JAVNO PREDUZEĆE “ŽELEZNICE SRBIJE“, BEOGRAD

Finansijski izveštaji za 2006. godinu i

Izveštaj nezavisnog revizora

JAVNO PREDUZEĆE “ŽELEZNICE SRBIJE“, BEOGRAD
Finansijski izveštaji za 2006. godinu i

Izveštaj nezavisnog revizora

JP “ŽELEZNICE SRBIJE“, BEOGRAD

SADRŽAJ Strana IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA 1–6

IZJAVA RUKOVODSTVA FINANSIJSKI IZVEŠTAJI Bilans stanja Bilans uspeha Izveštaj o promenama na kapitalu Izveštaj o tokovima gotovine

7

8 9 10 11

NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE

12 – 62

postrojenja i opreme Preduzeća izvršena je sa stanjem na dan 31. Preduzeće je u toku 2006. izuzev za vučna vozila za koja je utvrđena tržišna vrednost.976 hiljada dinara. decembra 2000. koji obuhvataju bilans stanja na dan 31. postrojenja i opremu koja su locirana na teritoriji Kosova i Metohije. godine i odgovarajući bilans uspeha.850 hiljada dinara. godine. Procena vrednosti nekretnina. decembra 2003. utvrđena je tako što je procenjena vrednost nekretnina. uz finansijske izveštaje. usled čega ne vrši obračun amortizacije istih od 2001. uz finansijske izveštaje. decembra 2006. postrojenja i opreme Preduzeća na dan 31.578. postrojenja i opreme koja su locirana na teritoriji Kosova i Metohije iskazana u poslovnim knjigama Preduzeća na dan 31. godine. prilikom prve primene novih računovodstvenih propisa Republike Srbije. . godine.IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA UPRAVNOM ODBORU JAVNOG PREDUZEĆA “ŽELEZNICE SRBIJE“. Amortizacija za navedeni trogodišnji period nije obračunata prilikom evidentiranja efekata procene. Status i vlasništvo nad ovim sredstvima Preduzeća su neizvesni. godine proknjižilo prodaju teretnih vagona u iznosu neotpisane vrednosti od 56. godine. kao i pregled značajnih računovodstvenih politika i napomene uz finansijske izveštaje.748 hiljada dinara. postrojenja i opreme na dan 31. januara 2004. godine iznosi 219. postrojenja i opreme revalorizovana za period od dana procene do 31. izveštaj o promenama na kapitalu i izveštaj o tokovima gotovine za godinu koja se završava na taj dan. godine priznata je kao verovatna nabavna vrednost na dan 1. godine. decembra 2006. Beograd (u daljem tekstu “Preduzeće”). decembra 2006. Revalorizovana vrednost navedenih nekretnina. koji se nalaze na teritoriji Republike Srbije. Kao što je obelodanjeno u Napomenama 2. Kao što je obelodanjeno u Napomeni 5. primenu i održavanje internih kontrola koje su relevantne za sastavljanje i istinito prikazivanje finansijskih izveštaja koji ne sadrže materijalno značajne pogrešne iskaze. Odgovornost rukovodstva za finansijske izveštaje Rukovodstvo Preduzeća je odgovorno za sastavljanje i istinito prikazivanje ovih finansijskih izveštaja u skladu sa računovodstvenim propisima važećim u Republici Srbiji. neotpisana vrednost nekretnina. Zbog prirode računovodstvenih evidencija koje vodi Preduzeće. postrojenja i opreme Preduzeća na dan 31. Tom prilikom. Navedena sredstva Preduzeće nije u mogućnosti da koristi.441. Odgovornost rukovodstva obuhvata: uspostavljanje. godine. nismo bili u mogućnosti da procenimo iznos neobračunate amortizacije za navedeni period i efekte na iskazanu neotpisanu vrednost nekretnina. i 5. Preduzeće poseduje nekretnine. vrednost sredstava koja je evidentirana. Neotpisana vrednost nekretnina. odnosno do 31.5. decembra 1997. decembra 2006. niti je to učinjeno naknadno. decembra 2006. BEOGRAD Angažovani smo da izvršimo reviziju priloženih finansijskih izveštaja Javnog preduzeća “Železnice Srbije“. nastale usled kriminalne radnje ili greške. a efekti procene evidentirani su u poslovnim knjigama Preduzeća 31. godine iznosi 17. a koji su knjigovodstveno evidentirani kao sredstva na teritoriji Kosova i Metohije. odabir i primenu odgovarajućih računovodstvenih politika i korišćenje računovodstvenih procena koje su razumne u datim okolnostima. godine. decembra 2000.

41/2002. BEOGRAD Kao što je obelodanjeno u Napomeni 32(c) uz finansijske izveštaje.821 hiljada dinara. decembra 2006. Imajući u vidu napred izneto. godine iznose 463. učešća u kapitalu povezanih pravnih lica evidentirana u poslovnim knjigama Preduzeća na dan 31.332 hiljade dinara. Za prodajnu vrednost stanova koji nisu bili evidentirani u poslovnim knjigama. odložene poreske obaveze Preduzeća na dan 31. postrojenja i opreme i njihove poreske osnove po osnovu primena različitih stopa amortizacije u knjigovodstvene i poreske svrhe. na osnovu toga.092 hiljade dinara.304. na period do 20. 76/2002. 125/2003 i 88/2004). Preduzeće nije procenilo nadoknadivu vrednost učešća u kapitalu zavisnih i pridruženih pravnih lica i. Pored toga. decembra 2006. 2 . decembra 2006. Preduzeće je u 2006. godine. postavljenih i zaposlenh lica kod korisnika sredstava u društvenoj svojini (“Službeni glasnik Republike Srbije“. godine. Preduzeće je u 2007. S obzirom da zbog pitanja iznetih u prethodnim pasusima nismo mogli da se uverimo u realnost iskazanog stanja nekretnina. odnosno 40 godina. decembra 2006. svojim zaposlenima daje kredite za otkup stanova iz fondova za solidarnu stambenu izgradnju. do datuma ovog izveštaja. promene računovodstvenih procena i greške“. godini dalo u otkup 49 stanova. Pored toga. Preduzeće je celokupan iznos odloženih poreskih obaveza evidentiralo u tekućoj godini i nije izvršilo usklađivanje uporednih podataka za efekte korekcije grešaka iz ranijeg perioda u skladu sa MRS 8 “Računovodstvene politike. postrojenja i opreme na dan 31. godine nisu usaglašena sa odgovarajućim iznosom kapitala povezanih pravnih lica. godini evidentiralo potraživanja od zaposlenih i dobitke od prodaje nekretnina u iznosu od 11. godine iznose 1. Pored toga.IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA (Nastavak) UPRAVNOM ODBORU JAVNOG PREDUZEĆA “ŽELEZNICE SRBIJE“. na osnovu raspoložive dokumentacije. kao i po osnovu revalorizacije vučnih vozila. nekretnina. Kao što je obelodanjeno u Napomeni 6. uz finansijske izveštaje. shodno tome nismo bili u mogućnosti ni da se uverimo u realnost iskazanog stanja odloženih poreskih obaveza. prodalo 7 stanova u iznosu prodajne vrednosti od 2.110 hiljada dinara i iste su nastale kao rezultat privremenih razlika između knjigovodstvene vrednosti nematerijalnih ulaganja. decembra 2006. nismo bili u mogućnosti da utvrdimo da li iskazana vrednost navedenih plasmana prevazilazi njihovu nadoknadivu vrednost. godine. učešća u kapitalu povezanih pravnih lica na dan 31. potrebnu ispravku vrednosti po osnovu obezvređenja vrednosti istih na dan bilansa stanja u skladu sa zahtevima MSFI. odnosno iznos za koji je eventualno potrebno izvršiti umanjenje vrednosti učešća u kapitalu po osnovu obezvređenja na dan 31. koji nisu bili evidentirani u poslovnim knjigama Preduzeća. uz finansijske izveštaje. decembra 2006. br. od kojih 28 stanova nije bilo evidentirano u poslovnim knjigama Preduzeća. godini. kao ni u ukupan broj stanova Preduzeća dobijenih od fondova za solidarnu stambenu izgradnju. nismo bili u mogućnosti da se uverimo u knjigovodstvenu vrednost stanova na dan 31. Preduzeće shodno Uredbi o rešavanju stambenih potreba izabranih. Kao što je obelodanjeno u Napomeni 6. Shodno tome. Preduzeće je u 2006.

260 hiljada dinara. Vašington za koji je inicijalni garant bila Panonska banka a. godine manje iskazane.873 hiljade dinara. decembra 2006. godine po osnovu obaveza prema Međunarodnoj banci za obnovu i razvoj. decembra 2006. godini. Obaveze prema inostranim poveriocima su preuzete od strane Republike Srbije.184 hiljade dinara. godini izvršilo ispravku vrednosti za sva potraživanja nastala pre 2005. godine u okviru aktivnih vremenskih razgraničenja evidentiralo dug prema Austrijskim železnicama (OeBB) po osnovu Globalnog sporazuma o izmirenju duga Jugoslovenskih železnica prema železničkim preduzećima uključenim u globalni bilans za period od 1992. neto potraživanja od kupaca na dan 31. odnosno da li je potrebno i u kom iznosu izvršiti ispravku vrednosti neaktivnih i zastarelih zaliha. BEOGRAD Kao što je obelodanjeno u Napomeni 7. i predviđeno je da regulisanje međusobnih prava i obaveza Preduzeća i Republike Srbije treba da bude predmet posebnog ugovora. godine iznosi 687.122 hiljade dinara. decembra 2006. godine. koji do datuma izdavanja ovog izveštaja nije potpisan. godine više iskazana.d. Zbog prirode dokumentacije i računovodstvene evidencije Preduzeća. Procenjeni iznos neproknjiženih kamata za period od 2002. zalihe iskazane u poslovnim knjigama Preduzeća na dan 31. Na osnovu raspoložive dokumentacije. Kao što je obelodanjeno u Napomeni 13(d) uz finansijske izveštaje. kao i činjenice da Preduzeće nema definisane strateške zalihe koje bi se izuzele iz razmatranja starosne strukture. godine. Preduzeće je u 2006. godine. godine doneo odluku da se sa aktivnih zaliha na evidenciju neaktivnih zaliha prenesu zalihe u iznosu od 926.. Kao što je obelodanjeno u Napomeni 10. godine iznose 2. kao i da se krene u postupak prodaje zaliha u skladu sa propisanim procedurama. nismo bili u mogućnosti da utvrdimo da li je i u kom iznosu potrebno izvršiti dodatnu ispravku vrednosti po osnovu obezvređenja potraživanja radi svođenja na njihovu nadoknadivu vrednost na dan 31. godine do 1995.843. i 2006. Novi Sad. decembra 2006. godine nije vršilo umanjenje vrednosti neaktivnih i zastarelih zaliha. Preduzeće na dan 31.729 hiljada dinara. uz finansijske izveštaje. dok zalihe koje nisu trošene u periodu dužem od 3 godine iznose 413. Ukupna vrednost zaliha koje nisu trošene u periodu dužem od jedne i kraćem od tri godine iznosi 373. uz finansijske izveštaje. odnosno navedeni dug je u poslovnim knjigama Preduzeća i dalje evidentiran u USD.065 hiljada dinara. nismo bili u mogućnosti da se uverimo da je vrednost zaliha na dan 31. godine do 31. decembra 2006. Procenjena vrednost neproknjiženih kursnih razlika po ovom kreditu iznosi 831. 3 . a gubitak tekuće godine potcenjen za navedeni iznos. Kao što je obelodanjeno u Napomeni 8(a) uz finansijske izveštaje. decembra 2006. Vašington i Evropskoj investicionoj banci.d. Novi Sad. Na taj način su aktivna vremenska razgraničenja na dan 31. u ukupnom iznosu od 224. kao što je obelodanjeno u Napomenama 13(d) i 13(e) uz finansijske izveštaje. decembra 2006. decembra 2006. godine iznose 3.IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA (Nastavak) UPRAVNOM ODBORU JAVNOG PREDUZEĆA “ŽELEZNICE SRBIJE“. Preduzeće nije dobijalo kamatne obračune i nije evidentiralo kamate od 2002. godine svedena na njihovu neto prodajnu vrednost. dok je gubitak ranijih godina potcenjen za isti iznos. Preduzeće nije izvršilo konverziju duga u EUR. čime su obaveze po dugoročnim kreditima na dan 31.641 hiljadu dinara. Luksemburg po kreditima za koje je inicijalni garant bila Panonska banka a. izvršila konverziju duga iz USD u EUR. Republika Srbija je prilikom preuzimanja obaveza Preduzeća po kreditu prema Međunarodnoj banci za obnovu i razvoj. decembra 2006. Upravni odbor Preduzeća je na sednici održanoj 13 februara 2007. kao i za potraživanja utužena u 2005.183. Preduzeće je na dan 31. Pored toga.845 hiljada dinara.

postojenja i opreme sa stanjem na dan 1.362.074 hiljade dinara na dan 31. uz finansijske izveštaje. iznose 1.915 hiljada dinara. iznose 289. godine.25) i iste nisu evidentirane u poslovnim knjigama Preduzeća. 4 . decembra 2006. Prema evidenciji Zajednice JŽ. do 2005. Ne izražavajući mišljenje. Neusaglašene obaveze sa poveriocima po osnovu kredita. decembra 2006. Preduzeće je u skladu sa odlukom Upravnog odbora od 28. godine.IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA (Nastavak) UPRAVNOM ODBORU JAVNOG PREDUZEĆA “ŽELEZNICE SRBIJE“. obaveze po osnovu međunarodnog saobraćaja iznose 2. a koje pripadaju Preduzeću. februara 2006. nismo bili u mogućnosti da se uverimo u realnost iskazanog stanja obaveza i potraživanja Preduzeća koje proističu iz međunarodnog železničkog putničkog i robnog saobraćaja. godine. Zbog značaja pitanja iznetih u prethodnim pasusima.294 hiljade dinara. i 36(d) uz finansijske izveštaje.677. kratkoročne finansijske obaveze na dan 31. Preduzeće nema usaglašeno stanje obaveza i potraživanja (Napomena 8 (a)) sa svim stranim železničkim upravama. već je na osnovu Zaključka Upravnog odbora Preduzeća prihvaćena kao podloga za konačnu procenu vrednosti koja će se evidentirati u poslovnim knjigama sa stanjem na dan 1. januar 2006. skrećemo pažnju na sledeća pitanja: (a) Kao što je obelodanjeno u Napomenama 5. Pored toga. godinom. sa kojima je sproveden postupak nezavisne potvrde stanja. Pored toga. BEOGRAD Kao što je obelodanjeno u Napomeni 15. angažovalo Naučnoistraživački centar Ekonomskog fakulteta. obaveze po osnovu kamata na neblagovremeno plaćene obaveze prema stranim železničkim upravama procenjene na bazi kontokorentnih obračuna za navedeni period od januara 1996. januar 2007. decembra 2006. Preduzeće je na osnovu Ugovora o proceni vrednosti od 6.434. godine. godine. Zbog značaja navedenih pitanja. godine.095. datira iz perioda od 1996. Kao što je obelodanjeno u Napomeni 16(b) uz finansijske izveštaje. godine. kao član Zajednice Jugoslovenskih železnica (“Zajednica JŽ”). Analitički pregled dobijen od strane Zajednice JŽ na osnovu kojeg je Preduzeće izvršilo uknjižavanje obaveza i potraživanja na dan 31. koji će biti predmet posebnog dogovora ugovornih strana. najveći deo obaveza po osnovu međunarodnog saobraćaja. obuhvatio je evidenciju Zajednice JŽ za kontokorentne obračune sa stranim železničkim upravama zaključno sa kontokorentnim obračunima za novembar 2006. Preduzeće ove obaveze ne evidentira u svojim knjigama do konačnog rešenja statusa i iznosa kamata. evidentiran u poslovim knjigama Preduzeća na osnovu analitičkih pregleda dobijenih od strane Zajednice JŽ. Istovremeno je izvršeno preknjižavanje dela obaveza i potraživanja prema stranim železničkim upravama koje su bile evidentirane u poslovnim knjigama Zajednice JŽ. ne izražavamo mišljenje o priloženim finansijskim izveštajima Preduzeća za 2006. Kompletno usaglašeno stanje obaveza i potraživanja sa stranim železničkim upravama biće preuzeto i sprovedeno tokom 2007. decembra 2006. tako da priloženi finansijski izveštaji ne uključuju rezervisanja po navedenom osnovu. Navedena procena nije uknjižena.310 hiljada dinara (EUR 13. kao i odgovarajuća obelodanjivanja u skladu sa zahtevima MRS 19 “Naknade zaposlenima“. godine zaključno sa 2005. godine. godine iznose 9. istupilo iz Zajednice JŽ 31. godine. Preduzeće nije izvršilo procenu iznosa plaćenih odsustava na koja zaposleni imaju pravo u narednom računovodstvenom periodu za usluge izvršene do datuma bilansa stanja. decembra 2006.864. godinu. godine. Beograd da izvrši procenu vrednosti nekretnina. Priloženi finansijski izveštaji ne uključuju rezervisanja za naknade zaposlenima po osnovu otpremnina za odlazak u penziju nakon ispunjenih uslova.

BEOGRAD (b) Kao što je obelodanjeno u Napomenama 15(c) i 36(b) uz finansijske izveštaje. godine u iznosu od 1. kao i da po navedenom osnovu Preduzeće neće snositi materijalno značajne gubitke. niti Narodnom bankom Srbije do dopisa primljenog u junu 2007. (d) Kao što je obelodanjeno u Napomeni 18.310 hiljada dinara na dan 31. decembra 2006. Stanje kredita i kamata evidentiranih u poslovnim knjigama Preduzeća iznosi 291. decembra 2005.010 hiljada dinara na dan 31.071 hiljadu dinara (Napomena 12). uz finansijske izveštaje. vrednost sudskih sporova koji se vode protiv Preduzeća iznosi 1. Status i način regulisanja navedenog duga prema Hrvatskim železnicama. decembra 2006. carine i druge dažbine iz nabavke ili na teret troškova na dan 31.406 hiljada dinara. decembra 2005. uz finansijske izveštaje. već su iste prikazane u okviru obaveza iz specifičnih poslova.980 hiljada dinara prikazalo u okviru obaveza po osnovu poreza. Procenjeni dug prema Hrvatskim železnicama.905 hiljada dinara na dan 31. Preduzeće je upućeno da dalji status ove obaveze reguliše sa Agencijom za osiguranje depozita u čijoj su nadležnosti banke u stečaju i potraživanja Republike Srbije od krajnjih korisnika u okviru Pariskog i Londonskog kluba poverilaca.911. Prema evidenciji Hrvatskih železnica koje vrše i obračun kamate na glavnicu duga iz globalnog bilansa u skladu sa Objavom UIC broj 311. Rukovodstvo Preduzeća smatra da nije moguće sa prihvatljivom sigurnošću predvideti konačan ishod sudskih sporova koji su u toku. Preduzeće nije izvršilo reklasifikaciju obaveza prema stranim železničkim upravama na dobavljače u inostranstvu u 2005. U skladu sa dopisom Narodne banke Srbije.419. godine. iznosi EUR 15. godine i isti nije evidentiran u poslovnim knjigama Preduzeća. decembra 2006. godine. godine. uz finansijske izveštaje Jugoslovenske železnice su 17. a pod okriljem Međunarodne železničke unije (UIC). juna 2003. (c) Kao što je obelodanjeno u Napomenama 16(b) i 16(c).250.63. Preduzeće nije imalo korespodenciju sa navedenom poslovnom bankom. odnosno 294. godine potpisale Globalni sporazum o izmirenju duga Jugoslovenskih železnica prema železničkim preduzećima uključenim u globalni bilans za period od 1992. Prilikom usaglašavanja sa Agencijom za osiguranje depozita navedene obaveze nisu obuhvaćene. odnosno 1.IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA (Nastavak) UPRAVNOM ODBORU JAVNOG PREDUZEĆA “ŽELEZNICE SRBIJE“. sadrži iznos od 941. do 1995. umesto u okviru obaveza iz specifičnih poslova. (e) Kao što jeobelodanjeno u Napomeni 33. Nakon usaglašavanja obaveza. 5 . Priština usaglašene su sa Narodnom bankom Srbije u martu 2002. odnosno 1. godine budući da je poverilac u okviru Pariskog kluba poverilaca. godine. status navedene obaveze nije regulisan. decembra 2006. biće predmet daljih dogovora ugovornih strana. Rezervisanja evidentirana u poslovnim knjigama Preduzeća po ovom osnovu na dan 31.692.726 hiljada dinara na dan 31.157 hiljada dinara. godini u cilju usklađivanja sa prezentacijom podataka za tekući period. koji navedenim sporazumom nije definitivno utvrđen i usaglašen. Do datuma ovog izveštaja. Kanada po osnovu kredita odobrenog preko Kosovske banke.547. godine. Prilikom sastavljanja korigovanog obrasca bilans stanja na dan 31. do 1995.980 hiljada dinara koji se odnosi na korekciju rashoda iz ranijih godina po osnovu izmirenja četvrte tranše starog duga prema stranim železnicama u periodu od 1992. korigovano stanje obaveza za poreze.367. Obaveza Preduzeća prema evidenciji Narodne banke Srbije iznosi EUR 3.725. godine iznose 36. Preduzeće je greškom navedeni iznos od 941. ne uzimajući u obzir eventualne efekte po osnovu zateznih kamata i sudskih troškova. godine od Narodne banke Srbije. prema podacima Pravnog sektora Preduzeća. navedeni dug iznosi EUR 21. Rukovodstvo Preduzeća smatra da se ishod ovih pregovora ne može pouzdano proceniti. decembra 2006.710. obaveze Preduzeća prema poveriocu “EDC“.822. godine. (f) Kao što je obelodanjeno u Napomeni 35.437.

Preduzeće nema posebnu evidenciju o iznosu karata koje se koriste po osnovu besplatnog prevoza. a kratkoročne obaveze Preduzeća na dan 31. godine Ksenija Ristić Kostić Ovlašćeni revizor 6 . Navedena materija je regulisana Pravilnikom FIP i Uputstvom za primenu pravilnika na Jugoslovenske železnice od 1. godine su veće od obrtne imovine za 14.436 hiljada dinara. Za sve povlašćene vožnje u međunarodnom putničkom saobraćaju. BEOGRAD (g) U skladu sa Zakonom o porezu na dodatu vrednost. Preduzeće ne obračunava i ne evidentira porez na dodatu vrednost na besplatne vožnje u unutrašnjem putničkom saobraćaju ostvarene na osnovu legitimacija. jun 2007. Sektor za ljudske resurse i opšte poslove Preduzeća sastavio je za potrebe revizije specifikaciju izdatih legitimacija po vrstama povlastica (beneficija zaposlenih). ali bez podataka o iskorišćenosti istih (što je i osnov za obračun poreza na dodatu vrednost). godine. zbog čega se ovi podaci ne mogu iskoristiti za eventualni proračun neobračunatog poreza na dodatu vrednost. kao i dokumentacije prezentovane od strane Preduzeća. ustanovljeno je da zaposleni u Preduzeću. (h) Finansijski izveštaji Preduzeća sastavljeni su uz pretpostavku da će Preduzeće nastaviti svoje aktivnosti u skladu sa načelom stalnosti poslovanja. 27. članovi njihovih porodica i penzioneri. godine.020. Preduzeće više godina u kontinuitetu iskazuje značajne gubitke. kao i na prevoz sa popustom do 90% cene karte u okviru Republike Srbije.805.IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA (Nastavak) UPRAVNOM ODBORU JAVNOG PREDUZEĆA “ŽELEZNICE SRBIJE“. uživaju razne beneficije korišćenjem različito šifriranih legitimacija na osnovu kojih imaju pravo na određeni broj besplatnih prevoza. pružanjem usluga i svakim drugim prometom bez naknade. koji su na dan 31. januara 1994. Preduzeće obračunava i plaća porez na dodatu vrednost. decembara 2006. Preduzeće ne obračunava porez na dodatu vrednost na besplatne vožnje u međunarodnom putničkom saobraćaju (FIP) na osnovu međunarodnih konvencija i reciprociteta koji proizilazi iz datih konvencija. pri čemu se najveći deo besplatnih vožnji po navedenim legitimacijama koristi od strane zaposlenih u poslovne svrhe. godine rezultirali akumuliranim gubitkom u iznosu 88. Shodno Pravilniku o prevozu železničkog osoblja na prugama jugoslovenskih železnica od 1. januara 1983. penzioneri kao i članovi njihovih porodica. Preduzeće posluje sa negativnim neto obrtnim fondom i nepovoljnim pokazateljima likvidnosti. Na ovaj promet Preduzeće ne obračunava porez na dodatu vrednost. Beograd.955 hiljada dinara. Ostale besplatne vožnje po ovom osnovu rukovodstvo Preduzeća smatra uzimanjem i upotrebom dobara koja su deo poslovne imovine poreskog obveznika. kao i povlašćene vožnje u unutrašnjem putničkom saobraćaju ostvarene na osnovu režijske karte koju koriste zaposleni. Mogućnosti poboljšanja finansijskog položaja Preduzeća su ograničene i gotovo u celosti zavise od podrške Vlade Republike Srbije i usvajanja programa finansijske konsolidacije Preduzeća. decembra 2006. a u određenim slučajevima i lica koja nisu u radnom odnosu u Preduzeću. Pravilnikom o utvrđivanju šta se smatra uzimanjem iz poslovne imovine i pružanjem usluga shodno navedenom Zakonu.

što je obezbedilo da prikazani finansijski izveštaji budu sastavljeni u skladu sa propisima o računovodstvu Republike Srbije. kao i rezultate poslovanja i tokove gotovine u skladu sa propisima o računovodstvu Republike Srbije i uz poštovanje svih zakonskih propisa. kao i rezultate poslovanja za izveštajne godine. BEOGRAD IZJAVA RUKOVODSTVA PREDUZEĆA O ODGOVORNOSTI ZA FINANSIJSKE IZVEŠTAJE Računovodstveni propisi Republike Srbije nalažu da rukovodstvo Javnog preduzeća “Železnice Srbije“. Beograd ________________________ Milanko Šarančić Generalni direktor 7 . godine Potpisano u ime rukovodstva JP “Železnice Srbije“. korišćene odgovarajuće računovodstvene politike koje su konzistentno primenjene kao i razumna i oprezna prosuđivanja i procene. 27.JP “ŽELEZNICE SRBIJE“. Beograd. Beograd (“Preduzeće”) sastavlja finansijske izveštaje koji istinito i objektivno prikazuju finansijsko stanje Preduzeća na kraju izveštajnih perioda. Rukovodstvo Preduzeća je odgovorno za obezbeđenje odgovarajućih računovodstvenih evidencija i sastavljanje finansijskih izveštaja koji će istinito i objektivno prikazati stanje sredstava i obaveza Preduzeća. prikazanih na stranama 8 – 62. Rukovodstvo Preduzeća je takođe odgovorno za implementaciju odgovarajućih procesa i kontrola u cilju zaštite imovine i sprečavanja. jun 2007. Rukovodstvo Preduzeća smatra da su pri sastavljanju finansijskih izveštaja. odnosno otkrivanja pronevera i ostalih neregularnosti.

148.838.550.850 34.469.711 3. BEOGRAD BILANS STANJA Na dan 31.825 3.425.501.567.469.372.273. 8 .233 3.111.378 404.369.238.099 19 360.178.224.441.304.324 219.542 7 8 9 10 249.142. godine U hiljadama dinara Napomena AKTIVA Stalna imovina Nematerijalna ulaganja Nekretnine.998. 2005.562.789.373.669 2.368 9.211 236.866.231 (81.748 1.802 249.837) 177.071 31.900 226.067.194.429 304.100.332.056.071 32.110 229.834 6. decembra 2006.393.JP “ŽELEZNICE SRBIJE“.821 1.998.183.362.625.699 36.056.305 10.285 4.418.122 3.474 8.276 6.542 465 Dugoročna rezervisanja Dugoročne obaveze Dugoročni krediti Ostale dugoročne obaveze Kratkoročne obaveze Kratkoročne finansijske obaveze Obaveze iz poslovanja Ostale kratkoročne obaveze i pasivna vremenska razgraničenja Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost i ostalih javnih prihoda 15 16 17 18 Odložene poreske obaveze UKUPNA PASIVA VANBILANSNA EVIDENCIJA 32 Napomene na stranama od 12 do 62 predstavljaju sastavni deo ovih finansijskih izveštaja.717 236.697 9.599 227.174.052 1. Korigovano 4 5 6 41.436) 169.565 (88.083 3.305 9.643 23.915 7.161 220.499.866 229.157 1.304.663 9.304 24.499. postrojenja i oprema Dugoročni finansijski plasmani Obrtna imovina Zalihe Potraživanja Gotovinski ekvivalenti i gotovina Porez na dodatu vrednost i aktivna vremenska razgraničenja UKUPNA AKTIVA PASIVA Kapital Osnovni i ostali kapital Revalorizacione rezerve Akumulirani gubitak 11 2006.087.434 12 13 14 36.099 55.217.012 480.326 1.580 35.805.561 8.

205) Napomena POSLOVNI PRIHODI Prihodi od prodaje Prihodi od aktiviranja učinaka Ostali poslovni prihodi POSLOVNI RASHODI Nabavna vrednost prodate robe Troškovi materijala Troškovi zarada. februara 2007.611 20.083.131.804.205) (374.114 10.435) (8.614) (4.424) (10.549.241.009.105.015) 680.921. decembra 2006.315. Ovi finansijski izveštaji su odobreni za izdavanje od strane Upravnog odbora Preduzeća 28.566) (5.602) (3.651.211) (26.676.925) (3.670) (28.579.810) (8. godine U hiljadama dinara 2005.774.290) (6.579.120) (3.587.166. BEOGRAD BILANS USPEHA U periodu od 1.326.142 18.091.265) (7.179.892 (56.205) Napomene na stranama od 12 do 62 predstavljaju sastavni deo ovih finansijskih izveštaja.023 (1.788.943) (7.944.697) (7.289) (7. januara od 31. Korigovano 8.132) Ostali prihodi Ostali rashodi 28 29 GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA Neto gubitak iz poslovanja koje se obustavlja GUBITAK PRE OPOREZIVANJA POREZ NA DOBITAK Poreski rashod perioda Odloženi poreski rashod perioda NETO GUBITAK 32 30 (153.JP “ŽELEZNICE SRBIJE“.894 9. 10.963 1.041) (18.413) 887.258.313) (61.897.530 (7.250 (91.542.938 (3.430.343 (4.553.214 3.579.391. godine i potpisani su u ime rukovodstva Preduzeća od strane: Milanko Šarančić Generalni direktor Zvezdan Pavičević Pomoćnik generalnog direktora za ekonomske poslove 9 .975) 827.777) (18.167 18.805) 22 23 24 25 POSLOVNI GUBITAK Finansijski prihodi Finansijski rashodi 26 27 4.737.417.594. naknada zarada i ostali lični rashodi Troškovi amortizacije i rezervisanja Ostali poslovni rashodi 20 21 2006.705) (10.542.620) (6.752) (18.

korigovano 248. januara do 31. godine Ostali kapital Ukupno kapital 462.699 - - (240.436) (27.847 10.041) (88. korigovano 248.618 462.189) (1. 10 .594.373) 10. decembra 2006.442) (929.821) 248.434 Napomene na stranama od 12 do 62 predstavljaju sastavni deo ovih finansijskih izveštaja.529) (6.579.214) (7.894 (911.529 6.286 (282. BEOGRAD IZVEŠTAJ O PROMENAMA NA KAPITALU U periodu od 1.084 Prenos dela revalorizacionih rezervi za rekonstrukciju lokomotiva (Napomena 5) Efektni odloženih poreza (Napomena 32(c)) Kursne razlike po osnovu preračuna učešća u kapitalu preduzeća u inostranstvu Ostale promene Gubitak tekuće godine Stanje na dan 31.084 462. godine.214) 9.179.ispravka grešaka (Napomena 3(c)) Stanje na dan 1.373 (18.205) (81.576.866.084 31.131) (911.373.847 (62. godine.562.594.425.094 127 462.231 282.594.403) (63.665.030.189) (1. decembra 2006.221 22.565 (7.286 (18.594.579. godine U hiljadama dinara Revalorizacione rezerve Akumulirani gubitak Državni kapital Stanje na dan 248. decembra 2005.639. godine Korekcija početnog stanja .179.221 (27.174.821) 240.084 Efekat procene vrednosti opreme prenete kao nenovčani ulog u novoosnovana zavisna preduzeća Prenos dela revalorizacionih rezervi za rekonstrukciju lokomotiva Prenos nenovčanog uloga – opreme u novoosnovanim preduzećima Gubitak tekuće godine Stanje na dan 31.119.805.JP “ŽELEZNICE SRBIJE“.442 - (929.276) 196.837) 22.221 10.041) 169.639.534) 197. januara 2005. decembra 2004.205) 177.

425.417 4. Korigovano 10.905) (2. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI Prodaja i primljeni avansi Ostali prilivi iz redovnog poslovanja Vanredne stavke Isplate dobavljačima i dati avansi Zarade.825) 2.695.975.594.052 (736.JP “ŽELEZNICE SRBIJE“.543) (206.842) (670. decembra 2006. nekretnina.063.007) 1.158 10.206 (4.369) 4.994.776.618) 2005.578.178.107) 404.446.786 (169.128 235.894.245 (122) (2.833 17.604 (10.754 13.012 538 (37.994.969. i opreme Ostali finansijski plasmani (neto prilivi) Primljene kamate Primljene dividende Kupovina akcija i udela (neto odlivi) Kupovina nematerijalnih ulaganja.827.091) (64.012 Napomene na stranama od 12 do 62 predstavljaju sastavni deo ovih finansijskih izveštaja.558.814 1.392.056 382.563.048 32.865 125. 11 . naknade zarada i ostali lični rashodi Plaćene kamate Plaćanja po osnovu ostalih javnih prihoda Neto (odliv)/priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA Prodaja nematerijalnih ulaganja.830.230) (8.602 (378. postrojenja.774) 1.764 9.142 6. BEOGRAD IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE U periodu od 1.358) (8.208) 137.842) (2.556) (2.178.694 (7.952 (8.659) 2.197) (721. nekretnina. januara do 31.136) 1.669 5.519) (554. godine U hiljadama dinara 2006.475) (305.526) (973.636. postrojenja i opreme Ostali finansijski plasmani (neto odlivi) Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA Neto priliv po osnovu dugoročnih i kratkoročnih kredita Ostale dugoročne i kratkoročne obaveze Neto odliv po osnovu dugoročnih i kratkoročnih kredita i ostalih obaveza Finansijski lizing Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja Neto (odliv)/priliv gotovine Gotovina na početku obračunskog perioda Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine Gotovina na kraju obračunskog perioda (Napomena 9) 9.904.074.

Ugovorom o prenosu osnivačkih prava. Radi efikasnijeg i racionalnijeg obavljanja delatnosti u Preduzeću postoje sledeći organizacioni delovi: – Direkcija za infrastrukturu u kojoj se obavlja upravljanje javnom železničkom infrastukturom. i – Železnički integralni transport d..d. U kapitalu preduzeća Livnica a. CIP d. godine. Odlukom o osnivanju Javnog preduzeća za upravljanje javnom železničkom infrastrukturom i obavljanje javnog prevoza u železničkom saobraćaju od 8. 19/2005) sredstva za obavljanje i rad Preduzeća. Preduzeće posluje sredstvima u državnoj svojini i nad istim ne može biti pokrenut postupak stečaja. ulica Nemanjina broj 6. Beograd i Zaštitna radionica d. U skladu sa Odlukom o izmenama i dopunama odluke o osnivanju Javnog preduzeća za upravljanje javnom železničkom infrastrukturom i obavljanje javnog prevoza u železničkom saobraćaju (“Službeni glasnik Republike Srbije“. Javno preduzeće “Železnice Srbije“ preuzelo je sva prava.. Želkomerc d. Centralnu Srbiju i Kosovo i Metohiju. utvrđena bilansom stanja na dan 31. 38/91).. Javno preduzeće “Železnice Srbije“ je počelo sa radom danom registracije u registar privrednih subjekata 17.o. Beograd (u daljem tekstu “Preduzeće”) osnovala je Vlada Republike Srbije.o. Preduzeće ima značajao učešće od 33. u okviru kojih se poslovanje sektora obavlja preko sekcija.o. godinu Iznosi su iskazani u hiljadama dinara..o. jula 2004. koja su u državnoj svojini. Preduzeće je osnivač sa 100% ili većinskim ulogom u kapitalu sledećih pravnih lica (Napomena 6): – Preduzeće za izgradnju železničkog čvora Beograd d. Beograd. Sedište Preduzeća je Beogradu.o. BEOGRAD NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE Za 2006. Požega.o. sredstva. godine.o.o. i – Direkcija za prevoz u kojoj se obavlja javni prevoz putnika i robe i održavanje železničkih voznih sredstava. Preduzeće nije u mogućnosti da koristi osnovna sredstva locirana na teritoriji Kosova i Metohije (videti Napomenu 5). Beograd – sa 53.o.90%. celokupni udeo i osnivačka prava u preduzeću Pron-Invest d. dokumentaciju i predmete u vršenju javnih ovlašćenja Javnog železničkog transportnog preduzeća “Beograd“. Beograd.93% učešća u kapitalu. zaposlene. Beograd. Preduzeće je u toku 2006.o. br. OSNIVANJE I DELATNOST Javno preduzeće “Železnice Srbije“. čine sredstva kojima posluje Javno železničko transportno preduzeće. Beograd – sa 100% učešća u kapitalu. 12 ..o. maja 2005. Preduzeće je osnovano radi obavljanja delatnosti javnog prevoza putnika i robe i održavanje železničkih voznih sredstava.. upravljanja javnom železničkom infrastrukturom i drugih delatnosti po klasifikaciji. Teritorijalna organizacija obuhvata tri geografska područja: Vojvodinu. godine.o. Preduzeće posluje pod nazivom Javno preduzeće “Železnice Srbije“. osnovanog Zakonom o železnici (“Službeni glasnik Republike Srbije“. Beograd prenelo na Vladu Republike Srbije. decembra 2004.JP “ŽELEZNICE SRBIJE“. br. u skladu sa Zakonom o železnici. osim ukoliko nije drugačije naznačeno 1. 21754/2005. godine Rešenjem Agencije za privredne registre br. obaveze.

godine. Poreski identifikacioni broj Preduzeća je 103859991. juna 2006. 46 od 2. br. poštenu (fer) vrednost nije moguće pouzdano utvrditi u uslovima nepostojanja aktivnog tržišta. januara 2007. Računovodstveni propisi Republike Srbije i računovodstvene politike primenjene u sastavljanju i obelodanjivanju ovih finansijskih izveštaja odstupaju od sledećih zahteva MRS. nisu imali za rezultat značajnije promene računovodstvenih politika Preduzeća.271 radnika). novi MSFI i tumačenja standarda. OSNIVANJE I DELATNOST (Nastavak) Matični broj Preduzeća je 20038284. decembra 2006.857 zaposlenih (31. decembra 2003. Rešenjem Ministra finansija Republike Srbije (broj 011-00-738-2003-01. • U Republici Srbiji ne postoji dovoljno tržišno iskustvo. decembar 2005. 2. • Određeni finansijski instrumenti su vrednovani na osnovu metode amortizovane vrednosti korišćenjem ugovorene kamatne stope. koji propisuje Međunarodne računovodstvene standarde. godine. 114 od 22. Rukovodstvo Preduzeća procenjuje uticaj promena u MRS. druga pravna lica i preduzetnike (Službeni glasnik Republike Srbije. Stoga. Preduzeće je imalo je 20. januara 2006. novih MSFI i tumačenja standarda (IFRIC) na finansijske izveštaje. godinu Iznosi su iskazani u hiljadama dinara. godine). godine i na kome se zasnivaju i prethodni i novi Zakon o računovodstvu i reviziji. BEOGRAD NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE Za 2006. odnosno MSFI: • Finansijski izveštaji Preduzeća su prikazani u formatu propisanim Pravilnikom o sadržini i formi obrazaca finansijskih izveštaja za privredna društva. godine. Na dan 31. zamene važećih MRS-a novim. zadruge. br. decembra 2006. finansijskih sredstava koja se drže do dospeća i finansijskih obaveza po amortizovanoj vrednosti korišćenjem metode efektivne kamatne stope. osim ukoliko nije drugačije naznačeno 1. koji u pojedinim delovima odstupa od načina prikazivanja određenih bilansnih pozicija kako to predviđa MRS 1 “Prikazivanje finansijskih izveštaja”. godine: 22. 13 . Izmene i dopune postojećih MRS-a. PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA Osnove za sastavljanje i prikazivanje finansijskih izveštaja i računovodstveni metod Priloženi finansijski izveštaji su sastavljeni u skladu sa važećim propisima u Republici Srbiji zasnovanim na Zakonu o računovodstvu i reviziji (Službeni glasnik Republike Srbije. 5 od 18. 2. Navedena politika odstupa od zahteva MRS 39 “Finansijski instrumenti: Priznavanje i merenje“ koji podrazumeva vrednovanje kredita i potraživanja. od 30. godine i Službeni glasnik Republike Srbije. odnosno Međunarodne standarde finansijskog izveštavanja (“MRS/MSFI”) kao osnovu za sastavljanje i prezentaciju finansijskih izveštaja. br. kao i primena novih tumačenja koja su stupila na snagu u toku 2006. godine) utvrđeni su i objavljeni Okvir i MRS koji su bili u primeni na dan 31. koji su stupili na snagu počev od 1. kao ni stabilnost kod prometa finansijskim instrumentima niti su zvanične tržišne informacije raspoložive. decembra 2002. kako to zahtevaju MRS 32 “Finansijski instrumenti: Obelodanjivanje i prikazivanje“ i MRS 39 “Finansijski instrumenti: Priznavanje i merenje“. niti materijalno značajan uticaj na finansijske izveštaje Preduzeća u periodu početne primene. godine).JP “ŽELEZNICE SRBIJE“.1.

utvrđivanje rezervisanja za sudske sporove i priznavanje odloženih poreskih sredstava. osim vučnih vozila koja su vrednovana po fer vrednosti i načelom stalnosti poslovanja pravnog lica. Najznačajnije procene odnose se na utvrđivanje obezvređenja nefinansijske imovine. izveštaj o tokovima gotovine i napomene uz finansijske izveštaje. rukovodstvo Preduzeća ne izražava eksplicitnu i bezrezervnu izjavu o usaglašenosti finansijskih izveštaja sa MSFI.JP “ŽELEZNICE SRBIJE“. promene na kapitalu i novčane tokove Preduzeća bez uključivanja zavisnih društava. kao i prihoda i rashoda za posmatrani period. Sadržinu godišnjeg računa. Priloženi finansijski izveštaji Preduzeća sastavljeni su u skladu sa konceptom istorijskog troška.. godinu se ne mogu tretirati kao finansijski izveštaji sastavljeni u saglasnosti sa MSFI. BEOGRAD NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE Za 2006. tretiraju se kao transakcije u stranim valutama. Procene se razmatraju periodično. Iznosi u finansijskim izveštajima iskazani su u hiljadama dinara.1. a kada korekcije postanu neophodne. Korišćenje procenjivanja Sastavljanje i prezentacija finansijskih izveštaja zahteva vršenje određenih procena i korišćenje razumnih pretpostavki od strane rukovodstva Preduzeća. godinu Iznosi su iskazani u hiljadama dinara. Priloženi finansijski izveštaji uključuju potraživanja. 2. potraživanja i dugoročnih finansijskih plasmana. obaveze. osim ukoliko nije drugačije navedeno. koji se primenjuju na periode prikazane u priloženim finansijskim izveštajima. osim ukoliko nije drugačije naznačeno 2. Preduzeće sastavlja i konsolidovane finansijske izveštaje. a koje se tiču iskazanih iznosa sredstava i obaveza i obelodanjivanja potencijalnih sredstava i obaveza na dan bilansa stanja. 14 . PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA (Nastavak) Osnove za sastavljanje i prikazivanje finansijskih izveštaja i računovodstveni metod (Nastavak) I pored toga što mnoge od ovih promena nisu primenljive na poslovanje Preduzeća. Stvarni rezultati mogu se razlikovati od navedenih procena.2. Sve transakcije koje se obavljaju u valutama koje nisu funkcionalna valuta. priloženi finansijski izveštaji za 2006. iskazuju se u bilansu uspeha za periode u kojima su postale poznate. Preduzeće je u sastavljanju ovih finansijskih izveštaja primenilo računovodstvene politike obelodanjene u Napomeni 2. Shodno navedenom. 2. izveštaj o promenama na kapitalu. koje su zasnovane na važećim računovodstvenim i poreskim propisima Republike Srbije. rezultate poslovanja. bilans uspeha. Dinar (“RSD“) predstavlja funkcionalnu i izveštajnu valutu Preduzeća. koji se pripremaju i predaju u skladu sa relevantnim računovodstvenim propisima Republike Srbije. Ove procene i pretpostavke su zasnovane na informacijama raspoloživim na dan sastavljanja finansijskih izveštaja. prema propisima o računovodstvu Republike Srbije čine bilans stanja.

godine (1. umanjenoj za kumuliranu ispravku vrednosti. osim ukoliko nije drugačije naznačeno 2. januar 2004. kao što je obelodanjeno u Napomeni 3. godine) priznata je kao verovatna nabavna vrednost na taj dan u skladu sa MSFI 1 “Prva primena Međunarodnih standarda finansijskog izveštavanja“. godina). decembra 2006. Revalorizovana vrednost nekretnina.4 Nematerijalna ulaganja Nematerijalna ulaganja se početno vrednuju po nabavnoj vrednosti ili ceni koštanja. postrojenja i oprema su na dan 31. Revalorizacija nekretnina. U skladu sa MRS 8 “Računovodstvene politike. dok su pozitivni efekti procene vučnih vozila knjiženi u korist revalorizacionih rezervi. koje čine građevinski objekti dati u zakup. Nakon početnog priznavanja. smatra se pojedinačna vrednost po dokumentu veća od 2 miliona dinara. u skladu sa Pravilnikom o kontnom okviru i sadržini računa u kontnom okviru za privredna društva. postrojenja i opreme na dan 31. godinu koji su bili predmet revizije. zadruge. Preduzeće je izvršilo usklađivanje navedenih uporednih podataka za efekte korekcije materijalno značajnih grešaka iz ranijeg perioda. primenom zvanično objavljenih koeficijenata revalorizacije na prvobitnu nabavnu ili revalorizovanu vrednost i ispravku vrednosti. nematerijalna ulaganja se vrednuju po nabavnoj vrednosti umanjenoj za ukupnu amortizaciju i gubitke zbog obezvređenja. Procena je evidentirana svođenjem neotpisane vrednosti na fer vrednost. godinu. Investicione nekretinine. BEOGRAD NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE Za 2006. prikazani su kao korekcija akumuliranog gubitka na početku najranije prikazanog perioda (2005. Preduzeće je izvršilo određene reklasifikacije podataka prezentiranih u finansijskim izveštajima za 2005. januara 2004. druga pravna lica i preduzetnike 2. godine od strane komisije formirane u Preduzeću. 2. PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA (Nastavak) Uporedni podaci Uporedne podatke čine finansijski izveštaji Preduzeća za 2005. umanjenoj za akumuliranu ispravku vrednosti. u skladu sa Pravilnikom o računovodstvu Preduzeća. 15 . Pored toga. 2. osim ulaganja čije je vreme utvrđeno ugovorom. postrojenja i oprema Nekretnine. Evidentiranje procene je izvršeno isknjižavanjem prethodne ispravke vrednosti i svođenjem nabavne vrednosti na procenjenu vrednost. u cilju usaglašavanja sa prezentacijom podataka za tekući period. decembra 2003. godine. godine iskazani po revalorizovanoj nabavnoj vrednosti. postrojenja i opreme je izvršena do 31. promene računovodstvenih procena i greške“. godinu Iznosi su iskazani u hiljadama dinara. Iznosi usklađivanja koji se odnose na periode koji prethode onim periodima koji su obuhvaćeni uporednim informacijama u priloženim finansijskim izveštajima.5 Nekretnine. Materijalno značajnom greškom. Procena dela opreme (vučna vozila) izvršena je sa stanjem na dan 1. iskazane su po nabavnoj vrednosti. Preduzeće je naknadno utvrđene rashode i prihode iz ranijih godina koji nisu materijalno značajni evidentiralo u tekućoj godini u okviru neto gubitka poslovanja koje se obustavlja (videti Napomenu 30). Nematerijalna ulaganja se otpisuju putem proporcionalne stope amortizacije u roku od 5 godina. Negativan efekat procene vučnih vozila knjižen je na teret gubitka iz ranijih godina.JP “ŽELEZNICE SRBIJE“. decembra 2003.3. izuzev za vučna vozila za koja je utvrđena tržišna (fer) vrednost.

uvrđena je tako što je procenjena vrednost sredstava revalorizovana za period od dana procene do 31. niti je to učinjeno naknadno. Saglasno usvojenoj računovodstvenoj politici. Amortizacija sredstava se obračunava primenom proporcionalnih stopa amortizacije koje Preduzeće utvrđuje na osnovu procenjenog korisnog veka upotrebe sredstava. odnosno do 31. postojenja i opreme i nematerijalnih ulaganja knjiže se u korist ostalih prihoda. postrojenja i opreme u toku godine evidentirane su po nabavnoj vrednosti. decembra 2006.5% 10. decembra 2000. godine. vrednost nekretnina. Gubitak zbog obezvređenja se priznaje u iznosu razlike. na nabavnu vrednost. Troškovi tekućeg održavanja i opravki predstavljaju rashod perioda u kome su nastali.00% 16 .00% 1% – 6. Amortizacija za navedeni trogodišnji period nije obračunata prilikom evidentiranja efekata procene. Naknadni izdaci za sredstva koja imaju značaj rekonstrukcije. na teret rashoda saglasno MRS 36 “Obezvređenje sredstava“.00% 10% – 12. Amortizacija sredstava aktiviranih u toku godine se obračunava počev od narednog meseca od datuma nabavke. Dobici od prodaje nekretnina. postojenja i opreme i nematerijalnih ulaganja terete ostale rashode u bilansu uspeha. BEOGRAD NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE Za 2006. adaptacije.5% 10% – 11% 20. Nabavke nekretnina.7% 2. postrojenja i oprema (Nastavak) Procena vrednosti nekretnina. decembrom 2000. Gubici po osnovu prodaje ili rashodovanja nekretnina. godine. rukovodstvo Preduzeća analizira vrednosti po kojima su prikazana nematerijalna i materijalna imovina Preduzeća.5% – 5% 6. Ukoliko postoji indikacija da je neko sredstvo obezvređeno. na dan bilansa stanja. Vek trajanja u godinama Građevinski objekti Skretničke brave Vučna vozila Vagoni Drumska vozila Ostala oprema za železnički saobraćaj Računari i računarska oprema Kancelarijski nameštaj Ostala oprema 20 – 100 5 15 – 100 20 – 40 8 – 15 9 – 10 5 8 – 10 10 Stopa amortizacije 1% – 5% 20. decembra 1997. osim ukoliko nije drugačije naznačeno 2. PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA (Nastavak) Nekretnine.JP “ŽELEZNICE SRBIJE“. postrojenja i opreme Preduzeća izvršena je sa stanjem na dan 31. 2. postrojenja i opreme koja je evidentirana. godine.5. Ukoliko je nadoknadivi iznos nekog sredstva procenjen kao niži od vrednosti po kojoj je to sredstvo prikazano. nadoknadiv iznos te imovine se procenjuje kako bi se utvrdio iznos obezvređenja. uvećavaju nabavnu vrednost istog. koju čini vrednost fakture dobavljača uvećana za zavisne troškove nabavke i troškove dovođenja sredstva u stanje funkcionalne pripravnosti. postojeća vrednost tog sredstva se umanjuje do visine nadoknadive vrednosti. Tom prilikom.7% – 12. a efekti iste evidentirani su u poslovnim knjigama Preduzeća pod 31. godinu Iznosi su iskazani u hiljadama dinara. godine. modernizacije i dogradnje. koju predstavlja vrednost veća od neto prodajne vrednosti i vrednosti u upotrebi.

Godišnje stope amortizacije koje je Preduzeće primenilo pri obračunu amortizacije nematerijalnih ulaganja. Zalihe materijala obuhvataju zalihe materijala za gornji i donji stroj pruge.5. plin i drugo. od momenta kada je Preduzeće ugovornim odredbama vezano za instrument. električne lokomotive i železnička putnička kola i signalno sigurnosne uređaje i drugo. Zalihe rezervnih delova prilagođene su vrsti delatnosti i obuhvataju: rezervne delove za elektovozove. Nabavnu vrednost ili cenu koštanja čine svi troškovi nabavke i drugi nastali troškovi neophodni za dovođenje zaliha na njihovo sadašnje mesto i stanje. građevinski materijal.7. godinu Iznosi su iskazani u hiljadama dinara. 2. Finansijska obaveza prestaje da se priznaje kada Preduzeće ispuni obavezu ili kada je obaveza plaćanja predviđena ugovorom ukinuta ili istekla. postrojenja i opreme po godišnjem računu za 2006. Obračun amortizacije za poreske svrhe izvršen je u skladu sa Zakonom o porezu na dobit preduzeća i Pravilnikom o načinu razvrstavanja stalnih sredstava po grupama i načinu utvrđivanja amortizacije za poreske svrhe. 2. Obračunati trošak amortizacije priznaje se kao rashod perioda u kome je nastao. Obračun izlaza zaliha se evidentira po prosečnoj nabavnoj ceni. BEOGRAD NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE Za 2006. što rezultira u odloženim porezima (videti Napomenu 32(c)). postrojenja i oprema (Nastavak) Obavezi otpisivanja ne podleže donji stroj železničkih pruga. 2. Finansijski instrumenti Finansijska sredstva i obaveze se evidentiraju u bilansu stanja Preduzeća. Zalihe se vrednuju po nabavnoj vrednosti ili po ceni koštanja. alata i inventara i materijal na putu. ugalj. u zavisnosti koja je niža. što se dešava kada su prava korišćenja instrumenata realizovana. napuštena ili ustupljena. odnosno neto prodajnoj vrednosti. benzin.6. 17 . Neto prodajna vrednost zaliha je vrednost po kojoj se zalihe mogu prodati na tržištu u normalnim uslovima poslovanja. PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA (Nastavak) Nekretnine. rezervnih delova. umanjena za troškove prodaje. Zalihe Zalihe Preduzeća obuhvataju zalihe materijala. dizel lokomotive.JP “ŽELEZNICE SRBIJE“. elekro-materijal. godinu za svrhe finansijskog izveštavanja različite su od stopa amortizacije koje su propisane i priznaju se u poreskom bilansu Preduzeća za svrhe utvrđivanja oporezive dobiti. Finansijska sredstva prestaju da se priznaju kada Preduzeće izgubi kontrolu nad ugovorenim pravima nad tim instrumentima. Obračun amortizacije se ne vrši za osnovna sredstva u pripremi. naftu. Popusti. osim ukoliko nije drugačije naznačeno 2. nekretnina. rabati i druge slične stavke se oduzimaju pri utvrđenim troškovima nabavke. istekla.

7.JP “ŽELEZNICE SRBIJE“. 2. Ukoliko postoje indicije da je na datum bilansa stanja vrednost učešća u kapitalu obezvređena. Pri početnom priznavanju.2. Ministarstva finansija Republike Srbije i Republičke direkcije za puteve. godinu Iznosi su iskazani u hiljadama dinara. PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA (Nastavak) Finansijski instrumenti (Nastavak) 2.7. učešća u kapitalu drugih pravnih lica.7. i uvećanom za obračunati porez. Dugoročni finansijski plasmani Dugoročni finansijski plasmani obuhvataju učešća u kapitalu zavisnih i povezanih preduzeća. 18 . Potraživanje se indirektno otpisuje na teret rashoda poslovanja. Efekti promene ovih ulaganja priznaju se direktno u korist kapitala odnosno revalorizacionih rezervi. uz potrebu izveštajne forme odvojenog prikazivanja pozicija.7. BEOGRAD NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE Za 2006.3. vrši se procena nadoknadive vrednosti istih. Finansijske obaveze obuhvataju obaveze po osnovu kratkoročnih i dugoročnih kredita odobrenih od strane domaćih i stranih banaka i finansijskih institucija. kao i Evropskog društva za finansiranje nabavki prevoznih sredstava.1. Finansijske obaveze Instrumenti finansijskih obaveza su klasifikovani u skladu sa suštinom ugovornih odredbi. potraživanja od kupaca se vrednuju u iznosu prodajne vrednosti usluge i robe umanjenom za ugovoreni iznos popusta i rabata. osim ukoliko nije drugačije naznačeno 2. 2. Procena izvesnosti naplate vrši se za svako potraživanje posebno. Potraživanja Potraživanja po osnovu prodaje obuhvataju potraživanja od kupaca zavisnih i povezanih preduzeća i ostalih kupaca u zemlji i inostranstvu po osnovu prodaje roba i usluga. Učešće u zajednički kontrolisanom subjektu obuhvata se primenom metode proporcionalne konsolidacije. od njihovog nastanka do trenutka naplate ili otpisa i vrednosno usklađivanje potraživanja za koje postoje objektivne teškoće u naplati. umanjenu za procenjenju ispravku vrednosti po osnovu obezvređenja plasmana. 2. Učešća u kapitalu drugih pravnih lica iskazana su po nabavnoj vrednosti umanjenoj za ispravku vrednosti. Ulaganja u zavisna i pridružena preduzeća evidentiraju se po nabavnoj vrednosti. Zajedničko ulaganje je ugovorni sporazum dveju ili više strana o obavljanju poslovnih aktivnosti pod zajedničkom kontrolom. Preduzeće vrši procenu izvesnosti naplate svojih potraživanja. a direktno samo ako je nemogućnost naplate izvesna i dokumentovana. Učešća u kapitalu pravnih lica u inostranstvu su prikazana po vrednosti ulaganja preračunatoj u dinare po srednjem kursu važećem na datum bilansa stanja. zajednička ulaganja i ostale dugoročne plasmane. Ostali dugoročni finansijski plasmani se odnose na dugoročne stambene kredite zaposlenima koji su na dan bilansa stanja iskazani u vrednosti neotplaćene glavnice.

10. Prihodi od pružanja usluga prevoza putnika i robe (transportni prihodi) utvrđuju se na osnovu kontokorentnih obračuna sa železničkim ino upravama. godinu Iznosi su iskazani u hiljadama dinara. 2. 2. Kapitalizovana sredstva evidentirana u aktivi se amortizuju u skladu sa politikom iznetom u Napomeni 2. prihode od pružanja usluga putničkog i robnog saobraćaja u unutrašnjem i međunarodnom saobraćaju. 2. dinarski depoziti i izdvojena novčana sredstva. Obaveza je tekuća ukoliko se očekuje da bude izmirena u redovnom toku poslovnog ciklusa Preduzeća. BEOGRAD NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE Za 2006. korišćenjem ugovorene kamatne stope. Gotovinski ekvivalenti i gotovina U izveštaju o tokovima gotovine. Finansijske obaveze (Nastavak) Obaveze po osnovu kredita se inicijalno priznaju u iznosima primljenih sredstava (nominalnoj vrednosti). osim ukoliko nije drugačije naznačeno 2.5. Na dan bilansa stanja obaveza za lizing je iskazana po sadašnjoj vrednosti minimalnih lizing plaćanja. Obaveze po osnovu finansijskog lizinga su denominovane u EUR. 19 .7. 2. Sve ostale obaveze se klasifikuju kao dugoročne. Beograd.4. Sredstva uzeta pod finansijski lizing se priznaju u bilansu stanja Preduzeća po sadašnjoj vrednosti minimalnih rata lizinga utvrđenih na početku perioda lizinga. Lizing Lizing se klasifikuje kao finansijski.3. primenom odgovarajućih stopa amortizacije u periodu kraćem od perioda lizinga i korisnog veka upotrebe sredstva. u slučaju kada se svi značajni rizici i koristi koji proizilaze iz vlasništva nad predmetom lizinga transferišu na primaoca lizinga. PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA (Nastavak) Finansijski instrumenti (Nastavak) 2.JP “ŽELEZNICE SRBIJE“. gotovina u blagajni. a evidentiraju se po osnovu saldacionih obračuna dobijenih od Zajednice jugoslovenskih železnica. Poslovni prihodi Poslovni prihodi obuhvataju: prihode od prodaje robe. Odgovarajuća obaveza prema davaocu lizinga se uključuje u bilans stanja kao obaveza po finansijskom lizingu. pod gotovinskim ekvivalentima i gotovinom podrazumevaju se dinarska i devizna sredstva na računima kod banaka.7. Obaveze iz poslovanja Obaveze prema dobavljačima i ostale obaveze iz poslovanja vrednuju se po nominalnoj vrednosti. u kojima se vrši preraspodela između Železnica Srbije i Željeznica Crne Gore. odnosno koja dospeva u periodu do 12 meseci nakon datuma bilansa stanja.8. 2. proizvoda i usluga pravnim licima u zemlji i inostranstvu. Obaveze po osnovu kredita su naknadno vrednovane po amortizovanoj vrednosti. uz finansijske izveštaje.7. Efekti promene visine rate usled promena u kursu EUR se evidentiraju u korist/na teret bilansa uspeha.9.

Poslovni prihodi (Nastavak) Saldacioni obračun potraživanja/transportnih prihoda i obaveza/transportnih rashoda u unutrašnjem i međunarodnom saobraćaju priprema Zajednica jugoslovenskih železnica na osnovu Uputstva o utvrđivanju i razdvajanju. 20 . a za međunarodni saobraćaj u mesecu koji sledi kao treći iza meseca transporta. Saldacioni obračun se izrađuje i dostavlja Preduzeću za unutrašnji saobraćaj u mesecu posle meseca u kome je obavljen transport. BEOGRAD NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE Za 2006. Državna davanja Državna davanja vezana za pokriće rashoda koji će nastati u narednom periodu. 2. Kamate nastale po osnovu obaveza po kreditima i obaveza iz poslovnih odnosa iskazuju se u bilansu uspeha u okviru finansijskih rashoda u obračunskom periodu u kome su nastale. 2. osim ukoliko nije drugačije naznačeno 2.10. troškove zarada i naknada zarada.12. energije i goriva. Kamate koje dospevaju u budućim obračunskim periodima se odlažu preko računa razgraničenja. na računu pasivnih vremenskih razgraničenja i priznaju se kao prihod u bilansu uspeha. 2. Poslovni rashodi Poslovni rashodi obuhvataju sve troškove nastale u vezi sa ostvarenim poslovnim prihodima i odnose se na: troškove materijala.JP “ŽELEZNICE SRBIJE“. Državna davanja u vidu nenovčanih sredstava (zemljište. transportne usluge koje obuhvataju rashode od pružanja usluga prevoza putnika i robe u unutrašnjem i međunarodnom saobraćaju. druge proizvodne usluge i ostale poslovne rashode. i to u visini odgovarajućeg iznosa amortizacije sredstava (Napomena 21).11.13. priznaju se kao odloženi prihod. godinu Iznosi su iskazani u hiljadama dinara. Preduzeće vrši procenu transportnih prihoda i rashoda za međunarodni saobraćaj za period za koji nije dobijen saldacioni obračun (videti Napomenu 20). obračunavanju i saldiranju transportnih prihoda. PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA (Nastavak) 2. po principu sučeljavanja prihoda od državnog davanja i rashoda koji se nadoknađuju iz državnog davanja. nekretnine i oprema) evidentiraju se kao odloženi prihod po procenjenoj poštenoj vrednosti i priznaju u prihode na sistematskoj i proporcionalnoj osnovi tokom upotrebnog veka sredstava (sa troškovima amortizacije obračunskog perioda). tokom upotrebnog veka trajanja sredstava. Prihodi i rashodi od kamata Kamate nastale po osnovu plasmana i potraživanja iz poslovnih odnosa iskazuju se u okvirufinansijskih prihoda u obračunskom periodu u kome su nastale. amortizaciju.

JP “ŽELEZNICE SRBIJE“, BEOGRAD NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE Za 2006. godinu Iznosi su iskazani u hiljadama dinara, osim ukoliko nije drugačije naznačeno

2.

PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA (Nastavak)

2.14. Preračun stranih valuta i računovodstveni tretman kursnih razlika Stavke uključene u finansijske izveštaje Preduzeća odmeravaju se korišćenjem valute primarnog privrednog okruženja u kome Preduzeće posluje (funkcionalna valuta). Kao što je izneto u Napomeni 2.1., finansijski izveštaji prikazuju se u hiljadama dinara (RSD), koji predstavlja funkcionalnu i izveštajnu valutu Preduzeća. Poslovne promene nastale u stranoj valuti su preračunate u dinare po srednjem kursu utvrđenom na međubankarskom tržištu deviza, koji je važio na dan poslovne promene. Sva sredstva i obaveze u stranim sredstvima plaćanja se na dan bilansa stanja preračunavaju u njihovu dinarsku protivvrednost primenom zvaničnog deviznog kursa Narodne banke Srbije važećim na taj dan (Napomena 37). Pozitivne i negativne kursne razlike nastale preračunom sredstava i obaveza iskazanih u stranim sredstvima plaćanja i preračunom transakcija u toku godine evidentiraju se u bilansu uspeha, kao finansijski prihodi, odnosno finansijski rashodi, izuzev kursnih razlika nastalih po osnovu preračuna učešća u kapitalu pravnih lica u inostranstvu, koje se evidentiraju u korist/na teret revalorizacionih rezervi. 2.15. Rezervisanja, potencijalne obaveze i potencijalna sredstva Rezervisanja se priznaju kada Preduzeće ima zakonsku ili ugovorenu obavezu nastalu kao rezultat prošlog događaja, ako je verovatno da će izmirenje te obaveze dovesti do odliva resursa i ako se može pouzdano proceniti iznos date obaveze. Rezervisanja za sudske sporove formiraju se u iznosu koji odgovara najboljoj proceni rukovodstva Preduzeća u pogledu izdataka koji će nastati da se takve obaveze izmire (Napomena 12). Potencijalne obaveze se ne priznaju u finansijskim izveštajima. Potencijalne obaveze se obelodanjuju u napomenama uz finansijske izveštaje, osim ako je verovatnoća odliva resursa koji sadrže ekonomske koristi veoma mala. Preduzeće ne priznaje potencijalna sredstva u finansijskim izveštajima. Potencijalna sredstva se obelodanjuju u napomenama uz finansijske izveštaje, ukoliko je priliv ekonomskih koristi verovatan. 2.16. Naknade zaposlenima (a) Porezi i doprinosi za obavezno socijalno osiguranje U skladu sa propisima koji se primenjuju u Republici Srbiji, Preduzeće je obavezno da uplaćuje doprinose raznim državnim fondovima za socijalnu zaštitu. Ove obaveze uključuju doprinose na teret zaposlenih i na teret poslodavca u iznosima koji se obračunavaju primenom zakonom propisanih stopa. Preduzeće ima zakonsku obavezu da izvrši obustavu obračunatih doprinosa iz bruto zarada zaposlenih i da za njihov račun izvrši prenos obustavljenih sredstava u korist odgovarajućih državnih fondova. Doprinosi na teret zaposlenih i na teret poslodavca knjiže se na teret troškova u periodu na koji se odnose.

21

JP “ŽELEZNICE SRBIJE“, BEOGRAD NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE Za 2006. godinu Iznosi su iskazani u hiljadama dinara, osim ukoliko nije drugačije naznačeno

2.

PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA (Nastavak)

2.16. Naknade zaposlenima (Nastavak) (b) Obaveze po osnovu otpremnina i jubilarnih nagrada U skladu sa Pojedinačnim kolektivnim ugovorom, Preduzeće je u obavezi da isplati otpremnine prilikom odlaska u penziju u visini 3 prosečne mesečne bruto zarade ostvarene u Republici Srbiji, prema poslednjem objavljenom podatku republičkog organa nadležnog za statistiku, kao i mogućnost isplate jubilarnih nagrada u visini od jedne do 4 prosečne mesečne zarade po zaposlenom zavisno od broja navršenih godina neprekidnog rada u Preduzeću gde se jubilarne nagrade isplaćuju za navršenih 10, 20, 30, i 40 godina. Preduzeće otpremnine izmiruje na teret tekućih rashoda (Napomena 23). Preduzeće nije obračunalo sadašnju vrednost očekivanih budućih isplata po osnovu otpremnina za odlazak u penziju nakon ispunjenih uslova i shodno tome priloženi finansijski izveštaji ne sadrže dugoročna rezervisanja po navedenom osnovu. Vlada Republike Srbije je u februaru 2005. godine usvojila Plan restruktuiranja Preduzeća. Plan restruktuiranja uključuje Program rešavanja viška zaposlenih sa značajnim otpuštanjem radnika koji imaju pravo na otpremnine. Sredstva za isplatu stimulativnih otpremnina se obezbeđuju od strane Vlade Republike Srbije u vidu subvencija. Preduzeće nema penzione fondove, niti opcije za isplate zaposlenima u vidu akcija i po tom osnovu nema identifikovane obaveze na dan 31. decembra 2006. godine. (c) Kratkoročna, plaćena odsustva Akumulirana plaćena odsustva mogu da se prenose i koriste u narednim periodima, ukoliko u tekućem periodu nisu iskorišćena u potpunosti. Očekivani troškovi plaćenih odsustava se priznaju u iznosu kumuliranih neiskorišćenih prava na dan bilansa, za koje se očekuje da će biti iskorišćeni u narednom periodu. Preduzeće nije ukalkulisalo obaveze po navedenom osnovu na dan bilansa stanja. U slučaju neakumuliranog plaćenog odsustva, obaveza ili trošak se ne priznaju do momenta kada se odsustvo iskoristi. 2.17. Porez na dobitak Tekući porez Porez na dobitak predstavlja iznos koji se obračunava i plaća u skladu sa odredbama Zakona o porezu na dobit preduzeća Republike Srbije. Tekući porez na dobitak predstavlja iznos obračunat primenom propisane poreske stope od 10% na osnovicu koju predstavlja oporezivi dobitak. Oporezivi dobitak se utvrđuje u poreskom bilansu kao dobitak pre oporezivanja iskazan u bilansu uspeha, nakon usklađivanja prihoda i rashoda na način propisan poreskim zakonodavstvom Republike Srbije. Iznos ovako utvrđenog poreza i iskazanog u poreskoj prijavi se umanjuje po osnovu poreskih kredita i poreskih podsticaja.

22

JP “ŽELEZNICE SRBIJE“, BEOGRAD NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE Za 2006. godinu Iznosi su iskazani u hiljadama dinara, osim ukoliko nije drugačije naznačeno

2.

PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA (Nastavak)

2.17. Porez na dobitak (Nastavak) Tekući porez (Nastavak) Zakon o porezu na dobit preduzeća Republike Srbije obvezniku koji izvrši ulaganja u osnovna sredstva priznaje pravo na poreski kredit u visini od 20% izvršenog ulaganja, s tim što poreski kredit ne može biti veći od 50% obračunatog poreza u godini u kojoj je izvršeno ulaganje. Neiskorišćeni deo poreskog kredita može se preneti na račun poreza na dobit iz budućih obračunskih perioda, ali ne duže od deset godina. Poreski propisi u Republici Srbiji ne dozvoljavaju da se poreski gubici iz tekućeg perioda iskoriste kao osnova za povraćaj poreza plaćenog u određenom prethodnom periodu. Međutim, gubici iz tekućeg perioda iskazani u poreskom bilansu, izuzev onih iz kojih proizilaze kapitalni gubici i dobici, mogu se iskoristiti za umanjenje dobiti utvrđene u poreskom bilansu budućih obračunskih perioda, ali ne duže od deset godina. Odloženi porez Odloženi poreski efekti obračunavaju se za sve privremene razlike između poreske osnove sredstava i obaveza i njihove knjigovodstvene vrednosti utvrđene u skladu sa propisima o računovodstvu Republike Srbije. Važeće poreske stope na dan bilansa stanja ili poreske stope koje su nakon tog dana stupile na snagu, koriste se za utvrđivanje odloženog poreza. Odložene poreske obaveze priznaju se u celini za sve oporezive privremene razlike. Odložena poreska sredstva priznaju se za sve odbitne privremene razlike, kao i po osnovu poreskih gubitaka i poreskih kredita koji se mogu preneti u naredne fiskalne periode do stepena do kojeg je izvesno da će postojati oporeziva dobit po osnovu koje se preneti poreski gubitak i poreski krediti mogu iskoristiti. Tekući i odloženi porezi priznaju se kao prihodi i rashodi i uključeni su u neto dobitak/gubitak perioda, izuzev odloženih poreza koji se mogu pripisati revalorizaciji opreme (lokomotiva), a koji se priznaju se direktno u kapitalu kao povećanje ili smanjenje revalorizacionih rezervi (Napomena 32(c)). 2.18. Pravična (fer) vrednost Poslovna politika Preduzeća je da obelodani informacije o pravičnoj (fer) vrednosti aktive i pasive za koju postoje zvanične tržišne informacije i kada se fer vrednost značajno razlikuje od knjigovodstvene vrednosti. U Republici Srbiji ne postoji dovoljno tržišnog iskustva, kao ni stabilnosti i likvidnosti kod kupovine i prodaje potraživanja i ostale finansijske aktive i pasive, pošto zvanične tržišne informacije nisu u svakom trenutku raspoložive. Stoga, fer vrednost nije moguće pouzdano utvrditi u odsustvu aktivnog tržišta. Rukovodstvo Preduzeća vrši procenu rizika i u slučajevima kada se oceni da vrednost po kojoj se imovina vodi u poslovnim knjigama neće biti realizovana vrši ispravku vrednosti. Po mišljenju rukovodstva Preduzeća, iznosi u priloženim finansijskim izveštajima odražavaju vrednost koja je u datim okolnostima najverodostojnija i najkorisnija za potrebe izveštavanja.

23

BEOGRAD NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE Za 2006. koje možda nepovezana lica ne bi vršila i transakcije sa povezanim pravnim licima mogu se obavljati pod drugačijim uslovima i u drugačijim iznosima u odnosu na iste transakcije sa nepovezanim pravnim licima. Stanja potraživanja i obaveza na dan bilansa stanja. osim ukoliko nije drugačije naznačeno 2. godinu Iznosi su iskazani u hiljadama dinara. pažnja se usmerava na suštinu odnosa. Povezana pravna lica mogu ulaziti u transakcije.19. Prilikom razmatranja mogućih vrsta odnosa između povezanih pravnih lica. kao i transakcije u toku godine nastale sa povezanim pravnim licima posebno se obelodanjuju u napomenama uz finansijske izveštaje (Napomena 31). a ne samo na pravnu formu. Kompleksni odnosi između Preduzeća i njegovih povezanih pravnih lica regulisani su na ugovornoj osnovi i po tržišnim uslovima. PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA (Nastavak) 2. 24 . Obelodanjivanje odnosa sa povezanim pravnim licima Za svrhe ovih finansijskih izveštaja. pravna lica se tretiraju kao povezana ukoliko jedno pravno lice ima mogućnost kontrolisanja drugog pravnog lica ili vrši značajan uticaj na finansijske i poslovne odluke drugog lica što je definisano u MRS 24 “Obelodanjivanje odnosa sa povezanim licima“.JP “ŽELEZNICE SRBIJE“. Preduzeće pruža veliki broj usluga povezanim pravnim licima i istovremeno je korisnik njihovih usluga.

686.102.542 465 UKUPNA PASIVA VANBILANSNA EVIDENCIJA 25 .144) (4.599 227.699 36.499.686.850 34.304.866.056.238.561 8.161.291 3. postrojenja i oprema Dugoročni finansijski plasmani Obrtna imovina Zalihe Potraživanja Gotovinski ekvivalenti i gotovina Porez na dodatu vrednost i aktivna vremenska razgraničenja 55.178.466) (2. godinu Iznosi su iskazani u hiljadama dinara.542 Korekcije (2.827 32.837) 177.391 2. Prethodno iskazano AKTIVA Stalna imovina Nematerijalna ulaganja Nekretnine.249.181 2005.225 1.554.560.180.231 (81.100.546 974.562.238.005) 1.717 236.056.052 1.599 227.211 236.469.827 30.361 UKUPNA AKTIVA Kapital Osnovni i ostali kapital Revalorizacione rezerve Akumulirani gubitak 249.550.276 6. decembra 2005.474 8.071 Dugoročna rezervisanja Dugoročne obaveze Dugoročni krediti Ostale dugoročne obaveze Kratkoročne obaveze Kratkoročne finansijske obaveze Obaveze iz poslovanja Ostale kratkoročne obaveze i pasivna vremenska razgraničenja Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost i ostalih javnih prihoda 31.890 236.850 34.418.900 226.148.326 1.305 10.361 - 31.368 9.332.466) 32.711 3.789.499.298.793.087.071 (2.792 1. BEOGRAD NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE Za 2006.436.087.012 480.855 3.273.705 8.279 236.373.281 4.067.JP “ŽELEZNICE SRBIJE“.304 24.913 21.181 465 (4.178.111.825 3.611 443.390.157 1.067.720. osim ukoliko nije drugačije naznačeno 3.932 30. Korigovano 55.427) (2.368 9.231 (79.410) 180.126 36.469.373.307.974.285 4.474 8.285 4. (a) KOREKCIJE POČETNOG STANJA Efekti korekcija na bilans stanja na dan 31.194.469.305 10.427) - 249.148. godine 2005.012 480.900 226.144) (228.

598.800.413) 887.083.579.905) (987.838) (2.892.268 (5.605 9.688.331) 303.609 24. godinu Iznosi su iskazani u hiljadama dinara.684) 377.961.810) (8.939) (15.950.593.925) (3.131.444.676.609 (129.778) (15.036 18.838) (987. naknada zarada i ostali lični rashodi Troškovi amortizacije i rezervisanja Ostali poslovni rashodi 8. Korigovano 8.972) (7.776) (5. godine 2005.015) 680.343 (4.705) (10.774.686.214 9.293) (129.686.131. (b) KOREKCIJE POČETNOG STANJA (Nastavak) Efekti korekcija na bilans uspeha za godinu koja se završava 31.549.919.598.788.036 18.241.205) (18.925) (3.921.705) (10.262 (1.293) (104.009.971.777) (18.211) (26.778) 2005.579.892. osim ukoliko nije drugačije naznačeno 3.282) (2.614) (4.343 (3.542.265) (7.810) (8.943) (7.517.205) Korekcije 24. BEOGRAD NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE Za 2006.944.641 (91.009.647.167) (1.530 (7.427) (2.427) POSLOVNI GUBITAK Finansijski prihodi Finansijski rashodi Ostali prihodi Ostali rashodi GUBITAK PRE OPOREZIVANJA POREZ NA DOBITAK NETO GUBITAK 26 .508) 887.120) (3.091.083.644. decembra 2005.250 (91.JP “ŽELEZNICE SRBIJE“.918) (25. Prethodno iskazano POSLOVNI PRIHODI Prihodi od prodaje Ostali poslovni prihodi POSLOVNI RASHODI Nabavna vrednost prodate robe Troškovi materijala Troškovi zarada.614) (4.

260 (873. korigovano (62. Stanje na dan 31. godine.576.345) (911.JP “ŽELEZNICE SRBIJE“. januara 2005.777) (92. decembra 2004. (c) KOREKCIJE POČETNOG STANJA (Nastavak) Korekcija početnog stanja akumuliranog gubitka na dan 1.403) (63. godine Korekcije početnog stanja za efekte grešaka: Korekcija na osnovnim sredstvima Korekcija na računima potraživanja za saldaciju i po osnovu kursnih razlika Korekcija po osnovu knjiženja obaveza za saldacioni obračun Ostale korekcije obaveza Naknadno utvrđene kamate po osnovu kredita finansiranih iz Pariskog kluba poverioca Ukupno sprovedene korekcije Stanje na dan 1.807) 95.534) 27 . januara 2005. BEOGRAD NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE Za 2006.131) (1.734) (38. osim ukoliko nije drugačije naznačeno 3.665. godine U sledećoj tabeli dat je pregled izvršenih korekcija početnog stanja akumuliranog gubitka: U hiljadama dinara 2005. godinu Iznosi su iskazani u hiljadama dinara.

900 28 .JP “ŽELEZNICE SRBIJE“.558 (51.324 48.174 47.989 47.583 11. korigovano 12. godine Neotpisana vrednost na dan: – 31. godine Korekcija početnog stanja Prenos sa nematerijalnih ulaganja na nekretnine. januara 2005.660) 7. januara 2005.200) 26 26 Avansi za nematerijalna ulaganja 271 271 (26) 245 Ukupno 23.829 71.072 271 55. godine AKUMULIRANA ISPRAVKA VREDNOSTI Stanje na dan 1.011 - - 4.818 (872) (1.335 15. godine – 31. decembra 2005. godinu Iznosi su iskazani u hiljadama dinara.704 28.611) 13. godine. BEOGRAD NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE Za 2006.611) 69.704 28. decembra 2005.335 15. decembra 2006. godine Amortizacija (Napomena 24) Stanje na dan 31.660 64.583 11.475 (1.064 4. godine Korekcija početnog stanja Amortizacija (Napomena 24) Stanje na dan 31.918 (1.200 69.011 41. osim ukoliko nije drugačije naznačeno 4. godine Nabavke u toku godine Prenos sa nematerijalnih ulaganja u pripremi Stanje na dan 31.335 NABAVNA VREDNOST Stanje na dan 1.611) 13.072 (872) (6.557 7. NEMATERIJALNA ULAGANJA Ostala nematerijalna ulaganja Nematerijalna ulaganja u pripremi 11.611) 6. decembra 2006.815 51.053 26 245 41. decembra 2005.918 (1. postrojenja i opremu Prenos sa nematerijalnih ulaganja u pripremi Prenos sa avansa Stanje na dan 31. decembra 2006.

887 2. januara 2005.279 (3.453) 2. NEKRETNINE.093.574 85. BEOGRAD NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE Za 2006.121) 28.042.504 (8.697.31.768 (1.377.825 (39.995 757.700.704. godine.249) 77. decembra 2005.285 64.898.467.615 16.444 59.544 23.620.833.938 (43.183.689) 1.017.926 898 4.995 210.838 1. decembra 2006.750 - - 193.422. godinu Iznosi su iskazani u hiljadama dinara.247.151 (43. osim ukoliko nije drugačije naznačeno 5.688) 198.218.971. godine Neotpisana vrednost na dan: .039 101.175 21.481 (703.540 362 1.588) 23. decembra 2006. godine.099) 2.888 (10.691) 93. manjak i rashodovanje Stanje na dan 31.749) 419.847 (405.494.111) (71.975 455 20.432 (3.JP “ŽELEZNICE SRBIJE“.339) 199. korigovano Nekretnine Sredstva u pripremi Ukupno 28.936.100 226.841) 8. godine .214.31.813 5.559 (18.835 2.160) 618.100 618.835.099) 676 2.726) 52.062.768 153.920.857.962 21.835 23.033 (121.808.938 98.060.228.456 (1.279.466) 424.525 (20.151) 2.439) 120.295.768.887 (7.212 19.100 302.034) 72.641 (217.701) 248. godine Korekcija početnog stanja Nabavke u toku godine Prenos datog avansa Prenos sa sredstava u pripremi Viškovi po popisu (Napomena 28) Prodaja.193.456 (4.768 28.431 6.079 - 21.975.895 (3.510 9.287 - 114.790 20.325 (7.039 62.175.224.764 (1. decembra 2005.394 (39. decembra 2006.494) 277.228.321.748 28.011.212. manjak i rashodovanje Stanje na dan 31.060.249 79.111 (6.547) 1.680.680.228.060.663.397) 175 (54.463) 2.837 (370. godine Korekcija početnog stanja Amortizacija (Napomena 24) Prodaja.539 28.199. POSTROJENJA I OPREMA Investicione nekretnine Postrojenja.835 618.432.441.120.529 (135.393 (66.617 (2.848 6.182. godine AKUMULIRANA ISPRAVKA VREDNOSTI Stanje na dan 1.765) 273. decembra 2005.553 370.394) 210.224.658.760.842. decembra 2005.326 29 .521.572 (7.484) (3.675 44.213.768 28.049) 19.692) 424. manjak i rashodovanje Stanje na dan 31.305) 126.213.862 455 1. januara 2005. oprema i ostala sredstva Avansi za osnovna sredstva Zemljište NABAVNA VREDNOST Stanje na dan 1.151) 8.984 62.100.144 426.075 (33. godine.533.163 151.163 274. korigovano Ispravka greške Amortizacija (Napomena 24) Višak po popisu Prenos između kategorija Preneta amortizacija Prodaja.466) 273.228.583) 1.567) 98.693 44.687.972.900 (55. manjak i rashodovanje Stanje na dan 31.520.424.764) (7.976 (2.144 219. korigovano Ispravka greške Nabavke u toku godine Viškovi po popisu Prenos između kategorija Ostala povećanja Prodaja.431 (5. godine Korekcija početnog stanja (Napomena 3(a)) Stanje na dan 31.378.

955. Preduzeće je u toku 2006. Zagreb. postrojenja i oprema – 21.317 hiljade dinara (videti Napomene 28 i 29(a)).262.270 hiljada dinara i otpisane vrednosti od 3.938. po kom osnovu su nastali gubici evedentirani na teret ostalih rashoda u iznosu od 282.963.442 hiljade dinara (Napomena 29(a)). Shodno potpisanom ugovoru. Bazel i Zajednice jugoslovenskih železnica na dan 31.035 hiljada dinara. godinu Iznosi su iskazani u hiljadama dinara. godine: 3. kao i vlasništvo Preduzeća nad istim je neizvestan.979 hiljada dinara). Prilikom rekonstrukcije četrnaest lokomotiva dobavljača “Rade Končar“.218 hiljada dinara).245 hiljada dinara.642 hiljade dinara. godine iznosi 17. Smanjenje na opremi neotpisane vrednosti od 56.273. izvršen je prenos pripadajućeg dela revalorizacionih rezervi navedenih sredstava. koja služe kao garancija za vraćanje kredita dobijenih na osnovu ugovora zaključenih između Eurofime. ispravka vrednosti – 11. ova oprema predstavlja vlasništvo Eurofime.083.JP “ŽELEZNICE SRBIJE“.299 hiljada dinara što je aktivirano u 2007. Status ovih sredstava. po kom osnovu su nastali dobici u iznosu od 371. godine odnose se na prodaju teretnih vagona u iznosu nabavne vrednosti od 4. decembar 2005. kao i na prodaju 49 stanova zaposlenima u iznosu nabavne vrednosti od 32. decembra 2006.325 hiljada dinara). decembra 2006. a knjigovodstveno evidentiranih kao oprema na Kosovu i Metohiji. POSTROJENJA I OPREMA (Nastavak) Efektat korekcije početnog stanja osnovnih sredstava u iznosu od 2. putnička kola. što je rezultiralo smanjenjem revalorizacionih rezervi i smanjenjem akumuliranog gubitka za 240. dizel lokomotive i elektromotorni vozovi). S obzirom da se navedena sredstva ne mogu koristiti.662.466 hiljada dinara odnosi se na isknjižavanje stanova prodatih u prethodnim periodima.384.306 hiljada dinara (31.909. godini odnose se na rashodovanje lokomotiva u iznosu neotpisane vrednosti od 240. drumskih vozila u iznosu nabavne vrednosti od 79. izgradnja pruge ‘’Valjevo – Loznica‘’ (2. NEKRETNINE.442 hiljade dinara (videti Izveštaj o promenama na kapitalu).172 hiljade dinara i otpisane vrednosti od 78.850 hiljada dinara odnosi se na prodaju teretnih vagona lociranih na teritoriji Srbije. godine iznose 4. Najznačajnije prodaje u 2006.606. godine izvršilo rashodovanje postrojenja i opreme.307 hiljada dinara i gubici u iznosu od 486. Pored toga. Najznačajnija rashodovanja u 2006. Neotpisana vrednost navedenih sredstava na 31. osim ukoliko nije drugačije naznačeno 5. godine najvećim delom uključuju vrednost sledećih investicionih programa: ‘’Brze pruge Srbije’’ (3.747 hiljade dinara. Preduzeće ne vrši obračun amortizacije istih od 2001. 30 . Sredstva u pripremi na dan 31. decembra 2006.875. Preduzeće je u toku 2006.615 hiljada dinara. Neotpisana vrednost voznih sredstava (zatvorena teretna kola. godine prodalo nekretnine. godine (građevinski objekti – 397.976 hiljada dinara (nabavna vrednost – 28.774. godine.612 hiljada dinara).539 hiljada dinara.230 hiljada dinara).916 hiljada dinara i otpisane vrednosti od 2.919 hiljada dinara i otpisane vrednosti od 5. Preduzeće poseduje osnovna sredstva koja su locirana na teritoriji Kosova i Metohije.594 hiljade dinara na dan 31. Bazel do konačnog izmirenja obaveza po kreditima (Napomena 13(a)).750 hiljada dinara). godini) i remont pruge ‘’Kusadak – Velika Plana‘’ (1. lokomotiva u iznosu nabavne vrednosti od 2. remont pruge ‘’Pančevački most – Ovča – Pančevo‘’ (2. postrojenja i opremu.269 hiljada dinara). Nabavna vrednost potpuno otpisanih nekretnina.337.578. postrojenja i opreme (bez Kosova i Metohije) koja su u upotrebi iznosi 22.419 hiljada dinara. decembra 2006. sanacija pruge ‘’Jajinci – Mala Krsna‘’ (1. BEOGRAD NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE Za 2006.938.017.

15 putničkih kombija) ukupne vrednosti od 15. godine trebalo da uknjiži izvršenu procenu vrednosti osnovnih sredstava pod datumom 1.717 hiljada dinara.o. Obaveze po ovom osnovu su iskazane u okviru ostalih dugoročnih obaveza (Napomena 14). godine.581 hiljadu dinara. postrojenja i opremu (zemljište. 2 kamiona i 10 dizel motornih vozila). BEOGRAD NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE Za 2006. NEKRETNINE. stanove) pravnim i fizičkim licima čime je ostvarivalo prihode po tom osnovu (Napomena 21(c)). osim ukoliko nije drugačije naznačeno 5. Preduzeće je na osnovu Ugovora o proceni vrednosti osnovnih sredstava sa Naučnoistraživačkim centrom Ekonomskog fakulteta. 31 . avgusta 2006. godine i aneksa ugovora od 24. Navedena procena nije uknjižena već je na osnovu Zaključka Upravnog odbora prihvaćena kao podloga za konačnu procenu vrednosti (videti Napomenu 36(d)). godinu Iznosi su iskazani u hiljadama dinara.JP “ŽELEZNICE SRBIJE“. nekretnine. ukupne vrednosti od 432. godini nabavilo opremu na finansijski lizing preko Hypo Leasing-a. februara 2006.o. godine izdavalo u zakup nematerijalna ulaganja. poslovne prostorije. 35 automobila. POSTROJENJA I OPREMA (Nastavak) Preduzeće je u 2006. Beograd (30 kamiona) ukupne vrednosti od 27. Beograd od 6. preko Lipaks-a d. Preduzeće je tokom 2006. januara 2006.848 hiljada dinara i preko VB Leasing-a. Beograd (7 teretnih kombija. Beograd (6 lokomotiva.

719 8. osim ukoliko nije drugačije naznačeno 6.148.161 189.313 217... Novi Sad DDOR a. decembra 32 .239 176.564 87 45 31.071 1.o.JP “ŽELEZNICE SRBIJE“. Beograd Želkomerc d..094.764 43.d.o.764 43.239 1.04 Dugoročni krediti u zemlji (b) Stambeni krediti zaposlenima Krediti za otkup stanova Ostali dugoročni plasmani (c) Dugoročno uložena sredstva u zajedničke poslovne poduhvate 185.596 15.929 33.d.966 30.564 87 45 27 36.93%: Železnički integralni transport d. Brisel – učešće EUR 48.585) 176.o.867 3.677 117. Beograd – učešće 3.324 2.864 398.377 176.o.864 398.746 (1.o.o. Valjevo Učešća u kapitalu ostalih pravnih lica u inostranstvu Eurofima.966 64.929 33.892 16..920. Skoplje – učešće EUR 86.211) (347) (347) 30.029 7..719 6.112 261. godinu Iznosi su iskazani u hiljadama dinara.966 64. BEOGRAD NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE Za 2006.239 189.d.966 185. Beograd Pron-Invest d. Novi Sad Minel holding Korporacija a..892 16.864 398.126 64.143.433 4.071 1.239 176..90% Učešća u kapitalu ostalih pravnih lica u zemlji Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika.247 232.966 - 185.o.799 235.126 64.083 2.564 87 45 36.637 873 117.d.d.141 2.574 18. Beograd Privredna banka a. Beograd Beogradski čvor d. Bazel – učešće CHF 4.116.385 14.00 IFC.324 2.599 Stanje na dan 31. Požega – učešće 33.213 20.071 1.764 43. Beograd Zaštitna radionica d.324 5.d.211) (1..o.o. Beograd – Učešće 53.01% – Učešće manje od 1%: Eurobank EFG štedionica a.966 64. Beograd Učešća u kapitalu povezanih pravnih lica Livnica.259 223.892 16.484 250.560 (27) (27) (1.o. DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI 2006.o..142.677 117.959 64.232 223.799 234.247 232. Korigovano Neto Neto Bruto Učešća u kapitalu zavisnih pravnih lica (a) – Učešće 100%: CIP d.00 Sileks banka.310 2.. Beograd Panonska banka a.239 1.239 1.929 33.141 2. Novi Sad Stanogradnja a.o..078 3.551. Valjevo Jugovoće.332 184.. Ispravka vrednosti 2005.045 202.966 217.

decembra 2006. na osnovu Ugovora o prenosu osnivačkih prava zaključenog sa Vladom Republike Srbije od 27. odnosno 40 godina uz godišnju kamatnu stopu od najmanje 0.081 hiljadu dinara. Beograd. vrednost udela Preduzeća u kapitalu navedenog zavisnog pravnog lica iznosi 30. godine u svojim poslovnim knjigama. novembra 2006. na period do 20.o. godine. dok je vrednost učešća u kapitalu ovog lica..o.892 hiljade dinara. bez naknade. 76/2002. iskazana u poslovnim knjigama Preduzeća 117.929 hiljada dinara. godinu Iznosi su iskazani u hiljadama dinara. Prema potvrdi stanja dobijenoj od zavisnog pravnog lica “Zaštitna radionica“d.783 hiljade dinara (7. Razlika od 1. godine. Po ovom osnovu Preduzeće je evidentiralo gubitak u iznosu od 873 hiljade dinara (Napomena 29).JP “ŽELEZNICE SRBIJE“. godine veće od udela Preduzeća u kapitalu ŽIT-a za iznos od 109.o. 33 .084 hiljade dinara.o. što je imalo za posledicu da je iskazano učešće Preduzeća u kapitalu na dan 31.o. izvršen je prenos udela Preduzeća kao jedinog vlasnika u preduzeću “Pron-Invest“ d.504 hiljade dinara. vrednost udela Preduzeća iznosi 8.o. Navedeno preduzeće nije evidentiralo procenu vrednosti kapitala izvršenu 1997. Razlika potiče iz činjenice da Preduzeće nije evidentiralo povećanje učešća u iznosu od 106.o. na Vladu Republike Srbije. U toku 2006. Prema potvrdi stanja dobijenoj od “Želkomerc“ d.826 hiljada dinara.. 125/2003 i 88/2004).48%).5% i revalorizaciju kredita primenom stope rasta cena na malo. (a) DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI (Nastavak) Prema potvrdi stanja dobijenoj od zavisnog pravnog lica “CIP“ d...o. br.o.o. Beograd je podneo zahtev za uknjiženje navedenog povećanja Agenciji za privredne registre.. (b) Dugoročni krediti u zemlji na dan 31.. Postupak registracije je u toku.o. Beograd. 41/2002..764 hiljade dinara. Prema potvrdi stanja dobijenoj od zavisnog pravnog lica “Železnički integralni transport“ d. “CIP“ d. Beograd. vrednost uloga Preduzeća iznosi 42.103 hiljade dinara između stanja u poslovnim knjigama Preduzeća i stanja po konfirmaciji “Zaštitne radionice“ d. Shodno Uredbi o rešavanju stambenih potreba izabranih.o. Beograd (ŽIT).864 hiljade dinara (učešće 53. Preduzeće je svojim zaposlenima odobrilo kredite za rešavanje stambenih potreba. Postupak usaglašavanja vrednosti udela je u toku. osim ukoliko nije drugačije naznačeno 6.o. U toku je revizija udela Preduzeća kod ŽIT-a i rešavanje statusa ovog preduzeća. decembra 2006. koja je na taj način postala sticalac udela i osnivačkih prava.213 hiljada dinara i odnose se najvećim delom na kredite date zaposlenima za otkup stanova. Beograd se odnosi na razliku u knjiženju nenovčanog uloga. dok je vrednost učešća u kapitalu iskazana u poslovnim knjigama Preduzeća 33. Beograd. dok je vrednost učešća u kapitalu iskazana u poslovnim knjigama Preduzeća 185. godine iznose 232.740 hiljada dinara na osnovu Odluke Upravnog odbora zavisnog pravnog lica o raspodeli neraspoređenog dobitka u kapital. dok vrednost učešća u kapitalu iskazana u poslovnim knjigama Preduzeća iznosi 43. postavljenih i zaposlenh lica kod korisnika sredstava u društvenoj svojini (“Službeni glasnik Republike Srbije“. vrednost udela Preduzeća u kapitalu iznosi 292.93%). BEOGRAD NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE Za 2006.o.

(c) DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI (Nastavak) Ostali dugoročni plasmani koji na dan 31.598 100.239 hiljada dinara. Početkom 2006. do 2009. godine. Vraćanje duga je predviđeno kroz vršenje usluga zdravstvene zaštite zaposlenih u protivvrednosti EUR 400. na čiji je predlog Upravni odbor Preduzeća.845 hiljada dinara.223 (33.639) 3. radna grupa je obavestila generalnog direktora Preduzeća o stanju zaliha sa stanjem 31.500. kao i da se krene u postupak prodaje zaliha u skladu sa propisanim procedurama. na sednici održanoj 13. godine.183. ZALIHE 2006.102.067.083 3.924 (35.395.225 hiljada dinara na dan 31. godine (31.451 hiljadu dinara) (Napomena 31).694 52.912 3. Beograd (Zavod). Uvidom u stanje zaliha. godini. osim ukoliko nije drugačije naznačeno 6. odnose se na: – – Ugovor sa NIS Jugopetrol. godine. za finasiranje dijagnostičkog aparata-magnetne rezonance u iznosu od 158. Preduzeće je oformilo sledeće radne grupe.744 1. 34 .596 118. Preduzeće je obrazovalo radnu grupu sa ciljem da napravi pregled neaktivnih zaliha i da formuliše predlog za likvidaciju.101) 3. kompenzacijama za izvršene usluge zdravstvene zaštite počelo je vraćanje duga od strane Zavoda. februara 2007.281. decembra 2006.000. decembar 2005. decembra 2006.239 hiljada dinara. decembra 2006.285 Minus: Ispravka vrednosti datih avansa Stanje na dan 31. godine doneo odluku da se sa aktivnih zaliha na evidenciju neaktivnih zaliha prenesu zalihe u iznosu od 926. godine. decembra 2006.000 godišnje u periodu od 2005. vreme nabavke. decembra 2006.122 2005.260 hiljada dinara (uključujući iznos od 139. komisiju za upravljanje zalihama koje pripadaju Direkciji za prevoz. Materijal Rezervni delovi Alat i inventar.JP “ŽELEZNICE SRBIJE“. godine: 25. godinu Iznosi su iskazani u hiljadama dinara.000). kao i adekvatnost korišćenja istih.922 145.231 hiljadu dinara zaliha regenerisanog materijala i materijala na obradi i doradi). godine iznose 176.000 hiljada dinara (EUR 2. neto Trgovačka roba Dati avansi 1. godine. do 2011. i Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika. 7. Korigovano 1. U 2007. i komisiju za upravljanje zalihama koje pripadaju Direkciji za infrastrukturu. Rok vraćanja je odgovarajućim odlukama Upravnog odbora prolongiran na period od 2007.816 1. decembra Avansi dati zavisnim pravnim licima iznose 68. odnosno komisije koje se bave upravljanjem zalihama i analizom neaktivnih zaliha: radnu grupu za izradu predloga za likvidaciju neaktivnih zaliha. sa rokom završetka zadatka 31. godine.449. BEOGRAD NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE Za 2006. Ukupna vrednost zaliha koje nisu trošene u periodu dužem od 1 i kraćem od 3 godine iznose 373.034 149. dok zalihe koje nisu trošene u periodu dužem od 3 godine iznose 413.748 124. Beograd o zajedničkom finansiranju školskog objekta u Kosovu Polju u iznosu od 18.216.184 hiljade dinara na dan 31.

113 1. godine.187.669 (1.843.759 hiljada dinara (Napomena 16(b)).468 (1. Korigovano 2. godine iznose 57. i 2006.314 723.826 hiljada dinara. godine.JP “ŽELEZNICE SRBIJE“. godinu Iznosi su iskazani u hiljadama dinara. Potražna salda potraživanja od kupaca koja na dan 31. godine izvršilo ispravku vrednosti za sva potraživanja koja su nastala pre 2005. predstavljaju neproknjižene fakture za prodatu robu i izvršene usluge.979 1.353 2.165.223. Potraživanja od kupaca starija od godinu dana iznose 3.106 hiljada dinara i potraživanja od stranih železničkih uprava u iznosu od 193. POTRAŽIVANJA 2006.413.873 2005.422) 1.012 1.413.067 185.407 2.012 Kupci u inostranstvu Minus: Ispravka vrednosti Stanje na dan 31.722) 2.722 (1.772 (33.505 3. kupci u inostranstvu obuhvataju potraživanja od ino špeditera u iznosu od 1.567.870.378 2005. 35 .386.999 2. Korigovano 56.250.413.246.489) 1. kao i za potraživanja utužena u 2005.643. Preduzeće je u toku 2006.731) 2.452.836.262) 13. BEOGRAD NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE Za 2006. decembra 2006.495) 1.040 4.191 365.973 2. decembra Na dan 31.445.012 1.469.404.434. decembra (a) Potraživanja od kupaca 2006.434. osim ukoliko nije drugačije naznačeno 8.843.056. decembra 2006.738) 23.052 Potraživanja iz specifičnih poslova (b) Druga potraživanja (c) Stanje na dan 31.494 (238. Potraživanja od kupaca (a) Sporna potraživanja Minus: Ispravka vrednosti 3.195.160 (1.055 (1.047) 1.050.873 358.034 2.635.775 (201. Kupci – zavisna pravna lica Minus: Ispravka vrednosti (Napomena 31) Kupci u zemlji Minus: Ispravka vrednosti 14.162.266 hiljada dinara. godini.549 1.

decembra 2006.168 10.833 16.966 (105) 10. godinu Iznosi su iskazani u hiljadama dinara.870.731 55.218) 2.750 199.547 358.611 118.150 (603) 1.446. osim ukoliko nije drugačije naznačeno 8. Potraživanja nastala posle odvajanja Crne Gore iz Zajednice Srbija i Crna Gora.918 1.444 2. (b) POTRAŽIVANJA (Nastavak) Potraživanja iz specifičnih poslova 2006.096 hiljada dinara.740) 8.487 603 (603) 1.073 92.291 (89. godine u iznosu od 101.191 2005.973 Potraživanja od zaposlenih Minus: Ispravka vrednosti Potraživanja za naknadu štete Minus: Ispravka vrednosti Potraživanja od fondova po osnovu isplaćenih naknada zaposlenima Ostala kratkoročna potraživanja Stanje na dan 31. Korigovano 398.200 101.661 (83.775 (373. decembra Potraživanja po osnovu saldacionog obračuna iz unutrašnjeg saobraćaja na dan 31. a po osnovu saldacionog obračuna iz međunarodnog saobraćaja u iznosu od 16.584.793 (360.951 365.921 87.580 137.833 hiljade dinara odnose se na potraživanja od Željeznica Crne Gore u iznosu od 86.314 2005.067 Ostala potraživanja iz specifičnih poslova Minus: Ispravka vrednosti Stanje na dan 31.737 hiljada dinara i na preostali nerasknjiženi deo potraživanja od Zajednice jugoslovenskih železnica u iznosu od 15.611 hiljada dinara u celini se odnose na Željeznice Crne Gore. Zavisna pravna lica (Napomena 31) Potraživanja po osnovu saldacionog obračuna iz: – unutrašnjeg saobraćaja – međunarodnog saobraćaja (Napomena 16) 238.JP “ŽELEZNICE SRBIJE“.569 1.140 185.230 (27) 24.203 92. decembra 36 .304) 44.489 24. Korigovano 285.607) 25. (c) Druga potraživanja 2006. BEOGRAD NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE Za 2006.861 91. Potraživanja za kamatu Minus: Ispravka vrednosti 404.

836. predstavlja iznos koji Preduzeće potražuje od države na ime više plaćenog PDV-a u poreskom periodu novembar i decembar 2006. Potraživanja za više plaćen porez na dodatu vrednost Evidentirani promet dobara i usluga za privremeni obračun poreza na dodatu vrednost za međunarodni transportni prihod Unapred plaćena premija osiguranja imovine Ostala aktivna vremenska razgraničenja Stanje na dan 31.368 Potraživanje za više plaćeni porez na dodatu vrednost (PDV) u iznosu od 154.438. godinu Iznosi su iskazani u hiljadama dinara. Na računima evidentiranog prometa dobara i usluga za privremeni obračun PDV-a na dan 31. osim ukoliko nije drugačije naznačeno 9.767 514. Tekući račun Devizni računi Devizni akreditivi Dinarska blagajna Devizna blagajna Hartije od vrednosti Ostala novčana sredstva Stanje na dan 31. U okviru ostalih aktivnih vremenskih razgraničenja na dan 31.083.688 480.927.927 177. GOTOVINSKI EKVIVALENTI I GOTOVINA 2006.131 404. godine do 1995. odnosno EUR 1. i 2008. godine. godini u iznosu od EUR 1.51) se odnosi na dug prema Austrijskim železnicama (OeBB).012 10.497 2.443 1.178.144 2.065 hiljada dinara (EUR 2. sa pravom na odbitak prethodnog poreza. POREZ NA DODATU VREDNOST I AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA 2006.859 hiljada dinara na dan 31.277 9.370.371 3.697 236.640 41. po osnovu Globalnog sporazuma o izmirenju duga Jugoslovenskih železnica prema železničkim preduzećima uključenim u globalni bilans za period od 1992. BEOGRAD NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE Za 2006. decembra 29.397.370. decembra 2006. decembra 2006. najznačajniji iznos od 224. a koji je vezan za privremeni obračun PDV-a za međunarodni transportni prihod. Korigovano 13.259.331.548 61.669 2005.951 512 5. decembra 2006. Isti iznos evidentiran je u okviru pasivnih vremenskih razgraničenja (Napomena 17).97. godine (Napomena 14).910 1.913 21.927 hiljada dinara koji predstavlja duplirani promet dobara i prevoznih usluga koji je oslobođen PDV-a. godine iskazan je iznos od 1. godine.54. godine.JP “ŽELEZNICE SRBIJE“. Korigovano 154.217. Navedene obaveze predstavljaju preostale dve rate duga koje u skladu sa Sporazmom dospevaju na plaćanje u 2007.680 1.980 302.859 243.264 244 6. decembra 2005. 37 .

628 hiljada dinara. decembra 36.985 (49.828) 914 36. godine iznose 36.500 hiljada dinara. DUGOROČNA REZERVISANJA Dugoročna rezervisanja na dan 31. U skladu sa tada važećim računovodstvenim propisima. po osnovu kojih je nastao odliv sredstava: Generator. godine.d.JP “ŽELEZNICE SRBIJE“. decembra 2006. KAPITAL Osnovni kapital Preduzeća predstavlja trajne izvore za finansiranje poslovanja i u potpunosti se nalazi u državnom vlasništvu. Procenjena vrednost kapitala na dan procene iznosila je 31. godine.071 Iskorišćeni iznos rezervisanja u toku 2006. i 2005. osim ukoliko nije drugačije naznačeno 11.221 hiljada dinara i odnosi se na izvore vanposlovnih sredstava. Procena vrednosti kapitala Preduzeća izvršena je od strane nezavisnog procenitelja sa stanjem na dan 31. Zlatiborka a.574 hiljade dinara i isti je evidentiran na teret rashoda tekućeg perioda.071 36. Navedeni iznos odnosi se na sporove sa sledećim dobavljačima. decembrom 2003. Upisani osnivač Preduzeća kod Agencije za privredne registre je Vlada Republike Srbije. BEOGRAD NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE Za 2006.628 komada obračunskih akcija. Stanje na dan 1. verifikovala je procenu i ista je upisana u registar nadležnog suda.195. 38 .467 hiljada dinara i Branković Sunčica.195. Užice u iznosu od 3. godine iznosi 462. pri čemu kapital čini 31. Aleksinac u iznosu od 4. godinu Iznosi su iskazani u hiljadama dinara. koje je Preduzeće u skladu sa Pravilnikom o kontnom okviru i sadržini računa u kontnom okviru za preduzeća.607 hiljada dinara. godine iznosi 17. decembra 2006. decembra 1997. Promene na dugoročnim rezervisanjima u toku godine prikazane su u sledećoj tabeli: 2006. kapital je revalorizovan stopom rasta cena na malo zaključno sa 31. Ostali kapital na dan 31.071 hiljada dinara i u celini se odnose se na rezervisanja za sudske sporove sa procenjenim negativnim ishodom. januara Iskorišćenje dugoročnih rezervisanja Nova rezervisanja u toku godine Stanje na dan 31. zadruge i preduzetnike reklasifikovalo na poziciju ostali kapital. Ministarstvo za ekonomsku i vlasničku transformaciju – Direkcija za procenu vrednosti kapitala. Skoplje u iznosu od 9. Korigovano 84..071 2005. 12.

110.116. do 2006. Obaveze prema Eurofimi su formirane po osnovu 16 ugovora.905.174 15. Sredstva dobijena iz ovih kredita koriste se za finansiranje nabavke voznih sredstava koja su evidentirana u poslovnim knjigama Preduzeća.176 2.554 409. Švajcarska finansira samo preduzeća koja su njeni akcionari. DUGOROČNI KREDITI 2006. u stečaju.702.d.800 32.729 12.5% do 6. Obaveza Preduzeća na dan 31. London (c) Republika Srbija – refinansirani krediti Međunarodne banke za obnovu i razvoj (d) – Agencija za osiguranje depozita – Ostali krediti Republika Srbija – refinansirani krediti Evropske investicione banke.219. Beograd (h) Panonska banka a.057. Bazel.d. (a) Evropsko društvo za finansiranje nabavki voznih sredstava (Eurofima).843. decembra Tekuća dospeća dugoročnih kredita prikazana su u okviru kratkoročnih finansijskih obaveza (videti Napomenu 15). godinu Iznosi su iskazani u hiljadama dinara.799 1.217.747. godine.905. uz rok otplate od 4 do 22 godine.525 3. odobrenih u periodu od 1997.203 2. Novi Sad Beogradska banka a.473 31.110. U dinarima: Fond za finansiranje izgradnje stanova solidarnosti Investbanka a.126.570 5.017 209.323 212.88% godišnje.886 6.238 8.369.005 319. Bazel (a) Evropska investiciona banka. Luksemburg (e) – Agencija za osiguranje depozita – Ostali krediti Republika Srbija (Londonski klub poverilaca) (f) Republika Srbija (Pariski klub poverilaca) (g) Fond za razvoj Republike Srbije.537 3.550. Peking) 2005.502. u stečaju.711 Stanje na dan 31. decembra 2006. godini u iznosu od 2.757. godine po osnovu ovih kredita uključuje dugoročni deo obaveza u iznosu od 8.064 493. po kamatnoj stopi koja se kreće u rasponu od 2.735 10.015.906 5. Luksemburg (b) Evropska banka za obnovu i razvoj. 39 .d.170 82.083 1.757.704 hiljade dinara. pri čemu je najveći deo kredita odobren uz rok otplate od 8 do 17 godina.283 478.290.247 31.353 1.JP “ŽELEZNICE SRBIJE“.280 31.385 5.246 50.798 1.385 hiljada dinara i deo koji dospeva u 2007. osim ukoliko nije drugačije naznačeno 13. ali je pravo vlasništva zadržano od strane kreditora sve do konačne otplate kredita (videti Napomenu 5).755 1.959. Beograd U stranoj valuti: Evropsko društvo za finansiranje nabavki prevoznih sredstava (Eurofima). Beograd (Eksimbanka.. BEOGRAD NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE Za 2006. Korigovano 396.357 192.748.

Novi Sad. Ugovorom je takođe definisano da Preduzeće u svojim poslovnim knjigama uknjiži obavezu prema Republici Srbiji po ovom osnovu.d. Deo obaveza prema Međunarodnoj banci za obnovu i razvoj. Luksemburg (EIB III). odnosno 5. Vašington. od čega je do 31. godine.799 hiljada dinara (EUR 85.875.747. Novi Sad. Svaka tranša ima utvrđenu kamatnu stopu. a datum dospeća kredita je 5..100 novih teretnih kola. odoben je Preduzeću marta 2002. odnosno 217.482. godine.000. godine. a da će bliži uslovi o regulisanju međusobnih prava i obaveza Preduzeća i Republike Srbije biti predmet posebnog ugovora koji će biti naknadno zaključen. decembra 2006. Obaveza Preduzeća po prva dva kredita (EIB I i II).753. Kredit se otplaćuje u polugodišnjim ratama.530. čiji dugoročni deo na dan 31. godinu Iznosi su iskazani u hiljadama dinara. juna 2003. 40 .541. osim ukoliko nije drugačije naznačeno 13.37% do 5.d. 13/2002). Beograd (Agencija) je ovlašćena da u ime i za račun Republike Srbije reguliše navedena dugovanja koja su se odnosila na banke u procesu stečaja i likvidacije. Ugovorom o odricanju prava po osnovu garancije potpisanim od strane Republike Srbije.000. godine obaveze Preduzeća prema Agenciji iznose 6. Panonske banke a.000. jula 2006. godine odobrila kredit Preduzeću u ukupnom iznosu od EUR 57. Luksemburg je odobrila tri kredita Preduzeću. br. aprila 2006. 35414 u iznosu od EUR 60. London.014. godine. Sredstvima ovog kredita finansiraće se nabavka 1. u ukupnom iznosu od EUR 2. godine. SAD u skladu sa Zakonom o potvrđivanju sporazuma o zaduženju Savezne Republike Jugoslavije kod Međunarodne banke za obnovu i razvoj (“Službeni list SRJ“. decembar 2011. Kamatna stopa je 8.757. Ugovor o kreditu potpisan je 14. oktobar 2016. 69/2001) i Zakonom o potvrđivanju sporazuma o zajmu između Savezne Republike Jugoslavije i Međunarodne banke za obnovu i razvoj. decembra 2006. SAD (“Službeni list SRJ“ – Međunarodni ugovori..JP “ŽELEZNICE SRBIJE“. Republika Srbija preuzela je obavezu prema Međunarodnoj banci za obnovu i razvoj od Panonske banke a. Vašington preuzet je od strane Republike Srbije od Panonske banke a. Evropska banka za obnovu i razvoj. Vašington. godine iznosi 5. shodno Ugovoru o reprogramu zaključenom 17. koje variraju u rasponu od 4.000 hiljada dinara. grejs periodom od 4 godine i kamatnom stopom – EURIBOR+1% na godišnjem nivou sa mogućnošću fiksiranja. br. BEOGRAD NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE Za 2006. je 2001.525 hiljada dinara.000. Novi Sad i Preduzeća. Treći kredit Evropske investicione banke. do 1989.15% godišnje. godine.774). a deo koji dospeva u 2007. nastala je po osnovu reprograma kredita odobrenih Preduzeću u periodu od 1984.d. decembra 2006. Agencija za osiguranje depozita. (c) (d) Republika Srbija je preuzela obavezu prema Međunarodnoj banci za obnovu i razvoj. uz grejs period od 5 godina. Velika Britanija. London odobrila je Preduzeću novi kredit br. Kamatna stopa na navedeni kredit je varijabilna.22% godišnje.000. što se očekuje kroz sklapanje ugovora sa Agencijom. Otplata kredita počela je 5. Na dan 31. Zaključkom Vlade Republike Srbije. Vašington.525 hiljada dinara.052 hiljade dinara. ali do datuma izdavanja priloženih finansijskih izveštaja navedeni ugovor nije ratifikovan. godine. koja je bila prvobitni garant za kredit odobren od strane Međunarodne banke za obnovu i razvoj. u iznosu od EUR 70.000. godine iskorišćeno EUR 52. (b) DUGOROČNI KREDITI (Nastavak) Evropska investiciona banka. Evropska banka za obnovu i razvoj. kao i svoj otplatni plan. a datum otplate je 15. Kredit je odobren sa rokom otplate od 15 godina. kao i nabavka i ugradnja potpodnog struga za obradu točkova. s tim da rok otplate ne može biti duži od 20 godina od isplate konkretne tranše. Preduzeće još uvek nije regulisalo svoju obavezu prema Republici. godini 104..

d. ugovor o navedenom kreditu nije ratifikovan. Novi Sad i Preduzeća. poseban ugovor nije zaključen.176 hiljada dinara. 53/2001) i Sporazumom o zajmu između Evropske Zajednice i Savezne Republike Jugoslavije (“Službeni list SRJ“ – Međunarodni ugovori.755 hiljada dinara. Do datuma izdavanja priloženih finansijskih izveštaja. decembra 2006. Preduzeće je 8. a da će bliži uslovi o regulisanju međusobnih prava i obaveza Preduzeća i Republike Srbije biti predmet posebnog ugovora koji će biti naknadno zaključen. (e) 41 . Obaveze iskazane u poslovnim knjigama Preduzeća na dan 31. godine iznosi 536. kamata nije obračunavana i knjižena od 2002. godine iznosi 831. br. godine do 31. Procenjena obaveza po kamatama za period od 2002. godine.570 hiljada dinara (USD 29.452.912.126.93 izmiriće se u pet polugodišnjih rata od kojih prva dospeva za plaćanje 17.861.000 trebalo je da bude odobren sa rokom otplate od 20 godina. Beograd (Agencija) i na dan 31. godine potpisalo Ugovor o kreditu sa Evropskom investicionom bankom. Republika Srbija preuzela je obavezu prema Evropskoj investicionoj banci od Panonske banke a. koja je prvobitno bila garant za kredit odobren od strane Evropske investicione banke. oktobra 2012. Sredstvima navedenog kredita finansiraće se rekonstrukcija i modernizacija pojedinih deonica pruga. Luksemburg. godine sklopilo Ugovor o regulisanju međusobnih odnosa sa Agencijom.887.75 koju je Republika Srbija izmirila prema Evropskoj investicionoj banci do 17. na osnovu koga je glavnica duga od EUR 21.792. decembra 2005.18 uvećana za kamatu u iznosu od EUR 2.094 hiljade dinara (EUR 1. Novoformirana glavnica u iznosu od EUR 24. 7/2001). Preduzeće je dana 16. Do datuma izdavanja priloženih finansijskih izveštaja.843). decembra 2006.584). decembra 2006. decembra 2006.. godine. godine iznosi 151. februara 2007. Ugovorom je takođe definisano da Preduzeće u svojim poslovnim knjigama uknjiži obavezu prema Republici Srbiji po ovom osnovu. osim ukoliko nije drugačije naznačeno 13. Republika Srbija je preuzela obavezu prema Evropskoj investicionoj banci. (d) DUGOROČNI KREDITI (Nastavak) Do datuma izdavanja priloženih finansijskih izveštaja.JP “ŽELEZNICE SRBIJE“.757. grejs periodom od 5 godina i varijabilnom kamatnom stopom sa fiksnim rasponom ili fiksnom stopom. Procenjena obaveza po kamatama za period od 2002..d. Na osnovu Zaključka Vlade Republike Srbije broj 40-8177/05 od 22.702. oktobra 2006. Luksemburg preuzet je od strane Republike Srbije od Panonske banke a. decembra 2006. Deo obaveza prema Evropskoj investicionoj banci.898. Preduzeće nije izvršilo konverziju duga iz USD u EUR.641 hiljadu dinara. Novi Sad. godine do 31. Panonske banke a.553. BEOGRAD NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE Za 2006. Kredit u iznosu od EUR 80. Efekat konverzije na dan 31. godine.d. u ime i za račun Republike Srbije.. godine. Luksemburg. reguliše izmirenje ovih obaveza od strane javnih preduzeća. Novi Sad. poseban ugovor nije zaključen.748. br.304.689). počev od 18. godine iznose 1. godine iznosi 1. godine. godine iznosi 1. oktobra 2006. Pored toga. Kamata na ove obaveze nije obračunata i knjižena od 2002. godinu Iznosi su iskazani u hiljadama dinara. Ugovorom je predviđen šestomesečni obračun kamate po kamatnoj stopi EURIBOR paušalni. Ugovorom o odricanju prava po osnovu garancije potpisanim od strane Republike Srbije.635 hiljada dinara (EUR 6. Deo obaveza prema Evropskoj investicionoj banci preuzetom od strane Republike Srbije administrira Agencija za osiguranje depozita. godine određeno je da javna preduzeća izmire obaveze prema Republici Srbiji na način i u rokovima koje je Republika Srbija ostvarila prema međunarodnim sporazumima sa ino-poveriocima i da je Agencija ovlašćena da. Luksemburg u skladu sa Zakonom o zaduženju Savezne Republike Jugoslavije kod Evropske Zajednice (“Službeni list SRJ“.000. decembra 2006. decembra 2006. Obaveza Preduzeća iskazana u poslovnim knjigama na dan 31.

Po ovom Ugovoru utvrđena je nova glavnica u iznosu od USD 19. godine je 2. br. godine. februara 2007. Preduzeće je izvršilo prenos obaveza sa dospelih obaveza prema inostranim poveriocima na dugoročne obaveze prema domaćim poveriocima. Ugovor o regulisanju međusobnih odnosa Agencije i Preduzeća zaključen je 12. prvobitno je odobrio kredit Republičkom fondu za penzijsko i invalidsko osiguranje zaposlenih.932 hiljade dinara).766.190. decembra 2006.774.21 (1. novembra 2024. Kredit je odobren na rok od 5 godina.005 hiljada dinara. (g) (h) 42 . Fond za razvoj Republike Srbije. Kamata na navedeni kredit se obračunava po stopi od 4% na godišnjem nivou.905. Beograd (Agencija) koja u ime i za račun Republike Srbije administrira dug. Republika Srbija je na osnovu Zakona o regulisanju odnosa Republike Srbije i banaka u stečaju po osnovu preuzetih inostranih kredita (“Službeni glasnik Republike Srbije. Preduzeće je od Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje zaposlenih preuzelo navedeni kredit. Kamata se obračunava polugodišnje po stopi od 3. Iznos obaveza u poslovnim knjigama Preduzeća na dan 31. godine iznose 319. BEOGRAD NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE Za 2006.144 hiljade dinara) uz otplatu u polugodišnjim ratama počev od 1. godine.763. jula 2001.666 hiljada dinara) uz otplatu u polugodišnjim ratama počev od septembra 2008. (f) DUGOROČNI KREDITI (Nastavak) Republika Srbija je na osnovu Zakona o regulisanju odnosa Republike Srbije i banaka u stečaju po osnovu preuzetih inostranih kredita (“Službeni glasnik Republike Srbije.39 (36.501 hiljada dinara) i EUR 995. godine. decembra 2006. decembra 2010. 45/05“) preuzela obaveze Preduzeća prema Londonskom klubu poverilaca. Preduzeće je izvršilo prenos obaveza sa dospelih obaveza prema inostranim poveriocima na dugoročne obaveze prema domaćim poveriocima.13 (9.JP “ŽELEZNICE SRBIJE“. Kamata se obračunava polugodišnje po stopama utvrđenim bilateralnim sporazumima Republike Srbije sa inostranim poveriocima. godine do 1. 45/05“) preuzela obaveze Preduzeća prema Pariskom klubu poverilaca koje na dan 31. osim ukoliko nije drugačije naznačeno 13. godine. godine.357 hiljada dinara. odnosno Agenciji za osiguranje depozita.99 (78. godine. Beograd.843. Po ovom Ugovoru utvrđena je nova glavnica u iznosu od USD 615. CHF 193. godine do marta 2024.281. Na osnovu ugovora od 16. godinu Iznosi su iskazani u hiljadama dinara. odnosno Agenciji za osiguranje depozita. ali je aneksom ugovora incijalno dopeće produženo do 31.75% godišnje. Beograd. Ugovor o regulisanju međusobnih odnosa Agencije i Preduzeća zaključen je 12. Beograd (Agencija) koja u ime i za račun Republike Srbije administrira dug. maja 2010. br. februara 2007.

229 hiljada dinara i VB Leasing d.905 hiljada dinara odnose se najvećim delom na obaveze prema Austrijskim železnicama (OEBB) (Napomena 10) koje dospevaju za plaćanje u 2008.. Obaveze koje se mogu konvertovati u kapital (a) Obaveze po osnovu opreme uzete na finansijski lizing (b) Ostale dugoročne finansijske obaveze (c) Stanje na dan 31. osim ukoliko nije drugačije naznačeno 14. Minimalna lizing plaćanja Do 1 godine (Napomena 15) Od 1 do 5 godina Stanje na dan 31.459 449. godine se odnose na obaveze po osnovu opreme kupljene na finansijski lizing u 2005. decembra 2006..o.o.517 3. 43 . godini u iznosu od 113. godini (110.976. godini.o.676 hiljada dinara evidentirane su u okviru kratkoročnih finansijskih obaveza (Napomena 15).976.368 548. decembra 2.138 hiljada dinara.469.092 hiljade dinara. Korigovano 2..238. decembra Sadašnja vrednost 68.o. godine prikazane su kako sledi: 2006.459 hiljada dinara na dan 31.850 (a) Obaveze koje se mogu konvertovati u kapital nastale su u 2000. Obaveze po osnovu opreme uzete na finansijski lizing u iznosu od 380. Beograd u iznosu od 27. Lipaks d.459 112. Obaveze prema Austrijskim železnicama koje dospevaju za plaćanje u 2007. godini na osnovu izvršene konverzije obaveza Preduzeća po kreditima uzetim od Fonda za razvoj Republike Srbije u ulog poverioca u kapital Preduzeća.216 380.978 (b) (c) Ostale dugoročne finansijske obaveze u iznosu od 112.117 2. BEOGRAD NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE Za 2006.o.389 hiljada dinara).610 452. Beograd u iznosu od 30. decembra 2006.455 Buduća vrednost 96.905 3.580 2005. godinu Iznosi su iskazani u hiljadama dinara.o. OSTALE DUGOROČNE OBAVEZE 2006. sa grejs periodom od jedne godine i periodom otplate u 60 mesečnih rata od Hypo Alpe-Adria Leasing d.JP “ŽELEZNICE SRBIJE“.216 260. godini i 2006.996 380. Beograd u iznosu od 323. Obaveze po osnovu finansijskog lizinga na dan 31.

870 75.510 1.d. Beograd . godine. Beograd je 19. godinu Iznosi su iskazani u hiljadama dinara.760 140.d. Beograd .910. Beograd (Exim Banka Peking) (b) Kosovska banka Priština .496 1.292 59. godine.294 2. Novi Sad Investbanka a.052 409.545 8.272 2.704 104.579 9. jun 2004. i nakon tog datuma rok dospeća kredita nije produžen. Beograd Investbanka a.415 59.191 5. 44 .293 11.000 22.015.510 2.464 19. Preduzeće je putem kompenzacije izmirilo deo obaveze prema Republičkoj direkciji za puteve.021 73.Pariski klub poverilaca (d) Investbanka a.279 52. Luksemburg Evropska banka za obnovu i razvoj.838 155.357 1.596 2. u stečaju. u stečaju.826 357.362. Beograd Evropsko društvo za finansiranje nabavki prevoznih sredstava. Beograd (a) Investbanka a. decembra 2003.676 2.d. u stečaju. u stečaju. Beograd Ministarstvo finansija Republike Srbije Tekuća dospeća dugoročnih finansijskih obaveza Tekuća dospeća dugoročnih kredita: Investbanka a. Tokom 2006..d.841 2.454 326. godine odobrila Preduzeću kredit u iznosu od 291. London Beogradska banka a. Kratkoročni krediti Republička direkcija za puteve. KRATKOROČNE FINANSIJSKE OBAVEZE 2006.969.364 176. u stečaju. Inicijalni datum dospeća kredita bio je 30.087.840 229. osim ukoliko nije drugačije naznačeno 15.168 144. sa kamatnom stopom od 5% na godišnjem nivou.241.099 2. BEOGRAD NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE Za 2006.169 68. u stečaju.d. u stečaju.929 212.415.996 113. Bazel Evropska investiciona banka. Korigovano 209.Londonski klub poverilaca (d) Obaveze po pozajmicama Ministarstva finansija Republike Srbije (e) Stanje na dan 31.000 hiljada dinara.d.543 51.904.915 636. Beograd u iznosu od 81.304 291.002 922.840 12.“EDC“ Kanada (c) Investbanka a.d. Beograd Panonska banka a. u stečaju.536 hiljada dinara.787.894.JP “ŽELEZNICE SRBIJE“.d. Beograd 2005.148 20.039 Tekuća dospeća obaveza za finansijski lizing Deo ostalih dugoročnih obaveza koji dospeva do jedne godine (Napomena 14(c)) Ukupno tekuća dospeća Dospele obaveze po dugoročnim kreditima Beogradska banka a.474 Republička direkcija za puteve.d.790 1.684. Beograd (Exim Banka Peking) (b) Fond za razvoj Republike Srbije.946. decembra (a) 705.

40-8177/2005 od 22. decembra 2006. decembra 2005. predstavljaju obaveze Preduzeća po osnovu privremenih pozajmica Ministarstva finansija za izmirenje obaveza po osnovu zarada.696. i to sa otpisom duga prema Pariskom klubu poverilaca u visini 51% i Londonskog kluba poverilaca u visini od 62% duga. koju zastupa Agencija.5 godina. reguliše potraživanje Republike Srbije od javnih preduzeća po osnovu preuzetih inostranih kredita odnosno zajmova. osim ukoliko nije drugačije naznačeno 15.545 hiljada dinara). odnosno zajmova. preko Kosovske banke. 45/05) i Zaključka Vlade Republike Srbije 05 br. određeno je da javna preduzeća izmire obaveze prema Republici Srbiji na način i u rokovima koje je Republika Srbija ostvarila prema zaključenim međunarodnim sporazumima sa inopoveriocima. (c) (d) (e) Obaveze prema Ministarstvu finansija Republike Srbije.949. br. Priština. Preduzeće nije imalo korespodenciju u vezi sa statusom ovog kredita ni sa Narodnom bankom Srbije niti sa navedenom poslovnom bankom. Na osnovu Zakona o regulisanju odnosa Republike Srbije i banaka u stečaju po osnovu preuzetih inostranih kredita. koje na dan 31.579 hiljada dinara (31.334 hiljade dinara po kreditima za koje je garant Republika Srbija. Preduzeće je u 2006.97% godišnje. isplate stimulativnih otpremnina. kao i da je Agencija za osiguranje depozita. godine. godinu Iznosi su iskazani u hiljadama dinara.904.241. Preduzeće je u martu 2002. juna 2005. januara 2007. 00 preko Beogradske banke a. koji je stupio na snagu 1. godine (Napomena 13 (f) i 13 (g)). godine (“Službeni glasnik Republike Srbije“. odnosno do 20. Ugovori o međusobnom regulisanju obaveza između Agencije Preduzeća potpisani su u februaru 2007. godine u iznosu od 4. Kamatna stopa po ovom kreditu iznosi 6. godine u iznosu od 441. godine odobren kredit za nabavku lokomotiva od “EDC“ Kanada. bez kamate i sa rokom dospeća do jedne godine ili narednog dana od dana prodaje imovine koja nije u funkciji osnovne delatnosti Preduzeća.245 hiljada dinara odobrena su Preduzeću. godine.d. Republika Srbija. obaveza prema dobavljačima i izmirenih obaveza Preduzeća prema inokreditorima. budući da je poverilac deo Pariskog kluba poverilaca. 45 .800. u stečaju. Na osnovu napred navedenog. Nakon 2002. u ime i za račun Republike Srbije. godine. Peking 2000. u periodu od maja do decembra 2006. Preduzeću je 1979. Sredstva Ministarstva finansija odobrena do maja 2006. do dopisa Narodne banke Srbije iz juna 2007. Grejs period je bio 21 mesec od poslednjeg korišćenja kredita. BEOGRAD NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE Za 2006. a rok otplate kredita je 7.JP “ŽELEZNICE SRBIJE“. Status sredstava Ministarstva finansija prenet ino-kreditorima za isplatu dospelih obaveza Preduzeća. decembra 2005. dostavila je predloge ugovora o regulisanju međusobnih odnosa Republike Srbije i Preduzeća. Preduzeće nije započelo sa otplatom navedenog kredita. godini izvršilo prenos obaveza prema Pariskom i Londonskom klubu poverilaca sa dospelih na dugoročne obaveze. Beograd (Agencija) ovlašćena da. (b) KRATKOROČNE FINANSIJSKE OBAVEZE (Nastavak) Preduzeću je odobren kredit od strane Export-Import Bank of China. godine izvršilo usaglašenje obaveza po ovom osnovu sa Narodnom bankom Srbije. godine u iznosu od USD 14. godine (videti Napomenu 36(b)). godine iznose 5. nije regulisan do datuma izdavanja priloženih finansijskih izveštaja. godine: 2.

godinu Iznosi su iskazani u hiljadama dinara. Dobavljači u inostranstvu na dan 31. Korigovano 341. Primljeni avansi – zavisna pravna lica (Napomena 31) Primljeni avansi.787 5. godine. decembra 2005.548.011 (b) Obaveze prema dobavljačima 2006..653 2005. decembra 2006.001. depoziti i kaucije ostalih pravnih lica Stanje na dan 31. godine najvećim delom.011 2. Dobavljači – zavisna pravna lica (Napomena 31) Dobavljači u zemlji Dobavljači u inostranstvu Stanje na dan 31.665. Smederevo (133.074 hiljade dinara se odnose na strane železničke uprave koje su na dan 31.399.646 hiljada dinara).o. Korigovano 220. decembra 163.501.364 2. Beograd (549. godine prenete iz Zajednice Jugoslovenskih železnica (“Zajednica JŽ“).590 2.240 Na dan 31.332. decembra 2006.990.d. decembra 2006. OBAVEZE IZ POSLOVANJA 2006.948 341. godine..575.641 hiljada dinara). Preknjižavanje je izvršeno na dan 31.378 124. U skladu sa Odlukom Upravnog odbora Preduzeća broj 100/2006-454-XLVII od 28.o. Korigovano 63 340.031 2. u neto iznosu dugovanja u skladu sa analitičkim pregledom dobijenim od strane Zajednice JŽ. decembra 309.497 2. Dunav osiguranje a.240 5. BEOGRAD NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE Za 2006. Navedene obaveze su na dan 31.741 2005.653 5.646 163. decembra 2006. godine.665.969 hiljada dinara) i Želvoz d. najveći dobavljači Preduzeća u zemlji su JP Elektroprivreda Srbije. odnosno potraživanjima iz specifičnih poslova prema Zajednici JŽ. Dugovna salda obaveza prema dobavljačima iznose 36.434. decembra 2006. godine.025 8.990.JP “ŽELEZNICE SRBIJE“.628 hiljada dinara na dan 31.741 1. Primljeni avansi (a) Obaveze prema dobavljačima (b) Obaveze iz specifičnih poslova (c) Ostale obaveze iz poslovanja Stanje na dan 31.276 (a) Primljeni avansi 2006.712 194. decembra 2006. Beograd (421. decembra 7 163.062 7. 46 . Preduzeće je izvršilo preknjižavanje pripadajućeg dela obaveza i potraživanja prema stranim železničkim upravama (Napomena 8) koje su do tada bile obuhvaćene na obavezama.956. osim ukoliko nije drugačije naznačeno 16. godine bile evidentirane kao obaveze prema Zajednici JŽ u okviru obaveza iz specifičnih poslova (Napomena 16(c)). u iznosu od 2.834 2005.

Saldacioni obračun iz međunarodnog saobraćaja na dan 31.141.740 52.353 1.786 4.548.275 654.057 103. decembra .677 5.162 6.429 Korigovano 2005.249 104. Korigovano Obaveze iz specifičnih poslova za saldacioni obračun Zajednice jugoslovenskih železnica: – unutrašnji saobraćaj – međunarodni saobraćaj Obaveze iz specifičnih poslova za likvidna sredstva staničnih blagajni Ostale obaveze iz specifičnih poslova Stanje na dan 31. Obaveze po osnovu neto zarada i naknada zarada Obaveze po osnovu poreza i doprinosa na zarade i naknade zarada na teret poslodavca Obaveze po osnovu poreza i doprinosa na zarade i naknade zarada na teret zaposlenog Obaveze za naknade zaposlenima 453. premije i donacije (b) Unapred obračunati troškovi (c) Ostala pasivna vremenska razgraničenja Pasivna vremenska razgraničenja Stanje na dan 31.417 877.652 93.273. godine odnose se na Zajednicu JŽ u iznosu od 696. osim ukoliko nije drugačije naznačeno 16.165 hiljada dinara.378 718.742 367.375.754 hiljade dinara i na Željeznice Crne Gore u iznosu od 4.166 hiljada dinara. decembra 2006.741.157 47 Obaveze po osnovu kamata (a) Obaveze prema zaposlenima Ostale kratkoročne obaveze Ostale tekuće obaveze Obračunati prihod budućeg perioda (Napomena 10) Odloženi prihodi. 17. decembra 732.302 783. (c) OBAVEZE IZ POSLOVANJA (Nastavak) Obaveze iz specifičnih poslova U hiljadama dinara 2005.793.647 844 2.012 88.596 4.332 5. godine odnosi se na Zajednicu JŽ u iznosu od 676.342 360.594 2. 370.JP “ŽELEZNICE SRBIJE“.711.069 6.016 5.675 34.372 175. OSTALE KRATKOROČNE OBAVEZE I PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA 2006.182 81.206 754.224.001.370.927 902.883 hiljade dinara (za troškove poslovanja Zajednice JŽ) i na Željeznice Crne Gore u iznosu od 35.673 1.684 120.866 173.025 Obaveze po osnovu saldacionog obračuna po osnovu unutrašnjeg saobraćaja na dan 31. BEOGRAD NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE Za 2006.048 680.818 2.920 32. decembra 2006.396 6. 2006. godinu Iznosi su iskazani u hiljadama dinara.676.944 4.

815.756) 902.545 222.Refinansirani krediti Međunarodne banke za obnovu i razvoj.041 28. Republika Srbija: .866 (30.824 57 2. Obaveze po kamatama na primljene kredite odnose se na sledeće poverioce: 2006.126 23.052 81.104 hiljade dinara) i kamate za neblagovremeno plaćanje obaveza dobavljačima u iznosu od 33.884 73. Kanada Investbanka a.Budžeta Rekonstrukcija železničkog mosta “Ostružnica“ Finansiranje nabavke lokomotiva iz Češke Sanacija mosta “Tomaševac“ Minus: Obračunata amortizacija . godinu Iznosi su iskazani u hiljadama dinara.238 hiljada dinara). Primljene donacije od: .678.214 225 4.323.d.678.496 276.933 65.652 48 . decembra 2006. BEOGRAD NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE Za 2006. premije i donacije obuhvataju sledeće: 2006. (a) OSTALE KRATKOROČNE OBAVEZE I PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA (Nastavak ) Obaveze po osnovu kamata na dan 31.789 (10.039 147. u stečaju.323.506 (398) 166.523 338.177) 783. decembar 2005.055 (550) 110.950 1.007 28.“EDC“.Građevinske direkcije za obnovu zemlje Program obnove zemlje Minus: Obračunata amortizacija Stanje na dan 31."SIDA" donacija Švedske vlade Uvoz alata i instrumenata Minus: Obračunata amortizacija .431 548. Priština .608.967 (11.715 226.800 8.800 (196) 7.EBRD . decembra Korigovano 2005.Londonski klub poverilaca . 1.933 58.076 hiljada dinara (31. decembra 2005. Beograd Ostali poverioci Stanje na dan 31. Vašington . u stečaju.104 (b) Odloženi prihodi. Bazel Evropska banka za obnovu i razvoj Beogradska banka a. Luksemburg .JP “ŽELEZNICE SRBIJE“. godine se odnose na obračunate dospele kamate na primljene dugoročne i kratkoročne kredite u iznosu od 2. decembar 2005. osim ukoliko nije drugačije naznačeno 17.Donacija Kanadske vlade Isporučena računarska oprema Minus: Obračunata amortizacija .Refinansirani krediti Evropske investicione banke.670 228.341.126 9.106 hiljada dinara (31.954 326. godine: 4. Korigovano 180.742 90. godine: 52.Evropsko društvo za finansiranje nabavki prevoznih sredstava.Pariski klub poverilaca .076 1.036) 537. Beograd (Exim Banka Peking) Kosovska banka.000 28.159 160.d.

643 2005. decembra 301.980 hiljada dinara prikazalo u okviru obaveza po osnovu poreza.802 hiljade dinara (31.722 hiljade dinara.406 hiljada dinara. osim ukoliko nije drugačije naznačeno 17. carine i druge dažbine iz nabavke ili na teret troškova na dan 31.675 hiljada dinara na dan 31.304 18. 19.266 3. BEOGRAD NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE Za 2006. Preduzeće je greškom navedeni iznos od 941.JP “ŽELEZNICE SRBIJE“. godine se odnose na unapred obračunate kamate po kreditima u iznosu od 336.109 1. Prilikom sastavljanja korigovanog obrasca bilans stanja na dan 31. OBAVEZE PO OSNOVU POREZA NA DODATU VREDNOST I OSTALIH JAVNIH PRIHODA 2006.367. umesto u okviru obaveza iz specifičnih poslova.367. doprinose i druge dažbine Stanje na dan 31.953 hiljade dinara i unapred obračunate troškove po kreditima iz inostranstva u iznosu od 30. Korigovano 789 1. (c) OSTALE KRATKOROČNE OBAVEZE I PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA (Nastavak ) Unapred obračunati rashodi u iznosu od 367.980 hiljada dinara koji se odnosi na korekciju rashoda iz ranijih godina po osnovu izmirenja četvrte tranše starog duga prema stranim železnicama u periodu od 1992. inventar i ambalažu Preduzeća u upotrebi. decembra 2006. VANBILANSNA EVIDENCIJA Vanbilansna evidencija na dan 31. godine iznosi 360. godine.418. do 1995. godine u iznosu od 1. 49 .377 304. decembra 2005. Obaveze za porez na dodatu vrednost Obaveze za poreze. carine i druge dažbine iz nabavke ili na teret troškova Ostale obaveze za poreze. godinu Iznosi su iskazani u hiljadama dinara.406 50. godine: 465 hiljada dinara) i u celini se odnosi na alat. Korigovano stanje obaveza za poreze. decembra 2006. decembra 2005. godine. decembar 2005. sadrži iznos od 941.

823 1.987.944.395 2.821 384.840.962 1.426 424.846. Korigovano 1. Stvarni obračun saldacionih prihoda za navedeni period utvrđen je u 2007.205 2005.995 1.990 103. godine.074.999 Prihodi od prodaje transportnih usluga: Zavisna pravna lica (Napomena 31) Na domaćem tržištu Putnički saobraćaj Robni saobraćaj Ostali prihodi Međunarodni saobraćaj Putnički saobraćaj Robni saobraćaj Prihodi od ino-špeditera Ostali prihodi 3.364.JP “ŽELEZNICE SRBIJE“.708 6. PRIHODI OD PRODAJE 2006. Korekcija prihoda izvršena je 31.294 hiljade dinara.828 10. BEOGRAD NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE Za 2006.687. osim ukoliko nije drugačije naznačeno 20.603 181. godinu precenjeni za iznos od 3.054 9.167 Saldacioni prihodi za novembar i decembar mesec 2006.250 8. marta 2007. godine evidentirani su u poslovnim knjigama Preduzeća na osnovu procene koju je ispostavila Zajednica Jugoslovenskih železnica u iznosu od 630.090 1. 50 .484 3.014 252.012.346 2. godini.662 5. Prihodi od prodaje robe: Zavisna pravna lica (Napomena 31) Na domaćem tržištu Na inostranom tržištu 59.912.617 13.214 Ukupno 10.892 2.937. godinu Iznosi su iskazani u hiljadama dinara.972.548 3. i po istom je utvrđeno da su prihodi za 2006.731.144 1.506 211.313 62.955 92.409 hiljada dinara.347.215 8.326.317 7.845.263.925 2.

godine.846 804. Ostale subvencije u iznosu od 804. zapošljavanja i socijalne politike za realizaciju Programa rešavanja viška zaposlenih u Preduzeću za isplatu novčane naknade zaposlenima.059 hiljada dinara i prihoda od zakupa poslovnih prostorija u iznosu od 58.Čačak i finansiranje izgradnje Beogradskog železničkog čvora. godini čine bespovratna sredstva dobijena od Ministarstva rada.594. za finansiranje i izmirivanje obaveza prema izvođačima radova i dobavljačima na programu adaptacije stanične zgrade.727 9.351 215. OSTALI POSLOVNI PRIHODI 2006.000 149 41.469.JP “ŽELEZNICE SRBIJE“. godine. godine iznose 486. jula 2006.834 860.097 9.275.408 51. dok je preostali iznos od 131. BEOGRAD NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE Za 2006. Sredstva dobijena na osnovu Zaključka Vlade Republike Srbije od 6. na osnovu zaključenih ugovora o zakupu. februara 2006. godinu.789 hiljade dinara se odnosi na sredstva dobijena na osnovu Zaključka Vlade Republike Srbije od 16.406.611 8.846 hiljada dinara.809 10.451 hiljadu dinara i najvećim delom se odnose na prihod od zakupa zemljišta u iznosu od 132.657 hiljada dinara finansirano je iz budžeta Republike Srbije. dok se iznos od 290. Prihodi od zakupnina u 2006. za realizaciju programa na povećanju opšte bezbednosti saobraćaja. 9. iznos od 28.142 Prihodi od zakupnina (c) Ostali poslovni prihodi Ukupno (a) Prihodi od subvencija od Vlade Republike Srbije u 2006.451 72. godinu Iznosi su iskazani u hiljadama dinara. Korigovano 9.637 186. godini iznose 9.386 10. shodno Zakonu o budžetu Republike Srbije za 2006. (b) (c) 51 . Od navedenog iznosa subvencija.970 12. osim ukoliko nije drugačije naznačeno 21. Prihodi od subvencija i dotacija: Subvencija Vlade Republike Srbije (a) Ostale subvencije (b) Namenska sredstva Donacija Uslovljene donacije (Napomena 17(b)) 2005. idejnih i glavnih projekata koji se odnose na investicione programe koji će se finansirati iz EIB-a.189 hiljada dinara dobijen iz namenskih sredstava Ministarstva za kapitalne investicije za finansiranje usluga tehničkih.406.970 hiljada dinara u 2006.315 14.265.181 hiljadu dinara odnosi na sredstva dobijena na osnovu Zaključka Vlade Republike Srbije od 18.000 hiljada dinara (Napomena 23).871 hiljade dinara. godini iznose 215. avgusta 2005.553.761 11.356.

000 radnika. dok je za 1. TROŠKOVI MATERIJALA 2006.005.233.435 2005.239 13.385.006.825 zaposlenih.206. jula 2006.932 4. godinu su iznosili 48.123 633.500 hiljada dinara.063 3. godina: 106.962 10.810 Troškovi bruto zarada ključnog rukovodećeg osoblja Preduzeća u 2006. godini planirano smanjenje broja zaposlenih u 2006.256 70.751 658. godine.640 15.264.096.730 zaposlenih obezbeđena su Zaključkom Vlade Republike Srbije od 6.456 1.145 hiljada dinara).243 190.850 46 10. U cilju realizacije planiranog smanjenja broja zaposlenih u Preduzeću u skladu sa Programom poslovanja po kome je u 2006. Troškovi bruto zarada i naknada zarada Troškovi poreza i doprinosa na zarade na teret poslodavca Ostali lični rashodi i naknade Troškovi naknada članovima Upravnog i Nadzornog odbora Troškovi naknada po ugovoru o delu Troškovi naknada po autorskim honorarima Troškovi naknada po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima Ukupno 7.633 3.424 2005. BEOGRAD NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE Za 2006. a u skladu sa Zakonom o radu.617 1.423 671. Korigovano 6.542. jula 2006. dana 13.106.737.363 700.009. 52 .730 zaposlenih otkazan ugovor o radu.751 1.483 hiljade dinara (2005. godinu Iznosi su iskazani u hiljadama dinara.486 775.157 18. godini od 3.543 hiljade dinara koji predstavlja troškove stimulativnih otpremnina isplaćenih za radnike kojima je otkazan ugovor o radu. U okviru ostalih ličnih rashoda i naknada nastalih u 2006. godine Upravni odbor Preduzeća je doneo Program rešavanja viška zaposlenih u 2006. Troškovi sirovina i pomoćnog materijala Troškovi materijala Troškovi rezervnih delova Troškovi ulja i maziva Troškovi alata i inventara Troškovi nafte i derivata Troškovi uglja Troškovi električne energije Troškovi plina Ukupno 10.JP “ŽELEZNICE SRBIJE“.195 1.701 3.966 1. godine u iznosu od 1.622.440 10.836 89.012. osim ukoliko nije drugačije naznačeno 22. U toku 2006. od čega je 95 zaposlenih napustilo po osnovu prirodnog odliva.610 55.027 511.284 2. Korigovano 9. godini. Preduzeće je napustilo 1.083.791 2.179 624 1.705 23.102 2. Sredstva za isplatu otpremnina po utvrđenom kriterijumu za 1. NAKNADA ZARADA I OSTALI LIČNI RASHODI 2006.628 3. godini evidentiran je iznos od 1. TROŠKOVI ZARADA.

JP “ŽELEZNICE SRBIJE“. 24.368 27. dok iznos od 40.400 zaposlenih.669 1. Troškovi usluga održavanja (a) Troškovi transportnih usluga (b) Troškovi ostalih proizvodnih usluga Troškovi neproizvodnih usluga Troškovi premije osiguranja Troškovi poreza Troškovi istraživanja Troškovi zakupnina Troškovi reprezentacije Troškovi platnog prometa Troškovi članarina Troškovi reklame i propagande Troškovi sajmova Ostali troškovi Ukupno 1.847 1. OSTALI POSLOVNI RASHODI 2006.335 6.172 93.199.973 1.975 362 8.372 82.006 250.000 hiljada dinara (Napomena 21(b)) bespovratnih sredstava od Minstarstva za rad.391.920. BEOGRAD NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE Za 2006.432 8.849 42.914 14.821.547 hiljada dinara kao pozajmica od Ministarstva finansija Republike Srbije.841 343.926 14.840 68.704 6.770.507.131.605 314. decembra 2006. 485.398 4. TROŠKOVI AMORTIZACIJE I REZERVISANJA 2006.670 2005. kao i da nastavi sa smanjenjem i racionalizacijom broja zaposlenih u procesu restruktuiranja. godini na osnovu Ugovora o pozajmici sredstava sa Ministarstvom finansija Republike Srbije. godine je povučeno 486.193. TROŠKOVI ZARADA.886 98.945 38.566 2005. do 2010.525 2.479 39.587.328. godine na koji je Vlada Republike Srbije dala saglasnost 9. Korigovano 11. godine.183. Nematerijalna ulaganja (Napomena 4) Građevinski objekti (Napomena 5) Postrojenja i oprema (Napomena 5) Investicione nekretnine (Napomena 5) Ukupno 13.465 2. planirano je da Preduzeće na dan 31. godinu Iznosi su iskazani u hiljadama dinara.778 167. osim ukoliko nije drugačije naznačeno 23.004 5. zapošljavanja i socijalne politiku.719 206.992 244. decembra 2007.072 95.142 245. novembra 2006.614 25.917 547. Korigovano 1.114 599.953 hiljade dinara ostaje da se povuče u 2007. NAKNADA ZARADA I OSTALI LIČNI RASHODI (Nastavak) Navedena sredstva povlačena su nakon dostavljanja spiskova zaposlenih prema dinamici otkazanih ugovora po kvartalima i do 31. godine ima 19.627 180 73. Strateškim planom poslovanja za period od 2006.628 320.211 53 .774.

672.657. najvećim delom.430. godine. evidentirani su u poslovnim knjigama Preduzeća na osnovu procene koju je ispostavila Zajednica jugoslovenskih železnica.690 1. godini iznose 1.178. i po istom je utvrđeno da su troškovi za 2006. Navedeni troškovi su do kraja 2006. Stvarni obračun ovih troškova za navedeni period utvrđen je u 2007. Troškovi transportnih usluga koji u 2006.607.770.920 hiljada dinara kao i na održavanje zgrada za obavljanje delatnosti u iznosu od 187. održavanje vučnih vozila (lokomotiva) u iznosu od 350.350 680. Korigovano 40. Korekcija rashoda izvršena je 31. godine. (b) 26.258. Troškovi za zajedničku upotrebu teretnih i putničkih kola u međunarodnom saobraćaju za novembar i decembar mesec 2006.442 hiljade dinara.936 hiljada dinara. godine knjigovodstveno evidentirani na osnovu mesečnih saldacionih obračuna realizovanih i raspoređenih transportnih prihoda i troškova iz unutrašnjeg i međunarodnog saobraćaja koje je Preduzeću ispostavljala Zajednica Jugoslovenskih železnica. godinu Iznosi su iskazani u hiljadama dinara. pripadajući deo troškova kolske najamnine teretnih vozila u međunarodnom saobraćaju iznosi 1.943 54 .024 4. godini.518 hiljada dinara. Prihodi od kamata Pozitivne kursne razlike Ostali finansijski prihodi Ukupno 446 4.244. Od navedenog iznosa.136 48.087 hiljada dinara. marta 2007. godinu potcenjeni za iznos od 60.695.998 3.468 14.664 570. Korigovano 3. FINANSIJSKI PRIHODI 2006.103 7.287 52. osim ukoliko nije drugačije naznačeno 25. (a) OSTALI POSLOVNI RASHODI (Nastavak) Troškovi usluga održavanja nastali u 2006. godini najvećim delom se odnose na održavanje vučnih vozila (putnička i teretna kola) u iznosu od 980. Rashodi kamata Negativne kursne razlike Ostali finansijski rashodi Ukupno 1. BEOGRAD NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE Za 2006.JP “ŽELEZNICE SRBIJE“. održavanje pruge u iznosu od 173.938 2005. se odnose na troškove za zajedničku upotrebu teretnih i putničkih kola u međunarodnom i unutrašnjem saobraćaju.705.975 2005. Saldacioni obračuni se sastavljaju na osnovu kontokorentnih obračuna sa stranim železničkim upravama i po osnovu raspodele sa Željeznicama Crne Gore.516 69.530 27.108 hiljada dinara. u ukupnom iznosu od 1.571 hiljada dinara.114 hiljada dinara.921.704 4. FINANSIJSKI RASHODI 2006.

343 (a) Prihodi od smanjenja obaveza koji u 2006.828 352.997 40.057 hiljada dinara.742 hiljade dinara. godine u iznosu od 95. OSTALI PRIHODI 2006.192 49. Ostali prihodi ostvareni u 2006.JP “ŽELEZNICE SRBIJE“.970 6.866 6.346 104.669 1. Korigovano 371. osim ukoliko nije drugačije naznačeno 28.083 hiljade dinara i prihode po osnovu naknade štete od drugih pravnih i fizičkih lica u iznosu od 12. Beograd u skladu sa Sporazumom br.035 hiljada dinara. dobitke od prodaje kratkoročnih hartija od vrednosti u iznosu od 9. Dobici od prodaje nekretnina.672 44.307 27.922 1.742 2.464 hiljade dinara i otpis obaveza u skladu sa Izveštajem o popisu u iznosu od 7.380 352. godini iznose 196.865 87.879 3.694 8. godinu Iznosi su iskazani u hiljadama dinara. najvećim delom se odnose na otpis obaveze Preduzeća od strane Fonda za finansiranje stanova solidarnosti.456 82. postrojenja i opreme (Napomena 5) Dobici od prodaje materijala Viškovi Prihod od ukidanja ispravke vrednosti potraživanja Naplaćena otpisana potraživanja Prihodi po osnovu efekata ugovorene zaštite od rizika Prihodi od smanjenja obaveza (a) Prihod od usklađivanja vrednosti ostale imovine Prihodi od ukidanja dugoročnih rezervisanja Ostali prihodi (b) Ukupno 2005.105.023 137. marta 2006.463 113.428 887. 81/3 od 29. (b) 55 . godini se najvećim delom odnose na prihode po osnovu naknade štete od osiguravajućih društava u iznosu od 105.050 hiljada dinara.690 196. BEOGRAD NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE Za 2006.

Ostali rashodi nastali u 2006. Korigovano 1.442 4.855 4. osim ukoliko nije drugačije naznačeno 29.830 1. NETO GUBITAK POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA 2006.644) (153.678 2.098 14. izdatke za humanitarne.064 873 46. postrojenja i opreme u 2006.819 38. godini.334 hiljade dinara.120 (a) Gubici po osnovu rashodovanja i prodaje nekretnina. kulturne.142 hiljade dinara. ostale rashode po osnovu nepredviđenih događaja u iznosu od 13.624 5. postojenja i opreme (a) Gubici po osnovu prodaje učešća u kapitalu (Napomena 6(a)) Gubici po prodaje materijala Manjkovi po popisu Rashodi po osnovu ugovorenih efekata zaštite od rizika Direktan otpis potraživanja Obezvređenje dugoročnih finansijskih plasmana Obezvređenje potraživanja i kratkoročnih finansijskih plasmana Obezvređenje zaliha materijala i robe Obezvređenje ostale imovine Ostali rashodi (b) Ukupno 769. godinu Iznosi su iskazani u hiljadama dinara.746 hiljada dinara. lokomotiva i drumskih vozila u iznosu od 478.153 92.899 11.870 11.781 9. 56 .175 hiljada dinara i na gubitke po osnovu rashodovanja u okviru procesa rekonstrukcije lokomotiva u iznosu od 240. BEOGRAD NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE Za 2006. obrazovne. naučne i verske namene u iznosu od 15.937 2.620) 2005.313 2005. kapitalne gubitke nastale prilikom prodaje stanova solidarnosti u iznosu od 8.543 32. troškove usluga za smeštaj i ishranu đaka u iznosu od 16.676. godinu. Korigovano - (b) 30.442 hiljade dinara (Napomena 5).052 hiljade dinara.118 hiljada dinara.000 213.166.024 (248. se najvećim delom odnose na gubitke po osnovu prodaje teretnih vagona. Gubici po osnovu rashodovanja i prodaje nekretnina. zdravstvene.660 186.191.205 1.146. godini najvećim delom se odnose na naknadu štete trećim licima u iznosu od 24.485 1. Rashodi po osnovu ispravke grešaka iz ranijih godina se najvećim delom odnose na usaglašavanje sa javnim komunalnim preduzećima za 2005. kazne za privredne prestupe i prekršaje u iznosu od 2.JP “ŽELEZNICE SRBIJE“.480 1.025.333 hiljade dinara i troškove kolske dangubnine u iznosu od 2.232 hiljade dinara. kao i na fakture dobavljača koje se odnose na nabavke robe odnosno izvršenih usluga iz ranijih godina.595 20.542 14. troškove sudskih sporova u iznosu od 15. Prihodi po osnovu ispravke grešaka iz ranijih godina Rashodi po osnovu ispravke grešaka iz ranijih godina Neto gubitak poslovanja koje se obustavlja 95.313 hiljada dinara. OSTALI RASHODI 2006.

590 47.o.034 238.453 - 57 . Beograd Ostali Ukupno potraživanja iz specifičnih poslova. Beograd Ukupno kupci.o.o..453 39.o.o. Beograd Zaštitna radionica d.JP “ŽELEZNICE SRBIJE“. godinu Iznosi su iskazani u hiljadama dinara.o.o.000 27. neto (Napomena 7) Potraživanja od kupaca Železnički integralni transport d.o.. Beograd Ukupno aktivna vremenska razgraničenja 20. osim ukoliko nije drugačije naznačeno 31.o..451 10.. Beograd Ukupno dati avansi.220 248 8 12 23. Potraživanja po osnovu datih avansa CIP d..o.o.o.580 12.o..o.200 238. neto (Napomena 8(b)) Aktivna vremenska razgraničenja CIP d. Beograd Beogradski čvor d.225 2005.o. Beograd Zaštitna radionica d. Beograd Zaštitna radionica d.380 285. Beograd CIP d.977 16 38 2.o. neto (Napomena 8(a)) Potraživanja iz specifičnih poslova Beogradski čvor d. decembra 2006. Korigovano 20.o.o.o. Beograd Pron-Invest d.861 25.269 107 13.200 47.o. godine proistekla iz transakcija sa zavisnim i pridruženim preduzećima prikazana su u sledećoj tabeli: 2006.. (a) TRANSAKCIJE SA POVEZANIM PRAVNIM LICIMA Potraživanja i obaveze Stanja potraživanja i obaveza na dan 31.546 1.200 238..590 4.635 68.. BEOGRAD NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE Za 2006.o.. i 2005.407 21.o. Beograd Želkomerc d.

o. Beograd Ukupno dobavljači (Napomena 16(b)) 7 7 2005.o. godinu prikazani su u sledećoj tabeli: 2006.o. Beograd Železnički integralni transport d.180 1. i 2005.593 49.486 92 309.522) 58 .. Beograd Želkomerc d. Primljeni avansi Železnički integralni transport d.. Beograd Ukupni prihodi RASHODI CIP d.o.814 19. Beograd Ukupno primljeni avansi (Napomena 16(a)) Obaveze prema dobavljačima Železnički integralni transport.o.147 220.785 241.590 4.o. PRIHODI CIP d.. Korigovano 7 56 63 2. Beograd Želkomerc d.671 164.o. Beograd Železnički integralni transport d...o. Beograd Zaštitna radionica d.o.048 3.098 91 118 4.424 61 10 2.o.o.o..740 50.o. Beograd Ukupni rashodi Neto rashodi 2005.514 300.. Beograd Pron-Invest d...063 27..o.o. Beograd CIP d..o.. BEOGRAD NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE Za 2006.. Beograd Želkomerc d.o.o.o.002 (236.o.o. Beograd Pron-Invest d.383 137..497 (b) Prihodi i rashodi Prihodi i rashodi iz transakcija sa zavisnim i pridruženim preduzećima za poslovnu 2006..o.193 (297.o.o.o.440 2.o.o.o.o.o.663 5.o.036 120. Beograd Beogradski čvor d.o. Beograd Zaštitna radionica d. osim ukoliko nije drugačije naznačeno 31.JP “ŽELEZNICE SRBIJE“.o.768 162.o.557 43 2. Beograd Želkomerc d. Beograd Beogradski čvor d.514 47. godinu Iznosi su iskazani u hiljadama dinara. (a) TRANSAKCIJE SA POVEZANIM PRAVNIM LICIMA (Nastavak) Potraživanja i obaveze (Nastavak) 2006. Beograd Pron-Invest d.o.578) 254.448 2.498 66 15. Korigovano 69 1. Beograd Zaštitna radionica d.o.052 3.

Stanje na dan 1.241 517.360) 12. 59 .289) - (c) Odložene poreske obaveze Odložene poreske obaveze se odnose na privremene razlike između knjigovodstvene vrednosti nematerijalnih ulaganja.718) 2005. nekretnina.869 (6.821 1. Tekući poreski rashod Odloženi poreski rashod Ukupno poreski rashod perioda (374.520) - (374. Gubitak pre oporezivanja Kapitalni (dobici)/ gubici Efekti stalnih razlika Efekti privremenih razlika Osnovica za oporezivanje Kapitalni dobitak/ (gubitak) Preneti kapitalni gubici iz ranijih godina Tekući porez prikazan u poreskom bilansu Efekti odloženih poreza Efekti primene različitih stopa amortizacije za knjigovodstvene i poreske svrhe Porez na dobitak prikazan u bilansu uspeha – poreski rashod perioda (6.579. Korigovano - (b) Usaglašavanje iznosa tekućeg poreza na dobitak i proizvoda dobitka/(gubitka) pre oporezivanja i propisane poreske stope 2006. januara Odloženi porezi evidentirani na teret bilansa uspeha Odloženi porezi nastali po osnovu procene vučnih vozila evidentirani na teret revalorizacionih rezervi Stanje na dan 31. godinu Iznosi su iskazani u hiljadama dinara. (a) POREZ NA DOBITAK Komponente poreza na dobitak 2006. decembra 374.718 (12.804. postrojenja i opreme i njihove poreske osnove po osnovu primena različitih stopa amortizacije u knjigovodstvene i poreske svrhe. osim ukoliko nije drugačije naznačeno 32.110 2005.289) 2005.201 310.289) (374. Korigovano (18.205) 70.289 929. Promene na odloženim poreskim obavezama u toku godine prikazane su u sledećoj tabeli: 2006.976) (70.752) (12.884.JP “ŽELEZNICE SRBIJE“.508 (17.304.718) 11. kao i na privremene razlike nastale po osnovu revalorizacije vučnih vozila. BEOGRAD NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE Za 2006.288.520 313.289) (374.

godine izvršilo postupak usaglašavanja potraživanja i obaveza iskazanih u poslovnim knjigama na taj datum. odnosno tužilac u gotovo 2.700 sudskih sporova. a postupci su u različitim fazama. odnosno 79% salda obaveza prema dobavljačima u zemlji.100 sporova. od čega se Preduzeće javlja kao tužilac u oko 1.726 hiljada dinara. Poverioci dostavljaju izvode otvorenih stavki sa 31. oktobrom 2006. Prema izveštaju Pravnog sektora Preduzeća.547.158 hiljada dinara. decembra 2006. oktobrom svake poslovne godine i tako sprovode postupak usaglašavanja potraživanja. BEOGRAD NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE Za 2006. SUDSKI SPOROVI Preduzeće je tuženi. U mnogim sporovima veštačenja su u toku.839 hiljada dinara. decembra 2006. na dan 31. godine iznosi 157. na dan 31. ne uzimajući u obzir eventualne zatezne kamate i sudske troškove po ovom osnovu. čime je potvrđeno i usaglašeno 88% salda potraživanja od kupaca u zemlji. decembar 2005. 60 . Konačan ishod sudskih sporova u toku je neizvestan. Kao što je obelodanjeno u Napomeni 12.800 sudskih sporova koji se trenutno vode kod nadležnih sudova. USAGLAŠAVANJE POTRAŽIVANJA I OBAVEZA U skladu sa Pravilnikom o računovodstvu i računovodstvenim politikama Preduzeća. 34. Konačan ishod ovih sudskih sporova se. godine: 36. godine. osim ukoliko nije drugačije naznačeno 33.071 hiljadu dinara (31. godine. za sada. Vrednost sporova pokrenutih protiv Preduzeća u toku 2006.071 hiljadu dinara). ne može predvideti sa prihvatljivom sigurnošću.JP “ŽELEZNICE SRBIJE“. ukupna vrednost sporova koje su pravna lica pokrenula protiv Preduzeća iznosi 1. decembrom svake poslovne godine i na taj način se sprovodi postupak usaglašavanja obaveza. oktobrom ili 31. Utuženi iznosi potiču iz različitih perioda utuženja i ne uključuju eventualne efekte po osnovu zateznih kamata i sudskih troškova. godinu Iznosi su iskazani u hiljadama dinara. stručne službe Preduzeća dostavljaju izvode otvorenih stavki svojim dužnicima i poveriocima sa 31. a tuženi u 1. Ukupna vrednost sporova u kojima se Preduzeće javlja kao tužilac iznosi 1. formirana rezervisanja za potencijalne gubitke koji mogu proisteći iz navedenih sporova iznose 36.830. Preduzeće je sa 31. uz finansijske izveštaje. Rukovodstvo Preduzeća procenjuje da neće nastati materijalno značajni gubici po osnovu ishoda navedenih sudskih sporova u toku.

Kamata se obračunava po bilateralnim sporazumima Republike Srbije i poverilaca Pariskog kluba.766.JP “ŽELEZNICE SRBIJE“.822. (a) DOGAĐAJI NAKON DATUMA BILANSA STANJA Ugovorom o regulisanju međusobnih odnosa potpisanim 12. Dug Preduzeća prema Hrvatskim železnicama koji navedenim Sporazumom nije definitivno utvrđen i usaglašen.200. po osnovu obaveza Preduzeća preuzetih od strane Republike Srbije prema poveriocima Pariskog i Londonskog kluba. godine do 1995.419.843.39. novoformirana glavnica duga iznosi USD 615.692. polugodišnje unazad i dospeva počev od marta 2007.05. BEOGRAD NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE Za 2006. osim preostalog dela obaveza prema austrijskim železnicama u iznosu od EUR 2.61% po drugoj tranši. Nova glavnica treba da bude otplaćena u polugodišnjim ratama počev od oktobra 2012. na dan potpisivanja ugovora iznosi USD 19. godine otpisan za 51% po prvoj tranši odnosno 30. Kamata se obračunava po stopi od 3. Rukovodstvo Preduzeća smatra da se ishod tih pregovora.065 hiljada dinara (Napomena 14(c)).157 hiljada dinara. odnosno 1. Ugovorom je predviđeno da nova glavnica duga. uz polugodišnji obračun.405. Realizacija navedenog Sporazuma i utvrđivanje statusa navedenog duga biće predmet daljih dogovora ugovornih strana. godine izmirilo sve usaglašene obaveze prema inostranim železnicama.63. godine.774. uvećana za kamatu.250.809. Beograd.710. Nakon obračuna kamate. 36. 61 .13 i EUR 995. Ugovorom je definisana otplata obaveza u polugodišnjim anuitetima počev od septembra 2008. godine do oktobra 2016. godine do marta 2024. Prema evidenciji Hrvatskih železnica koje vrše i obračun kamate na glavnicu duga iz globalnog bilansa u skladu sa Objavom UIC broj 311. osim ukoliko nije drugačije naznačeno 35.748. decembra 2006. a pod okriljem Međunarodne železničke unije (UIC). Kamata se obračunava počev od aprila 2007. CHF 193. godine.75% na godišnjem nivou. na dan 31.77 i EUR 863. odnosno 1.51.21. godine do novembra 2024. godine potpisale Globalni sporazum o izmirenju duga Jugoslovenskih železnica prema železničkim preduzećima uključenim u globalni bilans za period od 1992. godine nije evidentiran u poslovnim knjigama Preduzeća. godine po kamatnoj stopi EURIBOR.34. Beograd (Agencija) regulisane su obaveze Preduzeća prema Republici Srbiji koju zastupa Agencija.451.93. po osnovu kredita Evropske investicione banke za koji je garanciju izdala Investbanka a. godine. ne može pouzdano proceniti.d.477.836. u stečaju.763. za sada. Ugovorom je iznos obaveze prema poveriocima Pariskog kluba utvrđen na dan 22. februara 2007. CHF 185. marta 2003. godinu Iznosi su iskazani u hiljadama dinara. iznosi EUR 24.259. godine ovaj dug iznosi EUR 21.99.911. Ugovorom je takođe utvrđen iznos obaveze Preduzeća prema Republici Srbiji odnosno Agenciji. Iznos obaveze prema poveriocima Londonskog kluba utvrđen na dan 30.452. odnosno pre kamate iznosi USD 18. odnosno 224. Preduzeće je tokom 2006. POTENCIJALNE OBAVEZE Jugoslovenske železnice su 17. godine. decembra 2006. Shodno odredbama navedenog Sporazuma.281. u procenjenom iznosu od EUR 15. juna 2003.010 hiljada dinara na dan 31. Nova glavnica. godine. Ugovorom je definisana otplata obaveza u polugodišnjim anuitetima počev od maja 2010.58. i pre kamate iznosi USD 521. godine otpisan je 62%. uvećana za kamatu. septembra 2004. godine između Preduzeća i Agencije za osiguranje depozita.

9380 9. godine. juna 2007. godine do 5. i Priznavanje sredstava čija je pojedinačna nabavna vrednost u vreme nabavke veća od dinarske protivvrednosti EUR 500 kao stalnih sredstava.725.6 milijardi dinara. Narodna Skupština Republike Srbije je 23. u čijoj su nadležnosti banke u stečaju i potraživanja Republike Srbije od krajnjih korisnika u okviru Pariskog i Londonskog kluba poverilaca. januar 2007. Vršenje procene vrednosti investicija u toku koje su u funkciji.905 hiljada dinara (Napomene 15 i 17(a) dospele obaveze u iznosu od 144.9757 0. godinu Iznosi su iskazani u hiljadama dinara. 37.310 hiljada dinara.0000 117. godine u funkcionalnu valutu. korišćeni za preračun deviznih pozicija bilansa stanja na dan 31. februara 2007. Ukupne obaveze iskazane u poslovnim knjigama Preduzeća iznose 291. Zakonom je predviđen iznos subvencija za Preduzeće od 10. godine uz sprovedene sledeće postupke: • • • • • Aktuelizaciju izvršene procene vrednosti nekretnina. Navedenim Zaključkom je definisano da će se procena vrednosti osnovnih sredstava uknjižiti pod datumom 1. Priština kao poslovne banke. obaveza Preduzeća po osnovu kredita “EDC“ Kanada. Beograd. Naučno – Istraživački centar i aneksa ovog ugovora (Napomena 5). Narodna banka Srbije je. preko Kosovske banke.437 odnosno 294. a koje nisu iz objektivnih razloga aktivirane.021 hiljadu dinara i obaveze za kamate u iznosu od 147. postrojenja i opreme na dan 1. uputila Preduzeće da se za dalji status ove obaveze obrati Agenciji. Identifikacija i procena vrednosti službenih stanova u okviru poslovnih objekata Preduzeća. Uključivanje svih promena na osnovnim sredstvima knjiženim tokom 2006. godine. BEOGRAD NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE Za 2006.8577 59. godine. i 2005. koja je izvršena na bazi Ugovora o proceni vrednosti imovine između Preduzeća i Ekonomskog fakulteta. 2006.5000 124.JP “ŽELEZNICE SRBIJE“. kao podloga za konačnu procenu vrednosti imovine koja će se uknjižiti u poslovne knjige Preduzeća. januara 2007. za pojedine strane valute su: U dinarima 2005. ovim dopisom.5048 49.7364 85. godine doneo odluku kojom je predviđeno da Sektor za informacione sisteme i informatičke tehnologije procenitelju dostavi korigovane liste sredstava na dan 1. EUR GBP USD JPY CHF SEK 79.2189 0. godinu.1569 8. godine usvojila Zakon o budžetu za 2007.5085 72. marta 2007. Na osnovu Zaključka Upravnog Odbora od 27. juna 2007. godine. decembra 2006. (c) (d) Generalni direktor je dana 5. juna 2007. (b) DOGAĐAJI NAKON DATUMA BILANSA STANJA (Nastavak) U skladu sa dopisom Narodne banke Srbije od 27.884 hiljade dinara).6153 54. godine prihvaćeni su rezultati procene. osim ukoliko nije drugačije naznačeno 36. juna 2007. a da procena bude dostavljena Preduzeću do 30. godine. DEVIZNI KURSEVI Zvanični devizni kursevi Narodne banke Srbije. iznosi EUR 3. januara 2007.0864 62 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful