RRiF-ov računski plan za poduzetnike

XIV. dopunjeno izdanje Sastavili: • Dr. sc. Vlado BRKANIĆ, ovl. rač. i ovl. rev., Prof. dr. sc. Mladen HABEK,

glavni urednik časopisa RAČUNOVODSTVO; REVIZIJA I FINANCIJE i prof. na RRiF Visokoj školi za financijski menadžment Predsjednik Programskog savjeta časopisa RRiF

Nakladnik: • RRiF-plus, d.o.o. za nakladništvo i poslovne usluge,
10000 Zagreb, Vlaška 68, HRVATSKA Telefon: 01/4699-760, pretplata Fax: 01/4699-766

kljuc

naziv

0
00
000 001 002 003 004

POTRAŽIVANJA ZA UPISANI KAPITAL I DUGOTRAJNA IMOVINA
POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL
Potraživanja Potraživanja dionica) Potraživanja Potraživanja Potraživanje za upisani a neuplaćeni dionički kapital (analitika po upisnicima) iz ponovljene emisije dionica za upisane a neuplaćene svote kapitala (razrada po emisijama za upisani a neuplaćeni kapital u d.o.o. (analitika po članovima društva) za temeljni ulog komanditora za ostale uloge u kapital

01
010 0100 0101 0102 011 0110 0111 0112 0113 0114 012 0120 01200 01201 0121 01210 01211 01212 01213 01214 01215 0122 01220 01221 013

NEMATERIJALNA IMOVINA
Izdatci za razvoj Izdatci za razvoj projekta (konstruiranje i testiranje prototipova i modela, dizajn alata, naprava i kalupa i sl. Izdatci za razvoj proizvoda (uzorci, recepture, troškovi pronalazaka i sl.). Izdatci za istraživanje mineralnih blaga (MSFI 6) Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke Ulaganje u koncesije (za resurse, ceste, ribarenje, linije, sirovine, itd.) Ulaganje u patente i tehnologiju, inovacije, tehničku i tehnološku dokumentaciju za proizvodnju proizvoda ili pružanje usluga Ulaganje u licenciju i frenčajz (Franchising) Robne marke, trgovačko ime, lista kupaca, industrijska prava, marketinška prava, uslužne marke i sl. prava Ulaganje u tržišni udio (otkup prava distribucije za neko područje) Softver i ostala prava Softwer Ulaganje u računalni softwer Ulaganje u internetske stranice Ostala dugotrajna prava Ulaganje u autorska i dr. prava korištenja Ulaganje u znanje (know how), dizajn Ulaganje u pravo reproduciranja (npr. filmova), pravo objave u izdavaštvu i sl. Ulaganja na tuđoj imovini radi uporabe ili poboljšanja (nekretnina, opreme i sl.) Ulaganje u dugogodišnje pravo uporabe (prema ugovoru) Ulaganje u pravo suvlasništva opreme Ostala prava Založno pravo i hipoteke (realizirane) Ostala dugogodišnja prava Goodwill

0130 014 0140 0141 0142 015 0150 0151 0152 0153 0154 0155 0156 016 018 019 0190 0191 0192 0193 0194 0195

Goodwill Ostala nematerijalna imovina Dugogodišnje naknade plaćene za pravo građenja, pravo prolaza i sl. Filmovi, glazbeni zapisi Ostala nematerijalna imovina Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine Predujmovi za razvoj Predujmovi za koncesije Predujmovi za patente, licencije i dr. Predujmovi za robne ili uslužne marke Predujmovi za nabavu softwera Predujmovi za nabavu ostalih prava uporabe Predujmovi za ostalu nematerijalnu imovinu Nematerijalna imovina u pripremi (analitika prema vrsti računa skupine 01) Vrijednosno usklađenje nematerijalne imovine (analitika prema vrsti računa skupine 01) Akumulirana amortizacija nematerijalne imovine Akumulirana amortizacija izdataka za razvoj Akumulirana amortizacija koncesija, patenata, licencija i sl. Akumulirana amort. robne i uslužne marke Akumulirana amortizacija softwera Akumulirana amortizacija godwilla (v. napom. 3.) Akumulirana amort. ostale nematerijalne imovine

02
020 0200 0201 0202 0203 0204 0205 0206 0207 0208 0209 021 0210 0211 0212 023 0230 0231 0232 0233 0234 0235 0236 0237 0238 0239 024 026 0260 0261 027 0270 0271 028 0280 0281 029

MATERIJALNA IMOVINA - NEKRETNINE
Zemljišta Građevinsko zemljište (bez zgrada) Poljoprivredno zemljište Zemljište za deponije smeća i otpada Zemljište za eksploataciju kamena, gline, šljunka i pijeska, Zemljište sa supstancijalnom potrošnjom ili odlagališta Zemljište pod prometnicama, dvorištima, parkiralištima i sl. Zemljišta pod dugogodišnjim nasadama, parkovima, vrtovima i sl. Čista neobrađena i nezasađena zemljišta i kamenjari Zemljišta ispod građevina Poboljšanja na zemljištu (ulaganja u odvodnjavanje, uređivanje prilaza i sl.) Zemljišna prava (višegodišnja) Zemljište s upisanim pravom građenja (unaprijed plaćena) Pravo služnosti na zemljištu (unaprijed plaćena) Zemljišta u zakupu (unaprijed plaćena) Građevinski objekti (za vlastite potrebe) Poslovne zgrade Tvorničke zgrade, hale i radionice Zgrade trgovine, hotela, motela, restorana Skladišta, silosi, nadstrešnice i garaže, staklenici, sušionice, hladnjače Zgrade montažne, barake, mostovi, drvene konstrukcije i sl. Ograde (betonske, kamene, metalne i sl.), izlozi, potporni zidovi - brane, športski tereni, šatori, žičare i sl. Putovi, parkirališta, staze i dr. građevine (rampe i sl.), nadvožnjaci i dr. betonske ili metalne konstrukcije Cjevovodi, vodospremnici, utvrđene obale, kanali, kanalizacija, dalekovodi Objekti poljoprivrede i ribarstva Ostali nespomenuti građevinski objekti (rudnici, brane) i objekti izvan uporabe Stanovi za vlastite zaposlenike Predujmovi za nabavu nekretnina Predujmovi za nabavu zemljišta Predujmovi za građevine u nabavi Nekretnine u pripremi Zemljišta u pripremi Građevine u pripremi Vrijednosno usklađenje nekretnina Vrijednosno usklađenje zemljišta Vrijednosno usklađenje građevina Akumulirana amortizacija građevina

0290 0291

Akumulirana amortizacija građevina (analitika prema pojedinim građevinama) Akumulirana amortizacija odlagališta otpada, kamenoloma i sl. (MRS 16. t. 58.)

03
030 0300 0301 0302 0303 0304 0305 0306 0307 0309 031 0310 0311 0312 0313 0314 0315 0316 0317 0318 0319 032 0320 03200 03201 03202 03203 03204 03205 03206 03207 03208 03209 0321 03210 03211 03212 03213 0322 0323 0324 0325 0326 0327 0328 0329 033 0330 0331 0332 0333 034 0340

POSTROJENJA, OPREMA, ALATI, INVENTAR I TRANSPORTNA SREDSTVA
Postrojenja Tehnička postrojenja, uređaji, spremnici, pogonski motori, platforme i dr. Strojevi i alati u svezi sa strojevima u pogonima i radionicama za obradu i preradu Energetska postrojenja (kotlovnice, generatori, naponske i solarne ćelije, vjetro-elektrane, toplinske crpke i dr.) Rashladna postrojenja Prijenosna postrojenja (dizala, pokretne stepenice, elevatori, pokretne trake i sl.) Poboljšanje na postrojenjima Mlinska postrojenja Postrojenje za pakiranje, ambalažu i sl. Ostala postrojenja i postrojenja izvan uporabe Oprema Uredska oprema (fotokopirni aparati, telefoni, telefaxi, blagajne, alarmi, klimatizacijski uređaji, hladnjaci, televizori, i dr.) Računalna oprema Telekomunikacijska oprema (mobiteli, tel. centrale, antene i sl.) Oprema trgovine (police, blagajne, hladnjaci, i dr.) Oprema ugostiteljstva, hotela i sl. (aparati, štednjaci, hladnjaci, pokućstvo i sl.) Oprema servisa (dizalice, ispitni uređaji, aparati i dr.) Oprema za graditeljstvo (kranovi, bageri, skele, oplate, mješalice, dizalice, valjci i sl.) Oprema ribarstva (osim brodova) Oprema zaštite na radu i protupožarne zaštite Ostala oprema i oprema izvan uporabe Alati, pogonski inventar i transportna imovina Transportna imovina Putnička vozila (osobna i putnički kombi) i motor kotači Teretna i vučna vozila, tegljači i kamioni Priključna transportna sredstva (prikolice) Teretna vozila (dostavna i kombi) i hladnjače, cisterne Auto mješalice, auto crpke za beton, auto dizalice i sl. Autobusi Zrakoplovi Brodovi (veći od 1000 BRT) Brodice, jahte i ost. plovila Ostala transportna sredstva i uređaji (gusjeničari, el. vozila, viljuškari, vagoni, elevatori, traktori, bicikli i dr.) Pokućstvo - inventar Uredsko pokućstvo, sagovi, zavjese i sl. Inventar trgovine (police, pregrade, pultovi) Ugostiteljsko i hotelsko pokućstvo i inventar Ostalo pokućstvo i inventar Pogonski i skladišni inventar (stalaže, zatvoreni ormari, skele, oplate, protupožarni aparati, zaštitna sredstva i sl.) Alati, mjerni i kontrolni instrumenti i pomoćna oprema Audio i video aparati, kamere, parkir. rampe i sl. Reklame (svjetleće), stupovi i sl. Inventar ustanova (aparati, kreveti i sl.) Ostali pogonski inventar, Višegodišnja ambalaža Alati, inventar i vozila izvan uporabe Pretporez koji se ne može odbiti (kao dio vrijed. os. aut.) 30% pretporeza od osobnih automobila (n. v. do 400.000,00 kn) 30% i 100% pretporeza od osobnih automobila (n. v. veće od 400.000,00 kn) 30% pretporeza od brodova, jahti i dr. (n.v. do 400.000,00 kn) 30% i 100% pretporeza od brodova, jahti i dr. (n.v. veće od 400.000,00 kn) Poljoprivredna oprema Traktori, kombajni, prikolice i sl.

za osobni prijevoz Akumulirana amortiz. police. prskalice. Knjige. veće od 400. freze. 30% od pretporeza od brodova. Arhivski predmeti. separatori.) Oprema ribarstva (kavezi.bilje . imovine Vrijednosno usklađenje poljoprivredne opreme Akumulirana amortizacija postrojenja i opreme Akumulirana amortiz. postrojenja Akumulirana amortiz. pogonski inventar i transportnu imovinu Predujam za ostalu imovinu Materijalna imovina u pripremi Postrojenja u pripremi Oprema u pripremi Alati. filteri. sred. ostale mat. Oldtimeri (automobili. brodovi i dr. veće od 400. v. preše. mreže. sabirače i sl. magarci i mule Svinje Ovce i koze Perad Ribe Pčelinja društva Stado kunića. automobila (n. pogonski inventar u pripremi Osobni automobili i transportna sredstva u pripremi Poljoprivredna oprema u pripremi Ostala imovina u pripremi Vrijednosno usklađenje postrojenja i opreme Vrijednosno usklađenje postrojenja Vrijednosno usklađenje opreme Vrijednosno usklađenje alata. pogonskog inventara i transportne imovine Vrijednosno usklađenje ostale mat. nasadi i cvijeće Ulaganja u ostale višegodišnje nasade Biološka imovina . automobila Akumulirana amortiz.životinje . stočarstva i ribarstva Ostala materijalna imovina Umjetnine.000. sred. makete i sl. karte. 30% i 100% pretporeza od osob. punionica) Oprema vočarstva i maslinarstva Oprema stočarstva i pćelarstva Oprema mlinova Ostala oprema poljoprivrede. za osobni prijevoz (n. poljoprivredne opreme Akumulirana amortiz. opreme Akumulirana amortiz. jahti i dr. jahti i dr.) Oprema za mljekarstvo (muzilice.00 kn) Akumulirana amortiz.) Ostala materijalna imovina Predujmovi za materijalnu imovinu Predujmovi za postrojenja i opremu Predujmovi za alate. fotografije i sl. beračice. 30% pretporeza od osob. alata.osnovno stado Goveda Konji Mazge. spremnici i sl.000. pogonskog inventara i transportne imovine Akumulirana amortiz. v. slike i sl. pakirnice) Oprema vinogradarstva (bačve.00 kn) 04 040 0400 0401 0402 0403 0404 0405 041 0410 0411 0412 0413 0414 0415 0416 0417 0418 BIOLOŠKA IMOVINA Biološka imovina . imovine Akumulirana amortiz.0341 0342 0343 0344 0345 0346 0347 0349 035 0350 0351 0352 0353 0354 036 0360 0361 0362 037 0370 0371 0372 0373 0374 0375 038 0380 0381 0382 0383 0384 039 0390 0391 0392 0393 0394 0395 0396 0397 0398 Radni priključci (plugovi. 30% i 100% pretporeza od brodova. nutrija (za rasplod) .višegodišnji nasadi Voćnjaci Vinogradi Maslinici Plantaže drveća i bilja (šume) Parkovi. čamci i brodovi. zelenila.

) Predujmovi za biološku imovinu Predujmovi za višegodišnje nasade Predujmovi na nabavu životinja Biološka imovina u pripremi Višegodišnji nasadi u pripremi Životinje (osnovno stado) u nabavi Vrijednosno usklađenje biološke imovine Vrijednosno usklađenje višegodišnjih nasada Vrijednosno usklađenje životinja (osnovnog stada) Akumulirana amortizacija biološke imovine Akumulirana amortiz.o. kuće) Predujmovi za ulaganja u nekretnine Predujam za ulaganja u zemljište Predujam za ulaganje u građevine Ulaganja u nekretnine u pripremi Ulaganja u zemljišta u nabavi Ulaganja u građevine u nabavi Ulaganja u građevine u izgradnji Vrijednosno usklađenje ulaganja u nekretnine Vrijednosno usklađenje ulaganja u zemljište Vrijednosno usklađenje ulaganja u građevine Akumulirana amortizacija ulaganja u građevine 06 060 0600 0601 0602 0603 0604 0605 0606 0607 061 062 0620 0621 0622 0623 0624 063 064 0640 0641 0642 0643 0644 0645 0646 0647 06470 06471 0648 DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (s povratom dužim od jedne godine) Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika (s više od 20% udjela) Udjel u dionicama (s više od 20%) Udjel u kapitalu d.-a (s više od 20%) Udjeli u komanditnom društvu Udjeli u društvima u inozemstvu (s više od 20%) Osnivački udjeli u ustanovama Udjeli u zadrugama Udio u društvu s uzajamnim udjelima Ulaganje u kapitalne pričuve (neupisani kapital) Dani zajmovi povezanim poduzetnicima (analitika po društvima u kojima se ima više od 20% udjela) Sudjelujući interesi (udjeli) Udjel u dioničkom kapitalu (do 20% udjela . raspoložive za prodaju . apartmani. futeresi i sl.analitika po društvima) Udjel u kapitalu d.o.o.) Ulaganja u ostale vrijednosne papire Ulaganja u vrijednosne papire po fer vrijednosti Vrijednosni papiri namijenjeni prodaji (do dospijeća) Ulaganje u vrijed. (do 20% udjela) Udjeli u društvima u inozemstvu (do 20% udjela) Ulaganje u dionice i udjele radi preprodaje Potraživanja za udio u dobitku (analitika po udjelima) Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi (do 20% udjela u T.zemljišta Ulaganja u nekretnine . certifikate i sl. stanovi. stanovi.0419 046 0460 0461 047 0470 0471 048 0480 0481 049 0490 0491 Ostale nespomenute životinje (psi. apartmani. kuće) Građevine izvan uporabe (zgrade. višegodišnjih nasada Akumulirana amortiz. Ulaganja u komercijalne zapise i robne ugovore Ulaganja u dugotrajne financijske vrijednosne papire (ročnice.K. ptice i dr. zadužnice (kupljene) Ulaganja u državne obveznice Dugotrajna ulaganja u obveznice društva Dugotrajna ulaganja u blagajničke zapise Dugotrajna ulaganja u opcije.građevine Građevine u najmovima (poslovne zgrade.) Ulaganja u vrijednosne papire (dugotrajne) Ulaganja u mjenice. životinja (osnovnog stada) 05 050 051 0510 0511 056 0560 0561 057 0570 0571 0572 058 0580 0581 059 ULAGANJA U NEKRETNINE Ulaganja u nekretnine .o. pap.

i 13. kooperanata i sl. 9.dugotrajna Potraživanja od radnika Potraživanja od članova društva Potraživanja iz ortaštva Vrijednosno usklađivanje dugotrajnih potraživanja Potraživanja za nezarađenu kamatu 08 080 ODGOĐENA POREZNA IMOVINA Odgođena privremena razlika poreza na dobitak (analitika po godinama) 1 NOVAC. ortacima. depoziti i sl.) Ostala dugotrajna financijska imovina Ulaganja u investicijske fondove (s rokom dužim od 1 god.0649 065 0650 06500 06501 06502 06503 06504 06505 06509 0651 06510 06511 06512 06513 06514 0652 06520 06521 06522 06523 066 0660 067 0670 0672 068 069 Nezarađeni prihodi u financijskim instrumentima Dani zajmovi.obrtnicima Dani zajmovi kooperantima Dani zajmovi direktoru. imovinu prodanu na kredit Potraživanja za prodaju u financijskom lizingu Potraživanja za prodani udjel na kredit Potraživanja za prodaju na potrošački kredit Ostala potraživanja iz prodaje na kredit Potraživanja iz faktoringa Potraživanja za jamčevine Potraživanja za jamčevine iz operativnog lizinga Jamstvo za dobro izvedene radove Jamčevine iz natječaja Jamčevine za štete Potraživanja u sporu i rizična potraživanja Potraživanja za predujmove za usluge Ostala potraživanja .) Ostala nespomenuta dugoročna ulaganja Vrijednosno usklađenje financijske imovine . menadžerima. . t.dugotrajne (analitika prema oblicima imovine u usklađenju) Nezarađene kamate u kreditima i sl. Dani dugotrajni zajmovi Dani zajmovi vanjskim pravnim osobama (nepovezanim) Dani zajmovi vanjskim fizičkim osobama . zaposlenicima Oročenja u bankama Financijski zajmovi dani u inozemstvo Ostali dugotrajni zajmovi Depoziti dugotrajni Depoziti iz poslovnih aktivnosti Depoziti kod osiguravajućih društava Depoziti u poslovnim bankama Depoziti na carini (garancija špeditera) Sudski depoziti Kaucije i kapare Kaucije za obveze Kaucije iz kupoprodajnih poslova Kaucije za plaćanja Dane kapare i osiguranja Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela Ulaganja (udjeli) koji su raspoloživi za prodaju (dugotrajno ulaganje . te MRS 39. Potraživanja s osnove prodaje na kredit Potraživanja s osnove prodaje na robni kredit Potraživanja s osnove prodaje na robni kredit u inozemstvu Potraživanja za prodane usluge na kredit Potraživanje za dugotr. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA. 11. t. 07 070 0700 0701 0702 071 0710 0711 0712 0713 0714 0715 0716 0717 072 073 0730 0731 0732 0733 074 075 076 0760 0761 0762 078 079 POTRAŽIVANJA (dulja od jedne godine) Potraživanja od povezanih poduzetnika Potraživanja od povezanih društava za isporuke dobara i usluga Potraživanja od povezanih društava za dana sredstva na dugoročnu posudbu (osim novca) Potraživanja od zadrugara.MRS 28.

vrijednosnica) Blagajna prodavaonice Blagajna servisa Blagajna recepcije (šanka) Blagajna radne jedinice Blagajna za ostalo Prijelazni račun blagajne prodavaonice Devizni računi Devizni račun u domaćoj banci (analitika po devizama) Devizni račun u inozemnoj banci (u EU) Devizni račun reeksportnih poslova Devizni račun investicijskih radova Devizni račun poslovne jedinice u inozemstvu Devizni račun u slobodnoj zoni Nerezidentski devizni račun Devizni račun terminskih poslova Prijelazni devizni račun Otvoreni akreditiv u stranim valutama Otvoreni devizni akreditiv u domaćoj banci Otvoreni akreditiv u inozemnoj banci Devizna blagajna Glavna devizna blagajna Devizna blagajna za službena putovanja u inozemstvo Devizna blagajna za troškove prijevoza robe u inozemstvo Devizna blagajna za mjenjačke poslove Devizna blagajna za razne isplate Novac za kupnju deviza Ostala novčana sredstva Vrijednosno usklađenje depozita u bankama 11 110 1100 1101 1102 111 1110 1111 1112 1113 112 1120 1121 1122 113 1130 1131 KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (do jedne godine) Udjeli (dionice) u povezanim poduzetnicima Udjeli u povezanim društvima (s više od 20%) Dionički udio u d. taksenih maraka i dr. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi (do 20% udjela) Zajmovi u novcu Zajmovi iz preuzetog duga .d.dionice u bankama Udjeli (do 20%) u ustanovama. zadrugama i dr.KRATKOTRAJNA POTRAŽIVANJA. (s više od 20%) Ulaganje u dionice radi preprodaje (iz udjela više od 20%) Dani zajmovi povezanim poduzetnicima Kratkoročni zajam povezanom društvu Kratkoročni zajam povezanom društvu u inozemstvu Zajmovi dani vlastitim podružnicama Zajmovi dani ustanovama i školama (kojih je društvo osnivač) Sudjelujući interesi (udjeli) Udjeli (do 20%) u društvima kapitala Udjeli . TE TROŠKOVI I PRIHOD BUDUĆEG RAZDOBLJA 10 100 1000 1006 1007 1008 1009 101 102 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1028 1029 103 1030 1031 1032 1034 1035 1036 1037 1038 1039 104 1040 1041 105 1050 1051 1052 1053 1055 106 108 109 NOVAC U BANKAMA I BLAGAJNAMA Novčani računi u bankama Žiro-račun u banci (analitika po računima u bankama i štedionicama) Zajednički račun Podračun društva Žiro-račun društva u osnivanju Žiro-račun prijelazni konto Otvoreni akreditiv u domaćoj banci Blagajne Glavna blagajna (uključivo i plemenitih metala) Blagajna vrijednosnica (poštanskih.

96. 303. Dani kratkotrajni zajmovi Zajmovi poduzetnicima Zajmovi ortacima Zajmovi obrtnicima Zajmovi podružnicama Zajmovi ustanovama Zajmovi dani u inozemstvo Zajmovi članovima uprave i zaposlenicima Zajmovi dani poljoprivrednicima ili zadrugarima Dospjeli anuiteti dugotrajnih zajmova (koji se naplaćuju u roku od 12 mjeseci . utužena. od dospijeća Ostali zajmovi društvima u kojima se drži udjel do 20% Ulaganja u vrijednosne papire Čekovi Mjenice Mjenice u portfelju Mjenice na naplati Mjenice u protestu Utužene mjenice Komercijalni zapisi Kratkotrajne obveze poduzetnika Blagajnički zapisi (izdani od banaka) Ulaganje u obveznice Zadužnice (iskupljene) s temelja jamstva Ulaganje u vrijednosne papire ( "namjenjene prodaji") Ostali brzounovčivi vrijednosni papiri (robni papiri. u stečaju i sl. najmovi. novacijama i sl. Potraživanja u sporu (npr. iz fin. ZOO) Potraživanje po asignacijama. ZOO) Polozi gotovine za ostale poslovne aktivnosti Potraživanja iz ulaganja u investicijske fondove Kratkotrajno ulaganje u novčane fondove Kratkotrajno ulaganje u ostale investicijske fondove Ostala financijska imovina Otkup kratkoročnih potraživanja (faktoring) Ulaganje u kratkotrajne eskontne poslove Potraživanja za više uplaćeno po kreditnoj kartici Potraživanja za isplate avaliranih ili indosiranih mjenica Potraživanja po isplaćenim garancijama Potraživanja iz preuzetog duga (čl. depoziti i sl. ostale obveznice) Predani vrijednosni papiri na naplatu Dani zajmovi. imovine) Vrijednosno usklađivanje financijske imovine .1132 1133 114 1140 1141 11410 11411 11412 11413 1142 1143 1144 1145 1146 1147 1148 1149 115 1150 11500 11501 11502 11503 11504 11505 11506 11507 11508 11509 1151 11510 11511 11512 11513 1152 11520 11521 11522 11523 11524 11525 116 1160 1161 117 1170 1171 1172 1173 1174 1175 1176 118 119 Zajmovi iz dospjelih anuiteta u razdoblju do 12 mj.analitika po korisnicima) Ostali kratkotrajni zajmovi Depoziti (do jedne godine) Depoziti u bankama Depoziti u osiguravajućim društvima Depoziti u inozemnim financijskim institucijama Depoziti za ostale poslovne aktivnosti Kaucije i jamčevine (do jedne godine) Kaucije na aukcijama (dražbama) Kaucije za robu Kaucije za ambalažu Dane jamčevine za natječaje Potraživanja za kapare (čl. kapaciteta i dr.) Potraživanja za prodaju prava Kupci građani i prodaja na potrošački kredit . ustupanje radne snage.kratkotrajne (analitika po otpisima iz ove skupine računa) 12 120 1200 1201 1202 1203 POTRAŽIVANJA (KRATKOTRAJNA) Potraživanja od kupaca Potraživanja od kupaca dobara Potraživanja od kupaca usluga (servisne.

) Potraživanja za prodaju .) Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika (u kojima se drži manje od 20% udjela) Potraživanja za isporuke dobara i usluga Potraživanja za dividendu . znaka i autorskih prava) Potraživanja stečena cesijom.1204 1205 1206 1207 1208 1209 121 1210 1211 122 1220 1221 1222 1223 1224 1225 1226 1227 1128 123 1230 1231 1232 1233 124 1240 1241 1242 1243 125 126 1260 1261 127 1270 1271 1272 1273 128 1280 1281 1282 1283 1284 1285 1286 1287 1288 1289 129 1290 1291 1292 1293 1294 1295 Kupci imovinskih sredstava. rabat i sl. Potraživanja od kupaca za prodanu robu iz komisije Kupci zastupničke i franšizne prodaje Potraživanja za prodaju na kreditne kartice Potraživanja od ostalih prodaja Potraživanja za nefakturiranu isporuku dobara ili usluga Kupci u inozemstvu Kupci dobara iz inozemstva Kupci usluga iz inozemstva Potraživanja od povezanih poduzetnika (s više od 20% udjela . ZTD) Potraživanja za kamate od povezanih društava Potraživanja od podružnica Ostala kratkoročna potraživanja od povezanih poduzetnika Potraživanja za udio u dobitku d.o. casa-sconto.isporuku povezanim društvima Potraživanja za dividende od povezanih društava Potraživanja za isporuke povezanim društvima u inozemstvu Potraživanja za nadoknadu gubitka od povezanih društava (čl.dobitak Potraživanja za kamate Ostala potraživanja od sudjelujućih društava Potraživanja za kamate Potraživanja od kupaca za ugovorene kamate (koje nisu pripisane glavnici) Potraživanja za zatezne kamate (koje nisu pripisane glavnici) Potraživanja za kamate po nagodbama Potraživanje za kamatu iz danih zajmova Potraživanja za predujmove za usluge (koje nisu u svezi sa zalihama i dugotr.prihodu u investicijskom fondu Potraživanja za tantijeme (nadoknade za korištenje patenta.-a Potraživanja iz ulaganja radi povećanja udjela (do upisa u t. ustanove Potraživanja od članova društva za pokriće gubitka Potraživanja za dana jamstva i činidbe Potraživanja za poreze iz poslovnih odnosa Ostala potraživanja Vrijednosno usklađenje potraživanja Vrijednosno usklađenje potraživanja od kupaca Vrijednosno usklađenje potraživanja od povezanih društava Vrijednosno usklađenje od poduzetnika iz sudjelujućih interesa Vrijednosno usklađenje kamata Vrijednosno usklađenje za dane predujmove za usluge Vrijednosno usklađenje ostalih potraživanja (računi 126 do 128) 13 130 1300 1301 POTRAŽIVANJA OD ZAPOSLENIH I OSTALA POTRAŽIVANJA (kratkotrajna) Potraživanja od zaposlenih Potraživanja od zaposlenih za više isplaćenu plaću Potraživanja za isplaćeni predujam za službeni put .ovisni poduzet.) Potraživanja iz vanjskotrgovačkog poslovanja (s osnove uvoza odnosno izvoza za tuđi račun) Potraživanja po poslovima uvoza za tuđi račun Potraživanja od izvoznika Potraživanja s osnove ostalih aktivnosti Potraživanja s osnove prodaje udjela i dionica Potraživanja za nakladno odobrene popuste (bonifikacije.o. otpadaka i sl. asignacijom i preuzimanjem duga od prodaje Potraživanja za nadoknadu troškova iz jamstva Potraživanja od kooperanata. 489. materijala. inventara. zadrugara. imov.k.) Potraživanja za predujam za kupnju dionica i udjela Potraživanja od komisionara Ostala kratkoročna potraživanja Potraživanja iz odštetnih zahtjeva (od osiguravajućih društava) Potraživanja za udjel u dobitku .

ugovora o djelu. po službenoj kred. za korištenje odmarališta i sl.23% Ispravci pretporeza zbog prenamjene dobara Ispravak pretporeza zbog promjene postotka priznavanja PDV-a Pretporez stečen po ugovoru o asignaciji ili iz preknjižavanja Potraživanja za razliku većeg pretporeza od obveze u obračunskom razdoblju Pretporez koji još nije priznan (uključivo i neplaćeni R-2) Potraživanja za više plaćeni PDV po konačnom obračunu Potraživanja za porez i prirez na dohodak iz plaća i drugih primanja Potraživanja za porez na dohodak iz plaća Potraživanja za prirez iz plaća Potraživanja za porez na dohodak iz autorskih prava.22% Pretporez .10% Plaćeni PDV na usluge inozemnih poduzetnika . Ostala poslovna potraživanja Potraživanja za naknadne popuste Potraživanja od ortaka Potraživanja od zastupnika Ostala poslovna potraživanja Vrijednosno usklađenje potraživanja od zaposlenih članova društva i ostalih potraživanja 14 140 1400 14000 14001 14002 1401 14010 14011 14012 1402 14020 14021 14022 1403 14030 14031 14032 1404 14040 1406 1407 1408 1409 141 1410 1411 1412 1413 1414 1417 142 1420 1421 1422 POTRAŽIVANJA OD DRŽAVE ZA POREZE.22% Plaćeni PDV na usluge inozemnih poduzetnika . Potraživanja od zaposlenih za manje plaćene poreze i doprinose Potraživanja od zaposlenika za plaćene privatne troškove (npr. CARINU I DOPRINOSE Porez na dodanu vrijednost Pretporez po ulaznim računima Pretporez .dividendu Potraživanja od članova društva za privatne troškove Potraživanja od članova ustanove Potraživanja od članova zadruge Potraživanja u sporu i rizična potraživanja (iz skupine 12 i 13) Potraživanja za sredstva u slobodnoj zoni Potraživanja od banaka za prodaju na potrošački kredit Potraživanja od poslovnih jedinica u inozemstvu Potraživanja za isporučena dobra i usluge Potraživanja za doznake novca.10% Pretporez .23% Plaćeni PDV na usluge inozemnih poduzetnika Plaćeni PDV na usluge inozemnih poduzetnika . kartici) Potraživanja od zaposlenika za primitak u naravi Ostala potraživanja od zaposlenih Potraživanja od članova poduzetnika Potraživanja od članova društva za predujmljeni dobitak .22% Pretporez iz predujmova .23% Pretporez iz predujmova Pretporez iz predujmova -10% Pretporez iz predujmova . za karnete i dr.23% Plaćeni PDV pri uvozu dobara Plaćeni PDV pri uvozu dobara .1302 1303 1304 1305 1306 1307 1309 133 1330 1331 1332 1333 134 135 136 137 1370 1371 138 1380 1381 1382 1389 139 Potraživanja za dane novčane svote za nabave u gotovini (za tržišni nakup. za dobitak i dr.10% Plaćeni PDV pri uvozu dobara .) Potraživanja za manjkove i učinjene štete (s PDV-om) Potraživanja za prehranu.22% Plaćeni PDV pri uvozu dobara . dohodaka članova nadzornog odbora i drugih dohodaka Potraživanja za porez i prirez na stipendije i nagrade učenika i studenta Potraživanja za poreze iz drugih dohodaka Potraživanja za više plaćeni porez na dohodak od kapitala Potraživanja za više plaćene doprinose iz plaća i na plaće Potraživanja za više plaćene doprinose za MO iz plaće Potraživanja od MO za više plaćeni doprinos za beneficirani staž Potraživanja za više plaćeni doprinos za zdravstveno osiguranje na plaće . kazne.

Unaprijed plaćene kamate na bankovna jamstava i sl. bolesti Potraživanja za više plaćeni doprinos za zapošljavanje na plaće Potraživanja za ostale nespomenute doprinose Potraživanja za porez na dobitak i po odbitku Potraživanja za plaćene predujmove poreza na dobitak Potraživanja za više plaćeni porez po odbitku (na inozemne usluge) Potraživanja za porez na dobitak stečen po ugovoru o cesiji ili iz preknjižavanja Porez na dobitak plaćen u inozemstvu Potraživanja za posebne poreze (akcize . premije. za zdrav. poreze od države Potraživanja za poseban porez na kavu Potraživanja za poseban porez na bezalkoholna pića Potraživanja za poseban porez na alkoholna pića Potraživanja za poseban porez na pivo Potraživanja za poseban porez na duhanske proizvode Potraživanja za poseban porez na naftne derivate i naknade za ceste Potraživanja za poseban porez na osobne automobile. plovila i zrakoplove Potraživanja za poseban porez na luksuzne proizvode Potraživanja za porez na promet nekretnina Potraživanja za 5% poreza na promet motornih vozila i plovila Potraživanja za plaćenu članarinu turističkim zajed. za regrese. ostala motorna vozila.1423 1424 1429 143 1430 1432 1433 1434 144 1440 1441 1442 1443 1444 1445 1446 1447 1448 1449 145 146 147 148 1480 1481 1482 1483 1484 1485 1486 1487 1489 149 1490 1491 1492 1493 1495 1497 1499 Potraživanja za više plaćeni dopr. motocikle. propagande i sajmova Unaprijed plaćeni troškovi energije za sljedeće razdoblje Unaprijed plaćeni troškovi osiguranja imovine i osoba koje rade na opasnim poslovima ili putnika u prometu i sl. općine Potraživanja za ostale nespomenute poreze. i držav. doprinose. takse i pristojbe Potraživanja za više plaćenu nadoknadu za šume Potraživanja za više plaćene kazne i sl. za slučaj ozljede na radu i prof. Unaprijed plaćeni troškovi reprezentacije .poslovnog najma Unaprijed plaćeni troškovi reklame.trošarine) i dr. Potraživanja za ostala plaćena davanja državi i državnim institucijama 15 150 151 152 153 154 155 159 POTRAŽIVANJA OD DRŽAVNIH INSTITUCIJA Potraživanje za nadoknade bolovanja od HZZO Potraživanja od mirovinskog osiguranja Potraživanja od lokalne samouprave Potraživ. stimulac. postrojenja i građevina Unaprijed plaćena zakupnina iz operativnog . osigur. Potraživanja za više uplaćene naknade za iskorištavanje mineralnih sirovina Potraživanja za više plaćene naknade za koncesije Potraživanja za spomeničku rentu Potraživanje od Fonda za razvoj i sl. opreme. potpore Potraživanje od Fonda za otkupljenu ambalažu Ostala potraživanja od državnih institucija Vrijednosno usklađenje potraživanja od države i drugih institucija 19 190 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNANI PRIHODI (unutar jedne godine od datuma bilance) Unaprijed plaćeni troškovi Unaprijed plaćeni troškovi održavanja. Potraživanja za članarine komori (HGK ili HOK) Potraživanja za carinu i više plaćene carinske pristojbe Potraživanja za županijski i općinski (gradski) porez Potraživanja za više plaćeni porez na motorna vozila i plovne objekte Potraživanja za porez na kuće za odmor i korištenje javnih površina Potraživanja za porez na reklamu Potraživanja za porez na tvrtku ili naziv Potraživanja za porez na potrošnju u ugostiteljstvu Potraživanja za plaćeni porez na priređivanje zabavnih i športskih priredbi Potraživanja za plaćeni porez na nasljedstva i darove Potraživanja za više plaćeni porez na neiskorištene nekretnine Potraživanja za ostale poreze županije (grada).

trgovačko znakovlje.) Unaprijed plaćene franšize. Obveze za predujmove od povezanih društvima Obveze za kamate prema povezanim društvima Ostale kratkoročne obveze prema povezanim društvima Obveze s osnove udjela u rezultatu Obveze s osnove udjela u dobitku (analitika prema članovima) Obveze za dividende dioničarima Obveze za sudjelujuće dobitke u rezultatu iz zajedničkog pothvata Obveze prema zadrugarima iz rezultata Obveze iz dobitka prema tajnim članovima Ostale obveze s osnove udjela u dobitku 21 210 211 2110 2111 212 2120 2121 2122 2123 2128 213 214 2140 2141 2142 2143 2144 2145 2146 2147 2148 2149 215 2150 KRATKOROČNE FINANCIJSKE OBVEZE Obveze za izdane čekove Obveze za izdane mjenice Obveze za dane mjenice Obveze za dane mjenične akcepte Obveze po izdanim vrijednosnim papirima Obveze po izdanim komercijalnim zapisima Obveze po izdanim obveznicama Obveze po izdanim zadužnicama Obveze po ostalim kratkoročnim vrijednosnim papirima Obveze za kamate sadržane u vrijed. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama Obveze za kratkoročne kredite u banci (analitika po bankama a unutar banke po ugovorima o kreditu) . Obveze za zajmove prema građanima Obveze za zajmove članova društva Obveze po kontokorentnom računu Obveze za depozite. jamčevine i kapare Obveze za kaucije Ostali kratkoročni zajmovi i sl. ODGOĐENA PLAĆANJA I PRIHODI BUDUĆEG RAZDOBLJA KRATKOROČNE OBVEZE PREMA POVEZANIM PODUZETNICIMA I S OSNOVE UDJELA U REZULTATU (do jedne godine) Obveze prema povezanim poduzetnicima Obveze prema povezanim društvima za preuzete zalihe (poluproizvoda. zdravstvena zaštita. DUGOROČNA REZERVIRANJA. papirima Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi (do 20% udjela) Obveze s osnove zajmova. autorski honorari. zadrugama i sl.) Obveze za raspoređeni dobitak iz poslovanja prema povezanim društvima Obveze za zajmove prema povezanim društvima Obveze prema podružnicama Obveze prema osnovanim ustanovama.) Unaprijed plaćene licencije i patenti (do 12 mj. rad po ugovoru i sl. robe i sl. depozita i sl.1907 1908 1909 191 192 193 194 195 196 199 1999 Unaprijed plaćene pretplate na službena glasila i stručne časopise Unaprijed isplaćene plaće za buduće razdoblje Unaprijed plaćeni ostali troškovi poslovanja (troškovi prijevoza. bankovne usluge.) Ostali plaćeni troškovi budućeg razdoblja Ostala aktivna vremenska razgraničenja 2 20 200 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2008 2009 201 2010 2011 2012 2013 2014 2015 KRATKOROČNE I DUGOROČNE OBVEZE. Obveze za kratkoročne zajmove iz inozemstva Obveze za dio dospjelih dugoročnih zajmova koji se trebaju platiti u roku 12 mj. Obveze za financijske zajmove od društava Obveze za zajmove od ustanova.) Obračunani prihodi (budućeg razdoblja) Unaprijed plaćeni ovisni troškovi nabave (koji nisu na 651) Troškovi kamata iz budućeg razdoblja Unaprijed plaćeni troškovi koncesija (za razdoblje do 12 mj. zadruga i sl. (do 12 mj. prava i sl.

fizičke osobe Dobavljači komunalnih usluga Obveze za energetske isporuke Obveze za usluge odvodnje i odvoza smeća Obveze za ostale komunalne usluge Obveze za nefakturirane a preuzete isporuke robe i usluge Obveze za predujmove Primljeni predujmovi za koje su izdani računi s PDV-om Primljeni predujmovi koji nisu pod PDV-om Primljeni predujmovi iz inozemstva Obveze za predujmove građana 23 230 2300 2301 2302 2303 2304 2305 2306 23060 OBVEZE PREMA ZAPOSLENIMA I OSTALE OBVEZE Obveze prema zaposlenicima Obveze za neto-plaće Nadoknade plaća koje se refundiraju (od državnih institucija. istraživanja tržišta i dr. ZA PREDUJMOVE I OSTALE OBVEZE Obveze prema dobavljačima u zemlji (analitika prema dobavljačima) Dobavljači dobara Dobavljači usluga Dobavljači opreme. obrtnici i slobodna zanimanja Dobavljači fizičke osobe (za isporučene osnovne proizvode poljodjelstva. od lokalne samoupr. Dobavljači fizičke osobe Dobavljači. mirovinskom fondu i dr. potpora zbog bolesti.fizičke osobe Ostali dobavljači .) Obveze prema zaposlenima za primitke koji se smatraju dohotkom (prehrana. dar djeci. Dobavljači iz inozemstva (analitika prema dobavljačima) Dobavljači dobara iz inozemstva Dobavljači usluga iz inozemstva Dobavljači prava intelektualnog vlasništva. Dobavljači prava na franšizu i sl. nadoknade troškova službenog puta.) Obveze prema zaposlenima s temelja otpremnine.) Obveze prema kreditnim institucijama i bankama u inozemstvu Obveze prema bankama po naplaćenim garancijama Obveze po isplaćenom akreditivu Obveze za prekoračenje na računu (okvirni kredit) Obveze za kamate prema bankama Obveze za kamate prema financ. Obveze s osnove ugovora o djelu i akviziterstva Obveze prema studentima i učenicima za rad preko studentskog servisa Dobavljači kooperanti .2151 2152 2153 2154 2155 2156 2157 2158 2159 216 217 2170 2171 2172 218 Obveze za kratkoročne kredite u osiguravajućim društvima (analitika po društvima i kreditima) Obveze prema ostalim kreditnim institucijama (štedionicama. nadoknade za odvojeni život. regres za g. terenski dodatak. o. davanja u naravi i sl. i sl.) Obveze za darove i potpore (božićnica. ribarstva i šumarstva) Dobavljači za isporučenu osobnu imovinu Obveze s osnove autorskih prava. ustanove i dr. nadoknade za dolazak na posao i dr. Obveze za obustave iz neto-plaća i nadoknada plaća Obveze za obustave iz neto-plaće za isplate kredita i pozajmica . institucijama Ostale obveze prema kreditnim institucijama Obveze prema izdavateljima kreditnih kartica (analitika prema kartičarima) Obveze iz eskontnih poslova Obveze s temelja eskontiranih mjenica Ostale obveze iz eskonta vrijednosnih papira Obveze iz otkupa tražbina Obveze s osnove dugotrajne imovine namijenjene prodaji (analitika prema izvorima) 22 220 2200 2201 2202 2203 2204 2205 2206 221 2210 2211 2212 2213 222 2220 2221 2222 2223 2224 2225 2226 2229 223 2230 2231 2232 224 225 2250 2251 2252 2253 OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA. inovacija. jubilarne nagrade. uključivo i kilometraža. postrojenja i nekretnina Dobavljači nematerijalne imovine Dobavljači iz operativnog lizinga (za najmove) Dobavljači iz ortačkog ugovora Dobavljači zadruge. od HZZO. pomoći obitelji umrlog posloprimca i sl.) Obveze za nadoknade troškova (dnevnice. patenata i sl.

10% PDV . kazne i sl. Obveze za preuzeta plaćanja temeljem ugovora o cesiji. stupu mirovinskog osiguranja Obveze za premije zdravstvenog osiguranja Obveze za dopunsko zdravstveno osiguranje Obveze iz poslovanja u slobodnoj zoni Obveze iz vanjskotrgovačkog poslovanja Obveze prema uvozniku (ili naručitelju) Obveze po poslovima izvoza za tuđi račun Obveze prema poslovnim jedinicama u inozemstvu Obveze prema P.22% PDV . Obveze iz ovrha na neto-plaći Obveze za obustave iz neto-plaća i nadoknada plaća za članarine. kazne i sl.23% PDV-a prema računu za predujam PDV za predujam .23061 23062 23063 2307 2308 2309 231 2310 2311 2312 2313 2314 2315 2316 2317 2318 2319 232 2320 2321 2322 233 2330 2331 2332 234 2340 2341 2342 2343 2344 235 236 2360 2361 237 2370 2371 238 2380 2381 239 2390 2391 2392 2393 2394 2395 2396 2397 2398 2399 Obveze za obustave iz neto-plaća i nadoknada za sudske zabrane. prokuristima. Obveza prema zaposlenima za naknadu šteta: zbog ozljede na radu. i dr. Obveze za obračunanu bruto-plaću iz prošle poslovne godine (koje nisu isplaćene i XIII. za PDV Ostale nespomenute obveze 24 240 2400 24000 24001 24002 2401 24010 KRATKOROČNE OBVEZE ZA POREZE. neiskorištenog godišnjeg odmora i sl. DOPRINOSE I SLIČNA DAVANJA Obveze Obveza Obveza Obveza Obveza Obveza Obveza za za za za za za za porez na dodanu vrijednost PDV po isporukama PDV . plaća) Kratkoročne obveze iz nabava i potpora Obveze s temelja tekuće nabave u gotovini Obveze prema vanjskim članovima uprave.J. nadzornog odbora. asignaciji i preuzimanjem duga Obveze za ugovorene penale. Obveze prema zaposlenima za zatezne kamate i sl.10% . stečajnim upraviteljima i sl. casasconte i druge popuste Obveze za stipendije Obveze za primljene potpore (nisu za prihod) Ostale kratkoročne obveze Obveze za kamate (analitika prema dužnicima i vrstama obveza prema nepovezanim društvima) Obveze za ugovorenu kamatu Obveze za zateznu kamatu Obveze za kamate na zajmove prema poduzetnicima Obveze po obračunu prodanih dobara primljenih u komisiju ili konsignaciju Obveze po obračunu za prodana dobra Obveze za isplatu komitentu Obveze prema nalogodavatelju iz zastupničke prodaje Obveze prema osiguravajućim društvima Obveze iz osiguranja imovine i osoba Obveze za životna osiguranja Obveze u III. Obveze za darovanja (do 2% od ukupnog prihoda) Obveze za nadoknadu troškova (refundacije) Obveze za naknadno odobrene bonifikacije. u inozemstvu Obveze prema podružnicama u inozemstvu Obveze iz stjecanja udjela Obveze za uplaćeni a neupisani temeljni kapital Obveze za kupnju poslovnog udjela Ostale kratkoročne obveze Obveze prema odštetnim zahtjevima Obveze prema brokerima za kupljene vrijednosne papire Obveze za doprinos za komunalnu infrastrukturu Obveze za PDV iz poslovnih odnosa Obveze iz primjene valutne klauzule Obveze s osnove sudskih presuda Obveze iz ortaštva Obveze za tuđa sredstva Obveze prema inozemnom poduzet.

stup) Doprinos za zdravstveno osiguranje na plaće Poseban doprinos za zdravstveno osiguranje na plaće za ozljede na radu i prof. za istraživ.23% Obveze za ispravljeni PDV zbog prenamjene dobara Obveza za PDV zbog promjene postotka priznavanja PDV-a Obračunana a nedospjela obveza za PDV Obveza za PDV po Rješenju poreznog nadzora Obveza za razliku poreza i pretporeza u obračunskom razdoblju Povrat PDV-a iz putničkog prometa Obveza za PDV po konačnom obračunu Obveze za porez i prirez na dohodak Obveze za porez na dohodak iz plaća i primitaka izjednačenih s plaćom Obveze za prirez iz plaća i primitaka izjednačenih s plaćama Obveze za porez i prirez na drugi dohodak (iz autorskih honorara. bolesti Doprinos za zapošljavanje na plaću Doprinosi za osiguranja na druge dohotke Doprinos za MO I. poreze državi Obveza za posebni porez pri uvozu automobila.10% Obveza za PDV po nezaračunanim isporukama . za reprezentaciju te za osobne automobile nabavljene do 1.24011 24012 2402 2403 24030 24031 24032 2404 24041 2405 2406 2407 2408 2409 241 2410 2411 2412 2413 2414 242 2420 2421 2422 2423 2424 2426 2427 24270 24271 24272 2428 2429 243 2430 2431 24310 24311 24312 24313 2432 2436 244 2440 2441 2442 2443 2444 24440 24441 2445 2446 2447 2448 2449 245 Obveza za PDV za predujam . stup . ugovora o djelu. plovila i zrakoplova Obveza za posebni porez na bezalkoholna pića Obveza za posebni porez na pivo Obveza za posebni porez na alkohol Obveza za posebni porez na naftne derivate Obveze za naknade za Hrvatske autoceste Obveze za naknade za Hrvatske ceste Obveze za posebni porez na duhanske proizvode Obveza za posebni porez na kavu Obveze za posebni porez na luksuzne proizvode Obveza za 5% poreza na promet nekretnina Obveze za 5% poreza na promet mot.22% Obveza za PDV za predujam .) Obveze za porez i prirez iz stipendija i nagrada učenika na praksi Obveze za porez i prirez za ostale dohotke Obveze za doprinose za osiguranja Doprinos za MO iz plaća (I. tržišta. Zakona o porezu na dobit) Obveza za PD po rješenju poreznog nadzora Obveze za posebne poreze (trošarine . = 15% + prirez) Porez na dohodak od kapitala na kamate (na zajmove fizičkih osoba = 35% + prirez) Porez na dohodak od kapitala s osnove opcijskih dionica (15% + prirez) Obveze za porez po odbitku (na inozemne usluge intelektualnog vlasništva. poslovno i porezno savjetovanje.15% čl.analitika prema fondovima) Doprinos za MO za beneficirani staž (I. do 2004.23% Obveze za PDV s osnove vlastite potrošnje . vozila i plovila Obveze za članarinu turist. stup Doprinos za zdravstveno osiguranje na honorar Doprinos HZZO-u na službena putovanja u inozemstvo Obveze za ostale nespomenute doprinose koji se plaćaju na dohotke Obveze za porez na dobitak. dohodak od kapitala i porez po odbitku Obveze za porez na dobitak Obveze za porez na dohotke od kapitala Porez na dohodak od kapitala na izuzimanja ili privatni život članova društva i dioničara (35% + prirez) Porez na dohodak od kapitala na isplate dobitka i dividendi (iz 2001. 31. dohodaka članova nadzornog odbora i dr.I.) Obveza za PDV po nezaračunanim isporukama Obveza za PDV po nezaračunanim isporukama . revizorske usluge i na kamate inozemnim nebankarskim pravnim osobama . zajednicama . 2010. stup Doprinos za MO II. stup) Doprinos za MO iz plaća (II.akcize) i dr. i II.22% Obveza za PDV po nezaračunanim isporukama .23% (za uporabu proizv.

gradu ili općini Ostale obveze javnih davanja Obveze za nadoknadu za šume Obveze prema lokalnoj samoupravi za financiranje komunalne izgradnje (prema Zakonu o komunalnom gospodarstvu) Obveze za zakonske kazne Obveze za boravišnu pristojbu Obveze za koncesije Obveze za spomeničku rentu Obveze za naknade za iskorištav. nekretnina brodova. i dr. brodova i dr. depozite i sl. financijskim institucijama Dugoročni financijski krediti banaka (analitika po bankama a unutar toga po sklopljenim ugovorima o kreditu) Dugoročni krediti od osiguravajućih društava (analitika po društvima a unutar toga po sklopljenim ugovorima) Dugoročni krediti od ostalih domaćih kreditnih institucija (fonda.) Dugoročni krediti od inozemnih banaka i drugih inozemnih kreditnih institucija Dugoročne obveze za kamate Dugoročne obveze iz financijskog lizinga Financijski najam vozila. mineral. sirovina Obveze za naknade za ambalažu Ostale obveze za ostala javna davanja 25 250 2500 2501 251 2510 2511 2512 2513 2514 2515 2516 2517 2519 252 2520 2521 2522 2523 2529 253 2530 2531 254 2540 2541 2542 DUGOROČNE OBVEZE (za duže od jedne godine) Obveze prema povezanim poduzetnicima Obveze za primljena dobra i usluge Obveze za korištenje zajmova Obveze za zajmove. Povratni financijski najam (npr. vlakova i dr.) Obveze za predujmove Obveze za dugoročne predujmove (avanse) za izgradnju objekata i postrojenja (bez PDV-a) Obveze za dugoročne predujmove za isporuke zaliha Ostale dugoročne obveze za predujmove .) Obveze za županijske (gradske) i općinske poreze Obveze za imovinski porez na motorna vozila i plovne objekte Obveze za imovinski porez na kuće za odmor i porez na korištenje javnih površina Obveze za porez na istaknutu reklamu Obveze za porez na tvrtku ili naziv Obveza za porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića i piva u ugostiteljstvu Obveze za porez na zabavne i športske priredbe Obveze za porez na nasljedstva i darove Obveze za ostale poreze županiji.246 2460 2461 2462 2463 2464 247 2470 2471 2472 2473 248 2480 2481 2482 2483 2484 2485 2486 2489 249 2490 2491 2492 2493 2494 2495 2496 2497 2499 Obveze za članarinu komori Obveza za HGK za paušalnu naknadu Obveza za HGK za javnu funkciju Obveza za članarinu Obrtničkoj komori Obveze za paušal HOK-u Obveze za članarinu granskoj ili strukovnoj komori Obveze za carinu i carinske pristojbe Obveze za carinu Obveze za carinu prema mjernoj jedinici (prelevmani) Obveze za carinske pristojbe i takse Ostale obveze prema carini (za PDV i dr. Obveze za dugoročne financijske zajmove Obveze za dugoročne hipotekarne zajmove Obveze za dugoročne zajmove prema građanima Obveze za dugoročne zajmove članovima društva Obveze za dugoročne zajmove iz inozemstva Obveze za depozite Obveze za kapare Obveze s osnove jamstva (realiziranih) Ostale obveze za dugoročne zajmove Obveze prema bankama i dr. tramvaja.

plin.255 2550 2551 2552 2553 256 2560 2561 2562 2563 2569 257 258 259 2590 2591 2592 2593 2599 Obveze prema dobavljačima (neisplaćene dugoročne obveze prema vjerovnicima s osnove poslovanja) Obveze prema dobavljačima s rokom plaćanja duljim od godine dana (npr.) Obračunani troškovi korištenih prava Obračunani troškovi franšiza. el. Dugoročne obveze za porez Dugoročne obveze za socijalno osiguranje Obveze za dugoročne jamčevine Ostale dugoročne obveze 26 260 2600 ODGOĐENI POREZI Odgođena porezna obveza Odgođena privremena razlika porezne obveze (analitika po godinama . t. korištenih trgovačkih znakova.HSFI t. 16. 14.) Rezerviranje za ugovore s poteškoćama (MRS 37.21. bankovne usluge i platni promet. hon. komorama i sl. osiguranje. Obračunani kalo.) Obračunana najamnina iz operativnog (poslovnog) najma Obračunani troškovi tekućeg održavanja Obračunani troškovi reklame. rezer. Obračunani troškovi licencija Obračunani troškovi autorskih prava Odgođeno plaćanje troškova za ostala prava Obračunani troškovi nabave dobara Obračunani ovisni troškovi nabave (za koje nisu primljeni računi) . za obnovu prirodnog bogatstva . t. o. prava i sl. rezerv.22. za odg. Druga rezerviranja Dugoročna rezerviranja za troškove izdanih jamstava za prodana dobra Dugoročna rezerviranja za gubitke po započetim sudskim sporovima Dugor. 16. vrijednos. kod izgradnje) Obveze prema dobavljačima iz inozemstva (dugoročne) Obveze prema vjerovnicima iz ostalih poslovnih aktivnosti Obveze prema dobavljačima za zadržani dio iz jamstva Obveze po vrijednosnim papirima (dugoročnim) Obveze za izdane dugoročne obveznice Obveze za dugoročne komercijalne vrijednosne papire Obveze za dugoročne mjenice Obveze po ostalim dugoroč. voda i sl.) 28 280 2800 2801 281 2810 282 2820 2821 2822 2824 2825 2829 DUGOROČNA REZERVIRANJA ZA RIZIKE I TROŠKOVE Rezerviranja za otpremnine i mirovine Rezerviranja za otpremnine Rezerviranja za mirovine Rezerviranja za porezne obveze Dugor.) Ostala dugoročna rezerviranja za rizike i dr. 5. 66. poreza i dopr.prijevoz. 29 290 2900 2901 2902 2903 2904 2905 2906 2907 2908 2909 291 2910 2911 2912 2913 292 2920 293 2930 2931 ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEG RAZDOBLJA Odgođeno plaćanje troškova Obračunani troškovi za koje nije primljena faktura (telefon.vidi račun 298 Dugoročno rezerviranje za restrukturiranje (MRS 37 i HSFI t. grijanje.Dug. kvar i lom Obračunani troškovi premije osiguranja Uračunani troškovi službenih glasila i stručnih časopisa Obračunani ostali troškovi poslovanja (troškovi prijevoza. vanjski troškovi Obračunani prihodi budućeg razdoblja Odgođeni prihodi radi neizvjesnih troškova Obračunani prihodi budućeg razdoblja koji su rezultat primjene računovodstvene politike . špedicija i dr. i MRS 12 t.22. za neiskorištene g. rezerv. energija. krediti) Ostale dugoročne obveze Obveze prema zakladama. (MRS 19. i HSFI t. i HSFI 13) . 12. plać. papirima Diskont na vrijednosne papire (kao razlika do nominalne vrijednosti) Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi (do 20% udjela) Obveze prema Državi (realizirana jamstva. rastep. autor. reprezentacija i dr. propagande i sajmova Obračunane a neplaćene usluge korištene u obračunskom razdoblju Obračunani rad po ugovoru o djelu.

15.71 u svezi s t.) Odgođeni prihod s osnove nefakturiranih isporuka dobara i usluga Nerealizirani dobitci iz financijske imovine (HSFI 9 i MRS 39) Rezerviranje troška za neiskorištene godišnje odmore Ostala pasivna vremenska razgraničenja Ostala pasivna vremenska razgraničenja troškova 3 30 300 3000 3001 3002 3003 3005 301 3010 3011 3012 3013 3014 3015 3016 3017 3018 3019 302 303 309 3090 3091 ZALIHE SIROVINA I MATERIJALA. dijelova i sitnog inventara koji se skladišti Obračun nabave sirovina i materijala i dijelova koji izravno terete troškove 31 310 3100 3101 3102 3103 3104 3105 3106 3107 3108 SIROVINE I MATERIJAL NA ZALIHI Sirovine i materijal u skladištu Zalihe sirovina i materijala Zalihe goriva i maziva Poluproizvodi za ugradnju ili proizvodnju Uredski materijal i pribor Zalihe materijala s temelja povezane proizvodnje Zalihe ambalažnog materijala Zalihe materijala kod kooperanata Materijal na zalihi u javnom ili drugom skladištu Zalihe pića.ambalaže Troškovi vlastitog transporta Troškovi vlastitog ukrcaja i iskrcaja Troškovi špeditera Troškovi atesta i kontrole Troškovi dorade i oplemenjivanja za vrijeme dovođenja na zalihu Ostali ovisni troškovi nabave Carina i druge uvozne pristojbe Posebni porezi (trošarine) koji se ne mogu odbiti Obračun troškova kupnje Obračun nabave sirovina i materijala. autoguma i ambalaže Materijal i dijelovi u preuzimanju (nema dokumentacije) Ovisni troškovi nabave (u svezi s dovođenjem na zalihu) Troškovi transporta Troškovi ukrcaja i iskrcaja (fakturirani) Transportno osiguranje i čuvanje Posebni troškovi pakiranja . t. 15. t. 15. 12.) Odgođeni prihodi iz državnih i lokalnih potpora za dugotrajnu nematerijalnu i materijalnu imovinu (analitike po namjenskim primitcima iz proračuna .po investicijama) Odgođeni prihodi iz potpora za zapošljavanje Odgođeno priznavanje prihoda za unaprijed naplaćene subvencije i potpore Odgođeni prihodi ostalih potpora Odgođeno priznavanje prihoda Odgođeni prihodi zbog rizika naplate (HSFI t. 59. hrane i dr.24) Razgraničeni višak prihoda od prodaje i povratnog financijskog najma (MRS 17.37 i MRS 20. i 24.2932 2933 2934 2935 2936 2937 2938 2939 294 2940 2941 2942 2943 295 2950 2951 296 297 298 299 2999 Odgođeno priznavanje prihoda kad se predviđa povrat robe Odgođeni prihodi iz otkupa tražbine (faktoring koji nije zarađen) Odgođeni prihodi od kamata iz financijskog lizinga Odgođeni prihodi iz operativnog lizinga Obračunane (anticipativne) kamate na dane zajmove i zatezne kamate (za buduće razdoblje) Unaprijed obračunane ili naplaćene školarine Odgođeni prihodi iz ortaštva Ostali odgođeni prihodi budućeg razdoblja Odgođeno priznavanje prihoda iz državnih potpora (HSFI t. u ugostiteljstvu i hotelijerstvu . REZERVNIH DIJELOVA I SITNOG INVENTARA OBRAČUN TROŠKOVA KUPNJE ZALIHA Kupovna cijena dobavljača Fakturna cijena sirovina i materijala na putu Fakturna cijena sirovina i materijala Fakturna cijena rezervnih dijelova Fakturna cijena sitnog inventara.

t. do 19.) Ostali izravni i opći troškovi pogona . ostala sredstva rada male vrijednosti.) .uslužne jedinice (HSFI t. noževi. FINANCIJSKI I OSTALI RASHODI MATERIJALNI TROŠKOVI Troškovi sirovina i materijala (za proizvodnju dobara i usluga) Osnovni materijali i sirovine Dijelovi i sklopovi Poluproizvodi za ugradnju Pomoćni materijali (mazivo. analitika prema vrstama) Autogume na zalihi Odstupanje od cijene Vrijednosno usklađenje zaliha 36 360 361 362 363 364 365 369 ZALIHE SITNOG INVENTARA U UPORABI Sitan inventar u uporabi Ambalaža u uporabi Autogume u uporabi Otpis sitnog inventara Otpis ambalaže Otpis autoguma Vrijednosno usklađenje sitnog inventara. pribori. SITNOG INVENTARA I AUTOGUMA Predujmovi dobavljačima materijala Predujmovi dobavljačima rezervnih dijelova Predujmovi dobavljačima sitnog inventara Predujmovi dani uvozniku za nabavu sirovina i materijala. ambalaže i autoguma 37 370 371 372 373 374 379 PREDUJMOVI DOBAVLJAČIMA SIROVINA I MATERIJALA. mjerni instrumenti. protupožarna i sanitetska sredstva.) Troškovi oblikovanja proizvoda za posebne kupce Materijali u pomoćnoj djelatnosti (za restoran i dr. ljepila. obrade i oplemenjivanja Materijal na doradi kod ortaka Zalihe materijala za poljoprivredu Zalihe sjemena i sadnog materijala Zalihe komponenti za proizvodnju Odstupanje od cijene zaliha Vrijednosno usklađenje zaliha sirovina i materijala 32 320 3200 3201 3202 3203 3204 328 329 ZALIHE REZERVNIH DIJELOVA Rezervni dijelovi na zalihi Rezervni dijelovi za servisne usluge Dijelovi i sklopovi za ugradnju (u proizvode) Rezervni dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje Zalihe polovnih rezervnih dijelova Zalihe otpadaka rezervnih dijelova Odstupanje od cijene dijelova na zalihi Vrijednosno usklađenje zaliha rezervnih dijelova 35 350 3500 351 352 358 359 ZALIHE SITNOG INVENTARA Sitan inventar na zalihi Sitan inventar na zalihi (analitika prema vrstama: alati.) Potrošni materijal za čišćenje i održavanje Materijal za HTZ zaštitu.) Ambalaža na zalihi (samo vlastita i višekratna. radna i zaštitna odjeća i obuća Materijal pogonske administracije i menadžmenta (uredski potrošni i sl. brusne ploče i dr. 10.17 i MRS 2.3109 311 3110 3111 3112 312 313 3130 3131 318 319 Zalihe otpadnog i rashodovanog materijala Materijal u doradi. obradi i oplemenjivanju Materijal u manipulaciji i na putu Troškovi dorade. dijelova i inventara Predujmovi inozemnim dobavljačima Vrijednosno usklađenje danih predujmova 4 40 400 4000 4001 4002 4003 4004 4005 4006 4007 4008 4009 TROŠKOVI PREMA VRSTAMA. svrdla. 10. radna i zaštitna odjeća. obradi i manipulaciji Materijal u doradi. REZERVNIH DIJELOVA. i dr. pile.

registratori. 46/07.) Troškovi paleta. naljepnice. interneta i sl.) Ostali troškovi energije u proizvodnji Potrošena energija u administraciji. i zaposlenih (čl. aut. blokovi papira. kutije i dr. limenke. etikete i dr.otpis Troškovi autoguma (za kamione.401 4010 4011 4012 4013 4014 4015 4016 4017 4019 402 4020 403 4030 4031 404 4040 4041 4042 4044 4045 4046 405 4050 4051 4054 4055 4056 4057 4058 4059 406 4060 4061 4062 4063 4067 4069 407 4070 4071 4074 4075 4076 4077 4079 408 409 Materijalni troškovi administracije... uprave i prodaje Uredski materijal (papir. gajbi i sl. briketi. sredstva prijevoza za potrebe administr. briketi i drva Mazut i ulje za loženje Dizelsko gorivo. brodove i sl. Troškovi ambalaže (povratne. drva Gorivo za osob. Voda (izvorska) za piće Uniformirana radna odjeća i obuća Troškovi opomena Troškovi ukrasnog bilja Ostali materijalni troškovi trgovine Troškovi istraživanja i razvoja (Zak. strojeve. rokovnici i sl. t. autobuse. za osobni prijevoz +30% PDV-a Troškovi zamjene u jamstvenom roku Potrošeni vlastiti proizvodi i roba za održavanje Ostali troškovi rezervnih dijelova Potrošena energija u proizvodnji dobara i usluga Električna energija Plin. Poštanski troškovi Prijevozne usluge u cestovnom prometu Prijevozne usluge željeznicom Prijevozne usluge brodara Prijevozne usluge zrakoplova Troškovi specijalnih prijevoza . prijevoza i sl. para. Trošak sitnog inventara.) Trošak goriva za teretna vozila (kamione. kalendari. br. autobuse. plaće 70% troškova diesela i benzina za pogon automobila. 1. pisači. auto guma (neto + 30% PDV) za slučaj plaće 70% troška autoguma za osobne automobile i dr. benzin i motorno ulje (za stroj.. 7. plovila i zrakopl.Nn. 4. vrpce za blagajne.) Troškovi projekta za temeljna istraživanja proizvoda Troškovi ambalaže Troškovi neodvojive ambalaže u proizvodnji (boce. ulošci. toplinska energija. strojeve i brodove Ostali troškovi energije Troškovi energije na pomoćnim mjestima u proizvodnji Odstupanja od standardnog troška 41 410 4100 4101 4102 4103 4104 4105 4106 OSTALI VANJSKI TROŠKOVI (TROŠKOVI USLUGA) Troškovi telefona. olovke. dijelova (neto + 30% PDV) za slučaj plaće 70% troškova rezervnih dijelova i materijala za popravak automob. koji služe za osobni prijevoz poduzet.) Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje Troškovi otpisa sitnog inventara Ambalažni materijal. toneri. Troškovi telefona. posebne) . ZoPD) 30% troška rezervnih dijelova i materijala za održavanje automobila i dr. plovila i zrakoplova za osobni prijevoz poduzetnika i zaposlenih te za istu namjenu automobila u najmu 30% goriva za osobni prijevoz +30% PDV-a Trošak goriva za teretna vozila. ambalaže i autoguma Troškovi sitnog inventara. o znan . teretna vozila i strojeve) Trokš. (neto + 30% PDV) za sluč.. st. tiskanice. uprave i prodaje 30% troška inventara i autoguma za osobne automobile +30% PDV-a Potrošeni rezervni dijelovi i materijal za održavanje Potrošeni rezervni dijelovi za popravak vlastite opreme Materijal za održavanje opreme i objekata Trošak rez. upravi i prodaji Trošak električne energije Plin. i sl.

za osobni prijevoz + 30% PDV-a (osim troškova osiguranja) Troškovi registr. bez poreznog ograničenja Troškovi registracije plovila Troškovi registracije zrakoplova Troškovi dozvola za prometne smjerove Troškovi koncesija. prerade i sl. prava na prijevoz Troškovi nadoknada za ceste.4107 4108 4109 411 4110 4111 4112 4113 4114 4115 4116 4117 4118 4119 412 4120 4121 4122 4123 4124 41244 4125 4126 4127 4128 4129 413 4130 4131 41314 4132 4133 4134 4135 4136 4137 4139 414 4140 4141 4142 4143 4144 4145 4146 4147 4148 4149 415 4150 4151 4152 4153 4154 4155 4156 4157 4158 Usluge taksi. Usluge promidžbenih agencija Troškovi promidžbe u inozemstvu Trošak sponzoriranja športa i kulture u cilju promidžbe Usluge unapređenja prodaje Usluge istraživanja tržišta Usluge sajmova (nadoknada za prostor) Usluge oblikovanja i uređenja izložbenog i prodajnog prostora Troškovi promidžbe najmom medija (stranica portala i sl. licencija i dr. u proizvodnji i izgradnji Usluge kooperanata na zajedničkim uslugama prema trećima Usluge studentskog i omladinskog servisa i na izradi proizvoda Usluge pripreme teksta za tisak.lizinga Zakupnine . Ostali troškovi registracije prometala Usluge zakupa . automob. takse i sl. (neto + 30% PDV) . Grafičke usluge tiska i uveza Usluge hotela i smještaja radnika na terenu Usluge za iznajmljeni kapacitet Usluge rada vanjskog osoblja Usluge izrade ili popravka po ugovoru o djelu Ostale vanjske usluge na izradi dobara i proizvodnih usluga Usluge održavanja i zaštite (servisne usluge) Nabavljene usluge tekućeg održavanja (bez vlastitog materijala i dijelova) Nabavljene usluge za investicijsko održavanje i popravke (bez vlastitog materijala i dijelova) Usluge čišćenja i pranja Usluge održavanja softvera i web stranica Vanjske usluge popravka prodanih a neispravnih dobara u jamstvenom roku Servis osob.plaća Trošak registracije dostavnih i teret. (neto + 30% PDV) za slučaj plaće u naravi 70% usluga servisa za održavanje automobila.najamnine nekretnina Zakupnine opreme Usluge operativnog (poslovnog) lizinga opreme 70% usluga operativnog lizinga automobila. i sl. TV. sponzorstva i troškovi sajmova Troškovi promidžbe putem tiskovina.prijevoza Usluge dostave i logistike Ostale usluge prijevoza Troškovi vanjskih usluga pri izradi dobara i obavljanju usluga Usluge dorade (oplemenjivanja). najma osob. (neto + 30% PDV) za slučaj plaće 70% rent-á-car usluge prijevoza osoba 30% usluga operativnog lizinga sred. za web. automob.) . brodova i zrakoplova za osobni prijevoz osoba poduzetnika Usluge operat. plovila i zrakoplova za prijevoz osoba poduzetnika (osim osiguranja) 30% troška registracije sred. izrade. vozila i autobusa (sveukupno) i automob. plovila i zrakoplova koji služe za osobni prijevoz poduzetnika i zaposlenih 30% usluga održavanja prijevoznih sredstava za osobni prijevoz + 30% PDV-a Usluge zaštite na radu i održavanja okoliša Usluge zaštitara na čuvanju imovine i osoba Ostale servisne usluge i usluge osoba Usluge registracije prijevoznih sredstava i troškovi dozvola 70% troška registracije osobnih automobila. plakata i sl. za osobni prijevoz + 30% PDV-a 30% rent-á-car usluga prijevoza osoba + 30% PDV-a Rent-á-car za prijevoz tereta Usluge najma informatičke opreme Usluge promidžbe.

Trošak autoputa. Troškovi poreza i prireza Uprava i prodaja Proizvodnja Ostali povremeni primitci . izrade naljepnica i fotografija i sl. Doprinosi na plaće Uprava i prodaja Proizvodnja Ostali povremeni primitci . intelektualne usluge Troškovi komunalnih i sličnih usluga Komunalna naknada (za financ. govorna. bilježničke i usluge izrade pravnih akata Naknade za korištenje prava intelektualnog vlasništva (licencije. pristaništa. trgov. dnevnica na službenom putu i sl. konzultanata) Autorski honorari (pisana. akvizitera. tunela i mostarina Troškovi fotokopiranja. Troškovi oglašavanja u tisku za slobodna radna mjesta. i dr. Konzultantske i savjetničke usluge Knjigovodstvene usluge Usluge poreznih savjetnika Usluge revizije i procjene vrijednosti poduzeća Odvjetničke.usluge 42 420 4200 4201 4202 421 4210 4211 4212 422 4220 4221 4222 423 4230 4231 4232 4235 424 TROŠKOVI OSOBLJA . napom. sanitarne i usluge zbrinjavanja otpada Ostale komunalne i ekološke usluge Usluge reprezentacije . Doprinosi za beneficirani radni staž Bruto plaće (privremeno v. luka. prijepisa.potpore i sl. znanstvenoistraživačke usluge.4159 416 4160 4161 4162 4163 4164 4165 4166 4167 4168 4169 417 4170 4171 4172 4173 4174 4175 4176 4177 4178 4179 418 4180 4181 4184 4185 4186 4187 419 4190 4191 4192 4193 4194 4195 4196 4197 4198 4199 Ostali troškovi promidžbe (osim reprezentacije. ind. izgradnje) Odvoz smeća i fekalija Voda i odvodnja Održavanje zelenila Usluge tržnica Garažiranje i parkiranje vozila Deratizacija i dezinfekcijske usluge Dimnjačarske i ekološke usluge Veterinarske. usluge informacija i sl.) Usluge vještačenja.) Usluge specijalističkog obrazovanja.ugošćivanja i posredovanja 70% vanjskih usluga ugošćenja (reprezentacije) + 70% PDV-a 30% vanjskih usluga ugošćenja (reprezentacije) Usluge posredovanja pri nabavi dobara i usluga Usluge posredovanja pri prodaji dobara i usluga Usluge agenata i detektiva Troškovi provizija za usluge Troškovi ostalih vanjskih usluga Usluge kontrole kakvoće i atestiranja dobara Usluge studentskog servisa Hotelske usluge (osim reprezentacije) Vanjskotrgovačke usluge Špediterske usluge pri izvozu i sl.potpore i sl. Ostali nespomenuti vanjski troškovi . 2) . objava fin.potpore i sl. robni znak i sl. administracijske usluge.) Intelektualne i osobne usluge Troškovi drugih dohodaka (ugovora o djelu.PLAĆE Neto plaće i nadoknade Troškovi neto plaća uprave i prodaje Troškovi neto plaća proizvodnje Ostali povremeni primitci . prijevodi i dr. putnika. prava. hlađenja i sl.. (osim promidžbe) Troškovi korištenja javnih skladišta. Troškovi doprinosa iz plaća Uprava i prodaja Proizvodnja Ostali povremeni primitci i sl. izvješća i sl.

obveze (MRS 19) . pogonskog inventara i transportne imovine (038) Vrijednosno usklađenje biološke imovine (048) Vrijednosno usklađenje ulaganja u nekretnine (058) Vrijednosno usklađenje ostale mater. aut. 2. telefonija i dr.. 11. sred. 139 i 159) .. objekata Amortizacija računala. ZoPD) dugoroč. prava Amortizacija softvera i ost.porezno nepriznata Vrijednosno usklađenje zaliha (veza s 319. 11. aut. prijevoza 30% amortizacije osob. (109 i dio 119) Vrijednosno usklađenje kratkotrajnih potraživanja Vrijednosna usklađenja potraživanja od kupaca koja nisu naplaćena dulje od 120 dana od dospijeća (veza s 129) Vrijednosna usklađenja kratkoročnih potraživanja od kupaca i drugih koja su utužena (prije zastare. Vrijednosno usklađenje goodwill Vrijednosno usklađenje ostale nemat. 359 i 369) Vrijednosno usklađenje danih predujmova (veza s 379) 45 450 451 452 453 454 455 456 REZERVIRANJA (v.22) dugoročnog rezerviranja za mirovine i slične troškove . sred. st. koja su u ovršnom postupku. 329. 2. sred. st.. sredstava za osobni prijevoz 70% amortizacije osob. 11. i dr. t. plaće (neto + nepriz.00 kn Vrijednosna usklađenja zastarjelih potraživanja (dio sa 129. st. računalne opreme i programa te računalne mreže Amortizacija osobnih automobila Amortizacija ostale opreme (pokućstvo. aut. imovine Vrijednosno usklađenje dugotrajnih potraživanja (veza sa 078) Vrijednosno usklađenje depozita u bankama. za neiskorišteni godišnji odmor (čl. Vrijednosno usklađenje dugotrajne materijalne imovine Vrijednosno usklađenje nekretnina (028) Vrijednosno usklađenje postrojenja. aut. 139 i 159) i svote do 5. ZoPD) dugoročnog rezerviranja za gubitke po započetim sudskim sporovima (čl.000. 11. i HSFI t. imov. voćnjaci.. ZoPD i MRS 19) . patenata i dr. 11. 72.) Amortizacija iznad porezno dopuštene 44 440 4400 4401 4402 441 4410 4411 4412 4413 4414 442 444 445 4450 4451 4452 446 447 VRIJEDNOSNO USKLAĐENJE DUGOTRAJNE I KRATKOTRAJNE IMOVINE Vrijednosno usklađenje dugotrajne nematerijalne imovine (018) Vrijednosno usklađenje prava i dr. rez. prijevoza u vrijednosti iznad 400. skupinu 28) Troškovi Troškovi Troškovi Troškovi Troškovi Troškovi Troškovi dugoročnog rezerviranja za rizike u jamstvenom (garancijskom) roku (čl.dio 129.000. čekova i sl. otvoren je stečaj.00 kn Amortizacija (otpis) nepriznatog PDV-a Amortiz. i dr. prava Amortizacija goodwila Amortizacija ostale nematerijalne imovine Amortizacija materijalne imovine Amortizacija građevina Amortizacija postrojenja Amortizacija opreme Amortizacija alata i inventara Amortizacija transportnih sredstava Amortizacija brodova Amortizacija poljoprivredne opreme Amortizacija ostale mater. i dr. st. 298 dugoročnog rezerviranja za restrukturiranje poduzeća (MRS 37.vidi rač.. nagodba i sl.) Povećana amortizacija s temelja revalorizacije Amortizacija biološke imovine (vinogradi. osnovno stado i sl. ZoPD) dugoročnog rezerviranja za obnovu prirodnog bogatstva (čl. osob. 2. prijevoza Dio amortizacije osob. PDV) Amortizacija objekata i opreme uprave i prodaje Amortizacija građev. 16. imovine Amortizacija osobnih automobila i dr. alata. mjenica. ZoPD) dugoročnog rezerviranja za otpremnine (čl. opreme. st. 5. .43 430 4300 4301 4302 4303 4304 431 4310 4311 4312 4313 4314 4315 4316 4319 432 4320 4321 4322 4323 4324 433 4330 4331 4332 4333 434 435 436 AMORTIZACIJA Amortizacija nematerijalne imovine Amortizacija izdataka za razvoj Amortizacija koncesije. 2. za sluč.

regres za god.00 kn god. tunela. podmetači. parkiranja. ZOR-a) Darovi djeci i slične potpore (ako nisu dohodak) Prigodne nagrade (božićnice. Zak.00 kn . uskrsnice.21.500.) Troškovi službenog puta vanjskih suradnika (bruto s porezima i doprinosima) Nadoknade troškova. automobila. 119. dar u naravi (do 400. Potpore i pomoći iznad neoporezivih svota Ostali troškovi zaposlenika Troškovi članova uprave Nadoknade članovima nadzornog odbora Nadoknade vanjskim članovima uprave Nadoknade stečajnim upraviteljima Nadoknade prokuristima. stoljnjaci. tečajnu maržu i sl. olovke. do 80.) Premije osiguranja Troškovi osiguranja dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine Premije osiguranja osoba (opasni poslovi.. (do 6. rokovnici.pomorski dodatak Nadoknade za odvojeni život Stipendije. 43.000 kn godišnje po radniku . nagrade učenicima i studentima Stipendije i nagrade učenicima i studentima do neoporezivih svota Stipendije i nagrade učenicima i studentima iznad neoporezivih svota Otpremnine (zbog odlaska radnika u mirovinu i otpremnine zbog danih otkaza i tehnološkog viška .čaše.) Troškovi provizija izdavatelja kreditnih kartica . Premije za ostale oblike osiguranja Bankovne usluge i troškovi platnog prometa Troškovi platnog prometa Troškovi provizija (pri kupnji deviza. nagradne igre) Troškovi promidžbe u proizvodima ili robi (s oznakom "nije za prodaju" s nazivom tvrtke ili proizvoda pojedinačne vrijedn. putnici i sl. elementarnih nepogoda i sl. pepeljare.) Troškovi ostalih dugoročnih rezerviranja i troškovi rizika 46 460 4600 4601 4602 4603 4604 4605 4606 4607 461 4610 4611 4612 4613 46130 46131 4614 4615 4616 4617 4618 4619 462 4620 4621 4622 4623 4624 4625 4626 463 4630 4631 4632 4633 4635 4636 464 4640 4641 4642 4643 4644 4645 4646 4647 4649 465 4650 4651 4652 4653 OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA Dnevnice za službena putovanja i putni troškovi Dnevnice za službena putovanja i troškovi noćenja u Hrvatskoj Dnevnice za službena putovanja u inozemstvu Troškovi uporabe vlastitog automobila na službenom putu Nadoknada za uporabu privatnog automobila u poslovne svrhe za lokalnu vožnju Doprinos za zdravstveno osiguranje na službena putovanja u inozemstvo Troškovi noćenja (po računu hotela i dr. stup) MRS 19 t. odmor. do 2. 80. invalidnosti. članovima skupštine društva i dr. privjesci i sl. nov. 10.) Premije osiguranja prometnih sredstava (uključivo i kasko) Transportno osiguranje dobara Premije za zdravstveno osiguranje Troškovi premija životnog osiguranja (ugovaratelj i korisnik je trgovačko društvo) Premije dobrovoljnog mirov.čl.. osig. smrti.457 459 Troškovi rezerviranja po štetnim ugovorima (HSFI 16.) Potpora zbog bolesti. darovi i potpore Troškovi prijevoza na posao i s posla Terenski dodatak . letcima.. o porezu na dohodak Nar. upaljači. te otpremnine zbog ozljede ili profesionalne bolesti (čl. nekretnina i sl. 80/10. br.) Ostali troškovi na službenom putu (trošak autoceste. jubilarne nagrade i sl.00 kn god. i 44. brokeru i dr. prenošenje novca. Troškovi usluga vanjske uprave (po računu) Troškovi honorara vanjskim članovima uprave Godišnje nagrade članovima uprave Troškovi reprezentacije i promidžbe (interne) 70% troškova reprezentacije u darovima (robi i proizvodima + 70% PDV-a 70% troškova vlastitih usluga za reprezentaciju + 70% PDV-a 70% troškova reprezentacije od uporabe vlastitih brodova.) Bankovne usluge (za inozemni platni promet. trajekta i dr.čl. + 70% PDV-a 30% od svih neto-troškova reprezentacije (vlastitih) Troškovi promidžbe (u katalozima.) Premije za dokup mirovine zaposlenicima (III. ZOR-a.

formulu. sud.. sred. 1.porezno nepriznate Kamate koje se uračunavaju u zalihe (MRS 23. oglasi.07%) Članarina turističkoj zajednici Nadoknada za korištenje mineralnih sirovina Pričuva za održavanje zgrade (Zakon o vlasništvu . znaka i dr. Troškovi prava na proizvodni i sl. odvjetnik) Troškovi licenciranja. usluge i sl. t.11. plovne objekte i zrakoplove Porez na reklame koje se ističu na javnim mjestima Naknade Fondu za ambalažu (prema materijalu. 5% p. Trošak HRT pretplate Troškovi licenciranih prava Troškovi prava uporabe računalnih programa Ostali troškovi prava korištenja Ostali troškovi poslovanja . seminari.) 47 470 4700 4701 4702 4703 471 FINANCIJSKI RASHODI Kamate od povezanih društava Ugovorene kamate Zatezne kamate (čl.nematerijalni Troškovi obrazovanja i izobrazbe zaposlenika (stručno obrazovanje.. učenje jezika i sl. časopise i stručnu literaturu Troškovi službenih glasila Sudski troškovi i pristojbe Troškovi zdravstvenog nadzora i kontrola proizvoda. plan. nadoknade i slična davanja Članarine komori (HGK ili HOK) i dopr. certifikata i sl. ZoPD) Kamate . atesta. uporabe imena.) Trošak PDV-a koji se ne može priznati Trošak PDV-a iz vlastite potrošnje (ako već nije sadržan u trošku) Trošak PDV-a za koji je prestalo pravo na pretporez 30% PDV-a na osobne automobile i dr.00 kn Porez ili carina pri izvozu Troškovi naknadno utvrđenih poreza (npr. PDV. 91/96. osim poreza na dobitak) Ostali porezi i pristojbe Troškovi prava korištenja (osim najmova) Troškovi koncesije Troškovi franšiza. 7. nov. za javne ovlasti Članarine udrugama i strukovnim komorama Nadoknada za općekorisnu funkciju šuma (0.. iskustvo i sl. t.Nar.22. posebni i dr. porezi. poslijediplomski. Članarina za kreditne i potrošačke kartice Spomenička renta Ostala davanja Porezi koji ne ovise o dobitku i pristojbe Porez na tvrtku odnosno naziv Porez (imovinski) na cestovna vozila. fakulteti. do 38/09. Troškovi obveznih liječničkih pregleda Troškovi sistematskih kontrolnih liječničkih pregleda zaposlenika Troškovi osnivanja (bilježnik.. know howa.) Tečajne razlike iz odnosa s povezanim društvima . doktorati. sredstva osobnog prijevoza PDV na osobne automobile i dr. iznad 400. simpoziji. i HSFI t. 9. Ostali nespomenuti nematerijalni troškovi (ulaznice za sajmove i dr. certifikata i sl. v. robe.000. st. stručni ispiti. povratna i poticajna ambalaža) Porez na kuće za odmor Trošak poreza koji je ugovorno preuzet pri prodaji (npr. postupak Trošak prava na model.n. 10. patenata. stručno usavršavanje. po jed.p.4654 4655 4656 4657 466 4660 4661 4662 4663 4664 4665 4666 4667 4668 4669 467 4670 4671 4672 4673 4674 4675 4676 46760 46761 46762 46763 4677 4678 4679 468 4680 4681 4682 4683 4684 4685 4686 4689 469 4690 46900 46901 4691 4692 4693 4694 4695 4696 4697 4698 4699 Troškovi obrade kredita Troškovi akreditiva Troškovi bankovne garancije Ostali bankovni troškovi Članarine. br. prijevoza na dio n.) Opće obrazovanje Posebno obrazovanje Troškovi za priručnike. nacrt.) Dozvole za korištenje autocesta. prekvalifikacije. proizv.

kvar i lom na zalihama prema odlukama HGK. sniženja. emisije vrijednosnih papira i sl. troškovi popusta i naknadnih odobrenja s povezanim poduzetnicima Troškovi usluga uprave koncerna i sl. imov.) Ostale zatezne kamate Tečajne razlike iz odnosa s nepovezanim društvima Negativne tečajne razlike iz obveza za nabave u inozemstvu Negativne tečajne razlike iz kreditnih obveza Negativne tečajne razlike iz potraživanja u inozemstvu Negativne tečajne razlike za ostalo (npr. vrijednosnim papirima Zatezne kamate Zatezne kamate iz trgovačkih ugovora Zatezne kamate na poreze.472 4720 4721 473 4730 4731 4732 4733 4734 4735 474 4740 4741 4742 4743 475 4750 4751 4752 4753 4754 476 477 4770 4771 4772 478 4780 4781 4782 479 4790 4791 4792 4793 4794 4799 Ostali troškovi iz odnosa s povezanim poduzetnicima Rashodi financiranja. i nemat.rashod Manjkovi i provalne krađe na zalihama i drugim sredstvima Manjkovi uslijed više sile (provalna krađa. t. mat. neprizn. imov.22b) Troškovi smanjenja fin. 10. obveznice i dr.) Negativne tečajne razlike nastale na stanjima deviznog računa i devizne blagajne Gubitci iz ulaganja u dionice. imovine Otpisi materijala i robe . dug. doprinose i dr. davanja Zatezne kamate između povezanih osoba (por. 9. Kamate iz odnosa s nepovezanim društvima Kamate na kredite banaka Kamate iz lizing poslova Kamate na zajmove pravnih osoba Kamata na pozajmice članova društva i dioničara Kamate na zajmove od fizičkih osoba Diskontne kamate po mjenicama i dr.) Gubitci od smanjenja vrijednosti ostale financ. vrijednosne papire (koji su prodani ispod troška nabave . udjele.rashod Gubitak od prodane dug. za predujmove i sl. elementarna nepogoda) Dopušteni manjkovi . Ostali financijski troškovi Rashodi s osnove valutne klauzule po obvezama i kreditima Rashodi s osnove usklađenja obveza temeljem valutne i sl. uništene ili otuđene dugotrajne imovine Otpisi imovine izvan uporabe .čl. klauzule (prema dobavljačima. iz blagajničkog poslovanja. ZoPD Troškovi diskonta i nagodbi Troškovi diskonta pri prodaji potraživanja (faktoring) Troškovi iz financijskih nagodbi Ostali troškovi Nerealizirani gubitci (rashodi) od financ. t. imovine za trgovanje (MRS 39. HOK ili internim aktima . imovine zbog ugovora o poteškoćama (HSFI t.vrijednosnog usklađenja fin. Otpisi vrijednosno neusklađenih potraživanja Otpisi nenaplaćenih jamstava i drugih osiguranja Izravni otpisi nenaplaćenih potraživanja od kupaca i drugih koja nisu vrijednosno usklađena Troškovi ostalih otpisa Rashodi . i HSFI t.otpisi nematerijalne i materijalne imovine Neamortizirana vrijednost rashodovane.kalo. 9.) Troškovi valutne klauzule iz tražbina ili obveza Troškovi burzovnih usluga. 55b. razlika između kupovnog i srednjeg tečaja banke i dr. izlaganje radi prodaje i sl.22a i MRS 39. rastep. Troškovi carine inozemnog financijskog i operativnog lizinga Ostali nespomenuti financijski troškovi 48 480 4800 4801 4802 4803 4804 481 4810 4811 4812 482 4820 4821 4822 4823 4824 483 4830 4831 OSTALI POSLOVNI RASHODI Trošak naknadnih popusta. imovine Gubitci od smanjenja . reklamacija i troškovi uzoraka Naknadno odobreni popusti i odobrenja Troškovi nagodbe (razlike iz sniženja) Troškovi nenadoknađenih jamstava za prodana dobra Troškovi naknadnih reklamacija Troškovi uzoraka zbog kontrole i pregleda. 55a. koja se ne amortizira Gubitak od prodaje ost.

fizičkim osobama po nagodbama i sudskim presudama Ugovorene kazne i penali zbog neizvršenja. penali. prodajnih i drugih troškova (na račune 70 i 71) 5 50 500 5001 5002 5003 5004 501 MJESTA I NOSITELJI TROŠKOVA (A. t. ekološke i dr. t. ZoPD) .porezno nepriznati Ostali nespomenuti poslovni rashodi 49 490 491 RASPORED TROŠKOVA Raspored troškova za obračun proizvoda i usluga (prema HSFI 10 i MRS-u 2 i MRS-u 11) . dodjela vlastitih dionica . st. ZoPD .) Nadoknade štete drugim društvima. ZoPD) Troškovi prisilne naplate poreza i dr. 1.) . Troškovi preuzetih obveza iz ugovora Kazne za parkiranje Ostali izdatci za štete Naknadno utvrđeni troškovi poslovanja Naknadno utvrđeni troškovi . zbog ozljede na radu. svrhe . humanitarne. 7.1.rashodi (čl. st. 6.čl. ustanova i sl.red. br.. ZoPD) Rashodi utvrđeni u postupku nadzora (čl.. t. liječenja.. 7.. 7. 7. t. ZoPD) Darovanje za zdravstvene potrebe (darovanje vanjskih osoba do 2% od UP prethodne godine za operativne zahvate. st. potpore i dotacije bez protučinidbe primatelja. 13.Ista razrada za svaki daljnji pogon kao za pogon I. 7. st. st. 7. propusta i sl.. ZoPD) Darovanja iznad 2% od UP i dr.4832 4833 4839 484 4840 4841 4842 4843 4844 4845 4846 4847 4849 485 4850 4851 4852 486 4860 4861 487 4870 4871 4872 488 4880 4881 489 4890 4891 4892 4899 Prekomjerni manjkovi na zalihama (kalo. energija utrošena u proizvodnju. neizravni troškovi plaća u proizvodnji. odštetne rente i sl. administrativnih.. u proizvodno uslužnim djelatnostima) GLAVNA MJESTA U PROIZVODNJI Pogon I Izravni troškovi materijala (u računovodstvu troškovima razrada po radnim nalozima ili po procesima u proizvodnji) Izravni troškovi rada Opći fiksni troškovi proizvodnje (Razrada: amortizacija. nabavu lijekova. poslovodstvo pogona.. ZoPD) . ležarine. športske. (čl. ZoPD) Manjkovi novca i vrijednosnih papira Ostali manjkovi iz imovine Kazne.udjela i dr.. 7. ZoPD) Darovi (milodari). vjerske. osim na novac . rastep.. 7. 5.čl. izdatci koji nisu u svezi s ostvarivanjem dobitka (+PDV. odgoj i obrazovanje.izuzimanje dioničara članova društva i fizičkih osoba (obrtnika) i s njima povez. oblici imovinskih koristi (čl. ZoPD) Darovanje političkih stranaka i nezavisnih kandidata Troškovi iz drugih aktivnosti (izvan osnovne djelatnosti) Troškovi iz ortačkog ugovora Troškovi iz posredovanja Ostali troškovi . dangubnine Nadoknade šteta iz radnog odnosa (npr. nadoknade šteta i troškovi iz ugovora Troškovi kazni za prijestupe i prekršaje i sl. ortopedskih pomagala i dr. (čl. st. 7. 8. 1. za neiskorišteni godišnji odmor. npr.porezno nepriznati Troškovi povalstica i dr. st. st.uskladištivi troškovi (na račune 60. 7. održavanje.10. 1. st. 13. osobama Troškovi koji nisu izravno u svezi s ostvarivanjem dobitka (čl. 11. st. što nije pokriveno osiguranjem čl. 7. drugi fiksni troškovi pogona) Opći varijabilni troškovi proizvodnje (Razrada: neizravni troškovi materijala u proizvodnji. amortiz.skrivene isplate (čl. koja ne služi obavljanju djelatnosti. davanja (čl. . 7.. 1. te dr. drugi varijabilni troškovi pogona) Pogon II .. 7.skrivene isplate dobitka . imov. 1. 62 i 63) Raspored troškova za pokriće upravnih. darovanja Porezno nepriznata darovanja iznad 2% UP (za svrhe iznad dopuštenih s računa 486) i darovanja inozemnih udruga. 24 PD. t. t. t. znanost. HOK ili interno .. 10. 1. kvar i lom) iznad normativa + PDV. prema odlukama HGK. zdravstvo.računi iz prethodnih godina Troškovi naknadnih razlika iz nabava Ispravak pogrešaka prethodnih razdoblja Darovanje do 2% od ukupnog prihoda Darovanje za općekorisne namjene (Darovi u novcu ili naravi do 2% od ukupnog prihoda prethodne godine za kulturu. ZoPD) Penali.

u djelatnosti trgovine) TROŠKOVI UPRAVE I ADMINISTRACIJA Materijal u troškovima uprave i administracije Plaće u troškovima uprave i prodaje Amortizacija u troškovima uprave i administracije Drugi troškovi uprave i prodaje (Razrada npr.) 53 530 531 532 533 TROŠKOVI UPRAVE I ADMINISTRACIJE Materijal u troškovima uprave i administracije Plaće. troškovi opreme prodanih proizvoda. GOTOVI PROIZVODI.) 51 510 511 512 513 TROŠKOVI PRODAJE Materijal u troškovima prodaje Plaće u troškovima prodaje Amortizacija u troškovima prodaje Drugi troškovi prodaje (Razrada npr. na primjer: dnevnice.) 59 590 591 5910 5911 RASPORED TROŠKOVA Raspored Raspored Raspored Raspored troškova troškova troškova troškova na zalihe proizvodnje i usluga u rashode na teret prihoda uprave i administracije uprave 6 PROIZVODNJA. propaganda.) 54 540 541 542 543 TROŠKOVI PRODAJE Materijal u troškovima prodaje Plaće u troškovima prodaje Amortizacija u troškovima prodaje Drugi troškovi prodaje (Razrada npr. troškovi propagande i slično) 5 50 500 501 502 503 MJESTA I NOSITELJI TROŠKOVA (B. osiguranje. troškovi posredništva itd.. jedinici usluge i slično) Izravni troškovi rada Opći fiksni troškovi radionice Opći varijabilni troškovi radionice Drugi opći troškovi radionice Radionica "B" (Izrada kao i kod radionice "A") Itd. fakturiranje.. troškovi fakturiranja.radni nalog (obuhvat ili analitika kao i kod konta 500) 51 510 5100 5101 5102 5103 5104 511 512 ODRŽAVANJE Radionica "A" Izravni troškovi materijala i pričuvnih dijelova (po radnom nalogu. bankovni troškovi. omotni papir.502 505 Pogon III. naplata ambalaža. osiguranje. troškovi uprave i administracije Amortizacija u troškovima prodaje Drugi troškovi uprave i administracije (Razrada prema potrebama društva. ROBA I DUGOTRAJNA IMOVINA NAMIJENJENA PRODAJI . Izravni troškovi proizvoda (usluge) . otpreme pošiljaka. troškovi izvoza. dnevnica. 52 520 5200 5201 5202 5203 5204 521 5210 5211 5212 5213 5214 522 TRANSPORT Jedinica osobni prijevoz Izravni troškovi pogonskog goriva (Razrada po vozilu) Izravni troškovi materijala (Razrada po vozilu) Izravni troškovi plaća (Razrada po vozilu) Opći fiksni troškovi jedinice osobni prijevoz Opći varijabilni troškovi jedinice osobni prijevoz Jedinica teretni prijevoz Izravni troškovi pogonskog goriva (Razrada po vozilu) Izravni troškovi materijala (Razrada po vozilu) Izravni troškovi plaća (Razrada po vozilu) Opći fiksni troškovi jedinice teretni prijevoz Opći varijabilni troškovi jedinice teretni prijevoz Druge jedinice prijevoza (Razrada analogno za prethodne jedinice. bankovni troškovi. reprezentacija itd. reprezentacija itd.

ambalaže Troškovi vlastitog transporta (ne više od tarife javnog prijevoza) dovođenja robe na prodajnu lokaciju Troškovi oblikovanja za posebne kupce Troškovi čuvanja i rukovanja (u fazi nabave) Špediterski i bankarski troškovi Nadoknada uvozniku za uslugu uvoza Ostali troškovi kupnje (pregledi. vrstama i sl.HSFI 10 i MRS 2) Carina i druge uvozne pristojbe za robu Posebni porezi (trošarine) Obračun nabave . troškovi u svezi s dovođenjem robe na zalihu . i dr.TROŠKOVI KUPNJE Kupovna cijena robe od dobavljača Ostali troškovi nabave u svezi s dovođenjem robe na zalihu Troškovi transporta Troškovi ukrcaja i iskrcaja (fakturirani) Transportno osiguranje Troškovi posebnog pakiranja .60 600 601 602 605 606 607 608 609 PROIZVODNJA . pogonima.) Gotovi proizvodi u javnom skladištu.TROŠKOVI KONVERZIJE Proizvodnja u tijeku (razrada po serijama. obradi i manipulaciji Gotovi proizvodi u slobodnoj zoni Zalihe nekurentnih proizvoda i otpadaka Gotovi proizvodi u izložbenim prostorima Gotovi proizvodi iz ortaštava Vrijednosno usklađivanje zaliha gotovih proizvoda 64 640 641 642 648 649 GOTOVI PROIZVODI U VLASTITIM PRODAVAONICAMA Gotovi proizvodi u prodaji u vlastitim prodavaonicama (analitika po prodavaonicama) Uračunani PDV u vrijednosti proizvoda Uračunani porez na luksuz Uračunana marža u prodajnoj cijeni gotovih proizvoda Vrijednosno usklađivanje gotovih proizvoda u prodavaonicama 65 650 651 6510 6511 6512 6513 6514 6515 6516 6517 6518 6519 652 653 659 OBRAČUN TROŠKOVA NABAVE ROBE . mjestima.) Vrijednost usluga (u tijeku ili nedovršenih na datum bilance .usluga 61 610 611 619 NEDOVRŠENI PROIZVODI I POLUPROIZVODI Zalihe poluproizvoda (analitika prema osnovnim skupinama ili po stupnju dovršenosti) Nedovršeni proizvodi i poluproizvodi (analitika po vrstama proizvoda) Vrijednosno usklađivanje nedovršenih proizvoda i poluproizvoda 62 620 621 629 BIOLOŠKA IMOVINA Zalihe biološke proizvodnje u toku Biloška imovina za prodaju Vrijednosno usklađivanje biloške imovine 63 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 ZALIHE GOTOVIH PROIZVODA Gotovi proizvodi na skladištu (razrada za svako skladište a unutar toga po skupinama. radnim nalozima i sl. atesti i dr. nositeljima troškova. objektima.trošak kupnje 66 660 6600 6601 661 6610 ROBA Roba u skladištu Roba u vlastitom veleprodajnom skladištu (analitika po skladištima) Zaliha otpadaka od robe Roba u tuđem skladištu i izlozima Roba u tuđem skladištu . silosu. tipovima.) Proizvodnja u slobodnoj zoni Proizvodnja u doradi i manipulaciji Obustavljena proizvodnja Proizvodnja u tijeku iz ortačkog ugovora Vrijednosno usklađivanje proizvodnje . 16. Gotovi proizvodi dani u komisijsku prodaju Gotovi proizvodi dani u konsignacijsku prodaju Gotovi proizvodi u doradi. t. gradilištima.MRS 2.) Vanjska proizvodnja (kooperacija i dr.

62. Prepravljene cijene robe zbog monetarnih oscilacija 67 670 671 672 679 PREDUJMOVI ZA NABAVU ROBE Dani predujmovi za nabavu robe Dani predujmovi uvozniku za nabavu robe Dani predujmovi za robu povezanom društvu Vrijednosno usklađenje danih predujmova za robu 68 680 681 682 683 684 687 688 689 NEKRETNINE I UMJETNINE ZA TRGOVANJE Nabavna vrijednost nekretnina za preprodaju (s porezom na promet) Troškovi dodatnog uređenja . 10.porezno priznati Prekomjerni manjkovi proizvoda (HSFI t.dorade Umjetnine u prodaji Nekretnine za prodaju (uređene) Uračunani PDV u umjetnine Predujmovi za kupnju nekretnina radi daljnje prodaje Uračunana razlika u cijeni nekretnina i umjetnina za daljnju prodaju Vrijednosno usklađivanje nekretnina i umjetnina u prometu i predujmova 69 690 691 6910 699 DUGOTRAJNA IMOVINA NAMIJENJENA PRODAJI Nematerijalna imovina namijenjena prodaji Materijalna imovina namijenjena za prodaju Skupina imovine za prodaju (npr. Uračunani porezi u robi Uračunani PDV (analitika po prodajnim mjestima i poreznim stopama) Uračunani porez na luksuz Roba u carinskom skladištu "D" ili u slobodnoj zoni Vlastita roba u carinskom skladištu tipa "D" Roba u slobodnoj zoni Roba u doradi. 32. 28.21. i MRS 2 t. pogon. t. t. ) Vrijednosno usklađenje dugotrajne imovine namijenjena prodaji 7 70 700 701 702 703 7030 7031 704 7040 7041 7042 7043 POKRIĆE RASHODA I PRIHODI RAZDOBLJA TROŠKOVI PRODANIH ZALIHA PROIZVODA I USLUGA Trošak zaliha prodanih proizvoda (60. 63 i 64) porezno priznati Prekomjerni manjkovi .) . rastep. do 33. i MRS 2. poslov. lom i škart u proizvodnji (60. t.tehnološki kalo. i MRS 2.) . Roba u izložbenim prostorima Roba dana u komisijsku ili konsignacijsku prodaju Roba u prodavaonicama Roba u prodavaonici (po prodajnoj cijeni -analitika po prodavaonicama).HSFI t. dijelova. smanjenja uporabljivosti i sl.) a porezno dopušteni po očevidu i sl. itd.6611 6612 662 663 6630 66300 66301 66302 664 6640 6641 665 6650 6651 666 6660 6661 667 668 6680 6681 669 6690 6691 Roba u tuđim silosima. kvar i lom i škart u proizvodnji (sa skupina 60. 62. . 14. 10. 10. obradi i manipulaciji Vrijednost robe u doradi Troškovi u svezi s doradom Roba na putu Uračunana razlika u cijeni robe Razlika u cijeni robe na skladištu (analitički po skupinama robe s istom maržom) Uračunana marža robe u prodavaonici Vrijednosno usklađivanje zaliha robe Vrijednosno usklađenje zbog pada cijena. kvar. 10.35.porezno nepriznati Razlika višeg troška proizvodnje od neto-vrijednosti koja se može realizirati (HSFI t. 35 i 36) Troškovi nabavne vrijednosti materijala. dijelova i inventara kojom se tereti odgovorna osoba Rashodi zaliha proizvodnje (HSFI 10 i MRS 2) Dopušteni manjkovi . inventara i otpadaka Troškovi manjkova materijala. ili Roba u prodavaonici A s PDV-om 23% Roba u prodavaonici A s PDV-om 10% Roba u prodavaonici A s PDV-om 0%.2. 13) Troškovi prodanih zaliha materijala i otpadaka (31.18.tehnološki kalo. jedinica i sl. hladnjačama i sl. i MRS 2. 62. 63 i 64) Troškovi realiziranih usluga (490 i 601) Troškovi neiskorištenog kapaciteta (HSFI t. 16. rastep. 63 i 64 .

) Gubitci zbog izvlaštenja ili zbog prirodnih katastrofa na važnom dijelu imovine Izvanredni rashodi iz ostalih rijetkih i neobičnih događaja ili transakcija Izvanredne kazne.) Troškovi iz ugovora o ortaštvu Troškovi vrijednosnog usklađenja proizvodnje u tijeku (609). i MRS 10.porezno priznati Prekomjerni kalo. usluga popravaka i sl. skrbi i u Vukovaru Prihod od povratne naknade za ambalažu (bez PDV-a) Prihod od prodaje otpadaka iz proizvodnje Prihodi od prodaje poluproizvoda i nedovršenih proizvoda Prihodi od prodaje usluga Prihodi od servisnih usluga. obveze i sl.nespomenuti 73 730 731 732 733 734 735 737 IZVANREDNI .porezno nepriznati Manjak robe na teret odgovorne osobe Troškovi zamjene robe u jamstvenom roku Greškom neiskazani rashodi prodane robe u proteklim razdobljima u trgovini Troškovi vrijednosnog usklađenja trgovačke robe i predujmova (669.) Izvanredni otpisi od otuđenja imovine koji su nastali neočekivano i u visokoj vrijednosti (HSFI t. 689) Troškovi vrijednosnog usklađenja dugotrajne imovine namijenjene prodaji (699) 72 720 721 TROŠKOVI ADMINISTRACIJE I OSTALI RASHODI Troškovi uprave. jed. na području posebne držav. Nabavna vrijednost prodanih nekretnina i umjetnina Troškovi dugotr.) .35. . rastep. 8. namijenjeni prodaji Troškovi kala.7044 705 706 707 708 Troškovi isporučenih proizvoda u jamstvenom roku (zamjena) Greškom neiskazani rashodi proteklih razdoblja Gubitci iz ugovora o izgradnj (MRS 11. 4. 679. kvar i lom + PDV .OSTALI RASHODI Izvanredni rashodi od prodaje dugotrajne imovine (HSFI t. penali. poplava. 9. rastep. t.porezno priznati Manjkovi uslijed više sile (provalne krađe. prodaje. odštete. požar. građevina Prihodi od prodaje poluproizvoda i nedovršenih proizvoda Prihodi ostvareni u posl. naknadno utvrđ. kvar i lom u dopuštenoj visini prema Pravilniku HGK .porezno priznati Manjkovi i otpisi trgovačke robe po očevidu PU i sl. rastepa. potres i sl.7. 36. t. imov. Nerealizirani gubitci Gubitci od procjene biološke imovine 74 740 7400 7401 745 7450 7451 UDIO U GUBITKU I DOBITKU PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA Udio Udio Udio Udio Udio Udio u u u u u u gubitku pridruženih poduzetnika gubitku povezanih društava gubitku ortaka dobitku od pridruženih poduzetnika dobitku povezanih društava dobitku ortaštva 75 750 7500 7501 7502 7503 7504 7505 7506 7507 7508 7509 751 7510 7511 7512 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA Prihodi od prodaje proizvoda (analitika po proizvodima ili profitnim centrima) Prihodi od prodaje proizvoda od redovne prodaje Prihodi od prodaje proizvoda na kredit ili otplatu Prihodi ostvareni u slobodnoj zoni Prodaja u vlastitim prodavaonicama Prihodi od prodaje stanova i dr. administracije (491) Ostali poslovni rashodi . usluga Prihodi od restorana i gostionica Prihodi od hotela i noćenja . jed. poluproizvoda (629) i zaliha gotovih proizvoda (639 i 649) 71 710 7100 7101 7102 7103 711 712 713 7130 7131 7132 7133 7134 714 715 718 719 TROŠKOVI PRODANE ROBE Nabavna vrijednost prodane robe Trošak prodane robe u tuzemstvu Trošak prodane robe u inozemstvu Troškovi prodane robe u tranzitu Trošak prodane robe u poslov. kvara i loma na robi i otpisi robe Kalo.

Prihodi od dividende (dobitka) iz udjela u povezanim poduzetnicima Prihodi od valutne (indeksne) klauzule iz odnosa s povezanim poduzetnicima Ostali financijski prihodi od povezanih poduzet Ostali financijski prihodi od povez. poduzetnika Dobitci od prodaje udjela i dionica od povezanih poduzetnika Prihodi od kamata Prihodi od redovnih kamata .. ošte-ćenju. prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima Prihodi od kamata od povezanih poduzetnika Prihodi od tečajnih razlika od povez.) Prihodi od prodaje dobara u inozemstvo (moguća analitika po vrstama proizvoda i zemljama) Prihodi od prodaje usluga u inozemstvo (moguća analitika po vrstama usluga i zemljama kupcima) Prihodi iz međunarodne plovidbe brodovima (čl.) Prihodi od prodaje robe u povezanim društvima Prihodi od prodaje robe dane u komisiju ili konsignaciju Prihodi od prodaje u poslov. poduzet. revizorskih. 26. postrojenja. jed. konzultantskih i dr. skrbi i Vukovaru Prihodi od povratne naknade za ambalažu (bez PDV-a) Prihodi od prometa nekretnina Prihodi od prodaje robe na inozemnom tržištu Prihodi od trgovačkih usluga Prihodi od provizija Prihodi od franšiza i robnih znakova Prihodi od usluge posredovanja Prihodi od davanja mišljenja Prihodi od prodaje nekurentne robe (robe u kvaru. st. usluga Prihodi od usluga prijevoza Prihodi od komunalnih usluga Prihodi od promidžbenih usluga Prihodi od usluga zaštite i istraživanja Prihodi od programskih usluga Prihodi od prodaje ostalih usluga Prihodi od graditeljskih usluga . dividende i sl. demodirana i sl. 10.iz ugovora o izgradnji (građevina. brodova i sl.) Prihodi od prodaje robe na kredit Prihodi od prodaje robe na robni kredit Prihodi od prodaje robe na potrošački kredit Prihodi od prodaje robe poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi (do 20% udjela) Prihodi od prodaje robe ovisnim društvima Prihodi od dane (prodane) robe u financijski lizing (najam) Prihodi od preprodaje nekretnina i umjetnina Ostali prihodi od prodaje roba i trgovačkih usluga Prihodi od prikupljanja ambalaže Prihodi od zbrinjavanja otpada Prihodi od prodaje korisnog otpada 77 770 7700 7701 7702 7703 7704 7705 7706 771 7710 FINANCIJSKI PRIHODI Kamate. ZoPD) Prihodi od internetskih usluga za inozemstvo Prihodi od poslovnih jedinica u inozemstvu Prihodi od prodaje turističkih usluga u inozem. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi (do 20% udjela) Prihodi od prodaje proizvoda i usluga ovisnim društvima (analitika po društvima) Prihodi od najmova i zakupa Prihodi iz ortaštva Ostali prihodi od prodaje učinaka 76 760 7600 7601 7602 7603 7604 7605 7606 7607 7608 761 762 7620 7621 7622 7623 763 764 7640 7641 765 766 767 768 769 7690 7691 7692 PRIHODI OD PRODAJE TRGOVAČKE ROBE Prihodi od prodaje robe Prihodi od prodaje robe na veliko (analitika po prodajnim mjestima) Prihodi od prodaje uvezene robe na veliko Prihodi od prodaje robe u tranzitu Prihodi od prodaje robe na malo (analitika po prodav.7513 7514 7515 7516 7517 7518 7519 752 753 754 7540 7541 7542 7543 755 756 757 758 759 Prihodi od knjigovodstvenih. usluga poreznog savjetovanja. na području posebne držav. tečajne razlike.

vrem. viškova i procjena Prihodi od prodaje otpisanih i rashodovanih sredstava rada (alata. tečajnih razlika i dr. papira Prihodi od primjene valutne (indeksne) klauzule Ostali financijski prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i dr. kratkotrajne i dugotrajne imovine Prihodi od procjene prometa (utrška) po nalazu poreznog nadzora Prihodi od ostalih primitaka bez nadoknade Prihodi od ukidanja rezerviranja i naknadno naplaćeni prihodi Prihodovanje dugoročnih rezerviranja Naknadno utvrđeni prihodi Ukidanje pasiv. Kamate na depozite i jamčevine Prihodi od tečajnih razlika Pozitivne tečajne razlike iz tražbina i stanja deviza na računu Pozitivne tečajne razlike iz nižih obveza prema inozemstvu Prihodi od ostalih tečajnih razlika Prihodi od dividende i dobitaka iz udjela Prihodi od dividendi Prihodi od udjela u dobitku u d. 15. i dr. vrijed. nemater. naknade i dr.7711 7712 7713 772 7720 7721 7722 773 7730 7731 774 7740 7741 7742 7743 7744 775 7750 7751 776 7760 7761 7762 777 778 7780 7781 7782 7783 7784 Prihodi od zateznih kamata Prihodi od kamata iz financijske imovine i dr. vrijed. t. Prihodi od rezidualnih imovinskih stavki. 55a. prihoda iz odnosa s pridruženim poduzetnicima i od društava u kojima se drži udio do 20% Nerealizirani dobitci (prihodi) od financijske imovine Prihodi iz procjene fin. i dr. 10.davanja (za šume.) Dobitci iz promjene fer vrijednosti ulaganja u nekretnine (HSFI 7. dijelova i dugotrajne imovine Viškovi u blagajni (novac.iz uporabe Prihodi od ranije otpisanih zaliha po novoj procjeni (HSFI t.52.o.) Prihodi iz fin. t. članarine. patent i dr. osobama Prihodi od prodaje ostale financijske imovine Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa Financijski prihodi (dividende.38. i MRS 39. opreme i sl. fondovima Dobitci od prodaje dionica i udjela (s nepovez.) . leasinga Prihodi od naplate životnog osiguranja 78 780 7800 7801 7802 7803 7805 7807 781 7810 7811 7812 7813 7814 7815 7816 7817 7818 7819 782 7820 7821 7822 7824 7825 7826 7827 7828 7829 OSTALI POSLOVNI I IZVANREDNI PRIHODI Prihodi od otpisa obveza i popusta Otpisi obveza prema dobavljačima. društvima) i dr. znak.sniženja i popusta od dobavljača i dr.o. proizvodima i zalihama sirovina. imovine (trgov. Prihodi od neplaćenih obveza . imovine namijenjene za trgovanje (HSFI 15. razgraničenja Prihodi od ukidanja troškova od kojih se odustalo Prihodi od naknadno naplaćenih jamstava .) Prihodi od prodaje dugotrajne materijalne imovine (iz uporabe) Prihodi od prodaje dugotr.garancija Prihodi od naknadno naplaćenih potraživanja iz prethodnih godina Prihodi od naplate iz ugovora po naknadnim priznanjima iz prošlih godina Prihodi od naknadno naplaćenih reklamacija Prihodi od zaprimanja dobara koja su prodana u prethodnom obrač. dobitci) iz udjela u društvima do 20% Prihodi od kamata. papiri i dr.) Inventurni viškovi na robi. Ostali financijski prihodi Prihodi iz udjela u investicijskim i dr. obveza za primljene predujmove i sl. razdoblju . Otpis obveza prema kreditorima Otpis obveza prema zaposlenicima Prihodi od zastare obveza Otpis ostalih obveza Prihodi od naknadnih odobrenja . 33.) Viškovi iz neidentificiranih novčanih doznaka u tekućem poslovanju Prihodi od prodaje viškova zaliha i dr. poreze. materijala. i MRS 2. fin. t. i MRS 40) Dobitci iz promjene vrijednosti ostale imovine Prihodi negativnog goodwilla Ostali financijski prihodi Prihodi iz burzovnih transakcija Prihodi iz faktoringa i sl.

znaka i sl. Prihodi od (nevraćenih) kaucija i depozita Prihodi od kapara. objekata. višom silom) Prihodi od naplate šteta po sudskim procesima (npr. 17. oblik i sl.783 7830 7831 7832 7833 7834 7835 7836 7837 7838 7839 784 7840 7841 7842 7843 7844 785 7850 7851 7852 7853 7854 7855 7856 7857 7858 7859 786 7860 7861 7862 787 7870 7871 7872 788 7880 789 7890 7899 Prihodi od refundac. komunalnih. kupnja i prodaja poduzeća i sl.procjene Prihodi od revalorizacije Prihodi od revalorizacije s temelja vrijednosnog usklađenja Prihodi od ukidanja gubitka (MRS 36) Prihodi od procjene zaliha i dr. nekretnina. poplavom i dr. subvencija i nadoknada Prihodi od refundacije za rad radnika Prihodi od naknada šteta iz tekućeg poslovanja Prihodi od subvencija Prihodi od dotacija i pomoći Prihodi s osnove basplatnog primitka opreme.. prava i dr.) i provizija Prihodi od prodaje prava (patenata. imena. veliki besplatni primitak. 17. rente. zaliha i potraživanja Prihodi od naknada za jamstva Prihodi od prefakturiranih troškova (npr. financiranje i izgr.) Prihodi za pokriće gubitka Prihodi za manjkove od odgovornih osoba Prihodi od ostalih nadoknada iz poslovanja Prihodi od revalorizacije . imena.12 i MRS 41) Dobitci od prirasta biološke imovine Dobitci od procjene biološke imovine Dobitci od procjene poljoprivrednih proizvoda Prihodi od izvanredne prodaje značajnog dijela imovine (zgrade. t. dotacija. imovine Prihodi od procjene ostale imovine Ostali poslovni prihodi Prihodi s osnove povrata poreza na promet Prihodi od ugovorenih i naplaćenih penala zbog neizvršenja roka u isporuci Prihodi od nagrada za proizvod. zemljišta) Prihodi od dugotr. licencija. pogona. zbog oduzete imovine.) Prihodi od državnih potpora (HSFI 15 i MRS 20) Prihodi od državnih potpora za pokriće troškova Prihodi od državnih potpora za investicije (sredstva) Prihodi od državnih potpora za ostale određene namjene Dobitci od procjene poljoprivrednih proizvoda i biološke imovine (HSFI. odustatnina i sl. zlouporabe znaka. koncesija. materijalne imovine namijenjene prodaji Izvanredni . uslugu. Prihodi od vraćenih premija osiguranja Prihodi od financijskog inženjeringa (npr.nepredviđeni prihodi (npr.) Prihodi od naplate šteta uništene imovine (požarom. prihod koji nije proizašao iz redovitog poslovanja) Prihod od izvansudskih nagodbi Ostali nepredviđeni prihodi 79 790 RAZLIKA PRIHODA I RASHODA FINANCIJSKE GODINE Razlika prihoda i rashoda (iz cjelokupnog poslovanja) 8 80 800 801 803 804 8040 8041 FINANCIJSKI REZULTAT POSLOVANJA I OSTALI SVEOBUHVATNI DOBITAK DOBITAK ILI GUBITAK RAZDOBLJA Dobitak prije oporezivanja Gubitak prije oporezivanja Porez na dobitak (gubitak) Dobitak ili gubitak razdoblja Dobitak razdoblja (poslije poreza) Gubitak razdoblja 81 810 811 DOBITAK ILI GUBITAK RAZDOBLJA KOJI PRIPADA DRUGIMA Dobitak pripisan imateljima kapitala matice Gubitak koji tereti imatelje kapitala matice . premija osiguranja i dr. projektiranje.

Pričuve za restrukturiranje Pričuve radi održavanja boniteta strukture izvora financiranja Ostale pričuve .) Pričuve prema ZTD Pričuve za povećanje temeljnog kapitala Pričuve za pokriće gubitka Pričuve za vlastite dionice i udjele (čl.dugovna stavka) Otkupljene vlastite dionice Otkupljeni vlastiti udjeli Vlastite dionice za opcijsku namjenu Statutarne pričuve Pričuve za održavanje financijske stabilnosti društva. ZTD-a) Kapital iz ulaganja obrtnika dobitaša 92 920 9200 9201 9202 921 9210 9211 9212 9213 922 9220 9221 9222 923 9230 9231 9232 924 PRIČUVE IZ DOBITKA Zakonske pričuve (u d. za razvojne aktivnosti i sl.dionice iznad svote temeljnog kapitala Kapitalne pričuve iz dodatnih uplata radi stjecanja posebnih prava u društvu (ili zamjenjivih obveznica) Kapitalne pričuve iz uplata dodatnih činidbi Kapitalne pričuve iz ostatka pri smanjenju temeljnog kapitala Kapitalne pričuve iz drugih izvora Kapitalni dobitak iz prodaje vlastitih udjela .813 814 Dobitak pripisan manjinskom interesu Gubitak koji tereti manjinski interes 88 880 881 882 883 884 885 886 887 OSTALI SVEOBUHVATNI DOBITAK Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajen materijalne i nematerijalne imovine Dobitak ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu Udio u ostalom sveobuhvatnom dobitku/gubitku pridruženih poduzetnika Aktuarski dobitci/gubitci po planovima definiranih primanja Porez na ostali sveobuhvatni dobitak razdoblja 89 890 891 892 8920 8921 OSTALI ČISTI DOBITAK Neto ostali sveobuhvatni dobitak/gubitak razdoblja Sveobuhvatni dobitak/gubitak razdoblja Sveobuhvatna dobitak ili gubitak razdoblja Pripisan imateljima kapitala matice Pripisan manjinskom interesu 9 90 900 9000 9001 9002 901 902 9020 903 904 905 906 KAPITAL I PRIČUVE TE IZVANBILANČNI ZAPISI TEMELJNI .a ZTD-a) Pričuve za opcijske dionice za zaposlenike Pričuve za otkupljene dionice radi obeštećenja dioničara Pričuve za otkup dionica da bi se spriječila šteta i dr.o.o.(UPISANI) KAPITAL Upisani temeljni kapital koji je plaćen Upisani temeljni kapital članova d. 148.dionica Kapitalni dobitak na prodane emitirane dionice Kapitalne pričuve iz ulaganja tajnog člana društva (čl.d. (analitika po članovima) Temeljni dionički kapital (obične dionice) Temeljni dionički kapital (povlaštene dionice) Upisani temeljni kapital manjinskih članova Upisani kapital koji nije plaćen Upisani temeljni kapital koji je pozvan za uplatu (analitika po upisnicima) Kapital (ulozi) članova javnog trgovačkog društva Kapital (ulozi) komanditora komanditnog društva Državni kapital u udjelima Kapital članova zadruge 91 910 911 912 913 914 915 916 917 919 KAPITALNE PRIČUVE Uplaćeni udjeli . 233. Pričuve za vlastite (trezorske) dionice i udjele Vlastite dionice i udjeli (odbitna. i 406.

neisplaćena dividenda Zadržani dobitak koji se izuzima od isplate (npr. pričuve Zadržani dobitak po prijedlogu uprave i N. Revalorizacijske pričuve nastale do kraja 2000. Zadržani dobitak iz negativnog goodwilla Preneseni gubitak (kumuliran u prethodnim godinama . t. dividende Zadržani dobitak izuzet od isplate (npr. za investicije u imovinu) Neraspoređeni zadržani dobitak Zadržani dobitak oblikovan iz realizirane rev. i poslije Zadržani dobitak članova društva (analitika po članovima) Zadržani dobitak . 55.pričuve (MRS 1. Zadržani dobitak članova društva (analitika po članovima) Zadržani dobitak . Zadržani dobitak članova društva (analitika po članovima) Zadržani dobitak .) Dobitci/gubitci od udjela u kapitalu do prestanka priznavanja (MRS 1. Slobodne pričuve iz neraspoređenog dobitka Pričuve za nerealizirane dobitke iz udjela 93 930 9300 9301 9303 931 9310 9311 932 933 934 935 REVALORIZACIJSKE PRIČUVE Revalorizacijske pričuve Revalorizacijske pričuve iz procjene dugotrajne nematerijalne i materijalne imovine (HSFI t. i MRS 38. do 2004. i MRS 39.) 94 940 9400 94000 94001 94002 94003 94004 94005 94006 9401 94010 94011 94012 94013 9402 94020 94021 94022 94023 9403 9404 9405 941 9410 9411 9417 ZADRŽANI DOBITAK ILI PRENESENI GUBITAK Zadržani dobitak (iz prethodnih godina) Zadržani dobitci ostvareni do kraja 2000. 96.O. do 2004. dividenda Zadržani dobitak izuzet od isplate (npr. Dobitak za manjinske članove društva Dobitak za tajnog člana društva Dobitak za nagrade zaposlenicima Dobitak iz privremenih razlika Gubitak poslovne godine (analitika po članovima) Gubitak koji se pokriva Nepokriveni gubitak Gubitak iz privremenih razlika 96 MANJINSKI INTERES .36.b) Dobitci/gubitci iz zaštite novčanog toka do reklasifikacije (MRS 1. za investicije u imovinu) Zadržani dobitak koji čeka raspored Zadržani dobitak za privatne troškove članova društva Zadržani dobitak za manjinske članove društva Zadržani dobitak tajnog člana društva Zadržani dobitak iz 2001. 85.neispl.dioničarima) Dobitak koji se privremeno ne isplaćuje po prijedlogu uprave i N.) Gubitak (dio) koji je iznad kapitala 95 950 9500 9501 9502 9504 9505 9506 9507 9509 951 9510 9511 9512 DOBITAK ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE Dobitak poslovne godine Dobitak financijske godine (neraspoređen) Dobitak za isplate i izuzimanja u tijeku godine (analitika po članovima) Dobitak . Pričuve iz tečajnih razlika od ulaganja u inozemno poslovanje (MRS 21. 6.9240 9241 9242 9243 Pričuve za pokriće gubitka u poslovanju Pričuve za nagrade i sl. t. i MRS 39. i MRS 16. za investicije u imovinu) Neraspoređeni zadržani dobitak Zadržani dobitak od 2005.neispl. 39.O. t. 100. t. 39.) Ostali akumulirani sveobuhvatni dobitci/gubitci . 95. 95.dividenda financijske godine (analitika prema članovima društva .) (analitika prema revaloriziranim imovinskim stavkama) Pričuve iz revalorizacije financijske imovine Ostale revalorizacijske pričuve Revalorizacijske pričuve ranijih godina Revalorizacijske pričuve iz razdoblja od 2001. t.) Preneseni gubitak (iz godine 201_. t. t.analitika po članovima) Preneseni gubitak (iz godine 200_.

mjenice za osiguranje otplate anuiteta za dobivene robne i financijske kredite Primljena jamstva vjerovnika kao instrumenata plaćanja Primljene zadužnice Ostali vrijednosni papiri koji nisu stavljeni u optjecaj Izdane zadužnice Izdane mjenice Korištene garancije u tijeku Tražbine od kupaca iz zastupničke prodaje Vrijednosnice u manipulaciji Obveznice i druge vrijednosti na skladištu (blagajni) Vrijednosni papiri na čuvanju (obveznice.lohnu Obveze za robu u izvozu (tuđa roba) Vlasnici zemljišta i zgrada u zakupu Izvori prava Izvor prava na korištenje Krediti odobreni Dužnici po hipoteci Ulagači u materijalna prava . dionice) Blokovi ulaznica Prodajna mjesta za izdane obveznice Obračun dobitka investicijskog pothvata Investicija .rashodi Prihod .lohn-poslove Roba u izvozu Zgrade i zemljišta u zakupu Prava Prava na korištenja Krediti ugovoreni Hipoteka na tuđoj imovini Materijalna prava Prava po loro akreditivima (domaći partneri) Prava po loro akreditivima (inozemni partneri) Prava na ratne reparacije i štete od oduzete imovine Vrijednosni papiri Primljeni čekovi.vlasništvo ortačke zajednice Obveze za materijale u doradi .priljev Dobitak Porezi i druga davanja Čisti dobitak Trošak kamata budućeg razdoblja Izvori materijalne imovine Obveze prema vlasnicima robe u komisiji i konsignaciji (tuđa sredstva) Vlasnici materijala i robe u doradi Vlasnici pozajmljenih strojeva i alata Skladište zaštitne odjeće i obuće Vlasnici robe u našim skladištima Vlasnici ambalaže u korištenju Ortaci .materijalna u optjecaju Primljena roba u komisiju i konsignaciju (tuđa) Materijal i roba u doradi (tuđa) Pozajmica strojeva i alata Zaštitna odjeća i obuća na korištenju Roba u skladištu (tuđa) Ambalaža na korištenju (tuđa) Vlasništvo ortačke zajednice Materijali za doradne .ulaganje .960 9600 Manjinski interes Kapital manjinskog društva (ovaj račun privremeno se rabi u postupku konsolidacije društva kao dio kapitala koji nije pod kontrolom matice) 99 990 9900 9901 9902 9903 9904 9905 9906 9907 9908 9909 991 9910 9911 9912 9913 9914 9915 9916 992 9920 9921 9922 9923 9924 9925 9926 9927 993 9930 9931 9932 9933 994 9940 9941 9942 9943 9944 9947 995 9950 9951 9952 9953 9954 9955 9956 9957 9958 9959 996 9960 9961 9962 9963 IZVANBILANČNI ZAPISI Imovina .

priljeva Ukalkulirani .planirani dobitak Obveze za porez i druga javna davanja Obveze iz planiranog čistog dobitka . dionice) Vrijednost zalihe blokova ulaznica Prodajna mjesta za izdane obveznice Kamate sadržane u vrijednosnicama ili obračunima Obveze s osnove investicijskog pothvata Obveze prema ulagačima Izvori prihoda .9964 9965 9966 9967 997 9970 9971 9972 9973 9974 9975 9976 998 9980 9981 9982 9983 9987 999 9990 9991 9992 9993 9994 Izvori prava loro-akreditiva (domaći partneri) Izvori prava loro-akreditiva (inozemni partneri) Ratne reparacije i nadoknade šteta Obveze zastupnika iz prodaje prema nalogodavcu Obveze za vrijednosne papire koji nisu stavljeni u optjecaj Obveze za čekove i mjenice za osiguranje otplate anuiteta za robne i financijske kredite Jamstva od dužnika kao instrument plaćanja Obveze za primljene zadužnice Ostali vrijednosni papiri koji nisu stavljeni u optjecaj Obveze za izdane zadužnice Obveze za izdane mjenice Obveze za korištene garancije u tijeku Obveze za izdane vrijednosnice u manipulaciji Obveznice i druge vrijednosnice Vrijednosni papiri (obveznice.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful