JAVNO PREDUZEĆE “ŽELEZNICE SRBIJE“, BEOGRAD

Finansijski izveštaji za 2006. godinu i

Izveštaj nezavisnog revizora

JAVNO PREDUZEĆE “ŽELEZNICE SRBIJE“, BEOGRAD
Finansijski izveštaji za 2006. godinu i

Izveštaj nezavisnog revizora

JP “ŽELEZNICE SRBIJE“, BEOGRAD

SADRŽAJ Strana IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA 1–6

IZJAVA RUKOVODSTVA FINANSIJSKI IZVEŠTAJI Bilans stanja Bilans uspeha Izveštaj o promenama na kapitalu Izveštaj o tokovima gotovine

7

8 9 10 11

NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE

12 – 62

odnosno do 31. Neotpisana vrednost nekretnina. decembra 2006. koji obuhvataju bilans stanja na dan 31. Zbog prirode računovodstvenih evidencija koje vodi Preduzeće. Preduzeće je u toku 2006. decembra 2006. decembra 2006. nismo bili u mogućnosti da procenimo iznos neobračunate amortizacije za navedeni period i efekte na iskazanu neotpisanu vrednost nekretnina. godine iznosi 17. uz finansijske izveštaje. decembra 2006. neotpisana vrednost nekretnina. postrojenja i opreme Preduzeća na dan 31. Status i vlasništvo nad ovim sredstvima Preduzeća su neizvesni. Procena vrednosti nekretnina. januara 2004. decembra 2000. postrojenja i opreme koja su locirana na teritoriji Kosova i Metohije iskazana u poslovnim knjigama Preduzeća na dan 31. postrojenja i opreme revalorizovana za period od dana procene do 31. . postrojenja i opremu koja su locirana na teritoriji Kosova i Metohije. utvrđena je tako što je procenjena vrednost nekretnina. uz finansijske izveštaje. Odgovornost rukovodstva za finansijske izveštaje Rukovodstvo Preduzeća je odgovorno za sastavljanje i istinito prikazivanje ovih finansijskih izveštaja u skladu sa računovodstvenim propisima važećim u Republici Srbiji. Navedena sredstva Preduzeće nije u mogućnosti da koristi. godine. odabir i primenu odgovarajućih računovodstvenih politika i korišćenje računovodstvenih procena koje su razumne u datim okolnostima.850 hiljada dinara. Revalorizovana vrednost navedenih nekretnina. decembra 2003. postrojenja i opreme na dan 31. prilikom prve primene novih računovodstvenih propisa Republike Srbije. Kao što je obelodanjeno u Napomenama 2. godine.578. godine proknjižilo prodaju teretnih vagona u iznosu neotpisane vrednosti od 56. koji se nalaze na teritoriji Republike Srbije. godine i odgovarajući bilans uspeha. usled čega ne vrši obračun amortizacije istih od 2001.748 hiljada dinara. decembra 2000. godine iznosi 219. BEOGRAD Angažovani smo da izvršimo reviziju priloženih finansijskih izveštaja Javnog preduzeća “Železnice Srbije“. izveštaj o promenama na kapitalu i izveštaj o tokovima gotovine za godinu koja se završava na taj dan. Amortizacija za navedeni trogodišnji period nije obračunata prilikom evidentiranja efekata procene. postrojenja i opreme Preduzeća izvršena je sa stanjem na dan 31.976 hiljada dinara. Odgovornost rukovodstva obuhvata: uspostavljanje. Tom prilikom. i 5.5. godine priznata je kao verovatna nabavna vrednost na dan 1. vrednost sredstava koja je evidentirana.441.IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA UPRAVNOM ODBORU JAVNOG PREDUZEĆA “ŽELEZNICE SRBIJE“. nastale usled kriminalne radnje ili greške. decembra 1997. godine. primenu i održavanje internih kontrola koje su relevantne za sastavljanje i istinito prikazivanje finansijskih izveštaja koji ne sadrže materijalno značajne pogrešne iskaze. godine. Preduzeće poseduje nekretnine. godine. Beograd (u daljem tekstu “Preduzeće”). kao i pregled značajnih računovodstvenih politika i napomene uz finansijske izveštaje. a koji su knjigovodstveno evidentirani kao sredstva na teritoriji Kosova i Metohije. godine. postrojenja i opreme Preduzeća na dan 31. a efekti procene evidentirani su u poslovnim knjigama Preduzeća 31. decembra 2006. godine. Kao što je obelodanjeno u Napomeni 5. izuzev za vučna vozila za koja je utvrđena tržišna vrednost. niti je to učinjeno naknadno.

postrojenja i opreme i njihove poreske osnove po osnovu primena različitih stopa amortizacije u knjigovodstvene i poreske svrhe. odnosno 40 godina. 125/2003 i 88/2004). Za prodajnu vrednost stanova koji nisu bili evidentirani u poslovnim knjigama. uz finansijske izveštaje. decembra 2006. Preduzeće shodno Uredbi o rešavanju stambenih potreba izabranih. Pored toga. decembra 2006. Pored toga. godini.092 hiljade dinara. 76/2002. Imajući u vidu napred izneto. postrojenja i opreme na dan 31. godini evidentiralo potraživanja od zaposlenih i dobitke od prodaje nekretnina u iznosu od 11. odložene poreske obaveze Preduzeća na dan 31. promene računovodstvenih procena i greške“. godine. BEOGRAD Kao što je obelodanjeno u Napomeni 32(c) uz finansijske izveštaje. učešća u kapitalu povezanih pravnih lica na dan 31. Preduzeće je celokupan iznos odloženih poreskih obaveza evidentiralo u tekućoj godini i nije izvršilo usklađivanje uporednih podataka za efekte korekcije grešaka iz ranijeg perioda u skladu sa MRS 8 “Računovodstvene politike.821 hiljada dinara. godine nisu usaglašena sa odgovarajućim iznosom kapitala povezanih pravnih lica. decembra 2006. decembra 2006.110 hiljada dinara i iste su nastale kao rezultat privremenih razlika između knjigovodstvene vrednosti nematerijalnih ulaganja. Preduzeće je u 2007. uz finansijske izveštaje. učešća u kapitalu povezanih pravnih lica evidentirana u poslovnim knjigama Preduzeća na dan 31.332 hiljade dinara. Kao što je obelodanjeno u Napomeni 6. na osnovu raspoložive dokumentacije. od kojih 28 stanova nije bilo evidentirano u poslovnim knjigama Preduzeća. shodno tome nismo bili u mogućnosti ni da se uverimo u realnost iskazanog stanja odloženih poreskih obaveza. godine iznose 463. godine. koji nisu bili evidentirani u poslovnim knjigama Preduzeća. na period do 20. nismo bili u mogućnosti da se uverimo u knjigovodstvenu vrednost stanova na dan 31. Preduzeće nije procenilo nadoknadivu vrednost učešća u kapitalu zavisnih i pridruženih pravnih lica i. godini dalo u otkup 49 stanova. kao ni u ukupan broj stanova Preduzeća dobijenih od fondova za solidarnu stambenu izgradnju. kao i po osnovu revalorizacije vučnih vozila. do datuma ovog izveštaja.IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA (Nastavak) UPRAVNOM ODBORU JAVNOG PREDUZEĆA “ŽELEZNICE SRBIJE“. Kao što je obelodanjeno u Napomeni 6. Shodno tome. godine. Pored toga. decembra 2006. na osnovu toga. postavljenih i zaposlenh lica kod korisnika sredstava u društvenoj svojini (“Službeni glasnik Republike Srbije“. Preduzeće je u 2006. nekretnina. potrebnu ispravku vrednosti po osnovu obezvređenja vrednosti istih na dan bilansa stanja u skladu sa zahtevima MSFI. odnosno iznos za koji je eventualno potrebno izvršiti umanjenje vrednosti učešća u kapitalu po osnovu obezvređenja na dan 31. 2 . 41/2002. godine iznose 1. svojim zaposlenima daje kredite za otkup stanova iz fondova za solidarnu stambenu izgradnju. prodalo 7 stanova u iznosu prodajne vrednosti od 2. decembra 2006.304. br. Preduzeće je u 2006. S obzirom da zbog pitanja iznetih u prethodnim pasusima nismo mogli da se uverimo u realnost iskazanog stanja nekretnina. nismo bili u mogućnosti da utvrdimo da li iskazana vrednost navedenih plasmana prevazilazi njihovu nadoknadivu vrednost.

godine iznose 2. godine do 31. decembra 2006. Na taj način su aktivna vremenska razgraničenja na dan 31. Procenjena vrednost neproknjiženih kursnih razlika po ovom kreditu iznosi 831. dok je gubitak ranijih godina potcenjen za isti iznos. Procenjeni iznos neproknjiženih kamata za period od 2002. uz finansijske izveštaje. i predviđeno je da regulisanje međusobnih prava i obaveza Preduzeća i Republike Srbije treba da bude predmet posebnog ugovora. Zbog prirode dokumentacije i računovodstvene evidencije Preduzeća. izvršila konverziju duga iz USD u EUR. neto potraživanja od kupaca na dan 31.d. godine više iskazana. decembra 2006. decembra 2006. Preduzeće je na dan 31. u ukupnom iznosu od 224. Obaveze prema inostranim poveriocima su preuzete od strane Republike Srbije. Ukupna vrednost zaliha koje nisu trošene u periodu dužem od jedne i kraćem od tri godine iznosi 373. čime su obaveze po dugoročnim kreditima na dan 31. 3 . BEOGRAD Kao što je obelodanjeno u Napomeni 7. Vašington i Evropskoj investicionoj banci. decembra 2006. godine svedena na njihovu neto prodajnu vrednost. Pored toga. godine.183. Kao što je obelodanjeno u Napomeni 13(d) uz finansijske izveštaje. godini izvršilo ispravku vrednosti za sva potraživanja nastala pre 2005. Luksemburg po kreditima za koje je inicijalni garant bila Panonska banka a. decembra 2006. decembra 2006. kao i da se krene u postupak prodaje zaliha u skladu sa propisanim procedurama. Preduzeće na dan 31. godine u okviru aktivnih vremenskih razgraničenja evidentiralo dug prema Austrijskim železnicama (OeBB) po osnovu Globalnog sporazuma o izmirenju duga Jugoslovenskih železnica prema železničkim preduzećima uključenim u globalni bilans za period od 1992. godine nije vršilo umanjenje vrednosti neaktivnih i zastarelih zaliha. godine.845 hiljada dinara. uz finansijske izveštaje. godine iznosi 687. godine do 1995. Republika Srbija je prilikom preuzimanja obaveza Preduzeća po kreditu prema Međunarodnoj banci za obnovu i razvoj. decembra 2006. decembra 2006. decembra 2006. godine po osnovu obaveza prema Međunarodnoj banci za obnovu i razvoj. zalihe iskazane u poslovnim knjigama Preduzeća na dan 31.122 hiljade dinara. godine iznose 3.065 hiljada dinara. godine manje iskazane. i 2006. odnosno da li je potrebno i u kom iznosu izvršiti ispravku vrednosti neaktivnih i zastarelih zaliha. godine. Preduzeće nije izvršilo konverziju duga u EUR. kao i činjenice da Preduzeće nema definisane strateške zalihe koje bi se izuzele iz razmatranja starosne strukture.729 hiljada dinara. Novi Sad.d. a gubitak tekuće godine potcenjen za navedeni iznos. Kao što je obelodanjeno u Napomeni 10.184 hiljade dinara. kao i za potraživanja utužena u 2005. Novi Sad..IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA (Nastavak) UPRAVNOM ODBORU JAVNOG PREDUZEĆA “ŽELEZNICE SRBIJE“. Preduzeće je u 2006. nismo bili u mogućnosti da utvrdimo da li je i u kom iznosu potrebno izvršiti dodatnu ispravku vrednosti po osnovu obezvređenja potraživanja radi svođenja na njihovu nadoknadivu vrednost na dan 31.641 hiljadu dinara.260 hiljada dinara. Upravni odbor Preduzeća je na sednici održanoj 13 februara 2007. koji do datuma izdavanja ovog izveštaja nije potpisan. dok zalihe koje nisu trošene u periodu dužem od 3 godine iznose 413. Preduzeće nije dobijalo kamatne obračune i nije evidentiralo kamate od 2002. nismo bili u mogućnosti da se uverimo da je vrednost zaliha na dan 31. odnosno navedeni dug je u poslovnim knjigama Preduzeća i dalje evidentiran u USD. Kao što je obelodanjeno u Napomeni 8(a) uz finansijske izveštaje. Vašington za koji je inicijalni garant bila Panonska banka a. Na osnovu raspoložive dokumentacije.843. godine doneo odluku da se sa aktivnih zaliha na evidenciju neaktivnih zaliha prenesu zalihe u iznosu od 926. godini.873 hiljade dinara. kao što je obelodanjeno u Napomenama 13(d) i 13(e) uz finansijske izveštaje.

Pored toga. januar 2007. godine. iznose 289. tako da priloženi finansijski izveštaji ne uključuju rezervisanja po navedenom osnovu. decembra 2006. godine.677. najveći deo obaveza po osnovu međunarodnog saobraćaja. do 2005.915 hiljada dinara. Pored toga. Preduzeće je na osnovu Ugovora o proceni vrednosti od 6. Preduzeće ove obaveze ne evidentira u svojim knjigama do konačnog rešenja statusa i iznosa kamata.074 hiljade dinara na dan 31. Analitički pregled dobijen od strane Zajednice JŽ na osnovu kojeg je Preduzeće izvršilo uknjižavanje obaveza i potraživanja na dan 31. Priloženi finansijski izveštaji ne uključuju rezervisanja za naknade zaposlenima po osnovu otpremnina za odlazak u penziju nakon ispunjenih uslova.25) i iste nisu evidentirane u poslovnim knjigama Preduzeća. obaveze po osnovu kamata na neblagovremeno plaćene obaveze prema stranim železničkim upravama procenjene na bazi kontokorentnih obračuna za navedeni period od januara 1996. decembra 2006. godinu. kao i odgovarajuća obelodanjivanja u skladu sa zahtevima MRS 19 “Naknade zaposlenima“. angažovalo Naučnoistraživački centar Ekonomskog fakulteta. koji će biti predmet posebnog dogovora ugovornih strana. 4 . Preduzeće nema usaglašeno stanje obaveza i potraživanja (Napomena 8 (a)) sa svim stranim železničkim upravama. januar 2006. godine. iznose 1. Navedena procena nije uknjižena. Beograd da izvrši procenu vrednosti nekretnina. nismo bili u mogućnosti da se uverimo u realnost iskazanog stanja obaveza i potraživanja Preduzeća koje proističu iz međunarodnog železničkog putničkog i robnog saobraćaja. obaveze po osnovu međunarodnog saobraćaja iznose 2. Kompletno usaglašeno stanje obaveza i potraživanja sa stranim železničkim upravama biće preuzeto i sprovedeno tokom 2007. već je na osnovu Zaključka Upravnog odbora Preduzeća prihvaćena kao podloga za konačnu procenu vrednosti koja će se evidentirati u poslovnim knjigama sa stanjem na dan 1.310 hiljada dinara (EUR 13. evidentiran u poslovim knjigama Preduzeća na osnovu analitičkih pregleda dobijenih od strane Zajednice JŽ. Ne izražavajući mišljenje. Kao što je obelodanjeno u Napomeni 16(b) uz finansijske izveštaje. decembra 2006. godine. kratkoročne finansijske obaveze na dan 31. uz finansijske izveštaje. BEOGRAD Kao što je obelodanjeno u Napomeni 15. februara 2006. godine. Neusaglašene obaveze sa poveriocima po osnovu kredita. godinom.362. godine. kao član Zajednice Jugoslovenskih železnica (“Zajednica JŽ”). godine zaključno sa 2005. obuhvatio je evidenciju Zajednice JŽ za kontokorentne obračune sa stranim železničkim upravama zaključno sa kontokorentnim obračunima za novembar 2006. Preduzeće nije izvršilo procenu iznosa plaćenih odsustava na koja zaposleni imaju pravo u narednom računovodstvenom periodu za usluge izvršene do datuma bilansa stanja. Zbog značaja pitanja iznetih u prethodnim pasusima. godine. Istovremeno je izvršeno preknjižavanje dela obaveza i potraživanja prema stranim železničkim upravama koje su bile evidentirane u poslovnim knjigama Zajednice JŽ. postojenja i opreme sa stanjem na dan 1. Prema evidenciji Zajednice JŽ. i 36(d) uz finansijske izveštaje.434. decembra 2006. a koje pripadaju Preduzeću. godine. sa kojima je sproveden postupak nezavisne potvrde stanja. ne izražavamo mišljenje o priloženim finansijskim izveštajima Preduzeća za 2006. godine. godine. istupilo iz Zajednice JŽ 31.864. skrećemo pažnju na sledeća pitanja: (a) Kao što je obelodanjeno u Napomenama 5. godine iznose 9. decembra 2006. Zbog značaja navedenih pitanja.095. Preduzeće je u skladu sa odlukom Upravnog odbora od 28.IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA (Nastavak) UPRAVNOM ODBORU JAVNOG PREDUZEĆA “ŽELEZNICE SRBIJE“.294 hiljade dinara. datira iz perioda od 1996.

do 1995. godine. (d) Kao što je obelodanjeno u Napomeni 18. Prema evidenciji Hrvatskih železnica koje vrše i obračun kamate na glavnicu duga iz globalnog bilansa u skladu sa Objavom UIC broj 311.63. Procenjeni dug prema Hrvatskim železnicama. godine. sadrži iznos od 941. godine potpisale Globalni sporazum o izmirenju duga Jugoslovenskih železnica prema železničkim preduzećima uključenim u globalni bilans za period od 1992. korigovano stanje obaveza za poreze. status navedene obaveze nije regulisan. odnosno 294.157 hiljada dinara. odnosno 1.367. već su iste prikazane u okviru obaveza iz specifičnih poslova.905 hiljada dinara na dan 31. uz finansijske izveštaje Jugoslovenske železnice su 17. Nakon usaglašavanja obaveza. Prilikom usaglašavanja sa Agencijom za osiguranje depozita navedene obaveze nisu obuhvaćene. obaveze Preduzeća prema poveriocu “EDC“. ne uzimajući u obzir eventualne efekte po osnovu zateznih kamata i sudskih troškova. koji navedenim sporazumom nije definitivno utvrđen i usaglašen. odnosno 1. (e) Kao što jeobelodanjeno u Napomeni 33. godine iznose 36.725. decembra 2006. U skladu sa dopisom Narodne banke Srbije. godini u cilju usklađivanja sa prezentacijom podataka za tekući period. godine.980 hiljada dinara koji se odnosi na korekciju rashoda iz ranijih godina po osnovu izmirenja četvrte tranše starog duga prema stranim železnicama u periodu od 1992. decembra 2005. godine. decembra 2006. 5 . Preduzeće nije imalo korespodenciju sa navedenom poslovnom bankom. Obaveza Preduzeća prema evidenciji Narodne banke Srbije iznosi EUR 3. Preduzeće nije izvršilo reklasifikaciju obaveza prema stranim železničkim upravama na dobavljače u inostranstvu u 2005. Do datuma ovog izveštaja.437.822. decembra 2006. godine u iznosu od 1.726 hiljada dinara na dan 31. godine i isti nije evidentiran u poslovnim knjigama Preduzeća.419. kao i da po navedenom osnovu Preduzeće neće snositi materijalno značajne gubitke. Stanje kredita i kamata evidentiranih u poslovnim knjigama Preduzeća iznosi 291.710. godine budući da je poverilac u okviru Pariskog kluba poverilaca. Priština usaglašene su sa Narodnom bankom Srbije u martu 2002.071 hiljadu dinara (Napomena 12).010 hiljada dinara na dan 31. carine i druge dažbine iz nabavke ili na teret troškova na dan 31. Rukovodstvo Preduzeća smatra da nije moguće sa prihvatljivom sigurnošću predvideti konačan ishod sudskih sporova koji su u toku. decembra 2005. do 1995. juna 2003. a pod okriljem Međunarodne železničke unije (UIC). BEOGRAD (b) Kao što je obelodanjeno u Napomenama 15(c) i 36(b) uz finansijske izveštaje. decembra 2006. biće predmet daljih dogovora ugovornih strana. godine. niti Narodnom bankom Srbije do dopisa primljenog u junu 2007. Kanada po osnovu kredita odobrenog preko Kosovske banke. vrednost sudskih sporova koji se vode protiv Preduzeća iznosi 1. uz finansijske izveštaje.692. (f) Kao što je obelodanjeno u Napomeni 35.310 hiljada dinara na dan 31.250. umesto u okviru obaveza iz specifičnih poslova. Rezervisanja evidentirana u poslovnim knjigama Preduzeća po ovom osnovu na dan 31. prema podacima Pravnog sektora Preduzeća. godine od Narodne banke Srbije.IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA (Nastavak) UPRAVNOM ODBORU JAVNOG PREDUZEĆA “ŽELEZNICE SRBIJE“.911. iznosi EUR 15. navedeni dug iznosi EUR 21.406 hiljada dinara. Status i način regulisanja navedenog duga prema Hrvatskim železnicama.980 hiljada dinara prikazalo u okviru obaveza po osnovu poreza.547. Rukovodstvo Preduzeća smatra da se ishod ovih pregovora ne može pouzdano proceniti. Prilikom sastavljanja korigovanog obrasca bilans stanja na dan 31. uz finansijske izveštaje. decembra 2006. godine. Preduzeće je greškom navedeni iznos od 941. (c) Kao što je obelodanjeno u Napomenama 16(b) i 16(c). Preduzeće je upućeno da dalji status ove obaveze reguliše sa Agencijom za osiguranje depozita u čijoj su nadležnosti banke u stečaju i potraživanja Republike Srbije od krajnjih korisnika u okviru Pariskog i Londonskog kluba poverilaca.

436 hiljada dinara. decembra 2006. ali bez podataka o iskorišćenosti istih (što je i osnov za obračun poreza na dodatu vrednost). pri čemu se najveći deo besplatnih vožnji po navedenim legitimacijama koristi od strane zaposlenih u poslovne svrhe. Navedena materija je regulisana Pravilnikom FIP i Uputstvom za primenu pravilnika na Jugoslovenske železnice od 1. godine rezultirali akumuliranim gubitkom u iznosu 88. Na ovaj promet Preduzeće ne obračunava porez na dodatu vrednost. Preduzeće ne obračunava i ne evidentira porez na dodatu vrednost na besplatne vožnje u unutrašnjem putničkom saobraćaju ostvarene na osnovu legitimacija. zbog čega se ovi podaci ne mogu iskoristiti za eventualni proračun neobračunatog poreza na dodatu vrednost. koji su na dan 31. januara 1983. godine. godine Ksenija Ristić Kostić Ovlašćeni revizor 6 . (h) Finansijski izveštaji Preduzeća sastavljeni su uz pretpostavku da će Preduzeće nastaviti svoje aktivnosti u skladu sa načelom stalnosti poslovanja. Ostale besplatne vožnje po ovom osnovu rukovodstvo Preduzeća smatra uzimanjem i upotrebom dobara koja su deo poslovne imovine poreskog obveznika. Preduzeće nema posebnu evidenciju o iznosu karata koje se koriste po osnovu besplatnog prevoza. 27. kao i dokumentacije prezentovane od strane Preduzeća.020. penzioneri kao i članovi njihovih porodica. Preduzeće obračunava i plaća porez na dodatu vrednost. jun 2007. uživaju razne beneficije korišćenjem različito šifriranih legitimacija na osnovu kojih imaju pravo na određeni broj besplatnih prevoza.955 hiljada dinara. decembara 2006. godine su veće od obrtne imovine za 14. BEOGRAD (g) U skladu sa Zakonom o porezu na dodatu vrednost. Preduzeće posluje sa negativnim neto obrtnim fondom i nepovoljnim pokazateljima likvidnosti. Za sve povlašćene vožnje u međunarodnom putničkom saobraćaju. pružanjem usluga i svakim drugim prometom bez naknade. Mogućnosti poboljšanja finansijskog položaja Preduzeća su ograničene i gotovo u celosti zavise od podrške Vlade Republike Srbije i usvajanja programa finansijske konsolidacije Preduzeća. kao i na prevoz sa popustom do 90% cene karte u okviru Republike Srbije. članovi njihovih porodica i penzioneri. Preduzeće ne obračunava porez na dodatu vrednost na besplatne vožnje u međunarodnom putničkom saobraćaju (FIP) na osnovu međunarodnih konvencija i reciprociteta koji proizilazi iz datih konvencija.805. Beograd. a u određenim slučajevima i lica koja nisu u radnom odnosu u Preduzeću.IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA (Nastavak) UPRAVNOM ODBORU JAVNOG PREDUZEĆA “ŽELEZNICE SRBIJE“. ustanovljeno je da zaposleni u Preduzeću. godine. Sektor za ljudske resurse i opšte poslove Preduzeća sastavio je za potrebe revizije specifikaciju izdatih legitimacija po vrstama povlastica (beneficija zaposlenih). Shodno Pravilniku o prevozu železničkog osoblja na prugama jugoslovenskih železnica od 1. Pravilnikom o utvrđivanju šta se smatra uzimanjem iz poslovne imovine i pružanjem usluga shodno navedenom Zakonu. kao i povlašćene vožnje u unutrašnjem putničkom saobraćaju ostvarene na osnovu režijske karte koju koriste zaposleni. Preduzeće više godina u kontinuitetu iskazuje značajne gubitke. januara 1994. a kratkoročne obaveze Preduzeća na dan 31.

prikazanih na stranama 8 – 62. 27. Rukovodstvo Preduzeća je takođe odgovorno za implementaciju odgovarajućih procesa i kontrola u cilju zaštite imovine i sprečavanja. Beograd (“Preduzeće”) sastavlja finansijske izveštaje koji istinito i objektivno prikazuju finansijsko stanje Preduzeća na kraju izveštajnih perioda. odnosno otkrivanja pronevera i ostalih neregularnosti. što je obezbedilo da prikazani finansijski izveštaji budu sastavljeni u skladu sa propisima o računovodstvu Republike Srbije. Rukovodstvo Preduzeća je odgovorno za obezbeđenje odgovarajućih računovodstvenih evidencija i sastavljanje finansijskih izveštaja koji će istinito i objektivno prikazati stanje sredstava i obaveza Preduzeća. korišćene odgovarajuće računovodstvene politike koje su konzistentno primenjene kao i razumna i oprezna prosuđivanja i procene. kao i rezultate poslovanja za izveštajne godine. Rukovodstvo Preduzeća smatra da su pri sastavljanju finansijskih izveštaja. kao i rezultate poslovanja i tokove gotovine u skladu sa propisima o računovodstvu Republike Srbije i uz poštovanje svih zakonskih propisa. Beograd ________________________ Milanko Šarančić Generalni direktor 7 .JP “ŽELEZNICE SRBIJE“. godine Potpisano u ime rukovodstva JP “Železnice Srbije“. jun 2007. Beograd. BEOGRAD IZJAVA RUKOVODSTVA PREDUZEĆA O ODGOVORNOSTI ZA FINANSIJSKE IZVEŠTAJE Računovodstveni propisi Republike Srbije nalažu da rukovodstvo Javnog preduzeća “Železnice Srbije“.

393.802 249.789.099 55. 2005.711 3.JP “ŽELEZNICE SRBIJE“.110 229.436) 169.231 (81.825 3.580 35. postrojenja i oprema Dugoročni finansijski plasmani Obrtna imovina Zalihe Potraživanja Gotovinski ekvivalenti i gotovina Porez na dodatu vrednost i aktivna vremenska razgraničenja UKUPNA AKTIVA PASIVA Kapital Osnovni i ostali kapital Revalorizacione rezerve Akumulirani gubitak 11 2006.542 7 8 9 10 249.305 10.998.418.834 6.285 4.599 227.499.838.362. decembra 2006. Korigovano 4 5 6 41.071 32.821 1.378 404.542 465 Dugoročna rezervisanja Dugoročne obaveze Dugoročni krediti Ostale dugoročne obaveze Kratkoročne obaveze Kratkoročne finansijske obaveze Obaveze iz poslovanja Ostale kratkoročne obaveze i pasivna vremenska razgraničenja Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost i ostalih javnih prihoda 15 16 17 18 Odložene poreske obaveze UKUPNA PASIVA VANBILANSNA EVIDENCIJA 32 Napomene na stranama od 12 do 62 predstavljaju sastavni deo ovih finansijskih izveštaja.850 34.099 19 360.122 3.372.178.067.183.565 (88.056.304.305 9.915 7.474 8.369.071 31.805.717 236.161 220.501.157 1.469.056.238. godine U hiljadama dinara Napomena AKTIVA Stalna imovina Nematerijalna ulaganja Nekretnine.425.324 219.052 1.273.441.429 304.111.148.304 24.373.224.469.217.326 1.174.562.643 23.012 480.550.142.332.669 2.276 6.211 236.304.697 9. BEOGRAD BILANS STANJA Na dan 31.998.561 8.837) 177.194.233 3.100.368 9.434 12 13 14 36. 8 .625.748 1.663 9.083 3.900 226.866.699 36.866 229.087.499.567.

697) (7.737.549.413) 887.921.579.023 (1.258. Ovi finansijski izveštaji su odobreni za izdavanje od strane Upravnog odbora Preduzeća 28.805) 22 23 24 25 POSLOVNI GUBITAK Finansijski prihodi Finansijski rashodi 26 27 4.925) (3. Korigovano 8.315.670) (28.587.205) (374.105. februara 2007.620) (6.676.211) (26.705) (10. BEOGRAD BILANS USPEHA U periodu od 1. januara od 31.777) (18. godine i potpisani su u ime rukovodstva Preduzeća od strane: Milanko Šarančić Generalni direktor Zvezdan Pavičević Pomoćnik generalnog direktora za ekonomske poslove 9 .214 3.810) (8. naknada zarada i ostali lični rashodi Troškovi amortizacije i rezervisanja Ostali poslovni rashodi 20 21 2006.651. decembra 2006.774.167 18. 10.205) Napomena POSLOVNI PRIHODI Prihodi od prodaje Prihodi od aktiviranja učinaka Ostali poslovni prihodi POSLOVNI RASHODI Nabavna vrednost prodate robe Troškovi materijala Troškovi zarada.897.975) 827.542.009.166.938 (3.424) (10.289) (7.265) (7.290) (6.417.JP “ŽELEZNICE SRBIJE“.241.594.602) (3.804.430.579.391.614) (4.579.326.120) (3.611 20.083.015) 680.894 9. godine U hiljadama dinara 2005.542.313) (61.943) (7.179.132) Ostali prihodi Ostali rashodi 28 29 GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA Neto gubitak iz poslovanja koje se obustavlja GUBITAK PRE OPOREZIVANJA POREZ NA DOBITAK Poreski rashod perioda Odloženi poreski rashod perioda NETO GUBITAK 32 30 (153.250 (91.530 (7.435) (8.566) (5.788.091.343 (4.892 (56.131.752) (18.114 10.041) (18.553.142 18.205) Napomene na stranama od 12 do 62 predstavljaju sastavni deo ovih finansijskih izveštaja.944.963 1.

699 - - (240.579.847 (62.425.205) (81.030.084 31.221 (27.JP “ŽELEZNICE SRBIJE“.179.214) 9.174.094 127 462.805. godine Ostali kapital Ukupno kapital 462. godine.084 Efekat procene vrednosti opreme prenete kao nenovčani ulog u novoosnovana zavisna preduzeća Prenos dela revalorizacionih rezervi za rekonstrukciju lokomotiva Prenos nenovčanog uloga – opreme u novoosnovanim preduzećima Gubitak tekuće godine Stanje na dan 31.442 - (929.821) 248.442) (929.119. BEOGRAD IZVEŠTAJ O PROMENAMA NA KAPITALU U periodu od 1.084 462.373 (18.866.594. januara 2005.639.894 (911.373. korigovano 248. decembra 2006. korigovano 248.205) 177. godine.231 282.565 (7.403) (63. godine Korekcija početnog stanja . godine U hiljadama dinara Revalorizacione rezerve Akumulirani gubitak Državni kapital Stanje na dan 248.221 22.594.594.529) (6.286 (282.041) (88.084 Prenos dela revalorizacionih rezervi za rekonstrukciju lokomotiva (Napomena 5) Efektni odloženih poreza (Napomena 32(c)) Kursne razlike po osnovu preračuna učešća u kapitalu preduzeća u inostranstvu Ostale promene Gubitak tekuće godine Stanje na dan 31.579.434 Napomene na stranama od 12 do 62 predstavljaju sastavni deo ovih finansijskih izveštaja.189) (1.189) (1.594.534) 197. januara do 31.436) (27.529 6.618 462. decembra 2005.214) (7. decembra 2006.562.821) 240.041) 169. 10 .286 (18.847 10.373) 10.639.179.665. decembra 2004.837) 22.131) (911.576.221 10.276) 196.ispravka grešaka (Napomena 3(c)) Stanje na dan 1.

904.833 17.905) (2. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI Prodaja i primljeni avansi Ostali prilivi iz redovnog poslovanja Vanredne stavke Isplate dobavljačima i dati avansi Zarade. nekretnina.994.178. godine U hiljadama dinara 2006.556) (2.578.827.842) (670.604 (10. BEOGRAD IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE U periodu od 1. i opreme Ostali finansijski plasmani (neto prilivi) Primljene kamate Primljene dividende Kupovina akcija i udela (neto odlivi) Kupovina nematerijalnih ulaganja.369) 4.392.107) 404. postrojenja i opreme Ostali finansijski plasmani (neto odlivi) Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA Neto priliv po osnovu dugoročnih i kratkoročnih kredita Ostale dugoročne i kratkoročne obaveze Neto odliv po osnovu dugoročnih i kratkoročnih kredita i ostalih obaveza Finansijski lizing Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja Neto (odliv)/priliv gotovine Gotovina na početku obračunskog perioda Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine Gotovina na kraju obračunskog perioda (Napomena 9) 9.526) (973.994.969.618) 2005.048 32.128 235.558.636.975.063.446.694 (7.012 Napomene na stranama od 12 do 62 predstavljaju sastavni deo ovih finansijskih izveštaja.056 382.475) (305. 11 .136) 1. nekretnina.602 (378. januara do 31.952 (8. Korigovano 10.012 538 (37.786 (169.842) (2.563. decembra 2006.774) 1.776.669 5.543) (206.425.197) (721.074.764 9.178.825) 2.245 (122) (2.142 6.659) 2.594.830.814 1. postrojenja.JP “ŽELEZNICE SRBIJE“.865 125.358) (8.052 (736.417 4.206 (4.695. naknade zarada i ostali lični rashodi Plaćene kamate Plaćanja po osnovu ostalih javnih prihoda Neto (odliv)/priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA Prodaja nematerijalnih ulaganja.519) (554.091) (64.754 13.208) 137.230) (8.158 10.007) 1.894.

. osnovanog Zakonom o železnici (“Službeni glasnik Republike Srbije“. 21754/2005.o. Preduzeće ima značajao učešće od 33. i – Direkcija za prevoz u kojoj se obavlja javni prevoz putnika i robe i održavanje železničkih voznih sredstava.JP “ŽELEZNICE SRBIJE“. Preduzeće je u toku 2006. godine. Centralnu Srbiju i Kosovo i Metohiju.. Radi efikasnijeg i racionalnijeg obavljanja delatnosti u Preduzeću postoje sledeći organizacioni delovi: – Direkcija za infrastrukturu u kojoj se obavlja upravljanje javnom železničkom infrastukturom. Ugovorom o prenosu osnivačkih prava. U skladu sa Odlukom o izmenama i dopunama odluke o osnivanju Javnog preduzeća za upravljanje javnom železničkom infrastrukturom i obavljanje javnog prevoza u železničkom saobraćaju (“Službeni glasnik Republike Srbije“. Želkomerc d. Beograd – sa 100% učešća u kapitalu. Preduzeće nije u mogućnosti da koristi osnovna sredstva locirana na teritoriji Kosova i Metohije (videti Napomenu 5). U kapitalu preduzeća Livnica a.o.o. Beograd.o. 38/91). OSNIVANJE I DELATNOST Javno preduzeće “Železnice Srbije“. Teritorijalna organizacija obuhvata tri geografska područja: Vojvodinu. godine. Beograd – sa 53. jula 2004. Javno preduzeće “Železnice Srbije“ preuzelo je sva prava.. 12 .. br. i – Železnički integralni transport d. Požega.90%. maja 2005. ulica Nemanjina broj 6. koja su u državnoj svojini. 19/2005) sredstva za obavljanje i rad Preduzeća.o. sredstva. Javno preduzeće “Železnice Srbije“ je počelo sa radom danom registracije u registar privrednih subjekata 17. BEOGRAD NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE Za 2006.o. u okviru kojih se poslovanje sektora obavlja preko sekcija. Beograd. godine Rešenjem Agencije za privredne registre br.. Beograd..d. Sedište Preduzeća je Beogradu.o. osim ukoliko nije drugačije naznačeno 1. godine.o. br. dokumentaciju i predmete u vršenju javnih ovlašćenja Javnog železničkog transportnog preduzeća “Beograd“. Beograd (u daljem tekstu “Preduzeće”) osnovala je Vlada Republike Srbije. upravljanja javnom železničkom infrastrukturom i drugih delatnosti po klasifikaciji. godinu Iznosi su iskazani u hiljadama dinara. zaposlene. decembra 2004.o. Preduzeće je osnovano radi obavljanja delatnosti javnog prevoza putnika i robe i održavanje železničkih voznih sredstava. Beograd prenelo na Vladu Republike Srbije. Beograd i Zaštitna radionica d. celokupni udeo i osnivačka prava u preduzeću Pron-Invest d. Preduzeće posluje pod nazivom Javno preduzeće “Železnice Srbije“. CIP d.o. obaveze. Odlukom o osnivanju Javnog preduzeća za upravljanje javnom železničkom infrastrukturom i obavljanje javnog prevoza u železničkom saobraćaju od 8.o. čine sredstva kojima posluje Javno železničko transportno preduzeće.93% učešća u kapitalu. Preduzeće je osnivač sa 100% ili većinskim ulogom u kapitalu sledećih pravnih lica (Napomena 6): – Preduzeće za izgradnju železničkog čvora Beograd d.o. Preduzeće posluje sredstvima u državnoj svojini i nad istim ne može biti pokrenut postupak stečaja. utvrđena bilansom stanja na dan 31. u skladu sa Zakonom o železnici.

odnosno Međunarodne standarde finansijskog izveštavanja (“MRS/MSFI”) kao osnovu za sastavljanje i prezentaciju finansijskih izveštaja. decembra 2003. novi MSFI i tumačenja standarda. 2. • Određeni finansijski instrumenti su vrednovani na osnovu metode amortizovane vrednosti korišćenjem ugovorene kamatne stope. PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA Osnove za sastavljanje i prikazivanje finansijskih izveštaja i računovodstveni metod Priloženi finansijski izveštaji su sastavljeni u skladu sa važećim propisima u Republici Srbiji zasnovanim na Zakonu o računovodstvu i reviziji (Službeni glasnik Republike Srbije. godine) utvrđeni su i objavljeni Okvir i MRS koji su bili u primeni na dan 31. decembar 2005. 46 od 2. koji su stupili na snagu počev od 1. juna 2006. kao i primena novih tumačenja koja su stupila na snagu u toku 2006. br. decembra 2006. 5 od 18. januara 2007. • U Republici Srbiji ne postoji dovoljno tržišno iskustvo. druga pravna lica i preduzetnike (Službeni glasnik Republike Srbije. godine i Službeni glasnik Republike Srbije. godinu Iznosi su iskazani u hiljadama dinara. nisu imali za rezultat značajnije promene računovodstvenih politika Preduzeća. Izmene i dopune postojećih MRS-a. Preduzeće je imalo je 20. godine. novih MSFI i tumačenja standarda (IFRIC) na finansijske izveštaje. Rukovodstvo Preduzeća procenjuje uticaj promena u MRS. br. koji u pojedinim delovima odstupa od načina prikazivanja određenih bilansnih pozicija kako to predviđa MRS 1 “Prikazivanje finansijskih izveštaja”. Računovodstveni propisi Republike Srbije i računovodstvene politike primenjene u sastavljanju i obelodanjivanju ovih finansijskih izveštaja odstupaju od sledećih zahteva MRS. zadruge. br. osim ukoliko nije drugačije naznačeno 1. odnosno MSFI: • Finansijski izveštaji Preduzeća su prikazani u formatu propisanim Pravilnikom o sadržini i formi obrazaca finansijskih izveštaja za privredna društva.JP “ŽELEZNICE SRBIJE“. koji propisuje Međunarodne računovodstvene standarde. godine). Navedena politika odstupa od zahteva MRS 39 “Finansijski instrumenti: Priznavanje i merenje“ koji podrazumeva vrednovanje kredita i potraživanja.1. kao ni stabilnost kod prometa finansijskim instrumentima niti su zvanične tržišne informacije raspoložive. OSNIVANJE I DELATNOST (Nastavak) Matični broj Preduzeća je 20038284. Stoga. niti materijalno značajan uticaj na finansijske izveštaje Preduzeća u periodu početne primene.857 zaposlenih (31. zamene važećih MRS-a novim.271 radnika). finansijskih sredstava koja se drže do dospeća i finansijskih obaveza po amortizovanoj vrednosti korišćenjem metode efektivne kamatne stope. Rešenjem Ministra finansija Republike Srbije (broj 011-00-738-2003-01. poštenu (fer) vrednost nije moguće pouzdano utvrditi u uslovima nepostojanja aktivnog tržišta. Poreski identifikacioni broj Preduzeća je 103859991. 114 od 22. godine. januara 2006. decembra 2006. godine: 22. decembra 2002. od 30. 13 . kako to zahtevaju MRS 32 “Finansijski instrumenti: Obelodanjivanje i prikazivanje“ i MRS 39 “Finansijski instrumenti: Priznavanje i merenje“. godine i na kome se zasnivaju i prethodni i novi Zakon o računovodstvu i reviziji. Na dan 31. BEOGRAD NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE Za 2006. godine). 2. godine.

priloženi finansijski izveštaji za 2006. godinu Iznosi su iskazani u hiljadama dinara. promene na kapitalu i novčane tokove Preduzeća bez uključivanja zavisnih društava. PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA (Nastavak) Osnove za sastavljanje i prikazivanje finansijskih izveštaja i računovodstveni metod (Nastavak) I pored toga što mnoge od ovih promena nisu primenljive na poslovanje Preduzeća. rezultate poslovanja. godinu se ne mogu tretirati kao finansijski izveštaji sastavljeni u saglasnosti sa MSFI. koji se pripremaju i predaju u skladu sa relevantnim računovodstvenim propisima Republike Srbije. osim vučnih vozila koja su vrednovana po fer vrednosti i načelom stalnosti poslovanja pravnog lica. 2. Ove procene i pretpostavke su zasnovane na informacijama raspoloživim na dan sastavljanja finansijskih izveštaja. tretiraju se kao transakcije u stranim valutama. BEOGRAD NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE Za 2006. iskazuju se u bilansu uspeha za periode u kojima su postale poznate. prema propisima o računovodstvu Republike Srbije čine bilans stanja. izveštaj o promenama na kapitalu. Sve transakcije koje se obavljaju u valutama koje nisu funkcionalna valuta. kao i prihoda i rashoda za posmatrani period. koje su zasnovane na važećim računovodstvenim i poreskim propisima Republike Srbije.2. potraživanja i dugoročnih finansijskih plasmana.. 14 . Procene se razmatraju periodično.JP “ŽELEZNICE SRBIJE“. a koje se tiču iskazanih iznosa sredstava i obaveza i obelodanjivanja potencijalnih sredstava i obaveza na dan bilansa stanja. Preduzeće je u sastavljanju ovih finansijskih izveštaja primenilo računovodstvene politike obelodanjene u Napomeni 2. Priloženi finansijski izveštaji Preduzeća sastavljeni su u skladu sa konceptom istorijskog troška. Najznačajnije procene odnose se na utvrđivanje obezvređenja nefinansijske imovine. Preduzeće sastavlja i konsolidovane finansijske izveštaje. Iznosi u finansijskim izveštajima iskazani su u hiljadama dinara. Shodno navedenom. koji se primenjuju na periode prikazane u priloženim finansijskim izveštajima. Korišćenje procenjivanja Sastavljanje i prezentacija finansijskih izveštaja zahteva vršenje određenih procena i korišćenje razumnih pretpostavki od strane rukovodstva Preduzeća. bilans uspeha. 2. Sadržinu godišnjeg računa. osim ukoliko nije drugačije naznačeno 2. rukovodstvo Preduzeća ne izražava eksplicitnu i bezrezervnu izjavu o usaglašenosti finansijskih izveštaja sa MSFI.1. Stvarni rezultati mogu se razlikovati od navedenih procena. obaveze. Priloženi finansijski izveštaji uključuju potraživanja. Dinar (“RSD“) predstavlja funkcionalnu i izveštajnu valutu Preduzeća. osim ukoliko nije drugačije navedeno. izveštaj o tokovima gotovine i napomene uz finansijske izveštaje. a kada korekcije postanu neophodne. utvrđivanje rezervisanja za sudske sporove i priznavanje odloženih poreskih sredstava.

2. Pored toga. Negativan efekat procene vučnih vozila knjižen je na teret gubitka iz ranijih godina. U skladu sa MRS 8 “Računovodstvene politike. osim ulaganja čije je vreme utvrđeno ugovorom. Preduzeće je izvršilo određene reklasifikacije podataka prezentiranih u finansijskim izveštajima za 2005. Iznosi usklađivanja koji se odnose na periode koji prethode onim periodima koji su obuhvaćeni uporednim informacijama u priloženim finansijskim izveštajima. decembra 2003. Procena dela opreme (vučna vozila) izvršena je sa stanjem na dan 1. Nematerijalna ulaganja se otpisuju putem proporcionalne stope amortizacije u roku od 5 godina. osim ukoliko nije drugačije naznačeno 2. Materijalno značajnom greškom. Evidentiranje procene je izvršeno isknjižavanjem prethodne ispravke vrednosti i svođenjem nabavne vrednosti na procenjenu vrednost. Nakon početnog priznavanja. u cilju usaglašavanja sa prezentacijom podataka za tekući period. druga pravna lica i preduzetnike 2. promene računovodstvenih procena i greške“. primenom zvanično objavljenih koeficijenata revalorizacije na prvobitnu nabavnu ili revalorizovanu vrednost i ispravku vrednosti. umanjenoj za kumuliranu ispravku vrednosti. Revalorizovana vrednost nekretnina. zadruge. BEOGRAD NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE Za 2006. 15 . godina). godine. postrojenja i opreme na dan 31. godinu koji su bili predmet revizije. godinu Iznosi su iskazani u hiljadama dinara.JP “ŽELEZNICE SRBIJE“. PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA (Nastavak) Uporedni podaci Uporedne podatke čine finansijski izveštaji Preduzeća za 2005. godine) priznata je kao verovatna nabavna vrednost na taj dan u skladu sa MSFI 1 “Prva primena Međunarodnih standarda finansijskog izveštavanja“. prikazani su kao korekcija akumuliranog gubitka na početku najranije prikazanog perioda (2005. Preduzeće je izvršilo usklađivanje navedenih uporednih podataka za efekte korekcije materijalno značajnih grešaka iz ranijeg perioda. godinu. umanjenoj za akumuliranu ispravku vrednosti.5 Nekretnine. postrojenja i oprema Nekretnine. decembra 2006. godine iskazani po revalorizovanoj nabavnoj vrednosti. koje čine građevinski objekti dati u zakup. dok su pozitivni efekti procene vučnih vozila knjiženi u korist revalorizacionih rezervi. Preduzeće je naknadno utvrđene rashode i prihode iz ranijih godina koji nisu materijalno značajni evidentiralo u tekućoj godini u okviru neto gubitka poslovanja koje se obustavlja (videti Napomenu 30). Procena je evidentirana svođenjem neotpisane vrednosti na fer vrednost. izuzev za vučna vozila za koja je utvrđena tržišna (fer) vrednost. godine od strane komisije formirane u Preduzeću. postrojenja i opreme je izvršena do 31. januar 2004. januara 2004. u skladu sa Pravilnikom o računovodstvu Preduzeća. 2. Investicione nekretinine. u skladu sa Pravilnikom o kontnom okviru i sadržini računa u kontnom okviru za privredna društva. nematerijalna ulaganja se vrednuju po nabavnoj vrednosti umanjenoj za ukupnu amortizaciju i gubitke zbog obezvređenja.4 Nematerijalna ulaganja Nematerijalna ulaganja se početno vrednuju po nabavnoj vrednosti ili ceni koštanja.3. iskazane su po nabavnoj vrednosti. Revalorizacija nekretnina. smatra se pojedinačna vrednost po dokumentu veća od 2 miliona dinara. kao što je obelodanjeno u Napomeni 3. godine (1. decembra 2003. postrojenja i oprema su na dan 31.

Gubici po osnovu prodaje ili rashodovanja nekretnina.5. postojeća vrednost tog sredstva se umanjuje do visine nadoknadive vrednosti. Troškovi tekućeg održavanja i opravki predstavljaju rashod perioda u kome su nastali. a efekti iste evidentirani su u poslovnim knjigama Preduzeća pod 31. decembrom 2000. osim ukoliko nije drugačije naznačeno 2. godine. Ukoliko postoji indikacija da je neko sredstvo obezvređeno.5% 10. Amortizacija sredstava se obračunava primenom proporcionalnih stopa amortizacije koje Preduzeće utvrđuje na osnovu procenjenog korisnog veka upotrebe sredstava.00% 1% – 6. Ukoliko je nadoknadivi iznos nekog sredstva procenjen kao niži od vrednosti po kojoj je to sredstvo prikazano. postrojenja i oprema (Nastavak) Procena vrednosti nekretnina. postrojenja i opreme koja je evidentirana.7% 2. decembra 2006. godine. Dobici od prodaje nekretnina. godinu Iznosi su iskazani u hiljadama dinara. uvrđena je tako što je procenjena vrednost sredstava revalorizovana za period od dana procene do 31. odnosno do 31. Naknadni izdaci za sredstva koja imaju značaj rekonstrukcije. na teret rashoda saglasno MRS 36 “Obezvređenje sredstava“. PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA (Nastavak) Nekretnine. koju predstavlja vrednost veća od neto prodajne vrednosti i vrednosti u upotrebi. decembra 2000. vrednost nekretnina. uvećavaju nabavnu vrednost istog. rukovodstvo Preduzeća analizira vrednosti po kojima su prikazana nematerijalna i materijalna imovina Preduzeća. godine. na dan bilansa stanja.5% 10% – 11% 20. adaptacije. 2. godine. Nabavke nekretnina. postojenja i opreme i nematerijalnih ulaganja terete ostale rashode u bilansu uspeha. decembra 1997. postrojenja i opreme u toku godine evidentirane su po nabavnoj vrednosti. Amortizacija sredstava aktiviranih u toku godine se obračunava počev od narednog meseca od datuma nabavke. postojenja i opreme i nematerijalnih ulaganja knjiže se u korist ostalih prihoda. Saglasno usvojenoj računovodstvenoj politici. Gubitak zbog obezvređenja se priznaje u iznosu razlike. postrojenja i opreme Preduzeća izvršena je sa stanjem na dan 31. na nabavnu vrednost.00% 10% – 12.JP “ŽELEZNICE SRBIJE“.7% – 12. BEOGRAD NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE Za 2006. koju čini vrednost fakture dobavljača uvećana za zavisne troškove nabavke i troškove dovođenja sredstva u stanje funkcionalne pripravnosti. Vek trajanja u godinama Građevinski objekti Skretničke brave Vučna vozila Vagoni Drumska vozila Ostala oprema za železnički saobraćaj Računari i računarska oprema Kancelarijski nameštaj Ostala oprema 20 – 100 5 15 – 100 20 – 40 8 – 15 9 – 10 5 8 – 10 10 Stopa amortizacije 1% – 5% 20.5% – 5% 6. niti je to učinjeno naknadno.00% 16 . nadoknadiv iznos te imovine se procenjuje kako bi se utvrdio iznos obezvređenja. modernizacije i dogradnje. Tom prilikom. Amortizacija za navedeni trogodišnji period nije obračunata prilikom evidentiranja efekata procene.

elekro-materijal. postrojenja i opreme po godišnjem računu za 2006.JP “ŽELEZNICE SRBIJE“. 2.6. od momenta kada je Preduzeće ugovornim odredbama vezano za instrument. plin i drugo. 17 . Zalihe Zalihe Preduzeća obuhvataju zalihe materijala. osim ukoliko nije drugačije naznačeno 2. građevinski materijal. alata i inventara i materijal na putu.5. Obračun izlaza zaliha se evidentira po prosečnoj nabavnoj ceni. Finansijska sredstva prestaju da se priznaju kada Preduzeće izgubi kontrolu nad ugovorenim pravima nad tim instrumentima. napuštena ili ustupljena. benzin. što rezultira u odloženim porezima (videti Napomenu 32(c)). odnosno neto prodajnoj vrednosti. Obračun amortizacije za poreske svrhe izvršen je u skladu sa Zakonom o porezu na dobit preduzeća i Pravilnikom o načinu razvrstavanja stalnih sredstava po grupama i načinu utvrđivanja amortizacije za poreske svrhe. nekretnina. 2. Godišnje stope amortizacije koje je Preduzeće primenilo pri obračunu amortizacije nematerijalnih ulaganja. Finansijski instrumenti Finansijska sredstva i obaveze se evidentiraju u bilansu stanja Preduzeća. istekla. naftu. PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA (Nastavak) Nekretnine. ugalj. rabati i druge slične stavke se oduzimaju pri utvrđenim troškovima nabavke. BEOGRAD NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE Za 2006. godinu Iznosi su iskazani u hiljadama dinara. Popusti. Obračunati trošak amortizacije priznaje se kao rashod perioda u kome je nastao. Zalihe materijala obuhvataju zalihe materijala za gornji i donji stroj pruge. Zalihe se vrednuju po nabavnoj vrednosti ili po ceni koštanja. Neto prodajna vrednost zaliha je vrednost po kojoj se zalihe mogu prodati na tržištu u normalnim uslovima poslovanja. godinu za svrhe finansijskog izveštavanja različite su od stopa amortizacije koje su propisane i priznaju se u poreskom bilansu Preduzeća za svrhe utvrđivanja oporezive dobiti. rezervnih delova. umanjena za troškove prodaje. Zalihe rezervnih delova prilagođene su vrsti delatnosti i obuhvataju: rezervne delove za elektovozove. Finansijska obaveza prestaje da se priznaje kada Preduzeće ispuni obavezu ili kada je obaveza plaćanja predviđena ugovorom ukinuta ili istekla. što se dešava kada su prava korišćenja instrumenata realizovana. dizel lokomotive. u zavisnosti koja je niža. postrojenja i oprema (Nastavak) Obavezi otpisivanja ne podleže donji stroj železničkih pruga. Nabavnu vrednost ili cenu koštanja čine svi troškovi nabavke i drugi nastali troškovi neophodni za dovođenje zaliha na njihovo sadašnje mesto i stanje. Obračun amortizacije se ne vrši za osnovna sredstva u pripremi. električne lokomotive i železnička putnička kola i signalno sigurnosne uređaje i drugo. 2.7.

7. zajednička ulaganja i ostale dugoročne plasmane. Potraživanje se indirektno otpisuje na teret rashoda poslovanja.7. 2. Ostali dugoročni finansijski plasmani se odnose na dugoročne stambene kredite zaposlenima koji su na dan bilansa stanja iskazani u vrednosti neotplaćene glavnice. Učešća u kapitalu drugih pravnih lica iskazana su po nabavnoj vrednosti umanjenoj za ispravku vrednosti.1. PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA (Nastavak) Finansijski instrumenti (Nastavak) 2. BEOGRAD NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE Za 2006. od njihovog nastanka do trenutka naplate ili otpisa i vrednosno usklađivanje potraživanja za koje postoje objektivne teškoće u naplati. Dugoročni finansijski plasmani Dugoročni finansijski plasmani obuhvataju učešća u kapitalu zavisnih i povezanih preduzeća. potraživanja od kupaca se vrednuju u iznosu prodajne vrednosti usluge i robe umanjenom za ugovoreni iznos popusta i rabata. Finansijske obaveze Instrumenti finansijskih obaveza su klasifikovani u skladu sa suštinom ugovornih odredbi. 2. Efekti promene ovih ulaganja priznaju se direktno u korist kapitala odnosno revalorizacionih rezervi. Ukoliko postoje indicije da je na datum bilansa stanja vrednost učešća u kapitalu obezvređena. a direktno samo ako je nemogućnost naplate izvesna i dokumentovana. i uvećanom za obračunati porez. vrši se procena nadoknadive vrednosti istih.7. Potraživanja Potraživanja po osnovu prodaje obuhvataju potraživanja od kupaca zavisnih i povezanih preduzeća i ostalih kupaca u zemlji i inostranstvu po osnovu prodaje roba i usluga. Pri početnom priznavanju.JP “ŽELEZNICE SRBIJE“. Učešće u zajednički kontrolisanom subjektu obuhvata se primenom metode proporcionalne konsolidacije. uz potrebu izveštajne forme odvojenog prikazivanja pozicija. Ulaganja u zavisna i pridružena preduzeća evidentiraju se po nabavnoj vrednosti. Preduzeće vrši procenu izvesnosti naplate svojih potraživanja. Procena izvesnosti naplate vrši se za svako potraživanje posebno. učešća u kapitalu drugih pravnih lica. osim ukoliko nije drugačije naznačeno 2.7.2. 2. umanjenu za procenjenju ispravku vrednosti po osnovu obezvređenja plasmana. Učešća u kapitalu pravnih lica u inostranstvu su prikazana po vrednosti ulaganja preračunatoj u dinare po srednjem kursu važećem na datum bilansa stanja. Finansijske obaveze obuhvataju obaveze po osnovu kratkoročnih i dugoročnih kredita odobrenih od strane domaćih i stranih banaka i finansijskih institucija. kao i Evropskog društva za finansiranje nabavki prevoznih sredstava. Zajedničko ulaganje je ugovorni sporazum dveju ili više strana o obavljanju poslovnih aktivnosti pod zajedničkom kontrolom. 18 .3. godinu Iznosi su iskazani u hiljadama dinara. Ministarstva finansija Republike Srbije i Republičke direkcije za puteve.

8. 2. Odgovarajuća obaveza prema davaocu lizinga se uključuje u bilans stanja kao obaveza po finansijskom lizingu. gotovina u blagajni. Obaveza je tekuća ukoliko se očekuje da bude izmirena u redovnom toku poslovnog ciklusa Preduzeća.7. u slučaju kada se svi značajni rizici i koristi koji proizilaze iz vlasništva nad predmetom lizinga transferišu na primaoca lizinga. Obaveze iz poslovanja Obaveze prema dobavljačima i ostale obaveze iz poslovanja vrednuju se po nominalnoj vrednosti. Obaveze po osnovu kredita su naknadno vrednovane po amortizovanoj vrednosti. Finansijske obaveze (Nastavak) Obaveze po osnovu kredita se inicijalno priznaju u iznosima primljenih sredstava (nominalnoj vrednosti). 19 . 2. u kojima se vrši preraspodela između Železnica Srbije i Željeznica Crne Gore. Sve ostale obaveze se klasifikuju kao dugoročne. uz finansijske izveštaje. Prihodi od pružanja usluga prevoza putnika i robe (transportni prihodi) utvrđuju se na osnovu kontokorentnih obračuna sa železničkim ino upravama. a evidentiraju se po osnovu saldacionih obračuna dobijenih od Zajednice jugoslovenskih železnica. odnosno koja dospeva u periodu do 12 meseci nakon datuma bilansa stanja.4. Poslovni prihodi Poslovni prihodi obuhvataju: prihode od prodaje robe. 2. BEOGRAD NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE Za 2006. godinu Iznosi su iskazani u hiljadama dinara. Efekti promene visine rate usled promena u kursu EUR se evidentiraju u korist/na teret bilansa uspeha.7. prihode od pružanja usluga putničkog i robnog saobraćaja u unutrašnjem i međunarodnom saobraćaju.9.7. pod gotovinskim ekvivalentima i gotovinom podrazumevaju se dinarska i devizna sredstva na računima kod banaka. PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA (Nastavak) Finansijski instrumenti (Nastavak) 2.5.JP “ŽELEZNICE SRBIJE“.10. Gotovinski ekvivalenti i gotovina U izveštaju o tokovima gotovine. osim ukoliko nije drugačije naznačeno 2. Obaveze po osnovu finansijskog lizinga su denominovane u EUR. korišćenjem ugovorene kamatne stope. 2. Na dan bilansa stanja obaveza za lizing je iskazana po sadašnjoj vrednosti minimalnih lizing plaćanja. Sredstva uzeta pod finansijski lizing se priznaju u bilansu stanja Preduzeća po sadašnjoj vrednosti minimalnih rata lizinga utvrđenih na početku perioda lizinga. Kapitalizovana sredstva evidentirana u aktivi se amortizuju u skladu sa politikom iznetom u Napomeni 2. 2. Beograd.3. proizvoda i usluga pravnim licima u zemlji i inostranstvu. Lizing Lizing se klasifikuje kao finansijski. dinarski depoziti i izdvojena novčana sredstva. primenom odgovarajućih stopa amortizacije u periodu kraćem od perioda lizinga i korisnog veka upotrebe sredstva.

10. tokom upotrebnog veka trajanja sredstava. godinu Iznosi su iskazani u hiljadama dinara. Kamate nastale po osnovu obaveza po kreditima i obaveza iz poslovnih odnosa iskazuju se u bilansu uspeha u okviru finansijskih rashoda u obračunskom periodu u kome su nastale. Državna davanja Državna davanja vezana za pokriće rashoda koji će nastati u narednom periodu.JP “ŽELEZNICE SRBIJE“. a za međunarodni saobraćaj u mesecu koji sledi kao treći iza meseca transporta. Preduzeće vrši procenu transportnih prihoda i rashoda za međunarodni saobraćaj za period za koji nije dobijen saldacioni obračun (videti Napomenu 20). energije i goriva. 2. obračunavanju i saldiranju transportnih prihoda. troškove zarada i naknada zarada. na računu pasivnih vremenskih razgraničenja i priznaju se kao prihod u bilansu uspeha. nekretnine i oprema) evidentiraju se kao odloženi prihod po procenjenoj poštenoj vrednosti i priznaju u prihode na sistematskoj i proporcionalnoj osnovi tokom upotrebnog veka sredstava (sa troškovima amortizacije obračunskog perioda). Poslovni prihodi (Nastavak) Saldacioni obračun potraživanja/transportnih prihoda i obaveza/transportnih rashoda u unutrašnjem i međunarodnom saobraćaju priprema Zajednica jugoslovenskih železnica na osnovu Uputstva o utvrđivanju i razdvajanju. priznaju se kao odloženi prihod. transportne usluge koje obuhvataju rashode od pružanja usluga prevoza putnika i robe u unutrašnjem i međunarodnom saobraćaju. Prihodi i rashodi od kamata Kamate nastale po osnovu plasmana i potraživanja iz poslovnih odnosa iskazuju se u okvirufinansijskih prihoda u obračunskom periodu u kome su nastale. i to u visini odgovarajućeg iznosa amortizacije sredstava (Napomena 21). amortizaciju. osim ukoliko nije drugačije naznačeno 2. Poslovni rashodi Poslovni rashodi obuhvataju sve troškove nastale u vezi sa ostvarenim poslovnim prihodima i odnose se na: troškove materijala. BEOGRAD NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE Za 2006. 2. druge proizvodne usluge i ostale poslovne rashode. Kamate koje dospevaju u budućim obračunskim periodima se odlažu preko računa razgraničenja.12. Državna davanja u vidu nenovčanih sredstava (zemljište. Saldacioni obračun se izrađuje i dostavlja Preduzeću za unutrašnji saobraćaj u mesecu posle meseca u kome je obavljen transport. 20 . po principu sučeljavanja prihoda od državnog davanja i rashoda koji se nadoknađuju iz državnog davanja. PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA (Nastavak) 2.13. 2.11.

JP “ŽELEZNICE SRBIJE“, BEOGRAD NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE Za 2006. godinu Iznosi su iskazani u hiljadama dinara, osim ukoliko nije drugačije naznačeno

2.

PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA (Nastavak)

2.14. Preračun stranih valuta i računovodstveni tretman kursnih razlika Stavke uključene u finansijske izveštaje Preduzeća odmeravaju se korišćenjem valute primarnog privrednog okruženja u kome Preduzeće posluje (funkcionalna valuta). Kao što je izneto u Napomeni 2.1., finansijski izveštaji prikazuju se u hiljadama dinara (RSD), koji predstavlja funkcionalnu i izveštajnu valutu Preduzeća. Poslovne promene nastale u stranoj valuti su preračunate u dinare po srednjem kursu utvrđenom na međubankarskom tržištu deviza, koji je važio na dan poslovne promene. Sva sredstva i obaveze u stranim sredstvima plaćanja se na dan bilansa stanja preračunavaju u njihovu dinarsku protivvrednost primenom zvaničnog deviznog kursa Narodne banke Srbije važećim na taj dan (Napomena 37). Pozitivne i negativne kursne razlike nastale preračunom sredstava i obaveza iskazanih u stranim sredstvima plaćanja i preračunom transakcija u toku godine evidentiraju se u bilansu uspeha, kao finansijski prihodi, odnosno finansijski rashodi, izuzev kursnih razlika nastalih po osnovu preračuna učešća u kapitalu pravnih lica u inostranstvu, koje se evidentiraju u korist/na teret revalorizacionih rezervi. 2.15. Rezervisanja, potencijalne obaveze i potencijalna sredstva Rezervisanja se priznaju kada Preduzeće ima zakonsku ili ugovorenu obavezu nastalu kao rezultat prošlog događaja, ako je verovatno da će izmirenje te obaveze dovesti do odliva resursa i ako se može pouzdano proceniti iznos date obaveze. Rezervisanja za sudske sporove formiraju se u iznosu koji odgovara najboljoj proceni rukovodstva Preduzeća u pogledu izdataka koji će nastati da se takve obaveze izmire (Napomena 12). Potencijalne obaveze se ne priznaju u finansijskim izveštajima. Potencijalne obaveze se obelodanjuju u napomenama uz finansijske izveštaje, osim ako je verovatnoća odliva resursa koji sadrže ekonomske koristi veoma mala. Preduzeće ne priznaje potencijalna sredstva u finansijskim izveštajima. Potencijalna sredstva se obelodanjuju u napomenama uz finansijske izveštaje, ukoliko je priliv ekonomskih koristi verovatan. 2.16. Naknade zaposlenima (a) Porezi i doprinosi za obavezno socijalno osiguranje U skladu sa propisima koji se primenjuju u Republici Srbiji, Preduzeće je obavezno da uplaćuje doprinose raznim državnim fondovima za socijalnu zaštitu. Ove obaveze uključuju doprinose na teret zaposlenih i na teret poslodavca u iznosima koji se obračunavaju primenom zakonom propisanih stopa. Preduzeće ima zakonsku obavezu da izvrši obustavu obračunatih doprinosa iz bruto zarada zaposlenih i da za njihov račun izvrši prenos obustavljenih sredstava u korist odgovarajućih državnih fondova. Doprinosi na teret zaposlenih i na teret poslodavca knjiže se na teret troškova u periodu na koji se odnose.

21

JP “ŽELEZNICE SRBIJE“, BEOGRAD NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE Za 2006. godinu Iznosi su iskazani u hiljadama dinara, osim ukoliko nije drugačije naznačeno

2.

PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA (Nastavak)

2.16. Naknade zaposlenima (Nastavak) (b) Obaveze po osnovu otpremnina i jubilarnih nagrada U skladu sa Pojedinačnim kolektivnim ugovorom, Preduzeće je u obavezi da isplati otpremnine prilikom odlaska u penziju u visini 3 prosečne mesečne bruto zarade ostvarene u Republici Srbiji, prema poslednjem objavljenom podatku republičkog organa nadležnog za statistiku, kao i mogućnost isplate jubilarnih nagrada u visini od jedne do 4 prosečne mesečne zarade po zaposlenom zavisno od broja navršenih godina neprekidnog rada u Preduzeću gde se jubilarne nagrade isplaćuju za navršenih 10, 20, 30, i 40 godina. Preduzeće otpremnine izmiruje na teret tekućih rashoda (Napomena 23). Preduzeće nije obračunalo sadašnju vrednost očekivanih budućih isplata po osnovu otpremnina za odlazak u penziju nakon ispunjenih uslova i shodno tome priloženi finansijski izveštaji ne sadrže dugoročna rezervisanja po navedenom osnovu. Vlada Republike Srbije je u februaru 2005. godine usvojila Plan restruktuiranja Preduzeća. Plan restruktuiranja uključuje Program rešavanja viška zaposlenih sa značajnim otpuštanjem radnika koji imaju pravo na otpremnine. Sredstva za isplatu stimulativnih otpremnina se obezbeđuju od strane Vlade Republike Srbije u vidu subvencija. Preduzeće nema penzione fondove, niti opcije za isplate zaposlenima u vidu akcija i po tom osnovu nema identifikovane obaveze na dan 31. decembra 2006. godine. (c) Kratkoročna, plaćena odsustva Akumulirana plaćena odsustva mogu da se prenose i koriste u narednim periodima, ukoliko u tekućem periodu nisu iskorišćena u potpunosti. Očekivani troškovi plaćenih odsustava se priznaju u iznosu kumuliranih neiskorišćenih prava na dan bilansa, za koje se očekuje da će biti iskorišćeni u narednom periodu. Preduzeće nije ukalkulisalo obaveze po navedenom osnovu na dan bilansa stanja. U slučaju neakumuliranog plaćenog odsustva, obaveza ili trošak se ne priznaju do momenta kada se odsustvo iskoristi. 2.17. Porez na dobitak Tekući porez Porez na dobitak predstavlja iznos koji se obračunava i plaća u skladu sa odredbama Zakona o porezu na dobit preduzeća Republike Srbije. Tekući porez na dobitak predstavlja iznos obračunat primenom propisane poreske stope od 10% na osnovicu koju predstavlja oporezivi dobitak. Oporezivi dobitak se utvrđuje u poreskom bilansu kao dobitak pre oporezivanja iskazan u bilansu uspeha, nakon usklađivanja prihoda i rashoda na način propisan poreskim zakonodavstvom Republike Srbije. Iznos ovako utvrđenog poreza i iskazanog u poreskoj prijavi se umanjuje po osnovu poreskih kredita i poreskih podsticaja.

22

JP “ŽELEZNICE SRBIJE“, BEOGRAD NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE Za 2006. godinu Iznosi su iskazani u hiljadama dinara, osim ukoliko nije drugačije naznačeno

2.

PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA (Nastavak)

2.17. Porez na dobitak (Nastavak) Tekući porez (Nastavak) Zakon o porezu na dobit preduzeća Republike Srbije obvezniku koji izvrši ulaganja u osnovna sredstva priznaje pravo na poreski kredit u visini od 20% izvršenog ulaganja, s tim što poreski kredit ne može biti veći od 50% obračunatog poreza u godini u kojoj je izvršeno ulaganje. Neiskorišćeni deo poreskog kredita može se preneti na račun poreza na dobit iz budućih obračunskih perioda, ali ne duže od deset godina. Poreski propisi u Republici Srbiji ne dozvoljavaju da se poreski gubici iz tekućeg perioda iskoriste kao osnova za povraćaj poreza plaćenog u određenom prethodnom periodu. Međutim, gubici iz tekućeg perioda iskazani u poreskom bilansu, izuzev onih iz kojih proizilaze kapitalni gubici i dobici, mogu se iskoristiti za umanjenje dobiti utvrđene u poreskom bilansu budućih obračunskih perioda, ali ne duže od deset godina. Odloženi porez Odloženi poreski efekti obračunavaju se za sve privremene razlike između poreske osnove sredstava i obaveza i njihove knjigovodstvene vrednosti utvrđene u skladu sa propisima o računovodstvu Republike Srbije. Važeće poreske stope na dan bilansa stanja ili poreske stope koje su nakon tog dana stupile na snagu, koriste se za utvrđivanje odloženog poreza. Odložene poreske obaveze priznaju se u celini za sve oporezive privremene razlike. Odložena poreska sredstva priznaju se za sve odbitne privremene razlike, kao i po osnovu poreskih gubitaka i poreskih kredita koji se mogu preneti u naredne fiskalne periode do stepena do kojeg je izvesno da će postojati oporeziva dobit po osnovu koje se preneti poreski gubitak i poreski krediti mogu iskoristiti. Tekući i odloženi porezi priznaju se kao prihodi i rashodi i uključeni su u neto dobitak/gubitak perioda, izuzev odloženih poreza koji se mogu pripisati revalorizaciji opreme (lokomotiva), a koji se priznaju se direktno u kapitalu kao povećanje ili smanjenje revalorizacionih rezervi (Napomena 32(c)). 2.18. Pravična (fer) vrednost Poslovna politika Preduzeća je da obelodani informacije o pravičnoj (fer) vrednosti aktive i pasive za koju postoje zvanične tržišne informacije i kada se fer vrednost značajno razlikuje od knjigovodstvene vrednosti. U Republici Srbiji ne postoji dovoljno tržišnog iskustva, kao ni stabilnosti i likvidnosti kod kupovine i prodaje potraživanja i ostale finansijske aktive i pasive, pošto zvanične tržišne informacije nisu u svakom trenutku raspoložive. Stoga, fer vrednost nije moguće pouzdano utvrditi u odsustvu aktivnog tržišta. Rukovodstvo Preduzeća vrši procenu rizika i u slučajevima kada se oceni da vrednost po kojoj se imovina vodi u poslovnim knjigama neće biti realizovana vrši ispravku vrednosti. Po mišljenju rukovodstva Preduzeća, iznosi u priloženim finansijskim izveštajima odražavaju vrednost koja je u datim okolnostima najverodostojnija i najkorisnija za potrebe izveštavanja.

23

a ne samo na pravnu formu. Povezana pravna lica mogu ulaziti u transakcije. Kompleksni odnosi između Preduzeća i njegovih povezanih pravnih lica regulisani su na ugovornoj osnovi i po tržišnim uslovima. godinu Iznosi su iskazani u hiljadama dinara. kao i transakcije u toku godine nastale sa povezanim pravnim licima posebno se obelodanjuju u napomenama uz finansijske izveštaje (Napomena 31). pravna lica se tretiraju kao povezana ukoliko jedno pravno lice ima mogućnost kontrolisanja drugog pravnog lica ili vrši značajan uticaj na finansijske i poslovne odluke drugog lica što je definisano u MRS 24 “Obelodanjivanje odnosa sa povezanim licima“.19.JP “ŽELEZNICE SRBIJE“. Prilikom razmatranja mogućih vrsta odnosa između povezanih pravnih lica. 24 . Obelodanjivanje odnosa sa povezanim pravnim licima Za svrhe ovih finansijskih izveštaja. pažnja se usmerava na suštinu odnosa. BEOGRAD NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE Za 2006. Preduzeće pruža veliki broj usluga povezanim pravnim licima i istovremeno je korisnik njihovih usluga. PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA (Nastavak) 2. koje možda nepovezana lica ne bi vršila i transakcije sa povezanim pravnim licima mogu se obavljati pod drugačijim uslovima i u drugačijim iznosima u odnosu na iste transakcije sa nepovezanim pravnim licima. Stanja potraživanja i obaveza na dan bilansa stanja. osim ukoliko nije drugačije naznačeno 2.

Prethodno iskazano AKTIVA Stalna imovina Nematerijalna ulaganja Nekretnine.469.056.052 1.373.436.827 30.711 3. godine 2005.550.542 Korekcije (2.279 236.144) (4.304 24. decembra 2005.560.273.067.087.562.238.181 2005.071 (2.410) 180.231 (79.100.792 1.071 Dugoročna rezervisanja Dugoročne obaveze Dugoročni krediti Ostale dugoročne obaveze Kratkoročne obaveze Kratkoročne finansijske obaveze Obaveze iz poslovanja Ostale kratkoročne obaveze i pasivna vremenska razgraničenja Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost i ostalih javnih prihoda 31. godinu Iznosi su iskazani u hiljadama dinara.427) - 249. (a) KOREKCIJE POČETNOG STANJA Efekti korekcija na bilans stanja na dan 31.326 1.056.231 (81.418.850 34. BEOGRAD NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE Za 2006.298.368 9.793.554.285 4.067.686.JP “ŽELEZNICE SRBIJE“.307.974.281 4.276 6.466) 32.469.837) 177.304.705 8.469.932 30.012 480.611 443.332.361 UKUPNA AKTIVA Kapital Osnovni i ostali kapital Revalorizacione rezerve Akumulirani gubitak 249.148.368 9.305 10.005) 1.499.181 465 (4.361 - 31.474 8.890 236.699 36. postrojenja i oprema Dugoročni finansijski plasmani Obrtna imovina Zalihe Potraživanja Gotovinski ekvivalenti i gotovina Porez na dodatu vrednost i aktivna vremenska razgraničenja 55.900 226.561 8.546 974.178.285 4.087.789.686.599 227.144) (228.012 480.717 236.390.238.211 236.180.148.866.178.825 3.850 34.913 21.305 10.194.391 2.102. osim ukoliko nije drugačije naznačeno 3.161.249.720.900 226.111.499. Korigovano 55.373.157 1.542 465 UKUPNA PASIVA VANBILANSNA EVIDENCIJA 25 .225 1.126 36.291 3.466) (2.827 32.855 3.599 227.474 8.427) (2.

131.JP “ŽELEZNICE SRBIJE“.705) (10.250 (91.918) (25.598.241.971.091.167) (1.961.427) (2.925) (3.282) (2.684) 377.688.268 (5.015) 680.579.009.083.892.644.205) (18.427) POSLOVNI GUBITAK Finansijski prihodi Finansijski rashodi Ostali prihodi Ostali rashodi GUBITAK PRE OPOREZIVANJA POREZ NA DOBITAK NETO GUBITAK 26 .925) (3.944. godine 2005.776) (5.343 (3.605 9.214 9.542.838) (987.549.892.777) (18.205) Korekcije 24.530 (7. godinu Iznosi su iskazani u hiljadama dinara.939) (15.262 (1.921.800.641 (91.676.686. (b) KOREKCIJE POČETNOG STANJA (Nastavak) Efekti korekcija na bilans uspeha za godinu koja se završava 31.686.943) (7.131.009.810) (8.614) (4.120) (3.774.950.265) (7.593. decembra 2005.919.838) (2.343 (4.331) 303.036 18. osim ukoliko nije drugačije naznačeno 3.609 24.036 18.614) (4. Korigovano 8.647. naknada zarada i ostali lični rashodi Troškovi amortizacije i rezervisanja Ostali poslovni rashodi 8.810) (8.778) (15.905) (987.517.598.788.413) 887.293) (104.211) (26.083.972) (7.579.609 (129.444.508) 887. Prethodno iskazano POSLOVNI PRIHODI Prihodi od prodaje Ostali poslovni prihodi POSLOVNI RASHODI Nabavna vrednost prodate robe Troškovi materijala Troškovi zarada.705) (10. BEOGRAD NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE Za 2006.293) (129.778) 2005.

345) (911. (c) KOREKCIJE POČETNOG STANJA (Nastavak) Korekcija početnog stanja akumuliranog gubitka na dan 1. decembra 2004.734) (38. korigovano (62. godine Korekcije početnog stanja za efekte grešaka: Korekcija na osnovnim sredstvima Korekcija na računima potraživanja za saldaciju i po osnovu kursnih razlika Korekcija po osnovu knjiženja obaveza za saldacioni obračun Ostale korekcije obaveza Naknadno utvrđene kamate po osnovu kredita finansiranih iz Pariskog kluba poverioca Ukupno sprovedene korekcije Stanje na dan 1. godine.665.JP “ŽELEZNICE SRBIJE“. godinu Iznosi su iskazani u hiljadama dinara. januara 2005.131) (1. godine U sledećoj tabeli dat je pregled izvršenih korekcija početnog stanja akumuliranog gubitka: U hiljadama dinara 2005. Stanje na dan 31. BEOGRAD NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE Za 2006.260 (873.534) 27 .807) 95. osim ukoliko nije drugačije naznačeno 3.403) (63.576. januara 2005.777) (92.

decembra 2005. godine. januara 2005.475 (1. osim ukoliko nije drugačije naznačeno 4. januara 2005.335 NABAVNA VREDNOST Stanje na dan 1.611) 69.011 - - 4.989 47.064 4.660 64. godine Nabavke u toku godine Prenos sa nematerijalnih ulaganja u pripremi Stanje na dan 31.558 (51.053 26 245 41. godine AKUMULIRANA ISPRAVKA VREDNOSTI Stanje na dan 1.611) 6. godine Neotpisana vrednost na dan: – 31.200 69.900 28 . NEMATERIJALNA ULAGANJA Ostala nematerijalna ulaganja Nematerijalna ulaganja u pripremi 11. decembra 2006.174 47.583 11.335 15.611) 13.583 11.072 271 55.829 71. decembra 2006. BEOGRAD NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE Za 2006.818 (872) (1. godine Korekcija početnog stanja Amortizacija (Napomena 24) Stanje na dan 31.815 51. godine Korekcija početnog stanja Prenos sa nematerijalnih ulaganja na nekretnine. decembra 2006. godine Amortizacija (Napomena 24) Stanje na dan 31.704 28.918 (1. godinu Iznosi su iskazani u hiljadama dinara.557 7.JP “ŽELEZNICE SRBIJE“.200) 26 26 Avansi za nematerijalna ulaganja 271 271 (26) 245 Ukupno 23.072 (872) (6.611) 13.660) 7. decembra 2005.324 48. postrojenja i opremu Prenos sa nematerijalnih ulaganja u pripremi Prenos sa avansa Stanje na dan 31.704 28. godine – 31.918 (1. decembra 2005.335 15.011 41. korigovano 12.

042. januara 2005.093.768 28.544 23.533.760.151 (43.441.617 (2. manjak i rashodovanje Stanje na dan 31. POSTROJENJA I OPREMA Investicione nekretnine Postrojenja.494) 277.835 618.453) 2.193.749) 419. manjak i rashodovanje Stanje na dan 31. decembra 2006.424.456 (4.011.837 (370.540 362 1.704.228.249) 77.813 5.31.377.984 62. manjak i rashodovanje Stanje na dan 31.160) 618.583) 1.615 16.748 28.768 (1.151) 2.938 (43.658.700.975 455 20.680.394) 210.214.321.213.100 618.995 757. korigovano Nekretnine Sredstva u pripremi Ukupno 28.521.808.060.039 101.663.847 (405.212 19.017.099) 676 2. godine Korekcija početnog stanja (Napomena 3(a)) Stanje na dan 31. manjak i rashodovanje Stanje na dan 31.305) 126.887 (7.060. osim ukoliko nije drugačije naznačeno 5.900 (55.111 (6.692) 424.144 219.100 226.144 426.510 9.034) 72.039 62.182.529 (135.726) 52.835 2.862 455 1.393 (66.466) 273. BEOGRAD NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE Za 2006.224.962 21.175 21.567) 98.062.680.920.975. godine .212.688) 198.693 44.976 (2.099) 2.938 98.697.539 28.764) (7.432 (3.572 (7.835.494.559 (18.431 (5.163 274.768. januara 2005.111) (71.151) 8.JP “ŽELEZNICE SRBIJE“.218.431 6.422. oprema i ostala sredstva Avansi za osnovna sredstva Zemljište NABAVNA VREDNOST Stanje na dan 1.287 - 114. godine.183.378.701) 248.285 64.926 898 4.750 - - 193. decembra 2005.339) 199. decembra 2006.463) 2.504 (8.247.249 79.279 (3.838 1.484) (3. decembra 2005. godine Korekcija početnog stanja Amortizacija (Napomena 24) Prodaja.588) 23. korigovano Ispravka greške Amortizacija (Napomena 24) Višak po popisu Prenos između kategorija Preneta amortizacija Prodaja. decembra 2006.620.765) 273.833.768 28.835 23.432.394 (39. NEKRETNINE.121) 28.175.199. decembra 2005. godine AKUMULIRANA ISPRAVKA VREDNOSTI Stanje na dan 1. korigovano Ispravka greške Nabavke u toku godine Viškovi po popisu Prenos između kategorija Ostala povećanja Prodaja.467.100.995 210.31.848 6.641 (217. decembra 2005.228.100 302.120.228. godine.439) 120.675 44.888 (10.790 20.213.075 (33.456 (1.295.842.687.691) 93.520. godine.326 29 .553 370.825 (39.841) 8.895 (3.857.972.547) 1.898.574 85.444 59.936. godine Korekcija početnog stanja Nabavke u toku godine Prenos datog avansa Prenos sa sredstava u pripremi Viškovi po popisu (Napomena 28) Prodaja.033 (121.279.060.481 (703.228.768 153.163 151.079 - 21.325 (7.764 (1. godinu Iznosi su iskazani u hiljadama dinara.049) 19.971.224.689) 1.525 (20.397) 175 (54.466) 424.887 2. godine Neotpisana vrednost na dan: .

747 hiljade dinara. ova oprema predstavlja vlasništvo Eurofime. drumskih vozila u iznosu nabavne vrednosti od 79. BEOGRAD NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE Za 2006.750 hiljada dinara). sanacija pruge ‘’Jajinci – Mala Krsna‘’ (1.594 hiljade dinara na dan 31. Nabavna vrednost potpuno otpisanih nekretnina. godine prodalo nekretnine.938.955.976 hiljada dinara (nabavna vrednost – 28. po kom osnovu su nastali dobici u iznosu od 371. godine izvršilo rashodovanje postrojenja i opreme. Sredstva u pripremi na dan 31. godine odnose se na prodaju teretnih vagona u iznosu nabavne vrednosti od 4.466 hiljada dinara odnosi se na isknjižavanje stanova prodatih u prethodnim periodima.230 hiljada dinara).615 hiljada dinara. Preduzeće poseduje osnovna sredstva koja su locirana na teritoriji Kosova i Metohije.662.262.979 hiljada dinara).919 hiljada dinara i otpisane vrednosti od 5.337.245 hiljada dinara. Zagreb.850 hiljada dinara odnosi se na prodaju teretnih vagona lociranih na teritoriji Srbije. godine iznose 4.307 hiljada dinara i gubici u iznosu od 486. izvršen je prenos pripadajućeg dela revalorizacionih rezervi navedenih sredstava. Preduzeće je u toku 2006. Status ovih sredstava.963. decembar 2005. decembra 2006.317 hiljade dinara (videti Napomene 28 i 29(a)). decembra 2006. lokomotiva u iznosu nabavne vrednosti od 2. kao i na prodaju 49 stanova zaposlenima u iznosu nabavne vrednosti od 32.273.306 hiljada dinara (31. godine najvećim delom uključuju vrednost sledećih investicionih programa: ‘’Brze pruge Srbije’’ (3. Pored toga.539 hiljada dinara.938. POSTROJENJA I OPREMA (Nastavak) Efektat korekcije početnog stanja osnovnih sredstava u iznosu od 2. godini) i remont pruge ‘’Kusadak – Velika Plana‘’ (1. koja služe kao garancija za vraćanje kredita dobijenih na osnovu ugovora zaključenih između Eurofime.442 hiljade dinara (videti Izveštaj o promenama na kapitalu).035 hiljada dinara. što je rezultiralo smanjenjem revalorizacionih rezervi i smanjenjem akumuliranog gubitka za 240. Najznačajnija rashodovanja u 2006.578. postrojenja i oprema – 21.606. izgradnja pruge ‘’Valjevo – Loznica‘’ (2. postrojenja i opreme (bez Kosova i Metohije) koja su u upotrebi iznosi 22. Bazel do konačnog izmirenja obaveza po kreditima (Napomena 13(a)). Smanjenje na opremi neotpisane vrednosti od 56.384. Neotpisana vrednost navedenih sredstava na 31. osim ukoliko nije drugačije naznačeno 5. Shodno potpisanom ugovoru.442 hiljade dinara (Napomena 29(a)). S obzirom da se navedena sredstva ne mogu koristiti. Bazel i Zajednice jugoslovenskih železnica na dan 31. godini odnose se na rashodovanje lokomotiva u iznosu neotpisane vrednosti od 240. kao i vlasništvo Preduzeća nad istim je neizvestan.774. 30 . postrojenja i opremu.JP “ŽELEZNICE SRBIJE“.299 hiljada dinara što je aktivirano u 2007.916 hiljada dinara i otpisane vrednosti od 2.909.083.419 hiljada dinara. godine (građevinski objekti – 397.017.269 hiljada dinara). dizel lokomotive i elektromotorni vozovi).325 hiljada dinara). Preduzeće je u toku 2006. remont pruge ‘’Pančevački most – Ovča – Pančevo‘’ (2. Prilikom rekonstrukcije četrnaest lokomotiva dobavljača “Rade Končar“. decembra 2006. Preduzeće ne vrši obračun amortizacije istih od 2001. godine: 3. decembra 2006. po kom osnovu su nastali gubici evedentirani na teret ostalih rashoda u iznosu od 282.218 hiljada dinara). ispravka vrednosti – 11. godinu Iznosi su iskazani u hiljadama dinara. NEKRETNINE.875. a knjigovodstveno evidentiranih kao oprema na Kosovu i Metohiji. Neotpisana vrednost voznih sredstava (zatvorena teretna kola. godine. godine iznosi 17.612 hiljada dinara).642 hiljade dinara.270 hiljada dinara i otpisane vrednosti od 3.172 hiljade dinara i otpisane vrednosti od 78. Najznačajnije prodaje u 2006. putnička kola.

POSTROJENJA I OPREMA (Nastavak) Preduzeće je u 2006. BEOGRAD NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE Za 2006. avgusta 2006. Beograd (6 lokomotiva. godinu Iznosi su iskazani u hiljadama dinara. stanove) pravnim i fizičkim licima čime je ostvarivalo prihode po tom osnovu (Napomena 21(c)). godine.JP “ŽELEZNICE SRBIJE“. Preduzeće je tokom 2006. 35 automobila. Beograd (30 kamiona) ukupne vrednosti od 27. godine trebalo da uknjiži izvršenu procenu vrednosti osnovnih sredstava pod datumom 1. Navedena procena nije uknjižena već je na osnovu Zaključka Upravnog odbora prihvaćena kao podloga za konačnu procenu vrednosti (videti Napomenu 36(d)). godini nabavilo opremu na finansijski lizing preko Hypo Leasing-a.581 hiljadu dinara. februara 2006. Obaveze po ovom osnovu su iskazane u okviru ostalih dugoročnih obaveza (Napomena 14). preko Lipaks-a d. godine i aneksa ugovora od 24. nekretnine. Preduzeće je na osnovu Ugovora o proceni vrednosti osnovnih sredstava sa Naučnoistraživačkim centrom Ekonomskog fakulteta. ukupne vrednosti od 432. januara 2006. NEKRETNINE. 31 . 15 putničkih kombija) ukupne vrednosti od 15.o. poslovne prostorije. godine izdavalo u zakup nematerijalna ulaganja. osim ukoliko nije drugačije naznačeno 5. Beograd (7 teretnih kombija. Beograd od 6.848 hiljada dinara i preko VB Leasing-a.717 hiljada dinara. 2 kamiona i 10 dizel motornih vozila).o. postrojenja i opremu (zemljište.

d.966 64.213 20.484 250.083 2.247 232.o.04 Dugoročni krediti u zemlji (b) Stambeni krediti zaposlenima Krediti za otkup stanova Ostali dugoročni plasmani (c) Dugoročno uložena sredstva u zajedničke poslovne poduhvate 185.864 398.o.259 223.o.071 1.143.920. Beograd Beogradski čvor d..d.d.00 Sileks banka.596 15.045 202. DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI 2006.o.d. Beograd Panonska banka a.247 232..574 18.071 1.551. Beograd – Učešće 53.864 398. Korigovano Neto Neto Bruto Učešća u kapitalu zavisnih pravnih lica (a) – Učešće 100%: CIP d.211) (347) (347) 30.JP “ŽELEZNICE SRBIJE“. Požega – učešće 33.239 176.324 2.. Beograd Želkomerc d.o..585) 176. Beograd – učešće 3. BEOGRAD NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE Za 2006.892 16.564 87 45 27 36.o.929 33.864 398. Beograd Pron-Invest d.d.01% – Učešće manje od 1%: Eurobank EFG štedionica a..148.161 189.966 - 185.d.966 217.00 IFC.966 64.799 234.719 6.90% Učešća u kapitalu ostalih pravnih lica u zemlji Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika.929 33.966 30.116. Novi Sad Minel holding Korporacija a.141 2.239 1.966 64. Novi Sad Stanogradnja a.799 235.239 1. Brisel – učešće EUR 48.377 176.. Novi Sad DDOR a.211) (1.324 5.313 217. Valjevo Učešća u kapitalu ostalih pravnih lica u inostranstvu Eurofima.93%: Železnički integralni transport d..959 64..310 2..564 87 45 36.071 1. Bazel – učešće CHF 4.o.142.. Beograd Zaštitna radionica d.677 117. Valjevo Jugovoće.126 64.892 16.078 3. Skoplje – učešće EUR 86.239 189.094.764 43.o. Beograd Učešća u kapitalu povezanih pravnih lica Livnica.112 261.892 16.764 43.929 33.746 (1.232 223.867 3. Ispravka vrednosti 2005. Beograd Privredna banka a.324 2.141 2.966 185.599 Stanje na dan 31.332 184.433 4.239 176.385 14. godinu Iznosi su iskazani u hiljadama dinara. osim ukoliko nije drugačije naznačeno 6.029 7.o..564 87 45 31. decembra 32 .o.o.677 117..719 8.239 1.560 (27) (27) (1.126 64.o.764 43.637 873 117.

(b) Dugoročni krediti u zemlji na dan 31. br. na osnovu Ugovora o prenosu osnivačkih prava zaključenog sa Vladom Republike Srbije od 27.o.48%). decembra 2006.081 hiljadu dinara.o. postavljenih i zaposlenh lica kod korisnika sredstava u društvenoj svojini (“Službeni glasnik Republike Srbije“.826 hiljada dinara. godine veće od udela Preduzeća u kapitalu ŽIT-a za iznos od 109.o.504 hiljade dinara. bez naknade.o. godine iznose 232. Beograd (ŽIT). Prema potvrdi stanja dobijenoj od “Želkomerc“ d. dok je vrednost učešća u kapitalu ovog lica. Beograd.93%). na Vladu Republike Srbije. godine. dok vrednost učešća u kapitalu iskazana u poslovnim knjigama Preduzeća iznosi 43. 76/2002.o. Beograd. “CIP“ d. na period do 20.o. Beograd se odnosi na razliku u knjiženju nenovčanog uloga.. novembra 2006. 33 . vrednost uloga Preduzeća iznosi 42.o. U toku je revizija udela Preduzeća kod ŽIT-a i rešavanje statusa ovog preduzeća.. dok je vrednost učešća u kapitalu iskazana u poslovnim knjigama Preduzeća 185. U toku 2006. koja je na taj način postala sticalac udela i osnivačkih prava.103 hiljade dinara između stanja u poslovnim knjigama Preduzeća i stanja po konfirmaciji “Zaštitne radionice“ d.o.892 hiljade dinara. Po ovom osnovu Preduzeće je evidentiralo gubitak u iznosu od 873 hiljade dinara (Napomena 29). Beograd..JP “ŽELEZNICE SRBIJE“. izvršen je prenos udela Preduzeća kao jedinog vlasnika u preduzeću “Pron-Invest“ d..084 hiljade dinara. Navedeno preduzeće nije evidentiralo procenu vrednosti kapitala izvršenu 1997. Beograd. Razlika od 1. Preduzeće je svojim zaposlenima odobrilo kredite za rešavanje stambenih potreba.929 hiljada dinara. Razlika potiče iz činjenice da Preduzeće nije evidentiralo povećanje učešća u iznosu od 106. Postupak registracije je u toku. Shodno Uredbi o rešavanju stambenih potreba izabranih.764 hiljade dinara.o. osim ukoliko nije drugačije naznačeno 6. dok je vrednost učešća u kapitalu iskazana u poslovnim knjigama Preduzeća 33.o.o. Prema potvrdi stanja dobijenoj od zavisnog pravnog lica “Železnički integralni transport“ d. vrednost udela Preduzeća u kapitalu navedenog zavisnog pravnog lica iznosi 30. 125/2003 i 88/2004). vrednost udela Preduzeća u kapitalu iznosi 292. iskazana u poslovnim knjigama Preduzeća 117.o..213 hiljada dinara i odnose se najvećim delom na kredite date zaposlenima za otkup stanova. 41/2002.. (a) DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI (Nastavak) Prema potvrdi stanja dobijenoj od zavisnog pravnog lica “CIP“ d. godine.864 hiljade dinara (učešće 53. Prema potvrdi stanja dobijenoj od zavisnog pravnog lica “Zaštitna radionica“d.5% i revalorizaciju kredita primenom stope rasta cena na malo. vrednost udela Preduzeća iznosi 8. Postupak usaglašavanja vrednosti udela je u toku. decembra 2006. što je imalo za posledicu da je iskazano učešće Preduzeća u kapitalu na dan 31. godinu Iznosi su iskazani u hiljadama dinara.o.783 hiljade dinara (7.740 hiljada dinara na osnovu Odluke Upravnog odbora zavisnog pravnog lica o raspodeli neraspoređenog dobitka u kapital.o. godine u svojim poslovnim knjigama. Beograd je podneo zahtev za uknjiženje navedenog povećanja Agenciji za privredne registre. odnosno 40 godina uz godišnju kamatnu stopu od najmanje 0. BEOGRAD NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE Za 2006..

decembar 2005. godine. godinu Iznosi su iskazani u hiljadama dinara. godine doneo odluku da se sa aktivnih zaliha na evidenciju neaktivnih zaliha prenesu zalihe u iznosu od 926. odnose se na: – – Ugovor sa NIS Jugopetrol. kompenzacijama za izvršene usluge zdravstvene zaštite počelo je vraćanje duga od strane Zavoda.449. Beograd o zajedničkom finansiranju školskog objekta u Kosovu Polju u iznosu od 18. neto Trgovačka roba Dati avansi 1.500. Početkom 2006.922 145.451 hiljadu dinara) (Napomena 31). Korigovano 1.JP “ŽELEZNICE SRBIJE“. godine. ZALIHE 2006. na sednici održanoj 13. Ukupna vrednost zaliha koje nisu trošene u periodu dužem od 1 i kraćem od 3 godine iznose 373.000. komisiju za upravljanje zalihama koje pripadaju Direkciji za prevoz.184 hiljade dinara na dan 31.122 2005. decembra Avansi dati zavisnim pravnim licima iznose 68. kao i adekvatnost korišćenja istih.912 3.395. dok zalihe koje nisu trošene u periodu dužem od 3 godine iznose 413. 7.083 3. godine (31.225 hiljada dinara na dan 31. osim ukoliko nije drugačije naznačeno 6.639) 3. februara 2007. Materijal Rezervni delovi Alat i inventar. na čiji je predlog Upravni odbor Preduzeća. 34 .231 hiljadu dinara zaliha regenerisanog materijala i materijala na obradi i doradi). do 2009. Beograd (Zavod). Rok vraćanja je odgovarajućim odlukama Upravnog odbora prolongiran na period od 2007. do 2011.223 (33.000). i Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika.285 Minus: Ispravka vrednosti datih avansa Stanje na dan 31. Uvidom u stanje zaliha.748 124. Preduzeće je oformilo sledeće radne grupe.596 118. Preduzeće je obrazovalo radnu grupu sa ciljem da napravi pregled neaktivnih zaliha i da formuliše predlog za likvidaciju.034 149. godine: 25.216.102. decembra 2006. kao i da se krene u postupak prodaje zaliha u skladu sa propisanim procedurama.744 1.598 100.067. godine.101) 3. (c) DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI (Nastavak) Ostali dugoročni plasmani koji na dan 31.281. odnosno komisije koje se bave upravljanjem zalihama i analizom neaktivnih zaliha: radnu grupu za izradu predloga za likvidaciju neaktivnih zaliha.694 52. godine.239 hiljada dinara. vreme nabavke.000 godišnje u periodu od 2005.260 hiljada dinara (uključujući iznos od 139. Vraćanje duga je predviđeno kroz vršenje usluga zdravstvene zaštite zaposlenih u protivvrednosti EUR 400.845 hiljada dinara.239 hiljada dinara. godine.000 hiljada dinara (EUR 2. decembra 2006. za finasiranje dijagnostičkog aparata-magnetne rezonance u iznosu od 158. sa rokom završetka zadatka 31. godine iznose 176.816 1. decembra 2006.924 (35. BEOGRAD NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE Za 2006. i komisiju za upravljanje zalihama koje pripadaju Direkciji za infrastrukturu. U 2007. decembra 2006. godine. radna grupa je obavestila generalnog direktora Preduzeća o stanju zaliha sa stanjem 31. decembra 2006.183. godini.

kupci u inostranstvu obuhvataju potraživanja od ino špeditera u iznosu od 1. Korigovano 56.404. Korigovano 2.262) 13.413. i 2006.873 2005.JP “ŽELEZNICE SRBIJE“.050.413.635. 35 .973 2.165.413.999 2.489) 1. decembra 2006.979 1.113 1.162.870. godinu Iznosi su iskazani u hiljadama dinara.187.452.422) 1.468 (1. godine iznose 57.040 4.434. godine izvršilo ispravku vrednosti za sva potraživanja koja su nastala pre 2005.567.160 (1. predstavljaju neproknjižene fakture za prodatu robu i izvršene usluge.034 2.012 Kupci u inostranstvu Minus: Ispravka vrednosti Stanje na dan 31.759 hiljada dinara (Napomena 16(b)).445.250.873 358. POTRAŽIVANJA 2006.643.106 hiljada dinara i potraživanja od stranih železničkih uprava u iznosu od 193. godini. Kupci – zavisna pravna lica Minus: Ispravka vrednosti (Napomena 31) Kupci u zemlji Minus: Ispravka vrednosti 14. Potraživanja od kupaca starija od godinu dana iznose 3. decembra 2006.223.246.055 (1. decembra (a) Potraživanja od kupaca 2006.266 hiljada dinara.469.067 185.549 1.669 (1.378 2005. godine.012 1. osim ukoliko nije drugačije naznačeno 8.843. Potražna salda potraživanja od kupaca koja na dan 31.434.826 hiljada dinara.047) 1.731) 2.843.836.191 365.772 (33. godine.353 2. decembra Na dan 31.775 (201.722 (1.314 723.012 1. BEOGRAD NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE Za 2006.195.495) 1. Potraživanja od kupaca (a) Sporna potraživanja Minus: Ispravka vrednosti 3.052 Potraživanja iz specifičnih poslova (b) Druga potraživanja (c) Stanje na dan 31.738) 23. kao i za potraživanja utužena u 2005.505 3.722) 2. Preduzeće je u toku 2006.386.407 2.056.494 (238.

godine u iznosu od 101. Korigovano 398.444 2.446.731 55.973 Potraživanja od zaposlenih Minus: Ispravka vrednosti Potraživanja za naknadu štete Minus: Ispravka vrednosti Potraživanja od fondova po osnovu isplaćenih naknada zaposlenima Ostala kratkoročna potraživanja Stanje na dan 31. a po osnovu saldacionog obračuna iz međunarodnog saobraćaja u iznosu od 16.168 10.966 (105) 10.918 1. godinu Iznosi su iskazani u hiljadama dinara.487 603 (603) 1.096 hiljada dinara.200 101.750 199.547 358.067 Ostala potraživanja iz specifičnih poslova Minus: Ispravka vrednosti Stanje na dan 31.489 24.073 92.191 2005.611 118.JP “ŽELEZNICE SRBIJE“.580 137.921 87.203 92. Korigovano 285. Zavisna pravna lica (Napomena 31) Potraživanja po osnovu saldacionog obračuna iz: – unutrašnjeg saobraćaja – međunarodnog saobraćaja (Napomena 16) 238.304) 44. Potraživanja nastala posle odvajanja Crne Gore iz Zajednice Srbija i Crna Gora.775 (373.569 1. (b) POTRAŽIVANJA (Nastavak) Potraživanja iz specifičnih poslova 2006. decembra Potraživanja po osnovu saldacionog obračuna iz unutrašnjeg saobraćaja na dan 31.833 hiljade dinara odnose se na potraživanja od Željeznica Crne Gore u iznosu od 86. osim ukoliko nije drugačije naznačeno 8.584. decembra 36 .314 2005. BEOGRAD NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE Za 2006.870.291 (89.740) 8.737 hiljada dinara i na preostali nerasknjiženi deo potraživanja od Zajednice jugoslovenskih železnica u iznosu od 15.661 (83. Potraživanja za kamatu Minus: Ispravka vrednosti 404.793 (360.150 (603) 1.861 91. decembra 2006.611 hiljada dinara u celini se odnose na Željeznice Crne Gore. (c) Druga potraživanja 2006.607) 25.218) 2.230 (27) 24.833 16.140 185.951 365.

859 hiljada dinara na dan 31. sa pravom na odbitak prethodnog poreza.836. decembra 2005.951 512 5.669 2005.927 177.331. godine.144 2.012 10. Isti iznos evidentiran je u okviru pasivnih vremenskih razgraničenja (Napomena 17).264 244 6.927 hiljada dinara koji predstavlja duplirani promet dobara i prevoznih usluga koji je oslobođen PDV-a.370.178.51) se odnosi na dug prema Austrijskim železnicama (OeBB). predstavlja iznos koji Preduzeće potražuje od države na ime više plaćenog PDV-a u poreskom periodu novembar i decembar 2006.927. godine (Napomena 14).371 3. Korigovano 154.370.131 404. po osnovu Globalnog sporazuma o izmirenju duga Jugoslovenskih železnica prema železničkim preduzećima uključenim u globalni bilans za period od 1992.JP “ŽELEZNICE SRBIJE“.083. BEOGRAD NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE Za 2006. Na računima evidentiranog prometa dobara i usluga za privremeni obračun PDV-a na dan 31.913 21.980 302.497 2.640 41.688 480. godine iskazan je iznos od 1. Tekući račun Devizni računi Devizni akreditivi Dinarska blagajna Devizna blagajna Hartije od vrednosti Ostala novčana sredstva Stanje na dan 31.548 61.910 1. decembra 29. godine. 37 . godini u iznosu od EUR 1.217. decembra 2006.368 Potraživanje za više plaćeni porez na dodatu vrednost (PDV) u iznosu od 154. odnosno EUR 1. U okviru ostalih aktivnih vremenskih razgraničenja na dan 31. godine. godine do 1995. POREZ NA DODATU VREDNOST I AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA 2006.259. decembra 2006.397. osim ukoliko nije drugačije naznačeno 9.443 1.767 514. decembra 2006. Korigovano 13. a koji je vezan za privremeni obračun PDV-a za međunarodni transportni prihod.97. godinu Iznosi su iskazani u hiljadama dinara. Potraživanja za više plaćen porez na dodatu vrednost Evidentirani promet dobara i usluga za privremeni obračun poreza na dodatu vrednost za međunarodni transportni prihod Unapred plaćena premija osiguranja imovine Ostala aktivna vremenska razgraničenja Stanje na dan 31.697 236. i 2008.54.438.680 1. Navedene obaveze predstavljaju preostale dve rate duga koje u skladu sa Sporazmom dospevaju na plaćanje u 2007.277 9.859 243. GOTOVINSKI EKVIVALENTI I GOTOVINA 2006. najznačajniji iznos od 224.065 hiljada dinara (EUR 2.

628 hiljada dinara. godine iznosi 462. decembra 36.500 hiljada dinara.574 hiljade dinara i isti je evidentiran na teret rashoda tekućeg perioda. Navedeni iznos odnosi se na sporove sa sledećim dobavljačima.628 komada obračunskih akcija.071 36.828) 914 36. BEOGRAD NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE Za 2006. godine iznosi 17. Promene na dugoročnim rezervisanjima u toku godine prikazane su u sledećoj tabeli: 2006. verifikovala je procenu i ista je upisana u registar nadležnog suda. 12.JP “ŽELEZNICE SRBIJE“. godine. kapital je revalorizovan stopom rasta cena na malo zaključno sa 31.. Ostali kapital na dan 31. Procena vrednosti kapitala Preduzeća izvršena je od strane nezavisnog procenitelja sa stanjem na dan 31. Korigovano 84. koje je Preduzeće u skladu sa Pravilnikom o kontnom okviru i sadržini računa u kontnom okviru za preduzeća. decembra 1997.195. po osnovu kojih je nastao odliv sredstava: Generator. Užice u iznosu od 3. Stanje na dan 1. osim ukoliko nije drugačije naznačeno 11. 38 . Upisani osnivač Preduzeća kod Agencije za privredne registre je Vlada Republike Srbije.d.985 (49. zadruge i preduzetnike reklasifikovalo na poziciju ostali kapital.467 hiljada dinara i Branković Sunčica.607 hiljada dinara. Ministarstvo za ekonomsku i vlasničku transformaciju – Direkcija za procenu vrednosti kapitala. decembra 2006. decembra 2006. Skoplje u iznosu od 9. godine iznose 36.071 hiljada dinara i u celini se odnose se na rezervisanja za sudske sporove sa procenjenim negativnim ishodom. i 2005. KAPITAL Osnovni kapital Preduzeća predstavlja trajne izvore za finansiranje poslovanja i u potpunosti se nalazi u državnom vlasništvu. Aleksinac u iznosu od 4. Zlatiborka a. pri čemu kapital čini 31.071 Iskorišćeni iznos rezervisanja u toku 2006. Procenjena vrednost kapitala na dan procene iznosila je 31. decembrom 2003. U skladu sa tada važećim računovodstvenim propisima. godine.221 hiljada dinara i odnosi se na izvore vanposlovnih sredstava.071 2005.195. DUGOROČNA REZERVISANJA Dugoročna rezervisanja na dan 31. januara Iskorišćenje dugoročnih rezervisanja Nova rezervisanja u toku godine Stanje na dan 31. godinu Iznosi su iskazani u hiljadama dinara.

550.064 493.525 3.385 5.905. Beograd U stranoj valuti: Evropsko društvo za finansiranje nabavki prevoznih sredstava (Eurofima).570 5.711 Stanje na dan 31.323 212. (a) Evropsko društvo za finansiranje nabavki voznih sredstava (Eurofima). Bazel (a) Evropska investiciona banka. po kamatnoj stopi koja se kreće u rasponu od 2. osim ukoliko nije drugačije naznačeno 13. Peking) 2005.219. decembra 2006.757.246 50.126.110.537 3.015.554 409.JP “ŽELEZNICE SRBIJE“. DUGOROČNI KREDITI 2006.748.170 82.083 1.d.110.735 10.203 2. Obaveza Preduzeća na dan 31.369.d. u stečaju. Obaveze prema Eurofimi su formirane po osnovu 16 ugovora. Luksemburg (b) Evropska banka za obnovu i razvoj..747.283 478.88% godišnje.017 209.217.238 8.357 192.798 1. decembra Tekuća dospeća dugoročnih kredita prikazana su u okviru kratkoročnih finansijskih obaveza (videti Napomenu 15). godine. BEOGRAD NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE Za 2006. uz rok otplate od 4 do 22 godine.385 hiljada dinara i deo koji dospeva u 2007.959.755 1.702.174 15.729 12.247 31.005 319. London (c) Republika Srbija – refinansirani krediti Međunarodne banke za obnovu i razvoj (d) – Agencija za osiguranje depozita – Ostali krediti Republika Srbija – refinansirani krediti Evropske investicione banke. Korigovano 396. Bazel.905. U dinarima: Fond za finansiranje izgradnje stanova solidarnosti Investbanka a. Luksemburg (e) – Agencija za osiguranje depozita – Ostali krediti Republika Srbija (Londonski klub poverilaca) (f) Republika Srbija (Pariski klub poverilaca) (g) Fond za razvoj Republike Srbije. ali je pravo vlasništva zadržano od strane kreditora sve do konačne otplate kredita (videti Napomenu 5).704 hiljade dinara.757. Beograd (Eksimbanka.353 1. Sredstva dobijena iz ovih kredita koriste se za finansiranje nabavke voznih sredstava koja su evidentirana u poslovnim knjigama Preduzeća. 39 . Švajcarska finansira samo preduzeća koja su njeni akcionari. odobrenih u periodu od 1997.473 31.800 32.176 2. Beograd (h) Panonska banka a. godine po osnovu ovih kredita uključuje dugoročni deo obaveza u iznosu od 8.906 5.d. do 2006.280 31.843.886 6.799 1.290. godinu Iznosi su iskazani u hiljadama dinara.5% do 6.502.116. u stečaju. pri čemu je najveći deo kredita odobren uz rok otplate od 8 do 17 godina.057. godini u iznosu od 2. Novi Sad Beogradska banka a.

d. Ugovorom o odricanju prava po osnovu garancije potpisanim od strane Republike Srbije. odnosno 5. oktobar 2016.753. godine iznosi 5. decembra 2006. Ugovorom je takođe definisano da Preduzeće u svojim poslovnim knjigama uknjiži obavezu prema Republici Srbiji po ovom osnovu. u iznosu od EUR 70.000. u ukupnom iznosu od EUR 2.875. ali do datuma izdavanja priloženih finansijskih izveštaja navedeni ugovor nije ratifikovan.. Luksemburg je odobrila tri kredita Preduzeću. godine.052 hiljade dinara. grejs periodom od 4 godine i kamatnom stopom – EURIBOR+1% na godišnjem nivou sa mogućnošću fiksiranja. godine obaveze Preduzeća prema Agenciji iznose 6. Vašington. BEOGRAD NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE Za 2006. Vašington. godinu Iznosi su iskazani u hiljadama dinara. Velika Britanija. Luksemburg (EIB III). godini 104. br.530. godine. Evropska banka za obnovu i razvoj. SAD (“Službeni list SRJ“ – Međunarodni ugovori. nastala je po osnovu reprograma kredita odobrenih Preduzeću u periodu od 1984. Otplata kredita počela je 5. (c) (d) Republika Srbija je preuzela obavezu prema Međunarodnoj banci za obnovu i razvoj.774). godine. Kamatna stopa na navedeni kredit je varijabilna. a da će bliži uslovi o regulisanju međusobnih prava i obaveza Preduzeća i Republike Srbije biti predmet posebnog ugovora koji će biti naknadno zaključen.15% godišnje. odnosno 217. jula 2006. decembra 2006. Vašington preuzet je od strane Republike Srbije od Panonske banke a.000. godine. kao i svoj otplatni plan. Deo obaveza prema Međunarodnoj banci za obnovu i razvoj. Preduzeće još uvek nije regulisalo svoju obavezu prema Republici. a datum dospeća kredita je 5. Novi Sad.000. (b) DUGOROČNI KREDITI (Nastavak) Evropska investiciona banka. Kredit je odobren sa rokom otplate od 15 godina.d. godine iskorišćeno EUR 52. osim ukoliko nije drugačije naznačeno 13.014. Treći kredit Evropske investicione banke. decembar 2011. 69/2001) i Zakonom o potvrđivanju sporazuma o zajmu između Savezne Republike Jugoslavije i Međunarodne banke za obnovu i razvoj.482. Beograd (Agencija) je ovlašćena da u ime i za račun Republike Srbije reguliše navedena dugovanja koja su se odnosila na banke u procesu stečaja i likvidacije. Kredit se otplaćuje u polugodišnjim ratama. Agencija za osiguranje depozita. a deo koji dospeva u 2007. Kamatna stopa je 8. shodno Ugovoru o reprogramu zaključenom 17.. Novi Sad. London odobrila je Preduzeću novi kredit br. s tim da rok otplate ne može biti duži od 20 godina od isplate konkretne tranše. uz grejs period od 5 godina. kao i nabavka i ugradnja potpodnog struga za obradu točkova. 35414 u iznosu od EUR 60. godine odobrila kredit Preduzeću u ukupnom iznosu od EUR 57. Ugovor o kreditu potpisan je 14.000 hiljada dinara.799 hiljada dinara (EUR 85. br. 13/2002). juna 2003.100 novih teretnih kola. što se očekuje kroz sklapanje ugovora sa Agencijom. aprila 2006.000. Na dan 31. Svaka tranša ima utvrđenu kamatnu stopu. koje variraju u rasponu od 4.757..37% do 5. Republika Srbija preuzela je obavezu prema Međunarodnoj banci za obnovu i razvoj od Panonske banke a.d.747. koja je bila prvobitni garant za kredit odobren od strane Međunarodne banke za obnovu i razvoj. godine. Panonske banke a. godine.541. od čega je do 31. Zaključkom Vlade Republike Srbije. Obaveza Preduzeća po prva dva kredita (EIB I i II). Sredstvima ovog kredita finansiraće se nabavka 1. je 2001.22% godišnje. godine. Vašington. odoben je Preduzeću marta 2002. čiji dugoročni deo na dan 31. London. 40 . SAD u skladu sa Zakonom o potvrđivanju sporazuma o zaduženju Savezne Republike Jugoslavije kod Međunarodne banke za obnovu i razvoj (“Službeni list SRJ“.525 hiljada dinara.000.525 hiljada dinara. Evropska banka za obnovu i razvoj. Novi Sad i Preduzeća.000.JP “ŽELEZNICE SRBIJE“. do 1989. decembra 2006. a datum otplate je 15.

. Novi Sad. decembra 2005.861. reguliše izmirenje ovih obaveza od strane javnih preduzeća. godine. Efekat konverzije na dan 31.898. Kamata na ove obaveze nije obračunata i knjižena od 2002.792.912. godine iznosi 831. 53/2001) i Sporazumom o zajmu između Evropske Zajednice i Savezne Republike Jugoslavije (“Službeni list SRJ“ – Međunarodni ugovori. godine određeno je da javna preduzeća izmire obaveze prema Republici Srbiji na način i u rokovima koje je Republika Srbija ostvarila prema međunarodnim sporazumima sa ino-poveriocima i da je Agencija ovlašćena da. oktobra 2006. godine iznosi 1. osim ukoliko nije drugačije naznačeno 13.000 trebalo je da bude odobren sa rokom otplate od 20 godina.d. decembra 2006. na osnovu koga je glavnica duga od EUR 21. decembra 2006. decembra 2006.553. koja je prvobitno bila garant za kredit odobren od strane Evropske investicione banke. Procenjena obaveza po kamatama za period od 2002.126. godine. poseban ugovor nije zaključen. godine.757. decembra 2006. Novoformirana glavnica u iznosu od EUR 24. decembra 2006. Republika Srbija preuzela je obavezu prema Evropskoj investicionoj banci od Panonske banke a. Luksemburg u skladu sa Zakonom o zaduženju Savezne Republike Jugoslavije kod Evropske Zajednice (“Službeni list SRJ“. grejs periodom od 5 godina i varijabilnom kamatnom stopom sa fiksnim rasponom ili fiksnom stopom.755 hiljada dinara. Deo obaveza prema Evropskoj investicionoj banci preuzetom od strane Republike Srbije administrira Agencija za osiguranje depozita.452. (d) DUGOROČNI KREDITI (Nastavak) Do datuma izdavanja priloženih finansijskih izveštaja. decembra 2006. godine iznosi 1. 7/2001). Pored toga. a da će bliži uslovi o regulisanju međusobnih prava i obaveza Preduzeća i Republike Srbije biti predmet posebnog ugovora koji će biti naknadno zaključen. Do datuma izdavanja priloženih finansijskih izveštaja. Kredit u iznosu od EUR 80. Obaveza Preduzeća iskazana u poslovnim knjigama na dan 31. Do datuma izdavanja priloženih finansijskih izveštaja. februara 2007.18 uvećana za kamatu u iznosu od EUR 2. Luksemburg preuzet je od strane Republike Srbije od Panonske banke a. godinu Iznosi su iskazani u hiljadama dinara.094 hiljade dinara (EUR 1.887.641 hiljadu dinara. godine. oktobra 2006.000.JP “ŽELEZNICE SRBIJE“.748. počev od 18.93 izmiriće se u pet polugodišnjih rata od kojih prva dospeva za plaćanje 17.635 hiljada dinara (EUR 6. Luksemburg.75 koju je Republika Srbija izmirila prema Evropskoj investicionoj banci do 17.843). Deo obaveza prema Evropskoj investicionoj banci. Preduzeće nije izvršilo konverziju duga iz USD u EUR. godine.d. Novi Sad i Preduzeća. Obaveze iskazane u poslovnim knjigama Preduzeća na dan 31. godine do 31. Ugovorom je predviđen šestomesečni obračun kamate po kamatnoj stopi EURIBOR paušalni.584). oktobra 2012.. Panonske banke a. Ugovorom o odricanju prava po osnovu garancije potpisanim od strane Republike Srbije. BEOGRAD NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE Za 2006. kamata nije obračunavana i knjižena od 2002.304.570 hiljada dinara (USD 29. ugovor o navedenom kreditu nije ratifikovan. Luksemburg. Sredstvima navedenog kredita finansiraće se rekonstrukcija i modernizacija pojedinih deonica pruga.d. Ugovorom je takođe definisano da Preduzeće u svojim poslovnim knjigama uknjiži obavezu prema Republici Srbiji po ovom osnovu. u ime i za račun Republike Srbije. godine sklopilo Ugovor o regulisanju međusobnih odnosa sa Agencijom.689). Na osnovu Zaključka Vlade Republike Srbije broj 40-8177/05 od 22. (e) 41 . br. Beograd (Agencija) i na dan 31. Preduzeće je dana 16. Procenjena obaveza po kamatama za period od 2002. Novi Sad. decembra 2006.. br. Republika Srbija je preuzela obavezu prema Evropskoj investicionoj banci. godine iznosi 536. godine potpisalo Ugovor o kreditu sa Evropskom investicionom bankom.702. poseban ugovor nije zaključen. godine do 31.176 hiljada dinara. godine iznosi 151. godine iznose 1. Preduzeće je 8.

Iznos obaveza u poslovnim knjigama Preduzeća na dan 31. Kamata na navedeni kredit se obračunava po stopi od 4% na godišnjem nivou. osim ukoliko nije drugačije naznačeno 13. godine. Ugovor o regulisanju međusobnih odnosa Agencije i Preduzeća zaključen je 12.75% godišnje. godine do marta 2024. godine. Ugovor o regulisanju međusobnih odnosa Agencije i Preduzeća zaključen je 12.766. godine je 2. Kamata se obračunava polugodišnje po stopi od 3.005 hiljada dinara. godine. godine iznose 319.905. maja 2010.357 hiljada dinara. (g) (h) 42 . odnosno Agenciji za osiguranje depozita. decembra 2010. jula 2001. prvobitno je odobrio kredit Republičkom fondu za penzijsko i invalidsko osiguranje zaposlenih. godine.843.666 hiljada dinara) uz otplatu u polugodišnjim ratama počev od septembra 2008. decembra 2006. Republika Srbija je na osnovu Zakona o regulisanju odnosa Republike Srbije i banaka u stečaju po osnovu preuzetih inostranih kredita (“Službeni glasnik Republike Srbije. Fond za razvoj Republike Srbije. Na osnovu ugovora od 16. 45/05“) preuzela obaveze Preduzeća prema Pariskom klubu poverilaca koje na dan 31.144 hiljade dinara) uz otplatu u polugodišnjim ratama počev od 1. Po ovom Ugovoru utvrđena je nova glavnica u iznosu od USD 615.JP “ŽELEZNICE SRBIJE“. decembra 2006.190.281. Po ovom Ugovoru utvrđena je nova glavnica u iznosu od USD 19.21 (1. Beograd (Agencija) koja u ime i za račun Republike Srbije administrira dug. februara 2007. Beograd (Agencija) koja u ime i za račun Republike Srbije administrira dug.39 (36.774. br. Preduzeće je od Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje zaposlenih preuzelo navedeni kredit. Beograd. februara 2007. Beograd.13 (9. Kamata se obračunava polugodišnje po stopama utvrđenim bilateralnim sporazumima Republike Srbije sa inostranim poveriocima. CHF 193. odnosno Agenciji za osiguranje depozita. br. godine.99 (78. ali je aneksom ugovora incijalno dopeće produženo do 31. (f) DUGOROČNI KREDITI (Nastavak) Republika Srbija je na osnovu Zakona o regulisanju odnosa Republike Srbije i banaka u stečaju po osnovu preuzetih inostranih kredita (“Službeni glasnik Republike Srbije.932 hiljade dinara). godinu Iznosi su iskazani u hiljadama dinara. BEOGRAD NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE Za 2006. Preduzeće je izvršilo prenos obaveza sa dospelih obaveza prema inostranim poveriocima na dugoročne obaveze prema domaćim poveriocima.763. 45/05“) preuzela obaveze Preduzeća prema Londonskom klubu poverilaca. Kredit je odobren na rok od 5 godina. godine do 1. godine. Preduzeće je izvršilo prenos obaveza sa dospelih obaveza prema inostranim poveriocima na dugoročne obaveze prema domaćim poveriocima.501 hiljada dinara) i EUR 995. novembra 2024.

Korigovano 2.517 3.238.368 548.216 260. godine prikazane su kako sledi: 2006. Obaveze po osnovu opreme uzete na finansijski lizing u iznosu od 380.092 hiljade dinara. Minimalna lizing plaćanja Do 1 godine (Napomena 15) Od 1 do 5 godina Stanje na dan 31.580 2005.459 hiljada dinara na dan 31.455 Buduća vrednost 96. Beograd u iznosu od 30.. Obaveze koje se mogu konvertovati u kapital (a) Obaveze po osnovu opreme uzete na finansijski lizing (b) Ostale dugoročne finansijske obaveze (c) Stanje na dan 31. decembra 2.216 380. Obaveze po osnovu finansijskog lizinga na dan 31. 43 . Beograd u iznosu od 27.978 (b) (c) Ostale dugoročne finansijske obaveze u iznosu od 112. Obaveze prema Austrijskim železnicama koje dospevaju za plaćanje u 2007. sa grejs periodom od jedne godine i periodom otplate u 60 mesečnih rata od Hypo Alpe-Adria Leasing d.905 hiljada dinara odnose se najvećim delom na obaveze prema Austrijskim železnicama (OEBB) (Napomena 10) koje dospevaju za plaćanje u 2008.976.676 hiljada dinara evidentirane su u okviru kratkoročnih finansijskih obaveza (Napomena 15). decembra 2006. godini i 2006.469. decembra Sadašnja vrednost 68. godine se odnose na obaveze po osnovu opreme kupljene na finansijski lizing u 2005. osim ukoliko nije drugačije naznačeno 14.o. decembra 2006. Lipaks d.996 380.138 hiljada dinara..o.389 hiljada dinara). godini na osnovu izvršene konverzije obaveza Preduzeća po kreditima uzetim od Fonda za razvoj Republike Srbije u ulog poverioca u kapital Preduzeća.459 112.976.117 2. godini (110. godini. godinu Iznosi su iskazani u hiljadama dinara.. BEOGRAD NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE Za 2006.o.610 452.459 449.o.850 (a) Obaveze koje se mogu konvertovati u kapital nastale su u 2000.o.229 hiljada dinara i VB Leasing d.JP “ŽELEZNICE SRBIJE“.o. Beograd u iznosu od 323.905 3. godini u iznosu od 113. OSTALE DUGOROČNE OBAVEZE 2006.

684. jun 2004. Kratkoročni krediti Republička direkcija za puteve. 44 . u stečaju. osim ukoliko nije drugačije naznačeno 15.870 75.364 176. u stečaju. Beograd je 19. Beograd Evropsko društvo za finansiranje nabavki prevoznih sredstava.929 212.838 155. u stečaju. u stečaju. Beograd . Beograd u iznosu od 81.760 140.d.464 19. Luksemburg Evropska banka za obnovu i razvoj.676 2.052 409. Beograd (Exim Banka Peking) (b) Kosovska banka Priština .826 357.415.904. Beograd Panonska banka a.293 11.996 113.087. Beograd Investbanka a. Novi Sad Investbanka a.790 1. u stečaju.840 12. godinu Iznosi su iskazani u hiljadama dinara.946.015.543 51.d.d.510 2.191 5.292 59. godine odobrila Preduzeću kredit u iznosu od 291.148 20.596 2.579 9.787.272 2. Beograd Ministarstvo finansija Republike Srbije Tekuća dospeća dugoročnih finansijskih obaveza Tekuća dospeća dugoročnih kredita: Investbanka a.d.294 2.d. Tokom 2006.241. u stečaju. Preduzeće je putem kompenzacije izmirilo deo obaveze prema Republičkoj direkciji za puteve.d.496 1.002 922.474 Republička direkcija za puteve.“EDC“ Kanada (c) Investbanka a.969.704 104.039 Tekuća dospeća obaveza za finansijski lizing Deo ostalih dugoročnih obaveza koji dospeva do jedne godine (Napomena 14(c)) Ukupno tekuća dospeća Dospele obaveze po dugoročnim kreditima Beogradska banka a.021 73.536 hiljada dinara.000 hiljada dinara.d. Beograd (Exim Banka Peking) (b) Fond za razvoj Republike Srbije.545 8.279 52. BEOGRAD NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE Za 2006. decembra 2003. i nakon tog datuma rok dospeća kredita nije produžen.Londonski klub poverilaca (d) Obaveze po pozajmicama Ministarstva finansija Republike Srbije (e) Stanje na dan 31. Beograd (a) Investbanka a.840 229. u stečaju. sa kamatnom stopom od 5% na godišnjem nivou. Beograd 2005. u stečaju.454 326. KRATKOROČNE FINANSIJSKE OBAVEZE 2006.841 2.415 59.. godine.JP “ŽELEZNICE SRBIJE“.894. Beograd . godine. Inicijalni datum dospeća kredita bio je 30.168 144.357 1.000 22. Korigovano 209.915 636.169 68.304 291. decembra (a) 705.510 1. Bazel Evropska investiciona banka.362. London Beogradska banka a.d.d.Pariski klub poverilaca (d) Investbanka a.910.099 2.

preko Kosovske banke. Priština. Sredstva Ministarstva finansija odobrena do maja 2006. obaveza prema dobavljačima i izmirenih obaveza Preduzeća prema inokreditorima. Preduzeću je 1979. Na osnovu napred navedenog. u periodu od maja do decembra 2006. dostavila je predloge ugovora o regulisanju međusobnih odnosa Republike Srbije i Preduzeća. nije regulisan do datuma izdavanja priloženih finansijskih izveštaja. osim ukoliko nije drugačije naznačeno 15. kao i da je Agencija za osiguranje depozita. predstavljaju obaveze Preduzeća po osnovu privremenih pozajmica Ministarstva finansija za izmirenje obaveza po osnovu zarada. (b) KRATKOROČNE FINANSIJSKE OBAVEZE (Nastavak) Preduzeću je odobren kredit od strane Export-Import Bank of China. Ugovori o međusobnom regulisanju obaveza između Agencije Preduzeća potpisani su u februaru 2007. BEOGRAD NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE Za 2006. Status sredstava Ministarstva finansija prenet ino-kreditorima za isplatu dospelih obaveza Preduzeća.245 hiljada dinara odobrena su Preduzeću. Grejs period je bio 21 mesec od poslednjeg korišćenja kredita. Preduzeće nije imalo korespodenciju u vezi sa statusom ovog kredita ni sa Narodnom bankom Srbije niti sa navedenom poslovnom bankom. određeno je da javna preduzeća izmire obaveze prema Republici Srbiji na način i u rokovima koje je Republika Srbija ostvarila prema zaključenim međunarodnim sporazumima sa inopoveriocima. godine u iznosu od USD 14. godine. 40-8177/2005 od 22. Preduzeće je u 2006.696. godine u iznosu od 441. do dopisa Narodne banke Srbije iz juna 2007.334 hiljade dinara po kreditima za koje je garant Republika Srbija.800. Preduzeće je u martu 2002.d. br. godine (“Službeni glasnik Republike Srbije“. bez kamate i sa rokom dospeća do jedne godine ili narednog dana od dana prodaje imovine koja nije u funkciji osnovne delatnosti Preduzeća. godine odobren kredit za nabavku lokomotiva od “EDC“ Kanada. budući da je poverilac deo Pariskog kluba poverilaca. koji je stupio na snagu 1.5 godina.545 hiljada dinara). isplate stimulativnih otpremnina.904.579 hiljada dinara (31. odnosno zajmova. decembra 2005. odnosno do 20. a rok otplate kredita je 7. Kamatna stopa po ovom kreditu iznosi 6. Preduzeće nije započelo sa otplatom navedenog kredita. godini izvršilo prenos obaveza prema Pariskom i Londonskom klubu poverilaca sa dospelih na dugoročne obaveze. 45/05) i Zaključka Vlade Republike Srbije 05 br. godine. reguliše potraživanje Republike Srbije od javnih preduzeća po osnovu preuzetih inostranih kredita odnosno zajmova. Republika Srbija. Peking 2000. godinu Iznosi su iskazani u hiljadama dinara. juna 2005.949. u stečaju. decembra 2006. januara 2007. godine: 2. decembra 2005. godine izvršilo usaglašenje obaveza po ovom osnovu sa Narodnom bankom Srbije. Beograd (Agencija) ovlašćena da.97% godišnje. Nakon 2002. godine iznose 5. i to sa otpisom duga prema Pariskom klubu poverilaca u visini 51% i Londonskog kluba poverilaca u visini od 62% duga.JP “ŽELEZNICE SRBIJE“. godine. koju zastupa Agencija. koje na dan 31.241. godine u iznosu od 4. godine (Napomena 13 (f) i 13 (g)). u ime i za račun Republike Srbije. Na osnovu Zakona o regulisanju odnosa Republike Srbije i banaka u stečaju po osnovu preuzetih inostranih kredita. godine (videti Napomenu 36(b)). 45 . (c) (d) (e) Obaveze prema Ministarstvu finansija Republike Srbije. 00 preko Beogradske banke a.

godine prenete iz Zajednice Jugoslovenskih železnica (“Zajednica JŽ“).364 2.653 2005.378 124.o. godine bile evidentirane kao obaveze prema Zajednici JŽ u okviru obaveza iz specifičnih poslova (Napomena 16(c)). Dobavljači – zavisna pravna lica (Napomena 31) Dobavljači u zemlji Dobavljači u inostranstvu Stanje na dan 31. Navedene obaveze su na dan 31.d.399. decembra 2006. Smederevo (133..011 2. Dunav osiguranje a.001.548.653 5.665.990. godine najvećim delom. godinu Iznosi su iskazani u hiljadama dinara.969 hiljada dinara) i Želvoz d.948 341.641 hiljada dinara). Korigovano 341. decembra 2005. OBAVEZE IZ POSLOVANJA 2006.. decembra 7 163.025 8. decembra 2006. Korigovano 220. BEOGRAD NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE Za 2006.031 2.741 1. u neto iznosu dugovanja u skladu sa analitičkim pregledom dobijenim od strane Zajednice JŽ. Preduzeće je izvršilo preknjižavanje pripadajućeg dela obaveza i potraživanja prema stranim železničkim upravama (Napomena 8) koje su do tada bile obuhvaćene na obavezama.497 2.741 2005.332. odnosno potraživanjima iz specifičnih poslova prema Zajednici JŽ. Preknjižavanje je izvršeno na dan 31. godine.074 hiljade dinara se odnose na strane železničke uprave koje su na dan 31.276 (a) Primljeni avansi 2006.646 163. Beograd (421. depoziti i kaucije ostalih pravnih lica Stanje na dan 31. decembra 2006.o.590 2.628 hiljada dinara na dan 31.434. decembra 2006. u iznosu od 2.646 hiljada dinara).956.712 194.990. Dobavljači u inostranstvu na dan 31. osim ukoliko nije drugačije naznačeno 16. Beograd (549. Dugovna salda obaveza prema dobavljačima iznose 36. decembra 2006. 46 . najveći dobavljači Preduzeća u zemlji su JP Elektroprivreda Srbije. decembra 309. godine.575. Korigovano 63 340.JP “ŽELEZNICE SRBIJE“.011 (b) Obaveze prema dobavljačima 2006.240 Na dan 31. decembra 163.665.501. Primljeni avansi (a) Obaveze prema dobavljačima (b) Obaveze iz specifičnih poslova (c) Ostale obaveze iz poslovanja Stanje na dan 31.240 5. Primljeni avansi – zavisna pravna lica (Napomena 31) Primljeni avansi.834 2005. U skladu sa Odlukom Upravnog odbora Preduzeća broj 100/2006-454-XLVII od 28.787 5.062 7. decembra 2006. godine. godine.

927 902. godinu Iznosi su iskazani u hiljadama dinara.302 783.676.025 Obaveze po osnovu saldacionog obračuna po osnovu unutrašnjeg saobraćaja na dan 31.684 120.741.378 718. godine odnose se na Zajednicu JŽ u iznosu od 696.740 52.793. osim ukoliko nije drugačije naznačeno 16.016 5.249 104.273.754 hiljade dinara i na Željeznice Crne Gore u iznosu od 4. decembra 2006.342 360. premije i donacije (b) Unapred obračunati troškovi (c) Ostala pasivna vremenska razgraničenja Pasivna vremenska razgraničenja Stanje na dan 31.742 367.652 93.944 4.206 754.594 2. Saldacioni obračun iz međunarodnog saobraćaja na dan 31.141.429 Korigovano 2005.182 81.012 88. decembra 732.JP “ŽELEZNICE SRBIJE“.920 32.332 5.677 5.157 47 Obaveze po osnovu kamata (a) Obaveze prema zaposlenima Ostale kratkoročne obaveze Ostale tekuće obaveze Obračunati prihod budućeg perioda (Napomena 10) Odloženi prihodi.818 2.417 877.675 34. Korigovano Obaveze iz specifičnih poslova za saldacioni obračun Zajednice jugoslovenskih železnica: – unutrašnji saobraćaj – međunarodni saobraćaj Obaveze iz specifičnih poslova za likvidna sredstva staničnih blagajni Ostale obaveze iz specifičnih poslova Stanje na dan 31.647 844 2.786 4.396 6.711.001.548.166 hiljada dinara. godine odnosi se na Zajednicu JŽ u iznosu od 676.866 173. 17.673 1. Obaveze po osnovu neto zarada i naknada zarada Obaveze po osnovu poreza i doprinosa na zarade i naknade zarada na teret poslodavca Obaveze po osnovu poreza i doprinosa na zarade i naknade zarada na teret zaposlenog Obaveze za naknade zaposlenima 453.162 6.596 4. 2006.353 1.057 103.275 654. BEOGRAD NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE Za 2006.372 175. 370. OSTALE KRATKOROČNE OBAVEZE I PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA 2006.165 hiljada dinara.224. (c) OBAVEZE IZ POSLOVANJA (Nastavak) Obaveze iz specifičnih poslova U hiljadama dinara 2005.375. decembra 2006.883 hiljade dinara (za troškove poslovanja Zajednice JŽ) i na Željeznice Crne Gore u iznosu od 35.048 680.370. decembra .069 6.

523 338.954 326.967 (11.104 (b) Odloženi prihodi. Korigovano 180.950 1.866 (30.506 (398) 166. godine: 4. Beograd (Exim Banka Peking) Kosovska banka.039 147.323.Budžeta Rekonstrukcija železničkog mosta “Ostružnica“ Finansiranje nabavke lokomotiva iz Češke Sanacija mosta “Tomaševac“ Minus: Obračunata amortizacija .238 hiljada dinara). u stečaju. Bazel Evropska banka za obnovu i razvoj Beogradska banka a.670 228.Refinansirani krediti Međunarodne banke za obnovu i razvoj. Obaveze po kamatama na primljene kredite odnose se na sledeće poverioce: 2006. osim ukoliko nije drugačije naznačeno 17.Evropsko društvo za finansiranje nabavki prevoznih sredstava.824 57 2.JP “ŽELEZNICE SRBIJE“. Priština .608.052 81.d.715 226. 1. Primljene donacije od: . decembar 2005. godinu Iznosi su iskazani u hiljadama dinara.933 65.884 73.Donacija Kanadske vlade Isporučena računarska oprema Minus: Obračunata amortizacija . decembra Korigovano 2005.341.756) 902.800 8.EBRD . (a) OSTALE KRATKOROČNE OBAVEZE I PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA (Nastavak ) Obaveze po osnovu kamata na dan 31.036) 537. decembar 2005. godine: 52. decembra 2005.815.Refinansirani krediti Evropske investicione banke.214 225 4.041 28.106 hiljada dinara (31.496 276.“EDC“.177) 783.545 222.076 hiljada dinara (31.007 28.Građevinske direkcije za obnovu zemlje Program obnove zemlje Minus: Obračunata amortizacija Stanje na dan 31. Republika Srbija: .789 (10.055 (550) 110.d. decembra 2006.104 hiljade dinara) i kamate za neblagovremeno plaćanje obaveza dobavljačima u iznosu od 33. BEOGRAD NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE Za 2006.159 160.800 (196) 7.323. u stečaju.742 90.000 28.076 1. Vašington . Kanada Investbanka a. Beograd Ostali poverioci Stanje na dan 31.652 48 ."SIDA" donacija Švedske vlade Uvoz alata i instrumenata Minus: Obračunata amortizacija .933 58.126 9.Londonski klub poverilaca .678. premije i donacije obuhvataju sledeće: 2006. godine se odnose na obračunate dospele kamate na primljene dugoročne i kratkoročne kredite u iznosu od 2.431 548.678.126 23. Luksemburg .Pariski klub poverilaca .

(c) OSTALE KRATKOROČNE OBAVEZE I PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA (Nastavak ) Unapred obračunati rashodi u iznosu od 367. decembra 2005.406 50. 49 .675 hiljada dinara na dan 31.722 hiljade dinara.643 2005.980 hiljada dinara koji se odnosi na korekciju rashoda iz ranijih godina po osnovu izmirenja četvrte tranše starog duga prema stranim železnicama u periodu od 1992. inventar i ambalažu Preduzeća u upotrebi. osim ukoliko nije drugačije naznačeno 17. BEOGRAD NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE Za 2006. carine i druge dažbine iz nabavke ili na teret troškova Ostale obaveze za poreze. Obaveze za porez na dodatu vrednost Obaveze za poreze. godine.418.953 hiljade dinara i unapred obračunate troškove po kreditima iz inostranstva u iznosu od 30. decembra 2006. godinu Iznosi su iskazani u hiljadama dinara. godine: 465 hiljada dinara) i u celini se odnosi na alat. godine iznosi 360. OBAVEZE PO OSNOVU POREZA NA DODATU VREDNOST I OSTALIH JAVNIH PRIHODA 2006. sadrži iznos od 941.367.377 304. godine se odnose na unapred obračunate kamate po kreditima u iznosu od 336.980 hiljada dinara prikazalo u okviru obaveza po osnovu poreza.109 1. Korigovano stanje obaveza za poreze.266 3. Prilikom sastavljanja korigovanog obrasca bilans stanja na dan 31. godine. godine u iznosu od 1. decembra 301. decembra 2006. Korigovano 789 1.304 18.JP “ŽELEZNICE SRBIJE“.406 hiljada dinara. decembra 2005. umesto u okviru obaveza iz specifičnih poslova. doprinose i druge dažbine Stanje na dan 31. Preduzeće je greškom navedeni iznos od 941. decembar 2005. do 1995. carine i druge dažbine iz nabavke ili na teret troškova na dan 31. 19.802 hiljade dinara (31. VANBILANSNA EVIDENCIJA Vanbilansna evidencija na dan 31.367.

263.506 211.846.167 Saldacioni prihodi za novembar i decembar mesec 2006. Stvarni obračun saldacionih prihoda za navedeni period utvrđen je u 2007. Korekcija prihoda izvršena je 31.987. godinu precenjeni za iznos od 3.731.426 424. godine evidentirani su u poslovnim knjigama Preduzeća na osnovu procene koju je ispostavila Zajednica Jugoslovenskih železnica u iznosu od 630.823 1.014 252. 50 .912.962 1.317 7.JP “ŽELEZNICE SRBIJE“. PRIHODI OD PRODAJE 2006.603 181.054 9.840.548 3.708 6.294 hiljade dinara. godini.074.687. marta 2007.617 13.215 8.090 1.205 2005.214 Ukupno 10.828 10.484 3. godinu Iznosi su iskazani u hiljadama dinara.937.364.892 2. BEOGRAD NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE Za 2006.999 Prihodi od prodaje transportnih usluga: Zavisna pravna lica (Napomena 31) Na domaćem tržištu Putnički saobraćaj Robni saobraćaj Ostali prihodi Međunarodni saobraćaj Putnički saobraćaj Robni saobraćaj Prihodi od ino-špeditera Ostali prihodi 3. i po istom je utvrđeno da su prihodi za 2006.347.662 5.845.346 2. Prihodi od prodaje robe: Zavisna pravna lica (Napomena 31) Na domaćem tržištu Na inostranom tržištu 59.250 8.972.990 103.995 1.955 92. godine.144 1.925 2.395 2.821 384.012.944. osim ukoliko nije drugačije naznačeno 20.409 hiljada dinara.313 62.326. Korigovano 1.

Sredstva dobijena na osnovu Zaključka Vlade Republike Srbije od 6. Korigovano 9.611 8. godini čine bespovratna sredstva dobijena od Ministarstva rada.000 hiljada dinara (Napomena 23).408 51.871 hiljade dinara.451 72.594. za realizaciju programa na povećanju opšte bezbednosti saobraćaja. shodno Zakonu o budžetu Republike Srbije za 2006. avgusta 2005.809 10.406. BEOGRAD NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE Za 2006. osim ukoliko nije drugačije naznačeno 21.097 9. 9.469.000 149 41.351 215.553.451 hiljadu dinara i najvećim delom se odnose na prihod od zakupa zemljišta u iznosu od 132. godinu.846 hiljada dinara.059 hiljada dinara i prihoda od zakupa poslovnih prostorija u iznosu od 58. idejnih i glavnih projekata koji se odnose na investicione programe koji će se finansirati iz EIB-a. dok je preostali iznos od 131. Od navedenog iznosa subvencija. jula 2006. godinu Iznosi su iskazani u hiljadama dinara.637 186.386 10.356.761 11.181 hiljadu dinara odnosi na sredstva dobijena na osnovu Zaključka Vlade Republike Srbije od 18. godini iznose 215. godine.834 860. za finansiranje i izmirivanje obaveza prema izvođačima radova i dobavljačima na programu adaptacije stanične zgrade.142 Prihodi od zakupnina (c) Ostali poslovni prihodi Ukupno (a) Prihodi od subvencija od Vlade Republike Srbije u 2006.970 hiljada dinara u 2006.846 804. dok se iznos od 290. na osnovu zaključenih ugovora o zakupu.275. februara 2006. OSTALI POSLOVNI PRIHODI 2006. godini iznose 9.Čačak i finansiranje izgradnje Beogradskog železničkog čvora.406. godine iznose 486.789 hiljade dinara se odnosi na sredstva dobijena na osnovu Zaključka Vlade Republike Srbije od 16.970 12.189 hiljada dinara dobijen iz namenskih sredstava Ministarstva za kapitalne investicije za finansiranje usluga tehničkih. zapošljavanja i socijalne politike za realizaciju Programa rešavanja viška zaposlenih u Preduzeću za isplatu novčane naknade zaposlenima. iznos od 28.315 14. Prihodi od zakupnina u 2006. Prihodi od subvencija i dotacija: Subvencija Vlade Republike Srbije (a) Ostale subvencije (b) Namenska sredstva Donacija Uslovljene donacije (Napomena 17(b)) 2005.265. (b) (c) 51 . Ostale subvencije u iznosu od 804. godine.727 9.JP “ŽELEZNICE SRBIJE“.657 hiljada dinara finansirano je iz budžeta Republike Srbije.

932 4.435 2005.063 3. dana 13. 52 . BEOGRAD NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE Za 2006.233. godini od 3.000 radnika.264. godine.JP “ŽELEZNICE SRBIJE“.012.423 671.791 2. Preduzeće je napustilo 1.363 700. godinu su iznosili 48. U cilju realizacije planiranog smanjenja broja zaposlenih u Preduzeću u skladu sa Programom poslovanja po kome je u 2006. godine Upravni odbor Preduzeća je doneo Program rešavanja viška zaposlenih u 2006.123 633. jula 2006. TROŠKOVI MATERIJALA 2006.751 1. godini evidentiran je iznos od 1.617 1. godini planirano smanjenje broja zaposlenih u 2006.751 658.850 46 10. godine u iznosu od 1.610 55.424 2005. godina: 106.633 3. godinu Iznosi su iskazani u hiljadama dinara. a u skladu sa Zakonom o radu. NAKNADA ZARADA I OSTALI LIČNI RASHODI 2006.239 13. Sredstva za isplatu otpremnina po utvrđenom kriterijumu za 1.284 2. dok je za 1.543 hiljade dinara koji predstavlja troškove stimulativnih otpremnina isplaćenih za radnike kojima je otkazan ugovor o radu. TROŠKOVI ZARADA.195 1. Korigovano 6.005.027 511.966 1.622.628 3.083.701 3.825 zaposlenih.096.456 1. od čega je 95 zaposlenih napustilo po osnovu prirodnog odliva.243 190.542. U toku 2006. godini.486 775.006.385. Korigovano 9. osim ukoliko nije drugačije naznačeno 22.256 70. Troškovi sirovina i pomoćnog materijala Troškovi materijala Troškovi rezervnih delova Troškovi ulja i maziva Troškovi alata i inventara Troškovi nafte i derivata Troškovi uglja Troškovi električne energije Troškovi plina Ukupno 10.962 10.640 15.206.705 23.102 2.730 zaposlenih otkazan ugovor o radu.737.483 hiljade dinara (2005.157 18.836 89.179 624 1. U okviru ostalih ličnih rashoda i naknada nastalih u 2006.009. jula 2006.500 hiljada dinara.106.440 10. Troškovi bruto zarada i naknada zarada Troškovi poreza i doprinosa na zarade na teret poslodavca Ostali lični rashodi i naknade Troškovi naknada članovima Upravnog i Nadzornog odbora Troškovi naknada po ugovoru o delu Troškovi naknada po autorskim honorarima Troškovi naknada po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima Ukupno 7.730 zaposlenih obezbeđena su Zaključkom Vlade Republike Srbije od 6.145 hiljada dinara).810 Troškovi bruto zarada ključnog rukovodećeg osoblja Preduzeća u 2006.

172 93. godine na koji je Vlada Republike Srbije dala saglasnost 9.628 320. novembra 2006. godini na osnovu Ugovora o pozajmici sredstava sa Ministarstvom finansija Republike Srbije. godinu Iznosi su iskazani u hiljadama dinara.400 zaposlenih. TROŠKOVI AMORTIZACIJE I REZERVISANJA 2006. do 2010.973 1.841 343.627 180 73.525 2.914 14. decembra 2007.670 2005.945 38. osim ukoliko nije drugačije naznačeno 23.704 6. NAKNADA ZARADA I OSTALI LIČNI RASHODI (Nastavak) Navedena sredstva povlačena su nakon dostavljanja spiskova zaposlenih prema dinamici otkazanih ugovora po kvartalima i do 31.669 1.566 2005.840 68.614 25.183. godine je povučeno 486. zapošljavanja i socijalne politiku.849 42. planirano je da Preduzeće na dan 31.372 82. Strateškim planom poslovanja za period od 2006.821.391.479 39.770.507. Korigovano 1. 24.368 27.465 2.432 8.211 53 .917 547.605 314.328.719 206.547 hiljada dinara kao pozajmica od Ministarstva finansija Republike Srbije.847 1. OSTALI POSLOVNI RASHODI 2006.142 245.920. godine. Troškovi usluga održavanja (a) Troškovi transportnih usluga (b) Troškovi ostalih proizvodnih usluga Troškovi neproizvodnih usluga Troškovi premije osiguranja Troškovi poreza Troškovi istraživanja Troškovi zakupnina Troškovi reprezentacije Troškovi platnog prometa Troškovi članarina Troškovi reklame i propagande Troškovi sajmova Ostali troškovi Ukupno 1.006 250.926 14.778 167. TROŠKOVI ZARADA.131. kao i da nastavi sa smanjenjem i racionalizacijom broja zaposlenih u procesu restruktuiranja.953 hiljade dinara ostaje da se povuče u 2007. BEOGRAD NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE Za 2006.199.886 98.193.000 hiljada dinara (Napomena 21(b)) bespovratnih sredstava od Minstarstva za rad.JP “ŽELEZNICE SRBIJE“. dok iznos od 40.992 244.072 95. godine ima 19. Korigovano 11. decembra 2006. 485.587.398 4.114 599.774. Nematerijalna ulaganja (Napomena 4) Građevinski objekti (Napomena 5) Postrojenja i oprema (Napomena 5) Investicione nekretnine (Napomena 5) Ukupno 13.975 362 8.335 6.004 5.

godini najvećim delom se odnose na održavanje vučnih vozila (putnička i teretna kola) u iznosu od 980. evidentirani su u poslovnim knjigama Preduzeća na osnovu procene koju je ispostavila Zajednica jugoslovenskih železnica. godine. Korigovano 3.108 hiljada dinara. Troškovi transportnih usluga koji u 2006. godinu potcenjeni za iznos od 60. godini iznose 1.178. Stvarni obračun ovih troškova za navedeni period utvrđen je u 2007. godine knjigovodstveno evidentirani na osnovu mesečnih saldacionih obračuna realizovanih i raspoređenih transportnih prihoda i troškova iz unutrašnjeg i međunarodnog saobraćaja koje je Preduzeću ispostavljala Zajednica Jugoslovenskih železnica.607.975 2005.705.430. FINANSIJSKI PRIHODI 2006.516 69.114 hiljada dinara. pripadajući deo troškova kolske najamnine teretnih vozila u međunarodnom saobraćaju iznosi 1.103 7. godinu Iznosi su iskazani u hiljadama dinara. FINANSIJSKI RASHODI 2006. Saldacioni obračuni se sastavljaju na osnovu kontokorentnih obračuna sa stranim železničkim upravama i po osnovu raspodele sa Željeznicama Crne Gore. najvećim delom.920 hiljada dinara kao i na održavanje zgrada za obavljanje delatnosti u iznosu od 187.690 1.998 3. marta 2007.695.664 570. Navedeni troškovi su do kraja 2006.287 52.258.672.530 27.657.704 4. Korigovano 40.943 54 . (b) 26. godine. Rashodi kamata Negativne kursne razlike Ostali finansijski rashodi Ukupno 1.244.770. u ukupnom iznosu od 1. Korekcija rashoda izvršena je 31. održavanje vučnih vozila (lokomotiva) u iznosu od 350.921.136 48.938 2005. osim ukoliko nije drugačije naznačeno 25. Prihodi od kamata Pozitivne kursne razlike Ostali finansijski prihodi Ukupno 446 4.571 hiljada dinara.518 hiljada dinara. Od navedenog iznosa. (a) OSTALI POSLOVNI RASHODI (Nastavak) Troškovi usluga održavanja nastali u 2006.JP “ŽELEZNICE SRBIJE“.350 680. i po istom je utvrđeno da su troškovi za 2006.936 hiljada dinara. Troškovi za zajedničku upotrebu teretnih i putničkih kola u međunarodnom saobraćaju za novembar i decembar mesec 2006. godini.442 hiljade dinara. održavanje pruge u iznosu od 173. BEOGRAD NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE Za 2006. se odnose na troškove za zajedničku upotrebu teretnih i putničkih kola u međunarodnom i unutrašnjem saobraćaju.087 hiljada dinara.024 4.468 14.

866 6.742 hiljade dinara.307 27.669 1.742 2.879 3. 81/3 od 29.694 8. osim ukoliko nije drugačije naznačeno 28.105. najvećim delom se odnose na otpis obaveze Preduzeća od strane Fonda za finansiranje stanova solidarnosti. godini se najvećim delom odnose na prihode po osnovu naknade štete od osiguravajućih društava u iznosu od 105. godini iznose 196. Ostali prihodi ostvareni u 2006.464 hiljade dinara i otpis obaveza u skladu sa Izveštajem o popisu u iznosu od 7. marta 2006.057 hiljada dinara.922 1. dobitke od prodaje kratkoročnih hartija od vrednosti u iznosu od 9. Korigovano 371.JP “ŽELEZNICE SRBIJE“.192 49.050 hiljada dinara. Beograd u skladu sa Sporazumom br. godinu Iznosi su iskazani u hiljadama dinara.970 6. postrojenja i opreme (Napomena 5) Dobici od prodaje materijala Viškovi Prihod od ukidanja ispravke vrednosti potraživanja Naplaćena otpisana potraživanja Prihodi po osnovu efekata ugovorene zaštite od rizika Prihodi od smanjenja obaveza (a) Prihod od usklađivanja vrednosti ostale imovine Prihodi od ukidanja dugoročnih rezervisanja Ostali prihodi (b) Ukupno 2005.828 352. OSTALI PRIHODI 2006.997 40.343 (a) Prihodi od smanjenja obaveza koji u 2006.865 87.035 hiljada dinara. godine u iznosu od 95.023 137. BEOGRAD NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE Za 2006.083 hiljade dinara i prihode po osnovu naknade štete od drugih pravnih i fizičkih lica u iznosu od 12. Dobici od prodaje nekretnina.672 44.456 82.690 196.428 887.380 352. (b) 55 .346 104.463 113.

334 hiljade dinara. kao i na fakture dobavljača koje se odnose na nabavke robe odnosno izvršenih usluga iz ranijih godina.830 1. postrojenja i opreme u 2006.175 hiljada dinara i na gubitke po osnovu rashodovanja u okviru procesa rekonstrukcije lokomotiva u iznosu od 240.660 186.333 hiljade dinara i troškove kolske dangubnine u iznosu od 2.025. se najvećim delom odnose na gubitke po osnovu prodaje teretnih vagona. BEOGRAD NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE Za 2006. kulturne.937 2. postojenja i opreme (a) Gubici po osnovu prodaje učešća u kapitalu (Napomena 6(a)) Gubici po prodaje materijala Manjkovi po popisu Rashodi po osnovu ugovorenih efekata zaštite od rizika Direktan otpis potraživanja Obezvređenje dugoročnih finansijskih plasmana Obezvređenje potraživanja i kratkoročnih finansijskih plasmana Obezvređenje zaliha materijala i robe Obezvređenje ostale imovine Ostali rashodi (b) Ukupno 769.485 1.542 14.313 2005.024 (248. Rashodi po osnovu ispravke grešaka iz ranijih godina se najvećim delom odnose na usaglašavanje sa javnim komunalnim preduzećima za 2005.166. godini.205 1. kapitalne gubitke nastale prilikom prodaje stanova solidarnosti u iznosu od 8.146. NETO GUBITAK POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA 2006. OSTALI RASHODI 2006.118 hiljada dinara.781 9.000 213.543 32. 56 . kazne za privredne prestupe i prekršaje u iznosu od 2. lokomotiva i drumskih vozila u iznosu od 478. godini najvećim delom se odnose na naknadu štete trećim licima u iznosu od 24. godinu. godinu Iznosi su iskazani u hiljadama dinara.JP “ŽELEZNICE SRBIJE“.746 hiljada dinara.624 5.098 14.644) (153. ostale rashode po osnovu nepredviđenih događaja u iznosu od 13.442 4. izdatke za humanitarne.676. zdravstvene. Prihodi po osnovu ispravke grešaka iz ranijih godina Rashodi po osnovu ispravke grešaka iz ranijih godina Neto gubitak poslovanja koje se obustavlja 95.595 20.052 hiljade dinara.442 hiljade dinara (Napomena 5). obrazovne. troškove usluga za smeštaj i ishranu đaka u iznosu od 16.480 1.855 4.064 873 46. Ostali rashodi nastali u 2006.153 92.232 hiljade dinara.678 2.120 (a) Gubici po osnovu rashodovanja i prodaje nekretnina. naučne i verske namene u iznosu od 15.819 38.142 hiljade dinara. osim ukoliko nije drugačije naznačeno 29.899 11.620) 2005. Korigovano 1.870 11. troškove sudskih sporova u iznosu od 15. Korigovano - (b) 30.191. Gubici po osnovu rashodovanja i prodaje nekretnina.313 hiljada dinara.

o. Potraživanja po osnovu datih avansa CIP d.580 12. godine proistekla iz transakcija sa zavisnim i pridruženim preduzećima prikazana su u sledećoj tabeli: 2006.453 39. decembra 2006.590 47.o.861 25.o.590 4.o. Beograd Ukupno aktivna vremenska razgraničenja 20. Beograd Ostali Ukupno potraživanja iz specifičnih poslova.. Beograd Želkomerc d.225 2005.034 238.. Beograd Beogradski čvor d.o.635 68.o.o.200 238..o. neto (Napomena 7) Potraživanja od kupaca Železnički integralni transport d.JP “ŽELEZNICE SRBIJE“..453 - 57 .451 10. Beograd Zaštitna radionica d. neto (Napomena 8(a)) Potraživanja iz specifičnih poslova Beogradski čvor d..546 1.o. Beograd Pron-Invest d..o.220 248 8 12 23. (a) TRANSAKCIJE SA POVEZANIM PRAVNIM LICIMA Potraživanja i obaveze Stanja potraživanja i obaveza na dan 31...o.200 238.o. Beograd CIP d. Korigovano 20. godinu Iznosi su iskazani u hiljadama dinara. neto (Napomena 8(b)) Aktivna vremenska razgraničenja CIP d.o. osim ukoliko nije drugačije naznačeno 31.o..o.000 27.o.o.o.o. Beograd Zaštitna radionica d. Beograd Ukupno kupci. BEOGRAD NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE Za 2006.269 107 13. Beograd Zaštitna radionica d.200 47..977 16 38 2.407 21. i 2005.o.380 285.o. Beograd Ukupno dati avansi.o.

Beograd Železnički integralni transport d.o. Beograd Beogradski čvor d. osim ukoliko nije drugačije naznačeno 31. Beograd Ukupni prihodi RASHODI CIP d. Beograd CIP d..o.383 137. Beograd Ukupni rashodi Neto rashodi 2005.o.063 27. godinu prikazani su u sledećoj tabeli: 2006..o.o.o..497 (b) Prihodi i rashodi Prihodi i rashodi iz transakcija sa zavisnim i pridruženim preduzećima za poslovnu 2006.o.. Beograd Pron-Invest d.514 47.o.o. Beograd Zaštitna radionica d.o. (a) TRANSAKCIJE SA POVEZANIM PRAVNIM LICIMA (Nastavak) Potraživanja i obaveze (Nastavak) 2006.o.o. Beograd Beogradski čvor d.o.o.o. Beograd Ukupno primljeni avansi (Napomena 16(a)) Obaveze prema dobavljačima Železnički integralni transport.098 91 118 4.o..514 300..o..o.036 120. Beograd Želkomerc d.448 2.002 (236.785 241.o.o...768 162. Beograd Želkomerc d.o.. i 2005. Beograd Ukupno dobavljači (Napomena 16(b)) 7 7 2005.147 220.557 43 2. Beograd Železnički integralni transport d.814 19.740 50.o.498 66 15.o.486 92 309. godinu Iznosi su iskazani u hiljadama dinara. Beograd Pron-Invest d.o. Primljeni avansi Železnički integralni transport d..593 49.o. Beograd Pron-Invest d... Beograd Zaštitna radionica d.o.663 5. Beograd Zaštitna radionica d..o.590 4.180 1. PRIHODI CIP d.o.o.522) 58 .o.424 61 10 2.o.o.440 2.o. Beograd Želkomerc d. BEOGRAD NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE Za 2006.671 164.052 3.o. Beograd Želkomerc d.048 3.578) 254.JP “ŽELEZNICE SRBIJE“. Korigovano 7 56 63 2.o.o.. Korigovano 69 1.193 (297.

godinu Iznosi su iskazani u hiljadama dinara.718) 2005. 59 .718 (12.821 1. nekretnina.869 (6.520 313. Tekući poreski rashod Odloženi poreski rashod Ukupno poreski rashod perioda (374. (a) POREZ NA DOBITAK Komponente poreza na dobitak 2006.752) (12. osim ukoliko nije drugačije naznačeno 32.304.289) (374.718) 11. BEOGRAD NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE Za 2006.288.804.110 2005.360) 12. Korigovano (18.201 310. Korigovano - (b) Usaglašavanje iznosa tekućeg poreza na dobitak i proizvoda dobitka/(gubitka) pre oporezivanja i propisane poreske stope 2006.579. decembra 374.JP “ŽELEZNICE SRBIJE“.884.976) (70. kao i na privremene razlike nastale po osnovu revalorizacije vučnih vozila.289 929.508 (17.241 517.289) - (c) Odložene poreske obaveze Odložene poreske obaveze se odnose na privremene razlike između knjigovodstvene vrednosti nematerijalnih ulaganja.289) 2005.205) 70. januara Odloženi porezi evidentirani na teret bilansa uspeha Odloženi porezi nastali po osnovu procene vučnih vozila evidentirani na teret revalorizacionih rezervi Stanje na dan 31.289) (374.520) - (374. postrojenja i opreme i njihove poreske osnove po osnovu primena različitih stopa amortizacije u knjigovodstvene i poreske svrhe. Gubitak pre oporezivanja Kapitalni (dobici)/ gubici Efekti stalnih razlika Efekti privremenih razlika Osnovica za oporezivanje Kapitalni dobitak/ (gubitak) Preneti kapitalni gubici iz ranijih godina Tekući porez prikazan u poreskom bilansu Efekti odloženih poreza Efekti primene različitih stopa amortizacije za knjigovodstvene i poreske svrhe Porez na dobitak prikazan u bilansu uspeha – poreski rashod perioda (6. Promene na odloženim poreskim obavezama u toku godine prikazane su u sledećoj tabeli: 2006. Stanje na dan 1.

Konačan ishod sudskih sporova u toku je neizvestan. odnosno 79% salda obaveza prema dobavljačima u zemlji. godine iznosi 157.100 sporova. USAGLAŠAVANJE POTRAŽIVANJA I OBAVEZA U skladu sa Pravilnikom o računovodstvu i računovodstvenim politikama Preduzeća. za sada. Vrednost sporova pokrenutih protiv Preduzeća u toku 2006. U mnogim sporovima veštačenja su u toku.071 hiljadu dinara). Konačan ishod ovih sudskih sporova se.071 hiljadu dinara (31. stručne službe Preduzeća dostavljaju izvode otvorenih stavki svojim dužnicima i poveriocima sa 31. Ukupna vrednost sporova u kojima se Preduzeće javlja kao tužilac iznosi 1. decembar 2005.839 hiljada dinara. godine izvršilo postupak usaglašavanja potraživanja i obaveza iskazanih u poslovnim knjigama na taj datum. BEOGRAD NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE Za 2006.700 sudskih sporova.547. na dan 31.JP “ŽELEZNICE SRBIJE“. formirana rezervisanja za potencijalne gubitke koji mogu proisteći iz navedenih sporova iznose 36. a tuženi u 1. decembra 2006. Kao što je obelodanjeno u Napomeni 12. SUDSKI SPOROVI Preduzeće je tuženi. uz finansijske izveštaje.830. oktobrom svake poslovne godine i tako sprovode postupak usaglašavanja potraživanja. godine: 36. 60 . na dan 31. 34. od čega se Preduzeće javlja kao tužilac u oko 1. Poverioci dostavljaju izvode otvorenih stavki sa 31. ukupna vrednost sporova koje su pravna lica pokrenula protiv Preduzeća iznosi 1.800 sudskih sporova koji se trenutno vode kod nadležnih sudova. a postupci su u različitim fazama. oktobrom ili 31. godine.726 hiljada dinara. Prema izveštaju Pravnog sektora Preduzeća. Preduzeće je sa 31. čime je potvrđeno i usaglašeno 88% salda potraživanja od kupaca u zemlji. decembra 2006. ne uzimajući u obzir eventualne zatezne kamate i sudske troškove po ovom osnovu. osim ukoliko nije drugačije naznačeno 33. odnosno tužilac u gotovo 2. Rukovodstvo Preduzeća procenjuje da neće nastati materijalno značajni gubici po osnovu ishoda navedenih sudskih sporova u toku. Utuženi iznosi potiču iz različitih perioda utuženja i ne uključuju eventualne efekte po osnovu zateznih kamata i sudskih troškova. oktobrom 2006. godinu Iznosi su iskazani u hiljadama dinara. godine. ne može predvideti sa prihvatljivom sigurnošću. decembrom svake poslovne godine i na taj način se sprovodi postupak usaglašavanja obaveza.158 hiljada dinara.

692. odnosno 224.774. Dug Preduzeća prema Hrvatskim železnicama koji navedenim Sporazumom nije definitivno utvrđen i usaglašen.748.259.61% po drugoj tranši.34. u procenjenom iznosu od EUR 15. osim ukoliko nije drugačije naznačeno 35. Shodno odredbama navedenog Sporazuma. marta 2003.809. Beograd. Nova glavnica treba da bude otplaćena u polugodišnjim ratama počev od oktobra 2012. iznosi EUR 24. godine. POTENCIJALNE OBAVEZE Jugoslovenske železnice su 17.75% na godišnjem nivou.477.63.39.77 i EUR 863. novoformirana glavnica duga iznosi USD 615.010 hiljada dinara na dan 31. odnosno 1. godine do novembra 2024. godine otpisan za 51% po prvoj tranši odnosno 30.05.766. Kamata se obračunava počev od aprila 2007. godine potpisale Globalni sporazum o izmirenju duga Jugoslovenskih železnica prema železničkim preduzećima uključenim u globalni bilans za period od 1992. Realizacija navedenog Sporazuma i utvrđivanje statusa navedenog duga biće predmet daljih dogovora ugovornih strana. uz polugodišnji obračun. 36. Iznos obaveze prema poveriocima Londonskog kluba utvrđen na dan 30. odnosno 1. septembra 2004.93.250. Kamata se obračunava po bilateralnim sporazumima Republike Srbije i poverilaca Pariskog kluba. po osnovu kredita Evropske investicione banke za koji je garanciju izdala Investbanka a.843. godinu Iznosi su iskazani u hiljadama dinara.d. a pod okriljem Međunarodne železničke unije (UIC). godine. Nova glavnica. Rukovodstvo Preduzeća smatra da se ishod tih pregovora.99.405. godine do 1995. (a) DOGAĐAJI NAKON DATUMA BILANSA STANJA Ugovorom o regulisanju međusobnih odnosa potpisanim 12. godine između Preduzeća i Agencije za osiguranje depozita. februara 2007. decembra 2006. u stečaju. godine. godine do oktobra 2016.452. Nakon obračuna kamate. godine do marta 2024. osim preostalog dela obaveza prema austrijskim železnicama u iznosu od EUR 2. CHF 185. juna 2003.822.763.710.281. uvećana za kamatu. za sada. BEOGRAD NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE Za 2006.51. godine po kamatnoj stopi EURIBOR.200. Ugovorom je predviđeno da nova glavnica duga. CHF 193.13 i EUR 995. Preduzeće je tokom 2006. Beograd (Agencija) regulisane su obaveze Preduzeća prema Republici Srbiji koju zastupa Agencija. godine izmirilo sve usaglašene obaveze prema inostranim železnicama.58.065 hiljada dinara (Napomena 14(c)). uvećana za kamatu. ne može pouzdano proceniti. i pre kamate iznosi USD 521. Ugovorom je definisana otplata obaveza u polugodišnjim anuitetima počev od septembra 2008. po osnovu obaveza Preduzeća preuzetih od strane Republike Srbije prema poveriocima Pariskog i Londonskog kluba. Ugovorom je definisana otplata obaveza u polugodišnjim anuitetima počev od maja 2010. Kamata se obračunava po stopi od 3.451. godine. 61 . Ugovorom je takođe utvrđen iznos obaveze Preduzeća prema Republici Srbiji odnosno Agenciji.836. decembra 2006. na dan potpisivanja ugovora iznosi USD 19.419.157 hiljada dinara. godine otpisan je 62%. Prema evidenciji Hrvatskih železnica koje vrše i obračun kamate na glavnicu duga iz globalnog bilansa u skladu sa Objavom UIC broj 311.JP “ŽELEZNICE SRBIJE“. Ugovorom je iznos obaveze prema poveriocima Pariskog kluba utvrđen na dan 22. godine ovaj dug iznosi EUR 21. godine. polugodišnje unazad i dospeva počev od marta 2007.21. na dan 31. godine nije evidentiran u poslovnim knjigama Preduzeća. odnosno pre kamate iznosi USD 18.911.

postrojenja i opreme na dan 1. godine do 5.021 hiljadu dinara i obaveze za kamate u iznosu od 147. Beograd.5000 124. Narodna banka Srbije je.5048 49. 37. Navedenim Zaključkom je definisano da će se procena vrednosti osnovnih sredstava uknjižiti pod datumom 1. juna 2007. godine.9380 9. godine. februara 2007. juna 2007. u čijoj su nadležnosti banke u stečaju i potraživanja Republike Srbije od krajnjih korisnika u okviru Pariskog i Londonskog kluba poverilaca. januar 2007.6 milijardi dinara.1569 8. Identifikacija i procena vrednosti službenih stanova u okviru poslovnih objekata Preduzeća. i Priznavanje sredstava čija je pojedinačna nabavna vrednost u vreme nabavke veća od dinarske protivvrednosti EUR 500 kao stalnih sredstava.6153 54. kao podloga za konačnu procenu vrednosti imovine koja će se uknjižiti u poslovne knjige Preduzeća. decembra 2006. za pojedine strane valute su: U dinarima 2005. godine prihvaćeni su rezultati procene.884 hiljade dinara). a koje nisu iz objektivnih razloga aktivirane. Priština kao poslovne banke. (c) (d) Generalni direktor je dana 5. godine. godine doneo odluku kojom je predviđeno da Sektor za informacione sisteme i informatičke tehnologije procenitelju dostavi korigovane liste sredstava na dan 1. uputila Preduzeće da se za dalji status ove obaveze obrati Agenciji. korišćeni za preračun deviznih pozicija bilansa stanja na dan 31. koja je izvršena na bazi Ugovora o proceni vrednosti imovine između Preduzeća i Ekonomskog fakulteta.JP “ŽELEZNICE SRBIJE“. osim ukoliko nije drugačije naznačeno 36. godine uz sprovedene sledeće postupke: • • • • • Aktuelizaciju izvršene procene vrednosti nekretnina. BEOGRAD NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE Za 2006. Uključivanje svih promena na osnovnim sredstvima knjiženim tokom 2006. juna 2007. obaveza Preduzeća po osnovu kredita “EDC“ Kanada.437 odnosno 294. Naučno – Istraživački centar i aneksa ovog ugovora (Napomena 5). Ukupne obaveze iskazane u poslovnim knjigama Preduzeća iznose 291. a da procena bude dostavljena Preduzeću do 30.7364 85. Narodna Skupština Republike Srbije je 23.0000 117.2189 0. preko Kosovske banke. i 2005. januara 2007.725. EUR GBP USD JPY CHF SEK 79. godinu. Vršenje procene vrednosti investicija u toku koje su u funkciji. iznosi EUR 3. godine usvojila Zakon o budžetu za 2007. godine. marta 2007.0864 62 .5085 72.8577 59.905 hiljada dinara (Napomene 15 i 17(a) dospele obaveze u iznosu od 144. Na osnovu Zaključka Upravnog Odbora od 27. godine. 2006. januara 2007. godine u funkcionalnu valutu. ovim dopisom. Zakonom je predviđen iznos subvencija za Preduzeće od 10.9757 0.310 hiljada dinara. godinu Iznosi su iskazani u hiljadama dinara. juna 2007. (b) DOGAĐAJI NAKON DATUMA BILANSA STANJA (Nastavak) U skladu sa dopisom Narodne banke Srbije od 27. DEVIZNI KURSEVI Zvanični devizni kursevi Narodne banke Srbije.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful