P. 1
Ztp Beograd Izvestaj Revizora i Pojedinacni Finansijski Izvestaji 2006

Ztp Beograd Izvestaj Revizora i Pojedinacni Finansijski Izvestaji 2006

|Views: 124|Likes:
Published by Ana Lazic

More info:

Published by: Ana Lazic on Mar 12, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/09/2013

pdf

text

original

JAVNO PREDUZEĆE “ŽELEZNICE SRBIJE“, BEOGRAD

Finansijski izveštaji za 2006. godinu i

Izveštaj nezavisnog revizora

JAVNO PREDUZEĆE “ŽELEZNICE SRBIJE“, BEOGRAD
Finansijski izveštaji za 2006. godinu i

Izveštaj nezavisnog revizora

JP “ŽELEZNICE SRBIJE“, BEOGRAD

SADRŽAJ Strana IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA 1–6

IZJAVA RUKOVODSTVA FINANSIJSKI IZVEŠTAJI Bilans stanja Bilans uspeha Izveštaj o promenama na kapitalu Izveštaj o tokovima gotovine

7

8 9 10 11

NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE

12 – 62

Beograd (u daljem tekstu “Preduzeće”). Preduzeće poseduje nekretnine. godine i odgovarajući bilans uspeha. januara 2004. Tom prilikom. decembra 2006.748 hiljada dinara. decembra 2003. decembra 2000. BEOGRAD Angažovani smo da izvršimo reviziju priloženih finansijskih izveštaja Javnog preduzeća “Železnice Srbije“. postrojenja i opreme na dan 31. godine. postrojenja i opreme Preduzeća na dan 31. postrojenja i opreme Preduzeća izvršena je sa stanjem na dan 31.976 hiljada dinara. vrednost sredstava koja je evidentirana. primenu i održavanje internih kontrola koje su relevantne za sastavljanje i istinito prikazivanje finansijskih izveštaja koji ne sadrže materijalno značajne pogrešne iskaze. postrojenja i opreme revalorizovana za period od dana procene do 31. izveštaj o promenama na kapitalu i izveštaj o tokovima gotovine za godinu koja se završava na taj dan. decembra 2006. postrojenja i opremu koja su locirana na teritoriji Kosova i Metohije. postrojenja i opreme Preduzeća na dan 31. niti je to učinjeno naknadno. godine. godine priznata je kao verovatna nabavna vrednost na dan 1.5. decembra 2006. kao i pregled značajnih računovodstvenih politika i napomene uz finansijske izveštaje. i 5. Procena vrednosti nekretnina. Kao što je obelodanjeno u Napomenama 2.IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA UPRAVNOM ODBORU JAVNOG PREDUZEĆA “ŽELEZNICE SRBIJE“.441. Neotpisana vrednost nekretnina. a efekti procene evidentirani su u poslovnim knjigama Preduzeća 31. izuzev za vučna vozila za koja je utvrđena tržišna vrednost. decembra 1997. koji obuhvataju bilans stanja na dan 31. Navedena sredstva Preduzeće nije u mogućnosti da koristi. a koji su knjigovodstveno evidentirani kao sredstva na teritoriji Kosova i Metohije. postrojenja i opreme koja su locirana na teritoriji Kosova i Metohije iskazana u poslovnim knjigama Preduzeća na dan 31. uz finansijske izveštaje. godine.578. utvrđena je tako što je procenjena vrednost nekretnina. Amortizacija za navedeni trogodišnji period nije obračunata prilikom evidentiranja efekata procene. neotpisana vrednost nekretnina. godine. odnosno do 31. godine iznosi 17. Odgovornost rukovodstva obuhvata: uspostavljanje. decembra 2006. Zbog prirode računovodstvenih evidencija koje vodi Preduzeće. Odgovornost rukovodstva za finansijske izveštaje Rukovodstvo Preduzeća je odgovorno za sastavljanje i istinito prikazivanje ovih finansijskih izveštaja u skladu sa računovodstvenim propisima važećim u Republici Srbiji. prilikom prve primene novih računovodstvenih propisa Republike Srbije. godine. uz finansijske izveštaje. nastale usled kriminalne radnje ili greške. Status i vlasništvo nad ovim sredstvima Preduzeća su neizvesni. godine. godine iznosi 219. odabir i primenu odgovarajućih računovodstvenih politika i korišćenje računovodstvenih procena koje su razumne u datim okolnostima.850 hiljada dinara. Preduzeće je u toku 2006. Kao što je obelodanjeno u Napomeni 5. godine proknjižilo prodaju teretnih vagona u iznosu neotpisane vrednosti od 56. . koji se nalaze na teritoriji Republike Srbije. godine. nismo bili u mogućnosti da procenimo iznos neobračunate amortizacije za navedeni period i efekte na iskazanu neotpisanu vrednost nekretnina. decembra 2006. Revalorizovana vrednost navedenih nekretnina. decembra 2000. usled čega ne vrši obračun amortizacije istih od 2001.

svojim zaposlenima daje kredite za otkup stanova iz fondova za solidarnu stambenu izgradnju. učešća u kapitalu povezanih pravnih lica na dan 31. godini dalo u otkup 49 stanova.092 hiljade dinara.821 hiljada dinara. Preduzeće je u 2006. Pored toga. godine. odnosno 40 godina. uz finansijske izveštaje. shodno tome nismo bili u mogućnosti ni da se uverimo u realnost iskazanog stanja odloženih poreskih obaveza. nismo bili u mogućnosti da se uverimo u knjigovodstvenu vrednost stanova na dan 31. Pored toga. decembra 2006.304. decembra 2006. godini. godine. Preduzeće je u 2007. kao ni u ukupan broj stanova Preduzeća dobijenih od fondova za solidarnu stambenu izgradnju. odnosno iznos za koji je eventualno potrebno izvršiti umanjenje vrednosti učešća u kapitalu po osnovu obezvređenja na dan 31. nekretnina. učešća u kapitalu povezanih pravnih lica evidentirana u poslovnim knjigama Preduzeća na dan 31.IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA (Nastavak) UPRAVNOM ODBORU JAVNOG PREDUZEĆA “ŽELEZNICE SRBIJE“. Preduzeće je u 2006. Preduzeće je celokupan iznos odloženih poreskih obaveza evidentiralo u tekućoj godini i nije izvršilo usklađivanje uporednih podataka za efekte korekcije grešaka iz ranijeg perioda u skladu sa MRS 8 “Računovodstvene politike. br. decembra 2006. potrebnu ispravku vrednosti po osnovu obezvređenja vrednosti istih na dan bilansa stanja u skladu sa zahtevima MSFI.332 hiljade dinara. 125/2003 i 88/2004). Za prodajnu vrednost stanova koji nisu bili evidentirani u poslovnim knjigama. uz finansijske izveštaje. 2 . na osnovu toga. postavljenih i zaposlenh lica kod korisnika sredstava u društvenoj svojini (“Službeni glasnik Republike Srbije“. godine nisu usaglašena sa odgovarajućim iznosom kapitala povezanih pravnih lica. do datuma ovog izveštaja. 76/2002. postrojenja i opreme i njihove poreske osnove po osnovu primena različitih stopa amortizacije u knjigovodstvene i poreske svrhe. odložene poreske obaveze Preduzeća na dan 31. postrojenja i opreme na dan 31. decembra 2006. na osnovu raspoložive dokumentacije.110 hiljada dinara i iste su nastale kao rezultat privremenih razlika između knjigovodstvene vrednosti nematerijalnih ulaganja. nismo bili u mogućnosti da utvrdimo da li iskazana vrednost navedenih plasmana prevazilazi njihovu nadoknadivu vrednost. Imajući u vidu napred izneto. koji nisu bili evidentirani u poslovnim knjigama Preduzeća. Preduzeće nije procenilo nadoknadivu vrednost učešća u kapitalu zavisnih i pridruženih pravnih lica i. S obzirom da zbog pitanja iznetih u prethodnim pasusima nismo mogli da se uverimo u realnost iskazanog stanja nekretnina. od kojih 28 stanova nije bilo evidentirano u poslovnim knjigama Preduzeća. 41/2002. Pored toga. decembra 2006. promene računovodstvenih procena i greške“. decembra 2006. BEOGRAD Kao što je obelodanjeno u Napomeni 32(c) uz finansijske izveštaje. kao i po osnovu revalorizacije vučnih vozila. Shodno tome. godine iznose 1. Kao što je obelodanjeno u Napomeni 6. godine. Preduzeće shodno Uredbi o rešavanju stambenih potreba izabranih. prodalo 7 stanova u iznosu prodajne vrednosti od 2. godine iznose 463. Kao što je obelodanjeno u Napomeni 6. na period do 20. godini evidentiralo potraživanja od zaposlenih i dobitke od prodaje nekretnina u iznosu od 11.

Na osnovu raspoložive dokumentacije.845 hiljada dinara. decembra 2006.d. decembra 2006. Na taj način su aktivna vremenska razgraničenja na dan 31. 3 . Republika Srbija je prilikom preuzimanja obaveza Preduzeća po kreditu prema Međunarodnoj banci za obnovu i razvoj. Preduzeće je u 2006. Luksemburg po kreditima za koje je inicijalni garant bila Panonska banka a. godine doneo odluku da se sa aktivnih zaliha na evidenciju neaktivnih zaliha prenesu zalihe u iznosu od 926.d. dok zalihe koje nisu trošene u periodu dužem od 3 godine iznose 413. izvršila konverziju duga iz USD u EUR. i 2006. Kao što je obelodanjeno u Napomeni 8(a) uz finansijske izveštaje. Procenjeni iznos neproknjiženih kamata za period od 2002. nismo bili u mogućnosti da utvrdimo da li je i u kom iznosu potrebno izvršiti dodatnu ispravku vrednosti po osnovu obezvređenja potraživanja radi svođenja na njihovu nadoknadivu vrednost na dan 31. kao i da se krene u postupak prodaje zaliha u skladu sa propisanim procedurama. uz finansijske izveštaje. decembra 2006. godine iznose 3. zalihe iskazane u poslovnim knjigama Preduzeća na dan 31. godine nije vršilo umanjenje vrednosti neaktivnih i zastarelih zaliha. godine iznosi 687. godine u okviru aktivnih vremenskih razgraničenja evidentiralo dug prema Austrijskim železnicama (OeBB) po osnovu Globalnog sporazuma o izmirenju duga Jugoslovenskih železnica prema železničkim preduzećima uključenim u globalni bilans za period od 1992. Ukupna vrednost zaliha koje nisu trošene u periodu dužem od jedne i kraćem od tri godine iznosi 373. Procenjena vrednost neproknjiženih kursnih razlika po ovom kreditu iznosi 831.873 hiljade dinara. čime su obaveze po dugoročnim kreditima na dan 31.IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA (Nastavak) UPRAVNOM ODBORU JAVNOG PREDUZEĆA “ŽELEZNICE SRBIJE“. godine iznose 2. koji do datuma izdavanja ovog izveštaja nije potpisan. Vašington i Evropskoj investicionoj banci. Preduzeće nije dobijalo kamatne obračune i nije evidentiralo kamate od 2002. Novi Sad. Vašington za koji je inicijalni garant bila Panonska banka a. Zbog prirode dokumentacije i računovodstvene evidencije Preduzeća. Pored toga. decembra 2006. godine. godine manje iskazane. godine do 1995.843. godini izvršilo ispravku vrednosti za sva potraživanja nastala pre 2005.184 hiljade dinara. decembra 2006. Novi Sad. i predviđeno je da regulisanje međusobnih prava i obaveza Preduzeća i Republike Srbije treba da bude predmet posebnog ugovora. u ukupnom iznosu od 224.729 hiljada dinara. Upravni odbor Preduzeća je na sednici održanoj 13 februara 2007. Kao što je obelodanjeno u Napomeni 10. godine do 31. neto potraživanja od kupaca na dan 31. odnosno da li je potrebno i u kom iznosu izvršiti ispravku vrednosti neaktivnih i zastarelih zaliha. nismo bili u mogućnosti da se uverimo da je vrednost zaliha na dan 31. decembra 2006. godine. kao što je obelodanjeno u Napomenama 13(d) i 13(e) uz finansijske izveštaje.065 hiljada dinara. decembra 2006. godini. kao i za potraživanja utužena u 2005. kao i činjenice da Preduzeće nema definisane strateške zalihe koje bi se izuzele iz razmatranja starosne strukture. Preduzeće je na dan 31.260 hiljada dinara. decembra 2006.183.122 hiljade dinara. dok je gubitak ranijih godina potcenjen za isti iznos.641 hiljadu dinara. uz finansijske izveštaje. a gubitak tekuće godine potcenjen za navedeni iznos. godine svedena na njihovu neto prodajnu vrednost. Preduzeće nije izvršilo konverziju duga u EUR. godine više iskazana. godine.. Obaveze prema inostranim poveriocima su preuzete od strane Republike Srbije. decembra 2006. Preduzeće na dan 31. godine po osnovu obaveza prema Međunarodnoj banci za obnovu i razvoj. odnosno navedeni dug je u poslovnim knjigama Preduzeća i dalje evidentiran u USD. Kao što je obelodanjeno u Napomeni 13(d) uz finansijske izveštaje. BEOGRAD Kao što je obelodanjeno u Napomeni 7.

iznose 289. istupilo iz Zajednice JŽ 31. kao član Zajednice Jugoslovenskih železnica (“Zajednica JŽ”). godine iznose 9. godine. decembra 2006. i 36(d) uz finansijske izveštaje.IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA (Nastavak) UPRAVNOM ODBORU JAVNOG PREDUZEĆA “ŽELEZNICE SRBIJE“. godine. već je na osnovu Zaključka Upravnog odbora Preduzeća prihvaćena kao podloga za konačnu procenu vrednosti koja će se evidentirati u poslovnim knjigama sa stanjem na dan 1. godine. Pored toga. kao i odgovarajuća obelodanjivanja u skladu sa zahtevima MRS 19 “Naknade zaposlenima“. datira iz perioda od 1996. Zbog značaja pitanja iznetih u prethodnim pasusima.915 hiljada dinara. sa kojima je sproveden postupak nezavisne potvrde stanja. ne izražavamo mišljenje o priloženim finansijskim izveštajima Preduzeća za 2006. Preduzeće je na osnovu Ugovora o proceni vrednosti od 6. Preduzeće nema usaglašeno stanje obaveza i potraživanja (Napomena 8 (a)) sa svim stranim železničkim upravama. Preduzeće je u skladu sa odlukom Upravnog odbora od 28.864. skrećemo pažnju na sledeća pitanja: (a) Kao što je obelodanjeno u Napomenama 5. najveći deo obaveza po osnovu međunarodnog saobraćaja. godinu. iznose 1. Istovremeno je izvršeno preknjižavanje dela obaveza i potraživanja prema stranim železničkim upravama koje su bile evidentirane u poslovnim knjigama Zajednice JŽ. godinom. Ne izražavajući mišljenje. do 2005.362. januar 2006. godine. obaveze po osnovu kamata na neblagovremeno plaćene obaveze prema stranim železničkim upravama procenjene na bazi kontokorentnih obračuna za navedeni period od januara 1996.25) i iste nisu evidentirane u poslovnim knjigama Preduzeća. decembra 2006. postojenja i opreme sa stanjem na dan 1.434. 4 . decembra 2006. angažovalo Naučnoistraživački centar Ekonomskog fakulteta. februara 2006. tako da priloženi finansijski izveštaji ne uključuju rezervisanja po navedenom osnovu. a koje pripadaju Preduzeću. Neusaglašene obaveze sa poveriocima po osnovu kredita. kratkoročne finansijske obaveze na dan 31. Kompletno usaglašeno stanje obaveza i potraživanja sa stranim železničkim upravama biće preuzeto i sprovedeno tokom 2007. godine zaključno sa 2005.294 hiljade dinara. Zbog značaja navedenih pitanja. Navedena procena nije uknjižena. decembra 2006. godine. Priloženi finansijski izveštaji ne uključuju rezervisanja za naknade zaposlenima po osnovu otpremnina za odlazak u penziju nakon ispunjenih uslova. Prema evidenciji Zajednice JŽ. koji će biti predmet posebnog dogovora ugovornih strana.095. evidentiran u poslovim knjigama Preduzeća na osnovu analitičkih pregleda dobijenih od strane Zajednice JŽ. uz finansijske izveštaje. Preduzeće ove obaveze ne evidentira u svojim knjigama do konačnog rešenja statusa i iznosa kamata. Beograd da izvrši procenu vrednosti nekretnina. decembra 2006. Analitički pregled dobijen od strane Zajednice JŽ na osnovu kojeg je Preduzeće izvršilo uknjižavanje obaveza i potraživanja na dan 31.074 hiljade dinara na dan 31. godine. godine. Preduzeće nije izvršilo procenu iznosa plaćenih odsustava na koja zaposleni imaju pravo u narednom računovodstvenom periodu za usluge izvršene do datuma bilansa stanja.677. obaveze po osnovu međunarodnog saobraćaja iznose 2.310 hiljada dinara (EUR 13. obuhvatio je evidenciju Zajednice JŽ za kontokorentne obračune sa stranim železničkim upravama zaključno sa kontokorentnim obračunima za novembar 2006. godine. Kao što je obelodanjeno u Napomeni 16(b) uz finansijske izveštaje. Pored toga. BEOGRAD Kao što je obelodanjeno u Napomeni 15. januar 2007. godine. nismo bili u mogućnosti da se uverimo u realnost iskazanog stanja obaveza i potraživanja Preduzeća koje proističu iz međunarodnog železničkog putničkog i robnog saobraćaja. godine.

367. godine iznose 36. do 1995. kao i da po navedenom osnovu Preduzeće neće snositi materijalno značajne gubitke. Procenjeni dug prema Hrvatskim železnicama. Do datuma ovog izveštaja. Preduzeće nije izvršilo reklasifikaciju obaveza prema stranim železničkim upravama na dobavljače u inostranstvu u 2005. obaveze Preduzeća prema poveriocu “EDC“. korigovano stanje obaveza za poreze. godine. prema podacima Pravnog sektora Preduzeća. Obaveza Preduzeća prema evidenciji Narodne banke Srbije iznosi EUR 3. biće predmet daljih dogovora ugovornih strana. niti Narodnom bankom Srbije do dopisa primljenog u junu 2007. decembra 2005.419.710. vrednost sudskih sporova koji se vode protiv Preduzeća iznosi 1. juna 2003. godine budući da je poverilac u okviru Pariskog kluba poverilaca.726 hiljada dinara na dan 31.725. Prema evidenciji Hrvatskih železnica koje vrše i obračun kamate na glavnicu duga iz globalnog bilansa u skladu sa Objavom UIC broj 311.822.905 hiljada dinara na dan 31. godine u iznosu od 1. decembra 2005.437. Status i način regulisanja navedenog duga prema Hrvatskim železnicama. (f) Kao što je obelodanjeno u Napomeni 35.250. Preduzeće nije imalo korespodenciju sa navedenom poslovnom bankom. ne uzimajući u obzir eventualne efekte po osnovu zateznih kamata i sudskih troškova.157 hiljada dinara.IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA (Nastavak) UPRAVNOM ODBORU JAVNOG PREDUZEĆA “ŽELEZNICE SRBIJE“. (c) Kao što je obelodanjeno u Napomenama 16(b) i 16(c). uz finansijske izveštaje Jugoslovenske železnice su 17. do 1995. BEOGRAD (b) Kao što je obelodanjeno u Napomenama 15(c) i 36(b) uz finansijske izveštaje. Preduzeće je greškom navedeni iznos od 941. navedeni dug iznosi EUR 21. odnosno 1. Rukovodstvo Preduzeća smatra da se ishod ovih pregovora ne može pouzdano proceniti. odnosno 294. godine potpisale Globalni sporazum o izmirenju duga Jugoslovenskih železnica prema železničkim preduzećima uključenim u globalni bilans za period od 1992. godine. 5 . Preduzeće je upućeno da dalji status ove obaveze reguliše sa Agencijom za osiguranje depozita u čijoj su nadležnosti banke u stečaju i potraživanja Republike Srbije od krajnjih korisnika u okviru Pariskog i Londonskog kluba poverilaca.692. godine. a pod okriljem Međunarodne železničke unije (UIC).911. iznosi EUR 15. decembra 2006. odnosno 1.980 hiljada dinara prikazalo u okviru obaveza po osnovu poreza. Kanada po osnovu kredita odobrenog preko Kosovske banke. umesto u okviru obaveza iz specifičnih poslova. decembra 2006. koji navedenim sporazumom nije definitivno utvrđen i usaglašen. Nakon usaglašavanja obaveza. carine i druge dažbine iz nabavke ili na teret troškova na dan 31. U skladu sa dopisom Narodne banke Srbije. godine i isti nije evidentiran u poslovnim knjigama Preduzeća. godine od Narodne banke Srbije. Prilikom sastavljanja korigovanog obrasca bilans stanja na dan 31.406 hiljada dinara. već su iste prikazane u okviru obaveza iz specifičnih poslova. uz finansijske izveštaje. godine. decembra 2006. Stanje kredita i kamata evidentiranih u poslovnim knjigama Preduzeća iznosi 291. godini u cilju usklađivanja sa prezentacijom podataka za tekući period.980 hiljada dinara koji se odnosi na korekciju rashoda iz ranijih godina po osnovu izmirenja četvrte tranše starog duga prema stranim železnicama u periodu od 1992.071 hiljadu dinara (Napomena 12). (d) Kao što je obelodanjeno u Napomeni 18. decembra 2006. godine. Prilikom usaglašavanja sa Agencijom za osiguranje depozita navedene obaveze nisu obuhvaćene.010 hiljada dinara na dan 31. status navedene obaveze nije regulisan. Priština usaglašene su sa Narodnom bankom Srbije u martu 2002.547. sadrži iznos od 941. Rezervisanja evidentirana u poslovnim knjigama Preduzeća po ovom osnovu na dan 31.310 hiljada dinara na dan 31. decembra 2006. uz finansijske izveštaje.63. Rukovodstvo Preduzeća smatra da nije moguće sa prihvatljivom sigurnošću predvideti konačan ishod sudskih sporova koji su u toku. godine. (e) Kao što jeobelodanjeno u Napomeni 33.

godine Ksenija Ristić Kostić Ovlašćeni revizor 6 . Mogućnosti poboljšanja finansijskog položaja Preduzeća su ograničene i gotovo u celosti zavise od podrške Vlade Republike Srbije i usvajanja programa finansijske konsolidacije Preduzeća. pri čemu se najveći deo besplatnih vožnji po navedenim legitimacijama koristi od strane zaposlenih u poslovne svrhe. godine. decembara 2006. decembra 2006. Preduzeće nema posebnu evidenciju o iznosu karata koje se koriste po osnovu besplatnog prevoza. Navedena materija je regulisana Pravilnikom FIP i Uputstvom za primenu pravilnika na Jugoslovenske železnice od 1. kao i dokumentacije prezentovane od strane Preduzeća. a u određenim slučajevima i lica koja nisu u radnom odnosu u Preduzeću. Preduzeće posluje sa negativnim neto obrtnim fondom i nepovoljnim pokazateljima likvidnosti. ustanovljeno je da zaposleni u Preduzeću. godine rezultirali akumuliranim gubitkom u iznosu 88. jun 2007. Na ovaj promet Preduzeće ne obračunava porez na dodatu vrednost. januara 1983. 27.IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA (Nastavak) UPRAVNOM ODBORU JAVNOG PREDUZEĆA “ŽELEZNICE SRBIJE“. Shodno Pravilniku o prevozu železničkog osoblja na prugama jugoslovenskih železnica od 1. kao i povlašćene vožnje u unutrašnjem putničkom saobraćaju ostvarene na osnovu režijske karte koju koriste zaposleni. godine. godine su veće od obrtne imovine za 14. BEOGRAD (g) U skladu sa Zakonom o porezu na dodatu vrednost.436 hiljada dinara.805. pružanjem usluga i svakim drugim prometom bez naknade. penzioneri kao i članovi njihovih porodica.955 hiljada dinara. a kratkoročne obaveze Preduzeća na dan 31. (h) Finansijski izveštaji Preduzeća sastavljeni su uz pretpostavku da će Preduzeće nastaviti svoje aktivnosti u skladu sa načelom stalnosti poslovanja. Ostale besplatne vožnje po ovom osnovu rukovodstvo Preduzeća smatra uzimanjem i upotrebom dobara koja su deo poslovne imovine poreskog obveznika.020. članovi njihovih porodica i penzioneri. Pravilnikom o utvrđivanju šta se smatra uzimanjem iz poslovne imovine i pružanjem usluga shodno navedenom Zakonu. Sektor za ljudske resurse i opšte poslove Preduzeća sastavio je za potrebe revizije specifikaciju izdatih legitimacija po vrstama povlastica (beneficija zaposlenih). Za sve povlašćene vožnje u međunarodnom putničkom saobraćaju. Preduzeće više godina u kontinuitetu iskazuje značajne gubitke. kao i na prevoz sa popustom do 90% cene karte u okviru Republike Srbije. Preduzeće obračunava i plaća porez na dodatu vrednost. januara 1994. uživaju razne beneficije korišćenjem različito šifriranih legitimacija na osnovu kojih imaju pravo na određeni broj besplatnih prevoza. Beograd. zbog čega se ovi podaci ne mogu iskoristiti za eventualni proračun neobračunatog poreza na dodatu vrednost. ali bez podataka o iskorišćenosti istih (što je i osnov za obračun poreza na dodatu vrednost). Preduzeće ne obračunava porez na dodatu vrednost na besplatne vožnje u međunarodnom putničkom saobraćaju (FIP) na osnovu međunarodnih konvencija i reciprociteta koji proizilazi iz datih konvencija. Preduzeće ne obračunava i ne evidentira porez na dodatu vrednost na besplatne vožnje u unutrašnjem putničkom saobraćaju ostvarene na osnovu legitimacija. koji su na dan 31.

prikazanih na stranama 8 – 62.JP “ŽELEZNICE SRBIJE“. korišćene odgovarajuće računovodstvene politike koje su konzistentno primenjene kao i razumna i oprezna prosuđivanja i procene. 27. Rukovodstvo Preduzeća je odgovorno za obezbeđenje odgovarajućih računovodstvenih evidencija i sastavljanje finansijskih izveštaja koji će istinito i objektivno prikazati stanje sredstava i obaveza Preduzeća. Rukovodstvo Preduzeća smatra da su pri sastavljanju finansijskih izveštaja. godine Potpisano u ime rukovodstva JP “Železnice Srbije“. Beograd (“Preduzeće”) sastavlja finansijske izveštaje koji istinito i objektivno prikazuju finansijsko stanje Preduzeća na kraju izveštajnih perioda. kao i rezultate poslovanja za izveštajne godine. odnosno otkrivanja pronevera i ostalih neregularnosti. BEOGRAD IZJAVA RUKOVODSTVA PREDUZEĆA O ODGOVORNOSTI ZA FINANSIJSKE IZVEŠTAJE Računovodstveni propisi Republike Srbije nalažu da rukovodstvo Javnog preduzeća “Železnice Srbije“. što je obezbedilo da prikazani finansijski izveštaji budu sastavljeni u skladu sa propisima o računovodstvu Republike Srbije. kao i rezultate poslovanja i tokove gotovine u skladu sa propisima o računovodstvu Republike Srbije i uz poštovanje svih zakonskih propisa. jun 2007. Beograd. Beograd ________________________ Milanko Šarančić Generalni direktor 7 . Rukovodstvo Preduzeća je takođe odgovorno za implementaciju odgovarajućih procesa i kontrola u cilju zaštite imovine i sprečavanja.

789.565 (88.998.469.326 1. Korigovano 4 5 6 41.285 4.174.067.866 229.161 220.056.499.561 8.304.834 6.273.211 236.083 3.224.711 3. 8 .567.418.372. postrojenja i oprema Dugoročni finansijski plasmani Obrtna imovina Zalihe Potraživanja Gotovinski ekvivalenti i gotovina Porez na dodatu vrednost i aktivna vremenska razgraničenja UKUPNA AKTIVA PASIVA Kapital Osnovni i ostali kapital Revalorizacione rezerve Akumulirani gubitak 11 2006.501.748 1.368 9.542 465 Dugoročna rezervisanja Dugoročne obaveze Dugoročni krediti Ostale dugoročne obaveze Kratkoročne obaveze Kratkoročne finansijske obaveze Obaveze iz poslovanja Ostale kratkoročne obaveze i pasivna vremenska razgraničenja Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost i ostalih javnih prihoda 15 16 17 18 Odložene poreske obaveze UKUPNA PASIVA VANBILANSNA EVIDENCIJA 32 Napomene na stranama od 12 do 62 predstavljaju sastavni deo ovih finansijskih izveštaja.099 19 360.663 9.110 229.194.499.425.304 24.542 7 8 9 10 249.052 1.643 23.324 219.474 8.866.837) 177.825 3.233 3.625.393.305 10.469.838.305 9.669 2.276 6.441.697 9.178.122 3.599 227. godine U hiljadama dinara Napomena AKTIVA Stalna imovina Nematerijalna ulaganja Nekretnine.100.142.148.111.699 36.821 1.071 31.056.304.998.087.562.915 7.373.183.099 55.071 32.369.436) 169. decembra 2006.850 34.805.378 404.332.429 304. BEOGRAD BILANS STANJA Na dan 31.JP “ŽELEZNICE SRBIJE“.802 249.231 (81.580 35.362.900 226.217.717 236. 2005.238.434 12 13 14 36.157 1.550.012 480.

579.777) (18. godine i potpisani su u ime rukovodstva Preduzeća od strane: Milanko Šarančić Generalni direktor Zvezdan Pavičević Pomoćnik generalnog direktora za ekonomske poslove 9 .697) (7.132) Ostali prihodi Ostali rashodi 28 29 GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA Neto gubitak iz poslovanja koje se obustavlja GUBITAK PRE OPOREZIVANJA POREZ NA DOBITAK Poreski rashod perioda Odloženi poreski rashod perioda NETO GUBITAK 32 30 (153.417.120) (3.131.343 (4.315.542.265) (7.313) (61.752) (18.041) (18.549.925) (3. Ovi finansijski izveštaji su odobreni za izdavanje od strane Upravnog odbora Preduzeća 28.542.166.594.JP “ŽELEZNICE SRBIJE“.413) 887.179.289) (7.023 (1.897.587.894 9.009. godine U hiljadama dinara 2005. naknada zarada i ostali lični rashodi Troškovi amortizacije i rezervisanja Ostali poslovni rashodi 20 21 2006.258.167 18.530 (7.602) (3. januara od 31.553.435) (8.788.810) (8.424) (10.290) (6.737. BEOGRAD BILANS USPEHA U periodu od 1.091.963 1.205) Napomena POSLOVNI PRIHODI Prihodi od prodaje Prihodi od aktiviranja učinaka Ostali poslovni prihodi POSLOVNI RASHODI Nabavna vrednost prodate robe Troškovi materijala Troškovi zarada.892 (56.205) (374.943) (7.391.921. decembra 2006.611 20.430.676.804.651.579.083.211) (26.326.105.705) (10.250 (91.566) (5.114 10.938 (3.214 3.614) (4.142 18. Korigovano 8.774. 10.205) Napomene na stranama od 12 do 62 predstavljaju sastavni deo ovih finansijskih izveštaja.975) 827.805) 22 23 24 25 POSLOVNI GUBITAK Finansijski prihodi Finansijski rashodi 26 27 4.015) 680.944.579. februara 2007.670) (28.241.620) (6.

godine Korekcija početnog stanja .847 (62. januara do 31.084 Efekat procene vrednosti opreme prenete kao nenovčani ulog u novoosnovana zavisna preduzeća Prenos dela revalorizacionih rezervi za rekonstrukciju lokomotiva Prenos nenovčanog uloga – opreme u novoosnovanim preduzećima Gubitak tekuće godine Stanje na dan 31. decembra 2006.434 Napomene na stranama od 12 do 62 predstavljaju sastavni deo ovih finansijskih izveštaja.594.837) 22.565 (7.179.276) 196.214) (7.221 10.665.436) (27.529) (6. godine U hiljadama dinara Revalorizacione rezerve Akumulirani gubitak Državni kapital Stanje na dan 248.084 Prenos dela revalorizacionih rezervi za rekonstrukciju lokomotiva (Napomena 5) Efektni odloženih poreza (Napomena 32(c)) Kursne razlike po osnovu preračuna učešća u kapitalu preduzeća u inostranstvu Ostale promene Gubitak tekuće godine Stanje na dan 31.ispravka grešaka (Napomena 3(c)) Stanje na dan 1. januara 2005. korigovano 248.030.579. godine.131) (911.403) (63.821) 248. 10 .866.579.699 - - (240. decembra 2004.805.084 462.594.221 (27. godine.041) 169.534) 197.205) (81. korigovano 248.174.373 (18. godine Ostali kapital Ukupno kapital 462.286 (282.373) 10.JP “ŽELEZNICE SRBIJE“.094 127 462.425.442 - (929.189) (1.618 462.562.576.179.529 6.189) (1. decembra 2005.594.639. decembra 2006.894 (911.286 (18.231 282.821) 240.442) (929.119.594.221 22.041) (88. BEOGRAD IZVEŠTAJ O PROMENAMA NA KAPITALU U periodu od 1.639.084 31.373.847 10.214) 9.205) 177.

230) (8.056 382.865 125.764 9.776.136) 1.063.JP “ŽELEZNICE SRBIJE“. Korigovano 10.178.602 (378.358) (8.208) 137.519) (554.074. naknade zarada i ostali lični rashodi Plaćene kamate Plaćanja po osnovu ostalih javnih prihoda Neto (odliv)/priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA Prodaja nematerijalnih ulaganja.142 6.894.594.417 4. januara do 31.425.558.578.774) 1. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI Prodaja i primljeni avansi Ostali prilivi iz redovnog poslovanja Vanredne stavke Isplate dobavljačima i dati avansi Zarade.012 538 (37.659) 2.107) 404. BEOGRAD IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE U periodu od 1. godine U hiljadama dinara 2006.178.369) 4.842) (2.825) 2.197) (721.669 5.975.814 1.786 (169.952 (8.052 (736.012 Napomene na stranama od 12 do 62 predstavljaju sastavni deo ovih finansijskih izveštaja.833 17.091) (64.994.392.158 10. nekretnina.904.827.446.618) 2005.526) (973. postrojenja.842) (670. postrojenja i opreme Ostali finansijski plasmani (neto odlivi) Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA Neto priliv po osnovu dugoročnih i kratkoročnih kredita Ostale dugoročne i kratkoročne obaveze Neto odliv po osnovu dugoročnih i kratkoročnih kredita i ostalih obaveza Finansijski lizing Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja Neto (odliv)/priliv gotovine Gotovina na početku obračunskog perioda Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine Gotovina na kraju obračunskog perioda (Napomena 9) 9. i opreme Ostali finansijski plasmani (neto prilivi) Primljene kamate Primljene dividende Kupovina akcija i udela (neto odlivi) Kupovina nematerijalnih ulaganja.007) 1.048 32.128 235.830. 11 .556) (2.604 (10.754 13. decembra 2006.245 (122) (2.543) (206.695.636.969.206 (4.563.694 (7.994.905) (2. nekretnina.475) (305.

o. Preduzeće posluje sredstvima u državnoj svojini i nad istim ne može biti pokrenut postupak stečaja.. godine. godinu Iznosi su iskazani u hiljadama dinara. čine sredstva kojima posluje Javno železničko transportno preduzeće. u okviru kojih se poslovanje sektora obavlja preko sekcija.. BEOGRAD NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE Za 2006... Beograd (u daljem tekstu “Preduzeće”) osnovala je Vlada Republike Srbije.. utvrđena bilansom stanja na dan 31. U skladu sa Odlukom o izmenama i dopunama odluke o osnivanju Javnog preduzeća za upravljanje javnom železničkom infrastrukturom i obavljanje javnog prevoza u železničkom saobraćaju (“Službeni glasnik Republike Srbije“. Javno preduzeće “Železnice Srbije“ je počelo sa radom danom registracije u registar privrednih subjekata 17. jula 2004. i – Direkcija za prevoz u kojoj se obavlja javni prevoz putnika i robe i održavanje železničkih voznih sredstava. dokumentaciju i predmete u vršenju javnih ovlašćenja Javnog železničkog transportnog preduzeća “Beograd“. br. Beograd – sa 53. Beograd. maja 2005.o. zaposlene.o. Beograd.o. CIP d. br.d. Preduzeće posluje pod nazivom Javno preduzeće “Železnice Srbije“. decembra 2004. Centralnu Srbiju i Kosovo i Metohiju. koja su u državnoj svojini. godine. OSNIVANJE I DELATNOST Javno preduzeće “Železnice Srbije“. godine. Odlukom o osnivanju Javnog preduzeća za upravljanje javnom železničkom infrastrukturom i obavljanje javnog prevoza u železničkom saobraćaju od 8. Preduzeće je u toku 2006. upravljanja javnom železničkom infrastrukturom i drugih delatnosti po klasifikaciji.90%. Beograd. Ugovorom o prenosu osnivačkih prava. obaveze.o.o.93% učešća u kapitalu. Preduzeće ima značajao učešće od 33. ulica Nemanjina broj 6. Teritorijalna organizacija obuhvata tri geografska područja: Vojvodinu. Preduzeće je osnovano radi obavljanja delatnosti javnog prevoza putnika i robe i održavanje železničkih voznih sredstava. 21754/2005. celokupni udeo i osnivačka prava u preduzeću Pron-Invest d. 38/91).. Radi efikasnijeg i racionalnijeg obavljanja delatnosti u Preduzeću postoje sledeći organizacioni delovi: – Direkcija za infrastrukturu u kojoj se obavlja upravljanje javnom železničkom infrastukturom.o. godine Rešenjem Agencije za privredne registre br. Želkomerc d. i – Železnički integralni transport d. u skladu sa Zakonom o železnici. Beograd i Zaštitna radionica d.JP “ŽELEZNICE SRBIJE“.o. Beograd – sa 100% učešća u kapitalu. Preduzeće je osnivač sa 100% ili većinskim ulogom u kapitalu sledećih pravnih lica (Napomena 6): – Preduzeće za izgradnju železničkog čvora Beograd d.o.o. 19/2005) sredstva za obavljanje i rad Preduzeća. U kapitalu preduzeća Livnica a. osnovanog Zakonom o železnici (“Službeni glasnik Republike Srbije“. osim ukoliko nije drugačije naznačeno 1. Preduzeće nije u mogućnosti da koristi osnovna sredstva locirana na teritoriji Kosova i Metohije (videti Napomenu 5). 12 . Javno preduzeće “Železnice Srbije“ preuzelo je sva prava. Sedište Preduzeća je Beogradu.o.o. Požega. Beograd prenelo na Vladu Republike Srbije. sredstva.

kako to zahtevaju MRS 32 “Finansijski instrumenti: Obelodanjivanje i prikazivanje“ i MRS 39 “Finansijski instrumenti: Priznavanje i merenje“. godine. Stoga. godinu Iznosi su iskazani u hiljadama dinara. PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA Osnove za sastavljanje i prikazivanje finansijskih izveštaja i računovodstveni metod Priloženi finansijski izveštaji su sastavljeni u skladu sa važećim propisima u Republici Srbiji zasnovanim na Zakonu o računovodstvu i reviziji (Službeni glasnik Republike Srbije. odnosno Međunarodne standarde finansijskog izveštavanja (“MRS/MSFI”) kao osnovu za sastavljanje i prezentaciju finansijskih izveštaja. • Određeni finansijski instrumenti su vrednovani na osnovu metode amortizovane vrednosti korišćenjem ugovorene kamatne stope. Računovodstveni propisi Republike Srbije i računovodstvene politike primenjene u sastavljanju i obelodanjivanju ovih finansijskih izveštaja odstupaju od sledećih zahteva MRS. 114 od 22. Na dan 31. nisu imali za rezultat značajnije promene računovodstvenih politika Preduzeća. godine). decembra 2006.1. Poreski identifikacioni broj Preduzeća je 103859991. godine i Službeni glasnik Republike Srbije. 5 od 18. 2. br. Izmene i dopune postojećih MRS-a. januara 2007. Navedena politika odstupa od zahteva MRS 39 “Finansijski instrumenti: Priznavanje i merenje“ koji podrazumeva vrednovanje kredita i potraživanja. poštenu (fer) vrednost nije moguće pouzdano utvrditi u uslovima nepostojanja aktivnog tržišta. br. godine. godine) utvrđeni su i objavljeni Okvir i MRS koji su bili u primeni na dan 31. Preduzeće je imalo je 20. koji u pojedinim delovima odstupa od načina prikazivanja određenih bilansnih pozicija kako to predviđa MRS 1 “Prikazivanje finansijskih izveštaja”. decembra 2006. 2. novi MSFI i tumačenja standarda. juna 2006. decembra 2002.JP “ŽELEZNICE SRBIJE“. zamene važećih MRS-a novim. godine: 22. BEOGRAD NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE Za 2006. decembar 2005. OSNIVANJE I DELATNOST (Nastavak) Matični broj Preduzeća je 20038284. osim ukoliko nije drugačije naznačeno 1. zadruge.857 zaposlenih (31. druga pravna lica i preduzetnike (Službeni glasnik Republike Srbije. • U Republici Srbiji ne postoji dovoljno tržišno iskustvo. Rešenjem Ministra finansija Republike Srbije (broj 011-00-738-2003-01. kao ni stabilnost kod prometa finansijskim instrumentima niti su zvanične tržišne informacije raspoložive. finansijskih sredstava koja se drže do dospeća i finansijskih obaveza po amortizovanoj vrednosti korišćenjem metode efektivne kamatne stope. godine i na kome se zasnivaju i prethodni i novi Zakon o računovodstvu i reviziji. godine). br. 13 . novih MSFI i tumačenja standarda (IFRIC) na finansijske izveštaje. decembra 2003. odnosno MSFI: • Finansijski izveštaji Preduzeća su prikazani u formatu propisanim Pravilnikom o sadržini i formi obrazaca finansijskih izveštaja za privredna društva. godine. niti materijalno značajan uticaj na finansijske izveštaje Preduzeća u periodu početne primene. 46 od 2. koji su stupili na snagu počev od 1. koji propisuje Međunarodne računovodstvene standarde. Rukovodstvo Preduzeća procenjuje uticaj promena u MRS. od 30. januara 2006. kao i primena novih tumačenja koja su stupila na snagu u toku 2006.271 radnika).

Iznosi u finansijskim izveštajima iskazani su u hiljadama dinara. rukovodstvo Preduzeća ne izražava eksplicitnu i bezrezervnu izjavu o usaglašenosti finansijskih izveštaja sa MSFI. Najznačajnije procene odnose se na utvrđivanje obezvređenja nefinansijske imovine. 2. izveštaj o promenama na kapitalu. promene na kapitalu i novčane tokove Preduzeća bez uključivanja zavisnih društava. Shodno navedenom. 14 . priloženi finansijski izveštaji za 2006. a koje se tiču iskazanih iznosa sredstava i obaveza i obelodanjivanja potencijalnih sredstava i obaveza na dan bilansa stanja. koji se primenjuju na periode prikazane u priloženim finansijskim izveštajima. koje su zasnovane na važećim računovodstvenim i poreskim propisima Republike Srbije. izveštaj o tokovima gotovine i napomene uz finansijske izveštaje. kao i prihoda i rashoda za posmatrani period. osim ukoliko nije drugačije naznačeno 2. osim vučnih vozila koja su vrednovana po fer vrednosti i načelom stalnosti poslovanja pravnog lica. Preduzeće je u sastavljanju ovih finansijskih izveštaja primenilo računovodstvene politike obelodanjene u Napomeni 2. osim ukoliko nije drugačije navedeno. Stvarni rezultati mogu se razlikovati od navedenih procena. Priloženi finansijski izveštaji Preduzeća sastavljeni su u skladu sa konceptom istorijskog troška. Ove procene i pretpostavke su zasnovane na informacijama raspoloživim na dan sastavljanja finansijskih izveštaja. Sadržinu godišnjeg računa. godinu se ne mogu tretirati kao finansijski izveštaji sastavljeni u saglasnosti sa MSFI. Dinar (“RSD“) predstavlja funkcionalnu i izveštajnu valutu Preduzeća. tretiraju se kao transakcije u stranim valutama.JP “ŽELEZNICE SRBIJE“. Procene se razmatraju periodično. potraživanja i dugoročnih finansijskih plasmana. utvrđivanje rezervisanja za sudske sporove i priznavanje odloženih poreskih sredstava. PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA (Nastavak) Osnove za sastavljanje i prikazivanje finansijskih izveštaja i računovodstveni metod (Nastavak) I pored toga što mnoge od ovih promena nisu primenljive na poslovanje Preduzeća. rezultate poslovanja. bilans uspeha. godinu Iznosi su iskazani u hiljadama dinara. Preduzeće sastavlja i konsolidovane finansijske izveštaje. prema propisima o računovodstvu Republike Srbije čine bilans stanja. Sve transakcije koje se obavljaju u valutama koje nisu funkcionalna valuta. 2. obaveze. Priloženi finansijski izveštaji uključuju potraživanja. koji se pripremaju i predaju u skladu sa relevantnim računovodstvenim propisima Republike Srbije. BEOGRAD NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE Za 2006..1. Korišćenje procenjivanja Sastavljanje i prezentacija finansijskih izveštaja zahteva vršenje određenih procena i korišćenje razumnih pretpostavki od strane rukovodstva Preduzeća. a kada korekcije postanu neophodne.2. iskazuju se u bilansu uspeha za periode u kojima su postale poznate.

Procena dela opreme (vučna vozila) izvršena je sa stanjem na dan 1. decembra 2003. Investicione nekretinine. Nakon početnog priznavanja. osim ukoliko nije drugačije naznačeno 2. godinu Iznosi su iskazani u hiljadama dinara. kao što je obelodanjeno u Napomeni 3. druga pravna lica i preduzetnike 2. godine iskazani po revalorizovanoj nabavnoj vrednosti. BEOGRAD NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE Za 2006. Preduzeće je naknadno utvrđene rashode i prihode iz ranijih godina koji nisu materijalno značajni evidentiralo u tekućoj godini u okviru neto gubitka poslovanja koje se obustavlja (videti Napomenu 30). postrojenja i opreme je izvršena do 31. Revalorizacija nekretnina. osim ulaganja čije je vreme utvrđeno ugovorom. koje čine građevinski objekti dati u zakup. decembra 2003. smatra se pojedinačna vrednost po dokumentu veća od 2 miliona dinara. Evidentiranje procene je izvršeno isknjižavanjem prethodne ispravke vrednosti i svođenjem nabavne vrednosti na procenjenu vrednost. godine (1. umanjenoj za akumuliranu ispravku vrednosti. Nematerijalna ulaganja se otpisuju putem proporcionalne stope amortizacije u roku od 5 godina. izuzev za vučna vozila za koja je utvrđena tržišna (fer) vrednost. Iznosi usklađivanja koji se odnose na periode koji prethode onim periodima koji su obuhvaćeni uporednim informacijama u priloženim finansijskim izveštajima.4 Nematerijalna ulaganja Nematerijalna ulaganja se početno vrednuju po nabavnoj vrednosti ili ceni koštanja.3. postrojenja i oprema su na dan 31. postrojenja i opreme na dan 31.JP “ŽELEZNICE SRBIJE“. godina). primenom zvanično objavljenih koeficijenata revalorizacije na prvobitnu nabavnu ili revalorizovanu vrednost i ispravku vrednosti. nematerijalna ulaganja se vrednuju po nabavnoj vrednosti umanjenoj za ukupnu amortizaciju i gubitke zbog obezvređenja. godinu. PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA (Nastavak) Uporedni podaci Uporedne podatke čine finansijski izveštaji Preduzeća za 2005. Preduzeće je izvršilo usklađivanje navedenih uporednih podataka za efekte korekcije materijalno značajnih grešaka iz ranijeg perioda. decembra 2006. januara 2004. 2. 15 . godine od strane komisije formirane u Preduzeću. godine. u cilju usaglašavanja sa prezentacijom podataka za tekući period. U skladu sa MRS 8 “Računovodstvene politike. godinu koji su bili predmet revizije. Pored toga.5 Nekretnine. umanjenoj za kumuliranu ispravku vrednosti. prikazani su kao korekcija akumuliranog gubitka na početku najranije prikazanog perioda (2005. januar 2004. dok su pozitivni efekti procene vučnih vozila knjiženi u korist revalorizacionih rezervi. iskazane su po nabavnoj vrednosti. Revalorizovana vrednost nekretnina. Materijalno značajnom greškom. promene računovodstvenih procena i greške“. postrojenja i oprema Nekretnine. 2. u skladu sa Pravilnikom o kontnom okviru i sadržini računa u kontnom okviru za privredna društva. u skladu sa Pravilnikom o računovodstvu Preduzeća. godine) priznata je kao verovatna nabavna vrednost na taj dan u skladu sa MSFI 1 “Prva primena Međunarodnih standarda finansijskog izveštavanja“. zadruge. Procena je evidentirana svođenjem neotpisane vrednosti na fer vrednost. Negativan efekat procene vučnih vozila knjižen je na teret gubitka iz ranijih godina. Preduzeće je izvršilo određene reklasifikacije podataka prezentiranih u finansijskim izveštajima za 2005.

00% 10% – 12.00% 16 . Tom prilikom.5% – 5% 6. a efekti iste evidentirani su u poslovnim knjigama Preduzeća pod 31. Amortizacija sredstava se obračunava primenom proporcionalnih stopa amortizacije koje Preduzeće utvrđuje na osnovu procenjenog korisnog veka upotrebe sredstava.5.JP “ŽELEZNICE SRBIJE“.7% – 12. koju čini vrednost fakture dobavljača uvećana za zavisne troškove nabavke i troškove dovođenja sredstva u stanje funkcionalne pripravnosti.7% 2. Naknadni izdaci za sredstva koja imaju značaj rekonstrukcije. 2. decembra 2006. postrojenja i opreme u toku godine evidentirane su po nabavnoj vrednosti. postrojenja i opreme koja je evidentirana. Amortizacija sredstava aktiviranih u toku godine se obračunava počev od narednog meseca od datuma nabavke. modernizacije i dogradnje. uvrđena je tako što je procenjena vrednost sredstava revalorizovana za period od dana procene do 31. PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA (Nastavak) Nekretnine. postojeća vrednost tog sredstva se umanjuje do visine nadoknadive vrednosti. Gubitak zbog obezvređenja se priznaje u iznosu razlike. postojenja i opreme i nematerijalnih ulaganja knjiže se u korist ostalih prihoda. decembrom 2000. uvećavaju nabavnu vrednost istog. koju predstavlja vrednost veća od neto prodajne vrednosti i vrednosti u upotrebi. vrednost nekretnina. godine. adaptacije.5% 10% – 11% 20. postrojenja i opreme Preduzeća izvršena je sa stanjem na dan 31. niti je to učinjeno naknadno. Amortizacija za navedeni trogodišnji period nije obračunata prilikom evidentiranja efekata procene. odnosno do 31. Ukoliko postoji indikacija da je neko sredstvo obezvređeno. Troškovi tekućeg održavanja i opravki predstavljaju rashod perioda u kome su nastali. Vek trajanja u godinama Građevinski objekti Skretničke brave Vučna vozila Vagoni Drumska vozila Ostala oprema za železnički saobraćaj Računari i računarska oprema Kancelarijski nameštaj Ostala oprema 20 – 100 5 15 – 100 20 – 40 8 – 15 9 – 10 5 8 – 10 10 Stopa amortizacije 1% – 5% 20. BEOGRAD NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE Za 2006. Ukoliko je nadoknadivi iznos nekog sredstva procenjen kao niži od vrednosti po kojoj je to sredstvo prikazano. godine. Dobici od prodaje nekretnina. postrojenja i oprema (Nastavak) Procena vrednosti nekretnina. Gubici po osnovu prodaje ili rashodovanja nekretnina. decembra 1997. Nabavke nekretnina. rukovodstvo Preduzeća analizira vrednosti po kojima su prikazana nematerijalna i materijalna imovina Preduzeća. na dan bilansa stanja. decembra 2000. Saglasno usvojenoj računovodstvenoj politici.00% 1% – 6. postojenja i opreme i nematerijalnih ulaganja terete ostale rashode u bilansu uspeha. godine. nadoknadiv iznos te imovine se procenjuje kako bi se utvrdio iznos obezvređenja. na nabavnu vrednost. osim ukoliko nije drugačije naznačeno 2.5% 10. godinu Iznosi su iskazani u hiljadama dinara. na teret rashoda saglasno MRS 36 “Obezvređenje sredstava“. godine.

Zalihe se vrednuju po nabavnoj vrednosti ili po ceni koštanja. građevinski materijal.6. 2. Zalihe materijala obuhvataju zalihe materijala za gornji i donji stroj pruge. 17 . što rezultira u odloženim porezima (videti Napomenu 32(c)). Finansijska obaveza prestaje da se priznaje kada Preduzeće ispuni obavezu ili kada je obaveza plaćanja predviđena ugovorom ukinuta ili istekla. ugalj. BEOGRAD NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE Za 2006. Zalihe Zalihe Preduzeća obuhvataju zalihe materijala. Neto prodajna vrednost zaliha je vrednost po kojoj se zalihe mogu prodati na tržištu u normalnim uslovima poslovanja. rabati i druge slične stavke se oduzimaju pri utvrđenim troškovima nabavke. PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA (Nastavak) Nekretnine. Finansijska sredstva prestaju da se priznaju kada Preduzeće izgubi kontrolu nad ugovorenim pravima nad tim instrumentima. plin i drugo. Finansijski instrumenti Finansijska sredstva i obaveze se evidentiraju u bilansu stanja Preduzeća. nekretnina. Godišnje stope amortizacije koje je Preduzeće primenilo pri obračunu amortizacije nematerijalnih ulaganja. dizel lokomotive. elekro-materijal. napuštena ili ustupljena. umanjena za troškove prodaje. u zavisnosti koja je niža. rezervnih delova. postrojenja i oprema (Nastavak) Obavezi otpisivanja ne podleže donji stroj železničkih pruga. 2. alata i inventara i materijal na putu. odnosno neto prodajnoj vrednosti. godinu Iznosi su iskazani u hiljadama dinara. istekla.7. električne lokomotive i železnička putnička kola i signalno sigurnosne uređaje i drugo. Obračun amortizacije za poreske svrhe izvršen je u skladu sa Zakonom o porezu na dobit preduzeća i Pravilnikom o načinu razvrstavanja stalnih sredstava po grupama i načinu utvrđivanja amortizacije za poreske svrhe. Zalihe rezervnih delova prilagođene su vrsti delatnosti i obuhvataju: rezervne delove za elektovozove. od momenta kada je Preduzeće ugovornim odredbama vezano za instrument.5. naftu. Obračun izlaza zaliha se evidentira po prosečnoj nabavnoj ceni. osim ukoliko nije drugačije naznačeno 2. Obračun amortizacije se ne vrši za osnovna sredstva u pripremi. benzin. 2. Popusti. što se dešava kada su prava korišćenja instrumenata realizovana. postrojenja i opreme po godišnjem računu za 2006.JP “ŽELEZNICE SRBIJE“. Nabavnu vrednost ili cenu koštanja čine svi troškovi nabavke i drugi nastali troškovi neophodni za dovođenje zaliha na njihovo sadašnje mesto i stanje. godinu za svrhe finansijskog izveštavanja različite su od stopa amortizacije koje su propisane i priznaju se u poreskom bilansu Preduzeća za svrhe utvrđivanja oporezive dobiti. Obračunati trošak amortizacije priznaje se kao rashod perioda u kome je nastao.

Učešće u zajednički kontrolisanom subjektu obuhvata se primenom metode proporcionalne konsolidacije.JP “ŽELEZNICE SRBIJE“.1. 2. godinu Iznosi su iskazani u hiljadama dinara. a direktno samo ako je nemogućnost naplate izvesna i dokumentovana. Zajedničko ulaganje je ugovorni sporazum dveju ili više strana o obavljanju poslovnih aktivnosti pod zajedničkom kontrolom. vrši se procena nadoknadive vrednosti istih.7. potraživanja od kupaca se vrednuju u iznosu prodajne vrednosti usluge i robe umanjenom za ugovoreni iznos popusta i rabata. Pri početnom priznavanju. Potraživanje se indirektno otpisuje na teret rashoda poslovanja. BEOGRAD NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE Za 2006. učešća u kapitalu drugih pravnih lica. 2. Ulaganja u zavisna i pridružena preduzeća evidentiraju se po nabavnoj vrednosti.7. Ministarstva finansija Republike Srbije i Republičke direkcije za puteve. od njihovog nastanka do trenutka naplate ili otpisa i vrednosno usklađivanje potraživanja za koje postoje objektivne teškoće u naplati. Ukoliko postoje indicije da je na datum bilansa stanja vrednost učešća u kapitalu obezvređena. Finansijske obaveze obuhvataju obaveze po osnovu kratkoročnih i dugoročnih kredita odobrenih od strane domaćih i stranih banaka i finansijskih institucija. Učešća u kapitalu pravnih lica u inostranstvu su prikazana po vrednosti ulaganja preračunatoj u dinare po srednjem kursu važećem na datum bilansa stanja. uz potrebu izveštajne forme odvojenog prikazivanja pozicija. Učešća u kapitalu drugih pravnih lica iskazana su po nabavnoj vrednosti umanjenoj za ispravku vrednosti. PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA (Nastavak) Finansijski instrumenti (Nastavak) 2.2. Ostali dugoročni finansijski plasmani se odnose na dugoročne stambene kredite zaposlenima koji su na dan bilansa stanja iskazani u vrednosti neotplaćene glavnice. Dugoročni finansijski plasmani Dugoročni finansijski plasmani obuhvataju učešća u kapitalu zavisnih i povezanih preduzeća. Efekti promene ovih ulaganja priznaju se direktno u korist kapitala odnosno revalorizacionih rezervi. 18 .7. i uvećanom za obračunati porez. kao i Evropskog društva za finansiranje nabavki prevoznih sredstava. Potraživanja Potraživanja po osnovu prodaje obuhvataju potraživanja od kupaca zavisnih i povezanih preduzeća i ostalih kupaca u zemlji i inostranstvu po osnovu prodaje roba i usluga. Finansijske obaveze Instrumenti finansijskih obaveza su klasifikovani u skladu sa suštinom ugovornih odredbi. Preduzeće vrši procenu izvesnosti naplate svojih potraživanja. osim ukoliko nije drugačije naznačeno 2. Procena izvesnosti naplate vrši se za svako potraživanje posebno. zajednička ulaganja i ostale dugoročne plasmane. 2.7. umanjenu za procenjenju ispravku vrednosti po osnovu obezvređenja plasmana.3.

Na dan bilansa stanja obaveza za lizing je iskazana po sadašnjoj vrednosti minimalnih lizing plaćanja. u slučaju kada se svi značajni rizici i koristi koji proizilaze iz vlasništva nad predmetom lizinga transferišu na primaoca lizinga. osim ukoliko nije drugačije naznačeno 2.10. BEOGRAD NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE Za 2006. Obaveza je tekuća ukoliko se očekuje da bude izmirena u redovnom toku poslovnog ciklusa Preduzeća.JP “ŽELEZNICE SRBIJE“. PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA (Nastavak) Finansijski instrumenti (Nastavak) 2. Obaveze po osnovu kredita su naknadno vrednovane po amortizovanoj vrednosti.7. Obaveze iz poslovanja Obaveze prema dobavljačima i ostale obaveze iz poslovanja vrednuju se po nominalnoj vrednosti. 2. prihode od pružanja usluga putničkog i robnog saobraćaja u unutrašnjem i međunarodnom saobraćaju. odnosno koja dospeva u periodu do 12 meseci nakon datuma bilansa stanja. Obaveze po osnovu finansijskog lizinga su denominovane u EUR. 19 . pod gotovinskim ekvivalentima i gotovinom podrazumevaju se dinarska i devizna sredstva na računima kod banaka. u kojima se vrši preraspodela između Železnica Srbije i Željeznica Crne Gore. Gotovinski ekvivalenti i gotovina U izveštaju o tokovima gotovine. 2. godinu Iznosi su iskazani u hiljadama dinara. Beograd. Efekti promene visine rate usled promena u kursu EUR se evidentiraju u korist/na teret bilansa uspeha. Lizing Lizing se klasifikuje kao finansijski. a evidentiraju se po osnovu saldacionih obračuna dobijenih od Zajednice jugoslovenskih železnica. Poslovni prihodi Poslovni prihodi obuhvataju: prihode od prodaje robe.5. Odgovarajuća obaveza prema davaocu lizinga se uključuje u bilans stanja kao obaveza po finansijskom lizingu. Kapitalizovana sredstva evidentirana u aktivi se amortizuju u skladu sa politikom iznetom u Napomeni 2.4. 2. primenom odgovarajućih stopa amortizacije u periodu kraćem od perioda lizinga i korisnog veka upotrebe sredstva. Sve ostale obaveze se klasifikuju kao dugoročne. 2. dinarski depoziti i izdvojena novčana sredstva.7. 2.8. Sredstva uzeta pod finansijski lizing se priznaju u bilansu stanja Preduzeća po sadašnjoj vrednosti minimalnih rata lizinga utvrđenih na početku perioda lizinga. proizvoda i usluga pravnim licima u zemlji i inostranstvu. Finansijske obaveze (Nastavak) Obaveze po osnovu kredita se inicijalno priznaju u iznosima primljenih sredstava (nominalnoj vrednosti).7.3.9. uz finansijske izveštaje. korišćenjem ugovorene kamatne stope. Prihodi od pružanja usluga prevoza putnika i robe (transportni prihodi) utvrđuju se na osnovu kontokorentnih obračuna sa železničkim ino upravama. gotovina u blagajni.

Kamate nastale po osnovu obaveza po kreditima i obaveza iz poslovnih odnosa iskazuju se u bilansu uspeha u okviru finansijskih rashoda u obračunskom periodu u kome su nastale.10. Državna davanja Državna davanja vezana za pokriće rashoda koji će nastati u narednom periodu. priznaju se kao odloženi prihod. BEOGRAD NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE Za 2006. Prihodi i rashodi od kamata Kamate nastale po osnovu plasmana i potraživanja iz poslovnih odnosa iskazuju se u okvirufinansijskih prihoda u obračunskom periodu u kome su nastale. amortizaciju. transportne usluge koje obuhvataju rashode od pružanja usluga prevoza putnika i robe u unutrašnjem i međunarodnom saobraćaju.12. Državna davanja u vidu nenovčanih sredstava (zemljište. obračunavanju i saldiranju transportnih prihoda. PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA (Nastavak) 2. a za međunarodni saobraćaj u mesecu koji sledi kao treći iza meseca transporta. 2. godinu Iznosi su iskazani u hiljadama dinara. energije i goriva. tokom upotrebnog veka trajanja sredstava. po principu sučeljavanja prihoda od državnog davanja i rashoda koji se nadoknađuju iz državnog davanja. Poslovni rashodi Poslovni rashodi obuhvataju sve troškove nastale u vezi sa ostvarenim poslovnim prihodima i odnose se na: troškove materijala. i to u visini odgovarajućeg iznosa amortizacije sredstava (Napomena 21).13.11. 2. Kamate koje dospevaju u budućim obračunskim periodima se odlažu preko računa razgraničenja. 20 . nekretnine i oprema) evidentiraju se kao odloženi prihod po procenjenoj poštenoj vrednosti i priznaju u prihode na sistematskoj i proporcionalnoj osnovi tokom upotrebnog veka sredstava (sa troškovima amortizacije obračunskog perioda). na računu pasivnih vremenskih razgraničenja i priznaju se kao prihod u bilansu uspeha. Preduzeće vrši procenu transportnih prihoda i rashoda za međunarodni saobraćaj za period za koji nije dobijen saldacioni obračun (videti Napomenu 20). Saldacioni obračun se izrađuje i dostavlja Preduzeću za unutrašnji saobraćaj u mesecu posle meseca u kome je obavljen transport. 2. Poslovni prihodi (Nastavak) Saldacioni obračun potraživanja/transportnih prihoda i obaveza/transportnih rashoda u unutrašnjem i međunarodnom saobraćaju priprema Zajednica jugoslovenskih železnica na osnovu Uputstva o utvrđivanju i razdvajanju. osim ukoliko nije drugačije naznačeno 2.JP “ŽELEZNICE SRBIJE“. druge proizvodne usluge i ostale poslovne rashode. troškove zarada i naknada zarada.

JP “ŽELEZNICE SRBIJE“, BEOGRAD NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE Za 2006. godinu Iznosi su iskazani u hiljadama dinara, osim ukoliko nije drugačije naznačeno

2.

PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA (Nastavak)

2.14. Preračun stranih valuta i računovodstveni tretman kursnih razlika Stavke uključene u finansijske izveštaje Preduzeća odmeravaju se korišćenjem valute primarnog privrednog okruženja u kome Preduzeće posluje (funkcionalna valuta). Kao što je izneto u Napomeni 2.1., finansijski izveštaji prikazuju se u hiljadama dinara (RSD), koji predstavlja funkcionalnu i izveštajnu valutu Preduzeća. Poslovne promene nastale u stranoj valuti su preračunate u dinare po srednjem kursu utvrđenom na međubankarskom tržištu deviza, koji je važio na dan poslovne promene. Sva sredstva i obaveze u stranim sredstvima plaćanja se na dan bilansa stanja preračunavaju u njihovu dinarsku protivvrednost primenom zvaničnog deviznog kursa Narodne banke Srbije važećim na taj dan (Napomena 37). Pozitivne i negativne kursne razlike nastale preračunom sredstava i obaveza iskazanih u stranim sredstvima plaćanja i preračunom transakcija u toku godine evidentiraju se u bilansu uspeha, kao finansijski prihodi, odnosno finansijski rashodi, izuzev kursnih razlika nastalih po osnovu preračuna učešća u kapitalu pravnih lica u inostranstvu, koje se evidentiraju u korist/na teret revalorizacionih rezervi. 2.15. Rezervisanja, potencijalne obaveze i potencijalna sredstva Rezervisanja se priznaju kada Preduzeće ima zakonsku ili ugovorenu obavezu nastalu kao rezultat prošlog događaja, ako je verovatno da će izmirenje te obaveze dovesti do odliva resursa i ako se može pouzdano proceniti iznos date obaveze. Rezervisanja za sudske sporove formiraju se u iznosu koji odgovara najboljoj proceni rukovodstva Preduzeća u pogledu izdataka koji će nastati da se takve obaveze izmire (Napomena 12). Potencijalne obaveze se ne priznaju u finansijskim izveštajima. Potencijalne obaveze se obelodanjuju u napomenama uz finansijske izveštaje, osim ako je verovatnoća odliva resursa koji sadrže ekonomske koristi veoma mala. Preduzeće ne priznaje potencijalna sredstva u finansijskim izveštajima. Potencijalna sredstva se obelodanjuju u napomenama uz finansijske izveštaje, ukoliko je priliv ekonomskih koristi verovatan. 2.16. Naknade zaposlenima (a) Porezi i doprinosi za obavezno socijalno osiguranje U skladu sa propisima koji se primenjuju u Republici Srbiji, Preduzeće je obavezno da uplaćuje doprinose raznim državnim fondovima za socijalnu zaštitu. Ove obaveze uključuju doprinose na teret zaposlenih i na teret poslodavca u iznosima koji se obračunavaju primenom zakonom propisanih stopa. Preduzeće ima zakonsku obavezu da izvrši obustavu obračunatih doprinosa iz bruto zarada zaposlenih i da za njihov račun izvrši prenos obustavljenih sredstava u korist odgovarajućih državnih fondova. Doprinosi na teret zaposlenih i na teret poslodavca knjiže se na teret troškova u periodu na koji se odnose.

21

JP “ŽELEZNICE SRBIJE“, BEOGRAD NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE Za 2006. godinu Iznosi su iskazani u hiljadama dinara, osim ukoliko nije drugačije naznačeno

2.

PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA (Nastavak)

2.16. Naknade zaposlenima (Nastavak) (b) Obaveze po osnovu otpremnina i jubilarnih nagrada U skladu sa Pojedinačnim kolektivnim ugovorom, Preduzeće je u obavezi da isplati otpremnine prilikom odlaska u penziju u visini 3 prosečne mesečne bruto zarade ostvarene u Republici Srbiji, prema poslednjem objavljenom podatku republičkog organa nadležnog za statistiku, kao i mogućnost isplate jubilarnih nagrada u visini od jedne do 4 prosečne mesečne zarade po zaposlenom zavisno od broja navršenih godina neprekidnog rada u Preduzeću gde se jubilarne nagrade isplaćuju za navršenih 10, 20, 30, i 40 godina. Preduzeće otpremnine izmiruje na teret tekućih rashoda (Napomena 23). Preduzeće nije obračunalo sadašnju vrednost očekivanih budućih isplata po osnovu otpremnina za odlazak u penziju nakon ispunjenih uslova i shodno tome priloženi finansijski izveštaji ne sadrže dugoročna rezervisanja po navedenom osnovu. Vlada Republike Srbije je u februaru 2005. godine usvojila Plan restruktuiranja Preduzeća. Plan restruktuiranja uključuje Program rešavanja viška zaposlenih sa značajnim otpuštanjem radnika koji imaju pravo na otpremnine. Sredstva za isplatu stimulativnih otpremnina se obezbeđuju od strane Vlade Republike Srbije u vidu subvencija. Preduzeće nema penzione fondove, niti opcije za isplate zaposlenima u vidu akcija i po tom osnovu nema identifikovane obaveze na dan 31. decembra 2006. godine. (c) Kratkoročna, plaćena odsustva Akumulirana plaćena odsustva mogu da se prenose i koriste u narednim periodima, ukoliko u tekućem periodu nisu iskorišćena u potpunosti. Očekivani troškovi plaćenih odsustava se priznaju u iznosu kumuliranih neiskorišćenih prava na dan bilansa, za koje se očekuje da će biti iskorišćeni u narednom periodu. Preduzeće nije ukalkulisalo obaveze po navedenom osnovu na dan bilansa stanja. U slučaju neakumuliranog plaćenog odsustva, obaveza ili trošak se ne priznaju do momenta kada se odsustvo iskoristi. 2.17. Porez na dobitak Tekući porez Porez na dobitak predstavlja iznos koji se obračunava i plaća u skladu sa odredbama Zakona o porezu na dobit preduzeća Republike Srbije. Tekući porez na dobitak predstavlja iznos obračunat primenom propisane poreske stope od 10% na osnovicu koju predstavlja oporezivi dobitak. Oporezivi dobitak se utvrđuje u poreskom bilansu kao dobitak pre oporezivanja iskazan u bilansu uspeha, nakon usklađivanja prihoda i rashoda na način propisan poreskim zakonodavstvom Republike Srbije. Iznos ovako utvrđenog poreza i iskazanog u poreskoj prijavi se umanjuje po osnovu poreskih kredita i poreskih podsticaja.

22

JP “ŽELEZNICE SRBIJE“, BEOGRAD NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE Za 2006. godinu Iznosi su iskazani u hiljadama dinara, osim ukoliko nije drugačije naznačeno

2.

PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA (Nastavak)

2.17. Porez na dobitak (Nastavak) Tekući porez (Nastavak) Zakon o porezu na dobit preduzeća Republike Srbije obvezniku koji izvrši ulaganja u osnovna sredstva priznaje pravo na poreski kredit u visini od 20% izvršenog ulaganja, s tim što poreski kredit ne može biti veći od 50% obračunatog poreza u godini u kojoj je izvršeno ulaganje. Neiskorišćeni deo poreskog kredita može se preneti na račun poreza na dobit iz budućih obračunskih perioda, ali ne duže od deset godina. Poreski propisi u Republici Srbiji ne dozvoljavaju da se poreski gubici iz tekućeg perioda iskoriste kao osnova za povraćaj poreza plaćenog u određenom prethodnom periodu. Međutim, gubici iz tekućeg perioda iskazani u poreskom bilansu, izuzev onih iz kojih proizilaze kapitalni gubici i dobici, mogu se iskoristiti za umanjenje dobiti utvrđene u poreskom bilansu budućih obračunskih perioda, ali ne duže od deset godina. Odloženi porez Odloženi poreski efekti obračunavaju se za sve privremene razlike između poreske osnove sredstava i obaveza i njihove knjigovodstvene vrednosti utvrđene u skladu sa propisima o računovodstvu Republike Srbije. Važeće poreske stope na dan bilansa stanja ili poreske stope koje su nakon tog dana stupile na snagu, koriste se za utvrđivanje odloženog poreza. Odložene poreske obaveze priznaju se u celini za sve oporezive privremene razlike. Odložena poreska sredstva priznaju se za sve odbitne privremene razlike, kao i po osnovu poreskih gubitaka i poreskih kredita koji se mogu preneti u naredne fiskalne periode do stepena do kojeg je izvesno da će postojati oporeziva dobit po osnovu koje se preneti poreski gubitak i poreski krediti mogu iskoristiti. Tekući i odloženi porezi priznaju se kao prihodi i rashodi i uključeni su u neto dobitak/gubitak perioda, izuzev odloženih poreza koji se mogu pripisati revalorizaciji opreme (lokomotiva), a koji se priznaju se direktno u kapitalu kao povećanje ili smanjenje revalorizacionih rezervi (Napomena 32(c)). 2.18. Pravična (fer) vrednost Poslovna politika Preduzeća je da obelodani informacije o pravičnoj (fer) vrednosti aktive i pasive za koju postoje zvanične tržišne informacije i kada se fer vrednost značajno razlikuje od knjigovodstvene vrednosti. U Republici Srbiji ne postoji dovoljno tržišnog iskustva, kao ni stabilnosti i likvidnosti kod kupovine i prodaje potraživanja i ostale finansijske aktive i pasive, pošto zvanične tržišne informacije nisu u svakom trenutku raspoložive. Stoga, fer vrednost nije moguće pouzdano utvrditi u odsustvu aktivnog tržišta. Rukovodstvo Preduzeća vrši procenu rizika i u slučajevima kada se oceni da vrednost po kojoj se imovina vodi u poslovnim knjigama neće biti realizovana vrši ispravku vrednosti. Po mišljenju rukovodstva Preduzeća, iznosi u priloženim finansijskim izveštajima odražavaju vrednost koja je u datim okolnostima najverodostojnija i najkorisnija za potrebe izveštavanja.

23

Obelodanjivanje odnosa sa povezanim pravnim licima Za svrhe ovih finansijskih izveštaja. Prilikom razmatranja mogućih vrsta odnosa između povezanih pravnih lica. osim ukoliko nije drugačije naznačeno 2. PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA (Nastavak) 2. pravna lica se tretiraju kao povezana ukoliko jedno pravno lice ima mogućnost kontrolisanja drugog pravnog lica ili vrši značajan uticaj na finansijske i poslovne odluke drugog lica što je definisano u MRS 24 “Obelodanjivanje odnosa sa povezanim licima“. kao i transakcije u toku godine nastale sa povezanim pravnim licima posebno se obelodanjuju u napomenama uz finansijske izveštaje (Napomena 31). Stanja potraživanja i obaveza na dan bilansa stanja. koje možda nepovezana lica ne bi vršila i transakcije sa povezanim pravnim licima mogu se obavljati pod drugačijim uslovima i u drugačijim iznosima u odnosu na iste transakcije sa nepovezanim pravnim licima. Povezana pravna lica mogu ulaziti u transakcije. 24 . pažnja se usmerava na suštinu odnosa. Kompleksni odnosi između Preduzeća i njegovih povezanih pravnih lica regulisani su na ugovornoj osnovi i po tržišnim uslovima.19. Preduzeće pruža veliki broj usluga povezanim pravnim licima i istovremeno je korisnik njihovih usluga. BEOGRAD NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE Za 2006. godinu Iznosi su iskazani u hiljadama dinara. a ne samo na pravnu formu.JP “ŽELEZNICE SRBIJE“.

291 3.900 226.071 Dugoročna rezervisanja Dugoročne obaveze Dugoročni krediti Ostale dugoročne obaveze Kratkoročne obaveze Kratkoročne finansijske obaveze Obaveze iz poslovanja Ostale kratkoročne obaveze i pasivna vremenska razgraničenja Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost i ostalih javnih prihoda 31.144) (4.161.711 3.238.542 465 UKUPNA PASIVA VANBILANSNA EVIDENCIJA 25 .866.391 2.211 236.361 - 31.427) (2.474 8.005) 1.087.111.304.071 (2.474 8.850 34.686.720.087.180.974.305 10.599 227.194.231 (81.100.225 1.148.181 2005.499.436.276 6.827 30.298.542 Korekcije (2.837) 177.789.418. Korigovano 55.067.932 30.699 36.562.178.546 974.466) (2.368 9.469.148.249. Prethodno iskazano AKTIVA Stalna imovina Nematerijalna ulaganja Nekretnine.550. osim ukoliko nije drugačije naznačeno 3.305 10.855 3. godinu Iznosi su iskazani u hiljadama dinara.279 236.144) (228.332.686. godine 2005.285 4.067.285 4.056. decembra 2005.705 8.390.178.611 443.466) 32.273.157 1.304 24.307.554.560.373. BEOGRAD NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE Za 2006.427) - 249.052 1.012 480.102.181 465 (4.850 34.012 480.231 (79.373. (a) KOREKCIJE POČETNOG STANJA Efekti korekcija na bilans stanja na dan 31.281 4. postrojenja i oprema Dugoročni finansijski plasmani Obrtna imovina Zalihe Potraživanja Gotovinski ekvivalenti i gotovina Porez na dodatu vrednost i aktivna vremenska razgraničenja 55.792 1.717 236.410) 180.126 36.326 1.469.JP “ŽELEZNICE SRBIJE“.238.793.056.890 236.825 3.599 227.361 UKUPNA AKTIVA Kapital Osnovni i ostali kapital Revalorizacione rezerve Akumulirani gubitak 249.561 8.368 9.900 226.913 21.499.827 32.469.

605 9.705) (10.641 (91.778) (15.609 (129.517.925) (3.647.774. Korigovano 8.705) (10.009.205) (18.214 9.614) (4.343 (4.265) (7.427) POSLOVNI GUBITAK Finansijski prihodi Finansijski rashodi Ostali prihodi Ostali rashodi GUBITAK PRE OPOREZIVANJA POREZ NA DOBITAK NETO GUBITAK 26 .950.614) (4.427) (2.413) 887. Prethodno iskazano POSLOVNI PRIHODI Prihodi od prodaje Ostali poslovni prihodi POSLOVNI RASHODI Nabavna vrednost prodate robe Troškovi materijala Troškovi zarada.530 (7.838) (2.598.777) (18.778) 2005.838) (987. decembra 2005.036 18.250 (91.961.810) (8.579.091.686.972) (7.167) (1.083.776) (5.131.686.241.788.810) (8.542.684) 377.262 (1. godinu Iznosi su iskazani u hiljadama dinara.919.971.688.944.293) (104.644.282) (2.268 (5.676.800.120) (3.009. godine 2005.598.609 24.444.JP “ŽELEZNICE SRBIJE“.921.331) 303.508) 887. osim ukoliko nije drugačije naznačeno 3.343 (3. (b) KOREKCIJE POČETNOG STANJA (Nastavak) Efekti korekcija na bilans uspeha za godinu koja se završava 31. BEOGRAD NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE Za 2006.205) Korekcije 24.892.918) (25.211) (26.939) (15. naknada zarada i ostali lični rashodi Troškovi amortizacije i rezervisanja Ostali poslovni rashodi 8.905) (987.036 18.579.015) 680.083.943) (7.549.293) (129.131.925) (3.593.892.

januara 2005.734) (38. osim ukoliko nije drugačije naznačeno 3.576.JP “ŽELEZNICE SRBIJE“.131) (1. (c) KOREKCIJE POČETNOG STANJA (Nastavak) Korekcija početnog stanja akumuliranog gubitka na dan 1.807) 95. korigovano (62. januara 2005.777) (92.260 (873. godine. Stanje na dan 31. BEOGRAD NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE Za 2006.665.345) (911. godine U sledećoj tabeli dat je pregled izvršenih korekcija početnog stanja akumuliranog gubitka: U hiljadama dinara 2005.403) (63. godine Korekcije početnog stanja za efekte grešaka: Korekcija na osnovnim sredstvima Korekcija na računima potraživanja za saldaciju i po osnovu kursnih razlika Korekcija po osnovu knjiženja obaveza za saldacioni obračun Ostale korekcije obaveza Naknadno utvrđene kamate po osnovu kredita finansiranih iz Pariskog kluba poverioca Ukupno sprovedene korekcije Stanje na dan 1. decembra 2004. godinu Iznosi su iskazani u hiljadama dinara.534) 27 .

818 (872) (1.053 26 245 41. decembra 2006. korigovano 12.918 (1.335 NABAVNA VREDNOST Stanje na dan 1.324 48.815 51.011 - - 4. decembra 2005. NEMATERIJALNA ULAGANJA Ostala nematerijalna ulaganja Nematerijalna ulaganja u pripremi 11. godinu Iznosi su iskazani u hiljadama dinara. godine Nabavke u toku godine Prenos sa nematerijalnih ulaganja u pripremi Stanje na dan 31.583 11.660 64.072 271 55.900 28 .335 15.611) 69.611) 13. decembra 2006. godine.174 47.583 11. postrojenja i opremu Prenos sa nematerijalnih ulaganja u pripremi Prenos sa avansa Stanje na dan 31.704 28.200 69.660) 7.611) 6. godine Korekcija početnog stanja Prenos sa nematerijalnih ulaganja na nekretnine.829 71.064 4.918 (1.558 (51. BEOGRAD NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE Za 2006.611) 13. decembra 2006.072 (872) (6.989 47. januara 2005.335 15.200) 26 26 Avansi za nematerijalna ulaganja 271 271 (26) 245 Ukupno 23. januara 2005. godine – 31.JP “ŽELEZNICE SRBIJE“.011 41.557 7.704 28.475 (1. godine Neotpisana vrednost na dan: – 31. godine AKUMULIRANA ISPRAVKA VREDNOSTI Stanje na dan 1. decembra 2005. godine Amortizacija (Napomena 24) Stanje na dan 31. osim ukoliko nije drugačije naznačeno 4. godine Korekcija početnog stanja Amortizacija (Napomena 24) Stanje na dan 31. decembra 2005.

godine .163 151.748 28.976 (2.617 (2.218.093.764) (7. godine Korekcija početnog stanja Nabavke u toku godine Prenos datog avansa Prenos sa sredstava u pripremi Viškovi po popisu (Napomena 28) Prodaja.663.620.842.895 (3.504 (8.862 455 1.397) 175 (54.975 455 20.456 (4.887 2.768 28.547) 1.764 (1. godine Neotpisana vrednost na dan: .120. godine AKUMULIRANA ISPRAVKA VREDNOSTI Stanje na dan 1.938 98.615 16.456 (1.510 9.247.675 44.765) 273.971.701) 248.484) (3.212 19. manjak i rashodovanje Stanje na dan 31.680.691) 93.144 219.011.467.042. decembra 2005.160) 618.394) 210.182.750 - - 193.641 (217.224.326 29 .183.463) 2.439) 120.079 - 21.749) 419.287 - 114.325 (7.888 (10.034) 72.984 62.920.926 898 4.121) 28.704.962 21. POSTROJENJA I OPREMA Investicione nekretnine Postrojenja.214.378.228.424.432 (3.033 (121.567) 98.835.279.848 6.857.431 (5.520.213. godine.393 (66.31.285 64.224.100 618. decembra 2006.279 (3.060.529 (135.692) 424.466) 424. decembra 2005. oprema i ostala sredstva Avansi za osnovna sredstva Zemljište NABAVNA VREDNOST Stanje na dan 1. godine.835 618.228.049) 19.151) 2.394 (39.975.938 (43.768 (1.790 20.680.039 62. osim ukoliko nije drugačije naznačeno 5. manjak i rashodovanje Stanje na dan 31. korigovano Nekretnine Sredstva u pripremi Ukupno 28. manjak i rashodovanje Stanje na dan 31.697. decembra 2005.JP “ŽELEZNICE SRBIJE“.494) 277.525 (20.583) 1.693 44.100 302.833.847 (405.441.995 210.687. korigovano Ispravka greške Amortizacija (Napomena 24) Višak po popisu Prenos između kategorija Preneta amortizacija Prodaja.422.431 6.305) 126. godine Korekcija početnog stanja Amortizacija (Napomena 24) Prodaja. godine Korekcija početnog stanja (Napomena 3(a)) Stanje na dan 31. manjak i rashodovanje Stanje na dan 31.163 274.813 5.972.453) 2. BEOGRAD NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE Za 2006.199.111 (6.658.808.481 (703. decembra 2006.31.936.228.144 426.588) 23.466) 273. godinu Iznosi su iskazani u hiljadama dinara.572 (7.768 153.111) (71.553 370.689) 1.175.837 (370.841) 8.688) 198.494.100.213.193.432.838 1.039 101.521.060.533.175 21.100 226.321.760. decembra 2005.900 (55.825 (39.768.768 28.835 2.017. godine.540 362 1.099) 676 2.544 23.339) 199.574 85.295.835 23.700. decembra 2006.995 757.539 28. NEKRETNINE.099) 2.151) 8.726) 52.887 (7.062.075 (33.898. januara 2005. januara 2005.249 79.151 (43.377.559 (18.228.212.060.444 59.249) 77. korigovano Ispravka greške Nabavke u toku godine Viškovi po popisu Prenos između kategorija Ostala povećanja Prodaja.

drumskih vozila u iznosu nabavne vrednosti od 79. BEOGRAD NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE Za 2006. kao i vlasništvo Preduzeća nad istim je neizvestan.172 hiljade dinara i otpisane vrednosti od 78. decembra 2006. godine iznosi 17. decembra 2006. Nabavna vrednost potpuno otpisanih nekretnina.270 hiljada dinara i otpisane vrednosti od 3.384.976 hiljada dinara (nabavna vrednost – 28.306 hiljada dinara (31. Neotpisana vrednost voznih sredstava (zatvorena teretna kola.578. osim ukoliko nije drugačije naznačeno 5.606. kao i na prodaju 49 stanova zaposlenima u iznosu nabavne vrednosti od 32. Bazel i Zajednice jugoslovenskih železnica na dan 31. Preduzeće poseduje osnovna sredstva koja su locirana na teritoriji Kosova i Metohije. Najznačajnije prodaje u 2006. po kom osnovu su nastali dobici u iznosu od 371. putnička kola. izvršen je prenos pripadajućeg dela revalorizacionih rezervi navedenih sredstava. postrojenja i oprema – 21.307 hiljada dinara i gubici u iznosu od 486. godinu Iznosi su iskazani u hiljadama dinara. godine: 3. godine prodalo nekretnine. izgradnja pruge ‘’Valjevo – Loznica‘’ (2.419 hiljada dinara. koja služe kao garancija za vraćanje kredita dobijenih na osnovu ugovora zaključenih između Eurofime. ova oprema predstavlja vlasništvo Eurofime.JP “ŽELEZNICE SRBIJE“. 30 .230 hiljada dinara).955.539 hiljada dinara. sanacija pruge ‘’Jajinci – Mala Krsna‘’ (1.299 hiljada dinara što je aktivirano u 2007.325 hiljada dinara). Preduzeće je u toku 2006.615 hiljada dinara.245 hiljada dinara. Status ovih sredstava.442 hiljade dinara (videti Izveštaj o promenama na kapitalu).909. godine. Preduzeće je u toku 2006.916 hiljada dinara i otpisane vrednosti od 2. Zagreb.850 hiljada dinara odnosi se na prodaju teretnih vagona lociranih na teritoriji Srbije.612 hiljada dinara). remont pruge ‘’Pančevački most – Ovča – Pančevo‘’ (2. godine najvećim delom uključuju vrednost sledećih investicionih programa: ‘’Brze pruge Srbije’’ (3.262. Shodno potpisanom ugovoru.083. Neotpisana vrednost navedenih sredstava na 31.662.269 hiljada dinara). godine odnose se na prodaju teretnih vagona u iznosu nabavne vrednosti od 4. NEKRETNINE.963. decembra 2006. ispravka vrednosti – 11.919 hiljada dinara i otpisane vrednosti od 5.594 hiljade dinara na dan 31. a knjigovodstveno evidentiranih kao oprema na Kosovu i Metohiji. godine iznose 4.774. godini odnose se na rashodovanje lokomotiva u iznosu neotpisane vrednosti od 240. Smanjenje na opremi neotpisane vrednosti od 56. godine izvršilo rashodovanje postrojenja i opreme.035 hiljada dinara.466 hiljada dinara odnosi se na isknjižavanje stanova prodatih u prethodnim periodima.317 hiljade dinara (videti Napomene 28 i 29(a)).337. postrojenja i opremu. lokomotiva u iznosu nabavne vrednosti od 2. Bazel do konačnog izmirenja obaveza po kreditima (Napomena 13(a)). Pored toga.979 hiljada dinara).017. dizel lokomotive i elektromotorni vozovi).442 hiljade dinara (Napomena 29(a)).875. godini) i remont pruge ‘’Kusadak – Velika Plana‘’ (1.642 hiljade dinara. decembar 2005. Prilikom rekonstrukcije četrnaest lokomotiva dobavljača “Rade Končar“. decembra 2006.747 hiljade dinara.218 hiljada dinara). što je rezultiralo smanjenjem revalorizacionih rezervi i smanjenjem akumuliranog gubitka za 240.750 hiljada dinara).938. S obzirom da se navedena sredstva ne mogu koristiti. postrojenja i opreme (bez Kosova i Metohije) koja su u upotrebi iznosi 22. Sredstva u pripremi na dan 31. Najznačajnija rashodovanja u 2006. po kom osnovu su nastali gubici evedentirani na teret ostalih rashoda u iznosu od 282.273.938. Preduzeće ne vrši obračun amortizacije istih od 2001. POSTROJENJA I OPREMA (Nastavak) Efektat korekcije početnog stanja osnovnih sredstava u iznosu od 2. godine (građevinski objekti – 397.

godine i aneksa ugovora od 24. Preduzeće je tokom 2006.o. godinu Iznosi su iskazani u hiljadama dinara. godini nabavilo opremu na finansijski lizing preko Hypo Leasing-a. preko Lipaks-a d. Beograd (7 teretnih kombija. Beograd (6 lokomotiva. poslovne prostorije. januara 2006. stanove) pravnim i fizičkim licima čime je ostvarivalo prihode po tom osnovu (Napomena 21(c)). NEKRETNINE. Obaveze po ovom osnovu su iskazane u okviru ostalih dugoročnih obaveza (Napomena 14).717 hiljada dinara. 35 automobila. 2 kamiona i 10 dizel motornih vozila). 15 putničkih kombija) ukupne vrednosti od 15. BEOGRAD NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE Za 2006. godine izdavalo u zakup nematerijalna ulaganja.JP “ŽELEZNICE SRBIJE“. 31 .o. osim ukoliko nije drugačije naznačeno 5. godine trebalo da uknjiži izvršenu procenu vrednosti osnovnih sredstava pod datumom 1. ukupne vrednosti od 432. Beograd (30 kamiona) ukupne vrednosti od 27. godine. februara 2006. avgusta 2006.581 hiljadu dinara. POSTROJENJA I OPREMA (Nastavak) Preduzeće je u 2006. Beograd od 6. Navedena procena nije uknjižena već je na osnovu Zaključka Upravnog odbora prihvaćena kao podloga za konačnu procenu vrednosti (videti Napomenu 36(d)). nekretnine.848 hiljada dinara i preko VB Leasing-a. Preduzeće je na osnovu Ugovora o proceni vrednosti osnovnih sredstava sa Naučnoistraživačkim centrom Ekonomskog fakulteta. postrojenja i opremu (zemljište.

310 2.746 (1.385 14.560 (27) (27) (1.929 33.o.564 87 45 36.04 Dugoročni krediti u zemlji (b) Stambeni krediti zaposlenima Krediti za otkup stanova Ostali dugoročni plasmani (c) Dugoročno uložena sredstva u zajedničke poslovne poduhvate 185. Novi Sad DDOR a.313 217.094.966 64.247 232. Beograd – učešće 3.585) 176.o.574 18.00 Sileks banka.o.239 176.o. Beograd Pron-Invest d.d.966 64.148.929 33.141 2.o. Valjevo Učešća u kapitalu ostalih pravnih lica u inostranstvu Eurofima.966 185.596 15. Brisel – učešće EUR 48.564 87 45 31.892 16. Beograd – Učešće 53.078 3..864 398.799 234.966 - 185.143.324 2.o. Beograd Zaštitna radionica d.211) (347) (347) 30.599 Stanje na dan 31.719 6.o.564 87 45 27 36.864 398. Beograd Beogradski čvor d.799 235.677 117.142. godinu Iznosi su iskazani u hiljadama dinara.126 64.d.071 1.93%: Železnički integralni transport d.083 2. Valjevo Jugovoće.966 217. Skoplje – učešće EUR 86.959 64.239 1.324 2.377 176.929 33. decembra 32 .JP “ŽELEZNICE SRBIJE“.01% – Učešće manje od 1%: Eurobank EFG štedionica a. Beograd Privredna banka a.677 117.d.o.966 64.d.045 202.213 20.161 189.071 1. Požega – učešće 33.o.433 4.867 3.719 8.239 189. Bazel – učešće CHF 4.324 5. Novi Sad Stanogradnja a.00 IFC.116. Ispravka vrednosti 2005.211) (1.. Novi Sad Minel holding Korporacija a. Beograd Učešća u kapitalu povezanih pravnih lica Livnica.247 232.126 64.d. Beograd Panonska banka a..o.112 261. Beograd Želkomerc d.232 223.90% Učešća u kapitalu ostalih pravnih lica u zemlji Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika.239 176.. osim ukoliko nije drugačije naznačeno 6.141 2..071 1..966 30.892 16.o...764 43.239 1. Korigovano Neto Neto Bruto Učešća u kapitalu zavisnih pravnih lica (a) – Učešće 100%: CIP d.764 43...551..029 7.484 250.o. DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI 2006.d.764 43. BEOGRAD NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE Za 2006..332 184.864 398.239 1.637 873 117.920.892 16.259 223.

93%). Prema potvrdi stanja dobijenoj od zavisnog pravnog lica “Železnički integralni transport“ d. br. godine.. Navedeno preduzeće nije evidentiralo procenu vrednosti kapitala izvršenu 1997. 33 .213 hiljada dinara i odnose se najvećim delom na kredite date zaposlenima za otkup stanova. izvršen je prenos udela Preduzeća kao jedinog vlasnika u preduzeću “Pron-Invest“ d. vrednost udela Preduzeća u kapitalu navedenog zavisnog pravnog lica iznosi 30. 41/2002. Postupak usaglašavanja vrednosti udela je u toku. Beograd (ŽIT)..103 hiljade dinara između stanja u poslovnim knjigama Preduzeća i stanja po konfirmaciji “Zaštitne radionice“ d.. Beograd. decembra 2006. na period do 20.081 hiljadu dinara. U toku je revizija udela Preduzeća kod ŽIT-a i rešavanje statusa ovog preduzeća.JP “ŽELEZNICE SRBIJE“..5% i revalorizaciju kredita primenom stope rasta cena na malo.. odnosno 40 godina uz godišnju kamatnu stopu od najmanje 0.o. BEOGRAD NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE Za 2006. Beograd se odnosi na razliku u knjiženju nenovčanog uloga.764 hiljade dinara. bez naknade. Beograd.. godinu Iznosi su iskazani u hiljadama dinara. osim ukoliko nije drugačije naznačeno 6.o. godine iznose 232. godine.o.o.48%). na osnovu Ugovora o prenosu osnivačkih prava zaključenog sa Vladom Republike Srbije od 27. (a) DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI (Nastavak) Prema potvrdi stanja dobijenoj od zavisnog pravnog lica “CIP“ d. koja je na taj način postala sticalac udela i osnivačkih prava.o. novembra 2006. dok je vrednost učešća u kapitalu iskazana u poslovnim knjigama Preduzeća 185.783 hiljade dinara (7. Shodno Uredbi o rešavanju stambenih potreba izabranih. dok vrednost učešća u kapitalu iskazana u poslovnim knjigama Preduzeća iznosi 43. iskazana u poslovnim knjigama Preduzeća 117.o.o. Prema potvrdi stanja dobijenoj od zavisnog pravnog lica “Zaštitna radionica“d. vrednost uloga Preduzeća iznosi 42. postavljenih i zaposlenh lica kod korisnika sredstava u društvenoj svojini (“Službeni glasnik Republike Srbije“.864 hiljade dinara (učešće 53.o. vrednost udela Preduzeća u kapitalu iznosi 292. dok je vrednost učešća u kapitalu iskazana u poslovnim knjigama Preduzeća 33. 76/2002. (b) Dugoročni krediti u zemlji na dan 31. 125/2003 i 88/2004).o.o. Beograd je podneo zahtev za uknjiženje navedenog povećanja Agenciji za privredne registre. “CIP“ d.o. Preduzeće je svojim zaposlenima odobrilo kredite za rešavanje stambenih potreba.o.929 hiljada dinara. decembra 2006. Postupak registracije je u toku. Razlika od 1. Beograd.826 hiljada dinara. U toku 2006.o.892 hiljade dinara.o. godine veće od udela Preduzeća u kapitalu ŽIT-a za iznos od 109. vrednost udela Preduzeća iznosi 8.084 hiljade dinara. Prema potvrdi stanja dobijenoj od “Želkomerc“ d.. Po ovom osnovu Preduzeće je evidentiralo gubitak u iznosu od 873 hiljade dinara (Napomena 29). Razlika potiče iz činjenice da Preduzeće nije evidentiralo povećanje učešća u iznosu od 106. dok je vrednost učešća u kapitalu ovog lica. godine u svojim poslovnim knjigama. Beograd. na Vladu Republike Srbije.740 hiljada dinara na osnovu Odluke Upravnog odbora zavisnog pravnog lica o raspodeli neraspoređenog dobitka u kapital.504 hiljade dinara. što je imalo za posledicu da je iskazano učešće Preduzeća u kapitalu na dan 31.

260 hiljada dinara (uključujući iznos od 139. vreme nabavke. decembra 2006.034 149. godine. do 2009. (c) DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI (Nastavak) Ostali dugoročni plasmani koji na dan 31.101) 3. decembra 2006. sa rokom završetka zadatka 31. U 2007. godine doneo odluku da se sa aktivnih zaliha na evidenciju neaktivnih zaliha prenesu zalihe u iznosu od 926. Ukupna vrednost zaliha koje nisu trošene u periodu dužem od 1 i kraćem od 3 godine iznose 373. Beograd (Zavod). godine.922 145. godine.239 hiljada dinara. februara 2007.845 hiljada dinara.748 124.184 hiljade dinara na dan 31. kompenzacijama za izvršene usluge zdravstvene zaštite počelo je vraćanje duga od strane Zavoda.231 hiljadu dinara zaliha regenerisanog materijala i materijala na obradi i doradi).912 3. Rok vraćanja je odgovarajućim odlukama Upravnog odbora prolongiran na period od 2007.451 hiljadu dinara) (Napomena 31).183. godinu Iznosi su iskazani u hiljadama dinara. kao i da se krene u postupak prodaje zaliha u skladu sa propisanim procedurama. BEOGRAD NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE Za 2006. odnosno komisije koje se bave upravljanjem zalihama i analizom neaktivnih zaliha: radnu grupu za izradu predloga za likvidaciju neaktivnih zaliha.JP “ŽELEZNICE SRBIJE“. Beograd o zajedničkom finansiranju školskog objekta u Kosovu Polju u iznosu od 18. na čiji je predlog Upravni odbor Preduzeća. Vraćanje duga je predviđeno kroz vršenje usluga zdravstvene zaštite zaposlenih u protivvrednosti EUR 400.924 (35.102.449.000.285 Minus: Ispravka vrednosti datih avansa Stanje na dan 31. ZALIHE 2006. 7. za finasiranje dijagnostičkog aparata-magnetne rezonance u iznosu od 158.596 118.000). Preduzeće je obrazovalo radnu grupu sa ciljem da napravi pregled neaktivnih zaliha i da formuliše predlog za likvidaciju. komisiju za upravljanje zalihama koje pripadaju Direkciji za prevoz. Preduzeće je oformilo sledeće radne grupe. 34 .000 godišnje u periodu od 2005. neto Trgovačka roba Dati avansi 1. dok zalihe koje nisu trošene u periodu dužem od 3 godine iznose 413.500. Korigovano 1. na sednici održanoj 13.744 1. godini.216.225 hiljada dinara na dan 31. odnose se na: – – Ugovor sa NIS Jugopetrol. radna grupa je obavestila generalnog direktora Preduzeća o stanju zaliha sa stanjem 31. i komisiju za upravljanje zalihama koje pripadaju Direkciji za infrastrukturu.000 hiljada dinara (EUR 2. Početkom 2006. godine iznose 176. decembra Avansi dati zavisnim pravnim licima iznose 68. Uvidom u stanje zaliha.598 100.067.694 52. decembra 2006.239 hiljada dinara. godine (31.639) 3.223 (33. godine.083 3. godine. do 2011. osim ukoliko nije drugačije naznačeno 6. godine.122 2005.395.281. kao i adekvatnost korišćenja istih.816 1. decembra 2006. decembra 2006. godine: 25. decembar 2005. Materijal Rezervni delovi Alat i inventar. i Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika.

kao i za potraživanja utužena u 2005.413. POTRAŽIVANJA 2006.434. Kupci – zavisna pravna lica Minus: Ispravka vrednosti (Napomena 31) Kupci u zemlji Minus: Ispravka vrednosti 14. decembra (a) Potraživanja od kupaca 2006.873 358.413.422) 1.843.843. Potraživanja od kupaca (a) Sporna potraživanja Minus: Ispravka vrednosti 3. godine izvršilo ispravku vrednosti za sva potraživanja koja su nastala pre 2005.873 2005.468 (1. godini.106 hiljada dinara i potraživanja od stranih železničkih uprava u iznosu od 193. osim ukoliko nije drugačije naznačeno 8.404. decembra 2006.635. Preduzeće je u toku 2006.055 (1.052 Potraživanja iz specifičnih poslova (b) Druga potraživanja (c) Stanje na dan 31.505 3.067 185.223.407 2.469. predstavljaju neproknjižene fakture za prodatu robu i izvršene usluge.870. Korigovano 2.973 2.165.567.759 hiljada dinara (Napomena 16(b)). i 2006. BEOGRAD NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE Za 2006.378 2005.012 1.262) 13. godine.979 1.775 (201.549 1.050.040 4.250.012 1. decembra Na dan 31.738) 23.JP “ŽELEZNICE SRBIJE“.187.246.386.999 2. Korigovano 56.191 365. godinu Iznosi su iskazani u hiljadama dinara.047) 1. godine iznose 57.162.836.445. kupci u inostranstvu obuhvataju potraživanja od ino špeditera u iznosu od 1.489) 1.722) 2.452.195. Potražna salda potraživanja od kupaca koja na dan 31.413.731) 2.826 hiljada dinara.434.494 (238. Potraživanja od kupaca starija od godinu dana iznose 3.266 hiljada dinara.643.314 723. godine.034 2.722 (1.669 (1.113 1.012 Kupci u inostranstvu Minus: Ispravka vrednosti Stanje na dan 31. 35 .353 2.160 (1.056. decembra 2006.495) 1.772 (33.

973 Potraživanja od zaposlenih Minus: Ispravka vrednosti Potraživanja za naknadu štete Minus: Ispravka vrednosti Potraživanja od fondova po osnovu isplaćenih naknada zaposlenima Ostala kratkoročna potraživanja Stanje na dan 31.096 hiljada dinara.611 hiljada dinara u celini se odnose na Željeznice Crne Gore.140 185. Potraživanja za kamatu Minus: Ispravka vrednosti 404.870. Zavisna pravna lica (Napomena 31) Potraživanja po osnovu saldacionog obračuna iz: – unutrašnjeg saobraćaja – međunarodnog saobraćaja (Napomena 16) 238.833 16.073 92.191 2005.489 24.740) 8.607) 25.200 101. decembra Potraživanja po osnovu saldacionog obračuna iz unutrašnjeg saobraćaja na dan 31.861 91.203 92.584.966 (105) 10.150 (603) 1.230 (27) 24.793 (360. a po osnovu saldacionog obračuna iz međunarodnog saobraćaja u iznosu od 16.737 hiljada dinara i na preostali nerasknjiženi deo potraživanja od Zajednice jugoslovenskih železnica u iznosu od 15. godinu Iznosi su iskazani u hiljadama dinara.833 hiljade dinara odnose se na potraživanja od Željeznica Crne Gore u iznosu od 86. (c) Druga potraživanja 2006. Korigovano 285.750 199.547 358.611 118. Korigovano 398.168 10.775 (373. decembra 36 .951 365.JP “ŽELEZNICE SRBIJE“.487 603 (603) 1.918 1.580 137.291 (89.444 2.661 (83.569 1.446. decembra 2006. godine u iznosu od 101. Potraživanja nastala posle odvajanja Crne Gore iz Zajednice Srbija i Crna Gora.314 2005.218) 2. osim ukoliko nije drugačije naznačeno 8. BEOGRAD NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE Za 2006.921 87.304) 44.731 55.067 Ostala potraživanja iz specifičnih poslova Minus: Ispravka vrednosti Stanje na dan 31. (b) POTRAŽIVANJA (Nastavak) Potraživanja iz specifičnih poslova 2006.

decembra 2006. godini u iznosu od EUR 1. predstavlja iznos koji Preduzeće potražuje od države na ime više plaćenog PDV-a u poreskom periodu novembar i decembar 2006. BEOGRAD NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE Za 2006.331.JP “ŽELEZNICE SRBIJE“. decembra 2005.836.927. GOTOVINSKI EKVIVALENTI I GOTOVINA 2006. godine iskazan je iznos od 1. Tekući račun Devizni računi Devizni akreditivi Dinarska blagajna Devizna blagajna Hartije od vrednosti Ostala novčana sredstva Stanje na dan 31. Isti iznos evidentiran je u okviru pasivnih vremenskih razgraničenja (Napomena 17). decembra 2006.438. Na računima evidentiranog prometa dobara i usluga za privremeni obračun PDV-a na dan 31. godinu Iznosi su iskazani u hiljadama dinara.980 302.277 9.697 236.951 512 5.913 21.680 1. a koji je vezan za privremeni obračun PDV-a za međunarodni transportni prihod. decembra 2006.859 hiljada dinara na dan 31.259.178.548 61. sa pravom na odbitak prethodnog poreza. Korigovano 13.144 2.264 244 6.859 243.368 Potraživanje za više plaćeni porez na dodatu vrednost (PDV) u iznosu od 154. godine.012 10. 37 .640 41. najznačajniji iznos od 224.397.688 480. godine.370.217. i 2008.54.370.767 514.131 404. Navedene obaveze predstavljaju preostale dve rate duga koje u skladu sa Sporazmom dospevaju na plaćanje u 2007. decembra 29.927 hiljada dinara koji predstavlja duplirani promet dobara i prevoznih usluga koji je oslobođen PDV-a.97.51) se odnosi na dug prema Austrijskim železnicama (OeBB). Potraživanja za više plaćen porez na dodatu vrednost Evidentirani promet dobara i usluga za privremeni obračun poreza na dodatu vrednost za međunarodni transportni prihod Unapred plaćena premija osiguranja imovine Ostala aktivna vremenska razgraničenja Stanje na dan 31. godine.065 hiljada dinara (EUR 2.371 3. godine (Napomena 14). po osnovu Globalnog sporazuma o izmirenju duga Jugoslovenskih železnica prema železničkim preduzećima uključenim u globalni bilans za period od 1992.443 1. odnosno EUR 1.083.910 1.669 2005. godine do 1995. Korigovano 154. U okviru ostalih aktivnih vremenskih razgraničenja na dan 31. POREZ NA DODATU VREDNOST I AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA 2006.927 177. osim ukoliko nije drugačije naznačeno 9.497 2.

Procena vrednosti kapitala Preduzeća izvršena je od strane nezavisnog procenitelja sa stanjem na dan 31. Upisani osnivač Preduzeća kod Agencije za privredne registre je Vlada Republike Srbije.195.d.500 hiljada dinara. Ostali kapital na dan 31. po osnovu kojih je nastao odliv sredstava: Generator.071 2005.607 hiljada dinara.628 hiljada dinara. pri čemu kapital čini 31. godine. BEOGRAD NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE Za 2006.467 hiljada dinara i Branković Sunčica. godine iznosi 462. januara Iskorišćenje dugoročnih rezervisanja Nova rezervisanja u toku godine Stanje na dan 31.071 36. decembrom 2003. decembra 2006.828) 914 36. Promene na dugoročnim rezervisanjima u toku godine prikazane su u sledećoj tabeli: 2006. godine. kapital je revalorizovan stopom rasta cena na malo zaključno sa 31.071 hiljada dinara i u celini se odnose se na rezervisanja za sudske sporove sa procenjenim negativnim ishodom. osim ukoliko nije drugačije naznačeno 11. godine iznose 36. Zlatiborka a.628 komada obračunskih akcija.574 hiljade dinara i isti je evidentiran na teret rashoda tekućeg perioda. decembra 1997. Aleksinac u iznosu od 4.195. DUGOROČNA REZERVISANJA Dugoročna rezervisanja na dan 31. decembra 2006. godine iznosi 17. 12. koje je Preduzeće u skladu sa Pravilnikom o kontnom okviru i sadržini računa u kontnom okviru za preduzeća. zadruge i preduzetnike reklasifikovalo na poziciju ostali kapital.JP “ŽELEZNICE SRBIJE“. Procenjena vrednost kapitala na dan procene iznosila je 31. Korigovano 84. U skladu sa tada važećim računovodstvenim propisima. i 2005. 38 . Navedeni iznos odnosi se na sporove sa sledećim dobavljačima.221 hiljada dinara i odnosi se na izvore vanposlovnih sredstava. godinu Iznosi su iskazani u hiljadama dinara. KAPITAL Osnovni kapital Preduzeća predstavlja trajne izvore za finansiranje poslovanja i u potpunosti se nalazi u državnom vlasništvu. Ministarstvo za ekonomsku i vlasničku transformaciju – Direkcija za procenu vrednosti kapitala. Skoplje u iznosu od 9. Užice u iznosu od 3.985 (49. decembra 36..071 Iskorišćeni iznos rezervisanja u toku 2006. Stanje na dan 1. verifikovala je procenu i ista je upisana u registar nadležnog suda.

747.748.959.280 31.473 31.203 2. decembra 2006.116. godini u iznosu od 2. Luksemburg (e) – Agencija za osiguranje depozita – Ostali krediti Republika Srbija (Londonski klub poverilaca) (f) Republika Srbija (Pariski klub poverilaca) (g) Fond za razvoj Republike Srbije.502. decembra Tekuća dospeća dugoročnih kredita prikazana su u okviru kratkoročnih finansijskih obaveza (videti Napomenu 15).083 1.702. Švajcarska finansira samo preduzeća koja su njeni akcionari.385 5.JP “ŽELEZNICE SRBIJE“. do 2006.704 hiljade dinara.905.d. Obaveza Preduzeća na dan 31.290. odobrenih u periodu od 1997.353 1.798 1.110.757.800 32. 39 .554 409. po kamatnoj stopi koja se kreće u rasponu od 2.323 212. Luksemburg (b) Evropska banka za obnovu i razvoj. godinu Iznosi su iskazani u hiljadama dinara.064 493.d.537 3.525 3. ali je pravo vlasništva zadržano od strane kreditora sve do konačne otplate kredita (videti Napomenu 5). BEOGRAD NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE Za 2006. Peking) 2005.126.057.247 31. (a) Evropsko društvo za finansiranje nabavki voznih sredstava (Eurofima).174 15. Beograd (Eksimbanka.015.886 6. Sredstva dobijena iz ovih kredita koriste se za finansiranje nabavke voznih sredstava koja su evidentirana u poslovnim knjigama Preduzeća.799 1.176 2. Obaveze prema Eurofimi su formirane po osnovu 16 ugovora. London (c) Republika Srbija – refinansirani krediti Međunarodne banke za obnovu i razvoj (d) – Agencija za osiguranje depozita – Ostali krediti Republika Srbija – refinansirani krediti Evropske investicione banke.219. godine po osnovu ovih kredita uključuje dugoročni deo obaveza u iznosu od 8.88% godišnje.755 1.5% do 6. u stečaju. Beograd (h) Panonska banka a.. Novi Sad Beogradska banka a.110.711 Stanje na dan 31.843. osim ukoliko nije drugačije naznačeno 13. u stečaju. uz rok otplate od 4 do 22 godine.729 12.357 192.217.385 hiljada dinara i deo koji dospeva u 2007.170 82.d.017 209.369. godine.246 50.906 5.005 319. Korigovano 396.283 478.905.238 8. U dinarima: Fond za finansiranje izgradnje stanova solidarnosti Investbanka a.735 10.757. Beograd U stranoj valuti: Evropsko društvo za finansiranje nabavki prevoznih sredstava (Eurofima).550. Bazel.570 5. Bazel (a) Evropska investiciona banka. DUGOROČNI KREDITI 2006. pri čemu je najveći deo kredita odobren uz rok otplate od 8 do 17 godina.

BEOGRAD NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE Za 2006. Novi Sad. 69/2001) i Zakonom o potvrđivanju sporazuma o zajmu između Savezne Republike Jugoslavije i Međunarodne banke za obnovu i razvoj. Agencija za osiguranje depozita. Vašington.525 hiljada dinara. Treći kredit Evropske investicione banke. Republika Srbija preuzela je obavezu prema Međunarodnoj banci za obnovu i razvoj od Panonske banke a. nastala je po osnovu reprograma kredita odobrenih Preduzeću u periodu od 1984. kao i svoj otplatni plan. Deo obaveza prema Međunarodnoj banci za obnovu i razvoj.875. decembra 2006.22% godišnje.757. br. godine.d. Panonske banke a.000. shodno Ugovoru o reprogramu zaključenom 17.000. Svaka tranša ima utvrđenu kamatnu stopu. Kredit je odobren sa rokom otplate od 15 godina. 40 . Sredstvima ovog kredita finansiraće se nabavka 1. Zaključkom Vlade Republike Srbije.100 novih teretnih kola. decembra 2006. u ukupnom iznosu od EUR 2.37% do 5. aprila 2006.15% godišnje. a deo koji dospeva u 2007. Na dan 31. London odobrila je Preduzeću novi kredit br.014. br. odnosno 5. a datum dospeća kredita je 5. Obaveza Preduzeća po prva dva kredita (EIB I i II). u iznosu od EUR 70. Novi Sad. Luksemburg je odobrila tri kredita Preduzeću. godine. osim ukoliko nije drugačije naznačeno 13.774). uz grejs period od 5 godina.000. oktobar 2016. a da će bliži uslovi o regulisanju međusobnih prava i obaveza Preduzeća i Republike Srbije biti predmet posebnog ugovora koji će biti naknadno zaključen. London. Kamatna stopa je 8. odnosno 217.525 hiljada dinara. s tim da rok otplate ne može biti duži od 20 godina od isplate konkretne tranše. čiji dugoročni deo na dan 31. Kamatna stopa na navedeni kredit je varijabilna. Vašington. godine iznosi 5.. Ugovorom je takođe definisano da Preduzeće u svojim poslovnim knjigama uknjiži obavezu prema Republici Srbiji po ovom osnovu. juna 2003. Novi Sad i Preduzeća.530. Velika Britanija. Ugovor o kreditu potpisan je 14. godine odobrila kredit Preduzeću u ukupnom iznosu od EUR 57.482.d. Otplata kredita počela je 5. 35414 u iznosu od EUR 60. godine. Preduzeće još uvek nije regulisalo svoju obavezu prema Republici.753. Vašington. koje variraju u rasponu od 4. decembra 2006. a datum otplate je 15. je 2001. godine.747. od čega je do 31.000 hiljada dinara.JP “ŽELEZNICE SRBIJE“. godinu Iznosi su iskazani u hiljadama dinara. Kredit se otplaćuje u polugodišnjim ratama. Beograd (Agencija) je ovlašćena da u ime i za račun Republike Srbije reguliše navedena dugovanja koja su se odnosila na banke u procesu stečaja i likvidacije.000.. do 1989. (b) DUGOROČNI KREDITI (Nastavak) Evropska investiciona banka. što se očekuje kroz sklapanje ugovora sa Agencijom. SAD (“Službeni list SRJ“ – Međunarodni ugovori. Vašington preuzet je od strane Republike Srbije od Panonske banke a.000. SAD u skladu sa Zakonom o potvrđivanju sporazuma o zaduženju Savezne Republike Jugoslavije kod Međunarodne banke za obnovu i razvoj (“Službeni list SRJ“.052 hiljade dinara.d. odoben je Preduzeću marta 2002.. decembar 2011. jula 2006.541. 13/2002). koja je bila prvobitni garant za kredit odobren od strane Međunarodne banke za obnovu i razvoj. kao i nabavka i ugradnja potpodnog struga za obradu točkova. godine iskorišćeno EUR 52. (c) (d) Republika Srbija je preuzela obavezu prema Međunarodnoj banci za obnovu i razvoj. godine. godine obaveze Preduzeća prema Agenciji iznose 6. grejs periodom od 4 godine i kamatnom stopom – EURIBOR+1% na godišnjem nivou sa mogućnošću fiksiranja. Evropska banka za obnovu i razvoj. godine. Luksemburg (EIB III).000. godini 104. ali do datuma izdavanja priloženih finansijskih izveštaja navedeni ugovor nije ratifikovan. Ugovorom o odricanju prava po osnovu garancije potpisanim od strane Republike Srbije.799 hiljada dinara (EUR 85. godine. Evropska banka za obnovu i razvoj.

(e) 41 .094 hiljade dinara (EUR 1.689).000.JP “ŽELEZNICE SRBIJE“. kamata nije obračunavana i knjižena od 2002. Luksemburg preuzet je od strane Republike Srbije od Panonske banke a.792. decembra 2006.553.641 hiljadu dinara. godine određeno je da javna preduzeća izmire obaveze prema Republici Srbiji na način i u rokovima koje je Republika Srbija ostvarila prema međunarodnim sporazumima sa ino-poveriocima i da je Agencija ovlašćena da. Luksemburg. br. Beograd (Agencija) i na dan 31.d.176 hiljada dinara. Kamata na ove obaveze nije obračunata i knjižena od 2002.843). oktobra 2006. br. Preduzeće nije izvršilo konverziju duga iz USD u EUR.000 trebalo je da bude odobren sa rokom otplate od 20 godina. na osnovu koga je glavnica duga od EUR 21.748. poseban ugovor nije zaključen. Procenjena obaveza po kamatama za period od 2002. koja je prvobitno bila garant za kredit odobren od strane Evropske investicione banke. godine iznosi 1. decembra 2006.93 izmiriće se u pet polugodišnjih rata od kojih prva dospeva za plaćanje 17. godine iznosi 1. Novi Sad. godine do 31.. februara 2007. Preduzeće je dana 16. decembra 2005. Luksemburg u skladu sa Zakonom o zaduženju Savezne Republike Jugoslavije kod Evropske Zajednice (“Službeni list SRJ“. Panonske banke a. Ugovorom je takođe definisano da Preduzeće u svojim poslovnim knjigama uknjiži obavezu prema Republici Srbiji po ovom osnovu.635 hiljada dinara (EUR 6. Republika Srbija je preuzela obavezu prema Evropskoj investicionoj banci.912. godine.. poseban ugovor nije zaključen.d.757. godinu Iznosi su iskazani u hiljadama dinara. godine do 31.887. grejs periodom od 5 godina i varijabilnom kamatnom stopom sa fiksnim rasponom ili fiksnom stopom. Obaveza Preduzeća iskazana u poslovnim knjigama na dan 31. Luksemburg. Preduzeće je 8. Deo obaveza prema Evropskoj investicionoj banci preuzetom od strane Republike Srbije administrira Agencija za osiguranje depozita. godine iznosi 536. godine sklopilo Ugovor o regulisanju međusobnih odnosa sa Agencijom. godine potpisalo Ugovor o kreditu sa Evropskom investicionom bankom. Novoformirana glavnica u iznosu od EUR 24. Novi Sad. Do datuma izdavanja priloženih finansijskih izveštaja. godine iznosi 831. godine iznose 1.d. Republika Srbija preuzela je obavezu prema Evropskoj investicionoj banci od Panonske banke a. reguliše izmirenje ovih obaveza od strane javnih preduzeća. Deo obaveza prema Evropskoj investicionoj banci. decembra 2006. Efekat konverzije na dan 31.126. godine iznosi 151.898. godine. godine. a da će bliži uslovi o regulisanju međusobnih prava i obaveza Preduzeća i Republike Srbije biti predmet posebnog ugovora koji će biti naknadno zaključen.755 hiljada dinara. Ugovorom o odricanju prava po osnovu garancije potpisanim od strane Republike Srbije.584). oktobra 2012. Novi Sad i Preduzeća. decembra 2006. u ime i za račun Republike Srbije. Sredstvima navedenog kredita finansiraće se rekonstrukcija i modernizacija pojedinih deonica pruga.570 hiljada dinara (USD 29. (d) DUGOROČNI KREDITI (Nastavak) Do datuma izdavanja priloženih finansijskih izveštaja. Do datuma izdavanja priloženih finansijskih izveštaja. Ugovorom je predviđen šestomesečni obračun kamate po kamatnoj stopi EURIBOR paušalni. decembra 2006. godine. godine. ugovor o navedenom kreditu nije ratifikovan. BEOGRAD NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE Za 2006. oktobra 2006.452.75 koju je Republika Srbija izmirila prema Evropskoj investicionoj banci do 17.861. 53/2001) i Sporazumom o zajmu između Evropske Zajednice i Savezne Republike Jugoslavije (“Službeni list SRJ“ – Međunarodni ugovori. osim ukoliko nije drugačije naznačeno 13. decembra 2006. Kredit u iznosu od EUR 80. Pored toga.. 7/2001). decembra 2006. Procenjena obaveza po kamatama za period od 2002. Na osnovu Zaključka Vlade Republike Srbije broj 40-8177/05 od 22.304.18 uvećana za kamatu u iznosu od EUR 2.702. počev od 18. Obaveze iskazane u poslovnim knjigama Preduzeća na dan 31.

Fond za razvoj Republike Srbije. Ugovor o regulisanju međusobnih odnosa Agencije i Preduzeća zaključen je 12. BEOGRAD NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE Za 2006. Beograd.666 hiljada dinara) uz otplatu u polugodišnjim ratama počev od septembra 2008. CHF 193. novembra 2024.501 hiljada dinara) i EUR 995. godine do 1.932 hiljade dinara). Kredit je odobren na rok od 5 godina. 45/05“) preuzela obaveze Preduzeća prema Pariskom klubu poverilaca koje na dan 31.190. Na osnovu ugovora od 16.13 (9. 45/05“) preuzela obaveze Preduzeća prema Londonskom klubu poverilaca. godine je 2. maja 2010.21 (1. godine. Beograd (Agencija) koja u ime i za račun Republike Srbije administrira dug. februara 2007.763. Kamata na navedeni kredit se obračunava po stopi od 4% na godišnjem nivou.99 (78. Iznos obaveza u poslovnim knjigama Preduzeća na dan 31. godine.005 hiljada dinara. Po ovom Ugovoru utvrđena je nova glavnica u iznosu od USD 615. br.766. decembra 2010. osim ukoliko nije drugačije naznačeno 13.JP “ŽELEZNICE SRBIJE“. februara 2007. Ugovor o regulisanju međusobnih odnosa Agencije i Preduzeća zaključen je 12. Beograd (Agencija) koja u ime i za račun Republike Srbije administrira dug. (f) DUGOROČNI KREDITI (Nastavak) Republika Srbija je na osnovu Zakona o regulisanju odnosa Republike Srbije i banaka u stečaju po osnovu preuzetih inostranih kredita (“Službeni glasnik Republike Srbije.144 hiljade dinara) uz otplatu u polugodišnjim ratama počev od 1. odnosno Agenciji za osiguranje depozita. godine. godine. Republika Srbija je na osnovu Zakona o regulisanju odnosa Republike Srbije i banaka u stečaju po osnovu preuzetih inostranih kredita (“Službeni glasnik Republike Srbije. Preduzeće je izvršilo prenos obaveza sa dospelih obaveza prema inostranim poveriocima na dugoročne obaveze prema domaćim poveriocima. decembra 2006. godinu Iznosi su iskazani u hiljadama dinara. godine. godine do marta 2024. (g) (h) 42 . Kamata se obračunava polugodišnje po stopi od 3. Preduzeće je izvršilo prenos obaveza sa dospelih obaveza prema inostranim poveriocima na dugoročne obaveze prema domaćim poveriocima. Po ovom Ugovoru utvrđena je nova glavnica u iznosu od USD 19.843. jula 2001.774.905. godine. prvobitno je odobrio kredit Republičkom fondu za penzijsko i invalidsko osiguranje zaposlenih. ali je aneksom ugovora incijalno dopeće produženo do 31. Preduzeće je od Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje zaposlenih preuzelo navedeni kredit.39 (36. godine iznose 319.75% godišnje. Kamata se obračunava polugodišnje po stopama utvrđenim bilateralnim sporazumima Republike Srbije sa inostranim poveriocima. decembra 2006.357 hiljada dinara. Beograd. odnosno Agenciji za osiguranje depozita.281. br.

Beograd u iznosu od 323.459 112. Obaveze po osnovu finansijskog lizinga na dan 31. decembra 2. Korigovano 2.978 (b) (c) Ostale dugoročne finansijske obaveze u iznosu od 112.. decembra Sadašnja vrednost 68.580 2005.610 452. godini na osnovu izvršene konverzije obaveza Preduzeća po kreditima uzetim od Fonda za razvoj Republike Srbije u ulog poverioca u kapital Preduzeća.092 hiljade dinara. 43 .459 449.138 hiljada dinara.976. Lipaks d. Beograd u iznosu od 30.o.o. Beograd u iznosu od 27. godini.216 260.469. Obaveze po osnovu opreme uzete na finansijski lizing u iznosu od 380.459 hiljada dinara na dan 31.368 548.455 Buduća vrednost 96.976.216 380. decembra 2006. godine se odnose na obaveze po osnovu opreme kupljene na finansijski lizing u 2005. Obaveze prema Austrijskim železnicama koje dospevaju za plaćanje u 2007. BEOGRAD NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE Za 2006.o.JP “ŽELEZNICE SRBIJE“. godini (110. Minimalna lizing plaćanja Do 1 godine (Napomena 15) Od 1 do 5 godina Stanje na dan 31. OSTALE DUGOROČNE OBAVEZE 2006. godini u iznosu od 113.o.389 hiljada dinara). osim ukoliko nije drugačije naznačeno 14. sa grejs periodom od jedne godine i periodom otplate u 60 mesečnih rata od Hypo Alpe-Adria Leasing d. decembra 2006..o.117 2.517 3.676 hiljada dinara evidentirane su u okviru kratkoročnih finansijskih obaveza (Napomena 15).229 hiljada dinara i VB Leasing d.905 hiljada dinara odnose se najvećim delom na obaveze prema Austrijskim železnicama (OEBB) (Napomena 10) koje dospevaju za plaćanje u 2008.o. godini i 2006.850 (a) Obaveze koje se mogu konvertovati u kapital nastale su u 2000.905 3. godine prikazane su kako sledi: 2006. godinu Iznosi su iskazani u hiljadama dinara.238. Obaveze koje se mogu konvertovati u kapital (a) Obaveze po osnovu opreme uzete na finansijski lizing (b) Ostale dugoročne finansijske obaveze (c) Stanje na dan 31.996 380..

Preduzeće je putem kompenzacije izmirilo deo obaveze prema Republičkoj direkciji za puteve. KRATKOROČNE FINANSIJSKE OBAVEZE 2006. u stečaju. Beograd Evropsko društvo za finansiranje nabavki prevoznih sredstava. Tokom 2006.JP “ŽELEZNICE SRBIJE“. u stečaju.293 11.464 19. Korigovano 209.596 2. u stečaju.d.357 1.543 51.496 1.272 2.“EDC“ Kanada (c) Investbanka a.870 75. Beograd je 19. Luksemburg Evropska banka za obnovu i razvoj. BEOGRAD NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE Za 2006. Bazel Evropska investiciona banka. Beograd .Pariski klub poverilaca (d) Investbanka a.d.015.790 1. Beograd 2005.362.d.510 2. godine. u stečaju.169 68..168 144. Beograd (Exim Banka Peking) (b) Kosovska banka Priština .039 Tekuća dospeća obaveza za finansijski lizing Deo ostalih dugoročnih obaveza koji dospeva do jedne godine (Napomena 14(c)) Ukupno tekuća dospeća Dospele obaveze po dugoročnim kreditima Beogradska banka a.996 113.052 409. Beograd (Exim Banka Peking) (b) Fond za razvoj Republike Srbije.Londonski klub poverilaca (d) Obaveze po pozajmicama Ministarstva finansija Republike Srbije (e) Stanje na dan 31.000 hiljada dinara.684. Beograd (a) Investbanka a. Beograd Panonska banka a.915 636.760 140. u stečaju. Beograd u iznosu od 81.840 229. London Beogradska banka a.676 2.969.d. jun 2004.787.087.894.510 1. godine. sa kamatnom stopom od 5% na godišnjem nivou. 44 . Inicijalni datum dospeća kredita bio je 30.191 5. u stečaju.840 12.929 212. Kratkoročni krediti Republička direkcija za puteve.826 357.904.d.946.415.304 291.000 22. Beograd Investbanka a. godinu Iznosi su iskazani u hiljadama dinara. Beograd . u stečaju.910.415 59.d. u stečaju.545 8.704 104. decembra (a) 705.279 52.d. osim ukoliko nije drugačije naznačeno 15.454 326.364 176.099 2.292 59.148 20.002 922.841 2.d.838 155.d. Novi Sad Investbanka a.536 hiljada dinara.579 9. godine odobrila Preduzeću kredit u iznosu od 291. Beograd Ministarstvo finansija Republike Srbije Tekuća dospeća dugoročnih finansijskih obaveza Tekuća dospeća dugoročnih kredita: Investbanka a.241. i nakon tog datuma rok dospeća kredita nije produžen.294 2. decembra 2003.474 Republička direkcija za puteve.021 73.

00 preko Beogradske banke a. BEOGRAD NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE Za 2006. Preduzeće je u martu 2002. (c) (d) (e) Obaveze prema Ministarstvu finansija Republike Srbije. Kamatna stopa po ovom kreditu iznosi 6. godine: 2. godine u iznosu od 4. koji je stupio na snagu 1. br. godine u iznosu od 441. i to sa otpisom duga prema Pariskom klubu poverilaca u visini 51% i Londonskog kluba poverilaca u visini od 62% duga. Preduzeću je 1979. odnosno do 20.97% godišnje.245 hiljada dinara odobrena su Preduzeću. Na osnovu napred navedenog. godinu Iznosi su iskazani u hiljadama dinara. 40-8177/2005 od 22. u ime i za račun Republike Srbije. u stečaju.545 hiljada dinara).JP “ŽELEZNICE SRBIJE“.800. godine u iznosu od USD 14. januara 2007. godine. Republika Srbija. obaveza prema dobavljačima i izmirenih obaveza Preduzeća prema inokreditorima.d. isplate stimulativnih otpremnina. Preduzeće je u 2006. Grejs period je bio 21 mesec od poslednjeg korišćenja kredita. Preduzeće nije započelo sa otplatom navedenog kredita.579 hiljada dinara (31. dostavila je predloge ugovora o regulisanju međusobnih odnosa Republike Srbije i Preduzeća. do dopisa Narodne banke Srbije iz juna 2007. Beograd (Agencija) ovlašćena da. u periodu od maja do decembra 2006. Nakon 2002. godine izvršilo usaglašenje obaveza po ovom osnovu sa Narodnom bankom Srbije. osim ukoliko nije drugačije naznačeno 15. Priština. nije regulisan do datuma izdavanja priloženih finansijskih izveštaja. godine.949. juna 2005. bez kamate i sa rokom dospeća do jedne godine ili narednog dana od dana prodaje imovine koja nije u funkciji osnovne delatnosti Preduzeća. godine iznose 5. kao i da je Agencija za osiguranje depozita. decembra 2005. Ugovori o međusobnom regulisanju obaveza između Agencije Preduzeća potpisani su u februaru 2007. godine odobren kredit za nabavku lokomotiva od “EDC“ Kanada.904. odnosno zajmova. godine (videti Napomenu 36(b)).241.334 hiljade dinara po kreditima za koje je garant Republika Srbija. godine. godine (Napomena 13 (f) i 13 (g)). (b) KRATKOROČNE FINANSIJSKE OBAVEZE (Nastavak) Preduzeću je odobren kredit od strane Export-Import Bank of China. određeno je da javna preduzeća izmire obaveze prema Republici Srbiji na način i u rokovima koje je Republika Srbija ostvarila prema zaključenim međunarodnim sporazumima sa inopoveriocima. koje na dan 31. Preduzeće nije imalo korespodenciju u vezi sa statusom ovog kredita ni sa Narodnom bankom Srbije niti sa navedenom poslovnom bankom. budući da je poverilac deo Pariskog kluba poverilaca. decembra 2005. Peking 2000. Sredstva Ministarstva finansija odobrena do maja 2006.696. 45/05) i Zaključka Vlade Republike Srbije 05 br.5 godina. godine (“Službeni glasnik Republike Srbije“. koju zastupa Agencija. preko Kosovske banke. a rok otplate kredita je 7. 45 . decembra 2006. reguliše potraživanje Republike Srbije od javnih preduzeća po osnovu preuzetih inostranih kredita odnosno zajmova. Na osnovu Zakona o regulisanju odnosa Republike Srbije i banaka u stečaju po osnovu preuzetih inostranih kredita. Status sredstava Ministarstva finansija prenet ino-kreditorima za isplatu dospelih obaveza Preduzeća. predstavljaju obaveze Preduzeća po osnovu privremenih pozajmica Ministarstva finansija za izmirenje obaveza po osnovu zarada. godini izvršilo prenos obaveza prema Pariskom i Londonskom klubu poverilaca sa dospelih na dugoročne obaveze.

46 .646 163. godine.665. Beograd (549.501.548. decembra 2006.741 1. godine bile evidentirane kao obaveze prema Zajednici JŽ u okviru obaveza iz specifičnih poslova (Napomena 16(c)).011 (b) Obaveze prema dobavljačima 2006. godine.990.399.497 2.665.787 5.240 Na dan 31. decembra 309.948 341. Dugovna salda obaveza prema dobavljačima iznose 36. Korigovano 63 340. Preduzeće je izvršilo preknjižavanje pripadajućeg dela obaveza i potraživanja prema stranim železničkim upravama (Napomena 8) koje su do tada bile obuhvaćene na obavezama. osim ukoliko nije drugačije naznačeno 16.956. Primljeni avansi – zavisna pravna lica (Napomena 31) Primljeni avansi. decembra 163.364 2.741 2005.276 (a) Primljeni avansi 2006.001.378 124. Navedene obaveze su na dan 31. BEOGRAD NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE Za 2006.575.628 hiljada dinara na dan 31.434.646 hiljada dinara). Korigovano 341. decembra 2006.062 7.653 5. odnosno potraživanjima iz specifičnih poslova prema Zajednici JŽ..JP “ŽELEZNICE SRBIJE“.240 5.590 2. decembra 2006.o. decembra 2006. Smederevo (133.641 hiljada dinara).. godine. godine najvećim delom.332. godinu Iznosi su iskazani u hiljadama dinara. godine.834 2005. decembra 2005. Primljeni avansi (a) Obaveze prema dobavljačima (b) Obaveze iz specifičnih poslova (c) Ostale obaveze iz poslovanja Stanje na dan 31.653 2005. Beograd (421. godine prenete iz Zajednice Jugoslovenskih železnica (“Zajednica JŽ“). decembra 2006.025 8. u iznosu od 2. Dunav osiguranje a.074 hiljade dinara se odnose na strane železničke uprave koje su na dan 31.d.712 194.031 2.o. decembra 7 163.990.011 2. Preknjižavanje je izvršeno na dan 31. U skladu sa Odlukom Upravnog odbora Preduzeća broj 100/2006-454-XLVII od 28. decembra 2006. OBAVEZE IZ POSLOVANJA 2006. Dobavljači – zavisna pravna lica (Napomena 31) Dobavljači u zemlji Dobavljači u inostranstvu Stanje na dan 31. u neto iznosu dugovanja u skladu sa analitičkim pregledom dobijenim od strane Zajednice JŽ. Korigovano 220. najveći dobavljači Preduzeća u zemlji su JP Elektroprivreda Srbije. Dobavljači u inostranstvu na dan 31.969 hiljada dinara) i Želvoz d. depoziti i kaucije ostalih pravnih lica Stanje na dan 31.

676. decembra 2006.332 5.069 6.396 6.793. premije i donacije (b) Unapred obračunati troškovi (c) Ostala pasivna vremenska razgraničenja Pasivna vremenska razgraničenja Stanje na dan 31. Korigovano Obaveze iz specifičnih poslova za saldacioni obračun Zajednice jugoslovenskih železnica: – unutrašnji saobraćaj – međunarodni saobraćaj Obaveze iz specifičnih poslova za likvidna sredstva staničnih blagajni Ostale obaveze iz specifičnih poslova Stanje na dan 31.224.157 47 Obaveze po osnovu kamata (a) Obaveze prema zaposlenima Ostale kratkoročne obaveze Ostale tekuće obaveze Obračunati prihod budućeg perioda (Napomena 10) Odloženi prihodi.375.596 4.249 104.675 34. osim ukoliko nije drugačije naznačeno 16.673 1. 17.652 93.594 2.275 654.883 hiljade dinara (za troškove poslovanja Zajednice JŽ) i na Željeznice Crne Gore u iznosu od 35.429 Korigovano 2005. decembra 732.048 680.647 844 2.927 902.754 hiljade dinara i na Željeznice Crne Gore u iznosu od 4.920 32. Saldacioni obračun iz međunarodnog saobraćaja na dan 31.741. (c) OBAVEZE IZ POSLOVANJA (Nastavak) Obaveze iz specifičnih poslova U hiljadama dinara 2005.417 877. 2006.182 81. decembra .866 173. godinu Iznosi su iskazani u hiljadama dinara.684 120.372 175. decembra 2006.353 1.742 367.370. 370.711.677 5.162 6.740 52.818 2.165 hiljada dinara.166 hiljada dinara.057 103.786 4.JP “ŽELEZNICE SRBIJE“.378 718.302 783. OSTALE KRATKOROČNE OBAVEZE I PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA 2006.025 Obaveze po osnovu saldacionog obračuna po osnovu unutrašnjeg saobraćaja na dan 31.141.016 5.548.001. Obaveze po osnovu neto zarada i naknada zarada Obaveze po osnovu poreza i doprinosa na zarade i naknade zarada na teret poslodavca Obaveze po osnovu poreza i doprinosa na zarade i naknade zarada na teret zaposlenog Obaveze za naknade zaposlenima 453. godine odnose se na Zajednicu JŽ u iznosu od 696.012 88.944 4. BEOGRAD NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE Za 2006. godine odnosi se na Zajednicu JŽ u iznosu od 676.342 360.273.206 754.

godine: 52.678.159 160.126 9.523 338.238 hiljada dinara).715 226.041 28.126 23.106 hiljada dinara (31. Beograd Ostali poverioci Stanje na dan 31.d. Korigovano 180.Londonski klub poverilaca .670 228.950 1. osim ukoliko nije drugačije naznačeno 17.076 hiljada dinara (31.JP “ŽELEZNICE SRBIJE“. Obaveze po kamatama na primljene kredite odnose se na sledeće poverioce: 2006.678.177) 783.742 90.431 548. Beograd (Exim Banka Peking) Kosovska banka.756) 902.Refinansirani krediti Evropske investicione banke.800 8.055 (550) 110."SIDA" donacija Švedske vlade Uvoz alata i instrumenata Minus: Obračunata amortizacija .496 276.652 48 . decembra 2006.866 (30.506 (398) 166.052 81.815.Pariski klub poverilaca .933 58.933 65. u stečaju.Evropsko društvo za finansiranje nabavki prevoznih sredstava. Vašington . Priština .789 (10.323. 1. (a) OSTALE KRATKOROČNE OBAVEZE I PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA (Nastavak ) Obaveze po osnovu kamata na dan 31.608. godine: 4. decembra Korigovano 2005.“EDC“.800 (196) 7.824 57 2.323. Kanada Investbanka a. Bazel Evropska banka za obnovu i razvoj Beogradska banka a.EBRD .076 1. Luksemburg .Budžeta Rekonstrukcija železničkog mosta “Ostružnica“ Finansiranje nabavke lokomotiva iz Češke Sanacija mosta “Tomaševac“ Minus: Obračunata amortizacija .104 (b) Odloženi prihodi.036) 537.884 73.007 28.000 28. decembar 2005.954 326.039 147.214 225 4.Donacija Kanadske vlade Isporučena računarska oprema Minus: Obračunata amortizacija . BEOGRAD NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE Za 2006. decembar 2005. godine se odnose na obračunate dospele kamate na primljene dugoročne i kratkoročne kredite u iznosu od 2.967 (11.Građevinske direkcije za obnovu zemlje Program obnove zemlje Minus: Obračunata amortizacija Stanje na dan 31. Republika Srbija: . godinu Iznosi su iskazani u hiljadama dinara. decembra 2005.545 222. u stečaju.104 hiljade dinara) i kamate za neblagovremeno plaćanje obaveza dobavljačima u iznosu od 33.Refinansirani krediti Međunarodne banke za obnovu i razvoj. Primljene donacije od: .d.341. premije i donacije obuhvataju sledeće: 2006.

decembra 2006. godine u iznosu od 1. Korigovano stanje obaveza za poreze. Korigovano 789 1. carine i druge dažbine iz nabavke ili na teret troškova na dan 31. godine: 465 hiljada dinara) i u celini se odnosi na alat.722 hiljade dinara. BEOGRAD NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE Za 2006.367.367. 19. VANBILANSNA EVIDENCIJA Vanbilansna evidencija na dan 31.377 304. godine se odnose na unapred obračunate kamate po kreditima u iznosu od 336.304 18. godine iznosi 360. decembra 301. do 1995.643 2005. Obaveze za porez na dodatu vrednost Obaveze za poreze.675 hiljada dinara na dan 31.953 hiljade dinara i unapred obračunate troškove po kreditima iz inostranstva u iznosu od 30.980 hiljada dinara prikazalo u okviru obaveza po osnovu poreza. inventar i ambalažu Preduzeća u upotrebi.109 1. decembra 2005.266 3.980 hiljada dinara koji se odnosi na korekciju rashoda iz ranijih godina po osnovu izmirenja četvrte tranše starog duga prema stranim železnicama u periodu od 1992.802 hiljade dinara (31. decembra 2006. OBAVEZE PO OSNOVU POREZA NA DODATU VREDNOST I OSTALIH JAVNIH PRIHODA 2006.406 hiljada dinara. Prilikom sastavljanja korigovanog obrasca bilans stanja na dan 31. decembar 2005. (c) OSTALE KRATKOROČNE OBAVEZE I PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA (Nastavak ) Unapred obračunati rashodi u iznosu od 367.406 50. 49 . godine.418. decembra 2005. godinu Iznosi su iskazani u hiljadama dinara. osim ukoliko nije drugačije naznačeno 17. carine i druge dažbine iz nabavke ili na teret troškova Ostale obaveze za poreze. sadrži iznos od 941. umesto u okviru obaveza iz specifičnih poslova. Preduzeće je greškom navedeni iznos od 941.JP “ŽELEZNICE SRBIJE“. doprinose i druge dažbine Stanje na dan 31. godine.

Korekcija prihoda izvršena je 31.962 1.840. i po istom je utvrđeno da su prihodi za 2006.603 181. godinu Iznosi su iskazani u hiljadama dinara. Stvarni obračun saldacionih prihoda za navedeni period utvrđen je u 2007.937. BEOGRAD NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE Za 2006.346 2.250 8.955 92. marta 2007.944.054 9.347.506 211.395 2.662 5. godini.892 2.014 252. PRIHODI OD PRODAJE 2006.012.548 3. godine.426 424.708 6.999 Prihodi od prodaje transportnih usluga: Zavisna pravna lica (Napomena 31) Na domaćem tržištu Putnički saobraćaj Robni saobraćaj Ostali prihodi Međunarodni saobraćaj Putnički saobraćaj Robni saobraćaj Prihodi od ino-špeditera Ostali prihodi 3.828 10.845.995 1.215 8.144 1.263.821 384.074.823 1.214 Ukupno 10.090 1.972.987.617 13.167 Saldacioni prihodi za novembar i decembar mesec 2006.205 2005.409 hiljada dinara.687. 50 .990 103. Korigovano 1.731. osim ukoliko nije drugačije naznačeno 20.912.294 hiljade dinara. godine evidentirani su u poslovnim knjigama Preduzeća na osnovu procene koju je ispostavila Zajednica Jugoslovenskih železnica u iznosu od 630.JP “ŽELEZNICE SRBIJE“.846. godinu precenjeni za iznos od 3.313 62.317 7. Prihodi od prodaje robe: Zavisna pravna lica (Napomena 31) Na domaćem tržištu Na inostranom tržištu 59.326.925 2.364.484 3.

godini iznose 9. Prihodi od zakupnina u 2006.451 hiljadu dinara i najvećim delom se odnose na prihod od zakupa zemljišta u iznosu od 132.451 72.356. zapošljavanja i socijalne politike za realizaciju Programa rešavanja viška zaposlenih u Preduzeću za isplatu novčane naknade zaposlenima.727 9.834 860.469.386 10. za realizaciju programa na povećanju opšte bezbednosti saobraćaja. Od navedenog iznosa subvencija.000 hiljada dinara (Napomena 23).637 186.315 14. godine.789 hiljade dinara se odnosi na sredstva dobijena na osnovu Zaključka Vlade Republike Srbije od 16. avgusta 2005.406. jula 2006. dok se iznos od 290. (b) (c) 51 .059 hiljada dinara i prihoda od zakupa poslovnih prostorija u iznosu od 58.970 12. na osnovu zaključenih ugovora o zakupu. idejnih i glavnih projekata koji se odnose na investicione programe koji će se finansirati iz EIB-a. dok je preostali iznos od 131. Sredstva dobijena na osnovu Zaključka Vlade Republike Srbije od 6.970 hiljada dinara u 2006.097 9. godinu. 9. Korigovano 9.142 Prihodi od zakupnina (c) Ostali poslovni prihodi Ukupno (a) Prihodi od subvencija od Vlade Republike Srbije u 2006.406.846 804.761 11. godinu Iznosi su iskazani u hiljadama dinara.657 hiljada dinara finansirano je iz budžeta Republike Srbije.Čačak i finansiranje izgradnje Beogradskog železničkog čvora. BEOGRAD NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE Za 2006. godine iznose 486. februara 2006. godini iznose 215.408 51.265.JP “ŽELEZNICE SRBIJE“.275. osim ukoliko nije drugačije naznačeno 21.553.809 10. Ostale subvencije u iznosu od 804. godine. za finansiranje i izmirivanje obaveza prema izvođačima radova i dobavljačima na programu adaptacije stanične zgrade. OSTALI POSLOVNI PRIHODI 2006.189 hiljada dinara dobijen iz namenskih sredstava Ministarstva za kapitalne investicije za finansiranje usluga tehničkih.611 8. shodno Zakonu o budžetu Republike Srbije za 2006.594.871 hiljade dinara.181 hiljadu dinara odnosi na sredstva dobijena na osnovu Zaključka Vlade Republike Srbije od 18. godini čine bespovratna sredstva dobijena od Ministarstva rada.000 149 41.351 215. Prihodi od subvencija i dotacija: Subvencija Vlade Republike Srbije (a) Ostale subvencije (b) Namenska sredstva Donacija Uslovljene donacije (Napomena 17(b)) 2005.846 hiljada dinara. iznos od 28.

009.063 3.810 Troškovi bruto zarada ključnog rukovodećeg osoblja Preduzeća u 2006.027 511.705 23.423 671.256 70. godini.157 18.102 2. BEOGRAD NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE Za 2006. Troškovi bruto zarada i naknada zarada Troškovi poreza i doprinosa na zarade na teret poslodavca Ostali lični rashodi i naknade Troškovi naknada članovima Upravnog i Nadzornog odbora Troškovi naknada po ugovoru o delu Troškovi naknada po autorskim honorarima Troškovi naknada po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima Ukupno 7.542.006.486 775. godinu Iznosi su iskazani u hiljadama dinara. a u skladu sa Zakonom o radu.233. Preduzeće je napustilo 1.791 2.195 1. TROŠKOVI ZARADA.825 zaposlenih. U okviru ostalih ličnih rashoda i naknada nastalih u 2006. U toku 2006.622.836 89. TROŠKOVI MATERIJALA 2006.737.264.456 1.440 10. jula 2006.730 zaposlenih otkazan ugovor o radu.500 hiljada dinara. godini evidentiran je iznos od 1.701 3.012. NAKNADA ZARADA I OSTALI LIČNI RASHODI 2006. Korigovano 6. Korigovano 9.284 2.239 13.106. dok je za 1. godini od 3. jula 2006.633 3. osim ukoliko nije drugačije naznačeno 22. Sredstva za isplatu otpremnina po utvrđenom kriterijumu za 1.005.543 hiljade dinara koji predstavlja troškove stimulativnih otpremnina isplaćenih za radnike kojima je otkazan ugovor o radu.096. od čega je 95 zaposlenih napustilo po osnovu prirodnog odliva. 52 . dana 13.617 1. godine Upravni odbor Preduzeća je doneo Program rešavanja viška zaposlenih u 2006.424 2005.730 zaposlenih obezbeđena su Zaključkom Vlade Republike Srbije od 6.932 4.640 15.610 55. godina: 106.628 3.850 46 10.JP “ŽELEZNICE SRBIJE“.083.483 hiljade dinara (2005.966 1.363 700.243 190.962 10.000 radnika.751 1.751 658. godini planirano smanjenje broja zaposlenih u 2006.385. godine.145 hiljada dinara).179 624 1.123 633. Troškovi sirovina i pomoćnog materijala Troškovi materijala Troškovi rezervnih delova Troškovi ulja i maziva Troškovi alata i inventara Troškovi nafte i derivata Troškovi uglja Troškovi električne energije Troškovi plina Ukupno 10. godine u iznosu od 1. godinu su iznosili 48. U cilju realizacije planiranog smanjenja broja zaposlenih u Preduzeću u skladu sa Programom poslovanja po kome je u 2006.206.435 2005.

627 180 73. godine je povučeno 486. 485. novembra 2006. NAKNADA ZARADA I OSTALI LIČNI RASHODI (Nastavak) Navedena sredstva povlačena su nakon dostavljanja spiskova zaposlenih prema dinamici otkazanih ugovora po kvartalima i do 31.000 hiljada dinara (Napomena 21(b)) bespovratnih sredstava od Minstarstva za rad.670 2005.840 68.719 206.926 14.172 93.006 250. TROŠKOVI ZARADA. godinu Iznosi su iskazani u hiljadama dinara.193.774.547 hiljada dinara kao pozajmica od Ministarstva finansija Republike Srbije. godine na koji je Vlada Republike Srbije dala saglasnost 9.072 95.398 4.131.920.770. Korigovano 1.587.945 38.335 6. TROŠKOVI AMORTIZACIJE I REZERVISANJA 2006.605 314. decembra 2007.566 2005.886 98.525 2.973 1. OSTALI POSLOVNI RASHODI 2006.821. BEOGRAD NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE Za 2006.975 362 8. zapošljavanja i socijalne politiku.142 245. dok iznos od 40.328.914 14.391.004 5. osim ukoliko nije drugačije naznačeno 23. Troškovi usluga održavanja (a) Troškovi transportnih usluga (b) Troškovi ostalih proizvodnih usluga Troškovi neproizvodnih usluga Troškovi premije osiguranja Troškovi poreza Troškovi istraživanja Troškovi zakupnina Troškovi reprezentacije Troškovi platnog prometa Troškovi članarina Troškovi reklame i propagande Troškovi sajmova Ostali troškovi Ukupno 1. Strateškim planom poslovanja za period od 2006. godini na osnovu Ugovora o pozajmici sredstava sa Ministarstvom finansija Republike Srbije.917 547. decembra 2006.432 8.199.778 167.372 82. Korigovano 11.704 6. kao i da nastavi sa smanjenjem i racionalizacijom broja zaposlenih u procesu restruktuiranja.114 599.507.465 2. do 2010.992 244.628 320.847 1. godine ima 19.841 343. 24. Nematerijalna ulaganja (Napomena 4) Građevinski objekti (Napomena 5) Postrojenja i oprema (Napomena 5) Investicione nekretnine (Napomena 5) Ukupno 13.953 hiljade dinara ostaje da se povuče u 2007.JP “ŽELEZNICE SRBIJE“. planirano je da Preduzeće na dan 31. godine.183.400 zaposlenih.211 53 .669 1.368 27.614 25.849 42.479 39.

664 570.695. godine.657.024 4. pripadajući deo troškova kolske najamnine teretnih vozila u međunarodnom saobraćaju iznosi 1.114 hiljada dinara. najvećim delom. Stvarni obračun ovih troškova za navedeni period utvrđen je u 2007. Prihodi od kamata Pozitivne kursne razlike Ostali finansijski prihodi Ukupno 446 4.430. godine knjigovodstveno evidentirani na osnovu mesečnih saldacionih obračuna realizovanih i raspoređenih transportnih prihoda i troškova iz unutrašnjeg i međunarodnog saobraćaja koje je Preduzeću ispostavljala Zajednica Jugoslovenskih železnica. Korigovano 3.690 1. marta 2007. FINANSIJSKI PRIHODI 2006.178. evidentirani su u poslovnim knjigama Preduzeća na osnovu procene koju je ispostavila Zajednica jugoslovenskih železnica.571 hiljada dinara.087 hiljada dinara. godine.938 2005. godini iznose 1.108 hiljada dinara.518 hiljada dinara.287 52.244.770. FINANSIJSKI RASHODI 2006. Navedeni troškovi su do kraja 2006. Korekcija rashoda izvršena je 31. Saldacioni obračuni se sastavljaju na osnovu kontokorentnih obračuna sa stranim železničkim upravama i po osnovu raspodele sa Željeznicama Crne Gore. godinu Iznosi su iskazani u hiljadama dinara.672. godini najvećim delom se odnose na održavanje vučnih vozila (putnička i teretna kola) u iznosu od 980. godini.936 hiljada dinara. u ukupnom iznosu od 1.975 2005.705. održavanje pruge u iznosu od 173. (a) OSTALI POSLOVNI RASHODI (Nastavak) Troškovi usluga održavanja nastali u 2006. Troškovi transportnih usluga koji u 2006. (b) 26.JP “ŽELEZNICE SRBIJE“. osim ukoliko nije drugačije naznačeno 25.350 680.468 14.920 hiljada dinara kao i na održavanje zgrada za obavljanje delatnosti u iznosu od 187. se odnose na troškove za zajedničku upotrebu teretnih i putničkih kola u međunarodnom i unutrašnjem saobraćaju. Rashodi kamata Negativne kursne razlike Ostali finansijski rashodi Ukupno 1.103 7.442 hiljade dinara.530 27. Od navedenog iznosa. Troškovi za zajedničku upotrebu teretnih i putničkih kola u međunarodnom saobraćaju za novembar i decembar mesec 2006.921. godinu potcenjeni za iznos od 60.516 69.258.607.136 48. Korigovano 40. BEOGRAD NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE Za 2006. održavanje vučnih vozila (lokomotiva) u iznosu od 350. i po istom je utvrđeno da su troškovi za 2006.998 3.943 54 .704 4.

057 hiljada dinara.865 87. osim ukoliko nije drugačije naznačeno 28.922 1.690 196.970 6. godinu Iznosi su iskazani u hiljadama dinara.JP “ŽELEZNICE SRBIJE“.083 hiljade dinara i prihode po osnovu naknade štete od drugih pravnih i fizičkih lica u iznosu od 12.192 49.428 887. postrojenja i opreme (Napomena 5) Dobici od prodaje materijala Viškovi Prihod od ukidanja ispravke vrednosti potraživanja Naplaćena otpisana potraživanja Prihodi po osnovu efekata ugovorene zaštite od rizika Prihodi od smanjenja obaveza (a) Prihod od usklađivanja vrednosti ostale imovine Prihodi od ukidanja dugoročnih rezervisanja Ostali prihodi (b) Ukupno 2005.307 27.343 (a) Prihodi od smanjenja obaveza koji u 2006. 81/3 od 29. Korigovano 371. godini se najvećim delom odnose na prihode po osnovu naknade štete od osiguravajućih društava u iznosu od 105. najvećim delom se odnose na otpis obaveze Preduzeća od strane Fonda za finansiranje stanova solidarnosti. dobitke od prodaje kratkoročnih hartija od vrednosti u iznosu od 9. marta 2006. BEOGRAD NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE Za 2006. OSTALI PRIHODI 2006.997 40.105.879 3.464 hiljade dinara i otpis obaveza u skladu sa Izveštajem o popisu u iznosu od 7.672 44. Ostali prihodi ostvareni u 2006.456 82.380 352. Dobici od prodaje nekretnina.742 2.742 hiljade dinara.035 hiljada dinara.463 113.866 6. Beograd u skladu sa Sporazumom br. godini iznose 196.694 8. (b) 55 .669 1.050 hiljada dinara.828 352. godine u iznosu od 95.346 104.023 137.

118 hiljada dinara. godinu Iznosi su iskazani u hiljadama dinara. OSTALI RASHODI 2006.620) 2005.543 32. naučne i verske namene u iznosu od 15.480 1.205 1.333 hiljade dinara i troškove kolske dangubnine u iznosu od 2.313 2005.175 hiljada dinara i na gubitke po osnovu rashodovanja u okviru procesa rekonstrukcije lokomotiva u iznosu od 240.485 1. osim ukoliko nije drugačije naznačeno 29. ostale rashode po osnovu nepredviđenih događaja u iznosu od 13. godini.542 14. troškove sudskih sporova u iznosu od 15. NETO GUBITAK POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA 2006.064 873 46. kazne za privredne prestupe i prekršaje u iznosu od 2.024 (248.191.781 9.052 hiljade dinara.142 hiljade dinara.442 4. Ostali rashodi nastali u 2006. Korigovano - (b) 30. godinu.644) (153. Korigovano 1.146.899 11.000 213.120 (a) Gubici po osnovu rashodovanja i prodaje nekretnina.098 14. kao i na fakture dobavljača koje se odnose na nabavke robe odnosno izvršenih usluga iz ranijih godina. postrojenja i opreme u 2006. troškove usluga za smeštaj i ishranu đaka u iznosu od 16. Gubici po osnovu rashodovanja i prodaje nekretnina.334 hiljade dinara.166.JP “ŽELEZNICE SRBIJE“.595 20. obrazovne. Prihodi po osnovu ispravke grešaka iz ranijih godina Rashodi po osnovu ispravke grešaka iz ranijih godina Neto gubitak poslovanja koje se obustavlja 95.624 5.678 2.937 2.676.819 38.313 hiljada dinara.870 11.660 186.442 hiljade dinara (Napomena 5). se najvećim delom odnose na gubitke po osnovu prodaje teretnih vagona.025. kapitalne gubitke nastale prilikom prodaje stanova solidarnosti u iznosu od 8. zdravstvene. BEOGRAD NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE Za 2006. Rashodi po osnovu ispravke grešaka iz ranijih godina se najvećim delom odnose na usaglašavanje sa javnim komunalnim preduzećima za 2005.232 hiljade dinara. postojenja i opreme (a) Gubici po osnovu prodaje učešća u kapitalu (Napomena 6(a)) Gubici po prodaje materijala Manjkovi po popisu Rashodi po osnovu ugovorenih efekata zaštite od rizika Direktan otpis potraživanja Obezvređenje dugoročnih finansijskih plasmana Obezvređenje potraživanja i kratkoročnih finansijskih plasmana Obezvređenje zaliha materijala i robe Obezvređenje ostale imovine Ostali rashodi (b) Ukupno 769. kulturne. lokomotiva i drumskih vozila u iznosu od 478. izdatke za humanitarne.830 1.855 4. godini najvećim delom se odnose na naknadu štete trećim licima u iznosu od 24.153 92.746 hiljada dinara. 56 .

635 68.o.o. Beograd Ukupno aktivna vremenska razgraničenja 20.200 238. Beograd Zaštitna radionica d..200 238.o. godine proistekla iz transakcija sa zavisnim i pridruženim preduzećima prikazana su u sledećoj tabeli: 2006.546 1. Beograd Pron-Invest d.o..o... (a) TRANSAKCIJE SA POVEZANIM PRAVNIM LICIMA Potraživanja i obaveze Stanja potraživanja i obaveza na dan 31. Beograd Želkomerc d.o.220 248 8 12 23..o. i 2005.453 39.o..451 10. Beograd CIP d.453 - 57 ..o. BEOGRAD NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE Za 2006. decembra 2006. Beograd Zaštitna radionica d. Beograd Ukupno kupci. neto (Napomena 8(a)) Potraživanja iz specifičnih poslova Beogradski čvor d.407 21.o. Beograd Zaštitna radionica d.000 27.034 238. Beograd Beogradski čvor d..o. neto (Napomena 8(b)) Aktivna vremenska razgraničenja CIP d. Beograd Ukupno dati avansi. godinu Iznosi su iskazani u hiljadama dinara.200 47.o.o.977 16 38 2.o.o.JP “ŽELEZNICE SRBIJE“. osim ukoliko nije drugačije naznačeno 31.o.o.590 47.590 4.225 2005. Beograd Ostali Ukupno potraživanja iz specifičnih poslova.580 12.380 285. Korigovano 20.o.o.269 107 13.o..861 25. Potraživanja po osnovu datih avansa CIP d. neto (Napomena 7) Potraživanja od kupaca Železnički integralni transport d.o..o.

Beograd Zaštitna radionica d..578) 254.497 (b) Prihodi i rashodi Prihodi i rashodi iz transakcija sa zavisnim i pridruženim preduzećima za poslovnu 2006..o.593 49.180 1.. Beograd Ukupni prihodi RASHODI CIP d.o.o.o.o.o.383 137. Beograd Zaštitna radionica d.o.o.448 2.o.o.. Beograd Želkomerc d. Korigovano 69 1. osim ukoliko nije drugačije naznačeno 31.486 92 309.063 27.590 4..o.193 (297. Beograd Pron-Invest d.o. Beograd Pron-Invest d.o....514 300. Beograd Želkomerc d.o.o.. Beograd Želkomerc d.002 (236.o.440 2.o.098 91 118 4..424 61 10 2. godinu prikazani su u sledećoj tabeli: 2006.o. Beograd Beogradski čvor d.663 5.o.o.o.o.740 50.o.o.671 164. Beograd Želkomerc d.o. Beograd Ukupno dobavljači (Napomena 16(b)) 7 7 2005.JP “ŽELEZNICE SRBIJE“. Beograd Pron-Invest d.785 241. godinu Iznosi su iskazani u hiljadama dinara. Beograd Beogradski čvor d.557 43 2..o.o. Beograd Železnički integralni transport d.o. Beograd Železnički integralni transport d.036 120. i 2005. Beograd Ukupni rashodi Neto rashodi 2005.o.514 47. Korigovano 7 56 63 2. Beograd Zaštitna radionica d..052 3. PRIHODI CIP d.o.o. BEOGRAD NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE Za 2006.768 162. Beograd Ukupno primljeni avansi (Napomena 16(a)) Obaveze prema dobavljačima Železnički integralni transport.o.o.498 66 15. Beograd CIP d.522) 58 .o...814 19. (a) TRANSAKCIJE SA POVEZANIM PRAVNIM LICIMA (Nastavak) Potraživanja i obaveze (Nastavak) 2006. Primljeni avansi Železnički integralni transport d.o.o.048 3..147 220.

508 (17.884.205) 70.289 929.579.804.110 2005.JP “ŽELEZNICE SRBIJE“.752) (12. 59 . BEOGRAD NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE Za 2006.869 (6. decembra 374. osim ukoliko nije drugačije naznačeno 32. Gubitak pre oporezivanja Kapitalni (dobici)/ gubici Efekti stalnih razlika Efekti privremenih razlika Osnovica za oporezivanje Kapitalni dobitak/ (gubitak) Preneti kapitalni gubici iz ranijih godina Tekući porez prikazan u poreskom bilansu Efekti odloženih poreza Efekti primene različitih stopa amortizacije za knjigovodstvene i poreske svrhe Porez na dobitak prikazan u bilansu uspeha – poreski rashod perioda (6. Korigovano (18.520) - (374.360) 12.201 310. godinu Iznosi su iskazani u hiljadama dinara. kao i na privremene razlike nastale po osnovu revalorizacije vučnih vozila.520 313.289) (374.288.304.289) - (c) Odložene poreske obaveze Odložene poreske obaveze se odnose na privremene razlike između knjigovodstvene vrednosti nematerijalnih ulaganja. Stanje na dan 1.718 (12. Tekući poreski rashod Odloženi poreski rashod Ukupno poreski rashod perioda (374. Korigovano - (b) Usaglašavanje iznosa tekućeg poreza na dobitak i proizvoda dobitka/(gubitka) pre oporezivanja i propisane poreske stope 2006.289) 2005.718) 2005. Promene na odloženim poreskim obavezama u toku godine prikazane su u sledećoj tabeli: 2006.976) (70. postrojenja i opreme i njihove poreske osnove po osnovu primena različitih stopa amortizacije u knjigovodstvene i poreske svrhe.718) 11. (a) POREZ NA DOBITAK Komponente poreza na dobitak 2006.821 1.241 517.289) (374. nekretnina. januara Odloženi porezi evidentirani na teret bilansa uspeha Odloženi porezi nastali po osnovu procene vučnih vozila evidentirani na teret revalorizacionih rezervi Stanje na dan 31.

Konačan ishod ovih sudskih sporova se. uz finansijske izveštaje. a tuženi u 1. SUDSKI SPOROVI Preduzeće je tuženi. čime je potvrđeno i usaglašeno 88% salda potraživanja od kupaca u zemlji.800 sudskih sporova koji se trenutno vode kod nadležnih sudova. stručne službe Preduzeća dostavljaju izvode otvorenih stavki svojim dužnicima i poveriocima sa 31. oktobrom 2006. 60 . Prema izveštaju Pravnog sektora Preduzeća. godine izvršilo postupak usaglašavanja potraživanja i obaveza iskazanih u poslovnim knjigama na taj datum.100 sporova. USAGLAŠAVANJE POTRAŽIVANJA I OBAVEZA U skladu sa Pravilnikom o računovodstvu i računovodstvenim politikama Preduzeća. godine.071 hiljadu dinara). Utuženi iznosi potiču iz različitih perioda utuženja i ne uključuju eventualne efekte po osnovu zateznih kamata i sudskih troškova. decembra 2006. U mnogim sporovima veštačenja su u toku. 34. godine. odnosno 79% salda obaveza prema dobavljačima u zemlji.726 hiljada dinara. osim ukoliko nije drugačije naznačeno 33. BEOGRAD NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE Za 2006. godinu Iznosi su iskazani u hiljadama dinara. Preduzeće je sa 31. odnosno tužilac u gotovo 2. Rukovodstvo Preduzeća procenjuje da neće nastati materijalno značajni gubici po osnovu ishoda navedenih sudskih sporova u toku. godine iznosi 157. decembrom svake poslovne godine i na taj način se sprovodi postupak usaglašavanja obaveza. Vrednost sporova pokrenutih protiv Preduzeća u toku 2006.158 hiljada dinara. za sada. ukupna vrednost sporova koje su pravna lica pokrenula protiv Preduzeća iznosi 1. a postupci su u različitim fazama.700 sudskih sporova. decembra 2006.547. od čega se Preduzeće javlja kao tužilac u oko 1.839 hiljada dinara. Poverioci dostavljaju izvode otvorenih stavki sa 31. formirana rezervisanja za potencijalne gubitke koji mogu proisteći iz navedenih sporova iznose 36. oktobrom svake poslovne godine i tako sprovode postupak usaglašavanja potraživanja. ne može predvideti sa prihvatljivom sigurnošću. Ukupna vrednost sporova u kojima se Preduzeće javlja kao tužilac iznosi 1. Konačan ishod sudskih sporova u toku je neizvestan. oktobrom ili 31. Kao što je obelodanjeno u Napomeni 12.JP “ŽELEZNICE SRBIJE“. na dan 31. godine: 36.071 hiljadu dinara (31. ne uzimajući u obzir eventualne zatezne kamate i sudske troškove po ovom osnovu. na dan 31. decembar 2005.830.

BEOGRAD NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE Za 2006.77 i EUR 863. godine potpisale Globalni sporazum o izmirenju duga Jugoslovenskih železnica prema železničkim preduzećima uključenim u globalni bilans za period od 1992.766.710.281. decembra 2006. odnosno pre kamate iznosi USD 18. a pod okriljem Međunarodne železničke unije (UIC). Prema evidenciji Hrvatskih železnica koje vrše i obračun kamate na glavnicu duga iz globalnog bilansa u skladu sa Objavom UIC broj 311.51.405.13 i EUR 995. Ugovorom je takođe utvrđen iznos obaveze Preduzeća prema Republici Srbiji odnosno Agenciji. polugodišnje unazad i dospeva počev od marta 2007. Ugovorom je definisana otplata obaveza u polugodišnjim anuitetima počev od maja 2010. (a) DOGAĐAJI NAKON DATUMA BILANSA STANJA Ugovorom o regulisanju međusobnih odnosa potpisanim 12. Nova glavnica. marta 2003.692. Kamata se obračunava počev od aprila 2007. CHF 185. godine nije evidentiran u poslovnim knjigama Preduzeća.58.250. godine.05.065 hiljada dinara (Napomena 14(c)).39. Kamata se obračunava po bilateralnim sporazumima Republike Srbije i poverilaca Pariskog kluba.836. godine otpisan je 62%. uz polugodišnji obračun.93.63. Realizacija navedenog Sporazuma i utvrđivanje statusa navedenog duga biće predmet daljih dogovora ugovornih strana. Iznos obaveze prema poveriocima Londonskog kluba utvrđen na dan 30.JP “ŽELEZNICE SRBIJE“. godine izmirilo sve usaglašene obaveze prema inostranim železnicama. decembra 2006. Beograd (Agencija) regulisane su obaveze Preduzeća prema Republici Srbiji koju zastupa Agencija. Dug Preduzeća prema Hrvatskim železnicama koji navedenim Sporazumom nije definitivno utvrđen i usaglašen.774. osim ukoliko nije drugačije naznačeno 35. Ugovorom je definisana otplata obaveza u polugodišnjim anuitetima počev od septembra 2008. po osnovu kredita Evropske investicione banke za koji je garanciju izdala Investbanka a.010 hiljada dinara na dan 31. na dan potpisivanja ugovora iznosi USD 19.419. POTENCIJALNE OBAVEZE Jugoslovenske železnice su 17. Rukovodstvo Preduzeća smatra da se ishod tih pregovora. uvećana za kamatu. Nova glavnica treba da bude otplaćena u polugodišnjim ratama počev od oktobra 2012. Kamata se obračunava po stopi od 3. za sada.75% na godišnjem nivou. CHF 193. 36. odnosno 1. godine. godine otpisan za 51% po prvoj tranši odnosno 30. Beograd. godine između Preduzeća i Agencije za osiguranje depozita. Ugovorom je predviđeno da nova glavnica duga.843.34. septembra 2004. Nakon obračuna kamate. u stečaju. u procenjenom iznosu od EUR 15.452.809.477. odnosno 1. novoformirana glavnica duga iznosi USD 615.911.259.157 hiljada dinara. godine. juna 2003. 61 . godine do novembra 2024. godinu Iznosi su iskazani u hiljadama dinara. odnosno 224. godine.822. godine do 1995.61% po drugoj tranši. Preduzeće je tokom 2006. godine. Ugovorom je iznos obaveze prema poveriocima Pariskog kluba utvrđen na dan 22.451. godine do marta 2024.21. godine po kamatnoj stopi EURIBOR. godine do oktobra 2016. uvećana za kamatu. godine ovaj dug iznosi EUR 21.99. osim preostalog dela obaveza prema austrijskim železnicama u iznosu od EUR 2. iznosi EUR 24. i pre kamate iznosi USD 521. februara 2007. na dan 31. ne može pouzdano proceniti. Shodno odredbama navedenog Sporazuma.763.200.748. po osnovu obaveza Preduzeća preuzetih od strane Republike Srbije prema poveriocima Pariskog i Londonskog kluba.d.

DEVIZNI KURSEVI Zvanični devizni kursevi Narodne banke Srbije.5000 124.2189 0. godine. januara 2007. januar 2007. i 2005. za pojedine strane valute su: U dinarima 2005. godine prihvaćeni su rezultati procene.0864 62 . Priština kao poslovne banke.0000 117. godine do 5.884 hiljade dinara). godine. Beograd. Navedenim Zaključkom je definisano da će se procena vrednosti osnovnih sredstava uknjižiti pod datumom 1.5048 49. i Priznavanje sredstava čija je pojedinačna nabavna vrednost u vreme nabavke veća od dinarske protivvrednosti EUR 500 kao stalnih sredstava. uputila Preduzeće da se za dalji status ove obaveze obrati Agenciji.6153 54. Uključivanje svih promena na osnovnim sredstvima knjiženim tokom 2006. Ukupne obaveze iskazane u poslovnim knjigama Preduzeća iznose 291. ovim dopisom. (b) DOGAĐAJI NAKON DATUMA BILANSA STANJA (Nastavak) U skladu sa dopisom Narodne banke Srbije od 27. Na osnovu Zaključka Upravnog Odbora od 27. BEOGRAD NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE Za 2006. juna 2007.6 milijardi dinara. godine. kao podloga za konačnu procenu vrednosti imovine koja će se uknjižiti u poslovne knjige Preduzeća. a koje nisu iz objektivnih razloga aktivirane.021 hiljadu dinara i obaveze za kamate u iznosu od 147. preko Kosovske banke. marta 2007. 37. godine.9380 9. juna 2007.8577 59.437 odnosno 294. postrojenja i opreme na dan 1.9757 0. Narodna Skupština Republike Srbije je 23.5085 72. godinu. (c) (d) Generalni direktor je dana 5. obaveza Preduzeća po osnovu kredita “EDC“ Kanada. korišćeni za preračun deviznih pozicija bilansa stanja na dan 31. decembra 2006.725. 2006. juna 2007. godine usvojila Zakon o budžetu za 2007. Identifikacija i procena vrednosti službenih stanova u okviru poslovnih objekata Preduzeća. februara 2007. juna 2007. januara 2007. u čijoj su nadležnosti banke u stečaju i potraživanja Republike Srbije od krajnjih korisnika u okviru Pariskog i Londonskog kluba poverilaca. godinu Iznosi su iskazani u hiljadama dinara. osim ukoliko nije drugačije naznačeno 36. godine u funkcionalnu valutu. Zakonom je predviđen iznos subvencija za Preduzeće od 10. EUR GBP USD JPY CHF SEK 79.905 hiljada dinara (Napomene 15 i 17(a) dospele obaveze u iznosu od 144. godine. koja je izvršena na bazi Ugovora o proceni vrednosti imovine između Preduzeća i Ekonomskog fakulteta.1569 8. Narodna banka Srbije je.JP “ŽELEZNICE SRBIJE“. iznosi EUR 3. a da procena bude dostavljena Preduzeću do 30. Vršenje procene vrednosti investicija u toku koje su u funkciji. godine doneo odluku kojom je predviđeno da Sektor za informacione sisteme i informatičke tehnologije procenitelju dostavi korigovane liste sredstava na dan 1.7364 85. Naučno – Istraživački centar i aneksa ovog ugovora (Napomena 5). godine uz sprovedene sledeće postupke: • • • • • Aktuelizaciju izvršene procene vrednosti nekretnina.310 hiljada dinara.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->