JAVNO PREDUZEĆE “ŽELEZNICE SRBIJE“, BEOGRAD

Finansijski izveštaji za 2006. godinu i

Izveštaj nezavisnog revizora

JAVNO PREDUZEĆE “ŽELEZNICE SRBIJE“, BEOGRAD
Finansijski izveštaji za 2006. godinu i

Izveštaj nezavisnog revizora

JP “ŽELEZNICE SRBIJE“, BEOGRAD

SADRŽAJ Strana IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA 1–6

IZJAVA RUKOVODSTVA FINANSIJSKI IZVEŠTAJI Bilans stanja Bilans uspeha Izveštaj o promenama na kapitalu Izveštaj o tokovima gotovine

7

8 9 10 11

NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE

12 – 62

godine. decembra 1997. godine. godine. postrojenja i opreme Preduzeća na dan 31. Zbog prirode računovodstvenih evidencija koje vodi Preduzeće.IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA UPRAVNOM ODBORU JAVNOG PREDUZEĆA “ŽELEZNICE SRBIJE“. decembra 2000. . Tom prilikom.578. godine priznata je kao verovatna nabavna vrednost na dan 1.748 hiljada dinara. Procena vrednosti nekretnina. uz finansijske izveštaje. odabir i primenu odgovarajućih računovodstvenih politika i korišćenje računovodstvenih procena koje su razumne u datim okolnostima. Preduzeće je u toku 2006. Preduzeće poseduje nekretnine. postrojenja i opreme Preduzeća izvršena je sa stanjem na dan 31. koji se nalaze na teritoriji Republike Srbije. decembra 2006. postrojenja i opreme Preduzeća na dan 31. godine. godine. izuzev za vučna vozila za koja je utvrđena tržišna vrednost. usled čega ne vrši obračun amortizacije istih od 2001. uz finansijske izveštaje. Revalorizovana vrednost navedenih nekretnina. nismo bili u mogućnosti da procenimo iznos neobračunate amortizacije za navedeni period i efekte na iskazanu neotpisanu vrednost nekretnina. godine i odgovarajući bilans uspeha. godine iznosi 219. izveštaj o promenama na kapitalu i izveštaj o tokovima gotovine za godinu koja se završava na taj dan. prilikom prve primene novih računovodstvenih propisa Republike Srbije. utvrđena je tako što je procenjena vrednost nekretnina. a koji su knjigovodstveno evidentirani kao sredstva na teritoriji Kosova i Metohije. Odgovornost rukovodstva za finansijske izveštaje Rukovodstvo Preduzeća je odgovorno za sastavljanje i istinito prikazivanje ovih finansijskih izveštaja u skladu sa računovodstvenim propisima važećim u Republici Srbiji.441. niti je to učinjeno naknadno. postrojenja i opreme na dan 31. Status i vlasništvo nad ovim sredstvima Preduzeća su neizvesni. koji obuhvataju bilans stanja na dan 31.5.976 hiljada dinara. Amortizacija za navedeni trogodišnji period nije obračunata prilikom evidentiranja efekata procene. januara 2004. godine. Neotpisana vrednost nekretnina. decembra 2003. decembra 2000. postrojenja i opremu koja su locirana na teritoriji Kosova i Metohije. decembra 2006. neotpisana vrednost nekretnina. Navedena sredstva Preduzeće nije u mogućnosti da koristi. godine iznosi 17. postrojenja i opreme koja su locirana na teritoriji Kosova i Metohije iskazana u poslovnim knjigama Preduzeća na dan 31. decembra 2006. vrednost sredstava koja je evidentirana. postrojenja i opreme revalorizovana za period od dana procene do 31. Odgovornost rukovodstva obuhvata: uspostavljanje. decembra 2006. nastale usled kriminalne radnje ili greške. godine proknjižilo prodaju teretnih vagona u iznosu neotpisane vrednosti od 56.850 hiljada dinara. kao i pregled značajnih računovodstvenih politika i napomene uz finansijske izveštaje. a efekti procene evidentirani su u poslovnim knjigama Preduzeća 31. BEOGRAD Angažovani smo da izvršimo reviziju priloženih finansijskih izveštaja Javnog preduzeća “Železnice Srbije“. Kao što je obelodanjeno u Napomenama 2. odnosno do 31. primenu i održavanje internih kontrola koje su relevantne za sastavljanje i istinito prikazivanje finansijskih izveštaja koji ne sadrže materijalno značajne pogrešne iskaze. Beograd (u daljem tekstu “Preduzeće”). godine. Kao što je obelodanjeno u Napomeni 5. i 5. decembra 2006.

Za prodajnu vrednost stanova koji nisu bili evidentirani u poslovnim knjigama. svojim zaposlenima daje kredite za otkup stanova iz fondova za solidarnu stambenu izgradnju. 2 . decembra 2006. koji nisu bili evidentirani u poslovnim knjigama Preduzeća. Preduzeće nije procenilo nadoknadivu vrednost učešća u kapitalu zavisnih i pridruženih pravnih lica i.IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA (Nastavak) UPRAVNOM ODBORU JAVNOG PREDUZEĆA “ŽELEZNICE SRBIJE“. godine. 76/2002. na osnovu raspoložive dokumentacije. Imajući u vidu napred izneto. potrebnu ispravku vrednosti po osnovu obezvređenja vrednosti istih na dan bilansa stanja u skladu sa zahtevima MSFI. kao i po osnovu revalorizacije vučnih vozila. shodno tome nismo bili u mogućnosti ni da se uverimo u realnost iskazanog stanja odloženih poreskih obaveza. decembra 2006.092 hiljade dinara. Preduzeće shodno Uredbi o rešavanju stambenih potreba izabranih. postrojenja i opreme na dan 31. godini dalo u otkup 49 stanova. Preduzeće je u 2006. decembra 2006. godini.821 hiljada dinara. nismo bili u mogućnosti da utvrdimo da li iskazana vrednost navedenih plasmana prevazilazi njihovu nadoknadivu vrednost. od kojih 28 stanova nije bilo evidentirano u poslovnim knjigama Preduzeća. godine iznose 1. br. godine iznose 463. na osnovu toga. godini evidentiralo potraživanja od zaposlenih i dobitke od prodaje nekretnina u iznosu od 11. kao ni u ukupan broj stanova Preduzeća dobijenih od fondova za solidarnu stambenu izgradnju. 41/2002. decembra 2006. Pored toga. decembra 2006. godine nisu usaglašena sa odgovarajućim iznosom kapitala povezanih pravnih lica. učešća u kapitalu povezanih pravnih lica na dan 31. do datuma ovog izveštaja. Preduzeće je u 2006. godine.110 hiljada dinara i iste su nastale kao rezultat privremenih razlika između knjigovodstvene vrednosti nematerijalnih ulaganja. Pored toga. odložene poreske obaveze Preduzeća na dan 31. decembra 2006. učešća u kapitalu povezanih pravnih lica evidentirana u poslovnim knjigama Preduzeća na dan 31. prodalo 7 stanova u iznosu prodajne vrednosti od 2. S obzirom da zbog pitanja iznetih u prethodnim pasusima nismo mogli da se uverimo u realnost iskazanog stanja nekretnina. Pored toga. Preduzeće je u 2007. nismo bili u mogućnosti da se uverimo u knjigovodstvenu vrednost stanova na dan 31. na period do 20. promene računovodstvenih procena i greške“. 125/2003 i 88/2004).304. BEOGRAD Kao što je obelodanjeno u Napomeni 32(c) uz finansijske izveštaje. Preduzeće je celokupan iznos odloženih poreskih obaveza evidentiralo u tekućoj godini i nije izvršilo usklađivanje uporednih podataka za efekte korekcije grešaka iz ranijeg perioda u skladu sa MRS 8 “Računovodstvene politike.332 hiljade dinara. odnosno 40 godina. nekretnina. postavljenih i zaposlenh lica kod korisnika sredstava u društvenoj svojini (“Službeni glasnik Republike Srbije“. odnosno iznos za koji je eventualno potrebno izvršiti umanjenje vrednosti učešća u kapitalu po osnovu obezvređenja na dan 31. Shodno tome. uz finansijske izveštaje. postrojenja i opreme i njihove poreske osnove po osnovu primena različitih stopa amortizacije u knjigovodstvene i poreske svrhe. godine. uz finansijske izveštaje. Kao što je obelodanjeno u Napomeni 6. Kao što je obelodanjeno u Napomeni 6.

dok je gubitak ranijih godina potcenjen za isti iznos. godine iznosi 687. čime su obaveze po dugoročnim kreditima na dan 31. Obaveze prema inostranim poveriocima su preuzete od strane Republike Srbije. Na taj način su aktivna vremenska razgraničenja na dan 31.729 hiljada dinara. Pored toga. kao i da se krene u postupak prodaje zaliha u skladu sa propisanim procedurama. godine do 1995. odnosno navedeni dug je u poslovnim knjigama Preduzeća i dalje evidentiran u USD. nismo bili u mogućnosti da se uverimo da je vrednost zaliha na dan 31. decembra 2006. godine po osnovu obaveza prema Međunarodnoj banci za obnovu i razvoj.184 hiljade dinara. neto potraživanja od kupaca na dan 31.183. Na osnovu raspoložive dokumentacije. 3 . decembra 2006.845 hiljada dinara. i predviđeno je da regulisanje međusobnih prava i obaveza Preduzeća i Republike Srbije treba da bude predmet posebnog ugovora. godine nije vršilo umanjenje vrednosti neaktivnih i zastarelih zaliha. godini izvršilo ispravku vrednosti za sva potraživanja nastala pre 2005. Procenjeni iznos neproknjiženih kamata za period od 2002. decembra 2006. decembra 2006. Preduzeće nije izvršilo konverziju duga u EUR. Preduzeće nije dobijalo kamatne obračune i nije evidentiralo kamate od 2002. u ukupnom iznosu od 224. koji do datuma izdavanja ovog izveštaja nije potpisan. decembra 2006. Kao što je obelodanjeno u Napomeni 8(a) uz finansijske izveštaje. BEOGRAD Kao što je obelodanjeno u Napomeni 7. godine manje iskazane. Novi Sad. Ukupna vrednost zaliha koje nisu trošene u periodu dužem od jedne i kraćem od tri godine iznosi 373. Preduzeće je na dan 31.d. decembra 2006. dok zalihe koje nisu trošene u periodu dužem od 3 godine iznose 413. godini.065 hiljada dinara. Preduzeće je u 2006. odnosno da li je potrebno i u kom iznosu izvršiti ispravku vrednosti neaktivnih i zastarelih zaliha. kao što je obelodanjeno u Napomenama 13(d) i 13(e) uz finansijske izveštaje. i 2006. nismo bili u mogućnosti da utvrdimo da li je i u kom iznosu potrebno izvršiti dodatnu ispravku vrednosti po osnovu obezvređenja potraživanja radi svođenja na njihovu nadoknadivu vrednost na dan 31. uz finansijske izveštaje. decembra 2006. kao i za potraživanja utužena u 2005. Kao što je obelodanjeno u Napomeni 10. kao i činjenice da Preduzeće nema definisane strateške zalihe koje bi se izuzele iz razmatranja starosne strukture. Republika Srbija je prilikom preuzimanja obaveza Preduzeća po kreditu prema Međunarodnoj banci za obnovu i razvoj. godine više iskazana. godine. Upravni odbor Preduzeća je na sednici održanoj 13 februara 2007. Kao što je obelodanjeno u Napomeni 13(d) uz finansijske izveštaje. godine. godine. Zbog prirode dokumentacije i računovodstvene evidencije Preduzeća. decembra 2006.843. uz finansijske izveštaje. zalihe iskazane u poslovnim knjigama Preduzeća na dan 31. godine iznose 2. Vašington i Evropskoj investicionoj banci. Procenjena vrednost neproknjiženih kursnih razlika po ovom kreditu iznosi 831.. Luksemburg po kreditima za koje je inicijalni garant bila Panonska banka a. godine u okviru aktivnih vremenskih razgraničenja evidentiralo dug prema Austrijskim železnicama (OeBB) po osnovu Globalnog sporazuma o izmirenju duga Jugoslovenskih železnica prema železničkim preduzećima uključenim u globalni bilans za period od 1992.d.IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA (Nastavak) UPRAVNOM ODBORU JAVNOG PREDUZEĆA “ŽELEZNICE SRBIJE“. Preduzeće na dan 31.260 hiljada dinara. decembra 2006. godine iznose 3. Vašington za koji je inicijalni garant bila Panonska banka a. godine do 31.641 hiljadu dinara.122 hiljade dinara. Novi Sad. a gubitak tekuće godine potcenjen za navedeni iznos. godine doneo odluku da se sa aktivnih zaliha na evidenciju neaktivnih zaliha prenesu zalihe u iznosu od 926. izvršila konverziju duga iz USD u EUR. godine svedena na njihovu neto prodajnu vrednost.873 hiljade dinara.

decembra 2006. datira iz perioda od 1996. decembra 2006. Preduzeće je u skladu sa odlukom Upravnog odbora od 28. iznose 289. februara 2006. ne izražavamo mišljenje o priloženim finansijskim izveštajima Preduzeća za 2006. Istovremeno je izvršeno preknjižavanje dela obaveza i potraživanja prema stranim železničkim upravama koje su bile evidentirane u poslovnim knjigama Zajednice JŽ. obaveze po osnovu međunarodnog saobraćaja iznose 2.434. Analitički pregled dobijen od strane Zajednice JŽ na osnovu kojeg je Preduzeće izvršilo uknjižavanje obaveza i potraživanja na dan 31. obaveze po osnovu kamata na neblagovremeno plaćene obaveze prema stranim železničkim upravama procenjene na bazi kontokorentnih obračuna za navedeni period od januara 1996. Neusaglašene obaveze sa poveriocima po osnovu kredita.074 hiljade dinara na dan 31. decembra 2006. godine. decembra 2006. kao i odgovarajuća obelodanjivanja u skladu sa zahtevima MRS 19 “Naknade zaposlenima“. obuhvatio je evidenciju Zajednice JŽ za kontokorentne obračune sa stranim železničkim upravama zaključno sa kontokorentnim obračunima za novembar 2006. Zbog značaja navedenih pitanja. godine. Pored toga.IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA (Nastavak) UPRAVNOM ODBORU JAVNOG PREDUZEĆA “ŽELEZNICE SRBIJE“. kratkoročne finansijske obaveze na dan 31. godine. godine. godine. tako da priloženi finansijski izveštaji ne uključuju rezervisanja po navedenom osnovu. već je na osnovu Zaključka Upravnog odbora Preduzeća prihvaćena kao podloga za konačnu procenu vrednosti koja će se evidentirati u poslovnim knjigama sa stanjem na dan 1. a koje pripadaju Preduzeću. BEOGRAD Kao što je obelodanjeno u Napomeni 15. Kompletno usaglašeno stanje obaveza i potraživanja sa stranim železničkim upravama biće preuzeto i sprovedeno tokom 2007. do 2005.362.864.915 hiljada dinara. Priloženi finansijski izveštaji ne uključuju rezervisanja za naknade zaposlenima po osnovu otpremnina za odlazak u penziju nakon ispunjenih uslova.095. kao član Zajednice Jugoslovenskih železnica (“Zajednica JŽ”). angažovalo Naučnoistraživački centar Ekonomskog fakulteta. Zbog značaja pitanja iznetih u prethodnim pasusima. januar 2006. sa kojima je sproveden postupak nezavisne potvrde stanja. Preduzeće nema usaglašeno stanje obaveza i potraživanja (Napomena 8 (a)) sa svim stranim železničkim upravama. godine. uz finansijske izveštaje. Kao što je obelodanjeno u Napomeni 16(b) uz finansijske izveštaje. skrećemo pažnju na sledeća pitanja: (a) Kao što je obelodanjeno u Napomenama 5. postojenja i opreme sa stanjem na dan 1. Pored toga. iznose 1. evidentiran u poslovim knjigama Preduzeća na osnovu analitičkih pregleda dobijenih od strane Zajednice JŽ. godinu. koji će biti predmet posebnog dogovora ugovornih strana. godine. 4 . godine.310 hiljada dinara (EUR 13. godine. Preduzeće nije izvršilo procenu iznosa plaćenih odsustava na koja zaposleni imaju pravo u narednom računovodstvenom periodu za usluge izvršene do datuma bilansa stanja. Beograd da izvrši procenu vrednosti nekretnina. i 36(d) uz finansijske izveštaje. nismo bili u mogućnosti da se uverimo u realnost iskazanog stanja obaveza i potraživanja Preduzeća koje proističu iz međunarodnog železničkog putničkog i robnog saobraćaja. godine zaključno sa 2005. Ne izražavajući mišljenje.25) i iste nisu evidentirane u poslovnim knjigama Preduzeća. Navedena procena nije uknjižena. Prema evidenciji Zajednice JŽ. Preduzeće ove obaveze ne evidentira u svojim knjigama do konačnog rešenja statusa i iznosa kamata. istupilo iz Zajednice JŽ 31. Preduzeće je na osnovu Ugovora o proceni vrednosti od 6. najveći deo obaveza po osnovu međunarodnog saobraćaja.294 hiljade dinara. godine. godine iznose 9. decembra 2006. godinom. januar 2007.677.

250. godine.310 hiljada dinara na dan 31. a pod okriljem Međunarodne železničke unije (UIC). Obaveza Preduzeća prema evidenciji Narodne banke Srbije iznosi EUR 3.63.710. Procenjeni dug prema Hrvatskim železnicama. decembra 2005. uz finansijske izveštaje Jugoslovenske železnice su 17.725. iznosi EUR 15. korigovano stanje obaveza za poreze. decembra 2006.010 hiljada dinara na dan 31. Prema evidenciji Hrvatskih železnica koje vrše i obračun kamate na glavnicu duga iz globalnog bilansa u skladu sa Objavom UIC broj 311. godine. ne uzimajući u obzir eventualne efekte po osnovu zateznih kamata i sudskih troškova. Preduzeće nije imalo korespodenciju sa navedenom poslovnom bankom. (e) Kao što jeobelodanjeno u Napomeni 33. Preduzeće je greškom navedeni iznos od 941. do 1995.406 hiljada dinara. decembra 2006. decembra 2005. decembra 2006. godine. U skladu sa dopisom Narodne banke Srbije. već su iste prikazane u okviru obaveza iz specifičnih poslova. godine. Nakon usaglašavanja obaveza. (c) Kao što je obelodanjeno u Napomenama 16(b) i 16(c). (f) Kao što je obelodanjeno u Napomeni 35.822. godine u iznosu od 1. odnosno 294.367. kao i da po navedenom osnovu Preduzeće neće snositi materijalno značajne gubitke. (d) Kao što je obelodanjeno u Napomeni 18. Prilikom usaglašavanja sa Agencijom za osiguranje depozita navedene obaveze nisu obuhvaćene.980 hiljada dinara prikazalo u okviru obaveza po osnovu poreza.437. Preduzeće je upućeno da dalji status ove obaveze reguliše sa Agencijom za osiguranje depozita u čijoj su nadležnosti banke u stečaju i potraživanja Republike Srbije od krajnjih korisnika u okviru Pariskog i Londonskog kluba poverilaca. Do datuma ovog izveštaja. godine budući da je poverilac u okviru Pariskog kluba poverilaca. Prilikom sastavljanja korigovanog obrasca bilans stanja na dan 31. koji navedenim sporazumom nije definitivno utvrđen i usaglašen. odnosno 1. umesto u okviru obaveza iz specifičnih poslova. BEOGRAD (b) Kao što je obelodanjeno u Napomenama 15(c) i 36(b) uz finansijske izveštaje. Rukovodstvo Preduzeća smatra da nije moguće sa prihvatljivom sigurnošću predvideti konačan ishod sudskih sporova koji su u toku. godine od Narodne banke Srbije. uz finansijske izveštaje.157 hiljada dinara. Kanada po osnovu kredita odobrenog preko Kosovske banke.726 hiljada dinara na dan 31. decembra 2006. sadrži iznos od 941.692. godine. uz finansijske izveštaje. juna 2003.905 hiljada dinara na dan 31. decembra 2006. godine potpisale Globalni sporazum o izmirenju duga Jugoslovenskih železnica prema železničkim preduzećima uključenim u globalni bilans za period od 1992. do 1995. Stanje kredita i kamata evidentiranih u poslovnim knjigama Preduzeća iznosi 291. niti Narodnom bankom Srbije do dopisa primljenog u junu 2007.911. Preduzeće nije izvršilo reklasifikaciju obaveza prema stranim železničkim upravama na dobavljače u inostranstvu u 2005. odnosno 1. biće predmet daljih dogovora ugovornih strana. 5 .980 hiljada dinara koji se odnosi na korekciju rashoda iz ranijih godina po osnovu izmirenja četvrte tranše starog duga prema stranim železnicama u periodu od 1992. obaveze Preduzeća prema poveriocu “EDC“.IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA (Nastavak) UPRAVNOM ODBORU JAVNOG PREDUZEĆA “ŽELEZNICE SRBIJE“. Rezervisanja evidentirana u poslovnim knjigama Preduzeća po ovom osnovu na dan 31. godine. godini u cilju usklađivanja sa prezentacijom podataka za tekući period. vrednost sudskih sporova koji se vode protiv Preduzeća iznosi 1. godine iznose 36.547. Rukovodstvo Preduzeća smatra da se ishod ovih pregovora ne može pouzdano proceniti. carine i druge dažbine iz nabavke ili na teret troškova na dan 31. godine i isti nije evidentiran u poslovnim knjigama Preduzeća. navedeni dug iznosi EUR 21. prema podacima Pravnog sektora Preduzeća. status navedene obaveze nije regulisan. Status i način regulisanja navedenog duga prema Hrvatskim železnicama.071 hiljadu dinara (Napomena 12). Priština usaglašene su sa Narodnom bankom Srbije u martu 2002.419.

kao i dokumentacije prezentovane od strane Preduzeća. godine. Preduzeće ne obračunava i ne evidentira porez na dodatu vrednost na besplatne vožnje u unutrašnjem putničkom saobraćaju ostvarene na osnovu legitimacija. pružanjem usluga i svakim drugim prometom bez naknade. Ostale besplatne vožnje po ovom osnovu rukovodstvo Preduzeća smatra uzimanjem i upotrebom dobara koja su deo poslovne imovine poreskog obveznika. Preduzeće nema posebnu evidenciju o iznosu karata koje se koriste po osnovu besplatnog prevoza. Preduzeće obračunava i plaća porez na dodatu vrednost. članovi njihovih porodica i penzioneri. koji su na dan 31. Na ovaj promet Preduzeće ne obračunava porez na dodatu vrednost. ali bez podataka o iskorišćenosti istih (što je i osnov za obračun poreza na dodatu vrednost). godine su veće od obrtne imovine za 14.805. januara 1983. a kratkoročne obaveze Preduzeća na dan 31. a u određenim slučajevima i lica koja nisu u radnom odnosu u Preduzeću.IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA (Nastavak) UPRAVNOM ODBORU JAVNOG PREDUZEĆA “ŽELEZNICE SRBIJE“. jun 2007. godine. 27.020. zbog čega se ovi podaci ne mogu iskoristiti za eventualni proračun neobračunatog poreza na dodatu vrednost. Preduzeće više godina u kontinuitetu iskazuje značajne gubitke. ustanovljeno je da zaposleni u Preduzeću. decembra 2006. januara 1994. BEOGRAD (g) U skladu sa Zakonom o porezu na dodatu vrednost. kao i na prevoz sa popustom do 90% cene karte u okviru Republike Srbije. godine rezultirali akumuliranim gubitkom u iznosu 88. penzioneri kao i članovi njihovih porodica. uživaju razne beneficije korišćenjem različito šifriranih legitimacija na osnovu kojih imaju pravo na određeni broj besplatnih prevoza. Pravilnikom o utvrđivanju šta se smatra uzimanjem iz poslovne imovine i pružanjem usluga shodno navedenom Zakonu. Sektor za ljudske resurse i opšte poslove Preduzeća sastavio je za potrebe revizije specifikaciju izdatih legitimacija po vrstama povlastica (beneficija zaposlenih). Shodno Pravilniku o prevozu železničkog osoblja na prugama jugoslovenskih železnica od 1. Navedena materija je regulisana Pravilnikom FIP i Uputstvom za primenu pravilnika na Jugoslovenske železnice od 1. kao i povlašćene vožnje u unutrašnjem putničkom saobraćaju ostvarene na osnovu režijske karte koju koriste zaposleni.436 hiljada dinara. pri čemu se najveći deo besplatnih vožnji po navedenim legitimacijama koristi od strane zaposlenih u poslovne svrhe. Preduzeće ne obračunava porez na dodatu vrednost na besplatne vožnje u međunarodnom putničkom saobraćaju (FIP) na osnovu međunarodnih konvencija i reciprociteta koji proizilazi iz datih konvencija. godine Ksenija Ristić Kostić Ovlašćeni revizor 6 . decembara 2006. Beograd. Mogućnosti poboljšanja finansijskog položaja Preduzeća su ograničene i gotovo u celosti zavise od podrške Vlade Republike Srbije i usvajanja programa finansijske konsolidacije Preduzeća. Za sve povlašćene vožnje u međunarodnom putničkom saobraćaju. Preduzeće posluje sa negativnim neto obrtnim fondom i nepovoljnim pokazateljima likvidnosti. (h) Finansijski izveštaji Preduzeća sastavljeni su uz pretpostavku da će Preduzeće nastaviti svoje aktivnosti u skladu sa načelom stalnosti poslovanja.955 hiljada dinara.

Rukovodstvo Preduzeća smatra da su pri sastavljanju finansijskih izveštaja. Rukovodstvo Preduzeća je takođe odgovorno za implementaciju odgovarajućih procesa i kontrola u cilju zaštite imovine i sprečavanja. godine Potpisano u ime rukovodstva JP “Železnice Srbije“. što je obezbedilo da prikazani finansijski izveštaji budu sastavljeni u skladu sa propisima o računovodstvu Republike Srbije. Beograd (“Preduzeće”) sastavlja finansijske izveštaje koji istinito i objektivno prikazuju finansijsko stanje Preduzeća na kraju izveštajnih perioda. BEOGRAD IZJAVA RUKOVODSTVA PREDUZEĆA O ODGOVORNOSTI ZA FINANSIJSKE IZVEŠTAJE Računovodstveni propisi Republike Srbije nalažu da rukovodstvo Javnog preduzeća “Železnice Srbije“. prikazanih na stranama 8 – 62. Rukovodstvo Preduzeća je odgovorno za obezbeđenje odgovarajućih računovodstvenih evidencija i sastavljanje finansijskih izveštaja koji će istinito i objektivno prikazati stanje sredstava i obaveza Preduzeća. kao i rezultate poslovanja i tokove gotovine u skladu sa propisima o računovodstvu Republike Srbije i uz poštovanje svih zakonskih propisa. Beograd. Beograd ________________________ Milanko Šarančić Generalni direktor 7 . 27.JP “ŽELEZNICE SRBIJE“. odnosno otkrivanja pronevera i ostalih neregularnosti. korišćene odgovarajuće računovodstvene politike koje su konzistentno primenjene kao i razumna i oprezna prosuđivanja i procene. kao i rezultate poslovanja za izveštajne godine. jun 2007.

368 9. postrojenja i oprema Dugoročni finansijski plasmani Obrtna imovina Zalihe Potraživanja Gotovinski ekvivalenti i gotovina Porez na dodatu vrednost i aktivna vremenska razgraničenja UKUPNA AKTIVA PASIVA Kapital Osnovni i ostali kapital Revalorizacione rezerve Akumulirani gubitak 11 2006.378 404. decembra 2006.565 (88.562.567.369.663 9.499.501.273.915 7.052 1.469.393.838.699 36.056.083 3. 2005.056.362.217.067.110 229.224.805.324 219.183.305 9.304.474 8.142.469.332.789.174.233 3.850 34.441.JP “ŽELEZNICE SRBIJE“.418.304 24.178.625.900 226.304.866 229.157 1.866.837) 177.071 32.122 3.194.231 (81.834 6.825 3.499.599 227. godine U hiljadama dinara Napomena AKTIVA Stalna imovina Nematerijalna ulaganja Nekretnine.425.643 23.071 31.161 220.305 10.748 1.821 1.697 9.373.434 12 13 14 36.436) 169.099 55.012 480.087.542 465 Dugoročna rezervisanja Dugoročne obaveze Dugoročni krediti Ostale dugoročne obaveze Kratkoročne obaveze Kratkoročne finansijske obaveze Obaveze iz poslovanja Ostale kratkoročne obaveze i pasivna vremenska razgraničenja Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost i ostalih javnih prihoda 15 16 17 18 Odložene poreske obaveze UKUPNA PASIVA VANBILANSNA EVIDENCIJA 32 Napomene na stranama od 12 do 62 predstavljaju sastavni deo ovih finansijskih izveštaja.429 304.717 236.211 236.550.326 1.998. 8 . Korigovano 4 5 6 41.711 3.100. BEOGRAD BILANS STANJA Na dan 31.238.561 8.542 7 8 9 10 249.148.285 4.099 19 360.669 2.372.802 249.111.998.580 35.276 6.

943) (7.413) 887.009. Korigovano 8.041) (18.810) (8.179.417.105. godine i potpisani su u ime rukovodstva Preduzeća od strane: Milanko Šarančić Generalni direktor Zvezdan Pavičević Pomoćnik generalnog direktora za ekonomske poslove 9 .289) (7.777) (18.611 20.131.925) (3.944. decembra 2006.205) Napomene na stranama od 12 do 62 predstavljaju sastavni deo ovih finansijskih izveštaja.205) Napomena POSLOVNI PRIHODI Prihodi od prodaje Prihodi od aktiviranja učinaka Ostali poslovni prihodi POSLOVNI RASHODI Nabavna vrednost prodate robe Troškovi materijala Troškovi zarada.579.391.114 10.343 (4.752) (18. 10.542.921.424) (10.805) 22 23 24 25 POSLOVNI GUBITAK Finansijski prihodi Finansijski rashodi 26 27 4.705) (10.963 1.326.132) Ostali prihodi Ostali rashodi 28 29 GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA Neto gubitak iz poslovanja koje se obustavlja GUBITAK PRE OPOREZIVANJA POREZ NA DOBITAK Poreski rashod perioda Odloženi poreski rashod perioda NETO GUBITAK 32 30 (153.897.241.697) (7.549. januara od 31. februara 2007.313) (61.166.167 18.265) (7.023 (1.214 3. naknada zarada i ostali lični rashodi Troškovi amortizacije i rezervisanja Ostali poslovni rashodi 20 21 2006.892 (56.566) (5.542.530 (7.211) (26. Ovi finansijski izveštaji su odobreni za izdavanje od strane Upravnog odbora Preduzeća 28.614) (4.579.938 (3.676.651.594.142 18.774.083.553.091.205) (374.587.975) 827.258.894 9.435) (8. godine U hiljadama dinara 2005.JP “ŽELEZNICE SRBIJE“.579.430.015) 680.602) (3.315.737. BEOGRAD BILANS USPEHA U periodu od 1.290) (6.120) (3.250 (91.620) (6.804.788.670) (28.

godine U hiljadama dinara Revalorizacione rezerve Akumulirani gubitak Državni kapital Stanje na dan 248.286 (282.529 6. decembra 2005. godine Ostali kapital Ukupno kapital 462.805.579.425.866.373 (18. 10 .442 - (929.579.594.565 (7.041) (88.231 282.030.189) (1.639.221 (27. godine.276) 196.442) (929.529) (6.665.189) (1.594.821) 248.084 Prenos dela revalorizacionih rezervi za rekonstrukciju lokomotiva (Napomena 5) Efektni odloženih poreza (Napomena 32(c)) Kursne razlike po osnovu preračuna učešća u kapitalu preduzeća u inostranstvu Ostale promene Gubitak tekuće godine Stanje na dan 31. korigovano 248.594. januara 2005.403) (63.699 - - (240.221 10.847 (62.205) 177.618 462.576.214) 9.ispravka grešaka (Napomena 3(c)) Stanje na dan 1.436) (27.084 31.534) 197.041) 169.179. decembra 2006.205) (81.119.821) 240.562.084 Efekat procene vrednosti opreme prenete kao nenovčani ulog u novoosnovana zavisna preduzeća Prenos dela revalorizacionih rezervi za rekonstrukciju lokomotiva Prenos nenovčanog uloga – opreme u novoosnovanim preduzećima Gubitak tekuće godine Stanje na dan 31.894 (911. BEOGRAD IZVEŠTAJ O PROMENAMA NA KAPITALU U periodu od 1.179.373.221 22.174.JP “ŽELEZNICE SRBIJE“.094 127 462.847 10.286 (18. decembra 2006.373) 10.434 Napomene na stranama od 12 do 62 predstavljaju sastavni deo ovih finansijskih izveštaja.214) (7.639.084 462. decembra 2004.594. januara do 31. godine Korekcija početnog stanja . godine.837) 22. korigovano 248.131) (911.

TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI Prodaja i primljeni avansi Ostali prilivi iz redovnog poslovanja Vanredne stavke Isplate dobavljačima i dati avansi Zarade.618) 2005.594.007) 1.830.206 (4.774) 1.842) (670.695.245 (122) (2.178.142 6.694 (7.814 1.825) 2.969.107) 404. 11 .952 (8.833 17.563.425.543) (206.178. nekretnina.905) (2.975.230) (8.063.446. postrojenja i opreme Ostali finansijski plasmani (neto odlivi) Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA Neto priliv po osnovu dugoročnih i kratkoročnih kredita Ostale dugoročne i kratkoročne obaveze Neto odliv po osnovu dugoročnih i kratkoročnih kredita i ostalih obaveza Finansijski lizing Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja Neto (odliv)/priliv gotovine Gotovina na početku obračunskog perioda Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine Gotovina na kraju obračunskog perioda (Napomena 9) 9.136) 1.786 (169.074.754 13.417 4.392.894.197) (721.091) (64. i opreme Ostali finansijski plasmani (neto prilivi) Primljene kamate Primljene dividende Kupovina akcija i udela (neto odlivi) Kupovina nematerijalnih ulaganja.669 5. decembra 2006. januara do 31.052 (736. postrojenja.578.994.827. godine U hiljadama dinara 2006.842) (2.636.558.604 (10. naknade zarada i ostali lični rashodi Plaćene kamate Plaćanja po osnovu ostalih javnih prihoda Neto (odliv)/priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA Prodaja nematerijalnih ulaganja.048 32.865 125. BEOGRAD IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE U periodu od 1.369) 4.994.128 235.012 538 (37.764 9.358) (8.776.012 Napomene na stranama od 12 do 62 predstavljaju sastavni deo ovih finansijskih izveštaja.056 382.904. Korigovano 10.475) (305. nekretnina.158 10.526) (973.208) 137.556) (2.602 (378.519) (554.659) 2.JP “ŽELEZNICE SRBIJE“.

Centralnu Srbiju i Kosovo i Metohiju.o. maja 2005. sredstva.o. Teritorijalna organizacija obuhvata tri geografska područja: Vojvodinu. Odlukom o osnivanju Javnog preduzeća za upravljanje javnom železničkom infrastrukturom i obavljanje javnog prevoza u železničkom saobraćaju od 8. br. Preduzeće posluje sredstvima u državnoj svojini i nad istim ne može biti pokrenut postupak stečaja. Radi efikasnijeg i racionalnijeg obavljanja delatnosti u Preduzeću postoje sledeći organizacioni delovi: – Direkcija za infrastrukturu u kojoj se obavlja upravljanje javnom železničkom infrastukturom. Javno preduzeće “Železnice Srbije“ preuzelo je sva prava. Želkomerc d. decembra 2004.. obaveze. godine Rešenjem Agencije za privredne registre br. godine. osnovanog Zakonom o železnici (“Službeni glasnik Republike Srbije“.o. Beograd. Požega. Beograd i Zaštitna radionica d.. dokumentaciju i predmete u vršenju javnih ovlašćenja Javnog železničkog transportnog preduzeća “Beograd“. Beograd – sa 100% učešća u kapitalu. Beograd. Preduzeće posluje pod nazivom Javno preduzeće “Železnice Srbije“. Preduzeće je u toku 2006. U skladu sa Odlukom o izmenama i dopunama odluke o osnivanju Javnog preduzeća za upravljanje javnom železničkom infrastrukturom i obavljanje javnog prevoza u železničkom saobraćaju (“Službeni glasnik Republike Srbije“. čine sredstva kojima posluje Javno železničko transportno preduzeće.. zaposlene.. 38/91).o. i – Direkcija za prevoz u kojoj se obavlja javni prevoz putnika i robe i održavanje železničkih voznih sredstava. u skladu sa Zakonom o železnici. Beograd (u daljem tekstu “Preduzeće”) osnovala je Vlada Republike Srbije. koja su u državnoj svojini. 19/2005) sredstva za obavljanje i rad Preduzeća. Preduzeće nije u mogućnosti da koristi osnovna sredstva locirana na teritoriji Kosova i Metohije (videti Napomenu 5). u okviru kojih se poslovanje sektora obavlja preko sekcija.93% učešća u kapitalu. Ugovorom o prenosu osnivačkih prava. Preduzeće je osnivač sa 100% ili većinskim ulogom u kapitalu sledećih pravnih lica (Napomena 6): – Preduzeće za izgradnju železničkog čvora Beograd d. U kapitalu preduzeća Livnica a.o. br. jula 2004. ulica Nemanjina broj 6. CIP d. Beograd. Javno preduzeće “Železnice Srbije“ je počelo sa radom danom registracije u registar privrednih subjekata 17. OSNIVANJE I DELATNOST Javno preduzeće “Železnice Srbije“.90%. Preduzeće je osnovano radi obavljanja delatnosti javnog prevoza putnika i robe i održavanje železničkih voznih sredstava.o. celokupni udeo i osnivačka prava u preduzeću Pron-Invest d. godinu Iznosi su iskazani u hiljadama dinara.d. 21754/2005. BEOGRAD NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE Za 2006. Beograd prenelo na Vladu Republike Srbije. godine. utvrđena bilansom stanja na dan 31.o. godine. Preduzeće ima značajao učešće od 33. osim ukoliko nije drugačije naznačeno 1. i – Železnički integralni transport d.. upravljanja javnom železničkom infrastrukturom i drugih delatnosti po klasifikaciji.o. 12 . Beograd – sa 53.o.o.o.o. Sedište Preduzeća je Beogradu.JP “ŽELEZNICE SRBIJE“..

• Određeni finansijski instrumenti su vrednovani na osnovu metode amortizovane vrednosti korišćenjem ugovorene kamatne stope. godine. niti materijalno značajan uticaj na finansijske izveštaje Preduzeća u periodu početne primene. 5 od 18. godine. OSNIVANJE I DELATNOST (Nastavak) Matični broj Preduzeća je 20038284. decembra 2002. koji propisuje Međunarodne računovodstvene standarde. novih MSFI i tumačenja standarda (IFRIC) na finansijske izveštaje. godine) utvrđeni su i objavljeni Okvir i MRS koji su bili u primeni na dan 31. PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA Osnove za sastavljanje i prikazivanje finansijskih izveštaja i računovodstveni metod Priloženi finansijski izveštaji su sastavljeni u skladu sa važećim propisima u Republici Srbiji zasnovanim na Zakonu o računovodstvu i reviziji (Službeni glasnik Republike Srbije. juna 2006. kao i primena novih tumačenja koja su stupila na snagu u toku 2006. 2. druga pravna lica i preduzetnike (Službeni glasnik Republike Srbije. poštenu (fer) vrednost nije moguće pouzdano utvrditi u uslovima nepostojanja aktivnog tržišta. br. decembra 2006. kao ni stabilnost kod prometa finansijskim instrumentima niti su zvanične tržišne informacije raspoložive. odnosno Međunarodne standarde finansijskog izveštavanja (“MRS/MSFI”) kao osnovu za sastavljanje i prezentaciju finansijskih izveštaja.1. godine. godine i Službeni glasnik Republike Srbije. 114 od 22. januara 2006.857 zaposlenih (31.271 radnika). od 30. decembra 2003. br. Poreski identifikacioni broj Preduzeća je 103859991. br. koji su stupili na snagu počev od 1. Na dan 31. 13 . decembar 2005. odnosno MSFI: • Finansijski izveštaji Preduzeća su prikazani u formatu propisanim Pravilnikom o sadržini i formi obrazaca finansijskih izveštaja za privredna društva. Preduzeće je imalo je 20.JP “ŽELEZNICE SRBIJE“. nisu imali za rezultat značajnije promene računovodstvenih politika Preduzeća. BEOGRAD NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE Za 2006. osim ukoliko nije drugačije naznačeno 1. 2. Rešenjem Ministra finansija Republike Srbije (broj 011-00-738-2003-01. Izmene i dopune postojećih MRS-a. Stoga. novi MSFI i tumačenja standarda. kako to zahtevaju MRS 32 “Finansijski instrumenti: Obelodanjivanje i prikazivanje“ i MRS 39 “Finansijski instrumenti: Priznavanje i merenje“. 46 od 2. godine: 22. januara 2007. Rukovodstvo Preduzeća procenjuje uticaj promena u MRS. • U Republici Srbiji ne postoji dovoljno tržišno iskustvo. godinu Iznosi su iskazani u hiljadama dinara. godine i na kome se zasnivaju i prethodni i novi Zakon o računovodstvu i reviziji. zadruge. Navedena politika odstupa od zahteva MRS 39 “Finansijski instrumenti: Priznavanje i merenje“ koji podrazumeva vrednovanje kredita i potraživanja. godine). godine). finansijskih sredstava koja se drže do dospeća i finansijskih obaveza po amortizovanoj vrednosti korišćenjem metode efektivne kamatne stope. zamene važećih MRS-a novim. Računovodstveni propisi Republike Srbije i računovodstvene politike primenjene u sastavljanju i obelodanjivanju ovih finansijskih izveštaja odstupaju od sledećih zahteva MRS. koji u pojedinim delovima odstupa od načina prikazivanja određenih bilansnih pozicija kako to predviđa MRS 1 “Prikazivanje finansijskih izveštaja”. decembra 2006.

2. kao i prihoda i rashoda za posmatrani period. iskazuju se u bilansu uspeha za periode u kojima su postale poznate. Najznačajnije procene odnose se na utvrđivanje obezvređenja nefinansijske imovine. priloženi finansijski izveštaji za 2006. osim vučnih vozila koja su vrednovana po fer vrednosti i načelom stalnosti poslovanja pravnog lica. bilans uspeha. Sve transakcije koje se obavljaju u valutama koje nisu funkcionalna valuta. Procene se razmatraju periodično. Korišćenje procenjivanja Sastavljanje i prezentacija finansijskih izveštaja zahteva vršenje određenih procena i korišćenje razumnih pretpostavki od strane rukovodstva Preduzeća. koji se pripremaju i predaju u skladu sa relevantnim računovodstvenim propisima Republike Srbije. Preduzeće sastavlja i konsolidovane finansijske izveštaje. Sadržinu godišnjeg računa. koje su zasnovane na važećim računovodstvenim i poreskim propisima Republike Srbije. 2. rukovodstvo Preduzeća ne izražava eksplicitnu i bezrezervnu izjavu o usaglašenosti finansijskih izveštaja sa MSFI. rezultate poslovanja.JP “ŽELEZNICE SRBIJE“. Dinar (“RSD“) predstavlja funkcionalnu i izveštajnu valutu Preduzeća. promene na kapitalu i novčane tokove Preduzeća bez uključivanja zavisnih društava. osim ukoliko nije drugačije navedeno. izveštaj o tokovima gotovine i napomene uz finansijske izveštaje. potraživanja i dugoročnih finansijskih plasmana. BEOGRAD NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE Za 2006. Preduzeće je u sastavljanju ovih finansijskih izveštaja primenilo računovodstvene politike obelodanjene u Napomeni 2. koji se primenjuju na periode prikazane u priloženim finansijskim izveštajima.. Stvarni rezultati mogu se razlikovati od navedenih procena. izveštaj o promenama na kapitalu. Ove procene i pretpostavke su zasnovane na informacijama raspoloživim na dan sastavljanja finansijskih izveštaja. Priloženi finansijski izveštaji Preduzeća sastavljeni su u skladu sa konceptom istorijskog troška.1.2. Shodno navedenom. godinu se ne mogu tretirati kao finansijski izveštaji sastavljeni u saglasnosti sa MSFI. 14 . osim ukoliko nije drugačije naznačeno 2. tretiraju se kao transakcije u stranim valutama. a kada korekcije postanu neophodne. PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA (Nastavak) Osnove za sastavljanje i prikazivanje finansijskih izveštaja i računovodstveni metod (Nastavak) I pored toga što mnoge od ovih promena nisu primenljive na poslovanje Preduzeća. utvrđivanje rezervisanja za sudske sporove i priznavanje odloženih poreskih sredstava. godinu Iznosi su iskazani u hiljadama dinara. a koje se tiču iskazanih iznosa sredstava i obaveza i obelodanjivanja potencijalnih sredstava i obaveza na dan bilansa stanja. prema propisima o računovodstvu Republike Srbije čine bilans stanja. Priloženi finansijski izveštaji uključuju potraživanja. Iznosi u finansijskim izveštajima iskazani su u hiljadama dinara. obaveze.

PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA (Nastavak) Uporedni podaci Uporedne podatke čine finansijski izveštaji Preduzeća za 2005. Nakon početnog priznavanja. Preduzeće je izvršilo usklađivanje navedenih uporednih podataka za efekte korekcije materijalno značajnih grešaka iz ranijeg perioda. godinu. kao što je obelodanjeno u Napomeni 3. Revalorizacija nekretnina. 2.3. Negativan efekat procene vučnih vozila knjižen je na teret gubitka iz ranijih godina. u skladu sa Pravilnikom o računovodstvu Preduzeća. umanjenoj za kumuliranu ispravku vrednosti. iskazane su po nabavnoj vrednosti. godine) priznata je kao verovatna nabavna vrednost na taj dan u skladu sa MSFI 1 “Prva primena Međunarodnih standarda finansijskog izveštavanja“. u cilju usaglašavanja sa prezentacijom podataka za tekući period. postrojenja i oprema Nekretnine.5 Nekretnine.JP “ŽELEZNICE SRBIJE“. postrojenja i opreme je izvršena do 31. Materijalno značajnom greškom. postrojenja i oprema su na dan 31. izuzev za vučna vozila za koja je utvrđena tržišna (fer) vrednost. primenom zvanično objavljenih koeficijenata revalorizacije na prvobitnu nabavnu ili revalorizovanu vrednost i ispravku vrednosti. osim ulaganja čije je vreme utvrđeno ugovorom. dok su pozitivni efekti procene vučnih vozila knjiženi u korist revalorizacionih rezervi. decembra 2003. decembra 2003. Nematerijalna ulaganja se otpisuju putem proporcionalne stope amortizacije u roku od 5 godina. Procena dela opreme (vučna vozila) izvršena je sa stanjem na dan 1. godine (1. 2. Investicione nekretinine. januar 2004. Procena je evidentirana svođenjem neotpisane vrednosti na fer vrednost. godinu Iznosi su iskazani u hiljadama dinara. Preduzeće je naknadno utvrđene rashode i prihode iz ranijih godina koji nisu materijalno značajni evidentiralo u tekućoj godini u okviru neto gubitka poslovanja koje se obustavlja (videti Napomenu 30). godine. U skladu sa MRS 8 “Računovodstvene politike. Revalorizovana vrednost nekretnina. prikazani su kao korekcija akumuliranog gubitka na početku najranije prikazanog perioda (2005. zadruge. nematerijalna ulaganja se vrednuju po nabavnoj vrednosti umanjenoj za ukupnu amortizaciju i gubitke zbog obezvređenja. postrojenja i opreme na dan 31. 15 . godine iskazani po revalorizovanoj nabavnoj vrednosti. Preduzeće je izvršilo određene reklasifikacije podataka prezentiranih u finansijskim izveštajima za 2005. osim ukoliko nije drugačije naznačeno 2. godine od strane komisije formirane u Preduzeću. u skladu sa Pravilnikom o kontnom okviru i sadržini računa u kontnom okviru za privredna društva. Evidentiranje procene je izvršeno isknjižavanjem prethodne ispravke vrednosti i svođenjem nabavne vrednosti na procenjenu vrednost. godinu koji su bili predmet revizije. januara 2004. Pored toga. koje čine građevinski objekti dati u zakup. smatra se pojedinačna vrednost po dokumentu veća od 2 miliona dinara. BEOGRAD NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE Za 2006. decembra 2006. druga pravna lica i preduzetnike 2. promene računovodstvenih procena i greške“. Iznosi usklađivanja koji se odnose na periode koji prethode onim periodima koji su obuhvaćeni uporednim informacijama u priloženim finansijskim izveštajima.4 Nematerijalna ulaganja Nematerijalna ulaganja se početno vrednuju po nabavnoj vrednosti ili ceni koštanja. godina). umanjenoj za akumuliranu ispravku vrednosti.

Troškovi tekućeg održavanja i opravki predstavljaju rashod perioda u kome su nastali. Gubici po osnovu prodaje ili rashodovanja nekretnina. decembra 1997. uvrđena je tako što je procenjena vrednost sredstava revalorizovana za period od dana procene do 31. Tom prilikom.JP “ŽELEZNICE SRBIJE“. BEOGRAD NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE Za 2006. na teret rashoda saglasno MRS 36 “Obezvređenje sredstava“. Nabavke nekretnina.7% – 12. decembrom 2000. nadoknadiv iznos te imovine se procenjuje kako bi se utvrdio iznos obezvređenja. Ukoliko je nadoknadivi iznos nekog sredstva procenjen kao niži od vrednosti po kojoj je to sredstvo prikazano.5% 10. decembra 2006. niti je to učinjeno naknadno. rukovodstvo Preduzeća analizira vrednosti po kojima su prikazana nematerijalna i materijalna imovina Preduzeća.5% 10% – 11% 20. 2.5. adaptacije. godine. odnosno do 31. godine. koju čini vrednost fakture dobavljača uvećana za zavisne troškove nabavke i troškove dovođenja sredstva u stanje funkcionalne pripravnosti. Amortizacija sredstava aktiviranih u toku godine se obračunava počev od narednog meseca od datuma nabavke. Amortizacija za navedeni trogodišnji period nije obračunata prilikom evidentiranja efekata procene.00% 1% – 6.7% 2. Gubitak zbog obezvređenja se priznaje u iznosu razlike. uvećavaju nabavnu vrednost istog. postojeća vrednost tog sredstva se umanjuje do visine nadoknadive vrednosti. vrednost nekretnina. koju predstavlja vrednost veća od neto prodajne vrednosti i vrednosti u upotrebi. Naknadni izdaci za sredstva koja imaju značaj rekonstrukcije. godine.00% 10% – 12. a efekti iste evidentirani su u poslovnim knjigama Preduzeća pod 31. godinu Iznosi su iskazani u hiljadama dinara.00% 16 . postrojenja i opreme koja je evidentirana. postojenja i opreme i nematerijalnih ulaganja knjiže se u korist ostalih prihoda. na dan bilansa stanja. PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA (Nastavak) Nekretnine. Dobici od prodaje nekretnina. Vek trajanja u godinama Građevinski objekti Skretničke brave Vučna vozila Vagoni Drumska vozila Ostala oprema za železnički saobraćaj Računari i računarska oprema Kancelarijski nameštaj Ostala oprema 20 – 100 5 15 – 100 20 – 40 8 – 15 9 – 10 5 8 – 10 10 Stopa amortizacije 1% – 5% 20. postrojenja i oprema (Nastavak) Procena vrednosti nekretnina. na nabavnu vrednost. godine.5% – 5% 6. postojenja i opreme i nematerijalnih ulaganja terete ostale rashode u bilansu uspeha. Saglasno usvojenoj računovodstvenoj politici. decembra 2000. postrojenja i opreme Preduzeća izvršena je sa stanjem na dan 31. Ukoliko postoji indikacija da je neko sredstvo obezvređeno. Amortizacija sredstava se obračunava primenom proporcionalnih stopa amortizacije koje Preduzeće utvrđuje na osnovu procenjenog korisnog veka upotrebe sredstava. osim ukoliko nije drugačije naznačeno 2. postrojenja i opreme u toku godine evidentirane su po nabavnoj vrednosti. modernizacije i dogradnje.

električne lokomotive i železnička putnička kola i signalno sigurnosne uređaje i drugo. osim ukoliko nije drugačije naznačeno 2. dizel lokomotive. što rezultira u odloženim porezima (videti Napomenu 32(c)). Finansijski instrumenti Finansijska sredstva i obaveze se evidentiraju u bilansu stanja Preduzeća. Obračunati trošak amortizacije priznaje se kao rashod perioda u kome je nastao. Obračun amortizacije za poreske svrhe izvršen je u skladu sa Zakonom o porezu na dobit preduzeća i Pravilnikom o načinu razvrstavanja stalnih sredstava po grupama i načinu utvrđivanja amortizacije za poreske svrhe.5. istekla. u zavisnosti koja je niža. napuštena ili ustupljena. godinu za svrhe finansijskog izveštavanja različite su od stopa amortizacije koje su propisane i priznaju se u poreskom bilansu Preduzeća za svrhe utvrđivanja oporezive dobiti. Zalihe se vrednuju po nabavnoj vrednosti ili po ceni koštanja. Nabavnu vrednost ili cenu koštanja čine svi troškovi nabavke i drugi nastali troškovi neophodni za dovođenje zaliha na njihovo sadašnje mesto i stanje. Obračun izlaza zaliha se evidentira po prosečnoj nabavnoj ceni. plin i drugo.JP “ŽELEZNICE SRBIJE“. građevinski materijal. elekro-materijal. nekretnina. Zalihe rezervnih delova prilagođene su vrsti delatnosti i obuhvataju: rezervne delove za elektovozove. postrojenja i oprema (Nastavak) Obavezi otpisivanja ne podleže donji stroj železničkih pruga. Zalihe Zalihe Preduzeća obuhvataju zalihe materijala. naftu. Finansijska sredstva prestaju da se priznaju kada Preduzeće izgubi kontrolu nad ugovorenim pravima nad tim instrumentima. Finansijska obaveza prestaje da se priznaje kada Preduzeće ispuni obavezu ili kada je obaveza plaćanja predviđena ugovorom ukinuta ili istekla. 17 . PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA (Nastavak) Nekretnine. benzin. 2. od momenta kada je Preduzeće ugovornim odredbama vezano za instrument. što se dešava kada su prava korišćenja instrumenata realizovana.7. Neto prodajna vrednost zaliha je vrednost po kojoj se zalihe mogu prodati na tržištu u normalnim uslovima poslovanja. Popusti. odnosno neto prodajnoj vrednosti. rabati i druge slične stavke se oduzimaju pri utvrđenim troškovima nabavke. 2. ugalj. umanjena za troškove prodaje. BEOGRAD NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE Za 2006. rezervnih delova.6. godinu Iznosi su iskazani u hiljadama dinara. postrojenja i opreme po godišnjem računu za 2006. alata i inventara i materijal na putu. 2. Godišnje stope amortizacije koje je Preduzeće primenilo pri obračunu amortizacije nematerijalnih ulaganja. Zalihe materijala obuhvataju zalihe materijala za gornji i donji stroj pruge. Obračun amortizacije se ne vrši za osnovna sredstva u pripremi.

2. uz potrebu izveštajne forme odvojenog prikazivanja pozicija. 2.7. 2. kao i Evropskog društva za finansiranje nabavki prevoznih sredstava. Procena izvesnosti naplate vrši se za svako potraživanje posebno. Ostali dugoročni finansijski plasmani se odnose na dugoročne stambene kredite zaposlenima koji su na dan bilansa stanja iskazani u vrednosti neotplaćene glavnice. Pri početnom priznavanju. Dugoročni finansijski plasmani Dugoročni finansijski plasmani obuhvataju učešća u kapitalu zavisnih i povezanih preduzeća. Učešća u kapitalu drugih pravnih lica iskazana su po nabavnoj vrednosti umanjenoj za ispravku vrednosti.7. Efekti promene ovih ulaganja priznaju se direktno u korist kapitala odnosno revalorizacionih rezervi. 18 .7. učešća u kapitalu drugih pravnih lica. Finansijske obaveze obuhvataju obaveze po osnovu kratkoročnih i dugoročnih kredita odobrenih od strane domaćih i stranih banaka i finansijskih institucija. Preduzeće vrši procenu izvesnosti naplate svojih potraživanja. od njihovog nastanka do trenutka naplate ili otpisa i vrednosno usklađivanje potraživanja za koje postoje objektivne teškoće u naplati.1. i uvećanom za obračunati porez. Potraživanje se indirektno otpisuje na teret rashoda poslovanja. osim ukoliko nije drugačije naznačeno 2. Ministarstva finansija Republike Srbije i Republičke direkcije za puteve. Ukoliko postoje indicije da je na datum bilansa stanja vrednost učešća u kapitalu obezvređena. PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA (Nastavak) Finansijski instrumenti (Nastavak) 2.7. vrši se procena nadoknadive vrednosti istih. Ulaganja u zavisna i pridružena preduzeća evidentiraju se po nabavnoj vrednosti. a direktno samo ako je nemogućnost naplate izvesna i dokumentovana.JP “ŽELEZNICE SRBIJE“. Učešća u kapitalu pravnih lica u inostranstvu su prikazana po vrednosti ulaganja preračunatoj u dinare po srednjem kursu važećem na datum bilansa stanja.3. zajednička ulaganja i ostale dugoročne plasmane. 2. BEOGRAD NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE Za 2006. godinu Iznosi su iskazani u hiljadama dinara. Zajedničko ulaganje je ugovorni sporazum dveju ili više strana o obavljanju poslovnih aktivnosti pod zajedničkom kontrolom. Finansijske obaveze Instrumenti finansijskih obaveza su klasifikovani u skladu sa suštinom ugovornih odredbi. Učešće u zajednički kontrolisanom subjektu obuhvata se primenom metode proporcionalne konsolidacije. potraživanja od kupaca se vrednuju u iznosu prodajne vrednosti usluge i robe umanjenom za ugovoreni iznos popusta i rabata. umanjenu za procenjenju ispravku vrednosti po osnovu obezvređenja plasmana. Potraživanja Potraživanja po osnovu prodaje obuhvataju potraživanja od kupaca zavisnih i povezanih preduzeća i ostalih kupaca u zemlji i inostranstvu po osnovu prodaje roba i usluga.

4. Odgovarajuća obaveza prema davaocu lizinga se uključuje u bilans stanja kao obaveza po finansijskom lizingu.9. uz finansijske izveštaje.JP “ŽELEZNICE SRBIJE“. korišćenjem ugovorene kamatne stope. osim ukoliko nije drugačije naznačeno 2. 2.7. u slučaju kada se svi značajni rizici i koristi koji proizilaze iz vlasništva nad predmetom lizinga transferišu na primaoca lizinga.7. 2. PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA (Nastavak) Finansijski instrumenti (Nastavak) 2. Kapitalizovana sredstva evidentirana u aktivi se amortizuju u skladu sa politikom iznetom u Napomeni 2. Obaveze po osnovu kredita su naknadno vrednovane po amortizovanoj vrednosti.8. odnosno koja dospeva u periodu do 12 meseci nakon datuma bilansa stanja. 2. Gotovinski ekvivalenti i gotovina U izveštaju o tokovima gotovine. gotovina u blagajni. Lizing Lizing se klasifikuje kao finansijski.10. 19 . Prihodi od pružanja usluga prevoza putnika i robe (transportni prihodi) utvrđuju se na osnovu kontokorentnih obračuna sa železničkim ino upravama. Obaveze iz poslovanja Obaveze prema dobavljačima i ostale obaveze iz poslovanja vrednuju se po nominalnoj vrednosti. Na dan bilansa stanja obaveza za lizing je iskazana po sadašnjoj vrednosti minimalnih lizing plaćanja. Sve ostale obaveze se klasifikuju kao dugoročne. 2. Finansijske obaveze (Nastavak) Obaveze po osnovu kredita se inicijalno priznaju u iznosima primljenih sredstava (nominalnoj vrednosti). proizvoda i usluga pravnim licima u zemlji i inostranstvu. godinu Iznosi su iskazani u hiljadama dinara.5. BEOGRAD NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE Za 2006. a evidentiraju se po osnovu saldacionih obračuna dobijenih od Zajednice jugoslovenskih železnica. u kojima se vrši preraspodela između Železnica Srbije i Željeznica Crne Gore. Beograd. pod gotovinskim ekvivalentima i gotovinom podrazumevaju se dinarska i devizna sredstva na računima kod banaka. prihode od pružanja usluga putničkog i robnog saobraćaja u unutrašnjem i međunarodnom saobraćaju. Poslovni prihodi Poslovni prihodi obuhvataju: prihode od prodaje robe. dinarski depoziti i izdvojena novčana sredstva.7. Obaveze po osnovu finansijskog lizinga su denominovane u EUR. 2.3. Obaveza je tekuća ukoliko se očekuje da bude izmirena u redovnom toku poslovnog ciklusa Preduzeća. Sredstva uzeta pod finansijski lizing se priznaju u bilansu stanja Preduzeća po sadašnjoj vrednosti minimalnih rata lizinga utvrđenih na početku perioda lizinga. Efekti promene visine rate usled promena u kursu EUR se evidentiraju u korist/na teret bilansa uspeha. primenom odgovarajućih stopa amortizacije u periodu kraćem od perioda lizinga i korisnog veka upotrebe sredstva.

druge proizvodne usluge i ostale poslovne rashode.11. Državna davanja u vidu nenovčanih sredstava (zemljište. godinu Iznosi su iskazani u hiljadama dinara. na računu pasivnih vremenskih razgraničenja i priznaju se kao prihod u bilansu uspeha. tokom upotrebnog veka trajanja sredstava. osim ukoliko nije drugačije naznačeno 2. 2.10.JP “ŽELEZNICE SRBIJE“.13. Državna davanja Državna davanja vezana za pokriće rashoda koji će nastati u narednom periodu. amortizaciju. Poslovni rashodi Poslovni rashodi obuhvataju sve troškove nastale u vezi sa ostvarenim poslovnim prihodima i odnose se na: troškove materijala.12. Poslovni prihodi (Nastavak) Saldacioni obračun potraživanja/transportnih prihoda i obaveza/transportnih rashoda u unutrašnjem i međunarodnom saobraćaju priprema Zajednica jugoslovenskih železnica na osnovu Uputstva o utvrđivanju i razdvajanju. transportne usluge koje obuhvataju rashode od pružanja usluga prevoza putnika i robe u unutrašnjem i međunarodnom saobraćaju. Kamate koje dospevaju u budućim obračunskim periodima se odlažu preko računa razgraničenja. obračunavanju i saldiranju transportnih prihoda. a za međunarodni saobraćaj u mesecu koji sledi kao treći iza meseca transporta. Prihodi i rashodi od kamata Kamate nastale po osnovu plasmana i potraživanja iz poslovnih odnosa iskazuju se u okvirufinansijskih prihoda u obračunskom periodu u kome su nastale. Saldacioni obračun se izrađuje i dostavlja Preduzeću za unutrašnji saobraćaj u mesecu posle meseca u kome je obavljen transport. PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA (Nastavak) 2. 2. i to u visini odgovarajućeg iznosa amortizacije sredstava (Napomena 21). nekretnine i oprema) evidentiraju se kao odloženi prihod po procenjenoj poštenoj vrednosti i priznaju u prihode na sistematskoj i proporcionalnoj osnovi tokom upotrebnog veka sredstava (sa troškovima amortizacije obračunskog perioda). troškove zarada i naknada zarada. priznaju se kao odloženi prihod. 20 . 2. energije i goriva. BEOGRAD NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE Za 2006. Kamate nastale po osnovu obaveza po kreditima i obaveza iz poslovnih odnosa iskazuju se u bilansu uspeha u okviru finansijskih rashoda u obračunskom periodu u kome su nastale. Preduzeće vrši procenu transportnih prihoda i rashoda za međunarodni saobraćaj za period za koji nije dobijen saldacioni obračun (videti Napomenu 20). po principu sučeljavanja prihoda od državnog davanja i rashoda koji se nadoknađuju iz državnog davanja.

JP “ŽELEZNICE SRBIJE“, BEOGRAD NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE Za 2006. godinu Iznosi su iskazani u hiljadama dinara, osim ukoliko nije drugačije naznačeno

2.

PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA (Nastavak)

2.14. Preračun stranih valuta i računovodstveni tretman kursnih razlika Stavke uključene u finansijske izveštaje Preduzeća odmeravaju se korišćenjem valute primarnog privrednog okruženja u kome Preduzeće posluje (funkcionalna valuta). Kao što je izneto u Napomeni 2.1., finansijski izveštaji prikazuju se u hiljadama dinara (RSD), koji predstavlja funkcionalnu i izveštajnu valutu Preduzeća. Poslovne promene nastale u stranoj valuti su preračunate u dinare po srednjem kursu utvrđenom na međubankarskom tržištu deviza, koji je važio na dan poslovne promene. Sva sredstva i obaveze u stranim sredstvima plaćanja se na dan bilansa stanja preračunavaju u njihovu dinarsku protivvrednost primenom zvaničnog deviznog kursa Narodne banke Srbije važećim na taj dan (Napomena 37). Pozitivne i negativne kursne razlike nastale preračunom sredstava i obaveza iskazanih u stranim sredstvima plaćanja i preračunom transakcija u toku godine evidentiraju se u bilansu uspeha, kao finansijski prihodi, odnosno finansijski rashodi, izuzev kursnih razlika nastalih po osnovu preračuna učešća u kapitalu pravnih lica u inostranstvu, koje se evidentiraju u korist/na teret revalorizacionih rezervi. 2.15. Rezervisanja, potencijalne obaveze i potencijalna sredstva Rezervisanja se priznaju kada Preduzeće ima zakonsku ili ugovorenu obavezu nastalu kao rezultat prošlog događaja, ako je verovatno da će izmirenje te obaveze dovesti do odliva resursa i ako se može pouzdano proceniti iznos date obaveze. Rezervisanja za sudske sporove formiraju se u iznosu koji odgovara najboljoj proceni rukovodstva Preduzeća u pogledu izdataka koji će nastati da se takve obaveze izmire (Napomena 12). Potencijalne obaveze se ne priznaju u finansijskim izveštajima. Potencijalne obaveze se obelodanjuju u napomenama uz finansijske izveštaje, osim ako je verovatnoća odliva resursa koji sadrže ekonomske koristi veoma mala. Preduzeće ne priznaje potencijalna sredstva u finansijskim izveštajima. Potencijalna sredstva se obelodanjuju u napomenama uz finansijske izveštaje, ukoliko je priliv ekonomskih koristi verovatan. 2.16. Naknade zaposlenima (a) Porezi i doprinosi za obavezno socijalno osiguranje U skladu sa propisima koji se primenjuju u Republici Srbiji, Preduzeće je obavezno da uplaćuje doprinose raznim državnim fondovima za socijalnu zaštitu. Ove obaveze uključuju doprinose na teret zaposlenih i na teret poslodavca u iznosima koji se obračunavaju primenom zakonom propisanih stopa. Preduzeće ima zakonsku obavezu da izvrši obustavu obračunatih doprinosa iz bruto zarada zaposlenih i da za njihov račun izvrši prenos obustavljenih sredstava u korist odgovarajućih državnih fondova. Doprinosi na teret zaposlenih i na teret poslodavca knjiže se na teret troškova u periodu na koji se odnose.

21

JP “ŽELEZNICE SRBIJE“, BEOGRAD NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE Za 2006. godinu Iznosi su iskazani u hiljadama dinara, osim ukoliko nije drugačije naznačeno

2.

PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA (Nastavak)

2.16. Naknade zaposlenima (Nastavak) (b) Obaveze po osnovu otpremnina i jubilarnih nagrada U skladu sa Pojedinačnim kolektivnim ugovorom, Preduzeće je u obavezi da isplati otpremnine prilikom odlaska u penziju u visini 3 prosečne mesečne bruto zarade ostvarene u Republici Srbiji, prema poslednjem objavljenom podatku republičkog organa nadležnog za statistiku, kao i mogućnost isplate jubilarnih nagrada u visini od jedne do 4 prosečne mesečne zarade po zaposlenom zavisno od broja navršenih godina neprekidnog rada u Preduzeću gde se jubilarne nagrade isplaćuju za navršenih 10, 20, 30, i 40 godina. Preduzeće otpremnine izmiruje na teret tekućih rashoda (Napomena 23). Preduzeće nije obračunalo sadašnju vrednost očekivanih budućih isplata po osnovu otpremnina za odlazak u penziju nakon ispunjenih uslova i shodno tome priloženi finansijski izveštaji ne sadrže dugoročna rezervisanja po navedenom osnovu. Vlada Republike Srbije je u februaru 2005. godine usvojila Plan restruktuiranja Preduzeća. Plan restruktuiranja uključuje Program rešavanja viška zaposlenih sa značajnim otpuštanjem radnika koji imaju pravo na otpremnine. Sredstva za isplatu stimulativnih otpremnina se obezbeđuju od strane Vlade Republike Srbije u vidu subvencija. Preduzeće nema penzione fondove, niti opcije za isplate zaposlenima u vidu akcija i po tom osnovu nema identifikovane obaveze na dan 31. decembra 2006. godine. (c) Kratkoročna, plaćena odsustva Akumulirana plaćena odsustva mogu da se prenose i koriste u narednim periodima, ukoliko u tekućem periodu nisu iskorišćena u potpunosti. Očekivani troškovi plaćenih odsustava se priznaju u iznosu kumuliranih neiskorišćenih prava na dan bilansa, za koje se očekuje da će biti iskorišćeni u narednom periodu. Preduzeće nije ukalkulisalo obaveze po navedenom osnovu na dan bilansa stanja. U slučaju neakumuliranog plaćenog odsustva, obaveza ili trošak se ne priznaju do momenta kada se odsustvo iskoristi. 2.17. Porez na dobitak Tekući porez Porez na dobitak predstavlja iznos koji se obračunava i plaća u skladu sa odredbama Zakona o porezu na dobit preduzeća Republike Srbije. Tekući porez na dobitak predstavlja iznos obračunat primenom propisane poreske stope od 10% na osnovicu koju predstavlja oporezivi dobitak. Oporezivi dobitak se utvrđuje u poreskom bilansu kao dobitak pre oporezivanja iskazan u bilansu uspeha, nakon usklađivanja prihoda i rashoda na način propisan poreskim zakonodavstvom Republike Srbije. Iznos ovako utvrđenog poreza i iskazanog u poreskoj prijavi se umanjuje po osnovu poreskih kredita i poreskih podsticaja.

22

JP “ŽELEZNICE SRBIJE“, BEOGRAD NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE Za 2006. godinu Iznosi su iskazani u hiljadama dinara, osim ukoliko nije drugačije naznačeno

2.

PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA (Nastavak)

2.17. Porez na dobitak (Nastavak) Tekući porez (Nastavak) Zakon o porezu na dobit preduzeća Republike Srbije obvezniku koji izvrši ulaganja u osnovna sredstva priznaje pravo na poreski kredit u visini od 20% izvršenog ulaganja, s tim što poreski kredit ne može biti veći od 50% obračunatog poreza u godini u kojoj je izvršeno ulaganje. Neiskorišćeni deo poreskog kredita može se preneti na račun poreza na dobit iz budućih obračunskih perioda, ali ne duže od deset godina. Poreski propisi u Republici Srbiji ne dozvoljavaju da se poreski gubici iz tekućeg perioda iskoriste kao osnova za povraćaj poreza plaćenog u određenom prethodnom periodu. Međutim, gubici iz tekućeg perioda iskazani u poreskom bilansu, izuzev onih iz kojih proizilaze kapitalni gubici i dobici, mogu se iskoristiti za umanjenje dobiti utvrđene u poreskom bilansu budućih obračunskih perioda, ali ne duže od deset godina. Odloženi porez Odloženi poreski efekti obračunavaju se za sve privremene razlike između poreske osnove sredstava i obaveza i njihove knjigovodstvene vrednosti utvrđene u skladu sa propisima o računovodstvu Republike Srbije. Važeće poreske stope na dan bilansa stanja ili poreske stope koje su nakon tog dana stupile na snagu, koriste se za utvrđivanje odloženog poreza. Odložene poreske obaveze priznaju se u celini za sve oporezive privremene razlike. Odložena poreska sredstva priznaju se za sve odbitne privremene razlike, kao i po osnovu poreskih gubitaka i poreskih kredita koji se mogu preneti u naredne fiskalne periode do stepena do kojeg je izvesno da će postojati oporeziva dobit po osnovu koje se preneti poreski gubitak i poreski krediti mogu iskoristiti. Tekući i odloženi porezi priznaju se kao prihodi i rashodi i uključeni su u neto dobitak/gubitak perioda, izuzev odloženih poreza koji se mogu pripisati revalorizaciji opreme (lokomotiva), a koji se priznaju se direktno u kapitalu kao povećanje ili smanjenje revalorizacionih rezervi (Napomena 32(c)). 2.18. Pravična (fer) vrednost Poslovna politika Preduzeća je da obelodani informacije o pravičnoj (fer) vrednosti aktive i pasive za koju postoje zvanične tržišne informacije i kada se fer vrednost značajno razlikuje od knjigovodstvene vrednosti. U Republici Srbiji ne postoji dovoljno tržišnog iskustva, kao ni stabilnosti i likvidnosti kod kupovine i prodaje potraživanja i ostale finansijske aktive i pasive, pošto zvanične tržišne informacije nisu u svakom trenutku raspoložive. Stoga, fer vrednost nije moguće pouzdano utvrditi u odsustvu aktivnog tržišta. Rukovodstvo Preduzeća vrši procenu rizika i u slučajevima kada se oceni da vrednost po kojoj se imovina vodi u poslovnim knjigama neće biti realizovana vrši ispravku vrednosti. Po mišljenju rukovodstva Preduzeća, iznosi u priloženim finansijskim izveštajima odražavaju vrednost koja je u datim okolnostima najverodostojnija i najkorisnija za potrebe izveštavanja.

23

Preduzeće pruža veliki broj usluga povezanim pravnim licima i istovremeno je korisnik njihovih usluga.JP “ŽELEZNICE SRBIJE“. osim ukoliko nije drugačije naznačeno 2. a ne samo na pravnu formu. BEOGRAD NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE Za 2006. pažnja se usmerava na suštinu odnosa. Obelodanjivanje odnosa sa povezanim pravnim licima Za svrhe ovih finansijskih izveštaja. godinu Iznosi su iskazani u hiljadama dinara. koje možda nepovezana lica ne bi vršila i transakcije sa povezanim pravnim licima mogu se obavljati pod drugačijim uslovima i u drugačijim iznosima u odnosu na iste transakcije sa nepovezanim pravnim licima. Stanja potraživanja i obaveza na dan bilansa stanja. PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA (Nastavak) 2. Prilikom razmatranja mogućih vrsta odnosa između povezanih pravnih lica. Povezana pravna lica mogu ulaziti u transakcije. kao i transakcije u toku godine nastale sa povezanim pravnim licima posebno se obelodanjuju u napomenama uz finansijske izveštaje (Napomena 31).19. 24 . Kompleksni odnosi između Preduzeća i njegovih povezanih pravnih lica regulisani su na ugovornoj osnovi i po tržišnim uslovima. pravna lica se tretiraju kao povezana ukoliko jedno pravno lice ima mogućnost kontrolisanja drugog pravnog lica ili vrši značajan uticaj na finansijske i poslovne odluke drugog lica što je definisano u MRS 24 “Obelodanjivanje odnosa sa povezanim licima“.

390.361 UKUPNA AKTIVA Kapital Osnovni i ostali kapital Revalorizacione rezerve Akumulirani gubitak 249.474 8.560.180.100.469.071 (2.368 9.562.307.181 2005.231 (79.466) (2.827 32.231 (81. osim ukoliko nije drugačije naznačeno 3.305 10.900 226.699 36.056.932 30.686.974. godinu Iznosi su iskazani u hiljadama dinara.157 1.194.542 Korekcije (2.427) (2.148.705 8.499.071 Dugoročna rezervisanja Dugoročne obaveze Dugoročni krediti Ostale dugoročne obaveze Kratkoročne obaveze Kratkoročne finansijske obaveze Obaveze iz poslovanja Ostale kratkoročne obaveze i pasivna vremenska razgraničenja Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost i ostalih javnih prihoda 31.211 236.427) - 249.554.469.850 34.012 480.326 1.550.436.711 3.298.720.276 6.304.304 24.225 1.012 480. (a) KOREKCIJE POČETNOG STANJA Efekti korekcija na bilans stanja na dan 31.792 1. decembra 2005.599 227.827 30.837) 177.181 465 (4.052 1.373.418.368 9.546 974.561 8.102.279 236.148.361 - 31.JP “ŽELEZNICE SRBIJE“.373.717 236.890 236.005) 1.087.686.391 2.611 443.067.825 3.542 465 UKUPNA PASIVA VANBILANSNA EVIDENCIJA 25 .249.793.850 34.913 21.178.900 226.238.332.238.410) 180.281 4.178.285 4.056.161. Prethodno iskazano AKTIVA Stalna imovina Nematerijalna ulaganja Nekretnine. Korigovano 55.087.499.466) 32.144) (4. godine 2005. postrojenja i oprema Dugoročni finansijski plasmani Obrtna imovina Zalihe Potraživanja Gotovinski ekvivalenti i gotovina Porez na dodatu vrednost i aktivna vremenska razgraničenja 55.305 10. BEOGRAD NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE Za 2006.285 4.291 3.273.599 227.111.855 3.144) (228.469.474 8.789.067.126 36.866.

343 (4.705) (10. naknada zarada i ostali lični rashodi Troškovi amortizacije i rezervisanja Ostali poslovni rashodi 8.343 (3.925) (3.508) 887.214 9.971.925) (3.800.205) (18.015) 680. (b) KOREKCIJE POČETNOG STANJA (Nastavak) Efekti korekcija na bilans uspeha za godinu koja se završava 31.892. BEOGRAD NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE Za 2006.647.427) (2.676. godinu Iznosi su iskazani u hiljadama dinara.950.205) Korekcije 24.036 18.593.JP “ŽELEZNICE SRBIJE“.036 18.921.838) (987. godine 2005.579.609 (129.444.605 9.788.427) POSLOVNI GUBITAK Finansijski prihodi Finansijski rashodi Ostali prihodi Ostali rashodi GUBITAK PRE OPOREZIVANJA POREZ NA DOBITAK NETO GUBITAK 26 .614) (4.777) (18.293) (129.120) (3.810) (8.609 24.517.131. decembra 2005.705) (10.265) (7.282) (2.241.083.542.083.688.009. osim ukoliko nije drugačije naznačeno 3.892.838) (2.598.939) (15.262 (1.943) (7.778) 2005.810) (8.961.641 (91.413) 887.776) (5.918) (25.331) 303.579.293) (104.614) (4.919.778) (15. Korigovano 8.131.686.684) 377. Prethodno iskazano POSLOVNI PRIHODI Prihodi od prodaje Ostali poslovni prihodi POSLOVNI RASHODI Nabavna vrednost prodate robe Troškovi materijala Troškovi zarada.944.774.905) (987.686.530 (7.268 (5.598.091.009.549.167) (1.644.972) (7.250 (91.211) (26.

534) 27 . korigovano (62. godine.665. godinu Iznosi su iskazani u hiljadama dinara.JP “ŽELEZNICE SRBIJE“.777) (92. januara 2005.576.403) (63. godine Korekcije početnog stanja za efekte grešaka: Korekcija na osnovnim sredstvima Korekcija na računima potraživanja za saldaciju i po osnovu kursnih razlika Korekcija po osnovu knjiženja obaveza za saldacioni obračun Ostale korekcije obaveza Naknadno utvrđene kamate po osnovu kredita finansiranih iz Pariskog kluba poverioca Ukupno sprovedene korekcije Stanje na dan 1. Stanje na dan 31.131) (1.345) (911. BEOGRAD NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE Za 2006.807) 95. godine U sledećoj tabeli dat je pregled izvršenih korekcija početnog stanja akumuliranog gubitka: U hiljadama dinara 2005.734) (38. januara 2005. decembra 2004.260 (873. (c) KOREKCIJE POČETNOG STANJA (Nastavak) Korekcija početnog stanja akumuliranog gubitka na dan 1. osim ukoliko nije drugačije naznačeno 3.

decembra 2005. godine Amortizacija (Napomena 24) Stanje na dan 31.815 51.704 28.829 71.918 (1. januara 2005.660 64.989 47.611) 6.611) 13. godine – 31.011 - - 4.053 26 245 41.335 NABAVNA VREDNOST Stanje na dan 1. BEOGRAD NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE Za 2006.557 7. decembra 2006.335 15.918 (1.174 47. NEMATERIJALNA ULAGANJA Ostala nematerijalna ulaganja Nematerijalna ulaganja u pripremi 11.704 28.818 (872) (1. godine Korekcija početnog stanja Amortizacija (Napomena 24) Stanje na dan 31.335 15. osim ukoliko nije drugačije naznačeno 4. decembra 2005.583 11.JP “ŽELEZNICE SRBIJE“. godine Korekcija početnog stanja Prenos sa nematerijalnih ulaganja na nekretnine.072 (872) (6. decembra 2006.558 (51. postrojenja i opremu Prenos sa nematerijalnih ulaganja u pripremi Prenos sa avansa Stanje na dan 31.475 (1.011 41. godinu Iznosi su iskazani u hiljadama dinara.324 48.200 69.660) 7. godine Nabavke u toku godine Prenos sa nematerijalnih ulaganja u pripremi Stanje na dan 31.611) 69.583 11.064 4. godine AKUMULIRANA ISPRAVKA VREDNOSTI Stanje na dan 1.900 28 . korigovano 12. godine Neotpisana vrednost na dan: – 31. januara 2005. godine. decembra 2005.072 271 55.200) 26 26 Avansi za nematerijalna ulaganja 271 271 (26) 245 Ukupno 23.611) 13. decembra 2006.

228.825 (39.693 44. godine Korekcija početnog stanja Amortizacija (Napomena 24) Prodaja.540 362 1.100 302.857. manjak i rashodovanje Stanje na dan 31.060.835 23.675 44.750 - - 193.214.100 226.520. godine AKUMULIRANA ISPRAVKA VREDNOSTI Stanje na dan 1.838 1.228.764) (7.553 370.900 (55.691) 93.887 2.848 6.768 153.467. godine.529 (135.463) 2.898.305) 126.938 (43.111 (6.641 (217.287 - 114.193.972.249 79.175 21.062. korigovano Nekretnine Sredstva u pripremi Ukupno 28.099) 2.378.687.701) 248.842.833.484) (3.466) 424.768 28.199.510 9.971.163 151.339) 199.760.533.249) 77.160) 618.151 (43.663. manjak i rashodovanje Stanje na dan 31.559 (18. januara 2005.183.213.079 - 21. decembra 2006.377.295.218.680.011.228.279. manjak i rashodovanje Stanje na dan 31. korigovano Ispravka greške Amortizacija (Napomena 24) Višak po popisu Prenos između kategorija Preneta amortizacija Prodaja.615 16.394 (39.049) 19.847 (405.439) 120.688) 198.31.926 898 4.494) 277.224. manjak i rashodovanje Stanje na dan 31.494.182.544 23.422.163 274.279 (3.444 59.099) 676 2.768.466) 273.456 (4.441.726) 52.658.175.247. NEKRETNINE.424.432 (3.325 (7.397) 175 (54.692) 424.151) 8.808.588) 23.212.285 64.393 (66.JP “ŽELEZNICE SRBIJE“.539 28. decembra 2005.039 62.680.033 (121. korigovano Ispravka greške Nabavke u toku godine Viškovi po popisu Prenos između kategorija Ostala povećanja Prodaja.121) 28.888 (10. godine.835 2.567) 98.394) 210.835.224. BEOGRAD NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE Za 2006.768 (1.321. godine Korekcija početnog stanja Nabavke u toku godine Prenos datog avansa Prenos sa sredstava u pripremi Viškovi po popisu (Napomena 28) Prodaja.504 (8.813 5.995 210.144 219.583) 1. godine Korekcija početnog stanja (Napomena 3(a)) Stanje na dan 31.432.075 (33.521.749) 419.481 (703. godinu Iznosi su iskazani u hiljadama dinara. POSTROJENJA I OPREMA Investicione nekretnine Postrojenja.093.704.574 85.976 (2.920.326 29 .764 (1.213. godine.31.689) 1.936.039 101.995 757.617 (2.841) 8.790 20.887 (7.228. godine .837 (370.060.151) 2.100.765) 273. godine Neotpisana vrednost na dan: .697.100 618.748 28. oprema i ostala sredstva Avansi za osnovna sredstva Zemljište NABAVNA VREDNOST Stanje na dan 1.768 28.060. decembra 2006.700.453) 2.120.042. decembra 2005. decembra 2006.895 (3. decembra 2005.862 455 1.835 618.017.938 98. osim ukoliko nije drugačije naznačeno 5. januara 2005.984 62.144 426. decembra 2005.212 19.572 (7.111) (71.456 (1.431 (5.962 21.431 6.975 455 20.620.034) 72.525 (20.975.547) 1.

230 hiljada dinara). remont pruge ‘’Pančevački most – Ovča – Pančevo‘’ (2. godine izvršilo rashodovanje postrojenja i opreme.262. izgradnja pruge ‘’Valjevo – Loznica‘’ (2. Nabavna vrednost potpuno otpisanih nekretnina.938. decembra 2006.606.337.384.750 hiljada dinara). postrojenja i opreme (bez Kosova i Metohije) koja su u upotrebi iznosi 22.JP “ŽELEZNICE SRBIJE“. POSTROJENJA I OPREMA (Nastavak) Efektat korekcije početnog stanja osnovnih sredstava u iznosu od 2.916 hiljada dinara i otpisane vrednosti od 2. osim ukoliko nije drugačije naznačeno 5.442 hiljade dinara (Napomena 29(a)). decembra 2006. godine najvećim delom uključuju vrednost sledećih investicionih programa: ‘’Brze pruge Srbije’’ (3. Preduzeće ne vrši obračun amortizacije istih od 2001.270 hiljada dinara i otpisane vrednosti od 3.938. Preduzeće poseduje osnovna sredstva koja su locirana na teritoriji Kosova i Metohije.578. koja služe kao garancija za vraćanje kredita dobijenih na osnovu ugovora zaključenih između Eurofime. Zagreb. godine: 3. lokomotiva u iznosu nabavne vrednosti od 2. Preduzeće je u toku 2006.172 hiljade dinara i otpisane vrednosti od 78.979 hiljada dinara). Status ovih sredstava. Shodno potpisanom ugovoru. a knjigovodstveno evidentiranih kao oprema na Kosovu i Metohiji.035 hiljada dinara. drumskih vozila u iznosu nabavne vrednosti od 79. Najznačajnija rashodovanja u 2006. godine odnose se na prodaju teretnih vagona u iznosu nabavne vrednosti od 4.466 hiljada dinara odnosi se na isknjižavanje stanova prodatih u prethodnim periodima.442 hiljade dinara (videti Izveštaj o promenama na kapitalu). ispravka vrednosti – 11. Bazel do konačnog izmirenja obaveza po kreditima (Napomena 13(a)).218 hiljada dinara).017. godine (građevinski objekti – 397. postrojenja i opremu.615 hiljada dinara. po kom osnovu su nastali gubici evedentirani na teret ostalih rashoda u iznosu od 282. što je rezultiralo smanjenjem revalorizacionih rezervi i smanjenjem akumuliranog gubitka za 240.909. decembra 2006. godine iznosi 17. BEOGRAD NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE Za 2006. Neotpisana vrednost navedenih sredstava na 31.594 hiljade dinara na dan 31. kao i vlasništvo Preduzeća nad istim je neizvestan.273. Preduzeće je u toku 2006. Sredstva u pripremi na dan 31. godine iznose 4. postrojenja i oprema – 21. godini) i remont pruge ‘’Kusadak – Velika Plana‘’ (1. sanacija pruge ‘’Jajinci – Mala Krsna‘’ (1. NEKRETNINE.307 hiljada dinara i gubici u iznosu od 486. Pored toga.419 hiljada dinara. po kom osnovu su nastali dobici u iznosu od 371. godini odnose se na rashodovanje lokomotiva u iznosu neotpisane vrednosti od 240. godinu Iznosi su iskazani u hiljadama dinara. dizel lokomotive i elektromotorni vozovi). S obzirom da se navedena sredstva ne mogu koristiti.850 hiljada dinara odnosi se na prodaju teretnih vagona lociranih na teritoriji Srbije.955.269 hiljada dinara).245 hiljada dinara.963. kao i na prodaju 49 stanova zaposlenima u iznosu nabavne vrednosti od 32. ova oprema predstavlja vlasništvo Eurofime.612 hiljada dinara).662.774.919 hiljada dinara i otpisane vrednosti od 5. Najznačajnije prodaje u 2006.306 hiljada dinara (31.317 hiljade dinara (videti Napomene 28 i 29(a)).747 hiljade dinara. izvršen je prenos pripadajućeg dela revalorizacionih rezervi navedenih sredstava. 30 .539 hiljada dinara.976 hiljada dinara (nabavna vrednost – 28. godine prodalo nekretnine. putnička kola. godine. Smanjenje na opremi neotpisane vrednosti od 56. Bazel i Zajednice jugoslovenskih železnica na dan 31.875.325 hiljada dinara). Neotpisana vrednost voznih sredstava (zatvorena teretna kola. decembra 2006. Prilikom rekonstrukcije četrnaest lokomotiva dobavljača “Rade Končar“.642 hiljade dinara.083. decembar 2005.299 hiljada dinara što je aktivirano u 2007.

581 hiljadu dinara. Obaveze po ovom osnovu su iskazane u okviru ostalih dugoročnih obaveza (Napomena 14).o.JP “ŽELEZNICE SRBIJE“. Beograd (6 lokomotiva.848 hiljada dinara i preko VB Leasing-a. Navedena procena nije uknjižena već je na osnovu Zaključka Upravnog odbora prihvaćena kao podloga za konačnu procenu vrednosti (videti Napomenu 36(d)). avgusta 2006. godine trebalo da uknjiži izvršenu procenu vrednosti osnovnih sredstava pod datumom 1.o. 15 putničkih kombija) ukupne vrednosti od 15. preko Lipaks-a d. NEKRETNINE. Preduzeće je tokom 2006. godini nabavilo opremu na finansijski lizing preko Hypo Leasing-a. 2 kamiona i 10 dizel motornih vozila). Beograd od 6. poslovne prostorije. stanove) pravnim i fizičkim licima čime je ostvarivalo prihode po tom osnovu (Napomena 21(c)). 35 automobila. POSTROJENJA I OPREMA (Nastavak) Preduzeće je u 2006. godine izdavalo u zakup nematerijalna ulaganja. osim ukoliko nije drugačije naznačeno 5. godine. januara 2006. postrojenja i opremu (zemljište. ukupne vrednosti od 432. Beograd (30 kamiona) ukupne vrednosti od 27. februara 2006. BEOGRAD NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE Za 2006. Beograd (7 teretnih kombija. 31 .717 hiljada dinara. nekretnine. Preduzeće je na osnovu Ugovora o proceni vrednosti osnovnih sredstava sa Naučnoistraživačkim centrom Ekonomskog fakulteta. godine i aneksa ugovora od 24. godinu Iznosi su iskazani u hiljadama dinara.

324 2.484 250. BEOGRAD NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE Za 2006.o.01% – Učešće manje od 1%: Eurobank EFG štedionica a.071 1.324 2.719 6.764 43.o. Beograd Želkomerc d.071 1.d.892 16. DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI 2006.677 117.o.310 2.385 14.313 217.966 217. Beograd Pron-Invest d.864 398.959 64. Novi Sad Minel holding Korporacija a. Beograd Zaštitna radionica d. Bazel – učešće CHF 4..892 16. Novi Sad Stanogradnja a.239 1.599 Stanje na dan 31.o.071 1.93%: Železnički integralni transport d.094.966 - 185.239 189.. Valjevo Jugovoće.90% Učešća u kapitalu ostalih pravnih lica u zemlji Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika. Beograd Panonska banka a.332 184.560 (27) (27) (1.d. decembra 32 .864 398.d.324 5. Beograd Privredna banka a.o.564 87 45 31.892 16.764 43.o.o.232 223.637 873 117.551. Požega – učešće 33.o. Korigovano Neto Neto Bruto Učešća u kapitalu zavisnih pravnih lica (a) – Učešće 100%: CIP d.239 1.o..585) 176.04 Dugoročni krediti u zemlji (b) Stambeni krediti zaposlenima Krediti za otkup stanova Ostali dugoročni plasmani (c) Dugoročno uložena sredstva u zajedničke poslovne poduhvate 185.. godinu Iznosi su iskazani u hiljadama dinara.433 4.564 87 45 27 36.JP “ŽELEZNICE SRBIJE“. Skoplje – učešće EUR 86.148.00 Sileks banka.126 64.078 3.o.116.d.141 2.o.966 64.929 33.083 2.764 43.d.112 261.247 232.799 234.864 398. Beograd Učešća u kapitalu povezanih pravnih lica Livnica.142..143. Novi Sad DDOR a.239 176.867 3..929 33.d.211) (1.966 64.00 IFC.596 15.966 64..259 223.799 235.719 8.239 1.126 64. Valjevo Učešća u kapitalu ostalih pravnih lica u inostranstvu Eurofima. Brisel – učešće EUR 48.o.574 18.211) (347) (347) 30. Beograd Beogradski čvor d..161 189.029 7.929 33.966 30. Beograd – učešće 3.213 20..966 185...239 176.141 2.247 232. osim ukoliko nije drugačije naznačeno 6.564 87 45 36.746 (1.045 202.377 176.677 117. Ispravka vrednosti 2005.. Beograd – Učešće 53.920.

JP “ŽELEZNICE SRBIJE“.. “CIP“ d.o. godine. Postupak registracije je u toku. Beograd. vrednost uloga Preduzeća iznosi 42. dok je vrednost učešća u kapitalu iskazana u poslovnim knjigama Preduzeća 33. U toku je revizija udela Preduzeća kod ŽIT-a i rešavanje statusa ovog preduzeća. koja je na taj način postala sticalac udela i osnivačkih prava.213 hiljada dinara i odnose se najvećim delom na kredite date zaposlenima za otkup stanova. na osnovu Ugovora o prenosu osnivačkih prava zaključenog sa Vladom Republike Srbije od 27.o.892 hiljade dinara.103 hiljade dinara između stanja u poslovnim knjigama Preduzeća i stanja po konfirmaciji “Zaštitne radionice“ d. na period do 20.. Postupak usaglašavanja vrednosti udela je u toku. Razlika potiče iz činjenice da Preduzeće nije evidentiralo povećanje učešća u iznosu od 106. dok vrednost učešća u kapitalu iskazana u poslovnim knjigama Preduzeća iznosi 43. 125/2003 i 88/2004). Beograd se odnosi na razliku u knjiženju nenovčanog uloga. dok je vrednost učešća u kapitalu ovog lica.929 hiljada dinara. Razlika od 1. što je imalo za posledicu da je iskazano učešće Preduzeća u kapitalu na dan 31. godine veće od udela Preduzeća u kapitalu ŽIT-a za iznos od 109. 41/2002. vrednost udela Preduzeća u kapitalu iznosi 292.o. Beograd. Prema potvrdi stanja dobijenoj od zavisnog pravnog lica “Železnički integralni transport“ d. Beograd (ŽIT). bez naknade. Beograd je podneo zahtev za uknjiženje navedenog povećanja Agenciji za privredne registre.o. Beograd. postavljenih i zaposlenh lica kod korisnika sredstava u društvenoj svojini (“Službeni glasnik Republike Srbije“... Beograd. Prema potvrdi stanja dobijenoj od zavisnog pravnog lica “Zaštitna radionica“d. vrednost udela Preduzeća u kapitalu navedenog zavisnog pravnog lica iznosi 30.504 hiljade dinara. BEOGRAD NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE Za 2006. dok je vrednost učešća u kapitalu iskazana u poslovnim knjigama Preduzeća 185.o. Preduzeće je svojim zaposlenima odobrilo kredite za rešavanje stambenih potreba.783 hiljade dinara (7. odnosno 40 godina uz godišnju kamatnu stopu od najmanje 0.o. (b) Dugoročni krediti u zemlji na dan 31. na Vladu Republike Srbije. Shodno Uredbi o rešavanju stambenih potreba izabranih.o. novembra 2006.. vrednost udela Preduzeća iznosi 8.48%). Po ovom osnovu Preduzeće je evidentiralo gubitak u iznosu od 873 hiljade dinara (Napomena 29).93%).o. iskazana u poslovnim knjigama Preduzeća 117. (a) DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI (Nastavak) Prema potvrdi stanja dobijenoj od zavisnog pravnog lica “CIP“ d.740 hiljada dinara na osnovu Odluke Upravnog odbora zavisnog pravnog lica o raspodeli neraspoređenog dobitka u kapital. godine.864 hiljade dinara (učešće 53.826 hiljada dinara. godine u svojim poslovnim knjigama. U toku 2006. decembra 2006.o. br.5% i revalorizaciju kredita primenom stope rasta cena na malo.764 hiljade dinara.o.. Prema potvrdi stanja dobijenoj od “Želkomerc“ d. decembra 2006.o. osim ukoliko nije drugačije naznačeno 6.o.084 hiljade dinara. izvršen je prenos udela Preduzeća kao jedinog vlasnika u preduzeću “Pron-Invest“ d.. Navedeno preduzeće nije evidentiralo procenu vrednosti kapitala izvršenu 1997. 33 .o.081 hiljadu dinara. godine iznose 232. godinu Iznosi su iskazani u hiljadama dinara. 76/2002.o.

godine. decembra 2006. 7. osim ukoliko nije drugačije naznačeno 6. decembra 2006.000 godišnje u periodu od 2005.500. Materijal Rezervni delovi Alat i inventar. godine.912 3.000. na sednici održanoj 13.451 hiljadu dinara) (Napomena 31). i Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika.184 hiljade dinara na dan 31. godine.924 (35.216. komisiju za upravljanje zalihama koje pripadaju Direkciji za prevoz.239 hiljada dinara.281.239 hiljada dinara. Korigovano 1.102.449. godine. decembra 2006.083 3. godine.694 52.231 hiljadu dinara zaliha regenerisanog materijala i materijala na obradi i doradi). godine doneo odluku da se sa aktivnih zaliha na evidenciju neaktivnih zaliha prenesu zalihe u iznosu od 926. Ukupna vrednost zaliha koje nisu trošene u periodu dužem od 1 i kraćem od 3 godine iznose 373. na čiji je predlog Upravni odbor Preduzeća.122 2005. Beograd (Zavod). kao i da se krene u postupak prodaje zaliha u skladu sa propisanim procedurama. do 2009. Uvidom u stanje zaliha.034 149. BEOGRAD NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE Za 2006.744 1. decembra 2006. Preduzeće je obrazovalo radnu grupu sa ciljem da napravi pregled neaktivnih zaliha i da formuliše predlog za likvidaciju. do 2011. Preduzeće je oformilo sledeće radne grupe.596 118.598 100.223 (33. godine (31. sa rokom završetka zadatka 31. U 2007. za finasiranje dijagnostičkog aparata-magnetne rezonance u iznosu od 158.000). decembar 2005. odnose se na: – – Ugovor sa NIS Jugopetrol. godine: 25.225 hiljada dinara na dan 31. godini. neto Trgovačka roba Dati avansi 1. odnosno komisije koje se bave upravljanjem zalihama i analizom neaktivnih zaliha: radnu grupu za izradu predloga za likvidaciju neaktivnih zaliha. Rok vraćanja je odgovarajućim odlukama Upravnog odbora prolongiran na period od 2007. i komisiju za upravljanje zalihama koje pripadaju Direkciji za infrastrukturu. radna grupa je obavestila generalnog direktora Preduzeća o stanju zaliha sa stanjem 31.JP “ŽELEZNICE SRBIJE“. februara 2007. Početkom 2006. vreme nabavke.845 hiljada dinara. kompenzacijama za izvršene usluge zdravstvene zaštite počelo je vraćanje duga od strane Zavoda.816 1.395. Beograd o zajedničkom finansiranju školskog objekta u Kosovu Polju u iznosu od 18.067.101) 3. ZALIHE 2006.260 hiljada dinara (uključujući iznos od 139.639) 3.748 124.922 145. godinu Iznosi su iskazani u hiljadama dinara. Vraćanje duga je predviđeno kroz vršenje usluga zdravstvene zaštite zaposlenih u protivvrednosti EUR 400. decembra 2006. 34 . decembra Avansi dati zavisnim pravnim licima iznose 68. (c) DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI (Nastavak) Ostali dugoročni plasmani koji na dan 31. dok zalihe koje nisu trošene u periodu dužem od 3 godine iznose 413.000 hiljada dinara (EUR 2. kao i adekvatnost korišćenja istih.285 Minus: Ispravka vrednosti datih avansa Stanje na dan 31.183. godine. godine iznose 176.

Kupci – zavisna pravna lica Minus: Ispravka vrednosti (Napomena 31) Kupci u zemlji Minus: Ispravka vrednosti 14. kupci u inostranstvu obuhvataju potraživanja od ino špeditera u iznosu od 1.250. predstavljaju neproknjižene fakture za prodatu robu i izvršene usluge.162.012 1. Korigovano 56.056. decembra Na dan 31.246.452.266 hiljada dinara.489) 1.413. 35 . godine iznose 57.635. Potraživanja od kupaca (a) Sporna potraživanja Minus: Ispravka vrednosti 3. kao i za potraživanja utužena u 2005.055 (1.999 2.422) 1.873 2005.040 4.413. i 2006. godinu Iznosi su iskazani u hiljadama dinara. BEOGRAD NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE Za 2006. Potražna salda potraživanja od kupaca koja na dan 31.314 723. Potraživanja od kupaca starija od godinu dana iznose 3.836.873 358.407 2. osim ukoliko nije drugačije naznačeno 8. Korigovano 2.191 365.731) 2.050.106 hiljada dinara i potraživanja od stranih železničkih uprava u iznosu od 193. POTRAŽIVANJA 2006.434.843.160 (1.012 1.223. godine.843.722) 2.434.378 2005. decembra 2006.759 hiljada dinara (Napomena 16(b)).187.JP “ŽELEZNICE SRBIJE“.445.567. godini.353 2.870.165.505 3.262) 13.772 (33.643.469.722 (1.738) 23.775 (201.404.047) 1. decembra (a) Potraživanja od kupaca 2006. godine.494 (238.413. godine izvršilo ispravku vrednosti za sva potraživanja koja su nastala pre 2005.973 2.195. decembra 2006.034 2.826 hiljada dinara.113 1.669 (1.495) 1.386.468 (1.067 185.052 Potraživanja iz specifičnih poslova (b) Druga potraživanja (c) Stanje na dan 31.549 1.012 Kupci u inostranstvu Minus: Ispravka vrednosti Stanje na dan 31. Preduzeće je u toku 2006.979 1.

304) 44. Zavisna pravna lica (Napomena 31) Potraživanja po osnovu saldacionog obračuna iz: – unutrašnjeg saobraćaja – međunarodnog saobraćaja (Napomena 16) 238.073 92.489 24.444 2. decembra 36 . BEOGRAD NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE Za 2006.661 (83.833 hiljade dinara odnose se na potraživanja od Željeznica Crne Gore u iznosu od 86.569 1.731 55.921 87. (b) POTRAŽIVANJA (Nastavak) Potraživanja iz specifičnih poslova 2006. decembra 2006.168 10.487 603 (603) 1.314 2005. osim ukoliko nije drugačije naznačeno 8.607) 25. a po osnovu saldacionog obračuna iz međunarodnog saobraćaja u iznosu od 16.096 hiljada dinara.740) 8.191 2005.737 hiljada dinara i na preostali nerasknjiženi deo potraživanja od Zajednice jugoslovenskih železnica u iznosu od 15.200 101.291 (89.067 Ostala potraživanja iz specifičnih poslova Minus: Ispravka vrednosti Stanje na dan 31. Korigovano 398.611 118.150 (603) 1.140 185. Potraživanja nastala posle odvajanja Crne Gore iz Zajednice Srbija i Crna Gora.861 91. godine u iznosu od 101.918 1.973 Potraživanja od zaposlenih Minus: Ispravka vrednosti Potraživanja za naknadu štete Minus: Ispravka vrednosti Potraživanja od fondova po osnovu isplaćenih naknada zaposlenima Ostala kratkoročna potraživanja Stanje na dan 31.580 137.833 16.750 199.547 358.230 (27) 24.584.966 (105) 10.611 hiljada dinara u celini se odnose na Željeznice Crne Gore. (c) Druga potraživanja 2006.870.951 365. Korigovano 285.793 (360. godinu Iznosi su iskazani u hiljadama dinara. Potraživanja za kamatu Minus: Ispravka vrednosti 404.203 92.218) 2.JP “ŽELEZNICE SRBIJE“.446.775 (373. decembra Potraživanja po osnovu saldacionog obračuna iz unutrašnjeg saobraćaja na dan 31.

951 512 5.083.97. godine. decembra 2006. POREZ NA DODATU VREDNOST I AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA 2006. U okviru ostalih aktivnih vremenskih razgraničenja na dan 31. Navedene obaveze predstavljaju preostale dve rate duga koje u skladu sa Sporazmom dospevaju na plaćanje u 2007. predstavlja iznos koji Preduzeće potražuje od države na ime više plaćenog PDV-a u poreskom periodu novembar i decembar 2006. godine (Napomena 14).370. a koji je vezan za privremeni obračun PDV-a za međunarodni transportni prihod.JP “ŽELEZNICE SRBIJE“. decembra 2006.688 480.131 404.640 41.144 2.371 3. BEOGRAD NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE Za 2006.065 hiljada dinara (EUR 2.438. decembra 2006.680 1. decembra 29.548 61. Korigovano 154.697 236. najznačajniji iznos od 224. godinu Iznosi su iskazani u hiljadama dinara. po osnovu Globalnog sporazuma o izmirenju duga Jugoslovenskih železnica prema železničkim preduzećima uključenim u globalni bilans za period od 1992.980 302. odnosno EUR 1. Na računima evidentiranog prometa dobara i usluga za privremeni obračun PDV-a na dan 31.859 hiljada dinara na dan 31.836.54.927 177.767 514. godine. godine.443 1. 37 .368 Potraživanje za više plaćeni porez na dodatu vrednost (PDV) u iznosu od 154.859 243. godini u iznosu od EUR 1.927.51) se odnosi na dug prema Austrijskim železnicama (OeBB). Korigovano 13. decembra 2005.277 9. godine iskazan je iznos od 1.669 2005.913 21. sa pravom na odbitak prethodnog poreza.259. osim ukoliko nije drugačije naznačeno 9.178.497 2.370. godine do 1995.012 10. Tekući račun Devizni računi Devizni akreditivi Dinarska blagajna Devizna blagajna Hartije od vrednosti Ostala novčana sredstva Stanje na dan 31.264 244 6.331. GOTOVINSKI EKVIVALENTI I GOTOVINA 2006.397.217. Isti iznos evidentiran je u okviru pasivnih vremenskih razgraničenja (Napomena 17).910 1.927 hiljada dinara koji predstavlja duplirani promet dobara i prevoznih usluga koji je oslobođen PDV-a. Potraživanja za više plaćen porez na dodatu vrednost Evidentirani promet dobara i usluga za privremeni obračun poreza na dodatu vrednost za međunarodni transportni prihod Unapred plaćena premija osiguranja imovine Ostala aktivna vremenska razgraničenja Stanje na dan 31. i 2008.

Stanje na dan 1.071 hiljada dinara i u celini se odnose se na rezervisanja za sudske sporove sa procenjenim negativnim ishodom. i 2005. decembra 1997.628 hiljada dinara. U skladu sa tada važećim računovodstvenim propisima. Ministarstvo za ekonomsku i vlasničku transformaciju – Direkcija za procenu vrednosti kapitala. 12.574 hiljade dinara i isti je evidentiran na teret rashoda tekućeg perioda. godine iznose 36. osim ukoliko nije drugačije naznačeno 11.071 2005. decembra 2006. godine.d.071 36.071 Iskorišćeni iznos rezervisanja u toku 2006. Zlatiborka a. verifikovala je procenu i ista je upisana u registar nadležnog suda. 38 .467 hiljada dinara i Branković Sunčica. Promene na dugoročnim rezervisanjima u toku godine prikazane su u sledećoj tabeli: 2006. godine iznosi 462.500 hiljada dinara. Skoplje u iznosu od 9. KAPITAL Osnovni kapital Preduzeća predstavlja trajne izvore za finansiranje poslovanja i u potpunosti se nalazi u državnom vlasništvu. decembra 36.628 komada obračunskih akcija. Korigovano 84. koje je Preduzeće u skladu sa Pravilnikom o kontnom okviru i sadržini računa u kontnom okviru za preduzeća. Užice u iznosu od 3. godinu Iznosi su iskazani u hiljadama dinara. pri čemu kapital čini 31. Procena vrednosti kapitala Preduzeća izvršena je od strane nezavisnog procenitelja sa stanjem na dan 31. Procenjena vrednost kapitala na dan procene iznosila je 31. Ostali kapital na dan 31. januara Iskorišćenje dugoročnih rezervisanja Nova rezervisanja u toku godine Stanje na dan 31. Aleksinac u iznosu od 4.607 hiljada dinara.JP “ŽELEZNICE SRBIJE“. Upisani osnivač Preduzeća kod Agencije za privredne registre je Vlada Republike Srbije.985 (49. po osnovu kojih je nastao odliv sredstava: Generator.195. godine iznosi 17.221 hiljada dinara i odnosi se na izvore vanposlovnih sredstava.195. zadruge i preduzetnike reklasifikovalo na poziciju ostali kapital. decembra 2006.. decembrom 2003. DUGOROČNA REZERVISANJA Dugoročna rezervisanja na dan 31. BEOGRAD NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE Za 2006. kapital je revalorizovan stopom rasta cena na malo zaključno sa 31.828) 914 36. godine. Navedeni iznos odnosi se na sporove sa sledećim dobavljačima.

247 31. u stečaju.126. Korigovano 396. godine po osnovu ovih kredita uključuje dugoročni deo obaveza u iznosu od 8. 39 . Bazel (a) Evropska investiciona banka. po kamatnoj stopi koja se kreće u rasponu od 2.711 Stanje na dan 31.246 50.005 319.280 31.283 478.550.502.702. ali je pravo vlasništva zadržano od strane kreditora sve do konačne otplate kredita (videti Napomenu 5). Luksemburg (b) Evropska banka za obnovu i razvoj.757.110.735 10.537 3. Beograd U stranoj valuti: Evropsko društvo za finansiranje nabavki prevoznih sredstava (Eurofima).369.799 1. Obaveze prema Eurofimi su formirane po osnovu 16 ugovora.843.290.570 5. Bazel.729 12. DUGOROČNI KREDITI 2006.905.d.174 15.323 212.015.JP “ŽELEZNICE SRBIJE“.473 31. godinu Iznosi su iskazani u hiljadama dinara.017 209. pri čemu je najveći deo kredita odobren uz rok otplate od 8 do 17 godina.d.88% godišnje. Beograd (h) Panonska banka a.525 3. Obaveza Preduzeća na dan 31.238 8. Švajcarska finansira samo preduzeća koja su njeni akcionari. u stečaju.959.110.747.757.217. Beograd (Eksimbanka.057.886 6. decembra 2006.176 2.357 192. Sredstva dobijena iz ovih kredita koriste se za finansiranje nabavke voznih sredstava koja su evidentirana u poslovnim knjigama Preduzeća.906 5.116. London (c) Republika Srbija – refinansirani krediti Međunarodne banke za obnovu i razvoj (d) – Agencija za osiguranje depozita – Ostali krediti Republika Srbija – refinansirani krediti Evropske investicione banke.083 1.064 493. godini u iznosu od 2. osim ukoliko nije drugačije naznačeno 13.798 1.353 1. decembra Tekuća dospeća dugoročnih kredita prikazana su u okviru kratkoročnih finansijskih obaveza (videti Napomenu 15).748. Luksemburg (e) – Agencija za osiguranje depozita – Ostali krediti Republika Srbija (Londonski klub poverilaca) (f) Republika Srbija (Pariski klub poverilaca) (g) Fond za razvoj Republike Srbije.385 hiljada dinara i deo koji dospeva u 2007.755 1.385 5. do 2006.5% do 6. Novi Sad Beogradska banka a. Peking) 2005. U dinarima: Fond za finansiranje izgradnje stanova solidarnosti Investbanka a.554 409.203 2.d. uz rok otplate od 4 do 22 godine.170 82.905. BEOGRAD NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE Za 2006.704 hiljade dinara.219.800 32.. (a) Evropsko društvo za finansiranje nabavki voznih sredstava (Eurofima). odobrenih u periodu od 1997. godine.

godine. London. oktobar 2016. juna 2003. Deo obaveza prema Međunarodnoj banci za obnovu i razvoj. Novi Sad i Preduzeća. Vašington. godine. Republika Srbija preuzela je obavezu prema Međunarodnoj banci za obnovu i razvoj od Panonske banke a. Preduzeće još uvek nije regulisalo svoju obavezu prema Republici. a datum dospeća kredita je 5. u ukupnom iznosu od EUR 2. Treći kredit Evropske investicione banke. osim ukoliko nije drugačije naznačeno 13. Ugovorom je takođe definisano da Preduzeće u svojim poslovnim knjigama uknjiži obavezu prema Republici Srbiji po ovom osnovu. godine.d. odnosno 5. Vašington. što se očekuje kroz sklapanje ugovora sa Agencijom. odoben je Preduzeću marta 2002. kao i nabavka i ugradnja potpodnog struga za obradu točkova. shodno Ugovoru o reprogramu zaključenom 17.541.JP “ŽELEZNICE SRBIJE“. koja je bila prvobitni garant za kredit odobren od strane Međunarodne banke za obnovu i razvoj. Na dan 31. godine iskorišćeno EUR 52.15% godišnje. 13/2002). decembra 2006. (c) (d) Republika Srbija je preuzela obavezu prema Međunarodnoj banci za obnovu i razvoj. Ugovorom o odricanju prava po osnovu garancije potpisanim od strane Republike Srbije. 40 .37% do 5. Kredit se otplaćuje u polugodišnjim ratama.d. jula 2006. Velika Britanija.000 hiljada dinara. Kamatna stopa je 8. godine. do 1989. Vašington. Zaključkom Vlade Republike Srbije. Otplata kredita počela je 5. London odobrila je Preduzeću novi kredit br. grejs periodom od 4 godine i kamatnom stopom – EURIBOR+1% na godišnjem nivou sa mogućnošću fiksiranja. (b) DUGOROČNI KREDITI (Nastavak) Evropska investiciona banka. Novi Sad. kao i svoj otplatni plan. godine. Beograd (Agencija) je ovlašćena da u ime i za račun Republike Srbije reguliše navedena dugovanja koja su se odnosila na banke u procesu stečaja i likvidacije.014. odnosno 217.000.482. Vašington preuzet je od strane Republike Srbije od Panonske banke a. Svaka tranša ima utvrđenu kamatnu stopu. Kredit je odobren sa rokom otplate od 15 godina. Sredstvima ovog kredita finansiraće se nabavka 1. BEOGRAD NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE Za 2006. 35414 u iznosu od EUR 60.d. godine odobrila kredit Preduzeću u ukupnom iznosu od EUR 57. br.100 novih teretnih kola. Obaveza Preduzeća po prva dva kredita (EIB I i II).525 hiljada dinara. godinu Iznosi su iskazani u hiljadama dinara. godine obaveze Preduzeća prema Agenciji iznose 6.000.530. od čega je do 31. Luksemburg je odobrila tri kredita Preduzeću. čiji dugoročni deo na dan 31. decembar 2011. s tim da rok otplate ne može biti duži od 20 godina od isplate konkretne tranše. ali do datuma izdavanja priloženih finansijskih izveštaja navedeni ugovor nije ratifikovan.000. godini 104..747. SAD u skladu sa Zakonom o potvrđivanju sporazuma o zaduženju Savezne Republike Jugoslavije kod Međunarodne banke za obnovu i razvoj (“Službeni list SRJ“. br. koje variraju u rasponu od 4.875. godine iznosi 5. je 2001.000. Evropska banka za obnovu i razvoj.000..000. Panonske banke a. Agencija za osiguranje depozita. u iznosu od EUR 70. godine. decembra 2006. a datum otplate je 15.753. 69/2001) i Zakonom o potvrđivanju sporazuma o zajmu između Savezne Republike Jugoslavije i Međunarodne banke za obnovu i razvoj. Novi Sad. SAD (“Službeni list SRJ“ – Međunarodni ugovori. Luksemburg (EIB III). godine.774).757. a da će bliži uslovi o regulisanju međusobnih prava i obaveza Preduzeća i Republike Srbije biti predmet posebnog ugovora koji će biti naknadno zaključen. Evropska banka za obnovu i razvoj.799 hiljada dinara (EUR 85. uz grejs period od 5 godina. nastala je po osnovu reprograma kredita odobrenih Preduzeću u periodu od 1984.22% godišnje.525 hiljada dinara.052 hiljade dinara. a deo koji dospeva u 2007. Ugovor o kreditu potpisan je 14.. decembra 2006. Kamatna stopa na navedeni kredit je varijabilna. aprila 2006.

Luksemburg u skladu sa Zakonom o zaduženju Savezne Republike Jugoslavije kod Evropske Zajednice (“Službeni list SRJ“. Luksemburg preuzet je od strane Republike Srbije od Panonske banke a.635 hiljada dinara (EUR 6. godine. Luksemburg. Novi Sad. Ugovorom je takođe definisano da Preduzeće u svojim poslovnim knjigama uknjiži obavezu prema Republici Srbiji po ovom osnovu. godine. počev od 18. osim ukoliko nije drugačije naznačeno 13. Preduzeće je dana 16.757. decembra 2006.792. Na osnovu Zaključka Vlade Republike Srbije broj 40-8177/05 od 22. Efekat konverzije na dan 31. decembra 2006. BEOGRAD NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE Za 2006.898.755 hiljada dinara. Obaveze iskazane u poslovnim knjigama Preduzeća na dan 31. Deo obaveza prema Evropskoj investicionoj banci. godine iznosi 831.000 trebalo je da bude odobren sa rokom otplate od 20 godina.553. oktobra 2012. Do datuma izdavanja priloženih finansijskih izveštaja. br. grejs periodom od 5 godina i varijabilnom kamatnom stopom sa fiksnim rasponom ili fiksnom stopom. godine iznosi 1. godine sklopilo Ugovor o regulisanju međusobnih odnosa sa Agencijom.d. godine.748. godine iznosi 151. godine do 31. (d) DUGOROČNI KREDITI (Nastavak) Do datuma izdavanja priloženih finansijskih izveštaja. reguliše izmirenje ovih obaveza od strane javnih preduzeća. godine potpisalo Ugovor o kreditu sa Evropskom investicionom bankom. poseban ugovor nije zaključen. Pored toga. februara 2007. koja je prvobitno bila garant za kredit odobren od strane Evropske investicione banke. Deo obaveza prema Evropskoj investicionoj banci preuzetom od strane Republike Srbije administrira Agencija za osiguranje depozita. decembra 2006.. Obaveza Preduzeća iskazana u poslovnim knjigama na dan 31. godine određeno je da javna preduzeća izmire obaveze prema Republici Srbiji na način i u rokovima koje je Republika Srbija ostvarila prema međunarodnim sporazumima sa ino-poveriocima i da je Agencija ovlašćena da.d. Luksemburg. na osnovu koga je glavnica duga od EUR 21.912. decembra 2006. br.843). oktobra 2006. Novoformirana glavnica u iznosu od EUR 24.. poseban ugovor nije zaključen. Republika Srbija je preuzela obavezu prema Evropskoj investicionoj banci. 7/2001).126.18 uvećana za kamatu u iznosu od EUR 2. Kamata na ove obaveze nije obračunata i knjižena od 2002. u ime i za račun Republike Srbije. godine iznose 1. 53/2001) i Sporazumom o zajmu između Evropske Zajednice i Savezne Republike Jugoslavije (“Službeni list SRJ“ – Međunarodni ugovori. Novi Sad i Preduzeća.887.176 hiljada dinara. a da će bliži uslovi o regulisanju međusobnih prava i obaveza Preduzeća i Republike Srbije biti predmet posebnog ugovora koji će biti naknadno zaključen.93 izmiriće se u pet polugodišnjih rata od kojih prva dospeva za plaćanje 17. Do datuma izdavanja priloženih finansijskih izveštaja.641 hiljadu dinara.452. godine. Beograd (Agencija) i na dan 31. Preduzeće nije izvršilo konverziju duga iz USD u EUR. godine.. Sredstvima navedenog kredita finansiraće se rekonstrukcija i modernizacija pojedinih deonica pruga.584). godinu Iznosi su iskazani u hiljadama dinara. Novi Sad. kamata nije obračunavana i knjižena od 2002.570 hiljada dinara (USD 29. (e) 41 . godine iznosi 536. oktobra 2006. Ugovorom je predviđen šestomesečni obračun kamate po kamatnoj stopi EURIBOR paušalni. Republika Srbija preuzela je obavezu prema Evropskoj investicionoj banci od Panonske banke a. Kredit u iznosu od EUR 80. godine iznosi 1. Ugovorom o odricanju prava po osnovu garancije potpisanim od strane Republike Srbije. Procenjena obaveza po kamatama za period od 2002. ugovor o navedenom kreditu nije ratifikovan.75 koju je Republika Srbija izmirila prema Evropskoj investicionoj banci do 17.304. Preduzeće je 8.000. decembra 2006. decembra 2006.702. decembra 2006.d. godine do 31. Panonske banke a.689).861. decembra 2005. Procenjena obaveza po kamatama za period od 2002.JP “ŽELEZNICE SRBIJE“.094 hiljade dinara (EUR 1.

75% godišnje.39 (36. br. 45/05“) preuzela obaveze Preduzeća prema Londonskom klubu poverilaca. Fond za razvoj Republike Srbije.357 hiljada dinara. Beograd (Agencija) koja u ime i za račun Republike Srbije administrira dug.905. Na osnovu ugovora od 16. jula 2001. prvobitno je odobrio kredit Republičkom fondu za penzijsko i invalidsko osiguranje zaposlenih.13 (9. godine. decembra 2006. februara 2007.005 hiljada dinara. godine. ali je aneksom ugovora incijalno dopeće produženo do 31. (f) DUGOROČNI KREDITI (Nastavak) Republika Srbija je na osnovu Zakona o regulisanju odnosa Republike Srbije i banaka u stečaju po osnovu preuzetih inostranih kredita (“Službeni glasnik Republike Srbije. Preduzeće je od Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje zaposlenih preuzelo navedeni kredit.99 (78.763. Ugovor o regulisanju međusobnih odnosa Agencije i Preduzeća zaključen je 12. Kamata se obračunava polugodišnje po stopi od 3. 45/05“) preuzela obaveze Preduzeća prema Pariskom klubu poverilaca koje na dan 31. godine. (g) (h) 42 . Preduzeće je izvršilo prenos obaveza sa dospelih obaveza prema inostranim poveriocima na dugoročne obaveze prema domaćim poveriocima.190. odnosno Agenciji za osiguranje depozita. godine je 2. Iznos obaveza u poslovnim knjigama Preduzeća na dan 31. Kamata se obračunava polugodišnje po stopama utvrđenim bilateralnim sporazumima Republike Srbije sa inostranim poveriocima.501 hiljada dinara) i EUR 995.21 (1. maja 2010. Republika Srbija je na osnovu Zakona o regulisanju odnosa Republike Srbije i banaka u stečaju po osnovu preuzetih inostranih kredita (“Službeni glasnik Republike Srbije.843.666 hiljada dinara) uz otplatu u polugodišnjim ratama počev od septembra 2008.144 hiljade dinara) uz otplatu u polugodišnjim ratama počev od 1. februara 2007. godine. godinu Iznosi su iskazani u hiljadama dinara. Beograd. osim ukoliko nije drugačije naznačeno 13. CHF 193. godine do marta 2024. Beograd. decembra 2006. godine do 1.932 hiljade dinara).774. godine. Kredit je odobren na rok od 5 godina. Preduzeće je izvršilo prenos obaveza sa dospelih obaveza prema inostranim poveriocima na dugoročne obaveze prema domaćim poveriocima. Po ovom Ugovoru utvrđena je nova glavnica u iznosu od USD 615. godine. Beograd (Agencija) koja u ime i za račun Republike Srbije administrira dug. godine iznose 319. Kamata na navedeni kredit se obračunava po stopi od 4% na godišnjem nivou.766. Ugovor o regulisanju međusobnih odnosa Agencije i Preduzeća zaključen je 12. odnosno Agenciji za osiguranje depozita. decembra 2010. BEOGRAD NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE Za 2006.JP “ŽELEZNICE SRBIJE“. Po ovom Ugovoru utvrđena je nova glavnica u iznosu od USD 19. novembra 2024. br.281.

Minimalna lizing plaćanja Do 1 godine (Napomena 15) Od 1 do 5 godina Stanje na dan 31.850 (a) Obaveze koje se mogu konvertovati u kapital nastale su u 2000.459 hiljada dinara na dan 31. godini na osnovu izvršene konverzije obaveza Preduzeća po kreditima uzetim od Fonda za razvoj Republike Srbije u ulog poverioca u kapital Preduzeća. godine prikazane su kako sledi: 2006. osim ukoliko nije drugačije naznačeno 14. godinu Iznosi su iskazani u hiljadama dinara.o. BEOGRAD NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE Za 2006. 43 .JP “ŽELEZNICE SRBIJE“. Beograd u iznosu od 323.905 hiljada dinara odnose se najvećim delom na obaveze prema Austrijskim železnicama (OEBB) (Napomena 10) koje dospevaju za plaćanje u 2008.238. godini u iznosu od 113. Obaveze prema Austrijskim železnicama koje dospevaju za plaćanje u 2007.o. decembra 2.978 (b) (c) Ostale dugoročne finansijske obaveze u iznosu od 112. Obaveze po osnovu opreme uzete na finansijski lizing u iznosu od 380.459 449. godine se odnose na obaveze po osnovu opreme kupljene na finansijski lizing u 2005.138 hiljada dinara.o.459 112. decembra 2006.517 3.229 hiljada dinara i VB Leasing d.976.368 548.976. decembra Sadašnja vrednost 68.o. Lipaks d.455 Buduća vrednost 96.905 3. decembra 2006. godini i 2006.o.216 260. Obaveze po osnovu finansijskog lizinga na dan 31.676 hiljada dinara evidentirane su u okviru kratkoročnih finansijskih obaveza (Napomena 15).610 452. Beograd u iznosu od 27..389 hiljada dinara).216 380.469. godini (110.117 2. sa grejs periodom od jedne godine i periodom otplate u 60 mesečnih rata od Hypo Alpe-Adria Leasing d.580 2005. godini. OSTALE DUGOROČNE OBAVEZE 2006. Beograd u iznosu od 30. Korigovano 2. Obaveze koje se mogu konvertovati u kapital (a) Obaveze po osnovu opreme uzete na finansijski lizing (b) Ostale dugoročne finansijske obaveze (c) Stanje na dan 31.092 hiljade dinara..o.996 380..

838 155. Beograd u iznosu od 81.148 20.543 51.d. jun 2004.d.021 73.087. Beograd (a) Investbanka a. godine odobrila Preduzeću kredit u iznosu od 291. Novi Sad Investbanka a.536 hiljada dinara.474 Republička direkcija za puteve. BEOGRAD NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE Za 2006.579 9.415.969. godinu Iznosi su iskazani u hiljadama dinara.d.841 2.Londonski klub poverilaca (d) Obaveze po pozajmicama Ministarstva finansija Republike Srbije (e) Stanje na dan 31. Beograd (Exim Banka Peking) (b) Kosovska banka Priština .510 2. u stečaju.454 326.704 104.000 22. Beograd Evropsko društvo za finansiranje nabavki prevoznih sredstava..684. Kratkoročni krediti Republička direkcija za puteve.929 212.760 140. Inicijalni datum dospeća kredita bio je 30. u stečaju. u stečaju. 44 .676 2.996 113.191 5.946. Korigovano 209. Beograd Ministarstvo finansija Republike Srbije Tekuća dospeća dugoročnih finansijskih obaveza Tekuća dospeća dugoročnih kredita: Investbanka a. decembra (a) 705. Beograd .168 144.364 176. KRATKOROČNE FINANSIJSKE OBAVEZE 2006.294 2.JP “ŽELEZNICE SRBIJE“.d.840 12.464 19.000 hiljada dinara.Pariski klub poverilaca (d) Investbanka a. u stečaju.d.870 75. Bazel Evropska investiciona banka.787.304 291.293 11. u stečaju.510 1.545 8.915 636. decembra 2003. Beograd .415 59.039 Tekuća dospeća obaveza za finansijski lizing Deo ostalih dugoročnih obaveza koji dospeva do jedne godine (Napomena 14(c)) Ukupno tekuća dospeća Dospele obaveze po dugoročnim kreditima Beogradska banka a. u stečaju. Beograd Panonska banka a.362.826 357.894.015.241.d.272 2. London Beogradska banka a.292 59.d. u stečaju.d. sa kamatnom stopom od 5% na godišnjem nivou.169 68.790 1.052 409. Beograd je 19. Beograd 2005. godine.904. Tokom 2006. Preduzeće je putem kompenzacije izmirilo deo obaveze prema Republičkoj direkciji za puteve.596 2.d. godine. Beograd (Exim Banka Peking) (b) Fond za razvoj Republike Srbije.279 52. Luksemburg Evropska banka za obnovu i razvoj. u stečaju. i nakon tog datuma rok dospeća kredita nije produžen. Beograd Investbanka a.357 1.910.840 229.002 922.496 1.“EDC“ Kanada (c) Investbanka a. osim ukoliko nije drugačije naznačeno 15.099 2.

40-8177/2005 od 22.579 hiljada dinara (31. dostavila je predloge ugovora o regulisanju međusobnih odnosa Republike Srbije i Preduzeća. (b) KRATKOROČNE FINANSIJSKE OBAVEZE (Nastavak) Preduzeću je odobren kredit od strane Export-Import Bank of China. januara 2007. br. godine u iznosu od USD 14.245 hiljada dinara odobrena su Preduzeću. Preduzeće je u 2006. godine. Preduzeće nije imalo korespodenciju u vezi sa statusom ovog kredita ni sa Narodnom bankom Srbije niti sa navedenom poslovnom bankom. juna 2005. određeno je da javna preduzeća izmire obaveze prema Republici Srbiji na način i u rokovima koje je Republika Srbija ostvarila prema zaključenim međunarodnim sporazumima sa inopoveriocima. decembra 2005. godinu Iznosi su iskazani u hiljadama dinara. u periodu od maja do decembra 2006.5 godina. (c) (d) (e) Obaveze prema Ministarstvu finansija Republike Srbije. do dopisa Narodne banke Srbije iz juna 2007. preko Kosovske banke. Na osnovu napred navedenog. godine (Napomena 13 (f) i 13 (g)). Peking 2000.JP “ŽELEZNICE SRBIJE“.97% godišnje. obaveza prema dobavljačima i izmirenih obaveza Preduzeća prema inokreditorima. decembra 2005.334 hiljade dinara po kreditima za koje je garant Republika Srbija. godine (videti Napomenu 36(b)). Kamatna stopa po ovom kreditu iznosi 6. bez kamate i sa rokom dospeća do jedne godine ili narednog dana od dana prodaje imovine koja nije u funkciji osnovne delatnosti Preduzeća. godine (“Službeni glasnik Republike Srbije“. u ime i za račun Republike Srbije. Beograd (Agencija) ovlašćena da. koju zastupa Agencija. Republika Srbija. osim ukoliko nije drugačije naznačeno 15. godine iznose 5. koje na dan 31. nije regulisan do datuma izdavanja priloženih finansijskih izveštaja. Ugovori o međusobnom regulisanju obaveza između Agencije Preduzeća potpisani su u februaru 2007.904. godine u iznosu od 4. Preduzeće je u martu 2002. Grejs period je bio 21 mesec od poslednjeg korišćenja kredita.241. Na osnovu Zakona o regulisanju odnosa Republike Srbije i banaka u stečaju po osnovu preuzetih inostranih kredita.696.545 hiljada dinara). predstavljaju obaveze Preduzeća po osnovu privremenih pozajmica Ministarstva finansija za izmirenje obaveza po osnovu zarada. 00 preko Beogradske banke a. Preduzeću je 1979. godine odobren kredit za nabavku lokomotiva od “EDC“ Kanada. odnosno zajmova. Status sredstava Ministarstva finansija prenet ino-kreditorima za isplatu dospelih obaveza Preduzeća. Preduzeće nije započelo sa otplatom navedenog kredita. u stečaju.949. Nakon 2002. godine: 2. isplate stimulativnih otpremnina. a rok otplate kredita je 7. BEOGRAD NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE Za 2006. 45/05) i Zaključka Vlade Republike Srbije 05 br. koji je stupio na snagu 1. Sredstva Ministarstva finansija odobrena do maja 2006. godine. godini izvršilo prenos obaveza prema Pariskom i Londonskom klubu poverilaca sa dospelih na dugoročne obaveze. i to sa otpisom duga prema Pariskom klubu poverilaca u visini 51% i Londonskog kluba poverilaca u visini od 62% duga. 45 . godine izvršilo usaglašenje obaveza po ovom osnovu sa Narodnom bankom Srbije. godine u iznosu od 441. reguliše potraživanje Republike Srbije od javnih preduzeća po osnovu preuzetih inostranih kredita odnosno zajmova. Priština. odnosno do 20. budući da je poverilac deo Pariskog kluba poverilaca.d. kao i da je Agencija za osiguranje depozita.800. decembra 2006. godine.

364 2.628 hiljada dinara na dan 31. decembra 2006. godine prenete iz Zajednice Jugoslovenskih železnica (“Zajednica JŽ“).240 Na dan 31..990.646 163. godinu Iznosi su iskazani u hiljadama dinara. Navedene obaveze su na dan 31.062 7.o.548. Preduzeće je izvršilo preknjižavanje pripadajućeg dela obaveza i potraživanja prema stranim železničkim upravama (Napomena 8) koje su do tada bile obuhvaćene na obavezama. Primljeni avansi – zavisna pravna lica (Napomena 31) Primljeni avansi. odnosno potraživanjima iz specifičnih poslova prema Zajednici JŽ.. osim ukoliko nije drugačije naznačeno 16.741 1. godine.o. 46 .434.011 (b) Obaveze prema dobavljačima 2006.787 5.641 hiljada dinara).497 2. godine. Korigovano 63 340. Korigovano 220.990. depoziti i kaucije ostalih pravnih lica Stanje na dan 31.575. decembra 163. Beograd (421.590 2. godine najvećim delom.653 2005. godine. U skladu sa Odlukom Upravnog odbora Preduzeća broj 100/2006-454-XLVII od 28.834 2005.031 2. godine. u neto iznosu dugovanja u skladu sa analitičkim pregledom dobijenim od strane Zajednice JŽ. decembra 309. decembra 2005.001. najveći dobavljači Preduzeća u zemlji su JP Elektroprivreda Srbije. decembra 7 163.665.JP “ŽELEZNICE SRBIJE“. decembra 2006.956. decembra 2006.712 194. Dobavljači – zavisna pravna lica (Napomena 31) Dobavljači u zemlji Dobavljači u inostranstvu Stanje na dan 31.653 5. Dugovna salda obaveza prema dobavljačima iznose 36.276 (a) Primljeni avansi 2006. Dobavljači u inostranstvu na dan 31.240 5.011 2.948 341. Primljeni avansi (a) Obaveze prema dobavljačima (b) Obaveze iz specifičnih poslova (c) Ostale obaveze iz poslovanja Stanje na dan 31.332.378 124. BEOGRAD NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE Za 2006. Preknjižavanje je izvršeno na dan 31. Dunav osiguranje a. Smederevo (133. Beograd (549. godine bile evidentirane kao obaveze prema Zajednici JŽ u okviru obaveza iz specifičnih poslova (Napomena 16(c)). OBAVEZE IZ POSLOVANJA 2006. decembra 2006.074 hiljade dinara se odnose na strane železničke uprave koje su na dan 31. u iznosu od 2.646 hiljada dinara).501.665.741 2005.969 hiljada dinara) i Želvoz d.399. decembra 2006. decembra 2006.025 8. Korigovano 341.d.

(c) OBAVEZE IZ POSLOVANJA (Nastavak) Obaveze iz specifičnih poslova U hiljadama dinara 2005. decembra 732.166 hiljada dinara. godinu Iznosi su iskazani u hiljadama dinara.016 5.353 1.647 844 2.001.429 Korigovano 2005.786 4. decembra 2006.676.375. Saldacioni obračun iz međunarodnog saobraćaja na dan 31.740 52. 370. 17. godine odnose se na Zajednicu JŽ u iznosu od 696.025 Obaveze po osnovu saldacionog obračuna po osnovu unutrašnjeg saobraćaja na dan 31.944 4.818 2.JP “ŽELEZNICE SRBIJE“. 2006.675 34.684 120.920 32.417 877.742 367.548.165 hiljada dinara.048 680. godine odnosi se na Zajednicu JŽ u iznosu od 676.396 6.754 hiljade dinara i na Željeznice Crne Gore u iznosu od 4.249 104.677 5.793.711.182 81.673 1.342 360.057 103. Obaveze po osnovu neto zarada i naknada zarada Obaveze po osnovu poreza i doprinosa na zarade i naknade zarada na teret poslodavca Obaveze po osnovu poreza i doprinosa na zarade i naknade zarada na teret zaposlenog Obaveze za naknade zaposlenima 453.741.302 783. BEOGRAD NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE Za 2006.594 2.162 6.141. decembra .378 718. premije i donacije (b) Unapred obračunati troškovi (c) Ostala pasivna vremenska razgraničenja Pasivna vremenska razgraničenja Stanje na dan 31.275 654.157 47 Obaveze po osnovu kamata (a) Obaveze prema zaposlenima Ostale kratkoročne obaveze Ostale tekuće obaveze Obračunati prihod budućeg perioda (Napomena 10) Odloženi prihodi.224.596 4.012 88.927 902.069 6. Korigovano Obaveze iz specifičnih poslova za saldacioni obračun Zajednice jugoslovenskih železnica: – unutrašnji saobraćaj – međunarodni saobraćaj Obaveze iz specifičnih poslova za likvidna sredstva staničnih blagajni Ostale obaveze iz specifičnih poslova Stanje na dan 31. OSTALE KRATKOROČNE OBAVEZE I PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA 2006.372 175.652 93.206 754.273. osim ukoliko nije drugačije naznačeno 16.866 173.883 hiljade dinara (za troškove poslovanja Zajednice JŽ) i na Željeznice Crne Gore u iznosu od 35.332 5.370. decembra 2006.

076 1.d. decembra 2006. premije i donacije obuhvataju sledeće: 2006.“EDC“.076 hiljada dinara (31.954 326.Evropsko društvo za finansiranje nabavki prevoznih sredstava.039 147.126 23."SIDA" donacija Švedske vlade Uvoz alata i instrumenata Minus: Obračunata amortizacija .800 8. BEOGRAD NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE Za 2006.933 65.Refinansirani krediti Evropske investicione banke. Korigovano 180.933 58.670 228.789 (10. godinu Iznosi su iskazani u hiljadama dinara.652 48 .431 548. decembar 2005.214 225 4.041 28. Obaveze po kamatama na primljene kredite odnose se na sledeće poverioce: 2006. godine: 4.055 (550) 110.800 (196) 7.000 28.742 90.126 9. Priština .Londonski klub poverilaca .496 276.341.JP “ŽELEZNICE SRBIJE“.Pariski klub poverilaca . Republika Srbija: .950 1.238 hiljada dinara). Bazel Evropska banka za obnovu i razvoj Beogradska banka a.815. osim ukoliko nije drugačije naznačeno 17.715 226.177) 783.678. u stečaju.884 73. (a) OSTALE KRATKOROČNE OBAVEZE I PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA (Nastavak ) Obaveze po osnovu kamata na dan 31. Vašington . Kanada Investbanka a.Donacija Kanadske vlade Isporučena računarska oprema Minus: Obračunata amortizacija .106 hiljada dinara (31.756) 902.608.967 (11.323. 1. decembra Korigovano 2005. Luksemburg . godine: 52.866 (30.104 (b) Odloženi prihodi. Beograd (Exim Banka Peking) Kosovska banka. Beograd Ostali poverioci Stanje na dan 31.323. Primljene donacije od: .d.Budžeta Rekonstrukcija železničkog mosta “Ostružnica“ Finansiranje nabavke lokomotiva iz Češke Sanacija mosta “Tomaševac“ Minus: Obračunata amortizacija .052 81.EBRD .506 (398) 166.159 160.104 hiljade dinara) i kamate za neblagovremeno plaćanje obaveza dobavljačima u iznosu od 33.545 222. decembar 2005. godine se odnose na obračunate dospele kamate na primljene dugoročne i kratkoročne kredite u iznosu od 2.007 28. decembra 2005.036) 537. u stečaju.Refinansirani krediti Međunarodne banke za obnovu i razvoj.523 338.824 57 2.Građevinske direkcije za obnovu zemlje Program obnove zemlje Minus: Obračunata amortizacija Stanje na dan 31.678.

umesto u okviru obaveza iz specifičnih poslova.367. godinu Iznosi su iskazani u hiljadama dinara. do 1995. decembra 2005. decembar 2005. (c) OSTALE KRATKOROČNE OBAVEZE I PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA (Nastavak ) Unapred obračunati rashodi u iznosu od 367. carine i druge dažbine iz nabavke ili na teret troškova Ostale obaveze za poreze. godine: 465 hiljada dinara) i u celini se odnosi na alat. carine i druge dažbine iz nabavke ili na teret troškova na dan 31. decembra 301.JP “ŽELEZNICE SRBIJE“. decembra 2005. BEOGRAD NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE Za 2006. Preduzeće je greškom navedeni iznos od 941.304 18. godine.367. godine se odnose na unapred obračunate kamate po kreditima u iznosu od 336.980 hiljada dinara koji se odnosi na korekciju rashoda iz ranijih godina po osnovu izmirenja četvrte tranše starog duga prema stranim železnicama u periodu od 1992. godine u iznosu od 1.418.406 hiljada dinara. inventar i ambalažu Preduzeća u upotrebi.266 3. sadrži iznos od 941. 19. decembra 2006. decembra 2006. Obaveze za porez na dodatu vrednost Obaveze za poreze.802 hiljade dinara (31. 49 . VANBILANSNA EVIDENCIJA Vanbilansna evidencija na dan 31. Prilikom sastavljanja korigovanog obrasca bilans stanja na dan 31.406 50.722 hiljade dinara.980 hiljada dinara prikazalo u okviru obaveza po osnovu poreza. OBAVEZE PO OSNOVU POREZA NA DODATU VREDNOST I OSTALIH JAVNIH PRIHODA 2006. doprinose i druge dažbine Stanje na dan 31. godine iznosi 360.109 1. osim ukoliko nije drugačije naznačeno 17. godine. Korigovano stanje obaveza za poreze.953 hiljade dinara i unapred obračunate troškove po kreditima iz inostranstva u iznosu od 30.377 304.643 2005.675 hiljada dinara na dan 31. Korigovano 789 1.

313 62. i po istom je utvrđeno da su prihodi za 2006.821 384. godinu precenjeni za iznos od 3.317 7. PRIHODI OD PRODAJE 2006.144 1. Prihodi od prodaje robe: Zavisna pravna lica (Napomena 31) Na domaćem tržištu Na inostranom tržištu 59.548 3.054 9.395 2. Stvarni obračun saldacionih prihoda za navedeni period utvrđen je u 2007.205 2005.484 3.999 Prihodi od prodaje transportnih usluga: Zavisna pravna lica (Napomena 31) Na domaćem tržištu Putnički saobraćaj Robni saobraćaj Ostali prihodi Međunarodni saobraćaj Putnički saobraćaj Robni saobraćaj Prihodi od ino-špeditera Ostali prihodi 3.840.990 103.014 252.617 13.892 2.912.955 92.426 424.937. BEOGRAD NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE Za 2006.687.294 hiljade dinara.962 1.JP “ŽELEZNICE SRBIJE“.995 1.944.012.074.708 6.409 hiljada dinara. Korigovano 1.090 1.346 2.347.846.263.823 1. 50 .215 8.603 181. godine evidentirani su u poslovnim knjigama Preduzeća na osnovu procene koju je ispostavila Zajednica Jugoslovenskih železnica u iznosu od 630.214 Ukupno 10.925 2. godinu Iznosi su iskazani u hiljadama dinara. Korekcija prihoda izvršena je 31. osim ukoliko nije drugačije naznačeno 20. marta 2007.364.987.326.250 8.828 10.506 211. godine. godini.845.167 Saldacioni prihodi za novembar i decembar mesec 2006.972.662 5.731.

451 hiljadu dinara i najvećim delom se odnose na prihod od zakupa zemljišta u iznosu od 132. na osnovu zaključenih ugovora o zakupu.000 149 41.059 hiljada dinara i prihoda od zakupa poslovnih prostorija u iznosu od 58.727 9.315 14.406. godine.809 10. Sredstva dobijena na osnovu Zaključka Vlade Republike Srbije od 6.351 215.097 9.846 804.356. godinu. za realizaciju programa na povećanju opšte bezbednosti saobraćaja. osim ukoliko nije drugačije naznačeno 21.JP “ŽELEZNICE SRBIJE“. godini iznose 9. (b) (c) 51 .142 Prihodi od zakupnina (c) Ostali poslovni prihodi Ukupno (a) Prihodi od subvencija od Vlade Republike Srbije u 2006. februara 2006.181 hiljadu dinara odnosi na sredstva dobijena na osnovu Zaključka Vlade Republike Srbije od 18.451 72.189 hiljada dinara dobijen iz namenskih sredstava Ministarstva za kapitalne investicije za finansiranje usluga tehničkih.761 11. Od navedenog iznosa subvencija.469. shodno Zakonu o budžetu Republike Srbije za 2006.846 hiljada dinara. dok se iznos od 290.611 8. OSTALI POSLOVNI PRIHODI 2006. zapošljavanja i socijalne politike za realizaciju Programa rešavanja viška zaposlenih u Preduzeću za isplatu novčane naknade zaposlenima. za finansiranje i izmirivanje obaveza prema izvođačima radova i dobavljačima na programu adaptacije stanične zgrade.594. godine iznose 486. idejnih i glavnih projekata koji se odnose na investicione programe koji će se finansirati iz EIB-a. jula 2006. godini čine bespovratna sredstva dobijena od Ministarstva rada.970 hiljada dinara u 2006.000 hiljada dinara (Napomena 23).265.657 hiljada dinara finansirano je iz budžeta Republike Srbije.789 hiljade dinara se odnosi na sredstva dobijena na osnovu Zaključka Vlade Republike Srbije od 16.553.834 860. godinu Iznosi su iskazani u hiljadama dinara.637 186. Prihodi od subvencija i dotacija: Subvencija Vlade Republike Srbije (a) Ostale subvencije (b) Namenska sredstva Donacija Uslovljene donacije (Napomena 17(b)) 2005. godini iznose 215. iznos od 28.406. 9.970 12.408 51.386 10.275. BEOGRAD NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE Za 2006. avgusta 2005.871 hiljade dinara. Ostale subvencije u iznosu od 804.Čačak i finansiranje izgradnje Beogradskog železničkog čvora. Prihodi od zakupnina u 2006. godine. Korigovano 9. dok je preostali iznos od 131.

U toku 2006.385.363 700. a u skladu sa Zakonom o radu. godine.542. Korigovano 6.622. TROŠKOVI MATERIJALA 2006.157 18.836 89.483 hiljade dinara (2005. godini planirano smanjenje broja zaposlenih u 2006.233. godina: 106.284 2. godini.701 3.791 2.932 4. NAKNADA ZARADA I OSTALI LIČNI RASHODI 2006. godine u iznosu od 1.096.000 radnika.083.123 633. godinu Iznosi su iskazani u hiljadama dinara.633 3. Troškovi bruto zarada i naknada zarada Troškovi poreza i doprinosa na zarade na teret poslodavca Ostali lični rashodi i naknade Troškovi naknada članovima Upravnog i Nadzornog odbora Troškovi naknada po ugovoru o delu Troškovi naknada po autorskim honorarima Troškovi naknada po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima Ukupno 7.195 1. U cilju realizacije planiranog smanjenja broja zaposlenih u Preduzeću u skladu sa Programom poslovanja po kome je u 2006.102 2. 52 . Korigovano 9.256 70.640 15.500 hiljada dinara.440 10.423 671.JP “ŽELEZNICE SRBIJE“.009.966 1. Troškovi sirovina i pomoćnog materijala Troškovi materijala Troškovi rezervnih delova Troškovi ulja i maziva Troškovi alata i inventara Troškovi nafte i derivata Troškovi uglja Troškovi električne energije Troškovi plina Ukupno 10.610 55. U okviru ostalih ličnih rashoda i naknada nastalih u 2006.486 775.006. Sredstva za isplatu otpremnina po utvrđenom kriterijumu za 1.543 hiljade dinara koji predstavlja troškove stimulativnih otpremnina isplaćenih za radnike kojima je otkazan ugovor o radu. godine Upravni odbor Preduzeća je doneo Program rešavanja viška zaposlenih u 2006.705 23.810 Troškovi bruto zarada ključnog rukovodećeg osoblja Preduzeća u 2006.145 hiljada dinara). TROŠKOVI ZARADA.243 190.005.424 2005. od čega je 95 zaposlenih napustilo po osnovu prirodnog odliva. dana 13.206.435 2005.617 1.628 3. osim ukoliko nije drugačije naznačeno 22. godinu su iznosili 48. dok je za 1.027 511. jula 2006.456 1. BEOGRAD NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE Za 2006.751 658.063 3. godini evidentiran je iznos od 1.737.730 zaposlenih otkazan ugovor o radu.179 624 1.825 zaposlenih.106.239 13.012.962 10.850 46 10. godini od 3.264.751 1. Preduzeće je napustilo 1. jula 2006.730 zaposlenih obezbeđena su Zaključkom Vlade Republike Srbije od 6.

193. godine na koji je Vlada Republike Srbije dala saglasnost 9.605 314.368 27. BEOGRAD NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE Za 2006.627 180 73. TROŠKOVI ZARADA. novembra 2006. do 2010.628 320. godine.670 2005.465 2. osim ukoliko nije drugačije naznačeno 23.000 hiljada dinara (Napomena 21(b)) bespovratnih sredstava od Minstarstva za rad.926 14.587.778 167.614 25.432 8.917 547.669 1.507. OSTALI POSLOVNI RASHODI 2006. zapošljavanja i socijalne politiku.847 1.JP “ŽELEZNICE SRBIJE“. Korigovano 1.183.973 1.211 53 .525 2. decembra 2006.372 82.114 599.975 362 8. planirano je da Preduzeće na dan 31. Troškovi usluga održavanja (a) Troškovi transportnih usluga (b) Troškovi ostalih proizvodnih usluga Troškovi neproizvodnih usluga Troškovi premije osiguranja Troškovi poreza Troškovi istraživanja Troškovi zakupnina Troškovi reprezentacije Troškovi platnog prometa Troškovi članarina Troškovi reklame i propagande Troškovi sajmova Ostali troškovi Ukupno 1. kao i da nastavi sa smanjenjem i racionalizacijom broja zaposlenih u procesu restruktuiranja. godinu Iznosi su iskazani u hiljadama dinara. godini na osnovu Ugovora o pozajmici sredstava sa Ministarstvom finansija Republike Srbije.400 zaposlenih.547 hiljada dinara kao pozajmica od Ministarstva finansija Republike Srbije. Korigovano 11. dok iznos od 40.840 68.566 2005.770.131.945 38.886 98. godine ima 19.774. Nematerijalna ulaganja (Napomena 4) Građevinski objekti (Napomena 5) Postrojenja i oprema (Napomena 5) Investicione nekretnine (Napomena 5) Ukupno 13.398 4.992 244.704 6.920.914 14. decembra 2007.821.004 5.328.719 206.142 245.849 42.953 hiljade dinara ostaje da se povuče u 2007.479 39. godine je povučeno 486. TROŠKOVI AMORTIZACIJE I REZERVISANJA 2006. 24.199.335 6.006 250.391. 485. NAKNADA ZARADA I OSTALI LIČNI RASHODI (Nastavak) Navedena sredstva povlačena su nakon dostavljanja spiskova zaposlenih prema dinamici otkazanih ugovora po kvartalima i do 31.841 343.072 95.172 93. Strateškim planom poslovanja za period od 2006.

godine. pripadajući deo troškova kolske najamnine teretnih vozila u međunarodnom saobraćaju iznosi 1.516 69. (b) 26. godini najvećim delom se odnose na održavanje vučnih vozila (putnička i teretna kola) u iznosu od 980. Rashodi kamata Negativne kursne razlike Ostali finansijski rashodi Ukupno 1. Troškovi transportnih usluga koji u 2006.705. održavanje pruge u iznosu od 173. (a) OSTALI POSLOVNI RASHODI (Nastavak) Troškovi usluga održavanja nastali u 2006.087 hiljada dinara. godinu Iznosi su iskazani u hiljadama dinara. marta 2007.244. Stvarni obračun ovih troškova za navedeni period utvrđen je u 2007. BEOGRAD NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE Za 2006. godine knjigovodstveno evidentirani na osnovu mesečnih saldacionih obračuna realizovanih i raspoređenih transportnih prihoda i troškova iz unutrašnjeg i međunarodnog saobraćaja koje je Preduzeću ispostavljala Zajednica Jugoslovenskih železnica. godini iznose 1. godini. godinu potcenjeni za iznos od 60. Korigovano 3.938 2005. Prihodi od kamata Pozitivne kursne razlike Ostali finansijski prihodi Ukupno 446 4.921.114 hiljada dinara. u ukupnom iznosu od 1.108 hiljada dinara.258.664 570.943 54 . i po istom je utvrđeno da su troškovi za 2006. osim ukoliko nije drugačije naznačeno 25. najvećim delom. Korekcija rashoda izvršena je 31.350 680.024 4. FINANSIJSKI PRIHODI 2006.695.770. FINANSIJSKI RASHODI 2006.920 hiljada dinara kao i na održavanje zgrada za obavljanje delatnosti u iznosu od 187.136 48.442 hiljade dinara. održavanje vučnih vozila (lokomotiva) u iznosu od 350.530 27. godine. Troškovi za zajedničku upotrebu teretnih i putničkih kola u međunarodnom saobraćaju za novembar i decembar mesec 2006.287 52.JP “ŽELEZNICE SRBIJE“.518 hiljada dinara.468 14. Navedeni troškovi su do kraja 2006.430.103 7. evidentirani su u poslovnim knjigama Preduzeća na osnovu procene koju je ispostavila Zajednica jugoslovenskih železnica.690 1.672.936 hiljada dinara. se odnose na troškove za zajedničku upotrebu teretnih i putničkih kola u međunarodnom i unutrašnjem saobraćaju.657.975 2005.571 hiljada dinara.178. Korigovano 40. Saldacioni obračuni se sastavljaju na osnovu kontokorentnih obračuna sa stranim železničkim upravama i po osnovu raspodele sa Željeznicama Crne Gore.607. Od navedenog iznosa.998 3.704 4.

Beograd u skladu sa Sporazumom br.690 196.346 104.669 1.192 49.742 hiljade dinara. postrojenja i opreme (Napomena 5) Dobici od prodaje materijala Viškovi Prihod od ukidanja ispravke vrednosti potraživanja Naplaćena otpisana potraživanja Prihodi po osnovu efekata ugovorene zaštite od rizika Prihodi od smanjenja obaveza (a) Prihod od usklađivanja vrednosti ostale imovine Prihodi od ukidanja dugoročnih rezervisanja Ostali prihodi (b) Ukupno 2005.866 6.JP “ŽELEZNICE SRBIJE“. Ostali prihodi ostvareni u 2006. Dobici od prodaje nekretnina.035 hiljada dinara.865 87.463 113.879 3. marta 2006.997 40. OSTALI PRIHODI 2006.742 2.464 hiljade dinara i otpis obaveza u skladu sa Izveštajem o popisu u iznosu od 7.380 352.694 8. godini se najvećim delom odnose na prihode po osnovu naknade štete od osiguravajućih društava u iznosu od 105.970 6.672 44.083 hiljade dinara i prihode po osnovu naknade štete od drugih pravnih i fizičkih lica u iznosu od 12. Korigovano 371. BEOGRAD NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE Za 2006. (b) 55 . dobitke od prodaje kratkoročnih hartija od vrednosti u iznosu od 9.057 hiljada dinara. 81/3 od 29.828 352. godini iznose 196. osim ukoliko nije drugačije naznačeno 28. godinu Iznosi su iskazani u hiljadama dinara.023 137.428 887.307 27.456 82. godine u iznosu od 95. najvećim delom se odnose na otpis obaveze Preduzeća od strane Fonda za finansiranje stanova solidarnosti.922 1.343 (a) Prihodi od smanjenja obaveza koji u 2006.050 hiljada dinara.105.

024 (248.JP “ŽELEZNICE SRBIJE“. Rashodi po osnovu ispravke grešaka iz ranijih godina se najvećim delom odnose na usaglašavanje sa javnim komunalnim preduzećima za 2005.620) 2005.746 hiljada dinara.052 hiljade dinara.624 5.153 92.442 4.000 213.175 hiljada dinara i na gubitke po osnovu rashodovanja u okviru procesa rekonstrukcije lokomotiva u iznosu od 240.146.064 873 46. NETO GUBITAK POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA 2006.232 hiljade dinara.676. se najvećim delom odnose na gubitke po osnovu prodaje teretnih vagona.543 32.937 2. godinu.098 14. Prihodi po osnovu ispravke grešaka iz ranijih godina Rashodi po osnovu ispravke grešaka iz ranijih godina Neto gubitak poslovanja koje se obustavlja 95.830 1.542 14.595 20. Gubici po osnovu rashodovanja i prodaje nekretnina. ostale rashode po osnovu nepredviđenih događaja u iznosu od 13. postojenja i opreme (a) Gubici po osnovu prodaje učešća u kapitalu (Napomena 6(a)) Gubici po prodaje materijala Manjkovi po popisu Rashodi po osnovu ugovorenih efekata zaštite od rizika Direktan otpis potraživanja Obezvređenje dugoročnih finansijskih plasmana Obezvređenje potraživanja i kratkoročnih finansijskih plasmana Obezvređenje zaliha materijala i robe Obezvređenje ostale imovine Ostali rashodi (b) Ukupno 769. OSTALI RASHODI 2006.120 (a) Gubici po osnovu rashodovanja i prodaje nekretnina.313 hiljada dinara. lokomotiva i drumskih vozila u iznosu od 478.166. Korigovano - (b) 30.644) (153. BEOGRAD NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE Za 2006.442 hiljade dinara (Napomena 5).480 1.118 hiljada dinara. troškove usluga za smeštaj i ishranu đaka u iznosu od 16. Ostali rashodi nastali u 2006.205 1.333 hiljade dinara i troškove kolske dangubnine u iznosu od 2.025. troškove sudskih sporova u iznosu od 15.678 2. izdatke za humanitarne. Korigovano 1. obrazovne.485 1. kulturne. postrojenja i opreme u 2006. zdravstvene. kapitalne gubitke nastale prilikom prodaje stanova solidarnosti u iznosu od 8. kao i na fakture dobavljača koje se odnose na nabavke robe odnosno izvršenih usluga iz ranijih godina. osim ukoliko nije drugačije naznačeno 29. godini.899 11. godini najvećim delom se odnose na naknadu štete trećim licima u iznosu od 24. 56 .334 hiljade dinara. kazne za privredne prestupe i prekršaje u iznosu od 2. godinu Iznosi su iskazani u hiljadama dinara.870 11.142 hiljade dinara.819 38.781 9.313 2005. naučne i verske namene u iznosu od 15.660 186.855 4.191.

o.. Beograd Ostali Ukupno potraživanja iz specifičnih poslova.453 39.o.453 - 57 .225 2005..o.977 16 38 2.580 12.o.o.200 238. Beograd CIP d.220 248 8 12 23.o.o.o. Beograd Beogradski čvor d.200 47. Beograd Želkomerc d. godinu Iznosi su iskazani u hiljadama dinara.o.o.o...o. Potraživanja po osnovu datih avansa CIP d.034 238.. Beograd Zaštitna radionica d.o.546 1. neto (Napomena 7) Potraživanja od kupaca Železnički integralni transport d...o.. Korigovano 20.407 21. neto (Napomena 8(b)) Aktivna vremenska razgraničenja CIP d.590 47. osim ukoliko nije drugačije naznačeno 31.200 238.590 4.o. decembra 2006.o.o.380 285. Beograd Pron-Invest d.o.o.JP “ŽELEZNICE SRBIJE“.000 27.269 107 13. Beograd Ukupno aktivna vremenska razgraničenja 20. godine proistekla iz transakcija sa zavisnim i pridruženim preduzećima prikazana su u sledećoj tabeli: 2006.861 25. neto (Napomena 8(a)) Potraživanja iz specifičnih poslova Beogradski čvor d.. i 2005. BEOGRAD NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE Za 2006.o.o.. Beograd Zaštitna radionica d. (a) TRANSAKCIJE SA POVEZANIM PRAVNIM LICIMA Potraživanja i obaveze Stanja potraživanja i obaveza na dan 31.451 10.635 68. Beograd Zaštitna radionica d. Beograd Ukupno kupci.o. Beograd Ukupno dati avansi.

o.486 92 309.o.590 4.514 47.o..o. Beograd Ukupno primljeni avansi (Napomena 16(a)) Obaveze prema dobavljačima Železnički integralni transport.498 66 15.. Beograd Želkomerc d.440 2. Beograd Železnički integralni transport d.663 5.. Korigovano 69 1.o.o..o. Korigovano 7 56 63 2.497 (b) Prihodi i rashodi Prihodi i rashodi iz transakcija sa zavisnim i pridruženim preduzećima za poslovnu 2006. Beograd Pron-Invest d.o.383 137.768 162.193 (297. Beograd Beogradski čvor d. Beograd Zaštitna radionica d.048 3. godinu prikazani su u sledećoj tabeli: 2006..o..o.o..002 (236.o..052 3.o. PRIHODI CIP d. Beograd Želkomerc d.o.. Beograd Zaštitna radionica d.o..o.671 164. Beograd Želkomerc d.o.147 220. Beograd Pron-Invest d.o. Beograd Pron-Invest d.593 49.o.o.o..448 2.o..o. Beograd Ukupni rashodi Neto rashodi 2005.o.557 43 2.o.o.522) 58 . i 2005.JP “ŽELEZNICE SRBIJE“.814 19. (a) TRANSAKCIJE SA POVEZANIM PRAVNIM LICIMA (Nastavak) Potraživanja i obaveze (Nastavak) 2006.180 1..o. BEOGRAD NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE Za 2006.o.785 241.063 27.098 91 118 4. Beograd Zaštitna radionica d.o.o. Primljeni avansi Železnički integralni transport d. Beograd Beogradski čvor d.740 50. Beograd CIP d. osim ukoliko nije drugačije naznačeno 31.424 61 10 2.514 300.578) 254.o.036 120. Beograd Ukupno dobavljači (Napomena 16(b)) 7 7 2005. godinu Iznosi su iskazani u hiljadama dinara. Beograd Ukupni prihodi RASHODI CIP d. Beograd Želkomerc d. Beograd Železnički integralni transport d.o...o.o.o.o.

304.241 517. Stanje na dan 1.718 (12.289) - (c) Odložene poreske obaveze Odložene poreske obaveze se odnose na privremene razlike između knjigovodstvene vrednosti nematerijalnih ulaganja. BEOGRAD NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE Za 2006.976) (70. Korigovano (18.520) - (374. Tekući poreski rashod Odloženi poreski rashod Ukupno poreski rashod perioda (374.201 310.289) (374.360) 12. kao i na privremene razlike nastale po osnovu revalorizacije vučnih vozila. Korigovano - (b) Usaglašavanje iznosa tekućeg poreza na dobitak i proizvoda dobitka/(gubitka) pre oporezivanja i propisane poreske stope 2006.752) (12. postrojenja i opreme i njihove poreske osnove po osnovu primena različitih stopa amortizacije u knjigovodstvene i poreske svrhe.884.869 (6.289) (374.579. januara Odloženi porezi evidentirani na teret bilansa uspeha Odloženi porezi nastali po osnovu procene vučnih vozila evidentirani na teret revalorizacionih rezervi Stanje na dan 31. godinu Iznosi su iskazani u hiljadama dinara. osim ukoliko nije drugačije naznačeno 32. (a) POREZ NA DOBITAK Komponente poreza na dobitak 2006. Promene na odloženim poreskim obavezama u toku godine prikazane su u sledećoj tabeli: 2006.288.520 313. Gubitak pre oporezivanja Kapitalni (dobici)/ gubici Efekti stalnih razlika Efekti privremenih razlika Osnovica za oporezivanje Kapitalni dobitak/ (gubitak) Preneti kapitalni gubici iz ranijih godina Tekući porez prikazan u poreskom bilansu Efekti odloženih poreza Efekti primene različitih stopa amortizacije za knjigovodstvene i poreske svrhe Porez na dobitak prikazan u bilansu uspeha – poreski rashod perioda (6. decembra 374.205) 70.821 1.508 (17.289) 2005.718) 2005.289 929. nekretnina. 59 .JP “ŽELEZNICE SRBIJE“.110 2005.804.718) 11.

BEOGRAD NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE Za 2006. čime je potvrđeno i usaglašeno 88% salda potraživanja od kupaca u zemlji. oktobrom ili 31. godine.839 hiljada dinara.700 sudskih sporova. odnosno tužilac u gotovo 2. odnosno 79% salda obaveza prema dobavljačima u zemlji. U mnogim sporovima veštačenja su u toku.100 sporova. Ukupna vrednost sporova u kojima se Preduzeće javlja kao tužilac iznosi 1. Prema izveštaju Pravnog sektora Preduzeća. decembar 2005. Preduzeće je sa 31.158 hiljada dinara. oktobrom 2006. na dan 31. godinu Iznosi su iskazani u hiljadama dinara. od čega se Preduzeće javlja kao tužilac u oko 1. stručne službe Preduzeća dostavljaju izvode otvorenih stavki svojim dužnicima i poveriocima sa 31.071 hiljadu dinara (31.071 hiljadu dinara). Kao što je obelodanjeno u Napomeni 12. USAGLAŠAVANJE POTRAŽIVANJA I OBAVEZA U skladu sa Pravilnikom o računovodstvu i računovodstvenim politikama Preduzeća. godine izvršilo postupak usaglašavanja potraživanja i obaveza iskazanih u poslovnim knjigama na taj datum. ukupna vrednost sporova koje su pravna lica pokrenula protiv Preduzeća iznosi 1. oktobrom svake poslovne godine i tako sprovode postupak usaglašavanja potraživanja. uz finansijske izveštaje. formirana rezervisanja za potencijalne gubitke koji mogu proisteći iz navedenih sporova iznose 36. decembra 2006. a tuženi u 1.JP “ŽELEZNICE SRBIJE“.547. godine iznosi 157. Konačan ishod sudskih sporova u toku je neizvestan. ne može predvideti sa prihvatljivom sigurnošću. godine. Rukovodstvo Preduzeća procenjuje da neće nastati materijalno značajni gubici po osnovu ishoda navedenih sudskih sporova u toku.800 sudskih sporova koji se trenutno vode kod nadležnih sudova. 34. decembrom svake poslovne godine i na taj način se sprovodi postupak usaglašavanja obaveza.830. za sada. decembra 2006. na dan 31. godine: 36. osim ukoliko nije drugačije naznačeno 33. a postupci su u različitim fazama. 60 . SUDSKI SPOROVI Preduzeće je tuženi. Konačan ishod ovih sudskih sporova se. Poverioci dostavljaju izvode otvorenih stavki sa 31. ne uzimajući u obzir eventualne zatezne kamate i sudske troškove po ovom osnovu. Vrednost sporova pokrenutih protiv Preduzeća u toku 2006. Utuženi iznosi potiču iz različitih perioda utuženja i ne uključuju eventualne efekte po osnovu zateznih kamata i sudskih troškova.726 hiljada dinara.

Nova glavnica treba da bude otplaćena u polugodišnjim ratama počev od oktobra 2012.77 i EUR 863. Kamata se obračunava počev od aprila 2007. na dan potpisivanja ugovora iznosi USD 19.58.843. novoformirana glavnica duga iznosi USD 615. CHF 193. Rukovodstvo Preduzeća smatra da se ishod tih pregovora.JP “ŽELEZNICE SRBIJE“.200. godine otpisan za 51% po prvoj tranši odnosno 30.836.419.911. Kamata se obračunava po stopi od 3. u stečaju. odnosno pre kamate iznosi USD 18. polugodišnje unazad i dospeva počev od marta 2007. godine. Shodno odredbama navedenog Sporazuma. juna 2003.63.822.259. za sada. godine nije evidentiran u poslovnim knjigama Preduzeća.766. Ugovorom je takođe utvrđen iznos obaveze Preduzeća prema Republici Srbiji odnosno Agenciji. i pre kamate iznosi USD 521. Ugovorom je predviđeno da nova glavnica duga.748. uvećana za kamatu. CHF 185. odnosno 1. septembra 2004. a pod okriljem Međunarodne železničke unije (UIC).51. iznosi EUR 24. osim ukoliko nije drugačije naznačeno 35.477. ne može pouzdano proceniti.05.39.13 i EUR 995. Ugovorom je definisana otplata obaveza u polugodišnjim anuitetima počev od maja 2010.809.75% na godišnjem nivou.61% po drugoj tranši. (a) DOGAĐAJI NAKON DATUMA BILANSA STANJA Ugovorom o regulisanju međusobnih odnosa potpisanim 12.452. u procenjenom iznosu od EUR 15. godine izmirilo sve usaglašene obaveze prema inostranim železnicama. POTENCIJALNE OBAVEZE Jugoslovenske železnice su 17.34. godinu Iznosi su iskazani u hiljadama dinara. godine do novembra 2024.774. Prema evidenciji Hrvatskih železnica koje vrše i obračun kamate na glavnicu duga iz globalnog bilansa u skladu sa Objavom UIC broj 311.250. odnosno 224.157 hiljada dinara. godine. Kamata se obračunava po bilateralnim sporazumima Republike Srbije i poverilaca Pariskog kluba. godine potpisale Globalni sporazum o izmirenju duga Jugoslovenskih železnica prema železničkim preduzećima uključenim u globalni bilans za period od 1992. na dan 31. godine.065 hiljada dinara (Napomena 14(c)).281. osim preostalog dela obaveza prema austrijskim železnicama u iznosu od EUR 2.d. marta 2003. godine do 1995. Nova glavnica. 36.710.21. godine do oktobra 2016. Iznos obaveze prema poveriocima Londonskog kluba utvrđen na dan 30. Ugovorom je definisana otplata obaveza u polugodišnjim anuitetima počev od septembra 2008. BEOGRAD NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE Za 2006.405. Realizacija navedenog Sporazuma i utvrđivanje statusa navedenog duga biće predmet daljih dogovora ugovornih strana. Beograd. godine ovaj dug iznosi EUR 21. Preduzeće je tokom 2006.763. po osnovu obaveza Preduzeća preuzetih od strane Republike Srbije prema poveriocima Pariskog i Londonskog kluba. 61 . Dug Preduzeća prema Hrvatskim železnicama koji navedenim Sporazumom nije definitivno utvrđen i usaglašen. Ugovorom je iznos obaveze prema poveriocima Pariskog kluba utvrđen na dan 22. Nakon obračuna kamate. uz polugodišnji obračun. godine otpisan je 62%. decembra 2006. februara 2007.99. godine. godine do marta 2024. odnosno 1.010 hiljada dinara na dan 31. godine.692. decembra 2006. godine između Preduzeća i Agencije za osiguranje depozita. po osnovu kredita Evropske investicione banke za koji je garanciju izdala Investbanka a. uvećana za kamatu.451. Beograd (Agencija) regulisane su obaveze Preduzeća prema Republici Srbiji koju zastupa Agencija.93. godine po kamatnoj stopi EURIBOR.

5085 72. decembra 2006.2189 0. godine doneo odluku kojom je predviđeno da Sektor za informacione sisteme i informatičke tehnologije procenitelju dostavi korigovane liste sredstava na dan 1. Uključivanje svih promena na osnovnim sredstvima knjiženim tokom 2006. a koje nisu iz objektivnih razloga aktivirane. juna 2007.905 hiljada dinara (Napomene 15 i 17(a) dospele obaveze u iznosu od 144. Priština kao poslovne banke.5048 49.0864 62 .9380 9. za pojedine strane valute su: U dinarima 2005.725. juna 2007. iznosi EUR 3. Narodna Skupština Republike Srbije je 23. godine. u čijoj su nadležnosti banke u stečaju i potraživanja Republike Srbije od krajnjih korisnika u okviru Pariskog i Londonskog kluba poverilaca.310 hiljada dinara. godine. EUR GBP USD JPY CHF SEK 79. obaveza Preduzeća po osnovu kredita “EDC“ Kanada. Na osnovu Zaključka Upravnog Odbora od 27.6153 54. godine usvojila Zakon o budžetu za 2007. koja je izvršena na bazi Ugovora o proceni vrednosti imovine između Preduzeća i Ekonomskog fakulteta. ovim dopisom. februara 2007.6 milijardi dinara. godine. godinu. juna 2007. marta 2007. preko Kosovske banke. DEVIZNI KURSEVI Zvanični devizni kursevi Narodne banke Srbije.5000 124.1569 8. godine do 5.7364 85. 2006. godine prihvaćeni su rezultati procene. Identifikacija i procena vrednosti službenih stanova u okviru poslovnih objekata Preduzeća. i Priznavanje sredstava čija je pojedinačna nabavna vrednost u vreme nabavke veća od dinarske protivvrednosti EUR 500 kao stalnih sredstava. juna 2007. Narodna banka Srbije je. BEOGRAD NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE Za 2006. (c) (d) Generalni direktor je dana 5. januar 2007. Beograd.JP “ŽELEZNICE SRBIJE“. uputila Preduzeće da se za dalji status ove obaveze obrati Agenciji. postrojenja i opreme na dan 1. Navedenim Zaključkom je definisano da će se procena vrednosti osnovnih sredstava uknjižiti pod datumom 1.021 hiljadu dinara i obaveze za kamate u iznosu od 147. a da procena bude dostavljena Preduzeću do 30. osim ukoliko nije drugačije naznačeno 36. godinu Iznosi su iskazani u hiljadama dinara.9757 0. godine. 37. godine uz sprovedene sledeće postupke: • • • • • Aktuelizaciju izvršene procene vrednosti nekretnina. korišćeni za preračun deviznih pozicija bilansa stanja na dan 31.0000 117. Vršenje procene vrednosti investicija u toku koje su u funkciji. godine u funkcionalnu valutu.8577 59. Zakonom je predviđen iznos subvencija za Preduzeće od 10.437 odnosno 294. Naučno – Istraživački centar i aneksa ovog ugovora (Napomena 5). kao podloga za konačnu procenu vrednosti imovine koja će se uknjižiti u poslovne knjige Preduzeća. (b) DOGAĐAJI NAKON DATUMA BILANSA STANJA (Nastavak) U skladu sa dopisom Narodne banke Srbije od 27.884 hiljade dinara). godine. Ukupne obaveze iskazane u poslovnim knjigama Preduzeća iznose 291. i 2005. januara 2007. januara 2007.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful