzimski dio) i α− albumina (proteinski dio). Proces se odvija u 2 faze: I – manoza pod djelovanjem heksokinaze prelazi u manozo-6-fosfat II – monozo-6-fosfat izomerijom prelazi u fruktozo-6-fosfat koji ide u dalje metaboličke procese. Razgradnja manoze Najviše je unosimo u voću i resorbuje se difuzijom. Muškarci u mliječnoj žlijezdi nemaju α albumin. Galaktozil-transferaza postoji i u drugim tkivima i tamo vrši funkciju sinteze laktozamina i galaktozamina.opšti tip – nedostatak glikogen-sintetaze 29 . Poremećaji metabolizma šečera Poremećaj metabolizma glukoze – dijebetes melitus (nedostatak inzulina). dok se glicerol-aldehid mora najprije fosforilisati uz utrošak 1 mol ATP u glicerol-aldehid-3-fosfat. *ako imamo višak fruktoze. Poremećaj metabolizma galaktoze – galaktozemija. Poremećaj sinteze glikogena – glikogenoze. dobiveni dioksiaceton-fosfat i glicerol-aldehid-3-fosfat se kondenzuju pod djelovanjem aldolaze B u fruktozo-1. One su posljedica smanjenja funkcije ili nedostatka nekog enzima: .

Pankreasna lipaza cijepa esterske veze na α C-atomu. Monoacil-glicerid sam može ući u enterocit kao i slobodni glicerol. pa u jetru. pa u žuč i opet u tanko crijevo i ovo se zove enterohepatalno kruženje žučnih kis. pa u krv i onda u organe gdje se metaboliše. Masne kis su netopive u vodi i resorbuju se pomoću žučnih kis. Holesterol odlazi u limfu. Kod odraslih je jače varenje u duodenumu. U enterocitima dolazi do odvajanja masnih kis od žučnih kis i od holesterola. One grade komplekse koji se zovu holeinska kis koja je građena od 8 žučnih i 1 masne kis. jer je topiv u vodi. Žučne kis odlaze u krv. Ovaj kompleks je topiv u vodi i gradi svoje soli – klatrate koji mogu ući u enterocit. U želudcu postoji želudčana lipaza koja cijepa estere masti na proste masna kis (ove lipaze ima više kod djece nego kod odraslih). Manji broj masnih kis se veže za holesterol i tako prelaze u enterocit. Varenje masti ide do glicerola i slobodnih masnih kis. dok crijevna na β C-atomu. Oko 60% triglicerida se u duodenumu razlaže na 2 masne kis i β−monoacil-glicerid.- tip tip tip tip tip tip 1 ili fon Girkeova bolest – nedostatak glukozo-6-fosfataze 2 ili Pompeova bolest – nedostatak α glukozidaze 3 ili Korijeva bolest – nedostatak dekstrin-1. Aktivaciju pankreasne lipaze vrše soli žučnih kis. jer se tu ulijeva pankreasni sok sa pankreasnom lipazom. 30 . a ujedno tu djeluje i crijevna lipaza iz crijevnog soka.6-glukozidaze 4 ili Andersenova bolest – nedostatak enzima grananja 5 – nedostatak mišićne fosforilaze 6 ili Hersova bolest – nedostatak jetrene fosforilaze METABOLIZAM Varenje masti MASTI Masti da bi se resorbovale prvo moraju biti emulgovane.

1 cijepanje): I – acil-Coa pod djelovanjem svoje dehidrogenaze se oxiduje (otpušta 2H+) i prelazi u enolni oblik acil-CoA. srednjo (8 – 12) i dugolančani (preko 12 Catoma).Sada u enterocitima počinje resinteza glicerida tako što se masne kis vežu za glicerol uz djelovanje odg enzima i nastaju trigliceridi koji odlaze u krv. Početno jedinjenje je glicerol-3-fosfat koji može nastati od samog glicerola na kojeg djeluje glicerol-kinaza ili može nastati od dioksiaceton-fosfata koji pod djelovanjem glicerol-fosfat-dehidrogenaze prelazi u glicerol-3fosfat.masna kis+ATP=acil-AMP + pirofosfatna kis . Kratko i srednjolančani mogu direktno ući u mitohondrije. ulaze u sastav hilomikrona i kao takvi odlaze u depoe masti. Osim u enterocitima sinteza masti se odvija u jetri i masnom tkivu (u citoplazmi ćelija) i to kad ne unosimo dovoljno masti putem hrane. Nastali acil-CoA može biti: kratko (2 – 8). Kenedi i Lemindžer dokazali da se razgednja odvija u mitohondrijama. Nagomilavanje masti ne remeti homeostaze. Proces se odvija 4 faze: I – glicerol-3-fosfat pod djelovanjem odg transferaze reaguje sa aktiviranom masnom kis (acil-CoA) i nastaje monoacil-glicerol-fosfat II – pod djelovanjem istog enzima dolazi do vezivanja druge masne kis i nastaje fosfatidna kis III – pod djelovanjem odg fosfataze dolazi do odvajanja fosfatne kis od fosfatidne kis i nastaje diglicerid IV – od djelovanjem odg transferaze na diglicerid se veže i treće masna kis i nastaje triglicerid U svakoj od ovih reakcija oslobađa se jedna molekula CoA.a dobije 1 mol ATP. a zbog mogućnosti deponovanja zovemo ih rezervnim energetskim materijama. a energiju za drugu reakciju daje pomoćna reakcije razgradnje pirofosfata pomoću pirofosfataze i nastaje 1 mol ATP tj za obe reakcije potroši se 2 mol ATP. β−oxidacija ima 4 reakcije (2 oxidacije. Razgradnja masnih kiselina (β-oksidacija) Prvi koji je opisao ovaj proces je naučnik Knop koji je dokazao da se razgradnja odvija promjenama na β C-atomu i kako je prva reakcija oxidacija čitav proces se zove β−oxidacija masnih kis.acil-AMP+CoA=acil-CoA +AMP Obe reakcije su reverzibilne. Pol Ber – da bi masne kis ušle u proces one se moraju aktivirati i proces se odvija u dvije faze: . dok dugolančani se moraju vezati za nosač karnitin (deroivat buterne kis) uz odg transferazu koji će ga unijeti u mitohondrije. Koenzim dehidrogenaze je FAD koji se redukuje u FADH2 II – enolni oblik acil-CoA pod djelovanjem svoje hidratze prima molekulu vode i nastaje β-hidroksi-acil-CoA 31 . 1 hidratacija. Sinteza triglicerida Sinteza se odvija u citoplazmi.

β−keto-acil-reduktaza . za palmitinsku 130 ATP. zato se često zove veliki CoA.Tu se limunska kis pod djelovanjem liaze cijepa na acetil-CoA i oksalacetat.Piruvat lako ulazi u mitohondriju i razgrađuje se na oksalacetat. Koenzim dehidrogenaze je NAD koji se redukuje do NADH2 IV . Energetski bilans: Aktivacija masnih kis -1 ATP I reakcija FAD → FADH2 +2 ATP III reakcija NAD → NADH2 +3 ATP Acetil-CoA (Krebsov ciklus) +12 ATP Ukupno: +16 ATP Npr: za buternu kis 28 ATP. . Proces se odvija u 7 faza: I – acetil-CoA se pod djelovanjem svoje karboksilaze karboksilizira u malonil-CoA i za reakciju se utroši 1 mol ATP. a početno jedinjenje je acetil-CoA koji nastaje u mitohondrijama. . Koenzim dehidrogenaze je NAD koji se redukuje u NADH2. β-oxidacija nezasićenih masnih kis se odvija do III reakcije i tu se ukjlučuje odg izomeraza koja prevodi cis oblik acil-CoA u trans oblik na kojeg može djelovati dehidrogenaza.subjedinica B – sastoji se od 4 enzima Intermedijeri ovog procesa vežu se za protein-nosač koji je označen kao ACP i vežu se preko SH grupe tio-a. .Nastali oksalacetat se ne može vratiti u mitohondrije nego se oxiduje pomoću malatdehidrogenaze u malat.k povezanih u jedan polipeptidni lanac.Nakon toga ide dekarboksilacija malata i nastaje piruvat. i on se ponovo vraća u proces. a neparnih je odg broj acetil-CoA i jedan propionil-CoA (dobije se manje energije nego kod parnih). ACP se sastoji od fosfapantotenske kis i 77 a. Sinteza se odvija u citoplazmi. .On iz njih ne može izaći kao takav nego se veže za oksalacetat i nastaje limunska kis koja izlazi u citoplazmu. .β-hidroksi-acil-CoA pod djelovanjem svoje dehidrogenaze se oxiduje u β-keto-acilCoA.subjedinica A – kondenzirajući enzim. 32 . Krajnji produkt β-oxidacije masnih kis sa parnim brojem C-atoma je odg broj acetilCoA. koji je za 2 C-atoma kraći od masne kis koja je ušla u proces. a inhibitor je palmitinska kis. ACP. Sinteza masnih kiselina Sintezu masnih kis katalizira multienzimski kompleks (enzimi povezani kovalentnim vezama) koji se nalazi u citoplazmi. jer sam CoA ima samo fosfapantotensku kis.β-keto-acil-CoA pod djelovanjem svoje tiolaze i CoA se cijepa na acetil-CoA i acilCoA.III . Koenzim je biotin. Ako ima više dvostrukih veza uključuje se i odg epimeraza koja omogućuje da se proces završi. aktivator enzima je limunska kis.k koja se nalazi u sastavu nosača. Koenzim dekarboksilaze je NAD koji se redukuje u NADH2. On se sastoji od 2 enzimske subjedinice: .

Slijed masnih kis je: kapronska.5 – 6.dugoročni faktori (adaptilna kontrola sinteze masnih kis) – hormoni Sinteza holesterola Holesterol je jednovalentni. konc u krvi 3. Od holesterola nastaju žučne kis i steroidni hormoni i ulazi u građu ćelijske opne i mijelinskih ovojnica. izopronolidni lipid. miristinska. IV – VI – 3X fosforilacija mevalonske kis pomoću mevalonat-kinaze i uz utrošak 3 mol ATP i nastaje 3-fosfo-5-pirofosfat mevalonska kis VII – dekarboksilacija i dehiratacija 3-fosfo-5-pirofosfat mevalonske kis uz utrošak 1 mol ATP i nastaje izopentenil-pirofosfat ili aktivni izopren (5 C-atoma) VIII – izomeracija izopentenil-pirofosfata i nastaje dimetil-alil-pirofosfat 33 .II – vezivanje acetil-CoA za ACP i nastaje acetil-ACP uz oslobađanje CoA i ovo katalizira enzim iz subjedinice B III – vezivanje malonil-CoA za ACP i nastaje malonil-ACP uz oslobađanje CoA i ovo katalizira enzim iz subjedinice B IV – kondenzacija malonil-ACP i acetil-ACP pomoću kondenzirajućeg enzima i nastane aceto-acetil-ACP uz oslobađanje ACP i CO2 V – redukcija aceto-acetil-ACP pomoću β−keto-acil-reduktaze i nastaje β−hidroksibutiril-ACP i za reakciju se troši 1 mol NADPH2 VI – dehidratacija β−hidroksi-butiril-ACP pomoću enzima iz subjedinice B i nastane krotonil-ACP VII – redukcija krotonil-ACP pomoću enzima iz subjedinice B i nastane butiril-ACP i za reakciju se troši 1 mol NADPH2. Sisari ne mogu sintetizirati masnu kis sa dvostrukom vezom iza 9. Može biti slobodan ili esterificiran sa linolenskom ili oleinskom kis. Proces se odvija u 15 faza: I – kondenzacija 2 molekule acetil-CoA pod djelovanjem odg tiolaze i nastaje acetoacetil-CoA uz izdvajanje molekule CoA II – vezivanje aceto-acetil-CoA za acetil-CoA pod djelovanjem odg sintetaze i nastane β-hidroksi-β-metil-gluteril-CoA uz izdvajanje molekule CoA III – redukcija β-hidroksi-β-metil-gluteril-CoA pomoću odg reduktaze u mevalonsku kis uz izdvajanje CoA i utrošak 2 mol NADPH2. *Sinteza nezasićenih masnih kis odvija se isto s time da se u proces uključuju i enzimi oksidaze. zoosterol životinjskog porijekla. 2 mol NADPH2 potrošenih u sintezu potiču iz ciklusa pentozo-fosfata. pa su zato linolenska. palmitinska. sekundarni nezasićeni ciklični alkohol. C-atoma. linolna i arahidonska kis esencijalne za čovjeka i njih tri se zovu vitamin F. laurinska. Sinteza se odvija u jetri. Inhibitor ove reduktaze je egzogeni holesterol.kratkoročni faktori – konc limunske kis (aktivator acetil-CoA-karboksilaze) i konc palmitinske kis (inhibitor) .5 mmol/l. Nastala buterna kis se može odvojiti od nosača i ući u sintezu masti ili može ponovo reagovati sa aceto-acetil-ACP i ciklus se ponavlja u cilju dobivanja masnih kis sa većim brojem C-atoma. itd. stearinska. Regulacija sinteze masnih kis zavisi od: . Elongaciju lanca preko 16 C-atoma pomažu ribozomalni enzimi. kaprilna. bočni lanac je izooktan.

Proces se odvija u 5 faza: 34 . učestvuju u sintezi steroidnih hormona. Osnovna uloga je da rastvaraju holesterol. dihidroksilni. glikoholna itd). Proces se odvija u 5 faza: I – hidroksilacija holesterola na 7. taurolitoholna. dezoksiholna i henodezoksiholna (2 OH) i holna (3 OH). nezasićeni amino-alkohol sfingozin.12-trihidroksi-koprostan V – oxidacija bočnog lanca i nastaje holna kis VI – redukcija holne kis i nastaje dezoksiholna i litoholna kis Sinteza sfingolipida Oni u svojoj strukturi imaju dugolančani (18 C-atoma). C-atomu pomoću monooxigenaze i nastane 7hidroksi-holesterol II – redukcija dvostruke veze između 5 – 6 C-atoma i nastane 3. U jetri uz ATP i CoA one se aktiviraju i konjugiraju sa taurinom i glicinom (peptidne veze) i nastaju konjugovane žučne kis (tauroholna. bočni lanac je izovalerijanska kis. Sinteza žučnih kiselina Odvija se u jetri. Slobodne žučne kis nalaze se u sastavu žuči. C-atomu i nastaje 3. 3 CH3 grupe i dvostruka veza u bočnom lancu više od holesterola) XIII – oksidacija (odvajanje 3 CH3 grupe) lanosterola i nastaje zimosterol (27 C-atoma) XIV – izomeracija (promjena položaja dvostruke veze na 5-6 C-atomu) zimosterola i nastaje desmosterol XV – dezmosterol pomoću svoje reduktaze se redukuje (prima 2H+ u bočni lanac) u holesterol uz utrošak 1 mol NADPH2.7-dihidroksi-koprostana oxidacijom (bočni lanac izooktan ili trimetilpentan pređe u izovalerijansku kis ili 4-metil-buterna kis) pređe u henodezoksiholnu kis IV – veći dio spoja se hidroksilira na 12.7. aktiviraju pankreasnu lipazu. ostale uloge emulgacija masti do najsitnijih kapljica.IX – kondenzacija izopentenil-pirofosfata i dimetil-alil-pirofosfata i nastaje geranilpirofosfat (10 C-atoma) uz izdvajanje pirofosfata X – kondenzacija treće molekule izopentenil-pirofosfata sa geranil-pirofosfatom i nastaje farnezil-pirofosfat (15 C-atoma) uz izdvajanje pirofosfata XI – kondenzacija 2 molekule farnezil-pirofosfata i nastaje skvalen (30 C-atoma) uz izdvajanje pirofosfata XII – ciklizacija skvalena i nastaje lanosterol (30 C-atoma.7-dihidroksi-koprostan III – manji dio 3. Teorijska kis koja govori o strukturi žučnih kis je holanska kis iz koje se izvode sve ostale na osnovu broja OH grupa: litoholna (1 OH). sa masnim kis grade holeinsku kis koja pomaže pri resorpciji masti. derivati holesterola. One su zasićeni spojevi. Žučne kis disociraju i daju soli sa Na+ (holati).

Sinteza glicerofosfatida Proces se odvija u 4 faze: I – fosfatidna kis pod djelovanjem odg transferaze i CTP nastaje citidin-difosfatdiglicerid II – citidin-difosfat-diglicerid pod djelovanjem odg transferaze i serina nastaje fosfatidil-serin uz izdvajanja CMP ili pod djelovanjem odg transferaze i inozitola nastaje fosfatidil-inozitol uz izdvajanje CMP III – fosfatidil-serin pod djelovanjem njegove dekarboksilaze nastaje fosfatidiletanolamin (kefalin) uz izdvajanje CO2 IV – metiliranjem (donator CH3 grupe je metionin) kefalina pomoću odg transferaze nastaje fosfatidil-holin (lecitin). Gangliozidi ulaze u građu nervnog tkiva. Proces se odvija u jetri i bubrezima. B. što izaziva acidozu. gladovanje. D. Svaka ova cijepa određene esterske veze u molekuli fosfolipida. β−oksi-buterna kis. Ova sinteza se dešava kada se acetil-CoA ne uključuje u normalne procese u kojima je on početno jedinjenje (citratni ciklus.2 g/l). Razgradnja glicerofosfatida Vrši se u tankom crijevu pod djelovanjem fosfolipaza koje se nalaze u pankreasnom soku.I – aktivacija palmitinske kis pomoću odg sintetaze i nastaje palmitil-CoA uz utrošak 1 mol ATP II – kondenzacija palmitil-CoA i serina i nastaje dihidrosfingozin III – dihidrosfingozin pod djelovanjem flavin-dehidrogenaze prelazi u sfingozin IV – sfingozin reaguje sa lignocerinskom kis i nastaje ceramid. Sijalinska kis (N-acetil-muraminska kis) se dobije kondenzacijom fosfoenol-piruvata i monozamina. Sinteza ketonskih tijela – ketogeneza Ketonska tijela su: aceton. a razgrađuje glikozol-hidrolaza (smješteni u lizosomima). Ima više vrsta fosfolipaza: A1. Proces se odvija u 4 faze: I – acetil-CoA se pomoću odg tiolaze spaja sa drugim acetil-CoA i nastaje acetoacetilCoA 35 . Cerebrozidi ulaze u građu moždanog tkiva. koji ulazi u sastav svih sfingolipida i dovde je sinteza ista za sve sfingolipide V – sfingomijelini=ceramid+aktivirani holin (fosfaholin) Cerebrozidi=ceramid+UDP-galaktoza Gangliozidi=cerebrozidi+oligosaharid sa sijalinskim kis Sfingomijelini učestvuju u građi mijelinske ovojnice nerava. Ako je povećana sinteza nastaju lipoidoze (npr: Tei-Saksova bolest). Npr: diabetes melitus. A2. C. sinteza holesterola itd). Nagomilavanje ketonskih tijela u organizmu zove se ketoza (preko 0. acetoacetatna kis. Sintetiše ih glikozil-transferaza.

k). U želudcu ima i himozin koji vrši razgradnju kazeina u parakazein i optimalno je pH=5.i polipeptide na slobodne a. a neg kod gladovanja i bolesti.5 g/kg. Ćelije sluznice želudca luče pepsinogen (proenzimska forma pepsina) koji pod djelovanjem pepsina u tragovima prelazi u pepsin-inhibitor i pentapeptid (5 a. koji pod djelovanjem enteropeptidaze koju luče ćelije sluznice duodenuma. Bilans azota je razlika između unesenog i izlučenog azota.k. Pepsin je enzim iz grupe hidrolaza. pepsin-inhibitor pod djelovanjem pH<1. U tankom crijevu djeluju egzopeptidaze (amino-. prelazi u tripsin i tetrapeptid (inhibitor). podgrupe endopeptidaza (proteoliza unutar molekule proteina) i da bi mogao ispoljiti svoje djelovanje proteini moraju biti denaturisani.k i to se dešava u želudcu. Denaturaciju proteina u želudcu vrši HCl i nastaju acidproteini. U duodenumu se ulijeva pankreasni sok koji sadrži himotripsinogen i tripsinogen koji pod djelovanjem tripsina prelazi u tripsin-inhibitor. koje aktivnim transportom pređu u krv i odlaze u organe gdje se dalje metaboliziraju.a djeca i trudnice 2 – 2. Proteinski minimum je ona količina proteina koja se dnevno mora unijeti da bi se održao bilans azota i za odrasle iznosi 1 – 1. Na njih sada djeluje pepsin i nastaju albumoze i peptoni (polipeptidni lanci) i time se završava razgradnja proteina u želudcu.i karboksipeptidaze) koje cijepaju oligo. di. Varenje proteina Proteini su visokomolekularni spojevi građeni od a.5 g/kg. Poz bilans prisutan je kod mladih osoba u razvoju i trudnica. Tripsin i himotripsin cijepaju albuminoze i peptone na manje polipeptide i oligopeptide.k. da bi se resorbovali moraju se hidrolizirati do a.Jetra IIa – acetoaceti-CoA se pod djelovanjem odg sintetaze se spaja sa trećim acetil-CoA i nastaje β–oksi-β-metil-glutaril-CoA IIb – izdvajanje acetil-CoA iz β–oksi-β-metil-glutaril-CoA i nastaje acetoacetatna kis Bubrezi II – acetoacetil-CoA se spaja sa ćilibarnom kis i nastaje sukcinil-CoA koji se uključuje u citratni ciklus i acetoacetatna kis III – dekarboksilacija acetoacetatne kis i nastaje aceton IV – redukcija acetoacetatne kis i nastaje β−oksi-buterna kis uz utrošak 1 mol NADH2 METABOLIZAM Bilans azota PROTEINA Najveći dio azota potiče iz proteina. 36 .5 prelazi u pepsin i tetrapeptid (inhibitor). grupe peptidaza.

k nastaje oksi-kiselina i NH3.k reaguje sa piridoksal-fosfatom i nastaje Šifova baza i voda II – Šifova baza dekarboksilacijom prelazi u mezomerni oblik uz izdvajanje CO2 III – mezomerni oblik hidrolizom prelazi u biogeni amin i piridoksal-fosfat Ako se u ovaj proces uključi neka dikarboksilna kis onda nastaje neka druga a. Dekarboksilacija Ovim procesom nastaju biogeni amini i CO2. Postoje 4 tipa dezaminacije .U organizmu čovjeka nema depoa za a. tako da postoji stalna sinteza proteina u organizmu i za 24 sata izmjeni se 1 – 2% ukupne količine tjelesnih proteina.u obliku NH3.k nego se sve unijete a.k. Npr: od alanina nastaje propanaska kis i NH3 .hidrolitička – od a.k i nastaje imino oblik a. neki učestvuju u sintezi hormona. Nastali biogeni amini su veoma važni za rast razvoj organizma.k i NH3.k se odvija u 3 procesa: dekarboksilacija (gubitak COOH).k II – imino oblik procesom oksidacione dezaminacije prelazi u keto-kiselinu uz izdvajanje NH3 Npr: od alanina nastaje piruvat i NH3 .a neki sami imaju aktivno djelovanje. Npr: od alanina nastaje mliječna kis i NH3 37 . Proces se odvija u 3 faze: I – a. Ovaj proces se odvija pod djelovanjem odg karboksilaza. Razgradnja aminokiselina Razgradnja a. Npr: histidin → histamin – kod alergijskih reakcija. aminooxidaze i dezaminaze.oxidaciona – odvija se u 2 faze: I – dehidrogenacija a. dezaminacija (gubitak NH2) i transaminacija (prenošenje NH2 grupe sa donora na akceptor).redukciona – od a.k nastaje org kis sa istim brojem C-atoma kao i a. povećava pritisak Tirozin → tiramin – kontrahira uterus DOPA → dopamin – tkivni hormon Triptofan → serotonin – tkivni hormon Dezaminacija Ovim procesom odvaja se NH2.k metaboliziraju. Ovaj proces kataliziraju odg oxidoreduktaze. Svi proteini imaju vrijeme poluživota. čiji je koenzim piridoksal-fosfat.

Ovaj proces kataliziraju tranaminaze čiji je koenzim piridoksal-fosfat. kod alkaloze 30 : 1.k ornitinom i nastaje citrulin 38 .k nastaje nez org kis sa istim brojem C-atoma kao i a. Kod čovjeka i ureotelnih životinja NH3 se uklanja sintezom uree (glavni put) i urinom u obliku NH4-soli. Transaminacija U ovom procesu jedna a.k i u toku 24 sata stvori se 20g NH3.- neoxidaciona – od a. a akceptor je keto-kiselina. glikoneogenezu ili u transaminaciju kao akceptori NH2-.k reaguje sa piridoksal-fosfatom procesom dekarboksilacije i nastaje Šifova baza uz izdvajanje vode II – dekarboksilacija Šifove baze i nastaje mezomerni oblik koji je veoma nestabilan III – mezomerni oblik se cijepa na keto-kiselinu i piridoksamin-fosfat IV – piridoksamin-fosfat reaguje sa drugom keto-kiselinom i nastaje druga Šifova baza V – Šifova baza prelazi u mezomerni oblik koji je nestabilan VI – mezomerni oblik se cijepa na drugu a. a bezazotni ostaci a. Prevelika konc uree u krvi naziva se uremija.k koja je u tome trenutku potrebna organizmu. *aminiotelne životinje izbacuju čist NH3 (ribe.k prelazi u drugu a. žabe). Ornitinski ciklus (sinteza uree ili Krebs-Henseleitov ciklus) Urea je amfotermni karbamid i izbacuje se urinom. a urikotelne izbacuju mokraćnu kis kao produkt NH3 (ptice i reptili). a kod acidoze glutamin se cijepa na NH3 i glutamat i ovo vrši glutaminaza. Proces se odvija u mitohondrijama jetrenih ćelija i prvi ga je opisao Krebs. Odnos uree i NH3 je 20 : 1.k se mogu uključiti u citratni ciklus.k. Najveća konc NH3 je u portalnom i renalnom krvotoku.k i piridoksal-fosfat Razgradnja amonijaka NH3 NH3 nastaje u procesu dezaminacije a. Nastali NH3 se dalje metabolizira (sinteza uree). Proces se odvija u 5 faza: I – reakcija CO2 i NH3 uz djelovanje karbamil-fosfat-sintetaze čiji je aktivator jon Mg i nastaje karbamil-fosfat uz utrošak 2 mol ATP II – karbamil-fosfat pod djelovanjem odg transferaze reaguje sa a. Npr: od histidina nastaje urokaninska kis i NH3 Za čovjeka je najvažniji oxidaciona dezaminacija (važni produkti).je a. U ostalom krvotoku konc je 10 – 20 µg/l i ima ulogu u održavanju pH krvi i to tako da kod alkaloze se on veže za glutamat i nastaje glutamin i ovo vrši glutamin-sintetaza uz utrošak 1 mol ATP. Donor NH2. kod acidoze 10 : 1. Npr: od alanina nastaje piruvat i glutamin Proces se odvija u 6 faza: I – a.k.

Inhibiciju ovih enzima vrše teški metali. Kao produkti razgradnje hema nastaju žučne boje. Tada Hb izlazi iz eritrocita i počinje njegova razgradnja. Od hidroksimetibilan spontano nastaje uroporfirinogen I. Sinteza hemoglobina Sinteza se odvija u hematopatskim organima i jetri. Globin se sastoji od 2 α i 2 β polipeptidna lanca i za svaki lanac je vezan po jedan hem tj Hb se sastoji od 4 polipeptidna lanca i 4 hema. Proces se odvija u 7 faza: I – kondenzacija sukcinil-CoA i glicina pod djelovanjem δ−amino-levulinat-sintaze i nastaje CO2 i δ−amino-levulinska kis koja odlaziu citoplazmu II – kondenzacija 2 molekule δ−amino-levulinska kis pod djelovanjem porfobilinogensintaze i nastaje porfobilinogen i 2 molekule vode III – simetrična kondenzacija 4 molekule porfobilinogena pod djelovanjem porfobilinogen-amonijak-liaze i nastaje hidroksimetilbilan i 4 molekule NH3 IV – asimetrična kondenzacija pirolovih prstenova pod djelovanjem uroporfirinogen-IIIsintaze i nastaje uroporfirinogen III i voda V – dekarboksilacija uroporfirinogena III pomoću njegove dekarboksilaze i nastaju 4 molekule CO2 i koproporfirinogen III koji ulazi u mitohondrije VI – koproporfirinogen III pod djelovanjem svoje oksidaze prelazi protoporfirinogen III. ponajviše Pb i kao posljedica toga nastaju porfirije (pojava porfirina i porfobilinogena u urinu). Jedan dio sinteze se odvija u mitohondrijama. a od njega nastaje koproporfirinogen I koji se dalje ne može metabolisati u hem. Iz krvi indirektni bilirubin odlazi u jetru i tu dolazi do odvajanja albumina i bilirubin se konjugira sa glukuronskom kis i nastaje bilirubin mono. koji odlazi u krv i veže se za albumine i zove se indirektni bilirubin (ne može se direktno dokazati). Proces se odvija u 6 faza: I – oksidacija α− metinske grupe na porfirinskom prstenu i uz izdvajanje CO nastaje pseudoHb (holeglobin. 2 molekule vode i 2 molekule CO2 VII – protoprfirinogen III pod djelovanjem svoje oksidaze prelazi u protoprfirin III i izdvaja se 6 H+ VIII – protoporfirin pod djelovanjem ferohelataze veže Fe2+ i nastaje hem. verdoglobin) II – pseudoHb gubi Fe i globin i nastaje prva žučna boja biliverdin (zelene boje) III – redukcija biliverdina i nastaje bilirubin (žute boje).i diglukuroid i kao ovakav može se 39 . Razgradnja hemoglobina Život eritrocita je 120 dana i nastaje hemoliza u jetri i slezeni.III – citrulin pod djelovanjem odg sintetaze reaguje sa aspartatom i nastaje argininsukcinat uz utrošak 1 mol ATP IV – arginin-sukcinat pod djelovanjem odg liaze se cijepa na arginin i fumarat koji se uključuje u Krebsov ciklus V – arginin se procesom hidrolize cijepa na ureu i ornitin koji se ponovo uključuje u proces. a drugi u citoplazmi.

*ikterus ili žutica se javlja kad je povećana konc bilirubina u krvi (normalno 7 – 20 µmol/l).5-fosfo-ribozil-N-formil-glicin-amid reaguje sa glutaminom i nastaje 5-fosforibozilformil-glicin-amid VII . U crijevima bilirubin-glukuroid se cijepa na bilirubin i glukuronsku kis. 40 .10-metil-tetrahidrofolne kis pomoću odg transferaze na ribozil-glicin-amid-5-fosfat i nastaje 5-fosfo-ribozil-N-formil-glicin-amid uz izdvajanje tetrahidrofolne kis VI . hepatički (oštećenje jetre) i hemolitički (bilirubin raste zbog pojačane hemolize eritrocita). Dijeli se na: mehanički (začepljenje žučovoda).direktno dokazati i zove se direktni bilirubin. IV – redukcija bilirubina i nastaje mezobilirubin V – mezobilirubin se dalje redukuje i nastaje mezobilirubinogen ili urobilinogen koji ima 3 puta metabolizma VIa – mezobilirubinogen se resorbuje iz crijeva i odlazi u jetru gdje ponovo prelazi u bilirubin (entero-hepatalno kruženje žučnih boja) Vib – iz jetre može otići u bubrege gdje se oksidira u urobilin koji daje boju urinu Vic – urobilinogen ostaje u crijevima i pod djelovanjem crijevne flore redukuje se u sterkobilinogen i kada fekalne mase dođu u kontakt sa kisikom urobilinogen i sterkobilinogen se oksidiraju u sterkobilin i urobilin i daju boju fecesu.5-fosforibozil-formil-glicin-amid pomoću ATP prelazi u 5-fosforibozil-5-aminoimidazol VIII – karboksilacija 5-fosforibozil-5-amino-imidazola i nastaje 5-fosforibozil-5-amino-4imidazol-karbonska kis IX .5-fosforibozil-5-amino-4-imidazol-karbonska kis pomoću odg sintetaze i ATP reaguje sa asparaginskom kis i nastaje 5-fosforibozil-4-(N-sukcino-karboksamid)-5amino-imidazol X – odvajanje fumarata pomoću odg liaze od 5-fosforibozil-4-(N-sukcino-karboksamid)5-amino-imidazola i nastaje 5-fosforibozil-5-amino-4-imidazol-karboksamid XI – prenos aktivnog formijata sa 10-formil-tetrahidrofolne kis pomoću odg transferaze na 5-fosforibozil-5-amino-4-imidazol-karboksamid i nastaje 5-fosfo-ribozil4-formamido-4-imidazol-karboksamid XII – izdvajanje vode pomoću odg hidrolaze iz 5-fosforibozil-4-formamido-4-imidazolkarboksamida i nastaje inozin-monofosfat (IMP) XIII – IMP pomoću odg sintetaze i utrošak GTP reaguje sa asparaginskom kis i nastaje adenilo-sukcinat XIV – adenilo-sukcinat pomoću odg liaze otpušta fumarat i nastaje adenozinmonofosfat (AMP). Sinteza purinskih baza (adenin i guanin) Proces se odvija u 14 faza: I – fosforilacija riboze pod djelovanjem ribokinaze i utrošak 1 mol ATP i nastaje ribozo5-fosfat II fosforilacija ribozo-5-fosfata pomoću odg kinaze i utrošak 1 ATP i nastaje 5fosforibozil-pirofosforna kis III – aminacija 5-fosforibozil-pirofosforna kis pomoću odg transferaze i glutamina i nastaje 5-fosfo-ribozilamin i izdvaja se pirofosforna kis IV – vezivanje glicina na 5-fosfo-ribozilamin pomoću odg sintetaze i nastaje ribozilglicin-amid-5-fosfat uz utrošak 1 ATP V – prenos aktivnog formijata sa 5.

Razgradnja pirimidinskih baza (uridin-monofosfata) Proces se odvija u 5 faza: I – pod djelovanjem nukletiodaze UMP se cijepa na uridin i fosfatnu kis II – uridin pod djelovanjem uridin-fosforilaze prelazi u uracil i ribozo-1-fosfat III – pod djelovanjem odg dehidrogenaze uz utrošak 1 NADPH2 uracil prelazi u dihidrouracil IV – hidroliza dihidrouracila i nastaje karbamil-β−alanin V – karbamil-β−alanin pod djelovanjem β−ureidopropionaze razlaže na β−alanin.5-dihidro-orotsku kis uz izdvajanje vode IV – 4.5-dihidro-orotska kis pod djelovanjem svoje oxidaze prelazi u orotsku kis uz izdvajanje H2O2 V – orotska kis pod djelovanjem odg transferaze reaguje sa 5-fosforibozilpirofosfornom kis i nastaje orotidin-5-fosfat VI – dekarboksilacija orotidin-5-fosfata pomoću njene dekarboksilaze i nastaje uridinmonofosfat uz uzdvajanje CO2.ksantiurija – pojava ksantina u urinu Sinteza pirimidinskih baza (uridin-monofosfata) Proces se odvija u 6 faza: I – reakcija glutamina i CO2 pod djelovanjem odg sintaze i utrošak 2 ATP i nastaje karbamil-fosfat i glutamat II – karbamil-fosfat pod djelovanjem odg transferaze reaguje sa asparaginskom kis i nastaje karbamil-aspartat i fosfatna kis III – pod djelovanjem dihidro-orotaze karbamil-aspartat prelazi u 4. CO2 i NH3.Razgradnja purinskih baza Razgradnja gvanozina Proces se odvija u 3 faze: I – gvanozin pod djelovanjem odg fosforilaze prelazi u guanin i ribozo-1-fosfat II – guanin pod djelovanjem odg deminaze prelazi u ksantin uz izdvajanje NH3 III – ksantin pod djelovanjem ksantin-oksidaze prelazi u mokraćnu kis uz izdvajanje H2O2 Razgradnja adenozina Proces se odvija u 4 faze: I – adenozin pod djelovanjem svoje deaminaze prelazi u inozin uz izdvajanje NH3 II – inozin pod djelovanjem odg fosforilaze prelazi u hipoksantin i ribozo-1-fosfat III – hipoksantin pod djelovanjem ksantin-oksidaze prelazi u ksantin uz izdvajanje H2O2 IV – ksantin pod djelovanjem ksantin-oksidaze prelazi u mokraćnu kis uz izdvajanje H2O2 Poremećaji u razgradnji purinskih baza: . smanjeno izlučivanje urata mokraćom i njihovo taloženje u zglobovima .giht – povećana konc mokraćne kis u krvi. 41 .

Ekologija životinja sa zoogeografijom Priredili: Raja sa FACEBOOK-a  Lista ispitnih pitanja iz predmeta „Ekologija životinja sa zoogeografijom“! 42 .

Etiopska oblast 43 . zadatak. endema. Madagaskarska oblast 49. Uslovi života. Tekuće vode na kopnu 28. Odnosi ishrane 20. karakteristike i podjela 22. Produktivnost u ekosistemu 24. paleoendema. Vazdušni pokreti 11. Ekosostem – pojam. Neotropska oblast 48. stalno zelenih šuma i šikara 36. Edafski faktori 15. Zona tundre 33. Oblast mora i okeana 26. Zona tropskih i subtropskih prašuma 30. Stajaće vode na kopnu 27. Fauna – definicija i podjela 41. Ekologija populacije 18. Zona kserofilnih. Sukcesije – preobražaji ekosistema i pojam klimata 25. Zona stepe i savane 34. Areal – pojam kosmopolita. Zoogeografija – pojam.) 39. raseljavanje. Novozelandska oblast 45. Faktori koji utiču na formiranje areala (ekspanzija. Orografski faktori 16. Centri nastajanja i prvobitnog naseljavanja određenog taksona (pojam autohtonih i alohtonih organizama) 40. Ekološka valenca 4. historijski razvitak 37. Biotop 5. Ostrvska fauna 43. Polinezijska oblast 47. Fauna zatvorenih bazena 42. Kombinovano-skupno dejstvo ekoloških faktora 12. Životna forma 6. Zona listopadnih šuma umjerenih oblasti 31. iseljavanje. Zona pustinja 35. Zona sjevernih četinarskih šuma (tajgi) 32. Životna zajednica – struktura 19. Hemizam sredine 17. Definicija i podjela ekologije i veza sa drugim naučnim disciplinama 2. Temperatura kao ekološki faktor 8. Periodizam 21. Voda kao ekološki faktor 10. Kruženje materije i protok energije u ekosistemu 23. pojam ekoloških faktora i njihova podjela 3. Ekološka niša 7. Klimatska pravila 14. Podzemne vode 29. itd.1. neoendema i relikata 38. Glavne kopnene faune zemaljske lopte i principi klasifikacije kopnene faune 44. Bioklimatogrami 13. Australijska oblast 46. Svjetlost kao ekološki faktor 9.

organizma. Indomalajska oblast 51.. U biosferi postoje različiti nivoi biološke integracije.do ekosistema i konačno do biosfere. JER SE ORGANIZAM NE MOŽE ODVOJITI OD SREDINE UZAJAMNI. Holarktička oblst (karakteristike i podjela na podoblasti) 52. Svaka jedinka na jednoj strani zavisi od neživih komponenti a na drugoj strani je u direktnoj vezi sa drugim živim bićima. JER ORG. JER SE ODRŽAVAJU ZA SVO VRIJEME TRAJANJA ŽIVOTA NERASKIDIVI . populacije. Biogeografske (zoogeografske) osobenosti područja Bosne i Hercegovine 53. DJELUJU NA SREDINU I ONA NA NJIH PROMJENLJIVI U VREMENU I PROSTORU 44 . od ćelije.. Teorije o promjenama u zemljinoj kori i postanku fauna. Odnosi koji vladaju na različitim nivoima biološke integracije su: SPECIFIČNI ZA SVAKU VRSTU ORGANIZAMA STALNI. ODNOSI IZMEĐU ORGANIZAMA I SREDINE Ovi odnosi imaju dinamičan karakter jer u prirodi nije moguće zamisliti izolovana živa bića.50.

Uzajamna zavisnost organizama i sredine omogućava da se oni vezuju u neraskidivo jedinstvo. odakle ga u elementarnom obliku mogu koristiti samo bakterije. ta jedinjenja bivaju mineralizirana. Ti kružni procesi u biosferi su označeni kao biohemijski ciklusi i oni karakterišu biosferu kao organizovan sistem. Spoljašnju sredinu organizma ne čine samo faktori nežive prirode.. nego i sposobnošću organizma da adaptivno reaguje na kolebanja životnih uslova. Biosfera je osnovni transformator energije na Zemlji. Ohridsko jezero – tokom ljeta radljivošću algi tj.. energiju Sunca u slobodnu i aktivnu energiju. Samo manji dio N se vraća u atmosferu. Kao otoreni sistemi. Njegova potrošnja iz atmosfere se nadoknađuje iz procesa disanja biljaka i životinja. za izgradnju primarne organske materije. Koncentracija CO2 u atmosferi je 0. posredno ili neposredno. nafte i ostaje izvan kruženja materije (ako ga čovjek ne sagori) a jedan dio C ostaje u sedimantima u vidu CaCO3 koji ulazi u sastav litosfere. razviće.03%. N izgrađuje bjelančevine i druga složena organska jedinjenja. u vidu inertnog gasa. materije biva fosiliziran u vidu uglja. a koji počiva na 2 osnovna procesa: promet materije i protok energije. Kruženje 02 → se ostvaruje kroz procese disanja i asimilacije i djelom je vezano za kruženje C! U fotosintezi se oslobađa više 02 nego što ga organizmi troše. rast. smanjuje se pH! Isto se dešava i u morima i okeanima (npr. organizma i njegove sredine. O. Kruženje N → Količina N u atmosferi je 78%. Od spoljašnjih uslova zavise: razmnožavanje. sa kojim počinje njegovo kruženje je CO2 (u vodi i atmosferi). Prema Vernadskom. cjelokupni O2 u atmosferi je produkt života tj. Ona pretvara kosmičku energiju tj. način života.Dakle. fosforilizirana. radljivosti zelenih biljaka. Njega troše biljke u procesu fotosinteze. BIOSFERA – jedinstvo biosfere Karakter odnosa između živih bića i sredine. Prilagođenost se ne ogleda samo u određenom stepenu morfo-fiziološke usaglašenosti sa opštim faktorima sredine.Na kružnom toku ovih elemenata može se pratiti i metabolizam nekog ekosistema. BIOTIČKI SISTEMI BIOSFERE Živa bića su individualizirani sistemi koji se javljaju u vidu jedinki ili individua. sredinu (npr. Populacija je stvarni oblik postojanja organskih vrsta i poseban biotički sistem koji stupa u odnose sa spoljašnjim sredinom! Populacije pojedinih vrsta 45 . O2. kroz proces fotosinteze. u složenu dinamičku cjelinu u kojoj sve djeluje jedno na drugo. Populacija ima svoju strukturu.. a nakon smrti tih organizama. radi se o čitavom kompleksu uzajamnih odnosa koji se tretiraju kao interakcije između 2 aktivna činioca tj. izraženu brojnim odnosima jedinkirazličite starosti. Prolazeći kroz živa bića. ponašanje. aktivnošću bakterija razlagača uginulih organizama. Hemijski elementi kruže kroz biosferu od neorganskih oblika do živih bića i obratno (prolazeći kroz različite hem. živa bića su u stalnom procesu razmjene materije i energije sa spoljašnjom sredinom. Jedna vrsta je u prirodi predstavljena sa realnim prirodnim grupama – populacijama. Biosfera je organizovani sistem a osnovni procesi u njoj imaju manje-više kružni karakter. nego i ostala živa bića sa kojima on dolazi u kontakt. Najvažniji su kruženje C. Individua se održava zahvaljujući prilagođenosti na uslove sredine. korali svojom radljivošću stvaraju grebene koji se mogu izdizati i iznad nivoa mora i tada se na njim amogu naseliti suhozemni organizmi). Samo neznatan dio tog atmosferskog N kruži kroz biosferu. dovedena do oblika da ih biljka ponovo može koristiti. ima svoj prostorni raspored i veličinu. Čitav živi svijet i njime naseljeni prostor su povezani u jedan jedinstveni i složen dinamički sklop koji se zove BIOSFERA! Biosfera je najviši nivo biološke integracije i rezultat je razvoja planete Zemlje. Jedan dio nedovoljno razložene org. kombinacije). N. Materija uvjek kruži u ekosistemu a energija protiče! Kruženje CO2 → Osnovni oblik C. uslovljava njihovu međusobnu ovisnost! Svojom aktivnošću organizmi mjenjaju spolj. CO2 može iz sedimaenata (pod dejstvom vode) biti preveden u bikarbonat i ponovo učestvovati u kruženju C! Jedan dio CO2 u atmosferi je posljedica vulkanske aktivnosti. njihovom asimilacijom se smanjuje koncentracija CO2 a povećava konc.. a koji su u međusobnoj zavisnosti.. Jedan organizam je elementarni biotički sistem koji stupa u odnos sa sredinom koja ga okružuje.

One su vezane uslovima staništa. Najbliža ekologiji je Fiziologija. Biogeografija istražuje istoriju nastajanja organskih vrsta u jednoj geografskoj oblasti. temperaturi i njenim uticajima na živa bića bez dobrog poznavanja fenomena poikilotermije i homeotermije. Izraz ekologija potiče od grčke riječi OIKOS što znači dom i LOGOS što znači nauka. pokriva čitav splet međuodnosa živih bića – i jednih prema drugima i prema životnoj sredini. Ekologija proučava odnose sredine i organizama kao i zakonitosti na kojima ti odnosi počivaju. Najviši stupanj integracije ekosistema je BIOSFERA!  DEFINICIJA EKOLOGIJE I VEZE SA DRUGIM NAUKAMA Ekologija je biološka disciplina koja se bavi proučavanjem uzajamnih odnosa organizama i sredine! Jedna je od bioloških disciplina i najprisnija sa svim drugim. Ekologija se može definisati kao manifestacija borbe za opstanak! U toj borbi. zovu se BIOMI. odnosno – fizioloških procesa termoregulacije i mehanizama na kojima ona počiva! Ekologija je povezana sa biogeografijom. biotički sistem ili životnu zajednicu – BIOCENOZU (npr. Takođe. razmnožavanjem! Populacije su vezane u više nivoe tj. nauka o proizvodnji i raspodjeli organske materije u prirodi. Ona proučava mehanizme životnih procesa koji se odigravaju u biljnim i životinjskim organizmima. sve četinarske šume u Americi i Evropi su povezane u TAJGE). Mora i okeani su takođe biomi. Biosfera je sastavljena od nizova različitih ekosistema. Ti krupni kompleksi ekosistema. Ekosistem čine biocenoza i biotop. ali i ishranom. živa bića se prilagođavaju na uvjete životne sredine ili nestaju. ali ni ekosistemi nisu izolovani jedni od drugih nego su vezani različitim uzajamnim odnosima i integrisani u složene komplekse višeg reda (npr. geografsko porjeklo. Međutim. nemoguće je govoriti o pojedinim ekološkim faktorima kao npr.. Nemoguće je govoriti o ekologiji na nivou jezera ili mora... puteve rasprostranjenja. već i graba i drugih biljaka ali je naseljava i veliki broj životinjskih vrsta)! Biosfera se može shvatiti kao povezani skup mnogobrojnih životnih zajednica. zaštitom. Dojransko jezero je primjer jednog ekosistema). već uvjek dolaze zajedno populacije većeg ili manjeg broja vrsta. bez poznavanja procesa produkcije a koji se direktno oslanjaju na fiziološke procese organizama fitoplanktonske zajednice. koji pokrivaju čitave geografske oblasti. koji su međusobno vezani i djeluju jedno na drugo (npr. Bavi se 46 .se nikada ne mogu javljati izolovano u prirodi. koji je postavio Darwin. hrastova šuma nije samo stanište hrasta. stvarni tvorac moderne ekologije (prema mišljenju mnogih) je Darwin! Pojam borbe za opstanak. Izraz ekologija potiče od njemačkog biologa Ernesta Hekela. Isti korjen ima i ekonomija žive prirode tj.

fiziologijom. Veza ekologije sa genetikom i evolucijom je jako bitna u biološkim sistemima i omogućava adaptacije. a koje određena vrsta može podnijeti.) Hemijski faktori Edafski (zemljište) Orografski (nagib. javljaju se i biotički faktori kao npr.rasprostranjenjem organizama u funkciji vremena i prostora.. Ekologija se mora oslanjati na rezultate biogeografije. spolni produkti šarana ne sazrijevaju na temp nižoj od 18 C... tako da se ne razmnožavaju u vodama Sjeverne Evrope). organizmi vrsta u prirodi se održavaju pod stalno promjenljivim uslovima sredine. svjetlost.. vazdušni pokreti. kompeticija. njenu reakcionu širinu koja je specifična i uslovljena njenom unutrašnjom konstitucijom. sredinu jednog organizma čini čitav kompleks ili splet spoljašnjih uticaja a koji mogu biti različite prirode (fizički.. hemijski. Istraživanja uzajamnih odnosa populacija istih vrsta prema spoljašnjoj sredini 2. jer pokazuju manju ili veću plastičnost prema kolebanju ekoloških faktora. zatim i sa ekonomijom. Odnosi fitocenoze i zoocenoze prema životnoj sredini 3. hemijom. amensalizam. Ekološka valence jedne iste vrste nije ista za sve faktore (za neki faktor može biti jako velika dok za drugi može biti izuzetno uska)! Kod ekološke valence je važan maximum. Ekološki faktori zajedno sa prostorom čine životnu sredinu! Ekološke faktore djelimo na abiotičke i na biotičke. na staništu! DEJSTVO EKOLOŠKIH FAKTORA I EKOLOŠKA VALENCA Ekološka valenca je amplituda kolebanja jednog ekološkog faktora. Odnos između ekosistema i životne sredine USLOVI ŽIVOTA I POJAM EKOLOŠKIH FAKTORA U širokoj generalizaciji. Na primjer. zoogeografijom. Larve mušice Liponeura je manje osjetljiva na promjenu temperature a više je osjetljiva na promjenu količine O2! Zahvaljujući ekološkoj valenci.itd! Kod ekoloških faktora treba reći da oni. Leptir kupusar (Pieris brassicae) čest je u zimu i proljeće na području Palestine. Veličina ekološke valence za jedan određeni faktor varira od vrste do vrste i njene granice mogu biti vrlo uske ili vrlo razmaknute. minimum i optimum.ali u julu izumire jer ni jedan njegov razvojni stadij ne može izdržati temperaturu preko 26 C! U termalnim izvorima Sjeverne Amerike broj Koleoptera se smanjuje sa porastom temperature: 47 . u principu. Organizam je izložen ovim uticajima i na njih reaguje.. komarac malaričar podnosi temperature od + 30 C do . IDIOEKOLOGIJA (analitička ekologija) proučava odnos jedinke i uslova životne sredine. biološki). Pristup u tom istraživanju je analitički pri čemu se težište stavlja na jedinku i njen specifičan odnos ka biotičkim i abiotičkim faktorima sredine. Ekologija je povezana i sa sistematikom. vlažnost. odnos predator / plijen. i u tom periodu razvija i do 5 generacija. SINEKOLOGIJA (sintetička ekologija) primjenjuje sintetički pristupispitivanja i obuhvata 3 stupnja: 1. kada tumači prisustvo ili odsustvo adaptivnih tipova u nekoj sredini. uvjek djeluju zajedno kao kompleks i u određenim kombinacijama..30 C. kao nezaobilazni. pedologijom. Organizmi tako odgovaraju na kompleks ekoloških faktora na nekom prostoru tj. Preko tih granica faktor prestaje biti uslov života i postaje smetnja za opstanak (npr. u čijim granicama je moguć opstanak određene životinjske vrste. Postoje granice variranja veličine i intenziteta jednog ekološkog faktora. Ti elementi spoljašnje sredine su ekološki faktori a sama spoljašnja sredina gdje oni djeluju je životna sredina. Ovaj pojam označava ekološku plastičnost vrste. ekspozicija) U kompleksu ekoloških faktora. priučava i pojedine faktore sredine.. geologijom. parazitizam. tehnologijom. Takođe. ali je jako osjetljiv na kolebanje vlažnosti vazduha.. komensalizam. Kompleks abiotičkih faktora su:     Klimatski faktori (temperatura.

dok je npr. gdje su temperature od 8-9 C (ili oko 3 i 17 C). euritermni. eurihalini.. Tu je i dvogrba kamila koja u pustinji Gobi podnosi kolebanja temperature od – 37C do + 38C! Stenofagi organizmi su neke vrste leptira čije se gusjenice hrane samo jednom biljnom vrstom. razlikujemo STENOVALENTNE i EURIVALENTNE organizme. Maximum je gornja granica. U odnosu na faktor. pa sve do Sibira.. razlikujemo optimum i 2 pessimuma! U pogledu ekološke valence. gubar (Lymantria. leptir) eurifag čije gusjenice napadaju različite biljne vrste. .itd. američka puma (Felis concolor) koja živi od Kanade do Portugala. Primjer stenotermnih organizama su korali koji žive u takvim uslovima da temperatura vode ne ide ispod 20 C. ispod koje nije moguć život. mogu biti: stenotermni.. Praktično. Zatim. 48 . stenohalini. Euriterman je npr. Eurivalentni imaju široku amplitudu variranja nekog ekološkog faktora a stenovalentnim organizmima je ta amplituda vrlo mala.30-35 C – 17 37-40 C – 13 40-42 C – 5 42-43 C – 2 45 C – 1 Optimum je optimalan uticaj nekog ekološkog faktora pri kojem neka vrsta živi potpuno normalno i kada se svi procesi odvijaju povoljno! Minimum je tačka na donjoj granici nekog ekološkog faktora. Raspon između maximuma i minimuma je amplituda variranja. a godišnja variranja su svega 2-3 C! Stenotermne su neke vrste planarija Crenobia koje naseljavaju samo hladne izvore. Eurivalentnost i stenovalentnost se mogu odnositi na samo jedan ekološki faktor! Organizmi sa uskom ekološkom valencom za jedan određeni faktor mogu imati široku valencu za neki drugi ekološki faktor (za jedan su eurivalentni a za drugi stenovalentni). Tigar koji živi u Indiji na temperaturi od 40 C.

šumski miš – Apodeulus sylvaticus. Položaj tačke optimuma varira. tako da on može biti bliži maximumu ili minimumu (npr. prelazi se u pessimum. Temperatura i svijetlost su uzajamno povezani ali isto tako i temperatura i atmosferski talozi. jedan i više faktora su udaljeni (više ili manje) od optimuma. svjetlost. kod pastrmke (Salvelinus fontinalis) temp. u minimumu! 49 . Temperatura. U ovakvim kompleksima je teško očekivati da jedan faktor bude ostvaren u optimumu. Kod Rana pipiens. vlažnost i vazdušni pokreti su takođe povezani. su 0-12 C a optimum na 4 C). sa opadanjem slanosti se smanjuje i broj morskih životinja. ekološka valenca je najmanja u ranim stupnjevima razvoja. čini ekološki spektar jedne vrste! KOMPLEKS FAKTORA I PRAVILO MINIMUMA Jedna vrsta uvjek živi u okviru ekosistema u spletu mnogostrukih odnosa. valenca je 0 – 30C a optimum na 22 C! Letalno dejstvo maximuma i minimuma zavisi od njihovog trajanja. U Ohridskom jezeru. Samo jedan faktor u pesimumu može da ugrozi egzistenciju vrste (npr. S' druge strane. Skup ekoloških valenci za više ekoloških faktora. pH. O2. kratkoća noći postaje faktor u minimumu i ograničavajući faktor rasprostranjenja te vrste). Najčešće. Analize pokazuju da u ekosistemu. Udaljavanjem od optimuma ka granicama ekološke valence. Kako je on noćna životinja. temperatura. mnogi faktori variraju zajedno u horizontalnom i vertikalnom pravcu. ekološki faktori su manje-više uzajamno uslovljeni i niti jedan od faktora ne djeluje nezavisno. Vertikalni gradijent ekoloških faktora se naročito susreće u rasponu od podnožja ka vrhu planine. dopire na sjever do 52 stepena geografske širine gdje dužina ljetnjih noći jedva dostiže 5 sati. U Baltičkom moru. minimum i max. Kod većine organizama. Životna sredina je komplex faktora koji tamo djeluju i na koje organizam odgovara. To je naročito vidljivo kod klimatskih faktora. CO2 se mjenjaju sa dubinom i pokazuju vertikalni gradijent. Za svaki faktoruvjek postoji određeni stepen veličine i intenziteta kada je njegovo dejstvo najpovoljnije i to je optimum. tako da je slanost ograničavajući faktor i f.Lymantria dispar Ekološka valenca za jedan faktor se mjenja i sa razvojem jedne iste vrste.

Potok i jezero se razlikuju u kombinaciji ekoloških faktora. On u sebe može uključiti više biotopa u kojima data vrsta može da živi.itd! Svako od njih ima svoju posebnu fizionomiju i specifično životinjsko naselje. Biotop je npr. sve pustinje pripadaju biohori pustinje). U okviru biosfere je moguće razlikovati više-manje jasno prostorno ograničene djelove koji se karakterišu posebnom kombinacijom ekoloških faktora. živo naselje čine samo neke bakterije a sve zbog visoke koncentracije soli). Tako je Ohridsko jezero siromašno fitoplanktonom a taj isti fitoplankton zamuti Dojransko jezero u vrijeme ljeta. u vidu PRAVILA MINIMUMA. Po njemu. kao i prostorni raspored – neravnomjerni su. ali opstanak vrste može zavisiti i od maximuma (npr. Areal je ukupni prostor na kome se susreće jedna organska vrsta a veličina mu je historijski uslovljena. ŽIVOTNO STANIŠTE I POJAM BIOTOPA Rasprostranjenost organskih vrsta na Zemlji i gustina njihovih populacija. svjetlost i hemijski uslovi su sasvim drugačiji od onih u potoku.. u odnosu na stupanj razvoja. različite biohore se mogu grupisati u 3 glavne životne oblasti: 50 . Tipološka klasifikacija grupiše slične tipove biotopa u više kategorije. Te razlike za sobom povlače različit prostorni raspored vrsta. Biosfera se javlja kao mozaik velikog broja vrlo različitih biotopa. Životni uslovi nisu uniformni niti na prostoru samo jednog biotopa. pećina. god. Te osnovne topografske jedinice se zovu BIOTOPI ili životna staništa organskih vrsta. a u isto vrijeme svi drugi ekološki faktori mogu biti u optimumu.. Uzroci za to su specifični ekološki faktori ali i istorijski uzroci. koje je Hesse označio kao BIOHORE (npr. Ovo pravilo uzima u obzir i minimum i maximum kao i ekološku valencu pojedinih stupnjeva razvoja. u Mrtvom moru u Palestini. hrastova šuma. Često se susreću zonalna. Produkcija biomase biljaka je određena faktorom koji se u tom momentu nalazi u minimumu. To je formulisao Liebig. horizontalna. pustinja. Biotop je ekološki pojam i on se karakteriše specifičnim komplexom ekoloških faktora. Po tome se razlikuju pojedini biotopi. projnost neke vrste na datom mjestu je određena onim faktorima koji su. 1840. što direktno uslovljava različite kombinacije biljnih i životinjskih vrsta. Jezerska voda je stajaća a temperatura. jezero. Koncentracija soli fosfata u Ohridskom jezeru iznosi 2-3 mg/m3 a u Dojranskom je oko 30 mg/m3. sa najmanjom ekološkom valencom i najviše udaljeni od optimuma. Opstanak jedne vrste je određen faktorom koji je na datom staništu najbliži pesimumu. proučavajući faktore ishrane kulturnih biljaka. Tineman je Liebig-ovo pravilo minimuma pokušao proširiti na opšte pravilo dejstva ekoloških faktora. vertikalna diferencijacija (npr. dovodi do smanjenja gustine populacije.Nepovoljno dejstvo jednog faktora. koji je bliži pesimumu. vertikalne dubinske zone u jezeru).

Talpa. Tu spadaju: • Fitoplankton (lebde u vodi). Hidrofiti (žive u vodenoj sredini). Hrani se podzemnim dijelovima biljaka. b) Endopelobionti. (Glylotalpa sp). kategorija: 1.stanovnici tla. Kao primjer adaptivnog tipa je glodar slijepo kuče (Spalax leucodon) koji živi pod zemljom. Slična klasifikacija životnih formi u ekologiji životinja izrađena je od strane kaškarova i Tišlera.na pjesku.u mulju. kratke noge. Slična životna forma javlja se kod drugih životinja sa sličnim načinom života. Životna forma je prije svega ekološka kategorija. Oni su na osnovu prilagođenosti u odnosu na mjesto stanovanja kod suhozemnih životinja postavili slijedeće kategorije: I. Arenicola (stanovnici pješčane podloge) ili psamobionti: a) Epipsamobionti. na kratko zdepasto tijelo. Geofite (višegodišnje biljke čiji organi preživljavaju smješteni u tlu). noge su sa snažnim kandžama i posebnim žuljevima na stopalima tako da se lako kreće i kopa podzemne hodnike. Edafobionti. Limnicola (stanovnici mulja) ili pelobionti. Skup adaptivnih osobina jedne vrste saglašen sa konkretnom sredinom je životna forma te vrste. 2. Terofiti (jednogodišnje biljke koje preživljavaju u formi sjemena). 51 . ŽIVOTNA OBLAST MORA (SLANE VODE)  ŽIVOTNA OBLAST KOPNENE (SLATKE) VODE  ŽIVOTNA OBLAST KOPNA ŽIVOTNA SREDINA Reakcije organizma na dejstva spoljašne sredine imaju određeni adaptivni karakter I zahvajujući toj mogućnosti adaptacije organske vrste se održavaju u prirodi I pored toga što se usslovi mijenjaju. oči zakržljale. U tom pogledu ova vrsta je morfološkim izgledom adaptirana uslovima u kojima živi. Spljašne uho je redukovano. Epifite (žive na drveću). postoji 9. To je u stvari adaptivni tip u kome se održavaju neposredni odnosi vrsta prema kompleksu životnih faktora pod kojima živi. zemlju kopa zubima i izbacuje nogama i glavom na površinu. Čitava građa slijepog kučeta i njegova fiziologija žine posebnu životnu formu usaglašenu sa podzemnim načinom života. Endofiti (biljke koje žive u stijeni ili kao paraziti na dugim organizmima). pupovi izdignuti iznad tla). torbar Notorychtes-rovci. Adaptacija živog svijeta na uslove životne sredine historijski se razvila i ona se ogleda u morfofiziološkim odlikama organskih vrsta i njihovom načinu života. • • • • • • • • Fitoedafen (mikroskopske biljke koje žive u tlu). Ima ogromne sjekutiće koji strše van. Hamefite (višegodišnje biljke čiji organi preživljavaju iznad tla) Fanerofite (pretežno drveće. gusto krzno. bez repa.na površini mulja. Razlikuju se: a) Epipelobionti. Jedna od najpoznatijih klasifikacij biljnih i životnih formi zasnovana na pretežno klimatskim adaptacijama potiče od Rankijera?.

b) Endogeobionti. 3.na kori drveća. Lepidinola (mezolitobionti) .b) Endopsamobionti. c) Mezodendrobionti – u šupljinama između kore i stabla. c) Mezogeobionti. 9.šljunkavo tlo.u biljnim tkvima.u unutrašnjosti tla. 7.na površini tla. II. b) Endozoobionti – u tkivima životinja. b) Endofitobionti. b) Endodendrobionti – u unutrašnjosti drveća. ili epilitobionti.stanovnici pećina. na biljkama): a) Epiofitobionti.na biljkama. Sclericola (endolitobionti) . Lignicola (stanovnici drveća) dendrobionti: a) Epidendrobionti . Zoobionti (na životinjama) a) Epizoobionti – na površini životinja. 4. Ekološka niša Podrazumijeva se mjesto i položaj koji neka vrsta zauzima u spletu odnosa. Saxicola (hipolitobionti) . 5.ispod kamena 8. posbno odnosa ishrane u životnoj zajednici i njen funkcionalni status označen je kao ekološka niša. 4.u međušupljinama pijeska 3.stanovnici unutrašnjosti stijena.u šupljinam busena i mahovinama. Cavernicola (troglobionti) .geobionti: a) Epigeobionti. 52 . Nidicola (emobionti) – stanovnici gnijzda i jazbina. Herbicola (fitobionti.u pjeskovitom tlu c) Mezopsamobionti. 2. c) Mezoofitobionti. Tericola (stanovnici rastresitog tla). Petricola (stanovnici površine stijena).u šupljinama tla. Aerobionti – stanovnici vazduha. Atmobionti – žive na biljkama i životinjama 1. 6.

ali jedna se hrani svježim lišćem. Analogno ekološku nišu u različitim ekositemima ispunjavaju različite vrste životinja.. Šumskim plodovima se hrane miševi i vjeverice. jer je lako mjerljiva i dejstvo na organizam je vidljivo. Klimatski faktori imaju znatan uticaj na promjene primarnog reljefa. Najniža temperatura prizemnog sloja izmjerene su u Sibiru (-70ºC). u vazdušnoj sredini. Raspored vrsta u okviru istog biotopa uslovljen je tim lokalnim klimatskim kombinacijama. Od ukupne sunčeve radijacije do biosfere dopire samo jedan dio koji obuhvata EM talase talasne dužine: 200-500 milimikrona. temperaturni raspon nije prisutan uvijek na istom mjestu. a u morskoj -2. isto tako i šumske pčele. druge plodovima. Svi faktori variraju vremenski i prostorno i njhovo momentalno stanje je vrijeme. rast ali i na ponašanje organizma. Biljne vaši se hrane biljnim sokovima. Erodirani materijal se može taložiti u vodenim ekosistemima i tamo znatno modifikovati stanište. Oni neposredno i stalno dijeluju na organizme ali i tako utuču na većinu ostalih ekoloških faktora. Temperatur utiče i na druge ekološke faktore i mjenja ih u znatnoh mjeri. Neki ekološku nišu proširuju i na iskorištavanju životnih mogućnosti u pogledu zakona ili zaštite. kao komplex. u nekoj šumi se navlja veli broj koleoptera. Glavni izvor toplote u biosferi je Sunčevo zračenje.5ºC. Ovaj max. uži temperaturni raspon je u vodenoj redini. razviće. Ekološka niša prije svega znači životnu mogućnost u odnosu na ishranu. a najmanja u tropskim oblastima. ulogu gliste na koralnim ostrvima u Tihom oceanu zauzima Cardiosoma. raspored pedološke podloge itd. Sezonska temperaturna kolebanja najveća su u kontinentalnim. naročito raspored vegetaije koji se koristi kao indikator klimatskih uvijeta. na njihovu sezonsku aktivnost. Donja granica teperature u stalnoh vodi ne silazi ispod 0 ºC. Klimatski faktori Pod njima se podrazumijeva čitav komplex faktora životne sredine kome su izložena sva živa bića. svijetlost. Od klimatskih faktora zavisi raspored živih bića na zemlji. Najviša temperatura vode okeana ne može preći iznad +36 ºC. vodene taloge. Živi svijet u znatnoj mjeri može da mijenja klimatske faktore.Pod tim pojmom označeno je iskoruštavanja određene životne mogućnosti od jedne organske vrste. Najveća kolebanja temperature su u pustinjskim oblastima. Max. Posebno su važne lokalne kolmbinacije klimatskih faktora koji su rezultat uzajamnog dijelovanja klime i drugih faktora: reljefa npr. Npr. Obilne padavine u obliku grada mogu nanijeti štete na nadzemnim dijelovima drveća. Raspon kolebanja je karakteritičan za pojedinu klimatsku oblast. Ona djeluje na procese metabolizma. treće biljnim detritusom. U australijskoj oblasti torbari zauzimaju ekološku nišu koja je koja je analogna sisarima u našim krajevima. Klimatski faktori uvjek djeluju zajedno. pritisak. a klima je srednje stanje vremena jedne oblasti.. Stalna kolebanja temperature u toku dana godine su znatno manja. razmnožavanje. dok su najviše temperature izmjerene u pustinjskim krajevima (+60ºC). Ona je funkcionalni pojam i označava mjesto i ulogu neke vrste u životnoj zajednici. Klima obuhvata skup meteoroloških faktora atmosfere: temperaturu. vlažnost. Ekološka niša je funkcionalni položaj koji jedna vrsta zauzima u ekosistemu tj. Pustinjsko tlo se može zagrijati i do + 84ºC . Zraci talasne dužine 400-750 milimikrona čine svjetlost vidljivu za oko. a veći od 750 milimikrona infracrveni. vazdušne pokrete. četvrte su grabljive. Npr. slične temperature su izmjerene i na Aljasci. Toplotni uslovi u biosferi Normalno se kreću u uskim temperaturnim granicama ispod i iznad tačke mržnjenja voe 0 ºC. leptiri. a istovremena i sama životna mogućnost koja ta vrsta iskorištava. Temperatura kao ekološki faktor U jedan od najviše proučavanih ekoloških faktora je temperatura. njen ekološki status. čiji ukupni rapon ne premašuje 150 ºC.. prije svega kroz proces erozije na stjenovitoj podlozi. na brojnost populacije-. U tibetu razlika između zimske i ljetne 53 . Kraći zraci su ultravioletni.temperaturni raspon jer na kopnu.

U stratufikovanoj vodenoj masi se razlikuju dvije termičke zone: • Epilimnion (gornja zona) u kojoj temperatura naglo opada ka dnu. a zimi je odaju svojoj okolini. a žive na temperaturi od -30 do -40 ºC. • Hipolimnion (donja zona). ali mnogi biljni organizmi mogu podnositi i niže 54 . turbulentno mješnje vod eprodire dublje tamo. Dubine uvijek imaju temperaturu 6 ºC. Sa visinom temperatura opada. a zimi od 13-30 ºC. Poikilotermi nemaju sposobnost termoregulacije i temperatura tijela je nepostojana. koleba se paralelno sa promjenama temperature u spoljašnjaj sredini. Izvor strujanja u moru je temperatura struje. Ovo stanje u vrijeme ljeta se naziva ljetna stagnacija. Primjer termičkog režima vodenog biotopa i sezonskih kolebanja temprerature su jezera umjerenog pojaa. Insekti i reptili koriste sunčevo zračenje za podizanje temperature. Polarne ptice imaju temperaturu 40 ºC.5 ºC. Uticaj temperature na tok životnih procesa -Termička razmjena između organizma i sredineOd primanja i odavanje toplote zavisi temperatura tijela. Homeotermija počiva na mehanizmu termoregulacije. Dejstvo letalnih temperatura zavisi i od njihovog trajanja. Na dnu mora temperatura je 2-4ºC.5 i 52 ºC. Tmperatura opada progresivno sa dubinom. Raspon između kojeg je moguć aktivan život poikiloterama je između -1. Poikilotermija je rasprostranjenija. Količina toplote koju jezero apsorbuje u periodu zagrijavanja je velia i označava se kao godišnji termički bilans jezera. Stalna temperatura obezbjeđuje isti intezitet bioloških procesa. U toku ontogenetskog razvoja svi homeotermi su najprije poikilotermi. Termička stratifikacija jezera se izrađuje od februara kada je u čitavom jezeru temperatura mala (oko 6 ºC). Ona ima veliki ekološki značaj. U vrijeme ljeta kada su gornji slojevi zagrijani. procesom znojenja.ljetna stagnacija sa izraženim vertikalnim termičkim gradijentom je u augustu. U srednjim tokovima temperatura zimi je niža nego na izvoru. Za vrijeme ljeta ona apsorbuju toplotu. Oni održavaju temperaturu hemijskom termoregulacijom. Putem mišićnog rada kod aktivnih oblika može doći do podizanja temperature za 10 ºC kod krupnih riba. Vertikalni temperaturni gradijent javlja se i na planinama. Za vodenu sredinu karakteristične su mala temperaturna kolebanja kako dnevna tako i sezonska. Postoji 2 osnovna tipa termičke razmjene u živom svijetu: poikilotermija i homeotermija. drhtanja. Tu spadaju većina biljaka i životinja. Slijevi ispod 100 m. Temperatura površine vode u Ohridskom jezeru kreće se od 6. . Najprimitivniji oblici termoregulacije javljaju se kod poikiloterama. Tada nastaje zimska cirkulacija vode. na izvorima temperatura vode uvijek je oko 4-8 ºC. U tropskim oblastima kolebanja temperature su mala i iznose svega nekoliko stepeni.40 ºC. Max. nezavisno od kolebanja vanjske sredine i javlja se kod ptica i sisara. tako da im metabolizam i rast opada sa porastom i padom temperature. Dublji slojevi se zagrijavaju slabije. Hlađenjem jezera stratifikacija postepeno isčezava. Homeotermi imaju sposobnost održavanja konstantne temperature tijela. Vertikalni temperaturni gradijent javlja se i u morima. a samim tim i tok životnih procesa. Postoji vetikalni temperaturni gradijent od površine prema dnu. a ljeti viša. tako da su temperature gornjih i donjih slojeva izjednači u toku zime.zona sa laganim padom temperature. povećanjem ili smanjenjem oksidacijskih procesa. Temperaturna valenca U odnosu na ekološku valencu imamo euritermne organizme koji podnose široka variranja i stenotermne organizme koji podnose uska variranja temperature. Granica efektivvne temperature unutar koje se odvija normalan aktivan život jedne vrste ne moraju se poklapati sa letalnim granicama na kojima se organizam ne može trajno održavati u životu. turbulentno mješanje vode je teže i ono se ograničava na površinsku zonu.6-22. Ovakva termička struktura prije svega ovisi od vjetrova koji izazivaju vertikalno turbulentno stujanje vodenih slojeva. Pčele održavaju temperaturu košnice od 35-36 ºC ljeti. U Sahari dnevna kolebanja temperature su od 3 . tak da se jezerska voda tratifikuje.temperature iznosi oko 77 ºC.

Postoje razlike i ko homeoterama. sjeme biljaka. Stenotermni organizi viših temperatura su koralji. Ako se udaljuju od efektivnih granic njihovo dejstvo je letalno i ono zavisi od dužine trajanja. 4 do 34. Kod polane lisice termgeneza počinje od -40 ºC. kornjča. To je VanHofovo pravilo po kome hemijski procesi sa porastom temperature za 10 Cº ubrzavaju se za 23x.7 do +1 ºC.. Dejstvo ekstremnih temperatura Temperature ispod i iznad efektivnih granica postaju ograničavajuće za život neke vrste. Grupe: Vrste sposobne da izdrže vrlo niske temperature: spore.9 ºC. Slične reakcije na dejstvo ekstremnih temperatura pokazuju i ostali insekti. orangutan. i prisutno je kod velikog broja poikiloterama.6 ºC ukočenost na -14 ºC smrt. Već na 43. Životinja tada prelazi u stanje ukočenosti iz koga se može povratiti zagrijavanjem. Vrijednost ekološke valence za temperaturu se mijenje u različitim razvojnim stadijima i najmanji je u ranim fazama razvoja. 49. Termičko prilagođavanje Brojni eksperimenti pokazuju da intezitet različitih životnih procesa na određenoj temperaturi nije isti kod poikiloterama i da taj intezitet u znatnoj mjeri zavisi od termičke sredine u kojoj je organizam prethodno boravio. Homeotermi izdržavaju temperaturu iznad termičke neutralnosti putem fizičke termoreulacije: znojenjem. zaustaviti normalne aktivnosti jedinke.4 ºC prelezi u stanje nadraženosti. nedostatka energetskog goriva. To su stenotermni organizmi niskih temperatura. zatim beskrilna mušica Chionea aranoides . salpe. a kod čimpanze na 20 ºC. Npr. Druga velika grupa poikiloterama umjerenih krajeva koji su zimi izloženi temperaturama od 0 do -30 ºC. S pojavom prvih kristala tada dolazi do naglog povećanja tjelesne temperature. povećanom ventilacijom. a komaraciz roda Anopheles i do -30 ºC. Kod žaba. 4. Pećinki insekti normalno žive u hladnim pećinama i životni ciklus im se odvija od -1. Stoga stenotermne vrste su malobrojnije od euritermnih. Tada homeotermi padaju u stanje hipotermije. Otpornost nekih poikiloterama prema nižim temperaturama je različita. Tu borbu olakšava pernati omotač ali istotako i potkožna mast. Temperatura i tok životnih procesa U granicama efektivne zone porast temperature kod poikiloterma dovodi do porasta inteziteta metabolizma. pa razlikujemo 3. razvoj. Homeotermi se protiv hladoće bore pojačanom produkcijom toplote čim se vanjska temperatura padne ispod granice termičke neutralnosti. riba dolazi do porasta bazalnog metabolizma sa porastom temperature.. Kod vodenih organizama temperaturna granice su uže nego kod suhozemnih. račići iz roda Calanus. Postoji zavisnost između temperature i brzine hemijskih procesa. do gubitka vode u tijelu i konačno dovodi do denaturacije u tijelu.8 ºC javljaju se slabi pokreti nogu. Granice temperature kod poikiloterama su znatno uže čak i onih sa širokom ekološkom valencom. tvrdokrilac Melosoma populi koji je prije boravio na temperaturi 12 Cº troši više O2 nego jedinke koje su prije živjele na temperaturi od 25 Cº. trajanja. pigvin Aptenodytes forsteri idr. na 50 ºC nastupa smrt. Tu postoji termičko prilagođavanje na termičku sredinu prethodnog boravka. U ovu kategoriju spadaju stanovnici arktičkih mora.60ºC (tajge). Na nižim temperaturama 7. Smatra se da poikilotermi preživljvaju niže temperture fizičkom pojavom prehlađivanja tjelesnih tečnosti. Npr. Visoke temperature izazivaju poremećaje u metabolizmu. termiti. U tom rasponu on ima normalnu aktivnost.koja živi na površini snijega.temperature do .gljive. One mogu sprečiti razmnožavanje. tako da letalne granice nisu fiksne temperature. dovode do nejednakog ubrzavanja svih procesa. Ovo pravilo je teško primjenjivo u biologiji jer se ni jedan organizam nije prost fizičko hemijski sistem i brzina životnih procesa je rezultat velikog broja biohemijski reakcija. Ova adaptacija se ogleda u promjeni inteziteta jednog životnog 55 . Kod mnogih insekata sa porastom temperature raste potrošnja kiseonika.6 ºC u stanje ukočenosti. bakterije. kod pustinjskog skakavca Schstocerta gregaria zonaefektivne temperture je od 18. Ta otpornost na niskoj temperaturi zavisi od visine temperature. tropske slatkovodne ribe. Gusjenica Cossus cossus izdržava temperaturu do -20 ºC. Letalne granice hipotermije za čovjeka su 18-25 ºC??.

Ženke jegulja u rijeci. Termalna konstanta izražava ukupnu sumu toplotne energije neophodne za odvijanje određenog stupnja razvića bez obzira na kojoj se temperaturi odvija razviće. Ona omogućava da se procjene termički uslovi za razvoj određene vrste. Srčana frekvenca tritona Triturus cristatus i Salamandre prilagođenih na temperaturu od 10 ºC veća je nego kod onih prilagođenih temperaturi od 30 ºC. npr. dok u oblasti Elbe u Danskoj tek 8-9 godine. Tempertura i razviće Individualno razviće pikiloterama teče brže na višim temperaturama. oblici sa dugim nogama se brane izdizanjem tijela od površine pijeska itd. Čovječja vaš traži temperaturu na tijelu od 24-32 ºC. Kretanje muha na 10 ºC je sasvim slabo ali raste progresivno i postaje brzo na 27 ºC. Sa sniženjem temperature vrijeme za kopulaciju i formiranje jajnje jaja. ženka pirinčanog žižka Calenda orizoe najveći broj jaja proizvodi na teperaturi 26-39 Cº. traže termičke uslove za normalnu životnu aktivnost. Na temperaturana kolebanja poikilotermi reaguju odgovarajućim promjenama aktivnosti. temperatura praga razvića varira za različite stupnjeve. U granicama efektivne temperature aktivnost raste na većim temperaturama. Ceratitis capitata ima 250 dana. a u Finskoj tek u maju mjesecu. Razviće jedne vrste odvija se u određenim granicama efektivne temperature. Komarac malaričar polaže jaja na temperaturi 12. To je praćeno na brojnim eksperimentima na insektima. Odnos godišne sume srednjih dnevnih efektivnih tempertura neke oblasti i termičke konstante prestavlja index koji pokazuje da li se vrsta može održati u toj oblasti i koliki broj generacija može imati u toku godine. Po sazrijevaju u 5-7godini..4 -12. Agrotis segetum ima 1000 dana. a na 40 ºC prelazi u stanje razdraženosti. Britanijiu januaru. Također.. Haringe iz južnog dijela Norveške postaju polno zrele 2 godine ranije nego haringe u sjevernom području. sazrijevanje donade domaće muhe skraćuje se sa porstom temperature i iznosi 20 dana na 20 Cº. generaciju... Za Ceratitis capitata ova konstanta iznosi 250 dana. Temperatura i ponašanje Može se pratiti i kod homeoterama i kod poikiloterama. Uticaj temperature na polaganje jaja može se pratiti kod insekata. dok u južnoj Europi 3 godine. a u južnim dijelovima 2-3. koja je uzgajana na različitim temperaturama i dobijena je krivulja razvića u danima razvića koja je imala oblik hiperbole. Rana temporaria polaže jaja u V. Ženka vaši Pediculus humanus ne proizvodi jaja na temperaturi ispod 25 ºC. Vrijednost trmičke knstante je specifična i različita kod različitih organizama.7 ºC ali ne na temperaturi od 4. Termička konstnta izražava se stepenom dana. Npr.8-16. Donja granica na kojoj počinje razviće ili na kojj se ono prekida zove se temperatura praga razvića i ona se ne poklapa sa donjom letalnom granicom organizma. Crvenperka Ritilus ritilus dostiže polnu zrelost u vodama finske od 5-6 godine. Također i polna zrelost kod riba zavisi od temperature. kod Blatea germanica se udvostučuje. 56 . Od dejstva visokih temperatura mnogi insekti se brane ukopavanjem u pijesak. Npr. kod voćne mušice Ceratitis capitata. Slično je i sa ostalim insektima. leptir Plusia gama na sjeveru SSSR ima samo 1.?? Fiziološko prilagođavanje na novu temičku sredinu je reverzibilan proces. Period trajanja razvoja i i efektivne temperature ima stalnu vrijenost koja se označava kao termalna konstanta. Organizam se pri tome progresivno mijenja pa je dejstvo teperature na brzinu razvoja različito na različitim stupnjevima.procesa.2 ºC. Postoji očigledana zavisnost aktivnosti i ponašanja poikiloterama od temperature. potrošnja O2 koja se javlja na istoj oglednoj temperaturi. npr. Mužjaci i ženke drozofile gajeni na temperaturi iznad 32 Cº ostaju sterilni. Npr. Vrijednost termičke konstante je različita za različite razvojne stupnjeve. Generacije.. Organizmi se u svojoj sredini orijentišu na mjestima sa temperaturom koja je za njih najpovoljnija. U fenomenu termičke prilagođenosti ogleda se plastičnost organski vrsta u odnosu na promjenjive termičke uslove sredine. a u srednjoj Europi 4-5 godine. samo 4 dana na 30 Cº. Temperatura i razmnožavanje Određena količina toplote potrebna je za sazrijevanje polnih produkata kod poikiloterma.

slijepi miš. noćne. Od dejstva svjetlosti organizmi se štite: 1. Indiferentne životinje su: stepski tvor. Promjen temperature utiče i na migracije koju vrše mnoge vrste sa promjenom temperature. Svjetlost djeluje neposredno na živa tkiva kad je apsorbovana.. dubinksi organizmi ili neki paraziti. posebno poikilotermnih. FOTOPERIODIZAM 57 . Pošto sunčeva svjetlost sa sobom donosi i toplotu ona utiče na toplotne razmjene organizma. sumračne i životinje indiferentne na promjenu intenziteta. a kod nekih i više puta to su polifazne životinje (kišna glista. Insekti zagrijavanjem tijela podižu svoju temperaturu. Razvijenijim pigmentom koji sprečava dublje prodiranje 3. miš. Npr. Večina glodara je aktivna noću. Fototaksične reakcije se mogu javljati i ritmički npr. jelenak. mačka. Zemljana atmosfera apsorbuje najveći dio UV zraka.. Većina planinskih i artičkih insekata ima tamnu boju tijela i lako se zagrijavaju.a ispod toga negativno. a mnogi drugi koji se normalno duže zadržavaju na suncu imaju metalne odsjaje tijela. Tipične dnevne životinje su ptice i insekti.Larve Cincindele traže mjesta sa temperaturom do 44 ºC. Za pojedine organske vrste postoji i određeni optimum intenziteta svjetlosti. Svjetlost djeluje na životinjske organizme posredno ili neposredno sa različitim ekološkim efektom.. Insekti u pješčanim dinama u Finskoj su zariveni u pijesak preko dana. reflektujući ih.. Kod pokretnih životinja svjetlost može stimulisati lokomotorna kretanja koja mogu biti bez određenog pravca (fotokineza) i mogu imati određeni pravac (fototaksija.mlade gusjenice itd. Sumračne životinje su: gundelj. Fototaksična reakcija iste vrste se može mijenajti sa spoljašnjim uslovima i sa uzrastom. Pčele i muhe lete ka svjetlosti. Temperatura tjela Schisticerca gregaria (pustinjski skakavac) raste sa izlasko sunca vrlo brzo do 40 i 50ºC. čak i sesilni oblici raguju na svjetlost i zauzimaju određeni položaj tijela prema svjetlosnom izvoru.kod Calanusa kopepode iz Ohridskog jezera vrše se pravilne vertikalne migracije (10-20m). Hitinskim ili rožnatim slojem kože 2. Plankton sa dolaskom noći migrira iz dubljih slojeva gdje boravi u toku dana. UV zraci su letalni za neke organizme. a gliste is tonoge bježe od svjetlosti. te sprečavaju pregrijavanje.. Skuša Scomber scomber iz Crnog mora prelazi u Sredozemno more čim padne temperatura 10-12 ºC. koja može biti pozitivna i negativna). sa tim što je neophodna za fotosintezu. SVJETLOST Svjetlost je jedan od osnovnih uslova života. Od posebnog ekološkog značaja su reakcije organizma na ritmičke promjene intenziteta svjetla u smjeni dana i noći i godišnjih sezona. Zaklanjanjem od svjetla.. Zraci krače i duže talasne dužine ultravioletni i infracrveni nisu vidljivi. U procesu zagrijavanaj tijela važnu ulogu igra prisustvo pigmenta. Takođe i kišna glista. vertikalne migracije kod planktonskih organizama u toku danas i noci. Glavni izvor svjetlosti u biosferi je sunce za oko vidljivi kompleks zraka od 400-750 nm. SVJETLOST I PONAŠANJE Ekološki značaj svjetlosti kao faktora orijentacije životinjskih organizma u prostoru je veliki. Lagnus lagnus (glodari).. larve insekata (drosofila) su jako osjetljivi na sunce. ali se i pod njihovim dejstvom stvara i vitamin D iz određenih sterola. Samo mali broj vrsta živi u potpunom odsustvu svjetla npr. Smjena aktivnosti i mira kod životinja može nastupiti jednom u 24 sata i to su monofazne životinje (pčele. Pčela na temepraturi od 14-18ºC reaguje na svjetlo pozitivno. većina leptira i ptica.). komarac. Sa zalaskom suncatemperatura tijela pada. Tu je značajan i pravac svjetlosnih zraka ali i njihov intenzitet. Ako se gleda normalna aktivnost životinjau tom pogledu se razlikuju dnevne.).. Sa smjenom dana i noći ritmički se mijenja aktivnost mnogih vrsta.

kod duhana koji je kratkog dana. isparavanjem kroz kožu i respiratornu površinu. kamila može izdržati 10 dana bez vode koristeći metaboličku vodu dobijenu oksidacijom rezervne masti iz grbe. I druge periodične pojave kod životinja linanje. Kod kopnenih organizama je to složenije. On je najpouzdaniji signal organskim vrstama da sinhronizuju svoj život sa sezonskim prromjenama. Ciklus razvijanja gonad domačeg vrapca se odvija u zavisnosti od dužine dnevnog osvjetljenja i temperature. Sezona cvjetanja mnogih biljaka zavisi od dužine dnevnog osvjetljenja. Osnovni ekološki problem kod njih je zaštita od pretjeranog gubitka vode. Američka pastrmka je riba kratkog dana i postaje normalno polno zrela u jesen. Od sezonskih promjena svjetlosnog režima zavisi i razmnožavanje kičmenjaka. razmnožavanje. VODNA RAZMJENA Vodu potrebnu za održavanje procesa metabolizma organizmi regulišu putem razmjene sa vanjsk. Neki organizmi u pustinjama se štite i sklanjanjem u zaklonjena mjesta. u regulisanju temperature. Stepen zasičenosti vazduha vodenom parom na datoj temperaturi je označen kao relativna vlažnost i izračunava se u procentima. u regulaciji osmotskog pritiska i drugim pojavama. Zasičenost zraka vodenom parom je veća na nižim temperaturama. Biljke i životinje su uključene u proces kruženaj vode u biosferi. migracije su u vezi sa sezonskim promjenama trajanja dana i noći. apsorpcijom vlage i dr. Sa kolebanjem stepena vlažnosti vazduha raste ili opada intenzitet odavanja vode iz tijela putem isparavanja. Kod reptila i prtica tu ulogu ima rožni sloj i odsustvo kožnih žlijezda. Pod apsolutnom vlažnošću podrazumjeva se ukupna količina vodene pare u atmosferi u g/m3 zraka.zama.om sredinom. mitarenje. Regulisanje vodenog balansa je posebna adaptacija kopnenih organi. VODA Ekološki značaj vode je mnogostran i značajan za sva živa bića. Kserofilni oblici se štite od gubitka vode i izlučivanjem suhog ekskreta ili suhog izmeta.žive u oblastima sa niskom vlažnošću zraka tj. One imaju niz prilagodbi u odnosu na vodnu razmjenu. plodnost. Od isparavanja insekti se štite hitinskim omotačem. Značaj fotoperiodizma stoji u njegovoj sezonskoj pravilnosti. VLAŽNOST ZRAKA Sadržaj vodene pare u životnoj sredini kod kopnenih organizama je posebno značajno za regulisanje odavanje vode iz tijela. trajanje razviča na aktivnost. a npr.KSEROFILNE ŽIVOTINJSKE VRSTE. Postoji više kategorija suhozemnih životinja u odnosu na život sa manjim ili večim stepenom vlažnosti. Biljke dugog dana zahtjevaju duže dnevno osvjetljenje. kroz sočnu hranu. Npr. 1. I životinje reaguju na dužinu dnevnog osvjetljenja. u prometu materija. Promjena dužine dana djeluje kao signal za lučenje gonadotropnih hormona od kojih zavisi sazrijevanje polnih produkata. U dnevnih životinja to određuje broj sati u toku kojih je moguča ishrana. to sprečava cvjetanje. Kod vodenih organizama vodna razmjena se vrši putem osmoze. Oni unose vodu pijenejm. ponašanje. 58 . Odavanje vode iz tijela životinje se obavlja ekskrecijom. Ta vodena razmjena primanja i odavanja vode je jedan od važnih oblika odnosa organizama i sredine.Od sezonskih promjena svjetlosnih režima zavisi čitav niz životnih pojava i kod biljaka i kod životinja. Kserofilni sisari skoro i da nemaju znojne žlijezde. Čitav živi svijet je uključen u kruženje vode u biosferi. Prilagođenost života u aridnoj sredini je i u korištenju vode koja je sadržana u suhoj hrani ili korištenju metaboličke vode. u sušnim oblastima. Ona učestvuje kao materijal u fotosintezi. Ona je sredina u kojoj je život nastao. Vlažnost vazduha utiče i na druge životne procese npr. ali isto tako i unutrašnja sredina organizma.

Veličina rezultata ovih teorija bazira se na proučavanju dinamike populacija insekata. 3. Komarac malaričar bira mjesta sa vlažnošću od 90-95%. a na 40% prestaju da polažu jaja. Po njima nepovoljen vremenske prilike mogu dovesti do visokog mortaliteta 85-90% u prvim stadijima razvoja insekata. Najrazrađenija teorija je teorija austraslkog ekologa Nikolsona. 59 . a ne kreće se na vlažnom mjestu mjestu koje je izabrala. Razmno-žavanje i kretanje pustinjskog skakavca je jako zavisno od količine vodenih taloga. Eksperimenti na mnogim insektima su pokazali da utiče i na fekunditet (broj jaja) ženki. nematode. FIZIČKE TEORIJE – polaze od pretpostavke da su fizički faktori sredine najznačajniji u kontroli životinjskih populacija. Postoje 2 negativnosti fižičkih teorija. *od uslova sredine zavisi da li će populacija rasti ili opadati. Uvarov i Bodenhajmer smatraju da ti faktori imaju posebnu ulogu u kretanju brojnosti populacija. POPULACIONE TEORIJE Polaze od činjenice da se populacije vrsta u prirodi ne mogu neograničeno razmnožavati u nekom ekosistemu.MEZOFILNI OBLICI . BIOTIČKE TEORIJE . Npr. mokrica Porcelio skaber se kreče u suhoj atmosferi. VODENI TALOZI Količina i raspored tvodenih taloga su bitan element u odeđivanju tipa klimatskih oblasti. Tu se javlja više teorija koje se mogu svrstati u 3 osnovne kategorije i to: fizičke teorije. Njihovo dejstvo je direktno. stonoge i dr. Mogu se održati samo u vlažnoj atmosferi gdje je smanjeno isparavanje vode. Npr. Vlažnost vazduha je u vrlo uskoj vezi sa tmperaturom. U prirodnim populacijama kretanje populacije zavisi od skupnog dejstva svih faktora.kod njih je zaštita od isparavanja nedovoljna. Njene postavke su: *svaka vrsta je sposobna da se razmnožava i povečava brojsnost svoje populacije.Nasuprot fizičkim ove teroje daju prednsot biotičkim faktorima. Brzina razviča takođe zavisi od stepena vlažnosti.čine prelaz između ova dva i tu spada većina suhozemnih organizama. Kod žiška (Calandra) broj položenih jaja raste sa porastom vlažnosti. Smatraju da periodične promjene klimatskih faktora imaju značajnu ulogu u fluktracijama životinjskih populacija. Tako da se porast populacije javlja u godinama sa večom količinom padavina u sezoni polaganja jaja.HIGROFILNI OBLICI . npr.2. Opšta teorija prirodne kontrole brojnosti još ne postoji. Optimalno mu se jaja razvijaju pri 100% vlage u tlu i 30ºC. Reakcije organizama na vlažnost omogučava životinjama da u svom biotopu pronađu mjesta sa vlažnošću koja im odgovara. Tipični oblici su amfibi. Brojnost miševa je u zavisnosti od količine vodenih taloga posebno u jesen. klimatskih faktora za razvoj . Neke vrste aktivno traže mijesta čija im vlažnost odgovara ili izbjegavaju mjesta sa nepovoljnom vlažnošću. Tu je bitna i srednja godišnja količina. razmnožavanje i razviče insekata. Za neke crve je vlažnost vazduha ispod 85% letalna. Ove teorije ističu značaj abiotičkih faktora po sebno temperature. ciklične oscilacije zečeva i risova u Kanadi dovode se u vezu sa ritmičnim kolebanjima klime. Npr. biotičke teorije i sintetičke teorije. puževi. Oni se susreću samo na vlažnim staništima. Jesenji talozi djeluju povoljno na razvoj korova i klijanje zrnevlja kojim se oni hrane. ali i njihov sezonski raspored. Tu postoji prirodna kontrola koja reguliše dinamiku kretanja populacija. One su jednostrane i težište daju samo jednom faktoru i drugo klimatski faktori pretežno dovode do redukcije populacije. kod pustinjskog skakavca broj položenih jaja je najveći na 70 % vlage. gliste. vlage tj. u pustinjama ima i mezofilnih oblika koji sebi povoljne uslove vlažnosti nalaze u pozemnim jazbina-ma. a ne regulaciji njene brojnosti. Stepen vlažnsoti vazduha utiče na ponašanje suhozemnih organizama.

Diplopode. 60 . A.fam Lamantridae Red Himenoptere-bumbari. hironodmide.Carambia cerdo Diptera red. Osnova ove teorije su izučavanje kanadskog ekologa Tomsona i engleskog entomologa Solomona. Ove teorije imaju najvecu širinu. Populacija i sredina su dva aktivna faktora koji su u stalnoj interakciji. Suština Nikolsonove teorije je u tome što vrsta u povoljnim uslovima teži da poveča svoju brojnost. a najčešće u njihovom kombinovanom djelovanju. intraspecijske kompeticije. pčele. Odonate-vilinski konjici. Tako da otpor prema neograničenom rastu leži u samoj populaciji. *Osnovni mehanizam regulacije počiva na kompeticiji za hranu i prostor. intraspecifičnoj i interspecifičnoj kao i na kompeticiji između prirodnih neprijatelja kojima je ta populacija izvor hrane. mravi Tip:Ehinodermata Klasa Asteroidea. Dermoptere Plecoptera Red Coleoptera Cicindela spada u koleoptere Lucanus cervus. *postoje 2 kategorije faktora koji kontrolišu kretanja populacije zavisni i nezavisni od gustine. klimatski faktori takođe regulišu brojnost time što određuju nivo na kojem zavisni faktori od gustine vrše svoje djelovanje. Macul pen komarac malaričar. Kompeticija kao glavni regulatorni proces teži ka ostvarenju i održavanju određenog nivoa gustine populacije. Oni smatraju da se populacija i sredina u kojoj ona živi ne mogu posmatrati kao dva nezavisna sistema suprotno suprostavljena jedan drugom. Tipulide.one pokušavaju objediniti sve faktore koji djeluju na kretanje populacije ne dajuci prednost ni samo biotičkim ni abiotičkim. Diplura i podklasa: Pterigota. Faktori ne zavisni od gustine npr. SINTETIČKE TEORIJE .*populacija je sistem sposoban da reguliše svoju gustinu u skladu sa uslovima sredine. Isoptere-termiti. Podtip Uniramia obuhvata klasu insekata i stonoge. Mnogi procesi koji organičavaju rast populacije proizilaze iz sopstvene aktivnosti. Red Lepidoptere. Tada če populacija rasti ponovo do momenta otpora sredine. Tada stupaju u akciju regulatorni mehanizmi prije svega kompeticija tako da populacija automatski reguliše svoju gustinu. ali i u njenoj sredini. metabolizma. Ofuroidea. Klasa Insecta podklasa: Apterigota-Colembola. što se najbolje može vidjeti na populacijama insekata. Redovi: Efemeroptere – vodeni cvjetovi. Dejstvo regulatornog mehanizma izostaje ako neki nepovoljni faktor svede gustinu populacije na nizak nivo. U zadnjih 50 godina upotrebom savremenih tehnologija su se razjasnili mnoge pojmove koji se tiču gustine populacije. metabolita itd. osi. Hilopode i Simfile spadaju u stonoge. drozofile. Iz toga proizilazi da mehanizam regulacije jedne životinjske populacije leži u spletu promjenjivih odnosa koji postoje u okviru ekosistema. Cetonia aurata. zagađivanje sredine. svaka populacija pripada određenom ekosistemu i njegov je integralni dio. *Dejstvo prvih faktora raste sa gustinom populacije. tu spadaju Culex pipiens. Melolonte. Porast brojnosti automatski povečava otpor sredine. *Regulatorna reakcija održava populaciju u stanju ravnoteže koji je ustvari kolebanje oko srednje vrijednosti. Dalje. Muscide. a abiotički nezavisni. Melolonta. Biotički faktori su pretežno zavisni od gustine. Carambicide-strižibube.

Vjetar je značajan faktor u raseljavanju mnogih životinjskih vrsta. Od promjene temperature i vlage zavisit će i intenzitet toplotne i vodene razmjene suhozemnih 61 . Ali i aktivni let mnogih insekata stoji pod dejstvom vjetra. U oblastima sa snažnim i jakim vjetrovima broj letečih insekata je mali kao što su okeanska ostrva i visoke planine Alpa. Od nje zavisi vlažnost tla i održavanej privremenih sajačih voda u toplijoj polovini godine.povečavajući smrtnost u njihovim populacijama u doba obilnih kiša. Npr. Ptice koje su dobri letači posebno okeanske vrste burnice i albatrosi koriste vjetar kao izvor energije i održavaju se na vjetu satima. Snijeg otežava ishranu životinja koje svoju hranu nalaze na površini tla. gazele Afrike se razmnožavaju u sezoni kiša i razviča vegetacije. vilinski konjic ili ženke malaričara tako da im vjetar donosi miris naselja. Ekološki značaj vjetra je mnogostruk. Vazduh se uvijek više zagrijava u prizemnom sloju. Pokreti zavise i od rasporda mora i kopna. Organizmi raguju na različite načine na direktno dejstvo vjetra. Pod vlagom se podrazumjeva i vlažnost atmosfore i vodeni talozi. Posebne prilagođenosti u građi nogu tih životinja im olakšava kretanje. Promjena temperature povlači promjenu vlažnosti i intenziteta isparavanja i obrnuto. Neki sitni vodeni organizmi u učahurenom stanju se pasivno mogu prenositi vjetrom tako da su kosmopolitski rašireni. Zbog toga se javljaju razlike u gustini i nastaju vazdušni pkreti. Za vodni režim stepskih područja količina snijega je jako važna. Poseban značaj ima slaba toplotna provodljivost sniježnog pokrivača za sitne oblike koji život provode ispod snijega. SKUPNO DEJSTVO TEMPERATURE I VLAGE Ova dva faktora su ekološki najvažnije komponente klime. VAZDUŠNI POKRETI Vidljvi izrazi atmosfeske cirkulacije su vjetrovi. Sjeverni jelen raskopava snijeg da bi došao do hrane. SKUPNO DEJSTVO KLIMATSKIH FAKTORA Klimatski faktori uvijek idu zajedno i uslovljavaju se međusobno. Vodeni talozi mogu u neposredno djelovati na organizem. Naročito je to značajno u sjevernim oblastima. a time i na vodnu i toplotnu razmjenu. Mnogi insekti se u letu kreču protiv vjetra npr. insekti obustavljaju svoj let na jačem vjetru i drže se u zaklonjenom mjestu. Slabiji letači. On prije svega djeluje mehanički na suhozemne organizme i njihovo ponašanje.tu spadaju Arbacije Klasa Holoturija Klasa Krimoidea Kod nekih organizama javljaju se jasne prlagođenosti sezone razmnožavanja i sezonskih rasporeda vodenih taloga. On otežava kretanje po površini za večinu ptica i sisara kada je mekan i debeo. Populacija životinja koje žive u plavnim oblastima su takođe izložene mortalitetu. Gusjenice gubara se vjetrom mogu prenositi na više desetina kilometara i dalje.Ehinoidea. Javljaju se kao rezultat razlika u gustini vazdušnih masa zbog nejednakog zagrijavanja. Za suhozemne organizme snježni pokrivač je poseban ekološki faktor. Dejstvo svakog od njih je relativno i zavisno je od dejstva drugih. Tako se npr. pravci velikih migracija pustinjskog skakavca poklapaju sa pravcem dominantnih vjerova. Gusjenice leptira metlice se povlače u površinksi sloj zemlje gdje grade komore i jake kiše mogu saprati površinski sloj zemlje i oni su onda izloženi suncu. Vjetar ima poseban značaj na intenzitet isparavanja. npr. Temperatura i vlaga zavise jedan od drugog i oni se uslovljavaju. Tako da se ti faktori javljaju kao povezani kompleks faktora na koje organizmi reaguju. Sitni glodari stradaju u proljeće zbog obilnih kiša koje plave jazbine. reljefa. U dubini snijega preko pola metra temperatura je blizu 0 i malo varira.

a vlaga 40% razvoj traje 21 dan. Tu se vrijednosti temperature i vlage prikazuju u vidu krive linije. Složeniji tip bioklimatograma konstruisao je Walter. Jaja polaže u julu i avgustu. Skupno dejstvo temperature i vlage na ponašanje i razvoj je studirano kod pamučnog žiška. On ilustruje klimatske prilive neke oblasti i daje mogučnost poređenja sa drugim oblastima. Takva kombinacija koja je samo teoretski moguča nikako ne bi mogla biti jednostavan zbir djelovanja pojedinih faktora koji nisu nezavisni i koji djeluju jedni na druge. Ako je temperatura 28 ºC. Vitalni optimum razviča jaja pustinjskog skakavca je pri kombinaciji temperature 30 ºC i vlage 100% sa samo 10% smrtnosti. Metode klimatograma se mogu primjeniti u ekologiji. Tako da do masovne pojave dolazi samo u godinama kojima su prethodile sa malom prolječnom vlagom. EKOLOŠKI OPTIMUM Uzajamna uslovljenost temperature i vlažnosti čini da je optimalna zona svakog od tih faktora relativna i da je njen položaj zavisan od dejstva drugog faktora. Tako dopunjen klimatogram postaje bioklimatogram. Masovno razviče leptira zavisi od količine vodenih taloga i vlažnosti tla u proljeće prethodne godine. Npr. Idealan ekološki ili vitalni optimum odgovarao bi optimalnoj kombinaciji čitavog kompleksa faktora za sve životne procese koja bi obezbjedila najveći mogući porast populacije nekog organizma. Korist klimatograma je u tome 62 . Na osnovu podataka za tipične oblasti rasprostranjenja izrađen je klimatogram optimalnih uslova vlažnosti i temperature. bioklimatogram voćne mušice Ceratites kapitata pokazuje da vremenske prilike u pojedinim godinama nisu podjednako povoljne za razviće i gustinu populacije. ako je vlaga od 60-65% razvoj traje 11 dana. dubinske i površinske jake suše. Ova metoda je korištena za analizu rasprostranjenja i ekologije leptira sovice. Ujedno od mjerila optimalnog kombinovanog djelovanja tempe-rature i vlage tj. Drugi postupak prikazivanja bioklimatograma primjenili su Matvejev i Sigunov. Usorov je unio korisne popravke u grafički postupak klmatograma tako da su dijelovi linija dijagrama bili izvučeni da drugačiji način u mjesecima u kojima se odvija razviče pojedinih stadija životnog ciklusa insekta. Razvoj mu se zaustavlja ako je vlažnost ispod 40% i iznad 85%. Prema tome da li se koriste vrijednosti relativne vlažnosti ili vodenih taloga klimatogrami se označavaju kao termohigrogram ili hajterogram.organizama. To je zona vitalnog optimuma za te faktore.Veča vlaga povečava smrtnost gusjenica i lutaka i manji je broj imaga koji će položiti jaja. On pored vrijednosti temperature i vodenih taloga obuhvata i podatke o površinskoj i dubinskoj vlazi. Mortalitet progresivno raste sa udaljavanjem od optimuma. dužih mrazeva. vjetrova itd. U okviru tih granica brzina razviča zavisi od stepena oba faktora. najbrže razviće idr. Ovi eksperimenti pokazuju da je vitalni optimum neke vrste uvijek određen skupnim dejstvom ekoloških faktora. Ako se kvantitativno prikaze skupno dejstvo vlage i temperature dobijaju se bioklimatogrami. najmanji mortalitet. Razvoj se ne vrši bez obzira na vlažnost ako je temperatura niža od 17 i višaod 39ºC. U klimatogram se uvode i pravougaonici koji obuhvataju granične vrijednosti povoljnih uslova temperature i vlage. Pored toga faktori neprekidno variraju u veličini i intenzitetu bližeći se svom optimalnom dejstvu i udaljavajući se od nejga. Svako odstupanje od tog klimatograma smanjuje mogučnost masovnog pojaviljivanja. BIOKLIMATOGRAMI Unošenjem srednjih vrijednosti mjesečnih temperatura i vlažnosti u koordinatni sistem ili temperature i količine vodenih taloga i spajanjam tačaka presjeka po mjesecima dobije se dijagram u vidu izlomljene zatvorene linije ili poligona koji se zove biokilmatogram. S druge strane optimum svakog od tih faktora nije isti za sve životne procese i sve stupnjeve razvoja jedne vrste. stepena mortalitea u toku ranog razvoja i u pojedninim stupnjevima jaja lucerkine štetočine Phytonomus variabilis gajena pod različitim uslovima temperature i vlage najmanju smrtnost pokazuju u granicama temeprature 13-39 ºC i vlage 85-100 %. jer jaja polažu u julu i avgustu koja prezimljuju i u proljeće se razvijaju gusjenice. najveću plodnost. Njegove gusjenice nanose štetu usjevima u Montani.

ekoklima. koja obuhvata sumu metereoložkih faktora pojedinih biotope. u podnožju ili na vrhu brda itd. Srednje stanje vremenskih prilika čitavih geografskih oblasti koje je izvedeno na osnovu dugogdišnjih posmatranja meteoroloških podataka na određenim tačkama zove se makroklima i daje opštu sliku klimatskih osobina nekih geografskih cjelina. Izuzetak su pečine ledenice u kojima se led zadržava tokom cijele godine. Preko noći hladan vazduh se skuplja na dnu doline. a iznad 800 m. Temperatura im je 1-2°C. je 7-9°C. mikroklima Ova tri aspekta klimatskih komplexa su posebno značajni za ekologiju. Za šumu je karakteristična veća vlažnost vazduha. Npr. Pojam ekoklime se najbolje može ilustrovati na primjeru jedne šumske sastojne. To su klimatski uslovi realnog staništa koji su ograničeni na manje dijelove biotopa. nekretnost vazdusnih masa osim ako pecina ima dva naspramna otvora. Vertikalni gradijent svjetlosti se razlikuje u listopadnoj i četinarskoj šumi ili tropskoj šumi tj. a najmanja na povrsini tla. Nema ožtre granice imeđu ekoklime i mikroklime. isparavanjem tla i slabim vazdušnim pokretima. Ekoklima zavisi i od ekspozicije jednog terena. Temperature i vlažnost su takođe izmjenjeni u šumi npr mjerenja u bukovoj šumi Kopaonika i cistini pored. Svak od tih mjesta ima svoju mikroklimu koja je važna za život organizma (postavljanje jaja na topliju i suhu stranu stabla). odnosima temperature i vlage. Sve ove lokalne kombinacije klimatskih uslova na prostorno ograničenim mjestima nazivaju se mikroklima. a na stranama je topliji vazduh. Relativna vlažnost se u pećinama kreče od 95 do 100%. Amplitude kolebanja temperature u toku dana pokazuje jasan vertikalni gradijent temperature. a svaka organska vrsta stoji pod kontrolom lokalne kombinacije klimatskih faktora koja se može znatno razlikovati od uobičajene suhe klime. Nedostatak je što se oni zasnivaju na meteorloškim podacima. Ekoklima i mikroklima su klime u najmanjem prostoru.v. Ona je prije svega uslovljena transpiracijom biljaka. Mikroklimatski i ekoklimatski uslovi su realna klimatska sredina u kojoj žive organizmi i oni određuju mozaičan raspored vrsta u okviru biotopa. a drugi na površini stable tako da su klimatski uslovi u pogledu temperature i vlage za njih različiti. Oba ta pojma označavaju realnu klimatsku sredinu organizma i njihovu veliku raznolikost. Reljef takođe predstavlja važan faktor u izgrađivanju ekoklime na nekom mjestu. Za život organskih vrsta nisu znacajne samo osobine makroklime.n. Ekologija raspolaže pojmom ekoklima koji je uveo Uvarov. je od 10-13°C. Temperature u podne je u sumi niža za 12. Proučavanjem ekoklime i mikroklime bavi se bioklimatologija.što olakšavaju poređenje bioklimatskih uslova različitih oblasti i omogućavaju prognoziranje rasprostranjenja. on je manji nego na otvorenom prostoru. Drugačiji su klimatski uslovi na pojedinim predjelima iste makroklimatske oblasti npr. U okviru makroklimatskih uslova na prostorno ograničenim jedinicama uspostavljaju se i posebni klimatski odnosi koji su važni za ekologiju. Tako da pečinske stanovnike karakteriše stenotermija i stenohigrija. šume ili pašnjak. To su odsutstvo svjetla. Npr. Tom raznolikošću ekoklime i mikroklime može se objasniti mozaičan raspored organskih vrsta u okviru njihovog areala i u okviru jednog biotopa. Temperatura pecine zavisi od geografskog položaja i nadmorske visine. suma ima svoju ekoklimu ali i unutar nje pojedini spratovi imaju svoju ekoklimu. U dolinama postoji posebna kombinacija klimatskih uslova. Uobičajeno se zemlja dijeli na 5 klimatskih pojasa: 63 . na istom stablu hrasta žive dva insekta. Ako se mjeri intenzitet svjetlosti koja dolazi do tla. Makroklima.U bukovoj sumi i na Kopaoniku temperature raste sa visinom tako da je ona najviča u krunama drveca.5°C nego izvan šume. Jedan živi u unutrašnjosti. ujednačena temperatura vazduha. Određivanje vecih klimatskih oblasti zasniva se na odlikama makroklime. unutrasnjost stabla i površina stabla. Posebni mikroklimatski ulovi vladaju u pecinama. vlažnost raka je visoka. on zavisi od vrste vegetacije (npr mjerenja na Prokletijama. To uslovljava sličan raspored biljnih i životinjskih organizama. održavanja i razviča jedne organske vrste u određenom kraju.nv. Temperatura pecine do 500 m.

3. Ove faze čine jedan fenološki niz! Rokovi variraju iz godine u godinu zato fenologija mora utvrditi srednje vrijednosti rokova fenofaza. 5. Ona se ogleda u prekidu aktivnosti i u zastoju u razvoju u toku nepovoljne sezone i koja sigurava preživljavanje. toplo i suho. buđenje insekata iz zimskog mirovanja. Moderna podjela obuhvata 7 klimatskih oblasti: 1. Na sva ta variranja živi svijet reaguje periodičnim promjenama cija su pojavljivanja u manjoj ili vecoj mjeri poklapa se sa bioklimatskim promjenama. plodonošenje…. Npr kod čikova Mzsgurnus fosilis fazu mirovanja provodi zariven u mulj. 2. pojava imaga itd… Sukcesivne pojave u životnom ciklusu jedne vrste označavaju se kao fenološke npr. 7. Kod slatkovodnih organizama sa isučivanjem biotopa nastupa faza mirovanja učahurenjem kod protozoa. vrijeme listanja. cladocere i ostracode ili u isučenom stanju npr tardigrada. Faza mirovanja susreče se kod mnogih životinja na različitim stadijima razvoja. Oblasti sa sličnim bioklimatskim odlikama će biti okarakterisane približno istim prosječnim rokovim sezonskih fenoloških pojava. Rano ili kasno proljeće. trajanje leta. Rokovi nastupanja godišnjih doba. 4. cvjetanja. Povezanost fenoločkih pojava se ogleda u istovremenom nastupanju fenofaza mnogih biljaka i vrsta biljojeda. 6. turbelarija. hladnio i kišovito.. promjene u vegetacijskom pokrivaču koje predstavljaju osjetljiv bioklimatski indikator.temperatura tokom godine iznad 20°C suprotni pojas umjereni pojas hladni pojas polarni pojas -temperatura uvijek ispod 10° Bliža klasifikacija klimatskih oblasti mora obuhvatiti temperaturu i vlagu kao i vodene taloge. rotatorija i dr. pojava gusjenica iz jajeta kod gubara. pojava leptira. Pojava mladih gusjenica gubara se poklapa sa pojavom mladih uslova hrasta. Faza mirovanja Jedan od posebnih reakcija mnogih organizama na nepovoljne sezonske klimatske promjene je faza mirovanja. superhumidna – vrlo vlažna humidna – vlažna subhumidna – umjereno vlažna semiaridna – sušna aridna – vrlo sušna tajga – hladna sa četinarskim šumama tundra – hladna sa lišajevima i zona slabog mraza Fenološke pojave Zavinost organanskih vrsta od klime ogleda se i u sezonskom ritmičkom smjenjivanju životnih pojava koje su uslovljene vremenskim promjenama u toku godine. copepoda i dr. Faza mirovanja koja se javlja u toku zime u sjevernim i umjerenim krajevima zove se hibernacija ili zimski san. Kod biljaka su to npr. smjenjivanje gusjeničnih stupnjeva. 4. Kod puževa kad je suša zatvaraju se u kućice i to je faza mirovanja. 3. Ljetnja faza mirovanja je estivacija i vezana je za visoku temperaturu i sušu i javlja se u tropskim i umjerenim aridnim krajevima. pojava lutaka.. polaganje jaja kod gubara. tropski pojas . trajanje. pojave larvenih stupnjeva. Takve promjene u prirodi označavaju se kao fenološke pojave. oštre ili blage zime. variranje iz godine u godinu. Kod životinja fenološke pojave su npr. Te srednje vrijednosti su karakteristične za pojedine biotope i one služe za izradu kalendara prirode ili fenoločkog kalendara jedne oblasti. To su zapravo te biološke pojave Npr. 2. Linije na geografskim kartama koje spajaju tačke istovremenog nastupanja fenoločkih pojava zovu se IZOFENE. parenja. 5. u vidu trajnjih jaja – rotatorija. a nauka o njima je fenologija.1. 64 .

Ona se može javiti u toku embrionalnog razvoja na stadiju larve. Kod gajenja miševa na različitim temperaturama. Klimatska pravila Skupno dejstvo klime na životinjske vrste ogleda se u određenim evolutivnim morfološkim promjenama u okviru geografskih populacija iste vrste koje ulaze u kategoriju geografskog variranja tipa klima. Kod gavrana dužina krila je najveća na Tibetu 4000 m. I ovo pravilo je potvrđeno eksperimentalno. upi i rep nego nizijska Indijska vrsta gazela. Glogerovo pravilo Kod homeoterama intenzitet pigmentacije raste sa temperaturom i vlažnošću. Najkrupniji poikilotermi su u toplijim krajevima (vodozemci i gmizavci). Dijapauza ima sezonski karakter. Krupniji homeotermi odaju manje toplote nego sitniji. Normalni razvoj se nastavlja samo ako je postojala dijapauza. Obligatna ili stabilna dijapauza javlja se kod onih vrsta koje imaju samo jednu generaciju godišnje npr kod gubara. gdje ona ne funkcioniše a temperatura pada na temperaturu vanjske sredine. Slično je i sa kupusarom. lutke ili imaga. Životinje tada troše rezervne masti koje sakuplaju zimu.Zimska faza mirovanja je posebno proučena kod sisara prezimara kod glodara i sljepih miševa. Fakultativnu dijapauzu izazivaju nepovoljnu vanjski uslovi a obligatna ijapauza genetički uslovljena i nije izazvana faktorima sredine. čitav metabolizam se usporava. I ovdje je u pitanju smanjenje tjelesne površine a time i smanjenje odavanja toplote – slijepi miševi sa velikom površinom tijela su ograničeni na toplije krajeve. Dijapauza je poseban oblik faze mirovanja u toku individualnog razvića. Ooni koji su gajen na temperaturi od 5-20°C imaju zdepasto tijelo i kratak rep. a opada sa padom temperature i u ekstremnim slučajevima pigmentacija iščezava npr polarne životinje. Postoje razlik u obliku tijela. a oni na 31-35°C duže. Kod njih za vrijeme zimskog sna nastupaju karakteristične pojave termoregulacije. To je povezano sa pravilom u fiziologiji po kojim odavanje toplote kod homeoterama je srazmjerno površini tijela. Kod lisice dužina lobanje je najveća u skandinaviji a najmanja na sardiniji.nv. vrata i ušiju. 65 . veličini nogu. ali isto tako i vrata i ekstremiteta. Ali kod leptira metlice u SAD koji ima svije generacije godišnje u julu i augustu. Između tibetske antilope i gazele iz somalije. Ona nije izazvana neposrednim dejstvom spoljašnjih faktora. prezime larve druge generacije. Bergmanovo pravilo ne važi za poikiloterme. Javlja se kod insekata i to je stupanja razvića u kome je morfogeneza zaustavljena ili usporena ali u kome se odvijaju fizioločki procesi potrebni za daljnju morfogenezu. Te promjene se mogu formulisati u obliku više klimatskih pravila. a najmanja u Somaliji itd. Bergmanovo pravilo potvrđuju mnogi primjeri. Dužina krila kod kosa je najveća u centralnom Kašmiru na visini od 300o metara a najmanja u Tunisu. Alenovo pravilo Kod sisara koji žive u hladnijim krajevima postoji tendencija skračivanja dijelova tijela naročito ušiju i repa. Kod Sus scrofa dužina lobanje je najveća u Sibiru a najmanja na Sardiniji. Takva dijapauza označena je kao fakultativna i izazvana je vanjskim uslovima. Ta pojava dijapauze je karakteristična za vrstu. Vrsta Gasela picticanda sa Himelaja ima krace noge. disanje se smanjuje. Bergmanovo pravilo: Predstavnici jedne vrste homeoterama koji žive u hladnijim oblastima po pravilu su krupniji od onih koji žive u toplijim krajevima tj njihova površina tijela je relativno manja u odnosu na njihovu masu.

Sva ova pravila predstavljaju adaptivne promjene hpmeoterama pod dejstvom klime. stalno ili samo jedan dio života npr jaja.. Ovaj sastav je posebno značajan za organizme koji žive na površini ili u unutrašnjosti tla. sloj A1 se sastoji od mrkog već formiranog humusa. Pedosfera obuhvata čvrsti sloj zemlje. Zemljište je rezultat dudog procesa pedogeneze. nego i na klimatske koji se ostvaruju na površini i unutar pedosfere. a u stepama sa nižom temperaturom siva ili sivo – mrka boja. supstrat po kojem se kreću kopnene životinje. U sastav čvrste materije ulaze razne organske materije sa 10% i minerali sa 90%. Horizont C je neizmjenjen sloj matične podloge. larve itd. ispiranje i formiranje humusa. pokreti a sa druge strane biljke i životinje čiji ostaci mineralizacijom ulaze u sastav zemljišta. Horizont B u njemu se vrši nagomilavanje ispranog materijala iz gornjih slojeva (iluvijalni sloj). Dobrim trkačima više 66 . To su grubi pijesak. Npr kod pustinjskih guštera susreču se posebne rožne pločice na nogama. njime se proučava pedologija. To su povećanje površine oslonca stopala u vidu rožnih pločica. Najsitnije organske čestice i glina imaju svojstvo koloida i imaju sposobnost da za sebe vežu vodu. Na pjeskovitim tlima. podlogu za koju su vezani biljni i životinjski organizmi. Mineralne materije nastaju raspadanjem matičnog supstrata. Ovo pravilo je potvrđeno i kod geografski različitih populacija Parus atricapilus. U hladnijim oblastima i feomelanin biva redukovan. Pedosfera je podloga za biljke. tekstura tla itd. Prva faza e drobljenje matičnog supstrata. Pojam edofskih faktora je složen. a kasnije raspad organske materije u procesu huminacije. rožne čekinje. Tečna faza tla predstavlja vodu u kojoj su rstvorene materije u tlu. prah i glina. Zemljište je sistem koji obuhvata sve tri faze: tečnu. Zemljište je dinamičan sistem. Fizičke osobine zemljičta su prije svega kompaktnost i mehanički granulometrijski sastav. Količina feomelanina opada od juga ka sjeveru. Građa zemljičta se najbolje vidi na njegovom profilu na kome se vide pojedini horizonti npr listopadna šuma. Mrka boja preovladava u toplim i vlažnim mjestima. gasovitu i čvrstu. A2 je svjetliji sloj u kom se vrši ispiranje humusa u niži horizont i eluvijalni sloj. Pojam zemljišta Treba razlikovati geološki supstrat koji predstavljaju matične stijene i zemljište ili tlo koji je produkt matičnog supstrata i koji se stvara pod uticajem klimatskih faktora i živih bića. U tom procesu učestvuju klimatski faktori. Horiznot A u njemu se vrši nagmilavanje i razgradnja uginulih organizama. Organske materije tla nastaju razgradnjom biljnih i životinjskih organizama i one obrazuju organske tvorevine humus. hitinske dlačice. za kretanje po površini potrebne su posebne prilagodbe. To je humusno akumulacioni sloj. U njemu postoji A0 sloj koji predstavlja šumsku stelju. Kod pustinjske forme koja je gajena u vlažnoj klimi javio se crni melanin i postala je mrka. vlaga.Aridnost zajedno sa visokom temperaturom za sobom povlači zamjenu tamnog melanina sa crvenastim ili žuto smeđim feomelaninom. Neki odnjih žive i u unutrašnjosti pedosfere. On se ne odnosi samo na fizičke i hemijske osobine podloge. Npr dvije srodne australske vrste ptica Munia flaviprymna koja živi u pustinji i Munia castaneitorans koja živi u vlažnoj oblasti. Gasovita faza je vazduh koji ispunjava šupljine u tlu. u pustinjama se javlja crvenkasta i žučkasto – mrka. fini pijesak. temperatura. EDAFSI FAKTORI U sastavu biosfere nalazi se i pedosfera.

Hidroskopsna voda oblaže koloidne čestice zahvaljijući sili adsorpcije i ona je nedostupna biljkama. Jonska reakcija ili pH varira u pojedinim tipovima tla.odgovara tvrda kamenita ili glinovita podloga npr kod afričkih kopitara. Kapilarna voda ispunjava sitne pore i šupljine i tu se zadržava pomoću kapilarnih sila. krtica ugine u odsustvu O2. kišne gliste su osjetljive na stepen pH tla. Ti organizmi prave hodnike. Mravi i termiti u tropskim oblastima grade gnijezda visoka po nekoliko metara. Vlažnost tla zavisi od klimatskih uslova. ali i od vodenog kapaciteta tla koji opet zavisi od mehavičkog sastava i prozornosti tla. Hemizam tla je važan ekolođki faktor za životinje koje žive u tlu. Prenos toplote u dubinu zavisi od termičke provodljivosti tla. Uočena je ritmika u ponašanju isekata koji tu žive. Tako da predstavlja amplitudu od 52°C. Gravitaciona voda u sezoni kiša može da ispuni kanale i jazbine životinja u tlu i tako djeluje nepovoljno i dovodi do visoke smrtnosti u njihovim populacijama. Tlo postaje propusno za vodu i zrak tako da dolazi do preoravanja i mješanja slojeva. Glodari tu imaju važnu ulogu Citellus citellus. Ta gravitaciona voda potiskuje vazduh iz šupljeg tla i tako otežava disanje. gnijezda u toj podlozi prave mnogi insekti i pustinjski glodari. i veća su nego kolebanje temperature vazduha. boje i vlažnosti tla. Osjetljivost prema CO2 je različita kod životinja. Krtica i slijepo kuče su slijepi ali neki insekti Coleoptera takođe. Živi svijet je najbrojniji u neutralnoj i slabo alkajnim tlima. Tu vodu koriste biljke. Voda se u tlu javlja u 4 oblika: Gravitaciona voda koja potiče od vodenih taloga i ispunjava krupnije pore i šupljine i pod dejstvom gravitacije brzo polazi niže. 67 . Reakcija životinja na temperaturu tla su studirana na pustinjskim terenima. Amplituda kolebanja opada sa dubinom tla i sa dnevnim temperaturama iščezava na 1m dubine a za godičnja na oko 10m. I ose pješčare (Bombex) izdržavaju temperaturu do 44°C. mehaničkog sastava. jazbine i gnijezda i doprinose velikoj prozornosti tla. Pustinjski gušteri se kriju u vegetaciju ili zarivanjem u unutrašnjost pijeska. Večina se preko dana povlači u dublje slojeve tla i pojavljuje se samo noću. Količina O2 opada sa dubinom. Vodena para koja je u vazduhu u šupljinama tla. Primjr su kišne gliste. Vlažnost tla na organizme djeluje posredno preko biljaka ali i neposredno. Temperaturna kolebanja površine zemljišta godišnja i dnevna. Termički režim u pojedinim tipovima tla je različit. Larve Diptera timpulldae traže radije kiselo tlo. a noću silazi do -9°C. isto i kod vlažnih tla. Normalno rastresito tlo naseljeno je u unutrašnjosti mnogim vrstama koje grade poseban životni kompleks. krtice. Dnevna kolebanja temperatura se penje u pustinjama do 43°C (50°C). pješčare Cicindela. vlažnost i hemizam Temperatura tla ne zavisi samo od klimatskih faktora nego i od prirode tla. a CO2 raste. tj ako je ventilacija tla nedovoljna. Temperatura. U takvoj podlozi žive larve Melolontha melolontha. Kisela zemljišta – treseti se odlikuju siromašnom faunom. Odsutstvo svjetlosti u unutrašnjosti tla je značajan faktor. Veća vlažnost dovodi do razvoja gljivica koje napadaju larve insekata u tlu. a na všoj temperaturi se povlače u hodnike. Rastresita podloga pjeskovita omogućava mnogim životinjama ukopavanje. Površina svijetlih zemljišta se sporije zagrijava nego tamnih.

UV zraka. Kisik se nalazi u donjim slojevima atmosfere u dovoljnim količinama za disanje biljaka i životinja.. ozon i dr. odpada manje od 1%. Hemijske faktore je teško odvojiti od fizičkih i mnogi procesi u sredini predstavljaju složene fizičko-hemijske reakcije. Koncentracija i vrsta rastvorenih soli i fizičko-hemijsko stanje vode koje je izraženo u pojavama osmoze i jonske reakcije neprekidno djeluju na organizme i važni su ekološki faktori. Hemizam atmosfere Sa izuzetkom vodene pare čija količina varira. Osnovni izvor CO2 jesu vulkanske aktivnosti i procesi disanja. Morska voda sadrži najviše Na i Cl. On se stvara od O2 pod uticajem el pražnjenja. organizmi ga koriste samo u formi nitrita.HEMIZAM SREDINE Hemizam sredine i njegove promjene koje se vrše i pod dejstvom organizama su poseban kompleks enoloških faktora. azot se u ta jedinjenja može prevesti na dva načina:  električnim pražnjenjem kada nastaju nitriti i nitrati koji kišom dospjevaju na zemlju  pod dejstvom azotofiksatora koji N2 prevode u nitrite i nitrate. Time se objašnjava siromaštvo visokoplaninske faune. O2 tada postaje ograničavajući faktor za život. Utrošak O2 u atmosferi zbog disanja se stalno nadomješćuje. ali se ona se nije smanjila njihovim spustanjem na manju visinu sto znaci da je genetski uslovljena. njegoova količina u atmosferi je mala i on leži visoko u stratosferi ali ipak ima veliki značaj za živi svijet.03%.. Azota ima oko 78. a pri velikim koncentracijama dovodi do gušenja. CO2. CO2 – u atmossferi je prisutansa 0. Pri potpunom odsutstvu kisika žive samo anaerobni organizmi. On može biti ograničavajući faktor samo za organizme u tlu ili za parazite koji žive u tijelu. H. helijum. Ekološki značaj hemizma vodene sredine je veoma značajan za vodene organizme.99% i oni čine glavnu masu atmosfere.03%. Kod dolinskih populacija Apodemus silavtikus prenijetih na visinu 1500 – 3000m količina Hb u krvi se povećala za 9-27%. Tipična slana voda je mrska voda čija je slanost prilično konstantna i iznosi 35% (35gr po l). morska voda sadrži pretežno hloride i sulfate pa 68 . H2O je univerzalni rastvarač koji rastvara i ionizuje i neorganske soli i organsku materiju. Rastvorene soli Razlika između slatkih i slanih voda počiva na količini koncentracije rastvorenih neorganskih soli. a na ostale gasove argon. a slana najviše Ca i CO3. Homeotermi na smanjenu količinu O2 reaguju povečanjem količine Hb i broja eritrocita. On čini sredinu u kojoj su hemijski aktivni gasovi O2 i CO2. Takđe je i koncentracija pojedinih iona u morskoj vodi prilično konstantna. ali i sagorjevanje fsilnih goriva. Azot čini glavnu masu atmosfere i on je inertan gas koji organizmi ne mogu koristiti u formi dinitrogena. Ozon predstavlja alotropsku modifikaciju O2. procentualni udio gasova koji ulaze u sastav atmosfere je konstantan. Kod životinja porast koncentracije CO2 u krvi nadražuje centre za disanje i izaziva ubrzano disanje. ali ima veliki ekološki značaj. on apsorbuje i infracrvene zrake i spriječava hlađenje zemlje. On apsorbuje UV zrake ispod 200nm koji su letalni za sva živa bića. Sa opadanjem atmosferskog pritiska na visinama opada i PPO2 i na visini 5500m se svodi na polovinu. Tu količinu su imali i visokoplaninske populacije Apodemusa. ali i atmosferske gasove. nitrata i NH4. Hemizam vodene sredine Hemijski sastav vodene sredine je manje konstantan posebno u kopnenim vodama. kisika 20. On je neophodan za fotosintezu i od njegove koncentracije zavisi intenzitet fotosinteze bez obzira na količinu svjetla. Cl i SO4.

Sezonski se količina fosfata mjenja posebno u površinskom osvjetljenom dijelu gdje se on stalno troši. Količina organskog fosfora je veća nego neorganskog ali je po pravilu mala i iznosi nekoliko desetina mg/m3 vode. nitrita i NH4. Ovo nagomilavanje elemenata u tijelima životinja ima poseban geohemijski znalaj jer omogućava stvaranje organskih sedimenata. Soli N se jjavljaju u većoj količini nego soli fosfora i njihov odnos iznosi 7:1. U dubljim slojevima O2 se stalno troši disanjem a ne nadoknađuje jer zbog odsutsva svjetla nema ni planktonskih algi. Kopnene vode više variraju u pogleu hemijskog sastava. U povrđinskim slojevima koji su naseljeni planktonskim algama potrošnja O2 se stalno nadoknađuje jer ga proizvode alge ili se on izima iz atmosfere. Ca se takođe nagomilava u organizmima u znatnoj mjeri. Procentualni udio gasova u vodi je drugačiji nego u atmosferi. Tako da se organizmi dijele na polisaprobne koji naseljavaju jako zagađene vode npr Tubifix diptere i dr. Prirodne su vodi hranjivi rastvori iz kojih vodeni organizmi izvlače elemente potrebne za život. izuzetak je mrtvo more u Palestini i slano jezero u SAD koji su slaniji od morske vode. tako da njegova koncentracija u kopnenim vodama varira u funkciji vremena i rezultat je odnosa njegovog trođenja i snadbjevanja. Vertikalni raspored soli N je u morima i jezerima stratifikovan sa većom koncentracijom u dubljim slojevima u kojima se vrši njihova regeneracija. Tekuće vode mogu biti zagađene organskim nečistoćama. To je selektivan proces npr. spužve se nalaze samo u slatkim vodama. On se tu javlja u formi karboonata i u zavisnosti od koncentracije oni se dijele na meke ispod 20mg po litru i tvrde vode iznad 20mg/l. To su rastvorene soli nitrata. a zimi se ta količina povećava dolaskom rezervnih masa fosfata iz dubljeg dijela. Neki račići. Posebno je značajno taloženje Ca koji teće brže na temperaturama iznad 20°C što objašnjava nastanak koralnih grebena. On se odigrava pretežno u dubljim slojevima vode i sedimentima dna te soli bivaju ponovo korištene od strane biljaka i algi koji cirkulacijom vodenih masa povnovo dolazi u osvjetljene slojeve. Taj koeficijent je najveći za ugljičnu kiselinu a najmanji za N. U slatkim vodama količina rastvorene soli ne prelazi normalno 300mg/l . Površni slojevi okeana i zatvorena mora variraju u pogledu slanosti npr Crveno more sa 31-40% slanosti. Taj udio CO2 je nekoliko puta veći. Prirodna voda se kisikom snadbjeva iz atmosfere i fotosinteze vodenih biljaka koje oslobađaju kisik. O2 se neprekidno troši u procesu disanja i procesu razlaganja organske materije. To je u jezerima posebno izraženo u vrijeme zime kad je temperatura u jezeru izjednačena. Biljke to rade neposredno asimilacijom a životinjske organizmi posredno preko biljaka. Postoji vertikalni gradijent u rasporedu O2 u morima i jezerima. Tako tako je apsorbirana količina rastvorenog O2 veća u slatkoj nego u slanoj vodi. Najmanja je koncentracija je preko ljeta zbog bujanja planktona u površinskom sloju. Tu se obnova O2 vrši turbulentnim mješanjem vode pod dejstvom vjetra. Nekad u toku ljeta se javlja i prezasićenost poovršinskih slojeva O2 u Ohridskom jezeru. Stepen tolerancije prema zagađenosti je različit kod različitih organizama. U slatkim vodama Ca je takođe značajan ekološki faktor. mezosaprobne koji žive u manje zagađenim vodama i oligosaprobne koje žive u ne zagađenim vodama tako da se ti organizmi mogu koristiti kao indikatori. Proces regeneracije soli azota je složeniji nego kod fosfora. slanosti i pritiska vode. Rastvoreni gasovi Svi atmosferski gasovi se rastvaraju u vodama.je gorka i slana a slatka pretežno karbonate. Njihova rastvorljivost do stupnja zasićenosti zavisi od apsorpcionog koeficjenta vode koji opet zavisi od temperature. Ona je najveća u vodama tresetišta. koncentracija Si u tijelu silikatnih algi je 1000 puta veća nego u mrskoj vodi. Variranje koncentracije soli azota je paralelno sa solima P. Kopnene vode se snabdijevaju fosforom iz geološke podloge i kroz mineralizaciju organske materije. koji se odmah rastvara u vodi. Vertikalni raspored fosfata u vodama je stratifikovan i njegova količina raste jer se u dubljim slojevima fosfati regenerišu kroz proces razlaganja uginule organske materije u vodi i mulju. Pošto se one i u slatkoj i u slanoj vodi nalaze u mnimumu one su glavni ograničavajući faktor organske produkcije u njima. Fosfor se javlja u dva oblika: u vidu neorganskih soli fosfata i organskoj fosfora vezanog za rastvorene organske materije. a dva puta je veći za O2. Količina rastvorenih organskih materija jako varira u slatkim vodama. veća je pri nižoj nego pri višoj temperaturi itd. Soli fosfora i azota su posebno važne za živi svijet jer ulazi u sastav bjelančevina. U okeanima obnova O2 u velikim 69 .

Ljetni utrošak O2 u slabo produktivnim jezerima oligotrofnim u dubinama je mali. a u vioko produktivnim entrofnim jezerima taj utrošak je vrlo veliki tako da tokom ljeta vrlo brzo dolazi do potpunog isčezavanja O2 sve dok zimske cirkulacije vode npr u Dorjanskom jezeru.dubinama se vrši zahvaljujući dubinskim strujama koje dovode hladnu vodu sa O2 iz polarnih oblasti ka ekvatoru. Slobodni CO2 u vodi stoji u ravnotežom odnosu sa bikarbonatima pa njegov utrošak od strane biljaka povlači za sobom razlaganje bikarbonata u karbonat i CO2. Reproduktivna sposobnost je vezana za određene uzrasne klase a mortalitet varira jedino sa starošcu. U vodi se rastvara dajući sa njom H2CO3 a ona disocira na bikarbonatne i karbonatne ione. Ali mehanizam rasta populacije je složeniji I obihvata stopu mortaliteta . Obnova kisika u dubinskim dijelovima okeana traje godinama. Kod vrsta čije se odrasle jedinke razmnožavaju više godina populacija obuhvata različito stare polno nezrele jedinke I zrele jedinke različite starosti. Porast CO2 u krvi vodenih organizama smanjuje afinitet Hb prema O2. Uzrasna struktura populacije To je izraz brojnog odnosa uzrasnih stupnjeva koji ulaze u sastav populacije ona je u tjesnoj vezi sa kretanjem nataliteta ona je u tjesnoj vezi s kretanjem nataliteta I morttaliteta. Tako da je okean glavni izvor CO2 u atmosferi. preko škrga. tako da se u vodama nalaze osim gasovitog CO2 i ioni H. Brojno dominiranje mladih jedinki znači brz tempo rasta populacije. Tako da u gornjim slojevima Crnog mora normalno postoji život a u dubljim slojevima žive samo anaerobne bakterije. ravnotežni sistem CO2 – bikarbonat – karbonat je sistem koji reguliše vrijdnost pH u vodi. Osnovni ekološki značaj CO2 u vodi je čto on učestvuje u procesu fotosinteze. reproduktivna I postreproduktivna. Uzrasna struktura populacije varira u funkciji vremena! Uzrasna struktura se relativno lako može pratiti kod riba jer se starost jedinki može odrediti na bazi naraštajnih zona krljušti I otokonija iz unutrašnjeg uha. bikarbonata i karbonata u određenom međusobnom odnosu. Brojnost prirodnih populacija neprekidno varira u funkciji vremena ćesto sa krupnim fluktuacijama. Kod vrsta koje žive više godina I razmnožavaju se samo jednom u životu. aktivnim kretanjem respiratornih površina. Ta se kolebanja odigravaju u prsnoj vezi sa promjenama u intenzitetu I kombinacijama vanjskih faktora. Kod primarno vodenih organizama se to odvija stalnim prolaskom vode kroz respiratorne duplje. Relativno trajanje pojedinih faza određuju uzrasnu strukturu . Ukupna količina CO2 iznosi 47vm/l što je 150 puta veća koncentracija nego u atmosferi. Osnovni tipovi uzrasne strukture populacije predstavljeni su u vidu piramida u kojima je procentualno predstavljena zastupljenost pojedinih uzrasnih klasa. biljne populacije. Sekundarno vodeni organizmi npr insekti koriste atmosferski O2 uzimajući ga direktno ili u vidu mjehurića ispod krila. Kod vrste kod kojih se ciklus odigrava u toku jedne godine npr. Tu potpuno izostaje cirkulacija vode stalnog dolaska slatke vode u površinske slojeve i ne dolazi do mješanja. Osnovni faktor rasta populacije je potencijal razmnožavanja rastvoren kroz stopu nataliteta.stopa nataliteta zavisi od krajnjeg odnosa 70 . ventilacijom okolne vode. Relativno trajanje tih faza je različito kod različitih vrsta. Manje ili više ravnomjeran raspored uzrasnih klasa odlikuje populacije u stacionarnom stanju a dominacija starijih klasa znak je populacije u opadanju. populacija se sastoji polno nezrelih jedinki. Rastvoreni gasoviti CO2 i onaj u vidi H2CO3 zove se slobodni CO2 a onaj u bikarbonatima i karbonatima vezani CO2. Utrošak CO2 u vodi nadoknađuje se iz atmosfere i na račun disanja i raspadanja uginule organske materije. stopu preživljavanja uzrasnu strukturu itd. razmnožavanje se uglavnom sastoji od polno zrelih jedinki. Rastenje populacije Populacija je promjenjiva veličina. Bikarbonati i karbonati u vodi su normalno vezani sa Ca. U zatvorenim morima proces obnove O2 može potpuno izostati i dolazi do iščezavanja O2 u dubini npr Crno more u kome je ispod 200m dubine voda potpuno bez O2. Tako da uzrasna struktura populacije u datom trenutku idikator pravca njenog kretanja. Zbog variranja koncentracije O2 u vodi mnogi organizmi imaju niz prilagodenosti. CO2 je od primarnog značaja za vodene biljke i u vodi se nalazi u složinijem obliku nego u atmosferi. Postoje 3 osnovne kategorije uzrasnih klasa: prereproduktivna.

Po njemu biotički potencijal u sebi uključuje potencijal razmnožavanja i potencijal preživljavanja. Pod normalnim uslovima u prirodi biotički potencijal se samo djelomično ostvaruje jer mu se suprostavlja otpor sredine. Kolebanja brojnosti populacije 71 . Početno rastenje populacije može se posmatrati u dva oblika rastenje u neograničenoj sredini sa optimalnim uslovima I rast u ograničenoj sredini. Populacija se može zasnovati kad vrsta osvoji dio neosvojenog prostora ili prodre u novi biotop ili se populacija formira u laboratoriji. Ta kriva pokazuje da se broj jedinki u početku lagano povečava kasnije to ide znatno brže da bi se kasnije zaustavilo u visini asimptote na kojoj krivulja leži. Stacionarna faza koja dolazi iza faze puzitivnog rasta populacije u ograničenim uslovima I koje se javlja onda kad populacija dostigne minimalnu velićinu javlja se samo u eksperimentalnim populacijama koje se gaje u laboratorijama. Otpor sredine kombinovano dejstvo biotičkih i abiotičkih faktora . Isto je I sa kapacitetom sredine koji se takođe svodi na nula. tako da u ograničenoj I homogenoj sredini brzina rasta populacije progresivno smanjuje sa porastom gustine populacije. Za rast populacije je važno dali se populacija sastoji od jedinki generacije ili od više generacija značajna je I brzina razvica. Populacija dolazi do stupnja stacionarnog stanja s maksimalno ograničenom gustinom pod datim uslovima eksperimenta.u prvom slučaju rast populacije se odvija eksponencijalno I kriva rasta ima oblik slova J . pod laboratorijskim uslovima odgovara sigmoidnoj krivoj. Tako da tok I oblik rasta populacije jedino varira u skladu sa promjenama sredine u toku kretanja populacije jedne vrste može se razlikovati nekoliko faza: • Faza pozitivnog rasta • Faza stacionarnog rasta • Faza oscijacija i fluktuacije • Faza negativnog rasta • Faza iščezavanja To je opšta šema kretanja populacije faze mogu biti nedovoljno jasne I različitog trajanja. Svaki novi priraštaj smanjuje stopu rasta za određenu velićinu da bi najzad došla na nulu. Neograničenom rastu organskih vrsta nužno se suprostavlja ograničen kapacitet konkurentne sredine. priraštaj postaje sve večii zaustavlja se samo u sredini nastupe promjene. Ovi konstantni uslovi se ne susreču u prirodi nego je odpor sredine promjenjiva veličina tako da se stacionarna stanja populacije u prirodi I ne ostvaruju. Isto tako I krivulja kod paramecijuma gdje je dat primjer elementarne borbe za opstanak. Rast populacije …. To stacionarno stanje se često označava kao stanje ravnoteže. Tok rasta populacije Analiza potencijalne moći rasta populacije pokazuje da bi jedna hipotetična populacija u neograničenoj sredini mogla eksponencijalno rasti pod konstantnim uslovima.polova ona zavisi i od stanja plodnosti ženki. Taj pojam kvantitativno definiše brojni rast populacije I stvarni rast populacije jedne vrste i rezultat je uzajamnog dejstva biotičkog potencijala i otpora sredine. Njima se može dodati još jedna faza iznenadnog naglog rasta do prenamnoženosti pracena isto tako naglim opadanjem. Ali takvi uslovi se rjetko stiču u prirodi I neograničen ras populacija bi bio apsurdan. Laboratorijska populacija kvarca koja je gajena pod konstantnim uslovima nakon 200 časova dostiže maksimalnu veličinu ostala je nepromjenjena na tom nivou narednih 1000 časova . Ekolog Čepmen je potencijalnu moc rasta populacije izrazio pojmom biotičkog potencijala. Poznat je primjer sigmoidne krive kod drozofile melanogaster(provjeriti naziv). kompeticiji za određeni prostor I za ograničeni izvor hrane. Taj mehanizamj rasta populacije je u tjesnoj vezi sa uslovima sredine. Pozitivno rastenje odlikuje početnu fazu kretanja populacije. U drugom slučaju se radi o ograničenoj sredini koja može podnjeti određeni maximum veličine populacije. Studija sigmoidnog rasta pupulacije u ograničenom prostoru vršena je uglavnom na eksperimentalnim životinjama.. rast populacije če progresivno opadati I zaustaviti se na određenoj visini tada kriva rasta ima oblik slova S-sigmoidna kriva.

Između larvi nastupa kompeticija jedan dio larvi je neuhranjen I nema pravilan metabolizam. Embrionalni razvoj se vrši u toku jeseni ali gusjenice ne napuštaju jaja sve do prolječa i prezimljuju u fazi dijapa……. Ta sezonska kolebanja uslovljena su prije svega kolebanjem klimatskih faktora. Gubar ima jednu generaciju godišnje polno zreli stadij javlja se početkom ljeta i traje do avgusta. Slične oscilacije utvrđene su I u prirodnim populacijama sitnih glodara. Kod gubara ako zakasni listanje hrasta u prolječe dovodi do porasta 72 . laboratorijskim populacijama. vodeni talasi koji na različite načine djeluju na kretanje životinjskih populacija. Oni se u toj fazi fluktuacije skupljaju u velika jata koja prelaze I pustoše velike oblasti. Tok jedne fluktuacije gubara označen je kao gradacija a ona obuhvata 3 faze: progresivnu . koja se hrani leševima ovaca javljaju se kolebanja broja imaga koji se smanjuje u manje ili više pravilnim vremenskim razmacima. Klimatski faktori -oni su značajan komplex faktora temperatura vlaga. Početkom aprila gusjenice izlaze I presvlače se 5 puta intenzivno se hrane liščem. Kolebanje meteoroloških faktora na prirodnim populacijama često povlači za sobom povečanje stope smrtnosti.kada gustina populacije naglo raste kulmimacionu sa maximalnom gustinom i regresivnu . U laboratorijskim populacijama muhe. u toku godine koje se javljaju koje se javljaju kod vrsta sa kračim životnim ciklusom. Dvije uzastopne gradacije su odvojene fazom latence različitog trajanja. Osim cikličnih oscilacija postoje I sezonske oscijacije . Zime mogu povečavati smrtnost u populacijama sitnih glodara. Kod voluharice je to svake 3 god ili 3-4 god takva kolebanja populacije označaju se ciklične oscilacije. ali nove larve iz njih ne trpe oskudicu hrane I normalnon metamorfoziraju tako da se ponovo povečava broj imaga I ponovo se sve ponavlja. To za sobom povlaći smanjen broj imaga. U junu gusjenice se učahure I prelaze u stadij lutke koji traje 2 nedjelje i daju image. Oni mogu djelovati na fertilitet žena na trajanje razviča na broj generacija mortalitet.npr. Sva ta dejstva jako utiču na kretanje populacija određene vrster. U takvim fluktuacijama gustina populacije se povečava I naraste do neuobičajnih razmjera što se označava kao prenamnoženost. Populacija je hranjena sa konstantnom količinom mesa . Primjer takvih fluktuacija je masovna navala glodara u našim šumama javlja se prosječno svake decenije u hrastovim šumama. Kad god se smanji brojnost populacije zeca smanjuje se I brojnost populacije risa jer između njih postoji odnos grabljivice I plijena. A solitarna faza se javlja u doba niske gustine populacije Faktori rasta populacije (kretanja) Sama životinjska vrsta pripada određenom ekosistemu tako da je izložena djelovanju I biotičkih I abiotičkih faktora. nijedna kategorija tih kolebanja koja se zove oscijacilacija posmatranja je I u prirodnim. Klasičan primjer cikličnih oscilacija su populacije sjeverno-američkog zeca I risa. Poznate su fluktuacije u populacijama skakavaca primjer je pustinjski skakavac. Ta faza u njhovom životu označava se kao gregarna.kad gustina populacije pada minimum. Faktori kretanja populacije mogu biti spoljašnji i unutrašnji.su od posebnog značaja za ekologiju jer su odraz međusobnih odnosa organizma I sredine. poplava I dr. brojnost planktonskih algi u ohridskom jezeru oscilira u toku sezene sa maximumom u junui minimumom u oktobru. klimatski faktori mogu djelovati I posredno na izvore hrane I na kretanje populacije neprijetelja. Njihovo dejstvo može biti mehaničko. Fluktuacije su neperiodična kolebanja brojnosti mnogih vrsta u mnogim prirodnim populacijama. Sniženje temperature vode u toku zime na 5 stepeni u SAD –u dovelo je do opadanja populacije riba. U fazi kulminacije gusjenice izazivaju brst šumeto tada uslovljava povečanu smrtnost. Ona na njih reaguje u skladu sa svojom nasljednom konstitucijom I reakcionom normom koja određuje njenu ekološku plastičnost ili toleranciju u odnosu na faktore sredine. povečanjem broja imaga povečava se broj jaja I gustina larvi. Kod njih se porast I opadanje populacije smanjuje u pravilnim vremenskim razmacima. tada ženka polaže jaja u leglima karakterističnog izgleda. Broj jaja tada je manji.djelovanje vremenskih nepogoda.

Kompeticija za hranu javlja se onda kada je količina hrane ograničena a javlja se velik porast npr radi suzbijanja kaktusa. Tako što djeluju pozitivno na obje populacije. organizmi aktivno mjenjaju životne uslove sredine. I nakon što predator uništi preostalu populaciju plijena takođe izmire. Nekad se članovi odje populacije mogu međusobno pomagati. srednja gustina popilacije plijena raste a predatora opada 73 . Kod insekta brašnara porast populacije povečava količine produkata metabolizma u brašnu što utiče na fertilnost ženki I smanjuje brojnost populacije. Jedna populacija može promjeniti uslove sredine što utiče na drugu vrstu. Odnos plijen predator je odnos ishrane između 2 vrste. Nekad se oskudice hrane javljaju samo lokalne I u vrijeme gradacije insekata. Oskudivca hrane može se javiti zbog velikih suša. U trečoj seriji obje se populacije se populacije održaju ali sa periodičnim oscilacijam. U prvoj seriji predator uništava populacijupjena u drugoj seriji jedan dio jedino plijena je zaklonjen. a onda zaklonjeni dio plijena obnavlja populaciju. Paramecijum smanjuje znatno brojnost kvasca što dovodi do pada populacije paramecijuma a to opet omogučlava porast populacije kvasca. Drugi faktor je oskudica prostora koja nastupa u ograničeenoj sredini kad gustina populacije dostigne odreženi nivo. Eksperiment je urađen u 3 serije. Sličan primjer je sa američkim zecom I risom. Za vrijeme poplava na delti Volge procenat ženki opada što dovodi do smanjenja populacije glodara. Porastom gustine smanjuje se kapacitet sredine u pogledu potreba za hranom. Poznat je eksperiment sa paramecijumom I didr…. Kod kod paramecijuma I kvasca se javljaju ciklične oscilacije u populaciji.(ne vidi se proč) koji se hrani paramecijumom. U analizi odnosa između populacija posebno su studirani odnosi grabljivice I pljena I parazita I domačina. Ta kolebanja zavise od periodičnih brojeva I koeficijenata rasta I opadanja populacije • Zakon održanja srednjih vrijednosti. Kod stenofagnih vrsta oskudice hrane imaju krupan značaj za kretanje njihovih populacija. Eksperimenti sa drozofilom pokazuju da broj potomaka u kulturi opada sa brojem imaga. Izmjena sredine značajna posljedica porasta gustine populacije . iz amerike je uvezena jedna vrsta gusjenice koja se hrani kaktusom leptiri se namnože I unište preko 90% kaktusa ali tada populacija leptira opada zbog uništenja izvora hrane. Ta izmjena sredine djeluje na sam organizam I njihovu populaciju. Dejstvo predatora povečava stopu smrtnosti u populacijiplijena. Interspecifički odnosi promjene u gustini jedne popilacije nužno mjenjaju uzajamne odnose među njenim jedinkama. Gusta populacija nekad može izmjeniti I sredinu I učiniti je manje povoljnom za život. Porast gustine populacije sitbnih glodara za sobom povlači fiziološke poremečaje u endokrinom sistemu koji smanjuju vitalnost životinja I dovode do povečanog mortaliteta kanibalizam je pojava koja prati porst populacije. U 1 seriji oni su gajeni u mješovitoj populaciji u 2 seriji u jednom djelu kulture je bio izdvojen samo paramecijum I u 3 seriji periodično je dodavano svakog drugog dana nekoliko jedinki predatora I pljana. hrana je komponenta sredine koja ima poseban značaj za životinjske populacije.smrtnosti gusjenica gubara itd.srednja gustina obje populacije ostaje konstantna akosu uslovi sredine konstantni • Zakon poremečaja srednjih vrijednosti. a to sa sobom povlači veliku smrtnost gusjenica. Ćlanovi jedne popilacije organizma mogu se hraniti drugom populacijom mogu biti u kompeticiji mogu biti u kompeticiji za hranu I prostor. U toku gradacije leptira gubara gusjenice su u stanju da izazovu totalni golobrst šume. Interspecifički odnosi To su značajan faktor kretanja populacije obje vrste orgamizama. Količina hrane u prirodi je vrlo varijabilna I zavisiu od klimatskih faktora. U eksperimentima sa insektom brašnarom Tribolium confusum porast gustine populacije se zaustavlja kad broj jedinki na jednoj godini dostigne 44. Tada se kao ograničavajuči faktor javlja kanibalizam larve I odrasli insekti proždiru sopstvena jaja I lutke.kad su obje populacije uništavane srazmjerno njihovoj gustini. Kod ovog kretanja populacije predatora I plijena Volter je postavio tri osnovna zakona: • Zakon periodičnih ciklusa-kolebanja populacije plijena I predatora su periodična. prostorom tada se javljaju konkurentni odnosi među jedinkama u populaciji koji se označavaju kao kompeticija. Ukupne količina raspoložive hrane predstavlja kapacitet sredine.

Temperature se drže u granicamaod 21-29ºC. nego predstavlja jedan integrirani funkcionalni sistem sa spletom odnosa između populacija koji ulaze u njen sastav. dosta su česte među himenopterama I dipterama. Splet odnosa između biljnih I životinjskih odnosa čini jednu biocenozu koja se transformiše u vremenu I prostoru.Ovi zakoni važe za populaciju u eksperimentalnim uslovima I teško se mogu primjeniti na prirodne populacije. Ona je živo naselje biotopa jednog ekosistema sa njima je povezana brojnim odnosima I ne može se os njega odvojiti. 2. u prostoru I vremenskom rasporedu vrsta koji ulazi u njen sastav I brojnim odnosima njihovih populacija 4. Poznati su eksperimenti koji su u tom pogledu vršeni na insektima I protozoama. Biocenoza pustinja ili arktičkih oblasti su sa ograničenim brojem biljnih I životinjskih vrsta. Poznati su primjeri entomorfogenih insuata koji napadaju druge biljojedne insekte. Osnovne karakteristike biocenoze: 1. To je skup populacija različitih organizama koji naseljavaju određeni prostor u odgovarajučem vremenu I povezani su sa različitim interakcijama. 3. Dvije vrste koje žive u ograničenoj sredini I zauzimaju istu ekološku nišu ne mogu se trajno održati jedna pored druge. odnos parazit domačin ne razlikuju se bitno od odnosa plijena I predatora. Interspecifična kompeticija To su uzajamni odnosi između 2 vrste koji se nepovoljno odnose na rast I preživljavanje. Iz toga 74 . Kod tih insekata larveni stadij je aktivni parazit. To su cjeline realno date u prirodi.Biocenoza ima svoju strukturu koja se ogleda u njenom kvalitativnom sastavu. Prisustvo kompetitorske vrste smanjuje kapacitet sredine za drugu vrstu koja zauzima ekološku nišu. neki paraziti napadaju samo određene stadije razvoja insekata tako da je značajan sinhronizam u pojavi parazita I odgovarajučeg razvojnog stupnja. Nekada paraziti mogu znatno smanjiti brojnost populacije domačina. BIOCENOZA ŽIVOTNA ZAJEDNICA Biocenoza ili životna zajednica predstavlja viši stupanj ekološke integracije.Bicenoza nije prosti skup određenih biljnih I životinjskih vrsta koje koegzistiraju jedna pored druge. Još veče obilje u pogledu broja vrsta susreče se u tropskim biocenozama. To je zbog toga što su životni uslovi u tropima daleko raznovrsniji. Intraspecifična kompeticija je svakako značajan faktor kretanja populacija organskih vrsta.biocenoza je dinamičan sistem zahvaljujuči odnosima ishrane stalno se odvija kruženje materije I protok energije. To dovodi do izolovanja populacija srodnih vrsta. Domačin npr larve gubare mogu biti napadnutu od više vrsta parazita koji opet imaju svoje parazite. u umjerenim I polarnim oblastima životni uslovi se udaljavaju od optimuma I to dovodi do smanjenog broja vrsta. Znatno veči broj vrsta ulazi u sastav biocenoze umjerenih krajeva. npr u engleskoj unesena vrsta vjeverice Sciurus caralinenzis potiskuje Sciurus vulgaris. iza toga slijedi nagli porast brojnosti parazita. biocenoza je u stalnom preobražaju I razvitku u funkciji vremena. Struktura biocenoze (kvantitativni I kvalitativni sastav) Broj I izbor vrsta koje ulaze u neku biocenu jako varira posebno geografski. Različiti patogeni organizmi izazivaju u životinjskim populacijama epizotije(masovna oboljenja) epizotije se šire u životinjskim populacijam u vidu talasa posebno momentima visoke smrtnosti. Bicenoza je uvjek određena kombinacija različitih biljnih I životinjskih populacija koje uspostavlja I održava pod datim uvjetima biotope. Ekološki faktori se takođe nalaze manje ili više u optimumu. To su obično odnosi između vrsta sa identičnih ili sličnim ekološkim zagtjevima. Parazit povečava stopu smrtnosti u populaciji domačina I smanjuje se brojnost ali ne uništavaju svoju žrtvu odmah kao predatori.

bukva dominira u bukovoj šumi. prostorni i vremenski raspored vrsta. npr. Za strukturu zajednice posebno su značajni relativni brojni odnosi pojedinih populacija. Dominantne su one vrste koje svojom brojnošću ili biomasom dominiraju u datoj bicenozi i daju pečat cijeloj biocenozi. ukoliko je njihovo eliminatorno dejstvo veče. Postoje i druge strukturne odlike kao što su kvantitativna zastupjenost i relativna gustina populacija. a biocenoza je siromašnija I uniformnija npr u Ohridskom jezeru je ustanovljeno opadanje broja bentoskih organizama sa porastom dubine.  Vezanost. Još veće obilje u pogledu vrsta susreče se u tropskim biocenozama.izvjesne biljne i životinjske vrste su manje ili više za određeni tip biocenoze i u njima se konstantnojavljaju.klima ne dozvoljava da se ta vrsta naseli na datom biotopu. a biocenoza je siromašnija i uniformnija. Izračunavanjem njihove relativne zastupljenosti dolazi se do pojma dominantnosti. Gustina populacija pojedinih vrsta koleba se neprekidno u funkciji vremena. Australija je naseljena samo grupom torbara ali ne i drugim sisarima. topografski.vrsta još nije dospjela do datog biotopa. vezanost vrste za određeni tip zajednice. U umjerenim i polarnim oblastima životni uslovi se udaljavaju od optimuma i to dovodi do samanjenja broja vrsta.topografske prepreke sprečavaju vrstu da prodre u dati biotop. Pojedine vrste su različito brojno zastupljene. klimatski-klima ne dozvoljava da se ta vrsta naseli na datom bitopu. iako bi mogle opstati u tim vodama. Disperzija i životni kopleksi 75 . Biocenoze pustinja ili arktičkih oblasti su sa ograničenim brojem biljnih i životinjskih vrsta. Ali nisu samo fizički faktori ti koji određujubroj vrsta u biocenozi postoji I niz drugih faktora to su istorijski. Temperature se drže u granicama od 21-29˚ C. Brojnost (abundantnost) to je kvantitativna zastupljenost pojedinih populacija u biocenozi. Stalnost ( konstantnost) Ta strukturna odlika označava stupanj sa kojim se jedna vrsta susreće u datoj biocenozi. čestoća sa kojom se jedinke javljaju u pojedinim dijelovima biotopa. klimatski. To potvrđuju i brojni primjeri vrsta koje su prenesene i koje normalno žive u nekoj biocenozi ne remeteči bitno njenu strukturu.kompeticija sprečava vrstu da naseli dati biotop. Postoji i niz drugih faktora to su istorijski. itd. Ova brojnost se može izraziti i kao grupna dominantnost npr.prizilaze osnovni biocenotički principi.topografske prepreke spriječavaju vrstu da osvoji dati biotop.  Čestoća izrazava procentulani stupanj javljanja vrste u pojedinim probnim površinama nekog biotopa. u naselju dna Ohridskog jezera dominiraju oligochaete. I ako bi mogle opstati u tim vodama. To je zbog toga što su životni uslovi u tropima daleko raznovrsniji.biotički. Biljni ekolozi po Braun-Blangeu razlikuju tri reda stalnosti  Prisutnost je stepen stalnosti kojim se jedna vrsta javlja u pojedinim sastojinama biocenoze. Podatci o abundantnosti i dominantnosti imaju uslovnu vrijednost jer vrijede samo za dati trenutak. Ekološki faktori se takođe nalaze manje ili više u optimumu. Ukoliko uslovi biotopa postaju manje raznovrsni I više se udaljavaju od optimuma. topografski. STRUKTURA BIOCENOZE Broj i izbor vrsta koje ulaze u neku biocenozu jako varira prostorno-geografski. Ohridskom Prespanskom jezeru. biotičkikompeticija sprečava vrstu da osvoji dati biotop. Primjer istorijskih i topografskih faktora su Dunavske ribe koje se uopšte ne susreću u vodama dinarskog krša . Npr. u Ohridskom jezeru je ustanovljeno opadanje broja bentoskih organizama sa porastom dubine. Australija je naseljena samo grupom torbara ali ne I drugim sisarima itd. gustina populacije se može izraziti brojem jedinki na jedinicu prostora ili količinom bioma. Znatno veći broj vrsta ulazi u sastav biocenoza umjerenih krajeva. Iz toga proizilazi osnovni biocenotički princip: ukoliko uslovi biotopa postaju manje raznovrsni i više se udaljavaju od optimuma. To potvrđuju I brojni primjeri vrsta koje su prenesene I koje normalno žive u nekoj biocenozio ne remeteči bitno njenu strukturu.vrsta još nije dospjela do datog biotopa. Struktura biocenoze ne zavisi samo od određene kombinacije vrsta koje ulaze u njen sastav. utoliko je njihovo eliminatorno dejstvo veče. Ali nisu samo fizički faktori ti koji određuju broj vrsta u biocenozi. Primjer istoriskih I topografskih faktora su Dunavske ribekoje se uopšte ne susreču u vodama I Ohridskom I Prespanskom jezeru.

Ti životni kompleksi su raspoređeni mozaično i njihove prostorne granice granice često su nejasne tako da prelaze jedni u druge. ptice u vrijeme gniježđenja takođe pokazuju vertikalan raspored. Ona se odnosi na prostorni gradijent rasporeda vrsta i njihovih životnih kompleksa. Poseban životni kompleks uginulih stabala u šumi i panjeva je posebno značajan za život šumske biocenoze. ostatcima hrane itd. Cvijetne cvasti su takođe posebna mikrostaništa. sprat žbunova. Jedna biljka sa svojim biljojednim životinjskim naseljem. Životni komleksi mogu biti znatno manji i vezani za posebna mikrostaništa. jazbine i duplje za stanovanje ptica i sisara. Krivulja areala vrste izražava tip distribucije vrste. u njihovoj stratifikaciji. Životni kompleksi Neravnomjeran prostorni raspored organizama u biotopu dovodi do lokalnih manjih ili večih grupisanja dijelova populacije. To znači da za svaku vrstu postoji minimum areala u kome ona počinje da se javlja. Biocenoza se sastoji od večeg broja populacija različitih vrsta koje su izmješane i prostorni raspored za svaku vrstu je različit. Izmet životinja predstavlja mjesta gdje se formira životni kopleks. Ta stratifikacija polazi od činjenice da svaka životna zajednica obuhvata dva osnovna sloja. Svaki od ova dva osnovna vertikalna sloja diferencira se na određen broj spratova sa posebnim kombinacijama biljnih i životinjskih vrsta. Naselje ispod kamenja u šumskim biocenozama predstavlja poseban životni kompleks. To su obično vrste koje zahtijevaju ravnomjernu temperaturu i vlagu. Vrste koje ulaze u sastav jednog kopleksa često prelaze granice jednog kompleksa i ulaze i u druge. sprat viših zeljastih biljaka. ali i gnijezda mrava i termita su mjesta gdje se obrazuju posebni životni kompleksi. a zatim i ostale. Kod suhozemnih zajednica u prvom redu određuje raspored biljnih vrsta. Biljke svojim rasporedom izgrađuju karakteristične spratove. Životni kompleksi su najkarakterističnija crta svake biocenoze. Homogenost disperzije. njihovim parazitima i predatorima je jedan životni kompleks. Na tim lokalnim staništima razvija se različita vegetacija. mjesta sa posebnom mikroklimom. sprat nižih zeljastih biljaka i sprat mahovina. Slika prostornog rasporeda utvrđena u datom momentu je tip disperzije organizama na nekom biotopu. Kod vodenih bicenoza vertikalni raspored kombinuje se još i sa horizontalnom gdje se naselje dna zonalno raspoređuje od obale ka večim dubinama. Taj gradijent je usko povezan sa gradijentom fizičkih faktora bez obzira da li je taj gradijen primaran ili sekundaran stvoren djelatnošću samog naselja. cvjetovi. svako stablo u šumi je mjesto određenog životnog kompleksa. U jednojh šumi postoji više spratova. Primjer jednog životnog kompleksa je životinjsko naselje šumskih pečurki . koji su smješteni ispod površine zemlje ili na velikim dubinama i osvjetljeni.sprat kruna visokog drveća. npr.površina lista. Takođe kod populacija životinja koje imaju veliku sposobnost kretanja prostorni raspored se stalno mijenja u manjoj ili većoj mjeri.Neravomjeran ili grupni raspored jedinki je najčešći tip rasporeda u populacijama. Stratifikacija je važna karakteristika strukture životnih zajednica. Vertikalni gradijent se jasno ispoljava u slojevitom rasporedu životnih kompleksa tj. Životinjski leševi predstavljaju koncentraciona mjesta mnogih vrsta životinja posebno insekata koji grade čitav životni kompleks. unutrašnjost stabla itd. Sprat krošnji obuhvata 76 . Grupisanje može biti uslovljeno topografijom ili reljefom gdje se javljaju lokalne kombinacije ekoloških faktora tj. a to povlači i različit raspored životinjskih organizama. Time je omogućen u isti mah i slojevit raspored životinjskih vrsta. Primjer pauci. Obično je tip disperzije vrsta heterogen. ali i saprofagni insekti koji se hrane izmetom.jedinke bi bile potpuno ravnomjerno raspoređene u okviru biotopa i na osnovu broja jedinki bi se moglo sračunati minimalni prostor koji otpada na jednu jedinku. To su oblici koji zahtijevaju veliku vlažnost i odsustvo svijetlosti. sprat kruna niskog drveća. Takav homogen raspored je rijedak. Sa porastom veličine analiziranog prostora najprije se javljaju vrste sa visokom frekventnošću. Gnijezda. Oni ipak nisu sposobni za samosatalno održavanje i satavni su dijelovi životne zajednice. Tako da se u prostornom rasporedu organizama javljaju posebni životni kompleksi koji se sastoje od manjeg ili večeg broja vrsta između kojih postoje prisnije međusobne veze. Mikrostaništa za mnoge vrste su lišće biljaka u čiju se unutrašnjost usađuju posebna vrsta organizama fikobronti. Jedinica prostora biotopa u kojoj se pojedine vrste javljaju je različite veličine. Svaki od spratova ima posebnu mikroklimu da u njima žive posebne vrste organizama. Ti stanovnici gnijezda ulaze u kategoriju životne forme nidikolna.neosvjetljeni. U tu grupu spadaju i ektoparaziti. Takva lokalna naselja se vezuju u nerazmrsiv splet. što je posebno izraženo u šumskim zajednicama. Pretežno u vertikalnom pravcu.

Ono se raspoređuje u paralelne zone idući od obale ka večoj dubini. To obavljaju najčešće filtriranjam.. školjkaši i dr. Ovaj raspored jezerskog planktona se održava za vrijeme ljetne stratifikacije. To su različiti mikroorganizmi. Primjer je termička ljetna stratifikacija vode u Ohridskm jezeru. U Ohridskom jezeru se na dnu razlikuje: litoralna ili obalna zona dubine do 20 m. sublitoralna zona 20-50 m. i dubinska zona koja zahvata ostatak dna. koriste alge kao hranu. Osim direktnog trošenja hrane neki biljojedi prave i zalihe poput glodara. Ova spratovnost i životni kompleksi su posebno izraženi u tropskim šumama. Večina planktonskih životinja se hrani fitoplanktonom. Vertikalna stratifikacija uslovljena je vertikalnim gradijentom ekoloških faktora. Shodno tome je stratifikovan i plankton. Kod parazite je bitna mogućnost sretanja svog domaćina. artropode. itd. Svaka od tih zona je naseljena posebnim životnim kopleksom. a zatim slijedi zona alge . I tu postoje tri izražena sprata: sprat korijena zeljastih biljaka. Sva živa bića su otvoreni sistem i stalno razmjenjuju materiju i energiju sa okolinom. Osnovu ishrane biocenoze čine biljke. stonoge. Način ishrane varira od vrste do vrste biljojeda. Oni ne stvaraju novu organsku materiju nego samo vrše inkarnaciju primarne organske materije koju stvaraju producenti. polipi. hirudinee. hilopode. One koriste neorganske materije i iz njjih sintetišu organske materije koje su njima potrebne. Sličan raspored planktona javlja se se i u morima i okeanima i odgovara vertikalnom rasporedu ekoloških faktora. životinje i biljke bez hlorofila su heterotrofi.. parazita i od klimatskih faktora od kojih zavisi da li će parazit naići na odgovarajući razvojni stadij. Prizemni sprat šumske stelje karakteriše posebno naselje. To su večinom organizmi iz grupe beskičmenjaka koji koriste detritus biljaka i životinja.hrane se na račun drugih organizama . anelide.životne komplekse biljojednih insekata i njihovih predatora. Horizontalna stratifikacija se odnosi na naselje jezerskog i morskog dna.. CO2. ascidije. a ispod je afotična zona sve do največih dubina. -Fitofagi (biljojedi) – hrane se organskom materijom biljaka ili njihovih dijelova. . Mekušci i ehinodermati se hrane algama koje žive na podlozi u morima i kopnenim vodama. Svi ostali organizmi. Saprofagi – kao hranu koriste organsku materiju uginulih biljaka i životinja.. Glavna masa fitoplanktona i zooplanktona ograničena je na gornji osvijetljeni sloj. svjetlošću. To zavisiod gustine populacije domaćina. Najznačajniji kopneni biljojedi su insekti i pčele. Biljojedima na raspolaganj stoji veča količina hrane dok je kod mesojeda mobilna i sposobna da se krije. briozoe. U tim spratovima prije svega se susreću bakterije i gljivice. Sličan slučaj je i sa rastvorenim O2.. Heterotrofni organizmi su potrošači ili konzumenti. Pored normalnih stanovnika tla. Na osnovu svih moguće je jezerski profil podijeliti na dva osnovna sloja: trofogeni sloj ili epilimenron koji je osvijetljen i ide 40-50 m. i trofolitički sloj ili hipolimenron. Takav način ishrane ih čini autotrofnim. U suhozemnim zajednicama glavni izvor hrane biljojeda su cvjetnice. Vertikalni raspored stanovnika tla je stratifikovan pri čemu su površinski slojevi najgušće naseljeni. sprat korijenja žbunova i sprat korjenja visokog drveća. U vodenim sredinama glavni izvor hrane za biljojede jesu alge.Zoofagi. kolembole. Životinjski svijet u toj obalnoj zoni je najbogatiji.geobionta u tlu se susreću i mnogi oblici posebno kod insekata koji u podzemnom spratu provode samo jedan dio života. Kod vodenih zajednica slojevit raspored se ispoljava u i horizontalnom i u vertikalnom smislu. Naselje dna 77 . Stvaranje cjelokupne organske materije u ekosistemu odvija se samo u biljkama pa se one označavaju kao producenti. 40-50 m. krtica. I sesilni oblici životinja spužve. Biljojedi predstavljaju osnovnu kategoriju članova biocenoze jer neposredno troše primarnu organsku materiju i energiju vezanu za nju. pa do dna. nematode. Postoji jasan horizontalni gradijent ekoloških faktora na dnu jezera ili mora. ali i glodari. Podzemni dijelovi biljaka po pravilu pokazuju stratifikovan raspored. a zimi on postaje manje više ravnomjeran. Tu se misli na parazite i predatore u užem smislu.fotična zona je gornji osvijetljeni sloj okeana i ide 500600 m. Tako da obnavljanje materije i energije za životne procese organizmi nadoknađuju kroz ishranu. insekti itd. Litoralna zona se odlikuje prisustvom makrovegetacije i submerzne vegetacije. U zoofage spadaju sve vrste koje se hrane drugim životinjama.Saprofagi se hrane uginulom i hemijski i mehanički razgarađenom organskom materijom. ODNOSI ISHRANE Najznačajniji oblik uzajamne povezanosti članova svake biocenoze jesu odnosi ishrane. slijepo kuče itd. Tipovi ishrane Mogu se razlikovati tri osnovna tipa ishrane kod životinjskih organizama.

ptica grabljivica. Razlike u veličini plijena i grabljivice su osnovni uslov postojanja lanca ishrane. Primjer za to je i divlja svinja. Jače ili slabije izražena stenofagija odlikuje večinu životinja tako što one radije uzimaju određenu vrstu hrane ili se ograničavaju na uži izbor. sljedeći član je mala riba ukljeva i ona je mesojed I reda. Kod večine vrsta režim ishrane se mijenja zavisno od sezone npr. Oblik piramide brojeva varira u pojedinim zajednicama posebno 78 . gusjenice leptira se hrane lišćem. Paraziti mogu biti normalni članovi lanca ishrane ili mogu graditi svoje parazitske lance ishrane. Isti slučaj je i na kopnu gdje razne vrsre beskičmenjaka koriste detritus biljaka i lešine životinja koji takođe sadrže bakterije i gljive kojima se oni hrane. Obično su sitniji organizmi sa večim potencijalom razmnožavanja i imaju veču gustinu populacije u onosu na krupnije. Najveći broj jedinki imaju početni članovi lanca a najmanji završni članovi. Lanci ishrane Odnosi ishrane međusobno čvrsto povezuju sve kategorije članova u biocenozi. oligohete.ptica pjevačica.pauk.ukljevapastrmka. Monofagni organizmi su česti među parazitima npr. Takav je slučaj sa hiperparazitima. Lanac ishrane ne mora početi živom zelenom biljkom. Poljska voluharica se u laboratoriji hrani sa 131 vrstom biljaka. npr. Druga odlika lanaca ishrane su brojni odnosi među članovima lanca. Ti lanci ishrane nisu nezavisni jedi od drugih. a u ljeto se hrani sa Dafnia pulex i nalazi se pretežno u gornjim slojevima vode. Takve vrste su omnivori. za nju je vazan biljojed. Po pravilu su uzastopni članovi lanca poredani po veličini tako da je zadnj član lanca i najveći. ukrštaju i isprepliću te daju složenu sliku ishrane u ekosistemu. ali su ipak stenofagne životinje češće od polifagnih vrsta.kormoran. Ovo pravilo pretežno važi za mesojede u lancu jer su obično biljojedi manji od krupnih biljaka kojima se hrane. drugi samo čvrstim dijelovima stabla a neki samo listovima. čovjećija uš. Primjer lanca koji polazi od kišne gliste: detritus. Neki organizmi se hrane muljem sa dna iz kojeg onda uzimaju hranljive materije npr. Lanci ishrane pokazuju neke svoje odlike: Prva važna odlika lanca su veličinski odnosi njihovih članova. Osim toga detritus sadrži i velike količine bakterija i gljiva koje saprofagi takođe koriste u ishrani. Svaki od načina ishrane predstavlja posedbu ekološku nišu.ptica pjevačica. Specijalizacija u ishrani dovodi do ograničenja ekološke valence za hranu. lanac ishrane u jezerskoj biocenozi: fitoplankton-planktonski račići. čiji je svaki član karika sa tačno određenim mjestom vezana sa karikama ispred i iza sebe. To je linearan niz organizama. oni mogu polaziti iz istog čvora. oni uvijek predstavljaju polaznu kategoriju od kojih kreće u mnogim pravcima serije članova potrošača. iako se najradije hrani na hrastu.biljna vaš. Pošto se večina potrošaća ne ograničava samo na jednu vrstu hrane oni učestvuju u večem broju lanaca ishrane. Nasuprot stenofaga su polifagi koji se hrane različitom ishranom. Od jedne vrste proizvođača može ići više lanaca ishrane.mora i voda zavisi od količine detritusa koji se taloži na dnu. Zbog te uloge oni se zovu reducenti. Svaki prethodni član u lancu svojom brojnošću obezbjeđuje opstanak sljedečeg člana. Veliki broj vrsta se hrani i sa detritusom. Poćetni član lanca je proizvođač. Takođe životinje mijenjaju način ishrane zavisno od sezone. a na nju pastrmka koja je mesojed II reda i na kraju kormoran. Npr.soko itd. Monofagija je rijetka pojava. Ovo pravilo krupnoće vrijedi samo za biljojede u vodenim zajednicama koje se hrane fitoplanktonom. Svaka ta serija predstavlja lanac ishrane. Ovaj brojni odnos među članovima lanca Elton je označio kao piramida brojeva. U suhozemnoj biocenozi lanac ishrane izgleda: četinar. Piramida brojeva ne može uvijek tačno predstaviti kvantitativne odnose u lancu ishrane. da bi se kasnije ponovo spustila na dno i hranila organizmima dna. tj. Lanci ishrane ne obuhvataju samo predatore nego se oni usložnjavaju i sa brojnim parazitima. nekrofagi. Među saprofagima se razlikuju detritofagi. Stenofagija je više rasprostranjena među biljojedima nego među mesojedima. Te serije potrošača. proizvođači su na osnovi. koprofagi itd. Takođe postoji veza između brojnog odnosa i veličinskog odnosa članova u lancu. Kod insekata način ishrane zavisi od razvojnog stadija.kišna glista. Specijalizacija ishrane ogleda se u velikoj raznolikosti u izboru hrane i načina njenog korištenja što je opet vezano uz fiziološku i morfološku prilagođenost. zajedno sa proizvođačima od kojih polaze predstavljaju životne komplekse čiji članovi žive jedni na račun drugih. Velika raznolikost se susreće i u ishrani kod zoofaga i saprofaga. Ohridska pasrmka se harni u proljeće pretežno faunom dna. a odrasli cvijetnim sokovima. Tako da se lanci međusobno povezuju. Gusjenica gubara jede lišće 176 biljnih vrsta. Neki biljojedi se hrane samo biljnim sokovima. Među saprofagima posebno su važne bakterije i gljive jer oni vrše razgradnju i mineralizaciju organske materije i razlažuje do neorganske materije koju opet koriste biljke.

U ljetnom aspektu u planktonu dominiraju kladocere. Ekološki faktori biotopa posebno abiotički podliježu promjenama u toku godine i u smjeni dana i noći. Sezonske promjene u aspektu su najuočljivije kod biljne komponente zajednice. Organizam reaguje na ritmičke promjene u ekosistemu i njihova fiziološka aktivnost i ponašanje imaju takođe ritmički karakter. suhlji i sa večim intezitetom isparavanja a noć je tamnija. Biljke su prije svega aktivne danju kada se obavlja proces fotosinteze. PERIODIZAM Večina zbivanja u jednom ekosistemu ima ritmični karakter. dnevno-noćni i lunarni periodizam. a noći se povečava. koja izražava količinu energije koja u jedinici vremena protiče kroz svaki trofički stupanj. Sezonski periodizam je naročito vidljiv u smjeni aspekta planktonske zajednice mora i jezera. Sezonski periodizam To su sezonske ritmične promjene. U umjerenim i polarnim oblastima on je uslovljen promjenama temperature i fotoperiodizma. U proljetnom aspektu u planktonu se nalaze pretežno račići kopepodi i tada je njihova gustina populacije velika. Vide se sezonske promjene u kvalitativnom i kvantitativnom aspektu planktona u Ohridskom jezeru. Ona se ogleda u sezonskom pojavljivanju i izčezavanju vrsta. Sve ritmičke promjene u fiziološkoj aktivnosti organizma i njihovih populacija predstavljaju složeni kompleks periodičnih promjena koje čitavoj zajednici daju promjenljiv izgled i uslovljavaju njene sezonske i dnevno-noćne aspekte koji se smjenjuju jedan za drugim. Oblik piramide biomase u pojedinim biocenozama varira. promjene u toku godine u jednoj šumi ili stepi. Razlikujemo: sezonski. One predstavljaju reakciju čitave zajednice na sezonske promjene ekoloških faktora biotopa. Te promjene vide se i u naselju ptica u šumskim zajednicama. odnosno količinu stvorenih organizama na svakom stupnju u jedinci vremena. Dok u planktonskoj zajednici mora biomasa proizvođača može biti manja od biomase potrošača i ta piramida ima okrenuti oblik. noćne i sumračne životinje. Otuda je konstruisana piramida biomase u kojoj članovi lanca nisu predstavljeni brojem jedinki nego njihovom ukupnom biomasom. U jesenjem aspektu u planktonu se smanjuje gustina kladocera i povečava se gustina mladih larvi školjke Dressenia. Npr. Sezonski peridizam je različito izražen u pojedinim klimaktološkim oblastima. U tropskim šumama sezonki periodizam je uslovljen smjenom sušnih i kišnih perioda. Te sezonske promjene su vidljive u naselju beskičmenjaka u listopadnoj šumi. Sezonska smijena aspekata u okviru biocenoze može se pratiti i na životinjskoj komponenti. npr. Na sve te promjene biocenoza reaguje ritmičkim promjenema aktivnosti i ponašanja. Kod večine organizama razmnožavanje pokazuje periodičnost. Ta reakcija se ogleda u promjeni aspekta i karakteristična je za različite zajednice. U zimskom aspektu u planktonu ponovo dominiraju kopepode i odrasle larve školjke Dressenia. I kod životinja se ritmično smjenjuju periodi aktivnosti i neaktivnosti. manjim ili večim migracijama. To isto važi i za ishranu i intezitet ishrane. promjeni ponašanja i aktivnosti. Tako da između dnevnih i noćnih 79 . isparavanja. Dan je svijetao. U tropima je isti broj sati dana i noći. Postoji jasan periodizam u zbivanjima savake životne zajednice. a drugi danju. promjenama gustine populacije. hladnija. Na smjenu dana i noći životna zajednica reaguje tako što e jedan njen dio aktivan noću.kad je u pitanju veličina početnih članova proizvođača. vlažnosti. sezonsko kretanje gustine populacije. Isto je i sa beskičmenjacima koji su veoma aktivni noću. promjene u ponašanju i aktivnosti određuju sezonski aspekt zajednice. Sukcesija ekoloških pojava. tako da se one mogu podijeliti na dnevne. Razlike u dnevno-noćnom ritmu svijetlosti zavisi od geografske širine i nadmorske visine. U suhozemnim zajednicama njena osnova koja predstavlja biomasu proizvođača je jako široka. naročito kod ishrane. Tako da dolazi do smjenjivanja dnevnog i noćnog aspekta zajednice. vlažnija i sa malim isparavanjem. topliji. Dnevno-noćni periodizam Ritmične promjene koje za sobom povlači smjena dana i noći ne ogledaju se samo u promjeni inteziteta svijetla nego i u promjeni temperature. Ta piramida obuhvata biomase glavnih stupnjeva ishrane ili trofičkih stupnjeva i predstavlja trofičku piramidu. Idući od ekvatora dužina dana opada. u šumama je 30-40% dnevnih sisara i 60-70 % noćnih. Stvarne kvantitativne odnose među članovima lanca moguće je predstaviti kroz piramidu enrgije.

U tim vertikalnim migracijama razlikuju se dvije faze: jutarnja kada se organizmi povlače na dole i večernja kada se oni povlače na gore.. ENDEMI – su organizmi ograničenisamo na jednu. često vrlo usku oblast.životinja dolazi do vremenske izolacije i nemogučnosti susreta. reliktinim vrstama. U šumama aktivni oblici preko dana spuštaju se dolaskom noći u niže spratove. Ženke dospijevaju sa visokom plimom na plažu gdje polažu jaja koja se u pijesku razvijaju sljedeće dvije sedmice..000 godina – Galantus nives ).. Lunarni periodizam u razmnožavanju je zapažen i kod velikog broja morskih životinja u vezi sa popratnim pojavama lunarnog ciklusa. iako su slične životne forme i sličnog načina iahrane. Nekad su bile široko rasprostranjene. tek nastali endemi. Npr. vanjski uslovi ne odgovaraju u potpunosti.Konzervativvni (paleoendemi) – stara grupa endema kod kojih su ograničenost areala nastali smanjivanjem starijih. Kod njih je ograničenost nastala kao posljedica mladosti taxona. a kasnije sa dolaskom plime ponovo se povlače u okean ali tada su već razvijeni. U tropskim šumama mnogi noćni oblici raznim glasovima označavaju početak svoje aktivnosti. pećine u kojima su mnoge vrste nalazile zaklon.a noćne forme se kreću obrnuto iz prizemnog sprata na više. Vertikalne dnevno-noćne migracije zapažaju se i u suhozemnim zajednicama ali u znatno manje vidljivom obliku. Eunice viridis koja živi na koralnim sprudovima se razmnožava samo u oktobru i novembru za vrijeme posljednje mjesečeve četvrti. Npr. uvale. ranije širokih alela. (Pančićeva omorika. bježeći od glečera koji su dolazili sa sjevera ili su spuštali niz padine planina u vrijeme gladijacije. Salmonidia atra. koji još nije uspio da se rasprostrani na veću površinu. pjevanje određene vrste ptice se javlja samo sa pojavom svijetla određenog intenziteta. RELIKTI – su vrste koje predstavljaju ostatke nekadašnje drvne flore i faune. Na taj način se znatno smanjuje kompeticija.nke od tih oblasti koji su došli sa sjevera. Lunarni periodizam Kod mnogih organizama mora zapaža se periodizam u razmnožavanju u vezi sa mjesečevim mjenama i pojavama koje ih prate. Ritmičke smijene perioda aktivnosti i neaktivnosti najbolje se vide kod odavanja zvukova i kod vertikalne migracije. GLACIJALNE VRSTE – šire oko glečera i snježnika. Npr. Jedan od najupadljivijih primjera lunarnog periodizma ostvaren je kod anelida poliheta tropskih oblasti. Imaju povoljan položaj u sistemu. Pošto se relativna dužina dana mijenja i sa sezonom i sa geografskom širinom i trajanje dnevne aktivnosti pojedinih životinja se mijenja. zadržali su se i nakon povlačenja ledenika u određenim refugijama – glacijalni relikti AUTOHTONE VRSTE – su vrste koje su na datom staništu graditelji zajednica pod prirodnim uslovima (autohtono zemljište – nastalo na mjestu gdje se trenutno nalaze) 80 . neke populacije kopepoda se mogu kretati vertikalno i do 100 m. . Takođe zrikavci počinju da se oglašavaju u sumrak i to traje sve do ponići kad temperatura počinje sa opadanjem. nastale su glacijalne vrste. vrsta ribe koja živi kraj obala Kalifornije razmnožava se od aprila do juna i to samo u vrijeme visokih plima koje nastupaju 2x mjesečno.Progresivni (neoendemi) maldi. S tim u vezi.) REFUGIJUM – su zaklonjena mjesta. Klasičan primjer dnevno-noćnih vertikalnih migracija susreće se kod planktona jezera i mora. Isto tako može se reći da dolazi sa smjenom dana i noći i do smjene različitih lanaca ishrane. Okarakterisano je pojasnom ogromnih ledenica na planinama i specifičnom florom i faunom. Danas. Oni se pretežno nalaze u procesu širenja alela. Npr. Bili su raširene u ledeno doba (prije 80. Na te vertikalne migracije utiče svjetlost i temperatura.. . nemaju bliskih srodnih vrsta.

BIOCENOZA – je integrisan i FALI nastali skup populacija. BIOTIP – je dio prostora koji se odlikuje specifičnim kompleksom oblika FALI komponenti.Martes foina bosniaca (kuna).Capieolns capreolus grandis (srna). POPULACIJA – je prostorno i vremevski integrisava grupa istovrsnih jedinki. . HEMIEDAFON – organizmi koji svoj dio ciklusa provedu u tlu. vodenim stihihama)). naseljavajući odredjeni ekosistem.. bez organa čula vida.Mikrotus igmaneus (igmanska voluharica). . . biološkim povezana u jedinstveni proces kruženja materija izmedju komponenata.... BIOSPELOLOGIJA – nauka o živom svjetu u pećinama.Martes foina bosniaca (podvrsta bosanska kuna zlatica).Sus ecrofa raeri (divlja svinja)..su vrste koje su sekundarno dospjele na određeno stanište.).).ALOHTONE VRSTE . razvijeno čulo dodira. SPELOLOGIJA – nauka o pećinama. Razlikuju se organizmi tla koji sami tvore svoj prostor – kopači (oligohetae.Canis lupus (vuk).. arachnida.. ENDEMI BiH : . gdje se razvila specifična biocenoza. Uzimajne tla vrši se metalnimFALI na površini 1 m 2 sa pet tačaka.dinamički sistem. akarine. stonoge. EDAFON ... gdje su jedinke u grupi medjusobno povezane rzmnožavanjem. mravi ) i organizmi koji koriste već postojeće šupljine u tlu (kolembole. mada nisu isključivo vezani za pećine – predstavnici nekih vrsta ptica (golub). 81 .Dolomis bogdanovi trebevićensis (podvrsta reliktne voluharice). nakon izmjene pod dejstvom čovjeka (ruderalne biljke. KARAKTERISTIKE PEĆINE : stalnost mikroklimackih uslova. ujednačena temperatura. odsutnost svjedtlosti. TROGLOFILI – dobro im odgovaraju ovagvi uslovi.Picus viridis (zeleni djetlić) JEDINKA – je element biotičkog FALI . .. PEDOFAUNA – je skupina organizama koji naseljavaju tlo nekog područja. arahnida. odnose sa vanjskom okolinom koja ga okružuje. sinfila. EUEDAFON – organizmi koji stalno žive u tlu. koji stupa u jedFALI tj. . TROGLOBIONTI – prvi pećinski organizmi tjelo FALI . nekretnost vazdušne mase. mala produkcija organskog materijal. EKOSISTEM – je funkcjonalno integrisan. već je tu dospjelo npr.. koji se razvijo na tom staništu i počiva na složenim medjusobnim odnosima. či su kompnente biocenoza i biotip. koja raspolaže zajedničkim kompleksom genetičkog materijala. či se proces ostvaruje uz protok energije koja dolazi od sunca i nakraju odlazi u vedu toplote. To je cjelina sa svim zastupljenim FALI zbivanjima. U ove organizme spadaju predstavnici gotovo svih živornih skupina.Ursus arktos bosniensis (bosanski medvjed).. AUTOHTONE VRSTE : . .skup organizama u tlu. . visoka relativna vlažnost zraka (95%). četri u uglovima i jedna u centru (0 do 4 cm i 4 do 8 cm ) (npr. fizičkim. hemiskim.. oskudica kisika. (alohtona zemljišta – nije nastalo na mjestu gdje se nalazi..

Ta količina organske materije važi samo za taj momenat i ona je trenutni presjek produkcionog procesa i ne govori kako i u kom vremenu je organska masa stvorena. bilo na ulasku bilo. Ta mjera ili stopa organske produkcije u jedinici vremena je organski produktivitet jednog ekosistema. Intenzitet metabolizma organskih vrsta je takođe različit tako da biomasa može samo u ograničenoj mjeri poslužiti kao indikator organskog produktiviteta. Sa prelaskom na slijedeći trofički nivo jedan dio neto primarne produkcije se koristi za ishranu biljojeda. a na ostalim trofičkim nivoima govori se o sekundarnoj produkciji. bilo na izlasku iz sistema. a drugi dio neto 82 . Biomasa populacije koje pripadaju jednom trofičkom stupnju utvrđena u datom trenutku predstavlja aktuelnu količinu produktivne organske materije tog trofičkog stupnja. U principu primljena količina energije kod proizvođača jedinka je količini oslobođene energije na svim trofičkim stupnjevim kroz respiraciju i proces razgradnje uginule materije. Promet energije se također može koristiti za određivanje produktiviteta jednog ekosistema.TROGLOXENI – organzmi koji u pećinu zalaze u potrazi ta hranom. Osnovni momenat od koga se polazi je neprekinuti tok stvaranja i trošenja organske materije ekosistema. Energija ne kruži ona je mjerljive veličine i može se izračunati bez obzira na brzinu kojom protiče. Biomasa čije se mijerenje koristi za određivanje i gusti ne populacije ili čitavog trofičkog stupnja može poslužiti kao mjerilo organske produkcije. Ostati energije koja je vezana za organska jedinjenja koja se koriste za sinteze biljnih tkiva je neto primarna produkcija i ona stoji na raspolaganju ostalim trofičkim stupnjevima. Od ukupne količine apsorbovane sunčeve svijetlosti samo mali dio biljke troše u procesu disanja. Biomasa sračunata u tom momentu ne govori ništa o brzini i količini materijala iz kojeg je stvorena. njegov mehanizam i intenzitet od koga zavisi količina stvorene organske materije u jedinici mjere. Primjer produkcije može se pratiti na primjeru ribnjaka sa tri trofačka stupnja (proizvođači. Količina akumulirane energije primarnog trofičkog stupnja progresivno opada i to opadanje je karakteristično za svaki produkcionu proces. u bjegu od neprijatelja ili nepogoda. PRIMARNI I SEKUNDARNI PRODUKTIVITET Stvarna nova produkcija organske materije i za nju vezane energije u ekosistemu vrši se samo na stupju proizvođača. Energija vezana za organsku materiju samo protiče kroz ekosistem i ona se od strane organizama koristi samo jednom. Produktivitet na nivou proizvođača se označava kao primarna produkcija. Kod biomase treba naglasiti da dužina života. Ali i zelene biljke stalno troše energiju za svoje životne procese koje dobivaju u procesu disanja. Organske materije se istovremeno i stvara i trosši na svakom stupnju trofičke piramide. Energetski izražena primarna produkcija je stopa kojom se energija u procesu fotosinteze akumulira i veže za organizam jedinjenja. tempo sagorijevanja generacija je različit tako da se javljaju razlike ako se posmatraju zelene alge i više biljke. Ukupna stopa energije koja se akumulira u fotosintezi je bruto primarna produkcija. Ostatak predstavlja neto biljnu produkciju koja je izražena kroz FALI. Također treba imati u vidu razlike između prometa materije i energije u metabolizmu ekosistema. ORGANSKI PRODUKTIVITET EKOSISTEMA Odnosi ishrane između funkcionalnoh kategorija članova ekosistema se kvalitetno mogu izraziti u vidu trofičkih piramida gdje svaki stupanj predstavlja ukupnu količinu mase organiskih materija (biomase) populacije koja mu pripada. biljojedi i mesojedi). Na svim ostalim trofičkim stupnjevima nema nikakve nove produkcije i oni neposredno ili posredno koriste organsku materiju i energiju koja je stvorena na nivou proizvođača i ona na njihovom tijelu biva samo inkarirana. Ali od posebnog značaja je sam produkcioni proces.

Osnovne karakteristike procesa produkcije su: iskorištavanje sunčane energije je malo kod proizvođača. Dvije boce svijetla i tamna sa fitoplanktonom se spuštaju u dubinski sloj. a drugim za nihovu neto proukciju. Te soli su u proceu kruženja materije iz uginule organske meterije I ponovno stoji na raspolaganju biljkama. metoda mjerenje produkcije CO2 – u procesu fotosinteze između količine proizvedene materije I oslobođenog O2 postoji određeni odnos. Energija se gubi u procesima disanja I razlaganja uginule organske materije. a vodene alge još manje od 0. On se može izraziti u više oblika. Tada nastaje višak produkcije na pojedinim trofičkim stupnjevima. metoda mjerenja utroška sirovine materijala . Ali se može predpostaviti I da je na svakom trofičkom stupnju manje organizama pojedeno ili uginulonego što je stvoreno. Vrlo niska efikasnost se javlja na nivou proizvođača. Količina energije je manja ako je veći trofičkistupanj. Utrošak soli se može mjeriti samo onda kada se njihovo priticanje vrši u intervalima. a ostatak je upotrebljen u respiracionim procesima. Pošto ona obuhvata materiju I energiju utrošenu u toku respiracije ona predstavlja netp primarne produkcije. Ekološka efikasnost od posebnog ekološkg interesa je koeficient korištenja raspoložive materijei energije na pojedinim trofičkim stupnjevima. Pošto je primarna produkcija u suštini u sklopu protoka energije kroz ekosistem.produkcije se gubi u procesu razlaganja uginulih biljaka.4 %. Organska bruto primjene produkcije izražava se u gramima na m2 na dan ( g/ m2 / dan ). Efikasnost korišteja energije u hrani je znatno veća na višim trofičkim nivoima. Jedan dio neto produkcije biljojeda gubi se zbog raspadanja. Jedan dio asimilacione energije se troši u procesima disanja a ostali dio se troši za izgradnju organske materijei predstavlja njihovu neto produkciju biljojeda. Tako da nije bilo nikakvog prirasta biomase. Stopa produkcije O2 od strane biljaka može se primjeniti na uspješno u vodenim ekosistemima.1 do 0. Ovaj primjer je pošao od predpostavke da je neto produkcija jednog stupnja bila iskorištena kao hrana za slijedeći stupanj. njeno mjerenje se svodi n amjerenje toka energije kroz trofičke stupnjeve. Mjeri se cjelokupna masa biljke. Mjerenje primarne produkcije. pod pretpostavkom da je njen utrošak u toku stvaranja sveden na minimum. količina prenjete energije opada ka višim trofičkim stupnjevima.prilikom njenog prelaska sa jednog na drugi trofički stupanj. Kod potrošača odnosima između količine hrane koja stoji na raspolaganju I utrošene hrane. npr. • metode žetve – on se sastoji u mjerenjimu proizvedene biomase na kraju vegetacione sezone. To je slučaj u morima kada se te soli akumuliraju u površinskim slojevima I bujanjem planktona njihova potrošnja. To je slučaj sa poljoprivrednim kulturama. kod proizvođača odnosom apsorbovane i ukupne količine sunčeve energije. Ti odnosi procentualno izraženi označavaju se kao ekološka efikasnost. Stepen iskorištavanja nergije po pravilu je veći na višim trofičkim nivoima. Ali mjerenje njihovog utroška nije uvijek moguče. To mjerenje je posebno vezano na stupnju proizvođača. Ali i od upotrebljenog dijela neto produkcije u ishrani ostaje jedan dio koji je neiskorišten kao nesvarena hrana. Ta neto produkija 1kg biomase govečeta potrebno je 40kg hrane. Od ukupne količine sunčeve energije kopnene biljke koriste samo u procesu fotosinteze 1%. Nakon 24 sata u svijetloj boci mjeri se količina O2 koju je proizveo fitoplankton. Tako da je osnovna karakteristika produkcionog procesa progresivno opadanje količine energije. Isto se dešava i sa prelaskom na slijedeči nivo mesojeda. Primjer je efikasnost prenosa energije sa jednog trofičkog stupnja na drugi. Iskorištena neto produkcija biljojeda jednim dijelom se troši na disanje mesojeda. U prirodnim ekosistemima zbog prisustva biljojeda ova metoda se teško može primjeniti. a drugi dio iskorištene neto produkcije če biti asimiliran i predstavlja bruto produkciju biljojeda. odnosom između apsorbovane energije I stvorenim ugljikohidratima.odnosi se na mjerenje utrošene soli N i P koje su neophodne za stvaranje organske materije. Postoje različite metode za mjerenje primarne produkcije koja nimalo nisu najpreciznija. Ali je on u toku 24 sata za procese disanja potrošio 83 • • . a ne samo proizvodi koje čovjek koristi kod žetve.5% utrošena hrane upotrebljeno za biosintezu. To znači da je samo 2.

Te 84 . Primjenom radioaktivnog ugljika C14 može se odrediti nkoličina CO2 koja se fiksira u fotosintezi fitoplanktona u jedinici vremena. a najveća produkcija je u plodnim morskim zalivima. koraljnim grebenima I vlažnim šumama. hloroforna metoda – tu se na osnovu sadržaja hlorofila u biljkama cijelog ekosistema određuje primarna produkcija. suši I određuje količina fiksiranog CO2 u fotosintezi. • metoda mjerenja utrošenog O2 – sastoji se u mjerenju utroška O2 u vodi dubljih jezera kroz disanje I process razlaganja organske materije. Utvrđivanje optimalne žetve je tečko pogotovo kod sekundarne produkcije. U tom slučaju govori se o optimalnoj žetvi. Ekosistemi su prolazne tvorevine i stalne promjene koje se dešavaju i u biotopu i biocenozi dovodr do njegovog kvalitativnog preobražaja I prelaska u nove ekosisteme.određenu količinu O2 iz procesa. nego se on samo troši u vodi. • • • Prinos produkcije i žetve Izradom produkcije često se u praksi označava prinos ili žetva koju čovjek ubira u obliku organske materije u jednom ekosisitemu u jedinici vremena. Zbir produkovanog i utošenog kisika predstavlja ukupni O2 proizveden u fotosintezi I na osnovu njega se može odreiti bruto primarne produkcije. Uzrasna struktura. Postoje brojni primjeri tog utvrđivanja kod riba. Kod korištenja prinosa koj ostvaruje neka vrsta organizama osnovni problem je utvrditi maksimalna količina koja se smije eksploatirati I ta se količina tokom vremena ne smanjuje. ali sračunat za čitav ekosistem I izražen na m2 je prilično sličan u svim ekosistemima. brojnost i stope rastenja. Na osnovu tih pračenja stanje neke riblje populacije može biti stabilizovano i onda gubitak usljed izolovanja prirodne smrti ne prevazilazi iznos rađanja novih primjera prirasta preživjelih jedinki. Veću produkciju imaju pašnjaci. Nakon određenog vremena se vadi fitoplankton iz boce. Sadržaj hlorofila može poslužiti kao index za primarnu produkciju. SUKCESIJE I PREOBRAŽAJI EKOSISTEMA Jedna od najznačajnijih odlika ekosistema jesu preobražaji i sukcesije tj. U principu produkcija je mala u pustinjama I otvorenim djelovima okeana. metoda primjene radioizotopa – se široko primjenjuje. To je samo dio organske produkcije ostvarene u ekosistemu u jedinici vremena. Analizom ribarskih lovina u tom nizu godina mogu se pratiti određene klase starosti rođene u odreženoj godini. a time I primarna produkcija. posebno u vodenim ekosistemima. metoda mjerenja CO2 – pored utroška O2 u dubinskim zonama stalno raste količina CO2 I njegova stopa produkcije proporcionalna produkcije jezera. To znači održavanje takve gustine populacije neke vrste koja osigurava redovne produkcije. smanjuje se kompeticija među njima i smanjuje se mortalitet.može se reći da postoji mogučnost određivanja optimalnog intenziteta ribolova kojim se može ostvariti makimalna visina ulova bez opasnosti opadanja ribljeg fonda. biomase . Na taj način slika jednog živog predjela se stalno mijenja u toku određeneog vremena. dubokim jezerima. Taj dio se izražava u tamnoj boci gdje je fitoplankton samo trošio O2 koji je već postojao u boci. njihovo smjenjivanjeu funkciji vremena. plitka jezera. Hlorofil u individuama znatno varira. Prinos zavisi od cijelog produkcionog procesa i visina prinosa u prirodnim ekosistemima predstavlja višak produkcije na datom trofičkom nivou. Ribolovom se smanjuje gustina populacije i stvaraju se bolji uslovi za život ostalog dijela populacije. Polazi se od toga da se mora utvrditi trenutno stanje populacije riba. U dubinskim zonama jezera za vrijeme ljetne stratifikacije praktično I nema O2. Iz količine utrošenog O2 u jedinici vremena koji je srazmjeran produkciji može se izražavati stopa neto produkcije.

Sukcesije koje nastaju pod dejstvom tih faktora su endodemične. stadij kompeticije – nastupa za vrijeme kolonizacije između naseljenih vrsta i ona se povečava sa povečanjem broja vrsta. sva ta jezera danas su bila vrlo slična Ohridskom jezeru. Sekundarne sukcesije javljaju se zbog poremečaja koje čovijek izaziva ili zbog prirodnih nepogoda. Kad obezbjede hranu.promjene se u toku vremena označavaju kao sukcesije. a nekada je bilo duboko 110 m. Zbog postojanja samo osvijetljene 85 . požara. Još kasnije razvija se šuma. Jedna kategorija su faktori koji proizilaze iz odnosa I dejstva unutar samog ekosisitema. zaklon i razmnožavanje. sječa šume ili požar. Takav primjer je I naseljavanje gole stjenovite podloge. ecezis – je stupanj kada organske vrste uspiju da se ukorijene na tom mijestu. pješčari. Tada dolazi do obrastanja livada i pašnjaka prvo žbunjastom vegetacijom. Dobar primjer sukcesije se vidi na napuštenim farmama i poljima u blizini šumskih zona. Tipičan primjer je naseljavanje stjenovite podloge planina. Pimarne i sekundarne sukcesije Primarne sukcesije su sukcesije životnih zajednica koji se odvija na praznom prostoru na kojem nije bilo života. promjene izazvane klimom. U tim sukcesijama važnu ulogu igrali su i egzodinamični faktori koji su se kombinovali sa endodinamičnim. U fauni se javljaju pauci. U toku naseljavanja ostrva smjenjivalo se više zajednica jedna za drugom. sječe itd… Sav ta prostor brzo biva kolonizovan I tu se odigrava formiranje I sukcesija životnh zajednica. uranjanjem staklenih ploča u vodu I pračenje njihovog naseljavanja). Svi ti organizmi su dospjeli sa susjednog kopna. To su: • • • • • migracije – to obuhvata naseljavanje praznog prostorabiljnim I životinjskim organizmima koji tu dospjevaju aktivno ili pasivno. Druga kategorija su faktori koji djeluju van sistema i izazivaju sukcesivne promjene. obrazovanje humusa. To su egzodinamične sukcesije. Dobar primjer tih jezera su stara jezera koja su danas potpuno zarasla i Dorijansko jezero koje je duboko od 8 do 10 m. Poslije ledenog doba stara jezera su djelomično počela gubiti dubinska zona. 10 godina kasnije javlja se razvijena travna zajednica na cijelom ostrvu i primjerci drveća. Američki ekolog Clement Chepmen definisao je glavne stadije razvoja životne zajednice. Tu se javlja nekoliko zajednica alge→korasti lišajevi→mahovine i žbunasti lišjevi→hemikriptophitae→nisko žbunje→šikara→visoka šuma. Primjer sukcesije se može pratiti na vulkanskom ostrvu Krakatoa u Tihom okeanu. Tu organizmi naročito biljni aktivno djeluju na prvobitne ekološke uslove I mijenjaju ih stvarajuči usloe za nove pridošlice npr. Primjer tih sukcesija je zarastanje dina na D. Kasnije se javljaju prve vrste paprati i mahovina. Faktori sukcesije mogu biti raznovrsni injihove različite kombinacije. itd… Ali jedni drugi faktori ne djeluju nezavisno i obično se u prirodi kombiniraju. stupanj stabilizacije – dolazi do relativno sporog razvoja zajednice. Snažna erupcija je potpuno uništila živi svijet na tom ostrvu i pokrila tlo sa 30 do 40 m pepela. 3 godine kasnije sa hlađenjem pepela prvo su se naselile alge. Svaka zajednica izaziva promjene koje omogučavaju dolazaknove zajednice. reljefom. stupanj reakcije – nastupa u toku kolonizacije. Sekundarnu sukcesiju najčešće izaziva čovijek. Primarna sukcesija se vidi na primjeru pješčanih dina u Deliblatskoj pješčari. Najbolji primjeri endoni FALI sukcesija je eutrofinacija jezera na južnom Balkanu. a primjer primarne sukcesije je ostrvo Krakatoe. Proces formiranja novih zajednica može se pratiti i eksperimentalno (npr. erozije. skakavci. broj životinjskih vrsta se sve više povečava. Slični primjerci ovom ostrvu javljaju se svuda u prirodi gdje živi svijet može biti potpuno uništen kod nepogoda . Sekundarne sukcesije nastaju na mjestima gdje je predhodna zajednica uklonjena ili oštečena npr. Ta sukcesija biljnih vrsta je preteča sukcesijom životinjskih vrsta. mahovine i bakterije i njihova karakteristična mikroflora. Opak se razlikuju dva osnovna kategorija tih faktora. mravi i prve vrste ptica. U svim tim slučajevima interakcije između biocenoze i biotipa dovode do preobražaja ekosisitema. insekti. a zatim šumskim drvečem.

Svijetlost prodire do dna i omogučava razvoj makrovegetacije. Vjekovne sukcesije na osnovu paleontoločkih dokaza rekonstruiše slika o nekadašnjim životnim zajednicamai njihovim smjenama u toku vremena i sama evolucija živog svijeta je u suštini sukcesija I smjenjivanju određenih zajednica i ekosistema. Prema toku razvoja bi uvijek imao određen smijer i bio upučen u pravcu završnog stupnja. U ranim geološkim periodima samo je voda bila naseljena i imala je odgovarajuče životne zajednice. Vegetacija prostranih geografskih oblasti je karakteristična za određene klimatske zone I tako formirana vegetacija se održava kao takva duže vremena kroz vrijeme bez vidnih promjena. zajednice Pančićeve omorike.000 godina prije nove ere. Jezero na kraju prelazi na baršunastu sa razvijenom barskom vegetacijom. INTEGRACIJA EKOSISTEMA 86 . Pojedine vrste su isčezavale i javljale se druge vrste organizama i time su se mjenjale životne zajednice npr. Te analize su vršene na osnovu fosilizovanog polena i izradom polenskog dijagrama. Stupanj takve definitivne zajednice bi bio ekosistem tunedre i tajge. mogu biti odnešene vjetrom na velike udaljenosti što ne daju realnu sliku date biocenoze. Po toj koncepciji živo naselje svuda teži kao završnom stupnju koji odgovara klimi datog područja i taj stupanj je označan kao stupanj klimaksa. Sa pojavom kopna javljaju se i prve kopnene biocenoze sa velikim geološkim promjenama sa promjenama reljefa i klime su se preobražavale smjenjivale životne zajednice i na kopnu i vodi. Na kraju baa potpuno zarasta iskušenje I nastaju kopneni ekosistemi. Organska produkcija u Dorijanskom jezeru je jako velika. zarasta jezero ------------→ baruština -------------------→ kopneni ekosistemi isušuje POJAM KLIMAKSA Kod sukcesije smjene ekosistemaposebno kod vegetacije jedne geografske oblasti pokazujue da se razvoj živog naselja u principu duže vremena zadržava na stadiju koji se u skladu sa opštim klimatskim prilikama te oblasti. Taloženje mulja je išlo brže kako je produkcija bila veća i dubina jezera sve manja. nedostatak ove koncepcije je što razvoj ekosistema može poraditi sa razvojem jedne individue tj. Na tom stupnju su danas Dorijansko I druga jezera u Makedoniji. ekosistem listopadne šume. da životna zajednica mora imatai svoje stadije razviča do super organizma. Negativne strane polenske metode su što se neke vrste polena teže održavaju u fosilnom stanju. Također sukcesije koje se deešavaju na tim prostorima dovede do formiranja istog tipa vegetacije npr.zone organska produkcija u tim jezerima je postojala sve veća što je povečavalo taloženje sedimenta na njihovom dnu. Osim paleontoloških podataka tu su važni još i relikti i njihove zajednice koji su ostatci nekadašnje tercijerne flore i faune npr. ekosistem stepe…. živi svijet Ohridskog mora. životna zajednica jurskih mora se bitno razlikuje od današnjih morskih biocenoza.itd. Na taj način jezerska zajednica značajno mijenja svoj biotip. Tako je tokom vjekovadovela do izdizanja dna jezera. Ledeno doba se završilo otprilike prije 20. na mjestu uništene listopadne šume kroz niz sukcesija opet nastaje listopadna šuma. Svi oblici koji su tada u juri živjeli prije 150 miliona godina danas više ne žive u morima za tercijer i kvartar pa stoje nešto bolji paleontološki podatci. Najbolji su proučene sukcesije i vjekovni preobražajni šumske zajednica iz novijeg geološkog perioda iza ledenog doba. Već u toku tercijera se počinju javljati današnji rodovi i vrste biljaka i životinja. Ta činjenicaje navela mnoge ekologe na koncepciju o završenim stupnjevima razvoja živog naselja jedne oblasti.

Ti mehanizmi se odnose na akumulacije i regeneracije hranjive materije. Da su sve te prilagodbe organizma nastale kao rezultat evolucije dokaza su stara jezera – Bajkalsko i Ohridsko jezero. Kao krajnji rezultat integracije ekosistema je viši nivo integracije tj. Osim toga I koakcija također znatno doprinosi integraciji ekosistema. Na dejstva akcija organizmi reaguju stvaranjem prilagođenosti i preoces prilagođavanja nalazi se u osnovi evolucije. Odnosno tada je odnos izmešu primarne produkcije i respiracije ravan jedinici. Po shvatanju večine ekologa ta ravoteža trebala bi da bude kvantitativna rezultanta svih međusobnih odnosa i dejstva u ekosistemu i na njoj bi trebalo da počiva održavanje ekosistema kao cjeline. razvoja hemijskih i taktilnih čula. Pojam ravnoteže I ekosistema Sve regulatorne pojmove koji se dešavaju u ekosistemu posebno na stupnju usporenog razvoja na klimaksu i regulaciji gustine populacija vrsta označava se pojmom biološčke ravnoteže. Progredsivna evolucija karakteriše I čitavu biosferu kao jedninstven kompleks svih ekosistema. Akcije i reakcije su međusobni odnosi organizama i sredine. Takav sistem nemože nikada dospjeti u stanje stabilne ravnoteže nego samo u stacionarno stanje koje je meguče samo pod uslovom konstantnog prometa energije. životinje u dubinskim zonama jezera i okeana. Ta ravnoteža bi se ponovno ispostavila određenim regulatornim mehanizmima. Glavne kategorije odnosa akcije. ta abisalna fauna se odlikuje odsustvom pigmenta . stalno se mijenja životna zajednica i biotop. Činjenica je da se ekosistem u stupnju klimaksa održava u relativno stacionarnom stanju. U ekosistemu koji je dinamičan to nije slučaj. promjenljiva je i gutina populacija. koje održava određenim regulatornim mehanizmima. Tako da ekosistem u stadiju klimaksa može dospjeti u više ili manje stacionarno stanje u kojem priticanje i oticanje energije dosta ujednačeno. Izraz prirodna ravnoteža je diskutabilan i moglo bi se reći da je taj izraz posuđen iz faune I važi za nežive sisteme. Sve kategorije odnosa na kojima počiva ekosistem su rezultat evolucije. Krupne promjene koje čovijek vrši u prirodi su očit primjer narušene ravnoteže. Zbog toga neki ekolozi pojam ravnoteže često zamjenjuju izrazima balans ili pokreten ravnoteže. organa vida. Primjer Bajkalskog i Ohridskog jezera pokazuje kako duža evolucija dovodi do večeg stepena ekološke diferenciranosti i integracije. Izmjene gustine populacije koje za sobom povlače izmjene gustine populacije druge vrste dovele bi do narušavanja te ravnoteže. GRUPISANJE I KLASIFIKACIJE EKOSISITEMA 87 . Evolucija žive prirode teče zajedno sa evolucijom nežive sredine i oba procesa se slivaju u jedan jedinstven process – evoluciju ekosistema. reakcije i koakcije predstavljaju prilagođenosti koji su se istorijski razvile i na njima počiva integrisanost sistema. Broj vrsta u ovim jezerima je veći nego u mladima. I u drugim ekosistemima postoje također brojne prilagodbe. što znači da unutar jega moraju postojati određeni regulatorni mehanizmi. biosfera. Svaka organska vrsta u eksistemu bi imala svoj ravnotežni udio. Postoje brojni primjeri prilagođenosti kod životinja npr. Rezultat te evolucije je jedinstvo i integritet ekosistema. Kod njih je naseljenost dubinskom zonom znatno više diferencirano nego u postglacijalnim jezerima. U biotopima sa kolebljivim uslovima te adaptacije se ogledaju u tome da su stanovnici tih biotopa u stanju da izdrže ta kolebanja. Ali organism također svojom radljivošču dovode do promjena u biotopima tako da su akcija i reakcija dva aktivna faktora u ekosistemu koji dovode do njihove evolucije. U mladim dubokim jezerima Europe I SAD-a nastalim poslije gladijacije u dubinskim zonama još nema diferencirane tamne faune zbog nedovoljnog vremena za njeno stvaranje.U funkciji vremena ekosistem je system koji evoluira i njihova integracija je rezulat evolucije. produkcije i respiracije i regulisanje broja populacije. Ekosistem je otvoreni sistem koji stalno prima otpušta energiju i materiju. U okviru ekosistema bi se moglo o ravnoteži govoriti samo pod uslovom da su gustine populacije u njemu konstantne i ne promjenjene. Također je činjenica da se ekosistem u cijelom periodu razvoja održava kao organizovani system.

Ekosistemi su također mogu podijeliti i na prirodne i na vještačke. ŽIVOTNE OBLASTI Ekosistemi koji ulaze u sastav bisfere grade jedan mozaik na površini planete. Taj pojam označava krupni integrirani kompleks večeg broje ekosisitema koji se održava I razvija u određenoj klimatskoj oblasti. 88 . jezerski. higrofilna. npr. Voda osigurava opstanak organizmima nježne strukture. Oni znatno određuju sastav i izgled vegetacije. Sredine se međusobno razlikuju po hemijskomk sastavu. suhozemne ekosisteme moguče je grupisati na dvije osnovne provincije: nadzemni i podzemni. U atmosferi u podzemnom sloju pritisak iznosi 1 atmosferu sa FALI on opada. Ali ustvari to je kompleks ekosistema u kojem se pored četinarskih šuma susreču i drugi ekosistemi. Iako postoje teškoče u određivanju njihovih prostornih granica oni se ipak javljaju kao jeinice realno date prirodi. riječni. travnati…tajga je tipičan biom kojem početak daje četinarska šuma. fizičkim svojstvima I to za rezultat ima značajne ekološke razlike. Po svojim fiziološkim i ekološkim prilagođenostima vodeni organizmi se razlikuju od kopnenih organizama. Postoji veći broj načina grupisanja ekosistema. Između ovih sredina ipak nema oštrih granica jer su gasovi atmosfere rastvoreni i u vodi i na kopnu. jedan od pokušaja klasifikacije ekosistema je putem bioma. latentnom toplotom topljenja i isparavanja. Čak iako organizmi žive u unutrašnjosti tla ili u samom mulju oni ipak žive u vazdušnoj i vodenoj sredini.glavni od tih kriterija su: • ekološki uslovi . Oni se najbolje mogu podijeliti na: vodene i suhozemne ekosistemeto grupisanje je na osnovu prirodne sredine u kojoj žive organizmi. Zatim na kopnene i vodene ekosisteme…. • Fizionomija i floristički sastav vegetacije – ta klasifikacija vodi računa o dominantnim biljnim vrstama koje određuje izgled jedne zajednice. Pri tome se često uzima u obzir samo biljna komponenta jer vegetaciju čini kostur jede životne zajednice. Sličan biom su i tundre.itd.Ekosistemi koji ulaze u sastav biosfere čine pravi mozak na površini zemlje.ostvareni na staništu prije svega klimatski i edafski. U pojmu predjela je sadržan i geografski i ekološki moment. a težina 1cm3 vazduha svega 0. Voda se odlikuje velikom specifičnom toplotom. prirodne voe sunaselene u cijelini. Svjetlost u vodenu sredinu prodire u manjoj količini nego u vazdušnu. ali i najkrupnijim organizmima kitovima. Težina 1cm 3 morske vode iznosi 1. meduzama. Osnovnu karakteritiku bioma čini ekosistem na stupnju klimaksa. Ali isto i sesilni način života nekih životinjskih organizama. Pojam predjela obuhvata integriran mozaični kompleks ekosistema. Razlike između vodene i vazdušne sredine Voda kao životna sredina je daleko gušča od vazdušne sredine. Shodno ovoj konvcepciji svi ostali ekosistemi tajge bili bi sukcesivni FALI(stopijri) u razvitku bioma. Uvijek postoje dva osnovna medija vazduh i voda. fotografska ploča ne reaguje ni poslije 2 sata i u vodenim dubinama vlada potpuni mrak. također ima i određenih količina vodene pare. mezofilna i kserofilna vegetacija. U okeanu već na 250 m količina svjetla je manja 1000 puta. 028 g. a vazdušns sredina samo u prizemnnom sloju. Na 1700. 850 puta manje. Pod slićnim ekološkim uslovima razvijaju se slični tipovi vegetacije. Zahvaljujuči gustini vode koja je slična protoplazmi. npr. Prirodne vode se mrznu na 0 0C u površinskim slojevima. npr. prašume…Drugi pokušaj za grupisanje ekosistema je grupisanje preko pojma predjela. stepe.0013 g tj. Vodena sredina omogučava poseban lebdeči ili planktonski način života. U vodenoj sredini pritisak dubinom svakih 10 metara za 1 atmosferu. Zbog gustine vode brzina kretanja vodenih organizama je manja u odnosu na vazdušnu sredinu. • priroda biotopa – klasifikacije ekosistema na osnovu hijerarhijskog grupisanja biotopa. Kriterij za klasifikaciju ekosistema su veoa različiti. Predio je geografsko – ekološka sinteza. potočni. U suštini postoje dvije osnovne životne sredine vodena i vazdušna sredina.

89 . prije svega O 2 i CO2. Stanovnici otvorenog okeana su uglavnom stenohalni sa uskom ekološkom valencom za slanost i to su pravi morski organizmi kao foraminifere. Eurihalni oblici su uglavnom ograničeni na obalski region. Od vodenih pokreta javljaju se talasi. sem košljoriba koje imaju posebnu prilagođenost osmoregulacije. Osim slanosti. Salinitet je veći u zatvorenim morima koja ne primaju dosta slatke vode i veće im je isparavanje – Jadran. plima i oseka i struje. Sa ovim različitostima. a manji u onim morima koja primaju dosta slatke vode – Baltičko i Crno more. U oblasti ekvatora prosječna temperatura okeana iznosi 5. Crveno more. To je najizraženije u tropskim morima. okean je relativno hladna i ravnomjerna cjelina. Obnova ovih faktora u ?fotičnom sloju zavisi i od vodenih pokreta. U cjelini. U tom sloju razvija se bogata fitoplanktonska zajednica koja vrši fotosintezu. Sva mora i okeani su povezani i čine kontinuirano vodeno prostranstvo. Mytilus galoprovincialis. U njemu temperatura naglo opada. ktenofore. Osnovna karakteristika morske vode je salinitet. Svjetlost također opada sa dubinom. ali je moguć život zooplanktonskih organizama.. Na dubini od 500 m nastupa mrak za ljudsko oko i ispod 1000 m je totalni mrak. Temperatura površine koleba se u toku godine.800 m. spužve i knidarije. Ostrea edulis. vode i kopno u okviru biosfere čine posebne oblasti života. Zbog toga je u njemu najveći broj organizama stenoterman. gdje salinitet varira (Aurelia aurita.. Na i Mg.. Oko ekvatora površina ima temperaturu oko 25 0C – srednja godišnja. Termoklin oštro odvaja ta dva sloja i sprečava miješanje vode. Ispod 500 m je afotična zona. Horizontalni raspored temperature varira i određen je geografskom širinom. Slanost je približno ista u svim morima i iznosi oko 35 g/l. važan ekološki faktor je i temperatura. ribe. Sredozemno more. Okeani i mora su najprostranija životna oblast i pokrivaju 2/3 planete. U bistrom Sargaškom moru 1% površinske svjetlosti dopire do 100 m dubine. Ispod toga se nalaze hladnije i teže vode. anelide iz roda Arenicola. posebno od 500 – 800 m. Ispod nje je disfotična zona koja nije dovoljno osvjetljena za planktonske organizme. Morska voda je termički stratifikovana. . Zbog toga u biosferi razlikujemo tri osnovne oblasti života: oblast mora i okeana oblast kopnenih voda oblast suhozemna.000 m prilično imaju istu temperaturu oko 20C i ona u toku godine nema kolebanja. Taj površinski sloj zove se eufotična zona. Talasni pokreti javljaju se samo u obalnoj zoni. dubina i salinitet. Samo u morima koja ne komuniciraju sa ostalim dijelovima okeana temperatura u dubini može biti nešto veća. Postoji vertikalni termički gradijent prema dubini. i dr. I raspored hemijskih faktora također pokazuje vertikalnu stratifikaciju. To daje mogućnost kretanja vodenim organizmima i glavni ograničavajući faktori za njih su temperatura. ehinodermate. soli N i P koji se u moru nalaze minimumu i predstavljaju ograničavajući faktor za organsku produkciju. U Sredozemnom moru koje je odvojeno Gibraltarom od Atlantika temperatura na 4. OBLAST MORA I OKEANA Dio ekologije koji se bavi proučavanjem morskih ekosistema je okeanografija. cefalopode.70C. U principu se u okeanu može razlikovati gornji sloj toplije i lakše vode od 0-800 m.80C. Mytilus galoprovincialis. a prema polovima ona opada i u polarnim morima je ispod 0 0C. Visoka slanost morske vode uslovljava i visoki osmotski pritisak. Taj dio je označen kao sloj termičkog skoka ili termoklina.Gasovi O2 i CO2 u vodi su u rastvorenom stanju i disanje vodenih organizama vrši se preko posebnih organa. Tu preovlađuju hloridi i sulfati. npr. Prosječna dubina okeana je 3. Morski organizmi su prilagođeni na tamne uslove života. polihete. a najmanje u polarnim. a samo u obalnoj zoni mogu se naći novi euritermni organizmi.000 m iznosi 12. a ta kolebanja su najmanja u tropskim i polarnim morima. tako da je zbog toga srednja godišnja temperatura okeana prema dnu vrlo uska. Dubinski dijelovi okeana ispod 4. Ali i kod voda postoje razlike u njihovom hemijskom sastavu.

Neki od njih imaju i slabe pokrete plivanja. skuše.000 m čine duboku abisalnu zonu. haringe. Nasuprot njemu. postoje i dubinske struje. ali se odlikuju i prisustvom tjelesnih nastavaka i izraštaja koji sprečavaju tonjenje. Plankton neritskog područja je 90 . Članovi proizvođači su uglavnom zelene jednoćelijske alge Chrysophyceae. Oni su prije svega sitnog porasta i često mikroskopskih dimenzija. kitovi. Meroplankton su organizmi koji koji provode jedan dio života u vodi. mikroplankton i nanoplankton. srdele. S obzirom na veličinu. kladocere. ktenofora i sifonofora. Postoje i vertikalne struje koje su uzrokovane razlikama u gustini vode. hemijskih i drugih karakteristika. Oba ova područja su također i vertikalno stratifikovana. Nektonski organizmi su dobri plivači. To su uglavnom larve mnogih organizama dna. Morske struje omogućavaju miješanje vode na taj način i obnovu soli u površinskim slojevima i O2 u dubinskim slojevima. Tipični planktonski organizmi cijeli život provode u slobodnoj vodi. One omogućavaju stalnu cirkulaciju okeanske vode u svjetskim razmjerama. Ove zone se odlikuju različitim ekološkim faktorima i u njima se u skladu sa tim razvijaju posebne životne zajednice. salmonide. tunj. moguć je pučinski ili pelargijalni način života u slobodnoj vodi bez tonjenja. npr. ali morski organizmi ne tonu zbog svojih prilagođenosti. Neritski dio dna može se podijeliti na litoralnu zonu 40 – 60 m i dublju sublitoralnu zonu od 60 – 200 m. npr. Nektonski organizmi su uglavnom ribe: selahije. meduze. Vjetrovi pasati u tropskoj oblasti uzrokuju sistem površinskih horizontalnih struja koji teku paralelno sa ekvatorom i onda kreću ka sjeveru i jugu. Život u slobodnoj vodi okeana Zahvaljujući gustini morske vode.Plima i oseka su ritmične pojave uzrokovane djelovanjem Sunca i mjeseca i traju po 12 sati. Najdublji dijelovi okeana do 10. Planktonski organizmi ulaze u sastav životne zajednice planktona. a svako površinsko kretanje dovodi do turbulencija i do miješanja površinskih i dubljih slojeva i njihovih toplotnih. Chlorohiceae i Diatomeae. Planktonski oranizmi u svom kretanju zavise od vodenih struja i pokreta i sposobnost plivanja im je slabo razvijena. hladna voda Antarktika ide dnom od zapadnog dijela Atlantskog okeana ka sjeveru. Specifična težina tijela im je smanjena jer sadrže veliki procenat vode. Oni se održavaju u slobodnoj vodi ili plivanjem ili pasivnim lebdenjem. delfini. Članovi potrošači planktonske zajednice su zooplankton. To su većina protozoa. Ti organizmi su holoplankton. Od posebnog značaja su morske struje. Najvećim dijelom to su predstavnici krustacea – kopepode. mezoplankton. Površinska zona koja je osvijetljena – epipelagijalna – dubine do 200 m i duboka mračna zona – batipelagijalna. sve do polutaka. Dio morskog dna koje se spušta od kontinenta do dubine 200 m i čini kontinentalnu padinu zajedno sa tom vodom čini neritsko područje. Postoje dvije osnovne okeanske oblasti – slobodna voda ili pučina i morsko dno – i obje su naseljene živim svijetom. Površinske struje uzrokuju vjetrovi. Oni lebde u slobodnoj vodi i imaju niz prilagođenosti kojima je spriječeno tonjenje. plankton se dijeli na makroplankton. Oni se odlikuju posebnom životnom formom – vretenastim tijelom i razvijenom muskulaturom. a ostatak na dnu. ali i neke cefalopode. One čine fitoplankton. Hladna i gusta polarna voda tone dublje i klizi ka ekvatoru. Osim površinskih struja. ZONALNOST Vertikalni i horizontalni raspored ekoloških faktora uslovljava i zonalni raspored živog naselja. U sastavu okeanskog područja nalaze se dvije vertikalne zone. u horizontalnom pravcu stoji okeansko područje koje obuhvata vodu pučine i duboko dno od 200 m do najvećih dubina. Specifična težina žive materije je nešto viša od specifične težine vode.

91 - . Plankton je izvor organske primarne produkcije u okeanu. mogu se javiti i Mytilus i Ostrea. Produkcija ponovo opada zbog utroška rezervi hranljivih soli. polihete i dr. Neritsko područje Tu je obalska litoralna zona osvijetljena i pod utjecajem stalnih vodenih pokreta. Većina tih organizama su vagilni i kreću se po podlozi. Oblast litorala obiluje i vrstama riba koje su vezane za dno – plosnatice. I bakterije slobodne vode ulaze u sastav planktona. skuše. Hemisesilni oblici su prelazni i oni su na istom mjestu na podlozi. Lithotamnon). One osiguravaju i razgradnju. Terigeni sedimenti karakterišu neritsko područje i oni su tu dospjeli erozijom i pritokama. donji pojas ispod nivoa velike oseke – sa prisustvom mrkih algi i fukusa. itd. U umjerenim oblastima tu su zapažena dva skoka planktona. Sargassum) i crvene alge (Chondrus. ali nisu trajno fiksirani. To biljno naselje litorala predstavlja bazu trofične piramide tih zajednica. itd. Tu su povoljni uslovi za ishranu. sifonofore. Tada u jesen zbog cirkulacije ponovo dolaze hranljive soli. Život na morskom dnu Morsko dno pruža raznovrsne uslove života. srednji pojas – između nivoa velike plime i velike oseke. Te soli se akumuliraju u površinskom sloju. svjetlo i odsustvo hranljivih soli. Ograničavajući faktori tu su temperatura. Od tih faktora zavisi količina i sezonska kolebanja planktonske produkcije. U jesen se opet javlja jesenji maksimum produkcije ali nešto manji od proljetnog. Morsko dno je uglavnom pokriveno sedimentima različite prirode. Taj plankton se susreće samo u gornjoj osvijetljenoj zoni. ktenofore. Sa porastom temperature povećava se i produkcija zbog velike količine hranljivih soli. ali isto tako su i hrana za planktonske organizme. raže. Od nektonskih stanovnika neritskog područja značajne su ekonomski važne vrste riba: haringe. Plankton okeanskog područja čine uglavnom holoplanktonski organizmi. Tu se uglavnom nalaze članovi proizvođači jednoćelijske i višećelijske zelene alge. Duboko dno je pokriveno pelagijalnim sedimentima koji su organogenog porijekla. Dominiraju zelene alge (Ulva). Od životinjskih predstavnika sesilni oblici se uglavnom susreću na kamenitoj podlozi. Zimi je i svjetlost i temperatura niska. Posebno je tu važan i fizički sastav podloge. razmnožavanje i zaklon. jake struje. Karakteristični su puž Litorina i račić Ligia iz izopoda. Zbog podizanja i spuštanja mora taj dio litoralne zone je u stalnoj fazi emerzije i imerzije. Manji broj je sesilnih organizama koji su trajno vezani za podlogu. srdele. Živo naselje u oblasti litorala je zonalno raspoređeno. priljepak ili Patula. ali zbog cirkulacije vode obnavljaju se rezerve hranljivih soli iz dubinske zone. Vagilni oblici obuhvataju brojne predatore – mekušce.drugačiji od okeanskog. Od holoplanktonskih oblika to su meduze. Stopa primarne produkcije planktona varira sezonski u skladu sa variranjem ograničavajućih faktora. Čine ga uglavnom makroplanktonski oblici – larve velikog broja organizama. Tu su prisutna velika godišnja kolebanja temperature. One se često sakupljaju u velika jata i pretežno se hrane planktonom. cefalopode i ehinodermate. a hemisesilni na pjeskovitoj i šljunkovitoj podlozi. ali je temperatura nešto niža nego u proljeće. Osnovna karakteristika bentalnih organizama je da su trajno ili povremeno vezani za dno. Kod njih se često pojavljuju bioluminiscencija i redukcija očiju. Dno je naseljeno sesilnim račićima ciripedima. Bujan životinjski svijet naseljava podvodne livade. Posebno se to odnosi na zonu plime i oseke i talasa. mrke (Fucus. Tu postoje tri zonalna dijela: - granični pojas iznad linije visoke plime kojeg povremeno kvasi talas. Taj dio litoralnog tla izložen je kolebanju svih ekoloških faktora. Dubinska zona batijalna i abisalna su naseljene organizmima koji su prilagođeni na odsustvo svjetlosti i nisku temperaturu. ježeva – Arbacia. Veličina listolikih talusa je velika i može biti i do 70 m. Više biljke su uglavnom rijetke.

Posebna zajednica se također razvija na ušću rijeka u mora. Koncentracija soli u kopnenihm vodama jako varira. Odnos veličine i dubine jezera određuje i 92 . Kaspijsko jezero sa 480. 2. STAJAĆE VODE (Lentičko područje) Osnovna karakteristika je odsustvo strujanja vode.000 m. (3) centralna jezerska ravan koja obuhvata najveći dio dna.Naselje dna ostalog dijela neritskog područja varira prema prirodi sedimenata. rakovi.000 km2 (ostatak mora). Dio ekologije koji proučava kopnene vode je limnologija. Na tom mjestu se razvijaju mangrove. Izvor hrane su tu uglavnom ekskreti i leševi uginulih organizama iz litoralne zone i planktona. Količina Ca je u slatkim vodama znatno veća nego u morskoj. Biljke u toj zoni odsustvuju i zajednica se uglavnom sastoji od potrošača detritusa i predatora. ali generalno što se tiče soli kopnene vode se mogu označiti kao karbonatne vode. Kopnene vode su mlađe od okeana. Sprudotvorni korali su stenotermni oblici toplih voda – dupljari (Anthozoa) i Hydrozoa. ježevi. ali postoje i neke kopnene vode koje imaju veći salinitet od mora. Okeansko područje Obuhvata dno duboke mračne batijalne i abisalne zone. barijerni i 3. Na njegovom profilu vidi se (1) pribrežna terasa koja se spušta od obale prema dubini od 7 – 10 m i ona predstavlja obalsku ili litoralnu zonu jezera. npr. Na osnovu toga one se dijele na stajaće i tekuće vode. To zagađenje za sobom povlači smanjenje koncentracije O2 i povećanje koncentracije CO2. Zbog ograničene veličine kopnene vode jako podliježu zagađenjima. One su pogodne za razvoj planktonskih organizama. Dno je prekriveno organogenim sedimentima koji potiču od skeleta. (2) sublakustrijski odsjek koji je strmijeg nagiba spušta se do 200 m. Tu su uglavnom školjke. Jezera Jezerski basen jednog tipičnog jezera. Kopnene vode se prostorno i vremenski razlikuju od okeana. Ali značaj tih zajednica je što omogućavaju regeneraciju hranljivih soli. to su mješovite zajednice u čijem sastavu učestvuju i kopneni i marinski elementi. I Bodensko i Ženevsko jezero će zbog zatrpavanja iščeznuti za 12 – 45. Fauna tog dna je siromašna i u kvalitativnom i u kvantitativnom pogledu. U tim zajednicama dna se ne vrši nikakva primarna produkcija. Ohridskog. npr. ofiuroidije i određene vrste riba. One nisu kontinuirano povezane i izolovane su u manje ili veće dijelove. atoli u obliku potkovice ili prstena. silikatnih algi. Ovakve dijelove pokazuju i druga jezera. moćne organogene krečnjačke tvorevine kojih ima tri tipa: 1. Prosječna količina rastvorenih elektrolita se kreće od 200 – 300 mg/l. Količina rastvorenih organskih materija jako varira u kopnenim vodama. Veličina im varira od malih barica do velikih jezera. ljuštura. Jezera Evrope i Amerike su nastala nakon ledenog doba. Uglavnom imaju spljošten oblik tijela i duge razmaknute ekstremitete.000 godina. one su prolazne tvorevine i nastaju i iščezavaju u toku vremena. Jezera su različite dubine i u prosjeku je to od 200 – 400 m. U njima je izraćena stratifikacija vertikalna svih ekoloških parametara i živog naselja. Zbog toga rastvorene soli iz podloge i uginule materije. To su životne zajednice koje se razvijaju u oblasti ušća rijeka u okeane. OBLAST KOPNENIH VODA Kopnene vode se često označavaju i kao slatke vode. kao i detritne ostaju u stajaćoj vodi. Posebnu životnu zajednicu u tropskim oblastima čine koralni sprudovi. obalski. pokazuje određeni reljef koji je izrađen pretežno erozivnim djelovanjem vode. Pri toj koncentraciji tjelesne tečnosti organizama su hipertonične i oni imaju posebne mehanizme osmoregulacije. Dubina kopnenih voda također varira i samo su Bajkalsko jezero i Tanganjika dublji od 1. Sprudove odlikuje visok stepen organske produkcije. Jedna od karakteristika kopnenih voda je kretanje vode.

u proljeće i jesen.U trofogenoj zoni koncenracija O2 je visoka. a u Dorjanskom jezeru za vrijeme ljeta ona iznosi 0. Hemizam. a CO2 je niska. Pri tome topliji slojevi vode kao lakši leže iznad hladnijih slojeva. Primjer stratifikacije je Ohridsko jezero. malim godišnjim kolebanjima i malim vertikalnim termičkim gradijentom i sa periodom cirkulacije u najhladnijem periodu godine. velikim godišnjim kolebanjima i velikim vertikalnim termičkim gradijentom i sa periodom cirkulacije u toku zime – takvo je Ohridsko jezero. Preko zime. kad se gornji slojevi vode ohlade i izjednače sa dubokom zonom. (5) Polarna jezera – sa površinskom temperaturom uvijek ispod 40C i sa periodom cirkulacije samo u doba ljeta. Svjetlost.7 m. dolazi do cirkulacije čitave vodene mase. malim termičkim gradijentom i dva perioda cirkulacije u rano ljeto i ranu jesen. Što se tiče koncentacije O2 ili CO2 oni takođe pokazuju vertikalnu stratifikaciju. Termički režim jezera zavisi od geografske širine na kojoj se ono nalazi. (4) Subpolarna jezera – sa površinskom temperaturom samo kratko preko ljeta iznad 4 0C. U proljetno-jesenjem aspektu. U bistrom Ohridskom jezeru providnost vode ide do 4 m. Za vertikalni gradijent svjetlosti važi za jezera sve isto kao i za more. izvora ili su to podzemne vode. Najmiža temperatura u toku zimskog perioda je oko 40C.Nekad koncentracija O2 u hipolimnionu može pasti i na 0. Termički režim je bitan za dinamiku cijelog jezera. 93 . Od njega ne zavisi samo tip stratifikacije. Ukupna količina rastvorenih soli iznosi prosječno oko 100-200 mg/l. Primljena toplota se postepeno prenosi ka dubini pod utjecajem miješanja vode zbog dejstva vjetrova. Ostala mračna zona je trofolitična zona gdje se vrši samo razlaganje. U Ohridskom jezeru gornja zona se diferencira na dva sloja – epilimnion u užem smislu i metalimnion u kojem temperatura naglo opada i on sprečava miješanje vodene mase.produktivnost jezera. i donja zona koja je hladnija i dosta veća i označava se kao hipolimnion – 4 – 60C.koncentracija soli u jezerima jako varira. Kapacitet pritoke i otoke određuju stepen obnove vode u jezeru. nego i intenzitet cijelog jezerskog metabolizma. U većini jezera umjerenog pojasa javlja se stratifikacija temperature. U jezerima živo naselje je zonalno raspoređene. pod uticajem vjetrova jezerska voda je izložena miješanju. npr. Bajkalsko jezero. s tim što se u umjerenim oblastima redovno pretvara u led. (3) Umjerena jezera – površinska temperatura iznad i ispod 4 0C. tako da je donja hladna zona termički izolovana od tople zone. tako da je temperatura čitavog jezerskog profila 0 – 4 0C. (2) Subtropska jezera sa površinskom temperaturom uvijek iznad 40C. Hranjive solifosfati i nitrati su također vertikalno stratifikovani. Jezerska termika pokazuje vertikalni gradijent i kolebanja u toku godine. sa velikim kolebanjima i velikim termičkim gradijentom i sa dva perioda cirkulacije. Osvjetljeni površinski sloj jezera zove se trofogena zona i u njoj se odvija fotosinteza. Ako je to koncenracija preko 500 mg/l jezera su slana i to su jezera arialnih područja. Jezera primaju vodu iz pritoka. Taj raspored uslovljen je horizontalim i vertikalnim gradijentom osnovnih ekoloških parametara. Za vrijeme cirkulacije vode u jezeru dolazi do obnove O2 u dubinskim slojevima. Ona također raspolažu i otokom koja odvodi vodu iz jezera. Plitka jezera su znatno produktivnija. a u trofolitičkoj zoni je obratno. a regenerišu u trfolitičnoj zoni jezerske životne zajednice. Voda je najgušća na temperaturi od 40C. Te soli se stalno troše u trofogenoj zoni. To je važno za obnovu O2 u dubokim slojevima i hranljivih soli u površinskim slojevima. Razlikuju se: (1) Tropska jezera sa visokom površinskom temperaturom od 20 – 30 0C. U vrijeme ljetnje stratifikacije voda jezerskog profila je podijeljena na dva sloja: gornja zona koja je toplija i označava se kao epilimnion i dopire o 40 – 50 m u 220C.

Naselje jednoćelijskih i končastih algi u litoralu je takođe bogato i žive na podlozi ili su u perifitonu. sifonofore i ktenofore kao i larve drugih organizama. Litoralna zona – 18-20 m koji obuhvata pribrežnu terasu i početak sublametrijskog odsjeka. Odonata i sitne riblje vrste. 2. To su kolonije spužvi. U starim jezerima diferencirala se posebna dubinska fauna. 3. Među zooplanktone se susreću uglavnom primarnui portošaći koji se hrane filtriranjem. Za ovu zonu su karakterisičnw naslage ljuštura puževa i školjki. Glavni potrošaćo zooplanktona su riblje vrste npr. Tu postoje raznovrsni uslovi života. Planktonska zajednica zauzima osvjetljeni dio limnetične zone. Kod jezerskog planktona je izražen periodizam povezan sa sezonskim kolebanjem. Za ovu zonu su karakteristične naslage ljuštura školjki i puževa koje obrazuju ljušturitnu zonu. Crizoficaea. Zooplanktonski oblici su primarni potrošači. 2. Susreću se i planarije kao i razne vrste roda Aselus. 94 . Naselje ove zone je vrlo siromašno. Ispod kamenja se nalazi Amphipode i Izopode ( Gamarus i Aseus ). temperatura stalna i niska i podloga je od finih dubinskih sedimenata. Rotatorie. Tu su larve Ephemeroptera. Najbujnije naselje imaju livade makrofitne vegetacije.Primarni izvor hrane u ovoj zoni je biljni detritus donijet iz litorala. Litoralnom naselju također pripadaju i Amphibi. Ona je manje ili više diferencirana i zauzima susjedni dio dna jezera.Čine ga uglavnom cvjetnice. Dubinska zona ili profundalna je najprostranija. pojas submerzne vegetacije koja ide u dubinu 3-7 m. Između obale i pojasa trske se javljaju i biljne vrste sa plivajućim listovima.reliktne oblike-ostatke tercijarne faune posebno puževa Pirgula. Sekundarni potrošaći u planktonu su rijetki i to su uglavnom larve insekata. Ti sedimenti se talože iz limnetičke i litoralne zone. Ona je u potpunosti osvijetljena. Nedostaju meduze. Copapode i Kladocere. pojas trske je moćna zaštita obali. Zosteria i dr. briziozoa. Sublitoralna zona. Najdublji sloj vegetacije čine višećelijske razgranate alge Characeae.U njoj se razlikuju trofogeni dio koji se poklapa sa epilimnijem i donji trofolitični sloj koji bi odgovarao hipolimnionu.do 50 m ili zona slobodne vode koja obuhvata cijelu vodenu masu. Pastrmka. Naselje litorarne zone je samostalna zajednica jer ima kategoriju proizvođaća. Makrofitska vegetacija je zonalno raspoređena: 1. U fitoplanktonu su prisutne jednoćelijske alge Cloroficaee. Samo su prisutne larve školjke Dressenia koja ima plaktonski način života. Na mjestima grade guste podvodne livade. U ohridskom jezeru dubinsko naselje obuhvata: 1. razne vrste Planaria. Diatomeje i dr.Osnovan razlika u odnosu na litoralnu zonu je što nema članova proizviđača. zmije. Od životinjske komponente na stjenovitoj podlozi u zoni mlatanja nalaze se sesilni i hemisesilni oblici. Život u dubinskoj zoni. školjke Dressenia kućice Trichoptera. U litoralu se susreću i ribe! Naselje sublitoralne zone ima prelazni karakter i susreću se i stanovnici litoralne i profundalne zone.euribatne oblike-rasprosranjene po čitavom dnu. Trichoptera. Ova zona je sumračna zona u kojoj ne postoji vegetacija . 2. puževa. U velikim jezerima svjetlost je odsutna. Tu su takođe prisutni stalni vodeni pokreti i velika su sezonska i dnevna kolebanja svih parametara tako da se tu susreću uglavnom eurivalentni organizmi. Tu su brojne vrste algi ali se javlja i makrofitska vegetacija. On je daleko siromašniji od morskog planktona. kornjače i ptice.Postoje 4 osnovne zone u jezerima: 1. U tom pojasu se ljeti odvija intenzivna fotosinteza. Potamogeton. U zooplanktonu se javljaju Protozoe(Ciliate i Rhizopode). puževi-Pirgula. 3. Limnetična zona. Tu dominiraju larve insekata i mekušci. Tosu dva talasa planktona-proljećni i jesenji maksimum planktona. 4.

Ti oblici su Oligochaete. U planinskim potocima deponuje se na dnu samo grubi materijal(blokovi. Plitke stajaće vode susreću se i u plavnim oblastima rijeka. školjki. Slobodna voda naseljena je planktonom koji čine alge. TEKUĆE VODE (izvori.Tipični primjer je Ohridsko jezero. 2. Ona se dijele na osnovu načina nastanka (glacijalna. koji je uslovljen nagibom korita. a druga visoku.Faktori koji određuju stupanj trofije jezera su: 1. Copepode. stijene. Kolebanja temperature vode prate kolebanja temperature zraka. U njma nema vertikalne stratifikacije.Ovim faktorima trebalo bi dodati i antropogeni uticaj. Cladocere. Ribnajci su vještačke tvorevine njegovo čišćenje suzbija vegetaciju i svodi proizvođaće samo na fitoplankton. Bare su posljednji stupanj evolucije jezera. javljaju se u određenoj zoni to su povremene( bare efemernog) karaktera. Životna zajednica bara je slična litoralnoj zoni jezera. Tu su takođe i Amphibe i Reptili.brzina trofije u jezeru zavisi od temperature.troija jezera zavisi od odnosa površine i dubine jezera. Bitna posljedica vodenog toka je i bogastvo vode sa 95 . Trichoptera. a detritus i fini pijesak se talože samo lokalno u zaklonjenim mjestima. Jezerski tipovi Postoje različiti kriterijumi za klasifikaciju jezera jezera.lotičko područje Osnovni kontrolni i ograničavajući faktor u tekućim vodama je vodeni tok. na osnovu saliniteta (slana i slatka). To su riječni rukavci i plitke depresije terena. Obilje vegetacije omogućava život puževa. bistra. Oligotrofna jezera su duboka. Turbelaria. U plitkim jezerima trofiaj je veća.Njih odlikuju oblici sa kratkim životnim ciklusom. Ostracodae. rijeke) .Oligotrofna 2 Eutrofna Prva imaju nisku organsku produkciju. porijekla i trajanja. Plitke stajaće vode posebno zarasle makrovegetacijom i submerznim biljkama su ritovi.diferencirane oblike nastale evolucijom iz litoralnih oblika.Morfometrijski faktori . Mnogi od njih su periodičnog karaktera.P. Edafski faktori .riječna. 3. a na ušću opada.Klimatski faktori . Od brzine vodenog toka zavisi fizička priroda dna tekuće vode. Njihova mala dubina omogućava veću količinu rastvorenih materija i veću organsku produkciju. Naselje dna je slično litoralnoj zoni. Odonata. larvi Ephemeroptera. Coleoptera. Na osnovu toga razlikuju se dva osnovna tipa jezera: 1. ako je imaju to su stalne(permanentne) bare. Finiji pijesak. Intenzitet prometa materija i energije i količina organske produkcije.ekodiraju materijal i odnose ga navodno gdje ga deponuju. Svjetlo prodire do dna i dovodi do razvoja makrovegetacije po čitavom dnu. potoci. a ako ne.Rotatoriae. One su male dubine i nemaju ni pravu limnetičku ni dubinsku zonu i mogu se porediti sa litoralnom zonom jezera.siromašna solima N. Bare su karakteristične na osnovu toga da li tokom godine imaju vodu. U ovu kategoriju se ubrajaju vještačke akumulacije i ribnjaci.šljunak). Ona na kraju iščezavaju i postaju kopneni ekosistem.jer od geološkog supstrata zavisi snadbijevanje jezera sa hranjivim solima. To dovodi do bujnijeg razvoa zooplanktona koji je riblja hrana. Amphipoda i Izopoda. Najbolji kriterijum je trofični stupanj na kome se nalazi jezero tj. Kod eutrofnih jezera sve je obratno i tipičan primjer je Dorjansko jezero.3. Ostarcodae koje pokazuju specifične prilagodbe za život na dnu. Gamarusi i Aselusi.vulkanska tektonska). U tropskim i suptropskim jezerima produkcija je znatno veća. sa dosta O2 slabijom litoralnom vegetacijom. Chiroptera.pečinske oblike 4. Brzina toka varira i po pravilu postoji uzdužni gradijent toka pri čemu je tok brži u gornjim dijelovima. BARE Su plitke stajaće vode različite veličine . na osnovu termičkog režima ( tropska i subtropska). mulj i organske čestice donijete z čitavog sliva talože se u donjem toku rijeka.

što daje mogućnost organizmima koji žive zariveni u mulj npr. Tako se ugornjim tokovima susreću stenotermni. Oligoheta. a donjem euri termni organizmi. Takođe važno obilježje je makrovegetacija. • donji tok (potamon)-dno je prekriveno pješčanim ili muljevitim nanosima. za razliku od riba mirnih voda koje imaju bočno spljošteno tijelo. ZAGAĐENE VODE 96 . brzine toka i često i izlijevanje preko obala. Prisutni su stenotermni organizmi. Ovi stanovnici se odlikuju nizom prilagodbi. Oligochaete. Zbog toga u oblasti kiša podzemne vode često obrazuju prave podvodne tokove. Trichoptera ( kućice od kamenčića). a u donjem toku su veća. Diptera. PODZEMNE VODE Su posebna kategorija kopnenih voda sa posebnim uslovima za život. Tubificide . a ljeti raste.rastvorenim O2. Tada se formira sistem stalnih ili povremenih stajaćica. Dosta je detritusa. Ribe u tekućicama imaju vretenasto tijelo. Od vodenih biljaka uglavnom su prisutne alge kamenjašice (Dijatomeja).Temperatura vode opada zimi od izvora prema ušću. mnoge larve insekata. sa malim godišnjim kolebanjima i odsustvom primarnih proizvođača. rasprskavanja vode i male organske produkcije tako da se manja količina O2 troši na razlaganje organskih materija. Značajan ekološki parametar po kome se tekućice razlikuju od stajaćica je brzina vode.materijal dna biva pomjeren nizvodno što može imati negativan uticaj na naselje dna. som. crvenoperka. ima puno O2. puževi. Voda u planinskim vodama dostiže stepen zasićenosti O2 zbog brzog toka. Količina vode koja protiče kroz tekućicu varira u toku godine. štuka. Oligohete. mahovina ( Mašancija polimorfa). Diptere. sitne školjke itd. Naš tipični predstavnik je čovječja ribica (Proteus anguilus) koja je neotenična larva amfiba. Tu dominiraju larve insekata. školjke. Glavni izvor hrane je detritus koji dospjijeva sa površina voda i mikloflora bakterija i gljivica. Ephemeroptera (sa dorzoventralnim spljoštenim tijelom). a brže u stijenama sa sekundarnom poroznošću – krečnjak. U tekuće vode spadaju izvori. čikovi. mala su kolebanja temperatura. To su površinske vode koje poniru i dolaze do nivoa nepropusnih stijena. Copepoda. One se odlikuju odsustvom svjetlosti. Poliheta. Životinjsko naselje je uglavnom satavljeno od reliktnih oblika. Hirudinea. U gornjem toku dnevna i godišnja kolebanja su mala. peš. rakovi ribe i vodozemci. Pretstavljen je planinskim potocima ( brzina veća od 2 m / s). dno je uglavnom kamenito. Miran tok omogućuje razvoj planktona. Zavisno od nagiba nepropusnog terena podzemne vode se lagano kreću u stijenama sa primarnom poroznošću. koje se brzo razmnožavaju i proizvode obimnu hranu za ribe. Tu su prisutna kolebanja vodostaja u toku godine. Brojniji su stanovnici dna. Planktona nema. deverika. Plecoptera ( razvijene kandžice). U pravilu potocima smatramo tekućice do 5 m širine. To su organizmi: Turbelarie (Planarie). oči zakržljale razvijena hemijska čula i ti organizmi su uglavnom stenotermni. Sastav riblje faune se mijenja i javljaju se pretežno Ciprinide. To je značajno za organsku prpdukciju.Količina kisika u pravilu opada od gornjeg ka donjem toku. tako da većina rijeka plavi okolne oblasti. škobalj itd. zarazliku od CO2 čija količina raste prema donjem toku. Vodena vegetacija u tekućicama je slabije razvijena i nedovoljna da obezbjedi primarnu hranu za potrošaće koji se hrani detritusom. niskim temperaturama. a od riba prisutne su pastrmka. prilagođeni brzom toku. To povlači za sobom promjene nivoa vode. te dolazi do razvoja Detritofagnih zajednica. Pozitivni neotaxis je jedan od prilagodbi-organizmi se prilikom kretanja okreću nasuprot vodenoj struji i spriječavaju da budu odnešeni. potoci i rijeke. Kod tekućica razlikujemo: • gornji tok (krenon) koji odlikuje velika brzina vode. šaran. U peridu visokih voda tekućice postaju mutne. Gastropode ( sluzne materije ). Plecoptere. Tada u životnom stupnju predstavnici životne zajednice koji su za vrijeme kiše bili u anabiotičkom stanju (rotatorie). smuć.

Kopna se odlikuju i velikim brojem ekoloskih nisa zahvaljujuci prije svega prisustvu vegetacije. industrija). ali i pruza mogucnost zaklona i razmnozavanja. bakterija i gljiva. Zbog male gustine vazdusne sredine koja ne daje dobru potporu zivi svijet je ogranicen na uski prizemni sloj atmosfere i na povrsinu Zemlje. Stanovnici kopna se stalno stite od gubitka vode iz tijela.cvjetnice. Osnovni bioregioni ili predeone zone u 97 .su po pravilu veća i dublje akumulacije gdje postoji gornji. On tvrdi da se sve vode mogu uključiti u krug. Sladaček je razradio novi sistem saprobnosti vodenih staništa.Vegetacija je vazan izvor hrane. a karakteriše ih nizak pH. te velika količina detritusa. Na kopnu dominiraju visi oblici zivota . Ti uslovi cine kompleks klimatskih faktora koji variraju vremenski i prostorno. Jedan od oblika zagađenosti najčešće se javlja usljed povećanja ljudske populacije (kanalizacija. Protozoa i svi stanovnici tla se zovu edafon. Drugi vazan faktor je vlaznost. -JEZERA. insekti i visi kicmenjaci. malo soli.• • Zagađena voda može biti rezultat prirodnog procesa ili antropogenog uticaja. Nematoda. Unutrasnjost podloge pruza povoljne uslove za zivot specijalizovanih organizama. tako da vecina suhozemnih organizama ima cvrste skeletne tvorevine na koje se oslanjaju meki djelovi.Ona je prije svega staniste clanova razlagaca. Posebno su brojni insekti . Annelida.Vlaznost u znatnoj mjeri ublazava temperaturna kolebanja zbog toga se grube promjene temperature cesto susrecu u aridnim oblastima. Ovu ideju su kasnije podržali i drugi. osvjetljeni sloj (eufotični) koji je i produktivni(trofogeni) i dublji. Temperatura vazduha znatno vise varira nego temperature vode. U stajaće vode ubrajamo: -LOKVE-to su plitke udubine ispunjene vodom koje redovno presušuju -MOČVARE-su zadnji stadij razvoja vodenog ekosistema. Osim njih tu se nalaze predstavnici Arthropoda.Oblici koji nisu zasticeni od gubitka vode iz tijela mogu zivjeti samo u oblastima sa visokom vlaznoscu. neosvjetljeni i neproduktivni (trofolitički). U svakoj toj grupi je visok stepen diferencijacije i specijalizacije. a ne vazduh izvor hranjivih soli.voda za piće Transaprobne (otpad) -radiosaprobnih(radioaktivni otad) -criptosaprobne(otpad i neorganske materije) -autisaprobne (toksične) • Eurisaprobne (otpadi) – ultrasaprobni (bakterije) -hipersaprobni (bakterije) -metasapobni (flsgelate) -Izosaprobne(cilijate) • Limnosaprobne -p-polisaprobne(onečišćene) -alfa-mesosaprobne(onečišćene) -beta-mesasaprobne(čiste) -xenosaprobne(čiste Kopnene vode mogu se prema protoku vode podijeliti na: stajaće i tekuće vode. Kretanje suhozemnih organizama je uglavnom vezano za podlogu. SUHOZEMNA OBLAST ŽIVOTA je oblast vazdusne zivotne sredine koja se po fizickim i hemijskim karakteristikama znatno razlikuje od vodene. u sadašnjem sistemu saprobnih indikatora. U novije vrijeme. ali su zato fizicki uslovi daleko promjenjiviji u odnosu na vodenu sredinu. podijeljen u 4 grupe: Katarobne. Suhozemnu sredinu odlikuje pojava homeoterama. tako da su vecina stanovnika kopna euritermni organizmi. Proučavanje zagađenosti tekućica prvi je radio Cohn (1853) koji je došao na ideju da bi pojedine vrste insekata ili drugih organizama mogli biti pouzdani indikatori za kvalitet voda. Ekoloski znacaj podloge je takoder veliki jer je podloga. Planktonski nacin zivota nije moguc. Stalno mjesanje i kretanja vazduha ima za posljedicu konstantnu koncentraciju O2 i CO2.

gušteri. Zbog stalnih klimatskih uslova u prašumama većinom žive stenotermni i stenohigrični organizmi. Unutrasnjost presume je isprepletena brojnim epifitama.Oni tu ubrajaju šume uz obale velikih tropskih rijeka.500 u oblasti Amazona cije krune mogu dostici visinu do 50-80 m. Izražena su kolebanja klimatskih faktora pa zbog toga je daleko manji broj vrsta biljaka i životinja. papagaji.U prasumama je bogat i raznovrstan živi svijet koji je vise vezan za više spratove nego za prizemne. tajga.Tempo ogranske produkcije u prašumi je izuzetno veliki također je brz i tempo razlaganja uginule ogranske materije tako da je sloj šumske stelje slabo razvijen.S tim u vezi razvio se arborealni način života sa nižom prilagođenosti kao što su razvoji kanđi i nogu za hvatanje. Kini. sa suprostavljenim prstima i repom za hvatanje. puzevi pa i pravi vodeni oblici Polychaeta. obilna godisnja kolicina vodenih taloga. a maximum atmosferskih taloga pada u toploj polovini godine. Njihova uloga je u razlaganju ogranske materije velika i oni olakšavaju posao bakterijama i gljivama. Klimu tih suma karakterise ravnomjerna temperature iznad 20ºC. Visoka vlaznost vazduha pogoduju higrofilnim zivotinjama. Na pojedinim mjestima dzinovska stable se uzdizu iznad nivoa najviseg sprata u kome krune grade zatvoreni krov. Madagaskaru u Indo-malajskoj i Indonezijskoj oblasti. Njena glavana karakteristika je godišnja smjena vegetacione ljetne periode sa zimskom. Njima se pridružuju predatori ptice i grabljivi insekti. Evropi. visoka vlaznost. Arthropoda. stepe. Arborealnih sisara nema izuzev vjeverica. Listopadne šume se razvijaju i održavaju u obalstima u kojima najmanje 4 mjeseca prko ljeta imaju srednju temperaturu iznad 10 ºC.Tropske presume su vise stratifikovane od umjerenih suma. leptiri.Odnos ishrane i ostali biotički faktori su znacajni za dinamiku biocenoze. a najhladniji zimski mjesec -6ºC. To su gusjenice. Ispod tog sprata nalaze se 2-3 sprata nizeg drveca. Gustina populacije biljojeda je regulisana različitim predatorima. koleoptere. glodari. sklera(zona tvrdolisnih suma). povoljni svetlosni uslovi. Amphipoda. Protozoa. Africi. Tu su caste Annelida. Tu se javlja 10 do 20 vrasta drveća .Tu su zastupljene planarije. Nematoda. ose i himenoptere.U višim spratovima naselje je manje obilno nego u prašumama. Fitofagi su česti među insektima i sisarima. te tvorevine koje imaju funkciju za odbranu. Amphibi i dr. mangrove. Zona listopadnih šuma umjerenih oblasti (Silvae) Ova šumska zona je pretrpjena krupne promjene pod dejstvom čovjeka. larve Odonata.One zauzimaju ekvatorijalni pojas kontinenata u Juznoj i Srednjoj Americi. a svijetlost svedena na minimum.U prašumi je prisutan jako složen splet lanaca ishrane. U vodi u dupljama dvreća i pasuhu listova razvijaju se Diptere. Ranije se prostirala po cijeloj oblasti umjerenog pojasa u SAD. Životinjsko naselje je raspoređeno po spratovima. kameleoni.koje ulaze razliciti ekosistemi su: tundra. Kvalitativno i kvantitativno je tu najbogatije nasleje Arthropoda i to pretežno fitofagnih insekata. polumajmuni.tople) srednje vlažnih staništa (bukve) i suhih staništa (hrasta i graba) . Hrane se lišćem i plodovima. Posebno je bogato naselje u šumskojoj stelji i površinskom sloju zemljišta. Srednja vrijednost atmosfreskih taloga u najvlažnijem mjesecu iznosi 100 do 130 mm.Listopadna šuma javlja se u velikom broju tipova zbog različitih zonalnih kombinacija ekoloških faktora. silve (listopadne). Zona tropskih i subtropskih vlažnih šuma Oznacavaju se kao hileje. pustinje. djetlići. Sezonska kolebanja klimatskih faktora utiču na gustinu mnogih populacija. hileje (tropske sume). biljne vaši. mosumske šume u Indiji i Indoneziji. Manđuriji i Japanu. U unutrasnjosti sume vazduh je zasicen vlagom. te sve vrste insekata. lijanama koje olaksavaju kretanje zivotinja i lokalno skupljanje detritusa i humusa te obrazuju cesto visecu zemlju u gornjim spratovima. One se karakterisu i velikim brojem vrsta drveca i do 2 . Posebno je bogato životinjsko naselje u spratu kruna derveća gdje se susrećuljenivci.U zonu hileje ubrajaju se i vlažne subtropske šume. majmuni.Tu se razlikuju tipovi šuma vlažnih staništa ( luznjaka. pijavice. Sa 98 . Smjenu aspekata u listopadnoj šumi uslovljavaju sezonska kolebanja temperature i svijetlosti.

sobovi (Rangifer tardus i druge vrste jelena). grabljive ptice koji su ishranom pretezno vezani za glodare. Svedske i Sjeverne Amerike. Samo jedan od 4 mjeseca imaju temperaturu iznad 10ºC. Surovi klimatski uslovi imaju za posljedicu formiranje zamljišta čiji se porvšinski sloj otkravljuje kratko preko ljeta u junu i julu.Tu spadaju stepe u panonskoj niziji . Oni su vazan izvor hrane za ptice. Zivotinjski svijet tundre je siromašan od ptica i sisara tu su sjeverni jelen. Klimatski uslovi u tajgama su vrlo surovi. polarana sova. Mnoge vrste ptica i jelena migriraju u južnije oblasti. Zivotinjski svijet je siromašniji tu se susreću krupni biljojedi losovi (Alces alces) . Odlikuju se odstustvom drveca ili se ono susrece pojedinacno. Znacajna odlika tundre su krupne flukatacije gustine populacije posebno glodara lemingra. medvjedi i druge ptice. Za tajge je karakterističan kiseli tip zemljišta koji u kombinaciji sa vlagom daje terestrična zemljišta.U zavisnosti od njega je i kolebanje populacije polarne lisice. krstokljun. tetreb. Tako da je vegataciona sezona vrlo kratka. polarni zec. Insekti su malobrojni prije svega tu su Diptere i himenoptere. a grabljivci pretežno glodarima. risovi. Smrceve i jelove šume su zatvorene i tamnije pa je prizemna vegetacija oskudna i čine je pretežno mahovine. Zime su duge i oštre. Te vrste grade čiste sastojine na velikom prostranstvu. U pogledu ogranske produkcije četinarske šume zaostaju za listopadnim šumama. jezera i močvare. polarna lisica. voluharice. sjevernizec. Ova zona pripada zoni hladnije klime.Vegetacioni periodi traju samo za vrijeme ljeta i to 2 mjeseca traju. Na sjeveru njima se pridružuju rijetke zeljaste cvjetnice. Problem u tajgama je preživljavanje hladnog perioda. kune. Zbog hladnijih klimatskih uslova proces razlaganja ogranske materije je spor.zatim sitni biljojedi-glodari (leming. 99 . sa izuzetkom medvjeda i jazavaca koji su omnivori. leming ostaje aktivan i preko zime pod snjeznim prekriacem. Ti klimatski uslovi omogućavaju život malom broju biljnih vrsta. Skandinavije. savane u Srednjoj Africi. leming.sezonskim promjenamama nastupaju i periodične migracije od prizemenog sprata ka višim i obrnuto-To je posebno izraženo kod Arthropoda i ptica. Mongoliji u SAD . brojnošću se izdvajaju komarci čije se larve razvijaju u vlaznoj mahovini i barama preko ljeta. Na mnogobrojim vodama tundre žive vodene ptice prije svega guske i šljuke koje se gnjezde u tundi. SSSR. Od mesojeda susreću se vukovi. Insekti su malobrojni i to su stanovnici unutrašnjih stabala-Carambicide. Zona tundre . Najtopliji mjesec ima srednju temperaturu od 10 do 19º C . jele i bora. Prosjek razlaganja ogranske materije je vrlo spor i uglavnom se formira sirovi humus na tlu.Većina stanovnika migrira na jug.je najsjevernije položena oblast vegetacije i predstavlja nepolarnu oblast bez šumskog pokrivača koja se u vidu pojasa proteže od najsjevernijeg dijela Sibira i sjevernog oboda Amerike. vjeverice) ptice – guštarka. Zona sjevernih četinarskih šuma (tajga) Obuhavata dzinovski šumski pojas čitavog Sibira. lisice. a najhladniji od 3 do -52 ºC. snježna koka. a u juznim djelovima tundre im se pridružiju žbunasti oblici i drveće niskog rasta. Siricide. Broj vrsta drveća je manji nego u listopadnoj šumi i obuhvata četinarske vrste smrce. bare i močvare. Lanci ishrane tundre su vrlo jednostavni jeleni se ulglvnom hrane lišajevima. Tako da postoji nagomilavanje šumske stelje i sirovog humsa. Prije svega mahovinama i lišajevima koji su tipični za tundru. To smrznuto zemljiste ne moze upiti vodu zbog topljenja snijega preko ljeta kada se formiraju brojna jezera. Karakterističan unutrašnji element tajgi su rijeke . pampa u Juznoj Americi . Zona stepa U ovu zonu spada niz prostranih travnatih formacija ravnica koje susrećemo u svim kontinetnima . potoci.

a drvece je predstavljeno pretezno akacijama koje obicno imaju spljostene krune (palme) .Drugi stupanj degradacije zimzelenih suma su garige 100 . Zona kserofilnih zimzelenih suma (skar i sikara) Ova zona obuhavat mnoge primorske oblasti na vise kontinenata. tako da ce cesto susrecu krda i stada. pjeskovite i kamenite pustinje. glodari su hrana za ptice i sisare. Fluktacije brojnosti glodara cesto dovode do prenamozenosti u godinama povoljnih klima.obalama Kalifornije .One se odlikuju rasporedom vodenih taloga u toku godine sa duzim susnim periodom od 4 do 6 mjeseci. Te vrste su znacajan izvor hrane i vode za pustinjske ogranizme takodjer im pruza mogucnost sklonista i gnjezdista.kenguri. Perzije. sljunkovite. U pustinjama je niska primarna produkcija. Kod zivotnja karakteristicni su oblici koji zive pod zemljom stiteci se od temperaturnih kolebanja i predatora. To su prije svega glodari. Ljeta su veoma topla sa dnevnom temp.Vegetacija je oskudna i sastoji se od jednogodisnjih biljaka u periodu vlaznosti visegodisnjih kserofilnih zbunastih oblika i euforbijacije koje akumiliraju znatnu kolicinu vode u tijelu poput kaktusa. Za nju su karakteristicne antilope.Odlikuju se blagom i vlaznom zimskom periodu i suhim zarkim ljetom. Arbutus. Koeficijent isparavanja je vrlo visok. makije .To je period vodenih taloga. Juznoj Americi i Autraliji. cempresi. Prisutna su dnvena i godisnja kolebanja temperatura i javlja se vazdusno strujanje i intenzivno isparavanje. nojevi ili je to zivotna forma skakaca . Pristna su extremna dnevna sezonska variranja temperature od 48ºC do 62 ºC. zirafe. Zivotnjski svijet je jako oskudan i ima fizioloske prilagodne u pogledu zastite od gubitak vode -luce mokracu koja je vise koncentrovana ili zive u jazbinama pod zemljistem u kojima je veca vlaznost. Stepe se javljaju u umjerenom pojasu koju ogranicavaju kolicina vodenih taloga koje padaju pretezno u proljece. Irana. Afganistana. Savane se susracu u tropskim oblastima Centralne Afrike i Juzne Amerike i Australije . Pored oskudice vodenih taloga javlja i se i njihov nejednak rapored susnih perioda i traje vise mjeseci ili godina bez prekida. Turkestana sve do pustinje Gobi? u Aziji.hijene. lavovi. Erica. Jedna od karakteristika stanovnika stepe je grupnom zivotu. pistacije. Edafski faktori variraju tako da se razlikuje glinovite. Arabije. zebre.macke. skakavci. Zemljiste u stepama je crnica koja omogucava visoku primarnu produkciju (černozem) na nju se nadovezuju razliciti biljojedi. Juzne Afrike i Jugozapadne Australije.Australiji i Juznoj Americi. Zauzimaju znatno prostranstvo na kontinentima. zebe. Tipicne vrste su : cesvina.Oni grade karakteristince sumske zajednice i sikare. od 28ºC do 33º C. Od artropoda tipicni oblici koji zive pod zemljom su mravi i termiti ali imaju nadzemne dijelove gnjezda. Zona pustinja Pustinje se odlikuju extremnim klimatskim uslovima koje karakterise oskudica vodenih taloga. Za stepe je karakateristicna vrlo dinamicna smjena sezonskih aspekata u toku cijele godine. muha ce-ce. Pustinje se susrecu i u SAD-u . U tom zimskom periodu najniza srednja mjesecna tempratura nije nikad ispod 0ºC. Sirije. veliki broj insekata. Kod vegatacije osnovna zivotna forma je drvece i zbunje sa zimzelenim kozastim i tvrdim listovima. a suha sa malim brojem kisnih dana. Maleziji.kojoti. Vegatacioni pokrivac stepa sastoji se pretezno od trava i zeljastih biljaka. Zivotinjso naselje je slicno kao u stepi. Mnoge vrste ptica grade gdnjezda u rupama ili napustenim jazbinama. Cileu. Tipican oblik ovih suma je u Sredozemlju. garige u Sredozemlju i carpal u Kaliforniji. One se protezu od sjeverne Afrike. Prisutna su i stabla boba sa hranjivim plodovima. Savene se odlikuju pisustvom razrijeđenog drveca i travnatom tajgom kserofilnog tipa. Travnati pokrivac se sastoji od visokih trava. Zivi svijet stepe odlikuje se posebnih zivotinsjkim formama kod biljaka preovladavaju hamefite. Za oblike koje zive na povrsini tla karakteristicna je zivotna forma trkaca posebno kod sisara i ptica -antilope. Zimzelene sume sredozelja cesto bivaju degradirane i prelaze u semiaridne zbunaste zajednice makije. Susrecu se u sredozemlju . juniperusi i lovori. Ljeta su manje ili vise susna.

Tipicne euribiontne vrste su : vuk. Rasprostaranjenost vrste u arealu Postoje 2 osnovna tipa rasporeda vrsta u arealu. Zivotnjsko naselje sadrzi niz karakteristicnih vrsta od reptila susrecu se gekoni . Areal u jednom predjelu moze biti ravnomjerno rasporedzen a u drugom mozaican.Ophiosaurus apodus. ali se brzo regenerišu. Krajem ljeta jegulje stare 6 do 9 godina krecu iz evrope u more i dolaze u Sargasko more. Podlozan je cestim požarima. To zavisi od rasporeda zivotnih uslova u arealu. Sa dolaskom zime mnoge vrste biljojeda se spustaju u nize dijelove u potrazi za hranom. Te migracije su u vezi sa razmonozavanjem i izvorima hrane. Takodjer neke vrste riba i beskicmenjaka jedan dio godine provode u dubljim slojevima. blavor . zatim krstokljun. Na kraju 4 godine. Na dubini od 100 m polazu ikru i potom uginu pocetkom proljeca. Najjednolicniji uslovi zovota su u moru.Iz jaja se izlegu larve i zahvata ih golfsksa struja jer imaju bocno spljoteno tijelo.Canis aureus. plovke. zeleni dijetlici. Njih slijede sve mesojedne vrste. Jendolicni uslovi zivota su u tajgama. Od sisara su karakteristicne sakal .Kao stenobiontne vrste su planinski ovan (ovis) koji zivi samo na visokim kamenitim planinama. Migracije vrsta u arealu Najcesci tipovi seoba organizama u prirodi su: periodicna putovanja (migracije).Picus viridis koji zivi samo u listopadnih sumama. lisica. Nasuprotom ostalim ribama evropska jegulja ide iz rijeka u more.Tu su vrste takodjer ravnomjerno rasporedjene. losos putuje rijekama i vise od 1000 kilometara i savladavaju i vodopade. Ako su uslovi zivota ravnomjerni vrste ce biti ravnomjerno rasporedjene.On se na karti moze predstaviti ako se linijama spoje kranje tacke manjeg ili veceg prstora na kome je neka vrsta neprekidno rasporstanjena. Kategorija areala je osnovno polaziste u tumacenju zoogeofraskog i geograskog polazaja na planeti. Ove horizontale seobe su stalne i u pogledu njihovih pravaca. tj. AREAL Areal je isto sto i oblast rasprostranjenja. Pravilnu seobu vrste i foke od mjesta hranjenja do mjesta razmnozavanja gdje izlaze na kopno ili na 101 .sastavljene uglavnom od nizih zbunjeva. Primjer horizontalnih perioda migracije su migracije riba zbog razmnozavanja i hrane ali isto tako i kod ptica.a drugi u povrsinskim slojevima mora. Kalifornijiski caparal su zimzelene šume i šikare u Americi i po biljkama i životinjama su slične sredozemnim sumama. Ravnomjeran i mozaican. Morseke vrste se za vrijeme mrijesta priblizavaju obali ili sprudovima npr. Nocu izlaze na povrsinu po hranu. Migracije riba se oznacavaju kao sezonske seobe i obicno su vrste u velikim jatima. razliciti smukovi. Neke vrste racica prelaze pri tome i po nekoliko stotina metara. da li su ti uslovi rasporedjeni ravnomjerno ili mozacino zavisi i od ekoloske valence vrste. Medju pticama se susrecu grkuse – Silvia. Njihovom degradacijom nastaju kamene pustinje. Seobe u vertikalnom pravcu su posmatrane na planinama. a danju bjezeci od sunca idu dublje slojeve.Kod sjeverno americkih jegulja put traje oko jednu godinu.To su pravilne seobe sisara (ptica i riba) koje se svake godine vrse u horizontalnom i vertikalnom pravcu.Hemidactilus turcicus. Putovanja dostizu duzinu 75mm i ulaze u rijeke. gavran jer zive u svim zonama. Areal jedne vrste je osnova za sve zoogeografske kategorije. kunic. Markiranju riba i prstenovanju ptica utvrdjeno je da se one vracaju u iste rijeke u kojima su se razvile ili u istu oblast gdje su se gnjezdile. Povezujuci linijom areal vrsta jednog roda dobit cemo areal roda. Nasuprotne vrste ciji areali zauzimaju isprekidanu povrsinu stajace vode ili planiske vrste imaju mozaican raspored.Vrste koje imaju siroku ekolosku valencu oznacavaju se kao euribiontne. a malu stenobiontne.Veliki broj morskih i jezerskih planktonskih ogranzama vrsi i dnevne vertikale migracije.Tako da je vecina paleskih vrsta rasporedjena ravnomjerno. drozd.

led. vjeverica se tako iz tajge Sibira preko jedne zone tundre prosirila se na tajgu Kamcatke?. Ali u periodu od npr.Najduza migracija od 15 000 kilometara vrsi polarna sljuka.40 godina 19 vijeka oblast rasprostranjenja krompirove zlatice bila je ogranicena na oblast stjenovitih planina na istoku SAD. Npr. Npr. u klisurama tajgi se pravac suzava. pare. krstokljuna i leptira. Postoje i drugi brojnio primjeri sirenja areala kod kineske strnarice. Opadanje zivotnog talasa uslovljeno je uglavnom epizotijom koja dobija velike razmjere. Sa svakim pokoljenjam povrsina koju jedna porodica zauzima se neznatno siri. Masovna razmnozavanja cesto kasne za povoljnim uslovima. Uzroci tih iseljavanja ili emigracija su razliciti. poljske jarebice.Oni se krecu u odredjenom pravcu i savladavaju rijeke i jezera.to kolebanje susrecemo kod kanadske lisice je svake 4-5 godina.U pocetku se hranila sa jednom vrstom divljeg krompira. Foke se na tvrdoj podlozi linjaju. obicnog zeca.One se sakupljaju u male grupe a kasnije u jata.Ali vecinom te emigracije dovode zivotinje na mjesta koja ne odgovaraju njihovim potrebama sto dovodi do njegovog propadanja. Na proljece iz jaja izlaze beskrilne larve. Poznata iseljavanja kod sisara vrsi vjeverica. Ptice sadje koje se gnijezde u Kazastanskoj oblasti nekad imaju velika izlijetanja sve do Zapadne Evrope i Atlantika i do Kine na drugoj strani. Masovne migracije poduzimaju i vjeverice. sibirskog tvora.otpor sredine slabi broj jedinki jedne vrste se naglo povecava i dolazi do podizanja njenog zivotnog talasa. ljesnikara i kod insekata skakavci. Masovna iseljavanja (emigracije) Mnoge vrste u godinama kad je broj jedinki naglo povecan preduzimaju masovna iseljavanja. obicnog zeca i 102 . Kao primjer normalnog raseljavanja jedne vrste moze se uzet slabo pokretni organizmi puz golac. Poznatae su seobe leminga. Idu u jednom pravcu i unistavaju vegetaciju.Tako treba razlikovati potencijalnu i stvarnu brzinu razmnozavanja vrsta.To je posebno izrazeno kod glodara.Veliki broj zivotinja se udavi ili ih pojedu mesojedi koji prate njihove migracije. U godinama kada je povoljna klima i ishrana tj. Prilikom seoba ptice migrarijaju sirokim frontom pridrzavaju se opcih pravaca i samo mjestimicno npr. nakon cega slijedi opadanje brojnosti. Prva je nasljedno svojstvo vrsta. grenlandska foka se razmnozava na ledu. Mnoga ostrva ljeskara koja se nalaze po cetinarskim sumama Evrope smatra da su ipak nastala kao rezultat njihovih emigracija. sadja-Sirrhoptes paradoxus. ljesnara. Najglavnija ognjista putnickog skakavca su u rijecnim deltama i jezerima Srednje Azije. Leminzi u pojedinim godinama kad brojnost poraste krecu i u toj oblasti ostaje mali broj jedinki. Ali kako su kolonisti sadili sve vece povrsine sa krompirom ona se prosirila na tu novu hranu. Jedinke odraslih puzeva zive na granicnom prostoru i obicno se krecu nocu u potrazi za hranom. Posmatranja sive tekunice. radjaju i odgajaju mladunce. Masovna iseljavanja u nekim slucajevima dovodi do sirenja granica areala. Skakavci nekad migracije vrse i u krilatom stadiju smatra se da je njihov let neophodan za sazrijevanje polnih produkata. a druga zavisi od sredine u kojoj jedinke neke vrste zive.U zadnje vrijeme je dokazano da postoji periodicnost u kolebanju brojnosti vrsta npr.U prvom redu je nedostatak hrane. 1000 godina moze da zauzme ogroman prostor. Za vrijeme tih nocnih putovanja puz polaze jaja na pogodna mjesta. poljskog misa. indijskog cvorka. Individualna povrsina roditelja se ne povecava ali mladi puzevi se razmile na sve strane i nalaze pogodna mjesta za zivot i zive isto kao i roditelji. Kolebanja u brojnosti Svaka vrsta je sposobna da se razmnozava geometrijskom progresijom tako da bi za kratko vrijeme dostigla brojnost koja bi je ugrozila. irvasa. leming. obicne voluharice. Normalna raseljavanja Posmatranja oblika koji danas sire svoj areal pokazuje da se ovaj proces razvija postepeno i vrsta nove oblasti osvaja korak po korak. a kasnije se prosirila sve do obala Antlantika.

Prvu vrstu pregrada zivotinje mogu da prevladaju tzv. Bioloske pregrade su prepreke koje sprjecavaju raseljavanja. palmini plodovi nose na sebi nekada male zivotinjice.U Srednjoj Africi zivi muha Ce –ce koja kod domace stoke izaziva smrtnost. u sumskoj tundri javlja se borba za hranu izmedju polarne i obicne lisice pri cemu pobjeduje polarna u sjevernim. Npr. Produkcija istocnog slavuja u zapadnoj Evropi smeta zapadnim slavujima kojima je bioloski sasvim slican. a kod savladavanja prepreka drugog tipa zivotinja se mora prilagoditi novim uslovima zivota. Nekad se javljaju i velika ploveca ostrvca koja su okrenuta od obala tropski rijeka sa zivotinjskim naseljem i dolazi u more. Nekada se ona ogleda i u unistavanju pregrada ali i u prenosenju zivotinja u drugu zemlju. Jedan tip su pregrade koje dijele teritorij sa slicnim uslovima zivota. iskoristavajuci potencijale svog areala i onda tezi da prosiri oblast rasprostranjenja tj. Proces raseljavanja moze ici na dva osnovna nacina: -neprekidnim frontom kao sto se obicni zec raseljava u kazastanskim stepama -ekoloskim zlijebom kao sto se krece kineska strnarica sa istoka na zapad pridrzavajuci se livada i siblja plavnih rijeka . 103 . Uloga covjeka u raseljavanju zivotinja je velika. kao moreuz koji dijeli Madagaskar od Afrike koji postoji barem od miocena. slatka ili slana voda. slucajnim nacinima raseljavanja i ne prilagodjavaju se.Na sjeveru se takoder javljaju santé leda koji mogu prenositi polarne lisiice. Na plovkama barskih ptica selica prenose se razni sitni beskicmenjaci i njihova jaja. Npr. Stabla koja su donesena na more. Tako da njihovo raseljavanja ima ritmican karakter. To su male pregrade npr. da se aklimatiziraju i da izdrze borbu za opstanak sa lokalnim vrstama. a nije prepreka za antilope jer na njih ne djeluje. U onim slucajevima kad je jedna vrsta bolje prilagodjena i pocne da potiskuje konkurenciju borba za opstanak je izrazajnija. Fizicke pregrade mogu biti planinski grebeni. dvije pastrmke sa Novog Zelanda prvo je unesena Evropska koja se dobro aklimatizirala. i obicna u juznim dijelovima. Slucajni nacin raseljavanja Moze se vrsiti na dva nacina vodom i pod uticajem covjeka. a uslovljene su drugim biljkama i zivotinjama. Kod tog raseljavanja treba da na novi prostor dodju dvije jedinke razlicitog pola ili bremenita zenka. Zec i poljska jarebica se raseljavaju prema tome kamo se sire pasnjaci na racun suma. Da na novom mjestu nadje povoljne uslove za zivot tj.sibirskog tvora su pokazala da se primjetno raseljavanja ovih vrsta vrsi u godinama kada se povecava njihova brojnost. Konkurencija izmedju dva oblika veca je ako su ti oblici ekoloski blizi. Morske struje mogu prenositi zive kopnene kicmenjake. Predpostavlja se da su pretci australijskih glodara dosli na australski kontinent slucajno na stablima koja su plutala. Npr. granica izmedju zone tundre i tajge. Pregrade drugog tipa poklapaju se sa granicama koje dijele 2 oblasti sa razlicitim uslovima zivota npr. Suecki kanali su iskoristile mnoge vrste iz Crvenog mora da predju u Sredozemlje i obrnuto. Tamo su prisutne brojne vrste gmizavaca i majmuna koji pljackaju gnijezda. Obadvije vrste pregrada mogu se podijeliti na dva razlicita tipa i bioloske i fizicke. Prepreka za raseljavanja moze biti i borba za opstanak koja se izrazava u konkurenciji za hranom.neke pregrade i nestaju brzo. U Sjevernoj Australiji zive brojne vrste golubova dok na susjednim ostrvima uopste ih nema. Ali kod raseljavanja ranije ili kasnije nailazi se na prepreke razlicitog tipa ili pregrade. a kasnije Americka koja je potpuno potisnula Evropsku. Pregrada za usko specijalizovanog parazita moze biti odsustvo domacina. druge su jako postojane.Vrsta tvrdokrilca majak zivi u svim pustinjama srednje Azije osim u Ferganskoj dolini gdje nema pjescanog bagrema kojim se hrani. Pregrade Ako se vrsta nalazi u povoljnim uslovima broj jedinki se povecava iz godine u godinu. pocinje da se raseljava. Tako da je ona prepreka za domacu stoku. rijeke. moreuz izmedju 2 ostrva. Tekunice za raseljavanje koriste mosove. Trajanje pregrada je razlicito . irvase na druga ostrva. suha klima. Razlikuju se fizicke i bioloske pregrade.

pas Dingo u Australiji. One se ne mogu odrzati i to dovodi do izumiranja.Tako su prenijeti i misevi. Smanjenje areala moze se javiti i usljed katastrofa npr. ali ima i primjera da su areali podjeljeni na vise dijelova.Drugi slucaj je da se iscezavanjem zivotinja u prelaznoj oblasti prvobitni isprekidani areal raspadne na vise dijelova. Na Islandu za vrijeme zime doslo je do potpunog unistenja vodozemaca. a primjer drugog slucaja je Evropski bison koji poslije ledenog doba iscezava u Zapadnoj Evropi.To se odvija ili neposrednim unistavanjem zivotinja. Karakteristicno za razdvojene areale je da u oblasti gdje postoji prekid postoje uslovi za odredjenu vrstu. U nekim slucajevima unsene vrste naisle su na povoljne uslove i razmnozile se u velikom broju praveci stetu npr. Glavatica. Osnovni nacin nastajanja disjunktivnih areala je drugi primjer. 2. Po tome se razdvojeni areali razlikuju od mozaicnih kod kojih izmedju dijelova areala ne postoje odgovarajuci uslovi za zivot. Mnoge vrste su potpuno iscezle npr. a tih zivotinja ipak nema. Za prvi slucaj je karakteristicna vjeverica na Kamcatni. Plava svraka zivi samo na Pirinejskom poluostrvu i na Dalekom Istoku. sumska kuna je rasprostranjena u sumama Zapadne Evrope. I. mekousna pastrmka je smanjena u Neretvi samo male populacije. Npr. izmjenom stanista zivotinja ili unosenjem domacih ili divljih zivotinja koje potiskuju druge vrste. Izumiranje vrsta u geoloskoj proslosti uglavnom se javljalo zbog gubitka njihove prilagodjenosti. pacovi. Unistavanjem suma potiskuju se sumske vrste zivotinja. Mala droplja i mrmot nestaju sa polja zbog razoravanja. kao npr. ostrvo Krakatau.Zelandu potpuno unistile hateriju i krupnog goluba dronta koji se gnijezdi na tlu. Kod razdvojenih areala vazan momenat je i sirina. primjer riba Coregonusa koji zivi u jezerima u Irskoj. Smatra se da su nekad ta jezera bila jedinstvena masa vode koja je spustanjem kopna razdvojila i u njima su evoulirali ove tri vrste srodnih riba roda Coregonus. Disjunktivni areali mogu nastati na dva nacina: 1.vuk u Velikoj britaniji. u borbi protiv stetocina unose se nihovi prirodni neprijatelji. Smanjenje areala mogu mogu uzrokovati i epizotije. Skotskoj i Engleskoj. Smanjenje areala vrsi se izmjenom zivotne sredine.Jedan od nacina je da zivotinje savladavaju male pregrade i obrazuju odvojenu koloniju koja vremenom preraste u areal. prekidnog pojasa.Domace svinje su na N. Ta jezera su spojena konalima sa morem tako da se na taj nacin nisu mogle rasporediti. Smanjenje areala i izumiranje zivotinja Smanjivanje areala i izumiranje u danasnje vrijeme je najvise uzrokovano djelovanjem covjeka. Evrope i na Kavkazu. a zadrzava se u Sibiru.Prenosenje zivotinja covjek prenosi nesvjesno tovarima. Da vi neka vrsta izumrla nije dovoljno samo unistiti njene jedinke u nekim slucajevima je dovoljno da se njihov broj smanji. izmedju Sovjetske i Americke tajge nalazi se prostrani dio Tihog okeana. Iscezavanje zbog unosenja drugih vrsta je primjer psa Dinga koji je u Australiji potpuno potisnuo torbarskog vuka koji se sacuvao samo na Tasmaniji. brodovima i zeljeznicama. Postoje i primjeri svjesnog prenosenja npr. Cetri vrste tapira zive u Centralnoj i Juznoj Americi. krompirova zlatica ali i reptili i sisari. Centri nastajanja i prvobitnog raseljavanja 104 . npr. Disjunktivni areali se mogu objasniti jedino evolucijom. Npr. Razdvojeni (disjunktivni) areali i porijeklo Oblast rasprostranjenja pojedinih vrsta po pravilu su neprekidne. bubasvabe. a jedna u Jugoistocnoj Aziji. Irvas koji je iscezao u proslosti zbog izlovljavanja.mungos. takav je slucaj i sa morskom kravom.

Haterija je endemicna vrsta. tur je bio siroko rasprostranjen u Evropi. Iz Evrope jedni su prodrli na Sardiniju i Siciliju koje su tad bile povezane sa kopnom i danas su se razvile u posebnu vrstu. S druge strane vrste. VELICINA AREALA I GEOLOSKA STAROST GTUPA 105 . rodovi koji su nastali na nekom mjestu nazivaju se autohtoni. Zajednicke vrste Crnomorsko azijske stepe i stepa pored Kavkaza su se raselila iz prvih stepa zato sto su one geoloski starije. gdje se putevi njihovih migracija porede sa putevima njihovog raseljavanja. USLOVNI CENTRI I NAJBLIZI PUTEVI RASELJAVANJA Za njihovo utvrdjivanje postoje razlicite metode: -bioloske istrukturne odlike koje ukazuju na vezu izmedju zivotinja i odredjenog predjela -sezonske migracije ptica i riba. Ovo se dokazuje tako sto se ptice cije raseljavanje ispitivalo lete na zimovanje u obrnutom pravcu. familija i podklasa N. a onda preko kopna koje je vezalo Aziju i Ameriku presli su u Ameriku.Zelanda.Npr. Najprimitivniji od njih je malezijiski mulfon koji zivi na Kipru.Kod odredjivanja centara nastajanja postoje odredjena pravila: -Oblast u kojoj zive najprimitivniji oblici date grupe je centar nastajanja i prvobitnog raseljavanja. Kaspijska foka je endem Kaspijskog mora. Sibiru i Sjevernoj Americi. Npr. -Oblast u kojoj zivi najveci broj organizama date grupe je centar njenog raseljavanja. rod. U nekim slucajevima savremeni areal vrste je i u isto vrijeme i njeno ognjiste nastajanja.Postoji opste pravilo da u koliko je niza sistematska kategorija utoliko je vjerovatnije da njen danasnji areal odgovara centru nastajanja. Preko tog kopna mufloni su prelazili i raselili se u Juznu Evropu gdje su izumrli kasnije. To pokazuje da je Sargasko more centar naseljavanja ove vrste. Biogeografski se obicno zadovoljavaju odredivanjem uslovnog ognjista raseljavanja tj. Endemicnost je uslovna i tokom vremena se moze izmjeniti. a to mjesto je ognjiste ili centar postanka tog oblika. Maloj. Srednjoj i Centralnoj Aziji.Npr. Tako da je Kipar centar nastajanja i raseljavanja muflona. Npr.Vrste. Pojmovi autohtoni i endem se nekada mogu i podudarati. podvrste i rodovi koji su karakteristicni samo za pojedine oblasti nazivaju se endemima. a poslije prvog Svjetskog rata je postao endem samo Istocne Evrope. Najpouzdaniji i paleontoloski nacin objasnjenja centara nastajanja i raseljavanja zivotinja. Termini alohtone i autohtone vrste Primjer za utvrdivanje primarnih centara i pravaca raseljavanja Rod muflona obuhvataju vise podvrsta i vrsta koji zive na ostrvima Sredozemnog mora. Oni koji su se raseljavali na istoku zauzeli su Aziju. Polazeci od nacina zivota zivotinja i istorijskih promjena oje su se desavale mogu se odrediti najblizi putevi raseljavanja. -Ognjista nastanka moze biti samo ono mjesto koje po svojim uslovima odgovara potrebama prolaznog oblika. endemska vrsta foke koja zivi u Bajkalskom jezeru. a ono je ujedno i njen centar nastajanja.porodica gustera najvecim dijelom u Juznoj Evropi i ona se smatra centrom njenog nastajanja. i na istok Azije. Na Kaspijskoj foci parazitira jedna akantocefala krakteristicna za sjever to znaci da su se predci Kaspijske foke doselili negdje iz sjevernih mora. Npr.onog regiona iz koje se neposredno raselila data grupa organizama. Krajem tercijara je bio povezan sa Malom Azijom . Po geografskom rasprostanjenu parazita moze se utvrditi odakle se raselio njegov domacin. Npr. Primjer rijecne jegulje: Evropska i srodna americka jegulja idu na mrijestenje u Sargosko more. Ukoliko je visa sistematska kategorija zivotinje su imale vise vremena za mjenjanje svog areala. podvrste.

sisari. ima ih 34 roda sa oko 400 vrsta a endemi je 31 rod. ribe. lisica garan. Ti se areali obisno obrazuju izumiranjem u prelaznim oblastima. Uski areal moze biti rezultat toga sto mlada grupa jos nije uspjela da se naseli ili st oje stara skoro izmrla. Sto se tice morskih kicmenjaka oni su dobri plivaci i savladavaju velike udaljenosti tako da imaju kosmopolitske areal. U moru su fizicke prapreke manje vecina morskih beska ima sposobnost se krece pasivno pomocu morskih struja koje nose njihove larve i jaj. laste. Biocenoza i fauna Biocenoza je ekoloski pojam . Takvih vrsta ima mnogo medju morskim zivotinjama posebno medju beskicmenjacima. prema teritorijalnoj. Dispinutivni areali su vrlo karakteristicni za stare grupe. 80 vrsta Bajkalskih planarija su endemi tog jezera. Znatno vise kosmopolitskih rodova npr. To predstavlja jedan od domena evolucije. Primjer biocenoze moze se pratiti na sprudovima ostrige. Ipak su rijetke kosmopolitske vrste. to je skup biljnih i zivotinjskih populacija koja naseljavaju odredjeni biotop i koje su vezane brojnim odnosima. Sto je niza sistemska kategorija po pravilu je i areal manji. U uzem smislu to je zivotinje koja se istorijski slozile i koje su se ujedunuleu zajednicku oblast rasprostanjenja. Podvrste imaju uvijek male arreale. kopnena. Velicina areala zavisi od ekoloske valence vrste. Postoje i uzajamni odnosi izmedju izmedju vel areala i geoloske starosti grupe. ta duga izolacija dovela je do toga da da je 76% vrsta u njemu endemicno. Prema danasnjim podatcima Bajkalsko je danasnji oblik dobilo u tercijeru. Od 36 vrsta oligoheta sa baj jezera 31 su endemi istog. solinitet itd. Neoendeni obicno imaju srodne vrste i njihove vrste se smanjuju jedna za drugom geografski. Vrste koje bolje savladavaju prepreke obicno imaju vece areale. takodjer i vrsta. ptice. Paleoendemi nemaju srodnih vrsta i imaju izolovano rasprostanjenje. S jedne strane te grupe imale dovoljno vremena da se prosire a sa druge strane su potisnute mladjim bolje prilagodjenim grupama i imaju male areale. Primjeri koji to dokazuju su primjeri dva najstarija jezera Bajkalskog i Tanganjika. Ta zajednicka istorija ostavlja pecat koji se sa jedne strane ogleda u podudaranju areala zivotinja iz razlicitih grupa a sa dr strane ova je evolucija trajala dosta dugo i onda se obrazuju sistematske grupe viseg ranga. Tako da se razlikuje neoendenizam i paleoendenizam. od njene sposobnosti u savladavanju prepreka i od geoloske starosti vrste.fauna crijeva itd. FAUNA Rijec fauna upotrebaljava se se u surem i uzem smislu. psi. Primjer ovakvih areala je rod limulus sa 5 vrsta na obalama istoce Amerike i na Sandskim ostrvima i Tapiri. tropska. Posebno su znacajni rakovi gameride. Zahvaljujuci razlicitm pregradama zivotinjskog naselja i pojedinim dijelovima zenlje se razvijalo donekle samostalno.Samo su neke zivotinje bile u stanju da se rasele ne mjenjajuci bitno odlike vrste i postale kosmopoliti. Sprudovi ostrige se javljaju samo na odredjenim mjestima u moru sa odredjenim karak: temperatura. Tu su dvije endemicne vrste familije 106 . Po pravilu zivotinje koje nastanjuju razlicita stanista velike areale npr vuk. FAUNA ZATVORENIH BAZENA BIOGEOGRAFSKI ZAKON od posebne vaznosti zato sto ukoliko je duze trajala izolacija u toliko je vise spec ili endemicna fauna izolovanog dijela. Kod kontinentalnih oblika vrste sa kosmopolitskim arealom su i neke grupe vodenih beskicmenjaka koji se prenosi pasivno vjetrom. u sirem smislu to je skup razlicitih zivotinja. Mogu se svrstavati po raznim principima: Sistematskoj pripadnosti-fauna . Areal vidre obuhvata sve osim Australije oni naseljavaju cijelu Evropu i Sjev Ameriku. Ali tu postoji i izuzetaka npr vidra i rijecni orao su stenobiontne zivotinje vezane samo za vodu ali su ima areali ogromni. prema stanistu . Prema geoloskom vremenu fauna karbona.americka. vrane .

Npr. Ostrva zbog te svoje izolacije omogucavaju odrzavanje primitivnih odlika na svojoj teritoriji. Karunari sa Galapagosa.riba Comephirdae Cotocemophoride. relikti tercijarne slatkovodne faune koja se tu sacuvala Tanjgenjika se obrazovalo u oligoceru . Kontinentalno ostrvo V britanije ima malo karakteristicnu faunu. Stepen izlacije zavisi i od drugih faktora npr. Brojnost vrsta je iz godine u godinu je izlozena kolebanju. u delti Volge se sacuvala obilna fauna suptropskog pojasa. Pri tome pojedini oblici potisnute faune u povoljnim uvjetima opstaju kao relikt. stari autohtoni stanovnici bajlkala: spuzve. Azorna i Galapagosna ostrva . Karakteristika ostrvske faune je endemicnost i siromastvo. Amerike 1000 km imaju 37 vrsta ptica od cega 31 endemicna. OSTRVSKA FAUNA (KONTINENTALNA I OKEANSKA) Kontinentalna i ostrvska ostrva imaju potpuno razlicite faunn. ili obrnuto ako se areal jedne faune podjeli pregradom naglo. Bijeli zec ciji je glavni areal tundra zivi na Pirnejima i Alpama izolovano zivi kao relikt ledenog doba. to je zato to Galapagosna ostrva van linije seobe pticai izolovana su za razliku od drugh osrva koja su na putu seldbe ptica selica. Azorsna ostrva su udaljena 200 km od evrope imaju 30 vrsta kopnenih ptica aendemicna 3. Za Bajkal je karakteristicno i endemicne vrste flore. Za ostrvo je karakterisitcna pojava velikog broja oblika koji mogu prevladati male prepreke-ptice i slijepi misevi. Ovo isto vazi i za kopnene mekusce na Galapagosu ih zivi 48 vrsta od tog 41 endmicna vrsta. ali je puno oblika medju njima koji ne lete npr. Za okeanska ostrva karakterisiticni su i beskrilni insekti to se objasnjava dejstvom snaznih vjetrova. izolacija igra vaznu ulogu u razilazenju karaktera tj. 3. Gana 125 000 337 vr ptica. Doseljenici tesko prodiru na ostrva i cesto umiru. Pod povoljnim zonalnim uslovima moze se sacuvati citav kommleks vrsta prvobitne faune koja se tad zove reliktna fauna. 2. njegova populacija je ostala nakon povlacenja ledana sjever pri zavrsetku ledenog doba. fauna Bajkalskog jezera je rezultat tercijerne faune koja je pokrivala cijeli prostor Sj Evrope. na Azorsnim ostrvima zivi 69 vrsta. Kivi sa N. Cejlon 65 000 251 vr ptica. dok okeanska ostrva su siromasna faunom doseljenika. Haterija sa N Zelanda . Npr. Taj proces traje brzo i tim ako ako su ostrva mana brze. ali za to je potreban veliki evolucioni put. 107 . Oni gube sposobnost letenja jer ne postoji njihovi prirodni neprijatelji sisari . npr. 2 pordice riba i dr. golub dront sa Mauricicijusa. Ptice cine veliki procenat ostrvske faune. Tokom vremena fauna kontinentalnih ostrva postepeno dobija karakter okeanske faune. Npr. Sumatra 434 000 430 vrsta ptica. oko 75% faune u njemu su endemi to su uglavnom vrste i rodovi endemicnih familija nema. Galapagosna ostrva su udaljena od J. Npr. Obrazaovanja vrsta u prostoru. dijelovi te faune jos dugo ostaju jednoobrazni. Mjesanje i pomjeranje faune odvija se razlicitom brzinom. Prva imaju faunu susjednom kopnu a druga faunu koja se sastoji od slicnih doseljenika. Mekusci se na ova ostrva prenose u obliku jaja na nogama ptica selica. Nakon sto pregrade isceznu faune jos izvjesno vrijeme zadrzavaju svoj karakter.Zelanda. i postojanje velikog broja oblika koji ne lete nizeg sistematskog ranga. Tada nastaju slozeni procesi koji mogu da dovedu do razlicitih rezultata: ili forme razmjenjuju svoje elemente ravnomjerno i to daje novu faunu ili jedna faun koja je prilagodjena potisne drugu. Na kopnu cak i da izumre neka vrsta u jednom dijelu areala ona se tu ponovo naseli iz drugog dijela areala. Broj vrsta na ostrvu zavisi i od udaljenosti od kopna i od starosti ostrva. Fauna bajkala sastoji se iz 3 grupe organizama: 1. Npr. Npr. na ostrvima postoji direktna zavisnost izmedju velicine ostrva i broja vrsta koje tu zive. Nova Gvineja sa 758 000 kvad km ima 495 vrsta ptica koje se tu gnjezde. Na ostrvima vrsta moze lako da izumre. autohtoni stanovnici ciji su predci dosli nedavno iz Sjevernog mora : riba Coregonus i dr. ptice koje se gnijezde na ostrvima npr. POMJERANJA FAUNE I RELIKTNE FAUNE Ukoliko pregrade koje razdvajaju faune isceznu na ovaj ili onaj nacin jedna fauna dolazi u dodir sa drugom faunom.

oni kao da i beskicmenjaci imaju svijetlece organe. mekusci. Zavisno od prodiranja svijetla pocinje na 200. svijetlosti. cak i polarne oblasti imaju bogatu faunu. grabljive ptice. slabim kretanjem vode. zona otvorenog moraili pelaska zona pruza se od priobalne zone pa do otvorenog mora do dobine do 200m osvijetljena je. spuzve i mnoge ribe. za vrijeme ledenog doba. odsustvom biljnih orrg. Broj vrsta morskih zivotinja cini samo ¼ kopnenih.. 500 m. Prostor za zivot u okeanima je veci nego na kopnu. 108 . . BIPOLARNOST Tu se podrazumjevaju cesto pojave kada iste ili bliske vrste zive na velikim sjevernim i velikim juznim sirinama a nema ih u tropskom pojasu. Isto tako otopljavanje leda na artiku i subartiku je zbog dejstva golfske struje sto dovodi do pojave zivotinja iz toplih krajeva.tu su prisutni talasi kolebanja temp. okeansko prostranstvo je naseljeno u potpunosti. niskom tempareturom. fokei neke ajkulei veliki broj beskicmenjaka. Za ovu faunu su krakterisitcne vrlo stare vrste org. sjeverni morski gnjurci lice na pingvine na jugu. Ti planktonski organizmi imaju niz prilagodjenosti: sadrze masne kapljice. Osim ovih pomjeranja unutar svake faune vrsi se seljenje pojedinih oblika ciji se areal moze poklapati. Na na muljevitom i pjeskovitom dnu su oblici vise pokretni sa slabo razvijenim oklopom i zariveni u pjesak. pingvini. Tu su krakterisitcne ehinodermati-morski ljiljani. Npr. U nekim slucajevima zivotinje koje su rasprostanjene u u povrsinskim vodama na sjeveru i jugu zive u tropskoj oblasti u velikim dubinama ali je to rijetko. Tako isprekidano rasprostanjenje imaju neki kitovi i delfini. Odlikuju se odsustvom svijetla . veci broj sistemskih kategorija viseg reda u moru i veci broj sistamskih kategorija nizeg reda na kopnu govori da je okeanska fauna starija. Zivotinje vezane za kamenu podlogu imaju cvrst spoljasnji oklop koji ih stiti od talasai organi za prijanjanje. bipolarnost se objasnjava razlicitim teorijama: Prva teorija objasnjava da su se tropske vode za vrijeme ledenog doba znatno ohladile i oblici koji zive u njoj morali su se pomjeriti ka sjeveru ili jugu. Na kopnu na najvecoj dubini mogu zivjeti neki pecinski ili podzemni oblici a na najvisim visinama vukovi. Rasprostanjeni su sundjeri. i dr. foke. redukovane oci ili kod nekih vrsta dzinovske oci. Bje se hrane ribom. jake vilice. bodljokosci i crvi. priobalna ili litoraln ide od obale pa od 200m . kornjace. Fauna tundre se spustila daleko na jug evrope. patke. mjehurice zraka i izrstaje. Kopnena fauna je bogatija od morske zbog insekata. Ostrvske i slatkovdne zivotinje pripadaju kopnenoj fauni jer su vezane za kopnenu oblast izuzev manjih dijelova mora. Takodjer neke zivotinje sjevernih sirina zamjenjene za jug sa ekoloskim slicnim ali su sistematski udaljene. tu su dobri plivaci ribe i kitovi i razliciti beskicmenjaci koji stuja pasivno nosi. 2. burnjaci. OKEANSKA KOPNENA FAUNA Cijeli zivotnjski svijet se moze podijeliti na 2 osnove: na kopnenu i okeansku faunu. itd. ali pripadaju drugom redu. dupljari. Faune se mogu preklapati zajedno sa pomjeranjem cijelog predjela npr. u okeansku spada zivi svijet mora i oblika koj zive u moru ali su procesom razmnozavanja vezani za kopno .Sredozemna fauna je morem podjeljena na evropsk i sjevrno-africku faunu sa slicnim zivotinjskim vrstama. ptice-guske. Kicmenjaci su uglavnom kopneni oblici izuzev riba . 3. GLAVNA PODJELA OKEANSKE FAUNE U oblasti okeana razlikujemo tri osnovne zone: 1. vegetacije. dubinska ili abisalna zona.

dvije endemicne vrste papagaja igotovo izmrla mao. Predstavnici ove faune su: kivi ili apteris koji pripada podklasi Ratita. Oklandska ostrva . novozeladska 2. njezine glavne karakterisitke su da nema lonalnih sisar osim dvije vrste pacova i slijepih miseva. sa nozdrvama na vrhu.obuhvata neotropsku oblast III ARKTOGEA. polinezijska 4.GLAVNE KOPNENE FAUNE ZEMLJE Uporedjujuci zivotinjska naselja pojedinih kopnenih regiona i i ujedinjavanjuci ih usljed slicnog sastava vrste moguce je cijelo kpno na zemlji podjeliti na niz zoogeografskih oblasti. kad su doseljenici poceli gajiti koze napadali ih hraneci se krpeljima zatim lojem ovaca a danas prava grabezljivica. Novi zeland ima obilne guste zelene sume sa obiljem papratnjaca. Na sjevernom ostrvu ih je vulkanska erupcija na juznom mauari. zmija nema ovo se objasnjava time da se N Zeland veoma rano odvojio od australskog kopna krajem mezozoika. hrani se insektima. Dimormisili mod je izumrla skupina nojeva. Antipodus.koja obuhvata novozeladsku. Zoogeorafske oblasti rasprostranjeja sisara se razlikuju od oblasti od oblasti rasprostanjenja vodozemaca ili oblasti pogodne za sisare nisu pogodne za slijepe miseve . oko polovine ptica je endemicno. neotropska 5. Takodjer se upredo sa oblastima preovladjivanja mogu razlikovati i sire oblasti prodiranja.od ostalih ptica prisutna je jedna barska koka i plave barske kokice. indonezijska 8. ptice ovdje zamjenjuju sisare i predstavljene su karakterisitcnim oblicima od kojih su znacajni kivi. Zoogeografske oblati mogu biti povucene ostrim linijama samo u slucajevima da su ostla stalne u toku dugog ekoloskog vremena i da i da ostro dijele dva predjela. to je zato sto su se one pocele naseljavati pri slicnim ili istim geografskim uvjetima. Gmizavci su predstavljeni poebnom podjelom rhinocephalia i jednom vrstom haterija.ukljucuje ostale oblasti NOTOGEA NOVOZELADSKA OBLAST(ostrvska fauna) Obuhvata 3 ostrva N Zelanda(juzno. Osnovne kopnene zoogeografsku podjelu dao je Skleter. sa slabo razvijenim krilima koja se jedva vide.koje je jako slicno . to zavisi od 3 glavna uzoka: razlicite zivotinjske grupe su vezane za ralicite uslove zivota pa ne mogu imati slicno rasprostanjenje. ova fauna se karakterise velikim brojem ptica trkacica sto objasnjava odsustvom sisara i zmija. Ali tu se javljaju nered i poteskoce jer razlicite sistematske grupe ponekad mogu razlicito rasprostranjeni. madagaskarska 6. povijen kljun. jedna njihova vrsta kea brzo mjenja navike. Drugo tu su vazni i razliciti nacini raseljavanja zi votinja i trece sto je vazno kod zoogeografske podjele vazno da razlicite grupe imaju razlicitu geolosko vrijeme. etiopska 7. australijska 3. sisari i cvijetnice. Stjena i Novo ostrvo). Zbog siromastva i viskog stepene endemizma. australsku i polinezijsku oblast II NEOGEA. Na mjestima gdje granice izmedju oblasti nisu toliko jasne mogu se izdvojiti siroki prelazni pojasevi. holarticka ove oblasti mogu biti sjedinjene u zoogeograsku kategoriju viseg reda u zoogeografska kopna(gee) I NOTOGEA. Novozeladska oblast je najstarija od svih danasnjih fauna i sacuvala je mezozjski karakte . Primjer su Himalaji: oni dijele centralno . Koji su izuzetno krupni. Velicine je kokoske.. A one su: 1. Najineresentanija je haterije ili 109 . insekti. Koa dokaz toga je rasprostanjenje ekoloski razlicith grupa npr.azijsku visiju sa surovom klimom od zarne Indijske nizije. Tada na australskom kopnu nije bilo sisara i zmija. ima li su slabo razvijena krila sa redukovanim skeletom i dostizao visinu i do 3m. sjeverno. Novozelanska oblast je je tipicna ostrvska fauna. Sove krupni papagaji i restori.

. Sva ova ostrva su koralskog porijeklaili vulkanskog. Kod ehidne postoji torba u kojo se cuva mladunac i sam pije mlijeko.. Primitvne odlike su da se razmnozavaju jajima ima kloaku nemaju mlijece zljezde. Fauna po starosti zauzima drugo mjesto iza novozelandske oblasti. od placentalnih sisara postoje samo slijepi misevi. neskvasljivo krzno i ehidna prilagodjena rijecnom nacinu zivota. Postoji veliki br australskih slijepih miseva koji pripadaju Macrohiropterama. glodari i pas dingo. Predstavnici su Monotremata gdje spada kljunar . potpunim sisara i malom zacinescu biocenozom. Papuansku podoblast je najizrazenija na Novoj Gvineji sa mnogim puzecim torbarima. torbarska kuna i torbarska vuna. klima je tropska i suptroska. Dingo je tu dosao ali je potrdjen u fosilnom stanju.. Tasmaniju . Slicnost sa Malajskim glodarima govori o davnom porijklu od njih. torbari su rasprostanjeni . kazuari i . Torbarski vuk Tilcinus cinecephalus. . danas je ugrozena pod uticajem kolonizatora unesene su brojne alohtone vrste koje su se dobro aklimatizirale. torbarske krtice. kljunom koji sa strane ima rozne ploce. a podred diprotontia je autohton za australiju. AUSTRALSKA OBLAST Ova fauna obuhvata Australiju. POLINEZIJSKA OBLAST Obuhvata mnogobrojna mala ostrva oneanije.. nisu zastupljeni sisavci osim slijepih misevai sitnih glodara. 110 . Britanije. torbarska lkrtica . Novu Gvineju. Svi lokalni glodari pripadaju rijetkim rodovima tj endemicnim. kod riba je endemican red Monopneumonis dvodihalica sa predstavnikom Ceratodusom Veliki dio kontinenta sa istoka ogranicavaju koje se pruzaju na tasmaniju. tako da su neke zivotinje nasle pogodne uslove za zivot. Njezine osobine su: 1.. Torbari su zauzeli razlicite ekoloske nise i specijalizovali se u razlicitim pravcima. s druge strane oni su spec kljunari prilagodjeni zivotu u vodi sa plovnim kozicama. Klima N Zelanda priblizna je klimi V. Solomosna ostrva i Timor. 3. Ova oblast se odlikuje odsustvom grabljivica. od Nove Kaledonije. Po gradji slicna krupnim gusterima ali spada u posebnu podklasu koja je bila siroko rasprostanjena u trijasu i juri. Na zapadu je pojas gustog i vjecitog sibljaskrab zatim sumnostepe i suma sa nekim zivotinjama poput kazuara. 4.. Papuansku oblast obuhvata sjevreni dio kontinenta i ostala ostrva. samo u njoj zive primitvni sisari monotremata 2. Ostrva i sjeverni dio kontinenta su bogati talozima. Unutrasnji dijeli kontinenta koji imaju suptropsku klimu prekriven je pjescanom pustinjom koja dopire na zapad skoro do okeana. Fauna se uglavnim karakterise negativnim odlikama: 1. To su slicne nise onima koji su zauzeli placentalni sisari na drugim oblastima tako da se tu javljaju brojni kongentni oblici. razmnozava se jajima i ima tjemeno oko. kus-kus. Mala suska ostrva .. 5. Gvineja).. emu i pticavlira. Karolinskih. Bizmarkov arhipelag.Ornitorinhus i ehidne. Torbara ima 150 vrsta u Australiji Javljaju se u 2 podreda Poliprotontia i Diprotontia sa vise specijalizovanim zubima.. endemicini red australskih nojeva. odsustvo torbarskog vuka govori o tome da ih je dingo potisnuo( ostali su u Tasmaniji). koala. Australsku podoblast ima 106 vrsta torbara: kengur. U 2 rijeke Kvinsteda zivi Ceratodus. Tu su brojni predstavnici kengura. torbarski sismis .(makropodide). Australska podoblast obuhvata cijeli kontinent osim sjevernog dijela Koji je pokriven tropskom sumom i . osim Nove Kaledonije koja je ostatak kopna koji je vezao Australijui Novu Gvineju sa Novim Zelandom. kljunar. Ima vomeralne zube i ostatak horde izmedju prsljenova. gekoni. Od gustera tu su: oklopni gusteri. Marijanskih ostrva sve do Sendricnih ostrva. Podoblasti: Australska oblast diijeli se na podblasti koje ostro razlikuju: Australska u Papuanska (PAPUAN. Celebes i molucka ostrva cine prelazni pojas izmedju australse i indonezijske oblasti. Zmije pripadaju porodici proteroglifa i 2/3 su otrovnice.Sfenodon.

2. 5.. Citava gradja im je primitivna. a na istocnoj se susrecu samo tu i na Madagaskaru. Torbari su predstavljeni sa 2 podreda: Poplip rotontia i Cenolestoidea. Primjer prve grupe su veliki rod letipasa Maurohiropteri sa 70 oblika rasprostanjenih po cijeloj Polineziji. karakteristikima naginju i neotropskoj oblasti. podred sirkonosnih majmuna koji autohtoni i neki endemicni. Tu su znacajne porodice havajskih neutarnica i jedna porodica kopnenih puzeva. 4. neki gustari. Isto tamo i istocon indijski ostarva . i od pravih aktivnih ostrvskih oblika za one ciji su predci slucajno dosli zu. slatkovodne ribe su malobrojne i cine ih migratorne vrste-jegulja. veliki broj rajskih ptica. Smatra se da su se sendricna ostrva po. Ovaj red ili nema zube ili su obliku neobicnih konaca. . ili salangane koje su srodne sa lastama.. ljevici) koji su autohtoni 2. Zajednicko za sve 3 oblasti je da su oni areal veliki po porodici ptica medvjeda koji su vezani hranom za eukaliptuse. Po karakteru svoje faune Polinezijska oblast je tipicna ostrvska fauna sa malim brojem lutajucih oblika. oklopnjaci. Onih koji savladavaju morske prepreke aktivno ili pasivno. drozdova i sisara.koji su endemicni za juznu Ameriku .tj. tulani. zeba. Hrane se krvlju. velius porodica vampira koji je endemican 6. U centralnoj Americi pored neotrpskih oblika javljaju se i oblici iz Sjeverne Amerike tako da je to prelazni pojas... ptice su jako raznovrsne i mnoge su endemicne npr. torbari su predstavljeni sa dva podreda 3. tinamu. Vecinom su rasprostanjeni u j Americi samo je obicni oposun dijelom prisutan u sjev Americi . Od 100 rodova ptica 27 je endemicnih. kornjace bez oklopai prave zabe. NEOGEA NEOTROPSKA OBLAST Ona jedina ulazi u sastav neogejskog kopna. djetlica. Na osnovu tih zajednickih karakteristika oni su grupisu u NOTOGEA.. vodomari. 111 . Slijepi misevi su mnogobrojni a porodica vampira je endemicna.. Kazuari koji zive u sumama. vodozemaca i kornjaca isto 4.. Papuanska podoblast ima prelazni karakter ka indomalajskoj oblasti sa jedne stranei ka polinezijskoj oblasti sa druge strane. mnogobrojni golubovi iz grupe Caprohagide koji se hrane plodovima. 3.. hoacini.. Zivotinjsko naselje (faunisticko) Polinezije sastoji se iz dvije grupe: . genoni i scinkusi koji se naseljavaju na lutajucim stablima. Insketivori imaju samo 4 vrste i nisu toliko rasprostanjeni jer njihovu ekolosku nisu zauzimaju sitni oblici torbarskih pacova. Nemaju velikih grupa zmija. Havajskoj pripadaju samo sendricna ostrva. tu su i endemicni rodovi golubovai papagaja.. Zatim ciope. lesinara.od prolaznih oblika . Za neotropsku oblast posebnu su karakteristicne krezubice. Od autohtonih oblika tu spada kugu. red krezubica-(mravojedi. Granice neotropske oblasti su padine Meusiranske visoravni. americki lesinari i kolbri. Red americkih nojeva. Podoblasti se dijele na dvije: polinezijsku i havajsku. velicine su od misa do macke.. Na novoj Keldniji zivi i i iguana koj je karakteristican za zapadnu poluloptu. Imaju go rep i razvijenu marsupijalnu kesu. Obuhvata juznu icentralnu Ameriku. udavi . O ovoj podoblasti nalaze se krokodili . Velikim brojem slijepih miseva koji se hrane plodovima. Fauna je bogata i specificna. krokodila nema zmija takodjer 3. Od Poliprtontia znacana je porodica torbarskih pacova ili oposuna. red insektivora 5. Rhinocetus jubatus predstavnik zdralova i endemicnu porodicu havajskih neutarnica sa Seadricnih ostrva . Karakteristike te faune su: 1. ptice jako zastupljene.

glodar viskaša – koja zamjenjuje mrmote. hijene odsustvuju. visoravni i planinske masive. Sve vrste insekata su brojne. Amazonska prašuma je bujna i većina stanovnika vodi arborealni način života. Visokoplaninski pojas Anda sastoji se od umjerene zone bez šuma. ali se i ispod Anda pruža u obliku dugog uskog pojasa sve do ekvatora. jakim kandžama. Papagaji su raznovrsni. Osnovni predio je vlažna šuma Amazona i Paragvaja. pampaski jelen. Cebidae koji se odlikuju dugim repom za hvatanje i duge ekstremitete. Od njih je značajna lama i primitivan jelen pudu – veličine zeca sa nerazgranatim rogovima.5 m i živi u stepama Argentine i Darvinov nandu živi od Anda do Čilea. nutrija (dabarski pacov – lovi se zbog krzna). Drugi predio su travne nizije uvučene u tropsku šumu. medvjedi i kune odsustvuju. Vodozemci su brojni. Otrvonice su iz porodice Krotalina. mara i kapibara. Ova oblast ima 4 podoblasti: 1. Tu spadaju drekavci. Ptica ima oko 4000 vrsta i podvrsta. 112 . bili su znatno krupniji (veličina slona – megaterijum). 2. Neotropska oblast se dugo vremena razvijala nezavisno od ostalih kontinenata. Živi u srednjem toku Amazona. Brazilska podoblast – obuhvata sjeverni i sjeveroistočni dio kontinenta. Red američkih nojeva ima samo jedan rod rea ili nandu sa 2. Papkari su slabo zastupljeni. ljenjivaca. Porodica kolibrij ima preko 450 vrsta veličin. Veći dio je pokriven pampasima koji mjestimično prelaze u pustinje. Porodica tukana je slična djetlićima. Od lešinara značajan je kondor koji ima raspon krila do 3 m. U ovoj oblasti se može razlikovati jugozapadni dio sa planinama i ravnicama i sjeveroistočni dio pretežno sa tropskim šumama. Mravojedi: veliki (na zemlji). samo je porodica enota pretežno neotropska. Patagonsko-čileanska oblast – zauzima južni dio kontinenta i nalazi se u umjerenom pojasu. Tu su majmuni. zamorčadi. Zvijeri su malobrojne. ali su zato prisutne specijalizovane endemične porodice. Hrane se nektarom – oprašivači. ljenjivci. srednji i mali (na drveću). Tako da kondor sa Anda živi i u primorju gnijezdeći se na obalama. Magelanov pas. papagaji. koja je najveći glodar. zmije. Susreću se puma i jaguar. tukani. Psi. Kopitari su predstavljeni sa 4 vrste tapira. Kornjače su zastupljene kao i kajmani – slični aligatorima. kukavica. Na pampasima su karakteristični nandui. Od zmija je karakterističan udav – Boa i anakonda – Eunectes murinus (11 m). Iz porodice činčila (cjenjena zbog krzna) značajna vrsta je viskaša koja je ograničena na pampase. Imaju krupan. povijen kljun i hrane se plodovima. U basenu Amazona žive slatkovodni delfini. Obuhvataju 2. Palamedeje su po svojim karakteristikama slične guskama. činčila. vrste. mravojedi (žive u stepskim i pustinjskim krajevima) i ljenjivci. Porodice zečeva. hoacin i džinovka žaba pipa – kod koje se mladi razvijaju na leđima u naborima kože. kokoši. Naselje te visokoplaninske oblasti je s fauni dalekog juga. U porodici zamorčadi su posebno karakteristične vrste peka. On je primjer zbirnog tipa i ima odlike više vrsta: goluba. Red hoacina ima jednog predstavnika veličine goluba. Tek kasnije je južna Amerika došla u vezu sa sjevernom ali zbog klimatskih razlika nije bila veće razmjene faune.Postoje 3 njihove porodice: oklopnici. tapira. Najpoznatiji su krupni papagaji iz roda Ara i zeleni papagaji. Nutrija koja živi uz obale rijeka i u močvarama. Ljenjivci (dlaka ima pravac od trbuha prema leđima) vise naopako na stablima. Poseban podred širokonosnih ili američkih majmuna (imaju široku nosnu pregradu pa nozdrve su više sa strane). kapucini i paukoliki majmuni. Značajan je džinovski oklopnik. Obični nandu visine 1. vjeverica i miševa su slabo zastupljene. Oklopnici su sa razvijenim oklopom. značajan je Lahezis dužine do 4 m. slijepi miševi. Nema majmuna. porodice: Hapalidae koja je primitivnija. mravojeda. oklopnjaci. Glodari neotropske oblasti su osobiti. Taj visokoplaninski predio se kontinuirano spušta ka jugu i u Čileu se već nalazi na nivou okeana. Od guštera su karakteristične iguane. oposumi. a isto tako i u Patagoniji. Pampaska mačka. Mnoge krezubice su nađene i u fosilnim ostatcima. iza nje dolazi paramo.

Među njima je značajna fossa. iako pripadaju Africi imaju faunu sličnu evropskoj. Maskarenska.Od sisara endemični su redovi damani i Tubulidentata. Sahara i veliki dio Arabije predstavljaju široki prelazni pojas ka sredozemnoj podoblasti holarktika. a između njih i okeana su bujne tropske šume. ali fosili krezubica pokazuju da su oni nekad bili dio kopna. 2. Taj dio je više puta bio pod vodom i izdizao se. potpunim odsustvom travojeda što se objašnjava odsustvom grabljivih sisara.3. Aj aj lemur. Madeira i Zeleni rt. a kameleoni su jako brojni i raznovrsni. imaju sve primitivne osobine insektivora i pokrivač od čekinja i oštrih dlaka.skoro potpunim odsustvom majmuna i zvjeri osim vivera. Zvijeri su predstavljene viverama koje imaju 7 rodova. Za Madagaskar su značajne džinovske kornjače (u polufosilnom obliku). Antilska podoblast – obuhvata velika Antilska ostrva – Kubu. Madagaskarska fauna je tipična stara ostrvska fauna. Unutrašnjost Madagaskara zauzimaju visoravni. Tenreci su najprimitivniji današnji insektivori. vidrolike rovčice (Potamogalidae). Centralno-američka podoblast – čine je planine pokrivene tropskom šumom. ARKTOGEA Madagaskarska oblast Obuhvata istoimeno ostrvo i niz malih ostrva Komorska. tekunice. 2. Karakteristike su da: 1. Porodica lemura ima 7 rodova. Etiopska faunaje tipična kontinentalna tj. Ptice su specifične. Karakterističan je rod letipasa koji su rasprostranjeni od Madagaskara preko jugoistočne Azije i Polinezije. Glodari su zastupljeni samo sa jednom endemičnom porodicom. Etiopska fauna pokazuje veliku sličnost sa indomalajskom. Najstariji primitivni mesožder malog rasta fosa-sa dugačkim repom Cryptoprocta ferox. Madagaskarska fauna je proizvod stare afričke faune. tvorovi. Od sisara su prisutni glodari i insektivori iz porodice Solenodontidae karakterističnih za ta ostrva. a 6 rodova je endemičnih. nosorozi. žirafe. Polumajmuni su jako brojni i zauzimaju ogroman procenat sisara. (posebno fossa ) 4. Južni dio ostrva je pustinja. Antilska ostrva su siromašna sisarima – osim slijepih miševa. Fauna joj je prelaznog karaktera. Bahame. Sejšele. slonovi. Značajne su vrste Indri – najkrupniji do 60 cm. Prisutni su i krokodili. a od ptica afrički nojevi. Kostariku. Od papkara postoji samo riječna svinja Potamo herus. Nalaze se između insektivora i majmuna sa dosta primitivnih karakteristika. Najpoznatija vrsta je obični tenrek koji je dug 40 sm. 5. Ima i sjevernoameričkih vrsta – risovi. lemur Kata – veličine mački sa prugastim repom. lemur Vari. Značajna je porodica Mesitidae. Fauna ptica je brojna sa velikim brojem endemičnih vrsta. 3. Slijepi miševi su obilno zastupljeni. Otrovnih zmija nema. Haiti. Jamajku.raznovrsna endemična porodica čekinjastih ježeva ili tenreka. Gmizavci su malobrojni i zastupljeni su sa malo oblika. Oni imaju tipičnu ostrvsku faunu. Za životinjsko naselje Madagaskara karakterističan je veći broj oblika koji žive i hrane se na drveću plodovima većina polumajmuna i slijepih miševa. Madagaskar predstavlja centar radijacije lemura i tenreka. 4. Etiopska oblast Obuhvata cjeli Afrički kontinent južno od Sahare. Oko 50% vrsta su endemične. nilski konji (Hipopotamus). 113 . patuljasti lemur. Posebno je značajna grupa iguana i pravi udavi Boe. južni dio Arabije i niz malih ostrva koji se nalaze istočno od Afrike. porodica antilopa.znatnom sličnošću sa neotropskom oblašću. Njene karakteristike su: 1.velikim brojem polumajmuna sa endemičnim porodicom lemura. veoma bogata i raznovrsna. Od sisara su endemične porodice zlatne krtice (Chryoshloridae).prisutstvom endemičnih primitivnih vivera. uskonosni majmuni. Kanarska ostrva. jer su u ove dvije faune zastupljene grupe sisara: ljuskari. a pitoni koji žive u Etiopiji ovdje ne postoje.

a nektarnice zauzimaju ekološku nišu kolibrija. Celebesa i Filipina. Čitavo tijelo im je pokriveno sa krupnim rožnim krljuštima. Istočnoafrička podoblast je pretežno zemlja savana i planinskih masiva. polumočvarama. Tu važno mjesto zauzimaju zlatne krtice. Za ovu oblast su posebno značajni tubulidentata i pavijani. Pripadaju podredu uskonosnih Catarina. antilope i patuljasti jelen. a drugi među kamenjem. Za ovu oblast karakteristična zasićenost biocenoze što govori o njenoj velikoj starosti. Od šupljoroga su najzastupljenije antilope sa velikim brojem rodova. otrovnih zmija. svinje.3. dug rep i jake zube. antilopa skakača. Tkači grade viseća gnijezda. Žive u savanama.. Karakteristični su pavijani. Imaju kratku njušku i na trećoj kandži udubljenja u koja se smještaju umanjeni prsti. Najveći predio su savane i tropska vlažna šuma. Nema žaba kreketuša. Vidrolike rovčice spadaju u insektivore i vode poluvodeni način života. Nigera i Velika jezera – Tanganjika. Na zapadu postepeno prelazi u sredozemnu faunu. Red papkara je dobro zastupljen. Na jugo-zapadu stepe prelaze u pustinju Kalahari. nektarnice. hrane se ribom. Imaju bodlje na repu. imaju samo 2 roda: poto i galago. Endemični rodovi su šimpanzo. gazela. Žive u pjeskovitoj podlozi i riju u malu dubinu. Od surlaša ima dvije vrste slonova: afrički – Loxodonta africana i Indijski . Porodica svinja je zastupljena sa riječnim svinjama Potamoherus i bradavičastim svinjama. patuljaste antilope. Indokinom. Tu spada i gnu. a pustinja Tar čini prelaznu zonu. Patuljasti jeleni su veličine zeca. Značajni su leopardi i gepardi koji su zajednički i sa Indomalajskom oblašću. Nisu zastupljeni samo jeleni i kamile. Red damani su mali biljojedi veličine zeca. Od ptica su značajni nojevi. koke. Od sisara su endemični rodovi vivera. antilope slične konjima. antilopa) i s tim u vezi veliki broj zvijeri. Od nepreživara je važna porodica Hipopotamusa. Od ptica su karakteristične dugorepe nektarnice. U ovu porodicu spada žirafa i okapi koji žive u gustim prašumama. Gušteri su predstavljeni agamama. Posebno su brojni majmuni. vrste nosoroga i zebre. Fauna je dosta raznovrsnija (značajna grupa krupnih travojeda: žirafa. Endemičan je patuljasti hipopotamus. Zastupljeni su sa 2. antilope skakači! Žirafe su karakteristične po kratkim rogovima. pitona. Imaju prednje kratke noge sa kandžama.Zapadnoafrička podoblast obuhvata tropske šume Konga. Gmizavci su brojni. Ptice su mnogobrojne i raznovrsne. nego su ovdje biološki zamjenjene oblicima Ranida koje žive na drveću. porodice: majmuni zamorci i čovjekoliki majmuni. Porodica vjeverica poletuša (Xerus) je dosta zastupljena. Sjeverna granica ove oblasti su Himalaji. Zvijeri su zastupljene posebno porodica viverida. droplje. 3. ali je to samo konvergentna sličnost zbog njihovog načina ishrane – hrane se mravima i termitima. nosoroga. gorila. Papagaji nisu toliko zastupljeni. posebno lavova. Ljuskari (Pholidota) su slični dosta krezubicama.Elephas maximus. Lav koji takođe živi u jugozapadnoj Aziji. Karakteristični predstavnici: Porodica zlatnih krtica po anatomskim odlikama je slična tenrecima. Tu su prugasta (Hyaena hyaena) i pjegava hijena (Crocotta crocuta) (lešinari). Od preživara se tu javljaju 3 porodice patuljastih jelena Traguloide. Karakteristična je porodica batoglavih čaplji i vrsta batoglav rasprostranjen po cijeloj Africi. glodara. šupljorog i žirafe. Obuhvata Indiju sa Cejlonom. bivola. Okapi.. Na istok ide sve do Filipina. vidrolike rovčice. Imaju 3 roda od kojih žive na drveću. Bez obzira što u njen sastav ulaze i brojna ostrva ona ima karakter tipične kontinentalne faune. slonova. Njasa. Viktorijino. Indomalajska oblast slična etiopskoj oblasti. 2. Malajski arhipelag sve do ostrva Bali. gorila i šimpanzo Antropopitecum. raznovrsna je i brojna. Južnoafrička podoblast u njoj dominira pustinjski predio. šumama. Endemična je porodica šumskih pupavaca. U Etijopiji ima malo polumajmuna. a biocenoze su zaštićene. Podoblasti: imaju 3 podoblasti u skladu sa klimom. Endemična je porodica sekretara koji se pretežno hrane zmijama. medvjeda i jelena. nilskih konja. Red afričkih nojeva ima samo jednu vrstu. prisutne su vivere. Karakteristike: 114 . Oni pripadaju porodici lorija koji se nalazi i u Indomalajskoj oblasti. morke. Rasprostranjeni su krokodili. Od kopitara postoje 2. Karakteristične su porodice tkača i nektarnica. zebra. U etiopskoj oblasti nema porodica krtica. mandrili. Razlika u odnosu na ostale mačke je što živi u stadima. 1. Ima mnogo kameleona. .

Tapiri i enoti (panda) su zajednički sa neotropskom oblasti. U najzapadnijem dijelu susreće se lav. Porodica pasa je malobrojna. Endemičan je rod divljih koza. Ptice su brojne i raznovrsne. Burmansko – kineska podoblast obuhvata krajnji istok i jugoistok kontinenta. Na Javi živi jednorogi nosorog. Nepreživari su zastupljeni sa pravim svinjama. Red Aveti ima samo jednog predstavnika Tarzijusa. U Indiji preovladavaju travne savane. Java. Živi na Himalajima i jugozapadnoj Kini. Brojni su gušteri i zmije. Jedini čovjekoliki majmun je orangutan koji živi na Sumatri i Borneu. Ta kožica mu služi za letenje. Od gmizavaca treba pomenuti zmaja – guštera koji pripada porodici agama kod kojeg je plovna kožica razapeta između krajeva rebara koja vire napolju. Ljuskari su takođe široko zastupljeni. U graničnim dijelovima postoji prodiranje i nekih australskih elemenata. Prugasta svinja je dosta srodna evropskoj. Biljojedi su. Red Dermoptera ima 2. giboni. Ima izražen jasno ostrvski karakter faune – siromaštvo i endemizam. Od riba su brojni šarani i somovi. Na Sumatri i Malaki živi Indijski tapir. vrste nosoroga. Panda je jedini predstavnik porodice enota. Od preživara su zastupljene antilope sa velikim brojem vrsta. Borneu i Cejlonu. vivere koje žive na drveću i kune. fazani i paunovi. vrste – vitki i zdepasti lori. ima mnogo vivera. vjeverica. Filipinska podoblast obuhvata istoimena ostrva. Od ptica tu se javljaju sađe i neke koke. Oni su primjer zbirnog tipa jer imaju odlike slijepih miševa. Osnovni predio je tropska kišna šuma. Najkarakterističniji papkari ove oblasti su jeleni munđaki i aksizi koji ne izlaze van granica ove oblasti. golubova. prugastom hijenom. Karakteristični predstavnici: malobrojni su torbari i nalaze se samo u jugoistočnoj periferiji (kuskusi). 4. jelen mundžak.1. To je slučaj sa gepardom. miševa i vjeverica poletuša. Posebno je mnogo vjeverica i vjeverica poletuša. značajan je indijski bivo. tupaje. To su vitki majmuni. Od insektivora su posebno značajne tupaje (podsjećaju na vjeverice). Veoma su zastupljeni jeleni. Na zapadnoj grani postoje prave pustinje. mnogo tupaja. pravim ježevima. Sumatri. Sundska podoblast obuhvata poluostrvo Malaku i velika Sundska ostrva – Sumatra. 115 . a ostali dio je pokriven tropskim šumama koja je najbujnija na ostrvima. To je tipična Indomalajska fauna. Veličine su mačke sa širokom opnom za letenje koja povezuje sve ekstremitete i rep. dugonosi medvjed. Od krokodila su značajni i endemični gavijali. a od ptica fazani. Zastupljene su i Bovidae. ali i veliki broj paleoarktičkih i etiopskih oblika. 2. Medvjedi su predstavljeni sa rundavim dugonosim medvjedom. letipasi. Tu su značajne divlje kokoši. Fauna ipak ima kontinentalni izgled što govori da se nedavno odvojila od kopna. Indijski slon živi u Indiji. vitki lori. 3. Postoji velika sličnost sa etiopskom faunom. Smatra se da su oni prelaz između insektivora i polumajmuna. Indijska podoblast obuhvata cijelu Indiju sve do Ganga i Brahmaputre. vjeverice poletuše. Tu pripada i ostrvo Cejlon koje se nedavno odvojilo od kopna. Ovdje lavu odgovara tigar. srodne vrste. Mala noćna životinja. gazelama. Za Sumatru je karakterističan endemični gibon siamang. Oba podreda slijepih miševa su široko zastupljeni. Tu su značajne i prave leteće žabe. Borneo. Karakterističan je veliki broj gibona i tarzusa. S obzirom na razvijenu drvenastu vegetaciju svijet je uglavnom šumski i vezan za drveće. žive i 2. Susreću se tipični indomalajski oblici: tupaje. makaki. Od majmuna su značajni makaki i vitki majmuni. polumajmuna i insektivora. Endemična je antilopa nilgau. Brojnije su samo porodice vjeverica. 2. Endemična je porodica tupaja (Tupaidae). četveroroga antilopa. Australski element je predstavljen sa papagajem kakadu. azijski slon. Podoblasti: 1. jednorogi nosorozi. Glodari su slabo zastupljeni. Za Borneo je karakterističan endemični dugonosi majmun. Indomalajska oblast se nalazi u tropskoj i suptropskoj zoni. To je zemlja savana i tropskih šuma. Polumajmuna ima 2. Značajna je vrsta tar koja naseljava Himalaje. Kopitari su predstavljeni sa 2 roda Tapira i 3 vrste nosoroga. Dugonosi medvjedi zamjenjeni sa kratkonosim malajskim medvjedom. Značajni su giboni koji žive u velikim porodicama i bliski su čovjekolikim majmunima. Ima samo 2 endemična reda sisara – Dermoptera i dugoprsti majmuni (Tarsidae – avet). Od zvjeri su posebno zastupljene mačke.

primitivno goveče Anoa i karakteristična svinja Babirusa. a ovaj drugi pozitivna svojstva. To siromaštvo se objašnjava jednorodnošću i surovošću predjela i njihovom mladošću. divlji konj prževalski i 2 polumagarca – kulan i kiang. zečeva i ohotona. a posljednje je bilo u oblasti Beringovog mora poslije ledenog doba tada je došlo do razmjene fauna. Od šupljoroga je zastupljen rod Ovis. majmuni. skoro cijela Azija i cijela sjeverna Amerika. Od ptica je značajan rod Pitecofoga koji se hrani majmunima. Zbog toga imaju neke zajedničke vrste. Madera. Slijepih miševa ima malo i to su uglavnom Microhiroptera. nosoroga i slonova nema. Paleoarktik i neoarktik zbog razlike u fauni se dijeli na Palearktik (afričko – euroazijski dio) i Neoarktik – američki dio. Anura su slabo zastupljene. sjeverna Afrika. dabrova. Kopitari su predstavljeni sa 3 vrste. polumajmuna. Fauna Celebesa ima prelazni karakter (ima elemente Australijske faune).od sisara su endemične i široko rasprostranjene grupe visokog sistemskog reda: pordica krtica. Insektivori su predstavljeni porodicom krtica. Repati vodozemci su potpuno ograničeni na holarktik. Mrki medvjed i ris su endemični za holarktik. Široko su zastupljene kune. ali se opet i javljaju oštre razlike.od ptica su endemični tetrijeb. Holarktik zauzima ogromne teritorije pustinja. a majmuni se nalaze samo u graničnim oblastima. vrstom. Podoblasti: 116 . To se objašnjava ekološkim i istorijskim uzrocima. Zelenortska i Japanska ostrva. visoravni i predjele leda – Grenland. Predstavnici: od torbara se javlja samo oposumi u sjevernoj Americi. Karakteristike: 1. vrste kamila – dvogrba koja živi u pustinji Gobi i jednogrba u sjevernoj Africi i Aziji. Papkara je relativno malo. Gmizavaca ima jako malo.Karakterističan je endemični galeopitekus i aveti. 5. Bilo je više spajanja. Na Celebesu postoji i vjeverice. Endemične su 2. 2. Od zvijeri su prisutne vivere i hijene sa 1. a u Noarktiku ih ima 4 od kojih su značajne viloroga antilopa i vjeverice slične dabrovima. ima noge gusto pokrivene perjem. Njorke su poseban red morskih ptica koji se gnijezdi na ostrvima.porodica pjevačica. a u Neoarktiku 5. bijela jarebica. gluhan. U Pleoarktiku nema endemičnih porodica sisara. Bez obzira na veličinu koja je veća od svih ostalih oblasti fauna joj je relativno siromašna. od riba endemične su jesetre i Salmonidae. lisice. enoti sa jednom vrstom u SAD. 3. Indomalajskom i Neotropskom oblašću. rovčice. losovi i irvasi. ljuskari. Endemične porodice ptica. morski gnjurci i Uria. Endemični su i bizoni. Porodica tetrijeba gdje spada lještarka. 4. miševa. Od glodara karakteristične su porodice vjeverica. medvjedi i mačke. 5. porodica dabrova. Od jelena su zastupljeni pravi jeleni. slijepog kučeta. skočimiša i porodica Ohotona. puhova. Kanarska. 1. gmizavaca i vodozemaca susreću se samo u Noarktiku. Teškoća podjele proizilazi iz složene istorije ove faune. Svinje su predstavljene samo sa divljom svinjom koja ima širok areal. vivere. otrovni gušter i sirene iz repatih vodozemaca. Od riba u Paleoarktiku imaju 2. ježevima i brojnim rovčicama. Osim toga pripadaju joj i Azorska. Za Paleoarktik bi se moglo reći da ima samo negativna. Postoji veći broj endemičnih vrsta kao što je ćubasti pavijan Macaci . Holarktička oblast obuhvata cjelokupno kopno sjeverne hemisfere i na jugu graniči sa Etiopskom. aveti koji uopšte ne postoje u autralskoj oblasti. endemične porodice. Osim toga tajge i tundre su relativno mlade iz postglacijalnog perioda.od vodozemaca su karakteristični repati vodozemci. Karakteristični su i morski gnjurci. Celebeska podoblast ima veliki broj australskih oblika. tundre – u svim tim oblastima su nepovoljni uslovi za život. bogata je edemima i ima niz primitivnih oblika. Tu živi kus – kus. vukovi. ruževac. Euroazija i sjeverna Amerika su bile odvojene u toku dugog geološkog perioda i faune su se samostalno razvijale. Ta podjela je uglavnom iz praktičnih razloga. U njen sastav ulazi cijela Evropa.

sibirska srna. leminzi. Na jug se prostire do Himalaja. Tu su prisutne stepe koje na zapadu prelaze u pustinju. Specifični su rodovi jelena.Kanadska podoblast obuhvata pojas tajge Sjeverne Amerike. irvas. sađa i strijela zmija. Od etiopsko – indijskih elemenata prisutni su bodljikavo prase.urogalus). Od ptica su karakteristični lještarka (Tetrastes bonasia). veliki skočimiš – živi u stepama.Evropsko-sibirska podoblast obuhvata Evropu. kreja. Karakteristične vrste su: bezrepi makaki – sjeverna Afrika i Gibraltarska stijena. ZOOGEOGRAFIJA 117 . kuna zlatica. Od vivera – obična geneta – Španija. Endemična je porodica vjeverica sličnih dabrovima. jelena marala. prvo su bili različiti.1. Ima razgranate rogove i svake godine ih odbacuje. Samur u svim sibirskim šumama. ali i listopadne šume u zapadnoj Evropi i stepe u Kazahstanu. pas sličan enotu. istočno tibetski makaki. Mnogi oblici kao morževi. evropska vidra. krstokljun. Francuska i Sjeverna Afrika. Ovdje živi veliki broj gmizavaca i slijepih miševa. konja i nosoroga. jazavaca. Fauna je siromašna i jednorodna. lasica. smrdljivac.Centralno-azijska podoblast zauzima Centralnu i veći dio Srednje Azije. Ova oblast donekle ima prelazni karakter ka indomalajskoj. bizamski pacov. oba tetrijeba (Tetrao tetrix. U ranom tercijeru S. U Jancenkjangu žive aligatori. divokoza – Rupicarpa. muflon. 2. Od vodozemaca sibirski četveroprsti triton. 3. U Holarktiku su prisutne i neke stare fosilne grupe slonova – mamuti. Na Tibetu živi dugorepi tibetski majmun. jak (goveče) i antilope = orongo i ada. Endemične su vrste antilope. Endemična je vrsta obična vjeverica (Sciurus vulgaris) koja se pruža od Atlantika do Tihog okeana. T. stepski zec. kolibrija i američke vjeverice. prugasta hijena i leopard uglavnom u prednjoj Aziji. Amerika je bila spojena sa Evropom a SAD sa Sibirom u oblasti Beringovog mora. Karakteristične vrste su lisica. Sonorska podoblast ima neke endeme kao što su viloroga antilopa. U znatnoj mjeri ona je prelaznog karaktera. 6. Široko su rasprostranjeni obična krtica. mošusni jelen. Ima dosta srodnih vrsta sa evroazijskom tajgom jelen maral. planinske antilope. Od sisara endemični su polarna lisica. od ptica polarna sova. Posebno su široko rasprostranjeni žderonja. U stjenovitim planinama živi endemični rod snježna divokoza i puma. jelen maral i los. 5.Arktička podoblast obuhvata tundru i šumsku tundru Sibira i Amerike. Tu se već pojavljuju neotropski elementi – oposum i oklopnici. Fauna Etiopije i Indokina su se razvijali iz jedne faune i razvijale se divergentno.Sonorska podoblast zahvata jug Sjeverne Amerike i sa Kanadom je vezana šumskostepskom zonom. zlatni fazan i crveni vuk. Manđuriju. foke ne ulaze u ovu oblast jer su to okeanske životinje. guske i šljuke. skočimiši i mrmoti. lod. Osim toga tu su prisutni i bijeli zec. zatim perzijski pas i divlji ćuran. kamila. njorke. planine i šume. Osim toga ona ima neke karakteristične vrste kao što su bodljikavo prase. 7. Tako da su one u početku slične a kasnije različite. Sibir i sjeverni Kazahstan. mediteranska droplja. prednju Aziju i Kavkaz. a na sjever do bajkalskih stepa. Osnovni predio je listopadna šuma. vuk. vodena krtica. Kao dokaz su areali vidre. planinske koze. Na Tibetu živi kiang. mrki medvjed. jazavac.Sredozemna podoblast obuhvata sve zemlje oko Sredozemnog mora. polarna jarebica. Za Sjevernu Ameriku je karakteristično Mošusno goveče koje naseljava zonu leda. pjegavi klen. ris. puhovi. a kasnije slični. Endemična je džinovska salamandra. na zapad do Kaspijskog mora. losa i medvjeda. Koreju i Japan. Endemični su rodovi rovčica i krtica. sibirski tvor. Osnovni predio je tajga. vidra. risa. Endemično je mošusno goveče (sjeveroistočna Amerika).Manđursko-kineska podoblast obuhvata sjevernu Kinu. 4. Jelen dama. Karakterističan predio je pustinja i na jugu Tibet. hermelin. a paleoarktik i holarktik su se razvijali suprotno. stepska mačka.

Zoogeografija je usko vezana sa biosistematikom jer se u svojim istraživanjima potpuno oslanja na prirodni sistem. ali i na cijeloj teritoriji Evrope osim krajnjeg juga. Isto i adaptivna radijacija. Volas. Ekologija je pomoćna disciplina zoogeografije kod određivanja areala ali u nekim slučajevima ukazuje i na pravce naseljavanja. Zadaci im se poklapaju. tip. 3. vrsta. Tu su bili značajni Darvin. disciplinama. Zoogeografija se dijeli na tri dijela: -registraciona ili popisna zoogeografija sakuplja materijal o rasprostranjenosti vrsta -uporedna zoogeografija dijeli zemljinu loptu na zoogeografske oblasti na osnovu rezultata registracione i upoređuje pojedine oblasti -uzročna ili kauzalna objašnjava uzroke i razloge rasprostranjenja vrsta i čitavih fauna. Ona sama ima 4 podoblasti: -mediteranska – Hercegovina -eurosibirska – sjeverni dio uz Savu 118 . Primjer su Bajkalsko i Ohridsko jezero. klasa. a nema je u S.To je nauka koja objašnjava i izučava geografsko rasprostranjenje životinja i zajedno sa fitogeografijom ulazi u biogeografiju koja se bavi položajem bioloških sistema na planeti. Povezana je sa ekologijom. Drugi zadatak je da objasni uzroke i istoriju naseljavanja u vremenu i prostoru. Npr. To je povezano sa njihovom ekološkom valencom i kompleksom ekoloških faktora koji vladaju na tom prostoru npr. discipline. Povezana je i sa fiziologijom životinja jer može tumačiti reakcije životinja na različite temperature. rod. Polazi od ekoloških i istorijskih uzroka. Tu se na osnovu fosilnih nalaza tumači rasprostranjenje životinja u prošlosti. red. Zašto vjeverica živi u šumi i zašto je u Evropi. fosili krezubica samo u Južnoj Americi ili samo notremata u Australiji. Izolacija vodi ka većem broju endema. Ako se radi o kopnu to je neka teorija ili vodi to je neka akvatorija. Morfološko – zoogeografska pravilnost i klimatska pravila Podaci o zoogeografiji potiči od Aristotela ali je to znanje bilo dosta ograničeno. Zoogeografija je povezana sa dr. porodica. Pokušava objasniti zašto je neka vrsta rasprostranjena na jednom području. Poslije Darvina Skleter je na osnovu rasprostranjenja životinja dao zoogeografsku podjelu. Flora i fauna su povezane pa su povezane i one u 2. Sahara i tropske šume.Životinjski svijet je različit na različitim dijelovima planete. u Africi i Indiji. ali te razlike se javljaju i na užem prostoru npr. obična vjeverica je rasprostranjena u cijelom Sibiru. Ali tu je ona zastupljena u šumama pa je to njeno stanište. To je areal vjeverice. Zadatak zoogeografije je da objasni areale rasprostranjenja životinja. Povezana je sa fitogeografijom sa kojom čini biogeografiju.Svaka životinjska vrsta naseljava određeni prostor ili areal. Zoogeografija je i u vezi sa paleontologijom i paleogeografijom. Obje nauke stoje između prave geografije i bioloških disciplina. prisutne su samo na svojim staništima ili biotopima. a na drugom nije. Zoogeografija objašnjava nekad i mehanizam nastanka novih vrsta – zebe sa Galapagosa. Bifon. Cilj zoogeografije je da objasni rasprostranjenje životinja na zemlji i da objasni zašto ih nema u nekim područjima. Americi. 2. Ona polazi od određenih predpostavki: 1. pritisak itd. Kasnije u srednjem vijeku javlja se monopol crkve. Objekt ekologije je organizam i njegova prirodna sredina. Životinje u arealu mogu biti šire ili uže rasprostranjene i u svom arealu obično zauzimaju određeno područje tj. Tek sa otkrićem teritorija ide postepeno razvoj zoogeografije. carstvo! *BiH se nalazi u eurosibirskoj podoblasti. Povezana je i sa evolucijom. U oblastima koje se dugo bile izolovane nastale su skupine karakteristične samo za ta područja. Posebno je važna geografska izolacija. npr. a javljaju se u drugim.

u jezero u kojem je nije prije bilo i do 1950 je potisnula drugu vrstu potpuno. Ciprinida ima dosta introduciranih vrsta: srebrni karaš. Vodozemaca ima 5 familija. Odnosi između jedinki site vrste su intraspecijski. Salamandra atra. Postoje brojni predstavnici morskih sesilnih beskičmenjaka koji se vežu za kožu životinja koje ih nose. 2. 5. šaran. 7. dok je za drugi negativan. Javlja se između jedinki dvije vrste sa sličnim ekološkim zahtijevima. U nekim slučajevima komensalizam obezbjeđuje lokomociju manje pokretnog partnera. Mnogi ekolozi te interspecijske odnose pokušavaju da grupišu kao pozitivne. čovječija ribica (Proteus anguinus). pozitivan i obligatoran za jedan organizam dok je za drugi negativan. Ti odnosi nastaju na bazi zadovoljenja potreba za hranom. predatorstvo – odnos grabljivca i plijena. parazitizam – uzajaman odnos. dok je za drugi neutralan. mjestom za stanovanje i dr. Vorticela sp. negativne ili neutralne. 4.) se vežu za površinu tijela račića. Ima oko 108 različitih vrsta riba. Ti odnosi su složeniji nego odnosi sa fizičkom sredinom. komenzalizam – jendostran odnos pozitivan za jedan organizam. mekušaca i dr životinja i predstavljaju komensale koji koriste mjesto za život na tijelu domaćina koji ih nosi. pozitivan i obligatoran za jedan organizam dok je negativan za drugi. sunčanica. Endemi vipera BIOTIČKI FAKTORI Sredinu jednog bića ne čine samo abiotički faktori nego i druga živa bića sa kojima on stupa u odnose i od kojeg zavisi njegova egzistencija. Sesilne. Mnogi oblici komensalizma javljaju se i kod biljnih organizama. Između pojedinih kategorija postoje i brojni prelazi. Neke moske ribice žive u plaštanoj duplji puževa. Autohtone su glavatica i mekousna pastrmka. razmnožavanjem. mutualizam i protokooperacija su odnosi kod kojih je dejstvo uvijek pozitivno za jednog ili oba partnera. bez pozitivnog ili negativnog dejstva na drugog partnera. Pri dužem trajanju ona po pravilu dovodi do isključenja jendog od kompetitora.-visoko-dinarska vrhovi visokih planina. smuđ. To je kompleks odnosa na kojima počivaju integrirane ekološke jedinice biocenoze i ekosistemi.. zaklon. (npr. Interspecifična kompeticija je čest odnos između dvije vrste organizama – važna u borbi za opstanak. pri čemu su neke vrste specifične za domaćine koji ih nose. mutualizam – oba organizma pozitivno djeluju jedan na drugog. kompeticija – oba organizma djeluju aktivno jedan na drugi kroz aktivnu ili pasivnu konkurenciju za ishranu. zaštitom. Odnos je obligatoran za oba partnera. Primjer između dva riječna raka u SSSR. amensalizam – jednostran odnos negativan za samo jedan organizam. Ti odnosi takođe mogu biti jednostrano ili obostrano obligatorni ili fakultativni. Intenzivniji olik komensalizma je kada jedan partner živi privremeno ili stalno u unutrašnjim dupljama drugog organizma. 6. neutralizam – odnos prisustva dva organizma koji ne djeluju aktivno jedan na drugi. Komenzalizam. Neke morske ribe ili se vežu na ajkule i tako se prenose na veće daljine ili stalno prate ajkule i tako imaju zaštitu a koriste i ostatke hrane. Komensalizam je najprimitivniji oblik tih odnosa jer koristi samo jednom partneru. 8. Raznovrsniji su interspecifički odnosi. 6-7 vrsta Salmonida u Jadranskom slivu. prostor. jer obe vrste zauzimaju istu ekološku nišu. To su Potamobius leptodactilus i Potamobius astacus. 20 rodova. izmedju jedinki različitih vrsta. ne vršeći na njega nepovoljno dejstvo. Te odnose teško je kvantitativno irzaiti. Endemični su Triturus alpestris rajzeri. Gmizavaca ima 6 familija. Neki kratkorepi morski 119 . protokooperacija – oba organizma koriste jedan drugoga ali odnos nije obligatoran. Glavne kategorije odnosa su: 1. U ovom slivu u BiH zalazi samo jegulja. Kopmpeticija je manje ili više nepovoljna za oba kompetitora. Jedna vrsta je prenijeta 1920. 3.

Ptica pastirčica Motocyls flaus slijeće na stoku i čisti ih od krpelja i drugih štetočina. Teško je povući oštru granicu između predatorstva i parazitizma. spužvi korala itd. Prelazni oblik je i periodični parazitizam koji se ogleda u tome da neke vrste su paraziti u određenim stadijima života. Larva slatkovodnih školjki živi izvjestan period u koži riba i zove se glohidia. Prelazni oblik je fakultativni parazitizam koji se javlja kod nekih životinjskih vrsta. Mikoriza nastaje između ovih gljiva i određenih biljaka. To su prije svega insekti. Komensali su takođe i oblici protozoa falgelata koji žive u crijevima sisara i hane se crijevnim bakterijama. Jedan od najrasprostranjenijih oblika mutualizma između biljaka i životinja koji je od velikog ekološkog značaja je oprašivanje. Ti insekti iz kožnih žljezda luče sekret koje domaćini obilato koriste. a odrasli ži ve kao paraziti. To se uvijek svodi na odnos predator i plijen. Najznačajnije sredstvo za odbranuje ipak bježanje. Njihovo djejstvo može biti inhibirajuće ili stimulirajuće za druge biljke. ali za razliku od predatorstva parazit živi stalno ili povremeno na domaćinu ili njegovoj unutrašnjosti. Poseban oblik mutualizma jeste grupa lišsajeva koji su uvijek građenmi od alge i gljive. Primjer je pencilin. Sličan oblik mutualizma je i između spužve Suberites dromunkula i raka Dromig vulgaris. Simbiotske jednoćelijske alge Zoohlorela toxantella susreću se kod mnogih morskih i slatkovodnih životinja. Važna je i interesantna prilagođenost koja se označava kao autonomija ili odbacivanje pojedinih dijelova tijela npr rep guštera. Paraziizam – parazit se hrani na račun domaćina. Oblik mutualizma su i mirmekofilni i termitofilni insekti stanovnici gnejzda mrava i termita. Postoje primjeri periodičnog parazitizma i na polno zrelom stadiju. Parazitski način života u larvenom stadiju javlja se kod nekih Hymenoptera i Diptera. Pojava amensalizma predstavlja niz još ne proučenih odnosa između dvije vrste organizama koji se sastoji u tome da metaboliti što ih jedna vrsta luči u vanjsku sredinu djeluje negativno na drugu vrstu i inhibiraju njen rast i razmnožavanje. Broj takvih supstanci je velik. Najpoznatiji primjer takvih opdnosa označen je kao antibroza. ali sa druge strane one za njih vare celulozu koju oni ne bi svarili. Klasičan primjer je zajednički život morskog raka pustinjaka Eupogursa koji živi u napuštenoj ljušturi puža i aktinije Adamsia palliata. U crijevima termina nekih Ortoptera živi veliki broj flagelata iz grupe Hypermastigina. Oni aktivno gaje gljive i koriste njihove micelije kao hranu. Postoje različiti oblici mutualizma. koji je pričvršćen za ljušturu puža. On se nerado označava i kao simbioza. Poznati primjer je zelena slatkovodna hidra i korali. Predatorstvo i parazitizam su jednostrani odnosi sa pozitivnim dejstvom za jendog i negativnim za drugog partnera. kod Ancytostoma duodenale koja živi u crijevima čovjeka – larve žive slobodno. Biljke luče neke materije koje djeluju i na druge biljne vrste. Više biljke luče metabolite koji antagonistički djeluju na mikroorganizme koji se zovu fitoncidi. gaje i hrane. Samo Actinomyceta proizvode preko sedamdeset takvih supstanci. Postoji oblik mutualizma gdje kontakt među partnerima nije stalan i manje je intiman. gljiva. bakterija koje produkuju specifične supstance koje inhibiraju rast i razvoj drugih mikroorganizama. To je poseban vid uzajamnih odnosa između biljaka – alelopatija. Njihovi metaboliti mogu biti toksični za mnoge vodene organizme. Te prilagodbe se odnose na sredstva za napad i odbranu. 120 . Kretanje raka obezbjeđuje osvježenje okolne vode za aktiniju i ostatke hrane. a njene žarne ćelije štite raka od neprijatelja. Primjer simbioze između leguminosa i bakterije Risobiuma koji žive na korjenovima domaćina. One koriste hanu koju domaćini unose u crijeva. Mutualizam je i kod mrava i biljnih vaši koje mravi održavaju u svojim podzemnim gnjezdima i dr. Termiti se u životu ne bi mogli održati bez prisustva flagelata. Poznati mutualistički odnos postoji i između viših biljaka i katerija i gljiva sa druge strane.rakovi žive u plaštanoj duplji krupnih školjki. Odnos plijena i predatora podrazumjeva niz prilagođenosti u čitavoj organizaciji oba partnera. Jedan oblik mutualizma ostvaren je i izemđu mrava i termita i gljiva. Pod predatorima s epodrazumjevaju sve vrste koje se hrane živim jedinkama drugih životinjskih i biljnih vrsta. protozo. Mutualizam je recipročan i obligatorni odnos između jedinki dvije vrste. Između njih prelaz su oni parazii koji žive u tjelesnim dupljama npr. Postoje ektoparaziti koji žive na površini i endoparaziti u unutrašnjosti domaćina. čije je dejstvo uvijek pozitivno za oba partnera. Primjer za to je mutualistički odnos između ptica i krupnijih biljojeda. On se javlja kod mnogih mikroorganizama. u škržnoj ili plaštanoj duplji. a domaćini ih štite. Npr. Metabolite slične antibioticima luče i neke vrste algi. slijepi miševi i ptice.

Nasljedne promjene su šire i dominiraju u nekim populacijama. Odlikuju se velikom plodnošću. Komarac je posrednik domaćin plasmodiuma i on ima ulogu prenosioca malarije. manje brojne su populacije vrsta sa krupnim jedinkama. Npr. U kopnenim ekosistemima to se obično izražava na m2. One su u stalnom kretanju. bez crijevnog sistema jer se hrane apsorpcijom hrane iz domaćina. Gustina populacije se može izraziti brojem jedinki na jedinicu površine. To obuhvata pojam dinamika populacije. broj bukovih stabala na hektar. To predstavlja osnov za praćenje niza uticaja na višim biološkim nivoima integracije npr. ima 2020 jed/m2. natalitet. s ditova masa je 6. Endoparaziti su uglavnom anaerobni. osnovni atributi svake populacije su: gustina ili veličina. Stvarni oblik postojanja vrste u prirodi su njihove populacije. a u vodenim ekosistemima na m3. vrlo često ciklično mjenjaju domaćina. SINTETIČKA ILI SINEKOLOGIJA EKOLOGIJA POPULACIJE U centru pažnje sinekologije nije više jedinka kao izolovan biotički sistem koji stupa u određene odnose sa svojom sredinom nego populacija ili grupa jedinki koje u određenom vremenu naseljavaju određeni prostor gdje se jedinke međusobno vezane prosesom razmnožavanja i čitavim nizom biotičkih odnosa. Populacija pokazuje određene grupne osobine koje se mogu kvantitativno izraziti. Divergentna evolucija se vrši u okviru manje ili više izolovanih populacija Definicija populacije i njene osobine Populacija se definiše kao prostorno i vremenski integrisana grupa jedinki iste vrste koja raspolaže zajedničkim skupom nasljednih faktora. Svaka populacija predstavlja dinamičnu cjelinu . U okviru svog areala vrste su predstavljene manjim ili većim brojem populacija od kojih svaka zauzima određeni prostor.7 jedinki/milji2. Neki paraziti mogu imati svoje parazite to su hiperparaziti. pripada određenom ekosistemu i gdje su jedinke povezane međusobno procesom razmnožavanja. Gustina populacije larvi Hironomus-a npr. fluktacija njene gustine i dr. Populacije su dinamički pojmovi. Pošto to uglavnom nije slučaj i tada težina ili biomasa predstavljaju bolji izraz gustine. Bespolana faza razvoja plasmodiuma odigrava se u krvi čovjeka. Zatim se u njegovoj tjelesnoj duplji preobrazi u drugi larveni stadij procerkoid. biocenoza. uzrasna struktura. ako se sve jedinke otprilike iste veličine. U analizi životinjskih populacija ekologija u velikoj mjeri koristi postupke demografije. potencijal rasta populacije i tok rasta i održavanja. Njena jaja dospjevaju u vodu i iz njih se azvija prvi larvni stadij onkosfera sa trepljama koja ulazi u ciklopsa. Može se izraziti brojem jedinki ili njihovom težinom (biomasom) na jedinici naseljene povrčine ili zapremine u datom trenutku. Veličina i sastav populacije se mjenjaju u funkciji vremena.8 g/m2. naseljava određeni ptostor. Npr na populaciju antilope u Americi imaju gustinu od 1. 121 . To se obično odnosi na promjene stope rasta populacije. a polna faza se odigrava u crijevu komarca Anopheles.Najveći broj endoparazita se susreće u grupi parenhimatičnih i valjkastih crva a među zglavkarima su uglavnom ektoparaziti. prostorni raspored. Postoje brojne prilagođenosti parazita. Ciklopsa pojede riba smuđ koja je drugi posredni domaćin i njenim mesom u čovjeka ulazi pantljičara. Limantria dispar koja živi u hrastovim šumama u svakoj od njih je predstavljena posebnom populacijom. Istraživanje populacije predstavlja osnovni način praćenja ekoloških zakonitosti. Populacije kao cjeline uvijek stupaju u odnos sa spoljašnjom sredinom i kao cjeline reaguju na djejstvo ekoloških faktora. bez čula vida. Gustina populacije Gustina je kvantitativni izraz veličine populacije na jedinici prostora. Kod čovečije je pantljičare Difilobotrium lanatum postoje dva posredna domaćina i konačnog domaćina čovjeka.

izvorima hrane. Gustina životinjskog naselja dna jezera ili mora određuje se na osnovu broja skupljenih jedinki sa određene probne površine pomoću specijalnih malih bagera koji izvlače mulj sa organizmima. totalno prebrojavanje ili cenzus – ljudska populacija 2.Biomasa se može izraziri sirovom ili suhom težinom jeidnica po jedinici prostora. Postupci za kvantitativnu analizu su složeniji kod jako pokretnih organizama. postupak markiranja Kvantitativn procjenjivanje populacije može se izvesti kroz razne tehničke i statističke postupke. Postoje dvije vrste kvantitativnih metoda za određivanje gustine populacija. Za filtriranje vode obično se koriste planktonske mrežice od mlinarske svile čija okca odgovaraju veličini organizama. 3. Bježeići od svjetla organizmi prolaze kroz mrežu. totalno prebrojavanje (cenzus) je prebrojavanje svih jedinki u populaciji bez obzira na uzrast. Sastoji se u utvrđivanju broja jedinki neke populacije skupljenih u probama sa određene jedinice naseljenog prostora. padaju na lijevak i upadaju u alkohol. Brojnost i biomasa biljojeda su uvijek veći od biomase mesojeda. probne površine (metod kvadrata). sisara. Gustina populacije u nekom ekosistemu je regulisana u principu kapacitetom sredine. metoda probnih površina – metod kvadrata 3. Kod životinjskih populacija se može primijeniti u slučajevima vrsta sa krupnim jedinkama i populacijama male gustine. Za predstavnike sitne faune beskičmenjaka koji naseljavaju tlo primjenjuje se metoda kvadrata i broje se jedinke vrste koja se proučava. Veličina probnih kvadrata varira prema gustini i tipu disperzije populacije. Primjenjuju je u ljudskoj demografiji. I ta proba se grije sijalicom. Postoji veliki broj tehničkih postupaka za utvrđivanje broja jedinki u populaciji koji su prilagođeni ekološkim osobinama i prirodi staništa. Metode izračunavanja gustine populacija 1. gustina populacije se neprestano mjenja u funkciji vremena i te promjene se mogu kvantitativno pratiti. Broj miševa u šumi ne može biti manji od njihovih grabljivaca. U apsolutne metode spada: 1.postupak markiranja – ovaj postupak se koristi pretežno kod pokretnih organizama za kvantitativnu analizu njihovih populacija. Kod ptica populacije naviše gustine imaju u ljudskim naseljima i listopadnim šumama. ptica. insekata. riba u jezeru kg/ha. skloništima itd. Za izdvajanje organizama tla se koristi Tulgrenov aparat. Broj planktosnki organizama se obično izražava na litar ili m3 vode. Treba razlikovati opštu gustinu koja predstavlja srednju vrijednost broja jedinki ili njihove biomas. Gustina se izražabva na m2 dna. Za plankton i stanovnike tla probe se odnose na jedinicu prostora. Kod apsolutnog metoda cilj je utvrđivanje ukupnog broja jedinki na jedinicu naseljenog prostora. on preko ljeta živi samo u slojevima od 20 do 40 m tako da gustina populacije iznosi 4000 jed/m3. Metod kvadrata je raznovrsniji i složeniji kod životinjskih organizama s obzirom na pokretljivost. puštanja na slobodu i ponovnomulovu. On se sastoji u markiranju ulovljenih primjeraka. od ekološke gustine izračunate na jedinicu stvarno naseljenog prostora. Metodi kvadrata su posebno izrađeni i standardizovani u biljnoj ekologiji. zooplanktona br. sitnih glodara brojem individua po hektaru. Iz brojnog odnosa ulovljenih markiranih jedinki i 122 . Gustina populacije NEŠTO (cini m ise Ajdops :D) ohridanus izračunata na m3 čitave vodene mase Ohridskoj jezera iunosi 900 jed/m3. Gustina populacije ptica se izražava brojem parova ptica po km 2. To su apsolutne i relativne metode. To je najčešće postupak koji se primjenjuje sa raznovrsnim modifikacijama. Kod kvantitativne analize populacija planktonskih organizama koristi se postupak filtriranja vode i prebrojavanja jedinki određene vrste. Proba zemljišta se stavlja na određeno sito iznad lijevka koji je iznad posude sa alkoholom. Ti postupci su najbolje razrađeni kod biljaka i vodenih organizama. individua/m3 itd. 2. Na osnovu obrade dovoljnog broja proba računa se srednja gustina populacije u datom trenutku.

On zahtijeva upotrebu entomološke mreže kojom se kosi travnati pokrivač jedne probne površine. Stepen pokretnosti organizama označava se kao vagilnost. prije svega sitnih glodara ili insekata ili manje ptica. Grupni raspored je najčešći tip rasporeda u populaciji i jedinke su neravnomjerno raspoređene u manjim ili većim grupama. Postoji više tih metoda. 1. Posupak za utvrđivanje gustine Artropoda na travnatim površinama je postupak košenja. skloništima i dr. 2. Raspored po principu slučajnosti ostvaren je samo kod vrsta koje žive u homogenoj sredini. statističke metode – gustina populacije predstavlja numericku vrijednost koja se stalno mijenja. Veličina areala varira kod pojedinih vrsta.Neravnomjeran raspored po principu slučajnosti . ili broj muzjaka po njihovim glasovima. gnijezda.npr. šire svoj areal. Ovo ocjenjivanje brojnosti ima subjektivan karakter. Lovne klopke su postupak za utvrđivanje indeksa gustine populacija. Relativne metode Njima se utvrđuje relativna brojnost jedn epopulacije ili dobijaju kvantitativni indexi gustine populacije. da traze pogodna mjesta za stanovanje. Teorijski se mogu razlikovati tri osnovna tipa prostornog rasporeda: . 3 – slabo brojan. Odnosi jedinki u grupi mogu dobiti karakter kooperacije koja smanjuje mortalitet u grupi u vrijeme nepovoljnih prilika.Neravnomjeran grupni raspored Prva dva tipa su dosta rijetki u prirodi. larve koje žive u skladištima brašna. To se označava kao linkolnov NEŠTO (fali :D). 123 . To dovodi do pojave teritorijalnosti ili branjenja areala od jedinke ili grupe organizama.Ravnomjeran raspored .istovremeno ulovljenih nemarkiranih jedinki izračunava se gustina populacije. 4 – brojan. u košnici pčela za vrijeme zime. Tako da su vrste sposobn da se rasprostiru u prostoru. To posebno vazi za postupke koji utvrdjuju gustinu populacije na osnovu malih proba. Poseban oblik grupisanja jesu životinjska društva sa različitim stepenom društvenosti. 2 – rijedak. 3.relativna brojnost (abundancija) je postupak koji se primjenjuje u biljnoj ekologiji. Posmatrac koji se krece duz linije transekta biljezi broj ptica. Često se ovaj metod koristi u biljnoj ekologiji a kod zivotinja on se primjenjuje za populacije ptica i sisara. Rezultat kretanja jedinki jedne populacije u datom trenutku je njihov prostorni raspored. 5 – vrlo brojan. Prebrojavanje skupljenog materijala omogućava utvrđivanje relativne gustine populacije na datoj probnoj površini. Serija uzastopnih utvrđivanja indexa može poslužiti kao ocjena kretanja jedne populacije. Utvrdjivanje indexa populacije uzima u obzir i vremensku jedinicu lova i ponasanje proucavane vrste. Prostorno kretanje jedinki u populaciji je određeno životnim potrebama. Korištenje kvantitativnih podataka se ne moze zamisliti bez statistickih metoda. Grupa ili jedinka u staništu zauzima određeno mjesto stanovanja i njihova aktivnost je ograničena na taj prostor koji se zove areal aktivnosti. 1 – vrlo rijedak. Ovakav grupni raspored jedinki ima značaj za kretanje populacije između jedinki u grupi može se javiti kompeticija za hranu ili prostor. Obično se koristi skala od 1 do 5 (nekad od 1 do 10). Ovakav raspored određen je nizom faktora. Prostorni odnosi Većina životinjskih organizama su pokretni i na taj način reaguju na mnoge promjene sredine. npr. Postupak transekta sastoji se u prebrojavanju nađenih jedinki proučavane populacije duž usko postavljenog pojasa jedne veće probne površine.index gustine – to je kvantitativni pokazatelj brojnosti jedne organske vrste koja ne pruža ocjenu apsolutnog broja jedinki na jedinici površine i ne može se neposredno prevesti u tačnu ocjenu. hranom.

Ann/At=b. Primjeri emigracije poznati su kod gubara. a svaki ima oko 8 hiljada jaja. Postoji i kod nekih vrsta glodara. Školjka kamenica. Tako dobivena stopa nataliteta se izražava na 100 ili 1000 jedinki. Ove razlike su rezultat prilagođenosti za uslove života i mogućnosti preživljavanja mladih. pustinjskog skakavca. Maksimalna moguća plodnost koja bi se mogla ostvariti pod optimalnim uslovima označava se kao potencijarl razmnožavanja. temperature. Stopa nataliteta može se istovremeno izraziti i na jedinicu vremena i na jedinku populacije. živi u slatkoj vodi. a mrijeste se u slatkoj vodi su anadromne vrste i to su lososi. To je broj rođenih u toku određenog vremenskog razmaka.Teritorijalnost sprječava pretjerani porast gustine populacije iznad kapaciteta sredine. One se javljaju pri visokoj gustini populacije kada kapacitet sredine postane nedovoljan. Ona mogu biti ograničena na okvire biotopa u kome populacija živi. Mogu se razlikovati tri kategorije tih kretanja: migracije emigracije imigracije Migracije su periodična kretanja jedinki ili grupa dvojakog obima i pravca. Mortalitet Mortalitet je pojava suprotna natalitetu i predstavlja negativni faktor rasta populacije. stopa nataliteta u jedinici vremena. broja jedinki u populaciji itd. Stopa nataliteta zavisi od niza faktora sredine i od količine i kvaliteta hrane. Može se izračunati kad se ukupan broj rođenih jedinki podijeli sa proteklim vremenskim periodom. Za regulaciju brojnosti populacije su posebno značajna migratorna kretanja različitog karaktera i obima. ona predstavlja stopu nataliteta. Insekti također imaju visok kapacitet razmnožavanja. Natalitet Natalitet je faktor rasta populacije. Izražava se brojem uginulih jedinki u funkciji vremena. a mrijesti se u morskoj vodi. ∆Nn/∆t=B. pantljičara. t znači vremensku promjenu. Imigracija je važna za opstanak populacije kod kojih je gustina svedena na minimum ili za obnavljanje uništenih populacija. Potencijal razmnožavanja ostvaruje se kroz natalitet. Pastrka polaže dvije do tri hiljade jaja po kilogramu jaja. Imigracije su migratorna kretanja suprotna emigraciji i to je dolazak jedinki jedne populacije na lokalitet druge. stopa nataliteta u jedinici vremena i na jedinku. kao procenat ili promil. Osnovna pretpostavka opstanka vrste u prirodi je mogućnost zamjene uginulih jedinki novim potomstvom. Periodične migracije se susreću i kod mnogih vrsta riba zbog mrijesta. Njega treba razlikovati od ekološkog nataliteta koji predstavlja novih jedinki ostvarenu pod datim ekološkim uslovima. To je opšta stopa mortaliteta koja ne vodi računa o starosti 124 . ∆Nn označava brojnu promjenu u populaciji. One vrste koje žive u morima. Sa jeguljom je obrnut slučaj i ona je katadromna vrsta. od tijela odvaja za 24 sata 13 do 14 proglotisa. kečige i dr. Pojam fiuziološkog nataliteta koji označava fiziološki maksimalnu produkciju novih jedinki pod optimalnim uslovima se poklapa sa pojmom potencijala razmnožavanja. Primjer su sezonske seobe ptica selica. Produkcija novih jedinki u populaciji moze ici brze ili sporije i izražena je u jedinici vremena. Teritorijalnost je posebno izražena kod ptica. Ostrea edulis.. Stopa mortaliteta znači broj uginulih jedinki populacije u jednici vremena. ali bez povratka nazad. Emigracije su periodična kretanja jedinki ili grupa izvan normalnog biotopa. a šaran od 150 do 200 hiljada. Isto tako i ribe imaju relativno visok kapacitet razmnožavanja. tj. To su sezonska i dnevna migriranja. reptila i insekata. Taenia. Kapacitet razmnožavanja je različit kod različitih vrsta. On znači produkciju novih jedinki u populaciji koje se pridodaju već postojećim jedinkama. Homotermni kičmenjaci imaju malu plodnost. proizvodi 16 do 60 miliona jaja. kod sisara. Migratorna kretanja mogu se vršiti i van biotopa kada jedinke ili grupe periodično napuštaju biotop u kome žive i razmnožavaju se da bi se kasnije ponovo tu vratile. vlažnosti sredine.

Za dinamiku populacije posebno je značajna prosječna ostvarena dužina života koja je uslovljena stopom preživljavanja jedinki u populaciji. U tu svrhu se konstruišu tablice smrtnosti. Ekološki mortalitet se ostvaruje pod datim ekološkim uvjetima i varira prema njihovim promjenama. Ovaj vid krivulje javlja se kod riba ili kod Ostreae. Fiziološki mortalitet je smrtnost usljed starosti i ostvaruje se samo u optimalnim uslovima. Tu je važno utvrditi intenzitet smrtnosti u pojedinim stadijima razvića. kod vrste ovce je utvrđeno da je smrtnost velika do jedne godine zivota i u klasam iznad srednje dužine života. Npr. Krivulja I koja teče dijagonalno odgovara slučajevima kad je stopa smrtnosti više manje ista u svim uzrasnim stupnjevima. Krivulja III ima konkavan izgled i odgovara slučajevima kada je smrtnost velika u mlađim uzrasnim stadijima. Postoje tri osnovna tipa krivulja. Specifična stopa smrtnosti odnosi se na određenu uzrasnu klasu ili pol jedinki i izražava se procentom ili promilom. Krivulja II ima konveksan izgled i odgovara slučajevima kada je stopa smrtnosti niska tokom većeg dijela života. Stopa preživljavanja varira sa uzrastom. kod kojih je smrtnost na nivou jajeta izuzetno velika.jedinke. Ekologija životinja sa zoogeografijom 125 . tako da se može predstaviti krivuljom preživljavanja. I ovdje treba razlikovati fiziološki mortalitet od ekološkog. da bi se povećala u starosti kod čovjeka i vinske mušice. pa zatim opada i ima nisku stopu do kraja života. Ta stopa varira prema uzrastu jedinki i smrtno se mjenja sa starošću.

pojam ekoloških faktora i njihova podjela Ekološka valenca Biotop Životna forma Ekološka niša Temperatura kao ekološki faktor Svjetlost kao ekološki faktor Voda kao ekološki faktor Vazdušni pokreti Kombinovano-skupno dejstvo ekoloških faktora Bioklimatogrami Klimatska pravila Edafski faktori Orografski faktori Hemizam sredine Ekologija populacije Životna zajednica – struktura 126 . 58. Definicija i podjela ekologije i veza sa drugim naučnim disciplinama Uslovi života. 69. 65.Priredili: Raja sa FACEBOOK-a  Lista ispitnih pitanja iz predmeta „Ekologija životinja sa zoogeografijom“! 54. 70. 57. 56. 63. 66. 59. 64. 61. 62. 67. 60. 71. 55. 68.

127 . Stajaće vode na kopnu 80. Glavne kopnene faune zemaljske lopte i principi klasifikacije kopnene faune 97. Zoogeografija – pojam.) 92.72. endema. karakteristike i podjela 75. neoendema i relikata 91. Holarktička oblst (karakteristike i podjela na podoblasti) 105. zadatak. Zona tundre 86. Oblast mora i okeana 79. Zona stepe i savane 87. Zona listopadnih šuma umjerenih oblasti 84. Centri nastajanja i prvobitnog naseljavanja određenog taksona (pojam autohtonih i alohtonih organizama) 93. Etiopska oblast 103. paleoendema. Neotropska oblast 101. Fauna – definicija i podjela 94. Teorije o promjenama u zemljinoj kori i postanku fauna. Madagaskarska oblast 102. Australijska oblast 99. Podzemne vode 82. Ekosostem – pojam. Odnosi ishrane 73. Zona sjevernih četinarskih šuma (tajgi) 85. Periodizam 74. Novozelandska oblast 98. iseljavanje. Sukcesije – preobražaji ekosistema i pojam klimata 78. Kruženje materije i protok energije u ekosistemu 76. Fauna zatvorenih bazena 95. Biogeografske (zoogeografske) osobenosti područja Bosne i Hercegovine 106. Ostrvska fauna 96. Tekuće vode na kopnu 81. raseljavanje. Zona kserofilnih. Produktivnost u ekosistemu 77. historijski razvitak 90. Zona tropskih i subtropskih prašuma 83. itd. Indomalajska oblast 104. Faktori koji utiču na formiranje areala (ekspanzija. Areal – pojam kosmopolita. Zona pustinja 88. stalno zelenih šuma i šikara 89. Polinezijska oblast 100.

Odnosi koji vladaju na različitim nivoima biološke integracije su: SPECIFIČNI ZA SVAKU VRSTU ORGANIZAMA STALNI. razviće. rast. njihovom asimilacijom se smanjuje koncentracija CO2 a povećava konc. a koji su u međusobnoj zavisnosti. radi se o čitavom kompleksu uzajamnih odnosa koji se tretiraju kao interakcije između 2 aktivna činioca tj. organizma. JER SE ODRŽAVAJU ZA SVO VRIJEME TRAJANJA ŽIVOTA NERASKIDIVI . korali svojom radljivošću stvaraju grebene koji se mogu izdizati i iznad nivoa mora i tada se na njim amogu naseliti suhozemni organizmi).ODNOSI IZMEĐU ORGANIZAMA I SREDINE Ovi odnosi imaju dinamičan karakter jer u prirodi nije moguće zamisliti izolovana živa bića. ponašanje. Od spoljašnjih uslova zavise: razmnožavanje. Kao otoreni sistemi. populacije. U biosferi postoje različiti nivoi biološke integracije.. Ona pretvara kosmičku energiju tj.. u složenu dinamičku cjelinu u kojoj sve djeluje jedno na drugo. O2. posredno ili neposredno. organizma i njegove sredine. JER ORG. JER SE ORGANIZAM NE MOŽE ODVOJITI OD SREDINE UZAJAMNI. Svaka jedinka na jednoj strani zavisi od neživih komponenti a na drugoj strani je u direktnoj vezi sa drugim živim bićima. način života. od ćelije. Ohridsko jezero – tokom ljeta radljivošću algi tj. Čitav živi svijet i njime naseljeni prostor su povezani u jedan jedinstveni i složen dinamički sklop koji se zove BIOSFERA! Biosfera je najviši nivo biološke integracije i rezultat je razvoja planete Zemlje.do ekosistema i konačno do biosfere. sredinu (npr. DJELUJU NA SREDINU I ONA NA NJIH PROMJENLJIVI U VREMENU I PROSTORU Dakle.. živa bića su u stalnom procesu razmjene materije i energije sa spoljašnjom sredinom.. Biosfera je osnovni transformator energije na Zemlji. energiju Sunca u 128 . smanjuje se pH! Isto se dešava i u morima i okeanima (npr.. BIOSFERA – jedinstvo biosfere Karakter odnosa između živih bića i sredine. uslovljava njihovu međusobnu ovisnost! Svojom aktivnošću organizmi mjenjaju spolj. Uzajamna zavisnost organizama i sredine omogućava da se oni vezuju u neraskidivo jedinstvo.

cjelokupni O2 u atmosferi je produkt života tj. već uvjek dolaze zajedno populacije većeg ili manjeg broja vrsta. sa kojim počinje njegovo kruženje je CO2 (u vodi i atmosferi). hrastova šuma nije samo stanište hrasta. Populacija ima svoju strukturu. Dojransko jezero je primjer jednog ekosistema). ali i ishranom. radljivosti zelenih biljaka. Njegova potrošnja iz atmosfere se nadoknađuje iz procesa disanja biljaka i životinja. N izgrađuje bjelančevine i druga složena organska jedinjenja. CO2 može iz sedimaenata (pod dejstvom vode) biti preveden u bikarbonat i ponovo učestvovati u kruženju C! Jedan dio CO2 u atmosferi je posljedica vulkanske aktivnosti. fosforilizirana. dovedena do oblika da ih biljka ponovo može koristiti. izraženu brojnim odnosima jedinkirazličite starosti.03%.. Prema Vernadskom. Koncentracija CO2 u atmosferi je 0. ima svoj prostorni raspored i veličinu. kombinacije). koji su međusobno vezani i djeluju jedno na drugo (npr. Ekosistem čine biocenoza i biotop.. odakle ga u elementarnom obliku mogu koristiti samo bakterije. Hemijski elementi kruže kroz biosferu od neorganskih oblika do živih bića i obratno (prolazeći kroz različite hem.. Jedan organizam je elementarni biotički sistem koji stupa u odnos sa sredinom koja ga okružuje. N.. kroz proces fotosinteze. Ti kružni procesi u biosferi su označeni kao biohemijski ciklusi i oni karakterišu biosferu kao organizovan sistem. O. Populacija je stvarni oblik postojanja organskih vrsta i poseban biotički sistem koji stupa u odnose sa spoljašnjim sredinom! Populacije pojedinih vrsta se nikada ne mogu javljati izolovano u prirodi. Jedna vrsta je u prirodi predstavljena sa realnim prirodnim grupama – populacijama. za izgradnju primarne organske materije. Najvažniji su kruženje C. ta jedinjenja bivaju mineralizirana. razmnožavanjem! Populacije su vezane u više nivoe tj. a nakon smrti tih organizama.Na kružnom toku ovih elemenata može se pratiti i metabolizam nekog ekosistema. u vidu inertnog gasa. Samo manji dio N se vraća u atmosferu. Spoljašnju sredinu organizma ne čine samo faktori nežive prirode. BIOTIČKI SISTEMI BIOSFERE Živa bića su individualizirani sistemi koji se javljaju u vidu jedinki ili individua. Individua se održava zahvaljujući prilagođenosti na uslove sredine. Biosfera je organizovani sistem a osnovni procesi u njoj imaju manje-više kružni karakter. aktivnošću bakterija razlagača uginulih organizama. Materija uvjek kruži u ekosistemu a energija protiče! Kruženje CO2 → Osnovni oblik C. Kruženje N → Količina N u atmosferi je 78%. Samo neznatan dio tog atmosferskog N kruži kroz biosferu. nego i ostala živa bića sa kojima on dolazi u kontakt.. već i graba i drugih biljaka ali je naseljava i veliki broj životinjskih vrsta)! Biosfera se može shvatiti kao povezani skup mnogobrojnih životnih zajednica. Njega troše biljke u procesu fotosinteze. 129 .slobodnu i aktivnu energiju. a koji počiva na 2 osnovna procesa: promet materije i protok energije. Prolazeći kroz živa bića. zaštitom. Jedan dio nedovoljno razložene org. materije biva fosiliziran u vidu uglja. Prilagođenost se ne ogleda samo u određenom stepenu morfo-fiziološke usaglašenosti sa opštim faktorima sredine. nego i sposobnošću organizma da adaptivno reaguje na kolebanja životnih uslova. biotički sistem ili životnu zajednicu – BIOCENOZU (npr. Kruženje 02 → se ostvaruje kroz procese disanja i asimilacije i djelom je vezano za kruženje C! U fotosintezi se oslobađa više 02 nego što ga organizmi troše. nafte i ostaje izvan kruženja materije (ako ga čovjek ne sagori) a jedan dio C ostaje u sedimantima u vidu CaCO3 koji ulazi u sastav litosfere. One su vezane uslovima staništa.

zovu se BIOMI.Biosfera je sastavljena od nizova različitih ekosistema. Ekologija proučava odnose sredine i organizama kao i zakonitosti na kojima ti odnosi počivaju. bez poznavanja procesa produkcije a koji se direktno oslanjaju na fiziološke procese organizama fitoplanktonske zajednice. Nemoguće je govoriti o ekologiji na nivou jezera ili mora. Takođe. živa bića se prilagođavaju na uvjete životne sredine ili nestaju. Ona proučava mehanizme životnih procesa koji se odigravaju u biljnim i životinjskim organizmima. fiziologijom. Ekologija se mora oslanjati na rezultate biogeografije. Isti korjen ima i ekonomija žive prirode tj. Najbliža ekologiji je Fiziologija. puteve rasprostranjenja. ali ni ekosistemi nisu izolovani jedni od drugih nego su vezani različitim uzajamnim odnosima i integrisani u složene komplekse višeg reda (npr. nauka o proizvodnji i raspodjeli organske materije u prirodi. hemijom. geografsko porjeklo. IDIOEKOLOGIJA (analitička ekologija) proučava odnos jedinke i uslova životne sredine. tehnologijom. Mora i okeani su takođe biomi. koji je postavio Darwin. pokriva čitav splet međuodnosa živih bića – i jednih prema drugima i prema životnoj sredini. temperaturi i njenim uticajima na živa bića bez dobrog poznavanja fenomena poikilotermije i homeotermije. Izraz ekologija potiče od njemačkog biologa Ernesta Hekela. Pristup u tom istraživanju je analitički pri čemu se težište stavlja na jedinku i njen specifičan odnos ka biotičkim i abiotičkim faktorima sredine. zatim i sa ekonomijom. geologijom. Veza ekologije sa genetikom i evolucijom je jako bitna u biološkim sistemima i omogućava adaptacije.. Najviši stupanj integracije ekosistema je BIOSFERA!  DEFINICIJA EKOLOGIJE I VEZE SA DRUGIM NAUKAMA Ekologija je biološka disciplina koja se bavi proučavanjem uzajamnih odnosa organizama i sredine! Jedna je od bioloških disciplina i najprisnija sa svim drugim. kada tumači prisustvo ili odsustvo adaptivnih tipova u nekoj sredini. Biogeografija istražuje istoriju nastajanja organskih vrsta u jednoj geografskoj oblasti. priučava i pojedine faktore sredine. Bavi se rasprostranjenjem organizama u funkciji vremena i prostora.. Ekologija se može definisati kao manifestacija borbe za opstanak! U toj borbi. koji pokrivaju čitave geografske oblasti. Ekologija je povezana i sa sistematikom. Međutim. stvarni tvorac moderne ekologije (prema mišljenju mnogih) je Darwin! Pojam borbe za opstanak. pedologijom. odnosno – fizioloških procesa termoregulacije i mehanizama na kojima ona počiva! Ekologija je povezana sa biogeografijom. Ti krupni kompleksi ekosistema. Izraz ekologija potiče od grčke riječi OIKOS što znači dom i LOGOS što znači nauka. zoogeografijom. nemoguće je govoriti o pojedinim ekološkim faktorima kao npr.. Takođe. SINEKOLOGIJA (sintetička ekologija) primjenjuje sintetički pristupispitivanja i obuhvata 3 stupnja: 130 . sve četinarske šume u Americi i Evropi su povezane u TAJGE).

Postoje granice variranja veličine i intenziteta jednog ekološkog faktora. Ekološka valence jedne iste vrste nije ista za sve faktore (za neki faktor može biti jako velika dok za drugi može biti izuzetno uska)! Kod ekološke valence je važan maximum. jer pokazuju manju ili veću plastičnost prema kolebanju ekoloških faktora. minimum i optimum. komensalizam. spolni produkti šarana ne sazrijevaju na temp nižoj od 18 C. Larve mušice Liponeura je manje osjetljiva na promjenu temperature a više je osjetljiva na promjenu količine O2! Zahvaljujući ekološkoj valenci. ali je jako osjetljiv na kolebanje vlažnosti vazduha. Organizam je izložen ovim uticajima i na njih reaguje. Odnos između ekosistema i životne sredine USLOVI ŽIVOTA I POJAM EKOLOŠKIH FAKTORA U širokoj generalizaciji. sredinu jednog organizma čini čitav kompleks ili splet spoljašnjih uticaja a koji mogu biti različite prirode (fizički. javljaju se i biotički faktori kao npr. Preko tih granica faktor prestaje biti uslov života i postaje smetnja za opstanak (npr. na staništu! DEJSTVO EKOLOŠKIH FAKTORA I EKOLOŠKA VALENCA Ekološka valenca je amplituda kolebanja jednog ekološkog faktora. kompeticija.. Na primjer. i u tom periodu razvija i do 5 generacija. Ti elementi spoljašnje sredine su ekološki faktori a sama spoljašnja sredina gdje oni djeluju je životna sredina. odnos predator / plijen. a koje određena vrsta može podnijeti.30 C. hemijski.. Istraživanja uzajamnih odnosa populacija istih vrsta prema spoljašnjoj sredini 5. 131 .. vazdušni pokreti. tako da se ne razmnožavaju u vodama Sjeverne Evrope). Ekološki faktori zajedno sa prostorom čine životnu sredinu! Ekološke faktore djelimo na abiotičke i na biotičke. njenu reakcionu širinu koja je specifična i uslovljena njenom unutrašnjom konstitucijom.itd! Kod ekoloških faktora treba reći da oni. Veličina ekološke valence za jedan određeni faktor varira od vrste do vrste i njene granice mogu biti vrlo uske ili vrlo razmaknute. Ovaj pojam označava ekološku plastičnost vrste. u principu. vlažnost. Leptir kupusar (Pieris brassicae) čest je u zimu i proljeće na području Palestine. parazitizam. u čijim granicama je moguć opstanak određene životinjske vrste.. Organizmi tako odgovaraju na kompleks ekoloških faktora na nekom prostoru tj.ali u julu izumire jer ni jedan njegov razvojni stadij ne može izdržati temperaturu preko 26 C! U termalnim izvorima Sjeverne Amerike broj Koleoptera se smanjuje sa porastom temperature: 30-35 C – 17 37-40 C – 13 40-42 C – 5 42-43 C – 2 45 C – 1 Optimum je optimalan uticaj nekog ekološkog faktora pri kojem neka vrsta živi potpuno normalno i kada se svi procesi odvijaju povoljno! Minimum je tačka na donjoj granici nekog ekološkog faktora.. ispod koje nije moguć život.) Hemijski faktori Edafski (zemljište) Orografski (nagib. biološki).. kao nezaobilazni. Odnosi fitocenoze i zoocenoze prema životnoj sredini 6. uvjek djeluju zajedno kao kompleks i u određenim kombinacijama.4. svjetlost. ekspozicija) U kompleksu ekoloških faktora. amensalizam. komarac malaričar podnosi temperature od + 30 C do . Kompleks abiotičkih faktora su:     Klimatski faktori (temperatura. organizmi vrsta u prirodi se održavaju pod stalno promjenljivim uslovima sredine.

Kod većine organizama.. Položaj tačke optimuma varira.Maximum je gornja granica. Tigar koji živi u Indiji na temperaturi od 40 C. mogu biti: stenotermni. U odnosu na faktor. ekološka valenca je najmanja u ranim stupnjevima razvoja. dok je npr. tako da on može biti bliži maximumu ili minimumu (npr. leptir) eurifag čije gusjenice napadaju različite biljne vrste. Eurivalentnost i stenovalentnost se mogu odnositi na samo jedan ekološki faktor! Organizmi sa uskom ekološkom valencom za jedan određeni faktor mogu imati široku valencu za neki drugi ekološki faktor (za jedan su eurivalentni a za drugi stenovalentni). kod pastrmke (Salvelinus 132 . Euriterman je npr. euritermni. eurihalini. . stenohalini.. Udaljavanjem od optimuma ka granicama ekološke valence. pa sve do Sibira.. Zatim. Raspon između maximuma i minimuma je amplituda variranja. a godišnja variranja su svega 2-3 C! Stenotermne su neke vrste planarija Crenobia koje naseljavaju samo hladne izvore. Primjer stenotermnih organizama su korali koji žive u takvim uslovima da temperatura vode ne ide ispod 20 C. Eurivalentni imaju široku amplitudu variranja nekog ekološkog faktora a stenovalentnim organizmima je ta amplituda vrlo mala. Za svaki faktoruvjek postoji određeni stepen veličine i intenziteta kada je njegovo dejstvo najpovoljnije i to je optimum. Praktično.itd. razlikujemo optimum i 2 pessimuma! U pogledu ekološke valence. američka puma (Felis concolor) koja živi od Kanade do Portugala. gdje su temperature od 8-9 C (ili oko 3 i 17 C). prelazi se u pessimum. razlikujemo STENOVALENTNE i EURIVALENTNE organizme. Tu je i dvogrba kamila koja u pustinji Gobi podnosi kolebanja temperature od – 37C do + 38C! Stenofagi organizmi su neke vrste leptira čije se gusjenice hrane samo jednom biljnom vrstom. gubar (Lymantria. Lymantria dispar Ekološka valenca za jedan faktor se mjenja i sa razvojem jedne iste vrste.

u odnosu na stupanj razvoja. To je formulisao Liebig. Tako je Ohridsko jezero siromašno fitoplanktonom a taj isti fitoplankton zamuti Dojransko jezero u vrijeme ljeta. Skup ekoloških valenci za više ekoloških faktora. ali opstanak vrste može zavisiti i od maximuma (npr. Vertikalni gradijent ekoloških faktora se naročito susreće u rasponu od podnožja ka vrhu planine. Najčešće. O2. su 0-12 C a optimum na 4 C). Koncentracija soli fosfata u Ohridskom jezeru iznosi 2-3 mg/m3 a u Dojranskom je oko 30 mg/m3. a u isto vrijeme svi drugi ekološki faktori mogu biti u optimumu. projnost neke vrste na datom mjestu je određena onim faktorima koji su. Samo jedan faktor u pesimumu može da ugrozi egzistenciju vrste (npr. tako da je slanost ograničavajući faktor i f. svjetlost. dopire na sjever do 52 stepena geografske širine gdje dužina ljetnjih noći jedva dostiže 5 sati. U ovakvim kompleksima je teško očekivati da jedan faktor bude ostvaren u optimumu. 1840.fontinalis) temp. pH. U Baltičkom moru. u vidu PRAVILA MINIMUMA. Kod Rana pipiens. Po njemu. kratkoća noći postaje faktor u minimumu i ograničavajući faktor rasprostranjenja te vrste). čini ekološki spektar jedne vrste! KOMPLEKS FAKTORA I PRAVILO MINIMUMA Jedna vrsta uvjek živi u okviru ekosistema u spletu mnogostrukih odnosa. šumski miš – Apodeulus sylvaticus. ekološki faktori su manje-više uzajamno uslovljeni i niti jedan od faktora ne djeluje nezavisno. temperatura. Tineman je Liebig-ovo pravilo minimuma pokušao proširiti na opšte pravilo dejstva ekoloških faktora. Analize pokazuju da u ekosistemu. CO2 se mjenjaju sa dubinom i pokazuju vertikalni gradijent. minimum i max. koji je bliži pesimumu. U Ohridskom jezeru. u minimumu! Nepovoljno dejstvo jednog faktora. S' druge strane. god. Temperatura i svijetlost su uzajamno povezani ali isto tako i temperatura i atmosferski talozi. proučavajući faktore ishrane kulturnih biljaka. sa opadanjem slanosti se smanjuje i broj morskih životinja. valenca je 0 – 30C a optimum na 22 C! Letalno dejstvo maximuma i minimuma zavisi od njihovog trajanja. Produkcija biomase biljaka je određena faktorom koji se u tom momentu nalazi u minimumu. Životna sredina je komplex faktora koji tamo djeluju i na koje organizam odgovara. mnogi faktori variraju zajedno u horizontalnom i vertikalnom pravcu. u Mrtvom moru u Palestini. Opstanak jedne vrste je određen faktorom koji je na datom staništu najbliži pesimumu. sa najmanjom ekološkom valencom i najviše udaljeni 133 . vlažnost i vazdušni pokreti su takođe povezani. To je naročito vidljivo kod klimatskih faktora. Temperatura. živo naselje čine samo neke bakterije a sve zbog visoke koncentracije soli). dovodi do smanjenja gustine populacije. Kako je on noćna životinja. jedan i više faktora su udaljeni (više ili manje) od optimuma.

Ovo pravilo uzima u obzir i minimum i maximum kao i ekološku valencu pojedinih stupnjeva razvoja. Slična životna forma javlja se kod drugih životinja sa sličnim načinom života. svjetlost i hemijski uslovi su sasvim drugačiji od onih u potoku. On u sebe može uključiti više biotopa u kojima data vrsta može da živi. U okviru biosfere je moguće razlikovati više-manje jasno prostorno ograničene djelove koji se karakterišu posebnom kombinacijom ekoloških faktora. U tom pogledu ova vrsta je morfološkim izgledom adaptirana uslovima u kojima živi. što direktno uslovljava različite kombinacije biljnih i životinjskih vrsta. hrastova šuma. jezero. Biosfera se javlja kao mozaik velikog broja vrlo različitih biotopa. bez repa. Biotop je ekološki pojam i on se karakteriše specifičnim komplexom ekoloških faktora.od optimuma. kao i prostorni raspored – neravnomjerni su. horizontalna. na kratko zdepasto tijelo. Često se susreću zonalna. različite biohore se mogu grupisati u 3 glavne životne oblasti:  ŽIVOTNA OBLAST MORA (SLANE VODE)  ŽIVOTNA OBLAST KOPNENE (SLATKE) VODE  ŽIVOTNA OBLAST KOPNA ŽIVOTNA SREDINA Reakcije organizma na dejstva spoljašne sredine imaju određeni adaptivni karakter I zahvajujući toj mogućnosti adaptacije organske vrste se održavaju u prirodi I pored toga što se usslovi mijenjaju.itd! Svako od njih ima svoju posebnu fizionomiju i specifično životinjsko naselje. Tipološka klasifikacija grupiše slične tipove biotopa u više kategorije. zemlju kopa zubima i izbacuje nogama i glavom na površinu. pustinja. Te osnovne topografske jedinice se zovu BIOTOPI ili životna staništa organskih vrsta. Životni uslovi nisu uniformni niti na prostoru samo jednog biotopa. pećina. gusto krzno. Potok i jezero se razlikuju u kombinaciji ekoloških faktora. koje je Hesse označio kao BIOHORE (npr. Talpa. • Fitoedafen (mikroskopske biljke koje žive u tlu). Tu spadaju: • Fitoplankton (lebde u vodi). Po tome se razlikuju pojedini biotopi. Hrani se podzemnim dijelovima biljaka. (Glylotalpa sp). Ima ogromne sjekutiće koji strše van. Te razlike za sobom povlače različit prostorni raspored vrsta. ŽIVOTNO STANIŠTE I POJAM BIOTOPA Rasprostranjenost organskih vrsta na Zemlji i gustina njihovih populacija. kratke noge. Jedna od najpoznatijih klasifikacij biljnih i životnih formi zasnovana na pretežno klimatskim adaptacijama potiče od Rankijera?. noge su sa snažnim kandžama i posebnim žuljevima na stopalima tako da se lako kreće i kopa podzemne hodnike. To je u stvari adaptivni tip u kome se održavaju neposredni odnosi vrsta prema kompleksu životnih faktora pod kojima živi. Areal je ukupni prostor na kome se susreće jedna organska vrsta a veličina mu je historijski uslovljena... Jezerska voda je stajaća a temperatura. Čitava građa slijepog kučeta i njegova fiziologija žine posebnu životnu formu usaglašenu sa podzemnim načinom života. Skup adaptivnih osobina jedne vrste saglašen sa konkretnom sredinom je životna forma te vrste. torbar Notorychtes-rovci. Životna forma je prije svega ekološka kategorija. sve pustinje pripadaju biohori pustinje). Uzroci za to su specifični ekološki faktori ali i istorijski uzroci. Adaptacija živog svijeta na uslove životne sredine historijski se razvila i ona se ogleda u morfofiziološkim odlikama organskih vrsta i njihovom načinu života. vertikalne dubinske zone u jezeru). oči zakržljale. 134 . vertikalna diferencijacija (npr. Spljašne uho je redukovano. Biotop je npr. Kao primjer adaptivnog tipa je glodar slijepo kuče (Spalax leucodon) koji živi pod zemljom.

postoji 9. Geofite (višegodišnje biljke čiji organi preživljavaju smješteni u tlu). 15.na površini tla. Arenicola (stanovnici pješčane podloge) ili psamobionti: d) Epipsamobionti. Nidicola (emobionti) – stanovnici gnijzda i jazbina. kategorija: 10.šljunkavo tlo. 16. Edafobionti.u šupljinama tla. Tericola (stanovnici rastresitog tla). Sclericola (endolitobionti) . Hidrofiti (žive u vodenoj sredini). Saxicola (hipolitobionti) . 11. e) Endogeobionti.stanovnici unutrašnjosti stijena. Herbicola (fitobionti.u pjeskovitom tlu f) Mezopsamobionti. d) Endopelobionti. pupovi izdignuti iznad tla). Petricola (stanovnici površine stijena).u međušupljinama pijeska 12.geobionti: d) Epigeobionti. Oni su na osnovu prilagođenosti u odnosu na mjesto stanovanja kod suhozemnih životinja postavili slijedeće kategorije: III. 18.stanovnici pećina. f) Mezogeobionti.ispod kamena 17.na pjesku.u unutrašnjosti tla. e) Endopsamobionti. Slična klasifikacija životnih formi u ekologiji životinja izrađena je od strane kaškarova i Tišlera. 14. IV.u mulju.stanovnici tla. Lepidinola (mezolitobionti) . Limnicola (stanovnici mulja) ili pelobionti.• • • • • • • Endofiti (biljke koje žive u stijeni ili kao paraziti na dugim organizmima). 13. Epifite (žive na drveću). Atmobionti – žive na biljkama i životinjama 5.na površini mulja. Terofiti (jednogodišnje biljke koje preživljavaju u formi sjemena). ili epilitobionti. Hamefite (višegodišnje biljke čiji organi preživljavaju iznad tla) Fanerofite (pretežno drveće. na biljkama): 135 . Cavernicola (troglobionti) . Razlikuju se: c) Epipelobionti.

Pod tim pojmom označeno je iskoruštavanja određene životne mogućnosti od jedne organske vrste. naročito raspored vegetaije koji se koristi kao indikator klimatskih uvijeta. kao komplex. f) Mezoofitobionti. a istovremena i sama životna mogućnost koja ta vrsta iskorištava. prije svega kroz proces erozije na stjenovitoj podlozi..na kori drveća. Klimatski faktori imaju znatan uticaj na promjene primarnog reljefa.. u nekoj šumi se navlja veli broj koleoptera. Šumskim plodovima se hrane miševi i vjeverice.u šupljinam busena i mahovinama. Klima obuhvata skup meteoroloških faktora atmosfere: temperaturu. isto tako i šumske pčele. Analogno ekološku nišu u različitim ekositemima ispunjavaju različite vrste životinja. Ekološka niša prije svega znači životnu mogućnost u odnosu na ishranu. vlažnost. vodene taloge. Aerobionti – stanovnici vazduha. 8. f) Mezodendrobionti – u šupljinama između kore i stabla. Erodirani materijal se može taložiti u vodenim ekosistemima i tamo znatno modifikovati stanište. svijetlost. U australijskoj oblasti torbari zauzimaju ekološku nišu koja je koja je analogna sisarima u našim krajevima. a klima je srednje stanje vremena jedne oblasti. 6. e) Endofitobionti.u biljnim tkvima. pritisak. ali jedna se hrani svježim lišćem. Npr. Npr. leptiri. e) Endodendrobionti – u unutrašnjosti drveća. ulogu gliste na koralnim ostrvima u Tihom oceanu zauzima Cardiosoma. raspored pedološke podloge itd. Zoobionti (na životinjama) c) Epizoobionti – na površini životinja. d) Endozoobionti – u tkivima životinja. Ona je funkcionalni pojam i označava mjesto i ulogu neke vrste u životnoj zajednici.d) Epiofitobionti. njen ekološki status.na biljkama. Svi faktori variraju vremenski i prostorno i njhovo momentalno stanje je vrijeme. četvrte su grabljive. Klimatski faktori Pod njima se podrazumijeva čitav komplex faktora životne sredine kome su izložena sva živa bića. Oni neposredno i stalno dijeluju na organizme ali i tako utuču na većinu ostalih ekoloških faktora. Ekološka niša Podrazumijeva se mjesto i položaj koji neka vrsta zauzima u spletu odnosa. Živi svijet u znatnoj mjeri može da mijenja klimatske faktore. Posebno su važne lokalne kolmbinacije klimatskih faktora 136 . posbno odnosa ishrane u životnoj zajednici i njen funkcionalni status označen je kao ekološka niša. 7. Obilne padavine u obliku grada mogu nanijeti štete na nadzemnim dijelovima drveća. vazdušne pokrete.. treće biljnim detritusom. Biljne vaši se hrane biljnim sokovima. Ekološka niša je funkcionalni položaj koji jedna vrsta zauzima u ekosistemu tj. Neki ekološku nišu proširuju i na iskorištavanju životnih mogućnosti u pogledu zakona ili zaštite. Lignicola (stanovnici drveća) dendrobionti: d) Epidendrobionti . Klimatski faktori uvjek djeluju zajedno. druge plodovima. Od klimatskih faktora zavisi raspored živih bića na zemlji.

Izvor strujanja u moru je temperatura struje.temperaturni raspon jer na kopnu. Slijevi ispod 100 m. Ovo stanje u vrijeme ljeta se naziva ljetna stagnacija. jer je lako mjerljiva i dejstvo na organizam je vidljivo. Sezonska temperaturna kolebanja najveća su u kontinentalnim. Max. Vertikalni temperaturni gradijent javlja se i na planinama. Za vrijeme ljeta ona apsorbuju toplotu. Za vodenu sredinu karakteristične su mala temperaturna kolebanja kako dnevna tako i sezonska. U vrijeme ljeta kada su gornji slojevi zagrijani. tako da su temperature gornjih i donjih slojeva izjednači u toku zime. na njihovu sezonsku aktivnost. Kraći zraci su ultravioletni. Dubine uvijek imaju temperaturu 6 ºC. U tibetu razlika između zimske i ljetne temperature iznosi oko 77 ºC. • Hipolimnion (donja zona). Vertikalni temperaturni gradijent javlja se i u morima. Stalna kolebanja temperature u toku dana godine su znatno manja. dok su najviše temperature izmjerene u pustinjskim krajevima (+60ºC). Sa visinom temperatura opada. U stratufikovanoj vodenoj masi se razlikuju dvije termičke zone: • Epilimnion (gornja zona) u kojoj temperatura naglo opada ka dnu. na brojnost populacije-. razmnožavanje. temperaturni raspon nije prisutan uvijek na istom mjestu. Ovakva termička struktura prije svega ovisi od vjetrova koji izazivaju vertikalno turbulentno stujanje vodenih slojeva. Termička stratifikacija jezera se izrađuje od februara kada je u čitavom jezeru temperatura mala (oko 6 ºC). Postoji vetikalni temperaturni gradijent od površine prema dnu. a zimi je odaju svojoj okolini. a najmanja u tropskim oblastima. Max. Uticaj temperature na tok životnih procesa 137 . Tmperatura opada progresivno sa dubinom. U srednjim tokovima temperatura zimi je niža nego na izvoru. a veći od 750 milimikrona infracrveni.5ºC. čiji ukupni rapon ne premašuje 150 ºC. a ljeti viša. Na dnu mora temperatura je 2-4ºC. Temperatura kao ekološki faktor U jedan od najviše proučavanih ekoloških faktora je temperatura. rast ali i na ponašanje organizma. slične temperature su izmjerene i na Aljasci. Temperatura površine vode u Ohridskom jezeru kreće se od 6. Hlađenjem jezera stratifikacija postepeno isčezava. tak da se jezerska voda tratifikuje. Raspon kolebanja je karakteritičan za pojedinu klimatsku oblast. Pustinjsko tlo se može zagrijati i do + 84ºC .koji su rezultat uzajamnog dijelovanja klime i drugih faktora: reljefa npr. razviće. U Sahari dnevna kolebanja temperature su od 3 . uži temperaturni raspon je u vodenoj redini. turbulentno mješnje vod eprodire dublje tamo. Donja granica teperature u stalnoh vodi ne silazi ispod 0 ºC. Najveća kolebanja temperature su u pustinjskim oblastima. u vazdušnoj sredini. Od ukupne sunčeve radijacije do biosfere dopire samo jedan dio koji obuhvata EM talase talasne dužine: 200-500 milimikrona. a u morskoj -2.5 ºC. Primjer termičkog režima vodenog biotopa i sezonskih kolebanja temprerature su jezera umjerenog pojaa. Ona djeluje na procese metabolizma.ljetna stagnacija sa izraženim vertikalnim termičkim gradijentom je u augustu.6-22. Najviša temperatura vode okeana ne može preći iznad +36 ºC. Količina toplote koju jezero apsorbuje u periodu zagrijavanja je velia i označava se kao godišnji termički bilans jezera. Zraci talasne dužine 400-750 milimikrona čine svjetlost vidljivu za oko. Tada nastaje zimska cirkulacija vode. Dublji slojevi se zagrijavaju slabije. Temperatur utiče i na druge ekološke faktore i mjenja ih u znatnoh mjeri. . Najniža temperatura prizemnog sloja izmjerene su u Sibiru (-70ºC). turbulentno mješanje vode je teže i ono se ograničava na površinsku zonu. Ovaj max. na izvorima temperatura vode uvijek je oko 4-8 ºC.zona sa laganim padom temperature. Raspored vrsta u okviru istog biotopa uslovljen je tim lokalnim klimatskim kombinacijama.40 ºC. Glavni izvor toplote u biosferi je Sunčevo zračenje. Toplotni uslovi u biosferi Normalno se kreću u uskim temperaturnim granicama ispod i iznad tačke mržnjenja voe 0 ºC. U tropskim oblastima kolebanja temperature su mala i iznose svega nekoliko stepeni.

5 i 52 ºC. račići iz roda Calanus. Dejstvo letalnih temperatura zavisi i od njihovog trajanja. razvoj. Stenotermni organizi viših temperatura su koralji. Pećinki insekti normalno žive u hladnim pećinama i životni ciklus im se odvija od -1. Kod vodenih organizama temperaturna granice su uže nego kod suhozemnih. tako da letalne granice nisu fiksne temperature. termiti. ali mnogi biljni organizmi mogu podnositi i niže temperature do . koleba se paralelno sa promjenama temperature u spoljašnjaj sredini. Otpornost nekih poikiloterama prema nižim temperaturama je različita. 4 do 34.-Termička razmjena između organizma i sredineOd primanja i odavanje toplote zavisi temperatura tijela. Granica efektivvne temperature unutar koje se odvija normalan aktivan život jedne vrste ne moraju se poklapati sa letalnim granicama na kojima se organizam ne može trajno održavati u životu. Homeotermija počiva na mehanizmu termoregulacije. procesom znojenja. 49.gljive. To su stenotermni organizmi niskih temperatura. Ona ima veliki ekološki značaj. a samim tim i tok životnih procesa. Na nižim temperaturama 7. Grupe: Vrste sposobne da izdrže vrlo niske temperature: spore. Polarne ptice imaju temperaturu 40 ºC. U toku ontogenetskog razvoja svi homeotermi su najprije poikilotermi. Oni održavaju temperaturu hemijskom termoregulacijom. salpe. Homeotermi imaju sposobnost održavanja konstantne temperature tijela. na 50 ºC nastupa smrt. Tu spadaju većina biljaka i životinja. Slične reakcije na dejstvo ekstremnih temperatura pokazuju i ostali insekti. Gusjenica Cossus cossus izdržava temperaturu do -20 ºC. pa razlikujemo 3.. Poikilotermija je rasprostranjenija. Vrijednost ekološke valence za temperaturu se mijenje u različitim razvojnim stadijima i najmanji je u ranim fazama razvoja. Postoji 2 osnovna tipa termičke razmjene u živom svijetu: poikilotermija i homeotermija. S pojavom prvih kristala tada dolazi do naglog povećanja tjelesne temperature. 4. Najprimitivniji oblici termoregulacije javljaju se kod poikiloterama. pigvin Aptenodytes forsteri idr. tako da im metabolizam i rast opada sa porastom i padom temperature. Insekti i reptili koriste sunčevo zračenje za podizanje temperature. zatim beskrilna mušica Chionea aranoides . Poikilotermi nemaju sposobnost termoregulacije i temperatura tijela je nepostojana. Raspon između kojeg je moguć aktivan život poikiloterama je između -1. Stoga stenotermne vrste su malobrojnije od euritermnih. Životinja tada prelazi u stanje ukočenosti iz koga se može povratiti zagrijavanjem. bakterije. Ako se udaljuju od efektivnih granic njihovo dejstvo je letalno i ono zavisi od dužine trajanja. Druga velika grupa poikiloterama umjerenih krajeva koji su zimi izloženi temperaturama od 0 do -30 ºC. U ovu kategoriju spadaju stanovnici arktičkih mora.9 ºC. Npr. Stalna temperatura obezbjeđuje isti intezitet bioloških procesa. tropske slatkovodne ribe. povećanjem ili smanjenjem oksidacijskih procesa. a zimi od 13-30 ºC. U tom rasponu on ima normalnu aktivnost. Granice temperature kod poikiloterama su znatno uže čak i onih sa širokom ekološkom valencom.60ºC (tajge).8 ºC javljaju se slabi pokreti nogu. drhtanja. Putem mišićnog rada kod aktivnih oblika može doći do podizanja temperature za 10 ºC kod krupnih riba. One mogu sprečiti razmnožavanje.7 do +1 ºC. Već na 43. Homeotermi se protiv hladoće bore pojačanom produkcijom toplote čim se vanjska temperatura 138 . a žive na temperaturi od -30 do -40 ºC. Smatra se da poikilotermi preživljvaju niže temperture fizičkom pojavom prehlađivanja tjelesnih tečnosti. zaustaviti normalne aktivnosti jedinke. Pčele održavaju temperaturu košnice od 35-36 ºC ljeti.4 ºC prelezi u stanje nadraženosti. Dejstvo ekstremnih temperatura Temperature ispod i iznad efektivnih granica postaju ograničavajuće za život neke vrste.koja živi na površini snijega. Temperaturna valenca U odnosu na ekološku valencu imamo euritermne organizme koji podnose široka variranja i stenotermne organizme koji podnose uska variranja temperature. nezavisno od kolebanja vanjske sredine i javlja se kod ptica i sisara. sjeme biljaka. a komaraciz roda Anopheles i do -30 ºC. orangutan. kod pustinjskog skakavca Schstocerta gregaria zonaefektivne temperture je od 18.6 ºC ukočenost na -14 ºC smrt.6 ºC u stanje ukočenosti.

. generaciju.. Donja granica na kojoj počinje razviće ili na kojj se ono prekida zove se temperatura praga razvića i ona se ne poklapa sa donjom letalnom granicom organizma. a u južnim dijelovima 2-3.padne ispod granice termičke neutralnosti. Npr. U fenomenu termičke prilagođenosti ogleda se plastičnost organski vrsta u odnosu na promjenjive termičke uslove sredine. To je VanHofovo pravilo po kome hemijski procesi sa porastom temperature za 10 Cº ubrzavaju se za 23x. Letalne granice hipotermije za čovjeka su 18-25 ºC??. i prisutno je kod velikog broja poikiloterama. Generacije. Postoje razlike i ko homeoterama. npr. leptir Plusia gama na sjeveru SSSR ima samo 1. nedostatka energetskog goriva. Period trajanja razvoja i i efektivne temperature ima stalnu vrijenost koja se označava kao termalna konstanta. tvrdokrilac Melosoma populi koji je prije boravio na temperaturi 12 Cº troši više O2 nego jedinke koje su prije živjele na temperaturi od 25 Cº. Tu borbu olakšava pernati omotač ali istotako i potkožna mast. riba dolazi do porasta bazalnog metabolizma sa porastom temperature. Također. Postoji zavisnost između temperature i brzine hemijskih procesa. Kod mnogih insekata sa porastom temperature raste potrošnja kiseonika. Tu postoji termičko prilagođavanje na termičku sredinu prethodnog boravka. Ova adaptacija se ogleda u promjeni inteziteta jednog životnog procesa. Tada homeotermi padaju u stanje hipotermije. Ta otpornost na niskoj temperaturi zavisi od visine temperature. povećanom ventilacijom. Visoke temperature izazivaju poremećaje u metabolizmu. Tempertura i razviće Individualno razviće pikiloterama teče brže na višim temperaturama. Srčana frekvenca tritona Triturus cristatus i Salamandre prilagođenih na temperaturu od 10 ºC veća je nego kod onih prilagođenih temperaturi od 30 ºC.?? Fiziološko prilagođavanje na novu temičku sredinu je reverzibilan proces. trajanja. Ovo pravilo je teško primjenjivo u biologiji jer se ni jedan organizam nije prost fizičko hemijski sistem i brzina životnih procesa je rezultat velikog broja biohemijski reakcija. Termičko prilagođavanje Brojni eksperimenti pokazuju da intezitet različitih životnih procesa na određenoj temperaturi nije isti kod poikiloterama i da taj intezitet u znatnoj mjeri zavisi od termičke sredine u kojoj je organizam prethodno boravio. Razviće jedne vrste odvija se u određenim granicama efektivne temperature. Kod polane lisice termgeneza počinje od -40 ºC. Organizam se pri tome progresivno mijenja pa je dejstvo teperature na brzinu razvoja različito na različitim stupnjevima. Agrotis segetum ima 1000 dana. kornjča. Ceratitis capitata ima 250 dana. Kod žaba. Ona omogućava da se procjene termički uslovi za razvoj određene vrste. dovode do nejednakog ubrzavanja svih procesa.. kod voćne mušice Ceratitis capitata. To je praćeno na brojnim eksperimentima na insektima. koja je uzgajana na različitim temperaturama i dobijena je krivulja razvića u danima razvića koja je imala oblik hiperbole. do gubitka vode u tijelu i konačno dovodi do denaturacije u tijelu.. Vrijednost termičke konstante je različita za različite razvojne stupnjeve. a kod čimpanze na 20 ºC. potrošnja O2 koja se javlja na istoj oglednoj temperaturi. npr. Odnos godišne sume srednjih dnevnih efektivnih tempertura neke oblasti i termičke konstante prestavlja index koji pokazuje da li se vrsta može održati u toj oblasti i koliki broj generacija može imati u toku godine. Termička konstnta izražava se stepenom dana. temperatura praga razvića varira za različite stupnjeve. Npr. 139 . Temperatura i tok životnih procesa U granicama efektivne zone porast temperature kod poikiloterma dovodi do porasta inteziteta metabolizma. Termalna konstanta izražava ukupnu sumu toplotne energije neophodne za odvijanje određenog stupnja razvića bez obzira na kojoj se temperaturi odvija razviće. Vrijednost trmičke knstante je specifična i različita kod različitih organizama. Za Ceratitis capitata ova konstanta iznosi 250 dana. Homeotermi izdržavaju temperaturu iznad termičke neutralnosti putem fizičke termoreulacije: znojenjem.

larve insekata (drosofila) su jako osjetljivi na sunce. Hitinskim ili rožnatim slojem kože 2.8-16. Čovječja vaš traži temperaturu na tijelu od 24-32 ºC.Temperatura i razmnožavanje Određena količina toplote potrebna je za sazrijevanje polnih produkata kod poikiloterma. dubinksi organizmi ili neki paraziti. 140 . Većina planinskih i artičkih insekata ima tamnu boju tijela i lako se zagrijavaju. Takođe i kišna glista. U procesu zagrijavanaj tijela važnu ulogu igra prisustvo pigmenta. posebno poikilotermnih. te sprečavaju pregrijavanje. Pošto sunčeva svjetlost sa sobom donosi i toplotu ona utiče na toplotne razmjene organizma. dok u južnoj Europi 3 godine. kod Blatea germanica se udvostučuje.7 ºC ali ne na temperaturi od 4. Kretanje muha na 10 ºC je sasvim slabo ali raste progresivno i postaje brzo na 27 ºC. Na temperaturana kolebanja poikilotermi reaguju odgovarajućim promjenama aktivnosti. Skuša Scomber scomber iz Crnog mora prelazi u Sredozemno more čim padne temperatura 10-12 ºC. sa tim što je neophodna za fotosintezu. Od dejstva svjetlosti organizmi se štite: 1. Npr. samo 4 dana na 30 Cº. Po sazrijevaju u 5-7godini. Postoji očigledana zavisnost aktivnosti i ponašanja poikiloterama od temperature. dok u oblasti Elbe u Danskoj tek 8-9 godine. reflektujući ih. Insekti zagrijavanjem tijela podižu svoju temperaturu. UV zraci su letalni za neke organizme. Svjetlost djeluje na životinjske organizme posredno ili neposredno sa različitim ekološkim efektom. Glavni izvor svjetlosti u biosferi je sunce za oko vidljivi kompleks zraka od 400-750 nm.4 -12. Također i polna zrelost kod riba zavisi od temperature. Haringe iz južnog dijela Norveške postaju polno zrele 2 godine ranije nego haringe u sjevernom području. sazrijevanje donade domaće muhe skraćuje se sa porstom temperature i iznosi 20 dana na 20 Cº. traže termičke uslove za normalnu životnu aktivnost. Ženka vaši Pediculus humanus ne proizvodi jaja na temperaturi ispod 25 ºC. Svjetlost djeluje neposredno na živa tkiva kad je apsorbovana. Npr. a na 40 ºC prelazi u stanje razdraženosti. Sa zalaskom suncatemperatura tijela pada. Zraci krače i duže talasne dužine ultravioletni i infracrveni nisu vidljivi. Od dejstva visokih temperatura mnogi insekti se brane ukopavanjem u pijesak. Sa sniženjem temperature vrijeme za kopulaciju i formiranje jajnje jaja. Zaklanjanjem od svjetla. Insekti u pješčanim dinama u Finskoj su zariveni u pijesak preko dana. Crvenperka Ritilus ritilus dostiže polnu zrelost u vodama finske od 5-6 godine. ali se i pod njihovim dejstvom stvara i vitamin D iz određenih sterola.. Organizmi se u svojoj sredini orijentišu na mjestima sa temperaturom koja je za njih najpovoljnija. Zemljana atmosfera apsorbuje najveći dio UV zraka. oblici sa dugim nogama se brane izdizanjem tijela od površine pijeska itd. a u srednjoj Europi 4-5 godine. ženka pirinčanog žižka Calenda orizoe najveći broj jaja proizvodi na teperaturi 26-39 Cº. U granicama efektivne temperature aktivnost raste na većim temperaturama. SVJETLOST Svjetlost je jedan od osnovnih uslova života. Ženke jegulja u rijeci. Temperatura i ponašanje Može se pratiti i kod homeoterama i kod poikiloterama. Britanijiu januaru. Komarac malaričar polaže jaja na temperaturi 12. a u Finskoj tek u maju mjesecu.2 ºC. Uticaj temperature na polaganje jaja može se pratiti kod insekata. Mužjaci i ženke drozofile gajeni na temperaturi iznad 32 Cº ostaju sterilni. Razvijenijim pigmentom koji sprečava dublje prodiranje 3. Promjen temperature utiče i na migracije koju vrše mnoge vrste sa promjenom temperature.. a mnogi drugi koji se normalno duže zadržavaju na suncu imaju metalne odsjaje tijela. Slično je i sa ostalim insektima. Temperatura tjela Schisticerca gregaria (pustinjski skakavac) raste sa izlasko sunca vrlo brzo do 40 i 50ºC. Samo mali broj vrsta živi u potpunom odsustvu svjetla npr. Rana temporaria polaže jaja u V. Larve Cincindele traže mjesta sa temperaturom do 44 ºC.

mitarenje.a ispod toga negativno. FOTOPERIODIZAM Od sezonskih promjena svjetlosnih režima zavisi čitav niz životnih pojava i kod biljaka i kod životinja. migracije su u vezi sa sezonskim promjenama trajanja dana i noći. to sprečava cvjetanje. VODNA RAZMJENA Vodu potrebnu za održavanje procesa metabolizma organizmi regulišu putem razmjene sa vanjsk.. Za pojedine organske vrste postoji i određeni optimum intenziteta svjetlosti.mlade gusjenice itd. u prometu materija. Ta vodena razmjena primanja i odavanja vode je jedan od važnih oblika odnosa organizama i sredine. Sa smjenom dana i noći ritmički se mijenja aktivnost mnogih vrsta. miš.. Od sezonskih promjena svjetlosnog režima zavisi i razmnožavanje kičmenjaka.. Sezona cvjetanja mnogih biljaka zavisi od dužine dnevnog osvjetljenja. U dnevnih životinja to određuje broj sati u toku kojih je moguča ishrana. Indiferentne životinje su: stepski tvor. a gliste is tonoge bježe od svjetlosti.SVJETLOST I PONAŠANJE Ekološki značaj svjetlosti kao faktora orijentacije životinjskih organizma u prostoru je veliki. Večina glodara je aktivna noću. noćne. Tu je značajan i pravac svjetlosnih zraka ali i njihov intenzitet. slijepi miš. Tipične dnevne životinje su ptice i insekti. koja može biti pozitivna i negativna). sumračne i životinje indiferentne na promjenu intenziteta. ali isto tako i unutrašnja sredina organizma. Pčele i muhe lete ka svjetlosti. Promjena dužine dana djeluje kao signal za lučenje gonadotropnih hormona od kojih zavisi sazrijevanje polnih produkata. mačka. Kod vodenih organizama vodna razmjena se vrši putem osmoze.. kod duhana koji je kratkog dana. Ciklus razvijanja gonad domačeg vrapca se odvija u zavisnosti od dužine dnevnog osvjetljenja i temperature.). VODA Ekološki značaj vode je mnogostran i značajan za sva živa bića. Biljke dugog dana zahtjevaju duže dnevno osvjetljenje.. a npr. Fototaksična reakcija iste vrste se može mijenajti sa spoljašnjim uslovima i sa uzrastom. Sumračne životinje su: gundelj.. Ako se gleda normalna aktivnost životinjau tom pogledu se razlikuju dnevne... Od posebnog ekološkog značaja su reakcije organizma na ritmičke promjene intenziteta svjetla u smjeni dana i noći i godišnjih sezona. Odavanje vode iz tijela životinje se obavlja ekskrecijom. vertikalne migracije kod planktonskih organizama u toku danas i noci. kroz sočnu hranu. Npr. a kod nekih i više puta to su polifazne životinje (kišna glista. čak i sesilni oblici raguju na svjetlost i zauzimaju određeni položaj tijela prema svjetlosnom izvoru. Ona učestvuje kao materijal u fotosintezi.om sredinom. Američka pastrmka je riba kratkog dana i postaje normalno polno zrela u jesen. Plankton sa dolaskom noći migrira iz dubljih slojeva gdje boravi u toku dana. jelenak.kod Calanusa kopepode iz Ohridskog jezera vrše se pravilne vertikalne migracije (10-20m). 141 . I druge periodične pojave kod životinja linanje. On je najpouzdaniji signal organskim vrstama da sinhronizuju svoj život sa sezonskim prromjenama. I životinje reaguju na dužinu dnevnog osvjetljenja. Kod pokretnih životinja svjetlost može stimulisati lokomotorna kretanja koja mogu biti bez određenog pravca (fotokineza) i mogu imati određeni pravac (fototaksija. Smjena aktivnosti i mira kod životinja može nastupiti jednom u 24 sata i to su monofazne životinje (pčele. Značaj fotoperiodizma stoji u njegovoj sezonskoj pravilnosti. u regulaciji osmotskog pritiska i drugim pojavama. Oni unose vodu pijenejm. u regulisanju temperature. većina leptira i ptica.). komarac. Lagnus lagnus (glodari). apsorpcijom vlage i dr. Kod kopnenih organizama je to složenije. Fototaksične reakcije se mogu javljati i ritmički npr. Ona je sredina u kojoj je život nastao. Čitav živi svijet je uključen u kruženje vode u biosferi. Biljke i životinje su uključene u proces kruženaj vode u biosferi. Pčela na temepraturi od 14-18ºC reaguje na svjetlo pozitivno.

Od isparavanja insekti se štite hitinskim omotačem. u sušnim oblastima. Tipični oblici su amfibi. 3. One imaju niz prilagodbi u odnosu na vodnu razmjenu. plodnost. Vlažnost vazduha je u vrlo uskoj vezi sa tmperaturom. Kod žiška (Calandra) broj položenih jaja raste sa porastom vlažnosti.MEZOFILNI OBLICI . Stepen zasičenosti vazduha vodenom parom na datoj temperaturi je označen kao relativna vlažnost i izračunava se u procentima. Stepen vlažnsoti vazduha utiče na ponašanje suhozemnih organizama. Komarac malaričar bira mjesta sa vlažnošću od 90-95%. Brzina razviča takođe zavisi od stepena vlažnosti. Eksperimenti na mnogim insektima su pokazali da utiče i na fekunditet (broj jaja) ženki. Jesenji talozi djeluju povoljno na razvoj korova i klijanje zrnevlja kojim se oni hrane. kamila može izdržati 10 dana bez vode koristeći metaboličku vodu dobijenu oksidacijom rezervne masti iz grbe. puževi. kod pustinjskog skakavca broj položenih jaja je najveći na 70 % vlage. ali i njihov sezonski raspored. VODENI TALOZI Količina i raspored tvodenih taloga su bitan element u odeđivanju tipa klimatskih oblasti. Npr. Brojnost miševa je u zavisnosti od količine vodenih taloga posebno u jesen. razmnožavanje. Optimalno mu se jaja razvijaju pri 100% vlage u tlu i 30ºC. nematode. mokrica Porcelio skaber se kreče u suhoj atmosferi.isparavanjem kroz kožu i respiratornu površinu. a ne kreće se na vlažnom mjestu mjestu koje je izabrala. Neki organizmi u pustinjama se štite i sklanjanjem u zaklonjena mjesta. Pod apsolutnom vlažnošću podrazumjeva se ukupna količina vodene pare u atmosferi u g/m3 zraka.žive u oblastima sa niskom vlažnošću zraka tj.kod njih je zaštita od isparavanja nedovoljna. Osnovni ekološki problem kod njih je zaštita od pretjeranog gubitka vode.čine prelaz između ova dva i tu spada većina suhozemnih organizama. Zasičenost zraka vodenom parom je veća na nižim temperaturama. 2.KSEROFILNE ŽIVOTINJSKE VRSTE. Postoji više kategorija suhozemnih životinja u odnosu na život sa manjim ili večim stepenom vlažnosti. Mogu se održati samo u vlažnoj atmosferi gdje je smanjeno isparavanje vode. Tako da se porast populacije javlja u godinama sa večom količinom padavina u sezoni polaganja jaja.zama. Tu je bitna i srednja godišnja količina. Regulisanje vodenog balansa je posebna adaptacija kopnenih organi. Kserofilni oblici se štite od gubitka vode i izlučivanjem suhog ekskreta ili suhog izmeta. Prilagođenost života u aridnoj sredini je i u korištenju vode koja je sadržana u suhoj hrani ili korištenju metaboličke vode. npr. a na 40% prestaju da polažu jaja. Npr. Sa kolebanjem stepena vlažnosti vazduha raste ili opada intenzitet odavanja vode iz tijela putem isparavanja. u pustinjama ima i mezofilnih oblika koji sebi povoljne uslove vlažnosti nalaze u pozemnim jazbina-ma. trajanje razviča na aktivnost. ponašanje. stonoge i dr. POPULACIONE TEORIJE 142 . Neke vrste aktivno traže mijesta čija im vlažnost odgovara ili izbjegavaju mjesta sa nepovoljnom vlažnošću. Reakcije organizama na vlažnost omogučava životinjama da u svom biotopu pronađu mjesta sa vlažnošću koja im odgovara.HIGROFILNI OBLICI . VLAŽNOST ZRAKA Sadržaj vodene pare u životnoj sredini kod kopnenih organizama je posebno značajno za regulisanje odavanje vode iz tijela. Npr. Kserofilni sisari skoro i da nemaju znojne žlijezde. Oni se susreću samo na vlažnim staništima. Vlažnost vazduha utiče i na druge životne procese npr. Razmno-žavanje i kretanje pustinjskog skakavca je jako zavisno od količine vodenih taloga. Kod reptila i prtica tu ulogu ima rožni sloj i odsustvo kožnih žlijezda. 1. gliste. Za neke crve je vlažnost vazduha ispod 85% letalna. Njihovo dejstvo je direktno.

Po njima nepovoljen vremenske prilike mogu dovesti do visokog mortaliteta 85-90% u prvim stadijima razvoja insekata. biotičke teorije i sintetičke teorije.Nasuprot fizičkim ove teroje daju prednsot biotičkim faktorima. što se najbolje može vidjeti na populacijama insekata. Mnogi procesi koji organičavaju rast populacije proizilaze iz sopstvene aktivnosti. Biotički faktori su pretežno zavisni od gustine. razmnožavanje i razviče insekata. Ove teorije ističu značaj abiotičkih faktora po sebno temperature. U prirodnim populacijama kretanje populacije zavisi od skupnog dejstva svih faktora. Tako da otpor prema neograničenom rastu leži u samoj populaciji. *Osnovni mehanizam regulacije počiva na kompeticiji za hranu i prostor.Polaze od činjenice da se populacije vrsta u prirodi ne mogu neograničeno razmnožavati u nekom ekosistemu. *populacija je sistem sposoban da reguliše svoju gustinu u skladu sa uslovima sredine. Iz toga proizilazi da mehanizam 143 . a abiotički nezavisni. a ne regulaciji njene brojnosti. *postoje 2 kategorije faktora koji kontrolišu kretanja populacije zavisni i nezavisni od gustine. klimatski faktori takođe regulišu brojnost time što određuju nivo na kojem zavisni faktori od gustine vrše svoje djelovanje. Suština Nikolsonove teorije je u tome što vrsta u povoljnim uslovima teži da poveča svoju brojnost. a najčešće u njihovom kombinovanom djelovanju. Opšta teorija prirodne kontrole brojnosti još ne postoji. Populacija i sredina su dva aktivna faktora koji su u stalnoj interakciji. One su jednostrane i težište daju samo jednom faktoru i drugo klimatski faktori pretežno dovode do redukcije populacije. Ove teorije imaju najvecu širinu. FIZIČKE TEORIJE – polaze od pretpostavke da su fizički faktori sredine najznačajniji u kontroli životinjskih populacija.one pokušavaju objediniti sve faktore koji djeluju na kretanje populacije ne dajuci prednost ni samo biotičkim ni abiotičkim. intraspecifičnoj i interspecifičnoj kao i na kompeticiji između prirodnih neprijatelja kojima je ta populacija izvor hrane. Najrazrađenija teorija je teorija austraslkog ekologa Nikolsona. BIOTIČKE TEORIJE . *Regulatorna reakcija održava populaciju u stanju ravnoteže koji je ustvari kolebanje oko srednje vrijednosti. Oni smatraju da se populacija i sredina u kojoj ona živi ne mogu posmatrati kao dva nezavisna sistema suprotno suprostavljena jedan drugom. *od uslova sredine zavisi da li će populacija rasti ili opadati. Postoje 2 negativnosti fižičkih teorija. Npr. Tu postoji prirodna kontrola koja reguliše dinamiku kretanja populacija. Porast brojnosti automatski povečava otpor sredine. ciklične oscilacije zečeva i risova u Kanadi dovode se u vezu sa ritmičnim kolebanjima klime. svaka populacija pripada određenom ekosistemu i njegov je integralni dio. Uvarov i Bodenhajmer smatraju da ti faktori imaju posebnu ulogu u kretanju brojnosti populacija. Dalje. Tada stupaju u akciju regulatorni mehanizmi prije svega kompeticija tako da populacija automatski reguliše svoju gustinu. metabolita itd. Kompeticija kao glavni regulatorni proces teži ka ostvarenju i održavanju određenog nivoa gustine populacije. Veličina rezultata ovih teorija bazira se na proučavanju dinamike populacija insekata. klimatskih faktora za razvoj . Faktori ne zavisni od gustine npr. ali i u njenoj sredini. metabolizma. SINTETIČKE TEORIJE . zagađivanje sredine. Dejstvo regulatornog mehanizma izostaje ako neki nepovoljni faktor svede gustinu populacije na nizak nivo. intraspecijske kompeticije. Osnova ove teorije su izučavanje kanadskog ekologa Tomsona i engleskog entomologa Solomona. *Dejstvo prvih faktora raste sa gustinom populacije. Tada če populacija rasti ponovo do momenta otpora sredine. Tu se javlja više teorija koje se mogu svrstati u 3 osnovne kategorije i to: fizičke teorije. Smatraju da periodične promjene klimatskih faktora imaju značajnu ulogu u fluktracijama životinjskih populacija. vlage tj. Njene postavke su: *svaka vrsta je sposobna da se razmnožava i povečava brojsnost svoje populacije.

Sitni glodari stradaju u proljeće zbog obilnih kiša koje plave jazbine. Npr. A. Populacija životinja koje žive u plavnim oblastima su takođe izložene mortalitetu. Muscide. VAZDUŠNI POKRETI Vidljvi izrazi atmosfeske cirkulacije su vjetrovi. Podtip Uniramia obuhvata klasu insekata i stonoge. Isoptere-termiti. Za suhozemne organizme snježni pokrivač je poseban ekološki faktor. Organizmi raguju na različite načine na direktno dejstvo vjetra. Melolonte. Carambicide-strižibube. Dermoptere Plecoptera Red Coleoptera Cicindela spada u koleoptere Lucanus cervus. drozofile. gazele Afrike se razmnožavaju u sezoni kiša i razviča vegetacije. Sjeverni jelen raskopava snijeg da bi došao do hrane. Ehinoidea. On prije svega djeluje mehanički na suhozemne organizme i njihovo ponašanje. hironodmide. Vazduh se uvijek više zagrijava u prizemnom sloju. Zbog toga se javljaju razlike u gustini i nastaju vazdušni pkreti. Javljaju se kao rezultat razlika u gustini vazdušnih masa zbog nejednakog zagrijavanja. osi. Tipulide. Ekološki značaj vjetra je mnogostruk.regulacije jedne životinjske populacije leži u spletu promjenjivih odnosa koji postoje u okviru ekosistema. U zadnjih 50 godina upotrebom savremenih tehnologija su se razjasnili mnoge pojmove koji se tiču gustine populacije. Posebne prilagođenosti u građi nogu tih životinja im olakšava kretanje. Ptice koje su dobri letači posebno okeanske vrste burnice i albatrosi koriste vjetar 144 . Od nje zavisi vlažnost tla i održavanej privremenih sajačih voda u toplijoj polovini godine. Naročito je to značajno u sjevernim oblastima. Za vodni režim stepskih područja količina snijega je jako važna. Snijeg otežava ishranu životinja koje svoju hranu nalaze na površini tla. Diplura i podklasa: Pterigota. Klasa Insecta podklasa: Apterigota-Colembola. U dubini snijega preko pola metra temperatura je blizu 0 i malo varira. On otežava kretanje po površini za večinu ptica i sisara kada je mekan i debeo.fam Lamantridae Red Himenoptere-bumbari. Redovi: Efemeroptere – vodeni cvjetovi.tu spadaju Arbacije Klasa Holoturija Klasa Krimoidea Kod nekih organizama javljaju se jasne prlagođenosti sezone razmnožavanja i sezonskih rasporeda vodenih taloga. Diplopode. mravi Tip:Ehinodermata Klasa Asteroidea. Cetonia aurata.Carambia cerdo Diptera red. Vodeni talozi mogu u neposredno djelovati na organizem. Melolonta. Gusjenice leptira metlice se povlače u površinksi sloj zemlje gdje grade komore i jake kiše mogu saprati površinski sloj zemlje i oni su onda izloženi suncu. Pokreti zavise i od rasporda mora i kopna. Ofuroidea. Odonate-vilinski konjici. tu spadaju Culex pipiens. Hilopode i Simfile spadaju u stonoge. reljefa.povečavajući smrtnost u njihovim populacijama u doba obilnih kiša. Poseban značaj ima slaba toplotna provodljivost sniježnog pokrivača za sitne oblike koji život provode ispod snijega. Macul pen komarac malaričar. pčele. Red Lepidoptere.

insekti obustavljaju svoj let na jačem vjetru i drže se u zaklonjenom mjestu. najbrže razviće idr. pravci velikih migracija pustinjskog skakavca poklapaju sa pravcem dominantnih vjerova. SKUPNO DEJSTVO TEMPERATURE I VLAGE Ova dva faktora su ekološki najvažnije komponente klime. Promjena temperature povlači promjenu vlažnosti i intenziteta isparavanja i obrnuto. Dejstvo svakog od njih je relativno i zavisno je od dejstva drugih. 145 . Mortalitet progresivno raste sa udaljavanjem od optimuma. Tako se npr. Od promjene temperature i vlage zavisit će i intenzitet toplotne i vodene razmjene suhozemnih organizama. Vjetar ima poseban značaj na intenzitet isparavanja. Mnogi insekti se u letu kreču protiv vjetra npr. ako je vlaga od 60-65% razvoj traje 11 dana. Skupno dejstvo temperature i vlage na ponašanje i razvoj je studirano kod pamučnog žiška. EKOLOŠKI OPTIMUM Uzajamna uslovljenost temperature i vlažnosti čini da je optimalna zona svakog od tih faktora relativna i da je njen položaj zavisan od dejstva drugog faktora. To je zona vitalnog optimuma za te faktore. Neki sitni vodeni organizmi u učahurenom stanju se pasivno mogu prenositi vjetrom tako da su kosmopolitski rašireni. Vjetar je značajan faktor u raseljavanju mnogih životinjskih vrsta. Temperatura i vlaga zavise jedan od drugog i oni se uslovljavaju. Vitalni optimum razviča jaja pustinjskog skakavca je pri kombinaciji temperature 30 ºC i vlage 100% sa samo 10% smrtnosti. Ako je temperatura 28 ºC. Slabiji letači. U okviru tih granica brzina razviča zavisi od stepena oba faktora. najmanji mortalitet.kao izvor energije i održavaju se na vjetu satima. Razvoj se ne vrši bez obzira na vlažnost ako je temperatura niža od 17 i višaod 39ºC. a vlaga 40% razvoj traje 21 dan. Ali i aktivni let mnogih insekata stoji pod dejstvom vjetra. Pored toga faktori neprekidno variraju u veličini i intenzitetu bližeći se svom optimalnom dejstvu i udaljavajući se od nejga. a time i na vodnu i toplotnu razmjenu. npr. U oblastima sa snažnim i jakim vjetrovima broj letečih insekata je mali kao što su okeanska ostrva i visoke planine Alpa. Takva kombinacija koja je samo teoretski moguča nikako ne bi mogla biti jednostavan zbir djelovanja pojedinih faktora koji nisu nezavisni i koji djeluju jedni na druge. Tako da se ti faktori javljaju kao povezani kompleks faktora na koje organizmi reaguju. Razvoj mu se zaustavlja ako je vlažnost ispod 40% i iznad 85%. Ako se kvantitativno prikaze skupno dejstvo vlage i temperature dobijaju se bioklimatogrami. SKUPNO DEJSTVO KLIMATSKIH FAKTORA Klimatski faktori uvijek idu zajedno i uslovljavaju se međusobno. Ovi eksperimenti pokazuju da je vitalni optimum neke vrste uvijek određen skupnim dejstvom ekoloških faktora. vilinski konjic ili ženke malaričara tako da im vjetar donosi miris naselja. Pod vlagom se podrazumjeva i vlažnost atmosfore i vodeni talozi. najveću plodnost. Ujedno od mjerila optimalnog kombinovanog djelovanja tempe-rature i vlage tj. Idealan ekološki ili vitalni optimum odgovarao bi optimalnoj kombinaciji čitavog kompleksa faktora za sve životne procese koja bi obezbjedila najveći mogući porast populacije nekog organizma. Gusjenice gubara se vjetrom mogu prenositi na više desetina kilometara i dalje. S druge strane optimum svakog od tih faktora nije isti za sve životne procese i sve stupnjeve razvoja jedne vrste. stepena mortalitea u toku ranog razvoja i u pojedninim stupnjevima jaja lucerkine štetočine Phytonomus variabilis gajena pod različitim uslovima temperature i vlage najmanju smrtnost pokazuju u granicama temeprature 13-39 ºC i vlage 85-100 %.

Jedan živi u unutrašnjosti.BIOKLIMATOGRAMI Unošenjem srednjih vrijednosti mjesečnih temperatura i vlažnosti u koordinatni sistem ili temperature i količine vodenih taloga i spajanjam tačaka presjeka po mjesecima dobije se dijagram u vidu izlomljene zatvorene linije ili poligona koji se zove biokilmatogram. dubinske i površinske jake suše.Veča vlaga povečava smrtnost gusjenica i lutaka i manji je broj imaga koji će položiti jaja. a drugi na površini stable tako da su klimatski uslovi u pogledu temperature i vlage za njih različiti. Masovno razviče leptira zavisi od količine vodenih taloga i vlažnosti tla u proljeće prethodne godine. Tako da do masovne pojave dolazi samo u godinama kojima su prethodile sa malom prolječnom vlagom. Njegove gusjenice nanose štetu usjevima u Montani. u podnožju ili na vrhu brda itd. na istom stablu hrasta žive dva insekta. 146 . Oba ta pojma označavaju realnu klimatsku sredinu organizma i njihovu veliku raznolikost. Drugi postupak prikazivanja bioklimatograma primjenili su Matvejev i Sigunov. mikroklima Ova tri aspekta klimatskih komplexa su posebno značajni za ekologiju. Vertikalni gradijent svjetlosti se razlikuje u listopadnoj i četinarskoj šumi ili tropskoj šumi tj. Srednje stanje vremenskih prilika čitavih geografskih oblasti koje je izvedeno na osnovu dugogdišnjih posmatranja meteoroloških podataka na određenim tačkama zove se makroklima i daje opštu sliku klimatskih osobina nekih geografskih cjelina. Usorov je unio korisne popravke u grafički postupak klmatograma tako da su dijelovi linija dijagrama bili izvučeni da drugačiji način u mjesecima u kojima se odvija razviče pojedinih stadija životnog ciklusa insekta. Npr. bioklimatogram voćne mušice Ceratites kapitata pokazuje da vremenske prilike u pojedinim godinama nisu podjednako povoljne za razviće i gustinu populacije. koja obuhvata sumu metereoložkih faktora pojedinih biotope. On ilustruje klimatske prilive neke oblasti i daje mogučnost poređenja sa drugim oblastima. Nema ožtre granice imeđu ekoklime i mikroklime. Tom raznolikošću ekoklime i mikroklime može se objasniti mozaičan raspored organskih vrsta u okviru njihovog areala i u okviru jednog biotopa. Prema tome da li se koriste vrijednosti relativne vlažnosti ili vodenih taloga klimatogrami se označavaju kao termohigrogram ili hajterogram. Npr. Nedostatak je što se oni zasnivaju na meteorloškim podacima. Svako odstupanje od tog klimatograma smanjuje mogučnost masovnog pojaviljivanja. Korist klimatograma je u tome što olakšavaju poređenje bioklimatskih uslova različitih oblasti i omogućavaju prognoziranje rasprostranjenja. Jaja polaže u julu i avgustu. Za život organskih vrsta nisu znacajne samo osobine makroklime. U klimatogram se uvode i pravougaonici koji obuhvataju granične vrijednosti povoljnih uslova temperature i vlage. on zavisi od vrste vegetacije (npr mjerenja na Prokletijama. Pojam ekoklime se najbolje može ilustrovati na primjeru jedne šumske sastojne. Sve ove lokalne kombinacije klimatskih uslova na prostorno ograničenim mjestima nazivaju se mikroklima. a svaka organska vrsta stoji pod kontrolom lokalne kombinacije klimatskih faktora koja se može znatno razlikovati od uobičajene suhe klime. Tu se vrijednosti temperature i vlage prikazuju u vidu krive linije. Ako se mjeri intenzitet svjetlosti koja dolazi do tla. održavanja i razviča jedne organske vrste u određenom kraju. šume ili pašnjak. vjetrova itd. ekoklima. on je manji nego na otvorenom prostoru. Makroklima. Ekologija raspolaže pojmom ekoklima koji je uveo Uvarov. Metode klimatograma se mogu primjeniti u ekologiji. Složeniji tip bioklimatograma konstruisao je Walter. Ova metoda je korištena za analizu rasprostranjenja i ekologije leptira sovice. dužih mrazeva. Drugačiji su klimatski uslovi na pojedinim predjelima iste makroklimatske oblasti npr. Tako dopunjen klimatogram postaje bioklimatogram. U okviru makroklimatskih uslova na prostorno ograničenim jedinicama uspostavljaju se i posebni klimatski odnosi koji su važni za ekologiju. Na osnovu podataka za tipične oblasti rasprostranjenja izrađen je klimatogram optimalnih uslova vlažnosti i temperature. jer jaja polažu u julu i avgustu koja prezimljuju i u proljeće se razvijaju gusjenice. On pored vrijednosti temperature i vodenih taloga obuhvata i podatke o površinskoj i dubinskoj vlazi.

v. hladnio i kišovito. Tako da pečinske stanovnike karakteriše stenotermija i stenohigrija. je 7-9°C. Kod životinja fenološke pojave su npr. Posebni mikroklimatski ulovi vladaju u pecinama. 5. Na sva ta variranja živi svijet reaguje periodičnim promjenama cija su pojavljivanja u manjoj ili vecoj mjeri poklapa se sa bioklimatskim promjenama. je od 10-13°C. Svak od tih mjesta ima svoju mikroklimu koja je važna za život organizma (postavljanje jaja na topliju i suhu stranu stabla). Amplitude kolebanja temperature u toku dana pokazuje jasan vertikalni gradijent temperature. hladni pojas 10. Temperatura pecine do 500 m. pojave larvenih stupnjeva. Ona je prije svega uslovljena transpiracijom biljaka. cvjetanja. suma ima svoju ekoklimu ali i unutar nje pojedini spratovi imaju svoju ekoklimu. Rano ili kasno proljeće. 3. To su zapravo te biološke pojave Npr. pojava imaga itd… 147 . trajanje. oštre ili blage zime. Relativna vlažnost se u pećinama kreče od 95 do 100%. Određivanje vecih klimatskih oblasti zasniva se na odlikama makroklime. Reljef takođe predstavlja važan faktor u izgrađivanju ekoklime na nekom mjestu. Temperatura pecine zavisi od geografskog položaja i nadmorske visine. Kod biljaka su to npr. plodonošenje…. variranje iz godine u godinu. Ekoklima i mikroklima su klime u najmanjem prostoru. To su odsutstvo svjetla. a nauka o njima je fenologija. U dolinama postoji posebna kombinacija klimatskih uslova. 4. a iznad 800 m. 7. Izuzetak su pečine ledenice u kojima se led zadržava tokom cijele godine. Mikroklimatski i ekoklimatski uslovi su realna klimatska sredina u kojoj žive organizmi i oni određuju mozaičan raspored vrsta u okviru biotopa. Proučavanjem ekoklime i mikroklime bavi se bioklimatologija. isparavanjem tla i slabim vazdušnim pokretima. a na stranama je topliji vazduh. Ekoklima zavisi i od ekspozicije jednog terena. polarni pojas -temperatura uvijek ispod 10° Bliža klasifikacija klimatskih oblasti mora obuhvatiti temperaturu i vlagu kao i vodene taloge. Takve promjene u prirodi označavaju se kao fenološke pojave. Moderna podjela obuhvata 7 klimatskih oblasti: 1. 6. Temperatura im je 1-2°C. Rokovi nastupanja godišnjih doba. To su klimatski uslovi realnog staništa koji su ograničeni na manje dijelove biotopa. nekretnost vazdusnih masa osim ako pecina ima dva naspramna otvora. promjene u vegetacijskom pokrivaču koje predstavljaju osjetljiv bioklimatski indikator.temperatura tokom godine iznad 20°C 7. buđenje insekata iz zimskog mirovanja. suprotni pojas 8.Temperature i vlažnost su takođe izmjenjeni u šumi npr mjerenja u bukovoj šumi Kopaonika i cistini pored.n. Preko noći hladan vazduh se skuplja na dnu doline. To uslovljava sličan raspored biljnih i životinjskih organizama. tropski pojas . 2. odnosima temperature i vlage. vrijeme listanja. umjereni pojas 9. Temperature u podne je u sumi niža za 12. Npr.5°C nego izvan šume. unutrasnjost stabla i površina stabla. toplo i suho. ujednačena temperatura vazduha.U bukovoj sumi i na Kopaoniku temperature raste sa visinom tako da je ona najviča u krunama drveca. a najmanja na povrsini tla. Uobičajeno se zemlja dijeli na 5 klimatskih pojasa: 6.nv. superhumidna – vrlo vlažna humidna – vlažna subhumidna – umjereno vlažna semiaridna – sušna aridna – vrlo sušna tajga – hladna sa četinarskim šumama tundra – hladna sa lišajevima i zona slabog mraza Fenološke pojave Zavinost organanskih vrsta od klime ogleda se i u sezonskom ritmičkom smjenjivanju životnih pojava koje su uslovljene vremenskim promjenama u toku godine. Za šumu je karakteristična veća vlažnost vazduha. vlažnost raka je visoka.

Klimatska pravila Skupno dejstvo klime na životinjske vrste ogleda se u određenim evolutivnim morfološkim promjenama u okviru geografskih populacija iste vrste koje ulaze u kategoriju geografskog variranja tipa klima. gdje ona ne funkcioniše a temperatura pada na temperaturu vanjske sredine. Ljetnja faza mirovanja je estivacija i vezana je za visoku temperaturu i sušu i javlja se u tropskim i umjerenim aridnim krajevima. Pojava mladih gusjenica gubara se poklapa sa pojavom mladih uslova hrasta. prezime larve druge generacije. Npr kod čikova Mzsgurnus fosilis fazu mirovanja provodi zariven u mulj. lutke ili imaga. Ona nije izazvana neposrednim dejstvom spoljašnjih faktora. Oblasti sa sličnim bioklimatskim odlikama će biti okarakterisane približno istim prosječnim rokovim sezonskih fenoloških pojava. Ove faze čine jedan fenološki niz! Rokovi variraju iz godine u godinu zato fenologija mora utvrditi srednje vrijednosti rokova fenofaza. Te srednje vrijednosti su karakteristične za pojedine biotope i one služe za izradu kalendara prirode ili fenoločkog kalendara jedne oblasti. Povezanost fenoločkih pojava se ogleda u istovremenom nastupanju fenofaza mnogih biljaka i vrsta biljojeda. Kod puževa kad je suša zatvaraju se u kućice i to je faza mirovanja. Ali kod leptira metlice u SAD koji ima svije generacije godišnje u julu i augustu. Kod slatkovodnih organizama sa isučivanjem biotopa nastupa faza mirovanja učahurenjem kod protozoa. rotatorija i dr. Takva dijapauza označena je kao fakultativna i izazvana je vanjskim uslovima. Fakultativnu dijapauzu izazivaju nepovoljnu vanjski uslovi a obligatna ijapauza genetički uslovljena i nije izazvana faktorima sredine. Normalni razvoj se nastavlja samo ako je postojala dijapauza. Ona se ogleda u prekidu aktivnosti i u zastoju u razvoju u toku nepovoljne sezone i koja sigurava preživljavanje. Dijapauza je poseban oblik faze mirovanja u toku individualnog razvića. u vidu trajnjih jaja – rotatorija. pojava gusjenica iz jajeta kod gubara. Slično je i sa kupusarom. Faza mirovanja Jedan od posebnih reakcija mnogih organizama na nepovoljne sezonske klimatske promjene je faza mirovanja.. pojava leptira. turbelarija. Kod njih za vrijeme zimskog sna nastupaju karakteristične pojave termoregulacije. Ta pojava dijapauze je karakteristična za vrstu. Javlja se kod insekata i to je stupanja razvića u kome je morfogeneza zaustavljena ili usporena ali u kome se odvijaju fizioločki procesi potrebni za daljnju morfogenezu. pojava lutaka. smjenjivanje gusjeničnih stupnjeva.. polaganje jaja kod gubara. Životinje tada troše rezervne masti koje sakuplaju zimu. Bergmanovo pravilo: Predstavnici jedne vrste homeoterama koji žive u hladnijim oblastima po pravilu su krupniji od onih koji žive u toplijim krajevima tj njihova površina tijela je relativno manja u odnosu na njihovu 148 . Ona se može javiti u toku embrionalnog razvoja na stadiju larve. Te promjene se mogu formulisati u obliku više klimatskih pravila. čitav metabolizam se usporava. cladocere i ostracode ili u isučenom stanju npr tardigrada.Sukcesivne pojave u životnom ciklusu jedne vrste označavaju se kao fenološke npr. copepoda i dr. disanje se smanjuje. Faza mirovanja susreče se kod mnogih životinja na različitim stadijima razvoja. Zimska faza mirovanja je posebno proučena kod sisara prezimara kod glodara i sljepih miševa. Obligatna ili stabilna dijapauza javlja se kod onih vrsta koje imaju samo jednu generaciju godišnje npr kod gubara. Dijapauza ima sezonski karakter. trajanje leta. Faza mirovanja koja se javlja u toku zime u sjevernim i umjerenim krajevima zove se hibernacija ili zimski san. Linije na geografskim kartama koje spajaju tačke istovremenog nastupanja fenoločkih pojava zovu se IZOFENE. parenja.

Kod lisice dužina lobanje je najveća u skandinaviji a najmanja na sardiniji. nego i na klimatske koji se ostvaruju na površini i unutar pedosfere.nv. Ooni koji su gajen na temperaturi od 5-20°C imaju zdepasto tijelo i kratak rep. Kod gajenja miševa na različitim temperaturama. EDAFSI FAKTORI U sastavu biosfere nalazi se i pedosfera. Glogerovo pravilo Kod homeoterama intenzitet pigmentacije raste sa temperaturom i vlažnošću. Najkrupniji poikilotermi su u toplijim krajevima (vodozemci i gmizavci). Bergmanovo pravilo potvrđuju mnogi primjeri. u pustinjama se javlja crvenkasta i žučkasto – mrka. U sastav čvrste materije ulaze razne organske materije sa 10% i minerali sa 90%. Pojam edofskih faktora je složen. temperatura. supstrat po kojem se kreću kopnene životinje. a u stepama sa nižom temperaturom siva ili sivo – mrka boja. Između tibetske antilope i gazele iz somalije. Neki odnjih žive i u unutrašnjosti pedosfere. Postoje razlik u obliku tijela. upi i rep nego nizijska Indijska vrsta gazela. U tom procesu učestvuju klimatski faktori. Kod gavrana dužina krila je najveća na Tibetu 4000 m. Ovo pravilo je potvrđeno i kod geografski različitih populacija Parus atricapilus. Aridnost zajedno sa visokom temperaturom za sobom povlači zamjenu tamnog melanina sa crvenastim ili žuto smeđim feomelaninom. Zemljište je rezultat dudog procesa pedogeneze. Zemljište je sistem koji obuhvata sve tri faze: tečnu. Količina feomelanina opada od juga ka sjeveru. On se ne odnosi samo na fizičke i hemijske osobine podloge. Pojam zemljišta Treba razlikovati geološki supstrat koji predstavljaju matične stijene i zemljište ili tlo koji je produkt matičnog supstrata i koji se stvara pod uticajem klimatskih faktora i živih bića. Dužina krila kod kosa je najveća u centralnom Kašmiru na visini od 300o metara a najmanja u Tunisu. To je povezano sa pravilom u fiziologiji po kojim odavanje toplote kod homeoterama je srazmjerno površini tijela. Kod pustinjske forme koja je gajena u vlažnoj klimi javio se crni melanin i postala je mrka. Pedosfera je podloga za biljke. njime se proučava pedologija. vlaga. gasovitu i čvrstu. Sva ova pravila predstavljaju adaptivne promjene hpmeoterama pod dejstvom klime. larve itd. veličini nogu. Kod Sus scrofa dužina lobanje je najveća u Sibiru a najmanja na Sardiniji. Krupniji homeotermi odaju manje toplote nego sitniji. vrata i ušiju. Alenovo pravilo Kod sisara koji žive u hladnijim krajevima postoji tendencija skračivanja dijelova tijela naročito ušiju i repa. Vrsta Gasela picticanda sa Himelaja ima krace noge. pokreti a sa druge strane biljke i životinje čiji ostaci mineralizacijom ulaze u sastav zemljišta. U hladnijim oblastima i feomelanin biva redukovan. I ovdje je u pitanju smanjenje tjelesne površine a time i smanjenje odavanja toplote – slijepi miševi sa velikom površinom tijela su ograničeni na toplije krajeve. a oni na 31-35°C duže. podlogu za koju su vezani biljni i životinjski organizmi. a najmanja u Somaliji itd. a opada sa padom temperature i u ekstremnim slučajevima pigmentacija iščezava npr polarne životinje. Npr dvije srodne australske vrste ptica Munia flaviprymna koja živi u pustinji i Munia castaneitorans koja živi u vlažnoj oblasti. I ovo pravilo je potvrđeno eksperimentalno.masu. Pedosfera obuhvata čvrsti sloj zemlje. stalno ili samo jedan dio života npr jaja. 149 . ali isto tako i vrata i ekstremiteta. Bergmanovo pravilo ne važi za poikiloterme. Mrka boja preovladava u toplim i vlažnim mjestima.

Na pjeskovitim tlima. Dnevna kolebanja temperatura se penje u pustinjama do 43°C (50°C). a noću silazi do -9°C. Gasovita faza je vazduh koji ispunjava šupljine u tlu. Reakcija životinja na temperaturu tla su studirana na pustinjskim terenima. gnijezda u toj podlozi prave mnogi insekti i pustinjski glodari. Najsitnije organske čestice i glina imaju svojstvo koloida i imaju sposobnost da za sebe vežu vodu. Termički režim u pojedinim tipovima tla je različit. Rastresita podloga pjeskovita omogućava mnogim životinjama ukopavanje. To su grubi pijesak. i veća su nego kolebanje temperature vazduha. Ovaj sastav je posebno značajan za organizme koji žive na površini ili u unutrašnjosti tla. Horiznot A u njemu se vrši nagmilavanje i razgradnja uginulih organizama. pješčare Cicindela. Mravi i termiti u tropskim oblastima grade gnijezda visoka po nekoliko metara. a na všoj temperaturi se povlače u hodnike. mehaničkog sastava. Ti organizmi prave hodnike. boje i vlažnosti tla. Tako da predstavlja amplitudu od 52°C. Npr kod pustinjskih guštera susreču se posebne rožne pločice na nogama. Fizičke osobine zemljičta su prije svega kompaktnost i mehanički granulometrijski sastav. U njemu postoji A0 sloj koji predstavlja šumsku stelju. ispiranje i formiranje humusa. To je humusno akumulacioni sloj. Temperatura.. Površina svijetlih zemljišta se sporije zagrijava nego tamnih. fini pijesak. krtice. Tečna faza tla predstavlja vodu u kojoj su rstvorene materije u tlu. za kretanje po površini potrebne su posebne prilagodbe. Voda se u tlu javlja u 4 oblika: 150 . Večina se preko dana povlači u dublje slojeve tla i pojavljuje se samo noću. jazbine i gnijezda i doprinose velikoj prozornosti tla. Prenos toplote u dubinu zavisi od termičke provodljivosti tla. A2 je svjetliji sloj u kom se vrši ispiranje humusa u niži horizont i eluvijalni sloj. Zemljište je dinamičan sistem. Amplituda kolebanja opada sa dubinom tla i sa dnevnim temperaturama iščezava na 1m dubine a za godičnja na oko 10m. rožne čekinje. To su povećanje površine oslonca stopala u vidu rožnih pločica. Horizont C je neizmjenjen sloj matične podloge. Organske materije tla nastaju razgradnjom biljnih i životinjskih organizama i one obrazuju organske tvorevine humus. a kasnije raspad organske materije u procesu huminacije. prah i glina. Glodari tu imaju važnu ulogu Citellus citellus. Primjr su kišne gliste. ali i od vodenog kapaciteta tla koji opet zavisi od mehavičkog sastava i prozornosti tla.Mineralne materije nastaju raspadanjem matičnog supstrata. U takvoj podlozi žive larve Melolontha melolontha. Tlo postaje propusno za vodu i zrak tako da dolazi do preoravanja i mješanja slojeva. Vlažnost tla zavisi od klimatskih uslova. sloj A1 se sastoji od mrkog već formiranog humusa. vlažnost i hemizam Temperatura tla ne zavisi samo od klimatskih faktora nego i od prirode tla. I ose pješčare (Bombex) izdržavaju temperaturu do 44°C. tekstura tla itd. Prva faza e drobljenje matičnog supstrata. Normalno rastresito tlo naseljeno je u unutrašnjosti mnogim vrstama koje grade poseban životni kompleks. Horizont B u njemu se vrši nagomilavanje ispranog materijala iz gornjih slojeva (iluvijalni sloj). Temperaturna kolebanja površine zemljišta godišnja i dnevna. Dobrim trkačima više odgovara tvrda kamenita ili glinovita podloga npr kod afričkih kopitara. Građa zemljičta se najbolje vidi na njegovom profilu na kome se vide pojedini horizonti npr listopadna šuma. isto i kod vlažnih tla. hitinske dlačice. Pustinjski gušteri se kriju u vegetaciju ili zarivanjem u unutrašnjost pijeska. Uočena je ritmika u ponašanju isekata koji tu žive.

Gravitaciona voda koja potiče od vodenih taloga i ispunjava krupnije pore i šupljine i pod dejstvom gravitacije brzo polazi niže. Gravitaciona voda u sezoni kiša može da ispuni kanale i jazbine životinja u tlu i tako djeluje nepovoljno i dovodi do visoke smrtnosti u njihovim populacijama. Živi svijet je najbrojniji u neutralnoj i slabo alkajnim tlima. ali se ona se nije smanjila njihovim spustanjem na manju visinu sto znaci da je genetski uslovljena. Hemizam tla je važan ekolođki faktor za životinje koje žive u tlu. Kod dolinskih populacija Apodemus silavtikus prenijetih na visinu 1500 – 3000m količina Hb u krvi se povećala za 9-27%. ozon i dr. Hemizam atmosfere Sa izuzetkom vodene pare čija količina varira. Sa opadanjem atmosferskog pritiska na visinama opada i PPO2 i na visini 5500m se svodi na polovinu. Krtica i slijepo kuče su slijepi ali neki insekti Coleoptera takođe. Jonska reakcija ili pH varira u pojedinim tipovima tla. Veća vlažnost dovodi do razvoja gljivica koje napadaju larve insekata u tlu. O2 tada postaje ograničavajući faktor za život. procentualni udio gasova koji ulaze u sastav atmosfere je konstantan. 151 . On može biti ograničavajući faktor samo za organizme u tlu ili za parazite koji žive u tijelu.03%. Vodena para koja je u vazduhu u šupljinama tla. Azot čini glavnu masu atmosfere i on je inertan gas koji organizmi ne mogu koristiti u formi dinitrogena. kišne gliste su osjetljive na stepen pH tla. Količina O2 opada sa dubinom. helijum. a na ostale gasove argon. Larve Diptera timpulldae traže radije kiselo tlo. Azota ima oko 78. On čini sredinu u kojoj su hemijski aktivni gasovi O2 i CO2. krtica ugine u odsustvu O2. Homeotermi na smanjenu količinu O2 reaguju povečanjem količine Hb i broja eritrocita. Vlažnost tla na organizme djeluje posredno preko biljaka ali i neposredno. Kisela zemljišta – treseti se odlikuju siromašnom faunom. odpada manje od 1%. nitrata i NH4. Ta gravitaciona voda potiskuje vazduh iz šupljeg tla i tako otežava disanje. Pri potpunom odsutstvu kisika žive samo anaerobni organizmi. tj ako je ventilacija tla nedovoljna. azot se u ta jedinjenja može prevesti na dva načina:  električnim pražnjenjem kada nastaju nitriti i nitrati koji kišom dospjevaju na zemlju  pod dejstvom azotofiksatora koji N2 prevode u nitrite i nitrate.99% i oni čine glavnu masu atmosfere. Time se objašnjava siromaštvo visokoplaninske faune. Kapilarna voda ispunjava sitne pore i šupljine i tu se zadržava pomoću kapilarnih sila. Tu vodu koriste biljke. Kisik se nalazi u donjim slojevima atmosfere u dovoljnim količinama za disanje biljaka i životinja. Tu količinu su imali i visokoplaninske populacije Apodemusa. Utrošak O2 u atmosferi zbog disanja se stalno nadomješćuje. H. Hidroskopsna voda oblaže koloidne čestice zahvaljijući sili adsorpcije i ona je nedostupna biljkama. organizmi ga koriste samo u formi nitrita. a CO2 raste. Odsutstvo svjetlosti u unutrašnjosti tla je značajan faktor. kisika 20. HEMIZAM SREDINE Hemizam sredine i njegove promjene koje se vrše i pod dejstvom organizama su poseban kompleks enoloških faktora. CO2. Osjetljivost prema CO2 je različita kod životinja. Hemijske faktore je teško odvojiti od fizičkih i mnogi procesi u sredini predstavljaju složene fizičko-hemijske reakcije.

njegoova količina u atmosferi je mala i on leži visoko u stratosferi ali ipak ima veliki značaj za živi svijet. Ona je najveća u vodama tresetišta. U slatkim vodama Ca je takođe značajan ekološki faktor. ali ima veliki ekološki značaj. Ca se takođe nagomilava u organizmima u znatnoj mjeri. Neki račići. On se odigrava pretežno u dubljim slojevima vode i sedimentima dna te soli bivaju ponovo korištene od strane 152 . On je neophodan za fotosintezu i od njegove koncentracije zavisi intenzitet fotosinteze bez obzira na količinu svjetla. Morska voda sadrži najviše Na i Cl. To su rastvorene soli nitrata. Sezonski se količina fosfata mjenja posebno u površinskom osvjetljenom dijelu gdje se on stalno troši. Soli fosfora i azota su posebno važne za živi svijet jer ulazi u sastav bjelančevina..03%. Najmanja je koncentracija je preko ljeta zbog bujanja planktona u površinskom sloju. Soli N se jjavljaju u većoj količini nego soli fosfora i njihov odnos iznosi 7:1. To je selektivan proces npr. Osnovni izvor CO2 jesu vulkanske aktivnosti i procesi disanja. on apsorbuje i infracrvene zrake i spriječava hlađenje zemlje. izuzetak je mrtvo more u Palestini i slano jezero u SAD koji su slaniji od morske vode. On apsorbuje UV zrake ispod 200nm koji su letalni za sva živa bića. Biljke to rade neposredno asimilacijom a životinjske organizmi posredno preko biljaka.Ozon predstavlja alotropsku modifikaciju O2. Ekološki značaj hemizma vodene sredine je veoma značajan za vodene organizme. Proces regeneracije soli azota je složeniji nego kod fosfora. On se stvara od O2 pod uticajem el pražnjenja. morska voda sadrži pretežno hloride i sulfate pa je gorka i slana a slatka pretežno karbonate. Koncentracija i vrsta rastvorenih soli i fizičko-hemijsko stanje vode koje je izraženo u pojavama osmoze i jonske reakcije neprekidno djeluju na organizme i važni su ekološki faktori. Vertikalni raspored fosfata u vodama je stratifikovan i njegova količina raste jer se u dubljim slojevima fosfati regenerišu kroz proces razlaganja uginule organske materije u vodi i mulju. Površni slojevi okeana i zatvorena mora variraju u pogledu slanosti npr Crveno more sa 31-40% slanosti. Tipična slana voda je mrska voda čija je slanost prilično konstantna i iznosi 35% (35gr po l). Kod životinja porast koncentracije CO2 u krvi nadražuje centre za disanje i izaziva ubrzano disanje. spužve se nalaze samo u slatkim vodama. Ovo nagomilavanje elemenata u tijelima životinja ima poseban geohemijski znalaj jer omogućava stvaranje organskih sedimenata. Hemizam vodene sredine Hemijski sastav vodene sredine je manje konstantan posebno u kopnenim vodama. a slana najviše Ca i CO3. koncentracija Si u tijelu silikatnih algi je 1000 puta veća nego u mrskoj vodi. a zimi se ta količina povećava dolaskom rezervnih masa fosfata iz dubljeg dijela. UV zraka. Kopnene vode se snabdijevaju fosforom iz geološke podloge i kroz mineralizaciju organske materije. On se tu javlja u formi karboonata i u zavisnosti od koncentracije oni se dijele na meke ispod 20mg po litru i tvrde vode iznad 20mg/l. CO2 – u atmossferi je prisutansa 0. a pri velikim koncentracijama dovodi do gušenja. Takđe je i koncentracija pojedinih iona u morskoj vodi prilično konstantna. Posebno je značajno taloženje Ca koji teće brže na temperaturama iznad 20°C što objašnjava nastanak koralnih grebena.. Fosfor se javlja u dva oblika: u vidu neorganskih soli fosfata i organskoj fosfora vezanog za rastvorene organske materije. Cl i SO4. Količina organskog fosfora je veća nego neorganskog ali je po pravilu mala i iznosi nekoliko desetina mg/m3 vode. ali i atmosferske gasove. Pošto se one i u slatkoj i u slanoj vodi nalaze u mnimumu one su glavni ograničavajući faktor organske produkcije u njima. ali i sagorjevanje fsilnih goriva. Rastvorene soli Razlika između slatkih i slanih voda počiva na količini koncentracije rastvorenih neorganskih soli. U slatkim vodama količina rastvorene soli ne prelazi normalno 300mg/l . H2O je univerzalni rastvarač koji rastvara i ionizuje i neorganske soli i organsku materiju. Prirodne su vodi hranjivi rastvori iz kojih vodeni organizmi izvlače elemente potrebne za život. nitrita i NH4. Kopnene vode više variraju u pogleu hemijskog sastava. Količina rastvorenih organskih materija jako varira u slatkim vodama.

Tako da se organizmi dijele na polisaprobne koji naseljavaju jako zagađene vode npr Tubifix diptere i dr. Zbog variranja koncentracije O2 u vodi mnogi organizmi imaju niz prilagodenosti. koji se odmah rastvara u vodi. U dubljim slojevima O2 se stalno troši disanjem a ne nadoknađuje jer zbog odsutsva svjetla nema ni planktonskih algi. Ukupna količina CO2 iznosi 47vm/l što je 150 puta veća koncentracija nego u atmosferi. Utrošak CO2 u vodi nadoknađuje se iz atmosfere i na račun disanja i raspadanja uginule organske materije. aktivnim kretanjem respiratornih površina. Tu se obnova O2 vrši turbulentnim mješanjem vode pod dejstvom vjetra. Uzrasna struktura populacije 153 . CO2 je od primarnog značaja za vodene biljke i u vodi se nalazi u složinijem obliku nego u atmosferi. Variranje koncentracije soli azota je paralelno sa solima P. Kod primarno vodenih organizama se to odvija stalnim prolaskom vode kroz respiratorne duplje. Rastvoreni gasovi Svi atmosferski gasovi se rastvaraju u vodama. Rastvoreni gasoviti CO2 i onaj u vidi H2CO3 zove se slobodni CO2 a onaj u bikarbonatima i karbonatima vezani CO2. Taj udio CO2 je nekoliko puta veći. Stepen tolerancije prema zagađenosti je različit kod različitih organizama. Bikarbonati i karbonati u vodi su normalno vezani sa Ca. Tako tako je apsorbirana količina rastvorenog O2 veća u slatkoj nego u slanoj vodi. Ljetni utrošak O2 u slabo produktivnim jezerima oligotrofnim u dubinama je mali. U okeanima obnova O2 u velikim dubinama se vrši zahvaljujući dubinskim strujama koje dovode hladnu vodu sa O2 iz polarnih oblasti ka ekvatoru. Procentualni udio gasova u vodi je drugačiji nego u atmosferi. Tekuće vode mogu biti zagađene organskim nečistoćama. U zatvorenim morima proces obnove O2 može potpuno izostati i dolazi do iščezavanja O2 u dubini npr Crno more u kome je ispod 200m dubine voda potpuno bez O2. Vertikalni raspored soli N je u morima i jezerima stratifikovan sa većom koncentracijom u dubljim slojevima u kojima se vrši njihova regeneracija. tako da se u vodama nalaze osim gasovitog CO2 i ioni H. U povrđinskim slojevima koji su naseljeni planktonskim algama potrošnja O2 se stalno nadoknađuje jer ga proizvode alge ili se on izima iz atmosfere. tako da njegova koncentracija u kopnenim vodama varira u funkciji vremena i rezultat je odnosa njegovog trođenja i snadbjevanja. mezosaprobne koji žive u manje zagađenim vodama i oligosaprobne koje žive u ne zagađenim vodama tako da se ti organizmi mogu koristiti kao indikatori. Tako da u gornjim slojevima Crnog mora normalno postoji život a u dubljim slojevima žive samo anaerobne bakterije.biljaka i algi koji cirkulacijom vodenih masa povnovo dolazi u osvjetljene slojeve. Porast CO2 u krvi vodenih organizama smanjuje afinitet Hb prema O2. O2 se neprekidno troši u procesu disanja i procesu razlaganja organske materije. To je u jezerima posebno izraženo u vrijeme zime kad je temperatura u jezeru izjednačena. Tako da je okean glavni izvor CO2 u atmosferi. slanosti i pritiska vode. Taj koeficijent je najveći za ugljičnu kiselinu a najmanji za N. Prirodna voda se kisikom snadbjeva iz atmosfere i fotosinteze vodenih biljaka koje oslobađaju kisik. Njihova rastvorljivost do stupnja zasićenosti zavisi od apsorpcionog koeficjenta vode koji opet zavisi od temperature. Tu potpuno izostaje cirkulacija vode stalnog dolaska slatke vode u površinske slojeve i ne dolazi do mješanja. Sekundarno vodeni organizmi npr insekti koriste atmosferski O2 uzimajući ga direktno ili u vidu mjehurića ispod krila. preko škrga. Osnovni ekološki značaj CO2 u vodi je čto on učestvuje u procesu fotosinteze. Slobodni CO2 u vodi stoji u ravnotežom odnosu sa bikarbonatima pa njegov utrošak od strane biljaka povlači za sobom razlaganje bikarbonata u karbonat i CO2. ravnotežni sistem CO2 – bikarbonat – karbonat je sistem koji reguliše vrijdnost pH u vodi. Obnova kisika u dubinskim dijelovima okeana traje godinama. a u vioko produktivnim entrofnim jezerima taj utrošak je vrlo veliki tako da tokom ljeta vrlo brzo dolazi do potpunog isčezavanja O2 sve dok zimske cirkulacije vode npr u Dorjanskom jezeru. ventilacijom okolne vode. veća je pri nižoj nego pri višoj temperaturi itd. bikarbonata i karbonata u određenom međusobnom odnosu. a dva puta je veći za O2. U vodi se rastvara dajući sa njom H2CO3 a ona disocira na bikarbonatne i karbonatne ione. Postoji vertikalni gradijent u rasporedu O2 u morima i jezerima. Nekad u toku ljeta se javlja i prezasićenost poovršinskih slojeva O2 u Ohridskom jezeru.

Kod vrsta koje žive više godina I razmnožavaju se samo jednom u životu. Manje ili više ravnomjeran raspored uzrasnih klasa odlikuje populacije u stacionarnom stanju a dominacija starijih klasa znak je populacije u opadanju. Rastenje populacije Populacija je promjenjiva veličina. Tok rasta populacije Analiza potencijalne moći rasta populacije pokazuje da bi jedna hipotetična populacija u neograničenoj sredini mogla eksponencijalno rasti pod konstantnim uslovima. Ta se kolebanja odigravaju u prsnoj vezi sa promjenama u intenzitetu I kombinacijama vanjskih faktora. Ali takvi uslovi se rjetko stiču u prirodi I neograničen ras populacija bi bio apsurdan. Osnovni tipovi uzrasne strukture populacije predstavljeni su u vidu piramida u kojima je procentualno predstavljena zastupljenost pojedinih uzrasnih klasa. Reproduktivna sposobnost je vezana za određene uzrasne klase a mortalitet varira jedino sa starošcu. Kod vrsta čije se odrasle jedinke razmnožavaju više godina populacija obuhvata različito stare polno nezrele jedinke I zrele jedinke različite starosti. biljne populacije. reproduktivna I postreproduktivna. Tako da uzrasna struktura populacije u datom trenutku idikator pravca njenog kretanja. Relativno trajanje pojedinih faza određuju uzrasnu strukturu . Relativno trajanje tih faza je različito kod različitih vrsta. Ali mehanizam rasta populacije je složeniji I obihvata stopu mortaliteta . populacija se sastoji polno nezrelih jedinki. Tako da tok I oblik rasta populacije jedino varira u skladu sa promjenama sredine u toku kretanja populacije jedne vrste može se razlikovati nekoliko faza: • Faza pozitivnog rasta • Faza stacionarnog rasta • Faza oscijacija i fluktuacije • Faza negativnog rasta • Faza iščezavanja To je opšta šema kretanja populacije faze mogu biti nedovoljno jasne I različitog trajanja. Pod normalnim uslovima u prirodi biotički potencijal se samo djelomično ostvaruje jer mu se suprostavlja otpor sredine. Neograničenom rastu organskih vrsta nužno se suprostavlja ograničen kapacitet konkurentne sredine. Populacija se može zasnovati kad vrsta osvoji dio neosvojenog prostora ili prodre u novi biotop ili se populacija formira 154 . Njima se može dodati još jedna faza iznenadnog naglog rasta do prenamnoženosti pracena isto tako naglim opadanjem. Kod vrste kod kojih se ciklus odigrava u toku jedne godine npr. Brojnost prirodnih populacija neprekidno varira u funkciji vremena ćesto sa krupnim fluktuacijama. Taj pojam kvantitativno definiše brojni rast populacije I stvarni rast populacije jedne vrste i rezultat je uzajamnog dejstva biotičkog potencijala i otpora sredine. razmnožavanje se uglavnom sastoji od polno zrelih jedinki. Uzrasna struktura populacije varira u funkciji vremena! Uzrasna struktura se relativno lako može pratiti kod riba jer se starost jedinki može odrediti na bazi naraštajnih zona krljušti I otokonija iz unutrašnjeg uha. Za rast populacije je važno dali se populacija sastoji od jedinki generacije ili od više generacija značajna je I brzina razvica. Taj mehanizamj rasta populacije je u tjesnoj vezi sa uslovima sredine. Brojno dominiranje mladih jedinki znači brz tempo rasta populacije.stopa nataliteta zavisi od krajnjeg odnosa polova ona zavisi i od stanja plodnosti ženki.To je izraz brojnog odnosa uzrasnih stupnjeva koji ulaze u sastav populacije ona je u tjesnoj vezi sa kretanjem nataliteta ona je u tjesnoj vezi s kretanjem nataliteta I morttaliteta. Postoje 3 osnovne kategorije uzrasnih klasa: prereproduktivna. Ekolog Čepmen je potencijalnu moc rasta populacije izrazio pojmom biotičkog potencijala. Po njemu biotički potencijal u sebi uključuje potencijal razmnožavanja i potencijal preživljavanja. Pozitivno rastenje odlikuje početnu fazu kretanja populacije. stopu preživljavanja uzrasnu strukturu itd. Otpor sredine kombinovano dejstvo biotičkih i abiotičkih faktora . Osnovni faktor rasta populacije je potencijal razmnožavanja rastvoren kroz stopu nataliteta.

To za sobom povlaći smanjen broj imaga. Ta sezonska kolebanja uslovljena su prije svega kolebanjem klimatskih faktora. Isto je I sa kapacitetom sredine koji se takođe svodi na nula. Studija sigmoidnog rasta pupulacije u ograničenom prostoru vršena je uglavnom na eksperimentalnim životinjama. laboratorijskim populacijama.u prvom slučaju rast populacije se odvija eksponencijalno I kriva rasta ima oblik slova J . Poznat je primjer sigmoidne krive kod drozofile melanogaster(provjeriti naziv). rast populacije če progresivno opadati I zaustaviti se na određenoj visini tada kriva rasta ima oblik slova S-sigmoidna kriva. To stacionarno stanje se često označava kao stanje ravnoteže. priraštaj postaje sve večii zaustavlja se samo u sredini nastupe promjene. u toku godine koje se javljaju koje se javljaju kod vrsta sa kračim životnim ciklusom. Fluktuacije su neperiodična kolebanja brojnosti mnogih vrsta u mnogim prirodnim populacijama. Ta kriva pokazuje da se broj jedinki u početku lagano povečava kasnije to ide znatno brže da bi se kasnije zaustavilo u visini asimptote na kojoj krivulja leži. U junu 155 . Populacija dolazi do stupnja stacionarnog stanja s maksimalno ograničenom gustinom pod datim uslovima eksperimenta. brojnost planktonskih algi u ohridskom jezeru oscilira u toku sezene sa maximumom u junui minimumom u oktobru. Embrionalni razvoj se vrši u toku jeseni ali gusjenice ne napuštaju jaja sve do prolječa i prezimljuju u fazi dijapa……. Gubar ima jednu generaciju godišnje polno zreli stadij javlja se početkom ljeta i traje do avgusta. Broj jaja tada je manji. ali nove larve iz njih ne trpe oskudicu hrane I normalnon metamorfoziraju tako da se ponovo povečava broj imaga I ponovo se sve ponavlja. tada ženka polaže jaja u leglima karakterističnog izgleda. U laboratorijskim populacijama muhe. Svaki novi priraštaj smanjuje stopu rasta za određenu velićinu da bi najzad došla na nulu. tako da u ograničenoj I homogenoj sredini brzina rasta populacije progresivno smanjuje sa porastom gustine populacije. Kod njih se porast I opadanje populacije smanjuje u pravilnim vremenskim razmacima. Ovi konstantni uslovi se ne susreču u prirodi nego je odpor sredine promjenjiva veličina tako da se stacionarna stanja populacije u prirodi I ne ostvaruju. Između larvi nastupa kompeticija jedan dio larvi je neuhranjen I nema pravilan metabolizam. Stacionarna faza koja dolazi iza faze puzitivnog rasta populacije u ograničenim uslovima I koje se javlja onda kad populacija dostigne minimalnu velićinu javlja se samo u eksperimentalnim populacijama koje se gaje u laboratorijama. nijedna kategorija tih kolebanja koja se zove oscijacilacija posmatranja je I u prirodnim. Kad god se smanji brojnost populacije zeca smanjuje se I brojnost populacije risa jer između njih postoji odnos grabljivice I plijena. kompeticiji za određeni prostor I za ograničeni izvor hrane.. povečanjem broja imaga povečava se broj jaja I gustina larvi. U takvim fluktuacijama gustina populacije se povečava I naraste do neuobičajnih razmjera što se označava kao prenamnoženost. Početno rastenje populacije može se posmatrati u dva oblika rastenje u neograničenoj sredini sa optimalnim uslovima I rast u ograničenoj sredini. Početkom aprila gusjenice izlaze I presvlače se 5 puta intenzivno se hrane liščem. Isto tako I krivulja kod paramecijuma gdje je dat primjer elementarne borbe za opstanak. Primjer takvih fluktuacija je masovna navala glodara u našim šumama javlja se prosječno svake decenije u hrastovim šumama. Osim cikličnih oscilacija postoje I sezonske oscijacije . Rast populacije …. Klasičan primjer cikličnih oscilacija su populacije sjeverno-američkog zeca I risa. Kolebanja brojnosti populacije su od posebnog značaja za ekologiju jer su odraz međusobnih odnosa organizma I sredine. koja se hrani leševima ovaca javljaju se kolebanja broja imaga koji se smanjuje u manje ili više pravilnim vremenskim razmacima. Slične oscilacije utvrđene su I u prirodnim populacijama sitnih glodara. U drugom slučaju se radi o ograničenoj sredini koja može podnjeti određeni maximum veličine populacije.u laboratoriji. Populacija je hranjena sa konstantnom količinom mesa . Kod voluharice je to svake 3 god ili 3-4 god takva kolebanja populacije označaju se ciklične oscilacije. pod laboratorijskim uslovima odgovara sigmoidnoj krivoj.npr. Laboratorijska populacija kvarca koja je gajena pod konstantnim uslovima nakon 200 časova dostiže maksimalnu veličinu ostala je nepromjenjena na tom nivou narednih 1000 časova .

a to sa sobom povlači veliku smrtnost gusjenica. U toku gradacije leptira gubara gusjenice su u stanju da izazovu totalni golobrst šume. Dvije uzastopne gradacije su odvojene fazom latence različitog trajanja. Nekad se oskudice hrane javljaju samo lokalne I u vrijeme gradacije insekata. 156 . Ona na njih reaguje u skladu sa svojom nasljednom konstitucijom I reakcionom normom koja određuje njenu ekološku plastičnost ili toleranciju u odnosu na faktore sredine.kada gustina populacije naglo raste kulmimacionu sa maximalnom gustinom i regresivnu . Kod insekta brašnara porast populacije povečava količine produkata metabolizma u brašnu što utiče na fertilnost ženki I smanjuje brojnost populacije. Gusta populacija nekad može izmjeniti I sredinu I učiniti je manje povoljnom za život.gusjenice se učahure I prelaze u stadij lutke koji traje 2 nedjelje i daju image. Izmjena sredine značajna posljedica porasta gustine populacije . Sniženje temperature vode u toku zime na 5 stepeni u SAD –u dovelo je do opadanja populacije riba. Ukupne količina raspoložive hrane predstavlja kapacitet sredine. Kolebanje meteoroloških faktora na prirodnim populacijama često povlači za sobom povečanje stope smrtnosti.kad gustina populacije pada minimum. Zime mogu povečavati smrtnost u populacijama sitnih glodara. Porast gustine populacije sitbnih glodara za sobom povlači fiziološke poremečaje u endokrinom sistemu koji smanjuju vitalnost životinja I dovode do povečanog mortaliteta kanibalizam je pojava koja prati porst populacije. Oskudivca hrane može se javiti zbog velikih suša. Interspecifički odnosi promjene u gustini jedne popilacije nužno mjenjaju uzajamne odnose među njenim jedinkama. iz amerike je uvezena jedna vrsta gusjenice koja se hrani kaktusom leptiri se namnože I unište preko 90% kaktusa ali tada populacija leptira opada zbog uništenja izvora hrane. Ta faza u njhovom životu označava se kao gregarna. Sva ta dejstva jako utiču na kretanje populacija određene vrster. Oni mogu djelovati na fertilitet žena na trajanje razviča na broj generacija mortalitet. Faktori kretanja populacije mogu biti spoljašnji i unutrašnji. Kod stenofagnih vrsta oskudice hrane imaju krupan značaj za kretanje njihovih populacija. Količina hrane u prirodi je vrlo varijabilna I zavisiu od klimatskih faktora. U eksperimentima sa insektom brašnarom Tribolium confusum porast gustine populacije se zaustavlja kad broj jedinki na jednoj godini dostigne 44. organizmi aktivno mjenjaju životne uslove sredine. Za vrijeme poplava na delti Volge procenat ženki opada što dovodi do smanjenja populacije glodara. Eksperimenti sa drozofilom pokazuju da broj potomaka u kulturi opada sa brojem imaga. Kompeticija za hranu javlja se onda kada je količina hrane ograničena a javlja se velik porast npr radi suzbijanja kaktusa. hrana je komponenta sredine koja ima poseban značaj za životinjske populacije. Kod gubara ako zakasni listanje hrasta u prolječe dovodi do porasta smrtnosti gusjenica gubara itd. U fazi kulminacije gusjenice izazivaju brst šumeto tada uslovljava povečanu smrtnost. Drugi faktor je oskudica prostora koja nastupa u ograničeenoj sredini kad gustina populacije dostigne odreženi nivo. poplava I dr. vodeni talasi koji na različite načine djeluju na kretanje životinjskih populacija. Porastom gustine smanjuje se kapacitet sredine u pogledu potreba za hranom. Njihovo dejstvo može biti mehaničko. klimatski faktori mogu djelovati I posredno na izvore hrane I na kretanje populacije neprijetelja. Tada se kao ograničavajuči faktor javlja kanibalizam larve I odrasli insekti proždiru sopstvena jaja I lutke. prostorom tada se javljaju konkurentni odnosi među jedinkama u populaciji koji se označavaju kao kompeticija. A solitarna faza se javlja u doba niske gustine populacije Faktori rasta populacije (kretanja) Sama životinjska vrsta pripada određenom ekosistemu tako da je izložena djelovanju I biotičkih I abiotičkih faktora.djelovanje vremenskih nepogoda. Poznate su fluktuacije u populacijama skakavaca primjer je pustinjski skakavac. Klimatski faktori -oni su značajan komplex faktora temperatura vlaga. Ta izmjena sredine djeluje na sam organizam I njihovu populaciju. Tok jedne fluktuacije gubara označen je kao gradacija a ona obuhvata 3 faze: progresivnu . Oni se u toj fazi fluktuacije skupljaju u velika jata koja prelaze I pustoše velike oblasti.

Različiti patogeni organizmi izazivaju u životinjskim populacijama epizotije(masovna oboljenja) epizotije se šire u životinjskim populacijam u vidu talasa posebno momentima visoke smrtnosti. a onda zaklonjeni dio plijena obnavlja populaciju. Dejstvo predatora povečava stopu smrtnosti u populacijiplijena. srednja gustina popilacije plijena raste a predatora opada Ovi zakoni važe za populaciju u eksperimentalnim uslovima I teško se mogu primjeniti na prirodne populacije. Paramecijum smanjuje znatno brojnost kvasca što dovodi do pada populacije paramecijuma a to opet omogučlava porast populacije kvasca. Sličan primjer je sa američkim zecom I risom. Ćlanovi jedne popilacije organizma mogu se hraniti drugom populacijom mogu biti u kompeticiji mogu biti u kompeticiji za hranu I prostor. Nekad se članovi odje populacije mogu međusobno pomagati. Dvije vrste koje žive u ograničenoj sredini I zauzimaju istu ekološku nišu ne mogu se trajno održati jedna pored druge. BIOCENOZA ŽIVOTNA ZAJEDNICA Biocenoza ili životna zajednica predstavlja viši stupanj ekološke integracije. To dovodi do izolovanja populacija srodnih vrsta. dosta su česte među himenopterama I dipterama. U 1 seriji oni su gajeni u mješovitoj populaciji u 2 seriji u jednom djelu kulture je bio izdvojen samo paramecijum I u 3 seriji periodično je dodavano svakog drugog dana nekoliko jedinki predatora I pljana. Jedna populacija može promjeniti uslove sredine što utiče na drugu vrstu. Kod ovog kretanja populacije predatora I plijena Volter je postavio tri osnovna zakona: • Zakon periodičnih ciklusa-kolebanja populacije plijena I predatora su periodična. U prvoj seriji predator uništava populacijupjena u drugoj seriji jedan dio jedino plijena je zaklonjen. To je skup populacija različitih organizama koji naseljavaju određeni prostor u 157 . Nekada paraziti mogu znatno smanjiti brojnost populacije domačina. Poznati su primjeri entomorfogenih insuata koji napadaju druge biljojedne insekte. neki paraziti napadaju samo određene stadije razvoja insekata tako da je značajan sinhronizam u pojavi parazita I odgovarajučeg razvojnog stupnja. Eksperiment je urađen u 3 serije. Poznati su eksperimenti koji su u tom pogledu vršeni na insektima I protozoama. Domačin npr larve gubare mogu biti napadnutu od više vrsta parazita koji opet imaju svoje parazite. To su cjeline realno date u prirodi. Ona je živo naselje biotopa jednog ekosistema sa njima je povezana brojnim odnosima I ne može se os njega odvojiti.(ne vidi se proč) koji se hrani paramecijumom. Interspecifična kompeticija To su uzajamni odnosi između 2 vrste koji se nepovoljno odnose na rast I preživljavanje. U analizi odnosa između populacija posebno su studirani odnosi grabljivice I pljena I parazita I domačina.kad su obje populacije uništavane srazmjerno njihovoj gustini.srednja gustina obje populacije ostaje konstantna akosu uslovi sredine konstantni • Zakon poremečaja srednjih vrijednosti. Ta kolebanja zavise od periodičnih brojeva I koeficijenata rasta I opadanja populacije • Zakon održanja srednjih vrijednosti.Interspecifički odnosi To su značajan faktor kretanja populacije obje vrste orgamizama. Tako što djeluju pozitivno na obje populacije. Poznat je eksperiment sa paramecijumom I didr…. npr u engleskoj unesena vrsta vjeverice Sciurus caralinenzis potiskuje Sciurus vulgaris. To su obično odnosi između vrsta sa identičnih ili sličnim ekološkim zagtjevima. iza toga slijedi nagli porast brojnosti parazita. Kod kod paramecijuma I kvasca se javljaju ciklične oscilacije u populaciji. Intraspecifična kompeticija je svakako značajan faktor kretanja populacija organskih vrsta. Prisustvo kompetitorske vrste smanjuje kapacitet sredine za drugu vrstu koja zauzima ekološku nišu. Kod tih insekata larveni stadij je aktivni parazit. odnos parazit domačin ne razlikuju se bitno od odnosa plijena I predatora. Parazit povečava stopu smrtnosti u populaciji domačina I smanjuje se brojnost ali ne uništavaju svoju žrtvu odmah kao predatori. U trečoj seriji obje se populacije se populacije održaju ali sa periodičnim oscilacijam. I nakon što predator uništi preostalu populaciju plijena takođe izmire. Odnos plijen predator je odnos ishrane između 2 vrste.

vrsta još nije dospjela do datog biotopa.klima ne dozvoljava da se ta vrsta naseli na datom biotopu. topografski. u umjerenim I polarnim oblastima životni uslovi se udaljavaju od optimuma I to dovodi do smanjenog broja vrsta. Još veče obilje u pogledu broja vrsta susreče se u tropskim biocenozama. Znatno veći broj vrsta ulazi u sastav biocenoza umjerenih krajeva. klimatski-klima ne dozvoljava da se ta vrsta naseli na datom bitopu. nego predstavlja jedan integrirani funkcionalni sistem sa spletom odnosa između populacija koji ulaze u njen sastav. u prostoru I vremenskom rasporedu vrsta koji ulazi u njen sastav I brojnim odnosima njihovih populacija 4.vrsta još nije dospjela do datog biotopa. Još veće obilje u pogledu vrsta susreče se u tropskim biocenozama. Temperature se drže u granicama od 21-29˚ C.biocenoza je dinamičan sistem zahvaljujuči odnosima ishrane stalno se odvija kruženje materije I protok energije.kompeticija sprečava vrstu da naseli dati biotop. U umjerenim i polarnim oblastima životni uslovi se udaljavaju od optimuma i to dovodi do samanjenja broja vrsta. a biocenoza je siromašnija I uniformnija npr u Ohridskom jezeru je ustanovljeno opadanje broja bentoskih organizama sa porastom dubine. Osnovne karakteristike biocenoze: 1.biotički. klimatski. Australija je naseljena samo grupom torbara ali ne I drugim sisarima itd. utoliko je njihovo eliminatorno dejstvo veče.Bicenoza nije prosti skup određenih biljnih I životinjskih vrsta koje koegzistiraju jedna pored druge. Ekološki faktori se takođe nalaze manje ili više u optimumu. u Ohridskom jezeru je ustanovljeno opadanje broja bentoskih organizama sa porastom dubine. I ako bi mogle opstati u tim vodama. Ali nisu samo fizički faktori ti koji određuju broj vrsta u biocenozi. 3. To potvrđuju I brojni primjeri vrsta koje su prenesene I koje normalno žive u nekoj biocenozio ne remeteči bitno njenu strukturu.topografske prepreke sprečavaju vrstu da prodre u dati biotop. Iz toga prizilaze osnovni biocenotički principi.topografske prepreke spriječavaju vrstu da osvoji dati biotop. ukoliko je njihovo eliminatorno dejstvo veče. Ukoliko uslovi biotopa postaju manje raznovrsni I više se udaljavaju od optimuma. Npr. Temperature se drže u granicamaod 21-29ºC. Postoji i niz drugih faktora to su istorijski. Primjer istorijskih i topografskih faktora su Dunavske ribe koje se uopšte ne 158 . Ekološki faktori se takođe nalaze manje ili više u optimumu. biocenoza je u stalnom preobražaju I razvitku u funkciji vremena. Znatno veči broj vrsta ulazi u sastav biocenoze umjerenih krajeva. biotičkikompeticija sprečava vrstu da osvoji dati biotop.Biocenoza ima svoju strukturu koja se ogleda u njenom kvalitativnom sastavu. Primjer istoriskih I topografskih faktora su Dunavske ribekoje se uopšte ne susreču u vodama I Ohridskom I Prespanskom jezeru. Bicenoza je uvjek određena kombinacija različitih biljnih I životinjskih populacija koje uspostavlja I održava pod datim uvjetima biotope. Biocenoza pustinja ili arktičkih oblasti su sa ograničenim brojem biljnih I životinjskih vrsta. STRUKTURA BIOCENOZE Broj i izbor vrsta koje ulaze u neku biocenozu jako varira prostorno-geografski. Ali nisu samo fizički faktori ti koji određujubroj vrsta u biocenozi postoji I niz drugih faktora to su istorijski. Iz toga proizilazi osnovni biocenotički princip: ukoliko uslovi biotopa postaju manje raznovrsni i više se udaljavaju od optimuma. To je zbog toga što su životni uslovi u tropima daleko raznovrsniji. Struktura biocenoze (kvantitativni I kvalitativni sastav) Broj I izbor vrsta koje ulaze u neku biocenu jako varira posebno geografski. a biocenoza je siromašnija i uniformnija. Splet odnosa između biljnih I životinjskih odnosa čini jednu biocenozu koja se transformiše u vremenu I prostoru.odgovarajučem vremenu I povezani su sa različitim interakcijama. Biocenoze pustinja ili arktičkih oblasti su sa ograničenim brojem biljnih i životinjskih vrsta. 2. topografski. To je zbog toga što su životni uslovi u tropima daleko raznovrsniji.

površina lista. gustina populacije se može izraziti brojem jedinki na jedinicu prostora ili količinom bioma. Brojnost (abundantnost) to je kvantitativna zastupljenost pojedinih populacija u biocenozi. itd. Jedinica prostora biotopa u kojoj se pojedine vrste javljaju je različite veličine. mjesta sa posebnom mikroklimom. Izračunavanjem njihove relativne zastupljenosti dolazi se do pojma dominantnosti.susreću u vodama dinarskog krša . Za strukturu zajednice posebno su značajni relativni brojni odnosi pojedinih populacija. prostorni i vremenski raspored vrsta. Životni kompleksi Neravnomjeran prostorni raspored organizama u biotopu dovodi do lokalnih manjih ili večih grupisanja dijelova populacije. Životinjski leševi predstavljaju koncentraciona mjesta mnogih vrsta životinja posebno insekata koji grade čitav životni kompleks. Biocenoza se sastoji od večeg broja populacija različitih vrsta koje su izmješane i prostorni raspored za svaku vrstu je različit. unutrašnjost stabla itd. Jedna biljka sa svojim biljojednim životinjskim naseljem. Dominantne su one vrste koje svojom brojnošću ili biomasom dominiraju u datoj bicenozi i daju pečat cijeloj biocenozi. Slika prostornog rasporeda utvrđena u datom momentu je tip disperzije organizama na nekom biotopu. cvjetovi. Gnijezda.  Vezanost. Disperzija i životni kopleksi Neravomjeran ili grupni raspored jedinki je najčešći tip rasporeda u populacijama. Gustina populacija pojedinih vrsta koleba se neprekidno u funkciji vremena. Takav homogen raspored je rijedak. Biljni ekolozi po Braun-Blangeu razlikuju tri reda stalnosti  Prisutnost je stepen stalnosti kojim se jedna vrsta javlja u pojedinim sastojinama biocenoze. a zatim i ostale. Ova brojnost se može izraziti i kao grupna dominantnost npr. To znači da za svaku vrstu postoji minimum areala u kome ona počinje da se javlja. Homogenost disperzije. Sa porastom veličine analiziranog prostora najprije se javljaju vrste sa visokom frekventnošću. čestoća sa kojom se jedinke javljaju u pojedinim dijelovima biotopa. iako bi mogle opstati u tim vodama. a to povlači i različit raspored životinjskih organizama. Tako da se u prostornom rasporedu organizama javljaju posebni životni kompleksi koji se sastoje od manjeg ili večeg broja vrsta između kojih postoje prisnije međusobne veze. u naselju dna Ohridskog jezera dominiraju oligochaete. Podatci o abundantnosti i dominantnosti imaju uslovnu vrijednost jer vrijede samo za dati trenutak. svako stablo u šumi je mjesto određenog životnog kompleksa. Postoje i druge strukturne odlike kao što su kvantitativna zastupjenost i relativna gustina populacija. To potvrđuju i brojni primjeri vrsta koje su prenesene i koje normalno žive u nekoj biocenozi ne remeteči bitno njenu strukturu. jazbine i duplje za stanovanje ptica i sisara. Izmet životinja predstavlja mjesta gdje se formira životni kopleks. Primjer jednog životnog kompleksa je životinjsko naselje šumskih pečurki . Ohridskom Prespanskom jezeru. Obično je tip disperzije vrsta heterogen.jedinke bi bile potpuno ravnomjerno raspoređene u okviru biotopa i na osnovu broja jedinki bi se moglo sračunati minimalni prostor koji otpada na jednu jedinku. Grupisanje može biti uslovljeno topografijom ili reljefom gdje se javljaju lokalne kombinacije ekoloških faktora tj. vezanost vrste za određeni tip zajednice. Ti životni kompleksi su raspoređeni mozaično i njihove prostorne granice granice često su nejasne tako da prelaze jedni u druge. Na tim lokalnim staništima razvija se različita vegetacija.izvjesne biljne i životinjske vrste su manje ili više za određeni tip biocenoze i u njima se konstantnojavljaju. Pojedine vrste su različito brojno zastupljene.  Čestoća izrazava procentulani stupanj javljanja vrste u pojedinim probnim površinama nekog biotopa. npr. Životni komleksi mogu biti znatno manji i vezani za posebna mikrostaništa. bukva dominira u bukovoj šumi. Struktura biocenoze ne zavisi samo od određene kombinacije vrsta koje ulaze u njen sastav. npr. Stalnost ( konstantnost) Ta strukturna odlika označava stupanj sa kojim se jedna vrsta susreće u datoj biocenozi. njihovim parazitima i predatorima je jedan životni kompleks. Takođe kod populacija životinja koje imaju veliku sposobnost kretanja prostorni raspored se stalno mijenja u manjoj ili većoj mjeri. Krivulja areala vrste izražava tip distribucije vrste. Australija je naseljena samo grupom torbara ali ne i drugim sisarima. 159 .

Oni ipak nisu sposobni za samosatalno održavanje i satavni su dijelovi životne zajednice. Pored normalnih stanovnika tla. Svaka od tih zona je naseljena posebnim životnim kopleksom. Sprat krošnji obuhvata životne komplekse biljojednih insekata i njihovih predatora.. Kod vodenih bicenoza vertikalni raspored kombinuje se još i sa horizontalnom gdje se naselje dna zonalno raspoređuje od obale ka večim dubinama. Ono se raspoređuje u paralelne zone idući od obale ka večoj dubini. U jednojh šumi postoji više spratova. To su obično vrste koje zahtijevaju ravnomjernu temperaturu i vlagu. Životni kompleksi su najkarakterističnija crta svake biocenoze. Primjer je termička ljetna stratifikacija vode u Ohridskm jezeru. Sličan raspored planktona javlja se se i u morima i okeanima i odgovara vertikalnom rasporedu ekoloških faktora. sprat nižih zeljastih biljaka i sprat mahovina. Taj gradijent je usko povezan sa gradijentom fizičkih faktora bez obzira da li je taj gradijen primaran ili sekundaran stvoren djelatnošću samog naselja. To su oblici koji zahtijevaju veliku vlažnost i odsustvo svijetlosti. hirudinee. i dubinska zona koja zahvata ostatak dna. sublitoralna zona 20-50 m. U tim spratovima prije svega se susreću bakterije i gljivice. koji su smješteni ispod površine zemlje ili na velikim dubinama i osvjetljeni. To su različiti mikroorganizmi. sprat žbunova. Pretežno u vertikalnom pravcu. ali i saprofagni insekti koji se hrane izmetom. Mikrostaništa za mnoge vrste su lišće biljaka u čiju se unutrašnjost usađuju posebna vrsta organizama fikobronti. stonoge. U Ohridskom jezeru se na dnu razlikuje: litoralna ili obalna zona dubine do 20 m. Biljke svojim rasporedom izgrađuju karakteristične spratove. krtica. a ispod je afotična zona sve do največih dubina. svjetlošću. Sličan slučaj je i sa rastvorenim O2. Životinjski svijet u toj obalnoj zoni je najbogatiji. Primjer pauci. kolembole.. artropode. i trofolitički sloj ili hipolimenron. Glavna masa fitoplanktona i zooplanktona ograničena je na gornji osvijetljeni sloj. Naselje ispod kamenja u šumskim biocenozama predstavlja poseban životni kompleks. Ti stanovnici gnijezda ulaze u kategoriju životne forme nidikolna. a zatim slijedi zona alge . CO2. Takva lokalna naselja se vezuju u nerazmrsiv splet. što je posebno izraženo u šumskim zajednicama. Time je omogućen u isti mah i slojevit raspored životinjskih vrsta. Litoralna zona se odlikuje prisustvom makrovegetacije i submerzne vegetacije. sprat korijenja žbunova i sprat korjenja visokog drveća. Vrste koje ulaze u sastav jednog kopleksa često prelaze granice jednog kompleksa i ulaze i u druge. nematode. ostatcima hrane itd.. Ova spratovnost i životni kompleksi su posebno izraženi u tropskim šumama. insekti itd. Postoji jasan horizontalni gradijent ekoloških faktora na dnu jezera ili mora. Svaki od spratova ima posebnu mikroklimu da u njima žive posebne vrste organizama. ali i glodari. slijepo kuče itd. I tu postoje tri izražena sprata: sprat korijena zeljastih biljaka. u njihovoj stratifikaciji. Na osnovu svih moguće je jezerski profil podijeliti na dva osnovna sloja: trofogeni sloj ili epilimenron koji je osvijetljen i ide 40-50 m. Vertikalni raspored stanovnika tla je stratifikovan pri čemu su površinski slojevi najgušće naseljeni. pa do dna. Kod suhozemnih zajednica u prvom redu određuje raspored biljnih vrsta. a zimi on postaje manje više ravnomjeran. sprat kruna niskog drveća. U tu grupu spadaju i ektoparaziti. Podzemni dijelovi biljaka po pravilu pokazuju stratifikovan raspored. sprat viših zeljastih biljaka.neosvjetljeni. Ovaj raspored jezerskog planktona se održava za vrijeme ljetne stratifikacije. itd. hilopode. Vertikalna stratifikacija uslovljena je vertikalnim gradijentom ekoloških faktora.ali i gnijezda mrava i termita su mjesta gdje se obrazuju posebni životni kompleksi.geobionta u tlu se susreću i mnogi oblici posebno kod insekata koji u podzemnom spratu provode samo jedan dio života. Shodno tome je stratifikovan i plankton. ODNOSI ISHRANE 160 . Prizemni sprat šumske stelje karakteriše posebno naselje.fotična zona je gornji osvijetljeni sloj okeana i ide 500600 m. Ta stratifikacija polazi od činjenice da svaka životna zajednica obuhvata dva osnovna sloja. anelide. 40-50 m.. Kod vodenih zajednica slojevit raspored se ispoljava u i horizontalnom i u vertikalnom smislu. Ona se odnosi na prostorni gradijent rasporeda vrsta i njihovih životnih kompleksa. ptice u vrijeme gniježđenja takođe pokazuju vertikalan raspored.sprat kruna visokog drveća. Stratifikacija je važna karakteristika strukture životnih zajednica. Cvijetne cvasti su takođe posebna mikrostaništa.. Poseban životni kompleks uginulih stabala u šumi i panjeva je posebno značajan za život šumske biocenoze. Horizontalna stratifikacija se odnosi na naselje jezerskog i morskog dna. Svaki od ova dva osnovna vertikalna sloja diferencira se na određen broj spratova sa posebnim kombinacijama biljnih i životinjskih vrsta. Vertikalni gradijent se jasno ispoljava u slojevitom rasporedu životnih kompleksa tj.

Način ishrane varira od vrste do vrste biljojeda. ali su ipak stenofagne životinje češće od polifagnih vrsta. Osim toga detritus sadrži i velike količine bakterija i gljiva koje saprofagi takođe koriste u ishrani.Saprofagi se hrane uginulom i hemijski i mehanički razgarađenom organskom materijom. životinje i biljke bez hlorofila su heterotrofi. Biljojedima na raspolaganj stoji veča količina hrane dok je kod mesojeda mobilna i sposobna da se krije. Večina planktonskih životinja se hrani fitoplanktonom. Neki biljojedi se hrane samo biljnim sokovima. Velika raznolikost se susreće i u ishrani kod zoofaga i saprofaga. To obavljaju najčešće filtriranjam. parazita i od klimatskih faktora od kojih zavisi da li će parazit naići na odgovarajući razvojni stadij. To su večinom organizmi iz grupe beskičmenjaka koji koriste detritus biljaka i životinja. U suhozemnim zajednicama glavni izvor hrane biljojeda su cvjetnice. Kod večine vrsta režim ishrane se mijenja zavisno od sezone npr. gusjenice leptira se hrane lišćem. Specijalizacija ishrane ogleda se u velikoj raznolikosti u izboru hrane i načina njenog korištenja što je opet vezano uz fiziološku i morfološku prilagođenost. koprofagi itd. Mekušci i ehinodermati se hrane algama koje žive na podlozi u morima i kopnenim vodama. Nasuprot stenofaga su polifagi koji se hrane različitom ishranom. koriste alge kao hranu. Primjer za to je i divlja svinja. npr. Ohridska pasrmka se harni u proljeće pretežno faunom dna.hrane se na račun drugih organizama . Heterotrofni organizmi su potrošači ili konzumenti. školjkaši i dr. nekrofagi. Isti slučaj je i na kopnu gdje razne vrsre beskičmenjaka koriste detritus biljaka i lešine životinja koji takođe sadrže bakterije i gljive kojima se oni hrane. Tu se misli na parazite i predatore u užem smislu. Specijalizacija u ishrani dovodi do ograničenja ekološke valence za hranu. Takve vrste su omnivori. Stenofagija je više rasprostranjena među biljojedima nego među mesojedima. Kod insekata način ishrane zavisi od razvojnog stadija.Zoofagi. . Gusjenica gubara jede lišće 176 biljnih vrsta. Tipovi ishrane Mogu se razlikovati tri osnovna tipa ishrane kod životinjskih organizama. Monofagija je rijetka pojava. Među saprofagima posebno su važne bakterije i gljive jer oni vrše razgradnju i mineralizaciju organske materije i razlažuje do neorganske materije koju opet koriste biljke. Svaki od načina ishrane predstavlja posedbu ekološku nišu. ascidije. Oni ne stvaraju novu organsku materiju nego samo vrše inkarnaciju primarne organske materije koju stvaraju producenti. oligohete. a u ljeto se hrani sa Dafnia pulex i nalazi se pretežno u gornjim slojevima vode. To zavisiod gustine populacije domaćina. Saprofagi – kao hranu koriste organsku materiju uginulih biljaka i životinja. Lanci ishrane 161 . Osnovu ishrane biocenoze čine biljke. Među saprofagima se razlikuju detritofagi. One koriste neorganske materije i iz njjih sintetišu organske materije koje su njima potrebne. U zoofage spadaju sve vrste koje se hrane drugim životinjama. I sesilni oblici životinja spužve. Najznačajniji kopneni biljojedi su insekti i pčele. Poljska voluharica se u laboratoriji hrani sa 131 vrstom biljaka. Stvaranje cjelokupne organske materije u ekosistemu odvija se samo u biljkama pa se one označavaju kao producenti.Najznačajniji oblik uzajamne povezanosti članova svake biocenoze jesu odnosi ishrane. Kod parazite je bitna mogućnost sretanja svog domaćina. Neki organizmi se hrane muljem sa dna iz kojeg onda uzimaju hranljive materije npr. drugi samo čvrstim dijelovima stabla a neki samo listovima. Naselje dna mora i voda zavisi od količine detritusa koji se taloži na dnu. Jače ili slabije izražena stenofagija odlikuje večinu životinja tako što one radije uzimaju određenu vrstu hrane ili se ograničavaju na uži izbor. Monofagni organizmi su česti među parazitima npr. iako se najradije hrani na hrastu. da bi se kasnije ponovo spustila na dno i hranila organizmima dna. Sva živa bića su otvoreni sistem i stalno razmjenjuju materiju i energiju sa okolinom. -Fitofagi (biljojedi) – hrane se organskom materijom biljaka ili njihovih dijelova. Tako da obnavljanje materije i energije za životne procese organizmi nadoknađuju kroz ishranu. a odrasli cvijetnim sokovima. Osim direktnog trošenja hrane neki biljojedi prave i zalihe poput glodara. čovjećija uš. U vodenim sredinama glavni izvor hrane za biljojede jesu alge. briozoe. Zbog te uloge oni se zovu reducenti. Biljojedi predstavljaju osnovnu kategoriju članova biocenoze jer neposredno troše primarnu organsku materiju i energiju vezanu za nju. Takav način ishrane ih čini autotrofnim. Svi ostali organizmi. polipi.

Oblik piramide biomase u pojedinim biocenozama varira. Po pravilu su uzastopni članovi lanca poredani po veličini tako da je zadnj član lanca i najveći.kormoran. čiji je svaki član karika sa tačno određenim mjestom vezana sa karikama ispred i iza sebe.ptica pjevačica. Ti lanci ishrane nisu nezavisni jedi od drugih. Druga odlika lanaca ishrane su brojni odnosi među članovima lanca. Paraziti mogu biti normalni članovi lanca ishrane ili mogu graditi svoje parazitske lance ishrane. koja izražava količinu energije koja u jedinici vremena protiče kroz svaki trofički stupanj. Te serije potrošača. Ekološki faktori biotopa posebno abiotički podliježu promjenama u toku godine i u smjeni dana i noći.soko itd. To je linearan niz organizama. Ta reakcija se ogleda u promjeni aspekta i karakteristična je za različite 162 . Tako da se lanci međusobno povezuju. Sezonski periodizam To su sezonske ritmične promjene. U suhozemnoj biocenozi lanac ishrane izgleda: četinar. Otuda je konstruisana piramida biomase u kojoj članovi lanca nisu predstavljeni brojem jedinki nego njihovom ukupnom biomasom. Ta piramida obuhvata biomase glavnih stupnjeva ishrane ili trofičkih stupnjeva i predstavlja trofičku piramidu.ukljevapastrmka. oni mogu polaziti iz istog čvora. One predstavljaju reakciju čitave zajednice na sezonske promjene ekoloških faktora biotopa.pauk. To isto važi i za ishranu i intezitet ishrane. PERIODIZAM Večina zbivanja u jednom ekosistemu ima ritmični karakter. Primjer lanca koji polazi od kišne gliste: detritus. Svaki prethodni član u lancu svojom brojnošću obezbjeđuje opstanak sljedečeg člana. oni uvijek predstavljaju polaznu kategoriju od kojih kreće u mnogim pravcima serije članova potrošača.ptica pjevačica. Takav je slučaj sa hiperparazitima. Ovaj brojni odnos među članovima lanca Elton je označio kao piramida brojeva. Stvarne kvantitativne odnose među članovima lanca moguće je predstaviti kroz piramidu enrgije. U suhozemnim zajednicama njena osnova koja predstavlja biomasu proizvođača je jako široka. Lanac ishrane ne mora početi živom zelenom biljkom. Organizam reaguje na ritmičke promjene u ekosistemu i njihova fiziološka aktivnost i ponašanje imaju takođe ritmički karakter. zajedno sa proizvođačima od kojih polaze predstavljaju životne komplekse čiji članovi žive jedni na račun drugih. Sve ritmičke promjene u fiziološkoj aktivnosti organizma i njihovih populacija predstavljaju složeni kompleks periodičnih promjena koje čitavoj zajednici daju promjenljiv izgled i uslovljavaju njene sezonske i dnevno-noćne aspekte koji se smjenjuju jedan za drugim. ukrštaju i isprepliću te daju složenu sliku ishrane u ekosistemu. Postoji jasan periodizam u zbivanjima savake životne zajednice. Obično su sitniji organizmi sa večim potencijalom razmnožavanja i imaju veču gustinu populacije u onosu na krupnije. dnevno-noćni i lunarni periodizam. a na nju pastrmka koja je mesojed II reda i na kraju kormoran. Poćetni član lanca je proizvođač. proizvođači su na osnovi. Lanci ishrane pokazuju neke svoje odlike: Prva važna odlika lanca su veličinski odnosi njihovih članova. lanac ishrane u jezerskoj biocenozi: fitoplankton-planktonski račići. Najveći broj jedinki imaju početni članovi lanca a najmanji završni članovi. Svaka ta serija predstavlja lanac ishrane.Odnosi ishrane međusobno čvrsto povezuju sve kategorije članova u biocenozi. Ovo pravilo pretežno važi za mesojede u lancu jer su obično biljojedi manji od krupnih biljaka kojima se hrane. odnosno količinu stvorenih organizama na svakom stupnju u jedinci vremena. Dok u planktonskoj zajednici mora biomasa proizvođača može biti manja od biomase potrošača i ta piramida ima okrenuti oblik.biljna vaš. sljedeći član je mala riba ukljeva i ona je mesojed I reda. Takođe životinje mijenjaju način ishrane zavisno od sezone. tj. za nju je vazan biljojed. Oblik piramide brojeva varira u pojedinim zajednicama posebno kad je u pitanju veličina početnih članova proizvođača. Veliki broj vrsta se hrani i sa detritusom. Od jedne vrste proizvođača može ići više lanaca ishrane. Npr.kišna glista. Piramida brojeva ne može uvijek tačno predstaviti kvantitativne odnose u lancu ishrane.ptica grabljivica. Lanci ishrane ne obuhvataju samo predatore nego se oni usložnjavaju i sa brojnim parazitima. Takođe postoji veza između brojnog odnosa i veličinskog odnosa članova u lancu. Pošto se večina potrošaća ne ograničava samo na jednu vrstu hrane oni učestvuju u večem broju lanaca ishrane. Razlikujemo: sezonski. Razlike u veličini plijena i grabljivice su osnovni uslov postojanja lanca ishrane. Ovo pravilo krupnoće vrijedi samo za biljojede u vodenim zajednicama koje se hrane fitoplanktonom. Kod večine organizama razmnožavanje pokazuje periodičnost.

Npr. Te promjene vide se i u naselju ptica u šumskim zajednicama. Te sezonske promjene su vidljive u naselju beskičmenjaka u listopadnoj šumi. Ona se ogleda u sezonskom pojavljivanju i izčezavanju vrsta. promjene u ponašanju i aktivnosti određuju sezonski aspekt zajednice. Pošto se relativna dužina dana mijenja i sa sezonom i sa geografskom širinom i trajanje dnevne aktivnosti pojedinih životinja se mijenja. Sezonske promjene u aspektu su najuočljivije kod biljne komponente zajednice. Lunarni periodizam Kod mnogih organizama mora zapaža se periodizam u razmnožavanju u vezi sa mjesečevim mjenama i pojavama koje ih prate. sezonsko kretanje gustine populacije. Ritmičke smijene perioda aktivnosti i neaktivnosti najbolje se vide kod odavanja zvukova i kod vertikalne migracije. Isto tako može se reći da dolazi sa smjenom dana i noći i do smjene različitih lanaca ishrane. Lunarni periodizam u razmnožavanju je zapažen i kod velikog broja morskih životinja u vezi sa popratnim pojavama lunarnog ciklusa. Sezonski peridizam je različito izražen u pojedinim klimaktološkim oblastima. Na taj način se znatno smanjuje kompeticija. Sukcesija ekoloških pojava. Na smjenu dana i noći životna zajednica reaguje tako što e jedan njen dio aktivan noću. Tako da dolazi do smjenjivanja dnevnog i noćnog aspekta zajednice. iako su slične životne forme i sličnog načina iahrane. manjim ili večim migracijama. Ženke dospijevaju sa visokom plimom na plažu gdje polažu jaja koja se u 163 . U ljetnom aspektu u planktonu dominiraju kladocere.a noćne forme se kreću obrnuto iz prizemnog sprata na više. topliji. pjevanje određene vrste ptice se javlja samo sa pojavom svijetla određenog intenziteta. Npr. Na sve te promjene biocenoza reaguje ritmičkim promjenema aktivnosti i ponašanja. vlažnosti. u šumama je 30-40% dnevnih sisara i 60-70 % noćnih. vrsta ribe koja živi kraj obala Kalifornije razmnožava se od aprila do juna i to samo u vrijeme visokih plima koje nastupaju 2x mjesečno. I kod životinja se ritmično smjenjuju periodi aktivnosti i neaktivnosti. vlažnija i sa malim isparavanjem. Dan je svijetao. U tropima je isti broj sati dana i noći. Sezonska smijena aspekata u okviru biocenoze može se pratiti i na životinjskoj komponenti. U zimskom aspektu u planktonu ponovo dominiraju kopepode i odrasle larve školjke Dressenia. Takođe zrikavci počinju da se oglašavaju u sumrak i to traje sve do ponići kad temperatura počinje sa opadanjem. Vertikalne dnevno-noćne migracije zapažaju se i u suhozemnim zajednicama ali u znatno manje vidljivom obliku. naročito kod ishrane. U jesenjem aspektu u planktonu se smanjuje gustina kladocera i povečava se gustina mladih larvi školjke Dressenia. noćne i sumračne životinje. Vide se sezonske promjene u kvalitativnom i kvantitativnom aspektu planktona u Ohridskom jezeru. suhlji i sa večim intezitetom isparavanja a noć je tamnija. promjenama gustine populacije. hladnija.zajednice. Dnevno-noćni periodizam Ritmične promjene koje za sobom povlači smjena dana i noći ne ogledaju se samo u promjeni inteziteta svijetla nego i u promjeni temperature. promjene u toku godine u jednoj šumi ili stepi. Npr. U umjerenim i polarnim oblastima on je uslovljen promjenama temperature i fotoperiodizma. a noći se povečava. Tako da između dnevnih i noćnih životinja dolazi do vremenske izolacije i nemogučnosti susreta. neke populacije kopepoda se mogu kretati vertikalno i do 100 m. U tropskim šumama mnogi noćni oblici raznim glasovima označavaju početak svoje aktivnosti. Biljke su prije svega aktivne danju kada se obavlja proces fotosinteze. npr. Isto je i sa beskičmenjacima koji su veoma aktivni noću. Sezonski periodizam je naročito vidljiv u smjeni aspekta planktonske zajednice mora i jezera. isparavanja. promjeni ponašanja i aktivnosti. tako da se one mogu podijeliti na dnevne. U proljetnom aspektu u planktonu se nalaze pretežno račići kopepodi i tada je njihova gustina populacije velika. Razlike u dnevno-noćnom ritmu svijetlosti zavisi od geografske širine i nadmorske visine. Npr. a drugi danju. Na te vertikalne migracije utiče svjetlost i temperatura. Npr. Idući od ekvatora dužina dana opada. U šumama aktivni oblici preko dana spuštaju se dolaskom noći u niže spratove. Eunice viridis koja živi na koralnim sprudovima se razmnožava samo u oktobru i novembru za vrijeme posljednje mjesečeve četvrti. Jedan od najupadljivijih primjera lunarnog periodizma ostvaren je kod anelida poliheta tropskih oblasti. U tim vertikalnim migracijama razlikuju se dvije faze: jutarnja kada se organizmi povlače na dole i večernja kada se oni povlače na gore. U tropskim šumama sezonki periodizam je uslovljen smjenom sušnih i kišnih perioda. Klasičan primjer dnevno-noćnih vertikalnih migracija susreće se kod planktona jezera i mora.

Konzervativvni (paleoendemi) – stara grupa endema kod kojih su ograničenost areala nastali smanjivanjem starijih.nke od tih oblasti koji su došli sa sjevera. 164 . nemaju bliskih srodnih vrsta. pećine u kojima su mnoge vrste nalazile zaklon. RELIKTI – su vrste koje predstavljaju ostatke nekadašnje drvne flore i faune. . nakon izmjene pod dejstvom čovjeka (ruderalne biljke.) REFUGIJUM – su zaklonjena mjesta.Ursus arktos bosniensis (bosanski medvjed). uvale. Okarakterisano je pojasnom ogromnih ledenica na planinama i specifičnom florom i faunom.Martes foina bosniaca (podvrsta bosanska kuna zlatica). . Oni se pretežno nalaze u procesu širenja alela. . ranije širokih alela. već je tu dospjelo npr.su vrste koje su sekundarno dospjele na određeno stanište.Canis lupus (vuk). Nekad su bile široko rasprostranjene. nastale su glacijalne vrste. S tim u vezi.pijesku razvijaju sljedeće dvije sedmice. a kasnije sa dolaskom plime ponovo se povlače u okean ali tada su već razvijeni. odnose sa vanjskom okolinom koja ga okružuje. Salmonidia atra. AUTOHTONE VRSTE : . Imaju povoljan položaj u sistemu. . (alohtona zemljišta – nije nastalo na mjestu gdje se nalazi. Kod njih je ograničenost nastala kao posljedica mladosti taxona.Capieolns capreolus grandis (srna)..Dolomis bogdanovi trebevićensis (podvrsta reliktne voluharice). koji stupa u jedFALI tj. .Sus ecrofa raeri (divlja svinja). reliktinim vrstama.. često vrlo usku oblast.Picus viridis (zeleni djetlić) JEDINKA – je element biotičkog FALI .. POPULACIJA – je prostorno i vremevski integrisava grupa istovrsnih jedinki.Mikrotus igmaneus (igmanska voluharica).Progresivni (neoendemi) maldi. . Bili su raširene u ledeno doba (prije 80. koja raspolaže zajedničkim kompleksom genetičkog materijala.. gdje su jedinke u grupi medjusobno povezane rzmnožavanjem. vodenim stihihama)). (Pančićeva omorika. koji još nije uspio da se rasprostrani na veću površinu. naseljavajući odredjeni ekosistem. ENDEMI BiH : . . ENDEMI – su organizmi ograničenisamo na jednu. vanjski uslovi ne odgovaraju u potpunosti. bježeći od glečera koji su dolazili sa sjevera ili su spuštali niz padine planina u vrijeme gladijacije..000 godina – Galantus nives ).Martes foina bosniaca (kuna).. Danas. . GLACIJALNE VRSTE – šire oko glečera i snježnika. zadržali su se i nakon povlačenja ledenika u određenim refugijama – glacijalni relikti AUTOHTONE VRSTE – su vrste koje su na datom staništu graditelji zajednica pod prirodnim uslovima (autohtono zemljište – nastalo na mjestu gdje se trenutno nalaze) ALOHTONE VRSTE . tek nastali endemi. .

fizičkim. ORGANSKI PRODUKTIVITET EKOSISTEMA Odnosi ishrane između funkcionalnoh kategorija članova ekosistema se kvalitetno mogu izraziti u vidu trofičkih piramida gdje svaki stupanj predstavlja ukupnu količinu mase organiskih materija (biomase) populacije koja mu pripada.. arahnida. hemiskim.. mala produkcija organskog materijal. Ta mjera ili stopa organske produkcije u jedinici vremena je organski produktivitet jednog ekosistema. Razlikuju se organizmi tla koji sami tvore svoj prostor – kopači (oligohetae. oskudica kisika. tempo sagorijevanja generacija je različit tako da se javljaju razlike ako se posmatraju zelene alge i više biljke.. biološkim povezana u jedinstveni proces kruženja materija izmedju komponenata. KARAKTERISTIKE PEĆINE : stalnost mikroklimackih uslova.BIOTIP – je dio prostora koji se odlikuje specifičnim kompleksom oblika FALI komponenti. ujednačena temperatura. Biomasa čije se mijerenje koristi za određivanje i gusti ne populacije ili čitavog trofičkog stupnja može poslužiti kao mjerilo organske produkcije. akarine. Ali od posebnog značaja je sam produkcioni proces. HEMIEDAFON – organizmi koji svoj dio ciklusa provedu u tlu. Također treba imati u vidu razlike između prometa materije i energije u metabolizmu ekosistema. či su kompnente biocenoza i biotip. EUEDAFON – organizmi koji stalno žive u tlu. visoka relativna vlažnost zraka (95%). sinfila. Biomasa sračunata u tom momentu ne govori ništa o brzini i količini materijala 165 . gdje se razvila specifična biocenoza. PEDOFAUNA – je skupina organizama koji naseljavaju tlo nekog područja.dinamički sistem.. njegov mehanizam i intenzitet od koga zavisi količina stvorene organske materije u jedinici mjere.). BIOSPELOLOGIJA – nauka o živom svjetu u pećinama. SPELOLOGIJA – nauka o pećinama... Biomasa populacije koje pripadaju jednom trofičkom stupnju utvrđena u datom trenutku predstavlja aktuelnu količinu produktivne organske materije tog trofičkog stupnja. bez organa čula vida. TROGLOBIONTI – prvi pećinski organizmi tjelo FALI . Energija vezana za organsku materiju samo protiče kroz ekosistem i ona se od strane organizama koristi samo jednom. TROGLOXENI – organzmi koji u pećinu zalaze u potrazi ta hranom. To je cjelina sa svim zastupljenim FALI zbivanjima. či se proces ostvaruje uz protok energije koja dolazi od sunca i nakraju odlazi u vedu toplote.. EKOSISTEM – je funkcjonalno integrisan. četri u uglovima i jedna u centru (0 do 4 cm i 4 do 8 cm ) (npr. TROGLOFILI – dobro im odgovaraju ovagvi uslovi. koji se razvijo na tom staništu i počiva na složenim medjusobnim odnosima..).skup organizama u tlu. razvijeno čulo dodira. EDAFON . Organske materije se istovremeno i stvara i trosši na svakom stupnju trofičke piramide. mada nisu isključivo vezani za pećine – predstavnici nekih vrsta ptica (golub). odsutnost svjedtlosti. stonoge.. Ta količina organske materije važi samo za taj momenat i ona je trenutni presjek produkcionog procesa i ne govori kako i u kom vremenu je organska masa stvorena. arachnida. Kod biomase treba naglasiti da dužina života.. Uzimajne tla vrši se metalnimFALI na površini 1 m 2 sa pet tačaka.. U ove organizme spadaju predstavnici gotovo svih živornih skupina. BIOCENOZA – je integrisan i FALI nastali skup populacija.. Osnovni momenat od koga se polazi je neprekinuti tok stvaranja i trošenja organske materije ekosistema. u bjegu od neprijatelja ili nepogoda. nekretnost vazdušne mase. mravi ) i organizmi koji koriste već postojeće šupljine u tlu (kolembole.

količina prenjete energije opada ka višim trofičkim stupnjevima. Promet energije se također može koristiti za određivanje produktiviteta jednog ekosistema. Iskorištena neto produkcija biljojeda jednim dijelom se troši na disanje mesojeda. npr. bilo na ulasku bilo. Ali se može predpostaviti I da je na svakom trofičkom stupnju manje organizama pojedeno ili uginulonego što je stvoreno. Tada nastaje višak produkcije na pojedinim trofičkim stupnjevima. Isto se dešava i sa prelaskom na slijedeči nivo mesojeda. Ali i zelene biljke stalno troše energiju za svoje životne procese koje dobivaju u procesu disanja. bilo na izlasku iz sistema. Tako da je osnovna karakteristika produkcionog procesa progresivno opadanje količine energije. Sa prelaskom na slijedeći trofički nivo jedan dio neto primarne produkcije se koristi za ishranu biljojeda.prilikom njenog prelaska sa jednog na drugi trofički stupanj. Ukupna stopa energije koja se akumulira u fotosintezi je bruto primarna produkcija. U principu primljena količina energije kod proizvođača jedinka je količini oslobođene energije na svim trofičkim stupnjevim kroz respiraciju i proces razgradnje uginule materije. Energija ne kruži ona je mjerljive veličine i može se izračunati bez obzira na brzinu kojom protiče. Količina energije je manja ako je veći trofičkistupanj. Energija se gubi u procesima disanja I razlaganja uginule organske materije. kod proizvođača odnosom apsorbovane i ukupne količine sunčeve energije.iz kojeg je stvorena. Ti odnosi procentualno izraženi označavaju 166 . a drugim za nihovu neto proukciju. Ekološka efikasnost od posebnog ekološkg interesa je koeficient korištenja raspoložive materijei energije na pojedinim trofičkim stupnjevima. a na ostalim trofičkim nivoima govori se o sekundarnoj produkciji. Produktivitet na nivou proizvođača se označava kao primarna produkcija. Kod potrošača odnosima između količine hrane koja stoji na raspolaganju I utrošene hrane. Organska bruto primjene produkcije izražava se u gramima na m2 na dan ( g/ m2 / dan ). Ali i od upotrebljenog dijela neto produkcije u ishrani ostaje jedan dio koji je neiskorišten kao nesvarena hrana. Ostatak predstavlja neto biljnu produkciju koja je izražena kroz FALI. PRIMARNI I SEKUNDARNI PRODUKTIVITET Stvarna nova produkcija organske materije i za nju vezane energije u ekosistemu vrši se samo na stupju proizvođača. Od ukupne količine apsorbovane sunčeve svijetlosti samo mali dio biljke troše u procesu disanja. a drugi dio neto produkcije se gubi u procesu razlaganja uginulih biljaka. Jedan dio asimilacione energije se troši u procesima disanja a ostali dio se troši za izgradnju organske materijei predstavlja njihovu neto produkciju biljojeda. Energetski izražena primarna produkcija je stopa kojom se energija u procesu fotosinteze akumulira i veže za organizam jedinjenja. Jedan dio neto produkcije biljojeda gubi se zbog raspadanja. Ovaj primjer je pošao od predpostavke da je neto produkcija jednog stupnja bila iskorištena kao hrana za slijedeći stupanj. Tako da nije bilo nikakvog prirasta biomase. biljojedi i mesojedi). Intenzitet metabolizma organskih vrsta je takođe različit tako da biomasa može samo u ograničenoj mjeri poslužiti kao indikator organskog produktiviteta. Količina akumulirane energije primarnog trofičkog stupnja progresivno opada i to opadanje je karakteristično za svaki produkcionu proces. odnosom između apsorbovane energije I stvorenim ugljikohidratima. Primjer produkcije može se pratiti na primjeru ribnjaka sa tri trofačka stupnja (proizvođači. a drugi dio iskorištene neto produkcije če biti asimiliran i predstavlja bruto produkciju biljojeda. On se može izraziti u više oblika. Osnovne karakteristike procesa produkcije su: iskorištavanje sunčane energije je malo kod proizvođača. Ostati energije koja je vezana za organska jedinjenja koja se koriste za sinteze biljnih tkiva je neto primarna produkcija i ona stoji na raspolaganju ostalim trofičkim stupnjevima. Na svim ostalim trofičkim stupnjevima nema nikakve nove produkcije i oni neposredno ili posredno koriste organsku materiju i energiju koja je stvorena na nivou proizvođača i ona na njihovom tijelu biva samo inkarirana.

a ne samo proizvodi koje čovjek koristi kod žetve.1 do 0. Postoje različite metode za mjerenje primarne produkcije koja nimalo nisu najpreciznija. To je slučaj sa poljoprivrednim kulturama. a vodene alge još manje od 0. Primjer je efikasnost prenosa energije sa jednog trofičkog stupnja na drugi. metoda mjerenja utrošenog O2 – sastoji se u mjerenju utroška O2 u vodi dubljih jezera kroz disanje I process razlaganja organske materije. nego se on samo troši u vodi. posebno u vodenim ekosistemima. Te soli su u proceu kruženja materije iz uginule organske meterije I ponovno stoji na raspolaganju biljkama.odnosi se na mjerenje utrošene soli N i P koje su neophodne za stvaranje organske materije.se kao ekološka efikasnost. a time I 167 • • • • • • . Iz količine utrošenog O2 u jedinici vremena koji je srazmjeran produkciji može se izražavati stopa neto produkcije. metoda mjerenja CO2 – pored utroška O2 u dubinskim zonama stalno raste količina CO2 I njegova stopa produkcije proporcionalna produkcije jezera. • metode žetve – on se sastoji u mjerenjimu proizvedene biomase na kraju vegetacione sezone. Primjenom radioaktivnog ugljika C14 može se odrediti nkoličina CO2 koja se fiksira u fotosintezi fitoplanktona u jedinici vremena. Sadržaj hlorofila može poslužiti kao index za primarnu produkciju. Stopa produkcije O2 od strane biljaka može se primjeniti na uspješno u vodenim ekosistemima. Od ukupne količine sunčeve energije kopnene biljke koriste samo u procesu fotosinteze 1%. U dubinskim zonama jezera za vrijeme ljetne stratifikacije praktično I nema O2. U prirodnim ekosistemima zbog prisustva biljojeda ova metoda se teško može primjeniti.5% utrošena hrane upotrebljeno za biosintezu. Ali je on u toku 24 sata za procese disanja potrošio određenu količinu O2 iz procesa. suši I određuje količina fiksiranog CO2 u fotosintezi. njeno mjerenje se svodi n amjerenje toka energije kroz trofičke stupnjeve. Nakon određenog vremena se vadi fitoplankton iz boce. Pošto ona obuhvata materiju I energiju utrošenu u toku respiracije ona predstavlja netp primarne produkcije. Mjerenje primarne produkcije. To znači da je samo 2. metoda mjerenja utroška sirovine materijala .4 %. Nakon 24 sata u svijetloj boci mjeri se količina O2 koju je proizveo fitoplankton. To mjerenje je posebno vezano na stupnju proizvođača. pod pretpostavkom da je njen utrošak u toku stvaranja sveden na minimum. Taj dio se izražava u tamnoj boci gdje je fitoplankton samo trošio O2 koji je već postojao u boci. Pošto je primarna produkcija u suštini u sklopu protoka energije kroz ekosistem. Stepen iskorištavanja nergije po pravilu je veći na višim trofičkim nivoima. ali sračunat za čitav ekosistem I izražen na m2 je prilično sličan u svim ekosistemima. Vrlo niska efikasnost se javlja na nivou proizvođača. Ali mjerenje njihovog utroška nije uvijek moguče. Ta neto produkija 1kg biomase govečeta potrebno je 40kg hrane. Mjeri se cjelokupna masa biljke. To je slučaj u morima kada se te soli akumuliraju u površinskim slojevima I bujanjem planktona njihova potrošnja. metoda primjene radioizotopa – se široko primjenjuje. hloroforna metoda – tu se na osnovu sadržaja hlorofila u biljkama cijelog ekosistema određuje primarna produkcija. Hlorofil u individuama znatno varira. metoda mjerenje produkcije CO2 – u procesu fotosinteze između količine proizvedene materije I oslobođenog O2 postoji određeni odnos. Dvije boce svijetla i tamna sa fitoplanktonom se spuštaju u dubinski sloj. Efikasnost korišteja energije u hrani je znatno veća na višim trofičkim nivoima. Zbir produkovanog i utošenog kisika predstavlja ukupni O2 proizveden u fotosintezi I na osnovu njega se može odreiti bruto primarne produkcije. Utrošak soli se može mjeriti samo onda kada se njihovo priticanje vrši u intervalima. a ostatak je upotrebljen u respiracionim procesima.

U fauni se javljaju pauci.primarna produkcija. Slični primjerci ovom ostrvu javljaju se svuda u prirodi gdje živi svijet može biti potpuno uništen kod nepogoda . mahovine i bakterije i njihova karakteristična mikroflora. Ribolovom se smanjuje gustina populacije i stvaraju se bolji uslovi za život ostalog dijela populacije. plitka jezera. U toku naseljavanja ostrva smjenjivalo se više zajednica jedna za drugom. biomase . Veću produkciju imaju pašnjaci. koraljnim grebenima I vlažnim šumama. SUKCESIJE I PREOBRAŽAJI EKOSISTEMA Jedna od najznačajnijih odlika ekosistema jesu preobražaji i sukcesije tj. skakavci. Prinos produkcije i žetve Izradom produkcije često se u praksi označava prinos ili žetva koju čovjek ubira u obliku organske materije u jednom ekosisitemu u jedinici vremena. Kod korištenja prinosa koj ostvaruje neka vrsta organizama osnovni problem je utvrditi maksimalna količina koja se smije eksploatirati I ta se količina tokom vremena ne smanjuje. sječe itd… Sav ta prostor brzo biva kolonizovan I tu se odigrava formiranje I sukcesija životnh zajednica. zaklon i razmnožavanje. U tom slučaju govori se o optimalnoj žetvi. 10 godina kasnije javlja se razvijena travna zajednica na cijelom ostrvu i primjerci drveća. To znači održavanje takve gustine populacije neke vrste koja osigurava redovne produkcije. U principu produkcija je mala u pustinjama I otvorenim djelovima okeana. stupanj stabilizacije – dolazi do relativno sporog razvoja zajednice. Na taj način slika jednog živog predjela se stalno mijenja u toku određeneog vremena. Još kasnije razvija se šuma. Tu organizmi naročito biljni aktivno djeluju na prvobitne ekološke uslove I mijenjaju ih stvarajuči usloe za nove pridošlice npr. 168 . Utvrđivanje optimalne žetve je tečko pogotovo kod sekundarne produkcije. a najveća produkcija je u plodnim morskim zalivima. Uzrasna struktura. stadij kompeticije – nastupa za vrijeme kolonizacije između naseljenih vrsta i ona se povečava sa povečanjem broja vrsta. Primjer sukcesije se može pratiti na vulkanskom ostrvu Krakatoa u Tihom okeanu. Američki ekolog Clement Chepmen definisao je glavne stadije razvoja životne zajednice. Snažna erupcija je potpuno uništila živi svijet na tom ostrvu i pokrila tlo sa 30 do 40 m pepela. To je samo dio organske produkcije ostvarene u ekosistemu u jedinici vremena. Kasnije se javljaju prve vrste paprati i mahovina. požara.može se reći da postoji mogučnost određivanja optimalnog intenziteta ribolova kojim se može ostvariti makimalna visina ulova bez opasnosti opadanja ribljeg fonda. njihovo smjenjivanjeu funkciji vremena. Ekosistemi su prolazne tvorevine i stalne promjene koje se dešavaju i u biotopu i biocenozi dovodr do njegovog kvalitativnog preobražaja I prelaska u nove ekosisteme. brojnost i stope rastenja. Postoje brojni primjeri tog utvrđivanja kod riba. mravi i prve vrste ptica. Polazi se od toga da se mora utvrditi trenutno stanje populacije riba. Te promjene se u toku vremena označavaju kao sukcesije. To su: • • • • • migracije – to obuhvata naseljavanje praznog prostorabiljnim I životinjskim organizmima koji tu dospjevaju aktivno ili pasivno. erozije. Analizom ribarskih lovina u tom nizu godina mogu se pratiti određene klase starosti rođene u odreženoj godini. Kad obezbjede hranu. obrazovanje humusa. stupanj reakcije – nastupa u toku kolonizacije. Svi ti organizmi su dospjeli sa susjednog kopna. broj životinjskih vrsta se sve više povečava. insekti. Na osnovu tih pračenja stanje neke riblje populacije može biti stabilizovano i onda gubitak usljed izolovanja prirodne smrti ne prevazilazi iznos rađanja novih primjera prirasta preživjelih jedinki. ecezis – je stupanj kada organske vrste uspiju da se ukorijene na tom mijestu. smanjuje se kompeticija među njima i smanjuje se mortalitet. 3 godine kasnije sa hlađenjem pepela prvo su se naselile alge. dubokim jezerima. Prinos zavisi od cijelog produkcionog procesa i visina prinosa u prirodnim ekosistemima predstavlja višak produkcije na datom trofičkom nivou.

sva ta jezera danas su bila vrlo slična Ohridskom jezeru. uranjanjem staklenih ploča u vodu I pračenje njihovog naseljavanja). Opak se razlikuju dva osnovna kategorija tih faktora. Dobar primjer sukcesije se vidi na napuštenim farmama i poljima u blizini šumskih zona. a primjer primarne sukcesije je ostrvo Krakatoe. Organska produkcija u Dorijanskom jezeru je jako velika. Sekundarne sukcesije nastaju na mjestima gdje je predhodna zajednica uklonjena ili oštečena npr. Vegetacija prostranih geografskih oblasti je karakteristična za određene klimatske zone I tako formirana vegetacija se održava kao takva 169 . Primarna sukcesija se vidi na primjeru pješčanih dina u Deliblatskoj pješčari. Poslije ledenog doba stara jezera su djelomično počela gubiti dubinska zona. Dobar primjer tih jezera su stara jezera koja su danas potpuno zarasla i Dorijansko jezero koje je duboko od 8 do 10 m. U svim tim slučajevima interakcije između biocenoze i biotipa dovode do preobražaja ekosisitema. Druga kategorija su faktori koji djeluju van sistema i izazivaju sukcesivne promjene. Svaka zajednica izaziva promjene koje omogučavaju dolazaknove zajednice. Zbog postojanja samo osvijetljene zone organska produkcija u tim jezerima je postojala sve veća što je povečavalo taloženje sedimenta na njihovom dnu. Na kraju baa potpuno zarasta iskušenje I nastaju kopneni ekosistemi. Jezero na kraju prelazi na baršunastu sa razvijenom barskom vegetacijom. Sukcesije koje nastaju pod dejstvom tih faktora su endodemične. reljefom. Tako je tokom vjekovadovela do izdizanja dna jezera. Primjer tih sukcesija je zarastanje dina na D. a zatim šumskim drvečem. Najbolji primjeri endoni FALI sukcesija je eutrofinacija jezera na južnom Balkanu.Proces formiranja novih zajednica može se pratiti i eksperimentalno (npr. Takav primjer je I naseljavanje gole stjenovite podloge. a nekada je bilo duboko 110 m. Na taj način jezerska zajednica značajno mijenja svoj biotip. Tipičan primjer je naseljavanje stjenovite podloge planina. Tada dolazi do obrastanja livada i pašnjaka prvo žbunjastom vegetacijom. Sekundarne sukcesije javljaju se zbog poremečaja koje čovijek izaziva ili zbog prirodnih nepogoda. To su egzodinamične sukcesije. Tu se javlja nekoliko zajednica alge→korasti lišajevi→mahovine i žbunasti lišjevi→hemikriptophitae→nisko žbunje→šikara→visoka šuma. sječa šume ili požar. Taloženje mulja je išlo brže kako je produkcija bila veća i dubina jezera sve manja. Svijetlost prodire do dna i omogučava razvoj makrovegetacije. Na tom stupnju su danas Dorijansko I druga jezera u Makedoniji. Ta sukcesija biljnih vrsta je preteča sukcesijom životinjskih vrsta. Faktori sukcesije mogu biti raznovrsni injihove različite kombinacije. promjene izazvane klimom. Sekundarnu sukcesiju najčešće izaziva čovijek. Pimarne i sekundarne sukcesije Primarne sukcesije su sukcesije životnih zajednica koji se odvija na praznom prostoru na kojem nije bilo života. pješčari. U tim sukcesijama važnu ulogu igrali su i egzodinamični faktori koji su se kombinovali sa endodinamičnim. zarasta jezero ------------→ baruština -------------------→ kopneni ekosistemi isušuje POJAM KLIMAKSA Kod sukcesije smjene ekosistemaposebno kod vegetacije jedne geografske oblasti pokazujue da se razvoj živog naselja u principu duže vremena zadržava na stadiju koji se u skladu sa opštim klimatskim prilikama te oblasti. itd… Ali jedni drugi faktori ne djeluju nezavisno i obično se u prirodi kombiniraju. Jedna kategorija su faktori koji proizilaze iz odnosa I dejstva unutar samog ekosisitema.

Postoje brojni primjeri prilagođenosti kod životinja npr.itd. Ledeno doba se završilo otprilike prije 20. mogu biti odnešene vjetrom na velike udaljenosti što ne daju realnu sliku date biocenoze. Da su sve te prilagodbe organizma nastale kao rezultat evolucije dokaza su stara jezera – Bajkalsko i Ohridsko jezero. Primjer Bajkalskog i Ohridskog jezera pokazuje kako duža evolucija dovodi do večeg stepena ekološke diferenciranosti i integracije. Najbolji su proučene sukcesije i vjekovni preobražajni šumske zajednica iz novijeg geološkog perioda iza ledenog doba. U ranim geološkim periodima samo je voda bila naseljena i imala je odgovarajuče životne zajednice. na mjestu uništene listopadne šume kroz niz sukcesija opet nastaje listopadna šuma. Ali organism također svojom radljivošču dovode do promjena u biotopima tako da su akcija i reakcija dva aktivna faktora u ekosistemu koji dovode do njihove evolucije. Također sukcesije koje se deešavaju na tim prostorima dovede do formiranja istog tipa vegetacije npr. Kod njih je naseljenost dubinskom zonom znatno više diferencirano nego u postglacijalnim jezerima. Stupanj takve definitivne zajednice bi bio ekosistem tunedre i tajge. 170 . Progredsivna evolucija karakteriše I čitavu biosferu kao jedninstven kompleks svih ekosistema. Negativne strane polenske metode su što se neke vrste polena teže održavaju u fosilnom stanju. Akcije i reakcije su međusobni odnosi organizama i sredine. nedostatak ove koncepcije je što razvoj ekosistema može poraditi sa razvojem jedne individue tj. biosfera. Osim paleontoloških podataka tu su važni još i relikti i njihove zajednice koji su ostatci nekadašnje tercijerne flore i faune npr. Osim toga I koakcija također znatno doprinosi integraciji ekosistema. razvoja hemijskih i taktilnih čula. Rezultat te evolucije je jedinstvo i integritet ekosistema. Glavne kategorije odnosa akcije. INTEGRACIJA EKOSISTEMA U funkciji vremena ekosistem je system koji evoluira i njihova integracija je rezulat evolucije. Na dejstva akcija organizmi reaguju stvaranjem prilagođenosti i preoces prilagođavanja nalazi se u osnovi evolucije. Prema toku razvoja bi uvijek imao određen smijer i bio upučen u pravcu završnog stupnja. ekosistem stepe…. zajednice Pančićeve omorike. Svi oblici koji su tada u juri živjeli prije 150 miliona godina danas više ne žive u morima za tercijer i kvartar pa stoje nešto bolji paleontološki podatci. Kao krajnji rezultat integracije ekosistema je viši nivo integracije tj.000 godina prije nove ere. Evolucija žive prirode teče zajedno sa evolucijom nežive sredine i oba procesa se slivaju u jedan jedinstven process – evoluciju ekosistema.duže vremena kroz vrijeme bez vidnih promjena. Broj vrsta u ovim jezerima je veći nego u mladima. U mladim dubokim jezerima Europe I SAD-a nastalim poslije gladijacije u dubinskim zonama još nema diferencirane tamne faune zbog nedovoljnog vremena za njeno stvaranje. U biotopima sa kolebljivim uslovima te adaptacije se ogledaju u tome da su stanovnici tih biotopa u stanju da izdrže ta kolebanja. organa vida. Ta činjenicaje navela mnoge ekologe na koncepciju o završenim stupnjevima razvoja živog naselja jedne oblasti. živi svijet Ohridskog mora. ekosistem listopadne šume. Već u toku tercijera se počinju javljati današnji rodovi i vrste biljaka i životinja. Pojedine vrste su isčezavale i javljale se druge vrste organizama i time su se mjenjale životne zajednice npr. Vjekovne sukcesije na osnovu paleontoločkih dokaza rekonstruiše slika o nekadašnjim životnim zajednicamai njihovim smjenama u toku vremena i sama evolucija živog svijeta je u suštini sukcesija I smjenjivanju određenih zajednica i ekosistema. Sve kategorije odnosa na kojima počiva ekosistem su rezultat evolucije. Po toj koncepciji živo naselje svuda teži kao završnom stupnju koji odgovara klimi datog područja i taj stupanj je označan kao stupanj klimaksa. ta abisalna fauna se odlikuje odsustvom pigmenta . reakcije i koakcije predstavljaju prilagođenosti koji su se istorijski razvile i na njima počiva integrisanost sistema. životinje u dubinskim zonama jezera i okeana. I u drugim ekosistemima postoje također brojne prilagodbe. Te analize su vršene na osnovu fosilizovanog polena i izradom polenskog dijagrama. Sa pojavom kopna javljaju se i prve kopnene biocenoze sa velikim geološkim promjenama sa promjenama reljefa i klime su se preobražavale smjenjivale životne zajednice i na kopnu i vodi. životna zajednica jurskih mora se bitno razlikuje od današnjih morskih biocenoza. da životna zajednica mora imatai svoje stadije razviča do super organizma.

Pri tome se često uzima u obzir samo biljna komponenta jer vegetaciju čini kostur jede životne zajednice. Pojam predjela obuhvata integriran mozaični kompleks ekosistema. Shodno ovoj konvcepciji svi ostali ekosistemi tajge bili bi sukcesivni FALI(stopijri) u razvitku bioma. potočni. stalno se mijenja životna zajednica i biotop. npr. npr. Zbog toga neki ekolozi pojam ravnoteže često zamjenjuju izrazima balans ili pokreten ravnoteže. • Fizionomija i floristički sastav vegetacije – ta klasifikacija vodi računa o dominantnim biljnim vrstama koje određuje izgled jedne zajednice. Po shvatanju večine ekologa ta ravoteža trebala bi da bude kvantitativna rezultanta svih međusobnih odnosa i dejstva u ekosistemu i na njoj bi trebalo da počiva održavanje ekosistema kao cjeline. riječni.Pojam ravnoteže I ekosistema Sve regulatorne pojmove koji se dešavaju u ekosistemu posebno na stupnju usporenog razvoja na klimaksu i regulaciji gustine populacija vrsta označava se pojmom biološčke ravnoteže. Pod slićnim ekološkim uslovima razvijaju se slični tipovi vegetacije. suhozemne ekosisteme moguče je grupisati na dvije osnovne provincije: nadzemni i podzemni. Sličan biom su i tundre. Predio je geografsko – ekološka sinteza. travnati…tajga je tipičan biom kojem početak daje četinarska šuma. Ta ravnoteža bi se ponovno ispostavila određenim regulatornim mehanizmima. higrofilna. Postoji veći broj načina grupisanja ekosistema. • priroda biotopa – klasifikacije ekosistema na osnovu hijerarhijskog grupisanja biotopa. koje održava određenim regulatornim mehanizmima. U okviru ekosistema bi se moglo o ravnoteži govoriti samo pod uslovom da su gustine populacije u njemu konstantne i ne promjenjene. produkcije i respiracije i regulisanje broja populacije. stepe. Izraz prirodna ravnoteža je diskutabilan i moglo bi se reći da je taj izraz posuđen iz faune I važi za nežive sisteme. Izmjene gustine populacije koje za sobom povlače izmjene gustine populacije druge vrste dovele bi do narušavanja te ravnoteže. Činjenica je da se ekosistem u stupnju klimaksa održava u relativno stacionarnom stanju. Ekosistem je otvoreni sistem koji stalno prima otpušta energiju i materiju. promjenljiva je i gutina populacija. Oni znatno određuju sastav i izgled vegetacije. Također je činjenica da se ekosistem u cijelom periodu razvoja održava kao organizovani system. 171 .glavni od tih kriterija su: • ekološki uslovi .itd. Takav sistem nemože nikada dospjeti u stanje stabilne ravnoteže nego samo u stacionarno stanje koje je meguče samo pod uslovom konstantnog prometa energije. Odnosno tada je odnos izmešu primarne produkcije i respiracije ravan jedinici. jedan od pokušaja klasifikacije ekosistema je putem bioma. Svaka organska vrsta u eksistemu bi imala svoj ravnotežni udio. Osnovnu karakteritiku bioma čini ekosistem na stupnju klimaksa. GRUPISANJE I KLASIFIKACIJE EKOSISITEMA Ekosistemi koji ulaze u sastav biosfere čine pravi mozak na površini zemlje. Ali ustvari to je kompleks ekosistema u kojem se pored četinarskih šuma susreču i drugi ekosistemi. Iako postoje teškoče u određivanju njihovih prostornih granica oni se ipak javljaju kao jeinice realno date prirodi. Ti mehanizmi se odnose na akumulacije i regeneracije hranjive materije. Krupne promjene koje čovijek vrši u prirodi su očit primjer narušene ravnoteže. Tako da ekosistem u stadiju klimaksa može dospjeti u više ili manje stacionarno stanje u kojem priticanje i oticanje energije dosta ujednačeno. mezofilna i kserofilna vegetacija. Ekosistemi su također mogu podijeliti i na prirodne i na vještačke.ostvareni na staništu prije svega klimatski i edafski. Zatim na kopnene i vodene ekosisteme…. Taj pojam označava krupni integrirani kompleks večeg broje ekosisitema koji se održava I razvija u određenoj klimatskoj oblasti. što znači da unutar jega moraju postojati određeni regulatorni mehanizmi. jezerski. prašume…Drugi pokušaj za grupisanje ekosistema je grupisanje preko pojma predjela. U ekosistemu koji je dinamičan to nije slučaj. U pojmu predjela je sadržan i geografski i ekološki moment. Kriterij za klasifikaciju ekosistema su veoa različiti.

Voda osigurava opstanak organizmima nježne strukture. Slanost je približno ista u svim morima i iznosi oko 35 g/l. Razlike između vodene i vazdušne sredine Voda kao životna sredina je daleko gušča od vazdušne sredine. Zbog gustine vode brzina kretanja vodenih organizama je manja u odnosu na vazdušnu sredinu. . a manji u onim morima koja primaju dosta slatke vode – Baltičko i Crno more. također ima i određenih količina vodene pare. fotografska ploča ne reaguje ni poslije 2 sata i u vodenim dubinama vlada potpuni mrak. sem košljoriba koje imaju posebnu prilagođenost osmoregulacije. 028 g. meduzama. Okeani i mora su najprostranija životna oblast i pokrivaju 2/3 planete. Salinitet je veći u zatvorenim morima koja ne primaju dosta slatke vode i veće im je isparavanje – Jadran. Sredozemno more. Prirodne vode se mrznu na 0 0C u površinskim slojevima.800 m. Sa ovim različitostima. Prosječna dubina okeana je 3. latentnom toplotom topljenja i isparavanja. prirodne voe sunaselene u cijelini. 850 puta manje. Čak iako organizmi žive u unutrašnjosti tla ili u samom mulju oni ipak žive u vazdušnoj i vodenoj sredini. Sredine se međusobno razlikuju po hemijskomk sastavu. Po svojim fiziološkim i ekološkim prilagođenostima vodeni organizmi se razlikuju od kopnenih organizama. U vodenoj sredini pritisak dubinom svakih 10 metara za 1 atmosferu. Visoka slanost morske vode uslovljava i visoki osmotski pritisak.. Težina 1cm 3 morske vode iznosi 1. U atmosferi u podzemnom sloju pritisak iznosi 1 atmosferu sa FALI on opada. Zahvaljujuči gustini vode koja je slična protoplazmi. Crveno more. Na i Mg. npr. U suštini postoje dvije osnovne životne sredine vodena i vazdušna sredina. Oni se najbolje mogu podijeliti na: vodene i suhozemne ekosistemeto grupisanje je na osnovu prirodne sredine u kojoj žive organizmi. Sva mora i okeani su povezani i čine kontinuirano vodeno prostranstvo. dubina i salinitet. Između ovih sredina ipak nema oštrih granica jer su gasovi atmosfere rastvoreni i u vodi i na kopnu. Stanovnici otvorenog okeana su uglavnom stenohalni sa uskom ekološkom valencom za slanost i to su pravi morski organizmi kao foraminifere. fizičkim svojstvima I to za rezultat ima značajne ekološke razlike. spužve i knidarije.. OBLAST MORA I OKEANA Dio ekologije koji se bavi proučavanjem morskih ekosistema je okeanografija. Morski organizmi su prilagođeni na tamne uslove života. Vodena sredina omogučava poseban lebdeči ili planktonski način života. Na 1700.. Ali isto i sesilni način života nekih životinjskih organizama. Voda se odlikuje velikom specifičnom toplotom. Ali i kod voda postoje razlike u njihovom hemijskom sastavu. To daje mogućnost kretanja vodenim organizmima i glavni ograničavajući faktori za njih su temperatura. ali i najkrupnijim organizmima kitovima. Gasovi O2 i CO2 u vodi su u rastvorenom stanju i disanje vodenih organizama vrši se preko posebnih organa. U okeanu već na 250 m količina svjetla je manja 1000 puta. Svjetlost u vodenu sredinu prodire u manjoj količini nego u vazdušnu. a vazdušns sredina samo u prizemnnom sloju. 172 . Uvijek postoje dva osnovna medija vazduh i voda. Tu preovlađuju hloridi i sulfati. Osnovna karakteristika morske vode je salinitet.0013 g tj. vode i kopno u okviru biosfere čine posebne oblasti života.ŽIVOTNE OBLASTI Ekosistemi koji ulaze u sastav bisfere grade jedan mozaik na površini planete. Zbog toga u biosferi razlikujemo tri osnovne oblasti života: oblast mora i okeana oblast kopnenih voda oblast suhozemna. a težina 1cm3 vazduha svega 0.

a prema polovima ona opada i u polarnim morima je ispod 0 0C. ribe. sve do polutaka. npr. Samo u morima koja ne komuniciraju sa ostalim dijelovima okeana temperatura u dubini može biti nešto veća. Mytilus galoprovincialis. Dio morskog dna koje se spušta od kontinenta do dubine 200 m i čini kontinentalnu padinu zajedno sa tom vodom čini neritsko područje. Mytilus galoprovincialis. Površinske struje uzrokuju vjetrovi. Od posebnog značaja su morske struje. Eurihalni oblici su uglavnom ograničeni na obalski region. npr.70C. anelide iz roda Arenicola. U principu se u okeanu može razlikovati gornji sloj toplije i lakše vode od 0-800 m. važan ekološki faktor je i temperatura. U cjelini. Taj površinski sloj zove se eufotična zona. Taj dio je označen kao sloj termičkog skoka ili termoklina. Morska voda je termički stratifikovana. Postoji vertikalni termički gradijent prema dubini. Ispod toga se nalaze hladnije i teže vode. Osim površinskih struja. Ispod 500 m je afotična zona. i dr. prije svega O 2 i CO2. tako da je zbog toga srednja godišnja temperatura okeana prema dnu vrlo uska. a najmanje u polarnim. U oblasti ekvatora prosječna temperatura okeana iznosi 5. cefalopode. Na dubini od 500 m nastupa mrak za ljudsko oko i ispod 1000 m je totalni mrak. hemijskih i drugih karakteristika. Od vodenih pokreta javljaju se talasi. Dubinski dijelovi okeana ispod 4. posebno od 500 – 800 m. Oba ova područja su također i vertikalno stratifikovana. Svjetlost također opada sa dubinom. Morske struje omogućavaju miješanje vode na taj način i obnovu soli u površinskim slojevima i O2 u dubinskim slojevima. Talasni pokreti javljaju se samo u obalnoj zoni. Oko ekvatora površina ima temperaturu oko 25 0C – srednja godišnja. Plima i oseka su ritmične pojave uzrokovane djelovanjem Sunca i mjeseca i traju po 12 sati. Vjetrovi pasati u tropskoj oblasti uzrokuju sistem površinskih horizontalnih struja koji teku paralelno sa ekvatorom i onda kreću ka sjeveru i jugu. Horizontalni raspored temperature varira i određen je geografskom širinom.80C. gdje salinitet varira (Aurelia aurita. Ispod nje je disfotična zona koja nije dovoljno osvjetljena za planktonske organizme. soli N i P koji se u moru nalaze minimumu i predstavljaju ograničavajući faktor za organsku produkciju. Postoje i vertikalne struje koje su uzrokovane razlikama u gustini vode. ali je moguć život zooplanktonskih organizama. u horizontalnom pravcu stoji okeansko područje koje obuhvata vodu pučine i duboko dno od 200 m do najvećih dubina. Termoklin oštro odvaja ta dva sloja i sprečava miješanje vode. I raspored hemijskih faktora također pokazuje vertikalnu stratifikaciju. U bistrom Sargaškom moru 1% površinske svjetlosti dopire do 100 m dubine. plima i oseka i struje. Hladna i gusta polarna voda tone dublje i klizi ka ekvatoru. okean je relativno hladna i ravnomjerna cjelina. ehinodermate. 173 . Temperatura površine koleba se u toku godine.000 m prilično imaju istu temperaturu oko 20C i ona u toku godine nema kolebanja. Nasuprot njemu. polihete. a samo u obalnoj zoni mogu se naći novi euritermni organizmi. Zbog toga je u njemu najveći broj organizama stenoterman. One omogućavaju stalnu cirkulaciju okeanske vode u svjetskim razmjerama. a svako površinsko kretanje dovodi do turbulencija i do miješanja površinskih i dubljih slojeva i njihovih toplotnih. postoje i dubinske struje. hladna voda Antarktika ide dnom od zapadnog dijela Atlantskog okeana ka sjeveru.ktenofore. U tom sloju razvija se bogata fitoplanktonska zajednica koja vrši fotosintezu. Postoje dvije osnovne okeanske oblasti – slobodna voda ili pučina i morsko dno – i obje su naseljene živim svijetom.000 m iznosi 12. Obnova ovih faktora u ?fotičnom sloju zavisi i od vodenih pokreta. Ostrea edulis. a ta kolebanja su najmanja u tropskim i polarnim morima. ZONALNOST Vertikalni i horizontalni raspored ekoloških faktora uslovljava i zonalni raspored živog naselja. U Sredozemnom moru koje je odvojeno Gibraltarom od Atlantika temperatura na 4. U njemu temperatura naglo opada. To je najizraženije u tropskim morima. Osim slanosti.

U umjerenim oblastima tu su zapažena dva skoka planktona. tunj. itd. ali je temperatura nešto niža nego u proljeće. Neki od njih imaju i slabe pokrete plivanja. Specifična težina tijela im je smanjena jer sadrže veliki procenat vode. meduze. srdele. U jesen se opet javlja jesenji maksimum produkcije ali nešto manji od proljetnog. Zimi je i svjetlost i temperatura niska. U sastavu okeanskog područja nalaze se dvije vertikalne zone. kitovi. moguć je pučinski ili pelargijalni način života u slobodnoj vodi bez tonjenja. Članovi proizvođači su uglavnom zelene jednoćelijske alge Chrysophyceae. ali se odlikuju i prisustvom tjelesnih nastavaka i izraštaja koji sprečavaju tonjenje. Oni lebde u slobodnoj vodi i imaju niz prilagođenosti kojima je spriječeno tonjenje. Plankton okeanskog područja čine uglavnom holoplanktonski organizmi. haringe. Život u slobodnoj vodi okeana Zahvaljujući gustini morske vode. Od tih faktora zavisi količina i sezonska kolebanja planktonske produkcije. To su uglavnom larve mnogih organizama dna. npr. ktenofora i sifonofora. To su većina protozoa. Članovi potrošači planktonske zajednice su zooplankton. Najvećim dijelom to su predstavnici krustacea – kopepode. ali i neke cefalopode. sifonofore. Planktonski organizmi ulaze u sastav životne zajednice planktona. Nektonski organizmi su uglavnom ribe: selahije. ktenofore. Produkcija ponovo opada zbog utroška rezervi hranljivih soli. salmonide. mezoplankton. One čine fitoplankton. Specifična težina žive materije je nešto viša od specifične težine vode. Plankton je izvor organske primarne produkcije u okeanu. jake struje. One osiguravaju i razgradnju. Chlorohiceae i Diatomeae. Površinska zona koja je osvijetljena – epipelagijalna – dubine do 200 m i duboka mračna zona – batipelagijalna. svjetlo i odsustvo hranljivih soli.000 m čine duboku abisalnu zonu. a ostatak na dnu. plankton se dijeli na makroplankton. Meroplankton su organizmi koji koji provode jedan dio života u vodi. Ove zone se odlikuju različitim ekološkim faktorima i u njima se u skladu sa tim razvijaju posebne životne zajednice. mikroplankton i nanoplankton. Kod njih se često pojavljuju bioluminiscencija i redukcija očiju. ali morski organizmi ne tonu zbog svojih prilagođenosti. Od nektonskih stanovnika neritskog područja značajne su ekonomski važne vrste riba: haringe. polihete i dr. Taj plankton se susreće samo u gornjoj osvijetljenoj zoni.Neritski dio dna može se podijeliti na litoralnu zonu 40 – 60 m i dublju sublitoralnu zonu od 60 – 200 m. Nektonski organizmi su dobri plivači. skuše. skuše. Sa porastom temperature povećava se i produkcija zbog velike količine hranljivih soli. kladocere. Od holoplanktonskih oblika to su meduze. ali zbog cirkulacije vode obnavljaju se rezerve hranljivih soli iz dubinske zone. Plankton neritskog područja je drugačiji od okeanskog. I bakterije slobodne vode ulaze u sastav planktona. Najdublji dijelovi okeana do 10. Ograničavajući faktori tu su temperatura. Te soli se akumuliraju u površinskom sloju. delfini. Oni se odlikuju posebnom životnom formom – vretenastim tijelom i razvijenom muskulaturom. ali isto tako su i hrana za planktonske organizme. Stopa primarne produkcije planktona varira sezonski u skladu sa variranjem ograničavajućih faktora. Tipični planktonski organizmi cijeli život provode u slobodnoj vodi. Oni se održavaju u slobodnoj vodi ili plivanjem ili pasivnim lebdenjem. Planktonski oranizmi u svom kretanju zavise od vodenih struja i pokreta i sposobnost plivanja im je slabo razvijena. Tada u jesen zbog cirkulacije ponovo dolaze hranljive soli. One se često sakupljaju u velika jata i pretežno se hrane planktonom. Oni su prije svega sitnog porasta i često mikroskopskih dimenzija. Dubinska zona batijalna i abisalna su naseljene organizmima koji su prilagođeni na odsustvo svjetlosti i nisku temperaturu. Čine ga uglavnom makroplanktonski oblici – larve velikog broja organizama. srdele. S obzirom na veličinu. Život na morskom dnu 174 . Ti organizmi su holoplankton.

To su životne zajednice koje se razvijaju u oblasti ušća rijeka u okeane. mogu se javiti i Mytilus i Ostrea. Bujan životinjski svijet naseljava podvodne livade. Posebno se to odnosi na zonu plime i oseke i talasa. Dno je naseljeno sesilnim račićima ciripedima. donji pojas ispod nivoa velike oseke – sa prisustvom mrkih algi i fukusa. ali nisu trajno fiksirani. Većina tih organizama su vagilni i kreću se po podlozi. Veličina listolikih talusa je velika i može biti i do 70 m. Sargassum) i crvene alge (Chondrus. Od životinjskih predstavnika sesilni oblici se uglavnom susreću na kamenitoj podlozi. 2.Morsko dno pruža raznovrsne uslove života. Fauna tog dna je siromašna i u kvalitativnom i u kvantitativnom pogledu. Ali značaj tih zajednica je što omogućavaju regeneraciju hranljivih soli. Dno je prekriveno organogenim sedimentima koji potiču od skeleta. Sprudotvorni korali su stenotermni oblici toplih voda – dupljari (Anthozoa) i Hydrozoa. atoli u obliku potkovice ili prstena. priljepak ili Patula. moćne organogene krečnjačke tvorevine kojih ima tri tipa: 1. Više biljke su uglavnom rijetke. OBLAST KOPNENIH VODA 175 . Okeansko područje Obuhvata dno duboke mračne batijalne i abisalne zone. obalski. Neritsko područje Tu je obalska litoralna zona osvijetljena i pod utjecajem stalnih vodenih pokreta. U tim zajednicama dna se ne vrši nikakva primarna produkcija. Uglavnom imaju spljošten oblik tijela i duge razmaknute ekstremitete. silikatnih algi. Oblast litorala obiluje i vrstama riba koje su vezane za dno – plosnatice. srednji pojas – između nivoa velike plime i velike oseke. Morsko dno je uglavnom pokriveno sedimentima različite prirode. Biljke u toj zoni odsustvuju i zajednica se uglavnom sastoji od potrošača detritusa i predatora. Tu postoje tri zonalna dijela: - granični pojas iznad linije visoke plime kojeg povremeno kvasi talas. Vagilni oblici obuhvataju brojne predatore – mekušce. Terigeni sedimenti karakterišu neritsko područje i oni su tu dospjeli erozijom i pritokama. Posebna zajednica se također razvija na ušću rijeka u mora. Izvor hrane su tu uglavnom ekskreti i leševi uginulih organizama iz litoralne zone i planktona. cefalopode i ehinodermate. - Naselje dna ostalog dijela neritskog područja varira prema prirodi sedimenata. itd. Osnovna karakteristika bentalnih organizama je da su trajno ili povremeno vezani za dno. Tu su uglavnom školjke. Dominiraju zelene alge (Ulva). mrke (Fucus. Hemisesilni oblici su prelazni i oni su na istom mjestu na podlozi. Posebno je tu važan i fizički sastav podloge. Duboko dno je pokriveno pelagijalnim sedimentima koji su organogenog porijekla. rakovi. raže. Lithotamnon). ofiuroidije i određene vrste riba. Živo naselje u oblasti litorala je zonalno raspoređeno. Posebnu životnu zajednicu u tropskim oblastima čine koralni sprudovi. ježevi. Zbog podizanja i spuštanja mora taj dio litoralne zone je u stalnoj fazi emerzije i imerzije. To biljno naselje litorala predstavlja bazu trofične piramide tih zajednica. Tu su prisutna velika godišnja kolebanja temperature. a hemisesilni na pjeskovitoj i šljunkovitoj podlozi. to su mješovite zajednice u čijem sastavu učestvuju i kopneni i marinski elementi. razmnožavanje i zaklon. Tu su povoljni uslovi za ishranu. Tu se uglavnom nalaze članovi proizvođači jednoćelijske i višećelijske zelene alge. Karakteristični su puž Litorina i račić Ligia iz izopoda. ježeva – Arbacia. Sprudove odlikuje visok stepen organske produkcije. Taj dio litoralnog tla izložen je kolebanju svih ekoloških faktora. Manji broj je sesilnih organizama koji su trajno vezani za podlogu. ljuštura. Na tom mjestu se razvijaju mangrove. barijerni i 3.

ali postoje i neke kopnene vode koje imaju veći salinitet od mora. Zbog toga rastvorene soli iz podloge i uginule materije. Na njegovom profilu vidi se (1) pribrežna terasa koja se spušta od obale prema dubini od 7 – 10 m i ona predstavlja obalsku ili litoralnu zonu jezera. ali generalno što se tiče soli kopnene vode se mogu označiti kao karbonatne vode. (2) sublakustrijski odsjek koji je strmijeg nagiba spušta se do 200 m. Odnos veličine i dubine jezera određuje i produktivnost jezera. kao i detritne ostaju u stajaćoj vodi. One nisu kontinuirano povezane i izolovane su u manje ili veće dijelove. Dubina kopnenih voda također varira i samo su Bajkalsko jezero i Tanganjika dublji od 1. Termički režim jezera zavisi od geografske širine na kojoj se ono nalazi. Ovakve dijelove pokazuju i druga jezera. To je važno za obnovu O2 u dubokim slojevima i hranljivih soli u površinskim slojevima. Pri toj koncentraciji tjelesne tečnosti organizama su hipertonične i oni imaju posebne mehanizme osmoregulacije.000 m. Pri tome topliji slojevi vode kao lakši leže iznad hladnijih slojeva. U proljetno-jesenjem aspektu. I Bodensko i Ženevsko jezero će zbog zatrpavanja iščeznuti za 12 – 45. Količina Ca je u slatkim vodama znatno veća nego u morskoj.Kopnene vode se često označavaju i kao slatke vode. U vrijeme ljetnje stratifikacije voda jezerskog profila je podijeljena na dva sloja: gornja zona koja je toplija i označava se kao epilimnion i dopire o 40 – 50 m u 220C. Prosječna količina rastvorenih elektrolita se kreće od 200 – 300 mg/l. kad se gornji slojevi vode ohlade i izjednače sa dubokom zonom. Kapacitet pritoke i otoke određuju stepen obnove vode u jezeru. Kopnene vode su mlađe od okeana. malim godišnjim kolebanjima i malim vertikalnim termičkim gradijentom i sa periodom cirkulacije u najhladnijem periodu godine. tako da je donja hladna zona termički izolovana od tople zone. To zagađenje za sobom povlači smanjenje koncentracije O2 i povećanje koncentracije CO2. Koncentracija soli u kopnenihm vodama jako varira. Primljena toplota se postepeno prenosi ka dubini pod utjecajem miješanja vode zbog dejstva vjetrova. Jezerska termika pokazuje vertikalni gradijent i kolebanja u toku godine. Ona također raspolažu i otokom koja odvodi vodu iz jezera. Veličina im varira od malih barica do velikih jezera. tako da je temperatura čitavog jezerskog profila 0 – 4 0C. Jezera Evrope i Amerike su nastala nakon ledenog doba. npr. Razlikuju se: (6) Tropska jezera sa visokom površinskom temperaturom od 20 – 30 0C. Jezera Jezerski basen jednog tipičnog jezera. U većini jezera umjerenog pojasa javlja se stratifikacija temperature. Ohridskog. s tim što se u umjerenim oblastima redovno pretvara u led. Kaspijsko jezero sa 480. U njima je izraćena stratifikacija vertikalna svih ekoloških parametara i živog naselja.000 km2 (ostatak mora). Jedna od karakteristika kopnenih voda je kretanje vode. Dio ekologije koji proučava kopnene vode je limnologija. izvora ili su to podzemne vode. (3) centralna jezerska ravan koja obuhvata najveći dio dna. 176 . Najmiža temperatura u toku zimskog perioda je oko 40C. Na osnovu toga one se dijele na stajaće i tekuće vode. Zbog ograničene veličine kopnene vode jako podliježu zagađenjima. One su pogodne za razvoj planktonskih organizama. Voda je najgušća na temperaturi od 40C. i donja zona koja je hladnija i dosta veća i označava se kao hipolimnion – 4 – 60C. Primjer stratifikacije je Ohridsko jezero. U Ohridskom jezeru gornja zona se diferencira na dva sloja – epilimnion u užem smislu i metalimnion u kojem temperatura naglo opada i on sprečava miješanje vodene mase. dolazi do cirkulacije čitave vodene mase. STAJAĆE VODE (Lentičko područje) Osnovna karakteristika je odsustvo strujanja vode. Količina rastvorenih organskih materija jako varira u kopnenim vodama. Preko zime. Plitka jezera su znatno produktivnija.000 godina. one su prolazne tvorevine i nastaju i iščezavaju u toku vremena. Jezera su različite dubine i u prosjeku je to od 200 – 400 m. Jezera primaju vodu iz pritoka. npr. pokazuje određeni reljef koji je izrađen pretežno erozivnim djelovanjem vode. Kopnene vode se prostorno i vremenski razlikuju od okeana. pod uticajem vjetrova jezerska voda je izložena miješanju.

a u trofolitičkoj zoni je obratno. Što se tiče koncentacije O2 ili CO2 oni takođe pokazuju vertikalnu stratifikaciju. Ukupna količina rastvorenih soli iznosi prosječno oko 100-200 mg/l. temperatura stalna i niska i podloga je od finih dubinskih sedimenata. Tu su takođe prisutni stalni vodeni pokreti i velika su sezonska i dnevna kolebanja svih parametara tako da se tu susreću uglavnom eurivalentni organizmi. Sublitoralna zona.7 m. 8. Te soli se stalno troše u trofogenoj zoni. Za vertikalni gradijent svjetlosti važi za jezera sve isto kao i za more. Zooplanktonski oblici su 177 .(7) Subtropska jezera sa površinskom temperaturom uvijek iznad 40C. a CO2 je niska. Limnetična zona. nego i intenzitet cijelog jezerskog metabolizma. Diatomeje i dr. Dubinska zona ili profundalna je najprostranija.Nekad koncentracija O2 u hipolimnionu može pasti i na 0. a u Dorjanskom jezeru za vrijeme ljeta ona iznosi 0. Hranjive solifosfati i nitrati su također vertikalno stratifikovani.U njoj se razlikuju trofogeni dio koji se poklapa sa epilimnijem i donji trofolitični sloj koji bi odgovarao hipolimnionu. Za ovu zonu su karakteristične naslage ljuštura školjki i puževa koje obrazuju ljušturitnu zonu.U trofogenoj zoni koncenracija O2 je visoka. Od njega ne zavisi samo tip stratifikacije. Samo su prisutne larve školjke Dressenia koja ima plaktonski način života. Osvjetljeni površinski sloj jezera zove se trofogena zona i u njoj se odvija fotosinteza. U jezerima živo naselje je zonalno raspoređene. (10) Polarna jezera – sa površinskom temperaturom uvijek ispod 40C i sa periodom cirkulacije samo u doba ljeta. (9) Subpolarna jezera – sa površinskom temperaturom samo kratko preko ljeta iznad 4 0C. Za vrijeme cirkulacije vode u jezeru dolazi do obnove O2 u dubinskim slojevima. Rotatorie.koncentracija soli u jezerima jako varira. Svjetlost. Taj raspored uslovljen je horizontalim i vertikalnim gradijentom osnovnih ekoloških parametara. Ako je to koncenracija preko 500 mg/l jezera su slana i to su jezera arialnih područja. U zooplanktonu se javljaju Protozoe(Ciliate i Rhizopode). Planktonska zajednica zauzima osvjetljeni dio limnetične zone. (8) Umjerena jezera – površinska temperatura iznad i ispod 4 0C. sifonofore i ktenofore kao i larve drugih organizama. Ti sedimenti se talože iz limnetičke i litoralne zone. 7. U bistrom Ohridskom jezeru providnost vode ide do 4 m. Hemizam. Ona je u potpunosti osvijetljena. sa velikim kolebanjima i velikim termičkim gradijentom i sa dva perioda cirkulacije. Ona je manje ili više diferencirana i zauzima susjedni dio dna jezera.do 50 m ili zona slobodne vode koja obuhvata cijelu vodenu masu. U velikim jezerima svjetlost je odsutna. Copapode i Kladocere. a regenerišu u trfolitičnoj zoni jezerske životne zajednice. Bajkalsko jezero. On je daleko siromašniji od morskog planktona. malim termičkim gradijentom i dva perioda cirkulacije u rano ljeto i ranu jesen. Litoralna zona – 18-20 m koji obuhvata pribrežnu terasu i početak sublametrijskog odsjeka. 6. u proljeće i jesen. Termički režim je bitan za dinamiku cijelog jezera. Crizoficaea. velikim godišnjim kolebanjima i velikim vertikalnim termičkim gradijentom i sa periodom cirkulacije u toku zime – takvo je Ohridsko jezero. Tu postoje raznovrsni uslovi života. Postoje 4 osnovne zone u jezerima: 5. Ostala mračna zona je trofolitična zona gdje se vrši samo razlaganje. Nedostaju meduze. U fitoplanktonu su prisutne jednoćelijske alge Cloroficaee. Ova zona je sumračna zona u kojoj ne postoji vegetacija . npr.

Ovim faktorima trebalo bi dodati i antropogeni uticaj. Susreću se i planarije kao i razne vrste roda Aselus. 2. sa dosta O2 slabijom litoralnom vegetacijom.vulkanska tektonska). U plitkim jezerima trofiaj je veća. Pastrmka. U tropskim i suptropskim jezerima produkcija je znatno veća. razne vrste Planaria.Osnovan razlika u odnosu na litoralnu zonu je što nema članova proizviđača.pečinske oblike 4. To su kolonije spužvi. Na osnovu toga razlikuju se dva osnovna tipa jezera: 1. Život u dubinskoj zoni. Tu su brojne vrste algi ali se javlja i makrofitska vegetacija. Odonata i sitne riblje vrste. Makrofitska vegetacija je zonalno raspoređena: 4.P. U litoralu se susreću i ribe! Naselje sublitoralne zone ima prelazni karakter i susreću se i stanovnici litoralne i profundalne zone. Među zooplanktone se susreću uglavnom primarnui portošaći koji se hrane filtriranjem. na osnovu termičkog režima ( tropska i subtropska). Ti oblici su Oligochaete. U tom pojasu se ljeti odvija intenzivna fotosinteza. 2. Edafski faktori . zmije. Za ovu zonu su karakterisičnw naslage ljuštura puževa i školjki. 5.Tipični primjer je Ohridsko jezero. pojas trske je moćna zaštita obali. kornjače i ptice. Naselje ove zone je vrlo siromašno. Na mjestima grade guste podvodne livade. Tosu dva talasa planktona-proljećni i jesenji maksimum planktona. Kod jezerskog planktona je izražen periodizam povezan sa sezonskim kolebanjem. Najbolji kriterijum je trofični stupanj na kome se nalazi jezero tj.troija jezera zavisi od odnosa površine i dubine jezera.Faktori koji određuju stupanj trofije jezera su: 2. briziozoa. Oligotrofna jezera su duboka. Najbujnije naselje imaju livade makrofitne vegetacije. Ona se dijele na osnovu načina nastanka (glacijalna.reliktne oblike-ostatke tercijarne faune posebno puževa Pirgula. U starim jezerima diferencirala se posebna dubinska fauna. a druga visoku.diferencirane oblike nastale evolucijom iz litoralnih oblika. Zosteria i dr. 3.siromašna solima N. Ostarcodae koje pokazuju specifične prilagodbe za život na dnu. 178 . Naselje litorarne zone je samostalna zajednica jer ima kategoriju proizvođaća. Trichoptera. 6. Tu su larve Ephemeroptera. na osnovu saliniteta (slana i slatka). Intenzitet prometa materija i energije i količina organske produkcije. Tu dominiraju larve insekata i mekušci.primarni potrošači. Između obale i pojasa trske se javljaju i biljne vrste sa plivajućim listovima. školjke Dressenia kućice Trichoptera. Najdublji sloj vegetacije čine višećelijske razgranate alge Characeae.Oligotrofna 2 Eutrofna Prva imaju nisku organsku produkciju. Glavni potrošaćo zooplanktona su riblje vrste npr. Sekundarni potrošaći u planktonu su rijetki i to su uglavnom larve insekata. Gamarusi i Aselusi. Naselje jednoćelijskih i končastih algi u litoralu je takođe bogato i žive na podlozi ili su u perifitonu. Potamogeton.euribatne oblike-rasprosranjene po čitavom dnu.jer od geološkog supstrata zavisi snadbijevanje jezera sa hranjivim solima.brzina trofije u jezeru zavisi od temperature.Klimatski faktori . puževi-Pirgula. Kod eutrofnih jezera sve je obratno i tipičan primjer je Dorjansko jezero. Jezerski tipovi Postoje različiti kriterijumi za klasifikaciju jezera jezera. Ispod kamenja se nalazi Amphipode i Izopode ( Gamarus i Aseus ). 3. puževa. Litoralnom naselju također pripadaju i Amphibi. pojas submerzne vegetacije koja ide u dubinu 3-7 m.Čine ga uglavnom cvjetnice.Primarni izvor hrane u ovoj zoni je biljni detritus donijet iz litorala. bistra. Od životinjske komponente na stjenovitoj podlozi u zoni mlatanja nalaze se sesilni i hemisesilni oblici. U ohridskom jezeru dubinsko naselje obuhvata: 1.riječna.Morfometrijski faktori .

larvi Ephemeroptera. čikovi. brzine toka i često i izlijevanje preko obala. dno je uglavnom kamenito. U pravilu potocima smatramo tekućice do 5 m širine. Amphipoda i Izopoda. U njma nema vertikalne stratifikacije. Od vodenih biljaka uglavnom su prisutne alge kamenjašice (Dijatomeja). To dovodi do bujnijeg razvoa zooplanktona koji je riblja hrana. a u donjem toku su veća. stijene. potoci i rijeke. mala su kolebanja temperatura.Rotatoriae. sitne školjke itd. Turbelaria. Plitke stajaće vode susreću se i u plavnim oblastima rijeka. Vodena vegetacija u tekućicama je slabije razvijena i nedovoljna da obezbjedi primarnu hranu za potrošaće koji se hrani detritusom. Gastropode ( sluzne materije ). za razliku od riba mirnih voda koje imaju bočno spljošteno tijelo.Temperatura vode opada zimi od izvora prema ušću. a od riba prisutne su pastrmka. rijeke) . školjki. Naselje dna je slično litoralnoj zoni. U gornjem toku dnevna i godišnja kolebanja su mala. Kolebanja temperature vode prate kolebanja temperature zraka. Ribnajci su vještačke tvorevine njegovo čišćenje suzbija vegetaciju i svodi proizvođaće samo na fitoplankton. Prisutni su stenotermni organizmi. Od brzine vodenog toka zavisi fizička priroda dna tekuće vode. Mnogi od njih su periodičnog karaktera. Chiroptera. To su riječni rukavci i plitke depresije terena. Ona na kraju iščezavaju i postaju kopneni ekosistem. U peridu visokih voda tekućice postaju mutne. a ako ne. Tu dominiraju larve insekata. Oligochaete. Značajan ekološki parametar po kome se tekućice razlikuju od stajaćica je brzina vode. Trichoptera ( kućice od kamenčića). U tekuće vode spadaju izvori. Obilje vegetacije omogućava život puževa. Kod tekućica razlikujemo: • gornji tok (krenon) koji odlikuje velika brzina vode. Bare su karakteristične na osnovu toga da li tokom godine imaju vodu. Pozitivni neotaxis je jedan od 179 . a donjem euri termni organizmi. Plecoptera ( razvijene kandžice). Brzina toka varira i po pravilu postoji uzdužni gradijent toka pri čemu je tok brži u gornjim dijelovima. U planinskim potocima deponuje se na dnu samo grubi materijal(blokovi. ima puno O2. Bitna posljedica vodenog toka je i bogastvo vode sa rastvorenim O2. Trichoptera.Količina kisika u pravilu opada od gornjeg ka donjem toku. Cladocere. Ephemeroptera (sa dorzoventralnim spljoštenim tijelom). a detritus i fini pijesak se talože samo lokalno u zaklonjenim mjestima.lotičko područje Osnovni kontrolni i ograničavajući faktor u tekućim vodama je vodeni tok. koji je uslovljen nagibom korita. Copepoda. porijekla i trajanja. peš.materijal dna biva pomjeren nizvodno što može imati negativan uticaj na naselje dna. Količina vode koja protiče kroz tekućicu varira u toku godine. Tu su takođe i Amphibe i Reptili. Svjetlo prodire do dna i dovodi do razvoja makrovegetacije po čitavom dnu. Ostracodae. Copepode. Brojniji su stanovnici dna. Coleoptera. Njihova mala dubina omogućava veću količinu rastvorenih materija i veću organsku produkciju. Tako se ugornjim tokovima susreću stenotermni. Planktona nema. Voda u planinskim vodama dostiže stepen zasićenosti O2 zbog brzog toka. javljaju se u određenoj zoni to su povremene( bare efemernog) karaktera. Odonata. ako je imaju to su stalne(permanentne) bare. mulj i organske čestice donijete z čitavog sliva talože se u donjem toku rijeka. Životna zajednica bara je slična litoralnoj zoni jezera. rasprskavanja vode i male organske produkcije tako da se manja količina O2 troši na razlaganje organskih materija. škobalj itd. a ljeti raste.ekodiraju materijal i odnose ga navodno gdje ga deponuju. Ribe u tekućicama imaju vretenasto tijelo. TEKUĆE VODE (izvori. To povlači za sobom promjene nivoa vode. Hirudinea.šljunak). potoci. mahovina ( Mašancija polimorfa). One su male dubine i nemaju ni pravu limnetičku ni dubinsku zonu i mogu se porediti sa litoralnom zonom jezera. Plitke stajaće vode posebno zarasle makrovegetacijom i submerznim biljkama su ritovi. Bare su posljednji stupanj evolucije jezera. prilagođeni brzom toku.BARE Su plitke stajaće vode različite veličine . a na ušću opada. Pretstavljen je planinskim potocima ( brzina veća od 2 m / s).Njih odlikuju oblici sa kratkim životnim ciklusom. zarazliku od CO2 čija količina raste prema donjem toku. Finiji pijesak. Slobodna voda naseljena je planktonom koji čine alge. Diptera. U ovu kategoriju se ubrajaju vještačke akumulacije i ribnjaci.

Naš tipični predstavnik je čovječja ribica (Proteus anguilus) koja je neotenična larva amfiba. industrija). a brže u stijenama sa sekundarnom poroznošću – krečnjak. Tada se formira sistem stalnih ili povremenih stajaćica. puževi. Jedan od oblika zagađenosti najčešće se javlja usljed povećanja ljudske populacije (kanalizacija. niskim temperaturama. Glavni izvor hrane je detritus koji dospjijeva sa površina voda i mikloflora bakterija i gljivica. Proučavanje zagađenosti tekućica prvi je radio Cohn (1853) koji je došao na ideju da bi pojedine vrste insekata ili drugih organizama mogli biti pouzdani indikatori za kvalitet voda. Ovi stanovnici se odlikuju nizom prilagodbi. Tubificide . Sastav riblje faune se mijenja i javljaju se pretežno Ciprinide. u sadašnjem sistemu saprobnih indikatora. Tada u životnom stupnju predstavnici životne zajednice koji su za vrijeme kiše bili u anabiotičkom stanju (rotatorie). On tvrdi da se sve vode mogu uključiti u krug. oči zakržljale razvijena hemijska čula i ti organizmi su uglavnom stenotermni. Oligoheta. štuka. mnoge larve insekata. Takođe važno obilježje je makrovegetacija.• prilagodbi-organizmi se prilikom kretanja okreću nasuprot vodenoj struji i spriječavaju da budu odnešeni. Tu su prisutna kolebanja vodostaja u toku godine. donji tok (potamon)-dno je prekriveno pješčanim ili muljevitim nanosima. Životinjsko naselje je uglavnom satavljeno od reliktnih oblika. Zavisno od nagiba nepropusnog terena podzemne vode se lagano kreću u stijenama sa primarnom poroznošću. som. To su organizmi: Turbelarie (Planarie). PODZEMNE VODE Su posebna kategorija kopnenih voda sa posebnim uslovima za život. Poliheta. U stajaće vode ubrajamo: 180 . ZAGAĐENE VODE Zagađena voda može biti rezultat prirodnog procesa ili antropogenog uticaja. tako da većina rijeka plavi okolne oblasti. crvenoperka. rakovi ribe i vodozemci. Diptere. To je značajno za organsku prpdukciju. deverika. te dolazi do razvoja Detritofagnih zajednica. To su površinske vode koje poniru i dolaze do nivoa nepropusnih stijena. Zbog toga u oblasti kiša podzemne vode često obrazuju prave podvodne tokove.voda za piće Transaprobne (otpad) -radiosaprobnih(radioaktivni otad) -criptosaprobne(otpad i neorganske materije) -autisaprobne (toksične) • Eurisaprobne (otpadi) – ultrasaprobni (bakterije) -hipersaprobni (bakterije) -metasapobni (flsgelate) -Izosaprobne(cilijate) • Limnosaprobne -p-polisaprobne(onečišćene) -alfa-mesosaprobne(onečišćene) -beta-mesasaprobne(čiste) -xenosaprobne(čiste • • Kopnene vode mogu se prema protoku vode podijeliti na: stajaće i tekuće vode. šaran. školjke. Miran tok omogućuje razvoj planktona. Oligohete. Sladaček je razradio novi sistem saprobnosti vodenih staništa. Ovu ideju su kasnije podržali i drugi. Dosta je detritusa. One se odlikuju odsustvom svjetlosti. koje se brzo razmnožavaju i proizvode obimnu hranu za ribe. U novije vrijeme. podijeljen u 4 grupe: Katarobne. sa malim godišnjim kolebanjima i odsustvom primarnih proizvođača. Plecoptere. smuć. što daje mogućnost organizmima koji žive zariveni u mulj npr.

kameleoni. Visoka vlaznost vazduha pogoduju higrofilnim zivotinjama. Suhozemnu sredinu odlikuje pojava homeoterama. malo soli.cvjetnice. osvjetljeni sloj (eufotični) koji je i produktivni(trofogeni) i dublji. SUHOZEMNA OBLAST ŽIVOTA je oblast vazdusne zivotne sredine koja se po fizickim i hemijskim karakteristikama znatno razlikuje od vodene. Ti uslovi cine kompleks klimatskih faktora koji variraju vremenski i prostorno. silve (listopadne).Oblici koji nisu zasticeni od gubitka vode iz tijela mogu zivjeti samo u oblastima sa visokom vlaznoscu. a ne vazduh izvor hranjivih soli. a svijetlost svedena na minimum. Zbog male gustine vazdusne sredine koja ne daje dobru potporu zivi svijet je ogranicen na uski prizemni sloj atmosfere i na povrsinu Zemlje. Posebno su brojni insekti .Vlaznost u znatnoj mjeri ublazava temperaturna kolebanja zbog toga se grube promjene temperature cesto susrecu u aridnim oblastima. Amphibi i dr. tako da su vecina stanovnika kopna euritermni organizmi. Na pojedinim mjestima dzinovska stable se uzdizu iznad nivoa najviseg sprata u kome krune grade zatvoreni krov. sa suprostavljenim prstima i repom za hvatanje. Ekoloski znacaj podloge je takoder veliki jer je podloga. One se karakterisu i velikim brojem vrsta drveca i do 2 .Tropske presume su vise stratifikovane od umjerenih suma. U unutrasnjosti sume vazduh je zasicen vlagom. te tvorevine koje imaju funkciju za odbranu. U svakoj toj grupi je visok stepen diferencijacije i specijalizacije. Osnovni bioregioni ili predeone zone u koje ulaze razliciti ekosistemi su: tundra. Protozoa i svi stanovnici tla se zovu edafon. larve Odonata. Osim njih tu se nalaze predstavnici Arthropoda. visoka vlaznost. glodari. insekti i visi kicmenjaci. Africi. obilna godisnja kolicina vodenih taloga. majmuni. Zbog stalnih klimatskih uslova u prašumama većinom žive stenotermni i stenohigrični organizmi.Vegetacija je vazan izvor hrane. Na kopnu dominiraju visi oblici zivota . tako da vecina suhozemnih organizama ima cvrste skeletne tvorevine na koje se oslanjaju meki djelovi. povoljni svetlosni uslovi. ali i pruza mogucnost zaklona i razmnozavanja. stepe. ali su zato fizicki uslovi daleko promjenjiviji u odnosu na vodenu sredinu. Kopna se odlikuju i velikim brojem ekoloskih nisa zahvaljujuci prije svega prisustvu vegetacije. Planktonski nacin zivota nije moguc. sklera(zona tvrdolisnih suma). neosvjetljeni i neproduktivni (trofolitički). -JEZERA. Unutrasnjost presume je isprepletena brojnim epifitama. djetlići. Temperatura vazduha znatno vise varira nego temperature vode. te 181 . gušteri. lijanama koje olaksavaju kretanje zivotinja i lokalno skupljanje detritusa i humusa te obrazuju cesto visecu zemlju u gornjim spratovima. Klimu tih suma karakterise ravnomjerna temperature iznad 20ºC. Nematoda. Madagaskaru u Indo-malajskoj i Indonezijskoj oblasti. Ispod tog sprata nalaze se 2-3 sprata nizeg drveca. Unutrasnjost podloge pruza povoljne uslove za zivot specijalizovanih organizama. hileje (tropske sume). polumajmuni.Tu su zastupljene planarije. Drugi vazan faktor je vlaznost. pustinje.S tim u vezi razvio se arborealni način života sa nižom prilagođenosti kao što su razvoji kanđi i nogu za hvatanje. te velika količina detritusa. pijavice. Posebno je bogato životinjsko naselje u spratu kruna derveća gdje se susrećuljenivci. bakterija i gljiva. Kretanje suhozemnih organizama je uglavnom vezano za podlogu.Ona je prije svega staniste clanova razlagaca. Stanovnici kopna se stalno stite od gubitka vode iz tijela. tajga. papagaji.One zauzimaju ekvatorijalni pojas kontinenata u Juznoj i Srednjoj Americi.-LOKVE-to su plitke udubine ispunjene vodom koje redovno presušuju -MOČVARE-su zadnji stadij razvoja vodenog ekosistema. Zona tropskih i subtropskih vlažnih šuma Oznacavaju se kao hileje.su po pravilu veća i dublje akumulacije gdje postoji gornji.500 u oblasti Amazona cije krune mogu dostici visinu do 50-80 m. puzevi pa i pravi vodeni oblici Polychaeta.U prasumama je bogat i raznovrstan živi svijet koji je vise vezan za više spratove nego za prizemne. Stalno mjesanje i kretanja vazduha ima za posljedicu konstantnu koncentraciju O2 i CO2. Annelida. Amphipoda. a karakteriše ih nizak pH.

Manđuriji i Japanu. Izražena su kolebanja klimatskih faktora pa zbog toga je daleko manji broj vrsta biljaka i životinja. jele i bora. Listopadne šume se razvijaju i održavaju u obalstima u kojima najmanje 4 mjeseca prko ljeta imaju srednju temperaturu iznad 10 ºC. mosumske šume u Indiji i Indoneziji. Mnoge vrste ptica i jelena migriraju u južnije oblasti. Posebno je bogato naselje u šumskojoj stelji i površinskom sloju zemljišta. Karakterističan unutrašnji element tajgi su rijeke .Oni tu ubrajaju šume uz obale velikih tropskih rijeka. Broj vrsta drveća je manji nego u listopadnoj šumi i obuhvata četinarske vrste smrce. Zbog hladnijih klimatskih uslova proces razlaganja ogranske materije je spor. Zivotinjski svijet je siromašniji tu se susreću krupni biljojedi losovi (Alces alces) . Ova zona pripada zoni hladnije klime. grabljive ptice koji su ishranom pretezno vezani za glodare. Gustina populacije biljojeda je regulisana različitim predatorima. Za tajge je karakterističan kiseli tip zemljišta koji u kombinaciji sa vlagom daje terestrična zemljišta. Srednja vrijednost atmosfreskih taloga u najvlažnijem mjesecu iznosi 100 do 130 mm. Ranije se prostirala po cijeloj oblasti umjerenog pojasa u SAD. Tu se javlja 10 do 20 vrasta drveća . To su gusjenice. Problem u tajgama je preživljavanje hladnog perioda.Tu se razlikuju tipovi šuma vlažnih staništa ( luznjaka. Smjenu aspekata u listopadnoj šumi uslovljavaju sezonska kolebanja temperature i svijetlosti. Samo jedan od 4 mjeseca imaju temperaturu iznad 10ºC. U pogledu ogranske produkcije četinarske šume zaostaju za listopadnim šumama. potoci. Svedske i Sjeverne Amerike.Tempo ogranske produkcije u prašumi je izuzetno veliki također je brz i tempo razlaganja uginule ogranske materije tako da je sloj šumske stelje slabo razvijen. Protozoa.Listopadna šuma javlja se u velikom broju tipova zbog različitih zonalnih kombinacija ekoloških faktora. sobovi (Rangifer tardus i druge vrste jelena). Zona sjevernih četinarskih šuma (tajga) Obuhavata dzinovski šumski pojas čitavog Sibira. a najhladniji od 3 do -52 ºC.zatim sitni biljojedi-glodari (leming. Arthropoda.U prašumi je prisutan jako složen splet lanaca ishrane. Sezonska kolebanja klimatskih faktora utiču na gustinu mnogih populacija.sve vrste insekata. Od mesojeda susreću se vukovi. mangrove. Skandinavije. Njena glavana karakteristika je godišnja smjena vegetacione ljetne periode sa zimskom.tople) srednje vlažnih staništa (bukve) i suhih staništa (hrasta i graba) . Životinjsko naselje je raspoređeno po spratovima. 182 . Sa sezonskim promjenamama nastupaju i periodične migracije od prizemenog sprata ka višim i obrnuto-To je posebno izraženo kod Arthropoda i ptica. tetreb. a maximum atmosferskih taloga pada u toploj polovini godine. koleoptere. Te vrste grade čiste sastojine na velikom prostranstvu. Njima se pridružuju predatori ptice i grabljivi insekti.U višim spratovima naselje je manje obilno nego u prašumama.U zonu hileje ubrajaju se i vlažne subtropske šume. Evropi. sjevernizec. Insekti su malobrojni i to su stanovnici unutrašnjih stabala-Carambicide. kune. Zona listopadnih šuma umjerenih oblasti (Silvae) Ova šumska zona je pretrpjena krupne promjene pod dejstvom čovjeka. voluharice. Kvalitativno i kvantitativno je tu najbogatije nasleje Arthropoda i to pretežno fitofagnih insekata. Fitofagi su česti među insektima i sisarima. Nematoda. Najtopliji mjesec ima srednju temperaturu od 10 do 19º C . Tako da je vegataciona sezona vrlo kratka. leptiri. biljne vaši.Odnos ishrane i ostali biotički faktori su znacajni za dinamiku biocenoze. Hrane se lišćem i plodovima. ose i himenoptere. Tako da postoji nagomilavanje šumske stelje i sirovog humsa. Klimatski uslovi u tajgama su vrlo surovi. Njihova uloga je u razlaganju ogranske materije velika i oni olakšavaju posao bakterijama i gljivama. risovi. a najhladniji zimski mjesec -6ºC. lisice. jezera i močvare. sa izuzetkom medvjeda i jazavaca koji su omnivori. Siricide. Kini. Smrceve i jelove šume su zatvorene i tamnije pa je prizemna vegetacija oskudna i čine je pretežno mahovine. U vodi u dupljama dvreća i pasuhu listova razvijaju se Diptere. vjeverice) ptice – guštarka. Arborealnih sisara nema izuzev vjeverica. krstokljun. Tu su caste Annelida.

Prije svega mahovinama i lišajevima koji su tipični za tundru. Za oblike koje zive na povrsini tla karakteristicna je zivotna forma trkaca posebno kod sisara i ptica -antilope. Ljeta su manje ili vise susna. polarni zec. Travnati pokrivac se sastoji od visokih trava. Zemljiste u stepama je crnica koja omogucava visoku primarnu produkciju (černozem) na nju se nadovezuju razliciti biljojedi. Zivotinjso naselje je slicno kao u stepi. Odlikuju se odstustvom drveca ili se ono susrece pojedinacno. nojevi ili je to zivotna forma skakaca . Jedna od karakteristika stanovnika stepe je grupnom zivotu.One se odlikuju rasporedom vodenih taloga u toku godine sa duzim susnim periodom od 4 do 6 mjeseci. brojnošću se izdvajaju komarci čije se larve razvijaju u vlaznoj mahovini i barama preko ljeta. zebe. Savene se odlikuju pisustvom razrijeđenog drveca i travnatom tajgom kserofilnog tipa. Na mnogobrojim vodama tundre žive vodene ptice prije svega guske i šljuke koje se gnjezde u tundi. Zona stepa U ovu zonu spada niz prostranih travnatih formacija ravnica koje susrećemo u svim kontinetnima . Kod zivotnja karakteristicni su oblici koji zive pod zemljom stiteci se od temperaturnih kolebanja i predatora. To smrznuto zemljiste ne moze upiti vodu zbog topljenja snijega preko ljeta kada se formiraju brojna jezera. Stepe se javljaju u umjerenom pojasu koju ogranicavaju kolicina vodenih taloga koje padaju pretezno u proljece. lavovi. Lanci ishrane tundre su vrlo jednostavni jeleni se ulglvnom hrane lišajevima. Zime su duge i oštre. Za stepe je karakateristicna vrlo dinamicna smjena sezonskih aspekata u toku cijele godine. Za nju su karakteristicne antilope. glodari su hrana za ptice i sisare. Mongoliji u SAD . Od artropoda tipicni oblici koji zive pod zemljom su mravi i termiti ali imaju nadzemne dijelove gnjezda. Prisutna su dnvena i godisnja kolebanja temperatura i javlja se vazdusno strujanje i intenzivno isparavanje. Australiji i Juznoj Americi. zirafe. skakavci. zebre.Većina stanovnika migrira na jug.hijene. snježna koka.Tu spadaju stepe u panonskoj niziji . a grabljivci pretežno glodarima. Fluktacije brojnosti glodara cesto dovode do prenamozenosti u godinama povoljnih klima.je najsjevernije položena oblast vegetacije i predstavlja nepolarnu oblast bez šumskog pokrivača koja se u vidu pojasa proteže od najsjevernijeg dijela Sibira i sjevernog oboda Amerike. To su prije svega glodari.kojoti. Zivotinjski svijet tundre je siromašan od ptica i sisara tu su sjeverni jelen. bare i močvare. leming. medvjedi i druge ptice. leming ostaje aktivan i preko zime pod snjeznim prekriacem. Zivi svijet stepe odlikuje se posebnih zivotinsjkim formama kod biljaka preovladavaju hamefite. muha ce-ce.macke. SSSR. Prisutna su i stabla boba sa hranjivim plodovima. Surovi klimatski uslovi imaju za posljedicu formiranje zamljišta čiji se porvšinski sloj otkravljuje kratko preko ljeta u junu i julu. tako da ce cesto susrecu krda i stada. polarna lisica. polarana sova. Zona pustinja 183 .kenguri. pampa u Juznoj Americi .U zavisnosti od njega je i kolebanje populacije polarne lisice. veliki broj insekata.Zona tundre . Insekti su malobrojni prije svega tu su Diptere i himenoptere. savane u Srednjoj Africi. Mnoge vrste ptica grade gdnjezda u rupama ili napustenim jazbinama.Vegetacioni periodi traju samo za vrijeme ljeta i to 2 mjeseca traju. Na sjeveru njima se pridružuju rijetke zeljaste cvjetnice. Oni su vazan izvor hrane za ptice. a u juznim djelovima tundre im se pridružiju žbunasti oblici i drveće niskog rasta. Prosjek razlaganja ogranske materije je vrlo spor i uglavnom se formira sirovi humus na tlu. Ti klimatski uslovi omogućavaju život malom broju biljnih vrsta. Vegatacioni pokrivac stepa sastoji se pretezno od trava i zeljastih biljaka. a drvece je predstavljeno pretezno akacijama koje obicno imaju spljostene krune (palme) . Znacajna odlika tundre su krupne flukatacije gustine populacije posebno glodara lemingra. Savane se susracu u tropskim oblastima Centralne Afrike i Juzne Amerike i Australije .

Maleziji.Oni grade karakteristince sumske zajednice i sikare. Od sisara su karakteristicne sakal . makije . Zivotnjsko naselje sadrzi niz karakteristicnih vrsta od reptila susrecu se gekoni . lisica. Koeficijent isparavanja je vrlo visok. pjeskovite i kamenite pustinje.obalama Kalifornije . Zivotnjski svijet je jako oskudan i ima fizioloske prilagodne u pogledu zastite od gubitak vode -luce mokracu koja je vise koncentrovana ili zive u jazbinama pod zemljistem u kojima je veca vlaznost. U pustinjama je niska primarna produkcija.To je period vodenih taloga. AREAL Areal je isto sto i oblast rasprostranjenja. Juzne Afrike i Jugozapadne Australije. To zavisi od rasporeda zivotnih uslova u arealu. Njihovom degradacijom nastaju kamene pustinje.Drugi stupanj degradacije zimzelenih suma su garige sastavljene uglavnom od nizih zbunjeva. plovke.Kao stenobiontne vrste su planinski ovan (ovis) koji zivi samo na visokim kamenitim 184 . Kategorija areala je osnovno polaziste u tumacenju zoogeofraskog i geograskog polazaja na planeti. Perzije. Kod vegatacije osnovna zivotna forma je drvece i zbunje sa zimzelenim kozastim i tvrdim listovima. od 28ºC do 33º C. Sirije. Povezujuci linijom areal vrsta jednog roda dobit cemo areal roda. Afganistana. Pored oskudice vodenih taloga javlja i se i njihov nejednak rapored susnih perioda i traje vise mjeseci ili godina bez prekida.Hemidactilus turcicus. garige u Sredozemlju i carpal u Kaliforniji. Ljeta su veoma topla sa dnevnom temp. da li su ti uslovi rasporedjeni ravnomjerno ili mozacino zavisi i od ekoloske valence vrste.Odlikuju se blagom i vlaznom zimskom periodu i suhim zarkim ljetom. Te vrste su znacajan izvor hrane i vode za pustinjske ogranizme takodjer im pruza mogucnost sklonista i gnjezdista.On se na karti moze predstaviti ako se linijama spoje kranje tacke manjeg ili veceg prstora na kome je neka vrsta neprekidno rasporstanjena. ali se brzo regenerišu. sljunkovite. Pustinje se susrecu i u SAD-u . Turkestana sve do pustinje Gobi? u Aziji. U tom zimskom periodu najniza srednja mjesecna tempratura nije nikad ispod 0ºC.Pustinje se odlikuju extremnim klimatskim uslovima koje karakterise oskudica vodenih taloga. Arbutus. Arabije. Cileu. a malu stenobiontne. Erica. Zimzelene sume sredozelja cesto bivaju degradirane i prelaze u semiaridne zbunaste zajednice makije. pistacije. Zauzimaju znatno prostranstvo na kontinentima. Irana.Vrste koje imaju siroku ekolosku valencu oznacavaju se kao euribiontne. juniperusi i lovori. Pristna su extremna dnevna sezonska variranja temperature od 48ºC do 62 ºC. razliciti smukovi. Podlozan je cestim požarima. cempresi. Susrecu se u sredozemlju . One se protezu od sjeverne Afrike. drozd. Rasprostaranjenost vrste u arealu Postoje 2 osnovna tipa rasporeda vrsta u arealu. Areal jedne vrste je osnova za sve zoogeografske kategorije. Ravnomjeran i mozaican. Tipican oblik ovih suma je u Sredozemlju. kunic. blavor . a suha sa malim brojem kisnih dana. Juznoj Americi i Autraliji. Medju pticama se susrecu grkuse – Silvia.Vegetacija je oskudna i sastoji se od jednogodisnjih biljaka u periodu vlaznosti visegodisnjih kserofilnih zbunastih oblika i euforbijacije koje akumiliraju znatnu kolicinu vode u tijelu poput kaktusa. tj.Tipicne euribiontne vrste su : vuk. Tipicne vrste su : cesvina. Edafski faktori variraju tako da se razlikuje glinovite.Ophiosaurus apodus. gavran jer zive u svim zonama. Kalifornijiski caparal su zimzelene šume i šikare u Americi i po biljkama i životinjama su slične sredozemnim sumama. Zona kserofilnih zimzelenih suma (skar i sikara) Ova zona obuhavat mnoge primorske oblasti na vise kontinenata.Canis aureus.

Jendolicni uslovi zivota su u tajgama.Iz jaja se izlegu larve i zahvata ih golfsksa struja jer imaju bocno spljoteno tijelo. Krajem ljeta jegulje stare 6 do 9 godina krecu iz evrope u more i dolaze u Sargasko more. Te migracije su u vezi sa razmonozavanjem i izvorima hrane. nakon cega slijedi opadanje brojnosti.To su pravilne seobe sisara (ptica i riba) koje se svake godine vrse u horizontalnom i vertikalnom pravcu.Najduza migracija od 15 000 kilometara vrsi polarna sljuka.Tu su vrste takodjer ravnomjerno rasporedjene. Markiranju riba i prstenovanju ptica utvrdjeno je da se one vracaju u iste rijeke u kojima su se razvile ili u istu oblast gdje su se gnjezdile.planinama. zatim krstokljun. Takodjer neke vrste riba i beskicmenjaka jedan dio godine provode u dubljim slojevima. Nasuprotom ostalim ribama evropska jegulja ide iz rijeka u more. Foke se na tvrdoj podlozi linjaju. radjaju i odgajaju mladunce. sadja-Sirrhoptes paradoxus.to kolebanje susrecemo kod kanadske lisice je svake 4-5 godina. Nasuprotne vrste ciji areali zauzimaju isprekidanu povrsinu stajace vode ili planiske vrste imaju mozaican raspored.Tako da je vecina paleskih vrsta rasporedjena ravnomjerno. zeleni dijetlici. Masovna razmnozavanja cesto kasne za povoljnim uslovima. Nocu izlaze na povrsinu po hranu. Prva je nasljedno svojstvo vrsta. Morseke vrste se za vrijeme mrijesta priblizavaju obali ili sprudovima npr.Picus viridis koji zivi samo u listopadnih sumama. Na kraju 4 godine. Njih slijede sve mesojedne vrste.Veliki broj morskih i jezerskih planktonskih ogranzama vrsi i dnevne vertikale migracije. Seobe u vertikalnom pravcu su posmatrane na planinama. pare. Migracije riba se oznacavaju kao sezonske seobe i obicno su vrste u velikim jatima. Leminzi u pojedinim godinama kad brojnost poraste krecu i u toj oblasti ostaje mali broj jedinki.Kod sjeverno americkih jegulja put traje oko jednu godinu. Areal u jednom predjelu moze biti ravnomjerno rasporedzen a u drugom mozaican. Uzroci tih iseljavanja ili emigracija su razliciti. u klisurama tajgi se pravac suzava. U godinama kada je povoljna klima i ishrana tj. Najjednolicniji uslovi zovota su u moru. Ako su uslovi zivota ravnomjerni vrste ce biti ravnomjerno rasporedjene. Pravilnu seobu vrste i foke od mjesta hranjenja do mjesta razmnozavanja gdje izlaze na kopno ili na led. grenlandska foka se razmnozava na ledu. Opadanje zivotnog talasa uslovljeno je uglavnom epizotijom koja dobija velike razmjere. Prilikom seoba ptice migrarijaju sirokim frontom pridrzavaju se opcih pravaca i samo mjestimicno npr. Neke vrste racica prelaze pri tome i po nekoliko stotina metara. losos putuje rijekama i vise od 1000 kilometara i savladavaju i vodopade.U zadnje vrijeme je dokazano da postoji periodicnost u kolebanju brojnosti vrsta npr. Migracije vrsta u arealu Najcesci tipovi seoba organizama u prirodi su: periodicna putovanja (migracije). Kolebanja u brojnosti Svaka vrsta je sposobna da se razmnozava geometrijskom progresijom tako da bi za kratko vrijeme dostigla brojnost koja bi je ugrozila. leming.Tako treba razlikovati potencijalnu i stvarnu brzinu razmnozavanja vrsta.a drugi u povrsinskim slojevima mora.otpor sredine slabi broj jedinki jedne vrste se naglo povecava i dolazi do podizanja njenog zivotnog talasa. a danju bjezeci od sunca idu dublje slojeve. Sa dolaskom zime mnoge vrste biljojeda se spustaju u nize dijelove u potrazi za hranom. ljesnikara i kod insekata skakavci.Oni se 185 . a druga zavisi od sredine u kojoj jedinke neke vrste zive. Putovanja dostizu duzinu 75mm i ulaze u rijeke. Poznata iseljavanja kod sisara vrsi vjeverica. Ove horizontale seobe su stalne i u pogledu njihovih pravaca. Primjer horizontalnih perioda migracije su migracije riba zbog razmnozavanja i hrane ali isto tako i kod ptica. Masovna iseljavanja (emigracije) Mnoge vrste u godinama kad je broj jedinki naglo povecan preduzimaju masovna iseljavanja. Na dubini od 100 m polazu ikru i potom uginu pocetkom proljeca.To je posebno izrazeno kod glodara. Npr.U prvom redu je nedostatak hrane.

Masovne migracije poduzimaju i vjeverice.Veliki broj zivotinja se udavi ili ih pojedu mesojedi koji prate njihove migracije. sibirskog tvora.One se sakupljaju u male grupe a kasnije u jata. Najglavnija ognjista putnickog skakavca su u rijecnim deltama i jezerima Srednje Azije. Bioloske pregrade su prepreke koje sprjecavaju raseljavanja. Tamo su prisutne brojne vrste gmizavaca i majmuna koji pljackaju gnijezda. ljesnara. Prepreka za raseljavanja moze biti i borba za opstanak koja se izrazava u konkurenciji za hranom. Mnoga ostrva ljeskara koja se nalaze po cetinarskim sumama Evrope smatra da su ipak nastala kao rezultat njihovih emigracija. obicnog zeca i sibirskog tvora su pokazala da se primjetno raseljavanja ovih vrsta vrsi u godinama kada se povecava njihova brojnost. poljske jarebice. Normalna raseljavanja Posmatranja oblika koji danas sire svoj areal pokazuje da se ovaj proces razvija postepeno i vrsta nove oblasti osvaja korak po korak. Ptice sadje koje se gnijezde u Kazastanskoj oblasti nekad imaju velika izlijetanja sve do Zapadne Evrope i Atlantika i do Kine na drugoj strani. poljskog misa. Skakavci nekad migracije vrse i u krilatom stadiju smatra se da je njihov let neophodan za sazrijevanje polnih produkata.U pocetku se hranila sa jednom vrstom divljeg krompira.krecu u odredjenom pravcu i savladavaju rijeke i jezera. Produkcija istocnog slavuja u zapadnoj Evropi smeta zapadnim slavujima kojima je bioloski sasvim slican. slatka ili slana voda. Pregrada za usko specijalizovanog parazita moze biti odsustvo domacina. Poznatae su seobe leminga. pocinje da se raseljava. Na proljece iz jaja izlaze beskrilne larve. U Sjevernoj Australiji zive brojne vrste golubova dok na susjednim ostrvima uopste ih nema. a uslovljene su drugim biljkama i zivotinjama. indijskog cvorka. Npr. Ali kod raseljavanja ranije ili kasnije nailazi se na prepreke razlicitog tipa ili pregrade. Sa svakim pokoljenjam povrsina koju jedna porodica zauzima se neznatno siri. iskoristavajuci potencijale svog areala i onda tezi da prosiri oblast rasprostranjenja tj. u sumskoj tundri javlja se borba za hranu izmedju polarne i obicne lisice pri cemu pobjeduje polarna u sjevernim. a kasnije se prosirila sve do obala Antlantika. Posmatranja sive tekunice. Masovna iseljavanja u nekim slucajevima dovodi do sirenja granica areala. U onim slucajevima kad je jedna vrsta bolje prilagodjena i pocne da 186 . Ali kako su kolonisti sadili sve vece povrsine sa krompirom ona se prosirila na tu novu hranu. Postoje i drugi brojnio primjeri sirenja areala kod kineske strnarice.U Srednjoj Africi zivi muha Ce –ce koja kod domace stoke izaziva smrtnost. Ali u periodu od npr.40 godina 19 vijeka oblast rasprostranjenja krompirove zlatice bila je ogranicena na oblast stjenovitih planina na istoku SAD. vjeverica se tako iz tajge Sibira preko jedne zone tundre prosirila se na tajgu Kamcatke?. Kao primjer normalnog raseljavanja jedne vrste moze se uzet slabo pokretni organizmi puz golac. Za vrijeme tih nocnih putovanja puz polaze jaja na pogodna mjesta. Npr. obicne voluharice. i obicna u juznim dijelovima. krstokljuna i leptira. Tako da je ona prepreka za domacu stoku. Pregrade Ako se vrsta nalazi u povoljnim uslovima broj jedinki se povecava iz godine u godinu. Fizicke pregrade mogu biti planinski grebeni.Ali vecinom te emigracije dovode zivotinje na mjesta koja ne odgovaraju njihovim potrebama sto dovodi do njegovog propadanja. Idu u jednom pravcu i unistavaju vegetaciju. irvasa.Vrsta tvrdokrilca majak zivi u svim pustinjama srednje Azije osim u Ferganskoj dolini gdje nema pjescanog bagrema kojim se hrani. Konkurencija izmedju dva oblika veca je ako su ti oblici ekoloski blizi. Proces raseljavanja moze ici na dva osnovna nacina: -neprekidnim frontom kao sto se obicni zec raseljava u kazastanskim stepama -ekoloskim zlijebom kao sto se krece kineska strnarica sa istoka na zapad pridrzavajuci se livada i siblja plavnih rijeka . suha klima. obicnog zeca. Tako da njihovo raseljavanja ima ritmican karakter. Razlikuju se fizicke i bioloske pregrade. a nije prepreka za antilope jer na njih ne djeluje. rijeke. 1000 godina moze da zauzme ogroman prostor. Individualna povrsina roditelja se ne povecava ali mladi puzevi se razmile na sve strane i nalaze pogodna mjesta za zivot i zive isto kao i roditelji. Jedinke odraslih puzeva zive na granicnom prostoru i obicno se krecu nocu u potrazi za hranom.

granica izmedju zone tundre i tajge.To se odvija ili neposrednim unistavanjem zivotinja.Zelandu potpuno unistile hateriju i krupnog goluba dronta koji se gnijezdi na tlu. Predpostavlja se da su pretci australijskih glodara dosli na australski kontinent slucajno na stablima koja su plutala. kao npr. Glavatica. Da na novom mjestu nadje povoljne uslove za zivot tj. Pregrade drugog tipa poklapaju se sa granicama koje dijele 2 oblasti sa razlicitim uslovima zivota npr. Morske struje mogu prenositi zive kopnene kicmenjake. Kod tog raseljavanja treba da na novi prostor dodju dvije jedinke razlicitog pola ili bremenita zenka. Uloga covjeka u raseljavanju zivotinja je velika.pas Dingo u Australiji. kao moreuz koji dijeli Madagaskar od Afrike koji postoji barem od miocena. dvije pastrmke sa Novog Zelanda prvo je unesena Evropska koja se dobro aklimatizirala. slucajnim nacinima raseljavanja i ne prilagodjavaju se. Prenosenje zivotinja covjek prenosi nesvjesno tovarima. Trajanje pregrada je razlicito . da se aklimatiziraju i da izdrze borbu za opstanak sa lokalnim vrstama.vuk u Velikoj britaniji. brodovima i zeljeznicama. 187 . Nekada se ona ogleda i u unistavanju pregrada ali i u prenosenju zivotinja u drugu zemlju. Iscezavanje zbog unosenja drugih vrsta je primjer psa Dinga koji je u Australiji potpuno potisnuo torbarskog vuka koji se sacuvao samo na Tasmaniji.Domace svinje su na N. ostrvo Krakatau. Stabla koja su donesena na more. Npr. Mnoge vrste su potpuno iscezle npr. Postoje i primjeri svjesnog prenosenja npr. Npr. pacovi.mungos. Na plovkama barskih ptica selica prenose se razni sitni beskicmenjaci i njihova jaja. mekousna pastrmka je smanjena u Neretvi samo male populacije. Tekunice za raseljavanje koriste mosove. Smanjenje areala mogu mogu uzrokovati i epizotije.neke pregrade i nestaju brzo. izmjenom stanista zivotinja ili unosenjem domacih ili divljih zivotinja koje potiskuju druge vrste. Mala droplja i mrmot nestaju sa polja zbog razoravanja. Slucajni nacin raseljavanja Moze se vrsiti na dva nacina vodom i pod uticajem covjeka. takav je slucaj i sa morskom kravom. palmini plodovi nose na sebi nekada male zivotinjice. Smanjenje areala i izumiranje zivotinja Smanjivanje areala i izumiranje u danasnje vrijeme je najvise uzrokovano djelovanjem covjeka. u borbi protiv stetocina unose se nihovi prirodni neprijatelji.Tako su prenijeti i misevi. irvase na druga ostrva. Jedan tip su pregrade koje dijele teritorij sa slicnim uslovima zivota. Da vi neka vrsta izumrla nije dovoljno samo unistiti njene jedinke u nekim slucajevima je dovoljno da se njihov broj smanji. Obadvije vrste pregrada mogu se podijeliti na dva razlicita tipa i bioloske i fizicke. One se ne mogu odrzati i to dovodi do izumiranja.potiskuje konkurenciju borba za opstanak je izrazajnija. krompirova zlatica ali i reptili i sisari. Smanjenje areala vrsi se izmjenom zivotne sredine. Irvas koji je iscezao u proslosti zbog izlovljavanja. Izumiranje vrsta u geoloskoj proslosti uglavnom se javljalo zbog gubitka njihove prilagodjenosti. a kasnije Americka koja je potpuno potisnula Evropsku. moreuz izmedju 2 ostrva. druge su jako postojane. bubasvabe. a kod savladavanja prepreka drugog tipa zivotinja se mora prilagoditi novim uslovima zivota. Nekad se javljaju i velika ploveca ostrvca koja su okrenuta od obala tropski rijeka sa zivotinjskim naseljem i dolazi u more. Unistavanjem suma potiskuju se sumske vrste zivotinja. Na Islandu za vrijeme zime doslo je do potpunog unistenja vodozemaca. U nekim slucajevima unsene vrste naisle su na povoljne uslove i razmnozile se u velikom broju praveci stetu npr.Na sjeveru se takoder javljaju santé leda koji mogu prenositi polarne lisiice. Suecki kanali su iskoristile mnoge vrste iz Crvenog mora da predju u Sredozemlje i obrnuto. Smanjenje areala moze se javiti i usljed katastrofa npr. Prvu vrstu pregrada zivotinje mogu da prevladaju tzv. To su male pregrade npr. Zec i poljska jarebica se raseljavaju prema tome kamo se sire pasnjaci na racun suma.

a jedna u Jugoistocnoj Aziji.Kod odredjivanja centara nastajanja postoje odredjena pravila: -Oblast u kojoj zive najprimitivniji oblici date grupe je centar nastajanja i prvobitnog raseljavanja. Kaspijska foka je endem Kaspijskog mora. 2. podvrste i rodovi koji su karakteristicni samo za pojedine oblasti nazivaju se endemima. prekidnog pojasa. a ono je ujedno i njen centar nastajanja. primjer riba Coregonusa koji zivi u jezerima u Irskoj. sumska kuna je rasprostranjena u sumama Zapadne Evrope.Razdvojeni (disjunktivni) areali i porijeklo Oblast rasprostranjenja pojedinih vrsta po pravilu su neprekidne.Drugi slucaj je da se iscezavanjem zivotinja u prelaznoj oblasti prvobitni isprekidani areal raspadne na vise dijelova. Disjunktivni areali mogu nastati na dva nacina: 1. S druge strane vrste. I. Endemicnost je uslovna i tokom vremena se moze izmjeniti. Po tome se razdvojeni areali razlikuju od mozaicnih kod kojih izmedju dijelova areala ne postoje odgovarajuci uslovi za zivot. Npr. a to mjesto je ognjiste ili centar postanka tog oblika. Smatra se da su nekad ta jezera bila jedinstvena masa vode koja je spustanjem kopna razdvojila i u njima su evoulirali ove tri vrste srodnih riba roda Coregonus. Termini alohtone i autohtone vrste Primjer za utvrdivanje primarnih centara i pravaca raseljavanja Rod muflona obuhvataju vise podvrsta i vrsta koji zive na ostrvima Sredozemnog mora.Npr. Tako da je Kipar centar nastajanja i raseljavanja muflona. Maloj. Evrope i na Kavkazu. Plava svraka zivi samo na Pirinejskom poluostrvu i na Dalekom Istoku. Karakteristicno za razdvojene areale je da u oblasti gdje postoji prekid postoje uslovi za odredjenu vrstu. a poslije prvog Svjetskog rata je postao endem samo Istocne Evrope. Centri nastajanja i prvobitnog raseljavanja Vrste.Zelanda. -Oblast u kojoj zivi najveci broj organizama date grupe je centar njenog raseljavanja. Sibiru i Sjevernoj Americi. Najpouzdaniji i paleontoloski nacin objasnjenja centara nastajanja i raseljavanja zivotinja. Pojmovi autohtoni i endem se nekada mogu i podudarati. Skotskoj i Engleskoj. ali ima i primjera da su areali podjeljeni na vise dijelova. a tih zivotinja ipak nema.porodica gustera najvecim dijelom u Juznoj Evropi i ona se smatra centrom njenog nastajanja. Kod razdvojenih areala vazan momenat je i sirina. U nekim slucajevima savremeni areal vrste je i u isto vrijeme i njeno ognjiste nastajanja. podvrste. izmedju Sovjetske i Americke tajge nalazi se prostrani dio Tihog okeana. familija i podklasa N. Npr. npr. Npr. Cetri vrste tapira zive u Centralnoj i Juznoj Americi. rodovi koji su nastali na nekom mjestu nazivaju se autohtoni. Disjunktivni areali se mogu objasniti jedino evolucijom. Najprimitivniji od njih je malezijiski mulfon koji zivi na Kipru. Haterija je endemicna vrsta.Jedan od nacina je da zivotinje savladavaju male pregrade i obrazuju odvojenu koloniju koja vremenom preraste u areal. Srednjoj i Centralnoj Aziji. Npr. Za prvi slucaj je karakteristicna vjeverica na Kamcatni.Npr. a zadrzava se u Sibiru. a primjer drugog slucaja je Evropski bison koji poslije ledenog doba iscezava u Zapadnoj Evropi. rod. Osnovni nacin nastajanja disjunktivnih areala je drugi primjer. Ukoliko je visa sistematska kategorija zivotinje su imale vise vremena za mjenjanje svog areala. Ta jezera su spojena konalima sa morem tako da se na taj nacin nisu mogle rasporediti. endemska vrsta foke koja zivi u Bajkalskom jezeru. Krajem 188 . tur je bio siroko rasprostranjen u Evropi.Postoji opste pravilo da u koliko je niza sistematska kategorija utoliko je vjerovatnije da njen danasnji areal odgovara centru nastajanja. -Ognjista nastanka moze biti samo ono mjesto koje po svojim uslovima odgovara potrebama prolaznog oblika.

laste. Postoje i uzajamni odnosi izmedju izmedju vel areala i geoloske starosti grupe. gdje se putevi njihovih migracija porede sa putevima njihovog raseljavanja.tercijara je bio povezan sa Malom Azijom . Biogeografski se obicno zadovoljavaju odredivanjem uslovnog ognjista raseljavanja tj. Primjer rijecne jegulje: Evropska i srodna americka jegulja idu na mrijestenje u Sargosko more. takodjer i vrsta. Iz Evrope jedni su prodrli na Sardiniju i Siciliju koje su tad bile povezane sa kopnom i danas su se razvile u posebnu vrstu. Polazeci od nacina zivota zivotinja i istorijskih promjena oje su se desavale mogu se odrediti najblizi putevi raseljavanja. Oni koji su se raseljavali na istoku zauzeli su Aziju. Podvrste imaju uvijek male arreale. Uski areal moze biti rezultat toga sto mlada grupa jos nije uspjela da se naseli ili st oje stara skoro izmrla. VELICINA AREALA I GEOLOSKA STAROST GTUPA Samo su neke zivotinje bile u stanju da se rasele ne mjenjajuci bitno odlike vrste i postale kosmopoliti. 189 . i na istok Azije. Ipak su rijetke kosmopolitske vrste.onog regiona iz koje se neposredno raselila data grupa organizama. Znatno vise kosmopolitskih rodova npr. Dispinutivni areali su vrlo karakteristicni za stare grupe. od njene sposobnosti u savladavanju prepreka i od geoloske starosti vrste. Neoendeni obicno imaju srodne vrste i njihove vrste se smanjuju jedna za drugom geografski. Vrste koje bolje savladavaju prepreke obicno imaju vece areale. Takvih vrsta ima mnogo medju morskim zivotinjama posebno medju beskicmenjacima. To pokazuje da je Sargasko more centar naseljavanja ove vrste. Primjer ovakvih areala je rod limulus sa 5 vrsta na obalama istoce Amerike i na Sandskim ostrvima i Tapiri. Sto se tice morskih kicmenjaka oni su dobri plivaci i savladavaju velike udaljenosti tako da imaju kosmopolitske areal. Paleoendemi nemaju srodnih vrsta i imaju izolovano rasprostanjenje. USLOVNI CENTRI I NAJBLIZI PUTEVI RASELJAVANJA Za njihovo utvrdjivanje postoje razlicite metode: -bioloske istrukturne odlike koje ukazuju na vezu izmedju zivotinja i odredjenog predjela -sezonske migracije ptica i riba. Ali tu postoji i izuzetaka npr vidra i rijecni orao su stenobiontne zivotinje vezane samo za vodu ali su ima areali ogromni. Po pravilu zivotinje koje nastanjuju razlicita stanista velike areale npr vuk. Ti se areali obisno obrazuju izumiranjem u prelaznim oblastima. S jedne strane te grupe imale dovoljno vremena da se prosire a sa druge strane su potisnute mladjim bolje prilagodjenim grupama i imaju male areale. Npr. Zajednicke vrste Crnomorsko azijske stepe i stepa pored Kavkaza su se raselila iz prvih stepa zato sto su one geoloski starije. Na Kaspijskoj foci parazitira jedna akantocefala krakteristicna za sjever to znaci da su se predci Kaspijske foke doselili negdje iz sjevernih mora. Po geografskom rasprostanjenu parazita moze se utvrditi odakle se raselio njegov domacin. a onda preko kopna koje je vezalo Aziju i Ameriku presli su u Ameriku. Areal vidre obuhvata sve osim Australije oni naseljavaju cijelu Evropu i Sjev Ameriku. lisica garan. Sto je niza sistemska kategorija po pravilu je i areal manji. vrane . Ovo se dokazuje tako sto se ptice cije raseljavanje ispitivalo lete na zimovanje u obrnutom pravcu. Tako da se razlikuje neoendenizam i paleoendenizam. Velicina areala zavisi od ekoloske valence vrste. psi. U moru su fizicke prapreke manje vecina morskih beska ima sposobnost se krece pasivno pomocu morskih struja koje nose njihove larve i jaj. Kod kontinentalnih oblika vrste sa kosmopolitskim arealom su i neke grupe vodenih beskicmenjaka koji se prenosi pasivno vjetrom. Npr. Preko tog kopna mufloni su prelazili i raselili se u Juznu Evropu gdje su izumrli kasnije.

Prema geoloskom vremenu fauna karbona. Primjeri koji to dokazuju su primjeri dva najstarija jezera Bajkalskog i Tanganjika. Sumatra 434 000 430 vrsta ptica. Broj vrsta na ostrvu zavisi i od udaljenosti od kopna i od starosti ostrva. Posebno su znacajni rakovi gameride. Za Bajkal je karakteristicno i endemicne vrste flore. 80 vrsta Bajkalskih planarija su endemi tog jezera. Mogu se svrstavati po raznim principima: Sistematskoj pripadnosti-fauna . relikti tercijarne slatkovodne faune koja se tu sacuvala Tanjgenjika se obrazovalo u oligoceru . Primjer biocenoze moze se pratiti na sprudovima ostrige. Amerike 1000 km imaju 37 vrsta ptica od cega 31 endemicna. Prva imaju faunu susjednom kopnu a druga faunu koja se sastoji od slicnih doseljenika. 5. U uzem smislu to je zivotinje koja se istorijski slozile i koje su se ujedunuleu zajednicku oblast rasprostanjenja. ta duga izolacija dovela je do toga da da je 76% vrsta u njemu endemicno. FAUNA ZATVORENIH BAZENA BIOGEOGRAFSKI ZAKON od posebne vaznosti zato sto ukoliko je duze trajala izolacija u toliko je vise spec ili endemicna fauna izolovanog dijela. oko 75% faune u njemu su endemi to su uglavnom vrste i rodovi endemicnih familija nema. Sprudovi ostrige se javljaju samo na odredjenim mjestima u moru sa odredjenim karak: temperatura. prema stanistu . 2 pordice riba i dr. Tokom vremena fauna kontinentalnih ostrva postepeno dobija karakter okeanske faune. Zahvaljujuci razlicitm pregradama zivotinjskog naselja i pojedinim dijelovima zenlje se razvijalo donekle samostalno. na ostrvima postoji direktna zavisnost izmedju velicine ostrva i broja vrsta koje tu zive. Cejlon 65 000 251 vr ptica. Na kopnu cak i da izumre neka vrsta u jednom dijelu areala ona se tu ponovo naseli iz drugog dijela areala. kopnena. solinitet itd. Ta zajednicka istorija ostavlja pecat koji se sa jedne strane ogleda u podudaranju areala zivotinja iz razlicitih grupa a sa dr strane ova je evolucija trajala dosta dugo i onda se obrazuju sistematske grupe viseg ranga. ptice koje se gnijezde na ostrvima npr. Brojnost vrsta je iz godine u godinu je izlozena kolebanju. sisari. Doseljenici tesko prodiru na ostrva i cesto umiru. ptice.americka. npr. Gana 125 000 337 vr ptica. Na ostrvima vrsta moze lako da izumre. Fauna bajkala sastoji se iz 3 grupe organizama: 4. Kontinentalno ostrvo V britanije ima malo karakteristicnu faunu. prema teritorijalnoj. Biocenoza i fauna Biocenoza je ekoloski pojam . autohtoni stanovnici ciji su predci dosli nedavno iz Sjevernog mora : riba Coregonus i dr. to je skup biljnih i zivotinjskih populacija koja naseljavaju odredjeni biotop i koje su vezane brojnim odnosima. Taj proces traje brzo i tim ako ako su ostrva mana brze. OSTRVSKA FAUNA (KONTINENTALNA I OKEANSKA) Kontinentalna i ostrvska ostrva imaju potpuno razlicite faunn. Prema danasnjim podatcima Bajkalsko je danasnji oblik dobilo u tercijeru. 6. u sirem smislu to je skup razlicitih zivotinja. Nova Gvineja sa 758 000 kvad km ima 495 vrsta ptica koje se tu gnjezde. Tu su dvije endemicne vrste familije riba Comephirdae Cotocemophoride. Stepen izlacije zavisi i od drugih faktora npr. tropska. ribe. ima ih 34 roda sa oko 400 vrsta a endemi je 31 rod. Npr. stari autohtoni stanovnici bajlkala: spuzve. Azorna i Galapagosna ostrva . Karakteristika ostrvske faune je endemicnost i siromastvo. dok okeanska ostrva su siromasna faunom doseljenika. Od 36 vrsta oligoheta sa baj jezera 31 su endemi istog.fauna crijeva itd. Galapagosna ostrva su udaljena od J. to je zato to 190 . Azorsna ostrva su udaljena 200 km od evrope imaju 30 vrsta kopnenih ptica aendemicna 3.FAUNA Rijec fauna upotrebaljava se se u surem i uzem smislu. To predstavlja jedan od domena evolucije.

OKEANSKA KOPNENA FAUNA Cijeli zivotnjski svijet se moze podijeliti na 2 osnove: na kopnenu i okeansku faunu. i dr. u okeansku spada zivi svijet mora i oblika koj zive u moru ali su procesom razmnozavanja vezani za kopno . Npr. Tada nastaju slozeni procesi koji mogu da dovedu do razlicitih rezultata: ili forme razmjenjuju svoje elemente ravnomjerno i to daje novu faunu ili jedna faun koja je prilagodjena potisne drugu. Ostrvske i slatkovdne zivotinje pripadaju kopnenoj fauni jer su vezane za kopnenu oblast izuzev manjih dijelova mora. Za ostrvo je karakterisitcna pojava velikog broja oblika koji mogu prevladati male prepreke-ptice i slijepi misevi. grabljive ptice. Obrazaovanja vrsta u prostoru. vegetacije. svijetlosti. Pri tome pojedini oblici potisnute faune u povoljnim uvjetima opstaju kao relikt. dijelovi te faune jos dugo ostaju jednoobrazni. okeansko prostranstvo je naseljeno u potpunosti. ptice-guske. kornjace. veci broj sistemskih kategorija viseg reda u moru i veci broj sistamskih kategorija nizeg reda na kopnu govori da je okeanska fauna starija. Za okeanska ostrva karakterisiticni su i beskrilni insekti to se objasnjava dejstvom snaznih vjetrova. Pod povoljnim zonalnim uslovima moze se sacuvati citav kommleks vrsta prvobitne faune koja se tad zove reliktna fauna. GLAVNA PODJELA OKEANSKE FAUNE U oblasti okeana razlikujemo tri osnovne zone: 4.Galapagosna ostrva van linije seobe pticai izolovana su za razliku od drugh osrva koja su na putu seldbe ptica selica.. bodljokosci i crvi. Ostrva zbog te svoje izolacije omogucavaju odrzavanje primitivnih odlika na svojoj teritoriji. Karunari sa Galapagosa. ili obrnuto ako se areal jedne faune podjeli pregradom naglo. cak i polarne oblasti imaju bogatu faunu. ali za to je potreban veliki evolucioni put. dupljari. Mekusci se na ova ostrva prenose u obliku jaja na nogama ptica selica. Kopnena fauna je bogatija od morske zbog insekata. na Azorsnim ostrvima zivi 69 vrsta. Npr. Faune se mogu preklapati zajedno sa pomjeranjem cijelog predjela npr. Nakon sto pregrade isceznu faune jos izvjesno vrijeme zadrzavaju svoj karakter. Sredozemna fauna je morem podjeljena na evropsk i sjevrno-africku faunu sa slicnim zivotinjskim vrstama. Osim ovih pomjeranja unutar svake faune vrsi se seljenje pojedinih oblika ciji se areal moze poklapati. foke. Ptice cine veliki procenat ostrvske faune. Bijeli zec ciji je glavni areal tundra zivi na Pirnejima i Alpama izolovano zivi kao relikt ledenog doba. Ovo isto vazi i za kopnene mekusce na Galapagosu ih zivi 48 vrsta od tog 41 endmicna vrsta. Npr.tu su prisutni talasi kolebanja temp. patke. Rasprostanjeni su sundjeri. Haterija sa N Zelanda . 191 . Kicmenjaci su uglavnom kopneni oblici izuzev riba . Na kopnu na najvecoj dubini mogu zivjeti neki pecinski ili podzemni oblici a na najvisim visinama vukovi. Fauna tundre se spustila daleko na jug evrope. ali je puno oblika medju njima koji ne lete npr. u delti Volge se sacuvala obilna fauna suptropskog pojasa. Npr. Mjesanje i pomjeranje faune odvija se razlicitom brzinom. Broj vrsta morskih zivotinja cini samo ¼ kopnenih. Prostor za zivot u okeanima je veci nego na kopnu. golub dront sa Mauricicijusa. Npr. Oni gube sposobnost letenja jer ne postoji njihovi prirodni neprijatelji sisari . pingvini. njegova populacija je ostala nakon povlacenja ledana sjever pri zavrsetku ledenog doba. Isto tako otopljavanje leda na artiku i subartiku je zbog dejstva golfske struje sto dovodi do pojave zivotinja iz toplih krajeva. Kivi sa N. mekusci. burnjaci. POMJERANJA FAUNE I RELIKTNE FAUNE Ukoliko pregrade koje razdvajaju faune isceznu na ovaj ili onaj nacin jedna fauna dolazi u dodir sa drugom faunom. priobalna ili litoraln ide od obale pa od 200m . za vrijeme ledenog doba. i postojanje velikog broja oblika koji ne lete nizeg sistematskog ranga. itd.Zelanda. izolacija igra vaznu ulogu u razilazenju karaktera tj. fauna Bajkalskog jezera je rezultat tercijerne faune koja je pokrivala cijeli prostor Sj Evrope. Na na muljevitom i pjeskovitom dnu su oblici vise pokretni sa slabo razvijenim oklopom i zariveni u pjesak. Zivotinje vezane za kamenu podlogu imaju cvrst spoljasnji oklop koji ih stiti od talasai organi za prijanjanje.

Bje se hrane ribom. insekti.5. ali pripadaju drugom redu. tu su dobri plivaci ribe i kitovi i razliciti beskicmenjaci koji stuja pasivno nosi. Na mjestima gdje granice izmedju oblasti nisu toliko jasne mogu se izdvojiti siroki prelazni pojasevi. spuzve i mnoge ribe. Tako isprekidano rasprostanjenje imaju neki kitovi i delfini. Takodjer se upredo sa oblastima preovladjivanja mogu razlikovati i sire oblasti prodiranja. U nekim slucajevima zivotinje koje su rasprostanjene u u povrsinskim vodama na sjeveru i jugu zive u tropskoj oblasti u velikim dubinama ali je to rijetko. A one su: 9. Zoogeografske oblati mogu biti povucene ostrim linijama samo u slucajevima da su ostla stalne u toku dugog ekoloskog vremena i da i da ostro dijele dva predjela. Zavisno od prodiranja svijetla pocinje na 200. etiopska 15. BIPOLARNOST Tu se podrazumjevaju cesto pojave kada iste ili bliske vrste zive na velikim sjevernim i velikim juznim sirinama a nema ih u tropskom pojasu. Zoogeorafske oblasti rasprostranjeja sisara se razlikuju od oblasti od oblasti rasprostanjenja vodozemaca ili oblasti pogodne za sisare nisu pogodne za slijepe miseve .azijsku visiju sa surovom klimom od zarne Indijske nizije. Za ovu faunu su krakterisitcne vrlo stare vrste org. Drugo tu su vazni i razliciti nacini raseljavanja zi votinja i trece sto je vazno kod zoogeografske podjele vazno da razlicite grupe imaju razlicitu geolosko vrijeme. fokei neke ajkulei veliki broj beskicmenjaka. indonezijska 16. bipolarnost se objasnjava razlicitim teorijama: Prva teorija objasnjava da su se tropske vode za vrijeme ledenog doba znatno ohladile i oblici koji zive u njoj morali su se pomjeriti ka sjeveru ili jugu. slabim kretanjem vode. mjehurice zraka i izrstaje. GLAVNE KOPNENE FAUNE ZEMLJE Uporedjujuci zivotinjska naselja pojedinih kopnenih regiona i i ujedinjavanjuci ih usljed slicnog sastava vrste moguce je cijelo kpno na zemlji podjeliti na niz zoogeografskih oblasti. Ti planktonski organizmi imaju niz prilagodjenosti: sadrze masne kapljice. sisari i cvijetnice. to je zato sto su se one pocele naseljavati pri slicnim ili istim geografskim uvjetima. 500 m. redukovane oci ili kod nekih vrsta dzinovske oci. Koa dokaz toga je rasprostanjenje ekoloski razlicith grupa npr. zona otvorenog moraili pelaska zona pruza se od priobalne zone pa do otvorenog mora do dobine do 200m osvijetljena je. odsustvom biljnih orrg. Takodjer neke zivotinje sjevernih sirina zamjenjene za jug sa ekoloskim slicnim ali su sistematski udaljene. dubinska ili abisalna zona. sjeverni morski gnjurci lice na pingvine na jugu. . madagaskarska 14. Odlikuju se odsustvom svijetla . Tu su krakterisitcne ehinodermati-morski ljiljani. novozeladska 10. 6. Primjer su Himalaji: oni dijele centralno . niskom tempareturom. Osnovne kopnene zoogeografsku podjelu dao je Skleter. oni kao da i beskicmenjaci imaju svijetlece organe. Npr. Ali tu se javljaju nered i poteskoce jer razlicite sistematske grupe ponekad mogu razlicito rasprostranjeni. holarticka ove oblasti mogu biti sjedinjene u zoogeograsku kategoriju viseg reda u zoogeografska kopna(gee) 192 . to zavisi od 3 glavna uzoka: razlicite zivotinjske grupe su vezane za ralicite uslove zivota pa ne mogu imati slicno rasprostanjenje. jake vilice.koje je jako slicno . australijska 11. polinezijska 12. neotropska 13.

Tasmaniju . Kod ehidne postoji torba u kojo se cuva mladunac i sam pije mlijeko. Najineresentanija je haterije ili Sfenodon.obuhvata neotropsku oblast III ARKTOGEA.ukljucuje ostale oblasti NOTOGEA NOVOZELADSKA OBLAST(ostrvska fauna) Obuhvata 3 ostrva N Zelanda(juzno. Novozeladska oblast je najstarija od svih danasnjih fauna i sacuvala je mezozjski karakte . Unutrasnji dijeli kontinenta koji imaju suptropsku klimu prekriven je pjescanom pustinjom koja dopire na zapad skoro do okeana. Dimormisili mod je izumrla skupina nojeva. Britanije. danas je ugrozena pod uticajem kolonizatora unesene su brojne alohtone vrste koje su se dobro aklimatizirale. a podred diprotontia je autohton za australiju. Njezine osobine su: 4.od ostalih ptica prisutna je jedna barska koka i plave barske kokice. Oklandska ostrva . sa slabo razvijenim krilima koja se jedva vide. Celebes i molucka ostrva cine prelazni pojas izmedju australse i indonezijske oblasti. 4. Stjena i Novo ostrvo). sa nozdrvama na vrhu. Tada na australskom kopnu nije bilo sisara i zmija. povijen kljun. tako da su neke zivotinje nasle pogodne uslove za zivot. Na sjevernom ostrvu ih je vulkanska erupcija na juznom mauari. od placentalnih sisara postoje samo slijepi misevi.. s druge strane oni su spec kljunari prilagodjeni zivotu u vodi sa plovnim kozicama. Ova oblast se odlikuje odsustvom grabljivica. torbari su rasprostanjeni . Ostrva i sjeverni dio kontinenta su bogati talozima. razmnozava se jajima i ima tjemeno oko. Bizmarkov arhipelag. australsku i polinezijsku oblast II NEOGEA. Solomosna ostrva i Timor. glodari i pas dingo. kad su doseljenici poceli gajiti koze napadali ih hraneci se krpeljima zatim lojem ovaca a danas prava grabezljivica. njezine glavne karakterisitke su da nema lonalnih sisar osim dvije vrste pacova i slijepih miseva. ima li su slabo razvijena krila sa redukovanim skeletom i dostizao visinu i do 3m.. ova fauna se karakterise velikim brojem ptica trkacica sto objasnjava odsustvom sisara i zmija. Novu Gvineju. 193 . oko polovine ptica je endemicno. klima je tropska i suptroska. Velicine je kokoske. Novozelanska oblast je je tipicna ostrvska fauna. Mala suska ostrva . dvije endemicne vrste papagaja igotovo izmrla mao. Klima N Zelanda priblizna je klimi V. Predstavnici ove faune su: kivi ili apteris koji pripada podklasi Ratita.. Predstavnici su Monotremata gdje spada kljunar . hrani se insektima. jedna njihova vrsta kea brzo mjenja navike.. samo u njoj zive primitvni sisari monotremata 5.. sjeverno. ptice ovdje zamjenjuju sisare i predstavljene su karakterisitcnim oblicima od kojih su znacajni kivi. Po gradji slicna krupnim gusterima ali spada u posebnu podklasu koja je bila siroko rasprostanjena u trijasu i juri. kljunom koji sa strane ima rozne ploce. zmija nema ovo se objasnjava time da se N Zeland veoma rano odvojio od australskog kopna krajem mezozoika. Ima vomeralne zube i ostatak horde izmedju prsljenova..Ornitorinhus i ehidne. Primitvne odlike su da se razmnozavaju jajima ima kloaku nemaju mlijece zljezde. kazuari i . Koji su izuzetno krupni. Sove krupni papagaji i restori. potpunim sisara i malom zacinescu biocenozom. endemicini red australskih nojeva. 5.koja obuhvata novozeladsku. Zbog siromastva i viskog stepene endemizma. Na zapadu je pojas gustog i vjecitog sibljaskrab zatim sumnostepe i suma sa nekim zivotinjama poput kazuara. Antipodus. Gmizavci su predstavljeni poebnom podjelom rhinocephalia i jednom vrstom haterija. Fauna po starosti zauzima drugo mjesto iza novozelandske oblasti. AUSTRALSKA OBLAST Ova fauna obuhvata Australiju. kod riba je endemican red Monopneumonis dvodihalica sa predstavnikom Ceratodusom Veliki dio kontinenta sa istoka ogranicavaju koje se pruzaju na tasmaniju. neskvasljivo krzno i ehidna prilagodjena rijecnom nacinu zivota.. Novi zeland ima obilne guste zelene sume sa obiljem papratnjaca. 6.I NOTOGEA.

. Zmije pripadaju porodici proteroglifa i 2/3 su otrovnice. Na osnovu tih zajednickih karakteristika oni su grupisu u NOTOGEA. Primjer prve grupe su veliki rod letipasa Maurohiropteri sa 70 oblika rasprostanjenih po cijeloj Polineziji. Papuansku oblast obuhvata sjevreni dio kontinenta i ostala ostrva. 7. neki gustari. vodozemaca i kornjaca isto 9.tj. Torbari su zauzeli razlicite ekoloske nise i specijalizovali se u razlicitim pravcima.. Podoblasti: Australska oblast diijeli se na podblasti koje ostro razlikuju: Australska u Papuanska (PAPUAN.. 194 . 10. osim Nove Kaledonije koja je ostatak kopna koji je vezao Australijui Novu Gvineju sa Novim Zelandom. Fauna se uglavnim karakterise negativnim odlikama: 6. To su slicne nise onima koji su zauzeli placentalni sisari na drugim oblastima tako da se tu javljaju brojni kongentni oblici. Havajskoj pripadaju samo sendricna ostrva.. ptice jako zastupljene. zeba. Nemaju velikih grupa zmija. djetlica. Sva ova ostrva su koralskog porijeklaili vulkanskog. . Na novoj Keldniji zivi i i iguana koj je karakteristican za zapadnu poluloptu.. Karolinskih. a na istocnoj se susrecu samo tu i na Madagaskaru. ili salangane koje su srodne sa lastama... Australska podoblast obuhvata cijeli kontinent osim sjevernog dijela Koji je pokriven tropskom sumom i .. slatkovodne ribe su malobrojne i cine ih migratorne vrste-jegulja. Svi lokalni glodari pripadaju rijetkim rodovima tj endemicnim.. drozdova i sisara. Od autohtonih oblika tu spada kugu. Dingo je tu dosao ali je potrdjen u fosilnom stanju. vodomari.(makropodide). Onih koji savladavaju morske prepreke aktivno ili pasivno. genoni i scinkusi koji se naseljavaju na lutajucim stablima.. Tu su znacajne porodice havajskih neutarnica i jedna porodica kopnenih puzeva.. krokodila nema zmija takodjer 8. Gvineja). koala. mnogobrojni golubovi iz grupe Caprohagide koji se hrane plodovima. i od pravih aktivnih ostrvskih oblika za one ciji su predci slucajno dosli zu. emu i pticavlira. Smatra se da su se sendricna ostrva po.. Od 100 rodova ptica 27 je endemicnih.. torbarski sismis . Zatim ciope. Od gustera tu su: oklopni gusteri. torbarske krtice.od prolaznih oblika . POLINEZIJSKA OBLAST Obuhvata mnogobrojna mala ostrva oneanije. torbarska lkrtica . od Nove Kaledonije. Zivotinjsko naselje (faunisticko) Polinezije sastoji se iz dvije grupe: . Po karakteru svoje faune Polinezijska oblast je tipicna ostrvska fauna sa malim brojem lutajucih oblika. nisu zastupljeni sisavci osim slijepih misevai sitnih glodara. Slicnost sa Malajskim glodarima govori o davnom porijklu od njih. . odsustvo torbarskog vuka govori o tome da ih je dingo potisnuo( ostali su u Tasmaniji). Podoblasti se dijele na dvije: polinezijsku i havajsku. Papuansku podoblast je najizrazenija na Novoj Gvineji sa mnogim puzecim torbarima. Marijanskih ostrva sve do Sendricnih ostrva. Tu su brojni predstavnici kengura. Zajednicko za sve 3 oblasti je da su oni areal veliki po porodici ptica medvjeda koji su vezani hranom za eukaliptuse. gekoni. lesinara. karakteristikima naginju i neotropskoj oblasti. Torbarski vuk Tilcinus cinecephalus. kus-kus. torbarska kuna i torbarska vuna.Torbara ima 150 vrsta u Australiji Javljaju se u 2 podreda Poliprotontia i Diprotontia sa vise specijalizovanim zubima. tu su i endemicni rodovi golubovai papagaja. U 2 rijeke Kvinsteda zivi Ceratodus. Rhinocetus jubatus predstavnik zdralova i endemicnu porodicu havajskih neutarnica sa Seadricnih ostrva . kljunar.. Australsku podoblast ima 106 vrsta torbara: kengur. Postoji veliki br australskih slijepih miseva koji pripadaju Macrohiropterama.

Mravojedi: veliki (na zemlji). U centralnoj Americi pored neotrpskih oblika javljaju se i oblici iz Sjeverne Amerike tako da je to prelazni pojas. ptice su jako raznovrsne i mnoge su endemicne npr. veliki broj rajskih ptica. tulani. Od njih je značajna lama i primitivan jelen pudu – veličine zeca sa nerazgranatim rogovima. Red hoacina ima jednog predstavnika veličine goluba. Kopitari su predstavljeni sa 4 vrste tapira. jakim kandžama. Za neotropsku oblast posebnu su karakteristicne krezubice. Ptica ima oko 4000 vrsta i podvrsta. Papuanska podoblast ima prelazni karakter ka indomalajskoj oblasti sa jedne stranei ka polinezijskoj oblasti sa druge strane. Mnoge krezubice su nađene i u fosilnim ostatcima. Od Poliprtontia znacana je porodica torbarskih pacova ili oposuna. americki lesinari i kolbri. nutrija (dabarski pacov – lovi se zbog krzna). kukavica. Ljenjivci (dlaka ima pravac od trbuha prema leđima) vise naopako na stablima. Kazuari koji zive u sumama. hoacini. Red američkih nojeva ima samo jedan rod rea ili nandu sa 2. Obuhvata juznu icentralnu Ameriku. velius porodica vampira koji je endemican 12. 3. medvjedi i kune odsustvuju. Red americkih nojeva. Fauna je bogata i specificna. U porodici zamorčadi su posebno karakteristične vrste peka. mara i kapibara. hijene odsustvuju. Granice neotropske oblasti su padine Meusiranske visoravni. Papkari su slabo zastupljeni. Živi u srednjem toku Amazona. vjeverica i miševa su slabo zastupljene. kapucini i paukoliki majmuni. Isto tamo i istocon indijski ostarva . Citava gradja im je primitivna. činčila. udavi . torbari su predstavljeni sa dva podreda 9. zamorčadi. Glodari neotropske oblasti su osobiti. Cebidae koji se odlikuju dugim repom za hvatanje i duge ekstremitete. Psi. Torbari su predstavljeni sa 2 podreda: Poplip rotontia i Cenolestoidea. mravojedi (žive u stepskim i pustinjskim krajevima) i ljenjivci. Tu spadaju drekavci. srednji i mali (na drveću). bili su znatno krupniji (veličina slona – megaterijum). Zvijeri su malobrojne. U basenu Amazona žive slatkovodni delfini. Susreću se puma i jaguar.koji su endemicni za juznu Ameriku . podred sirkonosnih majmuna koji autohtoni i neki endemicni. Insketivori imaju samo 4 vrste i nisu toliko rasprostanjeni jer njihovu ekolosku nisu zauzimaju sitni oblici torbarskih pacova. Postoje 3 njihove porodice: oklopnici. Poseban podred širokonosnih ili američkih majmuna (imaju široku nosnu pregradu pa nozdrve su više sa strane). velicine su od misa do macke. Od lešinara značajan je kondor koji ima raspon krila 195 . koja je najveći glodar. Obuhvataju 2. Porodice zečeva. On je primjer zbirnog tipa i ima odlike više vrsta: goluba. kornjace bez oklopai prave zabe. porodice: Hapalidae koja je primitivnija. tinamu. Imaju go rep i razvijenu marsupijalnu kesu. NEOGEA NEOTROPSKA OBLAST Ona jedina ulazi u sastav neogejskog kopna. ali su zato prisutne specijalizovane endemične porodice. red insektivora 11. Slijepi misevi su mnogobrojni a porodica vampira je endemicna. ljevici) koji su autohtoni 8. Karakteristike te faune su: 7. Oklopnici su sa razvijenim oklopom. Palamedeje su po svojim karakteristikama slične guskama. O ovoj podoblasti nalaze se krokodili .5 m i živi u stepama Argentine i Darvinov nandu živi od Anda do Čilea. Ovaj red ili nema zube ili su obliku neobicnih konaca. Obični nandu visine 1.Velikim brojem slijepih miseva koji se hrane plodovima. vrste. Vecinom su rasprostanjeni u j Americi samo je obicni oposun dijelom prisutan u sjev Americi . Hrane se krvlju. 10. samo je porodica enota pretežno neotropska. red krezubica-(mravojedi. Iz porodice činčila (cjenjena zbog krzna) značajna vrsta je viskaša koja je ograničena na pampase. kokoši. oklopnjaci.

Imaju krupan. Antilska podoblast – obuhvata velika Antilska ostrva – Kubu. Neotropska oblast se dugo vremena razvijala nezavisno od ostalih kontinenata. mravojeda. hoacin i džinovka žaba pipa – kod koje se mladi razvijaju na leđima u naborima kože. a isto tako i u Patagoniji. Visokoplaninski pojas Anda sastoji se od umjerene zone bez šuma.skoro potpunim odsustvom majmuna i zvjeri osim vivera. Madagaskarska fauna je tipična stara ostrvska fauna.znatnom sličnošću sa neotropskom oblašću. oposumi. Otrvonice su iz porodice Krotalina. Južni dio ostrva je pustinja. Jamajku. ali fosili krezubica pokazuju da su oni nekad bili dio kopna. 3. Porodica kolibrij ima preko 450 vrsta veličin. pampaski jelen. oklopnjaci. ljenjivaca. Brazilska podoblast – obuhvata sjeverni i sjeveroistočni dio kontinenta. Antilska ostrva su siromašna sisarima – osim slijepih miševa. Njene karakteristike su: 1. Madagaskarska fauna je proizvod stare afričke faune. ARKTOGEA Madagaskarska oblast Obuhvata istoimeno ostrvo i niz malih ostrva Komorska. Kostariku. Veći dio je pokriven pampasima koji mjestimično prelaze u pustinje. ljenjivci. Papagaji su raznovrsni. Od guštera su karakteristične iguane. Patagonsko-čileanska oblast – zauzima južni dio kontinenta i nalazi se u umjerenom pojasu. Od zmija je karakterističan udav – Boa i anakonda – Eunectes murinus (11 m). Vodozemci su brojni. Ima i sjevernoameričkih vrsta – risovi. tvorovi. Nutrija koja živi uz obale rijeka i u močvarama. Na pampasima su karakteristični nandui. 3. Taj dio je više puta bio pod vodom i izdizao se. povijen kljun i hrane se plodovima. visoravni i planinske masive. ali se i ispod Anda pruža u obliku dugog uskog pojasa sve do ekvatora. (posebno fossa ) 4. 2. Sve vrste insekata su brojne. tukani. Bahame. Porodica tukana je slična djetlićima. Sejšele. Ova oblast ima 4 podoblasti: 1. Hrane se nektarom – oprašivači. tapira. 5. Tako da kondor sa Anda živi i u primorju gnijezdeći se na obalama. Najpoznatiji su krupni papagaji iz roda Ara i zeleni papagaji. Amazonska prašuma je bujna i većina stanovnika vodi arborealni način života. Od sisara su prisutni glodari i insektivori iz porodice Solenodontidae karakterističnih za ta ostrva. papagaji. Za životinjsko naselje Madagaskara karakterističan je veći broj oblika koji žive i hrane se na drveću plodovima većina polumajmuna i slijepih miševa. Maskarenska. Tek kasnije je južna Amerika došla u vezu sa sjevernom ali zbog klimatskih razlika nije bila veće razmjene faune. Oni imaju tipičnu ostrvsku faunu.prisutstvom endemičnih primitivnih vivera. U ovoj oblasti se može razlikovati jugozapadni dio sa planinama i ravnicama i sjeveroistočni dio pretežno sa tropskim šumama. 2. Naselje te visokoplaninske oblasti je s fauni dalekog juga. Fauna ptica je brojna sa velikim brojem endemičnih vrsta. Taj visokoplaninski predio se kontinuirano spušta ka jugu i u Čileu se već nalazi na nivou okeana. Haiti. potpunim odsustvom travojeda što se 196 . slijepi miševi. Magelanov pas.raznovrsna endemična porodica čekinjastih ježeva ili tenreka. tekunice. Nema majmuna. zmije. a između njih i okeana su bujne tropske šume. Značajan je džinovski oklopnik. iza nje dolazi paramo. Tu su majmuni. značajan je Lahezis dužine do 4 m.do 3 m. Fauna joj je prelaznog karaktera. Drugi predio su travne nizije uvučene u tropsku šumu. Osnovni predio je vlažna šuma Amazona i Paragvaja. glodar viskaša – koja zamjenjuje mrmote.velikim brojem polumajmuna sa endemičnim porodicom lemura. 4. Unutrašnjost Madagaskara zauzimaju visoravni. Pampaska mačka. Kornjače su zastupljene kao i kajmani – slični aligatorima. Centralno-američka podoblast – čine je planine pokrivene tropskom šumom.

a pitoni koji žive u Etiopiji ovdje ne postoje. lemur Vari. Od kopitara postoje 2. jer su u ove dvije faune zastupljene grupe sisara: ljuskari. Oko 50% vrsta su endemične.objašnjava odsustvom grabljivih sisara. Od preživara se tu javljaju 3 porodice patuljastih jelena Traguloide. Ljuskari (Pholidota) su slični dosta krezubicama. Značajne su vrste Indri – najkrupniji do 60 cm. Od nepreživara je važna porodica Hipopotamusa. Imaju 3 roda od kojih žive na drveću. polumočvarama.Od sisara endemični su redovi damani i Tubulidentata. Najpoznatija vrsta je obični tenrek koji je dug 40 sm. Vidrolike rovčice spadaju u insektivore i vode poluvodeni način života. Među njima je značajna fossa. ali je to samo konvergentna sličnost zbog njihovog načina ishrane – hrane se mravima i termitima. Etiopska fauna pokazuje veliku sličnost sa indomalajskom. Žive u pjeskovitoj podlozi i riju u malu dubinu. Nalaze se između insektivora i majmuna sa dosta primitivnih karakteristika. iako pripadaju Africi imaju faunu sličnu evropskoj. Glodari su zastupljeni samo sa jednom endemičnom porodicom. antilope skakači! Žirafe su karakteristične po kratkim rogovima. U etiopskoj oblasti nema porodica krtica. Pripadaju podredu uskonosnih Catarina. Od papkara postoji samo riječna svinja Potamo herus. Porodica lemura ima 7 rodova. Imaju prednje kratke noge sa kandžama. južni dio Arabije i niz malih ostrva koji se nalaze istočno od Afrike. Razlika u odnosu na ostale mačke je što živi u stadima. Imaju kratku njušku i na trećoj kandži udubljenja u koja se smještaju umanjeni prsti. imaju samo 2 roda: poto i galago. Lav koji takođe živi u jugozapadnoj Aziji.Elephas maximus. medvjeda i jelena. Najstariji primitivni mesožder malog rasta fosa-sa dugačkim repom Cryptoprocta ferox. Slijepi miševi su obilno zastupljeni. patuljasti lemur. Žive u savanama. Posebno su brojni majmuni. Red damani su mali biljojedi veličine zeca. Od šupljoroga su najzastupljenije antilope sa velikim brojem rodova. Porodica vjeverica poletuša (Xerus) je dosta zastupljena. vrste nosoroga i zebre. porodice: majmuni zamorci i čovjekoliki majmuni. dug rep i jake zube. šupljorog i žirafe. Gmizavci su malobrojni i zastupljeni su sa malo oblika. Za Madagaskar su značajne džinovske kornjače (u polufosilnom obliku). Imaju bodlje na repu. Madeira i Zeleni rt. Posebno je značajna grupa iguana i pravi udavi Boe. a kameleoni su jako brojni i raznovrsni. Sahara i veliki dio Arabije predstavljaju široki prelazni pojas ka sredozemnoj podoblasti holarktika. Čitavo tijelo im je pokriveno sa krupnim rožnim krljuštima. Značajna je porodica Mesitidae. Na jugo-zapadu stepe prelaze u pustinju Kalahari. a 6 rodova je endemičnih. Aj aj lemur. Nisu zastupljeni samo jeleni i kamile. Etiopska faunaje tipična kontinentalna tj. Karakteristični predstavnici: Porodica zlatnih krtica po anatomskim odlikama je slična tenrecima. Zvijeri su zastupljene posebno porodica viverida. U Etijopiji ima malo polumajmuna. vidrolike rovčice (Potamogalidae). Za ovu oblast karakteristična zasićenost biocenoze što govori o njenoj velikoj starosti. 3. Značajni su leopardi i gepardi koji su zajednički i sa Indomalajskom oblašću. Otrovnih zmija nema. Karakteristike su da: 1. Najveći predio su savane i tropska vlažna šuma. Polumajmuni su jako brojni i zauzimaju ogroman procenat sisara. porodica antilopa. Od surlaša ima dvije vrste slonova: afrički – Loxodonta africana i Indijski . U ovu porodicu spada žirafa i okapi koji žive u gustim prašumama. žirafe. Karakteristični 197 . Madagaskar predstavlja centar radijacije lemura i tenreka. Zvijeri su predstavljene viverama koje imaju 7 rodova. Etiopska oblast Obuhvata cjeli Afrički kontinent južno od Sahare. veoma bogata i raznovrsna. Red papkara je dobro zastupljen. lemur Kata – veličine mački sa prugastim repom. Ptice su specifične. Prisutni su i krokodili. šumama. nosorozi. slonovi. Od sisara su endemične porodice zlatne krtice (Chryoshloridae). gazela. nilski konji (Hipopotamus). hrane se ribom. a od ptica afrički nojevi. Tu su prugasta (Hyaena hyaena) i pjegava hijena (Crocotta crocuta) (lešinari). Porodica svinja je zastupljena sa riječnim svinjama Potamoherus i bradavičastim svinjama. antilope slične konjima. patuljaste antilope. uskonosni majmuni. Tenreci su najprimitivniji današnji insektivori. Tu spada i gnu. 2. Karakterističan je rod letipasa koji su rasprostranjeni od Madagaskara preko jugoistočne Azije i Polinezije. a drugi među kamenjem. imaju sve primitivne osobine insektivora i pokrivač od čekinja i oštrih dlaka. Kanarska ostrva. Patuljasti jeleni su veličine zeca. Zastupljeni su sa 2. Oni pripadaju porodici lorija koji se nalazi i u Indomalajskoj oblasti.

Brojnije su samo porodice vjeverica. gorila i šimpanzo Antropopitecum. Indokinom. Porodica pasa je malobrojna. Endemičan je patuljasti hipopotamus. Ima mnogo kameleona. Papagaji nisu toliko zastupljeni. srodne vrste. Njasa. Postoji velika sličnost sa etiopskom faunom. Oba podreda slijepih miševa su široko zastupljeni. miševa i vjeverica poletuša. Red afričkih nojeva ima samo jednu vrstu. Najkarakterističniji papkari ove oblasti su jeleni munđaki i aksizi koji ne izlaze van granica ove oblasti. Živi na Himalajima i jugozapadnoj Kini. vjeverice poletuše. Karakteristike: 3. ima mnogo vivera. posebno lavova. Fauna je dosta raznovrsnija (značajna grupa krupnih travojeda: žirafa. Indomalajska oblast slična etiopskoj oblasti. Red Dermoptera ima 2. Karakteristične su porodice tkača i nektarnica. Prugasta svinja je dosta srodna evropskoj. Od insektivora su posebno značajne tupaje (podsjećaju na vjeverice). Istočnoafrička podoblast je pretežno zemlja savana i planinskih masiva. a od ptica fazani. Indijski slon živi u Indiji. Za ovu oblast su posebno značajni tubulidentata i pavijani. Od zvjeri su posebno zastupljene mačke. zebra. Nepreživari su zastupljeni sa pravim svinjama. Na istok ide sve do Filipina. a nektarnice zauzimaju ekološku nišu kolibrija. Endemični rodovi su šimpanzo. prisutne su vivere. polumajmuna i insektivora. Na zapadu postepeno prelazi u sredozemnu faunu. Rasprostranjeni su krokodili. morke. Medvjedi su predstavljeni sa rundavim dugonosim medvjedom. nektarnice. Južnoafrička podoblast u njoj dominira pustinjski predio. Od ptica su značajni nojevi. vidrolike rovčice. Ptice su mnogobrojne i raznovrsne. nosoroga. Malajski arhipelag sve do ostrva Bali. Veoma su zastupljeni jeleni. Glodari su slabo zastupljeni. Oni su primjer zbirnog tipa jer imaju odlike slijepih miševa. 2. U graničnim dijelovima postoji prodiranje i nekih australskih elemenata. vrste – vitki i zdepasti lori. Obuhvata Indiju sa Cejlonom. Polumajmuna ima 2. 1. pitona. Karakteristična je porodica batoglavih čaplji i vrsta batoglav rasprostranjen po cijeloj Africi. Od ptica su karakteristične dugorepe nektarnice. raznovrsna je i brojna. glodara. 3. nego su ovdje biološki zamjenjene oblicima Ranida koje žive na drveću. Red Aveti ima samo jednog predstavnika Tarzijusa. otrovnih zmija. Borneu i Cejlonu. a ostali dio je pokriven tropskim šumama koja je najbujnija na ostrvima. nilskih konja. Endemičan je rod divljih koza. Mala noćna 198 . Veličine su mačke sa širokom opnom za letenje koja povezuje sve ekstremitete i rep. antilope i patuljasti jelen. Sumatri. Gušteri su predstavljeni agamama. antilopa) i s tim u vezi veliki broj zvijeri. Gmizavci su brojni. Biljojedi su. Panda je jedini predstavnik porodice enota. Indomalajska oblast se nalazi u tropskoj i suptropskoj zoni. Okapi. Tkači grade viseća gnijezda. Endemična je porodica šumskih pupavaca. Endemična je porodica tupaja (Tupaidae). Celebesa i Filipina. Ljuskari su takođe široko zastupljeni. a pustinja Tar čini prelaznu zonu. Na zapadnoj grani postoje prave pustinje. bivola. droplje. Zastupljene su i Bovidae. Nema žaba kreketuša. 4. Tapiri i enoti (panda) su zajednički sa neotropskom oblasti. Smatra se da su oni prelaz između insektivora i polumajmuna. antilopa skakača. slonova.su pavijani. Nigera i Velika jezera – Tanganjika. Ovdje lavu odgovara tigar. Tu važno mjesto zauzimaju zlatne krtice. mandrili. Endemična je porodica sekretara koji se pretežno hrane zmijama. svinje. Značajna je vrsta tar koja naseljava Himalaje. značajan je indijski bivo. Karakteristični predstavnici: malobrojni su torbari i nalaze se samo u jugoistočnoj periferiji (kuskusi). U Indiji preovladavaju travne savane. Ima samo 2 endemična reda sisara – Dermoptera i dugoprsti majmuni (Tarsidae – avet). . Viktorijino. koke.Zapadnoafrička podoblast obuhvata tropske šume Konga. Bez obzira što u njen sastav ulaze i brojna ostrva ona ima karakter tipične kontinentalne faune. Od preživara su zastupljene antilope sa velikim brojem vrsta. Kopitari su predstavljeni sa 2 roda Tapira i 3 vrste nosoroga.. Od sisara su endemični rodovi vivera. Sjeverna granica ove oblasti su Himalaji.. Podoblasti: imaju 3 podoblasti u skladu sa klimom. gorila. a biocenoze su zaštićene.

vitki lori. tupaje. Od majmuna su značajni makaki i vitki majmuni. visoravni i predjele leda – Grenland. 199 . To se objašnjava ekološkim i istorijskim uzrocima. skoro cijela Azija i cijela sjeverna Amerika. To su vitki majmuni. Osim toga pripadaju joj i Azorska. prugastom hijenom. tundre – u svim tim oblastima su nepovoljni uslovi za život. Od gmizavaca treba pomenuti zmaja – guštera koji pripada porodici agama kod kojeg je plovna kožica razapeta između krajeva rebara koja vire napolju. U najzapadnijem dijelu susreće se lav. 4. Dugonosi medvjedi zamjenjeni sa kratkonosim malajskim medvjedom. četveroroga antilopa. golubova. Burmansko – kineska podoblast obuhvata krajnji istok i jugoistok kontinenta. ljuskari. Podoblasti: 1. žive i 2. To je slučaj sa gepardom. Za Borneo je karakterističan endemični dugonosi majmun.od ptica su endemični tetrijeb. Ta kožica mu služi za letenje. ali i veliki broj paleoarktičkih i etiopskih oblika. Madera. S obzirom na razvijenu drvenastu vegetaciju svijet je uglavnom šumski i vezan za drveće. fazani i paunovi. Ptice su brojne i raznovrsne. Osnovni predio je tropska kišna šuma. bogata je edemima i ima niz primitivnih oblika. Endemična je antilopa nilgau. vjeverica. rovčice. Tu su značajne divlje kokoši. od riba endemične su jesetre i Salmonidae. Bez obzira na veličinu koja je veća od svih ostalih oblasti fauna joj je relativno siromašna. Značajni su giboni koji žive u velikim porodicama i bliski su čovjekolikim majmunima. Za Sumatru je karakterističan endemični gibon siamang. vivere. Na Celebesu postoji i vjeverice. Zelenortska i Japanska ostrva. aveti koji uopšte ne postoje u autralskoj oblasti. Na Javi živi jednorogi nosorog. 2. Karakterističan je endemični galeopitekus i aveti. To je tipična Indomalajska fauna.životinja. To je zemlja savana i tropskih šuma. letipasi. Susreću se tipični indomalajski oblici: tupaje.od sisara su endemične i široko rasprostranjene grupe visokog sistemskog reda: pordica krtica. Australski element je predstavljen sa papagajem kakadu. Od ptica tu se javljaju sađe i neke koke. Sundska podoblast obuhvata poluostrvo Malaku i velika Sundska ostrva – Sumatra. Od ptica je značajan rod Pitecofoga koji se hrani majmunima. makaki. 2. giboni. Fauna Celebesa ima prelazni karakter (ima elemente Australijske faune). porodica dabrova. Indijska podoblast obuhvata cijelu Indiju sve do Ganga i Brahmaputre. vivere koje žive na drveću i kune. Tu živi kus – kus. Holarktička oblast obuhvata cjelokupno kopno sjeverne hemisfere i na jugu graniči sa Etiopskom. Brojni su gušteri i zmije. To siromaštvo se objašnjava jednorodnošću i surovošću predjela i njihovom mladošću. majmuni. Indomalajskom i Neotropskom oblašću. Ima izražen jasno ostrvski karakter faune – siromaštvo i endemizam. sjeverna Afrika. skočimiša i porodica Ohotona. Tu su značajne i prave leteće žabe. 5. Jedini čovjekoliki majmun je orangutan koji živi na Sumatri i Borneu. pravim ježevima. vrste nosoroga. Fauna ipak ima kontinentalni izgled što govori da se nedavno odvojila od kopna. 4. Osim toga tajge i tundre su relativno mlade iz postglacijalnog perioda. Celebeska podoblast ima veliki broj australskih oblika. Od riba su brojni šarani i somovi. primitivno goveče Anoa i karakteristična svinja Babirusa. Borneo. Karakterističan je veliki broj gibona i tarzusa. Tu pripada i ostrvo Cejlon koje se nedavno odvojilo od kopna. jednorogi nosorozi. Holarktik zauzima ogromne teritorije pustinja. dugonosi medvjed. gazelama. 3. jelen mundžak.od vodozemaca su karakteristični repati vodozemci. 3. Na Sumatri i Malaki živi Indijski tapir. Java. Posebno je mnogo vjeverica i vjeverica poletuša. azijski slon. mnogo tupaja. Karakteristike: 1. Postoji veći broj endemičnih vrsta kao što je ćubasti pavijan Macaci . Filipinska podoblast obuhvata istoimena ostrva. Kanarska. U njen sastav ulazi cijela Evropa. Od krokodila su značajni i endemični gavijali. morski gnjurci i Uria.

vukovi.Sonorska podoblast zahvata jug Sjeverne Amerike i sa Kanadom je vezana šumskostepskom zonom.urogalus). Kopitari su predstavljeni sa 3 vrste. Slijepih miševa ima malo i to su uglavnom Microhiroptera. Za Sjevernu Ameriku je karakteristično Mošusno goveče koje naseljava zonu leda. mrki medvjed. Tu su prisutne stepe koje na zapadu prelaze u pustinju. Sibir i sjeverni Kazahstan. vuk. Od zvijeri su prisutne vivere i hijene sa 1. Anura su slabo zastupljene. zečeva i ohotona. Ta podjela je uglavnom iz praktičnih razloga. gmizavaca i vodozemaca susreću se samo u Noarktiku. Podoblasti: 1. Tu se već pojavljuju neotropski elementi – oposum i oklopnici. kuna 200 .porodica pjevačica. Endemični su i bizoni. lod. vrste kamila – dvogrba koja živi u pustinji Gobi i jednogrba u sjevernoj Africi i Aziji. Endemično je mošusno goveče (sjeveroistočna Amerika). Osim toga tu su prisutni i bijeli zec. ježevima i brojnim rovčicama. Euroazija i sjeverna Amerika su bile odvojene u toku dugog geološkog perioda i faune su se samostalno razvijale. foke ne ulaze u ovu oblast jer su to okeanske životinje. Ima dosta srodnih vrsta sa evroazijskom tajgom jelen maral. 2. dabrova. hermelin. Od vodozemaca sibirski četveroprsti triton. zatim perzijski pas i divlji ćuran. Mrki medvjed i ris su endemični za holarktik. polumajmuna. njorke. planine i šume. krstokljun. Zbog toga imaju neke zajedničke vrste. Endemične porodice ptica. Za Paleoarktik bi se moglo reći da ima samo negativna. Široko su zastupljene kune. a posljednje je bilo u oblasti Beringovog mora poslije ledenog doba tada je došlo do razmjene fauna. Gmizavaca ima jako malo.5. Ima razgranate rogove i svake godine ih odbacuje. polarna jarebica. Od ptica su karakteristični lještarka (Tetrastes bonasia). bizamski pacov. Od glodara karakteristične su porodice vjeverica. 3. irvas. Papkara je relativno malo. Osnovni predio je tajga. puhova. enoti sa jednom vrstom u SAD. U Pleoarktiku nema endemičnih porodica sisara. Svinje su predstavljene samo sa divljom svinjom koja ima širok areal. kolibrija i američke vjeverice. miševa. oba tetrijeba (Tetrao tetrix. Sonorska podoblast ima neke endeme kao što su viloroga antilopa. U stjenovitim planinama živi endemični rod snježna divokoza i puma. evropska vidra. lasica. 4. otrovni gušter i sirene iz repatih vodozemaca. ris. Insektivori su predstavljeni porodicom krtica. Karakteristični su i morski gnjurci. ruževac. nosoroga i slonova nema. a ovaj drugi pozitivna svojstva. Endemične su 2.Kanadska podoblast obuhvata pojas tajge Sjeverne Amerike. Specifični su rodovi jelena. gluhan. slijepog kučeta. Široko su rasprostranjeni obična krtica. Njorke su poseban red morskih ptica koji se gnijezdi na ostrvima. Endemična je porodica vjeverica sličnih dabrovima. vrstom. od ptica polarna sova. Osim toga ona ima neke karakteristične vrste kao što su bodljikavo prase. a majmuni se nalaze samo u graničnim oblastima. leminzi. divlji konj prževalski i 2 polumagarca – kulan i kiang. Paleoarktik i neoarktik zbog razlike u fauni se dijeli na Palearktik (afričko – euroazijski dio) i Neoarktik – američki dio. Fauna je siromašna i jednorodna. Endemična je vrsta obična vjeverica (Sciurus vulgaris) koja se pruža od Atlantika do Tihog okeana. Mnogi oblici kao morževi. vidra. endemične porodice. jazavac.Arktička podoblast obuhvata tundru i šumsku tundru Sibira i Amerike. Od jelena su zastupljeni pravi jeleni. veliki skočimiš – živi u stepama. Samur u svim sibirskim šumama. Od riba u Paleoarktiku imaju 2. ima noge gusto pokrivene perjem. Teškoća podjele proizilazi iz složene istorije ove faune.Evropsko-sibirska podoblast obuhvata Evropu. T. ali i listopadne šume u zapadnoj Evropi i stepe u Kazahstanu. Repati vodozemci su potpuno ograničeni na holarktik. guske i šljuke. bijela jarebica. Predstavnici: od torbara se javlja samo oposumi u sjevernoj Americi. medvjedi i mačke. a u Neoarktiku 5. smrdljivac. a u Noarktiku ih ima 4 od kojih su značajne viloroga antilopa i vjeverice slične dabrovima. ali se opet i javljaju oštre razlike. Od šupljoroga je zastupljen rod Ovis. losovi i irvasi. Od sisara endemični su polarna lisica. kreja. Porodica tetrijeba gdje spada lještarka. vodena krtica. lisice. jazavaca. 1. Bilo je više spajanja.

Karakteristične vrste su lisica. disciplinama. Posebno su široko rasprostranjeni žderonja. risa. Na Tibetu živi dugorepi tibetski majmun. Ona polazi od određenih predpostavki: 1. muflon. zlatni fazan i crveni vuk. U Jancenkjangu žive aligatori. skočimiši i mrmoti.Životinjski svijet je različit na različitim dijelovima planete. prugasta hijena i leopard uglavnom u prednjoj Aziji. stepski zec. Zadaci im se poklapaju. npr. Tako da su one u početku slične a kasnije različite.Manđursko-kineska podoblast obuhvata sjevernu Kinu. pas sličan enotu. a na sjever do bajkalskih stepa. Od vivera – obična geneta – Španija. Sahara i tropske šume. 3. 2. ZOOGEOGRAFIJA To je nauka koja objašnjava i izučava geografsko rasprostranjenje životinja i zajedno sa fitogeografijom ulazi u biogeografiju koja se bavi položajem bioloških sistema na planeti. Životinje u arealu mogu biti šire ili uže rasprostranjene i u svom arealu obično zauzimaju određeno područje tj. prisutne su samo na svojim staništima ili biotopima. Osnovni predio je listopadna šuma. kamila. Fauna Etiopije i Indokina su se razvijali iz jedne faune i razvijale se divergentno. a kasnije slični. Zašto vjeverica živi u šumi i zašto je u Evropi. Ako se radi o kopnu to je neka teorija ili vodi to je neka akvatorija. a nema je u S. To je areal vjeverice. jelena marala.Svaka životinjska vrsta naseljava određeni prostor ili areal. Povezana je sa fitogeografijom sa kojom čini biogeografiju. sibirska srna. divokoza – Rupicarpa. Zoogeografija je i u vezi sa paleontologijom i 201 . Endemične su vrste antilope. Ali tu je ona zastupljena u šumama pa je to njeno stanište. mediteranska droplja. Manđuriju. 5. ali i na cijeloj teritoriji Evrope osim krajnjeg juga. Flora i fauna su povezane pa su povezane i one u 2. prednju Aziju i Kavkaz. planinske koze. Americi. Francuska i Sjeverna Afrika. Na jug se prostire do Himalaja. a paleoarktik i holarktik su se razvijali suprotno. Cilj zoogeografije je da objasni rasprostranjenje životinja na zemlji i da objasni zašto ih nema u nekim područjima. Kao dokaz su areali vidre. obična vjeverica je rasprostranjena u cijelom Sibiru. Jelen dama. prvo su bili različiti. U Holarktiku su prisutne i neke stare fosilne grupe slonova – mamuti. na zapad do Kaspijskog mora.Sredozemna podoblast obuhvata sve zemlje oko Sredozemnog mora. Koreju i Japan.Centralno-azijska podoblast zauzima Centralnu i veći dio Srednje Azije. Zoogeografija je povezana sa dr. mošusni jelen. Drugi zadatak je da objasni uzroke i istoriju naseljavanja u vremenu i prostoru. Endemična je džinovska salamandra. pjegavi klen. Karakterističan predio je pustinja i na jugu Tibet. Zadatak zoogeografije je da objasni areale rasprostranjenja životinja. jak (goveče) i antilope = orongo i ada. planinske antilope. puhovi. U ranom tercijeru S. Od etiopsko – indijskih elemenata prisutni su bodljikavo prase. 6. Karakteristične vrste su: bezrepi makaki – sjeverna Afrika i Gibraltarska stijena. sađa i strijela zmija. Ova oblast donekle ima prelazni karakter ka indomalajskoj. istočno tibetski makaki. Ovdje živi veliki broj gmizavaca i slijepih miševa. losa i medvjeda. Endemični su rodovi rovčica i krtica. jelen maral i los. u Africi i Indiji. a javljaju se u drugim. U znatnoj mjeri ona je prelaznog karaktera. sibirski tvor.zlatica. Na Tibetu živi kiang. Obje nauke stoje između prave geografije i bioloških disciplina. ali te razlike se javljaju i na užem prostoru npr. 7. To je povezano sa njihovom ekološkom valencom i kompleksom ekoloških faktora koji vladaju na tom prostoru npr. stepska mačka. Amerika je bila spojena sa Evropom a SAD sa Sibirom u oblasti Beringovog mora. konja i nosoroga. discipline.

Tek sa otkrićem teritorija ide postepeno razvoj zoogeografije. Posebno je važna geografska izolacija. Ekologija je pomoćna disciplina zoogeografije kod određivanja areala ali u nekim slučajevima ukazuje i na pravce naseljavanja. Kasnije u srednjem vijeku javlja se monopol crkve. Povezana je i sa fiziologijom životinja jer može tumačiti reakcije životinja na različite temperature. Morfološko – zoogeografska pravilnost i klimatska pravila Podaci o zoogeografiji potiči od Aristotela ali je to znanje bilo dosta ograničeno. 6-7 vrsta Salmonida u Jadranskom slivu. Pokušava objasniti zašto je neka vrsta rasprostranjena na jednom području. To je kompleks odnosa na kojima počivaju integrirane ekološke jedinice biocenoze i ekosistemi. Bifon. Tu se na osnovu fosilnih nalaza tumači rasprostranjenje životinja u prošlosti. a na drugom nije. rod. 10. Povezana je i sa evolucijom. čovječija ribica (Proteus anguinus). mjestom za stanovanje i dr. U ovom slivu u BiH zalazi samo jegulja. Povezana je sa ekologijom. zaklon. red. Salamandra atra. carstvo! *BiH se nalazi u eurosibirskoj podoblasti. Endemični su Triturus alpestris rajzeri. negativne ili neutralne. Raznovrsniji su interspecifički odnosi. Ti odnosi su složeniji nego odnosi sa fizičkom sredinom. Izolacija vodi ka većem broju endema. Zoogeografija je usko vezana sa biosistematikom jer se u svojim istraživanjima potpuno oslanja na prirodni sistem. Te odnose teško je kvantitativno irzaiti. Endemi vipera BIOTIČKI FAKTORI Sredinu jednog bića ne čine samo abiotički faktori nego i druga živa bića sa kojima on stupa u odnose i od kojeg zavisi njegova egzistencija. prostor. Objekt ekologije je organizam i njegova prirodna sredina. U oblastima koje se dugo bile izolovane nastale su skupine karakteristične samo za ta područja. Ona sama ima 4 podoblasti: -mediteranska – Hercegovina -eurosibirska – sjeverni dio uz Savu -visoko-dinarska vrhovi visokih planina. neutralizam – odnos prisustva dva organizma koji ne djeluju aktivno jedan na drugi. šaran. tip. 202 . Glavne kategorije odnosa su: 9.paleogeografijom. Autohtone su glavatica i mekousna pastrmka. sunčanica. razmnožavanjem. kompeticija – oba organizma djeluju aktivno jedan na drugi kroz aktivnu ili pasivnu konkurenciju za ishranu. Npr. Ti odnosi takođe mogu biti jednostrano ili obostrano obligatorni ili fakultativni.. klasa. Tu su bili značajni Darvin. vrsta. Zoogeografija objašnjava nekad i mehanizam nastanka novih vrsta – zebe sa Galapagosa. Isto i adaptivna radijacija. Primjer su Bajkalsko i Ohridsko jezero. Ti odnosi nastaju na bazi zadovoljenja potreba za hranom. 20 rodova. zaštitom. Poslije Darvina Skleter je na osnovu rasprostranjenja životinja dao zoogeografsku podjelu. Odnosi između jedinki site vrste su intraspecijski. porodica. smuđ. Mnogi ekolozi te interspecijske odnose pokušavaju da grupišu kao pozitivne. Ciprinida ima dosta introduciranih vrsta: srebrni karaš. Zoogeografija se dijeli na tri dijela: -registraciona ili popisna zoogeografija sakuplja materijal o rasprostranjenosti vrsta -uporedna zoogeografija dijeli zemljinu loptu na zoogeografske oblasti na osnovu rezultata registracione i upoređuje pojedine oblasti -uzročna ili kauzalna objašnjava uzroke i razloge rasprostranjenja vrsta i čitavih fauna. Ima oko 108 različitih vrsta riba. fosili krezubica samo u Južnoj Americi ili samo notremata u Australiji. izmedju jedinki različitih vrsta. Vodozemaca ima 5 familija. Volas. pritisak itd. Gmizavaca ima 6 familija. Polazi od ekoloških i istorijskih uzroka.

Postoje brojni predstavnici morskih sesilnih beskičmenjaka koji se vežu za kožu životinja koje ih nose. Primjer simbioze između leguminosa i bakterije Risobiuma koji žive na korjenovima domaćina. parazitizam – uzajaman odnos. Komensali su takođe i oblici protozoa falgelata koji žive u crijevima sisara i hane se crijevnim bakterijama. One koriste hanu koju domaćini unose u crijeva.) se vežu za površinu tijela račića. pozitivan i obligatoran za jedan organizam dok je za drugi negativan. predatorstvo – odnos grabljivca i plijena. Mikoriza nastaje između ovih gljiva i određenih biljaka. a domaćini ih štite. To su Potamobius leptodactilus i Potamobius astacus. Mutualizam je recipročan i obligatorni odnos između jedinki dvije vrste. Intenzivniji olik komensalizma je kada jedan partner živi privremeno ili stalno u unutrašnjim dupljama drugog organizma. Mnogi oblici komensalizma javljaju se i kod biljnih organizama. Odnos je obligatoran za oba partnera. Sesilne. Komenzalizam. (npr. jer obe vrste zauzimaju istu ekološku nišu. 15. Primjer za to je mutualistički odnos između ptica i krupnijih biljojeda. Oni aktivno gaje gljive i koriste njihove 203 11. Neke moske ribice žive u plaštanoj duplji puževa. mutualizam i protokooperacija su odnosi kod kojih je dejstvo uvijek pozitivno za jednog ili oba partnera. Mutualizam je i kod mrava i biljnih vaši koje mravi održavaju u svojim podzemnim gnjezdima i dr. komenzalizam – jendostran odnos pozitivan za jedan organizam. Primjer između dva riječna raka u SSSR. spužvi korala itd. Interspecifična kompeticija je čest odnos između dvije vrste organizama – važna u borbi za opstanak. Vorticela sp. Ti insekti iz kožnih žljezda luče sekret koje domaćini obilato koriste. 16. Komensalizam je najprimitivniji oblik tih odnosa jer koristi samo jednom partneru. Neki kratkorepi morski rakovi žive u plaštanoj duplji krupnih školjki. dok je za drugi neutralan. 13. Jedan oblik mutualizma ostvaren je i izemđu mrava i termita i gljiva. 12. Ptica pastirčica Motocyls flaus slijeće na stoku i čisti ih od krpelja i drugih štetočina. Klasičan primjer je zajednički život morskog raka pustinjaka Eupogursa koji živi u napuštenoj ljušturi puža i aktinije Adamsia palliata. dok je za drugi negativan. Poseban oblik mutualizma jeste grupa lišsajeva koji su uvijek građenmi od alge i gljive. koji je pričvršćen za ljušturu puža. mekušaca i dr životinja i predstavljaju komensale koji koriste mjesto za život na tijelu domaćina koji ih nosi. Poznati primjer je zelena slatkovodna hidra i korali. Između pojedinih kategorija postoje i brojni prelazi. U nekim slučajevima komensalizam obezbjeđuje lokomociju manje pokretnog partnera. gaje i hrane. čije je dejstvo uvijek pozitivno za oba partnera. Oblik mutualizma su i mirmekofilni i termitofilni insekti stanovnici gnejzda mrava i termita. pri čemu su neke vrste specifične za domaćine koji ih nose. 14. Postoji oblik mutualizma gdje kontakt među partnerima nije stalan i manje je intiman. Simbiotske jednoćelijske alge Zoohlorela toxantella susreću se kod mnogih morskih i slatkovodnih životinja. ali sa druge strane one za njih vare celulozu koju oni ne bi svarili. pozitivan i obligatoran za jedan organizam dok je negativan za drugi. Neke morske ribe ili se vežu na ajkule i tako se prenose na veće daljine ili stalno prate ajkule i tako imaju zaštitu a koriste i ostatke hrane. Postoje različiti oblici mutualizma. Poznati mutualistički odnos postoji i između viših biljaka i katerija i gljiva sa druge strane. Jedna vrsta je prenijeta 1920. ne vršeći na njega nepovoljno dejstvo. Kopmpeticija je manje ili više nepovoljna za oba kompetitora. Sličan oblik mutualizma je i između spužve Suberites dromunkula i raka Dromig vulgaris. amensalizam – jednostran odnos negativan za samo jedan organizam. U crijevima termina nekih Ortoptera živi veliki broj flagelata iz grupe Hypermastigina. Termiti se u životu ne bi mogli održati bez prisustva flagelata. u jezero u kojem je nije prije bilo i do 1950 je potisnula drugu vrstu potpuno.mutualizam – oba organizma pozitivno djeluju jedan na drugog. protokooperacija – oba organizma koriste jedan drugoga ali odnos nije obligatoran. On se nerado označava i kao simbioza. protozo. Pri dužem trajanju ona po pravilu dovodi do isključenja jendog od kompetitora. Javlja se između jedinki dvije vrste sa sličnim ekološkim zahtijevima. Kretanje raka obezbjeđuje osvježenje okolne vode za aktiniju i ostatke hrane. . a njene žarne ćelije štite raka od neprijatelja. bez pozitivnog ili negativnog dejstva na drugog partnera.

kod Ancytostoma duodenale koja živi u crijevima čovjeka – larve žive slobodno. bez čula vida. Njena jaja dospjevaju u vodu i iz njih se azvija prvi larvni stadij onkosfera sa trepljama koja ulazi u ciklopsa. a odrasli ži ve kao paraziti. Njihovo djejstvo može biti inhibirajuće ili stimulirajuće za druge biljke. bakterija koje produkuju specifične supstance koje inhibiraju rast i razvoj drugih mikroorganizama. Najveći broj endoparazita se susreće u grupi parenhimatičnih i valjkastih crva a među zglavkarima su uglavnom ektoparaziti. To su prije svega insekti. Između njih prelaz su oni parazii koji žive u tjelesnim dupljama npr. Istraživanje populacije predstavlja osnovni način praćenja ekoloških zakonitosti. SINTETIČKA ILI SINEKOLOGIJA EKOLOGIJA POPULACIJE U centru pažnje sinekologije nije više jedinka kao izolovan biotički sistem koji stupa u određene odnose sa svojom sredinom nego populacija ili grupa jedinki koje u određenom vremenu naseljavaju određeni prostor gdje se jedinke međusobno vezane prosesom razmnožavanja i čitavim nizom biotičkih odnosa. ali za razliku od predatorstva parazit živi stalno ili povremeno na domaćinu ili njegovoj unutrašnjosti. a polna faza se odigrava u crijevu komarca Anopheles. Pod predatorima s epodrazumjevaju sve vrste koje se hrane živim jedinkama drugih životinjskih i biljnih vrsta. slijepi miševi i ptice. Najpoznatiji primjer takvih opdnosa označen je kao antibroza. Prelazni oblik je i periodični parazitizam koji se ogleda u tome da neke vrste su paraziti u određenim stadijima života. Predatorstvo i parazitizam su jednostrani odnosi sa pozitivnim dejstvom za jendog i negativnim za drugog partnera. Pojava amensalizma predstavlja niz još ne proučenih odnosa između dvije vrste organizama koji se sastoji u tome da metaboliti što ih jedna vrsta luči u vanjsku sredinu djeluje negativno na drugu vrstu i inhibiraju njen rast i razmnožavanje. Zatim se u njegovoj tjelesnoj duplji preobrazi u drugi larveni stadij procerkoid. Prelazni oblik je fakultativni parazitizam koji se javlja kod nekih životinjskih vrsta.micelije kao hranu. bez crijevnog sistema jer se hrane apsorpcijom hrane iz domaćina. Ciklopsa pojede riba smuđ koja je drugi posredni domaćin i njenim mesom u čovjeka ulazi pantljičara. u škržnoj ili plaštanoj duplji. Postoje primjeri periodičnog parazitizma i na polno zrelom stadiju. Odnos plijena i predatora podrazumjeva niz prilagođenosti u čitavoj organizaciji oba partnera. Komarac je posrednik domaćin plasmodiuma i on ima ulogu prenosioca malarije. Metabolite slične antibioticima luče i neke vrste algi. Postoje brojne prilagođenosti parazita. On se javlja kod mnogih mikroorganizama. Kod čovečije je pantljičare Difilobotrium lanatum postoje dva posredna domaćina i konačnog domaćina čovjeka. Biljke luče neke materije koje djeluju i na druge biljne vrste. Njihovi metaboliti mogu biti toksični za mnoge vodene organizme. Više biljke luče metabolite koji antagonistički djeluju na mikroorganizme koji se zovu fitoncidi. Parazitski način života u larvenom stadiju javlja se kod nekih Hymenoptera i Diptera. biocenoza. Bespolana faza razvoja plasmodiuma odigrava se u krvi čovjeka. Stvarni oblik postojanja vrste u prirodi su njihove populacije. Jedan od najrasprostranjenijih oblika mutualizma između biljaka i životinja koji je od velikog ekološkog značaja je oprašivanje. gljiva. Odlikuju se velikom plodnošću. To se uvijek svodi na odnos predator i plijen. To predstavlja osnov za praćenje niza uticaja na višim biološkim nivoima integracije npr. vrlo često ciklično mjenjaju domaćina. Te prilagodbe se odnose na sredstva za napad i odbranu. To je poseban vid uzajamnih odnosa između biljaka – alelopatija. Važna je i interesantna prilagođenost koja se označava kao autonomija ili odbacivanje pojedinih dijelova tijela npr rep guštera. Endoparaziti su uglavnom anaerobni. Larva slatkovodnih školjki živi izvjestan period u koži riba i zove se glohidia. Paraziizam – parazit se hrani na račun domaćina. Postoje ektoparaziti koji žive na površini i endoparaziti u unutrašnjosti domaćina. Npr. Populacije kao cjeline uvijek stupaju u odnos sa spoljašnjom sredinom i kao cjeline 204 . Teško je povući oštru granicu između predatorstva i parazitizma. Broj takvih supstanci je velik. Primjer je pencilin. Najznačajnije sredstvo za odbranuje ipak bježanje. Neki paraziti mogu imati svoje parazite to su hiperparaziti. Samo Actinomyceta proizvode preko sedamdeset takvih supstanci.

7 jedinki/milji2. Kod ptica populacije naviše gustine imaju u ljudskim naseljima i listopadnim šumama. ako se sve jedinke otprilike iste veličine. Gustina populacije ptica se izražava brojem parova ptica po km 2. U analizi životinjskih populacija ekologija u velikoj mjeri koristi postupke demografije. prostorni raspored. metoda probnih površina – metod kvadrata 6. U kopnenim ekosistemima to se obično izražava na m2. Metode izračunavanja gustine populacija 4. U okviru svog areala vrste su predstavljene manjim ili većim brojem populacija od kojih svaka zauzima određeni prostor. Populacija pokazuje određene grupne osobine koje se mogu kvantitativno izraziti. One su u stalnom kretanju. ima 2020 jed/m2. izvorima hrane. Npr. a u vodenim ekosistemima na m3. Gustina populacije NEŠTO (cini m ise Ajdops :D) ohridanus izračunata na m3 čitave vodene mase Ohridskoj jezera iunosi 900 jed/m3. sitnih glodara brojem individua po hektaru. manje brojne su populacije vrsta sa krupnim jedinkama. natalitet. Limantria dispar koja živi u hrastovim šumama u svakoj od njih je predstavljena posebnom populacijom. individua/m3 itd. Svaka populacija predstavlja dinamičnu cjelinu . pripada određenom ekosistemu i gdje su jedinke povezane međusobno procesom razmnožavanja. Veličina i sastav populacije se mjenjaju u funkciji vremena. Divergentna evolucija se vrši u okviru manje ili više izolovanih populacija Definicija populacije i njene osobine Populacija se definiše kao prostorno i vremenski integrisana grupa jedinki iste vrste koja raspolaže zajedničkim skupom nasljednih faktora. Populacije su dinamički pojmovi. Broj miševa u šumi ne može biti manji od njihovih grabljivaca. gustina populacije se neprestano mjenja u funkciji vremena i te promjene se mogu kvantitativno pratiti. Gustina populacije se može izraziti brojem jedinki na jedinicu površine. To se obično odnosi na promjene stope rasta populacije. Gustina populacije u nekom ekosistemu je regulisana u principu kapacitetom sredine. broj bukovih stabala na hektar. skloništima itd. Biomasa se može izraziri sirovom ili suhom težinom jeidnica po jedinici prostora. naseljava određeni ptostor. Treba razlikovati opštu gustinu koja predstavlja srednju vrijednost broja jedinki ili njihove biomas. on preko ljeta živi samo u slojevima od 20 do 40 m tako da gustina populacije iznosi 4000 jed/m3. s ditova masa je 6.reaguju na djejstvo ekoloških faktora. Npr na populaciju antilope u Americi imaju gustinu od 1. Nasljedne promjene su šire i dominiraju u nekim populacijama. Gustina populacije Gustina je kvantitativni izraz veličine populacije na jedinici prostora. od ekološke gustine izračunate na jedinicu stvarno naseljenog prostora. fluktacija njene gustine i dr. riba u jezeru kg/ha. Pošto to uglavnom nije slučaj i tada težina ili biomasa predstavljaju bolji izraz gustine. uzrasna struktura. To obuhvata pojam dinamika populacije. Brojnost i biomasa biljojeda su uvijek veći od biomase mesojeda. postupak markiranja 205 . Može se izraziti brojem jedinki ili njihovom težinom (biomasom) na jedinici naseljene povrčine ili zapremine u datom trenutku. osnovni atributi svake populacije su: gustina ili veličina. zooplanktona br. totalno prebrojavanje ili cenzus – ljudska populacija 5. Gustina populacije larvi Hironomus-a npr. potencijal rasta populacije i tok rasta i održavanja.8 g/m2.

padaju na lijevak i upadaju u alkohol. Posmatrac koji se krece duz linije transekta biljezi broj ptica. 1. Često se ovaj metod koristi u biljnoj ekologiji a kod zivotinja on se primjenjuje za populacije ptica i sisara. probne površine (metod kvadrata). Primjenjuju je u ljudskoj demografiji. Ti postupci su najbolje razrađeni kod biljaka i vodenih organizama. Za filtriranje vode obično se koriste planktonske mrežice od mlinarske svile čija okca odgovaraju veličini organizama. U apsolutne metode spada: 1. Postoji više tih metoda. Gustina se izražabva na m2 dna. Sastoji se u utvrđivanju broja jedinki neke populacije skupljenih u probama sa određene jedinice naseljenog prostora. 4 – brojan. Bježeići od svjetla organizmi prolaze kroz mrežu. Postupci za kvantitativnu analizu su složeniji kod jako pokretnih organizama. Broj planktosnki organizama se obično izražava na litar ili m3 vode. sisara. To se označava kao linkolnov NEŠTO (fali :D). Proba zemljišta se stavlja na određeno sito iznad lijevka koji je iznad posude sa alkoholom. Za plankton i stanovnike tla probe se odnose na jedinicu prostora. Kod kvantitativne analize populacija planktonskih organizama koristi se postupak filtriranja vode i prebrojavanja jedinki određene vrste. Relativne metode Njima se utvrđuje relativna brojnost jedn epopulacije ili dobijaju kvantitativni indexi gustine populacije.index gustine – to je kvantitativni pokazatelj brojnosti jedne organske vrste koja ne pruža ocjenu apsolutnog broja jedinki na jedinici površine i ne može se neposredno prevesti u tačnu ocjenu. 2. puštanja na slobodu i ponovnomulovu. To su apsolutne i relativne metode. ptica. Metod kvadrata je raznovrsniji i složeniji kod životinjskih organizama s obzirom na pokretljivost. Postoji veliki broj tehničkih postupaka za utvrđivanje broja jedinki u populaciji koji su prilagođeni ekološkim osobinama i prirodi staništa. insekata. ili broj muzjaka po njihovim glasovima. On se sastoji u markiranju ulovljenih primjeraka. I ta proba se grije sijalicom. Kod životinjskih populacija se može primijeniti u slučajevima vrsta sa krupnim jedinkama i populacijama male gustine. 3. 1 – vrlo rijedak. On zahtijeva upotrebu entomološke mreže kojom se kosi travnati pokrivač jedne probne površine. 206 . Za izdvajanje organizama tla se koristi Tulgrenov aparat. Prebrojavanje skupljenog materijala omogućava utvrđivanje relativne gustine populacije na datoj probnoj površini. gnijezda. 5 – vrlo brojan. To je najčešće postupak koji se primjenjuje sa raznovrsnim modifikacijama. 3 – slabo brojan. Veličina probnih kvadrata varira prema gustini i tipu disperzije populacije. Kod apsolutnog metoda cilj je utvrđivanje ukupnog broja jedinki na jedinicu naseljenog prostora. Za predstavnike sitne faune beskičmenjaka koji naseljavaju tlo primjenjuje se metoda kvadrata i broje se jedinke vrste koja se proučava. Postupak transekta sastoji se u prebrojavanju nađenih jedinki proučavane populacije duž usko postavljenog pojasa jedne veće probne površine. Gustina životinjskog naselja dna jezera ili mora određuje se na osnovu broja skupljenih jedinki sa određene probne površine pomoću specijalnih malih bagera koji izvlače mulj sa organizmima. Posupak za utvrđivanje gustine Artropoda na travnatim površinama je postupak košenja. totalno prebrojavanje (cenzus) je prebrojavanje svih jedinki u populaciji bez obzira na uzrast.relativna brojnost (abundancija) je postupak koji se primjenjuje u biljnoj ekologiji. Postoje dvije vrste kvantitativnih metoda za određivanje gustine populacija. 2 – rijedak. Serija uzastopnih utvrđivanja indexa može poslužiti kao ocjena kretanja jedne populacije. Na osnovu obrade dovoljnog broja proba računa se srednja gustina populacije u datom trenutku. Ovo ocjenjivanje brojnosti ima subjektivan karakter.postupak markiranja – ovaj postupak se koristi pretežno kod pokretnih organizama za kvantitativnu analizu njihovih populacija. Metodi kvadrata su posebno izrađeni i standardizovani u biljnoj ekologiji. Iz brojnog odnosa ulovljenih markiranih jedinki i istovremeno ulovljenih nemarkiranih jedinki izračunava se gustina populacije.Kvantitativn procjenjivanje populacije može se izvesti kroz razne tehničke i statističke postupke. Obično se koristi skala od 1 do 5 (nekad od 1 do 10). 2.

Primjeri emigracije poznati su kod gubara. hranom. Rezultat kretanja jedinki jedne populacije u datom trenutku je njihov prostorni raspored. a mrijeste se u slatkoj vodi su anadromne vrste i to su lososi. Ovakav grupni raspored jedinki ima značaj za kretanje populacije između jedinki u grupi može se javiti kompeticija za hranu ili prostor. Prostorni odnosi Većina životinjskih organizama su pokretni i na taj način reaguju na mnoge promjene sredine. Ona mogu biti ograničena na okvire biotopa u kome populacija živi. Grupni raspored je najčešći tip rasporeda u populaciji i jedinke su neravnomjerno raspoređene u manjim ili većim grupama. a mrijesti se u morskoj vodi. Imigracija je važna za opstanak populacije kod kojih je gustina svedena na minimum ili za obnavljanje uništenih populacija. npr.Ravnomjeran raspored . Veličina areala varira kod pojedinih vrsta. Primjer su sezonske seobe ptica selica. Odnosi jedinki u grupi mogu dobiti karakter kooperacije koja smanjuje mortalitet u grupi u vrijeme nepovoljnih prilika. Postoji i kod nekih vrsta glodara. Teritorijalnost sprječava pretjerani porast gustine populacije iznad kapaciteta sredine.Neravnomjeran raspored po principu slučajnosti . Raspored po principu slučajnosti ostvaren je samo kod vrsta koje žive u homogenoj sredini. pustinjskog skakavca. Periodične migracije se susreću i kod mnogih vrsta riba zbog mrijesta. Teorijski se mogu razlikovati tri osnovna tipa prostornog rasporeda: . To su sezonska i dnevna migriranja. Prostorno kretanje jedinki u populaciji je određeno životnim potrebama. 207 . prije svega sitnih glodara ili insekata ili manje ptica. Teritorijalnost je posebno izražena kod ptica. živi u slatkoj vodi.Lovne klopke su postupak za utvrđivanje indeksa gustine populacija. Mogu se razlikovati tri kategorije tih kretanja: migracije emigracije imigracije Migracije su periodična kretanja jedinki ili grupa dvojakog obima i pravca. kod sisara.. Utvrdjivanje indexa populacije uzima u obzir i vremensku jedinicu lova i ponasanje proucavane vrste. Stepen pokretnosti organizama označava se kao vagilnost. Imigracije su migratorna kretanja suprotna emigraciji i to je dolazak jedinki jedne populacije na lokalitet druge. kečige i dr. larve koje žive u skladištima brašna. ali bez povratka nazad. To posebno vazi za postupke koji utvrdjuju gustinu populacije na osnovu malih proba. Poseban oblik grupisanja jesu životinjska društva sa različitim stepenom društvenosti. Emigracije su periodična kretanja jedinki ili grupa izvan normalnog biotopa. One se javljaju pri visokoj gustini populacije kada kapacitet sredine postane nedovoljan. Ovakav raspored određen je nizom faktora. u košnici pčela za vrijeme zime. statističke metode – gustina populacije predstavlja numericku vrijednost koja se stalno mijenja. 3. Sa jeguljom je obrnut slučaj i ona je katadromna vrsta. da traze pogodna mjesta za stanovanje.Neravnomjeran grupni raspored Prva dva tipa su dosta rijetki u prirodi. reptila i insekata. To dovodi do pojave teritorijalnosti ili branjenja areala od jedinke ili grupe organizama.npr. One vrste koje žive u morima. Korištenje kvantitativnih podataka se ne moze zamisliti bez statistickih metoda. Migratorna kretanja mogu se vršiti i van biotopa kada jedinke ili grupe periodično napuštaju biotop u kome žive i razmnožavaju se da bi se kasnije ponovo tu vratile. Grupa ili jedinka u staništu zauzima određeno mjesto stanovanja i njihova aktivnost je ograničena na taj prostor koji se zove areal aktivnosti. Za regulaciju brojnosti populacije su posebno značajna migratorna kretanja različitog karaktera i obima. skloništima i dr. Tako da su vrste sposobn da se rasprostiru u prostoru. šire svoj areal.

Npr. Ovaj vid krivulje javlja se kod riba ili kod Ostreae. Pastrka polaže dvije do tri hiljade jaja po kilogramu jaja. Školjka kamenica. I ovdje treba razlikovati fiziološki mortalitet od ekološkog.Natalitet Natalitet je faktor rasta populacije. Fiziološki mortalitet je smrtnost usljed starosti i ostvaruje se samo u optimalnim uslovima. a šaran od 150 do 200 hiljada. Produkcija novih jedinki u populaciji moze ici brze ili sporije i izražena je u jedinici vremena. temperature. vlažnosti sredine. Stopa nataliteta može se istovremeno izraziti i na jedinicu vremena i na jedinku populacije. Mortalitet Mortalitet je pojava suprotna natalitetu i predstavlja negativni faktor rasta populacije. tj. stopa nataliteta u jedinici vremena. Homotermni kičmenjaci imaju malu plodnost. Ekološki mortalitet se ostvaruje pod datim ekološkim uvjetima i varira prema njihovim promjenama. Ostrea edulis. kod vrste ovce je utvrđeno da je smrtnost velika do jedne godine zivota i u klasam iznad srednje dužine života. To je opšta stopa mortaliteta koja ne vodi računa o starosti jedinke. ona predstavlja stopu nataliteta. Može se izračunati kad se ukupan broj rođenih jedinki podijeli sa proteklim vremenskim periodom. t znači vremensku promjenu. 208 . Osnovna pretpostavka opstanka vrste u prirodi je mogućnost zamjene uginulih jedinki novim potomstvom. kao procenat ili promil. Pojam fiuziološkog nataliteta koji označava fiziološki maksimalnu produkciju novih jedinki pod optimalnim uslovima se poklapa sa pojmom potencijala razmnožavanja. Njega treba razlikovati od ekološkog nataliteta koji predstavlja novih jedinki ostvarenu pod datim ekološkim uslovima. tako da se može predstaviti krivuljom preživljavanja. proizvodi 16 do 60 miliona jaja. ∆Nn/∆t=B. pantljičara. Insekti također imaju visok kapacitet razmnožavanja. Ove razlike su rezultat prilagođenosti za uslove života i mogućnosti preživljavanja mladih. Postoje tri osnovna tipa krivulja. Stopa preživljavanja varira sa uzrastom. broja jedinki u populaciji itd. Ta stopa varira prema uzrastu jedinki i smrtno se mjenja sa starošću. Stopa mortaliteta znači broj uginulih jedinki populacije u jednici vremena. U tu svrhu se konstruišu tablice smrtnosti. Krivulja I koja teče dijagonalno odgovara slučajevima kad je stopa smrtnosti više manje ista u svim uzrasnim stupnjevima. On znači produkciju novih jedinki u populaciji koje se pridodaju već postojećim jedinkama. pa zatim opada i ima nisku stopu do kraja života. Izražava se brojem uginulih jedinki u funkciji vremena. Tako dobivena stopa nataliteta se izražava na 100 ili 1000 jedinki. kod kojih je smrtnost na nivou jajeta izuzetno velika. Krivulja III ima konkavan izgled i odgovara slučajevima kada je smrtnost velika u mlađim uzrasnim stadijima. Taenia. Tu je važno utvrditi intenzitet smrtnosti u pojedinim stadijima razvića. Isto tako i ribe imaju relativno visok kapacitet razmnožavanja. Za dinamiku populacije posebno je značajna prosječna ostvarena dužina života koja je uslovljena stopom preživljavanja jedinki u populaciji. da bi se povećala u starosti kod čovjeka i vinske mušice. Stopa nataliteta zavisi od niza faktora sredine i od količine i kvaliteta hrane. Specifična stopa smrtnosti odnosi se na određenu uzrasnu klasu ili pol jedinki i izražava se procentom ili promilom. Potencijal razmnožavanja ostvaruje se kroz natalitet. Ann/At=b. Maksimalna moguća plodnost koja bi se mogla ostvariti pod optimalnim uslovima označava se kao potencijarl razmnožavanja. ∆Nn označava brojnu promjenu u populaciji. To je broj rođenih u toku određenog vremenskog razmaka. Kapacitet razmnožavanja je različit kod različitih vrsta. stopa nataliteta u jedinici vremena i na jedinku. Krivulja II ima konveksan izgled i odgovara slučajevima kada je stopa smrtnosti niska tokom većeg dijela života. a svaki ima oko 8 hiljada jaja. od tijela odvaja za 24 sata 13 do 14 proglotisa.

Ekologija životinja sa zoogeografijom 209 .

Definicija i podjela ekologije i veza sa drugim naučnim disciplinama Uslovi života.Priredili: Raja sa FACEBOOK-a  Lista ispitnih pitanja iz predmeta „Ekologija životinja sa zoogeografijom“! 107. 124. 118. 122. 115. 114. 117. 110. 120. 119. pojam ekoloških faktora i njihova podjela Ekološka valenca Biotop Životna forma Ekološka niša Temperatura kao ekološki faktor Svjetlost kao ekološki faktor Voda kao ekološki faktor Vazdušni pokreti Kombinovano-skupno dejstvo ekoloških faktora Bioklimatogrami Klimatska pravila Edafski faktori Orografski faktori Hemizam sredine Ekologija populacije Životna zajednica – struktura 210 . 113. 111. 116. 109. 108. 112. 121. 123.

Novozelandska oblast 151. Biogeografske (zoogeografske) osobenosti područja Bosne i Hercegovine 159. Produktivnost u ekosistemu 130.) 145. raseljavanje. 211 . Podzemne vode 135. Kruženje materije i protok energije u ekosistemu 129. Zoogeografija – pojam. Zona stepe i savane 140. stalno zelenih šuma i šikara 142. Polinezijska oblast 153. Etiopska oblast 156.125. itd. paleoendema. historijski razvitak 143. Zona tundre 139. Zona listopadnih šuma umjerenih oblasti 137. Oblast mora i okeana 132. Zona tropskih i subtropskih prašuma 136. Areal – pojam kosmopolita. Fauna – definicija i podjela 147. Tekuće vode na kopnu 134. Neotropska oblast 154. Stajaće vode na kopnu 133. Australijska oblast 152. Zona kserofilnih. zadatak. Indomalajska oblast 157. Zona sjevernih četinarskih šuma (tajgi) 138. endema. Ekosostem – pojam. karakteristike i podjela 128. Zona pustinja 141. Glavne kopnene faune zemaljske lopte i principi klasifikacije kopnene faune 150. Ostrvska fauna 149. neoendema i relikata 144. Faktori koji utiču na formiranje areala (ekspanzija. Teorije o promjenama u zemljinoj kori i postanku fauna. Centri nastajanja i prvobitnog naseljavanja određenog taksona (pojam autohtonih i alohtonih organizama) 146. Sukcesije – preobražaji ekosistema i pojam klimata 131. Fauna zatvorenih bazena 148. Periodizam 127. Odnosi ishrane 126. Holarktička oblst (karakteristike i podjela na podoblasti) 158. iseljavanje. Madagaskarska oblast 155.

. U biosferi postoje različiti nivoi biološke integracije. JER ORG. JER SE ORGANIZAM NE MOŽE ODVOJITI OD SREDINE UZAJAMNI. DJELUJU NA SREDINU I ONA NA NJIH PROMJENLJIVI U VREMENU I PROSTORU Dakle. Ohridsko jezero – tokom ljeta radljivošću algi tj. BIOSFERA – jedinstvo biosfere Karakter odnosa između živih bića i sredine. posredno ili neposredno. Uzajamna zavisnost organizama i sredine omogućava da se oni vezuju u neraskidivo jedinstvo. živa bića su u stalnom procesu razmjene materije i energije sa spoljašnjom sredinom.. radi se o čitavom kompleksu uzajamnih odnosa koji se tretiraju kao interakcije između 2 aktivna činioca tj. od ćelije.. razviće. sredinu (npr. korali svojom radljivošću stvaraju grebene koji se mogu izdizati i iznad nivoa mora i tada se na njim amogu naseliti suhozemni organizmi). a koji su u međusobnoj zavisnosti. Odnosi koji vladaju na različitim nivoima biološke integracije su: SPECIFIČNI ZA SVAKU VRSTU ORGANIZAMA STALNI. organizma i njegove sredine.do ekosistema i konačno do biosfere. ponašanje. smanjuje se pH! Isto se dešava i u morima i okeanima (npr. Od spoljašnjih uslova zavise: razmnožavanje. Čitav živi svijet i njime naseljeni prostor su povezani u jedan jedinstveni i složen dinamički sklop koji se zove BIOSFERA! Biosfera je najviši nivo biološke integracije i rezultat je razvoja planete Zemlje. uslovljava njihovu međusobnu ovisnost! Svojom aktivnošću organizmi mjenjaju spolj. rast. njihovom asimilacijom se smanjuje koncentracija CO2 a povećava konc. O2. Kao otoreni sistemi. energiju Sunca u 212 . način života. Ona pretvara kosmičku energiju tj. JER SE ODRŽAVAJU ZA SVO VRIJEME TRAJANJA ŽIVOTA NERASKIDIVI .ODNOSI IZMEĐU ORGANIZAMA I SREDINE Ovi odnosi imaju dinamičan karakter jer u prirodi nije moguće zamisliti izolovana živa bića. Biosfera je osnovni transformator energije na Zemlji. Svaka jedinka na jednoj strani zavisi od neživih komponenti a na drugoj strani je u direktnoj vezi sa drugim živim bićima. u složenu dinamičku cjelinu u kojoj sve djeluje jedno na drugo. populacije.. organizma..

već uvjek dolaze zajedno populacije većeg ili manjeg broja vrsta.. nego i ostala živa bića sa kojima on dolazi u kontakt. biotički sistem ili životnu zajednicu – BIOCENOZU (npr. Koncentracija CO2 u atmosferi je 0. 213 .03%. Jedna vrsta je u prirodi predstavljena sa realnim prirodnim grupama – populacijama. Samo neznatan dio tog atmosferskog N kruži kroz biosferu. u vidu inertnog gasa. Hemijski elementi kruže kroz biosferu od neorganskih oblika do živih bića i obratno (prolazeći kroz različite hem. Biosfera je organizovani sistem a osnovni procesi u njoj imaju manje-više kružni karakter. nego i sposobnošću organizma da adaptivno reaguje na kolebanja životnih uslova. N. dovedena do oblika da ih biljka ponovo može koristiti. kroz proces fotosinteze. Prilagođenost se ne ogleda samo u određenom stepenu morfo-fiziološke usaglašenosti sa opštim faktorima sredine. CO2 može iz sedimaenata (pod dejstvom vode) biti preveden u bikarbonat i ponovo učestvovati u kruženju C! Jedan dio CO2 u atmosferi je posljedica vulkanske aktivnosti. BIOTIČKI SISTEMI BIOSFERE Živa bića su individualizirani sistemi koji se javljaju u vidu jedinki ili individua. Samo manji dio N se vraća u atmosferu. fosforilizirana. Jedan dio nedovoljno razložene org. ta jedinjenja bivaju mineralizirana. koji su međusobno vezani i djeluju jedno na drugo (npr. ima svoj prostorni raspored i veličinu. odakle ga u elementarnom obliku mogu koristiti samo bakterije. Kruženje 02 → se ostvaruje kroz procese disanja i asimilacije i djelom je vezano za kruženje C! U fotosintezi se oslobađa više 02 nego što ga organizmi troše. razmnožavanjem! Populacije su vezane u više nivoe tj. za izgradnju primarne organske materije.slobodnu i aktivnu energiju. nafte i ostaje izvan kruženja materije (ako ga čovjek ne sagori) a jedan dio C ostaje u sedimantima u vidu CaCO3 koji ulazi u sastav litosfere. Najvažniji su kruženje C. One su vezane uslovima staništa. Prema Vernadskom. Ti kružni procesi u biosferi su označeni kao biohemijski ciklusi i oni karakterišu biosferu kao organizovan sistem. a nakon smrti tih organizama.. zaštitom. radljivosti zelenih biljaka. Ekosistem čine biocenoza i biotop. a koji počiva na 2 osnovna procesa: promet materije i protok energije. već i graba i drugih biljaka ali je naseljava i veliki broj životinjskih vrsta)! Biosfera se može shvatiti kao povezani skup mnogobrojnih životnih zajednica. Njega troše biljke u procesu fotosinteze. hrastova šuma nije samo stanište hrasta. Populacija je stvarni oblik postojanja organskih vrsta i poseban biotički sistem koji stupa u odnose sa spoljašnjim sredinom! Populacije pojedinih vrsta se nikada ne mogu javljati izolovano u prirodi... Populacija ima svoju strukturu. izraženu brojnim odnosima jedinkirazličite starosti. Jedan organizam je elementarni biotički sistem koji stupa u odnos sa sredinom koja ga okružuje. Kruženje N → Količina N u atmosferi je 78%. Njegova potrošnja iz atmosfere se nadoknađuje iz procesa disanja biljaka i životinja. aktivnošću bakterija razlagača uginulih organizama. Dojransko jezero je primjer jednog ekosistema).Na kružnom toku ovih elemenata može se pratiti i metabolizam nekog ekosistema. O. Spoljašnju sredinu organizma ne čine samo faktori nežive prirode. sa kojim počinje njegovo kruženje je CO2 (u vodi i atmosferi). N izgrađuje bjelančevine i druga složena organska jedinjenja. Individua se održava zahvaljujući prilagođenosti na uslove sredine. Prolazeći kroz živa bića. cjelokupni O2 u atmosferi je produkt života tj. ali i ishranom.. kombinacije). Materija uvjek kruži u ekosistemu a energija protiče! Kruženje CO2 → Osnovni oblik C. materije biva fosiliziran u vidu uglja.

tehnologijom. zovu se BIOMI. Ti krupni kompleksi ekosistema. kada tumači prisustvo ili odsustvo adaptivnih tipova u nekoj sredini. pedologijom. hemijom. stvarni tvorac moderne ekologije (prema mišljenju mnogih) je Darwin! Pojam borbe za opstanak. zatim i sa ekonomijom.. SINEKOLOGIJA (sintetička ekologija) primjenjuje sintetički pristupispitivanja i obuhvata 3 stupnja: 214 . pokriva čitav splet međuodnosa živih bića – i jednih prema drugima i prema životnoj sredini. koji je postavio Darwin. Takođe. živa bića se prilagođavaju na uvjete životne sredine ili nestaju.. ali ni ekosistemi nisu izolovani jedni od drugih nego su vezani različitim uzajamnim odnosima i integrisani u složene komplekse višeg reda (npr.. Nemoguće je govoriti o ekologiji na nivou jezera ili mora. Pristup u tom istraživanju je analitički pri čemu se težište stavlja na jedinku i njen specifičan odnos ka biotičkim i abiotičkim faktorima sredine. Ekologija je povezana i sa sistematikom. Veza ekologije sa genetikom i evolucijom je jako bitna u biološkim sistemima i omogućava adaptacije. Međutim. Bavi se rasprostranjenjem organizama u funkciji vremena i prostora. Najviši stupanj integracije ekosistema je BIOSFERA!  DEFINICIJA EKOLOGIJE I VEZE SA DRUGIM NAUKAMA Ekologija je biološka disciplina koja se bavi proučavanjem uzajamnih odnosa organizama i sredine! Jedna je od bioloških disciplina i najprisnija sa svim drugim. Ekologija se mora oslanjati na rezultate biogeografije. odnosno – fizioloških procesa termoregulacije i mehanizama na kojima ona počiva! Ekologija je povezana sa biogeografijom. Ona proučava mehanizme životnih procesa koji se odigravaju u biljnim i životinjskim organizmima. Biogeografija istražuje istoriju nastajanja organskih vrsta u jednoj geografskoj oblasti. nemoguće je govoriti o pojedinim ekološkim faktorima kao npr. Najbliža ekologiji je Fiziologija.Biosfera je sastavljena od nizova različitih ekosistema. fiziologijom. geologijom. Izraz ekologija potiče od grčke riječi OIKOS što znači dom i LOGOS što znači nauka. puteve rasprostranjenja. Izraz ekologija potiče od njemačkog biologa Ernesta Hekela. sve četinarske šume u Americi i Evropi su povezane u TAJGE). nauka o proizvodnji i raspodjeli organske materije u prirodi. Takođe. temperaturi i njenim uticajima na živa bića bez dobrog poznavanja fenomena poikilotermije i homeotermije. geografsko porjeklo. IDIOEKOLOGIJA (analitička ekologija) proučava odnos jedinke i uslova životne sredine. koji pokrivaju čitave geografske oblasti. bez poznavanja procesa produkcije a koji se direktno oslanjaju na fiziološke procese organizama fitoplanktonske zajednice. Mora i okeani su takođe biomi. Isti korjen ima i ekonomija žive prirode tj. priučava i pojedine faktore sredine. zoogeografijom. Ekologija se može definisati kao manifestacija borbe za opstanak! U toj borbi. Ekologija proučava odnose sredine i organizama kao i zakonitosti na kojima ti odnosi počivaju.

tako da se ne razmnožavaju u vodama Sjeverne Evrope).7.ali u julu izumire jer ni jedan njegov razvojni stadij ne može izdržati temperaturu preko 26 C! U termalnim izvorima Sjeverne Amerike broj Koleoptera se smanjuje sa porastom temperature: 30-35 C – 17 37-40 C – 13 40-42 C – 5 42-43 C – 2 45 C – 1 Optimum je optimalan uticaj nekog ekološkog faktora pri kojem neka vrsta živi potpuno normalno i kada se svi procesi odvijaju povoljno! Minimum je tačka na donjoj granici nekog ekološkog faktora. uvjek djeluju zajedno kao kompleks i u određenim kombinacijama.30 C. Ovaj pojam označava ekološku plastičnost vrste. organizmi vrsta u prirodi se održavaju pod stalno promjenljivim uslovima sredine.. njenu reakcionu širinu koja je specifična i uslovljena njenom unutrašnjom konstitucijom. Ti elementi spoljašnje sredine su ekološki faktori a sama spoljašnja sredina gdje oni djeluju je životna sredina. Ekološki faktori zajedno sa prostorom čine životnu sredinu! Ekološke faktore djelimo na abiotičke i na biotičke. 215 . Postoje granice variranja veličine i intenziteta jednog ekološkog faktora. Ekološka valence jedne iste vrste nije ista za sve faktore (za neki faktor može biti jako velika dok za drugi može biti izuzetno uska)! Kod ekološke valence je važan maximum. Kompleks abiotičkih faktora su:     Klimatski faktori (temperatura. odnos predator / plijen. parazitizam.itd! Kod ekoloških faktora treba reći da oni. vlažnost. ali je jako osjetljiv na kolebanje vlažnosti vazduha. komarac malaričar podnosi temperature od + 30 C do . Na primjer.. Odnosi fitocenoze i zoocenoze prema životnoj sredini 9. ekspozicija) U kompleksu ekoloških faktora. Leptir kupusar (Pieris brassicae) čest je u zimu i proljeće na području Palestine. Organizam je izložen ovim uticajima i na njih reaguje. i u tom periodu razvija i do 5 generacija. na staništu! DEJSTVO EKOLOŠKIH FAKTORA I EKOLOŠKA VALENCA Ekološka valenca je amplituda kolebanja jednog ekološkog faktora. biološki). vazdušni pokreti. kompeticija.. javljaju se i biotički faktori kao npr.. Organizmi tako odgovaraju na kompleks ekoloških faktora na nekom prostoru tj... u čijim granicama je moguć opstanak određene životinjske vrste. jer pokazuju manju ili veću plastičnost prema kolebanju ekoloških faktora. kao nezaobilazni. Veličina ekološke valence za jedan određeni faktor varira od vrste do vrste i njene granice mogu biti vrlo uske ili vrlo razmaknute. ispod koje nije moguć život. sredinu jednog organizma čini čitav kompleks ili splet spoljašnjih uticaja a koji mogu biti različite prirode (fizički. u principu. Preko tih granica faktor prestaje biti uslov života i postaje smetnja za opstanak (npr. svjetlost. komensalizam. amensalizam. a koje određena vrsta može podnijeti. Istraživanja uzajamnih odnosa populacija istih vrsta prema spoljašnjoj sredini 8. hemijski. spolni produkti šarana ne sazrijevaju na temp nižoj od 18 C. Odnos između ekosistema i životne sredine USLOVI ŽIVOTA I POJAM EKOLOŠKIH FAKTORA U širokoj generalizaciji. Larve mušice Liponeura je manje osjetljiva na promjenu temperature a više je osjetljiva na promjenu količine O2! Zahvaljujući ekološkoj valenci.) Hemijski faktori Edafski (zemljište) Orografski (nagib. minimum i optimum.

dok je npr. razlikujemo STENOVALENTNE i EURIVALENTNE organizme. eurihalini. Raspon između maximuma i minimuma je amplituda variranja. prelazi se u pessimum. Primjer stenotermnih organizama su korali koji žive u takvim uslovima da temperatura vode ne ide ispod 20 C..Maximum je gornja granica. Položaj tačke optimuma varira.. Eurivalentni imaju široku amplitudu variranja nekog ekološkog faktora a stenovalentnim organizmima je ta amplituda vrlo mala. Eurivalentnost i stenovalentnost se mogu odnositi na samo jedan ekološki faktor! Organizmi sa uskom ekološkom valencom za jedan određeni faktor mogu imati široku valencu za neki drugi ekološki faktor (za jedan su eurivalentni a za drugi stenovalentni). Praktično. mogu biti: stenotermni. pa sve do Sibira. stenohalini. Za svaki faktoruvjek postoji određeni stepen veličine i intenziteta kada je njegovo dejstvo najpovoljnije i to je optimum. Zatim. U odnosu na faktor. razlikujemo optimum i 2 pessimuma! U pogledu ekološke valence. gubar (Lymantria. gdje su temperature od 8-9 C (ili oko 3 i 17 C). . leptir) eurifag čije gusjenice napadaju različite biljne vrste. Tigar koji živi u Indiji na temperaturi od 40 C. Tu je i dvogrba kamila koja u pustinji Gobi podnosi kolebanja temperature od – 37C do + 38C! Stenofagi organizmi su neke vrste leptira čije se gusjenice hrane samo jednom biljnom vrstom.. euritermni. a godišnja variranja su svega 2-3 C! Stenotermne su neke vrste planarija Crenobia koje naseljavaju samo hladne izvore. Kod većine organizama. Lymantria dispar Ekološka valenca za jedan faktor se mjenja i sa razvojem jedne iste vrste. kod pastrmke (Salvelinus 216 . ekološka valenca je najmanja u ranim stupnjevima razvoja. tako da on može biti bliži maximumu ili minimumu (npr.itd. Udaljavanjem od optimuma ka granicama ekološke valence. američka puma (Felis concolor) koja živi od Kanade do Portugala. Euriterman je npr.

Tineman je Liebig-ovo pravilo minimuma pokušao proširiti na opšte pravilo dejstva ekoloških faktora. ali opstanak vrste može zavisiti i od maximuma (npr. dovodi do smanjenja gustine populacije. pH. Kako je on noćna životinja. kratkoća noći postaje faktor u minimumu i ograničavajući faktor rasprostranjenja te vrste). koji je bliži pesimumu. živo naselje čine samo neke bakterije a sve zbog visoke koncentracije soli). O2. ekološki faktori su manje-više uzajamno uslovljeni i niti jedan od faktora ne djeluje nezavisno. projnost neke vrste na datom mjestu je određena onim faktorima koji su. Tako je Ohridsko jezero siromašno fitoplanktonom a taj isti fitoplankton zamuti Dojransko jezero u vrijeme ljeta. Kod Rana pipiens. To je formulisao Liebig. Po njemu. CO2 se mjenjaju sa dubinom i pokazuju vertikalni gradijent. Temperatura. sa opadanjem slanosti se smanjuje i broj morskih životinja. su 0-12 C a optimum na 4 C). Najčešće. Životna sredina je komplex faktora koji tamo djeluju i na koje organizam odgovara. sa najmanjom ekološkom valencom i najviše udaljeni 217 . Vertikalni gradijent ekoloških faktora se naročito susreće u rasponu od podnožja ka vrhu planine. Temperatura i svijetlost su uzajamno povezani ali isto tako i temperatura i atmosferski talozi. minimum i max. U Baltičkom moru. Produkcija biomase biljaka je određena faktorom koji se u tom momentu nalazi u minimumu. proučavajući faktore ishrane kulturnih biljaka. Koncentracija soli fosfata u Ohridskom jezeru iznosi 2-3 mg/m3 a u Dojranskom je oko 30 mg/m3. Analize pokazuju da u ekosistemu. jedan i više faktora su udaljeni (više ili manje) od optimuma. U ovakvim kompleksima je teško očekivati da jedan faktor bude ostvaren u optimumu. vlažnost i vazdušni pokreti su takođe povezani. Skup ekoloških valenci za više ekoloških faktora. tako da je slanost ograničavajući faktor i f. valenca je 0 – 30C a optimum na 22 C! Letalno dejstvo maximuma i minimuma zavisi od njihovog trajanja. čini ekološki spektar jedne vrste! KOMPLEKS FAKTORA I PRAVILO MINIMUMA Jedna vrsta uvjek živi u okviru ekosistema u spletu mnogostrukih odnosa. a u isto vrijeme svi drugi ekološki faktori mogu biti u optimumu. god. mnogi faktori variraju zajedno u horizontalnom i vertikalnom pravcu. S' druge strane. u Mrtvom moru u Palestini.fontinalis) temp. Samo jedan faktor u pesimumu može da ugrozi egzistenciju vrste (npr. U Ohridskom jezeru. u odnosu na stupanj razvoja. 1840. temperatura. svjetlost. u minimumu! Nepovoljno dejstvo jednog faktora. u vidu PRAVILA MINIMUMA. šumski miš – Apodeulus sylvaticus. dopire na sjever do 52 stepena geografske širine gdje dužina ljetnjih noći jedva dostiže 5 sati. Opstanak jedne vrste je određen faktorom koji je na datom staništu najbliži pesimumu. To je naročito vidljivo kod klimatskih faktora.

što direktno uslovljava različite kombinacije biljnih i životinjskih vrsta. Potok i jezero se razlikuju u kombinaciji ekoloških faktora. Životna forma je prije svega ekološka kategorija. sve pustinje pripadaju biohori pustinje). Te osnovne topografske jedinice se zovu BIOTOPI ili životna staništa organskih vrsta. svjetlost i hemijski uslovi su sasvim drugačiji od onih u potoku. koje je Hesse označio kao BIOHORE (npr. On u sebe može uključiti više biotopa u kojima data vrsta može da živi. Areal je ukupni prostor na kome se susreće jedna organska vrsta a veličina mu je historijski uslovljena. noge su sa snažnim kandžama i posebnim žuljevima na stopalima tako da se lako kreće i kopa podzemne hodnike. Čitava građa slijepog kučeta i njegova fiziologija žine posebnu životnu formu usaglašenu sa podzemnim načinom života. Adaptacija živog svijeta na uslove životne sredine historijski se razvila i ona se ogleda u morfofiziološkim odlikama organskih vrsta i njihovom načinu života. Životni uslovi nisu uniformni niti na prostoru samo jednog biotopa. Jedna od najpoznatijih klasifikacij biljnih i životnih formi zasnovana na pretežno klimatskim adaptacijama potiče od Rankijera?. Talpa. vertikalne dubinske zone u jezeru). Biosfera se javlja kao mozaik velikog broja vrlo različitih biotopa. Slična životna forma javlja se kod drugih životinja sa sličnim načinom života. kao i prostorni raspored – neravnomjerni su. U tom pogledu ova vrsta je morfološkim izgledom adaptirana uslovima u kojima živi. Često se susreću zonalna. Jezerska voda je stajaća a temperatura. na kratko zdepasto tijelo. oči zakržljale. Hrani se podzemnim dijelovima biljaka. Tipološka klasifikacija grupiše slične tipove biotopa u više kategorije. Ima ogromne sjekutiće koji strše van.itd! Svako od njih ima svoju posebnu fizionomiju i specifično životinjsko naselje.. zemlju kopa zubima i izbacuje nogama i glavom na površinu. gusto krzno. različite biohore se mogu grupisati u 3 glavne životne oblasti:  ŽIVOTNA OBLAST MORA (SLANE VODE)  ŽIVOTNA OBLAST KOPNENE (SLATKE) VODE  ŽIVOTNA OBLAST KOPNA ŽIVOTNA SREDINA Reakcije organizma na dejstva spoljašne sredine imaju određeni adaptivni karakter I zahvajujući toj mogućnosti adaptacije organske vrste se održavaju u prirodi I pored toga što se usslovi mijenjaju. Spljašne uho je redukovano. Te razlike za sobom povlače različit prostorni raspored vrsta. kratke noge. hrastova šuma. Uzroci za to su specifični ekološki faktori ali i istorijski uzroci. To je u stvari adaptivni tip u kome se održavaju neposredni odnosi vrsta prema kompleksu životnih faktora pod kojima živi. Skup adaptivnih osobina jedne vrste saglašen sa konkretnom sredinom je životna forma te vrste. 218 .. ŽIVOTNO STANIŠTE I POJAM BIOTOPA Rasprostranjenost organskih vrsta na Zemlji i gustina njihovih populacija. torbar Notorychtes-rovci. (Glylotalpa sp).od optimuma. Tu spadaju: • Fitoplankton (lebde u vodi). • Fitoedafen (mikroskopske biljke koje žive u tlu). bez repa. Biotop je npr. Po tome se razlikuju pojedini biotopi. jezero. vertikalna diferencijacija (npr. horizontalna. pećina. Kao primjer adaptivnog tipa je glodar slijepo kuče (Spalax leucodon) koji živi pod zemljom. U okviru biosfere je moguće razlikovati više-manje jasno prostorno ograničene djelove koji se karakterišu posebnom kombinacijom ekoloških faktora. pustinja. Ovo pravilo uzima u obzir i minimum i maximum kao i ekološku valencu pojedinih stupnjeva razvoja. Biotop je ekološki pojam i on se karakteriše specifičnim komplexom ekoloških faktora.

u unutrašnjosti tla.stanovnici unutrašnjosti stijena. VI.šljunkavo tlo. Petricola (stanovnici površine stijena). i) Mezogeobionti.na površini tla. Epifite (žive na drveću). f) Endopelobionti. h) Endopsamobionti. 23. Geofite (višegodišnje biljke čiji organi preživljavaju smješteni u tlu). Atmobionti – žive na biljkama i životinjama 9. Arenicola (stanovnici pješčane podloge) ili psamobionti: g) Epipsamobionti. Hidrofiti (žive u vodenoj sredini). Herbicola (fitobionti. Tericola (stanovnici rastresitog tla). Razlikuju se: e) Epipelobionti. Saxicola (hipolitobionti) . Lepidinola (mezolitobionti) . Terofiti (jednogodišnje biljke koje preživljavaju u formi sjemena). postoji 9.na površini mulja.u pjeskovitom tlu i) Mezopsamobionti. 20. na biljkama): 219 . pupovi izdignuti iznad tla).na pjesku. Hamefite (višegodišnje biljke čiji organi preživljavaju iznad tla) Fanerofite (pretežno drveće. ili epilitobionti.u šupljinama tla. Slična klasifikacija životnih formi u ekologiji životinja izrađena je od strane kaškarova i Tišlera. 22. Limnicola (stanovnici mulja) ili pelobionti.stanovnici tla.stanovnici pećina. 25. Oni su na osnovu prilagođenosti u odnosu na mjesto stanovanja kod suhozemnih životinja postavili slijedeće kategorije: V.ispod kamena 26.• • • • • • • Endofiti (biljke koje žive u stijeni ili kao paraziti na dugim organizmima). kategorija: 19. h) Endogeobionti. Cavernicola (troglobionti) .u mulju.u međušupljinama pijeska 21. 24. Edafobionti.geobionti: g) Epigeobionti. Sclericola (endolitobionti) . Nidicola (emobionti) – stanovnici gnijzda i jazbina. 27.

Ona je funkcionalni pojam i označava mjesto i ulogu neke vrste u životnoj zajednici. druge plodovima. 10. Šumskim plodovima se hrane miševi i vjeverice. Klimatski faktori uvjek djeluju zajedno.u biljnim tkvima. U australijskoj oblasti torbari zauzimaju ekološku nišu koja je koja je analogna sisarima u našim krajevima. Pod tim pojmom označeno je iskoruštavanja određene životne mogućnosti od jedne organske vrste. Živi svijet u znatnoj mjeri može da mijenja klimatske faktore. vodene taloge. 12. Npr. svijetlost. Obilne padavine u obliku grada mogu nanijeti štete na nadzemnim dijelovima drveća. Oni neposredno i stalno dijeluju na organizme ali i tako utuču na većinu ostalih ekoloških faktora. Klimatski faktori imaju znatan uticaj na promjene primarnog reljefa.na kori drveća. Svi faktori variraju vremenski i prostorno i njhovo momentalno stanje je vrijeme. Od klimatskih faktora zavisi raspored živih bića na zemlji. Lignicola (stanovnici drveća) dendrobionti: g) Epidendrobionti .. prije svega kroz proces erozije na stjenovitoj podlozi. posbno odnosa ishrane u životnoj zajednici i njen funkcionalni status označen je kao ekološka niša. Npr. Klimatski faktori Pod njima se podrazumijeva čitav komplex faktora životne sredine kome su izložena sva živa bića. a klima je srednje stanje vremena jedne oblasti. isto tako i šumske pčele. i) Mezodendrobionti – u šupljinama između kore i stabla. ali jedna se hrani svježim lišćem. Klima obuhvata skup meteoroloških faktora atmosfere: temperaturu. treće biljnim detritusom. 11. kao komplex. četvrte su grabljive. Neki ekološku nišu proširuju i na iskorištavanju životnih mogućnosti u pogledu zakona ili zaštite. naročito raspored vegetaije koji se koristi kao indikator klimatskih uvijeta. h) Endodendrobionti – u unutrašnjosti drveća. Ekološka niša prije svega znači životnu mogućnost u odnosu na ishranu.u šupljinam busena i mahovinama. i) Mezoofitobionti.. Erodirani materijal se može taložiti u vodenim ekosistemima i tamo znatno modifikovati stanište. pritisak. f) Endozoobionti – u tkivima životinja. leptiri. vlažnost. njen ekološki status.na biljkama. Zoobionti (na životinjama) e) Epizoobionti – na površini životinja. vazdušne pokrete. Ekološka niša je funkcionalni položaj koji jedna vrsta zauzima u ekosistemu tj.g) Epiofitobionti. Aerobionti – stanovnici vazduha. raspored pedološke podloge itd. Ekološka niša Podrazumijeva se mjesto i položaj koji neka vrsta zauzima u spletu odnosa. a istovremena i sama životna mogućnost koja ta vrsta iskorištava. h) Endofitobionti.. u nekoj šumi se navlja veli broj koleoptera. ulogu gliste na koralnim ostrvima u Tihom oceanu zauzima Cardiosoma. Biljne vaši se hrane biljnim sokovima. Posebno su važne lokalne kolmbinacije klimatskih faktora 220 . Analogno ekološku nišu u različitim ekositemima ispunjavaju različite vrste životinja.

Na dnu mora temperatura je 2-4ºC. Stalna kolebanja temperature u toku dana godine su znatno manja. Hlađenjem jezera stratifikacija postepeno isčezava. Za vodenu sredinu karakteristične su mala temperaturna kolebanja kako dnevna tako i sezonska.5ºC. temperaturni raspon nije prisutan uvijek na istom mjestu.40 ºC. Temperatur utiče i na druge ekološke faktore i mjenja ih u znatnoh mjeri.6-22. Raspored vrsta u okviru istog biotopa uslovljen je tim lokalnim klimatskim kombinacijama. turbulentno mješnje vod eprodire dublje tamo. Ovo stanje u vrijeme ljeta se naziva ljetna stagnacija. Glavni izvor toplote u biosferi je Sunčevo zračenje.ljetna stagnacija sa izraženim vertikalnim termičkim gradijentom je u augustu. Primjer termičkog režima vodenog biotopa i sezonskih kolebanja temprerature su jezera umjerenog pojaa. Tmperatura opada progresivno sa dubinom. U tibetu razlika između zimske i ljetne temperature iznosi oko 77 ºC. Dublji slojevi se zagrijavaju slabije. Dubine uvijek imaju temperaturu 6 ºC. Donja granica teperature u stalnoh vodi ne silazi ispod 0 ºC. Ovaj max. • Hipolimnion (donja zona). Postoji vetikalni temperaturni gradijent od površine prema dnu. razviće. tak da se jezerska voda tratifikuje. Najveća kolebanja temperature su u pustinjskim oblastima.zona sa laganim padom temperature. jer je lako mjerljiva i dejstvo na organizam je vidljivo. čiji ukupni rapon ne premašuje 150 ºC. Max. U srednjim tokovima temperatura zimi je niža nego na izvoru. Najniža temperatura prizemnog sloja izmjerene su u Sibiru (-70ºC).koji su rezultat uzajamnog dijelovanja klime i drugih faktora: reljefa npr. a najmanja u tropskim oblastima. tako da su temperature gornjih i donjih slojeva izjednači u toku zime. razmnožavanje. na brojnost populacije-. Količina toplote koju jezero apsorbuje u periodu zagrijavanja je velia i označava se kao godišnji termički bilans jezera. Sa visinom temperatura opada. U tropskim oblastima kolebanja temperature su mala i iznose svega nekoliko stepeni. Temperatura površine vode u Ohridskom jezeru kreće se od 6. Pustinjsko tlo se može zagrijati i do + 84ºC . Najviša temperatura vode okeana ne može preći iznad +36 ºC. Termička stratifikacija jezera se izrađuje od februara kada je u čitavom jezeru temperatura mala (oko 6 ºC).5 ºC. slične temperature su izmjerene i na Aljasci. Temperatura kao ekološki faktor U jedan od najviše proučavanih ekoloških faktora je temperatura. Ona djeluje na procese metabolizma. Kraći zraci su ultravioletni. U stratufikovanoj vodenoj masi se razlikuju dvije termičke zone: • Epilimnion (gornja zona) u kojoj temperatura naglo opada ka dnu. a u morskoj -2. . turbulentno mješanje vode je teže i ono se ograničava na površinsku zonu. U vrijeme ljeta kada su gornji slojevi zagrijani. U Sahari dnevna kolebanja temperature su od 3 . Raspon kolebanja je karakteritičan za pojedinu klimatsku oblast. uži temperaturni raspon je u vodenoj redini. na izvorima temperatura vode uvijek je oko 4-8 ºC. a ljeti viša. Ovakva termička struktura prije svega ovisi od vjetrova koji izazivaju vertikalno turbulentno stujanje vodenih slojeva. dok su najviše temperature izmjerene u pustinjskim krajevima (+60ºC). Max. na njihovu sezonsku aktivnost. Sezonska temperaturna kolebanja najveća su u kontinentalnim. a zimi je odaju svojoj okolini. Uticaj temperature na tok životnih procesa 221 . Od ukupne sunčeve radijacije do biosfere dopire samo jedan dio koji obuhvata EM talase talasne dužine: 200-500 milimikrona. rast ali i na ponašanje organizma. a veći od 750 milimikrona infracrveni. Tada nastaje zimska cirkulacija vode. Zraci talasne dužine 400-750 milimikrona čine svjetlost vidljivu za oko.temperaturni raspon jer na kopnu. Za vrijeme ljeta ona apsorbuju toplotu. Vertikalni temperaturni gradijent javlja se i na planinama. Toplotni uslovi u biosferi Normalno se kreću u uskim temperaturnim granicama ispod i iznad tačke mržnjenja voe 0 ºC. u vazdušnoj sredini. Izvor strujanja u moru je temperatura struje. Slijevi ispod 100 m. Vertikalni temperaturni gradijent javlja se i u morima.

a komaraciz roda Anopheles i do -30 ºC. Na nižim temperaturama 7.6 ºC ukočenost na -14 ºC smrt. a žive na temperaturi od -30 do -40 ºC.7 do +1 ºC. termiti. Poikilotermi nemaju sposobnost termoregulacije i temperatura tijela je nepostojana. Temperaturna valenca U odnosu na ekološku valencu imamo euritermne organizme koji podnose široka variranja i stenotermne organizme koji podnose uska variranja temperature. Stoga stenotermne vrste su malobrojnije od euritermnih. Insekti i reptili koriste sunčevo zračenje za podizanje temperature.-Termička razmjena između organizma i sredineOd primanja i odavanje toplote zavisi temperatura tijela. Kod vodenih organizama temperaturna granice su uže nego kod suhozemnih. Postoji 2 osnovna tipa termičke razmjene u živom svijetu: poikilotermija i homeotermija. Pećinki insekti normalno žive u hladnim pećinama i životni ciklus im se odvija od -1. pigvin Aptenodytes forsteri idr. Homeotermija počiva na mehanizmu termoregulacije. pa razlikujemo 3. Poikilotermija je rasprostranjenija.gljive.5 i 52 ºC. Homeotermi se protiv hladoće bore pojačanom produkcijom toplote čim se vanjska temperatura 222 . a samim tim i tok životnih procesa. One mogu sprečiti razmnožavanje. 4 do 34. Dejstvo letalnih temperatura zavisi i od njihovog trajanja. 4. Otpornost nekih poikiloterama prema nižim temperaturama je različita. tako da im metabolizam i rast opada sa porastom i padom temperature. Oni održavaju temperaturu hemijskom termoregulacijom. kod pustinjskog skakavca Schstocerta gregaria zonaefektivne temperture je od 18. ali mnogi biljni organizmi mogu podnositi i niže temperature do . nezavisno od kolebanja vanjske sredine i javlja se kod ptica i sisara. Pčele održavaju temperaturu košnice od 35-36 ºC ljeti.koja živi na površini snijega. Dejstvo ekstremnih temperatura Temperature ispod i iznad efektivnih granica postaju ograničavajuće za život neke vrste. Slične reakcije na dejstvo ekstremnih temperatura pokazuju i ostali insekti. Raspon između kojeg je moguć aktivan život poikiloterama je između -1. Smatra se da poikilotermi preživljvaju niže temperture fizičkom pojavom prehlađivanja tjelesnih tečnosti. To su stenotermni organizmi niskih temperatura.8 ºC javljaju se slabi pokreti nogu.9 ºC. na 50 ºC nastupa smrt. Granice temperature kod poikiloterama su znatno uže čak i onih sa širokom ekološkom valencom. orangutan. sjeme biljaka. salpe. procesom znojenja. tako da letalne granice nisu fiksne temperature. Stalna temperatura obezbjeđuje isti intezitet bioloških procesa. Ako se udaljuju od efektivnih granic njihovo dejstvo je letalno i ono zavisi od dužine trajanja. Npr. koleba se paralelno sa promjenama temperature u spoljašnjaj sredini. zaustaviti normalne aktivnosti jedinke.60ºC (tajge). Grupe: Vrste sposobne da izdrže vrlo niske temperature: spore. razvoj. Vrijednost ekološke valence za temperaturu se mijenje u različitim razvojnim stadijima i najmanji je u ranim fazama razvoja. a zimi od 13-30 ºC. Putem mišićnog rada kod aktivnih oblika može doći do podizanja temperature za 10 ºC kod krupnih riba. U ovu kategoriju spadaju stanovnici arktičkih mora. račići iz roda Calanus. Granica efektivvne temperature unutar koje se odvija normalan aktivan život jedne vrste ne moraju se poklapati sa letalnim granicama na kojima se organizam ne može trajno održavati u životu. tropske slatkovodne ribe. bakterije. Već na 43. Najprimitivniji oblici termoregulacije javljaju se kod poikiloterama. Homeotermi imaju sposobnost održavanja konstantne temperature tijela. Gusjenica Cossus cossus izdržava temperaturu do -20 ºC. Druga velika grupa poikiloterama umjerenih krajeva koji su zimi izloženi temperaturama od 0 do -30 ºC. Stenotermni organizi viših temperatura su koralji.6 ºC u stanje ukočenosti. Polarne ptice imaju temperaturu 40 ºC. U tom rasponu on ima normalnu aktivnost.4 ºC prelezi u stanje nadraženosti. U toku ontogenetskog razvoja svi homeotermi su najprije poikilotermi. S pojavom prvih kristala tada dolazi do naglog povećanja tjelesne temperature. Ona ima veliki ekološki značaj. Životinja tada prelazi u stanje ukočenosti iz koga se može povratiti zagrijavanjem. 49. drhtanja. povećanjem ili smanjenjem oksidacijskih procesa. Tu spadaju većina biljaka i životinja. zatim beskrilna mušica Chionea aranoides ..

padne ispod granice termičke neutralnosti. koja je uzgajana na različitim temperaturama i dobijena je krivulja razvića u danima razvića koja je imala oblik hiperbole. Odnos godišne sume srednjih dnevnih efektivnih tempertura neke oblasti i termičke konstante prestavlja index koji pokazuje da li se vrsta može održati u toj oblasti i koliki broj generacija može imati u toku godine.. Vrijednost termičke konstante je različita za različite razvojne stupnjeve. Ovo pravilo je teško primjenjivo u biologiji jer se ni jedan organizam nije prost fizičko hemijski sistem i brzina životnih procesa je rezultat velikog broja biohemijski reakcija. riba dolazi do porasta bazalnog metabolizma sa porastom temperature. Ta otpornost na niskoj temperaturi zavisi od visine temperature. temperatura praga razvića varira za različite stupnjeve. Kod žaba. kornjča. potrošnja O2 koja se javlja na istoj oglednoj temperaturi. Npr. Kod polane lisice termgeneza počinje od -40 ºC. generaciju. Termičko prilagođavanje Brojni eksperimenti pokazuju da intezitet različitih životnih procesa na određenoj temperaturi nije isti kod poikiloterama i da taj intezitet u znatnoj mjeri zavisi od termičke sredine u kojoj je organizam prethodno boravio. Period trajanja razvoja i i efektivne temperature ima stalnu vrijenost koja se označava kao termalna konstanta. kod voćne mušice Ceratitis capitata. U fenomenu termičke prilagođenosti ogleda se plastičnost organski vrsta u odnosu na promjenjive termičke uslove sredine. povećanom ventilacijom. Generacije.. Ona omogućava da se procjene termički uslovi za razvoj određene vrste. Termička konstnta izražava se stepenom dana. Homeotermi izdržavaju temperaturu iznad termičke neutralnosti putem fizičke termoreulacije: znojenjem. leptir Plusia gama na sjeveru SSSR ima samo 1. a u južnim dijelovima 2-3. Agrotis segetum ima 1000 dana. Tu borbu olakšava pernati omotač ali istotako i potkožna mast. 223 .. Kod mnogih insekata sa porastom temperature raste potrošnja kiseonika. Srčana frekvenca tritona Triturus cristatus i Salamandre prilagođenih na temperaturu od 10 ºC veća je nego kod onih prilagođenih temperaturi od 30 ºC. i prisutno je kod velikog broja poikiloterama. Tu postoji termičko prilagođavanje na termičku sredinu prethodnog boravka. Za Ceratitis capitata ova konstanta iznosi 250 dana. nedostatka energetskog goriva. Temperatura i tok životnih procesa U granicama efektivne zone porast temperature kod poikiloterma dovodi do porasta inteziteta metabolizma. tvrdokrilac Melosoma populi koji je prije boravio na temperaturi 12 Cº troši više O2 nego jedinke koje su prije živjele na temperaturi od 25 Cº. do gubitka vode u tijelu i konačno dovodi do denaturacije u tijelu. Tempertura i razviće Individualno razviće pikiloterama teče brže na višim temperaturama. trajanja. To je praćeno na brojnim eksperimentima na insektima. Ova adaptacija se ogleda u promjeni inteziteta jednog životnog procesa. Termalna konstanta izražava ukupnu sumu toplotne energije neophodne za odvijanje određenog stupnja razvića bez obzira na kojoj se temperaturi odvija razviće. Vrijednost trmičke knstante je specifična i različita kod različitih organizama. Visoke temperature izazivaju poremećaje u metabolizmu. Npr.. Ceratitis capitata ima 250 dana. Donja granica na kojoj počinje razviće ili na kojj se ono prekida zove se temperatura praga razvića i ona se ne poklapa sa donjom letalnom granicom organizma. npr. npr. Tada homeotermi padaju u stanje hipotermije. To je VanHofovo pravilo po kome hemijski procesi sa porastom temperature za 10 Cº ubrzavaju se za 23x. dovode do nejednakog ubrzavanja svih procesa. Razviće jedne vrste odvija se u određenim granicama efektivne temperature. Letalne granice hipotermije za čovjeka su 18-25 ºC??. Organizam se pri tome progresivno mijenja pa je dejstvo teperature na brzinu razvoja različito na različitim stupnjevima. Također. Postoje razlike i ko homeoterama. a kod čimpanze na 20 ºC.?? Fiziološko prilagođavanje na novu temičku sredinu je reverzibilan proces. Postoji zavisnost između temperature i brzine hemijskih procesa.

oblici sa dugim nogama se brane izdizanjem tijela od površine pijeska itd..Temperatura i razmnožavanje Određena količina toplote potrebna je za sazrijevanje polnih produkata kod poikiloterma. Većina planinskih i artičkih insekata ima tamnu boju tijela i lako se zagrijavaju. Svjetlost djeluje na životinjske organizme posredno ili neposredno sa različitim ekološkim efektom. reflektujući ih. dubinksi organizmi ili neki paraziti. Također i polna zrelost kod riba zavisi od temperature. Temperatura tjela Schisticerca gregaria (pustinjski skakavac) raste sa izlasko sunca vrlo brzo do 40 i 50ºC.7 ºC ali ne na temperaturi od 4. Čovječja vaš traži temperaturu na tijelu od 24-32 ºC. Slično je i sa ostalim insektima. Organizmi se u svojoj sredini orijentišu na mjestima sa temperaturom koja je za njih najpovoljnija. larve insekata (drosofila) su jako osjetljivi na sunce. Pošto sunčeva svjetlost sa sobom donosi i toplotu ona utiče na toplotne razmjene organizma. sa tim što je neophodna za fotosintezu. dok u južnoj Europi 3 godine.2 ºC. te sprečavaju pregrijavanje. traže termičke uslove za normalnu životnu aktivnost. Temperatura i ponašanje Može se pratiti i kod homeoterama i kod poikiloterama. Zemljana atmosfera apsorbuje najveći dio UV zraka. 224 . Uticaj temperature na polaganje jaja može se pratiti kod insekata. Od dejstva visokih temperatura mnogi insekti se brane ukopavanjem u pijesak. kod Blatea germanica se udvostučuje. Na temperaturana kolebanja poikilotermi reaguju odgovarajućim promjenama aktivnosti. Komarac malaričar polaže jaja na temperaturi 12. Samo mali broj vrsta živi u potpunom odsustvu svjetla npr. Insekti zagrijavanjem tijela podižu svoju temperaturu. SVJETLOST Svjetlost je jedan od osnovnih uslova života. Zaklanjanjem od svjetla.8-16. posebno poikilotermnih.4 -12. UV zraci su letalni za neke organizme. Skuša Scomber scomber iz Crnog mora prelazi u Sredozemno more čim padne temperatura 10-12 ºC.. Insekti u pješčanim dinama u Finskoj su zariveni u pijesak preko dana. Promjen temperature utiče i na migracije koju vrše mnoge vrste sa promjenom temperature. sazrijevanje donade domaće muhe skraćuje se sa porstom temperature i iznosi 20 dana na 20 Cº. Crvenperka Ritilus ritilus dostiže polnu zrelost u vodama finske od 5-6 godine. Sa sniženjem temperature vrijeme za kopulaciju i formiranje jajnje jaja. Kretanje muha na 10 ºC je sasvim slabo ali raste progresivno i postaje brzo na 27 ºC. Npr. Glavni izvor svjetlosti u biosferi je sunce za oko vidljivi kompleks zraka od 400-750 nm. U procesu zagrijavanaj tijela važnu ulogu igra prisustvo pigmenta. Svjetlost djeluje neposredno na živa tkiva kad je apsorbovana. Od dejstva svjetlosti organizmi se štite: 1. Sa zalaskom suncatemperatura tijela pada. samo 4 dana na 30 Cº. U granicama efektivne temperature aktivnost raste na većim temperaturama. ali se i pod njihovim dejstvom stvara i vitamin D iz određenih sterola. Npr. Rana temporaria polaže jaja u V. a u Finskoj tek u maju mjesecu. Ženka vaši Pediculus humanus ne proizvodi jaja na temperaturi ispod 25 ºC. a u srednjoj Europi 4-5 godine. a na 40 ºC prelazi u stanje razdraženosti. Postoji očigledana zavisnost aktivnosti i ponašanja poikiloterama od temperature. Mužjaci i ženke drozofile gajeni na temperaturi iznad 32 Cº ostaju sterilni. Takođe i kišna glista. Ženke jegulja u rijeci. Hitinskim ili rožnatim slojem kože 2. a mnogi drugi koji se normalno duže zadržavaju na suncu imaju metalne odsjaje tijela. Po sazrijevaju u 5-7godini. ženka pirinčanog žižka Calenda orizoe najveći broj jaja proizvodi na teperaturi 26-39 Cº. Zraci krače i duže talasne dužine ultravioletni i infracrveni nisu vidljivi. Larve Cincindele traže mjesta sa temperaturom do 44 ºC. dok u oblasti Elbe u Danskoj tek 8-9 godine. Haringe iz južnog dijela Norveške postaju polno zrele 2 godine ranije nego haringe u sjevernom području. Razvijenijim pigmentom koji sprečava dublje prodiranje 3. Britanijiu januaru.

apsorpcijom vlage i dr. Pčela na temepraturi od 14-18ºC reaguje na svjetlo pozitivno. ali isto tako i unutrašnja sredina organizma. migracije su u vezi sa sezonskim promjenama trajanja dana i noći. Od sezonskih promjena svjetlosnog režima zavisi i razmnožavanje kičmenjaka. koja može biti pozitivna i negativna). Biljke dugog dana zahtjevaju duže dnevno osvjetljenje. Sumračne životinje su: gundelj. Lagnus lagnus (glodari).om sredinom. Ona učestvuje kao materijal u fotosintezi.. Odavanje vode iz tijela životinje se obavlja ekskrecijom. Biljke i životinje su uključene u proces kruženaj vode u biosferi. mačka. Večina glodara je aktivna noću. U dnevnih životinja to određuje broj sati u toku kojih je moguča ishrana. Za pojedine organske vrste postoji i određeni optimum intenziteta svjetlosti. čak i sesilni oblici raguju na svjetlost i zauzimaju određeni položaj tijela prema svjetlosnom izvoru. u prometu materija. VODA Ekološki značaj vode je mnogostran i značajan za sva živa bića. Ako se gleda normalna aktivnost životinjau tom pogledu se razlikuju dnevne.). Čitav živi svijet je uključen u kruženje vode u biosferi. Tu je značajan i pravac svjetlosnih zraka ali i njihov intenzitet. kroz sočnu hranu. Ta vodena razmjena primanja i odavanja vode je jedan od važnih oblika odnosa organizama i sredine. I druge periodične pojave kod životinja linanje. Fototaksična reakcija iste vrste se može mijenajti sa spoljašnjim uslovima i sa uzrastom. većina leptira i ptica.. Kod pokretnih životinja svjetlost može stimulisati lokomotorna kretanja koja mogu biti bez određenog pravca (fotokineza) i mogu imati određeni pravac (fototaksija. u regulaciji osmotskog pritiska i drugim pojavama. Sezona cvjetanja mnogih biljaka zavisi od dužine dnevnog osvjetljenja. Kod kopnenih organizama je to složenije. jelenak. mitarenje. a gliste is tonoge bježe od svjetlosti.mlade gusjenice itd. Npr. Pčele i muhe lete ka svjetlosti.a ispod toga negativno. Smjena aktivnosti i mira kod životinja može nastupiti jednom u 24 sata i to su monofazne životinje (pčele. a npr. Značaj fotoperiodizma stoji u njegovoj sezonskoj pravilnosti. kod duhana koji je kratkog dana.kod Calanusa kopepode iz Ohridskog jezera vrše se pravilne vertikalne migracije (10-20m). Od posebnog ekološkog značaja su reakcije organizma na ritmičke promjene intenziteta svjetla u smjeni dana i noći i godišnjih sezona. Indiferentne životinje su: stepski tvor.. Plankton sa dolaskom noći migrira iz dubljih slojeva gdje boravi u toku dana. Ciklus razvijanja gonad domačeg vrapca se odvija u zavisnosti od dužine dnevnog osvjetljenja i temperature.SVJETLOST I PONAŠANJE Ekološki značaj svjetlosti kao faktora orijentacije životinjskih organizma u prostoru je veliki.. Američka pastrmka je riba kratkog dana i postaje normalno polno zrela u jesen. slijepi miš. a kod nekih i više puta to su polifazne životinje (kišna glista. sumračne i životinje indiferentne na promjenu intenziteta.. VODNA RAZMJENA Vodu potrebnu za održavanje procesa metabolizma organizmi regulišu putem razmjene sa vanjsk. miš. 225 .. vertikalne migracije kod planktonskih organizama u toku danas i noci.. noćne. FOTOPERIODIZAM Od sezonskih promjena svjetlosnih režima zavisi čitav niz životnih pojava i kod biljaka i kod životinja. Oni unose vodu pijenejm. I životinje reaguju na dužinu dnevnog osvjetljenja. komarac. u regulisanju temperature. Sa smjenom dana i noći ritmički se mijenja aktivnost mnogih vrsta.. On je najpouzdaniji signal organskim vrstama da sinhronizuju svoj život sa sezonskim prromjenama. to sprečava cvjetanje. Kod vodenih organizama vodna razmjena se vrši putem osmoze. Tipične dnevne životinje su ptice i insekti. Ona je sredina u kojoj je život nastao. Fototaksične reakcije se mogu javljati i ritmički npr. Promjena dužine dana djeluje kao signal za lučenje gonadotropnih hormona od kojih zavisi sazrijevanje polnih produkata.).

Npr. Optimalno mu se jaja razvijaju pri 100% vlage u tlu i 30ºC. Stepen vlažnsoti vazduha utiče na ponašanje suhozemnih organizama. trajanje razviča na aktivnost. gliste. Razmno-žavanje i kretanje pustinjskog skakavca je jako zavisno od količine vodenih taloga. u sušnim oblastima. VODENI TALOZI Količina i raspored tvodenih taloga su bitan element u odeđivanju tipa klimatskih oblasti. VLAŽNOST ZRAKA Sadržaj vodene pare u životnoj sredini kod kopnenih organizama je posebno značajno za regulisanje odavanje vode iz tijela.čine prelaz između ova dva i tu spada većina suhozemnih organizama. Postoji više kategorija suhozemnih životinja u odnosu na život sa manjim ili večim stepenom vlažnosti. Od isparavanja insekti se štite hitinskim omotačem. Tu je bitna i srednja godišnja količina. Sa kolebanjem stepena vlažnosti vazduha raste ili opada intenzitet odavanja vode iz tijela putem isparavanja. 2. mokrica Porcelio skaber se kreče u suhoj atmosferi. Tako da se porast populacije javlja u godinama sa večom količinom padavina u sezoni polaganja jaja. stonoge i dr. Eksperimenti na mnogim insektima su pokazali da utiče i na fekunditet (broj jaja) ženki.kod njih je zaštita od isparavanja nedovoljna. POPULACIONE TEORIJE 226 . nematode. Stepen zasičenosti vazduha vodenom parom na datoj temperaturi je označen kao relativna vlažnost i izračunava se u procentima. 3. Brojnost miševa je u zavisnosti od količine vodenih taloga posebno u jesen. Npr.zama. Vlažnost vazduha utiče i na druge životne procese npr. Mogu se održati samo u vlažnoj atmosferi gdje je smanjeno isparavanje vode.isparavanjem kroz kožu i respiratornu površinu. u pustinjama ima i mezofilnih oblika koji sebi povoljne uslove vlažnosti nalaze u pozemnim jazbina-ma. Neke vrste aktivno traže mijesta čija im vlažnost odgovara ili izbjegavaju mjesta sa nepovoljnom vlažnošću. npr. Tipični oblici su amfibi. ali i njihov sezonski raspored.MEZOFILNI OBLICI . Njihovo dejstvo je direktno. Vlažnost vazduha je u vrlo uskoj vezi sa tmperaturom. One imaju niz prilagodbi u odnosu na vodnu razmjenu. 1. ponašanje. a na 40% prestaju da polažu jaja. puževi.žive u oblastima sa niskom vlažnošću zraka tj. Regulisanje vodenog balansa je posebna adaptacija kopnenih organi. Zasičenost zraka vodenom parom je veća na nižim temperaturama. kod pustinjskog skakavca broj položenih jaja je najveći na 70 % vlage.KSEROFILNE ŽIVOTINJSKE VRSTE. Komarac malaričar bira mjesta sa vlažnošću od 90-95%. Oni se susreću samo na vlažnim staništima.HIGROFILNI OBLICI . Osnovni ekološki problem kod njih je zaštita od pretjeranog gubitka vode. Neki organizmi u pustinjama se štite i sklanjanjem u zaklonjena mjesta. plodnost. Npr. Za neke crve je vlažnost vazduha ispod 85% letalna. Pod apsolutnom vlažnošću podrazumjeva se ukupna količina vodene pare u atmosferi u g/m3 zraka. Prilagođenost života u aridnoj sredini je i u korištenju vode koja je sadržana u suhoj hrani ili korištenju metaboličke vode. Brzina razviča takođe zavisi od stepena vlažnosti. Reakcije organizama na vlažnost omogučava životinjama da u svom biotopu pronađu mjesta sa vlažnošću koja im odgovara. a ne kreće se na vlažnom mjestu mjestu koje je izabrala. Kserofilni oblici se štite od gubitka vode i izlučivanjem suhog ekskreta ili suhog izmeta. kamila može izdržati 10 dana bez vode koristeći metaboličku vodu dobijenu oksidacijom rezervne masti iz grbe. Kod žiška (Calandra) broj položenih jaja raste sa porastom vlažnosti. Jesenji talozi djeluju povoljno na razvoj korova i klijanje zrnevlja kojim se oni hrane. Kod reptila i prtica tu ulogu ima rožni sloj i odsustvo kožnih žlijezda. Kserofilni sisari skoro i da nemaju znojne žlijezde. razmnožavanje.

Opšta teorija prirodne kontrole brojnosti još ne postoji.one pokušavaju objediniti sve faktore koji djeluju na kretanje populacije ne dajuci prednost ni samo biotičkim ni abiotičkim. *od uslova sredine zavisi da li će populacija rasti ili opadati. zagađivanje sredine. Tada stupaju u akciju regulatorni mehanizmi prije svega kompeticija tako da populacija automatski reguliše svoju gustinu. Biotički faktori su pretežno zavisni od gustine. metabolita itd. Njene postavke su: *svaka vrsta je sposobna da se razmnožava i povečava brojsnost svoje populacije. Uvarov i Bodenhajmer smatraju da ti faktori imaju posebnu ulogu u kretanju brojnosti populacija. svaka populacija pripada određenom ekosistemu i njegov je integralni dio. Dalje. Ove teorije imaju najvecu širinu. SINTETIČKE TEORIJE .Polaze od činjenice da se populacije vrsta u prirodi ne mogu neograničeno razmnožavati u nekom ekosistemu. Tako da otpor prema neograničenom rastu leži u samoj populaciji. Po njima nepovoljen vremenske prilike mogu dovesti do visokog mortaliteta 85-90% u prvim stadijima razvoja insekata. razmnožavanje i razviče insekata. Dejstvo regulatornog mehanizma izostaje ako neki nepovoljni faktor svede gustinu populacije na nizak nivo. Postoje 2 negativnosti fižičkih teorija. a abiotički nezavisni. Faktori ne zavisni od gustine npr. Iz toga proizilazi da mehanizam 227 . vlage tj. intraspecifičnoj i interspecifičnoj kao i na kompeticiji između prirodnih neprijatelja kojima je ta populacija izvor hrane. Npr. ali i u njenoj sredini. Ove teorije ističu značaj abiotičkih faktora po sebno temperature. *Osnovni mehanizam regulacije počiva na kompeticiji za hranu i prostor. Populacija i sredina su dva aktivna faktora koji su u stalnoj interakciji. Oni smatraju da se populacija i sredina u kojoj ona živi ne mogu posmatrati kao dva nezavisna sistema suprotno suprostavljena jedan drugom. Veličina rezultata ovih teorija bazira se na proučavanju dinamike populacija insekata. Suština Nikolsonove teorije je u tome što vrsta u povoljnim uslovima teži da poveča svoju brojnost. *postoje 2 kategorije faktora koji kontrolišu kretanja populacije zavisni i nezavisni od gustine. BIOTIČKE TEORIJE . Osnova ove teorije su izučavanje kanadskog ekologa Tomsona i engleskog entomologa Solomona. Smatraju da periodične promjene klimatskih faktora imaju značajnu ulogu u fluktracijama životinjskih populacija. klimatski faktori takođe regulišu brojnost time što određuju nivo na kojem zavisni faktori od gustine vrše svoje djelovanje. U prirodnim populacijama kretanje populacije zavisi od skupnog dejstva svih faktora. klimatskih faktora za razvoj . Tu se javlja više teorija koje se mogu svrstati u 3 osnovne kategorije i to: fizičke teorije. a najčešće u njihovom kombinovanom djelovanju. a ne regulaciji njene brojnosti. *Regulatorna reakcija održava populaciju u stanju ravnoteže koji je ustvari kolebanje oko srednje vrijednosti. *populacija je sistem sposoban da reguliše svoju gustinu u skladu sa uslovima sredine. biotičke teorije i sintetičke teorije. Kompeticija kao glavni regulatorni proces teži ka ostvarenju i održavanju određenog nivoa gustine populacije. Tada če populacija rasti ponovo do momenta otpora sredine.Nasuprot fizičkim ove teroje daju prednsot biotičkim faktorima. Mnogi procesi koji organičavaju rast populacije proizilaze iz sopstvene aktivnosti. intraspecijske kompeticije. Najrazrađenija teorija je teorija austraslkog ekologa Nikolsona. metabolizma. One su jednostrane i težište daju samo jednom faktoru i drugo klimatski faktori pretežno dovode do redukcije populacije. što se najbolje može vidjeti na populacijama insekata. FIZIČKE TEORIJE – polaze od pretpostavke da su fizički faktori sredine najznačajniji u kontroli životinjskih populacija. Porast brojnosti automatski povečava otpor sredine. *Dejstvo prvih faktora raste sa gustinom populacije. Tu postoji prirodna kontrola koja reguliše dinamiku kretanja populacija. ciklične oscilacije zečeva i risova u Kanadi dovode se u vezu sa ritmičnim kolebanjima klime.

Populacija životinja koje žive u plavnim oblastima su takođe izložene mortalitetu. pčele. Macul pen komarac malaričar. Ptice koje su dobri letači posebno okeanske vrste burnice i albatrosi koriste vjetar 228 . Pokreti zavise i od rasporda mora i kopna.povečavajući smrtnost u njihovim populacijama u doba obilnih kiša. Ehinoidea. Ekološki značaj vjetra je mnogostruk.Carambia cerdo Diptera red. Naročito je to značajno u sjevernim oblastima. Poseban značaj ima slaba toplotna provodljivost sniježnog pokrivača za sitne oblike koji život provode ispod snijega.tu spadaju Arbacije Klasa Holoturija Klasa Krimoidea Kod nekih organizama javljaju se jasne prlagođenosti sezone razmnožavanja i sezonskih rasporeda vodenih taloga. Za vodni režim stepskih područja količina snijega je jako važna. Ofuroidea. Javljaju se kao rezultat razlika u gustini vazdušnih masa zbog nejednakog zagrijavanja. Npr. VAZDUŠNI POKRETI Vidljvi izrazi atmosfeske cirkulacije su vjetrovi. drozofile. Diplura i podklasa: Pterigota. Sjeverni jelen raskopava snijeg da bi došao do hrane. Sitni glodari stradaju u proljeće zbog obilnih kiša koje plave jazbine. Cetonia aurata.regulacije jedne životinjske populacije leži u spletu promjenjivih odnosa koji postoje u okviru ekosistema. Muscide. mravi Tip:Ehinodermata Klasa Asteroidea.fam Lamantridae Red Himenoptere-bumbari. Melolonte. On otežava kretanje po površini za večinu ptica i sisara kada je mekan i debeo. reljefa. Posebne prilagođenosti u građi nogu tih životinja im olakšava kretanje. Melolonta. Odonate-vilinski konjici. Tipulide. Isoptere-termiti. U zadnjih 50 godina upotrebom savremenih tehnologija su se razjasnili mnoge pojmove koji se tiču gustine populacije. Carambicide-strižibube. Zbog toga se javljaju razlike u gustini i nastaju vazdušni pkreti. hironodmide. Dermoptere Plecoptera Red Coleoptera Cicindela spada u koleoptere Lucanus cervus. gazele Afrike se razmnožavaju u sezoni kiša i razviča vegetacije. Hilopode i Simfile spadaju u stonoge. Klasa Insecta podklasa: Apterigota-Colembola. Diplopode. Za suhozemne organizme snježni pokrivač je poseban ekološki faktor. Snijeg otežava ishranu životinja koje svoju hranu nalaze na površini tla. Redovi: Efemeroptere – vodeni cvjetovi. Vodeni talozi mogu u neposredno djelovati na organizem. Organizmi raguju na različite načine na direktno dejstvo vjetra. Gusjenice leptira metlice se povlače u površinksi sloj zemlje gdje grade komore i jake kiše mogu saprati površinski sloj zemlje i oni su onda izloženi suncu. A. tu spadaju Culex pipiens. osi. On prije svega djeluje mehanički na suhozemne organizme i njihovo ponašanje. Od nje zavisi vlažnost tla i održavanej privremenih sajačih voda u toplijoj polovini godine. Podtip Uniramia obuhvata klasu insekata i stonoge. Vazduh se uvijek više zagrijava u prizemnom sloju. U dubini snijega preko pola metra temperatura je blizu 0 i malo varira. Red Lepidoptere.

Vitalni optimum razviča jaja pustinjskog skakavca je pri kombinaciji temperature 30 ºC i vlage 100% sa samo 10% smrtnosti. najmanji mortalitet. Ako je temperatura 28 ºC. 229 . Tako se npr. Vjetar je značajan faktor u raseljavanju mnogih životinjskih vrsta.kao izvor energije i održavaju se na vjetu satima. U okviru tih granica brzina razviča zavisi od stepena oba faktora. Slabiji letači. a vlaga 40% razvoj traje 21 dan. Gusjenice gubara se vjetrom mogu prenositi na više desetina kilometara i dalje. Ovi eksperimenti pokazuju da je vitalni optimum neke vrste uvijek određen skupnim dejstvom ekoloških faktora. a time i na vodnu i toplotnu razmjenu. Ali i aktivni let mnogih insekata stoji pod dejstvom vjetra. Idealan ekološki ili vitalni optimum odgovarao bi optimalnoj kombinaciji čitavog kompleksa faktora za sve životne procese koja bi obezbjedila najveći mogući porast populacije nekog organizma. Od promjene temperature i vlage zavisit će i intenzitet toplotne i vodene razmjene suhozemnih organizama. Tako da se ti faktori javljaju kao povezani kompleks faktora na koje organizmi reaguju. Temperatura i vlaga zavise jedan od drugog i oni se uslovljavaju. To je zona vitalnog optimuma za te faktore. Neki sitni vodeni organizmi u učahurenom stanju se pasivno mogu prenositi vjetrom tako da su kosmopolitski rašireni. Dejstvo svakog od njih je relativno i zavisno je od dejstva drugih. Vjetar ima poseban značaj na intenzitet isparavanja. Takva kombinacija koja je samo teoretski moguča nikako ne bi mogla biti jednostavan zbir djelovanja pojedinih faktora koji nisu nezavisni i koji djeluju jedni na druge. Mnogi insekti se u letu kreču protiv vjetra npr. ako je vlaga od 60-65% razvoj traje 11 dana. Ako se kvantitativno prikaze skupno dejstvo vlage i temperature dobijaju se bioklimatogrami. Skupno dejstvo temperature i vlage na ponašanje i razvoj je studirano kod pamučnog žiška. SKUPNO DEJSTVO TEMPERATURE I VLAGE Ova dva faktora su ekološki najvažnije komponente klime. najveću plodnost. najbrže razviće idr. insekti obustavljaju svoj let na jačem vjetru i drže se u zaklonjenom mjestu. Mortalitet progresivno raste sa udaljavanjem od optimuma. pravci velikih migracija pustinjskog skakavca poklapaju sa pravcem dominantnih vjerova. Ujedno od mjerila optimalnog kombinovanog djelovanja tempe-rature i vlage tj. U oblastima sa snažnim i jakim vjetrovima broj letečih insekata je mali kao što su okeanska ostrva i visoke planine Alpa. EKOLOŠKI OPTIMUM Uzajamna uslovljenost temperature i vlažnosti čini da je optimalna zona svakog od tih faktora relativna i da je njen položaj zavisan od dejstva drugog faktora. npr. Pored toga faktori neprekidno variraju u veličini i intenzitetu bližeći se svom optimalnom dejstvu i udaljavajući se od nejga. Pod vlagom se podrazumjeva i vlažnost atmosfore i vodeni talozi. S druge strane optimum svakog od tih faktora nije isti za sve životne procese i sve stupnjeve razvoja jedne vrste. Promjena temperature povlači promjenu vlažnosti i intenziteta isparavanja i obrnuto. Razvoj se ne vrši bez obzira na vlažnost ako je temperatura niža od 17 i višaod 39ºC. stepena mortalitea u toku ranog razvoja i u pojedninim stupnjevima jaja lucerkine štetočine Phytonomus variabilis gajena pod različitim uslovima temperature i vlage najmanju smrtnost pokazuju u granicama temeprature 13-39 ºC i vlage 85-100 %. SKUPNO DEJSTVO KLIMATSKIH FAKTORA Klimatski faktori uvijek idu zajedno i uslovljavaju se međusobno. Razvoj mu se zaustavlja ako je vlažnost ispod 40% i iznad 85%. vilinski konjic ili ženke malaričara tako da im vjetar donosi miris naselja.

šume ili pašnjak. Za život organskih vrsta nisu znacajne samo osobine makroklime. Metode klimatograma se mogu primjeniti u ekologiji. Ekologija raspolaže pojmom ekoklima koji je uveo Uvarov. On pored vrijednosti temperature i vodenih taloga obuhvata i podatke o površinskoj i dubinskoj vlazi. U klimatogram se uvode i pravougaonici koji obuhvataju granične vrijednosti povoljnih uslova temperature i vlage. koja obuhvata sumu metereoložkih faktora pojedinih biotope. Njegove gusjenice nanose štetu usjevima u Montani. vjetrova itd. Npr.BIOKLIMATOGRAMI Unošenjem srednjih vrijednosti mjesečnih temperatura i vlažnosti u koordinatni sistem ili temperature i količine vodenih taloga i spajanjam tačaka presjeka po mjesecima dobije se dijagram u vidu izlomljene zatvorene linije ili poligona koji se zove biokilmatogram. Usorov je unio korisne popravke u grafički postupak klmatograma tako da su dijelovi linija dijagrama bili izvučeni da drugačiji način u mjesecima u kojima se odvija razviče pojedinih stadija životnog ciklusa insekta. Ako se mjeri intenzitet svjetlosti koja dolazi do tla. on zavisi od vrste vegetacije (npr mjerenja na Prokletijama. dubinske i površinske jake suše. na istom stablu hrasta žive dva insekta. 230 . Srednje stanje vremenskih prilika čitavih geografskih oblasti koje je izvedeno na osnovu dugogdišnjih posmatranja meteoroloških podataka na određenim tačkama zove se makroklima i daje opštu sliku klimatskih osobina nekih geografskih cjelina. mikroklima Ova tri aspekta klimatskih komplexa su posebno značajni za ekologiju. Sve ove lokalne kombinacije klimatskih uslova na prostorno ograničenim mjestima nazivaju se mikroklima. U okviru makroklimatskih uslova na prostorno ograničenim jedinicama uspostavljaju se i posebni klimatski odnosi koji su važni za ekologiju. u podnožju ili na vrhu brda itd. Jedan živi u unutrašnjosti. Korist klimatograma je u tome što olakšavaju poređenje bioklimatskih uslova različitih oblasti i omogućavaju prognoziranje rasprostranjenja. a drugi na površini stable tako da su klimatski uslovi u pogledu temperature i vlage za njih različiti. Tom raznolikošću ekoklime i mikroklime može se objasniti mozaičan raspored organskih vrsta u okviru njihovog areala i u okviru jednog biotopa. Makroklima. ekoklima. Vertikalni gradijent svjetlosti se razlikuje u listopadnoj i četinarskoj šumi ili tropskoj šumi tj. Nedostatak je što se oni zasnivaju na meteorloškim podacima. dužih mrazeva. Na osnovu podataka za tipične oblasti rasprostranjenja izrađen je klimatogram optimalnih uslova vlažnosti i temperature. Drugi postupak prikazivanja bioklimatograma primjenili su Matvejev i Sigunov. Svako odstupanje od tog klimatograma smanjuje mogučnost masovnog pojaviljivanja. Tako dopunjen klimatogram postaje bioklimatogram. Ova metoda je korištena za analizu rasprostranjenja i ekologije leptira sovice. On ilustruje klimatske prilive neke oblasti i daje mogučnost poređenja sa drugim oblastima. Jaja polaže u julu i avgustu. on je manji nego na otvorenom prostoru. Drugačiji su klimatski uslovi na pojedinim predjelima iste makroklimatske oblasti npr. Npr. Oba ta pojma označavaju realnu klimatsku sredinu organizma i njihovu veliku raznolikost.Veča vlaga povečava smrtnost gusjenica i lutaka i manji je broj imaga koji će položiti jaja. Pojam ekoklime se najbolje može ilustrovati na primjeru jedne šumske sastojne. bioklimatogram voćne mušice Ceratites kapitata pokazuje da vremenske prilike u pojedinim godinama nisu podjednako povoljne za razviće i gustinu populacije. Prema tome da li se koriste vrijednosti relativne vlažnosti ili vodenih taloga klimatogrami se označavaju kao termohigrogram ili hajterogram. Nema ožtre granice imeđu ekoklime i mikroklime. jer jaja polažu u julu i avgustu koja prezimljuju i u proljeće se razvijaju gusjenice. Složeniji tip bioklimatograma konstruisao je Walter. a svaka organska vrsta stoji pod kontrolom lokalne kombinacije klimatskih faktora koja se može znatno razlikovati od uobičajene suhe klime. Tu se vrijednosti temperature i vlage prikazuju u vidu krive linije. održavanja i razviča jedne organske vrste u određenom kraju. Masovno razviče leptira zavisi od količine vodenih taloga i vlažnosti tla u proljeće prethodne godine. Tako da do masovne pojave dolazi samo u godinama kojima su prethodile sa malom prolječnom vlagom.

Kod životinja fenološke pojave su npr. Rokovi nastupanja godišnjih doba. ujednačena temperatura vazduha. Za šumu je karakteristična veća vlažnost vazduha. Mikroklimatski i ekoklimatski uslovi su realna klimatska sredina u kojoj žive organizmi i oni određuju mozaičan raspored vrsta u okviru biotopa. hladnio i kišovito. Na sva ta variranja živi svijet reaguje periodičnim promjenama cija su pojavljivanja u manjoj ili vecoj mjeri poklapa se sa bioklimatskim promjenama. Npr. Temperatura pecine zavisi od geografskog položaja i nadmorske visine. umjereni pojas 14. je od 10-13°C. 5. To su klimatski uslovi realnog staništa koji su ograničeni na manje dijelove biotopa.Temperature i vlažnost su takođe izmjenjeni u šumi npr mjerenja u bukovoj šumi Kopaonika i cistini pored. 7. Tako da pečinske stanovnike karakteriše stenotermija i stenohigrija. Proučavanjem ekoklime i mikroklime bavi se bioklimatologija. Ekoklima i mikroklima su klime u najmanjem prostoru. Ona je prije svega uslovljena transpiracijom biljaka. plodonošenje…. pojave larvenih stupnjeva.nv. isparavanjem tla i slabim vazdušnim pokretima. Relativna vlažnost se u pećinama kreče od 95 do 100%. U dolinama postoji posebna kombinacija klimatskih uslova. suprotni pojas 13. a na stranama je topliji vazduh. vrijeme listanja. superhumidna – vrlo vlažna humidna – vlažna subhumidna – umjereno vlažna semiaridna – sušna aridna – vrlo sušna tajga – hladna sa četinarskim šumama tundra – hladna sa lišajevima i zona slabog mraza Fenološke pojave Zavinost organanskih vrsta od klime ogleda se i u sezonskom ritmičkom smjenjivanju životnih pojava koje su uslovljene vremenskim promjenama u toku godine. toplo i suho.5°C nego izvan šume.U bukovoj sumi i na Kopaoniku temperature raste sa visinom tako da je ona najviča u krunama drveca. trajanje. Moderna podjela obuhvata 7 klimatskih oblasti: 1. tropski pojas . Preko noći hladan vazduh se skuplja na dnu doline. 2. 6. nekretnost vazdusnih masa osim ako pecina ima dva naspramna otvora. Takve promjene u prirodi označavaju se kao fenološke pojave. Određivanje vecih klimatskih oblasti zasniva se na odlikama makroklime. Temperatura im je 1-2°C. Posebni mikroklimatski ulovi vladaju u pecinama. Temperature u podne je u sumi niža za 12. Ekoklima zavisi i od ekspozicije jednog terena. vlažnost raka je visoka. a iznad 800 m. Svak od tih mjesta ima svoju mikroklimu koja je važna za život organizma (postavljanje jaja na topliju i suhu stranu stabla). buđenje insekata iz zimskog mirovanja. 3. Reljef takođe predstavlja važan faktor u izgrađivanju ekoklime na nekom mjestu. variranje iz godine u godinu. a nauka o njima je fenologija. hladni pojas 15. odnosima temperature i vlage. Rano ili kasno proljeće. pojava imaga itd… 231 . je 7-9°C. cvjetanja.v. To uslovljava sličan raspored biljnih i životinjskih organizama. To su zapravo te biološke pojave Npr. To su odsutstvo svjetla. unutrasnjost stabla i površina stabla. oštre ili blage zime. Temperatura pecine do 500 m. a najmanja na povrsini tla. Amplitude kolebanja temperature u toku dana pokazuje jasan vertikalni gradijent temperature. polarni pojas -temperatura uvijek ispod 10° Bliža klasifikacija klimatskih oblasti mora obuhvatiti temperaturu i vlagu kao i vodene taloge. suma ima svoju ekoklimu ali i unutar nje pojedini spratovi imaju svoju ekoklimu. Uobičajeno se zemlja dijeli na 5 klimatskih pojasa: 11. Kod biljaka su to npr. promjene u vegetacijskom pokrivaču koje predstavljaju osjetljiv bioklimatski indikator.n.temperatura tokom godine iznad 20°C 12. Izuzetak su pečine ledenice u kojima se led zadržava tokom cijele godine. 4.

Te promjene se mogu formulisati u obliku više klimatskih pravila. u vidu trajnjih jaja – rotatorija. Ljetnja faza mirovanja je estivacija i vezana je za visoku temperaturu i sušu i javlja se u tropskim i umjerenim aridnim krajevima. trajanje leta. Slično je i sa kupusarom. cladocere i ostracode ili u isučenom stanju npr tardigrada. Faza mirovanja koja se javlja u toku zime u sjevernim i umjerenim krajevima zove se hibernacija ili zimski san. Normalni razvoj se nastavlja samo ako je postojala dijapauza. Životinje tada troše rezervne masti koje sakuplaju zimu. Takva dijapauza označena je kao fakultativna i izazvana je vanjskim uslovima. lutke ili imaga. Npr kod čikova Mzsgurnus fosilis fazu mirovanja provodi zariven u mulj. pojava lutaka. disanje se smanjuje. Zimska faza mirovanja je posebno proučena kod sisara prezimara kod glodara i sljepih miševa. Kod njih za vrijeme zimskog sna nastupaju karakteristične pojave termoregulacije. Fakultativnu dijapauzu izazivaju nepovoljnu vanjski uslovi a obligatna ijapauza genetički uslovljena i nije izazvana faktorima sredine. Obligatna ili stabilna dijapauza javlja se kod onih vrsta koje imaju samo jednu generaciju godišnje npr kod gubara. Bergmanovo pravilo: Predstavnici jedne vrste homeoterama koji žive u hladnijim oblastima po pravilu su krupniji od onih koji žive u toplijim krajevima tj njihova površina tijela je relativno manja u odnosu na njihovu 232 . polaganje jaja kod gubara. prezime larve druge generacije. pojava leptira. Faza mirovanja Jedan od posebnih reakcija mnogih organizama na nepovoljne sezonske klimatske promjene je faza mirovanja. Ona nije izazvana neposrednim dejstvom spoljašnjih faktora. Dijapauza je poseban oblik faze mirovanja u toku individualnog razvića. Faza mirovanja susreče se kod mnogih životinja na različitim stadijima razvoja.Sukcesivne pojave u životnom ciklusu jedne vrste označavaju se kao fenološke npr. Kod slatkovodnih organizama sa isučivanjem biotopa nastupa faza mirovanja učahurenjem kod protozoa. Ta pojava dijapauze je karakteristična za vrstu. čitav metabolizam se usporava. Pojava mladih gusjenica gubara se poklapa sa pojavom mladih uslova hrasta. Ali kod leptira metlice u SAD koji ima svije generacije godišnje u julu i augustu. Ove faze čine jedan fenološki niz! Rokovi variraju iz godine u godinu zato fenologija mora utvrditi srednje vrijednosti rokova fenofaza. Povezanost fenoločkih pojava se ogleda u istovremenom nastupanju fenofaza mnogih biljaka i vrsta biljojeda. Te srednje vrijednosti su karakteristične za pojedine biotope i one služe za izradu kalendara prirode ili fenoločkog kalendara jedne oblasti. parenja. gdje ona ne funkcioniše a temperatura pada na temperaturu vanjske sredine. copepoda i dr. Kod puževa kad je suša zatvaraju se u kućice i to je faza mirovanja. smjenjivanje gusjeničnih stupnjeva. pojava gusjenica iz jajeta kod gubara. Linije na geografskim kartama koje spajaju tačke istovremenog nastupanja fenoločkih pojava zovu se IZOFENE. Klimatska pravila Skupno dejstvo klime na životinjske vrste ogleda se u određenim evolutivnim morfološkim promjenama u okviru geografskih populacija iste vrste koje ulaze u kategoriju geografskog variranja tipa klima. Oblasti sa sličnim bioklimatskim odlikama će biti okarakterisane približno istim prosječnim rokovim sezonskih fenoloških pojava.. rotatorija i dr. Ona se ogleda u prekidu aktivnosti i u zastoju u razvoju u toku nepovoljne sezone i koja sigurava preživljavanje. Ona se može javiti u toku embrionalnog razvoja na stadiju larve. Dijapauza ima sezonski karakter. Javlja se kod insekata i to je stupanja razvića u kome je morfogeneza zaustavljena ili usporena ali u kome se odvijaju fizioločki procesi potrebni za daljnju morfogenezu. turbelarija..

Glogerovo pravilo Kod homeoterama intenzitet pigmentacije raste sa temperaturom i vlažnošću. pokreti a sa druge strane biljke i životinje čiji ostaci mineralizacijom ulaze u sastav zemljišta. vlaga. Najkrupniji poikilotermi su u toplijim krajevima (vodozemci i gmizavci). ali isto tako i vrata i ekstremiteta.masu. temperatura. U hladnijim oblastima i feomelanin biva redukovan. Pedosfera obuhvata čvrsti sloj zemlje. Alenovo pravilo Kod sisara koji žive u hladnijim krajevima postoji tendencija skračivanja dijelova tijela naročito ušiju i repa. Kod gavrana dužina krila je najveća na Tibetu 4000 m. Pedosfera je podloga za biljke. On se ne odnosi samo na fizičke i hemijske osobine podloge. Količina feomelanina opada od juga ka sjeveru. I ovdje je u pitanju smanjenje tjelesne površine a time i smanjenje odavanja toplote – slijepi miševi sa velikom površinom tijela su ograničeni na toplije krajeve. gasovitu i čvrstu.nv. Vrsta Gasela picticanda sa Himelaja ima krace noge. Pojam edofskih faktora je složen. Kod Sus scrofa dužina lobanje je najveća u Sibiru a najmanja na Sardiniji. Npr dvije srodne australske vrste ptica Munia flaviprymna koja živi u pustinji i Munia castaneitorans koja živi u vlažnoj oblasti. Pojam zemljišta Treba razlikovati geološki supstrat koji predstavljaju matične stijene i zemljište ili tlo koji je produkt matičnog supstrata i koji se stvara pod uticajem klimatskih faktora i živih bića. Između tibetske antilope i gazele iz somalije. Ovo pravilo je potvrđeno i kod geografski različitih populacija Parus atricapilus. Zemljište je sistem koji obuhvata sve tri faze: tečnu. U sastav čvrste materije ulaze razne organske materije sa 10% i minerali sa 90%. podlogu za koju su vezani biljni i životinjski organizmi. Bergmanovo pravilo potvrđuju mnogi primjeri. upi i rep nego nizijska Indijska vrsta gazela. a oni na 31-35°C duže. Sva ova pravila predstavljaju adaptivne promjene hpmeoterama pod dejstvom klime. njime se proučava pedologija. Bergmanovo pravilo ne važi za poikiloterme. EDAFSI FAKTORI U sastavu biosfere nalazi se i pedosfera. supstrat po kojem se kreću kopnene životinje. u pustinjama se javlja crvenkasta i žučkasto – mrka. a u stepama sa nižom temperaturom siva ili sivo – mrka boja. Krupniji homeotermi odaju manje toplote nego sitniji. Kod gajenja miševa na različitim temperaturama. 233 . I ovo pravilo je potvrđeno eksperimentalno. Postoje razlik u obliku tijela. stalno ili samo jedan dio života npr jaja. U tom procesu učestvuju klimatski faktori. vrata i ušiju. larve itd. Zemljište je rezultat dudog procesa pedogeneze. Aridnost zajedno sa visokom temperaturom za sobom povlači zamjenu tamnog melanina sa crvenastim ili žuto smeđim feomelaninom. veličini nogu. Ooni koji su gajen na temperaturi od 5-20°C imaju zdepasto tijelo i kratak rep. Dužina krila kod kosa je najveća u centralnom Kašmiru na visini od 300o metara a najmanja u Tunisu. Mrka boja preovladava u toplim i vlažnim mjestima. a opada sa padom temperature i u ekstremnim slučajevima pigmentacija iščezava npr polarne životinje. nego i na klimatske koji se ostvaruju na površini i unutar pedosfere. Kod lisice dužina lobanje je najveća u skandinaviji a najmanja na sardiniji. Kod pustinjske forme koja je gajena u vlažnoj klimi javio se crni melanin i postala je mrka. To je povezano sa pravilom u fiziologiji po kojim odavanje toplote kod homeoterama je srazmjerno površini tijela. Neki odnjih žive i u unutrašnjosti pedosfere. a najmanja u Somaliji itd.

U njemu postoji A0 sloj koji predstavlja šumsku stelju. fini pijesak. To su povećanje površine oslonca stopala u vidu rožnih pločica. Glodari tu imaju važnu ulogu Citellus citellus. vlažnost i hemizam Temperatura tla ne zavisi samo od klimatskih faktora nego i od prirode tla. Tako da predstavlja amplitudu od 52°C. Temperatura. Najsitnije organske čestice i glina imaju svojstvo koloida i imaju sposobnost da za sebe vežu vodu. U takvoj podlozi žive larve Melolontha melolontha. Pustinjski gušteri se kriju u vegetaciju ili zarivanjem u unutrašnjost pijeska. Na pjeskovitim tlima. Npr kod pustinjskih guštera susreču se posebne rožne pločice na nogama. Večina se preko dana povlači u dublje slojeve tla i pojavljuje se samo noću. i veća su nego kolebanje temperature vazduha. rožne čekinje. Normalno rastresito tlo naseljeno je u unutrašnjosti mnogim vrstama koje grade poseban životni kompleks. Površina svijetlih zemljišta se sporije zagrijava nego tamnih. ispiranje i formiranje humusa. za kretanje po površini potrebne su posebne prilagodbe.Mineralne materije nastaju raspadanjem matičnog supstrata. krtice. Horiznot A u njemu se vrši nagmilavanje i razgradnja uginulih organizama. Mravi i termiti u tropskim oblastima grade gnijezda visoka po nekoliko metara. Voda se u tlu javlja u 4 oblika: 234 . mehaničkog sastava. pješčare Cicindela. Gasovita faza je vazduh koji ispunjava šupljine u tlu. To su grubi pijesak. Ovaj sastav je posebno značajan za organizme koji žive na površini ili u unutrašnjosti tla. A2 je svjetliji sloj u kom se vrši ispiranje humusa u niži horizont i eluvijalni sloj. Temperaturna kolebanja površine zemljišta godišnja i dnevna. Tlo postaje propusno za vodu i zrak tako da dolazi do preoravanja i mješanja slojeva. Fizičke osobine zemljičta su prije svega kompaktnost i mehanički granulometrijski sastav. isto i kod vlažnih tla. Građa zemljičta se najbolje vidi na njegovom profilu na kome se vide pojedini horizonti npr listopadna šuma. prah i glina. Organske materije tla nastaju razgradnjom biljnih i životinjskih organizama i one obrazuju organske tvorevine humus. Tečna faza tla predstavlja vodu u kojoj su rstvorene materije u tlu. a na všoj temperaturi se povlače u hodnike. Prva faza e drobljenje matičnog supstrata. Zemljište je dinamičan sistem. gnijezda u toj podlozi prave mnogi insekti i pustinjski glodari. sloj A1 se sastoji od mrkog već formiranog humusa. To je humusno akumulacioni sloj. Prenos toplote u dubinu zavisi od termičke provodljivosti tla.. Vlažnost tla zavisi od klimatskih uslova. ali i od vodenog kapaciteta tla koji opet zavisi od mehavičkog sastava i prozornosti tla. I ose pješčare (Bombex) izdržavaju temperaturu do 44°C. Horizont B u njemu se vrši nagomilavanje ispranog materijala iz gornjih slojeva (iluvijalni sloj). a kasnije raspad organske materije u procesu huminacije. Dnevna kolebanja temperatura se penje u pustinjama do 43°C (50°C). Ti organizmi prave hodnike. jazbine i gnijezda i doprinose velikoj prozornosti tla. Rastresita podloga pjeskovita omogućava mnogim životinjama ukopavanje. Uočena je ritmika u ponašanju isekata koji tu žive. Dobrim trkačima više odgovara tvrda kamenita ili glinovita podloga npr kod afričkih kopitara. boje i vlažnosti tla. Amplituda kolebanja opada sa dubinom tla i sa dnevnim temperaturama iščezava na 1m dubine a za godičnja na oko 10m. tekstura tla itd. Termički režim u pojedinim tipovima tla je različit. a noću silazi do -9°C. Reakcija životinja na temperaturu tla su studirana na pustinjskim terenima. hitinske dlačice. Horizont C je neizmjenjen sloj matične podloge. Primjr su kišne gliste.

kisika 20. H. HEMIZAM SREDINE Hemizam sredine i njegove promjene koje se vrše i pod dejstvom organizama su poseban kompleks enoloških faktora. Kod dolinskih populacija Apodemus silavtikus prenijetih na visinu 1500 – 3000m količina Hb u krvi se povećala za 9-27%.Gravitaciona voda koja potiče od vodenih taloga i ispunjava krupnije pore i šupljine i pod dejstvom gravitacije brzo polazi niže. krtica ugine u odsustvu O2. a CO2 raste. Kapilarna voda ispunjava sitne pore i šupljine i tu se zadržava pomoću kapilarnih sila. tj ako je ventilacija tla nedovoljna. ali se ona se nije smanjila njihovim spustanjem na manju visinu sto znaci da je genetski uslovljena. Vlažnost tla na organizme djeluje posredno preko biljaka ali i neposredno. Azota ima oko 78. Hemijske faktore je teško odvojiti od fizičkih i mnogi procesi u sredini predstavljaju složene fizičko-hemijske reakcije. procentualni udio gasova koji ulaze u sastav atmosfere je konstantan. Tu vodu koriste biljke. Sa opadanjem atmosferskog pritiska na visinama opada i PPO2 i na visini 5500m se svodi na polovinu. Osjetljivost prema CO2 je različita kod životinja. Hemizam tla je važan ekolođki faktor za životinje koje žive u tlu.03%. organizmi ga koriste samo u formi nitrita. Hemizam atmosfere Sa izuzetkom vodene pare čija količina varira. kišne gliste su osjetljive na stepen pH tla. a na ostale gasove argon. On može biti ograničavajući faktor samo za organizme u tlu ili za parazite koji žive u tijelu. Kisik se nalazi u donjim slojevima atmosfere u dovoljnim količinama za disanje biljaka i životinja.99% i oni čine glavnu masu atmosfere. azot se u ta jedinjenja može prevesti na dva načina:  električnim pražnjenjem kada nastaju nitriti i nitrati koji kišom dospjevaju na zemlju  pod dejstvom azotofiksatora koji N2 prevode u nitrite i nitrate. Živi svijet je najbrojniji u neutralnoj i slabo alkajnim tlima. CO2. Gravitaciona voda u sezoni kiša može da ispuni kanale i jazbine životinja u tlu i tako djeluje nepovoljno i dovodi do visoke smrtnosti u njihovim populacijama. Jonska reakcija ili pH varira u pojedinim tipovima tla. Kisela zemljišta – treseti se odlikuju siromašnom faunom. ozon i dr. Tu količinu su imali i visokoplaninske populacije Apodemusa. Time se objašnjava siromaštvo visokoplaninske faune. Vodena para koja je u vazduhu u šupljinama tla. Količina O2 opada sa dubinom. Hidroskopsna voda oblaže koloidne čestice zahvaljijući sili adsorpcije i ona je nedostupna biljkama. Odsutstvo svjetlosti u unutrašnjosti tla je značajan faktor. Krtica i slijepo kuče su slijepi ali neki insekti Coleoptera takođe. helijum. Utrošak O2 u atmosferi zbog disanja se stalno nadomješćuje. Azot čini glavnu masu atmosfere i on je inertan gas koji organizmi ne mogu koristiti u formi dinitrogena. Veća vlažnost dovodi do razvoja gljivica koje napadaju larve insekata u tlu. On čini sredinu u kojoj su hemijski aktivni gasovi O2 i CO2. Ta gravitaciona voda potiskuje vazduh iz šupljeg tla i tako otežava disanje. Larve Diptera timpulldae traže radije kiselo tlo. 235 . O2 tada postaje ograničavajući faktor za život. odpada manje od 1%. Homeotermi na smanjenu količinu O2 reaguju povečanjem količine Hb i broja eritrocita. Pri potpunom odsutstvu kisika žive samo anaerobni organizmi. nitrata i NH4.

Sezonski se količina fosfata mjenja posebno u površinskom osvjetljenom dijelu gdje se on stalno troši. morska voda sadrži pretežno hloride i sulfate pa je gorka i slana a slatka pretežno karbonate. Takđe je i koncentracija pojedinih iona u morskoj vodi prilično konstantna. ali i sagorjevanje fsilnih goriva. On se tu javlja u formi karboonata i u zavisnosti od koncentracije oni se dijele na meke ispod 20mg po litru i tvrde vode iznad 20mg/l. ali i atmosferske gasove. Količina organskog fosfora je veća nego neorganskog ali je po pravilu mala i iznosi nekoliko desetina mg/m3 vode. Biljke to rade neposredno asimilacijom a životinjske organizmi posredno preko biljaka. Cl i SO4. Kopnene vode se snabdijevaju fosforom iz geološke podloge i kroz mineralizaciju organske materije. Tipična slana voda je mrska voda čija je slanost prilično konstantna i iznosi 35% (35gr po l). On se odigrava pretežno u dubljim slojevima vode i sedimentima dna te soli bivaju ponovo korištene od strane 236 . Rastvorene soli Razlika između slatkih i slanih voda počiva na količini koncentracije rastvorenih neorganskih soli. To je selektivan proces npr.03%. Kopnene vode više variraju u pogleu hemijskog sastava. Ovo nagomilavanje elemenata u tijelima životinja ima poseban geohemijski znalaj jer omogućava stvaranje organskih sedimenata. Pošto se one i u slatkoj i u slanoj vodi nalaze u mnimumu one su glavni ograničavajući faktor organske produkcije u njima. izuzetak je mrtvo more u Palestini i slano jezero u SAD koji su slaniji od morske vode. Površni slojevi okeana i zatvorena mora variraju u pogledu slanosti npr Crveno more sa 31-40% slanosti. a pri velikim koncentracijama dovodi do gušenja. UV zraka. Neki račići. Vertikalni raspored fosfata u vodama je stratifikovan i njegova količina raste jer se u dubljim slojevima fosfati regenerišu kroz proces razlaganja uginule organske materije u vodi i mulju. Osnovni izvor CO2 jesu vulkanske aktivnosti i procesi disanja.Ozon predstavlja alotropsku modifikaciju O2. Posebno je značajno taloženje Ca koji teće brže na temperaturama iznad 20°C što objašnjava nastanak koralnih grebena. njegoova količina u atmosferi je mala i on leži visoko u stratosferi ali ipak ima veliki značaj za živi svijet. On se stvara od O2 pod uticajem el pražnjenja. koncentracija Si u tijelu silikatnih algi je 1000 puta veća nego u mrskoj vodi. H2O je univerzalni rastvarač koji rastvara i ionizuje i neorganske soli i organsku materiju. Količina rastvorenih organskih materija jako varira u slatkim vodama. a zimi se ta količina povećava dolaskom rezervnih masa fosfata iz dubljeg dijela. Prirodne su vodi hranjivi rastvori iz kojih vodeni organizmi izvlače elemente potrebne za život. Fosfor se javlja u dva oblika: u vidu neorganskih soli fosfata i organskoj fosfora vezanog za rastvorene organske materije. Proces regeneracije soli azota je složeniji nego kod fosfora. Ona je najveća u vodama tresetišta. CO2 – u atmossferi je prisutansa 0. To su rastvorene soli nitrata. Kod životinja porast koncentracije CO2 u krvi nadražuje centre za disanje i izaziva ubrzano disanje. On apsorbuje UV zrake ispod 200nm koji su letalni za sva živa bića. On je neophodan za fotosintezu i od njegove koncentracije zavisi intenzitet fotosinteze bez obzira na količinu svjetla. Ca se takođe nagomilava u organizmima u znatnoj mjeri. Soli N se jjavljaju u većoj količini nego soli fosfora i njihov odnos iznosi 7:1. nitrita i NH4. Soli fosfora i azota su posebno važne za živi svijet jer ulazi u sastav bjelančevina.. on apsorbuje i infracrvene zrake i spriječava hlađenje zemlje. U slatkim vodama količina rastvorene soli ne prelazi normalno 300mg/l .. Koncentracija i vrsta rastvorenih soli i fizičko-hemijsko stanje vode koje je izraženo u pojavama osmoze i jonske reakcije neprekidno djeluju na organizme i važni su ekološki faktori. U slatkim vodama Ca je takođe značajan ekološki faktor. spužve se nalaze samo u slatkim vodama. Ekološki značaj hemizma vodene sredine je veoma značajan za vodene organizme. Hemizam vodene sredine Hemijski sastav vodene sredine je manje konstantan posebno u kopnenim vodama. a slana najviše Ca i CO3. Morska voda sadrži najviše Na i Cl. ali ima veliki ekološki značaj. Najmanja je koncentracija je preko ljeta zbog bujanja planktona u površinskom sloju.

Tako da se organizmi dijele na polisaprobne koji naseljavaju jako zagađene vode npr Tubifix diptere i dr. a u vioko produktivnim entrofnim jezerima taj utrošak je vrlo veliki tako da tokom ljeta vrlo brzo dolazi do potpunog isčezavanja O2 sve dok zimske cirkulacije vode npr u Dorjanskom jezeru. ventilacijom okolne vode. Nekad u toku ljeta se javlja i prezasićenost poovršinskih slojeva O2 u Ohridskom jezeru. Taj koeficijent je najveći za ugljičnu kiselinu a najmanji za N. Vertikalni raspored soli N je u morima i jezerima stratifikovan sa većom koncentracijom u dubljim slojevima u kojima se vrši njihova regeneracija. U okeanima obnova O2 u velikim dubinama se vrši zahvaljujući dubinskim strujama koje dovode hladnu vodu sa O2 iz polarnih oblasti ka ekvatoru. a dva puta je veći za O2. mezosaprobne koji žive u manje zagađenim vodama i oligosaprobne koje žive u ne zagađenim vodama tako da se ti organizmi mogu koristiti kao indikatori. Ljetni utrošak O2 u slabo produktivnim jezerima oligotrofnim u dubinama je mali. Tako da je okean glavni izvor CO2 u atmosferi.biljaka i algi koji cirkulacijom vodenih masa povnovo dolazi u osvjetljene slojeve. CO2 je od primarnog značaja za vodene biljke i u vodi se nalazi u složinijem obliku nego u atmosferi. Variranje koncentracije soli azota je paralelno sa solima P. U dubljim slojevima O2 se stalno troši disanjem a ne nadoknađuje jer zbog odsutsva svjetla nema ni planktonskih algi. Porast CO2 u krvi vodenih organizama smanjuje afinitet Hb prema O2. U vodi se rastvara dajući sa njom H2CO3 a ona disocira na bikarbonatne i karbonatne ione. Tekuće vode mogu biti zagađene organskim nečistoćama. Bikarbonati i karbonati u vodi su normalno vezani sa Ca. Tu se obnova O2 vrši turbulentnim mješanjem vode pod dejstvom vjetra. Zbog variranja koncentracije O2 u vodi mnogi organizmi imaju niz prilagodenosti. Slobodni CO2 u vodi stoji u ravnotežom odnosu sa bikarbonatima pa njegov utrošak od strane biljaka povlači za sobom razlaganje bikarbonata u karbonat i CO2. slanosti i pritiska vode. Ukupna količina CO2 iznosi 47vm/l što je 150 puta veća koncentracija nego u atmosferi. koji se odmah rastvara u vodi. aktivnim kretanjem respiratornih površina. Tako da u gornjim slojevima Crnog mora normalno postoji život a u dubljim slojevima žive samo anaerobne bakterije. Prirodna voda se kisikom snadbjeva iz atmosfere i fotosinteze vodenih biljaka koje oslobađaju kisik. Sekundarno vodeni organizmi npr insekti koriste atmosferski O2 uzimajući ga direktno ili u vidu mjehurića ispod krila. Osnovni ekološki značaj CO2 u vodi je čto on učestvuje u procesu fotosinteze. tako da se u vodama nalaze osim gasovitog CO2 i ioni H. Tu potpuno izostaje cirkulacija vode stalnog dolaska slatke vode u površinske slojeve i ne dolazi do mješanja. Rastvoreni gasoviti CO2 i onaj u vidi H2CO3 zove se slobodni CO2 a onaj u bikarbonatima i karbonatima vezani CO2. veća je pri nižoj nego pri višoj temperaturi itd. bikarbonata i karbonata u određenom međusobnom odnosu. Njihova rastvorljivost do stupnja zasićenosti zavisi od apsorpcionog koeficjenta vode koji opet zavisi od temperature. Taj udio CO2 je nekoliko puta veći. O2 se neprekidno troši u procesu disanja i procesu razlaganja organske materije. ravnotežni sistem CO2 – bikarbonat – karbonat je sistem koji reguliše vrijdnost pH u vodi. Postoji vertikalni gradijent u rasporedu O2 u morima i jezerima. Obnova kisika u dubinskim dijelovima okeana traje godinama. To je u jezerima posebno izraženo u vrijeme zime kad je temperatura u jezeru izjednačena. tako da njegova koncentracija u kopnenim vodama varira u funkciji vremena i rezultat je odnosa njegovog trođenja i snadbjevanja. Rastvoreni gasovi Svi atmosferski gasovi se rastvaraju u vodama. preko škrga. Stepen tolerancije prema zagađenosti je različit kod različitih organizama. Kod primarno vodenih organizama se to odvija stalnim prolaskom vode kroz respiratorne duplje. Tako tako je apsorbirana količina rastvorenog O2 veća u slatkoj nego u slanoj vodi. Utrošak CO2 u vodi nadoknađuje se iz atmosfere i na račun disanja i raspadanja uginule organske materije. Uzrasna struktura populacije 237 . Procentualni udio gasova u vodi je drugačiji nego u atmosferi. U zatvorenim morima proces obnove O2 može potpuno izostati i dolazi do iščezavanja O2 u dubini npr Crno more u kome je ispod 200m dubine voda potpuno bez O2. U povrđinskim slojevima koji su naseljeni planktonskim algama potrošnja O2 se stalno nadoknađuje jer ga proizvode alge ili se on izima iz atmosfere.

Manje ili više ravnomjeran raspored uzrasnih klasa odlikuje populacije u stacionarnom stanju a dominacija starijih klasa znak je populacije u opadanju. Otpor sredine kombinovano dejstvo biotičkih i abiotičkih faktora . Brojno dominiranje mladih jedinki znači brz tempo rasta populacije. Populacija se može zasnovati kad vrsta osvoji dio neosvojenog prostora ili prodre u novi biotop ili se populacija formira 238 . razmnožavanje se uglavnom sastoji od polno zrelih jedinki. Kod vrsta koje žive više godina I razmnožavaju se samo jednom u životu. Ali takvi uslovi se rjetko stiču u prirodi I neograničen ras populacija bi bio apsurdan. Uzrasna struktura populacije varira u funkciji vremena! Uzrasna struktura se relativno lako može pratiti kod riba jer se starost jedinki može odrediti na bazi naraštajnih zona krljušti I otokonija iz unutrašnjeg uha. Relativno trajanje tih faza je različito kod različitih vrsta. Tok rasta populacije Analiza potencijalne moći rasta populacije pokazuje da bi jedna hipotetična populacija u neograničenoj sredini mogla eksponencijalno rasti pod konstantnim uslovima. Ta se kolebanja odigravaju u prsnoj vezi sa promjenama u intenzitetu I kombinacijama vanjskih faktora. Postoje 3 osnovne kategorije uzrasnih klasa: prereproduktivna. Taj pojam kvantitativno definiše brojni rast populacije I stvarni rast populacije jedne vrste i rezultat je uzajamnog dejstva biotičkog potencijala i otpora sredine. Po njemu biotički potencijal u sebi uključuje potencijal razmnožavanja i potencijal preživljavanja. Tako da uzrasna struktura populacije u datom trenutku idikator pravca njenog kretanja. Kod vrste kod kojih se ciklus odigrava u toku jedne godine npr. biljne populacije. Pod normalnim uslovima u prirodi biotički potencijal se samo djelomično ostvaruje jer mu se suprostavlja otpor sredine. Njima se može dodati još jedna faza iznenadnog naglog rasta do prenamnoženosti pracena isto tako naglim opadanjem. Ekolog Čepmen je potencijalnu moc rasta populacije izrazio pojmom biotičkog potencijala. Brojnost prirodnih populacija neprekidno varira u funkciji vremena ćesto sa krupnim fluktuacijama. Za rast populacije je važno dali se populacija sastoji od jedinki generacije ili od više generacija značajna je I brzina razvica. reproduktivna I postreproduktivna. Ali mehanizam rasta populacije je složeniji I obihvata stopu mortaliteta . Pozitivno rastenje odlikuje početnu fazu kretanja populacije. Osnovni tipovi uzrasne strukture populacije predstavljeni su u vidu piramida u kojima je procentualno predstavljena zastupljenost pojedinih uzrasnih klasa. populacija se sastoji polno nezrelih jedinki. Tako da tok I oblik rasta populacije jedino varira u skladu sa promjenama sredine u toku kretanja populacije jedne vrste može se razlikovati nekoliko faza: • Faza pozitivnog rasta • Faza stacionarnog rasta • Faza oscijacija i fluktuacije • Faza negativnog rasta • Faza iščezavanja To je opšta šema kretanja populacije faze mogu biti nedovoljno jasne I različitog trajanja. stopu preživljavanja uzrasnu strukturu itd. Rastenje populacije Populacija je promjenjiva veličina. Kod vrsta čije se odrasle jedinke razmnožavaju više godina populacija obuhvata različito stare polno nezrele jedinke I zrele jedinke različite starosti. Reproduktivna sposobnost je vezana za određene uzrasne klase a mortalitet varira jedino sa starošcu.To je izraz brojnog odnosa uzrasnih stupnjeva koji ulaze u sastav populacije ona je u tjesnoj vezi sa kretanjem nataliteta ona je u tjesnoj vezi s kretanjem nataliteta I morttaliteta. Neograničenom rastu organskih vrsta nužno se suprostavlja ograničen kapacitet konkurentne sredine.stopa nataliteta zavisi od krajnjeg odnosa polova ona zavisi i od stanja plodnosti ženki. Relativno trajanje pojedinih faza određuju uzrasnu strukturu . Taj mehanizamj rasta populacije je u tjesnoj vezi sa uslovima sredine. Osnovni faktor rasta populacije je potencijal razmnožavanja rastvoren kroz stopu nataliteta.

Ovi konstantni uslovi se ne susreču u prirodi nego je odpor sredine promjenjiva veličina tako da se stacionarna stanja populacije u prirodi I ne ostvaruju. Populacija je hranjena sa konstantnom količinom mesa . Isto je I sa kapacitetom sredine koji se takođe svodi na nula. Kad god se smanji brojnost populacije zeca smanjuje se I brojnost populacije risa jer između njih postoji odnos grabljivice I plijena. Kolebanja brojnosti populacije su od posebnog značaja za ekologiju jer su odraz međusobnih odnosa organizma I sredine. To stacionarno stanje se često označava kao stanje ravnoteže. Poznat je primjer sigmoidne krive kod drozofile melanogaster(provjeriti naziv). Početno rastenje populacije može se posmatrati u dva oblika rastenje u neograničenoj sredini sa optimalnim uslovima I rast u ograničenoj sredini. pod laboratorijskim uslovima odgovara sigmoidnoj krivoj. Studija sigmoidnog rasta pupulacije u ograničenom prostoru vršena je uglavnom na eksperimentalnim životinjama.u laboratoriji. Kod njih se porast I opadanje populacije smanjuje u pravilnim vremenskim razmacima.npr. Primjer takvih fluktuacija je masovna navala glodara u našim šumama javlja se prosječno svake decenije u hrastovim šumama. u toku godine koje se javljaju koje se javljaju kod vrsta sa kračim životnim ciklusom. Gubar ima jednu generaciju godišnje polno zreli stadij javlja se početkom ljeta i traje do avgusta. tako da u ograničenoj I homogenoj sredini brzina rasta populacije progresivno smanjuje sa porastom gustine populacije. Fluktuacije su neperiodična kolebanja brojnosti mnogih vrsta u mnogim prirodnim populacijama. kompeticiji za određeni prostor I za ograničeni izvor hrane. Stacionarna faza koja dolazi iza faze puzitivnog rasta populacije u ograničenim uslovima I koje se javlja onda kad populacija dostigne minimalnu velićinu javlja se samo u eksperimentalnim populacijama koje se gaje u laboratorijama. U drugom slučaju se radi o ograničenoj sredini koja može podnjeti određeni maximum veličine populacije. Embrionalni razvoj se vrši u toku jeseni ali gusjenice ne napuštaju jaja sve do prolječa i prezimljuju u fazi dijapa……. Rast populacije …. laboratorijskim populacijama.u prvom slučaju rast populacije se odvija eksponencijalno I kriva rasta ima oblik slova J . Između larvi nastupa kompeticija jedan dio larvi je neuhranjen I nema pravilan metabolizam. U takvim fluktuacijama gustina populacije se povečava I naraste do neuobičajnih razmjera što se označava kao prenamnoženost. rast populacije če progresivno opadati I zaustaviti se na određenoj visini tada kriva rasta ima oblik slova S-sigmoidna kriva. U laboratorijskim populacijama muhe. ali nove larve iz njih ne trpe oskudicu hrane I normalnon metamorfoziraju tako da se ponovo povečava broj imaga I ponovo se sve ponavlja. Ta sezonska kolebanja uslovljena su prije svega kolebanjem klimatskih faktora. koja se hrani leševima ovaca javljaju se kolebanja broja imaga koji se smanjuje u manje ili više pravilnim vremenskim razmacima. priraštaj postaje sve večii zaustavlja se samo u sredini nastupe promjene. Kod voluharice je to svake 3 god ili 3-4 god takva kolebanja populacije označaju se ciklične oscilacije. Osim cikličnih oscilacija postoje I sezonske oscijacije . Isto tako I krivulja kod paramecijuma gdje je dat primjer elementarne borbe za opstanak. povečanjem broja imaga povečava se broj jaja I gustina larvi. Klasičan primjer cikličnih oscilacija su populacije sjeverno-američkog zeca I risa. Laboratorijska populacija kvarca koja je gajena pod konstantnim uslovima nakon 200 časova dostiže maksimalnu veličinu ostala je nepromjenjena na tom nivou narednih 1000 časova . tada ženka polaže jaja u leglima karakterističnog izgleda. brojnost planktonskih algi u ohridskom jezeru oscilira u toku sezene sa maximumom u junui minimumom u oktobru. Populacija dolazi do stupnja stacionarnog stanja s maksimalno ograničenom gustinom pod datim uslovima eksperimenta. nijedna kategorija tih kolebanja koja se zove oscijacilacija posmatranja je I u prirodnim. To za sobom povlaći smanjen broj imaga.. Broj jaja tada je manji. Svaki novi priraštaj smanjuje stopu rasta za određenu velićinu da bi najzad došla na nulu. U junu 239 . Ta kriva pokazuje da se broj jedinki u početku lagano povečava kasnije to ide znatno brže da bi se kasnije zaustavilo u visini asimptote na kojoj krivulja leži. Slične oscilacije utvrđene su I u prirodnim populacijama sitnih glodara. Početkom aprila gusjenice izlaze I presvlače se 5 puta intenzivno se hrane liščem.

Oni se u toj fazi fluktuacije skupljaju u velika jata koja prelaze I pustoše velike oblasti. iz amerike je uvezena jedna vrsta gusjenice koja se hrani kaktusom leptiri se namnože I unište preko 90% kaktusa ali tada populacija leptira opada zbog uništenja izvora hrane. 240 . A solitarna faza se javlja u doba niske gustine populacije Faktori rasta populacije (kretanja) Sama životinjska vrsta pripada određenom ekosistemu tako da je izložena djelovanju I biotičkih I abiotičkih faktora. vodeni talasi koji na različite načine djeluju na kretanje životinjskih populacija. Zime mogu povečavati smrtnost u populacijama sitnih glodara.kada gustina populacije naglo raste kulmimacionu sa maximalnom gustinom i regresivnu . Ta izmjena sredine djeluje na sam organizam I njihovu populaciju. klimatski faktori mogu djelovati I posredno na izvore hrane I na kretanje populacije neprijetelja. Za vrijeme poplava na delti Volge procenat ženki opada što dovodi do smanjenja populacije glodara. U toku gradacije leptira gubara gusjenice su u stanju da izazovu totalni golobrst šume. Dvije uzastopne gradacije su odvojene fazom latence različitog trajanja. Drugi faktor je oskudica prostora koja nastupa u ograničeenoj sredini kad gustina populacije dostigne odreženi nivo. Kompeticija za hranu javlja se onda kada je količina hrane ograničena a javlja se velik porast npr radi suzbijanja kaktusa. Porastom gustine smanjuje se kapacitet sredine u pogledu potreba za hranom. a to sa sobom povlači veliku smrtnost gusjenica. Ta faza u njhovom životu označava se kao gregarna. Faktori kretanja populacije mogu biti spoljašnji i unutrašnji. hrana je komponenta sredine koja ima poseban značaj za životinjske populacije.kad gustina populacije pada minimum. Sniženje temperature vode u toku zime na 5 stepeni u SAD –u dovelo je do opadanja populacije riba. U fazi kulminacije gusjenice izazivaju brst šumeto tada uslovljava povečanu smrtnost. Interspecifički odnosi promjene u gustini jedne popilacije nužno mjenjaju uzajamne odnose među njenim jedinkama. Kod gubara ako zakasni listanje hrasta u prolječe dovodi do porasta smrtnosti gusjenica gubara itd. Kod insekta brašnara porast populacije povečava količine produkata metabolizma u brašnu što utiče na fertilnost ženki I smanjuje brojnost populacije. Izmjena sredine značajna posljedica porasta gustine populacije . Količina hrane u prirodi je vrlo varijabilna I zavisiu od klimatskih faktora. Tada se kao ograničavajuči faktor javlja kanibalizam larve I odrasli insekti proždiru sopstvena jaja I lutke. Porast gustine populacije sitbnih glodara za sobom povlači fiziološke poremečaje u endokrinom sistemu koji smanjuju vitalnost životinja I dovode do povečanog mortaliteta kanibalizam je pojava koja prati porst populacije. Kod stenofagnih vrsta oskudice hrane imaju krupan značaj za kretanje njihovih populacija. Njihovo dejstvo može biti mehaničko. Ukupne količina raspoložive hrane predstavlja kapacitet sredine. poplava I dr. Oni mogu djelovati na fertilitet žena na trajanje razviča na broj generacija mortalitet. Klimatski faktori -oni su značajan komplex faktora temperatura vlaga. Oskudivca hrane može se javiti zbog velikih suša. Ona na njih reaguje u skladu sa svojom nasljednom konstitucijom I reakcionom normom koja određuje njenu ekološku plastičnost ili toleranciju u odnosu na faktore sredine. U eksperimentima sa insektom brašnarom Tribolium confusum porast gustine populacije se zaustavlja kad broj jedinki na jednoj godini dostigne 44.gusjenice se učahure I prelaze u stadij lutke koji traje 2 nedjelje i daju image. prostorom tada se javljaju konkurentni odnosi među jedinkama u populaciji koji se označavaju kao kompeticija. Nekad se oskudice hrane javljaju samo lokalne I u vrijeme gradacije insekata. Eksperimenti sa drozofilom pokazuju da broj potomaka u kulturi opada sa brojem imaga. Tok jedne fluktuacije gubara označen je kao gradacija a ona obuhvata 3 faze: progresivnu . organizmi aktivno mjenjaju životne uslove sredine. Gusta populacija nekad može izmjeniti I sredinu I učiniti je manje povoljnom za život. Sva ta dejstva jako utiču na kretanje populacija određene vrster. Poznate su fluktuacije u populacijama skakavaca primjer je pustinjski skakavac. Kolebanje meteoroloških faktora na prirodnim populacijama često povlači za sobom povečanje stope smrtnosti.djelovanje vremenskih nepogoda.

Prisustvo kompetitorske vrste smanjuje kapacitet sredine za drugu vrstu koja zauzima ekološku nišu. To dovodi do izolovanja populacija srodnih vrsta. Eksperiment je urađen u 3 serije. BIOCENOZA ŽIVOTNA ZAJEDNICA Biocenoza ili životna zajednica predstavlja viši stupanj ekološke integracije. Poznati su primjeri entomorfogenih insuata koji napadaju druge biljojedne insekte. Različiti patogeni organizmi izazivaju u životinjskim populacijama epizotije(masovna oboljenja) epizotije se šire u životinjskim populacijam u vidu talasa posebno momentima visoke smrtnosti. U analizi odnosa između populacija posebno su studirani odnosi grabljivice I pljena I parazita I domačina. Domačin npr larve gubare mogu biti napadnutu od više vrsta parazita koji opet imaju svoje parazite. Odnos plijen predator je odnos ishrane između 2 vrste. iza toga slijedi nagli porast brojnosti parazita. U prvoj seriji predator uništava populacijupjena u drugoj seriji jedan dio jedino plijena je zaklonjen.(ne vidi se proč) koji se hrani paramecijumom.kad su obje populacije uništavane srazmjerno njihovoj gustini. Intraspecifična kompeticija je svakako značajan faktor kretanja populacija organskih vrsta. To su obično odnosi između vrsta sa identičnih ili sličnim ekološkim zagtjevima. U 1 seriji oni su gajeni u mješovitoj populaciji u 2 seriji u jednom djelu kulture je bio izdvojen samo paramecijum I u 3 seriji periodično je dodavano svakog drugog dana nekoliko jedinki predatora I pljana. Jedna populacija može promjeniti uslove sredine što utiče na drugu vrstu. Dvije vrste koje žive u ograničenoj sredini I zauzimaju istu ekološku nišu ne mogu se trajno održati jedna pored druge. Sličan primjer je sa američkim zecom I risom.srednja gustina obje populacije ostaje konstantna akosu uslovi sredine konstantni • Zakon poremečaja srednjih vrijednosti. Dejstvo predatora povečava stopu smrtnosti u populacijiplijena. Ta kolebanja zavise od periodičnih brojeva I koeficijenata rasta I opadanja populacije • Zakon održanja srednjih vrijednosti. Kod kod paramecijuma I kvasca se javljaju ciklične oscilacije u populaciji. Ćlanovi jedne popilacije organizma mogu se hraniti drugom populacijom mogu biti u kompeticiji mogu biti u kompeticiji za hranu I prostor. Paramecijum smanjuje znatno brojnost kvasca što dovodi do pada populacije paramecijuma a to opet omogučlava porast populacije kvasca. I nakon što predator uništi preostalu populaciju plijena takođe izmire. Poznati su eksperimenti koji su u tom pogledu vršeni na insektima I protozoama. U trečoj seriji obje se populacije se populacije održaju ali sa periodičnim oscilacijam. Kod tih insekata larveni stadij je aktivni parazit. To su cjeline realno date u prirodi. Kod ovog kretanja populacije predatora I plijena Volter je postavio tri osnovna zakona: • Zakon periodičnih ciklusa-kolebanja populacije plijena I predatora su periodična. odnos parazit domačin ne razlikuju se bitno od odnosa plijena I predatora. Interspecifična kompeticija To su uzajamni odnosi između 2 vrste koji se nepovoljno odnose na rast I preživljavanje. To je skup populacija različitih organizama koji naseljavaju određeni prostor u 241 . Ona je živo naselje biotopa jednog ekosistema sa njima je povezana brojnim odnosima I ne može se os njega odvojiti. srednja gustina popilacije plijena raste a predatora opada Ovi zakoni važe za populaciju u eksperimentalnim uslovima I teško se mogu primjeniti na prirodne populacije. Parazit povečava stopu smrtnosti u populaciji domačina I smanjuje se brojnost ali ne uništavaju svoju žrtvu odmah kao predatori.Interspecifički odnosi To su značajan faktor kretanja populacije obje vrste orgamizama. Tako što djeluju pozitivno na obje populacije. npr u engleskoj unesena vrsta vjeverice Sciurus caralinenzis potiskuje Sciurus vulgaris. dosta su česte među himenopterama I dipterama. Nekad se članovi odje populacije mogu međusobno pomagati. neki paraziti napadaju samo određene stadije razvoja insekata tako da je značajan sinhronizam u pojavi parazita I odgovarajučeg razvojnog stupnja. Nekada paraziti mogu znatno smanjiti brojnost populacije domačina. Poznat je eksperiment sa paramecijumom I didr…. a onda zaklonjeni dio plijena obnavlja populaciju.

ukoliko je njihovo eliminatorno dejstvo veče. STRUKTURA BIOCENOZE Broj i izbor vrsta koje ulaze u neku biocenozu jako varira prostorno-geografski. 3. biotičkikompeticija sprečava vrstu da osvoji dati biotop. klimatski.odgovarajučem vremenu I povezani su sa različitim interakcijama.topografske prepreke sprečavaju vrstu da prodre u dati biotop. nego predstavlja jedan integrirani funkcionalni sistem sa spletom odnosa između populacija koji ulaze u njen sastav. topografski.Biocenoza ima svoju strukturu koja se ogleda u njenom kvalitativnom sastavu. Osnovne karakteristike biocenoze: 1.biocenoza je dinamičan sistem zahvaljujuči odnosima ishrane stalno se odvija kruženje materije I protok energije. Biocenoze pustinja ili arktičkih oblasti su sa ograničenim brojem biljnih i životinjskih vrsta.vrsta još nije dospjela do datog biotopa.kompeticija sprečava vrstu da naseli dati biotop. Bicenoza je uvjek određena kombinacija različitih biljnih I životinjskih populacija koje uspostavlja I održava pod datim uvjetima biotope. Npr. To potvrđuju I brojni primjeri vrsta koje su prenesene I koje normalno žive u nekoj biocenozio ne remeteči bitno njenu strukturu. topografski.Bicenoza nije prosti skup određenih biljnih I životinjskih vrsta koje koegzistiraju jedna pored druge. u umjerenim I polarnim oblastima životni uslovi se udaljavaju od optimuma I to dovodi do smanjenog broja vrsta. Temperature se drže u granicamaod 21-29ºC. To je zbog toga što su životni uslovi u tropima daleko raznovrsniji. u prostoru I vremenskom rasporedu vrsta koji ulazi u njen sastav I brojnim odnosima njihovih populacija 4. Ukoliko uslovi biotopa postaju manje raznovrsni I više se udaljavaju od optimuma. u Ohridskom jezeru je ustanovljeno opadanje broja bentoskih organizama sa porastom dubine. Splet odnosa između biljnih I životinjskih odnosa čini jednu biocenozu koja se transformiše u vremenu I prostoru. a biocenoza je siromašnija i uniformnija. Australija je naseljena samo grupom torbara ali ne I drugim sisarima itd. Primjer istoriskih I topografskih faktora su Dunavske ribekoje se uopšte ne susreču u vodama I Ohridskom I Prespanskom jezeru. Iz toga proizilazi osnovni biocenotički princip: ukoliko uslovi biotopa postaju manje raznovrsni i više se udaljavaju od optimuma. a biocenoza je siromašnija I uniformnija npr u Ohridskom jezeru je ustanovljeno opadanje broja bentoskih organizama sa porastom dubine. Ekološki faktori se takođe nalaze manje ili više u optimumu. klimatski-klima ne dozvoljava da se ta vrsta naseli na datom bitopu. Znatno veći broj vrsta ulazi u sastav biocenoza umjerenih krajeva. I ako bi mogle opstati u tim vodama. Još veće obilje u pogledu vrsta susreče se u tropskim biocenozama. Iz toga prizilaze osnovni biocenotički principi. To je zbog toga što su životni uslovi u tropima daleko raznovrsniji. Još veče obilje u pogledu broja vrsta susreče se u tropskim biocenozama. Ali nisu samo fizički faktori ti koji određuju broj vrsta u biocenozi.biotički. Primjer istorijskih i topografskih faktora su Dunavske ribe koje se uopšte ne 242 . utoliko je njihovo eliminatorno dejstvo veče. Postoji i niz drugih faktora to su istorijski. Struktura biocenoze (kvantitativni I kvalitativni sastav) Broj I izbor vrsta koje ulaze u neku biocenu jako varira posebno geografski. 2. Biocenoza pustinja ili arktičkih oblasti su sa ograničenim brojem biljnih I životinjskih vrsta. biocenoza je u stalnom preobražaju I razvitku u funkciji vremena.vrsta još nije dospjela do datog biotopa.topografske prepreke spriječavaju vrstu da osvoji dati biotop. Znatno veči broj vrsta ulazi u sastav biocenoze umjerenih krajeva. U umjerenim i polarnim oblastima životni uslovi se udaljavaju od optimuma i to dovodi do samanjenja broja vrsta. Ekološki faktori se takođe nalaze manje ili više u optimumu. Temperature se drže u granicama od 21-29˚ C.klima ne dozvoljava da se ta vrsta naseli na datom biotopu. Ali nisu samo fizički faktori ti koji određujubroj vrsta u biocenozi postoji I niz drugih faktora to su istorijski.

čestoća sa kojom se jedinke javljaju u pojedinim dijelovima biotopa.  Vezanost. Biocenoza se sastoji od večeg broja populacija različitih vrsta koje su izmješane i prostorni raspored za svaku vrstu je različit. Homogenost disperzije. Stalnost ( konstantnost) Ta strukturna odlika označava stupanj sa kojim se jedna vrsta susreće u datoj biocenozi. Struktura biocenoze ne zavisi samo od određene kombinacije vrsta koje ulaze u njen sastav. iako bi mogle opstati u tim vodama. Obično je tip disperzije vrsta heterogen. Australija je naseljena samo grupom torbara ali ne i drugim sisarima. Ohridskom Prespanskom jezeru. Pojedine vrste su različito brojno zastupljene. Jedna biljka sa svojim biljojednim životinjskim naseljem. itd. Izmet životinja predstavlja mjesta gdje se formira životni kopleks. a to povlači i različit raspored životinjskih organizama. cvjetovi. Ti životni kompleksi su raspoređeni mozaično i njihove prostorne granice granice često su nejasne tako da prelaze jedni u druge. Na tim lokalnim staništima razvija se različita vegetacija. To znači da za svaku vrstu postoji minimum areala u kome ona počinje da se javlja. Izračunavanjem njihove relativne zastupljenosti dolazi se do pojma dominantnosti.susreću u vodama dinarskog krša . unutrašnjost stabla itd. Sa porastom veličine analiziranog prostora najprije se javljaju vrste sa visokom frekventnošću. Biljni ekolozi po Braun-Blangeu razlikuju tri reda stalnosti  Prisutnost je stepen stalnosti kojim se jedna vrsta javlja u pojedinim sastojinama biocenoze. Za strukturu zajednice posebno su značajni relativni brojni odnosi pojedinih populacija. jazbine i duplje za stanovanje ptica i sisara. u naselju dna Ohridskog jezera dominiraju oligochaete. gustina populacije se može izraziti brojem jedinki na jedinicu prostora ili količinom bioma. Krivulja areala vrste izražava tip distribucije vrste. prostorni i vremenski raspored vrsta. njihovim parazitima i predatorima je jedan životni kompleks. Dominantne su one vrste koje svojom brojnošću ili biomasom dominiraju u datoj bicenozi i daju pečat cijeloj biocenozi. Brojnost (abundantnost) to je kvantitativna zastupljenost pojedinih populacija u biocenozi.površina lista. Takav homogen raspored je rijedak. 243 . Disperzija i životni kopleksi Neravomjeran ili grupni raspored jedinki je najčešći tip rasporeda u populacijama. mjesta sa posebnom mikroklimom. svako stablo u šumi je mjesto određenog životnog kompleksa. bukva dominira u bukovoj šumi.izvjesne biljne i životinjske vrste su manje ili više za određeni tip biocenoze i u njima se konstantnojavljaju.jedinke bi bile potpuno ravnomjerno raspoređene u okviru biotopa i na osnovu broja jedinki bi se moglo sračunati minimalni prostor koji otpada na jednu jedinku. Postoje i druge strukturne odlike kao što su kvantitativna zastupjenost i relativna gustina populacija.  Čestoća izrazava procentulani stupanj javljanja vrste u pojedinim probnim površinama nekog biotopa. Gnijezda. Slika prostornog rasporeda utvrđena u datom momentu je tip disperzije organizama na nekom biotopu. Životni komleksi mogu biti znatno manji i vezani za posebna mikrostaništa. Grupisanje može biti uslovljeno topografijom ili reljefom gdje se javljaju lokalne kombinacije ekoloških faktora tj. vezanost vrste za određeni tip zajednice. Ova brojnost se može izraziti i kao grupna dominantnost npr. Gustina populacija pojedinih vrsta koleba se neprekidno u funkciji vremena. Tako da se u prostornom rasporedu organizama javljaju posebni životni kompleksi koji se sastoje od manjeg ili večeg broja vrsta između kojih postoje prisnije međusobne veze. To potvrđuju i brojni primjeri vrsta koje su prenesene i koje normalno žive u nekoj biocenozi ne remeteči bitno njenu strukturu. Takođe kod populacija životinja koje imaju veliku sposobnost kretanja prostorni raspored se stalno mijenja u manjoj ili većoj mjeri. Životni kompleksi Neravnomjeran prostorni raspored organizama u biotopu dovodi do lokalnih manjih ili večih grupisanja dijelova populacije. npr. Primjer jednog životnog kompleksa je životinjsko naselje šumskih pečurki . a zatim i ostale. Jedinica prostora biotopa u kojoj se pojedine vrste javljaju je različite veličine. Životinjski leševi predstavljaju koncentraciona mjesta mnogih vrsta životinja posebno insekata koji grade čitav životni kompleks. Podatci o abundantnosti i dominantnosti imaju uslovnu vrijednost jer vrijede samo za dati trenutak. npr.

Stratifikacija je važna karakteristika strukture životnih zajednica. što je posebno izraženo u šumskim zajednicama. To su različiti mikroorganizmi. anelide. ostatcima hrane itd. hilopode. Taj gradijent je usko povezan sa gradijentom fizičkih faktora bez obzira da li je taj gradijen primaran ili sekundaran stvoren djelatnošću samog naselja. Cvijetne cvasti su takođe posebna mikrostaništa. Vertikalni gradijent se jasno ispoljava u slojevitom rasporedu životnih kompleksa tj.geobionta u tlu se susreću i mnogi oblici posebno kod insekata koji u podzemnom spratu provode samo jedan dio života. ODNOSI ISHRANE 244 . Na osnovu svih moguće je jezerski profil podijeliti na dva osnovna sloja: trofogeni sloj ili epilimenron koji je osvijetljen i ide 40-50 m. sprat viših zeljastih biljaka. i dubinska zona koja zahvata ostatak dna. Postoji jasan horizontalni gradijent ekoloških faktora na dnu jezera ili mora. Podzemni dijelovi biljaka po pravilu pokazuju stratifikovan raspored. krtica.. Ti stanovnici gnijezda ulaze u kategoriju životne forme nidikolna. Prizemni sprat šumske stelje karakteriše posebno naselje. kolembole. Sličan slučaj je i sa rastvorenim O2. Biljke svojim rasporedom izgrađuju karakteristične spratove. Oni ipak nisu sposobni za samosatalno održavanje i satavni su dijelovi životne zajednice. sprat žbunova. hirudinee. Time je omogućen u isti mah i slojevit raspored životinjskih vrsta. Ta stratifikacija polazi od činjenice da svaka životna zajednica obuhvata dva osnovna sloja. Ono se raspoređuje u paralelne zone idući od obale ka večoj dubini.. Vertikalni raspored stanovnika tla je stratifikovan pri čemu su površinski slojevi najgušće naseljeni. insekti itd. To su obično vrste koje zahtijevaju ravnomjernu temperaturu i vlagu. Glavna masa fitoplanktona i zooplanktona ograničena je na gornji osvijetljeni sloj. Takva lokalna naselja se vezuju u nerazmrsiv splet. U tim spratovima prije svega se susreću bakterije i gljivice. stonoge. u njihovoj stratifikaciji. ptice u vrijeme gniježđenja takođe pokazuju vertikalan raspored. a zatim slijedi zona alge . Ona se odnosi na prostorni gradijent rasporeda vrsta i njihovih životnih kompleksa. Svaka od tih zona je naseljena posebnim životnim kopleksom. Shodno tome je stratifikovan i plankton.fotična zona je gornji osvijetljeni sloj okeana i ide 500600 m. U tu grupu spadaju i ektoparaziti. Kod suhozemnih zajednica u prvom redu određuje raspored biljnih vrsta. artropode. itd..ali i gnijezda mrava i termita su mjesta gdje se obrazuju posebni životni kompleksi. Primjer je termička ljetna stratifikacija vode u Ohridskm jezeru. sublitoralna zona 20-50 m. Pretežno u vertikalnom pravcu. ali i glodari. Primjer pauci. CO2. Mikrostaništa za mnoge vrste su lišće biljaka u čiju se unutrašnjost usađuju posebna vrsta organizama fikobronti. Sprat krošnji obuhvata životne komplekse biljojednih insekata i njihovih predatora. Svaki od ova dva osnovna vertikalna sloja diferencira se na određen broj spratova sa posebnim kombinacijama biljnih i životinjskih vrsta. Poseban životni kompleks uginulih stabala u šumi i panjeva je posebno značajan za život šumske biocenoze. nematode. 40-50 m. slijepo kuče itd. Životinjski svijet u toj obalnoj zoni je najbogatiji. ali i saprofagni insekti koji se hrane izmetom.neosvjetljeni. svjetlošću. sprat korijenja žbunova i sprat korjenja visokog drveća. Kod vodenih bicenoza vertikalni raspored kombinuje se još i sa horizontalnom gdje se naselje dna zonalno raspoređuje od obale ka večim dubinama. sprat kruna niskog drveća. I tu postoje tri izražena sprata: sprat korijena zeljastih biljaka. sprat nižih zeljastih biljaka i sprat mahovina.sprat kruna visokog drveća. pa do dna. To su oblici koji zahtijevaju veliku vlažnost i odsustvo svijetlosti. U jednojh šumi postoji više spratova. a ispod je afotična zona sve do največih dubina. Vrste koje ulaze u sastav jednog kopleksa često prelaze granice jednog kompleksa i ulaze i u druge. Litoralna zona se odlikuje prisustvom makrovegetacije i submerzne vegetacije. Ova spratovnost i životni kompleksi su posebno izraženi u tropskim šumama. Pored normalnih stanovnika tla. Životni kompleksi su najkarakterističnija crta svake biocenoze. Vertikalna stratifikacija uslovljena je vertikalnim gradijentom ekoloških faktora. a zimi on postaje manje više ravnomjeran.. Sličan raspored planktona javlja se se i u morima i okeanima i odgovara vertikalnom rasporedu ekoloških faktora. koji su smješteni ispod površine zemlje ili na velikim dubinama i osvjetljeni. i trofolitički sloj ili hipolimenron. U Ohridskom jezeru se na dnu razlikuje: litoralna ili obalna zona dubine do 20 m. Naselje ispod kamenja u šumskim biocenozama predstavlja poseban životni kompleks.. Kod vodenih zajednica slojevit raspored se ispoljava u i horizontalnom i u vertikalnom smislu. Ovaj raspored jezerskog planktona se održava za vrijeme ljetne stratifikacije. Horizontalna stratifikacija se odnosi na naselje jezerskog i morskog dna. Svaki od spratova ima posebnu mikroklimu da u njima žive posebne vrste organizama.

Primjer za to je i divlja svinja. Način ishrane varira od vrste do vrste biljojeda. Mekušci i ehinodermati se hrane algama koje žive na podlozi u morima i kopnenim vodama. Svi ostali organizmi. briozoe. drugi samo čvrstim dijelovima stabla a neki samo listovima. Biljojedi predstavljaju osnovnu kategoriju članova biocenoze jer neposredno troše primarnu organsku materiju i energiju vezanu za nju. Monofagni organizmi su česti među parazitima npr. Tako da obnavljanje materije i energije za životne procese organizmi nadoknađuju kroz ishranu. Isti slučaj je i na kopnu gdje razne vrsre beskičmenjaka koriste detritus biljaka i lešine životinja koji takođe sadrže bakterije i gljive kojima se oni hrane. Stenofagija je više rasprostranjena među biljojedima nego među mesojedima. čovjećija uš. oligohete. Osim toga detritus sadrži i velike količine bakterija i gljiva koje saprofagi takođe koriste u ishrani. Među saprofagima posebno su važne bakterije i gljive jer oni vrše razgradnju i mineralizaciju organske materije i razlažuje do neorganske materije koju opet koriste biljke.Najznačajniji oblik uzajamne povezanosti članova svake biocenoze jesu odnosi ishrane. Večina planktonskih životinja se hrani fitoplanktonom. životinje i biljke bez hlorofila su heterotrofi. a u ljeto se hrani sa Dafnia pulex i nalazi se pretežno u gornjim slojevima vode.Zoofagi. Gusjenica gubara jede lišće 176 biljnih vrsta. . One koriste neorganske materije i iz njjih sintetišu organske materije koje su njima potrebne. Jače ili slabije izražena stenofagija odlikuje večinu životinja tako što one radije uzimaju određenu vrstu hrane ili se ograničavaju na uži izbor.hrane se na račun drugih organizama . Velika raznolikost se susreće i u ishrani kod zoofaga i saprofaga. Oni ne stvaraju novu organsku materiju nego samo vrše inkarnaciju primarne organske materije koju stvaraju producenti. Sva živa bića su otvoreni sistem i stalno razmjenjuju materiju i energiju sa okolinom. Lanci ishrane 245 . Tu se misli na parazite i predatore u užem smislu. gusjenice leptira se hrane lišćem. I sesilni oblici životinja spužve. Kod insekata način ishrane zavisi od razvojnog stadija. To su večinom organizmi iz grupe beskičmenjaka koji koriste detritus biljaka i životinja. Poljska voluharica se u laboratoriji hrani sa 131 vrstom biljaka. Takav način ishrane ih čini autotrofnim. Heterotrofni organizmi su potrošači ili konzumenti. -Fitofagi (biljojedi) – hrane se organskom materijom biljaka ili njihovih dijelova. ascidije. koprofagi itd. Specijalizacija ishrane ogleda se u velikoj raznolikosti u izboru hrane i načina njenog korištenja što je opet vezano uz fiziološku i morfološku prilagođenost. Kod večine vrsta režim ishrane se mijenja zavisno od sezone npr. Neki biljojedi se hrane samo biljnim sokovima. To obavljaju najčešće filtriranjam. Kod parazite je bitna mogućnost sretanja svog domaćina. da bi se kasnije ponovo spustila na dno i hranila organizmima dna.Saprofagi se hrane uginulom i hemijski i mehanički razgarađenom organskom materijom. To zavisiod gustine populacije domaćina. Naselje dna mora i voda zavisi od količine detritusa koji se taloži na dnu. Osnovu ishrane biocenoze čine biljke. iako se najradije hrani na hrastu. Osim direktnog trošenja hrane neki biljojedi prave i zalihe poput glodara. Nasuprot stenofaga su polifagi koji se hrane različitom ishranom. Stvaranje cjelokupne organske materije u ekosistemu odvija se samo u biljkama pa se one označavaju kao producenti. parazita i od klimatskih faktora od kojih zavisi da li će parazit naići na odgovarajući razvojni stadij. U zoofage spadaju sve vrste koje se hrane drugim životinjama. nekrofagi. školjkaši i dr. koriste alge kao hranu. Ohridska pasrmka se harni u proljeće pretežno faunom dna. Najznačajniji kopneni biljojedi su insekti i pčele. U suhozemnim zajednicama glavni izvor hrane biljojeda su cvjetnice. Zbog te uloge oni se zovu reducenti. Specijalizacija u ishrani dovodi do ograničenja ekološke valence za hranu. Biljojedima na raspolaganj stoji veča količina hrane dok je kod mesojeda mobilna i sposobna da se krije. U vodenim sredinama glavni izvor hrane za biljojede jesu alge. Neki organizmi se hrane muljem sa dna iz kojeg onda uzimaju hranljive materije npr. Svaki od načina ishrane predstavlja posedbu ekološku nišu. Saprofagi – kao hranu koriste organsku materiju uginulih biljaka i životinja. ali su ipak stenofagne životinje češće od polifagnih vrsta. polipi. a odrasli cvijetnim sokovima. Takve vrste su omnivori. Monofagija je rijetka pojava. Tipovi ishrane Mogu se razlikovati tri osnovna tipa ishrane kod životinjskih organizama. npr. Među saprofagima se razlikuju detritofagi.

Ti lanci ishrane nisu nezavisni jedi od drugih. Otuda je konstruisana piramida biomase u kojoj članovi lanca nisu predstavljeni brojem jedinki nego njihovom ukupnom biomasom. a na nju pastrmka koja je mesojed II reda i na kraju kormoran.Odnosi ishrane međusobno čvrsto povezuju sve kategorije članova u biocenozi. PERIODIZAM Večina zbivanja u jednom ekosistemu ima ritmični karakter. Organizam reaguje na ritmičke promjene u ekosistemu i njihova fiziološka aktivnost i ponašanje imaju takođe ritmički karakter. Takođe postoji veza između brojnog odnosa i veličinskog odnosa članova u lancu. Tako da se lanci međusobno povezuju. Postoji jasan periodizam u zbivanjima savake životne zajednice. tj. Oblik piramide brojeva varira u pojedinim zajednicama posebno kad je u pitanju veličina početnih članova proizvođača. oni uvijek predstavljaju polaznu kategoriju od kojih kreće u mnogim pravcima serije članova potrošača. Lanci ishrane ne obuhvataju samo predatore nego se oni usložnjavaju i sa brojnim parazitima. zajedno sa proizvođačima od kojih polaze predstavljaju životne komplekse čiji članovi žive jedni na račun drugih.kormoran. proizvođači su na osnovi. Ta reakcija se ogleda u promjeni aspekta i karakteristična je za različite 246 . Takođe životinje mijenjaju način ishrane zavisno od sezone. dnevno-noćni i lunarni periodizam. U suhozemnim zajednicama njena osnova koja predstavlja biomasu proizvođača je jako široka. Stvarne kvantitativne odnose među članovima lanca moguće je predstaviti kroz piramidu enrgije. Lanci ishrane pokazuju neke svoje odlike: Prva važna odlika lanca su veličinski odnosi njihovih članova. Primjer lanca koji polazi od kišne gliste: detritus. Obično su sitniji organizmi sa večim potencijalom razmnožavanja i imaju veču gustinu populacije u onosu na krupnije. Sve ritmičke promjene u fiziološkoj aktivnosti organizma i njihovih populacija predstavljaju složeni kompleks periodičnih promjena koje čitavoj zajednici daju promjenljiv izgled i uslovljavaju njene sezonske i dnevno-noćne aspekte koji se smjenjuju jedan za drugim. Ovo pravilo krupnoće vrijedi samo za biljojede u vodenim zajednicama koje se hrane fitoplanktonom.soko itd. odnosno količinu stvorenih organizama na svakom stupnju u jedinci vremena.ptica grabljivica. ukrštaju i isprepliću te daju složenu sliku ishrane u ekosistemu.biljna vaš. Svaki prethodni član u lancu svojom brojnošću obezbjeđuje opstanak sljedečeg člana. Ekološki faktori biotopa posebno abiotički podliježu promjenama u toku godine i u smjeni dana i noći. Npr. za nju je vazan biljojed. To je linearan niz organizama.pauk. Lanac ishrane ne mora početi živom zelenom biljkom. Piramida brojeva ne može uvijek tačno predstaviti kvantitativne odnose u lancu ishrane. lanac ishrane u jezerskoj biocenozi: fitoplankton-planktonski račići. Druga odlika lanaca ishrane su brojni odnosi među članovima lanca. Od jedne vrste proizvođača može ići više lanaca ishrane. koja izražava količinu energije koja u jedinici vremena protiče kroz svaki trofički stupanj. oni mogu polaziti iz istog čvora. Paraziti mogu biti normalni članovi lanca ishrane ili mogu graditi svoje parazitske lance ishrane. Svaka ta serija predstavlja lanac ishrane. Poćetni član lanca je proizvođač. Pošto se večina potrošaća ne ograničava samo na jednu vrstu hrane oni učestvuju u večem broju lanaca ishrane. čiji je svaki član karika sa tačno određenim mjestom vezana sa karikama ispred i iza sebe. Ovo pravilo pretežno važi za mesojede u lancu jer su obično biljojedi manji od krupnih biljaka kojima se hrane. U suhozemnoj biocenozi lanac ishrane izgleda: četinar. Oblik piramide biomase u pojedinim biocenozama varira. Ovaj brojni odnos među članovima lanca Elton je označio kao piramida brojeva. Dok u planktonskoj zajednici mora biomasa proizvođača može biti manja od biomase potrošača i ta piramida ima okrenuti oblik.ptica pjevačica. One predstavljaju reakciju čitave zajednice na sezonske promjene ekoloških faktora biotopa.ukljevapastrmka. sljedeći član je mala riba ukljeva i ona je mesojed I reda. Veliki broj vrsta se hrani i sa detritusom. Takav je slučaj sa hiperparazitima.kišna glista.ptica pjevačica. Sezonski periodizam To su sezonske ritmične promjene. Kod večine organizama razmnožavanje pokazuje periodičnost. Razlikujemo: sezonski. Razlike u veličini plijena i grabljivice su osnovni uslov postojanja lanca ishrane. Te serije potrošača. To isto važi i za ishranu i intezitet ishrane. Po pravilu su uzastopni članovi lanca poredani po veličini tako da je zadnj član lanca i najveći. Ta piramida obuhvata biomase glavnih stupnjeva ishrane ili trofičkih stupnjeva i predstavlja trofičku piramidu. Najveći broj jedinki imaju početni članovi lanca a najmanji završni članovi.

Sukcesija ekoloških pojava. Lunarni periodizam Kod mnogih organizama mora zapaža se periodizam u razmnožavanju u vezi sa mjesečevim mjenama i pojavama koje ih prate. Npr. Razlike u dnevno-noćnom ritmu svijetlosti zavisi od geografske širine i nadmorske visine. u šumama je 30-40% dnevnih sisara i 60-70 % noćnih. U tropima je isti broj sati dana i noći. Isto tako može se reći da dolazi sa smjenom dana i noći i do smjene različitih lanaca ishrane. Tako da dolazi do smjenjivanja dnevnog i noćnog aspekta zajednice. U tropskim šumama mnogi noćni oblici raznim glasovima označavaju početak svoje aktivnosti. vrsta ribe koja živi kraj obala Kalifornije razmnožava se od aprila do juna i to samo u vrijeme visokih plima koje nastupaju 2x mjesečno. naročito kod ishrane. Na sve te promjene biocenoza reaguje ritmičkim promjenema aktivnosti i ponašanja. Sezonska smijena aspekata u okviru biocenoze može se pratiti i na životinjskoj komponenti. a noći se povečava. Na te vertikalne migracije utiče svjetlost i temperatura. iako su slične životne forme i sličnog načina iahrane. promjenama gustine populacije. Pošto se relativna dužina dana mijenja i sa sezonom i sa geografskom širinom i trajanje dnevne aktivnosti pojedinih životinja se mijenja. promjene u ponašanju i aktivnosti određuju sezonski aspekt zajednice.a noćne forme se kreću obrnuto iz prizemnog sprata na više. U proljetnom aspektu u planktonu se nalaze pretežno račići kopepodi i tada je njihova gustina populacije velika. Takođe zrikavci počinju da se oglašavaju u sumrak i to traje sve do ponići kad temperatura počinje sa opadanjem. Dnevno-noćni periodizam Ritmične promjene koje za sobom povlači smjena dana i noći ne ogledaju se samo u promjeni inteziteta svijetla nego i u promjeni temperature. hladnija. a drugi danju. Dan je svijetao. noćne i sumračne životinje. Eunice viridis koja živi na koralnim sprudovima se razmnožava samo u oktobru i novembru za vrijeme posljednje mjesečeve četvrti. promjeni ponašanja i aktivnosti. vlažnosti. Na smjenu dana i noći životna zajednica reaguje tako što e jedan njen dio aktivan noću. Isto je i sa beskičmenjacima koji su veoma aktivni noću. U tim vertikalnim migracijama razlikuju se dvije faze: jutarnja kada se organizmi povlače na dole i večernja kada se oni povlače na gore. U zimskom aspektu u planktonu ponovo dominiraju kopepode i odrasle larve školjke Dressenia. Jedan od najupadljivijih primjera lunarnog periodizma ostvaren je kod anelida poliheta tropskih oblasti. U umjerenim i polarnim oblastima on je uslovljen promjenama temperature i fotoperiodizma. Biljke su prije svega aktivne danju kada se obavlja proces fotosinteze. Ona se ogleda u sezonskom pojavljivanju i izčezavanju vrsta. Idući od ekvatora dužina dana opada. Vertikalne dnevno-noćne migracije zapažaju se i u suhozemnim zajednicama ali u znatno manje vidljivom obliku. isparavanja. tako da se one mogu podijeliti na dnevne. U jesenjem aspektu u planktonu se smanjuje gustina kladocera i povečava se gustina mladih larvi školjke Dressenia. Npr. suhlji i sa večim intezitetom isparavanja a noć je tamnija. topliji. U ljetnom aspektu u planktonu dominiraju kladocere.zajednice. U šumama aktivni oblici preko dana spuštaju se dolaskom noći u niže spratove. Ženke dospijevaju sa visokom plimom na plažu gdje polažu jaja koja se u 247 . manjim ili večim migracijama. Ritmičke smijene perioda aktivnosti i neaktivnosti najbolje se vide kod odavanja zvukova i kod vertikalne migracije. Npr. Sezonski peridizam je različito izražen u pojedinim klimaktološkim oblastima. npr. Lunarni periodizam u razmnožavanju je zapažen i kod velikog broja morskih životinja u vezi sa popratnim pojavama lunarnog ciklusa. Vide se sezonske promjene u kvalitativnom i kvantitativnom aspektu planktona u Ohridskom jezeru. Sezonske promjene u aspektu su najuočljivije kod biljne komponente zajednice. neke populacije kopepoda se mogu kretati vertikalno i do 100 m. Tako da između dnevnih i noćnih životinja dolazi do vremenske izolacije i nemogučnosti susreta. Te sezonske promjene su vidljive u naselju beskičmenjaka u listopadnoj šumi. Klasičan primjer dnevno-noćnih vertikalnih migracija susreće se kod planktona jezera i mora. U tropskim šumama sezonki periodizam je uslovljen smjenom sušnih i kišnih perioda. Te promjene vide se i u naselju ptica u šumskim zajednicama. promjene u toku godine u jednoj šumi ili stepi. Na taj način se znatno smanjuje kompeticija. Sezonski periodizam je naročito vidljiv u smjeni aspekta planktonske zajednice mora i jezera. sezonsko kretanje gustine populacije. Npr. pjevanje određene vrste ptice se javlja samo sa pojavom svijetla određenog intenziteta. vlažnija i sa malim isparavanjem. I kod životinja se ritmično smjenjuju periodi aktivnosti i neaktivnosti. Npr.

koji stupa u jedFALI tj.. koja raspolaže zajedničkim kompleksom genetičkog materijala. (Pančićeva omorika. Danas. GLACIJALNE VRSTE – šire oko glečera i snježnika. često vrlo usku oblast. Oni se pretežno nalaze u procesu širenja alela.Picus viridis (zeleni djetlić) JEDINKA – je element biotičkog FALI . nakon izmjene pod dejstvom čovjeka (ruderalne biljke. . odnose sa vanjskom okolinom koja ga okružuje. . pećine u kojima su mnoge vrste nalazile zaklon. vanjski uslovi ne odgovaraju u potpunosti. . ENDEMI BiH : . . tek nastali endemi.000 godina – Galantus nives ). Imaju povoljan položaj u sistemu... uvale. naseljavajući odredjeni ekosistem. vodenim stihihama)).. koji još nije uspio da se rasprostrani na veću površinu.Konzervativvni (paleoendemi) – stara grupa endema kod kojih su ograničenost areala nastali smanjivanjem starijih.Mikrotus igmaneus (igmanska voluharica).Progresivni (neoendemi) maldi. Nekad su bile široko rasprostranjene. .Martes foina bosniaca (podvrsta bosanska kuna zlatica).Ursus arktos bosniensis (bosanski medvjed).Martes foina bosniaca (kuna). Salmonidia atra. a kasnije sa dolaskom plime ponovo se povlače u okean ali tada su već razvijeni.. . zadržali su se i nakon povlačenja ledenika u određenim refugijama – glacijalni relikti AUTOHTONE VRSTE – su vrste koje su na datom staništu graditelji zajednica pod prirodnim uslovima (autohtono zemljište – nastalo na mjestu gdje se trenutno nalaze) ALOHTONE VRSTE . RELIKTI – su vrste koje predstavljaju ostatke nekadašnje drvne flore i faune.nke od tih oblasti koji su došli sa sjevera.) REFUGIJUM – su zaklonjena mjesta. 248 . Bili su raširene u ledeno doba (prije 80.Canis lupus (vuk). gdje su jedinke u grupi medjusobno povezane rzmnožavanjem.pijesku razvijaju sljedeće dvije sedmice. (alohtona zemljišta – nije nastalo na mjestu gdje se nalazi. POPULACIJA – je prostorno i vremevski integrisava grupa istovrsnih jedinki. nastale su glacijalne vrste. ranije širokih alela. reliktinim vrstama. . već je tu dospjelo npr.Dolomis bogdanovi trebevićensis (podvrsta reliktne voluharice). .Sus ecrofa raeri (divlja svinja). nemaju bliskih srodnih vrsta. S tim u vezi. bježeći od glečera koji su dolazili sa sjevera ili su spuštali niz padine planina u vrijeme gladijacije. ENDEMI – su organizmi ograničenisamo na jednu.Capieolns capreolus grandis (srna).. . AUTOHTONE VRSTE : . Kod njih je ograničenost nastala kao posljedica mladosti taxona. Okarakterisano je pojasnom ogromnih ledenica na planinama i specifičnom florom i faunom.su vrste koje su sekundarno dospjele na određeno stanište.

Uzimajne tla vrši se metalnimFALI na površini 1 m 2 sa pet tačaka. HEMIEDAFON – organizmi koji svoj dio ciklusa provedu u tlu.. odsutnost svjedtlosti. fizičkim. mala produkcija organskog materijal. Također treba imati u vidu razlike između prometa materije i energije u metabolizmu ekosistema.. visoka relativna vlažnost zraka (95%). mravi ) i organizmi koji koriste već postojeće šupljine u tlu (kolembole... arahnida. TROGLOXENI – organzmi koji u pećinu zalaze u potrazi ta hranom. či su kompnente biocenoza i biotip. hemiskim. SPELOLOGIJA – nauka o pećinama. mada nisu isključivo vezani za pećine – predstavnici nekih vrsta ptica (golub). EUEDAFON – organizmi koji stalno žive u tlu. sinfila. akarine. gdje se razvila specifična biocenoza.. Biomasa čije se mijerenje koristi za određivanje i gusti ne populacije ili čitavog trofičkog stupnja može poslužiti kao mjerilo organske produkcije. U ove organizme spadaju predstavnici gotovo svih živornih skupina.. či se proces ostvaruje uz protok energije koja dolazi od sunca i nakraju odlazi u vedu toplote. četri u uglovima i jedna u centru (0 do 4 cm i 4 do 8 cm ) (npr. PEDOFAUNA – je skupina organizama koji naseljavaju tlo nekog područja. Ta mjera ili stopa organske produkcije u jedinici vremena je organski produktivitet jednog ekosistema..BIOTIP – je dio prostora koji se odlikuje specifičnim kompleksom oblika FALI komponenti. arachnida. Ta količina organske materije važi samo za taj momenat i ona je trenutni presjek produkcionog procesa i ne govori kako i u kom vremenu je organska masa stvorena. bez organa čula vida. Biomasa populacije koje pripadaju jednom trofičkom stupnju utvrđena u datom trenutku predstavlja aktuelnu količinu produktivne organske materije tog trofičkog stupnja. biološkim povezana u jedinstveni proces kruženja materija izmedju komponenata.). To je cjelina sa svim zastupljenim FALI zbivanjima. Biomasa sračunata u tom momentu ne govori ništa o brzini i količini materijala 249 . koji se razvijo na tom staništu i počiva na složenim medjusobnim odnosima.. EKOSISTEM – je funkcjonalno integrisan.. nekretnost vazdušne mase. ujednačena temperatura. Organske materije se istovremeno i stvara i trosši na svakom stupnju trofičke piramide. Kod biomase treba naglasiti da dužina života.). BIOCENOZA – je integrisan i FALI nastali skup populacija. ORGANSKI PRODUKTIVITET EKOSISTEMA Odnosi ishrane između funkcionalnoh kategorija članova ekosistema se kvalitetno mogu izraziti u vidu trofičkih piramida gdje svaki stupanj predstavlja ukupnu količinu mase organiskih materija (biomase) populacije koja mu pripada..skup organizama u tlu. Osnovni momenat od koga se polazi je neprekinuti tok stvaranja i trošenja organske materije ekosistema. KARAKTERISTIKE PEĆINE : stalnost mikroklimackih uslova.dinamički sistem. Razlikuju se organizmi tla koji sami tvore svoj prostor – kopači (oligohetae. EDAFON . BIOSPELOLOGIJA – nauka o živom svjetu u pećinama. Energija vezana za organsku materiju samo protiče kroz ekosistem i ona se od strane organizama koristi samo jednom. Ali od posebnog značaja je sam produkcioni proces. stonoge.. razvijeno čulo dodira. njegov mehanizam i intenzitet od koga zavisi količina stvorene organske materije u jedinici mjere. tempo sagorijevanja generacija je različit tako da se javljaju razlike ako se posmatraju zelene alge i više biljke.. oskudica kisika. TROGLOFILI – dobro im odgovaraju ovagvi uslovi. u bjegu od neprijatelja ili nepogoda. TROGLOBIONTI – prvi pećinski organizmi tjelo FALI .

Osnovne karakteristike procesa produkcije su: iskorištavanje sunčane energije je malo kod proizvođača. Ukupna stopa energije koja se akumulira u fotosintezi je bruto primarna produkcija. Tada nastaje višak produkcije na pojedinim trofičkim stupnjevima. Isto se dešava i sa prelaskom na slijedeči nivo mesojeda. Sa prelaskom na slijedeći trofički nivo jedan dio neto primarne produkcije se koristi za ishranu biljojeda. Promet energije se također može koristiti za određivanje produktiviteta jednog ekosistema. Na svim ostalim trofičkim stupnjevima nema nikakve nove produkcije i oni neposredno ili posredno koriste organsku materiju i energiju koja je stvorena na nivou proizvođača i ona na njihovom tijelu biva samo inkarirana. bilo na ulasku bilo. Produktivitet na nivou proizvođača se označava kao primarna produkcija. Tako da nije bilo nikakvog prirasta biomase. a drugi dio iskorištene neto produkcije če biti asimiliran i predstavlja bruto produkciju biljojeda. Ali i od upotrebljenog dijela neto produkcije u ishrani ostaje jedan dio koji je neiskorišten kao nesvarena hrana. npr. Primjer produkcije može se pratiti na primjeru ribnjaka sa tri trofačka stupnja (proizvođači. Energija ne kruži ona je mjerljive veličine i može se izračunati bez obzira na brzinu kojom protiče. kod proizvođača odnosom apsorbovane i ukupne količine sunčeve energije. Ali se može predpostaviti I da je na svakom trofičkom stupnju manje organizama pojedeno ili uginulonego što je stvoreno.iz kojeg je stvorena. Količina akumulirane energije primarnog trofičkog stupnja progresivno opada i to opadanje je karakteristično za svaki produkcionu proces. Jedan dio asimilacione energije se troši u procesima disanja a ostali dio se troši za izgradnju organske materijei predstavlja njihovu neto produkciju biljojeda. Ti odnosi procentualno izraženi označavaju 250 . količina prenjete energije opada ka višim trofičkim stupnjevima. Od ukupne količine apsorbovane sunčeve svijetlosti samo mali dio biljke troše u procesu disanja.prilikom njenog prelaska sa jednog na drugi trofički stupanj. Intenzitet metabolizma organskih vrsta je takođe različit tako da biomasa može samo u ograničenoj mjeri poslužiti kao indikator organskog produktiviteta. a drugi dio neto produkcije se gubi u procesu razlaganja uginulih biljaka. Energija se gubi u procesima disanja I razlaganja uginule organske materije. On se može izraziti u više oblika. a drugim za nihovu neto proukciju. odnosom između apsorbovane energije I stvorenim ugljikohidratima. U principu primljena količina energije kod proizvođača jedinka je količini oslobođene energije na svim trofičkim stupnjevim kroz respiraciju i proces razgradnje uginule materije. Ostati energije koja je vezana za organska jedinjenja koja se koriste za sinteze biljnih tkiva je neto primarna produkcija i ona stoji na raspolaganju ostalim trofičkim stupnjevima. Tako da je osnovna karakteristika produkcionog procesa progresivno opadanje količine energije. Jedan dio neto produkcije biljojeda gubi se zbog raspadanja. a na ostalim trofičkim nivoima govori se o sekundarnoj produkciji. Ovaj primjer je pošao od predpostavke da je neto produkcija jednog stupnja bila iskorištena kao hrana za slijedeći stupanj. Ekološka efikasnost od posebnog ekološkg interesa je koeficient korištenja raspoložive materijei energije na pojedinim trofičkim stupnjevima. Iskorištena neto produkcija biljojeda jednim dijelom se troši na disanje mesojeda. Organska bruto primjene produkcije izražava se u gramima na m2 na dan ( g/ m2 / dan ). bilo na izlasku iz sistema. PRIMARNI I SEKUNDARNI PRODUKTIVITET Stvarna nova produkcija organske materije i za nju vezane energije u ekosistemu vrši se samo na stupju proizvođača. biljojedi i mesojedi). Ali i zelene biljke stalno troše energiju za svoje životne procese koje dobivaju u procesu disanja. Količina energije je manja ako je veći trofičkistupanj. Energetski izražena primarna produkcija je stopa kojom se energija u procesu fotosinteze akumulira i veže za organizam jedinjenja. Ostatak predstavlja neto biljnu produkciju koja je izražena kroz FALI. Kod potrošača odnosima između količine hrane koja stoji na raspolaganju I utrošene hrane.

Taj dio se izražava u tamnoj boci gdje je fitoplankton samo trošio O2 koji je već postojao u boci. • metode žetve – on se sastoji u mjerenjimu proizvedene biomase na kraju vegetacione sezone. Ta neto produkija 1kg biomase govečeta potrebno je 40kg hrane. Zbir produkovanog i utošenog kisika predstavlja ukupni O2 proizveden u fotosintezi I na osnovu njega se može odreiti bruto primarne produkcije. Vrlo niska efikasnost se javlja na nivou proizvođača. Mjerenje primarne produkcije. Utrošak soli se može mjeriti samo onda kada se njihovo priticanje vrši u intervalima. Postoje različite metode za mjerenje primarne produkcije koja nimalo nisu najpreciznija.se kao ekološka efikasnost. nego se on samo troši u vodi. Nakon određenog vremena se vadi fitoplankton iz boce. Hlorofil u individuama znatno varira. a ne samo proizvodi koje čovjek koristi kod žetve. metoda primjene radioizotopa – se široko primjenjuje. Dvije boce svijetla i tamna sa fitoplanktonom se spuštaju u dubinski sloj. Te soli su u proceu kruženja materije iz uginule organske meterije I ponovno stoji na raspolaganju biljkama. Sadržaj hlorofila može poslužiti kao index za primarnu produkciju. To je slučaj u morima kada se te soli akumuliraju u površinskim slojevima I bujanjem planktona njihova potrošnja.1 do 0. a vodene alge još manje od 0. a ostatak je upotrebljen u respiracionim procesima. suši I određuje količina fiksiranog CO2 u fotosintezi. Nakon 24 sata u svijetloj boci mjeri se količina O2 koju je proizveo fitoplankton. Stopa produkcije O2 od strane biljaka može se primjeniti na uspješno u vodenim ekosistemima. Stepen iskorištavanja nergije po pravilu je veći na višim trofičkim nivoima. U dubinskim zonama jezera za vrijeme ljetne stratifikacije praktično I nema O2. Ali mjerenje njihovog utroška nije uvijek moguče. hloroforna metoda – tu se na osnovu sadržaja hlorofila u biljkama cijelog ekosistema određuje primarna produkcija. metoda mjerenje produkcije CO2 – u procesu fotosinteze između količine proizvedene materije I oslobođenog O2 postoji određeni odnos. To mjerenje je posebno vezano na stupnju proizvođača. metoda mjerenja utroška sirovine materijala . Mjeri se cjelokupna masa biljke. Primjenom radioaktivnog ugljika C14 može se odrediti nkoličina CO2 koja se fiksira u fotosintezi fitoplanktona u jedinici vremena. ali sračunat za čitav ekosistem I izražen na m2 je prilično sličan u svim ekosistemima.5% utrošena hrane upotrebljeno za biosintezu. Primjer je efikasnost prenosa energije sa jednog trofičkog stupnja na drugi. To znači da je samo 2. a time I 251 • • • • • • . Od ukupne količine sunčeve energije kopnene biljke koriste samo u procesu fotosinteze 1%. metoda mjerenja utrošenog O2 – sastoji se u mjerenju utroška O2 u vodi dubljih jezera kroz disanje I process razlaganja organske materije.odnosi se na mjerenje utrošene soli N i P koje su neophodne za stvaranje organske materije. posebno u vodenim ekosistemima. Pošto je primarna produkcija u suštini u sklopu protoka energije kroz ekosistem. njeno mjerenje se svodi n amjerenje toka energije kroz trofičke stupnjeve. Efikasnost korišteja energije u hrani je znatno veća na višim trofičkim nivoima. metoda mjerenja CO2 – pored utroška O2 u dubinskim zonama stalno raste količina CO2 I njegova stopa produkcije proporcionalna produkcije jezera. U prirodnim ekosistemima zbog prisustva biljojeda ova metoda se teško može primjeniti. Ali je on u toku 24 sata za procese disanja potrošio određenu količinu O2 iz procesa. Iz količine utrošenog O2 u jedinici vremena koji je srazmjeran produkciji može se izražavati stopa neto produkcije. Pošto ona obuhvata materiju I energiju utrošenu u toku respiracije ona predstavlja netp primarne produkcije. To je slučaj sa poljoprivrednim kulturama. pod pretpostavkom da je njen utrošak u toku stvaranja sveden na minimum.4 %.

Veću produkciju imaju pašnjaci. SUKCESIJE I PREOBRAŽAJI EKOSISTEMA Jedna od najznačajnijih odlika ekosistema jesu preobražaji i sukcesije tj. 252 . U tom slučaju govori se o optimalnoj žetvi. plitka jezera. mahovine i bakterije i njihova karakteristična mikroflora. sječe itd… Sav ta prostor brzo biva kolonizovan I tu se odigrava formiranje I sukcesija životnh zajednica. Polazi se od toga da se mora utvrditi trenutno stanje populacije riba. Svi ti organizmi su dospjeli sa susjednog kopna. stupanj stabilizacije – dolazi do relativno sporog razvoja zajednice. stupanj reakcije – nastupa u toku kolonizacije. požara. U principu produkcija je mala u pustinjama I otvorenim djelovima okeana. Na osnovu tih pračenja stanje neke riblje populacije može biti stabilizovano i onda gubitak usljed izolovanja prirodne smrti ne prevazilazi iznos rađanja novih primjera prirasta preživjelih jedinki. broj životinjskih vrsta se sve više povečava. ecezis – je stupanj kada organske vrste uspiju da se ukorijene na tom mijestu. Analizom ribarskih lovina u tom nizu godina mogu se pratiti određene klase starosti rođene u odreženoj godini. U fauni se javljaju pauci. 3 godine kasnije sa hlađenjem pepela prvo su se naselile alge. To su: • • • • • migracije – to obuhvata naseljavanje praznog prostorabiljnim I životinjskim organizmima koji tu dospjevaju aktivno ili pasivno. Primjer sukcesije se može pratiti na vulkanskom ostrvu Krakatoa u Tihom okeanu. Uzrasna struktura. Snažna erupcija je potpuno uništila živi svijet na tom ostrvu i pokrila tlo sa 30 do 40 m pepela. stadij kompeticije – nastupa za vrijeme kolonizacije između naseljenih vrsta i ona se povečava sa povečanjem broja vrsta. Američki ekolog Clement Chepmen definisao je glavne stadije razvoja životne zajednice. Prinos produkcije i žetve Izradom produkcije često se u praksi označava prinos ili žetva koju čovjek ubira u obliku organske materije u jednom ekosisitemu u jedinici vremena. dubokim jezerima. njihovo smjenjivanjeu funkciji vremena. mravi i prve vrste ptica. Kasnije se javljaju prve vrste paprati i mahovina.može se reći da postoji mogučnost određivanja optimalnog intenziteta ribolova kojim se može ostvariti makimalna visina ulova bez opasnosti opadanja ribljeg fonda. Ekosistemi su prolazne tvorevine i stalne promjene koje se dešavaju i u biotopu i biocenozi dovodr do njegovog kvalitativnog preobražaja I prelaska u nove ekosisteme. Slični primjerci ovom ostrvu javljaju se svuda u prirodi gdje živi svijet može biti potpuno uništen kod nepogoda . Utvrđivanje optimalne žetve je tečko pogotovo kod sekundarne produkcije. obrazovanje humusa. Kod korištenja prinosa koj ostvaruje neka vrsta organizama osnovni problem je utvrditi maksimalna količina koja se smije eksploatirati I ta se količina tokom vremena ne smanjuje. Još kasnije razvija se šuma. U toku naseljavanja ostrva smjenjivalo se više zajednica jedna za drugom. Kad obezbjede hranu. Tu organizmi naročito biljni aktivno djeluju na prvobitne ekološke uslove I mijenjaju ih stvarajuči usloe za nove pridošlice npr. a najveća produkcija je u plodnim morskim zalivima. erozije.primarna produkcija. Prinos zavisi od cijelog produkcionog procesa i visina prinosa u prirodnim ekosistemima predstavlja višak produkcije na datom trofičkom nivou. koraljnim grebenima I vlažnim šumama. Ribolovom se smanjuje gustina populacije i stvaraju se bolji uslovi za život ostalog dijela populacije. Te promjene se u toku vremena označavaju kao sukcesije. 10 godina kasnije javlja se razvijena travna zajednica na cijelom ostrvu i primjerci drveća. To znači održavanje takve gustine populacije neke vrste koja osigurava redovne produkcije. Na taj način slika jednog živog predjela se stalno mijenja u toku određeneog vremena. brojnost i stope rastenja. To je samo dio organske produkcije ostvarene u ekosistemu u jedinici vremena. insekti. smanjuje se kompeticija među njima i smanjuje se mortalitet. Postoje brojni primjeri tog utvrđivanja kod riba. zaklon i razmnožavanje. biomase . skakavci.

Dobar primjer sukcesije se vidi na napuštenim farmama i poljima u blizini šumskih zona. Tada dolazi do obrastanja livada i pašnjaka prvo žbunjastom vegetacijom. a nekada je bilo duboko 110 m. Sekundarne sukcesije nastaju na mjestima gdje je predhodna zajednica uklonjena ili oštečena npr.Proces formiranja novih zajednica može se pratiti i eksperimentalno (npr. Ta sukcesija biljnih vrsta je preteča sukcesijom životinjskih vrsta. Poslije ledenog doba stara jezera su djelomično počela gubiti dubinska zona. Jedna kategorija su faktori koji proizilaze iz odnosa I dejstva unutar samog ekosisitema. Primarna sukcesija se vidi na primjeru pješčanih dina u Deliblatskoj pješčari. U svim tim slučajevima interakcije između biocenoze i biotipa dovode do preobražaja ekosisitema. Tu se javlja nekoliko zajednica alge→korasti lišajevi→mahovine i žbunasti lišjevi→hemikriptophitae→nisko žbunje→šikara→visoka šuma. Tako je tokom vjekovadovela do izdizanja dna jezera. Svaka zajednica izaziva promjene koje omogučavaju dolazaknove zajednice. zarasta jezero ------------→ baruština -------------------→ kopneni ekosistemi isušuje POJAM KLIMAKSA Kod sukcesije smjene ekosistemaposebno kod vegetacije jedne geografske oblasti pokazujue da se razvoj živog naselja u principu duže vremena zadržava na stadiju koji se u skladu sa opštim klimatskim prilikama te oblasti. Organska produkcija u Dorijanskom jezeru je jako velika. To su egzodinamične sukcesije. Na kraju baa potpuno zarasta iskušenje I nastaju kopneni ekosistemi. Sekundarne sukcesije javljaju se zbog poremečaja koje čovijek izaziva ili zbog prirodnih nepogoda. pješčari. Primjer tih sukcesija je zarastanje dina na D. Na tom stupnju su danas Dorijansko I druga jezera u Makedoniji. itd… Ali jedni drugi faktori ne djeluju nezavisno i obično se u prirodi kombiniraju. Najbolji primjeri endoni FALI sukcesija je eutrofinacija jezera na južnom Balkanu. Sukcesije koje nastaju pod dejstvom tih faktora su endodemične. Opak se razlikuju dva osnovna kategorija tih faktora. Zbog postojanja samo osvijetljene zone organska produkcija u tim jezerima je postojala sve veća što je povečavalo taloženje sedimenta na njihovom dnu. U tim sukcesijama važnu ulogu igrali su i egzodinamični faktori koji su se kombinovali sa endodinamičnim. reljefom. Svijetlost prodire do dna i omogučava razvoj makrovegetacije. Faktori sukcesije mogu biti raznovrsni injihove različite kombinacije. promjene izazvane klimom. Takav primjer je I naseljavanje gole stjenovite podloge. Tipičan primjer je naseljavanje stjenovite podloge planina. Druga kategorija su faktori koji djeluju van sistema i izazivaju sukcesivne promjene. sječa šume ili požar. Na taj način jezerska zajednica značajno mijenja svoj biotip. Vegetacija prostranih geografskih oblasti je karakteristična za određene klimatske zone I tako formirana vegetacija se održava kao takva 253 . Jezero na kraju prelazi na baršunastu sa razvijenom barskom vegetacijom. Pimarne i sekundarne sukcesije Primarne sukcesije su sukcesije životnih zajednica koji se odvija na praznom prostoru na kojem nije bilo života. uranjanjem staklenih ploča u vodu I pračenje njihovog naseljavanja). Dobar primjer tih jezera su stara jezera koja su danas potpuno zarasla i Dorijansko jezero koje je duboko od 8 do 10 m. sva ta jezera danas su bila vrlo slična Ohridskom jezeru. a primjer primarne sukcesije je ostrvo Krakatoe. Sekundarnu sukcesiju najčešće izaziva čovijek. Taloženje mulja je išlo brže kako je produkcija bila veća i dubina jezera sve manja. a zatim šumskim drvečem.

Ta činjenicaje navela mnoge ekologe na koncepciju o završenim stupnjevima razvoja živog naselja jedne oblasti. U biotopima sa kolebljivim uslovima te adaptacije se ogledaju u tome da su stanovnici tih biotopa u stanju da izdrže ta kolebanja. Na dejstva akcija organizmi reaguju stvaranjem prilagođenosti i preoces prilagođavanja nalazi se u osnovi evolucije. Stupanj takve definitivne zajednice bi bio ekosistem tunedre i tajge.duže vremena kroz vrijeme bez vidnih promjena. U mladim dubokim jezerima Europe I SAD-a nastalim poslije gladijacije u dubinskim zonama još nema diferencirane tamne faune zbog nedovoljnog vremena za njeno stvaranje. Svi oblici koji su tada u juri živjeli prije 150 miliona godina danas više ne žive u morima za tercijer i kvartar pa stoje nešto bolji paleontološki podatci. Također sukcesije koje se deešavaju na tim prostorima dovede do formiranja istog tipa vegetacije npr. Vjekovne sukcesije na osnovu paleontoločkih dokaza rekonstruiše slika o nekadašnjim životnim zajednicamai njihovim smjenama u toku vremena i sama evolucija živog svijeta je u suštini sukcesija I smjenjivanju određenih zajednica i ekosistema. Primjer Bajkalskog i Ohridskog jezera pokazuje kako duža evolucija dovodi do večeg stepena ekološke diferenciranosti i integracije. Ledeno doba se završilo otprilike prije 20. Najbolji su proučene sukcesije i vjekovni preobražajni šumske zajednica iz novijeg geološkog perioda iza ledenog doba.itd. ta abisalna fauna se odlikuje odsustvom pigmenta . Ali organism također svojom radljivošču dovode do promjena u biotopima tako da su akcija i reakcija dva aktivna faktora u ekosistemu koji dovode do njihove evolucije. Da su sve te prilagodbe organizma nastale kao rezultat evolucije dokaza su stara jezera – Bajkalsko i Ohridsko jezero. nedostatak ove koncepcije je što razvoj ekosistema može poraditi sa razvojem jedne individue tj. ekosistem listopadne šume. Akcije i reakcije su međusobni odnosi organizama i sredine. mogu biti odnešene vjetrom na velike udaljenosti što ne daju realnu sliku date biocenoze. na mjestu uništene listopadne šume kroz niz sukcesija opet nastaje listopadna šuma. Te analize su vršene na osnovu fosilizovanog polena i izradom polenskog dijagrama. INTEGRACIJA EKOSISTEMA U funkciji vremena ekosistem je system koji evoluira i njihova integracija je rezulat evolucije. biosfera. Sa pojavom kopna javljaju se i prve kopnene biocenoze sa velikim geološkim promjenama sa promjenama reljefa i klime su se preobražavale smjenjivale životne zajednice i na kopnu i vodi. Pojedine vrste su isčezavale i javljale se druge vrste organizama i time su se mjenjale životne zajednice npr. Rezultat te evolucije je jedinstvo i integritet ekosistema. Prema toku razvoja bi uvijek imao određen smijer i bio upučen u pravcu završnog stupnja. Evolucija žive prirode teče zajedno sa evolucijom nežive sredine i oba procesa se slivaju u jedan jedinstven process – evoluciju ekosistema. razvoja hemijskih i taktilnih čula. organa vida. Sve kategorije odnosa na kojima počiva ekosistem su rezultat evolucije. Već u toku tercijera se počinju javljati današnji rodovi i vrste biljaka i životinja. životinje u dubinskim zonama jezera i okeana. I u drugim ekosistemima postoje također brojne prilagodbe. Osim paleontoloških podataka tu su važni još i relikti i njihove zajednice koji su ostatci nekadašnje tercijerne flore i faune npr. Kao krajnji rezultat integracije ekosistema je viši nivo integracije tj. 254 . ekosistem stepe…. da životna zajednica mora imatai svoje stadije razviča do super organizma. životna zajednica jurskih mora se bitno razlikuje od današnjih morskih biocenoza. Kod njih je naseljenost dubinskom zonom znatno više diferencirano nego u postglacijalnim jezerima. reakcije i koakcije predstavljaju prilagođenosti koji su se istorijski razvile i na njima počiva integrisanost sistema. Osim toga I koakcija također znatno doprinosi integraciji ekosistema. Broj vrsta u ovim jezerima je veći nego u mladima. U ranim geološkim periodima samo je voda bila naseljena i imala je odgovarajuče životne zajednice. Glavne kategorije odnosa akcije. Po toj koncepciji živo naselje svuda teži kao završnom stupnju koji odgovara klimi datog područja i taj stupanj je označan kao stupanj klimaksa. zajednice Pančićeve omorike. Progredsivna evolucija karakteriše I čitavu biosferu kao jedninstven kompleks svih ekosistema. Negativne strane polenske metode su što se neke vrste polena teže održavaju u fosilnom stanju. živi svijet Ohridskog mora. Postoje brojni primjeri prilagođenosti kod životinja npr.000 godina prije nove ere.

Tako da ekosistem u stadiju klimaksa može dospjeti u više ili manje stacionarno stanje u kojem priticanje i oticanje energije dosta ujednačeno. Odnosno tada je odnos izmešu primarne produkcije i respiracije ravan jedinici. Po shvatanju večine ekologa ta ravoteža trebala bi da bude kvantitativna rezultanta svih međusobnih odnosa i dejstva u ekosistemu i na njoj bi trebalo da počiva održavanje ekosistema kao cjeline. Predio je geografsko – ekološka sinteza. npr. higrofilna. Izraz prirodna ravnoteža je diskutabilan i moglo bi se reći da je taj izraz posuđen iz faune I važi za nežive sisteme. stalno se mijenja životna zajednica i biotop. Osnovnu karakteritiku bioma čini ekosistem na stupnju klimaksa. GRUPISANJE I KLASIFIKACIJE EKOSISITEMA Ekosistemi koji ulaze u sastav biosfere čine pravi mozak na površini zemlje. Sličan biom su i tundre. Postoji veći broj načina grupisanja ekosistema. produkcije i respiracije i regulisanje broja populacije. Ta ravnoteža bi se ponovno ispostavila određenim regulatornim mehanizmima. U pojmu predjela je sadržan i geografski i ekološki moment. • priroda biotopa – klasifikacije ekosistema na osnovu hijerarhijskog grupisanja biotopa. Svaka organska vrsta u eksistemu bi imala svoj ravnotežni udio. U ekosistemu koji je dinamičan to nije slučaj. jezerski.Pojam ravnoteže I ekosistema Sve regulatorne pojmove koji se dešavaju u ekosistemu posebno na stupnju usporenog razvoja na klimaksu i regulaciji gustine populacija vrsta označava se pojmom biološčke ravnoteže. promjenljiva je i gutina populacija. 255 . Ekosistemi su također mogu podijeliti i na prirodne i na vještačke. Ekosistem je otvoreni sistem koji stalno prima otpušta energiju i materiju.glavni od tih kriterija su: • ekološki uslovi . jedan od pokušaja klasifikacije ekosistema je putem bioma. npr. stepe. Iako postoje teškoče u određivanju njihovih prostornih granica oni se ipak javljaju kao jeinice realno date prirodi. potočni. suhozemne ekosisteme moguče je grupisati na dvije osnovne provincije: nadzemni i podzemni. Pod slićnim ekološkim uslovima razvijaju se slični tipovi vegetacije.itd. • Fizionomija i floristički sastav vegetacije – ta klasifikacija vodi računa o dominantnim biljnim vrstama koje određuje izgled jedne zajednice. što znači da unutar jega moraju postojati određeni regulatorni mehanizmi. Izmjene gustine populacije koje za sobom povlače izmjene gustine populacije druge vrste dovele bi do narušavanja te ravnoteže. koje održava određenim regulatornim mehanizmima. Kriterij za klasifikaciju ekosistema su veoa različiti. travnati…tajga je tipičan biom kojem početak daje četinarska šuma. riječni. Taj pojam označava krupni integrirani kompleks večeg broje ekosisitema koji se održava I razvija u određenoj klimatskoj oblasti. Pri tome se često uzima u obzir samo biljna komponenta jer vegetaciju čini kostur jede životne zajednice. Takav sistem nemože nikada dospjeti u stanje stabilne ravnoteže nego samo u stacionarno stanje koje je meguče samo pod uslovom konstantnog prometa energije. Pojam predjela obuhvata integriran mozaični kompleks ekosistema. Također je činjenica da se ekosistem u cijelom periodu razvoja održava kao organizovani system. Oni znatno određuju sastav i izgled vegetacije. Zatim na kopnene i vodene ekosisteme…. U okviru ekosistema bi se moglo o ravnoteži govoriti samo pod uslovom da su gustine populacije u njemu konstantne i ne promjenjene. Ali ustvari to je kompleks ekosistema u kojem se pored četinarskih šuma susreču i drugi ekosistemi. Krupne promjene koje čovijek vrši u prirodi su očit primjer narušene ravnoteže. Ti mehanizmi se odnose na akumulacije i regeneracije hranjive materije. Zbog toga neki ekolozi pojam ravnoteže često zamjenjuju izrazima balans ili pokreten ravnoteže.ostvareni na staništu prije svega klimatski i edafski. Shodno ovoj konvcepciji svi ostali ekosistemi tajge bili bi sukcesivni FALI(stopijri) u razvitku bioma. mezofilna i kserofilna vegetacija. prašume…Drugi pokušaj za grupisanje ekosistema je grupisanje preko pojma predjela. Činjenica je da se ekosistem u stupnju klimaksa održava u relativno stacionarnom stanju.

Sredozemno more. Okeani i mora su najprostranija životna oblast i pokrivaju 2/3 planete. Voda se odlikuje velikom specifičnom toplotom. fotografska ploča ne reaguje ni poslije 2 sata i u vodenim dubinama vlada potpuni mrak. vode i kopno u okviru biosfere čine posebne oblasti života. sem košljoriba koje imaju posebnu prilagođenost osmoregulacije. 850 puta manje. Razlike između vodene i vazdušne sredine Voda kao životna sredina je daleko gušča od vazdušne sredine. fizičkim svojstvima I to za rezultat ima značajne ekološke razlike. Sa ovim različitostima. Stanovnici otvorenog okeana su uglavnom stenohalni sa uskom ekološkom valencom za slanost i to su pravi morski organizmi kao foraminifere. Tu preovlađuju hloridi i sulfati. U atmosferi u podzemnom sloju pritisak iznosi 1 atmosferu sa FALI on opada. 028 g. prirodne voe sunaselene u cijelini.ŽIVOTNE OBLASTI Ekosistemi koji ulaze u sastav bisfere grade jedan mozaik na površini planete. U vodenoj sredini pritisak dubinom svakih 10 metara za 1 atmosferu. a manji u onim morima koja primaju dosta slatke vode – Baltičko i Crno more. latentnom toplotom topljenja i isparavanja.. meduzama. npr. ali i najkrupnijim organizmima kitovima. Gasovi O2 i CO2 u vodi su u rastvorenom stanju i disanje vodenih organizama vrši se preko posebnih organa.0013 g tj. Osnovna karakteristika morske vode je salinitet. a vazdušns sredina samo u prizemnnom sloju. 256 . Sredine se međusobno razlikuju po hemijskomk sastavu. Između ovih sredina ipak nema oštrih granica jer su gasovi atmosfere rastvoreni i u vodi i na kopnu. Sva mora i okeani su povezani i čine kontinuirano vodeno prostranstvo. Oni se najbolje mogu podijeliti na: vodene i suhozemne ekosistemeto grupisanje je na osnovu prirodne sredine u kojoj žive organizmi. Vodena sredina omogučava poseban lebdeči ili planktonski način života. To daje mogućnost kretanja vodenim organizmima i glavni ograničavajući faktori za njih su temperatura. Na 1700. Ali i kod voda postoje razlike u njihovom hemijskom sastavu. Čak iako organizmi žive u unutrašnjosti tla ili u samom mulju oni ipak žive u vazdušnoj i vodenoj sredini. a težina 1cm3 vazduha svega 0.. Zbog gustine vode brzina kretanja vodenih organizama je manja u odnosu na vazdušnu sredinu. Voda osigurava opstanak organizmima nježne strukture.. spužve i knidarije. Prirodne vode se mrznu na 0 0C u površinskim slojevima. Morski organizmi su prilagođeni na tamne uslove života. Prosječna dubina okeana je 3. Visoka slanost morske vode uslovljava i visoki osmotski pritisak. OBLAST MORA I OKEANA Dio ekologije koji se bavi proučavanjem morskih ekosistema je okeanografija. U suštini postoje dvije osnovne životne sredine vodena i vazdušna sredina. Zahvaljujuči gustini vode koja je slična protoplazmi. dubina i salinitet. Težina 1cm 3 morske vode iznosi 1. također ima i određenih količina vodene pare.800 m. U okeanu već na 250 m količina svjetla je manja 1000 puta. Slanost je približno ista u svim morima i iznosi oko 35 g/l. Ali isto i sesilni način života nekih životinjskih organizama. Svjetlost u vodenu sredinu prodire u manjoj količini nego u vazdušnu. Zbog toga u biosferi razlikujemo tri osnovne oblasti života: oblast mora i okeana oblast kopnenih voda oblast suhozemna. Po svojim fiziološkim i ekološkim prilagođenostima vodeni organizmi se razlikuju od kopnenih organizama. Na i Mg. . Uvijek postoje dva osnovna medija vazduh i voda. Crveno more. Salinitet je veći u zatvorenim morima koja ne primaju dosta slatke vode i veće im je isparavanje – Jadran.

ehinodermate. a svako površinsko kretanje dovodi do turbulencija i do miješanja površinskih i dubljih slojeva i njihovih toplotnih. a najmanje u polarnim. sve do polutaka. U cjelini. Eurihalni oblici su uglavnom ograničeni na obalski region.ktenofore. Dubinski dijelovi okeana ispod 4. Dio morskog dna koje se spušta od kontinenta do dubine 200 m i čini kontinentalnu padinu zajedno sa tom vodom čini neritsko područje. To je najizraženije u tropskim morima. tako da je zbog toga srednja godišnja temperatura okeana prema dnu vrlo uska. U oblasti ekvatora prosječna temperatura okeana iznosi 5. Postoje i vertikalne struje koje su uzrokovane razlikama u gustini vode. Od vodenih pokreta javljaju se talasi.000 m iznosi 12. Hladna i gusta polarna voda tone dublje i klizi ka ekvatoru. I raspored hemijskih faktora također pokazuje vertikalnu stratifikaciju. Morska voda je termički stratifikovana. Ispod nje je disfotična zona koja nije dovoljno osvjetljena za planktonske organizme. Obnova ovih faktora u ?fotičnom sloju zavisi i od vodenih pokreta. Plima i oseka su ritmične pojave uzrokovane djelovanjem Sunca i mjeseca i traju po 12 sati. npr. Oba ova područja su također i vertikalno stratifikovana. Nasuprot njemu. posebno od 500 – 800 m. Temperatura površine koleba se u toku godine. One omogućavaju stalnu cirkulaciju okeanske vode u svjetskim razmjerama. ZONALNOST Vertikalni i horizontalni raspored ekoloških faktora uslovljava i zonalni raspored živog naselja. U njemu temperatura naglo opada. Svjetlost također opada sa dubinom. U tom sloju razvija se bogata fitoplanktonska zajednica koja vrši fotosintezu. Horizontalni raspored temperature varira i određen je geografskom širinom. prije svega O 2 i CO2. cefalopode. Morske struje omogućavaju miješanje vode na taj način i obnovu soli u površinskim slojevima i O2 u dubinskim slojevima. ribe. Taj dio je označen kao sloj termičkog skoka ili termoklina. soli N i P koji se u moru nalaze minimumu i predstavljaju ograničavajući faktor za organsku produkciju. Od posebnog značaja su morske struje. Na dubini od 500 m nastupa mrak za ljudsko oko i ispod 1000 m je totalni mrak. Termoklin oštro odvaja ta dva sloja i sprečava miješanje vode. Ispod 500 m je afotična zona. Ispod toga se nalaze hladnije i teže vode. Oko ekvatora površina ima temperaturu oko 25 0C – srednja godišnja. 257 . hladna voda Antarktika ide dnom od zapadnog dijela Atlantskog okeana ka sjeveru.70C. Vjetrovi pasati u tropskoj oblasti uzrokuju sistem površinskih horizontalnih struja koji teku paralelno sa ekvatorom i onda kreću ka sjeveru i jugu. u horizontalnom pravcu stoji okeansko područje koje obuhvata vodu pučine i duboko dno od 200 m do najvećih dubina. Mytilus galoprovincialis. npr. postoje i dubinske struje. Postoji vertikalni termički gradijent prema dubini. hemijskih i drugih karakteristika. U principu se u okeanu može razlikovati gornji sloj toplije i lakše vode od 0-800 m. Površinske struje uzrokuju vjetrovi. Mytilus galoprovincialis. a prema polovima ona opada i u polarnim morima je ispod 0 0C. anelide iz roda Arenicola. Talasni pokreti javljaju se samo u obalnoj zoni. Osim slanosti. a ta kolebanja su najmanja u tropskim i polarnim morima. Ostrea edulis.000 m prilično imaju istu temperaturu oko 20C i ona u toku godine nema kolebanja. Samo u morima koja ne komuniciraju sa ostalim dijelovima okeana temperatura u dubini može biti nešto veća. ali je moguć život zooplanktonskih organizama. a samo u obalnoj zoni mogu se naći novi euritermni organizmi. Osim površinskih struja. važan ekološki faktor je i temperatura. i dr. plima i oseka i struje. okean je relativno hladna i ravnomjerna cjelina. Zbog toga je u njemu najveći broj organizama stenoterman. U Sredozemnom moru koje je odvojeno Gibraltarom od Atlantika temperatura na 4. polihete.80C. Taj površinski sloj zove se eufotična zona. gdje salinitet varira (Aurelia aurita. Postoje dvije osnovne okeanske oblasti – slobodna voda ili pučina i morsko dno – i obje su naseljene živim svijetom. U bistrom Sargaškom moru 1% površinske svjetlosti dopire do 100 m dubine.

tunj. U sastavu okeanskog područja nalaze se dvije vertikalne zone. Ti organizmi su holoplankton. Površinska zona koja je osvijetljena – epipelagijalna – dubine do 200 m i duboka mračna zona – batipelagijalna. moguć je pučinski ili pelargijalni način života u slobodnoj vodi bez tonjenja. svjetlo i odsustvo hranljivih soli. srdele. Tipični planktonski organizmi cijeli život provode u slobodnoj vodi. Zimi je i svjetlost i temperatura niska. U jesen se opet javlja jesenji maksimum produkcije ali nešto manji od proljetnog. Život na morskom dnu 258 . I bakterije slobodne vode ulaze u sastav planktona. Od holoplanktonskih oblika to su meduze. a ostatak na dnu. Oni su prije svega sitnog porasta i često mikroskopskih dimenzija. S obzirom na veličinu. Nektonski organizmi su dobri plivači. Neki od njih imaju i slabe pokrete plivanja. Od tih faktora zavisi količina i sezonska kolebanja planktonske produkcije. sifonofore. Plankton okeanskog područja čine uglavnom holoplanktonski organizmi. ali isto tako su i hrana za planktonske organizme. meduze. Specifična težina žive materije je nešto viša od specifične težine vode. Oni se održavaju u slobodnoj vodi ili plivanjem ili pasivnim lebdenjem. Oni lebde u slobodnoj vodi i imaju niz prilagođenosti kojima je spriječeno tonjenje. Plankton je izvor organske primarne produkcije u okeanu. Nektonski organizmi su uglavnom ribe: selahije. ali morski organizmi ne tonu zbog svojih prilagođenosti. Chlorohiceae i Diatomeae. Ograničavajući faktori tu su temperatura. mikroplankton i nanoplankton. Taj plankton se susreće samo u gornjoj osvijetljenoj zoni. Planktonski oranizmi u svom kretanju zavise od vodenih struja i pokreta i sposobnost plivanja im je slabo razvijena. ali se odlikuju i prisustvom tjelesnih nastavaka i izraštaja koji sprečavaju tonjenje. plankton se dijeli na makroplankton. One čine fitoplankton. Te soli se akumuliraju u površinskom sloju. Od nektonskih stanovnika neritskog područja značajne su ekonomski važne vrste riba: haringe. Dubinska zona batijalna i abisalna su naseljene organizmima koji su prilagođeni na odsustvo svjetlosti i nisku temperaturu. Kod njih se često pojavljuju bioluminiscencija i redukcija očiju. Sa porastom temperature povećava se i produkcija zbog velike količine hranljivih soli. Stopa primarne produkcije planktona varira sezonski u skladu sa variranjem ograničavajućih faktora. Tada u jesen zbog cirkulacije ponovo dolaze hranljive soli. Život u slobodnoj vodi okeana Zahvaljujući gustini morske vode. jake struje. U umjerenim oblastima tu su zapažena dva skoka planktona. One se često sakupljaju u velika jata i pretežno se hrane planktonom. kitovi.Neritski dio dna može se podijeliti na litoralnu zonu 40 – 60 m i dublju sublitoralnu zonu od 60 – 200 m. To su uglavnom larve mnogih organizama dna. skuše. salmonide. Meroplankton su organizmi koji koji provode jedan dio života u vodi. Ove zone se odlikuju različitim ekološkim faktorima i u njima se u skladu sa tim razvijaju posebne životne zajednice. Najdublji dijelovi okeana do 10. mezoplankton. ktenofora i sifonofora. ktenofore. Čine ga uglavnom makroplanktonski oblici – larve velikog broja organizama. itd. kladocere. polihete i dr. ali je temperatura nešto niža nego u proljeće. ali zbog cirkulacije vode obnavljaju se rezerve hranljivih soli iz dubinske zone. Članovi proizvođači su uglavnom zelene jednoćelijske alge Chrysophyceae. Planktonski organizmi ulaze u sastav životne zajednice planktona. Specifična težina tijela im je smanjena jer sadrže veliki procenat vode. Produkcija ponovo opada zbog utroška rezervi hranljivih soli. skuše. One osiguravaju i razgradnju.000 m čine duboku abisalnu zonu. Članovi potrošači planktonske zajednice su zooplankton. Plankton neritskog područja je drugačiji od okeanskog. ali i neke cefalopode. To su većina protozoa. npr. Oni se odlikuju posebnom životnom formom – vretenastim tijelom i razvijenom muskulaturom. Najvećim dijelom to su predstavnici krustacea – kopepode. haringe. delfini. srdele.

Tu su povoljni uslovi za ishranu. raže. Neritsko područje Tu je obalska litoralna zona osvijetljena i pod utjecajem stalnih vodenih pokreta. ježeva – Arbacia. priljepak ili Patula. OBLAST KOPNENIH VODA 259 . Izvor hrane su tu uglavnom ekskreti i leševi uginulih organizama iz litoralne zone i planktona. - Naselje dna ostalog dijela neritskog područja varira prema prirodi sedimenata. Posebno se to odnosi na zonu plime i oseke i talasa. Osnovna karakteristika bentalnih organizama je da su trajno ili povremeno vezani za dno. Fauna tog dna je siromašna i u kvalitativnom i u kvantitativnom pogledu. ježevi. Biljke u toj zoni odsustvuju i zajednica se uglavnom sastoji od potrošača detritusa i predatora. Oblast litorala obiluje i vrstama riba koje su vezane za dno – plosnatice. Posebnu životnu zajednicu u tropskim oblastima čine koralni sprudovi. Vagilni oblici obuhvataju brojne predatore – mekušce. mogu se javiti i Mytilus i Ostrea. silikatnih algi. Sprudotvorni korali su stenotermni oblici toplih voda – dupljari (Anthozoa) i Hydrozoa. Od životinjskih predstavnika sesilni oblici se uglavnom susreću na kamenitoj podlozi. itd. Posebno je tu važan i fizički sastav podloge. Na tom mjestu se razvijaju mangrove. Lithotamnon). Ali značaj tih zajednica je što omogućavaju regeneraciju hranljivih soli. moćne organogene krečnjačke tvorevine kojih ima tri tipa: 1. Dno je prekriveno organogenim sedimentima koji potiču od skeleta. Većina tih organizama su vagilni i kreću se po podlozi. donji pojas ispod nivoa velike oseke – sa prisustvom mrkih algi i fukusa. 2. cefalopode i ehinodermate. Terigeni sedimenti karakterišu neritsko područje i oni su tu dospjeli erozijom i pritokama. obalski. To su životne zajednice koje se razvijaju u oblasti ušća rijeka u okeane. Morsko dno je uglavnom pokriveno sedimentima različite prirode. Tu su prisutna velika godišnja kolebanja temperature. Živo naselje u oblasti litorala je zonalno raspoređeno. Dominiraju zelene alge (Ulva). Okeansko područje Obuhvata dno duboke mračne batijalne i abisalne zone. Posebna zajednica se također razvija na ušću rijeka u mora. srednji pojas – između nivoa velike plime i velike oseke. Sprudove odlikuje visok stepen organske produkcije. Zbog podizanja i spuštanja mora taj dio litoralne zone je u stalnoj fazi emerzije i imerzije. Taj dio litoralnog tla izložen je kolebanju svih ekoloških faktora. Tu su uglavnom školjke. ljuštura. Veličina listolikih talusa je velika i može biti i do 70 m. Karakteristični su puž Litorina i račić Ligia iz izopoda. U tim zajednicama dna se ne vrši nikakva primarna produkcija. Hemisesilni oblici su prelazni i oni su na istom mjestu na podlozi. ali nisu trajno fiksirani.Morsko dno pruža raznovrsne uslove života. barijerni i 3. Uglavnom imaju spljošten oblik tijela i duge razmaknute ekstremitete. Bujan životinjski svijet naseljava podvodne livade. Manji broj je sesilnih organizama koji su trajno vezani za podlogu. Više biljke su uglavnom rijetke. mrke (Fucus. Tu se uglavnom nalaze članovi proizvođači jednoćelijske i višećelijske zelene alge. a hemisesilni na pjeskovitoj i šljunkovitoj podlozi. rakovi. To biljno naselje litorala predstavlja bazu trofične piramide tih zajednica. Dno je naseljeno sesilnim račićima ciripedima. to su mješovite zajednice u čijem sastavu učestvuju i kopneni i marinski elementi. Sargassum) i crvene alge (Chondrus. Tu postoje tri zonalna dijela: - granični pojas iznad linije visoke plime kojeg povremeno kvasi talas. razmnožavanje i zaklon. Duboko dno je pokriveno pelagijalnim sedimentima koji su organogenog porijekla. ofiuroidije i određene vrste riba. atoli u obliku potkovice ili prstena.

Razlikuju se: (11) Tropska jezera sa visokom površinskom temperaturom od 20 – 300C.000 godina. U vrijeme ljetnje stratifikacije voda jezerskog profila je podijeljena na dva sloja: gornja zona koja je toplija i označava se kao epilimnion i dopire o 40 – 50 m u 220C.000 m. To zagađenje za sobom povlači smanjenje koncentracije O2 i povećanje koncentracije CO2. s tim što se u umjerenim oblastima redovno pretvara u led. malim godišnjim kolebanjima i malim vertikalnim termičkim gradijentom i sa periodom cirkulacije u najhladnijem periodu godine. To je važno za obnovu O2 u dubokim slojevima i hranljivih soli u površinskim slojevima. kad se gornji slojevi vode ohlade i izjednače sa dubokom zonom. Kopnene vode su mlađe od okeana. ali postoje i neke kopnene vode koje imaju veći salinitet od mora. Količina Ca je u slatkim vodama znatno veća nego u morskoj. I Bodensko i Ženevsko jezero će zbog zatrpavanja iščeznuti za 12 – 45. npr. Zbog toga rastvorene soli iz podloge i uginule materije. kao i detritne ostaju u stajaćoj vodi. 260 . U proljetno-jesenjem aspektu. tako da je temperatura čitavog jezerskog profila 0 – 4 0C. Ovakve dijelove pokazuju i druga jezera. ali generalno što se tiče soli kopnene vode se mogu označiti kao karbonatne vode. Plitka jezera su znatno produktivnija. Dubina kopnenih voda također varira i samo su Bajkalsko jezero i Tanganjika dublji od 1. Veličina im varira od malih barica do velikih jezera. Dio ekologije koji proučava kopnene vode je limnologija. U njima je izraćena stratifikacija vertikalna svih ekoloških parametara i živog naselja. Najmiža temperatura u toku zimskog perioda je oko 40C. one su prolazne tvorevine i nastaju i iščezavaju u toku vremena. Kaspijsko jezero sa 480. U Ohridskom jezeru gornja zona se diferencira na dva sloja – epilimnion u užem smislu i metalimnion u kojem temperatura naglo opada i on sprečava miješanje vodene mase. Jezera su različite dubine i u prosjeku je to od 200 – 400 m. Koncentracija soli u kopnenihm vodama jako varira. Voda je najgušća na temperaturi od 40C. Na njegovom profilu vidi se (1) pribrežna terasa koja se spušta od obale prema dubini od 7 – 10 m i ona predstavlja obalsku ili litoralnu zonu jezera.Kopnene vode se često označavaju i kao slatke vode. STAJAĆE VODE (Lentičko područje) Osnovna karakteristika je odsustvo strujanja vode. pokazuje određeni reljef koji je izrađen pretežno erozivnim djelovanjem vode. Termički režim jezera zavisi od geografske širine na kojoj se ono nalazi. Zbog ograničene veličine kopnene vode jako podliježu zagađenjima. Ona također raspolažu i otokom koja odvodi vodu iz jezera. Primljena toplota se postepeno prenosi ka dubini pod utjecajem miješanja vode zbog dejstva vjetrova. Odnos veličine i dubine jezera određuje i produktivnost jezera. One su pogodne za razvoj planktonskih organizama. i donja zona koja je hladnija i dosta veća i označava se kao hipolimnion – 4 – 60C. Jezera Jezerski basen jednog tipičnog jezera. Ohridskog.000 km2 (ostatak mora). tako da je donja hladna zona termički izolovana od tople zone. Pri toj koncentraciji tjelesne tečnosti organizama su hipertonične i oni imaju posebne mehanizme osmoregulacije. Pri tome topliji slojevi vode kao lakši leže iznad hladnijih slojeva. One nisu kontinuirano povezane i izolovane su u manje ili veće dijelove. izvora ili su to podzemne vode. Kapacitet pritoke i otoke određuju stepen obnove vode u jezeru. Kopnene vode se prostorno i vremenski razlikuju od okeana. Jezerska termika pokazuje vertikalni gradijent i kolebanja u toku godine. Primjer stratifikacije je Ohridsko jezero. npr. Prosječna količina rastvorenih elektrolita se kreće od 200 – 300 mg/l. dolazi do cirkulacije čitave vodene mase. Količina rastvorenih organskih materija jako varira u kopnenim vodama. Jedna od karakteristika kopnenih voda je kretanje vode. pod uticajem vjetrova jezerska voda je izložena miješanju. Preko zime. (3) centralna jezerska ravan koja obuhvata najveći dio dna. Na osnovu toga one se dijele na stajaće i tekuće vode. Jezera primaju vodu iz pritoka. U većini jezera umjerenog pojasa javlja se stratifikacija temperature. (2) sublakustrijski odsjek koji je strmijeg nagiba spušta se do 200 m. Jezera Evrope i Amerike su nastala nakon ledenog doba.

U bistrom Ohridskom jezeru providnost vode ide do 4 m. Dubinska zona ili profundalna je najprostranija. Tu postoje raznovrsni uslovi života. npr. Nedostaju meduze. Ova zona je sumračna zona u kojoj ne postoji vegetacija . a u trofolitičkoj zoni je obratno. sifonofore i ktenofore kao i larve drugih organizama. Hemizam. a regenerišu u trfolitičnoj zoni jezerske životne zajednice. Rotatorie. Sublitoralna zona. velikim godišnjim kolebanjima i velikim vertikalnim termičkim gradijentom i sa periodom cirkulacije u toku zime – takvo je Ohridsko jezero. Za ovu zonu su karakteristične naslage ljuštura školjki i puževa koje obrazuju ljušturitnu zonu. Ti sedimenti se talože iz limnetičke i litoralne zone. 0 (13) (14) (15) Polarna jezera – sa površinskom temperaturom uvijek ispod 40C i sa periodom cirkulacije samo u doba ljeta. Ako je to koncenracija preko 500 mg/l jezera su slana i to su jezera arialnih područja. temperatura stalna i niska i podloga je od finih dubinskih sedimenata. Osvjetljeni površinski sloj jezera zove se trofogena zona i u njoj se odvija fotosinteza. sa velikim kolebanjima i velikim termičkim gradijentom i sa dva perioda cirkulacije. Termički režim je bitan za dinamiku cijelog jezera. Ona je u potpunosti osvijetljena. Za vrijeme cirkulacije vode u jezeru dolazi do obnove O2 u dubinskim slojevima. Što se tiče koncentacije O2 ili CO2 oni takođe pokazuju vertikalnu stratifikaciju.7 m. Postoje 4 osnovne zone u jezerima: 9.U njoj se razlikuju trofogeni dio koji se poklapa sa epilimnijem i donji trofolitični sloj koji bi odgovarao hipolimnionu.Nekad koncentracija O2 u hipolimnionu može pasti i na 0. Ostala mračna zona je trofolitična zona gdje se vrši samo razlaganje. Bajkalsko jezero. Umjerena jezera – površinska temperatura iznad i ispod 40C. a u Dorjanskom jezeru za vrijeme ljeta ona iznosi 0.do 50 m ili zona slobodne vode koja obuhvata cijelu vodenu masu. Svjetlost. Diatomeje i dr. On je daleko siromašniji od morskog planktona. a CO2 je niska. u proljeće i jesen. Za vertikalni gradijent svjetlosti važi za jezera sve isto kao i za more. 12. Hranjive solifosfati i nitrati su također vertikalno stratifikovani. nego i intenzitet cijelog jezerskog metabolizma. Copapode i Kladocere. Samo su 261 . Litoralna zona – 18-20 m koji obuhvata pribrežnu terasu i početak sublametrijskog odsjeka. Te soli se stalno troše u trofogenoj zoni.koncentracija soli u jezerima jako varira. U fitoplanktonu su prisutne jednoćelijske alge Cloroficaee. Limnetična zona. U jezerima živo naselje je zonalno raspoređene. U zooplanktonu se javljaju Protozoe(Ciliate i Rhizopode).U trofogenoj zoni koncenracija O2 je visoka. Subpolarna jezera – sa površinskom temperaturom samo kratko preko ljeta iznad 4 C. malim termičkim gradijentom i dva perioda cirkulacije u rano ljeto i ranu jesen. Crizoficaea. Ukupna količina rastvorenih soli iznosi prosječno oko 100-200 mg/l. Ona je manje ili više diferencirana i zauzima susjedni dio dna jezera. Tu su takođe prisutni stalni vodeni pokreti i velika su sezonska i dnevna kolebanja svih parametara tako da se tu susreću uglavnom eurivalentni organizmi. Planktonska zajednica zauzima osvjetljeni dio limnetične zone. 11. U velikim jezerima svjetlost je odsutna.(12) Subtropska jezera sa površinskom temperaturom uvijek iznad 40C. 10. Taj raspored uslovljen je horizontalim i vertikalnim gradijentom osnovnih ekoloških parametara. Od njega ne zavisi samo tip stratifikacije.

Tu su brojne vrste algi ali se javlja i makrofitska vegetacija. Naselje litorarne zone je samostalna zajednica jer ima kategoriju proizvođaća. U starim jezerima diferencirala se posebna dubinska fauna. Zooplanktonski oblici su primarni potrošači. 2. Tu su larve Ephemeroptera.euribatne oblike-rasprosranjene po čitavom dnu. Ispod kamenja se nalazi Amphipode i Izopode ( Gamarus i Aseus ). Pastrmka.Morfometrijski faktori . kornjače i ptice. Tu dominiraju larve insekata i mekušci. Odonata i sitne riblje vrste. Kod eutrofnih jezera sve je obratno i tipičan primjer je Dorjansko jezero.Klimatski faktori . Zosteria i dr.Faktori koji određuju stupanj trofije jezera su: 3. puževi-Pirgula.Primarni izvor hrane u ovoj zoni je biljni detritus donijet iz litorala. To su kolonije spužvi.diferencirane oblike nastale evolucijom iz litoralnih oblika. U tom pojasu se ljeti odvija intenzivna fotosinteza. Naselje jednoćelijskih i končastih algi u litoralu je takođe bogato i žive na podlozi ili su u perifitonu.troija jezera zavisi od odnosa površine i dubine jezera. na osnovu saliniteta (slana i slatka). Naselje ove zone je vrlo siromašno. Trichoptera. Najbujnije naselje imaju livade makrofitne vegetacije. zmije.Tipični primjer je Ohridsko jezero. Na mjestima grade guste podvodne livade. Gamarusi i Aselusi. Među zooplanktone se susreću uglavnom primarnui portošaći koji se hrane filtriranjem. na osnovu termičkog režima ( tropska i subtropska). Ona se dijele na osnovu načina nastanka (glacijalna. Za ovu zonu su karakterisičnw naslage ljuštura puževa i školjki.riječna. 3. U tropskim i suptropskim jezerima produkcija je znatno veća.Oligotrofna 2 Eutrofna Prva imaju nisku organsku produkciju.pečinske oblike 4. Od životinjske komponente na stjenovitoj podlozi u zoni mlatanja nalaze se sesilni i hemisesilni oblici. U litoralu se susreću i ribe! Naselje sublitoralne zone ima prelazni karakter i susreću se i stanovnici litoralne i profundalne zone. Između obale i pojasa trske se javljaju i biljne vrste sa plivajućim listovima. pojas submerzne vegetacije koja ide u dubinu 3-7 m. Život u dubinskoj zoni. Ti oblici su Oligochaete. školjke Dressenia kućice Trichoptera. 8. pojas trske je moćna zaštita obali. 262 . U ohridskom jezeru dubinsko naselje obuhvata: 1. Susreću se i planarije kao i razne vrste roda Aselus. sa dosta O2 slabijom litoralnom vegetacijom. Jezerski tipovi Postoje različiti kriterijumi za klasifikaciju jezera jezera. U plitkim jezerima trofiaj je veća. 3.Ovim faktorima trebalo bi dodati i antropogeni uticaj.Čine ga uglavnom cvjetnice.Osnovan razlika u odnosu na litoralnu zonu je što nema članova proizviđača. Najdublji sloj vegetacije čine višećelijske razgranate alge Characeae. Makrofitska vegetacija je zonalno raspoređena: 7. briziozoa. Edafski faktori . Najbolji kriterijum je trofični stupanj na kome se nalazi jezero tj. 9.vulkanska tektonska).brzina trofije u jezeru zavisi od temperature. puževa. bistra. Oligotrofna jezera su duboka. Potamogeton. 2. a druga visoku.siromašna solima N. Litoralnom naselju također pripadaju i Amphibi. Intenzitet prometa materija i energije i količina organske produkcije. Ostarcodae koje pokazuju specifične prilagodbe za život na dnu. Tosu dva talasa planktona-proljećni i jesenji maksimum planktona. razne vrste Planaria. Na osnovu toga razlikuju se dva osnovna tipa jezera: 1.P. Kod jezerskog planktona je izražen periodizam povezan sa sezonskim kolebanjem. Glavni potrošaćo zooplanktona su riblje vrste npr.prisutne larve školjke Dressenia koja ima plaktonski način života.reliktne oblike-ostatke tercijarne faune posebno puževa Pirgula. Sekundarni potrošaći u planktonu su rijetki i to su uglavnom larve insekata.jer od geološkog supstrata zavisi snadbijevanje jezera sa hranjivim solima.

Copepode. Plitke stajaće vode posebno zarasle makrovegetacijom i submerznim biljkama su ritovi. To dovodi do bujnijeg razvoa zooplanktona koji je riblja hrana.Rotatoriae. Od vodenih biljaka uglavnom su prisutne alge kamenjašice (Dijatomeja). a u donjem toku su veća.Njih odlikuju oblici sa kratkim životnim ciklusom. Količina vode koja protiče kroz tekućicu varira u toku godine. porijekla i trajanja. Odonata. Voda u planinskim vodama dostiže stepen zasićenosti O2 zbog brzog toka. Copepoda. Kod tekućica razlikujemo: • gornji tok (krenon) koji odlikuje velika brzina vode. Hirudinea. U peridu visokih voda tekućice postaju mutne. Finiji pijesak. Cladocere. Planktona nema. potoci i rijeke. za razliku 263 . ima puno O2. To su riječni rukavci i plitke depresije terena. čikovi. Slobodna voda naseljena je planktonom koji čine alge. Životna zajednica bara je slična litoralnoj zoni jezera. Bitna posljedica vodenog toka je i bogastvo vode sa rastvorenim O2. dno je uglavnom kamenito. Ona na kraju iščezavaju i postaju kopneni ekosistem. U gornjem toku dnevna i godišnja kolebanja su mala. Bare su posljednji stupanj evolucije jezera. Diptera. Trichoptera. stijene. Njihova mala dubina omogućava veću količinu rastvorenih materija i veću organsku produkciju. Bare su karakteristične na osnovu toga da li tokom godine imaju vodu. sitne školjke itd. Tako se ugornjim tokovima susreću stenotermni. Prisutni su stenotermni organizmi. U pravilu potocima smatramo tekućice do 5 m širine. mala su kolebanja temperatura.šljunak).Količina kisika u pravilu opada od gornjeg ka donjem toku. Svjetlo prodire do dna i dovodi do razvoja makrovegetacije po čitavom dnu. Chiroptera. Gastropode ( sluzne materije ). zarazliku od CO2 čija količina raste prema donjem toku. mulj i organske čestice donijete z čitavog sliva talože se u donjem toku rijeka. To povlači za sobom promjene nivoa vode. larvi Ephemeroptera. Tu dominiraju larve insekata. Mnogi od njih su periodičnog karaktera. Ribnajci su vještačke tvorevine njegovo čišćenje suzbija vegetaciju i svodi proizvođaće samo na fitoplankton. U njma nema vertikalne stratifikacije. prilagođeni brzom toku.ekodiraju materijal i odnose ga navodno gdje ga deponuju. Plecoptera ( razvijene kandžice). a na ušću opada.Temperatura vode opada zimi od izvora prema ušću. potoci. Coleoptera.materijal dna biva pomjeren nizvodno što može imati negativan uticaj na naselje dna. peš. rasprskavanja vode i male organske produkcije tako da se manja količina O2 troši na razlaganje organskih materija. Ostracodae. Vodena vegetacija u tekućicama je slabije razvijena i nedovoljna da obezbjedi primarnu hranu za potrošaće koji se hrani detritusom. Oligochaete. Amphipoda i Izopoda. Od brzine vodenog toka zavisi fizička priroda dna tekuće vode. a od riba prisutne su pastrmka. Značajan ekološki parametar po kome se tekućice razlikuju od stajaćica je brzina vode. rijeke) . U planinskim potocima deponuje se na dnu samo grubi materijal(blokovi. U tekuće vode spadaju izvori. Pretstavljen je planinskim potocima ( brzina veća od 2 m / s). koji je uslovljen nagibom korita. a ljeti raste. TEKUĆE VODE (izvori. škobalj itd. Naselje dna je slično litoralnoj zoni.BARE Su plitke stajaće vode različite veličine . ako je imaju to su stalne(permanentne) bare.lotičko područje Osnovni kontrolni i ograničavajući faktor u tekućim vodama je vodeni tok. Trichoptera ( kućice od kamenčića). Brzina toka varira i po pravilu postoji uzdužni gradijent toka pri čemu je tok brži u gornjim dijelovima. Ephemeroptera (sa dorzoventralnim spljoštenim tijelom). Kolebanja temperature vode prate kolebanja temperature zraka. a ako ne. školjki. One su male dubine i nemaju ni pravu limnetičku ni dubinsku zonu i mogu se porediti sa litoralnom zonom jezera. Turbelaria. Tu su takođe i Amphibe i Reptili. U ovu kategoriju se ubrajaju vještačke akumulacije i ribnjaci. Ribe u tekućicama imaju vretenasto tijelo. brzine toka i često i izlijevanje preko obala. a donjem euri termni organizmi. javljaju se u određenoj zoni to su povremene( bare efemernog) karaktera. Brojniji su stanovnici dna. a detritus i fini pijesak se talože samo lokalno u zaklonjenim mjestima. Plitke stajaće vode susreću se i u plavnim oblastima rijeka. Obilje vegetacije omogućava život puževa. mahovina ( Mašancija polimorfa).

Sladaček je razradio novi sistem saprobnosti vodenih staništa. Takođe važno obilježje je makrovegetacija.voda za piće Transaprobne (otpad) -radiosaprobnih(radioaktivni otad) -criptosaprobne(otpad i neorganske materije) -autisaprobne (toksične) • Eurisaprobne (otpadi) – ultrasaprobni (bakterije) -hipersaprobni (bakterije) -metasapobni (flsgelate) -Izosaprobne(cilijate) • Limnosaprobne -p-polisaprobne(onečišćene) -alfa-mesosaprobne(onečišćene) -beta-mesasaprobne(čiste) -xenosaprobne(čiste • • 264 . Tada se formira sistem stalnih ili povremenih stajaćica. Zbog toga u oblasti kiša podzemne vode često obrazuju prave podvodne tokove. U novije vrijeme. šaran. On tvrdi da se sve vode mogu uključiti u krug. Glavni izvor hrane je detritus koji dospjijeva sa površina voda i mikloflora bakterija i gljivica. Ovu ideju su kasnije podržali i drugi. Sastav riblje faune se mijenja i javljaju se pretežno Ciprinide. Dosta je detritusa. ZAGAĐENE VODE Zagađena voda može biti rezultat prirodnog procesa ili antropogenog uticaja. tako da većina rijeka plavi okolne oblasti. te dolazi do razvoja Detritofagnih zajednica. Tada u životnom stupnju predstavnici životne zajednice koji su za vrijeme kiše bili u anabiotičkom stanju (rotatorie). Tubificide . puževi. u sadašnjem sistemu saprobnih indikatora. štuka. Oligohete. donji tok (potamon)-dno je prekriveno pješčanim ili muljevitim nanosima. rakovi ribe i vodozemci. Naš tipični predstavnik je čovječja ribica (Proteus anguilus) koja je neotenična larva amfiba. Tu su prisutna kolebanja vodostaja u toku godine. Pozitivni neotaxis je jedan od prilagodbi-organizmi se prilikom kretanja okreću nasuprot vodenoj struji i spriječavaju da budu odnešeni. Poliheta. crvenoperka. To su površinske vode koje poniru i dolaze do nivoa nepropusnih stijena. Plecoptere.• od riba mirnih voda koje imaju bočno spljošteno tijelo. som. To su organizmi: Turbelarie (Planarie). niskim temperaturama. Jedan od oblika zagađenosti najčešće se javlja usljed povećanja ljudske populacije (kanalizacija. Životinjsko naselje je uglavnom satavljeno od reliktnih oblika. To je značajno za organsku prpdukciju. industrija). deverika. podijeljen u 4 grupe: Katarobne. Ovi stanovnici se odlikuju nizom prilagodbi. školjke. smuć. Proučavanje zagađenosti tekućica prvi je radio Cohn (1853) koji je došao na ideju da bi pojedine vrste insekata ili drugih organizama mogli biti pouzdani indikatori za kvalitet voda. sa malim godišnjim kolebanjima i odsustvom primarnih proizvođača. One se odlikuju odsustvom svjetlosti. Zavisno od nagiba nepropusnog terena podzemne vode se lagano kreću u stijenama sa primarnom poroznošću. što daje mogućnost organizmima koji žive zariveni u mulj npr. PODZEMNE VODE Su posebna kategorija kopnenih voda sa posebnim uslovima za život. Diptere. koje se brzo razmnožavaju i proizvode obimnu hranu za ribe. Miran tok omogućuje razvoj planktona. oči zakržljale razvijena hemijska čula i ti organizmi su uglavnom stenotermni. a brže u stijenama sa sekundarnom poroznošću – krečnjak. mnoge larve insekata. Oligoheta.

Ona je prije svega staniste clanova razlagaca. Ekoloski znacaj podloge je takoder veliki jer je podloga. Stalno mjesanje i kretanja vazduha ima za posljedicu konstantnu koncentraciju O2 i CO2. Stanovnici kopna se stalno stite od gubitka vode iz tijela. a svijetlost svedena na minimum. malo soli.S tim u vezi razvio se arborealni način života sa nižom prilagođenosti kao što su razvoji kanđi i nogu za hvatanje. Africi. lijanama koje olaksavaju kretanje zivotinja i lokalno skupljanje detritusa i humusa te obrazuju cesto visecu zemlju u gornjim spratovima.U prasumama je bogat i raznovrstan živi svijet koji je vise vezan za više spratove nego za prizemne. sa suprostavljenim prstima i repom za hvatanje.500 u oblasti Amazona cije krune mogu dostici visinu do 50-80 m. obilna godisnja kolicina vodenih taloga. a ne vazduh izvor hranjivih soli. bakterija i gljiva. Madagaskaru u Indo-malajskoj i Indonezijskoj oblasti. Kopna se odlikuju i velikim brojem ekoloskih nisa zahvaljujuci prije svega prisustvu vegetacije. Na kopnu dominiraju visi oblici zivota . te velika količina detritusa. pijavice.Kopnene vode mogu se prema protoku vode podijeliti na: stajaće i tekuće vode.cvjetnice. Unutrasnjost presume je isprepletena brojnim epifitama. ali su zato fizicki uslovi daleko promjenjiviji u odnosu na vodenu sredinu. Annelida. Drugi vazan faktor je vlaznost.Vlaznost u znatnoj mjeri ublazava temperaturna kolebanja zbog toga se grube promjene temperature cesto susrecu u aridnim oblastima. povoljni svetlosni uslovi. tajga. U svakoj toj grupi je visok stepen diferencijacije i specijalizacije. Ti uslovi cine kompleks klimatskih faktora koji variraju vremenski i prostorno.su po pravilu veća i dublje akumulacije gdje postoji gornji. Na pojedinim mjestima dzinovska stable se uzdizu iznad nivoa najviseg sprata u kome krune grade zatvoreni krov. Zona tropskih i subtropskih vlažnih šuma Oznacavaju se kao hileje. Amphipoda.Tu su zastupljene planarije. stepe. Ispod tog sprata nalaze se 2-3 sprata nizeg drveca. One se karakterisu i velikim brojem vrsta drveca i do 2 . Kretanje suhozemnih organizama je uglavnom vezano za podlogu. Temperatura vazduha znatno vise varira nego temperature vode. te tvorevine 265 . U unutrasnjosti sume vazduh je zasicen vlagom. a karakteriše ih nizak pH. Nematoda. Unutrasnjost podloge pruza povoljne uslove za zivot specijalizovanih organizama. sklera(zona tvrdolisnih suma).Oblici koji nisu zasticeni od gubitka vode iz tijela mogu zivjeti samo u oblastima sa visokom vlaznoscu. Posebno su brojni insekti . -JEZERA. Amphibi i dr. U stajaće vode ubrajamo: -LOKVE-to su plitke udubine ispunjene vodom koje redovno presušuju -MOČVARE-su zadnji stadij razvoja vodenog ekosistema. ali i pruza mogucnost zaklona i razmnozavanja. osvjetljeni sloj (eufotični) koji je i produktivni(trofogeni) i dublji. Visoka vlaznost vazduha pogoduju higrofilnim zivotinjama. larve Odonata.Vegetacija je vazan izvor hrane. Planktonski nacin zivota nije moguc. Osim njih tu se nalaze predstavnici Arthropoda. Suhozemnu sredinu odlikuje pojava homeoterama. Zbog stalnih klimatskih uslova u prašumama većinom žive stenotermni i stenohigrični organizmi.Tropske presume su vise stratifikovane od umjerenih suma. hileje (tropske sume). Zbog male gustine vazdusne sredine koja ne daje dobru potporu zivi svijet je ogranicen na uski prizemni sloj atmosfere i na povrsinu Zemlje.One zauzimaju ekvatorijalni pojas kontinenata u Juznoj i Srednjoj Americi. tako da su vecina stanovnika kopna euritermni organizmi. neosvjetljeni i neproduktivni (trofolitički). SUHOZEMNA OBLAST ŽIVOTA je oblast vazdusne zivotne sredine koja se po fizickim i hemijskim karakteristikama znatno razlikuje od vodene. pustinje. Klimu tih suma karakterise ravnomjerna temperature iznad 20ºC. Osnovni bioregioni ili predeone zone u koje ulaze razliciti ekosistemi su: tundra. Protozoa i svi stanovnici tla se zovu edafon. puzevi pa i pravi vodeni oblici Polychaeta. visoka vlaznost. tako da vecina suhozemnih organizama ima cvrste skeletne tvorevine na koje se oslanjaju meki djelovi. silve (listopadne). insekti i visi kicmenjaci.

grabljive ptice koji su ishranom pretezno vezani za glodare. Listopadne šume se razvijaju i održavaju u obalstima u kojima najmanje 4 mjeseca prko ljeta imaju srednju temperaturu iznad 10 ºC.U prašumi je prisutan jako složen splet lanaca ishrane. ose i himenoptere. Arborealnih sisara nema izuzev vjeverica. To su gusjenice.zatim sitni biljojedi-glodari (leming. Ova zona pripada zoni hladnije klime. Te vrste grade čiste sastojine na velikom prostranstvu. Zona sjevernih četinarskih šuma (tajga) Obuhavata dzinovski šumski pojas čitavog Sibira. Manđuriji i Japanu. Srednja vrijednost atmosfreskih taloga u najvlažnijem mjesecu iznosi 100 do 130 mm. djetlići. Tako da postoji nagomilavanje šumske stelje i sirovog humsa. kune. biljne vaši. Broj vrsta drveća je manji nego u listopadnoj šumi i obuhvata četinarske vrste smrce. sjevernizec. Sezonska kolebanja klimatskih faktora utiču na gustinu mnogih populacija. Svedske i Sjeverne Amerike. U vodi u dupljama dvreća i pasuhu listova razvijaju se Diptere.Tempo ogranske produkcije u prašumi je izuzetno veliki također je brz i tempo razlaganja uginule ogranske materije tako da je sloj šumske stelje slabo razvijen. Smjenu aspekata u listopadnoj šumi uslovljavaju sezonska kolebanja temperature i svijetlosti. kameleoni. Tu se javlja 10 do 20 vrasta drveća . Izražena su kolebanja klimatskih faktora pa zbog toga je daleko manji broj vrsta biljaka i životinja. Hrane se lišćem i plodovima. Zbog hladnijih klimatskih uslova proces razlaganja ogranske materije je spor. Sa sezonskim promjenamama nastupaju i periodične migracije od prizemenog sprata ka višim i obrnuto-To je posebno izraženo kod Arthropoda i ptica. Životinjsko naselje je raspoređeno po spratovima.koje imaju funkciju za odbranu. koleoptere. Kvalitativno i kvantitativno je tu najbogatije nasleje Arthropoda i to pretežno fitofagnih insekata. Njima se pridružuju predatori ptice i grabljivi insekti. Od mesojeda susreću se vukovi. Njihova uloga je u razlaganju ogranske materije velika i oni olakšavaju posao bakterijama i gljivama. Zivotinjski svijet je siromašniji tu se susreću krupni biljojedi losovi (Alces alces) . gušteri. Gustina populacije biljojeda je regulisana različitim predatorima. lisice. te sve vrste insekata. majmuni. glodari. Siricide. sa izuzetkom medvjeda i jazavaca koji su omnivori. mangrove.Tu se razlikuju tipovi šuma vlažnih staništa ( luznjaka. Samo jedan od 4 mjeseca imaju temperaturu iznad 10ºC. a najhladniji od 3 do -52 ºC.U višim spratovima naselje je manje obilno nego u prašumama. a najhladniji zimski mjesec -6ºC. papagaji. mosumske šume u Indiji i Indoneziji.tople) srednje vlažnih staništa (bukve) i suhih staništa (hrasta i graba) . Najtopliji mjesec ima srednju temperaturu od 10 do 19º C . sobovi (Rangifer tardus i druge vrste jelena). Nematoda. tetreb. U pogledu ogranske produkcije četinarske šume 266 . Za tajge je karakterističan kiseli tip zemljišta koji u kombinaciji sa vlagom daje terestrična zemljišta. Kini. a maximum atmosferskih taloga pada u toploj polovini godine. Fitofagi su česti među insektima i sisarima. Tu su caste Annelida. Posebno je bogato naselje u šumskojoj stelji i površinskom sloju zemljišta. jezera i močvare. Protozoa.U zonu hileje ubrajaju se i vlažne subtropske šume. Insekti su malobrojni i to su stanovnici unutrašnjih stabala-Carambicide. vjeverice) ptice – guštarka.Odnos ishrane i ostali biotički faktori su znacajni za dinamiku biocenoze.Oni tu ubrajaju šume uz obale velikih tropskih rijeka. polumajmuni. Njena glavana karakteristika je godišnja smjena vegetacione ljetne periode sa zimskom. risovi. Karakterističan unutrašnji element tajgi su rijeke . Posebno je bogato životinjsko naselje u spratu kruna derveća gdje se susrećuljenivci. Klimatski uslovi u tajgama su vrlo surovi. Smrceve i jelove šume su zatvorene i tamnije pa je prizemna vegetacija oskudna i čine je pretežno mahovine. Arthropoda. Zona listopadnih šuma umjerenih oblasti (Silvae) Ova šumska zona je pretrpjena krupne promjene pod dejstvom čovjeka. voluharice. Ranije se prostirala po cijeloj oblasti umjerenog pojasa u SAD. Evropi. Tako da je vegataciona sezona vrlo kratka. krstokljun. leptiri. jele i bora. Skandinavije. potoci.Listopadna šuma javlja se u velikom broju tipova zbog različitih zonalnih kombinacija ekoloških faktora.

snježna koka.macke.je najsjevernije položena oblast vegetacije i predstavlja nepolarnu oblast bez šumskog pokrivača koja se u vidu pojasa proteže od najsjevernijeg dijela Sibira i sjevernog oboda Amerike. zebe. Fluktacije brojnosti glodara cesto dovode do prenamozenosti u godinama povoljnih klima. Zivotinjso naselje je slicno kao u stepi. SSSR. Mongoliji u SAD . Mnoge vrste ptica i jelena migriraju u južnije oblasti.Tu spadaju stepe u panonskoj niziji . polarna lisica.One se odlikuju rasporedom vodenih taloga u toku godine sa duzim susnim periodom od 4 do 6 mjeseci. Savane se susracu u tropskim oblastima Centralne Afrike i Juzne Amerike i Australije . Ti klimatski uslovi omogućavaju život malom broju biljnih vrsta.kojoti. Znacajna odlika tundre su krupne flukatacije gustine populacije posebno glodara lemingra. Za oblike koje zive na povrsini tla karakteristicna je zivotna forma trkaca posebno kod sisara i ptica -antilope. tako da ce cesto susrecu krda i stada. Prisutna su dnvena i godisnja kolebanja temperatura i javlja se vazdusno strujanje i intenzivno isparavanje. leming ostaje aktivan i preko zime pod snjeznim prekriacem. Australiji i Juznoj Americi. Travnati pokrivac se sastoji od visokih trava. Za nju su karakteristicne antilope. Zona tundre . skakavci. medvjedi i druge ptice. muha ce-ce. Za stepe je karakateristicna vrlo dinamicna smjena sezonskih aspekata u toku cijele godine. Od artropoda tipicni oblici koji zive pod zemljom su mravi i termiti ali imaju nadzemne dijelove gnjezda. Zime su duge i oštre. Oni su vazan izvor hrane za ptice.U zavisnosti od njega je i kolebanje populacije polarne lisice. Problem u tajgama je preživljavanje hladnog perioda. Zona stepa U ovu zonu spada niz prostranih travnatih formacija ravnica koje susrećemo u svim kontinetnima . Zemljiste u stepama je crnica koja omogucava visoku primarnu produkciju (černozem) na nju se nadovezuju razliciti biljojedi. brojnošću se izdvajaju komarci čije se larve razvijaju u vlaznoj mahovini i barama preko ljeta. Na mnogobrojim vodama tundre žive vodene ptice prije svega guske i šljuke koje se gnjezde u tundi. Stepe se javljaju u umjerenom pojasu koju ogranicavaju kolicina vodenih taloga koje padaju pretezno u proljece. 267 . To smrznuto zemljiste ne moze upiti vodu zbog topljenja snijega preko ljeta kada se formiraju brojna jezera. glodari su hrana za ptice i sisare. polarana sova. a grabljivci pretežno glodarima. pampa u Juznoj Americi . lavovi. leming. zirafe. veliki broj insekata. Surovi klimatski uslovi imaju za posljedicu formiranje zamljišta čiji se porvšinski sloj otkravljuje kratko preko ljeta u junu i julu. Na sjeveru njima se pridružuju rijetke zeljaste cvjetnice. a drvece je predstavljeno pretezno akacijama koje obicno imaju spljostene krune (palme) . To su prije svega glodari.kenguri. bare i močvare. Savene se odlikuju pisustvom razrijeđenog drveca i travnatom tajgom kserofilnog tipa. Odlikuju se odstustvom drveca ili se ono susrece pojedinacno. Zivi svijet stepe odlikuje se posebnih zivotinsjkim formama kod biljaka preovladavaju hamefite. Lanci ishrane tundre su vrlo jednostavni jeleni se ulglvnom hrane lišajevima.zaostaju za listopadnim šumama. Prisutna su i stabla boba sa hranjivim plodovima. Mnoge vrste ptica grade gdnjezda u rupama ili napustenim jazbinama. nojevi ili je to zivotna forma skakaca . Ljeta su manje ili vise susna. zebre. Kod zivotnja karakteristicni su oblici koji zive pod zemljom stiteci se od temperaturnih kolebanja i predatora. Jedna od karakteristika stanovnika stepe je grupnom zivotu. Prije svega mahovinama i lišajevima koji su tipični za tundru. Prosjek razlaganja ogranske materije je vrlo spor i uglavnom se formira sirovi humus na tlu. savane u Srednjoj Africi.Vegetacioni periodi traju samo za vrijeme ljeta i to 2 mjeseca traju. Zivotinjski svijet tundre je siromašan od ptica i sisara tu su sjeverni jelen.hijene. polarni zec.Većina stanovnika migrira na jug. Vegatacioni pokrivac stepa sastoji se pretezno od trava i zeljastih biljaka. a u juznim djelovima tundre im se pridružiju žbunasti oblici i drveće niskog rasta. Insekti su malobrojni prije svega tu su Diptere i himenoptere.

Ljeta su veoma topla sa dnevnom temp. Njihovom degradacijom nastaju kamene pustinje. da li su ti uslovi rasporedjeni ravnomjerno ili mozacino 268 . Erica. Podlozan je cestim požarima. Juznoj Americi i Autraliji. Arbutus. Ravnomjeran i mozaican.obalama Kalifornije . AREAL Areal je isto sto i oblast rasprostranjenja. juniperusi i lovori. cempresi. Maleziji. Od sisara su karakteristicne sakal . Rasprostaranjenost vrste u arealu Postoje 2 osnovna tipa rasporeda vrsta u arealu. Pristna su extremna dnevna sezonska variranja temperature od 48ºC do 62 ºC.Odlikuju se blagom i vlaznom zimskom periodu i suhim zarkim ljetom. Zimzelene sume sredozelja cesto bivaju degradirane i prelaze u semiaridne zbunaste zajednice makije. To zavisi od rasporeda zivotnih uslova u arealu. razliciti smukovi. Medju pticama se susrecu grkuse – Silvia. One se protezu od sjeverne Afrike.Ophiosaurus apodus. plovke. Zona kserofilnih zimzelenih suma (skar i sikara) Ova zona obuhavat mnoge primorske oblasti na vise kontinenata. pistacije. Tipicne vrste su : cesvina. U pustinjama je niska primarna produkcija. od 28ºC do 33º C. Susrecu se u sredozemlju . Arabije. tj. U tom zimskom periodu najniza srednja mjesecna tempratura nije nikad ispod 0ºC. Pustinje se susrecu i u SAD-u . garige u Sredozemlju i carpal u Kaliforniji. ali se brzo regenerišu. Kategorija areala je osnovno polaziste u tumacenju zoogeofraskog i geograskog polazaja na planeti. Te vrste su znacajan izvor hrane i vode za pustinjske ogranizme takodjer im pruza mogucnost sklonista i gnjezdista.Vegetacija je oskudna i sastoji se od jednogodisnjih biljaka u periodu vlaznosti visegodisnjih kserofilnih zbunastih oblika i euforbijacije koje akumiliraju znatnu kolicinu vode u tijelu poput kaktusa.Zona pustinja Pustinje se odlikuju extremnim klimatskim uslovima koje karakterise oskudica vodenih taloga. Sirije. kunic. pjeskovite i kamenite pustinje. Areal jedne vrste je osnova za sve zoogeografske kategorije. Zauzimaju znatno prostranstvo na kontinentima. drozd. Povezujuci linijom areal vrsta jednog roda dobit cemo areal roda. Perzije. a suha sa malim brojem kisnih dana. Juzne Afrike i Jugozapadne Australije. Cileu. makije . Kod vegatacije osnovna zivotna forma je drvece i zbunje sa zimzelenim kozastim i tvrdim listovima.Hemidactilus turcicus. Irana. Pored oskudice vodenih taloga javlja i se i njihov nejednak rapored susnih perioda i traje vise mjeseci ili godina bez prekida. Tipican oblik ovih suma je u Sredozemlju.Oni grade karakteristince sumske zajednice i sikare. Turkestana sve do pustinje Gobi? u Aziji. Afganistana. Edafski faktori variraju tako da se razlikuje glinovite.Drugi stupanj degradacije zimzelenih suma su garige sastavljene uglavnom od nizih zbunjeva. Koeficijent isparavanja je vrlo visok. Kalifornijiski caparal su zimzelene šume i šikare u Americi i po biljkama i životinjama su slične sredozemnim sumama. Zivotnjski svijet je jako oskudan i ima fizioloske prilagodne u pogledu zastite od gubitak vode -luce mokracu koja je vise koncentrovana ili zive u jazbinama pod zemljistem u kojima je veca vlaznost. Zivotnjsko naselje sadrzi niz karakteristicnih vrsta od reptila susrecu se gekoni . blavor .On se na karti moze predstaviti ako se linijama spoje kranje tacke manjeg ili veceg prstora na kome je neka vrsta neprekidno rasporstanjena. sljunkovite.Canis aureus.To je period vodenih taloga.

Krajem ljeta jegulje stare 6 do 9 godina krecu iz evrope u more i dolaze u Sargasko more. Seobe u vertikalnom pravcu su posmatrane na planinama. a danju bjezeci od sunca idu dublje slojeve. Na dubini od 100 m polazu ikru i potom uginu pocetkom proljeca. radjaju i odgajaju mladunce. Ako su uslovi zivota ravnomjerni vrste ce biti ravnomjerno rasporedjene.a drugi u povrsinskim slojevima mora.zavisi i od ekoloske valence vrste. Kolebanja u brojnosti Svaka vrsta je sposobna da se razmnozava geometrijskom progresijom tako da bi za kratko vrijeme dostigla brojnost koja bi je ugrozila.Tako treba razlikovati potencijalnu i stvarnu brzinu razmnozavanja vrsta. Najjednolicniji uslovi zovota su u moru.U prvom redu je nedostatak hrane. Ove horizontale seobe su stalne i u pogledu njihovih pravaca. Na kraju 4 godine.to kolebanje susrecemo kod kanadske lisice je svake 4-5 godina.Veliki broj morskih i jezerskih planktonskih ogranzama vrsi i dnevne vertikale migracije. Migracije vrsta u arealu Najcesci tipovi seoba organizama u prirodi su: periodicna putovanja (migracije).Kao stenobiontne vrste su planinski ovan (ovis) koji zivi samo na visokim kamenitim planinama.otpor sredine slabi broj jedinki jedne vrste se naglo povecava i dolazi do podizanja njenog zivotnog talasa. Areal u jednom predjelu moze biti ravnomjerno rasporedzen a u drugom mozaican. nakon cega slijedi opadanje brojnosti.Tipicne euribiontne vrste su : vuk. Nocu izlaze na povrsinu po hranu.Najduza migracija od 15 000 kilometara vrsi polarna sljuka. Nasuprotne vrste ciji areali zauzimaju isprekidanu povrsinu stajace vode ili planiske vrste imaju mozaican raspored.Picus viridis koji zivi samo u listopadnih sumama. Te migracije su u vezi sa razmonozavanjem i izvorima hrane. lisica.Vrste koje imaju siroku ekolosku valencu oznacavaju se kao euribiontne. losos putuje rijekama i vise od 1000 kilometara i savladavaju i vodopade.Iz jaja se izlegu larve i zahvata ih golfsksa struja jer imaju bocno spljoteno tijelo.Kod sjeverno americkih jegulja put traje oko jednu godinu. Njih slijede sve mesojedne vrste. Opadanje zivotnog talasa uslovljeno je uglavnom epizotijom koja dobija velike razmjere. U godinama kada je povoljna klima i ishrana tj. Foke se na tvrdoj podlozi linjaju. Prilikom seoba ptice migrarijaju sirokim frontom pridrzavaju se opcih pravaca i samo mjestimicno npr. Prva je nasljedno svojstvo vrsta. Morseke vrste se za vrijeme mrijesta priblizavaju obali ili sprudovima npr. Neke vrste racica prelaze pri tome i po nekoliko stotina metara. zeleni dijetlici. 269 . Sa dolaskom zime mnoge vrste biljojeda se spustaju u nize dijelove u potrazi za hranom. Migracije riba se oznacavaju kao sezonske seobe i obicno su vrste u velikim jatima. a druga zavisi od sredine u kojoj jedinke neke vrste zive. Npr. u klisurama tajgi se pravac suzava. grenlandska foka se razmnozava na ledu. Nasuprotom ostalim ribama evropska jegulja ide iz rijeka u more. a malu stenobiontne.Tako da je vecina paleskih vrsta rasporedjena ravnomjerno. Masovna iseljavanja (emigracije) Mnoge vrste u godinama kad je broj jedinki naglo povecan preduzimaju masovna iseljavanja. Markiranju riba i prstenovanju ptica utvrdjeno je da se one vracaju u iste rijeke u kojima su se razvile ili u istu oblast gdje su se gnjezdile.U zadnje vrijeme je dokazano da postoji periodicnost u kolebanju brojnosti vrsta npr.Tu su vrste takodjer ravnomjerno rasporedjene. Putovanja dostizu duzinu 75mm i ulaze u rijeke. Uzroci tih iseljavanja ili emigracija su razliciti. pare. Primjer horizontalnih perioda migracije su migracije riba zbog razmnozavanja i hrane ali isto tako i kod ptica. Jendolicni uslovi zivota su u tajgama.To je posebno izrazeno kod glodara.To su pravilne seobe sisara (ptica i riba) koje se svake godine vrse u horizontalnom i vertikalnom pravcu. gavran jer zive u svim zonama. Takodjer neke vrste riba i beskicmenjaka jedan dio godine provode u dubljim slojevima. Pravilnu seobu vrste i foke od mjesta hranjenja do mjesta razmnozavanja gdje izlaze na kopno ili na led. zatim krstokljun.

Razlikuju se fizicke i bioloske pregrade. Kao primjer normalnog raseljavanja jedne vrste moze se uzet slabo pokretni organizmi puz golac. slatka ili slana voda. Npr. Masovna iseljavanja u nekim slucajevima dovodi do sirenja granica areala. U Sjevernoj Australiji zive brojne vrste golubova dok na susjednim ostrvima uopste ih nema.Ali vecinom te emigracije dovode zivotinje na mjesta koja ne odgovaraju njihovim potrebama sto dovodi do njegovog propadanja. 270 . vjeverica se tako iz tajge Sibira preko jedne zone tundre prosirila se na tajgu Kamcatke?. krstokljuna i leptira. rijeke. Poznatae su seobe leminga. Fizicke pregrade mogu biti planinski grebeni. Bioloske pregrade su prepreke koje sprjecavaju raseljavanja. Na proljece iz jaja izlaze beskrilne larve. Tamo su prisutne brojne vrste gmizavaca i majmuna koji pljackaju gnijezda. Leminzi u pojedinim godinama kad brojnost poraste krecu i u toj oblasti ostaje mali broj jedinki. Za vrijeme tih nocnih putovanja puz polaze jaja na pogodna mjesta.U pocetku se hranila sa jednom vrstom divljeg krompira. a nije prepreka za antilope jer na njih ne djeluje. Individualna povrsina roditelja se ne povecava ali mladi puzevi se razmile na sve strane i nalaze pogodna mjesta za zivot i zive isto kao i roditelji. sadja-Sirrhoptes paradoxus. Jedinke odraslih puzeva zive na granicnom prostoru i obicno se krecu nocu u potrazi za hranom. suha klima. Prepreka za raseljavanja moze biti i borba za opstanak koja se izrazava u konkurenciji za hranom. Posmatranja sive tekunice. ljesnikara i kod insekata skakavci. u sumskoj tundri javlja se borba za hranu izmedju polarne i obicne lisice pri cemu pobjeduje polarna u sjevernim. Ali u periodu od npr. obicne voluharice.Oni se krecu u odredjenom pravcu i savladavaju rijeke i jezera. indijskog cvorka.Masovna razmnozavanja cesto kasne za povoljnim uslovima. Idu u jednom pravcu i unistavaju vegetaciju. poljskog misa.Vrsta tvrdokrilca majak zivi u svim pustinjama srednje Azije osim u Ferganskoj dolini gdje nema pjescanog bagrema kojim se hrani. obicnog zeca i sibirskog tvora su pokazala da se primjetno raseljavanja ovih vrsta vrsi u godinama kada se povecava njihova brojnost. Npr. Skakavci nekad migracije vrse i u krilatom stadiju smatra se da je njihov let neophodan za sazrijevanje polnih produkata.One se sakupljaju u male grupe a kasnije u jata. Masovne migracije poduzimaju i vjeverice.Veliki broj zivotinja se udavi ili ih pojedu mesojedi koji prate njihove migracije. Proces raseljavanja moze ici na dva osnovna nacina: -neprekidnim frontom kao sto se obicni zec raseljava u kazastanskim stepama -ekoloskim zlijebom kao sto se krece kineska strnarica sa istoka na zapad pridrzavajuci se livada i siblja plavnih rijeka . Sa svakim pokoljenjam povrsina koju jedna porodica zauzima se neznatno siri. Najglavnija ognjista putnickog skakavca su u rijecnim deltama i jezerima Srednje Azije.40 godina 19 vijeka oblast rasprostranjenja krompirove zlatice bila je ogranicena na oblast stjenovitih planina na istoku SAD. pocinje da se raseljava. sibirskog tvora. obicnog zeca. irvasa. poljske jarebice. Ali kod raseljavanja ranije ili kasnije nailazi se na prepreke razlicitog tipa ili pregrade. iskoristavajuci potencijale svog areala i onda tezi da prosiri oblast rasprostranjenja tj. Mnoga ostrva ljeskara koja se nalaze po cetinarskim sumama Evrope smatra da su ipak nastala kao rezultat njihovih emigracija.U Srednjoj Africi zivi muha Ce –ce koja kod domace stoke izaziva smrtnost. Tako da njihovo raseljavanja ima ritmican karakter. Pregrada za usko specijalizovanog parazita moze biti odsustvo domacina. Postoje i drugi brojnio primjeri sirenja areala kod kineske strnarice. a kasnije se prosirila sve do obala Antlantika. Ptice sadje koje se gnijezde u Kazastanskoj oblasti nekad imaju velika izlijetanja sve do Zapadne Evrope i Atlantika i do Kine na drugoj strani. Normalna raseljavanja Posmatranja oblika koji danas sire svoj areal pokazuje da se ovaj proces razvija postepeno i vrsta nove oblasti osvaja korak po korak. leming. ljesnara. Pregrade Ako se vrsta nalazi u povoljnim uslovima broj jedinki se povecava iz godine u godinu. Tako da je ona prepreka za domacu stoku. 1000 godina moze da zauzme ogroman prostor. Ali kako su kolonisti sadili sve vece povrsine sa krompirom ona se prosirila na tu novu hranu. Poznata iseljavanja kod sisara vrsi vjeverica. a uslovljene su drugim biljkama i zivotinjama.

Obadvije vrste pregrada mogu se podijeliti na dva razlicita tipa i bioloske i fizicke.Tako su prenijeti i misevi. Na Islandu za vrijeme zime doslo je do potpunog unistenja vodozemaca. Slucajni nacin raseljavanja Moze se vrsiti na dva nacina vodom i pod uticajem covjeka. pacovi. irvase na druga ostrva. a kod savladavanja prepreka drugog tipa zivotinja se mora prilagoditi novim uslovima zivota. Iscezavanje zbog unosenja drugih vrsta je primjer psa Dinga koji je u Australiji potpuno potisnuo torbarskog vuka koji se sacuvao samo na Tasmaniji. da se aklimatiziraju i da izdrze borbu za opstanak sa lokalnim vrstama.vuk u Velikoj britaniji. Uloga covjeka u raseljavanju zivotinja je velika. Smanjenje areala moze se javiti i usljed katastrofa npr. palmini plodovi nose na sebi nekada male zivotinjice. kao npr.pas Dingo u Australiji. Nekad se javljaju i velika ploveca ostrvca koja su okrenuta od obala tropski rijeka sa zivotinjskim naseljem i dolazi u more. izmjenom stanista zivotinja ili unosenjem domacih ili divljih zivotinja koje potiskuju druge vrste. Morske struje mogu prenositi zive kopnene kicmenjake.i obicna u juznim dijelovima. Irvas koji je iscezao u proslosti zbog izlovljavanja. Tekunice za raseljavanje koriste mosove. U onim slucajevima kad je jedna vrsta bolje prilagodjena i pocne da potiskuje konkurenciju borba za opstanak je izrazajnija. u borbi protiv stetocina unose se nihovi prirodni neprijatelji. Smanjenje areala i izumiranje zivotinja Smanjivanje areala i izumiranje u danasnje vrijeme je najvise uzrokovano djelovanjem covjeka. Glavatica. Prenosenje zivotinja covjek prenosi nesvjesno tovarima. a kasnije Americka koja je potpuno potisnula Evropsku. Da vi neka vrsta izumrla nije dovoljno samo unistiti njene jedinke u nekim slucajevima je dovoljno da se njihov broj smanji. Pregrade drugog tipa poklapaju se sa granicama koje dijele 2 oblasti sa razlicitim uslovima zivota npr. Jedan tip su pregrade koje dijele teritorij sa slicnim uslovima zivota.Na sjeveru se takoder javljaju santé leda koji mogu prenositi polarne lisiice. takav je slucaj i sa morskom kravom. mekousna pastrmka je smanjena u Neretvi samo male populacije.neke pregrade i nestaju brzo. moreuz izmedju 2 ostrva. ostrvo Krakatau. Postoje i primjeri svjesnog prenosenja npr. Mnoge vrste su potpuno iscezle npr. Npr. Konkurencija izmedju dva oblika veca je ako su ti oblici ekoloski blizi.To se odvija ili neposrednim unistavanjem zivotinja. Smanjenje areala mogu mogu uzrokovati i epizotije.Zelandu potpuno unistile hateriju i krupnog goluba dronta koji se gnijezdi na tlu. 271 . Na plovkama barskih ptica selica prenose se razni sitni beskicmenjaci i njihova jaja. U nekim slucajevima unsene vrste naisle su na povoljne uslove i razmnozile se u velikom broju praveci stetu npr. Mala droplja i mrmot nestaju sa polja zbog razoravanja. Produkcija istocnog slavuja u zapadnoj Evropi smeta zapadnim slavujima kojima je bioloski sasvim slican. druge su jako postojane. bubasvabe. brodovima i zeljeznicama. Predpostavlja se da su pretci australijskih glodara dosli na australski kontinent slucajno na stablima koja su plutala. Suecki kanali su iskoristile mnoge vrste iz Crvenog mora da predju u Sredozemlje i obrnuto. Smanjenje areala vrsi se izmjenom zivotne sredine. Trajanje pregrada je razlicito . granica izmedju zone tundre i tajge. Kod tog raseljavanja treba da na novi prostor dodju dvije jedinke razlicitog pola ili bremenita zenka. Npr. Prvu vrstu pregrada zivotinje mogu da prevladaju tzv. Zec i poljska jarebica se raseljavaju prema tome kamo se sire pasnjaci na racun suma. To su male pregrade npr. slucajnim nacinima raseljavanja i ne prilagodjavaju se.mungos. Unistavanjem suma potiskuju se sumske vrste zivotinja. krompirova zlatica ali i reptili i sisari. Stabla koja su donesena na more. Da na novom mjestu nadje povoljne uslove za zivot tj. dvije pastrmke sa Novog Zelanda prvo je unesena Evropska koja se dobro aklimatizirala. kao moreuz koji dijeli Madagaskar od Afrike koji postoji barem od miocena. Nekada se ona ogleda i u unistavanju pregrada ali i u prenosenju zivotinja u drugu zemlju. One se ne mogu odrzati i to dovodi do izumiranja.Domace svinje su na N.

Osnovni nacin nastajanja disjunktivnih areala je drugi primjer. izmedju Sovjetske i Americke tajge nalazi se prostrani dio Tihog okeana. familija i podklasa N. 2. rod. sumska kuna je rasprostranjena u sumama Zapadne Evrope. a ono je ujedno i njen centar nastajanja. Haterija je endemicna vrsta. Npr. a poslije prvog Svjetskog rata je postao endem samo Istocne Evrope. prekidnog pojasa. Cetri vrste tapira zive u Centralnoj i Juznoj Americi. -Oblast u kojoj zivi najveci broj organizama date grupe je centar njenog raseljavanja.Npr. Kaspijska foka je endem Kaspijskog mora. Centri nastajanja i prvobitnog raseljavanja Vrste. Po tome se razdvojeni areali razlikuju od mozaicnih kod kojih izmedju dijelova areala ne postoje odgovarajuci uslovi za zivot.Npr. Evrope i na Kavkazu. a primjer drugog slucaja je Evropski bison koji poslije ledenog doba iscezava u Zapadnoj Evropi.porodica gustera najvecim dijelom u Juznoj Evropi i ona se smatra centrom njenog nastajanja.Jedan od nacina je da zivotinje savladavaju male pregrade i obrazuju odvojenu koloniju koja vremenom preraste u areal. Karakteristicno za razdvojene areale je da u oblasti gdje postoji prekid postoje uslovi za odredjenu vrstu. Plava svraka zivi samo na Pirinejskom poluostrvu i na Dalekom Istoku. Skotskoj i Engleskoj. -Ognjista nastanka moze biti samo ono mjesto koje po svojim uslovima odgovara potrebama prolaznog oblika. Ukoliko je visa sistematska kategorija zivotinje su imale vise vremena za mjenjanje svog areala.Drugi slucaj je da se iscezavanjem zivotinja u prelaznoj oblasti prvobitni isprekidani areal raspadne na vise dijelova. a tih zivotinja ipak nema. Za prvi slucaj je karakteristicna vjeverica na Kamcatni. Npr. Pojmovi autohtoni i endem se nekada mogu i podudarati. a to mjesto je ognjiste ili centar postanka tog oblika. S druge strane vrste. Disjunktivni areali se mogu objasniti jedino evolucijom. endemska vrsta foke koja zivi u Bajkalskom jezeru. Razdvojeni (disjunktivni) areali i porijeklo Oblast rasprostranjenja pojedinih vrsta po pravilu su neprekidne.Zelanda. Npr. primjer riba Coregonusa koji zivi u jezerima u Irskoj. rodovi koji su nastali na nekom mjestu nazivaju se autohtoni. U nekim slucajevima savremeni areal vrste je i u isto vrijeme i njeno ognjiste nastajanja. tur je bio siroko rasprostranjen u Evropi. Ta jezera su spojena konalima sa morem tako da se na taj nacin nisu mogle rasporediti. ali ima i primjera da su areali podjeljeni na vise dijelova. Endemicnost je uslovna i tokom vremena se moze izmjeniti. Termini alohtone i autohtone vrste Primjer za utvrdivanje primarnih centara i pravaca raseljavanja 272 . Npr.Kod odredjivanja centara nastajanja postoje odredjena pravila: -Oblast u kojoj zive najprimitivniji oblici date grupe je centar nastajanja i prvobitnog raseljavanja.Postoji opste pravilo da u koliko je niza sistematska kategorija utoliko je vjerovatnije da njen danasnji areal odgovara centru nastajanja. I. Kod razdvojenih areala vazan momenat je i sirina. podvrste i rodovi koji su karakteristicni samo za pojedine oblasti nazivaju se endemima. a jedna u Jugoistocnoj Aziji. Disjunktivni areali mogu nastati na dva nacina: 1.Izumiranje vrsta u geoloskoj proslosti uglavnom se javljalo zbog gubitka njihove prilagodjenosti. Najpouzdaniji i paleontoloski nacin objasnjenja centara nastajanja i raseljavanja zivotinja. Smatra se da su nekad ta jezera bila jedinstvena masa vode koja je spustanjem kopna razdvojila i u njima su evoulirali ove tri vrste srodnih riba roda Coregonus. podvrste. npr. a zadrzava se u Sibiru.

Areal vidre obuhvata sve osim Australije oni naseljavaju cijelu Evropu i Sjev Ameriku. VELICINA AREALA I GEOLOSKA STAROST GTUPA Samo su neke zivotinje bile u stanju da se rasele ne mjenjajuci bitno odlike vrste i postale kosmopoliti. Primjer ovakvih areala je rod limulus sa 5 vrsta na obalama istoce Amerike i na Sandskim ostrvima i Tapiri. Po geografskom rasprostanjenu parazita moze se utvrditi odakle se raselio njegov domacin. od njene sposobnosti u savladavanju prepreka i od geoloske starosti vrste. Sto je niza sistemska kategorija po pravilu je i areal manji. Biogeografski se obicno zadovoljavaju odredivanjem uslovnog ognjista raseljavanja tj. takodjer i vrsta. Oni koji su se raseljavali na istoku zauzeli su Aziju. Na Kaspijskoj foci parazitira jedna akantocefala krakteristicna za sjever to znaci da su se predci Kaspijske foke doselili negdje iz sjevernih mora. Ipak su rijetke kosmopolitske vrste.Rod muflona obuhvataju vise podvrsta i vrsta koji zive na ostrvima Sredozemnog mora. Ovo se dokazuje tako sto se ptice cije raseljavanje ispitivalo lete na zimovanje u obrnutom pravcu. Dispinutivni areali su vrlo karakteristicni za stare grupe. Podvrste imaju uvijek male arreale. USLOVNI CENTRI I NAJBLIZI PUTEVI RASELJAVANJA Za njihovo utvrdjivanje postoje razlicite metode: -bioloske istrukturne odlike koje ukazuju na vezu izmedju zivotinja i odredjenog predjela -sezonske migracije ptica i riba. Kod kontinentalnih oblika vrste sa kosmopolitskim arealom su i neke grupe vodenih beskicmenjaka koji se prenosi pasivno vjetrom. Tako da je Kipar centar nastajanja i raseljavanja muflona. Sibiru i Sjevernoj Americi. Srednjoj i Centralnoj Aziji. Neoendeni obicno imaju srodne vrste i njihove vrste se 273 . lisica garan. Znatno vise kosmopolitskih rodova npr. S jedne strane te grupe imale dovoljno vremena da se prosire a sa druge strane su potisnute mladjim bolje prilagodjenim grupama i imaju male areale. Postoje i uzajamni odnosi izmedju izmedju vel areala i geoloske starosti grupe. Maloj. Polazeci od nacina zivota zivotinja i istorijskih promjena oje su se desavale mogu se odrediti najblizi putevi raseljavanja. laste. Npr. Zajednicke vrste Crnomorsko azijske stepe i stepa pored Kavkaza su se raselila iz prvih stepa zato sto su one geoloski starije. Velicina areala zavisi od ekoloske valence vrste. Takvih vrsta ima mnogo medju morskim zivotinjama posebno medju beskicmenjacima. psi. Ti se areali obisno obrazuju izumiranjem u prelaznim oblastima. Primjer rijecne jegulje: Evropska i srodna americka jegulja idu na mrijestenje u Sargosko more. To pokazuje da je Sargasko more centar naseljavanja ove vrste.onog regiona iz koje se neposredno raselila data grupa organizama. Ali tu postoji i izuzetaka npr vidra i rijecni orao su stenobiontne zivotinje vezane samo za vodu ali su ima areali ogromni. Najprimitivniji od njih je malezijiski mulfon koji zivi na Kipru. gdje se putevi njihovih migracija porede sa putevima njihovog raseljavanja. Tako da se razlikuje neoendenizam i paleoendenizam. Po pravilu zivotinje koje nastanjuju razlicita stanista velike areale npr vuk. Krajem tercijara je bio povezan sa Malom Azijom . Sto se tice morskih kicmenjaka oni su dobri plivaci i savladavaju velike udaljenosti tako da imaju kosmopolitske areal. Iz Evrope jedni su prodrli na Sardiniju i Siciliju koje su tad bile povezane sa kopnom i danas su se razvile u posebnu vrstu. Npr. Uski areal moze biti rezultat toga sto mlada grupa jos nije uspjela da se naseli ili st oje stara skoro izmrla. vrane . Vrste koje bolje savladavaju prepreke obicno imaju vece areale. Preko tog kopna mufloni su prelazili i raselili se u Juznu Evropu gdje su izumrli kasnije. U moru su fizicke prapreke manje vecina morskih beska ima sposobnost se krece pasivno pomocu morskih struja koje nose njihove larve i jaj. a onda preko kopna koje je vezalo Aziju i Ameriku presli su u Ameriku. i na istok Azije.

dok okeanska ostrva su siromasna faunom doseljenika. sisari. Kontinentalno ostrvo V britanije ima malo karakteristicnu faunu. OSTRVSKA FAUNA (KONTINENTALNA I OKEANSKA) Kontinentalna i ostrvska ostrva imaju potpuno razlicite faunn. Ta zajednicka istorija ostavlja pecat koji se sa jedne strane ogleda u podudaranju areala zivotinja iz razlicitih grupa a sa dr strane ova je evolucija trajala dosta dugo i onda se obrazuju sistematske grupe viseg ranga. Mogu se svrstavati po raznim principima: Sistematskoj pripadnosti-fauna . Tu su dvije endemicne vrste familije riba Comephirdae Cotocemophoride. Prema geoloskom vremenu fauna karbona. tropska. 2 pordice riba i dr. Prema danasnjim podatcima Bajkalsko je danasnji oblik dobilo u tercijeru. Tokom vremena fauna kontinentalnih ostrva postepeno dobija karakter okeanske faune. Na ostrvima vrsta moze lako da izumre. Na kopnu cak i da izumre neka vrsta u jednom dijelu areala ona se tu ponovo naseli iz drugog dijela areala. Taj proces traje brzo i tim ako ako su ostrva mana brze. kopnena.fauna crijeva itd. ribe. stari autohtoni stanovnici bajlkala: spuzve. Posebno su znacajni rakovi gameride. u sirem smislu to je skup razlicitih zivotinja.smanjuju jedna za drugom geografski. To predstavlja jedan od domena evolucije. Brojnost vrsta je iz godine u godinu je izlozena kolebanju. 274 . Nova Gvineja sa 758 000 kvad km ima 495 vrsta ptica koje se tu gnjezde. relikti tercijarne slatkovodne faune koja se tu sacuvala Tanjgenjika se obrazovalo u oligoceru . oko 75% faune u njemu su endemi to su uglavnom vrste i rodovi endemicnih familija nema. npr. FAUNA Rijec fauna upotrebaljava se se u surem i uzem smislu. ptice koje se gnijezde na ostrvima npr. ptice. Od 36 vrsta oligoheta sa baj jezera 31 su endemi istog. to je skup biljnih i zivotinjskih populacija koja naseljavaju odredjeni biotop i koje su vezane brojnim odnosima. solinitet itd. ima ih 34 roda sa oko 400 vrsta a endemi je 31 rod. U uzem smislu to je zivotinje koja se istorijski slozile i koje su se ujedunuleu zajednicku oblast rasprostanjenja. Fauna bajkala sastoji se iz 3 grupe organizama: 7. ta duga izolacija dovela je do toga da da je 76% vrsta u njemu endemicno. na ostrvima postoji direktna zavisnost izmedju velicine ostrva i broja vrsta koje tu zive. Biocenoza i fauna Biocenoza je ekoloski pojam . Npr. 80 vrsta Bajkalskih planarija su endemi tog jezera. Cejlon 65 000 251 vr ptica. Za Bajkal je karakteristicno i endemicne vrste flore. prema stanistu . 8. Sprudovi ostrige se javljaju samo na odredjenim mjestima u moru sa odredjenim karak: temperatura. Gana 125 000 337 vr ptica. Sumatra 434 000 430 vrsta ptica. 9. FAUNA ZATVORENIH BAZENA BIOGEOGRAFSKI ZAKON od posebne vaznosti zato sto ukoliko je duze trajala izolacija u toliko je vise spec ili endemicna fauna izolovanog dijela. Prva imaju faunu susjednom kopnu a druga faunu koja se sastoji od slicnih doseljenika. Karakteristika ostrvske faune je endemicnost i siromastvo. prema teritorijalnoj. autohtoni stanovnici ciji su predci dosli nedavno iz Sjevernog mora : riba Coregonus i dr. Primjer biocenoze moze se pratiti na sprudovima ostrige. Doseljenici tesko prodiru na ostrva i cesto umiru. Paleoendemi nemaju srodnih vrsta i imaju izolovano rasprostanjenje. Primjeri koji to dokazuju su primjeri dva najstarija jezera Bajkalskog i Tanganjika. Broj vrsta na ostrvu zavisi i od udaljenosti od kopna i od starosti ostrva.americka. Zahvaljujuci razlicitm pregradama zivotinjskog naselja i pojedinim dijelovima zenlje se razvijalo donekle samostalno.

itd. Mjesanje i pomjeranje faune odvija se razlicitom brzinom. Bijeli zec ciji je glavni areal tundra zivi na Pirnejima i Alpama izolovano zivi kao relikt ledenog doba. vegetacije. Broj vrsta morskih zivotinja cini samo ¼ kopnenih. i postojanje velikog broja oblika koji ne lete nizeg sistematskog ranga. Ptice cine veliki procenat ostrvske faune. Pri tome pojedini oblici potisnute faune u povoljnim uvjetima opstaju kao relikt. Ostrva zbog te svoje izolacije omogucavaju odrzavanje primitivnih odlika na svojoj teritoriji. Npr. za vrijeme ledenog doba. Na 275 . Za okeanska ostrva karakterisiticni su i beskrilni insekti to se objasnjava dejstvom snaznih vjetrova. Npr.Stepen izlacije zavisi i od drugih faktora npr. burnjaci. Fauna tundre se spustila daleko na jug evrope. Faune se mogu preklapati zajedno sa pomjeranjem cijelog predjela npr. Haterija sa N Zelanda . Npr. pingvini. u delti Volge se sacuvala obilna fauna suptropskog pojasa. Nakon sto pregrade isceznu faune jos izvjesno vrijeme zadrzavaju svoj karakter. Na kopnu na najvecoj dubini mogu zivjeti neki pecinski ili podzemni oblici a na najvisim visinama vukovi. grabljive ptice. Ovo isto vazi i za kopnene mekusce na Galapagosu ih zivi 48 vrsta od tog 41 endmicna vrsta. dupljari. Kopnena fauna je bogatija od morske zbog insekata. Azorna i Galapagosna ostrva . okeansko prostranstvo je naseljeno u potpunosti. patke. na Azorsnim ostrvima zivi 69 vrsta. OKEANSKA KOPNENA FAUNA Cijeli zivotnjski svijet se moze podijeliti na 2 osnove: na kopnenu i okeansku faunu. Npr. Kivi sa N. Prostor za zivot u okeanima je veci nego na kopnu. ili obrnuto ako se areal jedne faune podjeli pregradom naglo. ali za to je potreban veliki evolucioni put. njegova populacija je ostala nakon povlacenja ledana sjever pri zavrsetku ledenog doba. mekusci. izolacija igra vaznu ulogu u razilazenju karaktera tj. Osim ovih pomjeranja unutar svake faune vrsi se seljenje pojedinih oblika ciji se areal moze poklapati. fauna Bajkalskog jezera je rezultat tercijerne faune koja je pokrivala cijeli prostor Sj Evrope. Obrazaovanja vrsta u prostoru. svijetlosti. foke. Rasprostanjeni su sundjeri. GLAVNA PODJELA OKEANSKE FAUNE U oblasti okeana razlikujemo tri osnovne zone: 7. Kicmenjaci su uglavnom kopneni oblici izuzev riba . kornjace. Galapagosna ostrva su udaljena od J. Sredozemna fauna je morem podjeljena na evropsk i sjevrno-africku faunu sa slicnim zivotinjskim vrstama. Amerike 1000 km imaju 37 vrsta ptica od cega 31 endemicna. Ostrvske i slatkovdne zivotinje pripadaju kopnenoj fauni jer su vezane za kopnenu oblast izuzev manjih dijelova mora. u okeansku spada zivi svijet mora i oblika koj zive u moru ali su procesom razmnozavanja vezani za kopno . Mekusci se na ova ostrva prenose u obliku jaja na nogama ptica selica. i dr.Zelanda. ptice-guske. cak i polarne oblasti imaju bogatu faunu. POMJERANJA FAUNE I RELIKTNE FAUNE Ukoliko pregrade koje razdvajaju faune isceznu na ovaj ili onaj nacin jedna fauna dolazi u dodir sa drugom faunom. dijelovi te faune jos dugo ostaju jednoobrazni. priobalna ili litoraln ide od obale pa od 200m . bodljokosci i crvi. ali je puno oblika medju njima koji ne lete npr. Karunari sa Galapagosa. golub dront sa Mauricicijusa. Za ostrvo je karakterisitcna pojava velikog broja oblika koji mogu prevladati male prepreke-ptice i slijepi misevi.. veci broj sistemskih kategorija viseg reda u moru i veci broj sistamskih kategorija nizeg reda na kopnu govori da je okeanska fauna starija. to je zato to Galapagosna ostrva van linije seobe pticai izolovana su za razliku od drugh osrva koja su na putu seldbe ptica selica. Npr.tu su prisutni talasi kolebanja temp. Oni gube sposobnost letenja jer ne postoji njihovi prirodni neprijatelji sisari . Pod povoljnim zonalnim uslovima moze se sacuvati citav kommleks vrsta prvobitne faune koja se tad zove reliktna fauna. Tada nastaju slozeni procesi koji mogu da dovedu do razlicitih rezultata: ili forme razmjenjuju svoje elemente ravnomjerno i to daje novu faunu ili jedna faun koja je prilagodjena potisne drugu. Isto tako otopljavanje leda na artiku i subartiku je zbog dejstva golfske struje sto dovodi do pojave zivotinja iz toplih krajeva. Azorsna ostrva su udaljena 200 km od evrope imaju 30 vrsta kopnenih ptica aendemicna 3.

Zivotinje vezane za kamenu podlogu imaju cvrst spoljasnji oklop koji ih stiti od talasai organi za prijanjanje. Drugo tu su vazni i razliciti nacini raseljavanja zi votinja i trece sto je vazno kod zoogeografske podjele vazno da razlicite grupe imaju razlicitu geolosko vrijeme. A one su: 17. spuzve i mnoge ribe. australijska 19. BIPOLARNOST Tu se podrazumjevaju cesto pojave kada iste ili bliske vrste zive na velikim sjevernim i velikim juznim sirinama a nema ih u tropskom pojasu. novozeladska 18. U nekim slucajevima zivotinje koje su rasprostanjene u u povrsinskim vodama na sjeveru i jugu zive u tropskoj oblasti u velikim dubinama ali je to rijetko. GLAVNE KOPNENE FAUNE ZEMLJE Uporedjujuci zivotinjska naselja pojedinih kopnenih regiona i i ujedinjavanjuci ih usljed slicnog sastava vrste moguce je cijelo kpno na zemlji podjeliti na niz zoogeografskih oblasti. tu su dobri plivaci ribe i kitovi i razliciti beskicmenjaci koji stuja pasivno nosi. Takodjer neke zivotinje sjevernih sirina zamjenjene za jug sa ekoloskim slicnim ali su sistematski udaljene. dubinska ili abisalna zona. indonezijska 276 . jake vilice. Zoogeografske oblati mogu biti povucene ostrim linijama samo u slucajevima da su ostla stalne u toku dugog ekoloskog vremena i da i da ostro dijele dva predjela. Tu su krakterisitcne ehinodermati-morski ljiljani. etiopska 23. oni kao da i beskicmenjaci imaju svijetlece organe.azijsku visiju sa surovom klimom od zarne Indijske nizije. Ti planktonski organizmi imaju niz prilagodjenosti: sadrze masne kapljice.koje je jako slicno . Takodjer se upredo sa oblastima preovladjivanja mogu razlikovati i sire oblasti prodiranja. Na mjestima gdje granice izmedju oblasti nisu toliko jasne mogu se izdvojiti siroki prelazni pojasevi. Zavisno od prodiranja svijetla pocinje na 200. madagaskarska 22. Zoogeorafske oblasti rasprostranjeja sisara se razlikuju od oblasti od oblasti rasprostanjenja vodozemaca ili oblasti pogodne za sisare nisu pogodne za slijepe miseve . Tako isprekidano rasprostanjenje imaju neki kitovi i delfini. sjeverni morski gnjurci lice na pingvine na jugu. Osnovne kopnene zoogeografsku podjelu dao je Skleter. odsustvom biljnih orrg. polinezijska 20. Za ovu faunu su krakterisitcne vrlo stare vrste org. 500 m. 8. Koa dokaz toga je rasprostanjenje ekoloski razlicith grupa npr. zona otvorenog moraili pelaska zona pruza se od priobalne zone pa do otvorenog mora do dobine do 200m osvijetljena je. to zavisi od 3 glavna uzoka: razlicite zivotinjske grupe su vezane za ralicite uslove zivota pa ne mogu imati slicno rasprostanjenje. Npr. . sisari i cvijetnice. fokei neke ajkulei veliki broj beskicmenjaka. neotropska 21. 9. insekti. ali pripadaju drugom redu. Primjer su Himalaji: oni dijele centralno . redukovane oci ili kod nekih vrsta dzinovske oci.na muljevitom i pjeskovitom dnu su oblici vise pokretni sa slabo razvijenim oklopom i zariveni u pjesak. mjehurice zraka i izrstaje. to je zato sto su se one pocele naseljavati pri slicnim ili istim geografskim uvjetima. Bje se hrane ribom. slabim kretanjem vode. Odlikuju se odsustvom svijetla . bipolarnost se objasnjava razlicitim teorijama: Prva teorija objasnjava da su se tropske vode za vrijeme ledenog doba znatno ohladile i oblici koji zive u njoj morali su se pomjeriti ka sjeveru ili jugu. Ali tu se javljaju nered i poteskoce jer razlicite sistematske grupe ponekad mogu razlicito rasprostranjeni. niskom tempareturom.

a podred diprotontia je autohton za australiju. ima li su slabo razvijena krila sa redukovanim skeletom i dostizao visinu i do 3m.. Na sjevernom ostrvu ih je vulkanska erupcija na juznom mauari. od placentalnih sisara postoje samo slijepi misevi. s 277 . Antipodus. Predstavnici ove faune su: kivi ili apteris koji pripada podklasi Ratita. kod riba je endemican red Monopneumonis dvodihalica sa predstavnikom Ceratodusom Veliki dio kontinenta sa istoka ogranicavaju koje se pruzaju na tasmaniju. glodari i pas dingo.. 4. Na zapadu je pojas gustog i vjecitog sibljaskrab zatim sumnostepe i suma sa nekim zivotinjama poput kazuara. zmija nema ovo se objasnjava time da se N Zeland veoma rano odvojio od australskog kopna krajem mezozoika. danas je ugrozena pod uticajem kolonizatora unesene su brojne alohtone vrste koje su se dobro aklimatizirale. 9. Najineresentanija je haterije ili Sfenodon. Klima N Zelanda priblizna je klimi V. australsku i polinezijsku oblast II NEOGEA. Britanije. Kod ehidne postoji torba u kojo se cuva mladunac i sam pije mlijeko. hrani se insektima. Tada na australskom kopnu nije bilo sisara i zmija. samo u njoj zive primitvni sisari monotremata 8. Dimormisili mod je izumrla skupina nojeva. oko polovine ptica je endemicno..obuhvata neotropsku oblast III ARKTOGEA. ova fauna se karakterise velikim brojem ptica trkacica sto objasnjava odsustvom sisara i zmija. Ova oblast se odlikuje odsustvom grabljivica.koja obuhvata novozeladsku. 5. Mala suska ostrva . Ima vomeralne zube i ostatak horde izmedju prsljenova. Novozeladska oblast je najstarija od svih danasnjih fauna i sacuvala je mezozjski karakte . Po gradji slicna krupnim gusterima ali spada u posebnu podklasu koja je bila siroko rasprostanjena u trijasu i juri. Ostrva i sjeverni dio kontinenta su bogati talozima. Zbog siromastva i viskog stepene endemizma. Predstavnici su Monotremata gdje spada kljunar . holarticka ove oblasti mogu biti sjedinjene u zoogeograsku kategoriju viseg reda u zoogeografska kopna(gee) I NOTOGEA. endemicini red australskih nojeva. Bizmarkov arhipelag. torbari su rasprostanjeni . Novozelanska oblast je je tipicna ostrvska fauna. Novu Gvineju. Unutrasnji dijeli kontinenta koji imaju suptropsku klimu prekriven je pjescanom pustinjom koja dopire na zapad skoro do okeana... Primitvne odlike su da se razmnozavaju jajima ima kloaku nemaju mlijece zljezde. razmnozava se jajima i ima tjemeno oko. sa slabo razvijenim krilima koja se jedva vide.24.Ornitorinhus i ehidne. sjeverno. klima je tropska i suptroska. Velicine je kokoske. Njezine osobine su: 7. jedna njihova vrsta kea brzo mjenja navike.od ostalih ptica prisutna je jedna barska koka i plave barske kokice. tako da su neke zivotinje nasle pogodne uslove za zivot.ukljucuje ostale oblasti NOTOGEA NOVOZELADSKA OBLAST(ostrvska fauna) Obuhvata 3 ostrva N Zelanda(juzno. Stjena i Novo ostrvo). Koji su izuzetno krupni. Tasmaniju . njezine glavne karakterisitke su da nema lonalnih sisar osim dvije vrste pacova i slijepih miseva. Solomosna ostrva i Timor. potpunim sisara i malom zacinescu biocenozom. ptice ovdje zamjenjuju sisare i predstavljene su karakterisitcnim oblicima od kojih su znacajni kivi. Fauna po starosti zauzima drugo mjesto iza novozelandske oblasti.. Gmizavci su predstavljeni poebnom podjelom rhinocephalia i jednom vrstom haterija. povijen kljun. kad su doseljenici poceli gajiti koze napadali ih hraneci se krpeljima zatim lojem ovaca a danas prava grabezljivica. Oklandska ostrva . Celebes i molucka ostrva cine prelazni pojas izmedju australse i indonezijske oblasti.. Novi zeland ima obilne guste zelene sume sa obiljem papratnjaca. Sove krupni papagaji i restori. dvije endemicne vrste papagaja igotovo izmrla mao. sa nozdrvama na vrhu. AUSTRALSKA OBLAST Ova fauna obuhvata Australiju. kazuari i .

ili salangane koje su srodne sa lastama. . Gvineja). Na novoj Keldniji zivi i i iguana koj je karakteristican za zapadnu poluloptu. genoni i scinkusi koji se naseljavaju na lutajucim stablima. i od pravih aktivnih ostrvskih oblika za one ciji su predci slucajno dosli zu. Australsku podoblast ima 106 vrsta torbara: kengur. Torbara ima 150 vrsta u Australiji Javljaju se u 2 podreda Poliprotontia i Diprotontia sa vise specijalizovanim zubima..od prolaznih oblika . a na istocnoj se susrecu samo tu i na Madagaskaru. Australska podoblast obuhvata cijeli kontinent osim sjevernog dijela Koji je pokriven tropskom sumom i .druge strane oni su spec kljunari prilagodjeni zivotu u vodi sa plovnim kozicama. 12. emu i pticavlira. Torbarski vuk Tilcinus cinecephalus. Rhinocetus jubatus predstavnik zdralova i endemicnu porodicu havajskih neutarnica sa Seadricnih ostrva . Onih koji savladavaju morske prepreke aktivno ili pasivno. . Torbari su zauzeli razlicite ekoloske nise i specijalizovali se u razlicitim pravcima. U 2 rijeke Kvinsteda zivi Ceratodus. Postoji veliki br australskih slijepih miseva koji pripadaju Macrohiropterama. kljunom koji sa strane ima rozne ploce.. osim Nove Kaledonije koja je ostatak kopna koji je vezao Australijui Novu Gvineju sa Novim Zelandom. To su slicne nise onima koji su zauzeli placentalni sisari na drugim oblastima tako da se tu javljaju brojni kongentni oblici. torbarske krtice.. vodomari. mnogobrojni golubovi iz grupe Caprohagide koji se hrane plodovima. Primjer prve grupe su veliki rod letipasa Maurohiropteri sa 70 oblika rasprostanjenih po cijeloj Polineziji. Smatra se da su se sendricna ostrva po... Zmije pripadaju porodici proteroglifa i 2/3 su otrovnice. torbarska lkrtica . Od gustera tu su: oklopni gusteri. 15.. Zivotinjsko naselje (faunisticko) Polinezije sastoji se iz dvije grupe: .. slatkovodne ribe su malobrojne i cine ih migratorne vrste-jegulja.. odsustvo torbarskog vuka govori o tome da ih je dingo potisnuo( ostali su u Tasmaniji). neskvasljivo krzno i ehidna prilagodjena rijecnom nacinu zivota..tj. torbarski sismis . Fauna se uglavnim karakterise negativnim odlikama: 11. Karolinskih. vodozemaca i kornjaca isto 14. od Nove Kaledonije. Od 100 rodova ptica 27 je endemicnih. krokodila nema zmija takodjer 13. Sva ova ostrva su koralskog porijeklaili vulkanskog.(makropodide). 278 . Dingo je tu dosao ali je potrdjen u fosilnom stanju. kus-kus.. POLINEZIJSKA OBLAST Obuhvata mnogobrojna mala ostrva oneanije. Svi lokalni glodari pripadaju rijetkim rodovima tj endemicnim. Tu su brojni predstavnici kengura. Podoblasti se dijele na dvije: polinezijsku i havajsku. Havajskoj pripadaju samo sendricna ostrva.. torbarska kuna i torbarska vuna. koala. Podoblasti: Australska oblast diijeli se na podblasti koje ostro razlikuju: Australska u Papuanska (PAPUAN. gekoni. ptice jako zastupljene. Marijanskih ostrva sve do Sendricnih ostrva.... Tu su znacajne porodice havajskih neutarnica i jedna porodica kopnenih puzeva. Zatim ciope. Po karakteru svoje faune Polinezijska oblast je tipicna ostrvska fauna sa malim brojem lutajucih oblika. Papuansku podoblast je najizrazenija na Novoj Gvineji sa mnogim puzecim torbarima. nisu zastupljeni sisavci osim slijepih misevai sitnih glodara. neki gustari. tu su i endemicni rodovi golubovai papagaja. Od autohtonih oblika tu spada kugu. Papuansku oblast obuhvata sjevreni dio kontinenta i ostala ostrva. Slicnost sa Malajskim glodarima govori o davnom porijklu od njih. kljunar. karakteristikima naginju i neotropskoj oblasti.

samo je porodica enota pretežno neotropska. podred sirkonosnih majmuna koji autohtoni i neki endemicni. Granice neotropske oblasti su padine Meusiranske visoravni. medvjedi i kune odsustvuju. Na osnovu tih zajednickih karakteristika oni su grupisu u NOTOGEA. oklopnjaci. U centralnoj Americi pored neotrpskih oblika javljaju se i oblici iz Sjeverne Amerike tako da je to prelazni pojas. Obični nandu visine 1. Kopitari su predstavljeni sa 4 vrste tapira. Iz porodice činčila (cjenjena zbog krzna) značajna vrsta je viskaša koja je ograničena na pampase. red insektivora 17. kapucini i paukoliki majmuni. Red americkih nojeva. NEOGEA NEOTROPSKA OBLAST Ona jedina ulazi u sastav neogejskog kopna. Slijepi misevi su mnogobrojni a porodica vampira je endemicna. tinamu. Mnoge krezubice su nađene i u fosilnim ostatcima. Vecinom su rasprostanjeni u j Americi samo je obicni oposun dijelom prisutan u sjev Americi . zeba. Susreću se puma i jaguar. Poseban podred širokonosnih ili američkih majmuna (imaju široku nosnu pregradu pa nozdrve su više sa strane). torbari su predstavljeni sa dva podreda 15. O ovoj podoblasti nalaze se krokodili . ali su zato prisutne specijalizovane endemične porodice. 3. Papkari su slabo zastupljeni. vrste. jakim kandžama. mravojedi (žive u stepskim i pustinjskim krajevima) i ljenjivci. Psi. U porodici zamorčadi su posebno karakteristične vrste peka. velicine su od misa do macke. velius porodica vampira koji je endemican 18. činčila. ptice su jako raznovrsne i mnoge su endemicne npr. U basenu Amazona žive slatkovodni delfini. red krezubica-(mravojedi. Torbari su predstavljeni sa 2 podreda: Poplip rotontia i Cenolestoidea. Mravojedi: veliki (na zemlji). vjeverica i miševa su slabo zastupljene. srednji i mali (na drveću). hijene odsustvuju. nutrija (dabarski pacov – lovi se zbog krzna). Ljenjivci (dlaka ima pravac od trbuha prema leđima) vise naopako na stablima. Glodari neotropske oblasti su osobiti. Zvijeri su malobrojne. Porodice zečeva. drozdova i sisara. Obuhvataju 2. americki lesinari i kolbri. Isto tamo i istocon indijski ostarva . udavi . Od Poliprtontia znacana je porodica torbarskih pacova ili oposuna. tulani. Obuhvata juznu icentralnu Ameriku. Citava gradja im je primitivna. Fauna je bogata i specificna. Karakteristike te faune su: 13. bili su znatno krupniji (veličina slona – megaterijum). Od njih je značajna lama i primitivan jelen pudu – veličine zeca sa nerazgranatim rogovima. Cebidae koji se odlikuju dugim repom za hvatanje i duge ekstremitete. veliki broj rajskih ptica.koji su endemicni za juznu Ameriku . ljevici) koji su autohtoni 14. Tu spadaju drekavci. koja je najveći glodar. Ptica ima oko 4000 vrsta i podvrsta. mara i kapibara. Ovaj red ili nema zube ili su obliku neobicnih konaca. Hrane se krvlju. lesinara. porodice: Hapalidae koja je primitivnija. Velikim brojem slijepih miseva koji se hrane plodovima. Kazuari koji zive u sumama. hoacini. Insketivori imaju samo 4 vrste i nisu toliko rasprostanjeni jer njihovu ekolosku nisu zauzimaju sitni oblici torbarskih pacova.Zajednicko za sve 3 oblasti je da su oni areal veliki po porodici ptica medvjeda koji su vezani hranom za eukaliptuse. kornjace bez oklopai prave zabe. Nemaju velikih grupa zmija. Postoje 3 njihove porodice: oklopnici. 279 .5 m i živi u stepama Argentine i Darvinov nandu živi od Anda do Čilea. 16. Imaju go rep i razvijenu marsupijalnu kesu. Oklopnici su sa razvijenim oklopom. Red američkih nojeva ima samo jedan rod rea ili nandu sa 2. Papuanska podoblast ima prelazni karakter ka indomalajskoj oblasti sa jedne stranei ka polinezijskoj oblasti sa druge strane. Za neotropsku oblast posebnu su karakteristicne krezubice. djetlica. zamorčadi.

Palamedeje su po svojim karakteristikama slične guskama. Kostariku. Od guštera su karakteristične iguane. visoravni i planinske masive. ljenjivci. Red hoacina ima jednog predstavnika veličine goluba. Bahame. Porodica tukana je slična djetlićima. Tu su majmuni. Imaju krupan. Centralno-američka podoblast – čine je planine pokrivene tropskom šumom. 2. pampaski jelen. glodar viskaša – koja zamjenjuje mrmote. oklopnjaci. Neotropska oblast se dugo vremena razvijala nezavisno od ostalih kontinenata. Drugi predio su travne nizije uvučene u tropsku šumu. Sve vrste insekata su brojne. Ova oblast ima 4 podoblasti: 1. Sejšele. Nema majmuna. povijen kljun i hrane se plodovima. Od sisara su prisutni glodari i insektivori iz porodice Solenodontidae karakterističnih za ta ostrva. U ovoj oblasti se može razlikovati jugozapadni dio sa planinama i ravnicama i sjeveroistočni dio pretežno sa tropskim šumama. Madagaskarska fauna je proizvod stare afričke faune. Antilska podoblast – obuhvata velika Antilska ostrva – Kubu. 280 . Fauna ptica je brojna sa velikim brojem endemičnih vrsta. Značajan je džinovski oklopnik. kokoši.znatnom sličnošću sa neotropskom oblašću. On je primjer zbirnog tipa i ima odlike više vrsta: goluba. ali se i ispod Anda pruža u obliku dugog uskog pojasa sve do ekvatora.prisutstvom endemičnih primitivnih vivera. Nutrija koja živi uz obale rijeka i u močvarama. Naselje te visokoplaninske oblasti je s fauni dalekog juga. Otrvonice su iz porodice Krotalina. iza nje dolazi paramo. zmije. Taj dio je više puta bio pod vodom i izdizao se. Veći dio je pokriven pampasima koji mjestimično prelaze u pustinje. Brazilska podoblast – obuhvata sjeverni i sjeveroistočni dio kontinenta. Amazonska prašuma je bujna i većina stanovnika vodi arborealni način života. oposumi. 3. 5.skoro potpunim odsustvom majmuna i zvjeri osim vivera. ARKTOGEA Madagaskarska oblast Obuhvata istoimeno ostrvo i niz malih ostrva Komorska. Tako da kondor sa Anda živi i u primorju gnijezdeći se na obalama. Tek kasnije je južna Amerika došla u vezu sa sjevernom ali zbog klimatskih razlika nije bila veće razmjene faune. Na pampasima su karakteristični nandui. Najpoznatiji su krupni papagaji iz roda Ara i zeleni papagaji. značajan je Lahezis dužine do 4 m. Haiti. Magelanov pas. Maskarenska.velikim brojem polumajmuna sa endemičnim porodicom lemura. Hrane se nektarom – oprašivači. Kornjače su zastupljene kao i kajmani – slični aligatorima. tapira. Papagaji su raznovrsni. Osnovni predio je vlažna šuma Amazona i Paragvaja. tekunice. Fauna joj je prelaznog karaktera. Od lešinara značajan je kondor koji ima raspon krila do 3 m. Taj visokoplaninski predio se kontinuirano spušta ka jugu i u Čileu se već nalazi na nivou okeana. tukani. hoacin i džinovka žaba pipa – kod koje se mladi razvijaju na leđima u naborima kože.raznovrsna endemična porodica čekinjastih ježeva ili tenreka. ljenjivaca. Živi u srednjem toku Amazona. Porodica kolibrij ima preko 450 vrsta veličin. a isto tako i u Patagoniji. Ima i sjevernoameričkih vrsta – risovi. Vodozemci su brojni. Od zmija je karakterističan udav – Boa i anakonda – Eunectes murinus (11 m). Patagonsko-čileanska oblast – zauzima južni dio kontinenta i nalazi se u umjerenom pojasu. Oni imaju tipičnu ostrvsku faunu. Pampaska mačka. 3. 4. Njene karakteristike su: 1. Visokoplaninski pojas Anda sastoji se od umjerene zone bez šuma. slijepi miševi. Jamajku. (posebno fossa ) 4. 2. kukavica. tvorovi. papagaji. mravojeda. Antilska ostrva su siromašna sisarima – osim slijepih miševa. ali fosili krezubica pokazuju da su oni nekad bili dio kopna.

Lav koji takođe živi u jugozapadnoj Aziji. Južni dio ostrva je pustinja. a kameleoni su jako brojni i raznovrsni. Značajne su vrste Indri – najkrupniji do 60 cm. a od ptica afrički nojevi. Madeira i Zeleni rt. Nisu zastupljeni samo jeleni i kamile. a 6 rodova je endemičnih. antilope slične konjima. Od šupljoroga su najzastupljenije antilope sa velikim brojem rodova. nilski konji (Hipopotamus). nosorozi. Etiopska oblast Obuhvata cjeli Afrički kontinent južno od Sahare. Etiopska fauna pokazuje veliku sličnost sa indomalajskom. porodica antilopa. Od surlaša ima dvije vrste slonova: afrički – Loxodonta africana i Indijski . Značajni su leopardi i gepardi koji su zajednički i sa Indomalajskom oblašću. Prisutni su i krokodili. Imaju kratku njušku i na trećoj kandži udubljenja u koja se smještaju umanjeni prsti. Glodari su zastupljeni samo sa jednom endemičnom porodicom. U ovu porodicu spada žirafa i 281 . Od papkara postoji samo riječna svinja Potamo herus. Posebno je značajna grupa iguana i pravi udavi Boe. Zvijeri su predstavljene viverama koje imaju 7 rodova. patuljaste antilope. Za Madagaskar su značajne džinovske kornjače (u polufosilnom obliku). polumočvarama. Unutrašnjost Madagaskara zauzimaju visoravni. iako pripadaju Africi imaju faunu sličnu evropskoj. gazela.Elephas maximus. a drugi među kamenjem. Imaju 3 roda od kojih žive na drveću. ali je to samo konvergentna sličnost zbog njihovog načina ishrane – hrane se mravima i termitima. Najstariji primitivni mesožder malog rasta fosa-sa dugačkim repom Cryptoprocta ferox. hrane se ribom. U etiopskoj oblasti nema porodica krtica. potpunim odsustvom travojeda što se objašnjava odsustvom grabljivih sisara. Oko 50% vrsta su endemične.Od sisara endemični su redovi damani i Tubulidentata. Imaju prednje kratke noge sa kandžama. Etiopska faunaje tipična kontinentalna tj. Aj aj lemur. Ptice su specifične. 2. Vidrolike rovčice spadaju u insektivore i vode poluvodeni način života. Imaju bodlje na repu. Od nepreživara je važna porodica Hipopotamusa. lemur Kata – veličine mački sa prugastim repom. patuljasti lemur. Karakteristike su da: 1. Karakterističan je rod letipasa koji su rasprostranjeni od Madagaskara preko jugoistočne Azije i Polinezije. Žive u pjeskovitoj podlozi i riju u malu dubinu. Patuljasti jeleni su veličine zeca. imaju sve primitivne osobine insektivora i pokrivač od čekinja i oštrih dlaka. lemur Vari. Za ovu oblast karakteristična zasićenost biocenoze što govori o njenoj velikoj starosti. Zvijeri su zastupljene posebno porodica viverida. Sahara i veliki dio Arabije predstavljaju široki prelazni pojas ka sredozemnoj podoblasti holarktika. Najpoznatija vrsta je obični tenrek koji je dug 40 sm. Za životinjsko naselje Madagaskara karakterističan je veći broj oblika koji žive i hrane se na drveću plodovima većina polumajmuna i slijepih miševa.