P. 1
Strategija Razvoja Opcine Cazin 2005 2010

Strategija Razvoja Opcine Cazin 2005 2010

|Views: 190|Likes:

More info:

Published by: Denis دينيس Bajramovic on Mar 13, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/02/2014

pdf

text

original

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE UNSKO-SANSKI KANTON OPĆINA CAZIN

STRATEŠKI PLAN RAZVOJA O P Ć I N E C A Z I N
ZA PERIOD 2005. – 2010. GODINE

Cazin, juni 2004.godine

S ADRŢAJ 1. UVOD....................................................................................................................................................... 4 1.1. Znaĉaj izrade Strateškog plana razvoja ......................................................................................... 4 1.2. Metodološke osnove za izradu Strateškog plana razvoja .............................................................. 5 2. ANALIZA STANJA ............................................................................................................................... 6 2.1. GEOGRAFSKI POLOŢAJ I PRIRODNI RESURSI .............................................................. 6 2.1.1. Geografski poloţaj .............................................................................................................. 6 2.1.2. Geoprometni poloţaj .......................................................................................................... 7 2.1.3. Opće karakteristike prostora ............................................................................................... 8 2.1.4. Mineralni resursi ................................................................................................................. 9 2.1.5. Hidrografske karakteristike .............................................................................................. 10 2.1.6. Šumski resursi .................................................................................................................. 11 2.1.7. Posebene prirodne vrijednosti .......................................................................................... 11 2.1.8. Klimatske karakteristike ................................................................................................... 12 2.2. DEMOGRAFSKA SLIKA I TRŢIŠTE RADA....................................................................... 13 2.2.1. Bliţa istorija demografske slike ....................................................................................... 13 2.2.2. Zanimanje stanovništva .................................................................................................... 13 2.2.3. Popis stanovništva ............................................................................................................ 14 2.2.4. Broj stanovnika na općini “procjena” ............................................................................... 14 2.2.5. Ukupan broj raseljenih lica na općini ............................................................................... 14 2.2.6. Starosna struktura stanovništva ........................................................................................ 14 2.2.7. Polna struktura stanovništva ............................................................................................. 14 2.2.8. Nacionalna struktura stanovništva .................................................................................... 14 2.2.9. Demografski trendovi ....................................................................................................... 15 2.2.10. Zaposlenost i njihova struktura....................................................................................... 16 2.2.11. Mogućnost prekvalifikacije ............................................................................................ 17 2.3. EKONOMSKA I BIZNIS SITUACIJA OPĆINE CAZIN..................................................... 18 2.3.1. Stanje privrede .................................................................................................................. 18 2.3.2. Stanje poljoprivrede.......................................................................................................... 25 2.3.3 Turizam............................................................................................................................. 31 2.4. INFRASTRUKTURA................................................................................................................ 32 2.4.1. Saobraćajna infrastruktura ................................................................................................ 32 2.4.2. Stanje telekomunikacija.................................................................................................... 38 2.4.3. Elektro – energetski sistem ............................................................................................... 38 2.4.4. Vodoprivredna i kanalizaciona infrastruktura .................................................................. 43 2.5. OBRAZOVANJE....................................................................................................................... 46 2.5.1. Zakonska regulativa u oblasti obrazovanja....................................................................... 46 2.5.2. Predškolsko obrazovanje .................................................................................................. 46 2.5.3. Osnovno obazovanje ........................................................................................................ 47 2.5.4. Srednje obrazovanje ........................................................................................................ 49 2.5.5. Visokoškolsko obrazovanje ............................................................................................. 55 2.5.6. Biblioteke ......................................................................................................................... 55 2.6. ZDRAVSTVO I SOCIJALNA ZAŠTITA ............................................................................... 58 2.6.1. Zdravstvo .......................................................................................................................... 58 2.6.2. Socijalna zaštita ................................................................................................................ 61 2.6.3. Zdravstvena zaštita socijalno ugroţenih ........................................................................... 62

2

2.7. KULTURA I SPORT ................................................................................................................ 63 2.7.1 Kultura ............................................................................................................................... 63 2.7.2. Sport ................................................................................................................................. 64 2.8. LOKALNA UPRAVA I NJENI PARTNERI .......................................................................... 66 3. SWOT ANALIZA ................................................................................................................................. 68 3.1. Snage .......................................................................................................................................... 68 3.2. Slabosti ........................................................................................................................................ 69 3.3. Mogućnosti – šanse ..................................................................................................................... 69 3.4. Prijetnje........................................................................................................................................ 70 4. VIZIJA ................................................................................................................................................... 71 4.1. Misija lokalne uprave .................................................................................................................. 71 5. STRATEŠKI CILJEVI ........................................................................................................................ 72 5.1. CILJ 1 Privreda i poduzetništvo .................................................................................................... 73 5.2. CILJ 2 Partnerski odnosi i ljudski potencijali ............................................................................... 75 5.3. CILJ 3 Budţet i finansije sa dominantnom razvojnom komponentom ......................................... 76 5.4. CILJ 4 Prostorno ureĊena zajednica sa naglaskom zaštita ţivotne sredine ................................... 77 5.5. CILJ 5 Razvoj općinske uprave na principima, zakonitosti, transparentnosti, uĉinkovitosti i ekonomiĉnosti, profesionalizma i politiĉke nezavisnosti ......................... 77 5.6. CILJ 6 Kvalitetno pruţanje usluga zdravstvene i psiho-socijalne zaštite graĊana ........................ 78 5.7. CILJ 7 Razvoj sporta i kulturnih djelatnosti.................................................................................. 78 5.8. CILJ 8 Ţivotna sredina sa boljim kvalitetom ţivljenja i standardom graĊana .............................. 80 6. RAZVOJNI PROGRAMI .................................................................................................................... 81 6.1. Programi izgradnje poslinih inkubatora....................................................................................... 82 6.2. Program formiranja Agencije za lokalni razvoj ........................................................................... 82 6.3. Program izgradnje poslovnog centra preko puta pošte ................................................................ 83 6.4. Program uticaja na uspješno završenje privatizacije i stavljanje u funkciju postojećih kapaciteta koji sada nerade ......................................................................................... 83 6.5. Program podrške izgradnji novih proizvodnih kapaciteta ........................................................... 83 6.6. Program ispitivanja i eksploatacije Liskovaĉkog kamena ........................................................... 84 6.7. Program razvoja poljoprivrede .................................................................................................... 84 6.8. Program izgradnje bezcarinskih zona sa aspektom na regionalni znaĉaj .................................... 86 6.9. Program infrastrukturnog povezivanja općine............................................................................. 86 6.10. Program izgradnje zaobilaznice grada Cazina ........................................................................... 86 6.11. Program osnivanja kreditno-garantnog fonda............................................................................ 87 6.12. Program vodosnadbijevanja općine Cazin................................................................................. 88 6.13. Program zbrinjavanja otpada I otpadnih voda ........................................................................... 89 6.14. Program razvoja ljudskih potencijala ........................................................................................ 89 6.1. Program zaštite ţivotne sredine .................................................................................................. 90 7. IMPLEMENTACIJA I KONTROLA PROVOĐENJA STRATEŠKOG PLANA ........................ 93

8. MEDIJSKO PREDSTAVLJANJE I JAVNOST ............................................................................... 94

3

nego su usklaĊeni interesi i ţelje svih subjekata na prostoru općine Cazin i pretoĉene su u dokumentu koga smo nazvali Strateški plan razvoja općine Cazin za period 2005. odnosno procjena realne mogućnosti korištenja svih raspoloţivih resursa i drugih prednosti. kojim je regulisano da općina u okviru samoupravnog djelovanja osigrurava lokane potrebe stanovništva u oblasti obrazovanja i odgoja. te ĉlanu 18. koji su od velikog interesa za ukupan društveno ekonomski razvoj. broj:5/97. tj.1. kao i druge susjedne drţave. taĉka 2. To praktiĉno znaĉi da se u lokalnoj zajednici moraju verifikovati kriterijumi i dati precizne ĉinjenice za: racionalno korištenje prostora i privrednih resursa. polazeći od kriterijuma racionalnog korištenja prirodnih i drugih komparativnih prednosti ove sredine. Zakona o lokalnoj samoupravi ( Sluţbeni glasnik USK-a. 1. Stoga je planiranje neprekidan proces kojim se prate politiĉke. kao realni pokazatelji svih kljuĉnih elemenata koji uĉestvuju u kreiranju društveno-ekonomskog razvoja. porast nezaposlenosti. kao i da u procesu realnog planiranja usklaĊuje razvojne protivrjeĉnosti lokalnih i regionalnih interesa. utvrĊivanje infrastrukturne mreţe i usklaĊivanje iste sa potrebama stanovništva i privrede. Naravno. tehniĉko-tehnološke. kulturi. taĉka 1. Ovakvih socio-ekonomskih pojava i problema nije bila pošteĊena ni općina Cazin što je imalo za posljedicu potrebu za pronalaţenje konkretnog djelovanja. socijalnoj zaštiti. unapreĊivanje i oĉuvanje prirodne okoline. U tom smislu osnovni znaĉaj ovog dokumenta jeste da je sveobuhvatnom analizom stvorio kvalitetnu osnovu za iznalaţenje najracionalnijih kratkoroĉnih i dugoroĉnih rješenja društveno-ekonomskog razvoja općine Cazin. ove aktivnosti nisu u kontekstu politiĉkog djelovanja pojedinih osoba ili pojedinih politiĉkih opcija. kako bi se smanjile razlike izmeĊu mjesnih zajednica u pogledu uslova ţivljenja. a kojim je takoĊe propisano da općina donosi razvojna planska dokumenta. sportu. racionalno korištenje. neracionalno korištenje resursa.godine. Znaĉaj izrade Strateškog plana razvoja Polazeći od ĉinjenice da je planiranje jedan od osnovnih oblika usklaĊivanja razliĉitih interesa i subjekata na odreĊenom prostoru.1. istog zakona. UVOD Bosna i Hercegovina.stav 1. radu i zapošljavanju. a što je prouzrokovalo nagli pad proizvodnje. Pravni osnov za donošenje ovakvog planskog dokumenta sadrţan je u ĉlanu 10. našla se u procesu tranzicije. organizaciju i ureĊenje prostora. taĉka 5. zaštiti ţivotne okoline itd. privredne i kulturne promjene. 4 .-2010. postizanje ravnomjernog razvoja cjelokupnog prostora općine. i ĉlanu 28. Statuta općine Cazin (Sluţbeni glasnik općine Cazin broj:2/02). 1/98. nered na trţištu.2/00 i 7/01). a samim tim i socijalne probleme. pravne. kvalitetnih programa koji bi riješili ili umanjili navedene probleme. kojim je regulisano da Općinsko vijeće donosi programe razvoja pojedinih djelatnosti. istorijskih i kulturnih vrijednosti ove općine. u sadrţaju ovog dokumenta ukazuje se na kljuĉne elemente.

2. Po okonĉanju ove faze i prikupljanja podataka Odbor za planiranje je formirao 8 grupa po konkretnim oblastima. infrastrukture. na osnovu kojeg je Odbor za planiranje i razvoj otpoĉeo sa narednim aktivnostima.godine.-2010.11. 5 .12. nevladinim organizacijama itd. a općinski naĉelnik svojim Rješenjem imenovao je još 7 ĉlanova navedenog odbora. direkcija i zavoda pismenim putem traţeni su Izvodi razvojnih planova koji se odnose na podruĉje općine Cazin kako bi se isti unijeli u razvojni plan općine Cazin.godine jednoglasno je usvojen ponuĊeni Plan rada i aktivnosti. koje su slabosti.2003.-2010. mjesnih zajednica. sporta i kulture. Općinsko vijeće općine Cazin ja na sjednici odrţanoj 26. ĉistom okolinom i efikasnom administracijom. Od resornih kantonalnih ministarstava. odnosno snage sa kojima općina raspolaţe. Na navedenoj sjednici Zakljuĉkom Općinskog vijeća dato je zaduţenje općinskom naĉelniku i Odboru za planiranje i razvoj da u roku od 90 dana uradi socio-ekonomsku analizu stanja općine Cazin kao polaznu osnovu za izradu Strateškog plana razvoja općine Cazin za period 2005. Na bazi svega naprijed navedenog identifikovani su strateški ciljevi i pravci razvoja općine Cazin u periodu 2005. kao i mjere i aktivnosti za implementaciju i nadziranje realiazcije ove strategije. Nakon opseţno saĉinjene anlize. te organizacija koje su pomogle u prikupljanju i analiziranju podataka.07.2003. Odbor za planiranje razvoja utvrdio je viziju. udruţenja i graĊana. te utvrĊena vizija. satavljene od ĉlanova OPR-a i struĉnjaka po datim oblastima koji su uradili priloge za Strateški plan razvoja općine Cazin. privrednih poduzetnika. raznih udruţenja. koja je nakon duţe rasprave. Analiza stanja općine Cazin je u zadanom roku uraĊena i razmatrana na sjednici Općinskog vijeća 29. socijalne i zdravstvene zaštite. Na sjednici Općinskog vijeća odrţanoj 27. demografska kretanja i stanje trţišta rada. analizirajući interne i eksterne faktore definisana je vizija razvoja općine Cazin na slijedeći naĉin: Općina Cazin treba da postane srednje razvijena općina sa jakom malom privredom. Primarni cilj ovog dokumenta je da ukaţe na jasan pravac i pokuša identifikovati strateške smjernice za budući razvoj ove lokalne zajednice. obrazovanja. raznih drugih institucija i pojedinaca. lokalne uprave i drugih parametara utvrĊene su prednosti. društvenih djelatnosti. privrednih subjekata. Odmah se pristupilo izradi socio-ekonomske analize stanja na općini Cazin sa SWOT analizom kao pretpostavkom i osnovom za izradu Strateškog plana razvoja. mogućnosti kao i prijetnje. a prijetnje i teškoće u šanse.1. Metodološke osnove za izradu Strateškog plana razvoja Strategija razvoja općine Cazin je rezultat rada lokalnih organa vlasti (Odbor za planiranje i razvoj općine Cazin) i predstavnika OSCE-Odjela za demokratizaciju.2003. U cilju prikupljanja podataka i ukljuĉivanja svih relevantnih subjekata u proces planiranja odrţani su brojni sastanci sa predstavnicima mjesnih zajednica. produktivnom poljoprivredom. poljoprivrede. U vezi sa ovim. uz manje primjedbe i sugestije koje su naknadno ugraĊene u dopuni Analiza jednoglasno usvojena.godine. Na kraju. ekonomije. predstavnika izvršne vlasti.godine imenovalo 8 ĉlanova Odbora za planiranje i razvoj ispred zakonodavne vlasti. poštujući osnovne kriterije za definisanje vizije i pretvarajući slabosti u snage. Kroz SWOT analizu uzimajući u obzir sve podatke o geografskom poloţaju općine Cazin.godine i da istu dostavi Općinskom vijeću na razmatranje i usvajanje. Na istoj sjednici Općinskog vijeća dat je zadatak Odboru za planiranje i razvoj da pripremi i predloţi odmah za narednu sjednicu OV Plan rada i aktivnosti OPR-a na izradi Strateškog plana. te predloţio moguće razvojne programe i projekte za realizaciju strateških ciljeva.

Relativna gustina naseljenosti iznosi oko 178 stanovnika na 1 km². ANALIZA STANJA 2. Teritorija Općine Cazin zahvata 356 km2.1. Bosanska Krupa. Bosanski Petrovac. odnosno Federacije Bosne i Hercegovine.1.1. Općina Cazin je konstitutivni dio Unsko-Sanskog kantona u okviru kojeg se osim Cazina nalaze i općine: Bihać. 6 .2. Kljuĉ. Sanski Most i Velika Kladuša. Geografski poloţaj Općina Cazin nalazi se na sjeverozapadnom dijelu Bosne i Hercegovine. GEOGRAFSKI POLOŢAJ I PRIRODNI RESURSI 2. Buţim.

Banjaluka ). blizina nacionalnog parka "Plitviĉka jezera". kulturno-istorijskog i prirodnog naslijeĊa.1. te sjeverozapad-jugoistok. a u budućnosti će ovim podruĉjem prolaziti Evropski transportni koridori u pravcu sjever-jug.2. poveţe Panonska nizija i Jadran. sa kantonalnim centrom. Od ostalih saobraćajnica treba izdvojiti regionalni put koji Cazin. koristeći ih u cilju intenziviranja razvoja svog podruĉja i adekvatnijeg korištenja resursnih potencijala lovnih podruĉja. Trenutno. Kanton i općina Cazin će svoje razvojne ambicije moći u potpunosti da zadovolje. 7 . povezuje sa podruĉjima RS (B. na podruĉju općine primarnu ulogu ima magistralni put M-4.2. a preko Vel. Kada se realiziraju ovi putni pravci.2. Formiranjem općine Buţim putni pravac CazinBuţim poprimio je regionalni znaĉaj jer povezuje Buţim. Geoprometni poloţaj Danas podruĉje Unsko-Sanskog kantona povezuje Savsku i Jadransku razvojnu osovinu. preko Stijene i Bos. Blizina velikih centara u Republici Hrvatskoj. preko Cazina. duţine 52km koji povezuje općinu Cazin preko Srbljana sa kantonalnim centrom (Bihać) i drugim gradovima F BiH i RS. termalnih voda u banji Gata su znaĉajne prednosti. a preko Unsko-Sanskog kantona i preko Bosne i Hercegovine poveţe Zapadna Evropa sa Bliskim Istokom.Kladuše sa podruĉjem susjedne Republike Hrvatske. rijeke Une.Novi. blizina rijeke Korane.Krupe. koje omogućavaju da se podruĉje Cazina višestruko poveţe sa susjednim i širim podruĉjem.

8 . desne pritoke rijeke Korane. Teren se blago spušta prema sjeveru teritorije općine i dalje. Geomorfološka cjelina na sjeveru je veća i prelazi na teritoriju općine Velika Kladuša i teritoriju susjedne Republike Hrvatske.1. u koji ponire Koprivska rijeka (Horljava). u pojas rudnih planina Dinarskog sistema. Ovo podruĉje odlikuje veći broj manjih vodenih tokova bujiĉnog karaktera. Na teritoriju općine po pejzaţnom izgledu i hidrografskoj mreţi moguće je izdvojiti juţnu i sjevernu morfološku cjelinu.2. Manje pećine evidentirane su u Šepićima i lijevoj strani kanjona rijeke Une. Sjeverni i sjeveroistoĉni dio karakteriše nisko brdovit reljef sa nadmorskom visinom 300-400 metara. dok su od podzemnih oblika kraške erozije najĉešći ponori.3 Opšte karakteristike prostora: Morfološki ovo podruĉje pripada pojasu Dinarskih planina. na koju stranu su uglavnom orjentirani i vodeni tokovi. Iznad površi izdiţu se usamljena uzvišenja: Velika Gomila (kote 797 i 745) i dio Male Gomile. kod starog grada. Najveći ponor nalazi se u mjestu Stijena. Od površinskih kraških oblika najĉešće su vrtaĉe (dolovi). Juţna morfološka cjelina je nastavak Liĉke površi i pripada tipu nepotpunog krasa. Muratovo brdo (518 m) i najviša toĉka na teritoriji općine Kudića brdo (522 m) u sklopu "Pećkih brda" – dominantnog kraja na cijeloj teritoriji. Površ je blago nagnuta prema dolini Toplice. ĉija razdjelna linija ide pravcem Trţaĉka Raštela – Mutnik – Cazin – Stijena. u kojem se istiĉu uzvišenja: Japića Brdo kod Cazina (510 m).

uz glavnu cestu kod Ćoralića.245 kcal). ploĉastih vapnenaca i drugih minerala. a sumpora 2. Zapadno od Cazina.75%. PreraĊivanje dolomita kod Ćoralića (Dţehveruša) je poznato i van granica Unsko-Sanskog kantona. kvarcnog pijeska. Najĉešće su to kilometar dugi i 500 m široki pojasevi. pa se cijeni da postoje uslovi za dalja istraţivanja radi utvrĊivanja industrijskih rezervi i njegovu primjenu u graĊevinarstvu. Cazinski ugljeni bazen proteţe se od Gnjilavca na jugoistoku do Šturlića na sjeverozapadu. postoji ciglana u ĉijoj neposrednoj blizini se nalazi leţište ciglarske gline. na duţini od oko 20 km i prosjeĉnoj širini oko 6 km. Ugalj ovog bazena je lignit-mrki ugalj koji ima zadovoljavajuću debljinu i kvalitet u tri odvojena lokaliteta: Pjanići. a vanbilansne C2 kategorije od oko 40.797.000 t uglja. Juţno od Cazina registriran je pojas kvarcnih pješĉara.90%. Crnaja i Šturlić. Donja toplotna vrijednost uglja je 13. u Crnaji 3 m. Prema raspoloţivim podacima moţe se reći da ugalj bazena Cazin-Trţac pripada vrsti nešto lošijih mrkih ugljeva (mrko-lignitski ugljevi).1. Sjeveroistoĉno od naselja Stijena. Geološke rezerve su relativno velike.000.2. Na industrijsko testiranje slati su uzorci sa lokaliteta istoĉno od Trţca i dobiveni su pozitivni rezultati.5 metara.4 Mineralni resursi: Na podruĉju općine Cazin nalaze se znaĉajne geološke rezerve gipsa. Prema sadrţaju sumpora ovaj mrkolignitski ugalj spada u kvalitetnije ugljeve. Debljina sloja u Pjanićima je u prosjeku 2 metra. ĉije su temperature uz veće izdašnosti male u plićim zonama. na površini nešto manjoj od 1 km² otkrivene su naslage gipsa. UtvrĊeni su pojasevi i leće tufova i tufita u vertikalnoj i lateralnoj alternaciji s laporima. pepela 17. a u Šturliću preko 4.000 t.6%. geološke rezerve tih dolomita na podruĉju općine Cazin. Na lokalitetima Pjanića i Crnaje istraţene su i obraĉunate bilansne rezerve A+B+C1 kategorije od 2. Ograniĉena istraţivanja izvršena na termalnim izvorima na podruĉju Trţaĉkih Raštela su pokazala da se radi o ne agresivnim termalnim vodama. Postoje nalazišta ciglarske gline i na drugim lokalitetima sa znatnim geološkim rezervama. 9 .593 kJ (3. što znaĉi da bi se tufovi mogli upotrebljavati za proizvodnju klinkera. tufora. sadrţaj vlage je 30. Osim lokaliteta "Dţehveruša" sigurno postoje znaĉajne. dovoljno ne istraţene. Debljina slojeva kreće se od 5-20 cm.

Najveće vrelo je kod ţeljezniĉke stanice Grmuša za koje se pretpostavlja da je ponornica Koprivske rijeke (Horljava). Izvire ispod strme strane amfiteatralnog erozionog kraškog proširenja izmeĊu naselja Prošići i Ostroţac.slivno podruĉje rijeke Korane sa glavnim pritokama Toplicom. Posljedica plitkog korita je vrlo ĉesto visok nivo podzemnih voda u priobalnim dijelovima. Na osnovu raspoloţivih podataka moţe se zakljuĉiti da cazinski region raspolaţe rezervama podzemne vode koja bi mogla obezbijediti vodosnabdjevanje od 700 l/sec. Ovdje tok Une ima dosta brzaka. Mutnicom. svi ostali vodotoci nisu dovoljno bogati vodom. Najznaĉajnija takva ponornica je Koprivska rijeka (Horljava). na dijelu granice sa R Hrvatskom. Najveća rijeka je Una. Duţina toka je 1. naroĉito u ljetnom periodu.1. Na dijelu Cazinske općine u Unu utiĉe samo jedna kratka pritoka. broju izvora i bogatstvu rijeĉnih tokova. ima izvjestan broj ponornica. Prema Bihaću je nešto šire eroziono proširenje. Po izlasku iz kanjona kojeg je izgradila u kreĉnjaĉkoj površi izmeĊu Sadilovca i Bugara. Crnajom. Pored rijeka koje cijelim tokom teku površinski.Krupi rijeka Una usjekla veliĉanstven kanjon. Sliĉna situacija je i sa poljoprivrednim površinama uz vodotoke rijeke Mutnice i Toplice ĉija su korita takoĊe nedovoljnog kapaciteta. 10 . jer su prostorno "razvuĉene". rjeĉica Dobrenica. Na podruĉju općine egzistiraju tri slivna podruĉja: . tok jako meandrira i ima dosta staraĉa i mrtvaja.5 km dugim tokom. nalaze se bliţe korisnicima i ĉistije su od površinskog "prihranjivaĉa". Druga po veliĉini je rijeka Korana. Korito joj je plitko i široko. Korana je mirna rijeka. nataloţeno je dosta sedre sa mnogobrojnim opasnim virovima. Najduţa rijeka na općini Cazin je rijeka Mutnica sa svojim 19. Mrcoljicom i Pivnicom. Grahovom rijekom. Okolno zemljište je priliĉno široko i ravno. te već pri pojavi svakogodišnjih velikih voda priobalno zemljište biva plavljeno. okruţeno niskom šumom i grmljem. slaba ocjedivost terena te samim tim zamoĉvarenje poljoprivrednog zemljišta i nemogućnost njegove obrade. te . U kanjonu Une su brojni izvori i vrela. dok je prema Bos. One se nalaze na velikim dubinama. Znaĉaj podzemnih voda je vrlo velik. Nastaje od potoka i vrela kod sela Vrela i izvora Kamenica i Crnog vrela ispod sela Osredka.5 Hidrografske karakteristike: Hidrografska situacija na podruĉju općine Cazin karakteriše razliĉitost u gustini rijeĉne mreţe. koje se ponovo javljaju kao nove rijeke odnosno potoci. Osim rijeke Une.5 km. naroĉito sa lijeve strane za koje se pretpostavlja da su od potoka koji poniru na kraškoj površi.2. ada. .slivno podruĉje rijeke Une sa glavnom pritokom Dobrenicom.slivno podruĉje rijeke Gline sa glavnim pritokama Rijekom.

Pored pošumljavanja šumskih goleti i u toku rata devastiranih šuma.krupnoća ploda je 2-3 puta veća od ploda pitomog kestena. Visokih prirodnih šuma na podruĉju općine Cazin skoro i nema. 11 . oko 25% općinske teritorije.aktivnosti su usmjerene na podizanje i mjere njege šuma. a i ukus je bolji. Radi se o jako degradiranim niskim šumama.te vještaĉkim obnovama sa odgovarajućim vrstama. preteţno u mješovitim šumama sa hrastom kitnjakom. niske šume hrasta kitnjaka. i 2003. Floristiĉki i prirodni fenomen rijeke Une daje peĉat ne samo ovom podruĉju. obiĉnim grabom.Urod plodova marona je dobar.Krupa.7. te sa kalemljenjem nastavljeno u 2002. Najveći areal pitomog kestena u Bosni i Hercegovini nalazi se na podruĉju cazinske općine. svojom ĉistom i lijepom zelenom bojom vode. malim površinama (cjelinama). izuzev vještaĉki podignutih nasada ĉetinara u primjesi sa prirodnim vrstama lišĉara. cerom.1. Kalemljenje i oplemenjivanje pitomog kestena sa kultivarom tipa maron. Šume u svojini graĊana (privatne šume) u nadleţnosti su Kantonalnog resornog ministarstva. nego predstavlja prirodnu vrijednost koja moţe da podnese najstroţije meĊunarodne kriterije vrednovanja prirodnim znamenitosti i ljepote. U kanjonu Une izmeĊu Ostrošca i Bos. i dr. gdje dominiraju razne vrste vrba. virova. Dolina rijeke Une sa svojim atraktivnim kanjonom.koja je ove godine prerasla nivo općine. pruţaju izvanredne uslove za odmor i rekreaciju. dolinske strane obrasle borovom i mješovitom šumom. a mjestimiĉno i prave prirodne rijetkosti u sklopu originalnih prirodnih ambijenata. sa mnoštvom brzaka. sedre i ada.6 Šumski resursi: Šume na podruĉju općine Cazin angaţuju znatan dio općinske teritorije. Sada se kesten nalazi u ĉistim sastojinama. šume angaţuju najviše površine. ako se uzmu u obzir niske šume. bogatstvo ribom.2.Navedene aktivnosti provodi PJ: «Šumska uprava za uzgoj»Cazin u okviru JP»Unsko sanske šume» Bos. Najrasprostranjenije šume su lišĉari.000 ha. niskih proizvodnih mogućnosti. zauzimajući tako oko 2. rana vrba (Salix daphnoides vill). 2. osnovana plantaţa. šibljaci i goleti. i zasigurno će doprinijeti animaciji ploda kestena ovog podruĉja u trţišnom smislu kao robe kroz najrazliĉitije forme. a naroĉito dijelovi uz rijeku Unu pruţaju obilje izvanrednih prirodnih pejzaţa. te niske kestenove šume. godini i biće nastavljeno i narednih godina. lovor vrba (Salix pentanika). Prisutna je aktivnost na popularizaciji kestena kroz društvenu manifestaciju «KESTENIJADA».090 ha (oko 52% u društvenoj i oko 48% u privatnoj svojini).stvoren matiĉnjak za uzimanje kalem granĉica. Za podruĉje općine Cazin je veoma znaĉajna šuma kestena. a od drugih vrsta vrba znaĉajne su: krta vrba (Salix fragilis). Sve ostale površine nemaju nikakvu ekonomsku vrijednost i ĉinit će osnovu za nova pošumljavanja u narednom periodu. Posebne prirodne vrijednosti: Ĉitavo podruĉje općine. ali autohtonog porijekla. Poĉetkom 2001.1.godine iz Italije (region Firence) donesene su dvogodišnje sadnice marona. niske bukove šume. Ukupna površina šuma i šumskog zemljišta iznosi oko 10. a mjestimiĉno potpuno kamenite. Flora Une je tipiĉna za vodotokove naših rijeka. U jesen ove godine već su vidni i prvi oĉekivani rezultati. bukvom i drugim vrstama.Krupe raste izuzetno bijela vrba (Salix alba) drvo koje u sklopu narasta do 25 i do 30 m. Poslije poljoprivrednih površina.

U maju snijeg moţe padati.1 m/sec). Oblici sedre su razliĉiti i ponekad fantastiĉni. kada su i temperature najniţe. Sa bioklimatskog stanovišta prosjeĉno je najpovoljnije vrijeme za ţivot i rad u maju i prvoj polovini juna. a najrijeĊi jugoistoĉni vjetar. zatim decembar i februar. Najhladniji mjeseci su: januar. sedrotvorci ţive samo u brzacima i sedra je ţiva samo ako je prekrivena originalnim ţivim slojem sedrotvornih mahovina. odnosno oko 75 dana godišnje. najveću brzinu ima juţni vjetar (2. zatim jugozapadni (1.1. februar i mart imaju podjednak srednji broj dana sa padanjem snijega. Da bi sedra ţivjela moraju postojati prirodni uslovi: prirodno prelijevanje vode preko barijera. a zatim skoro cijeli septembar.Osim vrbe. novembar i decembar sa 335 mm). ili 23% više od srednje godišnje koliĉine padavina. sedrotvoraca i biodinamike. dok je srednja brzina ostalih vjetrova ista (1. 12 . Sedru reprodukuju serdotvorci. pa se i snjeţni pokrivaĉ najduţe zadrţava.6 °C. august i septembar.incana) nešto niţa (od 10-25 m) koja je vaţna kao zaštita na slabo plodnim terenima uz brdske i planinske potoke.Gomila i dr. Prosjeĉna godišnja koliĉina padavina na ovom podruĉju je 1213 mm na 1m2. Mjesec sa najviše dana sa pojavom padanja snijega je januar. pa brdo V. Ova prirodna pojava je danas veoma rijetka u svijetu što još više potencira vrijednost Une. septembar sa 300 mm na 1m2). ĉistoća vode. maj. dok je u najkišovitijoj godini palo 1497 mm. 2. august. te juni. dok su najtopliji juli. Ljetnji mjeseci imaju nešto manje padavina (juli. Srednja godišnja temperatura zraka je 9. juli. u martu se snijeg kraće zadrţava.5 °C. juni: 338 mm) i tokom jeseni (oktobar. ali se ne zadrţava. dok je bijela joha (A. što je za 284 mm.5 m/sec).4 m/sec). februar i mart 242 mm na 1m2) sa najmanje padavina. Na podruĉju općine Cazin najĉešći su sjeverni vjetrovi. MeĊutim. dok je zimski period (januar. sa znatnim uticajem lokalnih uslova. i to bijela i crna topola (Populus alba i Populus nigra). august. jer je i prosjeĉna temperatura veća. posebnu vrijednost ĉini i neposredno okruţenje sa bogatim relejfnim oblicima i stvorenim vrijednostima kulturno-graditeljskog naslijeĊa (stari gradovi na visovima kanjona i proširene doline). u vegetaciji Une sudjeluju i topole. Bez snjeţnih padavina su juni. Autohtonu vegetaciju rijeke Une ĉini crna joha (Alnus glutinosa) do 30 m visoko drvo. velika koliĉina vode. U prosjeku. Ono što ĉini Unu izuzetnom rijekom je svakako prirodni fenomen sedre. Pored pejzaţnih ljepota koju ĉine autentiĉna flora Une i fenomenalnih pojava proizišlih u odnosu sedre i vode. sa godišnjom amplitudom temperature zraka od 20.8 Klimatske karakteristike: Ovo podruĉje ima umjereno-kontinentalnu klimu sa dosta oštrim zimama i toplim ljetima. te ponori kod Pećigrada i Stijene. Najviše padavina ima u toku proljeća (april.7 m/sec) i jugoistoĉni (1. zatim ĉitav juţni pojas Banje Gate do Ostroţca ukljuĉujući i termomineralne vode Gate. Ljepota Une je tolika da se ĉesto neopravdano zaboravlja na druge prostorne cjeline u općini koje posjeduju znaĉajne prirodne vrijednosti: rijeka Korana koja tangira općinsko podruĉje sa zapadne strane. Maksimalne koliĉine padavina zabiljeţene su u mjesecu oktobru 359 mm. Decembar.

2 1.552 46. do 1991.471 1971 45.19811961 1971 1981 1991 1. Bliţa istorija demografske slike Stanovništvo općine Cazin posmatrano u periodu 1948.5 1. DEMOGRAFSKA SLIKA I TRŢIŠTE RADA 2. godine kada je izgraĊeno nekoliko znaĉajnijih privrednih objekata./km2 ). godine tradicionalno bila osnovna privredna djelatnost i izvor prihoda stanovništva općine. 13 . Podruĉje 1948 Općina Cazin Grad Selo 30.217 Prosjeĉna stopa rasta u % 1948.2.Pedološki sastav i kvalitet tla nije takav da bi se na njemu bez intezivne agrotehnike mogli ostvariti znaĉajniji prinosi. Poljoprivreda je sve do 1972.2.1 1.2. koje se za 43 godine udvostruĉilo.3 Izrazito visoke stope nataliteta i umjerene stope mortaliteta u posmatranom periodu imale su za posljedicu visok prirodni priraštaj a time i ukupni porast stanovništva općine. pa općina Cazin spada u najgušće naseljene u Bosni i Hercegovini.U zadnje vrijeme dolazi do znaĉajnijeg mehanizovanja te primjene agrotehniĉkih mjera u poljoprivredi pa su prinosi osjetno u porastu.8 2. ( 178 stan.022 37.110 10.7 2.144 4. 2.558 1991 63.. a za normalnu ishranu stanovništva je neophodno najmanje 0. Razvoj industrije općine desio se izmeĊu 1972. Stopa rasta stanovništva općine pokazuje tendenciju povećanja do 1971. a sadašnje drţave Sloveniju i Hrvatsku. Obzirom na veliku nezaposlenost tj. Iako je stopa prirodnog priraštaja viša u seoskim podruĉjima zbog stalne migracije stanovništva prema gradu ukupan porast stanovništva odvijao se sporije nego u gradu.1. Njemaĉka i Švicarska.Inaĉe poljoprivredni potencijali općine su dosta skromni. godine da bi kasnije bila u opadanju. strukturi privrede i drugim elementima.6 3.0 2.9 2.1971.723 29. Razvoj vitalnih komponenti pokazuje da se stanovništvo općine nalazi u demografskoj tranziciji koju karakteriše brţi pad nataliteta od pada mortaliteta pa je prirodni priraštaj u kontinuiranom padu.189 51.545 25.446 1981 57. godine bilo je u kontinuiranom porastu.0 19481991 2.Ukupna obradiva površina iznosi 20.468 8.599 Broj stanovnika 1961 35.2 2. višak radne snage jedan dio radno aktivnog stanovništva se zapošljavao u bivše republike.3 hektara po stanovniku.459 ha što je oko 0. MeĊutim i pored toga općina je imala a i sada ima malu stopu zaposlenosti.2.406 12. mjereno prema društvenom proizvodu po stanovniku.3 2. i 1980.6 2. OdreĊeni broj je zaposlen u trgovini i ugostiteljstvu te zanatskoj djelatnosti.2. Zanimanje stanovništva Općina Cazin spada u red najnerazvijenijih općina u B i H. procentu zaposlenosti stanovništva.Tada dolazi do promjene u strukturi zaposlenih gdje industrija zauzima vodeće mjesto.194 5.9 4.0 1.4 hektara. a znaĉajan broj i u zemlje Zapadne Evrope i to preteţno Austrija.1961.

75% 14 . 2.godine Bošnjaci Srbi Hrvati 66.2.5.2003 godine: 66.2.861 Srbi 765 Hrvati 142 Jugosloveni 411 Ostali 227 ____________________ U K U P N O : 63.2003.godine 0 – 15 godina 16 – 65 godina 65 i više 17.3.12.992 42.84% 2.7.2003.12. Ukupan broj raseljenih lica na općini Cazin. “PROCJENA” 31.488 33.56% 2.6.778 7.864 5.2.2. Broj stanovnika na općini.634 2.2003. Starosna struktura stanovništva.8.814 49 % 51 % 2.36% Muslimani Srbi Hrvati Jugosloveni Ostali 97.469 117 48 0. Popis stanovništva 1991 godine Muslimani 61.2.65% 0.12.12.2. Nacionalna struktura.81% 29. “ PROCJENA” Stanje 31. Stanje 31.35% 0 – 15 godina 16 – 65 godina 65 i više 62.12.22% 1. “PROCJENA” 31.07% Bošnjaci Srbi Hrvati 99. Polna struktura.21% 0.godine Muški Ţene 32.2003 godine: 150 Izvor podataka: Knjiga sluţbene evidencije raseljenih lica i izbjeglica koja se vodi u općini Cazin.2.4.18% 0.406 0. “PROCJENA” 31.

171 1. (Prema Godišnjem izvještaju o zgradama graĊenim u individualnom vlasništvu vidljivo je da se najveći broj objekata gradi na podruĉju grada odnosno prigradskim naseljima te u zonalnim centrima) Evidentan je i odlazak stanovništva u druge zemlje zbog teške ekonomske situacije. Povećava se broj domaćinstava uz istovremeni pad broja ĉlanova . 63.64 ĉl/dom. - - - 15 .171 995 1.406 domaćinstava = 4.096 1.27 ĉl/dom. godina 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 ţivoroĊeni 1.100 995 1.000 831 870 900 789 800 704 700 600 500 373 383 387 395 404 373 404 382 400 300 200 100 0 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 živorođeni umrli 500 400 300 200 100 0 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 - Starosna struktura stanovništva se mijenja te se smanjuje procenat mlade populacije u odnosu na ukupno stanovništvo.2.9.200 1.044 831 870 789 704 umrli 373 383 387 395 404 373 404 382 900 800 700 600 788 723 608 649 497 427 385 322 Prirodni priraštaj Prirodni priraštaj 723 788 608 649 427 497 385 322 1. Demografski trendovi Prirodni priraštaj stanovništva je u padu i kreće se ispod 10 promila.302 stanovnika : 15.096 1.500 domaćinstava = 4. 2002 godina: 66.044 1.2. Iako nema zvaniĉne evidencije o ovoj pojavi ona je opće poznata i sigurno je prisutna. popis 1991 godine.300 1. Prisutna je migracija stanovništva iz ruralnih prema urbanoj sredini i zonalnim centrima. Smanjuje se broj ţivoroĊenih a broj umrlih je otprilike isti u posljednjih nekoliko godina što ima za posljedicu promjenu starosne strukture.406 stanovnika : 13.

488 296 3.607 6. Federalni zavod za statistikiu. 16 .507 NSS 368 VKV 52 KV 775 PKV 336 NKV 1186 U navedenu cifru nisu ukljuĉena lica koja se nalaze na privremenom radu u inostranstvu jer nam ti podaci nisu dostupni. Zaposlenost Godina 1999 2000 2001 2002 2003 8.000 zaposlenih u inostranstvu.160 6.000 0 1999 2000 2001 2002 2003 6. U bliţoj prošlosti bio je visok procenat nepismenosti te je starija generacija radno aktivnog stanovništva uglavnom nekvalifikovana radna snaga .630 6.822 280 3.160 6.160 4 47 557 1 1.2.607 5.165 7.000 2. Naša je procjena da ima cca 7.306 268 3.872 4.940 Zapos l eni Nez apos leni Kvalifikaciona struktura zaposlenih ( stanje.662 Izvor:Statistiĉki podaci o privrednim i drugim kretanjima.150 5 61 662 5 4 1.000 7.10.110 15 111 839 31 7 2.656 7.SSS i KV radnici 45.707 2003 7.9 %.343 16 93 962 29 5 2.150 6.110 7. mart 2003 godine) Ukupno 4.246 287 4.629 2001 6.000 3.656 5.2.165 4.353 lica su bila zaposlena u inostranstvu. PKV.110 7.115 285 3.872 4. VŠS i VSS iznosi 1. Od ukupno prijavljenih nezaposlenih kod Zavoda za zapošljavanje uĉešće nekvalifikovanih iznosi 52.656 8 84 698 31 1.80 % a uĉešće VKV.343 4.940 Nezaposleni 6.3 %. (Prema popisu 1991 godine 3.000 1.150 6.018 2000 6. a u taj broj nisu ukljuĉena lica koja su zaposlena u R Sloveniji i R Hrvatskoj jer su tad bili u sastavu SFRJ) Kvalifikaciona struktura nezaposlenih Godina Ukupno VSS VŠS SSS NSS VKV KV PKV NKV 1999 6. Kvalifikaciona struktura radno sposobnog stanovništva Iako nema podataka o kvalifikacionoj strukturi radno aktivnog stanovništva moţe se reći da je nepovoljna.343 Zaposleni 6.728 2002 7.000 5.000 4.000 6.630 6.960 VSS 256 VŠS 4480 SSS 1.

...............57 ........Prema izvještaju JU Sluţba za zapošljavanje Biro rada Cazin ukupan broj nezaposlenih je 7................Transport i veze .mašinbravar 152 Oblasti zaposlenja Zaposlenost po djelatnostima ( august 2003 godine ) ... 4........ .........................................djel.......................................... 17 ....934 Ako se posmatra neregistrirana zaposlenost moţe se konstatovati da se najveći broj radno aktivnog stanovništva bavi poljoprivredom.daktilograf 30 VI STEPEN III STEPEN .......Isto tako J...................raĉ.....zidar 118 .......................................konfekcionar 188 ................Nastavnik razredne nastave 22 ..........U.........................ekonomski tehniĉar 199 .......11.................. 1....Financ...........vozaĉ 116 ................... …132 .GraĊevinarstvo ..................Industrija ........58 Posl..... …....... …631 ..................posl...........................medicinski tehniĉar 49 ......NerasporeĊeno po SKD ......prodavaĉ 513 ............................. …..Zdravstvena i socijalna zaštita ... ............Trgovina .bravar 131 ......... …400 ................................... Po stepenu najbrojnija zanimanja su slijedeća: I STEPEN IV STEPEN ........Javna uprava i odbrana...........28 ostale usluţne djelatnosti .....Komunalne djelatnosti ............. Mogućnosti prekvalifikacije Mogućnosti za prekvalifikaciju odnosno dokvalifikaciju radno sposobnog stanovništva su moguće putem Zavoda za zapošljavanje koji organizuje kurseve za radniĉka zanimanja preko Centra za obrazovanje odraslih koji se nalazi u Bihaću......kulturne i sportske djelatnosti..... …208 ......automehaniĉar 341 ........... posredovanje.... ….................087 (Broj zaposlenih koji nije rasporeĊen po SKD odnosi se na zaposlene u obrtu i slobodnim profesijama) U k u p n o : ..soc....... 1........poljoprivredni tehniĉar 54 ..zidar 231 ........nekretninama i ost...........djelatnosti ......................... …..............tesar 32 .....Ugostiteljstvo ..Obrazovanje .67 ...........2............................ I i II srednja škola u Cazinu organizuju vanredno školovanje za sticanje odreĊenih kvalifikacija u zanimanjima koja imaju po programu rada škola.............maturant gimnazije 110 ........................411 .186 lica ( juni 2003 godine). .............osiguranje.............mašinski tehniĉar 219 ....................................graĊevinski tehniĉar 71 II STEPEN ........................Rekreativne...................................... …212 ................. …...........56 .......................................Viša ekonomska 52 .. 2...........Šumarstvo i šumarske usluge… ....587 ..........NK 3....680 .................................... obv.............................. osiguranje ......

"Šumarija" i dr. a istovremeno je izgubila kompletno prijeratno trţište. Iako je poljoprivreda bila najznaĉajniji privredni dio znaĉajno je spomenuti oblast graĊevinarstva i trgovine. Prije rata u Općini Cazin je egzistiralo 12 privrednih subjekata. 18 . Tokom rata privreda Cazina je pretrpila znaĉajne štete na svojoj imovini. jedna "Ţitoprerada" ("Prerada kukuruza").3.3 EKONOMSKA I BIZNIS SITUACIJA OPĆINE CAZIN 2.1 Stanje privrede Ekonomiju općine Cazin u prijeratnom periodu karakterizirala je usitnjenost privrednih subjekata kako po ukupnom prihodu tako i po broju zaposlenih što je rezultiralo da općina Cazin bude na dnu ljestvice kao izrazito nerazvijena općina u BiH. jedna nikako ne radi ("TKA") a drugoj iz godine u godinu otpada posao (Dubravahotel Sedra). Završetkom rata dolazi do niza izmjena pozitivnih zakonskih propisa u oblasti privrede te se javlja niz novih manjih privrednih subjekata u privatnom ili dioniĉkom vlasništvu i dolazi do situacije u kojoj društvena preduzeća ne mogu parirati privatnim firmama prvenstveno zbog neefikasnog mehanizma kontrole prometa. s tim da je industrijski napredak i standardizacija uslova proizvodnje jednostavno pregazila maltene kompletnu našu industrijsku strukturu. Izuzev RO "RAD" i javnih preduzeća svi drugi privredni subjekti su bili u stvari poslovne jedinice (OUR-i ili RO) većih sistema u BiH.Pošta". klanje i konfekcioniranje mesa peradi. 3 poslovne jedinice "Agrokomerca" ("Poljoprizvod". te trgovina koja je bila apsolutni nosilac trgovinske branše na općini. ali iste djelatnosti nisu izrasle u subjekte prepoznatljive van Općine. proizvodnja peradi. Kada se govori o razvijenosti industrije u bivšem periodu ne moţe se reći da je naša općina imala znaĉajnu razvijenost bilo koje industrijske grane u usporedbi sa drugim DPZ-a ili prosjekom drţave.2. a neke proizvodnje kao proizvodnja papira vjerovatno neće nikada biti ni obnovljene. "PTT . a pogotovu za obradu i stjecanje izgubljenih trţišta. Na lokalnoj razini ipak su se isticale industrija graĊevinarstva. Efekti privatizacije nisu dali ni blizu oĉekivane rezultate izuzev "TOP" Ćoralići. te isti nisu ni mogli u ovakvom statusu biti nosioci privrednog razvoja u pravom smislu. vlasništvo kao i finansiranje obzirom da poslije rata nije se moglo doći do pribliţno kvalitetnih financijskih sredstava za pokretanje i odrţavanje proizvodnje. Ogroman problem drţavnih firmi predstavlja neadekvatan menadţment. poslovna jedinica "Elektrodistribucija". Na općini Cazin su ostale još dvije firme koje nisu privatizirane: DOO "Dubrava" (hotel Sedra) proces u toku i DOO "TKA" za koju je nadleţna Federalna agencija za privatizaciju. U sadašnjem vremenu samo su još dvije firme u drţavnom vlasništvu i njihov obim poslova znaĉajno je opao. Zbog navedene situacije općina kao izrazito nerazvijena i veoma niskom stopom zaposlenosti u oblastima privrede okrenula se razvoju poljoprivrede. "Praškasti proizvodi" i "Puran"). proizvodnja medicinskih instrumenata. "Elektroprenos".

136.500 12. 30.433 194.917.000 300. 17. 29. 12.000 19.849 146 44 321 59 570 25 43 99 60 233 4.578 154.000 8.000 90. TOP 25 MAJ DOO BOSNA DD RAD DD MEDIC UKUPN O 4.000 433.Raštela “ prod.771 87. 61 “ prod. 34. 23. 4.000 22.000 2.760.000 80. 11.000 600.000 20.000 50.. 13.1 TKA Skadišni prostor br.133 3.knjiţara U K U P N O 849.000 428.127 44.280 55.998 8.782 13. 35.000 44.879.525. CIJENA INVESTICIJE PREUZ.000 200.000 150.007.000 500.000 360.000 372. 74 “ prod. 19.043 117. br. 56 “ prod. 31.199.845 100.371.000 41.628 23. br.722 171.517 16.513 12.705 4. 5.497 240. 6.000 214.163 189.847 503.082 362. 10. 53 “ prod.000 60.000 63.000 70. br. 14.028 263.074. 27.997 703.000 126. br.695 96.000 40.Dubrava Auto-servis Rad Zanatske radionice Rad Stara škola I sprat Rad Stara škola II sprat Rad Transport TKA Eksterno skaldište br.428.731 349.496.319 2.040.000 60.033 316. 26.000 201.000 1.694. RADNICI NOVA ZAPOŠ.462 131.928 47.000 10.572 402.000 100.800. 22.585.000 140.106 189.921 2.000 82. 2.549 1.600.812.000 300.000 2.000 170.401. Ĉaršija “ Pecara-Divhana “ prod. 4. 37. br.741 400.581.300 220. 72 “ prod.163 92. 24. RAD.699.489 204.419 9.620 250.786 283.000 305. 2.309.710 118.000 49.000 200.000 20.713 100.000 300. 3.471 1. br.105 53.000 48.750 88.504.867. br.000 2.485 130 2 11 7 10 24 13 2 2 13 5 7 8 3 4 4 8 2 39 10 3 2 1 2 1 2 4 3 1 3 2 3 3 3 4 4 2 361 0 2 0 0 15 28 13 0 0 8 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 1 2 1 14 0 0 0 2 0 0 0 94 PREGLED PREDUZEĆA PRIVATIZIRANIH U VELIKOJ PRIVATUZACIJI PUTEM TENDERA R/B NAZIV PRDUZEĆA DRŢAVNI KAPITAL GOTOVIN.400 50.872 207. 52 “ prod.000 66.000 53.517 506.000 3. Ćuprija “ prod. 16. 9.909 229.500 150.000 48. 82 “ prod. 78 “ prod.102 555.685 11.000 40. CERTIFIK.400 301. 8. NOVA ZAPOS. 25.000 170.000 3.000 250.2 TKA Sortirnica TKA Eksterno skladište br.000 625.000 100.500 150.929 58.566 176.713 7. Proizvodna hala “Cazinka Skladište TOP”25 Maj” u Bihaću Motel”Horljava” Stijena Fast FOOD Dubrava Cazin Sari hotel.264.685 13.000.748 1.000 50.164 379.603 93.806 15. 3 TKA Nedovršeno skaldište TKA Benzinska pumpa TKA Otvoreni skladišni prostor TKA Montaţna baraka TKA Štamparija TKA Nedovršena poslovna zgrada TKA Angropreduzeće.100 5. br. br.544 3.136 8.100. 7.000 171. 28.000 430. 36. 95 “ prod. 1.000 600.000 250.420.000 50.151 95.200 145.057 13.PREGLED PRIVATIZIRANIH OBJEKATA U MALOJ PRIVATIZACIJI R/B NAZIV OBJEKTA POĈET.196 152. 20.000 3.289 491. 15. 21.000 50.217 19 . Tr. 18.000 243. 32.451 279. 4 “ prod.749.000 50.108 167. UKUPNO PREUZ. br.862. CIJENA PROD.505.199 69.000 28. br. 33. prodavnica 88 “ prod.908 90. 77 “ prod.888 109.000 110. PREUZETE OBAVEZE 1. INVEST.000 200.000 120. 3.

izrada programa za dobijanje financijskih sredstava po povoljnim uslovima 20 .699. R/B NAZIV PREDUZEĆA UKUPAN KAPITAL PRIVT.911 7. KAPITAL UPISANI IZNOS % UPISA 1.136 KM.514. U strukturi prodajne vrijednosti gotovina uĉestvuje sa 3. Dodatno zapošljavanje nije do sada realizirano u DD Medic i RO Rad. Razvojem privatnog biznisa uglavnom se kretalo sa trgovinom.281 3.291.281 KM u certifikatima odnosno za tri puta veći iznos od ponuĊenog na javnom upisu što govori o velikom interesu ne samo radnika dotiĉnih firmi već i ostalih imaoca certifikata.462 8.60 3.55 4. Velik broj firmi se bavi sa više djelatnosti od onih koje su specijalizirane.055.116 2.79 2.277.07 1.989 6.953.029. a jedan od razloga je preveliki broj firmi koje se bave istom djelatnošću kao i samostalnih radnji.01 Izvor podataka iz izvještaja Agencije za ptivatizaciju USK-a.Tenderskim naĉinom prodaje privatizirane su 4 firme sa ukupno ponuĊenim kapitalom za prodaju u iznosu od 23. Isti je prodat za vrijednost 51. Pored iznosa za koji su prodate navedene firme preuzete su i obaveze u iznosu 9.20 86.768.922 1.80 86.289 KM a iste su prodate za 22.880 854.199.880 854.00 99.107 854. Na našoj općini nije došlo do gašenja niti jedne društvene firme iako neke apsolutno ne obavljaju svoju osnovnu registriranu djelatnost kao npr.749."TKA". Generalno gledajući svim firmama je neophodna pomoć u izradi programa uvoĊenja nove tehnologije i proizvodnje.688.317 1.837 19.462 8. U privatnom sektoru uglavnom preovladavaju mali biznisi sa rjetkim izuzetcima.998 32.265 1. Javnim upisom dionica obuhvaćene su ukupno 4 firme sa 16. 4.688.357 13.KAP. DD PREVOZ ANGROPRED. Obaveze preuzimanja 570 radnika nije realizirao DD Medic koji ne obavlja trenutno djelatnost dok su druga tri subjekta to izvršila.322 1.462 8. PREGLED PREDUZEĆA KOJA SU PRIVATZIRANA JAVNIM UPISOM DIONICA DRŢAVNI KAPITAL % DRŢ.721 16. PredviĊena investiciona ulaganja od 16. meĊutim ista uglavnom nisu ispoštovana izuzev TOP 25 MAJ koji je izvršio svoje obaveze.236. Preduzeća ne dobivaju pomoć od lokalne zajednice obzirom da naša općina nema formirano odjeljenje za ekonomski razvoj niti postoje konsultantske firme.953.862.217 KM što ĉini 43% prodajne vrijednosti. pa se ne moţe precizno dati broj zaposlenih po oblastima privreĊivanja kao i iz razloga znaĉajnog rada na crno.600.517 KM što ĉini 74% u odnosu na prodajnu vrijednost. Od 2000.227 14.052 42.721 16.849 KM odnosno 95% od ponuĊene prodajne vrijednosti.20 100. 2.760.553.277.020. a ni NVO koje se bave poslovima pomoći preduzećima.604 51.600. Općinska pomoć se uglavnom svodi na administrativno pravnu pomoć u odjeljenju za privredu prilikom otvaranja i registracije poslovnih jedinica.289 KM ili 15% a plaćanje u certifikatima iznosi 85% odnosno 19. KAPITAL DRŢ.131.071.052 KM što ĉini 86. a u istom uĉestvuju uglavnom radniĉka potraţivanja po osnovu liĉnih primanja radnika bilo da su radno angaţirani ili su u skladu sa zakonom dobili otkaz.401. ZA PROD.-te godine firme ne biljeţe znaĉajan rast po bilo kom osnovu. "Medic".131. ugostiteljstvom odnosno usluţnim djelatnostima uz rjeĊe long poslove.989 6.70 1. 3.052 4.7% drţavnog kapitala koji je bio predmet prodaje.953. "Angropreduzeće" i "TŢP" iz raznih razloga.055. CAZINKA TŢP CAZIN UKUPNO 2.646.

1999.4%. – 31.12. 556 571 581 578 597 213 483 1252 217 495 1283 220 519 1320 216 544 1338 225 577 1399 DJELATNOST TRGOVINA UGOSTITELJSTVO ZANATSKO-USLUŢNE DJELATNOSTI UKUPNO 700 600 500 400 300 200 100 06 . 2000. Uprave prihoda i inspekcijskih sluţbi. Na podruĉju općine ima ne prijavljenih poslovnih jedinica što znaĉi da ima sive ekonomije. STANJE NA DAN 31.12. 2002.6%.1999. 2. br.g. najstabilniji trend promjena (porasta) u navedenom Najznaĉajniji porast biljeţe zanatsko-usluţne djelatnosti 19. DJELAT.godine) Red. 3. USL. Oblast ugostiteljstva ima ĉetverogodišnjem periodu svega 5.g.12. 2001.12.12.2003.g. Italiju i Austriju.6%.g.12. realizacija sredstava je mukotrpna i spora. 1999. Firme koje prevazilaze lokalne okvire uglavnom svoju robu plasiraju na teritoriju BiH.2 00 3 19 99 20 00 20 01 20 02 TRGOVINA ZANAT.12. Dostupnost kapitala na lokalnom nivou nije apsolutno zadovoljavajuća. 31.za privreĊivanje u svijetu. 1. 31.5 % što je povoljan trend kretanja te doprinosi ukupnom zbirnom povećanju sve tri djelatnosti u iznosu od 10. a ista iz razloga ne sprovedbe zakonske regulative od strane Financijske policije. 31. visoka je cijena kapitala kao i nepovoljni rokovi vraćanja odnosno nema sredstava za razvojne potrebe već se sve svodi na izriĉito komercijalnoj osnovi odnosno za potrebe obrtnih sredstava. Pregled poslovnih objekata (period 31. pomoć za osvajanje nekadašnjih i novih trţišta te pomoć u kvalitetnoj organizaciji firmi.12. (vrijeme od 4 godine) od 7. te izvoze u drţave: Hrvatsku. 31. Sloveniju. 2003.12.2003. do 21 . UGOSTITELJSTVO Iz navedene tabele je vidljivo da oblast trgovine ima blagi rast u promatranom periodu 31.g. 31.

Znaĉajno je napomenuti da zanatsko-usluţne djelatnosti iz godine u godinu biljeţe rast i to u svakoj narednoj godini veći nego u predhodnoj (2000. za trg. 17. 18. 6. 3. 8.2003.06. 8.g. Vrsta objekta Klasiĉna prodavnica Kiosk Specijalizirana prodavnica Butik Skl. za 33 poslovne jedinice). na veliko Skl.god.god.g. Benzinska pumpna stanica Poljoprivredna apoteka Diskontna prodavnica Supermarket Autopijaca Predstavništvo Minimarket Trţnica na malo (pijaca) Otkupna stanica Robna kuća Trgovina na veliko u tranzitu Pumpna stanica za loţ ulje UKUPNO: Privredna društva 163 70 95 11 28 5 28 9 6 4 6 2 1 3 3 1 1 1 1 439 Fiziĉka lica 80 54 12 9 3 158 Ukupno 243 124 107 20 28 5 28 9 6 4 6 2 1 6 3 1 1 1 1 597 PREGLED UGOSTITELJSKIH RADNJI PO VRSTAMA OBJEKTA NA DAN 30.god. što se moţe smatrati pozitivnim trendom. 2. za 25 i 6 mjeseci 2003. PREGLED TRGOVAĈKIH RADNJI PO VRSTAMA OBJEKTA NA DAN 30.GODINE R/B 1. 13. 7. 2. 2002.-stov. 5. za 18 i 2003. 16. 6. 5. 4. 15.GODINE R/B 1. 9. 12. 9. Vrsta objekta Kafe-bar Restoran Bife Pokretni objekti Gostionica Ćevabdţinica Gril Bistro Pizzeria Ostalo UKUPNO: Privredna društva 36 4 2 6 1 1 12 2 2 66 Fiziĉka lica osnovno dopunsko 39 31 10 3 8 3 9 2 5 6 3 3 7 3 1 2 14 7 103 56 Ukupno fiziĉka lica 70 13 12 11 5 8 6 10 3 21 159 Ukupno 106 17 14 17 6 9 6 22 5 23 225 22 . 10.2003. 10. Promatrano ukupno sve tri djelatnosti biljeţimo povećanje u 2000. za 31. za 24.-stov.g. god. 2001. za trg. za 37. na malo Skl.06. 2002. 14. graĊevinskog mat.g. 4. 3. 7. 19. za 12 2001.-stov. 11. za 61 poslovnu jedinicu.

39. 12. 2. 19. 21. 32. 40. 34.PREGLED SAMOSTALNIH ZANATSKIH RADNJI I DRUGIH DJELATNOSTI /na dan 30. 48. 25. 24. Vrsat djelatnosti Zidarska Krojaĉka Mesarska Frizerska Stolarska Mlinarska Auto škole Poslastiĉarska Limarska Elektro-instalaterska Vodo-instalaterska Agencije Pekarska Elektro mehaniĉarska Salon zabavnih igara Kovaĉka Izrada projektne dokumentacije Molersko-farbarska Izrada betonskih elemenata Auto mehaniĉarska Auto limarska Staklo rezaĉka VoĊenje poslovnih knjiga Rovokopaĉka Utovarivaĉka Vulkanizerska Videoteke Fotografske Tesarske Pilana Zlatarske Biţuterije Mašin bravarska Krovo pokrivaĉka Auto otpad Auto elektriĉarska Izvlaĉenje drva Parketarska Pravna pomoć Proizvodnja krofni Peĉenje kokica Izrada etiketa. 37. 3. 20. 28. 29. 30. 7. 14. 27. 43. 4. 10. 15. 44. 13. 6. 8. 31. 16.2003.06. 23. 42. 46. 45. 9. 26. 35. 11. 49.godine/ R/B 1. 17. 36. 22. 47. 33. reklama Sahadţijske Prikupljanje sekundarnih sirovina Izrada peĉata Geodetski poslovi Tapetarska Kameno rezaĉka Krznarska Osnovna 51 22 21 27 15 19 5 7 5 1 1 11 3 3 6 2 4 4 7 3 6 2 6 2 2 1 3 1 2 2 3 2 1 1 1 1 1 1 Dopunska 3 8 5 8 6 23 1 9 4 4 6 1 6 1 1 2 1 10 8 1 2 9 2 1 2 2 1 1 1 1 2 1 2 2 2 1 Ukupno 54 30 26 35 21 23 19 5 8 14 1 5 11 7 9 7 8 5 5 9 1 3 16 8 3 8 9 4 2 1 4 2 3 2 2 3 2 2 2 2 1 2 12 2 2 2 2 1 1 23 . 5. 41. 18. 38.

66. gas i dr. 3. 12. 16. VRSTA DJELATNOSTI Pekarska Vulkanizerska Automehaniĉarska i vulkanizerska Prţionica kahve Fotografske radnje Krojaĉka Mesarska Frizerska Limarska Instalacione (elektro. prostora i dr. 51. 7. 52. 70.) Postavljanje roletni Uzgoj šampinjona Izrada cerada Aranţiranje Proizvodnja soda vode Valionica pilića Atelje Proizvodnja hemijskih sredstava Izrada ortopedskih pomagala Izrada šila Pakovanje zrnastih proizvoda Cvijećarnica Pogrebna Iznajmljivanje aparata Proizvodnja tjestenine Poljoprivredna Prţionica kahve Izol. 13.12.2003. 19. Vodo.) Izrada projektne dokumentacije VoĊenje poslovnih knjiga Izrada betonskih elemenata GraĊevinarstvo-visokogradnja GraĊevinarstvo-niskogradnja GraĊevinarstvo-završni graĊevinski radovi Stolarska Osiguravajuća društva Banke BROJ 9 8 14 5 1 1 5 2 4 10 6 5 1 2 1 7 1 4 4 24 . 9. 57. 10. 60. 72. 2. godine/ R/B 1. 53. 6. Podnih obloga U K U P N O 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 5 1 273 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 151 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 7 1 1 424 PREGLED ZANATSKIH RADNJIH I DRUGIH DJELATNOSTI U SASTAVU PREDUZEĆA /na dan 31. 5.50. 73. 61. 64. 14. 58. 8. Obućarska Metalo brusaĉka Optiĉarska Izrada plastike Knjigovezaĉka Ţivinarska farma Ĉišćenja (fasada. 71. 59. 65. 55. 18. 15. 68 69. 67. 54. 74. 17. 11. 56. 63. 4. 62.

37. 25. 22. doprinijelo je oplemenjivanju pasminskog sastava. 33. 41. a u okviru toga proizvodnja sirovog kravljeg mlijeka na prvom mjestu. sportske kladionice Proizvodnja praškastih proizvoda Sjeĉenje i obrada kamena Autobusna stanica Pakirnica Mljevenje šećera Proizvodnja mlinskih proizvoda Proizvodnja metalne konstrukcije Proizvodnja smokija Autopraone Pogrebna djelatnost Obrada metala Baţdiranje i servisiranje tahografa Proizvodnja nesastavljene graĊe za patosanje Izrada elemenata od metala. 23. 32. 30. 31. 42. zatim proizvodnja mesa. a onda i uzgoj priplodnih junica. 21. a povećao se i kvalitet proizvedenog sirovog kravljeg mlijeka i mesa. 35. 44. Dominira tip simentalske pasmine kao rezultat višedecenijske aktivnosti poljoprivredne i veterinarske struke podrţane budţetom zajednice. 43. Zlatarske radnje Proizvodnja tekstilne konfekcije Reciklaţa metalnih i nemetalnih ostataka Sjeĉa i izvlaĉenje drva Proizvodnja stiropora Štamparska i usluţna djelatnost Proizvodnja platiĉne stolarije Igre na sreću i zabavu. ProvoĊenje mjera vještaĉkog osjemenjavanja i zootehniĉkih mjera licenciranja goveda. 39. Pošto su stoĉarska i ratarska proizvodnja uzajamno povezane. 34. 26. znaĉajno se razvila i ova proizvodnja posebno proizvodnja i prerada krmnog bilja.3. 40. 24. 38. 29.20. 45. 28. Poboljšanjem pasminskog sastava goveda na podruĉju općine povećala se i proizvodnja mlijeka i mesa po grlu. što je postignuto sinhroniziranom akcijom općine Cazin i Veterinarske stanice Cazin. i po broju vještaĉki osjemenjenih plotkinja našla se na trećem mjestu u R BiH. Zahvaljujući prednje navedenim okolnostima i entuzijazmu. 27. općina Cazin prednjaĉila je u Regiji Bihać. gume i plastike Proizvodnja bezalkoholnih pića Punionica soka Štamparska usluţna djelatnost Ostalo U K U P N O 1 5 1 1 1 1 3 6 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 2 24 153 2. Stanje poljoprivrede Posebno mjesto u poljoprivredi zauzima stoĉarstvo. 25 .2. Vaţno je naglasiti da su do rata ove aktivnosti sufinancirane i to u znaĉajnoj mjeri. 36.

... 2... Omjer poljoprivrednog. Ilustracija stanja u poljoprivredi naše općine prikazana je tabelarnim pregledima obuhvatajući proizvodnu aktivnost posljednih pet godina...... 3...41% 47..........Neobradivo-neplodno(pašnjaci) .......... stoĉara 2 i ratara 12 i svi su na birou rada..... dok se tri veterinarska tehniĉara naleze na biro rada........ preraĊivaĉa mesa i mlijeka 15...............36 0............. TakoĊer je prikazano kretanje mješanog dohotka individualnog sektora poljoprivrede na općini što predstavlja pravi indikator i realnu vrijednosnu sliku svega što se dešavalo u agraru. Prednje navedeni podaci ukazuju na ĉinjenicu da što se tiĉe obrazovne strukture u ovoj privrednoj grani ista je više nego dovoljna spram veliĉine i razmjera aktivnosti....88% 5.... 16....771 Ha........ (ha) OBRADIVO PO STAN.................. (ha) ORANIĈNO PO STAN....440 Ha ______________________________________________________ Dakle ukupna površina poljoprivrednog zemljišta je 23.. OPĆINA CAZIN BROJ STANOVNIKA POLJOP... Doktora veterinarske medicine ima ukupno 7 i 9 veterinarskih tehniĉara-bolniĉara ......40 0....Voćnjaci . Trogodišnje obrazovanje poljoprivredne stuke ima ukupno 35 osoba od ĉega preraĊivaĉa ţita i brašna..... (ha) 63.................Oranice (bašte)......331 Ha ... Dva dipl..28 Na podruĉju općine Cazin ima 19 dipl........ PO STAN...inţinjera poljoprivrene struke od ĉega su 4 stekli zvanje magistra i jedan doktor poljoprivrednih zbnanosti............Obradivo zemljište ......... Poljoprivrednih tehniĉara ima ukupno 61 od ĉega 7 radi u struci 22 radi u drugim zanimanjima dok su ostali na birou rada........... 396 Ha .406 0..............Struktura poljoprivrednog zemljišta na općini Cazin.....Livade ....ing poljoprivrede vode se kao nezaposlene osobe na birou rada stim što jedno od njih radi u obrazovanju na odreĊeno vrijeme a jedno je na sluţenju vojnog roka...66% Pašnjaci (neobradivo) neplodno Najveći dio obradivih površina je u privatnom vlasništvu cca 94%......985 Ha .. obradivog i oraniĉnog zemljišta po stanovniku. što je u osnovi zbir površina obradivog i neobradivog zamljišta iz prednje navedenih struktura............76% 0.. ukljuĉujući i devetomjeseĉni period tekuće godine gdje je to bilo moguće... .......30% Obradivo zemljište Oranice (bašte) Voćnjaci Livade 37.... 21.. 26 .950 Ha .... 8.......

400) 7. 27 .000 3. 2002. 2001.000.800 (7. 2000.233 138 10. 2000.000.000 18.056.000. 1999.400 915 8.360) 8. GOVEDA 9.PREGLED BROJNOG STANJA STOKE VRSTE STOKE OVCE KONJI 8.233 138 19. 2002.000.296) 8.200 (7.000.000.000 17.000. 1999.000 6.100) 9.400 7. 2001.600.000 (6.000 /1.000 20. 2003.000 600 10. 1999.280.000 5.000.030) 7. 2000.400 600 14.275 (6. PREGLED PROIZVEDENIH I OTKUPLJENIH KOLIĈINA MLIJEKA -u litrimaKOLIĈINE MLIJEKA OTKUPLJENO/PRODANO PROIZVEDENO NA PIJACI 17.968.000 6.618 266 GODINE 1998.000 GODINE 1998.000 16.000 /1.000.000 15.500. Iz priloţenih podataka vidljivo je da ovce i koze biljeţe porast broja grla. 2001. GOVEDA OVCE KONJI KOZE IZVOR: Podaci u zadnjem redu tabele rezultat su izvršenog popisa u zadnjih mjesec dana ove godine a ostali podaci su iz statistiĉkih obrazaca Obraĉuna mješanog dohotka individualnog sektora poljoprivrede općine Cazin. goveda u masi pad dok je prisutan blagi porast broja plotkinja. 2002.konji pad.000 /1.200 (6. 2003. 2003.492 (6337) KOZE 340 340 720 427 427 628 Napomena: U zagradi je naveden broj plotkinja (krave i junice) u koloni goveda 21000 20000 19000 18000 17000 16000 15000 14000 13000 12000 11000 10000 9000 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 1998.

200 6.280 1. PREGLED OSTVARENE PROIZVODNJE POVRĆA VRSTE POVRĆA Krompir grah ostalo povrće 1998.910 4. 2001.IZVOR:U zadnjem redu otkupljene koliĉine mlijeka predstavljaju egzaktne podatke dobivene od mljekare D.420 280 81 IZVOR:statistiĉki obrasci Obraĉuna miješanog dohotka individualnog sektora poljoprivrede općine Cazin Gajenje povrća poluintenzivnog je karaktera.270 5. 2000.700 6.726 2002. 2003.470 1.o.575 135 1.614 2003.120 8.920 2.000 12. 4. 5.400 600 3.o. 2.650 IZVOR:statistiĉki obrasci iz Obraĉuna miješanog dohotka individualnog sektora poljoprivrede općine Cazin Zajedniĉko obiljeţje svih kultura navedenih u prethodnoj tabeli je nizak prosjeĉni prinos kao rezultat ekstenzivnog gospodarenja a uz velik uticaj vanjskih faktora/klimatske prilike/ .740 624 jeĉam 102 136 195 600 2.400 225 2.150 670 1.645 2000. 3.”Meggle” Bihać.915 6. Evidentan je blagi pad proizvedenih koliĉina mlijeka.496 110 3.640 5. PREGLED OSTVARENE PROIZVODNJE ŢITARICA -u tonamaVRSTE USJEVA GODINE 1998. Pšenica 6.328 Zob 540 3.200 Raţ 100 100 360 820 1.290 1999.060 1.976 2. a od ove godine poĉelo je uvoĊenje savremenijih metoda i tehnologija u proizvodnji .Ova aktivnost omogućena je podrškom Naĉelnika općine nakon što je potpisao Sporazum o saradnji sa Svjetskim luteranskim savezom.100 Kukuruz -zrno8.640 10.a ostali podaci potiĉu iz statistiĉkih obrazaca Obraĉuna mješanog dohotka individualnog sektora poljoprivrede općine Cazin. 3. GODINE 28 . 1999. 2. 2002.939 2001.širenjem plasteniĉke proizvodnje uz povoljna ulaganja na kreditnoj osnovi Svjetskog luteranskog saveza i proizvoĊaĉa uz aktivnu ulogu općinske poljoprivredne struĉne sluţbe.752 10.

GODINE PREGLED OSTVARENE VRIJEDNOSTI PROIZVODNJE. 2002.250 1.000 2002.448.054.159 IZVOR:Statistiĉki obrasci obraĉuna miješanog dohotka individualnog sektora poljoprivrede 29 .614. 16.083.506 2003. PREGLED OSTVARENE PROIZVODNJE IZ PĈELARSTVA P ROIZVODI PĈELA Med Vosak 1998.200 27.701 2002.900 1999.656 19. 25.100 22.000 1.777.673 1.000 1.429.218.080.160 15. BRUTO DODANE VRIJEDNOSTI I MJEŠOVITOG DOHOTKA (NETO DODANE VRIJEDNOSTI) VRIJEDNOST PROIZVODNJE TROŠKOVI UKUPNO BRUTO DODANA VRIJEDNOS T AMORTIZACIJA/ 7 % od bruto dod.027 2001.063.453 14.374. te 2003.032 17.696 1.000 1.669 22.705 21.009.374 30.976 30 747 9 9 1.250 2003.300 2000. 24./ GODINE 1998.godine kao najsušnije u zadnjih sto i više godina) opada zainteresiranost za bavljenjem pĉelarstvom profesionalno.848. 2001.godina kao najkišovitijih u prošlom stoljeću .905 32.818 19.000 2001.200 25.772 35.380 45 1.260.162 1.968 18 1.517 19. 1999.548.PREGLED OSTVARENE PROIZVODNJE VOĆA GODINE 1998.821 24.874. Med ovog podruĉja postao je prepoznatljiv svojim kvalitetom na trţištu Kantona Sarajevo. 26.046 381 382 272 Kruške 532 319 532 162 162 135 VRSTE Dunje 7 3 11 2 2 2 VOĆA Šljive Breskve 7.195 2.382.723.000 1. i 2002. 38.303.250 IZVOR:statistiĉki obrasci Obraĉuna miješanog dohotka individualnog sektora poljoprivrede općine Cazin Danas na općini djeluje udruţenje pĉelara “KESTEN” Cazin koje okuplja oko 80 pĉelara. 43.790 2000.684.a ukupno ima izmeĊu 150-200 pĉelara od kojih pet/šest njih ima 100-200 košnica pĉela i profesionalno se bave ovom proizvodnjom.992 18 Orasi 436 436 660 360 180 IZVOR: statistiĉki obrasci Obraĉuna miješanog dohotka individualnog sektora poljoprivrede općine Cazin Proizvodnju voća ekstenzivnog je karaktera.635.612 1.299. 2000.vrij.918.551.000 1.167 15. 53. 39. 31.048 629 1.362.102. 55.391. 16.210 25./ MJEŠOVITI DOHODAK /neto dod. 50.198.821 1999. Jabuke 1.vrijed. Zbog sve slabije kupovne moći domicilnog stanovništva i izraţeno nepovoljnih klimatskih uslova (1999. 2003.500 4.116.066. gdje je dosta traţen.911.461 18.

150 895.000 80. A.000 320.000 540.000 10. 2001. ulaganja u poljop.200 177. 637.Investicije po karakteru izgradnje Ostvarene investicije po karakteru izgradnje Izgradnja novih Rekonstrukcija Odrţavanje nivoa kapaciteta modernizacija i postojećih dogradnja kapaciteta UKUPNO -KM- GODINE 1998.000. 338.000 300.000 50.600 284.000 143. 1.884.000 204.000 20.000 C.000 50. koze Ţivina Ostala inv. godine i kao takvi vode se u poljoprivrednoj sluţbi.100 1.000 182.000 30. 2000. Izvori finansiranja GODINE IZVORI FINANSIRANJA Vlastita sredstva 1998.150 6.000 3.000.884. 2001.200 1999.000 Krediti 338.000 2000.200 397. PREGLED INVESTICIONIH ULAGANJA U POLJOPRIVREDNU PROIZVODNJU.000 59.400 263.000 1. UKUPNO -KM397.) 6000 poljoprivrednih domaćinstava: 188 poljoprivrednih domaćinstava ţivi od poljoprivrede (farme-stoĉari) 143 ostala poljoprivredna domaćinstva (specijalizirane i komplementarne djelatnostiorganizirani kroz zadruge.000 600.000 450.000 Ulaganja humanit.000 40.554. 2002.i oprema Voćnjac i Goveda Ovce.000 10.000 59. 4.600 100.000 300.000 180.000 947.000 947.884.000 72. 2000.000 263.3500 poljoprivrednih domaćinstava (proizvoĊaĉi mlijeka) .000 7.000 360.2169 poljoprivrednih domaćinstava koja imaju i druge stalne prihode od drugih izvora.000 8.000 263.000 1. PRERADU I DR.000 2003. 223.000 1.000 B.150 2001.000 1. 680. 1998. 2002.000 185.000 263.000 320.000 UKUPNO -KM- 397.000 662. 2003 Staje za krupnu stoku Staje za sitnu stoku Poljopriv redne mašine. 310. 1999.000 2002.000 80. 59. Izvor:Prednji podaci iskristalisani su nakon izvršenog anketiranja poljoprivredni resursa općine Cazin u oktobru i novembru 2003.000 10.PREGLED POLJOPRIVREDNIH DOMAĆINSTAVA Ukupno (cca. Tehniĉka struktura investicionih ulaganja NAZIV /vrsta investicionih ulaganja / GOD.000 - 55.400 40. 1999.000 895.200 72.150 40. 2003.150 895.900 880. org.200 360. udruge i udruţenja .000 182.000 IZVOR/tabele A-C/:statistiĉki obrasci Obraĉuna miješanog dohotka individualnog sektora poljoprivrede općine Cazin 30 .000 947.000 - 134.200 360.150 895.

3. ljeta i dijela jeseni.zemljište stanište mikroorganizama. godine 9365 31 . Novost je organizacija EKO sajma na prostorima Sedre koji je prvi put odrţan na terenima kompleksa Sedra. Pored svega vaţno je napomenuti i ĉestu izmjenu propisa koji regulišu finansiranje turistiĉke zajednice i veoma mala sredstva koja se za ovu namjenu izdvajaju. godine 9829 2002.3 Turizam Po pitanju prirodnih resursa.godina 10149 2001.Abiotiĉki: a)zemljište kao pedološki supstrat b)klima sa svojim elementima 3. nauĉnih skupova i sl. Ako ovome dodamo da u Cazinu imamo samo jednu Turistiĉku agenciju onda je jasno zašto turizam u Cazinu ne zauzima mjesto koje moţe.Biotiĉki faktori a)ĉovjek. a hotel u Cazinu je totalno van upotrebe poslije rata. Hote Sedra raspolaţe sa 56 soba i 25 soba u bunglovima ukupno 81 soba u upotrebi sa 196 leţaja ukupno što je manje za 10 soba i cca 25 leţaja od predratnog perioda. 2.Na poljoprivrednu proizvodnju utiĉe više faktora i zbog toga je ona na neki naĉin specifiĉna: 1. dio vjerskih objekata i gasto ponuda.Ekonomski uticaji i okruţenja 4. a posebno šuma. te se Cazin u tom smislu nije mogao posebno niti predstaviti turistiĉkoj klijenteli. a poseban segment u aranţmanu je uvezanost sa Plitviĉkim jezerima. u ratnom periodu silom prilika su posjeĉene iako naša općina ne raspolaţe visokim šumama odnosno beznaĉajne su u površinskom smislu ali isto tako se ne moţe reći da se kvalitetno revitaliziraju. Turizam u prijeratnom periodu je uglavnom vezan za hotel Sedru koja je imala ugovorene aranţmane za redovne posjete turista iz Holandije za vrijeme proljeća. meĊutim općina Cazin nije imala osnovanu Turistiĉku zajednicu prije rata niti poslije. Kroz ove aranţmane prezentiran je Cazinski sajam. 2. Pregled noćenja turista po godinama: 2000.Socijalni ambijent Razvoj poljoprivrede kroz navedene proizvodnje i preraĊivaĉko-prehrambene industrije moţe se reći da je naznaĉajniji dio privredne djelatnosti koja je imala i najveću direktnu kao i indirektnu uposlenost sa perspektivom daljeg razvoja posebno u oblasti peradarstva i mesne odnosno klaoniĉke industrije. U poslije ratnom periodu nije došlo do znaĉajne posjete turista općini odnosno Sedri uglavnom se svodi na kongresni turizam kroz organizaciju raznih seminara. savjetovanja. Prezentaciju turizma vrše Turistiĉke zajednice.glista i dr.

te moguću izgradnju velikog broja puteva. koji predstavlja glavnu osovinu razvoja općine.200 NeizgraĊeno 0 4.840 7.300 11.700 10. okolo Cazina su locirane mjesne zajednice odnosno naselja (zvjezdani tip).Raštela – Gata (granica općine) Trţ.1 Saobraćajna infrastruktura Drumski saobraćaj: Općina Cazin ima dosta nepovoljan saobraćajnogeografski poloţaj.-1 (V.2. INFRASTRUKTURA 2. 5. svi ti putevi povezani su sa vaţnijim asvaltnim pravcima. Na podruĉju općine Cazin egzistiraju slijedeći regionalni putni pravci: 1.840 7. 6.-1 R 400 R 401B R 402 R 403 R 403A R 403B Ukupno: Ukupna duţina 32.granica općine prema Bos. a najĉešće sa lokalnim putevima.Kladuša-Bihać).000 10. regionalnim.920 Asfalt 32. Grad Cazin lociran je kotlini.4.2. Svi putevi vode ka centru.720 Tucanik 0 4.780 4.300 11. koji prolazi smjerom Sjeverozapad-Jugoistok. Najznaĉajniji putni pravac koji prolazi podruĉjem općine Cazin je magistralni put M 4.Most-Jajce-Travnik-Sarajevo-Goraţde-Skoplje).200 0 0 0 0 0 4. Cazin ima veliku mreţu lokalnih I nekategorisanih puteva. Podruĉje općine Cazin nalazi se na pravcu budućeg transportnog koridora X (KarlovacV.400 88. što se negativno odraţava na saobraćajne uslove. magistralnim. 4. 2.Raštela – Crnaja – Šturlić – granica općine prema R Hrvatskoj U slijedećoj tabeli prikazano je stanje magistralnih i regionalnih puteva (stanje kolovoza) : Stanje kolovoza (m) Broj puta M 4. Krupi Ćoralići – Trţ-Raštela – granica općine prema R Hrvatskoj Trţ.400 84.000 10.900 11.4. okolo je brdovit teren.780 700 11.700 10.2. R-400 R-401B R-402 R-403 R-403A R-403B Skokovi (veza sa M 4-2) – Todorovo (granica općine Koprivna (granica općine) – Gnjilavac – Cazin Cazin – Stijena .Kladuša-Cazin-Bihać-S.200 0 0 0 0 4. Ipak. 3.200 32 .

povezuje dvije MZ-e 1.000. Poslije agresije asfaltirano 6. nema signalizacije.000. sanacija udarnih rupa.00 5.00 4. nema signalizacije. povezuje dvije MZ-e Makadam.00 4.00 2.800 m (dio još u fazi asfaltiranja) Asfaltiran.00 4. 4.00 4. evidentirano 5-6 klizišta velikog omjera.50 4. nema signalizacije.000. 12. 5. Beg. 40% neasfaltirano.600.000.000.00 5.000.00 33 . Rajak-KrivajaŠ.00 6.00 4.700.000.00 12.800. nema signalizacije.00 5. u dobrom stanju. povezuje dvije MZ-e Asfaltirano.Platnica-Lipa Šturlić-Hadţin Potok 5. Poslije agresije asfaltirano 1.00 metara puta Makadam. povezuje tri MZ-e. 30% neasfaltirano. na dionici postoji klizište. 2.000. 8. povezuje dvije općine Asfaltirano. povezuje općinu sa R Hrvatskom preko malograniĉnog prelaza H. 10. nema signalizacije. nema signalizacije.Stanje lokalnih puteva na podruĉju općine Cazin: R/B Lokalni putni pravac Širina kolovoza Ukupna Duţina (m) Opis stanja 70% asfaltirano.KoprivnaŠehiti-Ljubijankići Šehiti-PonjevićiLiĊani Gornja KoprivnaSkokovi Kliĉići-Vignjevići 5. 60% asfaltirano.00 15. u dobrom stanju.00 4.00 3. 60% neasfaltirano.00 4. evidentno veliki broj udarnih rupa. povezuje dvije općine 70% asfaltirano. 40% neasfaltiran.00 3. povezuje naseljena mjesta MZ-e Asfaltiran. nema signalizacije. nema signalizacije. 45% neasfaltirano. povezuje dvije MZ-e i dvije općine.00 5. mostrekonstrukcija.00 5.000. povezuje naselja MZ-e Makadam. 30% neasfaltirano. 4. nema signalizacije.500.500.00 4.00 14 15 16.Kafane-MutnikTrstovac Donja KoprivnaGornja Koprivna Bašĉe-G. nema signalizacije.00 3.800 m puta 40% asfaltirano. nema signalizacije. u dobrom stanju. 13.00 5. dio u dobrom stanju. sanacija udarnih rupa. 11.KafaneKovaĉevići-ĈajićiLiskovac-MujakićiRoišići-Pećigrad Mihaljevac-OsredakVrelo-granica općine Stijena-MiostrahMajetići-OstroţacProšići-granica općine Stijena-Podgredina Stijena-Vilenjaĉa (do škole) Cazin-SlatinaĈizmići-HašićiPrkos-TrstovacMarin Most-Rujnica Liskovac-ŠkrgićiŠturlićka Platnica Kula-Dubravagranica općine Beg.00 15. 7.00 4. Poslije agresije asfaltirano 5.00 9.500. u dobrom stanju.500.00 10. 5.00 2.Potok.500.00 6. povezuje dvije MZ-e Asfaltirano.00 4. nema signalizacije.00 3. povezuje tri MZ-e 55% asfaltirano. 5. povezuje dvije MZ-e Makadam.00 16. povezuje ĉetiri MZ-e.00 5. povezuje naselja u MZ-i 60% asfaltiran. povezuje dvije MZ-e Asfaltirano.00 4.00 5.

031.39 301.968.9 km/100km2.5 km/100km2.7%  Lokalnih puteva 108.468.113. usponi i padovi.8 km/100km2.831.83 433.78 km stepen modernizovanosti 100%  Regionalnih puteva 56.50 31. 2000.87 320. 2002.40 25.578. 1999.74 Ukoliko se uzmu u obzir ostali pokazatelji kvaliteta putne mreţe kao što su: širina puta.46 79. kvalitet kolovoza. obilasci naselja i sliĉno. Gustina kategorisane putne mreţe USK iznosi 28. Gustina kategorisane putne mreţe je nešto veća od gustine kategorisane putne mreţe BiH koja iznosi 40. a što se moţe vidjeti iz slijedeće tabele: Tekuće Odrţavane (KM) Asfaltiranje novih putnih pravaca (KM) Ukupna vrijednost investicije (KM) Izvori financiranja Općina Kanton GraĊani / donacije 1998.50 20.27 346.20 49.2 Gustina kategorisane putne mreţe Km/100km2 55. minimalni radijusi.862.50 53.14 km stepen modernizovanosti 78.80 252. a procenat modernizovanosti 53%.19 30% 30% i 1/3 30% 30% 1/3 - 70% 70% i 1/3 70% 70% 34 . Kada je u pitanju upravljanje i odrţavanje putne mreţe treba istaći da su u skladu sa Zakonom o putevima: magistralni putevi u nadleţnosti Fedralne Direkcije za ceste regionalni putevi u nadleţnosti Kantonalne direkcije za ceste lokalni i nekategorisani putevi i gradske ulice u nadleţnosti Komunalno-stambenog fonda općine Cazin U poslijeratnom periodu u sanaciju putne mreţe na podruĉju općine Cazin uloţena su znatna materijalna sredstva. 2003. 2001.7 Procenat modernizovanosti lokalne mreţe % 66.842.2% Pored kategorisanih na podruĉju općine dosta je razvijena i mreţa nekategorisanih puteva kojih ima cca 230 km. Gustina modernizovane putne mreţe Općine je znatno veća od prosjeka BiH koji iznosi 21.656.89 Gustina modernizovanosti putne mreţe Km/100km2 41.089.00 km stepen modernizovanosti 66.187.203. kvalitet putne mreţe Općine je relativno nepovoljan.33 464. 53.Iz naprijed navedenog vidi se da je ukupna duţina:  Magistralnih puteva 32.96 233.179. Ovi pokazatelji pokazuju da je putna mreţa Općine Cazin iznad prosjeka Kantona po kvantitetu i kvalitetu: Procenat modernizovanosti putne mreţe % 74.021.

) Kolika je opterećenost i frekvencija saobraćaja na svim putevima govore i podaci PU Cazin o broju registrovanih vozila samo na podruĉju općine Cazin. naroĉito za masovni prevoz. 35 .000. s obzirom na prostorne distance i visinske zapreke.00 Miostrah-Stijena 3. S obzirom na znatne prednosti ţeljezniĉkog saobraćaja. nema posebno znaĉajnu ulogu u prevozu putnika sa podruĉja Općine.Platnica 2. u prevozu roba na većoj distanci upotreba ţeljezniĉkog prevoza sa kombinacijom drumskog saobraćaja je prihvatljiva.g.00 Krivaja-Š.000.500. STAROST VOZILA PUTNIĈKA TERETNA AUTOBUSI MOTOCIKL 30 46 184 621 2545 5876 9302 14 9 26 149 300 596 1094 0 0 0 2 10 86 98 1 0 4 15 29 23 72 OSTALO 5 14 48 139 380 944 1530 UKUPNO 50 69 262 926 3264 7525 12096 Do 1 god. 11-15 god. Preko 15 g. Veza sa Gradom je preko dionice magistralnog pravca koji ima jednu izuzetno tešku dionicu na potezu od mosta na Uni do Ostrošca.00 Liskovac-Šarići 1.00 Ponjevića kriţ-LiĊani 2.300. 3-5 god. UKUPNO Ţeljezniĉki saobraćaj: Dolinom rijeke Une prolazi ţeljezniĉka pruga iz pravca Zagreb-Bos.700. Moţe se konstatovati da poloţaj stanice.Trenutno su u pripremi odnosno ĉekaju na rekonstrukciju/asfaltiranje slijedeći putni pravci: KATEGORIJA PUTA Lokalni put Lokalni put Lokalni put Lokalni put Lokalni put Lokalni put DUŢINA PUTA (m) G.897. 6-10 god.00 Ponjevića kriţ-škola 2. ţeljezniĉka pruga B. MeĊutim.Novi-Bihać.Novi-Bihać za razvoj Općine Cazin će imati veliki znaĉaj.Koprivna-Skokovi 4. 1-2 god. Neposredni kontakt sa ţeljezniĉkom prugom općina Cazin ima preko ţeljezniĉke stanice Cazin-Srbljani koja se nalazi na podruĉju Općine Bihać.00 PUTNI PRAVAC ZNAĈAJ PUTA Povezuje dvije MZ Povezuje dvije MZ Povezuje dvije MZ Povezuje dvije općine Put u MZ Povezuje dvije MZ (Korišteni podaci dobiveni od općinskog Komunalno-stambenog fonda i podaci sadrţani u Nacrtu Prostornog plana Općine Cazin od septembra 2002.

PRAVAC BROJ LINIJA ODLASCI BROJ LINIJA POVRATCI UKUPNO 1. BR. 3.Raštela-Cazin Trţ. 13. 8.Koprivna-Ljubijankići Bajramovići-Pivnice-Cazin Ponjevići-G. U zemljama Zapada ovaj pokazatelj iznosi 0. 9.3 pa ĉak do 0. 21.Koprivna-Cazin Stijena-Miostrah-Selimovići-Cazin Miostrah-Ostroţac-Prošići-Cazin Cazin-Prošići Cazin-Miostrah-Handanagići Cazin-Polje Stijena-Ĉatakovići Miostrah-Ostroţac-Osredak-Cazin Cazin-Slatina-Trstovac Trstovac-B. 19. poboljšanje uslova ţivota i omogućuje svakodnevni kontakt sa kantonalnim centrom. 12. 26. 20. Do sada su na formiranje javnog saobraćaja i pokazatelje njegovog kvaliteta u najvećoj mjeri uticali prevoznici i njihovi interesi. 15. 6. 14. Šturlić-Trţ. 5.Koprivna-Cazin Šehiti-Cazin Ljubijankići-G. 36 . 11. 18. U slijedećoj tabeli dati su osnovni pokazatelji javnog saobraćaja na podruĉju Općine za unutrašnji saobraćaj (povezanost općinskog podruĉja).083 voţnji po stanovniku. što ukazuje da u narednom periodu Općina Cazin treba znatno više paţnje posvetiti razvoju javnog saobraćaja u odnosu na individualni.5 voţni po stanovniku. RED.Luĉka-Pećigrd-Ćoralići-Cazin 5+5 2 4 2 7 6 1 4 2 3 2 2 0 2 2 5 1 3 4 2 3 1 1 4 3 2 6 88 5+5 2 4 2 7 8 1 4 2 2 2 1 1 2 2 5 1 4 3 1 3 1 1 4 3 3 6 80 20 4 8 4 14 14 2 8 4 5 4 3 1 4 4 10 2 7 7 3 6 2 2 8 6 5 12 168 Lokalni javni saobraćaj ima relativno dobru pokrivenost podruĉja.040) moguće je konstatovati da se obavi prosjeĉno dnevno oko 0. 23. 7. 24. 25. 27. 10.Raštela-Cazin Šturlić-Krivaja-Cazin Krivaja-Cazin Škrgići-Liskovac-Cazin Šarići-Liskocav-Cazin Liskovac-Cazin TromeĊa (Podgredina)-Stijena-Cazin Vilenjaĉa-Bajrići-Stijena-Cazin Bajrići-Cazin Sivići-Bajrići-Stijena-Cazin Cazin-Stijena Cazin-Bajrići Cazin-D. 4. 16. ĉime se obezbjeĊuje integrisane općina Kantona i naselja općine u jedinstvenu cjelinu. 22. 28. Ono što je pozitivno u razvoju javnog saobraćaja na USK i Općini Cazin jest razvoj i opsluţivanje javnim prevozom cjelokupnog podruĉja.Kafane-Cazin D.Koprivna-D. a ne interesi i potrebe stanovništva. 17.Javni saobraćaj: Nivo javnog saobraćaja je jedan od najznaĉajnijih pokazatelja dostupnosti pojedinih funkcija stanovništvu. 2. Prema ukupnom broju dnevno prevezenih putnika unutar općine (5.

Problem bespravne gradnje je prisutan kao u ostalom i u cijeloj drţavi. 37 . graĊevinsko. Prostorno ureĊenje Razvojni planovi za podruĉje općine Cazin (Prostorni plan općine i Urbanistiĉki plan grada Cazina) doneseni su u periodu 1984-86 godine. u formi Nacrta plana. Upravljanje općinskom imovinom Općinskom imovinom raspolaţe i upravlja Općinsko vijeće. Kroz ovaj proces za one graĊevine i radove u prostoru koji ne budu u suprotnosti sa osnovnim opredjeljenjima i postavkama plana dala bi se mogućnost legalizacije istih. obzirom da mora biti usklaĊen sa planom višeg reda – prostornim planom. Cijeneći da u skorije vrijeme Općina Cazin neće biti u mogućnosti da isfinancira sve neophodne planove niţeg reda (provedbene planove). meĊutim takav popis sa potrebnim podacima o nekretninama (stanju i sl) trenutno ne postoji. stanovnici i privredne organizacije su putem javnog saobraćaja povezani sa širokim okruţenjem. komuniciranje i privreĊivanje ovog podruĉja sa susjednim i drugim evropskim zemljama. Prostorni plan bi u najskorije vrijeme trebao biti dostavljen Općinskom vijeću Cazin. prostornim planom će biti definisati namjena površina sa jasno odreĊenim zonama (poljoiprivredno. njegovo donošenje uslovljeno je donošenjem prostornog plana Općine. na razmatranje i usvajanje. pa je i to bio jedan od razloga zašto se pristupilo reviziji postojeće prostorno-planske dokumentacije. U poslijeratnom periodu izmjenjene su brojne pretpostavke na kojima su temeljena opredjeljenja data u Prostornom i Urbanistiĉkom planu. Revizija urbanistiĉkog plan grada Cazina je takoĊe u toku. MEĐUNARODNE LINIJE Zagreb Ljubljana Frankfurt Karlsruhe Zurich (Cirih) Roterdam Oberhausen Wien (Beĉ) Bregenz LINIJE UNUTAR DRŢAVE BIH Tuzla Zenica Sarajevo Banja Luka BROJ POLAZAK 7 2 2 2 2 3 1 1 1 BROJ POLAZAKA 2 2 3 2 REŢIM SAOBRAĆAJA Dnevno Dnevno sedmiĉno sedmiĉno sedmiĉno sedmiĉno sedmiĉno sedmiĉno sedmiĉno REŢIM SAOBRAĆAJA dnevno dnevno dnevno dnevno Kantonalni centar i kantonalno podruĉje. pa je stoga općina Cazin pokrenula aktivnosti na reviziji ovih planova. što objektivno stvara prednosti za ţivljenje.U slijedećoj tabeli dati su osnovni pokazatelji javnog saobraćaja kantonalnog centra (Bihaća) sa širom okolinom (unutardrţavne i meĊunarodne linije). industrijsko zemljište i sl). Popis zemljišta i zgrada koje posjeduje općina trebalo bi da vodi Odjeljenje za imovinsko-pravne poslove.

što bi na podruĉju općine Cazin bilo omogućeno realizacijom navedenih ulaganja. kao i u narednom periodu. Vrelo i Ljubijankići sa ponjevićima i Huskićima. biti neophodna ulaganja u proširenja rekonstrukcije i modernizaciju sa godišnjim iznosom od 1. Preko podruĉja općine Cazin danas prolazi magistralni optiĉki put na relaciji Bihać-CazinBuţim-Velika Kladuša kao i spojni put istog znaĉaja: Cazin-Stijena-Bosanska Krupa. Prema sadašnjem i planiranom stanju razvoja telekomunikacijske infrastrukture. kao i većina mjesnih zjednica na podruĉju općine. odnosno zastoji u isporuci elektriĉne energije su duţi.S obzirom da je prenosna 110 kV mreţa na podruĉju općine Cazin radijalna.godine) u telefonsku infrastrukturu uloţio oko 19. U toku 2004.godine planira uloţiti oko 5. BH Telikom ja na podruĉju općine Cazin do sada (1999. najĉešće integrisanih postrojenja. U toku 2004.200. kvalitet isporuĉene elektriĉne enegrije je sasvim nezadovoljavajući i neomogućava napajanje kvalitetnijih elektriĉnih ureĊaja. moţe se procjeniti da će i poslije zadovoljenja trenutnih potreba za fiksnim prikljuĉcima i pokrivanjem GSM signalom svih podruĉja. Srednjoroĉnim Planom BH Telekoma. odnosno.4.580.000 KM U toku 2005. napajanja potrošaĉa elektriĉnom energijom je mnogo nepouzdanije u odnosu na općine koje imaju dvostrano napajanje.000 KM. Posljednjih godina ĉinjeni su znaĉajni napori i uloţena velika financijska sredstva u PTT sistem.godine stvori mogućnost da svako domaćinstvo ima mogućnost prikljuĉenja na fiksnu telefonsku mreţu. kao i planirana ulaganja iz 2004.400. 2. planirano je da se do 2006. izuzev MZ-e Liskovac.T.5 do 2 miliona KM. Srednjenaponska distributivna mreţa izgraĊena je kao 10 kV u doba opće elektrifikacije sa vrlo malim prenosnim kapacitetima i vrlo velikim duţinama.4.(automatske-telefonske ) centrale “Bihać” bila ukljuĉena u meĊumjesni i meĊunarodni komunikacioni sistem. tako da su mogućnosti korištenja elektriĉne energije ograniĉene.godine koja iz objektivnih razloga mogu biti ne završena i prenesena. Šturlić. a to su: -Transformatorske stanice (TS) -Razvodna postrojenja (RP) 38 . te jedan optiĉki spojni put regionalnog znaĉaja Cazin-Ćoralići-Pećigrad-Velika Kladuša sa ogrankom ĆoralićiPjanići. realizacija iste na cijelom podruĉju općine.2 Stanje telekomunikacija PTT saobraćaj na podruĉju općine Cazin do 80-tih godina odvijao se preko krajnje telefonske centrale “Cazin” koja je preko ĉvorne A.2.000KM.-2003.godine planira uloţiti oko 6.Trafostanice locirane po pojedinim naseljima napajaju potrošaĉe preko vrlo dugih niskonaponskih mreţa. Fiksnom telefonijom pokriveno je gradsko jezgro.Napajanje elektriĉnom energijom potrošaĉa na našem podruĉju se u predratnom periodu vršilo iz elektroenergetskog sistema BiH preko 110 kV prenosne mreţe i mjesne trafostanice 110/35/10 kV Cazin.godine planira se rekonstrukcija postojeće gradske mreţe. koja su djelomiĉno ili sva pokrivena GSM mreţom. Elektroenergetske mrţe visokog napona mogu se podijeliti prema mjestu gradnje na dvije grupe: a/ nadzemne mreţe visokog napona-dalekovodi (DV) b/ podzemne mreţe visokog napona-kablova Elektroenergetska postrojenja visokog napona obuhvataju dvije vrste.3 Elektro-energetski sistem Elektro mreţa /nisko i visoko naponska/ pokriva sam grad i sve mjesne zajednice Općine.

dotrajalost stubova i vodiĉa.4 KV. a sa druge strane prisutna je velika inicijativa u razvoju malog i srednjeg poduzetništva. 39 . ĉesto se dešava da se kvar na udaljenom podruĉju ne stigne otkloniti. razdvojenost u seoskim sredinama. preopterećenost i dr. radijalna izvedba i dr. .300 km .ukupna duţina 23 km. Transformatorske stanice 10 KV svih tipova su pouzdane. Kablovski vodovi 10 KV instalirani su uglavnom u uţem gradskom podruĉju i u novim stambenim objektima i samim tim daju dobru sigurnost u snabdijevanju potrošaĉa elektriĉnom energijom. ali poteškoće u odrţavanju predstavljaju šarolikost u vrsti odabrane rasklopne opreme. a u pogon osim DV 35 KV HE “UNA” Bosanska Krupa koji je van pogona više godina.U analizi stanja elektroenergetskih mreţa i postrojenja visokog napona obuhvaćeni su svi navedeni dijelovi elektroenergetskih mreţa i postrojenja.269 km. koje se realno ne moţe razvijati na pretpostavkama ovako slabe elektriĉne mreţe. mali presjeci vodiĉa.ukupna duţina 260 km (zraĉni vodovodi) i 13 (kablovski) . Vodovi DV 10 KV-zraĉni s obzirom što su preteţno na drvenim stubovima. Kablovska NN mreţa u uţoj zoni grada je priliĉno pouzdana iako je i tu evidentna preopterećenost. naroĉito u zimskom periodu. Transformacija se vrši u 35 KV i 10 KV transformatorskim stanicama. Prijenos elektriĉne energije do potrošaĉa vrši se VN mreţom nivoa 35/10 KV i NN mreţom nivoa 0.kablovska 11. Radijalnim vodovima dobavljena energija usmjerava se u konzumna podruĉja općina Cazin i Velika Kladuša.130 km.Svi su pod naponom. naroĉito u seoskim podruĉjima (zona šuma. . Niskonaponska mreţa je dio elektroenergetskih objekata koji u radu ove djelatnosti ĉini najviše poteškoća (velika duţina.broj TS 10/04 KV-293 (u funkciji 260) NN mreţa .2 VN mreţa 10 KV .Obzirom na udaljenost od središta. te je neophodno znaĉajno investirati u izgradnju i rekonstrukciju elektromreţe.465 km. Rasvjeta . Transformatroske stanice 35 KV su u dobrom stanju.ukupna duţina kablovske mreţe 61.zraĉna 4. Općina Cazin trenutno ima najslabiju srednjenaponsku i niskonaponsku mreţu u Federaciji Bosne i Hercegovine. Dalekovodi 35 KV preteţno su graĊeni prije 30 godina. VN mreţa 35 KV . Elektrifikacije i 60-tih godina u lošijem su stanju i stvaraju više poteškoća u odrţavanju. velika duţina.) su osnovne karakteristike mreţe. te podruĉje ostaje cijelu noć bez elektriĉne energije. na podruĉju općine Cazin. kako bi se navedeni problemi ublaţili. pa samim tim su dotrajali.ukupna duţina zraĉne mreţe 661.GraĊene su u novije vrijeme ili je izvršena rekonstrukcija (zamjenjena rasklopna oprema i ugraĊena sekudarna zaštita).). a graĊeni su preteţno u eri tzv.broj TS 35 KV .

40 .

41 .

42 .

Ljubijankići-faza realizacije 5. Potrošnja vode Prije 1992.izdašnosti koja iznosi 230 lit/sec trenutno se zahvta cca 200 lit/sec. Ukupni fiziĉki gubici na vodovodnom sistemu kreću se oko 45%.4. Tahirovići 4. Pajića potok 7. Tahirovići 45 lit/sec 4. Vignjevići 100 lit/sec 2. Mutnik 65 lit/sec 3. Stovrela 10 lit/sec 5.13 prepumpnih stanica. Kladuša 2 4 5 6 1 Ukupna izdašnost: 230 lit/sec Od ukupne max. a to su: 1.5 pumpnih stanica (glavna crpilišta) . uvezanih u jedan vodovodni sistem.000 stanovnika. Zona Pećigradvodovod V.000 m3. Vignjevići 2.2.godine Trenutna potrošnja Stanovništvo 70 lit/sec 180 lit/sec Privreda 100 lit/sec 20 lit/sec 43 .4 Vodoprivredna infrastuktura Snabdjevanje vodom vrši se preko vodovodnog sistema općine Cazin kojim je pokriveno ¾ prostora Općine. kao i velikog broja pumpnih i prepumpnih stanica: . Pajića Potok 10 lit/sec SISTEMI VODOSNABDIJEVANJA OPĆINE CAZIN 3 7 Legenda vodovodnih sistema 1. 45.500 km cjevovoda. Stovrela 6. Vodovodni sistem se sastoji od cjevovoda razliĉitih profila i razliĉitih materijala. Ovaj vodovodni sistem sastoji se od 5 izvorišta rasporeĊenih po cijeloj Općini. Mutnik 3. a to je cca. od 50 m3 do 3000 m3.te 27 rezervoara razliĉitih zapremina. odnosno oko 1. 15. Ukupan rezervoarski prostor iznosi cca.

a situacija se pogoršava naroĉito u ljetnim mjesecima kad neka od ovih izvorišta presuše. a što bi zahtijevalo zahvatanje novih koliĉina vode.500. Ljubijankići. Skokovi) koje se trenutno snabdijeva vodom sa više manjih lokalnih izvorišta koja nisu pod nadzorom sa aspekta ispitivanja kvaliteta vode za piće.500.000. 12. U tom pogledu preduzeti su poĉetni koraci. Mutnik i Tahirovići. te imajući u vidu da se radi o preteţno kraškim predjelima velike vodopropusnosti.g. Donja Koprivna.000 KM (uz manje uĉešće Općine koja se gledala u pripremi projektne dokumentacije i sl).) u vodosnabdijevanje na Općini Cazin je uloţeno cca.000 KM. tako da se ove godine pristupilo izradi Elaborata o utvrĊivanju zašitnih zona za izvorišta Vignjevići. a što se potvrĊuje redovnim kontrolama kvaliteta vode od strane ovlaštenih institucija. Trenutna situacija kada je u pitanju vodovodni sistem kojim upravlja JKP «Vodovod» Cazin zadovoljava standarde o kvalitetu vode za piće. a stanovništvo Općine oko 6. Od toga Općina Cazin je obezbijedila 5. 44 . U proteklih nekliko godina (nakon 1995. Pošto se sve zalihe vode na podruĉju Općine Cazin nalaze u podzemlju. a koje su evidentirane na slijedećim lokalitetima: Ljubijankići 70 lit/sec Mlakulja 30 lit/sec Vrelo 50 lit/sec Napomena: Zahvatanje izvorišta “Vrelo” dovelo bi do isušenja vodotoka rijeke “Mutnice”. PREGLED BROJA KORISNIKA PRIKLJUĈENIH NA VODOVODNI SISTEM CAZIN PO GODINAMA BROJ KORISNIKA FIZIĈKA PRAVNA LICA LICA 12000 10745 10000 8000 6000 4000 2000 201 212 259 0 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 266 302 408 444 532 7132 7631 7636 7936 8323 8325 FIZIČKA LICA PRAVNA LICA 9008 GODINA 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 7132 7631 7636 7936 8323 8325 9008 10745 201 212 259 266 302 408 444 532 U cilju obezbijeĊivanja uslova da svako domaćinstvo na općini dobije pitku vodu iz vodovodnog sistema izvršene su vodoistraţne radnje na podruĉju MZ Ljubijankići gdje su pronaĊene znaĉajne koliĉine pitke vode (70 lit/sec) koje su dovoljne za naredni period od 30 godina.Ukupno: 170 lit/sec 200 lit/sec Na osnovu pokazatelja iz prethodne tabele vidi se da bi pokretanje industrijskih kapaciteta (koji su prije agresije bili i najveći potrošaĉi vode) dovelo do toga da koliĉine vode. naroĉitu paţnju potrebno je posvetiti zaštiti izvorišta. nakon ĉega bi uslijedila i Odluka kojom bi se utvrdile zone i reţimi zaštite. Uvezivanjem ovog izvorišta u vodovodni sistem Cazin obezbijedilo bi se kvalitetno snabdijevanje pitkom vodom i za preostalo podruĉje općine (Stijena. Gornja Koprivna. pogotovo u podsistemima Mutnik i Tahirovići. ne bi zadovoljavale potrebe.000 KM (Kuvajtski kredit).

Općina Cazin kao i mnoge druge općine suoĉava se sa problemom odlaganja smeća na deponije. 4757 4800 4847 3885 2810 2404 4077 PRAVNA LICA FIZIČKA LICA 601 601 621 630 280 310 459 501 45 . kako za Općinu tako i za sam grad Cazin. 2001. jer općina nema svoju deponiju. trenutno se gotovo sve fekalne vode iz domaćinstava. 310 459 501 601 601 621 630 2404 2810 3885 4077 4757 4800 4847 6000 5000 4000 3000 2317 2000 1000 0 19 96 .Kada je u pitanju zaštita zaliha voda koje su evidentirane u podzemlju. 20 00 . GODINA BROJ KORISNIKA PRAVNA FIZIĈKA LICA LICA 1996. Broj korisnika komunalnih usluga iz godine u godinu je veći. 20 01 . a nastojanja ovog preduzeća su da obuhvati što veći broj domaćinstava kao korisnika komunalnih usluga. Naime. 20 02 . što je vidljivo iz donje tabele. 20 03 . 2002. 1999. kao i veliki broj neodgovarajućih septiĉkih jama. 19 98 . koja za sada obavlja sve poslove vezane za ĉišćenje grada i odvoţnju smeća. 2003. u prvom redu treba istaći problem nepostojanja kanalizacionog sistema. (svi korišteni podaci dobiveni od JKP Vodovod Cazin) Za obavljanje javnih komunalnih usluga odlukom Općinskog vijeća formirano je JKP”ĈISTOĆA”. kao i otpadne vode privrednih subjekata ispuštaju bez prethodnog tretmana u vodotokove jer ne postoji niti glavni kanalizacioni kolektor a da ne govorimo o ureĊaju za preĉišćavanje otpadnih voda (trenutno je Ĉajin Potok u funkciji glavnog gradskog kolektora). 2000. 19 99 . a nije odreĊena niti izgraĊena kantonalna deponija kako je predviĊeno po zakonskoj regulativi. 1998. 19 97 . 280 2317 1997.

a koji se odnose na ovu oblast su: Zakon o predškolstvu. Opremljenost didaktiĉkim sredstvima je zadovoljavajuća. U odgojno –obrazovnim institucijama se poštuju principi multietiĉnosti. Obdanište posjeduje i dvorište za igru djece površine 5000 m2. izolacija. Zakon o osnovnoj školi. JU Djeĉije obdanište “Hasnija Omanović” Cazin je kombinovana predškolska ustanova namjenjena za smještaj. Preklapanja nadleţnosti u ovoj oblasti nema. 3 spremaĉice i domar. brojnost je promjenljiva tokom cijele godine. Odgojno obrazovni rad se odvija na osnovu “Osnova programa odgojno obrazovnog rada s djecom predškolskog uzrasta” koji je donijela Skupština kantona.5. prilagodljivijim djeci. 2.1 Zakonska regulativa u oblasti obrazovanja: U oblasti obrazovanja postoji odgovarajuća zakonska regulativa. Propisi koje je donijela Skupština kantona. 46 . prostorije za boravak djece. sekretar – blagajnik. Postojeći namještaj je star 27 godina.2. kancelarije i hodnici – ukupne površine 837 m2). djeĉije garderobe.Obdanište trenutno pohaĊa 164 djece u 4 odgojno obrazovne grupe. 8 odgajatelja. te ga je potrebno zamjeniti novim. Objekat je u priliĉno dobrom stanju. 2 njegovateljce. dvije trepezarije. Materijalno tehniĉka opremljenost je zadovoljavajuća. soba za odgajatelje. 2 servirke. jer iskljuĉivu nadleţnost nad ovom oblasti ima Kanton.5. OBRAZOVANJE 2. djeĉija kupatila. Struĉna zastupljenost je 100% i potreba za upošljavanjem nema. njegu. Upisani polaznici po školskim godinama 200 Školska godina 1998/99 1999/00 2000/01 2001/02 2002/03 2003/04 Broj upisanih polaznika 125 147 164 161 153 164 50 100 150 125 147 164 161 153 164 Broj upisanih polaznika 1998/99 1999/00 2000/01 2001/02 2002/03 2003/04 NAPOMENA: Gore navedeni podaci o broju upisane djece po godinama odnose se na broj upisane djece na početku školske godine.2 Predškolsko obrazovanje Na podruĉju općine Cazin postoji jedno djeĉije obdanište koje ima kapacitet od 117 dijece. magacin. funkcionalnim tj. Zakon o srednjoj školi i Zakon odgojno obrazovnoj i nastavno-nauĉnoj inspekciji. Rad obdaništa se odvija u dvije povezane zgrade koje imaju sve prateće prostorije potrebne za odvijanje djelatnosti (kuhinja. vešeraj. U JU Djeĉije obdanište zaposleno je 19 radnika i to: direktor. s tim da postojeća oprema u potpunosti ne udovoljava potrebama.5. odgoj i obrazovanje djece od 1 – 7 godina starosti. kuharica. jer je nema u dovoljnim koliĉinama.

godine konstantan. te izvršiti sanaciju sanitarnih ĉvorova i rekonstrukciju krova. H. biologiju. Većina školskih objekata je izgraĊena 70-tih godina. Materijalno tehniĉka opremljenost niti u jednoj školi nije na zadovoljavajućem nivou. Ovaj pad je od 1981. historiju. Glogovcu. pa je u svim školama izraţena potreba za opremanje kabineta za fiziku. kulturu ţivljenja.5. Broj uĉenika je bio cca 11. Potoku su u ratu devastirane. TakoĊer. biologiju i informatiku. Sedam podruĉnih škola nije u funkciji. dok 40 školskih obveznika ne pohaĊa nastavu. D. Kabineti su veoma loše opremljeni. hemiju. Postojeće školske biblioteke s postojećim knjiţnim fondom nemogu zadovoljiti potrebe uĉenika i nastavnika zbog nedostatka potrebnih naslova za školske lektire i struĉnih knjiga za nastavno osoblje. Gjilavcu. Osnovno obrazovanje Prije rata je na podruĉju općine Cazin postojalo ll centralnih i 26 podruĉnih škola. Koprivna ). tako da se nastava za djecu sa ovih podruĉja izvodi u centralnim školama ( Gnjilavac. te privtnim kućama i drugim objektima ( Mutnik. tako da je izraţena potreba i za ovom vrstom kadra. te fonolaboratorija. Osredak. tako da njihovo stanje uglavnom nije na zadovoljavajućem nivou. Glogovac. što u procentu iznosi cca 36% više nego u školskoj 2002/03. Glogovac. informatiku. Miostrah i Krivaja ). TakoĊer. Školski namještaj je star i dotrajao. koje su predviĊeni novim nastavnim planom i programom. Miostrah. u većini škola je potrebno zamijeniti prozore i vrata. većina škola nema školskog pedagoga. a isti je sluĉaj i sa većinom podruĉnih škola. postoji 11 centralnih škola. pa je konstantan i pad broja uĉenika. ali oni nisu dovoljni za normalno funkcionisanje centralnog grijanja. U ranijem periodu su vršeni sitniji popravci kotlovnica. Pristupni putevi do nekih podruĉnih škola još uvijek nisu asfaltirani (Zmajevac. Smanjenje ukupnog broja uĉenika je posljedica pada nataliteta. te 19 podruĉnih škola u kojima se izvodi nastava. Potok.200. U njima je zaposleno 479 radnika. a njihova rekonstrukcija je upitna zbog drastiĉnog smanjenja broja uĉenika. Centralne škole u Pećigradu i Šturliću nemaju ureĊena sportska igrališta. strani jezici (njemaĉki i engleski). Danas takoĊer. a neki i mnogo ranije. 47 .3. tjelesni odgoj i likovnu kulturu.2. Osnovne škole trenutno pohaĊa 7031 uĉenik rasporeĊenih u 281 odjeljenje. Podruĉne škole u Crnaji i H. dok je kod predmetne nastave izraţen nedostatak struĉnog kadra i to najviše za predmete: bosanski jezik i knjiţevnost. od ĉega u procesu nastave 327. godini. D. Krivaji. Crnaja. Ponjevići). geografiju. što oteţava redovno pohaĊanje nastave. posebno u zimskom periodu. Sve škole imaju izraţen problem dotrajalosti kotlovnica za centralno grijanje. Zmajevcu i Miostrahu. Trenutno su u fazi izgradnje podruĉne škole u Mutniku. Koprivni. Struĉna zastupljenost je kod razredne nastave 100% u svim školama. a postoji i nedostatak nastavne opreme i uĉila.

Školska godina Broj upisanih Učenika od I-VIII 1998/99 922 1999/00 905 2000/01 861 2001/02 853 2002/03 873 2003/04 880 JU OŠ “ T. 1998/99 1999/00 2000/01 2001/02 2002/03 2003/04 743 711 671 647 649 707 JU OŠ '' Ostrožac '' 97 96 76 70 64 1998/99 1999/00 2000/01 2001/02 2002/03 2003/04 1121 1055 952 924 886 956 147 149 133 115 121 JU OŠ '' Cazin I '' Broj učenika koji su završili VIIIr. Školska godina Broj upisanih učenika od I-VIII Broj učenika koji su završili VIIIr. Školska godina Broj upisanih učenika od I-VIII Broj učenika koji su završili VIIIr. Školska godina Broj upisanih učenika od I-VIII 1998/99 1999/00 2000/01 2001/02 2002/03 2003/04 655 617 589 562 557 570 JU OŠ “ Cazin II “ 89 86 80 76 86 1998/99 1999/00 2000/01 2001/02 2002/03 2003/04 1259 1239 1184 1126 1066 1087 133 168 145 133 149 JU OŠ “ Ćoralići “ Broj učenika koji su završili VIIIr.Broj upisanih i učenika od I-VIII razreda i broj učenika koji su završili VIII razred po osnovnim školama JU OŠ '' G. 1998/99 1999/00 2000/01 2001/02 2002/03 2003/04 681 712 672 609 562 588 JU OŠ '' Liskovac '' 94 103 62 53 48 1998/99 1999/00 2000/01 2001/02 2002/03 2003/04 586 497 519 455 444 447 73 74 71 55 55 JU OŠ '' Skokovi '' Broj učenika koji su završili VIIIr. Broj učenika koji su završili VIIIr. Koprivna '' Školska godina Broj upisanih učenika od I-VIII Broj učenika koji su završili VIIIr. Raštela “ Školska godina Broj upisanih učenika od I-VIII 122 124 126 88 109 1998/99 941 1999/00 935 2000/01 921 2001/02 875 2002/03 795 2003/04 717 JU OŠ “ Šturlić “ Školska godina Broj upisanih učenika od I-VIII 139 129 106 128 142 Broj učenika koji su završili VIIIr. Školska godina JU OŠ '' Stijena '' Broj upisanih učenika od I-VIII Broj učenika koji su završili VIIIr. Školska godina Broj upisanih učenika od I-VIII 1998/99 1999/00 2000/01 2001/02 2002/03 2003/04 497 461 433 401 377 383 50 61 54 38 49 1998/99 1999/00 2000/01 2001/02 2002/03 2003/04 424 415 383 349 319 303 45 41 47 45 59 48 . Školska godina Broj upisanih učenika od I-VIII Broj učenika koji su završili VIIIr.

5.4 Srednje obrazovanje Na podruĉju općine Cazin postoje ĉetiri srednje škole u kojima je upisano 2610 uĉenika u 89 odjeljenja. Medresa. te I i II srednja škola Cazin. To su: Gimnazija.JU OŠ '' Pećigrad '' Školska godina Broj upisanih Učenika od I-VIII Broj učenika koji su završili VIIIr. 1998/99 1999/00 2000/01 2001/02 2002/03 2003/04 581 542 501 431 421 393 82 74 86 55 81 2. Školska godina 1998/99 1999/00 2000/01 2001/02 2002/03 2003/04 Broj upisanih učenika II III IV Ukupno: 145 127 131 541 125 127 126 497 102 109 125 476 138 95 98 460 111 130 95 430 87 107 130 451 Broj učenika koji su završili razred I II III IV Ukupno: 128 126 121 114 489 107 111 125 126 469 136 92 98 123 449 116 130 95 98 439 88 108 130 95 421 I 138 119 140 129 94 127 U okviru Medrese obrazuju se dvije grupe uĉenika ( muška i ţenska ) od I – IV razreda u zvanje mualima i mualime Broj muških učenika Škoska Broj upisanih učenika godina I II III IV Ukupno: 1998/99 24 23 15 23 85 1999/00 26 18 19 15 78 2000/01 27 28 18 17 90 2001/02 26 29 21 17 93 2002/03 30 26 29 17 102 2003/04 27 26 22 23 98 Broj ženskih učenika Školska Broj upisanih učenika godina I II III IV Ukupno: 1998/99 24 23 14 20 81 1999/00 24 20 20 14 78 2000/01 27 24 21 18 90 2001/02 25 26 21 20 92 2002/03 28 26 22 22 98 2003/04 20 31 22 20 93 Broj učenika koji su završili razred I II III IV Ukupno: 17 19 15 23 74 26 17 17 15 75 22 22 17 17 78 25 26 17 17 85 27 24 27 16 94 Broj učenika koji su završili razred I II III IV Ukupno: 19 18 14 20 71 24 20 18 13 75 24 21 21 18 84 23 22 21 20 86 24 23 20 20 87 49 . U okviru Gimnazije obrazuju se uĉenici općeg smjera od I – IV razreda.

mašinbravar.automehaniĉar.mašinski tehniĉar. . . . Mašinska škola U okviru ove škole postoje slijedeći obrazovni profili: .plinski i vodoinstalater. . Mašinskotehnička škola – mašinski tehničar Školska Broj upisanih učenika godina I II III IV Ukupno: 1998/99 56 60 51 43 210 1999/00 76 52 52 50 230 2000/01 69 62 46 42 219 2001/02 107 54 58 42 261 2002/03 68 93 50 56 267 2003/04 97 62 74 42 275 Broj učenika koji su završili razred I II III IV Ukupno: 52 60 50 43 205 56 39 42 50 187 59 58 43 41 201 93 51 56 33 233 49 69 42 56 216 Mašinska stručna škola – metalostrugar Školska Broj upisanih učenika godina I II III Ukupno: 1998/99 1999/00 18 18 2000/01 18 18 2001/02 2002/03 2003/04 - Broj učenika koji su završili razred I II III Ukupno: 18 18 18 18 - Mašinsko stručna škola – automehaničar Školska Broj upisanih učenika godina I II III Ukupno: 1998/99 73 68 69 210 1999/00 102 66 77 245 2000/01 69 80 63 212 2001/02 34 59 74 167 2002/03 60 35 42 137 2003/04 32 44 30 106 Broj učenika koji su završili razred I II III Ukupno: 54 59 69 182 78 64 65 207 54 74 66 194 30 43 74 147 39 48 42 129 Mašinsko stručna škola – mašinbravar Školska Broj upisanih učenika godina I II III Ukupno: 1998/99 34 44 46 124 1999/00 53 36 37 126 2000/01 69 48 23 140 2001/02 36 20 44 100 2002/03 49 21 16 86 2003/04 27 20 17 64 Broj učenika koji su završili razred I II III Ukupno: 25 36 46 107 33 25 35 93 20 33 43 96 18 33 43 94 19 16 15 50 50 .U okviru I srednje škole postoje slijedeće tehniĉke i struĉne škole: 1.instalater centralnog grijanja i .autolimar.

Elektrotehniĉka škola.elektromehaniĉar. . . Elektrotehnička – elektrotehničar računarske tehnike i automatike Školska Broj upisanih učenika Broj učenika koji su završili razred godina I II III IV Ukupno: I II III IV Ukupno: 1998/99 66 66 66 66 1999/00 36 73 36 73 109 109 2000/01 75 38 71 75 38 71 184 184 2001/02 74 76 38 72 74 74 38 71 260 257 2002/03 64 77 74 39 69 76 75 37 254 257 2003/04 35 72 77 75 259 Elektrotehnička – elektrotehničar elektronike Školska Broj upisanih učenika godina I II III IV Ukupno: 1998/99 47 47 1999/00 38 50 88 2000/01 39 49 88 2001/02 39 49 88 2002/03 38 38 2003/04 - Broj učenika koji su završili razred I II III IV Ukupno: 47 47 36 51 87 38 50 88 39 49 88 39 39 51 .elektrotehniĉar raĉunarske tehnike i automatike.elektroinstalater.elektrotehniĉar elektronike. .Mašinsko stručna škola – autolimar Škoska Broj upisanih učenika godina I II III Ukupno: 1998/99 34 50 34 118 1999/00 52 31 40 123 2000/01 31 20 28 79 2001/02 36 20 19 75 2002/03 20 17 37 2003/04 16 16 Broj učenika koji su završili razred I II III Ukupno: 24 41 34 99 41 25 35 101 20 17 23 60 16 33 17 66 20 17 37 Mašinsko stručna škola – instalater centralnog grijanja Školska Broj upisanih učenika godina I II III Ukupno: 1998/99 1999/00 2000/01 2001/02 2002/03 2003/04 32 32 Broj učenika koji su završili razred I II III Ukupno: - Mašinsko stručna škola – plinski i vodoinstalater Školska Broj upisanih uĉenika godina I II III Ukupno: 1998/99 1999/00 2000/01 2001/02 2002/03 2003/04 29 29 I Broj učenika koji su zavešili razred II III Ukupno: - 2. u okviru koje postoje slijedeći obrazovni profili: .

krojač Školska Broj upisanih učenika godina I II III Ukupno: 1998/99 38 38 76 1999/00 38 38 2000/01 38 37 75 2001/02 36 32 68 2002/03 21 38 26 87 2003/04 28 21 38 87 Broj učenika koji su završili razred I II III Ukupno: 35 38 73 38 38 33 37 70 32 25 57 23 38 25 86 U okviru II srednje škole postoje: 1.ekonomski tehniĉar Ekonomska škola – ekonomski tehničar Škoska Broj upisanih učenika godina I II III IV Ukupno: 1998/99 99 107 76 282 1999/00 74 98 107 76 355 2000/01 76 74 90 106 346 2001/02 75 76 74 87 312 2002/03 95 74 75 73 317 2003/04 72 94 69 72 307 I 98 74 74 74 94 Broj učenika koji su završili razred II III IV Ukupno: 107 76 281 95 100 76 345 74 87 106 341 76 73 86 309 71 73 73 311 52 . u okviru koje postoji jedan obrazovni profil i to: .Tekstilna strĉna škola.Elektrotehnička stručna škola – elektromehaničar Školska Broj upisanih učenika godina I II III Ukupno: 1998/99 1999/00 2000/01 36 36 2001/02 29 29 2002/03 28 28 2003/04 33 33 Broj učenika koji su završili razred I II III Ukupno: 31 31 28 28 28 28 Elektrotehnička stručna škola – elektroinstalater Školska Broj upisanih učenika Broj učenika koji su završili razred godina I II III Ukupno: I II III Ukupno: 1998/99 1999/00 2000/01 34 31 34 31 2001/02 34 34 34 34 2002/03 33 32 33 32 2003/04 33 33 3.Ekonomska škola .konfekcionar tekstila – krojaĉ Tekstilna stručna škola – konfekcionar tekstila .

.zidar. u okviru koje postoji jedan obrazovni profil i to: . Ugostiteljska struĉna škola: .kuhar Ugostiteljska stručna škola – konobar Školska Broj upisanih učenika godina I II III Ukupno: 1998/99 28 28 1999/00 34 27 61 2000/01 31 34 24 89 2001/02 37 29 34 100 2002/03 30 36 29 95 2003/04 37 27 34 98 Ugostiteljska stručna škola – kuhar Školska Broj upisanih učenika godina I II III Ukupno: 1998/99 30 30 1999/00 36 29 65 2000/01 32 34 30 96 2001/02 69 31 33 133 2002/03 33 63 30 126 2003/04 36 34 58 128 Broj učenika koji su završili razred I II III Ukupno: 27 27 33 26 59 27 33 24 84 36 29 34 99 25 34 26 85 Broj učenika koji su završili razred I II III Ukupno: 28 28 35 28 63 31 33 30 94 64 30 33 127 33 59 30 122 53 . Trgovinska struĉna škola. .izolater Građevinska tehnička škola – građevinski tehničar Školska Broj upisanih učenika Godina I II III IV Ukupno: 1998/99 35 35 1999/00 35 35 2000/01 39 34 73 2001/02 35 37 33 105 2002/03 61 35 36 132 2003/04 36 57 35 35 163 Građevinska stručna škola – zidar-fasader-izolater Školska Broj upisanih učenika godina I II III Ukupno: 1998/99 64 65 129 1999/00 29 64 93 2000/01 36 29 65 2001/02 36 36 29 101 2002/03 33 41 31 105 2003/04 38 30 33 101 I 35 37 35 58 Broj učenika koji su završili razred II III IV Ukupno: 35 34 34 34 71 36 33 104 35 36 129 Broj učenika koji su završili razred I II III Ukupno: 64 65 129 29 64 93 36 29 65 36 31 29 96 27 33 31 91 4.prodavaĉ Trgovinska stručna škola – prodavač Školska Broj upisanih učenika godina I II III Ukupno: 1998/99 97 103 114 314 1999/00 142 94 100 336 2000/01 116 146 95 357 2001/02 39 115 139 293 2002/03 91 38 115 244 2003/04 113 79 38 230 Broj učenika kojisu završili razred I II III Ukupnp: 91 100 114 305 142 91 100 333 114 139 95 348 38 115 139 292 81 38 114 233 3.graĊevinski tehniĉar.konobar.fasader.2. GraĊevinska škola .

obrazovnog procesa. neophodne su znaĉajnije popravke i opremanje ovih prostora za normalno izvoĊenje nastave. informatika i matematika. od ĉega u procesu nastave 44 radnika. U srednjim školama je zaposleno 157 radnika. a škola raspolaţe sa svega 13. dok je muška medresa izmještena u Bihać. Zgrada je izgraĊena prije II svjetskog rata i u priliĉno je lošem stanju. Stanje knjiţnog fonda u školskim bibliotekama je na relativno zadovoljavajućem nivou. Nestruĉno zastupljeni su predmeti: latinski jezik u potpunosti. te bi bilo potrebno izvršiti njenu radikalnu sanaciju ili rekonstrukciju. Gimnazija i Medresa posjeduju vlastite školske bibloteke. a škola raspolaţe sa 13 uĉionica. biologija. a od toga u procesu nastave 114 radnika. Od toga u procesu nastave uĉestvuje 22 radnika i 6 saradnika. odnosi na lošu opremljenost kabineta. U Gimnaziji je zaposlen 31 radnik i 6 vanjskih sardnika. Nestruĉno zastupljeni su: u potpunosti njemaĉki jezik i vjeronauka. osim kabineta informatike koji takoĊer ne zadovoljava potrebe. te prostor u montaţnoj zgradi u neposrednoj blizini ovog objekta. a škola raspolaţe sa 13 uĉionica. Struĉna zastupljenost je. hemiju. 54 . Ukupan raspoloţivi prostor je daleko ispod neophodnog minimuma. tako i stuĉne literature. I ovdje se radi o veoma staroj zgradi koja ne moţe zadovoljiti svim zahtjevima u pogledu izvoĊenja nastavnog procesa i koju bi trebalo renovirati. Trenutno je u fazi izgradnje nova zgrada Medrese. te djelomiĉno matematika. te kabineta za izvoĊenje praktiĉne nastave u tehniĉkim i struĉnim školama. a poseban problem je izvoĊenje nastave u zimskom periodu jer se radi o igralištu otvorenog tipa. informatiku. Materijalno tehniĉka opremljenost nije ni u jednoj školi u zadovoljavajućem nivo. posebno po svojoj veliĉini.Školski objekti koje koriste srednje škole uglavnom ne zadovoljavaju njihove potrebe. niti je dovoljan za normalno odvijanje nastavno. Biblioteke raspolaţu sa minimalnim fondom knjiga za školsku lektiru. Osim toga. tako da je za oĉekivati da će u narednom periodu ova škola riješiti problem prostora. geografija. dok I i II srednja škola koriste zajedniĉku bibloteku. kako iz oblasti školske. ali i po kvalitetu. II srednja škola svoju redovnu djelatnost obavlja u prostorijama dvaju odvojenih objekata: dio prizemlja zgrade bivšeg Srednjoškolskog centra. Škola nema niti jedan kabinet. I srednja škola koristi sprat i dio prizemlja zgrade bivšeg Srednjoškolskog centra. prije svega. 5 kabineta i 3 prostorije za izvoĊenje praktiĉne nastave. U I srednjoj školi je zaposleno 54 radnika. Ovo predstavlja velik problem obzirom na udaljenost ovog igrališta od škole. I i II srednja škola nastavu iz tjelasnog odgoja izvode u sportskoj dvorani. pa postoji potreba za nabavkom dodatnih naslova. fizika. naĉelno. te djelimiĉno fizika. te plaćaju korištenje iste. na zadovoljavajućem nivou. nedostatak i zastarjelost nastavnih uĉila i opreme. te loše stanje školskog namještaja. Medresu trenutno pohaĊa 191 uĉenik u 8 odjeljenja (4 ţenska i 4 muška odjeljenja). biologiju. Najveće potrebe u ovom pogledu su opremanje kabineta za fiziku. Posebno treba istaći da niti jedna srednja škola nema fiskulturnu salu. Gimnazija raspolaţe sa jednim objektom. Raspoloţivi prostor nije u potpunosti uslovan i funkcionalan. Školu trenutno pohaĊa 451 uĉenik u 18 odjeljenja. Ĉaušević nastavu izvodi u staroj zgradi medrese (ţenska medresa). U ovoj školskoj godini školu pohaĊa 941 uĉenik rasporeĊen u 32 odjeljenja. rasporeĊenih u 31 odjeljenje. Medresa Dţemaludin ef. To se. uglavnom neuslovnih objekata. Gimnazija izvodi nastavu iz tjelesnog odgoja na sportskom igralištu Alinac. U ovoj školskoj godini školu pohaĊa 1027 uĉenika.

6 Biblioteke -Na općini Cazin postoji samo jedna Gradska biblioteka koja radi u sastavu Doma kulture u Cazinu sa ukupno 13.biologija. Od ukupno 44 nastavnika 13 ih nema poloţen struĉni ispit. 2. informatika. 55 . Nastavni planovi i programi su djelomiĉno osavremenjavani u odosu na prije ratni period. Pitanje planiranja razvoja srednjeg obrazovanja je djelomiĉno usklaĊeno sa potrebama lokalonog trţišta rada. dakle postojećim fondom knjiga nezadovoljava zakonski minimum od 1 knjiga na jednog stanovnika. ekonomika i organizacija poslovanja i struĉnih predmeti elektro struke. 16 nastavnika i 3 vanjska saradnika nemaju poloţen struĉni ispit. Nestruĉno zastupljeni su: bosanski jezik i knjiţevnost. njemaĉki jezik. U II srednjoj školi je zaposleno 46 radnika i 8 vanjskih saradnika. od toga 12 profesora sa visokom struĉnom spremom. 2. matematika.5. informatika.185 primjeraka knjiga. Visokoškolsko obrazovanje Na podruĉju općine Cazin nema niti jedna visokoškolska ustanova. privredno pravo. U procesu nastave uĉestvuje 36 nastavnika i 8 saradnika. svake godine je sve izraţeniji suficit svih zanimanja.5.5. Medresa ima 25 zaposlenih radnika. Zbog opće poznatog stanja u privredi. demokratija i ljudska prava. te djelomiĉno struĉni predmeti graĊevinske struke. vjeronauka.

56 .

57 .

jer je velika potreba za pruţanjem zdravstvenih usluga ovog karaktera. ZU Dom zdravlja Cazin je ustanova u drţavnoj svojini koja za potrebe korisnika zdravstvene zaštite pruţa zdravstvene usluge primarne i dijela sekundarne zadravstvene zaštite.organizovanjem stalne pripravnosti . U skladu sa Zakonom i Statutom Dom zdravlja Cazin obuhvata slijedeće djelatnosti: . ZDRAVSTVO I SOCIJALNA ZAŠTITA 2. pomicanjem radnog vremena .6. dok ne dobije zamjenu. ako bi bilo dovedeno u pitanje sigurnost pruţanje zdravstvene zaštite graĊaninu. Prostorni kapacitet zdravstvene zaštite i organizacija postojećih kapaciteta je nezadovoljavajuća.porodilište . pripravnost) bez obzira na istek radnog vremena. Materijalna osnova zdravstvene ustanove nezadovoljava.zdravstvenu zaštitu usta i zuba .hitnu medicinsku pomoć .1.specijalistiĉko-konsultativnu djelatnost . a izdvajanje tih sredstava je jako oteţano. ali ni u jednom sluĉaju nismo dobili potvrdan odgovor. U vršenju djelatnosti ZU Dom zdravlja Cazin pruţa korisnicima neprekidnu (kontinuiranu) zdravstvenu zaštitu. kao i naĉin obraĉuna tih sredstava. jer imamo projekte za izgradnju. deţurtvo.opću medicinu .higijensko epidemiološku djelatnost .protetiĉki centar .centar za mentalnu rehabilitaciju .: . Osnivaĉ ZU Dom zdravlja Cazin po osnovu drţavnog kapitala je USK – Vlada USK-a. Zdravstvo Na podruĉju općine Cazin od zdravstvenih institucija egzistira Dom zdravlja Cazin sa podruĉnim ambulantama i nekoliko zdravstvenih ordinacija u privatnom vlasništvu.godine i svake godine iziskuje velika sredstva za renoviranje.organizovanjem rada u jednoj ili dvije smjene.specifiĉnu zdravstvenu zaštitu zaposlenika.centar za fizikalnu rehabilitaciju . dvokratnim radnim vremenom. jer je zgrada izgraĊena još 1959.zdravstvenu zaštitu ţena i djece . jer u zadnje dvije godine priliv sredstava od Zavoda zdravstvenog osiguranja je neobjektivan u odnosu na stvarne potrebe. Tehniĉka opremljenost i stanje objekta zdravstvene ustanove je u veoma lošem stanju.u hitnoj medicinskoj pomoći neprekidno 24 sata .dijagnostiku .školsku medicinu .laboratorijsku.2. radiološku i dr. 58 . U nekoliko navrata smo od nadleţnih institucija traţili odobrenje za gradnju antituberkuloznog dispanzera i Centra za urgentnu medicinu.zdravstvenu zaštitu nespecifiĉnih i specifiĉnih plućnih oboljenja .organizovanjem stalnog deţurstva .6. To nam je veliki nedostatak.obezbjeĊenje da zdravstveni radnik ne nepušta radno mjesto (smjenu.

U ZU Domu zdravlja Cazin su organizirane slijedeće sluţbe: 1.psiholog. Sluţba za zdravstvenu zaštitu ţena sa porodilištem 4.pravnik i dipl.def. Sluţba za hitnu medicinsku pomoć 7. Ortopedsko protetiĉki centar 59 . Sluţba za pneumofiziološku zdravstvenu zaštitu i radiološku dijagnostiku 6.ekonomista Viši medicinski tehniĉar Medicinska sestra-tehniĉar-opći smjer Ginekološko akušerske sestre-tehniĉari Ekonomista Inţinjer obućarske tehnologije Nemedicinsko osoblje Kvalifikovani zaposlenici Nekvalifikovani zaposlenici UKUPNO 17 3 8 2 4 4 68 14 1 1 15 20 25 187 ZU Dom zdravlja Cazin svoju djelatnost provodi kroz sluţbe. Centar za mentalnu rehabilitaciju 12. Sluţba za higijensko-epidemiološku zdravstvenu zaštitu i patronaţnu djelatnost 8. dipl.ZU Dom zdravlja Cazin u radnom odnosu ima 187 zaposlenika.-logoped. Sluţba za zdravstvenu zaštitu zaposlenika 5. Sluţba za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju 11. dipl. od toga magistri nauka 1 poĉasno priznanje primarijus 8 VŠS 7 SSS 97 KV 20 NK 25 _____________________________ UKUPNO 187 Pregled zaposlenih po struĉnoj osposobljenosti Ljekari specijalisti Ljekari specijalizanti Ljekari opće prakse Doktori stomatologije-specijalisti Zdravstveni saradnici – VSS Dipl. od toga zdravstvenih radnika 120 i zdravstvenih saradnika 67. školske djece i omladine 3. Sluţba za zdravstvenu zaštitu predškolske. Sluţba za opću zdravstvenu zaštitu 2. podruĉne ambulante i administraciju. Pregled zaposlenih po kvalifikacionoj strukturi VSS 38. Sluţba za laboratorijsku djelatnost 9. Sluţba za zdravstvenu zaštitu usta i zuba 10.

specijalista penumoftiziolog 1 . Skokovi.specijalista socijalne medicine sa ekonomikom i organizacijom zdravstvene zaštite 1 .specijalista medicine rada 1 . pravne i kadrovske poslove . Vozni park pruţa usluge prijevoza pacijentima 24 sata dnevno. Ćoralići. U narednom periodu oĉekujemo dolazak novih ljekara koji su pri završetku studija.Vozni park . a doobuku za ljekare porodiĉne medicine proći će svi ljekari i specijalisti. Prioritet bi se dao prevenciji narkomanije i drugih ovisnosti (projekat u fazi realizacije). Osredak i Ljubijankići. Krivaja. Šturlić. Pećigrad. Liskovac i Šturlić).specijalista higijene-zdravstvene ekologije 1 . Na podruĉju općine Cazin rade dvije specijalištiĉke ordinacije. Projekat se već implementira u pojedinim kantonima i zdravstvenim ustanovama. Stijena.specijalista interne medicine 3+1 na kraju specijalizacije . Krivaja. ukazivanja prve pomoći. te veći broj stomatoloških ordinacija u privatnom sektoru. Šturlić. zapošljavanjem i animiranjem sada neosiguranih lica da se osiguraju provoĊenjem većeg inspekcijskog nadzora. Donja Koprivna. Gornja Koprivna.specijalista ginekologije 2+1 pri kraju specijalizacije .specijalista oftamolog 1 . Broj osiguranih lica na općini Cazin je nedovoljan. U kućnom lijeĉenju medicinska sestra-tehniĉar sa obezbjeĊenim vozilom pruţa usluge pacijentima oboljelim od malignih bolesti. jer veći broj zaposlenih nije prijavljen Zavodu zdravstvenog osiguranja i ne plaća obaveze.specijalista epidemiolog 1 . a svakodnevno radi medicinska sestra-tehniĉar (pruţanje usluga previjanja. svakodnevno vozi pacijente na dijalizu. Centar za mentalno zdravlje će prerasti u dnevnu bolnicu – bolnicu otvorenog tipa (po uzoru na zemlje EU) gdje bi se svakodnevno brinulo o mentalnom zdravlju populacije.specijalista opće medicine 1 Plan razvoja zdravstva i organizovanja rada u BiH do 2010. vrši dijagnostika u ambulantama gdje ordinira ljekar (ambulanta Stijena. 1 . Jednom ili dva puta mjeseĉno ljekar ordinira u ambulantama Trţaĉka Raštela. 60 . a takoĊer se provodi terapija na nivou djelatnosti i vodi propisana evidencija i dokumentacija. Skokovi.Tehniĉka sluţba Podruĉne ambulante su sastavni dijelovi ZU Doma zdravlja Cazin u kojima se provode mjere zdravstvene zaštite. Trţaĉka Raštela. Ostroţac.Sluţba za opće. dvije laboratorijske. davanje injekcija i savjetovanje). Skokovi i Liskovac. vrši ambulantno lijeĉenje. Pregled strukture doktora specijalista u ZU Dom zdravlja Cazin: .Sluţba za finansijsko-raĉunovodstvene poslove . U narednom periodu ZU Dom zdravlja Cazin će upućivati ljekare na specijalizaciju iz porodiĉne medicine.specijalista fizikalne med.godine predviĊa uvoĊenje rada specijalista porodiĉne medicine. Majetići. a na odobrenje komisije vozi pacijente van Kantona u kliniĉke centre. Sarajevo. i rehb.13. Krivaja. Sluţba za zajedniĉke poslove: . Tuzla i Fojnica.specijalista školske medicine 1 . U sastavu ZU Dom zdravlja Cazin djeluju i rade 14 slijedećih podruĉnih ambulanti: Ambulanta Pećigrad. Liskovac.specijalista pedijatar 2 .specijalista radio dijagnostike 2 .

stari i iznemogli.000 graĊana koji nisu obuhvaćeni ni sa jednim vidom osiguranja. dok u sekundarnu zaštitu spada saniranje uzroka koji dovode do pojave socijalnih problema. Planovi razvoja sistema zdravstva na podruĉju općine Cazin postoje. U 1998. ima poseban znaĉaj. godini transformisana je u Sluţbu socijalne zaštite. Od ovog broja 13 lica su odrasli. nezaposlena lica. Na našoj općini evidentirano je 23 djeteta koja se nalaze na specijalnom osnovnom.00 KM. zatim Zakon o upravnom postupku i sl. a 6 lica ostvaruje naknadu za vrijeme ĉekanja na zaposlenje. iako je u više navrata traţeno od Zavoda zdravstvenog osiguranja navedene podatke. te su uveliko usmjereni na uvoĊenje i implementaciju porodiĉnog ljekara u sistemu unapreĊivanja pruţanja primarne zdravstvene zaštite. zaštiti CŢR-a i zaštiti porodice sa djecom. a ostalih 6 ĉine djeca. kao njen specifiĉan vid.6. 61 . naroĉito u rješavanju raznih socijalnih pitanja. godine egzistira kao JU Centar za socijalni rad. Od ovog broja. Što se tiĉe taĉnog podatka o broju korisnika zdravstvenog osiguranja. 01. te invalidi. kao na primjer velik broj djece bez roditeljskog staranja. Strukturu socijalno ugroţenih lica uglavnom ĉine djeca bez roditeljskog staranja. Zakoni koji se primjenjuju u radu ove Ustanove su prije svega Zakon o socijalnoj zaštiti. moţemo reći da. nezaposlenih i materijalno neobezbjeĊenih lica. Korisnici koji su evidentirani u našem Centru su uglavnom domicilno stanovništvo. JU Centar za socijalni rad Cazin bavi se prvenstveno primarnom ali i sekundarnom zaštitom. ali cijenimo da ima preko 20. Novĉana naknada za pomoć i njegu druge osobe iznosi takoĊer 50. 2. postoji oko 1000 stanovnika koji se mogu svrstati u kategoriju socijalno ugroţenih. odnosno srednjem školovanju. godine i koja od tada pa sve do 1998. a odraslih lica je ĉetvoro.2 Socijalna zaštita U ostvarivanju socijalne politike u općini Cazin. kako Federalni tako i Kantonalni zakon.01. samo 209 lica ostvaruje neki vid pomoći u našoj Ustanovi i to 115 lica ostvaruje stalnu novĉanu pomoć. izbjeglih i raseljenih lica. a većina ih se nametnula društvenoj zajednici nakon rata. Najniţa osnovna novĉana pomoć iznosi 50. godine ponovo se transformisao u javnu ustanovu. te drugih poslova koji su utvrĊeni zakonom i drugim propisima. 88 lica ostvaruje naknadu za pomoć i njegu druge osobe.2001. a po našim evidencijama. U razne domove širom BiH smješteno je 19 naših korisnika. Ovo je ustanova koja je osnovana 1976.00 KM. odnosno u Kantonalni Centar za socijalni rad. Na podruĉju općine Cazin. 19 lica se nalazi na porodiĉnom smještaju i od toga je 15-oro djece. U primarnu socijalnu zaštitu spada rješavanje nastalih socijalnih problema i saniranje posljedica koje ti problemi izazivaju. JU Centar za socijalni rad Cazin je ustanova preko koje društvena zajednica pokušava rješiti ove probleme. jer su nastala prvenstveno kao posljedica agresije na BiH. Ta socijalna pitanja su veoma razliĉita.Administracija ZU Dom zdravlja Cazin obezbjeĊuje neophodnu struĉnu i operativnu podršku za funkcioniranje Ustanove kao jedinstvenog sistema. iste nismo u mogućnosti dostaviti. ĉija je osnovna djelatnost zadovoljavanje potreba ljudi i graĊana iz oblasti socijalne i djeĉije zaštite. te velik broj civilnih ţrtava rata. socijalna zaštita.

odnosno cijele drţave. Naime. a usljed toga Centar je utuţio Kantonalno ministarstvo zbog neizmirenih obaveza). te smatramo da to nije problem samo Centra za socijalni rad Cazin. ali njihov kapacitet je premalen (za svaku općinu obezbjeĊene su samo dvije kuće. od ĉega na devet radnih prostorija otpada oko 130 m². kada je to potrebno. a ni kadra da zaposlimo psihologa. U Centru još uvijek nije kompletiran struĉni tim. a mahom su to osobe bez zaposlenja ili osobe koje po godinama starosti ne mogu da ostvare pravo na neki od vidova socijalne zaštite. upravni pravnik 4. Pravo na zdravstvenu zaštitu u JU Centru za socijalni rad Cazin u prosjeku je ostvarilo 200 nosioca zdravstvenog osiguranja. a u svakoj kući moţe se smjestiti maksimalno 6-oro djece). kurir. CŢR-a. Zauzima površinu cca 312 m². U ovoj ustanovi se provodi primarna struktura zdravstvene zaštite.6. već problem šire društvene zajednice. U provoĊenju pomenutih sistema socijalne zaštite zaposlenici ove Ustanove nailaze na mnogobrojne probleme i to prije svega u provoĊenju primarne socijalne zaštite. vozaĉ. odnosno ne ispunjavaju uslove predviĊene zakonom. administrativni radnik 7. lica smještena u Ustanove). odluĉujemo takvu djecu smjestiti u drugu porodicu. 3 (tri) socijalna radnika 3. na našoj općini postoje samo socijalno pedagoške ţivotne zajednice u koju moţemo smjestiti djecu koju je neophodno izolovati od biološke porodice. Danas na ovaj naĉin saraĊujemo sa oko dvije-tri porodice u koju moţemo smjestiti djecu. starateljstvo. Centar za socijalni rad finansira se iz dva izvora. Ova sredstva su nedovoljna i neredovna da bi se njima mogle ublaţiti posljedice nastalih socijalnih problema (većina socijalnih davanja u protekle ĉetiri godine nije isplaćena za 38 mjeseci. Kantonalno ministarstvo zdravstva i socijalne politike obezbjeĊuje materijalna sredstva za sve vidove socijalnih davanja. Problemi se takoĊer javljaju i zbog toga što na podruĉju općine Cazin ne postoji nikakvo prihvatilište za djecu. 62 . a to su korisnici raznih vidova socijalne i djeĉije zaštite koji navedeno pravo nisu mogli ostvariti po nekom drugom osnovu (korisnici stalne novĉane pomoći. osim za jednokratne novĉane pomoći. ali procedura oko smještaja u ove Zajednice je veoma komplikovana i dugotrajna. Na podruĉju USK-a djeluju i Socijalno-pedagoške ţivotne zajednice.3 Zdravstvena zaštita socijalno ugroţenih Na podruĉju općine Cazin egzistira ZU Dom zdravlja Cazin u sklopu kojeg djeluje Centar za mentalno zdravlje Cazin. direktor Centra 2. kuhinja. pa su korisnici bili prinuĊeni da utuţe Centar za socijalni rad Cazin. arhiva. mokri ĉvor i hodnici. šef raĉunovodstva 5. porodiĉni smještaj. koje se obezbjeĊuju iz budţeta Općine Cazin. a napominjemo da se na podruĉju našeg Kantona nalazi samo jedan dom za ovu djecu (Dom za nezbrinutu djecu “Duga” Kulen Vakuf) u koji se smještaju djeca od 0-7 godina starosti i za koju se nakon navršenih 7 godina starosti mora pronaći drugi smještaj. nadamo se da ćemo i ovaj problem riješiti u sljedećih pet godina. Kao što je već navedeno. jer nemamo uslova. ĉistaĉ. pa se uglavnom. koje su neuslovne za rad. a ostalo ĉine garaţa. viteške 38/a u Cazinu. Ipak. Svakodnevno nam se obraćaju lica koja nemaju zdravstveno osiguranje. U JU Centru za socijalni rad zaposleno je 9 (devet) radnika.Na našoj općini nalazi se ukupno 54-oro djece bez roditeljskog staranja. blagajnik-likvidator 6. dodatka za pomoć i njegu druge osobe. i to: 1. JU Centar za socijalni rad nalazi se na adresi 505. 2.

2.7. KULTURA I SPORT

2.7.1 Kultura Općina Cazin je u 2001. godini osnovala Javnu ustanovu “Dom kulture” u ĉijem sastavu je i Narodna biblioteka Skender Kulenović. Ove institucije su u ranijem periodu djelovale u sastavu Centra za informisanje i kulturu. Formiranjem javne ustanove za oblast kulture informativna djelatnost – radio i televizija osnovane su kao javno preduzeće i djeluju samostalno. Dom kulture djeluje u praktiĉno dva dosta neuslovna prostora (zgrada Doma kulture i zgrada Narodne biblioteke). Trenutno javna ustanova zapošljava 9 (devet) radnika koji realiziraju programe u kontinuitetu iz ove oblasti. Postoje inicijative i projekti za stvaranje boljih uslova za oblast kulturne djelatnosti u našoj općini, ali nedostatak financijskih sredstava je limitirajući faktor. U posebnoj (dosta trošnoj i neuslovnoj zgradi) smještena je biblioteka koja raspolaţe sa oko 14000 knjiga što i izdaleka ne zadovoljava minimalne norme jer općina Cazin ima preko 60000 stanovnika i preko 13000 uĉenika u 11 osnovnih škola i 4 srednje škole. Zgrada doma kulture raspolaţe sa jednom većom prostorijom 26 m x 9 m koja je univerzalna sa oko 300 sjedišta sluţi za prikazivanje filmova, pozorišnih i drugih predstava, te kao sala za sastanke kao i druge namjene. U predprostoru smještena je galerija doma kulture koja sluţi za organizaciju likovno – galerijskih manifestacija. Dom kulture posjeduje i rukovodi internacionalnom Kolonijom skulptora koja raspolaţe specifiĉnom galerijom (galerija pod vedrim nebom) fundus ove galerije je preko stotinu monumentalnih skulptura – park skulptura u starom gradu Ostroţac, te mali park skulptura u prostoru TRC “Sedra”. Treba napomenuti takoĊe specifiĉnu galeriju koja djeluje pri Domu zdravlja Cazin koja raspolaţe sa preko 150 umjetniĉkih djela kao i privatna galerija umjetniĉkih slika. Pri javnoj ustanovi “Dom kulture” Cazin djeluje kulturno – umjetniĉko društvo koje kroz sekcije – folklorna, muziĉka, dramska i recitatorska i dr. promovira i ĉuva, putem kulturno – umjetniĉkog amaterizma, tradiciju i kulturu ovog kraja. Naime, jedno kulturno – umjetniĉko društvo uz Cazinske tamburaše nije dovoljno pogotovu ako se zna da je u prijeratnom periodu djelovalo jedanaest kulturno – umjetniĉkih društava.

63

2.7.2. Sport Sportski savez općine Cazin kao krovna institucija u oblasti sporta poĉetkom godine preregistriran je prema novim zakonskim propisima, a odrţana je i izborna skupština na kojoj su izabrani organi saveza. Na podruĉju općine djeluju slijedeći klubovi odnosno sportske organizacije: 1. FK Krajina – Cazin 2. NK Gomila – Stijena 3. NK Mladost – Polje 4. NK Mutnica – Pjanići 5. NK Ostroţac - Ostroţac 6. NK Korana – Trţac 7. Košarkaški klub – Cazin 8. MRK Krajina – Cazin 9. ŢRK Krajina – Cazin 10. STK «Stens 73» - Cazin 11. Bokserski klub – Cazin 12. Karate klub Krajina – Cazin 13. Klub borilaĉkih sportova – Cazin 14. Klub borilaĉkih vještina ISAK - Ćoralići 15. Udruţenje borilaĉkih vještina – Cazin 16. TDK Tigar – Stijena 17. TDK Bosna-Đemo – Cazin 18. Šahovski klub – Cazin 19. Atletski klub Maratonac – Cazin 20. AMK EXTRA sport – Cazin 21. Streljaĉko društvo NOVA KRAJINA – Cazin 22. Karate klub Šotokan – Ćoralići 23. Auto moto klub – Cazin Na skupštini sportskog saveza uĉešće je uzelo 20 klubova a dva kluba borikaĉkih sportova registrirani su u drugoj polovini godine. Savez ne raspolaţe sa podacima o aktivnosti konjiĉkog kluba u Cazinu, dok se udruţenje sportskih ribolovaca nije ukljuĉilo u sportski savez. Navedeni klubovi takmiĉe se na razliĉitim nivoima od premier lige, druge lige, kantonalne lige te povremenih turnirskih i revijalnih takmiĉenja. Zbog nepovoljnih uslova u pogledu nedostatka kvalitetnih sportskih objekata te financijskih sredstava neophodnih za bolju organiziranost klubovi u zadnje dvije godine stagniraju ili ĉak nazaduju rezultatski. Fudbalski klub Krajina te MRK Krajina su do unazad 3-4 godine uĉestvovali u najvećem rangu takmiĉenja sa promjenljivim rezultatima, ali zbog nedostatka financijskih sredstava, neuslovnosti sportskih objekata te nedovoljne organiziranosti i kvaliteta igraĉkog i struĉnog kadra morali su preseliti u niţe rangove. U tim klubovima se ipak zadrţao kontinuitet u radu sa mlaĊim takmiĉarskim kategorijama a posebno su znaĉajni rezultati kadetske i juniorske ekipe FK Krajina. Košarkaški klub se unatoĉ izraţenim problemima takmiĉi u prvoj A1 ligi dok je za najviši rang potrebno ipak mnogo više. Rezultatski najuspješniji klub u zadnjih nekoliko godina je STK «TOPSTENS 73» koji je i jedini u Cazin donio titule drţavnog prvaka u svim takmiĉarskim kategorijama, a ove godine jedini se takmiĉi u premier ligi BiH. Dobri rezultati postignuti su i u nekim pojedinaĉnim sportovima. Ostali klubovi su uglavnom zadrţali kontinuitet u pogledu nivoa takmiĉenja. Postoji prisutan problem u velikom broju klubova borilaĉkih sportova, što sasvim sigurno ne odgovara stvarnim potrebama i traţenom kvalitetu 64

Neki klubovi su prestali sa radom i njihovo reaktiviranje zavisi prije svega od entuzijazma pojedinaca i potrebnih minimalnih uslova za rad. Na podruĉju općine Cazin postoji 6 ureĊenih nogometnih terena, 11 fiskulturnih dvorana u OŠ., oko 15 otvorenih školskih igrališta te polivalentna gradska sportska dvorana. Nogometne terene odrţavaju klubovi vlastitim sredstvima, tako da isti zahvaljujući entuzijazmu zadovoljavaju minimalne uslove za takmiĉenje. Stadion nogometnog kluba u Ćoralićima već nekoliko godina se ne odrţava a u potpunosti se ugasio i tamošnji klub. Gradska sportska dvorana za treninge i takmiĉenja moţe se, koristiti faktiĉki, svega 6 mjeseci zbog neizgraĊenog grijno – ventilacionog sistema. U okviru dvorane postoji anex-manja dvorana za stoni tenis i neke borilaĉke sportove, a istu je adaptirao i doveo u funkciju STK Stens 73 vlastitim sredstvima. Iste aktivnosti su odraĊene i na izgradnji i odrţavanju svih nogometnih terena na podruĉju mjesnih zajednica, a posebno treba istaći NK Gomila iz Stijene. Otvoreni sportski centar Alinac je nakon nekoliko godina zapuštenosti ureĊen i stvoreni su neophoni uslovi za upotrebu. U pogledu školskog sporta izraţen je problem nedostatka školskih sportskih dvorana u svim srednjim školama, tako da I i II srednja škola moraju koristiti neuslovnu gradsku dvoranu uz posebnu naknadu a Gimnazija uglavnom nastavu tjelesnog odgoja i vaspitanja izvodi na otvorenom centru Alinac. Na podruĉju općine nema ureĊenih objekata za baziĉne sportove (Atletika, gimnastika, plivanje) što je preduslov za masovnije bavljenje sportom kako takmiĉarskim tako i rekreativnim. Procjena je da se sportom organizovano u klubovima bavi oko 1000 graĊana, a u razne sportske aktivnosti kroz aktivno povremeno i rekreativno bavljenje sportom ukljuĉenoje oko 3000 graĊana. Budţetska izdvajanja za sport od 1996. godine variraju, tako da se grant za sportski savez kretao od preko 200.000.- KM, unazad nekoliko godina do 40.000.- odnosno 72.000.- za 2003. godinu. Osim granta za sportski savez postoje i grantovi za invalidnisport te odrţavanje kulturnih i sportskih manifestacija sa manjim iznosom sredstava. Od prošle godine uveden je poseban grant za izmirenje troškova treninga klubova u gradskoj sportskoj dvorani u iznosu od 35.000 KM. Od Kantonalnog SS u 2003. godini planirana sredstva iznose oko 15.000.- KM. Obzirom na broj stanovnika broj klubova i udruţenja te postojeće sportske objekte na podruĉju općine Cazin neophodna sredstva za sport bila bi oko 250.000.- KM, što bi omogućilo samo opstanak klubova i osnovu za stvaranje uslova za masovnije bavljenje sportom aktivno i rekreativno, a stvarne potrebe su daleko veće. Poseban problem predstavlja nepostojanje kancelarije sportskog saveza što je jedan od prioriteta u narednom periodu. Sportski rezultati su od 1996. do 2000. godine bili izuzetno dobri sa većim brojem klubova i udruţenja, što je najvećim dijelom rezultat entuzijazma nakon nekoliko godina stagniranja u ratnom periodu. MeĊutim, unazad 3 godine, sport ni iz bliza ne prati potrebe stanovništva, zbog lošeg ekonomskog stanja, ne ulaganja u sport, drastiĉnog poskupljenja takmiĉarskog sporta, nedovoljnog educiranja u struci i niza drugih okolnosti. Sportski savez krajem 2003. i poĉetkom 2004. godine će pripremiti cjelovitu analizu u stanju sporta za prijedlogom mjera i aktivnosti u cilju unapreĊenja i stvaranju neophodnih uslova prije svega za masovno bavljenje sportom. Sportski savez je stava da se tek potpunijom analizom i pripremljenom strategijom razvoja sporta moţe utvrditi plan razvoja općine Cazin u ovoj oblasti.

65

sluţbi i odjeljenja. ĉišćenjem korita vodotoka i pošumljavanja goleti i djelova šumskih podruĉja gdje se mora obaviti sjeĉa oboljelog rastinja. te nekoliko omadinskih.2. U cilju unapreĊenja meĊuopćinske saradnje općina USK-a formiran je Kolegij općinskih naĉelnika i predsjedavajućih Općinskih vijeća općina USK. koju ostvaruje Općinski naĉelnik i predsjedavajući Općinskog vijeća Cazin razmjenom informacija. 66 . sporta. Općinska administracija je fokusirana na korisnike usluga.8. “Fenix” okuplja omladinu u cilju druţenja. razmjene iskustava i sticanja novih saznanja iz oblasti kulture. “Merhamet” i “Crveni kriţ” putem svog ĉlanstva prvenstveno se bave pruţanjem pomoći starom. što je rezultiralo Osnivaĉkom skupštinom Saveza i izborom njegovih organa i tijela u kojima se našlo mjesta i za predstavnika naše općine. Saradnja općinske uprave sa Savezom općina i gradova u FBiH se odvija kroz redovne sastanke predstavnika općina u organima i tijelima Saveza. jer i pored posjedovanja PC (koji ni izbliza nemogu zadovoljiti potrebe lokalne uprave) isti nisu umreţeni i nepostoji komunikacija e-mailom izmeĊu sluţbenika. koja iste prati u granicama financijskih mogućnosti i izdaje konkretna zaduţenja subjektima lokalne samouprave u realizaciji planiranih akcija. kulturnih i drugih interesnih udruţenja. što provode akcijama uklanjanja divljih deponija. Dobrotvorno društvo “MERHAMET” i “CRVENI KRIŢ”. pristup Internet-u nezadovoljava. a što sve dovodi do gomilanja nerješenih predmeta u pojedinim sluţbama za upravu i nezadovoljstva stranaka prema cjelokupnoj administraciji). ali se mora istaći da se u njenim nekim djelovima mora nešto poduzeti na planu povećanja brzine pruţanja usluga (neispunjavanje dnevne norme zbog ĉestih napuštanja radnog mjesta i odlaganje rješavanja predmeta za naredni dan. ostavljanje stranke da ĉeka radnog kolegu da se vrati na radno mjesto i zaprimi istu. Na podruĉju općine Cazin postoje i djeluju više nevladinih organizacija i to: Ekološko društvo “EKO ZELENI – HORLJAVA”. LOKALNA UPRAVA I NJENI PARTNERI: Općinsko vijeće Cazin je usvojilo i potpisalo Sporazum o meĊusobnoj saradnji naše općine sa Savezom općina i gradova u Federaciji BiH u cilju što bolje meĊuopćinske saradnje i prezentacije naše općine prema drugima u FBiH. kao ĉlanice saveza. Izjava o misiji cjelokupne lokalne zajednice je u fazi dorade i biće u najskorije vrijeme dostupna javnosti. iskustava i definisanjem zajedniĉkih stavova i nastupa u rješavanju problema od zajedniĉkog interesa. a nedovoljna je obuĉenost sluţbenika za rad sa informativnom tehnlogijom. Eko-zeleni “Horljava” okupljaju stanovništvo svih dobi i uzrasta u cilju oĉuvanja prirode i okoliša. a sa Kolegijom općina USK redovnim sastancima. O svim pomenutim aktivnostima nevladinih organizacija upoznata je lokalna samouprava. zbog ĉega postojeći PC ne rijetko sluţe kao pisaće mašine. Stanje informativne tehnologije u općinskoj administraciji nije zadovoljavajuće. društvenih nauka. iznemoglom i socijalno ugroţenom stanovništvu provoĊenjem akcija izvoĊenja radova i akcija darivanja paketa sa hranom i odjećom za ovakva lica. jedanput mjeseĉno u jednoj od općina. Općinska administracija u cjelini je osposobljena da unutar zakonom propisanog roka procesuira svaki predmet. sportskih. pristupa Internetu i sliĉno. iako je sam sluţbenik mogao procesirati predmet i poslije ga ustupiti radnom kolegi. Crveni kriţ općine Cazin pored ovih aktivnosti provodi Edukaciju školske omaldine u pruţanju Prve pomoći kao i Akcije dobrovoljnog darivanja krvi.

a za potrebe graĊana vrši besplatne usluge pruţanja pravne pomoći u pogledu usmenog informisanja graĊana. dok jedan manji broj naših sugraĊana koji ima averziju prema drţavnim sluţbama i njenim sluţbenicima. sa utvrĊenim terminom dnevne pauze i rada sa strankama. jer su pojedini referenti neiskorišteni. kao i sastavljanja svih pismenih podnesaka (zahtjevi. a što nije od presudnog znaĉaja za funkcionisanje općinske administracije. osoba iz privatnog i nevladinog sektora o općinskoj administraciji su u cjelini zadovoljavajuća. ĉime je uopćeno iskrivljen izgled drţavnog sluţbenika). pravilnici. ali podjeljena. prijem stranaka. naĉinu odjevanja i ponašanja. Sve odluke. GraĊanima je omogućeno praćenje sjednica Općinskog vijeća putem medija (RTV Cazin). ali bi ţeljeli da se urade manje korekcije u pogedu sastava administracije i brzine pruţanja usluga. tako da se pojedina pitanja iz ove oblasti rješena u hodu (obiljeţavanje ulaza i prostorija. a omogućeno je i liĉno prisutvo zainteresiranih. jer je rad općinske uprave transparentan i javan. Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji utvrĊen je opis poslova svakog uposlenika. prijem i optremanje pošte. dok su drugi preopterećeni. Mišljenja sugraĊana. kada je omogućeno graĊanima da putem telefona javno istaknu svoje mišljenje i zatraţe odgovor na postavljeno pitanje. nije zadovoljan niĉim u cjelokupnom sistemu uprave od drţavnog nivoa pa niţe i mišljenja smo da će njihov stav i ubuduće ostati takav. odrţavanje prostorija i izgleda zgrade. ţalbe. reda i mira. tuţbe i sliĉno. koji pored ovog posla. a vrlo ĉesto sluţbenici općinskog organa uprave u saradnji sa RTV Cazin organizuju okrugle stolove uţivo.) koje usluge je za 8 mjeseci tekuće godine zatraţilo 110 graĊana . na samoj sjednici. GraĊani su u cjelosti ukljuĉeni u proces donošenja odluka. Ne postoji Pravilnik o kućnom redu u organu općinske uprave. GraĊanima je omogućen pristup informacija u skladu Zakona o slobodi pristupa informacijama te postoji Index-registar informacija u posjedu općine. ali se mora raditi na daljoj edukaciji sluţbenika za rad sa informativnom tehnologijom u cilju iskorištavanja mogućnosti koje ona pruţa. rješenja. prijedlozi. upotrebe prostorija i opreme. parkiranje i garaţiranje motornih vozila i vršenje ugostiteljskih usluga u zgradi) dok nisu utvrĊene duţnosti radnika u : odrţavanju kućnog reda. zakljuĉci i sliĉno blagovremeno budu istaknuti na Oglasnoj tabli Općinskog organa uprave i objavljeni u Sluţbenom glasilu općine Cazin.Dosadašnja nastojanja općinske uprave da se uveţe u cjelokupan Informacioni sistem nisu realizirana zbog nedostatka financijskih sredstava. preporuke. Prije upućivanja u proceduru donošenja i usvajanja odluka koje su od znaĉaja za graĊane odrţavaju se Javne rasprave po istoj. kako koristiti ovaj zakon što je dostupno samim graĊanima i na ovim poslovima za potrebe graĊana radi sluţbenik odgovarajućeg struĉnog znanja. kao i Vodiĉ za podnosioca zahtjeva. Odluka o organizovanju rada općinske uprave i sluţbi za upravu propisuje vrijeme i naĉin rada uposlenih u općinskom organu uprave. koji u cjelini ima odreĊene manjkavosti u vezi sa obimom poslova i radnih zadataka. jer su jedni u globalu zadovoljni istom. 67 .

operativna i relativno jeftina i struĉna radna snaga .Kvalitetne poljoprivredne i veterinarske struĉne sluţbe .Eksterni faktori su: geografska i geoekonomska lokacija. SANGE (S) . radi stvaranja povoljnijih uslova za cjelokupan razvoj općine Cazin. mogućnosti (O). prilagodljiva. nepokretna imovina itd). 3.Ţivotna dob proizvoĊaĉa . ljudski potencijali.Trţište za domaće proizvode . usmjeravaju planske razvojne aktivnosti i koje trebaju posluţiti kao predpostavka za odrĊivanje strateških ciljeva kao i razvojnih planova općine Cazin u narednom periodu.Mnogoljudnost i veliki broj sportskih klubova i udruţenja koje treba pratiti . slabosti( W). a u vezi sa ocjenom stanja i teškoća.Znaĉajni poljoprivredni resursi (sa malim ulaganjima obezbjeĊenje radnih mjesta) . klimatskim uslovima.Razvijena svijst u proizvodnji hrane i prihvatanje novih tehnologija (plasteniĉka proiz.Oĉuvana ţivotna sredina (nema zagaĊivaĉa) koja pruţa mogućnost novog naĉina proizvodnje organski zdrave hrane . Analiza ovih faktora omogućila nam je da identifikujemo glavne probleme i teškoće koje stoje na putu konsolidacije i razvoja općine Cazin. SWOT ANALIZA Analizirajući naprijed navedene podatke i ĉinjenice o geografskom poloţaju. urbano okruţenje i infrastruktura.Strateški geografski poloţaj .Struĉni kadar.Strateška partnerstva sa ino-investitorima .Relativno dobra infrastruktura (putna. poslovno okruţenje u BiH i susjedstvu. a time i poboljšanje ţivotnog standarda graĊana. radna snaga. oprema i tehnologija.3. te iznalaţenju odgovarajućih rješenja.1.Zaposlenost u inostranstvu . naglašava se da potencijali općine Cazin i njihove razvojne mogućnosti u mnogome zavise od niza internih i eksternih faktora: .Blizina većih centara u R Hrvatskoj i EU . privrede i njenim resursima.Mogućnost brojĉanog povećanja grla po gazdinstvu . socio-ekonomskom stanju.Kapaciteti mesne i mlinske industrije .Inovativnost poljoprivrednih proizvoĊaĉa .Izraţen interes zaposlenih u inostranstvu za ulaganje u privredu općine Cazin . poslovna klima.) . istorijski i kulturni sadrţaji ineresantni za razvoj turizma . Iz analiziranog stanja po svim naprijed navedenim sektorima ţivota i rada na podruĉju općine Cazin prepoznatljive su snage (S). kretanja u ekonomskom i politiĉkom sistemu.Raskrsnica vaţnih puteva koji povezuju Savsku i Jadransku razvojnu osovinu i koji vode luĉkim kapacitetima . stanju infrastrukture.Zadovoljavajuća epizootiološka situacija . mlada.Postojeći preraĊivaĉki kapaciteti Agrokomerca .Znaĉajni prirodni mineralni resursi koji su interesantni za strane i domaće ulagaĉe .Kapaciteti zemljišnih i vodnih resursa . .Povoljna klima i hidropotencijal . finacijski izvori. i ptijetnje (T) koje opredjeljuju definisanje vizije.Interni faktori su: resursi (prirodni.Znaĉajan broj farmerskih objekata .Dugogodišnja tradicija u poljoprvrednoj proizvodnji posebno u proizvodnji mlijeka .Prirodni. vodosnabdijevanje i PTT) i dalja ulaganja u istu 68 .Dovoljan broj visoko obrazovanih kadrova skoro u svim oblastima .

3. niska poslovna etika Znatno smanjena industrijska proizvodnja Prisustvo sive ekonomije i rada na crno Izrazito velika nezaposlenost Nedovoljna financijska sposobnost. koji bi sluţili za kulturno djelovanje prije svega mladih. MOGUĆNOSTI-ŠANSE Ispunjenje preuzetih obaveza iz procesa privatizacije drţavnog sektora Ekonomske reforme Donošenje novog prostornog plana Kapital. Loše organiziran sistem kontrole poljoprivrednog repromaterijala Nizak stepen tehniĉke opremljenosti Neprofitabilna i neproduktivna poljoprivredna proizvodnja Nepostojanje jedinstvene baze podataka poljoprivrednih proizvoda i nerazvijeno trţište poljoprivrednih proizvoda. a posebno loša opremljenost Loše stanje i opremljenost objekata. federalne i drţavne vlasti Nepostojanje jedinstvenog BiH trţišta Nedovoljno efikasna drţavna uprava na svim nivoima sa nejasno utvrĊenim nadleţnostima Nerazvijena svijest graĊana o kupovini domaćih proizvoda Nedovoljna informatiĉka pa i jeziĉka pismenost Nepovoljna struktura privatnog sektora (još uvijek dominantne trg. kao i materijalna osnova za pruţanje zdravstvenih usluga NeusklaĊenost ponude i potraţnje radne snage uslovljena lošim obrazovnim sistemom Nedovoljno modernizovana putna mreţa Loša snabdjevenost elektriĉnom energijom Neorganizovan rad proizvoĊaĉa i distribucija poljoprivrednih proizvoda Kontinuirano smanjenje obradivog poljoprivrednog zemljišta i usitnjenost posjeda. znanje i iskustvo naših graĊana zaposlenih u inostranstvu Izraţen interes zaposlenih u inostranstvu za ulaganje u privredu općine Cazin Formiranje agencije za lokalni ekonomski razvoj Ukljuĉivanje općine Cazin. koja je jedan od suosnivaĉa Regionalne razvojne agencije SZBiH . i usluţne djelatnosti) Neorganizovanost privatnog sektora kroz udruţenja Loše provedena i nedovršena privatizacija Nelojalna konkurencija. SLABOSTI Nedovoljna koordinacija lokalne.3. Nedostatak struĉnih kadrova koji bi bili nosioci sportskih aktivnosti 3.Permanentno obrazovanje i mogućnost prekvalifikacije kadrova u lokalnoj zajednici 69 - .2. kantonalne. Nedovoljna informiranost ĉlanova udruţenja.Decentralizacija federalne vlasti i veće nadleţnosti lokalne vlasti .Uspostavljanje ĉvršćih partnerskih odnosa lokalna zajednica-privatni sektor . nedostatak financijskog kapitala i povoljnih kreditnih linija Loše stanje školskih objekata. Nepostojanje mogućnosti certificiranja poljoprivrednih proizvoda Loš odnos prema prirodnim resursima i nizak stepen svijesti za oĉuvanje prirodne okoline Nedovoljan broj društvenih i kulturnih objekata po MZ-a.

programe. bio-tehniĉki. poljoprivredni. PRIJETNJE Politiĉka nestabilnost Pravna i ekonomska nesigurnost (ĉeste izmjene i neusklaĊenost propisa) Loša vanjsko trgovinska politika drţave Nelojalna konkurencija Nedovoljna primjena zakona o zaštiti i stimulaciji domaćih proizvoda Komplikovane i sloţene procedure izvoza domaćih proizvoda Neuvezanost i loša koordinacija proizvodnje i prerade Teška socijalna situacija (nezaposlenost. ekonomski) koji su kadrovski popunjeni i tehnološki opremljeni da mogu raditi studije. ratne kategorije) Visoke cijene repromaterijala za primjenu visokih tehnologija Nepostojanje zaštitnih cijena kod tova stoke Nepostojanje centralne laboratorje za kontrolu kvaliteta Odlazak mladih uglavnom struĉnih ljudi u inostranstvo Nekontrolisani uvoz roba i gušenje domaće proizvodnje Krajnje loša elektro infrastruktura NeprilagoĊenost obrazovnih profila potrebnih lokalnoj zajednici Nedovoljna efikasnost lokalnih organa uprave Centralizacija prikupljanja prihoda i neravnomjerna raspodjela istih 70 .4. penzioneri. analize. laboratorijska ispitivanja kvalitete proizvoda i pruţati struĉnu pomoć 3.- Izraţen interes za razvoj malih preduzeća i obrtništva Izraţen interes za razvoj poljoprivrede (posebno proizvodnja mlijeka) Strateška partnerstva sa ino-investitorima Neiskorišteni postojeći preraĊivaĉki kapaciteti agrokomerca Neiskorištenost zemljišnih i vodnih resursa Neposredna blizina Univerziteta Bihać sa više fakulteta (tehniĉki.

odnosno da pozitivno djeluje na menadţment u lokalnoj upravi i privredi 5. Lokalna uprava i samouprava mora postati inicijator i modifikator razvoja lokalne zajednice na osnovu partnerskih odnosa privredom i graĊanima koji će biti izraz meĊusobnog povjerenja i poštivanja. Ona mora biti servis graĊana. ali i drugim organizacijama. sa razvijenom privredom. ĉime bi se suštinski odrţao mobilizirajući i motivacioni ciklus uĉesnika društvenog ţivota. 4. misije i vizije. privrede i drugih korisnika usluga koji će raspoloţivi ljudski i financijski potencijal staviti u funkciju razvoja lokalne zajednice i općine Cazin u cjelini. ali i fleksibilna zbog mogućih uticaja pozitivnih trendova Poštujući osnovne kriterije za definisanje vizije i pretvarajući slabosti u snage. 1. privrede. vladinim i nevladinim. 4. Da uvaţava prioritete i interese graĊana. ĉistom okolinom i efikasnom administracijom. Da identifikuje suštinu kompetentnosti lokalne samouprave i uprave i lokalne zajednice. Da se moraju odraţavati specifiĉnosti općine 6. produktivnom poljoprivredom.1 Misija lokalne uprave općine Cazin Lokalna uprava mora biti odgovorna i efikasna u stvaranju atmosfere da općina postane poduzetniĉka zajednica sa akcentom na znaĉajno zapošljavanje lokalnog stanovništva i stvaranje općeg povoljnog ambijenta za ulaganje u razvojne programe općine. Dakle općina Cazin treba da postane poduzetniĉka zajednica zasnovana na povjerenju i poštovanju partnerskih odnosa graĊana. Zbog toga se u budţetu općine Cazin mora svake budţetske godine za razvoj obezbjediti 10 % utvrĊenih budţetskih sredstava zbog kontinuiteta realizacije razvojnih ciljeva. da bi za sredstva koja daju za usluge korisnici dobili više usluga. 3. Da vizija postane trajna ţelja. vizija općine Cazin moţe se definisati na slijedeći naĉin: Općine Cazin treba da postane srednje razvijena općina. mjesnih zajednica i lokalne uprave. U stalnim promjenama u širem i uţem okruţenju lokalna uprava mora da vrši promjene u svojoj organizaciji i svoj odnos prema korisnicima usluga. 71 .4. VIZIJA Pri definisanju vizije moraju se imati na umu njene slijedeće karakteristike: Da je orjentisana ka budućnosti. Da je stimulativna za one koji je provode. To zahtjeva da se preispita kvalitet i naĉin pruţanja usluga koje će korisnicima biti više od usluge jer samo interaktivnim odnosom sa korisnicima usluga i inovativnim i poduzetniĉkim ponašanjem će se odvijati ţeljeni razvoj i ići ka realizaciji vizije. 2. privrede i lokalne uprave. Razlog i svrha postojanja lokalne uprave su usluge koje treba pruţiti graĊanima kao najširoj potrošaĉkoj populaciji. Da bi se razvoj općine Cazin realizovao u skaldu sa vizijom potrebni su hrabrost i odgovornost svih zbog opće ekonomske nesigurnosti i brzih globalnih promjena u okruţenju. a prijetnje i teškoće u šanse. privrednim subjektima i raznim asocijacijama gdje graĊani konaĉno u razliĉitim ulogama dobivaju ţeljene usluge.

sposobnost predviĊanja promjena i kreativnog prilagoĊavanja promjenama u potrebama korisnika usluga i okruţenja. jer novi pristupi zahtjevaju menadţere koji su vizionari. zaposlenih u lokalnoj upravi. shvatanjem da svi imaju jednaku šansu za razvoj i napredovanje. koji su uslovljeni internim faktorima sredine organizacije (snage i slabosti) i stanjem i pretpostavkama o eksternim faktorima (šanse i prijetnje). hrabri. afirmacijom znaĉaja lokalne uprave i samouprave putem internih saopćenja da bi se uticalo na poslovnu etiku. Tako ćemo dobijati inicijative od graĊana. Ostvarljivost – podrazumijeva realnost u prostoru i vremenu sa raspoloţivim resursima uz odgovarajuće napore menadţmenta i svih drugih uĉesnika. moralni i iskreni. 5. To bi trebalo rezultirati jaĉanjem timskog rada. Vaţnost ciljeva za ostvarenje organizacione vizije. misije i ukupnih ciljeva i u tom smislu utvrĊivanje okvira za pojedinaĉne odgovornosti. a i lokalna uprava će razvijati inovativni pristup. Vremenska definisanost – podrazumijeva da ciljevi budu precizno vremenski definisani. tj. misije i ciljeva lokalne zajednice moraju biti odgovorni. 4. 3. Prema zaposlenima u lokalnoj upravi i nosiocima lakalne samouprave misija se artikuliše putem: sistema vrijednosti i poslovne kulture. Velika sloţenost sredine i okruţenja ciljevima daju znaĉaj odluke prema kojima se vrši usmjeravanje i koordinacija aktivnosti. privrednih subjekata i drugih organizacija. Specifiĉnost i mjerljivost – podrazumijeva da ciljevi budu jasni. STRATEŠKI CILJEVI Strateški ciljevi (ciljevi razvoja općine) definišu se po odreĊenim kriterijumima. Mora se sa sigurnošću potvrditi da svako pokazuje sposobnost da sagleda dugoroĉne posljedice sadašnjeg trenutka.Ljudski resursi kao osnovni faktor za ostvarivanje vizije. izbor aktivnosti i stepen angaţovanja i odgovornosti zaposlenih u lokalnoj upravi. tako da naše ponašanje na ova 4 etiĉka naĉela omogućuje da gradimo povjerenje i partnerske odnose. Razvojni ciljevi produbljuju definisanu misiju ogranizacije i njenim kljuĉnim oblastima upravljanja rastom i razvojem. kada rezultati treba da budu dostignuti. imenom i sloganima da se doprinese pozitivnim procesima u okviru lokalne zajednice. organizacije. 2. Prema ekstrenim faktorima misija se predstavlja preko javnih saopćenja. Izazovnost – motivaciono djelovanje na rad i da doprinesu razvoju i jaĉanju vještina i sposobnosti svih. a sa svojim obiljeţjima vremenske i prostorne dimenzioniranosti. mjerljivi i razumljivi onima koji ih realizuju. ali bez obzira na te kriterije oni moraju biti racionalni da bi bili vodiĉ za sve i imaju slijedeće karakteristike: 1. spremnost da se ţrtvuje kratkoroĉni brzi razvoj u korist dugoroĉnog planskog razvoja “korak po korak”. 72 . 5. bitno su lakši za kontrolu i praćenje realizacije.

proizvodnja medicinskih instrumenata i metalne galanterije) . . sportsko-rekreativnog i seoskog. zdravstvenog. RAZVOJ OPĆINSKE UPRAVE NA PRINCIPIMA ZAKONITOSTI. Najvaţniji cilj u oblasti privrede i poduzetništva je povećanje broja zaposlenih kroz stvaranje poslovne klime i utvrĊivanje jasnih pravila za sve uĉesnike trţišne utakmice. 73 . CILJ 1: Privreda i poduzetništvo zasnovana na policentriĉnom razvoju sa većom zaposlenošću: . Najvaţniji taktiĉki ciljevi za pojedine strateške ciljeve su: 5.definiranje olakšica i stvaranje povoljnosti za ulaganje privrednika kako domaćih tako i ino u privredne zone (izgradnja infrastrukture zonalnih centara) . PROSTORNO UREĐENA ZAJEDNICA SA NAGLASKOM NA ZAŠTITU OKOLIŠA 5. mesne i prehrambene preraĊivaĉke industrije.razvoj turizma. drvne galanterije. a da se strateškim ciljevima definiše neki bliţi period do 2010.godine. . UĈINKOVITOSTI I EKONOMIĈNOSTI. misije. RAZVOJ SPORTA I KULTURNE DJELATNOSTI 8.1.planiranje centralne industrijske zone. dalje se utvrĊuju taktiĉki ciljevi za pojedine od strateških ciljeva. ŢIVOTNA SREDINA SA BOLJIM KVALITETOM ŢIVLJENJA I STANDARDOM GRAĐANA U okviru ovako definisanih strateških ciljeva koji bi trebali biti realizovani do 2010. PARTNERSKI ODNOSI I LJUDSKI POTENCIJALI 3.definiranje graĊevinsko-stambenih urbanih zona za komercijalnu gradnju. Radi ostvarenja utvrĊene vizije definišu se slijedeći strateški ciljevi: 1.stvaranje uslova i definiranje naĉina samozapošljavanja sa akcentom na zapošljavanje u sklopu domaćinstava.tekstilne trikotaţe. BUDŢET I FINANSIJE SA DOMINANTNOM RAZVOJNOM KOMPONENTOM 4. ţeljeza. KVALITETNO PRUŢANJE USLUGA ZDRAVSTVENE I PSIHO-SOCIJALNE ZAŠTITE GRAĐANA 7. a u skladu sa socio-ekonomskom i SWOT analizom uvaţavajući karakteristike ciljeva koje oni moraju ispuniti. PRIVREDA I PODUZETNIŠTVO ZASNOVANA NA POLICENTRIĈNOM RAZVOJU SA VEĆOM ZAPOSLENOŠĆU 2.planiranje zona male privrede i poslovno-trgovaĉkog centra . (poljoprivreda i zanatstvo) . betona. godine.razvoj malih i srednjih preduzeća posebno onih grana privrede u kojima su steĉena iskustva( izrada graĊevinskih materijala na bazi gline. PROFESIONALIZMA I POLITIĈKE NEZAVISNOSTI 6.Na osnovu naprijed definisane vizije. moglo bi se reći da vizija definiše 2010.godinu. TRANSPARENTNOSTI. kamena.

i sl. renta itd) uz stimulisanje nedostajućih usluga na podruĉju zonalnih centara (vetrinarske usluge. olakšica ulaganja i otvaranja radnih mjesta kroz izradu projekata.Istovremeno. glista i sl. drţanju i uzgoju ţivotinja. farmaceutskoj industriji. ljekovitom bilju. S toga se intenzivna poljoprivredna proizvodnja mora zasnivati na racionalnom iskorištavanju postojećih proizvodnih kapaciteta uz primjenu najnovijih dostignuća nauke i tehnike. Da bi se to moglo ostvariti mora se odustati od «kancelarijskog» naĉina prikupljanja informacija o kulturama. 74 .markentiška podrška svim uspješnim poduzetnicima. . rude i dr. naknade. gljivarstvu.definisanje “troškovnika” za mala i srednja preduzeća i obrtništvo sa stimulativnim mjerama za ulaganja u zonalne centre..) ostaje gotovo jedini resurs na stalnom korištenju i obnavljanju. . te komplementarnim djelatnostima ( pĉelarstvu. kao i svih ostalih potencijala i resursa.. Naravno.pojednostavljivanju procedura za sve vrste odobrenja za rad iz svoje nadleţnosti. Lokalna uprava kao servis graĊana mora uĉiniti neophodne korake u slijedećem: . puţeva. . Policentriĉnim ulaganjima definisali bi se opći uslovi. šumskih plodina. . kao što su: . uzgajivaĉima pilića. koji su u interakciji sa ovom granom poljoprivrede. zdravstvene usluge.utvrĊeno je da postoje veliki neiskorišteni i nedovoljno razvijeni potencijali u oblasti stoĉarstva. tova junadi i sl. te ostalih trţišno interesantnih proizvoda kao npr. odrţavanje poljoprivredne mehanizacije itd). Poljoprivreda ostaje i dalje podruĉje u kojoj je najlakše i najbrţe samozapošljavanje. Poljoprivreda predstavlja stalno obnovljivi resurs ne samo za proizvodnju hrane.Kako smanjiti broj posrednika od proizvoĊaĉa do potrošaĉa. .obezbjeĊivanje pravne pomoći.Kako pomoći onima koji se bave proizvodnjom sirovog kravljeg mlijeka u ishrani. moraju se istovremeno nuditi odreĊena rješenja. kreditni odnosi u plaćanju ostalih obaveza općini (takse. Iz analiziranog stanja poljoprivrede općine Cazin za proteklih pet godina. voćarskoj. a to je modrnizacija lokalne putne mreţe do zonalnih centara. Najvaţnija odluka koju trebaju donijeti poljoprivredni proizvoĊaĉi je izbor vrste poljoprivredne proizvodnje.). radi odrţanja standarda kvaliteta. proizvodnji energije. ali im lokalna uprava moţe pomoći u opredjeljivanju da bi se izbjeglo gomilanje jednog i nedostatak drugih proizvoda.organizovanje struĉnih seminara iz oblasti menadţmenta poslovne organizovanosti sa ciljem osposobljavanja poduzetnika za samostalan rad. Pored toga utvrĊeno je prisustvo niskih prosjeĉnih prinosa i proizvodnje po jedinici kapaciteta u povrtlarskoj.posredovanje u kontaktima sa financijskim institucijama u smislu davanja garancija za povoljne kreditne aranţmane za proizvodna preduzeća prema utvrĊenim kriterijima. .nego predstavlja sirovinsku bazu hemijskoj industriji.jer postaju jedni drugima konkurencija i prijeti opasnost od propadanja. što u situaciji trošenja neobnovljivih resursa ( ugalj. . nafta. pa se stoga sluţbe iz oblasti poljoprivrede moraju nalaziti na terenu i biti od pomoći proizvoĊaĉima. s obzirom na krajnje loše stanje elektro mreţe pa i putne infrastrukture nuţan je preduslov saobraćajno povezivanje zanalnog centra sa gradom zbog ukupnih troškova poslovanja i stimulisanja ulaganja u zonalnim centrima. .Kako pomoći proizvoĊaĉima konzumnih jaja. naroĉito u pogledu otkupa poljoprivrednih proizvoda. dodjela graĊevinskog zemljišta. kao i rekonstrukcija i modrenizacija elektro sistema i mreţe.promocija i podrška inovativnim poduzetnicima uz definisanje nagrada za najuspješnije poslovne poduhvate. prehrambenoj industriji i mnogim drugim. Prisutna nedovoljna organiziranost.

Stimulisati udruţivanje proizvoĊaĉa kako bi se lakše pruţali ovi oblici pomoći. a naroĉito pravne.marketinški nuditi povoljnosti ulaganja u našu općinu u zemlji i inostrastvu. tehnološka i druga dostignuća i standardi ostaju neiskorišteni. Kroz slogan “mi smo organizacija koja uĉi”.podrška formiranju udruţenja privrednika i ekonomsko socijalnog vijeća. . a prije svega: inicirati posredovanje u pregovorima poljoprivrednih proizvoĊaĉa sa zainteresiranim potencijalnim kupcima. upravljanje kvalitetom proizvoda i drugu struĉnu pomoć. . izgradnja zajedniĉke vizije. 75 .. sistemsko razmišljanje.efikasna organizacija administracije koja u najkraćem roku moţe pruţiti usluge i opsluţiti privredu . povrtlarskih. zanatske radionice. . . Promjene u poslovnoj kulturi i u svim sferama djelovanja lokalne zajednice i privrednim aktivnostima. U tom smislu bez ljudskog potencijala. struĉne i ekonomske prirode.stimulisati uvoĊenje savremenih tehnologija i deficitarnih proizvodnji.Proizvodnju zdrave hrane. poljoprivredne proizvodnje. agencijske usluge i sl.Struĉne sluţbe moraju obezbijediti neophodne informacije o visokorodnim sortama ratarskih.insistirati na sprovedbi zakona o koncesijama. U tom smislu neophodno je obezbijediti sve vrste pomoći od legalizacije organskih proizvoda. odnosno organska poljoprivreda kao ekološki sistem je šansa koju treba iskoristiti. modeliranje organizacije. voćarskih. .uvoĊenje posebnih olakšica za deficitarne djelatnosti. . te samozapošljavanje kao naĉin zapošljavanja u okviru zonalnih centara u gradu Cazinu razvijati i organizovati usluţne djelatnosti. 5.zalagati se za povrat dijela nadleţnosti općinama koja su im oduzeta (dijela privredne nadleţnosti i inspekcijski nadzor) . . cvjećarskih i drugih kultura i osposobljavati zainteresirane proizvoĊaĉe uz angaţovanje struĉnih institucija. od prijeke su potrebe.podrška prekvalifikaciji i dokvalifikaciji za deficitarna zanimanja. te usklaĊivanja ponude i potraţnje radne snage na trţištu rada organizovati i stimulisati edukativni sadrţaj za nezaposlene. lokalna uprava treba da proĊe kroz slijedeće faze: liĉno usavršavanje. Paralelno sa lokalnom upravom moraju se za potrebe poduzetnika. a istovremeno insistirati na stalnom obrazovanju zaposlenih i pomagati njihovo osposobljavanje i upoznavanje sa najnovijim dostignućima iz odreĊenih oblasti. timsko uĉenje odreĊenih vještina. . a u cilju samozapošljavanja i zapošljavanja.2 CILJ 2: Partnerski odnosi i ljudski potencijali: .insistirati na dovršetku procesa privatizacije i ispunjenja preuzetih obaveza investicionog ulaganja i zapošljavanja.

5. planiranje razvojnog budţeta. veća kontrola zakonodavne vlasti nad trošenjem budţetskih sredstava kroz donošenje odluka o izvršavnju budeţta restriktivno trošenje budţetskih sredstava u smislu smanjenja javne potrošnje ( posebno smanjenje finansiranje udruţenja graĊana) i veća izdvajanja budţetskih sredstava za kapitalne projekte orjentacija na ubiranju izvornih-neporeskih prihoda općine koji bi uz uvoĊenje PDV u fiskalni sistem BiH omogućili izdašne prihode za kreiranje razvojnih budţeta. Da bi se razvoj lokalne zajednice pravilno i dinamiĉno odvijao. veća kontrola u oblasti individualne stambene izgradnje i legalizacija nelegalne izgradnje. sa viših nivoa traţiti ulaganja sredstava u privredu općina koje su nerazvijene ili zaostaju u razvoju kao što je općina Cazin. novi odnosi u raspodijeli. ali i servisa za formiranje interesnih udruţenja kao što su biznis klubovi.3. osnivanje revolviranog fonda za podršku obrtništvu. a sa ciljem podrške malim i srednjim preduzećima i poduzetništvu uopće. CILJ 3: Budţet i finansije sa dominantnom razvojnom komponentom: stabilizacija općinskog budţeta. udruţenja obrtnika. Pored ovoga u realizaciji strateškog plana neophodno je prikupiti i odreĊena sredstva graĊana općine Cazin. kao i sredstva sa viših nivoa za nerazvijene i sredstva za posticajno zapošljavanje. veća kontrola prometa i efikasnija i redovnija naplata tzv. neophodno je formirati agenciju ili odjeljenje za lokalni razvoj kao jedan od implementatora Strateškog plana. Da bi se ciljevi razvoja iz ovog Strateškog plana realizovali neophodno je da budţet općine Cazin za razvoj privredi planira 10 % budţetskih sredstava sa ciljem da se u slijedećem periodu planira i povećanje ovog procenta. graĊana zaposlenih u inostranstvu. - Porast budţetskih sredstava općine Cazin ne podrazumijeva nava opterećenja za graĊane. nego da se inicira disperzija budţetskih sredstava. povećanje budţetskih sredstava. 76 .Posebnu paţnju treba posvetiti mladim ljudima kojima će se kroz stipendiranje najtalentovanijih srednjoškolaca i onih koji završavaju fakultete obezbjediti da se ukljuĉe u privredni i društveni razvoj lokalne zajednice. udruţenja poljoprivrednih proizvoĊaĉa itd. neporeskih prihoda. privrednih subjekata sa podruĉja općine. Osposobljavanjem mladih kadrova stvoriće se preduslovi za razvijeno poslovno okruţenje koje će razumjeti nastale promjene i provoditi ih u svakodnevnom ţivotu. malim i srednjim preduzećima (od 10 % budţeta izdvajati za ove namjene) participacija dijela troškova kod zapošljavanja obrazovanih pripravnika u privredi. veća kontrola trţišta rada.

.donošenje Odluke o usvajanju pravilnika o unutrašnjoj administrativnoj kontroli od strane Općinskog vijeća.godine urbanistiĉki plan. . stambenih i drugih podruĉja. a sa ciljem da se ovakvi problemi naĊu na dnevnom redu zakonodavne i izvršne vlasti na kantonalnom. .ureĊenje saobraćajnih koridora za koje će se vezivati lokalna putna mreţa.raspored proizvodnih.5.Plin kao najeftiniji energent u svijetu znaĉajno utiĉe na razvoj proizvodnje i ţivotni standard općenito što nameće potrebu da se istraţi mogućnost plinifikacije grada i urbanih naselja općine Cazin. . Glavni zadatak lokalne uprave je stvaranje partnerskih odnosa izmeĊu uprave kao servisa i graĊana. .donošenje novog Pravilnika o organizaciji rada i sistematizaciji radnih mjesta. .u okviru asocijacije kolegija naĉelnika općina Unsko-sanskog kantona.Definisati i urediti saobraćajne koridore lokalnog tipa za koje će se vezivati lokalna putna mreţa .Stvarati milje ekološki zdrave sredine i utvrĊivati zone u smislu potpune zaštite ţivotne okoline (eko zona) . . . 5. a slijede i planovi niţeg reda. uĉinkovitosti i ekonomiĉnosti.Vršiti standardizaciju mjera i aktivnosti na zaštiti ţivotne okoline sa EU .pitanje vodosnabdijevanja za preostali dio općine (sjevero istoĉni).donošenje Pravilnika o ocjenjivanju rada općinskih sluţbenika.razvijati kulturu rada u kojoj će zaposleni u upravi biti servis graĊanima liĉno ili preko njihovih uloga u društvu kao poduzetnika. federalnom i drţavnom nivou. U lokalnoj upravi treba što brţe prevazilaziti svaki birokratski odnos i monopolski poloţaj u pruţanju usluga. prirodnih podruĉja i kulturno istorijskog naslijeĊa.ekološke zone i zaštita vodotoka i izvora za vodosnabdijevanje. usluţnih.5.neophodna infrastruktura za zaţivljavanje ovih projekata. profesionalizma i politiĉke neovisnosti .donošenje nove Odluke o osnivanju i organizaciji uprave. . koji će poĉivati na povjerenju i poštovanju.Usvojiti nova prostorno planska dokumenta općine Cazin i racionalno upravljati graĊevinskim i poljoprivrednim zemljištem. CILJ 4: Prostorno ureĊena zajednica sa naglaskom na zaštitu ţivotne sredine: . Stoga se već radi Prostorni plan općine Cazin do 2020. Iskustvo iz ranijeg perioda i trenutno stanje i zapoĉete reforme su garancija da je to moguće.tretman ĉvrstog komunalnog otpada (izgradnja pretovarnih stanica i kantonalne deponije) Jedno od vaţnih pitanja je iznalaţenje novih rješenja u upravljanju poljoprivrednim zemljištem kao resursom za stimulisanje razvoja poljoprivrede kroz razliĉite oblike korištenja. . a za takav pristup poduzimat će se slijedeće: . pa kreiranje policentriĉnog razvoja općine traţi izradu nove prostorno planske dokumentacije u cilju planskog razmještaja neophodnih sadrţaja za normalno funcionisanje privrednih subjekata i stambenih jedinica. direktora i sl.Riješiti probleme kanalizacije otpadnih voda i vodosnadbijevanja kompletnog podruĉja općine Cazin. CILJ 5: Razvoj općinske uprave na principima zakonitosti. .naĉini i mogućnosti izgradnje kanalizacione mreţe u gradu i tretman otpadnih voda. .4. . transparentnosti. Saveza gradova i općina BiH predlagati i biti inicijator izmjena zakonskih propisa koji su prepreka stvaranju efikasne uprave i poduzetniĉke zajednice.donošenje Plana nabavke kompjuterske opreme i obuka sluţbenika. Geografski poloţaj općine Cazin daje niz prednosti. 77 . kroz koje se definiše: .

a kao što znamo porodica je osnovna ćelija svakog društva i u njoj se vrši oblikovanje pojedinaca. a da bi što šire mase bile ukljuĉene u sportske aktivnosti (posebno djeca i omladina) potrebno je sistematsko praćenje ove djelatnosti u okviru dostupnih financijskih mogućnosti. CILJ 6: Kvalitetno pruţanje usluga zdravstvene i pshio-socijalne zaštite graĊana projekat rada specijalista porodiĉne medicine projekat dnevne bolnice otvorenog tipa (prevencija narkomanije i drugih ovisnosti projekat izgradnje ATD opremanje postojećih ambulanti po mjesnim zajednicama kao jezgra porodiĉne medicine opremanje postojećih kapaciteta kvalitetnom opremom i formiranje dijagnostiĉkih centara za potrebe rane dijagnostike provoĊenje preventivne djelatnosti i pruţanje pshio-socijalne pomoći otvaranje i opremanje savjetovališta u okviru Cantra za socijalni rad Da bi pratili evropske i svjetske standarde u pruţanju primarne zdravstvene zaštite ZU Dom zadravlja Cazin već razmišlja i priprema uvoĊenje projekta rada specijalista porodiĉne medicine. Izmjenama zakonskih propisa. a doobuku za ljekare porodiĉne medicine proći će svi ljekari i specijalisti. do vrhunskog. Da bi se ostvarile aktivnosti i sportski rezultati neophodno je u Planu razvoja općine ozbiljno tretirati ovu problematiku. Strateški ciljevi u okviru javnih potreba sporta moraju biti podreĊeni stalnom odrţavanju sportskog sistema. samim tim što su u pitanju problemi porodice i njenih pojedinih ĉlanova. Otvaranje savjetovališta koje bi djelovalo u okviru Centra za socijalni rad ima višestruki znaĉaj. odnosno sufinansiranje. mogu promovirati sport od školskog preko masovnog. prije svega jer se radi o zaštiti i saniranju problema koji su ne samo problemi Centra. Koliko sport kao ljudska tekovina pozitivno djeluje na razvoj društva suvišno je govoriti. već kroz investiciona ulaganja teţiti stvaranju trajne vrijednosti kao nadgradnje.7. samo kao sastavni dio koncepta planskog razvoja općine. 78 . pri ĉemu treba da uĉestvuju u razvoju te sredine. prije svega kroz vrhunski i masovni sport. Ovaj projekat je već u fazi realizacije. te strukovni savezi. 5. Sportski savez općine kao krovna institucija. Sadašnji Centar za mentalno zdravlje sa još nekoliko novih specijalista će vrlo brzo prerasti u dnevnu bolnicu-bolnicu otvorenog tipa (po uzoru na zemlje EU) gdje bi se svakodnevno brinulo o mentalnom zdravlju odreĊene populacije. koji bi trebao da bude koristan ĉlan jedne društvene zajednice.5. a posebno u smislu odreĊivanja cijene sporta kroz budţetsko finansiranje. Sport i sportska kultura moraju postati sastavni dio sredine u kojoj egzistiraju. od koji su neki u toku izmjena i popunom nedostajućih struĉnih kadrova (pedagoga-psihologa) kao i kvalitetnijim naĉinom finansiranja Centra za socijalni rad Cazin stvaraju se uslovi za kvalitetnije pruţanje socijalne zaštite. kao i sportska udruţenja i klubovi. već problem našeg cjelokupnog društva. CILJ 7: Razvoj sporta i kulturnih djelatnosti Ulaganje u sport u kontekstu razvoja društva ne moţe se tumaĉiti kao potrošnja.6. Prioritet će se dati prevenciji narkomanije i drugih ovisnosti. Novim opremanjem postojećih ambulanti po mjesnim zajednicama projekat porodiĉne medicine će brţe otpoĉeti i lakše se realizirati.

). Trţac.Stvoriti pretpostavke za veća ulaganja u sport kroz budţetsko finansiranje. -U svakom zonalnom centru ili većoj MZ predvidjeti i podsticati izgradnju objekata za potrebe kulturnog djelovanja.Sportski centar Alinac-adaptacija igrališta i pomoćnog nogometnog stadiona. Pećigrad. Ibre Adilagića i dr. Radi poboljšanja stanja u kulturi trebalo bi prije svega poraditi na stvaranju povoljnijih uslova za kulturno djelovanje (infrastruktura). . Mutnik. veliki broj mladih u našoj općini. Na stvaranje boljih kulturnih prilika u općini obavezuje nas prije svega ljudski potenicjal tj. Kula Radetina. Ostroţac. Šturlić) objekti autentiĉne bosanske arhitekture (kuće Nurije Pozderca. -Sanacija i dogradnja Doma kulture kao prostora u kojem se odrţava najveći broj kulturnih dogaĊaja.Povećati svijest graĊana o sluĉaju sporta.Prioritetne aktivnosti koje bi unaprijedile stanje u sportu sadrţane su u slijedećem . vjerski objekti (medrese. prije svega kroz organizaciju masovnih sportskih dogaĊaja. . Problemi se prije svega odnose na mala financijska ulaganja u ovu oblast i njene potencijale.Kroz kapitalna ulaganja u sportske objekte stvoriti uslove za masovno bavljenje sportom.te izgradnja trim i skijaške staze. te opremanje školskih igrališta i sportskih dvorana). . Stvoriti uslove u svim školama za nesmetano izvoĊenje nastave tjelesnog odgoja (izgradnja ili adaptacija. Kultura i kulturne djelatnosti Plan razvoja kulture i kulturnih dijelatnosti prije svega se odnosi na probleme koji su smetnja brţem razvoju. nose najveći teret u organizovanju kulturnih dogaĊaja. Pojam kulture na podruĉju općine Cazin vezuje se prije svega za JU Dom kulture koji sa svojih 9 stalno i 3 povremeno zaposleno radnika. -Rješavanje problema smještaja gradske biblioteke sa ĉitaonicom i drugim sadrţajima potrebnim za ovu oblast. Izgradnja bazena za višestruke zamjene (sportske i rekreativne). 79 . Stijena. -Kulturno-historijsko naslijeĊe mora zauzeti znaĉajnije mjesto u društvu. Obezbjediti i pomagati odrţavanje manifestacija od znaĉaja za općinu i praćenje struĉno-razvojnih aktivnosti. prije svega na polju revitalizacije ovih objekata: stari gradovi (Cazin. dţamije).

neophodno je pristupiti razrješavanju i slijedećih infrastrukturnih.izgradnja kvalitetne kanalizacione mreţe . Nedovoljnim ulaganjem u rad kulturnih institucija. kada je u općini Cazin aktivno radilo 12 kulturno-umj. udruţenja.modernizacija regionalnih puteva . 5.presvlaĉenje i modernizacija gradskih ulica . Kulturno ljeto Cazinske krajine treba da postane tradicionalno.zaštita ili eventualna rekonstrukcija i sanacija starih kulturno-istorijskih gradova na podruĉju općine. trim staze) .izgradnja više parking mjesta i ugradnja parkomata na parkinzima .regulacija Ĉajina potoka . -Oţivljavati rad kulturno-umjetniĉkih društava.asvaltiranje 50% preostalih neasvaltiranih lokalnih puteva po utvrĊenom prioritetu i dijela nekategorisanih puteva.potpuna rekonstrukcija elektro sistema i niskonaponske mreţe .izgradnja sportskih terena (olipijski bazen. kako bi se u dogledno vrijeme dostigao nivo predratnog djelovanja.opremanje i dovoĊenje u potpunu funkciju sportske dvorane . zavisno od uĉešeća graĊana . nestanak jedne civilizacijske tekovine na prostoru općine Cazin. a kulturna manifestacija.završetak gradske rasvjete i projektovanje i gradnja rasvjete u centrima mjesnih zajednica u kojim ista nije riješena . U cilju podizanja kvaliteta i standarda za ţivot graĊana u lokalnoj zajednici.izgradnja novog standardiziranog poslovnog centra . u MZ-a. kao i kulturno-historijsko naslijeĊe. treba poraditi i na drugim stvarima. a u cilju dizanja kulture na jedan viši nivo: -Nastaviti trend razvoja kulturno-umjetniĉkog anaterizma.Pored infrastrukturnih. 80 . likovnopoetski susreti. kulturnih i drugih sadrţaja: . u pitanju se dovodi opstanak tj. knjiţevne manifestacije. -Oplemenjivati i saĉuvati tradicionalne kulturne manifestacije (kolonija skulptura. društava. CILJ 8: Ţivotna sredina sa boljim kvalitetom ţivljenja i standardom graĊana kvalitetno riješiti deponovanje krutog komunalnog otpada zaštita vodotoka i drugih prirodnih vrijednosti rješavanje kanalizacione infrastrukture u prvoj fazi u urbanom dijelu a zatim i na drugim dijelovima općine.izgradnja kvalitetne standardizirane pretovarne stanice sa recklaţom komunalnog otpada .izgradnja novih parkovskih površina i zanavljane nasada i zelenila u postojećim .8. sportskih. pozorišne predstavke.

ţeli se ubrzati i olakšati implementacija Strateškog plana razvoja općine Cazin. Ekološki uticaj 81 . Inoviranje i kontinuiran rad na prilagoĊavanju Strateškog plana budućim prilikama. konkretnim zadacima i pravcima djelovanja.6. Obzirom da su u prethodnim poglavljima definisani strateški ciljevi i prioriteti ovdje ih uobliĉavamo u programe razvoja pripadajućim projektima. RAZVOJNI PROGRAMI Ovaj Strateški plan biće osnova za dalju razradu zacrtanih ciljeva na naĉin da će se predviĊeni ciljevi detaljno planski razraditi. Teritorijalna širina i korist (pojedina ciljne grupe. Imlementatori (Odbor za planiranje. zbog toga su sada samo definisani projekti i aktivnosti koje je neophodno obaviti. Stepen ulaganja općine u prethodnom periodu (prednost podruĉjima i MZ koja u skorije vrijeme nisu bila obuhvaćena većim kapitalnim ulaganjim 5. Dugoroĉnost projekta-znaĉaj njegove realizacije za budućnost 7. već je proces koji traţi kontinuirani pristup praćenja i implementacije. podruĉja. 1. OdreĊivanjem okvirnih oĉekivanih efekata pojedinih projekata. Postojanje mogućnosti za dobijanje donacije kao podrške projektu (van općine) 6. odnosno njihovog uticaja na unapreĊivanje ukupne situacije. Agencija za lokalni razvoj ili komisija) mogu konkretnije razraditi bodovni sistem dole navedenih kriterija. u posebnim razvojnim programima koje će donositi Općinsko vijeće općine Cazin. Pri tome se mora imati na umu da je strateško planiranje proces i da nije statiĉka kategorija. ili barem zapoĉeti. Uticaj na zapošljavanje i dugoroĉna samoodrţivost projekta-prednost imaju proizvodne inicijative (realizacija omogućava razvoj neke privredne grane. mjesne zajednice ili cijelo podruĉje općine) 4. Procenat ili broj graĊana općine koji će osjetiti poboljšanje realizacijom kandidiranog projekta 3. zapošljavanje i profit ) 8. Pri tome svaki projekat je povezan sa odreĊenim ciljem s jedne strane i oĉekivanim efektima sa druge strane. Organizovanost i spremnost graĊana da sopstvenim sredstvima i zalaganjem dijelom uĉestvuju u realizaciji projekta: 2. S obzirom da se razvojni projekti i zadaci nemogu u potpunosti definisati u ovom dokumentu barem ne na duţi vremenski period. u prvim godinama implementacije Strateškog plana. Svi programi moraju biti meĊusobno usklaĊeni i ĉiniće jednu cjelinu. prihvaćen je kao princip kojim se rukovodilo prilikom izrade ovog dokumenta. odnosno korigovanja odreĊenih rješenja po potrebi. Da bi se mogli definirati prioriteti u kadidiranim projektima neophodno je bilo utvrditi odreĊene kriterije po kojima su vrednovani navedeni projekti ili po kojima će implementatori ovog dokumenta utvrĊivati prioritete u sluĉaju novih operativnih projekata.

program formiranja Agencije za lokalni razvoj.2 Program formiranja Agencije za lokalni razvoj Realizaciju zacrtanih strateških ciljeva moći ćemo obezbijediti kroz Agenciju za lokalni razvoj. mlijeka.Organizacija poslovnih inkubatora. program izgradnja bezcarinskih zona sa aspektom na regionalni znaĉaj 9. program podrške izgradnji novih proizvodnih kapaciteta. administrativni poslovi kancelarijskog poslovanja i drugi troškovi. 7. a posebno se povećana individualna poljoprivredna proizvodnja i već se pokazuje potreba za poslovnim inkubatorima iz oblasti zanata koji nedostaju ili poljoprivredne proizvodnje organski zdrave hrane. program osnivanja kreditnog-garantnog fonda 13. struĉne savjete i sl. program izgradnje poslovno-trţnog centra preko puta pošte (sadašnje kućice i parkiralište i strana ispod ulice Nurije Pozdreca) 4. a sa ciljem da bude servis lokalne zajednice. 6. 6. 82 . program ispitivanja i eksploatacije Liskovaĉkog kamena. program zbrinjavanja otpada i otpadnih voda 15.Implementacija i praćenje realizacije strateškog plana razvoja. Program izgradnje poslovnih inkubatora U općini Cazin u zadnjih nekoliko godina brţe se razvija sektor zanatstva i obrtništva nego trgovine i druge usluţne djelatnosti. 5. utvrĊeni su programi koji su meĊusobno povezani u slijedeće cjeline: 1. 3. razliĉitih interesnih organizacija i samostalnih poduzetnika. program izgradnje zaobilaznice grada Cazina. program razvoja poljoprivrede 8. program plinifikacije grada i urbanih naselja izgradnja toplane 10.Da bi se osigurala konzistentnost Strateškog plana. koju treba formirati i popuniti sa struĉnjacima razliĉitih profila. program izgradnje poslovnih inkubatora. 6. . Osnovni zadaci Agencije za lokalni razvoj su: . . Od postojećih rascjepkanih poslova ili razvijanjem ideje za nove poslove u cilju smanivanja troškova moguće je i neophodno organizovati poslovni inkubator.Prikupljanje obrada i distribucija informacija. program vodosnabdijevanja općine Cazin 14. program razvoja ljudskih potencijala 16. proizvodnje u stakleniĉkim uslovima itd. program uticaja na uspješno dovršenje privatizacije i stavljanje u funkciju postojećih kapaciteta koji sada ne rade. 12. a kasnije će većinu prihoda obezbjeĊivati svojim radom po principima trţišnog poslovanjanja. program infrastrukturnog povezivanja općine 11. program zaštite ţivotne okoline Svi pobrojani programi sadrţe po nekoliko projekata koji će se dalje razraĊivati. da bi se putem istog smanjili troškovi poslovnog prostora. pravnu pomoć.1. 2. Agencija će u poĉetnoj fazi biti finansirana iz Budţeta općine. raĉunovodstva. meda.Pomoć poduzetnicima u poĉinjanju biznisa kroz biznis planove. .

pošte. Velika neiskorištena površina bi se mogla privesti funkcionalnoj namjeni izgradnjom poslovnih zgrada u kojima bi se moglo koncentrirati prostori za banke koje nemaju vlastite prostore. plaćanjem naknada i taksa za gradnju. te ponašanje KAP-a u smislu dobrog biznismena. policijske uprave. ustupanjem zemljišta. Iako općina nije bila nadleţna za privatizaciju. rješavalo socijalno stanje. Na ovaj naĉin bi se privukle investicije.3 Program izgradnje poslovno-trţnog centra preko puta pošte Znaĉajna potreba poslovnog centra u općini Cazin se moţe idealno riješiti na lokaciji parkirališta i kućica preko puta pošte.6. socijalnog osiguranja i sl. kao i traţenje od kupaca pokretanje pogona. 83 . Ovim programom bi se popravila socijalna slika stanovništva. Istovremeno treba potencirati stavljanje u funkciju postojećih kapaciteta i pruţati podršku svim naprednim snagama koje bi se direktno angaţirale na ovom polju. 6. inostrane i domaće. općine. Izgradnja bi se mogla organizirati privatnim kapitalom bez uĉešća društvenog kapitala uz kvalitetnu urbanizaciju postojećeg neurbanog prostora ĉime bi Cazin kao skuĉena prometno i reljefno organizirana cjelina dobio jedan prostorani centar sa više prilaza. Podršku treba ostvariti stimulacijom pri izgradnji oslobaĊanjem ne poreznih prihoda i taksa. PIO. sjedišta raznih udruţenja. ista mora biti zainteresirana za izlaz iz ovakvog stanja privrednih subjekata stalnim vršenjem pritisaka na Kantonalnu agenciju za privatizaciju USK-a. razne agencije. a općinski budţet bi znaĉajno bio potpomognut prihodima što bi se odrazilo na ukupni standard stanovništva općine i opću stabilnost. pomoći u izgradnji infrastrukture do objekata. trţni prostori. izgradnjom. 6. jaĉala materijalna osnova općine.4. Istovremeno u jednom kompleksu bi se mogle zadovoljiti mnoge potrebe graĊana. markentiškom promocijom i sl. a posebni efekti bi se odrazili na budţet općine po osnovu zapošljavanja. Ostvarivost projekta je moguća prodajom zemljišta. te zapošljavanja nakon izgradnje u izgraĊenim prostorima. te zatvoreni višespratni garaţni prostor sa izlazom na ulicu Nurije Pozderca. a od KAP-u permanentnu kontrolu i realizaciju sklopljenih ugovora. Federalnu agenciju za privatizaciju i Vladu Federacije BiH da se dovrši zapoĉeti proces privatizacije. blizinom lokalne administracije. advokatske kancelarije. Program uticaja na uspješno dovršenje privatizacije i stavljanje u funkciju postojećih kapaciteta koji sada ne rade Neefikasan sistem privatizacije uništio je veći dio proizvodnje u općini Cazin. dodjelom na korištenje ili davanjem koncesije. povećali budţetski prihodi.5. uradile nove tehnologije i sticala nova proizvodno radna saznanja. ugostiteljski prostori. Vladu kantona. davanjem povoljnosti i prednosti pri kupovini zamljišta za gradnju. osiguravajuća društva. Program podrške izgradnji novih proizvodnih kapaciteta Otvaranje novih proizvodnih kapaciteta zbog prezasićenosti ne proizvodnih djelatnosti (trgovine i ugostiteljstvo) i kvalitetnog zapošljavanja treba podrţati.

zaposlila domaća radna snaga obogatila proizvodna ponuda općine i doprinijelo jaĉanju materijalne osnove. nadmorskom visinom (200-400 m). ekspozicijom terena. 266 grla konja « « « 30. naţalost. enterijere.000 m2 plasteniĉkog –zatvorenog proizvodnog prostora.618 grla ovaca tj.7. ljudskim potencijalom. Program razvoja poljoprivrede Općina Cazin sa svojim geografskim poloţajem.godine raspolaţe sa: 10. 10. 19. 2. djelatnosti izrade kamenih ploĉa koje imaju višestruku primjenu za dvorišta. a projekat je moguće ostvariti domaćim snagama. 6..000 pratećih objekata /spremišta. ograde. Obzirom da se u biljnoj proizvodnji u znaĉajnijoj mjeri ne koriste zaštitna sredstva – agrokemikalije. umjerenom kontinentalnom klimom sa 1.nastrešnica/. realne su mogućnosti da općina Cazin 2010. Kako se radi o domaćem resursu.000 stoĉarskih objekata /adaptiranih i novih/.000 grla krava i steonih junica.000 razliĉitih voćnih stabala/rodnih/. dobre organizacije proizvodnje. svakodnevno opadaju (smanjuju se) zbog razvoja infrastrukture. Program ispitivanja i eksploatacije Liskovaĉkog kamena Na lokalitetu MZ Liskovac eksploatira se kamen u pojedinaĉnim sluĉajevima od davnina kao i sada. 300.500 grla junadi u tovu. spomenike suvenire i sl. hidropotencijalom.6. 628 grla koza « /hobi proizvodnja/. jedina je mogućnost povećanje prinosa u proizvodnji sa što manjim gubicima i uz minimalne troškove. šanse su velike i u proizvodnji organske hrane koja certificirana na trţištu ima posebnu cijenu i veliku potraţnju. Izgradnjom adekvatne studije i davanjem koncesija za eksploataciju mogao bi se razviti unosan posao za odrĊeni broj privrednika što bi uslovilo i razvoj kamenorezaĉke djelatnosti. 7. Predpostavka je da na tom lokalitetu postoje ogromne koliĉine kamena koji se pokazao kao interesantan i atraktivan u oblasti graĊevinarstva posebno ukrasnog karaktera.6. dakle uz primjenu savremenih nauĉno-tehniĉkih dostignuća. Šanse u razvoju intenzivnije poljoprivredne proizvodnje pruţa takoĊer postojanje preraĊivaĉkih kapaciteta Agrokomerca. Imajući u vidu sve naprijed izneseno.000 koka nosilja. 84 . 8. supstituirala bi se nabavka sliĉnog proizvoda iz drugih podruĉja. izgradnje naselja i dr. te povoljnom pedološkom strukturom zemljišta. 4. Pošto poljoprivredne površine ne moţemo povećavati. u ĉemu su nam velike šanse. ima objektivne mogućnosti za razvoj intenzivne poljoprivredne proizvodnje sa prinosima prbliţnim u Europi.da zadrţi postojeći broj. te raspoloţiva struĉna radna snaga s prisustvom Biotehniĉkog fakulteta u Bihaću . Na osnovu stogodišnjeg iskustva moţe se konstatirati da je ovaj kamen veoma kvalitetan i postojan na atmosferske promjene.000 pĉelinjih društava /košnica/.200 mm padavina godišnje.

.Donacije.Podsticaji i subvencioniranje iz općinskog budţeta. Na ostalih 1.700 dvoosovinskih traktora sa prikljuĉnim mašinama. . U okviru programa razvoja poljoprivrede neophodno je voditi raĉuna o racionalnom korištenju i ĉuvanju prirodnih resursa iz ove oblasti (u pogledu zemljišta.obnavljanje mini farmi za proizvodnju.Sdredstvima ostvarenim u privatizaciji. Prethodne analize su pokazale da je poljoprivreda jedan od znaĉajnih resursa u razvoju općine Cazin. .Iz tog razloga u okviru programa razvoja poljoprivrede neophodno je obezbijediti: .015 govedarskih farmi biti će 2.kako u pogledu poljoprivredne proizvodnje. 2 krmna kombajna/ « . .Korištenjem sredstava Razvojne banke (ranije FIB).osposobljavanje stanovnika zainteresovanih za poljoprivrednu proizvodnju. .Ulaganjima ušteĊevina naših zaposlenih u inostranstvu radi otvaranja radnih mjesta u poljoprivredi ĉlanovima svojih obitelji.Implementacijom najavljenog “PIU-SESER” socijalnog projekta za zapošljavanje u poljoprivredi.obnovu i podršku uzgajivaĉima stoke.Sredstvima zadruga.015 gazdinstava) proizvodnja mlijeka biti sporedna djelatnost.voća. .te podršku programima zdrave hrane.vode i šume). .Aktivnošću mikrokreditnih banaka. . .praćenje i ispitivanje kvaliteta zemljišta.Kreditima USAID-a ameriĉke banke za obnovu i razvoj.krmiva. 20 ţitnih kombajna/samohodnih.Vlastitim ulaganjima. da 85 . a izvodit će se preko Zavoda za zapošljavanje.- 1. . .Fond ĉlanova udruţenja za zajedniĉki razvoj. .Nastavak projekta Luteranskog svjetskog saveza.000 muznih grla. Na 400 farmi za proizvodnju mlijeka bit će ukljuĉeno 2. 1 savremeno opremljena klaonica . . . 500 silokombajna/ovješni krmni kombajni-vuĉeni..te ostalih proizvoda animalnog porijekla.tako i mogućeg zapošljavanja većeg broja stanovnika općine Cazin.proizvoĊaĉima povrća. .Kreditima razvojnih i mikrokreditnih banaka. Na 580 govedarskih farmi za proizvodnju mlijeka bit će ukljuĉeno 5. Projicirani proizvodni nivo iz agraara smatramo da će biti dosegnut na slijedeći naĉin: . te će ovoj grupi farmi (od 1.. .Sredstava podsticaja primarne poljoprivredne proizvodnje kantonalnog i federalnog budţeta.Sredstvima iz ĉlanarine poljoprivrednih udruţenja i solidarnom pomoći unutar udruţenja.pomoć pri organizovanju interesnih udruţenja poljoprivrednih proizvoĊaĉa. 1 savremena laboratorija za ispitivanje kvaliteta mlijeka.030 muznih grla ili 2 grla po gazdinstvu. . .800 muznih krava ili 10 grla po farmi. Na 10 govedarskih farmi za proizvodnju mlijeka bit će ukljuĉeno 170 muznih krava ili 17 grla po farmi.

proizvodnja hrane bude organizovana po zahtjevima unutrašnjeg i vanjskog trţišta, da se promocija zapošljavanja seoskog stanovništva odvija po programu smanjenja siromaštva,da jaĉanje poljoprivrednih gazdinstava bude usklaĊena sa resursima za preradu poljoprivrednih proizvoda,da se jaĉa konkurentska i profitabilna sposobnost ovih poljoprivrednih proizvoĊaĉa , te da se radi na jaĉanju poljoprivrednih institucija na lokalnom nivou. U okviru ovog programa neophodno je sagledati promoviranje sajamskih manifestacija,ekoturizma,i sliĉno. 6.8. Program izgradnje bezcarinskih zona sa aspektom na regionalni znaĉaj Zbog neiskorištenosti postojećih prostora drţavnih firmi idealna mogućnost bi bila organizacije bezcarinske zone npr. prostor dijela TŢP-a novi pogon ulaganjem vlastitih sredstava društvenog karaktera općina USK-a, USK-a, koncesijom od strane domaće privrede ili privrede iz vana. Na ovaj naĉin bi se izbjegla ogromna procedura posebno kod tzv. Long poslova: prerada, dorada, kompletiranje, uvoza roba, a poseban efekat bi bio zapošljavanje radne snage obzirom na godine starosti, kroz rad obrazovanje radnika, primjena savremenih tehnologija, novih naprednih saznanja i sl. Za ostvarivanje ovog programa neophodna je angaţiranost šire društvene zajednice: općina, kantona, federacije i BiH. 6.9.Program infrastrukturnog povezivanja općine Policentriĉni razvoj podrazumijeva razvijenu infrastrukturu, prvenstveno saobraćajnu kako bi se smanjili troškovi proizvodnje i nabavke roba, te pruţanja usluga. Zbog toga je neophodno definisati saobraćajne koridore USK-a i BIH koji će dalje vezivati lokalnu putnu mreţu i stvoriti preduslove za ulaganje u grad i zonalne centre. Za sada je sigurna izgradnja brze ceste koja ide od Mihaljevca prema drţavnom graniĉnom prijelazu Izaĉić, a u prostorno planskoj dokumentaciji i općine i USK-a planirana je takoĊe brza cesta od Velike Kladuše preko Cazina Bihaća, Sanskog Mosta i dalje. Istovremeno će se nastojati asvaltirati 50% neasvaltiranih lokalnih puteva po prioritetima koje će odreĊivati Općinsko vijeće savke godine, a po prijedlogu Komunalno-stambenog fonda i dio nekategorisanih puteva koji povezuju zonalne centre, kao i ostalih infrastrukturni objekti i komunalne usluge u sklopu razvoja grada i zonalnih centara.

6. 10. Program izgradnje zaobilaznice grada Cazina Osjeća se velika potreba izgradnje zaobilaznice na putnom pravcu Bihać-Velika Kladuša zbog sve većeg naseljavanja uz postojeći magistralni put Mihaljevac – Ćoralići koji je nemoguće proširiti i osposobiti za normalan protok saobraćaja u tranzitu, kao i u lokalnim okvirima. Postojeća trasa magistralnog puta bi se mogla pretvoriti u poslovnu zonu male privrede i trgovine s obzirom na već postojeći veliki broj poslovnih i poslovno-stambenih objekata. Izgradnjom nove zaobilaznice otvaraju se nove mogućnosti brzog protoka saobraćaja, smanjenja guţvi na postojećem putu, lociranje i izgradnja industrijske zone i zone male privrede kao i izmještanje postojeće proizvodne privrede iz urbanog podruĉja uz ovu zaobilaznicu.

86

Ovim projektom se otvaraju mogućnosti angaţmana domaćih kamenoloma, asvaltne baze, prevoznika i graĊevinske operative što bi rezultiralo novim zapošljavanjem. Magistralne puteve finansira Federalna direkcija za ceste i općina Cazin u ovaj projekat nebi morala ulagati vlastita novĉana sredstva, ali bi mogla pomoći brţem ostvarenju ovog projekta blagovremenim administrativnim opsluţivanjem projekta.

6.11. Program osnivanja kreditno-garantnog fonda Poĉetnici u biznisu kao i brojna mala i srednja preduzeća susreću se sa specifiĉnim barijerama, koje se ogledaju u oteţanom pristupu kapitala za finansiranje potreba razvoja njihovih biznisa. Najĉešće korišteni izvori dodatnih finansijskih sredstava su još uvjek banke, koje obiĉno pri odobravanju kredita za poslovanje koriste dva osnovna kriterija: finansijsku sigurnost ulaganja i sposobnost traţioca da obezbjedi zalog / hipoteku. Sama prezentirana finansijska sigurnost ulaganja nije dovoljna. Te traţilac kredita mora obezbjediti kvalitetan zalog / hipoteku zadovoljavajuće vrijednosti. Ĉesto poĉetnici i mala i srednja preduzeća nisu u mogućnosti da zadovolje zahtjeve banaka u obezbjeĊivanju adekvatnih zaloga, te zbog toga ne mogu dobiti potrebna finansijska sredstva. Kreditno – garantni fondovi se javljaju kao instrumenti za smanjenje barijera u pristupu finansijskim sredstvima koje nude banke. Mehanizam njihovog funkcionisanja je uvijek isti. Ako poĉetnici ili mala i srednja preduzeća ne mogu obezbjediti adekvatne zaloge, zalog se obezbjeĊuje garancijom od Kreditno-garantnog fonda. Kreditno – garantni fondovi mogu biti formirani kao razliĉite pravne strukture. Mogu biti formirani i kao dio postojećeg pravnog lica i voĊeni od strane: fondacija, udruţenja, ekonomske organizacije bazirane na principu ĉlanstva, društva sa ograniĉenom odgovornošću ili akcionarskog društva. MeĊutim, u svakom od navedenih sluĉaja Fond mora raspolagati sa likvidnim kapitalom, na kojem će se bazirati izdavanje garancija za poduzetnike kod finansijskih institucija, kako bi zadovoljili traţene uslove zaloga za odobravanje kredita. Sam kreditno-garantni fond, kao organizacija, uspostavlja saradnju sa bankama, sa kojima dogovara najpovoljnije uslove za prihvatanje garancije kao zaloga za kredit, što se odnosi na: multiplikator kapitala fonda, maksimalnu pokrivenost obaveza traţioca, maksimalnu vrijednost kredita za koju se moţe garantovati, period otplate, kamatnu stopu kredita, iznos provizije i procedure procjene zahtjeva. Kako kreditno – garantni fondovi smanjuju rizik otplate kredita, kamatna stopa moţe biti dogovorena sa bankama na niţim nivou od postojeće stope. Uspostavljanje kreditno-garantnih fondova uvijek pruţa slijedeće pogodnosti: Lakši pristup vanjskim izvorima kroz bankarske sheme za poĉetnike u biznisu mala i srednja preduzeća, što omogućava ubrzanje srednjoroĉnih i dugoroĉnih investiciono – orijentiranih projekata. Smanjenje bankarskog rizika i kreiranje uslova za izdavanje većeg broja srednjoroĉnih i dugoroĉnih kredita. Smanjenje troškova otplate, zahvaljujući smanjenju nivoa rizika kreditiranja:

-

87

Razvoj sektora malih i srednjih preduzeća (pokretanje novih preduzeća, jaĉanje finansijske pozicije postojećih preduzeća, kreiranje novih radnih mjesta, stimulisanje izvoza i dr.). Kada se lokalni ili regionalnio kreditno-garantni fond jednom uspostavi i dokaţe operativnim i efikasnim, moţe se realno oĉekivati dodatna podrška od strane vlade ili donatora kroz razliĉite programe pomoći. 6.12. Program vodosnabdijevanja općine Cazin Osnovni preduslov za zdravlje graĊana je kvalitetan sistem vodosnabdijevanja sa kvalitetnom vodom. I ako je veći dio općine Cazin kvalitetno riješen snabdijevanjem vodom ipak je ostao sjevroistoĉni dio općine koji je riješen sa lokalnim vodovodima malog kapaciteta i sumnjive kvalitete vode, i sveobuhvatnom analizom stanja u oblasti vodosnabdijevanja došlo se do slijedećeg: - okonĉanjem zapoĉetih aktivnosti na realizaciji projekta vodosnabdijevanja sjeveroistoĉnog dijela općine Cazin obezbijedit će se funkcioniranje jedinstvenog vodovodnog sistema na cijelokupnom podruĉju općine Cazin. Stanovništvo koje je pitku vodu dobivalo iz lokalnih vodovoda, na ovaj naĉin imati će redovno snabdijevanje dovoljnim koliĉinama vode za piće zadovoljavajućeg kvaliteta. Da bi se okonĉao zapoĉeti proces potrebo je obezbijediti dovršetak izrade investicionotehniĉke dokumentacije i implementaciju projekta. - Izrada projektne i ostale dokumentacije za buduće investicije u vodosnabdijevanju. - Izvorišta Vrelo: Zahvatanje izvorišta sa kojeg bi se voda pumpala do rezervoara Mihaljevac. - Izvorište Mlakulja: Zahvatanje vode i pumpanje u rezervoar koji bi bio lociran na Skularevom brdu i iz kojeg bi gravitaciono voda trebala da se poveţe u Ćehićima sa vodovodom Mutnik (koji je sada preopterećen, a naroĉiti problemi u vodosnabdijevanju nastupili bi pokretanjem privrede – kompleksa «purana»), i ovo je poslije Ljubijankića najprioritetnija investicija u vodosnabdijevanju općine Cazin. Smanjenje gubitaka

Fiziĉki gubici: U cilju poduzimanja odgovarajućih mjera za smanjenje fiziĉkih gubitaka na vodovodnoj mreţi i obezbjeĊivanje kvalitetnijeg napajanja potrošaĉa pitkom vodom sa postojeće mreţe, neophodno je snimiti stanje odnosno izvršiti identificiranje problema (uska grla i nedostaci na postojećem vodovodnom sistemu). To bi bio osnov za izradu konkretnih projekata rekonstrukcije i utvrĊivanje prioriteta.

Administrativni gubici: - Zamjeniti sve neispravne vodomjere, kao i vodomjere starije od 5 godina. Ušteda el.energije: Uspostavljanje III faze telemetrijskog sustava, ĉime se moţe uticati na smanjenje utroška el.energije i bolje praćenje sistema, te ugradnja kompenzatora za reaktivnu energiju i strujne udare. Obezbijediti punu zaštitu postojećih vodnih resursa. 88

-

Implementacija projekata zaštite koja predstavlja niz koordiniranih postupaka koje provode: Sluţba urbanizma. nova zapošljavanja kroz skupljanje. razvrstavanje.14. posebno pitka voda. Pajića Potok. .) .Izraditi projekte zaštite izvorišta (Dovršiti izradu Projekata zaštite izvorišta Mutnik. Vrelo. proizvodnju sirovina od otpada i dobivanja novih proizvoda za potrebe općine i šireg regiona.Zapoĉinjanje aktivnosti na izradi kanalizacionog sistema na općini Cazin. a najvaţniji su : obrazovanje mladih na obrazovnim institucijama. JKP Vodovod. Izrada kanalizacionog sustava općine Cazin – I faza (sliv Ĉajin Potok – Mutnica) Pitanje odvodnje otpadnih voda predstavlja jedan od najznaĉajnijih problema sa kojima će se općina Cazin suoĉavati u budućnosti. inspekcijske sluţbe.Poznato je da su raspoloţive koliĉine vode iz podzemlja ograniĉene i treba ih zaštititi i rezervirati za zadovoljavanje potreba za vodom za piće. npr. pojeftinilo zbrinjavanje otpada i razvila kultura odnosa prema otpadu. . a samim tim i prirodi. Na ovakav naĉin bi se zaštitila ţivotna okolina. Ostvarenje ovog projekta je moguće uĉešćem graĊana općine. 6. Izraditi Projekte zaštite za preostala izvorišta: Stovrela. te Ljubijankići. pored rješenja problema otpada. privatnim kapitalom. Projektom zbrinjavanja otpada treba planirati ekonomsku upotrebu otpada koja bi donijela. naroĉito mladih ljudi.13. reciklaţu. te stalno osposobljavanje zaposlenih i nezaposlenih. Vignjevići i Tahirovići. prilagodljivost obrazovnih institucija potrebama i pravcima razvoja. . U ovoj oblasti treba da se usvoje informacione tehnologije i uskladi ponuda i potraţnja radne snage. Program zbrinjavanja otpada i otpadnih voda Zbrinjavanje otpada u svijetu je trenutno najvaţnija stvar za cjelokupno graĊanstvo. te kreditnim zaduţenjem općine. 89 . Da bi ostvarila kvalitetna zaštita raspoloţivih rezervi pitke vode potrebno je: .Donošenje Odluka o zaštiti od strane nadleţnog zakonodavnog organa (Općinsko vijeće – Skupština kantona). te je u cilju rješavanja istog neophodno u planskom periodu uraditi slijedeće: Izrada projektne dokumentacije Rješavanje imovinsko-pravnih odnosa Zapoĉinjanje izgradnje glavnog kolektora sa postrojenjem za preĉišćavanje otpadnih voda. 6. Program razvoja ljudskih potencijala Nove okolnosti i globalizacija traţe i novi pristup razvijanju ljudskih potencijala koji se moraju odvijati u više pravaca. i Mlakulja.Edukacija o znaĉaju vode. kao presudnog faktora ekonomskog razvoja lokalne zajednice.

Platnice.vodotok Radetine. a do poĉetka tih radova potrebno je izvršiti ĉišćenje i regulaciju dijela vodotoka pored naselja Slatina kao potencijalnog izvora zaraznih bolesti i ugroţavanja zdravlja i ţivota stanovništva. Radi zaštite navedenih vodotoka potrebno je: 1.vodotok Une. Crnaje. organizovanja. Toplice. ZAŠTITA VODA Mjere zaštite vode utvrĊuju se po odredbama Zakona o vodoma i Zakona o zaštiti voda i pripisa donesenih na osnovu tih zakona. Horljave. . Program zaštite ţivotne sredine Ovaj program spada meĊu najznaĉajnije programe.regulacija vodotoka rijeke Mutnice od Rajaka do ušća u rijeku Koranu. Semanića potoka.rada i odmora). Pivnice i Šturlave u širini od 50 m.vrijedna prirodna podruĉja i spomenici kulture. Sankcionisati direktno ulijevanje bez tretmana komunalnih i industrijskih otpadnih voda.infrastrukturnih sistema. Krivaje.zelenih površina.gornji tok rijeke Mutnice od Trstovaĉkog mosta proglasiti zonom rekreacije i sporta. . Posebnim mjerama obezbjeĊuju se specifiĉne zaštite pojedinih vrijednosti sredine u zavisnosti od naĉina i stepena njihove ugroţenosti. Dobrenice. zaštićuju se: . Graĉenice. kao i jezera u Trţcu. . Predpostavka za ovaj zadatak je set zakona iz oblasti zaštite ţivotne okoline po kojima moramo otpoĉeti sa obrazovno-promotivnim sadrţajima kako bi što više razvili svijest graĊana o potrebi provoĊenja preventivnih i sanitarnih mjera na zaštiti ţivotne okoline. Korane i Mutnice u širini od 100 m. . Ĉajinog ptoka. Pregled zaštitnih zona duţ vodotoka: .Jedan od najvaţnijih projekata je razvijanje menadţment vještina kod mladih ljudi sa stanovišta novih naĉina planiranja. implementacije i kontrole sa naglaskom na timski rad i jaĉanje liderskih sposobnosti.15. zrak i tlo.osnovnih funkcija (stanovanja.regulacija vodotoka Ĉajinog potoka od Trga branilaca do Havina mosta.djelatnosti koje ugroţavaju okoliš. 2. . 90 . U svakom planu odreĊuju se opće i posebne mjere zaštite okoliša općim mjerama obezbjeĊuju se opći uslovi za zaštitu i unapreĊenje svih ili pojedinih vrijednosti sredine putem: Adekvatnog prostornog razmještaja: .voda. Izvršiti regulaciju istih sa prioritetima . jer savremeni trendovi zahtjevaju novi pristup u ovoj oblasti. raĉunajući od obale i to uz cijeli vodotok na teritoriji Općine. . 6. . Zaštita vodotokova Zaštitne zone duţ vodotoka proteţu se sa obje strane vodotoka u odreĊenoj širini.

degradiranih šuma.izvršiti ograniĉavanje štetnih emisija ugradnjom filtera. . uz saobraćajnice i oko industrijskih objekata koji ispuštaju štetne materije u zrak. U narednom periodu potrebno je izvršiti identifikaciju stvarnih i potencijalnih zagaĊivaĉa zraka te: . ZAŠTITA ZRAKA Mjere zaštite zraka provode se po odredbama Zakona o zaštiti zraka i propisima donesenim na osnovu tih zakona. Radi zaštite sredine od negativnih uticaja saobraćaja treba obrazovati zelene zaštitne pojaseve sa svake strane raĉunajući od spoljne ivice putnog pravca u širini od: . . Da bi se ostvarila zaštita vodotoka.20 m uz lokalne puteve. vibracija i radijacije provoditi po odredbama Zakona o zaštiti okoliša. . srednjem toku i ušću ili na izlazu sa podruĉja općine. .povećati udio ĉetinarskih šuma. Zaštitu od prašine. izvorišta pitke vode i cjelokupne ţivotne sredine u narednom periodu potrebno je što je prije moguće realizovati projekat kanalizacione mreţe sa sistemom za preĉišćavanje.zaustaviti dalju degredaciju šuma eliminisanjem faktora degredacija (erozije.sankcionisati spaljivanje otpada. . posebno u blizini naselja i industrijskih pogona.podizati zaštitne zone i pojaseve zelenila u naseljima. nekontrolisane sjeĉe. . izbora goriva itd. 91 . . a uzorke uzimati na izvoru ili na ulazu u podruĉje općine. potrebno je upravljati šumama na naĉin da se oĉuvaju autohtone šumske zajednice u skladu sa vaţećim zakonima i propisima. od buke. . Zaštitne zone izvorišta Potrebno je donijeti odluke o širini zaštitnih zona za sva izvorišta na podruĉju općine. pošumljavanjem goleti.hemijsku i mikrobiološku analizu vode. U cilju unapreĊenja šuma i šumskog zemljišta potrebno je: . Izvršiti fiziĉko .privrednim osnovama. bolesti drveća itd). uzorke uzimati dva puta godišnje. ĉistina.40 m uz regionalne puteve.10 m uz nekategorisane puteve. ZAŠTITA TLA Zaštita šuma Obzirom na polivalentnu ulogu šuma.ureĊivati i ĉistiti šumsko zemljište u skladu sa šumsko . . te reţime zaštite.oĉuvati postojeće i podizati nove komplekse šuma pitomog kestena.3.povećati površine pod šumama.60 m uz magistralne puteve.. poţari. regulacijom visine dimnjaka.

.smanjenjem agrotehniĉkih sredstava koja oneĉišćuju tlo (pesticidi. . Obzirom da je u narednom periodu u planu izgradnja deponije otpada na nivou Kantona. . U cilju zaštite okoline: vode.obezbjediti zaštitu zemljišta od nekontrolisanog iskorištavanja mineralnih sirovina itd.rijeku Unu sa obalom duţ cijelog toka na teritoriji općine.Zaštita zemljišta Osim zaštite šuma. ugostiteljskih) i industrijskih otpadaka koji se odlaţu najĉešće na divljim deponijama ĉime postaju opasnosti za ĉovjeka i okolinu.Dubrave (ĉetinarska šuma). na podruĉju naše općine potrebno je izgraditi pretovarnu stanicu sa reciklaţom.poboljšati kvalitet poljoprivrednog zemljišta. .rijeku Koranu sa obalom duţ cijelog toka na teritoriji općine. ZAŠTITA PRIRODNIH PODRUĈJA I SPOMENIKA KULTURE Kao vrijedna prirodna podruĉja treba zaštititi: . zraka i tla. . .sprijeĉiti nelegalnu gradnju na poljoprivrednom zemljištu. te osposobiti komunalno preduzeće da ukljuĉi što veći broj stanovnika kao korisnike komunalnih usluga. . potrebno je zaštititi i poljoprivredno zemljište.rijeĉicu Pivnicu.rijeku Mutnicu sa obalom duţ cijelog toka na teritoriji općine. Zaštititi i po mogućnosti izvršiti sanaciju spomenika kulture po odredbama vaţećih zakona iz ove oblasti. posebnu paţnju treba obratiti na sve veće koliĉine komunalnih (kućnih.sliv potoka Dobrenice od izvora do ušća.da se ponor Horljave proglasi ekološkom zonom sa reţimom zaštite. umjetno gnojivo i sl). . . . 92 .

Naravno najveći kontrolor će biti graĊani u razliĉitim ulogama u okvirima lokalne zajednice. rokove i naĉin informisanja.kontrola promjena u lokalonoj upravi i u drugim subjektima koji uĉestvuju u implemantaciji. identifikaciju. Svakodnevnu kontrolu vršit će implementatori. naroĉito u oblasti investicija da bismo izbjegli varljiva mjerila u kontroli i negativne posljedice. . Potrebno je istovremeno obezbjediti prikupljanje i selekciju informacija. njene misije i strateških ciljeva proizlazi da mora doći do promjena u organizacionoj strukturi lokalne uprave. 93 .kontrola tekuće realizacije. kadrovskog osposobljavanja i primjene novih vještina kako bi se stvorila zajedniĉka vrijednosna kultura svih uĉesnika društvenog ţivota u cilju realizacije strateških ciljeva.7. U procesu implementacije mora se jasno definisati razuman rok. Pored ovoga naĉelnik općine Cazin donijeće uputstvo i procedure. a naĉelnik općine će redovno vrišiti ocjenu realizacije i o tome jednom godišnje izvještavati Općinsko vijeće općine Cazin. Neophodno je formirati struĉne timove za pojedine oblasti koji će doprinijeti implementaciji Strateškog plana. prikupljanja informacija i njihove distribucije kao i naĉine na koji će Strateški plan njegova primjena i kontrola provoĊenja biti prezentovana javnosti. Za realizaciju Strateškog plana odgovorni su: Naćelnik općine Cazin za cjelokupan Strateški plan. Pri izradi kontrolnih mehanizama treba utvrditi jasne vidove kontrole provoĊenja po nivoima odgovornosti za implementaciju kroz utvrĊivanje odgovornosti. U svrhu praćenja. u sistemu komunikacija i naĉina ponašanja. odnosno kontrole realizacije Strateškog plana primjenjivat će se slijedeći oblici kontrole: . nevladine organizacije i druga udruţenja graĊana. Šefovi sluţbi općinske uprave za dijelove Strateškog plana koji se odnosi na njihove resore. Agencija za razvoj općine Cazin Odbor za planiranje i razvoj općine kojeg je imenovalo općinsko vijeće. IMPLEMENTACIJA I KONTROLA PROVOĐENJA STRATEŠKOG PLANA Prihvatanjem vizije. njihovu obradu. U tom smislu potrebno je ukljuĉiti sve subjekte društvenog ţivota. a posebno selekciju kljuĉnih faktora koji su dominantni za uspješnu implementaciju ili za uporeĊivanje prijedloga za korektivne aktivnosti.

traţila rješenja za pojedine probleme. neophodno je pronaći naĉine za motivisanje graĊana općine Cazin u procesu provoĊenja istog u prvom redu kroz programe popularizacije koji znaĉe vidljive pomake u stvaranju sredine kvalitetnog.2004. O svakom realizovanom programu i projektu iz Strateškog plana razvoja. obaviještavati graĊane općine Cazin o toku realizacije i eventualnim teškoćama. pokretale akcije. MEDIJSKO PREDSTAVLJANJE I JAVNOST U cilju podrške realizaciji Strateškog plana razvoja neophodno je saĉiniti plan medijskog predstavljanja Strateškog plana i njegove vaţnosti za ukupan razvoj općine Cazin. mišljenja i sugestije. U fazi implementacije stalno obaviještavati javnost o naĉinu realizacije Strateškog plana. Cazin 27.05. Da bi se ubrzala implementacija ovog plana i njegovo medijsko predstavljanje neophodno je: . Po mogućnosti izvršiti i prijevod Strateškog plana na engleski jezik.godine ODBOR ZA PLANIRANJE I RAZVOJ OPĆINE CAZIN 94 .promovisati potrebu razvoja privatnog poduzetništva u okviru lokalne zajednice.8. U fazi usvajanja Strateškog plana neophodno je putem javnih rasprava i sredstava javnog informisanja omogućiti uĉešće graĊana u upoznavanju sa Strateškim planom. inicirale rasprave o razvoju i povezala dimenzija sadašnjosti i budućnosti. priloge treba ureĊivati tako što bi se aktuelni dogaĊaji komentarisali. sistematiĉni i raznovrsni. sigurnog i podsticajnog ţivotnog okruţenja. Prilozi i emisije u medijima moraju biti aktuelni i dinamiĉni. Strateški plan predstaviti na općinskoj web stranici. U tom smislu. .izvještavati o aktuelnim dogaĊajima i isticati pozitivne primjere. Da bi se što uspješnije sproveo Strateški plan razvoja. sa ciljem da svi zainteresirani mogu davati svoje prijedloge. Time će se obezbjediti i javnost rada u provoĊenju strateškog plana.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->