EKONOMIKA TRGOVINSKIH PREDUZEĆA (R.V.

)
1. STA PROUCAVA EKONOMIKA TRGOVINSKIH PREDUZEĆA Ekonomika trgovinskih preduzeća, kao znanost, proucava preduzeće i njegovu djelatnost, ali uvijek sa aspekta prihoda i rashoda, odnosno s jedne strane koristi za preduzeće, a s druge strane uloga koji se daje za ostvarivanje odredene koristi. 2. POJAM ROBNOG PROMETA, NA KOJI NACIN SE OBAVLJA ROBNI PROMET Robni promet mozemo definirati kao sav promet roba od proizvodaca do kupca, odnosno potrosaca. Promet se moze obavljati na dva nacina: direktno i indirektno. Direktni robni promet se obavlja direktno izmedu proizvodaca i kupca, odnosno potrosaca i bez posrednika. Indirektni robni promet se obavlja preko posrednika koji kupuje robu od proizvodaca da bi je prodao kupcu, odnosno potrosacu. 3. POJAM I DEFINICIJA TRGOVNSKIH PREDUZECA Pojam trgovinskog preduzeca se definira iz opceg pojma preduzeća koje kao radna organizacija obavlja privrednu djelatnost kao ekonomsku i poslovnu cjelinu radi stjecanja dobiti prodajom proizvoda i usluga na tržištu 4. VRSTE TRGOVINSKIH PREDUZECA Trgovinsko preduzece na veliko, trgovinsko preduzece na malo, trgovinsko preduzece na veliko i malo, 5. NAVESTI METODE EKONOMIKE TRGOVINSKIH PREDUZECA Metode ekonomike trgovinskih preduzeca su metode kojima se koriste i ostale znanosti, ali uz postivanje specificnosti produzeca i objekata izucavanja ekonomike trgovinskih preduzeca. Metode su: dijalekticka metoda, metoda opce ekonomske zakonitosti, komparativno-analiticka metoda, metoda apstrakcije i izolacije, i metoda dedukacije i indukcije. 6. TIPOVI PREDUZECA S GLEDISTA VLASNISTVA Preduzece je pravna osoba koja je nositelj prava i obaveza u pravnom prometu, te obavlja takvu djelatnost radi sticanja prihoda i dobiti prodajom roba i usluga na tržištu. Postoje slijedeci tipivi poduzeca: društveno, državno, zadružno, mješovito i privatno. 7. VRSTE SREDSTAVA TRGOVINSKOG PREDUZECA Stalna poslovna sredstva, obrtna sredstva, sredstva zajednicke potrosnje, ostala izvanposlovna sredstva. 8. AMORTIZACIJA, POJAM I ZNACAJ AMORTIZACIJE Trošenje stalnih poslovnih sredstava u procesu obavljanja djelatnosti trgovine vrši se postupno i dugotrajno. Amortizacija stalnih poslovnih sredstava ima narocito dvije zadace: osigurati nova sredstva za obavljanje amortizacionih sredstava

pregledna. uporediva. kalkulacija cijena i kalkulacija poslovnog rezultata. u unaprije placenim trskovima. tacna. degresivna metoda i funkcionalna metoda 10. POJAM I ZNACAJ MARŽE . ostvarena. 9. Fiksni troskovi u ukupnom iznosu ostaju isti neovisno od promjene obima prodaje. planirane.Obrtna sredstva u trgovackom preduzecu su sredstva koja neposredno sudjeluju i utjecu na uspjesnost u poslovanju. dokumentirana. 14. 15. Oni se odnose iskljucivo na varijabilne troskove. Pod obrtnim sredstvima podrazumijevamo onu poslovnu aktivnost koja se jednokratnom upotrebom trose u poslovnim procesima i cija je vrijednost transformira iz novcanog oblika u novac najmanje jednom tijekom godine. Kalkulacija mora biti uradena na slijedecim nacelima: potpuna. u papirima u vrijednosti. METODA KALKULACIJE . relativna. OBRTNA SREDSTVA.Kalkulacija u trgovinskom poduzecu je racunski postupak kojim se utvrduje cijena. FIKSNI I VARIJABILNI TROSKOVI -U troskove trgovnskih preduzeca spadaju troskovi koji se odnose na predmet poslovanja i obim poslovanja trgovinskog preduzeca dok su drugi troskovi prometa nastali kod proizvodaca. . NACIN OBRACUNA AMORTIZACIJE Proporcionalna metoda. apsolutna.Marža se može definirati na slijedeci nacin: marža je razlika između nabavne i prodajne cijene (M=PC – NC). predmet rada i sredstva za rad 12. Za trgovinsko preduzeca podjela na fiksne i varijabilne troskove ima izuzetan znacaj. Pojavni oblici obrtnih sredstava: u zalihama. Varijabilni troskovi su promjenjivi troskovi zavisno od obima predmeta. a time iskazati trošenje sredstava i smanjenje njegovih vrijednosti. KARAKTERISTIKE I ZNACAJ TROSKOVA KOD TRGOVINSKIH PREDUZECA. ELEMENTI RADNOG PROCESA U TRGOVINSKOM PREDUZECU Rad.i prenijeti dio sredstava kroz amortizaciju na troskove poslovanja. Vrste marzi: slobodne. PODJELA KALKULACIJA. u kratkorocnim potraživanjima. POJAM. Metode kalkulacija: progresivna. 11. Podjela kalkulacija: kalkulacija troskova. POJAM I ZNACAJ KALKULACIJE. propisane. 13. retrogradna i kombinacija progresivne i retrogradne metode. GRANICNI TROSKOVI .Granicni troskovi u trgovinskom preduzecu su dodatni prosjecni troskoci za dodatni obim prometa. POJAM I POJAVNI OBLICI OBRTNIH SREDSTAVA . jer se fiksni troskovi ne mijenjaju s porastom obima prometa. u novcanom obliku.

maksimalna. Financijski rezultat iskazuje se putem dva racunovodstvena iskaza> bilanca uspjeha I bilanca stanja. a on moze biti dobit ili gubitak. POJAM I ZNACAJ ANALIZE POSLOVANJA Analizom poslovanja trg. 17. POJAM I ZNACAJ FINANCIJSKOG REZULTATA. obicno izmedu dva trgovinska preduzeca. diferencirana. PRODUKTIVNOSTI. EKONOMICNOSTI.preduzeca utvrduje se bonitet njgovog poslovanja odnosno kvalitet I kvantitet poslovanja. ANALIZA POSLOVANJA. Pri uporedivanju mogu se koristiti: uporedivanje planiranog s ostvarenim I prostorno uporedivanje. ekonomicno I rentabilno. Za iskazivanje rentabilnosti koristi se slijedeca formula: R= dobit x 100 Ulozena sredstva ili R = dobit x 100 utrosena sredstva 18.stalna. specijalna. minimalna. veleprodajna. uvozna. MJERILA USPJESNOSTI POSLOVANJA. iyvoyna. Bilanca uspjeha iskazuje rezultate poslovanja kroz: ostvarene prihode. Produktivnost u prometu mozemo definirati kao odnos izmedu kolicine prometa I kolicine bilo kojeg cinioca koji je sudjelovao u prometu. 16. Na temelju analize poslovanja donosi sinteticke zakljucke o stanju I poslovanju trgovinskog preduzeca. porez na dobit. EKONOMICNOSTI I RENTABILNOSTI Analiza produktivnosti.Mjeriti uspjesnost u poslovanju trg. Bilanca stanja: iskazuje posljedice rezultata poslovanja na promjene visine a to je sredstva preduzeca I izvora sredstava poduzeca. promjenjiva. BILANCA USPJEHA.preduzeca mozemo vrsiti sa raznih gledista. Analizom se utvrduje da li se ukupno poslovanje ostvaruju racionalno. rashode. ekonomicnosti I rentabilnosti analizira I mjeri uspjesnost u poslovanju sa aspekta odnosa izmedu ulaganja u process . ANALIZA PRODUKTIVNOSTI. RENTABILNOSTI . razlika izmedu prihoda I rashoda. 19. BILANCA STANJA Financijski rezultat predstavlja razliku izmedu prihoda I rashoda. Ekonomicnost predstavlja odnos prihoda I rashoda pa se iskazuje u formuli E = prihod = P Rashod R Rentabilnost predstavlja najreprezentivniji pokazatelj uspjesnosti poslovanja trgovinskog preduzeca. maloprodajna. prosjecna. Obicno se mjeri s gledista ostvarenja osnovnih planskih ciljeva poslovanja.

. Analizom tehnickog gledista prometa iskazujemo produktivnost rada I mjerimo odnos izmedu ulozenog ljudskog rada I ostvarene kolicine prometa. Analizom ekonomskog gledista prometa iskazujemo ekonomicnost rada I mjerimo odnos izmedu ulozenih troskova u promet I ostvarenog prihoda iz tog prometa.prometa I rezultata tog prometa. Analizom financijskog gledista prometa iskazujemo rentabilnost rada I mjerimo odnos izmedu ostvarene dobiti I ulozenih sredstava u taj promet.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.