JAVNO PREDUZEĆE “ŽELEZNICE SRBIJE“, BEOGRAD

Finansijski izveštaji za 2006. godinu i

Izveštaj nezavisnog revizora

JAVNO PREDUZEĆE “ŽELEZNICE SRBIJE“, BEOGRAD
Finansijski izveštaji za 2006. godinu i

Izveštaj nezavisnog revizora

JP “ŽELEZNICE SRBIJE“, BEOGRAD

SADRŽAJ Strana IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA 1–6

IZJAVA RUKOVODSTVA FINANSIJSKI IZVEŠTAJI Bilans stanja Bilans uspeha Izveštaj o promenama na kapitalu Izveštaj o tokovima gotovine

7

8 9 10 11

NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE

12 – 62

primenu i održavanje internih kontrola koje su relevantne za sastavljanje i istinito prikazivanje finansijskih izveštaja koji ne sadrže materijalno značajne pogrešne iskaze. postrojenja i opreme Preduzeća na dan 31. decembra 2006. Preduzeće je u toku 2006. godine.441. godine. prilikom prve primene novih računovodstvenih propisa Republike Srbije. . Neotpisana vrednost nekretnina. Kao što je obelodanjeno u Napomeni 5. BEOGRAD Angažovani smo da izvršimo reviziju priloženih finansijskih izveštaja Javnog preduzeća “Železnice Srbije“.976 hiljada dinara. postrojenja i opreme revalorizovana za period od dana procene do 31. godine iznosi 219. Tom prilikom. Amortizacija za navedeni trogodišnji period nije obračunata prilikom evidentiranja efekata procene. koji se nalaze na teritoriji Republike Srbije. uz finansijske izveštaje. Revalorizovana vrednost navedenih nekretnina. i 5. nismo bili u mogućnosti da procenimo iznos neobračunate amortizacije za navedeni period i efekte na iskazanu neotpisanu vrednost nekretnina. godine. decembra 2006. nastale usled kriminalne radnje ili greške. Zbog prirode računovodstvenih evidencija koje vodi Preduzeće. postrojenja i opreme Preduzeća na dan 31. niti je to učinjeno naknadno. izuzev za vučna vozila za koja je utvrđena tržišna vrednost. godine priznata je kao verovatna nabavna vrednost na dan 1. Odgovornost rukovodstva za finansijske izveštaje Rukovodstvo Preduzeća je odgovorno za sastavljanje i istinito prikazivanje ovih finansijskih izveštaja u skladu sa računovodstvenim propisima važećim u Republici Srbiji.IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA UPRAVNOM ODBORU JAVNOG PREDUZEĆA “ŽELEZNICE SRBIJE“. izveštaj o promenama na kapitalu i izveštaj o tokovima gotovine za godinu koja se završava na taj dan. a koji su knjigovodstveno evidentirani kao sredstva na teritoriji Kosova i Metohije. postrojenja i opremu koja su locirana na teritoriji Kosova i Metohije. januara 2004. postrojenja i opreme na dan 31. decembra 2003.850 hiljada dinara. Status i vlasništvo nad ovim sredstvima Preduzeća su neizvesni. Navedena sredstva Preduzeće nije u mogućnosti da koristi. Kao što je obelodanjeno u Napomenama 2. Odgovornost rukovodstva obuhvata: uspostavljanje. usled čega ne vrši obračun amortizacije istih od 2001. godine. Beograd (u daljem tekstu “Preduzeće”).578. godine. decembra 2006. godine iznosi 17. godine. neotpisana vrednost nekretnina. godine i odgovarajući bilans uspeha. Preduzeće poseduje nekretnine. postrojenja i opreme Preduzeća izvršena je sa stanjem na dan 31. odabir i primenu odgovarajućih računovodstvenih politika i korišćenje računovodstvenih procena koje su razumne u datim okolnostima. vrednost sredstava koja je evidentirana. odnosno do 31. decembra 2000. Procena vrednosti nekretnina. utvrđena je tako što je procenjena vrednost nekretnina. decembra 1997. godine proknjižilo prodaju teretnih vagona u iznosu neotpisane vrednosti od 56. koji obuhvataju bilans stanja na dan 31. uz finansijske izveštaje. godine. kao i pregled značajnih računovodstvenih politika i napomene uz finansijske izveštaje. a efekti procene evidentirani su u poslovnim knjigama Preduzeća 31. decembra 2006. decembra 2006.748 hiljada dinara.5. decembra 2000. postrojenja i opreme koja su locirana na teritoriji Kosova i Metohije iskazana u poslovnim knjigama Preduzeća na dan 31.

kao ni u ukupan broj stanova Preduzeća dobijenih od fondova za solidarnu stambenu izgradnju.304. decembra 2006. kao i po osnovu revalorizacije vučnih vozila. učešća u kapitalu povezanih pravnih lica evidentirana u poslovnim knjigama Preduzeća na dan 31. Preduzeće nije procenilo nadoknadivu vrednost učešća u kapitalu zavisnih i pridruženih pravnih lica i. promene računovodstvenih procena i greške“. Pored toga. Imajući u vidu napred izneto. Shodno tome. Preduzeće je u 2006. 41/2002. uz finansijske izveštaje. decembra 2006. odnosno iznos za koji je eventualno potrebno izvršiti umanjenje vrednosti učešća u kapitalu po osnovu obezvređenja na dan 31. BEOGRAD Kao što je obelodanjeno u Napomeni 32(c) uz finansijske izveštaje. godine.110 hiljada dinara i iste su nastale kao rezultat privremenih razlika između knjigovodstvene vrednosti nematerijalnih ulaganja. Preduzeće je u 2006. nismo bili u mogućnosti da se uverimo u knjigovodstvenu vrednost stanova na dan 31. Za prodajnu vrednost stanova koji nisu bili evidentirani u poslovnim knjigama. od kojih 28 stanova nije bilo evidentirano u poslovnim knjigama Preduzeća. godini. prodalo 7 stanova u iznosu prodajne vrednosti od 2. godini evidentiralo potraživanja od zaposlenih i dobitke od prodaje nekretnina u iznosu od 11. na period do 20. na osnovu raspoložive dokumentacije. decembra 2006. decembra 2006. uz finansijske izveštaje. do datuma ovog izveštaja. koji nisu bili evidentirani u poslovnim knjigama Preduzeća. godine iznose 1. shodno tome nismo bili u mogućnosti ni da se uverimo u realnost iskazanog stanja odloženih poreskih obaveza.092 hiljade dinara. Pored toga. 76/2002. nismo bili u mogućnosti da utvrdimo da li iskazana vrednost navedenih plasmana prevazilazi njihovu nadoknadivu vrednost. odnosno 40 godina. decembra 2006. nekretnina. odložene poreske obaveze Preduzeća na dan 31. postrojenja i opreme na dan 31. Preduzeće shodno Uredbi o rešavanju stambenih potreba izabranih. 2 . decembra 2006. godini dalo u otkup 49 stanova. br. učešća u kapitalu povezanih pravnih lica na dan 31. potrebnu ispravku vrednosti po osnovu obezvređenja vrednosti istih na dan bilansa stanja u skladu sa zahtevima MSFI. Preduzeće je celokupan iznos odloženih poreskih obaveza evidentiralo u tekućoj godini i nije izvršilo usklađivanje uporednih podataka za efekte korekcije grešaka iz ranijeg perioda u skladu sa MRS 8 “Računovodstvene politike. 125/2003 i 88/2004). na osnovu toga. godine iznose 463. godine.IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA (Nastavak) UPRAVNOM ODBORU JAVNOG PREDUZEĆA “ŽELEZNICE SRBIJE“. Preduzeće je u 2007. Pored toga. Kao što je obelodanjeno u Napomeni 6. postavljenih i zaposlenh lica kod korisnika sredstava u društvenoj svojini (“Službeni glasnik Republike Srbije“. postrojenja i opreme i njihove poreske osnove po osnovu primena različitih stopa amortizacije u knjigovodstvene i poreske svrhe. godine. svojim zaposlenima daje kredite za otkup stanova iz fondova za solidarnu stambenu izgradnju. Kao što je obelodanjeno u Napomeni 6. S obzirom da zbog pitanja iznetih u prethodnim pasusima nismo mogli da se uverimo u realnost iskazanog stanja nekretnina. godine nisu usaglašena sa odgovarajućim iznosom kapitala povezanih pravnih lica.332 hiljade dinara.821 hiljada dinara.

izvršila konverziju duga iz USD u EUR. Preduzeće nije izvršilo konverziju duga u EUR. uz finansijske izveštaje. Zbog prirode dokumentacije i računovodstvene evidencije Preduzeća. godine iznose 3.IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA (Nastavak) UPRAVNOM ODBORU JAVNOG PREDUZEĆA “ŽELEZNICE SRBIJE“. Procenjeni iznos neproknjiženih kamata za period od 2002.641 hiljadu dinara. decembra 2006. odnosno navedeni dug je u poslovnim knjigama Preduzeća i dalje evidentiran u USD.260 hiljada dinara. godine više iskazana. Preduzeće na dan 31. decembra 2006. koji do datuma izdavanja ovog izveštaja nije potpisan. godine u okviru aktivnih vremenskih razgraničenja evidentiralo dug prema Austrijskim železnicama (OeBB) po osnovu Globalnog sporazuma o izmirenju duga Jugoslovenskih železnica prema železničkim preduzećima uključenim u globalni bilans za period od 1992. godine. decembra 2006. zalihe iskazane u poslovnim knjigama Preduzeća na dan 31. Kao što je obelodanjeno u Napomeni 8(a) uz finansijske izveštaje. čime su obaveze po dugoročnim kreditima na dan 31. Republika Srbija je prilikom preuzimanja obaveza Preduzeća po kreditu prema Međunarodnoj banci za obnovu i razvoj. Na osnovu raspoložive dokumentacije. decembra 2006. Preduzeće je u 2006.d. godini izvršilo ispravku vrednosti za sva potraživanja nastala pre 2005. godine.845 hiljada dinara.183. nismo bili u mogućnosti da utvrdimo da li je i u kom iznosu potrebno izvršiti dodatnu ispravku vrednosti po osnovu obezvređenja potraživanja radi svođenja na njihovu nadoknadivu vrednost na dan 31. decembra 2006. BEOGRAD Kao što je obelodanjeno u Napomeni 7. odnosno da li je potrebno i u kom iznosu izvršiti ispravku vrednosti neaktivnih i zastarelih zaliha. i predviđeno je da regulisanje međusobnih prava i obaveza Preduzeća i Republike Srbije treba da bude predmet posebnog ugovora. godine do 1995. godine iznose 2. kao i da se krene u postupak prodaje zaliha u skladu sa propisanim procedurama. Luksemburg po kreditima za koje je inicijalni garant bila Panonska banka a. decembra 2006. godine do 31. dok zalihe koje nisu trošene u periodu dužem od 3 godine iznose 413. godine nije vršilo umanjenje vrednosti neaktivnih i zastarelih zaliha.184 hiljade dinara. Preduzeće je na dan 31. Procenjena vrednost neproknjiženih kursnih razlika po ovom kreditu iznosi 831.122 hiljade dinara. Vašington za koji je inicijalni garant bila Panonska banka a. Na taj način su aktivna vremenska razgraničenja na dan 31. godine po osnovu obaveza prema Međunarodnoj banci za obnovu i razvoj. decembra 2006. kao i činjenice da Preduzeće nema definisane strateške zalihe koje bi se izuzele iz razmatranja starosne strukture. 3 . Kao što je obelodanjeno u Napomeni 10. decembra 2006. Kao što je obelodanjeno u Napomeni 13(d) uz finansijske izveštaje. uz finansijske izveštaje. godine. kao što je obelodanjeno u Napomenama 13(d) i 13(e) uz finansijske izveštaje. godine iznosi 687. u ukupnom iznosu od 224. i 2006. Preduzeće nije dobijalo kamatne obračune i nije evidentiralo kamate od 2002. kao i za potraživanja utužena u 2005. nismo bili u mogućnosti da se uverimo da je vrednost zaliha na dan 31. godine doneo odluku da se sa aktivnih zaliha na evidenciju neaktivnih zaliha prenesu zalihe u iznosu od 926.. Novi Sad. Novi Sad. dok je gubitak ranijih godina potcenjen za isti iznos. godini.d.843. Obaveze prema inostranim poveriocima su preuzete od strane Republike Srbije. Pored toga.729 hiljada dinara. godine manje iskazane. Upravni odbor Preduzeća je na sednici održanoj 13 februara 2007. Ukupna vrednost zaliha koje nisu trošene u periodu dužem od jedne i kraćem od tri godine iznosi 373. godine svedena na njihovu neto prodajnu vrednost. decembra 2006. Vašington i Evropskoj investicionoj banci. neto potraživanja od kupaca na dan 31.065 hiljada dinara.873 hiljade dinara. a gubitak tekuće godine potcenjen za navedeni iznos.

godine. angažovalo Naučnoistraživački centar Ekonomskog fakulteta. Preduzeće ove obaveze ne evidentira u svojim knjigama do konačnog rešenja statusa i iznosa kamata. Preduzeće je na osnovu Ugovora o proceni vrednosti od 6. godinu. uz finansijske izveštaje. januar 2006. Navedena procena nije uknjižena. Ne izražavajući mišljenje. decembra 2006.095.IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA (Nastavak) UPRAVNOM ODBORU JAVNOG PREDUZEĆA “ŽELEZNICE SRBIJE“. a koje pripadaju Preduzeću. godine iznose 9. februara 2006. Preduzeće nije izvršilo procenu iznosa plaćenih odsustava na koja zaposleni imaju pravo u narednom računovodstvenom periodu za usluge izvršene do datuma bilansa stanja. koji će biti predmet posebnog dogovora ugovornih strana.310 hiljada dinara (EUR 13. godine. ne izražavamo mišljenje o priloženim finansijskim izveštajima Preduzeća za 2006. godine. Neusaglašene obaveze sa poveriocima po osnovu kredita. obuhvatio je evidenciju Zajednice JŽ za kontokorentne obračune sa stranim železničkim upravama zaključno sa kontokorentnim obračunima za novembar 2006. tako da priloženi finansijski izveštaji ne uključuju rezervisanja po navedenom osnovu. Beograd da izvrši procenu vrednosti nekretnina.362. iznose 289. godine zaključno sa 2005. januar 2007. decembra 2006.915 hiljada dinara. Prema evidenciji Zajednice JŽ.25) i iste nisu evidentirane u poslovnim knjigama Preduzeća. Priloženi finansijski izveštaji ne uključuju rezervisanja za naknade zaposlenima po osnovu otpremnina za odlazak u penziju nakon ispunjenih uslova. istupilo iz Zajednice JŽ 31. skrećemo pažnju na sledeća pitanja: (a) Kao što je obelodanjeno u Napomenama 5. kao i odgovarajuća obelodanjivanja u skladu sa zahtevima MRS 19 “Naknade zaposlenima“. BEOGRAD Kao što je obelodanjeno u Napomeni 15.864. Pored toga. godine. Analitički pregled dobijen od strane Zajednice JŽ na osnovu kojeg je Preduzeće izvršilo uknjižavanje obaveza i potraživanja na dan 31. godine. godinom. Preduzeće nema usaglašeno stanje obaveza i potraživanja (Napomena 8 (a)) sa svim stranim železničkim upravama. kratkoročne finansijske obaveze na dan 31. nismo bili u mogućnosti da se uverimo u realnost iskazanog stanja obaveza i potraživanja Preduzeća koje proističu iz međunarodnog železničkog putničkog i robnog saobraćaja. već je na osnovu Zaključka Upravnog odbora Preduzeća prihvaćena kao podloga za konačnu procenu vrednosti koja će se evidentirati u poslovnim knjigama sa stanjem na dan 1.074 hiljade dinara na dan 31. sa kojima je sproveden postupak nezavisne potvrde stanja. godine. iznose 1. Zbog značaja pitanja iznetih u prethodnim pasusima.294 hiljade dinara. najveći deo obaveza po osnovu međunarodnog saobraćaja. kao član Zajednice Jugoslovenskih železnica (“Zajednica JŽ”). Zbog značaja navedenih pitanja. Pored toga.434. Istovremeno je izvršeno preknjižavanje dela obaveza i potraživanja prema stranim železničkim upravama koje su bile evidentirane u poslovnim knjigama Zajednice JŽ. godine. decembra 2006. Kao što je obelodanjeno u Napomeni 16(b) uz finansijske izveštaje. i 36(d) uz finansijske izveštaje. decembra 2006.677. datira iz perioda od 1996. evidentiran u poslovim knjigama Preduzeća na osnovu analitičkih pregleda dobijenih od strane Zajednice JŽ. obaveze po osnovu kamata na neblagovremeno plaćene obaveze prema stranim železničkim upravama procenjene na bazi kontokorentnih obračuna za navedeni period od januara 1996. postojenja i opreme sa stanjem na dan 1. obaveze po osnovu međunarodnog saobraćaja iznose 2. Preduzeće je u skladu sa odlukom Upravnog odbora od 28. Kompletno usaglašeno stanje obaveza i potraživanja sa stranim železničkim upravama biće preuzeto i sprovedeno tokom 2007. godine. godine. do 2005. 4 . godine. decembra 2006.

decembra 2005. godine. Procenjeni dug prema Hrvatskim železnicama.071 hiljadu dinara (Napomena 12).419.980 hiljada dinara prikazalo u okviru obaveza po osnovu poreza. decembra 2006. obaveze Preduzeća prema poveriocu “EDC“. Preduzeće nije imalo korespodenciju sa navedenom poslovnom bankom. godine budući da je poverilac u okviru Pariskog kluba poverilaca. (c) Kao što je obelodanjeno u Napomenama 16(b) i 16(c). godine iznose 36. uz finansijske izveštaje Jugoslovenske železnice su 17.710.692. BEOGRAD (b) Kao što je obelodanjeno u Napomenama 15(c) i 36(b) uz finansijske izveštaje. decembra 2006. odnosno 294. uz finansijske izveštaje. godine.157 hiljada dinara. decembra 2005. godine i isti nije evidentiran u poslovnim knjigama Preduzeća. uz finansijske izveštaje. umesto u okviru obaveza iz specifičnih poslova. odnosno 1.822. do 1995. (e) Kao što jeobelodanjeno u Napomeni 33. godine. biće predmet daljih dogovora ugovornih strana. Rukovodstvo Preduzeća smatra da se ishod ovih pregovora ne može pouzdano proceniti. a pod okriljem Međunarodne železničke unije (UIC). Kanada po osnovu kredita odobrenog preko Kosovske banke. Rukovodstvo Preduzeća smatra da nije moguće sa prihvatljivom sigurnošću predvideti konačan ishod sudskih sporova koji su u toku. godini u cilju usklađivanja sa prezentacijom podataka za tekući period. Prilikom sastavljanja korigovanog obrasca bilans stanja na dan 31.725. Preduzeće nije izvršilo reklasifikaciju obaveza prema stranim železničkim upravama na dobavljače u inostranstvu u 2005. Prema evidenciji Hrvatskih železnica koje vrše i obračun kamate na glavnicu duga iz globalnog bilansa u skladu sa Objavom UIC broj 311. Nakon usaglašavanja obaveza.980 hiljada dinara koji se odnosi na korekciju rashoda iz ranijih godina po osnovu izmirenja četvrte tranše starog duga prema stranim železnicama u periodu od 1992. iznosi EUR 15. kao i da po navedenom osnovu Preduzeće neće snositi materijalno značajne gubitke. ne uzimajući u obzir eventualne efekte po osnovu zateznih kamata i sudskih troškova. carine i druge dažbine iz nabavke ili na teret troškova na dan 31. godine. decembra 2006. Obaveza Preduzeća prema evidenciji Narodne banke Srbije iznosi EUR 3.310 hiljada dinara na dan 31. odnosno 1.905 hiljada dinara na dan 31. decembra 2006. godine.010 hiljada dinara na dan 31.437.911. godine od Narodne banke Srbije. U skladu sa dopisom Narodne banke Srbije. već su iste prikazane u okviru obaveza iz specifičnih poslova. do 1995. juna 2003. (d) Kao što je obelodanjeno u Napomeni 18.726 hiljada dinara na dan 31.IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA (Nastavak) UPRAVNOM ODBORU JAVNOG PREDUZEĆA “ŽELEZNICE SRBIJE“. prema podacima Pravnog sektora Preduzeća. Stanje kredita i kamata evidentiranih u poslovnim knjigama Preduzeća iznosi 291. 5 . niti Narodnom bankom Srbije do dopisa primljenog u junu 2007.547. korigovano stanje obaveza za poreze. godine. status navedene obaveze nije regulisan. (f) Kao što je obelodanjeno u Napomeni 35. Prilikom usaglašavanja sa Agencijom za osiguranje depozita navedene obaveze nisu obuhvaćene.367. sadrži iznos od 941.250. decembra 2006. Priština usaglašene su sa Narodnom bankom Srbije u martu 2002. koji navedenim sporazumom nije definitivno utvrđen i usaglašen. navedeni dug iznosi EUR 21. Preduzeće je greškom navedeni iznos od 941. Preduzeće je upućeno da dalji status ove obaveze reguliše sa Agencijom za osiguranje depozita u čijoj su nadležnosti banke u stečaju i potraživanja Republike Srbije od krajnjih korisnika u okviru Pariskog i Londonskog kluba poverilaca. Rezervisanja evidentirana u poslovnim knjigama Preduzeća po ovom osnovu na dan 31. godine potpisale Globalni sporazum o izmirenju duga Jugoslovenskih železnica prema železničkim preduzećima uključenim u globalni bilans za period od 1992. godine u iznosu od 1. Status i način regulisanja navedenog duga prema Hrvatskim železnicama.63. Do datuma ovog izveštaja. vrednost sudskih sporova koji se vode protiv Preduzeća iznosi 1.406 hiljada dinara.

(h) Finansijski izveštaji Preduzeća sastavljeni su uz pretpostavku da će Preduzeće nastaviti svoje aktivnosti u skladu sa načelom stalnosti poslovanja. Shodno Pravilniku o prevozu železničkog osoblja na prugama jugoslovenskih železnica od 1. Preduzeće ne obračunava i ne evidentira porez na dodatu vrednost na besplatne vožnje u unutrašnjem putničkom saobraćaju ostvarene na osnovu legitimacija. godine. BEOGRAD (g) U skladu sa Zakonom o porezu na dodatu vrednost. Preduzeće više godina u kontinuitetu iskazuje značajne gubitke. Ostale besplatne vožnje po ovom osnovu rukovodstvo Preduzeća smatra uzimanjem i upotrebom dobara koja su deo poslovne imovine poreskog obveznika. ali bez podataka o iskorišćenosti istih (što je i osnov za obračun poreza na dodatu vrednost).805. decembara 2006. Pravilnikom o utvrđivanju šta se smatra uzimanjem iz poslovne imovine i pružanjem usluga shodno navedenom Zakonu. uživaju razne beneficije korišćenjem različito šifriranih legitimacija na osnovu kojih imaju pravo na određeni broj besplatnih prevoza.IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA (Nastavak) UPRAVNOM ODBORU JAVNOG PREDUZEĆA “ŽELEZNICE SRBIJE“.436 hiljada dinara. ustanovljeno je da zaposleni u Preduzeću. kao i na prevoz sa popustom do 90% cene karte u okviru Republike Srbije. pružanjem usluga i svakim drugim prometom bez naknade. Za sve povlašćene vožnje u međunarodnom putničkom saobraćaju. kao i dokumentacije prezentovane od strane Preduzeća. a u određenim slučajevima i lica koja nisu u radnom odnosu u Preduzeću. Preduzeće ne obračunava porez na dodatu vrednost na besplatne vožnje u međunarodnom putničkom saobraćaju (FIP) na osnovu međunarodnih konvencija i reciprociteta koji proizilazi iz datih konvencija.955 hiljada dinara. Navedena materija je regulisana Pravilnikom FIP i Uputstvom za primenu pravilnika na Jugoslovenske železnice od 1. godine. Sektor za ljudske resurse i opšte poslove Preduzeća sastavio je za potrebe revizije specifikaciju izdatih legitimacija po vrstama povlastica (beneficija zaposlenih). a kratkoročne obaveze Preduzeća na dan 31. 27. pri čemu se najveći deo besplatnih vožnji po navedenim legitimacijama koristi od strane zaposlenih u poslovne svrhe. zbog čega se ovi podaci ne mogu iskoristiti za eventualni proračun neobračunatog poreza na dodatu vrednost. Na ovaj promet Preduzeće ne obračunava porez na dodatu vrednost. Preduzeće nema posebnu evidenciju o iznosu karata koje se koriste po osnovu besplatnog prevoza. decembra 2006. godine su veće od obrtne imovine za 14. januara 1983. kao i povlašćene vožnje u unutrašnjem putničkom saobraćaju ostvarene na osnovu režijske karte koju koriste zaposleni. Beograd. Mogućnosti poboljšanja finansijskog položaja Preduzeća su ograničene i gotovo u celosti zavise od podrške Vlade Republike Srbije i usvajanja programa finansijske konsolidacije Preduzeća. penzioneri kao i članovi njihovih porodica. januara 1994. godine rezultirali akumuliranim gubitkom u iznosu 88. godine Ksenija Ristić Kostić Ovlašćeni revizor 6 .020. koji su na dan 31. Preduzeće posluje sa negativnim neto obrtnim fondom i nepovoljnim pokazateljima likvidnosti. Preduzeće obračunava i plaća porez na dodatu vrednost. jun 2007. članovi njihovih porodica i penzioneri.

što je obezbedilo da prikazani finansijski izveštaji budu sastavljeni u skladu sa propisima o računovodstvu Republike Srbije. BEOGRAD IZJAVA RUKOVODSTVA PREDUZEĆA O ODGOVORNOSTI ZA FINANSIJSKE IZVEŠTAJE Računovodstveni propisi Republike Srbije nalažu da rukovodstvo Javnog preduzeća “Železnice Srbije“. kao i rezultate poslovanja za izveštajne godine. odnosno otkrivanja pronevera i ostalih neregularnosti. Rukovodstvo Preduzeća smatra da su pri sastavljanju finansijskih izveštaja. godine Potpisano u ime rukovodstva JP “Železnice Srbije“. Rukovodstvo Preduzeća je takođe odgovorno za implementaciju odgovarajućih procesa i kontrola u cilju zaštite imovine i sprečavanja. Beograd ________________________ Milanko Šarančić Generalni direktor 7 . 27. prikazanih na stranama 8 – 62. kao i rezultate poslovanja i tokove gotovine u skladu sa propisima o računovodstvu Republike Srbije i uz poštovanje svih zakonskih propisa.JP “ŽELEZNICE SRBIJE“. korišćene odgovarajuće računovodstvene politike koje su konzistentno primenjene kao i razumna i oprezna prosuđivanja i procene. jun 2007. Beograd (“Preduzeće”) sastavlja finansijske izveštaje koji istinito i objektivno prikazuju finansijsko stanje Preduzeća na kraju izveštajnih perioda. Rukovodstvo Preduzeća je odgovorno za obezbeđenje odgovarajućih računovodstvenih evidencija i sastavljanje finansijskih izveštaja koji će istinito i objektivno prikazati stanje sredstava i obaveza Preduzeća. Beograd.

Korigovano 4 5 6 41.305 9.324 219.332.369.071 31.211 236.711 3.805.285 4.183.643 23.717 236. 2005.174.326 1.233 3.561 8.224.393.499.161 220.071 32.276 6.866 229.663 9.100. godine U hiljadama dinara Napomena AKTIVA Stalna imovina Nematerijalna ulaganja Nekretnine.148.087.542 465 Dugoročna rezervisanja Dugoročne obaveze Dugoročni krediti Ostale dugoročne obaveze Kratkoročne obaveze Kratkoročne finansijske obaveze Obaveze iz poslovanja Ostale kratkoročne obaveze i pasivna vremenska razgraničenja Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost i ostalih javnih prihoda 15 16 17 18 Odložene poreske obaveze UKUPNA PASIVA VANBILANSNA EVIDENCIJA 32 Napomene na stranama od 12 do 62 predstavljaju sastavni deo ovih finansijskih izveštaja. BEOGRAD BILANS STANJA Na dan 31.998.194.231 (81.122 3.429 304.052 1.142.056.825 3.474 8.580 35.562.838.499.834 6.866.699 36. postrojenja i oprema Dugoročni finansijski plasmani Obrtna imovina Zalihe Potraživanja Gotovinski ekvivalenti i gotovina Porez na dodatu vrednost i aktivna vremenska razgraničenja UKUPNA AKTIVA PASIVA Kapital Osnovni i ostali kapital Revalorizacione rezerve Akumulirani gubitak 11 2006.436) 169.304.110 229.418.434 12 13 14 36.111.469.625.217.JP “ŽELEZNICE SRBIJE“.273.837) 177.567.099 55.850 34.821 1.378 404.748 1.304.501.372.542 7 8 9 10 249.441. decembra 2006.998.669 2.900 226.157 1.178.067.362.304 24.599 227.425.550.469.789.305 10.012 480.802 249.368 9. 8 .056.915 7.565 (88.238.083 3.697 9.373.099 19 360.

963 1.579.435) (8.774.289) (7.975) 827.530 (7.166.788.205) (374.167 18. godine i potpisani su u ime rukovodstva Preduzeća od strane: Milanko Šarančić Generalni direktor Zvezdan Pavičević Pomoćnik generalnog direktora za ekonomske poslove 9 .944.777) (18. BEOGRAD BILANS USPEHA U periodu od 1. godine U hiljadama dinara 2005.676.611 20.892 (56. naknada zarada i ostali lični rashodi Troškovi amortizacije i rezervisanja Ostali poslovni rashodi 20 21 2006.553. Korigovano 8.549.179.587.594.925) (3.430. 10.211) (26. januara od 31.614) (4.265) (7.343 (4.651.083.091.894 9.391.804.620) (6.579.009.897.938 (3.579.413) 887.670) (28.114 10.132) Ostali prihodi Ostali rashodi 28 29 GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA Neto gubitak iz poslovanja koje se obustavlja GUBITAK PRE OPOREZIVANJA POREZ NA DOBITAK Poreski rashod perioda Odloženi poreski rashod perioda NETO GUBITAK 32 30 (153.602) (3.542.921.810) (8.417.424) (10.805) 22 23 24 25 POSLOVNI GUBITAK Finansijski prihodi Finansijski rashodi 26 27 4.313) (61.041) (18. decembra 2006.258.205) Napomena POSLOVNI PRIHODI Prihodi od prodaje Prihodi od aktiviranja učinaka Ostali poslovni prihodi POSLOVNI RASHODI Nabavna vrednost prodate robe Troškovi materijala Troškovi zarada.205) Napomene na stranama od 12 do 62 predstavljaju sastavni deo ovih finansijskih izveštaja.705) (10.315. februara 2007.120) (3.752) (18.214 3.326.697) (7.105.131.023 (1.290) (6.JP “ŽELEZNICE SRBIJE“.142 18.566) (5.015) 680.943) (7.241. Ovi finansijski izveštaji su odobreni za izdavanje od strane Upravnog odbora Preduzeća 28.542.250 (91.737.

821) 240.041) 169. januara do 31.084 462.565 (7.373) 10.639.618 462. 10 .084 Efekat procene vrednosti opreme prenete kao nenovčani ulog u novoosnovana zavisna preduzeća Prenos dela revalorizacionih rezervi za rekonstrukciju lokomotiva Prenos nenovčanog uloga – opreme u novoosnovanim preduzećima Gubitak tekuće godine Stanje na dan 31.214) (7.534) 197.205) (81.639.403) (63.174.189) (1.434 Napomene na stranama od 12 do 62 predstavljaju sastavni deo ovih finansijskih izveštaja. godine.205) 177. korigovano 248.594.276) 196.436) (27.JP “ŽELEZNICE SRBIJE“.529) (6.594.579.084 31.119.231 282.373 (18.084 Prenos dela revalorizacionih rezervi za rekonstrukciju lokomotiva (Napomena 5) Efektni odloženih poreza (Napomena 32(c)) Kursne razlike po osnovu preračuna učešća u kapitalu preduzeća u inostranstvu Ostale promene Gubitak tekuće godine Stanje na dan 31.131) (911.594. korigovano 248.221 10.442) (929.894 (911.576. BEOGRAD IZVEŠTAJ O PROMENAMA NA KAPITALU U periodu od 1.699 - - (240.ispravka grešaka (Napomena 3(c)) Stanje na dan 1. januara 2005.373. decembra 2004.837) 22.286 (18. godine Korekcija početnog stanja . godine.866.847 10.821) 248.179.579.847 (62.221 (27.189) (1.041) (88.562.442 - (929.425.094 127 462.665.030.179.805.529 6. godine U hiljadama dinara Revalorizacione rezerve Akumulirani gubitak Državni kapital Stanje na dan 248.214) 9. godine Ostali kapital Ukupno kapital 462.286 (282.221 22. decembra 2006. decembra 2006. decembra 2005.594.

776.543) (206.578.369) 4. i opreme Ostali finansijski plasmani (neto prilivi) Primljene kamate Primljene dividende Kupovina akcija i udela (neto odlivi) Kupovina nematerijalnih ulaganja.994.128 235.048 32.833 17. decembra 2006.694 (7.865 125.842) (2. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI Prodaja i primljeni avansi Ostali prilivi iz redovnog poslovanja Vanredne stavke Isplate dobavljačima i dati avansi Zarade.827.764 9. postrojenja.594.074.417 4.178. postrojenja i opreme Ostali finansijski plasmani (neto odlivi) Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA Neto priliv po osnovu dugoročnih i kratkoročnih kredita Ostale dugoročne i kratkoročne obaveze Neto odliv po osnovu dugoročnih i kratkoročnih kredita i ostalih obaveza Finansijski lizing Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja Neto (odliv)/priliv gotovine Gotovina na početku obračunskog perioda Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine Gotovina na kraju obračunskog perioda (Napomena 9) 9.904.905) (2.754 13.842) (670.636.894.558.975.136) 1.774) 1.012 538 (37.012 Napomene na stranama od 12 do 62 predstavljaju sastavni deo ovih finansijskih izveštaja. 11 .007) 1.825) 2.563.475) (305.107) 404.556) (2.695. BEOGRAD IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE U periodu od 1.604 (10.JP “ŽELEZNICE SRBIJE“.602 (378.618) 2005.208) 137.969.786 (169.994.669 5.358) (8.197) (721.052 (736. januara do 31.091) (64.206 (4. nekretnina.519) (554.425.063.230) (8.952 (8. nekretnina. godine U hiljadama dinara 2006. naknade zarada i ostali lični rashodi Plaćene kamate Plaćanja po osnovu ostalih javnih prihoda Neto (odliv)/priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA Prodaja nematerijalnih ulaganja.830.814 1.178.526) (973.392.142 6.056 382.659) 2.158 10. Korigovano 10.245 (122) (2.446.

Beograd prenelo na Vladu Republike Srbije. Odlukom o osnivanju Javnog preduzeća za upravljanje javnom železničkom infrastrukturom i obavljanje javnog prevoza u železničkom saobraćaju od 8. godine Rešenjem Agencije za privredne registre br. Preduzeće je osnivač sa 100% ili većinskim ulogom u kapitalu sledećih pravnih lica (Napomena 6): – Preduzeće za izgradnju železničkog čvora Beograd d. Preduzeće je osnovano radi obavljanja delatnosti javnog prevoza putnika i robe i održavanje železničkih voznih sredstava. Beograd (u daljem tekstu “Preduzeće”) osnovala je Vlada Republike Srbije. Sedište Preduzeća je Beogradu. Beograd. Preduzeće posluje sredstvima u državnoj svojini i nad istim ne može biti pokrenut postupak stečaja.o. ulica Nemanjina broj 6.. decembra 2004.o. Beograd – sa 53.. Ugovorom o prenosu osnivačkih prava. Javno preduzeće “Železnice Srbije“ je počelo sa radom danom registracije u registar privrednih subjekata 17. U skladu sa Odlukom o izmenama i dopunama odluke o osnivanju Javnog preduzeća za upravljanje javnom železničkom infrastrukturom i obavljanje javnog prevoza u železničkom saobraćaju (“Službeni glasnik Republike Srbije“.. CIP d. BEOGRAD NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE Za 2006. Teritorijalna organizacija obuhvata tri geografska područja: Vojvodinu.o. obaveze. Želkomerc d. Radi efikasnijeg i racionalnijeg obavljanja delatnosti u Preduzeću postoje sledeći organizacioni delovi: – Direkcija za infrastrukturu u kojoj se obavlja upravljanje javnom železničkom infrastukturom. osim ukoliko nije drugačije naznačeno 1. OSNIVANJE I DELATNOST Javno preduzeće “Železnice Srbije“. koja su u državnoj svojini. Preduzeće je u toku 2006. godinu Iznosi su iskazani u hiljadama dinara. Požega. Beograd i Zaštitna radionica d.90%. 19/2005) sredstva za obavljanje i rad Preduzeća.. Beograd. u okviru kojih se poslovanje sektora obavlja preko sekcija.. U kapitalu preduzeća Livnica a. celokupni udeo i osnivačka prava u preduzeću Pron-Invest d. sredstva. Preduzeće ima značajao učešće od 33.o. jula 2004. Preduzeće nije u mogućnosti da koristi osnovna sredstva locirana na teritoriji Kosova i Metohije (videti Napomenu 5).o. Centralnu Srbiju i Kosovo i Metohiju.o. u skladu sa Zakonom o železnici. upravljanja javnom železničkom infrastrukturom i drugih delatnosti po klasifikaciji.93% učešća u kapitalu. Beograd – sa 100% učešća u kapitalu.o. 21754/2005. dokumentaciju i predmete u vršenju javnih ovlašćenja Javnog železničkog transportnog preduzeća “Beograd“. zaposlene.o..JP “ŽELEZNICE SRBIJE“.o. Preduzeće posluje pod nazivom Javno preduzeće “Železnice Srbije“.o.d. godine. Beograd. 12 . br. čine sredstva kojima posluje Javno železničko transportno preduzeće. godine. br. godine.o. i – Direkcija za prevoz u kojoj se obavlja javni prevoz putnika i robe i održavanje železničkih voznih sredstava. i – Železnički integralni transport d. maja 2005.o. utvrđena bilansom stanja na dan 31. Javno preduzeće “Železnice Srbije“ preuzelo je sva prava. 38/91). osnovanog Zakonom o železnici (“Službeni glasnik Republike Srbije“.

1. Rukovodstvo Preduzeća procenjuje uticaj promena u MRS. • Određeni finansijski instrumenti su vrednovani na osnovu metode amortizovane vrednosti korišćenjem ugovorene kamatne stope. Rešenjem Ministra finansija Republike Srbije (broj 011-00-738-2003-01. OSNIVANJE I DELATNOST (Nastavak) Matični broj Preduzeća je 20038284. br. Na dan 31. od 30. koji propisuje Međunarodne računovodstvene standarde. decembra 2006. godinu Iznosi su iskazani u hiljadama dinara. novi MSFI i tumačenja standarda. 5 od 18.271 radnika).857 zaposlenih (31. odnosno MSFI: • Finansijski izveštaji Preduzeća su prikazani u formatu propisanim Pravilnikom o sadržini i formi obrazaca finansijskih izveštaja za privredna društva. decembra 2006. godine. br. decembra 2003. 2. januara 2006. druga pravna lica i preduzetnike (Službeni glasnik Republike Srbije.JP “ŽELEZNICE SRBIJE“. 114 od 22. decembar 2005. Stoga. koji su stupili na snagu počev od 1. godine). 13 . decembra 2002. odnosno Međunarodne standarde finansijskog izveštavanja (“MRS/MSFI”) kao osnovu za sastavljanje i prezentaciju finansijskih izveštaja. zamene važećih MRS-a novim. Poreski identifikacioni broj Preduzeća je 103859991. Navedena politika odstupa od zahteva MRS 39 “Finansijski instrumenti: Priznavanje i merenje“ koji podrazumeva vrednovanje kredita i potraživanja. osim ukoliko nije drugačije naznačeno 1. godine. novih MSFI i tumačenja standarda (IFRIC) na finansijske izveštaje. 46 od 2. Računovodstveni propisi Republike Srbije i računovodstvene politike primenjene u sastavljanju i obelodanjivanju ovih finansijskih izveštaja odstupaju od sledećih zahteva MRS. • U Republici Srbiji ne postoji dovoljno tržišno iskustvo. finansijskih sredstava koja se drže do dospeća i finansijskih obaveza po amortizovanoj vrednosti korišćenjem metode efektivne kamatne stope. godine: 22. godine) utvrđeni su i objavljeni Okvir i MRS koji su bili u primeni na dan 31. PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA Osnove za sastavljanje i prikazivanje finansijskih izveštaja i računovodstveni metod Priloženi finansijski izveštaji su sastavljeni u skladu sa važećim propisima u Republici Srbiji zasnovanim na Zakonu o računovodstvu i reviziji (Službeni glasnik Republike Srbije. juna 2006. godine. kako to zahtevaju MRS 32 “Finansijski instrumenti: Obelodanjivanje i prikazivanje“ i MRS 39 “Finansijski instrumenti: Priznavanje i merenje“. 2. godine). godine i na kome se zasnivaju i prethodni i novi Zakon o računovodstvu i reviziji. Izmene i dopune postojećih MRS-a. br. niti materijalno značajan uticaj na finansijske izveštaje Preduzeća u periodu početne primene. BEOGRAD NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE Za 2006. koji u pojedinim delovima odstupa od načina prikazivanja određenih bilansnih pozicija kako to predviđa MRS 1 “Prikazivanje finansijskih izveštaja”. Preduzeće je imalo je 20. kao ni stabilnost kod prometa finansijskim instrumentima niti su zvanične tržišne informacije raspoložive. kao i primena novih tumačenja koja su stupila na snagu u toku 2006. januara 2007. poštenu (fer) vrednost nije moguće pouzdano utvrditi u uslovima nepostojanja aktivnog tržišta. zadruge. godine i Službeni glasnik Republike Srbije. nisu imali za rezultat značajnije promene računovodstvenih politika Preduzeća.

kao i prihoda i rashoda za posmatrani period.2. a koje se tiču iskazanih iznosa sredstava i obaveza i obelodanjivanja potencijalnih sredstava i obaveza na dan bilansa stanja. Preduzeće je u sastavljanju ovih finansijskih izveštaja primenilo računovodstvene politike obelodanjene u Napomeni 2. a kada korekcije postanu neophodne. Sadržinu godišnjeg računa. Dinar (“RSD“) predstavlja funkcionalnu i izveštajnu valutu Preduzeća. promene na kapitalu i novčane tokove Preduzeća bez uključivanja zavisnih društava. BEOGRAD NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE Za 2006. 14 . osim ukoliko nije drugačije navedeno. rukovodstvo Preduzeća ne izražava eksplicitnu i bezrezervnu izjavu o usaglašenosti finansijskih izveštaja sa MSFI. izveštaj o promenama na kapitalu. prema propisima o računovodstvu Republike Srbije čine bilans stanja. rezultate poslovanja. Shodno navedenom. obaveze. iskazuju se u bilansu uspeha za periode u kojima su postale poznate.JP “ŽELEZNICE SRBIJE“. Iznosi u finansijskim izveštajima iskazani su u hiljadama dinara. godinu Iznosi su iskazani u hiljadama dinara. utvrđivanje rezervisanja za sudske sporove i priznavanje odloženih poreskih sredstava. Najznačajnije procene odnose se na utvrđivanje obezvređenja nefinansijske imovine. Priloženi finansijski izveštaji Preduzeća sastavljeni su u skladu sa konceptom istorijskog troška. koje su zasnovane na važećim računovodstvenim i poreskim propisima Republike Srbije. koji se pripremaju i predaju u skladu sa relevantnim računovodstvenim propisima Republike Srbije.1. Priloženi finansijski izveštaji uključuju potraživanja. Procene se razmatraju periodično.. bilans uspeha. Stvarni rezultati mogu se razlikovati od navedenih procena. Sve transakcije koje se obavljaju u valutama koje nisu funkcionalna valuta. tretiraju se kao transakcije u stranim valutama. koji se primenjuju na periode prikazane u priloženim finansijskim izveštajima. PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA (Nastavak) Osnove za sastavljanje i prikazivanje finansijskih izveštaja i računovodstveni metod (Nastavak) I pored toga što mnoge od ovih promena nisu primenljive na poslovanje Preduzeća. Korišćenje procenjivanja Sastavljanje i prezentacija finansijskih izveštaja zahteva vršenje određenih procena i korišćenje razumnih pretpostavki od strane rukovodstva Preduzeća. osim ukoliko nije drugačije naznačeno 2. Ove procene i pretpostavke su zasnovane na informacijama raspoloživim na dan sastavljanja finansijskih izveštaja. potraživanja i dugoročnih finansijskih plasmana. izveštaj o tokovima gotovine i napomene uz finansijske izveštaje. 2. Preduzeće sastavlja i konsolidovane finansijske izveštaje. 2. godinu se ne mogu tretirati kao finansijski izveštaji sastavljeni u saglasnosti sa MSFI. osim vučnih vozila koja su vrednovana po fer vrednosti i načelom stalnosti poslovanja pravnog lica. priloženi finansijski izveštaji za 2006.

osim ukoliko nije drugačije naznačeno 2. zadruge. godine) priznata je kao verovatna nabavna vrednost na taj dan u skladu sa MSFI 1 “Prva primena Međunarodnih standarda finansijskog izveštavanja“. kao što je obelodanjeno u Napomeni 3. januar 2004. umanjenoj za akumuliranu ispravku vrednosti. godine. godinu koji su bili predmet revizije. izuzev za vučna vozila za koja je utvrđena tržišna (fer) vrednost.JP “ŽELEZNICE SRBIJE“. januara 2004. dok su pozitivni efekti procene vučnih vozila knjiženi u korist revalorizacionih rezervi. postrojenja i opreme na dan 31. u cilju usaglašavanja sa prezentacijom podataka za tekući period. godina). BEOGRAD NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE Za 2006. Materijalno značajnom greškom. decembra 2003. godine (1.3. postrojenja i opreme je izvršena do 31.5 Nekretnine. Investicione nekretinine. 2. 15 . umanjenoj za kumuliranu ispravku vrednosti. decembra 2003. godinu. Procena dela opreme (vučna vozila) izvršena je sa stanjem na dan 1. iskazane su po nabavnoj vrednosti. Iznosi usklađivanja koji se odnose na periode koji prethode onim periodima koji su obuhvaćeni uporednim informacijama u priloženim finansijskim izveštajima. smatra se pojedinačna vrednost po dokumentu veća od 2 miliona dinara. promene računovodstvenih procena i greške“. U skladu sa MRS 8 “Računovodstvene politike. godinu Iznosi su iskazani u hiljadama dinara. primenom zvanično objavljenih koeficijenata revalorizacije na prvobitnu nabavnu ili revalorizovanu vrednost i ispravku vrednosti. Revalorizovana vrednost nekretnina. Nakon početnog priznavanja. 2. nematerijalna ulaganja se vrednuju po nabavnoj vrednosti umanjenoj za ukupnu amortizaciju i gubitke zbog obezvređenja. u skladu sa Pravilnikom o kontnom okviru i sadržini računa u kontnom okviru za privredna društva. Preduzeće je izvršilo usklađivanje navedenih uporednih podataka za efekte korekcije materijalno značajnih grešaka iz ranijeg perioda. Procena je evidentirana svođenjem neotpisane vrednosti na fer vrednost.4 Nematerijalna ulaganja Nematerijalna ulaganja se početno vrednuju po nabavnoj vrednosti ili ceni koštanja. godine iskazani po revalorizovanoj nabavnoj vrednosti. godine od strane komisije formirane u Preduzeću. Preduzeće je naknadno utvrđene rashode i prihode iz ranijih godina koji nisu materijalno značajni evidentiralo u tekućoj godini u okviru neto gubitka poslovanja koje se obustavlja (videti Napomenu 30). Pored toga. decembra 2006. u skladu sa Pravilnikom o računovodstvu Preduzeća. koje čine građevinski objekti dati u zakup. Preduzeće je izvršilo određene reklasifikacije podataka prezentiranih u finansijskim izveštajima za 2005. PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA (Nastavak) Uporedni podaci Uporedne podatke čine finansijski izveštaji Preduzeća za 2005. Nematerijalna ulaganja se otpisuju putem proporcionalne stope amortizacije u roku od 5 godina. postrojenja i oprema Nekretnine. osim ulaganja čije je vreme utvrđeno ugovorom. prikazani su kao korekcija akumuliranog gubitka na početku najranije prikazanog perioda (2005. Revalorizacija nekretnina. postrojenja i oprema su na dan 31. Negativan efekat procene vučnih vozila knjižen je na teret gubitka iz ranijih godina. Evidentiranje procene je izvršeno isknjižavanjem prethodne ispravke vrednosti i svođenjem nabavne vrednosti na procenjenu vrednost. druga pravna lica i preduzetnike 2.

Amortizacija sredstava se obračunava primenom proporcionalnih stopa amortizacije koje Preduzeće utvrđuje na osnovu procenjenog korisnog veka upotrebe sredstava. 2. Vek trajanja u godinama Građevinski objekti Skretničke brave Vučna vozila Vagoni Drumska vozila Ostala oprema za železnički saobraćaj Računari i računarska oprema Kancelarijski nameštaj Ostala oprema 20 – 100 5 15 – 100 20 – 40 8 – 15 9 – 10 5 8 – 10 10 Stopa amortizacije 1% – 5% 20. odnosno do 31. postrojenja i opreme Preduzeća izvršena je sa stanjem na dan 31. postojenja i opreme i nematerijalnih ulaganja knjiže se u korist ostalih prihoda. decembra 2000. Nabavke nekretnina. niti je to učinjeno naknadno. koju čini vrednost fakture dobavljača uvećana za zavisne troškove nabavke i troškove dovođenja sredstva u stanje funkcionalne pripravnosti.JP “ŽELEZNICE SRBIJE“. rukovodstvo Preduzeća analizira vrednosti po kojima su prikazana nematerijalna i materijalna imovina Preduzeća.5. postojenja i opreme i nematerijalnih ulaganja terete ostale rashode u bilansu uspeha. postojeća vrednost tog sredstva se umanjuje do visine nadoknadive vrednosti. godine.7% – 12. postrojenja i opreme u toku godine evidentirane su po nabavnoj vrednosti. uvrđena je tako što je procenjena vrednost sredstava revalorizovana za period od dana procene do 31. godine. Saglasno usvojenoj računovodstvenoj politici. na dan bilansa stanja. na teret rashoda saglasno MRS 36 “Obezvređenje sredstava“. Naknadni izdaci za sredstva koja imaju značaj rekonstrukcije. postrojenja i opreme koja je evidentirana. koju predstavlja vrednost veća od neto prodajne vrednosti i vrednosti u upotrebi.5% 10% – 11% 20. vrednost nekretnina. uvećavaju nabavnu vrednost istog. adaptacije. Ukoliko postoji indikacija da je neko sredstvo obezvređeno. nadoknadiv iznos te imovine se procenjuje kako bi se utvrdio iznos obezvređenja. PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA (Nastavak) Nekretnine. Dobici od prodaje nekretnina. godine. Gubitak zbog obezvređenja se priznaje u iznosu razlike.5% 10. postrojenja i oprema (Nastavak) Procena vrednosti nekretnina. Ukoliko je nadoknadivi iznos nekog sredstva procenjen kao niži od vrednosti po kojoj je to sredstvo prikazano. Amortizacija za navedeni trogodišnji period nije obračunata prilikom evidentiranja efekata procene. Gubici po osnovu prodaje ili rashodovanja nekretnina. BEOGRAD NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE Za 2006. godine. modernizacije i dogradnje. na nabavnu vrednost.00% 1% – 6.5% – 5% 6. Tom prilikom.00% 16 . a efekti iste evidentirani su u poslovnim knjigama Preduzeća pod 31. decembra 2006.00% 10% – 12. decembrom 2000. Amortizacija sredstava aktiviranih u toku godine se obračunava počev od narednog meseca od datuma nabavke. Troškovi tekućeg održavanja i opravki predstavljaju rashod perioda u kome su nastali.7% 2. osim ukoliko nije drugačije naznačeno 2. godinu Iznosi su iskazani u hiljadama dinara. decembra 1997.

u zavisnosti koja je niža. Zalihe Zalihe Preduzeća obuhvataju zalihe materijala. što rezultira u odloženim porezima (videti Napomenu 32(c)). umanjena za troškove prodaje. što se dešava kada su prava korišćenja instrumenata realizovana. PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA (Nastavak) Nekretnine. plin i drugo.JP “ŽELEZNICE SRBIJE“. Zalihe se vrednuju po nabavnoj vrednosti ili po ceni koštanja. dizel lokomotive. odnosno neto prodajnoj vrednosti. nekretnina. Popusti. benzin. osim ukoliko nije drugačije naznačeno 2. Obračunati trošak amortizacije priznaje se kao rashod perioda u kome je nastao. Nabavnu vrednost ili cenu koštanja čine svi troškovi nabavke i drugi nastali troškovi neophodni za dovođenje zaliha na njihovo sadašnje mesto i stanje. od momenta kada je Preduzeće ugovornim odredbama vezano za instrument. građevinski materijal. 2. godinu za svrhe finansijskog izveštavanja različite su od stopa amortizacije koje su propisane i priznaju se u poreskom bilansu Preduzeća za svrhe utvrđivanja oporezive dobiti.7. Zalihe rezervnih delova prilagođene su vrsti delatnosti i obuhvataju: rezervne delove za elektovozove. Obračun izlaza zaliha se evidentira po prosečnoj nabavnoj ceni. naftu. godinu Iznosi su iskazani u hiljadama dinara.5. rezervnih delova. 17 . električne lokomotive i železnička putnička kola i signalno sigurnosne uređaje i drugo. BEOGRAD NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE Za 2006. Neto prodajna vrednost zaliha je vrednost po kojoj se zalihe mogu prodati na tržištu u normalnim uslovima poslovanja. ugalj. istekla. rabati i druge slične stavke se oduzimaju pri utvrđenim troškovima nabavke. 2. Finansijska sredstva prestaju da se priznaju kada Preduzeće izgubi kontrolu nad ugovorenim pravima nad tim instrumentima. Godišnje stope amortizacije koje je Preduzeće primenilo pri obračunu amortizacije nematerijalnih ulaganja. 2. Zalihe materijala obuhvataju zalihe materijala za gornji i donji stroj pruge. Obračun amortizacije za poreske svrhe izvršen je u skladu sa Zakonom o porezu na dobit preduzeća i Pravilnikom o načinu razvrstavanja stalnih sredstava po grupama i načinu utvrđivanja amortizacije za poreske svrhe. alata i inventara i materijal na putu. Obračun amortizacije se ne vrši za osnovna sredstva u pripremi. postrojenja i opreme po godišnjem računu za 2006. Finansijski instrumenti Finansijska sredstva i obaveze se evidentiraju u bilansu stanja Preduzeća. elekro-materijal. napuštena ili ustupljena.6. Finansijska obaveza prestaje da se priznaje kada Preduzeće ispuni obavezu ili kada je obaveza plaćanja predviđena ugovorom ukinuta ili istekla. postrojenja i oprema (Nastavak) Obavezi otpisivanja ne podleže donji stroj železničkih pruga.

Preduzeće vrši procenu izvesnosti naplate svojih potraživanja. 2. 2. Finansijske obaveze obuhvataju obaveze po osnovu kratkoročnih i dugoročnih kredita odobrenih od strane domaćih i stranih banaka i finansijskih institucija. Pri početnom priznavanju. Potraživanja Potraživanja po osnovu prodaje obuhvataju potraživanja od kupaca zavisnih i povezanih preduzeća i ostalih kupaca u zemlji i inostranstvu po osnovu prodaje roba i usluga. Učešća u kapitalu pravnih lica u inostranstvu su prikazana po vrednosti ulaganja preračunatoj u dinare po srednjem kursu važećem na datum bilansa stanja. Finansijske obaveze Instrumenti finansijskih obaveza su klasifikovani u skladu sa suštinom ugovornih odredbi. a direktno samo ako je nemogućnost naplate izvesna i dokumentovana. kao i Evropskog društva za finansiranje nabavki prevoznih sredstava. Učešće u zajednički kontrolisanom subjektu obuhvata se primenom metode proporcionalne konsolidacije. potraživanja od kupaca se vrednuju u iznosu prodajne vrednosti usluge i robe umanjenom za ugovoreni iznos popusta i rabata. Dugoročni finansijski plasmani Dugoročni finansijski plasmani obuhvataju učešća u kapitalu zavisnih i povezanih preduzeća. uz potrebu izveštajne forme odvojenog prikazivanja pozicija.7. Ulaganja u zavisna i pridružena preduzeća evidentiraju se po nabavnoj vrednosti. Procena izvesnosti naplate vrši se za svako potraživanje posebno.JP “ŽELEZNICE SRBIJE“.1.3. od njihovog nastanka do trenutka naplate ili otpisa i vrednosno usklađivanje potraživanja za koje postoje objektivne teškoće u naplati. Potraživanje se indirektno otpisuje na teret rashoda poslovanja. zajednička ulaganja i ostale dugoročne plasmane. BEOGRAD NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE Za 2006. Ukoliko postoje indicije da je na datum bilansa stanja vrednost učešća u kapitalu obezvređena.7. Efekti promene ovih ulaganja priznaju se direktno u korist kapitala odnosno revalorizacionih rezervi. PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA (Nastavak) Finansijski instrumenti (Nastavak) 2. godinu Iznosi su iskazani u hiljadama dinara. i uvećanom za obračunati porez. učešća u kapitalu drugih pravnih lica. Ministarstva finansija Republike Srbije i Republičke direkcije za puteve. Zajedničko ulaganje je ugovorni sporazum dveju ili više strana o obavljanju poslovnih aktivnosti pod zajedničkom kontrolom. vrši se procena nadoknadive vrednosti istih. 18 . Učešća u kapitalu drugih pravnih lica iskazana su po nabavnoj vrednosti umanjenoj za ispravku vrednosti. umanjenu za procenjenju ispravku vrednosti po osnovu obezvređenja plasmana. 2. osim ukoliko nije drugačije naznačeno 2.7.2. Ostali dugoročni finansijski plasmani se odnose na dugoročne stambene kredite zaposlenima koji su na dan bilansa stanja iskazani u vrednosti neotplaćene glavnice.7.

Obaveze po osnovu finansijskog lizinga su denominovane u EUR. Sve ostale obaveze se klasifikuju kao dugoročne. a evidentiraju se po osnovu saldacionih obračuna dobijenih od Zajednice jugoslovenskih železnica.10. Finansijske obaveze (Nastavak) Obaveze po osnovu kredita se inicijalno priznaju u iznosima primljenih sredstava (nominalnoj vrednosti). Sredstva uzeta pod finansijski lizing se priznaju u bilansu stanja Preduzeća po sadašnjoj vrednosti minimalnih rata lizinga utvrđenih na početku perioda lizinga. Obaveze iz poslovanja Obaveze prema dobavljačima i ostale obaveze iz poslovanja vrednuju se po nominalnoj vrednosti. Poslovni prihodi Poslovni prihodi obuhvataju: prihode od prodaje robe. Na dan bilansa stanja obaveza za lizing je iskazana po sadašnjoj vrednosti minimalnih lizing plaćanja. Beograd.JP “ŽELEZNICE SRBIJE“. 2. Odgovarajuća obaveza prema davaocu lizinga se uključuje u bilans stanja kao obaveza po finansijskom lizingu. Obaveza je tekuća ukoliko se očekuje da bude izmirena u redovnom toku poslovnog ciklusa Preduzeća. Gotovinski ekvivalenti i gotovina U izveštaju o tokovima gotovine. 2. uz finansijske izveštaje. odnosno koja dospeva u periodu do 12 meseci nakon datuma bilansa stanja. PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA (Nastavak) Finansijski instrumenti (Nastavak) 2. dinarski depoziti i izdvojena novčana sredstva. proizvoda i usluga pravnim licima u zemlji i inostranstvu.8. gotovina u blagajni. BEOGRAD NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE Za 2006. pod gotovinskim ekvivalentima i gotovinom podrazumevaju se dinarska i devizna sredstva na računima kod banaka. Efekti promene visine rate usled promena u kursu EUR se evidentiraju u korist/na teret bilansa uspeha.9. osim ukoliko nije drugačije naznačeno 2.7. 2. Obaveze po osnovu kredita su naknadno vrednovane po amortizovanoj vrednosti. prihode od pružanja usluga putničkog i robnog saobraćaja u unutrašnjem i međunarodnom saobraćaju.7. 19 .4.7. u kojima se vrši preraspodela između Železnica Srbije i Željeznica Crne Gore. primenom odgovarajućih stopa amortizacije u periodu kraćem od perioda lizinga i korisnog veka upotrebe sredstva. Kapitalizovana sredstva evidentirana u aktivi se amortizuju u skladu sa politikom iznetom u Napomeni 2. korišćenjem ugovorene kamatne stope. u slučaju kada se svi značajni rizici i koristi koji proizilaze iz vlasništva nad predmetom lizinga transferišu na primaoca lizinga.5. 2.3. Prihodi od pružanja usluga prevoza putnika i robe (transportni prihodi) utvrđuju se na osnovu kontokorentnih obračuna sa železničkim ino upravama. godinu Iznosi su iskazani u hiljadama dinara. Lizing Lizing se klasifikuje kao finansijski. 2.

osim ukoliko nije drugačije naznačeno 2. a za međunarodni saobraćaj u mesecu koji sledi kao treći iza meseca transporta. 2. godinu Iznosi su iskazani u hiljadama dinara.10. PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA (Nastavak) 2.11. Kamate nastale po osnovu obaveza po kreditima i obaveza iz poslovnih odnosa iskazuju se u bilansu uspeha u okviru finansijskih rashoda u obračunskom periodu u kome su nastale. Prihodi i rashodi od kamata Kamate nastale po osnovu plasmana i potraživanja iz poslovnih odnosa iskazuju se u okvirufinansijskih prihoda u obračunskom periodu u kome su nastale. druge proizvodne usluge i ostale poslovne rashode. Kamate koje dospevaju u budućim obračunskim periodima se odlažu preko računa razgraničenja. Državna davanja u vidu nenovčanih sredstava (zemljište. na računu pasivnih vremenskih razgraničenja i priznaju se kao prihod u bilansu uspeha. Preduzeće vrši procenu transportnih prihoda i rashoda za međunarodni saobraćaj za period za koji nije dobijen saldacioni obračun (videti Napomenu 20). amortizaciju. troškove zarada i naknada zarada.12. i to u visini odgovarajućeg iznosa amortizacije sredstava (Napomena 21). 2. Saldacioni obračun se izrađuje i dostavlja Preduzeću za unutrašnji saobraćaj u mesecu posle meseca u kome je obavljen transport. nekretnine i oprema) evidentiraju se kao odloženi prihod po procenjenoj poštenoj vrednosti i priznaju u prihode na sistematskoj i proporcionalnoj osnovi tokom upotrebnog veka sredstava (sa troškovima amortizacije obračunskog perioda). Poslovni rashodi Poslovni rashodi obuhvataju sve troškove nastale u vezi sa ostvarenim poslovnim prihodima i odnose se na: troškove materijala. obračunavanju i saldiranju transportnih prihoda. tokom upotrebnog veka trajanja sredstava. 20 . po principu sučeljavanja prihoda od državnog davanja i rashoda koji se nadoknađuju iz državnog davanja. Poslovni prihodi (Nastavak) Saldacioni obračun potraživanja/transportnih prihoda i obaveza/transportnih rashoda u unutrašnjem i međunarodnom saobraćaju priprema Zajednica jugoslovenskih železnica na osnovu Uputstva o utvrđivanju i razdvajanju. 2. BEOGRAD NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE Za 2006.JP “ŽELEZNICE SRBIJE“. transportne usluge koje obuhvataju rashode od pružanja usluga prevoza putnika i robe u unutrašnjem i međunarodnom saobraćaju.13. Državna davanja Državna davanja vezana za pokriće rashoda koji će nastati u narednom periodu. priznaju se kao odloženi prihod. energije i goriva.

JP “ŽELEZNICE SRBIJE“, BEOGRAD NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE Za 2006. godinu Iznosi su iskazani u hiljadama dinara, osim ukoliko nije drugačije naznačeno

2.

PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA (Nastavak)

2.14. Preračun stranih valuta i računovodstveni tretman kursnih razlika Stavke uključene u finansijske izveštaje Preduzeća odmeravaju se korišćenjem valute primarnog privrednog okruženja u kome Preduzeće posluje (funkcionalna valuta). Kao što je izneto u Napomeni 2.1., finansijski izveštaji prikazuju se u hiljadama dinara (RSD), koji predstavlja funkcionalnu i izveštajnu valutu Preduzeća. Poslovne promene nastale u stranoj valuti su preračunate u dinare po srednjem kursu utvrđenom na međubankarskom tržištu deviza, koji je važio na dan poslovne promene. Sva sredstva i obaveze u stranim sredstvima plaćanja se na dan bilansa stanja preračunavaju u njihovu dinarsku protivvrednost primenom zvaničnog deviznog kursa Narodne banke Srbije važećim na taj dan (Napomena 37). Pozitivne i negativne kursne razlike nastale preračunom sredstava i obaveza iskazanih u stranim sredstvima plaćanja i preračunom transakcija u toku godine evidentiraju se u bilansu uspeha, kao finansijski prihodi, odnosno finansijski rashodi, izuzev kursnih razlika nastalih po osnovu preračuna učešća u kapitalu pravnih lica u inostranstvu, koje se evidentiraju u korist/na teret revalorizacionih rezervi. 2.15. Rezervisanja, potencijalne obaveze i potencijalna sredstva Rezervisanja se priznaju kada Preduzeće ima zakonsku ili ugovorenu obavezu nastalu kao rezultat prošlog događaja, ako je verovatno da će izmirenje te obaveze dovesti do odliva resursa i ako se može pouzdano proceniti iznos date obaveze. Rezervisanja za sudske sporove formiraju se u iznosu koji odgovara najboljoj proceni rukovodstva Preduzeća u pogledu izdataka koji će nastati da se takve obaveze izmire (Napomena 12). Potencijalne obaveze se ne priznaju u finansijskim izveštajima. Potencijalne obaveze se obelodanjuju u napomenama uz finansijske izveštaje, osim ako je verovatnoća odliva resursa koji sadrže ekonomske koristi veoma mala. Preduzeće ne priznaje potencijalna sredstva u finansijskim izveštajima. Potencijalna sredstva se obelodanjuju u napomenama uz finansijske izveštaje, ukoliko je priliv ekonomskih koristi verovatan. 2.16. Naknade zaposlenima (a) Porezi i doprinosi za obavezno socijalno osiguranje U skladu sa propisima koji se primenjuju u Republici Srbiji, Preduzeće je obavezno da uplaćuje doprinose raznim državnim fondovima za socijalnu zaštitu. Ove obaveze uključuju doprinose na teret zaposlenih i na teret poslodavca u iznosima koji se obračunavaju primenom zakonom propisanih stopa. Preduzeće ima zakonsku obavezu da izvrši obustavu obračunatih doprinosa iz bruto zarada zaposlenih i da za njihov račun izvrši prenos obustavljenih sredstava u korist odgovarajućih državnih fondova. Doprinosi na teret zaposlenih i na teret poslodavca knjiže se na teret troškova u periodu na koji se odnose.

21

JP “ŽELEZNICE SRBIJE“, BEOGRAD NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE Za 2006. godinu Iznosi su iskazani u hiljadama dinara, osim ukoliko nije drugačije naznačeno

2.

PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA (Nastavak)

2.16. Naknade zaposlenima (Nastavak) (b) Obaveze po osnovu otpremnina i jubilarnih nagrada U skladu sa Pojedinačnim kolektivnim ugovorom, Preduzeće je u obavezi da isplati otpremnine prilikom odlaska u penziju u visini 3 prosečne mesečne bruto zarade ostvarene u Republici Srbiji, prema poslednjem objavljenom podatku republičkog organa nadležnog za statistiku, kao i mogućnost isplate jubilarnih nagrada u visini od jedne do 4 prosečne mesečne zarade po zaposlenom zavisno od broja navršenih godina neprekidnog rada u Preduzeću gde se jubilarne nagrade isplaćuju za navršenih 10, 20, 30, i 40 godina. Preduzeće otpremnine izmiruje na teret tekućih rashoda (Napomena 23). Preduzeće nije obračunalo sadašnju vrednost očekivanih budućih isplata po osnovu otpremnina za odlazak u penziju nakon ispunjenih uslova i shodno tome priloženi finansijski izveštaji ne sadrže dugoročna rezervisanja po navedenom osnovu. Vlada Republike Srbije je u februaru 2005. godine usvojila Plan restruktuiranja Preduzeća. Plan restruktuiranja uključuje Program rešavanja viška zaposlenih sa značajnim otpuštanjem radnika koji imaju pravo na otpremnine. Sredstva za isplatu stimulativnih otpremnina se obezbeđuju od strane Vlade Republike Srbije u vidu subvencija. Preduzeće nema penzione fondove, niti opcije za isplate zaposlenima u vidu akcija i po tom osnovu nema identifikovane obaveze na dan 31. decembra 2006. godine. (c) Kratkoročna, plaćena odsustva Akumulirana plaćena odsustva mogu da se prenose i koriste u narednim periodima, ukoliko u tekućem periodu nisu iskorišćena u potpunosti. Očekivani troškovi plaćenih odsustava se priznaju u iznosu kumuliranih neiskorišćenih prava na dan bilansa, za koje se očekuje da će biti iskorišćeni u narednom periodu. Preduzeće nije ukalkulisalo obaveze po navedenom osnovu na dan bilansa stanja. U slučaju neakumuliranog plaćenog odsustva, obaveza ili trošak se ne priznaju do momenta kada se odsustvo iskoristi. 2.17. Porez na dobitak Tekući porez Porez na dobitak predstavlja iznos koji se obračunava i plaća u skladu sa odredbama Zakona o porezu na dobit preduzeća Republike Srbije. Tekući porez na dobitak predstavlja iznos obračunat primenom propisane poreske stope od 10% na osnovicu koju predstavlja oporezivi dobitak. Oporezivi dobitak se utvrđuje u poreskom bilansu kao dobitak pre oporezivanja iskazan u bilansu uspeha, nakon usklađivanja prihoda i rashoda na način propisan poreskim zakonodavstvom Republike Srbije. Iznos ovako utvrđenog poreza i iskazanog u poreskoj prijavi se umanjuje po osnovu poreskih kredita i poreskih podsticaja.

22

JP “ŽELEZNICE SRBIJE“, BEOGRAD NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE Za 2006. godinu Iznosi su iskazani u hiljadama dinara, osim ukoliko nije drugačije naznačeno

2.

PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA (Nastavak)

2.17. Porez na dobitak (Nastavak) Tekući porez (Nastavak) Zakon o porezu na dobit preduzeća Republike Srbije obvezniku koji izvrši ulaganja u osnovna sredstva priznaje pravo na poreski kredit u visini od 20% izvršenog ulaganja, s tim što poreski kredit ne može biti veći od 50% obračunatog poreza u godini u kojoj je izvršeno ulaganje. Neiskorišćeni deo poreskog kredita može se preneti na račun poreza na dobit iz budućih obračunskih perioda, ali ne duže od deset godina. Poreski propisi u Republici Srbiji ne dozvoljavaju da se poreski gubici iz tekućeg perioda iskoriste kao osnova za povraćaj poreza plaćenog u određenom prethodnom periodu. Međutim, gubici iz tekućeg perioda iskazani u poreskom bilansu, izuzev onih iz kojih proizilaze kapitalni gubici i dobici, mogu se iskoristiti za umanjenje dobiti utvrđene u poreskom bilansu budućih obračunskih perioda, ali ne duže od deset godina. Odloženi porez Odloženi poreski efekti obračunavaju se za sve privremene razlike između poreske osnove sredstava i obaveza i njihove knjigovodstvene vrednosti utvrđene u skladu sa propisima o računovodstvu Republike Srbije. Važeće poreske stope na dan bilansa stanja ili poreske stope koje su nakon tog dana stupile na snagu, koriste se za utvrđivanje odloženog poreza. Odložene poreske obaveze priznaju se u celini za sve oporezive privremene razlike. Odložena poreska sredstva priznaju se za sve odbitne privremene razlike, kao i po osnovu poreskih gubitaka i poreskih kredita koji se mogu preneti u naredne fiskalne periode do stepena do kojeg je izvesno da će postojati oporeziva dobit po osnovu koje se preneti poreski gubitak i poreski krediti mogu iskoristiti. Tekući i odloženi porezi priznaju se kao prihodi i rashodi i uključeni su u neto dobitak/gubitak perioda, izuzev odloženih poreza koji se mogu pripisati revalorizaciji opreme (lokomotiva), a koji se priznaju se direktno u kapitalu kao povećanje ili smanjenje revalorizacionih rezervi (Napomena 32(c)). 2.18. Pravična (fer) vrednost Poslovna politika Preduzeća je da obelodani informacije o pravičnoj (fer) vrednosti aktive i pasive za koju postoje zvanične tržišne informacije i kada se fer vrednost značajno razlikuje od knjigovodstvene vrednosti. U Republici Srbiji ne postoji dovoljno tržišnog iskustva, kao ni stabilnosti i likvidnosti kod kupovine i prodaje potraživanja i ostale finansijske aktive i pasive, pošto zvanične tržišne informacije nisu u svakom trenutku raspoložive. Stoga, fer vrednost nije moguće pouzdano utvrditi u odsustvu aktivnog tržišta. Rukovodstvo Preduzeća vrši procenu rizika i u slučajevima kada se oceni da vrednost po kojoj se imovina vodi u poslovnim knjigama neće biti realizovana vrši ispravku vrednosti. Po mišljenju rukovodstva Preduzeća, iznosi u priloženim finansijskim izveštajima odražavaju vrednost koja je u datim okolnostima najverodostojnija i najkorisnija za potrebe izveštavanja.

23

pravna lica se tretiraju kao povezana ukoliko jedno pravno lice ima mogućnost kontrolisanja drugog pravnog lica ili vrši značajan uticaj na finansijske i poslovne odluke drugog lica što je definisano u MRS 24 “Obelodanjivanje odnosa sa povezanim licima“.19. godinu Iznosi su iskazani u hiljadama dinara. 24 . koje možda nepovezana lica ne bi vršila i transakcije sa povezanim pravnim licima mogu se obavljati pod drugačijim uslovima i u drugačijim iznosima u odnosu na iste transakcije sa nepovezanim pravnim licima. PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA (Nastavak) 2. Kompleksni odnosi između Preduzeća i njegovih povezanih pravnih lica regulisani su na ugovornoj osnovi i po tržišnim uslovima. kao i transakcije u toku godine nastale sa povezanim pravnim licima posebno se obelodanjuju u napomenama uz finansijske izveštaje (Napomena 31).JP “ŽELEZNICE SRBIJE“. pažnja se usmerava na suštinu odnosa. Povezana pravna lica mogu ulaziti u transakcije. BEOGRAD NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE Za 2006. Preduzeće pruža veliki broj usluga povezanim pravnim licima i istovremeno je korisnik njihovih usluga. Obelodanjivanje odnosa sa povezanim pravnim licima Za svrhe ovih finansijskih izveštaja. Prilikom razmatranja mogućih vrsta odnosa između povezanih pravnih lica. a ne samo na pravnu formu. osim ukoliko nije drugačije naznačeno 2. Stanja potraživanja i obaveza na dan bilansa stanja.

561 8.789.181 2005.005) 1.913 21.699 36.102.554.326 1. Korigovano 55.720.562.361 UKUPNA AKTIVA Kapital Osnovni i ostali kapital Revalorizacione rezerve Akumulirani gubitak 249.466) (2.126 36.291 3.276 6.850 34.071 Dugoročna rezervisanja Dugoročne obaveze Dugoročni krediti Ostale dugoročne obaveze Kratkoročne obaveze Kratkoročne finansijske obaveze Obaveze iz poslovanja Ostale kratkoročne obaveze i pasivna vremenska razgraničenja Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost i ostalih javnih prihoda 31.825 3. postrojenja i oprema Dugoročni finansijski plasmani Obrtna imovina Zalihe Potraživanja Gotovinski ekvivalenti i gotovina Porez na dodatu vrednost i aktivna vremenska razgraničenja 55.178.793.792 1.611 443.711 3.932 30.686.305 10. godinu Iznosi su iskazani u hiljadama dinara.304 24.390. (a) KOREKCIJE POČETNOG STANJA Efekti korekcija na bilans stanja na dan 31.238.599 227.469.111.866.427) (2. godine 2005.012 480.410) 180.279 236.249.281 4.900 226.717 236.180.144) (228.056.499.469.599 227.332.100.361 - 31.273. Prethodno iskazano AKTIVA Stalna imovina Nematerijalna ulaganja Nekretnine.368 9. BEOGRAD NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE Za 2006.067.474 8.298.067.373.194.850 34.178.148.012 480.052 1.071 (2.686.JP “ŽELEZNICE SRBIJE“. decembra 2005.231 (79.087.373.855 3.705 8.307.305 10.890 236.225 1.285 4.418.231 (81.974.542 Korekcije (2.499.144) (4.542 465 UKUPNA PASIVA VANBILANSNA EVIDENCIJA 25 .087.466) 32.469.391 2.546 974.474 8.056.827 32.148.161.900 226.238.181 465 (4.285 4.211 236.304.837) 177.427) - 249.157 1.550.368 9.436. osim ukoliko nije drugačije naznačeno 3.827 30.560.

593.083.131. godine 2005.036 18.508) 887.427) POSLOVNI GUBITAK Finansijski prihodi Finansijski rashodi Ostali prihodi Ostali rashodi GUBITAK PRE OPOREZIVANJA POREZ NA DOBITAK NETO GUBITAK 26 .810) (8.250 (91.343 (3.427) (2.686.167) (1.598. naknada zarada i ostali lični rashodi Troškovi amortizacije i rezervisanja Ostali poslovni rashodi 8. godinu Iznosi su iskazani u hiljadama dinara.JP “ŽELEZNICE SRBIJE“.939) (15.211) (26.925) (3.009.686. Korigovano 8.214 9.205) (18.919.972) (7. BEOGRAD NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE Za 2006.774.776) (5. (b) KOREKCIJE POČETNOG STANJA (Nastavak) Efekti korekcija na bilans uspeha za godinu koja se završava 31.676.091.705) (10.838) (2.688.800.579.950.517.647.293) (129.892.777) (18.944. decembra 2005.120) (3.579.614) (4.609 (129.241.549.609 24.641 (91.905) (987.788.331) 303.605 9.705) (10.892.015) 680.444.083.036 18.542. Prethodno iskazano POSLOVNI PRIHODI Prihodi od prodaje Ostali poslovni prihodi POSLOVNI RASHODI Nabavna vrednost prodate robe Troškovi materijala Troškovi zarada.921.918) (25.778) 2005.205) Korekcije 24.131.778) (15. osim ukoliko nije drugačije naznačeno 3.943) (7.413) 887.684) 377.343 (4.925) (3.265) (7.961.282) (2.838) (987.268 (5.644.971.009.530 (7.293) (104.810) (8.598.262 (1.614) (4.

godine. januara 2005. osim ukoliko nije drugačije naznačeno 3.345) (911. januara 2005.260 (873. BEOGRAD NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE Za 2006.807) 95.131) (1. decembra 2004.665. korigovano (62.777) (92. Stanje na dan 31.JP “ŽELEZNICE SRBIJE“. (c) KOREKCIJE POČETNOG STANJA (Nastavak) Korekcija početnog stanja akumuliranog gubitka na dan 1.734) (38.403) (63. godinu Iznosi su iskazani u hiljadama dinara.576.534) 27 . godine U sledećoj tabeli dat je pregled izvršenih korekcija početnog stanja akumuliranog gubitka: U hiljadama dinara 2005. godine Korekcije početnog stanja za efekte grešaka: Korekcija na osnovnim sredstvima Korekcija na računima potraživanja za saldaciju i po osnovu kursnih razlika Korekcija po osnovu knjiženja obaveza za saldacioni obračun Ostale korekcije obaveza Naknadno utvrđene kamate po osnovu kredita finansiranih iz Pariskog kluba poverioca Ukupno sprovedene korekcije Stanje na dan 1.

godine – 31.324 48.583 11.660) 7.011 41.335 15.829 71. korigovano 12.174 47. godine Nabavke u toku godine Prenos sa nematerijalnih ulaganja u pripremi Stanje na dan 31.475 (1.558 (51. godine Amortizacija (Napomena 24) Stanje na dan 31. godine.611) 6. januara 2005.989 47. decembra 2005.815 51. postrojenja i opremu Prenos sa nematerijalnih ulaganja u pripremi Prenos sa avansa Stanje na dan 31.200 69.611) 13. godine Neotpisana vrednost na dan: – 31. osim ukoliko nije drugačije naznačeno 4.583 11.660 64.011 - - 4.611) 13.900 28 . decembra 2005.072 271 55.918 (1.064 4. godine Korekcija početnog stanja Amortizacija (Napomena 24) Stanje na dan 31.072 (872) (6.JP “ŽELEZNICE SRBIJE“.335 NABAVNA VREDNOST Stanje na dan 1. godine AKUMULIRANA ISPRAVKA VREDNOSTI Stanje na dan 1.053 26 245 41. BEOGRAD NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE Za 2006. godinu Iznosi su iskazani u hiljadama dinara. decembra 2006.335 15. januara 2005.611) 69. decembra 2006.918 (1.557 7.200) 26 26 Avansi za nematerijalna ulaganja 271 271 (26) 245 Ukupno 23. NEMATERIJALNA ULAGANJA Ostala nematerijalna ulaganja Nematerijalna ulaganja u pripremi 11. godine Korekcija početnog stanja Prenos sa nematerijalnih ulaganja na nekretnine.704 28.704 28.818 (872) (1. decembra 2006. decembra 2005.

326 29 .100 302. decembra 2005. godine Neotpisana vrednost na dan: .588) 23.441.617 (2.984 62.175 21.111 (6.213.687.995 210.691) 93.768.218.224.583) 1.279 (3.833.835 2.463) 2.920. NEKRETNINE.962 21.228.504 (8.JP “ŽELEZNICE SRBIJE“.689) 1.049) 19.075 (33.034) 72.972.900 (55.31.862 455 1.060. korigovano Ispravka greške Amortizacija (Napomena 24) Višak po popisu Prenos između kategorija Preneta amortizacija Prodaja.121) 28.749) 419.680.214.835 618. manjak i rashodovanje Stanje na dan 31.163 151.175.887 (7.658.393 (66.431 6.790 20.163 274.764) (7.768 28.249 79.938 (43.842.760.857.525 (20.212 19.663.228. manjak i rashodovanje Stanje na dan 31.017.424.111) (71. godine . BEOGRAD NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE Za 2006.540 362 1.926 898 4.888 (10.494) 277. januara 2005.768 28.936.456 (4. januara 2005.378.325 (7.060. godine.837 (370.813 5. decembra 2005.697.688) 198.394 (39.726) 52.144 219.144 426.641 (217.692) 424.060.212.285 64.213.431 (5.151) 8.574 85.848 6.975 455 20. decembra 2006.615 16.559 (18.321.768 (1.100 226.305) 126.247.228.567) 98.768 153.808. osim ukoliko nije drugačije naznačeno 5. decembra 2006.895 (3.680.295.100 618.533. godine Korekcija početnog stanja Amortizacija (Napomena 24) Prodaja.764 (1.841) 8.182.093.510 9.193.453) 2.079 - 21.553 370.432.765) 273.120.394) 210.287 - 114.693 44.995 757.494. godine Korekcija početnog stanja Nabavke u toku godine Prenos datog avansa Prenos sa sredstava u pripremi Viškovi po popisu (Napomena 28) Prodaja. decembra 2005.466) 273.481 (703.838 1.439) 120.572 (7.039 101. godine.397) 175 (54.847 (405.467.704.099) 2.339) 199.377.249) 77. manjak i rashodovanje Stanje na dan 31.31.620.062. korigovano Ispravka greške Nabavke u toku godine Viškovi po popisu Prenos između kategorija Ostala povećanja Prodaja.898.539 28.529 (135.700.750 - - 193.825 (39.183.675 44.100.422. godine AKUMULIRANA ISPRAVKA VREDNOSTI Stanje na dan 1. godine Korekcija početnog stanja (Napomena 3(a)) Stanje na dan 31.887 2.938 98.199. POSTROJENJA I OPREMA Investicione nekretnine Postrojenja.279.042.976 (2.547) 1.456 (1.544 23.521. oprema i ostala sredstva Avansi za osnovna sredstva Zemljište NABAVNA VREDNOST Stanje na dan 1.011. decembra 2006.484) (3.701) 248.432 (3. godinu Iznosi su iskazani u hiljadama dinara.151) 2.444 59.224. godine.151 (43. manjak i rashodovanje Stanje na dan 31.228.466) 424.975.971.835 23.520.748 28. decembra 2005.160) 618.835.039 62.033 (121. korigovano Nekretnine Sredstva u pripremi Ukupno 28.099) 676 2.

938.539 hiljada dinara. ova oprema predstavlja vlasništvo Eurofime. po kom osnovu su nastali gubici evedentirani na teret ostalih rashoda u iznosu od 282. dizel lokomotive i elektromotorni vozovi).218 hiljada dinara).337.919 hiljada dinara i otpisane vrednosti od 5.317 hiljade dinara (videti Napomene 28 i 29(a)).384.916 hiljada dinara i otpisane vrednosti od 2. drumskih vozila u iznosu nabavne vrednosti od 79. izvršen je prenos pripadajućeg dela revalorizacionih rezervi navedenih sredstava. decembra 2006. kao i vlasništvo Preduzeća nad istim je neizvestan.747 hiljade dinara.612 hiljada dinara).230 hiljada dinara). Smanjenje na opremi neotpisane vrednosti od 56.442 hiljade dinara (Napomena 29(a)). Preduzeće ne vrši obračun amortizacije istih od 2001. godine: 3. BEOGRAD NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE Za 2006.578.273. godine prodalo nekretnine. godini odnose se na rashodovanje lokomotiva u iznosu neotpisane vrednosti od 240. Zagreb.750 hiljada dinara).419 hiljada dinara. lokomotiva u iznosu nabavne vrednosti od 2.262. Status ovih sredstava.976 hiljada dinara (nabavna vrednost – 28. Preduzeće je u toku 2006. remont pruge ‘’Pančevački most – Ovča – Pančevo‘’ (2.270 hiljada dinara i otpisane vrednosti od 3. Nabavna vrednost potpuno otpisanih nekretnina. postrojenja i opreme (bez Kosova i Metohije) koja su u upotrebi iznosi 22. postrojenja i opremu. POSTROJENJA I OPREMA (Nastavak) Efektat korekcije početnog stanja osnovnih sredstava u iznosu od 2.299 hiljada dinara što je aktivirano u 2007.850 hiljada dinara odnosi se na prodaju teretnih vagona lociranih na teritoriji Srbije. decembar 2005.325 hiljada dinara). postrojenja i oprema – 21.466 hiljada dinara odnosi se na isknjižavanje stanova prodatih u prethodnim periodima.979 hiljada dinara).642 hiljade dinara.662. Neotpisana vrednost voznih sredstava (zatvorena teretna kola. godine iznose 4.172 hiljade dinara i otpisane vrednosti od 78. sanacija pruge ‘’Jajinci – Mala Krsna‘’ (1. NEKRETNINE. Bazel do konačnog izmirenja obaveza po kreditima (Napomena 13(a)).035 hiljada dinara.875. Shodno potpisanom ugovoru.594 hiljade dinara na dan 31. S obzirom da se navedena sredstva ne mogu koristiti. godine odnose se na prodaju teretnih vagona u iznosu nabavne vrednosti od 4. što je rezultiralo smanjenjem revalorizacionih rezervi i smanjenjem akumuliranog gubitka za 240.938. Prilikom rekonstrukcije četrnaest lokomotiva dobavljača “Rade Končar“. 30 . godine (građevinski objekti – 397. godinu Iznosi su iskazani u hiljadama dinara.442 hiljade dinara (videti Izveštaj o promenama na kapitalu). putnička kola.955.083. decembra 2006.963. ispravka vrednosti – 11. osim ukoliko nije drugačije naznačeno 5.306 hiljada dinara (31. Neotpisana vrednost navedenih sredstava na 31.017. decembra 2006. koja služe kao garancija za vraćanje kredita dobijenih na osnovu ugovora zaključenih između Eurofime.307 hiljada dinara i gubici u iznosu od 486. godine izvršilo rashodovanje postrojenja i opreme. godine iznosi 17.269 hiljada dinara). a knjigovodstveno evidentiranih kao oprema na Kosovu i Metohiji. Najznačajnije prodaje u 2006. kao i na prodaju 49 stanova zaposlenima u iznosu nabavne vrednosti od 32. Preduzeće je u toku 2006. izgradnja pruge ‘’Valjevo – Loznica‘’ (2.774.245 hiljada dinara. Preduzeće poseduje osnovna sredstva koja su locirana na teritoriji Kosova i Metohije.909. Bazel i Zajednice jugoslovenskih železnica na dan 31. po kom osnovu su nastali dobici u iznosu od 371. godini) i remont pruge ‘’Kusadak – Velika Plana‘’ (1. Sredstva u pripremi na dan 31. Pored toga. godine najvećim delom uključuju vrednost sledećih investicionih programa: ‘’Brze pruge Srbije’’ (3.615 hiljada dinara. decembra 2006. godine. Najznačajnija rashodovanja u 2006.606.JP “ŽELEZNICE SRBIJE“.

nekretnine. BEOGRAD NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE Za 2006. 15 putničkih kombija) ukupne vrednosti od 15. POSTROJENJA I OPREMA (Nastavak) Preduzeće je u 2006. godini nabavilo opremu na finansijski lizing preko Hypo Leasing-a. Beograd (7 teretnih kombija. godine trebalo da uknjiži izvršenu procenu vrednosti osnovnih sredstava pod datumom 1. Beograd od 6. Beograd (6 lokomotiva. godine i aneksa ugovora od 24. godine izdavalo u zakup nematerijalna ulaganja. februara 2006.717 hiljada dinara. ukupne vrednosti od 432. Preduzeće je na osnovu Ugovora o proceni vrednosti osnovnih sredstava sa Naučnoistraživačkim centrom Ekonomskog fakulteta.o. godinu Iznosi su iskazani u hiljadama dinara.848 hiljada dinara i preko VB Leasing-a. poslovne prostorije. 35 automobila. Beograd (30 kamiona) ukupne vrednosti od 27. Obaveze po ovom osnovu su iskazane u okviru ostalih dugoročnih obaveza (Napomena 14). stanove) pravnim i fizičkim licima čime je ostvarivalo prihode po tom osnovu (Napomena 21(c)). avgusta 2006.581 hiljadu dinara. godine. postrojenja i opremu (zemljište. NEKRETNINE. 31 . preko Lipaks-a d. Navedena procena nije uknjižena već je na osnovu Zaključka Upravnog odbora prihvaćena kao podloga za konačnu procenu vrednosti (videti Napomenu 36(d)).JP “ŽELEZNICE SRBIJE“. Preduzeće je tokom 2006. 2 kamiona i 10 dizel motornih vozila). januara 2006. osim ukoliko nije drugačije naznačeno 5.o.

966 - 185. Skoplje – učešće EUR 86.892 16. godinu Iznosi su iskazani u hiljadama dinara.637 873 117.142. Beograd – Učešće 53.564 87 45 27 36.966 185.551.564 87 45 31.239 176.213 20.864 398.d.574 18.126 64.764 43.892 16.o.d.719 6.d..o.746 (1.599 Stanje na dan 31.377 176. DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI 2006.141 2.332 184.148.239 1.677 117.239 1. Ispravka vrednosti 2005.071 1.143.o.094.966 64..892 16.232 223.764 43.929 33..078 3.. Bazel – učešće CHF 4. Požega – učešće 33.161 189.966 64.966 217..141 2.o.o.677 117.01% – Učešće manje od 1%: Eurobank EFG štedionica a..324 2.864 398.864 398.959 64. Valjevo Učešća u kapitalu ostalih pravnih lica u inostranstvu Eurofima.04 Dugoročni krediti u zemlji (b) Stambeni krediti zaposlenima Krediti za otkup stanova Ostali dugoročni plasmani (c) Dugoročno uložena sredstva u zajedničke poslovne poduhvate 185. Beograd Pron-Invest d.o.d.211) (347) (347) 30. Beograd Privredna banka a.o. Novi Sad Minel holding Korporacija a.433 4.93%: Železnički integralni transport d...90% Učešća u kapitalu ostalih pravnih lica u zemlji Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika. Beograd Želkomerc d. Beograd Zaštitna radionica d.484 250.719 8.116.310 2.764 43. Novi Sad DDOR a.867 3.029 7.JP “ŽELEZNICE SRBIJE“.247 232. osim ukoliko nije drugačije naznačeno 6.324 2. Valjevo Jugovoće. BEOGRAD NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE Za 2006.00 IFC. Novi Sad Stanogradnja a.239 1. Brisel – učešće EUR 48.966 30. Beograd Panonska banka a.929 33.585) 176.799 234.o.071 1.324 5.564 87 45 36.d.o. Beograd – učešće 3.385 14.560 (27) (27) (1.o.799 235.596 15.071 1.920.o.929 33..00 Sileks banka.259 223. decembra 32 .211) (1.313 217.d.239 176. Beograd Beogradski čvor d...o.239 189. Korigovano Neto Neto Bruto Učešća u kapitalu zavisnih pravnih lica (a) – Učešće 100%: CIP d.045 202.126 64. Beograd Učešća u kapitalu povezanih pravnih lica Livnica.083 2..966 64.112 261.247 232.

decembra 2006.o. Postupak usaglašavanja vrednosti udela je u toku.213 hiljada dinara i odnose se najvećim delom na kredite date zaposlenima za otkup stanova.892 hiljade dinara. Razlika potiče iz činjenice da Preduzeće nije evidentiralo povećanje učešća u iznosu od 106. Beograd. godine veće od udela Preduzeća u kapitalu ŽIT-a za iznos od 109. godine... novembra 2006.48%).5% i revalorizaciju kredita primenom stope rasta cena na malo.o. godine u svojim poslovnim knjigama.o. Beograd se odnosi na razliku u knjiženju nenovčanog uloga. bez naknade. dok je vrednost učešća u kapitalu ovog lica. Prema potvrdi stanja dobijenoj od “Želkomerc“ d. Beograd. Shodno Uredbi o rešavanju stambenih potreba izabranih. “CIP“ d.. vrednost uloga Preduzeća iznosi 42. odnosno 40 godina uz godišnju kamatnu stopu od najmanje 0. br. izvršen je prenos udela Preduzeća kao jedinog vlasnika u preduzeću “Pron-Invest“ d. Razlika od 1.o.93%).o.084 hiljade dinara.o. godinu Iznosi su iskazani u hiljadama dinara.o. Po ovom osnovu Preduzeće je evidentiralo gubitak u iznosu od 873 hiljade dinara (Napomena 29). dok vrednost učešća u kapitalu iskazana u poslovnim knjigama Preduzeća iznosi 43. godine iznose 232. 125/2003 i 88/2004).929 hiljada dinara.o. koja je na taj način postala sticalac udela i osnivačkih prava.826 hiljada dinara.JP “ŽELEZNICE SRBIJE“.740 hiljada dinara na osnovu Odluke Upravnog odbora zavisnog pravnog lica o raspodeli neraspoređenog dobitka u kapital. osim ukoliko nije drugačije naznačeno 6. dok je vrednost učešća u kapitalu iskazana u poslovnim knjigama Preduzeća 33.504 hiljade dinara. Beograd.764 hiljade dinara. U toku je revizija udela Preduzeća kod ŽIT-a i rešavanje statusa ovog preduzeća. Navedeno preduzeće nije evidentiralo procenu vrednosti kapitala izvršenu 1997. Preduzeće je svojim zaposlenima odobrilo kredite za rešavanje stambenih potreba.. što je imalo za posledicu da je iskazano učešće Preduzeća u kapitalu na dan 31.. vrednost udela Preduzeća u kapitalu iznosi 292. decembra 2006. na Vladu Republike Srbije. Beograd. Beograd (ŽIT).. godine.o. 41/2002. (b) Dugoročni krediti u zemlji na dan 31. iskazana u poslovnim knjigama Preduzeća 117. vrednost udela Preduzeća iznosi 8. vrednost udela Preduzeća u kapitalu navedenog zavisnog pravnog lica iznosi 30.783 hiljade dinara (7. (a) DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI (Nastavak) Prema potvrdi stanja dobijenoj od zavisnog pravnog lica “CIP“ d. dok je vrednost učešća u kapitalu iskazana u poslovnim knjigama Preduzeća 185. 76/2002. U toku 2006. Postupak registracije je u toku. na period do 20. BEOGRAD NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE Za 2006.o. postavljenih i zaposlenh lica kod korisnika sredstava u društvenoj svojini (“Službeni glasnik Republike Srbije“. 33 .o. na osnovu Ugovora o prenosu osnivačkih prava zaključenog sa Vladom Republike Srbije od 27.o. Prema potvrdi stanja dobijenoj od zavisnog pravnog lica “Železnički integralni transport“ d. Beograd je podneo zahtev za uknjiženje navedenog povećanja Agenciji za privredne registre..o.081 hiljadu dinara.103 hiljade dinara između stanja u poslovnim knjigama Preduzeća i stanja po konfirmaciji “Zaštitne radionice“ d.o.864 hiljade dinara (učešće 53. Prema potvrdi stanja dobijenoj od zavisnog pravnog lica “Zaštitna radionica“d.

744 1. Rok vraćanja je odgovarajućim odlukama Upravnog odbora prolongiran na period od 2007. Preduzeće je oformilo sledeće radne grupe.285 Minus: Ispravka vrednosti datih avansa Stanje na dan 31. godine.183.225 hiljada dinara na dan 31. odnose se na: – – Ugovor sa NIS Jugopetrol.034 149.102. godine doneo odluku da se sa aktivnih zaliha na evidenciju neaktivnih zaliha prenesu zalihe u iznosu od 926. osim ukoliko nije drugačije naznačeno 6.000). godine iznose 176. decembra Avansi dati zavisnim pravnim licima iznose 68. ZALIHE 2006. decembra 2006.449. 7. neto Trgovačka roba Dati avansi 1. Početkom 2006.067. kompenzacijama za izvršene usluge zdravstvene zaštite počelo je vraćanje duga od strane Zavoda.816 1. kao i adekvatnost korišćenja istih. sa rokom završetka zadatka 31. Ukupna vrednost zaliha koje nisu trošene u periodu dužem od 1 i kraćem od 3 godine iznose 373.260 hiljada dinara (uključujući iznos od 139.000.922 145.239 hiljada dinara.395. do 2011.083 3. radna grupa je obavestila generalnog direktora Preduzeća o stanju zaliha sa stanjem 31. godine. Vraćanje duga je predviđeno kroz vršenje usluga zdravstvene zaštite zaposlenih u protivvrednosti EUR 400. na sednici održanoj 13. Preduzeće je obrazovalo radnu grupu sa ciljem da napravi pregled neaktivnih zaliha i da formuliše predlog za likvidaciju.101) 3. komisiju za upravljanje zalihama koje pripadaju Direkciji za prevoz. i Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika. godine (31. godine.216.239 hiljada dinara.845 hiljada dinara.000 godišnje u periodu od 2005. i komisiju za upravljanje zalihama koje pripadaju Direkciji za infrastrukturu. Korigovano 1. godine: 25. kao i da se krene u postupak prodaje zaliha u skladu sa propisanim procedurama. 34 . februara 2007.598 100. decembra 2006.451 hiljadu dinara) (Napomena 31). U 2007. decembra 2006. godine. Beograd (Zavod).223 (33.596 118.500. odnosno komisije koje se bave upravljanjem zalihama i analizom neaktivnih zaliha: radnu grupu za izradu predloga za likvidaciju neaktivnih zaliha.748 124.912 3. decembra 2006. Beograd o zajedničkom finansiranju školskog objekta u Kosovu Polju u iznosu od 18.231 hiljadu dinara zaliha regenerisanog materijala i materijala na obradi i doradi). Materijal Rezervni delovi Alat i inventar. Uvidom u stanje zaliha. do 2009. za finasiranje dijagnostičkog aparata-magnetne rezonance u iznosu od 158. godine. decembar 2005. godini.184 hiljade dinara na dan 31.000 hiljada dinara (EUR 2.924 (35. na čiji je predlog Upravni odbor Preduzeća.639) 3.694 52.122 2005. (c) DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI (Nastavak) Ostali dugoročni plasmani koji na dan 31.JP “ŽELEZNICE SRBIJE“. dok zalihe koje nisu trošene u periodu dužem od 3 godine iznose 413. godinu Iznosi su iskazani u hiljadama dinara. decembra 2006. godine.281. BEOGRAD NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE Za 2006. vreme nabavke.

040 4. i 2006. Korigovano 56.495) 1.643.843. Kupci – zavisna pravna lica Minus: Ispravka vrednosti (Napomena 31) Kupci u zemlji Minus: Ispravka vrednosti 14.494 (238.404.422) 1.413.469.187.759 hiljada dinara (Napomena 16(b)).262) 13.050.567.722) 2.055 (1.549 1.870.056.378 2005.979 1.836.407 2. decembra Na dan 31.413. godine iznose 57.843.973 2.413.772 (33.873 358.JP “ŽELEZNICE SRBIJE“.669 (1. osim ukoliko nije drugačije naznačeno 8.266 hiljada dinara.468 (1.162.353 2. POTRAŽIVANJA 2006.067 185. 35 .113 1.445.246.635.386. decembra (a) Potraživanja od kupaca 2006.775 (201. decembra 2006.195.999 2.314 723.505 3. godinu Iznosi su iskazani u hiljadama dinara.452.191 365.873 2005.047) 1.489) 1.034 2.722 (1. kupci u inostranstvu obuhvataju potraživanja od ino špeditera u iznosu od 1. Korigovano 2. Potraživanja od kupaca (a) Sporna potraživanja Minus: Ispravka vrednosti 3.052 Potraživanja iz specifičnih poslova (b) Druga potraživanja (c) Stanje na dan 31. godini. BEOGRAD NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE Za 2006. godine.826 hiljada dinara.106 hiljada dinara i potraživanja od stranih železničkih uprava u iznosu od 193.250. Potraživanja od kupaca starija od godinu dana iznose 3.160 (1.012 1. Potražna salda potraživanja od kupaca koja na dan 31.165. kao i za potraživanja utužena u 2005. Preduzeće je u toku 2006.012 Kupci u inostranstvu Minus: Ispravka vrednosti Stanje na dan 31. godine.738) 23.434. decembra 2006.434.731) 2.012 1.223. predstavljaju neproknjižene fakture za prodatu robu i izvršene usluge. godine izvršilo ispravku vrednosti za sva potraživanja koja su nastala pre 2005.

067 Ostala potraživanja iz specifičnih poslova Minus: Ispravka vrednosti Stanje na dan 31.740) 8. Potraživanja nastala posle odvajanja Crne Gore iz Zajednice Srbija i Crna Gora.921 87.304) 44.200 101.444 2.073 92.314 2005.793 (360. godinu Iznosi su iskazani u hiljadama dinara. decembra 2006. decembra 36 .731 55.291 (89.750 199.230 (27) 24.584.487 603 (603) 1. godine u iznosu od 101.569 1. Zavisna pravna lica (Napomena 31) Potraživanja po osnovu saldacionog obračuna iz: – unutrašnjeg saobraćaja – međunarodnog saobraćaja (Napomena 16) 238.833 hiljade dinara odnose se na potraživanja od Željeznica Crne Gore u iznosu od 86. osim ukoliko nije drugačije naznačeno 8.547 358.951 365.918 1.661 (83.203 92.489 24.191 2005.775 (373.966 (105) 10.JP “ŽELEZNICE SRBIJE“.150 (603) 1.870.611 118.861 91. (b) POTRAŽIVANJA (Nastavak) Potraživanja iz specifičnih poslova 2006. decembra Potraživanja po osnovu saldacionog obračuna iz unutrašnjeg saobraćaja na dan 31.737 hiljada dinara i na preostali nerasknjiženi deo potraživanja od Zajednice jugoslovenskih železnica u iznosu od 15.218) 2. BEOGRAD NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE Za 2006. Korigovano 398.096 hiljada dinara. Korigovano 285.446. a po osnovu saldacionog obračuna iz međunarodnog saobraćaja u iznosu od 16. Potraživanja za kamatu Minus: Ispravka vrednosti 404.833 16.611 hiljada dinara u celini se odnose na Željeznice Crne Gore.168 10.973 Potraživanja od zaposlenih Minus: Ispravka vrednosti Potraživanja za naknadu štete Minus: Ispravka vrednosti Potraživanja od fondova po osnovu isplaćenih naknada zaposlenima Ostala kratkoročna potraživanja Stanje na dan 31.140 185.607) 25. (c) Druga potraživanja 2006.580 137.

927 177. Korigovano 154.370.51) se odnosi na dug prema Austrijskim železnicama (OeBB).012 10. a koji je vezan za privremeni obračun PDV-a za međunarodni transportni prihod.397.697 236.640 41.669 2005.54.980 302.368 Potraživanje za više plaćeni porez na dodatu vrednost (PDV) u iznosu od 154. decembra 2006. POREZ NA DODATU VREDNOST I AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA 2006.548 61.910 1.277 9.859 hiljada dinara na dan 31. osim ukoliko nije drugačije naznačeno 9.836.443 1. godine.083. decembra 2005.144 2.688 480. decembra 2006. GOTOVINSKI EKVIVALENTI I GOTOVINA 2006.259.331.951 512 5. godine iskazan je iznos od 1.680 1.913 21. decembra 2006. po osnovu Globalnog sporazuma o izmirenju duga Jugoslovenskih železnica prema železničkim preduzećima uključenim u globalni bilans za period od 1992.97. najznačajniji iznos od 224.217. Korigovano 13.438. Na računima evidentiranog prometa dobara i usluga za privremeni obračun PDV-a na dan 31. Isti iznos evidentiran je u okviru pasivnih vremenskih razgraničenja (Napomena 17). decembra 29. odnosno EUR 1. U okviru ostalih aktivnih vremenskih razgraničenja na dan 31. Tekući račun Devizni računi Devizni akreditivi Dinarska blagajna Devizna blagajna Hartije od vrednosti Ostala novčana sredstva Stanje na dan 31. godine (Napomena 14). godine.767 514. godini u iznosu od EUR 1.371 3.927.370.178. predstavlja iznos koji Preduzeće potražuje od države na ime više plaćenog PDV-a u poreskom periodu novembar i decembar 2006. i 2008. godinu Iznosi su iskazani u hiljadama dinara. sa pravom na odbitak prethodnog poreza.497 2.065 hiljada dinara (EUR 2. BEOGRAD NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE Za 2006. Navedene obaveze predstavljaju preostale dve rate duga koje u skladu sa Sporazmom dospevaju na plaćanje u 2007.927 hiljada dinara koji predstavlja duplirani promet dobara i prevoznih usluga koji je oslobođen PDV-a. godine do 1995. Potraživanja za više plaćen porez na dodatu vrednost Evidentirani promet dobara i usluga za privremeni obračun poreza na dodatu vrednost za međunarodni transportni prihod Unapred plaćena premija osiguranja imovine Ostala aktivna vremenska razgraničenja Stanje na dan 31. 37 .859 243. godine.131 404.264 244 6.JP “ŽELEZNICE SRBIJE“.

januara Iskorišćenje dugoročnih rezervisanja Nova rezervisanja u toku godine Stanje na dan 31.628 komada obračunskih akcija. Skoplje u iznosu od 9. Promene na dugoročnim rezervisanjima u toku godine prikazane su u sledećoj tabeli: 2006. U skladu sa tada važećim računovodstvenim propisima. godinu Iznosi su iskazani u hiljadama dinara. i 2005. Ostali kapital na dan 31. decembra 2006. decembra 36. godine iznosi 17.828) 914 36.d. Stanje na dan 1. Procenjena vrednost kapitala na dan procene iznosila je 31. pri čemu kapital čini 31.. zadruge i preduzetnike reklasifikovalo na poziciju ostali kapital.195. KAPITAL Osnovni kapital Preduzeća predstavlja trajne izvore za finansiranje poslovanja i u potpunosti se nalazi u državnom vlasništvu. Korigovano 84. Aleksinac u iznosu od 4.071 Iskorišćeni iznos rezervisanja u toku 2006.467 hiljada dinara i Branković Sunčica.628 hiljada dinara. godine iznosi 462. Upisani osnivač Preduzeća kod Agencije za privredne registre je Vlada Republike Srbije.071 36.195. 38 .071 2005.500 hiljada dinara. po osnovu kojih je nastao odliv sredstava: Generator.985 (49. kapital je revalorizovan stopom rasta cena na malo zaključno sa 31. 12. koje je Preduzeće u skladu sa Pravilnikom o kontnom okviru i sadržini računa u kontnom okviru za preduzeća. decembra 1997. verifikovala je procenu i ista je upisana u registar nadležnog suda.JP “ŽELEZNICE SRBIJE“. godine.221 hiljada dinara i odnosi se na izvore vanposlovnih sredstava. Procena vrednosti kapitala Preduzeća izvršena je od strane nezavisnog procenitelja sa stanjem na dan 31. Užice u iznosu od 3. decembrom 2003. godine. decembra 2006. Navedeni iznos odnosi se na sporove sa sledećim dobavljačima. BEOGRAD NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE Za 2006.071 hiljada dinara i u celini se odnose se na rezervisanja za sudske sporove sa procenjenim negativnim ishodom.607 hiljada dinara. osim ukoliko nije drugačije naznačeno 11. DUGOROČNA REZERVISANJA Dugoročna rezervisanja na dan 31.574 hiljade dinara i isti je evidentiran na teret rashoda tekućeg perioda. Ministarstvo za ekonomsku i vlasničku transformaciju – Direkcija za procenu vrednosti kapitala. godine iznose 36. Zlatiborka a.

ali je pravo vlasništva zadržano od strane kreditora sve do konačne otplate kredita (videti Napomenu 5).711 Stanje na dan 31. u stečaju.. Obaveza Preduzeća na dan 31.238 8. Bazel (a) Evropska investiciona banka.385 hiljada dinara i deo koji dospeva u 2007. Luksemburg (e) – Agencija za osiguranje depozita – Ostali krediti Republika Srbija (Londonski klub poverilaca) (f) Republika Srbija (Pariski klub poverilaca) (g) Fond za razvoj Republike Srbije.757.176 2.116.d.755 1. u stečaju. Obaveze prema Eurofimi su formirane po osnovu 16 ugovora.d. Beograd U stranoj valuti: Evropsko društvo za finansiranje nabavki prevoznih sredstava (Eurofima).800 32.283 478.JP “ŽELEZNICE SRBIJE“. Švajcarska finansira samo preduzeća koja su njeni akcionari.702.88% godišnje.502.d.729 12.959. osim ukoliko nije drugačije naznačeno 13.217. po kamatnoj stopi koja se kreće u rasponu od 2.110.015. Beograd (h) Panonska banka a.170 82.747. BEOGRAD NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE Za 2006.353 1. godine po osnovu ovih kredita uključuje dugoročni deo obaveza u iznosu od 8. London (c) Republika Srbija – refinansirani krediti Međunarodne banke za obnovu i razvoj (d) – Agencija za osiguranje depozita – Ostali krediti Republika Srbija – refinansirani krediti Evropske investicione banke. DUGOROČNI KREDITI 2006.906 5.757. (a) Evropsko društvo za finansiranje nabavki voznih sredstava (Eurofima). godinu Iznosi su iskazani u hiljadama dinara.5% do 6. odobrenih u periodu od 1997. Luksemburg (b) Evropska banka za obnovu i razvoj.525 3.570 5. uz rok otplate od 4 do 22 godine.843.369.219.247 31. 39 .798 1.357 192. do 2006.554 409.017 209. godine. U dinarima: Fond za finansiranje izgradnje stanova solidarnosti Investbanka a. pri čemu je najveći deo kredita odobren uz rok otplate od 8 do 17 godina. Beograd (Eksimbanka.905.905. Bazel.799 1.246 50. decembra Tekuća dospeća dugoročnih kredita prikazana su u okviru kratkoročnih finansijskih obaveza (videti Napomenu 15).064 493. decembra 2006.110.704 hiljade dinara.735 10. Sredstva dobijena iz ovih kredita koriste se za finansiranje nabavke voznih sredstava koja su evidentirana u poslovnim knjigama Preduzeća. Peking) 2005.280 31.083 1. Novi Sad Beogradska banka a.748. Korigovano 396.126.174 15.886 6.550.203 2.473 31.290.057.385 5.537 3. godini u iznosu od 2.005 319.323 212.

541. Evropska banka za obnovu i razvoj.014. 40 .753. London. aprila 2006.d.000.482. godini 104. a deo koji dospeva u 2007. godine odobrila kredit Preduzeću u ukupnom iznosu od EUR 57. br. Ugovor o kreditu potpisan je 14.d. Preduzeće još uvek nije regulisalo svoju obavezu prema Republici.d. godine iskorišćeno EUR 52.22% godišnje. godine. godine. London odobrila je Preduzeću novi kredit br. a datum otplate je 15. Luksemburg (EIB III). Panonske banke a. koja je bila prvobitni garant za kredit odobren od strane Međunarodne banke za obnovu i razvoj. decembar 2011. decembra 2006.15% godišnje. odnosno 5. Sredstvima ovog kredita finansiraće se nabavka 1. u ukupnom iznosu od EUR 2. Treći kredit Evropske investicione banke. Novi Sad. Evropska banka za obnovu i razvoj.747. SAD (“Službeni list SRJ“ – Međunarodni ugovori. (c) (d) Republika Srbija je preuzela obavezu prema Međunarodnoj banci za obnovu i razvoj. grejs periodom od 4 godine i kamatnom stopom – EURIBOR+1% na godišnjem nivou sa mogućnošću fiksiranja. Agencija za osiguranje depozita. Kredit je odobren sa rokom otplate od 15 godina.000. Ugovorom o odricanju prava po osnovu garancije potpisanim od strane Republike Srbije. decembra 2006.37% do 5. juna 2003.530. Deo obaveza prema Međunarodnoj banci za obnovu i razvoj. Vašington preuzet je od strane Republike Srbije od Panonske banke a..757. osim ukoliko nije drugačije naznačeno 13. čiji dugoročni deo na dan 31. Velika Britanija. ali do datuma izdavanja priloženih finansijskih izveštaja navedeni ugovor nije ratifikovan. Otplata kredita počela je 5. 35414 u iznosu od EUR 60. što se očekuje kroz sklapanje ugovora sa Agencijom.JP “ŽELEZNICE SRBIJE“. Kamatna stopa na navedeni kredit je varijabilna. Svaka tranša ima utvrđenu kamatnu stopu. je 2001.. jula 2006. SAD u skladu sa Zakonom o potvrđivanju sporazuma o zaduženju Savezne Republike Jugoslavije kod Međunarodne banke za obnovu i razvoj (“Službeni list SRJ“. kao i nabavka i ugradnja potpodnog struga za obradu točkova. odoben je Preduzeću marta 2002. godine obaveze Preduzeća prema Agenciji iznose 6. godine.875. BEOGRAD NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE Za 2006. Vašington. godine. Luksemburg je odobrila tri kredita Preduzeću. godine. decembra 2006. odnosno 217. br..000. 69/2001) i Zakonom o potvrđivanju sporazuma o zajmu između Savezne Republike Jugoslavije i Međunarodne banke za obnovu i razvoj. a da će bliži uslovi o regulisanju međusobnih prava i obaveza Preduzeća i Republike Srbije biti predmet posebnog ugovora koji će biti naknadno zaključen. (b) DUGOROČNI KREDITI (Nastavak) Evropska investiciona banka. do 1989. s tim da rok otplate ne može biti duži od 20 godina od isplate konkretne tranše.525 hiljada dinara.052 hiljade dinara. Na dan 31. uz grejs period od 5 godina. oktobar 2016. shodno Ugovoru o reprogramu zaključenom 17.000 hiljada dinara. Kredit se otplaćuje u polugodišnjim ratama.799 hiljada dinara (EUR 85. u iznosu od EUR 70. od čega je do 31.100 novih teretnih kola.774). godine. a datum dospeća kredita je 5. Vašington. koje variraju u rasponu od 4. godine. 13/2002). godine iznosi 5.000. Zaključkom Vlade Republike Srbije. Novi Sad. Beograd (Agencija) je ovlašćena da u ime i za račun Republike Srbije reguliše navedena dugovanja koja su se odnosila na banke u procesu stečaja i likvidacije. Ugovorom je takođe definisano da Preduzeće u svojim poslovnim knjigama uknjiži obavezu prema Republici Srbiji po ovom osnovu. Obaveza Preduzeća po prva dva kredita (EIB I i II).000. godinu Iznosi su iskazani u hiljadama dinara.000. kao i svoj otplatni plan.525 hiljada dinara. Vašington. Kamatna stopa je 8. Republika Srbija preuzela je obavezu prema Međunarodnoj banci za obnovu i razvoj od Panonske banke a. nastala je po osnovu reprograma kredita odobrenih Preduzeću u periodu od 1984. Novi Sad i Preduzeća.

689). kamata nije obračunavana i knjižena od 2002. poseban ugovor nije zaključen. u ime i za račun Republike Srbije. Procenjena obaveza po kamatama za period od 2002. decembra 2006. a da će bliži uslovi o regulisanju međusobnih prava i obaveza Preduzeća i Republike Srbije biti predmet posebnog ugovora koji će biti naknadno zaključen.18 uvećana za kamatu u iznosu od EUR 2. godine iznose 1. godine sklopilo Ugovor o regulisanju međusobnih odnosa sa Agencijom. godine. Sredstvima navedenog kredita finansiraće se rekonstrukcija i modernizacija pojedinih deonica pruga. godine određeno je da javna preduzeća izmire obaveze prema Republici Srbiji na način i u rokovima koje je Republika Srbija ostvarila prema međunarodnim sporazumima sa ino-poveriocima i da je Agencija ovlašćena da..452. godine do 31. Novoformirana glavnica u iznosu od EUR 24. Ugovorom je predviđen šestomesečni obračun kamate po kamatnoj stopi EURIBOR paušalni.d.641 hiljadu dinara.887.d. decembra 2006. Ugovorom o odricanju prava po osnovu garancije potpisanim od strane Republike Srbije.304. (e) 41 . Do datuma izdavanja priloženih finansijskih izveštaja.843). Efekat konverzije na dan 31. godine do 31. počev od 18.176 hiljada dinara. Republika Srbija je preuzela obavezu prema Evropskoj investicionoj banci..d. godine.584).570 hiljada dinara (USD 29.755 hiljada dinara. Kredit u iznosu od EUR 80. Luksemburg preuzet je od strane Republike Srbije od Panonske banke a. 7/2001). Novi Sad.635 hiljada dinara (EUR 6. godine potpisalo Ugovor o kreditu sa Evropskom investicionom bankom. reguliše izmirenje ovih obaveza od strane javnih preduzeća. 53/2001) i Sporazumom o zajmu između Evropske Zajednice i Savezne Republike Jugoslavije (“Službeni list SRJ“ – Međunarodni ugovori. Procenjena obaveza po kamatama za period od 2002. Obaveze iskazane u poslovnim knjigama Preduzeća na dan 31. decembra 2006. Panonske banke a.912. Do datuma izdavanja priloženih finansijskih izveštaja. oktobra 2006. Na osnovu Zaključka Vlade Republike Srbije broj 40-8177/05 od 22.861. Novi Sad i Preduzeća. decembra 2006. br. Luksemburg u skladu sa Zakonom o zaduženju Savezne Republike Jugoslavije kod Evropske Zajednice (“Službeni list SRJ“. (d) DUGOROČNI KREDITI (Nastavak) Do datuma izdavanja priloženih finansijskih izveštaja. godine iznosi 151. oktobra 2012. godine. Preduzeće je dana 16.93 izmiriće se u pet polugodišnjih rata od kojih prva dospeva za plaćanje 17. Obaveza Preduzeća iskazana u poslovnim knjigama na dan 31. februara 2007. oktobra 2006. decembra 2006. godine iznosi 1. koja je prvobitno bila garant za kredit odobren od strane Evropske investicione banke.094 hiljade dinara (EUR 1.75 koju je Republika Srbija izmirila prema Evropskoj investicionoj banci do 17.553. Ugovorom je takođe definisano da Preduzeće u svojim poslovnim knjigama uknjiži obavezu prema Republici Srbiji po ovom osnovu.898. br. godinu Iznosi su iskazani u hiljadama dinara.702.748. Luksemburg. osim ukoliko nije drugačije naznačeno 13. Preduzeće nije izvršilo konverziju duga iz USD u EUR. Republika Srbija preuzela je obavezu prema Evropskoj investicionoj banci od Panonske banke a. Novi Sad. Deo obaveza prema Evropskoj investicionoj banci preuzetom od strane Republike Srbije administrira Agencija za osiguranje depozita.757. godine iznosi 536. decembra 2005. poseban ugovor nije zaključen. ugovor o navedenom kreditu nije ratifikovan. godine. Deo obaveza prema Evropskoj investicionoj banci. Pored toga. na osnovu koga je glavnica duga od EUR 21.000.000 trebalo je da bude odobren sa rokom otplate od 20 godina. decembra 2006. godine iznosi 1. BEOGRAD NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE Za 2006.792. grejs periodom od 5 godina i varijabilnom kamatnom stopom sa fiksnim rasponom ili fiksnom stopom. Luksemburg.126. Preduzeće je 8. godine iznosi 831. godine. decembra 2006. Beograd (Agencija) i na dan 31.JP “ŽELEZNICE SRBIJE“. Kamata na ove obaveze nije obračunata i knjižena od 2002..

774.13 (9. Iznos obaveza u poslovnim knjigama Preduzeća na dan 31. godine do 1.75% godišnje. godine. prvobitno je odobrio kredit Republičkom fondu za penzijsko i invalidsko osiguranje zaposlenih. br. Kamata se obračunava polugodišnje po stopi od 3. odnosno Agenciji za osiguranje depozita. Kamata se obračunava polugodišnje po stopama utvrđenim bilateralnim sporazumima Republike Srbije sa inostranim poveriocima. Beograd. 45/05“) preuzela obaveze Preduzeća prema Pariskom klubu poverilaca koje na dan 31. BEOGRAD NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE Za 2006. godine iznose 319. Beograd (Agencija) koja u ime i za račun Republike Srbije administrira dug.666 hiljada dinara) uz otplatu u polugodišnjim ratama počev od septembra 2008. godine. Po ovom Ugovoru utvrđena je nova glavnica u iznosu od USD 19. Kredit je odobren na rok od 5 godina. godinu Iznosi su iskazani u hiljadama dinara.144 hiljade dinara) uz otplatu u polugodišnjim ratama počev od 1. Preduzeće je izvršilo prenos obaveza sa dospelih obaveza prema inostranim poveriocima na dugoročne obaveze prema domaćim poveriocima. Ugovor o regulisanju međusobnih odnosa Agencije i Preduzeća zaključen je 12.843. Republika Srbija je na osnovu Zakona o regulisanju odnosa Republike Srbije i banaka u stečaju po osnovu preuzetih inostranih kredita (“Službeni glasnik Republike Srbije. Beograd (Agencija) koja u ime i za račun Republike Srbije administrira dug.501 hiljada dinara) i EUR 995. CHF 193.21 (1. Po ovom Ugovoru utvrđena je nova glavnica u iznosu od USD 615. ali je aneksom ugovora incijalno dopeće produženo do 31.932 hiljade dinara). godine. jula 2001.766. februara 2007. decembra 2006. Fond za razvoj Republike Srbije.763. decembra 2010. februara 2007. Beograd. br.JP “ŽELEZNICE SRBIJE“.39 (36.905. (f) DUGOROČNI KREDITI (Nastavak) Republika Srbija je na osnovu Zakona o regulisanju odnosa Republike Srbije i banaka u stečaju po osnovu preuzetih inostranih kredita (“Službeni glasnik Republike Srbije. Ugovor o regulisanju međusobnih odnosa Agencije i Preduzeća zaključen je 12. osim ukoliko nije drugačije naznačeno 13. Preduzeće je izvršilo prenos obaveza sa dospelih obaveza prema inostranim poveriocima na dugoročne obaveze prema domaćim poveriocima. Preduzeće je od Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje zaposlenih preuzelo navedeni kredit.99 (78. godine. decembra 2006. 45/05“) preuzela obaveze Preduzeća prema Londonskom klubu poverilaca.357 hiljada dinara. godine je 2. godine.190.005 hiljada dinara. Kamata na navedeni kredit se obračunava po stopi od 4% na godišnjem nivou. maja 2010. Na osnovu ugovora od 16. novembra 2024.281. godine do marta 2024. godine. odnosno Agenciji za osiguranje depozita. (g) (h) 42 .

. godine prikazane su kako sledi: 2006. godini (110.459 112.976.JP “ŽELEZNICE SRBIJE“.117 2.216 380. Obaveze po osnovu opreme uzete na finansijski lizing u iznosu od 380.368 548.610 452. decembra 2006.229 hiljada dinara i VB Leasing d.216 260. Minimalna lizing plaćanja Do 1 godine (Napomena 15) Od 1 do 5 godina Stanje na dan 31.905 3. godini..459 hiljada dinara na dan 31.469. godinu Iznosi su iskazani u hiljadama dinara.455 Buduća vrednost 96.676 hiljada dinara evidentirane su u okviru kratkoročnih finansijskih obaveza (Napomena 15). Obaveze koje se mogu konvertovati u kapital (a) Obaveze po osnovu opreme uzete na finansijski lizing (b) Ostale dugoročne finansijske obaveze (c) Stanje na dan 31. Korigovano 2.o..o.517 3. 43 . Beograd u iznosu od 323. decembra 2006. Beograd u iznosu od 30.o.996 380. osim ukoliko nije drugačije naznačeno 14.976.o.905 hiljada dinara odnose se najvećim delom na obaveze prema Austrijskim železnicama (OEBB) (Napomena 10) koje dospevaju za plaćanje u 2008. Obaveze prema Austrijskim železnicama koje dospevaju za plaćanje u 2007.o. sa grejs periodom od jedne godine i periodom otplate u 60 mesečnih rata od Hypo Alpe-Adria Leasing d.238. godine se odnose na obaveze po osnovu opreme kupljene na finansijski lizing u 2005. OSTALE DUGOROČNE OBAVEZE 2006.978 (b) (c) Ostale dugoročne finansijske obaveze u iznosu od 112. godini na osnovu izvršene konverzije obaveza Preduzeća po kreditima uzetim od Fonda za razvoj Republike Srbije u ulog poverioca u kapital Preduzeća.092 hiljade dinara. Lipaks d. godini i 2006.o.580 2005.459 449. BEOGRAD NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE Za 2006. decembra 2. Obaveze po osnovu finansijskog lizinga na dan 31. godini u iznosu od 113. decembra Sadašnja vrednost 68. Beograd u iznosu od 27.138 hiljada dinara.850 (a) Obaveze koje se mogu konvertovati u kapital nastale su u 2000.389 hiljada dinara).

596 2.704 104.496 1. i nakon tog datuma rok dospeća kredita nije produžen. Beograd (Exim Banka Peking) (b) Fond za razvoj Republike Srbije.969. u stečaju. Novi Sad Investbanka a. godinu Iznosi su iskazani u hiljadama dinara.910. BEOGRAD NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE Za 2006.d.787.279 52.826 357.000 hiljada dinara.415 59.d..272 2.304 291.168 144. decembra (a) 705. godine odobrila Preduzeću kredit u iznosu od 291. Beograd 2005.169 68. KRATKOROČNE FINANSIJSKE OBAVEZE 2006.454 326.510 2.d. u stečaju.840 12. u stečaju. Beograd Evropsko društvo za finansiranje nabavki prevoznih sredstava.000 22.996 113.474 Republička direkcija za puteve.294 2. 44 .838 155. Luksemburg Evropska banka za obnovu i razvoj. u stečaju. Preduzeće je putem kompenzacije izmirilo deo obaveze prema Republičkoj direkciji za puteve.946. Beograd (a) Investbanka a.904.684.870 75. Beograd .d. Beograd u iznosu od 81.536 hiljada dinara.840 229. osim ukoliko nije drugačije naznačeno 15.d.790 1.052 409.510 1. Inicijalni datum dospeća kredita bio je 30. Beograd (Exim Banka Peking) (b) Kosovska banka Priština .894. Beograd je 19.543 51. Beograd Ministarstvo finansija Republike Srbije Tekuća dospeća dugoročnih finansijskih obaveza Tekuća dospeća dugoročnih kredita: Investbanka a.d. Beograd Investbanka a.JP “ŽELEZNICE SRBIJE“.039 Tekuća dospeća obaveza za finansijski lizing Deo ostalih dugoročnih obaveza koji dospeva do jedne godine (Napomena 14(c)) Ukupno tekuća dospeća Dospele obaveze po dugoročnim kreditima Beogradska banka a.148 20. Korigovano 209.915 636. u stečaju.364 176. godine.357 1.929 212.760 140. Beograd . u stečaju.676 2.292 59.191 5.099 2.362.464 19.d.087.021 73. godine.“EDC“ Kanada (c) Investbanka a. Tokom 2006.Pariski klub poverilaca (d) Investbanka a. Beograd Panonska banka a.015.d. Bazel Evropska investiciona banka.293 11. decembra 2003. sa kamatnom stopom od 5% na godišnjem nivou. jun 2004.241. u stečaju.002 922. London Beogradska banka a. u stečaju.841 2.545 8.Londonski klub poverilaca (d) Obaveze po pozajmicama Ministarstva finansija Republike Srbije (e) Stanje na dan 31.579 9. Kratkoročni krediti Republička direkcija za puteve.d.415.

904. Ugovori o međusobnom regulisanju obaveza između Agencije Preduzeća potpisani su u februaru 2007. odnosno zajmova. Na osnovu Zakona o regulisanju odnosa Republike Srbije i banaka u stečaju po osnovu preuzetih inostranih kredita. Preduzeće nije započelo sa otplatom navedenog kredita. kao i da je Agencija za osiguranje depozita. Beograd (Agencija) ovlašćena da. godini izvršilo prenos obaveza prema Pariskom i Londonskom klubu poverilaca sa dospelih na dugoročne obaveze.d. nije regulisan do datuma izdavanja priloženih finansijskih izveštaja. reguliše potraživanje Republike Srbije od javnih preduzeća po osnovu preuzetih inostranih kredita odnosno zajmova.579 hiljada dinara (31. godine.JP “ŽELEZNICE SRBIJE“. Status sredstava Ministarstva finansija prenet ino-kreditorima za isplatu dospelih obaveza Preduzeća. koje na dan 31. godine u iznosu od USD 14. 45/05) i Zaključka Vlade Republike Srbije 05 br. u ime i za račun Republike Srbije. preko Kosovske banke. 00 preko Beogradske banke a. decembra 2005.545 hiljada dinara).241. u periodu od maja do decembra 2006. određeno je da javna preduzeća izmire obaveze prema Republici Srbiji na način i u rokovima koje je Republika Srbija ostvarila prema zaključenim međunarodnim sporazumima sa inopoveriocima. Sredstva Ministarstva finansija odobrena do maja 2006.696. (b) KRATKOROČNE FINANSIJSKE OBAVEZE (Nastavak) Preduzeću je odobren kredit od strane Export-Import Bank of China. godine iznose 5. Peking 2000. godine: 2. bez kamate i sa rokom dospeća do jedne godine ili narednog dana od dana prodaje imovine koja nije u funkciji osnovne delatnosti Preduzeća. u stečaju. isplate stimulativnih otpremnina. BEOGRAD NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE Za 2006. godine izvršilo usaglašenje obaveza po ovom osnovu sa Narodnom bankom Srbije. Nakon 2002. Grejs period je bio 21 mesec od poslednjeg korišćenja kredita. koji je stupio na snagu 1. Preduzeću je 1979. godine u iznosu od 441. januara 2007. 45 . budući da je poverilac deo Pariskog kluba poverilaca.334 hiljade dinara po kreditima za koje je garant Republika Srbija. odnosno do 20. obaveza prema dobavljačima i izmirenih obaveza Preduzeća prema inokreditorima. (c) (d) (e) Obaveze prema Ministarstvu finansija Republike Srbije.5 godina. godinu Iznosi su iskazani u hiljadama dinara. Priština. br. decembra 2006.245 hiljada dinara odobrena su Preduzeću. godine (videti Napomenu 36(b)). juna 2005. godine (“Službeni glasnik Republike Srbije“. osim ukoliko nije drugačije naznačeno 15. godine. godine (Napomena 13 (f) i 13 (g)). godine u iznosu od 4. decembra 2005. Preduzeće je u 2006. do dopisa Narodne banke Srbije iz juna 2007.949. Na osnovu napred navedenog. Republika Srbija. Preduzeće je u martu 2002. predstavljaju obaveze Preduzeća po osnovu privremenih pozajmica Ministarstva finansija za izmirenje obaveza po osnovu zarada.97% godišnje. i to sa otpisom duga prema Pariskom klubu poverilaca u visini 51% i Londonskog kluba poverilaca u visini od 62% duga. Preduzeće nije imalo korespodenciju u vezi sa statusom ovog kredita ni sa Narodnom bankom Srbije niti sa navedenom poslovnom bankom. 40-8177/2005 od 22. koju zastupa Agencija. Kamatna stopa po ovom kreditu iznosi 6. godine. dostavila je predloge ugovora o regulisanju međusobnih odnosa Republike Srbije i Preduzeća.800. godine odobren kredit za nabavku lokomotiva od “EDC“ Kanada. a rok otplate kredita je 7.

BEOGRAD NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE Za 2006.o. depoziti i kaucije ostalih pravnih lica Stanje na dan 31.o.646 hiljada dinara).240 5. Navedene obaveze su na dan 31.741 1. godine.JP “ŽELEZNICE SRBIJE“.590 2.787 5. OBAVEZE IZ POSLOVANJA 2006.434.969 hiljada dinara) i Želvoz d.240 Na dan 31.332.. decembra 7 163. Dobavljači u inostranstvu na dan 31.025 8.497 2.031 2. Dunav osiguranje a.011 (b) Obaveze prema dobavljačima 2006.990. Primljeni avansi (a) Obaveze prema dobavljačima (b) Obaveze iz specifičnih poslova (c) Ostale obaveze iz poslovanja Stanje na dan 31. Dugovna salda obaveza prema dobavljačima iznose 36. decembra 163.956.276 (a) Primljeni avansi 2006. U skladu sa Odlukom Upravnog odbora Preduzeća broj 100/2006-454-XLVII od 28. Beograd (549.548.990. Primljeni avansi – zavisna pravna lica (Napomena 31) Primljeni avansi. decembra 2006.948 341. godine bile evidentirane kao obaveze prema Zajednici JŽ u okviru obaveza iz specifičnih poslova (Napomena 16(c)). godine.062 7.712 194.741 2005. 46 .653 2005. u iznosu od 2.834 2005. godine. decembra 309. Korigovano 341. godine najvećim delom. decembra 2006. Korigovano 220.628 hiljada dinara na dan 31. decembra 2006.364 2.074 hiljade dinara se odnose na strane železničke uprave koje su na dan 31. Dobavljači – zavisna pravna lica (Napomena 31) Dobavljači u zemlji Dobavljači u inostranstvu Stanje na dan 31.665. u neto iznosu dugovanja u skladu sa analitičkim pregledom dobijenim od strane Zajednice JŽ.646 163.001.641 hiljada dinara). godine prenete iz Zajednice Jugoslovenskih železnica (“Zajednica JŽ“). odnosno potraživanjima iz specifičnih poslova prema Zajednici JŽ. Beograd (421. Korigovano 63 340. Smederevo (133.011 2.d. osim ukoliko nije drugačije naznačeno 16. decembra 2005.399.378 124. Preknjižavanje je izvršeno na dan 31. decembra 2006.501. Preduzeće je izvršilo preknjižavanje pripadajućeg dela obaveza i potraživanja prema stranim železničkim upravama (Napomena 8) koje su do tada bile obuhvaćene na obavezama. najveći dobavljači Preduzeća u zemlji su JP Elektroprivreda Srbije.. godinu Iznosi su iskazani u hiljadama dinara. decembra 2006. godine.665. decembra 2006.653 5.575.

016 5.273. BEOGRAD NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE Za 2006.182 81. godine odnosi se na Zajednicu JŽ u iznosu od 676.332 5.012 88.594 2. 17.417 877.001.684 120. 370.025 Obaveze po osnovu saldacionog obračuna po osnovu unutrašnjeg saobraćaja na dan 31.711.548.793.741.927 902.342 360.224.372 175.596 4. Saldacioni obračun iz međunarodnog saobraćaja na dan 31.944 4.370.353 1.647 844 2. (c) OBAVEZE IZ POSLOVANJA (Nastavak) Obaveze iz specifičnih poslova U hiljadama dinara 2005. decembra 2006.048 680.396 6.740 52.166 hiljada dinara.742 367.157 47 Obaveze po osnovu kamata (a) Obaveze prema zaposlenima Ostale kratkoročne obaveze Ostale tekuće obaveze Obračunati prihod budućeg perioda (Napomena 10) Odloženi prihodi.429 Korigovano 2005. decembra 2006.677 5.675 34. Korigovano Obaveze iz specifičnih poslova za saldacioni obračun Zajednice jugoslovenskih železnica: – unutrašnji saobraćaj – međunarodni saobraćaj Obaveze iz specifičnih poslova za likvidna sredstva staničnih blagajni Ostale obaveze iz specifičnih poslova Stanje na dan 31.673 1.165 hiljada dinara.378 718.162 6.249 104. decembra 732.057 103.676.786 4. OSTALE KRATKOROČNE OBAVEZE I PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA 2006.754 hiljade dinara i na Željeznice Crne Gore u iznosu od 4.206 754.866 173.883 hiljade dinara (za troškove poslovanja Zajednice JŽ) i na Željeznice Crne Gore u iznosu od 35. decembra .275 654.302 783.652 93. Obaveze po osnovu neto zarada i naknada zarada Obaveze po osnovu poreza i doprinosa na zarade i naknade zarada na teret poslodavca Obaveze po osnovu poreza i doprinosa na zarade i naknade zarada na teret zaposlenog Obaveze za naknade zaposlenima 453. 2006. godine odnose se na Zajednicu JŽ u iznosu od 696.069 6.375.818 2.920 32.141. godinu Iznosi su iskazani u hiljadama dinara.JP “ŽELEZNICE SRBIJE“. premije i donacije (b) Unapred obračunati troškovi (c) Ostala pasivna vremenska razgraničenja Pasivna vremenska razgraničenja Stanje na dan 31. osim ukoliko nije drugačije naznačeno 16.

670 228. Bazel Evropska banka za obnovu i razvoj Beogradska banka a. decembar 2005. Beograd (Exim Banka Peking) Kosovska banka.Građevinske direkcije za obnovu zemlje Program obnove zemlje Minus: Obračunata amortizacija Stanje na dan 31.“EDC“. BEOGRAD NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE Za 2006. decembra 2006.104 hiljade dinara) i kamate za neblagovremeno plaćanje obaveza dobavljačima u iznosu od 33.323.076 1. 1.496 276. Korigovano 180. Kanada Investbanka a.d.678.EBRD .323.608.341.055 (550) 110.104 (b) Odloženi prihodi.950 1. Primljene donacije od: . Priština .742 90. decembar 2005.824 57 2.214 225 4.545 222.Pariski klub poverilaca .d.JP “ŽELEZNICE SRBIJE“."SIDA" donacija Švedske vlade Uvoz alata i instrumenata Minus: Obračunata amortizacija .866 (30. godine: 4.126 9.815. godinu Iznosi su iskazani u hiljadama dinara.678.Londonski klub poverilaca .652 48 . Vašington .506 (398) 166.076 hiljada dinara (31.052 81.431 548.039 147. Luksemburg .967 (11.Refinansirani krediti Evropske investicione banke. Obaveze po kamatama na primljene kredite odnose se na sledeće poverioce: 2006.126 23.715 226.789 (10.884 73.000 28. godine: 52.800 8.159 160. decembra Korigovano 2005.933 65.238 hiljada dinara). (a) OSTALE KRATKOROČNE OBAVEZE I PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA (Nastavak ) Obaveze po osnovu kamata na dan 31. u stečaju.756) 902. decembra 2005.036) 537.Evropsko društvo za finansiranje nabavki prevoznih sredstava.Donacija Kanadske vlade Isporučena računarska oprema Minus: Obračunata amortizacija . u stečaju.106 hiljada dinara (31.800 (196) 7.007 28.523 338. osim ukoliko nije drugačije naznačeno 17. premije i donacije obuhvataju sledeće: 2006.933 58.Budžeta Rekonstrukcija železničkog mosta “Ostružnica“ Finansiranje nabavke lokomotiva iz Češke Sanacija mosta “Tomaševac“ Minus: Obračunata amortizacija .177) 783.041 28.Refinansirani krediti Međunarodne banke za obnovu i razvoj.954 326. godine se odnose na obračunate dospele kamate na primljene dugoročne i kratkoročne kredite u iznosu od 2. Beograd Ostali poverioci Stanje na dan 31. Republika Srbija: .

Korigovano stanje obaveza za poreze.109 1. Obaveze za porez na dodatu vrednost Obaveze za poreze. godine iznosi 360.722 hiljade dinara. osim ukoliko nije drugačije naznačeno 17. godine se odnose na unapred obračunate kamate po kreditima u iznosu od 336.953 hiljade dinara i unapred obračunate troškove po kreditima iz inostranstva u iznosu od 30.406 hiljada dinara.367. 19.266 3. godine: 465 hiljada dinara) i u celini se odnosi na alat. OBAVEZE PO OSNOVU POREZA NA DODATU VREDNOST I OSTALIH JAVNIH PRIHODA 2006. Preduzeće je greškom navedeni iznos od 941. Prilikom sastavljanja korigovanog obrasca bilans stanja na dan 31. carine i druge dažbine iz nabavke ili na teret troškova na dan 31. (c) OSTALE KRATKOROČNE OBAVEZE I PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA (Nastavak ) Unapred obračunati rashodi u iznosu od 367.675 hiljada dinara na dan 31. carine i druge dažbine iz nabavke ili na teret troškova Ostale obaveze za poreze. BEOGRAD NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE Za 2006. decembra 2006. umesto u okviru obaveza iz specifičnih poslova. decembra 2005. godine.980 hiljada dinara prikazalo u okviru obaveza po osnovu poreza.367. decembra 301.643 2005.802 hiljade dinara (31. godine u iznosu od 1.418. decembar 2005. sadrži iznos od 941.304 18.980 hiljada dinara koji se odnosi na korekciju rashoda iz ranijih godina po osnovu izmirenja četvrte tranše starog duga prema stranim železnicama u periodu od 1992. decembra 2006. 49 .JP “ŽELEZNICE SRBIJE“. doprinose i druge dažbine Stanje na dan 31. do 1995. godinu Iznosi su iskazani u hiljadama dinara. godine.377 304. Korigovano 789 1.406 50. inventar i ambalažu Preduzeća u upotrebi. decembra 2005. VANBILANSNA EVIDENCIJA Vanbilansna evidencija na dan 31.

409 hiljada dinara.167 Saldacioni prihodi za novembar i decembar mesec 2006.250 8. PRIHODI OD PRODAJE 2006. Korigovano 1.090 1. Korekcija prihoda izvršena je 31.054 9.962 1. godine. BEOGRAD NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE Za 2006.214 Ukupno 10.014 252.955 92.484 3.346 2. godine evidentirani su u poslovnim knjigama Preduzeća na osnovu procene koju je ispostavila Zajednica Jugoslovenskih železnica u iznosu od 630.840.892 2. i po istom je utvrđeno da su prihodi za 2006.074. godinu precenjeni za iznos od 3.603 181.326.912.313 62.987. Stvarni obračun saldacionih prihoda za navedeni period utvrđen je u 2007.846.144 1.317 7.205 2005.995 1.731.823 1.426 424.828 10.617 13. Prihodi od prodaje robe: Zavisna pravna lica (Napomena 31) Na domaćem tržištu Na inostranom tržištu 59. godini.821 384. marta 2007.548 3.999 Prihodi od prodaje transportnih usluga: Zavisna pravna lica (Napomena 31) Na domaćem tržištu Putnički saobraćaj Robni saobraćaj Ostali prihodi Međunarodni saobraćaj Putnički saobraćaj Robni saobraćaj Prihodi od ino-špeditera Ostali prihodi 3.845.012. osim ukoliko nije drugačije naznačeno 20.395 2.708 6.263.990 103. 50 .662 5.JP “ŽELEZNICE SRBIJE“.364.925 2.944.215 8. godinu Iznosi su iskazani u hiljadama dinara.506 211.972.937.294 hiljade dinara.687.347.

9.189 hiljada dinara dobijen iz namenskih sredstava Ministarstva za kapitalne investicije za finansiranje usluga tehničkih.351 215. za realizaciju programa na povećanju opšte bezbednosti saobraćaja. BEOGRAD NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE Za 2006. Prihodi od zakupnina u 2006.315 14.406. Ostale subvencije u iznosu od 804.846 hiljada dinara.451 hiljadu dinara i najvećim delom se odnose na prihod od zakupa zemljišta u iznosu od 132.059 hiljada dinara i prihoda od zakupa poslovnih prostorija u iznosu od 58. februara 2006.Čačak i finansiranje izgradnje Beogradskog železničkog čvora.789 hiljade dinara se odnosi na sredstva dobijena na osnovu Zaključka Vlade Republike Srbije od 16. godine iznose 486.469. godinu Iznosi su iskazani u hiljadama dinara.834 860. Sredstva dobijena na osnovu Zaključka Vlade Republike Srbije od 6. jula 2006. godini iznose 9.406. godini čine bespovratna sredstva dobijena od Ministarstva rada. Korigovano 9.142 Prihodi od zakupnina (c) Ostali poslovni prihodi Ukupno (a) Prihodi od subvencija od Vlade Republike Srbije u 2006.594. za finansiranje i izmirivanje obaveza prema izvođačima radova i dobavljačima na programu adaptacije stanične zgrade. dok se iznos od 290.727 9.871 hiljade dinara. avgusta 2005. godine. shodno Zakonu o budžetu Republike Srbije za 2006.761 11.097 9. idejnih i glavnih projekata koji se odnose na investicione programe koji će se finansirati iz EIB-a.265.356.637 186.408 51.611 8. dok je preostali iznos od 131. godini iznose 215. osim ukoliko nije drugačije naznačeno 21.000 149 41.451 72.553.000 hiljada dinara (Napomena 23).386 10.970 12.275. Od navedenog iznosa subvencija.JP “ŽELEZNICE SRBIJE“. (b) (c) 51 .657 hiljada dinara finansirano je iz budžeta Republike Srbije. OSTALI POSLOVNI PRIHODI 2006.181 hiljadu dinara odnosi na sredstva dobijena na osnovu Zaključka Vlade Republike Srbije od 18. Prihodi od subvencija i dotacija: Subvencija Vlade Republike Srbije (a) Ostale subvencije (b) Namenska sredstva Donacija Uslovljene donacije (Napomena 17(b)) 2005.846 804.970 hiljada dinara u 2006.809 10. godine. godinu. na osnovu zaključenih ugovora o zakupu. iznos od 28. zapošljavanja i socijalne politike za realizaciju Programa rešavanja viška zaposlenih u Preduzeću za isplatu novčane naknade zaposlenima.

dana 13.006. NAKNADA ZARADA I OSTALI LIČNI RASHODI 2006.284 2.233. Sredstva za isplatu otpremnina po utvrđenom kriterijumu za 1.628 3.610 55.157 18. osim ukoliko nije drugačije naznačeno 22.264.456 1. godini. godine Upravni odbor Preduzeća je doneo Program rešavanja viška zaposlenih u 2006. Korigovano 6. Korigovano 9. godine u iznosu od 1.486 775. godini evidentiran je iznos od 1.000 radnika.005. jula 2006.206.705 23. godini planirano smanjenje broja zaposlenih u 2006. godinu su iznosili 48. a u skladu sa Zakonom o radu.483 hiljade dinara (2005. Preduzeće je napustilo 1.640 15. godina: 106.836 89.145 hiljada dinara). godini od 3.825 zaposlenih.385. od čega je 95 zaposlenih napustilo po osnovu prirodnog odliva.424 2005.063 3.027 511. U okviru ostalih ličnih rashoda i naknada nastalih u 2006.096. TROŠKOVI ZARADA.435 2005. dok je za 1.239 13.102 2.440 10.791 2.256 70. BEOGRAD NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE Za 2006.JP “ŽELEZNICE SRBIJE“.617 1.423 671.633 3.500 hiljada dinara.932 4.179 624 1.730 zaposlenih obezbeđena su Zaključkom Vlade Republike Srbije od 6. Troškovi bruto zarada i naknada zarada Troškovi poreza i doprinosa na zarade na teret poslodavca Ostali lični rashodi i naknade Troškovi naknada članovima Upravnog i Nadzornog odbora Troškovi naknada po ugovoru o delu Troškovi naknada po autorskim honorarima Troškovi naknada po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima Ukupno 7.083. 52 .730 zaposlenih otkazan ugovor o radu.542.009.810 Troškovi bruto zarada ključnog rukovodećeg osoblja Preduzeća u 2006. TROŠKOVI MATERIJALA 2006. U toku 2006. jula 2006.243 190. godine.737.195 1.106. U cilju realizacije planiranog smanjenja broja zaposlenih u Preduzeću u skladu sa Programom poslovanja po kome je u 2006. godinu Iznosi su iskazani u hiljadama dinara.966 1.850 46 10.962 10.751 1.622.012.751 658.701 3. Troškovi sirovina i pomoćnog materijala Troškovi materijala Troškovi rezervnih delova Troškovi ulja i maziva Troškovi alata i inventara Troškovi nafte i derivata Troškovi uglja Troškovi električne energije Troškovi plina Ukupno 10.363 700.543 hiljade dinara koji predstavlja troškove stimulativnih otpremnina isplaćenih za radnike kojima je otkazan ugovor o radu.123 633.

368 27.669 1.886 98.614 25. Korigovano 1.172 93.920.587.131.547 hiljada dinara kao pozajmica od Ministarstva finansija Republike Srbije.973 1.704 6.670 2005. decembra 2006.821.627 180 73. godinu Iznosi su iskazani u hiljadama dinara.479 39.525 2. TROŠKOVI ZARADA.605 314.000 hiljada dinara (Napomena 21(b)) bespovratnih sredstava od Minstarstva za rad.849 42.JP “ŽELEZNICE SRBIJE“. osim ukoliko nije drugačije naznačeno 23. Troškovi usluga održavanja (a) Troškovi transportnih usluga (b) Troškovi ostalih proizvodnih usluga Troškovi neproizvodnih usluga Troškovi premije osiguranja Troškovi poreza Troškovi istraživanja Troškovi zakupnina Troškovi reprezentacije Troškovi platnog prometa Troškovi članarina Troškovi reklame i propagande Troškovi sajmova Ostali troškovi Ukupno 1.840 68. godine ima 19. godine. novembra 2006.719 206.917 547.004 5.400 zaposlenih. Nematerijalna ulaganja (Napomena 4) Građevinski objekti (Napomena 5) Postrojenja i oprema (Napomena 5) Investicione nekretnine (Napomena 5) Ukupno 13. BEOGRAD NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE Za 2006.114 599.328.183. Korigovano 11. planirano je da Preduzeće na dan 31. godini na osnovu Ugovora o pozajmici sredstava sa Ministarstvom finansija Republike Srbije.391.432 8. dok iznos od 40.841 343.628 320.335 6.142 245.926 14.945 38.199. OSTALI POSLOVNI RASHODI 2006.193.372 82.006 250.465 2. godine na koji je Vlada Republike Srbije dala saglasnost 9. 485. kao i da nastavi sa smanjenjem i racionalizacijom broja zaposlenih u procesu restruktuiranja.398 4.774.975 362 8.770. zapošljavanja i socijalne politiku. do 2010. TROŠKOVI AMORTIZACIJE I REZERVISANJA 2006.992 244.778 167.847 1.507. NAKNADA ZARADA I OSTALI LIČNI RASHODI (Nastavak) Navedena sredstva povlačena su nakon dostavljanja spiskova zaposlenih prema dinamici otkazanih ugovora po kvartalima i do 31.953 hiljade dinara ostaje da se povuče u 2007. 24.914 14.072 95. Strateškim planom poslovanja za period od 2006. decembra 2007.211 53 . godine je povučeno 486.566 2005.

108 hiljada dinara.114 hiljada dinara. godinu potcenjeni za iznos od 60. godine. Prihodi od kamata Pozitivne kursne razlike Ostali finansijski prihodi Ukupno 446 4. Od navedenog iznosa.690 1. Troškovi za zajedničku upotrebu teretnih i putničkih kola u međunarodnom saobraćaju za novembar i decembar mesec 2006. Rashodi kamata Negativne kursne razlike Ostali finansijski rashodi Ukupno 1.350 680.607. evidentirani su u poslovnim knjigama Preduzeća na osnovu procene koju je ispostavila Zajednica jugoslovenskih železnica.024 4.975 2005.258.518 hiljada dinara.430. najvećim delom. u ukupnom iznosu od 1.136 48.921.672. Korigovano 3. godine.244. Navedeni troškovi su do kraja 2006.530 27.087 hiljada dinara. godini.705.468 14. marta 2007.770. BEOGRAD NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE Za 2006. Saldacioni obračuni se sastavljaju na osnovu kontokorentnih obračuna sa stranim železničkim upravama i po osnovu raspodele sa Željeznicama Crne Gore.516 69.664 570.442 hiljade dinara.998 3. godinu Iznosi su iskazani u hiljadama dinara. se odnose na troškove za zajedničku upotrebu teretnih i putničkih kola u međunarodnom i unutrašnjem saobraćaju.287 52.571 hiljada dinara. Korekcija rashoda izvršena je 31.920 hiljada dinara kao i na održavanje zgrada za obavljanje delatnosti u iznosu od 187. godini najvećim delom se odnose na održavanje vučnih vozila (putnička i teretna kola) u iznosu od 980. godine knjigovodstveno evidentirani na osnovu mesečnih saldacionih obračuna realizovanih i raspoređenih transportnih prihoda i troškova iz unutrašnjeg i međunarodnog saobraćaja koje je Preduzeću ispostavljala Zajednica Jugoslovenskih železnica. osim ukoliko nije drugačije naznačeno 25.704 4. (a) OSTALI POSLOVNI RASHODI (Nastavak) Troškovi usluga održavanja nastali u 2006.103 7.938 2005. i po istom je utvrđeno da su troškovi za 2006. Korigovano 40. održavanje vučnih vozila (lokomotiva) u iznosu od 350. godini iznose 1.JP “ŽELEZNICE SRBIJE“. FINANSIJSKI PRIHODI 2006. Stvarni obračun ovih troškova za navedeni period utvrđen je u 2007. pripadajući deo troškova kolske najamnine teretnih vozila u međunarodnom saobraćaju iznosi 1. Troškovi transportnih usluga koji u 2006.943 54 .178. FINANSIJSKI RASHODI 2006.936 hiljada dinara. održavanje pruge u iznosu od 173.695.657. (b) 26.

godini iznose 196.050 hiljada dinara.742 hiljade dinara. OSTALI PRIHODI 2006.380 352. dobitke od prodaje kratkoročnih hartija od vrednosti u iznosu od 9. (b) 55 . Korigovano 371.023 137.083 hiljade dinara i prihode po osnovu naknade štete od drugih pravnih i fizičkih lica u iznosu od 12.879 3.346 104. godine u iznosu od 95. BEOGRAD NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE Za 2006.307 27. Beograd u skladu sa Sporazumom br.742 2.192 49.057 hiljada dinara.035 hiljada dinara.428 887. godini se najvećim delom odnose na prihode po osnovu naknade štete od osiguravajućih društava u iznosu od 105.JP “ŽELEZNICE SRBIJE“.922 1.463 113. marta 2006.970 6.997 40.690 196.343 (a) Prihodi od smanjenja obaveza koji u 2006.694 8.464 hiljade dinara i otpis obaveza u skladu sa Izveštajem o popisu u iznosu od 7. Ostali prihodi ostvareni u 2006.828 352.456 82. godinu Iznosi su iskazani u hiljadama dinara.672 44. postrojenja i opreme (Napomena 5) Dobici od prodaje materijala Viškovi Prihod od ukidanja ispravke vrednosti potraživanja Naplaćena otpisana potraživanja Prihodi po osnovu efekata ugovorene zaštite od rizika Prihodi od smanjenja obaveza (a) Prihod od usklađivanja vrednosti ostale imovine Prihodi od ukidanja dugoročnih rezervisanja Ostali prihodi (b) Ukupno 2005.865 87. najvećim delom se odnose na otpis obaveze Preduzeća od strane Fonda za finansiranje stanova solidarnosti.669 1.866 6. Dobici od prodaje nekretnina. 81/3 od 29.105. osim ukoliko nije drugačije naznačeno 28.

118 hiljada dinara.644) (153. Korigovano 1. izdatke za humanitarne.620) 2005. Korigovano - (b) 30.175 hiljada dinara i na gubitke po osnovu rashodovanja u okviru procesa rekonstrukcije lokomotiva u iznosu od 240. OSTALI RASHODI 2006.191. kapitalne gubitke nastale prilikom prodaje stanova solidarnosti u iznosu od 8. postrojenja i opreme u 2006. kao i na fakture dobavljača koje se odnose na nabavke robe odnosno izvršenih usluga iz ranijih godina.781 9.166. se najvećim delom odnose na gubitke po osnovu prodaje teretnih vagona. Ostali rashodi nastali u 2006.205 1.442 hiljade dinara (Napomena 5).485 1. lokomotiva i drumskih vozila u iznosu od 478.676.000 213.899 11.333 hiljade dinara i troškove kolske dangubnine u iznosu od 2.025. obrazovne.870 11.595 20. godinu. zdravstvene.543 32.542 14.052 hiljade dinara.442 4. troškove usluga za smeštaj i ishranu đaka u iznosu od 16.JP “ŽELEZNICE SRBIJE“.480 1. Gubici po osnovu rashodovanja i prodaje nekretnina.142 hiljade dinara. troškove sudskih sporova u iznosu od 15. NETO GUBITAK POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA 2006. osim ukoliko nije drugačije naznačeno 29. kazne za privredne prestupe i prekršaje u iznosu od 2. godini.937 2. Rashodi po osnovu ispravke grešaka iz ranijih godina se najvećim delom odnose na usaglašavanje sa javnim komunalnim preduzećima za 2005. godini najvećim delom se odnose na naknadu štete trećim licima u iznosu od 24.024 (248. BEOGRAD NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE Za 2006.153 92.334 hiljade dinara.146.746 hiljada dinara.660 186. Prihodi po osnovu ispravke grešaka iz ranijih godina Rashodi po osnovu ispravke grešaka iz ranijih godina Neto gubitak poslovanja koje se obustavlja 95.678 2.313 2005. postojenja i opreme (a) Gubici po osnovu prodaje učešća u kapitalu (Napomena 6(a)) Gubici po prodaje materijala Manjkovi po popisu Rashodi po osnovu ugovorenih efekata zaštite od rizika Direktan otpis potraživanja Obezvređenje dugoročnih finansijskih plasmana Obezvređenje potraživanja i kratkoročnih finansijskih plasmana Obezvređenje zaliha materijala i robe Obezvređenje ostale imovine Ostali rashodi (b) Ukupno 769. naučne i verske namene u iznosu od 15.064 873 46.098 14.232 hiljade dinara. godinu Iznosi su iskazani u hiljadama dinara. 56 .830 1.313 hiljada dinara.624 5.855 4. ostale rashode po osnovu nepredviđenih događaja u iznosu od 13.120 (a) Gubici po osnovu rashodovanja i prodaje nekretnina.819 38. kulturne.

200 238.000 27. neto (Napomena 8(a)) Potraživanja iz specifičnih poslova Beogradski čvor d.o. Beograd Zaštitna radionica d.453 39.. (a) TRANSAKCIJE SA POVEZANIM PRAVNIM LICIMA Potraživanja i obaveze Stanja potraživanja i obaveza na dan 31. neto (Napomena 7) Potraživanja od kupaca Železnički integralni transport d.o.o.200 47.o.o.034 238.o.580 12. Beograd Ukupno aktivna vremenska razgraničenja 20. Beograd Ukupno kupci. Beograd Beogradski čvor d. godinu Iznosi su iskazani u hiljadama dinara.o.453 - 57 .JP “ŽELEZNICE SRBIJE“.451 10.. Beograd Ukupno dati avansi.546 1. Korigovano 20.o. Beograd Pron-Invest d. Beograd Ostali Ukupno potraživanja iz specifičnih poslova.200 238.o. osim ukoliko nije drugačije naznačeno 31..o.590 47. neto (Napomena 8(b)) Aktivna vremenska razgraničenja CIP d.o.269 107 13. Potraživanja po osnovu datih avansa CIP d.o.225 2005.o.407 21.380 285. decembra 2006.220 248 8 12 23.635 68... Beograd Zaštitna radionica d.o.o.590 4.o. Beograd CIP d. Beograd Zaštitna radionica d.. godine proistekla iz transakcija sa zavisnim i pridruženim preduzećima prikazana su u sledećoj tabeli: 2006...o. BEOGRAD NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE Za 2006.977 16 38 2..o. i 2005.861 25.o.o..o.o. Beograd Želkomerc d.

424 61 10 2.002 (236.o.. godinu Iznosi su iskazani u hiljadama dinara. Beograd Želkomerc d. osim ukoliko nije drugačije naznačeno 31.o. Beograd Pron-Invest d.o.. Beograd Ukupno dobavljači (Napomena 16(b)) 7 7 2005.. Beograd Zaštitna radionica d.486 92 309.o. Korigovano 69 1.663 5.o. Beograd Ukupno primljeni avansi (Napomena 16(a)) Obaveze prema dobavljačima Železnički integralni transport.048 3. Primljeni avansi Železnički integralni transport d.o.448 2..o.o.o.578) 254.o. Beograd Beogradski čvor d.193 (297.o.o.671 164.785 241.o. Beograd Želkomerc d. Beograd Ukupni prihodi RASHODI CIP d.497 (b) Prihodi i rashodi Prihodi i rashodi iz transakcija sa zavisnim i pridruženim preduzećima za poslovnu 2006.514 47. Beograd Pron-Invest d..036 120..o.o. Beograd Želkomerc d. PRIHODI CIP d.o.593 49..JP “ŽELEZNICE SRBIJE“.522) 58 ..o. i 2005.498 66 15..063 27. Beograd CIP d. Beograd Pron-Invest d.440 2. godinu prikazani su u sledećoj tabeli: 2006.098 91 118 4.740 50.o.o.383 137.052 3.o.o.o.o. Beograd Ukupni rashodi Neto rashodi 2005.. Beograd Želkomerc d.514 300. (a) TRANSAKCIJE SA POVEZANIM PRAVNIM LICIMA (Nastavak) Potraživanja i obaveze (Nastavak) 2006.o.768 162..o.o. Korigovano 7 56 63 2.o.o.180 1..o.147 220.o. Beograd Beogradski čvor d. Beograd Zaštitna radionica d.814 19.. Beograd Železnički integralni transport d.o..o.o. Beograd Železnički integralni transport d.557 43 2.o. Beograd Zaštitna radionica d. BEOGRAD NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE Za 2006.590 4.o..o.

884.205) 70.718) 11. godinu Iznosi su iskazani u hiljadama dinara.752) (12. (a) POREZ NA DOBITAK Komponente poreza na dobitak 2006.288.508 (17. Gubitak pre oporezivanja Kapitalni (dobici)/ gubici Efekti stalnih razlika Efekti privremenih razlika Osnovica za oporezivanje Kapitalni dobitak/ (gubitak) Preneti kapitalni gubici iz ranijih godina Tekući porez prikazan u poreskom bilansu Efekti odloženih poreza Efekti primene različitih stopa amortizacije za knjigovodstvene i poreske svrhe Porez na dobitak prikazan u bilansu uspeha – poreski rashod perioda (6.718) 2005. BEOGRAD NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE Za 2006.241 517.718 (12.976) (70.110 2005.869 (6.289) (374.360) 12.289) (374. Korigovano (18. postrojenja i opreme i njihove poreske osnove po osnovu primena različitih stopa amortizacije u knjigovodstvene i poreske svrhe.579.804.821 1. Promene na odloženim poreskim obavezama u toku godine prikazane su u sledećoj tabeli: 2006.520 313.201 310. kao i na privremene razlike nastale po osnovu revalorizacije vučnih vozila.520) - (374.289) - (c) Odložene poreske obaveze Odložene poreske obaveze se odnose na privremene razlike između knjigovodstvene vrednosti nematerijalnih ulaganja. Stanje na dan 1. nekretnina. 59 .JP “ŽELEZNICE SRBIJE“.289) 2005. decembra 374.289 929. osim ukoliko nije drugačije naznačeno 32. Tekući poreski rashod Odloženi poreski rashod Ukupno poreski rashod perioda (374.304. Korigovano - (b) Usaglašavanje iznosa tekućeg poreza na dobitak i proizvoda dobitka/(gubitka) pre oporezivanja i propisane poreske stope 2006. januara Odloženi porezi evidentirani na teret bilansa uspeha Odloženi porezi nastali po osnovu procene vučnih vozila evidentirani na teret revalorizacionih rezervi Stanje na dan 31.

ne može predvideti sa prihvatljivom sigurnošću. USAGLAŠAVANJE POTRAŽIVANJA I OBAVEZA U skladu sa Pravilnikom o računovodstvu i računovodstvenim politikama Preduzeća. godinu Iznosi su iskazani u hiljadama dinara.158 hiljada dinara. Rukovodstvo Preduzeća procenjuje da neće nastati materijalno značajni gubici po osnovu ishoda navedenih sudskih sporova u toku. na dan 31. decembra 2006.800 sudskih sporova koji se trenutno vode kod nadležnih sudova. osim ukoliko nije drugačije naznačeno 33. decembrom svake poslovne godine i na taj način se sprovodi postupak usaglašavanja obaveza. stručne službe Preduzeća dostavljaju izvode otvorenih stavki svojim dužnicima i poveriocima sa 31. godine izvršilo postupak usaglašavanja potraživanja i obaveza iskazanih u poslovnim knjigama na taj datum. Prema izveštaju Pravnog sektora Preduzeća. BEOGRAD NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE Za 2006. godine. za sada. Kao što je obelodanjeno u Napomeni 12. čime je potvrđeno i usaglašeno 88% salda potraživanja od kupaca u zemlji. godine: 36. oktobrom 2006. Konačan ishod ovih sudskih sporova se. godine iznosi 157.100 sporova. na dan 31. SUDSKI SPOROVI Preduzeće je tuženi. ne uzimajući u obzir eventualne zatezne kamate i sudske troškove po ovom osnovu. decembar 2005.071 hiljadu dinara (31. odnosno 79% salda obaveza prema dobavljačima u zemlji.JP “ŽELEZNICE SRBIJE“.726 hiljada dinara. decembra 2006. a postupci su u različitim fazama. Vrednost sporova pokrenutih protiv Preduzeća u toku 2006. godine.071 hiljadu dinara). uz finansijske izveštaje. formirana rezervisanja za potencijalne gubitke koji mogu proisteći iz navedenih sporova iznose 36. oktobrom ili 31. odnosno tužilac u gotovo 2. 34. 60 . Ukupna vrednost sporova u kojima se Preduzeće javlja kao tužilac iznosi 1. Preduzeće je sa 31. ukupna vrednost sporova koje su pravna lica pokrenula protiv Preduzeća iznosi 1.839 hiljada dinara.547.830. od čega se Preduzeće javlja kao tužilac u oko 1. U mnogim sporovima veštačenja su u toku. Konačan ishod sudskih sporova u toku je neizvestan. Poverioci dostavljaju izvode otvorenih stavki sa 31. a tuženi u 1. Utuženi iznosi potiču iz različitih perioda utuženja i ne uključuju eventualne efekte po osnovu zateznih kamata i sudskih troškova. oktobrom svake poslovne godine i tako sprovode postupak usaglašavanja potraživanja.700 sudskih sporova.

Nova glavnica treba da bude otplaćena u polugodišnjim ratama počev od oktobra 2012. Rukovodstvo Preduzeća smatra da se ishod tih pregovora.58. godine izmirilo sve usaglašene obaveze prema inostranim železnicama. godine nije evidentiran u poslovnim knjigama Preduzeća. juna 2003.93. osim preostalog dela obaveza prema austrijskim železnicama u iznosu od EUR 2.822. Preduzeće je tokom 2006.281.d.39.99. godinu Iznosi su iskazani u hiljadama dinara. godine potpisale Globalni sporazum o izmirenju duga Jugoslovenskih železnica prema železničkim preduzećima uključenim u globalni bilans za period od 1992. na dan potpisivanja ugovora iznosi USD 19.419. Prema evidenciji Hrvatskih železnica koje vrše i obračun kamate na glavnicu duga iz globalnog bilansa u skladu sa Objavom UIC broj 311. Realizacija navedenog Sporazuma i utvrđivanje statusa navedenog duga biće predmet daljih dogovora ugovornih strana. u procenjenom iznosu od EUR 15.21. odnosno 1.010 hiljada dinara na dan 31. decembra 2006. u stečaju. godine do novembra 2024. po osnovu kredita Evropske investicione banke za koji je garanciju izdala Investbanka a.13 i EUR 995. godine otpisan je 62%.748. ne može pouzdano proceniti. iznosi EUR 24.477. godine između Preduzeća i Agencije za osiguranje depozita. Kamata se obračunava počev od aprila 2007. godine otpisan za 51% po prvoj tranši odnosno 30. Nova glavnica.75% na godišnjem nivou.843. i pre kamate iznosi USD 521.JP “ŽELEZNICE SRBIJE“. godine po kamatnoj stopi EURIBOR. godine do oktobra 2016. a pod okriljem Međunarodne železničke unije (UIC). septembra 2004. marta 2003. Beograd. Kamata se obračunava po bilateralnim sporazumima Republike Srbije i poverilaca Pariskog kluba.065 hiljada dinara (Napomena 14(c)). 61 . POTENCIJALNE OBAVEZE Jugoslovenske železnice su 17. Ugovorom je definisana otplata obaveza u polugodišnjim anuitetima počev od septembra 2008. godine do 1995. godine. Ugovorom je takođe utvrđen iznos obaveze Preduzeća prema Republici Srbiji odnosno Agenciji. godine. za sada. uvećana za kamatu.157 hiljada dinara.766.763. CHF 193.452. februara 2007. po osnovu obaveza Preduzeća preuzetih od strane Republike Srbije prema poveriocima Pariskog i Londonskog kluba.911. na dan 31. BEOGRAD NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE Za 2006. osim ukoliko nije drugačije naznačeno 35. Shodno odredbama navedenog Sporazuma. godine.250.774.63.836.200.51. Iznos obaveze prema poveriocima Londonskog kluba utvrđen na dan 30.34.692. odnosno pre kamate iznosi USD 18. odnosno 1.259. decembra 2006. Beograd (Agencija) regulisane su obaveze Preduzeća prema Republici Srbiji koju zastupa Agencija.710. (a) DOGAĐAJI NAKON DATUMA BILANSA STANJA Ugovorom o regulisanju međusobnih odnosa potpisanim 12. Kamata se obračunava po stopi od 3. Nakon obračuna kamate. CHF 185. godine do marta 2024. Dug Preduzeća prema Hrvatskim železnicama koji navedenim Sporazumom nije definitivno utvrđen i usaglašen. polugodišnje unazad i dospeva počev od marta 2007.451. 36. godine. godine. uvećana za kamatu. Ugovorom je definisana otplata obaveza u polugodišnjim anuitetima počev od maja 2010.405.05.77 i EUR 863. Ugovorom je iznos obaveze prema poveriocima Pariskog kluba utvrđen na dan 22. Ugovorom je predviđeno da nova glavnica duga. odnosno 224.809. uz polugodišnji obračun.61% po drugoj tranši. novoformirana glavnica duga iznosi USD 615. godine ovaj dug iznosi EUR 21.

Identifikacija i procena vrednosti službenih stanova u okviru poslovnih objekata Preduzeća.8577 59. godine. Naučno – Istraživački centar i aneksa ovog ugovora (Napomena 5).884 hiljade dinara). Narodna Skupština Republike Srbije je 23. Na osnovu Zaključka Upravnog Odbora od 27. godine do 5. (b) DOGAĐAJI NAKON DATUMA BILANSA STANJA (Nastavak) U skladu sa dopisom Narodne banke Srbije od 27. juna 2007. obaveza Preduzeća po osnovu kredita “EDC“ Kanada. decembra 2006. uputila Preduzeće da se za dalji status ove obaveze obrati Agenciji. godinu Iznosi su iskazani u hiljadama dinara.9380 9. EUR GBP USD JPY CHF SEK 79.725.6 milijardi dinara. i 2005. Vršenje procene vrednosti investicija u toku koje su u funkciji.5048 49. januara 2007. iznosi EUR 3. godine usvojila Zakon o budžetu za 2007.2189 0. godine doneo odluku kojom je predviđeno da Sektor za informacione sisteme i informatičke tehnologije procenitelju dostavi korigovane liste sredstava na dan 1.5085 72. februara 2007. godine. BEOGRAD NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE Za 2006. januara 2007. Priština kao poslovne banke.5000 124.437 odnosno 294. preko Kosovske banke. juna 2007. godine.905 hiljada dinara (Napomene 15 i 17(a) dospele obaveze u iznosu od 144. a da procena bude dostavljena Preduzeću do 30. 37.0864 62 . Narodna banka Srbije je. Beograd. godine u funkcionalnu valutu. godine prihvaćeni su rezultati procene. godinu. kao podloga za konačnu procenu vrednosti imovine koja će se uknjižiti u poslovne knjige Preduzeća. u čijoj su nadležnosti banke u stečaju i potraživanja Republike Srbije od krajnjih korisnika u okviru Pariskog i Londonskog kluba poverilaca. godine uz sprovedene sledeće postupke: • • • • • Aktuelizaciju izvršene procene vrednosti nekretnina. marta 2007. godine. Uključivanje svih promena na osnovnim sredstvima knjiženim tokom 2006. a koje nisu iz objektivnih razloga aktivirane. juna 2007. i Priznavanje sredstava čija je pojedinačna nabavna vrednost u vreme nabavke veća od dinarske protivvrednosti EUR 500 kao stalnih sredstava. postrojenja i opreme na dan 1. (c) (d) Generalni direktor je dana 5. koja je izvršena na bazi Ugovora o proceni vrednosti imovine između Preduzeća i Ekonomskog fakulteta.7364 85. godine. 2006. Zakonom je predviđen iznos subvencija za Preduzeće od 10. DEVIZNI KURSEVI Zvanični devizni kursevi Narodne banke Srbije. osim ukoliko nije drugačije naznačeno 36. juna 2007.JP “ŽELEZNICE SRBIJE“. ovim dopisom. Navedenim Zaključkom je definisano da će se procena vrednosti osnovnih sredstava uknjižiti pod datumom 1.1569 8. korišćeni za preračun deviznih pozicija bilansa stanja na dan 31. Ukupne obaveze iskazane u poslovnim knjigama Preduzeća iznose 291. za pojedine strane valute su: U dinarima 2005.0000 117. januar 2007.310 hiljada dinara.6153 54.021 hiljadu dinara i obaveze za kamate u iznosu od 147.9757 0.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful