JAVNO PREDUZEĆE “ŽELEZNICE SRBIJE“, BEOGRAD

Finansijski izveštaji za 2006. godinu i

Izveštaj nezavisnog revizora

JAVNO PREDUZEĆE “ŽELEZNICE SRBIJE“, BEOGRAD
Finansijski izveštaji za 2006. godinu i

Izveštaj nezavisnog revizora

JP “ŽELEZNICE SRBIJE“, BEOGRAD

SADRŽAJ Strana IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA 1–6

IZJAVA RUKOVODSTVA FINANSIJSKI IZVEŠTAJI Bilans stanja Bilans uspeha Izveštaj o promenama na kapitalu Izveštaj o tokovima gotovine

7

8 9 10 11

NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE

12 – 62

godine.976 hiljada dinara. Tom prilikom. godine iznosi 17. Revalorizovana vrednost navedenih nekretnina. postrojenja i opreme koja su locirana na teritoriji Kosova i Metohije iskazana u poslovnim knjigama Preduzeća na dan 31. usled čega ne vrši obračun amortizacije istih od 2001. godine priznata je kao verovatna nabavna vrednost na dan 1.IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA UPRAVNOM ODBORU JAVNOG PREDUZEĆA “ŽELEZNICE SRBIJE“. prilikom prve primene novih računovodstvenih propisa Republike Srbije. Status i vlasništvo nad ovim sredstvima Preduzeća su neizvesni. godine proknjižilo prodaju teretnih vagona u iznosu neotpisane vrednosti od 56. godine. uz finansijske izveštaje. Beograd (u daljem tekstu “Preduzeće”). Procena vrednosti nekretnina. decembra 2006. Preduzeće poseduje nekretnine. vrednost sredstava koja je evidentirana. primenu i održavanje internih kontrola koje su relevantne za sastavljanje i istinito prikazivanje finansijskih izveštaja koji ne sadrže materijalno značajne pogrešne iskaze. Amortizacija za navedeni trogodišnji period nije obračunata prilikom evidentiranja efekata procene. Odgovornost rukovodstva obuhvata: uspostavljanje. koji obuhvataju bilans stanja na dan 31.578. decembra 2000. izveštaj o promenama na kapitalu i izveštaj o tokovima gotovine za godinu koja se završava na taj dan. utvrđena je tako što je procenjena vrednost nekretnina. niti je to učinjeno naknadno. Neotpisana vrednost nekretnina. godine.850 hiljada dinara. godine. decembra 2006. koji se nalaze na teritoriji Republike Srbije. postrojenja i opreme Preduzeća na dan 31. januara 2004. godine iznosi 219. decembra 2003. decembra 2006. nastale usled kriminalne radnje ili greške. Odgovornost rukovodstva za finansijske izveštaje Rukovodstvo Preduzeća je odgovorno za sastavljanje i istinito prikazivanje ovih finansijskih izveštaja u skladu sa računovodstvenim propisima važećim u Republici Srbiji. odnosno do 31.441. postrojenja i opreme Preduzeća na dan 31.748 hiljada dinara. Kao što je obelodanjeno u Napomeni 5. postrojenja i opreme na dan 31. postrojenja i opreme revalorizovana za period od dana procene do 31. . Kao što je obelodanjeno u Napomenama 2. postrojenja i opremu koja su locirana na teritoriji Kosova i Metohije. decembra 2006. godine. a efekti procene evidentirani su u poslovnim knjigama Preduzeća 31. godine. kao i pregled značajnih računovodstvenih politika i napomene uz finansijske izveštaje. izuzev za vučna vozila za koja je utvrđena tržišna vrednost. decembra 1997. Preduzeće je u toku 2006. Navedena sredstva Preduzeće nije u mogućnosti da koristi. godine i odgovarajući bilans uspeha. postrojenja i opreme Preduzeća izvršena je sa stanjem na dan 31. Zbog prirode računovodstvenih evidencija koje vodi Preduzeće. nismo bili u mogućnosti da procenimo iznos neobračunate amortizacije za navedeni period i efekte na iskazanu neotpisanu vrednost nekretnina. odabir i primenu odgovarajućih računovodstvenih politika i korišćenje računovodstvenih procena koje su razumne u datim okolnostima.5. decembra 2000. godine. a koji su knjigovodstveno evidentirani kao sredstva na teritoriji Kosova i Metohije. BEOGRAD Angažovani smo da izvršimo reviziju priloženih finansijskih izveštaja Javnog preduzeća “Železnice Srbije“. neotpisana vrednost nekretnina. uz finansijske izveštaje. decembra 2006. i 5.

nismo bili u mogućnosti da utvrdimo da li iskazana vrednost navedenih plasmana prevazilazi njihovu nadoknadivu vrednost. od kojih 28 stanova nije bilo evidentirano u poslovnim knjigama Preduzeća. postrojenja i opreme i njihove poreske osnove po osnovu primena različitih stopa amortizacije u knjigovodstvene i poreske svrhe. decembra 2006. 76/2002. koji nisu bili evidentirani u poslovnim knjigama Preduzeća. uz finansijske izveštaje. shodno tome nismo bili u mogućnosti ni da se uverimo u realnost iskazanog stanja odloženih poreskih obaveza. postrojenja i opreme na dan 31. S obzirom da zbog pitanja iznetih u prethodnim pasusima nismo mogli da se uverimo u realnost iskazanog stanja nekretnina. godine. 2 . Pored toga. Preduzeće je u 2006. postavljenih i zaposlenh lica kod korisnika sredstava u društvenoj svojini (“Službeni glasnik Republike Srbije“.092 hiljade dinara. do datuma ovog izveštaja. decembra 2006. decembra 2006. decembra 2006. na osnovu raspoložive dokumentacije. godini evidentiralo potraživanja od zaposlenih i dobitke od prodaje nekretnina u iznosu od 11. 41/2002. godine iznose 1. svojim zaposlenima daje kredite za otkup stanova iz fondova za solidarnu stambenu izgradnju. na period do 20. Imajući u vidu napred izneto. na osnovu toga. 125/2003 i 88/2004). učešća u kapitalu povezanih pravnih lica evidentirana u poslovnim knjigama Preduzeća na dan 31.332 hiljade dinara. godini dalo u otkup 49 stanova. Shodno tome. nismo bili u mogućnosti da se uverimo u knjigovodstvenu vrednost stanova na dan 31. godine. Za prodajnu vrednost stanova koji nisu bili evidentirani u poslovnim knjigama. kao ni u ukupan broj stanova Preduzeća dobijenih od fondova za solidarnu stambenu izgradnju. prodalo 7 stanova u iznosu prodajne vrednosti od 2. uz finansijske izveštaje.110 hiljada dinara i iste su nastale kao rezultat privremenih razlika između knjigovodstvene vrednosti nematerijalnih ulaganja. nekretnina. Preduzeće je u 2007. decembra 2006. Preduzeće shodno Uredbi o rešavanju stambenih potreba izabranih. godine. decembra 2006. Pored toga. Kao što je obelodanjeno u Napomeni 6. odnosno 40 godina. učešća u kapitalu povezanih pravnih lica na dan 31. potrebnu ispravku vrednosti po osnovu obezvređenja vrednosti istih na dan bilansa stanja u skladu sa zahtevima MSFI.821 hiljada dinara. godini. odnosno iznos za koji je eventualno potrebno izvršiti umanjenje vrednosti učešća u kapitalu po osnovu obezvređenja na dan 31. godine iznose 463.304. BEOGRAD Kao što je obelodanjeno u Napomeni 32(c) uz finansijske izveštaje. Preduzeće je u 2006. godine nisu usaglašena sa odgovarajućim iznosom kapitala povezanih pravnih lica. Preduzeće je celokupan iznos odloženih poreskih obaveza evidentiralo u tekućoj godini i nije izvršilo usklađivanje uporednih podataka za efekte korekcije grešaka iz ranijeg perioda u skladu sa MRS 8 “Računovodstvene politike.IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA (Nastavak) UPRAVNOM ODBORU JAVNOG PREDUZEĆA “ŽELEZNICE SRBIJE“. Kao što je obelodanjeno u Napomeni 6. Pored toga. kao i po osnovu revalorizacije vučnih vozila. promene računovodstvenih procena i greške“. br. Preduzeće nije procenilo nadoknadivu vrednost učešća u kapitalu zavisnih i pridruženih pravnih lica i. odložene poreske obaveze Preduzeća na dan 31.

Novi Sad. Procenjeni iznos neproknjiženih kamata za period od 2002. godini. Na osnovu raspoložive dokumentacije. Preduzeće je na dan 31. decembra 2006. Na taj način su aktivna vremenska razgraničenja na dan 31. godine iznose 3. godine u okviru aktivnih vremenskih razgraničenja evidentiralo dug prema Austrijskim železnicama (OeBB) po osnovu Globalnog sporazuma o izmirenju duga Jugoslovenskih železnica prema železničkim preduzećima uključenim u globalni bilans za period od 1992.d. zalihe iskazane u poslovnim knjigama Preduzeća na dan 31. BEOGRAD Kao što je obelodanjeno u Napomeni 7.. Upravni odbor Preduzeća je na sednici održanoj 13 februara 2007. Procenjena vrednost neproknjiženih kursnih razlika po ovom kreditu iznosi 831. godine do 31. Zbog prirode dokumentacije i računovodstvene evidencije Preduzeća. Preduzeće nije izvršilo konverziju duga u EUR. godine iznose 2. kao i činjenice da Preduzeće nema definisane strateške zalihe koje bi se izuzele iz razmatranja starosne strukture. Pored toga.065 hiljada dinara. nismo bili u mogućnosti da se uverimo da je vrednost zaliha na dan 31. godine manje iskazane. i predviđeno je da regulisanje međusobnih prava i obaveza Preduzeća i Republike Srbije treba da bude predmet posebnog ugovora. godine do 1995. Vašington i Evropskoj investicionoj banci. godine iznosi 687. decembra 2006.122 hiljade dinara. uz finansijske izveštaje. odnosno da li je potrebno i u kom iznosu izvršiti ispravku vrednosti neaktivnih i zastarelih zaliha. godine. a gubitak tekuće godine potcenjen za navedeni iznos. Luksemburg po kreditima za koje je inicijalni garant bila Panonska banka a. godine doneo odluku da se sa aktivnih zaliha na evidenciju neaktivnih zaliha prenesu zalihe u iznosu od 926. i 2006. decembra 2006. izvršila konverziju duga iz USD u EUR. dok zalihe koje nisu trošene u periodu dužem od 3 godine iznose 413. decembra 2006. kao što je obelodanjeno u Napomenama 13(d) i 13(e) uz finansijske izveštaje. Kao što je obelodanjeno u Napomeni 8(a) uz finansijske izveštaje. kao i da se krene u postupak prodaje zaliha u skladu sa propisanim procedurama. Preduzeće nije dobijalo kamatne obračune i nije evidentiralo kamate od 2002. dok je gubitak ranijih godina potcenjen za isti iznos. odnosno navedeni dug je u poslovnim knjigama Preduzeća i dalje evidentiran u USD. Preduzeće je u 2006.729 hiljada dinara. neto potraživanja od kupaca na dan 31. decembra 2006. Vašington za koji je inicijalni garant bila Panonska banka a. Novi Sad.183.IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA (Nastavak) UPRAVNOM ODBORU JAVNOG PREDUZEĆA “ŽELEZNICE SRBIJE“. decembra 2006. Republika Srbija je prilikom preuzimanja obaveza Preduzeća po kreditu prema Međunarodnoj banci za obnovu i razvoj.260 hiljada dinara. u ukupnom iznosu od 224. godine više iskazana. godine po osnovu obaveza prema Međunarodnoj banci za obnovu i razvoj. godine.845 hiljada dinara. 3 . uz finansijske izveštaje. godine. decembra 2006. koji do datuma izdavanja ovog izveštaja nije potpisan.843.641 hiljadu dinara. godini izvršilo ispravku vrednosti za sva potraživanja nastala pre 2005. decembra 2006. decembra 2006.d. Obaveze prema inostranim poveriocima su preuzete od strane Republike Srbije. nismo bili u mogućnosti da utvrdimo da li je i u kom iznosu potrebno izvršiti dodatnu ispravku vrednosti po osnovu obezvređenja potraživanja radi svođenja na njihovu nadoknadivu vrednost na dan 31. Kao što je obelodanjeno u Napomeni 10. čime su obaveze po dugoročnim kreditima na dan 31. godine nije vršilo umanjenje vrednosti neaktivnih i zastarelih zaliha. Kao što je obelodanjeno u Napomeni 13(d) uz finansijske izveštaje. kao i za potraživanja utužena u 2005. godine svedena na njihovu neto prodajnu vrednost.184 hiljade dinara. Ukupna vrednost zaliha koje nisu trošene u periodu dužem od jedne i kraćem od tri godine iznosi 373.873 hiljade dinara. Preduzeće na dan 31.

decembra 2006.915 hiljada dinara. Preduzeće je na osnovu Ugovora o proceni vrednosti od 6. Zbog značaja pitanja iznetih u prethodnim pasusima. obaveze po osnovu kamata na neblagovremeno plaćene obaveze prema stranim železničkim upravama procenjene na bazi kontokorentnih obračuna za navedeni period od januara 1996. kao član Zajednice Jugoslovenskih železnica (“Zajednica JŽ”). sa kojima je sproveden postupak nezavisne potvrde stanja. Kao što je obelodanjeno u Napomeni 16(b) uz finansijske izveštaje. postojenja i opreme sa stanjem na dan 1. godine. januar 2007. godine.362. kao i odgovarajuća obelodanjivanja u skladu sa zahtevima MRS 19 “Naknade zaposlenima“. februara 2006. i 36(d) uz finansijske izveštaje. obuhvatio je evidenciju Zajednice JŽ za kontokorentne obračune sa stranim železničkim upravama zaključno sa kontokorentnim obračunima za novembar 2006.095. kratkoročne finansijske obaveze na dan 31. Istovremeno je izvršeno preknjižavanje dela obaveza i potraživanja prema stranim železničkim upravama koje su bile evidentirane u poslovnim knjigama Zajednice JŽ. Zbog značaja navedenih pitanja. Pored toga. Beograd da izvrši procenu vrednosti nekretnina. obaveze po osnovu međunarodnog saobraćaja iznose 2. koji će biti predmet posebnog dogovora ugovornih strana. angažovalo Naučnoistraživački centar Ekonomskog fakulteta. Navedena procena nije uknjižena. godine iznose 9. skrećemo pažnju na sledeća pitanja: (a) Kao što je obelodanjeno u Napomenama 5. 4 .864. Priloženi finansijski izveštaji ne uključuju rezervisanja za naknade zaposlenima po osnovu otpremnina za odlazak u penziju nakon ispunjenih uslova. decembra 2006.294 hiljade dinara. decembra 2006. godine. godine. godine. godine zaključno sa 2005. Preduzeće je u skladu sa odlukom Upravnog odbora od 28. tako da priloženi finansijski izveštaji ne uključuju rezervisanja po navedenom osnovu. BEOGRAD Kao što je obelodanjeno u Napomeni 15.25) i iste nisu evidentirane u poslovnim knjigama Preduzeća.074 hiljade dinara na dan 31. godinom.677. januar 2006. već je na osnovu Zaključka Upravnog odbora Preduzeća prihvaćena kao podloga za konačnu procenu vrednosti koja će se evidentirati u poslovnim knjigama sa stanjem na dan 1. godine. godine. Preduzeće ove obaveze ne evidentira u svojim knjigama do konačnog rešenja statusa i iznosa kamata. evidentiran u poslovim knjigama Preduzeća na osnovu analitičkih pregleda dobijenih od strane Zajednice JŽ. a koje pripadaju Preduzeću. Analitički pregled dobijen od strane Zajednice JŽ na osnovu kojeg je Preduzeće izvršilo uknjižavanje obaveza i potraživanja na dan 31. Preduzeće nije izvršilo procenu iznosa plaćenih odsustava na koja zaposleni imaju pravo u narednom računovodstvenom periodu za usluge izvršene do datuma bilansa stanja.310 hiljada dinara (EUR 13. Kompletno usaglašeno stanje obaveza i potraživanja sa stranim železničkim upravama biće preuzeto i sprovedeno tokom 2007. datira iz perioda od 1996. decembra 2006. do 2005. nismo bili u mogućnosti da se uverimo u realnost iskazanog stanja obaveza i potraživanja Preduzeća koje proističu iz međunarodnog železničkog putničkog i robnog saobraćaja. godine. uz finansijske izveštaje. godine. godinu. istupilo iz Zajednice JŽ 31.IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA (Nastavak) UPRAVNOM ODBORU JAVNOG PREDUZEĆA “ŽELEZNICE SRBIJE“. iznose 1. Ne izražavajući mišljenje. Pored toga. decembra 2006.434. Prema evidenciji Zajednice JŽ. godine. Neusaglašene obaveze sa poveriocima po osnovu kredita. najveći deo obaveza po osnovu međunarodnog saobraćaja. Preduzeće nema usaglašeno stanje obaveza i potraživanja (Napomena 8 (a)) sa svim stranim železničkim upravama. iznose 289. ne izražavamo mišljenje o priloženim finansijskim izveštajima Preduzeća za 2006.

navedeni dug iznosi EUR 21. Prilikom sastavljanja korigovanog obrasca bilans stanja na dan 31. Status i način regulisanja navedenog duga prema Hrvatskim železnicama. godine i isti nije evidentiran u poslovnim knjigama Preduzeća. Rezervisanja evidentirana u poslovnim knjigama Preduzeća po ovom osnovu na dan 31. ne uzimajući u obzir eventualne efekte po osnovu zateznih kamata i sudskih troškova. U skladu sa dopisom Narodne banke Srbije. Kanada po osnovu kredita odobrenog preko Kosovske banke. BEOGRAD (b) Kao što je obelodanjeno u Napomenama 15(c) i 36(b) uz finansijske izveštaje.250. godine iznose 36. već su iste prikazane u okviru obaveza iz specifičnih poslova.437. obaveze Preduzeća prema poveriocu “EDC“. niti Narodnom bankom Srbije do dopisa primljenog u junu 2007. status navedene obaveze nije regulisan. uz finansijske izveštaje. decembra 2006. (d) Kao što je obelodanjeno u Napomeni 18. decembra 2006. godine. Rukovodstvo Preduzeća smatra da nije moguće sa prihvatljivom sigurnošću predvideti konačan ishod sudskih sporova koji su u toku. kao i da po navedenom osnovu Preduzeće neće snositi materijalno značajne gubitke. godine potpisale Globalni sporazum o izmirenju duga Jugoslovenskih železnica prema železničkim preduzećima uključenim u globalni bilans za period od 1992. (e) Kao što jeobelodanjeno u Napomeni 33. 5 . godine budući da je poverilac u okviru Pariskog kluba poverilaca. Preduzeće je greškom navedeni iznos od 941. (f) Kao što je obelodanjeno u Napomeni 35.547.905 hiljada dinara na dan 31. odnosno 294. Preduzeće nije imalo korespodenciju sa navedenom poslovnom bankom. decembra 2005. Prema evidenciji Hrvatskih železnica koje vrše i obračun kamate na glavnicu duga iz globalnog bilansa u skladu sa Objavom UIC broj 311.911.419.071 hiljadu dinara (Napomena 12).726 hiljada dinara na dan 31. Preduzeće je upućeno da dalji status ove obaveze reguliše sa Agencijom za osiguranje depozita u čijoj su nadležnosti banke u stečaju i potraživanja Republike Srbije od krajnjih korisnika u okviru Pariskog i Londonskog kluba poverilaca.367. Priština usaglašene su sa Narodnom bankom Srbije u martu 2002.IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA (Nastavak) UPRAVNOM ODBORU JAVNOG PREDUZEĆA “ŽELEZNICE SRBIJE“. godine od Narodne banke Srbije. decembra 2006.980 hiljada dinara koji se odnosi na korekciju rashoda iz ranijih godina po osnovu izmirenja četvrte tranše starog duga prema stranim železnicama u periodu od 1992. Rukovodstvo Preduzeća smatra da se ishod ovih pregovora ne može pouzdano proceniti. Stanje kredita i kamata evidentiranih u poslovnim knjigama Preduzeća iznosi 291. (c) Kao što je obelodanjeno u Napomenama 16(b) i 16(c).822. a pod okriljem Međunarodne železničke unije (UIC). godine. vrednost sudskih sporova koji se vode protiv Preduzeća iznosi 1.710. uz finansijske izveštaje. godini u cilju usklađivanja sa prezentacijom podataka za tekući period. umesto u okviru obaveza iz specifičnih poslova.692. Prilikom usaglašavanja sa Agencijom za osiguranje depozita navedene obaveze nisu obuhvaćene. decembra 2005. decembra 2006.010 hiljada dinara na dan 31. godine. godine. Procenjeni dug prema Hrvatskim železnicama. koji navedenim sporazumom nije definitivno utvrđen i usaglašen. biće predmet daljih dogovora ugovornih strana. juna 2003. uz finansijske izveštaje Jugoslovenske železnice su 17.980 hiljada dinara prikazalo u okviru obaveza po osnovu poreza. Nakon usaglašavanja obaveza. iznosi EUR 15. carine i druge dažbine iz nabavke ili na teret troškova na dan 31. Do datuma ovog izveštaja. decembra 2006. korigovano stanje obaveza za poreze. Obaveza Preduzeća prema evidenciji Narodne banke Srbije iznosi EUR 3.725. godine u iznosu od 1. sadrži iznos od 941. prema podacima Pravnog sektora Preduzeća.157 hiljada dinara.310 hiljada dinara na dan 31. godine. do 1995. odnosno 1.406 hiljada dinara. godine. Preduzeće nije izvršilo reklasifikaciju obaveza prema stranim železničkim upravama na dobavljače u inostranstvu u 2005. do 1995. odnosno 1.63.

pružanjem usluga i svakim drugim prometom bez naknade. (h) Finansijski izveštaji Preduzeća sastavljeni su uz pretpostavku da će Preduzeće nastaviti svoje aktivnosti u skladu sa načelom stalnosti poslovanja. godine. decembra 2006. zbog čega se ovi podaci ne mogu iskoristiti za eventualni proračun neobračunatog poreza na dodatu vrednost. članovi njihovih porodica i penzioneri.436 hiljada dinara. pri čemu se najveći deo besplatnih vožnji po navedenim legitimacijama koristi od strane zaposlenih u poslovne svrhe. Pravilnikom o utvrđivanju šta se smatra uzimanjem iz poslovne imovine i pružanjem usluga shodno navedenom Zakonu.805. 27. Za sve povlašćene vožnje u međunarodnom putničkom saobraćaju. godine Ksenija Ristić Kostić Ovlašćeni revizor 6 . Shodno Pravilniku o prevozu železničkog osoblja na prugama jugoslovenskih železnica od 1. decembara 2006. godine su veće od obrtne imovine za 14. Preduzeće obračunava i plaća porez na dodatu vrednost.955 hiljada dinara. januara 1994. Beograd. BEOGRAD (g) U skladu sa Zakonom o porezu na dodatu vrednost. Preduzeće više godina u kontinuitetu iskazuje značajne gubitke. Preduzeće ne obračunava porez na dodatu vrednost na besplatne vožnje u međunarodnom putničkom saobraćaju (FIP) na osnovu međunarodnih konvencija i reciprociteta koji proizilazi iz datih konvencija. ali bez podataka o iskorišćenosti istih (što je i osnov za obračun poreza na dodatu vrednost). godine. godine rezultirali akumuliranim gubitkom u iznosu 88. koji su na dan 31. uživaju razne beneficije korišćenjem različito šifriranih legitimacija na osnovu kojih imaju pravo na određeni broj besplatnih prevoza. ustanovljeno je da zaposleni u Preduzeću. Sektor za ljudske resurse i opšte poslove Preduzeća sastavio je za potrebe revizije specifikaciju izdatih legitimacija po vrstama povlastica (beneficija zaposlenih). kao i na prevoz sa popustom do 90% cene karte u okviru Republike Srbije.IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA (Nastavak) UPRAVNOM ODBORU JAVNOG PREDUZEĆA “ŽELEZNICE SRBIJE“. Mogućnosti poboljšanja finansijskog položaja Preduzeća su ograničene i gotovo u celosti zavise od podrške Vlade Republike Srbije i usvajanja programa finansijske konsolidacije Preduzeća. Preduzeće nema posebnu evidenciju o iznosu karata koje se koriste po osnovu besplatnog prevoza. januara 1983.020. jun 2007. kao i povlašćene vožnje u unutrašnjem putničkom saobraćaju ostvarene na osnovu režijske karte koju koriste zaposleni. a kratkoročne obaveze Preduzeća na dan 31. Preduzeće posluje sa negativnim neto obrtnim fondom i nepovoljnim pokazateljima likvidnosti. penzioneri kao i članovi njihovih porodica. kao i dokumentacije prezentovane od strane Preduzeća. Ostale besplatne vožnje po ovom osnovu rukovodstvo Preduzeća smatra uzimanjem i upotrebom dobara koja su deo poslovne imovine poreskog obveznika. a u određenim slučajevima i lica koja nisu u radnom odnosu u Preduzeću. Preduzeće ne obračunava i ne evidentira porez na dodatu vrednost na besplatne vožnje u unutrašnjem putničkom saobraćaju ostvarene na osnovu legitimacija. Navedena materija je regulisana Pravilnikom FIP i Uputstvom za primenu pravilnika na Jugoslovenske železnice od 1. Na ovaj promet Preduzeće ne obračunava porez na dodatu vrednost.

Beograd. Rukovodstvo Preduzeća je takođe odgovorno za implementaciju odgovarajućih procesa i kontrola u cilju zaštite imovine i sprečavanja. odnosno otkrivanja pronevera i ostalih neregularnosti. prikazanih na stranama 8 – 62. BEOGRAD IZJAVA RUKOVODSTVA PREDUZEĆA O ODGOVORNOSTI ZA FINANSIJSKE IZVEŠTAJE Računovodstveni propisi Republike Srbije nalažu da rukovodstvo Javnog preduzeća “Železnice Srbije“.JP “ŽELEZNICE SRBIJE“. jun 2007. Rukovodstvo Preduzeća smatra da su pri sastavljanju finansijskih izveštaja. kao i rezultate poslovanja i tokove gotovine u skladu sa propisima o računovodstvu Republike Srbije i uz poštovanje svih zakonskih propisa. godine Potpisano u ime rukovodstva JP “Železnice Srbije“. Beograd (“Preduzeće”) sastavlja finansijske izveštaje koji istinito i objektivno prikazuju finansijsko stanje Preduzeća na kraju izveštajnih perioda. što je obezbedilo da prikazani finansijski izveštaji budu sastavljeni u skladu sa propisima o računovodstvu Republike Srbije. Rukovodstvo Preduzeća je odgovorno za obezbeđenje odgovarajućih računovodstvenih evidencija i sastavljanje finansijskih izveštaja koji će istinito i objektivno prikazati stanje sredstava i obaveza Preduzeća. korišćene odgovarajuće računovodstvene politike koje su konzistentno primenjene kao i razumna i oprezna prosuđivanja i procene. Beograd ________________________ Milanko Šarančić Generalni direktor 7 . kao i rezultate poslovanja za izveštajne godine. 27.

056.838.369.324 219.998.083 3.276 6.178.368 9.669 2.499.469.157 1.087.697 9.900 226.273. BEOGRAD BILANS STANJA Na dan 31.161 220.643 23.441.052 1.834 6.499.071 31.362.148. decembra 2006.122 3.418.748 1.233 3. 2005.393.285 4.224.194.099 19 360.100.110 229.699 36.425.305 9.821 1.561 8.434 12 13 14 36.238.915 7.142.711 3.562.625.071 32.378 404.550.304 24.998. Korigovano 4 5 6 41.304.211 236.501.174.217.717 236.056.850 34.599 227.866 229. postrojenja i oprema Dugoročni finansijski plasmani Obrtna imovina Zalihe Potraživanja Gotovinski ekvivalenti i gotovina Porez na dodatu vrednost i aktivna vremenska razgraničenja UKUPNA AKTIVA PASIVA Kapital Osnovni i ostali kapital Revalorizacione rezerve Akumulirani gubitak 11 2006.099 55.231 (81.429 304.JP “ŽELEZNICE SRBIJE“.474 8.373.326 1.580 35.305 10.067. 8 .012 480.805.111.567.436) 169.469.789.183.866.837) 177.332. godine U hiljadama dinara Napomena AKTIVA Stalna imovina Nematerijalna ulaganja Nekretnine.542 7 8 9 10 249.542 465 Dugoročna rezervisanja Dugoročne obaveze Dugoročni krediti Ostale dugoročne obaveze Kratkoročne obaveze Kratkoročne finansijske obaveze Obaveze iz poslovanja Ostale kratkoročne obaveze i pasivna vremenska razgraničenja Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost i ostalih javnih prihoda 15 16 17 18 Odložene poreske obaveze UKUPNA PASIVA VANBILANSNA EVIDENCIJA 32 Napomene na stranama od 12 do 62 predstavljaju sastavni deo ovih finansijskih izveštaja.825 3.663 9.372.565 (88.802 249.304.

944.549.091.530 (7.120) (3.804.241.587.315.JP “ŽELEZNICE SRBIJE“.041) (18.167 18.805) 22 23 24 25 POSLOVNI GUBITAK Finansijski prihodi Finansijski rashodi 26 27 4.943) (7.579.594.975) 827.114 10.921. 10.614) (4.566) (5.250 (91.326.009.752) (18.417.413) 887.676. godine i potpisani su u ime rukovodstva Preduzeća od strane: Milanko Šarančić Generalni direktor Zvezdan Pavičević Pomoćnik generalnog direktora za ekonomske poslove 9 .015) 680. BEOGRAD BILANS USPEHA U periodu od 1.142 18.774.105.737. januara od 31.205) Napomena POSLOVNI PRIHODI Prihodi od prodaje Prihodi od aktiviranja učinaka Ostali poslovni prihodi POSLOVNI RASHODI Nabavna vrednost prodate robe Troškovi materijala Troškovi zarada.894 9.131. Korigovano 8.166.620) (6.777) (18.892 (56.205) Napomene na stranama od 12 do 62 predstavljaju sastavni deo ovih finansijskih izveštaja.542.343 (4. februara 2007.430.651.211) (26. decembra 2006.132) Ostali prihodi Ostali rashodi 28 29 GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA Neto gubitak iz poslovanja koje se obustavlja GUBITAK PRE OPOREZIVANJA POREZ NA DOBITAK Poreski rashod perioda Odloženi poreski rashod perioda NETO GUBITAK 32 30 (153.179. godine U hiljadama dinara 2005.611 20.205) (374.553.214 3. Ovi finansijski izveštaji su odobreni za izdavanje od strane Upravnog odbora Preduzeća 28.670) (28.897.424) (10.542.579.023 (1.697) (7.810) (8.313) (61.258.435) (8.602) (3.579.925) (3.083.705) (10.289) (7.788. naknada zarada i ostali lični rashodi Troškovi amortizacije i rezervisanja Ostali poslovni rashodi 20 21 2006.963 1.391.265) (7.938 (3.290) (6.

030. januara 2005. godine.821) 248.534) 197.579.221 10. decembra 2005.594.565 (7.041) (88.425.084 462.529 6.373) 10.579. korigovano 248.529) (6.286 (282.894 (911.436) (27.179.699 - - (240.847 (62.231 282.442 - (929.639. godine U hiljadama dinara Revalorizacione rezerve Akumulirani gubitak Državni kapital Stanje na dan 248.174.221 (27.434 Napomene na stranama od 12 do 62 predstavljaju sastavni deo ovih finansijskih izveštaja. godine Korekcija početnog stanja .189) (1. 10 .221 22.618 462.805.373 (18.JP “ŽELEZNICE SRBIJE“. godine Ostali kapital Ukupno kapital 462.373.576.276) 196.837) 22.084 Prenos dela revalorizacionih rezervi za rekonstrukciju lokomotiva (Napomena 5) Efektni odloženih poreza (Napomena 32(c)) Kursne razlike po osnovu preračuna učešća u kapitalu preduzeća u inostranstvu Ostale promene Gubitak tekuće godine Stanje na dan 31.205) (81.821) 240. godine.866.442) (929.214) (7.041) 169.639.847 10.094 127 462. decembra 2004.189) (1.084 31.179. januara do 31.205) 177.119.594. decembra 2006.665.286 (18.214) 9. decembra 2006.562.594.131) (911.403) (63. korigovano 248.ispravka grešaka (Napomena 3(c)) Stanje na dan 1.084 Efekat procene vrednosti opreme prenete kao nenovčani ulog u novoosnovana zavisna preduzeća Prenos dela revalorizacionih rezervi za rekonstrukciju lokomotiva Prenos nenovčanog uloga – opreme u novoosnovanim preduzećima Gubitak tekuće godine Stanje na dan 31.594. BEOGRAD IZVEŠTAJ O PROMENAMA NA KAPITALU U periodu od 1.

godine U hiljadama dinara 2006.814 1.764 9. postrojenja i opreme Ostali finansijski plasmani (neto odlivi) Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA Neto priliv po osnovu dugoročnih i kratkoročnih kredita Ostale dugoročne i kratkoročne obaveze Neto odliv po osnovu dugoročnih i kratkoročnih kredita i ostalih obaveza Finansijski lizing Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja Neto (odliv)/priliv gotovine Gotovina na početku obračunskog perioda Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine Gotovina na kraju obračunskog perioda (Napomena 9) 9.052 (736.048 32.842) (2.417 4.475) (305.833 17.602 (378.636.594.827. postrojenja. decembra 2006.206 (4.975.669 5.063.007) 1.369) 4.056 382.830.994.754 13.558.563.786 (169.556) (2.012 Napomene na stranama od 12 do 62 predstavljaju sastavni deo ovih finansijskih izveštaja.543) (206.969.825) 2. januara do 31.776.865 125.659) 2.142 6. Korigovano 10. naknade zarada i ostali lični rashodi Plaćene kamate Plaćanja po osnovu ostalih javnih prihoda Neto (odliv)/priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA Prodaja nematerijalnih ulaganja.578.425.245 (122) (2.JP “ŽELEZNICE SRBIJE“. 11 .208) 137. nekretnina.074.392.774) 1. BEOGRAD IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE U periodu od 1.107) 404.894.158 10.358) (8.178.178.526) (973.952 (8.604 (10.197) (721.091) (64.905) (2.694 (7. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI Prodaja i primljeni avansi Ostali prilivi iz redovnog poslovanja Vanredne stavke Isplate dobavljačima i dati avansi Zarade.446. nekretnina.519) (554.994.136) 1. i opreme Ostali finansijski plasmani (neto prilivi) Primljene kamate Primljene dividende Kupovina akcija i udela (neto odlivi) Kupovina nematerijalnih ulaganja.842) (670.695.618) 2005.012 538 (37.128 235.904.230) (8.

Javno preduzeće “Železnice Srbije“ preuzelo je sva prava. 38/91). Preduzeće ima značajao učešće od 33. 19/2005) sredstva za obavljanje i rad Preduzeća. Radi efikasnijeg i racionalnijeg obavljanja delatnosti u Preduzeću postoje sledeći organizacioni delovi: – Direkcija za infrastrukturu u kojoj se obavlja upravljanje javnom železničkom infrastukturom.d.o. ulica Nemanjina broj 6. sredstva. Beograd. maja 2005... Preduzeće nije u mogućnosti da koristi osnovna sredstva locirana na teritoriji Kosova i Metohije (videti Napomenu 5). Beograd – sa 100% učešća u kapitalu.o.o. dokumentaciju i predmete u vršenju javnih ovlašćenja Javnog železničkog transportnog preduzeća “Beograd“. Javno preduzeće “Železnice Srbije“ je počelo sa radom danom registracije u registar privrednih subjekata 17. i – Železnički integralni transport d.o. Beograd i Zaštitna radionica d.. Beograd. osim ukoliko nije drugačije naznačeno 1. u okviru kojih se poslovanje sektora obavlja preko sekcija. Požega.o. Preduzeće je osnovano radi obavljanja delatnosti javnog prevoza putnika i robe i održavanje železničkih voznih sredstava. OSNIVANJE I DELATNOST Javno preduzeće “Železnice Srbije“.o. koja su u državnoj svojini. br.o. CIP d.o. godine. u skladu sa Zakonom o železnici. Preduzeće je osnivač sa 100% ili većinskim ulogom u kapitalu sledećih pravnih lica (Napomena 6): – Preduzeće za izgradnju železničkog čvora Beograd d. Beograd prenelo na Vladu Republike Srbije. Beograd (u daljem tekstu “Preduzeće”) osnovala je Vlada Republike Srbije. 21754/2005. 12 . U kapitalu preduzeća Livnica a. U skladu sa Odlukom o izmenama i dopunama odluke o osnivanju Javnog preduzeća za upravljanje javnom železničkom infrastrukturom i obavljanje javnog prevoza u železničkom saobraćaju (“Službeni glasnik Republike Srbije“. osnovanog Zakonom o železnici (“Službeni glasnik Republike Srbije“. upravljanja javnom železničkom infrastrukturom i drugih delatnosti po klasifikaciji. Sedište Preduzeća je Beogradu.. Preduzeće posluje sredstvima u državnoj svojini i nad istim ne može biti pokrenut postupak stečaja. zaposlene.93% učešća u kapitalu. BEOGRAD NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE Za 2006.. Preduzeće posluje pod nazivom Javno preduzeće “Železnice Srbije“. celokupni udeo i osnivačka prava u preduzeću Pron-Invest d.JP “ŽELEZNICE SRBIJE“. decembra 2004. godine.o. Želkomerc d. Beograd – sa 53. i – Direkcija za prevoz u kojoj se obavlja javni prevoz putnika i robe i održavanje železničkih voznih sredstava. godinu Iznosi su iskazani u hiljadama dinara. Centralnu Srbiju i Kosovo i Metohiju. br.. Ugovorom o prenosu osnivačkih prava. utvrđena bilansom stanja na dan 31. Preduzeće je u toku 2006.o.o. Teritorijalna organizacija obuhvata tri geografska područja: Vojvodinu.90%. Odlukom o osnivanju Javnog preduzeća za upravljanje javnom železničkom infrastrukturom i obavljanje javnog prevoza u železničkom saobraćaju od 8.o. jula 2004. godine Rešenjem Agencije za privredne registre br. Beograd. obaveze. čine sredstva kojima posluje Javno železničko transportno preduzeće. godine.

odnosno Međunarodne standarde finansijskog izveštavanja (“MRS/MSFI”) kao osnovu za sastavljanje i prezentaciju finansijskih izveštaja. 2. PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA Osnove za sastavljanje i prikazivanje finansijskih izveštaja i računovodstveni metod Priloženi finansijski izveštaji su sastavljeni u skladu sa važećim propisima u Republici Srbiji zasnovanim na Zakonu o računovodstvu i reviziji (Službeni glasnik Republike Srbije. br. juna 2006.271 radnika). Rukovodstvo Preduzeća procenjuje uticaj promena u MRS. 5 od 18. poštenu (fer) vrednost nije moguće pouzdano utvrditi u uslovima nepostojanja aktivnog tržišta. Poreski identifikacioni broj Preduzeća je 103859991. decembar 2005. Rešenjem Ministra finansija Republike Srbije (broj 011-00-738-2003-01.857 zaposlenih (31. novi MSFI i tumačenja standarda. kao i primena novih tumačenja koja su stupila na snagu u toku 2006. niti materijalno značajan uticaj na finansijske izveštaje Preduzeća u periodu početne primene. Stoga. BEOGRAD NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE Za 2006. novih MSFI i tumačenja standarda (IFRIC) na finansijske izveštaje. finansijskih sredstava koja se drže do dospeća i finansijskih obaveza po amortizovanoj vrednosti korišćenjem metode efektivne kamatne stope. koji propisuje Međunarodne računovodstvene standarde. nisu imali za rezultat značajnije promene računovodstvenih politika Preduzeća. • Određeni finansijski instrumenti su vrednovani na osnovu metode amortizovane vrednosti korišćenjem ugovorene kamatne stope. decembra 2003. decembra 2002. godine. druga pravna lica i preduzetnike (Službeni glasnik Republike Srbije. godine. kako to zahtevaju MRS 32 “Finansijski instrumenti: Obelodanjivanje i prikazivanje“ i MRS 39 “Finansijski instrumenti: Priznavanje i merenje“. 2. godine). godine) utvrđeni su i objavljeni Okvir i MRS koji su bili u primeni na dan 31. Preduzeće je imalo je 20. godine: 22. 13 . 46 od 2. br.JP “ŽELEZNICE SRBIJE“.1. decembra 2006. januara 2006. OSNIVANJE I DELATNOST (Nastavak) Matični broj Preduzeća je 20038284. koji u pojedinim delovima odstupa od načina prikazivanja određenih bilansnih pozicija kako to predviđa MRS 1 “Prikazivanje finansijskih izveštaja”. Računovodstveni propisi Republike Srbije i računovodstvene politike primenjene u sastavljanju i obelodanjivanju ovih finansijskih izveštaja odstupaju od sledećih zahteva MRS. godine i na kome se zasnivaju i prethodni i novi Zakon o računovodstvu i reviziji. Na dan 31. br. godine. godine). Izmene i dopune postojećih MRS-a. decembra 2006. koji su stupili na snagu počev od 1. odnosno MSFI: • Finansijski izveštaji Preduzeća su prikazani u formatu propisanim Pravilnikom o sadržini i formi obrazaca finansijskih izveštaja za privredna društva. 114 od 22. Navedena politika odstupa od zahteva MRS 39 “Finansijski instrumenti: Priznavanje i merenje“ koji podrazumeva vrednovanje kredita i potraživanja. kao ni stabilnost kod prometa finansijskim instrumentima niti su zvanične tržišne informacije raspoložive. zadruge. osim ukoliko nije drugačije naznačeno 1. januara 2007. godine i Službeni glasnik Republike Srbije. od 30. zamene važećih MRS-a novim. • U Republici Srbiji ne postoji dovoljno tržišno iskustvo. godinu Iznosi su iskazani u hiljadama dinara.

rukovodstvo Preduzeća ne izražava eksplicitnu i bezrezervnu izjavu o usaglašenosti finansijskih izveštaja sa MSFI. 2. utvrđivanje rezervisanja za sudske sporove i priznavanje odloženih poreskih sredstava. Procene se razmatraju periodično. Korišćenje procenjivanja Sastavljanje i prezentacija finansijskih izveštaja zahteva vršenje određenih procena i korišćenje razumnih pretpostavki od strane rukovodstva Preduzeća. koje su zasnovane na važećim računovodstvenim i poreskim propisima Republike Srbije. prema propisima o računovodstvu Republike Srbije čine bilans stanja. Sadržinu godišnjeg računa. a kada korekcije postanu neophodne. osim ukoliko nije drugačije naznačeno 2. Preduzeće sastavlja i konsolidovane finansijske izveštaje. Iznosi u finansijskim izveštajima iskazani su u hiljadama dinara. tretiraju se kao transakcije u stranim valutama. Dinar (“RSD“) predstavlja funkcionalnu i izveštajnu valutu Preduzeća. osim vučnih vozila koja su vrednovana po fer vrednosti i načelom stalnosti poslovanja pravnog lica. iskazuju se u bilansu uspeha za periode u kojima su postale poznate. Sve transakcije koje se obavljaju u valutama koje nisu funkcionalna valuta. obaveze. kao i prihoda i rashoda za posmatrani period. izveštaj o promenama na kapitalu. koji se pripremaju i predaju u skladu sa relevantnim računovodstvenim propisima Republike Srbije. osim ukoliko nije drugačije navedeno. Stvarni rezultati mogu se razlikovati od navedenih procena. Priloženi finansijski izveštaji Preduzeća sastavljeni su u skladu sa konceptom istorijskog troška. Ove procene i pretpostavke su zasnovane na informacijama raspoloživim na dan sastavljanja finansijskih izveštaja. 14 . Priloženi finansijski izveštaji uključuju potraživanja.JP “ŽELEZNICE SRBIJE“. PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA (Nastavak) Osnove za sastavljanje i prikazivanje finansijskih izveštaja i računovodstveni metod (Nastavak) I pored toga što mnoge od ovih promena nisu primenljive na poslovanje Preduzeća. godinu Iznosi su iskazani u hiljadama dinara. bilans uspeha. rezultate poslovanja. godinu se ne mogu tretirati kao finansijski izveštaji sastavljeni u saglasnosti sa MSFI. Shodno navedenom. potraživanja i dugoročnih finansijskih plasmana. BEOGRAD NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE Za 2006. Preduzeće je u sastavljanju ovih finansijskih izveštaja primenilo računovodstvene politike obelodanjene u Napomeni 2. priloženi finansijski izveštaji za 2006. izveštaj o tokovima gotovine i napomene uz finansijske izveštaje. a koje se tiču iskazanih iznosa sredstava i obaveza i obelodanjivanja potencijalnih sredstava i obaveza na dan bilansa stanja. promene na kapitalu i novčane tokove Preduzeća bez uključivanja zavisnih društava.2..1. Najznačajnije procene odnose se na utvrđivanje obezvređenja nefinansijske imovine. koji se primenjuju na periode prikazane u priloženim finansijskim izveštajima. 2.

Procena je evidentirana svođenjem neotpisane vrednosti na fer vrednost.5 Nekretnine. Nematerijalna ulaganja se otpisuju putem proporcionalne stope amortizacije u roku od 5 godina. godinu. PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA (Nastavak) Uporedni podaci Uporedne podatke čine finansijski izveštaji Preduzeća za 2005. Nakon početnog priznavanja. dok su pozitivni efekti procene vučnih vozila knjiženi u korist revalorizacionih rezervi.3. decembra 2006. 15 . postrojenja i oprema su na dan 31. godine (1. Iznosi usklađivanja koji se odnose na periode koji prethode onim periodima koji su obuhvaćeni uporednim informacijama u priloženim finansijskim izveštajima. Negativan efekat procene vučnih vozila knjižen je na teret gubitka iz ranijih godina. Materijalno značajnom greškom. promene računovodstvenih procena i greške“. iskazane su po nabavnoj vrednosti. godine. u cilju usaglašavanja sa prezentacijom podataka za tekući period. godine) priznata je kao verovatna nabavna vrednost na taj dan u skladu sa MSFI 1 “Prva primena Međunarodnih standarda finansijskog izveštavanja“. u skladu sa Pravilnikom o računovodstvu Preduzeća. osim ukoliko nije drugačije naznačeno 2. Preduzeće je izvršilo usklađivanje navedenih uporednih podataka za efekte korekcije materijalno značajnih grešaka iz ranijeg perioda. postrojenja i oprema Nekretnine. Evidentiranje procene je izvršeno isknjižavanjem prethodne ispravke vrednosti i svođenjem nabavne vrednosti na procenjenu vrednost. u skladu sa Pravilnikom o kontnom okviru i sadržini računa u kontnom okviru za privredna društva. Preduzeće je naknadno utvrđene rashode i prihode iz ranijih godina koji nisu materijalno značajni evidentiralo u tekućoj godini u okviru neto gubitka poslovanja koje se obustavlja (videti Napomenu 30).4 Nematerijalna ulaganja Nematerijalna ulaganja se početno vrednuju po nabavnoj vrednosti ili ceni koštanja. januara 2004. decembra 2003. izuzev za vučna vozila za koja je utvrđena tržišna (fer) vrednost. godinu Iznosi su iskazani u hiljadama dinara. godinu koji su bili predmet revizije. Preduzeće je izvršilo određene reklasifikacije podataka prezentiranih u finansijskim izveštajima za 2005. umanjenoj za kumuliranu ispravku vrednosti. koje čine građevinski objekti dati u zakup. Investicione nekretinine. januar 2004. kao što je obelodanjeno u Napomeni 3. osim ulaganja čije je vreme utvrđeno ugovorom. Revalorizovana vrednost nekretnina.JP “ŽELEZNICE SRBIJE“. primenom zvanično objavljenih koeficijenata revalorizacije na prvobitnu nabavnu ili revalorizovanu vrednost i ispravku vrednosti. druga pravna lica i preduzetnike 2. prikazani su kao korekcija akumuliranog gubitka na početku najranije prikazanog perioda (2005. nematerijalna ulaganja se vrednuju po nabavnoj vrednosti umanjenoj za ukupnu amortizaciju i gubitke zbog obezvređenja. godina). postrojenja i opreme je izvršena do 31. Revalorizacija nekretnina. godine od strane komisije formirane u Preduzeću. Pored toga. 2. postrojenja i opreme na dan 31. smatra se pojedinačna vrednost po dokumentu veća od 2 miliona dinara. 2. godine iskazani po revalorizovanoj nabavnoj vrednosti. decembra 2003. umanjenoj za akumuliranu ispravku vrednosti. Procena dela opreme (vučna vozila) izvršena je sa stanjem na dan 1. U skladu sa MRS 8 “Računovodstvene politike. BEOGRAD NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE Za 2006. zadruge.

5% 10% – 11% 20.7% – 12. godine. Gubici po osnovu prodaje ili rashodovanja nekretnina. postrojenja i opreme u toku godine evidentirane su po nabavnoj vrednosti. Tom prilikom.00% 10% – 12. na dan bilansa stanja. postrojenja i opreme koja je evidentirana.7% 2. Nabavke nekretnina. rukovodstvo Preduzeća analizira vrednosti po kojima su prikazana nematerijalna i materijalna imovina Preduzeća. niti je to učinjeno naknadno. Vek trajanja u godinama Građevinski objekti Skretničke brave Vučna vozila Vagoni Drumska vozila Ostala oprema za železnički saobraćaj Računari i računarska oprema Kancelarijski nameštaj Ostala oprema 20 – 100 5 15 – 100 20 – 40 8 – 15 9 – 10 5 8 – 10 10 Stopa amortizacije 1% – 5% 20. Ukoliko je nadoknadivi iznos nekog sredstva procenjen kao niži od vrednosti po kojoj je to sredstvo prikazano. postojeća vrednost tog sredstva se umanjuje do visine nadoknadive vrednosti. uvrđena je tako što je procenjena vrednost sredstava revalorizovana za period od dana procene do 31. Amortizacija sredstava aktiviranih u toku godine se obračunava počev od narednog meseca od datuma nabavke.00% 1% – 6. nadoknadiv iznos te imovine se procenjuje kako bi se utvrdio iznos obezvređenja. Amortizacija sredstava se obračunava primenom proporcionalnih stopa amortizacije koje Preduzeće utvrđuje na osnovu procenjenog korisnog veka upotrebe sredstava. vrednost nekretnina. postrojenja i oprema (Nastavak) Procena vrednosti nekretnina. decembra 2000. godine. osim ukoliko nije drugačije naznačeno 2. godinu Iznosi su iskazani u hiljadama dinara. BEOGRAD NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE Za 2006. odnosno do 31. koju predstavlja vrednost veća od neto prodajne vrednosti i vrednosti u upotrebi. godine. Ukoliko postoji indikacija da je neko sredstvo obezvređeno. postojenja i opreme i nematerijalnih ulaganja terete ostale rashode u bilansu uspeha. uvećavaju nabavnu vrednost istog. a efekti iste evidentirani su u poslovnim knjigama Preduzeća pod 31. PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA (Nastavak) Nekretnine. decembra 1997. Saglasno usvojenoj računovodstvenoj politici. decembrom 2000. koju čini vrednost fakture dobavljača uvećana za zavisne troškove nabavke i troškove dovođenja sredstva u stanje funkcionalne pripravnosti. Amortizacija za navedeni trogodišnji period nije obračunata prilikom evidentiranja efekata procene. Gubitak zbog obezvređenja se priznaje u iznosu razlike. Dobici od prodaje nekretnina. postrojenja i opreme Preduzeća izvršena je sa stanjem na dan 31.5. Naknadni izdaci za sredstva koja imaju značaj rekonstrukcije. adaptacije. na teret rashoda saglasno MRS 36 “Obezvređenje sredstava“. godine. decembra 2006.5% 10.5% – 5% 6. 2.00% 16 . Troškovi tekućeg održavanja i opravki predstavljaju rashod perioda u kome su nastali. postojenja i opreme i nematerijalnih ulaganja knjiže se u korist ostalih prihoda. modernizacije i dogradnje. na nabavnu vrednost.JP “ŽELEZNICE SRBIJE“.

što rezultira u odloženim porezima (videti Napomenu 32(c)).7. Zalihe se vrednuju po nabavnoj vrednosti ili po ceni koštanja. osim ukoliko nije drugačije naznačeno 2. Zalihe Zalihe Preduzeća obuhvataju zalihe materijala. postrojenja i opreme po godišnjem računu za 2006. Neto prodajna vrednost zaliha je vrednost po kojoj se zalihe mogu prodati na tržištu u normalnim uslovima poslovanja. što se dešava kada su prava korišćenja instrumenata realizovana. 2. napuštena ili ustupljena. Popusti. naftu. Zalihe materijala obuhvataju zalihe materijala za gornji i donji stroj pruge. Obračun amortizacije za poreske svrhe izvršen je u skladu sa Zakonom o porezu na dobit preduzeća i Pravilnikom o načinu razvrstavanja stalnih sredstava po grupama i načinu utvrđivanja amortizacije za poreske svrhe. istekla. ugalj. godinu Iznosi su iskazani u hiljadama dinara. 17 . BEOGRAD NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE Za 2006. umanjena za troškove prodaje. benzin. Obračun izlaza zaliha se evidentira po prosečnoj nabavnoj ceni. 2. Godišnje stope amortizacije koje je Preduzeće primenilo pri obračunu amortizacije nematerijalnih ulaganja. rezervnih delova. u zavisnosti koja je niža.6. alata i inventara i materijal na putu. Finansijska obaveza prestaje da se priznaje kada Preduzeće ispuni obavezu ili kada je obaveza plaćanja predviđena ugovorom ukinuta ili istekla. elekro-materijal. godinu za svrhe finansijskog izveštavanja različite su od stopa amortizacije koje su propisane i priznaju se u poreskom bilansu Preduzeća za svrhe utvrđivanja oporezive dobiti. 2. Obračunati trošak amortizacije priznaje se kao rashod perioda u kome je nastao. Obračun amortizacije se ne vrši za osnovna sredstva u pripremi. od momenta kada je Preduzeće ugovornim odredbama vezano za instrument. plin i drugo. Finansijski instrumenti Finansijska sredstva i obaveze se evidentiraju u bilansu stanja Preduzeća. građevinski materijal.5. PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA (Nastavak) Nekretnine. Finansijska sredstva prestaju da se priznaju kada Preduzeće izgubi kontrolu nad ugovorenim pravima nad tim instrumentima. rabati i druge slične stavke se oduzimaju pri utvrđenim troškovima nabavke. Zalihe rezervnih delova prilagođene su vrsti delatnosti i obuhvataju: rezervne delove za elektovozove. Nabavnu vrednost ili cenu koštanja čine svi troškovi nabavke i drugi nastali troškovi neophodni za dovođenje zaliha na njihovo sadašnje mesto i stanje. odnosno neto prodajnoj vrednosti. nekretnina. električne lokomotive i železnička putnička kola i signalno sigurnosne uređaje i drugo. postrojenja i oprema (Nastavak) Obavezi otpisivanja ne podleže donji stroj železničkih pruga.JP “ŽELEZNICE SRBIJE“. dizel lokomotive.

Učešće u zajednički kontrolisanom subjektu obuhvata se primenom metode proporcionalne konsolidacije.7. Finansijske obaveze Instrumenti finansijskih obaveza su klasifikovani u skladu sa suštinom ugovornih odredbi. Zajedničko ulaganje je ugovorni sporazum dveju ili više strana o obavljanju poslovnih aktivnosti pod zajedničkom kontrolom. godinu Iznosi su iskazani u hiljadama dinara. Ukoliko postoje indicije da je na datum bilansa stanja vrednost učešća u kapitalu obezvređena. vrši se procena nadoknadive vrednosti istih. 2. od njihovog nastanka do trenutka naplate ili otpisa i vrednosno usklađivanje potraživanja za koje postoje objektivne teškoće u naplati. 2. Ministarstva finansija Republike Srbije i Republičke direkcije za puteve. Ostali dugoročni finansijski plasmani se odnose na dugoročne stambene kredite zaposlenima koji su na dan bilansa stanja iskazani u vrednosti neotplaćene glavnice. BEOGRAD NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE Za 2006. Finansijske obaveze obuhvataju obaveze po osnovu kratkoročnih i dugoročnih kredita odobrenih od strane domaćih i stranih banaka i finansijskih institucija. PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA (Nastavak) Finansijski instrumenti (Nastavak) 2. 2. Potraživanje se indirektno otpisuje na teret rashoda poslovanja. Ulaganja u zavisna i pridružena preduzeća evidentiraju se po nabavnoj vrednosti. potraživanja od kupaca se vrednuju u iznosu prodajne vrednosti usluge i robe umanjenom za ugovoreni iznos popusta i rabata. osim ukoliko nije drugačije naznačeno 2.3. 18 . Učešća u kapitalu pravnih lica u inostranstvu su prikazana po vrednosti ulaganja preračunatoj u dinare po srednjem kursu važećem na datum bilansa stanja. Učešća u kapitalu drugih pravnih lica iskazana su po nabavnoj vrednosti umanjenoj za ispravku vrednosti. Potraživanja Potraživanja po osnovu prodaje obuhvataju potraživanja od kupaca zavisnih i povezanih preduzeća i ostalih kupaca u zemlji i inostranstvu po osnovu prodaje roba i usluga.7. uz potrebu izveštajne forme odvojenog prikazivanja pozicija. zajednička ulaganja i ostale dugoročne plasmane. a direktno samo ako je nemogućnost naplate izvesna i dokumentovana. Pri početnom priznavanju. umanjenu za procenjenju ispravku vrednosti po osnovu obezvređenja plasmana. Procena izvesnosti naplate vrši se za svako potraživanje posebno.1. Efekti promene ovih ulaganja priznaju se direktno u korist kapitala odnosno revalorizacionih rezervi. i uvećanom za obračunati porez.7.JP “ŽELEZNICE SRBIJE“. učešća u kapitalu drugih pravnih lica. Dugoročni finansijski plasmani Dugoročni finansijski plasmani obuhvataju učešća u kapitalu zavisnih i povezanih preduzeća. Preduzeće vrši procenu izvesnosti naplate svojih potraživanja.7. kao i Evropskog društva za finansiranje nabavki prevoznih sredstava.2.

2. gotovina u blagajni. odnosno koja dospeva u periodu do 12 meseci nakon datuma bilansa stanja.7. osim ukoliko nije drugačije naznačeno 2. Prihodi od pružanja usluga prevoza putnika i robe (transportni prihodi) utvrđuju se na osnovu kontokorentnih obračuna sa železničkim ino upravama. korišćenjem ugovorene kamatne stope. 2. Odgovarajuća obaveza prema davaocu lizinga se uključuje u bilans stanja kao obaveza po finansijskom lizingu. 2.7. 2.9.JP “ŽELEZNICE SRBIJE“. dinarski depoziti i izdvojena novčana sredstva. u slučaju kada se svi značajni rizici i koristi koji proizilaze iz vlasništva nad predmetom lizinga transferišu na primaoca lizinga. Gotovinski ekvivalenti i gotovina U izveštaju o tokovima gotovine. uz finansijske izveštaje. prihode od pružanja usluga putničkog i robnog saobraćaja u unutrašnjem i međunarodnom saobraćaju.7. Obaveze po osnovu kredita su naknadno vrednovane po amortizovanoj vrednosti. proizvoda i usluga pravnim licima u zemlji i inostranstvu. Obaveza je tekuća ukoliko se očekuje da bude izmirena u redovnom toku poslovnog ciklusa Preduzeća. Kapitalizovana sredstva evidentirana u aktivi se amortizuju u skladu sa politikom iznetom u Napomeni 2.8. pod gotovinskim ekvivalentima i gotovinom podrazumevaju se dinarska i devizna sredstva na računima kod banaka. Obaveze po osnovu finansijskog lizinga su denominovane u EUR. godinu Iznosi su iskazani u hiljadama dinara. 19 . 2.10. Poslovni prihodi Poslovni prihodi obuhvataju: prihode od prodaje robe. Beograd.3. Na dan bilansa stanja obaveza za lizing je iskazana po sadašnjoj vrednosti minimalnih lizing plaćanja.4.5. Sredstva uzeta pod finansijski lizing se priznaju u bilansu stanja Preduzeća po sadašnjoj vrednosti minimalnih rata lizinga utvrđenih na početku perioda lizinga. Efekti promene visine rate usled promena u kursu EUR se evidentiraju u korist/na teret bilansa uspeha. Lizing Lizing se klasifikuje kao finansijski. BEOGRAD NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE Za 2006. Obaveze iz poslovanja Obaveze prema dobavljačima i ostale obaveze iz poslovanja vrednuju se po nominalnoj vrednosti. PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA (Nastavak) Finansijski instrumenti (Nastavak) 2. a evidentiraju se po osnovu saldacionih obračuna dobijenih od Zajednice jugoslovenskih železnica. u kojima se vrši preraspodela između Železnica Srbije i Željeznica Crne Gore. primenom odgovarajućih stopa amortizacije u periodu kraćem od perioda lizinga i korisnog veka upotrebe sredstva. Finansijske obaveze (Nastavak) Obaveze po osnovu kredita se inicijalno priznaju u iznosima primljenih sredstava (nominalnoj vrednosti). Sve ostale obaveze se klasifikuju kao dugoročne.

na računu pasivnih vremenskih razgraničenja i priznaju se kao prihod u bilansu uspeha. amortizaciju.11. godinu Iznosi su iskazani u hiljadama dinara. druge proizvodne usluge i ostale poslovne rashode. Saldacioni obračun se izrađuje i dostavlja Preduzeću za unutrašnji saobraćaj u mesecu posle meseca u kome je obavljen transport. energije i goriva. po principu sučeljavanja prihoda od državnog davanja i rashoda koji se nadoknađuju iz državnog davanja. Kamate koje dospevaju u budućim obračunskim periodima se odlažu preko računa razgraničenja.13. priznaju se kao odloženi prihod. Prihodi i rashodi od kamata Kamate nastale po osnovu plasmana i potraživanja iz poslovnih odnosa iskazuju se u okvirufinansijskih prihoda u obračunskom periodu u kome su nastale. BEOGRAD NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE Za 2006. Preduzeće vrši procenu transportnih prihoda i rashoda za međunarodni saobraćaj za period za koji nije dobijen saldacioni obračun (videti Napomenu 20). osim ukoliko nije drugačije naznačeno 2.JP “ŽELEZNICE SRBIJE“. Državna davanja u vidu nenovčanih sredstava (zemljište. tokom upotrebnog veka trajanja sredstava. 2. Državna davanja Državna davanja vezana za pokriće rashoda koji će nastati u narednom periodu. nekretnine i oprema) evidentiraju se kao odloženi prihod po procenjenoj poštenoj vrednosti i priznaju u prihode na sistematskoj i proporcionalnoj osnovi tokom upotrebnog veka sredstava (sa troškovima amortizacije obračunskog perioda). 2. obračunavanju i saldiranju transportnih prihoda.12. troškove zarada i naknada zarada. 20 . Kamate nastale po osnovu obaveza po kreditima i obaveza iz poslovnih odnosa iskazuju se u bilansu uspeha u okviru finansijskih rashoda u obračunskom periodu u kome su nastale. 2. Poslovni prihodi (Nastavak) Saldacioni obračun potraživanja/transportnih prihoda i obaveza/transportnih rashoda u unutrašnjem i međunarodnom saobraćaju priprema Zajednica jugoslovenskih železnica na osnovu Uputstva o utvrđivanju i razdvajanju. a za međunarodni saobraćaj u mesecu koji sledi kao treći iza meseca transporta. i to u visini odgovarajućeg iznosa amortizacije sredstava (Napomena 21). Poslovni rashodi Poslovni rashodi obuhvataju sve troškove nastale u vezi sa ostvarenim poslovnim prihodima i odnose se na: troškove materijala. transportne usluge koje obuhvataju rashode od pružanja usluga prevoza putnika i robe u unutrašnjem i međunarodnom saobraćaju.10. PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA (Nastavak) 2.

JP “ŽELEZNICE SRBIJE“, BEOGRAD NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE Za 2006. godinu Iznosi su iskazani u hiljadama dinara, osim ukoliko nije drugačije naznačeno

2.

PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA (Nastavak)

2.14. Preračun stranih valuta i računovodstveni tretman kursnih razlika Stavke uključene u finansijske izveštaje Preduzeća odmeravaju se korišćenjem valute primarnog privrednog okruženja u kome Preduzeće posluje (funkcionalna valuta). Kao što je izneto u Napomeni 2.1., finansijski izveštaji prikazuju se u hiljadama dinara (RSD), koji predstavlja funkcionalnu i izveštajnu valutu Preduzeća. Poslovne promene nastale u stranoj valuti su preračunate u dinare po srednjem kursu utvrđenom na međubankarskom tržištu deviza, koji je važio na dan poslovne promene. Sva sredstva i obaveze u stranim sredstvima plaćanja se na dan bilansa stanja preračunavaju u njihovu dinarsku protivvrednost primenom zvaničnog deviznog kursa Narodne banke Srbije važećim na taj dan (Napomena 37). Pozitivne i negativne kursne razlike nastale preračunom sredstava i obaveza iskazanih u stranim sredstvima plaćanja i preračunom transakcija u toku godine evidentiraju se u bilansu uspeha, kao finansijski prihodi, odnosno finansijski rashodi, izuzev kursnih razlika nastalih po osnovu preračuna učešća u kapitalu pravnih lica u inostranstvu, koje se evidentiraju u korist/na teret revalorizacionih rezervi. 2.15. Rezervisanja, potencijalne obaveze i potencijalna sredstva Rezervisanja se priznaju kada Preduzeće ima zakonsku ili ugovorenu obavezu nastalu kao rezultat prošlog događaja, ako je verovatno da će izmirenje te obaveze dovesti do odliva resursa i ako se može pouzdano proceniti iznos date obaveze. Rezervisanja za sudske sporove formiraju se u iznosu koji odgovara najboljoj proceni rukovodstva Preduzeća u pogledu izdataka koji će nastati da se takve obaveze izmire (Napomena 12). Potencijalne obaveze se ne priznaju u finansijskim izveštajima. Potencijalne obaveze se obelodanjuju u napomenama uz finansijske izveštaje, osim ako je verovatnoća odliva resursa koji sadrže ekonomske koristi veoma mala. Preduzeće ne priznaje potencijalna sredstva u finansijskim izveštajima. Potencijalna sredstva se obelodanjuju u napomenama uz finansijske izveštaje, ukoliko je priliv ekonomskih koristi verovatan. 2.16. Naknade zaposlenima (a) Porezi i doprinosi za obavezno socijalno osiguranje U skladu sa propisima koji se primenjuju u Republici Srbiji, Preduzeće je obavezno da uplaćuje doprinose raznim državnim fondovima za socijalnu zaštitu. Ove obaveze uključuju doprinose na teret zaposlenih i na teret poslodavca u iznosima koji se obračunavaju primenom zakonom propisanih stopa. Preduzeće ima zakonsku obavezu da izvrši obustavu obračunatih doprinosa iz bruto zarada zaposlenih i da za njihov račun izvrši prenos obustavljenih sredstava u korist odgovarajućih državnih fondova. Doprinosi na teret zaposlenih i na teret poslodavca knjiže se na teret troškova u periodu na koji se odnose.

21

JP “ŽELEZNICE SRBIJE“, BEOGRAD NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE Za 2006. godinu Iznosi su iskazani u hiljadama dinara, osim ukoliko nije drugačije naznačeno

2.

PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA (Nastavak)

2.16. Naknade zaposlenima (Nastavak) (b) Obaveze po osnovu otpremnina i jubilarnih nagrada U skladu sa Pojedinačnim kolektivnim ugovorom, Preduzeće je u obavezi da isplati otpremnine prilikom odlaska u penziju u visini 3 prosečne mesečne bruto zarade ostvarene u Republici Srbiji, prema poslednjem objavljenom podatku republičkog organa nadležnog za statistiku, kao i mogućnost isplate jubilarnih nagrada u visini od jedne do 4 prosečne mesečne zarade po zaposlenom zavisno od broja navršenih godina neprekidnog rada u Preduzeću gde se jubilarne nagrade isplaćuju za navršenih 10, 20, 30, i 40 godina. Preduzeće otpremnine izmiruje na teret tekućih rashoda (Napomena 23). Preduzeće nije obračunalo sadašnju vrednost očekivanih budućih isplata po osnovu otpremnina za odlazak u penziju nakon ispunjenih uslova i shodno tome priloženi finansijski izveštaji ne sadrže dugoročna rezervisanja po navedenom osnovu. Vlada Republike Srbije je u februaru 2005. godine usvojila Plan restruktuiranja Preduzeća. Plan restruktuiranja uključuje Program rešavanja viška zaposlenih sa značajnim otpuštanjem radnika koji imaju pravo na otpremnine. Sredstva za isplatu stimulativnih otpremnina se obezbeđuju od strane Vlade Republike Srbije u vidu subvencija. Preduzeće nema penzione fondove, niti opcije za isplate zaposlenima u vidu akcija i po tom osnovu nema identifikovane obaveze na dan 31. decembra 2006. godine. (c) Kratkoročna, plaćena odsustva Akumulirana plaćena odsustva mogu da se prenose i koriste u narednim periodima, ukoliko u tekućem periodu nisu iskorišćena u potpunosti. Očekivani troškovi plaćenih odsustava se priznaju u iznosu kumuliranih neiskorišćenih prava na dan bilansa, za koje se očekuje da će biti iskorišćeni u narednom periodu. Preduzeće nije ukalkulisalo obaveze po navedenom osnovu na dan bilansa stanja. U slučaju neakumuliranog plaćenog odsustva, obaveza ili trošak se ne priznaju do momenta kada se odsustvo iskoristi. 2.17. Porez na dobitak Tekući porez Porez na dobitak predstavlja iznos koji se obračunava i plaća u skladu sa odredbama Zakona o porezu na dobit preduzeća Republike Srbije. Tekući porez na dobitak predstavlja iznos obračunat primenom propisane poreske stope od 10% na osnovicu koju predstavlja oporezivi dobitak. Oporezivi dobitak se utvrđuje u poreskom bilansu kao dobitak pre oporezivanja iskazan u bilansu uspeha, nakon usklađivanja prihoda i rashoda na način propisan poreskim zakonodavstvom Republike Srbije. Iznos ovako utvrđenog poreza i iskazanog u poreskoj prijavi se umanjuje po osnovu poreskih kredita i poreskih podsticaja.

22

JP “ŽELEZNICE SRBIJE“, BEOGRAD NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE Za 2006. godinu Iznosi su iskazani u hiljadama dinara, osim ukoliko nije drugačije naznačeno

2.

PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA (Nastavak)

2.17. Porez na dobitak (Nastavak) Tekući porez (Nastavak) Zakon o porezu na dobit preduzeća Republike Srbije obvezniku koji izvrši ulaganja u osnovna sredstva priznaje pravo na poreski kredit u visini od 20% izvršenog ulaganja, s tim što poreski kredit ne može biti veći od 50% obračunatog poreza u godini u kojoj je izvršeno ulaganje. Neiskorišćeni deo poreskog kredita može se preneti na račun poreza na dobit iz budućih obračunskih perioda, ali ne duže od deset godina. Poreski propisi u Republici Srbiji ne dozvoljavaju da se poreski gubici iz tekućeg perioda iskoriste kao osnova za povraćaj poreza plaćenog u određenom prethodnom periodu. Međutim, gubici iz tekućeg perioda iskazani u poreskom bilansu, izuzev onih iz kojih proizilaze kapitalni gubici i dobici, mogu se iskoristiti za umanjenje dobiti utvrđene u poreskom bilansu budućih obračunskih perioda, ali ne duže od deset godina. Odloženi porez Odloženi poreski efekti obračunavaju se za sve privremene razlike između poreske osnove sredstava i obaveza i njihove knjigovodstvene vrednosti utvrđene u skladu sa propisima o računovodstvu Republike Srbije. Važeće poreske stope na dan bilansa stanja ili poreske stope koje su nakon tog dana stupile na snagu, koriste se za utvrđivanje odloženog poreza. Odložene poreske obaveze priznaju se u celini za sve oporezive privremene razlike. Odložena poreska sredstva priznaju se za sve odbitne privremene razlike, kao i po osnovu poreskih gubitaka i poreskih kredita koji se mogu preneti u naredne fiskalne periode do stepena do kojeg je izvesno da će postojati oporeziva dobit po osnovu koje se preneti poreski gubitak i poreski krediti mogu iskoristiti. Tekući i odloženi porezi priznaju se kao prihodi i rashodi i uključeni su u neto dobitak/gubitak perioda, izuzev odloženih poreza koji se mogu pripisati revalorizaciji opreme (lokomotiva), a koji se priznaju se direktno u kapitalu kao povećanje ili smanjenje revalorizacionih rezervi (Napomena 32(c)). 2.18. Pravična (fer) vrednost Poslovna politika Preduzeća je da obelodani informacije o pravičnoj (fer) vrednosti aktive i pasive za koju postoje zvanične tržišne informacije i kada se fer vrednost značajno razlikuje od knjigovodstvene vrednosti. U Republici Srbiji ne postoji dovoljno tržišnog iskustva, kao ni stabilnosti i likvidnosti kod kupovine i prodaje potraživanja i ostale finansijske aktive i pasive, pošto zvanične tržišne informacije nisu u svakom trenutku raspoložive. Stoga, fer vrednost nije moguće pouzdano utvrditi u odsustvu aktivnog tržišta. Rukovodstvo Preduzeća vrši procenu rizika i u slučajevima kada se oceni da vrednost po kojoj se imovina vodi u poslovnim knjigama neće biti realizovana vrši ispravku vrednosti. Po mišljenju rukovodstva Preduzeća, iznosi u priloženim finansijskim izveštajima odražavaju vrednost koja je u datim okolnostima najverodostojnija i najkorisnija za potrebe izveštavanja.

23

PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA (Nastavak) 2. Prilikom razmatranja mogućih vrsta odnosa između povezanih pravnih lica. a ne samo na pravnu formu. Stanja potraživanja i obaveza na dan bilansa stanja. BEOGRAD NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE Za 2006. Kompleksni odnosi između Preduzeća i njegovih povezanih pravnih lica regulisani su na ugovornoj osnovi i po tržišnim uslovima.19. pažnja se usmerava na suštinu odnosa. koje možda nepovezana lica ne bi vršila i transakcije sa povezanim pravnim licima mogu se obavljati pod drugačijim uslovima i u drugačijim iznosima u odnosu na iste transakcije sa nepovezanim pravnim licima. Povezana pravna lica mogu ulaziti u transakcije. Obelodanjivanje odnosa sa povezanim pravnim licima Za svrhe ovih finansijskih izveštaja. kao i transakcije u toku godine nastale sa povezanim pravnim licima posebno se obelodanjuju u napomenama uz finansijske izveštaje (Napomena 31). pravna lica se tretiraju kao povezana ukoliko jedno pravno lice ima mogućnost kontrolisanja drugog pravnog lica ili vrši značajan uticaj na finansijske i poslovne odluke drugog lica što je definisano u MRS 24 “Obelodanjivanje odnosa sa povezanim licima“. Preduzeće pruža veliki broj usluga povezanim pravnim licima i istovremeno je korisnik njihovih usluga. 24 . osim ukoliko nije drugačije naznačeno 2.JP “ŽELEZNICE SRBIJE“. godinu Iznosi su iskazani u hiljadama dinara.

705 8.793.307.056.542 465 UKUPNA PASIVA VANBILANSNA EVIDENCIJA 25 .474 8.148.699 36.542 Korekcije (2.561 8.285 4.427) - 249.JP “ŽELEZNICE SRBIJE“.281 4.161. postrojenja i oprema Dugoročni finansijski plasmani Obrtna imovina Zalihe Potraživanja Gotovinski ekvivalenti i gotovina Porez na dodatu vrednost i aktivna vremenska razgraničenja 55.291 3.827 32.469.102.100.466) (2. (a) KOREKCIJE POČETNOG STANJA Efekti korekcija na bilans stanja na dan 31.720.418.298.546 974.499.148.332.368 9.599 227.900 226.686.410) 180.087.087.126 36.711 3.361 - 31. osim ukoliko nije drugačije naznačeno 3.599 227. godine 2005.181 2005. Korigovano 55.562.326 1.178.304.717 236.144) (4.178.436.373.368 9. Prethodno iskazano AKTIVA Stalna imovina Nematerijalna ulaganja Nekretnine.850 34.855 3.611 443.550.231 (79.012 480.276 6.067.180.825 3.071 Dugoročna rezervisanja Dugoročne obaveze Dugoročni krediti Ostale dugoročne obaveze Kratkoročne obaveze Kratkoročne finansijske obaveze Obaveze iz poslovanja Ostale kratkoročne obaveze i pasivna vremenska razgraničenja Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost i ostalih javnih prihoda 31.012 480.157 1.111.932 30.304 24.361 UKUPNA AKTIVA Kapital Osnovni i ostali kapital Revalorizacione rezerve Akumulirani gubitak 249.249.390.913 21.373.499.866.285 4.466) 32.305 10.225 1.067. godinu Iznosi su iskazani u hiljadama dinara.474 8.827 30.238.554.279 236.194. BEOGRAD NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE Za 2006.305 10.686.211 236.560.850 34.391 2.005) 1.273.789.071 (2.890 236.837) 177.052 1.974. decembra 2005.238.469.056.900 226.469.144) (228.792 1.181 465 (4.231 (81.427) (2.

205) (18.293) (129.083.530 (7.214 9.265) (7.549.774.944.905) (987.788.598.343 (3.241.921.686.282) (2.800.686.343 (4.015) 680.777) (18.262 (1.918) (25.778) 2005.892.009.331) 303.083.776) (5.778) (15.641 (91.810) (8.943) (7.705) (10.211) (26.091.593.950.676. decembra 2005.413) 887.250 (91.036 18.614) (4.579.167) (1. (b) KOREKCIJE POČETNOG STANJA (Nastavak) Efekti korekcija na bilans uspeha za godinu koja se završava 31. godinu Iznosi su iskazani u hiljadama dinara.614) (4. Prethodno iskazano POSLOVNI PRIHODI Prihodi od prodaje Ostali poslovni prihodi POSLOVNI RASHODI Nabavna vrednost prodate robe Troškovi materijala Troškovi zarada. Korigovano 8.JP “ŽELEZNICE SRBIJE“.961. BEOGRAD NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE Za 2006.838) (987.036 18.444.705) (10.838) (2.542.579.427) POSLOVNI GUBITAK Finansijski prihodi Finansijski rashodi Ostali prihodi Ostali rashodi GUBITAK PRE OPOREZIVANJA POREZ NA DOBITAK NETO GUBITAK 26 .609 (129.517.131.939) (15. osim ukoliko nije drugačije naznačeno 3.810) (8.684) 377.644.598.508) 887. godine 2005.647.205) Korekcije 24.925) (3.892.688.131.609 24.293) (104.009.972) (7. naknada zarada i ostali lični rashodi Troškovi amortizacije i rezervisanja Ostali poslovni rashodi 8.919.427) (2.605 9.971.925) (3.120) (3.268 (5.

januara 2005. korigovano (62. godinu Iznosi su iskazani u hiljadama dinara.260 (873. godine.403) (63.534) 27 .807) 95.345) (911. osim ukoliko nije drugačije naznačeno 3.576. decembra 2004.665. godine Korekcije početnog stanja za efekte grešaka: Korekcija na osnovnim sredstvima Korekcija na računima potraživanja za saldaciju i po osnovu kursnih razlika Korekcija po osnovu knjiženja obaveza za saldacioni obračun Ostale korekcije obaveza Naknadno utvrđene kamate po osnovu kredita finansiranih iz Pariskog kluba poverioca Ukupno sprovedene korekcije Stanje na dan 1. BEOGRAD NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE Za 2006. (c) KOREKCIJE POČETNOG STANJA (Nastavak) Korekcija početnog stanja akumuliranog gubitka na dan 1.131) (1.JP “ŽELEZNICE SRBIJE“. godine U sledećoj tabeli dat je pregled izvršenih korekcija početnog stanja akumuliranog gubitka: U hiljadama dinara 2005. januara 2005.777) (92.734) (38. Stanje na dan 31.

660 64. decembra 2006.557 7.815 51. NEMATERIJALNA ULAGANJA Ostala nematerijalna ulaganja Nematerijalna ulaganja u pripremi 11.583 11.053 26 245 41. decembra 2005.829 71.335 15.200 69.200) 26 26 Avansi za nematerijalna ulaganja 271 271 (26) 245 Ukupno 23.611) 6.900 28 .072 (872) (6.918 (1.011 - - 4.335 15.558 (51.704 28. postrojenja i opremu Prenos sa nematerijalnih ulaganja u pripremi Prenos sa avansa Stanje na dan 31. decembra 2006.611) 69. godine Nabavke u toku godine Prenos sa nematerijalnih ulaganja u pripremi Stanje na dan 31.JP “ŽELEZNICE SRBIJE“.918 (1.818 (872) (1. januara 2005. godine AKUMULIRANA ISPRAVKA VREDNOSTI Stanje na dan 1.335 NABAVNA VREDNOST Stanje na dan 1.324 48.072 271 55.475 (1. godinu Iznosi su iskazani u hiljadama dinara.583 11. godine Korekcija početnog stanja Prenos sa nematerijalnih ulaganja na nekretnine. godine Korekcija početnog stanja Amortizacija (Napomena 24) Stanje na dan 31. osim ukoliko nije drugačije naznačeno 4. godine – 31.611) 13. godine.064 4. korigovano 12. godine Amortizacija (Napomena 24) Stanje na dan 31.174 47.704 28.989 47. januara 2005.611) 13. godine Neotpisana vrednost na dan: – 31.011 41. BEOGRAD NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE Za 2006. decembra 2005. decembra 2006.660) 7. decembra 2005.

663.768 (1.898.764 (1. korigovano Ispravka greške Amortizacija (Napomena 24) Višak po popisu Prenos između kategorija Preneta amortizacija Prodaja.688) 198.039 62.249) 77.151 (43. decembra 2006.995 757.547) 1.895 (3.701) 248.680.559 (18.212.484) (3.847 (405.936.394) 210.691) 93. godine .539 28.175.887 2. januara 2005.790 20.075 (33.768 28.305) 126. osim ukoliko nije drugačije naznačeno 5.984 62.279.099) 2. decembra 2006.583) 1.726) 52.768 28.510 9. BEOGRAD NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE Za 2006. manjak i rashodovanje Stanje na dan 31.463) 2. godine Korekcija početnog stanja Nabavke u toku godine Prenos datog avansa Prenos sa sredstava u pripremi Viškovi po popisu (Napomena 28) Prodaja.099) 676 2.887 (7. godine.100 618. godine Korekcija početnog stanja (Napomena 3(a)) Stanje na dan 31.062.553 370.060.285 64.444 59.920.175 21. manjak i rashodovanje Stanje na dan 31.093.31.693 44.213.31.199.060. decembra 2005. decembra 2005.441.100 302.494.700. oprema i ostala sredstva Avansi za osnovna sredstva Zemljište NABAVNA VREDNOST Stanje na dan 1.182.453) 2.111) (71.641 (217.393 (66.JP “ŽELEZNICE SRBIJE“.456 (1.431 6.214.976 (2.193.218.704. NEKRETNINE.574 85.833.279 (3.163 274.394 (39.321.749) 419.378.144 426.456 (4.857.121) 28.228.837 (370.079 - 21.034) 72.588) 23.467.163 151.100 226.466) 273.835 2. januara 2005.111 (6.439) 120.900 (55.377.962 21.862 455 1.888 (10.760. decembra 2006.825 (39.975 455 20.033 (121.926 898 4.813 5.247.039 101.325 (7.060.213.567) 98.228.620.689) 1.680.848 6.326 29 .838 1.432 (3.042.808.249 79.431 (5.675 44.049) 19.494) 277. godine Korekcija početnog stanja Amortizacija (Napomena 24) Prodaja. godine.228.835.151) 2. decembra 2005.017.697.938 98.144 219.750 - - 193.520.011.424.975. decembra 2005.544 23. manjak i rashodovanje Stanje na dan 31. korigovano Nekretnine Sredstva u pripremi Ukupno 28.529 (135.768.842.971.151) 8.295. godine AKUMULIRANA ISPRAVKA VREDNOSTI Stanje na dan 1.835 618.533.228.397) 175 (54.572 (7.160) 618.540 362 1.224.615 16.212 19.687.466) 424. godinu Iznosi su iskazani u hiljadama dinara.835 23.525 (20.995 210.100.422. manjak i rashodovanje Stanje na dan 31. godine Neotpisana vrednost na dan: .972.764) (7.339) 199.120.658. POSTROJENJA I OPREMA Investicione nekretnine Postrojenja.504 (8.768 153.481 (703.938 (43.841) 8. korigovano Ispravka greške Nabavke u toku godine Viškovi po popisu Prenos između kategorija Ostala povećanja Prodaja.224.432.692) 424. godine.521.748 28.765) 273.617 (2.183.287 - 114.

NEKRETNINE. Najznačajnije prodaje u 2006.384. a knjigovodstveno evidentiranih kao oprema na Kosovu i Metohiji. postrojenja i opreme (bez Kosova i Metohije) koja su u upotrebi iznosi 22.747 hiljade dinara. koja služe kao garancija za vraćanje kredita dobijenih na osnovu ugovora zaključenih između Eurofime.230 hiljada dinara). kao i na prodaju 49 stanova zaposlenima u iznosu nabavne vrednosti od 32.299 hiljada dinara što je aktivirano u 2007.325 hiljada dinara). Shodno potpisanom ugovoru. Najznačajnija rashodovanja u 2006. što je rezultiralo smanjenjem revalorizacionih rezervi i smanjenjem akumuliranog gubitka za 240. ispravka vrednosti – 11.938.017. izvršen je prenos pripadajućeg dela revalorizacionih rezervi navedenih sredstava. remont pruge ‘’Pančevački most – Ovča – Pančevo‘’ (2. Status ovih sredstava.306 hiljada dinara (31.262. postrojenja i opremu. izgradnja pruge ‘’Valjevo – Loznica‘’ (2. S obzirom da se navedena sredstva ne mogu koristiti. decembra 2006. POSTROJENJA I OPREMA (Nastavak) Efektat korekcije početnog stanja osnovnih sredstava u iznosu od 2.442 hiljade dinara (videti Izveštaj o promenama na kapitalu).245 hiljada dinara. Prilikom rekonstrukcije četrnaest lokomotiva dobavljača “Rade Končar“. godine prodalo nekretnine.774. putnička kola. godine odnose se na prodaju teretnih vagona u iznosu nabavne vrednosti od 4.662.612 hiljada dinara). Bazel do konačnog izmirenja obaveza po kreditima (Napomena 13(a)). Pored toga. Smanjenje na opremi neotpisane vrednosti od 56. decembra 2006.172 hiljade dinara i otpisane vrednosti od 78. Neotpisana vrednost voznih sredstava (zatvorena teretna kola.979 hiljada dinara). godini odnose se na rashodovanje lokomotiva u iznosu neotpisane vrednosti od 240.442 hiljade dinara (Napomena 29(a)).419 hiljada dinara. po kom osnovu su nastali gubici evedentirani na teret ostalih rashoda u iznosu od 282. godinu Iznosi su iskazani u hiljadama dinara. godine: 3. Zagreb. godine (građevinski objekti – 397. osim ukoliko nije drugačije naznačeno 5.750 hiljada dinara).615 hiljada dinara.919 hiljada dinara i otpisane vrednosti od 5.909.337. postrojenja i oprema – 21.539 hiljada dinara.218 hiljada dinara). godine najvećim delom uključuju vrednost sledećih investicionih programa: ‘’Brze pruge Srbije’’ (3. Bazel i Zajednice jugoslovenskih železnica na dan 31. godine izvršilo rashodovanje postrojenja i opreme.938. godine iznosi 17. sanacija pruge ‘’Jajinci – Mala Krsna‘’ (1. godine.466 hiljada dinara odnosi se na isknjižavanje stanova prodatih u prethodnim periodima. Preduzeće ne vrši obračun amortizacije istih od 2001. kao i vlasništvo Preduzeća nad istim je neizvestan. Nabavna vrednost potpuno otpisanih nekretnina. drumskih vozila u iznosu nabavne vrednosti od 79.875.270 hiljada dinara i otpisane vrednosti od 3. 30 . decembar 2005. decembra 2006. godini) i remont pruge ‘’Kusadak – Velika Plana‘’ (1.976 hiljada dinara (nabavna vrednost – 28. Preduzeće je u toku 2006. ova oprema predstavlja vlasništvo Eurofime. Neotpisana vrednost navedenih sredstava na 31.269 hiljada dinara).083.307 hiljada dinara i gubici u iznosu od 486. godine iznose 4.850 hiljada dinara odnosi se na prodaju teretnih vagona lociranih na teritoriji Srbije.642 hiljade dinara.955.963.273. decembra 2006. Preduzeće poseduje osnovna sredstva koja su locirana na teritoriji Kosova i Metohije.035 hiljada dinara.916 hiljada dinara i otpisane vrednosti od 2. lokomotiva u iznosu nabavne vrednosti od 2.317 hiljade dinara (videti Napomene 28 i 29(a)). dizel lokomotive i elektromotorni vozovi).594 hiljade dinara na dan 31.JP “ŽELEZNICE SRBIJE“. po kom osnovu su nastali dobici u iznosu od 371.606. Sredstva u pripremi na dan 31.578. Preduzeće je u toku 2006. BEOGRAD NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE Za 2006.

31 . ukupne vrednosti od 432.581 hiljadu dinara. POSTROJENJA I OPREMA (Nastavak) Preduzeće je u 2006. BEOGRAD NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE Za 2006. nekretnine. 2 kamiona i 10 dizel motornih vozila). januara 2006. preko Lipaks-a d. godine trebalo da uknjiži izvršenu procenu vrednosti osnovnih sredstava pod datumom 1. stanove) pravnim i fizičkim licima čime je ostvarivalo prihode po tom osnovu (Napomena 21(c)).717 hiljada dinara.o.o. avgusta 2006. NEKRETNINE. godine i aneksa ugovora od 24. februara 2006. Obaveze po ovom osnovu su iskazane u okviru ostalih dugoročnih obaveza (Napomena 14).848 hiljada dinara i preko VB Leasing-a. osim ukoliko nije drugačije naznačeno 5. Navedena procena nije uknjižena već je na osnovu Zaključka Upravnog odbora prihvaćena kao podloga za konačnu procenu vrednosti (videti Napomenu 36(d)). godine izdavalo u zakup nematerijalna ulaganja. postrojenja i opremu (zemljište. Preduzeće je na osnovu Ugovora o proceni vrednosti osnovnih sredstava sa Naučnoistraživačkim centrom Ekonomskog fakulteta. Beograd od 6. Beograd (7 teretnih kombija. Preduzeće je tokom 2006. godinu Iznosi su iskazani u hiljadama dinara.JP “ŽELEZNICE SRBIJE“. godini nabavilo opremu na finansijski lizing preko Hypo Leasing-a. 15 putničkih kombija) ukupne vrednosti od 15. Beograd (30 kamiona) ukupne vrednosti od 27. 35 automobila. Beograd (6 lokomotiva. poslovne prostorije. godine.

564 87 45 27 36.719 6.637 873 117..929 33. DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI 2006.966 64.141 2.o. Beograd – učešće 3.00 IFC.90% Učešća u kapitalu ostalih pravnih lica u zemlji Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika.864 398. Beograd – Učešće 53. Bazel – učešće CHF 4.213 20..o.239 1. Ispravka vrednosti 2005. Novi Sad Minel holding Korporacija a.094.892 16.071 1..00 Sileks banka.071 1.746 (1. godinu Iznosi su iskazani u hiljadama dinara.141 2. Beograd Privredna banka a.239 176. Novi Sad Stanogradnja a. decembra 32 . osim ukoliko nije drugačije naznačeno 6. Beograd Beogradski čvor d.o.764 43.332 184.377 176. Novi Sad DDOR a.564 87 45 31.929 33..029 7.d.310 2. Beograd Želkomerc d.719 8.677 117.148. Beograd Pron-Invest d.677 117. Valjevo Učešća u kapitalu ostalih pravnih lica u inostranstvu Eurofima.JP “ŽELEZNICE SRBIJE“. Skoplje – učešće EUR 86. Beograd Zaštitna radionica d.324 2.574 18.433 4.385 14.078 3.126 64.o.259 223.93%: Železnički integralni transport d.d.966 30.239 1.o.929 33.324 2.966 - 185.116..o.o..211) (347) (347) 30.083 2.966 64. Korigovano Neto Neto Bruto Učešća u kapitalu zavisnih pravnih lica (a) – Učešće 100%: CIP d.966 64.211) (1.324 5.d.564 87 45 36.071 1.142.599 Stanje na dan 31..892 16.d.d. Brisel – učešće EUR 48.01% – Učešće manje od 1%: Eurobank EFG štedionica a.112 261.o.959 64. BEOGRAD NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE Za 2006..596 15. Beograd Učešća u kapitalu povezanih pravnih lica Livnica.864 398..966 185.04 Dugoročni krediti u zemlji (b) Stambeni krediti zaposlenima Krediti za otkup stanova Ostali dugoročni plasmani (c) Dugoročno uložena sredstva u zajedničke poslovne poduhvate 185.764 43.232 223.o.313 217.239 189.892 16.799 234. Valjevo Jugovoće.247 232. Požega – učešće 33.799 235.920.585) 176..484 250.867 3.551.o.966 217. Beograd Panonska banka a.143..161 189.239 176.d.864 398.764 43.247 232.o.126 64.045 202.239 1.560 (27) (27) (1.o..

o.o. bez naknade. godine iznose 232. izvršen je prenos udela Preduzeća kao jedinog vlasnika u preduzeću “Pron-Invest“ d. vrednost udela Preduzeća u kapitalu iznosi 292.213 hiljada dinara i odnose se najvećim delom na kredite date zaposlenima za otkup stanova. godine u svojim poslovnim knjigama.. Beograd. decembra 2006. dok vrednost učešća u kapitalu iskazana u poslovnim knjigama Preduzeća iznosi 43.892 hiljade dinara.. novembra 2006.o.o.93%). U toku je revizija udela Preduzeća kod ŽIT-a i rešavanje statusa ovog preduzeća. vrednost udela Preduzeća iznosi 8. Po ovom osnovu Preduzeće je evidentiralo gubitak u iznosu od 873 hiljade dinara (Napomena 29). 33 .48%). Razlika potiče iz činjenice da Preduzeće nije evidentiralo povećanje učešća u iznosu od 106. što je imalo za posledicu da je iskazano učešće Preduzeća u kapitalu na dan 31. Postupak registracije je u toku.JP “ŽELEZNICE SRBIJE“.764 hiljade dinara.o. Razlika od 1.. na Vladu Republike Srbije.5% i revalorizaciju kredita primenom stope rasta cena na malo. Beograd (ŽIT)..929 hiljada dinara. godine. dok je vrednost učešća u kapitalu iskazana u poslovnim knjigama Preduzeća 185.081 hiljadu dinara.103 hiljade dinara između stanja u poslovnim knjigama Preduzeća i stanja po konfirmaciji “Zaštitne radionice“ d. “CIP“ d.o. dok je vrednost učešća u kapitalu ovog lica.504 hiljade dinara.783 hiljade dinara (7. vrednost udela Preduzeća u kapitalu navedenog zavisnog pravnog lica iznosi 30. decembra 2006. godinu Iznosi su iskazani u hiljadama dinara. godine. vrednost uloga Preduzeća iznosi 42.o. godine veće od udela Preduzeća u kapitalu ŽIT-a za iznos od 109. 125/2003 i 88/2004). Beograd se odnosi na razliku u knjiženju nenovčanog uloga. odnosno 40 godina uz godišnju kamatnu stopu od najmanje 0. na osnovu Ugovora o prenosu osnivačkih prava zaključenog sa Vladom Republike Srbije od 27.o.o. 76/2002..o. osim ukoliko nije drugačije naznačeno 6. Navedeno preduzeće nije evidentiralo procenu vrednosti kapitala izvršenu 1997.826 hiljada dinara.864 hiljade dinara (učešće 53. U toku 2006. Beograd. Prema potvrdi stanja dobijenoj od “Želkomerc“ d. dok je vrednost učešća u kapitalu iskazana u poslovnim knjigama Preduzeća 33. koja je na taj način postala sticalac udela i osnivačkih prava. na period do 20.o.740 hiljada dinara na osnovu Odluke Upravnog odbora zavisnog pravnog lica o raspodeli neraspoređenog dobitka u kapital..o. (a) DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI (Nastavak) Prema potvrdi stanja dobijenoj od zavisnog pravnog lica “CIP“ d. Shodno Uredbi o rešavanju stambenih potreba izabranih.o. Prema potvrdi stanja dobijenoj od zavisnog pravnog lica “Zaštitna radionica“d. Beograd je podneo zahtev za uknjiženje navedenog povećanja Agenciji za privredne registre.084 hiljade dinara.. postavljenih i zaposlenh lica kod korisnika sredstava u društvenoj svojini (“Službeni glasnik Republike Srbije“. 41/2002. BEOGRAD NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE Za 2006. iskazana u poslovnim knjigama Preduzeća 117. (b) Dugoročni krediti u zemlji na dan 31. Postupak usaglašavanja vrednosti udela je u toku. Preduzeće je svojim zaposlenima odobrilo kredite za rešavanje stambenih potreba. Prema potvrdi stanja dobijenoj od zavisnog pravnog lica “Železnički integralni transport“ d. Beograd. br. Beograd.o.

do 2011.260 hiljada dinara (uključujući iznos od 139. na sednici održanoj 13. i komisiju za upravljanje zalihama koje pripadaju Direkciji za infrastrukturu.598 100.748 124. godine (31. osim ukoliko nije drugačije naznačeno 6.395.596 118.694 52.184 hiljade dinara na dan 31. ZALIHE 2006.816 1.639) 3. Korigovano 1.924 (35. Ukupna vrednost zaliha koje nisu trošene u periodu dužem od 1 i kraćem od 3 godine iznose 373. Materijal Rezervni delovi Alat i inventar. Beograd (Zavod). 34 .449. godine. decembra 2006. Preduzeće je obrazovalo radnu grupu sa ciljem da napravi pregled neaktivnih zaliha i da formuliše predlog za likvidaciju. Početkom 2006. neto Trgovačka roba Dati avansi 1. godine: 25.101) 3.034 149.083 3. odnosno komisije koje se bave upravljanjem zalihama i analizom neaktivnih zaliha: radnu grupu za izradu predloga za likvidaciju neaktivnih zaliha.225 hiljada dinara na dan 31. sa rokom završetka zadatka 31.216. godine. godine. decembra Avansi dati zavisnim pravnim licima iznose 68. Uvidom u stanje zaliha. godine. radna grupa je obavestila generalnog direktora Preduzeća o stanju zaliha sa stanjem 31. (c) DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI (Nastavak) Ostali dugoročni plasmani koji na dan 31.JP “ŽELEZNICE SRBIJE“.744 1. decembar 2005. do 2009.281. Beograd o zajedničkom finansiranju školskog objekta u Kosovu Polju u iznosu od 18. kompenzacijama za izvršene usluge zdravstvene zaštite počelo je vraćanje duga od strane Zavoda. dok zalihe koje nisu trošene u periodu dužem od 3 godine iznose 413. odnose se na: – – Ugovor sa NIS Jugopetrol. godini.285 Minus: Ispravka vrednosti datih avansa Stanje na dan 31.239 hiljada dinara.500. godine. kao i da se krene u postupak prodaje zaliha u skladu sa propisanim procedurama. decembra 2006. komisiju za upravljanje zalihama koje pripadaju Direkciji za prevoz. godine iznose 176.000 godišnje u periodu od 2005. U 2007. za finasiranje dijagnostičkog aparata-magnetne rezonance u iznosu od 158. Rok vraćanja je odgovarajućim odlukama Upravnog odbora prolongiran na period od 2007.122 2005.912 3. Preduzeće je oformilo sledeće radne grupe.067. decembra 2006. februara 2007.231 hiljadu dinara zaliha regenerisanog materijala i materijala na obradi i doradi). Vraćanje duga je predviđeno kroz vršenje usluga zdravstvene zaštite zaposlenih u protivvrednosti EUR 400. vreme nabavke.000). BEOGRAD NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE Za 2006. godine doneo odluku da se sa aktivnih zaliha na evidenciju neaktivnih zaliha prenesu zalihe u iznosu od 926.000. 7.922 145.239 hiljada dinara. decembra 2006.000 hiljada dinara (EUR 2.183. godine. godinu Iznosi su iskazani u hiljadama dinara. i Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika.223 (33. decembra 2006. kao i adekvatnost korišćenja istih.845 hiljada dinara.451 hiljadu dinara) (Napomena 31). na čiji je predlog Upravni odbor Preduzeća.102.

35 .266 hiljada dinara. godine iznose 57.378 2005. godini.826 hiljada dinara. godinu Iznosi su iskazani u hiljadama dinara. Preduzeće je u toku 2006.722) 2.973 2. Korigovano 2. decembra (a) Potraživanja od kupaca 2006.407 2.775 (201.314 723.404. predstavljaju neproknjižene fakture za prodatu robu i izvršene usluge.JP “ŽELEZNICE SRBIJE“.195.067 185.489) 1.165. osim ukoliko nije drugačije naznačeno 8.759 hiljada dinara (Napomena 16(b)). Potraživanja od kupaca starija od godinu dana iznose 3. kupci u inostranstvu obuhvataju potraživanja od ino špeditera u iznosu od 1.843.873 358. Potražna salda potraživanja od kupaca koja na dan 31.246.012 1.422) 1.494 (238.495) 1. decembra 2006.050.738) 23.191 365.034 2. decembra Na dan 31.635.469.187. Korigovano 56.836.250.731) 2. decembra 2006.445.999 2. kao i za potraživanja utužena u 2005.223.012 Kupci u inostranstvu Minus: Ispravka vrednosti Stanje na dan 31.162.873 2005. godine.012 1.505 3.772 (33.979 1.413.353 2. godine.160 (1.549 1.870.413.643.468 (1.669 (1. godine izvršilo ispravku vrednosti za sva potraživanja koja su nastala pre 2005.047) 1.055 (1.413. BEOGRAD NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE Za 2006.434.113 1.052 Potraživanja iz specifičnih poslova (b) Druga potraživanja (c) Stanje na dan 31.434.722 (1. i 2006. Potraživanja od kupaca (a) Sporna potraživanja Minus: Ispravka vrednosti 3.843.040 4.567.262) 13.056.386. Kupci – zavisna pravna lica Minus: Ispravka vrednosti (Napomena 31) Kupci u zemlji Minus: Ispravka vrednosti 14.452. POTRAŽIVANJA 2006.106 hiljada dinara i potraživanja od stranih železničkih uprava u iznosu od 193.

584.918 1.JP “ŽELEZNICE SRBIJE“.973 Potraživanja od zaposlenih Minus: Ispravka vrednosti Potraživanja za naknadu štete Minus: Ispravka vrednosti Potraživanja od fondova po osnovu isplaćenih naknada zaposlenima Ostala kratkoročna potraživanja Stanje na dan 31.833 16.611 hiljada dinara u celini se odnose na Željeznice Crne Gore. Korigovano 285.230 (27) 24.314 2005.547 358.304) 44.661 (83. decembra 2006.611 118.607) 25.200 101.203 92.446.096 hiljada dinara.921 87.737 hiljada dinara i na preostali nerasknjiženi deo potraživanja od Zajednice jugoslovenskih železnica u iznosu od 15. decembra 36 .833 hiljade dinara odnose se na potraživanja od Željeznica Crne Gore u iznosu od 86.168 10. godine u iznosu od 101.444 2.218) 2.140 185. a po osnovu saldacionog obračuna iz međunarodnog saobraćaja u iznosu od 16.861 91.569 1.740) 8.073 92. (c) Druga potraživanja 2006.775 (373.731 55.580 137. Korigovano 398.870.067 Ostala potraživanja iz specifičnih poslova Minus: Ispravka vrednosti Stanje na dan 31.750 199.951 365. osim ukoliko nije drugačije naznačeno 8.291 (89. godinu Iznosi su iskazani u hiljadama dinara.489 24. decembra Potraživanja po osnovu saldacionog obračuna iz unutrašnjeg saobraćaja na dan 31. Potraživanja nastala posle odvajanja Crne Gore iz Zajednice Srbija i Crna Gora. BEOGRAD NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE Za 2006.966 (105) 10. Zavisna pravna lica (Napomena 31) Potraživanja po osnovu saldacionog obračuna iz: – unutrašnjeg saobraćaja – međunarodnog saobraćaja (Napomena 16) 238.487 603 (603) 1. (b) POTRAŽIVANJA (Nastavak) Potraživanja iz specifičnih poslova 2006.793 (360. Potraživanja za kamatu Minus: Ispravka vrednosti 404.191 2005.150 (603) 1.

decembra 2006. godinu Iznosi su iskazani u hiljadama dinara.497 2. predstavlja iznos koji Preduzeće potražuje od države na ime više plaćenog PDV-a u poreskom periodu novembar i decembar 2006. Tekući račun Devizni računi Devizni akreditivi Dinarska blagajna Devizna blagajna Hartije od vrednosti Ostala novčana sredstva Stanje na dan 31.131 404.012 10.438.370.640 41.217.767 514.927.951 512 5. godini u iznosu od EUR 1. godine iskazan je iznos od 1.370.331. decembra 2005. decembra 2006. U okviru ostalih aktivnih vremenskih razgraničenja na dan 31.144 2. Na računima evidentiranog prometa dobara i usluga za privremeni obračun PDV-a na dan 31.910 1.083.259. godine. Navedene obaveze predstavljaju preostale dve rate duga koje u skladu sa Sporazmom dospevaju na plaćanje u 2007.927 hiljada dinara koji predstavlja duplirani promet dobara i prevoznih usluga koji je oslobođen PDV-a.397. godine.688 480. a koji je vezan za privremeni obračun PDV-a za međunarodni transportni prihod. osim ukoliko nije drugačije naznačeno 9.980 302.264 244 6. godine do 1995.277 9. najznačajniji iznos od 224.97. BEOGRAD NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE Za 2006. 37 .859 243. odnosno EUR 1. Isti iznos evidentiran je u okviru pasivnih vremenskih razgraničenja (Napomena 17).669 2005.371 3. POREZ NA DODATU VREDNOST I AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA 2006. godine (Napomena 14).859 hiljada dinara na dan 31. Potraživanja za više plaćen porez na dodatu vrednost Evidentirani promet dobara i usluga za privremeni obračun poreza na dodatu vrednost za međunarodni transportni prihod Unapred plaćena premija osiguranja imovine Ostala aktivna vremenska razgraničenja Stanje na dan 31.51) se odnosi na dug prema Austrijskim železnicama (OeBB).JP “ŽELEZNICE SRBIJE“. Korigovano 154.836. i 2008.178. Korigovano 13. GOTOVINSKI EKVIVALENTI I GOTOVINA 2006.54.913 21.927 177.368 Potraživanje za više plaćeni porez na dodatu vrednost (PDV) u iznosu od 154.548 61. godine. sa pravom na odbitak prethodnog poreza.065 hiljada dinara (EUR 2. decembra 29. po osnovu Globalnog sporazuma o izmirenju duga Jugoslovenskih železnica prema železničkim preduzećima uključenim u globalni bilans za period od 1992. decembra 2006.443 1.680 1.697 236.

Ministarstvo za ekonomsku i vlasničku transformaciju – Direkcija za procenu vrednosti kapitala. osim ukoliko nije drugačije naznačeno 11.071 Iskorišćeni iznos rezervisanja u toku 2006. decembra 2006.. Stanje na dan 1. zadruge i preduzetnike reklasifikovalo na poziciju ostali kapital. godine iznose 36. decembra 36. Ostali kapital na dan 31. kapital je revalorizovan stopom rasta cena na malo zaključno sa 31.628 komada obračunskih akcija. Procena vrednosti kapitala Preduzeća izvršena je od strane nezavisnog procenitelja sa stanjem na dan 31. U skladu sa tada važećim računovodstvenim propisima.071 hiljada dinara i u celini se odnose se na rezervisanja za sudske sporove sa procenjenim negativnim ishodom.467 hiljada dinara i Branković Sunčica.500 hiljada dinara. BEOGRAD NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE Za 2006.574 hiljade dinara i isti je evidentiran na teret rashoda tekućeg perioda. i 2005. Zlatiborka a. Procenjena vrednost kapitala na dan procene iznosila je 31. decembra 2006. 38 .221 hiljada dinara i odnosi se na izvore vanposlovnih sredstava.071 2005. godine.195. januara Iskorišćenje dugoročnih rezervisanja Nova rezervisanja u toku godine Stanje na dan 31.985 (49.828) 914 36. godine. 12.195.JP “ŽELEZNICE SRBIJE“. Skoplje u iznosu od 9. koje je Preduzeće u skladu sa Pravilnikom o kontnom okviru i sadržini računa u kontnom okviru za preduzeća.071 36. Promene na dugoročnim rezervisanjima u toku godine prikazane su u sledećoj tabeli: 2006. decembrom 2003. Navedeni iznos odnosi se na sporove sa sledećim dobavljačima. DUGOROČNA REZERVISANJA Dugoročna rezervisanja na dan 31. po osnovu kojih je nastao odliv sredstava: Generator. godine iznosi 17.d. godine iznosi 462. Upisani osnivač Preduzeća kod Agencije za privredne registre je Vlada Republike Srbije. godinu Iznosi su iskazani u hiljadama dinara. decembra 1997. Korigovano 84. KAPITAL Osnovni kapital Preduzeća predstavlja trajne izvore za finansiranje poslovanja i u potpunosti se nalazi u državnom vlasništvu.607 hiljada dinara. Užice u iznosu od 3. Aleksinac u iznosu od 4. verifikovala je procenu i ista je upisana u registar nadležnog suda.628 hiljada dinara. pri čemu kapital čini 31.

Beograd U stranoj valuti: Evropsko društvo za finansiranje nabavki prevoznih sredstava (Eurofima).798 1. Obaveze prema Eurofimi su formirane po osnovu 16 ugovora. decembra 2006. Luksemburg (b) Evropska banka za obnovu i razvoj.246 50.550.905. godinu Iznosi su iskazani u hiljadama dinara. (a) Evropsko društvo za finansiranje nabavki voznih sredstava (Eurofima).88% godišnje.357 192.906 5.JP “ŽELEZNICE SRBIJE“.755 1. Obaveza Preduzeća na dan 31.748.369.083 1.5% do 6. Sredstva dobijena iz ovih kredita koriste se za finansiranje nabavke voznih sredstava koja su evidentirana u poslovnim knjigama Preduzeća.126.176 2.385 hiljada dinara i deo koji dospeva u 2007. u stečaju. u stečaju. ali je pravo vlasništva zadržano od strane kreditora sve do konačne otplate kredita (videti Napomenu 5).064 493.570 5. godine po osnovu ovih kredita uključuje dugoročni deo obaveza u iznosu od 8. 39 . uz rok otplate od 4 do 22 godine.005 319.d.843.799 1.711 Stanje na dan 31. odobrenih u periodu od 1997.702. osim ukoliko nije drugačije naznačeno 13. pri čemu je najveći deo kredita odobren uz rok otplate od 8 do 17 godina. Beograd (h) Panonska banka a. London (c) Republika Srbija – refinansirani krediti Međunarodne banke za obnovu i razvoj (d) – Agencija za osiguranje depozita – Ostali krediti Republika Srbija – refinansirani krediti Evropske investicione banke. U dinarima: Fond za finansiranje izgradnje stanova solidarnosti Investbanka a.525 3.238 8.110.203 2.959.015. BEOGRAD NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE Za 2006.747.017 209.116. Korigovano 396.554 409.219.283 478.d.800 32. Švajcarska finansira samo preduzeća koja su njeni akcionari.502.247 31.537 3.057.217.473 31.174 15.170 82.757. godini u iznosu od 2.d. Bazel (a) Evropska investiciona banka. Bazel. po kamatnoj stopi koja se kreće u rasponu od 2. godine.110.323 212.757.280 31. decembra Tekuća dospeća dugoročnih kredita prikazana su u okviru kratkoročnih finansijskih obaveza (videti Napomenu 15). Peking) 2005. do 2006.735 10.290.704 hiljade dinara.385 5.. Luksemburg (e) – Agencija za osiguranje depozita – Ostali krediti Republika Srbija (Londonski klub poverilaca) (f) Republika Srbija (Pariski klub poverilaca) (g) Fond za razvoj Republike Srbije. Novi Sad Beogradska banka a.905.353 1.886 6. Beograd (Eksimbanka.729 12. DUGOROČNI KREDITI 2006.

15% godišnje.000 hiljada dinara. Ugovorom o odricanju prava po osnovu garancije potpisanim od strane Republike Srbije. br. godine. decembra 2006. odnosno 5. Vašington. Vašington. čiji dugoročni deo na dan 31.541.525 hiljada dinara. je 2001. 13/2002).d.774). shodno Ugovoru o reprogramu zaključenom 17.014. Kredit je odobren sa rokom otplate od 15 godina. Preduzeće još uvek nije regulisalo svoju obavezu prema Republici. a da će bliži uslovi o regulisanju međusobnih prava i obaveza Preduzeća i Republike Srbije biti predmet posebnog ugovora koji će biti naknadno zaključen. Luksemburg (EIB III).525 hiljada dinara.753. godini 104.482. Svaka tranša ima utvrđenu kamatnu stopu. osim ukoliko nije drugačije naznačeno 13. Deo obaveza prema Međunarodnoj banci za obnovu i razvoj. kao i nabavka i ugradnja potpodnog struga za obradu točkova. br. Luksemburg je odobrila tri kredita Preduzeću. godine obaveze Preduzeća prema Agenciji iznose 6. 35414 u iznosu od EUR 60.d. a deo koji dospeva u 2007.530. Novi Sad i Preduzeća.000.000. jula 2006. Agencija za osiguranje depozita. Ugovor o kreditu potpisan je 14.100 novih teretnih kola. godine odobrila kredit Preduzeću u ukupnom iznosu od EUR 57.000.757. godine. godine. koja je bila prvobitni garant za kredit odobren od strane Međunarodne banke za obnovu i razvoj. decembra 2006. decembar 2011. koje variraju u rasponu od 4. godine. oktobar 2016. decembra 2006. Vašington. odoben je Preduzeću marta 2002.000. godine. Kamatna stopa na navedeni kredit je varijabilna.37% do 5. Treći kredit Evropske investicione banke.. Novi Sad. nastala je po osnovu reprograma kredita odobrenih Preduzeću u periodu od 1984. Vašington preuzet je od strane Republike Srbije od Panonske banke a..799 hiljada dinara (EUR 85. London. Sredstvima ovog kredita finansiraće se nabavka 1. SAD u skladu sa Zakonom o potvrđivanju sporazuma o zaduženju Savezne Republike Jugoslavije kod Međunarodne banke za obnovu i razvoj (“Službeni list SRJ“. Velika Britanija. kao i svoj otplatni plan. Ugovorom je takođe definisano da Preduzeće u svojim poslovnim knjigama uknjiži obavezu prema Republici Srbiji po ovom osnovu. (c) (d) Republika Srbija je preuzela obavezu prema Međunarodnoj banci za obnovu i razvoj.JP “ŽELEZNICE SRBIJE“.000. juna 2003. (b) DUGOROČNI KREDITI (Nastavak) Evropska investiciona banka. aprila 2006. Republika Srbija preuzela je obavezu prema Međunarodnoj banci za obnovu i razvoj od Panonske banke a. uz grejs period od 5 godina. grejs periodom od 4 godine i kamatnom stopom – EURIBOR+1% na godišnjem nivou sa mogućnošću fiksiranja. od čega je do 31.747. godinu Iznosi su iskazani u hiljadama dinara. Obaveza Preduzeća po prva dva kredita (EIB I i II). godine iznosi 5. BEOGRAD NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE Za 2006. godine. u ukupnom iznosu od EUR 2.. Kamatna stopa je 8. Panonske banke a.d. Otplata kredita počela je 5. odnosno 217. godine iskorišćeno EUR 52. London odobrila je Preduzeću novi kredit br. godine. a datum dospeća kredita je 5.22% godišnje.052 hiljade dinara. SAD (“Službeni list SRJ“ – Međunarodni ugovori. Na dan 31.875. do 1989. 40 . ali do datuma izdavanja priloženih finansijskih izveštaja navedeni ugovor nije ratifikovan. Zaključkom Vlade Republike Srbije. u iznosu od EUR 70. 69/2001) i Zakonom o potvrđivanju sporazuma o zajmu između Savezne Republike Jugoslavije i Međunarodne banke za obnovu i razvoj. Novi Sad. Evropska banka za obnovu i razvoj. Kredit se otplaćuje u polugodišnjim ratama. a datum otplate je 15.000. Beograd (Agencija) je ovlašćena da u ime i za račun Republike Srbije reguliše navedena dugovanja koja su se odnosila na banke u procesu stečaja i likvidacije. što se očekuje kroz sklapanje ugovora sa Agencijom. s tim da rok otplate ne može biti duži od 20 godina od isplate konkretne tranše. Evropska banka za obnovu i razvoj.

Luksemburg preuzet je od strane Republike Srbije od Panonske banke a. godine iznosi 151.570 hiljada dinara (USD 29.JP “ŽELEZNICE SRBIJE“. BEOGRAD NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE Za 2006.843).702.304. godine.126. godine do 31. reguliše izmirenje ovih obaveza od strane javnih preduzeća. kamata nije obračunavana i knjižena od 2002.861.757. Procenjena obaveza po kamatama za period od 2002. poseban ugovor nije zaključen.553. Deo obaveza prema Evropskoj investicionoj banci.584). Obaveza Preduzeća iskazana u poslovnim knjigama na dan 31. na osnovu koga je glavnica duga od EUR 21. godine. Ugovorom o odricanju prava po osnovu garancije potpisanim od strane Republike Srbije.d. godine iznosi 1. poseban ugovor nije zaključen. decembra 2006. godine. (e) 41 . Republika Srbija je preuzela obavezu prema Evropskoj investicionoj banci. decembra 2006. Novoformirana glavnica u iznosu od EUR 24. decembra 2006. Sredstvima navedenog kredita finansiraće se rekonstrukcija i modernizacija pojedinih deonica pruga.18 uvećana za kamatu u iznosu od EUR 2. Ugovorom je takođe definisano da Preduzeće u svojim poslovnim knjigama uknjiži obavezu prema Republici Srbiji po ovom osnovu. Novi Sad. Luksemburg. Obaveze iskazane u poslovnim knjigama Preduzeća na dan 31. godine do 31. godine iznosi 536.d.898.912. Do datuma izdavanja priloženih finansijskih izveštaja. godine iznosi 831. 53/2001) i Sporazumom o zajmu između Evropske Zajednice i Savezne Republike Jugoslavije (“Službeni list SRJ“ – Međunarodni ugovori.. br. koja je prvobitno bila garant za kredit odobren od strane Evropske investicione banke.. oktobra 2006. godine iznose 1. Republika Srbija preuzela je obavezu prema Evropskoj investicionoj banci od Panonske banke a.93 izmiriće se u pet polugodišnjih rata od kojih prva dospeva za plaćanje 17. 7/2001). godine iznosi 1. Novi Sad. Efekat konverzije na dan 31. a da će bliži uslovi o regulisanju međusobnih prava i obaveza Preduzeća i Republike Srbije biti predmet posebnog ugovora koji će biti naknadno zaključen. decembra 2005. godine određeno je da javna preduzeća izmire obaveze prema Republici Srbiji na način i u rokovima koje je Republika Srbija ostvarila prema međunarodnim sporazumima sa ino-poveriocima i da je Agencija ovlašćena da.641 hiljadu dinara.635 hiljada dinara (EUR 6. osim ukoliko nije drugačije naznačeno 13.689).176 hiljada dinara. u ime i za račun Republike Srbije.094 hiljade dinara (EUR 1.755 hiljada dinara.d. ugovor o navedenom kreditu nije ratifikovan. počev od 18. Preduzeće je 8. Preduzeće je dana 16..887.748. oktobra 2012. oktobra 2006.75 koju je Republika Srbija izmirila prema Evropskoj investicionoj banci do 17. Panonske banke a. Na osnovu Zaključka Vlade Republike Srbije broj 40-8177/05 od 22. decembra 2006.452. grejs periodom od 5 godina i varijabilnom kamatnom stopom sa fiksnim rasponom ili fiksnom stopom. godine. godine sklopilo Ugovor o regulisanju međusobnih odnosa sa Agencijom. (d) DUGOROČNI KREDITI (Nastavak) Do datuma izdavanja priloženih finansijskih izveštaja. Luksemburg. Deo obaveza prema Evropskoj investicionoj banci preuzetom od strane Republike Srbije administrira Agencija za osiguranje depozita. Novi Sad i Preduzeća. Pored toga. februara 2007. decembra 2006. br. godinu Iznosi su iskazani u hiljadama dinara. Preduzeće nije izvršilo konverziju duga iz USD u EUR. Beograd (Agencija) i na dan 31. Ugovorom je predviđen šestomesečni obračun kamate po kamatnoj stopi EURIBOR paušalni. Procenjena obaveza po kamatama za period od 2002.792. decembra 2006. Kredit u iznosu od EUR 80. Kamata na ove obaveze nije obračunata i knjižena od 2002. decembra 2006. godine. Do datuma izdavanja priloženih finansijskih izveštaja.000. Luksemburg u skladu sa Zakonom o zaduženju Savezne Republike Jugoslavije kod Evropske Zajednice (“Službeni list SRJ“. godine potpisalo Ugovor o kreditu sa Evropskom investicionom bankom.000 trebalo je da bude odobren sa rokom otplate od 20 godina.

Po ovom Ugovoru utvrđena je nova glavnica u iznosu od USD 615. (f) DUGOROČNI KREDITI (Nastavak) Republika Srbija je na osnovu Zakona o regulisanju odnosa Republike Srbije i banaka u stečaju po osnovu preuzetih inostranih kredita (“Službeni glasnik Republike Srbije. prvobitno je odobrio kredit Republičkom fondu za penzijsko i invalidsko osiguranje zaposlenih. Preduzeće je izvršilo prenos obaveza sa dospelih obaveza prema inostranim poveriocima na dugoročne obaveze prema domaćim poveriocima. februara 2007. Preduzeće je od Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje zaposlenih preuzelo navedeni kredit. Na osnovu ugovora od 16. 45/05“) preuzela obaveze Preduzeća prema Pariskom klubu poverilaca koje na dan 31. maja 2010. godine do marta 2024. godine. Ugovor o regulisanju međusobnih odnosa Agencije i Preduzeća zaključen je 12.281. ali je aneksom ugovora incijalno dopeće produženo do 31.666 hiljada dinara) uz otplatu u polugodišnjim ratama počev od septembra 2008. decembra 2010.21 (1.99 (78. Kamata se obračunava polugodišnje po stopama utvrđenim bilateralnim sporazumima Republike Srbije sa inostranim poveriocima. novembra 2024. Beograd.905. br. Kredit je odobren na rok od 5 godina. 45/05“) preuzela obaveze Preduzeća prema Londonskom klubu poverilaca. Kamata na navedeni kredit se obračunava po stopi od 4% na godišnjem nivou. godine.932 hiljade dinara). godine je 2.843. godine iznose 319.774.763.005 hiljada dinara. februara 2007. CHF 193. Beograd (Agencija) koja u ime i za račun Republike Srbije administrira dug. Ugovor o regulisanju međusobnih odnosa Agencije i Preduzeća zaključen je 12. jula 2001. Preduzeće je izvršilo prenos obaveza sa dospelih obaveza prema inostranim poveriocima na dugoročne obaveze prema domaćim poveriocima. Kamata se obračunava polugodišnje po stopi od 3. Po ovom Ugovoru utvrđena je nova glavnica u iznosu od USD 19. godine. br. godine. godinu Iznosi su iskazani u hiljadama dinara. BEOGRAD NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE Za 2006. Beograd (Agencija) koja u ime i za račun Republike Srbije administrira dug.357 hiljada dinara.144 hiljade dinara) uz otplatu u polugodišnjim ratama počev od 1. godine. osim ukoliko nije drugačije naznačeno 13.766.39 (36. odnosno Agenciji za osiguranje depozita. Republika Srbija je na osnovu Zakona o regulisanju odnosa Republike Srbije i banaka u stečaju po osnovu preuzetih inostranih kredita (“Službeni glasnik Republike Srbije. odnosno Agenciji za osiguranje depozita. decembra 2006.190. (g) (h) 42 . decembra 2006.501 hiljada dinara) i EUR 995.13 (9. Beograd.75% godišnje. Iznos obaveza u poslovnim knjigama Preduzeća na dan 31. godine do 1. godine.JP “ŽELEZNICE SRBIJE“. Fond za razvoj Republike Srbije.

o. godinu Iznosi su iskazani u hiljadama dinara. Beograd u iznosu od 30.905 3. godini u iznosu od 113.459 hiljada dinara na dan 31.216 260. decembra 2.238.580 2005. decembra Sadašnja vrednost 68.850 (a) Obaveze koje se mogu konvertovati u kapital nastale su u 2000. Obaveze prema Austrijskim železnicama koje dospevaju za plaćanje u 2007.455 Buduća vrednost 96.. decembra 2006. godine se odnose na obaveze po osnovu opreme kupljene na finansijski lizing u 2005. OSTALE DUGOROČNE OBAVEZE 2006. BEOGRAD NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE Za 2006. godini (110. sa grejs periodom od jedne godine i periodom otplate u 60 mesečnih rata od Hypo Alpe-Adria Leasing d. osim ukoliko nije drugačije naznačeno 14.o.o.676 hiljada dinara evidentirane su u okviru kratkoročnih finansijskih obaveza (Napomena 15).117 2. Beograd u iznosu od 27. Minimalna lizing plaćanja Do 1 godine (Napomena 15) Od 1 do 5 godina Stanje na dan 31.469.459 112.368 548.. Obaveze po osnovu finansijskog lizinga na dan 31.459 449.517 3.138 hiljada dinara. godini na osnovu izvršene konverzije obaveza Preduzeća po kreditima uzetim od Fonda za razvoj Republike Srbije u ulog poverioca u kapital Preduzeća. Lipaks d.092 hiljade dinara.905 hiljada dinara odnose se najvećim delom na obaveze prema Austrijskim železnicama (OEBB) (Napomena 10) koje dospevaju za plaćanje u 2008.978 (b) (c) Ostale dugoročne finansijske obaveze u iznosu od 112. Korigovano 2. godini i 2006.389 hiljada dinara). decembra 2006. Obaveze koje se mogu konvertovati u kapital (a) Obaveze po osnovu opreme uzete na finansijski lizing (b) Ostale dugoročne finansijske obaveze (c) Stanje na dan 31.o.o.610 452.JP “ŽELEZNICE SRBIJE“. Beograd u iznosu od 323..229 hiljada dinara i VB Leasing d.o. 43 . godini.996 380.976.216 380. godine prikazane su kako sledi: 2006.976. Obaveze po osnovu opreme uzete na finansijski lizing u iznosu od 380.

596 2. Beograd .Londonski klub poverilaca (d) Obaveze po pozajmicama Ministarstva finansija Republike Srbije (e) Stanje na dan 31.894. osim ukoliko nije drugačije naznačeno 15.760 140.000 22. i nakon tog datuma rok dospeća kredita nije produžen. Beograd (Exim Banka Peking) (b) Fond za razvoj Republike Srbije. Tokom 2006.536 hiljada dinara. Beograd Ministarstvo finansija Republike Srbije Tekuća dospeća dugoročnih finansijskih obaveza Tekuća dospeća dugoročnih kredita: Investbanka a.929 212.579 9. Beograd Panonska banka a. u stečaju.969.870 75. London Beogradska banka a.841 2. KRATKOROČNE FINANSIJSKE OBAVEZE 2006. u stečaju. Bazel Evropska investiciona banka.272 2.191 5. decembra (a) 705.. godine odobrila Preduzeću kredit u iznosu od 291.d.d. Inicijalni datum dospeća kredita bio je 30.910.415.304 291.826 357.292 59. Luksemburg Evropska banka za obnovu i razvoj.d.676 2.454 326.996 113.JP “ŽELEZNICE SRBIJE“. BEOGRAD NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE Za 2006.168 144.543 51.000 hiljada dinara.474 Republička direkcija za puteve. Beograd u iznosu od 81. Beograd (Exim Banka Peking) (b) Kosovska banka Priština . u stečaju.052 409.Pariski klub poverilaca (d) Investbanka a.496 1.946. u stečaju.d.790 1.148 20. godine.279 52.169 68.d. godinu Iznosi su iskazani u hiljadama dinara.d. decembra 2003.015.241. u stečaju.838 155.362.039 Tekuća dospeća obaveza za finansijski lizing Deo ostalih dugoročnih obaveza koji dospeva do jedne godine (Napomena 14(c)) Ukupno tekuća dospeća Dospele obaveze po dugoročnim kreditima Beogradska banka a.d.840 229. 44 .704 104. Beograd 2005. Novi Sad Investbanka a. Beograd (a) Investbanka a. Kratkoročni krediti Republička direkcija za puteve. u stečaju. Korigovano 209.415 59. jun 2004.787.545 8.087.510 2.002 922. godine. Beograd .d. Beograd Evropsko društvo za finansiranje nabavki prevoznih sredstava.d.“EDC“ Kanada (c) Investbanka a.294 2. Beograd je 19.099 2.510 1. sa kamatnom stopom od 5% na godišnjem nivou.464 19.364 176.684.357 1. Preduzeće je putem kompenzacije izmirilo deo obaveze prema Republičkoj direkciji za puteve.293 11.915 636.021 73.840 12.904. u stečaju. Beograd Investbanka a. u stečaju.

Preduzeće je u 2006. godine. do dopisa Narodne banke Srbije iz juna 2007.800.545 hiljada dinara). godini izvršilo prenos obaveza prema Pariskom i Londonskom klubu poverilaca sa dospelih na dugoročne obaveze. godine (videti Napomenu 36(b)).5 godina. kao i da je Agencija za osiguranje depozita. Preduzeće nije započelo sa otplatom navedenog kredita. odnosno zajmova.904.241. Kamatna stopa po ovom kreditu iznosi 6. (c) (d) (e) Obaveze prema Ministarstvu finansija Republike Srbije. Preduzeće je u martu 2002. (b) KRATKOROČNE FINANSIJSKE OBAVEZE (Nastavak) Preduzeću je odobren kredit od strane Export-Import Bank of China. BEOGRAD NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE Za 2006.579 hiljada dinara (31. godine. i to sa otpisom duga prema Pariskom klubu poverilaca u visini 51% i Londonskog kluba poverilaca u visini od 62% duga. godine u iznosu od 4.245 hiljada dinara odobrena su Preduzeću. godine (“Službeni glasnik Republike Srbije“. Na osnovu napred navedenog. predstavljaju obaveze Preduzeća po osnovu privremenih pozajmica Ministarstva finansija za izmirenje obaveza po osnovu zarada. Preduzeću je 1979.97% godišnje. Beograd (Agencija) ovlašćena da. Nakon 2002. odnosno do 20. 00 preko Beogradske banke a. Sredstva Ministarstva finansija odobrena do maja 2006. decembra 2005. 45 . određeno je da javna preduzeća izmire obaveze prema Republici Srbiji na način i u rokovima koje je Republika Srbija ostvarila prema zaključenim međunarodnim sporazumima sa inopoveriocima. obaveza prema dobavljačima i izmirenih obaveza Preduzeća prema inokreditorima. Status sredstava Ministarstva finansija prenet ino-kreditorima za isplatu dospelih obaveza Preduzeća.334 hiljade dinara po kreditima za koje je garant Republika Srbija. Republika Srbija. januara 2007. koje na dan 31. preko Kosovske banke. osim ukoliko nije drugačije naznačeno 15. godine. a rok otplate kredita je 7. decembra 2006. 40-8177/2005 od 22. Ugovori o međusobnom regulisanju obaveza između Agencije Preduzeća potpisani su u februaru 2007. godine iznose 5. reguliše potraživanje Republike Srbije od javnih preduzeća po osnovu preuzetih inostranih kredita odnosno zajmova. koji je stupio na snagu 1. Grejs period je bio 21 mesec od poslednjeg korišćenja kredita. Na osnovu Zakona o regulisanju odnosa Republike Srbije i banaka u stečaju po osnovu preuzetih inostranih kredita. u periodu od maja do decembra 2006. 45/05) i Zaključka Vlade Republike Srbije 05 br. godine u iznosu od 441. Preduzeće nije imalo korespodenciju u vezi sa statusom ovog kredita ni sa Narodnom bankom Srbije niti sa navedenom poslovnom bankom. godinu Iznosi su iskazani u hiljadama dinara. Peking 2000. isplate stimulativnih otpremnina. juna 2005. decembra 2005. budući da je poverilac deo Pariskog kluba poverilaca.949. nije regulisan do datuma izdavanja priloženih finansijskih izveštaja. u ime i za račun Republike Srbije. godine: 2. godine (Napomena 13 (f) i 13 (g)). godine odobren kredit za nabavku lokomotiva od “EDC“ Kanada.JP “ŽELEZNICE SRBIJE“. Priština. br. godine u iznosu od USD 14.696. u stečaju. bez kamate i sa rokom dospeća do jedne godine ili narednog dana od dana prodaje imovine koja nije u funkciji osnovne delatnosti Preduzeća. godine izvršilo usaglašenje obaveza po ovom osnovu sa Narodnom bankom Srbije.d. dostavila je predloge ugovora o regulisanju međusobnih odnosa Republike Srbije i Preduzeća. koju zastupa Agencija.

godine bile evidentirane kao obaveze prema Zajednici JŽ u okviru obaveza iz specifičnih poslova (Napomena 16(c)). 46 .548. Primljeni avansi – zavisna pravna lica (Napomena 31) Primljeni avansi.990. OBAVEZE IZ POSLOVANJA 2006. Dugovna salda obaveza prema dobavljačima iznose 36. godine najvećim delom. Dobavljači u inostranstvu na dan 31. decembra 2006.741 2005. Primljeni avansi (a) Obaveze prema dobavljačima (b) Obaveze iz specifičnih poslova (c) Ostale obaveze iz poslovanja Stanje na dan 31. decembra 2006.399.o.948 341. Beograd (549.990.956. godinu Iznosi su iskazani u hiljadama dinara. Beograd (421.434.031 2. godine.011 2.276 (a) Primljeni avansi 2006. godine. decembra 2006.653 2005.011 (b) Obaveze prema dobavljačima 2006. Smederevo (133.628 hiljada dinara na dan 31. BEOGRAD NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE Za 2006.969 hiljada dinara) i Želvoz d. decembra 2006..641 hiljada dinara).646 hiljada dinara).653 5.JP “ŽELEZNICE SRBIJE“. depoziti i kaucije ostalih pravnih lica Stanje na dan 31. Dunav osiguranje a.712 194.665.. decembra 2006.332. godine. decembra 7 163.074 hiljade dinara se odnose na strane železničke uprave koje su na dan 31.501. najveći dobavljači Preduzeća u zemlji su JP Elektroprivreda Srbije.378 124.590 2.364 2. Preduzeće je izvršilo preknjižavanje pripadajućeg dela obaveza i potraživanja prema stranim železničkim upravama (Napomena 8) koje su do tada bile obuhvaćene na obavezama.834 2005. Navedene obaveze su na dan 31. decembra 2005.665.062 7. decembra 163.646 163.497 2. godine prenete iz Zajednice Jugoslovenskih železnica (“Zajednica JŽ“). odnosno potraživanjima iz specifičnih poslova prema Zajednici JŽ. Korigovano 341.001.787 5. Korigovano 63 340. osim ukoliko nije drugačije naznačeno 16. Korigovano 220. Preknjižavanje je izvršeno na dan 31.240 Na dan 31.o. decembra 2006. U skladu sa Odlukom Upravnog odbora Preduzeća broj 100/2006-454-XLVII od 28.240 5. Dobavljači – zavisna pravna lica (Napomena 31) Dobavljači u zemlji Dobavljači u inostranstvu Stanje na dan 31. decembra 309.025 8. godine. u neto iznosu dugovanja u skladu sa analitičkim pregledom dobijenim od strane Zajednice JŽ. u iznosu od 2.575.741 1.d.

754 hiljade dinara i na Željeznice Crne Gore u iznosu od 4. 2006.920 32.302 783.048 680.594 2.370.157 47 Obaveze po osnovu kamata (a) Obaveze prema zaposlenima Ostale kratkoročne obaveze Ostale tekuće obaveze Obračunati prihod budućeg perioda (Napomena 10) Odloženi prihodi.548. 370.673 1. Obaveze po osnovu neto zarada i naknada zarada Obaveze po osnovu poreza i doprinosa na zarade i naknade zarada na teret poslodavca Obaveze po osnovu poreza i doprinosa na zarade i naknade zarada na teret zaposlenog Obaveze za naknade zaposlenima 453.182 81.675 34.677 5. decembra 2006. godinu Iznosi su iskazani u hiljadama dinara. Korigovano Obaveze iz specifičnih poslova za saldacioni obračun Zajednice jugoslovenskih železnica: – unutrašnji saobraćaj – međunarodni saobraćaj Obaveze iz specifičnih poslova za likvidna sredstva staničnih blagajni Ostale obaveze iz specifičnih poslova Stanje na dan 31.647 844 2.275 654. godine odnose se na Zajednicu JŽ u iznosu od 696.742 367.684 120.883 hiljade dinara (za troškove poslovanja Zajednice JŽ) i na Željeznice Crne Gore u iznosu od 35.025 Obaveze po osnovu saldacionog obračuna po osnovu unutrašnjeg saobraćaja na dan 31. premije i donacije (b) Unapred obračunati troškovi (c) Ostala pasivna vremenska razgraničenja Pasivna vremenska razgraničenja Stanje na dan 31.372 175. 17. decembra 732. decembra 2006.711.162 6.206 754.378 718.396 6.417 877.166 hiljada dinara.249 104.332 5.375.057 103.786 4.927 902.596 4. godine odnosi se na Zajednicu JŽ u iznosu od 676.741.224. osim ukoliko nije drugačije naznačeno 16.944 4. OSTALE KRATKOROČNE OBAVEZE I PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA 2006.793.676.429 Korigovano 2005.165 hiljada dinara.273.818 2.353 1.001.652 93.342 360.JP “ŽELEZNICE SRBIJE“.069 6. decembra .016 5. (c) OBAVEZE IZ POSLOVANJA (Nastavak) Obaveze iz specifičnih poslova U hiljadama dinara 2005.866 173.141. BEOGRAD NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE Za 2006.740 52.012 88. Saldacioni obračun iz međunarodnog saobraćaja na dan 31.

(a) OSTALE KRATKOROČNE OBAVEZE I PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA (Nastavak ) Obaveze po osnovu kamata na dan 31. decembra 2005.523 338.678.000 28.Građevinske direkcije za obnovu zemlje Program obnove zemlje Minus: Obračunata amortizacija Stanje na dan 31. Primljene donacije od: .Pariski klub poverilaca .052 81. Beograd (Exim Banka Peking) Kosovska banka.933 65. godine: 4.715 226.159 160.884 73.608.177) 783.824 57 2.800 8.007 28. 1.055 (550) 110. decembra Korigovano 2005.076 hiljada dinara (31.545 222.954 326.789 (10.933 58. decembra 2006. osim ukoliko nije drugačije naznačeno 17.039 147. Priština . godinu Iznosi su iskazani u hiljadama dinara.238 hiljada dinara).d.“EDC“.652 48 .041 28.Londonski klub poverilaca .506 (398) 166.431 548. Korigovano 180. u stečaju.104 hiljade dinara) i kamate za neblagovremeno plaćanje obaveza dobavljačima u iznosu od 33.104 (b) Odloženi prihodi. BEOGRAD NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE Za 2006.076 1.106 hiljada dinara (31.JP “ŽELEZNICE SRBIJE“.323. godine: 52.EBRD .967 (11. Obaveze po kamatama na primljene kredite odnose se na sledeće poverioce: 2006.323. godine se odnose na obračunate dospele kamate na primljene dugoročne i kratkoročne kredite u iznosu od 2.496 276. decembar 2005.Evropsko društvo za finansiranje nabavki prevoznih sredstava. Kanada Investbanka a. decembar 2005.036) 537.950 1.126 9.756) 902.Donacija Kanadske vlade Isporučena računarska oprema Minus: Obračunata amortizacija . Beograd Ostali poverioci Stanje na dan 31. Luksemburg .Refinansirani krediti Međunarodne banke za obnovu i razvoj.742 90."SIDA" donacija Švedske vlade Uvoz alata i instrumenata Minus: Obračunata amortizacija .Budžeta Rekonstrukcija železničkog mosta “Ostružnica“ Finansiranje nabavke lokomotiva iz Češke Sanacija mosta “Tomaševac“ Minus: Obračunata amortizacija .341.815. u stečaju. Vašington .670 228.866 (30.678. Bazel Evropska banka za obnovu i razvoj Beogradska banka a.Refinansirani krediti Evropske investicione banke. premije i donacije obuhvataju sledeće: 2006.214 225 4.d.126 23.800 (196) 7. Republika Srbija: .

Korigovano 789 1. 19. Obaveze za porez na dodatu vrednost Obaveze za poreze. decembra 301.722 hiljade dinara.377 304.367. VANBILANSNA EVIDENCIJA Vanbilansna evidencija na dan 31.418. OBAVEZE PO OSNOVU POREZA NA DODATU VREDNOST I OSTALIH JAVNIH PRIHODA 2006. godine.802 hiljade dinara (31. osim ukoliko nije drugačije naznačeno 17. Korigovano stanje obaveza za poreze.304 18. decembra 2006.406 hiljada dinara.980 hiljada dinara prikazalo u okviru obaveza po osnovu poreza. Prilikom sastavljanja korigovanog obrasca bilans stanja na dan 31. inventar i ambalažu Preduzeća u upotrebi. decembra 2006. decembra 2005. 49 .367.643 2005. godinu Iznosi su iskazani u hiljadama dinara.JP “ŽELEZNICE SRBIJE“. umesto u okviru obaveza iz specifičnih poslova. Preduzeće je greškom navedeni iznos od 941.675 hiljada dinara na dan 31. godine iznosi 360. sadrži iznos od 941. (c) OSTALE KRATKOROČNE OBAVEZE I PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA (Nastavak ) Unapred obračunati rashodi u iznosu od 367.406 50. BEOGRAD NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE Za 2006. godine: 465 hiljada dinara) i u celini se odnosi na alat. godine.953 hiljade dinara i unapred obračunate troškove po kreditima iz inostranstva u iznosu od 30. decembar 2005.980 hiljada dinara koji se odnosi na korekciju rashoda iz ranijih godina po osnovu izmirenja četvrte tranše starog duga prema stranim železnicama u periodu od 1992. do 1995.109 1. carine i druge dažbine iz nabavke ili na teret troškova na dan 31. doprinose i druge dažbine Stanje na dan 31. godine se odnose na unapred obračunate kamate po kreditima u iznosu od 336. godine u iznosu od 1.266 3. carine i druge dažbine iz nabavke ili na teret troškova Ostale obaveze za poreze. decembra 2005.

PRIHODI OD PRODAJE 2006.990 103.215 8.313 62.548 3.944.687.326.074. Stvarni obračun saldacionih prihoda za navedeni period utvrđen je u 2007.395 2.506 211.346 2. Korigovano 1.090 1.925 2.892 2.823 1.617 13.603 181.828 10. godini.962 1.484 3.409 hiljada dinara.845.972.708 6.426 424.214 Ukupno 10.995 1. godine.912. BEOGRAD NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE Za 2006.263.054 9. Prihodi od prodaje robe: Zavisna pravna lica (Napomena 31) Na domaćem tržištu Na inostranom tržištu 59. godinu precenjeni za iznos od 3.014 252.012.821 384. marta 2007. godine evidentirani su u poslovnim knjigama Preduzeća na osnovu procene koju je ispostavila Zajednica Jugoslovenskih železnica u iznosu od 630.317 7.144 1.364. 50 .955 92.846.294 hiljade dinara.250 8.999 Prihodi od prodaje transportnih usluga: Zavisna pravna lica (Napomena 31) Na domaćem tržištu Putnički saobraćaj Robni saobraćaj Ostali prihodi Međunarodni saobraćaj Putnički saobraćaj Robni saobraćaj Prihodi od ino-špeditera Ostali prihodi 3.662 5.JP “ŽELEZNICE SRBIJE“.167 Saldacioni prihodi za novembar i decembar mesec 2006.347.205 2005.987. i po istom je utvrđeno da su prihodi za 2006. osim ukoliko nije drugačije naznačeno 20.731. Korekcija prihoda izvršena je 31.840.937. godinu Iznosi su iskazani u hiljadama dinara.

097 9. iznos od 28. Ostale subvencije u iznosu od 804.970 12.386 10. OSTALI POSLOVNI PRIHODI 2006. godine.451 72. godinu Iznosi su iskazani u hiljadama dinara. Korigovano 9.846 hiljada dinara.761 11. za finansiranje i izmirivanje obaveza prema izvođačima radova i dobavljačima na programu adaptacije stanične zgrade.469.265. shodno Zakonu o budžetu Republike Srbije za 2006. dok se iznos od 290. idejnih i glavnih projekata koji se odnose na investicione programe koji će se finansirati iz EIB-a. godine.JP “ŽELEZNICE SRBIJE“.970 hiljada dinara u 2006. dok je preostali iznos od 131. (b) (c) 51 .315 14.406.789 hiljade dinara se odnosi na sredstva dobijena na osnovu Zaključka Vlade Republike Srbije od 16. godini iznose 9.657 hiljada dinara finansirano je iz budžeta Republike Srbije.871 hiljade dinara. jula 2006. BEOGRAD NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE Za 2006.275.Čačak i finansiranje izgradnje Beogradskog železničkog čvora.611 8.181 hiljadu dinara odnosi na sredstva dobijena na osnovu Zaključka Vlade Republike Srbije od 18.189 hiljada dinara dobijen iz namenskih sredstava Ministarstva za kapitalne investicije za finansiranje usluga tehničkih. godini čine bespovratna sredstva dobijena od Ministarstva rada.356. Sredstva dobijena na osnovu Zaključka Vlade Republike Srbije od 6.406. februara 2006. godine iznose 486. godini iznose 215. avgusta 2005.727 9.846 804.451 hiljadu dinara i najvećim delom se odnose na prihod od zakupa zemljišta u iznosu od 132.553.809 10. za realizaciju programa na povećanju opšte bezbednosti saobraćaja.408 51.834 860. Prihodi od zakupnina u 2006.000 hiljada dinara (Napomena 23).637 186. zapošljavanja i socijalne politike za realizaciju Programa rešavanja viška zaposlenih u Preduzeću za isplatu novčane naknade zaposlenima. 9. godinu.142 Prihodi od zakupnina (c) Ostali poslovni prihodi Ukupno (a) Prihodi od subvencija od Vlade Republike Srbije u 2006.000 149 41.059 hiljada dinara i prihoda od zakupa poslovnih prostorija u iznosu od 58. Od navedenog iznosa subvencija. Prihodi od subvencija i dotacija: Subvencija Vlade Republike Srbije (a) Ostale subvencije (b) Namenska sredstva Donacija Uslovljene donacije (Napomena 17(b)) 2005. na osnovu zaključenih ugovora o zakupu.594.351 215. osim ukoliko nije drugačije naznačeno 21.

godinu su iznosili 48. godini evidentiran je iznos od 1.363 700.440 10.543 hiljade dinara koji predstavlja troškove stimulativnih otpremnina isplaćenih za radnike kojima je otkazan ugovor o radu.239 13. TROŠKOVI ZARADA.730 zaposlenih obezbeđena su Zaključkom Vlade Republike Srbije od 6. jula 2006.206.063 3.628 3. BEOGRAD NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE Za 2006.157 18. osim ukoliko nije drugačije naznačeno 22.106.617 1.284 2. 52 . Preduzeće je napustilo 1. godinu Iznosi su iskazani u hiljadama dinara. godina: 106.009.836 89. NAKNADA ZARADA I OSTALI LIČNI RASHODI 2006.456 1.102 2.730 zaposlenih otkazan ugovor o radu.701 3.195 1.737.096. U cilju realizacije planiranog smanjenja broja zaposlenih u Preduzeću u skladu sa Programom poslovanja po kome je u 2006.962 10.966 1. dok je za 1. godine. Korigovano 9. godine Upravni odbor Preduzeća je doneo Program rešavanja viška zaposlenih u 2006.610 55. od čega je 95 zaposlenih napustilo po osnovu prirodnog odliva.145 hiljada dinara).486 775.825 zaposlenih. godini planirano smanjenje broja zaposlenih u 2006.083.006. Troškovi bruto zarada i naknada zarada Troškovi poreza i doprinosa na zarade na teret poslodavca Ostali lični rashodi i naknade Troškovi naknada članovima Upravnog i Nadzornog odbora Troškovi naknada po ugovoru o delu Troškovi naknada po autorskim honorarima Troškovi naknada po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima Ukupno 7.932 4.850 46 10.JP “ŽELEZNICE SRBIJE“.622.243 190.500 hiljada dinara.751 1. a u skladu sa Zakonom o radu.633 3.791 2.012. Troškovi sirovina i pomoćnog materijala Troškovi materijala Troškovi rezervnih delova Troškovi ulja i maziva Troškovi alata i inventara Troškovi nafte i derivata Troškovi uglja Troškovi električne energije Troškovi plina Ukupno 10. godine u iznosu od 1.005.233.483 hiljade dinara (2005.705 23.640 15. Korigovano 6. godini od 3.424 2005. dana 13.385.423 671. TROŠKOVI MATERIJALA 2006.000 radnika.256 70. U toku 2006. godini.435 2005. Sredstva za isplatu otpremnina po utvrđenom kriterijumu za 1.264.179 624 1.542. jula 2006.810 Troškovi bruto zarada ključnog rukovodećeg osoblja Preduzeća u 2006.751 658.027 511. U okviru ostalih ličnih rashoda i naknada nastalih u 2006.123 633.

planirano je da Preduzeće na dan 31.131.953 hiljade dinara ostaje da se povuče u 2007.479 39.975 362 8.391. godinu Iznosi su iskazani u hiljadama dinara.465 2.628 320.525 2.398 4.886 98.507.614 25.841 343. BEOGRAD NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE Za 2006.193. OSTALI POSLOVNI RASHODI 2006.183.840 68.368 27.847 1.432 8.547 hiljada dinara kao pozajmica od Ministarstva finansija Republike Srbije. Troškovi usluga održavanja (a) Troškovi transportnih usluga (b) Troškovi ostalih proizvodnih usluga Troškovi neproizvodnih usluga Troškovi premije osiguranja Troškovi poreza Troškovi istraživanja Troškovi zakupnina Troškovi reprezentacije Troškovi platnog prometa Troškovi članarina Troškovi reklame i propagande Troškovi sajmova Ostali troškovi Ukupno 1. Korigovano 1.770. kao i da nastavi sa smanjenjem i racionalizacijom broja zaposlenih u procesu restruktuiranja. TROŠKOVI AMORTIZACIJE I REZERVISANJA 2006.006 250. NAKNADA ZARADA I OSTALI LIČNI RASHODI (Nastavak) Navedena sredstva povlačena su nakon dostavljanja spiskova zaposlenih prema dinamici otkazanih ugovora po kvartalima i do 31. decembra 2006.849 42.172 93.821. godine je povučeno 486. zapošljavanja i socijalne politiku.973 1. godine na koji je Vlada Republike Srbije dala saglasnost 9.774.328. decembra 2007. 24.605 314. dok iznos od 40.704 6.587.000 hiljada dinara (Napomena 21(b)) bespovratnih sredstava od Minstarstva za rad. godini na osnovu Ugovora o pozajmici sredstava sa Ministarstvom finansija Republike Srbije. 485. novembra 2006. Korigovano 11.992 244.926 14.400 zaposlenih.778 167.914 14.627 180 73.114 599.917 547.335 6.719 206. Strateškim planom poslovanja za period od 2006.670 2005.199.945 38.072 95. Nematerijalna ulaganja (Napomena 4) Građevinski objekti (Napomena 5) Postrojenja i oprema (Napomena 5) Investicione nekretnine (Napomena 5) Ukupno 13.JP “ŽELEZNICE SRBIJE“. TROŠKOVI ZARADA.372 82.004 5. osim ukoliko nije drugačije naznačeno 23. godine ima 19.920.566 2005. godine.211 53 .142 245. do 2010.669 1.

672. godinu potcenjeni za iznos od 60. godinu Iznosi su iskazani u hiljadama dinara.350 680.770. FINANSIJSKI RASHODI 2006. u ukupnom iznosu od 1.664 570. Troškovi za zajedničku upotrebu teretnih i putničkih kola u međunarodnom saobraćaju za novembar i decembar mesec 2006.571 hiljada dinara. osim ukoliko nije drugačije naznačeno 25.975 2005.087 hiljada dinara.024 4.516 69. (a) OSTALI POSLOVNI RASHODI (Nastavak) Troškovi usluga održavanja nastali u 2006. BEOGRAD NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE Za 2006. godine. najvećim delom.JP “ŽELEZNICE SRBIJE“. Navedeni troškovi su do kraja 2006.103 7. evidentirani su u poslovnim knjigama Preduzeća na osnovu procene koju je ispostavila Zajednica jugoslovenskih železnica. Korekcija rashoda izvršena je 31.178. održavanje vučnih vozila (lokomotiva) u iznosu od 350. (b) 26.518 hiljada dinara. Korigovano 3. održavanje pruge u iznosu od 173. godine knjigovodstveno evidentirani na osnovu mesečnih saldacionih obračuna realizovanih i raspoređenih transportnih prihoda i troškova iz unutrašnjeg i međunarodnog saobraćaja koje je Preduzeću ispostavljala Zajednica Jugoslovenskih železnica.530 27.442 hiljade dinara.430. pripadajući deo troškova kolske najamnine teretnih vozila u međunarodnom saobraćaju iznosi 1. godine.943 54 .244. godini.114 hiljada dinara. FINANSIJSKI PRIHODI 2006.468 14. Troškovi transportnih usluga koji u 2006.657.690 1. godini iznose 1.136 48. Korigovano 40.705.607.287 52.998 3. Saldacioni obračuni se sastavljaju na osnovu kontokorentnih obračuna sa stranim železničkim upravama i po osnovu raspodele sa Željeznicama Crne Gore.936 hiljada dinara.938 2005.704 4.108 hiljada dinara. Prihodi od kamata Pozitivne kursne razlike Ostali finansijski prihodi Ukupno 446 4.695. Stvarni obračun ovih troškova za navedeni period utvrđen je u 2007. Od navedenog iznosa. Rashodi kamata Negativne kursne razlike Ostali finansijski rashodi Ukupno 1.920 hiljada dinara kao i na održavanje zgrada za obavljanje delatnosti u iznosu od 187. godini najvećim delom se odnose na održavanje vučnih vozila (putnička i teretna kola) u iznosu od 980. marta 2007.921.258. se odnose na troškove za zajedničku upotrebu teretnih i putničkih kola u međunarodnom i unutrašnjem saobraćaju. i po istom je utvrđeno da su troškovi za 2006.

997 40.672 44.866 6.690 196.346 104.828 352.742 2. BEOGRAD NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE Za 2006. godini iznose 196. Dobici od prodaje nekretnina.JP “ŽELEZNICE SRBIJE“. Korigovano 371.050 hiljada dinara.023 137.463 113. (b) 55 . godinu Iznosi su iskazani u hiljadama dinara.380 352. postrojenja i opreme (Napomena 5) Dobici od prodaje materijala Viškovi Prihod od ukidanja ispravke vrednosti potraživanja Naplaćena otpisana potraživanja Prihodi po osnovu efekata ugovorene zaštite od rizika Prihodi od smanjenja obaveza (a) Prihod od usklađivanja vrednosti ostale imovine Prihodi od ukidanja dugoročnih rezervisanja Ostali prihodi (b) Ukupno 2005.669 1.105.742 hiljade dinara.694 8. dobitke od prodaje kratkoročnih hartija od vrednosti u iznosu od 9.428 887. Ostali prihodi ostvareni u 2006.192 49. godine u iznosu od 95.865 87. OSTALI PRIHODI 2006. osim ukoliko nije drugačije naznačeno 28.035 hiljada dinara.922 1.970 6. 81/3 od 29. godini se najvećim delom odnose na prihode po osnovu naknade štete od osiguravajućih društava u iznosu od 105.343 (a) Prihodi od smanjenja obaveza koji u 2006.083 hiljade dinara i prihode po osnovu naknade štete od drugih pravnih i fizičkih lica u iznosu od 12.456 82. Beograd u skladu sa Sporazumom br. najvećim delom se odnose na otpis obaveze Preduzeća od strane Fonda za finansiranje stanova solidarnosti.307 27.057 hiljada dinara. marta 2006.464 hiljade dinara i otpis obaveza u skladu sa Izveštajem o popisu u iznosu od 7.879 3.

godinu Iznosi su iskazani u hiljadama dinara.442 hiljade dinara (Napomena 5).118 hiljada dinara. se najvećim delom odnose na gubitke po osnovu prodaje teretnih vagona.870 11. lokomotiva i drumskih vozila u iznosu od 478.000 213.JP “ŽELEZNICE SRBIJE“. obrazovne.205 1. postrojenja i opreme u 2006.624 5.660 186.025. godini.232 hiljade dinara.142 hiljade dinara.024 (248.442 4.313 hiljada dinara.153 92.120 (a) Gubici po osnovu rashodovanja i prodaje nekretnina. NETO GUBITAK POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA 2006. postojenja i opreme (a) Gubici po osnovu prodaje učešća u kapitalu (Napomena 6(a)) Gubici po prodaje materijala Manjkovi po popisu Rashodi po osnovu ugovorenih efekata zaštite od rizika Direktan otpis potraživanja Obezvređenje dugoročnih finansijskih plasmana Obezvređenje potraživanja i kratkoročnih finansijskih plasmana Obezvređenje zaliha materijala i robe Obezvređenje ostale imovine Ostali rashodi (b) Ukupno 769. Rashodi po osnovu ispravke grešaka iz ranijih godina se najvećim delom odnose na usaglašavanje sa javnim komunalnim preduzećima za 2005.819 38. troškove usluga za smeštaj i ishranu đaka u iznosu od 16. Korigovano 1. kulturne. troškove sudskih sporova u iznosu od 15.781 9.166.098 14. Ostali rashodi nastali u 2006.830 1.644) (153.313 2005. kazne za privredne prestupe i prekršaje u iznosu od 2. godinu.175 hiljada dinara i na gubitke po osnovu rashodovanja u okviru procesa rekonstrukcije lokomotiva u iznosu od 240.676. izdatke za humanitarne. kapitalne gubitke nastale prilikom prodaje stanova solidarnosti u iznosu od 8.191.899 11.746 hiljada dinara. OSTALI RASHODI 2006.333 hiljade dinara i troškove kolske dangubnine u iznosu od 2. kao i na fakture dobavljača koje se odnose na nabavke robe odnosno izvršenih usluga iz ranijih godina.052 hiljade dinara. Korigovano - (b) 30. naučne i verske namene u iznosu od 15.485 1.620) 2005.595 20.146. BEOGRAD NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE Za 2006. godini najvećim delom se odnose na naknadu štete trećim licima u iznosu od 24.064 873 46.542 14. Gubici po osnovu rashodovanja i prodaje nekretnina. 56 .334 hiljade dinara.678 2.937 2. Prihodi po osnovu ispravke grešaka iz ranijih godina Rashodi po osnovu ispravke grešaka iz ranijih godina Neto gubitak poslovanja koje se obustavlja 95. osim ukoliko nije drugačije naznačeno 29. zdravstvene. ostale rashode po osnovu nepredviđenih događaja u iznosu od 13.480 1.543 32.855 4.

o.000 27.580 12.o.o.o. Beograd Ukupno dati avansi. godinu Iznosi su iskazani u hiljadama dinara. (a) TRANSAKCIJE SA POVEZANIM PRAVNIM LICIMA Potraživanja i obaveze Stanja potraživanja i obaveza na dan 31. Beograd Ukupno kupci.220 248 8 12 23. osim ukoliko nije drugačije naznačeno 31. Korigovano 20.590 47.o. neto (Napomena 8(b)) Aktivna vremenska razgraničenja CIP d.o.380 285.407 21.o. godine proistekla iz transakcija sa zavisnim i pridruženim preduzećima prikazana su u sledećoj tabeli: 2006.o.590 4. Beograd Zaštitna radionica d.o.o.977 16 38 2.o..o.861 25.. i 2005.453 - 57 . Beograd Zaštitna radionica d.o. Beograd Ostali Ukupno potraživanja iz specifičnih poslova. decembra 2006. Beograd Zaštitna radionica d.453 39.269 107 13..034 238. Beograd Želkomerc d.o.o.o.o. Beograd Pron-Invest d. Beograd Ukupno aktivna vremenska razgraničenja 20. BEOGRAD NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE Za 2006.225 2005. neto (Napomena 7) Potraživanja od kupaca Železnički integralni transport d.200 238..o.. Beograd Beogradski čvor d..635 68. neto (Napomena 8(a)) Potraživanja iz specifičnih poslova Beogradski čvor d.o..JP “ŽELEZNICE SRBIJE“..200 238..546 1.o. Potraživanja po osnovu datih avansa CIP d.451 10.o. Beograd CIP d.o..200 47.

BEOGRAD NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE Za 2006.740 50.o.o.522) 58 .. Beograd Pron-Invest d.o.448 2.o.JP “ŽELEZNICE SRBIJE“..o. Beograd CIP d. Beograd Beogradski čvor d.147 220.o. Beograd Beogradski čvor d. PRIHODI CIP d.o.768 162.193 (297. Beograd Železnički integralni transport d.052 3.o..557 43 2.o. i 2005.o. godinu prikazani su u sledećoj tabeli: 2006.593 49.785 241. Beograd Zaštitna radionica d.590 4.o.o..o. Korigovano 69 1.. Beograd Želkomerc d.. Beograd Pron-Invest d.o. Beograd Želkomerc d. Beograd Ukupni prihodi RASHODI CIP d.o.o.663 5.o.036 120.o.o..671 164.497 (b) Prihodi i rashodi Prihodi i rashodi iz transakcija sa zavisnim i pridruženim preduzećima za poslovnu 2006. Beograd Ukupno primljeni avansi (Napomena 16(a)) Obaveze prema dobavljačima Železnički integralni transport.o..814 19.o.o..o. Beograd Pron-Invest d..o.578) 254.o.o.048 3.514 300.. Beograd Ukupno dobavljači (Napomena 16(b)) 7 7 2005.o. Beograd Železnički integralni transport d.002 (236.o..o.440 2. Korigovano 7 56 63 2.063 27..514 47.498 66 15. Primljeni avansi Železnički integralni transport d.o. Beograd Želkomerc d.. godinu Iznosi su iskazani u hiljadama dinara.098 91 118 4.180 1.o. Beograd Zaštitna radionica d.o..383 137.o.o.o. (a) TRANSAKCIJE SA POVEZANIM PRAVNIM LICIMA (Nastavak) Potraživanja i obaveze (Nastavak) 2006. Beograd Zaštitna radionica d. Beograd Ukupni rashodi Neto rashodi 2005. osim ukoliko nije drugačije naznačeno 31. Beograd Želkomerc d.o.424 61 10 2.486 92 309.

osim ukoliko nije drugačije naznačeno 32.718) 11.884.718 (12.976) (70. Korigovano (18. BEOGRAD NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE Za 2006. Gubitak pre oporezivanja Kapitalni (dobici)/ gubici Efekti stalnih razlika Efekti privremenih razlika Osnovica za oporezivanje Kapitalni dobitak/ (gubitak) Preneti kapitalni gubici iz ranijih godina Tekući porez prikazan u poreskom bilansu Efekti odloženih poreza Efekti primene različitih stopa amortizacije za knjigovodstvene i poreske svrhe Porez na dobitak prikazan u bilansu uspeha – poreski rashod perioda (6.289) - (c) Odložene poreske obaveze Odložene poreske obaveze se odnose na privremene razlike između knjigovodstvene vrednosti nematerijalnih ulaganja. postrojenja i opreme i njihove poreske osnove po osnovu primena različitih stopa amortizacije u knjigovodstvene i poreske svrhe.288. januara Odloženi porezi evidentirani na teret bilansa uspeha Odloženi porezi nastali po osnovu procene vučnih vozila evidentirani na teret revalorizacionih rezervi Stanje na dan 31. Korigovano - (b) Usaglašavanje iznosa tekućeg poreza na dobitak i proizvoda dobitka/(gubitka) pre oporezivanja i propisane poreske stope 2006.520 313.289) (374. kao i na privremene razlike nastale po osnovu revalorizacije vučnih vozila. Promene na odloženim poreskim obavezama u toku godine prikazane su u sledećoj tabeli: 2006.201 310.804.752) (12.869 (6. decembra 374.JP “ŽELEZNICE SRBIJE“.289) (374.110 2005.579.360) 12. godinu Iznosi su iskazani u hiljadama dinara. nekretnina.241 517.205) 70.289) 2005.508 (17.304.289 929.718) 2005. Tekući poreski rashod Odloženi poreski rashod Ukupno poreski rashod perioda (374.520) - (374.821 1. 59 . Stanje na dan 1. (a) POREZ NA DOBITAK Komponente poreza na dobitak 2006.

60 . a postupci su u različitim fazama. odnosno 79% salda obaveza prema dobavljačima u zemlji.071 hiljadu dinara (31. SUDSKI SPOROVI Preduzeće je tuženi. Utuženi iznosi potiču iz različitih perioda utuženja i ne uključuju eventualne efekte po osnovu zateznih kamata i sudskih troškova. od čega se Preduzeće javlja kao tužilac u oko 1.JP “ŽELEZNICE SRBIJE“. Ukupna vrednost sporova u kojima se Preduzeće javlja kao tužilac iznosi 1. Konačan ishod ovih sudskih sporova se. oktobrom ili 31. Konačan ishod sudskih sporova u toku je neizvestan. decembra 2006. godine iznosi 157. Vrednost sporova pokrenutih protiv Preduzeća u toku 2006. Prema izveštaju Pravnog sektora Preduzeća. na dan 31. formirana rezervisanja za potencijalne gubitke koji mogu proisteći iz navedenih sporova iznose 36. oktobrom svake poslovne godine i tako sprovode postupak usaglašavanja potraživanja. ukupna vrednost sporova koje su pravna lica pokrenula protiv Preduzeća iznosi 1.158 hiljada dinara. decembrom svake poslovne godine i na taj način se sprovodi postupak usaglašavanja obaveza. godine izvršilo postupak usaglašavanja potraživanja i obaveza iskazanih u poslovnim knjigama na taj datum. decembar 2005. godine: 36. stručne službe Preduzeća dostavljaju izvode otvorenih stavki svojim dužnicima i poveriocima sa 31.071 hiljadu dinara).700 sudskih sporova. Preduzeće je sa 31. 34.726 hiljada dinara.839 hiljada dinara.800 sudskih sporova koji se trenutno vode kod nadležnih sudova. odnosno tužilac u gotovo 2. uz finansijske izveštaje. Rukovodstvo Preduzeća procenjuje da neće nastati materijalno značajni gubici po osnovu ishoda navedenih sudskih sporova u toku. BEOGRAD NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE Za 2006. čime je potvrđeno i usaglašeno 88% salda potraživanja od kupaca u zemlji. ne uzimajući u obzir eventualne zatezne kamate i sudske troškove po ovom osnovu. godine. Poverioci dostavljaju izvode otvorenih stavki sa 31.547. U mnogim sporovima veštačenja su u toku. USAGLAŠAVANJE POTRAŽIVANJA I OBAVEZA U skladu sa Pravilnikom o računovodstvu i računovodstvenim politikama Preduzeća. ne može predvideti sa prihvatljivom sigurnošću. oktobrom 2006. godine. na dan 31. godinu Iznosi su iskazani u hiljadama dinara. za sada. decembra 2006.100 sporova. osim ukoliko nije drugačije naznačeno 33. a tuženi u 1.830. Kao što je obelodanjeno u Napomeni 12.

odnosno pre kamate iznosi USD 18. CHF 193. odnosno 1.58.692. godine potpisale Globalni sporazum o izmirenju duga Jugoslovenskih železnica prema železničkim preduzećima uključenim u globalni bilans za period od 1992. odnosno 1.250.010 hiljada dinara na dan 31. godine. godine.93. Realizacija navedenog Sporazuma i utvrđivanje statusa navedenog duga biće predmet daljih dogovora ugovornih strana.419. CHF 185. odnosno 224.259.911.77 i EUR 863.281.157 hiljada dinara.452. decembra 2006.51. po osnovu obaveza Preduzeća preuzetih od strane Republike Srbije prema poveriocima Pariskog i Londonskog kluba. na dan potpisivanja ugovora iznosi USD 19. Nakon obračuna kamate.99.39.61% po drugoj tranši. godine nije evidentiran u poslovnim knjigama Preduzeća. osim ukoliko nije drugačije naznačeno 35. u stečaju.843. BEOGRAD NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE Za 2006. (a) DOGAĐAJI NAKON DATUMA BILANSA STANJA Ugovorom o regulisanju međusobnih odnosa potpisanim 12. septembra 2004. godine do oktobra 2016. godine izmirilo sve usaglašene obaveze prema inostranim železnicama. osim preostalog dela obaveza prema austrijskim železnicama u iznosu od EUR 2. Ugovorom je definisana otplata obaveza u polugodišnjim anuitetima počev od maja 2010.822. Shodno odredbama navedenog Sporazuma. godine otpisan je 62%.d. Nova glavnica treba da bude otplaćena u polugodišnjim ratama počev od oktobra 2012. juna 2003. iznosi EUR 24. za sada. Beograd. uz polugodišnji obračun. Beograd (Agencija) regulisane su obaveze Preduzeća prema Republici Srbiji koju zastupa Agencija.21. Dug Preduzeća prema Hrvatskim železnicama koji navedenim Sporazumom nije definitivno utvrđen i usaglašen. POTENCIJALNE OBAVEZE Jugoslovenske železnice su 17. godine do novembra 2024. Rukovodstvo Preduzeća smatra da se ishod tih pregovora. Nova glavnica. Kamata se obračunava počev od aprila 2007. godine ovaj dug iznosi EUR 21. na dan 31. Preduzeće je tokom 2006. godine. Ugovorom je takođe utvrđen iznos obaveze Preduzeća prema Republici Srbiji odnosno Agenciji. godine između Preduzeća i Agencije za osiguranje depozita.451.774. po osnovu kredita Evropske investicione banke za koji je garanciju izdala Investbanka a.065 hiljada dinara (Napomena 14(c)). 36. Kamata se obračunava po bilateralnim sporazumima Republike Srbije i poverilaca Pariskog kluba. i pre kamate iznosi USD 521.75% na godišnjem nivou.63. Ugovorom je predviđeno da nova glavnica duga. godine po kamatnoj stopi EURIBOR. Prema evidenciji Hrvatskih železnica koje vrše i obračun kamate na glavnicu duga iz globalnog bilansa u skladu sa Objavom UIC broj 311. godinu Iznosi su iskazani u hiljadama dinara.809. godine.766. novoformirana glavnica duga iznosi USD 615. februara 2007. godine. uvećana za kamatu.748.13 i EUR 995.34. godine do 1995. uvećana za kamatu. ne može pouzdano proceniti. Ugovorom je definisana otplata obaveza u polugodišnjim anuitetima počev od septembra 2008.05.763. polugodišnje unazad i dospeva počev od marta 2007. Kamata se obračunava po stopi od 3.710. a pod okriljem Međunarodne železničke unije (UIC).405. godine do marta 2024.836. decembra 2006.JP “ŽELEZNICE SRBIJE“. u procenjenom iznosu od EUR 15.200. godine otpisan za 51% po prvoj tranši odnosno 30. marta 2003. Iznos obaveze prema poveriocima Londonskog kluba utvrđen na dan 30.477. 61 . Ugovorom je iznos obaveze prema poveriocima Pariskog kluba utvrđen na dan 22.

9757 0. godine doneo odluku kojom je predviđeno da Sektor za informacione sisteme i informatičke tehnologije procenitelju dostavi korigovane liste sredstava na dan 1. godine.310 hiljada dinara.1569 8. a koje nisu iz objektivnih razloga aktivirane. marta 2007. EUR GBP USD JPY CHF SEK 79. koja je izvršena na bazi Ugovora o proceni vrednosti imovine između Preduzeća i Ekonomskog fakulteta. za pojedine strane valute su: U dinarima 2005. godine u funkcionalnu valutu. Zakonom je predviđen iznos subvencija za Preduzeće od 10. ovim dopisom. februara 2007. (b) DOGAĐAJI NAKON DATUMA BILANSA STANJA (Nastavak) U skladu sa dopisom Narodne banke Srbije od 27. Vršenje procene vrednosti investicija u toku koje su u funkciji. januara 2007. godine usvojila Zakon o budžetu za 2007.0000 117.5000 124. godine prihvaćeni su rezultati procene. Beograd. obaveza Preduzeća po osnovu kredita “EDC“ Kanada. 2006. korišćeni za preračun deviznih pozicija bilansa stanja na dan 31.6153 54. BEOGRAD NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE Za 2006.6 milijardi dinara. iznosi EUR 3.905 hiljada dinara (Napomene 15 i 17(a) dospele obaveze u iznosu od 144.0864 62 . kao podloga za konačnu procenu vrednosti imovine koja će se uknjižiti u poslovne knjige Preduzeća. i 2005. godine.021 hiljadu dinara i obaveze za kamate u iznosu od 147. Naučno – Istraživački centar i aneksa ovog ugovora (Napomena 5). a da procena bude dostavljena Preduzeću do 30.2189 0. postrojenja i opreme na dan 1.437 odnosno 294. Identifikacija i procena vrednosti službenih stanova u okviru poslovnih objekata Preduzeća. godine do 5.884 hiljade dinara). januara 2007. godine. 37. i Priznavanje sredstava čija je pojedinačna nabavna vrednost u vreme nabavke veća od dinarske protivvrednosti EUR 500 kao stalnih sredstava. juna 2007.5085 72. Ukupne obaveze iskazane u poslovnim knjigama Preduzeća iznose 291. u čijoj su nadležnosti banke u stečaju i potraživanja Republike Srbije od krajnjih korisnika u okviru Pariskog i Londonskog kluba poverilaca. godine. Priština kao poslovne banke. godinu Iznosi su iskazani u hiljadama dinara. decembra 2006.9380 9. godine. Navedenim Zaključkom je definisano da će se procena vrednosti osnovnih sredstava uknjižiti pod datumom 1. uputila Preduzeće da se za dalji status ove obaveze obrati Agenciji. juna 2007. Na osnovu Zaključka Upravnog Odbora od 27. juna 2007. godine uz sprovedene sledeće postupke: • • • • • Aktuelizaciju izvršene procene vrednosti nekretnina. Uključivanje svih promena na osnovnim sredstvima knjiženim tokom 2006. godinu. Narodna banka Srbije je. Narodna Skupština Republike Srbije je 23. juna 2007. januar 2007.JP “ŽELEZNICE SRBIJE“.7364 85. (c) (d) Generalni direktor je dana 5.5048 49. DEVIZNI KURSEVI Zvanični devizni kursevi Narodne banke Srbije. preko Kosovske banke.8577 59. osim ukoliko nije drugačije naznačeno 36.725.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.