JAVNO PREDUZEĆE “ŽELEZNICE SRBIJE“, BEOGRAD

Finansijski izveštaji za 2006. godinu i

Izveštaj nezavisnog revizora

JAVNO PREDUZEĆE “ŽELEZNICE SRBIJE“, BEOGRAD
Finansijski izveštaji za 2006. godinu i

Izveštaj nezavisnog revizora

JP “ŽELEZNICE SRBIJE“, BEOGRAD

SADRŽAJ Strana IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA 1–6

IZJAVA RUKOVODSTVA FINANSIJSKI IZVEŠTAJI Bilans stanja Bilans uspeha Izveštaj o promenama na kapitalu Izveštaj o tokovima gotovine

7

8 9 10 11

NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE

12 – 62

postrojenja i opreme na dan 31. decembra 2000. godine.976 hiljada dinara. Beograd (u daljem tekstu “Preduzeće”). postrojenja i opreme revalorizovana za period od dana procene do 31. koji obuhvataju bilans stanja na dan 31. Status i vlasništvo nad ovim sredstvima Preduzeća su neizvesni. decembra 2006. Amortizacija za navedeni trogodišnji period nije obračunata prilikom evidentiranja efekata procene. godine priznata je kao verovatna nabavna vrednost na dan 1.IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA UPRAVNOM ODBORU JAVNOG PREDUZEĆA “ŽELEZNICE SRBIJE“. Revalorizovana vrednost navedenih nekretnina. Navedena sredstva Preduzeće nije u mogućnosti da koristi. decembra 1997. . godine. Tom prilikom. decembra 2006. Procena vrednosti nekretnina. uz finansijske izveštaje. izuzev za vučna vozila za koja je utvrđena tržišna vrednost. postrojenja i opreme koja su locirana na teritoriji Kosova i Metohije iskazana u poslovnim knjigama Preduzeća na dan 31. godine. postrojenja i opreme Preduzeća na dan 31. godine. utvrđena je tako što je procenjena vrednost nekretnina. prilikom prve primene novih računovodstvenih propisa Republike Srbije. godine iznosi 17. Odgovornost rukovodstva obuhvata: uspostavljanje. niti je to učinjeno naknadno. januara 2004. decembra 2006. godine i odgovarajući bilans uspeha. Kao što je obelodanjeno u Napomenama 2.850 hiljada dinara. Preduzeće poseduje nekretnine. primenu i održavanje internih kontrola koje su relevantne za sastavljanje i istinito prikazivanje finansijskih izveštaja koji ne sadrže materijalno značajne pogrešne iskaze. koji se nalaze na teritoriji Republike Srbije.441. godine. izveštaj o promenama na kapitalu i izveštaj o tokovima gotovine za godinu koja se završava na taj dan. Neotpisana vrednost nekretnina. nismo bili u mogućnosti da procenimo iznos neobračunate amortizacije za navedeni period i efekte na iskazanu neotpisanu vrednost nekretnina. a efekti procene evidentirani su u poslovnim knjigama Preduzeća 31. Zbog prirode računovodstvenih evidencija koje vodi Preduzeće. uz finansijske izveštaje.578. postrojenja i opreme Preduzeća na dan 31. kao i pregled značajnih računovodstvenih politika i napomene uz finansijske izveštaje. odabir i primenu odgovarajućih računovodstvenih politika i korišćenje računovodstvenih procena koje su razumne u datim okolnostima. Kao što je obelodanjeno u Napomeni 5. neotpisana vrednost nekretnina.5. a koji su knjigovodstveno evidentirani kao sredstva na teritoriji Kosova i Metohije. usled čega ne vrši obračun amortizacije istih od 2001. postrojenja i opreme Preduzeća izvršena je sa stanjem na dan 31. vrednost sredstava koja je evidentirana. decembra 2000.748 hiljada dinara. decembra 2006. godine. godine. nastale usled kriminalne radnje ili greške. odnosno do 31. Odgovornost rukovodstva za finansijske izveštaje Rukovodstvo Preduzeća je odgovorno za sastavljanje i istinito prikazivanje ovih finansijskih izveštaja u skladu sa računovodstvenim propisima važećim u Republici Srbiji. godine proknjižilo prodaju teretnih vagona u iznosu neotpisane vrednosti od 56. i 5. godine iznosi 219. Preduzeće je u toku 2006. decembra 2006. postrojenja i opremu koja su locirana na teritoriji Kosova i Metohije. BEOGRAD Angažovani smo da izvršimo reviziju priloženih finansijskih izveštaja Javnog preduzeća “Železnice Srbije“. decembra 2003.

Preduzeće je u 2006. Za prodajnu vrednost stanova koji nisu bili evidentirani u poslovnim knjigama.092 hiljade dinara. Pored toga. uz finansijske izveštaje. svojim zaposlenima daje kredite za otkup stanova iz fondova za solidarnu stambenu izgradnju. Preduzeće je u 2007. Kao što je obelodanjeno u Napomeni 6. promene računovodstvenih procena i greške“. godini. decembra 2006. decembra 2006. na period do 20.110 hiljada dinara i iste su nastale kao rezultat privremenih razlika između knjigovodstvene vrednosti nematerijalnih ulaganja. 41/2002. godine iznose 1. shodno tome nismo bili u mogućnosti ni da se uverimo u realnost iskazanog stanja odloženih poreskih obaveza. Shodno tome. br. postrojenja i opreme na dan 31. decembra 2006. decembra 2006. godine. decembra 2006. kao i po osnovu revalorizacije vučnih vozila. odložene poreske obaveze Preduzeća na dan 31. postrojenja i opreme i njihove poreske osnove po osnovu primena različitih stopa amortizacije u knjigovodstvene i poreske svrhe. učešća u kapitalu povezanih pravnih lica evidentirana u poslovnim knjigama Preduzeća na dan 31. koji nisu bili evidentirani u poslovnim knjigama Preduzeća. 125/2003 i 88/2004). uz finansijske izveštaje.821 hiljada dinara.304. učešća u kapitalu povezanih pravnih lica na dan 31. nismo bili u mogućnosti da se uverimo u knjigovodstvenu vrednost stanova na dan 31. godine nisu usaglašena sa odgovarajućim iznosom kapitala povezanih pravnih lica. potrebnu ispravku vrednosti po osnovu obezvređenja vrednosti istih na dan bilansa stanja u skladu sa zahtevima MSFI. Preduzeće nije procenilo nadoknadivu vrednost učešća u kapitalu zavisnih i pridruženih pravnih lica i. godine. Kao što je obelodanjeno u Napomeni 6. kao ni u ukupan broj stanova Preduzeća dobijenih od fondova za solidarnu stambenu izgradnju. od kojih 28 stanova nije bilo evidentirano u poslovnim knjigama Preduzeća. godini evidentiralo potraživanja od zaposlenih i dobitke od prodaje nekretnina u iznosu od 11. decembra 2006. nekretnina. Preduzeće je u 2006. godini dalo u otkup 49 stanova. do datuma ovog izveštaja. BEOGRAD Kao što je obelodanjeno u Napomeni 32(c) uz finansijske izveštaje.IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA (Nastavak) UPRAVNOM ODBORU JAVNOG PREDUZEĆA “ŽELEZNICE SRBIJE“. Pored toga. na osnovu raspoložive dokumentacije. nismo bili u mogućnosti da utvrdimo da li iskazana vrednost navedenih plasmana prevazilazi njihovu nadoknadivu vrednost. odnosno 40 godina. Pored toga. prodalo 7 stanova u iznosu prodajne vrednosti od 2. 2 . postavljenih i zaposlenh lica kod korisnika sredstava u društvenoj svojini (“Službeni glasnik Republike Srbije“. Preduzeće shodno Uredbi o rešavanju stambenih potreba izabranih. godine iznose 463. 76/2002. odnosno iznos za koji je eventualno potrebno izvršiti umanjenje vrednosti učešća u kapitalu po osnovu obezvređenja na dan 31. Imajući u vidu napred izneto. godine. na osnovu toga.332 hiljade dinara. Preduzeće je celokupan iznos odloženih poreskih obaveza evidentiralo u tekućoj godini i nije izvršilo usklađivanje uporednih podataka za efekte korekcije grešaka iz ranijeg perioda u skladu sa MRS 8 “Računovodstvene politike. S obzirom da zbog pitanja iznetih u prethodnim pasusima nismo mogli da se uverimo u realnost iskazanog stanja nekretnina.

Preduzeće je u 2006. godine po osnovu obaveza prema Međunarodnoj banci za obnovu i razvoj.065 hiljada dinara. godine. decembra 2006. neto potraživanja od kupaca na dan 31. Pored toga. Preduzeće na dan 31. decembra 2006. koji do datuma izdavanja ovog izveštaja nije potpisan. decembra 2006. Kao što je obelodanjeno u Napomeni 8(a) uz finansijske izveštaje. i 2006. godine iznose 2. zalihe iskazane u poslovnim knjigama Preduzeća na dan 31.122 hiljade dinara. Preduzeće nije dobijalo kamatne obračune i nije evidentiralo kamate od 2002. dok zalihe koje nisu trošene u periodu dužem od 3 godine iznose 413. kao što je obelodanjeno u Napomenama 13(d) i 13(e) uz finansijske izveštaje. Republika Srbija je prilikom preuzimanja obaveza Preduzeća po kreditu prema Međunarodnoj banci za obnovu i razvoj.843. godine do 1995. BEOGRAD Kao što je obelodanjeno u Napomeni 7. dok je gubitak ranijih godina potcenjen za isti iznos.260 hiljada dinara. Novi Sad. Zbog prirode dokumentacije i računovodstvene evidencije Preduzeća. 3 . uz finansijske izveštaje. godini. Luksemburg po kreditima za koje je inicijalni garant bila Panonska banka a.183. godine svedena na njihovu neto prodajnu vrednost. godine. Preduzeće nije izvršilo konverziju duga u EUR.873 hiljade dinara. godine više iskazana. Preduzeće je na dan 31.729 hiljada dinara. Vašington i Evropskoj investicionoj banci. godine manje iskazane. Novi Sad. Upravni odbor Preduzeća je na sednici održanoj 13 februara 2007.d. godine. godini izvršilo ispravku vrednosti za sva potraživanja nastala pre 2005.184 hiljade dinara. odnosno navedeni dug je u poslovnim knjigama Preduzeća i dalje evidentiran u USD. Procenjeni iznos neproknjiženih kamata za period od 2002. decembra 2006. decembra 2006. u ukupnom iznosu od 224. nismo bili u mogućnosti da utvrdimo da li je i u kom iznosu potrebno izvršiti dodatnu ispravku vrednosti po osnovu obezvređenja potraživanja radi svođenja na njihovu nadoknadivu vrednost na dan 31. Ukupna vrednost zaliha koje nisu trošene u periodu dužem od jedne i kraćem od tri godine iznosi 373. godine iznosi 687. kao i činjenice da Preduzeće nema definisane strateške zalihe koje bi se izuzele iz razmatranja starosne strukture..845 hiljada dinara. kao i da se krene u postupak prodaje zaliha u skladu sa propisanim procedurama. decembra 2006. decembra 2006. decembra 2006. decembra 2006. Na taj način su aktivna vremenska razgraničenja na dan 31. Kao što je obelodanjeno u Napomeni 10. uz finansijske izveštaje. kao i za potraživanja utužena u 2005. godine nije vršilo umanjenje vrednosti neaktivnih i zastarelih zaliha. Vašington za koji je inicijalni garant bila Panonska banka a.IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA (Nastavak) UPRAVNOM ODBORU JAVNOG PREDUZEĆA “ŽELEZNICE SRBIJE“. a gubitak tekuće godine potcenjen za navedeni iznos. godine u okviru aktivnih vremenskih razgraničenja evidentiralo dug prema Austrijskim železnicama (OeBB) po osnovu Globalnog sporazuma o izmirenju duga Jugoslovenskih železnica prema železničkim preduzećima uključenim u globalni bilans za period od 1992. i predviđeno je da regulisanje međusobnih prava i obaveza Preduzeća i Republike Srbije treba da bude predmet posebnog ugovora. godine iznose 3. Kao što je obelodanjeno u Napomeni 13(d) uz finansijske izveštaje.641 hiljadu dinara. godine do 31. Obaveze prema inostranim poveriocima su preuzete od strane Republike Srbije. izvršila konverziju duga iz USD u EUR. čime su obaveze po dugoročnim kreditima na dan 31. nismo bili u mogućnosti da se uverimo da je vrednost zaliha na dan 31.d. Procenjena vrednost neproknjiženih kursnih razlika po ovom kreditu iznosi 831. godine doneo odluku da se sa aktivnih zaliha na evidenciju neaktivnih zaliha prenesu zalihe u iznosu od 926. odnosno da li je potrebno i u kom iznosu izvršiti ispravku vrednosti neaktivnih i zastarelih zaliha. Na osnovu raspoložive dokumentacije.

sa kojima je sproveden postupak nezavisne potvrde stanja. godinu. godine. skrećemo pažnju na sledeća pitanja: (a) Kao što je obelodanjeno u Napomenama 5.864. kao i odgovarajuća obelodanjivanja u skladu sa zahtevima MRS 19 “Naknade zaposlenima“.294 hiljade dinara. angažovalo Naučnoistraživački centar Ekonomskog fakulteta. Navedena procena nije uknjižena. postojenja i opreme sa stanjem na dan 1. koji će biti predmet posebnog dogovora ugovornih strana. ne izražavamo mišljenje o priloženim finansijskim izveštajima Preduzeća za 2006. godine. 4 .095. BEOGRAD Kao što je obelodanjeno u Napomeni 15. iznose 289. Preduzeće nema usaglašeno stanje obaveza i potraživanja (Napomena 8 (a)) sa svim stranim železničkim upravama. decembra 2006. Kao što je obelodanjeno u Napomeni 16(b) uz finansijske izveštaje. do 2005. januar 2006. godinom. decembra 2006. Istovremeno je izvršeno preknjižavanje dela obaveza i potraživanja prema stranim železničkim upravama koje su bile evidentirane u poslovnim knjigama Zajednice JŽ. Prema evidenciji Zajednice JŽ. Kompletno usaglašeno stanje obaveza i potraživanja sa stranim železničkim upravama biće preuzeto i sprovedeno tokom 2007. istupilo iz Zajednice JŽ 31. obaveze po osnovu kamata na neblagovremeno plaćene obaveze prema stranim železničkim upravama procenjene na bazi kontokorentnih obračuna za navedeni period od januara 1996. najveći deo obaveza po osnovu međunarodnog saobraćaja. februara 2006. kratkoročne finansijske obaveze na dan 31. nismo bili u mogućnosti da se uverimo u realnost iskazanog stanja obaveza i potraživanja Preduzeća koje proističu iz međunarodnog železničkog putničkog i robnog saobraćaja. Priloženi finansijski izveštaji ne uključuju rezervisanja za naknade zaposlenima po osnovu otpremnina za odlazak u penziju nakon ispunjenih uslova. godine. Preduzeće ove obaveze ne evidentira u svojim knjigama do konačnog rešenja statusa i iznosa kamata. Pored toga.IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA (Nastavak) UPRAVNOM ODBORU JAVNOG PREDUZEĆA “ŽELEZNICE SRBIJE“. decembra 2006. uz finansijske izveštaje. godine. Pored toga.25) i iste nisu evidentirane u poslovnim knjigama Preduzeća. Neusaglašene obaveze sa poveriocima po osnovu kredita.677.362. godine. Zbog značaja pitanja iznetih u prethodnim pasusima. godine. tako da priloženi finansijski izveštaji ne uključuju rezervisanja po navedenom osnovu. godine. Preduzeće je u skladu sa odlukom Upravnog odbora od 28. i 36(d) uz finansijske izveštaje. obaveze po osnovu međunarodnog saobraćaja iznose 2. Zbog značaja navedenih pitanja.915 hiljada dinara. kao član Zajednice Jugoslovenskih železnica (“Zajednica JŽ”). godine. godine zaključno sa 2005.310 hiljada dinara (EUR 13. januar 2007.074 hiljade dinara na dan 31. obuhvatio je evidenciju Zajednice JŽ za kontokorentne obračune sa stranim železničkim upravama zaključno sa kontokorentnim obračunima za novembar 2006. Beograd da izvrši procenu vrednosti nekretnina. godine. godine. Preduzeće je na osnovu Ugovora o proceni vrednosti od 6. Ne izražavajući mišljenje. već je na osnovu Zaključka Upravnog odbora Preduzeća prihvaćena kao podloga za konačnu procenu vrednosti koja će se evidentirati u poslovnim knjigama sa stanjem na dan 1. datira iz perioda od 1996. decembra 2006. a koje pripadaju Preduzeću. decembra 2006. Analitički pregled dobijen od strane Zajednice JŽ na osnovu kojeg je Preduzeće izvršilo uknjižavanje obaveza i potraživanja na dan 31.434. godine iznose 9. Preduzeće nije izvršilo procenu iznosa plaćenih odsustava na koja zaposleni imaju pravo u narednom računovodstvenom periodu za usluge izvršene do datuma bilansa stanja. iznose 1. evidentiran u poslovim knjigama Preduzeća na osnovu analitičkih pregleda dobijenih od strane Zajednice JŽ.

decembra 2006. biće predmet daljih dogovora ugovornih strana.725. Preduzeće je greškom navedeni iznos od 941. ne uzimajući u obzir eventualne efekte po osnovu zateznih kamata i sudskih troškova. (e) Kao što jeobelodanjeno u Napomeni 33. BEOGRAD (b) Kao što je obelodanjeno u Napomenama 15(c) i 36(b) uz finansijske izveštaje. navedeni dug iznosi EUR 21. Nakon usaglašavanja obaveza. vrednost sudskih sporova koji se vode protiv Preduzeća iznosi 1. decembra 2006. godine.250. a pod okriljem Međunarodne železničke unije (UIC). godine. godine od Narodne banke Srbije. godine budući da je poverilac u okviru Pariskog kluba poverilaca.822. godine i isti nije evidentiran u poslovnim knjigama Preduzeća. Obaveza Preduzeća prema evidenciji Narodne banke Srbije iznosi EUR 3. U skladu sa dopisom Narodne banke Srbije. Procenjeni dug prema Hrvatskim železnicama.406 hiljada dinara. Preduzeće nije imalo korespodenciju sa navedenom poslovnom bankom. uz finansijske izveštaje Jugoslovenske železnice su 17. Stanje kredita i kamata evidentiranih u poslovnim knjigama Preduzeća iznosi 291.692. Preduzeće je upućeno da dalji status ove obaveze reguliše sa Agencijom za osiguranje depozita u čijoj su nadležnosti banke u stečaju i potraživanja Republike Srbije od krajnjih korisnika u okviru Pariskog i Londonskog kluba poverilaca.071 hiljadu dinara (Napomena 12).710. umesto u okviru obaveza iz specifičnih poslova. već su iste prikazane u okviru obaveza iz specifičnih poslova. carine i druge dažbine iz nabavke ili na teret troškova na dan 31. juna 2003.905 hiljada dinara na dan 31.547. uz finansijske izveštaje. Kanada po osnovu kredita odobrenog preko Kosovske banke. niti Narodnom bankom Srbije do dopisa primljenog u junu 2007.980 hiljada dinara koji se odnosi na korekciju rashoda iz ranijih godina po osnovu izmirenja četvrte tranše starog duga prema stranim železnicama u periodu od 1992. decembra 2006. godine. do 1995. status navedene obaveze nije regulisan. Do datuma ovog izveštaja.010 hiljada dinara na dan 31. Rukovodstvo Preduzeća smatra da nije moguće sa prihvatljivom sigurnošću predvideti konačan ishod sudskih sporova koji su u toku. iznosi EUR 15.419.726 hiljada dinara na dan 31. odnosno 1. Rukovodstvo Preduzeća smatra da se ishod ovih pregovora ne može pouzdano proceniti. godini u cilju usklađivanja sa prezentacijom podataka za tekući period.310 hiljada dinara na dan 31. korigovano stanje obaveza za poreze. decembra 2006. koji navedenim sporazumom nije definitivno utvrđen i usaglašen. Prema evidenciji Hrvatskih železnica koje vrše i obračun kamate na glavnicu duga iz globalnog bilansa u skladu sa Objavom UIC broj 311. do 1995. Status i način regulisanja navedenog duga prema Hrvatskim železnicama. Prilikom usaglašavanja sa Agencijom za osiguranje depozita navedene obaveze nisu obuhvaćene. odnosno 294. godine iznose 36. godine. decembra 2005. decembra 2006. uz finansijske izveštaje.157 hiljada dinara. godine u iznosu od 1. prema podacima Pravnog sektora Preduzeća. (d) Kao što je obelodanjeno u Napomeni 18. Rezervisanja evidentirana u poslovnim knjigama Preduzeća po ovom osnovu na dan 31. godine. Priština usaglašene su sa Narodnom bankom Srbije u martu 2002. decembra 2005.IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA (Nastavak) UPRAVNOM ODBORU JAVNOG PREDUZEĆA “ŽELEZNICE SRBIJE“. Prilikom sastavljanja korigovanog obrasca bilans stanja na dan 31. obaveze Preduzeća prema poveriocu “EDC“. sadrži iznos od 941.911. Preduzeće nije izvršilo reklasifikaciju obaveza prema stranim železničkim upravama na dobavljače u inostranstvu u 2005.980 hiljada dinara prikazalo u okviru obaveza po osnovu poreza. odnosno 1.437. (f) Kao što je obelodanjeno u Napomeni 35.63. (c) Kao što je obelodanjeno u Napomenama 16(b) i 16(c). godine potpisale Globalni sporazum o izmirenju duga Jugoslovenskih železnica prema železničkim preduzećima uključenim u globalni bilans za period od 1992. kao i da po navedenom osnovu Preduzeće neće snositi materijalno značajne gubitke. 5 .367. godine.

januara 1994. decembara 2006. a kratkoročne obaveze Preduzeća na dan 31. Preduzeće ne obračunava porez na dodatu vrednost na besplatne vožnje u međunarodnom putničkom saobraćaju (FIP) na osnovu međunarodnih konvencija i reciprociteta koji proizilazi iz datih konvencija. Beograd. godine rezultirali akumuliranim gubitkom u iznosu 88. Preduzeće obračunava i plaća porez na dodatu vrednost. članovi njihovih porodica i penzioneri. Mogućnosti poboljšanja finansijskog položaja Preduzeća su ograničene i gotovo u celosti zavise od podrške Vlade Republike Srbije i usvajanja programa finansijske konsolidacije Preduzeća.020.436 hiljada dinara. ali bez podataka o iskorišćenosti istih (što je i osnov za obračun poreza na dodatu vrednost).IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA (Nastavak) UPRAVNOM ODBORU JAVNOG PREDUZEĆA “ŽELEZNICE SRBIJE“. jun 2007.805. (h) Finansijski izveštaji Preduzeća sastavljeni su uz pretpostavku da će Preduzeće nastaviti svoje aktivnosti u skladu sa načelom stalnosti poslovanja. zbog čega se ovi podaci ne mogu iskoristiti za eventualni proračun neobračunatog poreza na dodatu vrednost. 27. Na ovaj promet Preduzeće ne obračunava porez na dodatu vrednost. penzioneri kao i članovi njihovih porodica. godine. Navedena materija je regulisana Pravilnikom FIP i Uputstvom za primenu pravilnika na Jugoslovenske železnice od 1. Preduzeće nema posebnu evidenciju o iznosu karata koje se koriste po osnovu besplatnog prevoza. Preduzeće posluje sa negativnim neto obrtnim fondom i nepovoljnim pokazateljima likvidnosti. kao i na prevoz sa popustom do 90% cene karte u okviru Republike Srbije. Preduzeće više godina u kontinuitetu iskazuje značajne gubitke. godine. kao i povlašćene vožnje u unutrašnjem putničkom saobraćaju ostvarene na osnovu režijske karte koju koriste zaposleni. kao i dokumentacije prezentovane od strane Preduzeća. pružanjem usluga i svakim drugim prometom bez naknade. koji su na dan 31. ustanovljeno je da zaposleni u Preduzeću.955 hiljada dinara. Pravilnikom o utvrđivanju šta se smatra uzimanjem iz poslovne imovine i pružanjem usluga shodno navedenom Zakonu. godine su veće od obrtne imovine za 14. Sektor za ljudske resurse i opšte poslove Preduzeća sastavio je za potrebe revizije specifikaciju izdatih legitimacija po vrstama povlastica (beneficija zaposlenih). pri čemu se najveći deo besplatnih vožnji po navedenim legitimacijama koristi od strane zaposlenih u poslovne svrhe. uživaju razne beneficije korišćenjem različito šifriranih legitimacija na osnovu kojih imaju pravo na određeni broj besplatnih prevoza. januara 1983. decembra 2006. a u određenim slučajevima i lica koja nisu u radnom odnosu u Preduzeću. Preduzeće ne obračunava i ne evidentira porez na dodatu vrednost na besplatne vožnje u unutrašnjem putničkom saobraćaju ostvarene na osnovu legitimacija. Za sve povlašćene vožnje u međunarodnom putničkom saobraćaju. BEOGRAD (g) U skladu sa Zakonom o porezu na dodatu vrednost. Shodno Pravilniku o prevozu železničkog osoblja na prugama jugoslovenskih železnica od 1. Ostale besplatne vožnje po ovom osnovu rukovodstvo Preduzeća smatra uzimanjem i upotrebom dobara koja su deo poslovne imovine poreskog obveznika. godine Ksenija Ristić Kostić Ovlašćeni revizor 6 .

Beograd ________________________ Milanko Šarančić Generalni direktor 7 . Beograd. Beograd (“Preduzeće”) sastavlja finansijske izveštaje koji istinito i objektivno prikazuju finansijsko stanje Preduzeća na kraju izveštajnih perioda. Rukovodstvo Preduzeća smatra da su pri sastavljanju finansijskih izveštaja. BEOGRAD IZJAVA RUKOVODSTVA PREDUZEĆA O ODGOVORNOSTI ZA FINANSIJSKE IZVEŠTAJE Računovodstveni propisi Republike Srbije nalažu da rukovodstvo Javnog preduzeća “Železnice Srbije“. odnosno otkrivanja pronevera i ostalih neregularnosti. korišćene odgovarajuće računovodstvene politike koje su konzistentno primenjene kao i razumna i oprezna prosuđivanja i procene. jun 2007. prikazanih na stranama 8 – 62.JP “ŽELEZNICE SRBIJE“. Rukovodstvo Preduzeća je takođe odgovorno za implementaciju odgovarajućih procesa i kontrola u cilju zaštite imovine i sprečavanja. Rukovodstvo Preduzeća je odgovorno za obezbeđenje odgovarajućih računovodstvenih evidencija i sastavljanje finansijskih izveštaja koji će istinito i objektivno prikazati stanje sredstava i obaveza Preduzeća. kao i rezultate poslovanja za izveštajne godine. što je obezbedilo da prikazani finansijski izveštaji budu sastavljeni u skladu sa propisima o računovodstvu Republike Srbije. 27. kao i rezultate poslovanja i tokove gotovine u skladu sa propisima o računovodstvu Republike Srbije i uz poštovanje svih zakonskih propisa. godine Potpisano u ime rukovodstva JP “Železnice Srbije“.

godine U hiljadama dinara Napomena AKTIVA Stalna imovina Nematerijalna ulaganja Nekretnine.099 19 360.915 7.850 34. BEOGRAD BILANS STANJA Na dan 31.717 236.802 249.161 220.838.425.211 236.122 3.224.099 55.110 229.087.378 404.273.748 1.217.142.711 3.304.805.789.194.373.643 23.056.056.562.324 219. 8 .418.542 7 8 9 10 249.285 4. Korigovano 4 5 6 41.052 1.071 32. 2005.669 2.834 6. decembra 2006.148.469.332.599 227.561 8.157 1.469.474 8.369.580 35.499.326 1.238.231 (81.368 9.663 9.372.174.111.083 3.499.821 1. postrojenja i oprema Dugoročni finansijski plasmani Obrtna imovina Zalihe Potraživanja Gotovinski ekvivalenti i gotovina Porez na dodatu vrednost i aktivna vremenska razgraničenja UKUPNA AKTIVA PASIVA Kapital Osnovni i ostali kapital Revalorizacione rezerve Akumulirani gubitak 11 2006.304 24.565 (88.550.178.434 12 13 14 36.276 6.697 9.998.699 36.233 3.441.183.567.JP “ŽELEZNICE SRBIJE“.998.866 229.825 3.501.100.304.393.067.542 465 Dugoročna rezervisanja Dugoročne obaveze Dugoročni krediti Ostale dugoročne obaveze Kratkoročne obaveze Kratkoročne finansijske obaveze Obaveze iz poslovanja Ostale kratkoročne obaveze i pasivna vremenska razgraničenja Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost i ostalih javnih prihoda 15 16 17 18 Odložene poreske obaveze UKUPNA PASIVA VANBILANSNA EVIDENCIJA 32 Napomene na stranama od 12 do 62 predstavljaju sastavni deo ovih finansijskih izveštaja.866.071 31.625.436) 169.362.305 9.900 226.305 10.837) 177.012 480.429 304.

424) (10.897.676.620) (6.938 (3.579.265) (7. godine i potpisani su u ime rukovodstva Preduzeća od strane: Milanko Šarančić Generalni direktor Zvezdan Pavičević Pomoćnik generalnog direktora za ekonomske poslove 9 .430.205) Napomene na stranama od 12 do 62 predstavljaju sastavni deo ovih finansijskih izveštaja.975) 827.805) 22 23 24 25 POSLOVNI GUBITAK Finansijski prihodi Finansijski rashodi 26 27 4. godine U hiljadama dinara 2005.705) (10. januara od 31.015) 680.258.343 (4.023 (1.120) (3.579.549.105.542.166.009.250 (91.205) (374.804.752) (18.JP “ŽELEZNICE SRBIJE“.579.553.179.788.697) (7.142 18.083.566) (5. Korigovano 8.737.417.611 20.594.774.944.651.313) (61.587.435) (8.925) (3.530 (7.326.289) (7. 10.132) Ostali prihodi Ostali rashodi 28 29 GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA Neto gubitak iz poslovanja koje se obustavlja GUBITAK PRE OPOREZIVANJA POREZ NA DOBITAK Poreski rashod perioda Odloženi poreski rashod perioda NETO GUBITAK 32 30 (153.167 18.241.091.205) Napomena POSLOVNI PRIHODI Prihodi od prodaje Prihodi od aktiviranja učinaka Ostali poslovni prihodi POSLOVNI RASHODI Nabavna vrednost prodate robe Troškovi materijala Troškovi zarada.131.290) (6.670) (28.810) (8.602) (3.892 (56.041) (18. Ovi finansijski izveštaji su odobreni za izdavanje od strane Upravnog odbora Preduzeća 28.114 10. decembra 2006.963 1.894 9.391.214 3. BEOGRAD BILANS USPEHA U periodu od 1.413) 887. februara 2007.777) (18.943) (7.921. naknada zarada i ostali lični rashodi Troškovi amortizacije i rezervisanja Ostali poslovni rashodi 20 21 2006.614) (4.211) (26.315.542.

576.084 Prenos dela revalorizacionih rezervi za rekonstrukciju lokomotiva (Napomena 5) Efektni odloženih poreza (Napomena 32(c)) Kursne razlike po osnovu preračuna učešća u kapitalu preduzeća u inostranstvu Ostale promene Gubitak tekuće godine Stanje na dan 31.373.847 10.041) 169.579. godine.442 - (929. korigovano 248.529) (6.231 282.442) (929. decembra 2006. godine.221 10.084 31.094 127 462. decembra 2005.837) 22.373) 10.189) (1.041) (88.030. godine Ostali kapital Ukupno kapital 462.565 (7.594.119.179.205) 177. godine Korekcija početnog stanja .403) (63.436) (27.286 (18.189) (1.214) (7.579.JP “ŽELEZNICE SRBIJE“.179.665.821) 240.594.174.639.373 (18.425.805.618 462.866.ispravka grešaka (Napomena 3(c)) Stanje na dan 1.084 Efekat procene vrednosti opreme prenete kao nenovčani ulog u novoosnovana zavisna preduzeća Prenos dela revalorizacionih rezervi za rekonstrukciju lokomotiva Prenos nenovčanog uloga – opreme u novoosnovanim preduzećima Gubitak tekuće godine Stanje na dan 31. januara do 31.286 (282.434 Napomene na stranama od 12 do 62 predstavljaju sastavni deo ovih finansijskih izveštaja.594. decembra 2006.084 462.699 - - (240.205) (81. BEOGRAD IZVEŠTAJ O PROMENAMA NA KAPITALU U periodu od 1.639.594.221 (27.821) 248. decembra 2004.131) (911.214) 9. korigovano 248.276) 196. januara 2005.221 22. 10 .562. godine U hiljadama dinara Revalorizacione rezerve Akumulirani gubitak Državni kapital Stanje na dan 248.894 (911.847 (62.534) 197.529 6.

i opreme Ostali finansijski plasmani (neto prilivi) Primljene kamate Primljene dividende Kupovina akcija i udela (neto odlivi) Kupovina nematerijalnih ulaganja. BEOGRAD IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE U periodu od 1. nekretnina. postrojenja i opreme Ostali finansijski plasmani (neto odlivi) Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA Neto priliv po osnovu dugoročnih i kratkoročnih kredita Ostale dugoročne i kratkoročne obaveze Neto odliv po osnovu dugoročnih i kratkoročnih kredita i ostalih obaveza Finansijski lizing Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja Neto (odliv)/priliv gotovine Gotovina na početku obračunskog perioda Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine Gotovina na kraju obračunskog perioda (Napomena 9) 9.178.669 5. naknade zarada i ostali lični rashodi Plaćene kamate Plaćanja po osnovu ostalih javnih prihoda Neto (odliv)/priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA Prodaja nematerijalnih ulaganja.905) (2.230) (8.764 9.636.392.475) (305.842) (670.446.975.128 235.543) (206. Korigovano 10.519) (554.142 6.012 538 (37.197) (721.865 125.776.827.136) 1.786 (169.604 (10.594.969. decembra 2006. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI Prodaja i primljeni avansi Ostali prilivi iz redovnog poslovanja Vanredne stavke Isplate dobavljačima i dati avansi Zarade.563.659) 2.208) 137.052 (736.369) 4.358) (8.830.994. godine U hiljadama dinara 2006.578.952 (8.107) 404.618) 2005.894. 11 .063.048 32.178.007) 1.694 (7.526) (973.158 10.904.425.556) (2.558.814 1.833 17.842) (2.012 Napomene na stranama od 12 do 62 predstavljaju sastavni deo ovih finansijskih izveštaja.091) (64.056 382.774) 1.206 (4.602 (378.JP “ŽELEZNICE SRBIJE“. postrojenja.417 4.074.994.825) 2. nekretnina.245 (122) (2. januara do 31.754 13.695.

38/91). godinu Iznosi su iskazani u hiljadama dinara. u skladu sa Zakonom o železnici. Teritorijalna organizacija obuhvata tri geografska područja: Vojvodinu. Beograd. Beograd – sa 53. koja su u državnoj svojini. Preduzeće je osnovano radi obavljanja delatnosti javnog prevoza putnika i robe i održavanje železničkih voznih sredstava. Beograd prenelo na Vladu Republike Srbije. osim ukoliko nije drugačije naznačeno 1.o. Požega. Preduzeće posluje sredstvima u državnoj svojini i nad istim ne može biti pokrenut postupak stečaja. zaposlene.o. Sedište Preduzeća je Beogradu.JP “ŽELEZNICE SRBIJE“. i – Železnički integralni transport d.o. i – Direkcija za prevoz u kojoj se obavlja javni prevoz putnika i robe i održavanje železničkih voznih sredstava. Javno preduzeće “Železnice Srbije“ je počelo sa radom danom registracije u registar privrednih subjekata 17. u okviru kojih se poslovanje sektora obavlja preko sekcija. Beograd. Beograd. upravljanja javnom železničkom infrastrukturom i drugih delatnosti po klasifikaciji.o. ulica Nemanjina broj 6. Želkomerc d. Preduzeće ima značajao učešće od 33. dokumentaciju i predmete u vršenju javnih ovlašćenja Javnog železničkog transportnog preduzeća “Beograd“. godine. CIP d. obaveze. OSNIVANJE I DELATNOST Javno preduzeće “Železnice Srbije“. 21754/2005..90%. čine sredstva kojima posluje Javno železničko transportno preduzeće.. Beograd i Zaštitna radionica d. Preduzeće posluje pod nazivom Javno preduzeće “Železnice Srbije“. godine..o. Javno preduzeće “Železnice Srbije“ preuzelo je sva prava. U kapitalu preduzeća Livnica a.o. U skladu sa Odlukom o izmenama i dopunama odluke o osnivanju Javnog preduzeća za upravljanje javnom železničkom infrastrukturom i obavljanje javnog prevoza u železničkom saobraćaju (“Službeni glasnik Republike Srbije“. decembra 2004.o. sredstva... Preduzeće je u toku 2006. godine.o. BEOGRAD NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE Za 2006. osnovanog Zakonom o železnici (“Službeni glasnik Republike Srbije“. godine Rešenjem Agencije za privredne registre br.93% učešća u kapitalu. 19/2005) sredstva za obavljanje i rad Preduzeća. Radi efikasnijeg i racionalnijeg obavljanja delatnosti u Preduzeću postoje sledeći organizacioni delovi: – Direkcija za infrastrukturu u kojoj se obavlja upravljanje javnom železničkom infrastukturom. Preduzeće je osnivač sa 100% ili većinskim ulogom u kapitalu sledećih pravnih lica (Napomena 6): – Preduzeće za izgradnju železničkog čvora Beograd d.o.o. Odlukom o osnivanju Javnog preduzeća za upravljanje javnom železničkom infrastrukturom i obavljanje javnog prevoza u železničkom saobraćaju od 8. br. br. jula 2004. Ugovorom o prenosu osnivačkih prava. Beograd (u daljem tekstu “Preduzeće”) osnovala je Vlada Republike Srbije. maja 2005.o. Preduzeće nije u mogućnosti da koristi osnovna sredstva locirana na teritoriji Kosova i Metohije (videti Napomenu 5). 12 .o. Beograd – sa 100% učešća u kapitalu. utvrđena bilansom stanja na dan 31. Centralnu Srbiju i Kosovo i Metohiju. celokupni udeo i osnivačka prava u preduzeću Pron-Invest d..d.

kao i primena novih tumačenja koja su stupila na snagu u toku 2006. kako to zahtevaju MRS 32 “Finansijski instrumenti: Obelodanjivanje i prikazivanje“ i MRS 39 “Finansijski instrumenti: Priznavanje i merenje“. druga pravna lica i preduzetnike (Službeni glasnik Republike Srbije. br. novi MSFI i tumačenja standarda. godine. niti materijalno značajan uticaj na finansijske izveštaje Preduzeća u periodu početne primene. Izmene i dopune postojećih MRS-a. 13 . BEOGRAD NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE Za 2006. kao ni stabilnost kod prometa finansijskim instrumentima niti su zvanične tržišne informacije raspoložive. Navedena politika odstupa od zahteva MRS 39 “Finansijski instrumenti: Priznavanje i merenje“ koji podrazumeva vrednovanje kredita i potraživanja. zamene važećih MRS-a novim. decembra 2006.271 radnika). poštenu (fer) vrednost nije moguće pouzdano utvrditi u uslovima nepostojanja aktivnog tržišta. decembra 2002. od 30. Rukovodstvo Preduzeća procenjuje uticaj promena u MRS. • Određeni finansijski instrumenti su vrednovani na osnovu metode amortizovane vrednosti korišćenjem ugovorene kamatne stope. zadruge. decembra 2003. br. koji u pojedinim delovima odstupa od načina prikazivanja određenih bilansnih pozicija kako to predviđa MRS 1 “Prikazivanje finansijskih izveštaja”. godine. januara 2006. decembra 2006. OSNIVANJE I DELATNOST (Nastavak) Matični broj Preduzeća je 20038284. juna 2006. godine). finansijskih sredstava koja se drže do dospeća i finansijskih obaveza po amortizovanoj vrednosti korišćenjem metode efektivne kamatne stope. godine. godine i Službeni glasnik Republike Srbije. 2.JP “ŽELEZNICE SRBIJE“. osim ukoliko nije drugačije naznačeno 1. godine) utvrđeni su i objavljeni Okvir i MRS koji su bili u primeni na dan 31. PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA Osnove za sastavljanje i prikazivanje finansijskih izveštaja i računovodstveni metod Priloženi finansijski izveštaji su sastavljeni u skladu sa važećim propisima u Republici Srbiji zasnovanim na Zakonu o računovodstvu i reviziji (Službeni glasnik Republike Srbije. br. odnosno MSFI: • Finansijski izveštaji Preduzeća su prikazani u formatu propisanim Pravilnikom o sadržini i formi obrazaca finansijskih izveštaja za privredna društva. godine: 22. decembar 2005.1. godinu Iznosi su iskazani u hiljadama dinara. januara 2007. novih MSFI i tumačenja standarda (IFRIC) na finansijske izveštaje. 2. 5 od 18. odnosno Međunarodne standarde finansijskog izveštavanja (“MRS/MSFI”) kao osnovu za sastavljanje i prezentaciju finansijskih izveštaja. Stoga. Rešenjem Ministra finansija Republike Srbije (broj 011-00-738-2003-01. Računovodstveni propisi Republike Srbije i računovodstvene politike primenjene u sastavljanju i obelodanjivanju ovih finansijskih izveštaja odstupaju od sledećih zahteva MRS. 46 od 2. godine i na kome se zasnivaju i prethodni i novi Zakon o računovodstvu i reviziji. godine). koji su stupili na snagu počev od 1. Preduzeće je imalo je 20.857 zaposlenih (31. • U Republici Srbiji ne postoji dovoljno tržišno iskustvo. koji propisuje Međunarodne računovodstvene standarde. nisu imali za rezultat značajnije promene računovodstvenih politika Preduzeća. 114 od 22. Na dan 31. Poreski identifikacioni broj Preduzeća je 103859991.

2. Procene se razmatraju periodično. Korišćenje procenjivanja Sastavljanje i prezentacija finansijskih izveštaja zahteva vršenje određenih procena i korišćenje razumnih pretpostavki od strane rukovodstva Preduzeća. a koje se tiču iskazanih iznosa sredstava i obaveza i obelodanjivanja potencijalnih sredstava i obaveza na dan bilansa stanja. 14 . prema propisima o računovodstvu Republike Srbije čine bilans stanja. Preduzeće je u sastavljanju ovih finansijskih izveštaja primenilo računovodstvene politike obelodanjene u Napomeni 2. promene na kapitalu i novčane tokove Preduzeća bez uključivanja zavisnih društava. utvrđivanje rezervisanja za sudske sporove i priznavanje odloženih poreskih sredstava. osim vučnih vozila koja su vrednovana po fer vrednosti i načelom stalnosti poslovanja pravnog lica. a kada korekcije postanu neophodne. potraživanja i dugoročnih finansijskih plasmana. 2. Ove procene i pretpostavke su zasnovane na informacijama raspoloživim na dan sastavljanja finansijskih izveštaja. koje su zasnovane na važećim računovodstvenim i poreskim propisima Republike Srbije. koji se pripremaju i predaju u skladu sa relevantnim računovodstvenim propisima Republike Srbije. Priloženi finansijski izveštaji uključuju potraživanja. godinu Iznosi su iskazani u hiljadama dinara. godinu se ne mogu tretirati kao finansijski izveštaji sastavljeni u saglasnosti sa MSFI. bilans uspeha. tretiraju se kao transakcije u stranim valutama. Priloženi finansijski izveštaji Preduzeća sastavljeni su u skladu sa konceptom istorijskog troška. iskazuju se u bilansu uspeha za periode u kojima su postale poznate. priloženi finansijski izveštaji za 2006. Shodno navedenom. izveštaj o tokovima gotovine i napomene uz finansijske izveštaje. rukovodstvo Preduzeća ne izražava eksplicitnu i bezrezervnu izjavu o usaglašenosti finansijskih izveštaja sa MSFI. Stvarni rezultati mogu se razlikovati od navedenih procena. Najznačajnije procene odnose se na utvrđivanje obezvređenja nefinansijske imovine. Iznosi u finansijskim izveštajima iskazani su u hiljadama dinara. rezultate poslovanja. Preduzeće sastavlja i konsolidovane finansijske izveštaje.2. Dinar (“RSD“) predstavlja funkcionalnu i izveštajnu valutu Preduzeća. osim ukoliko nije drugačije naznačeno 2. izveštaj o promenama na kapitalu. BEOGRAD NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE Za 2006. Sadržinu godišnjeg računa.1. koji se primenjuju na periode prikazane u priloženim finansijskim izveštajima.. kao i prihoda i rashoda za posmatrani period. PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA (Nastavak) Osnove za sastavljanje i prikazivanje finansijskih izveštaja i računovodstveni metod (Nastavak) I pored toga što mnoge od ovih promena nisu primenljive na poslovanje Preduzeća. Sve transakcije koje se obavljaju u valutama koje nisu funkcionalna valuta. osim ukoliko nije drugačije navedeno. obaveze.JP “ŽELEZNICE SRBIJE“.

Preduzeće je izvršilo određene reklasifikacije podataka prezentiranih u finansijskim izveštajima za 2005. januar 2004. osim ukoliko nije drugačije naznačeno 2. Revalorizacija nekretnina. postrojenja i oprema Nekretnine. godine) priznata je kao verovatna nabavna vrednost na taj dan u skladu sa MSFI 1 “Prva primena Međunarodnih standarda finansijskog izveštavanja“. postrojenja i oprema su na dan 31. nematerijalna ulaganja se vrednuju po nabavnoj vrednosti umanjenoj za ukupnu amortizaciju i gubitke zbog obezvređenja.JP “ŽELEZNICE SRBIJE“. Iznosi usklađivanja koji se odnose na periode koji prethode onim periodima koji su obuhvaćeni uporednim informacijama u priloženim finansijskim izveštajima. izuzev za vučna vozila za koja je utvrđena tržišna (fer) vrednost. godine. godina). Nakon početnog priznavanja.4 Nematerijalna ulaganja Nematerijalna ulaganja se početno vrednuju po nabavnoj vrednosti ili ceni koštanja. Procena je evidentirana svođenjem neotpisane vrednosti na fer vrednost. druga pravna lica i preduzetnike 2. decembra 2006. Pored toga. u skladu sa Pravilnikom o računovodstvu Preduzeća. BEOGRAD NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE Za 2006. godine iskazani po revalorizovanoj nabavnoj vrednosti. godine od strane komisije formirane u Preduzeću. promene računovodstvenih procena i greške“. koje čine građevinski objekti dati u zakup. Preduzeće je naknadno utvrđene rashode i prihode iz ranijih godina koji nisu materijalno značajni evidentiralo u tekućoj godini u okviru neto gubitka poslovanja koje se obustavlja (videti Napomenu 30).5 Nekretnine. umanjenoj za akumuliranu ispravku vrednosti. Nematerijalna ulaganja se otpisuju putem proporcionalne stope amortizacije u roku od 5 godina. decembra 2003. dok su pozitivni efekti procene vučnih vozila knjiženi u korist revalorizacionih rezervi. godinu koji su bili predmet revizije. iskazane su po nabavnoj vrednosti. Evidentiranje procene je izvršeno isknjižavanjem prethodne ispravke vrednosti i svođenjem nabavne vrednosti na procenjenu vrednost. Revalorizovana vrednost nekretnina. U skladu sa MRS 8 “Računovodstvene politike. u skladu sa Pravilnikom o kontnom okviru i sadržini računa u kontnom okviru za privredna društva. 15 . prikazani su kao korekcija akumuliranog gubitka na početku najranije prikazanog perioda (2005. Negativan efekat procene vučnih vozila knjižen je na teret gubitka iz ranijih godina. smatra se pojedinačna vrednost po dokumentu veća od 2 miliona dinara. decembra 2003. Procena dela opreme (vučna vozila) izvršena je sa stanjem na dan 1. godine (1. postrojenja i opreme na dan 31. 2. umanjenoj za kumuliranu ispravku vrednosti. u cilju usaglašavanja sa prezentacijom podataka za tekući period. godinu. 2. PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA (Nastavak) Uporedni podaci Uporedne podatke čine finansijski izveštaji Preduzeća za 2005. kao što je obelodanjeno u Napomeni 3. Preduzeće je izvršilo usklađivanje navedenih uporednih podataka za efekte korekcije materijalno značajnih grešaka iz ranijeg perioda. zadruge. postrojenja i opreme je izvršena do 31. Materijalno značajnom greškom. primenom zvanično objavljenih koeficijenata revalorizacije na prvobitnu nabavnu ili revalorizovanu vrednost i ispravku vrednosti. januara 2004. osim ulaganja čije je vreme utvrđeno ugovorom. Investicione nekretinine. godinu Iznosi su iskazani u hiljadama dinara.3.

niti je to učinjeno naknadno. Gubitak zbog obezvređenja se priznaje u iznosu razlike. koju predstavlja vrednost veća od neto prodajne vrednosti i vrednosti u upotrebi. Vek trajanja u godinama Građevinski objekti Skretničke brave Vučna vozila Vagoni Drumska vozila Ostala oprema za železnički saobraćaj Računari i računarska oprema Kancelarijski nameštaj Ostala oprema 20 – 100 5 15 – 100 20 – 40 8 – 15 9 – 10 5 8 – 10 10 Stopa amortizacije 1% – 5% 20. Saglasno usvojenoj računovodstvenoj politici. godine. na nabavnu vrednost.5. PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA (Nastavak) Nekretnine. uvrđena je tako što je procenjena vrednost sredstava revalorizovana za period od dana procene do 31. decembrom 2000. na dan bilansa stanja. postojenja i opreme i nematerijalnih ulaganja knjiže se u korist ostalih prihoda. odnosno do 31. a efekti iste evidentirani su u poslovnim knjigama Preduzeća pod 31. Troškovi tekućeg održavanja i opravki predstavljaju rashod perioda u kome su nastali.JP “ŽELEZNICE SRBIJE“. 2. decembra 1997. Naknadni izdaci za sredstva koja imaju značaj rekonstrukcije. decembra 2000. rukovodstvo Preduzeća analizira vrednosti po kojima su prikazana nematerijalna i materijalna imovina Preduzeća. postrojenja i oprema (Nastavak) Procena vrednosti nekretnina.5% 10. postrojenja i opreme Preduzeća izvršena je sa stanjem na dan 31. na teret rashoda saglasno MRS 36 “Obezvređenje sredstava“. godinu Iznosi su iskazani u hiljadama dinara. Amortizacija sredstava aktiviranih u toku godine se obračunava počev od narednog meseca od datuma nabavke. decembra 2006. nadoknadiv iznos te imovine se procenjuje kako bi se utvrdio iznos obezvređenja.00% 1% – 6.5% 10% – 11% 20. godine. godine. postojeća vrednost tog sredstva se umanjuje do visine nadoknadive vrednosti. Amortizacija sredstava se obračunava primenom proporcionalnih stopa amortizacije koje Preduzeće utvrđuje na osnovu procenjenog korisnog veka upotrebe sredstava. vrednost nekretnina. osim ukoliko nije drugačije naznačeno 2. Amortizacija za navedeni trogodišnji period nije obračunata prilikom evidentiranja efekata procene. Dobici od prodaje nekretnina. Tom prilikom. postrojenja i opreme koja je evidentirana. postrojenja i opreme u toku godine evidentirane su po nabavnoj vrednosti. uvećavaju nabavnu vrednost istog.00% 10% – 12. Ukoliko postoji indikacija da je neko sredstvo obezvređeno. Nabavke nekretnina.7% 2. BEOGRAD NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE Za 2006. modernizacije i dogradnje. Ukoliko je nadoknadivi iznos nekog sredstva procenjen kao niži od vrednosti po kojoj je to sredstvo prikazano.7% – 12.5% – 5% 6.00% 16 . adaptacije. Gubici po osnovu prodaje ili rashodovanja nekretnina. koju čini vrednost fakture dobavljača uvećana za zavisne troškove nabavke i troškove dovođenja sredstva u stanje funkcionalne pripravnosti. godine. postojenja i opreme i nematerijalnih ulaganja terete ostale rashode u bilansu uspeha.

7. Obračun amortizacije za poreske svrhe izvršen je u skladu sa Zakonom o porezu na dobit preduzeća i Pravilnikom o načinu razvrstavanja stalnih sredstava po grupama i načinu utvrđivanja amortizacije za poreske svrhe. alata i inventara i materijal na putu. što rezultira u odloženim porezima (videti Napomenu 32(c)). rabati i druge slične stavke se oduzimaju pri utvrđenim troškovima nabavke. godinu za svrhe finansijskog izveštavanja različite su od stopa amortizacije koje su propisane i priznaju se u poreskom bilansu Preduzeća za svrhe utvrđivanja oporezive dobiti. Zalihe rezervnih delova prilagođene su vrsti delatnosti i obuhvataju: rezervne delove za elektovozove.JP “ŽELEZNICE SRBIJE“. Obračun amortizacije se ne vrši za osnovna sredstva u pripremi. dizel lokomotive. napuštena ili ustupljena. rezervnih delova. Zalihe Zalihe Preduzeća obuhvataju zalihe materijala.6. 2. građevinski materijal. Zalihe se vrednuju po nabavnoj vrednosti ili po ceni koštanja. Popusti. u zavisnosti koja je niža. 2. 2. Finansijska sredstva prestaju da se priznaju kada Preduzeće izgubi kontrolu nad ugovorenim pravima nad tim instrumentima. postrojenja i oprema (Nastavak) Obavezi otpisivanja ne podleže donji stroj železničkih pruga. što se dešava kada su prava korišćenja instrumenata realizovana. Finansijski instrumenti Finansijska sredstva i obaveze se evidentiraju u bilansu stanja Preduzeća. istekla. Obračun izlaza zaliha se evidentira po prosečnoj nabavnoj ceni. Zalihe materijala obuhvataju zalihe materijala za gornji i donji stroj pruge. elekro-materijal. benzin. nekretnina.5. Finansijska obaveza prestaje da se priznaje kada Preduzeće ispuni obavezu ili kada je obaveza plaćanja predviđena ugovorom ukinuta ili istekla. od momenta kada je Preduzeće ugovornim odredbama vezano za instrument. naftu. Nabavnu vrednost ili cenu koštanja čine svi troškovi nabavke i drugi nastali troškovi neophodni za dovođenje zaliha na njihovo sadašnje mesto i stanje. postrojenja i opreme po godišnjem računu za 2006. Obračunati trošak amortizacije priznaje se kao rashod perioda u kome je nastao. 17 . ugalj. osim ukoliko nije drugačije naznačeno 2. Neto prodajna vrednost zaliha je vrednost po kojoj se zalihe mogu prodati na tržištu u normalnim uslovima poslovanja. električne lokomotive i železnička putnička kola i signalno sigurnosne uređaje i drugo. umanjena za troškove prodaje. plin i drugo. BEOGRAD NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE Za 2006. godinu Iznosi su iskazani u hiljadama dinara. Godišnje stope amortizacije koje je Preduzeće primenilo pri obračunu amortizacije nematerijalnih ulaganja. PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA (Nastavak) Nekretnine. odnosno neto prodajnoj vrednosti.

uz potrebu izveštajne forme odvojenog prikazivanja pozicija. osim ukoliko nije drugačije naznačeno 2. zajednička ulaganja i ostale dugoročne plasmane. BEOGRAD NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE Za 2006.2. a direktno samo ako je nemogućnost naplate izvesna i dokumentovana. kao i Evropskog društva za finansiranje nabavki prevoznih sredstava. potraživanja od kupaca se vrednuju u iznosu prodajne vrednosti usluge i robe umanjenom za ugovoreni iznos popusta i rabata. od njihovog nastanka do trenutka naplate ili otpisa i vrednosno usklađivanje potraživanja za koje postoje objektivne teškoće u naplati. Dugoročni finansijski plasmani Dugoročni finansijski plasmani obuhvataju učešća u kapitalu zavisnih i povezanih preduzeća. Efekti promene ovih ulaganja priznaju se direktno u korist kapitala odnosno revalorizacionih rezervi. 2. Preduzeće vrši procenu izvesnosti naplate svojih potraživanja. Ministarstva finansija Republike Srbije i Republičke direkcije za puteve. Ukoliko postoje indicije da je na datum bilansa stanja vrednost učešća u kapitalu obezvređena. Zajedničko ulaganje je ugovorni sporazum dveju ili više strana o obavljanju poslovnih aktivnosti pod zajedničkom kontrolom. Finansijske obaveze Instrumenti finansijskih obaveza su klasifikovani u skladu sa suštinom ugovornih odredbi. PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA (Nastavak) Finansijski instrumenti (Nastavak) 2.7. umanjenu za procenjenju ispravku vrednosti po osnovu obezvređenja plasmana. Potraživanja Potraživanja po osnovu prodaje obuhvataju potraživanja od kupaca zavisnih i povezanih preduzeća i ostalih kupaca u zemlji i inostranstvu po osnovu prodaje roba i usluga. 18 .JP “ŽELEZNICE SRBIJE“.7. i uvećanom za obračunati porez.1.7. Učešće u zajednički kontrolisanom subjektu obuhvata se primenom metode proporcionalne konsolidacije. učešća u kapitalu drugih pravnih lica. Finansijske obaveze obuhvataju obaveze po osnovu kratkoročnih i dugoročnih kredita odobrenih od strane domaćih i stranih banaka i finansijskih institucija. Učešća u kapitalu pravnih lica u inostranstvu su prikazana po vrednosti ulaganja preračunatoj u dinare po srednjem kursu važećem na datum bilansa stanja. 2. godinu Iznosi su iskazani u hiljadama dinara. 2. Ostali dugoročni finansijski plasmani se odnose na dugoročne stambene kredite zaposlenima koji su na dan bilansa stanja iskazani u vrednosti neotplaćene glavnice.7. Učešća u kapitalu drugih pravnih lica iskazana su po nabavnoj vrednosti umanjenoj za ispravku vrednosti. Ulaganja u zavisna i pridružena preduzeća evidentiraju se po nabavnoj vrednosti. Potraživanje se indirektno otpisuje na teret rashoda poslovanja. vrši se procena nadoknadive vrednosti istih. Pri početnom priznavanju. Procena izvesnosti naplate vrši se za svako potraživanje posebno.3.

Sve ostale obaveze se klasifikuju kao dugoročne. Na dan bilansa stanja obaveza za lizing je iskazana po sadašnjoj vrednosti minimalnih lizing plaćanja. u slučaju kada se svi značajni rizici i koristi koji proizilaze iz vlasništva nad predmetom lizinga transferišu na primaoca lizinga.7. PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA (Nastavak) Finansijski instrumenti (Nastavak) 2. Finansijske obaveze (Nastavak) Obaveze po osnovu kredita se inicijalno priznaju u iznosima primljenih sredstava (nominalnoj vrednosti). Lizing Lizing se klasifikuje kao finansijski. Prihodi od pružanja usluga prevoza putnika i robe (transportni prihodi) utvrđuju se na osnovu kontokorentnih obračuna sa železničkim ino upravama. 2. odnosno koja dospeva u periodu do 12 meseci nakon datuma bilansa stanja. 19 . Efekti promene visine rate usled promena u kursu EUR se evidentiraju u korist/na teret bilansa uspeha. dinarski depoziti i izdvojena novčana sredstva.5. pod gotovinskim ekvivalentima i gotovinom podrazumevaju se dinarska i devizna sredstva na računima kod banaka. godinu Iznosi su iskazani u hiljadama dinara. Beograd. BEOGRAD NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE Za 2006.9. Kapitalizovana sredstva evidentirana u aktivi se amortizuju u skladu sa politikom iznetom u Napomeni 2. u kojima se vrši preraspodela između Železnica Srbije i Željeznica Crne Gore. Obaveze po osnovu kredita su naknadno vrednovane po amortizovanoj vrednosti. Odgovarajuća obaveza prema davaocu lizinga se uključuje u bilans stanja kao obaveza po finansijskom lizingu. 2. 2.JP “ŽELEZNICE SRBIJE“.4. proizvoda i usluga pravnim licima u zemlji i inostranstvu. a evidentiraju se po osnovu saldacionih obračuna dobijenih od Zajednice jugoslovenskih železnica. Obaveze po osnovu finansijskog lizinga su denominovane u EUR.10. primenom odgovarajućih stopa amortizacije u periodu kraćem od perioda lizinga i korisnog veka upotrebe sredstva. 2. osim ukoliko nije drugačije naznačeno 2. gotovina u blagajni. Obaveza je tekuća ukoliko se očekuje da bude izmirena u redovnom toku poslovnog ciklusa Preduzeća. Obaveze iz poslovanja Obaveze prema dobavljačima i ostale obaveze iz poslovanja vrednuju se po nominalnoj vrednosti. korišćenjem ugovorene kamatne stope. uz finansijske izveštaje. Poslovni prihodi Poslovni prihodi obuhvataju: prihode od prodaje robe.7. 2. Gotovinski ekvivalenti i gotovina U izveštaju o tokovima gotovine.8. Sredstva uzeta pod finansijski lizing se priznaju u bilansu stanja Preduzeća po sadašnjoj vrednosti minimalnih rata lizinga utvrđenih na početku perioda lizinga.7.3. prihode od pružanja usluga putničkog i robnog saobraćaja u unutrašnjem i međunarodnom saobraćaju.

2. Državna davanja u vidu nenovčanih sredstava (zemljište. Saldacioni obračun se izrađuje i dostavlja Preduzeću za unutrašnji saobraćaj u mesecu posle meseca u kome je obavljen transport. Kamate koje dospevaju u budućim obračunskim periodima se odlažu preko računa razgraničenja. i to u visini odgovarajućeg iznosa amortizacije sredstava (Napomena 21). tokom upotrebnog veka trajanja sredstava. 20 . troškove zarada i naknada zarada. nekretnine i oprema) evidentiraju se kao odloženi prihod po procenjenoj poštenoj vrednosti i priznaju u prihode na sistematskoj i proporcionalnoj osnovi tokom upotrebnog veka sredstava (sa troškovima amortizacije obračunskog perioda). na računu pasivnih vremenskih razgraničenja i priznaju se kao prihod u bilansu uspeha. energije i goriva.10. godinu Iznosi su iskazani u hiljadama dinara. a za međunarodni saobraćaj u mesecu koji sledi kao treći iza meseca transporta. Prihodi i rashodi od kamata Kamate nastale po osnovu plasmana i potraživanja iz poslovnih odnosa iskazuju se u okvirufinansijskih prihoda u obračunskom periodu u kome su nastale. Poslovni rashodi Poslovni rashodi obuhvataju sve troškove nastale u vezi sa ostvarenim poslovnim prihodima i odnose se na: troškove materijala. obračunavanju i saldiranju transportnih prihoda. osim ukoliko nije drugačije naznačeno 2. PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA (Nastavak) 2. amortizaciju.JP “ŽELEZNICE SRBIJE“. Poslovni prihodi (Nastavak) Saldacioni obračun potraživanja/transportnih prihoda i obaveza/transportnih rashoda u unutrašnjem i međunarodnom saobraćaju priprema Zajednica jugoslovenskih železnica na osnovu Uputstva o utvrđivanju i razdvajanju. Državna davanja Državna davanja vezana za pokriće rashoda koji će nastati u narednom periodu. transportne usluge koje obuhvataju rashode od pružanja usluga prevoza putnika i robe u unutrašnjem i međunarodnom saobraćaju. druge proizvodne usluge i ostale poslovne rashode. priznaju se kao odloženi prihod. po principu sučeljavanja prihoda od državnog davanja i rashoda koji se nadoknađuju iz državnog davanja.11.12. BEOGRAD NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE Za 2006.13. Preduzeće vrši procenu transportnih prihoda i rashoda za međunarodni saobraćaj za period za koji nije dobijen saldacioni obračun (videti Napomenu 20). 2. 2. Kamate nastale po osnovu obaveza po kreditima i obaveza iz poslovnih odnosa iskazuju se u bilansu uspeha u okviru finansijskih rashoda u obračunskom periodu u kome su nastale.

JP “ŽELEZNICE SRBIJE“, BEOGRAD NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE Za 2006. godinu Iznosi su iskazani u hiljadama dinara, osim ukoliko nije drugačije naznačeno

2.

PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA (Nastavak)

2.14. Preračun stranih valuta i računovodstveni tretman kursnih razlika Stavke uključene u finansijske izveštaje Preduzeća odmeravaju se korišćenjem valute primarnog privrednog okruženja u kome Preduzeće posluje (funkcionalna valuta). Kao što je izneto u Napomeni 2.1., finansijski izveštaji prikazuju se u hiljadama dinara (RSD), koji predstavlja funkcionalnu i izveštajnu valutu Preduzeća. Poslovne promene nastale u stranoj valuti su preračunate u dinare po srednjem kursu utvrđenom na međubankarskom tržištu deviza, koji je važio na dan poslovne promene. Sva sredstva i obaveze u stranim sredstvima plaćanja se na dan bilansa stanja preračunavaju u njihovu dinarsku protivvrednost primenom zvaničnog deviznog kursa Narodne banke Srbije važećim na taj dan (Napomena 37). Pozitivne i negativne kursne razlike nastale preračunom sredstava i obaveza iskazanih u stranim sredstvima plaćanja i preračunom transakcija u toku godine evidentiraju se u bilansu uspeha, kao finansijski prihodi, odnosno finansijski rashodi, izuzev kursnih razlika nastalih po osnovu preračuna učešća u kapitalu pravnih lica u inostranstvu, koje se evidentiraju u korist/na teret revalorizacionih rezervi. 2.15. Rezervisanja, potencijalne obaveze i potencijalna sredstva Rezervisanja se priznaju kada Preduzeće ima zakonsku ili ugovorenu obavezu nastalu kao rezultat prošlog događaja, ako je verovatno da će izmirenje te obaveze dovesti do odliva resursa i ako se može pouzdano proceniti iznos date obaveze. Rezervisanja za sudske sporove formiraju se u iznosu koji odgovara najboljoj proceni rukovodstva Preduzeća u pogledu izdataka koji će nastati da se takve obaveze izmire (Napomena 12). Potencijalne obaveze se ne priznaju u finansijskim izveštajima. Potencijalne obaveze se obelodanjuju u napomenama uz finansijske izveštaje, osim ako je verovatnoća odliva resursa koji sadrže ekonomske koristi veoma mala. Preduzeće ne priznaje potencijalna sredstva u finansijskim izveštajima. Potencijalna sredstva se obelodanjuju u napomenama uz finansijske izveštaje, ukoliko je priliv ekonomskih koristi verovatan. 2.16. Naknade zaposlenima (a) Porezi i doprinosi za obavezno socijalno osiguranje U skladu sa propisima koji se primenjuju u Republici Srbiji, Preduzeće je obavezno da uplaćuje doprinose raznim državnim fondovima za socijalnu zaštitu. Ove obaveze uključuju doprinose na teret zaposlenih i na teret poslodavca u iznosima koji se obračunavaju primenom zakonom propisanih stopa. Preduzeće ima zakonsku obavezu da izvrši obustavu obračunatih doprinosa iz bruto zarada zaposlenih i da za njihov račun izvrši prenos obustavljenih sredstava u korist odgovarajućih državnih fondova. Doprinosi na teret zaposlenih i na teret poslodavca knjiže se na teret troškova u periodu na koji se odnose.

21

JP “ŽELEZNICE SRBIJE“, BEOGRAD NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE Za 2006. godinu Iznosi su iskazani u hiljadama dinara, osim ukoliko nije drugačije naznačeno

2.

PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA (Nastavak)

2.16. Naknade zaposlenima (Nastavak) (b) Obaveze po osnovu otpremnina i jubilarnih nagrada U skladu sa Pojedinačnim kolektivnim ugovorom, Preduzeće je u obavezi da isplati otpremnine prilikom odlaska u penziju u visini 3 prosečne mesečne bruto zarade ostvarene u Republici Srbiji, prema poslednjem objavljenom podatku republičkog organa nadležnog za statistiku, kao i mogućnost isplate jubilarnih nagrada u visini od jedne do 4 prosečne mesečne zarade po zaposlenom zavisno od broja navršenih godina neprekidnog rada u Preduzeću gde se jubilarne nagrade isplaćuju za navršenih 10, 20, 30, i 40 godina. Preduzeće otpremnine izmiruje na teret tekućih rashoda (Napomena 23). Preduzeće nije obračunalo sadašnju vrednost očekivanih budućih isplata po osnovu otpremnina za odlazak u penziju nakon ispunjenih uslova i shodno tome priloženi finansijski izveštaji ne sadrže dugoročna rezervisanja po navedenom osnovu. Vlada Republike Srbije je u februaru 2005. godine usvojila Plan restruktuiranja Preduzeća. Plan restruktuiranja uključuje Program rešavanja viška zaposlenih sa značajnim otpuštanjem radnika koji imaju pravo na otpremnine. Sredstva za isplatu stimulativnih otpremnina se obezbeđuju od strane Vlade Republike Srbije u vidu subvencija. Preduzeće nema penzione fondove, niti opcije za isplate zaposlenima u vidu akcija i po tom osnovu nema identifikovane obaveze na dan 31. decembra 2006. godine. (c) Kratkoročna, plaćena odsustva Akumulirana plaćena odsustva mogu da se prenose i koriste u narednim periodima, ukoliko u tekućem periodu nisu iskorišćena u potpunosti. Očekivani troškovi plaćenih odsustava se priznaju u iznosu kumuliranih neiskorišćenih prava na dan bilansa, za koje se očekuje da će biti iskorišćeni u narednom periodu. Preduzeće nije ukalkulisalo obaveze po navedenom osnovu na dan bilansa stanja. U slučaju neakumuliranog plaćenog odsustva, obaveza ili trošak se ne priznaju do momenta kada se odsustvo iskoristi. 2.17. Porez na dobitak Tekući porez Porez na dobitak predstavlja iznos koji se obračunava i plaća u skladu sa odredbama Zakona o porezu na dobit preduzeća Republike Srbije. Tekući porez na dobitak predstavlja iznos obračunat primenom propisane poreske stope od 10% na osnovicu koju predstavlja oporezivi dobitak. Oporezivi dobitak se utvrđuje u poreskom bilansu kao dobitak pre oporezivanja iskazan u bilansu uspeha, nakon usklađivanja prihoda i rashoda na način propisan poreskim zakonodavstvom Republike Srbije. Iznos ovako utvrđenog poreza i iskazanog u poreskoj prijavi se umanjuje po osnovu poreskih kredita i poreskih podsticaja.

22

JP “ŽELEZNICE SRBIJE“, BEOGRAD NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE Za 2006. godinu Iznosi su iskazani u hiljadama dinara, osim ukoliko nije drugačije naznačeno

2.

PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA (Nastavak)

2.17. Porez na dobitak (Nastavak) Tekući porez (Nastavak) Zakon o porezu na dobit preduzeća Republike Srbije obvezniku koji izvrši ulaganja u osnovna sredstva priznaje pravo na poreski kredit u visini od 20% izvršenog ulaganja, s tim što poreski kredit ne može biti veći od 50% obračunatog poreza u godini u kojoj je izvršeno ulaganje. Neiskorišćeni deo poreskog kredita može se preneti na račun poreza na dobit iz budućih obračunskih perioda, ali ne duže od deset godina. Poreski propisi u Republici Srbiji ne dozvoljavaju da se poreski gubici iz tekućeg perioda iskoriste kao osnova za povraćaj poreza plaćenog u određenom prethodnom periodu. Međutim, gubici iz tekućeg perioda iskazani u poreskom bilansu, izuzev onih iz kojih proizilaze kapitalni gubici i dobici, mogu se iskoristiti za umanjenje dobiti utvrđene u poreskom bilansu budućih obračunskih perioda, ali ne duže od deset godina. Odloženi porez Odloženi poreski efekti obračunavaju se za sve privremene razlike između poreske osnove sredstava i obaveza i njihove knjigovodstvene vrednosti utvrđene u skladu sa propisima o računovodstvu Republike Srbije. Važeće poreske stope na dan bilansa stanja ili poreske stope koje su nakon tog dana stupile na snagu, koriste se za utvrđivanje odloženog poreza. Odložene poreske obaveze priznaju se u celini za sve oporezive privremene razlike. Odložena poreska sredstva priznaju se za sve odbitne privremene razlike, kao i po osnovu poreskih gubitaka i poreskih kredita koji se mogu preneti u naredne fiskalne periode do stepena do kojeg je izvesno da će postojati oporeziva dobit po osnovu koje se preneti poreski gubitak i poreski krediti mogu iskoristiti. Tekući i odloženi porezi priznaju se kao prihodi i rashodi i uključeni su u neto dobitak/gubitak perioda, izuzev odloženih poreza koji se mogu pripisati revalorizaciji opreme (lokomotiva), a koji se priznaju se direktno u kapitalu kao povećanje ili smanjenje revalorizacionih rezervi (Napomena 32(c)). 2.18. Pravična (fer) vrednost Poslovna politika Preduzeća je da obelodani informacije o pravičnoj (fer) vrednosti aktive i pasive za koju postoje zvanične tržišne informacije i kada se fer vrednost značajno razlikuje od knjigovodstvene vrednosti. U Republici Srbiji ne postoji dovoljno tržišnog iskustva, kao ni stabilnosti i likvidnosti kod kupovine i prodaje potraživanja i ostale finansijske aktive i pasive, pošto zvanične tržišne informacije nisu u svakom trenutku raspoložive. Stoga, fer vrednost nije moguće pouzdano utvrditi u odsustvu aktivnog tržišta. Rukovodstvo Preduzeća vrši procenu rizika i u slučajevima kada se oceni da vrednost po kojoj se imovina vodi u poslovnim knjigama neće biti realizovana vrši ispravku vrednosti. Po mišljenju rukovodstva Preduzeća, iznosi u priloženim finansijskim izveštajima odražavaju vrednost koja je u datim okolnostima najverodostojnija i najkorisnija za potrebe izveštavanja.

23

24 . Stanja potraživanja i obaveza na dan bilansa stanja. Prilikom razmatranja mogućih vrsta odnosa između povezanih pravnih lica. BEOGRAD NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE Za 2006. osim ukoliko nije drugačije naznačeno 2. Povezana pravna lica mogu ulaziti u transakcije. a ne samo na pravnu formu.19. godinu Iznosi su iskazani u hiljadama dinara. Preduzeće pruža veliki broj usluga povezanim pravnim licima i istovremeno je korisnik njihovih usluga. PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA (Nastavak) 2. koje možda nepovezana lica ne bi vršila i transakcije sa povezanim pravnim licima mogu se obavljati pod drugačijim uslovima i u drugačijim iznosima u odnosu na iste transakcije sa nepovezanim pravnim licima.JP “ŽELEZNICE SRBIJE“. kao i transakcije u toku godine nastale sa povezanim pravnim licima posebno se obelodanjuju u napomenama uz finansijske izveštaje (Napomena 31). Obelodanjivanje odnosa sa povezanim pravnim licima Za svrhe ovih finansijskih izveštaja. pravna lica se tretiraju kao povezana ukoliko jedno pravno lice ima mogućnost kontrolisanja drugog pravnog lica ili vrši značajan uticaj na finansijske i poslovne odluke drugog lica što je definisano u MRS 24 “Obelodanjivanje odnosa sa povezanim licima“. Kompleksni odnosi između Preduzeća i njegovih povezanih pravnih lica regulisani su na ugovornoj osnovi i po tržišnim uslovima. pažnja se usmerava na suštinu odnosa.

godinu Iznosi su iskazani u hiljadama dinara.474 8.144) (4.JP “ŽELEZNICE SRBIJE“.560.469. Korigovano 55.974.326 1.087.686. (a) KOREKCIJE POČETNOG STANJA Efekti korekcija na bilans stanja na dan 31.932 30.178.005) 1.466) (2.686.827 32.231 (79.427) - 249.705 8.144) (228.304 24.699 36.249.012 480.100.546 974.368 9.178.466) 32.194.850 34.012 480.373.373.181 2005.561 8.361 - 31.499. osim ukoliko nije drugačije naznačeno 3.599 227.056.067.307.291 3.111.611 443.717 236.238. BEOGRAD NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE Za 2006.071 Dugoročna rezervisanja Dugoročne obaveze Dugoročni krediti Ostale dugoročne obaveze Kratkoročne obaveze Kratkoročne finansijske obaveze Obaveze iz poslovanja Ostale kratkoročne obaveze i pasivna vremenska razgraničenja Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost i ostalih javnih prihoda 31.720.281 4.304.427) (2. Prethodno iskazano AKTIVA Stalna imovina Nematerijalna ulaganja Nekretnine.368 9.792 1.273.298.850 34.361 UKUPNA AKTIVA Kapital Osnovni i ostali kapital Revalorizacione rezerve Akumulirani gubitak 249. decembra 2005.285 4.900 226.225 1.305 10.180.157 1.789.087.554.827 30.474 8.067.562.391 2.285 4.418.436.550.211 236.711 3.148.900 226.499.332.071 (2.126 36.276 6.542 465 UKUPNA PASIVA VANBILANSNA EVIDENCIJA 25 .469. postrojenja i oprema Dugoročni finansijski plasmani Obrtna imovina Zalihe Potraživanja Gotovinski ekvivalenti i gotovina Porez na dodatu vrednost i aktivna vremenska razgraničenja 55.056.825 3.469. godine 2005.279 236.793.231 (81.855 3.181 465 (4.102.052 1.913 21.837) 177.390.410) 180.305 10.161.866.599 227.238.890 236.148.542 Korekcije (2.

892.036 18.950.343 (3. naknada zarada i ostali lični rashodi Troškovi amortizacije i rezervisanja Ostali poslovni rashodi 8.579.609 (129.009.925) (3.343 (4.605 9.919.444.268 (5.943) (7.961.684) 377.JP “ŽELEZNICE SRBIJE“.205) (18.530 (7.598.688. osim ukoliko nije drugačije naznačeno 3.838) (987.083.120) (3.838) (2.517. godinu Iznosi su iskazani u hiljadama dinara. (b) KOREKCIJE POČETNOG STANJA (Nastavak) Efekti korekcija na bilans uspeha za godinu koja se završava 31.579.686.167) (1.776) (5.214 9.205) Korekcije 24.131.598.905) (987.015) 680.542.705) (10.593.282) (2.262 (1. godine 2005.944.800.939) (15.972) (7.788.647. Prethodno iskazano POSLOVNI PRIHODI Prihodi od prodaje Ostali poslovni prihodi POSLOVNI RASHODI Nabavna vrednost prodate robe Troškovi materijala Troškovi zarada.241.614) (4.810) (8.413) 887.705) (10.293) (104.293) (129.211) (26.036 18.250 (91.009.331) 303.686. Korigovano 8.131.921. BEOGRAD NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE Za 2006.427) (2.083.777) (18.265) (7.971.810) (8.925) (3. decembra 2005.549.614) (4.508) 887.641 (91.778) 2005.609 24.676.892.778) (15.427) POSLOVNI GUBITAK Finansijski prihodi Finansijski rashodi Ostali prihodi Ostali rashodi GUBITAK PRE OPOREZIVANJA POREZ NA DOBITAK NETO GUBITAK 26 .774.091.644.918) (25.

403) (63. godine Korekcije početnog stanja za efekte grešaka: Korekcija na osnovnim sredstvima Korekcija na računima potraživanja za saldaciju i po osnovu kursnih razlika Korekcija po osnovu knjiženja obaveza za saldacioni obračun Ostale korekcije obaveza Naknadno utvrđene kamate po osnovu kredita finansiranih iz Pariskog kluba poverioca Ukupno sprovedene korekcije Stanje na dan 1.260 (873. januara 2005. korigovano (62. (c) KOREKCIJE POČETNOG STANJA (Nastavak) Korekcija početnog stanja akumuliranog gubitka na dan 1. godine U sledećoj tabeli dat je pregled izvršenih korekcija početnog stanja akumuliranog gubitka: U hiljadama dinara 2005.777) (92. januara 2005.131) (1.534) 27 . godine. godinu Iznosi su iskazani u hiljadama dinara. decembra 2004.345) (911. Stanje na dan 31. BEOGRAD NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE Za 2006. osim ukoliko nije drugačije naznačeno 3.734) (38.665.807) 95.JP “ŽELEZNICE SRBIJE“.576.

475 (1. godine AKUMULIRANA ISPRAVKA VREDNOSTI Stanje na dan 1.704 28.611) 69. godine. godine Korekcija početnog stanja Prenos sa nematerijalnih ulaganja na nekretnine. godine Korekcija početnog stanja Amortizacija (Napomena 24) Stanje na dan 31. decembra 2006.611) 13.558 (51.011 41. decembra 2006.583 11.583 11. januara 2005. postrojenja i opremu Prenos sa nematerijalnih ulaganja u pripremi Prenos sa avansa Stanje na dan 31.200 69. godinu Iznosi su iskazani u hiljadama dinara.611) 6.829 71. decembra 2006.660) 7. godine Amortizacija (Napomena 24) Stanje na dan 31. korigovano 12.611) 13.335 15.072 (872) (6.818 (872) (1. NEMATERIJALNA ULAGANJA Ostala nematerijalna ulaganja Nematerijalna ulaganja u pripremi 11.335 15.704 28.JP “ŽELEZNICE SRBIJE“. godine – 31. BEOGRAD NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE Za 2006.918 (1. januara 2005. osim ukoliko nije drugačije naznačeno 4. godine Nabavke u toku godine Prenos sa nematerijalnih ulaganja u pripremi Stanje na dan 31.335 NABAVNA VREDNOST Stanje na dan 1.918 (1.557 7.989 47. godine Neotpisana vrednost na dan: – 31.815 51.064 4.072 271 55. decembra 2005.324 48. decembra 2005.174 47.900 28 .200) 26 26 Avansi za nematerijalna ulaganja 271 271 (26) 245 Ukupno 23.011 - - 4.053 26 245 41. decembra 2005.660 64.

463) 2.484) (3.975.228.900 (55.039 101.325 (7.295.444 59.432.617 (2.100.431 6.456 (1.529 (135.842.847 (405.848 6. decembra 2005.060.121) 28. godine AKUMULIRANA ISPRAVKA VREDNOSTI Stanje na dan 1.466) 273.663.228.099) 2.574 85.213.680.287 - 114.975 455 20.31.765) 273.688) 198. korigovano Ispravka greške Amortizacija (Napomena 24) Višak po popisu Prenos između kategorija Preneta amortizacija Prodaja. NEKRETNINE.182.193.183.898. godine Korekcija početnog stanja Amortizacija (Napomena 24) Prodaja.837 (370.212.339) 199.825 (39.397) 175 (54.285 64.567) 98.697.144 219. godine.971.466) 424.750 - - 193.938 98.553 370.841) 8.938 (43.704.749) 419.833.279 (3.100 226.424.422.862 455 1.835 618.099) 676 2.972.895 (3. decembra 2005.218.936.976 (2.31.481 (703.326 29 .034) 72.504 (8.701) 248.691) 93. manjak i rashodovanje Stanje na dan 31.768 28.111 (6.533.768 (1. januara 2005.212 19.321.768.100 618.279.926 898 4.049) 19.378. decembra 2006.525 (20.559 (18.075 (33.995 210.017.835. godine.547) 1.163 151.441.214. decembra 2005. godine.693 44.588) 23.042.151) 2.163 274.572 (7.887 (7. manjak i rashodovanje Stanje na dan 31.175 21. manjak i rashodovanje Stanje na dan 31. januara 2005.432 (3. godine .984 62.394) 210. godine Korekcija početnog stanja (Napomena 3(a)) Stanje na dan 31.093.120.583) 1.700.199.995 757.835 23. decembra 2005.680.838 1.520.100 302.456 (4.249) 77.920.060.620.494.658.675 44.175.521. osim ukoliko nije drugačije naznačeno 5. oprema i ostala sredstva Avansi za osnovna sredstva Zemljište NABAVNA VREDNOST Stanje na dan 1.540 362 1.393 (66.151) 8.249 79.764 (1.494) 277.808.692) 424.033 (121.689) 1.748 28.835 2.760. godinu Iznosi su iskazani u hiljadama dinara.377.011.039 62.111) (71. BEOGRAD NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE Za 2006.213.JP “ŽELEZNICE SRBIJE“. decembra 2006.510 9.394 (39.228.768 153. decembra 2006. korigovano Nekretnine Sredstva u pripremi Ukupno 28.544 23.887 2.467.962 21.431 (5.764) (7. korigovano Ispravka greške Nabavke u toku godine Viškovi po popisu Prenos između kategorija Ostala povećanja Prodaja.247.062.228.224.813 5. POSTROJENJA I OPREMA Investicione nekretnine Postrojenja.790 20.857.453) 2.687.060.539 28.439) 120.726) 52.151 (43.615 16.224. manjak i rashodovanje Stanje na dan 31.641 (217.079 - 21. godine Neotpisana vrednost na dan: .160) 618. godine Korekcija početnog stanja Nabavke u toku godine Prenos datog avansa Prenos sa sredstava u pripremi Viškovi po popisu (Napomena 28) Prodaja.305) 126.888 (10.768 28.144 426.

850 hiljada dinara odnosi se na prodaju teretnih vagona lociranih na teritoriji Srbije. godini) i remont pruge ‘’Kusadak – Velika Plana‘’ (1. Zagreb. godine prodalo nekretnine.083. S obzirom da se navedena sredstva ne mogu koristiti.270 hiljada dinara i otpisane vrednosti od 3.919 hiljada dinara i otpisane vrednosti od 5.612 hiljada dinara). Neotpisana vrednost navedenih sredstava na 31. decembra 2006. Bazel do konačnog izmirenja obaveza po kreditima (Napomena 13(a)). godine odnose se na prodaju teretnih vagona u iznosu nabavne vrednosti od 4.306 hiljada dinara (31.916 hiljada dinara i otpisane vrednosti od 2.307 hiljada dinara i gubici u iznosu od 486. Shodno potpisanom ugovoru. godine iznosi 17.938. što je rezultiralo smanjenjem revalorizacionih rezervi i smanjenjem akumuliranog gubitka za 240. drumskih vozila u iznosu nabavne vrednosti od 79.172 hiljade dinara i otpisane vrednosti od 78.419 hiljada dinara.938. decembra 2006. Pored toga.442 hiljade dinara (videti Izveštaj o promenama na kapitalu). Preduzeće je u toku 2006. Nabavna vrednost potpuno otpisanih nekretnina. postrojenja i oprema – 21.539 hiljada dinara. lokomotiva u iznosu nabavne vrednosti od 2. godine (građevinski objekti – 397. BEOGRAD NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE Za 2006.035 hiljada dinara. godine: 3. po kom osnovu su nastali dobici u iznosu od 371. Najznačajnija rashodovanja u 2006. osim ukoliko nije drugačije naznačeno 5. godine.262.578. izgradnja pruge ‘’Valjevo – Loznica‘’ (2.269 hiljada dinara).466 hiljada dinara odnosi se na isknjižavanje stanova prodatih u prethodnim periodima.615 hiljada dinara. po kom osnovu su nastali gubici evedentirani na teret ostalih rashoda u iznosu od 282. NEKRETNINE. Preduzeće poseduje osnovna sredstva koja su locirana na teritoriji Kosova i Metohije.230 hiljada dinara). putnička kola.337.875.325 hiljada dinara). 30 . postrojenja i opremu. POSTROJENJA I OPREMA (Nastavak) Efektat korekcije početnog stanja osnovnih sredstava u iznosu od 2. Preduzeće ne vrši obračun amortizacije istih od 2001.976 hiljada dinara (nabavna vrednost – 28. godine iznose 4. Smanjenje na opremi neotpisane vrednosti od 56.299 hiljada dinara što je aktivirano u 2007. a knjigovodstveno evidentiranih kao oprema na Kosovu i Metohiji. Sredstva u pripremi na dan 31.747 hiljade dinara. decembra 2006. izvršen je prenos pripadajućeg dela revalorizacionih rezervi navedenih sredstava. dizel lokomotive i elektromotorni vozovi).218 hiljada dinara).JP “ŽELEZNICE SRBIJE“.606. godinu Iznosi su iskazani u hiljadama dinara. remont pruge ‘’Pančevački most – Ovča – Pančevo‘’ (2. decembra 2006. Prilikom rekonstrukcije četrnaest lokomotiva dobavljača “Rade Končar“.642 hiljade dinara.273.750 hiljada dinara). kao i na prodaju 49 stanova zaposlenima u iznosu nabavne vrednosti od 32. ova oprema predstavlja vlasništvo Eurofime.909.963. Preduzeće je u toku 2006.245 hiljada dinara.955. koja služe kao garancija za vraćanje kredita dobijenih na osnovu ugovora zaključenih između Eurofime. sanacija pruge ‘’Jajinci – Mala Krsna‘’ (1. Najznačajnije prodaje u 2006.317 hiljade dinara (videti Napomene 28 i 29(a)).662. postrojenja i opreme (bez Kosova i Metohije) koja su u upotrebi iznosi 22.594 hiljade dinara na dan 31. decembar 2005. ispravka vrednosti – 11. Status ovih sredstava. godine najvećim delom uključuju vrednost sledećih investicionih programa: ‘’Brze pruge Srbije’’ (3. kao i vlasništvo Preduzeća nad istim je neizvestan. godini odnose se na rashodovanje lokomotiva u iznosu neotpisane vrednosti od 240.442 hiljade dinara (Napomena 29(a)).384.017. Neotpisana vrednost voznih sredstava (zatvorena teretna kola. godine izvršilo rashodovanje postrojenja i opreme. Bazel i Zajednice jugoslovenskih železnica na dan 31.774.979 hiljada dinara).

NEKRETNINE. godine i aneksa ugovora od 24. avgusta 2006. 35 automobila. Obaveze po ovom osnovu su iskazane u okviru ostalih dugoročnih obaveza (Napomena 14). 2 kamiona i 10 dizel motornih vozila). godine izdavalo u zakup nematerijalna ulaganja. godine trebalo da uknjiži izvršenu procenu vrednosti osnovnih sredstava pod datumom 1. osim ukoliko nije drugačije naznačeno 5.581 hiljadu dinara. Preduzeće je na osnovu Ugovora o proceni vrednosti osnovnih sredstava sa Naučnoistraživačkim centrom Ekonomskog fakulteta. Beograd (30 kamiona) ukupne vrednosti od 27. godinu Iznosi su iskazani u hiljadama dinara. januara 2006. februara 2006. preko Lipaks-a d. 31 .JP “ŽELEZNICE SRBIJE“. godini nabavilo opremu na finansijski lizing preko Hypo Leasing-a. 15 putničkih kombija) ukupne vrednosti od 15. Preduzeće je tokom 2006. Beograd (7 teretnih kombija. Beograd (6 lokomotiva. nekretnine.717 hiljada dinara. Beograd od 6. poslovne prostorije. ukupne vrednosti od 432. Navedena procena nije uknjižena već je na osnovu Zaključka Upravnog odbora prihvaćena kao podloga za konačnu procenu vrednosti (videti Napomenu 36(d)). BEOGRAD NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE Za 2006. POSTROJENJA I OPREMA (Nastavak) Preduzeće je u 2006.848 hiljada dinara i preko VB Leasing-a. stanove) pravnim i fizičkim licima čime je ostvarivalo prihode po tom osnovu (Napomena 21(c)). postrojenja i opremu (zemljište.o. godine.o.

161 189.377 176.239 176.864 398.564 87 45 31.920.o.719 6..045 202.211) (347) (347) 30.126 64.148.094.637 873 117.239 1.259 223.867 3.719 8..00 Sileks banka.764 43.247 232.d. Beograd – učešće 3. Bazel – učešće CHF 4.385 14..083 2. Beograd Zaštitna radionica d.o..799 235.310 2.551. Skoplje – učešće EUR 86.029 7..564 87 45 36.141 2.966 64.01% – Učešće manje od 1%: Eurobank EFG štedionica a.071 1. Beograd Pron-Invest d.93%: Železnički integralni transport d.o.324 2.112 261. DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI 2006.313 217. Novi Sad Stanogradnja a.. Beograd – Učešće 53. Brisel – učešće EUR 48.764 43.677 117.324 5.232 223.90% Učešća u kapitalu ostalih pravnih lica u zemlji Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika.d.04 Dugoročni krediti u zemlji (b) Stambeni krediti zaposlenima Krediti za otkup stanova Ostali dugoročni plasmani (c) Dugoročno uložena sredstva u zajedničke poslovne poduhvate 185.929 33.677 117.966 185.864 398.959 64..d. Novi Sad DDOR a.929 33. Beograd Privredna banka a.00 IFC.141 2.JP “ŽELEZNICE SRBIJE“.484 250.560 (27) (27) (1.078 3.966 64.892 16.143.o.799 234.o.966 217.247 232. Beograd Beogradski čvor d.966 30.o.o.o.o.213 20..574 18.585) 176. godinu Iznosi su iskazani u hiljadama dinara.966 64. Korigovano Neto Neto Bruto Učešća u kapitalu zavisnih pravnih lica (a) – Učešće 100%: CIP d.142.239 1..892 16.239 1. Beograd Učešća u kapitalu povezanih pravnih lica Livnica.929 33.d.126 64.764 43.d.746 (1.864 398. BEOGRAD NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE Za 2006.564 87 45 27 36. Ispravka vrednosti 2005.599 Stanje na dan 31. osim ukoliko nije drugačije naznačeno 6.071 1. Požega – učešće 33..o. Beograd Panonska banka a.433 4.071 1. Valjevo Jugovoće.116.211) (1.596 15. Valjevo Učešća u kapitalu ostalih pravnih lica u inostranstvu Eurofima. Novi Sad Minel holding Korporacija a.o..239 189..332 184.892 16.239 176.324 2. Beograd Želkomerc d. decembra 32 .o.966 - 185.d.

892 hiljade dinara..o. Shodno Uredbi o rešavanju stambenih potreba izabranih.o.783 hiljade dinara (7. godine iznose 232. Prema potvrdi stanja dobijenoj od zavisnog pravnog lica “Zaštitna radionica“d. 33 .o.. Beograd. odnosno 40 godina uz godišnju kamatnu stopu od najmanje 0. postavljenih i zaposlenh lica kod korisnika sredstava u društvenoj svojini (“Službeni glasnik Republike Srbije“. na Vladu Republike Srbije.826 hiljada dinara. 41/2002.o. Po ovom osnovu Preduzeće je evidentiralo gubitak u iznosu od 873 hiljade dinara (Napomena 29).5% i revalorizaciju kredita primenom stope rasta cena na malo. godine veće od udela Preduzeća u kapitalu ŽIT-a za iznos od 109. izvršen je prenos udela Preduzeća kao jedinog vlasnika u preduzeću “Pron-Invest“ d. dok je vrednost učešća u kapitalu ovog lica. Beograd. Beograd se odnosi na razliku u knjiženju nenovčanog uloga. dok je vrednost učešća u kapitalu iskazana u poslovnim knjigama Preduzeća 33. Navedeno preduzeće nije evidentiralo procenu vrednosti kapitala izvršenu 1997.o.. vrednost udela Preduzeća u kapitalu iznosi 292.o. Postupak registracije je u toku. koja je na taj način postala sticalac udela i osnivačkih prava. na period do 20.103 hiljade dinara između stanja u poslovnim knjigama Preduzeća i stanja po konfirmaciji “Zaštitne radionice“ d. vrednost uloga Preduzeća iznosi 42. br..864 hiljade dinara (učešće 53. godine u svojim poslovnim knjigama. vrednost udela Preduzeća iznosi 8.081 hiljadu dinara. bez naknade. “CIP“ d.o.o. godinu Iznosi su iskazani u hiljadama dinara. Beograd (ŽIT). iskazana u poslovnim knjigama Preduzeća 117.. dok je vrednost učešća u kapitalu iskazana u poslovnim knjigama Preduzeća 185. dok vrednost učešća u kapitalu iskazana u poslovnim knjigama Preduzeća iznosi 43. U toku 2006.929 hiljada dinara. Razlika potiče iz činjenice da Preduzeće nije evidentiralo povećanje učešća u iznosu od 106. (b) Dugoročni krediti u zemlji na dan 31.740 hiljada dinara na osnovu Odluke Upravnog odbora zavisnog pravnog lica o raspodeli neraspoređenog dobitka u kapital. 125/2003 i 88/2004). decembra 2006. BEOGRAD NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE Za 2006.o. Beograd.. Beograd je podneo zahtev za uknjiženje navedenog povećanja Agenciji za privredne registre. Beograd.93%). 76/2002.084 hiljade dinara.o. godine. Prema potvrdi stanja dobijenoj od zavisnog pravnog lica “Železnički integralni transport“ d.o.504 hiljade dinara. Postupak usaglašavanja vrednosti udela je u toku.o.764 hiljade dinara. (a) DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI (Nastavak) Prema potvrdi stanja dobijenoj od zavisnog pravnog lica “CIP“ d. na osnovu Ugovora o prenosu osnivačkih prava zaključenog sa Vladom Republike Srbije od 27.JP “ŽELEZNICE SRBIJE“. decembra 2006.213 hiljada dinara i odnose se najvećim delom na kredite date zaposlenima za otkup stanova. godine. Preduzeće je svojim zaposlenima odobrilo kredite za rešavanje stambenih potreba.o. vrednost udela Preduzeća u kapitalu navedenog zavisnog pravnog lica iznosi 30. osim ukoliko nije drugačije naznačeno 6. U toku je revizija udela Preduzeća kod ŽIT-a i rešavanje statusa ovog preduzeća. što je imalo za posledicu da je iskazano učešće Preduzeća u kapitalu na dan 31. Prema potvrdi stanja dobijenoj od “Želkomerc“ d. Razlika od 1.. novembra 2006.48%).o.

godine (31. decembra 2006.285 Minus: Ispravka vrednosti datih avansa Stanje na dan 31.922 145. Preduzeće je oformilo sledeće radne grupe.223 (33. ZALIHE 2006.231 hiljadu dinara zaliha regenerisanog materijala i materijala na obradi i doradi).694 52. godine.083 3.216. Materijal Rezervni delovi Alat i inventar.034 149. Korigovano 1.500. godini. Ukupna vrednost zaliha koje nisu trošene u periodu dužem od 1 i kraćem od 3 godine iznose 373. na čiji je predlog Upravni odbor Preduzeća. dok zalihe koje nisu trošene u periodu dužem od 3 godine iznose 413. godine: 25.598 100. U 2007. Početkom 2006. Vraćanje duga je predviđeno kroz vršenje usluga zdravstvene zaštite zaposlenih u protivvrednosti EUR 400. Beograd (Zavod).102.281.JP “ŽELEZNICE SRBIJE“.000. sa rokom završetka zadatka 31.000 hiljada dinara (EUR 2. decembar 2005.239 hiljada dinara.184 hiljade dinara na dan 31.748 124. do 2009.183. za finasiranje dijagnostičkog aparata-magnetne rezonance u iznosu od 158.924 (35. godine.101) 3. godinu Iznosi su iskazani u hiljadama dinara. godine. Uvidom u stanje zaliha. neto Trgovačka roba Dati avansi 1. godine iznose 176.260 hiljada dinara (uključujući iznos od 139.395. osim ukoliko nije drugačije naznačeno 6. kompenzacijama za izvršene usluge zdravstvene zaštite počelo je vraćanje duga od strane Zavoda. do 2011.639) 3.067. Rok vraćanja je odgovarajućim odlukama Upravnog odbora prolongiran na period od 2007. decembra 2006. godine. (c) DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI (Nastavak) Ostali dugoročni plasmani koji na dan 31. komisiju za upravljanje zalihama koje pripadaju Direkciji za prevoz.816 1. decembra 2006.596 118. decembra Avansi dati zavisnim pravnim licima iznose 68. i komisiju za upravljanje zalihama koje pripadaju Direkciji za infrastrukturu. godine doneo odluku da se sa aktivnih zaliha na evidenciju neaktivnih zaliha prenesu zalihe u iznosu od 926. i Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika. odnosno komisije koje se bave upravljanjem zalihama i analizom neaktivnih zaliha: radnu grupu za izradu predloga za likvidaciju neaktivnih zaliha. februara 2007. decembra 2006. vreme nabavke. radna grupa je obavestila generalnog direktora Preduzeća o stanju zaliha sa stanjem 31.845 hiljada dinara. BEOGRAD NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE Za 2006.239 hiljada dinara. na sednici održanoj 13. kao i da se krene u postupak prodaje zaliha u skladu sa propisanim procedurama.912 3. odnose se na: – – Ugovor sa NIS Jugopetrol.000). godine.225 hiljada dinara na dan 31. Preduzeće je obrazovalo radnu grupu sa ciljem da napravi pregled neaktivnih zaliha i da formuliše predlog za likvidaciju. Beograd o zajedničkom finansiranju školskog objekta u Kosovu Polju u iznosu od 18.451 hiljadu dinara) (Napomena 31).122 2005. 34 .744 1.449. decembra 2006. godine. kao i adekvatnost korišćenja istih.000 godišnje u periodu od 2005. 7.

Kupci – zavisna pravna lica Minus: Ispravka vrednosti (Napomena 31) Kupci u zemlji Minus: Ispravka vrednosti 14. POTRAŽIVANJA 2006.826 hiljada dinara.434. BEOGRAD NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE Za 2006.262) 13. decembra (a) Potraživanja od kupaca 2006.979 1. osim ukoliko nije drugačije naznačeno 8.223. godine.191 365.012 Kupci u inostranstvu Minus: Ispravka vrednosti Stanje na dan 31. decembra 2006. Potražna salda potraživanja od kupaca koja na dan 31.056.643. predstavljaju neproknjižene fakture za prodatu robu i izvršene usluge.722) 2.489) 1.187.567. decembra 2006.635.836.165. Korigovano 56.034 2. decembra Na dan 31.873 358.113 1.505 3.162. godinu Iznosi su iskazani u hiljadama dinara.759 hiljada dinara (Napomena 16(b)). godini.160 (1.413.873 2005. Preduzeće je u toku 2006. Potraživanja od kupaca (a) Sporna potraživanja Minus: Ispravka vrednosti 3.973 2. godine iznose 57.353 2.434. Korigovano 2.250.413.843.495) 1.775 (201.468 (1. kao i za potraživanja utužena u 2005. godine izvršilo ispravku vrednosti za sva potraživanja koja su nastala pre 2005.404.407 2.452.413.055 (1.JP “ŽELEZNICE SRBIJE“. i 2006.549 1.012 1.266 hiljada dinara.999 2.314 723.067 185.494 (238. godine.246.669 (1.106 hiljada dinara i potraživanja od stranih železničkih uprava u iznosu od 193. kupci u inostranstvu obuhvataju potraživanja od ino špeditera u iznosu od 1.040 4.469.195.722 (1. 35 .052 Potraživanja iz specifičnih poslova (b) Druga potraživanja (c) Stanje na dan 31.445.870.422) 1.012 1.050.738) 23.772 (33. Potraživanja od kupaca starija od godinu dana iznose 3.047) 1.843.386.378 2005.731) 2.

611 118.304) 44.150 (603) 1.611 hiljada dinara u celini se odnose na Željeznice Crne Gore.740) 8.833 hiljade dinara odnose se na potraživanja od Željeznica Crne Gore u iznosu od 86.487 603 (603) 1. Potraživanja za kamatu Minus: Ispravka vrednosti 404.230 (27) 24.067 Ostala potraživanja iz specifičnih poslova Minus: Ispravka vrednosti Stanje na dan 31.218) 2. (c) Druga potraživanja 2006.870.168 10.444 2.921 87.446.775 (373.951 365.918 1.073 92.661 (83.966 (105) 10.547 358. Korigovano 398.607) 25. decembra 2006.731 55.861 91. (b) POTRAŽIVANJA (Nastavak) Potraživanja iz specifičnih poslova 2006. godine u iznosu od 101.291 (89. decembra 36 .580 137.569 1.737 hiljada dinara i na preostali nerasknjiženi deo potraživanja od Zajednice jugoslovenskih železnica u iznosu od 15. godinu Iznosi su iskazani u hiljadama dinara.096 hiljada dinara.973 Potraživanja od zaposlenih Minus: Ispravka vrednosti Potraživanja za naknadu štete Minus: Ispravka vrednosti Potraživanja od fondova po osnovu isplaćenih naknada zaposlenima Ostala kratkoročna potraživanja Stanje na dan 31.489 24. Korigovano 285.200 101.793 (360.140 185. BEOGRAD NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE Za 2006.584.314 2005. Potraživanja nastala posle odvajanja Crne Gore iz Zajednice Srbija i Crna Gora.203 92.JP “ŽELEZNICE SRBIJE“.750 199. osim ukoliko nije drugačije naznačeno 8.833 16. decembra Potraživanja po osnovu saldacionog obračuna iz unutrašnjeg saobraćaja na dan 31. Zavisna pravna lica (Napomena 31) Potraživanja po osnovu saldacionog obračuna iz: – unutrašnjeg saobraćaja – međunarodnog saobraćaja (Napomena 16) 238. a po osnovu saldacionog obračuna iz međunarodnog saobraćaja u iznosu od 16.191 2005.

decembra 2006. i 2008. decembra 2006.51) se odnosi na dug prema Austrijskim železnicama (OeBB). 37 .54.951 512 5.680 1. godinu Iznosi su iskazani u hiljadama dinara.217.131 404. Korigovano 13.259. decembra 29.012 10.836. odnosno EUR 1.927. godini u iznosu od EUR 1.859 243.438. po osnovu Globalnog sporazuma o izmirenju duga Jugoslovenskih železnica prema železničkim preduzećima uključenim u globalni bilans za period od 1992. decembra 2006. BEOGRAD NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE Za 2006.397. Korigovano 154. godine iskazan je iznos od 1. osim ukoliko nije drugačije naznačeno 9. Potraživanja za više plaćen porez na dodatu vrednost Evidentirani promet dobara i usluga za privremeni obračun poreza na dodatu vrednost za međunarodni transportni prihod Unapred plaćena premija osiguranja imovine Ostala aktivna vremenska razgraničenja Stanje na dan 31.264 244 6.443 1. Tekući račun Devizni računi Devizni akreditivi Dinarska blagajna Devizna blagajna Hartije od vrednosti Ostala novčana sredstva Stanje na dan 31.697 236.331. a koji je vezan za privremeni obračun PDV-a za međunarodni transportni prihod.277 9. godine do 1995.927 177.JP “ŽELEZNICE SRBIJE“. Na računima evidentiranog prometa dobara i usluga za privremeni obračun PDV-a na dan 31. decembra 2005.371 3.669 2005. godine.688 480.368 Potraživanje za više plaćeni porez na dodatu vrednost (PDV) u iznosu od 154.497 2.910 1.083. POREZ NA DODATU VREDNOST I AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA 2006.370. GOTOVINSKI EKVIVALENTI I GOTOVINA 2006.913 21. godine (Napomena 14). U okviru ostalih aktivnih vremenskih razgraničenja na dan 31.927 hiljada dinara koji predstavlja duplirani promet dobara i prevoznih usluga koji je oslobođen PDV-a.370. predstavlja iznos koji Preduzeće potražuje od države na ime više plaćenog PDV-a u poreskom periodu novembar i decembar 2006. sa pravom na odbitak prethodnog poreza. najznačajniji iznos od 224.144 2. godine.640 41.178.859 hiljada dinara na dan 31. Navedene obaveze predstavljaju preostale dve rate duga koje u skladu sa Sporazmom dospevaju na plaćanje u 2007.548 61.065 hiljada dinara (EUR 2.767 514.97. Isti iznos evidentiran je u okviru pasivnih vremenskih razgraničenja (Napomena 17). godine.980 302.

Procena vrednosti kapitala Preduzeća izvršena je od strane nezavisnog procenitelja sa stanjem na dan 31. koje je Preduzeće u skladu sa Pravilnikom o kontnom okviru i sadržini računa u kontnom okviru za preduzeća. Upisani osnivač Preduzeća kod Agencije za privredne registre je Vlada Republike Srbije.195. godine iznosi 17. 12. Skoplje u iznosu od 9.JP “ŽELEZNICE SRBIJE“. decembra 2006. osim ukoliko nije drugačije naznačeno 11. Ministarstvo za ekonomsku i vlasničku transformaciju – Direkcija za procenu vrednosti kapitala.500 hiljada dinara. godine.607 hiljada dinara.985 (49.221 hiljada dinara i odnosi se na izvore vanposlovnih sredstava. 38 . decembra 1997.467 hiljada dinara i Branković Sunčica. Užice u iznosu od 3. zadruge i preduzetnike reklasifikovalo na poziciju ostali kapital. Zlatiborka a.d.071 36. kapital je revalorizovan stopom rasta cena na malo zaključno sa 31. januara Iskorišćenje dugoročnih rezervisanja Nova rezervisanja u toku godine Stanje na dan 31. i 2005.. Stanje na dan 1. godinu Iznosi su iskazani u hiljadama dinara. KAPITAL Osnovni kapital Preduzeća predstavlja trajne izvore za finansiranje poslovanja i u potpunosti se nalazi u državnom vlasništvu. verifikovala je procenu i ista je upisana u registar nadležnog suda.628 komada obračunskih akcija. godine iznosi 462. BEOGRAD NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE Za 2006.574 hiljade dinara i isti je evidentiran na teret rashoda tekućeg perioda. Procenjena vrednost kapitala na dan procene iznosila je 31. decembra 2006. decembrom 2003.828) 914 36.071 2005. Ostali kapital na dan 31. Promene na dugoročnim rezervisanjima u toku godine prikazane su u sledećoj tabeli: 2006. decembra 36. pri čemu kapital čini 31. po osnovu kojih je nastao odliv sredstava: Generator. Korigovano 84.071 Iskorišćeni iznos rezervisanja u toku 2006. Aleksinac u iznosu od 4. DUGOROČNA REZERVISANJA Dugoročna rezervisanja na dan 31. godine. Navedeni iznos odnosi se na sporove sa sledećim dobavljačima.195. U skladu sa tada važećim računovodstvenim propisima. godine iznose 36.071 hiljada dinara i u celini se odnose se na rezervisanja za sudske sporove sa procenjenim negativnim ishodom.628 hiljada dinara.

5% do 6.238 8. Sredstva dobijena iz ovih kredita koriste se za finansiranje nabavke voznih sredstava koja su evidentirana u poslovnim knjigama Preduzeća. ali je pravo vlasništva zadržano od strane kreditora sve do konačne otplate kredita (videti Napomenu 5).798 1. Bazel (a) Evropska investiciona banka.064 493.800 32. decembra Tekuća dospeća dugoročnih kredita prikazana su u okviru kratkoročnih finansijskih obaveza (videti Napomenu 15).170 82.JP “ŽELEZNICE SRBIJE“. godine po osnovu ovih kredita uključuje dugoročni deo obaveza u iznosu od 8.570 5.283 478.219.886 6. osim ukoliko nije drugačije naznačeno 13.906 5.246 50.757. Luksemburg (b) Evropska banka za obnovu i razvoj.015. po kamatnoj stopi koja se kreće u rasponu od 2.126. Peking) 2005. pri čemu je najveći deo kredita odobren uz rok otplate od 8 do 17 godina. Luksemburg (e) – Agencija za osiguranje depozita – Ostali krediti Republika Srbija (Londonski klub poverilaca) (f) Republika Srbija (Pariski klub poverilaca) (g) Fond za razvoj Republike Srbije. Beograd (Eksimbanka.843.748.d. u stečaju.385 hiljada dinara i deo koji dospeva u 2007. Korigovano 396. godini u iznosu od 2. Beograd U stranoj valuti: Evropsko društvo za finansiranje nabavki prevoznih sredstava (Eurofima).280 31.323 212.502.357 192.d.176 2.702.729 12. do 2006.116.057.290. U dinarima: Fond za finansiranje izgradnje stanova solidarnosti Investbanka a.174 15.88% godišnje.247 31. BEOGRAD NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE Za 2006.473 31. godinu Iznosi su iskazani u hiljadama dinara.905.385 5. decembra 2006.747. Švajcarska finansira samo preduzeća koja su njeni akcionari.d. u stečaju. Novi Sad Beogradska banka a. (a) Evropsko društvo za finansiranje nabavki voznih sredstava (Eurofima). Obaveza Preduzeća na dan 31. Beograd (h) Panonska banka a.704 hiljade dinara.353 1.083 1.525 3.369.005 319.537 3.735 10.554 409. odobrenih u periodu od 1997. Bazel.711 Stanje na dan 31.110.110.959. uz rok otplate od 4 do 22 godine.217.017 209.799 1.757. 39 .203 2.755 1. Obaveze prema Eurofimi su formirane po osnovu 16 ugovora. DUGOROČNI KREDITI 2006.550.905.. London (c) Republika Srbija – refinansirani krediti Međunarodne banke za obnovu i razvoj (d) – Agencija za osiguranje depozita – Ostali krediti Republika Srbija – refinansirani krediti Evropske investicione banke. godine.

Velika Britanija. Vašington. Novi Sad i Preduzeća.525 hiljada dinara. oktobar 2016. br. Kamatna stopa je 8.799 hiljada dinara (EUR 85.774). (c) (d) Republika Srbija je preuzela obavezu prema Međunarodnoj banci za obnovu i razvoj. decembra 2006. Ugovorom o odricanju prava po osnovu garancije potpisanim od strane Republike Srbije. London odobrila je Preduzeću novi kredit br. Evropska banka za obnovu i razvoj.747. Luksemburg (EIB III).530. Evropska banka za obnovu i razvoj. 69/2001) i Zakonom o potvrđivanju sporazuma o zajmu između Savezne Republike Jugoslavije i Međunarodne banke za obnovu i razvoj. godine. koja je bila prvobitni garant za kredit odobren od strane Međunarodne banke za obnovu i razvoj. čiji dugoročni deo na dan 31. godine iznosi 5. Ugovor o kreditu potpisan je 14. Ugovorom je takođe definisano da Preduzeće u svojim poslovnim knjigama uknjiži obavezu prema Republici Srbiji po ovom osnovu. kao i nabavka i ugradnja potpodnog struga za obradu točkova. SAD (“Službeni list SRJ“ – Međunarodni ugovori. je 2001. Deo obaveza prema Međunarodnoj banci za obnovu i razvoj. Vašington. u iznosu od EUR 70. shodno Ugovoru o reprogramu zaključenom 17. aprila 2006. jula 2006. Otplata kredita počela je 5. a datum dospeća kredita je 5. grejs periodom od 4 godine i kamatnom stopom – EURIBOR+1% na godišnjem nivou sa mogućnošću fiksiranja. 35414 u iznosu od EUR 60.22% godišnje. godini 104. godine. s tim da rok otplate ne može biti duži od 20 godina od isplate konkretne tranše. godine. Republika Srbija preuzela je obavezu prema Međunarodnoj banci za obnovu i razvoj od Panonske banke a. Vašington preuzet je od strane Republike Srbije od Panonske banke a. Obaveza Preduzeća po prva dva kredita (EIB I i II). decembra 2006. Luksemburg je odobrila tri kredita Preduzeću. od čega je do 31. odnosno 5. godine odobrila kredit Preduzeću u ukupnom iznosu od EUR 57. a da će bliži uslovi o regulisanju međusobnih prava i obaveza Preduzeća i Republike Srbije biti predmet posebnog ugovora koji će biti naknadno zaključen.875. kao i svoj otplatni plan.000.000. godine. SAD u skladu sa Zakonom o potvrđivanju sporazuma o zaduženju Savezne Republike Jugoslavije kod Međunarodne banke za obnovu i razvoj (“Službeni list SRJ“. koje variraju u rasponu od 4.37% do 5.482. Novi Sad.000. ali do datuma izdavanja priloženih finansijskih izveštaja navedeni ugovor nije ratifikovan. odoben je Preduzeću marta 2002.000. godine obaveze Preduzeća prema Agenciji iznose 6.100 novih teretnih kola. Svaka tranša ima utvrđenu kamatnu stopu.15% godišnje.000. London. decembra 2006. Panonske banke a. Vašington. Novi Sad.. 40 . br. godine iskorišćeno EUR 52. godine.753. do 1989. godinu Iznosi su iskazani u hiljadama dinara. BEOGRAD NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE Za 2006. Preduzeće još uvek nije regulisalo svoju obavezu prema Republici. Kredit se otplaćuje u polugodišnjim ratama. godine.. Agencija za osiguranje depozita.541.. Na dan 31.JP “ŽELEZNICE SRBIJE“. Kamatna stopa na navedeni kredit je varijabilna. u ukupnom iznosu od EUR 2. Kredit je odobren sa rokom otplate od 15 godina. uz grejs period od 5 godina. nastala je po osnovu reprograma kredita odobrenih Preduzeću u periodu od 1984. a datum otplate je 15.757. osim ukoliko nije drugačije naznačeno 13.014. godine. odnosno 217.525 hiljada dinara. juna 2003. Treći kredit Evropske investicione banke. 13/2002). Sredstvima ovog kredita finansiraće se nabavka 1.000. Zaključkom Vlade Republike Srbije.000 hiljada dinara. a deo koji dospeva u 2007.d.052 hiljade dinara. (b) DUGOROČNI KREDITI (Nastavak) Evropska investiciona banka.d. Beograd (Agencija) je ovlašćena da u ime i za račun Republike Srbije reguliše navedena dugovanja koja su se odnosila na banke u procesu stečaja i likvidacije. decembar 2011. što se očekuje kroz sklapanje ugovora sa Agencijom.d.

poseban ugovor nije zaključen. Republika Srbija preuzela je obavezu prema Evropskoj investicionoj banci od Panonske banke a. Preduzeće je dana 16. godine iznosi 1. 53/2001) i Sporazumom o zajmu između Evropske Zajednice i Savezne Republike Jugoslavije (“Službeni list SRJ“ – Međunarodni ugovori. br.126. Obaveze iskazane u poslovnim knjigama Preduzeća na dan 31. počev od 18. decembra 2006. Luksemburg u skladu sa Zakonom o zaduženju Savezne Republike Jugoslavije kod Evropske Zajednice (“Službeni list SRJ“.000..861. oktobra 2012.689).d. decembra 2006. Procenjena obaveza po kamatama za period od 2002. februara 2007.JP “ŽELEZNICE SRBIJE“. Ugovorom je predviđen šestomesečni obračun kamate po kamatnoj stopi EURIBOR paušalni. BEOGRAD NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE Za 2006.570 hiljada dinara (USD 29. Procenjena obaveza po kamatama za period od 2002.887.702. oktobra 2006. godine. decembra 2006. reguliše izmirenje ovih obaveza od strane javnih preduzeća. Preduzeće nije izvršilo konverziju duga iz USD u EUR. Republika Srbija je preuzela obavezu prema Evropskoj investicionoj banci. Kamata na ove obaveze nije obračunata i knjižena od 2002.. (e) 41 . kamata nije obračunavana i knjižena od 2002. Luksemburg.553. Pored toga. Novoformirana glavnica u iznosu od EUR 24. Efekat konverzije na dan 31.452. Beograd (Agencija) i na dan 31. a da će bliži uslovi o regulisanju međusobnih prava i obaveza Preduzeća i Republike Srbije biti predmet posebnog ugovora koji će biti naknadno zaključen. decembra 2006. koja je prvobitno bila garant za kredit odobren od strane Evropske investicione banke. Kredit u iznosu od EUR 80.641 hiljadu dinara.094 hiljade dinara (EUR 1. godine iznosi 831.843). godine potpisalo Ugovor o kreditu sa Evropskom investicionom bankom. Deo obaveza prema Evropskoj investicionoj banci preuzetom od strane Republike Srbije administrira Agencija za osiguranje depozita. decembra 2006. Novi Sad. godine do 31. (d) DUGOROČNI KREDITI (Nastavak) Do datuma izdavanja priloženih finansijskih izveštaja. decembra 2006.748. Ugovorom je takođe definisano da Preduzeće u svojim poslovnim knjigama uknjiži obavezu prema Republici Srbiji po ovom osnovu. Do datuma izdavanja priloženih finansijskih izveštaja.000 trebalo je da bude odobren sa rokom otplate od 20 godina. Luksemburg.93 izmiriće se u pet polugodišnjih rata od kojih prva dospeva za plaćanje 17.176 hiljada dinara. Obaveza Preduzeća iskazana u poslovnim knjigama na dan 31. godine. br.912. Na osnovu Zaključka Vlade Republike Srbije broj 40-8177/05 od 22. godine iznosi 151. Panonske banke a. Do datuma izdavanja priloženih finansijskih izveštaja. na osnovu koga je glavnica duga od EUR 21.d. Deo obaveza prema Evropskoj investicionoj banci. godine. godine sklopilo Ugovor o regulisanju međusobnih odnosa sa Agencijom. u ime i za račun Republike Srbije. godine do 31.18 uvećana za kamatu u iznosu od EUR 2. Sredstvima navedenog kredita finansiraće se rekonstrukcija i modernizacija pojedinih deonica pruga.898..755 hiljada dinara. godine određeno je da javna preduzeća izmire obaveze prema Republici Srbiji na način i u rokovima koje je Republika Srbija ostvarila prema međunarodnim sporazumima sa ino-poveriocima i da je Agencija ovlašćena da. oktobra 2006.792. godine iznosi 536. decembra 2006. decembra 2005. godinu Iznosi su iskazani u hiljadama dinara. grejs periodom od 5 godina i varijabilnom kamatnom stopom sa fiksnim rasponom ili fiksnom stopom. godine iznose 1. osim ukoliko nije drugačije naznačeno 13. Ugovorom o odricanju prava po osnovu garancije potpisanim od strane Republike Srbije.304.757.75 koju je Republika Srbija izmirila prema Evropskoj investicionoj banci do 17. Luksemburg preuzet je od strane Republike Srbije od Panonske banke a. godine iznosi 1. Preduzeće je 8.635 hiljada dinara (EUR 6. 7/2001). godine. ugovor o navedenom kreditu nije ratifikovan.d.584). poseban ugovor nije zaključen. Novi Sad. godine. Novi Sad i Preduzeća.

13 (9. decembra 2006. Po ovom Ugovoru utvrđena je nova glavnica u iznosu od USD 19. Republika Srbija je na osnovu Zakona o regulisanju odnosa Republike Srbije i banaka u stečaju po osnovu preuzetih inostranih kredita (“Službeni glasnik Republike Srbije. br. Beograd (Agencija) koja u ime i za račun Republike Srbije administrira dug. maja 2010.843. godine do 1.144 hiljade dinara) uz otplatu u polugodišnjim ratama počev od 1. 45/05“) preuzela obaveze Preduzeća prema Londonskom klubu poverilaca.357 hiljada dinara. Preduzeće je izvršilo prenos obaveza sa dospelih obaveza prema inostranim poveriocima na dugoročne obaveze prema domaćim poveriocima. CHF 193. Po ovom Ugovoru utvrđena je nova glavnica u iznosu od USD 615. godine je 2. Kamata na navedeni kredit se obračunava po stopi od 4% na godišnjem nivou. (f) DUGOROČNI KREDITI (Nastavak) Republika Srbija je na osnovu Zakona o regulisanju odnosa Republike Srbije i banaka u stečaju po osnovu preuzetih inostranih kredita (“Službeni glasnik Republike Srbije. decembra 2010. br. godine. Kredit je odobren na rok od 5 godina. godine. prvobitno je odobrio kredit Republičkom fondu za penzijsko i invalidsko osiguranje zaposlenih. Kamata se obračunava polugodišnje po stopama utvrđenim bilateralnim sporazumima Republike Srbije sa inostranim poveriocima. godinu Iznosi su iskazani u hiljadama dinara. februara 2007. odnosno Agenciji za osiguranje depozita.JP “ŽELEZNICE SRBIJE“. 45/05“) preuzela obaveze Preduzeća prema Pariskom klubu poverilaca koje na dan 31. (g) (h) 42 . Iznos obaveza u poslovnim knjigama Preduzeća na dan 31. Ugovor o regulisanju međusobnih odnosa Agencije i Preduzeća zaključen je 12. februara 2007. godine.21 (1. godine. godine do marta 2024. novembra 2024. BEOGRAD NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE Za 2006. Beograd. Kamata se obračunava polugodišnje po stopi od 3. godine iznose 319.190. Ugovor o regulisanju međusobnih odnosa Agencije i Preduzeća zaključen je 12. Beograd (Agencija) koja u ime i za račun Republike Srbije administrira dug. decembra 2006. godine.39 (36.932 hiljade dinara).774. jula 2001. osim ukoliko nije drugačije naznačeno 13. ali je aneksom ugovora incijalno dopeće produženo do 31.905.99 (78. odnosno Agenciji za osiguranje depozita. Na osnovu ugovora od 16. Preduzeće je od Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje zaposlenih preuzelo navedeni kredit.281.75% godišnje.763. Preduzeće je izvršilo prenos obaveza sa dospelih obaveza prema inostranim poveriocima na dugoročne obaveze prema domaćim poveriocima. godine.005 hiljada dinara.666 hiljada dinara) uz otplatu u polugodišnjim ratama počev od septembra 2008. Fond za razvoj Republike Srbije.501 hiljada dinara) i EUR 995.766. Beograd.

238. sa grejs periodom od jedne godine i periodom otplate u 60 mesečnih rata od Hypo Alpe-Adria Leasing d.216 380.o.469.459 112.092 hiljade dinara. Korigovano 2.996 380. 43 . decembra Sadašnja vrednost 68..117 2.676 hiljada dinara evidentirane su u okviru kratkoročnih finansijskih obaveza (Napomena 15). Minimalna lizing plaćanja Do 1 godine (Napomena 15) Od 1 do 5 godina Stanje na dan 31. decembra 2006.459 449. godini i 2006.o.. decembra 2. godini u iznosu od 113.o. Obaveze po osnovu opreme uzete na finansijski lizing u iznosu od 380. Obaveze po osnovu finansijskog lizinga na dan 31.978 (b) (c) Ostale dugoročne finansijske obaveze u iznosu od 112. Lipaks d. Beograd u iznosu od 30. godine prikazane su kako sledi: 2006.138 hiljada dinara. godini na osnovu izvršene konverzije obaveza Preduzeća po kreditima uzetim od Fonda za razvoj Republike Srbije u ulog poverioca u kapital Preduzeća.517 3.905 3.580 2005.455 Buduća vrednost 96.o.610 452. Beograd u iznosu od 323. godine se odnose na obaveze po osnovu opreme kupljene na finansijski lizing u 2005. Obaveze prema Austrijskim železnicama koje dospevaju za plaćanje u 2007. decembra 2006. godini (110.389 hiljada dinara).o. Obaveze koje se mogu konvertovati u kapital (a) Obaveze po osnovu opreme uzete na finansijski lizing (b) Ostale dugoročne finansijske obaveze (c) Stanje na dan 31. osim ukoliko nije drugačije naznačeno 14. OSTALE DUGOROČNE OBAVEZE 2006.459 hiljada dinara na dan 31. godini. Beograd u iznosu od 27.o..976.976. BEOGRAD NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE Za 2006. godinu Iznosi su iskazani u hiljadama dinara.850 (a) Obaveze koje se mogu konvertovati u kapital nastale su u 2000.JP “ŽELEZNICE SRBIJE“.216 260.368 548.229 hiljada dinara i VB Leasing d.905 hiljada dinara odnose se najvećim delom na obaveze prema Austrijskim železnicama (OEBB) (Napomena 10) koje dospevaju za plaćanje u 2008.

u stečaju.579 9. godine odobrila Preduzeću kredit u iznosu od 291.191 5.510 1.Londonski klub poverilaca (d) Obaveze po pozajmicama Ministarstva finansija Republike Srbije (e) Stanje na dan 31.169 68.840 12.910. sa kamatnom stopom od 5% na godišnjem nivou.415.904.272 2. Beograd (Exim Banka Peking) (b) Fond za razvoj Republike Srbije.676 2. Beograd Ministarstvo finansija Republike Srbije Tekuća dospeća dugoročnih finansijskih obaveza Tekuća dospeća dugoročnih kredita: Investbanka a.002 922.357 1. decembra 2003.841 2.760 140. Beograd Evropsko društvo za finansiranje nabavki prevoznih sredstava.464 19. Beograd 2005. Korigovano 209. u stečaju.474 Republička direkcija za puteve.087.000 22.510 2. u stečaju.099 2.870 75. i nakon tog datuma rok dospeća kredita nije produžen.292 59. Bazel Evropska investiciona banka.148 20.d. osim ukoliko nije drugačije naznačeno 15.946.d. Beograd .d.d. u stečaju. Beograd je 19.015. Luksemburg Evropska banka za obnovu i razvoj. decembra (a) 705.052 409.929 212. Beograd Panonska banka a.545 8. jun 2004.496 1..039 Tekuća dospeća obaveza za finansijski lizing Deo ostalih dugoročnih obaveza koji dospeva do jedne godine (Napomena 14(c)) Ukupno tekuća dospeća Dospele obaveze po dugoročnim kreditima Beogradska banka a.d.d.969. u stečaju.826 357. Tokom 2006.362. Novi Sad Investbanka a.304 291. Beograd (Exim Banka Peking) (b) Kosovska banka Priština . Beograd . godinu Iznosi su iskazani u hiljadama dinara.364 176.894.838 155. Preduzeće je putem kompenzacije izmirilo deo obaveze prema Republičkoj direkciji za puteve.d. KRATKOROČNE FINANSIJSKE OBAVEZE 2006.536 hiljada dinara.787. u stečaju. godine.000 hiljada dinara. Beograd (a) Investbanka a. 44 . Kratkoročni krediti Republička direkcija za puteve.915 636.790 1.241. Beograd Investbanka a.279 52. godine.d.JP “ŽELEZNICE SRBIJE“. u stečaju.543 51.704 104.021 73.d. BEOGRAD NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE Za 2006.684. u stečaju. London Beogradska banka a.Pariski klub poverilaca (d) Investbanka a.293 11.294 2.596 2.996 113.415 59.454 326.840 229. Inicijalni datum dospeća kredita bio je 30. Beograd u iznosu od 81.“EDC“ Kanada (c) Investbanka a.168 144.

budući da je poverilac deo Pariskog kluba poverilaca. godine: 2. godinu Iznosi su iskazani u hiljadama dinara.545 hiljada dinara). odnosno do 20. dostavila je predloge ugovora o regulisanju međusobnih odnosa Republike Srbije i Preduzeća. bez kamate i sa rokom dospeća do jedne godine ili narednog dana od dana prodaje imovine koja nije u funkciji osnovne delatnosti Preduzeća. u periodu od maja do decembra 2006. Priština. koji je stupio na snagu 1.5 godina. reguliše potraživanje Republike Srbije od javnih preduzeća po osnovu preuzetih inostranih kredita odnosno zajmova. godine. godine izvršilo usaglašenje obaveza po ovom osnovu sa Narodnom bankom Srbije. januara 2007. juna 2005. odnosno zajmova.800. 00 preko Beogradske banke a. Preduzeću je 1979. Sredstva Ministarstva finansija odobrena do maja 2006.949. Na osnovu Zakona o regulisanju odnosa Republike Srbije i banaka u stečaju po osnovu preuzetih inostranih kredita. kao i da je Agencija za osiguranje depozita. godine u iznosu od USD 14. decembra 2005. decembra 2006. isplate stimulativnih otpremnina. obaveza prema dobavljačima i izmirenih obaveza Preduzeća prema inokreditorima. (b) KRATKOROČNE FINANSIJSKE OBAVEZE (Nastavak) Preduzeću je odobren kredit od strane Export-Import Bank of China. nije regulisan do datuma izdavanja priloženih finansijskih izveštaja. u ime i za račun Republike Srbije. Preduzeće je u martu 2002. u stečaju. Preduzeće nije započelo sa otplatom navedenog kredita. Beograd (Agencija) ovlašćena da. godine.245 hiljada dinara odobrena su Preduzeću. preko Kosovske banke. koju zastupa Agencija. Grejs period je bio 21 mesec od poslednjeg korišćenja kredita. godine (“Službeni glasnik Republike Srbije“. Republika Srbija. Preduzeće je u 2006. godine (videti Napomenu 36(b)). Peking 2000.579 hiljada dinara (31.334 hiljade dinara po kreditima za koje je garant Republika Srbija.d. određeno je da javna preduzeća izmire obaveze prema Republici Srbiji na način i u rokovima koje je Republika Srbija ostvarila prema zaključenim međunarodnim sporazumima sa inopoveriocima. decembra 2005.696.97% godišnje. godine (Napomena 13 (f) i 13 (g)). 45/05) i Zaključka Vlade Republike Srbije 05 br. koje na dan 31. Status sredstava Ministarstva finansija prenet ino-kreditorima za isplatu dospelih obaveza Preduzeća. Ugovori o međusobnom regulisanju obaveza između Agencije Preduzeća potpisani su u februaru 2007. osim ukoliko nije drugačije naznačeno 15. Nakon 2002. BEOGRAD NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE Za 2006. br. 40-8177/2005 od 22. 45 . a rok otplate kredita je 7. godine odobren kredit za nabavku lokomotiva od “EDC“ Kanada. godine u iznosu od 441. (c) (d) (e) Obaveze prema Ministarstvu finansija Republike Srbije. Kamatna stopa po ovom kreditu iznosi 6. predstavljaju obaveze Preduzeća po osnovu privremenih pozajmica Ministarstva finansija za izmirenje obaveza po osnovu zarada.JP “ŽELEZNICE SRBIJE“. godine. i to sa otpisom duga prema Pariskom klubu poverilaca u visini 51% i Londonskog kluba poverilaca u visini od 62% duga. Preduzeće nije imalo korespodenciju u vezi sa statusom ovog kredita ni sa Narodnom bankom Srbije niti sa navedenom poslovnom bankom. Na osnovu napred navedenog.904.241. godine iznose 5. do dopisa Narodne banke Srbije iz juna 2007. godini izvršilo prenos obaveza prema Pariskom i Londonskom klubu poverilaca sa dospelih na dugoročne obaveze. godine u iznosu od 4.

497 2. decembra 2006.646 hiljada dinara). Korigovano 341. Dobavljači – zavisna pravna lica (Napomena 31) Dobavljači u zemlji Dobavljači u inostranstvu Stanje na dan 31. Beograd (549. Dobavljači u inostranstvu na dan 31. godine prenete iz Zajednice Jugoslovenskih železnica (“Zajednica JŽ“). Smederevo (133. godinu Iznosi su iskazani u hiljadama dinara. Beograd (421.364 2. OBAVEZE IZ POSLOVANJA 2006.990.712 194. Korigovano 63 340.956.d. decembra 309.548.653 2005. Primljeni avansi (a) Obaveze prema dobavljačima (b) Obaveze iz specifičnih poslova (c) Ostale obaveze iz poslovanja Stanje na dan 31. decembra 2006.332.948 341. godine.031 2. decembra 2006. u iznosu od 2. Primljeni avansi – zavisna pravna lica (Napomena 31) Primljeni avansi.062 7.990.074 hiljade dinara se odnose na strane železničke uprave koje su na dan 31. godine. Dugovna salda obaveza prema dobavljačima iznose 36. godine najvećim delom. u neto iznosu dugovanja u skladu sa analitičkim pregledom dobijenim od strane Zajednice JŽ.o.JP “ŽELEZNICE SRBIJE“.575. decembra 163. Korigovano 220.240 5. odnosno potraživanjima iz specifičnih poslova prema Zajednici JŽ.011 2.741 1.. U skladu sa Odlukom Upravnog odbora Preduzeća broj 100/2006-454-XLVII od 28.969 hiljada dinara) i Želvoz d..276 (a) Primljeni avansi 2006. Preknjižavanje je izvršeno na dan 31. godine.628 hiljada dinara na dan 31.240 Na dan 31.501.834 2005. Navedene obaveze su na dan 31.665.665.011 (b) Obaveze prema dobavljačima 2006.025 8.741 2005. Preduzeće je izvršilo preknjižavanje pripadajućeg dela obaveza i potraživanja prema stranim železničkim upravama (Napomena 8) koje su do tada bile obuhvaćene na obavezama.378 124. godine bile evidentirane kao obaveze prema Zajednici JŽ u okviru obaveza iz specifičnih poslova (Napomena 16(c)).434. 46 . godine. BEOGRAD NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE Za 2006. depoziti i kaucije ostalih pravnih lica Stanje na dan 31. Dunav osiguranje a. decembra 2005. decembra 7 163.o. decembra 2006.646 163.001. decembra 2006.653 5. osim ukoliko nije drugačije naznačeno 16. decembra 2006.641 hiljada dinara).787 5.399.590 2. najveći dobavljači Preduzeća u zemlji su JP Elektroprivreda Srbije.

godine odnosi se na Zajednicu JŽ u iznosu od 676. godinu Iznosi su iskazani u hiljadama dinara. 370.548.342 360.372 175.793. Korigovano Obaveze iz specifičnih poslova za saldacioni obračun Zajednice jugoslovenskih železnica: – unutrašnji saobraćaj – međunarodni saobraćaj Obaveze iz specifičnih poslova za likvidna sredstva staničnih blagajni Ostale obaveze iz specifičnih poslova Stanje na dan 31.273.740 52. Obaveze po osnovu neto zarada i naknada zarada Obaveze po osnovu poreza i doprinosa na zarade i naknade zarada na teret poslodavca Obaveze po osnovu poreza i doprinosa na zarade i naknade zarada na teret zaposlenog Obaveze za naknade zaposlenima 453.JP “ŽELEZNICE SRBIJE“. osim ukoliko nije drugačije naznačeno 16.596 4.302 783.332 5. decembra . 2006.001.818 2.182 81.675 34.157 47 Obaveze po osnovu kamata (a) Obaveze prema zaposlenima Ostale kratkoročne obaveze Ostale tekuće obaveze Obračunati prihod budućeg perioda (Napomena 10) Odloženi prihodi.249 104.786 4.141.378 718.025 Obaveze po osnovu saldacionog obračuna po osnovu unutrašnjeg saobraćaja na dan 31.429 Korigovano 2005.375. Saldacioni obračun iz međunarodnog saobraćaja na dan 31.677 5. decembra 2006.396 6.057 103. godine odnose se na Zajednicu JŽ u iznosu od 696.920 32.676.684 120.012 88.711.016 5. OSTALE KRATKOROČNE OBAVEZE I PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA 2006. (c) OBAVEZE IZ POSLOVANJA (Nastavak) Obaveze iz specifičnih poslova U hiljadama dinara 2005. decembra 2006. 17.647 844 2.353 1.652 93.673 1.166 hiljada dinara.370.594 2.206 754. premije i donacije (b) Unapred obračunati troškovi (c) Ostala pasivna vremenska razgraničenja Pasivna vremenska razgraničenja Stanje na dan 31.165 hiljada dinara.883 hiljade dinara (za troškove poslovanja Zajednice JŽ) i na Željeznice Crne Gore u iznosu od 35.944 4.048 680.866 173. BEOGRAD NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE Za 2006.162 6.417 877.742 367. decembra 732.069 6.927 902.224.275 654.741.754 hiljade dinara i na Željeznice Crne Gore u iznosu od 4.

Primljene donacije od: .Refinansirani krediti Evropske investicione banke.007 28.652 48 .Donacija Kanadske vlade Isporučena računarska oprema Minus: Obračunata amortizacija .545 222.815.715 226.Pariski klub poverilaca .214 225 4.800 (196) 7.“EDC“. decembra 2006. decembra 2005.608. Luksemburg .238 hiljada dinara).177) 783. Korigovano 180.126 23.506 (398) 166.800 8.000 28. godine: 4.EBRD . u stečaju.Londonski klub poverilaca . decembar 2005.Budžeta Rekonstrukcija železničkog mosta “Ostružnica“ Finansiranje nabavke lokomotiva iz Češke Sanacija mosta “Tomaševac“ Minus: Obračunata amortizacija ."SIDA" donacija Švedske vlade Uvoz alata i instrumenata Minus: Obračunata amortizacija .159 160.967 (11.d. Priština .106 hiljada dinara (31.d.824 57 2. Republika Srbija: . Vašington . osim ukoliko nije drugačije naznačeno 17.104 hiljade dinara) i kamate za neblagovremeno plaćanje obaveza dobavljačima u iznosu od 33.742 90.Evropsko društvo za finansiranje nabavki prevoznih sredstava. Beograd Ostali poverioci Stanje na dan 31.076 1.Refinansirani krediti Međunarodne banke za obnovu i razvoj. godine: 52.041 28. decembra Korigovano 2005. u stečaju.933 58.126 9.431 548. Bazel Evropska banka za obnovu i razvoj Beogradska banka a. Kanada Investbanka a.323.884 73.933 65.Građevinske direkcije za obnovu zemlje Program obnove zemlje Minus: Obračunata amortizacija Stanje na dan 31.104 (b) Odloženi prihodi. godinu Iznosi su iskazani u hiljadama dinara.866 (30.756) 902.052 81. 1. Obaveze po kamatama na primljene kredite odnose se na sledeće poverioce: 2006.076 hiljada dinara (31.678. premije i donacije obuhvataju sledeće: 2006.950 1.789 (10.036) 537. godine se odnose na obračunate dospele kamate na primljene dugoročne i kratkoročne kredite u iznosu od 2.670 228. BEOGRAD NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE Za 2006.055 (550) 110.039 147. Beograd (Exim Banka Peking) Kosovska banka.954 326.496 276.341.323.JP “ŽELEZNICE SRBIJE“. (a) OSTALE KRATKOROČNE OBAVEZE I PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA (Nastavak ) Obaveze po osnovu kamata na dan 31.523 338. decembar 2005.678.

BEOGRAD NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE Za 2006.377 304.953 hiljade dinara i unapred obračunate troškove po kreditima iz inostranstva u iznosu od 30. 19. Preduzeće je greškom navedeni iznos od 941.367. godinu Iznosi su iskazani u hiljadama dinara. sadrži iznos od 941.109 1. (c) OSTALE KRATKOROČNE OBAVEZE I PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA (Nastavak ) Unapred obračunati rashodi u iznosu od 367. Korigovano stanje obaveza za poreze. godine iznosi 360. Prilikom sastavljanja korigovanog obrasca bilans stanja na dan 31. decembra 2006. Korigovano 789 1. VANBILANSNA EVIDENCIJA Vanbilansna evidencija na dan 31. Obaveze za porez na dodatu vrednost Obaveze za poreze.266 3. inventar i ambalažu Preduzeća u upotrebi. carine i druge dažbine iz nabavke ili na teret troškova Ostale obaveze za poreze. decembar 2005.980 hiljada dinara koji se odnosi na korekciju rashoda iz ranijih godina po osnovu izmirenja četvrte tranše starog duga prema stranim železnicama u periodu od 1992. godine. godine se odnose na unapred obračunate kamate po kreditima u iznosu od 336.418.JP “ŽELEZNICE SRBIJE“. umesto u okviru obaveza iz specifičnih poslova.367. doprinose i druge dažbine Stanje na dan 31.643 2005. godine u iznosu od 1. decembra 2005. do 1995.406 hiljada dinara.980 hiljada dinara prikazalo u okviru obaveza po osnovu poreza. decembra 2006.722 hiljade dinara. godine.675 hiljada dinara na dan 31. godine: 465 hiljada dinara) i u celini se odnosi na alat. decembra 301.304 18.406 50. osim ukoliko nije drugačije naznačeno 17. carine i druge dažbine iz nabavke ili na teret troškova na dan 31.802 hiljade dinara (31. OBAVEZE PO OSNOVU POREZA NA DODATU VREDNOST I OSTALIH JAVNIH PRIHODA 2006. decembra 2005. 49 .

548 3. Stvarni obračun saldacionih prihoda za navedeni period utvrđen je u 2007.215 8. godinu Iznosi su iskazani u hiljadama dinara.972.731. marta 2007. PRIHODI OD PRODAJE 2006.662 5.JP “ŽELEZNICE SRBIJE“. godinu precenjeni za iznos od 3.347.962 1.955 92.925 2.395 2.409 hiljada dinara.012.846.167 Saldacioni prihodi za novembar i decembar mesec 2006.364. godini. godine evidentirani su u poslovnim knjigama Preduzeća na osnovu procene koju je ispostavila Zajednica Jugoslovenskih železnica u iznosu od 630.995 1. godine.144 1.054 9. 50 .250 8.506 211.828 10. Prihodi od prodaje robe: Zavisna pravna lica (Napomena 31) Na domaćem tržištu Na inostranom tržištu 59.937.326.892 2.090 1.426 424.484 3.074.708 6.617 13.821 384.999 Prihodi od prodaje transportnih usluga: Zavisna pravna lica (Napomena 31) Na domaćem tržištu Putnički saobraćaj Robni saobraćaj Ostali prihodi Međunarodni saobraćaj Putnički saobraćaj Robni saobraćaj Prihodi od ino-špeditera Ostali prihodi 3. BEOGRAD NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE Za 2006.912.990 103.313 62.014 252.214 Ukupno 10. Korekcija prihoda izvršena je 31.205 2005.294 hiljade dinara.845.823 1.840.603 181.263.346 2. Korigovano 1.987.944. i po istom je utvrđeno da su prihodi za 2006.687. osim ukoliko nije drugačije naznačeno 20.317 7.

000 149 41.789 hiljade dinara se odnosi na sredstva dobijena na osnovu Zaključka Vlade Republike Srbije od 16.553.142 Prihodi od zakupnina (c) Ostali poslovni prihodi Ukupno (a) Prihodi od subvencija od Vlade Republike Srbije u 2006.181 hiljadu dinara odnosi na sredstva dobijena na osnovu Zaključka Vlade Republike Srbije od 18.315 14.451 72. Od navedenog iznosa subvencija.834 860. godini iznose 215. godini čine bespovratna sredstva dobijena od Ministarstva rada. za finansiranje i izmirivanje obaveza prema izvođačima radova i dobavljačima na programu adaptacije stanične zgrade. shodno Zakonu o budžetu Republike Srbije za 2006.637 186.657 hiljada dinara finansirano je iz budžeta Republike Srbije. zapošljavanja i socijalne politike za realizaciju Programa rešavanja viška zaposlenih u Preduzeću za isplatu novčane naknade zaposlenima.846 804. avgusta 2005. godine. godini iznose 9. Sredstva dobijena na osnovu Zaključka Vlade Republike Srbije od 6. februara 2006.JP “ŽELEZNICE SRBIJE“. godine.727 9.594.189 hiljada dinara dobijen iz namenskih sredstava Ministarstva za kapitalne investicije za finansiranje usluga tehničkih. idejnih i glavnih projekata koji se odnose na investicione programe koji će se finansirati iz EIB-a.351 215.451 hiljadu dinara i najvećim delom se odnose na prihod od zakupa zemljišta u iznosu od 132.406.970 hiljada dinara u 2006.059 hiljada dinara i prihoda od zakupa poslovnih prostorija u iznosu od 58.265.Čačak i finansiranje izgradnje Beogradskog železničkog čvora.871 hiljade dinara. na osnovu zaključenih ugovora o zakupu. jula 2006.846 hiljada dinara. Ostale subvencije u iznosu od 804. dok je preostali iznos od 131. godine iznose 486. osim ukoliko nije drugačije naznačeno 21. godinu.408 51. dok se iznos od 290. Prihodi od subvencija i dotacija: Subvencija Vlade Republike Srbije (a) Ostale subvencije (b) Namenska sredstva Donacija Uslovljene donacije (Napomena 17(b)) 2005.386 10. za realizaciju programa na povećanju opšte bezbednosti saobraćaja.000 hiljada dinara (Napomena 23). godinu Iznosi su iskazani u hiljadama dinara. Prihodi od zakupnina u 2006.097 9. 9.406.469.611 8. BEOGRAD NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE Za 2006. OSTALI POSLOVNI PRIHODI 2006.809 10. (b) (c) 51 .275. iznos od 28.761 11.356.970 12. Korigovano 9.

096.962 10.440 10.810 Troškovi bruto zarada ključnog rukovodećeg osoblja Preduzeća u 2006. NAKNADA ZARADA I OSTALI LIČNI RASHODI 2006.435 2005.633 3.850 46 10. a u skladu sa Zakonom o radu. U okviru ostalih ličnih rashoda i naknada nastalih u 2006. godini od 3.157 18.206. godini. Troškovi bruto zarada i naknada zarada Troškovi poreza i doprinosa na zarade na teret poslodavca Ostali lični rashodi i naknade Troškovi naknada članovima Upravnog i Nadzornog odbora Troškovi naknada po ugovoru o delu Troškovi naknada po autorskim honorarima Troškovi naknada po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima Ukupno 7.JP “ŽELEZNICE SRBIJE“. godine u iznosu od 1.628 3.701 3.751 658.385. Korigovano 6. Korigovano 9. U cilju realizacije planiranog smanjenja broja zaposlenih u Preduzeću u skladu sa Programom poslovanja po kome je u 2006.500 hiljada dinara.012.005. osim ukoliko nije drugačije naznačeno 22. godine.000 radnika.243 190.836 89.063 3. 52 .006.027 511.640 15.145 hiljada dinara).256 70.825 zaposlenih.486 775.264. dana 13. Preduzeće je napustilo 1.730 zaposlenih obezbeđena su Zaključkom Vlade Republike Srbije od 6.456 1.542.730 zaposlenih otkazan ugovor o radu.363 700. godine Upravni odbor Preduzeća je doneo Program rešavanja viška zaposlenih u 2006.233.424 2005. dok je za 1.932 4. jula 2006.284 2. U toku 2006.791 2.622.483 hiljade dinara (2005. TROŠKOVI ZARADA. Sredstva za isplatu otpremnina po utvrđenom kriterijumu za 1.543 hiljade dinara koji predstavlja troškove stimulativnih otpremnina isplaćenih za radnike kojima je otkazan ugovor o radu.009. od čega je 95 zaposlenih napustilo po osnovu prirodnog odliva.239 13.423 671.102 2. BEOGRAD NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE Za 2006.705 23.083. godina: 106.751 1. godini evidentiran je iznos od 1.106.617 1.610 55.179 624 1. godinu Iznosi su iskazani u hiljadama dinara.123 633.195 1.737. jula 2006. godinu su iznosili 48. TROŠKOVI MATERIJALA 2006. Troškovi sirovina i pomoćnog materijala Troškovi materijala Troškovi rezervnih delova Troškovi ulja i maziva Troškovi alata i inventara Troškovi nafte i derivata Troškovi uglja Troškovi električne energije Troškovi plina Ukupno 10.966 1. godini planirano smanjenje broja zaposlenih u 2006.

328. kao i da nastavi sa smanjenjem i racionalizacijom broja zaposlenih u procesu restruktuiranja. osim ukoliko nije drugačije naznačeno 23. BEOGRAD NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE Za 2006.628 320. TROŠKOVI AMORTIZACIJE I REZERVISANJA 2006.849 42.917 547.975 362 8. OSTALI POSLOVNI RASHODI 2006.131.841 343.669 1.193.335 6.368 27. planirano je da Preduzeće na dan 31. Troškovi usluga održavanja (a) Troškovi transportnih usluga (b) Troškovi ostalih proizvodnih usluga Troškovi neproizvodnih usluga Troškovi premije osiguranja Troškovi poreza Troškovi istraživanja Troškovi zakupnina Troškovi reprezentacije Troškovi platnog prometa Troškovi članarina Troškovi reklame i propagande Troškovi sajmova Ostali troškovi Ukupno 1. NAKNADA ZARADA I OSTALI LIČNI RASHODI (Nastavak) Navedena sredstva povlačena su nakon dostavljanja spiskova zaposlenih prema dinamici otkazanih ugovora po kvartalima i do 31.398 4.525 2. dok iznos od 40. Nematerijalna ulaganja (Napomena 4) Građevinski objekti (Napomena 5) Postrojenja i oprema (Napomena 5) Investicione nekretnine (Napomena 5) Ukupno 13. decembra 2006.004 5. godine. 24. Korigovano 1.211 53 . TROŠKOVI ZARADA.770.507.372 82.973 1.945 38.183.914 14.704 6.199.605 314.778 167. novembra 2006. decembra 2007.847 1.821.172 93. godini na osnovu Ugovora o pozajmici sredstava sa Ministarstvom finansija Republike Srbije. godine na koji je Vlada Republike Srbije dala saglasnost 9.587. godinu Iznosi su iskazani u hiljadama dinara.072 95.400 zaposlenih.566 2005.JP “ŽELEZNICE SRBIJE“.992 244.000 hiljada dinara (Napomena 21(b)) bespovratnih sredstava od Minstarstva za rad. godine je povučeno 486.465 2.920.953 hiljade dinara ostaje da se povuče u 2007.719 206.391.142 245. Korigovano 11.886 98.006 250.840 68.547 hiljada dinara kao pozajmica od Ministarstva finansija Republike Srbije.114 599.670 2005.432 8.627 180 73. Strateškim planom poslovanja za period od 2006. 485. do 2010. zapošljavanja i socijalne politiku.774.479 39. godine ima 19.926 14.614 25.

Prihodi od kamata Pozitivne kursne razlike Ostali finansijski prihodi Ukupno 446 4. i po istom je utvrđeno da su troškovi za 2006.657.770.571 hiljada dinara. Korigovano 3.998 3. (b) 26. Troškovi transportnih usluga koji u 2006.024 4. pripadajući deo troškova kolske najamnine teretnih vozila u međunarodnom saobraćaju iznosi 1.664 570. godine knjigovodstveno evidentirani na osnovu mesečnih saldacionih obračuna realizovanih i raspoređenih transportnih prihoda i troškova iz unutrašnjeg i međunarodnog saobraćaja koje je Preduzeću ispostavljala Zajednica Jugoslovenskih železnica.108 hiljada dinara.468 14. godini. održavanje vučnih vozila (lokomotiva) u iznosu od 350. godinu Iznosi su iskazani u hiljadama dinara.695. Rashodi kamata Negativne kursne razlike Ostali finansijski rashodi Ukupno 1.244.258.705.530 27. se odnose na troškove za zajedničku upotrebu teretnih i putničkih kola u međunarodnom i unutrašnjem saobraćaju.938 2005. Saldacioni obračuni se sastavljaju na osnovu kontokorentnih obračuna sa stranim železničkim upravama i po osnovu raspodele sa Željeznicama Crne Gore. Stvarni obračun ovih troškova za navedeni period utvrđen je u 2007.690 1.518 hiljada dinara. godini najvećim delom se odnose na održavanje vučnih vozila (putnička i teretna kola) u iznosu od 980.087 hiljada dinara. BEOGRAD NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE Za 2006.943 54 . evidentirani su u poslovnim knjigama Preduzeća na osnovu procene koju je ispostavila Zajednica jugoslovenskih železnica. FINANSIJSKI PRIHODI 2006.704 4.178.975 2005. godine.607. (a) OSTALI POSLOVNI RASHODI (Nastavak) Troškovi usluga održavanja nastali u 2006. FINANSIJSKI RASHODI 2006. u ukupnom iznosu od 1. godine.JP “ŽELEZNICE SRBIJE“.516 69. najvećim delom.672.136 48.921. Troškovi za zajedničku upotrebu teretnih i putničkih kola u međunarodnom saobraćaju za novembar i decembar mesec 2006.920 hiljada dinara kao i na održavanje zgrada za obavljanje delatnosti u iznosu od 187. osim ukoliko nije drugačije naznačeno 25. godini iznose 1. Od navedenog iznosa. Korekcija rashoda izvršena je 31. Korigovano 40.936 hiljada dinara. godinu potcenjeni za iznos od 60.103 7.442 hiljade dinara. održavanje pruge u iznosu od 173. marta 2007.114 hiljada dinara. Navedeni troškovi su do kraja 2006.430.287 52.350 680.

192 49.464 hiljade dinara i otpis obaveza u skladu sa Izveštajem o popisu u iznosu od 7.742 hiljade dinara. Beograd u skladu sa Sporazumom br.057 hiljada dinara. OSTALI PRIHODI 2006.828 352.380 352.307 27.879 3.456 82.694 8.690 196. dobitke od prodaje kratkoročnih hartija od vrednosti u iznosu od 9. Ostali prihodi ostvareni u 2006.922 1.742 2.970 6. osim ukoliko nije drugačije naznačeno 28. Korigovano 371. marta 2006.023 137.050 hiljada dinara.672 44. godini iznose 196. 81/3 od 29.669 1.997 40. godine u iznosu od 95. BEOGRAD NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE Za 2006. Dobici od prodaje nekretnina. godini se najvećim delom odnose na prihode po osnovu naknade štete od osiguravajućih društava u iznosu od 105. (b) 55 .428 887.346 104.463 113.343 (a) Prihodi od smanjenja obaveza koji u 2006.083 hiljade dinara i prihode po osnovu naknade štete od drugih pravnih i fizičkih lica u iznosu od 12. najvećim delom se odnose na otpis obaveze Preduzeća od strane Fonda za finansiranje stanova solidarnosti. postrojenja i opreme (Napomena 5) Dobici od prodaje materijala Viškovi Prihod od ukidanja ispravke vrednosti potraživanja Naplaćena otpisana potraživanja Prihodi po osnovu efekata ugovorene zaštite od rizika Prihodi od smanjenja obaveza (a) Prihod od usklađivanja vrednosti ostale imovine Prihodi od ukidanja dugoročnih rezervisanja Ostali prihodi (b) Ukupno 2005.866 6.JP “ŽELEZNICE SRBIJE“. godinu Iznosi su iskazani u hiljadama dinara.035 hiljada dinara.865 87.105.

146.118 hiljada dinara. OSTALI RASHODI 2006.442 4.142 hiljade dinara. zdravstvene. godini.819 38.JP “ŽELEZNICE SRBIJE“.098 14. ostale rashode po osnovu nepredviđenih događaja u iznosu od 13. kulturne. Rashodi po osnovu ispravke grešaka iz ranijih godina se najvećim delom odnose na usaglašavanje sa javnim komunalnim preduzećima za 2005. Gubici po osnovu rashodovanja i prodaje nekretnina.024 (248.052 hiljade dinara.175 hiljada dinara i na gubitke po osnovu rashodovanja u okviru procesa rekonstrukcije lokomotiva u iznosu od 240.166.025. Ostali rashodi nastali u 2006. izdatke za humanitarne. godini najvećim delom se odnose na naknadu štete trećim licima u iznosu od 24.480 1. naučne i verske namene u iznosu od 15. 56 .870 11.205 1. obrazovne.620) 2005. lokomotiva i drumskih vozila u iznosu od 478. kao i na fakture dobavljača koje se odnose na nabavke robe odnosno izvršenih usluga iz ranijih godina.644) (153.153 92.191.334 hiljade dinara.678 2.313 2005. kazne za privredne prestupe i prekršaje u iznosu od 2.333 hiljade dinara i troškove kolske dangubnine u iznosu od 2. godinu Iznosi su iskazani u hiljadama dinara.064 873 46. troškove usluga za smeštaj i ishranu đaka u iznosu od 16. se najvećim delom odnose na gubitke po osnovu prodaje teretnih vagona. Korigovano - (b) 30.781 9.232 hiljade dinara.313 hiljada dinara.624 5. godinu. postojenja i opreme (a) Gubici po osnovu prodaje učešća u kapitalu (Napomena 6(a)) Gubici po prodaje materijala Manjkovi po popisu Rashodi po osnovu ugovorenih efekata zaštite od rizika Direktan otpis potraživanja Obezvređenje dugoročnih finansijskih plasmana Obezvređenje potraživanja i kratkoročnih finansijskih plasmana Obezvređenje zaliha materijala i robe Obezvređenje ostale imovine Ostali rashodi (b) Ukupno 769.595 20. Prihodi po osnovu ispravke grešaka iz ranijih godina Rashodi po osnovu ispravke grešaka iz ranijih godina Neto gubitak poslovanja koje se obustavlja 95.746 hiljada dinara. BEOGRAD NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE Za 2006. Korigovano 1.120 (a) Gubici po osnovu rashodovanja i prodaje nekretnina.000 213.485 1. NETO GUBITAK POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA 2006. postrojenja i opreme u 2006. kapitalne gubitke nastale prilikom prodaje stanova solidarnosti u iznosu od 8.543 32.855 4.830 1.676. troškove sudskih sporova u iznosu od 15. osim ukoliko nije drugačije naznačeno 29.937 2.660 186.542 14.442 hiljade dinara (Napomena 5).899 11.

.200 238..o.977 16 38 2.o. Potraživanja po osnovu datih avansa CIP d.o.034 238.o.590 47.. Beograd Pron-Invest d.453 - 57 .o.225 2005.580 12.o.453 39. godinu Iznosi su iskazani u hiljadama dinara. Beograd Ukupno kupci...380 285. Beograd Želkomerc d. Beograd Ukupno aktivna vremenska razgraničenja 20.200 47.o. neto (Napomena 7) Potraživanja od kupaca Železnički integralni transport d..o. Beograd Zaštitna radionica d.o.635 68.451 10..o. neto (Napomena 8(a)) Potraživanja iz specifičnih poslova Beogradski čvor d.220 248 8 12 23.546 1.o. (a) TRANSAKCIJE SA POVEZANIM PRAVNIM LICIMA Potraživanja i obaveze Stanja potraživanja i obaveza na dan 31.. neto (Napomena 8(b)) Aktivna vremenska razgraničenja CIP d. Beograd Zaštitna radionica d..o.o.269 107 13.o..590 4.o.o. godine proistekla iz transakcija sa zavisnim i pridruženim preduzećima prikazana su u sledećoj tabeli: 2006.o. i 2005.407 21. Korigovano 20. BEOGRAD NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE Za 2006. Beograd Ukupno dati avansi.JP “ŽELEZNICE SRBIJE“. osim ukoliko nije drugačije naznačeno 31.o.o.200 238.o. Beograd Beogradski čvor d. Beograd CIP d. Beograd Ostali Ukupno potraživanja iz specifičnih poslova. Beograd Zaštitna radionica d.o.o. decembra 2006.861 25.000 27.

036 120. Beograd Železnički integralni transport d....098 91 118 4.o.o.o.o. Beograd Ukupni rashodi Neto rashodi 2005.o.448 2.486 92 309.578) 254. i 2005.. Beograd Pron-Invest d.671 164..o.o.o. PRIHODI CIP d.593 49.514 300. Beograd Beogradski čvor d.. Beograd Želkomerc d. Beograd Železnički integralni transport d. Beograd Zaštitna radionica d.JP “ŽELEZNICE SRBIJE“.o.383 137.o. Beograd Pron-Invest d. Beograd Ukupno primljeni avansi (Napomena 16(a)) Obaveze prema dobavljačima Železnički integralni transport. BEOGRAD NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE Za 2006. Korigovano 69 1.740 50.o. Beograd Želkomerc d.o. Beograd CIP d. osim ukoliko nije drugačije naznačeno 31.o.o. Beograd Želkomerc d.193 (297..048 3.663 5.497 (b) Prihodi i rashodi Prihodi i rashodi iz transakcija sa zavisnim i pridruženim preduzećima za poslovnu 2006.o. godinu prikazani su u sledećoj tabeli: 2006.o.o.590 4.002 (236.o. Beograd Pron-Invest d.180 1.498 66 15. Primljeni avansi Železnički integralni transport d.052 3..o.147 220. Beograd Ukupno dobavljači (Napomena 16(b)) 7 7 2005.o.440 2. godinu Iznosi su iskazani u hiljadama dinara.o.o.o.514 47..o.o.o..o..o. Beograd Zaštitna radionica d.o. Beograd Zaštitna radionica d.522) 58 ...768 162.814 19. Beograd Beogradski čvor d.o.557 43 2.785 241..o.063 27.424 61 10 2. Korigovano 7 56 63 2. Beograd Ukupni prihodi RASHODI CIP d. (a) TRANSAKCIJE SA POVEZANIM PRAVNIM LICIMA (Nastavak) Potraživanja i obaveze (Nastavak) 2006. Beograd Želkomerc d..o.o.o.o.o.

Tekući poreski rashod Odloženi poreski rashod Ukupno poreski rashod perioda (374. nekretnina. BEOGRAD NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE Za 2006.508 (17.289) 2005. kao i na privremene razlike nastale po osnovu revalorizacije vučnih vozila. januara Odloženi porezi evidentirani na teret bilansa uspeha Odloženi porezi nastali po osnovu procene vučnih vozila evidentirani na teret revalorizacionih rezervi Stanje na dan 31. Korigovano - (b) Usaglašavanje iznosa tekućeg poreza na dobitak i proizvoda dobitka/(gubitka) pre oporezivanja i propisane poreske stope 2006.289) - (c) Odložene poreske obaveze Odložene poreske obaveze se odnose na privremene razlike između knjigovodstvene vrednosti nematerijalnih ulaganja.520) - (374.718) 2005. osim ukoliko nije drugačije naznačeno 32. godinu Iznosi su iskazani u hiljadama dinara.289 929.884.205) 70.804.360) 12.976) (70.JP “ŽELEZNICE SRBIJE“.869 (6.718) 11. Gubitak pre oporezivanja Kapitalni (dobici)/ gubici Efekti stalnih razlika Efekti privremenih razlika Osnovica za oporezivanje Kapitalni dobitak/ (gubitak) Preneti kapitalni gubici iz ranijih godina Tekući porez prikazan u poreskom bilansu Efekti odloženih poreza Efekti primene različitih stopa amortizacije za knjigovodstvene i poreske svrhe Porez na dobitak prikazan u bilansu uspeha – poreski rashod perioda (6.752) (12.718 (12. decembra 374. postrojenja i opreme i njihove poreske osnove po osnovu primena različitih stopa amortizacije u knjigovodstvene i poreske svrhe. Stanje na dan 1.579. Promene na odloženim poreskim obavezama u toku godine prikazane su u sledećoj tabeli: 2006.110 2005. (a) POREZ NA DOBITAK Komponente poreza na dobitak 2006.821 1.288.241 517.289) (374.520 313.304.201 310.289) (374. 59 . Korigovano (18.

726 hiljada dinara. na dan 31. godine. od čega se Preduzeće javlja kao tužilac u oko 1. oktobrom ili 31. BEOGRAD NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE Za 2006. Vrednost sporova pokrenutih protiv Preduzeća u toku 2006. Konačan ishod sudskih sporova u toku je neizvestan. Utuženi iznosi potiču iz različitih perioda utuženja i ne uključuju eventualne efekte po osnovu zateznih kamata i sudskih troškova.700 sudskih sporova.839 hiljada dinara.158 hiljada dinara. ukupna vrednost sporova koje su pravna lica pokrenula protiv Preduzeća iznosi 1. ne uzimajući u obzir eventualne zatezne kamate i sudske troškove po ovom osnovu. stručne službe Preduzeća dostavljaju izvode otvorenih stavki svojim dužnicima i poveriocima sa 31. decembar 2005. Poverioci dostavljaju izvode otvorenih stavki sa 31.100 sporova. USAGLAŠAVANJE POTRAŽIVANJA I OBAVEZA U skladu sa Pravilnikom o računovodstvu i računovodstvenim politikama Preduzeća. a tuženi u 1. SUDSKI SPOROVI Preduzeće je tuženi. na dan 31.071 hiljadu dinara). za sada. 34. uz finansijske izveštaje. godine izvršilo postupak usaglašavanja potraživanja i obaveza iskazanih u poslovnim knjigama na taj datum. Rukovodstvo Preduzeća procenjuje da neće nastati materijalno značajni gubici po osnovu ishoda navedenih sudskih sporova u toku. odnosno tužilac u gotovo 2. osim ukoliko nije drugačije naznačeno 33. oktobrom 2006. 60 . ne može predvideti sa prihvatljivom sigurnošću.071 hiljadu dinara (31. godine: 36. Preduzeće je sa 31. čime je potvrđeno i usaglašeno 88% salda potraživanja od kupaca u zemlji. Ukupna vrednost sporova u kojima se Preduzeće javlja kao tužilac iznosi 1. decembra 2006. godinu Iznosi su iskazani u hiljadama dinara. oktobrom svake poslovne godine i tako sprovode postupak usaglašavanja potraživanja.800 sudskih sporova koji se trenutno vode kod nadležnih sudova.830. odnosno 79% salda obaveza prema dobavljačima u zemlji. Konačan ishod ovih sudskih sporova se.547. godine. formirana rezervisanja za potencijalne gubitke koji mogu proisteći iz navedenih sporova iznose 36. decembra 2006. Kao što je obelodanjeno u Napomeni 12. godine iznosi 157. U mnogim sporovima veštačenja su u toku. decembrom svake poslovne godine i na taj način se sprovodi postupak usaglašavanja obaveza. a postupci su u različitim fazama.JP “ŽELEZNICE SRBIJE“. Prema izveštaju Pravnog sektora Preduzeća.

843. februara 2007. Prema evidenciji Hrvatskih železnica koje vrše i obračun kamate na glavnicu duga iz globalnog bilansa u skladu sa Objavom UIC broj 311. godinu Iznosi su iskazani u hiljadama dinara. godine. godine do 1995. Ugovorom je iznos obaveze prema poveriocima Pariskog kluba utvrđen na dan 22.010 hiljada dinara na dan 31. a pod okriljem Međunarodne železničke unije (UIC). Preduzeće je tokom 2006. CHF 193. polugodišnje unazad i dospeva počev od marta 2007. godine do marta 2024.250. uvećana za kamatu. CHF 185.419.75% na godišnjem nivou. 36.259. Rukovodstvo Preduzeća smatra da se ishod tih pregovora.477. uvećana za kamatu.692.13 i EUR 995. na dan potpisivanja ugovora iznosi USD 19. POTENCIJALNE OBAVEZE Jugoslovenske železnice su 17.34. decembra 2006.157 hiljada dinara. Kamata se obračunava po bilateralnim sporazumima Republike Srbije i poverilaca Pariskog kluba. godine ovaj dug iznosi EUR 21.452.451. po osnovu obaveza Preduzeća preuzetih od strane Republike Srbije prema poveriocima Pariskog i Londonskog kluba. Nova glavnica. Ugovorom je takođe utvrđen iznos obaveze Preduzeća prema Republici Srbiji odnosno Agenciji. 61 .405. septembra 2004. (a) DOGAĐAJI NAKON DATUMA BILANSA STANJA Ugovorom o regulisanju međusobnih odnosa potpisanim 12. Iznos obaveze prema poveriocima Londonskog kluba utvrđen na dan 30. godine. godine po kamatnoj stopi EURIBOR. novoformirana glavnica duga iznosi USD 615. godine otpisan je 62%.836. godine do novembra 2024.766. za sada. Dug Preduzeća prema Hrvatskim železnicama koji navedenim Sporazumom nije definitivno utvrđen i usaglašen.05.911.21.281.822. Ugovorom je definisana otplata obaveza u polugodišnjim anuitetima počev od maja 2010. Ugovorom je definisana otplata obaveza u polugodišnjim anuitetima počev od septembra 2008. u stečaju. Shodno odredbama navedenog Sporazuma. godine.93. godine.39. ne može pouzdano proceniti. decembra 2006. Realizacija navedenog Sporazuma i utvrđivanje statusa navedenog duga biće predmet daljih dogovora ugovornih strana.51.710.809. osim ukoliko nije drugačije naznačeno 35. marta 2003. Kamata se obračunava počev od aprila 2007.065 hiljada dinara (Napomena 14(c)). odnosno 1.58. i pre kamate iznosi USD 521. godine između Preduzeća i Agencije za osiguranje depozita.99.63. Nakon obračuna kamate. godine potpisale Globalni sporazum o izmirenju duga Jugoslovenskih železnica prema železničkim preduzećima uključenim u globalni bilans za period od 1992. osim preostalog dela obaveza prema austrijskim železnicama u iznosu od EUR 2. Kamata se obračunava po stopi od 3. godine otpisan za 51% po prvoj tranši odnosno 30.748.77 i EUR 863. odnosno 224. godine izmirilo sve usaglašene obaveze prema inostranim železnicama. po osnovu kredita Evropske investicione banke za koji je garanciju izdala Investbanka a. Beograd (Agencija) regulisane su obaveze Preduzeća prema Republici Srbiji koju zastupa Agencija. u procenjenom iznosu od EUR 15. Nova glavnica treba da bude otplaćena u polugodišnjim ratama počev od oktobra 2012. iznosi EUR 24. odnosno 1. BEOGRAD NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE Za 2006. juna 2003.763.JP “ŽELEZNICE SRBIJE“. Ugovorom je predviđeno da nova glavnica duga. godine nije evidentiran u poslovnim knjigama Preduzeća. godine do oktobra 2016.200.61% po drugoj tranši. Beograd. godine. uz polugodišnji obračun.d. na dan 31. odnosno pre kamate iznosi USD 18.774.

905 hiljada dinara (Napomene 15 i 17(a) dospele obaveze u iznosu od 144. godine. postrojenja i opreme na dan 1. koja je izvršena na bazi Ugovora o proceni vrednosti imovine između Preduzeća i Ekonomskog fakulteta. BEOGRAD NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE Za 2006. obaveza Preduzeća po osnovu kredita “EDC“ Kanada.9380 9. januara 2007. godine. (c) (d) Generalni direktor je dana 5. godine.6153 54. Na osnovu Zaključka Upravnog Odbora od 27.884 hiljade dinara). 2006.JP “ŽELEZNICE SRBIJE“. juna 2007. Navedenim Zaključkom je definisano da će se procena vrednosti osnovnih sredstava uknjižiti pod datumom 1. godine u funkcionalnu valutu. EUR GBP USD JPY CHF SEK 79.0000 117. godine prihvaćeni su rezultati procene. godinu.5048 49. juna 2007.5000 124. iznosi EUR 3. osim ukoliko nije drugačije naznačeno 36. za pojedine strane valute su: U dinarima 2005. godine doneo odluku kojom je predviđeno da Sektor za informacione sisteme i informatičke tehnologije procenitelju dostavi korigovane liste sredstava na dan 1.2189 0.5085 72. Identifikacija i procena vrednosti službenih stanova u okviru poslovnih objekata Preduzeća.021 hiljadu dinara i obaveze za kamate u iznosu od 147. godine. Narodna Skupština Republike Srbije je 23. kao podloga za konačnu procenu vrednosti imovine koja će se uknjižiti u poslovne knjige Preduzeća. Ukupne obaveze iskazane u poslovnim knjigama Preduzeća iznose 291.6 milijardi dinara. 37. i 2005. godine do 5. i Priznavanje sredstava čija je pojedinačna nabavna vrednost u vreme nabavke veća od dinarske protivvrednosti EUR 500 kao stalnih sredstava. marta 2007. DEVIZNI KURSEVI Zvanični devizni kursevi Narodne banke Srbije. godine. Narodna banka Srbije je. (b) DOGAĐAJI NAKON DATUMA BILANSA STANJA (Nastavak) U skladu sa dopisom Narodne banke Srbije od 27. ovim dopisom. godine usvojila Zakon o budžetu za 2007.7364 85. preko Kosovske banke. u čijoj su nadležnosti banke u stečaju i potraživanja Republike Srbije od krajnjih korisnika u okviru Pariskog i Londonskog kluba poverilaca. Vršenje procene vrednosti investicija u toku koje su u funkciji.1569 8. juna 2007. juna 2007. decembra 2006.310 hiljada dinara.8577 59.0864 62 . godine uz sprovedene sledeće postupke: • • • • • Aktuelizaciju izvršene procene vrednosti nekretnina. uputila Preduzeće da se za dalji status ove obaveze obrati Agenciji. Zakonom je predviđen iznos subvencija za Preduzeće od 10. Beograd. januara 2007. januar 2007.437 odnosno 294. a da procena bude dostavljena Preduzeću do 30. Uključivanje svih promena na osnovnim sredstvima knjiženim tokom 2006. korišćeni za preračun deviznih pozicija bilansa stanja na dan 31. februara 2007. a koje nisu iz objektivnih razloga aktivirane.725. Naučno – Istraživački centar i aneksa ovog ugovora (Napomena 5). Priština kao poslovne banke. godinu Iznosi su iskazani u hiljadama dinara.9757 0.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful