P. 1
OPSTA_PSIHOLOGIJA

OPSTA_PSIHOLOGIJA

|Views: 165|Likes:
Published by osmanlija

More info:

Published by: osmanlija on Mar 15, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/02/2015

pdf

text

original

PSIHOLOGIJA (Zvonarević) Psihologija se javila kao potreba da se upoznaju ljudi i zagonetke unutrašnjih psihiĉkih doţivljaja.

Prve poĉetke i pokušaje vidimo kod Aristotela (384-322 p.n.e), ipak se psihologija formirala tek u najnovije vrijeme. Dugo vremena je psihologija obitavala u krilu filozofije ( sve do XVIII st). Formiranje psihologije kako samostalne nauke najviše je doprinijelo osnivanje laboratorija za eksperimentalnu psihologiju (Wilhelm Wundt, 1832-1920) u Lajpcigu 1879. Modernoj psihologiji doprinijeli su: 1. Alfred Binet (1857-1911) koji je osnovao laboratoriju u Francuskoj, tvorac skale za mjerenje inteligencije. 2. Ivan Petrović Pavlov (1849-1936) koji je radio na eksperimentu neuroza kod ţivotinja, utemeljitelja patopsihologije. 3. Ramiro Bujas (1879-1959) je osnovao institut za psihologiju i laboratoriju u Zagrebu 1929.g. Ciljevi i zadaci psihologije su: 1. Razumjeti ponašanje i postupke ljudi i formulirati osnovne zakone njihova psihiĉkog ţivota, 2. Predvidjeti na temelju dosadašnjeg saznanje buduće ponašanje pojedinaca i grupa, 3. Naći puteve i naĉine da se to ponašanje promijeni, naroĉito onda kada to ponašanje nije u skladu sa normama i zahtjevima date sredine. U tim naporima psihologija se oslanja na filozofiju, fiziologiju i sociologiju. MeĊu najvaţnije grane savremene psihologije spadaju: razvojna psihologija (razvoj ĉovjeka od roĊenja do smrti), socijalna psihologija (izuĉavanje pojedinaca u društvenim odnosima), patopsihologija (izuĉava pojedinaca u abnormalnim situacijama), zoopsihologija (pojava psihike u ţivotinjskom svijetu), industrijska psihologija (uloga ĉovjeka u radnom procesu), školska psihologija (pitanje ocjena, kolektiva i dr, uškoli), forenziĉka psihologija (izuĉavanje delinkvenata i kriviĉnih djela) i dr. Predmet izuĉavanja psihologije su: psihiĉki procesi poput mišljenja, motivacije, percepcija, pamćenje, maštanje, emocije i td. Pored ovoga tu su i svojstva liĉnosti kao što su karakter, crte temperamenta i dr. predmet ove nauke su ljudska ponašanja i postupci. Pošto jer ljudsko ponašanje i psihiĉki ţivot rezultat fizioloških funkcija u ljudskom organizmu i svih utjecaja sredine u kojoj pojedinac ţivi i djeluje otuda su i metode usmjerene na te procese i osobine. Na prvom mjestu je to: 1. Metoda samoopaţanja (introspekcija) vlastitih doţivljaja i stanja svijesti (misli, osjećanja, unutrašnje iskustvo koje moţemo neposredno zapaziti). Metoda samoopaţanja je direktan uvid u ĉitavo bogatstvo našeg psihiĉkog ţivota. Slabost ove metode su niz doţivljaja koje ne moţemo u cjelini zahvatiti, ne postoji mogućnost nauĉne kontrole rezultata
1

tuĊeg samoopaţanja. 2. Metoda opaţanja zahvata i usmjerena je na ponašanje ĉovjeka, nije svojstvena samo psihologiji već u skoro svim naukama. Da bi obiĉno gledanje bilo posmatranje u nauci mora imati cilj, plan i predmet opaţanja (mjesto, vrijeme, sredstva, obrada i dr.). Kod ove metode treba obratiti paţnju da pojava bude potpuno posmatrana. 3. Metoda eksperimenta je posebna varijanta opaţanja i samoopaţanja. Istraţivaĉ izaziva pojavu sam po volji koju ispituje, moţe mijenjati uvjete koji se mjere. U psihologiji eksperiment ima tri faze: faza podraţaja, faza doţivljaja i faza izraţaja (reagiranja). Postanak i razvoj svijesti. Zaĉetke psihiĉkog ţivota treba traţiti u osobinama ţive materija a to je podraţljivost (sposobnost reagiranja ţive materije na vanjske podraţaje). U sljedećoj fazi se razvija osjetljivost. Za razvoj svijesti su bitne i plastiĉnost organizma (sposobnost prilagoĊavanja biljaka), instikti (sloţene radnje nasljednog karaktera), navike (steĉeni oblik ponašanja), intelektulano ponašanje. Najjednostavniji oblik nervnog sistema je difuzni nervni sistem (kod meduza), zatim ganglijski nervni sistem (ţivĉane stanice u ĉvorovima kod glista), cjevasti nervni sistem (kod kralješnjaka), razvoj mozga (centar psihiĉkih pojava). Iz ovoga su se stvorile pretpostavke za postanak ĉovjeka. Evolucija bioloških bića se odvijala iskljuĉivo po prirodnim zakonima. Sam biološki faktor nije dovoljan da se pojavi ĉovjek. Potreban je još jedan faktor a to je društvo i rad. Ĉovjekov predak nije se mnogo razlikovao od majmuna, presudni faktor da to ĉovjekoliko biće postane ĉovjek je rad. Kad je poĉeo proizvoditi oruĊe za rad postao je društveno biće a njegova psihika postaje ljudska svijest. Ruka, rad, mozak su tri faktora koja su stvorila ĉovjeka. Dakle, ljudska svijest, ĉovjek kao ĉovjek se razvio pod utjecajem djelovanja dvaju faktora: bioloških i socijalnih. Ako nedostaje djelovanje jednog od faktora ne moţe se razviti ljudska svijest. Fiziološku bazu svijesti saĉinjavaju mozak i ţivci. To je anatomsko-fiziološka struktura s kojom dijete dolazi na svijet biološkim nasljeĊem. Potrebno je isocijalno nasljeĊe prethodnih ljudskih generacija kao ukupnost svih saznanja (tehniĉkih, ekonomskih, radnih). Biološko nasljeĊe dijete stiĉe u ĉasu roĊenja a socijalno se stjeĉe u toku društvenog odgoja i zavisi o društveno-historijskih uvjeta odreĊene sredine. Socijalno nasljeĊe se nastavlja i jedna generacija nasljeĊuje drugu.

FIZIOLOŠKE OSNOVE PSIHIĈKIH POJAVA Mozak i ţivci su najuţe povezani sa našim mišljenjem i osjećajem. Za razliku od kiĉmene moţdine u mozgu su sive supstance u kori mozga a bijela supstanca (staniĉni produţeci) iznutra saĉinjavajući najveći dio ukupne moţdane mase. postoje mehanizmi za osjećanja i mehanizmi reagovanja. Pored ţivĉanih mehanizama kiĉma je povezana i sa refleksnim aktivnostima. Pomanjkanje kortina uzrokuje besanicu. Kora mozga je puna raznih centara koji vrše odreĊene funkcije. Mišići pokreću ĉitavo tijelo a pomoću ţlijezda se mijenja hemija organizma. Spolne ţlijezde luĉe posebne hormone koji reguliraju formu tijela. pretjerano luĉenje izaziva prerani seksualni razvitak kod djeĉaka a do muškobanjastih promjena kod djevojĉica i odraslih ţena. Pored perifernog ţivĉanog sistema postoji i centralni koji se sastoji od kiĉmene moţdine i mozga. akson – dugaĉki produţeci. U bijeloj masi mozga su smješteni supkortikalni centri ĉija je funkcija vaţna za organizam: vegetativni centri (disanje. zabrinutost. Funkcije se gase usljed eventulanog prekida ţivĉanih veza u višim centrima. Ako ovi centri ne rade onda dolazi do najteţih poremećaja u psihiĉkom ţivotu ĉovjeka. i od staniĉnih produţetaka (dentriti. Pretjerano luĉenje izaziva povećanu nervnu napetost i pretjeranu aktivnost. ubrzava rad srca. Ţivĉane stanice se uvijek nalaze u nakupinama (ganglionima) a jedan je ţivac sastavljen od ogromnog broja ţivĉanih vlakanaca. Glavna funkcija ţivĉanih stanica je da prenose ţivĉano uzbuĊenje (u obliku ţivĉanih impulsa). Kiĉmenu moţdinu saĉinjava masa ţivĉanih stanica u kanalu što ga zatvaraju kiĉmeni pršljenovi. sastavljena od sive supstance (ţivĉane stanice) i bijele (staniĉni produţeci). boju glasa.kratki produţeci. Pojaĉano luĉenje adrenalina povećava krvni pritisak. vid. slabljenje seksualnog nagona. Nedovoljno luĉenje hormona izaziva opće usporenje organizma i brzo umaranje. mehanizmi prehrane koji sluţe da se organizam snabdije hranom. Hipofiza se nalazi u bazi mozga. Te valove naši receptori pretvaraju u fiziološke procese koji izazivaju uzbuĊenje na nivou ţivaca. Znaĉajnu ulogu za psihiĉki ţivot igraju ţlijezde sa unutrašnjim luĉenjem koje luĉe hormone u krv. Nadbubreţne ţlijezde luĉe dva hormona: kortin (iz kore ţlijezde) i adrenalin (iz srţi ţlijezde). . Gigantizam je praĉen povećanom uzbudljivošću. Mozak je najvaţnija tvorevina nervnog sistema i od najvećeg znaĉaja je za psihologiju. Pojaĉani rad ove ţlijezde dovodi do gigantizma a ako je nastupio poslije puberteta onda ima za posljedicu pretjeran rast udova. dodir i dr). Prednji reţanj luĉi hormon koji utjeĉe na rad drugih ţlijezda i na rast tijela. Sa psihiĉkim ţivotom su povezani ţivĉani sistem i sistem ţlijezda sa unutrašnjim luĉenjem (od njih direktno zavisi psihiĉki ţivot ĉovjeka). ljudski organizam se sastoji od niza organa neophodnih za normalno djelovanje i ţivot ĉovjeka. Dakle. Kao što imamo senzorne centre tako 2 imamo i motoriĉke centre. tjemeni. nego je povezana asocijativnim centrima (asocijativni ţivĉani putevi). Ovo je saznanje vaţno i za medicinu. srce i krvotok. Nedovoljno luĉenje ovog hormona izaziva patuljast rast. Mjesta gdje impuls prelazi sa jednog na drugi neuron nazivaju se sinapse. probavni organi). opći zamor. Veza izmeĊu ova dva centra nije direktna. završetaktelendetron). Mozak je brazdom po sredini podijeljen u dvije moţdane hemisfere. povećava mišićnu napetost. zatiljni i sljepoĉni. subjektivni doţivljaji (autonomni centri) idr. Ovi centri su zaduţeni za fiziološku bazu najviših psihiĉkih funkcija pamćenja i mišljenja. Brzina impulsa je razliĉita i u prosjeku iznosi 80 m/s. Popreĉna brazda (Rolandova brazda) se pruţa s lijeva nadesno i dijeli mozak na ĉetiri dijela: ĉeoni. Tako postoje vezivni mehanizmi. Osobito veliko psihološko znaĉenje ima hipotalamus zaduţen za ĉuvstveni ţivot i emocionalni doţivljaji. Ţivĉana stanica sa produţecima se naziva neuron. raspored dlaka po tijelu i dr. Naime. na drugoj strani funkcija motornih ţivaca je povezana sa našom reakcijom na to djelovanje. sastavljena je od dva rijeţnja. Na ovakav naĉin funkcioniraju razliĉiti ljudski mehanizmi (sluh. Ţivĉani putevi mogu biti dvosmjerni: prema kiĉmi i mozgu (senzorni putevi) i obratno od mozga prema periferiji (motoriĉki putevi). Naš organizam je izloţen elektromagnetnim utjecajima i svjetlosnim valovima razliĉitih duţina koje naš organizam prima putem receptora (organi). slabljenjem pamćenja i općom apatijom. fiziologiju i mnoge druge nauke (veza izmeĊu duše i tijela). Nervna aktivnost u mozgu postaje psihonervna aktivnost koja je praćena subjektivnim psihiĉkim doţivljajima. Tipiĉna ţivĉana stanica je graĊena od staniĉnog tijela u kojem se nalazi staniĉna jezgra. Štitnjaĉa (blizu grla) luĉi hormon tiroksin koji djelomiĉno reguliše energetske potrebe organizma.

razmatranje rješenja). Pomoću mišljenja doznajemo i ono što ne moţemo opaţati. Percepcija je cjelovita slika svijeta ispunjena predmetima i pojavama (cjeloviti doţivljaj). Predodţba je lik predmeta stvoren maštom a pojam je misao o predmetu. Faza iluminacije (iznenadna pojava ideje. MIŠLJENJE I GOVOR Opaţamo konkretne. Druga karika spoznajnog procesa jesu psihiĉki procesi vezani s mišljenjem. njuha.ima veoma vaţnu ulogu u procesu percipiranja. U stvaranju pojmova najveću ulogu ima sposobnost apstrakcije (misaono odvajanje nebitnog i sposobnost generalizacije. MeĊu najpoznatije zakonitosti spadaju uzastopno vezivanje misli i predodţbi. Zakon prostornog i vremenskog dodira. Što se tiĉe psihiĉkih osobina najvaţniji faktor je iskustvo i uvjeti sredine. Mišljenje ima karakteristiku općenitosti. Dakle. trajanje podraţaja. Osobina paţnje je i pokretljivost. pojavljuju se oni sadrţaji koji su ranije doţivljeni zajedno (olovka-papir. Faza pripreme (uoĉavanje. Sposobnost koncentracije veoma je vaţno za uspješno uĉenje. podsvjesne mentalne aktivnosti. Ovo povezivanje psihiĉkih doţivljaja tako da jedan izaziva drugi naziva se njihovom asocijacijom (zakone asocijacije je formulirao Aristotel). Ako u toku neposredne percepcije zatvorimo oĉi. Fiziološki mehanizam stvaranja osjeta Pavlov je nazvao analizatorom koji se sastoji od tri dijela: 1. Posebna vrsta mišljenja pomoću kojeg rjeĉavamo probleme je stvralaĉko mišljenje. 3. lokalizacija osjeta). Mogu je olakšati ili oteţati naĉin funkcionisanja analizatora koji su ukljuĉeni u perceptivni proces. objedinjavanja općih svojstava i predmeta). Osjeti su psihiĉki procesi ĉija je karakteristika: 1. studiranje. Glavno sredstvo spoznaje su psihiĉki procesi opaţanja vanjskog svijeta. opipa). Kod predodţbi susrećemo zaĉetke apstrakcije. S opsegom je povezan intenzitet paţnje ili koncentracija. pojedinaĉne ĉinjenice koje su u tom ĉasu ispred nas. MeĊutim. Paţnja -----. Faza inkubacije (šetnja. Tri su zakona asocijacija: 1. Kvalitet osjeta (razliĉitost osjetilnih podruĉja: sluha. analiza i diskusija o ideji) . Stvaralaĉko mišljenje ima svoje ĉetiri faze: 1. IzmeĊu opsega i intenziteta postoji uska povezanost: ako se opseg poveća samanjuje se intenzitet i obratno. Zakon kontrasta. Percepcije i osjeti su temelji ĉitave naše spoznaje. jer su pojmovi redovito povezani sa znaĉenjem rijeĉi. koje moţemo istovremeno zahvatiti. perceptivnih ili misaonih. Osjeti. Na percipiranje u najvećoj mjeri utjeĉu emocije. Rezultat koji se na taj naĉin dobije je spoznaja. Predodţbe pamćenja reproduciramo sadrţaje koje smo opaţali a predodţbama mašte reproduciramo sadrţaje koje nismo percipirali. -----su prva stepenica u procesu opaţanja vanjskog svijeta. kada se pojavljuju predmeti ĉiji su sadrţaji opreĉni. 2. sposobnost da se brzo sa jednog preĊe na drugi sadrţaj što ne treba miješati sa fluktuacijom paţnje kada paţnja ''bjeţi'' s jednog sadrţaja na drugi bez naše kontrole. Stvaranje pojmova -----. Faza verifikacije (uporeĊivanje ideja. Centri (prelazak impulsa u aktivnost). osjetnih. Receptori (primaju podraţaje). kada se uzastopno pojavljuju sliĉni predmeti. Koncentracija paţnje dovodi do fiziĉkih promjena u organizmu. predodţbe imaju elemente osjetilnoperceptivnih slika i odreĊenog uopćavanja. Pri nastajanju pojmova veliku ulogu ima govor. Zakon sliĉnosti. konkretnog zahvaćanja stvarnosti prema posrednom uopćenom zahvaćanju. umovanje). Predodţbe su prva karika u procesu mišljenja i to ona karika koja predstavlja prijelaz od neposrednog. karakteristika mišljenja je njegova posrednost koja nam omogućuje sa preĊemo okvire neposredne objektivne datosti. Na osnovu ĉinjenica koje su posredne stvaraju se zakljuĉci u kojima se zahvaćaju veze i odnosi meĊu 3 stvarima i pojavama.Misaono zahvatanje stvarnosti ostvaruje se pomoću pojmova.OPAŢANJE VANJSKOG SVIJETA Spoznajni proces je proces kojim ĉovjek postiţe orijentaciju meĊu predmetima i pojavama. 3. veza izmeĊu opaţanja i apstrakcija. veliĉina podraţane površine receptora. MeĊu prvim svojstvima paţnje jeste opseg paţnje. otac-majka i sl). Od više vrsta mišljenja za psihologiju su vaţna: misao konstatacije (utvrĊivanje postojanja ili nepostojanja osobina ili svojstava). ostat će slika u pamćenju koju smo maloĉas opaţali. One smanjuju objektivnost opaţanja. pitanje osjetne adaptacije. Prvu kariku u spoznajnom procesu nazivamo opaţanjem svijeta (putem receptora). Ova proporcionalnost je uvjetovana ograniĉenom koliĉinom mentalne energije. predviĊamo ono što bi se moglo dogoditi. Za mišljenje je vaţno stupanj uvjerenja. 2. misao znanja (osobine za koje znamo na osnovu svog ili tuĊeg iskustva). Obnavaljanje ranije opaţanih predmeta nazivamo predodţbama. Senzorni ţivci (provode impulse). Pojam je misao o cijeloj grupi sliĉnih predmeta i pojava koja odraţava opća i bitna svojstva predmeta. Naše misli i predodţbe pokazuju odreĊenu zakonitost. Intenzitet osjeta (podraţaja. 4. Naše percepcije su odreĊene objektivnim svojstvima predmeta. To je broj sadrţaja. vida. razrada ideje). okusa. 2. Predodţbe su dakle. najkarakteristiĉnijeg procesa u svim misaonim procesima. 2. 3.

ne prekidati uĉenje. je glavni neprijatelj pamćenja. Nakon nekoliko takvih postupaka ovaj će drugi podraţaj sam izazvati specifiĉnu reakciju (zvono. Imati naviku na mjesto i vrijeme rada. Interes. Uĉenje i pamćenje imaju svoje zakonitosti: 1. osnovne emocije koje su baza za sve ostale. Metoda uvida je uĉenje koje nije samo mehaniĉko već shvaćanje odreĊenih odnosa u materiji što ga uĉimo. Ipak spomenut ćemo ĉetiri glavne metode uĉenja: 1. u poĉetku je brţi a kasnije sporiji. Neutralni podraţaj (zvono) postaje uvjetovan za podraţaj. 3. 6. samostalno iskoristiti.P. 7. 4. uštedi ili prepoznavanju. prema drugim ljudima i prema vlastitim akcijama. Strasti su emocionalna stanja velikog intenziteta i dugog trajanja (za kockom. Treba se koncentrirati. Suština ovog uĉenja jeste da smo nauĉili npr. Novo znanje potiskuje staro. Bitno za govor jeste da ima znaĉenje i smisao poznat onima koji se njime koriste. prirodno hlapljenje 4 znanja kao posljedica novog. prijateljska ljubav. 5. Radost je emocija zasićena ugodom u dijapazonu od slabog zadovljstva do osjećaja bezgraniĉne sreće. 2. je usvajanje na poĉetku procesa. Od mnogih raznovrsnih emocija izdvojiti treba tzv. 9. luĉenje sline u ustima psa). naukom i dr).Mišljenje i govor su nerazdvojno povezani. mimika. To ne moraju uvijek biti rijeĉi. dolazi neminovno u sluĉaju prestanka uĉenja. 2. Uvjetovani refleksi je elementarna forma uĉenja (I. Treba imati plan rada. Sazrijeva zajedno sa mišljenjem i meĊusobno se nadopunjavaju. olakšava koncentriranje paţnje. crteţi i drugi simboli. Upravo je znaĉenje koje ima govor spona izmeĊu mišljenja i govora. olakšava sticanje znanja. smanjuje napor u procesu uĉenja. Razlikuje se obiĉno rodbinska ljubav. Hedonistiĉki ton je osjećaj ugode ili neugode koji izaziva emocionalni doţivljaj. Strah je jedna od najvaţnijih emocija praćena intenzivnom našetošću. Prenauĉeni materijal se dulje pamti. Nakon niza pogrešaka štakor će na kraju proći labirint bez greške. mrţnja od srdţbe i straha. Govor je sistem znakova koji nam sluţi za meĊusobno sporazumijevanje. Tuga je emocija povezana sa neugodom koje usporavaju aktivnosti ili ih ponekada prekidaju. ţivotinju da reagira jednako na neuvjetan u uvjetan podraţaj. EMOCIJE Emocije su psihiĉki proces koji odraţavaju naš odnos prema stvarima i dogaĊajima što nas okruţuju. Treba uĉiti aktivno. 8. Kasnije ponavljanje ne donosi novi kvantum znanja. 3. 4. 2. I ljubav je emocija razliĉitog intenziteta od lagane simpatije do bezgraniĉne ljubavi. ali se i dulje briše. Zovemo ih sloţenima jer se daju svesti na osnovne (npr. spolna ljubav. tuga. Organizacija uĉenja izgleda ovako: 1. već i razne geste. 4. Afekti su emocije velikog intenziteta a kratkog trajanja (emocionalne eksplozije). Pojava transfera. s razumijevanjem. paţnju usmjeriti na poĉetku uĉenja. Da bi proces uĉenja uopšte postojao (usvajanje navika ili mentalnog sadrţaja) moraju postojati: potreba da se nešto nauĉi i mogućnost ponavljanja. davanje hrane. Treba izbjegavati sve što smanjuje koncentraciju. Ova sposobnost je veoma vaţna za uĉenje. Karakteristike emocionalnih doţivljaja su: 1. postupcima i doţivljajima. Srdţba je takoĊer razliĉitog intenziteta od lagane zlovolje do pravog bijesa. Sliĉne zadatke treba grupirati. 5. Pamćenje iako je povezano nije isto što i uĉenje. alkoholom. Osim po kvalitetu emocije se razlikuju i po intenzitetu. Pamćenje moţe biti i motorno (steĉene reakcije) i mentalno (sjećanje doţivljenih sadrţaja). tjeskoba (uzrok u nama) i briga (strah od onoga što bi se moglo desiti). Osjećaj napetosti i popuštanja. Raspoloţenja su emocije slabog intenziteta ali dugog trajanja (radost. stepenovan kao obiĉan strah (uzrok izvan nas). Treba odabrati pravilan tempo uĉenja. Metoda pokušaja i pogrešaka je uĉenje materijala na naĉin sa se prvo suoĉavanje s problemom savladava nasumiĉnim pokušajima i pogreškama (štakor u labirintu). Plato vjeţbe i uĉenja. poĉeti treba ţestoko s uĉenjem jer nas to prisiljava da se saberemo. Govor je sloţeno sredstvo komunikacije. 2. ovdje su spomenuta samo osnovna. neki dodaju i ljubav a neki spominju radost ili tugu. 3. Metoda imitacije je uĉenje oponašanjem onoga što drugi ĉini. Zaborav. nakon zapleta slijedi osjećaj opuštanja. Neki smatraju da postoje dvije osnovne strah i srdţba. Uz ove osnovne postoji i mnoštvo drugih sloţenih emocija. Pamćenje moţemo podijeliti na hotimiĉno (kada ulaţemo psihiĉki napor) i nehotimiĉno (pamtimo nešto što i ne ţelimo). Govor je oblik misli i oruĊe mišljenja. .Pavlov) po šemi: podraţaj koji izaziva specifiĉnu reakciju se nadopunjuje drugim podraţajem koji nema veze sa tom reakcijom. Postoje i mnoga druga pravila za organizaciju uĉenja. PAMĆENJE I UĈENJE Pamćenje je opća sposobnost zadrţavanja ranije doţivljenih sadrţaja koja se oĉituje u njihovoj reprodukciji. 6. po jaĉini i trajanju. Odabrati pravilnu metodu prelaţenja materijala. Treba uĉiti s namjerom (neka imena ne pamtimo jer nismo imali namjeru da ih upamtimo). prijašnje znanje nam olakšava sticanje novog. Uĉenje je sposobnost da se usvojeni materijal moţe stvaralaĉki. Tada smo dostigli plato (novo uĉenje nema vidnog napretka). oĉaj i dr). ljubomora od ljubavi i straha idr).

5. astma idr). . Potrebe (potrebe organizma za vodom. za društvom). Potreba za društvom (kontakt sa sredinom). uspomena. 3. Potreba za simpatijom. Veoma negativno na našu opću aktivnost utiĉu emocije koje se javljaju u formi psiholoških kompleksa. Vitalna vrijednost potrebe . Otkrivanje humora (radi smanjenja napetosti). Pod motivacijom podrazumijevamo psihološke faktore koji upravljaju ponašanjem ljudi. smanjuju našu osjetljivost na bolove. Razne emocija izazivaju razliĉita fiziološka djelovanja. 2. Taj višak energije mora biti negdje utrošen kao fiziĉki napor (bijeg od opasnosti kod straha). Psihosomatska oboljenja----------povezanost emocija i adekvatnih fizioloških procesa posebno se izraţava kod psihosomatskih oboljenja (ĉir na ţelucu. . individualne su. Jedino što se moţe uĉiniti je izbjegavanje situacija u kojima se pojavljuju nepoţeljne emocije i osiguranje uvjeta za što prije rasterećenje. Potrebe moţemo klasificirati na: 1. Javljaju se u svakom ĉovjeku kao ţelje koje nisu u skladu sa propisima i normama. MOTIVACIJA Ĉesto se pitamo o uzrocima ljudskih postupaka. Izbjegavanje emocionalno zasićenih situacija. Potreba za spavanjem i odmorom. Po ovoj teoriji te potrebe su: 1. Ovim se zaokruţuje motivacioni ciklus jer poĉinje i završava na istoj taĉci (biosocijalnoj stabilnosti). Uklanjanje briga (ne gristi se o prošlosti). Reinterpretiranje situacije (objektivno razmatranje verbalizacijom ili logiĉkim objašnjenjima). ţelje od kojih odustajemo). Emocije utjeĉu na cjelokupan ţivot ĉovjeka a posebno na motivaciju.Primarne biološke potrebe su osnova za egzistenciju ĉovjeka. 2. . Borba motiva (prepoznavanje ţelja koje će se ostvariti. Ţelje (pokretaĉi naših aktivnosti). (zbog osjećaja usamljenosti). 7. Rasterećenje se moţe desiti i indirektno u nekoj drugoj akciji a ne u onoj gdje se pojavila. 3. Potreba za promjenom. 6. Osjećaji (organski.Primarne socijalne potrebe su vezano za ĉovjekovo funkcionisanje u zajednici.Sekundarne potrebe nisu povezane sa suštinom ljudske egzistencije. 3. 3. O emocionalnim stanjima moţemo vidjeti na vanjskim znakovima emocija (osobito na licu). Oni bivaju potisnuti ali ne i izbaĉeni iz psihiĉkog ţivota. Gledati u lice svakoj emociji. 7. dio su socijalnog nasljeĊa u kojoj je ĉovjek odrastao. visok tlak. biosocijalna stabilnost (sigurnost ţivota u kontaktu sa socijalnom sredinom). 4. 2. . Poznavanje opće situacije pojedinca omogućuje nam da razlikujemo emocije. 2. U nekim sluĉajevima emocije se javljaju kao pomoć a u nekim kao zapreka. 5 . Emocije nam pomaţu da kroz duţe vrijeme podnosimo napore. Potreba za afirmacijom (samopoštovanje i prestiţ). Evo nekih principa emocionalne kontrole: 1. Stupanj lišenosti (lišenost potrebe na duţe vrijeme). predodţba ili neka druga ideja koja na duţe vrijeme negativno utjeĉe na aktivnost pojedinca. 4. To su ove potrebe: 1. 5. 4. Seksulne potrebe. (bolje je priznati strah nego glumiti neustrašivog). smanjuju objektivnost našeg opaţanja. 3. 4. alkohol idr). 8. Akcija (realizacija motiva. intelektualni. Biološke i socijalne. (zbog osjećaja odbaĉenosti). Nemogućnost emocionalnog rasterećenja postao je bitan faktor raznih emocionalnih i drugih smetnji kod ĉovjeka u savremenom ţivotu. Takvim pitanjima se bavi psihologija motivacija. voda. 2. 6. Povećanje spremnosti za presretanje neugodnih situacija. za kratko vrijeme omogućavaju izuzetan uĉinak. Fiziĉka relaksacija (ukloniti psihiĉku napetost). Potreba za socijalnim konformizmom (zbog osjećaja krivnje). Univerzalne. Neugodne emocije su opasnost za psihološku stabilnost liĉnosti. 2. Potreba za eliminacijim (organska nuţda. NaslijeĊene i steĉene. Kontrola emocija-----je od najvećeg praktiĉkog znaĉenja svakog pojedinca. Predstavljaju psihiĉke traume koje ugroţavaju mentalno zdravlje i osjećaj liĉne sreće i dobrobiti ĉovjeka kojim ovladaju. ponašanje po planu). Primarne (biološka i socijalna egzistencija) i sekundarne. Ĉesto ih nazivamo iracionalnim faktorima našeg ţivota jer su neposredni psihološki pokretaĉi svih ljudskih akcija. 3. Potreba za materijama (hrana.Podsvjesni motivi su motivi za koje subjekat ne zna. (zbog osjećaja manje vrijednosti). Nekad se ljudsko ponašanje objašnjavalo instiktima pa je to zamijenjeno teorijama potreba. 5. kisik). Kompleksna situacija. Angaţiranje aktivnošću (pokretanje nekog drugog posla). Ima ih mnogo ali su najĉešće interesi pojedinaca (film. 5. Poteba za oĉuvanjem fiziĉkog integriteta organizma (povrede. Kompleks je snaţno obojena misao. hladnoća).Fiziološka baza emocija----. 4. Intenzitet kojim će jedan motiv utjecati na ponašanje zavisi od tri momenta: 1. praćeni neugodom i napetošću).sve fiziološke promjene pod utjecajem emocija su zapravo mobilizacija dodatnih energija organizma. Neki psiholozi su pokušali mjeriti neke promjene u fiziološkim funkcijama a koje nisu dostupne direktnom opaţanju. Ciljevi (cjelina ostvarenih ţelja). bol). regionalne i individualne. kojih nije svjestan (Freud i psihoanalitiĉka škola). razonoda. (zbog osjećaja zasićenosti i dosade). Pomoć u oĉitovanju emocija su konvencionalni znakovi izraţavanja. Nasljedne su i dio su biološkog nasljeĊa a to su: 1. Ne mogu se kontrolisati direktno već indirektno.

npr. pritisak. Jedan od najvaţnijih simptoma dosade jeste fluktuacija paţnje tj. Glavno sredstvo za uklanjanje umora je odmor. Ova podjela je bitna kako bi se utvrdili faktori koji utiĉu na umor. Dakle. Što se tiĉe uzroka umora oni su vezani za trošenje kisika i šećera u organizmu kao cjelini. nedovoljno poznavanje problematike. malaksalosti i neugode. Liĉnost je ukupnost svih psihiĉkih osobina ĉovjeka koje su kod svakog pojedinca struktuirane i objedinjene na specifiĉan naĉin koje mu daju peĉat psihološke individualnosti. Veoma sliĉna umoru je dosada. kazna). Te su osobine obiĉno formirane oko jedne osovine oko koje se formira ĉitava liĉnost. nespretan. Ĉovjekova liĉnost je nerazdvojno povezana s njegovom aktivnošću. Koncepcijom crtama liĉnosti nismo otklonili sve nedostatke tipološkog shvatanja: postoji prijetnja da se liĉnost rastavi na pojedine crte. monotonija. u brţem ili sporijem tempu. 5. u nekom vremenskom periodu nisu isti rezultati u svim fazama rada. Najvaţniji biološki faktor liĉnosti je nasljeĊe na jednoj i okolina na drugoj strani. Umor se pojavljuje kako subjektivni osjećaj onoga koji djeluje. pazi. Mogu biti toliko realistiĉna da ga djeca nekada miješaju sa stvarnošću. dosadu. spretnost. C. Crte poĉinju od pretpostavke da svaki ĉovjek ima niz meĊusobno nezavisnih osobina koje su izraţene kod svakog pojedinca. Ova teorija govori o manifestnom (na prvi pogled) i latentnom (prikriven) sadrţaju snova. neprilagoĊen. Snovi uglavnom djeluju zbrkano a njihova konfuznost daje mogućnost raznih tumaĉenja. osjećaj prezasićenosti. Spavanje je period odmora općim smanjivanjem i usporavanjem fizioloških i psiholoških aktivnosti organizma. razna shvatanja. Najvaţniji uzroci dosade: nedostatak interesa. Metode društvenog uticaja (uvjeravanja argumentima. 3. teţe misli. formama. Automatsko funkcioniranje kore mozga (zbrkani snovi). 2. metodama. 2. Crtama liĉnosti se nastoji prevladati ovaj problem tipologizacije. neki tipovi liĉnosti obuhvaćaju neke osobine koje inaĉe ne idu zajedno u ţivotu. uvjerenja i stavovi). diskusije. npr. Liĉnost je struktuirana cjelina pa je odnos izmeĊu pojedinih njenih svojstava kao odnos procesa i svojstava. djelujući fiziološki na organe i neke sloţene psihiĉke funkcije. primjeri. Forma društvenog uticaja (organizirani uticaj socijalne sredine). Spavanje je zanimljivo u psihološkom aspektu radi postojanja snova. pretjerano analizira sebe i druge) i ekstrovertirani (otvorenost. izloţenost utjecajima. Ispunjavanje naših ţelja ili su odraz naše bojazni. prijetnja. Rezultati rada mogu biti kvalitativni i kvantitativni. Posebna takva aktivnost je radna aktivnost koja moţe biti tjelesna (pomoću pojedinih dijelova tijela uz imspulse iz psihomotornih centara) i duševna (uz uzbuĊenje u moţdanoj kori rješavaju se pitnja raznih problema i razmišljanje). preosjetljiv. Snovi su oduvijek zbunjivali ljude. 2. Veliki broj snova direktan je odraz ĉasovite situacije u kojoj se spavaĉ nalazi (hladnoća i sl). 3. Pojam liĉnosti završna je ali i polazna taĉka svih psihologijskih istraţivanja. nesposobnost koncentracije na odreĊene sadrţaje.: 1. kultura. Analiza liĉnosti rezultira podjelama na tipove i crte liĉnosti. Efekat uticaja (poloţaj pojedinca. Ova koncepcija ima i prednosti i slabosti: prednost je što nastoji zahvatiti liĉnost globalno u cijelom totalitetu. dosada je subjektivni doţivljaj uz osjećaj zasićenosti nekom aktivnošću koju ipak moramo nastaviti. Odmor treba biti pravovremen i dovoljno dug kako ne bi došlo do premorenosti. burnih emocija i doţivljaja). 4. Problemi koji su nas muĉili prethodnog dana.STUPNJEVI AKTIVNOSTI Akivnosti nisu jednako intenzivne a nisu praćene ni istim psihiĉkim doţivljajima (aktivnosti su praćene većim ili manjim trošenjem fiziološke energije organizma. Mogu se podijeliti po sadrţaju. Nativistiĉka shvatanja (presudni biološki faktori).. duţeg ili kraćeg trajanja. 4. spavanje i dr. Pokušaj rješavanja problema kojim se bavimo u budnom stanju. neosjetljivost. suprotnim stavovima). Uz pojam nasljeĊa usko je vezan pojam fiziološkog sazrijevanja (dovršavanje razvojnih procesa u organizmu za vršenje funkcija). knjige). Ova je koncepcija dovela do mnogih tipologija. Sa psihološkog spekta a u vezi snova mogu se navesti sljedeće ĉinjenice: 1. Što se tiĉe uticaja socijalne sredine i oni si sloţeni i mnogostruki. nagovaranja. bez dispozicija nemogu se razviti ni osobine liĉnosti. 6 . Junga: introvertni (povuĉen. Nedostatak joj je što se najveći broj ljudi ne moţe svrstati u ĉiste tipove. 5.. Kroz aktivnost liĉnost se afirmira i mijenja pa je otuda potrebno izuĉavati i aktivnosti liĉnosti. 3. LIĈNOST Ljudski psihiĉki ţivot je kompleksna cjelina u kojoj se komponente meĊusobno isprepliću. pamti ali mu je osjetljivost pojaĉana i refleksi ubrzani. Tip liĉnosti je sinteza ljudskih osobina koja karakterizira jednu kategoriju ljudi. vlastita aktivnost. Umoran ĉovjek npr. Sadrţaj društvenih uticaja (znanja u društvu. sredstvima i efektima. Za razliku od iscrpljenosti. Idealno stanje za fiziĉko i psihiĉko osvjeţenje jeste spavanje. ĉovjek nasljeĊuje razne dispozicije ali od okoline zavisi koja će se razviti uz vlastitu aktivnost. Sredstva širenja uticaja (govor.G. Posebnu paţnju u psihologiji izaziva psihoanalitiĉka teorija snova (to su simboli koji imaju posebno znaĉenje). Postoji veliki broj raznih psihiĉkih osobina (po nekima 18 000 osobina). štampa.. Dinamiĉka shvatanja (i nasljeĊe i okolina uz vlastitu aktivnost). Ovakvo shvatanje liĉnosti se dijeli u tri grupe: 1. Empiristiĉka shavatanja (okolina prilikom razvitka liĉnosti).

Ono što nas interesira automatski privlaĉi našu paţnju. etiĉku stranu liĉnosti. Malanholika su ĉuvstva snaţna ali se sporo izmjenjuju. socijalni. melankoliĉki i flegmatiĉki. dostiţe maksimalnu vrijednost u 30. Mentalne (pamćenje. nije moguće iz crta izdvojiti koje su najvaţnije. Stavovi su tendencija da se reagira pozitivno ili negativno prema ljudima. Emocionalna stabilnost (neće ostati ravnodušan. . iako je kao sposobnost vezana nasljednim faktorima pretjerano velika inteligencija moţe ostati ''zakopano blago''. lakše se njime sluţi. opće mu je raspoloţenje pesimistiĉno a emocije ispoljava na buran naĉin. U modernoj psihologiji govori se o crtama temperamenta: 1. Ispoljavanju emocija. Po intenzitetu mogu biti: snaţni. iskrenost. TakoĊe. za razliku od temperamenta karakter je iskljuĉivo rezultat odgoja i ţivotnog puta pojedinca pa se prikladnim metodama moţe utjecati na njegovo mijenjanje. progresivni ili reakcionarni. Pri tome vodimo raĉuna o ĉetiri glavne karakteristike liĉnosti: 1. samokritiĉnost prema vlastitim postupcima. pred nepoznatim problemima. Inteligencija je najvaţnija mentalna sposobnost. Interesi su povezani s motivacijom jer djeluju kao snaţni usmjerivaĉi i poticaji. ne ispoljava ih u vanjskom izgledu i ponašanju. idejama ili situacijama. smanjuje mentalni napor. pravilno rasporeĊena u populaciji u obliku Gaussove krivulje. vidno ispoljava svoje emocije iako nisu tako burne. Formiraju se na bazi uroĊenih dispozicija a pod utjecajem okoline i vlastitih aktivnosti. Brzini izmjenjivanja emocija. Odnos ĉovjeka prema samom sebi (samopouzdanje u svoje sposobnosti. 2. Većina ljudi ima prosjeĉnu inteligenciju. 4. 2. 2. arogancija. Kolerika su ĉuvstva snaţna. ne gubi ţivce). sangviniĉki. teţimo da se bavimo tim interesima. U razliĉitim ţivotnim periodima inteligencija se razliĉito razvija u mladosti ili u starosti.e. ali se brzo izmjenjuju. politiĉki. inteligencija ima prednosti kod uĉenja: brţe shvata gradivo. stvarima ili pojavama. Interesi mogu biti: nauĉni. nadzirati. Posebno su vaţni kod interesa i uspjeha u nekim aktivnostima. Dijele se u ĉetiri grupe: 1. slabi i površni. izdrţljivost). Sangvinika su ĉuvstva slabijeg intenziteta i brzo se ispoljavaju. Introvertiranost (povlaĉenje.e) i Galena (II st p. egoizam). koordinacija. opominjati. mistiĉni i prehrambeni. dolazi do izraţaja kada 7 stjeĉemo nova znanja i vještine. Ona raste do 16 a po nekima do 18-19 godine. Interesi mogu biti aktivni i pasivni. Temperament je grupa psihiĉkih osobina ĉovjeka ili one strane liĉnosti koja je povezana sa emocionalnim doţivljajima. Shvaćanja su sistem pojmova i ideja koje imamo o nekim ljudima. Zbog svoje vaţnosti inteligencija se mjeri pri odabiru ljudi u odreĊena zvanja. pesimizam i razna depresivna raspoloţenja). prema radu i aktivnosti u širem smislu. Predrasude su poseban problem. Najstarija tipologizacija temperamenta potiĉe od Hipokrata (V st p. sposobnost razlikovanja). umije da se savladava. 2. Jaĉini emocija. ekstrovertirani i dr). Odnos prema radu (marljivost. Stavovi mogu biti pozitivni ili negativni. 3. 3. grešakama ili propustima).Liĉnost nije samo zbir crta i zbir svojih dijelova. Po trajanju mogu biti trajni i prolazni. radikalni ili konzervativni. seksualni. Sposobnostima nazivamo one osobine liĉnosti koje su preduvjeti za uspješno obavljanje nekih poslova i aktivnosti. ĉvrsti ili kolebljivi. Karakter se ispoljava iskljuĉivo u odnosu prema samom sebi. inteligencija) sposobnosti. izazivaĉki stav. Fiziĉke (snaga. Karakter je skup psihiĉkih osobina koje su povezane uz moralnu.n. osjetljivost na probleme. Interesi su manje više trajne usmjerenosti ĉovjekove svijesti i aktivnosti na odreĊene sadrţaje a samo bavljenje njima povezano je sa zadovoljenjem nekih unutrašnjih potreba pojedinca. brzina). Predrasude su neobjektivne jer nisu zasnovane na ĉinjenicama ali su zato ĉvrste i teško ih je pokolebati.godina a onda poĉinje opadati. Inteligencija je sposobnost snalaţenja u novim sitacijama. 3. Kombinacijom ovih karakteristika dobijaju se ĉetiri osnovna tipa liĉnosti.n. socijalna (snalaţenje u datim situacijama). paţnja. Psihomotorne (jednostavni i sloţeni pokreti. 4. Inteligencija nije jedini ĉinilac u stjecanju znanja. Opći ton raspoloţenja (optimizam. opće mu je raspoloţenje optimistiĉno. apriorno zauzeti u korist ili protiv neke ideje ili pojave. tvrdoglavost). To su emocionalno obojeni stavovi. Bitno je voditi raĉuna o njihovu intenzitetu i trajanju. altruizam. opće mu je raspoloţenje pesimistiĉno.duboki. Kao o kod temperamenta tipologizacija karaktera polazi od crta karaktera: 1. Tonu raspoloţenja. Stavovi imaju tendenciju da se ''okamenjuju'' zbog već postojećih stavova koji utiĉe na stjecanje novog iskustva. 3.) na ĉetiri tipa: koleriĉki. avanturistiĉki. ili zbog izbjegavanja kontakta sa svim onim što se ne poklapa sa već postojećim stvaovima. Senzorne (oštrina vida. ĉešća zloupotreba u svakodnevnom ţivotu kada teba nešto da se nauĉi. ne ispoljava ih u svom ponašanju preteţno je optimistiĉan po općem raspoloţenju. Inteligencija ima svoju jaĉinu (koliko teške probleme rješava) i brzinu (za koliko vremena rješava probleme). Odnos prema drugim ljudima (agresivnost. biti uporan. izbjegavanje socijalnih kontakata. Flagmetika su ĉuvstva slabog intenziteta koja se ne izmjenjuju brzo. prema drugim pojedincima i zajednici. stvarima. Inteligencija moţe biti apstraktna i konkretna. tehniĉki.

Obrambeni mehanizmi. neugoda. U funkcionalne psihoze spada shizofrenija. bjeţanje od misli. blokiranja. gubi svoju liĉnost). Navesti treba posebno delirijum tremens (oštećenje raznih organa zbog pretjeranog uzimanja alkohola) usljed koje dolazi do naglih promjena raspoloţenja. Njihov emocionalni ţivot je zakrţljao ili je nerazvijen. Subjektivnom planu (doţivljaj uz napetost. terapija snom) i psihoterapeutske metode. 3. sanjarenje. Mogu oštetiti pojedine dijelove tijela ili pojedine organe. Proces prilagoĊavanja sredini je aktivan proces tako da svoje ponašanje podešava prema zahtjevima sredine. Identifikacija (suzbijanje osjećaja manje vrijednosti. U obrambene mehanizme liĉnosti spadaju i projekcija. 5. zbrkano i besmisleno mišljenje). gubljenje ţivaca). prirodne ili socijalne. 2. Psihopatija je specijalan vid duševnog poremećaja. nagli i opasni po okolinu. koĉoperno ponašanje). tuga. Obrambeni mehanizmi su aktivnosti koje pojedinac razvija u frustracionim situacijama. promjene raspoloţenja. halucinacije i dr. pojedinac se mora prilagoĊavati sredini kako nebi bio odbaĉen ili uskraćeno zadovoljenje potreba. tjeskoba. Ĉest izvor frustracija su podsvjesni mehanizmi. Promjena okoline (otići na odmor. To su mehanizmi: 1. Oni su u svom ponašanju asocijalni i sebiĉni. umišljenost). zlovolja. Fiziološkom planu (promjena rada unutrašnjih organa). ne gubi sposobnost normalnog mišljenja). 3. psihiĉke traume). Frustracije djeluju kumulativno (gomilaju se ) i ne gube se bez traga (gomilanje negativnih uĉinaka). potištenosti i straha. Time se bavi grana psihologije (patopsihologija) i jedna grana medicine (psihijatrija). 2. 4. u drugu školu. nove navike i shvatanja). Reakcije na frustracije dijelimo u ĉetiri grupe: 1. 3. Uzroci su joj zapreke. psihotik (gubi kontakt sa stvarnošću. kada se ne moţemo odluĉiti (mentalni konflikt). Lakši oblici poremećaja sa nazivaju psihoneuroze. Psihoterapija se upotrebljava za sve vrste poremećaja. Teški duševni poremećaji su psihoze (ludilo. Neke od njih imaju negativan uĉinak na integritet liĉnosti. 4. kad smo prisiljeni da radimo ono što nebismo ţeljeli. Postizanje uvida (sagledavanje uzroka i podsvjesnih motiva). 4. 3. smanjenje ambicija. Reorganizacija aktivnosti (napuštanje prvobitnih ciljeva. To su: neurotici (ne gubi kontakt sa stvarnošću. Mogu biti uvredljivi. Racionalizacija (opravdanje. Pruţanje podrške (izazivanje trajne promjene radi privremene krize i poteškoće u ţivotu). Sublimacija (prijenos mentalne energije na neke druge ciljeve). zatvorenih prostorija (klaustrofobija). maštanje). ne mogu nikoga zavoljeti niti se mogu suosjećati s ljudima. Kompenzacija (afirmacija na drugom podruĉju. razvod braka). Cilj joj je ĉetverostruk: 1. kazne nemaju na njega nikakva utjecaja. ili kad postiţemo ambivalentne ciljeve (koji nisu ni privlaĉni ni odbojni). visine (akrofobija) i dr. psihološko rješenje situacije). Psihopata ţivi kao normalan ĉovjek s ostalim ljudima. nekih ţivotinja (zoofobija). Povlaĉenje (odustajanje od cilja. depresija). Naša liĉnost se brani od tih trauma fiziološkim obrmabenim mehanizmima kojim se organizma štiti od bolesti. proţivljavanje situacija nedostupnih realnosti). Općem ponašanju (dezorganizacija. Represija (gomilanje misli u podsvijest. kirurška terapija. kleveta. uvlaĉenje u sebe. Emocionalno rasterećenje (nestajanje napetosti. regresija. omalovaţavanje. obrnuto ponašanje i dr. 8 . Kada nastupi situacija u kojoj ĉovjek nije u stanju zadovoljiti potrebe nastaju frustracione situacije ili stanja frustracije. osjećaj neprijateljstva). kritika. bizarno oblaĉenje. U nekim sluĉajevima teških duševnih bolesti ili psihoza oĉigledno je da se radi o bolesnoj liĉnosti. emocionalnog ţivota (pretjerano osjetljiv. Frustraciona situacija se manifestuje na: 1. 2. Fobija je strah bez razloga: od mraka (niktofobija). Agresija (napad. u oblasti pamćenja (gubitak sadrţaja). Lijeĉenje i rehabilitacija poremećenih osoba se dijeli na dvije skupine: fiziološke terapije (šok terapija. istovremeno mijenja okolinu prema svojim potrebama. Ipak. 4. srdţba i bijes). najĉešća duševna bolest (rastrgano. DUŠEVNO POREMEĆENA LIĈNOST Problemi poremećaja liĉnosti najsloţeniji je problem psihologije ĉovjeka. 2. u oblasti percepcije (halucinacije). iznalaţenje razloga.PROBLEMI PRILAGOĐAVANJA LIĈNOSTI Biološke i socijalne potrebe se odrţavaju kako bi se drţala ravnoteţa kako nebi došlo do raznih poremećaja. Nekada se pojavi trransfer agresije na osobu koja nema nikakve veze sa frustracijom. Simptomi poremećaja su mnogobrojni: na podruĉju mišljenja (sumanute misli. nadraţljivi. Socijalnom planu (napetost). potiskivanje neugodnih doţivljaja). Frustracije imaju moć infiltracije (negativni odraţaj na druge aktivnosti). uljepšavanje neuspjeha). Jedna od najteţih psihoneuroza je histerija (oduzetost pojedinih dijelova tijela).

pokvareni zubi i dr. TESTOVI ZNANJA sluţe u školskoj praksi kao objektivan naĉin ispitivanja. SKALE PROCJENE su sredstva pomoću kojih nastojimo povećati objektivnost naših zapaţanja. Ovi stupnjevi nisu precizno definirani zbog neslaganja ocjenjivaĉa koji nemaju isti kriterij. Ovaj efekat je naroĉito prisutan kod odijevanja. znati uoĉiti neiskrene i netaĉne odgovore. Test znaĉi proba ili pokušaj. . Treba dobro poznavati taktiku ovakvog razgovora uz poznavanje metoda zaobilaţenja istine i tehnikom opaţanja ispitanika (geste. METODA TESTOVA je najvaţnija metoda nauĉne psihologije. karakter. Intervju se upotrebljava u razliĉite svrhe a ne samo za psihoterapeutske ciljeve. poteškoće u ţivotu). ANALIZA BIOGRAFSKIH PODATAKA je analiza cjeloţivotnog puta neke osobe i svih faktora koji su na to djelovali (škola. ponašanja. roditelji. uvijek voditi raĉuna o razvitku društva i pojedinca. roĊaci). INTERVJU je razgovor s nekom odobom uz neposredni kontakt oĉima (psihološka eksploracija) s odreĊenim ciljem. Problemom baţdarenja testova bavi se psihometrija. Zbog slabe pripreme ĉesto se koristi nestruĉno i neznalaĉki. Kod ove procjene treba paziti na ''halo efekat'' kad na osnovu jedne dobre osobine zakljuĉujemo o cijeloj liĉnosti i obrnuto. Da bi upoznali pojedinca ispitujemo svojstva koja ga razlikuju od drugih ljudi. naĉin govora. Postoje razne skale u zavisnosti šta se mjeri kod grupa ili kod pojedinaca. predvidjeti odgovore i biljeţiti ih ili snimati. Individualne razlike su rezultat bioloških i socijalnih faktora i individualne aktivnosti i iskustva svake jedinke. crteţa idr. TESTOVI INTELIGENCIJE su zadaci ograniĉenog vremena. Takav je zapravo sistem ocjena pomoću koje nastojimo ocijeniti uĉenike po znanju. iako su sliĉni. Testovi ovise o više faktora: temeljito poznavanje materije. ANKETA je skup pitanja koja postavljamo ispitaniku u pismenom obliku. rezultate redovito kontrolirati. To saznajemo naosnovu dokumenata o nekoj osobi. baţdaren (utvrĊene norme vrijednosti). mimika). uveti djetinjstva. Na osnovu ove metode se radi analiza liĉnosti koja se dosta primjenjuje u psihologiji. temperament. MIŠLJENJE DRUGIH LJUDI su usmeno izreĉena mišljenja o osobi koju dobro poznaju (drugovi na radnom mjestu. motivaciju.METODE UPOZNAVANJA LIĈNOSTI Ljudi meĊusobno nisu jednaki. pisma. odbaĉene ili izolirane grupe. ĉuvati interes ispitanika. interese i stavove. boja glasa. primjeren ispitanicima. dosljedni (uzastopno mjerenje ispitanika). Testovi su standardizirani (unaprijed osmišljeni i utvrĊeni) i metrijski (da daju rezultate). kao i kod prepoznavanja osobina koje i sami posjedujemo. TESTOVI LIĈNOSTI mjere osobine liĉnosti. IZUĈAVANJE PRODUKATA DJELATNOSTI moţe mnogo pridonijeti da bolje razumijemo neĉiju liĉnost. Anketa treba imati plan i cilj uz dobro poznavanje metoda i tehnika. spretnosti prstiju). Ovom metodom otkrivamo centralne liĉnosti. pa se iz koliĉine uspješnih zadataka zakljuĉuje o nivou njegove inteligencije. TESTOVI SPOSOBNOSTI sluţe za mjerenje ljudske sposobnosti (oštrine vida. SOCIOMETRIJSKI TESTOVI su namijenjeni ispitivanju situacija i odnosa u 9 nekoj grupi. slika. prema naprijed utvrĊenom planu.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->