P. 1
Procenavrednostipreduzeca

Procenavrednostipreduzeca

|Views: 88|Likes:
Published by nikola milic

More info:

Published by: nikola milic on Mar 13, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as RTF, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/15/2014

pdf

text

original

Vera Leko

Aleksandar Vlahović

Vladimir Poznanić

PROCENA VREDNOSTI KAPITALA
- metodologija i primeri -

BEOGRAD 1997.

PROCENA VREDNOSTI KAPITALA - metodologija i primeri Vera Leko Aleksandar Vlahović Vladimir Poznanić

© 1997

Izdavač: Ekonomski institut, Beograd Recenzenti: N. Zelić M. Prokopijević Kompjuterska obrada: Snežana Dimitrijević Grafički dizajn: Dejan Bošković Štampa: "ELITAS", Beograd

ISBN 86-7329-042-2

Tiraž: 1900

SADRŽAJ*

Strana

I. II.

PROCENA VREDNOSTI KAPITALA - metodologija....................... 7 PRIMER IZVEŠTAJA O PROCENI VREDNOSTI KAPITALA PREDUZEĆA "VVA" ................................................ 139 ZAKONSKI PROPISI O PROCENI VREDNOSTI KAPITALA .............................................................. 233

III.

Vera Leko je napisala deo prve (strane: 30 - 34, 75 - 119 i 122 - 125) i druge celine (strane: 144 - 151, 179 - 192 i 202 - 223). Aleksandar Vlahović je, takođe, napisao deo prve (strane: 39 - 75) i druge celine (strane: 152 - 179 i 225 - 229), Vladimir Poznanić je napisao deo prve celine (strane: 3 - 30, 34 - 35, 119 - 122 i 129 - 132).

*

PREDGOVOR

Knjiga, koju stručnoj javnosti prezentiramo pod naslovom "Procena vrednosti kapitala", je rezultat zajedničkog rada prof. dr Vere Leko, Aleksandra Vlahovića i prof. dr Vladimira Poznanića. Autori su saradnici Ekonomskog instituta i međunarodne konsultantske firme Deloitte & Touche i, istovremeno, vodeći eksperti za izradu Zakona o svojinskoj transformaciji, uredbi i uputstava, kojima je regulisana buduća metodologija izrade procene vrednosti kapitala.

Knjiga sadrži tri celine. Prva celina tretira metodološke osnove procene vredno-sti kapitala, po odabranim metodama procene, respektivno. U drugoj celini pre-zentiran je Izveštaj o proceni vrednosti kapitala na primeru Preduzeća "VVA", koji će ubuduće predstavljati metodološki okvir, respektovan od strane Direkci-je za procenu vrednosti kapitala. Treća celina sintetizuje sve relevantne zakonske propise, koji se odnose na ovu oblast.

Knjiga je pisana sa namerom da ovlašćenim proceniteljima, kao i preduzećima koja se odluče za samostalnu izradu Izveštaja o proceni vrednosti kapitala, olakša primenu Zakonom predviđenih metoda procene. Takođe, buduća jedinstvena primena predloženih metodoloških rešenja, omogućiće Direkciji za procenu vrednosti kapitala efikasniju kontrolu i verifikaciju procenjenih vrednosti kapitala.

Izražavamo zahvalnost recenzentima koji su nam svojim savesnim i stručnim recenzijama, kao i savetima i sugestijama tokom izrade ove knjige, pomogli da poboljšamo konačnu redakciju njenog teksta. Beograd decembar, 1997. AUTORI

I Procena vrednosti kapitala . 5. Uvod Osnovi metodologije za procenu Priprema za procenu Primena metoda procene Priprema Izveštaja o proceni . 3. 4.metodologija 1. 2.

...............1.....30 3........2................1.........................................................................1......................................................2......95 4...1...........1............procena dugoročnih finansijskih plasmana .............................................................2.........osnova............3.....................................................4...........81 4..........................................................23 3......................................6... Podaci o privredi........................43 4....13 2................2.............. Prihvatanje procene ...... Priprema Izveštaja o proceni.........26 3.................... Proračun diskontne stope............................................ Procenjivači i standardi za procenu ......7............................13 5 1 ......23 3..............1...... Predmet i svrha procene .....................54 4................................. Rizik zemlje ulaganja ........ Projektovanje novčanog toka u izabranom budućem periodu .....................1..........4......................... pristupi i metodi procene .........1...2..................... Zaključak o proceni....................4...6....................... Procena vrednosti obrtne imovine ................................Metod DNT .................................................. Priprema informacione osnove............ Sastavljanje bilansa stanja posle procene ............................................................................................................5...7 2..3............2..............4............. Priprema plana rada..............................................................40 4...................................... Procena vrednosti kapitala...............109 4....................................... Metod neto imovine .........................4.............122 5..5.............................. Metod "zidanja" diskontne stope.............2...............................4..................................2.....3...39 4.4.............. Proračun konačne vrednosti kapitala preduzeća ..........1...18 3..........................................................2...4........................................................2.....8......4...............................................................2..........................2........................................3......62 4................................................................................. Stalna imovina ..............4...........7 2................................1.....1.................................. Revizija .......129 Literatura ......... Proračun sume sadašnjih vrednosti neto novčanih tokova u projektovanom periodu..26 3.....................1... Finansijska analiza .10 2..............2.2...........70 4..........................procena osnovnih sredstava................. Stalna imovina ...........................................3..............78 4................... Podaci o preduzeću....................................................1......................... Primena metoda procene ..............................3.................1..........4..............1.......119 4......1............ Priprema za procenu....................41 4.1.................108 4..........1................. Osnovi metodologije za procenu.........................................1.....29 3...... Analiza finansijskih izveštaja ..procena nematerijalnih ulaganja....7...........................24 3................................25 3.....64 4.1..............67 4.....................................................73 4.......1............1......28 3.....2...39 4.... Koncepti............................3..............................................................3 2.......... Procena pojedinih kategorija bilansa stanja ...................................53 4.............. Izbor definicije novčanog toka ....74 4........................4....................................................................................................................................1....2........................ Uvod...........54 4..5............. Stalna imovina ............................. grani ili grupaciji ....................1.................................75 4...................... Metod likvidacione vrednosti ........4.........................1.... Sastavljanje bilansa stanja posle procene ... Prilagodjavanje za vrednost neposlovnih sredstava i/ili neangažovanih poslovnih sredstava........................3................1.80 4.......................................... Proračun rezidualne vrednosti ..... Odredjivanje cene sopstvenog kapitala .......112 4........moguće metode ... Procena vrednosti obaveza ............97 4.4..................................................................................1...............101 4............................... Metod diskontovanja novčanih tokova. Proračun ponderisane prosečne cene kapitala ......3............................ Priprema ponude ...............4.1................................ Postupak procene.................SADRŽAJ Strana 1...............34 4........

a svrha procene može biti vrlo različita. Kod nas je procena uglavnom predstavljala prvi korak u procesu svojinske transformacije. takođe su obavezna da procenom utvrde vrednost kapitala i da procenjeni kapital iskažu u akcijama ili udelima. koji je predmet transformacije. rešavanje sporova pred sudom i dr. jer su dosadašnji propisi nalagali preduzećima da. u kome je. Uvod Procena vrednosti kapitala je postupak koji rezultira davanjem mišljenja o vrednosti određenog svojinskog interesa u preduzeću na određeni dan. odnosno prilikom promene vlasnika kapitala. obračun poreza na poklon i nasledstvo. Međutim. postoji i niz drugih situacija u kojima je procena neophodna. kao što su: spajanje. pripajanje i podela preduzeća. koji pored sopstvenog obuhvata i pozajmljeni kapital. U zemljama sa razvijenim tržišnim privredama ona se najčešće izvodi prilikom kupovine ili prodaje svojinskog interesa u preduzeću. standarda i etičkih pravila. Svojinski interes se može odnositi na sopstveni kapital preduzeća. a Vlada Republike Srbije je donela uredbe kojima se bliže uređuje način utvrđivanja vrednosti kapitala i daje uputstvo za primenu metoda procene. Zakonom su propisane i metode procene.PROCENA VREDNOSTI KAPITALA . utvrde vrednost kapitala. sva preduzeća koja raspolažu društvenim i državnim kapitalom.metodologija i primeri - 1. Prema novom republičkom Zakon o svojinskoj tranformaciji. ili na ukupno investirani kapital. neophodno je koristiti još detaljnija metodološka uputstva. radi efikasnijeg sprovođenja postupka procene i dobijanja što realnijih rezultata. osiguranje imovine. U oba slučaja procena podrazumeva primenu specifične metodologije. pre donošenja odluke o transformaciji. odnosno na njegovu neto imovinu. pored 3 . dobijanje kredita i dokapitalizacija. Zbog toga je pripremljen ovaj priručnik. Međutim.

4 . prometa nekretnina.metodologija i primeri - osnova metodologije za procenu. Posebna pažnja posvećena je pitanjima koja su u dosadašnjoj praksi procenjivanja vrednosti kapitala bila nedovoljno razjašnjena.PROCENA VREDNOSTI KAPITALA . investicionih fondova i dr. Ova knjiga je. a pogodna je i za edukaciju studenata i polaznika seminara i kurseva na temu svojinske transformacije i procene vrednosti kapitala. bankarstva. Pored toga. tumače i primenjuju rezultat procene. pre svega. tako da ona može biti korisna u poslovima: računovodstva. dat opis najvažnijih aktivnosti u postupku procene propisanim metodima. namenjena onima koji se bave procenom vrednosti kapitala ili učestvuju u pripremi informacione osnove za procenu. u knjizi bi mogla da se nađu i razjašnjenja u situacijama u kojima se analiziraju. osiguranja. obračuna poreza. Ona takođe može biti korišćena prilikom kontrolisanja ispravnosti primenjenih postupaka i verifikovanja rezultata procene.

2. pristupi i metodi procene Postupak procene 5 . 2.4.PROCENA VREDNOSTI KAPITALA .3. Osnovi metodologije za procenu 2.1. 2. Procenjivači i standardi za procenu Predmet i svrha procene Koncepti. 2.metodologija i primeri - 2.

kao rezultat takve podrške. Ukoliko procenjivač prihvati da umesto nezavisnog konsultanta bude u ulozi savetnika jedne od strana u pregovorima. a druga da bude savetnik. Osnovi metodologije za procenu priručnika sadrži najvažnije elemente metodologije za proOvaj deo cenu vrednosti kapitala. i da utvrđuje vrednost koja je za njega najprihvatljivija. podrazumeva njegovu savetničku ulogu. najprihvatljiviju vrednost kapitala. uloga procenjivača može biti dvojaka. PROCENJIVAČI I STANDARDI ZA PROCENU Generalno posmatrano. Prva. Na kraju je dat postupak procene sa opisom najvažnijih aktivnosti. na primer kupcu.1. Zbog toga je neophodno klijentu pružiti dopunska razjašnjenja oko uloge procenjivača. što se obezbeđuje potpisivanjem posebnog dokumenta pod nazivom pismo o angažovanju. Često se. čak i kada angažuje procenjivača kao nezavisnog konsultanta. procenjivač mora da definiše svoju ulogu i ona mora biti jasna i njegovom klijentu. međutim.PROCENA VREDNOSTI KAPITALA . U njemu su prvo razmotreni uloga procenjivača i značaj standarda koji se koriste prilikom procene. da predstavlja nezavisnog konsultanta koji procenjuje preduzeće (kapital kojim raspolaže ili delove tog kapitala). a zatim su detaljnije opisani predmet i svrha procene. Posebna pažnja je posvećena različitim konceptima. u praksi dešava da klijent.metodologija i primeri - 2. pristupima i metodima za procenu. To se čini ukazivanjem na fak- 7 . Pre početka rada na proceni. koje bi svaki procenjivač trebalo da ima u vidu i pored toga što primena nekih od njih nije obavezna prema najnovijim propisima. tada bi on trebalo da pomaže. 2. u ostvarivanju što niže cene. na primer kupca. odnosno da očekuje punu podršku u realizaciji svojih interesa i.

primenu različitih metoda procene i praktičnih rešenja za pojedine netipične situacije. kao što se to isto pretpostavlja i za revizora. Pored toga što se objektivnost procenjivača podrazumeva. kao što je rečeno. mora biti i javno potvrđena. Njih uglavnom donose najpoznatije asocijacije procenjivača u svetu. od procenjivača se očekuje da objektivno interpretira prikupljene podatke. 8 . na određeni način. Prema tome njegovo mišljenje o vrednosti ne sme biti rezultat kompromisa i uticaja faktora. Pored objektivnosti koja se. niti porodične veze sa vlasnicima preduzeća. Naplata ove naknade takođe mora biti usklađena sa odvijanjem postupka procene. u postupku procene je neophodno imati u vidu specifične profesionalne standarde i etička pravila. obaveze procenjivača prema drugim procenjivačima i prema svojoj profesionalnoj asocijaciji. Isto tako. što znači da on ne bi smeo da bude suvlasnik preduzeća.2. naknada koju procenjivač dobija za izvršeni posao. primenu etičkih pravila i pravila profesionalnog ponašanja. koje u takvim dokumentima obuhvataju: pitanja vezana za objektivnost u sprovođenju postupka procene. OSNOVI METODOLOGIJE ZA PROCENU tore koji mogu uticati na smanjenje očekivanja prodavca u pogledu cene ili na jačanje njegovog uverenja da je cena koju nudi kupac bliska realnosti. podrazumeva. kao što su želje klijenta ili iznos naknade za izvršenu procenu. kako se ne bi dogodilo da klijent uslovljava plaćanje izmenom dobijenih rezultata procene. ne sme zavisiti od rezultata procene i ona mora biti ugovorena pre početka procene. Drugim rečima. To se čini posebnom izjavom o nezavisnosti procenjivača u odnosu na preduzeće koje procenjuje. da ima bilo kakav finansijski interes u preduzeću. obaveze procenjivača prema klijentu. Objektivnost i nezavisnost procenjivača u odnosu na klijenta pretpostavljaju se na određeni način. ona.

PROCENA VREDNOSTI KAPITALA . Zbog toga se metodologija za procenu. obezbedi dodatni kapital i naročito ako su potencijalni investitori iz inostranstva. međutim. preduzeća će sama moći da se procenjuju. da je sposoban da kritički analizira podatke koji mu stoje na raspolaganju i da zna da koristi personalni računar. Podrazumeva se. kroz proces svojinske transformacije. bar što se tiče procenjivača i pomenutih međunarodnih standarda. Međutim. Velika Britanija. Dodatno opravdanje leži i u činjenici da će svaka procena biti verifikovana od strane posebnog državnog organa. Sve se ovo najbolje stiče na konkretnim poslovima. razlikovati kod nas u odnosu na praksu procene u zemljama sa razvijenom tržišnom privredom. Institucija koja verifikuje pro- 9 . po definiciji. Prvo. internim akcionarstvom. U situaciji u kojoj je potrebno izvršiti veliki broj procena i za svrhe svojinske transformacije koja se izvodi tzv. onda će procenu svakako morati da izvrši ovlašćeni procenjivač i da je zasniva na međunarodnim standardima. zasniva na standardima za procenu koji potiču iz zemalja sa razvijenim tržišnim privredama (SAD. niti odgovarajuća etička pravila. Prema novom zakonu. ovakva zakonska rešenja možda i imaju opravdanja. trebalo da bude objektivan i da koriguje rezultate nastale uz eventualnu neobjektivnost preduzeća kao procenjivača svog kapitala. koje treba da ispunjava procenjvač. tako što iskusni procenjivači vode te poslove. da procenjivač ima odgovarajuće obrazovanje u oblasti računovodstva i poslovnih finansija. Ovlašćenja daje ministarstvo nadležno za svojinsku transformaciju. a oni koji se pripremaju za ovaj poziv aktivno u njima učestvuju. koji bi tada. ukoliko preduzeće pretenduje da. sadržana u ovom priručniku. odnosno preuzimanjem vlasništva od strane radnika. procenu mogu vršiti sama preduzeća ili ovlašćeni procenjivači. Za kvalitetno sprovođenje postupka procene. veoma je važno da procenjivači budu obučeni i da poseduju potrebno iskustvo. propisala je Vlada Republike Srbije. a bliže uslove. ne postoje domaći standardi za procenu. Sve to ukazuje da će se postupak procene. Kontrolu i verifikaciju rezultata procene vršiće Direkcija za procenu vrednosti kapitala. što je suprotno načelu o objektivnosti procenjivača i predstavlja primer konflikta interesa. Nemačka).metodologija i primeri - S obzirom da u našoj zemlji još nisu osnovane asocijacije procenjivača.

morati da ima u vidu i ove standarde. investiciona vrednost podrazumeva određenog vlasnika ili budućeg vlasnika. Vrednost je inače neprecizan pojam. a i zbog načina finansiranja ili ostalih specifičnosti transakcije. U određenim slučajevima koristi se investiciona vrednost. procenjuje 10 . procena mora da se odnosi na specifičnu definiciju vrednosti. Tako bi. OSNOVI METODOLOGIJE ZA PROCENU cenu. Ukoliko se pretpostavlja da će preduzeće prestati da radi. 2. koja. pa se prilikom procene uzimaju u obzir i njegovi razvojni planovi. takođe će. pod pojmom procena trebalo podrazumevati postupak utvrđivanja vrednosti. pretpostavlja se da je razmena između dve strane hipotetička. kao i da postoji razuman stepen informisanosti o relevantnim činjenicama. obuhvata i obaveze preduzeća prema kreditorima. Zatim je potrebno imati u vidu da se vrednosti preduzeća i vrednost kapitala koriste kao sinonimi i da jedno preduzeće može imati različite vrednosti u zavisnosti od okolnosti. ne pretpostavljaju se značajnija unapređenja poslovanja. PREDMET I SVRHA PROCENE Radi korektnog izvođenja postupka procene i pripreme odgovarajućeg izveštaja. da se ne radi o određenom kupcu ili prodavacu. ali i samo mišljenje o vrednosti određenog sredstva ili određenog vlasničkog interesa u preduzeću. neophodno je pravilno shvatiti značenje najčešće korišćenih termina. Pored toga.2. Isto tako. tj. već se preduzeće posmatra "takvo kakvo je". kako bi osnovni cilj svojinske transformacije određenog preduzeća mogao da se realizuje. Ona predstavlja iznos za koji je prodavac spreman da ustupi kupcu vlasništvo nad kapitalom.2. što istovremeno znači vlasništvo nad preduzećem. Iznos koji će na kraju biti isplaćen može se razlikovati od procenjene vrednosti zbog posebne motivacije i pregovaračkih sposobnosti kupca ili prodavca. Za razliku od pravične vrednosti. Podrazumeva se da je razmena dobrovoljna. u takvim slučajevima. pa postoji više različitih definicija vrednosti od kojih je najčešće korišćena definicija pravične ili fer vrednosti. Pravična vrednost i investiciona vrednost zasnivaju se na pretpostavci o neograničenom trajanju preduzeća. pored kapitala. na primer. Prema tome.

prodaja je u principu moguća samo pri iznosu koji je jednak koristima od vlasništva. potrebno je imati u vidu i sledeće premise na kojima se zasniva procena: Vrednost preduzeća jednaka je sadašnjoj vrednosti budućih koristi koje će imati vlasnik. koja se odnosi ili na određeno sredstvo. koristi se i pojam knjigovodstvena vrednost. Vrednost se ne može uvek izraziti samo jednim brojem. Isto tako.metodologija i primeri - se likvidaciona vrednost. jer se ne može sa sigurnošću predvideti koliko će iznositi buduće koristi za vlasnika preduzeća. različita su i shvatanja rizika ulaganja. U teoriji procene. Prema tome. Pored toga. Pored pomenutih definicija vrednosti. osnovni cilj procene je utvrđivanje iznosa koji će najverovatnije biti prihvatljiv i za kupca i za prodavca.PROCENA VREDNOSTI KAPITALA . ako je sadašnja vrednost očekivanih koristi veća od prodajne cene. tj. korist od vlasništva reprezentuju neto novčani tokovi koje ostvaruje preduzeće i koji se mogu koristiti kao dividenda. pa se vrednost u redovnom postupku razlikuje od vrednosti u forsiranom postupku. Postupak procene sadrži mnoge aproksimacije. kao najniža moguća vrednost. Vrednost se procenjuje u određenom vremenskom trenutku koji se naziva datum procene. Pretpostavlja se. Prema tome. kao što je prikazano u bilansu stanja. i predstavlja razliku između vrednosti ukupnih sredstava i ukupnih obaveza. Drugim rečima. Ovo je fundamentalna premisa. zadržava dovoljno novčanih sredstava za finansiranje planiranog nivoa aktivnosti. tako da procenjena vrednost u značajnoj meri zavisi i od ocene rizika ulaganja. Pored pomenutih definicija vrednosti. odnosno stope prinosa na uložena sredstva. 11 . ili na preduzeće. međutim. da preduzeće. racionalan prodavac neće hteti da proda preduzeće. i predstavlja njegovu nabavnu vrednost umanjenu za amortizaciju. pored toga. na njegov kapital. jer će racionalan kupac investirati u preduzeće samo ako je sadašnja vrednost očekivanih koristi od vlasništva nad preduzećem bar jednaka kupovnoj ceni. Ona takođe zavisi i od postupka likvidacije.

koji pored sopstvenog kapitala obuhvata i pozajmljeni kapital (kredite). onda se razlikuje kontrolni ili većinski interes i manjinski interes. potrebno je na početku imati vrlo precizan odgovor na pitanje šta se procenjuje. Sve ovo govori da. tako detaljno da se može oceniti da li se uopšte pretpostavljaju različite definicije 12 . operativnu kontrolu ili na pravo izbora većine članova upravnog odbora. a time i na krajnji rezultat. Najčešće prilikom prodaje i kupovine preduzeća (vlasničkog interesa koji može biti i delimičan). Svrha procene predstavlja bitnu karakteristiku ovog postupka. kako bi se potrebne analize i postupci uskladili sa specifičnostima konkretnog slučaja. Definicija vrednosti. postoji vrlo visok stepen fleksibilnosti u izboru metoda procene i da se. U zemljama sa razvijenom tržišnom privredom. ili njegovi delovi koji pripadaju pojedinim vlasnicima.2. U pojedinim slučajevima predmet procene može biti ukupan investirani kapital. ali i na tzv. Isto tako. Manjinski interes podrazumeva manje od 50% vlasničkih prava u preduzeću. Kontrolni interes se može odnositi na tzv. procena je bitna u raznim vrstama sudskih sporova. Ukoliko se radi o delovima kapitala. uključujući i pravo likvidiranja preduzeća. prema međunarodnim standardima. obezbeđivanja izvora finansiranja i utvrđivanja štete. S obzirom da postupak procene varira u zavisnosti od predmeta procene. Zbog toga je važno da se svi ovi elementi precizno definišu još na početku. oporezivanja i dr. svrha procene i tip vlasničkog interesa utiču na izbor metoda procene. Kod nas je situacija nešto drugačija. poslovima osiguranja. apsolutnu kontrolu koja obuhvata sva prava po osnovu vlasništva. najvažnijim kriterijumom smatraju zahtevi koje postavlja određeni slučaj. zatim prilikom spajanja i razdvajanja preduzeća. Polazeći od navedenih premisa definiše se predmet procene. u delu koji govori o proceni. pri tome. Novi Zakon o svojinskoj transformaciji nije koncipiran. To može biti ukupan sopstveni kapital preduzeća. OSNOVI METODOLOGIJE ZA PROCENU procenjena vrednost je zasnovana na informacijama koje su raspoložive u tom trenutku. procena se vrši u mnogim situacijama.

afirmisan teorijski ispravan i međunarodno priznat stav. može se zaključiti da je. Svrha procena koje će se raditi prema novom zakonu je prvenstveno transformacija društvenog i državnog kapitala. KONCEPTI.PROCENA VREDNOSTI KAPITALA . pod vrednošću kapitala podrazumevati samo jedna vrednost. PRISTUPI I METODI PROCENE Postupak procene sadržan je najčešće u različitim metodologijama za procenu vrednosti kapitala.metodologija i primeri - vrednosti. striktno posmatrano. koji je najbliži bazičnoj premisi vrednosti i prema kome je vrednost preduzeća jednaka sadašnjoj vrednosti njegovih budućih rezultata. imajući u vidu prethodne opise. odnosi se na osnovnu premisu vrednosti.3. Najverovatnije to nije slučaj. Što se tiče svrhe procene. prema kome je vrednost preduzeća jednaka sadašnjoj vrednosti budućih koristi njegovog vlasnika. prema međunarodnim standardima. Procena koja se radi sa jasno definisanom svrhom. U okviru ovog koncepta postoje dva pristupa: kapitalizovanje ostvarenih rezultata i diskontovanje budućih rezultata. Osnovni koncepti su: Prinosni. On se primenjuje u situacijama u kojima se ne očekuje da preduzeće značajnije menja svoje poslovanja u odnosu na postojeće stanje. Vrednost se dobija deljenjem ostvarenog rezultata poslovanja sa stopom kapitalizacije. Naime. može se samo za nju i koristiti. koje obično obuhvataju tri osnovna metodološka koncepta i više različitih pristupa i metoda. Prvi pristup obuhvata dva metoda: kapitalizovanje dobiti i kapitalizovanje neto novčanog toka. odnosno kada se budući rezultati mogu projektovati primenom određene stope rasta. pa će se i dalje. On se primenjuje u situaci13 . Drugi pristup takođe obuhvata dva metoda: diskontovani neto novčani tok i diskontovana buduća dobit. 2. to ne bi trebalo da se radi. u punoj meri. najviše odgovarala pravičnoj vrednosti. ali. To ne znači da se rezultati ovih procena neće koristiti i za druge svrhe. Ono što je naročito važno. na osnovu odredbe da se prinosni metod smatra osnovnim metodom procene. u našoj praksi. koja bi. tu je situacija potpuno jasna. a uneto je u novi zakon.

a zatim se. očekivani rast prihoda preduzeća. kapital/novčani tok. na primer. Stopa kapitalizacije i diskontna stopa predstavljaju bitne parametre u primeni prinosnog koncepta. usled promena u strukturi delatnosti ili usled očekivanih promena u uslovima privređivanja i (b) mogu projektovati budući rezultati. Stopa kapitalizacije se najčešće razlikuje od diskontne stope. a razlika nastaje usled faktora kao što je. Ova stopa predstavlja stopu prinosa na kapital (cenu kapitala) koju bi zahtevao potencijalni investitor i ona se zasniva na različitim vrstama rizika koji se vezuju za određeno ulaganje. 14 . projektovani rezultati.2. Zbog toga se. terminalna ili rezidualna vrednost. Pristup je sličan kapitalizaciji. a zatim se dobit preduzeća koje se procenjuje množi sa 4 ili deli sa 0. prilikom utvrđivanja multiplikatora.). na primer. Diskontnom stopom se konvertuju budući rezultati u njihovu sadašnju vrednost. OSNOVI METODOLOGIJE ZA PROCENU jama u kojima se: (a) očekuje da preduzeće značajnije menja svoje poslovanje u odnosu na postojeće stanje. procenjivač može da izabere više metoda od kojih je svaki zasnovan na jednom multiplikatoru (kapital/dobit. onda je on ekvivalentan kapitalizaciji dobiti primenom stope od 25%. Tržišni. Moguća su dva pristupa: primena multiplikatora i analiza transakcija. uključujući i rezidualnu vrednost. Konačno. Ukoliko koristi prvi pristup. na osnovu stabilizovanog rezultata.25 radi dobijanja indikacije o vrednosti njegovog kapitala. na primer. Stopom kapitalizacije se konvertuje određeni rezultat poslovanja u vrednost na sledeći način: Vrednost = Očekivani rezultat : Stopa kapitalizacije Očekivani rezultat može biti iskazan ili kao dobit ili kao novčani tok. prema kome se do vrednosti preduzeća dolazi komparacijom sa sličnim preduzećima. kapital/prihod i dr. se diskontuju ili svode na sadašnju vrednost primenom diskontne stope. utvrđuje tzv. U praksi je vrlo teško pronaći slična preduzeća sa kojima se može izvršiti poređenje. Rezultati se projektuju do trenutka u kome se očekuje njihovo stabilizovanje. jer ako je. Multiplikator se prvo utvrđuje na osnovu podataka o kapitalu i dobiti preduzeća sa kojim se vrši poređenje. multiplikator kapital/dobit jednak 4.

Ostali metodi. koji predstavljaju njihovu kombinaciju. odnosno njegovu likvidaciju.metodologija i primeri - mora uzeti u obzir.PROCENA VREDNOSTI KAPITALA . koji predstavlja razliku između pravičnog prinosa i prinosa koju preduzeće ostvaruje na angažovana materijalna sredstva. Pored metoda grupisanih prema pomenutim konceptima i pristupima. razlike između preduzeća sa kojim se vrši poređenje i preduzeća koje se procenjuje moraju biti identifikovane i uzete u obzir prilikom donošenja zaključka o vrednosti primenom ovog pristupa. Primena ovog pristupa podrazumeva utvrđivanje pravične ili fer vrednosti sredstava i obaveza. na primer. Za primenu drugog pristupa potrebno je obezbediti i analizirati informacije o transakcijama. ili utvrđivanje likvidacione vrednosti. Prema tome. rizik ulaganja i sl. višak 15 . Ukoliko su takve informacije raspoložive. Takođe. Prvi metod se zasniva na pretpostavci o nastavku rada preduzeća u neograničenom budućem periodu. Na primer: Metod viška prinosa koji se obično koristi prilikom procene vrednosti manjih preduzeća. mogući metodi u okviru ovog pristupa su: Metod neto imovine i Metod likvidacione vrednosti. prema kome se vrednost preduzeća procenjuje na osnovu troškova zamene ili reprodukcije sredstava kojima ono raspolaže. razlika u veličini preduzeća. Zatim se izračunava višak prinosa. očekivani rast prihoda. Troškovni. Radi izračunavanja vrednosti nematerijalnih sredstava. odnosno utvrđivanje vrednosti neto imovine. Primena obuhvata prvo utvrđivanje pravičnog prinosa na angažovana materijalna sredstva. postoje i drugi metodi procene. do indikacije o vrednosti kapitala dolazi se na osnovu iznosa za koji su slična preduzeća kupovana ili prodavana. odnosno o kupovini ili prodaji sličnih preduzeća u bliskoj prošlosti. a drugi pretpostavlja prestanak rada preduzeća.

pristupi i metodi mogu biti sistematizovani na sledeći način: 16 . Tako se. onda se na osnovu njihove cene. pored dobiti preduzeća. Metod novčanog toka prodavca koji je pogodan za procenu vrednosti malih preduzeća ili radnji u kojima je vlasnik i zaposlen. uz eventualne korekcije. Primena ovog metoda podrazumeva da kupac istovremeno kupuje preduzeće i svoje buduće radno mesto. Specifični metodi za određana preduzeća mogu biti primenjeni u situacijama u kojima procenjivač pronađe informacije koje indiciraju njihovu vrednost. može dobiti indikacija o vrednosti kapitala. Prema tome. Pravila za procenu određenih tipova preduzeća ili radnji predstavljaju formule koje se primenjuju radi dobijanja grube indikacije o njihovoj vrednosti. u bliskoj prošlosti prodavane akcije preduzeća na tržištu kapitala.2. čine i sve vrste primanja koja vlasnik ima po osnovu zaposlenja. vrednost preduzeća može utvrditi kao trostruka godišnja neto dobit uvećana za vrednost sredstava kojima ono raspolaže. na primer. Vrednost se zatim dobija tako što se na novčani tok primenjuje multiplikator utvrđen na osnovu informacija o prodaji sličnih preduzeća ili radnji. OSNOVI METODOLOGIJE ZA PROCENU prinosa se kapitalizuje primenom stope kapitalizacije za nematerijalna sredstva. Ovo važi samo za preduzeća koja posluju u određenim granama ili grupacijama i za koja se ovakva indikacija može dobiti na osnovu iskustava procenjivača stečenih na procenama sličnih preduzeća. Vrednost preduzeća se zatim utvrđuje tako što se vrednost nematerijalnih sredstava dodaje na vrednost materijalnih sredstava (utvrđenu metodom neto imovine). na primer. Pomenuti koncepti. novčani tok. Ukoliko su.

Ukoliko bi bilo ostavljeno procenjivačima da sami vrše izbor metoda. trebalo propisati metode procene. stvorile bi se velike 17 . vrlo velikom broju procena i potrebi da se one verifikuju od strane državnih organa. a od korektnog izbora zavisi kvalitet procene. raspoloživih podataka i dr. s obzirom na neophodnost što većeg stepena unificiranja postupaka. tipa preduzeća.metodologija i primeri - KONCEPT Prinosni PRISTUP Kapitalizovanje ostvarenih rezultata METOD Kapitalizovanje dobiti Kapitalizovanje neto novčanog toka Kapitalizovanje bruto novčanog toka Diskontovanje neto novčanog toka Diskontovanje dobiti Kapital/dobit Kapital/dividende Kapital/neto novčani tok Kapital/prihod Kapital/bruto novčani tok Diskontovanje budućih rezultata Tržišni Multiplikatori Transakcije Troškovni Poređenje sa ostvarenim transakcijama Uložena sredstva. odnosno realnost rezultata.PROCENA VREDNOSTI KAPITALA . Što se tiče izbora metoda procene u našoj praksi će situacija biti nešto drugačija. Od mišljenja procenjivača o svrsishodnosti pojedinih metoda za određeni slučaj. Vrednost neto imovine Likvidaciona vrednost Višak prinosa Novčani tok prodavca Pravila Specifični metodi Ostali U praktičnom izvođenju postupka procene. zavisi i njihov izbor. što zavisi od: svrhe procene. jer se radi o očekivanom. ocenjeno je da bi. Prilikom koncipiranja novih zakonskih rešenja o svojinskoj transformaciji. u delu koji se odnosi na procenu vrednosti kapitala. To je i učinjeno. definicije vrednosti. obično se izaberu dva ili više metoda.

18 . jer se odnosi na inače najčešće primenjivanu kombinaciju metoda i u međunarodnim okvirima. Zbog toga je propisano. 2. postupak procene obuhvata sledeće aktivnosti: 1. 3. što znači da je uzet u obzir i troškovni koncept. Donošenje zaključka o vrednosti kapitala. 5. u osnovi je ispravan. POSTUPAK PROCENE U različitim metodologijama za procenu vrednosti kapitala nije preciznije definisano kako se taj postupak izvodi. što znači da je usvojen prinosni koncept. Priprema preliminarne verzije izveštaja o proceni. 2. procena potrebnog vreme za procenu i utvrđivanje naknade za procenjivača. Priprema detaljnog plana rada. Posebno je pomenut i metod likvidacione vrednosti. OSNOVI METODOLOGIJE ZA PROCENU teškoće prilikom verifikacije. 6. procenjivači definišu postupak koji će primenjivati i koji će. učinjen već u zakonu. Primena metoda procene. kao korektivnog metoda. sa jedne strane omogućiti kontrolu kvaliteta procene. kao osnovnog metoda. odnosno konačnog mišljenja o vrednosti zasnovanog na primeni prinosnog metoda i metoda neto imovine. a sa druge biti prilagođen specifičnostima svake procene. 7.2.4. Prikupljanje i analiza podataka koji su potrebni za primenu metoda procene. Prema tome. Ovakav izbor. da se procena vrši primenom prinosnog metoda. i primenom metoda neto imovine. odnosno šta je sve potrebno učiniti da bi se došlo do rezultata. koji će služiti kao reper za donošenje zaključka. Najčešće. Priprema ponude ili pisma o angažovanju i prihvatanje od strane klijenta. na osnovu rezultata dobijenih primenom različitih metoda procene. s obzirom da od metoda procene u znatnoj meri zavise i njeni rezultati. Evaluacija potencijalnog angažmana na proceni vrednosti kapitala i odlučivanje o njegovom prihvatanju. 4.

Sve pomenute aktivnosti mogu se svrstati u tri faze: Priprema za procenu (aktivnosti 1-4). s obzirom da su one propisane Uredbom o načinu utvrđivanja vrednosti kapitala i Uputstvom o načinu primene metoda za procenu vrednosti kapitala i načinu iskazivanja procenjene vrednosti. Sređivanje dokumentacije na osnovu koje je izveštaj pripremljen. Primena metoda procene (aktivnosti 5 i 6). 10. Postupanje po eventualnim primedbama klijenta. Razmatranje preliminarne verzije izveštaja sa klijentom. 19 .metodologija i primeri - 8. Priprema izveštaja o proceni (aktivnosti 7-11).PROCENA VREDNOSTI KAPITALA . a posebna pažnja će biti posvećena primeni metoda procene. Priprema finalne verzije izveštaja o proceni. 11. 9. U nastavku će svaka od ovih faza biti detaljnije razmotrena.

4.2.1.3.PROCENA VREDNOSTI KAPITALA . Priprema za procenu 3. 3.metodologija i primeri - 3. 3. Prihvatanje procene Priprema plana rada Priprema ponude Priprema informacione osnove 21 . 3.

U nastavku će svaka od ovih grupa aktivnosti biti detaljnije razmotrena. Pored toga. bitno je i saznanje o nameni rezultata procene. Ulogu procenjivača. PRIHVATANJE PROCENE Pre prihvatanja procene. priprema plana rada. za procenjivača je bitno da zna u kom roku se očekuju rezultati procene. Procenjivač mora biti upoznat sa zahtevima klijenta u pogledu uloge procenjivača.1.PROCENA VREDNOSTI KAPITALA . S obzirom da je procena jedino relevantna na određeni datum. priprema ponude i priprema informacione osnove. One se odnose na: Predmet i svrhu procene.metodologija i primeri - 3. odnosno da li se zahteva procene kapitala u celini ili je predmet procene deo kapitala. Takođe. Priprema za procenu Primeni metoda procene moraju prethoditi vrlo ozbiljne pripreme. procenjivač bi trebalo da prikupi određene informacije o svom budućem angažmanu. 3. važno je imati odmah takvu informaciju. odnosno da li se očekuje neutralna uloga i objektivnost ili uloga savetnika koji bi trebalo da pomogne klijentu da dođe do rezultata procene koji je za njega najprihvatljiviji (najmanja ili najveća moguća vrednost u zavisnosti od toga da li je klijent kupac ili prodavac). 23 . One obuhvataju niz aktivnosti koje se mogu svrstati u sledeće četiri grupe: prihvatanje ponude. Procenjivač bi prvo trebalo da se sazna šta se procenjuje. Datum procene i rok za završetak postupka procene.

nematerijalna imovina i sl. neophodne su procenjivaču radi sagledavanja svojih mogućnosti u pogledu izvođenja procene. U obe pomenute uloge. PRIPREMA PLANA RADA Plan rada je pregled aktivnosti koje bi procenjivač trebalo da izvede u postupku procene. One. PRIPREMA ZA PROCENU Konflikt interesa. važno je oceniti da li se mogu obezbediti podaci potrebni za procenu i da li je potrebno angažovati stručnjake za procenu određenih kategorija imovine (oprema.3. finansijskom stanju i tržišnom položaju. međutim. Pored toga. utvrdi iznos naknade za pružanje svojih profesionalnih usluga. podrazumeva se da procenjivač nema posebnih interesa u odnosu na preduzeće čiju vrednost procenjuje. nekretnine. već i kao vrlo korisno pomoćno sredstvo koje pomaže procenjivaču da: sprovede planirane postupke na efikasan način i pravilnim redosledom. Zato je važno utvrditi da li postoji konflikt interesa koji može biti od presudnog značaja prilikom odlučivanja o prihvatanju procene. procenjivač bi trebalo da oceni da li je u stanju da prihvati angažman. delegira izvođenje poslova drugim procenjivačima (saradnicima). nadgleda izvođenje planiranih postupaka. ne propusti bilo koji od potrebnih koraka u pojedinim postupcima. grani. 24 . Posebno je potrebno oceniti koji metodi procene bi bili najpogodniji i da li postoje ograničenja za njihovu primenu. Preduzeće. odnosno da li postoje razlozi koji ga u tome sprečavaju.2. 3. Osnovne informacije o delatnosti. organizaciji. Na osnovu pomenutih informacija. ne služi samo kao podsetnik.).

a zatim se takođe podrazumeva priprema plana rada. Naime. To znači da će za složenije procene.PROCENA VREDNOSTI KAPITALA . ocena potrebnog vremena i ostalih resursa za izvođenje procene. On može biti sačinjen u različitim formama. PRIPREMA PONUDE Ponuda koju procenjivač dostavlja klijentu može imati klasičnu formu za ovakvu vrstu dokumenata. pisma o angažovanju koje procenjivač dostavlja klijentu i u kome su takođe sadržani pomenuti elementi ponude. ali je važno da odražava redosled osnovnih aktivnosti i da se svaka od njih razvije do nivoa detalja koji odgovara konkretnom slučaju. klijent prihvata način i uslove pod kojima će procena biti izvršena. angažovanjem stručnjaka iz samog preduzeća. Drugim rečima. ponuda može biti data i u vidu tzv. Bitno je da u njoj jasno bude opisan sadržaj rada procenjivača. potrebno je takođe pripremiti sličan dokument. Njime se formalizuje angažovanje stručnjaka iz 25 . plan rada služi kao instrument za kontrolu kvaliteta aktivnosti izvršenih u postupku procene. U tom slučaju je takođe potrebno primeniti sličan postupak kao kada se angažuje spoljni konsultant. Važno je jedino da se iz ponude može videti kako je procenjivač razumeo svoj zadatak i da se klijent sa tim slaže. Procena vrednosti kapitala može se vršiti i interno. Potpisivanjem pisma o angažovanju. koja je pomenuta kao dokument kojim se definiše angažovanje spoljnih procenjivača. rok u kome će procena biti završena i cena za pružanje ove vrste profesionalnih usluga. ovaj plan biti takođe složeniji. Ponuda ili pismo o angažovanju mogu biti vrlo koncizni. kako bi se kasnije izbegli mogući nesporazumi. Umesto ponude. s obzirom da nema posebnih pravila za njihovo sastavljanje. 3. dok će kod manjih preduzeća biti sasvim jednostavan. Međutim. odnosno za veća preduzeća. potrebno je prvo oceniti da li postoji dovoljno stručan tim za ovu vrstu posla. ali i vrlo detaljni.metodologija i primeri - ocenjuje stepen izvršenosti planiranih aktivnosti.3.

ali i u asocijacijama proizvođača. komorama. državnim institucijama. statističkim zavodima i dr. zaposlenosti i sl.3. upravljanju i broju zaposlenih. PRIPREMA ZA PROCENU preduzeća na poslovima procene i dobija odobrenje da se procena izvrši internim snagama. srednjoročnih i operativnih planova preduzeća. 3. Izvori ovih podataka mogu biti u samom preduzeću. finansijski podaci. zatim podaci o grani ili grupaciji u kojoj ono posluje i podaci o privrednim kretanjima u celini. bankama.4. podaci iz dugoročnih. Podaci o preduzeću Ovi podaci se grupišu obično na sledeći način: osnovni podaci o preduzeću. U osnovne podatke ubrajaju se: podaci iz statuta preduzeća i akta o registraciji. podaci o imovini preduzeća. 3. podaci o proizvodnji i tržištu i podaci o organizaciji. PRIPREMA INFORMACIONE OSNOVE Procena vrednosti ne može biti izvršena ukoliko procenjivač ne raspolaže kvalitetnom informacionom osnovom. Za prikupljanje finansijskih podataka potrebani su: kompletan godišnji finansijski izveštaj za poslednjih pet godina i izveštaj o poslovanju za isti period.1. podaci iz monografija i ostalih propagandnih materijala. Nju čine podaci o preduzeću koje se procenjuje. evoluciji proizvodnih linija.4. 26 . vidova proizvodnje i distribucije. marketing aktivnosti. podaci o istorijatu preduzeća.

otvorene stavke).PROCENA VREDNOSTI KAPITALA . pregled obaveza po kreditima (dugoročnim i kratkoročnim) za međunarodne i domaće kredite.metodologija i primeri - finansijski planovi za naredni period. pregled hartija od vrednosti i novčanih sredstava. neophodno je imati: spisak građevinskih objekata i opreme (popisne liste). podaci o tehnološkom procesu.). pregled obaveza prema dobavljačima. Radi prikupljanja podataka o osnovnim sredstvima. po partijama i bankama. podaci o strukturi kapitala. pregled obaveza iz zajedničkog poslovanja. pregled zaliha (popisne liste i specifikacije). pregled najznačajnijih kupaca. pregled aktivnih i pasivnih vremenskih razgraničenja. spisak imovine u obliku prava (patenti. pregled kratkoročnih ulaganja. licence i dr. pregled potraživanja (bruto. izvršene ispravke. pregled planiranih ulaganja u osnovna sredstva. kapacitet svake prozvodne linije ili celine. U podatke o proizvodnji i tržištu ubrajaju se: podaci o proizvodnim programima i vrstama proizvoda i usluga. 27 . bruto bilans (zaključni list) na dan procene. pregled dugoročnih finansijskih ulaganja.

podaci o najvažnijoj regulativi koja tangira poslovanje preduzeća. podaci o tržišnim performansama proizvođača na domaćem tržištu. materijalni bilans utrošaka po proizvodima i proizvodnim linijama. 3. podaci o konkurenciji i o trendovima u delatnosti kojom se preduzeće bavi. Podaci o privredi. izvoz/uvoz. PRIPREMA ZA PROCENU podaci o diverzifikaciji proizvodnih linija. podaci o učešću na tržištu i o kanalima distribucije. podaci o životnom veku pojedinih grupa proizvoda.3. podaci o investicijama kod drugih proizvođača.4. grani ili grupaciji U ove podatke ubrajaju se: podaci o proizvodnji svih proizvođača u grani ili grupaciji. podaci o korišćenju kapaciteta. 28 . kretanje cena i način njihovog utvrđivanja. zaposlenost u grani ili grupaciji.2. podaci o konkurenciji. podaci o načinu formiranja cena. U podatke o organizaciji i upravljanju ubrajaju se: organizaciona i upravljačka šema preduzeća. ukupan broj i kvalifikaciona struktura zaposlenih po organizacionim celinama.

4. Ovi izveštaji bi pre procene trebalo da budu pregledani od strane nezavisnih revizora.3. 29 .PROCENA VREDNOSTI KAPITALA . koja obezbeđuje najviši stepen pouzdanosti i na (b) nepotpunu reviziju. makar i u suženom vidu kao što je tzv. rezultati procene biće znatno realniji. Ovi izveštaji bi trebalo da budu pregledati od strane nezavisnih revizora.metodologija i primeri - Podaci o privrednim kretanjima. Revizija Za prikupljanje finansijskih podataka i za finansijsku analizu.3.1. podaci o investicijama i izdvajanjima u budžet. Ukoliko postoje mogućnosti da se revizija izvede pre finansijske analize. ali često i dovoljan stepen pouzdanosti. revizorski pregled. s tim što u konačnom izveštaju o reviziji to mora biti napomenuto. revizorski pregled finansijskih izveštaja. potrebno je imati osnovne podatke o privrednim kretanjima kao što su: podaci o društvenom proizvodu i očekivanim trendovima. S obzirom da mnoga naša preduzeća još uvek nemaju revidovane finansijske izveštaje. Analiza finansijskih izveštaja Finansijska analiza se zasniva na analizi bilansa stanja i bilansa uspeha. podaci o inflaciji. osnovu čine finansijski izveštaji (prvenstveno bilans stanja i bilans uspeha). projekcije najvažnijih privrednih agregata. 3. Pošto je postupak procene zasnovan na oceni različitih parametara. zaposlenosti i kamatama. procenjivači bi trebalo sami da izvedu aktivnosti koje su inače zadatak revizora. čime se obezbeđuje znatno veći stepen pouzdanosti. 3. na tzv. Taj zahtev može da se od-nosi na (a) punu reviziju. koji daje nešto niži. kako bi se utvrdila moguća odstupanja od računovodstvenih i revizorskih standarda.4. Procenjivač treba da zahteva reviziju ukoliko oceni da će to značajno popraviti kvalitet procene.

što korisniku izveštaja može biti od koristi prilikom ocene realnosti rezultata procene. podrazumeva se ispitivanje zasnovano na profesionalnim računovodstvenim i revizorskim standardima računovodstvenih (finansijskih) izveštaja. potraživanja i obaveza. bilansu uspeha. Ako se pri proceni vrednosti kapitala raspolaže izveštajem nezavisne revizije računovodstvenih (finansijskih) izveštaja. PRIPREMA ZA PROCENU Ukoliko nije moguće obezbediti reviziju koja bi prethodila proceni.3. neophodno je da u izveštaju o proceni napomene da finansijski izveštaji preduzeća nisu bili revidirani pre procene. br. rezultatima poslovanja i promeni finansijskog položaja sadržanih u ispitivanim finansijskim izveštajima (bilansu stanja. Pod revizijom. izveštaju o promenama na kapitalu i rezervama i izveštaju o promenama finansijskog položaja). kao zvaničan dokument revizije. (a) Puna revizija finansijskih izveštaja (Audit of Financial Statements) regulisana je kod nas Zakonom o reviziji računovodstvenih iskaza ("Službeni list SRJ". onda procenjivač sam mora da izvrši delimičnu reviziju. sadrži mišljenje revizora o realnosti i objektivnosti podataka o finansijskom stanju. informacione osnove za procenu. u smislu ovog Zakona. kako u zemlji. 30 . Na osnovu nezavisnog profesionalnog mišljenja konstatuje se da ti računovodstveni (finansijski) izveštaji istinito i objektivno prikazuju stanje imovine. bez obzira na mišljenje koje je izraženo u njemu. Revizija uključuje ispitivanje dokaza na bazi provere uzoraka kojima se potkrepljuju iznosi i informacije obelodanjene u finansijskim izveštajima. tj. iz bilo kog razloga. U situaciji kada on to ne može da izvede. kapitala. na taj način se obezbeđuje veći stepen razumljivosti i uporedivosti informacija iz finansijskih izveštaja. kao i ostvarene rezultate poslovanja pravnog lica. kao i podataka i metoda primenjenih u njihovom sastavljanju. 30/96). S obzirom da se izveštaj o izvršenoj reviziji prikazuje u skladu sa Međunarodnim revizorskim standardima. Izveštaj o izvršenoj reviziji. tako i na međunarodnom planu. onda je obezbeđen znatno veći stepen pouzdanosti podataka.

PROCENA VREDNOSTI KAPITALA . organizacije za osiguranje. godine. Ovo ne znači da ostala pravna lica ne mogu i za 1997. zbog njegove selektivne primene (utvrđuju se kriterijumi i dinamika za pravna lica u kojima će se obavljati revizija za prve tri godine od donošenja Zakona) još uvek vrlo mali broj pravnih lica raspolaže izveštajima nezavisne revizije. Pregled finansijskih izveštaja uključuje primenu znanja i tehnika revizije. berze i berzanski posrednici.metodologija i primeri - Iako je Zakon o reviziji donet 1996. ali ne i analizu i vrednovanje internih računovodstvenih kontrola i procedura koje se obično obavljaju tokom revizije. tj. što predstavlja niži stepen jemstva od onoga koji se obezbeđuje punom revizijom. (b) Nepotpuna revizija sprovodi se prema revizorskim standardima u formi Pregleda finansijskih izveštaja (Review of Financial Statements). finansijskih izveštaja. rezultatima poslovanja i promenama finansijskih položaja prikazanih u pregledima računovodstvenih izveštaja. podležu: preduzeća u koja su strana lica uložila kapital najmanje u iznosu od milion USD ili u protivvrednosti drugih stranih sredstava plaćanja. Međutim. a kod kojih je obavljena revizija za 1996. godinu. Obavezi revizije računovodstvenih iskaza. godinu. Ovaj izveštaj služi uglavnom za interne potrebe i u njemu se ne izražava mišljenje revizora o realnosti i objektivnosti podataka o finan-sijskom stanju. prema Uredbi o kriterijumima i dinamici revizije za 1997. preduzeća koja su poslovala sa gubitkom ili na granici rentabiliteta. godinu zahtevati nezavisnu reviziju svojih finansijskih izveštaja. Pregled finansijskih izveštaja može da skrene pažnju revizora na značajna pitanja koja negativno utiču 31 . Osnovna namena pregleda finansijskih (računovodstvenih) izveštaja je da pruži umeren stepen uveravanja o pouzdanosti finansijskih informacija. banke i druge finansijske organizacije.

3. pribavljanja i ispitivanja svih značajnih informacija koje se tiču dokazivanja tvrdnji iznetih u računovodstvenim iskazima. pribavljanja i ispitivanja informacija koje se odnose na računovodstvene principe i praksu. postupaka analitičkih pregleda koji su zasnovani. Prema standardnim postupcima Pregleda koje navodimo. pribavljanja informacija od lica koja su odgovorna za poslove finansija i računovodstva. što je relevantno za procenu vrednosti. od32 . odnosno postavljeni tako da se sa njima identifikuje povezanost pojedinih stavki koje su kao takve neuobičajene za svrhe ovog pregleda i koje mogu da uključe i sledeće: . može se računati na pouzdanost i kvalitet informacija ovog oblika revizije za svrhe procene.da li su sve poslovne promene obuhvaćene. pribavljanja i ispitivanja informacija koje se odnose na evidentiranje.proučavanje povezanosti između pojedinih elemenata računovodstvenih izveštaja da bi se mogli potvrditi očekivani odnosi u računovodstvenim izveštajima preduzeća zasnovanim na iskustvu preduzeća ili određenim normativima delatnosti u kojoj posluje preduzeće. prikupljanje informacija za iznošenje i obrazloženje podataka u računovovdstvenim izveštajima i izradu računovodstvenih izveštaja. a koje se odnose na sledeće: .upoređivanje računovodstvenih izveštaja sa uporednim podacima iz računovodstvenih izveštaja prethodnih perioda. PRIPREMA ZA PROCENU na finansijske informacije. Opšteuzevši. upoređivanje računovodstvenih izveštaja sa očekivanim rezultatima i finansijskim položajem i . ovi postupci sastoje se od: sticanja informacija i saznanja o poslovanju i delatnosti u okviru koje posluje preduzeće. klasifikaciju i sumiranje poslovnih promena.

Na osnovu obavljenih poslova pregleda. . naročito monetarnih pozicija (kao što su finansijska ulaganja. 33 . revizor bi trebalo da proceni da li postoji ma kakva informacija sa kojom mu se skreće pažnja i koja može prouzrokovati da se on uveri da finansijski izveštaji nisu realni i objektivni (ili "nisu istinito i pošteno prikazani") u skladu sa normativnim računovodstvenim osnovama.PROCENA VREDNOSTI KAPITALA . Iako se procenjivač u ovom slučaju ograđuje od pouzdanosti podataka koje koristi iz računovodstvenih (finansijskih) izveštaja.metodologija i primeri - nosno proknjižene u poslovnim knjigama. potraživanja. obaveze). procedure i postupke koji se odnose na delimičnu reviziju finansijskih izveštaja. tada postoje dve mogućnosti: (1) procenjivač sam treba da izvrši delimičnu reviziju. kada se ova pismena izjava oceni kao potrebna. pribavljanje pismene izjave rukovodstva preduzeća o sredstvima i obavezama.izmene u poslovnim aktivnostima preduzeća ili izmene računovodstvenih principa i računovovdstvene prakse i . izvrši ispitivanja i procenjivanja njihove realne vrednosti. njegova je obaveza da u postupku procene.da li su računovodstveni izveštaji sačinjeni u skladu sa naznačenim računovodstvenim osnovama. Ukoliko nije moguće obezbediti reviziju koja bi prethodila proceni. revizor treba da zahteva neophodne izmene. poštujući pravila.pitanja koja su proizašla u toku primene prethodno navedenih postupaka. (2) procenjivač u izveštaju o proceni treba da istakne da računovodstveni (finansijski) izveštaji nisu bili revidirani pre procene. odnosno korekcije finansijskih izveštaja. . Ovu vrstu revizorskih usluga je preporučljivo zahtevati pre procene vrednosti kapitala preduzeća. što korisniku izveštaja može biti od koristi prilikom ocene realnosti rezultata procene. Ukoliko je takav slučaj. jer se time obezbeđuje deo kvalitetne informacione osnove neophodne za procenu.

Analizu finansijskih pokazatelja. potrebno je analizirati i projektovane rezultate poslovanja. manje povoljnih ili nepovoljnih tendencija. Prilikom izračunavanja i korišćenja finansijskih pokazatelja. takođe mogu pomoći prilikom analiziranja finansijskog stanja. korisno je obratiti pažnju na one pokazatelje koji ukazuju na uzroke eventualnih povoljnih. ocenu finansijskog rizika. prihodima i vanposlovnim prihodima i rashodima. Procenjivač. ali je njihova upotrebna vrednost znatno manja.4. vanbilansnim pozicijama. Ukoliko preduzeće ima ovakve projekcije. međutim.2. identifikovanje faktora koji utiču na vrednost preduzeća. PRIPREMA ZA PROCENU 3. Pored analize koja se odnosi na istorijske finansijske izveštaje. Pokazatelji rentabilnosti. Pokazatelji koji ukazuju na posledice. one mogu značajno da olakšaju postupak procene.3.3. predstavljaju neophodan instrument za: poređenje performansi preduzeća sa performansama konkurenata. osnovnim sredstvima. Finansijska analiza Poređenje iznosa sadržanih u finansijskim izveštajima u različitim periodima. aktivnosti i zaduženost. sopstvenom kapitalu. radi analiziranja trendova i uočavanja jakih i slabih tačaka u poslovanju preduzeća. kreditima. sadržane u planskom bilansu stanja i planskom bilansu uspeha. iz čega se mogu izvući različiti zaključci o uspešnosti poslovanja. likvidnosti. Posebna pažnja bi trebalo da se posveti: obrtnim sredstvima. tekućim obavezama. mora obratiti pažnju na: računovodstvene principe korišćene u projekcijama (da li su konzistentni sa principima korišćenim za sastavljanje istorijskih izveštaja) i 34 . primenu pojedinih metoda procene za koje je neophodno imati određene pokazatelje. pomoću koga se utvrđuje diskontna stopa.

metodologija i primeri - na pretpostavke na kojima se zasnivaju projektovani rezultati poslovanja (u kojoj meri su realne). naročito prilikom stvaranja informacione osnove i analiziranja finansijskih izveštaja biti najverovatnije puno problema. Naime. 35 .PROCENA VREDNOSTI KAPITALA . Navedene pripremne aktivnosti trebalo bi sprovesti što kvalitetnije. iako će u praktičnom izvođenju. u mnogim našim preduzećima nije jednostavno obezbediti sve parametre potrebne za procenu vrednosti. tako da se moraju izvršiti dodatne radnje oko sređivanja dokumentacije i njenog prilagođavanja zahtevima procenjivača.

Primena metoda procene 4. 4.metodologija i primeri - 4.4.2. 4. Metod diskontovanja novčanih tokova Metod neto imovine Metod likvidacione vrednosti Zaključak o proceni Sastavljanje bilansa stanja posle procene 37 .5. 4.3.1.PROCENA VREDNOSTI KAPITALA . 4.

Korišćenje ovih metoda pretpostavlja da je procenitelj.metodologija i primeri - 4. sa prihvatljivim rizikom. Primena metoda procenemetoda procene je.PROCENA VREDNOSTI KAPITALA . shodno Zakonu o svojinskoj transformaciji. svakako. predvidi poslovanje preduzeća u budućem periodu . U narednom tekstu detaljno su objašnjeni osnovni (diskontovani novčani tok). 4. odnosno rezultati poslovanja se projektuju primenom stabilne (male) stope rasta na ostvarenu dobit. najznačajniji deo u izradi ukupPrimena nog Izveštaja o proceni vrednosti kapitala. Budući da se kod nas pro- 39 . Međutim. METOD DISKONTOVANJA NOVČANIH TOKOVA Diskontovani novčani tok (DNT) je osnovni metod za procenu vrednosti kapitala preduzeća. ukoliko se očekuju značajno različita ostvarenja u projektovanom periodu. prinosnom pristupu u proceni vrednosti kapitala preduzeća. Zajedno sa metodom kapitalizacije pripada tzv. Zašto je preporučeno korišćenje metoda DNT kod nas? Osnovna razlika između metoda DNT i metoda kapitalizacije proizilazi iz bitnih obeležja budućeg projektovanog perioda. Metod kapitalizacije je primenljiv ukoliko je preduzeće koje se procenjuje dostiglo stabilni nivo dobiti i neto priliva te se u budućnosti ne očekuju značajne promene. na osnovu dostupnih informacija i urađenih analiza. spreman da. Oba ova metoda procene zasnivaju se na budućim projektovanim rezultatima poslovanja preduzeća (neto dobit ili neto novčani tok). ubuduće koristiti. koji će se.1. najčešće viši nivo dobiti i neto priliva. metod DNT realnije reprezentuje prinosni pristup u proceni vrednosti kapitala. korektivni (neto imovina) i kontrolni (likvidaciona vrednost) metodi procene.

sistemska promena tržišta zemalja istočne Evrope) van kontrole preduzeća. te da je ovakvo stanje u privredi uzrokovano dominantno eksternim faktorima (raspad tržišta SFRJ. neto novčani tok je iznos koji može pripasti vlasnicima. 3) Proračun diskontne stope. Pri tome se podrazumeva da postojeće tehnologije i stanje opreme omogućuju produkciju kvalitetnih.1. 5) Proračun rezidualne vrednosti. koji potencijalni vlasnici mogu ostvariti u neograničeno dugom periodu". Otuda je ocenjeno da je metod DNT pravi reprezent osnovnog (prinosnog) pristupa procene vrednosti kod nas. uglavnom negativnim finansijskim rezultatom. tržišno prihvatljivih proizvoda. 4. PRIMENA METODA PROCENE tekli višegodišnji period karakteriše minimalnim korišćenjem industrijskih kapaciteta. rat u neposrednom okruženju.4. izostankom ulaganja u revitalizaciju postojećih kapaciteta. a da se ne ugrozi poslovanje preduzeća. 8) 40 . gubitkom obrtnih sredstava i neto obrtnog fonda.osnova Osnovna premisa na kojoj se zasniva metod DNT. Metod DNT .1. 4) Proračun sume sadašnje vrednosti neto novčanog toka u projektovanom periodu. Dosledna primena ovog metoda procene zahteva: 1) Izbor definicije novčanog toka 2) Projektovanje novčanog toka u izabranom budućem periodu. može se opisati na sledeći način: "vrednost kapitala preduzeća je jednaka zbiru sadašnje vrednosti budućih neto priliva. 6) Određivanje konačne vrednosti kapitala preduzeća. postojeći nivo dobiti nije dobra mera vrednosti kapitala. i 7) Prilagođavanje za vrednost neposlovnih sredstava i/ili neangažovanih poslovnih sredstava. Pri tome. sankcije UN.

(b) definisanju plana amortizacije dugoročnih ino-kredita na41 . dezinvestiranje osnovnih sredstava. obaveze iz tekućeg poslovanje. negativan neto novčani tok zahteva angažovanje dodatnih. kao i za iznos otplata postojećih dugoročnih kredita.PROCENA VREDNOSTI KAPITALA .1. Dakle. projekcija investicionog ulaganja i plana finansiranja investicija. Šta više.metodologija i primeri - 4. svako smanjenje pozicija pasive i povećanje pozicija aktive predstavlja odliv u posmatranom novčanom toku. Neto novčani tokovi u ovako izabranoj definiciji novčanog toka predstavljaju osnovu za direktni proračun vrednosti sopstvenog kapitala. Opisana definicija novčanog toka je poznata pod nazivom "posle servisiranja dugova". pozajmljenih izvora finansiranja. Pozitivan neto novčani tok (razlika priliva i odliva) znači postojanje sopstvenih izvora za finansiranje daljeg rasta i razvoja preduzeća. Zapravo. Problem je u: (a) utvrđivanju realne kamatne stope (bez stope inflacije) na postojeće kredite. smanjenje nivoa obrtnih sredstava) u izabranom periodu analize poslovanja preduzeća. a zatim. Obrnuto. Priliv predstavlja povećanje pozicija pasive (dobit tj. dugoročni i kratkoročni krediti. dobijeni zbir umanji za iznos investiranja u obrtna i osnovna sredstva. kao i smanjenje pozicija aktive (amortizacija. Najčešće se neto novčani tok proračunava tako što se ostvarena ili projektovana dobit u izabranom periodu uveća za iznos amortizacije.2. sadašnje vrednosti projektovanih neto novčanih tokova govore o nivou povraćaja uloženih sredstava vlasnika u posmatranom preduzeću. druge kratkoročne obaveze). novčani tok pokazuje sposobnost preduzeća da servisira dospele obaveze. uvećanje kapitala. Drugim rečima. preduzeća kod nas imaju velikih problema i kod projektovanja nivoa realnih rashoda finansiranja postojećih dugoročnih i kratkoročnih kredita. Ponekad je veoma teško predvideti strukturu izvora finansiranja budućeg investicionog ulaganja. jer uključuje sve prilive i odlive koji su u vezi sa finansiranjem poslovanja. i direktno govori o nivou ostvarene likvidnosti preduzeća. da bi se novčani tok mogao projektovati neophodna je prethodna projekcija poslovnog i finansijskog rezultata. Obrnuto. Izbor definicije novčanog toka Novčani tok obuhvata sve prilive i odlive sredstava.

dobit. Definicija "pre servisiranja dugova" na strani priliva ne uključuje dodatna kreditna zaduženja. dugoročni kapital. pokazuju nivo povraćaja ukupno angažovanog dugoročnog kapitala (sopstveni i pozajmljeni). koji je umanjen za iznos planiranog poreza na dobit korporacije. u pomenutoj definiciji novčanog toka. proračunava tako što se na projektovanu dobit dodaje iznos obračunate amortizacije.4. Uredbom o proceni vrednosti je. Shodno. Prikaz definicija novčanog toka. stoga. kao pozicija priliva obračunata je na osnovu poslovnog rezultata (bez rashoda finansiranja ). Slika 1."pre servisiranja dugova". pri tome. Vrednost sopstvenog kapitala je razlika između procenjenog dugoročnog kapitala i dugoročnih kredita. NOVČANI TOK . u primeni metoda DNT dopušteno korišćenje i druge definicije novčanog toka . koji su postojali na izabrani datum procene. primenom ove definicije novčanog toka najpre se proračunava ukupni. PRIMENA METODA PROCENE kon sankcija UN. Neto novčani tok se. Projektovani neto novčani tokovi.RAZLIČITE DEFINICIJE POSLE SERVISIRANJA DUGOVAPRE SERVISIRANJA DUGOVA DOBITDOBIT (BEZ FINANSIJSKIH PRIHODA I +RASHODA FINANSIRANJA) AMORTIZACIJA+ +AMORTIZACIJA POVEĆANJE DUGOROČNIH KREDITA-POVEĆANJE TRAJNIH OBRTNIH POVEĆANJE TRAJNIH OBRTNIH SREDSTAVASREDSTAVA -INVESTICIJE U OSNOVNA SREDSTVAINVESTICIJE U OSNOVNA SREDSTVA -= OTPLATA DUGOROČNIH KREDITANETO NOVČANI TOK PRE SERVISIRANJA =DUGOVA NETO NOVČANI TOK POSLE SERVISIRANJA DUGOVA DISKONTNA STOPA:DISKONTNA STOPA: CENA SOPSTVENOG KAPITALAPONDERISANA PROSEČNA CENA KAPITALA ZAKLJUČAK O VREDNOSTI KAPITALA VREDNOST SOPSTVENOG KAPITALAVREDNOST DUGOROČNOG KAPITALA (SOPSTVENI KAPITAL + DUGOROČNI KREDITI) DUGOROČNE KREDITE TREBA ODUZETI OD VREDNOSTI DUGOROČNOG KAPITALA DA BI SE DOBILA VREDNOST SOPSTVENOG KAPITALA UVEK SE KORISTI REALNI NOVČANI TOK 42 . Naravno. a na strani odliva otplate postojećih i novih kredita. a zatim se ovaj zbir umanjuje za projektovano investiranje u osnovna i obrtna sredstva. koje se mogu koristiti u metodu DNT za procenu vrednosti kapitala preduzeća dat je na Slici 1.

direktno determinisalo izbor metoda DNT u okviru prinosnog pristupa za procenu vrednosti. bez realnih uporišta. Od verovatnoće da će se predviđeni scenario realizovati direktno zavisi realnost procenjene vrednosti kapitala. u narednom relativno kratkom vremenskom periodu. projektuje astronomski rast prihoda. između ostalog. 4. kao i drastično popravljanje pozicije likvidnosti preduzeća. o čemu je prethodno više rečeno. To je. bez uključivanja optimističkog plana investiranja u osnovna sredstva i potencijalnih efekata na prihod i neto novčani tok. Međutim. 3) proračunati potreban nivo ulaganja u osnovna sredstva i odrediti plan finansiranja.metodologija i primeri - Bez obzira koja je definicija novčanog toka izabrana. 43 . projekcija priliva i odliva isključuje uticaj inflacije. Pri projektovanju novčanog toka neophodno je: 1) odrediti dužinu projektovanog perioda. 4) proračunati nivo potrebnih obrtnih sredstava i izvora iz tekućeg poslovanja. finansijskog rezultata. Svakako da postojeća ostvarenja većine naših preduzeća nisu dobra osnova za projekciju.3. Otuda. To znači. Projektovanje novčanog toka u izabranom budućem periodu Projektovanje očekivanih priliva i odliva sredstava u budućem periodu je najvažniji korak u primeni metoda DNT za procenu vrednosti kapitala preduzeća. projektovani iznosi moraju biti zasnovani na postojećem proizvodno-tehničkom potencijalu preduzeća. Nekadašnja tržišna pozicija mora biti u korelaciji sa budućim projekcijama. time nije ostavljena sloboda procenitelju da svojim subjektivnim sudom. 2) proračunati poslovne i finansijske prihode i rashode.1. novčanog toka u stalnim cenama bez inflatornog uticaja na projektovane veličine.PROCENA VREDNOSTI KAPITALA . tj. da metod DNT za procenu vrednosti kapitala podrazumeva korišćenje realnog novčanog toka. respektujući pri tome sve promene koje su se desile i koje se očekuju u ambijentu pripadajuće grane i nacionalne privrede u celini.

novčani tok i bilans stanja). različita ostvarenja prihoda. Proračun budućih prihoda je najteži i. u osnovna sredstva. budući da se dužim vremenskim periodom smanjuje realnost projektovanih veličina. stabilizovati korišćenje kapaciteta na odgovarajućem optimalnom nivou. b) definisati prodajni potencijal preduzeća u okviru ukupnog tržišnog potencijala na pripadajućem tržištu. Shodno Uredbi za procenu vrednosti kapitala. svakako. to je minimalno vreme za stabilizaciju buduće dobiti i neto novčanih tokova. i. umerenoj stopi rasta. pozicije preduzeća u pripadajućoj grani.4. na kraju. iz godine u godinu. postojećeg nivoa iskorišćenja kapaciteta i sl. Pri tome dužinu projektovanog perioda ne treba direktno povezivati sa periodom ekonomskog života preduzeća. c) analizirati eventualne mogućnosti plasmana na geografski. Dužina projektovanog perioda će biti različita od preduzeća do preduzeća. Drugim rečima. Proračun projektovanih prihoda. već sa momentom dostizanja stabilnog nivoa dobiti i neto novčanih tokova. 44 . dobiti i neto novčanog toka. Dakle projektovanim periodom treba da bude obuhvaćen vremenski horizont budućeg poslovanja preduzeća u kome se očekuju. te da se očekuje rast po stabilnoj. u toku kojeg će se realizovati planirano investiranje u trajna obrtna sredstva i. Neophodno je: a) utvrditi tehničko-tehnološku sposobnost kapaciteta preduzeća da proizvode kvalitetan proizvod. ključni korak u projekciji novčanog toka. i istovremeno optimalni period za projekciju. dužina projektovanog perioda ne može biti kraća od 5 godina. zatim. PRIMENA METODA PROCENE 5) prikazati tri osnovna bilansna pregleda (bilans uspeha. Ovaj nivo podrazumeva da nadalje u projekciji. u zavisnosti od osnovne delatnosti. eventualno. ostvareni rezultati neće biti značajno različiti od prethodno projektovanih. novim tržišnim segmentima.

tako zasnovano poboljšanje tržišne pozicije. Bilo bi preambiciozno upustiti se u projekciju promene nivoa zaliha na početku i na kraju godine. nadalje. projektovane promene cena treba da budu odraz realnih oscilacija. ne treba da bude projekcijom obuhvaćena. imanentnih konkretnoj grani. fazu životnog ciklusa svakog analiziranog proizvoda. Ocena prodajnog potencijala preduzeća i ukupnog tžišnog volumena treba da bude zasnovana na postojećim ili. za svrhe procene. ili već ostvaruje na ino-tržištu. Navedene analize treba da identifikuju mesto svakog proizvoda preduzeća u proizvodnom asortimanu. Za ocenu budućeg prodajnog i tržišnog potencijala veoma je važna analiza tempa razvoja ukupne delatnosti. U projektovanom periodu ukupna. Naravno. 45 . onda je potrebno analizirati trendove koji postoje na globalnom. urađenim analizama tržišta i sl. obično zahtevaju značajna ulaganja čiji izostanak u mnogome pogoršava tržišnu poziciju preduzeća. Postojeći proizvodni asortiman preduzeća treba da bude osnova buduće proizvodnje. Otuda. što je u skladu sa načelom korišćenja realnog novčanog toka u metodu DNT. Cene za valorizaciju domaće realizacije mogu biti više samo za iznos carinske zaštite i eventualno. kao i šansi i opasnosti koje dolaze iz pripadajućeg tržišnog okruženja. međunarodnom nivou. kojoj preduzeće čiji se kapital procenjuje pripada. godišnja proizvodnja treba da bude jednaka realizaciji. koja je uslovljena dodatnim investiranjem. Neophodna je analiza prednosti i slabosti postojećeg proizvodnog asortimana. količinske mogućnosti plasmana pojedinačnih proizvoda i ukupno. Svaka drastičnija promena.metodologija i primeri - d) projektovati realne prodajne cene i potencijalne oscilacije u ovom domenu. konkurentsku poziciju preduzeća. sasvim je opravdano projekcijom obuhvatiti planirano popravljanje kvaliteta postojećih proizvoda i. Za valorizaciju projektovane kvantitativne realizacije potrebno je koristiti realne tržišne cene bez očekivane inflacije. tržišnim cenama. Intenzivne promene u ovom domenu. Ukoliko se značajniji deo plasmana planira. odnosno tempa zastarevanja korišćenih tehnologija. Cene za plasman proizvoda na ino-tržištu treba da odgovaraju aktuelnim.PROCENA VREDNOSTI KAPITALA .

Projekcija rashoda. amortizacija. svakako. Iznos amortizacije izračunava se uz pomoć selektivnih amortizacionih stopa 46 . vremenske metode. sledeći korak u analizi je projekcija poslovnih i rashoda finansiranja. Drugi materijalni troškovi se definišu kao procentualni iznos od projektovanih prihoda. energetski bilans i primeniti postojeće cene za valorizaciju tako izračunatih utrošaka. Potrebno je definisati materijalni bilans za svaki pojedinačni proizvod. treba pokloniti preciznom proračunu troškova materijala i energije. odnosno. Najčešće se projektuju sledeće kategorije poslovnih rashoda: materijalni troškovi. moguće je određivanje nivoa materijalnih troškova kao procentualnog udela u projektovanom poslovnom prihodu. kao i troškove transportnih usluga. ukoliko bi se proizvodi preduzeća supstituisali adekvatnim uvozom. Za potrebe procene vrednosti kapitala metodom DNT. i ostali troškovi poslovanja. nematerijalni. PRIMENA METODA PROCENE potencijalnih transportnih troškova. Nedopustivo je u projekciji na dugi rok. nije neophodno korišćenje detaljne klasifikacije poslovnih rashoda. za razliku od prethodne kategorije. Nakon projektovanja poslovnih prihoda. fiksni trošak. zasnovati buduće prihode na monopolskoj tržišnoj poziciji i visokom stepenu carinske i raznih oblika necarinske zaštite. ili od izračunatog nivoa troškova materijala. Ukoliko preduzeće u kontinuitetu ima stabilni odnos materijalnih troškova i prihoda. bruto plate. Amortizacija je. budući da se proračunava primenom tzv. kalkulisati značajno diferencirane domaće i izvozne cene. tekuće održavanje. energije. Materijalni troškovi obuhvataju troškove materijala.4. rezervnih delova. Najveću pažnju.

što je preduslov za kontinuirano korišćenje kapaciteta u toku jedne godine. procenjenih vrednosti pojedinih kategorija osnovnih sredstava. porezi i doprinosi nezavisni od poslovnog rezultata. ili. svako planirano smanjenje ili povećanje broja radnika. Ovo je raznorodna grupa troškova kao što su neproizvodne usluge. ili projektovanim poslovnim rashodima. Osnov za obračun ovog poslovnog rashoda je postojeći broj radnika. kao i prosečne postojeće i buduće bruto plate po radniku i kvalifikacionom nivou. Najčešće je dovoljno odrediti prosečne amortizacione stope za najvažnije kategorije osnovnih sredstava (građevinski objekti i oprema). Iznos nematerijalnih troškova se procenjuje na osnovu iskustvenog procentualnog udela u ostvarenom poslovnom prihodu. Ostali troškovi poslovanja. ili smanjenje i povećanje bruto plata mora biti obuhvaćeno u projektovanom periodu. metodom NI. amortizaciju treba obračunati na osnovu.metodologija i primeri - i knjigovodstvene nabavne vrednosti pojedinih kategorija osnovnih sredstava. i ostali troškovi poslovanja proračunavaju se na osnovu iskustvenog procentualnog udela u projektovanom poslovnom prihodu. Dakle.PROCENA VREDNOSTI KAPITALA . njihova kvalifikaciona struktura. iskustveno kao apsolutni iznos. troškovi propagande i sl. Ukoliko. planirana fluktuacija radne snage u projektovanom periodu. Nematerijalni troškovi. Bruto plate. Kao i nematerijalni troškovi. treba da budu obuhvaćeni ovom kategorijom poslovnog rashoda. čak i potpuno amortizovanu opremu. 47 . koje se zatim primenjuju na ukupne knjigovodstvene nabavne vrednosti. Svi poslovni rashodi. Iznos ovog troška se najčešće procenjuje kao procentualni udeo u amortizaciji. preduzeće čiji se kapital procenjuje ima u visokom stepenu. a pojedinačno ne predstavljaju signifikantan trošak poslovanja. koji su vrlo raznorodni. ili. koja se nadalje smanjuje ili povećava srazmerno kretanju projektovanog poslovnog prihoda. Najjednostavniji obračun zasnovan je na prosečnoj bruto plati po radniku za celo preduzeće. Troškovi tekućeg održavanja su oni troškovi koji su prouzrokovani redovnim održavanjem osnovnih sredstava.

Ukoliko bi nominalne kamatne stope bile osnov za utvrđivanje realnog nivoa. Ulaganja u osnovna sredstva i plan finansiranja. PRIMENA METODA PROCENE Rashodi finansiranja se projektuju na osnovu postojećeg i planiranog nivoa dugoročnih kredita. novčanim tokom treba predvideti samo ona ulaganja koja omogućuju očuvanje "kondicije" postojeće opreme i drugih osnovnih sredstava. o otklanjanju uskih grla. Drugim rečima. Otuda se preporučuje. Ranije je već napomenuto da projektovanim periodom ne treba da budu obuhvaćena investiciona ulaganja u osnovna sredstva.realne kamatne stope. To. To znači da nivo ulaganja treba da korespondira sa godišnjim nivoom amortizacije. potrebno je izvršiti proračun poreza na dobit korporacije u projektovanom periodu. nije nimalo jednostavno kod nas. Za proračun treba koristiti postojeći iznos stope poreza na dobit.4. budući da je to u potpunoj suprotnosti sa izabranim konceptom realne "fer" vrednosti kapitala. Radi se. U zavisnosti od delatnosti i konkretnog preduzeća. Moguće je i projektovanje ulaganja u osnovna sredstva u većem iznosu od iznosa amortizacije. Nakon proračuna svih prihoda i rashoda. odnosno da bude jednak ili. ali samo ukoliko preduzeće ima sopstvenih sredstava u 48 . ovaj iznos ulaganja u osnovna sredstva je procentualno (od amortizacije) različiti. vodeći pri tome računa o postojanju eventualnih poreskih olakšica (novoosnovano preduzeće i po tom osnovu umanjenje stope poreza). međutim. kao i prosečnog nivoa i perioda korišćenja kratkoročnih kredita. koja značajno menjaju prinosnu snagu preduzeća. Za definisanje plana amortizacije kredita poželjno je koristiti realnu cenu bankarskog kapitala . kod definisanja plana amortizacije kredita. zameni dotrajalih sredstava. površna analiza servisiranja i povraćaja tako korišćenih kredita. te zastrašujuće nominalne kamatne stope na godišnjem nivou (80% i više) bivaju drastično smanjene. manji od obračunatog iznosa amortizacije. Međutim. Porez na dobit. procenitelj može proračunati značajni iznos rashoda finansiranja. pokazala bi alarmantno visok stepen nevraćanja i neurednosti servisiranja (neplaćanje kamata). korišćenje "normalnih" realnih kamatnih stopa u iznosu do najviše 10%. što bi uzrokovalo negativni finansijski rezultat. itd. dakle. Opravdanje za ovakav besmisleni račun se verovatno može pronaći u tome da je cena kreditnih izvora kod nas ne manja od 5% na mesečnom nivou. sitnim interventnim ulaganjima.

iznad nivoa do kog je obezbeđeno finansiranje iz tekućeg poslovanja (dobavljači). omogućuje delimično finansiranje iz tekućeg poslovanja. + BRUTO PLATE + AMORTIZACIJA GOTOVI PROIZVODI b) POTRAŽIVANJA c) NOVAC GODIŠNJA CENA KOŠTANJA GODIŠNJI POSLOVNI PRIHOD GODIŠNJI POSLOVNI PRIHOD ZAVISNO OD DELAT. NAJMANJE 8 NAJMANJE 180 1/2 1/2 1/2 II IZVORI IZ TEKUĆEG POSLOVANJA (d+e+f) d) DOBAVLJAČI e) BRUTO PLATE f) AMORTIZACIJA III NETO OBRTNI FOND (I-II) GODIŠNJI MATERIJALNI TROŠKOVI NAJMANJE 8 GODIŠNJE BRUTO PLATE GODIŠNJI IZNOS AMORTIZACIJE 12 NAJMANJE 2 1/2 1/2 1/2 49 . Za proračun potrebnog nivoa obrtnih sredstava neophodno je prethodno utvrđivanje pozicija godišnjeg prometa (prihodi i rashodi u bilansu uspeha). potraživanja). Slično važi i za izvore iz tekućeg poslovanja. Uravnotežena struktura sredstava i izvora sredstava po ročnosti omogućuje aktivnost u kontinuitetu. delatnošću uslovljenog. 1/2 1/2 NEDOVRŠENA PROIZVODNJA MATERIJALNI TROŠKOVIZAVISNO OD DELAT. koeficijenta obrta (ili dani vezivanja) za svaku pojedinačnu kategoriju obrtnih sredstava. Proračun potrebnog nivoa obrtnih sredstava i izvora iz tekućeg poslovanja. To znači da je za stabilno poslovanje neophodno postojanje zahtevanog nivoa obrtnih sredstava (zalihe. kao i.metodologija i primeri - projektovanom novčanom toku.PROCENA VREDNOSTI KAPITALA . Navedeni proračun se obavlja na sledeći način: STAVKE I OBRTNA SREDSTVA (a+b+c) a) ZALIHE SIROVINE I MATERIJAL PROMET (1) KOEFICIJENT OBRTA IZNOS (2)(3) GODIŠNJI MATERIJALNI TROŠKOVI ZAVISNO OD DELAT. takođe. kao i finansiranje tih istih obrtnih sredstava dugoročnim (vlastitim ili pozajmljenim) izvorima. Svaki nivo aktivnosti zahteva angažovanje optimalnog nivoa obrtnih sredstava i. Razlika između proračunatog potrebnog nivoa obrtnih sredstava i izvora iz tekućeg poslovanja predstavlja iznos potrebnih trajnih obrtnih sredstava. za finansiranje nameravane investicije.

delatnost konkretnog preduzeća uslovljava visinu koeficijenta obrta pojedinih kategorija obrtnih sredstava. Prethodne analitičke tabele u kojima su projektovani prihodi. neophodno je definisati simulacioni model. dok su i bilans uspeha i bilans stanja samo stepenice za 50 . Posebnu pažnju procenitelj mora pokloniti obračunu optimalnog nivoa obrtnih sredstava i izvora iz tekućeg poslovanja za prvu godinu projekcije.bilans uspeha. Prosečni iznos tzv. opštoj nelikvidnosti naše privrede isti problem se preslikava i na poziciji potraživanja iz poslovnih odnosa (kupci).). svako smanjenje pozicija obrtnih sredstava i povećanje pozicija izvora iz tekućeg poslovanja predstavljaće priliv u novčanom toku.4. spontanih izvora. notorna je činjenica da većina naših preduzeća ne raspolaže potrebnim nivoom trajnih obrtnih sredstava (dugoročno finansiranih) te da svoju aktivnost uglavnom finansiraju iz tzv. drugim rečima. Neophodno je kod preduzeća sa ovakvom finansijskom strukturom. U oskudici finansijskih izvora. pa čak i izvora iz tekućeg poslovanja. Naime. Proračun obrtnih sredstava i izvora iz tekućeg poslovanja treba uraditi za svaku godinu u projektovanom periodu. Bilansni pregledi. Slično potraživanju. karakteristike proizvodnje i sl. ulaganja u osnovna i obrtna sredstva potrebno je sintetizovati u tri osnovna bilansna pregleda . gde je za procenu vrednosti metodom DNT najznačajniji novčani tok. "gvozdenih zaliha" je direktno određen delatnošću preduzeća (tehnološki ciklus. To. drugi kontinent 45 dana). novčani tok i bilans stanja. Evropa 30 dana. rashodi. Svako povećanje pozicija obrtnih sredstava i smanjenje pozicija izvora iz tekućeg poslovanja predstavljaće odliv u novčanom toku. obračunom realnog optimalnog nivoa ovih pozicija. Obrnuto. znači da je iznos obaveza iz poslovnih odnosa (dobavljači) neopravdano veliki i ne predstavlja beskamatno finansiranje poslovanja. PRIMENA METODA PROCENE Kao što se iz navedenog pregleda može videti. u prvoj projektovanoj godini u novčanom toku prikazati smanjenja nivoa i potraživanja i dobavljača. dok je prosečno beskamatno kreditiranje kupaca određeno geografskom lokacijom tržišta (domaće 15 dana. Zapravo. To predstavlja način za svojevrsno uravnoteženje horizontalne finansijske strukture preduzeća. i prosečni iznos dobavljača zavisi prvenstveno od zemlje nabavke osnovnih sirovina i materijala.

Prilivi i odlivi sintetizuju se na sledeći način: I Prilivi 1. Amortizacija II Dobit II (Dobit I . istovremeno. Smanjenje zaliha 4. Smanjenje ostalih izvora iz tekućeg poslovanja 7. Povećanje novca i HOV III Neto novčani tok (I-II) 51 . Forma bilansa uspeha treba da bude značajno jednostavnija od propisane. Amortizacija 3. Smanjenje dobavljača 6.metodologija i primeri - razvijanje novčanog toka i. Poslovni prihodi 2. Smanjenje potraživanja 5. Potrebna je pregledna šema sa obračunom četiri nivoa dobiti: 1. Dobit IV 2. Smanjenje novca i HOV 6. Povećanje dobavljača 7.PROCENA VREDNOSTI KAPITALA . Povećanje ostalih izvora iz tekućeg poslovanja 8.4) 5.Ulaganje u osnovna sredstva (reinvestiranje) Ulaganje u osnovna sredstva (nova investicija ukoliko pozitivni neto novčani tok to dozvoljava) 3. Povećanje dugoročnog kredita II Odlivi 1. Povećanje zaliha 9. Porez na dobit (stopa poreza x Dobit III) IV Dobit IV (Dobit III .5) Novčani tok. Bilans uspeha. Rashodi finansiranja III Dobit III (Dobit II . 2.3) 4. Otplata dugoročnih kredita 4. Povećanje potraživanja 8. Poslovni rashodi (bez amortizacije) I Dobit I (1-2) 3. sredstvo provere realnosti procenjene vrednosti kapitala. Otplata kratkoročnih kredita 5.

pozicijom dugoročnih kredita (povećanje) treba obuhvatiti samo eventualno finansiranje povećanog nivoa trajnih obrtnih sredstava. Novac i HOV 4.4. Bilans stanja. te ima drugačiju formu od propisane: Poslovna aktiva (sredstva) I Stalna sredstva 1. ukoliko je proračunom obrtnih sredstava i obaveza iz tekućeg poslovanja definisan optimalni nivo dugoročnog finansiranja obrtnih sredstava. To su pozicije nematerijalnih ulaganja (patenti licence i sl. Osnovna sredstva Nabavna vrednost Ispravka vrednosti 2. Potraživanja 3. potrebno je u novčanom toku iskazati umanjenje zatečenog nivoa kratkoročnih kredita. Na kraju smanjeni nivo zatečenih kratkoročnih kredita treba da korespondira sa definisanim nivoom obaveza iz tekućeg poslovanja i nivoom trajnih obrtnih sredstava. pod pozicijom novac i HOV podrazumeva se zatečeni nivo novčanih sredstava i kratkoročnih plasmana. Sredstva preduzeća i izvori finansiranja sredstava prikazani su u Bilansu stanja. Kratkoročni krediti 3. Dobavljači 2. koji je takođe (pogotovo novac) dnevno potreban kao podrška redovnom poslovanju (blagajna i dnevne isplate u gotovini). Nadalje. PRIMENA METODA PROCENE Novčanim tokom nisu obuhvaćene pozicije čije promene je teško predvideti i/ili bitno ne utiču na ostvarenje projektovanih rezultata. Ostale kratkoročne obaveze 52 . Drugim rečima.) i dugoročnih finansijskih ulaganja u aktivi preduzeća. Dugoročna finansijska ulaganja II Obrtna sredstva 1. Kratkoročni finansijski plasmani (pozitivni neto novčani tok) Pasiva (izvori sredstava) I Sopstveni izvori II Dugoročni krediti III Kratkoročni izvori 1. Slično bilansu uspeha i ovaj bilansni pregled je sintetizovan. Zalihe 2. Zatim.

pak. Proračun diskontne stope Diskontna stopa je determinanta novčanog iznosa. Rizik je. Neophodno je međutim. U tom slučaju potrebno je razviti poseban novčani tok u opisanoj formi. kao i sopstvenih izvora (umanjenje za iskazani gubitak) i kratkoročnih obaveza (dodavanje pasivnih vremenskih razgraničenja).PROCENA VREDNOSTI KAPITALA . Diskontna stopa mora biti prilagođena izabranoj definiciji novčanog toka. odnosno. odnosno. stepen sigurnosti. diskontna stopa predstavlja cenu sopstvenog kapitala. uzimajući u obzir sve rizike ostvarenja budućih rezultata (novčanih tokova).metodologija i primeri - Sintetizovani bilans stanja omogućuje uvid u ostvareni nivo finansijske ravnoteže u projektovanom periodu. koji je investitor (kupac) spreman da plati danas.1. Ukoliko je. Ukoliko su neto novčani tokovi negativni otvaranjem posebne pozicije u bilansu stanja (kratkoročna pasiva) "debalans novčanog toka" moguće je čak i tada ostvariti vezu sva tri bilansna pregleda (pozitivan neto novčani tok će se inače evidentirati na poziciji kratkoročni finansijski plasmani). uz pretpostavljeni povraćaj u budućem projektovanom periodu. međutim niti bilans uspeha niti bilans stanja neće predstavljati vernu sliku projektovane rentabilnosti i finansijske ravnoteže. 4. prethodno prilagođavanje zvanične forme bilansa stanja na izabrani datum procene. verovatnoća da će se scenario projektovanih rezultata i realizovati. Prinos na pozajmljeni kapital već je određen njegovom cenom (kamatnom stopom) i inkorporiran u ukupni 53 . Ona je. zapravo. pri tome.4. Opisani bilansni pregledi odgovaraju definiciji novčanog toka "posle servisiranja dugova". očekivana stopa povraćaja inicijalnog ulaganja. Ukoliko je izabran novčani tok "posle servisiranja dugova". koji neće sadržati prilive i odlive iz eksternog finansiranja. odnosno početnog stanja u projekciji. To nalaže sintetizaciju kategorije osnovnih sredstava. očekivani prinos na taj kapital. izabrana definicija "pre servisiranja dugova" nije moguće ustanoviti generičku vezu između navedena tri bilansna pregleda. zaliha i potraživanja (dodavanje aktivnih vremenskih razgraničenja).

PRIMENA METODA PROCENE rezultat. koji se odnose na poslovanje konkretnog preduzeća koje se procenjuje.4. Metod “Generalno uputstvo”. i 3. Metod “zidanja” (Build up approach). koja se u osnovi svodi na povraćaj ulaganja u državne obveznice (sigurno i likvidno ulaganje). neophodan je proračun cene sopstvenog kapitala. U definisanju diskontne stope polazi se od stope povraćaja na ulaganja bez rizika. do premije rizika se dolazi različitim numeričkim.moguće metode Za određivanje cene sopstvenog kapitala. dugoročnog kapitala.4.4. dodaju prepoznatljivi nivoi specifičnih rizika. Metod CAPM (Capital Asset Pricing Model).1. Određivanje cene sopstvenog kapitala . 4. moguće je koristiti tri metode: 1. i proračunava se kao ponderisana prosečna cena kapitala (PPCK). Zajedničko za sve tri navedene metode je definisanje cene (stope povraćaja) ulaganja bez rizika. Drugim rečima. Različito se određuje zahtevana stopa povraćaja za “rizik poslovnog poduhvata”. Metod “zidanja” diskontne stope Metod “zidanja” diskontne stope je. najprihvatljiviji za određivanje cene sopstvenog kapitala kod nas. iskustvenim metodama i ekspertskim ocenama. 2. a zatim se slično zidanju.2. Bez obzira koju će definiciju novčanog toka izabrati procenitelj. ukoliko je izabrana definicija novčanog toka "pre servisiranja dugova" diskontna stopa odražava zahtevanu stopu povraćaja ukupno angažovanog. 4. shodno ambijentalnim i sistemskim uslovima.1.1. Obrnuto. Otuda diskontna stopa određena na ovaj način ima dva osnovna dela: 54 .

3% 3.7% 1.7% 4.4% 4.17% 6. Smatra se da se radi o sigurnoj i likvidnoj investiciji.4% 3.3% 2.3% 4.8% 2.8% 3. i stopu rizika ulaganja u preduzeće čiji se kapital procenjuje.24% 6. praktično.47% 6. Stopa bez rizika Stopa bez rizika se teorijski vezuje za ulaganja.3% 2. pribegava se alternativnim načinima za definisanje zahtevane stope povraćaja bez prisutnog rizika.7% 0.metodologija i primeri - stopu povraćaja bez rizika.9% 4.0% 3.9% 1.07% 5.1% 1. 1997.7% 1.2% 1. 55 .51% 6.8% 4.5% 3.0% 3.3% 2.9% 2.5% Izvor: The Economist.5% 3.51% 5. STOPE BEZ RIZIKA Jun 1997 Zemlja Projektovana Nominalna stopa inflacije stopa bez rizika 19971998 Realna stopa bez rizika 19971998 Australija Austrija Belgija Velika Britanija Kanada Danska Francuska Nemacka Italija Japan Holandija Španija Švedska Švajcarska SAD 7.5% 1.54% 6.4% 1.3% 2.4% 1.2% 0.9% 2.1% 3.1% 2.6% 2.82% 5.72% 7.9% 2.18% 6.25% 5.5% 3.2% 3.1% 2.57% 5.2% 2. potencijalna pretnja.8% 1.9% 2.8% 3.9% 2.81% 6. takva ulaganja ne postoje. 28.17% 1.2% Prosek Medijana 5.9% 2.8% 4.1% 5. za koju je garant država.3% 3.2% 2.8% 1.6% 3. koja pretpostavljaju nulti sistematski rizik.97% 2.0% 3.9% 2.9% 2.5% 1. Najčešće se nerizična ulaganja povezuju sa kupovinom državnih obveznica.2% 2. te je bankrotstvo države jedina.4% 3.8% 3.5% 4. Pošto.5% 4. Tabela 1.69% 3.2% 3.8% 2.0% 5.39% 1.4% 3. Juni .PROCENA VREDNOSTI KAPITALA .6% 1.1% 3.1% 4.5% 3.7% 2.

i (b) odrediti način kvantifikacije rizika. specifičnim nivoima rizika.4. Normalno je očekivati da mala. bez značajnih praznina između lidera (direktora) i njegovih saradnika.9%. postojanje jasne misije. Kompaktnost rukovodećeg tima. srednjoročnih i operativnih planova. Da bi se utvrdio ovaj element rizika. o više različitih elemenata rizika.5. Ukoliko preduzeće ima monopolski status. Stopa rizika ulaganja u preduzeće čiji se kapital procenjuje Ovaj element rizika odnosi se na poslovni i finansijski rizik ulaganja u konkretno preduzeće čiji se kapital procenjuje. neophodna je analiza organizacionih performansi preduzeća. postoji prisustvo “key man” rizika. kao što je već pomenuto. kreće se u rasponu 1. na: (1) poslovni i (2) finansijski rizik. Uobičajena podela je. Takođe. portfolija vlastitih proizvoda.zapravo. PRIMENA METODA PROCENE Prosečna realna stopa bez rizika u razvijenim zemljama. Obrnuto važi za mala preduzeća. novoosnovana preduzeća imaju veći rizik u ovom domenu. namera neposredne konkurencije.rizik ključnog čoveka. ciljeva i strategije. Za potrebe proračuna diskontne stope sugeriše se primena uvećane prosečne realne stope posmatranih zemalja. U našoj zemlji je problematično određivanje ulaganja bez rizika. su samo neki od elemenata koji umnogome smanjuju rizik u ovom domenu. odnosno. Radi se. Ova podela je vrlo široka. te je Uredbom o načinu utvrđivanja kapitala predložena je sledeća gradacija elemenata rizika: “Key man” . poznavanje ambijenta u kome se posluje. Problem je kvalitativne (postoji li uopšte nerizično ulaganje) i kvantitativne (kolika je realna stopa bez rizika) prirode. rizik na ovom specifičnom nivou nije prisutan. Direkcija za procenu vrednosti kapitala će jednom mesečno objavljivati visinu stope bez rizika. Veličina preduzeća. a najviše 6%. Za definisanje premije rizika u ovom domenu neophodno je : (a) prepoznati nivoe rizika. svuda gde ostvarenje poslovnih rezultata zavisi od specijalizovanog “nezamenljivog” znanja jednog ili grupe stručnjaka. koja posluju u izraženim 56 . koja će biti korišćena za proračun cene sopstvenog kapitala.3 .

situacije na tržištu. To umnogome zavisi od karakteristika proizvoda. Veća diversifikacija proizvodnog asortimana smanjuje potencijalni rizik negativnog poslovanja ukoliko nastupe nepredviđeni događaji u poslovnom okruženju. Slično važi kada je u pitanju geografska diversifikacija prodaje. (5) odnos finansijskih rashoda i ostvarene dobiti. potrebno je napomenuti. jednom rečju od nivoa elasticiteta tražnje za konkretnim proizvodom. istorijski i komparativno analizirati. analiza konkurencije sa kojom se preduzeće suočava (konkurentski ambijent). nadalje.PROCENA VREDNOSTI KAPITALA . Prisutnost na 57 . Za određivanje ovog nivoa rizika poželjno je proračunati sledeće finansijske pokazatelje vertikalne i horizontalne finansijske strukture. Sugeriše se da se najveća pažnja pokloni oceni dugoročne finansijske ravnoteže i nivou TOS-a. itd. ili jednostavnom logičkom analizom. uključiv i doprinose pojedinih grupa proizvoda ostvarenju poslovnog prihoda. sigurnosti veza sa dobavljačima i kupcima. (4) odnos kontribucionog dobitka i prihoda. (3) odnos dugoročnih izvora i osnovnih sredstava i zaliha. imajući u vidu da su upravo ovde razlozi čestih diskontinuiteta produkcije i hronične nelikvidnosti. i što je još važnije. mogućnosti njegove supstitucije. Proizvodna / geografska diversifikacija. Proračunate pokazatelje potrebno je. kao i strukture poslovnog rezultata: (1) odnos sopstvenog prema ukupnom kapitalu. Za određivanje specifičnog rizika u ovom domenu neophodna je portfolio analiza postojećeg produkcionog asortimana. Dakle za ocenu ovog specifičnog rizika potrebna je prethodna analiza osnovnih parametara koji određuju veličinu preduzeća. Finansijska struktura. U osnovi radi se o sintetizovanom finansijskom riziku.metodologija i primeri - konkurentskim uslovima. bilo revizorskim pregledom. da oslanjanje na jedan ili manji broj vrsta proizvoda nije uvek jednako rizično. Poželj-no je da bilansni podaci budu prethodno podvrgnuti proveri. Pri tome. (2) pokriće osnovnih sredstava sopstve-nim kapitalom.

da u zavisnosti od delatnosti. značajno može ugroziti planirane rezultate vlastitog preduzeća. umnogome zavisi i poslovni imidž. smanjuje rizik od potencijalnih. kao što je prikazano u Tabeli 2. budući da je neophodno voditi računa kako o vlastitoj. Rizik pogrešnih poslovnih poteza drugih. Očigledno da je rizik projekcije kod novoosnovanih preduzeća značajno veći. Od tradicije. preduzeće je ponekad. Veliki broj kupaca. neminovno upućeno na manji broj velikih kupaca. makroekonomskih trendova. a dugogodišnje postojanje omogućuje sagledavanje eventualnih cikličnih kretanja i nivo korelacije sa granom i privredom u celini.4. mogućnost predviđanja na osnovu prethodnih ostvarenja je veća. što je preduzeće starije. PRIMENA METODA PROCENE tržištima više različitih zemalja. 58 . Orijentacija na manji broj kupaca. Treba napomenuti. da često. negativnih. Međutim. koji apsorbuju pretežni deo plasmana je rizičnija poslovna varijanta. “podeli” operativne probleme u poslovanju sa drugima. Otuda. omogućuje preduzeću da se “komotnije” ponaša u planiranju plasmana. tako i o kupčevoj solventnosti i likvidnosti. “starosti” preduzeća. Mogućnost predviđanja. diskontinuiteti ili pak. gubitak dela domaćeg tržišta) umnogome smanjuju validnost istorijskih podataka. procenjivači se često oslanjaju na istorijske trendove. obavlja se uz pomoć preferencijalne skale rizika. Diversifikacija kupaca. Prilikom projektovanja budućih rezultata poslovanja. te je u tom slučaju neophodno diversifikacijom proizvodnog asortimana apsorbovati stalno prisutan rizik u ovom domenu. Kvantifikacija rizika na osnovu temeljne analize pojedinih elemenata. drastične promene u privrednom ambijentu uopšte (sankcije UN.

33 2 2 0 Finansijska struktura Osnovna sredstva/Kapital Osnovna sredstva i Zalihe/Dugoročni kapital ! Sopstveni kapital/Ukupni kapital Kontribucioni dobitak/Prihod Finansijski rashod/Dobit ! ! ! ! Ponderisano Zbir Broj parametara Specifičan rizik 0 6 5 1. PRORAČUN STOPE RIZIKA ULAGANJA U PREDUZEĆE Skala rizika u% Elementi rizika 012 Ključni čovek ! Organizaciona struktura ! Kompaktnost rukovodećeg tima ! Strateško planiranje ! Proizvodni program Specijalizovano znanje jednog stručnjaka 3 ! Ponderisano Zbir Broj parametara Specifični rizik 0 7 5 1.PROCENA VREDNOSTI KAPITALA .metodologija i primeri - Tabela 2. proizvoda prihodu Postojanje dugoročnih ugovora Udeo inostranog plasmana u prihodu Pristup tržistu EZ ! ! ! ! 59 .2 2 4 Proizvodna i Geografska diversifikacija Doprinos pojedinih.4 2 2 3 Veličina preduzeća Broj radnika Vrednost poslovnih sredstava Ocena konkurencije ! ! ! Ponderisano Zbir Broj parametara Specifičan rizik 0 4 3 1.

25 10.00% 1 2 6 Najviša vrednost za pojedini nivo specifičnog rizika je 3%. U osnovi.5 1 0 9 Diversifikacija kupaca Koncentracija kupaca Veličina i pozicija domin. PRORAČUN STOPE RIZIKA ULAGANJA U PREDUZEĆE (Nastavak) Skala rizika u% Elementi rizika 0123 Ponderisano Zbir Broj parametara Specifičan rizik 0 10 4 2. Ilustracije radi.68% ~11. Drugim rečima. maksimalna vrednost premije rizika je 18%. kupaca Postojanje dugoročnih ugovora Značaj proizvoda za kupce ! ! ! ! Ponderisano Zbir Broj parametara Specifičan rizik 0 8 4 2 1 4 3 Mogućnost predviđanja Starost preduzeća Stabilnost poslovnih rezultata Diskontinuiteti u poslovanju Promena privrednog ambijenta grane ! ! ! ! Ponderisano Zbir Broj parametara Specifičan rizik Ukupno stopa rizika preduzeća 0 9 4 2. 60 . komentarisaćemo način utvrđivanja stope rizika ulaganja u Preduzeće "X" iz prethodne tabele. detaljna analiza. smanjuje nivo subjektivnosti proceniteljeve ocene. PRIMENA METODA PROCENE Tabela 2. a onda nema mesta “going concern” pristupu. s tim da su u praksi veoma retki takvi procenjivački slučajevi.4. budući da tako visok rizik sugeriše zaključak da je preduzeće pred bankrotstvom.

metodologija i primeri - a) Key man . e) Diversifikacija kupaca . Problem: najavljuje se liberalizacija uvoza upravo proizvoda koji preduzeće proizvodi.0%. f) Mogućnost predviđanja .25%. Preduzeće nema dugoročnih ugovora za nastup na pojedinim tržištima. međutim postojeći proizvodni portfolio je u fazi starenja. očekujući mogućnost eventualne nabavke iz najavljenog .tri velika kupca apsorbuju 80% plasmana preduzeća. Postoji strateška vizija. s tim da ne žele postojanje dugoročnih ugovora. nije prisutno na ino-tržištu. Sliku donekle popravlja relativna diversifikovanost produkcionog asortimana.2.2%. Rukovodni tim preduzeća je kompaktan.1. zaoštriće se konkurentski ambijent. što uzrokuje visoko kamatno opterećenje. što obezbeđuje stabilnost poslovanja. što sa činjenicom da par ljudi poseduju specijalizovano znanje dodatno povećava rizik u ovom domenu. b) Veličina preduzeća .4%. 61 . Izražena je koncentracija kupaca .33%.2. sa preširokom organizacionom strukturom što uslovljava često kašnjenje u sprovođenju operativnih odluka. solventni. dugoročnim kapitalom obezbeđen je potreban nivo trajnih obrtnih sredstava. Po svim kriterijumima preduzeće pripada grupi srednjih preduzeća i posluje u manje intenzivnom konkurentskom ambijentu.2. sagledavanje misije preduzeća.1. Nekoliko poslednjih godina karakterišu nestabilni poslovni rezultati. Kupci su međutim. liberalizovanog uvoza. Preduzeće nije mlado. c) Finansijska struktura . nekonkurentno je za eventualni pristup tržištu EU. relativno uredne platiše. d) Proizvodna i geografska diversifikacija . Osnovni problem u ovom domenu je značajan udeo pozajmljenih izvora finansiranja u ukupnom dugoročnom kapitalu.PROCENA VREDNOSTI KAPITALA .5%. ima dugu tradiciju. S druge strane.1. Prepoznat je visok nivo rizika u ovom domenu.

Utvrđivanje cene kreditnih izvora finansiranja Cena kreditnih izvora finansiranja je određena bankarskom kamatnom stopom za korišćenje dugoročnih kredita. utvrđivanje cene kreditnih izvora finansiranja.4. određivanje pondera. Korak 1. finalni proračun PPCK. Proračun ponderisane prosečne cene kapitala Prethodno je već napomenuto da je proračun diskontne stope u direktnoj vezi sa odabranom definicijom novčanog toka. zaokruženo 11. Izbor definicije novčanog toka "pre servisiranja dugova" nalaže utvrđivanje ponderisane prosečne cene kapitala (PPCK) kao reprezenta diskontne stope. Ukoliko je u postupku procene metodom DNT izabrana definicija novčanog toka "posle servisiranja dugova" onda je proračunom cene sopstvenog kapitala proračunata i diskontna stopa. Korak 2. PRIMENA METODA PROCENE Prepoznata je stopa rizika ulaganja u Preduzeće "X" u visini od 10. Postupak proračuna PPCK obuhvata sledeće korake: utvrđivanje cene sopstvenog kapitala. Shodno korišćenju realnog novčanog toka i cena kreditnih izvora mora biti reprezentovana realnim iznosom bez uticaja inflacije. To je prosečna cena sopstvenih i pozajmljenih (kreditnih) izvora koji se koriste za finansiranje poslovanja preduzeća.1.3. Utvrđivanje cene sopstvenog kapitala Cena sopstvenog kapitala utvrđuje se prethodno opisanim metodom zidanja. 4. odnosno.00%.4. Ovako određena diskontna stopa nadalje se koristi za svođenje budućih projektovanih vrednosti neto novčanih tokova na sadašnje vrednosti.68%. Usled opšte oskudice ek62 .

kamatna stopa za korišćenje kredita (uglavnom kratkoročnih) je visoka. Naime. na kraju. Pomenuta cena bazirana je na uobičajenim realnim kamatnim stopama ino-kredita. odnosno manjim projektovanim prilivima. umanjenjem za procentualni iznos poreza na dobit korporacije. u rasponu 6 . odnosno: CKI = 10% · (1 . Korak 3. Upravo zbog toga potrebno je cenu kreditnih izvora dodatno prilagoditi.Stopa poreza na dobit korporacije.PROCENA VREDNOSTI KAPITALA .5%. Povećanje dobiti pre oporezivanja uzrokovalo je i obračun većeg poreskog opterećenja što je. čak i kada se izdvoji uticaj projektovane inflacione stope na godišnjem nivou. konačno proračunata CKI iznosi 7. ukoliko je odabrana CBK od 10%.5%.Cena kreditnih izvora CBK . utvrđi63 . To znači da je u bilansu uspeha.75 = 7. neophodno je definisati ciljnu strukturu sopstvenog i pozajmljenog kapitala preduzeća čiji se kapital procenjuje. Određivanje pondera Da bi se proračunala PPCK.25%) CKI = 10% · 0. uz aktuelnu SP od 25%. Na primer.metodologija i primeri - sternih kreditnih izvora finansiranja. napomenuto je da kada se koristi definicija novčanog toka "pre servisiranja dugova" iz novčanog toka se isključuju svi prilivi i odlivi iz finansiranja. Otuda se za određivanje cene kreditnih izvora sugeriše korišćenje kamatne stope na dugoročne kredite. kao reprezent ukupno investiranog dugoročnog kapitala. Određena cena kreditnih izvora mora biti dodatno prilagođena pre nego što se pristupi proračunu PPCK. isključena pozicija rashoda finansiranja. S obzirom da je ovako proračunata diskontna stopa reprezent stope povraćaja ukupno investiranog dugoročnog kapitala. prilikom obračuna dobiti posle oporezivanja.10%. rezultovalo u manje obračunatoj dobiti. Odbitak ove kategorije rashoda uvećao je neto rezultat. na sledeći način: CKI = CBK · (1-SP) gde su: CKI .Cena bankarskog kapitala SP . koji je ujedno i osnova za obračun poreza na dobit korporacije.

onda je PPCK: PPCK = (17%*0. Rizik zemlje ulaganja Prethodni postupci određuje visinu diskontne stope. menadžment preduzeća može da planira promene u strukturi dugoročnog kapitala. Aktuelna struktura je.2% PPCK = 14. koja se nadalje koristi u metodu DNT za procenu vrednosti konkretnog preduzeća.4. Određivanje ciljne strukture kapitala nije nimalo lak posao.9% + 2. Finalni proračun PPCK Proračun PPCK obavlja se na sledeći način: PPCK = CSK * USK + CKI * UKI gde su: CSK . Takođe. Detaljnija analiza u ovom domenu treba da eliminiše sve dileme i subjektivne ocene procenitelja. USK .5%*0. 64 . koji su delovali u neposrednoj prošlosti. a sve u sklopu izabranih finansijskih strategija čija se realizacija očekuje u projektovanom periodu. ili pak čitave grane. CKI .30%. PPCK = 11. Pretpostavimo da su: CSK .4. Moguć je izostanak dejstva tih istih faktora u budućem projektovanom periodu.1% ~ 14%.7.Cena kreditnih izvora UKI . 4.5%.Udeo sopstvenog kapitala u ciljnoj strukturi CKI . potrebna je analiza strukture dugoročnog kapitala sličnih preduzeća. Ciljna struktura dugoročnog kapitala može. PRIMENA METODA PROCENE vanjem ciljne strukture ujedno se i obezbeđuju ponderi za proračun PPCK.3). Korak 4.Cena sopstvenog kapitala USK .1. najčešće rezultat uticaja različitih faktora.4.7)+(7. UKI . a ne mora biti identična postojećoj. Pored planova menadžmenta.17%.70%.Udeo kreditnih izvora u ciljnoj strukturi.

METODOLOŠKI POSTUPAK KVANTIFIKACIJE RIZIKA ZEMLJE ULAGANJA VRSTA RIZIKA Nizak 12 3 4 Srednji 56 7 8 Visok 910 Rizici u vezi sa sredstvima Politika eksproprijacije Politika nacionalizacije Mogućnost finansiranja Sigurnost ugovora Rizici poslovnog okruženja Politička stabilnost Odnos prema stranim ulaganjima Pravni sistem Otpori privatizaciji Raspoloživost radne snage Veza sa susednim zemljama Uloga sindikata Lokalna konkurencija 65 . diferencira rizike na: (a) rizike u vezi sa sredstvima. koji doprinose povećanju rizika ulaganja. ukoliko je potencijalni kupac izvan granica SR Jugoslavije. U narednoj tabeli prikazan je metodološki postupak kvantifikacije rizika ulaganja u SR Jugoslaviju. (b) rizike poslovnog okruženja i (c) finansijske rizike. 3) Definisati način uključivanja rizika ulaganja u SR Jugoslaviju u DNT metod za procenu vrednosti kapitala konkretnog preduzeća. Druga podela.metodologija i primeri - Međutim. 2) Definisati način ocene pojedinih faktora rizika ulaganja u SR Jugoslaviju. Tabela 3. Pri proceni rizika zemlje neophodno je: 1) Odrediti bitne faktore. Svi elementi rizika zemlje ulaganja mogu se podeliti na političke. poslovne i finansijske. neophodno je dodatno prilagoditi (uvećati) zahtevanu stopu povraćaja za rizik ulaganja u SR Jugoslaviju.PROCENA VREDNOSTI KAPITALA . koju u praksi koriste multinacionalne kompanije.

Raspon od 0 . Dobijeni količnik predstavlja dodatak (povećanje) na prethodno izračunatu diskontnu stopu. Kvantifikacija pojedinih elemenata rizika je rezultat timskog rada eksperata. a 7 -10% visok nivo rizika. U ovom slučaju radi se o poenima.10. Slično definisanju stope bez rizika i kod određivanja stope rizika ulaganja u SR Jugoslaviju pomoć će pružiti Direkcija za procenu vrednosti kapitala.3% indicira umereni rizik.4. obavlja se ocena nivoa rizika na preferencijalnoj skali od 0 . METODOLOŠKI POSTUPAK KVANTIFIKACIJE RIZIKA ZEMLJE ULAGANJA (Nastavak) VRSTA RIZIKA Nizak 12 3 4 Srednji 56 7 8 Visok 910 Finansijski rizici Konvertibilnost valute Stabilnost valute Restrikcija tokova kapitala Kontrola cena Veličina tržišta Pristup tržištu EU Privredni trendovi Zaduženost Poreske stope Stopa inflacije Potrebe za stranim kapitalom Broj opservacija Ponderisano Zbir Parametri Ponderisani prosek Očito da je maksimalni nivo premije rizika zemlje ulaganja. Direkcija će jednom mesečno objavljivati visinu ovog elementa rizika. prema ovom načinu proračuna. od 4-6% srednji. PRIMENA METODA PROCENE Tabela 3. koji će poslužiti za finalni proračun diskontne stope. 66 . 10%. čiji se konačan zbir deli sa brojem posmatranih opservacija. Slično kao i kod specifičnih rizika iz poslovanja.

0 hiljada dinara.6 II godina 2200.metodologija i primeri - 4. obračunati diskontni faktori po godinama iznosiće: I godina 0. dinara): I godina 2052.diskontna stopa n .8772 II godina 0.7695 III godina IV godina 0.5 V godina 1688. Proračun sume sadašnjih vrednosti neto novčanih tokova u projektovanom periodu Nakon projekcije budućih rezultata poslovanja. kao i proračuna diskontne stope. 67 . Pretpostavimo da preduzeće čiji se kapital procenjuje ima sledeće projektovane vrednosti neto novčanog toka (u hilj.01835.diskontni faktor DS .1 odnosno. novčani tok i bilans stanja).5194 Sadašnja vrednost neto novčanih tokova po godinama iznosi (u hilj.godina projekcije.5921 V godina 0. Uz pretpostavku da se u modelu koristi PPCK od 14% (bez rizika zemlje ulaganja).5.PROCENA VREDNOSTI KAPITALA .67500.8 III godina IV godina 2025. stekli su se svi potrebni uslovi za kalkulaciju sadašnjih vrednosti projektovanih neto novčanih tokova. ukupna suma sadašnje vrednosti iznosi 9802. dinara): I godina 2340 II godina 2860 III godina IV godina 30003100 V godina 3250 Proračun diskontnih faktora za svođenje budućih vrednosti na sadašnju obavlja se primenom sledeće formule: 1 (1 + DS) n DF = gde su: DF .1. iskazanih u tri osnovna bilansna pregleda (bilans uspeha.

To znači da vrednost eksponenta "n" u formuli za proračun diskontnog faktora. Međutim mnoga preduzeća ostvaruju tokom godine ravnomerno raspoređeni prihod i neto novčani tok.14) = 1. potrebno je pomnožiti diskontne faktore na kraju godine sa sledećim multiplikatorom: (1 + DS) 1 2 Ukoliko je diskontna stopa 14%. u drugoj 1. Za preduzeća. Otuda je u takvim slučajevima poželjno korišćenje diskontnih faktora na sredini godine. itd do poslednje godine projekcije. u prvoj godini iznosi 0. koja srazmerno veći deo prodaje i prihoda ostvaruju u drugoj polovini godine. Pretpostavka je da se godišnji neto novčani tokovi prosečno ostvaruju sredinom svake projektovane godine. ukoliko se koriste diskontni faktori na sredini godine.5. svođenje budućih projektovanih neto novčanih tokova na sadašnju vrednost treba da bude obavljeno primenom diskontnih faktora na kraju godine. Navedena činjenica je sasvim prihvatljiva.1. iznos eksponenta "n" u petoj godini je 4. PRIMENA METODA PROCENE Korišćenjem eksponenata n .5.5. Pretpostavimo da je peta godina poslednja godina projekcije. bez kvartalnih oscilacija te diskontni faktori na kraju godine nisu najbolji reprezent sadašnje vrednosti budućih rezultata. naročito. samo kod preduzeća sa ravnomerno ostvarenim neto novčanim tokovima tokom jedne godine. multiplikator u tom slučaju iznosi: 1 2 (1 + 0. Očigledno da su diskontni faktori na sredini godine veći od diskontnih faktora na kraju godine. Naime. u poslednjem kvartalu.2 … t. 68 . u prethodno opisanoj formuli proračunavaju se tzv.4. diskontni faktori na kraju godine. To znači da će i sadašnja vrednost budućih novčanih tokova biti veća. Proračun diskontnih faktora na sredini godine moguće je obaviti uz pomoć tablice (u nastavku date) diskontnih faktora na kraju godine.0677.

01092 .01958 .64993 .25025 .75614 .03130 .20804 .93458 .38753 .33490 .38984 .60863 .29586 .05599 .22184 .04710 .23257 .29189 .17891 .73051 .08170 .01259 .26070 .56447 .07359 .02962 .81162 .16151 .85734 .08021 .29925 .31863 .05925 .02673 .22917 .36061 .24718 .12289 .03651 .23939 .16370 .12520 .27651 .07276 .35056 .68301 .28478 .57175 .08352 .03914 .41496 .52679 .36254 .33320 .01679 .12640 .14864 .51937 .16846 .71299 .26333 .50663 .05196 .10780 .21763 .51579 .08081 .23300 .26604 .01258 .55839 .42297 .67186 .07789 .02608 .46651 .02838 .11174 .04152 .37043 .09489 .10153 .00565 .05916 .37616 .05409 .03643 .04507 .50025 .19449 .31180 .02408 .07539 .12285 .79383 .84746 .10153 .06014 .24340 .32690 .02209 .59190 .00573 .35383 .19381 .02178 .59345 .09198 .52449 24% .15018 .08678 .15971 .43139 .01874 .25842 .21445 .17032 .31393 .03235 .31524 .56447 .41044 .30328 .31728 .42506 .07379 .09304 .13722 .06383 .15197 .39365 .19715 .05998 .01048 21% .24867 .37136 .20756 .14757 .16192 .90090 .43393 .88496 .36770 .806454. 18% DISKONTNI FAKTORI NA 17% KRAJU GODINE (n 16% projektova ne godine) 15% 14% 13% 12% 11% 10% 9% 8% 7% 6% n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 69 .07567 .28584 .81630 .29416 .29459 .73503 .01345 .54393 .27590 .18068 .04481 .05139 .44230 .18270 .47611 .46884 .01031 .66634 .03493 .01292 .16253 .09383 .64066 .23662 .01811 .06491 .38782 .06103 .06110 .16351 .71818 .14602 .10793 .09855 .67497 .55071 .11635 .16963 .01509 .54027 .70843 .03084 .07027 .20897 .94340 .13004 .76947 .11597 .21763 .19542 .06588 22% .35214 .07680 .59627 .03162 .08295 .35553 .84168 .30751 .39964 .00462 .83962 .40338 .01974 .01294 .04911 .14010 .17781 .28426 .75131 .13768 .82645 .01032 .33288 .65036 .70616 .20416 .62275 .17986 .39711 .00855 .05731 .85470 .30503 .81301 .01883 .11611 .14564 .87719 .32197 .28748 .03094 .01247 .16702 .05323 .34046 .02591 .24154 .32618 .04430 .86207 .69444 .79209 .42888 .05882 .18691 .18207 .65752 .24859 .23107 .26180 .44401 .07078 .18425 .08110 .84034 .20376 .39092 .41727 .42410 .12285 .06184 .62092 .69305 .65873 .45559 .06914 .04367 .21199 .13778 .83333 .14864 .23199 .92593 .68058 .27454 .28878 .19866 .18394 .00852 .03292 .59208 .15770 .28966 .37594 .12403 .02789 .54703 .03819 .01052 .63017 .76290 .03201 .04308 .37000 .19088 .79719 .26295 .15989 .20900 .71178 .31657 .34111 .11081 .90909 .02082 .03699 .08264 .27908 .33873 .04620 .02286 .09293 .35034 .00846 .20462 .01596 .70496 .24698 23% .10367 .12617 .11216 .26974 .21494 .01592 .metodologija i primeri - n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 .62437 .03779 .41905 .53464 .04017 .00710 .09346 .03038 .48032 .61332 .66506 .56743 .01826 .08339 .06780 .25187 .50835 .74726 .13513 .43711 .09230 .02447 .12989 .09806 .19784 .49697 .45235 .27027 .68301 .04328 .23171 .12289 .13459 .48225 .11102 .13690 .05083 .04921 .55229 .25751 .27751 .07361 .05313 .05046 .73119 .01509 .57870 .43233 .18829 .48166 .01538 .62741 .05512 .66098 .49718 .22546 .22571 .29592 .23478 .04308 .78315 .17843 .54276 .33051 .21095 .91743 .38554 .11168 .PROCENA VREDNOSTI KAPITALA .09069 .02222 .58349 .53365 .63552 .09256 .02310 .11221 .45140 .17560 .87344 .77218 .09456 .05065 .06932 .02702 .46651 .02622 .17986 .10421 .40188 .01830 .00880 .82645 .00693 20% 19% Tabela 4.08391 .00695 .03670 .89286 .38554 .02174 .42241 .45611 .23071 .11629 .35049 .15519 .03969 .12400 .31683 .81967 .01536 .26333 .22668 .12522 .03756 .14133 .10258 .53738 .46043 .10686 .58201 .19106 .89000 .06796 .10067 .14150 .35218 .08757 .25668 .06934 .03403 .02581 .35520 .06180 .16312 .14523 .74316 .49867 .51316 .59342 .15282 .47509 .14428 .43690 .04736 .86957 .50187 .

koja je posledica poslovanja preduzeća u tom periodu. i 2) Rezidualne vrednosti. procenjena primenom metoda DNT. godišnjih neto novčanih tokova. Dakle. Na početku je objašnjeno da postojeći nivo dobiti i neto novčanih tokova većine naših preduzeća. Kako kvantifikovati tu komponentu vrednosti kapitala? Period ekonomskog života preduzeća. sastoji se od dve komponente. prinosnog pristupa procene vrednosti kapitala. za proračun rezidualne vrednosti predviđeno je korišćenje tzv. koji će se ostvariti u godinama nakon isteka projektovanog perioda. istekom projektovanog perioda ne prestaje život preduzeća. To znači da je i dužina projektovanog perioda u metodu DNT u direktnoj zavisnosti od dostizanja stabilnog nivoa neto novčanih tokova (opisano u delu projekcije novčanog toka). te se i komponenta vrednosti kapitala. nazivamo rezidual.4. itd). poslovanje se nastavlja u skladu sa pretpostavkom o neograničenom veku (going concern). Gordonovog modela. Međutim. Drugim rečima.6. PRIMENA METODA PROCENE 4. te je to bio glavni razlog izbora metoda DNT u okviru osnovnog. On glasi: 70 . nije rezultat stabilnog korišćenja kapaciteta. koji nije obuhvaćen projekcijom. očekuje se stabilizacija poslovnog i finansijskog rezultata tek u projektovanom periodu. i to: 1) Sume sadašnjih vrednosti projektovanih. kontinuirane realizacije. Vrednost kapitala preduzeća u projektovanom periodu jednaka je zbiru sadašnjih vrednosti projektovanih neto novčanih tokova. značajan deo vrednosti kapitala je uzrokovan pozitivnim neto novčanim tokovima. Proračun rezidualne vrednosti Vrednost kapitala. metod multiplikatora vrednost kapitala/dobit. Postoje više načina za proračun rezidualne vrednosti (diskontovana likvidaciona vrednost. naziva rezidualna vrednost.1. Uredbom o načinu utvrđivanja vrednosti kapitala.

i na osnovu takvog proračuna se obavlja diskontovanje neto novčanog toka u rezidualnoj godini. b) ako su izabrani diskontni faktori na sredini godine.PROCENA VREDNOSTI KAPITALA . Pretpostavimo da je projektovani period u kome se dostiže stabilizacija poslovanja.Diskontna stopa SRr. eksponent "n". Npr. ako je projektovani period pet godina. dinara. pet godina. se uvećava za 0. neto novčani tok rezidualne godine se diskontuje primenom istog diskontnog faktora koji je korišćen za proračun sadašnje vrednosti neto novčanog toka u poslednjoj.5 u odnosu na eksponent poslednje godine projekcije. proračunati sadašnju vrednost neto novčanog toka rezidualne godine. projektovanoj godini.Rezidualna vrednost DNNTr .metodologija i primeri - RV = DNNTr (DS SRr) gde su: RV . u petogodišnjem projektovanom periodu diskontni faktor poslednje godine projekcije će se proračunati na sledeći način: 1 DF = 4. zatim.Stopa rasta u rezidualu. Na primer. što se obavlja korišćenjem diskontnih faktora.5 (1 + diskontna stopa) 71 . Potrebno je. i da je iznos neto novčanog toka u petoj godini projekcije 3250 hilj. diskontni faktor pete godine i rezidualne godine biće isti. Neto novčani tok rezidualne godine biće jednak neto novčanom toku ostvarenom u petoj godini uvećanom za iznos projektovane.Diskontovani neto novčani tok u rezidualnoj godini DS . u formuli za obračun diskontnih faktora. dinara. neto novčani tok u rezidualnoj godini iznosiće 3315 hilj. Pri tome: a) ako su izabrani diskontni faktori na kraju godine. Neto novčani tok rezidualne godine proračunava se vrlo jednostavno. konstantne stope rasta u rezidualu. Ako je pomenuta stopa rasta 2%.

Drugim rečima.4. obračunaćemo rezidualnu vrednost za prethodno pomenuti iznos neto novčanog toka u rezidualnoj godini od 3315 hilj.71721.14) Sadašnja vrednost neto novčanog toka rezidualne godine iznosi: SV=3315 0.519 . (1 + diskontna stopa) 5 Stopa rasta u rezidualu treba da predstavlja kontinuirano povećanje neto novčanih tokova.14 .519 = 1721.0. jer bi u tom slučaju rezultat bio beskonačni broj. neophodno je istaći da je korišćenje Gordonovog modela za proračun rezidualne vrednosti moguće samo uz pretpostavku da je amortizacija u rezidualnom periodu jednaka zbiru investicija i rata. din. Primenom diskontne stope (PPCK) od 14% obračunaćemo diskontni faktor (na kraju godine) rezidualne godine: DF = 1 = 0. Teoretski stopa rasta ne može biti jednaka diskontnoj stopi. proračunata rezidualna vrednost primenom Gordonovog modela iznosi: RV = 1721. Praktično.12 RV=14347. što je Uredbom o načinu utvrđivanja vrednosti kapitala i određeno. neto novčani tok u rezidualu jednak je projektovanoj neto dobiti u istom posmatranom periodu. PRIMENA METODA PROCENE a diskontni faktor rezidualne godine: . Na kraju.7 hiljada dinara Ako je stopa rasta u rezidualu 2%.7 = (0. gornja granica stope rasta je 4%.6 hiljada dinara. u rezidualnom periodu koji nije obuhvaćen projekcijom. iz godine u godinu. 5(1 + 0. eventualnih dugoročnih kredita korišćenih za finansiranje trajnih obrtnih sredstava. DF = 1 Ilustracije radi. 72 .02)0.

Rezidualna vrednost 14347.metodologija i primeri - 4. Novčani tok pre servisiranja dugova Kao što je već prethodno napomenuto.536 hiljada dinara.6 hiljada dinara. U našem primeru ovi iznosi su: Suma sadašnje vrednosti 9802. Varijanta 1.7. Dakle. vrednost sopstvenog kapitala je jednaka zbiru sume sadašnje 73 .149. Vrednost dugoročnog kapitala jednaka je zbiru sume sadašnje vrednosti neto novčanih tokova u projektovanom periodu i izračunate rezidualne vrednosti.PROCENA VREDNOSTI KAPITALA .199X ukupna dugoročna zaduženja iznosila 11. zaokruženo: 12. ukupna proračunata vrednost dugoročnog kapitala iznosi 24. Pretpostavimo da su na izabrani datum procene 31.613.1. Proračun konačne vrednosti kapitala preduzeća Izabrane definicije novčanog toka direktno određuju postupak proračuna finalne vrednosti kapitala preduzeća.12. Varijanta 2. Obično se dobijeni iznos zaokružuje pa je vrednost sopstvenog kapitala. ukoliko procenitelj izabere definiciju novčanog toka pre servisiranja dugova. a zatim se od tako izračunate vrednosti odbija iznos zatečenih dugoročnih kreditnih zaduženja na izabrani datum procene. vrednost kapitala preduzeća metodom DNT se indirektno utvrđuje. Najpre se proračunava vrednost ukupnog dugoročnog kapitala. odnosno: 12.0 hiljada dinara.614 hiljada dinara. Novčani tok posle servisiranja dugova Ukoliko je izabrana definicija novčanog toka "posle servisiranja dugova".6 hiljada dinara.6 miliona dinara. Vrednost sopstvenog kapitala jednaka je razlici procenjenog dugoročnog kapitala i zatečenog iznosa dugoročnih obaveza.

preduzeća imaju i poslovna. izdvojeni novac za investiranje u neku novu delatnost. Prilagođavanje za vrednost neposlovnih sredstava i/ili neangažovanih poslovnih sredstava Procena vrednosti kapitala preduzeća primenom metoda DNT zasnovana je na sposobnosti angažovanih poslovnih sredstava da u budućem projektovanom periodu ostvaruju pozitivan neto novčani tok. PRIMENA METODA PROCENE vrednosti projektovanih neto novčanih tokova i izračunate rezidualne vrednosti.8. pored angažovanih poslovnih sredstava. ili pak nije angažovano u funkciji ostvarenja poslovnog i finansijskog rezultata. nije obuhvaćeno metodom DNT. Ili. sve ono što preduzeće poseduje u svom vlasništvu. Zbog toga je neophodno dodatno prilagođavanje prethodno izračunate vrednosti kapitala preduzeća metodom DNT za: 1) vrednost neposlovnih sredstava 2) vrednost neangažovanih poslovnih sredstava 3) vrednost potencijalnih obaveza preduzeća. Neangažovana poslovna sredstva. iznos dugoročnih finansijskih 74 . te vrednost pomenutih sredstava nije u prethodnim koracima analize uključena u konačnu vrednost kapitala preduzeća. čije. kupljeni građevinski objekat u kome se u buduće namerava proizvodnja nekog sasvim različitog proizvoda. a što nema poslovni karakter. Dakle. 4.4. Na primer. hoteli i sl. eventualno finansijsko opterećenje nije evidentirano u poslovnoj pasivi preduzeća. i slično. Neophodno je proceniti vrednost ovih sredstava metodom NI (neto imovine) i za dobijeni iznos uvećati prethodno izračunatu vrednost kapitala. Neposlovna sredstva. Ne retko. sredstva koja u projektovanom periodu nisu bila u funkciji stvaranja poslovnih i finansijskih rezultata.1. uglavnom stalna. kao što su ugostiteljski objekti. koji nema dodirnih tačaka sa postojećom delatnošću i proizvodnim asortimanom. Slično važi i za potencijalne obaveze preduzeća. Uglavnom se radi o objektima zajedničke potrošnje. Takođe.

a neto rezultat indicira vrednost kapitala preduzeća. ta premisa je manje uočljiva jer korist za vlasnika može nastati jedino hipotetičkom prodajom sredstava kojima raspolaže preduzeće. Međutim. neophodno ih je korišćenjem metoda NI ili metoda LV (likvidacione vrednosti). 75 . često se u vanbilansnoj pasivi preduzeća.2. Potencijalne obaveze. Prethodno procenjenu vrednost kapitala potrebno je umanjiti za procenjenu vrednost potencijalnih obaveza. neophodno je definisati iznos. kao i verovatnoću nastanka . METOD NETO IMOVINE Prilikom razmatranja prinosnog metoda. eventualni period kada se očekuje nastanak. 4. Postojeće poslovne obaveze obuhvaćene su projektovanim novčanim tokom. bez obzira na izabranu definiciju novčanog toka.PROCENA VREDNOSTI KAPITALA . a zatim za dobijeni rezultat uvećati prethodno procenjenu vrednost kapitala. ili od efikasnosti završetka nekog posla (garancije banaka). Ukoliko je potencijalni nastanak takvih obaveza predvidljiv. Ukoliko je postojanje ovog dela poslovne imovine signifikantno. potencijalne obaveze. Metod neto imovine ima poseban značaj u sledećim situacijama: Kada vrednost preduzeća u velikoj meri zavisi od vrednosti njegove materijalne imovine.metodologija i primeri - ulaganja treba vrednovati sa verovatnoćom njihovog povraćaja. Međutim. kada je u pitanju metod utvrđivanja neto imovine. odnosno kada u ceni njegovih proizvoda troškovi rada vrlo malo učestvuju. vrednost preduzeća je bila definisana kao sadašnja vrednost budućih koristi koje će imati vlasnik i moglo se jasno videti kako se ova premisa primenjuje u oba načina procene (kapitalizovanje ostvarenog rezultata i diskontovanje budućih rezultata). čiji nastanak se ne može sasvim precizno odrediti jer zavise od završetka sudskog spora (tužbe poverilaca). evidentiraju eventualne. U primeni ovog metoda procenjuje se vrednost imovine (sredstava) i vrednost obaveza. najpre proceniti.

U primeni metoda neto imovine potrebno je: Pribaviti bilans stanja na dan procene. Za razliku od prinosnog metoda. potraživanja. plasmana). Proceniti vrednost nematerijalnih ulaganja.4. opreme. učestvuju i specijalisti za procenu vrednosti imovine (građevinskih objekata i opreme). Naročito je važno da specijalisti za procenu vrednosti građevinskih objekata i opreme dokumentuju svoje rezultate. Proceniti vrednost zaliha. imaju manju težinu od rezultata dobijenih prinosnom metodom. kako bi se stvorila osnova za kasniju verifikaciju rezultata procene. u primeni metoda neto imovine potrebno je da. Proceniti vrednost materijalnih ulaganja (zemljišta. po pravilu. PRIMENA METODA PROCENE Ovakva preduzeća. a njihove rezultate koriste procenjivači kao bitne elemente u postupku procene prema ovom metodu. Oni primenjuju sopstvene metodologije za procenu. Ovaj metod primenjuje se i kada se nisu stekle pomenute okolnosti. osnovnog stada. građevinskih objekata. 76 . Proceniti vrednost obaveza (kratkoročnih i dugoročnih). tada dobijeni rezultati. materijalnih ulaganja u pripremi). Isto to je potrebno učiniti i sa obavezama. Upotpuniti bilans stanja (ako je potrebno) za iznos sredstava za koja se pouzdano zna da nisu obuhvaćena. Međutim. novoosnovana preduzeća u delatnostima koje nisu prosperitetne). pored procenjivača. Proceniti vrednost finansijske aktive (dugoročnih finansijskih ulaganja. kada su ti podaci nepouzdani i kada nije izvesno da će preduzeće moći da nastavi svoj rad (na primer. prilikom konačnog odlučivanja o vrednosti preduzeća. nemaju značajniju nematerijalnu imovinu. Kada nema istorijskih podataka o rezultatima poslovanja. šuma.

obaveza. kao aktivnosti koja normalno prethodi proceni. korisno je pre početka procene sprovesti postupak revizije finansijskih izveštaja. Istaknuto je da se revizijom obezbeđuje znatno veći stepen pouzdanosti. procenjivač mora da zahteva i organizovanje inventarisanja materijalne imovine. Popis se vrši. koja obezbeđuje najviši stepen pouzdanosti i na nepotpunu reviziju ili na revizorski pregled finansijskih izveštaja. kao što su dugoročna finansijska ulaganja. Da bi se sve ove aktivnosti uspešno sprovele. Zakon o računovodstvu predviđa najmanje jednom godišnje obavezu usklađivanja stanja imovine i obaveza u knjigovodstvu sa stvarnim stanjem. a koje mora biti praćeno pismenom saglasnošću stanja dužničko-poverilačkog odnosa na dan usaglašavanja. ukoliko ono nije obavljeno u okviru pripreme računa.Revizija finansijskih izveštaja. potraživanja. što se poklapa s godišnjim obračunom. što se ostvaruje usaglašavanjem odgovarajućih pomoćnih knjiga tangiranih pravnih lica. na kraju godine. naročito kod finansijskih stavki. neophodno je da u izveštaju o proceni napomene da finansijski izveštaji preduzeća nisu bili revidovani pre procene. Pored revizije. što korisniku izveštaja može biti od koristi prilikom ocene realnosti rezultata procene. ali često i dovoljan stepen pouzdanosti. Ukoliko nije moguće obezbediti reviziju koja bi prethodila proceni. Na navedeni način mora se izvršiti inventarisanje prilikom vlasničke transformacije. iz bilo kog razloga. plasmani. obaveze i vremenska razgraničenja. Pod popisom (inventarisanjem) se podrazumeva i popis potraživanja i obaveza. koji daje nešto niži. 77 . koje se utvrđuje popisom . onda je korisno da procenjivač sam izvrši delimičnu reviziju i tako sebi olakša posao oko procene finansijskih kategorija u bilansu stanja. po pravilu. potraživanja. U situaciji kada on to ne može da izvede.metodologija i primeri - Izračunati vrednost kapitala (procenjena vrednost imovine umanjena za procenjenu vrednost obaveza). koja pretpostavlja i procenu vrednosti kapitala. Taj zahtev može da se odnosi na punu reviziju. o čemu je detaljnije pisano u tački 3 . ali što ne oslobađa procenitelja da u postupku procene utvrdi realne vrednosti svih podataka iz finansijskih izveštaja.PROCENA VREDNOSTI KAPITALA .inventarisanjem. Procenjivač može da zahteva reviziju ukoliko oceni da će to značajno popraviti kvalitet procene.

4.1.2. potraživanja i obaveza u knjigovodstvu sa stvarnim stanjem. što podrazumeva da je sastavljen: (a) prema računovodstvenim propisima za sastavljanje godišnjeg obračuna. Finansijska ulaganja. tj. u iznosu od 507 hiljada dinara. Isto se odnosi i na obaveze. Bilans stanja treba da bude korigovan i za sve nalaze i primedbe. Ovaj bilans stanja treba da odražava realno stanje imovine i obaveza na dan procene. tačka 3). u iznosu od 470 hiljada dinara. 78 . za vrednost jedne zgrade koja nije obuhvaćena u evidenciji građevinskih objekata. PRIMENA METODA PROCENE 4. Potraživanja iz poslovanja. onda pre procene treba izvršiti korekcije u bilansu stanja i usaglasiti stanje po knjigama sa stanjem prema mišljenju nezavisne revizije za sledeće pozicije i iznose. korigovanje stanja u bilansu za vrednost sredstava za koji se pouzdano zna da nisu obuhvaćena ni jednom njegovom pozicijom. Procena pojedinih kategorija bilansa stanja U postupku primene metoda neto imovine prvi korak je obezbeđenje bilansa stanja na dan procene. izvršen popis ili inventarisanje i (c) da je revidiran na jedan od načina kojim je objašnjena revizija finansijskih izveštaja (glava 3. za vrednost ulaganja u povezano preduzeće koje je likvidirano. na način kako je u bilansu prikazano: Nekretnine. u iznosu od 123 hiljade dinara. a inventarisanjem je utvrđeno da postoji. za vrednost nenaplativih potraživanja i koja treba otpisati. Drugi korak je. Na primer: Ako preduzeće "ABC" ima Izveštaj revizora sa izraženim mišljenjem i primedbama i s obrazloženjima o povećanjima ili smanjenjima imovine i obaveza. (b) da je pre njegovog sastavljanja usaglašeno stanje imovine. ukoliko za to postoji potreba. ukoliko one postoje u Izveštaju o reviziji ili u Izveštaju o pregledu finansijskih izveštaja.

metodologija i primeri - Obaveze. za iznos od 20 hiljada dinara.12.19… nara Stanje po knjigama AKTIVA Nekretnine 281 Oprema 49 Finansijska ulaganja . korigovan prema Izveštaju nezavisne revizije Bilans stanja preduzeća "ABC" na dan 31. a u Napomenama.PROCENA VREDNOSTI KAPITALA . u iznosu od 106 hiljada dinara.499 Potraživanja iz poslovanja 7. iznose korekcija.u 000 diStanje prema Napomišljenju nezavisne mene revizije 789 49 1.029 7. što je posledica izvršenih korekcija na sredstavima i obavezama. što predstavlja vrednost naknade štete za izgubljene sudske sporove.390 … … PASIVA Knjigovodstvena vrednost kapitala 409 Obaveze 750 … … Korekcije nezavisne revizije 507 (470) (123) .267 (1) (2) (3) (106) 20 303 770 (5) (4) Procenjivanje pojedinih kategorija bilansa stanja najbolje je vršiti prema sadržini pozicija bilansne šeme. zatim stanje nakon predloženih korekcija revizije. Kapital. Bilans stanja pre procene. treba obrazložiti detalje korekcija. kako slede: Stalna imovina – Nematerijalna ulaganja – Osnovna sredstva – Dugoročni finansijski plasmani Obrtna imovina – Zalihe – Kratkoročna potraživanja – Gotovina i hartije od vrednosti – Aktivna vremenska razgraničenja 79 .dugoročna 1. U korigovanom bilansu stanja treba navesti: stanje po knjigama.

Vrednost goodwill-a se stvara kad preduzeće ostvaruje neprekidno dobit sa natprosečnim prinosom na angažovana sredstva (ili kapital). prikupiti materijalne dokaze o njihovom postojanju i proceniti visinu troškova. koncesije. prava u izdavaštvu.procena nematerijalnih ulaganja Procena vrednosti ove kategorije bilansa stanja izvodi se samo ako postoje materijalni dokazi da postoje nematerijalna ulaganja. licence. Sledeće njihove karakteristike su: odvojiva su od materijalnih ulaganja.2. Treba napomenuti da se ovom metodom ne procenjuje goodwill. odnosno da su izvršena ulaganja. zaštitni znak.1. povećavaju vrednost materijalnih ulaganja i postoje ako postoji povećani prinos na sredstva. Goodwill obuhvata natprosečnu dobit. Stalna imovina . računovodstveni software. Pri proceni nematerijalnih ulaganja treba izvršiti njihovu identifikaciju. tehničke biblioteke. Znači. Ovoj kategoriji imovine pripadaju: ugovori. Vrednost neograničenog trajanja firme (Going Concern Value). zaštićeno ime. tj. kao i buduće efekte (koristi) koje se očekuju od njih. franšize. a ostala nematerijalna ulaganja. kao poseban oblik nematerijalnih ulaganja. koja je moguće identifikovati. procenjivati. PRIMENA METODA PROCENE Obaveze – Dugoročne obaveze – Kratkoročne obaveze – Dugoročna rezervisanja i pasivna vremenska razgraničenja – Kapital 4. goodwill može da postoji samo u profitabilnim firmama. patenti. ulaganja. obučeni kadrovi.4. liste kupaca.1. goodwill. Njega treba eliminisati. predstavlja vrednost us80 . tako da vrednost business-a premašuje vrednost neto imovine. vrednost neograničenog trajanja firme. vrednost nematerijalnih ulaganja i vrednost neograničenog trajanja firme. formule.

oprema. prvo zbog njegovih prirodnih svojstava (neutrošivost. Za procenu vrednosti višegodišnjih zasada polaznu osnovu čine troškovi podizanja zasada na dan procene i stepen amortizovanosti. višegodišnji zasadi. građevinski objekti. 1 Zakon o građevinskom zemljištu Zakon o poljoprivrednom zemljištu. Izvesna osnovna sredstva.2. Stalna imovina .procena osnovnih sredstava U kategoriju osnovnih sredstava u bilansu stanja ubrajaju se: zemljište. avansi i osnovna sredstva u pripremi.metodologija i primeri - postavljenog sistema. Vrednost šume procenjuje se prema podacima utvrđenim popisom. neumnoživost i plodnost).1. što sve čini firmu sposobnom da posluje i može se proceniti ovom metodom. kvalifikovane radne snage.PROCENA VREDNOSTI KAPITALA . nepokretnost. na najbližem prodajnom mestu (kamionski put. osnovno stado. Going Concern Value može da postoji i u neprofitabilnoj firmi. procenjuju se na specifičan način. 81 . višegodišnji zasadi. S obzirom da su šume prirodni resurs koji ne podleže amortizaciji. Za razliku od Goodwill-a. koji kod nas regulišu promet i pravo korišćenja zemljišta. debljinske strukture i kvaliteta drvne mase po tržišnim cenama. glavni objekat i sl. Procena vrednosti zemljišta je vrlo specifična. 4. a drugo zbog zakonskih propisa (zemljišno pravo i pravni režim poljoprivrednog zemljišta1). železnička stanica. kao što su šume. Procena vrednosti osnovnog stada (radne i priplodne stoke) utvrđuje se na osnovu vrednosti ponovne nabavke identične ili slične stoke.2. zbog svojih prirodnih svojstava.). odnosno procenom drvne mase pojedinih vrsta drveća. procenjena vrednost šuma bazira se na tržišnim cenama. na dan procene. šume. procedura. osnovno stado.

"prag cena" metra kvadratnog građevinskog zemljišta. Znači. opštinskom odlukom se utvrđuje donja. po nabavnoj vrednosti. Procena građevinskog i poljoprivrednog zemljišta nije identična. U tom smislu. Pri proceni vrednosti zemljišta treba prvo izvršiti identifikaciju ukupnog zemljišnog fonda prema: (1) vrsti zemljišta (građevinsko. a ne i otuđivanja zemljišta. PRIMENA METODA PROCENE Vrednost zemljišta (odnosi se na sva zemljišta: poljoprivredna i građevinska) u poslovnim knjigama iskazuje se. kao i promet i korišćenje zemljišta (ekonomski aspekt) uređeni odgovarajućim propisima. te otuda merodavnost nabavne cene za njegovo vrednovanje. Međutim. pre svega Zakonom o građevinskom zemljištu i odgovarajućim opštinskim propisima. Međutim.4. u bilansu stanja zemljiše je procenjeno primenom načela stvarnog troška (izdataka) u procenjivanju imovine. (3) površini i (4) lokaciji. činjenice da zemljište predstavlja neutrošiv prirodni resurs. pregledi geodetskih izvoda. kupoprodajni ugovori. 82 . tj. zatim. U postupku procene građevinskog zemljišta mora se poći od činjenice da u našoj državi još uvek ne postoji slobodno tržište građevinskog zemljišta. (2) pravu svojine (vlasništvo stečeno kupovinom ili pravo korišćenja društvenog ili državnog zemljišta). Zakon o načinu i uslovima priznavanja prava i vraćanju zemljišta koje je prešlo u društvenu svojinu po osnovu poljoprivrednog zemljišnog fonda i konfiskaciji i zbog neizvršenih obaveza iz obaveznog otkupa poljoprivrednih proizvoda. istim propisom se bliže ne specifi- Zakon o pretvaranju društvene svojine na poljoprivrednom zemljištu u druge oblike svojine. najniža. prema Zakonu o računovodstvu. Pravilnik o katastarskom klasiranju zemljišta. poljoprivredno). Uputstvo o načinu i postupku utvrđivanja i evidentiranja poljoprivrednog zemljišta u državnoj i društvenoj svojini koje koriste pravna lica. te zato ne podleže amortizovanju i činjenice da je u tržišnoj ekonomiji zemljište roba. realnost te nabavne vrednosti u poslovnim knjigama naših pravnih subjekata se dovodi u pitanje jer (1) još uvek nema organizovanog tržišta za kupoprodaju zemljišta i (2) zbog postojanja prava korišćenja. odnosno od činjenice da su vlasništvo (pravni aspekt). Dokumentaciona osnova za navedeno su posedovni listovi (izvodi iz katastarskih knjiga).

. Ona za ukupni fond kojim raspolaže preduzeće iznosi 24.397. . na građevinskom zemljištu u posedu pravnih lica. 83 . prema vlasničkom listu raspolaže.Katastarska opština. što je prikazano i u narednoj rekapitulaciji.građevinsko zemljište u građevinskom području.prema podacima o ugovorenim prometnim cenama ili prosečnoj ugovorenoj prometnoj ceni dobijenoj od uprave prihoda. izračunata vrednost ne odražava u potpunosti realnu vrednost procenjivanog građevinskog zemljišta koje se. što omogućava da procenjena cena bude i viša. katastarska klasa.. što ee detaljnije prikazuje u Prilogu 1 . Njegova površina iznosi 48 ha.600 Kao što je napomenuto. broj posedovnog lista. površina. a koja ne može biti manja od 1% do 2% od prosečne cene 1 m2 stambenog prostora..) 24. odnosno. kao ni vrednost zemljišta u glavnom gradu i građevinskom reonu sela).PROCENA VREDNOSTI KAPITALA . br.397. . broj parcele. Procenjena vrednost zemljišta. s obzi2 Prag cene eksproprijacije koriguje se do prometne cene na lokalitetu . LokacijaPovršina (m2) Cena (din.gradsko građevinsko zemljište..metodologija i primeri - cira cena za pojedine kategorije koje se navode u Zakonu kao: .952 m2). Ukupan fond građevinskog zemljišta preduzeća "ABC" nalazi se na lokaciji ulica "XY" broj bb i može se kategorizovati kao građevinsko zemljište u građevinskom području./m2) Ulica …. Preduzeće "ABC" u postupku procene izvršilo je identifikacija ukupnog fonda građevinskog zemljišta sa kojim. 1. 79 ari i 52 m2 (487.487.. na dan…. br. Vrednost (din.600 dinara.. Sledeći primer ilustruje procenu vrednosti građevinskog zemljišta. računato prema propisanoj ceni od 50 dinara za metar kvadratni. Kao sledeći korak u proceni utvrđena je "prag cena" građevinskog zemljišta. posednik. na koje polaže pravo korišćenja prema Zakonu koji reguliše svojinska pitanja.95250 Red.građevinsko zemljište izvan građevinskog području. Znači. Međutim. na procenjenu vrednost građevinskog zemljišta bitno će uticati površina i lokacija zemljišta (vrednost metra kvadratnog zemljišta u građevinskoj zoni grada i njegovoj industrijskoj zoni nije ista. polaznu osnovu pri proceni građevinskog zemljišta čini vrednost utvrđena na osnovu cene zemljišta koja se koristi prilikom eksproprijacije (svaki grad i opština ove cene zemljišta po posebnoj metodologiji utvrđuju i objavljuju)2.

Troškovni pristup u proceni poljoprivrednog zemljišta polazi od utvrđene cene zemljišta koja se koristi prilikom eksproprijacije po 1 hektaru. LokacijaPovršina (m2) Cena (din.400 Red. Procenjena vrednost građevinskog zemljišta. kao i osnovama sticanja.(kategorijama) korišćenja. poznata je činjenica da se razvrstavanje zemljišta po katastarskim klasama ne vrši prema bonitetu. Otuda se. kao posledica cene od 75 dinara po jednom metru kvadratnom. 84 .400 dinara. na dan …. unapređenje i uređenje poljoprivrednog zemljišta i Republičkom geodetskom zavodu . načinu . Procenjena vrednost poljoprivrednog zemljišta može se utvrditi primenom dva pristupa procene: troškovni i prinosni. Prema oceni procenjivača. br./m2) Vrednost (din. Prinosni pristup u proceni poljoprivrednog zemljišta je. već prema nameni za koju se koristi. događa da proizvodno lošije zemljište na jednom prostoru bude više valorizovano od zemljišta koje se nalazi u drugoj regiji i koje je po produktivnim svojstvima kvalitetnije. može kategorizovati kao građevinsko zemljište u građevinskom području.487.596..198 hiljada dinara. 1. Međutim. po pravilu. Ova evidencija treba da je ustanovljena prema Uputstvu o načinu i postupku utvrđivanja i evidentiranja poljoprivredog zemljišta u državnoj i društvenoj svojini koje koriste pravna lica (obrasci P-1 i E-1) i zajedno sa pratećom dokumentacijom dostavljena Republičkom fondu za zaštitu.9527536. U konkretnom slučaju vrednost zemljišta je procenjena na 36.. što predstavlja povećanje od 2. PRIMENA METODA PROCENE rom na lokaciju.) Ulica …. dakle kvalitetu zemljišta. . U tom smislu treba izvršiti agregiranje ukupnog zemljišnog fonda prema katastarskim opštinama i klasama. procenjena vrednost ovog zemljišta bi mogla biti najmanje 50% viša od izračunate "prag vrednosti". br... sasvim pouzdan. koje se vode od strane geodetske službe ili odeljenja koje vodi evidenciju o zemljištu..596. sa aspekta valorizovanja reproduktivnih mogućnosti zemljišta.4.organizacionoj jedinici u opštini u kojoj se nalazi nepokretnost. korišćenje.

uspostavljanjem odgovarajuće setvene strukture. a svakako da veliki značaj pored njih ima na prvom mestu proizvodni potencijal zemljišta.kulturu pojedinačno. finansijskih i sl. pa je otuda moguće neadekvatno sameravanje produktivnih potencijala zemljišta u konkretnom slučaju. pa otuda i potreba da se prinos zemljišta računa kao srednja vrednost ostvarenog prinosa u više sukcesivnih godina (po pravilu se uzimaju četvorogodišnji proseci). Procenjena bruto dobit na bazi prosečno ostvarene setvene strukture je osnova za iz85 . Kao period posmatranja za zemljište se može uzeti period i do četrdeset godina. Zatim se računa koeficijent bruto dobitka kao odnos postignutog bruto dobitka svake pojedinačne kulture u odnosu na najrasprostranjeniju proizvodnju. na visinu bruto dobitka utiče veliki broj faktora (prirodnih. a njena visina je određena visinom normalne stope povraćaja na uložena sredstva i rizikom. organizacionih. Ponderisana diskontna stopa treba da odražava cenu zemljišta. takođe svedena na sadašnju vrednost.). Ostvareni srednji prinos po hektaru zemljišta se zatim koristi prilikom obračuna sadašnje vrednosti očekivanog bruto dobitka. Na visinu bruto dobiti utiče i setvena struktura koja se iz godine u godinu menja. Kada se govori o prinosu zemljišta. On se dobija izračunavanjem sume diskontovanih bruto dobitaka koji se mogu očekivati u korišćenju zemljišta. a njima se pripisuje rezidualna vrednost.PROCENA VREDNOSTI KAPITALA . bioloških.bonitet. kao ocenjeni period sposobnosti ovoga faktora da korisniku odbaci prinos. odnosno njegova plodnost . ekonomskih. Na osnovu zasejane površine za svaku kulturu. postoji određena neizvesnost prihvatanja pojedinih ulaznih parametara. Međutim. utvrđuje se prosečni prinos poljoprivredne proizvodnje za određeni period. izračunava se ukupan broj jedinica bruto dobitka koji se zatim za svaku godinu svodi na jednu jedinicu površine zemljišta. misli se na bruto dobitak koji se dobija gazdovanjem zemljišta. odnosno.metodologija i primeri - međutim. Suština ovog pristupa svodi se na izračunavanje sadašnje vrednosti budućih priliva primenom izabranog diskontnog faktora. odnosno. Na ovaj način se utvrdio finansijski rezultat za svaku proizvodnju . Tako dobijena prosečna vrednost jedinica bruto dobiti po 1 hektaru primenjuje se na finansijski rezultat iz obračunske kalkulacije najrasprostranjenije proizvodnje (ukoliko postoje obračunske kalkulacije). Kako prinos zemljišta ostvaren u jednoj godini obično nije reprezentativan. ukupnu zasejanu površinu i iskazuje posebno za svaku godinu i prosečno za ceo posmatrani period.

kapitalu. kretanje cena poslovnog 86 . pri proceni vrednosti kapitala.547 2. NAPOMENA: Vrednost sopstvenog zemljišta.konverzijom u kapital od strane države ili izmirenjem te obaveze ili . obračun površina.4.Troškovni pristup ./ha. Primenjujući oba pristupa i utvrđujući pondere za oba metoda.85 ha poljoprivrednog zemljišta.predajom zemljišta nazad državi. Ovaj problem će se svakako zakonskom regulativom rešiti. Na primer: Rezultati procene ukupnog fonda poljoprivrednog zemljišta preduzeća "ABC": u 000 DEM 1. U ovom momentu je bitno da državno zemljište ne treba tretirati kao svojinu preduzeća "ABC" i procenjivati u njegovoj neto imovini .953 19.402 Knjigovodstvena vrednost Procenjena vrednost: .Prinosni pristup 35. treba obuhvatiti sa ostalom imovinom preduzeća čiji se kapital procenjuje. moguće je proceniti realnu vrednost po 1 ha zemljišta.250 Prihvaćena procenjena vrednost Prihvaćena procenjena vrednost a 1 ha 5. kao i dokazi o pravu vlasništva (ugovor o kupovini. PRIMENA METODA PROCENE računavanje neto sadašnje vrednosti u din. Građevinski objekti.499. Za procenu vrednosti građevinskih objekata potreban je korektan popis koji obuhvata sve vrste objekata u svojini preduzeća. Nakon definisanja svih ulaznih elemenata izvrši se proračun vrednosti 1 ha zemljišta metodom diskontovanog novčanog toka. okončane situacije o izgradnji objekta).5 s obzirom da preduzeće "ABC" raspolaže ukupnim fondom od 3. dok procenjenu vrednost državnog zemljišta treba tretirati kao dugoročnu obavezu koja će se izmiriti na jedan od sledećih načina: . Zatim je neophodno da specijalista za procenu građevinskih objekata pregleda građevinsko-tehničku dokumentaciju (projekti.

održavanje i sl. nabavne vrednosti pripadajućih instalacija. sadašnje stanje. analiziraju i zatim predstavljaju u mogućoj formi. iznosa i trajnosti (prihodni pristup). Osnovni princip za sva tri pristupa je princip supstitucije koji podrazumeva da bi oprezni kupac imao tri alternativna izbora: . s jedne strane i obim i kvalitet dostupnih podataka s druge. kvalitet gradnje. Na osnovu navedenog. gde se podaci koji se koriste za procenu vrednosti kapitala preduzeća od strane eksperata prikupljaju. a onda da sačini pregled i rekapitulaciju procenjene vrednosti svih objekata. troškovi gradnje. Vrsta i starost objekata. kako bi stekao uvid u njihovo postojanje. koja se množi ukupnom površinom objekta (pri čemu se vodi računa da li se uzima bruto ili neto površina objekta).da nabavi sličnu imovinu koja će mu obezbediti sličnu korisnost (pristup poređenja prodaje na tržištu) ili da nabavi imovinu koja će mu obezbediti podjednak prihod uporedivog kvaliteta. klasifikuju.PROCENA VREDNOSTI KAPITALA . Postoje tri opšte poznata pristupa koji se koriste kod utvrđivanja vrednosti građevinskih objekata: (1) troškovni pristup uloženih sredstava. Troškovni pristup u proceni građevinskih objekata. troškovi uređenja građevinskog zemljišta. specijalista za procenu objekata treba da napravi opis s osnovnim karakteristikama svakog objekta i da pojedinačno proceni svaki objekat. U ovu cenu se uključuju troškovi investiciono-tehničke dokumentacije. Pri proceni mora se voditi računa o 87 . je proces sa određenim redosledom. podrazumeva da se procenjena vrednost građevinskog objekta utvrđuje na osnovu građevinske cene u momentu procene.da kupi slobodno zemljište i izgradi sličnu nekretninu (princip uloženih sredstava). Metodologija procene. Pri proceni vrednosti građevinskih objekata. koja se obično koristi za građevinske objekte.metodologija i primeri - prostora) i izvrši pregled objekata. utiču na primenjivost svakog pristupa u svakoj pojedinačnoj situaciji. zasnovan na principu supstitucije. (2) tržišni i (3) prihodni pristup. prema Uredbi o načinu utvrđivanja vrednosti kapitala. . treba koristiti pristup uloženih sredstava za sve objekte procenjujući tekuće troškove za izgradnju nekretnina uz odbitak amortizacije (troškovni pristup).

PRIMENA METODA PROCENE funkcionalnosti. kvalitetu gradnje. međutim može biti korišćen i pri proceni ostalih nekretnina. 88 . za određenu upotrebu i za određenog korisnika. s obzirom da su to po pravilu lica građevinsko-tehnički obrazovana. a ne ekonomisti. Na primer. zgrade za specijalnu namenu. pre procene. fabrički kod svakog objekta. ako se radi o proceni vrednosti neto imovine.4. Sa specijalistom za procenu građevinskih objekata. stepenu amortizovanosti i izgrađenosti infrastrukture. primesa je vrednost u likvidaciji (redovnoj ili u forsiranoj likvidaciji). kao što su infrastruktura. uzimajući u obzir troškove izgradnje ili nabavke identičnog ili sličnog novog objekta sa teritorije . Vrednost u upotrebi odnosi se na vrednost određene imovine. godine aktiviranja i reaktiviranja objekata. tj. Ako se radi o proceni firme u likvidaciji. Od specijaliste za procenu se očekuje da proceni vrednost svakog objekta.opštine ili grada gde se objekat nalazi i umanjujući ih za iznos amortizacije. Postupak procene vrednosti građevinskih objekata od strane specijalista za procenu svodi se na sledeće: Sastavljanje pregleda svih objekata koji sadrži: – – – – spisak objekata po fabrikama ili delovima (pogonima). za sva sredstva koja nemaju aktivno tržište. situacioni planovi tehnoloških celina (pogona) sa objektima i infrastrukturom. odražavajući stepen do kojeg ta imovina doprinosi koristi i profitabilnosti biznisa firme. "Vrednost u upotrebi" može da se koristi u proceni opreme. koja treba takođe da bude realno procenjena. premisa je vrednost u upotrebi ili sadašnja procenjena vrednost. treba definisati premise vrednosti.

PROCENA VREDNOSTI KAPITALA .metodologija i primeri - – – arhitektonsko-građevinske projekte po kojim su objekti izgrađeni i obim izvršenih radova za specifične konstrukcije. objekte infrastrukture i uređenje zemljišta. određen je (a) svim komponentama amortizovanja (obračunatim po međunarodnom standardima ili pak jugoslovenskim propisima) i (b) stepenom doprinosa tog objekta korisnosti i profitabilnosti posla (biznisa). specifične konstrukcije. Održavanje objekata podrazumeva ulaganje sredstava i rada u meri koja je neophodna za normalno funkcionisanje u skladu sa očekivanim ekonomskim vekom upotrebe. Navedeni termini se mogu objasniti na sledeći način: – Ekonomski vek upotrebe objekata. Rekonstrukcije objekata se moraju detaljno uključiti u procenjenu vrednost objekata. Kvalitet stanja u kome se svaki objekat nalazi treba utvrditi na bazi ekonomskog veka upotrebe objekata. vodeći računa o nameni i konstrukciji objekata. – – – Na osnovu detaljnih tehničkih podataka. vrši se grupisanje objekata u određen broj grupa ili celina. Na primer: građevinski objekti. Efektivno proteklo vreme računa se od godine aktiviranja objekta do dana procene. uz konstataciju eventualnog odstupanja od projekta. uređenje zemljišta. efektivno proteklog vremena korišćenja objekata. temelje opreme. instalacije van objekta. Objekte trebe prezentirati u tabelarnim pregledima na osnovu njihovih glavnih karakteristika: dužina (m1) ili površina (m2) ili zapremina (m3) ili 89 . Obilazak i tehnički pregled svih objekata. održavanja i većih rekonstrukcija na objektu.

a preporučljivo je i u DEM ili u USD. Pomenute podatke objavljuje Savezni zavod za statistiku. PRIMENA METODA PROCENE težina (kg). limovi. Cena nove gradnje po jedinici mere za pojedinačni objekat određuje se na bazi izvršenih licitacija za radove sličnih objekata koje su održane u godini procene. korigovane statističkim podacima o kretanju cena osnovnog građevinskog materijala u toku iste godine (cement. radne snage. cevi za vodovod i kanalizaciju). m2. 90 . Sledeći primer ilustruje procenu vrednosti građevinskih objekata preduzeća "ABC" koja je data u vidu tabele sa obračunom sadašnje procenjene vrednosti ili "vrednosti u upotrebi" i Opisom prvog objekta iz tabele (Upravna zgrada). m3 ili kg). šljunak. Sadašnja procenjena vrednost je rezultat razlike između vrednosti nove gradnje i vrednosti depresijacije. Vrednost nove gradnje dobija se kao proizvod cene po jedinici mere za novu gradnju i veličine objekata prikazane u izabranoj. troškove revizije i profita građevinskih firmi. Cena po jedini mere uključuje cenu materijala. mehanizacije. Procenat fizičke depresijacije predstavlja proizvod vrednosti nove gradnje i vrednost fizičke depresijacije. Sve vrednosti treba da su iskazane u dinarima. reprezentativnoj jedinici mere (m1.4. betonski čelik i valjani čelični profili. Za važnije objekte treba uraditi tehničke opise sa svim bitnim karakteristikama. troškove izrade tehničke dokumentacije i iznos taksi za dobijanje saglasnosti za tehničku dokumentaciju.

496. 20.192.200423.800584.600160. 6.50 I 3.9701.068.6005.560 ∑ 594. 4.522267.22424.904 19.751466.137.000196.00 halaSkladište boca za laboratorijuLaboratorija sa I 4.50 1983198319851985198519851985198519851985 III 198519851985 3 ⋅ 3. mere Težina kg Dužina m' Zapremina m3 Površina m2 12 11 10 9 8007008004508501206506503811014075042 11.5501.0001.74338.680867.00I 3. na dan Cena po jedinici .70749 16=(12×15):1 6.206.146112.604255.00 održavanjaProtivpožarna zaštitaKompresornica 2Zgrada I hemijske pripreme vodeKotlarnicaZgrada QA Gradjevinski 14.000802.080 00 17=12-16 Iznos fizičke depresijacije 442.00029.4902801. 2 1 I 312456781214182531 12345678910111213 91 .20 I 3.00 (kvaliteta)Kompresornica 1 objekti UKUPNO GRADJEVINSKI OBJEKTI Broj etaža Godina aktiviranja/ reaktiviranja 5 4 Naziv objekta 3 Preduzeće "ABC" Fabrički kod Red.50I Upravna zgradaPutnička portirnicaProizvodna 18.560265 ∑ .296.750368.50 + 3.003.PROCENA VREDNOSTI KAPITALA .00 I 4.083.110 8 1.030212. 8.31222..metodologija i primeri - .3203.7764.00III 8.u USD Sadanja procenjena vrednost 749.099933.9381.504.335567 792 7 Visina objekta I 2.00.00II atomskim sklo-ništemRadionicaZgrada 2 ⋅ 3.00.85397.4481. br.613501.2501.8501.6322.00II 3.39 9.6881.00.00.620651.257157.1 ∑ 15=13:14 20602.664 39.620 Procena vrednosti gradjevins Vrednost nove gradnje kih objekata. 540 % fizičke depresijacije Efektivno proteklo vreme Ekonomski vek upotrebe 14 13 37%19%16%16%16%33%31%31%33%28%33%1 6%33% 35676767673336363340336733 13131111111111111111111111 1.251.761 1.478535.80 6 I 3.802245.

Bitan 92 . Prozori su krilo na krilo. specijalista za određenu vrstu opreme. U objektu su izvedene instalacije vodovoda i kanalizacije. zastakljeni dvostrukim staklom. gletovan i bojen. 1. tehničku i ekonomsku zastarelost. ili po linijama ili grupama. U postupku procene vrednosti opreme potrebno je raspolagati popisom opreme koja održava stvarno stanje opreme na dan procene. a u mokrim čvorovima su keramičke pločice.490. Unutrašnja obrada: Podovi: Podovi objekta su betonski. Zidovi: Plafoni: Stolarija: Instalacije: Oprema.00 m2 Objekat je montažni. serijske proizvodnje. duplošperovana i bojena. Montažni panoi su obrađeni tapetima. kako bi mogao da utvrdi procenat njene istrošenosti. Osnova objekta je razuđena. Objekat je fundiran na trakastim temeljima. Knin . tipa "Janj" od sendvič elemenata u drvenom bondruku. eternita i mineralne vune.4. treba da izvrši uvid u stanje opreme i da oceni pojedinačno. a vrata su izvedena po JUS-u. izvedeni preko hidro i termoizolacije. PRIMENA METODA PROCENE PREDUZEĆE "ABC" OPIS OBJEKATA Upravna zgrada Broj objekta u situaciji: Godina izgradnje: Neto površina objekta: Karakteristike objekta: Konstrukcija objekta: 3 1983. njenu funkcionalnu.gips ploča. Kvalifikovani procenjivač. a završna obrada je vinaz ili tapisom. Konstrukcija je montažna. u sali zidovi su obloženi lamperijom. a u mokrim čvorovima keramičkim pločicama. Sendvič elementi su u kombinaciji knin . struje i grejanja.gips na plafonskoj konstrukciji je bandažiran i bojen. Zidani deo zidova je malterisan.

u okviru prinosnog pristupa. na proizvodnu opremu (i dalje po tehnološkim linijama) i neproizvodnu (laboratorijsku. koje se za uporedivu opremu mogu ostvariti u stvarnim kupoprodajnim transakcijama. U tržišnom pristupu vrednost opreme se procenjuje na osnovu transakcionih cena. Najviša cena koju bi investitor bio spreman da plati je nova procenjena vrednost opreme.) olakšava specijalisti za procenu sam proces procene opreme. npr. ta vrednost se koriguje za iznos amortizovanosti opreme (fizičke izraubovanosti. uslova i rokova prodaje. Troškovni pristup podrazumeva utvrđivanje troškova zamene opreme. Postoje tri tradicionalna. najčešće korišćena pristupa u proceni vrednosti opreme i to su: tržišni. fizičkih karakteristika. U proceni vrednosti. Međutim.PROCENA VREDNOSTI KAPITALA . Procenjivanje vrednosti opreme zavisi od pristupa procene i od svrhe procene. birotehničku. Grupisanje opreme po njenim vrstama i nameni. transportna sredstva itd. odnosno proizvodnje ili nabavke nove opreme istih ili sličnih karakteristika. funkcionalne i tehnološke zastarelosti). troškovni i prinosni pristup. kancelarijsku. računarsku. kao i ekonomske. 93 . Prema prinosnom pristupu vrednost opreme jednaka je sadašnjoj vrednosti budućih rezultata ostvarenih korišćenjem opreme. izražene u procentima kao preostala upotrebna vrednost. što sve zajedno za rezultat ima procenjenu vrednost odnosne opreme. moguća su dva metoda: (1) kapitalizovanje ostvarenih rezultata i (2) diskontovanje budućih rezultata.metodologija i primeri - podatak za procenu opreme je i obim korišćenja raspoloživih kapaciteta u proteklim godinama u kojima je ispitivana oprema koja je predmet procene (naročito je važno za proizvodnu opremu). Na bazi procesa poređenja i utvrđivanja međuzavisnosti uzimaju se u obzir i prave se prilagođavanja vrednosti u zavisnosti od vremena prodaje.

stepen amortizovanosti je određen na bazi odnosa efektivno proteklog vremena trajanja i procenjenog ekonomskog veka upotrebe. odnosno sadašnja procenjena vrednost opreme. istorijski troškovi nedavnih nabavki ili podaci dobijeni od proizvođača i dobavljača. koja odražava funkcionalne i fizičke karakteristike opreme. finansijske strukture) i drugih faktora vezanih za konkretnu transakciju. Ova analiza predstavlja matematičku ocenu faze životnog ciklusa pojedinačne opreme na dan procene. odnosno preostale upotrebne vrednosti opreme na bazi istraživanja i analize podataka sa sekundarnog tržišta korišćene opreme istih ili sličnih karakteristika. Procenjena sadašnja vrednost opreme se utvrđuje umanjivanjem procenjene vrednosti nove opreme za iznos amortizovanosti. U cilju utvrđivanja vrednosti troškova zamene mogu se koristiti (1) revalorizovani. uz saglasnost obe strane da se razmena obavi. Stvarna cena plaćanja u transakciji imovine se može razlikovati od procenjene sadašnje vrednosti zbog dejstva faktora. i troškove transporta. odnosno proizvodnje ili nabavke nove opreme istih ili sličnih karakteristika umanjena za iznos amortizovanosti. (2) Kada nije moguće pribaviti potrebne podatke sa tržišta. instaliranja i inženjeringa.4. Sadašnja procenjena vrednost opreme je razumna cena po kojoj imovina može promeniti vlasnika. kao što su pregovaračke sposobnosti strana. Razlika između utvrđene vrednosti troškova zamene korišćenom opremom i vrednosti nove opreme predstavlja iznos amortizovanosti odnosne opreme. vrednost opreme se utvrđuje na bazi troškova zamene. Prema Uredbi o načinu utvrđivanja vrednosti kapitala. U cilju upotpunjenja ove analize treba izvršiti i analizu tržišta nedavnih nabavki i cena za uporedive jedinice opreme. vrste transakcija (npr. kao i stepen zastarelosti opreme. PRIMENA METODA PROCENE Svrha procene je da se utvrdi preostala upotrebna vrednost. Za utvrđivanje stepena amortizovanosti koriste se dva metoda: (1) prvi podrazumeva utvrđivanje sadašnje procenjene vrednosti. Utvrđene vrednosti troškova zamene opreme uključuju. pored tržišne cene mašina i opreme. Poređenjem rezultata dobijenih ovim istraživanjem sa rezultatima dobijenim iz 94 . odnosno indeksirani originalni troškovi nabavke ili (2) tekući podaci o troškovima.

kao i da sačini liste i rekapitulacije procenjene opreme sa sledećim podacima.500 8. materijal od kojeg je proizvedena mašina. Preduzeće: "ABC" Pogon: "X" Namena: Proizvodna oprema . nomenklaturu. Procenjuju na osnovu detaljnih specifikacija. popisa i informacija o preduzećima. br. težinu ili zapreminu ili temperaturu.2. 14.900 4. Njihova realnost se ocenjuje na osnovu indikacija o mogućnosti postizanja efekta zbog kojih su sredstva i plasirana. bankama i ostalim institucijama u koje su izvršena ulaganja. na dan …..PROCENA VREDNOSTI KAPITALA .metodologija i primeri - ocene amortizovanosti. Rekapitulacija procenjene vrednosti opreme. Na primer.700 1985.procena dugoročnih finansijskih plasmana Dugoročnim finansijskim plasmanima smatraju se učešća u kapitalu. dobija se vrednost koja bi trebalo da reflektuje tržišne uslove na dan procene. 4.3. u najkraćem dâ opise opreme. remonta i sl. dimenzije.500 Za proizvodnu opremu procenitelj ide i u veći broj detalja za svaku liniju i njene delove. ocenu stanja održavanja. proizvođača.1.400 5. tako da daje za svaku mašinu: tehničke karakteristike. dugoročne hartije od vrednosti. Lokacija 1. krediti sa rokom dospeća preko godinu dana od dana činidbe. Pogon "X" 2.u USD Preostala Realna procenjena Inventarni Opis opreme amortizacija Fabrički broj Nova nabavna vrednost Godina Proizvođač Tip/model broj Količina vrednost proizvodnje (sadašnja procenjena vrednost) Red.. I za procenjenu opremu specijalista za procenu opreme treba da. 10. otkupljene sopstvene akcije i ostali dugoročni plasmani. Stalna imovina . Pogon "Y" 1031 1 StrugFAMTES-3 645 1 Brusilica METALNA HT-350 4671 55 1980.800 6. prvenstveno proizvodne opreme. model. učešća u kapitalu predstavljaju vlasnički interes u drugom pravnom licu u vidu portfelja akcija i u vidu udela u kapi95 .

Dugoročni finansijski krediti Dugoročni krediti preduzećima2. Beograd215 UKUPNO690 3. Po završenim pojedinačnim procenama. Ulaganja u banke Banka "A".000 dinara 1. kome je plasiran. onda procenitelj sam mora da izvrši detaljno ispitivanje svakog pojedinačnog dugoročnog finansijskog plasmana: gde i u šta je plasiran. Beograd475 "MV". kupljene obveznice i sve druge pribavljene hartije od vrednosti.4. sastoje se od: . što procenitelj treba da prihvati i uvaži. kamate i sl.758 Predložene korekcije Ispravka vrednosti(3. na dan procene. s namerom da ih preduzeće drži na duži rok u cilju ostvarivanja zarade: dividende. ispravke ili uvećanja. Svojim postupcima revizori daju ocenu vrednosti i realnosti povraćaja ovih plasmana.211 Dugoročni krediti ostalima1. itd. treba da sastavi rekapitulaciju procenjene vrednosti uz prethodne korekcije: otpise. Pri proceni vrednosti finansijskih ulaganja veoma je koristan prethodno obavljen revizorski pregled (potpun ili delimičan) finansijskih izveštaja od strane nezavisnih revizora. Međutim. po kom kursu (ako se radi o plasmanu u devizama). Ukoliko se ne mogu očekivati plasirani efekti. uz koje uslove. učešća u dobitku. Ulaganja u preduzeća "XY". Beograd484 UKUPNO806 2.262 Prema bilansu stanja UKUPNO 4.051 UKUPNO 3.262) Korigovano stanje na dan procene1.496 96 . Na primer: (a) Eksterna dugoročna finansijska ulaganja preduzeća "ABC". ako revizorskog pregleda nema. određeni plasman se mora delimično ili u celini otpisati. Beograd309 Banka "B". Dugoročne hartije od vrednosti uključuju akcije i druge vlasničke certifikate do 10% u kapitalu drugih pravnih lica. PRIMENA METODA PROCENE talu. Beograd13 Banka "C". ukoliko oceni da su potrebne.

Beograd Banka "B". Polaznu osnovu za procenu vrednosti zaliha materijala.2. (b) Dugoročna finansijska ulaganja se mogu i uvećati.1. pri proceni moguće ih je uvrstiti u obrtnu imovinu.metodologija i primeri - Iznos od 3. Beograd Banka "C".119 hiljada dinara procenitelj na dan procene treba da uveća vrednost dugoročnih finansijskih ulaganja koja će nakon toga iznositi 8. Beograd Stanje u bilansu Korekcije (uvećanje) Korigovano stanje 4.056 3.192 1 844 UKUPNO 864 5. Na osnovu pismenog obaveštenja Banke "A" od 15.056 hiljada dinara na ulaganja u Banku "A" se odnosi 4.PROCENA VREDNOSTI KAPITALA .119 8. Procena vrednosti obrtne imovine Prema šemi bilansa stanja u obrtnu imovinu svrstavaju se zalihe.262 hiljade dinara predstavlja dospele a nenaplaćene iznose potraživanja po dugoročnim robnim kreditima. Nakon detaljnog ispitivanja dokumentacije i konsultacije s merodavnim licima. smanjenje ovih ulaganja. Za iznos od 3. Ulaganja u banke Banka "A". Na primer. Zalihe se procenjuju na osnovu izvršenog popisa stvarnog stanja svih vrsta zaliha.119 hiljada dinara. gotovina i gotovinski ekvivalenti (hartije od vrednosti). Beograd Preduzeće "Y".111 35 46 UKUPNO 4. 97 . po osnovu izvoza u inostranstvo. Iako su aktivna vremenska razgraničenja posebno izdvojena.12. kratkoročna potraživanja.111 hiljade dinara ili 81%. Ostala ulaganja Preduzeće "X".000 dinara 1. dugoročna finansijska ulaganja preduzeća "MN" sastoje se od: .175 hiljada dinara. što preduzeće nije usaglasilo i evidentiralo. a s obzirom na neizvesnost naplate ovih kredita procenitelj predlaže 100% ispravku vrednosti. Beograd 2.19… (o Rasporedu revalorizacionih rezervi iz 19… i 19… godine) izvršeno je povećanje dugoročnih ulaganja u banku za 3. 4.4.175 Od ukupnog iznosa od 5. tj.

usled veoma oštre konkurencije konkretnog proizvoda sa relativno velikom ponudom i niskim cenama (naročito iz pojedinih azijskih zemalja). visoki troškovi transporta konkretne proizvodnje do zemlje uvoznika. Na primer: Na zalihama gotovih proizvoda preduzeća "ABC" na dan procene zatečene su zalihe gotovih proizvoda proizvedenih u 1992.4. a ne u preduzeću. zbog prirode ovog proizvoda. Za zalihe gotovih proizvoda i nedovršene proizvodnje polaznu osnovu za procenu čini cena koštanja koja ne može biti viša od neto prodajne cene. rizik od nestandarnog kvaliteta i reklamacije po tom osnovu. jer nerealno obezvređivanje zaliha dovodi do latentnih rezervi. Uz to.) Podrazumeva se da je pri ovom otpisu neophodna pažljiva procena specijaliste za procenu. po bilo kom osnovu i nezavisno od protoka vremena. zbog nestandardnih dimenzija. Ove zalihe se nisu mogle realizovati ni na domaćem tržištu. Iz objektivnih razloga u privredi. u postupku procene treba izvršiti otpisivanje zaliha po osnovu njihovih stvarno nastalih smanjenja upotrebnih vrednosti. godini. S obzirom da se procenom žele postići što realnije vrednosti zaliha kojima preduzeće raspolaže. sitnog inventara i robe čine vrednosti nabavke istih ili sličnih vrsta zaliha. nije moguće iskoristiti navedene gotove proizvode kao materijal za ponovnu proizvodnju drugih dimenzija. napominje se da su ovi proizvodi uglavnom uskladišteni na otvorenom prostoru. a koje su namenjene izvozu. PRIMENA METODA PROCENE rezervnih delova. (Ovo je i u saglasnosti sa bilansiranjem zaliha prema novom Zakonu o računovodstvu. 98 . Dosadašnja praksa je bila obaveza linearnog otpisivanja zaliha po kriterijumu vremena provedenog u preduzeću. Procenjeno je da je mala verovatnoća da će se navedeni proizvodi izvesti i nakon otklanjanja objektivnih razloga zbog sledećeg: malo je verovatno da će se obnoviti veza sa kupcem sa kojim je zaključen ugovor o izvozu. ovaj izvoz nije realizovan. Takođe. što se u izvesnom stepenu može odraziti na njihov kvalitet.

840 29 52 850 8. Ova potraživanja mogu se uvećati za iznos kamate ili smanjiti za iznos otpisa. Ispravka vrednosti po- 99 .000 dinara Procenjena vrednost 1.433) (1.433 hiljade dinara. Pregled stanja zaliha preduzeća "ABC". 1. 4.metodologija i primeri - Shodno navedenom. Pri proceni se ocenjuje mogućnost naplate na osnovu starosne strukture potraživanja i na osnovu informacija o dužnicima i njihovoj sposobnosti izmirenja duga. Red. 3. Procenitelj je na osnovu detaljnih popisa i procene sačinio sledeću rekapitulaciju. Na primer: Preduzeće "ABC" ima na dan procene sledeće stanje potraživanja: .679 139 9. Vrste zaliha Sirovine i materijal Rezervni delovi Sitan inventar Proizvodnja u toku Gotovi proizvodi Roba UKUPNO Stanje po popisu 1. što iznosi 1.PROCENA VREDNOSTI KAPITALA . specijalista za procenu zaliha predlaže da se izvrši 100% otpis vrednosti ovih zaliha.840 29 52 850 6.627 hiljada dinara. Na isti način se procenjuju potraživanja u zemlji i inostranstvu.122 139 11.407 hiljada dinara. br. 5. na dan …. Kratkoročna potraživanja i ostala kratkoročna ulaganja prethodno treba da su detaljno popisana i u vidu specifikacija usaglašena s dužnicima. Time će se zalihe gotovih proizvoda svesti na njihovu realnu vrednost. potraživanja od eksternih kupaca iznose 17.000 dinara Kupci u zemlji Kupci u inostranstvu Potraživanja od uvoznika UKUPNO 17. 2. s tim što se na ova poslednja primenjuje realan kurs za valutu u kojoj su izražena.022 Korekcija procene .589 (1.433) Procenitelj takođe navodi da je u Prilogu dat detaljni popis svih vrsta zaliha.235 37 4.422 21. 6.694 Nakon eliminacije internih potraživanja od 6.

Svakako da procenjivač treba i za procenu ove kategorije sredstava da raspolaže popisima i analitičkim specifikacijama.422-4.575 (2.287) 12. a prema sledećem: Starosna analiza potraživanja od kupaca na dan procene Godine do 2 godine 2 . duže od jedne godine. Pregled potraživanja od kupaca na dan procene .407 (2. (2) hartije od vrednosti kao gotovinski ekvivalent (ako su neposredno unovčive) procenjuju se po nominalnoj vrednosti i (3) plemeniti metali i predmeti od plemenitih metala procenjuju se najmanje u visini vrednosti izvedene iz cene plemenitih metala na svetskom tržištu.422 24.694 Ukupno: Eksterni kupci Bruto Ispravka Neto (4. Gotovina u stranoj valuti procenjuje se po realnom kursu strane valute.340 hiljada dinara. utvrđeno je da od ukupnog iznosa potraživanja.000 dinara Eliminisanje Propisani bilans stanja internih potraživanja Bruto IspravkaNeto 19. PRIMENA METODA PROCENE traživanja od kupaca je obezbeđena u iznosu od 2. tako da realna vrednost prispelih potraživanja na dan procene iznosi 14.4.235 Kupci u zemlji 37-37 Kupci u inostranstvu Potraživanja od izvoznika 4.340) 21.3 godine preko 5 godina UKUPNO .287) 17.199X godine iznose 15.608 37-37 4.067 hiljada dinara.948 (2.340) 17.034 (2. 100 .340) 15.422.819 hiljada dinara. su ostvarena potraživanja u iznosu od 248 hiljada dinara.u 000 dinara 141 93 14 248 Za ovaj iznos procenitelj će izvršiti korekciju potraživanja.340) 10.422 (4.12. te neto potraživanja na dan 31.4.067 S obzirom da smo raspolagali starosnom analizom potraživanja od kupaca. Gotovina i hartije od vrednosti za procenu su vrlo jednostavni: (1) vrednost gotovine jednaka je iznosu na žiro-računu i u blagajni preduzeća.

Aktivna vremenska razgraničenja se procenjuju slično potraživanjima. na dan procene.metodologija i primeri - Na primer: Novčana sredstva preduzeća "ABC". na osnovu detaljnih popisa i specifikacija ocenjuje se realnost iznosa iskazanog na ovoj poziciji u bilansu stanja. vrše se odgovarajući otpisi. Procena vrednosti obaveza U proceni vrednosti obaveza prvi korak je njihova identifikacija. Na primer: Preduzeće "ABC" je na poziciji Aktivnih vremenskih razgraničenja u bilansu stanja razgraničilo zarade i naknade zarada (prema odnosu fakturisane i naplaćene realizacije. Otpis može da usledi i za vrednosti koje su pogrešno iskazane na ovoj poziciji u bilansu. kako bi sve obaveze preduzeća bile obuhvaćene procenom. 4.PROCENA VREDNOSTI KAPITALA . Ona mora biti korektno izvedena.2. U našem daljem izlaganju pretpostavljamo 101 . ukoliko je pre procene izvršen revizorski pregled. Sa stanovišta realno iskazanog finansijskog stanja preduzeća. tj. ovaj iznos pri proceni treba da se otpiše i umanji vrednost Aktivnih vremenskih razgraničenja za taj iznos.5. što je u skladu s propisima) u vrednosti od 1.000 dinara Blagajni Žiro-računu Deviznom računu Deviznim akreditivima Ostalim novčanim sredstvima *) UKUPNO 17 32 6 74 114 243 *) Ostala novčana sredstva sastoje se uglavnom od depozita neisplaćenih zarada i depozita za bolovanja preko 30 dana. Kao i kod procene potraživanja i kod obaveza procenitelju će znatno biti olakšan posao. Ukoliko ovaj iznos odstupa od realnosti.430 hiljada dinara.1. sastoje se od novčanih sredstava u sledećim oblicima: .

4. Posebna pažnja mora biti posvećena neregistrovanim.321 Procenitelj treba da na osnovu ugovora.497 Dugoročne obaveze 2. Procenitelj pregledom i analizom svih obaveza mora da proceni iznos potencijalnih obaveza koje treba pretvoriti u stvarne obaveze (sagledavanjem sporova u toku i mogućeg ishoda tih sporova. što se iz ugovora ili zaključnica može utvrditi. PRIMENA METODA PROCENE da nema revizorskog pregleda i da procenitelj sam vrši pregled i analizu svih obaveza i njihovu procenu. rokovima. obračun kamate. Ukoliko se radi o proceni obaveza prema poveriocima u inostranstvu. Ako se procenjuju dugoročne obaveze. Datim primerom prikazana je procena vrednosti kratkoročnih i dugoročnih obaveza od strane procenitelja. da ih analizira i da u obrazloženju procene vrednosti sačini sledeće preglede: 102 . tj. kao potencijalnih stvarnih obaveza). na dan procene. kao i uticaja na visinu obaveza iskazanih u bilansu stanja. Pasivna vremenska razgraničenja tretirana su kao kratkoročne obaveze. pored informacija iz bilansa stanja o visini obaveza kratkoročnih i dugoročnih. potrebno je utvrditi iznose dospelih anuiteta . faktura i popisa identifikuje sve vrste obaveza.055. poreklu. odnosno potencijalnim obavezama.846 Kratkoročne obaveze Pasivna vremenska razgraničenja 39. Znači. procenitelju je neophodno i sledeće: popisi. Na primer.000 dinara 398. u slučajevima kada nije vršena nezavisna revizija pre procene.visinu rate. mora se koristiti realan kurs valute u kojoj su te obaveze izražene. odnosno detaljne specifikacije prema poveriocima. zatim utvrđivanjem iznosa datih garancija. preduzeće "ABC" na dan procene ima sledeće obaveze u bilansu stanja: . koje takođe moraju biti obuhvaćene procenom.

344Dospela a neplaćena glavnica 108.496 Kredita od banaka u zemlji 223.149 Oročenih uloga stranih lica 2.079 5.12.PROCENA VREDNOSTI KAPITALA .u 000 dinara 118.345 172.497 Oročeni ulozi iskazani su u USD i odnose se na uloge: Preduzeća Preduzeće "A" Preduzeće "B" Preduzeće "C" Preduzeće "D" Preduzeće "E" UKUPNO (Prilog . kao na primer: USD / 000 30.metodologija i primeri - A) Dugoročne obaveze Dugoročne obaveze na dan 31.497 hiljada dinara sastoje se od: .544 YU DIN / 000 159. dopunske informacije.740 1.097 924 264 263 33.004Nedospela glavnica (dospeva u 199X i 199X godini) (Prilog .u 000 dinara 172.996 1.852 Kredita od banaka u inostranstvu UKUPNO 398.758 hiljada dinara.631 4. tj.199X godine i to: .199X godine u iznosu od 398.348 Dospele kamate po osnovu ovih kredita iskazane su kao kratkoročne obaveze u iznosu od 72.354 1.149 103 .Tabela P-9A) Dugoročni krediti od banaka u zemlji i inostranstvu obuhvataju glavnicu duga na dan 31.12. Za svaku kategoriju navedenih obaveza u posebnom prilogu dati su detalji.Tabele P-2/A i P-2/B) UKUPNO 226.

769 6.667.u 000 dinara Kreditori Dugoročni deo Dinamika dospeća ostatka duga / glavnice po godinama obaveza na dan 31.561.537 53.636 8.620 54..620 1.073 7.12.687 463 996 26.233 7.417 21.4.553.400 2.820 226.380 12.199X 199X 199X 199X 199X 199X Posle 20. Za kredite u stranim sredstvima plaćanja Banka "A" Banka "B" Banka "C" UKUPNO 47.983 1.01.706 5.537 53.453 210.290.125 2 2 Libor L+1.847 104 .977 7.520 27.199X 31.620 108.533 87.385 6.083 4.078 26.375 123 3.157 53.419 140.058 25.783 552 117 1.348 Preduzeće "ABC" Tabela P-2/B Pregled dospeća obaveza po dugoročnim kreditima po godinama .723 9.477. PRIMENA METODA PROCENE Preduzeće "ABC" Tabela P-2/A Pregled stanja i promena na obavezama po dugoročnim kreditima.079 1.199X kursne razlike Valuta Konto Kreditori Oznaka Iznos Kamatna stopa 4130067 4130067 4150025 4150025 4150025 4150025 4150025 4150025 4150025 4150041 4150084 4150084 4150084 4150084 Banka Banka Banka Banka Banka Banka Banka Banka Banka Banka Banka Banka Banka Banka "A" "B" "C" "E" "F" "M" "N" "R" "X" "Y" "Z" "P" "S" "XY" 840 756 280 840 40 280 840 840 840 840 280 840 280 840 210.546 988.125 1 2 5.603 448 160 152 14 2 4.847 6.375 133 4 3.861 3.603 448 35 757 4.316 12% 12% AKA+1.603 21.108 8.061.883 463 166 1.750.420 16.501 14.452 35.211 9.266 111.193 372.12.199X u 000 dinara u 000 dinara Otplatni period u godinama Pozitivne kursne Negativne Otplata razlike do 31.780 3. na dan … Promene na kreditima u Glavnica duga toku obračunskog Glavnica duga perioda 01.581 UKUPNO 339.847 6.824 104.12.203 103.452 38.635 3 8.807 110.000 21.004 47.371 130.

199X godine u iznosu od 2.u 000 dinara StanjeKorekcije Poverilac 31.285(187.237(511.095.558) Procenitelj mora da se ogradi u proceni obaveza prema dobavljačima jer na osnovu raspoloživih informacija teško je proceniti realnost iskazanih obaveza. Obaveze prema dobavljačima i za primljene avanse .199Xinternih salda Primljeni avansi592.176Dobavljači u inostranstvu604. 105 .745 39.12.333 44. u skladu sa standardima revizije. bila bi zahtevana direktna konfirmacija stanja od dobavljača (naročito od onih u inostranstvu) i tek nakon toga bi se mogao formirati sud o realnosti ovih obaveza. Da je vršena revizija u punom obimu.607(324.031 118.321 2.095.500 3.metodologija i primeri - B) Kratkoročne obaveze Iskazane kratkoročne obaveze na dan 31.12. inostranstvu i za nefakturisanu robu) Obaveze iz zajedničkog poslovanja i prema povezanim preduzećima Obaveze za primljene kredite od banaka u zemlji Obaveze za zarade Ostale kratkoročne obaveze Pasivna vremenska razgraničenja UKUPNO 592.167 Pri analizi ovih obaveza prvo su eliminisane obaveze iz internih odnosa (saldirane sa potraživanjima iz internih odnosa).PROCENA VREDNOSTI KAPITALA .167 hiljada dinara imaju sledeću strukturu: .169UKUPNO1.607 750.630 546. a zatim sagledavane potencijalne obaveze koje mogu da se pretvore u stvarne obaveze (po osnovu podnetih tužbi protiv preduzeća "ABC").343.u 000 dinara Obaveze za primljene avanse Obaveze prema dobavljačima (u zemlji.057) Dobavljači u zemlji110.501) Dobavljači za nefakturisanu robu36.

PRIMENA METODA PROCENE Obaveze iz zajedničkog poslovanja u iznosu od 535.745 Procenom je utvrđeno da je iznos ostalih kratkoročnih obaveza i pasivnih vremenskih razgraničenja realno iskazan. Ostale kratkoročne obaveze iskazane u iznosu od 118.500 hiljada dinara predstavljaju kratkoročne kredite koji su realno iskazani na dan 31.599 hiljada dinara korigovane su iznosom od 39.578 118.4.Tabela P-11). Obaveze za primljene kredite od banaka u zemlji u iznosu od 44. Za procenu dugoročnih rezervisanja treba obezbediti opšti akti preduzeća kojim se reguliše računovodstvo (pravilnik ili metodologija) i ostalu relevantnu dokumentaciju.246 72.734 hiljade dinara iskazane su u realnom iznosu (Prilog . a koje će se pojaviti u narednim godinama. Obaveze prema povezanim preduzećima za kratkoročno uložena sredstva u iznosu od 10.u 000 dinara Dospele neizmirene obaveze po dugoročnim kreditima Ukalkulisane kamate i ostale naknade po dospelim dugoročnim kreditima Ukalkulisane ostale kamate na kratkoročne kredite Obaveze za poreze i doprinose UKUPNO (Prilog .745 hiljada dinara obuhvataju: .Tabela P11). koja predstavljaju (prema Zakonu o računovostvu) obaveze za pokriće troškova i rizika proisteklih iz prethodnog poslovanja.12.460 hiljada dinara.163 9. moraju biti procenjena u realnom iznosu. godine (Prilog .Tabela P-2/B) 35. 106 .199X. C) Dugoročna rezervisanja. jer se vrednost dugoročnih rezervisanja procenjuje u visini očekivanih izdataka po osnovu troškova i rizika iz prethodnog poslovanja.758 1. što predstavlja eliminaciju salda internih potraživanja i obaveza.

12.287 (Prilog .PROCENA VREDNOSTI KAPITALA .880 154. kao na primer: Preduzeće "ABC" Tabela P-10 Pregled stanja i promena na dugoročnim rezervisanjima Konto 40 Naziv konta Rezervisanja za rizike UKUPNO .199X Povećanje u toku 199X Smanjenje u toku 199X Stanje na dan 31.0247.12.880 154.461.199X 562. Konto 4040023 .817.199X 107 .199X Povećanje u toku 199X godine je rezultat nastalih kursnih razlika i delom novih obračuna sa garantnim depozitom.12.287 Specifikacija konta grupe 404 Konto 4040015 .620 Stanje na dan 31.324.287 30.12.Tabele P-10 i specifikacija konta grupe 40) I za procenu ove kategorije bilansa stanja potrebna je detaljna specifikacija.199X PovećanjaSmanjenja 30.u 000 dinara 6.906 Rezervacije za radne jednice u inostranstvu UKUPNO154.071 (7.Ostale rezervacije za radne jedinice u inostranstvu .287 hiljada dinara dugoročnih rezervisanja i to: .u 000 dinara Stanje na dan Promene u toku obračunskog perioda 31.906.990 Povećanje u toku 199X  Smanjenje u toku 199X 6.380 Po bilansu 31.879.metodologija i primeri - Na primer: Preduzeće "ABC" u bilansu stanja na dan procene ima iznos od 154.917 29.380.12.608) 147.0247.Rezervacija za garantni depozit .630 Po bilansu 31.381 Rezervacije za garantne depozite 147.u 000 dinara 5.u 000 dinara 126.

garant. napraviti popise i specifikacije. naknade štete.6. iako se vanbilansno prikazuju. PRIMENA METODA PROCENE Povećanje u toku 199X godine je usledilo zbog kursnih razlika i delom iz novih obračuna u kojima je bila rezervacija. Smanjenje u toku 199X godine je takođe rezultat postojanja kursnih razlika i delom novih obračuna usled kojih je došlo do skidanja sa rezervacija (zbog knjiženja kooperantskih situacija koje nisu bile obuhvaćene u prethodnim obračunima. preduzeće "ABC" ima sledeće procenjene vrednosti: . iako su potencijalne.497) Procenjena vrednost dugoročnih obaveza (154. naknade sudskih troškova. 4. izgubljeni sporovi.066 kratkoročnih obaveza 108 . D) Potencijalne obaveze treba da pri proceni budu detaljno analizirane i kvantifikovane u realnom iznosu kao stalne ("čvrste") obaveze.081. Treba obavezno pregledati sve sudske sporove koje poverioci vode protiv preduzeća čiji se kapital procenjuje i proceniti ishod tih sporova na osnovu kojih se može zaključiti koje će obaveze pristeći iz tih sporova.635. čiji se kapital procenjuje.u 000 dinara 3. Ovakve obaveze.4. treba detaljno pregledati.) Za procenu ovih obaveza procenitelj mora da konsultuje pravne eksperte.287) Procenjena vrednost dugoročnih rezervisanja kapitala Procenjena vrednost (1. a knjižene su na kontu Rezervacija). vrednost kapitala se procenjuje metodom neto imovine tako što se od procenjene vrednosti ukupne poslovne imovine oduzme procenjena vrednost ukupnih obaveza: Na primer. mogu se kvalifikovati kao izvesne.1. I ove potencijalne obaveze mogu se u određenom momentu i iznosu kvalifikovati kao obaveze koje su potpuno izvesne.137) Procenjena vrednost (procenjena vrednost neto imovine 894.987 Procenjena vrednost poslovne imovine (398. (Na primer. Procena vrednosti kapitala Uz pretpostavku da će preduzeće trajati u neograničenom budućem periodu. prikupiti informacije o dužnicima kojima je preduzeće.2. Date garancije.

Materijal.928 5. Oprema i ostalo Minus: Ispravka vrednosti Sadašnja vrednost I Materijalna ulaganja (1+2+3) 4.199X (Vrednost neto imovine) AKTIVA 1. Potraživanja iz zajedničkog poslovanja 5. Preduzeće "ABC" BILANS STANJA NA DAN 31.792 202.869 (13) (185) (198) (198) 428.356 8. Zemljište 2.177 25 158 3.869 428. Roba III Zalihe (1+2+3) 1.136 487.051 41. sastavlja se bilans stanja.158 8.671 184. Na primeru preduzeća "ABC" dat je korigovan bilans stanja na dan procene na sledećoj šemi. rezervni delovi i sitan inventar 2.627 2.074 1.868 294.052 92. Novčana sredstva i hartije od vrednosti 2.074 1. Ulaganja u hartije od vrednosti II Dugoročna finansijska ulaganja (4+5) A) Stalna sredstva (I+II) 1.473 673. Ostala kratkoročna potraživanja i AVR IV Kratkoročna potraživanja (1+2+3+4+5) V) Obrtna sredstva (III+IV) POSLOVNA AKTIVA (A+B) Stanje po knjigama 2.815 15 5.7. Dati avansi 3. Sastavljanje bilansa stanja na dan procene Na osnovu procenjenih vrednosti svih kategorija sredstava i izvora.928 5. Proizvodi 3.metodologija i primeri - 4.533 259.207 191.1.575 19 583 3. U tom bilansu treba da budu prikazane sve korekcije stanja iskazane po knjigama na dan procene.12. Kupci u zemlji 4.684 15 5.2.740 244.PROCENA VREDNOSTI KAPITALA .962 109 . Uložena sredstva u banke 5.703 396 5.177 25 158 3.004 91.183 149.758 2.335 687.291 Korekcije procene .575 19 583 3.207 337.u 000 dinara Procenjena vrednost 2.943 250. Građevinski objekti Minus: Ispravka vrednosti Sadašnja vrednost 3.690 211 5.733 428.943 679.

962 Vrednost neto imovine = 651.361 2. može doći i do smanjenja knjigovodstvene vrednosti kapitala. 2. što ilustrujemo bilansom na dan procene na sledećoj šemi.930 36. Primljeni avansi Dobavljači Kratkoročne obaveze iz zajedničkih poslova Obaveze za zarade Obaveze prema povezanim preduzećima Krediti od banaka u zemlji Ostale kratkoročne obaveze Pasivna vremenska razgraničenja Stanje po knjigama 222. 4.671 hiljadu dinara.040 1.907 16. Naprotiv.361 2. 6. 3.671 687. 7.671 651. Na primer: Preduzeće "MN" ima takvu situacija.12.4.040 1.601 hiljada dinara U navedenom primeru bilansa stanja procenjena vrednost kapitala je veća od knjigovodstvene za 428.365 8. 8. Međutim. nije pravilo da se procenom mora povećati kapital iskazan u bilansu prema stanju iz knjigovodstva. PRIMENA METODA PROCENE Preduzeće "ABC" BILANS STANJA NA DAN 31.089 208 POSLOVNA PASIVA (I+II) 259.365 8. 110 .291 428.u 000 dinara KorekcijeProcenjena procenevrednost 428.637 2.473 642 4.637 2. usled korekcija vrednosti imovien na niže ili pak obaveza na više.601 36.199X (Nastavak) (Vrednost neto imovine) PASIVA I Kapital II Kratkoročne obaveze 1.473 642 4.907 16. 5.089 208 .

844 616.844 251. Dobavljači za nefakturisanu robu i usluge 5.056 581 1. Avansi.576) 46.12.923) (134.429 194.585 0 (6.022 351.598 (134.273 11 B) Obrtna sredstva (IV + V) POSLOVNA AKTIVA (A+B) PASIVA I Kapital II Dugoročne obaveze 1.530 1. Oprema 4.046 251.284 78.857 36.756 77.447 29 2. Dobavljači u inostranstvu 4.571 513. Ulaganja u hartije od vrednosti A) Stalna sredstva (I + II + III) IV Zalihe V Kratkoročna potraživanja i novac 1.199X (Vrednost neto imovine) AKTIVA I Nematerijalna ulaganja II Materijalna ulaganja 1.272 POSLOVNA PASIVA (I+II+III) 797.717 Korekcije procene (83.625 11.208 92.653) (218.430 16.885 294. Građevinski objekti 3.056 581 1.844 532. Materijalna ulaganja u pripremi 5.750 579.706) . Dobavljači u zemlji 3.500 1.022 Vrednost neto imovine = 89. depoziti i kaucije 2.844 0 1.407 77. Obaveze za kratkoročne kredite 181.246) 77.598 (218. HOV i novčana sredstva 7.161) 42.585 42.897 53 1.956 156.894 50 54 2.208 10.727 1. Krediti u inostranstvu III Kratkoročne obaveze 1.956 21. Avansi za materijalna ulaganja III Dugoročna finansijska ulaganja 1.576) 579.272 24.430 16.273 134.794 29 2.911 11.543 (126.403 797.894 50 107 2.718) (53) (53) (83.218 1. Ostala kratkoročna finansijska ulaganja 5.571 597. depoziti i kaucije 2.124 314.metodologija i primeri - Preduzeće "MN" BILANS STANJA NA DAN 31.229 2.429 294.651) (82. Dati depoziti i kaucije 2.653) 53 (134.PROCENA VREDNOSTI KAPITALA .596 161.048 9. Ostala kratkoročna potraživanja 6. Kupci u zemlji 3.708 5.870) 35.844 194. Avansi.229 2. Obaveze za zarade i ostale kratkoročne obaveze 7. Zemljište 2.708 12.885 hiljada dinara 111 .286 0 (261.195 24. Aktivna vremenska razgraničenja Stanje po knjigama 16.581 441.305 7.048 9.u 000 dinara Procenjena vrednost 16. Kratkoročne obaveze iz zajedničkog poslovanja 6.272 89.291 153. Potraživanja iz zajedničkog poslovanja 4.

tj. Ovaj metod ima naročitog značaja u sledećim okolnostima: projektovani neto novčani tok. te kao takva može služiti i kao indikator minimalne vrednosti preduzeća. 112 . ukoliko bi se poslovanje nastavilo. Na primer. tada će gubici nerentabilnih delova smanjiti rentabilnost celog preduzeća i ono će manje vredeti nego što je realno. ukoliko bi se poslovanje nastavilo. Ukoliko se konsoliduju podaci o rezultatima poslovanja i upotrebe za procenu. Likvidaciona vrednost predstavlja donji limit. Zatim je potrebno takve vrednosti sabrati i dobiće se veća vrednost celog preduzeća. PRIMENA METODA PROCENE 4. METOD LIKVIDACIONE VREDNOSTI Pored prinosnog metoda i metoda neto imovine. od kojih neki dobro posluju. Tada se obe vrednosti. Zato se i koristi u procenama kao kontrolna veličina. Tada likvidaciona vrednost preduzeća može biti i njegova maksimalna vrednost i za vlasnike jedini upotrebljiv indikator vrednosti. U takvoj situaciji neki vlasnici preferiraju likvidaciju. bio bi niži u poređenju sa vrednošću sredstava kojima preduzeće raspolaže. projektovani neto novčani tok. prinosna i likvidaciona. a rentabilnih prinosnim metodom. ako veliko preduzeće (holding) ima svoje delove (zavisna preduzeća).3. mogu uzeti u obzir prilikom zaključivanja o vrednosti preduzeća. on može biti primenjen i u drugim situacijama. novim Zakonom je propisan i metod likvidacione vrednosti. pa ono više vredi "mrtvo" nego "živo" (kad posluje. metod likvidacione vrednosti trebalo primenjivati samo u preduzećima koja su suočena sa prestankom svog rada. dok su drugi za nastavak rada. najnižu vrednost kapitala.4. dovoljno bi bio nizak da bi likvidaciona vrednost bila skoro jednaka prinosnoj vrednosti. na prvi pogled. Iako bi. U takvim slučajevima se preporučuje vrednovanje nerentabilnih delova primenom metoda likvidacione vrednosti. odnosno vrednost koja više odgovara realnosti. a pojedini posluju s gubitkom. a smanjuje kapital).

proceni pojedinačno sve kategorije bilansa stanja. sledeće korake: pribavi bilans stanja na dan procene. onda je vrednost preduzeća jednaka njegovoj likvidacionoj vrednosti. a pouzdano se zna da pripadaju imovini preduzeća. izračuna likvidacionu vrednost kapitala (vrednost likvidacionog ostatka). tj. sastavi bilans stanja na dan procene. upotpuni bilans stanja (ukoliko je potrebno) sredstvima koja nedostaju. zavisno od vremena likvidacije. zbog njihove bolje informisanosti o tržišnim vrednostima sredstava. kako nekretnina.PROCENA VREDNOSTI KAPITALA . utvrdi bruto likvidacionu vrednost. 113 . oduzme likvidacionu vrednost obaveza. umanji bruto likvidacionu vrednost za direktne i indirektne troškove. Procenjivače za procenu likvidacione vrednosti najčešće angažuje sud. prosuđuje da se sredstva najpovoljnije prodaju.specijaliste za procenu vrednosti. U primeni metoda likvidacione vrednosti potrebno je obezbediti posebne procenjivače .metodologija i primeri - Ukoliko se prinosnim metodom dobije manja vrednost od likvidacione. Upravo iz ovih razloga je u novom Zakonu propisana i primena metoda likvidacione vrednosti. opreme. diskontuje na sadašnju vrednost prethodne iznose. Pri proceni likvidacione vrednosti procenitelj treba da primeni sledeći postupak. doda dobit ili oduzme gubitak tokom likvidacionog perioda. tako i zaliha.

Tu treba uzeti u obzir troškove demontaže i montaže koji bi bili neophodni pri prodaji svake pojedinačne opreme (pri prodaji "na komad"). Građevinskim objektima treba pojedinačno utvrđivati prodajnu vrednost. PRIMENA METODA PROCENE Prvi i drugi korak pri proceni likvidacione vrednosti je identičan koracima primene pri proceni metodom neto imovine. kao pojedinačne ili kao cene linije opreme. Vrednost zemljišta. u proceduri identičan sa trećim korakom po metodu neto imovine. koju opština pri eksproprijaciji zemljišta nadoknađuje. takođe.4. može biti prihvaćena kao likvidaciona vrednost. a naročito funkcionalnost i sposobnost upotrebe na drugom mestu (posle prodaje). s obzirom da odgovara najnižoj ceni. 114 . i nema potrebe ponavljati ih. Vrednost bruto imovine preduzeća u postupku procene likvidacione vrednosti se procenjuje na bazi pojedinačnih prodajnih vrednosti u postupku redovne likvidacije. utvrđivanje vrednosti nije identično metodu neto imovine. pored postojećeg tehničko-tehnološkog stanja. zatim ekonomskotehničke zastarelosti i stepen amortizovanosti i održavanja. Kod procenjivanja likvidacione vrednosti opreme treba uzeti u obzir. ako ne i niža od njihove cene koštanja. što znači da za procenu svake kategorije bilansa treba obezbediti popise stvarnog stanja. podrazumevajući i da potraživanja i obaveze budu procenjeni na bazi realnih mogućnosti naplativosti i plaćanja. Međutim. Likvidaciona vrednost zaliha može biti ista. na čiju će visinu naročito uticati funkcionalnost objekta i mogućnost njegove višestruke upotrebe i korišćenja za druge svrhe. opisu i karakteristikama sredstava. Treći korak je. Prema strukturi bilansa stanja. procena bi trebalo da se odvija na sledeći način: Nematerijalna ulaganja treba pokušati da se posebno procene i da se posebno prodaju. zatim specifikacije i ostale dokaze o vlasništvu.

sposobnost preduzeća da likvidira sredstva redovnom likvidacijom.000 Novčana sredstva 1. tj. zakonski propisani troškovi.000Procenjena likvidaciona vrednost nekretnina Procenjena vrednost obrtnih sredstava . na sledeći način: .PROCENA VREDNOSTI KAPITALA . kao i da preduzme sve za postizanje maksimalne vrednosti likvidacionog ostatka. potencijalni uticaj od korišćenja redovne ili forsirane likvidacije.000 Procenjena vrednost potraživanja 128. Obaveze (dugoročne i kratkoročne) treba da budu procenjene u visini realnih mogućnosti njihovih isplata. tj. troškovi specijalne prodaje. Na prosuđivanje mogu da utiču sledeći faktori: primena zakonskih propisa (ograničenja). 115 . Prosuđivanje najpovoljnije prodaje sredstava podrazumeva da procenjivač treba da izabere način likvidacije. porezi (kao direktni troškovi) ili troškovi pravnih usluga.u 000 dinara 522. (kao indirektni troškovi). Troškovi kojima se umanjuje bruto likvidaciona vrednost su na primer: troškovi angažovanja komisije koja vrši prodaju imovine. potencijalna likvidaciona vrednost nematerijalnih ulaganja. izabere redovnu ili forsiranu (ubrzanu) likvidaciju.000Procenjena bruto Umanjivanje bruto likvidacione vrednosti za direktne i likvidaciona vrednost indirektne troškove je sledeći korak u proceni likvidacione vrednosti.509. Utvrđivanje bruto likvidacione vrednosti vrši se nakon procenjivanja pojedinih kategorija aktive i prosuđivanja o najpovoljnijem izboru likvidacije.000i ostale obrtne imovine 256. vraćanje.metodologija i primeri - Likvidaciona vrednost dugoročnih finansijskih ulaganja i kratkoročnih potraživanja odgovaraće vrednosti koja će moći realno da se povrati (za uložena sredstva) ili naplati. troškovi osiguranja i sl.zaliha 603.

4. PRIMENA METODA PROCENE

U našem prethodnom obračunu to iznosi: - u 000 dinara 1.509.000 (213.000) (60.000) 1.236.000

Bruto likvidaciona vrednost iznosi Direktni troškovi likvidacije Indirektni troškovi likvidacije Likvidaciona vrednost (ostatak)

Tokom likvidacionog perioda, u kojem preduzeće može da nastavi sa svojim aktivnostima, treba utvrditi finansijski rezultat i, ako je u tom periodu utvrđena dobit, dodati procenjenoj i prethodno obračunatoj likvidacionoj vrednosti, a ako je utvrđen gubitak - oduzeti ga. Likvidacionu vrednost obaveza treba oduzeti od prethodno obračunate likvidacione vrednosti i time se dobija procenjena neto likvidaciona vrednost kapitala preduzeća.
Na primer (nastavak prethodnog obračuna): - u 000 dinara Likvidaciona vrednost (ostatak) Procenjena likvidaciona vrednost obaveza Procenjena neto likvidaciona vrednost - likvidaciona vrednost kapitala 1.236.000 (1.033.600) 202.400

Zavisno od vremena trajanja likvidacije, u poslednjem koraku moguće je diskontovanje na sadašnju vrednost prethodno izračunatih iznosa. Poslednji korak u postupku procene likvidacione vrednosti je sastavljanje bilansa stanja na dan procene.
Na primer: Preduzeće "LV", na osnovu prethodno izvršenih postupaka procene likvidacione vrednosti, sastavlja sledeći bilans:

116

PROCENA VREDNOSTI KAPITALA - metodologija i primeri -

BILANS STANJA NA DAN PROCENE PREDUZEĆA "LV"

(Metod likvidacione vrednosti)
Knjigovodstvena vrednost 1.020.000 (278.000) 742.000 900.600 256.000 128.000 7.000 - u 000 dinara Procenjena Napolikvidaciona mena vrednost

AKTIVA

1. Nabavna vrednost osnovnih sredstava 2. Ispravka vrednosti osnovnih sredstava I Osnovna sredstva (1-2) 3. 4. 5. 6. Zalihe Potraživanja Novčana sredstva Ostala sredstva

522.000 522.000 596.000 256.000 128.000 7.000

(1)

(2)

II Obrtna sredstva (3+4+5+6) Ukupna aktiva (I+II)

1.291.600 2.033.600

987.000 1.509.000 (3)

PASIVA 1. Dospele dugoročne obaveze 2. Dobavljači 3. PVR I Tekuće obaveze (1+2+3) II Dugoročne obaveze Procenjene obaveze (I+II) III Obaveze za direktne i indirektne troškove likvidacije Ukupne obaveze (I+II+III) IV Kapital (neto likvidaciona vrednost) Ukupno pasiva (III+IV) 66.000 493.600 90.000 649.600 384.000 1.033.600 66.000 493.600 90.000 649.6000 384.000 1.033.600 (4)

1.033.600 1.000.000 2.033.600

273.000 1.306.600 202.400 1.509.000

(5) (6)

117

4. PRIMENA METODA PROCENE

U napomenama je dat obračun procene likvidacione vrednosti pojedinih bilansnih pozicija preduzeća "LV": 1) Osnovna sredstva / nekretnine i oprema
- u 000 dinara Građevine - 10% provizije i drugih direktnih troškova Diskontni faktor (18 meseci, 48%) Oprema - 40% diskont zbog pojedinačne prodaje ⋅ 750.000 (75.000) 675.000 0,49363

333.000

560.000 60% 336.000 80% 268.800 ⋅ 0,70259 189.000 522.000

- 20% provizije i direktnih troškova

Diskontni faktor (9 meseci, 48%) Likvidaciona vrednost stalne imovine

2) Obrtna sredstva - zalihe
- u 000 dinara Stanje po knjigama Gotovi proizvodi Nedovršena proizvodnja Materijal UKUPNO 380.000 150.600 370.000 900.600 Likvidaciona vrednost Objašnjenje

285.000 (25% snižene cene) 15.000 (nemogućnost završetka proizvodnje) (20% diskont zbog škarta) 296.000 596.000

3)

Ukupna procenjena bruto likvidaciona vrednost iznosi 1.509.000 hiljada dinara. Ukupna procenjena likvidaciona vrednost obaveza (kratkoročnih i dugoročnih) iznosi 1.033.600 hiljada dinara. Direktni i indirektni troškovi likvidacije iznose 273.000 hiljada dinara i to direktni 213.000 hiljada dinara, a indirektni 60.000 hiljada dinara. 118

4)

5)

PROCENA VREDNOSTI KAPITALA - metodologija i primeri -

6)

Kapital / neto likvidaciona vrednost izračunata je:
Ukupna aktiva Ukupne obaveze Neto likvidaciona vrednost - u 000 dinara 1.509.000 1.306.000 202.400

4.4. ZAKLJUČAK O PROCENI Kao što je ranije pomenuto, metodologija procene obuhvata veći broj različitih metoda. Da bi došli do vrednosti preduzeća, procenjivači obično koriste dva ili više metoda, pa kao rezultat dobijaju više mogućih vrednosti. Zbog toga je, na kraju, njihov zadatak da utvrde kojoj od tih vrednosti je najbliža vrednost preduzeća. To se obično čini ponderisanjem rezultata pojedinih metoda i izračunavanjem ponderisane vrednosti. U fazi pripreme za procenu, procenjivač bi trebalo da izabere više metoda. Neki od ovih metoda će rezultirati boljim a neki lošijim indikacijama o vrednosti preduzeća. Metod koji bolje indicira vrednost preduzeća, trebalo bi da dobije veću težinu prilikom utvrđivanja konačnog rezultata. Međutim, određivanje pondera i ocena rezultata pojedinih metoda sa stanovišta donošenja konačnog suda o vrednosti preduzeća, nije jednostavan postupak. On je podložan uticaju mnogih faktora i zahteva, u značajnoj meri, rasuđivanje procenjivača zasnovano na njegovim saznanjima o preduzeću i okruženju u kome posluje.

Prema novim propisima, kod nas će se procena vršiti primenom dva metoda, tako da će procenjivači biti u situaciji da donose zaključak o vrednosti kapitala na osnovu rezultata svakog od njih. Moguća su dva pristupa u formiranju mišljenja o vrednosti preduzeća. Prema prvom, procenjivač dodeljuje svakoj od korišćenih metoda odgovarajući ponder, izražen u procentima, što može biti ilustrovano na sledeći način:
(u dinarima) Ponderisana vrednost 1.030.400 556.800 1.587.200

Metod Vrednost ⋅ Ponder = Prinosni metod 1.472.000 70% =⋅ Metod neto imovine 1.856.000 30% =⋅ Ponderisana prosečna vrednost 100% =

119

PRIMENA METODA PROCENE Prema drugom pristupu procenjivač subjektivno ocenjuje koji metod ima veću težinu i takav svoj stav opisuje iznoseći potrebnu argumentaciju. a metod neto imovine kao korektivni.4.600. S obzirom da je u novom Zakonu. kao i utisak koji se stiče i na osnovu nemerljivih faktora. kvalitet i kvantitet podataka. na profesionalni sud procenjivača. mogu uticati i njegova opšta saznanja o preduzeća. odnosno faktora koji. prinosni metod označen kao osnovni. Najverovatnije će biti tolerisana i izvesna odstupanja u 120 . To znači da će najmanji ponder koji se može dodeliti ovom metodu biti 50%. Metod likvidacione vrednosti. U vezi sa propisanom primenom metoda procene. ukoliko se do konačne vrednosti dolazi ponderisanjem. svrhu procene i definiciju vrednosti. Detaljnije posmatrano. odnosno do mišljenja da je vrednost preduzeća približna iznosu od 1.000 dinara. po svojoj prirodi. koji se zasniva na dobroj informisanosti i rasuđivanju. Ovakavo mišljenje obično je zasnovano na prednostima i nedostacima svakog metoda u konkretnoj situaciji. Drugim rečima. ostaje izvesna dilema oko primene prinosnog metoda u situacijama u kojima on nije najpogodniji. Na taj način on može doći do sličnog rezultata. nisu mogli biti obuhvaćeni kvantifikacijama u okviru pojedinih metoda. procenjivač najčešće ima u vidu: prirodu delatnosti preduzeća i sredstva kojima ono raspolaže. premise vrednosti. procenjena vrednost kapitala ne može biti manja od likvidacione vrednosti. biće korišćen samo radi dobijanja indikacije o minimalnoj vrednosti preduzeća. Pored navedenih faktora. dominantnu težinu u donošenju konačnog zaključka o vrednosti preduzeća imaće prinosni metod. Procenjena vrednost kapitala izražava se u dinarima i u deviznom ekvivalentu. koji se takođe navodi u pomenutom Zakonu. u situacijama u kojima prinosni metod rezultira izuzetno niskom vrednošću.

kontrolnom interesu u preduzeću. Treći zadatak procenjivača. proverom dobijene vrednosti iz perspektive onoga ko bi mogao eventualno da je osporava. 121 . odnosi se na procenu strukture kapitala (vrednosti pojedinih delova kapitala) ili pojedinih vlasničkih interesa. Procenjivač mora da se uveri: da je ceo postupak procene bio na adekvatan način planiran i da su na njemu bili angažovani odgovarajući stručnjaci. Drugi zadatak procenjivača. poređenjem dobijene vrednosti sa vrednošću sličnih preduzeća. koji sledi posle donošenja zaključka o vrednosti preduzeća. bitno je da je prinosni metod proglašen osnovnim metodom procene. Međutim. on mora da izvrši testiranje dobijenog rezultata na sledeći način: ponovnom proverom logike i obračuna primenjenih u okviru svakog od metoda. Suprotno je kod manjinskog interesa.metodologija i primeri - davanju težine pojedinim metodama. odnosno nije prihvatljivo prema međunarodnim standardima. Prvo. pre sastavljanja izveštaja o proceni. Time se istovremeno prekida sa dosadašnjom praksom forsiranja metoda neto imovine kao osnovnog metoda. procenjivač ima još nekoliko važnih zadataka. što je u suprotnosti sa osnovnom premisom vrednosti. Posle donošenja zaključka o vrednosti preduzeća.PROCENA VREDNOSTI KAPITALA . Ukoliko se radi o upravljačkim pravima ili o tzv. čija je vrednost manja od procenjene za popust usled odsustva upravljačkih prava. u slučajevima kod kojih je to opravdano. onda je vrednost ovakvog interesa veća od procenjene za odgovarajuću premiju po osnovu upravljačkih prava. on može na najbolji način da odražava vrednost preduzeća. U pojedinim situacijama može biti obračunat i popust na procenjenu vrednost po osnovu odsustva ili reduciranja mogućnosti prodaje vlasničkog interesa. odnosi se na pregled dokumentacije ili informacione osnove koja je korišćena u postupku procene. u najvećem broju slučajeva. jer.

5. evidentira se: 122 . da se iz radne dokumentacije može videti da je za sve metode procene bilo obezbeđeno dovoljno kvalitetnih podataka. Ovaj bilans treba da posluži za knjiženje procenjenih vrednosti poslovne imovine. Ustvari. procenjivač ima i niz administrativnih zadataka kojima se završava ceo angažman na proceni vrednosti preduzeća. sastavlja se bilans stanja s iskazanim procenjenim vrednostima poslovne imovine.4. To se postiže knjiženjem utvrđenih razlika na sledeće načine: a) Kada je procenjena vrednost kapitala veća od knjigovodstvene vrednosti. evidentiraju se na pozicijama poslovne imovine. 4. kapitala i obaveza. obaveza i kapitala u poslovnim knjigama preduzeća. kao što su sređivanje dokumentacije. Razlika koja proističe između procenjene vrednosti kapitala i vrednosti kapitala utvrđene metodom neto imovine. PRIMENA METODA PROCENE da su bili izabrani metodi procene adekvatni specifičnostima preduzeća čija se vrednost procenjuje i da su usklađeni sa svrhom procene. razlike koje su identifikovane prema metodu neto imovine. da su svi predviđeni koraci u proceni izvedeni i da su dokumentovani određenim analizama i objašnjenjima. ocena performansi stručnjaka koji su bili angažovani na proceni i sl. SASTAVLJANJE BILANSA STANJA POSLE PROCENE Nakon utvrđivanja procenjene vrednosti kapitala. preduzeće treba na osnovu ovog bilansa da svede knjigovodstveno na procenjeno stanje imovine. obaveza i kapitala. Na kraju. obaveza i kapitala na dan procene (član 12 Uredbe o načinu utvrđivanja vrednosti kapitala). da su u svim fazama procene korišćeni odgovarajući profesionalni standardi za ovu vrstu posla.

000 450. oba metoda imaju ravnopravan tretman).000 12.000 260.000 7.000 123 .000 13.000 15.00080.000 500. Na sledećem primeru prikazaćemo obe varijante knjiženja: Rezultati procene: Metod Vrednost kapitala u 000 dinara Prva vari-Druga jantavarijanta 350.000 80.000 7.000 415.000 III IV V VI 13.050. BEOGRAD NA DAN PROCENE …… Knjigovodstvena vrednost 6.000 85.000 650.metodologija i primeri - povećanjem vrednosti nematerijalnih ulaganja (pozicije goodwill) procenjenih po metodu neto imovine.000 950. Osnovna ulaganja 2.000 98.000 80.000 225.500 .000 645.000 113. tj. ili smanjenjem vrednosti osnovnih sredstava procenjenih po metodu neto imovine.000 650.000 850.5000 140.000 550. "ABC".P.00098.000 107. Goodwill Osnovna sredstva 1.000 850.000 480.000 260.000 100.00012.000 12. Građevinski objekti 2. Način A) BILANS STANJA D.000 7.00013.PROCENA VREDNOSTI KAPITALA .000 98.000 500. Oprema Dugoročna finansijska ulaganja Zalihe Kratkoročna potraživanja HOV i novčana sredstva Poslovna aktiva II 273.500 6.u 000 dinara Procenjena vrednostVrednost kapitalapo metodu neto imovine varijanta 1 varijanta 2 7.000 750.000 350.000 1.000 - AKTIVA I Nematerijalna ulaganja (1+2) 1.000 480.000 Knjigovodstvena vrednost Prinosni metod Metod neto imovine Metod likvidacione vrednosti Ponderisana procenjena vrednost kapitala (Ponder 50% od procenjenih vrednosti.000 12.000 7.

000 185. tretirajući ga kao posebnu poziciju u okviru dugoročnih rezervisanja. evidentiraju se na pozicijama poslovne imovine.000 90.000 750. jer se svojinska transformacija tretira kao statusna promena preduzeća. obaveza i kapitala. što znači da je bitno utvrditi realnu vrednost i kapitala i sredstava na dan procene.000 95. tj. kao negativni goodwill (gubitak). evidentira se: povećanjem vrednosti osnovnih sredstava procenjenih po metodi neto imovine. Mišljenja smo da za celokupni iznos negativnog goodwill-a treba umanjiti odmah vrednost osnovnih sredstava.000 20.000 I II III IV Kapital Dugoročne obaveze Dugoročna rezervisanja Kratkoročne obaveze Poslovna pasiva 650. ili umanjenjem vrednosti osnovnih sredstava procenjenih po metodu neto imovine.000 1.000 950. kao negativnu komponentu kapitala. "ABC". Razlika koja proističe između procenjene vrednosti kapitala i vrednosti kapitala utvrđene metodom neto imovine. razlike koje su identifikovane prema metodu neto imovine.00095.000 185.P.000 850. Na sledećim primerima prikazaćemo obe varijante knjiženja: 3 Zakon o računovodstvu tretira razliku koja proističe iz niže procenjene vrednosti kapitala i njegove knjigovodstvene vrednosti. BEOGRAD NA DAN PROCENE …… (Nastavak) .000 550.00020. PRIMENA METODA PROCENE Način A) BILANS STANJA D.000 185. 124 .000 95. Zakon predviđa mogućnost odlaganja korekcije kapitala za iznos negativnog goodwill-a (odloženi negativni goodwill).000 b) Kada je procenjena vrednost kapitala manja od knjigovodstvene vrednosti3.000 20.000 185.4.000 20. Dalje.050. bez ostavljanja mogućnosti za neke buduće korekcije.000 645.u 000 dinara Procenjena vrednostVrednost kapitalapo metodu neto imovine varijanta 1 varijanta 2 PASIVA Knjigovodstvena vrednost 350.

metodologija i primeri - Rezultati procene: Metod Vrednost kapitala u 000 dinara Prva vari-Druga jantavarijanta 250.000 275. niti sme da bude niža od likvidacione vrednosti. procenjena vrednost nije bila.000 700.000 150.000 230.000 720.000 171.000 35.000 210.000 150.000 52.000 120.000 750.000 720.000 250.000 AKTIVA I II Nematerijalna ulaganja Osnovna sredstva 1.000 180.000 180.PROCENA VREDNOSTI KAPITALA . BEOGRAD NA DAN PROCENE …….000 150.000 150.000 318.000 60.000 670.000 60.000 171.000 2.000 III Dugoročna finansijska ulaganja IV Zalihe V Kratkoročna potraživanja VI HOV i novčana sredstva Poslovna aktiva PASIVA I II III IV Kapital Dugoročne obaveze Dugoročna rezervisanja Kratkoročne obaveze Poslovna pasiva 250.000 12.000 220.000 12.000 300.000 60.000 2.000 80.000 45.000 220.000 210. 125 .000 130.u 000 dinara Procenjena vrednostVrednost kapitalapo metodu neto imovine varijanta 1 varijanta 2 2.000 130.000 180.000 250.000 130.000 171.000 90.000 NAPOMENA: U svim navedenim slučajevima.000 210.000 36.000 Knjigovodstvena vrednost Prinosni metod Metod neto imovine Metod likvidacione vrednosti Ponderisana procenjena vrednost kapitala Način B) BILANS STANJA DP "ABC".000 35.000 50.000 250.000 150.000 670.000 250.000 .000 12. Oprema 250.000 180.000 12.000 700. Građevinski objekti 2.000 35.000 750.000 200.000 200. Knjigovodstvena vrednost 2.

metodologija i primeri - 5. Priprema Izveštaja o proceni 127 .PROCENA VREDNOSTI KAPITALA .

Ovakav izveštaj obično ima sledeći sadržaj: Uvod (rezime) Informacije o preduzeću Informacije o grani i o privredi Finansijska analiza preduzeća Pregled metoda procene Primena izabranih metoda Zaključak o vrednosti i strukturi kapitala Prilog koji uključuje informaciju o kvalifikacijama procenjivača. Priprema izveštaja o proceni izveštaju o proceni u praksi ne pridaje dovoljan značaj. Tada se u žurbi ne poklanja dovoljno pažnje izveštaju. Tako on može biti osnova za pregovore sa investicionim bankarima ili potencijalnim kupcima. a takođe. Na osnovu izveštaja se ocenjuje i kvalitet procene. iako je on jedini dokaz o rezultatima procene. njihove izjave o nezavisnosti. Kompletan. pisani izveštaj o proceni može ponekad biti korišćen i u situacijama koje nisu u najdirektnijoj vezi sa svrhom procene i namenom izveštaja. može biti predmet pažnje poreskih organa. izjavu zvaničnih predstavnika 129 . s obČesto se zirom da je njegovo sastavljanje uvek skopčano sa rokovima. ukoliko se preduzeće sa tim složi. pregled opštih pretpostavki i ograničenja. pa je zato veoma važno da on bude pripremljen na odgovarajući način. državnih agencija i sl.metodologija i primeri - 5.PROCENA VREDNOSTI KAPITALA .

organizacionom strukturom. spajanja. jer od nje zavisi da li će cela procena biti tumačena u pravilnom kontekstu. 130 . lokacijama. Prikaz jakih i slabih tačaka u poslovanju preduzeća. koji mora biti jasno iskazan. promena vlasništva. Svrha procene takođe mora biti jasna. pripajanja. Informacije o preduzeću. a koje su inače relevantne za procenu. Osnovni podaci o preduzeću u vrlo generalnoj formi treba da ukažu odman na delatnost. U uvodu se daje rezime postupka procene i najvažniji zaključak. Prikaz sistema upravljanja sa navođenjem ključnih menadžera. PRIPREMA IZVEŠTAJA O PROCENI preduzeća da su procenjivačima dostavljeni svi raspoloživi podaci o imovini kojom raspolaže preduzeće i sl. Prikaz svojinske strukture i prikaz njenih promena u poslednje vreme. pravnu formu i svojinske interese. kome se odmah skreće pažnja na najvažnije činjenice u vezi sa procenom. Obično se ovde daje: Kratak istorijat preduzeća. dobavljačima. najvažnijim kadrovima. Metodi procene i zaključak o vrednosti preduzeća. itd. U ovom delu sadržane su informacije o preduzeću koje nemaju finansijski karakter. Obično se uvod formalno piše u vidu pisma rukovodstvu preduzeća. konkurencijom. Uvod. Definicija vrednosti mora biti identifikovana i opisana. kupcima i ostalim relevantnim podacima. preko značajnijih razvojnih poduhvata. vrednost preduzeća do koje se došlo u proceni. koji prikazuje najvažnije događaje od osnivanja.5. kao što su: Datum procene. Prikaz delatnosti preduzeća sa listom njegovih proizvoda ili usluga. tj.

Ovaj deo posvećen je finansijskom stanju u kome se nalazi preduzeće. Obično se daju: Podaci o makroekonomskim kretanjima.PROCENA VREDNOSTI KAPITALA . U izveštaju mora biti detaljno prikazan postupak primene svakog od izabranih metoda i to sa svim potrebnim kalkulacijama. pokušavati da ih osporavaju. Ovaj deo izveštaja sadrži pregled zbivanja u grani ili grupaciji kojoj preduzeće pripada i pregled privrednih kretanja. Podaci o rentabilnosti i likvidnosti. 131 . Ovaj deo izveštaja bi trebalo da sadrži najvažnije rezultate u primeni izabranih metoda i da prikaže na koji način je izveden konačan zaključak o vrednosti i strukturi kapitala preduzeća. Ukoliko su ti obračuni suviše detaljni. Posebno se prikazuju: Podaci iz bilansa stanja o sredstvima i izvorima sredstava. pa će. Podaci o grani ili grupaciji i mesto preduzeća koje se opisuje njegovom veličinom u odnosu na druga preduzeća. ukoliko je poslovanje preduzeća osetljivo na promene u opštem privrednom okruženju. oni mogu biti prikazani i u prilogu. U ovom delu daje se pregled metoda procene i pregled izabranih metoda sa argumentacijom relevantnom za takav izbor. učešćem na tržištu i sl. na osnovu izveštaja.metodologija i primeri - Informacije o grani i o privredi. Ovo je bitno za manja preduzeća čije je poslovanje direktno uslovljeno takvim kretanjima. Podaci o privrednim kretanjima u užem regionu i na lokalnom nivou. Ovo je naročito važno ako izveštaj budu koristili oni kojima rezultati procene ne idu u prilog. Finansijska analiza preduzeća. Zaključak. Primena izabranih metoda. Pregled metoda procene. Računovodstvene i finansijske politike koje se vode u preduzeću.

prilog sadrži mnoge informacije bez kojih nije moguće pravilno tumačiti rezultate primenjenih metoda. To znači da se u njemu ne nalaze samo podaci koji nisu od primarnog značaja za korisnike izveštaja. Prema međunarodnim standardima za procenu. tako da on bude pravilno strukturiran i jasan. PRIPREMA IZVEŠTAJA O PROCENI Prilog. Naprotiv. Listu globalnih pretpostavki i listu ograničavajućih faktora koji su se javili tokom sprovođenja postupka procene. Prilog sadrži: Izjave procenjivača da nemaju interes u preduzeću koga su procenjivali. kao što su detaljni obračuni i finansijske informacije. Ostale podatke.5. 132 . Pregled kvalifikacija procenjivača. Pregled izvora podataka (dokumentacija i obračuni). Zbog toga se ovom prilogu mora posvetiti posebna pažnja. pisani izveštaj o proceni trebalo bi da bude zvanično potpisan od strane procenjivača. odnosno od strane zvaničnog predstavnika firme koja je izvršila procenu. Ovaj deo ima ravnopravan tretman u izveštaju kao i svi ostali njegovi delovi.

PROCENA VREDNOSTI KAPITALA .metodologija i primeri - Literatura 133 .

XXVI Simpozijum. Leko V. Poznanić V.metodologija i primeri - LITERATURA Akerson C. Leko V. Fishman J.: Računovodstvo u funkciji revizije i procene vrednosti preduzeća. Measuring and Managing the value of Companies. no EC007. Sacramento.International Association of Agrarian Economists. 1984. New York. 1990. Zlatibor.PROCENA VREDNOSTI KAPITALA . IAAE . Illionis. Copeland T. 1995.. 1993.. Tim. 184192. Beograd. Murrin J.: Valuation. Jack: Valuation: Measuring and Managing the Value of Companies . 1996. Practitioners Publishing Company. John Wilez & Son's. Koller T. Mrđa N. 1986.. (1997): Agriculturalland Valuation in the Countries under Transition: Toward a Market Oriented Economy. Leko V.: The valuation of Privately Held Businesses. Poznanić V. XXI SYMOPIS. Brnjačka banja. Birmingham.. USA. Computer demonstration session. Beograd. Njegovan Z.: Procena vrednosti preduzeća. 1991. Copeland. Leko V. 1995.: Harmonizacija prava revizije i revizija u SRJ i EU.. UK. Savez računovođa i revizora. Cvetanović M.: Accounting Issues Relating to Transition of Yugoslav Economy . Fort Worth. Wilson D: Business Valuation. Pratt S. New York.. Zlatibor. 1991.: Capitalization Theory and Techniques.. Blackman I.: Redovni bilans u funkciji revizije i procene vrednosti preduzeća.18th Annual Congress of the European Accounting Association. Texas. Poznanić V. Appraisal Institute. 135 . Kotor. zbornik Agrarna politika Jugoslavije u uslovima tržišnog privređivanja. John Wiley & Sons Ltd.John Wiley & Sons. Chicago. 1990. Vlahović A. Damodaran A. Tom. Proceedings from XXIII International Conference of Agricultural Economists. Njegovan Z. Griffits J.. XXIV Simpozijum. IEP. Zbornik radova "Pravo i privreda".: Investment Valuation. California.: Finansijsko restrutkuriranje preduzeća. (1994): Problemi privatizacije u poljoprivredi Jugoslavije. str. Keller. Probus Publishing Company. 1994. Murrin. Savez računovođa i revizora Srbije.. 1995..

Richard D. Appraisal Institute. Zakon o svojinskoj transformaciji 136 . Udruženje pravnika u privredi i Ekonomski institut. Kisić S: Rizik i neizvesnost. Appraisal Institute. Savez ekonomista Srbije. IdW Verlag GmbH Düsseldorf. Recommandation sur les procédures a suivre par les experts comptables en matière d'évaluation d'entreprises . Pratt.: Knjigovodstvo deoničkog društva. PRIPREMA IZVEŠTAJA O PROCENI Poznanić V. Ranković J..American Society of Appraisers (ASA).: Reviewing a Business Appraisal Report.. Udruženje pravnika u privredi SR Jugoslavije.. Scottsdale. 1997. 1997. The Appraisal of Real Estate. Uputstvo o načinu primene metoda za procenu vrednosti kapitala i načinu iskazivanja procenjene vrednosti Uredba o bližim uslovima koje mora ispunjavati ovlašćeni procenjivač i uslovima i načinu oduzimanja ovlašćenja Uredba o načinu utvrđivanja vrednosti kapitala Vasiljević M. Beograd. 1989. The Principles of Appraisal Practice and Code of Ethics . Pratt Shannon P.E.) .V.Institut der Wirtschaftprüfer in Deutschland e. National Association of Review Appraisers & Mortgage Underwriters. Poznanić V.C. The Appraiser's Workbook. 1992. Standards for the Valuation of Business Enterprises . Arizona. Ekonomika preduzeća. Beograd. Vlahović A. 1997.5.Technical Opinion HPA (Hauptfachausschus) 2/1983 . Beograd. Illionis. Illionis. Valuing a business the analysis and appraisal of closely held companies. broj 3-4 jul-decembar 1996. Đuričin D. Shanon P.: Vodič za primenu Zakona o svojinskoj transformaciji. Irwin Inc.: Procena vrednosti kapitala. Second edition.TRC 1.Union Europeenne des Experts Comptables Economiques et Financiers (U. VI Susret pravnika u privredi SR Jugoslavije. Vrnjačka Banja. 1992.

metodologija i primeri - II Procena vrednosti kapitala . 3.PROCENA VREDNOSTI KAPITALA . Uvod Informacije o preduzeću Informacije o privredi i o grani Analiza finansijskih izveštaja preduzeća "VVA" 5. 2. Pregled i primena metoda procene 6.primer Izveštaja o proceni 1. 4. Zaključak Prilozi uz izveštaj o proceni vrednosti kapitala 137 .

12. 15. januar 19… godine 139 .IZVEŠTAJ O PROCENI VREDNOSTI KAPITALA PREDUZEĆA "VVA" - IZVEŠTAJ O PROCENI VREDNOSTI KAPITALA DP "VVA" NA DAN 31.199X GODINE Beograd.

12.3 dinara ─ Metod diskontovanog novčanog toka ─ Metod neto imovine ─ Metod likvidacione vrednosti Rezultati procene .199X 1 DEM = 3.000 dinara 239.133 Likvidaciona vrednost Ponderisana procenjena vrednost (zaokruženo) 329.232 Vrednost dobijena metodom neto imovine 187.413 Knjigovodstvena vrednost 270.metodologija i primeri - A) REZIME PROCENE Podaci o preduzeću Naziv: Skraćeni naziv: Direktor: Odgovorne ličnosti za date podatke: Adresa: Telefon: Šifra osnovne delatnosti: "XY" ___________________ ___________________ ___________________ ___________________ 0124 Proizvodnja i prerada hartije 0702 Trgovina na veliko 0703 Trgovina na malo XXXX Društveno preduzeće za proizvodnju hartije i ambalaže "VVA" DP "VVA" Ukupan broj radnika: Podaci o proceni Procenitelj: Datum procene: Srednji kurs na dan procene: Korišćeni metodi procene: Ekonomski institut.492 Vrednost dobijena po metodu DNT 416.PROCENA VREDNOSTI KAPITALA .000 140 . Beograd 31.

PROCENA VREDNOSTI KAPITALA .metodologija i primeri - B) IZVEŠTAJ O PROCENI VREDNOSTI KAPITALA 142 .

IZVEŠTAJ O PROCENI VREDNOSTI KAPITALA PREDUZEĆA "VVA" -

SADRŽAJ
Strana

1. UVOD.......................................................................................................................1 44 1.1. Osnovni podaci o preduzeću ............................................................................144 2. 1.2. KorišćeneO PREDUZEĆU .......................................................................146 INFORMACIJE metode, rezultati procene i zaključak o vrednosti preduzeća .........144 3. INFORMACIJE O PRIVREDI I O GRANI .......................................................148 4. ANALIZA FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA PREDUZEĆA "VVA" .................152 4.1. Vertikalna i horizontalna finansijska ravnoteža...............................................152 4.2. Analiza likvidnosti, aktivnosti i rentabiliteta....................................................153 4.3. 5. PREGLED I PRIMENA METODA PROCENE................................................155 Zaključak..........................................................................................................153 5.1. Primena metoda diskontovanog novčanog toka ..............................................155 5.1.1. Definicija novčanog toka "posle servisiranja dugova"........................156 5.1.2. Projektovanje novčanog toka...............................................................156 5.1.3. Utvrđivanje diskontne stope ................................................................166 5.1.4. Procena vrednosti kapitala ...................................................................171 5.1.5. Definicija novčanog toka "pre servisiranja dugova" ...........................173 5.1.5.1. Bilans uspeha, novčani tok i bilans stanja ...........................173 5.1.5.2. Proračun ponderisane prosečne cene kapitala .....................176 5.1.5.3. Procena vrednosti kapitala...................................................178 5.2. Primena metoda neto imovine..........................................................................179 5.2.1. Procena pojedinih pozicija bilansa stanja - procena aktive .................180 5.2.2. Procena pojedinih pozicija bilansa stanja - procena obaveza..............183 6. ZAKLJUČAK O PROCENI .................................................................................189 5.2.3. Utvrđivanje procenjene vrednosti 6.1. Bilans stanja posle kapitala ..........................................183 procene ..............................................................................189 5.3. Primena metoda likvidacione vrednosti...........................................................186 PRILOZI UZ IZVEŠTAJ O PROCENI VREDNOSTI KAPITALA...................193 5.3.1. Procena pojedinih pozicija u bilansu stanja - procena aktive ..............186 5.3.2. Procena pojedinih pozicija pasive obaveze.......................................187 5.3.3. Procenjena likvidaciona vrednost 143 kapitala ..........................................188

PROCENA VREDNOSTI KAPITALA - metodologija i primeri -

1. UVOD Na zahtev DP "VVA" saradnici Ekonomskog instituta, Beograd procenili su vrednost preduzeća na dan 31.12.199X godine. Cilj procene je bio utvrđivanje procenjene vrednosti društvenog kapitala. Procenjena vrednost društvenog kapitala je osnova za svojinsku transformaciju. Ekonomski institut, Beograd kao potpisinik Izveštaja, nema učešća u kapitalu DP "VVA", niti bilo kakve poslovne aranžmane koji bi ga činili pristrasnim u određivanju vrednosti preduzeća. Dobijeni podaci tretirani su kao pouzdani, iako računovodstveni izveštaji nisu bili predmet nezavisne revizije. 1.1. Osnovni podaci o preduzeću Naziv: Društveno preduzeće za proizvodnju hartije i ambalaže "VVA" DP "VVA" Beograd 0124 Proizvodnja i prerada hartije 0702 Trgovina na veliko 0703 Trgovina na malo 40811-15-123456 _______________________ 605-606 XXXX

Skraćeni naziv: Sedište: Delatnost:

Žiro račun: Telefon: Telefax: Broj zaposlenih:

1.2. Korišćene metode, rezultati procene i zaključak o vrednosti preduzeća Za svrhe procene društvenog kapitala DP "VVA" korišćenje su metode koje Zakon o svojinskoj transformaciji predviđa, a to su: prinosni metod (DNT), metod neto imovine, metod likvidacione vrednosti. 144

IZVEŠTAJ O PROCENI VREDNOSTI KAPITALA PREDUZEĆA "VVA" -

Rezultati koji su dobijeni korišćenjem sve tri navedene metode, u konačnoj oceni vrednosti preduzeća, uzete su u sledećoj srazmeri: 60:40:0. Vrednost preduzeća je, prema tome, ponderisana vrednost samo dva metoda, dok je metod likvidacione vrednosti korišćen samo kao indikator minimalne vrednosti preduzeća. Primenom navedenih metoda utvrđene su sledeće vrednosti: Metod / vrednost Metod diskontovanog novčanog toka Metod neto imovine Metod likvidacione vrednosti - 000 dinara 270.492 416.232 187.133

Primenjujući navedene pondere, u konačnoj oceni utvrđena je: Ponderisana procenjena vrednost (zaokruženo) 329.000 Vrednost preduzeća izražena u deviznom ekvivalentu (1 DEM = 3,3 dinara) 99.697

145

PROCENA VREDNOSTI KAPITALA - metodologija i primeri -

2. INFORMACIJE O PREDUZEĆU DP "VVA" je osnovano 1947. godine, rešnjem Vlade NR Srbije, pod firmom Fabrika lepenke i hartije. Osnivaški ulog je iznosio 900.000 tadašnjih dinara, a korišćen je uglavnom za izgradnju objekata i nabavku osnovnih sredstava. Osnovna delatnost preduzeća bila je proizvodnja lepenke, kesa, kartonaže i šrenc hartije. U dosadašnjem razvoju preduzeća, karakteristične su sledeše godine: 1960., kada je nabavljena mašina za proizvodnju hartije. Tada je u proizvodni program uvedena proizvodnja ambalažne hartije, superior hartije i sl. 1970., kada je nabavljena mašina za proizvodnju natron vreća i kada je pošela proizvodnja vreša za cement, brašno i sl. 1979., kada je nabavljena mašina za proizvodnju valovite lepenke kao i doradne mašine. Na taj način je delatnost proširena i na proizvodnju valovite lepenke, kao i na proizvodnju štampanih i neštampanih kutija od valovite lepenke. 1985., kada je došlo do udruživanja sa preduzećem "XY" iz "NM". Delatnost je time proširena na proizvodnju obložene hartije i papirne ambalaže, kao i na grafičku delatnost (štampanje obrazaca, vizit-karti, i sl.). Od osnivanja do 1950. godine, preduzeće je poslovalo pod nazivom Fabrika lepenke i hartije, koji je tada promenjen u Fabrika za proizvodnju hartije i ambalaže "VVA". Preduzeće je reorganizovano 1977. godine, kada je formirana Radna organizacija (RO) u čijem su sastavu bili: OOUR Proizvodnja, OOUR Prerada i Radna zajednica Zajednički poslovi. S obzirom da su 1979. godine, realizovana značajna investiciona ulaganja, formiran je i OOUR Ambalaža. Godine 1985., RO "VVA" se udružuje sa "XY" iz "NM". "XY" tada postaje radna jedinica (RJ) u OOUR-u Prerada. Statusnim promenama iz 1988., "VVA" se konstituiše u RO bez OOUR-a., a 1989. godine, pripaja joj se RO "AB" iz "XX", koja postaje radna jedinica u pogonu ambalaže. Iste godine, RO "VVA" se konstituiše kao preduzeće u društvenom vlasništvu. Preduzeće "VVA" je društveno preduzeće i nije se prema prethodnim zakonima transformisalo. Organi upravljanja su: Skupština, Upravni odbor, direktor i nadzorni odbor. Upravni odbor je organ upravljanja, direktor je organ poslovođenja, dok je nadzorni odbor organ nadzora. Upravni odbor i direktor zajedno čine upravu preduzeća.

146

bili su: finansijski izveštaji DP "VVA". Ograničavajućih faktora u postupku procene nije bilo.IZVEŠTAJ O PROCENI VREDNOSTI KAPITALA PREDUZEĆA "VVA" - Preduzeće je raspoređeno na tri položaja u tri organizacione celine. analitičke evidencije. Aktuelna organizaciona šema proizvodnog procesa je sledeća: Pogon proizvodnje Radna jedinica 1 Radna jedinica 2 Pogon prerade Radna jedinica 3 Radna jedinica 4 Pogon ambalaže Radna jedinica 5 Osnovni izvori informacija. opremi. tehničko-tehnološka dokumentacija o građevinskim objektima. korišćeni pri proceni. Na poseban način korišćene su informacije dobijene u intervjuima i razgovorima s poslovodstvom preduzeća. finansijski planovi. izveštaji o poslovanju. 147 .

Indeks cena na malo (XII/XII) 2. 148 . zbog privredne strukture u kojoj su dominirali energetsko-sirovinski. Indeks cena na malo (tekuća/prethodna godina) 3. iz godinu u godinu se preslikavala postojeća privredna struktura koja nije mogla da obezbedi kvalitativno bolje rezultate. Razvojni problemi ispoljavali su se u oštrijem vidu u odnosu na prosek zemlje. stagnacija proizvodnje. Na to ukazuje kretanje društvenog proizvoda u poslednjih nekoliko godina. DRUŠTVENI PROIZVOD 1. akumulativne i reproduktivne sposobnosti privrede.PROCENA VREDNOSTI KAPITALA . Godišnje stope promena (%) KRETANJE CENA (prethodna godina = 100) 1.metodologija i primeri - 3. Nasuprot procesu prestrukturiranja koji se odvijao u razvijenim privredama. Po glavi stanovnika u US $ (u stalnim cenama 199X) UKUPNI IZVOZ 1. ali po cenu recesije i pada životnog standarda. Osnovni pokazatelji razvoja Republike Srbije. a od 90tih je karakterišu duboki poremećaji. kod nas je u ovom periodu nastavljeno sprovođenje razvojne strategije iz prethodne faze. Indeks troškova života (tekuća/prethodna godina) 4. Godišnje stope promena (%) UKUPNI UVOZ 1. Kao posledica. kao pokazatelj privredne aktivnosti na nivou Republike Srbije (Tabela 1: Osnovni pokazatelji razvoja Republike Srbije 1989Tabela 1. agroindustrijski i naftno-hemijski kompleks. INFORMACIJE O PRIVREDI I O GRANI Privreda Srbije je posle 1980. koja se zasnivala na konceptu uvozne supstitucije umesto izvozne ekspanzije i politici kontrakcije agregatne tražnje umesto širenja ponude. Osnovni uzroci krize bili su neadekvatna privredna struktura i brojni institucionalni problemi. U milionima US $ 2. makrodebalansi i rastuća inflacija. godine ušla u višegodišnju recesiju. Deflator društvenog proizvoda Iz tabele možemo jasno videti da je ostvarena stabilizacija privrede. Veličina u milionima US $ (u stalnim cenama 199X) 3. U milionima US $ 2. pogoršanjem odnosa u raspodeli i zaostajanjem u tehnološkom razvoju. Privredna recesija bila je praćena opadanjem kvalitativnih i kvantitativnih pokazatelja privređivanja. 199X-199X 1997). Realne godišnje stope promena (%) 2. 199X 199X 199X 199X 199X On je uslovio drastičan pad životnog standarda i kupovne moći stanovništva.

IZVEŠTAJ O PROCENI VREDNOSTI KAPITALA PREDUZEĆA "VVA" - Pad ukupnog društvenog proizvoda različito se manifestovao po pojedinim sektorima. dok su poljoprivreda. godini dolazi do drastičnog porasta cena i hiperinflatornog talasa nezapamćenog u svetu. industrija. Privredna aktivnost je povećana i uspostavljena je ravnoteža javnih prihoda i rashoda. U 1994. krajem oktobra i decembra 1994. godine. godini. pre svega. da bi početkom 1995. godine došlo do daljeg pomeranja komercijalnog kursa i cena naviše. ugostiteljstva i turizma. godinu ne možemo označiti 149 .9%). No. 1995. u drugoj polovini godine. trgovina i građevinarstvo ostvarili su najveći pad ekonomske aktivnosti. realizacijom Programa monetarne rekonstrukcije. Međutim. u 1993. treba ukazati i na prekid robnih tokova sa inostranstvom i republikama prethodne Jugoslavije (SFRJ) što je izazvalo bitno smanjenje ponude. a takođe je dovelo i do naraslih budžetskih deficita i njihove monetizacije. šumarstvo i ugostiteljstvo i turizam zabeležili u pojedinim godinama značajne stope rasta. a to je uticalo na jačanje pritiska na rast cena. U toj situaciji. što je. Saobraćaj. Realne stope promena društvenog proizvoda Republike Srbije po sektorima u razdoblju 199X-199X (stalne cene 199X) 199X PRIVREDA (UKUPNO) Industrija Poljoprivreda Šumarstvo Vodoprivreda Građevinarstvo Saobraćaj i veze Trgovina Ugostiteljstvo i turizam Zanatstvo Komunalna delatnost Ostale proizvodne delatnosti 199X 199X 199X (u %) 199X U takvim opštim uslovima. Tabela 2. godini postepeno dolazi do pozitivno pomaka u proizvodnim rezultatima. obezbeđeni su pozitivni rezultati u pogledu stabilizacije cena. Ova kretanja ilustruje tabela 2. U 1995. Ovo uspeva za kratko. neka od uporišta postignutog uspeha su napuštena. postignuto zaslugom rasta privredne aktivnosti u oblasti trgovine (promet na malo 12. Rast beleži i industrijska proizvodnja za 4%. i pored toga. posmatrano u celini. kursa dinara i zarada. Procenjeni godišnji rast realnog društvenog proizvoda je viši za 6%. Kao posledica. donete su nove mere ekonomske politike sa ciljem da se eliminišu dotada ispoljeni negativni rezultati.

u uslovima bez finansijske podrške iz inostranstva. Naime u 1996. gde nije bilo prostora za bilo kakav zaokret u smislu strukturnog prilagođavanja privrede. nizak nivo korišćenja kapaciteta.9%) i ostvaren gotovo dvostruko veći industrijski rast (8. međutim. Slična se ocena može izvesti i za 1996. Ispoljena kretanja društvenog proizvoda u 1996. Kao osnovna karakteristika privrede. pri čemu je stopa rasta trgovine (promet na malo) porasla za 1% (13. Tabela 3. FIZIČKI OBIM PROIZVODNJE Industrija ZAPOSLENI U DRUŠTVENOM SEKTORU Privredne delatnosti Vanprivredne delatnosti CENE Cene proizvođača Industrijskih proizvoda Cene na malo Industrijskih proizvoda Troškovi života PROSEČNE NETO ZARADE (PLATE) Nominalno Privredne delatnosti Vanprivredne delatnosti ULOZI NA ŠTEDNJU DEVIZNI DEPOZITI GRAĐANA NOVČANA MASA 199X 199X 199X 199X Ostvareni rezultati predstavljaju posledicu primene pretežno monetarnih mera i državnog administriranja. obzirom da su godišnji rezultati gotovo isključiva posledica prethodno ostvarene niske baze (pre svega u 1994. Na to ukazuje pregled kretanja i indeksa za pojedine privredne segmente (Tabela 3). godini je ostvarena stopa rasta od 5. godinu. godini su u uslovima suspendovanih sankcija. 150 . a u poslednjem kvartalu i ukinutih sankcija međunarodne zajednice.8%. viškovi zaposlenosti i gubici.PROCENA VREDNOSTI KAPITALA . Važniji indeksi privrednih kretanja (Indeksi .metodologija i primeri - kao godinu privrednog poleta. izražene strukturne disproprijacije. godini). beleži se nedostatak obrtnih sredstava. kako se najavljuje akcijama i merama republičke i savezne vlade. pospešivanja procesa tranzicije i definitivnog opredeljenja u pogledu adekvatnijih rešenja vlasničkog koncepta.prethodna godina = 100) 199X DRUŠTVENI PROIZVOD U cenama 1994. nedovoljan nivo domaće akumulacije i deviznih sredstava.0%).

Proizvodnja i prerada hartije (Indeksi . pa se može zaključiti da je zajedno sa opštom recesijom došlo do značajnog pada performansi.IZVEŠTAJ O PROCENI VREDNOSTI KAPITALA PREDUZEĆA "VVA" - Naime. U tom smislu se ocenjuje da će perspektiva preduzeća u ovim i povezanim delatnostima pratiti opšti nivo kretanja makroekonomskih tokova. stavlja u nepovoljan položaj. prerade i prometa hartije postepeno menjaju svoj tržišni položaj. koji je produžen i posle sredine 1996. Tabela 4. takođe su ostvarile negativne implikacije. odnosno.prethodna godina = 100) 199X PROIZVODNJA I PRERADA HARTIJE Tekuće cene Stalne cene PROMET PROIZVODA OD HARTIJE Tekuće cene Stalne cene 199X 199X 199X 199X Ispoljene tendencije ukazuju da privredne grane u oblasti proizvodnje. kao osnovnog faktora budućih razvojnih tokova i konkurentnosti zemlje. mogućnosti kreiranja uspešne konkurentske pozicije ovih preduzeća. godine. odnosno. i iz toga proistekla rastuća neizvesnost u vezi sa karakterom mera. Na to ukazuje kretanje indeksa cena na ovu privrednu granu (Tabela 4). svojevrstan time lag u pogledu osmišljenije politike strukturnog prilagođavanja. kojima je pretežna delatnost vezana za proizvodnju i preradu hartije. što privredne subjekte. tako i pojedinih preduzeća i slabljenja njihove prinosne moći. opredeljenost na efikasniju strukturnu politiku i proces tranzicije kome su imanentni privatizacija i poslovna transformacija preduzeća. kako ukupnog sektora. To se u konačnom odražavalo kroz porast inflacije i deviznog kursa. 151 .

posmatrano po ročnosti. 4. Preduzeće je uspevalo da iz vlastitih sredstava finansira ukupna stalna sredstva. Analiza strukture izvora sredstava ukazuje na značajan udeo sopstvenih sredstava u finansiranju poslovanja. da bi u 199X godini bili. kao i znača152 . Najveći deo obrtnih sredstava čine potraživanja. odnosno 53% u 199X godini. Pri tome. najveći udeo u grupi osnovnih sredstava imaju građevinski objekti. Najznačajniji kratkoročni izvori poslovanja su dobavljači. bilans stanja i raspored rezultata). Društveni kapital je konstantno zastupljen iznad optimalnog nivoa (50%). dominantni su kratkoročni izvori. ukazuje na slabljenje finansijskog potencijala preduzeća.1% u godini a. ona rastu i u 199X godini iznose 48%. na vrlo visokom nivou od 74%. čak. Njihovo učešće u ukupnim pozajmljenim izvorima u 199X godini iznosi oko 65%. Detaljni proračuni sadržani su u Prilogu 7 (Tabela 1 . U posmatranom periodu učešće obrtnih sredstava u poslovnim sredstvima oscilira. No i pored uočene negativne tendencije može se konstatovati da je finansijska pozicija u posmatranom periodu bila zadovoljavajuća.PROCENA VREDNOSTI KAPITALA . 100% ukupnih pozajmljenih izvora.1. Oscilacije su direktno uzrokovane nestabilnom aktivnošću u proteklom periodu. Sa 41% ukupnih poslovnih sredstava u godini a. ANALIZA FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA PREDUZEĆA "VVA" Analizom finansijskog stanja Preduzeća “VVA” obuhvaćen je protekli četvorogodišnji period. Njihova vrednost čini preko 30% ukupne poslovne aktive u sve četiri posmatrane godine. ona čine 59. pri tome prevashodno kratkoročnih.metodologija i primeri - 4.19). Suprotno zalihe imaju tendenciju porasta. U strukturi pozajmljenih izvora. U godini a oni čine. Drugim rečima. s tim da je kod ove kategorije obrtnih sredstava uočljiv opadajući trend. i dalje. Analiza je urađena na osnovu zvaničnih bilansnih pregleda (bilans uspeha. s tim da se u 199X godini dogodilo značajnije povećanje pozajmljenih izvora finansiranja. Generalni trend porasta učešća pozajmljenih izvora. Vertikalna i horizontalna finansijska ravnoteža Saglasno prirodi delatnosti u strukturi poslovnih sredstava dominiraju stalna sredstva. što sve zajedno indicira blago narušavanje optimalne likvidnosti. ali je uočljiv rastući trend.

ukazuje na otežane uslove poslovanja. i generalno se nalaze na relativno niskom nivou. postojala je dugoročna i kratkoročna finansijska ravnoteža. Smanjenje pokazatelja likvidnosti.IZVEŠTAJ O PROCENI VREDNOSTI KAPITALA PREDUZEĆA "VVA" - jan deo obrtnih sredstava. dugoročna finansijska uravnoteženost u ovom domenu je sasvim zadovoljavajuća 4. Zaključak Finansijska pozicija Preduzeća “VVA” je veoma dobra. Nadalje.14% do 0. aktivnosti i poslovne uspešnosti. U konkretnom slučaju. uz istovremeno usporavanje obrta zaliha. ne mora da indicira narušenu likvidnost. 153 . aktivnosti i rentabiliteta Radi preciznije identifikacije i ocene finansijskog stanja Preduzeća “VVA” urađena je analiza likvidnosti. što. Analiza likvidnosti.2. zajedno sa prethodnim pokazateljom. blago narušene likvidnosti i niske rentabilnosti.19%. Naravno. govori o niskoj rentabilnosti poslovanja preduzeća. Analiza neto obrtnog fonda je prvi indikator nivoa likvidnosti preduzeća. budući da je u posmatranom periodu došlo i do značajnog pada likvidnosti u čitavoj grani. preduzeće “VVA” je u proteklom periodu “spas” kontinuiteta proizvodnje potražilo u produženju perioda plaćanja dobavljačima. Već jako dug period plaćanja od oko 104 dana se u 199X godini produžio na prosečnih 175 dana.95% u godini a. uz izvesno oporavljanje u 199X godini. u godini a dugoročnim (sopstvenim) izvorima su u potpunosti finansirane zalihe.3% u 199X godini. na 0. Stopa bruto dobiti opada sa 1. 4. stopa prinosa na prosečno korišćena poslovna sredstva kreće se u rasponu od 0. Drugim rečima. U analiziranom periodu postoji generalni trend pada likvidnosti. kao i deo potraživanja. samo po sebi. Iako nadalje dolazi do relativnog smanjenja neto obrtnog fonda. svakako. Analizom pokazatelja aktivnosti može se konstatovati da se osnovni uzroci smanjenja likvidnosti mogu pronaći u krajnje nepovoljnom periodu naplate potraživanja od kupaca. ali.3. I pored usporene aktivnosti. posmatrano preduzeće ima: vertikalno uravnoteženi nivo ulaganja. Pokazatelji poslovnog uspeha imaju opadajući trend.

metodologija i primeri - vrlo dobar nivo kreditne sposobnosti i solventnosti. sasvim zadovoljavajući nivo neto obrtnog fonda. 154 . horizontalnu uravnoteženost ulaganja i izvora po ročnosti. što je garant likvidnosti u narednom periodu.PROCENA VREDNOSTI KAPITALA .

na osnovu Uredbe o načinu utvrđivanja vrednosti kapitala ("Službeni list Republike Srbije". metod likvidacione vrednosti (LV). Posebno je propisan i metod likvidacione vrednosti. prema ovom metodu.1. 5. čini zbir diskontovane vrednosti projektovanog realnog neto novčanog toka i rezidualne vrednosti. da se procenjena vrednost kapitala prema Metodu neto imovine (NI) utvrđuje kao razlika između procenjene vrednosti poslovne imovine i procenjene vrednosti obaveza uz pretpostavku da će preduzeće postojati u neograničenom budućem periodu. U postupku procene vrednosti kapitala DP "VVA". kao osnovnog metoda (prinosni koncept) i primenom metoda neto imovine.Takođe se. Primena metoda diskontovanog novčanog toka Diskontovani novčani tok (DNT) je osnovni metod za procenu vrednosti kapitala preduzeća. prema ovom metodu. koji treba da služi kao reper za donošenje zaključaka. primenjena su sva tri propisana metoda: metod diskontovanog novčanog toka (DNT). Dalje. metod neto imovine (NI). procena vrednosti društvenog i državnog kapitala vrši se primenom metoda diskontovanog novčanog toka. učinjen već u Zakonu. br. jer se odnosi na inače najčešće primenjivanu kombinaciju metoda i u međunarodnim okvirima. br. u osnovi je ispravan. kao korektivnog metoda (troškovni koncept). PREGLED I PRIMENA METODA PROCENE Na osnovu člana 3.IZVEŠTAJ O PROCENI VREDNOSTI KAPITALA PREDUZEĆA "VVA" - 5. Ovakav izbor. Metod likvidacione vrednosti (LV) pretpostavlja prestanak rada preduzeća i prodaju poslovne imovine po tržišnim cenama u postupku redovne likvidacije. Oba ova metoda procene zasnivaju se na budućim projektovanim rezultatima poslovanja preduzeća 155 . utvrđuje se kao razlika između tržišne vrednosti poslovne imovine i realne vrednosti obaveza. 43/97) bliže uređuje način primene propisanih metoda procene. Zajedno sa metodom kapitalizacije pripada tzv. 32/97) propisani su metodi procene. prinosnom pristupu u proceni vrednosti kapitala preduzeća. Naime. odnosno konačnog mišljenja o vrednosti zasnovanog na primeni metoda diskontovanog novčanog toka i metoda neto imovine. Zakona o svojinskoj transformaciji ("Službeni glasnik Republike Srbije". da procenjenu vrednost kapitala. tj. To znači da je u okviru prinosnog koncepta propisan metod diskontovani novčani tok (DNT). Procenjena vrednost kapitala.

metodologija i primeri - (neto dobit ili neto novčani tok).1.1. jasno definisan plan finansiranja aktivnosti i budućeg razvoja. stalnim cenama.2. može se opisati na sledeći način: "vrednost kapitala preduzeća je jednaka zbiru sadašnje vrednosti budućih neto priliva. 5. Dosledna primena ovog metoda procene zahteva: 9) Izbor definicije novčanog toka 10) Projektovanje novčanog toka u izabranom budućem periodu. predvidi poslovanje preduzeća u budućem periodu . 11) Proračun diskontne stope. spreman da. na osnovu dostupnih informacija i urađenih analiza. Naime. u pomenutom periodu očekuje se povećanje 156 . izabrana je definicija novčanog toka "posle servisiranja dugova". novčanim tokom su obuhvaćeni svi projektovani prilivi i odlivi sredstava. Ovaj izbor uzrokovan je činjenicom da preduzeće ima visok nivo solventnosti. Shodno prethodno objašnjenim metodološkim postulatima. tj. 14) Određivanje konačne vrednosti kapitala preduzeća.PROCENA VREDNOSTI KAPITALA . 13) Proračun rezidualne vrednosti. sve projektovane veličine izražene su u tzv. kao i precizan plan otplate postojećeg dugoročnog kreditnog zaduženja.1. 5. neto novčani tok je iznos koji može pripasti vlasnicima. Definicija novčanog toka "posle servisiranja dugova" Za procenu vrednosti kapitala Preduzeća “VVA” metodom DNT. Podrazumeva se da je korišćenje ovih metoda moguće ukoliko je procenitelj. sa prihvatljivim rizikom. Pri tome. Projektovanje novčanog toka Proračun neto novčanog toka Preduzeća “VVA” detaljno je urađen za naredni petogodišnji period. Osnovna premisa na kojoj se zasniva metod DNT. a da se ne ugrozi poslovanje preduzeća. 12) Proračun sume sadašnje vrednosti neto novčanog toka u projektovanom periodu. korišćena je definicija realnog novčanog toka. koji potencijalni vlasnici mogu ostvariti u neograničeno dugom periodu". i 15) Prilagođavanje za vrednost neposlovnih sredstava i/ili neangažovanih poslovnih sredstava. Drugim rečima. Napomena: Uvek se koristi realni novčani tok.

a da li će i koliko biti duži od pet godina zavisi od ranije objašnjenih faktora. identifikovani su svi nivoi plasmana. počev od pogona proizvodnje do pogona ambalaže. Neophodno je da procenitelj na ovom mestu obrazloži razloge koji su ga motivisali za konkretni izbor. Napomena: U primeru autori su pretpostavljali da je proceni prethodila izrada Programa razvoja preduzeća. uz korekcije u projektovanom periodu. dinara u petoj godini projekcije. U projektovanom petogodišnjem periodu dostiže se stabilni nivo prihoda. novčani tok i bilans stanja). Projektovani period ne može biti kraći od pet godina. Obračun je izvršen na osnovu postojećeg proizvodnog asortimana i aktuelnih cena. ukoliko pri tome vode računa da u projektovanom periodu preduzeće ne promeni osnovne poslovne performanse. Poslovni prihod. kao i (3) izvršena ocena efekata nakon preduzimanja predloženih mera. poštujući princip da se preduzeće procenjuje “takvo kakvo je”. To će biti od pomoći proceniteljima.3 mil. odnosno radnim jedinicama. na 827. definisani su na osnovu Programa razvoja preduzeća u kojem je: (1) detaljno analizirano stanje u svim poslovnim domenima. oslanjanje na postojeća ostvarenja je dopušteno. Shodno organizacionoj podeli po pogonima. na ovom mestu. a sve u cilju dostizanja većeg stepena realnosti projektovanih veličina. Predviđen je rast ukupne proizvodnje i plasmana već od prve godine projekcije. onda je neophodno da tim procenitelja za potrebe procene vrednosti uradi sve neophodne analize i prognoze razvoja tržišta. 157 . tako da se tek u petoj godini projekcije predviđa stabilizacija poslovnog i finansijskog rezultata. pak. koji bi morao sadržati bar naznačene elemente budućeg razvoja preduzeća. izrada ovakvih programa izostane. (2) implementiran skup operativnih mera za efikasnije poslovanje. Napomena: Dužini projektovanog perioda treba pokloniti naročitu pažnju. Ukoliko. sve do momenta ostvarenja stabilnog nivoa poslovnog i finansijskog rezultata. uključiv najvažnije bilansne preglede (bilans uspeha. Projektovani elementi proračuna.IZVEŠTAJ O PROCENI VREDNOSTI KAPITALA PREDUZEĆA "VVA" - stepena aktivnosti preduzeća (viši nivo proizvodnje i plasmana). Drugim rečima poslovni prihod raste od 759. dati rekapitulacija postupka obračuna prihoda i svih poslovnih i finansijskih rashoda.2 mil. Najčešće će se uporedo sa procenom vrednosti definisati i Program transformacije (obaveza prema Zakonu o svojinskoj transformaciji). Naravno. dinara u prvoj godini projekcije. Otuda će se.

251.462 100.838 .325 8.u 000 dinara V 86.580 137.362 199.320 54.434 196.218.820 204.409.859.620 214.101.041.500 36.984.702.579.544.347. Saglasno rastu nivoa produkcije.658.336 40.Rj Natron vreće .656.528 129.352.480 IV 88.702.504.Rj Kese .571. Godišnji iznos amortizacije je 25.325 9.630 33.658.550 779.Rj Grafoplast POGON AMBALAŽA UKUPNO 89.655 Materijalni troškovi. tako da u prvoj godini projekcije iznose 406.352.241 428.544.389 100.869 138.Rj Natron vreće .413.711.140 484.320 54.352.237.285. a u petoj godini 449.317.797. Budući da se radi o direktnim materijalnim troškovima poslovanja. i analogne amortizacione stope.852.PROCENA VREDNOSTI KAPITALA .976 491.4 miliona dinara.152.260 188.693 438.568 97.325 9.336 40.325 194.635.265 88.513.325 8.581.658.050 419.380 796.227 122. radi se o tipično fiksnom trošku.338 150.metodologija i primeri - Tabela 1.356.739.3 mil.907.229 8.702.500 33.859.896. dinara.849.2 mil.651.320 54.320 480.475 827. UKUPAN PRIHOD I POGON "PROIZVODNJA" POGON "PRERADA" .697.881.942 40. obračun je izvršen na bazi precizno definisanog materijalnog bilansa i tekućih cena po jedinici mere.859.532 147.509 496.334.765 759.557.283. materijalni troškovi su proračunati na svim mestima nastanka. Tabela 2.867 80.767 810.220 100.596.470 38.843.288.Rj Grafoplast POGON AMBALAŽA UKUPNO II III IV .400 229. dinara.462 100. Osnova za obračun bila je nabavna knjigovodstvena vrednost pojedinih kategorija osnovnih sredstava.000 115.035 40.864 200.444.821.677 40. te je na taj način izbegnuta greška zbirnog iskazivanja troškova.580.858 406.887 492.090 54.851. 158 .561.455.867 73.859.721.867 63.128 244.462 100.352.858 449.251 197.Rj Kese .216.590 II 90.970.352.658. rastu i materijalni troškovi.462 112.u 000 dinara V 98.859. s obzirom na primenu vremenskog metoda obračuna. U ovom slučaju.352. MATERIJALNI TROŠKOVI I POGON "PROIZVODNJA" POGON "PRERADA" .441.999.549 Amortizacija.262.784 III 90.996.544.320 54.500 33.800 126. Slično kao i kod obračuna prihoda.

apsolutni iznos po jedinici proizvedenog proizvoda opada. i ovde je reč o fiksnom trošku. Takođe. Ovi poslovni rashodi su definisani na bazi iskustvenog procentualnog udela u ostvarenom prihodu. Bruto zarade. a odnosi se na neophodno održavanje pogonske spremnosti proizvodne opreme. te je onda neophodno ovim kategorijama troškova implementirati u celini.471 462. ukoliko postoji izražena diferenciranost pojedinih vrsta osnovnih sredstava.8 mil. dinara. Nematerijalni i ostali troškovi poslovanja. poštujući pri tome hronološki red investiranja i početka komercijalne eksploatacije investicije. prema kvalifikacionoj i stručnoj spremi.IZVEŠTAJ O PROCENI VREDNOSTI KAPITALA PREDUZEĆA "VVA" - Tabela 3. te pod uticajem ekonomije obima. Napomena: Nematerijalni i ostali troškovi ne retko mogu pratiti tempo povećanja aktivnosti preduzeća. varijabilni karakter.u 000 dinara Nabavna vrednost Stopa amortizacije Iznos amortizacije 277.535 18. posmatrano po kriterijumu visine amortizacionih stopa. plate.372. o sintetičkom prikazu raznorodnih troškova. onda je potreban širi. ili samo delimično.741.412 184. Reč je. ukoliko je u projektovanom novčanom toku predviđeno investiciono ulaganje. mesečne. Obračun za I godinu projekcije je izvršen na osnovu postojećeg broja zaposlenih radnika i prosečno ostvarene. 159 . Međutim.943. Budući da je Programom razvoja predviđeno smanjenje broja zaposlenih radnika. koje po svom karakteru nije zanavljanje postojećih osnovnih sredstava (reinvestiranje dela ili celokupne amortizacije) potrebno je godišnji iznos amortizacije uvećati za alikvotni deo.882 Građevinski objekti Oprema UKUPNO Napomena: Detaljno selekcioniranje opreme i objekata u pojedine amortizacione grupe nije neophodno. godišnji iznos od 187.50% 10% 6. zadržan je na istom nivou i u narednim projektovanim godinama.347 25. detaljniji obračun godišnjeg iznosa amortizacije. a ostalih troškova poslovanja 22 mil.4 miliona dinara procenjen je od strane eksperata. Godišnji iznos nematerijalnih troškova je 29.429. Godišnji iznos od 34. Zbirni. koji po svom značaju ne zahtevaju detaljan analitički tretman.9 miliona dinara. kao i amortizacija. zapravo.034. Tekuće održavanje. dinara. Slično.293. to znači da u projekciji bruto plata po radniku raste.883 2. U osnovi radi se o fiksnim troškovima. OBRAČUN AMORTIZACIJE .

040.957.920.475.631 1.325 2.891.372.367 22.260 2.549 25.710 2.591 1.245.765.583.021 dnara Rok otplate: 10 godina Kamatna stopa: 7.102 670.594 1.367 29.953 Godišnje kamate 2.957.680. 5.287.579.592.961 26.260 .331 4.191 3.000 187.600 34.440 380.086.981 2.890.043.503.882 Tekuće održavanje 34.0% Polugodišnji anuiteti Ostatak duga 42. prevashodno zavisi od vrste delatnosti kojom se preduzeće bavi.390 1.241 428.345 1.306 28.953 2.882 34.543 2.981 2.864.096 1.981 2.418 24.198 1.365.981 2.873. 2.600 34.920.333.702 Godišnje otplate 3.693 438.372.169 34.600 Bruto plate 187.636 1.957. POSLOVNI RASHODI To.344.957.896.metodologija i primeri - Tabela 4. 3. OBRAČUN RASHODA FINANSIRANJA Iznos kredita: 42.957.737 Rashodi finansiranja.675. UKUPNO 705.882 25.216.656 633.406. Tabela 5.u 000 dinara Kamata Otplata Anuitet 1.028 1.946 2.026.691 1.017.957.490.000.957.068.130.422.000 29.471.392.302 2.017.932.761.471.PROCENA VREDNOSTI KAPITALA .052 196.387 1.252.981 2.320 2.323 296.761.237 719.441 39.899 8.599 4.619.981 2.981 2.021 40.338 22.393 20.372.705.706 15.981 160 .189 5.000 187.362 2.981 2.783 1.957. 4.571.761.u 000 dinara V 449.600 34.000 187.401 1.267.000 Nematerijalni troškovi 29.486.639 5.031 18.857.272 4.367 29.392.462 1.957.013 787. Materijalni troškovi 406.363 1.046 748.017.368 35.246.040.920.648.981 2.600 187.957.324.370 1.660 3.857.577.367 Ostali troškovi poslovanja 22.035 551.541 2.885 1.881 737.718.981 2.626.662 467.920. U obračunu su korišćene realne kamatne stope.619 711.648.830 37.611 1.017.066.981 2. 6.759 13.981 2.981 2.409.957.429 727.860 5.732 3. te se na taj način metodološki sačuvao primenjeni pristup stalnih cena.957.440 10.347.017.957.811.957.476 3.619.338 22. Osnov za obračun rashoda finansiranja bili su zatečeni nivoi dugoročnih kreditnih obaveza i uslovi korišćenja postojećih kredita.050 419.600.771 2.580 1.981 2.392.957. I II III IV .761.882 25.307 2.761.920.981 2.978.674 100.372.774.981 2.197.957.957.538.981 2.419.553.192.827.240.957.858 Amortizacija 25.957.230 1.882 25.355.761.362 22.372.014.392.486 2.983.284 32.309. kao i od istorijske analize karaktera ovih troškova u posmatranom preduzeću.444.338 1.925 861.271 290.513.981 2.519 1.693 30.096.302.930 2.761.957.170.057 2.439 931.019.981 2.338 22.367 29.338 7.392.968 2.025.667.957.

čak i poželjno. u projektovanom periodu predviđen je rast aktivnosti te shodno. godišnji iznos ovako predviđenog ulaganja je 17. onda je neophodno projekcijom to i prikazati. Slično važi i za preduzeća čiji je suosnivač inostrani investitor. zato što je osnovano npr. To znači da se preduzeće procenjuje takvo kakvo je. Kao što je već prethodno napomenuto. takođe. projekcijom je moguće. isključivo radi očuvanja tehničke “kondicije” i zanavljanja postojeće opreme. Dakle. Obračun potrebnog nivoa obrtnih sredstava i mogućih izvora iz tekućeg poslovanja urađen je uz respektovanje: a) projektovanog nivoa aktivnosti. te da se u projektovanom periodu ne može predvideti realizacija investicionog ulaganja koje bitno menja osnovne performanse preduzeća. ili pak i većeg iznosa ukoliko pozitivni neto novčani tokovi omogućuju finansiranje investicije iz sopstvenih izvora. Delimično.IZVEŠTAJ O PROCENI VREDNOSTI KAPITALA PREDUZEĆA "VVA" - Porezi i doprinosi. iz godine u godinu dodatno investirati u potrebni nivo obrtnih sredstava. c) optimalnog koeficijenta obrta potraživanja i dobavljača. neophodno je. Projekcijom je obuhvaćeno reinvestiranje dela amortizacije u iznosu od 70%. U petogodišnjem projektovanom periodu nije predviđeno značajnije ulaganje u osnovna sredstva. prati tempo rasta poslovne aktivnosti. Moguće je da preduzeće čiji se kapital procenjuje. Ulaganja u osnovna sredstva. pre dve godine ima i ubuduće umanjenje poreza po ovom osnovu. Napomena: Ukoliko preduzeće ima odgovarajuće poreske olakšice koje se odnose na porez na dobit korporacije. Primenjena je zvanična poreska stopa na ostvarenu dobit od 25%. Napomena: U prethodnim metodološkim odredbama objašnjeno je da metod DNT ima svoje uporište u definiciji realne “fer” vrednosti kapitala. obuhvatiti samo reinvestiranje dela ili celokupnog iznosa amortizacije (u zavisnosti od delatnosti i tehničko-tehnološkog stanja).) čiji apsolutni iznos. uz pretpostavku održavanja istog koeficijenta obrta ukupnih sredstava. b) delatnošću uslovljenog obrta aktivnosti u toku proizvodnje. obrtna sredstva će se finansirati iz izvora iz tekućeg poslovanja (prikazano u tabeli 6. Obračun obrtnih sredstava i izvora iz tekućeg poslovanja. između ostalog. bazira metod DNT. Predviđanje ovakve vrste investicionog ulaganja nije dopušteno i zbog toga što je u direktnoj suprotnosti sa načelom realnosti na kome se.7 miliona dinara. Otuda. 161 .

407 5. II OBRAČUN OBRTNIH SREDSTAV AI I OBAVEZA IZ Koeficijent obrta TEKUĆEG POSLOVAN vezivanja Dani JA V 5.80434.442.873.000 25.494.046 651.881 641.123 779.831 20.000 25.737 93.549 187.262.216.218.288 36.380 II 419.868 97.579.041.882 Godišnji promet III 428.262.426 19.344 12 12 30 30 53.536.860.199.318 Iznos III 2.254 15.744.424.771.811.550 I 406.797.182 141.407 Tabela 6.693 187.942 20.655 438.721.184 40.272.080 34.882 419.050 187.000 55.409.407 3 144 25.978.920.963 19.808 15.731.920.687 36.644 1.407 37.292 20.000 25.634.660.549 748.486 33.u 000 dinara POTRAŽIVANJ A OBRTNASREDSTV NOVČANASREDS .143 33.409.317.505.277 51.041.347.797.406.Sirovine Nedovršenaproiz TVA A imaterijal ZALIHE vodnja .625.469.372.197 2.661 449.149 1.533.211.000 2.029 39.509.964.119 35.767 796.828.16735.550 759.925.Gotoviproizvodi IZVORI IZ TEKUĆEGPOSLOV ANJA AMORTIZACIJA BRUTO PLATE DOBAVLJAČI 162 .700.562 32.639.000 54.407 52.114.043.633.660.806.575 796.920.372.253.metodologija i primeri - V 130.372.513.412.499.356.810.655 5.356.728 43.729 449.693 727.806.680.798.822 15.159.114.513.858 737.598 35.237 619.797.920.650.519.216.276.215 33.344.797 35 10 20 18 10 36 15 24 95.660.000 25.241 719.219 1.579.106 138.380 779.973.298.114.986.429 99.PROCENA VREDNOSTI KAPITALA .475 810.347.740 810.473.209.475.862.441 31.739.937 15.882 30 12 1.431 827.660.241 187.751.434.429 632.417 136.050 705.767 428.796.636.000 IV 5.272662.858 187.872.114.475 IV 438.542.702.660.673.351 2.650.605.755 41.719 101.114.218.882 .717 827.932 759.372.228 34.920.218.882 406.793 1.000 2.792.490.880 133.907 42.000 36.3905.372.712 15.

te je maksimalni period finansiranja koji Preduzeće “VVA” može očekivati iz obaveza iz poslovnih odnosa 30 dana. jer se u projekciji očekuje ubrzanje aktivnosti u ovom domenu (jednostavnija i brža nabavka sirovina iz uvoza). To znači da je koeficijent obrta dobavljača 12. horizontalna finansijska ravnoteža ulaganja i izvora u preduzeću je postignuta. S druge strane nabavka ključnih sirovina ostvaruje se na inostranom tržištu.IZVEŠTAJ O PROCENI VREDNOSTI KAPITALA PREDUZEĆA "VVA" - Optimalni koeficijent materijalnih obrtnih sredstava (svi nivoi zaliha) predodređen je tehnološkim ciklusom u Preduzeću “VVA”. 2) povećava nivo odliva po osnovu smanjenja prosečnog iznosa finansiranja iz obaveza iz poslovnog odnosa (smanjenje dobavljača). ali uz neopravdano visok nivo angažovanja obrtnih sredstava (potraživanja). ovo povećanje priliva je skoro jednako povećanju odliva pa je konačni efekat na neto novčani tok približno jednak nuli.Novčani tok. što na kraju rezultira projektovanim koeficijentom obrta od 24. Implementiranje opisanih koeficijenata obrta dvojako utiče na projektovani novčani tok u prvoj godini projekcije: 1) povećava nivo priliva po osnovu smanjenja prosečnog iznosa kreditiranja kupaca (smanjenje potraživanja). U konkretnom slučaju. Napomena: Ovakav predloženi tretman bilansnih pozicija potraživanja i dobavljača omogućuje postizanje metodološki zasnovanog realnog pristupa u projekciji novčanog toka. Zatečeni koeficijenti obrta potraživanja i dobavljača govore o bitno usporenoj aktivnosti u ovom domenu. Nakon analitičkog proračuna pojedinih kategorija rashoda i prihoda. opšta privredna nelikvidnost zajedno sa rastućom nesolventnošću glavnih kupaca Preduzeća “VVA” značajno su usporila naplatu. pretpostavka održavanja postojećeg stanja u dužničko poverilačkim odnosima podrazumevala bi da su kratkoročni izvori deo investiranog kapitala. odnosno potrebnim nivoom tzv. kao i nivo finansiranja iz tekućeg poslovanja. “gvozdenih zaliha” imajući pri tome u vidu sve bitne karakteristike pripadajuće delatnosti. Generalno. Naime. novčani tok i bilans stanja. procenitelji su smatrali da je prihvatljiv period kreditiranja kupaca ne veći od 15 dana. koja se u potpunosti kompenzira rastućim spontanim finansiranjem iz poslovnih odnosa. To znači da je nemoguće respektovati i zadržati postojeće stanje u projektovanom periodu. Bilans uspeha. Naime. jer bi se na taj način suspendovao ključni postulat tržišne privrede poštovanje ugovora. što je nedopustivo. kao i obuhvata planiranog ulaganja 163 . S obzirom da Preduzeće “VVA” u potpunosti realizuje svoju proizvodnju na domaćem tržištu. što se najbolje može videti u tabeli 8 . Ovi koeficijenti obrta su na nešto višem nivou kod zaliha sirovina i materijala. Očito da je na dugi rok ovaj kratkoročni podbilans neodrživ.

PROCENA VREDNOSTI KAPITALA .581.406 22.675.372.919 1.Bruto plate .017.307.685.882 68.262.017.675.392.338 103.767 702.761.218.780.886 2.050 34.347.367 22.392.355 406.693 34. Preduzeće “VVA” u projektovanom periodu ostvaruje dobit na svim posmatranim nivoima.367 796.195 25.637.600 187. rashoda finansiranja i nakon podmirenja obaveza prema državi.890.923.650 22.444.313 2.768 25.761.954.407.546 419.649 14.367 810.920.372.882 72.367 827.296.Tekuće održavanje .412 43.444.932.230 0 69.338 85.550 22.000 29.Dugoročni kredit .389 57.833 25.486 2.882 53.372.761.166 Novčani tok je.670.920.579.801 25.063.619.Ostali troškovi poslovanja 759.312.338 DOBIT I Amortizacija DOBIT II Rashodi finansiranja .920.887.041.600 187.228.516.890.649.380 693.655 723.135 37.000 29.Nematerijalni troškovi .479.761.882 78.400 16.199 17.882 60.629.854 449.338 97. takođe.429 2.475 712.866.600 187.486 0 66.859.372.302 0 57.392.600 187. pozitivan u svim posmatranim godinama. Pozitivan neto novčani tok indicira dostizanje potrebnog nivoa operativne likvidnosti. 164 .600 187.163 438. Bilans uspeha je osnova za ocenu profitabilnosti budućeg poslovanja.000 29.771 0 50.017.372.000 29.000 29. ostvaruje se neto dobit.338 94.542 12.549 34.312 25.017.162.Kratkoročni kredit DOBIT III Porezi i doprinosi DOBIT IV 78. pri čemu stopa neto dobiti raste sa 5% u prvoj godini projekcije na 7% u petoj godini .771 2.216.761. To znači da u projektovanom periodu postoji uravnoteženost priliva i odliva.920.998 428.392.920.197. Drugim rečima.932.363 0 76.466.u 000 dinara Tabela 7.436.555 19.550 680.302 2.363 1.399.438.850 49.367 779.951 2.Materijalni troškovi .487.797.230 2.409.605.392.858 34.513.500.409. BILANS USPEHA projekcije V I II III IV POSLOVNI PRIHOD POSLOVNI RASHODI .197.237 22.356.241 34. nakon pokrića operativnih troškova.metodologija i primeri - u osnovna i obrtna sredstva stekli su se uslovi za definisanje osnovnih bilansnih pregleda.550 52.017.

Zalihe .947.182 33.625.814 456.084) 139.146 1.303 49.Ispravka vrednosti prethodni period .283 239.882 25.819.389.577 54.546 52.667 130.804 99.288 (2.887.166.690 560.277 105.469.751.882 842.479.683 78.249 399.372.519.932.293.564 290.744.435 5.625.Investicije u OS .031 417.871 IV .056 435.983.761.197 5.372.139.102 17. preduzeće će.367.519.607.861.234.917 25.Povećanje/smanjenje .851 242.IZVEŠTAJ O PROCENI VREDNOSTI KAPITALA PREDUZEĆA "VVA" - Tabela 8.018 3.882 25.533.324 71.846 121.412.761.905. Tabela 9.598 78.904.880 8.724 551.115.Kratkoročna finansijska ulaganja I II Projekcija III IV .351 5.821 717.288 5.387 17.018 17.660 0 0 23.751.453 0 119. koji ovom projekcijom nisu obuhvaćeni.799 189.123.761.824.970 551.580 93.031 17.724 1.952.729 133.900.634.148 195.900.617.Prethodni period .594.804 99.675.018 189.182 33.417 97.372.167 101.641 55.272.018 3.334.970 119.810.139.594.824.652 31.689.014 0 0 24.372.821 1.882 25.655 176.430 21.925.645.372.318 5.018 3.761.430 105.617.146 17.389.114 203.520 180.476 0 0 23.652 31.234.703.487.607.728 (74.018 3.925.715.488.473.859.387 1.479.882 409.272.228.049 399.272 95.372.882 0 1.121 91. bez opasnosti po stabilnost i kontinuitet proizvodnje i plasmana.166 25.761.066 453.759 505. BILANS STANJA Stanje 31.609.599 ODLIV Smanjenje dobavljača Povećanje novčanih sredstava Povećanje potraživanja Povećanje zaliha Investiciono ulaganje Otplata dugoročnih kredita 107.Povećanje/smanjenje .634.049 435.718.577 45.385 417.746 0 139.726 0 121.128.550 25.751.Ispravka vrednosti .473.932.516.018 21..592 717.009.056.856.389.901 37.199X AKTIVA Stalna sredstva .042.018 17.123.372.106 32.142.Amortizacija tekuće godine Obrtna sredstva .811.471.240.546 2.329 214.447 315.378.592 0 34.761.732 0 0 28.Nabavna vrednost u prethodnom periodu .337 165 .417 97.014.237 25.076 2.369.091.253.577 79.666.861.846 839.Potraživanja .381. u projektovanom periodu imati željeni nivo kreditne sposobnosti.490.757.4355.272 95.372.692 17.442.276.802 43.564 290.106 32.084 470.363 17.056.184 141.u 000 dinara V 402.533.797 136.102.740.199.580 93.344.363 1.674.549 5.Prethodni period .882 1.399.761.Novčana sredstva .285.682 265.633. što ga čini otvorenim za realizaciju strateških planova razvoja.085.633 132.917 214.536.389.025.167 15.378.755 78.199.907 33. sa potrebnim nivom trajnih obrtnih sredstava.536.799 239.940 57.905 0 91.191 NETO NOVČANI TOK 34.Prethodni period . Takođe.197 5.580 78.283 3.882 191.Nabavna vrednost .721.692 2.3518.372.289.907 33.091.650 25.12.084 470. NOVČANI TOK I PRILIV Dobit IV Amortizacija Povećanje dobavljača Povećanje ostalih kratkoročnih obaveza Smanjenje potraživanja Smanjenje novčanih sredstava 142.968.614.761.488.757.728 34.115.056 52.292.447 25.546) 839.385 187.076 726.856.066 453.424 0 0 15.983 74.555 210.210 186.549 1.Povecanje/smanjenje .682 265.u 000 dinara V 83.029 138.882 891.486 Bilans stanja pokazuje da će preduzeće u projektovanom periodu poslovati sa optimalnom horizontalnom i vertikalnom finansijskom ravnotežom.882 735.381.819.318 5.344.056.372.406 25.980.309.102 492.891 69.084 II Projekcija III 75.121 726.412.781 367.

344 34. formirana preferencijalna skala rizika prikazana je u Tabeli 10.555 239.690 560. Pretpostavimo da je Direkcija za procenu vrednosti kapitala definisala stopu bez rizika na nivou od 6%.166.774.Ostale kratkoročne obaveze .759 505.025.700.407 17.830 42.600.407 17.042.808 34.822 35.254 1.712 36.275.550 52.407 0 53.169 3.961 32.12.064 320.102. Utvrđivanje diskontne stope Izabrana definicija novčanog toka direktno upliviše odabir diskontne stope.229.851 422.192.Prethodni period .774.732 0 24.529.169 39.240.407 17.301.228 36.Dobavljači .542.413. 166 .191 0 409.693 35.961 3.301 370.774.667 277.501 43.774.862. Za izračunavanje diskontne stope kao cene sopstvenog kapitala koristićemo opisani Metod zidanja (Build up aproach).983 52.302. Budući da je na početku napomenut izbor definicije novčanog toka "posle servisiranja dugova".814 456.471.476 0 28.774.Novi krediti I II Projekcija III IV .683 0 0 0 17.718.781 367.658 277.501 480.407 15.937 735.689.822 891.254 105.229.862.542.964.014 0 0 0 17.774.937 33. BILANS STANJA (Nastavak) Stanje 31.774.399. Stopa bez rizika.678 105.583.Otplate .424 17.301.475.040.407 0 55.021 3.317.891 0 0 0 17.085.887.3.788.811. odnosno krajnji rezultat.u 000 dinara V 402.407 0 54.014.metodologija i primeri - Tabela 9.650 57.583.Povećanje/smanjenje 51.774.064 239.Prethodni period .529.700.962.388. Stopa rizika ulaganja u Preduzeće “VVA”.PROCENA VREDNOSTI KAPITALA .952.Povećanje/smanjenje Dugoročni kredit .014.119 37.302.645.434.788.871 0 0 0 17.237 49.Prethodni period .301 370.774.407 17.424) 00 0 0 15.102 33.Otplate .Prethodni period . Dakle njenom primenom će se direktno dobiti vrednost društvenog kapitala.830 3.661 121.Kratkoročni krediti .021 39.693 3.739.851 422.1.636. Shodno prihvaćenoj metodologiji gradiranja pojedinih specifičnih nivoa ovog elementa rizika.Povećanje/smanjenje .199X PASIVA Društveni kapital .413.774.487.774.166 35. što je shodno Uredbi o načinu utvrđivanja društvenog kapitala najviši nivo ovog elementa rizika.678 (71.209.040.983.148 320. koji se u postupku vrednovanja dobija.808 842.Prethodni period .406 42.362 28.658 37.388.215 35.367.660 0 32.599 0 Kratkoročne obaveze . to će diskontna stopa izražavati cenu sopstvenog kapitala.407 0 5.964.859.962.228.424 1.

6 1 2 Proizvodna i Geografska diversifikacija Doprinos pojedinih. proizvoda prihodu Postojanje dugoročnih ugovora Udeo inostranog plasmana u prihodu Pristup tržistu EZ ! ! ! ! Ponderisano Zbir Broj parametara Specifičan rizik 0 11 4 2.7 0 2 9 167 .IZVEŠTAJ O PROCENI VREDNOSTI KAPITALA PREDUZEĆA "VVA" - Tabela 10. PRORAČUN STOPE RIZIKA ULAGANJA U PREDUZEĆA “VVA” 0 Ključni čovek Organizaciona struktura Kompaktnost rukovodećeg tima Strateško planiranje Proizvodni program Specijalizovano znanje jednog stručnjaka Skala rizika u% 12 3 ! ! ! ! ! Ponderisano Zbir Broj parametara Specifični rizik 0 12 5 2.4 0 6 6 Veličina preduzeća Broj radnika Vrednost poslovnih sredstava Ocena konkurencije ! ! ! Ponderisano Zbir Broj parametara Specifičan rizik 0 0 3 0 0 0 0 Finansijska struktura Osnovna sredstva/Kapital Osnovna sredstva i Zalihe/Dugoročni kapital Sopstveni kapital/Ukupni kapital Kontribucioni dobitak/Prihod Finansijski rashod/Dobit ! ! ! ! ! Ponderisano Zbir Broj parametara Specifičan rizik 0 3 5 0.

65%  11. što često utiče na kasno donošenje operativnih odluka. pa je sva strateška i operativna moć koncentrisana na nivou direktora preduzeća. PRORAČUN STOPE RIZIKA ULAGANJA U PREDUZEĆA “VVA” (Nastavak) 0 Diversifikacija kupaca Koncentracija kupaca Veličina i pozicija domin. Top menadžment nema jasno sagledanu stratešku viziju i misiju preduzeća.4%.0%. Nivoi odlučivanja nisu razdvojeni.25 10.00% 1 2 6 Kratak komentar uz prezentiranu preferencijalnu skalu rizika bio bi: a) Key man . Proizvodni asortiman je u fazi starenja. pri tome uglavnom odsutan. Po svim kriterijumima preduzeće pripada grupi velikih preduzeća sa monopolskom pozicijom na domaćem tržištu.metodologija i primeri - Tabela 10.PROCENA VREDNOSTI KAPITALA . Direktor preduzeća je neprikosnoveni lider.2. b) Veličina preduzeća . što sa činjenicom da par ljudi poseduje specijalizovano znanje dodatno povećava rizik u ovom domenu. Organizaciona struktura preduzeća je preširoka. te nema adekvatne zamene za tekuće poslove. 168 .7 0 2 9 Mogućnost predviđanja Starost preduzeća Stabilnost poslovnih rezultata Diskontinuiteti u poslovanju Promena privrednog ambijenta grane ! ! ! ! Ponderisano Zbir Broj parametara Specifičan rizik Ukupno stopa rizika preduzeća 0 9 4 2. kupaca Postojanje dugoročnih ugovora Značaj proizvoda za kupce ! Skala rizika u% 12 3 ! ! ! Ponderisano Zbir Broj parametara Specifičan rizik 0 11 4 2.

IZVEŠTAJ O PROCENI VREDNOSTI KAPITALA PREDUZEĆA "VVA" -

c) Finansijska struktura - 0,6%. Finansijsko stanje preduzeća “VVA” je izuzetno dobro. Eventualni rizik bi mogao biti generisan usled nedovoljnog nivoa trajnih obrtnih sredstava, vrlo sporog koeficijenta obrta potraživanja iz tekućeg poslovanja, kao i srazmerno manje stope kontribucionog dobitka.

d) Proizvodna i geografska diversifikacija - 2,7%. Prepoznat je visok nivo rizika u ovom domenu. Preduzeće nema dugoročnih ugovora za nastup na pojedinim tržištima, nije prisutno na inotržištu, nekonkurentno je za eventualni pristup tržištu EU. Sliku donekle popravlja relativna diversifikovanost produkcionog asortimana. e) Diversifikacija kupaca - 2,7%. Izražena je koncentracija kupaca tri velika kupca apsorbuju 80% plasmana preduzeća. Kupci su , pri tome, nesolventni, neuredne platiše. Ne postoje dugoročni ugovori sa najvećim kupcima. f) Mogućnost predviđanja - 2,25%. Preduzeće nije mlado, ima dugu tradiciju. Nekoliko poslednjih godina karakterisane su nestabilnim poslovnim rezultatima, pa čak i diskontinuitetima u poslovanju. Problem: najavljuje se liberalizacija uvoza upravo proizvoda koji preduzeće proizvodi; zaoštriće se konkurentski ambijent.

Prepoznata je stopa rizika ulaganja u Preduzeće “VVA” u visini od 10,65%, odnosno zaokruženo 11,00%. Zajedno sa utvrđenom stopom bez rizika od 6%, diskontna stopa, kao cena sopstvenog kapitala iznosi 17%. Stopa rizika ulaganja u SR Jugoslaviju. Pretpostavka je da će se u proces svojinske transformacije Preduzeća “VVA”, kao učesnik, uključiti strateški ino partner Kompanija Sily & Kiss Ltd te je neophodno prethodno izračunatu cenu sopstvenog kapitala uvećati za stopu rizika ulaganja u SR Jugoslaviju. U narednom tabelarnom pregledu prikazan je postupak definisanja ovog nivoa rizika.

169

PROCENA VREDNOSTI KAPITALA - metodologija i primeri -

Tabela 11. RIZIK ULAGANJA U SRJ
VRSTA RIZIKA Rizici u vezi sa sredstvima Politika eksproprijacije Politika nacionalizacije Mogućnost finansiranja Sigurnost ugovora Nizak 1
! ! ! !

Srednji 2 3 4 5 6 7 8 9

Visok 10

Rizici poslovnog okruženja Politička stabilnost Odnos prema stranim ulaganjima Zahtevi u pogledu vlasništva Pravni sistem Participacija u upravljanju Otpori privatizaciji Raspoloživost radne snage Veze sa susednim zemljama Uloga sindikata Lokalna konkurencija

! ! ! ! ! ! ! ! ! !

Finansijski rizici Konvertibilnost valute Stabilnost valute Restrikcije tokova kapitala Kontrola cena Veličina tržišta Pristup tržištu EZ Privredni trendovi Zaduženost Poreske stope Stope inflacije Potrebe za stranim kapitalom Broj opservacija Ponderisano Zbir Parametri Ponderisani prosek

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

2 2 110 25 4.4

6 12

2 6

3 12

5 25

0 0

3 21

4 32

0 0

0 0

Indicira srednji nivo rizika

Rizik ulaganja u SR Jugoslaviju ocenjen je na nivou 4,4%, što, prema standardima indicira srednji nivo rizika. Napomena: Naravno ovo je samo slikovit prikaz načina na koji će Direkcija određivati i jednom mesečno objavljivati visinu stope rizika ulaganja u SR Jugoslaviju. Na radost procenitelja to neće biti njihova obaveza. Određivanje stope rizika ulaganja u SR Jugoslaviju je i prak170

IZVEŠTAJ O PROCENI VREDNOSTI KAPITALA PREDUZEĆA "VVA" -

tično nemoguće od strane procenitelja, zbog šarolikih potencijalnih rezultata (koliko procenitelja - toliko i stopa rizika ulaganja u SRJ), a bazična je pretpostavka da rizik zemlje ulaganja podjednako utiče na sva preduzeća koja posluju u pripadajućem nacionalnom privrednom okruženju. Uključivanjem rizika zemlje ulaganja, dobijena je diskontna stopa od 21,4%, i ona je nadalje korišćena u modelu procene.

5.1.4. Procena vrednosti kapitala Projektovani novčani tok i izračunata diskontna stopa predstavljaju osnov za konačno utvrđivanje vrednosti društvenog kapitala preduzeća “VVA”. Budući da projektovani period ne predstavlja ekonomski vek preduzeća to je postupak procene obavljen u dva, komplementarna, koraka: (1) određivanje sume sadašnje vrednosti neto novčanih tokova u projektovanom periodu, i (2) proračun rezidualne vrednosti. (1) Na osnovu diskontne stope od 21,4%, proračunati su diskontni faktori, i nadalje korišćeni za dobijanje sadašnje vrednosti neto novčanih tokova za svaku, ponaosob, projektovanu godinu. Suma sadašnje vrednosti neto novčanih tokova iznosi 148,3 miliona dinara. Napomena: Korišćeni su diskontni faktori na sredini godine, s obzirom da u Preduzeću “VVA”nema izraženih sezonskih oscilacija proizvodnje i plasmana.

(2) Rezidualna vrednost je proračunata primenom Gordonovog modela koji glasi: RV = DNNTr/(DS-SRr) gde je: RV - rezidualna vrednost DNNTr - diskontovani neto novčani tok u rezidualu DS - diskontna stopa SRr - stopa rasta u rezidualu. Drugim rečima, prema ovom modelu, rezidualna vrednost je jednaka količniku diskontovanog neto novčanog toka u rezidualu i diskontne stope, koja je 171

PROCENA VREDNOSTI KAPITALA - metodologija i primeri -

prethodno umanjena za projektovanu stopu rasta u rezidualu. Budući da je stopa rasta u rezidualu definisana na godišnjem nivou od 3%, to znači da imenilac u navedenom modelu iznosi 0,184. Deobom 21,7 miliona dinara, koliko iznosi diskontovani neto novčani tok u rezidualu, sa 0,184 dobija se rezidualna vrednost u iznosu od 118 miliona dinara. Napomena: Shodno metodološkim odredbama, neto novčani tok u rezidualu podrazumeva da je iznos amortizacije jednak planiranom reinvestiranju i godišnjim ratama dugoročnog kredita.

Tabela 12. PROCENA VREDNOSTI KAPITALA
Projekcija I NETO NOVČANI TOK Diskontna stopa - cena sopstvenog kapitala Stopa rasta u rezidualu Diskontni faktor SV neto novčanih tokova Suma SV Rezidualna vrednost II III IV V

- u 000 dinara Rezidual

34.381.577 45.334.056 52.293.577 54.666.641 55.609.486 57.277.771 21,40% 3,00% 0,9076 0,7476 0,6158 0,5073 0,4178 0,3792

31.204.444 33.891.949 32.203.393 27.730.454 23.236.183 21.721.643 148.266.424 118.052.408

VREDNOST DRUŠTVENOG 266.318.832KAPITALA

Zbirom sume sadašnje vrednosti neto novčanih tokova od 148,3 miliona dinara i izračunate rezidualne vrednosti od 118 miliona dinara, dobija se procenjena vrednost društvenog kapitala Preduzeće “VVA” na dan 31.12.199X godine u iznosu od 266,3 miliona dinara. S obzirom da Preduzeće "VVA" ima dugoročna finansijska ulaganja u iznosu od 4,2 mil. dinara (procenjeno po metodu neto imovine), a da potencijalni finansijski prihodi nisu obračunati u projektovanom periodu, neophodno je pomenuti iznos dodati prethodno procenjenoj vrednosti društvenog kapitala. To znači da je vrednost društvenog kapitala preduzeća "VVA" na dan 31.12.199X godine, nakon prilagođavanja za vrednost neangažovanih poslovnih sredstava, 270,5 mil. dinara. Primenom aktuelnog kursa 1 DEM = 3,3 DIN, vrednost društvenog kapitala Preduzeće “VVA” izražen u nemačkim markama iznosi zaokruženo 82 mil. DEM.

172

amortizacija). Detaljniji tabelarni proračuni sadržani su u Prilogu Izveštaja o proceni vrednosti kapitala.5. kao i na pojedine kategorije poslovnih rashoda (materijalni troškovi. otplata postojećih i novih dugoročnih kredita.1. Napomena: Pomenuti tabelarni proračuni odnose se na detaljni prikaz projekcije poslovnog prihoda (količina i cene plasmana). Otuda je dobit III jednaka 173 . Projektovanje pojedinih kategorija rashoda i prihoda. kao i angažovanja novih dugoročnih kredita. Pošto stvarnost demantuje prethodnu pretpostavku. korišćenjem definicije novčanog toka “pre servisiranja dugova”. Autori nisu smatrali za shodno da ovaj Priručnik opterećuju navedenim analitičkim tabelama. potrebno je da se radi stvaranja verodostojne informacije o tome kolika je vrednost procenjenog kapitala izražena u inostranoj valuti (najčešće nemačkoj marki) koristi prosečni tzv.5. te će se nadalje u objašnjenju komentar koncentrisati na bilansne preglede i određivanje diskontne stope kao ponderisane prosečne cene kapitala (PPCK). međutim u svakom pojedinačnom Izveštaju o proceni vrednosti neophodno je da se u Prilozima prikaže i ovaj značajni deo koji upotpunjuje primenjeni metod DNT. To znači da i druga dva bilansna pregleda u projektovanom periodu moraju biti oslobođeni svih projektovanih pozicija rashoda finansiranja.1. priliva i odliva obavlja se na potpuno identičan način kao i u definiciji “posle servisiranja dugova”. bruto plate i. 5. ne obuhvata rashode finansiranja i finansijske prihode. Bilans uspeha.IZVEŠTAJ O PROCENI VREDNOSTI KAPITALA PREDUZEĆA "VVA" - Napomena: Autori su pretpostavili da je realni kurs nemačke marke jednak zvaničnom kursu NBJ. Definicija novčanog toka “pre servisiranja dugova” Na primeru preduzeća “VVA” pokazaćemo procenu vrednosti kapitala metodom DNT. novčani tok i bilans stanja Bilans uspeha. u definiciji novčanog toka “pre servisiranja dugova”.1. Novčani tok u ovoj definiciji ne obuhvata sve prilive i odlive iz finansiranja. 5. “crni” kurs koji je postojao na izabrani datum procene. eventualno.

685.801 25.014891.234.372.Materijalni troškovi406.163 723.581.313 13.367 29.439 Novčani tok.761.920.882 78.372.000 29.819. BILANS USPEHA I POSLOVNI PRIHOD II III IV .761.936.546 702.811.278 77.882 53.429 0 0 0 72.882 68.234.307.356.882 60.313 0 0 0 53.407.047.886 17.857 54.055.882 25.546 2.882 25.828 40.351.692.980 40.000 187.212 45.216.372.201.645.914 97.355 .550 779.998 712.Kratkoročni kredit DOBIT III Porezi i doprinosi DOBIT IV 78.920.572 25.262.549 34.914 54.238 45.713 51. Tabela 14.050 .670.767 810.668 80.338 22.Tekuće održavanje34.084 II Projekcija III IV V 71.017.710.407.600 34.000 187.195 25.000 187.951 15.600 34.600 .380 796.Bruto plate187. u definiciji “pre servisiranja dugova” ne obuhvata otplate postojećih i planiranih dugoročnih kredita.513.605.480 58.367 .262.347.485 25.015. Tabela 13.768 25.078.581.372.761.312.063.063.017.367 29.392.886 0 0 0 68.438.102.600 34.854 419.920.041.429 18. NOVČANI TOK I PRILIV Dobit IV Amortizacija Povećanje dobavljača Povećanje ostalih kratkoročnih obaveza Smanjenje potraživanja Smanjenje novčanih sredstava 144.882 0 1.971 51.882 72.920.485 85.338 POSLOVNI RASHODI680.000 .338 DOBIT I Amortizacija DOBIT II Rashodi finansiranja .693 438.475 827.392.392.u 000 dinara V 759.367 22.338 22.801.367 29.923. Osnova za proračun poreza na dobit je uvećana.951 0 0 0 60.312 103.600 187.047.954.123.241 428.392.500.338 22.017.296.572 58.372.692.055.936.metodologija i primeri - dobiti iz poslovanja.655 693.891 0 0 0 0 0 0 0 0 174 .218.Nematerijalni troškovi29.683735.182.372.017.833 25.882 1.392.436.923.761.Ostali troškovi poslovanja 22. kao i eventualne prilive po osnovu angažovanja novih dugoročnih kreditnih izvora.372.761.409.579.919 19.017.312.919 0 0 0 78.871842.713 94.230. te je neophodno dodatno prilagođavanje cene kreditnih izvora pri proračunu ponderisane prosečne cene kapitala.920.858 449.372.983 74.Dugoročni kredit .372.372.780.PROCENA VREDNOSTI KAPITALA .439 25.468 85.797.882 25.

IZVEŠTAJ O PROCENI VREDNOSTI KAPITALA PREDUZEĆA "VVA" -

Tabela 14. NOVČANI TOK (Nastavak)
I ODLIV Smanjenje dobavljača Povećanje novčanih sredstava Povećanje potraživanja Povećanje zaliha Investiciono ulaganje Otplata dugoročnih kredita NETO NOVČANI TOK 104.608.133 71.367.424 0 0 15.479.692 17.761.018 0 39.574.847 II Projekcija III IV V

21.129.086 20.203.250 20.229.172 28.142.453 0000 139.846121.12191.970119.592 839.076726.724551.821717.549 2.389.146 1.594.387 1.824.363 1.932.430 17.761.018 17.761.018 17.761.018 25.372.882 0000 50.581.193 57.598.418 60.033.296 57.058.759

Bilans stanja, slično kao i u definiciji “posle servisiranja dugova” omogućuje uvid u nivo ostvarene horizontalne i vertikalne finansijske ravnoteže. On, međutim, ne obuhvata promene u nivou projektovanih dugoročnih kreditnih izvora, saglasno korišćenoj definiciji novčanog toka “pre servisiranja dugova”. U konkretnom slučaju neto novčani tokovi su pozitivni u svim godinama projekcije, te se pozitivna razlika evidentira na poziciji kratkoročna finansijska ulaganja. Negativni neto novčani tokovi zahtevali bi uravnoteženje aktive i pasive bilansa stanja otvaranjem posebne bilansne pozicije u pasivi “debalans novčanog toka”.

Tabela 15. BILANS STANJA
Stanje 31.12.199X AKTIVA Stalna sredstva - Nabavna vrednost - Nabavna vrednost u prethodnom periodu - Investicije u OS - Ispravka vrednosti - Ispravka vrednosti prethodni period - Amortizacija tekuće godine I II Projekcija III IV

- u 000 dinara

V

402.645.781 373.145.825 419.483.221 471.912.006 526.801.592 586.629.922 210.740.114 203.128.249 195.516.385 187.904.520 180.292.655 180.292.655 399.856.031 417.617.049 435.378.066 453.139.084 470.900.102 496.272.984 435.378.066 453.139.084 470.900.102 17.761.018 25.372.882 17.761.018 17.761.018 17.761.018 265.234.564 290.607.447 315.980.329 189.115.917 214.488.799 239.861.682 189.115.917 214.488.799 239.861.682 265.234.564 290.607.447 25.372.882 25.372.882 25.372.882 25.372.882 25.372.882 191.905.667 130.442.729 133.810.797 93.536.27295.925.417 78.056.580 78.056.58093.536.272 78.056.580 15.479.6922.389.146 31.634.10632.473.182 105.757.652 105.757.65231.634.106 (74.123.546)839.076 5.272.3515.412.197 8.091.4355.272.351 8.091.435 (2.819.084)139.846 136.253.029 138.721.184 141.490.755 97.519.804 99.344.167 101.276.598 95.925.417 97.519.804 99.344.167 1.594.387 1.824.363 1.932.430 33.199.907 33.751.728 34.469.277 32.473.182 33.199.907 33.751.728 726.724 551.821 717.549 5.533.318 5.625.288 5.744.880 5.412.197 5.533.318 5.625.288 121.121 91.970 119.592

Obrtna sredstva - Zalihe - Prethodni period - Povecanje/smanjenje - Potraživanja - Prethodni period - Povećanje/smanjenje - Novčana sredstva - Prethodni period - Povećanje/smanjenje

- Kratkoročna finansijska ulaganja

0

39.574.847

90.156.039 147.754.457 207.787.753 264.846.512

175

PROCENA VREDNOSTI KAPITALA - metodologija i primeri -

Tabela 15. BILANS STANJA (Nastavak)
Stanje 31.12.199X PASIVA Društveni kapital - Prethodni period - Povećanje/smanjenje Dugoročni kredit - Prethodni period - Otplate - Novi krediti Kratkoročne obaveze - Dobavljači - Prethodni period - Povećanje/smanjenje - Kratkoročni krediti - Prethodni period - Otplate - Ostale kratkoročne obaveze - Prethodni period - Povećanje/smanjenje I II Projekcija III IV

- u 000 dinara

V

402.645.781 373.145.825 419.483.221 471.912.006 526.801.592 586.629.922 239.413.658 279.469.143 324.703.856 376.396.770 430.444.342 489.380.781 239.413.658 279.469.143 324.703.856 376.396.770 430.444.342 40.055.485 45.234.713 51.692.914 54.047.572 58.936.439 42.040.021 42.040.021 0 121.192.102 105.229.678 42.040.021 42.040.021 0 0 42.040.021 42.040.021 0 0 52.739.344 34.964.937 33.862.254 1.102.683 0 0 0 17.774.407 17.774.407 0 42.040.021 42.040.021 0 0 53.475.215 35.700.808 34.964.937 735.871 0 0 0 17.774.407 17.774.407 0 42.040.021 42.040.021 0 0 54.317.228 36.542.822 35.700.808 842.014 0 0 0 17.774.407 17.774.407 0 42.040.021 42.040.021 0 0 55.209.119 37.434.712 36.542.822 891.891 0 0 0 17.774.407 17.774.407 0

51.636.661 33.862.254 105.229.678 (71.367.424) 0 0 0 0 17.774.407 15.962.424 15.962.424 1.811.983

5.1.5.2. Proračun ponderisane prosečne cene kapitala Definiciji novčanog toka “pre servisiranja dugova” odgovara diskontna stopa koja reprezentuje ukupno investirani dugoročni kapital (sopstveni i dugoročni kreditni izvori). Drugim rečima, neophodan je proračun ponderisane prosečne cene kapitala (PPCK), koja će se nadalje koristiti za proračun sadašnje vrednosti projektovanih neto novčanih tokova. Da bi se odredila PPCK neophodno je: a) utvrditi cenu sopstvenog kapitala, b) utvrditi cenu kreditnih izvora finansiranja, i c) odrediti pondere. Cena sopstvenog kapitala proračunata je primenom Metoda zidanja, i ukupno iznosi 17%. Cena kreditnih izvora finansiranja određena je bankarskom realnom kamatnom stopom za korišćenje postojećih dugoročnih kredita u Preduzeću “VVA” u iznosu od 7% na godišnjem nivou. Napomena: U praksi će se procenjivači redovno sretati sa problemom određivanja realne kamatne stope na dugoročne kredite. Sugeriše se korišćenje kamatnih stopa koje su ne veće od 10% na godišnjem nivou, što odgovara uobičajenoj ceni ino dugoročnih kredita.

176

IZVEŠTAJ O PROCENI VREDNOSTI KAPITALA PREDUZEĆA "VVA" -

Pomenuta cena kreditnih izvora od 7% mora biti dodatno prilagođena, odnosno umanjena za procentualni iznos poreza na dobit korporacije. Ovo umanjenje je izvedeno na sledeći način: CKI = CBK (1-SP), pri čemu je, CBK = 7% SP = 25%. To znači da je cena kreditnih izvora: CKI = 7% (1-0,25) = 5,25 %. Ponderi za finalni proračun PPCK određeni su na osnovu postojeće prosečne strukture dugoročnog kapitala. Očekuje se da će se pomenuta struktura zadržati. Ponderi su: za cenu sopstvenog kapitala 85% za cenu kreditnih izvora 15%. Proračun PPCK obavljen je na sledeći način:

PPCK = CSK USK + CKI gde su: CSK = 17% USK = 0,85 CKI = 5,25% UKI = 0,15. To znači da je PPCK:

UKI,

PPCK = 17% 0,85 + 5,25% 0,15 = 14,4% + 0,8% PPCK = 15,2% Stopa rizika ulaganja u SR Jugoslaviju. Pretpostavka da je strateški ino partner zainteresovan da se pojavi kao učesnik u svojinskoj transformaciji Preduzeća “VVA” nalaže dodatno prilagođavanja diskontne stope (PPCK) za prethodno izračunatu stopu rizika ulaganja u SR Jugoslaviju u iznosu od 4,4%. To znači da diskontna stopa, korišćena u definiciji novčanog toka “pre servisiranja dugova” iznosi 19,6%.

177

PROCENA VREDNOSTI KAPITALA - metodologija i primeri -

5.1.5.3. Procena vrednosti kapitala Slično kao i kod definicije novčanog toka “posle servisiranja dugova”, postupak procene je obavljen u dva, komplementarna, koraka: (1) određivanje sume sadašnje vrednosti neto novčanih tokova u projektovanom periodu, i (2) proračun rezidualne vrednosti. (1) Na osnovu diskontne stope od 19,6%, proračunati su diskontni faktori, i nadalje korišćeni za dobijanje sadašnje vrednosti neto novčanih tokova za svaku, ponaosob, projektovanu godinu. Suma sadašnje vrednosti neto novčanih tokova iznosi 169,3 miliona dinara. (2) Rezidualna vrednost je, takođe, proračunata primenom Gordonovog modela. Budući da je stopa rasta u rezidualu definisana na godišnjem nivou od 3%, to znači da imenilac u navedenom modelu iznosi 0,166. Deobom 24 miliona dinara, koliko iznosi diskontovani neto novčani tok u rezidualu, sa 0,166 dobija se rezidualna vrednost u iznosu od 144,7 miliona dinara.

Tabela 16. PROCENA VREDNOSTI KAPITALA
Projekcija I NETO NOVČANI TOK Diskontna stopa (PPCK) Stopa rasta u rezidualu Diskontni faktor SV neto novčanih tokova Suma SV Rezidualna vrednost VREDNOST DUGOROČNOG KAPITALA DUGOROČNI KREDITI VREDNOST DRUŠTVENOG KAPITALA 169.265.415 144.675.689 19,6% 3,00% 0,9144 0,7645 0,6393 0,5345 II III IV V

- u 000 dinara Rezidual

39.574.847 50.581.193 57.598.418 60.033.296 57.058.759 58.770.522

0,4469

0,4086

36.187.089 38.671.614 36.819.900 32.087.291 25.499.520 24.016.164

313.941.104 42.040.021 271.901.083

Zbirom sume sadašnje vrednosti neto novčanih tokova od 169,3 miliona dinara i izračunate rezidualne vrednosti od 144,7 miliona dinara, dobija se pro178

budući da potencijalni finansijski prihodi nisu uključeni pri obračunu dobiti u projektovanom periodu. odnosno troškova zamene (otuda i naziv reprodukciona vrednost).4 mil. Procenjena vrednost društvenog kapitala na izabrani datum procene 31. Ukupne zatečene dugoročne obaveze na datum procene 31. korišćenjem druge definicije novčanog toka.12.kursa 1 DEM = 3.3 DIN. te razlike ne treba da budu signifikantne. vrednost društvenog kapitala Preduzeća “VVA” izražen u nemačkim markama iznosi. To će povećati stepen sigurnosti procenitelja da su procenjene vrednosti kapitala u realnim okvirima. bez obzira na izabranu definiciju novčanog toka. korišćenjem tzv. 5. uvek.199X godine u iznosu od 314 miliona dinara. funkcionalne 179 . Pod metodom neto imovine. podvrgnu prvobitno dobijeni rezultat kontroli.12. Primenom aktuelnog deviznog ekvivalenta .IZVEŠTAJ O PROCENI VREDNOSTI KAPITALA PREDUZEĆA "VVA" - cenjena vrednost ukupnog dugoročnog kapitala Preduzeće “VVA” na dan 31. Napomena: U definiciji "pre servisiranja dugova" nije urađeno prilagođavanje za vrednost dugoročnih finansijskih plasmana. koji se umanjuju za vrednost fizičke istrošenosti. Naravno. Procenjena vrednost društvenog kapitala Preduzeća “VVA” jednaka je razlici procenjene vrednosti ukupnog dugoročnog kapitala i zatečenog nivoa dugoročnih obaveza. podrazumeva se utvrđivanje vrednosti na osnovu troškova za novu nabavku ili izgradnju sredstava. 82. Primena metoda neto imovine Suština ovog metoda sastoji se u tome da se bruto imovina preduzeća proceni na bazi realnih vrednosti. Najčešće se procenjene vrednosti društvenog kapitala neznatno razlikuju ukoliko se koriste Uredbom propisane obe definicije novčanog toka. ne postoji obaveza da se istovremeno koriste obe definicije novčanog toka. DEM.12. Međutim. troškovnog pristupa. ili tamo gde je to moguće. Napomena: U konkretnom slučaju korišćenjem različitih definicija novčanih tokova nije dobijena ista vrednost društvenog kapitala.199X iznosi 272 miliona dinara. Zbog toga se proceniteljima preporučuje da.2. ali podrazumevajući da i ukupne obaveze budu realno procenjene.199X godine iznose 42 miliona dinara. zaokruženo. u smislu propisane Uredbe za procenu vrednosti preduzeća s društvenim kapitalom.

metodologija i primeri - zastarelosti i ekonomske amortizovanosti. troškovi gradnje. ulica "MM" br. koji u strukturi ukupnih materijalnih ulaganja čine 72% sadašnje vrednosti. U ovu cenu se uključuju troškovi investicionotehničke dokumentacije. U postupku procene vrednosti građevinskih objekata prvo je pregledana potrebna dokumentacija (projekti. ustvari. za izvesna sredstva moguće je primeniti i tržišni pristup. Troškovni pristup podrazumeva da se procenjena vrednost građevinskog objekta utvrđuje na osnovu građevinske cene objekata u momentu procene. te će se pri proceni primeniti postupci i metodi revizije koji će utvrditi realnost naročito monetarnih pozicija. vršena je procena svake pozicije iz bilansa stanja i to prvo aktive. a takođe i u mestu "L" i mestu "D". održavanje i sl. evidencije u poslovnim knjigama. procenjivani su primenom troškovnog pristupa. Procenitelj treba. 5. Građevinski objekti. Prilikom procene cene gradnje. koja se množi ukupnom površinom objekta. Ova vrednost se koriguje (umanjuje) za ukupnu funkcionalnu. Međutim. Korišćenjem metoda neto imovine za procenjivanje vrednosti društvenog kapitala preduzeća "VVA". po oceni eksperata za procenu.. vođeno je računa o funkcionalnosti. kvalitet gradnje.1.). Na taj način su procenjivači stekli uvid u njihovo sadašnje stanje. bilansa uspeha). pa onda pasive.b. da oceni i odabere najadekvatniji pristup (metod) koji će primeniti u konkretnom slučaju. fizičku. vrednosti infrastrukture (vodovod. kanalizacija. primenom principa kontinuiteta. Takođe se ova vrednost dalje koriguje (uvećava) za troškove uređenja građevinskog zemljišta i troškove uređenja i priključenja na spoljne mreže. a zatim izvršen pregled objekata. Građevinski objekti kojima raspolaže preduzeće "VVA" nalaze se u Beogradu.2. na sledećim lokacijama: ulica "XY" b. obračun površina. Procena pojedinih pozicija bilansa stanja . Treba napomenuti da pre procene nije izvršena nezavisna revizija finansijskih izveštaja (bilansa stanja. kao i stepenu ukupne amortizovanosti.PROCENA VREDNOSTI KAPITALA . dokaz o pravu vlasništva nad nepokretnostima i sl. tehnološku i ekonomsku amortizovanost objekta.procena aktive Na osnovu bilansa stanja i popisnih lista o izvršenom inventarisanju. kvalitetu gradnje i izgrađenosti infrastrukture. korišćen je troškovni pristup. 5. Za svako sredstvo i obavezu utvrđena je procenjena vrednost na način koji je propisan Uredbom. 180 . a koji u nastavku prikazujemo. hidrantske mreže i ostale instalacije). kretanje cena poslovnog prostora.

147 2. Dugoročna finansijska ulaganja sastoje se od: uloženih sredstava u banke i dugoročnih hartija od vrednosti u iznosu od 4.12. Preostali životni vek posmatran je u odnosu na ukupan životni vek opreme. Proizvodna oprema i oprema za održavanje 11.2). koja je nakon toga umanjena za fizičku i funkcionalnu istrošenost i za tehničku zastarelost. Oprema u strukturi sadašnje vrednosti materijalnih ulaganja učestvuje sa 19% i procenjivana je principom troškova zamene.IZVEŠTAJ O PROCENI VREDNOSTI KAPITALA PREDUZEĆA "VVA" - Rekapitulacija procene vrednosti građevinskih objekata na dan 31. kancelarijsku opremu. U postupku procene pregledana je postojeća tehnička i druga dokumentacija i izvršen uvid u tehničko stanje i stepen amortizovanosti opreme.882 UKUPNO Detaljan opis procene opreme dat je u prilogu Izveštaja (Prilog 5. bez rizika. Nabavna vrednost opreme istih ili sličnih karakteristika (na dan procene) predstavljala je osnovu za procenu.u 000 dinara Procenjena Procenjena vrednost sadašnja vrednost novog objekta 524.68031. Rekapitulacija procenjene vrednosti opreme na dan 31. transportna sredstva. Transportna sredstva 422.12.031108.150 hiljada dinara. Postupak je bio sledeći: prvo je utvrđena pojedinačna vrednost zamene (troškovi zamene) za svaku vrstu produktivne opreme.816 1.320 274. Kancelarijski nameštaj i oprema 10. Procenom je utvrđeno da celokupan iznos dugoročnih ulaganja od 4.u 000 dinara Procenjena vrednost Red. .199X .240 VRSTE OBJEKTA Građevinski i energetski objekti i infrastruktura UKUPNO U prilogu Izveštaja dat je detaljan opis građevinskih objekata i procene pojedinačne vrednosti svakog objekta (Prilog 5. Prilikom procene sva je oprema klasifikovana na: proizvodnu opremu. radi dobijanja procenjene sadašnje vrednosti opreme. 181 . 1.41923. NAZIV nabavnasadašnja br.783367.1). br.320 524.199X Red.174 hiljade dinara je realno naplativ u predviđenom vremenu.068 3.240 274. datih kredita dugoročnih od 24 hiljade dinara. 86.

12. bez korekcije.3.056 Detaljni pregled procene zaliha po vrstama dat je u prilogu Izveštaja Prilog 5. Roba890 UKUPNO78. Rekapitulacija procenjene vrednosti zaliha na dan 31. roba po nabavnim cenama.091 hiljadu dinara. VRSTA ZALIHA br. Takođe je kod procene potraživanja iz zajedničkog poslovanja (od povezanih preduzeća) izvršena prethodno konsolidacija za paralelan iznos ugovorenih kompenzacija i potraživanja s istim. potraživanja od kupaca. zatim potraživanja za date kratkoročne kredite. potraživanja iz zajedničkog poslovanja. potraživanja od radnika i ostala razna potraživanja. Uvidom u poslovne knjige. Vrednost hartija od vrednosti i novčanih sredstava prilikom procene je preuzeta iz knjigovodstvene evidencije. sitan inventar. a nedovršeni proizvodi i gotovi proizvodi po ceni koštanja) te knjigovodstvena vrednost odražava procenjenu vrednost. Prilikom procene nije u svim slučajevima preuzeta knjigovodstvena vrednost ovih potraživanja. nedovršena proizvodnja. čije su obaveze u bilansu bile iskazane na paralelnim grupama konta pasive. već je vršena korekcija (smanjenje) za vrednost rizičnih potraživanja.488 2.594 hiljade dinara što je zbog navedenih korekcija za 23.2.120 hiljade dinara manje od iskazane knjigovodstvene vrednosti. Vrednost aktivnih vremenskih razgraničenja obuhvata unapred plaćene troškove osiguranja sredstava u realnom iznosu. . Kratkoročna potraživanja i kratkoročna finansijska ulaganja u svojoj strukturi sadrže potraživanja: za date avanse. Proizvodi41.Ukupan procenjeni iznos kratkoročnih potraživanja iznosi 78.metodologija i primeri - Strukturu zaliha čine materijal. sitan inventar.4. 182 .u 000 dinara 1. povezanim preduzećima. ocenjeno je da su zalihe bilansirane prema propisima (materijal. 5.PROCENA VREDNOSTI KAPITALA . Materijal i sitan inventar30.199X Procenjena vrednost Red.2. U Prilogu 5. i pri proceni je taj iznos prihva5.procena obaveza ćen kao realan u punom iznosu od 4.122 4. iznosi 8. Procena pojedinih pozicija bilansa stanja .556Proizvodnja 3.044 hiljade dinara. gotovi proizvodi i roba. Izveštaja data je lista i detaljan pregled procene potraživanja.

vrednost kapitala se utvrđuje na sledeći način: od procenjene vrednosti sredstava preduzeća (ukupne aktive) oduzme se procenjena vrednost ukupnih obaveza uz pretpostavku da će preduzeće trajati u neograničenom budućem periodu. Vrednost pasivnih vremenskih razgraničenja je u ukupnom iznosu od 6. izvršena je korekcija obaveza prema dobavljačima za nefakturisanu robu i izvršena je konsolidacija paralelnih iznosa s potraživanjima iz poslovnih odnosa s povezanim preduzećima.199X Procenjena vrednost aktive Procenjena vrednost obaveza / dugoročnih i kratkoročnih . Uvažavajući navedenu metodologiju i zakonske odredbe. Kratkoročne obaveze u svojoj strukturi sadrže obaveze: prema dobavljačima.12. Izveštaja data je lista svih obaveza. 183 . sastavljen je bilans stanja na dan procene i prikazane su korekcije stanja po knjigama u odnosu na procenjeno stanje na sledećoj strani. Procenjena vrednost ukupnih kratkoročnih obaveza.IZVEŠTAJ O PROCENI VREDNOSTI KAPITALA PREDUZEĆA "VVA" - Dugoročne obaveze čine krediti iz inostranstva u iznosu od 42. nakon korekcija od 23. a ostale obaveze su prihvaćene u onom iznosu kako su u knjigama iskazane. prema povezanim preduzećima. prema radnicima za zarade i ostale obaveze za poreze i doprinose.383 hiljada dinara iznosi 91. 5.040 hiljade dinara.2. U Prilogu 5.099 hiljada dinara.081 (139.u 000 dinara 556. Procenom je utvrđeno da su ove obaveze realno plative u navedenom iznosu.3.000 Na osnovu procenjenih vrednosti svih kategorija sredstava i obaveza. te nisu korigovane u odnosu na knjigovodstveno stanje.710 hiljada dinara prihvaćena prema stanju po knjigama na dan procene.849) Procenjena vrednost kapitala (po metodu neto imovine) 416.5. Procenom realnih mogućnosti plaćanja u roku i u navedenom iznosu.. Utvrđivanje procenjene vrednosti kapitala Prema metodu neto imovine. utvrđena je procenjena vrednost kapitala preduzeća "VVA" na dan 31.232 Zaokruženo416.

044 Korekcije procene 176.122 106.905 4.398 4.298 190 5. Građevinski objekti Minus: Ispravka vrednosti Sadašnja vrednost 2.928 38.566 319. Razna potraživanja iz zajedničkog poslovanja 5.192 25. Materijal i rezervni delovi 2.507) (6) POSLOVNA PASIVA (I+II+III) 184 .556 - 387. Oprema Minus: Ispravka vrednosti Sadašnja vrednost II Dugoročna finansijska ulaganja 1. Sitan inventar 3. Kupci u inostranstvu 4.metodologija i primeri - Preduzeće "VVA" BILANS STANJA DP "VVA" NA DAN 31. Ino-krediti III Kratkoročne obaveze (1 do 6) 1.846 4.645 176.174 4.081 (7) (6) (23.809 25.849 9.296 78.040 42.PROCENA VREDNOSTI KAPITALA .952 6.013 151.091 4.298 190 5.882 4.710 402. HOV i novčana sredstva 7.383) (876) (22.786 53. Pasivna vremenska razgraničenja 191.240 (1) 70. Dobavljači za nefakturisanu robu i usluge 3.150 24 210.819 - 416.520 274.556 41.861 1.556 41. Kratkoročne obaveze prema povezanim preduzećima 4.199X (Procena prema metodu neto imovine) AKTIVA I Materijalna ulaganja 1.928 16. Kupci u zemlji 3.040 42. Krediti dati u zemlji A) Stalna sredstva (I + II) III Zalihe 1.120) (5) B) Obrtna sredstva (III + IV) POSLOVNA AKTIVA (A+B) PASIVA I Trajni kapital II Dugoročne obaveze 1.451 50. Aktivna vremenska razgraničenja Stanje po knjigama 206.872 602 8.056 30.740 78.413 42.12.122 890 113.036 - 108. Proizvodi 5.040 97.729 8.436 168.040 121.823 38.720 76.952 6. Dobavljači u zemlji 2. Uložena sredstva u banke i HOV 2.120) 153.091 4.965 50.044 (4) (23. Roba IV Kratkoročna potraživanja (1 do 8) 1. depoziti i kaucije 2.786 52. Obaveze za zarade 5.u 000 dinara Procenjena Napovrednostmena 383.669 37.860 1.540 25.122 890 90.785 556.299 4.056 30.293 167. Ostala kratkoročna potraživanja 6.905 402.081 239.299 4.645 (23.174 (2) (3) 176.664 3.243 598 8. Avansi.710 556.556 . Proizvodnja 4.232 42. Ostale kratkoročne obaveze 6.

Posebno je vođeno računa o pojedinačnoj funkcionalnosti i mogućnosti upotrebe za druge svrhe.kvalitetu gradnje. procenjivani su prema svom sadašnjem stanju . dati su prilozi koji objašnjavaju detaljno procenu svake pozicije iz bilansa stanja (Prilog 5. iznosi 164.5. Već smo naglasili da se u primeni ove metode polazi od toga da preduzeće nema perspektivu daljeg nastavka rada .P. Finansijski izveštaji nisu bili pregledani od strane nezavisne revizije. Za svako sredstvo i obavezu utvrđena je procenjena vrednost na način koji je propisan Uredbom. data je procenjena likvidaciona vrednost građevinskih objekata.1. Ukupno procenjena likvidaciona vrednost za građevinske objekte u D. "VVA" u stečaju. Beograd. 5.procena aktive Na osnovu popisnih (inventarskih) lista i bilansa stanja vršena je procena svake pozicije iz bilansa stanja i to prvo aktive pa onda pasive. Opisani građevinski objekti D.Procena građevinskih objekata. 5. Međutim.5).540 hiljada dinara ili 60% vrednosti procenjeno metodom neto imovine.3. shodno Zakonu i Uredbi.IZVEŠTAJ O PROCENI VREDNOSTI KAPITALA PREDUZEĆA "VVA" - U nastavku Izveštaja o proceni vrednosti kapitala DP "VVA".obavljanja svoje osnovne aktivnosti.0 . Procena pojedinih pozicija u bilansu stanja .P. U Prilogu 1 . stepenu amortizovanosti i izgrađenosti infrastrukture. Primena metoda likvidacione vrednosti Suština ovog metoda sastoji se u tome da se vrednost bruto imovine preduzeća procenjuje na bazi pojedinačnih prodajnih vrednosti u postupku redovne likvidacije. Beograd. Na taj način određivana je likvidaciona vrednost svakog objekta. u ovom slučaju likvidaciona vrednost treba da posluži kao indikator minimalne vrednosti preduzeća. utvrđena je korišćenjem tržišnog pristupa uz pretpostavku likvidacije preduzeća. "VVA" u stečaju. Građevinski objekti. Likvidaciona vrednost društvenog kapitala preduzeća "VVA". a koji u nastavku prikazujemo. kao i opisi objekata. Pre procene procenitelji su izvršili postupak revizorskog pregleda. 185 .3. podrazumevajući i da potraživanja i obaveze budu procenjeni na bazi realnih mogućnosti naplativosti i plaćanja.

2. transportna sredstva. zbog nemogućnosti završetka proizvodnje. stepen amortizovanosti.297 hiljada dinara (Prilog 6). kancelarijski nameštaj i ostala oprema UKUPNO U Prilogu 2 data je pojedinačna procena likvidacione vrednosti opreme. dok je kod kratkoročnih obaveza procenjeno da je 95% 186 .metodologija i primeri - Oprema. Potraživanja. Vrednost ovih ulaganja cenjena je na osnovu mogućnosti prodaje dugoročnih hartija od vrednosti i njihove diskontovane vrednosti na dan procene i iznosi 420 hiljada dinara (Prilog 6).180 hiljada dinara (Prilog 6). Ukupna procenjena likvidaciona vrednost opreme koju "VVA" poseduje na dan 31. njena ekonomskotehnička zastarelost. procenjena likvidaciona vrednost ukupnih zaliha iznosi 72. Pri proceni likvidacione vrednosti kratkoročnih potraživanja ocenjeno je da će realno moći da se naplati 50% vrednosti kratkoročnih potraživanja iz poslovanja. Rekapitulacija likvidacione vrednosti opreme data je u sledećoj tabeli. Knjigovodstvena sadašnja vrednost 38. Rekapitulacija likvidacione vrednosti opreme na dan 31. Procena pojedinih pozicija pasive . br. jer je konstatovano da se ta cena prodajom može sigurno postići. kao i opis opreme i tehnološkog procesa. ukupna kratkoročna potraživanja procenjena su na 39.PROCENA VREDNOSTI KAPITALA .553 hiljade dinara. održavanje.846 38.040 hiljada dinara.199X Red.553 Naziv opreme Proizvodna oprema.3. 1. otpisana je. a ni prodaje. Naročito je cenjena njena funkcionalnog i sposobnost upotrebe na drugom mestu kao pojedinačne ili kao cele linije opreme.12.199X godine iznosi 43. Uzimani su u obzir tom prilikom i troškovi demontaže i montaže koji bi bili neophodni pri prodaji svake pojedinačne opreme (pri prodaji "na komad"). Na taj način.obaveze Dugoročne obaveze su procenjene kao realno plative u punom iznosu od 42. Likvidaciona vrednost zaliha je procenjena po ceni koštanja zaliha.u 000 dinara Procenjena likvidaciona vrednost 43.846 .553 43.12. Zalihe. 5. Kod procenjivanja likvidacione vrednosti opreme uzeto je u obzir postojeće tehničko-tehnološko stanje opreme. Vrednost proizvodnje u toku. Na taj način. Dugoročna finansijska ulaganja.

199X godine.817 319.3.093 164.905-80.645 -82.720-3.u 000 dinara Procenjena Napovrednostmena 208.040) likvidaciona vrednost kapitala187.180 39.8464.133 42.990 239.3.280 -30.655 319.990 187 .552 191.655 187. Građevinski objekti 2.513 72.553 420 208.u 000 dinara likvidaciona vrednost poslovne aktive 319.133 U nastavku je dat bilans stanja na dan 31.375 -82. Oprema II Dugoročna finansijska ulaganja A Stalna sredstva (I+II) III Zalihe IV Kratkoročna potraživanja B Obrtna sredstva (A+B) Stanje poKorekcije knjigamaprocene 206.645 -52.P.227 78.876 113.056-5.707 4.5661.817) dugoročne obaveze(42.849-74.192 402.413 42. "VVA" BILANS STANJA DP "VVA" NA DAN 31.040 90.180 38. prema listi prijavljenih potraživanja poverilaca) realno plativo i da to iznosi 90. D.540 43.12.477 POSLOVNA AKTIVA (A+B) PASIVA I Trajni kapital II Dugoročne obaveze III Kratkoročne obaveze POSLOVNA PASIVA (I+II+III) 402.199X (Procena prema metodu likvidacione vrednosti) AKTIVA I Materijalna ulaganja 1.817 hiljada dinara.428 . po metodu likvidacione vrednosti.IZVEŠTAJ O PROCENI VREDNOSTI KAPITALA PREDUZEĆA "VVA" - vrednosti obaveza procenjenih po metodi supstance (tj.754 210.297 111.174-3. 5.740-2.12. Procenjena likvidaciona vrednost kapitala Procenjena likvidaciona vrednost kapitala utvrđena je na sledeći način: Procenjena Procenjene Procenjene Procenjena .040 121.527 167.990 kratkoročne obaveze(90.

Bilans stanja posle procene Nakon utvrđivanja procenjene vrednosti kapitala.232 187.metodologija i primeri - 6. primenjena su sva tri propisana metoda.u 000 dinara Ponderisana vrednost 162.133 Svakom od korišćenih metoda dodeljen je odgovarajući ponder izražen u procentima.492 ⋅ 416. U konkretnom slučaju.232 ⋅ Ponder = 60% 40% 100% = = = . Dobijeni su sledeći rezultati: Metod / vrednost Prinosni metod Metod neto imovine Metod likvidacione vrednosti .000 Ponderisana prosečna vrednost Zaokruženo Procenjena likvidaciona vrednost kapitala DP "VVA". a i od knjigovodstvene vrednosti. prema Zakonu o svojinskoj transformaciji i Uredbi o načinu utvrđivanja vrednosti kapitala.788 329. ZAKLJUČAK O PROCENI U postupku procene vrednosti kapitala preduzeća "VVA". zatim svrhu procene i premise vrednosti.295 166. Ovaj bilans treba da posluži za knjiženje procenjenih vrednosti poslovne 188 .492 416.000 dinara 270. prihvatio sledeće pondere: Metod Prinosni metod Metod neto imovine Procenjena vrednost ⋅ 270. 6. predstavlja minimalnu vrednost preduzeća od 187.1.PROCENA VREDNOSTI KAPITALA . obaveza i kapitala na dan procene (član 12 Uredbe o načinu utvrđivanja vrednosti kapitala). uzimajući u obzir prirodu delatnosti preduzeća i sredstva kojima ono raspolaže.493 328.133 hiljade dinara i niža je od procenjene vrednosti po oba primenjena metoda. sastavlja se bilans stanja s iskazanim procenjenim vrednostima poslovne imovine. tim procenjivača je u zaključivanju o procenjenoj vrednosti kapitala preduzeća "VVA".

smanjiće vrednost osnovnih sredstava procenjenih po metodu neto imovine. u konkretnom primeru preduzeća "VVA".133 329. na dan procene.000 Bilans stanja na dan procene treba da obuhvati procenjene vrednosti svih pozicija bilansnih.19… utvrđene su sledeće vrednosti: Vrednost Knjigovodstvena vrednost Vrednost dobijena prinosnim metodom Vrednost dobijena metodom neto imovine Likvidaciona vrednost Ponderisana prosečna procenjena vrednost .492 416. Sledeća šema bilansa obuhvata knjigovodstvene vrednosti. kapitala i obaveza na kojima su identifikovane prema metodu neto imovine. 189 .000 dinara 239. kao i razlike između knjigovodstvenih i procenjenih vrednosti pozicija. obaveza i kapitala. Prema Uredbi o načinu utvrđivanja vrednosti kapitala ove razlike će.12. obaveza i kapital preduzeća "VVA". procenjene vrednosti i utvrđene razlike između jedne i druge vrednosti. U zaključku o proceni vrednosti kapitala DP "VVA". razlika koja proističe između procenjene vrednosti kapitala i vrednosti kapitala utvrđene metodom neto imovine.IZVEŠTAJ O PROCENI VREDNOSTI KAPITALA PREDUZEĆA "VVA" - imovine. preduzeće treba na osnovu ovog bilansa da svede knjigovodstveno na procenjeno stanje imovine. 31. obaveza i kapitala u poslovnim knjigama preduzeća.413 270. na dan procene za celokupnu poslovnu imovinu. biti knjižene: na svim pozicijama poslovne imovine. Ustvari.232 187.

861 1.846 Korekcije procene 89.905 402.120) 90.124 II Dugoročna finansijska ulaganja (1+2) 1.243 598 8. Ostala kratkoročna potraživanja 6.645 (23.324 .091 4.872 602 8. Kupci u zemlji 3.928 38.785 468.556 41.965 50.064 78. depoziti i kaucije 2.091 4.451 50.729 8. Aktivna vremenska razgraničenja 113.890 44. Avansi.849 190 .056 30.056 30.174 (2) (3) 89.u 000 dinara Procenjena Napovrednostmena 295. Oprema Minus: Ispravka vrednosti Sadašnja vrednost Stanje po knjigama 206.200 211. Uložena sredstva u banke i HOV 2. Roba 4.740 78.860 1.920 (1) 45.174 4.metodologija i primeri - Preduzeće "VVA" BILANS STANJA DP "VVA" NA DAN 31.849 9.298 190 5.204 168.293 167.324 - 300.044 (23. Kupci u inostranstvu 4.298 190 5.12.566 319. Proizvodnja 4.928 16. Krediti dati u zemlji A) Stalna sredstva (I + II) III Zalihe 1. Sitan inventar 3.970 4. Proizvodi 5.823 38.150 24 210.122 890 - 83.PROCENA VREDNOSTI KAPITALA . Razna potraživanja iz zajedničkog poslovanja 5. Materijal i rezervni delovi 2.720 76.556 41.199X (posle procene) AKTIVA I Materijalna ulaganja (1+2) 1.013 151.044 (5) B) Obrtna sredstva (III + IV) POSLOVNA AKTIVA (A+B) 191. Građevinski objekti Minus: Ispravka vrednosti Sadašnja vrednost 2.122 890 (4) IV Kratkoročna potraživanja (1 do 8) 1.669 37.120) 66. HOV i novčana sredstva 7.

413 42.12. Dobavljači za nefakturisanu robu i usluge 3. Ino-krediti III Kratkoročne obaveze (1 do 6) 1.u 000 dinara ProcenjenaNapovrednostmena 329.710 Korekcije procene 89.786 52.905 4.040 121.540 25.299 4.645 66.040 97.398 4.199X (Nastavak) (posle procene) PASIVA I Trajni kapital II Dugoročne obaveze 1.710 (7) (6) (23.952 6.587 .192 25. Kratkoročne obaveze prema povezanim preduzećima 4.204 468.507) POSLOVNA PASIVA (I+II+III) 402.809 25.040 42.849 191 .664 3.040 42. Ostale kratkoročne obaveze 6. Obaveze za zarade 5.383) (6) (876) (22. Pasivna vremenska razgraničenja Stanje po knjigama 239.IZVEŠTAJ O PROCENI VREDNOSTI KAPITALA PREDUZEĆA "VVA" - Preduzeće "VVA" BILANS STANJA DP "VVA" NA DAN 31.952 6.299 4. Dobavljači u zemlji 2.786 53.000 42.

metodologija i primeri - PREDUZEĆE "VVA" PRILOZI UZ IZVEŠTAJ O PROCENI VREDNOSTI KAPITALA 192 .PROCENA VREDNOSTI KAPITALA .

IZVEŠTAJ O PROCENI VREDNOSTI KAPITALA PREDUZEĆA "VVA" - PREDUZEĆE "VVA" PRILOG 1 OVLAŠĆENJE PROCENITELJA OD STRANE MINISTARSTVA ZA EKONOMSKU I VLASNIČKU TRANSFORMACIJU 193 .

PROCENA VREDNOSTI KAPITALA .metodologija i primeri - PREDUZEĆE "VVA" PRILOG 2 IZJAVA PROCENITELJA 194 .

nije direktno ni indirektno vezan za DP "VVA". kao procenjivač vrednosti kapitala i potpisnik Izveštaja. Beograd. Ekonomski institut neće učestvovati u kupovini akcija DP "VVA". 199X. niti ima učešća u kapitalu preduzeća.IZVEŠTAJ O PROCENI VREDNOSTI KAPITALA PREDUZEĆA "VVA" - IZJAVA Ekonomski institut. godine EKONOMSKI INSTITUT ______________________ 195 .

metodologija i primeri - PREDUZEĆE "VVA" PRILOG 3 IZJAVA NARUČIOCA PROCENE ZA IZVORE INFORMACIJA 196 .PROCENA VREDNOSTI KAPITALA .

Beograd. urađenom od strane Ekonomskog instituta. godine Generalni direktor __________________________ 197 . obuhvaćena celokupna pokretna i nepokretna imovina DP "VVA". kao i da su prezentirani svi podaci o poslovanju preduzeća.IZVEŠTAJ O PROCENI VREDNOSTI KAPITALA PREDUZEĆA "VVA" - IZJAVA Ovim izjavljujem da je procenom vrednosti kapitala. 199X. u zemlji i inostranstvu i da ta imovina nije predmet sudskog spora.

199X I 199X GODINU NAPOMENA: Preduzeće prilaže svoje originalne. BILANS USPEHA I RASPORED REZULTATA) ZA 199X.metodologija i primeri - PREDUZEĆE "VVA" PRILOG 4 FINANSIJSKI IZVEŠTAJI PREDUZEĆA (BILANS STANJA. 198 .PROCENA VREDNOSTI KAPITALA . overene finansijske izveštaje.

IZVEŠTAJ O PROCENI VREDNOSTI KAPITALA PREDUZEĆA "VVA" - PREDUZEĆE "VVA" PRILOG 5 PODACI O PROCENI BILANSNIH POZICIJA PREMA METODU NETO IMOVINE 199 .

0.metodologija i primeri - PREDUZEĆE "VVA" PRILOG 5. OPŠTI PODACI O OSNOVNIM SREDSTVIMA 200 .PROCENA VREDNOSTI KAPITALA .

. br... sa standardnom opremom za održavanje. .... kako za unutrašnji..IZVEŠTAJ O PROCENI VREDNOSTI KAPITALA PREDUZEĆA "VVA" - PRILOG 5.. . urbanistička saglasnost i odobrenje za gradnju). Isto tako.P.. ponude... ugovori).. Beograd. koja čine građevinski objekti...troškovni. Beograd..registraciono-tehnička dokumentacija za transportna sredstva... br. ... celokupna proizvoda i druga oprema..... zajedničke službe.... tako i spoljni transport.. tehničko-tehnološkom i energetskom infrastrukturom.12. .. Beograd..dokumentacija o karakteru objekata.Lokacija.OPŠTI PODACI O OSNOVNIM SREDSTVIMA Osnovna sredstva D... ulica . .... br... ulica ...snimanje objekata na licu mesta za koje ne postoji investiciono-tehnička i druga dokumentacija.investiciono-tehnička i komercijalno-finansijska dokumentacija o izgradnji objekata (glavni projekti... . 201 .Lokacija.. .... Za objekte na lokaciji postoji uredna tehnička dokumentacija (lokacija.. ambalaža...Lokacija.. prerada. ulica . "VVA". . .. ..0... komercijalno-finansijska i druga dokumentacija za opremu.. Za sve građevinske objekte i sve vidove opreme konkretni izvor informacija je naveden u tehničkom opisu. Sve tri lokacije predstavljaju zaokruženu celinu i opremljene su sa kompletnom komunalnom..popisne liste preduzeća od 31.. ... kao i uobičajenom kancelarijskom opremom i nameštajem... Izvori informacija Pri vršenju procene korišćeni su sledeći izvori informacija: . .uvid na licu mesta za sve građevinske objekte.. sve vidove opreme i transportna sredstva.. Preduzeće raspolaže sa tehnološko-proizvodnom opremom saglasno proizvodnom programu. sa primenom fizičke i ekonomske depresijacije za sve građevinske objekte na svim lokacijama (za pojedina postrojenja i instalacije i funkcionalna depresijacija). Korišćeni pristupi i metodi procene Pri proceni osnovnih sredstava korišćeni su sledeći pristupi: .. su razmešteni na tri lokacije: .... preduzeće raspolaže sa transportnim sredstvima..199X godine. Procena je izvršena za sve objekte i sve lokacije i nema objekata koji su izuzeti iz procene.. Na tri lokacije u Beogradu smeštene su proizvodne jedinice ..prospektno-tehnička..pogoni: proizvodnja.

726 383.122 Ukupna vrednost osnovnih sredstava D..u 000 dinara 274...490 43.4..080 346.2. zastarela građevinska oprema)... deo proizvodne opreme i transportnih sredstava (obustavljena proizvodnja. 2.1.....910 10. Proizvodna.... Građevinski i energetski objekti i infrastruktura 1. br.. Lokacija ...u 000 dinara - 1.u 000 dinara Procenjena sadašnja vrednost .770 222....metodologija i primeri - . br.tržišni... Lokacija .. ....096 460.778 953. oprema za održavanje i druga oprema Kancelarijska oprema i nameštaj Transportna sredstva UKUPNO 202 .... procenjena nova nabavna i procenjena sadašnja vrednost svih osnovnih sredstava iznosi: Vrednost osnovnih sredstava po lokacijama Vrsta osnovnih sredstava Procenjena nova nabavna vrednost . Ograničavajući faktori Pri vršenju procene kao ograničavajuću faktori pojavili su se: . Beograd 1. Kancelarijska oprema i nameštaj 1.PROCENA VREDNOSTI KAPITALA ...673 383.. za transportna sredstva.... ...909 20.... ..572 165. Rezime Na osnovu izvršene procene vrednosti osnovnih sredstava preduzeća "VVA".P. Transportna sredstva UKUPNO 2.260 145.. Beograd UKUPNO UKUPNO (1+2+3) 275.910 38. Lokacija .. 3..490 6. sa fizičkom i funkcionalnom depresijacijom za proizvodnu opremu.... opremu za održavanje i kancelarijsku opremu i nameštaj. br.. ..nemogućnost dobijanja objektivne cene za deo opreme građevinskih objekata.. Beograd UKUPNO 3. .307 19.3.troškovni...240 86.122 1. oprema za održavanje i druga oprema 1.316 146... "VVA" Vrsta osnovnih sredstava Procenjena sadašnja vrednost .783 11..140 117... Građevinski i energetski objekti i infrastruktura Proizvodna.nemogućnost snimanja pojedinih nepristupačnih delova građevinskih objekata i instalacije. 4.426 10..

1. PROCENA VREDNOSTI GRAĐEVINSKIH OBJEKATA 203 .IZVEŠTAJ O PROCENI VREDNOSTI KAPITALA PREDUZEĆA "VVA" - PREDUZEĆE "VVA" PRILOG 5.

Kompresorska stanica 7..1977... godine.202 m2..1977..16 br. Podovi su pokriveni u zavisnosti od namene: teraco. godine i 24/89 od 6. osnovne urbanističke saglasnosti br.1985. Razvod tehničkih fluida 12.1. komunalne poslove i saobraćaj Ministarstva za imovinsko-pravne poslove. Kolska vaga 10.... Pokrivna konstrukcija je ramna armirano-betonska ploča. Beograd Na lokaciji za trajno korišćenje D.0.. Pumpna stanica za protivpožarnu vodu 8. a delom giter tula-fugovana. protivpožarna i baštenska hidrantna mreža 13.2.1974. UPI. 5.2. 204 keramičke pločice i sl. 11/P-314 od 2.10-150/77 od 2.. 19/2650 od 31. bovalit. godine i odobrenja za gradnju br.1.. Tehnički opis Objekat: Upravna zgrada (1) Objekat je izgrađen na dva sprata. izvod br.0..11. 06-214/1 od 27.. godine. godine.. 15-479/1 od 18.3. godine i 47/89 od 12. . Upravna zgrada 2. godine.515 m2..1985. Dizelagregatska stanica 11.1989.P.1984.5.ulica .1977. Parking 15. rešenje o lokaciji br..12. ali zbog nerešenih imovinskopravnih odnosa. .OPIS OBJEKATA 5. Magacin 5. zapisnik o regulisanju gradske i nivelacione linije br. br. osim magacina i sporedne portirnice koji su izgrađeni 1986.metodologija i primeri - PRILOG 5. godine i odobrenja za gradnju br. Kotlarnica sa mazutarom 6.. preduzeće trenutno koristi 73. godine i kompresorske stanice koja je izgrađena 1989..PROCENA VREDNOSTI KAPITALA ..2.4.. Pumpna stanica za tehnološku vodu 9. Objekti kompleksa su izgrađeni na osnovu sledeće tehničke dokumentacije: potvrda 3.11.. Zidovi su malterisani. "VVA" izgrađeni su sledeći objekti: 1. Na prizemnom delu smešten je restoran sa pomoćnim prostorijama. godine od Sekretarijata za urbanizam..1989. Lokacija . 105/74 od UP br. godine na osnovu rešenja o lokaciji br.0. Portirnica 3. godine. Objekat magacina (4) izgrađen je 1986. Ograda Ukupna površina lokacije iznosi 102. osim u sanitarnim prostorijama i kuhinji .1. godine. Fasada je delom natur na betonskoj konstrukciji. Proizvodna hala 4. 1/85 od 4..1. Vodovod i kanalizacija. Konstrukcija objekta je armirano-betonska skeletna konstrukcija sa međuspratnom ramnom krstasto-armiranom pločom.. 13/84 od 7...1. 6597/7 od 7.1.1977. Sporedna portirnica 14. Većina objekata je izgrađena 1979. godine.

Konstrukcija je armiranobetonska sa zidovima od giter tula-fugovani. Cela fasada je obložena sa rebrastim limom. Objekat: Portirnica (2) Objekat je prizeman sa ravnom pokrivnom pločom i nadstrešnicom. Mazutara se sastoji od betonskog temelja sa nadzemnim čeličnim rezervoarom od 1000 m3 i pumpnom stanicom. Vrata su metalna. Platforma je izvedena kao armirano-betonska ploča. Vrata i prozori su metalni. Zidovi su fugovani. jednostruki. fugovana sa fasadne strane. Fasada je fugovana. Objekat: Kotlarnica sa mazutarom (5) Kotlarnica je prizemni objekat sa platformom +4 m. greda i serklaža sa temeljima povezanim trakama. pokrivena trimo pločama. kade su obložene sa keramičkim poločicama. Istočni deo objekta je čelična kontrukcija pokrivena limom. a malterisani i obojeni sa spoljne strane. osim u sanitarnim prostorijama i laboratoriji. U objektu je izvedena standardna vodovodna i kanalizaciona instalacija. Na konstrukciji su izvedene kupole. Krovna konstrukcija je čelična pokrivena sa salonitom. instalacija za razvod tehnološke vode i PP hidrantna mreža. Podovi su vinaz i keramičke pločice. U objektu je izvedena standardna vodovodna i kanalizaciona oprema i instalacije i PP hidrantna mreža. U ovom objektu je smeštena dizelagregatska stanica. sa temeljima samcima povezanim trakama. Pod je betonski. U objektu je izvedena PP hidrantna mreža. a vrata i prozori su čelični. U procenjenoj vrednosti nije uračunata vrednost dizel-agregatske stanice. Prozori i vrata su čelični. Temelji 205 su trakasti. Objekat: Kompresorska stanica (6) Objekat je izgrađen na zatvorenom prostoru za kompresore i otvorenom prostoru sa žičanom mrežom za rezervoar za vazduh. gredama i serklažama. pokriven sa plasti- . Temelj za rezervoar je armirano-betonski. Kompresorska stanica je povezana sa halom sa podzemnim betonskim kanalom. a betonska konstrukcija je natur. Konstrukcija je izvedena od armirano-betonskih stubova. izvedena od čeličnih rešetki i R nosača. U objektu je izvedena vodovod i kanalizaciona instalacija. Spoljni zidovi su obloženi sa keramičkim pločicama. Pokrivna konstrukcija je dvoredna. sa poliuretanskim i plastificiranim limom. Krov je dvoslojan. Pod je cementni. Zidovi su blok tuli i rešetka od metalnih profila. kade su pokrivene keramičkim pločicama. Objekat: Proizvodna hala (3) Hala je prizemni objekat. Betonska konstrukcija je izvedena od glatke oplate.IZVEŠTAJ O PROCENI VREDNOSTI KAPITALA PREDUZEĆA "VVA" - sa pomoćnim prostorijama. Zidovi su od giter tula. U konstrukcijskom smislu seizmički je izgrađena sa armirano-betonskim stubovima. U objektu je izvedena standardna vodovodna i kanalizaciona oprema i instalacije i PP hidrantna mreža. Konstrukcija su armirano-betonski stubovi i grede sa oplatom od betona. Podovi su na betonskoj podlozi. Prozori i vrata su metalni. Objekat: Magacin (4) Konstrukcija objekta su čelični stubovi i grede sa krovnom rešetkom.

Vrata i prozori su metalni. greda i serklaža sa temeljima cija je izvedena mrežom. Objekat: Kolska vaga (9) Zidovi su armirano-betonski. Zidovi su od cementa. protivpožarna i baštenska hidrantna mreža (12) Izvedena je instalacija vodosnabdevanja za sanitarne i tehnološke potrebe. dimenzionisani prema nosivosti vage od 50 tona. Objekat: Dizelagregatska stanica (10) Objekat je u sastavu kotlarnice. Postavljeni su regulatori za regulisanje cevovoda. Objekat: Razvod tehničkih fluida (11) Cevovodi za razvod na tehnološkim fluidima (vodena para. Podzemni betonski kanali su mrežasto armirani. postavljenih na rovovima. postavljen na čeličnim i drvenim gredama. Prozori i vrata su metalni. postavljenih na rovovima ii povezana sa gradskom salonita i prizeman sa ramnom pokrivnom pločom nadstrešnicom. a sanitarne prostorije obložene su keramičkim ploči- 206 .metodologija i primeri - ficiranim limom. samcima povezanih trakama. Noseća konstrukcija je lančana. Vrata i prozori su metalni. Podovi su u zavisnosti od namene prostorije .vinaz i keramičke pločice. Instalacije za sanitarne potrebe su izvedene od pocinkovanih i salonit cevi postavljenih na rovovima. Objekat: Vodovod i kanalizacija. postavljena na rovovima na kojima su povezani PH NO110 i NO80 i baštenski hidranti NO50. Spoljna hidrantna mreža je povezana sa mrežama na svim objektima. Konstrukcija su armiranobetonski stubovi. Objekat: Pumpna stanica za protivpožarnu i tehnološku vodu (7. Sajla je tipa B6x37 22 mm. Fekalna i atmosferska kanalizacija Objekat: Sporedna portirnica (13) je od Objekat jeplastičnih cevi. Fasade su fugovane. Podovi su betonski. Za potrebe PP i BH mreže koristi se voda iz cevnog bunara i pumpne stanice. PP i BH hidrantna mreža i atmosferska i fekalna kanalizacija. 8) Objekat je prizemni sa ramnim krovnim pločama. Konstrukcija su armirano-betonski stubovi sa krovnom konstrukcijom. Mreža je izvedena od salonita i pocinkovanih cevi. Stubovi su na čeličnim rešetkama. Konstrukkanalizacionom od armirano-betonskih stubova. Pod je od bovalita na podlozi od betona. Zidovi su fugovani. Nosači kompenzatora su stubovi. Vodosnabdevanje za tehnološke potrebe je iz cevnog bunara i izvedeno je od salonit cevi. a mali deo su podzemni betonski kanali. Objekat ima cevne bunare NO600mm/30m koji su smešteni u pumpi tipa DP/MZT kapaciteta 1620 l/min i hidrofilnim kazanima od 5000 l sa kompresorima. Objekat je priključen na gradsku vodovodnu mrežu preko šahta sa vodomerom. kondenzat i topla voda) su na većem delu na visećem sistemu.PROCENA VREDNOSTI KAPITALA . temelji samci i trakasti temelji. Podovi su od cementa na podlozi od betona.

Na ulazu su vrata od metalnih profila i ograda postavljena na betonskom zidu. U objektu je izvedena standardna vodovod i kanalizaciona instalacija i oprema. Na parkingu je izgrađena nadstrešnica od montažne čelične konstrukcije. 207 . Fasada je malterisana.7%. a delom metalnom ogradom. Objekat: Parking (14) U horizontalnom položaju parking je kružna krivina koja omogućava maksimalnu manipulaciju. Prozori i vrata su metalni. a poprečno 2%.IZVEŠTAJ O PROCENI VREDNOSTI KAPITALA PREDUZEĆA "VVA" - cama. Mreža je pričvršćena armirano-betonskim stubovima.1-3. pokrivena sa valovitim plastificiranim limom. Kolovozna konstrukcija je izvedena od šljunka. Krivine su od 0. Objekat: Ograda (15) Lokacija je ograđena sa žičanom mrežom.

7.83768% stanica 19 28 8481. 10. 15.88238.282 1 1. 3.Kolska vaga 12 66 1353018% 3131985.0658.27432% 1976.1. 8.Ograda 1. 13.06232% 1985. koja ima još tri pogona.327Unutrašnji saobraćaj i parking 3531982. 32. br.1.PROCENA VREDNOSTI KAPITALA . 208 . 16.8321980.Dvorišna zgrada NAPOMENA: Ova se procena odnosi na deo građevinskih objekata koji se nalaze 204. 10.6003.997 7. 14. 5.Razvod za tehničke 21 33 54496864% fluide 71. 18 45 4. lokacije "X". 6.6891.59412% 9. .0631984.Kompresorska19 28 8481. Naziv objekta 5 6 7=5:6 8=(4×7):100 9=4-8 8881976.13032% mazutarom 12 100 5968112% 6771985.metodologija i primeri - PRILOG 5. 9.5121976. 11.12. 12. 2.6533.u 000 dinara Sadašnja Efektivno proVrednost nove % fizičkeIznos procenjena vredGodina gradnjeteklo vreme depresijacije fizičkedepresijanost aktiviranja Ekonomski vek cije upotrebe Red.06740% 1.199X godine . 118.Portirnica 21 66 60428432% 1976.Pumpna stanica za41 13 72334032% PP vodu 12 38 21310032% 2.6851978.Sporedna portirnica 1978. 4.7831976.283Magacin 12 100 11.PROCENJENA VREDNOST OBJEKATA Preduzeće: Mesto: Lokacija: Pogon: DP "VVA" Beograd X B/1 Procenjena vrednost građevinskih objekata na dan 31. 13.6671979.944Proizvodna hala 21 66 80.685Pumpna stanica za 17 27 6601. 2 34 u Pogonu "B".26280% stanica 15 21 10624770% 1.Dizel agregatska 24 19 2.83768% 2.17264% tehničku vodu 1978.83110.285 132.Dvorišni vod i kanalizacija 1651985.105Administrativna zgrada 21 66 21.Kotlarnica sa 21 66 6.

PROCENA OPREME 209 .2.IZVEŠTAJ O PROCENI VREDNOSTI KAPITALA PREDUZEĆA "VVA" - PREDUZEĆE "VVA" PRILOG 5.

Semi Lampomatik ONDA.metodologija i primeri - PRILOG 5. centrifugalnih ventilatora. Sastavljena je od dela za lepak. sporedna u odnosu na druge linije. silosa i drobilica. kanala za dovod pare za sušenje. Beograd Na ovoj lokaciji oprema za proizvodnju može da se grupiše po sledećim tehnološkim celinama: a) Pogon prerade: 210 . . .. Tehnološka linija.) su nabavljene 1988. poluautomatsko i automatsko šivenje i lepljenje.1. godine i dosta je istrošena.2. Linija dosada nije remontirana..2. Grupa mašina za šivenje i lepljenje U ovu grupu spadaju mašine za ručno. Ove mašine (tip GF-Lampo 105. Lampomatik-2400 i sl.grupa mašina za sečenje. Beograd Na ovoj lokaciji. godine.0. Ocenjena je prosečna depresijacija od 60%. a prisutna je i tehnička zastarelost.. ali se sreću i mašine s početka šezdesetih godina. mašina tipa Sloter i GFM/220. godine. u pogonu "A". glave za lepljenje. Tehnološka linija za proizvodnju lepenki Ova linija je proizvod Agnati . KO-1600. Sistem za pneumatsko odsisavanje i otpadke Ovaj sistem se sastoji od otsisnih haubi..sistem za pneumatsko otsisavanje otpadaka.0. Proizvodna oprema na lokaciji u ulici "X". a pri eventualnom remontu se očekuju teškoće pri nabavci rezervnih delova. do 1980. Grupa mašina za sečenje Ova grupa mašina namenjena je fazi konfekcioniranja kartonske ambalaže (npr. . Kod ovih mašini prisutna je tehnička zastarelost. 5. cilindra za odmotavanje. obrezivača i noža za sečenje lepenki i transportera. GFM/280 i GFM/350.grupa mašina za šivenje i lepljenje. IMPERIJA-F i sl. Ocenjena je prosečna depresijacija od 85%..).tehnološka linija za proizvodnju lepenke.2. br. Proizvodna oprema na lokaciji u ulici "Y".Italija i nabavljena je i instalirana 1978. Ocenjena je prosečna depresijacija od 68%.2. instalirana je sledeća oprema: . Ocenjena je prosečna depresijacija od 85%. . …. Sve mašine su prilično istrošene.PROCENA VREDNOSTI KAPITALA .. .OPIS OPREME 5.0. nabavljena je i instalirana u periodu od 1978. br. je zastarela u odnosu na automatizaciju i vođenje procesa i u odnosu na tehnološko-tehnička rešenja u formiranju.

Ocenjena je prosečna depresijacija oko 90%. Grupa mašina za pakovanje Ove mašine služe za prihvatanje lepenki. kako sa aspekta održavanja radnih delova. do 1965. b) Pogon pripreme . čistači gustih i retkih masa. Priprema sirovine u hidropalperu (mlevena stara hartija) preko sistema na pojedinačnim mašinama (mlinovi. tako i sa aspekta snabdevanja rezervnim delovima. Ocenjena je prosečna depresijacija oko 91%. Ocenjena je prosečna depresijacija od oko 85%. odnosno hartije. doterivanje njihove debljine (kalanderi).tehnološka linija za proizvodnju sive lepenke i hartije. Ocenjena je prosečna depresijacija oko 80%. sita i sl.). Ove mašine. .tehnološka linija za proizvodnju ambalažne hartije. . Dobijena smesa. zgusnivača.tehnološka linija za proizvodnju grube i reklamne hartije. Zbog fizičke zastarelosti mašine ne postižu projektovani kapacitet. mašina GH-511 i mašina za izradu i formiranje dna vreća i ventil tip GHProgres 525.grupa mašina za sečenje i pakovanje. godine. Tehnološka linija za proizvodnju sive lepenke i hartije Slično kao i kod prethodne linije.tehnološka linija za proizvodnju kesa. Oprema je većinom nabavljena u periodu od 1960. Ova oprema je najstarija oprema preduzeća i najvećim delom je nabavljena u periodu od 1955. Sa tehničko-tehnološkog aspekta i sa aspekta produktivnosti ove mašine su zastarele u odnosu na one koje su danas u prodaji. ide u mašinu za formiranje lepenke.tehnološka linija za proizvodnju natron vreća. Problemi održavanja i nabavke rezervnih delova za ove mašine su izraženi. 211 . Tehnološka linija za proizvodnju ambalažne hartije Proizvodnja ambalažne hartije se realizuje preko dve osnovne mašine i to hidropalpera i mašine za proizvodnju hartije tipa Yenki. kao i drugi elementi na ovoj liniji (prese i sl. su nabavljeni oko 1970. preko sistema za mešanje. odsecanje (noževi za sečenje) i prese za pakovanje. ..IZVEŠTAJ O PROCENI VREDNOSTI KAPITALA PREDUZEĆA "VVA" - . Fizička i funkcionalna zastarelost ovih mašina je ista kao kod prethodne dve tehnološke linije. proces započinje u mašini za mlevenje (Kolodrob) i hidropalperu. Održavanje je značajno otežano radi čestih kvarova i nedostatka rezervnih delova. godine i fizički i funkcionalno je zastarela. Tehnološka linija za proizvodnju natron vreća Osnovne mašine ove tehnološke linije su mašine za sečenje i premotavanje tipa Jagenberg. . što samo po sebi govori o fizičkoj i funkcionalnoj zastarelosti. godine. do 1970. Održavanje je otežano. Dobijeni proizvodi idu na kanal za sušenje. prese i sl. sita.) dodavanjem drugih sirovina se obavlja na mašini za proizvodnju hartije.

teretni lift i kompresori. Teretni lift je u celini amortizovan. zastarele su nekoliko generacija.. Sva oprema je dosta istrošena. propraćenom i sa problemom oko nabavke rezervnih delova. 212 . Tehnološki. aparati za elektro i oksigeno zavarivanje. do 1980.Ocenjena 5. 1970. MIN . glodalice. a najveći deo opreme na lokaciji u ulici "Y".. kao i oprema nabavljena devedesetih godina (mobilne bušilice).0. godine. mada se sreće i oprema iz šezdesetih godina (glodalice.5.Niš.PROCENA VREDNOSTI KAPITALA .Italija. nameštaj i oprema za opštu upotrebu. Kompresori su uglavnom proizvod "Trudbenika" i nabavljeni su u periodu od 1978. godine. Ostala oprema U ovu grupu opreme spada digitalna oprema i to mostna (jednogredna i dvogredna).metodologija i primeri - Tehnološka linija za proizvodnju kesa i grupe i reklamne hartije Ove dve tehnološke celine imaju zajedničku liniju (mašina za odmotavanje i sečenje) dok samu tehnološku celinu čine mašine za izradu kesa sa ili bez pečata (tip Seriana).. mobilne i stabilne brusilice i bušilice. . Balkankar i Jagenberg. Kancelarijska oprema i nameštaj U ovu grupu opreme ubraja se kancelarijska oprema. br. u odnosu na današnje mašine.2.. Oprema za održavanje Opremu za održavanje čini oko četrdeset pojedinačnih mašina i priručnih alata. Većina digitalne opreme je nabavljena šezdesetih godina i proizvod je Vulkan . u ovoj grupi opreme susreću se univerzalni strugovi.0. u periodu od 1980. raspoređenih na svim lokacijama od kojih se polovina nalazi na lokaciji u ulici "X".4. br. do 1982. Po strukturi. nabavljena je osamdesetih godina.2. Ocenjena je visoka depresijacija i na pratećoj opremi od oko 55% i 85% za mašine za proizvodnju kesa i reklamne i grube hartije. Hvilans Mac. godine i oko 1990.. godine.. 5. 5. do 1991.0. godine.. zahvaljujući svakodnevnom i redovnom održavanju. je prosečna depresijacija od oko 74%.2. sve proizvodi Mandoni . 1978... razni alat i slično. Beograd. . 4x100 i R/3-100) i druga linija. Oprema u ulici "X" uglavnom je nabavljena 1976.3. Kancelarijska oprema i nameštaj su nabavljeni u periodu od 1965. Beograd.Rijeka. Ocenjena je prosečna depresijacija od oko 34%. Ocenjena je prosečna depresijacija od oko 51%. Mašine su fizički u dobrom stanju. Sve ove mašine su puštene u rad oko 1970. rendisaljke). Oprema na lokaciji u ulici "Y". prva linija i mašine za fleksografski pečat (tip Miniflekso. godine. zbog čega je ocenjena visoka funkcionalna depresijacija.

5. Ocenjena je prosečna depresijacija za kancelarijsku opremu od oko 46% i za nameštaj od oko 55%.transportna sredstva za spoljni transport. 213 .sredstva i oprema za unutrašnji transport i . Sredstva i oprema za unutrašnji transport. godine i proizvodena su u bivšim jugoslovenskim republikama (ZCZ. Ocenjena je prosečna depresijacija od oko 58%. pomoćna ručna kola (japaneri) i oprema za opsluživanje viljuškara.) i relativno su istrošena. U ovu grupu ubrajaju se putnički automobili. Medicinska oprema je locirana u fabričkoj ambulanti i obuhvata opremu za opštu medicinu. traktori sa i bez utovarivača. Ocenjena je prosečna depresijacija od oko 68%.0. Sva oprema je nabavljena 1986. Procena transportnih sredstava Transportna sredstva su podeljena u dve grupe i to: . kamioni i minibus. Toma Vinković i dr.IZVEŠTAJ O PROCENI VREDNOSTI KAPITALA PREDUZEĆA "VVA" - Nameštaj i oprema su relativno unificirani i ravnomerno istrošeni i zato pri proceni nije vršeno grupisanje po tipovima i godini nabavke.2. U ovu grupu ubrajaju se viljuškari .samohodni (na dizel i električni pogon) i ručni. Ocenjena je prosečna depresijacija od oko 66%. TAM. godine. stomatološku oremu i opremu za laboratoriju. Sva transportna sredstva su nabavljena u periodu od 1972. INDOS. do 1990. Transportna sredstva za spoljni transport.6.

10.094 62 39.. 5.000 53 56. itd. "B" "B" "B" "B" "B" "B" "B" "B" "B" "B" "B" 191 192 193 194 195 239 270 196 207 1 Mašina za karton 1 Horizontalna presa sa drobilicom 1 Sistem za pneumatsko usisavanje otpadaka od lepenki 1 Mašina za štampanje i sečenje 1 Mašina za štampanje i sečenje 1 Mašina za štampanje i sečenje 1 Mašina za ručno šivenje 1 Mašina za ručno šivenje 1 Mašina za ručno koso šivenje 1 Mašina za ručno koso šivenje 2 Mašina za poluautomatsko šivenje 1 Mašina za lepljenje automatska 1 Mašina za lepljenje i pakovanje 2 Mašina za lepljenje i pakovanje poluautomatska 1 Mašina za štancovanje ravno Agnati .712 2.839 53. Gandosi Fosati Lampo 105 1986. lokacija ulica .Italija GFM/350 1978..894 51.. 13.056 68 803.. br.. "A" 186 3..142 85 84 86 71 71 57 55 85 73 60 76 60.735 590. . 9.193 15.268 Ormig-Italija 15. .. Gandosi Fosati 1978.Italija "A40 P"1988. Oca 55x70 1978..P.PROCENA VREDNOSTI KAPITALA .103. Gandosi Fosati Lampo 105 1986..564 57. 14..074 3.854 17.58. Gandosi Fosti GFM/220 1978.594 333. 11.1.. Beograd Pogon: A Namena: Proizvodna oprema Rekapitulacija procene vrednosti opreme na dan 31. 1978. Inventarni broj Količina Opis osnovnog sredstva Proizvođač Tip / Model 1.2.800 8.... Pogon br.858 1978.512.Italija Vimas-GO12 1978. KO-16001979. 2.762 59 24.398 82. "A" 187 2. "VVA". 8.ItalijaImperija-F 120.369 33. Gandosi FosatiKO-16001978. Gandosi FosatiSemi Lampomatic 1978. Vega ItalijaLampomatic 2400 Legamatic . .459 2.478 7.148 8..u 000 dinara Procenjena Realna sadašnja amortizovanos Godina t (%) vrednost proizvodnje nabavna Nova vrednost Red.451 20.478 8. "A" 204 4. 7. 6. 12.12.. Rabolini .metodologija i primeri - PRILOG 5.. .. "B" .459 3.092 1978..199X godine .895 123..176 405. Gandosi Fosati GFM/280 1978. Ormig .400 214 .477 7..PROCENJENA VREDNOST OPREME Preduzeće: D.

PROCENA VREDNOSTI ZALIHA 215 .3.IZVEŠTAJ O PROCENI VREDNOSTI KAPITALA PREDUZEĆA "VVA" - PREDUZEĆE "VVA" PRILOG 5.

705 .725.176.materijal izrade Pogon proizvodnje (stipsa. SITAN INVENTAR Nabavna vrednost .779 74.pogonska režija Pogon proizvodnja Pogon prerada Pogon ambalaža Zajedničke službe .122 890 78.Otpis B.u 000 dinara 30.675 189.800 149. MATERIJAL . 2.Neproizvodni materijal .Sirovine .112 7. lepak.440 2. motorno ulje) . ulja) Pogon prerada (nafta.219 497.056 . "VVA" Stanje zaliha na dan 30.473 515.P. Proizvodnja u toku u intervalu od V .556 41.029.971 1. Grupa konta 31 35 60 63 66 Naziv Materijal Sitan inventar Proizvodnja u toku Gotovi proizvodi Roba UKUPNO Vrednost u bilansu na dan procene 30. br.298 190 5.VI 199X godine.145 21.844.382 53.12. Materijal. vosak. 5.VI 199X godine.923 98.371 5.415.298 190 5.556.485 9. 4.P. Gotovi proizvodi od V . stara hartija) Pogon prerrade (boje.3.PROCENA VREDNOSTI ZALIHA Rekapitulacija procene zaliha D.VI 199X godine.869 10.965 205.443 67.264 6.763 1. Robe VI 199X D.199X godine Red.072.789 3.556 41.122 890 78. Proizvodnja u toku 30.185 376.834 13. kraft. bezdrvna hartija) Pogon ambalaža (skrob. lepak.860. basazol.298. mazut) Pogon ambalaža (mazut) Zajedničke službe (antifriz. 1. . boja) .u 000 dinara Procenjena vrednost 30.metodologija i primeri - PRILOG 5.Kancelarijski materijal Pogon proizvodnja Pogon prerada Pogon ambalaža Zajedničke službe 2. 3.104 4.199X godine A.487.Gorivo Pogon proizvodnja (mazut.814 566. "VVA" na dan 31.626.158. fluting. rezervni delovi i sitan inventar 1.959 216 .056 NAPOMENA: Datumi nabavke su sledeći: za Materijal i Sitan inventar kreću se u vremenskom intervalu II .PROCENA VREDNOSTI KAPITALA .06.

424 0 7.752 1.685 4. superior.121.915.875.787 252. kš.748 (272.792 25. 2kš) Ambalaža poluproizvodi (šrenc.354.306 78.025 458.960 207.610 Pogon proizvodnja RJ Hartija Hartija poluproizvodi RJ Lepenka Lepenka poluproizvodi Pogon prerada RJ Kesovo Kesovo usluge Kesovo poluproizvodi RJ Vreće Vreće usluge Konsignacija maloprodaja Konsignacija Usje RJ Delčevo Delčevo usluge Delčevo konsignacija Drug za delčevo Zaštita rad.830 890.511 31.545.643 4.399.163 1.IZVEŠTAJ O PROCENI VREDNOSTI KAPITALA PREDUZEĆA "VVA" Pogon proizvodnja RJ Lepenka (siva lepenka.375.700. fluting) Pogon prerada Poluproizvodi (superior) C.062) (0) 865. Idnina Pogon ambalaža RJ Velpap Stara kartonaža Idnina poluproizvodi Idnina Zajedničke službe RJ Lepenka RJ Kesovo RJ Vreće Delčevo konsignacija D.163 41. kraft. Gotovi proizvodi 283.197.154 0 1.386 3. 3k.306 Zajedničke službe UKUPNO 890.833 1.725.197.904.709 941.796.224 1.962 0 7.580 217 .869 1.007.756.075.000 11.056.024 1. Roba 11.610 35.857 2. faktis) Pogon ambalaža Velpap (2k.121 3.685 283.307 736.553.432 8.182 17. k2š.856 959.161.

PROCENA VREDNOSTI POTRAŽIVANJA 218 .metodologija i primeri - PREDUZEĆE "VVA" PRILOG 5.PROCENA VREDNOSTI KAPITALA .4.

928 38. 219 . 9. 8. 2. 6. 5.u 000 dinara Procenjena vrednost 8.243 1 198 232 60 107 78.4.928 16.594 Red.IZVEŠTAJ O PROCENI VREDNOSTI KAPITALA PREDUZEĆA "VVA" - PRILOG 5.P.PROCENA VREDNOSTI POTRAŽIVANJA Preduzeće: D. Naziv Avansi Kupci Kupci u inostranstvu Potraživanja od povezanih preduzeća Potraživanja iz specijalnih poslova Razna potraživanja iz poslovanja Potraživanja od državnih institucija Potraživanja od radnika Razna potraživanja UKUPNO Vrednost u bilansu na dan procene 9. 4.714 NAPOMENA: Pojedinačne liste za svaku vrstu potraživanja se nalaze u dokumentaciji procenjivača i mogu se po potrebni staviti na uvid.861 1. 3. br.476 199 221 61 107 101. 1. 7. .12.965 50.199X godine .872 1.541 50.860 1. "VVA" Mesto: Beograd Lokacija: "Y" Procenjena vrednost potraživanja na dan 31.

metodologija i primeri - PREDUZEĆE "VVA" PRILOG 5. PROCENA VREDNOSTI OBAVEZA 220 .PROCENA VREDNOSTI KAPITALA .5.

221 ...040 163.398 4....5.710 97.. 3..299 4.. 5..040 139.. . 42. br..12.........710 121. I 1.905 4.. 6.u 000 dinara Red.IZVEŠTAJ O PROCENI VREDNOSTI KAPITALA PREDUZEĆA "VVA" - PRILOG 5..232 42.849 NAPOMENA: U prilogu su pojedinačne liste za svaku vrstu obaveza koje se nalaze u dokumentaciji procenitelja i mogu se po potrebni staviti na uvid.P.540 25.809 II 1.PROCENA VREDNOSTI OBAVEZA Preduzeće: D.1192 Procenjena vrednost 25. br. 4.299 4..786 52.. 2.952 6. Procenjena vrednost kratkoročnih i dugoročnih obaveza na dan 31... "VVA" Mesto: Beograd Lokacija: ulica ...952 6.786 53...664 3...199X godine .. Naziv Kratkoročne obaveze Dobavljači Dobavljači za nefakturisanu robu Obaveze prema povezanim preduzećima Obaveze za zarade Ostale obaveze Pasivna vremenska razgraničenja SVEGA (1+6) Dugoročne obaveze Krediti iz inostranstva UKUPNO OBAVEZE (I+II) Vrednost u bilansu na dan procene 25..

ovde ih nećemo posebno prikazivati.PROCENA VREDNOSTI KAPITALA . 222 .metodologija i primeri - PREDUZEĆE "VVA" PRILOG 6 PRILOZI O PROCENI LIKVIDACIONE VREDNOSTI KAPITALA NAPOMENA: S ob zirom da priloge o proceni likvidacione vrednosti treba dati na način kako je to dato u prilozima o proceni po metodu neto imovine (Prilog 5).

IZVEŠTAJ O PROCENI VREDNOSTI KAPITALA PREDUZEĆA "VVA" - PREDUZEĆE "VVA" PRILOG 7 ANALIZA FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA PREDUZEĆA "VVA" 223 .

595 18.00% 402.62% 92 1.46% 0 0.117 3.23% 261.780 100.08% 5.66% 191. Ostale kratkoročne obaveze 8. Druge usluge 1.00% 286.866 18.74% 5.92% 239.646 100. Amortizacija 2.17% 173 2.03% 29.00% 5.00% 80.00% 358.29% 292.746 5.96% 4.809 16.353 16.869 8.47% 124.87% 30.419 100.377 85.94% 121.890 18.056 19.646 100.33% 20. Potraživanja 3.44% 17.352 34.437 6.08% 0.325 99. Zalihe 2.001 100.34% 47.03% 29. 1.18% 2.295 22.94% 86.34% II UKUPNI RASHODI 1.34% 210.37% 4.824 100.37%1.609 23.978 100.740 22.48% 2.5471.298) 8.78% 7.08% 0.20% 4.35% 55.388 8.11% 881 220 661 0.59% 3.17% 110.62% 5. Bruto plate 4.496 17.23% 82.110 1.92% -13.08% 5.00% 358.459 40.339 1. Dobavljači 2.44% 2.423 2.5.720 93.057 0.08% 1. Novac i HOV % Iznos b % Iznos c % 199X Iznos% 8.10% 15.207 189.23% 16.102 95. Transport 1.500 1.05% 1.472 65.00% 8.80% 2.214 2.817 1.10% 1.549 20.72% 3.PROCENA VREDNOSTI KAPITALA . Porezi IV NETO DOBIT 153 46 107 1.00% 402. Rashodi finansiranja 7.001 100.008 2.230 6.080 99.21% 86.20% 2.37% 139 42 97 0.758 26.00% 3.00% 135.443 100.77%8.23% 987 247 740 0.892 (1.metodologija i primeri - Tabela 1 BILANS STANJA a Iznos AKTIVA POSLOVNA AKTIVA I STALNA SREDSTVA II OBRTNA SREDSTVA 1.716 1. Nematerijalni troškovi 3.004 59.02% 105.92% -13.775) 1.43% 3.00% 402.69% 66.824 100.441 54.662 3.69% 20.00%340. Krediti od banaka 3. Troškovi mater.463 100. Nabavna vrednost robe 6.87% 2.00% 135. Materijalni troškovi i amort. Ostali prihodi a Iznos % Iznos b % Iznos c % 199X Iznos% 7.226 27. Domaće tržište 2.00% 358.59% 1.771 0.646 100.15% 42.03%4.1.10% 48.36% 105.00% 7.00% 402.962 26.27% 2.14% 6.443 100.81%0 11.040 10.29% -2.88% -1.836 100.91% 77.39% 65.39% 40.60% 162 1.780 100.3.62% 5.978 100.356 81.396 10.23% 224 .00% 8.66% 11.559 4.766) 7.69% 1.377 16.31% 0. Troškovi energije 1.4.580 100.280 1.431 76.162 91.414 59.05% 0.43% 3.150 351 186 165 253 1.906 52.08% 1.284 11.00% 134.71% 45.863 (42.98% 23.51% 2.1840.31% 285.677 4.29% 1.099 8.501 91.00% 6.556 21. 1.463 100.22% 100.805 156.3134.95% 25.84% 62.91% 6.96% Tabela 2.79%1.591 9.588 18.74% 5.36% 2.683 4.66% 7.290 39.199X OPIS I UKUPAN PRIHOD 1.37% 2.20% 2. BILANS USPEHA ZA PERIOD a .31% 0.00% 134.134 12.16% 0. Ino tržište 3.012 23.444 70.432 211.112 139.00% 320.192 30.10% 48.05% 52.0922.592 (37.52% 78.53% 234.646 100.408 14.15% 0.046 12.610 15.27% 970 0.64% 319.691 15.69% 66.088 100.247 4.98% 1.571 96.01% PASIVA POSLOVNA PASIVA I DRUŠTVENI KAPITAL II DUGOROČNE OBAVEZE III KRATKOROČNE OBAVEZE 1.636 (90) 40 168 544 98.11% 3.78% 7.7338.348 2.83% 24.59% 3.13% 104.2.64% III BRUTO DOBIT 1.95% 0.76% 254.105 3.72% 120 1.251 26.42% 396 4.00% 358. Promena zaliha 5.13% 0.34% 26. Vanredni rashodi 7.143 99.

UKUPNO % Iznos b % Iznos c % 199X Iznos% 5.00% 124.444 70.117 10.352 100. ODNOS (1:2) 5.004 59.046 30.012 23.68% 3.691 44.004 6.88 225 .00% Tabela 6.230 6.00% Tabela 7.65% 3.66% 191. OSNOVNA SREDSTVA / SOPSTVENI IZVORI a 1.012 100.001 100.824 100. Društveni kapital 2.251 65.339 22. Zalihe 2.47 100.13% 104.356 0.34% 3.11% 2. ODNOS (1:2) % Iznos b % Iznos c % 199X Iznos% 6.232 40. Dugoročni krediti 0 0.110 3.00% 1.18% 105. Kratkoročni izvori .012 100.906 100.758 55. Pozajmljeni izvori 3.47% 0.588 99.962 74.388 37.44 100.48 100.08% 162 4.71% 970 3.00% 24. Osnovna sredstva 2.35% 120 5.00% 11.662 110.609 79.00% Tabela 5.78% 78.99% 105.22% 11. Potraživanja 3.352 34. STRUKTURA OBRTNIH SREDSTAVA a Iznos 1.906 47.771 2.463 100.00% 34 0.056 40.226 96.890 52.54% 3.192 20.48% 1.78% 396 19.94% 42.75% 2.22% 30.339 100. Sopstveni izvori 3.610 83.414 59.94% 82.24% 104.459 100.78 b 104. Stalna sredstva 2.92 199X 210.99% 55. STRUKTURA IZVORA SREDSTAVA a Iznos 1.496 74.431 0.444 0.87% 30. STRUKTURA TUĐIH IZVORA a Iznos % Iznos b % Iznos c % 199X Iznos % 1.00% 191.08% 163.34% 210.459 40. UKUPNO % Iznos b % Iznos c % 199X Iznos% 1.67% 65.00% 2.83% 24.Dobavljači .00% 135. STRUKTURA POSLOVNIH SREDSTAVA a Iznos 1.25% 64.008 12.414 0.00% 358.336 29.646 100.17% 110.20 100.00% 402.92% 239.356 81.336 100.00% 4.06% 121.00% 1.23%8.00% 9.500 6.96% 24.23% 0 15.Ostale kratkoročne obaveze 2.431 76. UKUPNO 2.68% 3.54% 17.092 4.86% 100.Krediti .24% 2.95 c 234.14% 4.472 254.040 25.740 52. Obrtna sredstva 3. Novac i HOV 4.76% 254.00% 104.00% 163.134 56.622 18.662 77.232 100.66% 8.00% Tabela 4.472 65.46% 2.740 239.IZVEŠTAJ O PROCENI VREDNOSTI KAPITALA PREDUZEĆA "VVA" - Tabela 3.622 100.47% 124.53% 234.817 5.

69 113. Zalihe 3.95 c .342) 0.740 281.43 70.691 258.50 24. Pokriće zaliha NOF-om (4:2) 1.714 0. LIKVIDNOST III STEPENA (OBRTNA SREDSTVA / KRATKOROČNE OBAVEZE) b .427 1. ODNOS (1:2) 5.339 24.661 100.906 163.714 0.72 b 30.94 Tabela 11.004 6.u 000 dinara 199X 68.454 4. Kratkoročna sredstva 2. Dugoročni izvori 5.431 1.18 Tabela 9. KRATKOROČNA FINANSIJSKA RAVNOTEŽA a 1.413 2. Stalna sredstva 2.637) 0.046 6.352 104.69 0.012 401 1.427 0.728 0.72 1.004 1.91 Tabela 12.728 0. NETO OBRTNI FOND (3-1) 5.454 70.472 55.07 1.75 Tabela 10.662 110. NETO OBRTNI FOND a 1.u 000 dinara c 199X 0. III I III STEPENA a 1.91 210. ODNOS (1:2) 3.850 121.588 (5. ODNOS (1:2) 2.u 000 dinara 199X 234.19 191.226 (31.08 0.20 0.58 226 .554 24.012 1. Obrtna sredstva 2.622 1. RAZLIKA (1-2) 4.23 c .390 c . LIKVIDNOST II STEPENA (NOVČANA SREDSTVA + POTRAŽIVANJA / KRATKOROČNE OBAVEZE) 3.388 110.94 1.metodologija i primeri - Tabela 8. Kratkoročni izvori 3.431 b 104.20 b 18.78 b 104.77 c .082 0.232 1. DUGOROČNA FINANSIJSKA RAVNOTEŽA a 1.PROCENA VREDNOSTI KAPITALA .36 5.07 0.03 0.u 000 dinara 199X 124. LIKVIDNOST I STEPENA (NOVČANA SREDSTVA / KRATKOROČNE OBAVEZE) 2. RAZLIKA (2-1) 4.24 1.336 1.056 281.192 (7. LIKVIDNOST I. OBRTNA SREDSTVA / TUĐI IZVORI a 1.u 000 dinara 199X 234. Stalna sredstva 2.554 210.23 1.459 2.565) 0.951 24.472 258.082 0.390 5.662 11.77 0. Dugoročni izvori 3. Tuđi izvori 3.740 78.

056 49 47 70 88 21 240 792 887 152 119 153 207 Tabela 15.u 000 dinara 199X 5.088 0.u 000 dinara 881 286. Odnos (1:2) ⋅ 100 107 7.046 b 7. Prosečan iznos dnevnih prodaja u 000 dinara 3.580 0.13% c .35 7.477 82. STOPA BRUTO DOBITI a 1. Prosečni troškovi dnevnih prodaja u 000 dinara 4.441 11.23% 199X 740 320.u 000 dinara 661 286. KOEFICIJENT OBRTA DOBAVLJAČA a 1. Ukupan prihod 3. Bruto dobit 2.088 65.609 2. Odnos (1:2) ⋅ 100 153 7. STOPA NETO DOBITI a 1.u 000 dinara 881 254.64 54.431 2.31% Tabela 17. Koeficijent obrta Cena koštanja Prosečan saldo zaliha 2.414 0. Prosečno vreme konverzije zaliha u gotovinu 7.31% 199X 987 320.07 217.172 1.IZVEŠTAJ O PROCENI VREDNOSTI KAPITALA PREDUZEĆA "VVA" - Tabela 13.088 0. Prosečan period naplate .41% Tabela 18.580 0.u danima 3.230 104 137 153 174 Tabela 16.890 3.34 286.419 105.23% 227 . Prosečno vreme plaćanja dobavljača u danima 3.683 1.388 c .35 194.251 b 5.814 105. STOPA PRINOSA NA SOPSTVENI KAPITAL a 1.758 103 71 83 119 22 241 795 890 Tabela 14. Ukupan prihod 3. KOEFICIJENT OBRTA KUPACA a 1.09 319.496 b 2.u 000 dinara 199X 4.12 285.95% b 139 86. Koeficijent obrta Materijalni troškovi Prosečan saldo dobavljača 2. Društveni kapital 3.207 55. zaliha .134 c .03 320.836 1.836 2.11% c . Koeficijent obrta Ukupan prihod Saldo kupaca 2. Neto dobit 2.59 86.46 5.05 86.u danima 3. Prosečno vez.432 78.610 c .836 1.356 0.u 000 dinara 199X 2.38% b 139 110.37% b 97 86.691 4.419 0. Odnos (1:2) ⋅ 100 153 6.16% c .348 20. Bruto dobit 2.580 17.35% 199X 987 239. KOEFICIJENT OBRTA UKUPNIH ZALIHA a 1.419 0.444 0.48 7.

Odnos (1:2) ⋅ 100 107 b 97 71. STOPA AKUMULATIVNOSTI a 1.PROCENA VREDNOSTI KAPITALA .913 0.27% 199X 740 380.metodologija i primeri - Tabela 19. Prosečna poslovna sredstva 3.732 0.735 0. Neto dobit 2.19% 228 .u 000 dinara 661 246.14% c .

IZVEŠTAJ O PROCENI VREDNOSTI KAPITALA PREDUZEĆA "VVA" - III Procena vrednosti kapitala .zakonski propisi o proceni vrednosti kapitala Zakon o svojinskoj transformaciji Uredba o bližim uslovima koje mora ispunjavati ovlašćeni procenjivač i uslovima i načinu oduzimanja ovlašćenja Uredba o načinu utvrdjivanja vrednosti kapitala Uputstvo o načinu primene metoda za procenu vrednosti kapitala i načinu iskazivanja procenjene vrednosti 229 .

5. rektivnog metoda. pod uslovima. na način i po pos4. ako posebnim tnik koji je registrovan za obavljanje konzakonom nije drukčije određeno. sultantskih usluga i koji za to dobije ovlašćenje ministra nadležnog za poslove svojinske transformacije (u daljem tekstu: ministar). (1) Procenu vrednosti kapitala vrši kao oblik povezivanja preduzeća.vati ovlašćeni procenjivač i uslove i način oduzimanja ovlašćenja propisuje Vlada Republike Srbije. drugo pravno lice ili preduzenedobitne organizacije. (3) Procena vrednosti kapitala iz 1. Kontrola i verifikacija procene i (1) Preduzeće koje raspolaže društpostupka transformacije venim i državnim kapitalom koji je predČlan 5. jeste i matično i zavisno preduzeće. ovog člana objavljuje se u "Službenom Član 2. preduzeću u drugom obliku organizova(4) Vlada Republike Srbije bliže urenja koji raspolaže društvenim i državnim đuje način utvrđivanja vrednosti društvekapitalom (u daljem tekstu: preduzeće).metodologija i primeri - štvenog i državnog kapitala i vre-dnost kapitala drugih vlasnika i procenje-ni kapital iskazuje u akcijama ili udelima. Subjekt u kome se vrši stava 1. kao i na preduzeće. 3. 2. Ovlašćeni procenjivač tupku predviđenim ovim zakonom. nog i državnog kapitala. 32/97. (2) Preduzeće. ovog Član 4. 231 .PROCENA VREDNOSTI KAPITALA. OSNOVNE ODREDBE narima i deviznom ekvivalentu. jeste društveni i državni kapital kojim raspolaže preduzeće. ovog člana vrši se primenom pritransformacija nosnog metoda. Predmet transformacije (3) Rešenje o ovlašćenju iz stava 2. kapitala obrazovana ovim zakonom. u smislu stava 1. kao osnovnog metoda i primenom metoda neto imovine. vrednost drunosti i strukture kapitala. preduzeće u kome se vrši transformacija (3) Odredbe ovog zakona ne odnose ili ovlašćeni procenjivač. met transformacije procenom utvrđuje Kontrolu i verifikaciju procene vredvrednost ukupnog kapitala. Vrednost kapitala i način procene ZAKON O SVOJINSKOJ TRANSFORMACIJI4) Član 3. kao i metoda likvida(1) Svojinska transformacija vrši se u cione vrednosti. kao i kontrolu načina i postupka svojinske transformacije vrši Direkcija za procenu vrednosti 4) "Službeni glasnik RS". osiguravajuće i druge (2) Ovlašćeni procenjivač može biti finansijske organizacije. kao koČlan 1. Predmet svojinske transformacije. u glasniku Republike Srbije". člana. u skladu sa saveznim zakonom kojim se uređuje promena vlasništva društvenog kapitala. br. (4) Bliže uslove koje mora ispunjasmislu ovog zakona. se na banke. ovog člana preduzeće izražava u novim di1. (2) Vrednost kapitala iz stava 1.

a u skladu sa zaOdredbe ovog zakona primenjuju se konom kojim se uređuje pravni položaj na preduzeća koja imaju sedište na teritopreduzeća. preduzeću sa većinskim društvenim kapi3) konverzijom duga u akcije pove. (7) Odluka o transformaciji državnog Odredbe ovog zakona koje se odnose kapitala preduzeća iz st. donosi se uz saglasnost Vlade Repubna. (1) U društvenom preduzeću svojinska transformacija vrši se donošenjem od- 234 . (6) Program transformacije u preduzeću donosi organ upravljanja. 1. like Srbije. kao i u dodatnog kapitala (sa popustom). Modeli transformacije zanih preduzeća. 1) Odluka i program 6. (4) U preduzeću sa manjinskim Svojinska transformacija u preduzećudruštvenim kapitalom odluka o svojinskoj vrši se izborom jednog ili više modela: transformaciji društvenog kapitala može 1) prodajom akcija radi prodaje kapi. Način transformacije Član 10. po izvršenoj i verifikovanoj proceni vrednosti kapitala. se donošenjem odluke o usvajanju pro3) uz saglasnost osnivača. Vlada Republike Srbije. odnosno Član 8. AUTONOMNA TRANSFORMACIJA transformacije. odnosno organ koji vrši njegovu funkciju ili skupština matičnog preduzeća. koje ispunjava uslove za otvaranje rioca (sa popustom). odluke o organizovanju preduzeća Član 6.i prodaji akcija. Član 9. ako ovim zako(3) Odluke iz st. Primena zakona kapitala mogu doneti i poverioci preduzeća sa većinskim potraživanjem. odluku o svojinskoj transformaciji društvenog 8. 1. tala (sa ili bez popusta). dostavlja ga sindikatu preduzeća i obaveštava zapo9. (8) Odluka o usvajanju programa II. stečaja prema odredbama zakona kojim se uređuje stečaj preduzeća. grama transformacije i odluke o izdava(2) Svojinska transformacija u predu. Shodna primena slene u preduzeću. u društvenom preduzeću. kod pove7. ovog člana nom nije drukčije određeno. kao društva kapitala i odluke o izdavanju (1) Svojinska transformacija u predu. riji Republike Srbije. zeću vrši se na jedan od sledećih načina: (2) U društvu kapitala sa društvenim 1) autonomno. ovog člana akcije shodno se primenjuju i na udele.ZAKONSKI PROPISI O PROCENI VREDNOSTI KAPITALA luke o usvajanju programa transformacije. donosi skupština preduzeća.talom. u skladu sa statutom preduzeća. Prodaja akcija (sa ili bez popusta) izdavanju i prodaji akcija donose se istovremeno. Član 7.nju i prodaji akcija. i 2.se doneti i većinom glasova zaposlenih. kapitalom svojinska transformacija vrši 2) prema posebnom programu. do 3. zeću vrši se autonomno. ovog 2) prodajom akcija radi prikupljanja člana. (5) Izuzetno od odredbe stava 1. odluka o organizovanju preduzeća kao društva kapitala i odluka o 1.

ku punu godinu radnog staža u subjektu mije i lokalne samouprave. osnovni popust od 20 odsto i dodatni (5) Licem koje je bilo zaposleno. (2) Zaposlenim licem. u sticanje akcija do prosečne nominalne smislu ovog zakona. smatra se lice koje vrednosti akcija koje ostvaruju osigurani bavi poljoprivrednom delatnošću kao jedzemljoradnici. odnosno korisnik prava po zemljoradnici imaju pravo i na akcije čija osnovu obaveznog penzijskog i invalid. u smislu ovog zakosubjektima iz tog stava sa sedištem na na.000 DEM u dinarskoj protivvredna dan 1.(2) Zaposleni imaju pravo na sticanje stvima u društvenoj ili državnoj svojini. u smislu ovog Član 12. radnog staža za zaposlene. iz člana 11. odnosno staža ovog člana za godine staža osiguranja osiguranja za osigurane zemljoradnike. odnosno staža osiguranja za penzioner.pravo na sticanje akcija po osnovu upisa veznog penzijskog i invalidskog osigu. odnosno državnim kapitalom. stav 2. lice iz stava 3. kod organizacije penzijskog i invalidskog (6) Ratni vojni invalidi imaju pravo i na dodatni popust od 1 odsto za svaku 2) Pravo na sticanje akcija pod povlašćenim uslovima 235 . ovog zakona (u daljem (3) Osiguranim zemljoradnikom. organizovanja koji obavlja delatnost sred. ovog zakona ili je bilo zaposleno u preduzeću u kome ostvaruju pravo na sticanje akcija pod se vrši svojinska transformacija.za svaku punu godinu staža osiguranja. može se ostvariti najviše za 40 godina teritoriji Republike Srbije.za neosigurane zemljoradnike. u tekstu: akcije po osnovu upisa). (1) Pravo na sticanje akcija pod pov. a ranja zemljoradnika. ovog člana za vreme za koje je imalo prebivalište na teritoriji Republike Srbije. godine imalo navnosti koje otkupljuju u skladu sa ovim ršenih 60 (muškarac) odnosno 55 (žena) zakonom i odlukom o izdavanju akcija uz godina života. a lice iz stava 4. smatra se i radnog staža. osigurane zemljoradnike (u daljem tekstu: (6) Pravno na sticanje akcija pod akcije sa popustom). drugom povlašćenim uslovima po osnovu svog preduzeću koje raspolaže društvenim i učešća u stvaranju društvenog. kao i korisnik prava po osnovu oba. smatra se osigura(3) Osigurani zemljoradnici imaju nik. smatra se lice koje je zaposleno (1) Lica iz člana 11. osigurani i neosigurani osiguranik. osigurani i neosigurani zemljoradnici. smislu ovog zakona. januara 1986. koji 3) Sticanje akcija pod povlašćenim su državljani Savezne Republike Jugouslovima slavije. najviše do proseka koji je utvrđen Član 11. inim ili osnovnim zanimanjem. povlašćenim uslovima lice iz stava 2. zakona.nominalna vrednost ne može preći iznos skog osiguranja zemljoradnika i koje je od 6. lašćenim uslovima imaju zaposleni. a nije (4) Zaposleni. kao i drugom oblikudržavnog kapitala. neosigurani zemljoradnici imaju pravo na (4) Neosiguranim zemljoradnikom. u popust od 1 odsto za svaku punu godinu smislu stava 2. (5) Pravo na sticanje akcija pod povovog člana ima za godine radnog staža u lašćenim uslovima.PROCENA VREDNOSTI KAPITALA metodologija i primeri osiguranja u Republici Srbiji. akcija čija je nominalna vrednost 400 odnosno državnom organu i organizaciji DEM u dinarskoj protivvrednosti za svaili organu jedinice teritorijalne autono. ovog člana.

ZAKONSKI PROPISI O PROCENI VREDNOSTI KAPITALA punu godinu od dana nastanka invalid. kao i za iznos popusta novanih od strane nedobitnih i društvenih iz st. pored lica iz st. preduzećima koja pretežno obavljaju delatnost poljoprivrede. ovog člana imaju starosnu penziju. Član 16. u skladu sa ovim duzeću. Član 13. od dana donošenja odluka iz člana 10. ovog člana. ovog člana. u skladu sa ovim zakonom. Član 15. (4) Prava iz stava 2. (1) Kapital preduzeća za sticanje akcija po osnovu upisa u smislu ovog zako-6) Rok za sticanje akcija pod povlašćenim na.organizacija i zaposleni. 8) Javni poziv za upis i prodaju akcija popustom u tom preduzeću za godinu dana staža u tom preduzeću. ovog člana pri5) Mesto sticanja akcija pod povlašćenim menjuje se i na preduzeće koje je izvršilo uslovima svojinsku transformaciju dela društvenog kapitala prema odredbama ranije važećeg Član 14. odnosno proizvod4) Kapital preduzeća za sticanje akcija nje prehrambenih proizvoda. (2) Odredba stava 1. odnosno državni kapital preduzeća (5) Pravo prvenstva kod sticanja akkoje se transformiše. ne može preći 60 odsto procenjene uslovima vrednosti kapitala preduzeća koje se transformiše. i 3. (2) Akcije sa popustom. (2) Lica koja su zaposlena u preEvidenciju ostvarenog prava na akduzeću u kome se vrši svojinska transcije u skladu sa ovim zakonom i ranije formacija u momentu donošenja odluke o važećim propisima vodi centralni depo svojinskoj transformaciji imaju pravo prvenstva kod sticanja akcija po osnovu hartija od vrednosti pri nadležnoj organiupisa i pravo preče kupovine akcija sa zaciji. i 5. i lica koja su bila zaposlena u preduzeću (1) Preduzeće u kome se vrši svojinska transformacija iznosi akcije na pro- 236 . 4. u smislu (1) Sticanje akcija pod povlašćenim ovog zakona. ovog zakona 7) Evidencija akcija pravo na sticanje akcija pod povlašćenim uslovima mogu ostvariti u jednom ili više preduzeća. (3) Prava iz stava 2. (8) Pravo na popust za otkup akcija cija po osnovu upisa i pravo preče kupovine akcija sa popustom u zadrugama i sa popustom ne može se prenositi. štveni. mogu se sticati od kapitalauslovima. ovog člana. do 4. koji preostane po sticanju akcija po osnomože se ostvariti u roku od godinu dana vu upisa u smislu stava 1. zakona. lica koja su bila zaposlena u tom preduzeću ili kod pravnog prethodnika zakonom. u skladu sa posebnim zakonom. a kod preduzeća os2. (1) Lica iz člana 11. a najkasnije do dana ostvarivanja prava na sticanje akcija podi zaposlni u matičnom i zavisnom prepovlašćenim uslovima. postojećeg subjekta. odnosno lica koja su bila zaposlena kod osnivača. ovog zakona. 2. (7) Za nominanlni iznos akcija iz st.u kome se vrši svojinska transformacija za nosti do momenta kada bi stekli pravo na godine radnog staža u tom preduzeću. ovog člana umanjuje se dru. imaju i osigurani i pod povlašćenim uslovima neosigurani zemljoradnici. ovog člana imaju Član 17.

računajući od dana kada je trebalo da bude izvršena prekoje se stiču po osnovu upisa veća od 60 odsto od procenjene vrednosti kapitala thodna uplata. preduzeća koje se transformiše. ovog člana ne prihvati novu nja u "Službenom glasniku Republike ponudu. rokove za upis i upla-od dana prihvatanja ponude za otkup tu. odnosno rok za uplatu otkup akcija.revalorizovane vrednosti upisanih akcija. vrši se u skladu sa slučaju iz stava 4. upisa i zaključenje ugovora (1) Uplata upisanih akcija vrši se u skladu sa odlukom o izdavanju i prodaji akcija i ugovorom o prodaji akcija. (1) Javni poziv za upis akcija je poziv celosti ili u ratama. ovog člana. koji se objavljuje u roku od 15 dana obaveštava svakog na oglasnoj tabli preduzeća. su je prihvatili.iz stava 5. računajući upisa. že sadržati i označenje broja ranije zapo.a u ostalim godinama po 20 odsto od recija. (5) Revalorizacija uplata upisanih akakcija i upisanih akcija. ovog zakona. no-stavom 4. jmanje jednom dnevnom listu.upisnika akcija o broju akcija koje može nom glasniku Republike Srbije" i nasteći pod povlašćenim uslovima. srazmerno odnosu vrednosti ovih valorizovane vrednosti upisanih akcija. u Član 18. broj zaposlenih. u "Službe. u neotplaćenih akcija. 10) Uplata akcija 9) Upis akcija.PROCENA VREDNOSTI KAPITALA metodologija i primeri daju javnim pozivom. s tim što se u prvoj i tala preduzeća koje se transformiše u drugoj godini otplaćuje po 10 odsto od skladu sa članom 13. (4) Ako je vrednost upisanih akcija biti duži od tri meseca. način upisa. nici akcija stiču pravo na manji broj ak. minalnu vrednost akcija koje se prodaju. odnosno revalorizacija upisanik a (5) Po isteku roka za upis akcija. računajući od dana objavljiva. upis. uslove upisa akcija. ovog člana. i to srazmerno broju (2) Javni poziv iz stava 1. visinu popusta. odnosno (4) Rok za otplatu akcija koje se uplaćuju u ratama je šest godina od dana ako je vrednost upisanih akcija sa popustom veća od procenjene vrednosti kapi. s tim da (6) Akcije upisnika koji u roku od rok za upis akcija počinje teći po isteku osam dana od dana prijema obaveštenja pet dana. (3) Rok za uplatu naredne rate kod (3) Akcije se upisuju potpisivanjem akcija koje se uplaćuju u ratama ne može izjave o upisu (upisnica) u tri primerka. cija. zainteresovanim licima da daju ponudu za (2) Rok za uplatu kod akcija koje se uplaćuju u celosti.(8) Akcionar koji zaključi ugovor o slenih. akcija. mesto prodaji akcija iznosi 15 dana. ovog člana akcija koje im pripadaju u skladu sa sadrži: procenjenu vrednost kapitala. đuju hartije od vrednosti i odlukom o izdavanju akcija. kao i broja penzionera i druge po-kupovini akcija uplaćuje izdavaocu akcija datke u skladu sa zakonom kojim se ure-na ime troškova iznos od 50 novih dinara. obaveštenje o rezultatima Član 19. preduzeće 237 . (7) Rok za zaključenje ugovora o broj akcija. raspodeljuje se upisnicima koji Srbije". a moakcija. (2) Upis akcija po javnom pozivu je prve rate kod akcija koje se uplaćuju u ponuda zainteresovanog lica za otkup ratama iznosi 30 dana od dana zaključenja ugovora o prodaji akcija.zaključenja ugovora.

a koji ne možepopusta.preduzeća koje se transformiše vrši se kona izdaje se 10 odsto akcija po osnovujavnim pozivom u skladu sa ovim zakoupisa. prilikom nih i osiguravajućih i neosiguravajućih njihove prve prodaje imaju postojeći ak. zacija. stav 7.nom u dva kruga.zemljoradnika. otplaćenim akcijama. 238 . odnosno uplaćeovim zakonom u rokovima iz st. duzeća. (3) Prvi krug transformacije obuhvata (4) Pravo preče kupovine stečenih sticanje akcija po osnovu upisa zaposleakcija iz st. 2. koji ne može biti duži od 30 dana od vrednosti akcija po osnovu upisa i dana isteka roka za uplatu akcija. (8) Upisnik akcija koji ne uplati 2) dividendu. sto. bez obzira na rok dospelosti. posrednika preko finansijske berze. ovim zakonom u rokovima iz st. (5) Akcije iz st. srazmerno nominalnoj rok. a u četvrtoj i petoj godini po 25 od(2) Pre sticanja akcija u prvom krugu. i 2. kao ni u naknadnom roku nih akcija i njima pripadajućeg dela koji mu ostavi preduzeće. se transformiše Republičkom fondu za (3) Akcije iz st. preduzeće prenosi 10 odsto akcija od (2) Akcije sa popustom i bez popusta ukupnog iznosa kapitala preduzeća koje izdaju se nakon njihove uplate. ako se stiču pod povlašćenim usbiti duži od 30 dana od dana isteka roka lovima u skladu sa ovim zakonom. i 2. (1) U prvoj godini. koja se ostvaruje po upisane akcije sa popustom u skladu sa osnovu upisanih akcija. do 4. ovog člana penzijsko i invalidsko osiguranje zapostavljaju se u promet putem berzanskih slenih. kao ni davati bilo kakve garancije za njihovu uplatu. (2) Preduzeće koje prodaje akcije u publike Jugoslavije.padajućem popustu. po osnovu dospele neisplaće-ratama. odnosno srazmerno vati u novcu i obveznicama Savezne Re. 1. pre održavanja svake skupštine usklađuje ne devizne štednje građana. 11) Sticanje akcija i stavljanje u promet 13) Krugovi transformacije Član 20. 3) deo ostatka stečajne mase preduzeza uplatu akcija.glase na ime. srazmerno nominalnoj vrednosti propisima kojima se uređuje revaloriakcija koje su stekli. do njihove konačne otplate. sto.(1) Svojinska transformacija kapitala daji akcija iz člana 18. gubi pravo na akcije sa ća nakon isplate poverilaca. (1) Akcije daju prava na: ovog člana. ovog člana. ovog za.ZAKONSKI PROPISI O PROCENI VREDNOSTI KAPITALA cionari. i 2. ovog člana (6) Preduzeće ne može kreditirati uplatu svojih akcija i akcija drugih pre. isteka roka za zaključenje ugovora o pro. 1. 2. 12) Prava iz akcija (7) Upisniku akcija koji ne uplati upisane akcije sa popustom u skladu sa Član 21. u drugoj i trećoj godini po 20 od. (9) Upisane akcije mogu se otplaći. do 4. koji se ostvapopustom čiju vrednost nije uplatio ruje srazmerno uplaćenim akcijama i pri(odustanak od otplate). ovog člana. računajući od Član 22. njen sastav sa promenama u strukturi kapitala. preduzeće ostavlja naknadni 1) upravljanje.akcijama po osnovu upisa. 1.

učešće u upravljanju preduzećem u na stva ostvarena od prodaje akcija koje je kome je upisano manje od 20 odsto akcija preduzeće steklo bez naknade u drugompreduzeća i u kome je broj upisnika akpreduzeću. (3) Preuzete akcije iz čl. (1) Novčana sredstva ostvarena od (2) Preuzete akcije iz čl. kojima je izvr(5) Drugi krug transformacije obušena uplata upisanih akcija. a naročito veće gotovinsko učešće du sa članom 19. manji 1) Fondu za razvoj Republike Srbije od 50. prodaje društvenog kapitala preduzeća ovog zakona daju akcijskom fondu pravo koje se transformiše. ni duži odgoslavije po osnovu dospele neisplaćene 50 dana. bije. i 25. i čl. 17) Karakter preuzetih akcija i pravo upravljanja Član 26. devizne štednje građana. 24. ovog zakona imaju svojstvo prioritetnih participativnih akcija Član 23. može steći više od 25 odsto akcija jednog preduzeća uz odobrenje Direkcije za procenu vrednosti kapitala.PROCENA VREDNOSTI KAPITALA metodologija i primeri (4) Rok za upis akcija u prvom krugu (2) Obveznice Savezne Republike June može biti kraći od 30 dana. akcija utvrđuju se kriterijumi za pravo Upisane akcije sa popustom od čije prvenstva u otkupu akcija ostalih upisanih otplate su odustali upisnici akcija u sklaakcija. imaju postojeći akcijski fond). 24. izdvajaju se na poseban račun pod povlašćenim uslovima. sa rokom upisa od do isteka roka iz javnog poziva za drugi 180 dana. (6) Javni poziv za upis i prodaju ak15) Neprodate akcije cija u drugom krugu objavljuje se najkasnije u roku od 120 dana od dana isteka Član 24. ovog zakona i kraći rok otplate. (8) Odlukom o izdavanju i prodaji Član 25. stav 8. preduzeće hvata prodaju akcija sa popustom. i 25. plaćena u roku od dve godine od statutom 239 . stav 14) Uplata sredstava od prodaje akcija 2. u 16) Akcije od čije se otplate odustalo skladu sa ovim zakonom. krug preuzima akcijski fond obrazovan u (7) Pravo preče kupovine akcija u drugom krugu. u skladu sa odlukom o iz-skladu sa zakonom (u daljem tekstu: davanju i prodaji akcija. (1) Preuzete akcije iz člana 22. koji stiču cija preduzeća i uplaćuju u roku od tri dana: akcije u skladu sa ovim zakonom. preuzima akcijski fond istekom naknad(9) Upisnik akcija u drugom krugu nog roka za njihovu uplatu. kao i prenosi Fondu za razvoj Republike Srprodaju akcija bez popusta. 24. 2) Republičkom zavodu za tržište ovog zakona daju akcijskom fondu pravo rada u iznosu od 25 odsto. roka za zaključenje ugovora o prodaji Akcije koje preduzeće nije prodalo akcija u prvom krugu. na učešće u upravljanju preduzećem ako 3) Republičkom fondu za penzijsko i prioritetna dividenda po osnovu prioritetinvalidsko osiguranje zaposlenih u iznosu nih participativnih akcija nije u celini isod 25 odsto. srazmerno nominalnoj vrednosti akcija stečenih po osnovu upisa. bez prava upravljanja. u iznosu od 50 odsto. kao i novčana sred. i 25. akcionari.

i čl. u skladu sa nalni iznos se umanjuje društveni. dospele neizmirene devizne štednje građana.kapitala pripadaju preduzeću. za čiji nomiodustali upisnici akcija. u skladu sa odlukom o (1) Konverzija u akcije novčanog duizdavanju i prodaji akcija. i 25. kao i preostale akcije ovog zakona koje su prenete akcijskom društvenog kapitala nakon drugog kruga fondu mogu se otkupljivati i obveznicama transformacije u preduzeću preuzima akSavezne Republike Jugoslavije po osnovu cijski fond.(7) Odredbe člana 23. ovog člana ostalih upisnika akcija. ovog zakona prenete Re. 1. promet preuzete neprodate akcije predu. ovog člana. odzakonom kojim se uređuje pravni položajnosno državni kapital preduzeća koje se akcijskog fonda. upisnici akcija istekom naknadnog roka (3) Preuzete akcije iz čl. a od čije uplate su odustali svojim programom. stavlja zakonom kod prodaje akcija radi prikuu promet i upisane akcije od čije otplate su pljanja dodatnog kapitala. 18) Stavljanje preuzetih akcija u promet 2. stav 2. stavlja u Član 28. dodatnog kapitala (sa popustom) (1) Akcijski fond javnim pozivima. (4) Preuzete akcije iz člana 22. ovog zakona primenjuju se i pri prodaji preuzetih akvidende. đuje pravni položaj Republičkog fonda za (3) Novčana sredstva ostvarena od penzijsko i invalidsko osiguranje zaposleprodaje akcija radi prikupljanja dodatnog nih.samo u novcu.(1) Odredbe ovog zakona o prodaji zeća u drugom krugu. gramom. (3) Konverzija novčanog duga preduzeća u akcije može se vršiti i umanjenjem revalorizovane vrednosti akcija koje 240 . Član 29.ZAKONSKI PROPISI O PROCENI VREDNOSTI KAPITALA utvrđenog roka za isplatu. Prodaja akcija radi prikupljanja Član 27. Fond duga u akcije (sa popustom) upravljanja.primenjuju i na prodaju akcija radi prikupubličkom fondu za penzijsko i invalid. povlašćenim uslovima u skladu sa ovim odnosno preko finansijske berze. cija preduzeća od strane akcijskog fonda. (5) Pravo preče kupovine akcija iz st. decembra 1996. (4) Upisane akcije koje se stiču pod (2) Akcijski fond javnim pozivima. programom preduzeća i svojim pro. utvrđuju se kriterijumi za pravo prvenstva (2) Za iznos popusta iz stava 1. stav 2. 1. za njihovu uplatu. i 2. 24. ovog u otkupu akcija iz st. imaju akcionari tog preduzeća srazmerno nominalnoj ga preduzeća koji je dospeo do 31. godine može se vršiti uz povrednosti stečenih akcija. sko osiguranje zaposlenih. zakonom kojim se ure. a do isplate di. u skladu sa (2) Upisane akcije radi prikupljanja zakonom kojim se uređuje pravni položajdodatnog kapitala mogu se otplaćivati akcijskog fonda. pust do 20 odsto od iznosa konvertova(6) Odlukom o izdavanju akcija nog duga. i 2. 24.akcija radi prodaje kapitala shodno se na 22.pljanja dodatnog kapitala. odnosno preko finansijske berze. gotovinsko učešće i kraći rok otplate. a naročito veće člana umanjuje se kapital preduzeća koje se transformiše. programom preduzeća itransformiše. i 25. ovog zakona prodajom se pretvaraju u obične akcije sa pravom 3. kao i akcije iz čla.

ovog člana preduzeća. ovog zakona. Prava zaposlenih Član 33. 3. shodno se primenjuju odredbe ovog zakona o autonomnoj transformaciji.Na ostala pitanja svojinske transfortka primene ovog zakona. Republike Srbije kad Republika Srbija nije osnivač. ovog člana može se ostvariti u roku od godinu Član 30. 2. duzeća iz člana 30 ovog zakona su (2) Program i odluke iz stava 1. na osnovu verifikovane procene preduzeća. broj zaposlenih i veličina člana. ovog zakona svojinsku transformaciju vrši na osČlan 32. uz saglasnost osnivača i Vlade primenjuju se kumulativno. (1) Preduzeće iz člana 35. Srbije. vrednosti kapitala. ovog strateški značaj. svojinska transformacija vrši se prema posebnom programu.PROCENA VREDNOSTI KAPITALA metodologija i primeri je akcijski fond preuzeo od preduzeća. (1) Sticanje akcija pod povlašćenim uslovima u preduzeću u kome se svojinIII. (3) Program i odluke iz stava 1. ovog (1) Kriterijumi za određivanje prezakona. macije u preduzeću iz člana 30. ovog zakona. (2) Preduzeća iz stava 1. donosi nadležni organ (2) Kriterijumi iz stava 1. novu programa i odluka iz člana 10. Modeli novu posebnog programa i odluka iz člana 10. ovog U preduzeću sa državnim kapitalom člana. (1) U preduzećima koja. ovog zakona svojinsku transformaciju vrši na os1. ovog člana donose se istovremeno. Vlada Republike Srbije odrediće do poče. Modeli (2) Sticanje akcija pod povlašćenim uslovima u preduzećima iz stava 1. TRANSFORMACIJA PREMA ska transformacija vrši prema posebnom POSEBNOM PROGRAMU programu. ovog 5. TRANSFORMACIJA UZ Član 31. na osnovu verifikovane procene koje obavlja delatnost od opšteg interesa vrednosti kapitala. 2. SAGLASNOST OSNIVAČA (1) Preduzeće iz člana 30. uz saglasnost Vlade Republike menom jednog ili više modela iz člana 7. 4. Član 35. (2) Program i odluke iz stava 1. najviše do iznosa od 20 odsto od ukupnog iznosa konvertovanog duga. ostvaruje se u skladu sa ovim zakonom i tim programom. donosi nadležni organ svojinska transformacija vrši se pripreduzeća. Program i odluke Član 36. Srbije. primenom jednog ili više modela iz člana 7. Program i odluke IV. Shodna primena zakona. 1. odredi Vlada Republike transformacije. ovog člana Član 34. Kriterijumi 241 . ovog zakona. u skladu sa dana od dana donošenja programa ovim zakonom.

(1) Sticanje akcija pod povlašćenim strukture. odnosno udelima. kao i kontrolu načina njegovog uslovima u preduzeću u kome se svojin. Nadležnost Član 40. Shodna primena vrednosti kapitala utvrđene na dan donošenja odluke o izdavanju i prodaji akcija Član 38. Na ostala pitanja svojinske transfor. Postupak kontrole i verifikacije trole zakonitosti postupka i načina svojinprocene. ovog zakona shodno se primenjuju odredbe ovog zakona o autonomnoj transformaciji. KONTROLA PROCENE ratama. dana od dana donošenja programa 4) kontrolu postupka svojinske transtransformacije. načina i posebnim zakonom nije drukčije propisarokova uplate novčanih sredstava preno. NAČINA I načina i rokova uplate novčanih sredstava POSTUPKA TRANSFORMACIJE fondovima i Republičkom zavodu za 1. procenu vrednosti sa utvrđenom strukturom kapitala. i to: zakonitosti odluka iz člana (3) Novčana sredstva ostvarena od 10. kapitala Član 39. st. 242 . načina utvrđivanja popusta i visine popusta po pojedincu i ukupno. duzeću po osnovu prodatih akcija koje se plaćaju odjednom ili u ratama. vrednosti kapitala: 3) kontrolu procene vrednosti kapita(2) Sticanje akcija pod povlašćenim uslovima u preduzećima iz stava 1. ovog člana donose se istovremeno. Prava zaposlenih i uplata sredstava 1) kontrolu i verifikaciju procene vrednosti ukupnog kapitala i njegove Član 37.sa drugom potrebnom dokumentacijom. u skladu sa odlukom i zakonom. transformaciju (u daljem tekstu: Direk(1) Preduzeće dostavlja Direkciji cija). ponovne procene i ske transformacije obrazuje se Direkcija revalorizacije za procenu vrednosti kapitala u sastavu Ministarstva za ekonomsku i vlasničku Član 41. ovogla učesnika statusnih promena.ZAKONSKI PROPISI O PROCENI VREDNOSTI KAPITALA (3) Program i odluke iz stava 1. kao i način revalorizacije akcije koje se plaćaju u V. 2) kontrolu i verifikaciju ponovne ska transformacija vrši uz saglasnost osnivača ostvaruje se u skladu sa ovim procene ili revalorizacije procenjene zakonom i programom transformacije. usklađenosti javnog poziva za upis i kupovinu akcija sa odluse transformiše pripadaju osnivaču. akokona. Direkcija vrši: 3. 4. kom o transformaciji. Za obavljanje poslova kontrole i verifikacije procene vrednosti kapitala. Direkcija za procenu vrednosti tržište rada. zakonom kojim se uređuju hartije od vrednosti i ovim zakonom. 2. VREDNOSTI KAPITALA. načina obračuna revalorizovane 4. prodaje državnog kapitala preduzeća koje ovog zakona. macije u preduzeću iz člana 35. i 6. ako je člana može se ostvariti u roku od godinujedan od učesnika preduzeće iz člana 1. formacije. kon3. ovog za-načina utvrđivanja srazmere i raspodele akcija prema članu 18. ovog zakona.iskazivanja u akcijama.

su prihvatili novu ponudu u slučaju iz (1) Upis u sudski registar vrši se na člana 18. ovog člana donosi rešenje kojim utvrđuje da li Član 43. člana može se pokrenuti upravnoračunski 2) dokaze o uplatama novčanih sred. Kontrola zakonitosti postupka jinske transformacije. zabranjuje upis i kupovinu akcija.spor pred Višim privrednim sudom u rostava fondovima i Republičkom zavodu ku od 30 dana od dana dostavljanja rešeza tržište rada i dokaze o prenošenju ne-nja. spisak akcionara sa matičnim valorizacije i zakonitosti postupka svojinbrojevima i brojem akcija po akcionaru. od. (2) Ako je nezakonitost utvrđena u (1) Preduzeće u postupku svojinske postupku kontrole usklađenosti javnog transformacije dostavlja Direkciji javni poziva za upis i kupovinu akcija sa odlupoziv o prodaji akcija svakog kruga. ovog zakona izveštaj koji sadrži: podatke Član 44. svojinske transformacije. i 6.PROCENA VREDNOSTI KAPITALA metodologija i primeri (2) Direkcija u roku od 60 dana od 5. do 3. o broju i vrednosti ukupno upisanih ak(1) Rešenje koje donosi Direkcija u cija sa obračunom popusta po pojedincu postupku kontrole procene vrednosti. ponovnu uređuju hartije od vrednosti i ovim zakoprocenu ili revalorizovanu vrednost kapi-nom. do otklanjanja nezakonitala utvrđenu na dan donošenja odluke o tosti. odnosno cije iz st. prodatih akcija na akcijski fond. 1. Otklanjanje nezakonitosti dana prijema procene iz stava 1. do 42. Konačnost rešenja i (2) Preduzeće dostavlja Direkciji u upravnoračunski spor roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora o kupovini akcija iz člana 18. 3) podatke o srazmernom smanjenju. 39. Direkcija. ske transformacije je konačno u uprav(3) Preduzeće dostavlja Direkciji: nom postupku. 6. ovog zakona utvrdi nezakonitost kod utvrđivanja vrednosti i strukture kapitala ili postupka svo4. kontrole iz čl. stav 7. st. 1) dokaze o uplati akcija koje se up(2) Protiv rešenja iz stava 1. ovog člana donosi rešezakonitost postupka svojinske transfornje kojim se utvrđuje zakonitost postupka macije. ovog zakona. ovog zakona. izdavanju i prodaji akcija sa drugom potrebnom dokumentacijom. su vrednost i struktura kapitala utvrđeni u (1) Ako Direkcija u vršenju poslova skladu sa ovim zakonom.kom o transformaciji. odrediće rok za svojinske transformacije njihovo otklanjanje koji ne može biti duži od 30 dana. 243 . 7. Član 42. zakonom kojim se luke iz člana 10.zakonitost procene ili revalorizacije vrednosti i strukture kapitala. u roku od deset dana od dana donošenja odluka. (2) Rešenja na osnovu kojih se vrši upis u sudski registar Direkcija dostavlja sudu. 4. ovog laćuju odjednom ili uratama. rei ukupno. Upis u sudski registar odustanku upisnika od nove ponude i novoj raspodeli akcija između upisnika koji Član 45. osnovu rešenja Direkcije kojim je utvrđe(4) Direkcija u roku od 60 dana od na dana dostavljanja kompletne dokumenta.

Predmet i subjekt nadzora izveštaj o datumu upućivanja javnog poziva za upis i kupovinu akcija. Privredni prestupi preduzeća i po pojedinim krugovima u roku od 10 odgovornog lica dana od dana završetka roka upisa. (2) Ministarstvo najmanje jednom 4) povredi odredbe o krugovima tranedeljno u jednom dnevnom listu. ovog člana uređuje se aktom ministra. (2) Visina troškova iz stava 1. 2) povredi odredbe o sticanju akcija (1) Ministarstvo na osnovu pribavlje. ministar donosi rešenje o oduzinadležno za poslove ekonomske i vlas. ako: 1) započne postupak svojinske trans2.pod povlašćenim uslovima (Član 12). ničke transformacije (u daljem tekstu: mi.njivač vršio procenu suprotno zakonu. VI. Oduzimanje ovlašćenja za procenu Član 47. na os-nsformacije (Član 22). objavljivanja javnog poziva. KAZNENE ODREDBE otpočinjanja prvog i drugog kruga transformacije. nad radom ovlašćenih procenji. ovog zakona. objavljuje 244 . o roku VII. (1) Troškove postupka pred Direkcijom snosi preduzeće. Član 48. ovog člana odnosi se i na podatke koje akcijski fond dostavlja ministarstvu. ovog zakona. Objavljivanje izveštaja formacije bez donošenja odluka na način propisan u članu 10. 3.kad su ispunjeni uslovi iz akta koji se vima prodaje akcija koji se obavljaju donosi na osnovu člana 4. stav 1. 17.(2) Rešenje iz stava 1. stav 4.000 do i program prodaje akcija. ili vača. ovog zakona. stava 2. dostavlja ministarstvu izveštaj o upućivanju javnog poziva za upis i kupovinu akcija.000 novih dinara kazniće se za pridana od dana usvajanja programa.ZAKONSKI PROPISI O PROCENI VREDNOSTI KAPITALA 8. (1) Nadzor nad primenom ovog zaČlan 49. o roku otpočinjanja prvog i drugog kruga transformacije i o ostvarenim rezultatima transformacije po pojedinim krugovima svih preduzeća na teritoriji Republike Srbije koji su u toku izveštajnog perioda dostavljeni ministarstvu. kao i izveštaj o otkupu akcija 1. ovog člana dostavlja ministarstvu (1) Novčanom kaznom od 10. novu pribavljenih podataka. (3) Akcijski fond pored podataka iz Član 50. u roku od 15 450. nih podataka dostavlja izveštaj Vladi Re3) postupak javnog poziva za upis i publike Srbije najmanje jednom u tri me-prodaju akcija sprovodi suprotno članu seca. ovog preko finansijske berze. vrši ministarstvozakona. javljuje se u "Službenom glasniku Repub(2) Preduzeće najmanje 15 dana pre like Srbije".manju ovlašćenja za procenu. NADZOR NAD PRIMENOM ZAKONA 1. kona i propisa donetih na osnovu ovog (1) Kad utvrdi da je ovlašćeni procezakona. (3) Odredba stava 2. Troškovi postupka Član 46. kao i nad poslo. ovog člana obnistarstvo). vredni prestup preduzeće i drugo pravno lice iz člana 1. akcijskog fonda.

000 novih dinara kazniće se za privreČlan 54. ovog zakona. u vezi člana prava zaposlenih u preduzeću 27. stav 2. 48/91. ovog zakona. 6) ne dostavi Direkciji odluke iz člana 10. ovog člana i odgovor.Preduzeće organizovano od dela (1) no lice u preduzeću i drugom pravnom licu. ovog člana i od-formaciju dela društvenog kapitala prema odredbama Zakona o društvenom kapigovorno lice u akcijskom fondu. 75/91. odnosno oduzi- 245 . na osnovu potvrde. Rokovi za podzakonske akte upisu akcija sa spiskom akcionara i obračunom popusta u roku od 15 dana od Član 53. uz saglasnost Vlade 2. 11.manja akcija u iznosu koji prelazi propisdu sa članom 23. Preduzeće sa mešovitim kapitalom i skladu sa članom 23.000 do transformaciju netransformisanog dela 3. Član 52. Prekršaj like svojine ("Službeni glasnik RS". dana zaključenja ugovora. stav 1. (2) Novčanom kaznom od 10.(2) Vrednost i struktura kapitala prelovima suprotno odredbama ovog zakona duzeća iz stava 1. Privredni prestup akcijskog fonda i Republike Srbije. ovog zakona. ovog zakona ili ne uplati sredstva u 3. nažnog rešenja Republičke agencije za ovog člana izriče se i mera brisanja iz procenu vrednosti kapitala (u daljem tekevidencije akcionara.PROCENA VREDNOSTI KAPITALA metodologija i primeri 5) ne uplati novčana sredstva u skla. dostavi podatke iz člana 47. dataka stekne akcije pod povlašćenim us.000 novih dinara kazniće se za privredni prestup akcijski fond ako vrši prodaju akcija protivno odredbama člana 27.000 do (1) Preduzeće koje je izvršilo trans30. stav 1). ovog člana shodno se primenjuje i na deo kapitala Član 51. odgovornog lica (2) Odredba stava 1. br. preduzeća čije je sedište bilo na teritoriji ranije republike SFRJ koja nije članica SRJ. i 12).000 do 2. (2) Novčanom kaznom od 10. 84/89 i 46/90) i Zakona o uslovima i postupku pretvaranja društvene svojine u druge ob3. Preduzeće iz ranijih republika SFRJ 30. dni prestup iz stava 1. 450.000 novih dinara kazniće se za prekršaj društvenog kapitala prema odredbama fizičko lice koje na osnovu lažnih poovog zakona. ovog zakona i ponovnu procenu VIII.000 do tog preduzeća koji je unet u preduzeće sa sedištem na teritoriji Republike Srbije.000 novih dinara kazniće se za privredni prestup iz stava 1. br. stav 2. talu ("Službeni list SFRJ". ovog člana određuje se (čl. (1) Novčanom kaznom od 10. odnosno pravos(2) Uz kaznu za prekršaj iz stava 1. svojinsku transformaciju vrši u skladu sa ovim zakonom. ano ograničenje. 48/94 i 51/94). Član 55. PRELAZNE I ZAVRŠNE ili revalorizaciju u roku od 10 dana od ODREDBE dana donošenja odluka (Član 42. stav 7. zakona doneće se u roku od 30 dana od 8) ministarstvu u propisanom roku nedana stupanja na snagu ovog zakona. 7) ne dostavi Direkciji izveštaj o 1. u skladu sa Podzakonski akti za izvršenje ovog članom 42. nastavlja (1) Novčanom kaznom od 1.

84/89 i 46/90) i Zakona o Član 57. ovog zakona prestaje da Akcionar koji na dan stupanja na snagu ovog zakona vrši otplate upisanih važi Pravilnik o načinu revalorizacije akcija.odnosnoudela 46/90) i Zakona o uslovima i postupku ("Službeni glasnik RS". vrđivanja knjigovodstvene vrednosti i 48/91. ovog zakona. br. 65/94 i 17/95) i Pravilnik o načinu utpretvaranja društvene svojine u druge oblike svojine ("Službeni glasnik RS". padajućeg popusta u skladu sa članom 42. primenjuju se na netransformisani društ(1) Početkom primene ovog zakona veni kapital preduzeća sa mešovitim kapiprestaje da važi Zakon o uslovima i postalom. br. (2) Preduzeće koje je do stupanja na stav 4. 48/91. (5) Odredbe člana 13. 84/89 i upisanihdeonica. kao i pravo na kupovinu akcijaskladu sa propisom iz člana 3. (2) Početkom primene propisa iz Član 56. uslovima i postupku pretvaranja društ(1) Preduzeće koje je do stupanja na vene svojine u druge oblike svojine ("Službeni glasnik RS". macije nastavlja po odredbama ovog zaovog člana. 58/91 i 71/94). br. tupku pretvaranja društvene svojine u druge oblike svojine ("Službeni glasnik RS". godine. odnosno akcionar koji je odustao vrednosti društvenog kapitala koja je utvrđena u postupku pretvaranja društvene od otplate upisanih akcija koje je otsvojine u druge oblike svojine i vrednosti plaćivao na osnovu Zakona o društvenom kapitalu ("Službeni list SFRJ". januara 1994. 6. ako to preduzeće nije jnije. 50/91). stav 3. 45/91. Prelazak na povoljniji režim RS". 48/91. snagu ovog zakona izvršilo procenu 48/94 i 51/94). br. stav 4. sa popustom za iznos razlike između pri-ovog zakona.pravosnažno rešenje o proceni vrednom na dan 24. pod uslovom da o tome da pismenu vršilo statusne promene nakon izdavanja te potvrde. 64/94. od prodaje društvenog kapitala tog preduzeća od početka primene ovog zakona. 48/94 i 51/94) i Zakon o Republičkoj agenciji za procenu vrednosti kapitala ("Službeni glasnik 4. odnosno donošenja rešenja. 48/94 i 51/94).snagu ovog zakona dobilo potvrdu. Prestanak važnosti propisa ovog zakona. 75/91. stav 4. br. br. odnosno pusta po navedenim zakonima sa obraču. (3) Zaposleni u preduzeću koji su ostvarili pravo na popust na osnovu Za5. 62/94. postupak svojinske transforakcija po odredbama zakona iz stava 1. ima pravo procene vrednosti društvenog kapitala ("Službeni glasnik RS". 75/91. uplaćuje u skladu sa članom 23. a nije vršilo svojinsku tran(4) Preduzeće u kome se vrši uplata sformaciju. ovog zakona Član 58. nosti kapitala. Nezavršeni postupci kona o društvenom kapitalu ("Službeni list SFRJ". člana 3. 75/91. novčana sredstva ostvarena kona. izjavu u roku od 30 dana od dana donošenja odluka iz člana 10. stav 1.ZAKONSKI PROPISI O PROCENI VREDNOSTI KAPITALA ovog zakona. imaju pravo na sticanje vrednosti kapitala i koju je verifikovala akcija po osnovu upisa u skladu sa ovim Agencija može izvršiti novu procenu u zakonom. 246 . ako je to za njega povolstu: Agencija). da otplatu upisanih akcija nastavi u skladu sa odredbom člana 55. br. br. ovog zakona i realizovanog po.

drugo pravno lice ili preduzetnik za dobi. sredstva. Uz zahtev iz stava 1. odnosno sedište podnosiOvom uredbom utvrđuju se bliži usoca zahteva. drugo pravno lice ili pre___________ duzetnik koji vrši procenu vrednosti kapitala velikih preduzeća može vršiti i procenu vrednosti kapitala srednjih i malih preduzeća. Član 4. Prestanak Agencije 9. a preduzeće. Član 61. od kojih najmanje jedno ekonomske struke. preduzeće. (1) Početak primene ovog zakona po. odnosno tog ovlašćenja. predmete i ske. godine. registra radnji i registra delatnosti. od 8. jivaće se od 31. u smislu ove Akcijski fond osnovaće se do 31. lovi koje mora ispunjavati preduzeće. Preduzeće. radnopravnom sta5) "Službeni glasnik RS". oktobra 1997. kao i uslovi i način oduzimanja laže se: 1) izvod iz sudskog registra. odnosno naziv podnosioca zahteva. pravne ili tehničke struke i to: 1) za malo preduzeće jedno lice ekoarhivu od Agencije. OVLAŠĆENJA5) Zahtev iz stava 1. UREDBA Zahtev za dobijanje ovlašćenja za O BLIŽIM USLOVIMA KOJE procenu vrednosti kapitala. 247 . Član 1. 2) za srednje preduzeće tri lica. preduzeća koja su propisima o decembra 1997.PROCENA VREDNOSTI KAPITALA metodologija i primeri Član 2. MORA ISPUNJAVATI OVLAŠĆENI drugo pravno lice ili preduzetnik podnosi PROCENJIVAČ I USLOVIMA I Ministarstvu za ekonomsku i vlasničku NAČINU ODUZIMANJA transformaciju. računovodstvu svrstana u te kategorije. može dobiti ovlašćenje za vršeČlan 59. drugo pravno lice ili preOvaj zakon stupa na snagu osmog duzetnik koji vrši procenu vrednosti kapidana od dana objavljivanja u "Službenom tala srednjih preduzeća može vršiti i proglasniku Republike Srbije". 43/97. uredbe. Stupanje na snagu Član 3. 7. 2) adresu. Osnivanje akcijskog kojih jedno ekonomske struke. a prestaje stalnoj saradnji na poslovima procene lica Agencija. prava i obaveze. nomske struke. Malim. drugo pravno lice ili preduzetnik. fonda 3) za veliko preduzeće pet lica. sa visokom stručnom spremom ekonom(2) Direkcija preuzima zaposlene. br. godine. preduzećima smatraju se. 2) dokazi o broju. Preduzeće. ovog člana sadrži: 1) ime i prezime.nje procene vrednosti kapitala ako ima u radnom odnosu ili po osnovu ugovora o činje sa radom Direkcije.3) podatke o vrsti ovlašćenja. a primencenu vrednosti kapitala malih preduzeća. srednjim odnosno velikim Član 60. ovog člana prijanje ovlašćenja za procenu vrednosti kapitala.

stav 1. dana od dana objavljivanja u "Službenom 2) oduzimanjem ovlašćenja. državnog (4) ovlašćeni procenjivač vrši proi kapitala drugih vlasnika u preduzeću. utvrdi da: ___________ (1) u momentu donošenja rešenja o davanju ovlašćenja nisu bili ispunjeni UREDBA uslovi za dobijanje ovlašćenja. procenu vrednosti kapitala donosi ministar nadležan za poslove ekonomske i Član 2. može dobiti ovnih (diplome i uverenja). cenu vrednosti kapitala u skladu sa zako. tačka 2) podtačka (1).Preduzeće. drugom subjektu sa društvenim i državnim Rešenje o oduzimanju ovlašćenja za kapitalom (u daljem tekstu: preduzeće).predviđene ovom uredbom. radne knjižice. pot. drugo pravno lice ili preduzetnik kome je rešenjem oduzeto ovČlan 3. br. ako isPreduzeće. ako se glasniku Republike Srbije". (3) i (4) ove uredbe. vlasničke transformacije. lašćenje za procenu vrednosti kapitala po isteku tri godine od dana objavljivanja Član 5. 43/97. Preduzeće. 248 . kao i vrsta i obimčlana 6. odnosno cenu vrednosti kapitala (u daljem tekstu: kome je ovlašćenje prestalo u smislu ovlašćeni procenjivač). stav 1. Član 7. javanju propisanih uslova. Pre procene kapitala preduzeća sastavlja se računovodstveni izveštaj sa datumom procene na način propisan zakonom kojim se uređuje računovodstvo. Ovlašćenje za procenu vrednosti kaČlan 9. (3) ovlašćeni procenjivač ne vrši proČlan 1.Ovom uredbom se uređuje način utnom. ugovori o radu.smislu člana 6. drugo pravno lice ili preduzetnik kome je ovlašćenje prestalo u vrde).punjava uslove za dobijanje ovlašćenja duzetnik koji dobije ovlašćenje za pro. kao i lašćenje. 3) dokazi o stručnoj spremi zaposle. 6) "Službeni glasnik RS". tačka 2) podtačka (2) ove ovlašćenja. upisuju se u registar uredbe istekom tri meseca po ispunovlašćenih procenjivača. Član 6. O NAČINU UTVRĐIVANJA (2) ovlašćeni procenjivač prestane da VREDNOSTI KAPITALA6) ispunjava uslove utvrđene ovom uredbom. lašćenje ili prema kome je doneto rešenje Procena vrednosti kapitala vrši se o ukidanju rešenja o ovlašćenju za pro.primenom metoda diskontovanja novčacenu vrednosti kapitala briše se iz registra ovlašćenih procenjivača. drugo pravno lice ili pre. pitala oduzima se: Ova uredba stupa na snagu osmog 1) na zahtev ovlašćenog procenjivača. rešenja o oduzimanju ovlašćenja. tusu i radnom iskustvu zaposlenih (evidencije. vrđivanja vrednosti društvenog.ZAKONSKI PROPISI O PROCENI VREDNOSTI KAPITALA Član 8. cenu vrednosti kapitala za koju nema ovmatičnom i zavisnom preduzeću.

reprezentuje nivo rizičnosti ulaganja U novčanom toku posle servisiranja dugova obuhvaćeni su svi prilivi i odlivi konkretnog preduzeća čiji se kapital pro- 249 . čija formula glasi: Član 5. kao i prilivi kapitala obuhvata: 1) stope bez rizika. Član 8.PROCENA VREDNOSTI KAPITALA metodologija i primeri nog toka (u daljem tekstu: DNT). Ovaj novčani tok produkuje vred. uključuju se u projekciju novčanog toka. niti veća od šest odsto. 3) određivanje diskontne stope za svođenje neto novčanog toka i rezidualne Stopa rasta u rezidualu ne može biti veća od četiri odsto. Ovaj novčani tok produkuje neto imovine (u daljem tekstu: NI) i me. Stopa bez rizika reprezentuje neriziizmeđu procenjene vrednosti ukupnog čno. RV = DNNTr / (DS SRr) Primena metoda DNT obuhvata: 1) projektovanje neto novčanog toka gde je RV rezidualna vrednost. diskontna stopa repreU novčanom toku pre servisiranja dugova ne obuhvataju se prilivi i odlivi izzentuje cenu sopstvenog kapitala. Ponderi za proračun diskontne stope su učešće sopstvenih i pozajmljenih izvora u U DNT metodu procene može se strukturi permanentnog kapitala. finansiranja (rashodi finansiranja. U primeni novčanog toka pre servisiProjekcija novčanog toka zasniva se na prinosnoj snazi preduzeća. otplata Diskontna stopa kao cena sopstvenog kredita.čiji se kapital procenjuje. DS diskontna stopa. 3) stope rizika ulaganja u Saveznu nostukupnogkapitala. DNNTr za period u kome se dostiže stabilan nivo neto priliva. vrednosti na sadašnju vrednost. sigurno ulaganje i ne može biti makapitala i visine pozajmljenih izvora finja nansiranja (dugoročnih i kratkoročnih) na od 3. pet godina. Za proračun rezidualne vrednosti koristi se Gordonov model. Član 4. toda likvidacione vrednosti (u daljem tekstu: LV). a SRr stopa rasta u 2) procenu rezidualne vrednosti. rezidualu. Investicije ranja dugova diskontna stopa se izračunava koje značajno menjaju prinosnu snagu pre. ove nosti projektovanog realnog neto novča-uredbe. Diskontna stopa odgovara izabranom novčanom toku. pozajmljenih izvora (novi dugoročni 2) stope rizika ulaganja u preduzeće krediti) i novi deonički kapital iz investiranja. visiranja dugova.vrednost sopstvenog kapitala. koristiti novčani tok pre servisiranja i U primeni novčanog toka posle sernovčani tok posle servisiranja dugova. finansijski prihodi). nog toka i rezidualne vrednosti. Član 7.kao ponderisani prosek cene sopstveduzeća i čije je finansiranje neizvesno nenog kapitala i cene pozajmljenih izvora. Stopa rizika ulaganja u preduzeće izabrani datum procene.5 odsto. a koji ne može biti kraći od diskontovani novčani tok u rezidualu (prva godina iza projektovanog perioda). Član 6.Vrednost sopstvenog kapitala predstavlja razliku Republiku Jugoslaviju. metodasredstava. Rezidualna vrednost se procenjuje na Procenjenu vrednost kapitala prema osnovu neto novčanog toka koji nije metodu DNT čini zbir diskontovane vred-obuhvaćen projekcijom iz člana 6.

procenu vrednosti dugoročnih i kratCena pozajmljenog izvora finansikoročnih obaveza. kateProcenjena vrednost kapitala. dugoroČlan 10. kao i stepen amortizovanosti. Procena vrednosti poslovne imovine obuhvata procenu vrednosti nematerijalnih ulaganja osnovnih sredstava. uz pretpostavku da će preduzeće postojati Član 9. vrši se analiza: Za procenu vrednosti građevinskih 1) veličine preduzeća. prema gorija i tržišna cena na dan procene. kao i procenu vredranja određena je realnom kamatnom stonosti dugoročnih rezervisanja i pasivnih pom za korišćenje dugoročnih inokredita. objekata polaznu osnovu čine površina 2) menadžment potencijala.vremenskih razgraničenja. čnih finansijskih plasmana. u neograničenom budućem periodu. njihove naplativosti. tizovanosti. Procena vrednosti obaveza obuhvata 3) finansijski rizici. Procenjena vrednost kapitala. kapital procenjuje ne može biti veći od 18 Za procenu vrednosti dugoročnih fiodsto. namena i cena ponovne gradnje identičnog ili sličnog obrovske osposobljenosti.rada preduzeća i prodaju poslovne ničenja.osnovu čine za materijal i robu nabavna cena. Za određivanje ove stope rizika dizanja zasada na dan procene i stepen amortizovanosti.ZAKONSKI PROPISI O PROCENI VREDNOSTI KAPITALA cenjuje. kao i obrtne Metod LV pretpostavlja prestanak imovine i aktivnih vremenskih razgra. jekta. 250 . laznu osnovu čine površina. ovom metodu.obaveza uvećane za potencijalne obaveze. Rizik ulaganja u Saveznu Republiku nansijskih ulaganja i kratkoročnih potraživanja polaznu osnovu čine njihove noJugoslaviju obuhvata tri nivoa rizika: minalne vrednosti uz korekciju za stepen 1) rizika u vezi sa sredstvima. koja ne može da bude viša od neto prodajne cene. vrsta gradnje. Za procenu vrednosti opreme. 3) finansijskog položaja. uređa4) proizvodne i geografske diversifija i osnovnog stada polaznu osnovu čine kacije i potencijala prodaje. a za zalihe gotovih proizvoda i neovati sa po tri odsto. Direkcija za procenu vrednosti kapi. Za procenu vrednosti zaliha polaznu Navedeni specifični nivoi rizika preduzeća mogu se maksimalno kvantifik. imovine po tržišnim cenama u postupku Za procenu vrednosti zemljišta poredovne likvidacije. ovom metodu. 6) mogućnosti predviđanja. 2) rizici poslovnog okruženja. utvrđuje se kao razlika izZa procenu vrednosti višegodišnjih među tržišne vrednosti poslovne imovine zasada polaznu osnovu čine troškovi po-i realne vrednosti obaveza. proizvodnog portfolija i organizacione i kad.objekta. utvrđuje se kao razlika između procenjene vrednosti poslovne imovine i procenjene vrednosti obaveza. Maksimalni rizik ulaganja u konkretno preduzeće čiji se dovršene proizvodnje cena koštanja. prema viju. vrsta. Primena metoda NI obuhvata procenu vrednosti poslovne imovine preduzeća i procenu vrednosti obaveza. Za procenu vrednosti obaveza potala jednom mesečno objavljuje visinu stope bez rizika kao i visinu stope rizika laznu osnovu čine nominalne vrednosti ulaganja u Saveznu Republiku Jugosla. vrednost ponovne nabavke i stepen amor5) diversifikacije kupaca.

Procena vrednosti prestrukturu kapitala. naakcija i udela na način propisan Uredbom o osnovama metodologije za procenu datum. razlike se dana na koji je utvrđena njihova vrednost do dana njihove otplate vrši se na način evidentiraju na pozicijama poslovne propisan za revalorizaciju kapitala u stavu imovine i obaveza. povećava nematerijalna ulaganja ili Član 15.zakonom kojim se uređuje računovodnosti kapitala. tifikovane prema metodu NI. sastavlja se bilans stanja. todom NI. 2) ako je procenjena vrednost kapi. 44/96).nomske i vlasničke transformacije doneće uputstvo o načinu primene metoda uttala manja od knjigovodstvene. Procenjena vrednost kapitala ne može biti manja od vrednosti dobijene primenom metoda likvidacione vrednosti. smanjuje vrednost osnovnih sredstava Ministar nadležan za poslove ekoprocenjenih po metodu NI. razlika koja Ova uredba stupa na snagu osmog proističe između procenjene vrednosti dana od dana objavljivanja u "Službenom kapitala i vrednosti kapitala utvrđene meglasniku Republike Srbije". povećava ili smanjuje vrednost ___________ 251 . stvo. i to najviše do procenjenoj vrednosti kapitala. razlike se vrđenih ovom uredbom i načinu isevidentiraju na pozicijama poslovne imovine. osnovnih sredstava procenjenih po meProcena vrednosti kapitala preduzećatodu NI. odgovarajuće dokumentacije. obaveza i kapitala koje su iden-kazivanja procenjene vrednosti kapitala. Nakon utvrđivanja procenjene vred. ovog člana.kazivanja kapitala u obračunskim akcicenjeno stanje evidentiranjem utvrđenihjama. koje se nivoa ravnopravnog tretmana ove dve utvrđuje na osnovu poslovnih knjiga i vrednosti. Član 14. vrednost pojedinih ma metodu diskontovanja novčanog toka oblika nominalnog kapitala utvrđuje se na može biti korigovana vrednošću prema osnovu učešća svakog objekta u metodu neto imovine.PROCENA VREDNOSTI KAPITALA metodologija i primeri Član 11. br. Na osnovu bilansa stanja iz stava 1. koje su identifikovnae prema metodu NI. između procenjene vrednosti kapitala i vrednosti kapitala utvrđene metodom NI. Revalorizacija upisanih akcija i udela i kapitalu na sledeći način: 1) ako je procenjena vrednost kapi. obavezama SRJ".Ako preduzeće ima mešovitu todu neto imovine. nog toka i procene vrednosti prema me. Član 16.koji se otplaćuju na rate u toku godine od tala veća od knjigovodstvene. razlika koja proističe 1. obaveza i kapitala. Vrednost kapitala utvrđena procenom revalorizuje se u polugodišnjem i godišnjem obračunu na način propisan saveznim Član 12. vrednosti kapitala i za revalorizaciju procenjene vrednosti kapitala i o načinu isovog člana preduzeće u svojim poslovnim knjigama svodi knjigovodstveno na pro. a u toku godine od dana procene do sa iskazanim procenjenim vrednostima dana donošenja odluke o emisiji i prodaji poslovne imovine. utvrđuje se na osnovu procenjene vrednosti prema metodu diskontovanja novčaČlan 13. odnosno udelima ("Službeni list razlika na poslovnoj imovini.

1) pripremu za procenu. kao i načina is. tanjima u celini i Projektovanje finansijskog rezultata finansijsku analizu poslovanja preobuhvata sledeće elemente: prihode. e) utvrđivanje vrednosti preduzeća (1) metoda diskontovanja novčanih putem diskontovanja novčanog toka.poslovanja.). koja se zasniva na analizi zvaničškove (varijabilni i fiksni. zaduženost i poresko opterećenje.svaku godinu u određenom budućem periodu. Vreme za koje se vrši projekcija rezultata poslovanja utvrđuje se na os3) proveru rezultata dobijenih pronovu kretanja budućih rezultata. 2. podaci o grani ili grupaciji u ko. Ako su pretpostavke projekcije već pripremljene. 252 . Projektovanje budućih rezultata zasniva se na pretpostavkama tekućeg Priprema za procenu vrednosti kapi. 51/97. troduzeća. Ovim uputstvom bliže se uređuje postupanje ovlašćenih procenjivača. br. cenjivanjem. odnosno preduzeća u primeni metoda pro2) Procena primenom propisanih cenjivanja. 43/97 a) projektovanje rezultata poslovanja za u daljem tekstu: Uredba). (3) metoda likvidacione vrednosti (LV). (2) metoda neto imovine (NI). b) definisanje novčanog toka. d) izračunavanje rezidualne vred2) procenu primenom propisanih menosti.se može smatrati normalnim nastavak joj ona posluje i podaci o privrednim kre-poslovanja prema tim pretpostavkama i projekcijama. amortizaciju. vrednosti kapitala preduzeća.ZAKONSKI PROPISI O PROCENI VREDNOSTI KAPITALA UPUTSTVO O NAČINU PRIMENE METODA ZA PROCENU VREDNOSTI KAPITALA I NAČINU ISKAZIVANJA PROCENJENE VREDNOSTI 7) 1. br. 4) utvrđivanje i iskazivanje konačnog rezultata procene. Procena vrednosti kapitala po propisanim metodama obuhvata sledeće c) utvrđivanje diskontne stope i svođenje neto novčanog toka na sadašnju faze: vrednost. procenjivač ocenjuje da li koju čine podaci o preduzeću koje se procenjuje. toda. tokova (DNT). br. tala obuhvata: izradu informacione osnove procene. merama poslovne politike i projekcijama tržišnih uslova poslovanja. Predmet analize su računovodstveni izveštaji (bilans stanja i bilans uspeha) preduzeća sačinjeni sa datumom procene. kao i za poslednju godinu tog kazivanja dobijenih rezultata procene perioda. propisanih Zakonom o svojinmetoda skoj transformaciji ("Službeni glasnik (1) Metoda diskontovanja novčanih RS". f) analiza dobijenih rezultata. 7) 1) Priprema za procenu "Službeni glasnik RS". 32/97 u daljem tekstu: Zakon) i Uredbom o načinu utvrđivanja vrednosti tokova obuhvata: kapitala ("Službeni glasnik RS". a) Projektovanje rezultata poslovanja nih računovodstvenih izveštaja preduzeća. uticaj zaliha itd. kao i izveštaji za vreme od najmanje pet godina koje prethode proceni vrednosti kapitala.

odosnovu temeljne analize pojedinih ele. st. U rezidualnom novčanom toku amorDiskontna stopa (DS) predstavlja tizacija je jednaka predviđenim investicicenu kapitala koja se određuje prema jama u osnovna sredstva. godini. U tom ređene na način iz stava 2. razlikovati od onoga što je preduzeće već stav 9. rizičnosti ulaganja. putem stope odnost primene prinosnog metoda.putem diskontovanja novčanog toka tala i cene pozajmljenih izvora. nost preduzeća. sredstvima kojima ono raspolaže. Uredbe.servisiranja dugova. za procenu vrednosti kapitala jednom mesečno. g) Izračunavanje rezidualne vrednosti b) Definisanje novčanog toka Na osnovu rezultata u poslednjoj godini procenjuje se vrednost preduzeća u Novčani tok se može definisati za vreme koje prethodi servisiranju dugova periodu koji nastupa posle projektovanog perioda. Uredbe. zahteva upotrebu tivni ili marginalno pozitivni. na jivanje za neangažovana sredstva. odnosno kada je stabilizovan na Diskontovanjem novčanog toka u tom nivou. ostvarivalo u prošlom periodu. jalne skale rizika. 6. onda se preispituje svrsishodprojektovanom periodu. (2) Procena metodom neto imovine (NI) 253 . ove tačke vrši slučaju. a posebno diskontne stope koja se izračunava u ako se takav rezultat dobija u terminalnoj smislu člana 8. Uredbe. koje objavljuje Direkcija vrednosti reziduala. što predstavlja rezidualnu vredza vreme posle servisiranja dugova. Diskontna stopa za novčani tok pre servisiranja dugova izračunava se kao d) Utvrđivanje vrednosti preduzeća ponderisani prosek cene sopstvenog kapi.njegovo svođenje na sadašnju vrednose vim budućim rezultatima.noj evidenciji. kao i stope rizika ulaganja u konkđ) Analiza dobijenih rezultata retno preduzeće koja se određuje u postupku procene.nosno potencijalne obaveze u vanbilansmenata. i 7. Uredbe. Rezidualna vrednost izračunava se na v) Utvrđivanje diskontne stope način utvrđen u članu 7. Rezultati dobijeni procenom po meStopa rizika ulaganja u preduzeće čiji todu DNT proveravaju se sa aspekta da li se kapital procenjuje određuje se u smislu dobijena vrednost ima smisla i da li je člana 8. potrebno njeno povećavanje ili smanKonkretna kvantifikacija rizika. stav 3.PROCENA VREDNOSTI KAPITALA metodologija i primeri Projekcije svih elemenata finansiDiskontna stopa kao cena pozajmljejskog rezultata ne mogu se značajno nih izvora određuje se u smislu člana 8. vrednost preduzeća nije u njego. već se nalazi u st. Diskontna stopa za novčani tok posle Ako su projektovani rezultati nega. obavlja se pomoću preferenci. Diskontna stopa kao cena sopstvenog Procenjena vrednost kapitala po mekapitala izračunava se kao zbir tri ostodu DNT dobija se kao zbir sadašnje novna dela i to: stope povraćaja bez rizika (diskontovane) vrednosti neto novčanog i stope rizika ulaganja u Saveznu Repub-toka u projektovanom periodu i sadašnje liku Jugoslaviju.

vrednosti svih obaveza. i obaveza (ako je potrebno) za iznos sredstava ili obaveze za koje se pouzdano 3) Provera rezultata dobijenih tvrdi da nisu obuhvaćena.ZAKONSKI PROPISI O PROCENI VREDNOSTI KAPITALA Ova metoda obuhvata procenu vred. pregleda dokumentaciju ili incima iz računovodstvenog izveštaja sači-formacionu osnovu koja je korišćena u njenog u smislu odredbe člana 2.).. itd. Primena metoda neto imovine zas.adekvatan način planiran i da li su na nosno bilansa stanja. osnovnog stada.).proveru obuhvatnosti popisa. Procenjivač vrši proveru dobijenog izračunavanje vrednosti kapitala kaorezultata na sledeći način: razlike između procenjene vrednosti ponovnom proverom obračuna priimovine i procenjene vrednosti obaveza. .dopunjavanje bilansa stanja imovine čnjaci. potraživanja. opreme. proveru obuhvatnosti popisa.utvrđivanje bruto likvidacione vrednosti imovine i vrednosti obaveza pre.utvrđivanje rezultata (dobit ili i imovine (zemljišta. odLikvidaciona vrednost se koristi u nosno bilansa stanja.umanjivanje bruto likvidacione U primeni metode neto imovine. i obaveza za iznos sredstava ili obaveza da li su primenjeni metodi procene za koje se pouzdano utvrdi da nisu adekvatni specifičnosti preduzeća čija se obuhvaćena. zalilikvidacije. Procenjivač. Procenjivač proverava: Procena obuhvata sledeće postupke: da li je ceo postupak procene bio na .nosti (pre oduzimanja troškova likvidacije. (3) Procena metodom likvidacione poređenjem dobijene vrednosti sa vrednosti (LV) vrednošću sličnih preduzeća. tovane određenim analizama i objašnjenjima. Procena obuhvata sledeće postupke: dnosti imovine i realne vrednosti obaveze. Uredbe.menjenih u okviru svakog od metoda. od. da li se može utvrditi da je za sve 254 . učestvuju i specijalisti vrednosti za iznos direktnih i indirektnih troškova likvidacije. zasada. građevinskih objekagubitak)nastalogtokomperioda ta. dopunjavanje bilansa stanja imovine procenama kao kontrolna vrednost. procenjivanjem procenu vrednosti pozicija bilansa stanja u smislu odredaba člana 9. njemu bili angažovani odgovarajući stru.o proceni.određivanje najpogodnijeg načina da li su izvedene sve predviđene za redovnu likvidaciju i postizanje mak. Ovaj metod pretpostavlja prestanak proverom dobijene vrednosti sa rada preduzeća i prodaju imovine po stanovišta onoga ko bi mogao eventualno tržišnim cenama u postupku redovne lik-da je osporava. Uredbe. .procedure u proceni i da li su dokumensimalne vrednosti likvidacionog ostatka. vidacije. postupku procene.. duzeća. niva se na podacima iz računovodstvenog Procenjena vrednost kapitala po ovizveštaja sačinjenog u smislu odredbe om metodu je razlika između tržišne vrečlana 2. poreza i dr. za procenu vrednosti pojedinih oblika . pored procenjivača. vrednost procenjuje i svrsi procene.utvrđivanje likvidacione ha. Uredbe. pre sastavljanja izveštaja Primena metoda zasniva se na poda.

37/90 i 84/90) procenjivača o nezavisnosti u odnosu na na koje nisu plaćeni porezi i doprinosi i preduzeće koje procenjuje i izjavu odgonisu korišćene za otplatu deonica emivornog lica preduzeća koje se procenjuje tovanih po odredbama Zakona o društ255 da je obuhvaćena sva imovina i obaveze venom kapitalu. Zakona o uslovima i posposlovne imovine po kategorijama. naknada 3. jviše do nivoa njihovog ravnopravnog tretmana (ponder 0. bilanse stanja.PROCENA VREDNOSTI KAPITALA metodologija i primeri metode procene bilo obezbeđeno dovol. br. vrednost društsudski registar. cenjivača. članu 10. Ovo uputstvo stupa na snagu i drugih primanja zaposlenih za vreme narednog dana od dana objavljivanja u primene ekonomskih sankcija Saveta "Službenom glasniku Republike Srbije". člana 4.) jno kvalitetnih podataka. uspeha i venog i državnog kapitala i vrednost rasporedarezultatazanajmanje kapitala drugih vlasnika. sredfinalni bilans stanja posle utvrđivanja stava za neposrednu i zajedničku procenjene vrednosti kapitala. vlasnička ulaganja po preduzeća. 75/94 i 51/94). br. odnosno sastav tima procen4) Utvrđivanje i iskazivanje kontačnog jivača za preduzeće koje samostalno vrši rezultata procene procenu za sebe (rukovodilac tima kao i Rezultati procene vrednosti kapitala ostala lica članovi tima). na. 46/92) i druga ulaganja u trajni kapital preduzeća bez prava na povraćaj i ___________ .procenu po propisanim metodama i zaključak o vrednosti i strukturi kapitala. br. Zakona o visini zarada. (Kao kapital bez prava dokumentaciju za nekretnine. upravljanja mogu se javiti deonice po osObračun sadrži: procenu vrednosti novu člana 26. potrošnju i sredstava za ishranu radnika Zaključak sadrži kao prilog: izjavu ("Službeni list SFRJ". finansijsku analizu preduzeća. dobijeni primenom sva tri navedena me-informacije o preduzeću i njegovom toda valorizuju se tako što se vrednost položaju u okviru grane ili grupacije dedobijena metodom DNT može korigovati latnosti. kao i ostalih lica angažovanih na poslovima procene vrednosti. sa pravom i bez poslednjih pet godina i imovinskopravnu prava upravljanja. bezbednosti OUN ("Službeni glasnik RS".bez prava upravljanja. rukovodioca tima. 48/91. uvod (rezime). O izvršenoj proceni sastavlja se izda li su u svim fazama procene veštaj koji sadrži: naziv ovlašćenog prokorišćeni odgovarajući standardi. svim primenjenim metodama procene i Zakona o isplati ličnih dohodaka. Zaključak o vrednosti i strukturi kapitala sadrži procenom utvrđenu vredDokumentacija sadrži: rešenje o upisu u nost ukupnog kapitala. vrednošću dobijenom po metodi NI.5) pri čemu dobijena Obavezni prilozi uz izveštaj o proceni vrednosti kapitala su: dokumentacija vrednost ne može biti manja od vrednosti koja je dobijena primenom metoda LV. protupku pretvaranja društvene svojine u jekciju kategorija i tokova za prinosni druge oblike svojine ("Službeni glasnik metod i bilanse stanja na dan procene po RS". i obračuni.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->