EKONOMIKA TRGOVINSKIH PREDUZEĆA (R.V.

)
1. STA PROUCAVA EKONOMIKA TRGOVINSKIH PREDUZEĆA Ekonomika trgovinskih preduzeća, kao znanost, proucava preduzeće i njegovu djelatnost, ali uvijek sa aspekta prihoda i rashoda, odnosno s jedne strane koristi za preduzeće, a s druge strane uloga koji se daje za ostvarivanje odredene koristi. 2. POJAM ROBNOG PROMETA, NA KOJI NACIN SE OBAVLJA ROBNI PROMET Robni promet mozemo definirati kao sav promet roba od proizvodaca do kupca, odnosno potrosaca. Promet se moze obavljati na dva nacina: direktno i indirektno. Direktni robni promet se obavlja direktno izmedu proizvodaca i kupca, odnosno potrosaca i bez posrednika. Indirektni robni promet se obavlja preko posrednika koji kupuje robu od proizvodaca da bi je prodao kupcu, odnosno potrosacu. 3. POJAM I DEFINICIJA TRGOVNSKIH PREDUZECA Pojam trgovinskog preduzeca se definira iz opceg pojma preduzeća koje kao radna organizacija obavlja privrednu djelatnost kao ekonomsku i poslovnu cjelinu radi stjecanja dobiti prodajom proizvoda i usluga na tržištu 4. VRSTE TRGOVINSKIH PREDUZECA Trgovinsko preduzece na veliko, trgovinsko preduzece na malo, trgovinsko preduzece na veliko i malo, 5. NAVESTI METODE EKONOMIKE TRGOVINSKIH PREDUZECA Metode ekonomike trgovinskih preduzeca su metode kojima se koriste i ostale znanosti, ali uz postivanje specificnosti produzeca i objekata izucavanja ekonomike trgovinskih preduzeca. Metode su: dijalekticka metoda, metoda opce ekonomske zakonitosti, komparativno-analiticka metoda, metoda apstrakcije i izolacije, i metoda dedukacije i indukcije. 6. TIPOVI PREDUZECA S GLEDISTA VLASNISTVA Preduzece je pravna osoba koja je nositelj prava i obaveza u pravnom prometu, te obavlja takvu djelatnost radi sticanja prihoda i dobiti prodajom roba i usluga na tržištu. Postoje slijedeci tipivi poduzeca: društveno, državno, zadružno, mješovito i privatno. 7. VRSTE SREDSTAVA TRGOVINSKOG PREDUZECA Stalna poslovna sredstva, obrtna sredstva, sredstva zajednicke potrosnje, ostala izvanposlovna sredstva. 8. AMORTIZACIJA, POJAM I ZNACAJ AMORTIZACIJE Trošenje stalnih poslovnih sredstava u procesu obavljanja djelatnosti trgovine vrši se postupno i dugotrajno. Amortizacija stalnih poslovnih sredstava ima narocito dvije zadace: osigurati nova sredstva za obavljanje amortizacionih sredstava

u papirima u vrijednosti. Kalkulacija mora biti uradena na slijedecim nacelima: potpuna. predmet rada i sredstva za rad 12. FIKSNI I VARIJABILNI TROSKOVI -U troskove trgovnskih preduzeca spadaju troskovi koji se odnose na predmet poslovanja i obim poslovanja trgovinskog preduzeca dok su drugi troskovi prometa nastali kod proizvodaca. Oni se odnose iskljucivo na varijabilne troskove. Pod obrtnim sredstvima podrazumijevamo onu poslovnu aktivnost koja se jednokratnom upotrebom trose u poslovnim procesima i cija je vrijednost transformira iz novcanog oblika u novac najmanje jednom tijekom godine. PODJELA KALKULACIJA. 14.Kalkulacija u trgovinskom poduzecu je racunski postupak kojim se utvrduje cijena. ostvarena. retrogradna i kombinacija progresivne i retrogradne metode. NACIN OBRACUNA AMORTIZACIJE Proporcionalna metoda. OBRTNA SREDSTVA. uporediva. . Podjela kalkulacija: kalkulacija troskova. dokumentirana. a time iskazati trošenje sredstava i smanjenje njegovih vrijednosti. u kratkorocnim potraživanjima. 9. ELEMENTI RADNOG PROCESA U TRGOVINSKOM PREDUZECU Rad. tacna. planirane. pregledna. jer se fiksni troskovi ne mijenjaju s porastom obima prometa. METODA KALKULACIJE . POJAM I ZNACAJ KALKULACIJE. relativna. apsolutna. 15. Fiksni troskovi u ukupnom iznosu ostaju isti neovisno od promjene obima prodaje. Za trgovinsko preduzeca podjela na fiksne i varijabilne troskove ima izuzetan znacaj. POJAM I ZNACAJ MARŽE .i prenijeti dio sredstava kroz amortizaciju na troskove poslovanja.Obrtna sredstva u trgovackom preduzecu su sredstva koja neposredno sudjeluju i utjecu na uspjesnost u poslovanju. POJAM. kalkulacija cijena i kalkulacija poslovnog rezultata. propisane. GRANICNI TROSKOVI . Varijabilni troskovi su promjenjivi troskovi zavisno od obima predmeta. Pojavni oblici obrtnih sredstava: u zalihama. 11. 13. KARAKTERISTIKE I ZNACAJ TROSKOVA KOD TRGOVINSKIH PREDUZECA. u unaprije placenim trskovima. POJAM I POJAVNI OBLICI OBRTNIH SREDSTAVA . u novcanom obliku.Granicni troskovi u trgovinskom preduzecu su dodatni prosjecni troskoci za dodatni obim prometa. Metode kalkulacija: progresivna. degresivna metoda i funkcionalna metoda 10.Marža se može definirati na slijedeci nacin: marža je razlika između nabavne i prodajne cijene (M=PC – NC). Vrste marzi: slobodne.

preduzeca mozemo vrsiti sa raznih gledista. 16. 17. iyvoyna. ekonomicnosti I rentabilnosti analizira I mjeri uspjesnost u poslovanju sa aspekta odnosa izmedu ulaganja u process . Financijski rezultat iskazuje se putem dva racunovodstvena iskaza> bilanca uspjeha I bilanca stanja. promjenjiva.Mjeriti uspjesnost u poslovanju trg. ekonomicno I rentabilno. Obicno se mjeri s gledista ostvarenja osnovnih planskih ciljeva poslovanja. Bilanca stanja: iskazuje posljedice rezultata poslovanja na promjene visine a to je sredstva preduzeca I izvora sredstava poduzeca. POJAM I ZNACAJ ANALIZE POSLOVANJA Analizom poslovanja trg. prosjecna. razlika izmedu prihoda I rashoda.preduzeca utvrduje se bonitet njgovog poslovanja odnosno kvalitet I kvantitet poslovanja. Produktivnost u prometu mozemo definirati kao odnos izmedu kolicine prometa I kolicine bilo kojeg cinioca koji je sudjelovao u prometu. maloprodajna. ANALIZA POSLOVANJA. Ekonomicnost predstavlja odnos prihoda I rashoda pa se iskazuje u formuli E = prihod = P Rashod R Rentabilnost predstavlja najreprezentivniji pokazatelj uspjesnosti poslovanja trgovinskog preduzeca. specijalna. BILANCA USPJEHA. Analizom se utvrduje da li se ukupno poslovanje ostvaruju racionalno. MJERILA USPJESNOSTI POSLOVANJA. PRODUKTIVNOSTI. ANALIZA PRODUKTIVNOSTI. obicno izmedu dva trgovinska preduzeca. Za iskazivanje rentabilnosti koristi se slijedeca formula: R= dobit x 100 Ulozena sredstva ili R = dobit x 100 utrosena sredstva 18. veleprodajna.stalna. porez na dobit. a on moze biti dobit ili gubitak. Pri uporedivanju mogu se koristiti: uporedivanje planiranog s ostvarenim I prostorno uporedivanje. POJAM I ZNACAJ FINANCIJSKOG REZULTATA. maksimalna. Bilanca uspjeha iskazuje rezultate poslovanja kroz: ostvarene prihode. EKONOMICNOSTI I RENTABILNOSTI Analiza produktivnosti. uvozna. rashode. diferencirana. 19. RENTABILNOSTI . minimalna. BILANCA STANJA Financijski rezultat predstavlja razliku izmedu prihoda I rashoda. EKONOMICNOSTI. Na temelju analize poslovanja donosi sinteticke zakljucke o stanju I poslovanju trgovinskog preduzeca.

Analizom tehnickog gledista prometa iskazujemo produktivnost rada I mjerimo odnos izmedu ulozenog ljudskog rada I ostvarene kolicine prometa. .prometa I rezultata tog prometa. Analizom financijskog gledista prometa iskazujemo rentabilnost rada I mjerimo odnos izmedu ostvarene dobiti I ulozenih sredstava u taj promet. Analizom ekonomskog gledista prometa iskazujemo ekonomicnost rada I mjerimo odnos izmedu ulozenih troskova u promet I ostvarenog prihoda iz tog prometa.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.