EKONOMIKA TRGOVINSKIH PREDUZEĆA (R.V.

)
1. STA PROUCAVA EKONOMIKA TRGOVINSKIH PREDUZEĆA Ekonomika trgovinskih preduzeća, kao znanost, proucava preduzeće i njegovu djelatnost, ali uvijek sa aspekta prihoda i rashoda, odnosno s jedne strane koristi za preduzeće, a s druge strane uloga koji se daje za ostvarivanje odredene koristi. 2. POJAM ROBNOG PROMETA, NA KOJI NACIN SE OBAVLJA ROBNI PROMET Robni promet mozemo definirati kao sav promet roba od proizvodaca do kupca, odnosno potrosaca. Promet se moze obavljati na dva nacina: direktno i indirektno. Direktni robni promet se obavlja direktno izmedu proizvodaca i kupca, odnosno potrosaca i bez posrednika. Indirektni robni promet se obavlja preko posrednika koji kupuje robu od proizvodaca da bi je prodao kupcu, odnosno potrosacu. 3. POJAM I DEFINICIJA TRGOVNSKIH PREDUZECA Pojam trgovinskog preduzeca se definira iz opceg pojma preduzeća koje kao radna organizacija obavlja privrednu djelatnost kao ekonomsku i poslovnu cjelinu radi stjecanja dobiti prodajom proizvoda i usluga na tržištu 4. VRSTE TRGOVINSKIH PREDUZECA Trgovinsko preduzece na veliko, trgovinsko preduzece na malo, trgovinsko preduzece na veliko i malo, 5. NAVESTI METODE EKONOMIKE TRGOVINSKIH PREDUZECA Metode ekonomike trgovinskih preduzeca su metode kojima se koriste i ostale znanosti, ali uz postivanje specificnosti produzeca i objekata izucavanja ekonomike trgovinskih preduzeca. Metode su: dijalekticka metoda, metoda opce ekonomske zakonitosti, komparativno-analiticka metoda, metoda apstrakcije i izolacije, i metoda dedukacije i indukcije. 6. TIPOVI PREDUZECA S GLEDISTA VLASNISTVA Preduzece je pravna osoba koja je nositelj prava i obaveza u pravnom prometu, te obavlja takvu djelatnost radi sticanja prihoda i dobiti prodajom roba i usluga na tržištu. Postoje slijedeci tipivi poduzeca: društveno, državno, zadružno, mješovito i privatno. 7. VRSTE SREDSTAVA TRGOVINSKOG PREDUZECA Stalna poslovna sredstva, obrtna sredstva, sredstva zajednicke potrosnje, ostala izvanposlovna sredstva. 8. AMORTIZACIJA, POJAM I ZNACAJ AMORTIZACIJE Trošenje stalnih poslovnih sredstava u procesu obavljanja djelatnosti trgovine vrši se postupno i dugotrajno. Amortizacija stalnih poslovnih sredstava ima narocito dvije zadace: osigurati nova sredstva za obavljanje amortizacionih sredstava

POJAM I ZNACAJ MARŽE . Fiksni troskovi u ukupnom iznosu ostaju isti neovisno od promjene obima prodaje. planirane. retrogradna i kombinacija progresivne i retrogradne metode. Metode kalkulacija: progresivna. 9. GRANICNI TROSKOVI . POJAM I ZNACAJ KALKULACIJE. POJAM I POJAVNI OBLICI OBRTNIH SREDSTAVA . Pojavni oblici obrtnih sredstava: u zalihama. relativna. 13. u novcanom obliku. kalkulacija cijena i kalkulacija poslovnog rezultata. pregledna. Varijabilni troskovi su promjenjivi troskovi zavisno od obima predmeta.Marža se može definirati na slijedeci nacin: marža je razlika između nabavne i prodajne cijene (M=PC – NC). POJAM. predmet rada i sredstva za rad 12. ELEMENTI RADNOG PROCESA U TRGOVINSKOM PREDUZECU Rad. ostvarena. METODA KALKULACIJE . propisane. u unaprije placenim trskovima. KARAKTERISTIKE I ZNACAJ TROSKOVA KOD TRGOVINSKIH PREDUZECA.Kalkulacija u trgovinskom poduzecu je racunski postupak kojim se utvrduje cijena. 11. tacna. jer se fiksni troskovi ne mijenjaju s porastom obima prometa.Granicni troskovi u trgovinskom preduzecu su dodatni prosjecni troskoci za dodatni obim prometa. u kratkorocnim potraživanjima. Vrste marzi: slobodne. OBRTNA SREDSTVA. u papirima u vrijednosti. degresivna metoda i funkcionalna metoda 10. uporediva. . a time iskazati trošenje sredstava i smanjenje njegovih vrijednosti. FIKSNI I VARIJABILNI TROSKOVI -U troskove trgovnskih preduzeca spadaju troskovi koji se odnose na predmet poslovanja i obim poslovanja trgovinskog preduzeca dok su drugi troskovi prometa nastali kod proizvodaca. Za trgovinsko preduzeca podjela na fiksne i varijabilne troskove ima izuzetan znacaj. PODJELA KALKULACIJA. 15. 14. NACIN OBRACUNA AMORTIZACIJE Proporcionalna metoda. Kalkulacija mora biti uradena na slijedecim nacelima: potpuna. dokumentirana. Podjela kalkulacija: kalkulacija troskova. Pod obrtnim sredstvima podrazumijevamo onu poslovnu aktivnost koja se jednokratnom upotrebom trose u poslovnim procesima i cija je vrijednost transformira iz novcanog oblika u novac najmanje jednom tijekom godine. apsolutna.i prenijeti dio sredstava kroz amortizaciju na troskove poslovanja.Obrtna sredstva u trgovackom preduzecu su sredstva koja neposredno sudjeluju i utjecu na uspjesnost u poslovanju. Oni se odnose iskljucivo na varijabilne troskove.

diferencirana. Analizom se utvrduje da li se ukupno poslovanje ostvaruju racionalno. razlika izmedu prihoda I rashoda. Financijski rezultat iskazuje se putem dva racunovodstvena iskaza> bilanca uspjeha I bilanca stanja. Obicno se mjeri s gledista ostvarenja osnovnih planskih ciljeva poslovanja. Ekonomicnost predstavlja odnos prihoda I rashoda pa se iskazuje u formuli E = prihod = P Rashod R Rentabilnost predstavlja najreprezentivniji pokazatelj uspjesnosti poslovanja trgovinskog preduzeca. RENTABILNOSTI . promjenjiva. ANALIZA POSLOVANJA. prosjecna. EKONOMICNOSTI I RENTABILNOSTI Analiza produktivnosti. obicno izmedu dva trgovinska preduzeca. rashode.preduzeca utvrduje se bonitet njgovog poslovanja odnosno kvalitet I kvantitet poslovanja. Pri uporedivanju mogu se koristiti: uporedivanje planiranog s ostvarenim I prostorno uporedivanje. Bilanca uspjeha iskazuje rezultate poslovanja kroz: ostvarene prihode. PRODUKTIVNOSTI. a on moze biti dobit ili gubitak.stalna. uvozna. MJERILA USPJESNOSTI POSLOVANJA.preduzeca mozemo vrsiti sa raznih gledista. veleprodajna. 17. ANALIZA PRODUKTIVNOSTI. Na temelju analize poslovanja donosi sinteticke zakljucke o stanju I poslovanju trgovinskog preduzeca. 16. porez na dobit. Bilanca stanja: iskazuje posljedice rezultata poslovanja na promjene visine a to je sredstva preduzeca I izvora sredstava poduzeca. specijalna. ekonomicnosti I rentabilnosti analizira I mjeri uspjesnost u poslovanju sa aspekta odnosa izmedu ulaganja u process . ekonomicno I rentabilno. minimalna. maloprodajna. Produktivnost u prometu mozemo definirati kao odnos izmedu kolicine prometa I kolicine bilo kojeg cinioca koji je sudjelovao u prometu. BILANCA STANJA Financijski rezultat predstavlja razliku izmedu prihoda I rashoda. 19. BILANCA USPJEHA. Za iskazivanje rentabilnosti koristi se slijedeca formula: R= dobit x 100 Ulozena sredstva ili R = dobit x 100 utrosena sredstva 18. iyvoyna.Mjeriti uspjesnost u poslovanju trg. POJAM I ZNACAJ ANALIZE POSLOVANJA Analizom poslovanja trg. POJAM I ZNACAJ FINANCIJSKOG REZULTATA. EKONOMICNOSTI. maksimalna.

Analizom financijskog gledista prometa iskazujemo rentabilnost rada I mjerimo odnos izmedu ostvarene dobiti I ulozenih sredstava u taj promet. Analizom tehnickog gledista prometa iskazujemo produktivnost rada I mjerimo odnos izmedu ulozenog ljudskog rada I ostvarene kolicine prometa. .prometa I rezultata tog prometa. Analizom ekonomskog gledista prometa iskazujemo ekonomicnost rada I mjerimo odnos izmedu ulozenih troskova u promet I ostvarenog prihoda iz tog prometa.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful