P. 1
Ztp Beograd Izvestaj Revizora i Pojedinacni Finansijski Izvestaji 2006

Ztp Beograd Izvestaj Revizora i Pojedinacni Finansijski Izvestaji 2006

|Views: 124|Likes:
Published by Ana Lazic

More info:

Published by: Ana Lazic on Mar 12, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/09/2013

pdf

text

original

JAVNO PREDUZEĆE “ŽELEZNICE SRBIJE“, BEOGRAD

Finansijski izveštaji za 2006. godinu i

Izveštaj nezavisnog revizora

JAVNO PREDUZEĆE “ŽELEZNICE SRBIJE“, BEOGRAD
Finansijski izveštaji za 2006. godinu i

Izveštaj nezavisnog revizora

JP “ŽELEZNICE SRBIJE“, BEOGRAD

SADRŽAJ Strana IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA 1–6

IZJAVA RUKOVODSTVA FINANSIJSKI IZVEŠTAJI Bilans stanja Bilans uspeha Izveštaj o promenama na kapitalu Izveštaj o tokovima gotovine

7

8 9 10 11

NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE

12 – 62

decembra 2006. niti je to učinjeno naknadno. godine.578. Zbog prirode računovodstvenih evidencija koje vodi Preduzeće. izuzev za vučna vozila za koja je utvrđena tržišna vrednost. godine i odgovarajući bilans uspeha. Status i vlasništvo nad ovim sredstvima Preduzeća su neizvesni. postrojenja i opreme Preduzeća izvršena je sa stanjem na dan 31. decembra 2003. godine priznata je kao verovatna nabavna vrednost na dan 1. Tom prilikom. i 5. godine. decembra 2006. Odgovornost rukovodstva obuhvata: uspostavljanje. decembra 2000. Kao što je obelodanjeno u Napomeni 5. decembra 1997. Preduzeće je u toku 2006. decembra 2006. a efekti procene evidentirani su u poslovnim knjigama Preduzeća 31. neotpisana vrednost nekretnina. odnosno do 31. Odgovornost rukovodstva za finansijske izveštaje Rukovodstvo Preduzeća je odgovorno za sastavljanje i istinito prikazivanje ovih finansijskih izveštaja u skladu sa računovodstvenim propisima važećim u Republici Srbiji. decembra 2000. decembra 2006. januara 2004. Neotpisana vrednost nekretnina.IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA UPRAVNOM ODBORU JAVNOG PREDUZEĆA “ŽELEZNICE SRBIJE“. odabir i primenu odgovarajućih računovodstvenih politika i korišćenje računovodstvenih procena koje su razumne u datim okolnostima. usled čega ne vrši obračun amortizacije istih od 2001. postrojenja i opreme Preduzeća na dan 31. godine. Navedena sredstva Preduzeće nije u mogućnosti da koristi. godine. nismo bili u mogućnosti da procenimo iznos neobračunate amortizacije za navedeni period i efekte na iskazanu neotpisanu vrednost nekretnina. godine. izveštaj o promenama na kapitalu i izveštaj o tokovima gotovine za godinu koja se završava na taj dan. Preduzeće poseduje nekretnine.850 hiljada dinara. nastale usled kriminalne radnje ili greške. utvrđena je tako što je procenjena vrednost nekretnina. kao i pregled značajnih računovodstvenih politika i napomene uz finansijske izveštaje. postrojenja i opremu koja su locirana na teritoriji Kosova i Metohije. vrednost sredstava koja je evidentirana. godine. Amortizacija za navedeni trogodišnji period nije obračunata prilikom evidentiranja efekata procene. postrojenja i opreme Preduzeća na dan 31. postrojenja i opreme na dan 31. uz finansijske izveštaje.976 hiljada dinara. koji se nalaze na teritoriji Republike Srbije. koji obuhvataju bilans stanja na dan 31. godine proknjižilo prodaju teretnih vagona u iznosu neotpisane vrednosti od 56. postrojenja i opreme koja su locirana na teritoriji Kosova i Metohije iskazana u poslovnim knjigama Preduzeća na dan 31. godine. godine iznosi 17. decembra 2006. BEOGRAD Angažovani smo da izvršimo reviziju priloženih finansijskih izveštaja Javnog preduzeća “Železnice Srbije“. Procena vrednosti nekretnina. prilikom prve primene novih računovodstvenih propisa Republike Srbije.441. primenu i održavanje internih kontrola koje su relevantne za sastavljanje i istinito prikazivanje finansijskih izveštaja koji ne sadrže materijalno značajne pogrešne iskaze.748 hiljada dinara. . uz finansijske izveštaje. godine iznosi 219. Revalorizovana vrednost navedenih nekretnina.5. a koji su knjigovodstveno evidentirani kao sredstva na teritoriji Kosova i Metohije. postrojenja i opreme revalorizovana za period od dana procene do 31. Kao što je obelodanjeno u Napomenama 2. Beograd (u daljem tekstu “Preduzeće”).

Shodno tome. godine iznose 1. postavljenih i zaposlenh lica kod korisnika sredstava u društvenoj svojini (“Službeni glasnik Republike Srbije“. Preduzeće je u 2007. Preduzeće nije procenilo nadoknadivu vrednost učešća u kapitalu zavisnih i pridruženih pravnih lica i. uz finansijske izveštaje. Za prodajnu vrednost stanova koji nisu bili evidentirani u poslovnim knjigama. 2 . odnosno 40 godina.IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA (Nastavak) UPRAVNOM ODBORU JAVNOG PREDUZEĆA “ŽELEZNICE SRBIJE“. godine. godine. na osnovu raspoložive dokumentacije. 76/2002. od kojih 28 stanova nije bilo evidentirano u poslovnim knjigama Preduzeća. godine nisu usaglašena sa odgovarajućim iznosom kapitala povezanih pravnih lica. godine. koji nisu bili evidentirani u poslovnim knjigama Preduzeća. odnosno iznos za koji je eventualno potrebno izvršiti umanjenje vrednosti učešća u kapitalu po osnovu obezvređenja na dan 31. prodalo 7 stanova u iznosu prodajne vrednosti od 2. postrojenja i opreme i njihove poreske osnove po osnovu primena različitih stopa amortizacije u knjigovodstvene i poreske svrhe. godine iznose 463. Pored toga. 41/2002. godini evidentiralo potraživanja od zaposlenih i dobitke od prodaje nekretnina u iznosu od 11.092 hiljade dinara. Preduzeće je u 2006. decembra 2006.304. godini. decembra 2006.110 hiljada dinara i iste su nastale kao rezultat privremenih razlika između knjigovodstvene vrednosti nematerijalnih ulaganja. decembra 2006. svojim zaposlenima daje kredite za otkup stanova iz fondova za solidarnu stambenu izgradnju. S obzirom da zbog pitanja iznetih u prethodnim pasusima nismo mogli da se uverimo u realnost iskazanog stanja nekretnina. učešća u kapitalu povezanih pravnih lica na dan 31. Pored toga. odložene poreske obaveze Preduzeća na dan 31. kao ni u ukupan broj stanova Preduzeća dobijenih od fondova za solidarnu stambenu izgradnju. BEOGRAD Kao što je obelodanjeno u Napomeni 32(c) uz finansijske izveštaje. potrebnu ispravku vrednosti po osnovu obezvređenja vrednosti istih na dan bilansa stanja u skladu sa zahtevima MSFI. do datuma ovog izveštaja. Preduzeće je u 2006. na osnovu toga. decembra 2006. Preduzeće shodno Uredbi o rešavanju stambenih potreba izabranih.821 hiljada dinara.332 hiljade dinara. nismo bili u mogućnosti da se uverimo u knjigovodstvenu vrednost stanova na dan 31. nekretnina. br. postrojenja i opreme na dan 31. Kao što je obelodanjeno u Napomeni 6. nismo bili u mogućnosti da utvrdimo da li iskazana vrednost navedenih plasmana prevazilazi njihovu nadoknadivu vrednost. kao i po osnovu revalorizacije vučnih vozila. godini dalo u otkup 49 stanova. Pored toga. shodno tome nismo bili u mogućnosti ni da se uverimo u realnost iskazanog stanja odloženih poreskih obaveza. promene računovodstvenih procena i greške“. Imajući u vidu napred izneto. decembra 2006. na period do 20. uz finansijske izveštaje. učešća u kapitalu povezanih pravnih lica evidentirana u poslovnim knjigama Preduzeća na dan 31. Kao što je obelodanjeno u Napomeni 6. decembra 2006. 125/2003 i 88/2004). Preduzeće je celokupan iznos odloženih poreskih obaveza evidentiralo u tekućoj godini i nije izvršilo usklađivanje uporednih podataka za efekte korekcije grešaka iz ranijeg perioda u skladu sa MRS 8 “Računovodstvene politike.

065 hiljada dinara. Obaveze prema inostranim poveriocima su preuzete od strane Republike Srbije.d. Pored toga. zalihe iskazane u poslovnim knjigama Preduzeća na dan 31.122 hiljade dinara. uz finansijske izveštaje. godine nije vršilo umanjenje vrednosti neaktivnih i zastarelih zaliha. godine iznose 2. kao što je obelodanjeno u Napomenama 13(d) i 13(e) uz finansijske izveštaje. godine u okviru aktivnih vremenskih razgraničenja evidentiralo dug prema Austrijskim železnicama (OeBB) po osnovu Globalnog sporazuma o izmirenju duga Jugoslovenskih železnica prema železničkim preduzećima uključenim u globalni bilans za period od 1992. i predviđeno je da regulisanje međusobnih prava i obaveza Preduzeća i Republike Srbije treba da bude predmet posebnog ugovora. godine. godine iznosi 687. Na osnovu raspoložive dokumentacije. Novi Sad. godine manje iskazane. godine do 1995. BEOGRAD Kao što je obelodanjeno u Napomeni 7. koji do datuma izdavanja ovog izveštaja nije potpisan. Preduzeće nije dobijalo kamatne obračune i nije evidentiralo kamate od 2002. decembra 2006. decembra 2006. Preduzeće je u 2006. izvršila konverziju duga iz USD u EUR.843.183.873 hiljade dinara. Kao što je obelodanjeno u Napomeni 13(d) uz finansijske izveštaje. godine doneo odluku da se sa aktivnih zaliha na evidenciju neaktivnih zaliha prenesu zalihe u iznosu od 926. godine do 31. decembra 2006. Kao što je obelodanjeno u Napomeni 10. i 2006. godini izvršilo ispravku vrednosti za sva potraživanja nastala pre 2005. a gubitak tekuće godine potcenjen za navedeni iznos. Luksemburg po kreditima za koje je inicijalni garant bila Panonska banka a. dok zalihe koje nisu trošene u periodu dužem od 3 godine iznose 413.845 hiljada dinara. Zbog prirode dokumentacije i računovodstvene evidencije Preduzeća. odnosno da li je potrebno i u kom iznosu izvršiti ispravku vrednosti neaktivnih i zastarelih zaliha.d. Preduzeće je na dan 31.729 hiljada dinara. dok je gubitak ranijih godina potcenjen za isti iznos. godini.184 hiljade dinara. kao i za potraživanja utužena u 2005. Procenjena vrednost neproknjiženih kursnih razlika po ovom kreditu iznosi 831. decembra 2006. odnosno navedeni dug je u poslovnim knjigama Preduzeća i dalje evidentiran u USD. Na taj način su aktivna vremenska razgraničenja na dan 31. Ukupna vrednost zaliha koje nisu trošene u periodu dužem od jedne i kraćem od tri godine iznosi 373.. Upravni odbor Preduzeća je na sednici održanoj 13 februara 2007.IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA (Nastavak) UPRAVNOM ODBORU JAVNOG PREDUZEĆA “ŽELEZNICE SRBIJE“. nismo bili u mogućnosti da se uverimo da je vrednost zaliha na dan 31. decembra 2006. godine svedena na njihovu neto prodajnu vrednost. godine. nismo bili u mogućnosti da utvrdimo da li je i u kom iznosu potrebno izvršiti dodatnu ispravku vrednosti po osnovu obezvređenja potraživanja radi svođenja na njihovu nadoknadivu vrednost na dan 31.641 hiljadu dinara. Kao što je obelodanjeno u Napomeni 8(a) uz finansijske izveštaje. u ukupnom iznosu od 224. godine. čime su obaveze po dugoročnim kreditima na dan 31. Preduzeće na dan 31. Republika Srbija je prilikom preuzimanja obaveza Preduzeća po kreditu prema Međunarodnoj banci za obnovu i razvoj. neto potraživanja od kupaca na dan 31. Vašington i Evropskoj investicionoj banci. 3 . godine više iskazana. uz finansijske izveštaje. godine iznose 3. decembra 2006. kao i da se krene u postupak prodaje zaliha u skladu sa propisanim procedurama.260 hiljada dinara. Novi Sad. decembra 2006. kao i činjenice da Preduzeće nema definisane strateške zalihe koje bi se izuzele iz razmatranja starosne strukture. godine po osnovu obaveza prema Međunarodnoj banci za obnovu i razvoj. Procenjeni iznos neproknjiženih kamata za period od 2002. decembra 2006. decembra 2006. Preduzeće nije izvršilo konverziju duga u EUR. Vašington za koji je inicijalni garant bila Panonska banka a.

angažovalo Naučnoistraživački centar Ekonomskog fakulteta. obaveze po osnovu međunarodnog saobraćaja iznose 2. decembra 2006. Priloženi finansijski izveštaji ne uključuju rezervisanja za naknade zaposlenima po osnovu otpremnina za odlazak u penziju nakon ispunjenih uslova. godine. nismo bili u mogućnosti da se uverimo u realnost iskazanog stanja obaveza i potraživanja Preduzeća koje proističu iz međunarodnog železničkog putničkog i robnog saobraćaja. Preduzeće nije izvršilo procenu iznosa plaćenih odsustava na koja zaposleni imaju pravo u narednom računovodstvenom periodu za usluge izvršene do datuma bilansa stanja. Istovremeno je izvršeno preknjižavanje dela obaveza i potraživanja prema stranim železničkim upravama koje su bile evidentirane u poslovnim knjigama Zajednice JŽ. godinom. godine. skrećemo pažnju na sledeća pitanja: (a) Kao što je obelodanjeno u Napomenama 5. decembra 2006. Analitički pregled dobijen od strane Zajednice JŽ na osnovu kojeg je Preduzeće izvršilo uknjižavanje obaveza i potraživanja na dan 31.434. obuhvatio je evidenciju Zajednice JŽ za kontokorentne obračune sa stranim železničkim upravama zaključno sa kontokorentnim obračunima za novembar 2006. evidentiran u poslovim knjigama Preduzeća na osnovu analitičkih pregleda dobijenih od strane Zajednice JŽ.864. iznose 289. i 36(d) uz finansijske izveštaje. najveći deo obaveza po osnovu međunarodnog saobraćaja. Pored toga. januar 2006.677. Beograd da izvrši procenu vrednosti nekretnina.294 hiljade dinara. već je na osnovu Zaključka Upravnog odbora Preduzeća prihvaćena kao podloga za konačnu procenu vrednosti koja će se evidentirati u poslovnim knjigama sa stanjem na dan 1. godine iznose 9. Kao što je obelodanjeno u Napomeni 16(b) uz finansijske izveštaje. BEOGRAD Kao što je obelodanjeno u Napomeni 15. Neusaglašene obaveze sa poveriocima po osnovu kredita. sa kojima je sproveden postupak nezavisne potvrde stanja. Preduzeće je na osnovu Ugovora o proceni vrednosti od 6.310 hiljada dinara (EUR 13. januar 2007. ne izražavamo mišljenje o priloženim finansijskim izveštajima Preduzeća za 2006. a koje pripadaju Preduzeću. uz finansijske izveštaje. decembra 2006. godine. Prema evidenciji Zajednice JŽ. Preduzeće nema usaglašeno stanje obaveza i potraživanja (Napomena 8 (a)) sa svim stranim železničkim upravama. tako da priloženi finansijski izveštaji ne uključuju rezervisanja po navedenom osnovu.095. obaveze po osnovu kamata na neblagovremeno plaćene obaveze prema stranim železničkim upravama procenjene na bazi kontokorentnih obračuna za navedeni period od januara 1996.25) i iste nisu evidentirane u poslovnim knjigama Preduzeća. kao član Zajednice Jugoslovenskih železnica (“Zajednica JŽ”). do 2005. decembra 2006. postojenja i opreme sa stanjem na dan 1. godine zaključno sa 2005. godine. istupilo iz Zajednice JŽ 31.362. godine. Ne izražavajući mišljenje. Zbog značaja navedenih pitanja. godine. godine. Kompletno usaglašeno stanje obaveza i potraživanja sa stranim železničkim upravama biće preuzeto i sprovedeno tokom 2007. decembra 2006. godine.074 hiljade dinara na dan 31. godine. Preduzeće je u skladu sa odlukom Upravnog odbora od 28. Zbog značaja pitanja iznetih u prethodnim pasusima. februara 2006. koji će biti predmet posebnog dogovora ugovornih strana. datira iz perioda od 1996. Pored toga. iznose 1. kao i odgovarajuća obelodanjivanja u skladu sa zahtevima MRS 19 “Naknade zaposlenima“.IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA (Nastavak) UPRAVNOM ODBORU JAVNOG PREDUZEĆA “ŽELEZNICE SRBIJE“. kratkoročne finansijske obaveze na dan 31. godinu. Preduzeće ove obaveze ne evidentira u svojim knjigama do konačnog rešenja statusa i iznosa kamata. Navedena procena nije uknjižena.915 hiljada dinara. 4 . godine.

sadrži iznos od 941. Do datuma ovog izveštaja. biće predmet daljih dogovora ugovornih strana. uz finansijske izveštaje. godine. kao i da po navedenom osnovu Preduzeće neće snositi materijalno značajne gubitke. godini u cilju usklađivanja sa prezentacijom podataka za tekući period. Nakon usaglašavanja obaveza.980 hiljada dinara prikazalo u okviru obaveza po osnovu poreza. decembra 2006. (f) Kao što je obelodanjeno u Napomeni 35. Obaveza Preduzeća prema evidenciji Narodne banke Srbije iznosi EUR 3. koji navedenim sporazumom nije definitivno utvrđen i usaglašen. vrednost sudskih sporova koji se vode protiv Preduzeća iznosi 1. (c) Kao što je obelodanjeno u Napomenama 16(b) i 16(c). Kanada po osnovu kredita odobrenog preko Kosovske banke. Prema evidenciji Hrvatskih železnica koje vrše i obračun kamate na glavnicu duga iz globalnog bilansa u skladu sa Objavom UIC broj 311. odnosno 1. godine. godine.071 hiljadu dinara (Napomena 12). decembra 2005. prema podacima Pravnog sektora Preduzeća. Rukovodstvo Preduzeća smatra da nije moguće sa prihvatljivom sigurnošću predvideti konačan ishod sudskih sporova koji su u toku. Stanje kredita i kamata evidentiranih u poslovnim knjigama Preduzeća iznosi 291. odnosno 1.250. Preduzeće nije izvršilo reklasifikaciju obaveza prema stranim železničkim upravama na dobavljače u inostranstvu u 2005. U skladu sa dopisom Narodne banke Srbije. decembra 2006. Prilikom sastavljanja korigovanog obrasca bilans stanja na dan 31. niti Narodnom bankom Srbije do dopisa primljenog u junu 2007.010 hiljada dinara na dan 31. korigovano stanje obaveza za poreze. Preduzeće nije imalo korespodenciju sa navedenom poslovnom bankom. godine budući da je poverilac u okviru Pariskog kluba poverilaca. uz finansijske izveštaje. godine. umesto u okviru obaveza iz specifičnih poslova.905 hiljada dinara na dan 31. godine potpisale Globalni sporazum o izmirenju duga Jugoslovenskih železnica prema železničkim preduzećima uključenim u globalni bilans za period od 1992. (e) Kao što jeobelodanjeno u Napomeni 33. Preduzeće je upućeno da dalji status ove obaveze reguliše sa Agencijom za osiguranje depozita u čijoj su nadležnosti banke u stečaju i potraživanja Republike Srbije od krajnjih korisnika u okviru Pariskog i Londonskog kluba poverilaca. Rukovodstvo Preduzeća smatra da se ishod ovih pregovora ne može pouzdano proceniti.725. (d) Kao što je obelodanjeno u Napomeni 18. status navedene obaveze nije regulisan. carine i druge dažbine iz nabavke ili na teret troškova na dan 31. Preduzeće je greškom navedeni iznos od 941. do 1995. decembra 2006. godine iznose 36. a pod okriljem Međunarodne železničke unije (UIC). 5 . decembra 2006. odnosno 294.710. uz finansijske izveštaje Jugoslovenske železnice su 17. Priština usaglašene su sa Narodnom bankom Srbije u martu 2002. Status i način regulisanja navedenog duga prema Hrvatskim železnicama. godine. navedeni dug iznosi EUR 21. Prilikom usaglašavanja sa Agencijom za osiguranje depozita navedene obaveze nisu obuhvaćene. Procenjeni dug prema Hrvatskim železnicama. obaveze Preduzeća prema poveriocu “EDC“.310 hiljada dinara na dan 31.157 hiljada dinara.63. godine i isti nije evidentiran u poslovnim knjigama Preduzeća. iznosi EUR 15. decembra 2006. godine od Narodne banke Srbije. već su iste prikazane u okviru obaveza iz specifičnih poslova. juna 2003.911. Rezervisanja evidentirana u poslovnim knjigama Preduzeća po ovom osnovu na dan 31. ne uzimajući u obzir eventualne efekte po osnovu zateznih kamata i sudskih troškova. BEOGRAD (b) Kao što je obelodanjeno u Napomenama 15(c) i 36(b) uz finansijske izveštaje.419.IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA (Nastavak) UPRAVNOM ODBORU JAVNOG PREDUZEĆA “ŽELEZNICE SRBIJE“.980 hiljada dinara koji se odnosi na korekciju rashoda iz ranijih godina po osnovu izmirenja četvrte tranše starog duga prema stranim železnicama u periodu od 1992.406 hiljada dinara.367.822. godine u iznosu od 1.437. do 1995.547.692.726 hiljada dinara na dan 31. godine. decembra 2005.

kao i dokumentacije prezentovane od strane Preduzeća. kao i na prevoz sa popustom do 90% cene karte u okviru Republike Srbije.020.955 hiljada dinara. kao i povlašćene vožnje u unutrašnjem putničkom saobraćaju ostvarene na osnovu režijske karte koju koriste zaposleni. Beograd. uživaju razne beneficije korišćenjem različito šifriranih legitimacija na osnovu kojih imaju pravo na određeni broj besplatnih prevoza. decembara 2006. Na ovaj promet Preduzeće ne obračunava porez na dodatu vrednost. Za sve povlašćene vožnje u međunarodnom putničkom saobraćaju. januara 1994. Preduzeće posluje sa negativnim neto obrtnim fondom i nepovoljnim pokazateljima likvidnosti. Preduzeće ne obračunava i ne evidentira porez na dodatu vrednost na besplatne vožnje u unutrašnjem putničkom saobraćaju ostvarene na osnovu legitimacija. godine su veće od obrtne imovine za 14.436 hiljada dinara. Preduzeće obračunava i plaća porez na dodatu vrednost. Shodno Pravilniku o prevozu železničkog osoblja na prugama jugoslovenskih železnica od 1. ali bez podataka o iskorišćenosti istih (što je i osnov za obračun poreza na dodatu vrednost).805. januara 1983. decembra 2006. ustanovljeno je da zaposleni u Preduzeću. a kratkoročne obaveze Preduzeća na dan 31. (h) Finansijski izveštaji Preduzeća sastavljeni su uz pretpostavku da će Preduzeće nastaviti svoje aktivnosti u skladu sa načelom stalnosti poslovanja. članovi njihovih porodica i penzioneri. pri čemu se najveći deo besplatnih vožnji po navedenim legitimacijama koristi od strane zaposlenih u poslovne svrhe. pružanjem usluga i svakim drugim prometom bez naknade. godine. godine rezultirali akumuliranim gubitkom u iznosu 88. Pravilnikom o utvrđivanju šta se smatra uzimanjem iz poslovne imovine i pružanjem usluga shodno navedenom Zakonu. Sektor za ljudske resurse i opšte poslove Preduzeća sastavio je za potrebe revizije specifikaciju izdatih legitimacija po vrstama povlastica (beneficija zaposlenih). Mogućnosti poboljšanja finansijskog položaja Preduzeća su ograničene i gotovo u celosti zavise od podrške Vlade Republike Srbije i usvajanja programa finansijske konsolidacije Preduzeća. zbog čega se ovi podaci ne mogu iskoristiti za eventualni proračun neobračunatog poreza na dodatu vrednost. godine Ksenija Ristić Kostić Ovlašćeni revizor 6 . BEOGRAD (g) U skladu sa Zakonom o porezu na dodatu vrednost. koji su na dan 31. godine. jun 2007. Ostale besplatne vožnje po ovom osnovu rukovodstvo Preduzeća smatra uzimanjem i upotrebom dobara koja su deo poslovne imovine poreskog obveznika. Preduzeće ne obračunava porez na dodatu vrednost na besplatne vožnje u međunarodnom putničkom saobraćaju (FIP) na osnovu međunarodnih konvencija i reciprociteta koji proizilazi iz datih konvencija. penzioneri kao i članovi njihovih porodica.IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA (Nastavak) UPRAVNOM ODBORU JAVNOG PREDUZEĆA “ŽELEZNICE SRBIJE“. Preduzeće nema posebnu evidenciju o iznosu karata koje se koriste po osnovu besplatnog prevoza. Navedena materija je regulisana Pravilnikom FIP i Uputstvom za primenu pravilnika na Jugoslovenske železnice od 1. 27. Preduzeće više godina u kontinuitetu iskazuje značajne gubitke. a u određenim slučajevima i lica koja nisu u radnom odnosu u Preduzeću.

Beograd. korišćene odgovarajuće računovodstvene politike koje su konzistentno primenjene kao i razumna i oprezna prosuđivanja i procene. jun 2007. kao i rezultate poslovanja za izveštajne godine. što je obezbedilo da prikazani finansijski izveštaji budu sastavljeni u skladu sa propisima o računovodstvu Republike Srbije. Rukovodstvo Preduzeća smatra da su pri sastavljanju finansijskih izveštaja. Beograd (“Preduzeće”) sastavlja finansijske izveštaje koji istinito i objektivno prikazuju finansijsko stanje Preduzeća na kraju izveštajnih perioda. Rukovodstvo Preduzeća je odgovorno za obezbeđenje odgovarajućih računovodstvenih evidencija i sastavljanje finansijskih izveštaja koji će istinito i objektivno prikazati stanje sredstava i obaveza Preduzeća. odnosno otkrivanja pronevera i ostalih neregularnosti. Beograd ________________________ Milanko Šarančić Generalni direktor 7 .JP “ŽELEZNICE SRBIJE“. Rukovodstvo Preduzeća je takođe odgovorno za implementaciju odgovarajućih procesa i kontrola u cilju zaštite imovine i sprečavanja. kao i rezultate poslovanja i tokove gotovine u skladu sa propisima o računovodstvu Republike Srbije i uz poštovanje svih zakonskih propisa. 27. godine Potpisano u ime rukovodstva JP “Železnice Srbije“. BEOGRAD IZJAVA RUKOVODSTVA PREDUZEĆA O ODGOVORNOSTI ZA FINANSIJSKE IZVEŠTAJE Računovodstveni propisi Republike Srbije nalažu da rukovodstvo Javnog preduzeća “Železnice Srbije“. prikazanih na stranama 8 – 62.

441.643 23.JP “ŽELEZNICE SRBIJE“.099 19 360.425.748 1.233 3.238.111.332.561 8.110 229.378 404.012 480.157 1.567.915 7.324 219.071 32.789.418.429 304.373.305 9.699 36.900 226.669 2.224.550.501. godine U hiljadama dinara Napomena AKTIVA Stalna imovina Nematerijalna ulaganja Nekretnine. decembra 2006.100.052 1.834 6.161 220.697 9.837) 177.067.056.285 4.194.087.231 (81.866 229.142.711 3.663 9.304.056.821 1.174.436) 169.326 1. BEOGRAD BILANS STANJA Na dan 31.805.368 9.599 227. 8 .469.580 35.099 55.083 3.183.372.625.217.499.211 236.122 3.304 24.542 7 8 9 10 249.802 249.369.838. 2005.434 12 13 14 36.362. Korigovano 4 5 6 41.562.542 465 Dugoročna rezervisanja Dugoročne obaveze Dugoročni krediti Ostale dugoročne obaveze Kratkoročne obaveze Kratkoročne finansijske obaveze Obaveze iz poslovanja Ostale kratkoročne obaveze i pasivna vremenska razgraničenja Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost i ostalih javnih prihoda 15 16 17 18 Odložene poreske obaveze UKUPNA PASIVA VANBILANSNA EVIDENCIJA 32 Napomene na stranama od 12 do 62 predstavljaju sastavni deo ovih finansijskih izveštaja.276 6.850 34.273.998.071 31.717 236.148.474 8.469.178.305 10.565 (88.998.304.825 3.393.866.499. postrojenja i oprema Dugoročni finansijski plasmani Obrtna imovina Zalihe Potraživanja Gotovinski ekvivalenti i gotovina Porez na dodatu vrednost i aktivna vremenska razgraničenja UKUPNA AKTIVA PASIVA Kapital Osnovni i ostali kapital Revalorizacione rezerve Akumulirani gubitak 11 2006.

241.083.566) (5.120) (3.705) (10.205) Napomene na stranama od 12 do 62 predstavljaju sastavni deo ovih finansijskih izveštaja. godine U hiljadama dinara 2005.579.542.313) (61.737.091.289) (7.774.579. BEOGRAD BILANS USPEHA U periodu od 1.805) 22 23 24 25 POSLOVNI GUBITAK Finansijski prihodi Finansijski rashodi 26 27 4.430.975) 827.788.424) (10. Korigovano 8.804.258.614) (4.925) (3.894 9.205) Napomena POSLOVNI PRIHODI Prihodi od prodaje Prihodi od aktiviranja učinaka Ostali poslovni prihodi POSLOVNI RASHODI Nabavna vrednost prodate robe Troškovi materijala Troškovi zarada.594.579.167 18.943) (7.132) Ostali prihodi Ostali rashodi 28 29 GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA Neto gubitak iz poslovanja koje se obustavlja GUBITAK PRE OPOREZIVANJA POREZ NA DOBITAK Poreski rashod perioda Odloženi poreski rashod perioda NETO GUBITAK 32 30 (153.265) (7.435) (8.JP “ŽELEZNICE SRBIJE“. godine i potpisani su u ime rukovodstva Preduzeća od strane: Milanko Šarančić Generalni direktor Zvezdan Pavičević Pomoćnik generalnog direktora za ekonomske poslove 9 .542.897.315.530 (7.620) (6. naknada zarada i ostali lični rashodi Troškovi amortizacije i rezervisanja Ostali poslovni rashodi 20 21 2006. februara 2007.611 20.549.205) (374.752) (18. Ovi finansijski izveštaji su odobreni za izdavanje od strane Upravnog odbora Preduzeća 28. januara od 31.114 10.944.892 (56.009.587.553.413) 887.963 1.417.651.676.326.041) (18.105. 10.810) (8.391.670) (28.166.697) (7.211) (26.179.023 (1.290) (6.214 3.602) (3.015) 680.142 18.343 (4.938 (3. decembra 2006.777) (18.921.131.250 (91.

639. BEOGRAD IZVEŠTAJ O PROMENAMA NA KAPITALU U periodu od 1.084 462. januara do 31.373 (18.805.179.442) (929.189) (1. decembra 2004.529 6.594.231 282.442 - (929.579.866.221 10.221 22.084 Efekat procene vrednosti opreme prenete kao nenovčani ulog u novoosnovana zavisna preduzeća Prenos dela revalorizacionih rezervi za rekonstrukciju lokomotiva Prenos nenovčanog uloga – opreme u novoosnovanim preduzećima Gubitak tekuće godine Stanje na dan 31.179. decembra 2005.821) 248.131) (911.579.189) (1.286 (18.084 31.373) 10.434 Napomene na stranama od 12 do 62 predstavljaju sastavni deo ovih finansijskih izveštaja.403) (63. godine Korekcija početnog stanja .ispravka grešaka (Napomena 3(c)) Stanje na dan 1.665.847 10.594.529) (6. korigovano 248. decembra 2006.041) 169.214) 9.286 (282. januara 2005. godine.276) 196.837) 22.847 (62. decembra 2006. godine Ostali kapital Ukupno kapital 462.618 462.041) (88. godine U hiljadama dinara Revalorizacione rezerve Akumulirani gubitak Državni kapital Stanje na dan 248.576.894 (911.205) (81.214) (7.221 (27.436) (27.425.084 Prenos dela revalorizacionih rezervi za rekonstrukciju lokomotiva (Napomena 5) Efektni odloženih poreza (Napomena 32(c)) Kursne razlike po osnovu preračuna učešća u kapitalu preduzeća u inostranstvu Ostale promene Gubitak tekuće godine Stanje na dan 31.562.534) 197.030. godine. korigovano 248.699 - - (240.565 (7.639.JP “ŽELEZNICE SRBIJE“.594.094 127 462.119.205) 177. 10 .373.174.821) 240.594.

074. postrojenja i opreme Ostali finansijski plasmani (neto odlivi) Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA Neto priliv po osnovu dugoročnih i kratkoročnih kredita Ostale dugoročne i kratkoročne obaveze Neto odliv po osnovu dugoročnih i kratkoročnih kredita i ostalih obaveza Finansijski lizing Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja Neto (odliv)/priliv gotovine Gotovina na početku obračunskog perioda Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine Gotovina na kraju obračunskog perioda (Napomena 9) 9.128 235. i opreme Ostali finansijski plasmani (neto prilivi) Primljene kamate Primljene dividende Kupovina akcija i udela (neto odlivi) Kupovina nematerijalnih ulaganja.786 (169.091) (64.865 125.048 32.526) (973.446.969. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI Prodaja i primljeni avansi Ostali prilivi iz redovnog poslovanja Vanredne stavke Isplate dobavljačima i dati avansi Zarade. naknade zarada i ostali lični rashodi Plaćene kamate Plaćanja po osnovu ostalih javnih prihoda Neto (odliv)/priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA Prodaja nematerijalnih ulaganja.830.904.206 (4.012 538 (37.602 (378.669 5.JP “ŽELEZNICE SRBIJE“.007) 1.558.814 1.764 9.594.825) 2.056 382.556) (2.842) (2.369) 4.894.142 6.425.618) 2005.519) (554.776.063.417 4.695.774) 1.994. nekretnina.952 (8.208) 137.694 (7.543) (206. Korigovano 10. decembra 2006.994.905) (2.358) (8. nekretnina.136) 1.475) (305. godine U hiljadama dinara 2006.197) (721.178.107) 404.827.245 (122) (2.754 13. januara do 31. postrojenja.178.158 10.975.659) 2. 11 .833 17. BEOGRAD IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE U periodu od 1.052 (736.563.604 (10.230) (8.392.012 Napomene na stranama od 12 do 62 predstavljaju sastavni deo ovih finansijskih izveštaja.578.636.842) (670.

i – Železnički integralni transport d. u skladu sa Zakonom o železnici. 12 . Beograd – sa 100% učešća u kapitalu.o..o. upravljanja javnom železničkom infrastrukturom i drugih delatnosti po klasifikaciji. Požega. obaveze.o.93% učešća u kapitalu. Preduzeće posluje pod nazivom Javno preduzeće “Železnice Srbije“. koja su u državnoj svojini. 38/91). maja 2005. Želkomerc d.o. i – Direkcija za prevoz u kojoj se obavlja javni prevoz putnika i robe i održavanje železničkih voznih sredstava. Javno preduzeće “Železnice Srbije“ je počelo sa radom danom registracije u registar privrednih subjekata 17. Teritorijalna organizacija obuhvata tri geografska područja: Vojvodinu. BEOGRAD NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE Za 2006. zaposlene.o. Preduzeće je osnovano radi obavljanja delatnosti javnog prevoza putnika i robe i održavanje železničkih voznih sredstava.o..o. Ugovorom o prenosu osnivačkih prava. utvrđena bilansom stanja na dan 31. jula 2004.. Preduzeće je osnivač sa 100% ili većinskim ulogom u kapitalu sledećih pravnih lica (Napomena 6): – Preduzeće za izgradnju železničkog čvora Beograd d. godine. CIP d. osnovanog Zakonom o železnici (“Službeni glasnik Republike Srbije“.o. ulica Nemanjina broj 6. Beograd – sa 53. Preduzeće nije u mogućnosti da koristi osnovna sredstva locirana na teritoriji Kosova i Metohije (videti Napomenu 5). čine sredstva kojima posluje Javno železničko transportno preduzeće.d. U kapitalu preduzeća Livnica a. br. Preduzeće posluje sredstvima u državnoj svojini i nad istim ne može biti pokrenut postupak stečaja. 21754/2005. Beograd.JP “ŽELEZNICE SRBIJE“. godine..o. Javno preduzeće “Železnice Srbije“ preuzelo je sva prava. Preduzeće ima značajao učešće od 33. celokupni udeo i osnivačka prava u preduzeću Pron-Invest d. OSNIVANJE I DELATNOST Javno preduzeće “Železnice Srbije“.o.o. godine Rešenjem Agencije za privredne registre br. dokumentaciju i predmete u vršenju javnih ovlašćenja Javnog železničkog transportnog preduzeća “Beograd“.90%. Preduzeće je u toku 2006. br. u okviru kojih se poslovanje sektora obavlja preko sekcija.. U skladu sa Odlukom o izmenama i dopunama odluke o osnivanju Javnog preduzeća za upravljanje javnom železničkom infrastrukturom i obavljanje javnog prevoza u železničkom saobraćaju (“Službeni glasnik Republike Srbije“. Beograd.o. Beograd (u daljem tekstu “Preduzeće”) osnovala je Vlada Republike Srbije. godinu Iznosi su iskazani u hiljadama dinara. Sedište Preduzeća je Beogradu. Beograd. sredstva. Centralnu Srbiju i Kosovo i Metohiju. Beograd i Zaštitna radionica d. 19/2005) sredstva za obavljanje i rad Preduzeća. godine.. Beograd prenelo na Vladu Republike Srbije. Odlukom o osnivanju Javnog preduzeća za upravljanje javnom železničkom infrastrukturom i obavljanje javnog prevoza u železničkom saobraćaju od 8. decembra 2004. osim ukoliko nije drugačije naznačeno 1. Radi efikasnijeg i racionalnijeg obavljanja delatnosti u Preduzeću postoje sledeći organizacioni delovi: – Direkcija za infrastrukturu u kojoj se obavlja upravljanje javnom železničkom infrastukturom.

koji propisuje Međunarodne računovodstvene standarde. Stoga. 114 od 22. Rešenjem Ministra finansija Republike Srbije (broj 011-00-738-2003-01. osim ukoliko nije drugačije naznačeno 1. poštenu (fer) vrednost nije moguće pouzdano utvrditi u uslovima nepostojanja aktivnog tržišta. januara 2007. zadruge. Izmene i dopune postojećih MRS-a. niti materijalno značajan uticaj na finansijske izveštaje Preduzeća u periodu početne primene. godine: 22. 5 od 18.JP “ŽELEZNICE SRBIJE“. decembra 2006. godinu Iznosi su iskazani u hiljadama dinara. BEOGRAD NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE Za 2006. 2.857 zaposlenih (31. koji su stupili na snagu počev od 1. juna 2006. 13 . od 30. kako to zahtevaju MRS 32 “Finansijski instrumenti: Obelodanjivanje i prikazivanje“ i MRS 39 “Finansijski instrumenti: Priznavanje i merenje“. odnosno MSFI: • Finansijski izveštaji Preduzeća su prikazani u formatu propisanim Pravilnikom o sadržini i formi obrazaca finansijskih izveštaja za privredna društva. zamene važećih MRS-a novim. godine). PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA Osnove za sastavljanje i prikazivanje finansijskih izveštaja i računovodstveni metod Priloženi finansijski izveštaji su sastavljeni u skladu sa važećim propisima u Republici Srbiji zasnovanim na Zakonu o računovodstvu i reviziji (Službeni glasnik Republike Srbije. 2. Na dan 31.271 radnika). nisu imali za rezultat značajnije promene računovodstvenih politika Preduzeća. OSNIVANJE I DELATNOST (Nastavak) Matični broj Preduzeća je 20038284. godine i Službeni glasnik Republike Srbije. novih MSFI i tumačenja standarda (IFRIC) na finansijske izveštaje.1. druga pravna lica i preduzetnike (Službeni glasnik Republike Srbije. • Određeni finansijski instrumenti su vrednovani na osnovu metode amortizovane vrednosti korišćenjem ugovorene kamatne stope. godine). decembra 2003. Navedena politika odstupa od zahteva MRS 39 “Finansijski instrumenti: Priznavanje i merenje“ koji podrazumeva vrednovanje kredita i potraživanja. 46 od 2. godine. Računovodstveni propisi Republike Srbije i računovodstvene politike primenjene u sastavljanju i obelodanjivanju ovih finansijskih izveštaja odstupaju od sledećih zahteva MRS. koji u pojedinim delovima odstupa od načina prikazivanja određenih bilansnih pozicija kako to predviđa MRS 1 “Prikazivanje finansijskih izveštaja”. Poreski identifikacioni broj Preduzeća je 103859991. kao i primena novih tumačenja koja su stupila na snagu u toku 2006. odnosno Međunarodne standarde finansijskog izveštavanja (“MRS/MSFI”) kao osnovu za sastavljanje i prezentaciju finansijskih izveštaja. Preduzeće je imalo je 20. finansijskih sredstava koja se drže do dospeća i finansijskih obaveza po amortizovanoj vrednosti korišćenjem metode efektivne kamatne stope. novi MSFI i tumačenja standarda. br. br. • U Republici Srbiji ne postoji dovoljno tržišno iskustvo. decembar 2005. godine) utvrđeni su i objavljeni Okvir i MRS koji su bili u primeni na dan 31. decembra 2002. Rukovodstvo Preduzeća procenjuje uticaj promena u MRS. godine. decembra 2006. kao ni stabilnost kod prometa finansijskim instrumentima niti su zvanične tržišne informacije raspoložive. godine i na kome se zasnivaju i prethodni i novi Zakon o računovodstvu i reviziji. br. januara 2006. godine.

godinu Iznosi su iskazani u hiljadama dinara. Preduzeće sastavlja i konsolidovane finansijske izveštaje. Korišćenje procenjivanja Sastavljanje i prezentacija finansijskih izveštaja zahteva vršenje određenih procena i korišćenje razumnih pretpostavki od strane rukovodstva Preduzeća.. Sve transakcije koje se obavljaju u valutama koje nisu funkcionalna valuta. obaveze. godinu se ne mogu tretirati kao finansijski izveštaji sastavljeni u saglasnosti sa MSFI. a koje se tiču iskazanih iznosa sredstava i obaveza i obelodanjivanja potencijalnih sredstava i obaveza na dan bilansa stanja. Najznačajnije procene odnose se na utvrđivanje obezvređenja nefinansijske imovine. Procene se razmatraju periodično. utvrđivanje rezervisanja za sudske sporove i priznavanje odloženih poreskih sredstava. prema propisima o računovodstvu Republike Srbije čine bilans stanja. Dinar (“RSD“) predstavlja funkcionalnu i izveštajnu valutu Preduzeća. kao i prihoda i rashoda za posmatrani period. BEOGRAD NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE Za 2006. osim vučnih vozila koja su vrednovana po fer vrednosti i načelom stalnosti poslovanja pravnog lica. rukovodstvo Preduzeća ne izražava eksplicitnu i bezrezervnu izjavu o usaglašenosti finansijskih izveštaja sa MSFI. bilans uspeha. PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA (Nastavak) Osnove za sastavljanje i prikazivanje finansijskih izveštaja i računovodstveni metod (Nastavak) I pored toga što mnoge od ovih promena nisu primenljive na poslovanje Preduzeća. Priloženi finansijski izveštaji uključuju potraživanja. promene na kapitalu i novčane tokove Preduzeća bez uključivanja zavisnih društava. tretiraju se kao transakcije u stranim valutama. 2. osim ukoliko nije drugačije naznačeno 2. iskazuju se u bilansu uspeha za periode u kojima su postale poznate. koje su zasnovane na važećim računovodstvenim i poreskim propisima Republike Srbije. osim ukoliko nije drugačije navedeno. rezultate poslovanja. 14 . koji se primenjuju na periode prikazane u priloženim finansijskim izveštajima. izveštaj o promenama na kapitalu. Priloženi finansijski izveštaji Preduzeća sastavljeni su u skladu sa konceptom istorijskog troška. koji se pripremaju i predaju u skladu sa relevantnim računovodstvenim propisima Republike Srbije. priloženi finansijski izveštaji za 2006.1. izveštaj o tokovima gotovine i napomene uz finansijske izveštaje. Preduzeće je u sastavljanju ovih finansijskih izveštaja primenilo računovodstvene politike obelodanjene u Napomeni 2. Ove procene i pretpostavke su zasnovane na informacijama raspoloživim na dan sastavljanja finansijskih izveštaja.2. potraživanja i dugoročnih finansijskih plasmana. Stvarni rezultati mogu se razlikovati od navedenih procena. Shodno navedenom. Sadržinu godišnjeg računa. 2. Iznosi u finansijskim izveštajima iskazani su u hiljadama dinara. a kada korekcije postanu neophodne.JP “ŽELEZNICE SRBIJE“.

godinu Iznosi su iskazani u hiljadama dinara. umanjenoj za akumuliranu ispravku vrednosti. u cilju usaglašavanja sa prezentacijom podataka za tekući period. 15 . U skladu sa MRS 8 “Računovodstvene politike. zadruge. BEOGRAD NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE Za 2006. izuzev za vučna vozila za koja je utvrđena tržišna (fer) vrednost. godinu koji su bili predmet revizije. godinu. dok su pozitivni efekti procene vučnih vozila knjiženi u korist revalorizacionih rezervi. Procena dela opreme (vučna vozila) izvršena je sa stanjem na dan 1. januar 2004. postrojenja i opreme na dan 31. prikazani su kao korekcija akumuliranog gubitka na početku najranije prikazanog perioda (2005. Nematerijalna ulaganja se otpisuju putem proporcionalne stope amortizacije u roku od 5 godina. Iznosi usklađivanja koji se odnose na periode koji prethode onim periodima koji su obuhvaćeni uporednim informacijama u priloženim finansijskim izveštajima. Investicione nekretinine. Revalorizovana vrednost nekretnina. Negativan efekat procene vučnih vozila knjižen je na teret gubitka iz ranijih godina.3. godine (1. Evidentiranje procene je izvršeno isknjižavanjem prethodne ispravke vrednosti i svođenjem nabavne vrednosti na procenjenu vrednost. postrojenja i oprema Nekretnine. PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA (Nastavak) Uporedni podaci Uporedne podatke čine finansijski izveštaji Preduzeća za 2005.5 Nekretnine. godine od strane komisije formirane u Preduzeću. godine) priznata je kao verovatna nabavna vrednost na taj dan u skladu sa MSFI 1 “Prva primena Međunarodnih standarda finansijskog izveštavanja“. druga pravna lica i preduzetnike 2. osim ulaganja čije je vreme utvrđeno ugovorom. Procena je evidentirana svođenjem neotpisane vrednosti na fer vrednost. koje čine građevinski objekti dati u zakup. u skladu sa Pravilnikom o kontnom okviru i sadržini računa u kontnom okviru za privredna društva. Preduzeće je izvršilo određene reklasifikacije podataka prezentiranih u finansijskim izveštajima za 2005. godine.JP “ŽELEZNICE SRBIJE“. godine iskazani po revalorizovanoj nabavnoj vrednosti.4 Nematerijalna ulaganja Nematerijalna ulaganja se početno vrednuju po nabavnoj vrednosti ili ceni koštanja. Revalorizacija nekretnina. promene računovodstvenih procena i greške“. umanjenoj za kumuliranu ispravku vrednosti. Pored toga. nematerijalna ulaganja se vrednuju po nabavnoj vrednosti umanjenoj za ukupnu amortizaciju i gubitke zbog obezvređenja. januara 2004. Materijalno značajnom greškom. u skladu sa Pravilnikom o računovodstvu Preduzeća. postrojenja i opreme je izvršena do 31. Preduzeće je naknadno utvrđene rashode i prihode iz ranijih godina koji nisu materijalno značajni evidentiralo u tekućoj godini u okviru neto gubitka poslovanja koje se obustavlja (videti Napomenu 30). postrojenja i oprema su na dan 31. 2. iskazane su po nabavnoj vrednosti. decembra 2003. 2. smatra se pojedinačna vrednost po dokumentu veća od 2 miliona dinara. primenom zvanično objavljenih koeficijenata revalorizacije na prvobitnu nabavnu ili revalorizovanu vrednost i ispravku vrednosti. kao što je obelodanjeno u Napomeni 3. godina). decembra 2003. Nakon početnog priznavanja. decembra 2006. osim ukoliko nije drugačije naznačeno 2. Preduzeće je izvršilo usklađivanje navedenih uporednih podataka za efekte korekcije materijalno značajnih grešaka iz ranijeg perioda.

nadoknadiv iznos te imovine se procenjuje kako bi se utvrdio iznos obezvređenja. modernizacije i dogradnje. Troškovi tekućeg održavanja i opravki predstavljaju rashod perioda u kome su nastali. godinu Iznosi su iskazani u hiljadama dinara.5% – 5% 6. Ukoliko postoji indikacija da je neko sredstvo obezvređeno. postojeća vrednost tog sredstva se umanjuje do visine nadoknadive vrednosti.5% 10. na nabavnu vrednost. Amortizacija sredstava se obračunava primenom proporcionalnih stopa amortizacije koje Preduzeće utvrđuje na osnovu procenjenog korisnog veka upotrebe sredstava. godine.7% 2. rukovodstvo Preduzeća analizira vrednosti po kojima su prikazana nematerijalna i materijalna imovina Preduzeća. decembra 1997. postojenja i opreme i nematerijalnih ulaganja terete ostale rashode u bilansu uspeha. postojenja i opreme i nematerijalnih ulaganja knjiže se u korist ostalih prihoda. Amortizacija sredstava aktiviranih u toku godine se obračunava počev od narednog meseca od datuma nabavke. Amortizacija za navedeni trogodišnji period nije obračunata prilikom evidentiranja efekata procene. odnosno do 31. uvrđena je tako što je procenjena vrednost sredstava revalorizovana za period od dana procene do 31. godine. Nabavke nekretnina.00% 16 . Ukoliko je nadoknadivi iznos nekog sredstva procenjen kao niži od vrednosti po kojoj je to sredstvo prikazano. Vek trajanja u godinama Građevinski objekti Skretničke brave Vučna vozila Vagoni Drumska vozila Ostala oprema za železnički saobraćaj Računari i računarska oprema Kancelarijski nameštaj Ostala oprema 20 – 100 5 15 – 100 20 – 40 8 – 15 9 – 10 5 8 – 10 10 Stopa amortizacije 1% – 5% 20. Tom prilikom. Saglasno usvojenoj računovodstvenoj politici.5% 10% – 11% 20. osim ukoliko nije drugačije naznačeno 2.5. Gubitak zbog obezvređenja se priznaje u iznosu razlike. adaptacije. decembra 2000. Gubici po osnovu prodaje ili rashodovanja nekretnina. uvećavaju nabavnu vrednost istog. niti je to učinjeno naknadno. postrojenja i oprema (Nastavak) Procena vrednosti nekretnina. godine. decembrom 2000. 2.00% 10% – 12. postrojenja i opreme u toku godine evidentirane su po nabavnoj vrednosti.7% – 12. Naknadni izdaci za sredstva koja imaju značaj rekonstrukcije.JP “ŽELEZNICE SRBIJE“. koju čini vrednost fakture dobavljača uvećana za zavisne troškove nabavke i troškove dovođenja sredstva u stanje funkcionalne pripravnosti.00% 1% – 6. postrojenja i opreme koja je evidentirana. vrednost nekretnina. na teret rashoda saglasno MRS 36 “Obezvređenje sredstava“. koju predstavlja vrednost veća od neto prodajne vrednosti i vrednosti u upotrebi. decembra 2006. postrojenja i opreme Preduzeća izvršena je sa stanjem na dan 31. a efekti iste evidentirani su u poslovnim knjigama Preduzeća pod 31. godine. BEOGRAD NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE Za 2006. PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA (Nastavak) Nekretnine. Dobici od prodaje nekretnina. na dan bilansa stanja.

elekro-materijal. Zalihe Zalihe Preduzeća obuhvataju zalihe materijala. električne lokomotive i železnička putnička kola i signalno sigurnosne uređaje i drugo. Zalihe rezervnih delova prilagođene su vrsti delatnosti i obuhvataju: rezervne delove za elektovozove. istekla. godinu Iznosi su iskazani u hiljadama dinara. što se dešava kada su prava korišćenja instrumenata realizovana. napuštena ili ustupljena. Nabavnu vrednost ili cenu koštanja čine svi troškovi nabavke i drugi nastali troškovi neophodni za dovođenje zaliha na njihovo sadašnje mesto i stanje. Obračun amortizacije se ne vrši za osnovna sredstva u pripremi. postrojenja i oprema (Nastavak) Obavezi otpisivanja ne podleže donji stroj železničkih pruga. Godišnje stope amortizacije koje je Preduzeće primenilo pri obračunu amortizacije nematerijalnih ulaganja. ugalj. od momenta kada je Preduzeće ugovornim odredbama vezano za instrument. rezervnih delova.5. Finansijska sredstva prestaju da se priznaju kada Preduzeće izgubi kontrolu nad ugovorenim pravima nad tim instrumentima. Neto prodajna vrednost zaliha je vrednost po kojoj se zalihe mogu prodati na tržištu u normalnim uslovima poslovanja. osim ukoliko nije drugačije naznačeno 2. Popusti. umanjena za troškove prodaje. 2. rabati i druge slične stavke se oduzimaju pri utvrđenim troškovima nabavke. nekretnina. Obračun amortizacije za poreske svrhe izvršen je u skladu sa Zakonom o porezu na dobit preduzeća i Pravilnikom o načinu razvrstavanja stalnih sredstava po grupama i načinu utvrđivanja amortizacije za poreske svrhe.JP “ŽELEZNICE SRBIJE“.7. PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA (Nastavak) Nekretnine. BEOGRAD NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE Za 2006. naftu. benzin. plin i drugo. dizel lokomotive. Zalihe se vrednuju po nabavnoj vrednosti ili po ceni koštanja. Obračunati trošak amortizacije priznaje se kao rashod perioda u kome je nastao. godinu za svrhe finansijskog izveštavanja različite su od stopa amortizacije koje su propisane i priznaju se u poreskom bilansu Preduzeća za svrhe utvrđivanja oporezive dobiti. 2. Finansijski instrumenti Finansijska sredstva i obaveze se evidentiraju u bilansu stanja Preduzeća.6. alata i inventara i materijal na putu. u zavisnosti koja je niža. Finansijska obaveza prestaje da se priznaje kada Preduzeće ispuni obavezu ili kada je obaveza plaćanja predviđena ugovorom ukinuta ili istekla. Obračun izlaza zaliha se evidentira po prosečnoj nabavnoj ceni. 2. građevinski materijal. što rezultira u odloženim porezima (videti Napomenu 32(c)). Zalihe materijala obuhvataju zalihe materijala za gornji i donji stroj pruge. odnosno neto prodajnoj vrednosti. postrojenja i opreme po godišnjem računu za 2006. 17 .

PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA (Nastavak) Finansijski instrumenti (Nastavak) 2. Efekti promene ovih ulaganja priznaju se direktno u korist kapitala odnosno revalorizacionih rezervi. potraživanja od kupaca se vrednuju u iznosu prodajne vrednosti usluge i robe umanjenom za ugovoreni iznos popusta i rabata. BEOGRAD NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE Za 2006. Preduzeće vrši procenu izvesnosti naplate svojih potraživanja.1. uz potrebu izveštajne forme odvojenog prikazivanja pozicija.7. Zajedničko ulaganje je ugovorni sporazum dveju ili više strana o obavljanju poslovnih aktivnosti pod zajedničkom kontrolom.3. Potraživanje se indirektno otpisuje na teret rashoda poslovanja.2. Ostali dugoročni finansijski plasmani se odnose na dugoročne stambene kredite zaposlenima koji su na dan bilansa stanja iskazani u vrednosti neotplaćene glavnice. Ukoliko postoje indicije da je na datum bilansa stanja vrednost učešća u kapitalu obezvređena. Potraživanja Potraživanja po osnovu prodaje obuhvataju potraživanja od kupaca zavisnih i povezanih preduzeća i ostalih kupaca u zemlji i inostranstvu po osnovu prodaje roba i usluga.7. zajednička ulaganja i ostale dugoročne plasmane. i uvećanom za obračunati porez. Ulaganja u zavisna i pridružena preduzeća evidentiraju se po nabavnoj vrednosti. 2. Ministarstva finansija Republike Srbije i Republičke direkcije za puteve. godinu Iznosi su iskazani u hiljadama dinara. Finansijske obaveze obuhvataju obaveze po osnovu kratkoročnih i dugoročnih kredita odobrenih od strane domaćih i stranih banaka i finansijskih institucija. Učešća u kapitalu pravnih lica u inostranstvu su prikazana po vrednosti ulaganja preračunatoj u dinare po srednjem kursu važećem na datum bilansa stanja. Dugoročni finansijski plasmani Dugoročni finansijski plasmani obuhvataju učešća u kapitalu zavisnih i povezanih preduzeća. a direktno samo ako je nemogućnost naplate izvesna i dokumentovana. od njihovog nastanka do trenutka naplate ili otpisa i vrednosno usklađivanje potraživanja za koje postoje objektivne teškoće u naplati. 2. Učešće u zajednički kontrolisanom subjektu obuhvata se primenom metode proporcionalne konsolidacije. Pri početnom priznavanju. Procena izvesnosti naplate vrši se za svako potraživanje posebno. osim ukoliko nije drugačije naznačeno 2. vrši se procena nadoknadive vrednosti istih. kao i Evropskog društva za finansiranje nabavki prevoznih sredstava. Finansijske obaveze Instrumenti finansijskih obaveza su klasifikovani u skladu sa suštinom ugovornih odredbi. umanjenu za procenjenju ispravku vrednosti po osnovu obezvređenja plasmana.7.JP “ŽELEZNICE SRBIJE“.7. učešća u kapitalu drugih pravnih lica. 2. Učešća u kapitalu drugih pravnih lica iskazana su po nabavnoj vrednosti umanjenoj za ispravku vrednosti. 18 .

2. BEOGRAD NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE Za 2006.JP “ŽELEZNICE SRBIJE“. 19 . odnosno koja dospeva u periodu do 12 meseci nakon datuma bilansa stanja. Kapitalizovana sredstva evidentirana u aktivi se amortizuju u skladu sa politikom iznetom u Napomeni 2. Prihodi od pružanja usluga prevoza putnika i robe (transportni prihodi) utvrđuju se na osnovu kontokorentnih obračuna sa železničkim ino upravama. Beograd. PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA (Nastavak) Finansijski instrumenti (Nastavak) 2. osim ukoliko nije drugačije naznačeno 2.5. a evidentiraju se po osnovu saldacionih obračuna dobijenih od Zajednice jugoslovenskih železnica. Obaveze po osnovu kredita su naknadno vrednovane po amortizovanoj vrednosti. 2.7.7. dinarski depoziti i izdvojena novčana sredstva.10. Poslovni prihodi Poslovni prihodi obuhvataju: prihode od prodaje robe. Sredstva uzeta pod finansijski lizing se priznaju u bilansu stanja Preduzeća po sadašnjoj vrednosti minimalnih rata lizinga utvrđenih na početku perioda lizinga. godinu Iznosi su iskazani u hiljadama dinara. Lizing Lizing se klasifikuje kao finansijski. Obaveze po osnovu finansijskog lizinga su denominovane u EUR.4.7. Finansijske obaveze (Nastavak) Obaveze po osnovu kredita se inicijalno priznaju u iznosima primljenih sredstava (nominalnoj vrednosti). u slučaju kada se svi značajni rizici i koristi koji proizilaze iz vlasništva nad predmetom lizinga transferišu na primaoca lizinga.8. Sve ostale obaveze se klasifikuju kao dugoročne. Obaveza je tekuća ukoliko se očekuje da bude izmirena u redovnom toku poslovnog ciklusa Preduzeća. Odgovarajuća obaveza prema davaocu lizinga se uključuje u bilans stanja kao obaveza po finansijskom lizingu. 2. u kojima se vrši preraspodela između Železnica Srbije i Željeznica Crne Gore. Efekti promene visine rate usled promena u kursu EUR se evidentiraju u korist/na teret bilansa uspeha. primenom odgovarajućih stopa amortizacije u periodu kraćem od perioda lizinga i korisnog veka upotrebe sredstva. prihode od pružanja usluga putničkog i robnog saobraćaja u unutrašnjem i međunarodnom saobraćaju. Na dan bilansa stanja obaveza za lizing je iskazana po sadašnjoj vrednosti minimalnih lizing plaćanja.9. pod gotovinskim ekvivalentima i gotovinom podrazumevaju se dinarska i devizna sredstva na računima kod banaka. 2.3. uz finansijske izveštaje. 2. proizvoda i usluga pravnim licima u zemlji i inostranstvu. Obaveze iz poslovanja Obaveze prema dobavljačima i ostale obaveze iz poslovanja vrednuju se po nominalnoj vrednosti. Gotovinski ekvivalenti i gotovina U izveštaju o tokovima gotovine. korišćenjem ugovorene kamatne stope. gotovina u blagajni.

Poslovni prihodi (Nastavak) Saldacioni obračun potraživanja/transportnih prihoda i obaveza/transportnih rashoda u unutrašnjem i međunarodnom saobraćaju priprema Zajednica jugoslovenskih železnica na osnovu Uputstva o utvrđivanju i razdvajanju.11. po principu sučeljavanja prihoda od državnog davanja i rashoda koji se nadoknađuju iz državnog davanja. transportne usluge koje obuhvataju rashode od pružanja usluga prevoza putnika i robe u unutrašnjem i međunarodnom saobraćaju. Kamate koje dospevaju u budućim obračunskim periodima se odlažu preko računa razgraničenja. na računu pasivnih vremenskih razgraničenja i priznaju se kao prihod u bilansu uspeha. Državna davanja u vidu nenovčanih sredstava (zemljište. BEOGRAD NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE Za 2006. energije i goriva. druge proizvodne usluge i ostale poslovne rashode. 2. troškove zarada i naknada zarada. priznaju se kao odloženi prihod. 2. i to u visini odgovarajućeg iznosa amortizacije sredstava (Napomena 21). a za međunarodni saobraćaj u mesecu koji sledi kao treći iza meseca transporta. Preduzeće vrši procenu transportnih prihoda i rashoda za međunarodni saobraćaj za period za koji nije dobijen saldacioni obračun (videti Napomenu 20).JP “ŽELEZNICE SRBIJE“. obračunavanju i saldiranju transportnih prihoda.12. Državna davanja Državna davanja vezana za pokriće rashoda koji će nastati u narednom periodu. Kamate nastale po osnovu obaveza po kreditima i obaveza iz poslovnih odnosa iskazuju se u bilansu uspeha u okviru finansijskih rashoda u obračunskom periodu u kome su nastale.13. PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA (Nastavak) 2. tokom upotrebnog veka trajanja sredstava. Prihodi i rashodi od kamata Kamate nastale po osnovu plasmana i potraživanja iz poslovnih odnosa iskazuju se u okvirufinansijskih prihoda u obračunskom periodu u kome su nastale. nekretnine i oprema) evidentiraju se kao odloženi prihod po procenjenoj poštenoj vrednosti i priznaju u prihode na sistematskoj i proporcionalnoj osnovi tokom upotrebnog veka sredstava (sa troškovima amortizacije obračunskog perioda). Saldacioni obračun se izrađuje i dostavlja Preduzeću za unutrašnji saobraćaj u mesecu posle meseca u kome je obavljen transport. amortizaciju. Poslovni rashodi Poslovni rashodi obuhvataju sve troškove nastale u vezi sa ostvarenim poslovnim prihodima i odnose se na: troškove materijala. osim ukoliko nije drugačije naznačeno 2.10. godinu Iznosi su iskazani u hiljadama dinara. 20 . 2.

JP “ŽELEZNICE SRBIJE“, BEOGRAD NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE Za 2006. godinu Iznosi su iskazani u hiljadama dinara, osim ukoliko nije drugačije naznačeno

2.

PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA (Nastavak)

2.14. Preračun stranih valuta i računovodstveni tretman kursnih razlika Stavke uključene u finansijske izveštaje Preduzeća odmeravaju se korišćenjem valute primarnog privrednog okruženja u kome Preduzeće posluje (funkcionalna valuta). Kao što je izneto u Napomeni 2.1., finansijski izveštaji prikazuju se u hiljadama dinara (RSD), koji predstavlja funkcionalnu i izveštajnu valutu Preduzeća. Poslovne promene nastale u stranoj valuti su preračunate u dinare po srednjem kursu utvrđenom na međubankarskom tržištu deviza, koji je važio na dan poslovne promene. Sva sredstva i obaveze u stranim sredstvima plaćanja se na dan bilansa stanja preračunavaju u njihovu dinarsku protivvrednost primenom zvaničnog deviznog kursa Narodne banke Srbije važećim na taj dan (Napomena 37). Pozitivne i negativne kursne razlike nastale preračunom sredstava i obaveza iskazanih u stranim sredstvima plaćanja i preračunom transakcija u toku godine evidentiraju se u bilansu uspeha, kao finansijski prihodi, odnosno finansijski rashodi, izuzev kursnih razlika nastalih po osnovu preračuna učešća u kapitalu pravnih lica u inostranstvu, koje se evidentiraju u korist/na teret revalorizacionih rezervi. 2.15. Rezervisanja, potencijalne obaveze i potencijalna sredstva Rezervisanja se priznaju kada Preduzeće ima zakonsku ili ugovorenu obavezu nastalu kao rezultat prošlog događaja, ako je verovatno da će izmirenje te obaveze dovesti do odliva resursa i ako se može pouzdano proceniti iznos date obaveze. Rezervisanja za sudske sporove formiraju se u iznosu koji odgovara najboljoj proceni rukovodstva Preduzeća u pogledu izdataka koji će nastati da se takve obaveze izmire (Napomena 12). Potencijalne obaveze se ne priznaju u finansijskim izveštajima. Potencijalne obaveze se obelodanjuju u napomenama uz finansijske izveštaje, osim ako je verovatnoća odliva resursa koji sadrže ekonomske koristi veoma mala. Preduzeće ne priznaje potencijalna sredstva u finansijskim izveštajima. Potencijalna sredstva se obelodanjuju u napomenama uz finansijske izveštaje, ukoliko je priliv ekonomskih koristi verovatan. 2.16. Naknade zaposlenima (a) Porezi i doprinosi za obavezno socijalno osiguranje U skladu sa propisima koji se primenjuju u Republici Srbiji, Preduzeće je obavezno da uplaćuje doprinose raznim državnim fondovima za socijalnu zaštitu. Ove obaveze uključuju doprinose na teret zaposlenih i na teret poslodavca u iznosima koji se obračunavaju primenom zakonom propisanih stopa. Preduzeće ima zakonsku obavezu da izvrši obustavu obračunatih doprinosa iz bruto zarada zaposlenih i da za njihov račun izvrši prenos obustavljenih sredstava u korist odgovarajućih državnih fondova. Doprinosi na teret zaposlenih i na teret poslodavca knjiže se na teret troškova u periodu na koji se odnose.

21

JP “ŽELEZNICE SRBIJE“, BEOGRAD NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE Za 2006. godinu Iznosi su iskazani u hiljadama dinara, osim ukoliko nije drugačije naznačeno

2.

PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA (Nastavak)

2.16. Naknade zaposlenima (Nastavak) (b) Obaveze po osnovu otpremnina i jubilarnih nagrada U skladu sa Pojedinačnim kolektivnim ugovorom, Preduzeće je u obavezi da isplati otpremnine prilikom odlaska u penziju u visini 3 prosečne mesečne bruto zarade ostvarene u Republici Srbiji, prema poslednjem objavljenom podatku republičkog organa nadležnog za statistiku, kao i mogućnost isplate jubilarnih nagrada u visini od jedne do 4 prosečne mesečne zarade po zaposlenom zavisno od broja navršenih godina neprekidnog rada u Preduzeću gde se jubilarne nagrade isplaćuju za navršenih 10, 20, 30, i 40 godina. Preduzeće otpremnine izmiruje na teret tekućih rashoda (Napomena 23). Preduzeće nije obračunalo sadašnju vrednost očekivanih budućih isplata po osnovu otpremnina za odlazak u penziju nakon ispunjenih uslova i shodno tome priloženi finansijski izveštaji ne sadrže dugoročna rezervisanja po navedenom osnovu. Vlada Republike Srbije je u februaru 2005. godine usvojila Plan restruktuiranja Preduzeća. Plan restruktuiranja uključuje Program rešavanja viška zaposlenih sa značajnim otpuštanjem radnika koji imaju pravo na otpremnine. Sredstva za isplatu stimulativnih otpremnina se obezbeđuju od strane Vlade Republike Srbije u vidu subvencija. Preduzeće nema penzione fondove, niti opcije za isplate zaposlenima u vidu akcija i po tom osnovu nema identifikovane obaveze na dan 31. decembra 2006. godine. (c) Kratkoročna, plaćena odsustva Akumulirana plaćena odsustva mogu da se prenose i koriste u narednim periodima, ukoliko u tekućem periodu nisu iskorišćena u potpunosti. Očekivani troškovi plaćenih odsustava se priznaju u iznosu kumuliranih neiskorišćenih prava na dan bilansa, za koje se očekuje da će biti iskorišćeni u narednom periodu. Preduzeće nije ukalkulisalo obaveze po navedenom osnovu na dan bilansa stanja. U slučaju neakumuliranog plaćenog odsustva, obaveza ili trošak se ne priznaju do momenta kada se odsustvo iskoristi. 2.17. Porez na dobitak Tekući porez Porez na dobitak predstavlja iznos koji se obračunava i plaća u skladu sa odredbama Zakona o porezu na dobit preduzeća Republike Srbije. Tekući porez na dobitak predstavlja iznos obračunat primenom propisane poreske stope od 10% na osnovicu koju predstavlja oporezivi dobitak. Oporezivi dobitak se utvrđuje u poreskom bilansu kao dobitak pre oporezivanja iskazan u bilansu uspeha, nakon usklađivanja prihoda i rashoda na način propisan poreskim zakonodavstvom Republike Srbije. Iznos ovako utvrđenog poreza i iskazanog u poreskoj prijavi se umanjuje po osnovu poreskih kredita i poreskih podsticaja.

22

JP “ŽELEZNICE SRBIJE“, BEOGRAD NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE Za 2006. godinu Iznosi su iskazani u hiljadama dinara, osim ukoliko nije drugačije naznačeno

2.

PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA (Nastavak)

2.17. Porez na dobitak (Nastavak) Tekući porez (Nastavak) Zakon o porezu na dobit preduzeća Republike Srbije obvezniku koji izvrši ulaganja u osnovna sredstva priznaje pravo na poreski kredit u visini od 20% izvršenog ulaganja, s tim što poreski kredit ne može biti veći od 50% obračunatog poreza u godini u kojoj je izvršeno ulaganje. Neiskorišćeni deo poreskog kredita može se preneti na račun poreza na dobit iz budućih obračunskih perioda, ali ne duže od deset godina. Poreski propisi u Republici Srbiji ne dozvoljavaju da se poreski gubici iz tekućeg perioda iskoriste kao osnova za povraćaj poreza plaćenog u određenom prethodnom periodu. Međutim, gubici iz tekućeg perioda iskazani u poreskom bilansu, izuzev onih iz kojih proizilaze kapitalni gubici i dobici, mogu se iskoristiti za umanjenje dobiti utvrđene u poreskom bilansu budućih obračunskih perioda, ali ne duže od deset godina. Odloženi porez Odloženi poreski efekti obračunavaju se za sve privremene razlike između poreske osnove sredstava i obaveza i njihove knjigovodstvene vrednosti utvrđene u skladu sa propisima o računovodstvu Republike Srbije. Važeće poreske stope na dan bilansa stanja ili poreske stope koje su nakon tog dana stupile na snagu, koriste se za utvrđivanje odloženog poreza. Odložene poreske obaveze priznaju se u celini za sve oporezive privremene razlike. Odložena poreska sredstva priznaju se za sve odbitne privremene razlike, kao i po osnovu poreskih gubitaka i poreskih kredita koji se mogu preneti u naredne fiskalne periode do stepena do kojeg je izvesno da će postojati oporeziva dobit po osnovu koje se preneti poreski gubitak i poreski krediti mogu iskoristiti. Tekući i odloženi porezi priznaju se kao prihodi i rashodi i uključeni su u neto dobitak/gubitak perioda, izuzev odloženih poreza koji se mogu pripisati revalorizaciji opreme (lokomotiva), a koji se priznaju se direktno u kapitalu kao povećanje ili smanjenje revalorizacionih rezervi (Napomena 32(c)). 2.18. Pravična (fer) vrednost Poslovna politika Preduzeća je da obelodani informacije o pravičnoj (fer) vrednosti aktive i pasive za koju postoje zvanične tržišne informacije i kada se fer vrednost značajno razlikuje od knjigovodstvene vrednosti. U Republici Srbiji ne postoji dovoljno tržišnog iskustva, kao ni stabilnosti i likvidnosti kod kupovine i prodaje potraživanja i ostale finansijske aktive i pasive, pošto zvanične tržišne informacije nisu u svakom trenutku raspoložive. Stoga, fer vrednost nije moguće pouzdano utvrditi u odsustvu aktivnog tržišta. Rukovodstvo Preduzeća vrši procenu rizika i u slučajevima kada se oceni da vrednost po kojoj se imovina vodi u poslovnim knjigama neće biti realizovana vrši ispravku vrednosti. Po mišljenju rukovodstva Preduzeća, iznosi u priloženim finansijskim izveštajima odražavaju vrednost koja je u datim okolnostima najverodostojnija i najkorisnija za potrebe izveštavanja.

23

kao i transakcije u toku godine nastale sa povezanim pravnim licima posebno se obelodanjuju u napomenama uz finansijske izveštaje (Napomena 31).19. BEOGRAD NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE Za 2006. Prilikom razmatranja mogućih vrsta odnosa između povezanih pravnih lica. Stanja potraživanja i obaveza na dan bilansa stanja. Obelodanjivanje odnosa sa povezanim pravnim licima Za svrhe ovih finansijskih izveštaja. Kompleksni odnosi između Preduzeća i njegovih povezanih pravnih lica regulisani su na ugovornoj osnovi i po tržišnim uslovima. Povezana pravna lica mogu ulaziti u transakcije. Preduzeće pruža veliki broj usluga povezanim pravnim licima i istovremeno je korisnik njihovih usluga. pažnja se usmerava na suštinu odnosa. a ne samo na pravnu formu.JP “ŽELEZNICE SRBIJE“. 24 . koje možda nepovezana lica ne bi vršila i transakcije sa povezanim pravnim licima mogu se obavljati pod drugačijim uslovima i u drugačijim iznosima u odnosu na iste transakcije sa nepovezanim pravnim licima. godinu Iznosi su iskazani u hiljadama dinara. osim ukoliko nije drugačije naznačeno 2. pravna lica se tretiraju kao povezana ukoliko jedno pravno lice ima mogućnost kontrolisanja drugog pravnog lica ili vrši značajan uticaj na finansijske i poslovne odluke drugog lica što je definisano u MRS 24 “Obelodanjivanje odnosa sa povezanim licima“. PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA (Nastavak) 2.

855 3.890 236.542 465 UKUPNA PASIVA VANBILANSNA EVIDENCIJA 25 .332.390.825 3.102.427) (2. postrojenja i oprema Dugoročni finansijski plasmani Obrtna imovina Zalihe Potraživanja Gotovinski ekvivalenti i gotovina Porez na dodatu vrednost i aktivna vremenska razgraničenja 55.273.974.368 9.900 226.410) 180.111.561 8.720.789.368 9.071 Dugoročna rezervisanja Dugoročne obaveze Dugoročni krediti Ostale dugoročne obaveze Kratkoročne obaveze Kratkoročne finansijske obaveze Obaveze iz poslovanja Ostale kratkoročne obaveze i pasivna vremenska razgraničenja Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost i ostalih javnih prihoda 31.560.611 443.067.827 32.373.161.466) 32.361 - 31.291 3. (a) KOREKCIJE POČETNOG STANJA Efekti korekcija na bilans stanja na dan 31.542 Korekcije (2.562.436.304 24.231 (79.304.012 480.087.279 236.499.056.717 236.793.599 227.298.225 1.792 1.469.281 4. Prethodno iskazano AKTIVA Stalna imovina Nematerijalna ulaganja Nekretnine.307.900 226.469.056.711 3.932 30.499. BEOGRAD NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE Za 2006.837) 177.705 8.850 34.391 2.474 8.474 8.466) (2.913 21.126 36.599 227.305 10.699 36.180.005) 1.276 6.686.148.827 30.546 974.418. osim ukoliko nije drugačije naznačeno 3. decembra 2005.361 UKUPNA AKTIVA Kapital Osnovni i ostali kapital Revalorizacione rezerve Akumulirani gubitak 249.181 2005. godine 2005.249.071 (2.181 465 (4.686.JP “ŽELEZNICE SRBIJE“.850 34. godinu Iznosi su iskazani u hiljadama dinara.194.554.211 236.373.144) (4.178.067.238.157 1.144) (228.285 4.012 480.326 1.100.427) - 249.285 4.087.178.238.469. Korigovano 55.866.550.231 (81.052 1.148.305 10.

892.810) (8.684) 377.925) (3.918) (25.705) (10.971.905) (987.444. godine 2005.131.265) (7.268 (5.838) (2.892. Prethodno iskazano POSLOVNI PRIHODI Prihodi od prodaje Ostali poslovni prihodi POSLOVNI RASHODI Nabavna vrednost prodate robe Troškovi materijala Troškovi zarada.282) (2.241.961.686.614) (4.542.644.205) Korekcije 24. BEOGRAD NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE Za 2006.167) (1.676.838) (987.688.944.593.774.517.686.641 (91.036 18.250 (91.579.598.293) (104.579. godinu Iznosi su iskazani u hiljadama dinara.777) (18.343 (3. Korigovano 8.427) POSLOVNI GUBITAK Finansijski prihodi Finansijski rashodi Ostali prihodi Ostali rashodi GUBITAK PRE OPOREZIVANJA POREZ NA DOBITAK NETO GUBITAK 26 .214 9. osim ukoliko nije drugačije naznačeno 3. decembra 2005.036 18.614) (4.530 (7.598. naknada zarada i ostali lični rashodi Troškovi amortizacije i rezervisanja Ostali poslovni rashodi 8.JP “ŽELEZNICE SRBIJE“.919.778) (15.262 (1.788.009.609 24.293) (129.343 (4.943) (7.605 9.778) 2005.211) (26.609 (129.015) 680.508) 887.205) (18.131.810) (8.331) 303.083.083.413) 887.647. (b) KOREKCIJE POČETNOG STANJA (Nastavak) Efekti korekcija na bilans uspeha za godinu koja se završava 31.120) (3.925) (3.549.776) (5.427) (2.921.091.800.950.972) (7.009.939) (15.705) (10.

734) (38.403) (63.576.665. decembra 2004.777) (92. godinu Iznosi su iskazani u hiljadama dinara. januara 2005.345) (911. godine U sledećoj tabeli dat je pregled izvršenih korekcija početnog stanja akumuliranog gubitka: U hiljadama dinara 2005. osim ukoliko nije drugačije naznačeno 3. BEOGRAD NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE Za 2006.807) 95. godine Korekcije početnog stanja za efekte grešaka: Korekcija na osnovnim sredstvima Korekcija na računima potraživanja za saldaciju i po osnovu kursnih razlika Korekcija po osnovu knjiženja obaveza za saldacioni obračun Ostale korekcije obaveza Naknadno utvrđene kamate po osnovu kredita finansiranih iz Pariskog kluba poverioca Ukupno sprovedene korekcije Stanje na dan 1. (c) KOREKCIJE POČETNOG STANJA (Nastavak) Korekcija početnog stanja akumuliranog gubitka na dan 1. godine. korigovano (62.534) 27 .131) (1.260 (873. Stanje na dan 31.JP “ŽELEZNICE SRBIJE“. januara 2005.

053 26 245 41. godine.072 271 55. godine Nabavke u toku godine Prenos sa nematerijalnih ulaganja u pripremi Stanje na dan 31.660) 7. godine – 31.174 47.583 11. januara 2005. godine Korekcija početnog stanja Amortizacija (Napomena 24) Stanje na dan 31.611) 13.335 NABAVNA VREDNOST Stanje na dan 1. decembra 2005. korigovano 12. decembra 2006. NEMATERIJALNA ULAGANJA Ostala nematerijalna ulaganja Nematerijalna ulaganja u pripremi 11.989 47.558 (51. januara 2005.918 (1.611) 13.815 51.611) 69.829 71. decembra 2005.064 4.704 28.011 - - 4.200) 26 26 Avansi za nematerijalna ulaganja 271 271 (26) 245 Ukupno 23.611) 6.918 (1.704 28. godine AKUMULIRANA ISPRAVKA VREDNOSTI Stanje na dan 1.200 69.475 (1.583 11. decembra 2005.JP “ŽELEZNICE SRBIJE“.818 (872) (1.335 15.011 41. osim ukoliko nije drugačije naznačeno 4. godine Korekcija početnog stanja Prenos sa nematerijalnih ulaganja na nekretnine. decembra 2006. decembra 2006.900 28 . godine Neotpisana vrednost na dan: – 31. postrojenja i opremu Prenos sa nematerijalnih ulaganja u pripremi Prenos sa avansa Stanje na dan 31.335 15.072 (872) (6. BEOGRAD NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE Za 2006.557 7. godine Amortizacija (Napomena 24) Stanje na dan 31.660 64. godinu Iznosi su iskazani u hiljadama dinara.324 48.

183.962 21.163 274. godine Korekcija početnog stanja (Napomena 3(a)) Stanje na dan 31. manjak i rashodovanje Stanje na dan 31.687.975 455 20. godine.151) 8.504 (8.079 - 21.039 62.060.175 21. godine.764 (1.620.144 426.213. oprema i ostala sredstva Avansi za osnovna sredstva Zemljište NABAVNA VREDNOST Stanje na dan 1.093.100.768 (1.151) 2.808.764) (7. godinu Iznosi su iskazani u hiljadama dinara.841) 8. godine Korekcija početnog stanja Nabavke u toku godine Prenos datog avansa Prenos sa sredstava u pripremi Viškovi po popisu (Napomena 28) Prodaja.151 (43.926 898 4.467.100 618.120.553 370.748 28.641 (217.111) (71.540 362 1.862 455 1.749) 419.228.825 (39.494.099) 676 2.510 9.539 28.835. decembra 2005.750 - - 193.617 (2.432.726) 52.287 - 114.837 (370.321.247.938 (43.768. godine Korekcija početnog stanja Amortizacija (Napomena 24) Prodaja.768 153.547) 1.693 44.034) 72. januara 2005. decembra 2005.838 1.326 29 .224.444 59.214.431 6.525 (20. decembra 2005. decembra 2006.285 64. osim ukoliko nije drugačije naznačeno 5. godine .249) 77. korigovano Ispravka greške Nabavke u toku godine Viškovi po popisu Prenos između kategorija Ostala povećanja Prodaja.432 (3.144 219.295.305) 126.484) (3.675 44.887 2.567) 98.848 6.033 (121.060.160) 618.920. decembra 2006.700.339) 199.533.193.995 757.559 (18.972.898.456 (1.521.212.658.835 618.397) 175 (54.938 98.466) 424.039 101.663.691) 93.857.588) 23.701) 248.062.228.976 (2.378.494) 277.011. NEKRETNINE.279.439) 120.697. manjak i rashodovanje Stanje na dan 31.835 2. godine Neotpisana vrednost na dan: .175.995 210.224.971.441.583) 1.424.466) 273.121) 28.212 19. korigovano Nekretnine Sredstva u pripremi Ukupno 28. manjak i rashodovanje Stanje na dan 31.835 23.760.31.704.572 (7.394) 210.049) 19. decembra 2006.688) 198.790 20.JP “ŽELEZNICE SRBIJE“.279 (3.900 (55.936.689) 1.394 (39.075 (33.213. korigovano Ispravka greške Amortizacija (Napomena 24) Višak po popisu Prenos između kategorija Preneta amortizacija Prodaja.544 23.422. decembra 2005. januara 2005.765) 273.615 16.456 (4.31.218.984 62.768 28.249 79.325 (7.680.481 (703.813 5.100 226.060.111 (6. POSTROJENJA I OPREMA Investicione nekretnine Postrojenja.529 (135.888 (10.975.100 302.228. godine.042.842.847 (405.182.768 28.099) 2.017.692) 424.887 (7.520.895 (3.680. godine AKUMULIRANA ISPRAVKA VREDNOSTI Stanje na dan 1.431 (5.377.463) 2.199.453) 2. manjak i rashodovanje Stanje na dan 31. BEOGRAD NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE Za 2006.163 151.833.228.393 (66.574 85.

godini odnose se na rashodovanje lokomotiva u iznosu neotpisane vrednosti od 240. Preduzeće poseduje osnovna sredstva koja su locirana na teritoriji Kosova i Metohije. Bazel do konačnog izmirenja obaveza po kreditima (Napomena 13(a)).963. po kom osnovu su nastali gubici evedentirani na teret ostalih rashoda u iznosu od 282.938. Neotpisana vrednost voznih sredstava (zatvorena teretna kola. godine (građevinski objekti – 397. godine najvećim delom uključuju vrednost sledećih investicionih programa: ‘’Brze pruge Srbije’’ (3.419 hiljada dinara. godine iznosi 17.979 hiljada dinara). Status ovih sredstava. ova oprema predstavlja vlasništvo Eurofime. remont pruge ‘’Pančevački most – Ovča – Pančevo‘’ (2.612 hiljada dinara).218 hiljada dinara).230 hiljada dinara).325 hiljada dinara).JP “ŽELEZNICE SRBIJE“.306 hiljada dinara (31. što je rezultiralo smanjenjem revalorizacionih rezervi i smanjenjem akumuliranog gubitka za 240.442 hiljade dinara (videti Izveštaj o promenama na kapitalu).594 hiljade dinara na dan 31.615 hiljada dinara.245 hiljada dinara. Najznačajnije prodaje u 2006. Bazel i Zajednice jugoslovenskih železnica na dan 31.307 hiljada dinara i gubici u iznosu od 486.337. kao i na prodaju 49 stanova zaposlenima u iznosu nabavne vrednosti od 32. izvršen je prenos pripadajućeg dela revalorizacionih rezervi navedenih sredstava. godine. Preduzeće je u toku 2006.035 hiljada dinara.317 hiljade dinara (videti Napomene 28 i 29(a)).938. godine: 3. izgradnja pruge ‘’Valjevo – Loznica‘’ (2.919 hiljada dinara i otpisane vrednosti od 5.875.384.578. godine iznose 4. a knjigovodstveno evidentiranih kao oprema na Kosovu i Metohiji.017. Sredstva u pripremi na dan 31.662. drumskih vozila u iznosu nabavne vrednosti od 79.262.539 hiljada dinara. Najznačajnija rashodovanja u 2006. godine izvršilo rashodovanje postrojenja i opreme. godinu Iznosi su iskazani u hiljadama dinara.909. kao i vlasništvo Preduzeća nad istim je neizvestan. postrojenja i oprema – 21.606. NEKRETNINE.269 hiljada dinara). po kom osnovu su nastali dobici u iznosu od 371. decembra 2006.442 hiljade dinara (Napomena 29(a)).850 hiljada dinara odnosi se na prodaju teretnih vagona lociranih na teritoriji Srbije. Neotpisana vrednost navedenih sredstava na 31.466 hiljada dinara odnosi se na isknjižavanje stanova prodatih u prethodnim periodima. postrojenja i opremu. 30 . putnička kola.172 hiljade dinara i otpisane vrednosti od 78.299 hiljada dinara što je aktivirano u 2007.750 hiljada dinara).916 hiljada dinara i otpisane vrednosti od 2. decembra 2006. osim ukoliko nije drugačije naznačeno 5. godini) i remont pruge ‘’Kusadak – Velika Plana‘’ (1. BEOGRAD NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE Za 2006. dizel lokomotive i elektromotorni vozovi). ispravka vrednosti – 11. decembra 2006. Shodno potpisanom ugovoru. decembra 2006. lokomotiva u iznosu nabavne vrednosti od 2. S obzirom da se navedena sredstva ne mogu koristiti. Zagreb. koja služe kao garancija za vraćanje kredita dobijenih na osnovu ugovora zaključenih između Eurofime. POSTROJENJA I OPREMA (Nastavak) Efektat korekcije početnog stanja osnovnih sredstava u iznosu od 2. Preduzeće ne vrši obračun amortizacije istih od 2001.083. sanacija pruge ‘’Jajinci – Mala Krsna‘’ (1.270 hiljada dinara i otpisane vrednosti od 3. Prilikom rekonstrukcije četrnaest lokomotiva dobavljača “Rade Končar“. godine prodalo nekretnine.747 hiljade dinara. Preduzeće je u toku 2006. postrojenja i opreme (bez Kosova i Metohije) koja su u upotrebi iznosi 22.273. decembar 2005. Nabavna vrednost potpuno otpisanih nekretnina.642 hiljade dinara.955.976 hiljada dinara (nabavna vrednost – 28. godine odnose se na prodaju teretnih vagona u iznosu nabavne vrednosti od 4. Pored toga. Smanjenje na opremi neotpisane vrednosti od 56.774.

Obaveze po ovom osnovu su iskazane u okviru ostalih dugoročnih obaveza (Napomena 14). godine trebalo da uknjiži izvršenu procenu vrednosti osnovnih sredstava pod datumom 1.o. ukupne vrednosti od 432. Preduzeće je tokom 2006. nekretnine. poslovne prostorije. februara 2006. NEKRETNINE. godinu Iznosi su iskazani u hiljadama dinara. godine. Beograd od 6.581 hiljadu dinara. godine i aneksa ugovora od 24. Beograd (30 kamiona) ukupne vrednosti od 27. preko Lipaks-a d. osim ukoliko nije drugačije naznačeno 5. Beograd (6 lokomotiva. Navedena procena nije uknjižena već je na osnovu Zaključka Upravnog odbora prihvaćena kao podloga za konačnu procenu vrednosti (videti Napomenu 36(d)).848 hiljada dinara i preko VB Leasing-a. avgusta 2006. 31 . godine izdavalo u zakup nematerijalna ulaganja. januara 2006. postrojenja i opremu (zemljište. Preduzeće je na osnovu Ugovora o proceni vrednosti osnovnih sredstava sa Naučnoistraživačkim centrom Ekonomskog fakulteta.JP “ŽELEZNICE SRBIJE“. 15 putničkih kombija) ukupne vrednosti od 15.717 hiljada dinara. 35 automobila. POSTROJENJA I OPREMA (Nastavak) Preduzeće je u 2006. BEOGRAD NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE Za 2006. stanove) pravnim i fizičkim licima čime je ostvarivalo prihode po tom osnovu (Napomena 21(c)).o. godini nabavilo opremu na finansijski lizing preko Hypo Leasing-a. Beograd (7 teretnih kombija. 2 kamiona i 10 dizel motornih vozila).

00 IFC.864 398.o.o.596 15.161 189.719 8.864 398.864 398.90% Učešća u kapitalu ostalih pravnih lica u zemlji Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika.332 184.126 64...484 250.. Novi Sad Minel holding Korporacija a. Beograd – učešće 3. Beograd Učešća u kapitalu povezanih pravnih lica Livnica.585) 176.637 873 117. Požega – učešće 33.966 217. Valjevo Učešća u kapitalu ostalih pravnih lica u inostranstvu Eurofima.799 235.029 7. Beograd Zaštitna radionica d.564 87 45 36.929 33.d.959 64.239 1..892 16. decembra 32 .324 5.o.966 185.324 2. Bazel – učešće CHF 4.564 87 45 31.929 33..213 20. Ispravka vrednosti 2005. godinu Iznosi su iskazani u hiljadama dinara.239 176..259 223..o..574 18.045 202. Valjevo Jugovoće.071 1.143.892 16.o.d.126 64.551.o.071 1. Novi Sad Stanogradnja a. Beograd Pron-Invest d. Skoplje – učešće EUR 86..929 33.719 6.d. Beograd – Učešće 53.677 117.083 2. Korigovano Neto Neto Bruto Učešća u kapitalu zavisnih pravnih lica (a) – Učešće 100%: CIP d.o.o..d..o.377 176.094.966 30.JP “ŽELEZNICE SRBIJE“.799 234. DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI 2006.385 14.116.239 1.o.232 223.078 3.966 64.324 2. BEOGRAD NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE Za 2006.867 3.148.142.313 217.211) (347) (347) 30.746 (1.239 189.o.d. Brisel – učešće EUR 48.764 43..141 2.564 87 45 27 36.966 64.93%: Železnički integralni transport d.677 117.764 43. Novi Sad DDOR a.433 4.239 1. Beograd Beogradski čvor d.112 261.d.966 64.310 2. Beograd Privredna banka a.00 Sileks banka.599 Stanje na dan 31.211) (1.o. Beograd Panonska banka a.247 232.247 232.966 - 185.764 43. osim ukoliko nije drugačije naznačeno 6.071 1.141 2.560 (27) (27) (1. Beograd Želkomerc d.239 176.892 16.920.04 Dugoročni krediti u zemlji (b) Stambeni krediti zaposlenima Krediti za otkup stanova Ostali dugoročni plasmani (c) Dugoročno uložena sredstva u zajedničke poslovne poduhvate 185.01% – Učešće manje od 1%: Eurobank EFG štedionica a.

764 hiljade dinara.. Shodno Uredbi o rešavanju stambenih potreba izabranih. U toku je revizija udela Preduzeća kod ŽIT-a i rešavanje statusa ovog preduzeća. godine u svojim poslovnim knjigama..o. Razlika potiče iz činjenice da Preduzeće nije evidentiralo povećanje učešća u iznosu od 106. dok je vrednost učešća u kapitalu ovog lica.081 hiljadu dinara.783 hiljade dinara (7.o. Preduzeće je svojim zaposlenima odobrilo kredite za rešavanje stambenih potreba.892 hiljade dinara.o.o. Beograd.504 hiljade dinara.. decembra 2006.o. (b) Dugoročni krediti u zemlji na dan 31. godinu Iznosi su iskazani u hiljadama dinara. 41/2002. odnosno 40 godina uz godišnju kamatnu stopu od najmanje 0. decembra 2006.740 hiljada dinara na osnovu Odluke Upravnog odbora zavisnog pravnog lica o raspodeli neraspoređenog dobitka u kapital.. vrednost udela Preduzeća u kapitalu navedenog zavisnog pravnog lica iznosi 30.48%). U toku 2006. Beograd. iskazana u poslovnim knjigama Preduzeća 117.826 hiljada dinara. dok vrednost učešća u kapitalu iskazana u poslovnim knjigama Preduzeća iznosi 43. dok je vrednost učešća u kapitalu iskazana u poslovnim knjigama Preduzeća 33. Beograd. (a) DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI (Nastavak) Prema potvrdi stanja dobijenoj od zavisnog pravnog lica “CIP“ d.o. koja je na taj način postala sticalac udela i osnivačkih prava. vrednost uloga Preduzeća iznosi 42. 76/2002. novembra 2006.. što je imalo za posledicu da je iskazano učešće Preduzeća u kapitalu na dan 31. godine. dok je vrednost učešća u kapitalu iskazana u poslovnim knjigama Preduzeća 185.864 hiljade dinara (učešće 53. Postupak usaglašavanja vrednosti udela je u toku.o. godine. Navedeno preduzeće nije evidentiralo procenu vrednosti kapitala izvršenu 1997. br.o.o. vrednost udela Preduzeća u kapitalu iznosi 292. Beograd je podneo zahtev za uknjiženje navedenog povećanja Agenciji za privredne registre.084 hiljade dinara.5% i revalorizaciju kredita primenom stope rasta cena na malo. izvršen je prenos udela Preduzeća kao jedinog vlasnika u preduzeću “Pron-Invest“ d.. 125/2003 i 88/2004). “CIP“ d.103 hiljade dinara između stanja u poslovnim knjigama Preduzeća i stanja po konfirmaciji “Zaštitne radionice“ d. na Vladu Republike Srbije. na period do 20. Beograd se odnosi na razliku u knjiženju nenovčanog uloga. Beograd (ŽIT).213 hiljada dinara i odnose se najvećim delom na kredite date zaposlenima za otkup stanova. bez naknade.o.JP “ŽELEZNICE SRBIJE“. vrednost udela Preduzeća iznosi 8.929 hiljada dinara. BEOGRAD NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE Za 2006.. Prema potvrdi stanja dobijenoj od “Želkomerc“ d.93%). 33 . godine iznose 232. na osnovu Ugovora o prenosu osnivačkih prava zaključenog sa Vladom Republike Srbije od 27. Beograd. Prema potvrdi stanja dobijenoj od zavisnog pravnog lica “Železnički integralni transport“ d. Prema potvrdi stanja dobijenoj od zavisnog pravnog lica “Zaštitna radionica“d. godine veće od udela Preduzeća u kapitalu ŽIT-a za iznos od 109. osim ukoliko nije drugačije naznačeno 6. Postupak registracije je u toku.o. Po ovom osnovu Preduzeće je evidentiralo gubitak u iznosu od 873 hiljade dinara (Napomena 29). Razlika od 1.o. postavljenih i zaposlenh lica kod korisnika sredstava u društvenoj svojini (“Službeni glasnik Republike Srbije“.o.o.

decembra Avansi dati zavisnim pravnim licima iznose 68.000 godišnje u periodu od 2005. i komisiju za upravljanje zalihama koje pripadaju Direkciji za infrastrukturu. kao i da se krene u postupak prodaje zaliha u skladu sa propisanim procedurama. Rok vraćanja je odgovarajućim odlukama Upravnog odbora prolongiran na period od 2007.101) 3. (c) DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI (Nastavak) Ostali dugoročni plasmani koji na dan 31. decembra 2006. godine. vreme nabavke.034 149. Uvidom u stanje zaliha. BEOGRAD NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE Za 2006. odnosno komisije koje se bave upravljanjem zalihama i analizom neaktivnih zaliha: radnu grupu za izradu predloga za likvidaciju neaktivnih zaliha. decembar 2005. decembra 2006. Preduzeće je obrazovalo radnu grupu sa ciljem da napravi pregled neaktivnih zaliha i da formuliše predlog za likvidaciju.102.000.281. Beograd (Zavod). godine.449. na čiji je predlog Upravni odbor Preduzeća. decembra 2006.395.083 3. radna grupa je obavestila generalnog direktora Preduzeća o stanju zaliha sa stanjem 31. godine. do 2009. Materijal Rezervni delovi Alat i inventar. Vraćanje duga je predviđeno kroz vršenje usluga zdravstvene zaštite zaposlenih u protivvrednosti EUR 400.239 hiljada dinara.285 Minus: Ispravka vrednosti datih avansa Stanje na dan 31. 34 . godinu Iznosi su iskazani u hiljadama dinara. kompenzacijama za izvršene usluge zdravstvene zaštite počelo je vraćanje duga od strane Zavoda.500.748 124.912 3. godine. decembra 2006.924 (35. godine. ZALIHE 2006. februara 2007. neto Trgovačka roba Dati avansi 1.639) 3. Ukupna vrednost zaliha koje nisu trošene u periodu dužem od 1 i kraćem od 3 godine iznose 373.239 hiljada dinara.067. odnose se na: – – Ugovor sa NIS Jugopetrol.744 1. godini. sa rokom završetka zadatka 31. 7. Korigovano 1. do 2011.223 (33. Beograd o zajedničkom finansiranju školskog objekta u Kosovu Polju u iznosu od 18. i Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika. godine (31. godine doneo odluku da se sa aktivnih zaliha na evidenciju neaktivnih zaliha prenesu zalihe u iznosu od 926. dok zalihe koje nisu trošene u periodu dužem od 3 godine iznose 413.184 hiljade dinara na dan 31.596 118. Preduzeće je oformilo sledeće radne grupe.845 hiljada dinara.451 hiljadu dinara) (Napomena 31). za finasiranje dijagnostičkog aparata-magnetne rezonance u iznosu od 158.122 2005.183. na sednici održanoj 13. komisiju za upravljanje zalihama koje pripadaju Direkciji za prevoz. kao i adekvatnost korišćenja istih.694 52.000 hiljada dinara (EUR 2. Početkom 2006. godine iznose 176. decembra 2006. godine.216. U 2007.922 145.260 hiljada dinara (uključujući iznos od 139.JP “ŽELEZNICE SRBIJE“.231 hiljadu dinara zaliha regenerisanog materijala i materijala na obradi i doradi).225 hiljada dinara na dan 31.598 100. godine: 25. osim ukoliko nije drugačije naznačeno 6.000).816 1.

Kupci – zavisna pravna lica Minus: Ispravka vrednosti (Napomena 31) Kupci u zemlji Minus: Ispravka vrednosti 14. Potraživanja od kupaca starija od godinu dana iznose 3.759 hiljada dinara (Napomena 16(b)).567.JP “ŽELEZNICE SRBIJE“.314 723.223. osim ukoliko nije drugačije naznačeno 8.113 1. i 2006.413.386. decembra (a) Potraživanja od kupaca 2006.434. godine izvršilo ispravku vrednosti za sva potraživanja koja su nastala pre 2005.262) 13. godinu Iznosi su iskazani u hiljadama dinara. 35 . predstavljaju neproknjižene fakture za prodatu robu i izvršene usluge.160 (1. kao i za potraživanja utužena u 2005.165.979 1. POTRAŽIVANJA 2006.738) 23.246.187.445. Preduzeće je u toku 2006.434.731) 2.067 185.050.843.495) 1. godini.266 hiljada dinara.549 1.012 1.722 (1.195.643.494 (238. Potražna salda potraživanja od kupaca koja na dan 31.250.422) 1. Korigovano 56. decembra Na dan 31.040 4. kupci u inostranstvu obuhvataju potraživanja od ino špeditera u iznosu od 1. godine.469. Korigovano 2.191 365.055 (1.870.106 hiljada dinara i potraživanja od stranih železničkih uprava u iznosu od 193. godine.843.635.973 2.873 358.489) 1.999 2.669 (1.056.413. decembra 2006. godine iznose 57.047) 1. BEOGRAD NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE Za 2006.722) 2.505 3.413.404. Potraživanja od kupaca (a) Sporna potraživanja Minus: Ispravka vrednosti 3.775 (201.468 (1.452.378 2005.407 2.836.826 hiljada dinara.052 Potraživanja iz specifičnih poslova (b) Druga potraživanja (c) Stanje na dan 31.034 2.012 Kupci u inostranstvu Minus: Ispravka vrednosti Stanje na dan 31.873 2005. decembra 2006.162.772 (33.012 1.353 2.

607) 25. a po osnovu saldacionog obračuna iz međunarodnog saobraćaja u iznosu od 16.444 2.731 55. godinu Iznosi su iskazani u hiljadama dinara.JP “ŽELEZNICE SRBIJE“.661 (83.191 2005.291 (89.547 358. decembra Potraživanja po osnovu saldacionog obračuna iz unutrašnjeg saobraćaja na dan 31.446.918 1.951 365. Zavisna pravna lica (Napomena 31) Potraživanja po osnovu saldacionog obračuna iz: – unutrašnjeg saobraćaja – međunarodnog saobraćaja (Napomena 16) 238.314 2005.096 hiljada dinara.304) 44.203 92.611 118.861 91. Korigovano 285.580 137.487 603 (603) 1.230 (27) 24.921 87. BEOGRAD NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE Za 2006. Potraživanja nastala posle odvajanja Crne Gore iz Zajednice Srbija i Crna Gora.833 16. Potraživanja za kamatu Minus: Ispravka vrednosti 404.750 199.150 (603) 1.073 92.966 (105) 10. (b) POTRAŽIVANJA (Nastavak) Potraživanja iz specifičnih poslova 2006. decembra 36 .973 Potraživanja od zaposlenih Minus: Ispravka vrednosti Potraživanja za naknadu štete Minus: Ispravka vrednosti Potraživanja od fondova po osnovu isplaćenih naknada zaposlenima Ostala kratkoročna potraživanja Stanje na dan 31. decembra 2006. (c) Druga potraživanja 2006.793 (360.168 10.218) 2. osim ukoliko nije drugačije naznačeno 8.489 24.584.737 hiljada dinara i na preostali nerasknjiženi deo potraživanja od Zajednice jugoslovenskih železnica u iznosu od 15.140 185. godine u iznosu od 101.870.067 Ostala potraživanja iz specifičnih poslova Minus: Ispravka vrednosti Stanje na dan 31. Korigovano 398.833 hiljade dinara odnose se na potraživanja od Željeznica Crne Gore u iznosu od 86.775 (373.200 101.569 1.740) 8.611 hiljada dinara u celini se odnose na Željeznice Crne Gore.

548 61.370.277 9.368 Potraživanje za više plaćeni porez na dodatu vrednost (PDV) u iznosu od 154.JP “ŽELEZNICE SRBIJE“. sa pravom na odbitak prethodnog poreza.264 244 6. godine iskazan je iznos od 1.927 hiljada dinara koji predstavlja duplirani promet dobara i prevoznih usluga koji je oslobođen PDV-a.497 2. decembra 29. odnosno EUR 1.927.640 41. Korigovano 13.927 177.331. osim ukoliko nije drugačije naznačeno 9.836.438. godine. GOTOVINSKI EKVIVALENTI I GOTOVINA 2006.012 10.669 2005.397. Potraživanja za više plaćen porez na dodatu vrednost Evidentirani promet dobara i usluga za privremeni obračun poreza na dodatu vrednost za međunarodni transportni prihod Unapred plaćena premija osiguranja imovine Ostala aktivna vremenska razgraničenja Stanje na dan 31.910 1.144 2.217. Na računima evidentiranog prometa dobara i usluga za privremeni obračun PDV-a na dan 31. decembra 2006.371 3. a koji je vezan za privremeni obračun PDV-a za međunarodni transportni prihod. BEOGRAD NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE Za 2006. godine. decembra 2006.859 243. 37 . najznačajniji iznos od 224. decembra 2006.178. Tekući račun Devizni računi Devizni akreditivi Dinarska blagajna Devizna blagajna Hartije od vrednosti Ostala novčana sredstva Stanje na dan 31.859 hiljada dinara na dan 31. predstavlja iznos koji Preduzeće potražuje od države na ime više plaćenog PDV-a u poreskom periodu novembar i decembar 2006.688 480.131 404.370.980 302.951 512 5.680 1.97.51) se odnosi na dug prema Austrijskim železnicama (OeBB).065 hiljada dinara (EUR 2. Isti iznos evidentiran je u okviru pasivnih vremenskih razgraničenja (Napomena 17). i 2008. Korigovano 154. godinu Iznosi su iskazani u hiljadama dinara.259. Navedene obaveze predstavljaju preostale dve rate duga koje u skladu sa Sporazmom dospevaju na plaćanje u 2007.443 1. godine (Napomena 14). decembra 2005.697 236. POREZ NA DODATU VREDNOST I AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA 2006.083.767 514.54.913 21. godini u iznosu od EUR 1. U okviru ostalih aktivnih vremenskih razgraničenja na dan 31. godine. po osnovu Globalnog sporazuma o izmirenju duga Jugoslovenskih železnica prema železničkim preduzećima uključenim u globalni bilans za period od 1992. godine do 1995.

pri čemu kapital čini 31. Korigovano 84. Ministarstvo za ekonomsku i vlasničku transformaciju – Direkcija za procenu vrednosti kapitala.574 hiljade dinara i isti je evidentiran na teret rashoda tekućeg perioda.071 2005. godinu Iznosi su iskazani u hiljadama dinara.985 (49. godine. godine iznosi 462.628 komada obračunskih akcija.195. Zlatiborka a. DUGOROČNA REZERVISANJA Dugoročna rezervisanja na dan 31. decembra 36. Aleksinac u iznosu od 4. 12. decembra 1997. Upisani osnivač Preduzeća kod Agencije za privredne registre je Vlada Republike Srbije. Skoplje u iznosu od 9. decembra 2006. Procenjena vrednost kapitala na dan procene iznosila je 31. Promene na dugoročnim rezervisanjima u toku godine prikazane su u sledećoj tabeli: 2006. BEOGRAD NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE Za 2006. verifikovala je procenu i ista je upisana u registar nadležnog suda. godine iznosi 17. decembra 2006.467 hiljada dinara i Branković Sunčica. decembrom 2003. Užice u iznosu od 3. po osnovu kojih je nastao odliv sredstava: Generator.071 Iskorišćeni iznos rezervisanja u toku 2006. koje je Preduzeće u skladu sa Pravilnikom o kontnom okviru i sadržini računa u kontnom okviru za preduzeća.607 hiljada dinara. Procena vrednosti kapitala Preduzeća izvršena je od strane nezavisnog procenitelja sa stanjem na dan 31. Navedeni iznos odnosi se na sporove sa sledećim dobavljačima. godine iznose 36.195. 38 .500 hiljada dinara.JP “ŽELEZNICE SRBIJE“.828) 914 36. osim ukoliko nije drugačije naznačeno 11.071 hiljada dinara i u celini se odnose se na rezervisanja za sudske sporove sa procenjenim negativnim ishodom. i 2005. KAPITAL Osnovni kapital Preduzeća predstavlja trajne izvore za finansiranje poslovanja i u potpunosti se nalazi u državnom vlasništvu. godine.071 36. Ostali kapital na dan 31. zadruge i preduzetnike reklasifikovalo na poziciju ostali kapital. U skladu sa tada važećim računovodstvenim propisima. Stanje na dan 1.628 hiljada dinara.d. januara Iskorišćenje dugoročnih rezervisanja Nova rezervisanja u toku godine Stanje na dan 31.221 hiljada dinara i odnosi se na izvore vanposlovnih sredstava.. kapital je revalorizovan stopom rasta cena na malo zaključno sa 31.

747. godini u iznosu od 2.005 319.702. osim ukoliko nije drugačije naznačeno 13.174 15.757.5% do 6. Obaveze prema Eurofimi su formirane po osnovu 16 ugovora.385 5. Sredstva dobijena iz ovih kredita koriste se za finansiranje nabavke voznih sredstava koja su evidentirana u poslovnim knjigama Preduzeća. godine po osnovu ovih kredita uključuje dugoročni deo obaveza u iznosu od 8. Bazel. u stečaju.015. Beograd (h) Panonska banka a. (a) Evropsko društvo za finansiranje nabavki voznih sredstava (Eurofima).550. pri čemu je najveći deo kredita odobren uz rok otplate od 8 do 17 godina.170 82. decembra 2006. Obaveza Preduzeća na dan 31. ali je pravo vlasništva zadržano od strane kreditora sve do konačne otplate kredita (videti Napomenu 5).353 1.755 1. Luksemburg (b) Evropska banka za obnovu i razvoj.959.905. London (c) Republika Srbija – refinansirani krediti Međunarodne banke za obnovu i razvoj (d) – Agencija za osiguranje depozita – Ostali krediti Republika Srbija – refinansirani krediti Evropske investicione banke.473 31.064 493.735 10.238 8.d.385 hiljada dinara i deo koji dospeva u 2007.116. Beograd U stranoj valuti: Evropsko društvo za finansiranje nabavki prevoznih sredstava (Eurofima). Korigovano 396.369.203 2.799 1. uz rok otplate od 4 do 22 godine. Peking) 2005. Švajcarska finansira samo preduzeća koja su njeni akcionari.323 212.247 31. BEOGRAD NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE Za 2006.88% godišnje. Novi Sad Beogradska banka a.748.017 209..357 192.704 hiljade dinara. odobrenih u periodu od 1997.d. po kamatnoj stopi koja se kreće u rasponu od 2.711 Stanje na dan 31.290.502. DUGOROČNI KREDITI 2006. godine.110.886 6.126.176 2.219.JP “ŽELEZNICE SRBIJE“.800 32.537 3.d.110. Beograd (Eksimbanka. decembra Tekuća dospeća dugoročnih kredita prikazana su u okviru kratkoročnih finansijskih obaveza (videti Napomenu 15).554 409.798 1.283 478. Bazel (a) Evropska investiciona banka.217.843. u stečaju.525 3. do 2006.057. 39 .570 5.757. godinu Iznosi su iskazani u hiljadama dinara.246 50.729 12.906 5.905.280 31. U dinarima: Fond za finansiranje izgradnje stanova solidarnosti Investbanka a. Luksemburg (e) – Agencija za osiguranje depozita – Ostali krediti Republika Srbija (Londonski klub poverilaca) (f) Republika Srbija (Pariski klub poverilaca) (g) Fond za razvoj Republike Srbije.083 1.

Vašington. je 2001. Novi Sad. u ukupnom iznosu od EUR 2. oktobar 2016. juna 2003. Obaveza Preduzeća po prva dva kredita (EIB I i II). jula 2006.757. kao i svoj otplatni plan. BEOGRAD NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE Za 2006.. Luksemburg (EIB III). London odobrila je Preduzeću novi kredit br. br. Novi Sad. osim ukoliko nije drugačije naznačeno 13. 13/2002). Svaka tranša ima utvrđenu kamatnu stopu. s tim da rok otplate ne može biti duži od 20 godina od isplate konkretne tranše.774). 35414 u iznosu od EUR 60.875. (b) DUGOROČNI KREDITI (Nastavak) Evropska investiciona banka. što se očekuje kroz sklapanje ugovora sa Agencijom. čiji dugoročni deo na dan 31. Deo obaveza prema Međunarodnoj banci za obnovu i razvoj. godine odobrila kredit Preduzeću u ukupnom iznosu od EUR 57. Ugovor o kreditu potpisan je 14. Sredstvima ovog kredita finansiraće se nabavka 1. godine. Kamatna stopa je 8.530. Evropska banka za obnovu i razvoj.22% godišnje. SAD (“Službeni list SRJ“ – Međunarodni ugovori.37% do 5. uz grejs period od 5 godina. Beograd (Agencija) je ovlašćena da u ime i za račun Republike Srbije reguliše navedena dugovanja koja su se odnosila na banke u procesu stečaja i likvidacije. od čega je do 31. Republika Srbija preuzela je obavezu prema Međunarodnoj banci za obnovu i razvoj od Panonske banke a. godine. Preduzeće još uvek nije regulisalo svoju obavezu prema Republici.15% godišnje. godini 104. Vašington.525 hiljada dinara. a datum dospeća kredita je 5. odnosno 5. grejs periodom od 4 godine i kamatnom stopom – EURIBOR+1% na godišnjem nivou sa mogućnošću fiksiranja.000. godine iskorišćeno EUR 52. decembra 2006. Kamatna stopa na navedeni kredit je varijabilna. a datum otplate je 15. Vašington. a da će bliži uslovi o regulisanju međusobnih prava i obaveza Preduzeća i Republike Srbije biti predmet posebnog ugovora koji će biti naknadno zaključen.525 hiljada dinara.541.747. Ugovorom o odricanju prava po osnovu garancije potpisanim od strane Republike Srbije. Velika Britanija. Evropska banka za obnovu i razvoj. aprila 2006. kao i nabavka i ugradnja potpodnog struga za obradu točkova. shodno Ugovoru o reprogramu zaključenom 17. godine obaveze Preduzeća prema Agenciji iznose 6.753. Kredit je odobren sa rokom otplate od 15 godina. u iznosu od EUR 70.000. godine. koje variraju u rasponu od 4. decembra 2006.d. Ugovorom je takođe definisano da Preduzeće u svojim poslovnim knjigama uknjiži obavezu prema Republici Srbiji po ovom osnovu.100 novih teretnih kola.JP “ŽELEZNICE SRBIJE“.. Luksemburg je odobrila tri kredita Preduzeću..d. SAD u skladu sa Zakonom o potvrđivanju sporazuma o zaduženju Savezne Republike Jugoslavije kod Međunarodne banke za obnovu i razvoj (“Službeni list SRJ“. Zaključkom Vlade Republike Srbije. Novi Sad i Preduzeća.000. London. godinu Iznosi su iskazani u hiljadama dinara. ali do datuma izdavanja priloženih finansijskih izveštaja navedeni ugovor nije ratifikovan.482. 40 . Agencija za osiguranje depozita.000. (c) (d) Republika Srbija je preuzela obavezu prema Međunarodnoj banci za obnovu i razvoj. godine. do 1989. godine. koja je bila prvobitni garant za kredit odobren od strane Međunarodne banke za obnovu i razvoj. br.d.052 hiljade dinara. decembar 2011. odoben je Preduzeću marta 2002. Na dan 31. godine iznosi 5. nastala je po osnovu reprograma kredita odobrenih Preduzeću u periodu od 1984. godine.014.000. 69/2001) i Zakonom o potvrđivanju sporazuma o zajmu između Savezne Republike Jugoslavije i Međunarodne banke za obnovu i razvoj. odnosno 217. Treći kredit Evropske investicione banke. Kredit se otplaćuje u polugodišnjim ratama. godine. Otplata kredita počela je 5. a deo koji dospeva u 2007.799 hiljada dinara (EUR 85. Vašington preuzet je od strane Republike Srbije od Panonske banke a. Panonske banke a.000. decembra 2006.000 hiljada dinara.

Deo obaveza prema Evropskoj investicionoj banci preuzetom od strane Republike Srbije administrira Agencija za osiguranje depozita. reguliše izmirenje ovih obaveza od strane javnih preduzeća. godine potpisalo Ugovor o kreditu sa Evropskom investicionom bankom. Luksemburg u skladu sa Zakonom o zaduženju Savezne Republike Jugoslavije kod Evropske Zajednice (“Službeni list SRJ“. oktobra 2012.. Do datuma izdavanja priloženih finansijskih izveštaja. poseban ugovor nije zaključen.898.861. Republika Srbija je preuzela obavezu prema Evropskoj investicionoj banci. Panonske banke a.570 hiljada dinara (USD 29.JP “ŽELEZNICE SRBIJE“.755 hiljada dinara.702.094 hiljade dinara (EUR 1.000.126. na osnovu koga je glavnica duga od EUR 21. decembra 2006. Procenjena obaveza po kamatama za period od 2002. godine sklopilo Ugovor o regulisanju međusobnih odnosa sa Agencijom. br. Novi Sad.553. Kamata na ove obaveze nije obračunata i knjižena od 2002. godine do 31.757. Kredit u iznosu od EUR 80.d. godine iznosi 536. Do datuma izdavanja priloženih finansijskih izveštaja.792. ugovor o navedenom kreditu nije ratifikovan. u ime i za račun Republike Srbije.304. počev od 18.452. godine. Novoformirana glavnica u iznosu od EUR 24. grejs periodom od 5 godina i varijabilnom kamatnom stopom sa fiksnim rasponom ili fiksnom stopom. koja je prvobitno bila garant za kredit odobren od strane Evropske investicione banke. a da će bliži uslovi o regulisanju međusobnih prava i obaveza Preduzeća i Republike Srbije biti predmet posebnog ugovora koji će biti naknadno zaključen. decembra 2006. godine. oktobra 2006. 7/2001).748. Obaveza Preduzeća iskazana u poslovnim knjigama na dan 31. Beograd (Agencija) i na dan 31. decembra 2005. Ugovorom je takođe definisano da Preduzeće u svojim poslovnim knjigama uknjiži obavezu prema Republici Srbiji po ovom osnovu. (d) DUGOROČNI KREDITI (Nastavak) Do datuma izdavanja priloženih finansijskih izveštaja. Ugovorom o odricanju prava po osnovu garancije potpisanim od strane Republike Srbije. Luksemburg preuzet je od strane Republike Srbije od Panonske banke a. Sredstvima navedenog kredita finansiraće se rekonstrukcija i modernizacija pojedinih deonica pruga. godine određeno je da javna preduzeća izmire obaveze prema Republici Srbiji na način i u rokovima koje je Republika Srbija ostvarila prema međunarodnim sporazumima sa ino-poveriocima i da je Agencija ovlašćena da. godine iznosi 1.584). decembra 2006.75 koju je Republika Srbija izmirila prema Evropskoj investicionoj banci do 17. godine iznosi 151. godine.887. godine. decembra 2006. Preduzeće nije izvršilo konverziju duga iz USD u EUR. Ugovorom je predviđen šestomesečni obračun kamate po kamatnoj stopi EURIBOR paušalni. Luksemburg. oktobra 2006. godine iznose 1. Republika Srbija preuzela je obavezu prema Evropskoj investicionoj banci od Panonske banke a. (e) 41 . 53/2001) i Sporazumom o zajmu između Evropske Zajednice i Savezne Republike Jugoslavije (“Službeni list SRJ“ – Međunarodni ugovori. godine iznosi 1. decembra 2006. kamata nije obračunavana i knjižena od 2002.912.641 hiljadu dinara. godinu Iznosi su iskazani u hiljadama dinara. decembra 2006. godine iznosi 831.843). Novi Sad. Pored toga. osim ukoliko nije drugačije naznačeno 13.689). Obaveze iskazane u poslovnim knjigama Preduzeća na dan 31. februara 2007. BEOGRAD NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE Za 2006. Procenjena obaveza po kamatama za period od 2002. Preduzeće je dana 16..000 trebalo je da bude odobren sa rokom otplate od 20 godina. Novi Sad i Preduzeća.18 uvećana za kamatu u iznosu od EUR 2.93 izmiriće se u pet polugodišnjih rata od kojih prva dospeva za plaćanje 17. Na osnovu Zaključka Vlade Republike Srbije broj 40-8177/05 od 22.176 hiljada dinara.635 hiljada dinara (EUR 6.d. Deo obaveza prema Evropskoj investicionoj banci.d. godine do 31. godine. decembra 2006.. Efekat konverzije na dan 31. br. poseban ugovor nije zaključen. Luksemburg. Preduzeće je 8.

godine. godine do marta 2024. godine je 2. novembra 2024. decembra 2006.932 hiljade dinara). 45/05“) preuzela obaveze Preduzeća prema Pariskom klubu poverilaca koje na dan 31. odnosno Agenciji za osiguranje depozita. decembra 2010. (f) DUGOROČNI KREDITI (Nastavak) Republika Srbija je na osnovu Zakona o regulisanju odnosa Republike Srbije i banaka u stečaju po osnovu preuzetih inostranih kredita (“Službeni glasnik Republike Srbije. godinu Iznosi su iskazani u hiljadama dinara. Iznos obaveza u poslovnim knjigama Preduzeća na dan 31. godine iznose 319. godine. ali je aneksom ugovora incijalno dopeće produženo do 31.357 hiljada dinara.666 hiljada dinara) uz otplatu u polugodišnjim ratama počev od septembra 2008. Republika Srbija je na osnovu Zakona o regulisanju odnosa Republike Srbije i banaka u stečaju po osnovu preuzetih inostranih kredita (“Službeni glasnik Republike Srbije. BEOGRAD NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE Za 2006. (g) (h) 42 . Fond za razvoj Republike Srbije.501 hiljada dinara) i EUR 995.005 hiljada dinara. Beograd. br. CHF 193. Preduzeće je od Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje zaposlenih preuzelo navedeni kredit. Preduzeće je izvršilo prenos obaveza sa dospelih obaveza prema inostranim poveriocima na dugoročne obaveze prema domaćim poveriocima. godine. Beograd.75% godišnje. odnosno Agenciji za osiguranje depozita. Na osnovu ugovora od 16.JP “ŽELEZNICE SRBIJE“. jula 2001. Po ovom Ugovoru utvrđena je nova glavnica u iznosu od USD 19. Ugovor o regulisanju međusobnih odnosa Agencije i Preduzeća zaključen je 12. Ugovor o regulisanju međusobnih odnosa Agencije i Preduzeća zaključen je 12. Beograd (Agencija) koja u ime i za račun Republike Srbije administrira dug. osim ukoliko nije drugačije naznačeno 13.763. Kamata se obračunava polugodišnje po stopama utvrđenim bilateralnim sporazumima Republike Srbije sa inostranim poveriocima.13 (9. februara 2007. februara 2007.39 (36.190. decembra 2006.21 (1. prvobitno je odobrio kredit Republičkom fondu za penzijsko i invalidsko osiguranje zaposlenih. Beograd (Agencija) koja u ime i za račun Republike Srbije administrira dug. godine. Preduzeće je izvršilo prenos obaveza sa dospelih obaveza prema inostranim poveriocima na dugoročne obaveze prema domaćim poveriocima. godine do 1. Kredit je odobren na rok od 5 godina. Kamata na navedeni kredit se obračunava po stopi od 4% na godišnjem nivou.843.144 hiljade dinara) uz otplatu u polugodišnjim ratama počev od 1. godine. 45/05“) preuzela obaveze Preduzeća prema Londonskom klubu poverilaca.99 (78. Po ovom Ugovoru utvrđena je nova glavnica u iznosu od USD 615.281.766. br. godine. Kamata se obračunava polugodišnje po stopi od 3. maja 2010.905.774.

238.o. godini (110.996 380.580 2005. sa grejs periodom od jedne godine i periodom otplate u 60 mesečnih rata od Hypo Alpe-Adria Leasing d. Obaveze po osnovu finansijskog lizinga na dan 31.216 260. Beograd u iznosu od 30.676 hiljada dinara evidentirane su u okviru kratkoročnih finansijskih obaveza (Napomena 15).850 (a) Obaveze koje se mogu konvertovati u kapital nastale su u 2000. OSTALE DUGOROČNE OBAVEZE 2006.978 (b) (c) Ostale dugoročne finansijske obaveze u iznosu od 112.469.o.459 hiljada dinara na dan 31. godine se odnose na obaveze po osnovu opreme kupljene na finansijski lizing u 2005. Beograd u iznosu od 323. godini i 2006. godine prikazane su kako sledi: 2006.o.117 2.517 3..905 3.610 452. godini na osnovu izvršene konverzije obaveza Preduzeća po kreditima uzetim od Fonda za razvoj Republike Srbije u ulog poverioca u kapital Preduzeća.455 Buduća vrednost 96. decembra Sadašnja vrednost 68. decembra 2006. Lipaks d.216 380.229 hiljada dinara i VB Leasing d.o. Obaveze po osnovu opreme uzete na finansijski lizing u iznosu od 380. Korigovano 2. 43 . decembra 2.JP “ŽELEZNICE SRBIJE“. Beograd u iznosu od 27. godinu Iznosi su iskazani u hiljadama dinara. BEOGRAD NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE Za 2006. godini u iznosu od 113.459 112.092 hiljade dinara.368 548.o.976. Minimalna lizing plaćanja Do 1 godine (Napomena 15) Od 1 do 5 godina Stanje na dan 31.. godini.o.. Obaveze koje se mogu konvertovati u kapital (a) Obaveze po osnovu opreme uzete na finansijski lizing (b) Ostale dugoročne finansijske obaveze (c) Stanje na dan 31.976. decembra 2006.905 hiljada dinara odnose se najvećim delom na obaveze prema Austrijskim železnicama (OEBB) (Napomena 10) koje dospevaju za plaćanje u 2008.138 hiljada dinara. Obaveze prema Austrijskim železnicama koje dospevaju za plaćanje u 2007. osim ukoliko nije drugačije naznačeno 14.459 449.389 hiljada dinara).

474 Republička direkcija za puteve.002 922. u stečaju. BEOGRAD NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE Za 2006.929 212.596 2.d. Bazel Evropska investiciona banka. Beograd 2005.543 51.169 68. u stečaju.021 73. Beograd Evropsko društvo za finansiranje nabavki prevoznih sredstava. Beograd . decembra (a) 705.d.191 5. decembra 2003.915 636.510 1.996 113.510 2. Beograd u iznosu od 81. Beograd (Exim Banka Peking) (b) Kosovska banka Priština .676 2.840 229.087.364 176.d.000 22. KRATKOROČNE FINANSIJSKE OBAVEZE 2006. Novi Sad Investbanka a.304 291. Beograd Ministarstvo finansija Republike Srbije Tekuća dospeća dugoročnih finansijskih obaveza Tekuća dospeća dugoročnih kredita: Investbanka a.787. osim ukoliko nije drugačije naznačeno 15..826 357. sa kamatnom stopom od 5% na godišnjem nivou.d.840 12.838 155.684.464 19. Beograd Investbanka a.790 1.704 104.946.760 140.454 326.870 75. Tokom 2006.d.148 20.039 Tekuća dospeća obaveza za finansijski lizing Deo ostalih dugoročnih obaveza koji dospeva do jedne godine (Napomena 14(c)) Ukupno tekuća dospeća Dospele obaveze po dugoročnim kreditima Beogradska banka a.“EDC“ Kanada (c) Investbanka a.536 hiljada dinara.904. Beograd je 19.d.841 2.015.Pariski klub poverilaca (d) Investbanka a. u stečaju. Luksemburg Evropska banka za obnovu i razvoj. u stečaju.000 hiljada dinara.357 1.415.JP “ŽELEZNICE SRBIJE“.d. i nakon tog datuma rok dospeća kredita nije produžen.279 52. London Beogradska banka a. Beograd Panonska banka a.969. godinu Iznosi su iskazani u hiljadama dinara. Kratkoročni krediti Republička direkcija za puteve. Beograd (Exim Banka Peking) (b) Fond za razvoj Republike Srbije. u stečaju.099 2. u stečaju.910.293 11. godine odobrila Preduzeću kredit u iznosu od 291. Preduzeće je putem kompenzacije izmirilo deo obaveze prema Republičkoj direkciji za puteve. u stečaju. u stečaju. 44 . godine.294 2.292 59.545 8. godine.362.579 9. Beograd . Inicijalni datum dospeća kredita bio je 30.496 1. jun 2004.d.052 409. Korigovano 209.168 144.415 59.894.d.241.272 2. Beograd (a) Investbanka a.Londonski klub poverilaca (d) Obaveze po pozajmicama Ministarstva finansija Republike Srbije (e) Stanje na dan 31.

579 hiljada dinara (31. koju zastupa Agencija. u stečaju. budući da je poverilac deo Pariskog kluba poverilaca. određeno je da javna preduzeća izmire obaveze prema Republici Srbiji na način i u rokovima koje je Republika Srbija ostvarila prema zaključenim međunarodnim sporazumima sa inopoveriocima.97% godišnje. Sredstva Ministarstva finansija odobrena do maja 2006.d. BEOGRAD NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE Za 2006. Preduzeće je u 2006. januara 2007. dostavila je predloge ugovora o regulisanju međusobnih odnosa Republike Srbije i Preduzeća.245 hiljada dinara odobrena su Preduzeću.696. Nakon 2002. godine odobren kredit za nabavku lokomotiva od “EDC“ Kanada.JP “ŽELEZNICE SRBIJE“. godine (Napomena 13 (f) i 13 (g)). godini izvršilo prenos obaveza prema Pariskom i Londonskom klubu poverilaca sa dospelih na dugoročne obaveze. Beograd (Agencija) ovlašćena da. decembra 2005. Grejs period je bio 21 mesec od poslednjeg korišćenja kredita.5 godina.334 hiljade dinara po kreditima za koje je garant Republika Srbija. odnosno do 20. Preduzeću je 1979. Republika Srbija.545 hiljada dinara). nije regulisan do datuma izdavanja priloženih finansijskih izveštaja. koji je stupio na snagu 1. Na osnovu napred navedenog. godine u iznosu od 4. Peking 2000. 40-8177/2005 od 22. Preduzeće nije započelo sa otplatom navedenog kredita. godine izvršilo usaglašenje obaveza po ovom osnovu sa Narodnom bankom Srbije. u ime i za račun Republike Srbije. godine (videti Napomenu 36(b)). Priština. u periodu od maja do decembra 2006. (c) (d) (e) Obaveze prema Ministarstvu finansija Republike Srbije. predstavljaju obaveze Preduzeća po osnovu privremenih pozajmica Ministarstva finansija za izmirenje obaveza po osnovu zarada. godine u iznosu od 441.904. Status sredstava Ministarstva finansija prenet ino-kreditorima za isplatu dospelih obaveza Preduzeća. godine. i to sa otpisom duga prema Pariskom klubu poverilaca u visini 51% i Londonskog kluba poverilaca u visini od 62% duga. bez kamate i sa rokom dospeća do jedne godine ili narednog dana od dana prodaje imovine koja nije u funkciji osnovne delatnosti Preduzeća. Kamatna stopa po ovom kreditu iznosi 6. kao i da je Agencija za osiguranje depozita. Ugovori o međusobnom regulisanju obaveza između Agencije Preduzeća potpisani su u februaru 2007. koje na dan 31.800. 45 . reguliše potraživanje Republike Srbije od javnih preduzeća po osnovu preuzetih inostranih kredita odnosno zajmova. obaveza prema dobavljačima i izmirenih obaveza Preduzeća prema inokreditorima. decembra 2005. godinu Iznosi su iskazani u hiljadama dinara. Na osnovu Zakona o regulisanju odnosa Republike Srbije i banaka u stečaju po osnovu preuzetih inostranih kredita. godine (“Službeni glasnik Republike Srbije“.241. 45/05) i Zaključka Vlade Republike Srbije 05 br. juna 2005. godine u iznosu od USD 14. odnosno zajmova. 00 preko Beogradske banke a. Preduzeće je u martu 2002. (b) KRATKOROČNE FINANSIJSKE OBAVEZE (Nastavak) Preduzeću je odobren kredit od strane Export-Import Bank of China. a rok otplate kredita je 7. isplate stimulativnih otpremnina. osim ukoliko nije drugačije naznačeno 15. decembra 2006. godine. godine iznose 5. godine: 2. preko Kosovske banke.949. br. do dopisa Narodne banke Srbije iz juna 2007. godine. Preduzeće nije imalo korespodenciju u vezi sa statusom ovog kredita ni sa Narodnom bankom Srbije niti sa navedenom poslovnom bankom.

Korigovano 341.646 hiljada dinara).990. najveći dobavljači Preduzeća u zemlji su JP Elektroprivreda Srbije.. Beograd (549.240 Na dan 31. decembra 2006.332. odnosno potraživanjima iz specifičnih poslova prema Zajednici JŽ.969 hiljada dinara) i Želvoz d.025 8. Primljeni avansi (a) Obaveze prema dobavljačima (b) Obaveze iz specifičnih poslova (c) Ostale obaveze iz poslovanja Stanje na dan 31. Smederevo (133.956. OBAVEZE IZ POSLOVANJA 2006.011 2.646 163. godine.364 2. Primljeni avansi – zavisna pravna lica (Napomena 31) Primljeni avansi.497 2.590 2.787 5. decembra 163.628 hiljada dinara na dan 31.011 (b) Obaveze prema dobavljačima 2006. godinu Iznosi su iskazani u hiljadama dinara. Dugovna salda obaveza prema dobavljačima iznose 36. depoziti i kaucije ostalih pravnih lica Stanje na dan 31. godine. u neto iznosu dugovanja u skladu sa analitičkim pregledom dobijenim od strane Zajednice JŽ. Preduzeće je izvršilo preknjižavanje pripadajućeg dela obaveza i potraživanja prema stranim železničkim upravama (Napomena 8) koje su do tada bile obuhvaćene na obavezama.741 2005..276 (a) Primljeni avansi 2006. decembra 7 163.d. osim ukoliko nije drugačije naznačeno 16. decembra 2006. decembra 309. Dobavljači – zavisna pravna lica (Napomena 31) Dobavljači u zemlji Dobavljači u inostranstvu Stanje na dan 31.399. decembra 2006.990. u iznosu od 2. decembra 2006.240 5.834 2005. Navedene obaveze su na dan 31. decembra 2006.653 5. BEOGRAD NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE Za 2006.653 2005.JP “ŽELEZNICE SRBIJE“. godine najvećim delom. godine.062 7. U skladu sa Odlukom Upravnog odbora Preduzeća broj 100/2006-454-XLVII od 28. Beograd (421.641 hiljada dinara).378 124. decembra 2005.434.575. Korigovano 220.548. Korigovano 63 340.712 194.031 2.948 341. decembra 2006.501. godine.o. Dobavljači u inostranstvu na dan 31.741 1. Dunav osiguranje a.o.001.665.665. Preknjižavanje je izvršeno na dan 31. 46 . godine prenete iz Zajednice Jugoslovenskih železnica (“Zajednica JŽ“). godine bile evidentirane kao obaveze prema Zajednici JŽ u okviru obaveza iz specifičnih poslova (Napomena 16(c)).074 hiljade dinara se odnose na strane železničke uprave koje su na dan 31.

594 2.157 47 Obaveze po osnovu kamata (a) Obaveze prema zaposlenima Ostale kratkoročne obaveze Ostale tekuće obaveze Obračunati prihod budućeg perioda (Napomena 10) Odloženi prihodi.818 2.741.652 93.378 718.684 120.166 hiljada dinara.224. BEOGRAD NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE Za 2006.001.342 360.754 hiljade dinara i na Željeznice Crne Gore u iznosu od 4. decembra 2006.273. godine odnose se na Zajednicu JŽ u iznosu od 696.883 hiljade dinara (za troškove poslovanja Zajednice JŽ) i na Željeznice Crne Gore u iznosu od 35.742 367. Obaveze po osnovu neto zarada i naknada zarada Obaveze po osnovu poreza i doprinosa na zarade i naknade zarada na teret poslodavca Obaveze po osnovu poreza i doprinosa na zarade i naknade zarada na teret zaposlenog Obaveze za naknade zaposlenima 453. decembra .141.786 4.548.JP “ŽELEZNICE SRBIJE“. 17. osim ukoliko nije drugačije naznačeno 16.429 Korigovano 2005.372 175.048 680.927 902. premije i donacije (b) Unapred obračunati troškovi (c) Ostala pasivna vremenska razgraničenja Pasivna vremenska razgraničenja Stanje na dan 31.165 hiljada dinara.396 6.375.676.069 6.353 1. 370. (c) OBAVEZE IZ POSLOVANJA (Nastavak) Obaveze iz specifičnih poslova U hiljadama dinara 2005.370.673 1.025 Obaveze po osnovu saldacionog obračuna po osnovu unutrašnjeg saobraćaja na dan 31. decembra 732. Korigovano Obaveze iz specifičnih poslova za saldacioni obračun Zajednice jugoslovenskih železnica: – unutrašnji saobraćaj – međunarodni saobraćaj Obaveze iz specifičnih poslova za likvidna sredstva staničnih blagajni Ostale obaveze iz specifičnih poslova Stanje na dan 31.675 34.793.866 173. godinu Iznosi su iskazani u hiljadama dinara.677 5. godine odnosi se na Zajednicu JŽ u iznosu od 676.740 52. OSTALE KRATKOROČNE OBAVEZE I PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA 2006.275 654. Saldacioni obračun iz međunarodnog saobraćaja na dan 31.206 754.944 4.417 877.182 81.162 6. decembra 2006.596 4.012 88.249 104.711.647 844 2.302 783.920 32.332 5.057 103. 2006.016 5.

godine: 4.d.104 (b) Odloženi prihodi.159 160.076 1. decembar 2005.506 (398) 166.800 8. Obaveze po kamatama na primljene kredite odnose se na sledeće poverioce: 2006.933 58. u stečaju.933 65.EBRD . u stečaju. Beograd Ostali poverioci Stanje na dan 31."SIDA" donacija Švedske vlade Uvoz alata i instrumenata Minus: Obračunata amortizacija . 1.815.d.041 28.052 81.678.Donacija Kanadske vlade Isporučena računarska oprema Minus: Obračunata amortizacija .Građevinske direkcije za obnovu zemlje Program obnove zemlje Minus: Obračunata amortizacija Stanje na dan 31.824 57 2.Londonski klub poverilaca .967 (11.341.126 23.545 222.126 9.055 (550) 110. godine: 52.007 28.800 (196) 7.Refinansirani krediti Evropske investicione banke.039 147.Pariski klub poverilaca . Primljene donacije od: .238 hiljada dinara).670 228.608. BEOGRAD NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE Za 2006.000 28. Republika Srbija: . Kanada Investbanka a.742 90.431 548. Luksemburg . godinu Iznosi su iskazani u hiljadama dinara.323.789 (10. Priština . Beograd (Exim Banka Peking) Kosovska banka.715 226.“EDC“. decembra 2006. Vašington . osim ukoliko nije drugačije naznačeno 17.Budžeta Rekonstrukcija železničkog mosta “Ostružnica“ Finansiranje nabavke lokomotiva iz Češke Sanacija mosta “Tomaševac“ Minus: Obračunata amortizacija . Korigovano 180.Refinansirani krediti Međunarodne banke za obnovu i razvoj.756) 902. decembra Korigovano 2005.Evropsko društvo za finansiranje nabavki prevoznih sredstava.496 276. Bazel Evropska banka za obnovu i razvoj Beogradska banka a.JP “ŽELEZNICE SRBIJE“.104 hiljade dinara) i kamate za neblagovremeno plaćanje obaveza dobavljačima u iznosu od 33.214 225 4.652 48 .954 326.678. decembra 2005. (a) OSTALE KRATKOROČNE OBAVEZE I PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA (Nastavak ) Obaveze po osnovu kamata na dan 31.177) 783.323.106 hiljada dinara (31.036) 537. premije i donacije obuhvataju sledeće: 2006. godine se odnose na obračunate dospele kamate na primljene dugoročne i kratkoročne kredite u iznosu od 2.950 1.523 338.866 (30.076 hiljada dinara (31. decembar 2005.884 73.

406 hiljada dinara. VANBILANSNA EVIDENCIJA Vanbilansna evidencija na dan 31. decembra 301. decembra 2005. OBAVEZE PO OSNOVU POREZA NA DODATU VREDNOST I OSTALIH JAVNIH PRIHODA 2006. godinu Iznosi su iskazani u hiljadama dinara. Preduzeće je greškom navedeni iznos od 941. godine u iznosu od 1. osim ukoliko nije drugačije naznačeno 17. decembra 2006. carine i druge dažbine iz nabavke ili na teret troškova Ostale obaveze za poreze. Korigovano 789 1.304 18.722 hiljade dinara.643 2005.953 hiljade dinara i unapred obračunate troškove po kreditima iz inostranstva u iznosu od 30.JP “ŽELEZNICE SRBIJE“. godine iznosi 360.377 304. decembra 2005. Obaveze za porez na dodatu vrednost Obaveze za poreze. do 1995. Prilikom sastavljanja korigovanog obrasca bilans stanja na dan 31.980 hiljada dinara koji se odnosi na korekciju rashoda iz ranijih godina po osnovu izmirenja četvrte tranše starog duga prema stranim železnicama u periodu od 1992. carine i druge dažbine iz nabavke ili na teret troškova na dan 31. sadrži iznos od 941. 49 .109 1. godine. (c) OSTALE KRATKOROČNE OBAVEZE I PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA (Nastavak ) Unapred obračunati rashodi u iznosu od 367. Korigovano stanje obaveza za poreze.367.980 hiljada dinara prikazalo u okviru obaveza po osnovu poreza.802 hiljade dinara (31. decembra 2006. inventar i ambalažu Preduzeća u upotrebi. doprinose i druge dažbine Stanje na dan 31. 19. BEOGRAD NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE Za 2006.266 3.367. godine.675 hiljada dinara na dan 31. decembar 2005.406 50. umesto u okviru obaveza iz specifičnih poslova. godine se odnose na unapred obračunate kamate po kreditima u iznosu od 336. godine: 465 hiljada dinara) i u celini se odnosi na alat.418.

840. Prihodi od prodaje robe: Zavisna pravna lica (Napomena 31) Na domaćem tržištu Na inostranom tržištu 59.731. Stvarni obračun saldacionih prihoda za navedeni period utvrđen je u 2007.395 2. BEOGRAD NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE Za 2006.074. godine evidentirani su u poslovnim knjigama Preduzeća na osnovu procene koju je ispostavila Zajednica Jugoslovenskih železnica u iznosu od 630.317 7.364.090 1.263.845. godini.426 424.012. 50 .662 5.955 92.294 hiljade dinara.484 3.250 8.205 2005. osim ukoliko nije drugačije naznačeno 20. Korigovano 1.014 252.995 1. godinu precenjeni za iznos od 3. godine.821 384.925 2. godinu Iznosi su iskazani u hiljadama dinara.617 13.892 2.313 62.215 8.708 6.912.326.937.687.846.167 Saldacioni prihodi za novembar i decembar mesec 2006. Korekcija prihoda izvršena je 31.JP “ŽELEZNICE SRBIJE“.823 1. marta 2007.999 Prihodi od prodaje transportnih usluga: Zavisna pravna lica (Napomena 31) Na domaćem tržištu Putnički saobraćaj Robni saobraćaj Ostali prihodi Međunarodni saobraćaj Putnički saobraćaj Robni saobraćaj Prihodi od ino-špeditera Ostali prihodi 3.987.828 10.347.603 181.409 hiljada dinara. i po istom je utvrđeno da su prihodi za 2006.506 211.548 3. PRIHODI OD PRODAJE 2006.944.144 1.214 Ukupno 10.972.054 9.990 103.962 1.346 2.

BEOGRAD NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE Za 2006.594. dok je preostali iznos od 131. avgusta 2005. jula 2006.189 hiljada dinara dobijen iz namenskih sredstava Ministarstva za kapitalne investicije za finansiranje usluga tehničkih. osim ukoliko nije drugačije naznačeno 21. godinu. iznos od 28.356. Prihodi od zakupnina u 2006.Čačak i finansiranje izgradnje Beogradskog železničkog čvora. (b) (c) 51 .406. godine iznose 486. shodno Zakonu o budžetu Republike Srbije za 2006.406.265.469.871 hiljade dinara. za finansiranje i izmirivanje obaveza prema izvođačima radova i dobavljačima na programu adaptacije stanične zgrade. Od navedenog iznosa subvencija. OSTALI POSLOVNI PRIHODI 2006.970 12.637 186.611 8.970 hiljada dinara u 2006.846 804. idejnih i glavnih projekata koji se odnose na investicione programe koji će se finansirati iz EIB-a.761 11.809 10.351 215.000 hiljada dinara (Napomena 23). 9.727 9.JP “ŽELEZNICE SRBIJE“. godini iznose 9.846 hiljada dinara. Sredstva dobijena na osnovu Zaključka Vlade Republike Srbije od 6.386 10. zapošljavanja i socijalne politike za realizaciju Programa rešavanja viška zaposlenih u Preduzeću za isplatu novčane naknade zaposlenima.142 Prihodi od zakupnina (c) Ostali poslovni prihodi Ukupno (a) Prihodi od subvencija od Vlade Republike Srbije u 2006.097 9. februara 2006.181 hiljadu dinara odnosi na sredstva dobijena na osnovu Zaključka Vlade Republike Srbije od 18. dok se iznos od 290. za realizaciju programa na povećanju opšte bezbednosti saobraćaja. Ostale subvencije u iznosu od 804. Prihodi od subvencija i dotacija: Subvencija Vlade Republike Srbije (a) Ostale subvencije (b) Namenska sredstva Donacija Uslovljene donacije (Napomena 17(b)) 2005.553.275.834 860.315 14.451 hiljadu dinara i najvećim delom se odnose na prihod od zakupa zemljišta u iznosu od 132. godini čine bespovratna sredstva dobijena od Ministarstva rada. na osnovu zaključenih ugovora o zakupu. godinu Iznosi su iskazani u hiljadama dinara. godini iznose 215.451 72.059 hiljada dinara i prihoda od zakupa poslovnih prostorija u iznosu od 58.789 hiljade dinara se odnosi na sredstva dobijena na osnovu Zaključka Vlade Republike Srbije od 16.000 149 41. godine. godine.408 51.657 hiljada dinara finansirano je iz budžeta Republike Srbije. Korigovano 9.

od čega je 95 zaposlenih napustilo po osnovu prirodnog odliva.000 radnika.932 4.962 10.751 1.145 hiljada dinara). Preduzeće je napustilo 1.264.850 46 10.096. U okviru ostalih ličnih rashoda i naknada nastalih u 2006.256 70.701 3.486 775.825 zaposlenih.027 511.628 3. 52 .385. godini. a u skladu sa Zakonom o radu. Korigovano 9. Troškovi bruto zarada i naknada zarada Troškovi poreza i doprinosa na zarade na teret poslodavca Ostali lični rashodi i naknade Troškovi naknada članovima Upravnog i Nadzornog odbora Troškovi naknada po ugovoru o delu Troškovi naknada po autorskim honorarima Troškovi naknada po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima Ukupno 7. U toku 2006. osim ukoliko nije drugačije naznačeno 22.083.836 89. godine. jula 2006.195 1.751 658. godini evidentiran je iznos od 1.243 190.233.483 hiljade dinara (2005.440 10.737.543 hiljade dinara koji predstavlja troškove stimulativnih otpremnina isplaćenih za radnike kojima je otkazan ugovor o radu. NAKNADA ZARADA I OSTALI LIČNI RASHODI 2006. godine u iznosu od 1.179 624 1.063 3.456 1.363 700. godinu su iznosili 48.622. TROŠKOVI MATERIJALA 2006.423 671. godinu Iznosi su iskazani u hiljadama dinara. jula 2006.106. godini od 3.009. godine Upravni odbor Preduzeća je doneo Program rešavanja viška zaposlenih u 2006. Sredstva za isplatu otpremnina po utvrđenom kriterijumu za 1. godina: 106.730 zaposlenih otkazan ugovor o radu.006.005.JP “ŽELEZNICE SRBIJE“. BEOGRAD NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE Za 2006.640 15.239 13.206.966 1. dana 13.610 55.810 Troškovi bruto zarada ključnog rukovodećeg osoblja Preduzeća u 2006.435 2005.791 2.102 2.284 2.500 hiljada dinara.730 zaposlenih obezbeđena su Zaključkom Vlade Republike Srbije od 6. Troškovi sirovina i pomoćnog materijala Troškovi materijala Troškovi rezervnih delova Troškovi ulja i maziva Troškovi alata i inventara Troškovi nafte i derivata Troškovi uglja Troškovi električne energije Troškovi plina Ukupno 10.705 23.542. godini planirano smanjenje broja zaposlenih u 2006. dok je za 1. TROŠKOVI ZARADA. U cilju realizacije planiranog smanjenja broja zaposlenih u Preduzeću u skladu sa Programom poslovanja po kome je u 2006.633 3.012.157 18.617 1.123 633. Korigovano 6.424 2005.

do 2010.172 93.886 98. 485.398 4.131.391. godine je povučeno 486. decembra 2007. novembra 2006.072 95.973 1.719 206. godini na osnovu Ugovora o pozajmici sredstava sa Ministarstvom finansija Republike Srbije. godine ima 19.525 2.566 2005. BEOGRAD NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE Za 2006. Troškovi usluga održavanja (a) Troškovi transportnih usluga (b) Troškovi ostalih proizvodnih usluga Troškovi neproizvodnih usluga Troškovi premije osiguranja Troškovi poreza Troškovi istraživanja Troškovi zakupnina Troškovi reprezentacije Troškovi platnog prometa Troškovi članarina Troškovi reklame i propagande Troškovi sajmova Ostali troškovi Ukupno 1.004 5.614 25.992 244. Strateškim planom poslovanja za period od 2006.778 167.328. TROŠKOVI ZARADA.914 14. godinu Iznosi su iskazani u hiljadama dinara.821.920.841 343.840 68. planirano je da Preduzeće na dan 31. dok iznos od 40. godine na koji je Vlada Republike Srbije dala saglasnost 9. kao i da nastavi sa smanjenjem i racionalizacijom broja zaposlenih u procesu restruktuiranja.211 53 . decembra 2006.JP “ŽELEZNICE SRBIJE“. 24.926 14.669 1.006 250.142 245.975 362 8.400 zaposlenih.605 314.368 27.335 6.114 599.547 hiljada dinara kao pozajmica od Ministarstva finansija Republike Srbije.183.628 320.507. godine. Korigovano 1.479 39. OSTALI POSLOVNI RASHODI 2006.372 82.465 2. TROŠKOVI AMORTIZACIJE I REZERVISANJA 2006.917 547.199. osim ukoliko nije drugačije naznačeno 23.587.193. Korigovano 11.774. zapošljavanja i socijalne politiku. Nematerijalna ulaganja (Napomena 4) Građevinski objekti (Napomena 5) Postrojenja i oprema (Napomena 5) Investicione nekretnine (Napomena 5) Ukupno 13.704 6.000 hiljada dinara (Napomena 21(b)) bespovratnih sredstava od Minstarstva za rad.670 2005.627 180 73.945 38. NAKNADA ZARADA I OSTALI LIČNI RASHODI (Nastavak) Navedena sredstva povlačena su nakon dostavljanja spiskova zaposlenih prema dinamici otkazanih ugovora po kvartalima i do 31.770.953 hiljade dinara ostaje da se povuče u 2007.849 42.847 1.432 8.

Stvarni obračun ovih troškova za navedeni period utvrđen je u 2007.103 7.287 52.258. Troškovi transportnih usluga koji u 2006.690 1. Od navedenog iznosa. (a) OSTALI POSLOVNI RASHODI (Nastavak) Troškovi usluga održavanja nastali u 2006.770. najvećim delom.672. godine.943 54 . godini.664 570.024 4.430.136 48. godinu Iznosi su iskazani u hiljadama dinara.244. Troškovi za zajedničku upotrebu teretnih i putničkih kola u međunarodnom saobraćaju za novembar i decembar mesec 2006. godine knjigovodstveno evidentirani na osnovu mesečnih saldacionih obračuna realizovanih i raspoređenih transportnih prihoda i troškova iz unutrašnjeg i međunarodnog saobraćaja koje je Preduzeću ispostavljala Zajednica Jugoslovenskih železnica.468 14.JP “ŽELEZNICE SRBIJE“.936 hiljada dinara. Prihodi od kamata Pozitivne kursne razlike Ostali finansijski prihodi Ukupno 446 4. osim ukoliko nije drugačije naznačeno 25.518 hiljada dinara. evidentirani su u poslovnim knjigama Preduzeća na osnovu procene koju je ispostavila Zajednica jugoslovenskih železnica.704 4. godini iznose 1. Navedeni troškovi su do kraja 2006. godini najvećim delom se odnose na održavanje vučnih vozila (putnička i teretna kola) u iznosu od 980.705. godine. BEOGRAD NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE Za 2006.975 2005.571 hiljada dinara. Rashodi kamata Negativne kursne razlike Ostali finansijski rashodi Ukupno 1.108 hiljada dinara. marta 2007. godinu potcenjeni za iznos od 60. Saldacioni obračuni se sastavljaju na osnovu kontokorentnih obračuna sa stranim železničkim upravama i po osnovu raspodele sa Željeznicama Crne Gore. FINANSIJSKI PRIHODI 2006.920 hiljada dinara kao i na održavanje zgrada za obavljanje delatnosti u iznosu od 187.695.607.350 680. i po istom je utvrđeno da su troškovi za 2006. pripadajući deo troškova kolske najamnine teretnih vozila u međunarodnom saobraćaju iznosi 1.178.516 69.530 27.921. u ukupnom iznosu od 1. Korekcija rashoda izvršena je 31.657.442 hiljade dinara. (b) 26. FINANSIJSKI RASHODI 2006. održavanje pruge u iznosu od 173. Korigovano 3. se odnose na troškove za zajedničku upotrebu teretnih i putničkih kola u međunarodnom i unutrašnjem saobraćaju. Korigovano 40. održavanje vučnih vozila (lokomotiva) u iznosu od 350.938 2005.087 hiljada dinara.114 hiljada dinara.998 3.

Korigovano 371.866 6.192 49.922 1. (b) 55 . BEOGRAD NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE Za 2006.970 6.380 352.879 3.057 hiljada dinara. postrojenja i opreme (Napomena 5) Dobici od prodaje materijala Viškovi Prihod od ukidanja ispravke vrednosti potraživanja Naplaćena otpisana potraživanja Prihodi po osnovu efekata ugovorene zaštite od rizika Prihodi od smanjenja obaveza (a) Prihod od usklađivanja vrednosti ostale imovine Prihodi od ukidanja dugoročnih rezervisanja Ostali prihodi (b) Ukupno 2005. 81/3 od 29. najvećim delom se odnose na otpis obaveze Preduzeća od strane Fonda za finansiranje stanova solidarnosti.742 hiljade dinara.456 82.742 2.865 87. godini se najvećim delom odnose na prihode po osnovu naknade štete od osiguravajućih društava u iznosu od 105.343 (a) Prihodi od smanjenja obaveza koji u 2006.105.083 hiljade dinara i prihode po osnovu naknade štete od drugih pravnih i fizičkih lica u iznosu od 12.307 27.669 1.050 hiljada dinara.694 8. Beograd u skladu sa Sporazumom br.463 113. OSTALI PRIHODI 2006. osim ukoliko nije drugačije naznačeno 28. godinu Iznosi su iskazani u hiljadama dinara. dobitke od prodaje kratkoročnih hartija od vrednosti u iznosu od 9.428 887. Ostali prihodi ostvareni u 2006.464 hiljade dinara i otpis obaveza u skladu sa Izveštajem o popisu u iznosu od 7.997 40. godine u iznosu od 95.690 196. godini iznose 196.035 hiljada dinara.346 104.023 137.672 44. Dobici od prodaje nekretnina.JP “ŽELEZNICE SRBIJE“. marta 2006.828 352.

543 32. ostale rashode po osnovu nepredviđenih događaja u iznosu od 13.819 38. Prihodi po osnovu ispravke grešaka iz ranijih godina Rashodi po osnovu ispravke grešaka iz ranijih godina Neto gubitak poslovanja koje se obustavlja 95. OSTALI RASHODI 2006. kulturne. se najvećim delom odnose na gubitke po osnovu prodaje teretnih vagona.624 5.676.899 11.024 (248.855 4. obrazovne.542 14.595 20.644) (153. postojenja i opreme (a) Gubici po osnovu prodaje učešća u kapitalu (Napomena 6(a)) Gubici po prodaje materijala Manjkovi po popisu Rashodi po osnovu ugovorenih efekata zaštite od rizika Direktan otpis potraživanja Obezvređenje dugoročnih finansijskih plasmana Obezvređenje potraživanja i kratkoročnih finansijskih plasmana Obezvređenje zaliha materijala i robe Obezvređenje ostale imovine Ostali rashodi (b) Ukupno 769.334 hiljade dinara.118 hiljada dinara. troškove usluga za smeštaj i ishranu đaka u iznosu od 16. izdatke za humanitarne. BEOGRAD NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE Za 2006. Rashodi po osnovu ispravke grešaka iz ranijih godina se najvećim delom odnose na usaglašavanje sa javnim komunalnim preduzećima za 2005. godinu.175 hiljada dinara i na gubitke po osnovu rashodovanja u okviru procesa rekonstrukcije lokomotiva u iznosu od 240. kazne za privredne prestupe i prekršaje u iznosu od 2. NETO GUBITAK POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA 2006. naučne i verske namene u iznosu od 15.333 hiljade dinara i troškove kolske dangubnine u iznosu od 2.232 hiljade dinara.142 hiljade dinara. troškove sudskih sporova u iznosu od 15.166.660 186. godinu Iznosi su iskazani u hiljadama dinara. Korigovano - (b) 30.442 4.000 213. Ostali rashodi nastali u 2006.064 873 46.JP “ŽELEZNICE SRBIJE“.153 92.052 hiljade dinara.098 14.620) 2005.746 hiljada dinara. Korigovano 1.937 2. zdravstvene.120 (a) Gubici po osnovu rashodovanja i prodaje nekretnina. Gubici po osnovu rashodovanja i prodaje nekretnina.025. godini najvećim delom se odnose na naknadu štete trećim licima u iznosu od 24. kao i na fakture dobavljača koje se odnose na nabavke robe odnosno izvršenih usluga iz ranijih godina.205 1. lokomotiva i drumskih vozila u iznosu od 478.678 2.313 hiljada dinara. 56 .191.313 2005.485 1. osim ukoliko nije drugačije naznačeno 29.870 11.480 1.146. kapitalne gubitke nastale prilikom prodaje stanova solidarnosti u iznosu od 8.781 9. postrojenja i opreme u 2006.442 hiljade dinara (Napomena 5). godini.830 1.

546 1.. neto (Napomena 8(a)) Potraživanja iz specifičnih poslova Beogradski čvor d.977 16 38 2.380 285.o. Korigovano 20. Beograd Ukupno aktivna vremenska razgraničenja 20..o.034 238.o.220 248 8 12 23.200 238.o. Beograd Beogradski čvor d..o.o. decembra 2006.o.635 68. neto (Napomena 7) Potraživanja od kupaca Železnički integralni transport d... godine proistekla iz transakcija sa zavisnim i pridruženim preduzećima prikazana su u sledećoj tabeli: 2006.000 27.o.590 47. (a) TRANSAKCIJE SA POVEZANIM PRAVNIM LICIMA Potraživanja i obaveze Stanja potraživanja i obaveza na dan 31.o.200 238.o.JP “ŽELEZNICE SRBIJE“. Beograd Ukupno kupci. Beograd Zaštitna radionica d.o.. Beograd Ukupno dati avansi.451 10.o. i 2005. Beograd Zaštitna radionica d. BEOGRAD NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE Za 2006.407 21.225 2005.200 47.o. osim ukoliko nije drugačije naznačeno 31.o.o..o.o.o.o. Beograd Pron-Invest d. Potraživanja po osnovu datih avansa CIP d.o.453 39.861 25... Beograd Ostali Ukupno potraživanja iz specifičnih poslova. godinu Iznosi su iskazani u hiljadama dinara.580 12. neto (Napomena 8(b)) Aktivna vremenska razgraničenja CIP d.269 107 13. Beograd Zaštitna radionica d.o.o.453 - 57 .590 4.. Beograd Želkomerc d. Beograd CIP d.

o.o.002 (236. Beograd Želkomerc d.578) 254.o. Beograd Zaštitna radionica d. Beograd Železnički integralni transport d.o.o.785 241.o. Beograd Želkomerc d. Beograd Ukupni prihodi RASHODI CIP d.o.o..036 120.522) 58 .048 3.740 50. osim ukoliko nije drugačije naznačeno 31.098 91 118 4. (a) TRANSAKCIJE SA POVEZANIM PRAVNIM LICIMA (Nastavak) Potraživanja i obaveze (Nastavak) 2006. Beograd Želkomerc d. BEOGRAD NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE Za 2006.o. Beograd Beogradski čvor d.o.147 220.180 1..663 5.o.o.o.o....590 4.o.o. Korigovano 69 1.o.. Primljeni avansi Železnički integralni transport d. Beograd Ukupno dobavljači (Napomena 16(b)) 7 7 2005.448 2.. godinu prikazani su u sledećoj tabeli: 2006. Beograd Ukupno primljeni avansi (Napomena 16(a)) Obaveze prema dobavljačima Železnički integralni transport.. Beograd Beogradski čvor d.193 (297. Beograd Železnički integralni transport d.o..o.497 (b) Prihodi i rashodi Prihodi i rashodi iz transakcija sa zavisnim i pridruženim preduzećima za poslovnu 2006. Beograd Zaštitna radionica d. Korigovano 7 56 63 2..486 92 309..052 3.o.o.593 49.557 43 2. Beograd Zaštitna radionica d.. Beograd Ukupni rashodi Neto rashodi 2005. PRIHODI CIP d.o.o.o.514 300.o.o.768 162.814 19.424 61 10 2.o.o.440 2..o.383 137.498 66 15. godinu Iznosi su iskazani u hiljadama dinara. Beograd CIP d.o. Beograd Pron-Invest d.o.671 164.o. Beograd Želkomerc d. Beograd Pron-Invest d.514 47. Beograd Pron-Invest d.. i 2005..JP “ŽELEZNICE SRBIJE“.o.o.063 27.o.o.

289) 2005. decembra 374.520 313.205) 70.508 (17. Stanje na dan 1.718) 2005. Korigovano (18.520) - (374.304.110 2005. godinu Iznosi su iskazani u hiljadama dinara.289) (374. osim ukoliko nije drugačije naznačeno 32. januara Odloženi porezi evidentirani na teret bilansa uspeha Odloženi porezi nastali po osnovu procene vučnih vozila evidentirani na teret revalorizacionih rezervi Stanje na dan 31.869 (6.289) - (c) Odložene poreske obaveze Odložene poreske obaveze se odnose na privremene razlike između knjigovodstvene vrednosti nematerijalnih ulaganja.718) 11.201 310. (a) POREZ NA DOBITAK Komponente poreza na dobitak 2006. Promene na odloženim poreskim obavezama u toku godine prikazane su u sledećoj tabeli: 2006.241 517. BEOGRAD NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE Za 2006.821 1.289) (374. Korigovano - (b) Usaglašavanje iznosa tekućeg poreza na dobitak i proizvoda dobitka/(gubitka) pre oporezivanja i propisane poreske stope 2006. postrojenja i opreme i njihove poreske osnove po osnovu primena različitih stopa amortizacije u knjigovodstvene i poreske svrhe.718 (12.884. Tekući poreski rashod Odloženi poreski rashod Ukupno poreski rashod perioda (374.804.752) (12. 59 .289 929.JP “ŽELEZNICE SRBIJE“.360) 12.976) (70. nekretnina. kao i na privremene razlike nastale po osnovu revalorizacije vučnih vozila. Gubitak pre oporezivanja Kapitalni (dobici)/ gubici Efekti stalnih razlika Efekti privremenih razlika Osnovica za oporezivanje Kapitalni dobitak/ (gubitak) Preneti kapitalni gubici iz ranijih godina Tekući porez prikazan u poreskom bilansu Efekti odloženih poreza Efekti primene različitih stopa amortizacije za knjigovodstvene i poreske svrhe Porez na dobitak prikazan u bilansu uspeha – poreski rashod perioda (6.579.288.

oktobrom 2006. Rukovodstvo Preduzeća procenjuje da neće nastati materijalno značajni gubici po osnovu ishoda navedenih sudskih sporova u toku. decembra 2006. Prema izveštaju Pravnog sektora Preduzeća.071 hiljadu dinara (31.100 sporova. odnosno tužilac u gotovo 2.071 hiljadu dinara). a postupci su u različitim fazama. Vrednost sporova pokrenutih protiv Preduzeća u toku 2006. SUDSKI SPOROVI Preduzeće je tuženi. Kao što je obelodanjeno u Napomeni 12. decembar 2005. 60 . na dan 31.700 sudskih sporova. godine izvršilo postupak usaglašavanja potraživanja i obaveza iskazanih u poslovnim knjigama na taj datum. oktobrom ili 31. godine. godine iznosi 157. godinu Iznosi su iskazani u hiljadama dinara. ne uzimajući u obzir eventualne zatezne kamate i sudske troškove po ovom osnovu. ukupna vrednost sporova koje su pravna lica pokrenula protiv Preduzeća iznosi 1.JP “ŽELEZNICE SRBIJE“. BEOGRAD NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE Za 2006. decembra 2006. Ukupna vrednost sporova u kojima se Preduzeće javlja kao tužilac iznosi 1. godine: 36.839 hiljada dinara.830.726 hiljada dinara. uz finansijske izveštaje. USAGLAŠAVANJE POTRAŽIVANJA I OBAVEZA U skladu sa Pravilnikom o računovodstvu i računovodstvenim politikama Preduzeća. osim ukoliko nije drugačije naznačeno 33. godine.547. Konačan ishod sudskih sporova u toku je neizvestan. a tuženi u 1. decembrom svake poslovne godine i na taj način se sprovodi postupak usaglašavanja obaveza. Konačan ishod ovih sudskih sporova se. odnosno 79% salda obaveza prema dobavljačima u zemlji. za sada. stručne službe Preduzeća dostavljaju izvode otvorenih stavki svojim dužnicima i poveriocima sa 31. 34. Preduzeće je sa 31. Poverioci dostavljaju izvode otvorenih stavki sa 31. formirana rezervisanja za potencijalne gubitke koji mogu proisteći iz navedenih sporova iznose 36. od čega se Preduzeće javlja kao tužilac u oko 1. ne može predvideti sa prihvatljivom sigurnošću. U mnogim sporovima veštačenja su u toku. oktobrom svake poslovne godine i tako sprovode postupak usaglašavanja potraživanja. čime je potvrđeno i usaglašeno 88% salda potraživanja od kupaca u zemlji. na dan 31. Utuženi iznosi potiču iz različitih perioda utuženja i ne uključuju eventualne efekte po osnovu zateznih kamata i sudskih troškova.158 hiljada dinara.800 sudskih sporova koji se trenutno vode kod nadležnih sudova.

200.250. godine do marta 2024. godine.010 hiljada dinara na dan 31. uz polugodišnji obračun. godine do novembra 2024.452. godine.451. Kamata se obračunava po bilateralnim sporazumima Republike Srbije i poverilaca Pariskog kluba.51. Prema evidenciji Hrvatskih železnica koje vrše i obračun kamate na glavnicu duga iz globalnog bilansa u skladu sa Objavom UIC broj 311.157 hiljada dinara. Rukovodstvo Preduzeća smatra da se ishod tih pregovora. godine do oktobra 2016. osim ukoliko nije drugačije naznačeno 35. godine.692. odnosno 1. godine između Preduzeća i Agencije za osiguranje depozita. Ugovorom je takođe utvrđen iznos obaveze Preduzeća prema Republici Srbiji odnosno Agenciji. Ugovorom je definisana otplata obaveza u polugodišnjim anuitetima počev od septembra 2008. u procenjenom iznosu od EUR 15. na dan potpisivanja ugovora iznosi USD 19. decembra 2006.809. na dan 31.JP “ŽELEZNICE SRBIJE“. marta 2003. i pre kamate iznosi USD 521. Shodno odredbama navedenog Sporazuma. polugodišnje unazad i dospeva počev od marta 2007. godine po kamatnoj stopi EURIBOR. godine do 1995.13 i EUR 995.836.911.405.710. (a) DOGAĐAJI NAKON DATUMA BILANSA STANJA Ugovorom o regulisanju međusobnih odnosa potpisanim 12. uvećana za kamatu. Preduzeće je tokom 2006. Beograd (Agencija) regulisane su obaveze Preduzeća prema Republici Srbiji koju zastupa Agencija. ne može pouzdano proceniti. februara 2007. Kamata se obračunava počev od aprila 2007. godine izmirilo sve usaglašene obaveze prema inostranim železnicama.34. 61 .763. Realizacija navedenog Sporazuma i utvrđivanje statusa navedenog duga biće predmet daljih dogovora ugovornih strana. godine otpisan za 51% po prvoj tranši odnosno 30.477.766. Iznos obaveze prema poveriocima Londonskog kluba utvrđen na dan 30.39.63.281. iznosi EUR 24. CHF 185. godine. novoformirana glavnica duga iznosi USD 615.419.21.822. Nova glavnica. odnosno pre kamate iznosi USD 18. godine potpisale Globalni sporazum o izmirenju duga Jugoslovenskih železnica prema železničkim preduzećima uključenim u globalni bilans za period od 1992. a pod okriljem Međunarodne železničke unije (UIC). odnosno 224. Nakon obračuna kamate. CHF 193.259.77 i EUR 863.843. 36. POTENCIJALNE OBAVEZE Jugoslovenske železnice su 17. Ugovorom je predviđeno da nova glavnica duga. godine ovaj dug iznosi EUR 21. godine. septembra 2004. Beograd. odnosno 1. juna 2003. Ugovorom je definisana otplata obaveza u polugodišnjim anuitetima počev od maja 2010.75% na godišnjem nivou.748. godinu Iznosi su iskazani u hiljadama dinara. uvećana za kamatu.61% po drugoj tranši.065 hiljada dinara (Napomena 14(c)).99. godine otpisan je 62%. po osnovu obaveza Preduzeća preuzetih od strane Republike Srbije prema poveriocima Pariskog i Londonskog kluba.58. Nova glavnica treba da bude otplaćena u polugodišnjim ratama počev od oktobra 2012.93. Kamata se obračunava po stopi od 3. decembra 2006. po osnovu kredita Evropske investicione banke za koji je garanciju izdala Investbanka a.d. osim preostalog dela obaveza prema austrijskim železnicama u iznosu od EUR 2. godine nije evidentiran u poslovnim knjigama Preduzeća. u stečaju. Ugovorom je iznos obaveze prema poveriocima Pariskog kluba utvrđen na dan 22.05. za sada.774. Dug Preduzeća prema Hrvatskim železnicama koji navedenim Sporazumom nije definitivno utvrđen i usaglašen. BEOGRAD NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE Za 2006.

godine. januara 2007. godinu Iznosi su iskazani u hiljadama dinara.5048 49. a da procena bude dostavljena Preduzeću do 30. godine.9380 9. Zakonom je predviđen iznos subvencija za Preduzeće od 10. juna 2007. Na osnovu Zaključka Upravnog Odbora od 27. BEOGRAD NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE Za 2006.437 odnosno 294. godine usvojila Zakon o budžetu za 2007. u čijoj su nadležnosti banke u stečaju i potraživanja Republike Srbije od krajnjih korisnika u okviru Pariskog i Londonskog kluba poverilaca. ovim dopisom. Navedenim Zaključkom je definisano da će se procena vrednosti osnovnih sredstava uknjižiti pod datumom 1. Narodna Skupština Republike Srbije je 23. DEVIZNI KURSEVI Zvanični devizni kursevi Narodne banke Srbije.0000 117. kao podloga za konačnu procenu vrednosti imovine koja će se uknjižiti u poslovne knjige Preduzeća.5085 72. godine.884 hiljade dinara). Naučno – Istraživački centar i aneksa ovog ugovora (Napomena 5). iznosi EUR 3. godine doneo odluku kojom je predviđeno da Sektor za informacione sisteme i informatičke tehnologije procenitelju dostavi korigovane liste sredstava na dan 1. godine u funkcionalnu valutu. marta 2007. 2006.2189 0. korišćeni za preračun deviznih pozicija bilansa stanja na dan 31.6 milijardi dinara. januara 2007.9757 0. koja je izvršena na bazi Ugovora o proceni vrednosti imovine između Preduzeća i Ekonomskog fakulteta.5000 124.JP “ŽELEZNICE SRBIJE“. postrojenja i opreme na dan 1.1569 8. Narodna banka Srbije je. juna 2007. a koje nisu iz objektivnih razloga aktivirane. godine prihvaćeni su rezultati procene. preko Kosovske banke.7364 85. Uključivanje svih promena na osnovnim sredstvima knjiženim tokom 2006.0864 62 . uputila Preduzeće da se za dalji status ove obaveze obrati Agenciji. obaveza Preduzeća po osnovu kredita “EDC“ Kanada. godine. EUR GBP USD JPY CHF SEK 79. Ukupne obaveze iskazane u poslovnim knjigama Preduzeća iznose 291. za pojedine strane valute su: U dinarima 2005. Priština kao poslovne banke. decembra 2006.310 hiljada dinara.8577 59. i Priznavanje sredstava čija je pojedinačna nabavna vrednost u vreme nabavke veća od dinarske protivvrednosti EUR 500 kao stalnih sredstava. osim ukoliko nije drugačije naznačeno 36. 37. (b) DOGAĐAJI NAKON DATUMA BILANSA STANJA (Nastavak) U skladu sa dopisom Narodne banke Srbije od 27. januar 2007. Identifikacija i procena vrednosti službenih stanova u okviru poslovnih objekata Preduzeća.6153 54.725. (c) (d) Generalni direktor je dana 5.905 hiljada dinara (Napomene 15 i 17(a) dospele obaveze u iznosu od 144. februara 2007. godinu. i 2005. Beograd. godine uz sprovedene sledeće postupke: • • • • • Aktuelizaciju izvršene procene vrednosti nekretnina. godine do 5. Vršenje procene vrednosti investicija u toku koje su u funkciji. juna 2007. juna 2007.021 hiljadu dinara i obaveze za kamate u iznosu od 147. godine.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->