P. 1
Aleksandar Skoric, Seminar Ski Rad, Projektovanje Informacionih Sistema, DSS

Aleksandar Skoric, Seminar Ski Rad, Projektovanje Informacionih Sistema, DSS

5.0

|Views: 270|Likes:

More info:

Published by: Роберт Малеш on Mar 12, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/27/2014

pdf

text

original

PANEVROPSKI UNIVERZITET APEIRON FAKULTET INFORMACIONIH TEHNOLOGIJA

Redovne studije Smjer „Inženjering informacionih tehnologija”

Predmet Projektovanje informacionih sistema

„DSS”
(seminarski rad)

Student Aleksandar Škorić, 19 – 09 / RIT

Predmetni nastavnik Prof. dr Branko Latinović

. 11 Literatura ................................................................................4 2............................................................................................................................................ Proces donošenja odluke .................2 1.......... Faza inteligencije .......................................... 5 1................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 5 Faza selekcije ....................................................3 1.................................................................................................................................... 12 2 ...........Sadržaj Uvod........................................ 7 Zaključak ............................................................ 5 Faza dizajna .... 6 DSS (Decision Support Systems) ...........................................................1 1............................................................................ 3 1........................... 5 Implementacija ..........................................................................................................................................................

kao i ostale faze procesa odlučivanja zavise od psiholoških karakteristika donosioca odluke. Već krajem ‟70 – ih godina dvadesetog vijeka pojavljuje se MDS (Management Decision Systems). Značajnija istraživanja sistema za podršku odlučivanja vrše se „70 . godine (Austin.ih godina prošlog vijeka. koji su u bliskoj interakciji kako bi riješili kompleksne probleme. istraživača i korisnika DSS – a. Potrebno je uočiti dvije kritične situacije koje prethode odlučivanju.Uvod Informacioni sistemi za podršku odlučivanja ili DSS (Decision Support Systems) vezani su za nastanak i razvoj programskih jezika četvrte generacije i generatora aplikacija. Devedesetih godina prošlog vijeka pojavljuju se sistemi skladišta podataka ili DW (Data Warehouse) sa sistemom „iskopavanja podataka“ ili DM – om (Data Mining). Autor Tierauf. Odlučivanje predstavlja izbor jedne ili više alternativa koja će obezbjediti postizanje cilja. Kvalitet i brzina reagovanja na nastali problem. potom Intranet i interaktivno analitičko procesiranje ili OLAP (On – Line Analitical Processing). Sva istraživanja se uglavnom svode na to da je DSS interaktivni kompjuterski bazirani sistem koji pomaže donosiocima odluke da koriste podatke i modele (u poslednje vrijeme se sve više govori o znanjima) pri rješavanju nestruktuiranih (polustruktuiranih i slabo struktuiranih) problema. pružajući korisne informacije za proces odlučivanja. DSS definiše kao sistem koji donosiocu odluke omogućuje kombinaciju ličnog prosuđivanja sa računarskim izlazima u aktivnom korisničkom interfejsu sa mašinom. Texas) i okupila je oko 300 proizvođača. izvršni informacioni sistemi ili EIS (Executive Information Systems) i ekspertni sistemi ili ES (Expert Systems). 3 . Razvoj sistema za podršku odlučivanju vezuje se za ‟60 . struktuiranosti i dr. Problemom se smatra svaka situacija u kojoj se neko sadašnje ili dato stanje treba promjeniti. ali i od vrste problema. složenosti. a u ‟80 – im godinama razvijaju se sistem grupnog odlučivanja ili GDSS (Group Decision Support Systems). jer onakvo kakvo jeste zbog nečeg ne zadovoljava. kada se pojavljuje veliki broj radova iz ove oblasti. DSS pomaže onima koji odlučuju. informacione tehnologije i softvera. Geriti koncept DSS tretira kao efikasnu mješavinu ljudske inteligencije. da koriste podatke i modele kako bi riješili nestrukturirane i slabostruktuirane podatke. Osnovna ideja ovih informacionih sistema je da korisnik u interakciji sa izlaznim informacijama iz informacionog sistema donosi odluke. a to su: nastajanje problema i uočavanje problema.e godine prošlog vijeka kada se počelo sa definisanjem strukturnih izvještaja. Svako odlučivanje počinje uočavanjem problema. Prva međunarodna DSS konferencija održana je 1981.

4 .DSS treba da obezbjedi menadžeru vremenski odgovarajuću informaciju koja će biti tačna. jeste taj. on treba da podržava donošenje odluka na svim nivoima odlučivanja. Menadžer želi pravu informaciju. a ne da zamijeni donosioca odluka. kvantitativne metode. Ta informacija može biti rezultat ili može biti prikupljena sa spoljašnjih izvora. u pravo vrijeme i u pravoj formi. DSS se koristi za slabo struktuirane probleme. Dio podataka za formiranje baze DSS – a može se koristiti iz spoljnih izvora ili specijalizovanih datoteka. Kako je DSS namijenjen odlučivanju. DSS sadrži algoritme logičkih i racionalnih procesa putem kojih klasifikuje. Ovakav pristup omogućava postepeno dodavanje novih komponenti DSS – a koje će se uklopiti u postojeće sisteme. Osnovni razlog zbog kojeg se oni pretežno koriste na višim nivoima odlučivanja. DSS se može definisati i kao informacioni sistem koji ispunjava potrebe strateškog odlučivanja. relevantna i kompletna. Svrha DSS – a je da podrži. upoređuje i formira informacije za odlučivanje. Međutim. on pokušava da integriše menadžment i tradicionalne funkcije obrade podataka. Ovo je naročito karakteristično za najsloženije – strategijske informacije koje pruža DSS. lakoj za razumijevanje i upravljanje. Zbog toga je najcjelishodnija izgradnja distribuiranih DSS – ova sa pristupom svim potrebnim informacionim resursima. znači. koje su jednostavnije za primjenu i daju jednoznačne rezultate. što su niži nivoi odlučivanja suočeni sa bolje struktuiranim problemima. DSS mora da prikaže informaciju u adekvatnoj formi. pa su u prilici da koriste egzaktne. U tom smislu osnovu DSS – a čine programi koji pristupaju analitičkim bazama podataka (skladišta podataka) i izvlače iz njih sintetičku informaciju u obliku i formatu kakav je potreban za dati nivo odlučivanja.

izlazne veličine i relacije među njima. 1. 5 .1. proces donošenja odluka uključuje 3 + 1 fazu. koja je kasnije dodana. daje se odgovor na ključno pitanje. Prema američkom naučniku Herbertu Simonu. Kada je problem otkriven. a to je – kome problem pripada? Faza inteligencije završava preciznim definisanjem problema. kao i ocjenu nalaženja odgovarajuće alternativne akcije.3 Faza selekcije Faza selekcije ili izbora uključuje pretragu mogućih pravaca aktivnosti.1 Faza inteligencije Faza inteligencije se odnosi na postavljanje i što preciznije definisanje problema tj. radi se na njegovoj lokaciji i definisanju nivoa prioriteta.2 Faza dizajna Faza dizajna obuhvata istraživanje. 1. 1. Pretraga mogućnosti aktivnosti može se zasnivati na:  analitičkim tehnikama. Definišu se ulazne veličine. dizajn. razvoj i analizu mogućih pravaca aktivnosti. Proces donošenja odluke Sam proces odlučivanja iniciran je uočavanjem problema ili situacije u kojoj se neko stanje treba promijeniti u cilju zadovoljavanja poslovnih procesa. definisanje situacije koja zahtjeva donošenje odluke. a to su:     inteligencija. identifikaciju i definisanje problema. Postavljanje modela podrazumijeva konceptualizaciju problema i njegovu apstrakciju na matematičko – numerički i / ili simbolički model. selekcija (izbor jednog pravca akcije) i faza implementacije.

4 Implementacija Faza implementacije je naknadno dodana. 6 . Ova faza obično zahtjeva dosta vremena i ima najmanje izgleda za uspjeh. Implementacija predloženih rješenja predstavlja zaključnu fazu procesa donošenja odluka. 1.  pretraživanju naslijepo (blind search) i heuristici (nauci o modelima i principima nalaženja novog).

Decision Support Systems utiču na sposobnost upravljačkog odlučivanja. već im pružaju podršku kod odlučivanja. kao i na informatičkim stručnjacima i menadžerima. 7 .2. Specifični sistemi za podršku odlučivanju podrazumijevaju hardware i software koji omogućavaju donosiocima odluka rješavanje specifičnih skupova međusobno povezanih problema odlučivanja. Menadžment informacione sisteme kreirali su stručnjaci sa tehničkim iskustvom. DSS (Decision Support Systems) Sistemi za podršku odlučivanju (Decision Support Systems). Sistemi za podršku odlučivanju obično se definišu kao informacioni sistemi koji se izgrađuju da bi donosiocima odluka pomogli u rješavanju slabo strktuiranih problema odlučivanja. Decision Support Systems bazirani su na procesu odlučivanja. kao i druge aplikacije. Osnovni podsistemi sistema za podršku odlučivanju su:    podsistem upravljanja podacima. informatičari. podsistem upravljanja modelima i podsistem upravljanja dijalogom. a obuhvataju programske jezike specijalne namjene. U alate sistema za podršku odlučivanju spadaju hardverski i softverski elementi koji omogućavaju izgradnju specifičnih sistema za podršku odlučivanju i generatora sistema za podršku odlučivanju.a ima sličnosti i razlika. olakšavaju interpersonalne komunikacije. pristup analitičkim alatima i mogućnost komuniciranja sa ostalim nosiocima odlučivanja. Decision Support Systems su nadogradnja više različitih disciplina i zasnovani su na teoriji odlučivanja. Između menadžment informacionih sistema i DSS . modelima i znanjima i podsistemi korisničkog interfejsa. pomažu kod definisanja i rješavanja problema. Njihov osnovni cilj je da obezbjede kvalitetne informacije za proces odlučivanja radi povećanja efikasnosti odlučivanja. Oni ne zamjenjuju menadžere u donošenju odluka. Osnovne komponente sistema za podršku odlučivanju su podsistemi za upravljanje podacima. unaprijeđuju efektivnost i efikasnost procesa odlučivanja. nosiocima odlučivanja obezbjeđuju kontrolu nad podacima.

sistemi za podršku odlučivanju predstavljaju u rukama menadžera alat koji će im omogućiti da realizuju primarne ciljeve definisane strateškim planom. u sinergiji sa primjenom mikroračunara.a Upravljanje podacima i dijalogom postoji i kod drugih vrsta upravljačkih informacionih sistema. 8 . pa se može reći da sistemi za podršku odlučivanju nastaju dogradnjom upravljačkih informacionih sistema podsistemom upravljanja modelima.a su:     usmjerenost na zadatke koji zahtjevaju prosuđivanje menadžera. omogućio je donosiocima odluka modeliranje raznih problema odlučivanja. Dakle. Podsistem upravljanja modelima. računarskih mreža i softvera za podršku dijaloga čovjek – računar. menadžeri direktno pristupaju podacima i poznaju ambijent odlučivanja. Karakteristike DSS . Korisnik koji koristi DSS može da uprosti model odlučivanja tamo gdje je to moguće. a oslanjaju se na sopstveni sud i akcenat je na efektivnosti i efikasnosti.Drugi IS organizacije Podsistemi Interni podaci Upravljanje podacima Upravljanje modelima Eksterni podaci Upravljanje dijalogom Korisnici i zadaci Slika 1: Podsistemi DSS . akcenat je na manipulaciji sa podacima.

9 . razvoj planova i politika. DSS podržava sve faze u procesu odlučivanja. od faze definisanja problema. i složeni gdje se koriste neke tehnike vještačke inteligencije. izbor strategije. koja može biti rezultat unutrašnjih ili spoljašnjih izvora. Za srednji nivo menadžmenta upravljačka kontrola podržava efektivno i efikasno korištenje resursa organizacije i pruža podršku pojedinim funkcionalnim područjima. Najniži nivo menadžera koristi DSS koji podržava uspješnu realizaciju operativnih planova i programa. definisanje vizije i misije. Osamdesetih godina prošlog vijeka počeo je da se razvija sistem za grupnu podršku odlučivanju ili GDSS (Group Decision Support Systems). gdje EMS (Electronic Meeting System). Na sledećoj slici prikazano je da se DSS paketi mogu izvoditi na različitim računarskim platformama i da se mogu integrisati sa izvorima podataka korporacije. uključujući relacione baze podataka. Dizajn i struktura podsistema upravljanja zavisi od:     prostorne dislociranosti donosioca odluka: svi su na istom mjestu ili ne. Strategijsko upravljanje za najviši menadžment nivo podržava postavljanje ciljeva. Data martove i skladišta podatka. Praktična realizacija GDSS . treba da bude u odgovarajućoj formi. komuniciranju i rješavanju problema. DSS alati mogu biti prosti kada koriste iste baze podataka. preko faze projektovanja i faze izbora pa do faze implementacije. laka za razumijevanje i upravljanje. Informacija.Veoma je važno da DSS menadžeru pravovremeno obezbjedi informaciju koja treba da bude tačna. relevantna i kompletna. Integracija raznovrsnih platformi je glavni cilj današnjeg elektronskog poslovanja. stepena centralizacije odlučivanja: viši ili niži stepen decentralizacije i stepena saradnje donosioca odluka. vremenske udaljenosti donosioca odluka: svi učestvuju istovremeno ili ne. predstavlja softverski sistem za podršku grupnom odlučivanju upotrebljavajući ne samo informacionu tehnologiju.a zove se elektronsko vođenje sastanka. već i visoko sofisticirane metode u donošenju odluka.

Internet Intranet Extranet Korporacijski informacioni portal Gateway Korporacijski informacioni korisnički interfejs Agenti pretraživanja DM OLAP Data Mining DSS Šta – ako modeli Senzitivni modeli Goal – seeking modeli Optimizacioni modeli KM Knowledge Management Funkcije upravljanja bazom podataka Data Mart Operacione baze Druge poslovne apliakcije Analitičke baze Baze znanja Slika 2: Informacioni portal korporacije i DSS 10 .

Osnovna svrha sistema je služiti kao pomoćno sredstvo menadžerima. S razvojem tehnologije i teorije odlučivanja pojavljuju se i nova praktična ostvarenja i primjene sistema. Na taj način menadžeri mogu vidjeti uzročno . 11 . Neispravno korištenje ili ignorisanje ovih informacija često vodi gubicima u poslovanju ili čak zatvaranju firme u potpunosti. Svrha sistema nije automatizacijom donošenja ukloniti menadžere niti menadžerima ponuditi rješenja problema. Drugi i bitniji cilj sistema je omogućiti istraživanje i analizu učinka pojedinih odluka na cjelokupno poslovanje. Ovisno o vrsti menadžera sistem podatke prikazuje na različit način. U samim počecima razvoja pojedini oblici nisu bili primjenjivi u praksi. Ti sistemi sadrže velike količine informacija o poslovanju u digitalnom obliku te se mogu iskoristiti za unaprjeđenje cjelokupnog poslovanja. U velikim poslovnim okolinama donošenje kvalitetnih odluka zahtjeva usporednu analizu velike količine informacija. Razvoj globalne mreže (Internet) i veba posebno je utjecalo na širenje sistema zbog mogućnosti korištenja online baza podataka i udaljenih web dokumenata. transakcijski ili sistemi za podršku poslovanju.posljedične veze u poslovnim procesima i donijeti kvalitetnije poslovne odluke.Zaključak Sistemi za podršku odlučivanju razvijaju se već duži niz godina. Sistemi za podršku odlučivanju namijenjeni su za pružanje pomoći menadžerima prilikom donošenja odluka. Prvi cilj sistema je integrisati podatke o poslovanju firme i predočiti ih menadžeru na odgovarajući način. Savremene poslovne okoline su opremljene različitim oblicima informacionih sistema kao što su upravljački.

dr Branko Latinović.2012.Literatura    INFORMACIONI SISTEMI.hr. godina UPRAVLJANJE POSLOVNIM INFORMACIONIM SISTEMIMA. 2009. godina http://www. 26.aspx?fileticket=Unr1T9xSZI0%3D&tabid=78&mid=630&lang uage=en-GB.fer. 01. 2006. 12 . Panevropski Univerzitet “APEIRON” Banja Luka. Panevropski Univerzitet “APEIRON” Banja Luka. http://www. doc. dr Gordana Radić.hr/zpr/LinkClick. prof.zpr.zpr.fer.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->