P. 1
medij 1

medij 1

|Views: 237|Likes:
Published by avaka

More info:

Published by: avaka on Mar 10, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/29/2014

pdf

text

original

UredniCko cose

PR VI

BROJ

ZIVOT JE U NASIM RUKAMA
Prvi broj naseg prvenca je pred varna. Radili smo ovaj broj s puno ljubavi i entuzijazma pa narn oprostite za po neki propu t i promasaj, Sigurni smo da ce ih u buduce biti bar mnogo manje. Tako cemo biti svi zadovoljni i Vi kojirnaje, "Me- dij" namenjen i zbog kojih izlazii i mi koji srno prihvatili casnog i lepog posla - da Va informisemo 0 svemu sto se zbiva u ovoj bole ti. Ali i odrnah da Vam skrenemo paznju, mi koji cemo najneposrednije raditi na adrzaju i izgledu "Me-dij" -a: 0 dijabetisu cemo pricati amo onoliko koliko je potrebno - ni manje ill vise. Hteli bi say ostali - cak veci deo prostora da po vetimo nama. Zivot je lep. Ziveti je lepo pa zasto najvise ne bi bas pisali 0 tome- Zivotu i lepoti zivljenja.l?l. Imali pravo jedna bolest bez obzira kolika ona bila te ka, neizleciva ovakvim posledicama da narn uzme i oduzme lepotu zivota? Ne! nema niko pa ni dijabetes prava da nam uzrne lepo. A to nameravarno da osujetimo kroz "Me-dij". Zato yam e obracamo vojim pricama 0 zivotu i iz zivota u koji ce te nam pricati kako zivite, borite e i ne predajete se bolesti. Cinite zivot kvalitetnijim, bogatijirn i lepim. asi istaknuti trucnjaci iz svih obla ti medicine ce Vas svojim savetima uputiti kako to, taj Iepsi zivot - da ostvarimo. Sve drugo zavisi sarno od nas. Uradirno tako, u nasem je intere u siguran sam u pecemol. Vas Dragoljub Blaiic pu ti i lutanja u 0 tvarivanju postavljenih ciljeva, zadovoljstvo i korist.

U trenutku izlazenja prvog broja casopisa "Me-Dij", ili bilo kojeg drugog Ii ta,opravdano e postavlja pitanje koji u razlozi i koji su ciljevi njegovog pokretanja. Inicijatori izdavanja casopisa uvereni su da veliki broj obolelih od secerne bolesti, clanovi njihovih porodica i vi drugi zainteresovani za ovaj problem imaju potrebu za jednim glasilom, u kojem ce moci da nadu lekarske savete i ve neophodne informacije 0 ovoj boJesti, ali i citav niz najrazlicitijih, krajnje prakticnih upustava i obavestenja od koristi u svakodnevnom zivotu. Cinjenica je da u Vojvodini, pa i u celoj Srbiji, danas ne po toji takav casopi ,a jedini postojeci casopis jugoslovenskog karaktera populamo obraduje, zapravo, znatno ~iru zdrav tvenu problematiku i nije fokusiran sarno na secemu bolest. Razumljivo da u njemu nedo taje icitav niz informacija, obavestenja i ve ti od interesa za bolesnike, i njihove porodice, iz vojvodan ke redine. Treba, medutim, naglasiti da ce "Me-Dij" od pocetka nastojati da izbegne usko lokalne okvire i teziti da se obraca svim dijabetisnim bole nicima u nasoj zemlji. To je, ujedno, i razJog da pozoverno ve zdravstvene radnike i bolesnike sirom Jugoslavije na saradnju, s uverenjem da ce svojim dopisima, prilozima i dobronamernim primed barna doprinositi boljem kvalitetu casopisa. Kroz cetiri broja godisnje i na 24 bogata ilustrovane stranice, "MeDij"nastoji da svojim citaocima pruzi savete najkompetentnijih strucnjaka, da poduci i informise, ali i da zabavi i razonodi. To ce pokusati da ostvari preko svojih brojnih rubrika. Da pornenemo sarno neke: populamo pisani strucni cianci, brojne reportaze, odgovori dijabetologa na dostavljena pitanja citalaca, dijabeticarski kuvar, saveti pravnika i ocijalnog radnika (ostvarivanje prava iz zdravstvenog i invalid ko-penzionog osiguranja, pitanja vezana za zaposljavanje, skolovanje i dr.), vesti iz rada opstin kih drustava. Na tojacemo da sa stranica casopisa stalno provejava dub optimizma, toliko potreban svakom bole niku, a koj i je utoliko opravdaniji jer se bazira na realnim cinjenicama koje s pravom dopustaju da se zakljuci da je dijabete ni bolesnik uslovno zdrava osoba. Nasa zelja je da to doista tako i bude. Narodna mudrost kaze da je svaki pocetak tezak. Odlucni smo u nameri da buducim citaocima pruzimo stivo koje ce biti i poucno i zanirnljivo, svima pristupacno i uvek aktueLno, koje ce obolelima pomoci da se bolje lece i da lakse savladaju sve prepreke i poteskoce koje im njihova bolest stvara u svakodnevnorn zivotu. Nerninovni pocetni pronece nas obeshrabriti. Pomozite narn da u tome u perno na obo trano Prof. dr Lazar Lepsanovic predsednik Redakcionog odbora Clanovi:

J

REDAKCIJA
Predsednik Prof. dr sci. Lazar Lepsanovic Glavni i odgovorni urednik Dragoljub Blazic

ing. Petar Rancinger, Prof. dr sei. Pavle Pantelinac, Doc. dr sei Budimka Novakovic, Doc. dr ci Jovan Vlaski, Dr Dragoljub Vrbaski, Dip!. ing. Loboda Tibor, lng. Milan Kolaric, Dusan Raicevic

"Me-Dij" - glasilo za obolele od seceme bolesti. Izdaje Savez drustava Vojvodine za borbu protiv secerne bole ti. Za izdav.ac3a: ~g..Peta~ i Rancinger. Glavni i odgovorni urednik Dragoljub Blazic. Predsednik Redakcij kog odbora prof. dr sci. Lazar LepSanovlc. ~lst izlazi tromesecno i be platan je. Rukopisi i fotografije se ne vracaju. Redakcija: 21000 Novi Sad Bulevar Oslobodenja 6-8. Telefon I telefaks (021) 444-235, ~iro racun broj 45700-678-4-17629. Tehnicko uredivanje i kompjuterska obrada Dragan Rogacevic, starnpa: "Grafoprodukt", 21000 ovi Sad, De anke Mak imovic 54, telefon: (021) 394-108 i 393-189. Fotografije: "Canon M",. Bulevar o lobodenja 4b, telefon: (021) 338-807. Glasilo je upisano u registar sredstava javnog informisanja Ministarstva pravde I lokalne samouprave Republike Srbije pod brojem 3204 . a lovna strana: "Novi Sad"

- - - ~-----

-

-----

------=~--- --~--.

-~~ -

--

sem u ta dva spomenuta grada. vecina i vise puta. koristice u punoj meri i bolesniei u Vojvodini. Na svc vise mesta. olaksano i pojednostavljeno lecenje ove bolesti. u Pancevu dr Dusan Todorovic a kasnije i moogi lekari u drugim mestima (npr. pri Zavodu za zdravstvenu zastitu Vojvodine. Vec se javljaju lekari. prim. prim. Vodi se racuna i 0 njihovim problemima vezanim za secernu bolest (obezbedenjern lekova. Postojece tablete takode su velika pornoc mnogim bolesnicirna. Srecorn. potonji profesor niskog Medicinskog Iakulteta. za ovu svrhu osnovanim sluibem« kao sto su sevetoveliste. pri bolnicama i drugim zdravst venim ustanovama. Danas postoje aparati za samoodredivanje krvnog secera takode u obliku nalivpera tako da se ta dva "nalivpcra" mogu nositi u dzepu zaista kao nalivpera ili hemijske olovke. dr Teodor Kovacev. Tek krajem dvadesetih i pocetkorn tridesetih godina proslog veka u Subotiei i u ovom Sadu 0 novane su prve laboratorije za pregled secera u krvi. Pri Internoj klinici u ovom Sadu 1971.Prof dr Teodor Kovac: DIJABETES U VOJVODINI Lecetije. onih u obliku nalivpera. dr Emil Libman i prim. potpisani. osnivac Interne klinike u Novom Sadu. manje ili vise uspesno. kasnije profesor dr Miladin Mirilov pocinje. dr Jozef Kovac-Birkas. uz odredivanje. dr Milenko Ivic. otvaraju se laboratorije ospo obljene da odreduju secer u krvi. dispanzeri. 0 im toga. dr Dimitrije Stanulovic i dr Franja Fiser. Osamdesetih godina minulog veka odrzane su dye jednogodisnje studije za lekare koji su zeleli da se posebno bave lecenjem ovih bolesnika. Organizuju se kursevi za lekare u Zagrebu i Beogradu koji se interesuju za lccenje ovih bolesnika. Time je izuzetno unapredeno. krajem 1921. lzuzetak su bile mlade osobe. Krajem sezdesetih. internisti pre svega. tj. onako kao i pre 10-15 godina. namenjene ovim bolesnicima. postepeno se razvija u eentralnu sluzbu za tu bolest u Pokrajini. U meduvremenu su se u leccnjc obolelih od secerne bolesti ukljucili i decji lekari. Kikindi. Postepeno. na onu koja se nije bit no razlikovala od tog lecenja bilo gde u svetu. sve vise zainteresovani za lecenjeovih bolesnika u svojirn ordinacijama da bi polako tu delatnost preuzela javna zdravstvena sluzba. Do tada nesluceni razvoj nauke 0 secernoj bolesti u poslednjoj cetvrtini proslog veka imao je ogroman uticaj na napredak u lecenju ove bolesti. kako i koliko insulina da dobiju i onda je po tom upustvu lecenje nastavljeno kod lekara kod kuce koji im je insulin ubrizgavao svaki dan ili ih naucio da sami to rade odnosno da to radi neko od ukucana obolelog. ove mogucnosti poznate su i nasirn lekarima i mozerno se nadati da ce u doglednoj buducnosti. Time je ornoguceno da se hiIjadama bolest rano uoci. lccenjern drugih bolesti uslovljenih scccmom bolcscu. nastoji se da se bolcsni ne samo valjano lccc nego da se tako i zbrinjavaju. prim. prof. Jos je ranije na Kliniei za interne bolesti otvoren Odsek. nema laboratorije 0 posobljene za ovaj pregled. u Somboru dr Josip Frenkel. kasnije se prosirilo u Odeljenje. odnosno u njoj rade. dr Lazar Lepsanovic. pre svega einjeniea da je sve vise bolesnika a mogucnosti da se ova bolest brze. prim. pre svega na Decjoj klinici u ovom Pocetkorn sezdesetih godina stanje pocinje brze da se menja jer to zahteva situaeija. u Subotici. ustanovi. bolesniei uce da sami kontrolisu secer i aeeton u rnokraci. a od 1985. jos i danas u vetu neprevazidenu akciju za rano otkrivanje secerne bolesti sirom Vojvodine u kojoj je tokom desetak godina pregledano vise miliona Ijudi. dr Vinko Percle. koji ce ornoguciti i bolje organizacione oblike za lecenje. U Somboru. Tako u Novom Sadu na tom polju u duzem periodu aktivni su. a pre nekoliko godina odrzane su i po treci put. dr Dorde Bales. Lekari u Vojvodini podigli su nivo ovog lccenja na zavidnu visinu. centri i s1. plodovi nauke uz pomoc ovdasnjih lekara. Za bolesnike 0 abita olaksanje predstavljalo je otkrice mogucno ti da se insulin ubrizgava pornocu tzv. resavanjern postojecih soeijalnih problema i sl) u eemu pornoc pruzaju udruzenja bolesnika koja se stvaraju u mnogim vojvodanskim mestima. one koje bez in ulina ne bi prefivele. Slicna odeljenja odnosno odseci otvaraju se i u drugim bolnieama u Vojvodini. posebno organizovano leeenje obolelih od se6eme bolesti (ono koje se sprovodi u posebaim. dr Mitrek Dirnitrijevic. oslobodena je zavisnost od zivotinja jer se do tad a insulin mogao dobiti samo iz zivotinjske gusierace. Kada u citavoj Pokrajini. U sve vise mesta otvaraju se ambulante pri domovima zdravlja i zdravstvenim stanieama. Sidu itd). polako stanje ipak menja. u naSoj Pokrajini niko se nije posebno bevio lecenjem ovib bolesaike. ne moze se naravno. sve su bolje. "pen" -skih brizgalica ("sprieeva"). ju vode. Tek se doduse. kasnije. prim. uvodenjem u lecenjc potpuno preciscenih insulina kao i insulina stvorenih vcsiacki. one moci u potpuno ti da se koriste i u nasoj sredini. Vrscu. Backoj Palanei. dr Milivoj Savic i brojni kvalifikovani lekari. jer su one u nekim bolnieama i klinikama u zemlji ili u nekoj od susednih zemalja dobijale upustva kako da se lecc. ni sprovesti valjano lecenje. dr ada Cvetkov i prim. Ovde mora da se spomene usavrsavanje aparata za samomerenje secera u krvi i samoodredivanje u rnokraci. i Klinika za endokrinologiju za te bolesnike. Do otkrice insulina. za ove bolesaike) u Vojvodini nema dugu tredi- ciiu. Senti. Kada se stvore materijalni uslovi. pregledom u odnosu na ovu bolest krvnih srodnika bolesnika. jos dok ne osecaju nikakve tegobe i tako im je data mogucnost da na vreme pocnu da se Sadu na Odeljenju prof dr Dusana Vukovica i njegovih saradnika. u Zrenjaninu prim. prof. lece. Kasnije. posebnim trakarna i niza drugih materija koje se izlucuju rnokracorn. otvorena je Sluzba za obolele od secernc bolesti. sirorn Vojvodine obuceno je niz medicinskih sestara koje su nezaobilazne u obucavanju ovih bolesnika kao i u njihovom zbrinjavanju. lakse i jednostavnije . pre svega u bolnieama. posle Oslobodenja. dr Spasoje Cvejic.

U visoko razvijenim zapadnim zemljama ceni se da 5-12 odsto odraslog tanovnistva ima secernu bolest.:..••. U dijabetesnih bolesnika uvck postoji nedostatak insulina. pa i u starih.a Lephuiovice.•• ka i dostize ~ak 35-40 odsto odra Ie populacije. a kada je razoreno 90 odsto ovih celija nastaje manifestna bolest. zbog ~cga i ovi bolcsnici u kasnijim Iazarna bole ti imaju potrebu za dobijanjem injckcija insulina. postojanje na spoljnim opnama svih celija poscbnih strukturnih elemenata. da je hronicnog toka i da obolclu 0 obu prati do kraja zivota. bilo oko ] 22 rniliona obolelih.aanjm. __ ••. Tip I ili insulinzavisni dijabetes cine manje od 10 odso od svih s lu c aj e v a secerne bolesti.Mala citanka diiabetesa • Se6eroa bolest poprima karakteristike epidemije svetskib razmera i predsta~lja ogr?man. a postoje i drugi spccificni oblici. Coxsackie). a u sredinama kojc sc naglo industrijalizuju i gde je stanovnistvo brzo preslo s tradicionalnog na moderni nacin ishranc i zivola uopste njena ucestalosi naglo raste. u takvirn situacijama dolazi do povecanog stvaranja insulin a.••• _ dok II onih koji zive na Tajvanu. Mehanizam njegovog delovanja vrlo je slozen i podrazumeva. =« OSNOVNE ODLlKE SECERNE BOLESTI Secerna bolest ili dijabetes melitus je verovatno stara koliko Ijudski rod. U ovom i tiekoliko narednih biojeve objsvljujemo 'Malu Citanku dijebetese .000 obolelih. a vrlo retko moze nastati i u kasnijim godinama zivota. eke proccne govorc da u nasoj zcmlji ima oko 300-350. a za koje se insulin vezuje po principu "kljuca u kljucaonici". posebno u ranim Iazama bolesti. Dana je to jedno od veoma cestin oboljenja savremcnog ~oveka. u jednoj vrsti poscbnih cclija. s ocekivanjem da ce 2010. nazvanih bcta-celije pankrea a. Smatrali smo kotisaim da se p~tak izlaienJa CasoplSaobeleii Jea:um kxecim i kompletnim pregledom svib dan. od nje bolovati 220-230 miliona ljudi. Polinezija). a ima lendenciju da u kasnijim godinama zivota evoluira u klasicnu formu secerne bolesti. 0 ~V?j bol:sti. apsolutni ili. U lecenju secerne bolcsti korisccni su insulini ekstrahovani iz svinjskog i govedcg pankrcasa. aime kod velikog broja bole nika. L. do hiperinsulinemije. vec i socijeluo-ekoaomski problem. a njena osnovna karakteristika je stalno povisen nivo sccera ili glikoze u krvi (hipcrglikemija). pa i vise. hormona koji je stvara u gusreraci (pankrcasu). Ukoliko se neadekvatno ili uop te ne lcci dovodi do mnogobrojnih i teskih komplikacija. KLINIOO oeua UCESTALDST Broj obolclih u celom svetu vrlo je vclik i pokazuje tendenciju stalnog pora La. U osnovi oboljenja lezi ncdostatak insulina. posebnu paznju zasluzuje i sindrom smanjene podnosljivo li glikoze (IGT). za koje je svojstveno da ima nasledni karakter. najcesce kao posledica porernecaja na nivou pomenutih celijskih reccptora. U predisponovanih osoba neki faktori okoline pokrecu jcdan autoimuni proces u pankreasu koji dovodi do razaranja beta-celija. ali je njegOY bioloski cfekat smanjcn ili odsutan. Dijabete nije jedinstveno oboljenje vec jc. tako da se ne rnoze primeniti u obliku tableta jer e razlaze pod dejstvom zeluda~nog i crevnih sokova. Danas se zna da takvu ulogu imaju neki virusi (posebno zausaka. a u poslednje vreme 4 . Insulin je po svom hemijskom sastavu belancevina. rubcolc i tzv. a sasvim je redak u nerazvijenim zemljama. sarno relativni. na Ebersovom papirusu.. pre svcga. ali ih je poslednje decenije skoro sasvim istisnuo humani insulin dobijen postupkom genetskog bioinzenjeringa. Pored manifestne bolesti. a nekim pacifickim ostrvima (Mikronezija. na kojcm je zabelczcno da postoji jedna bolest za koju je svojstvena jaka zed. n~ samo z~~vsn:eni. Poseban znacaj irna gestacijski ili dijabetes u trudnoci.----. po taje sve redi iduci prema jugu Evrope. tokom duzeg trajanja bolesti dolazi do progresivnog iscrpljivanja insulinskih rezervi. 2000. u krvi su prisutne cak i povecane kolicine insulina. godinc do tigao je oko 155 miliona i pokazuje dalji brzi porast. koji se nazivaju in ulinski receptori. ali je njegova cfikasnost smanjena. vrlo rctki u poredenju s prethodna dva. Medutim. Dvadesetpetogodisnji rad na njenom sisternatskom otkrivanju kod cclokupnog odraslog stanovnistva Vojvodine (1967-1992) pokazao jc da blizu 200. ajznacajniji su insulin zavisni oblik (IDDM) ili tip I i insulinnezavisni obJik (NIDDM) ili tip II. u Pima Indijanaca u SAD i u australijskih Abordzina izuzetno je vel i. Od tih komplikacija zavisi i duzina i kvalitet obolelih od dijabctesa. u pitanju vise razlicitih oblika bolesti.. cpidcmiologa. Prvi podaci 0 ovom oboljenju stari su gotovo 3500 godina i nadcni su na cgipatskim papirusima. koji se naj~escc povlaci posle porodaja da bi se ponovno pojavio u sledecoj trudnoci. Za razliku od bolcsnika u kojih postoji apsolutni nedostatak insulina... zapravo. prvenstveho na krvnim udovima. Prema istrazivanjirna australijskih -----------r.-----. Pojavljuje se u decjern uzrastu i adolescenciji. o velikom uticaju faktora okoline ubedljivo govore i sledcci podaci: u Kineza koji zive u Kini ucestalo t dijabetesa iznosi sarno 1-2 odsto. prema podacima Svetske zdravstvene organizacije najcesCi je u skandinavskim zemljama. ranije oznacavan i kao latentni dijabetes. sto ncsumnjivo govori da su proccnc za celu Jugoslaviju nerealno niske. pak.. Iz p'era prof:. dr Laza. Danas je ustanovljena tacna lokalizacija gena za ovaj tip dijabetesa.-. Hong Kongu ili na Mauricijusu dostize cak ]2-15 od to.000 osoba ima ovu bolest ili neki od njcnih raznih razvojnih stadijuma.. zbog koje takve osobc piju velikc kolicine vodc i mnogo mokrc. u svetu je 1997.

s blagim simptomima ili potpuno bez ikakvih simptoma i znakova... OBNOVA CLANSTV A UCLANITE SE U DRUSTVO ZA BORBU PROTIV SECERNE BOLESTI DRUSTVO VAMOBEZBEDUJE: SIGURNlJE SNADBEVANJE: LEKOVA. bogata u koncentrovanim ugljenim hidratima. avo je od izvanredne prakticne vaznosti jer ornogucava da se relativno jednostavnim merama (normalizacija telesne rnase. po pravilu se pojavljuje posle 40. bar u pocetku bolesti.:. ajeesce je posledica porernecaja celijskih receptora za insulin.. ucestale trudnoce i predisponovanih zena. cesto je udruzen s gojaznoscu (u prko 70 od to) i dvaput cescom pojavom povisenog krvnog pritiska i poremecaja metabolizma masti nego u opstoj populaciji. takode.. DRUGU POMOC DA LI OBNOVITI CLANSTVO? PRBDSEDNISTVO DRUSTVA USKORO NA INTERNETU ! 5 . postepen. neadekvatna ishrana (hiperenergetska. . U ovih bolestnika postoji velika sklonost nastanku dijabetesne kome. CASOPISA I SVU . Tip II ili insulinnezavisni tip secerne bolesti postoji u preko 90 odsto obolelih.. godine zivota. Karakteri tike ovog oblika dijabetesa su nagli pocetak.. izrazito mrsavljenjc).. ruUke . veliki unos belancevina zivotinjskog porekla. gangrena.. Cesto se radi 0 slucajnom laboratorijskom nalazu povisenja glikoze u krvi ili njenog prisustva u rnokraci. olakhveju otIlnvanje Sindrom smanjene tolerancije glikoze ili IGT predstavlja stadijurn koji prethodi nastanku ispoljene secernc bolesti.-.. zbog cega je potrebna njegova primena od samog pocetka bolesti pa sve do kraja zivota.. a koji se otkriva pornocu testa opterecenja glikozom (tzv. Dodatni Iaktori su: gojaznost. po pravilu.!... mokrenje velike kolicine mokrace.. ishrana odojcadi kravljim mlekom umesto prirodnog dojenja). APARATA ZA MERBNJE NIVOA GLUKOZE U KRVI. Treba naglasiti da je ovo stanje Iaktor rizika ne sarno za secernu bolest vec.. Ocigledno je da i u ovorn tipu bolesti postoji nazan uticaj naslednog Iaktora (oko 40 ods to obolelih ima pozitivnu porodicnu istoriju bolesti). najveci broj bolesnika je gojazan ili je bio gojazan pre njene pojave (blizu 80 odsto). stirn sto su faktori okoline izuzetno vazni i od kljucnog znacaja za ispoljavanje bolesti... .. '-----"---:----:-:c-:-:------. Pocetak bolesti je. Bolesnici se dugo vremena mogu lcciti sarno dijetorn ili i tabletama (tzv. narocito gljivicne. povecan apetit i.PENZIONISANIA KORISCENJE LITERATURE. nedovoljna fizicka aktivnost. u kojem je glikemija normalna ili sarno povremeno povisena.1pia•• boja posledice.----... a sirornasna u balastnirn materijama).naee man!u prlbll1nost je.optuzuju se i drugi Iaktori (izvesne toksicne materije. Sekundarno insulinzavisni bolesnici).. ZASLADIVACA I DJJBTETSKIH PROIZVODA. (U sledecem broju: Komplikacije Je6erne bolesti). povecana Iizicka aktivnost) uspesno deluje na preventivnom planu u smislu M".. s posledicnom hiperinsulinemijorn. RASPODBLU HUMANITARNE POMOCI KOMPJUTERSKU OBRADU PODATAKA OBOLELIH OD SECERNE BOLESTI PO PODACIMA KOJI SB NALAZE U PRISTUPNICI LETNJU SKOLU ZA DECU SA OBUKOM BORA VAK U BANJI (ZA PUJ:iOLETNB CLANOVE) STRUCNA PRBDA VANIA CLANOVIMA CIJA INV ALIDNOST POTICE OD SECERNE BOLESTI POMOC OKO INV ALIDSKIH BENIFICIJA POMOC OKO ZAPOSUA VANIA . OGTT). infarkt srca i drugo). kontraeeptivne tablete) i drugo. i za oboljenja srca i krvnih sudova. bude sumnju Vellkl ""'pan do 0.5 mmolll (9 mll/dl) . povecan unos tecno ti. '.. na njeno postojanje (na primer. a i propratne infekci- Karakterise ga povecan rizik progresije prema rnaniIestnoj secernoj bolesti. posebno starijih zena). PRIBORA ZA DA VANJE INSULINA. TRAKA ZA SAMOKONTROLU NIVOA GLUKOZE IACETONA U URINU. ali posle visegodisnjeg trajanja bolesti i u njih se cesto razvija potreba za injekcijarna insulina (tzv.. korekcija nepravilne ishrane. sprecavanja ili bar vremenski znacajnog odgadanja pocetka bolesti. uzimanje nekih lekova s dijabetogenim delovanjem (neki diuretici ili lekovi za povecano izlucivanje mokrace... u kontrastu s njim. s pojavom svraba u polnom predelu. kortikosteroidi.. oralni hipoglikemici). hronicni stres. vrlo izrazeni simptomi (enormna zed. potpuni nedostatak insulina.------. tako da su ne retko u trenutku postavljanja dijagnoze vec prisutne ozbiljne degenerativne kornplikaeije (na primer. Medu kornplikacijama izrazito dominiraju arterioskleroza i njene Ruiltas. .

.11.. odmore redovno provodio na moru ili u 10 nepremo tivu prepreku" dodaje posebno mlade osobe obolclc od banji. a cu6ete da je dugogodi§nji dijebetesni bolesnik .:. bez secerne bolesti. posle zenidbe bole nici i druge neupuccne osobe daju nije nadcna. cink i kristalnog insulina. (H"e:l -==I. do penzionisanja 1990."Bilo je to komplikovanije i teze u okolnim mestima on je bolesnik koji sionalne obaveze..bisete iznenadeni. nska terapija nisu bili nikakav hendikep ubrizgavanjc traje za mladog Damjanova najbolje govore vrlo kratko .1t: _2=-~"":... i on me je kao od kombinacije mutnog ili protaminmoze bili krajnje neodgovarajuci.c. valja svakako irnati u vidu da nijc dircktoru Klinike za interne bolesti preparate.. Dugo . godine.. "AlIA3 _ I po 1'ngedorn-Jenser... dijabetologije.ttnpl )ip~ljt••1t wntt'J>ftlJliTi!~1952.: MEnHUHHGKO.~H. kasterapije probao je gotovo sve insulinske ovome rec. iscclitelja.'--------.::.. a rekrcativno sc bavio sportom. i redovnom profesoru Medicinskog klinicku praksu u svetu i kod nas. ostecete svakako zeptepesceai i sa tievericom ptibvetiti tu cinjenicu.. koje od tada primam svakodncvno.:. sada uzima mcsavinu Lente insulina i cvo.:..:.... otklanjao ih kada je ustanovljeno da bolujem od no rukometnih utakmica. po uda za sterilizazciju i svakodnevno je razgovor s njim uvek interesantan. poscbretko. ekoliko me eci pre cesto u bioskop i drugc kulturnolekarskc pornoci. Pocev koji je od pornoci jednom bolesniku Iakulteta u I ovom Sadu.."Imao sam nepunih sesnaest godina rani posetilac sportskih priredbi. oktobra 1949.-.. Bilo je to 8. bio i ad sarn pa ionibolesli. druga putovanja.. ali priznaje da je od pojava da nedovoljno obavesteni plucne bolesti..:..c. posebno danas s brizPrerna raspolozivoj dokumentaciji malan zivot. prakticno bez ogranicenja.. tacnije punih Inutrala.pUle". Insulin . inace.. onako kako su uvodeni u jedan lek. godine. u ovom Sadu i Redovno sam ispunjavao svoje profe. pozutcloj haljini. posle vise od na. godine.. Smatra bolest.Miletiko.. I'-fed.AeA<1nOA-\ . hipoglikemije je imao vrlo . pa i hitan slucaj primio na bolnicko lecenje."u neki podaei iz njegove biografije.. za tehnologije...:1:.qarepl-lJaAY C u\. roditelji su me odvcli bolesti naucio je da ubrizgava da je opa na siroko raspro tranjena na pregled kod specijaliste za insulin. vec preko pola veka. na svakom mestu. sto mu jako 0 nper .. odlazio sam je sam ili uz pornoc supruge.JlHArHOCTH~KM A'i:fi. gobrijanje ili pranje dinu. A ncproverenim metodama lecenja. Uostalom. Odrnah sam upucen Tokom 52.. ma.. za drugog bolesnika. godinc i toga jih p eparata humanog insulina. UJ pun ETA P nalaza i laboratorijskih izvestaja na vcc i igle a sada koristi It)T''M''_·_·7·-:-'-.-'. otae je potcskoce ni na dvojc deee . Tvrdi da --====-=-... gde je proceduru ubrizga... toga pojavila se jaka zed. 52..::c-. ins u I ins k e Da secerna bolest i dugotrajna insulirncsavine i samo . Zbog sumnje na njima ponekad i grcsio..... i gotovo po pravilu. kao i dokumentacija sa interne olaksava i ubrzava klinike na Rebru u Zagrcbu. godisnje vrsiti sterilizaeiju. bar na dcsetak svinjokolja". godine".. ponosom istice da po Icdnjih dvadeset davanje insulina pet godina radnog staza ni jednom nije nije mu pricinjavabio na bolovanju duze od nekoliko 10 nikakve posebne dana. Vuka Vrhovca....in je lekar a kci inzenjer putovanjima..2"~.... Kada je 0 internisti dr Dimitriju Stanulovicu.. •• r. nadrilekara i tzv. svakorn slucaju Zaposlio se nekoliko me cei posle znatno kracc nego otkrica b Ie ti i radio je putih 4l.l! •• . 0 nivaca jugosloven ke p rip rem e ~••. oboje vec godinama u vreme letovanja ili braku .-.. Dimitije Damjanov . Medu njima je i labobrizgalice za jedratorijski izvcstaj iz tada vrlo poznate nokratnu upotre3flnHCHMK laoboratorije dr varea 0 analizi secera bu... Stoga kucnirn i poslovima oko dece. galicama za jednokratnu upotrebu Antidijabetesne sluzbe. pomagao supruzi u vreme kada se na put morala no iti mala najduze dobija injckcije insulina. Kaze da se to -"Cclog zivota vodio sam potpuno norrnoze lako izvcsti tIPtf~. koja je u dodaje seretski.a sad a je srecni deda sa troje kad je bio u gostiunucica. godina vakodEvocira ecanjc na prve godinc svoje nevno je sterili ao 6AKTEPHOnOUlHM K nA60PATUPKr bolesti i pokazuje citavu hrpu lekarskih taklene brizgalice DT. pa do najnoviopasan.. ali to nije predstavljanjegova zivotna prica poucna za mnoge.-u I 6 . ornrsavio sam zabavne priredbe. ali je pregledom "prepustio taj posao" supruzi. Svake godinc bio sarn Naglasava da nikad nije posezao za preko petnaest kilograma i bio r-----==-----.::.."Smatram da mi je za relativno dobro dana sam prvi put dobio injekciju in ulije uvek primae sarno jednom na dan. godine lecen kod cuvenog prof. to vremc jos uvek bila costa Odmah po ustanovljavanju kod nasih bolcstika ce t slucaj... . im travama i preporukama i " avetima" na tuberkulozu pluca... do ta cesto odlazio na sluzbena i Damjanov.C:..:o'-.'1je u krvi. raznjako iznemogao.. Szuba".-------------------------. i hrane i upotrebi odrcdenih lekova koji bolest.....Interyju POLA VEKA SA INSULINOM Kada vidite kako izgleda g.:.~~.1"•• nii.. ili odredena doza tok leka. sto je.J. drugim bolesnicima preporuke 0 nacinu krvi ustanovljena secerna koja je zdravst veni radnik.=. godisnjc insulinske su njima navodno pomogli.. dr vanja. a zdravstvcno tanjc...=. Ozenio se 1954.. Tuberkuloza 1954. Sem u prvim godinama secerne bolesti. A kada cujete da vise od pedeset godina svakodnevno dobija injekcije iasuliae.. §estesetsedmogodi§nji peazioaiseoi tekstilai trgovac.

Od ~votn." Zivotna prica g.Ino koriscenje secera./1 ml odgovarajucim brizgalicama. Imao sam srecu da su mi supruga Evica i deca.j. primeni 2. Shvativsi vaznost insulina za lecenje obolelih od secerne bolesti. Uprkos dugotrajnom dijabetesu. ame dovodi sebe u rizik od vrlo tellih hipoglikemija. u §leoli i sl. shvatiti da secerna bolest nije nikakav bauk. Kao rodeni Kacanin.j. Damjanova najbolja je potvrda misljenja da su oboleli od secerne bolesti zapravo uslovno zdrave osobe.jJml. a izlucuje se direktno u krvotok. RAZVOJ INSULINSKIH PRBPARATA Piie: Predrag Radosevic Malo je otkrica u oblasti medicinskih nauka koja su toliko promenila i unapredila zivot velikom broju pacijenata kao sto je to bio slucaj sa pronalaskom insulina.pedeset godina bolesti. u narednih tiekoliko brojeve ovog Casopisa. Osim toga. Prva se naziva IZOFAN insulin (Insulatard. kako bi se spreeile potencija lno vrlo opasne bipoglikemije . Ove godine je operisao kataraktu na oba oka. mogu koristiti secer kao energetski izvor. Od epohalnog otkrica insulina 1922. ali i blize okoline (na radnom mestu.=internacionaInih jedinica) i 100 i. Ako se 0 ovome ne vodi racuna desire se da neko ko upotrebi brizgalicu od 40 i. Nairne. a operacija je protekla bez ikakvih problema. I sada kao penzioner setam se najmanje jedan sat dnevno. 7 . od kojih je sazdan svaki zivi organizam. koje ponekad mogu imati i tragicne posledice. dovelo je do razvoja dye vrste suspenzija insulina ili tzv.5 puta veea zapremina. narocito pri kretanju. ohrabrenje i pomoc. arnericka farmaceutska kompanija Eli Lilly i danska kompanija Novo. "Za uspesno lecenje secerne bolesti izuzetn. Istina je da se zali na smetnje u vidu i bolove u nogama.j. istrazivanja na polju insulina bila su toliko intenzivna i obimna da su omogucila dobijanje neogranicenih kolicina humanog insulina. bilo je neophodno injicirati rastvor pet i vise puta dnevno zbog njegovog vrlo kratkog delovanja. Prvi preparati insulina za terapiju dijabeticara su bili kiseli rastvori vrlo male bioloske aktivnosti. redovno se kotrolisati kod lekara. insulina. cesto uz obalu Dunava.j. podrtavajuCi time poboljsanje lerenja i edukecije obolelib od se6eme bolesti. Na kraju razgovora pitamo g. kao osnovnog izvora energije svakog zivog organizma."Izuzetno je znacajno imati potpuno objektivan i racionalan odnos prema svojoj bolesti. Tokom noci ili izmedu obroka. Svetska Zdravstvena Organizacija je nedavno preporucila svim ~cama da predu iskljuavo na komrenje 100 i. Sto je kolicina secera u krvi vcca to je i lucenje insulina intenzivnije. insulin se izlucuje u malim kolicinama. kao i da ima izvesnih problema od trane srca za koje uzirna lekove.gastroetrolog. godine do danas. Alergijske reakcije su bile cesta pojava. zavisno od kolicine secera u krvi. Na tome sam im posebno zahvalan" . Kso ptedstsvnici farmaceutske kompanije. po hemijskoj strukturi belancevina. Predstsvnistvo u Beogradu odluCilo je da pomogne izlalenje ovog cesopise.5 puta veeu dozu. koristi se 2.jJml (i.ptiptemicemo setiju tlanaka 0 insulinu. od izuzetne koristi bilo svakodnevno kretanje. Insulin je hormon. insulin omogucava da celije. kada je nivo secera u krvi nizak. za primenu 100 i.o je vazna podrska i razumevanje. Intramuskularna primena ovakvih preparata je bila vrlo bolna i neprijatna usled velike zapremine koja je morala da se injicira i zbog kiseline u prepratu.).5 puta razblazeniji od 100 i.j. redovno uzimanje insulina i eventualno drugih potrebnih lekova. uvek pruzali maksimaInu podrsku. Od otkriea do danas Novo Nordisk AlS. u prvom redu porodice. od njegovog otkrics pa do danas. Kisela sredina je bila neophodna da Insulinski preparati se danas proizvode u dye jacine: 40 i. koja je daJanajviSe novina u lerenju insulinom. ali se njegovo opste zdravstveno stanje moze okarakterisati kao sasvim zadovoljavajuce. ili se on sintetise. primenom 40 i. ali nije u stanju da ornoguci celijarna koriscenje odrzava insulin u rastvorenom obliku pored velike kolicine necistoca (proteina) iz pankreasa.lml insulina. . najviseg stepena cistoce. a zahvaljujuci urednom lecenju. "rnutnih insulina". eiji sam pocasni clan i dofivotni imaJac besplatne ulaznice". Posle obroka. da uzimanje insuJina ne predstavlja nikakvo posebno opterecenje i da se sa ovom bolescu moze voditi prakticno normalan zivot bez vecih odricanja i lisavanja svakodnevnih zadovoljstava./1 ml. Traganje za preparatima insulina sa produzenim delovanjem. redovan sam posetilac utakmica rukometnog kluba "Jugovic". a inace stalno sam u pokretu obavljajuci razne poslove i kupovine. zasad nema ozbiljnih komplikacija svojstvenih ovoj bolesti. Kod obolelih od secerne bolesti postoji ili nedostatak insulina. odnosno insulin sa 100 i. su 2.j. Isofan.j. Kao izuzetno znacajno istakao bih svakodnevno kretanje i fizicku aktivnost koji su za mene bili vrlo znacajan dodatni faktor u Iecenju. kada secer u krvi naglo raste. Iz ovih istrazivanja proizasle su tri obelove nagrade. NPH) i uvedena je u upotrebu secera. Olaksavajuca je okolnost da je supruga medicinska sestra a sin lekar specijalista internista . svetski poznat proizvoda~ insulina prisutan je u Jugoslaviji viso desetins godine. belezi se i porast insulina u krvi. odmah po njegovom otkricu. Damjanova sta bi mogao kao dugogodisnji bolesnik da poruci mJadim osobama kod kojih je ustanovljena secerna bolest i koji treba da primaju injekcije insulina. Insulin ima vise funkcija u organizmu. u ciJju smanjenja broja injekcija tokom dana. sin Dragomir i k6i Svetlana. zapocele su proizvodnju insulina iz govedeg i svinjskog pankreasa. Insulini jacine 40 i. ali je svakako najvaznija ona koja se odnosi na pravi. koju sintetise pankreas (gusteraca). To znaa da bi se unela ista doza insulina.e vaznosti je da se uvek primenjuje insulin sa 40 i.j. RazumJjivo da je neophodno pridrzavati se dijetskih preporuka i drugih saveta .j. insulina.

o U sledecem broju Me-Dija objssuicemo naCine primene insulina. zbog cega su pripremljene fabrcke mesavine kako bi se obolelima od secerne bolesti olaksala terapija. Me insulin bi trebalo da sadrzi sarno insulin i ni jednu drugu komponentu u svom sastavu. 8 . Danas se najosetljivijim metodama odredivanja jedva mogu reg i s t r 0 vat i nccistoce u preparatima Me insulina. ali kada se koriste dva puta dnevno. a u smesama sa bistrim insulinom. zbog cega se i primenjuje u Iabrickirn mesavinarna kao insulin srednje dugog delovanja. a 1952. i na kraju se od njega proizvode razlciti preparati koji su prethodno opisani. koji vise nije morae sadrzati kiselinu. zbog koje postoji rizik od zacepljenja. Kada se ovakvi mikroorganizmi nadu u optimalnim uslovima za rast i razmnozavanje. Ovako dobijen humani insulin nazvan je semisintetski. Pojavila se potreba da oboleli od secerne bolesti. Novo usvetu BEZIGLENI INJEKCIJSKI OSCH SISTEM INJEX~ Slovenija. godine poceo se koristiti LE TE insulin (Monotard. oni proizvode tacno definisnu belancevinu. Prvi humani insulin proizveden je iz svinjskog insulina. tijibove piednosti i mane . Ovi insulini nazivaju se analozi insulina. hemijskom promenom u strukturi. insuLini zivotinjskog porekla imaju osnovnu trukturu koja sc razlikuje od strukture humanog insulina. Albanija i druge). Makedonija. zbog cega se ponekad mogu pojaviti problemi u regulaciji secera u krvi. postoje fabricke mesa vine i sa drugim odnosima bistrog i izofan insulina: 10/90. prirneceno je da se koriscenjern samo jedne vrste insulina ne moze uvek postici dobra kontrola secera u krvi. Nairne. Pored suspenzija insulina unapredivani su i preparati rastvornog. Sve navedene prednosti izofan insulina su razlog sto se on u svetu najvise koristi od svih postojecih preparata insulina. Ovi preparati sc najcesce koriste kada se insulin primenjuje sa dye injekcije dnevno. Inuzolan. Istrazivaci su od samog otkrica insulina trazili nacin za njegovu proizvodnju u svrhu lecenja obolelih od secerne bolesti. Insulinski prcparati izofan i lente u medicinskom smislu se vrlo malo razlikuju. svinjski je po hemijskoj strukturi najslicniji humanom. mestu i ulozi analoga insulina u lecenju secerne bolesti bice vise reci u jednom od narednib brojeva ovog casopisa. Ovako sintetisan humani insulin se potom izoluje iz tecnosti u kojoj su rasli mikroorganizmi. 20/80. Obe vrste insulina su srednje dugog delovanja. godine. u ovom slucaju insulina. Proizvodnja insulina genetskim inzenjeringom je ornogicila da se proizvedu i neki novi insulini koji su po strukturi vrlo slicni humanom insulinu. Razlog sto se lente insulini ne primenjuju pomocu penova je velicina kristala u preparatu. podvrgava se detaljnom preciscavanju. a promene u strukturi se vrse kako bi se promenilc odredene osobine humanog insulina. ujutru i uvecc. obzirom na slicnost svinjskog i humanog insulina. bio je insulin.1946. godine. klinicki ne pokazuju nikakvu razliku u regulisanju nivoa secera u krvi. u proces proizvodnje insulina uvedene su vrlo -------slozene metode preciscavanja. moze se primeniti pornocu penova. odnosno "bistrog" insulina. Od svih zivotinjskih insulina. odnosno humani insulin. kada su potrebe pacijenata to zahtevale. pocetkorn 70-ih godina. izofan insulin gradi stabilnije smeze. Tako je nastao Me ili monokomponentni insulin. Princip na kome se zasniva produzeno dejstvo je smanjenje rastvorljivosti insulin a. 40/60 i 50/50. Razvojern tehnologije. Pored toga. Lente). Metode genetskog inzenjeringa koriste obicno jenocelijske organizme (bakterije ili gljivice) u koje se inkorporira genetski kod za pro i z v 0 d n j u odredene belancevine. aime. Oba preparata insulinskih suspenzija su razvijena u Novo Nordisk laboratorijama. a proizveden je prvi put u Novo Nordisk laboratorijama 1981. Od tog vremena preparati insulina su poceli da se mesaju. i pored velikog stepena Cistoce Me insulina. prvi lek proizveden g e net ski m inzenjeringom. Uvodenje metoda g e net s k 0 g inzenjeringa izazvaloje pravu revoluciju u proizvodnji insulina. koje se sa stanovista savremene insulinske terapije smatraju negativnim. Osnovni nedostatak semisintetskog humanog insulina je 0 g ran ice nos t polazne sirovine za njegovu proizvodnju. M). lente insulin ima nesto malo duze delovanje od izofan insulina. Medutim. sto je omogucilo da se napravi preparat bistrog insulina. Mesanje insulina je zametna procedura koja zahteva dosta paznje od strane pacijenta. Rumunija. u industrijskim uslovima. Tako je Novo ordisk u peo pocetkorn sezdesetih godina da dovoljno precisti zivotinjski insulin. Bugarska. Kako sarna rec govori. Obzirom da su potrebe pacijenata vrlo razlicite. pred sarno davanje mesaju insulin u brizgalici. I pored velike slicnosti sa hurnanirn insulinom. koje uglavnom ne uticu na kvalitet lecenja. Nairne izofan in ulin je hemijski stabilniji od lente insulina. najcesce 30% bistrog i 70% izofan insulina. nakon potkozne injekcije. To je razlog zbog ccga je zivotinjski insulin izbacen iz upotrebc u mnogim zemljama (zemlje zapadne Evrope. Razlike postoje u tehnickorn smislu. U fabrickirn mesavinarna bistri i izofan insulin su pomesani u razlicitim odnosi- ma (Mixtard. cak i svinjski insulin izaziva odbrambeni odgovor organizma u pacijenata tretiranih Me insulinom.

starosou ili porodicnu penziju ili pravo na prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju i zaposlenje. Telesno o§teCenje more da postoji uporedo sa postojanjem invalidnosti.90 procenata 3. oblaci. stepen .80 procenata 4. i to: 1. Sta se podrazumeva pod neophodnom stalnom pornoci i negom od strane drugog lica regulisaoo je clanom 37. bez tude pomoci.svlaci.70 procenata 5.).05. telesna ostecenja su razvrstana prema tezini u osam stepeni. Republickog zakona 0 penzijskom i invaJidskom osiguranju pravo na novcanu naknadu za pornoc i negu drugog lica ako je zbog prirode i tezine staoja povrede ili bolesti oeophodna pomoc i nega za obavljanje radnji radi zadovoljavanja osnovnih zivotnih pot reba. nije sposobno da.50 procenata 7. ukocenost kuka i dr. Republickim zakonom u clanu 33. ako telesno o§teeenje iznosi najmanje 30 odsto. kao i procenat tih ostecenja koja su osnov za sticanje prava na novcanu naknadu i za racunanje sta!a osiguranja sa uvecanim trajanjem utvrdio je Savezni minister za rad. stepen . prouzrokovane istom povredom ill bolescu.noge. stim da je ostecenje organa ill delova tela nastalo kao posledica povrede na radu ill profesionalnom bolescu. Pise: Nedeljko Radmilovic. Znaa. ruke. Pravo na novcanu naknadu za pornoc i negu ne pripada korisniku. ima osiguranik. koristi se zvanicno objavljeni podatak 0 tome od strane republickog organa nadleznog za poslove statistike. Ovako shvacen smisao odredbe clana 37. godine. ako je stekao pravo na iovalidsku. Telesno o§tecenje kao osnov za sticanje prava na noveanu naknadu je same ako telesno ostecenje koje je utvrdeno ovim Pravilnikom kao takvo i same u procentu koji je za to telesno ostecenje u Pravilniku predvideno. Zakooa. za sticanje prava po osnovu ovog rizika neophodno je da se proccs lecenja zavrsi pa tek nakon toga da se ceni osnovanost ustanovljenja potrebe za pomoci i negom. Zakooa upucuje na zakljucak da se pravo oa stalnu negu i pomoc drugog lica ne rnoze ustanoviti za slucaj kada osiguranik ili korisnik penzije.canje prava na novcanu naknadu za rizik telesnog ostecenja uslovljeno je uzrokom nastanka telesnog oneeenja. Visina novcane naknade za telesno ostecenje odreduje se prema stepenu telesnog ostecenja u procentu utvrdenom u clanu 33. kao i ako zbog tezine i prirode trajnih bolesti i bolesnog stanja nije sposobno da se samostalno krece ni u okviru stana uz upotrebu odgovarajucih pomagala. Zahtevi za sticaoje ovog prava podose osiguranici i korisnici penzije sa odgovarajucom medicinskom dokumentacijom nadleznoj filijali penzijskog i invalidskog osiguranja. i da odrzava osnovnu licnu higijenu. za telesno ostecenje nastaIo kao posledica bolesti ill povrede van posla ne obezbeduje se po sadasnjim propisima pravo na novcanu naknadu koji se primenjuju od prvog januara 1997. osiguranici samostalnih delatnosti i osiguranici zemljoradnici. U vezi ovog pitanja zauzeto je medicinsko stanoviste koje se primenjuje u postupku vestaccnja da osiguranici i korisnici penzija koji se lece putem dijalize tri puta nedeljno mogu steci pravo na staLnu negu i pornoc drugog lica. Osiguranik koji je pravo na novcanu nakoadu za pornoc i negu stekao za vreme trajanja osiguranja zadrZava to pravo i po prestanku osiguraoja. U odnosu oa medicinske uslove iz ove zakonske odredbe u praksi organa vestacenja pojavilo se kao sporno pitanje ustanovljenje potrebe za stalnom negom i pornoci kod odredenih kategorija i korisnika penzija koji se lece putem dijalize. ostecenje vida. stepen . pomocnik direktora Republickog fondaPIOS NAKNADAZA TELESNO OSTECENJE Sti. invalidske ili porodicne penzije i invalid rada sa preostalom random sposobnoscu. korisnik starosoe. Saveznog zakona telesno ostecenje postoji kad kod osiguranika nastane gubitak. bitnije ostecenje ill znatnija onesposobljenost pojedinih organa ill delova tela (gubitak . odnosno osiguraoiku koji ostvaruje pravo na takvu novcanu naknadu po drugom osnovu. Republickog zakona? Iz ove zakonske odredbc proizilazi da potreba za staLnom pornoci i oegom postoji ako lice u toku trajanja osiguranja postane nepokretno. stepen . Saveznog zakona. Znaci. i 20. a sto se tice korisnika penzija tu su sve kategorije korisnika penzija ostvarenih po osnovu zaposlenja. obavlja one aktivnosti koje bi zadovoljile osnovne zivotne potrebe. 9 .100 procenata 2. niti da se samo hrani. Prema clanu 36. stepen . Moguce je da povreda nije dovela do invalidnosti all je prouzrokovala telesno ostecenje. privremeno zbog odredenih akutnih bolesti. Osiguranicima kojima se ustanovi putem organa vestacenja potreba za pornoci negom od strane drugog lica pripada novcana naknada u visini 60 procenata od pro ecne rnesecne neto zarade po zaposlenom ostvarene u Republici u prethodnoj godioi. Telesno ostecenje od najmanje 30 procenata. stepen . U odnosu na krug osiguraoih Licakoji mogu ostvariti pravo na novcanu naknadu za pomoc i negu to su sve kategorije osiguranika (osiguranici zaposleni. sto otezava normalnu aktivnost organizma i iziskuje vece napore u ostvarivanju tivotnih potreba bez obzira da Ii prouzrokuje ill ne invalidnost. od osnova koji iznosi 25 odsto prosecne mesecne neto zarade po zaposlenom ostvarene u Republici u prethodnoj godini.60 procenata 6. obavljanja samostalne delatoosti i zemljoradnika). Pravo na novcanu naknadu stire osiguranik iz Clana 19.30 procenata Ovi stepeni i procenti su elementi na osnovu kojih se odreduje visina novcane naknade za telesno ostecenje. kao i slepo lice koje postize vid sa korekcijom od 0. zdravstvo i socijalnu politiku posebnim aktom Pravilnikom 0 utvrdivanju telesnih ostecenja. Republickog zakona. stepen . Kao podatak 0 prosecnoj mesecnoj zaradi po zaposlenom. oka.Novcana naknada za pomoc i negu NAKNADA SVIM KATEGORIJAMA Pravo na novcanu naknadu za pornoc i negu utvrdeno je republickirn zakonom kao poseban rizik penzijskog i invalidskog osiguranja. Ustaoovljavanje potrebe za stalnom negom i pomoci vrse organi vestacenja u republickim foodovima penzijskog i invalidskog osiguranja prema medicinskim uslovima iz clana 37. stepen 40 procenata 8. Prema Clanu 74. sluha. U tom slucaju se ostvaruje pravo na novcanu naknadu za telesno ostecenje kao samostalno i nezavisno pravo od rizika invalidnosti.

namenjen dijabetiCarima .BAMBUEVA kuhinja zdrave hrane obradovace uskoro svoje verne potroSace novim roizvodom iz grope dijetetskih namirnica. . svima onima koji iele zdraviji nacio ishrane. ieno Cajno pecivo ''DUABET sa kak " · zasladivacima.

.Hleb od brasna . .bezgjutens kt hleb . ul.bez gl ute ns ka torta ...bez gl utenski keks .( AKTIVIRA SESTAVLJANJEM SENZORA '/ISKLJVC:VJESEVADENJEMSENZORA ./£ax:~o 61 70 vaS sJguran partner na naSem trilltu StalnD prlsutan ~-DIJABET PROGRAM Badem kocke Kokos muskacone Coko stangla Medena torta Carska torta Napoleonova torta Snezna pahulja .Pljeskavice .: (011) 3941 .Kroketi od prosa od Tofu sira i spanaca . tel. JNA 3b. Milutina Blagojeviea 57 tel./ OMOOVC:AVA REDOVNV SAMOKONTROLV VREDNOSTI SEC:ERA V JUlVI . IZUZETNO PRECIZAN .Rolat Dijabet prizvode Zavod za zastitu .l()()() 'I . Zanatska radnja "GAZIBARIC" VI./ SAM ASPIRIRA MINIMA. kontrolise zdravlja. Gradski Beograd Proizvodi bez glutena~ .( REZl1LTAT DAJE POSLE30 SEKVNDI ..405 PROGRAM ZDRA VE HRANE . r za dij: b ti If i ho mbt n m i zam n l 'In 111 d 8 BayerEB Yampredstavlja GLUKOMETER ELITE 2000 aparat za merenje vrednosti seeera u krvi 4-§tHI.( MEMORI E POSLEDNJIH %0 REZl1LTATA Mlkrolet Set (aparat i prateee ogUce) Generalni zastupnik MEDINIC EXPORT· IMPORT Beograd..Maksi keks od p o vrc a paskanata .. Mira Gaz ibar'ic 11223 Beograd.tHI din.LNV KOLlC:INV KRVI .( JEDNOSTAVAN ZA VP01'1lEBV .

Posebno e mora i taci zalaganje jedanae t va pitaca. deca obolela od seccrne bolesti nauce da jc njihova bolest amo specificno stanje organizma.Letnje skole" kao nuzno t i potrebu vojih o . Uverili smo se da je u predivnom ambijentu Fru kogorja i bogatim. i samopotumo zabavni program) idealnom smestaju i ljubaznom osoblju hotela. jedin tvene na Balkanu. rnoguce ostvariti pomenute ciljeve skole.Letnje skole" datira krajem sedamdesetih godina pros log veka.BRIGA 0 DECI U Vrdniku boravilo devedeset jedno dete clanica. Letnje skola okuplja decu uzrasta od 7 . minulih dvadeset godina i ti je preuzeo organizaciju . Zahvalnost pripada i donatorima koji su preko op tinskih Drustava i samog Saveza.07. Polaznicima skole zivota ru imo p iholo ke barijere. mogu koro vc to i njihovi zdravi vrsnjaci. svojim novcanim donacijaama i drugim. port ki tereni. U organizaciji Dru tva za borbu protiv secerne bolesti grada Novog Sada. ketona u urinu pravilnim doziranjem i davanjem in ulina putem inekcija. jeste da odvajanjem od roditelja. bioskop ka ala. doziranoj fizickoj aktivnosti. Ove godine . Dugogodi nji progre ivni porast broja obolele dece od ecerne bolesti i pad zivotnog atandarda uslovio je trajanje skole zivota a za polaznike skole. dijet kim rezimom i hrane. Predsednistvo Saveza donelo je odluku da se buduce letnje skole organizuju na istom mestu u koliko uprava hotela obezbedi i te u love kao i ove godine. ale za edukaciju i kul. u realnim zivotnim okolnostima na tave zivot kao uslovno zdrave osobe.15 godina. da u ona u lovno bole na i da spoznajom znacaja amokontrole nivoa ecera u krvi i u urinu. hotelskim sadrzajima (otvoreni i zatvoreni bazeni. za skolu neophodnim. svih Opstinskih drustava za borbu protiv secerne bole ti. Ucirno ih da treba da po zavr etku skolovanja zasnivaju svoje porodice. Cilj ove skole. koji u ne ebicnim zalaganjem doprineli prijatnom boravku mladih drugara. Od 2l. Pocetak rada .besplatan boravak. u dye smene boravio je 91-polaznik pod danonocnim nadzorom upravnika i trinaest vrhunskih strucnornedicinskih radnika. nivanjem Saveza drustava Vojvodine za borbu protiv ecerne bole ti. za skolu neophodnim. priborom i pomagalima te rnoci pri pocetnim akutnim komplikacijama.Letnja kola" je odrzana u Vrdniku u hotelu "Termal". stvaraju potom tvo i budu ravnopravni i korisni clanovi zajednice u celini. clanova opstin kih Dru tava.Letnja skola" je osnovana zbog potrebe edukacije dece obolele od dijabetes melitus-a da po ho pitalnom lecenju i pruzenoj strucno-rnedicinskoj pornoci. oko totinu dece.

g-da Rosa Klein-Neckar . Zanatska radnja Gazibaric-dijet proizvodi dijet konzumnim proizvodima ornogucili uspesnu realizaciju . Pokrovitelji: Ministarstvo za soci. 0./' jalna pitanja republike Srbije.predstavnistvo Beogra. "Spektol"Novi Sad. Mason-Kranj Slovenija. Medinic Beograd.0. Pims-preduzece za prehrambenu industriju i marketing Beograd. Termal-Zavod za pecijalizovanu rehabilitaciju Vrdnik. Drustvo za borbu protiv secerne bolesti opstina Kikinda. Leskovacka koliba kod-Kod Jefte-Novi Sad. zdravstvo. Elmer Beograd i PTK Becej.Spektol doc Novi Sad. Sponzori: Dugogodisnji zlatni sponzor-Novo Nordiskpredstavnistvo Beograd. Danska kompanija Novo Nordisk . Ovu humanu akciju i osnovni program ski zadatak Saveza su pomog1i i reaiizaciju omogucili: Generalni pokrovitelj Pokrajinski sekreterijat za rad. love godine pomogli su nam: Sekreterijat za rad. Ministarstvo za socijalna pitanja Republike Srbije. NRK Inzenjering Beograd.Letnje skole". Timomed Knjazevac. Drustvo za borbu secerne bolesti opstine Sid. Fitco doc Novi Sad. Izvrsni odbor grad a Novog Sada. Udruzenje za borbu protiv secerne bolesti opstine Subotica. socijalnu politiku Izvrsnog veca AP Vojvodine. Beograd. NIS "Naftagas" Novi Sad i zanat ka radnja "Gazibaric" Beograd. Drustvo za borbu protiv secerne bole ti opstine Pancevo Drustvo za borbu protiv secerne bolesti opstine Temerin. Drustvo za borbu protiv ecerne bolesti grada Novog Sada.Izuzetno zalaganje jedanaest vaspitaca Pise: Petar Rancinger Gemuend SR Nemacka. Biotrend Novi Sad. Mini tarstvo za zdravlje Republike Srbije. Suncokret Hajdukovo. Mini tar tvo zdravlja i zastite zivctne okoline Republike Srbije i Izvrsni odbor grad a Novog Sada. Prizma Kragujevac. Drustvo za borbu protiv secerne bolesti Sombor.0. Holiding-Institut za opstu i dizicku hemiju Beograd. Priroda Beograd. Drustvo za borbu protiv secerne bolesti opstine Beocin. Drustvo za borbu protiv secerne bolesti Vrsac. Nis-Naftagas Novi Sad. pozorisna grupa Kliker Novi Sad. Product Comex Beograd. zdravstvo i ocijalnu politiku AP Vojvodine. Generalni sponzor .

Nema ga u Zbog ukupnih kvaliteta DIAVje moderne dietike. razgradnju u organizmu narocito z b og pos Ie dn! po d at k a. koja Diavit je pozeljan. zivot. a onje tako i konkao lak obrok. d c. . lako Od cega je DIAVIT? TA za prepodnevnu uzinu i ma i slicnim pomagalima sa se vari. a lucenje insulina je povecano cak za 50 odsto. zavisnima ' jeg JU"IO ItI d . mnogo na trzistu. cak x: . TA dorucak. dietnim vlakntelesnom tezinom. debelog creva i celog za dijabeticare u apotekama i vecini rnarketa. onima sa povecanom ima i svima koji imaju ma . koje pomazu odsto. holesterol za 5. sirokom krugu korisnika.~ I Vec duze vreme na trtiiltu je prisutan DlAVTT. a skih poremecaja i bolesti. vode. tivne zabteve za bezbriznu njihov odnos. . Odgovarajucom hranom Posle 30 dana redovnog uzimanja dva obroka DTAVITA. To su sojine. . kao i onima sa zele da ostanu zdravi. izgleda samim tim i najboljoj iskorisonih najtezih.. Uticaj na prisustvo maso tome govori DIAVTTOVA Sta je. izrazite gojaznosti s povisenim do bioloski prirodnog to manje ugljenih bidrata krvnim pritiskom kao i povecanirn masnocama u krvi. Klinicki kiselinarna. Sve bolja nesumljivo svedoci i Ziatna da ga koriste vise puta dnevno. A d . . To je KLINICKI REZULTATI jelovnih kasika) sadrzaja definitivno saznanje medicine.. Uz to preporucuje uzimanje DlAVlraznim vitaminskim preparatijednostavanje za upotrebu. da manji zelju za hraje prisutan u prodavnicarna osobama sa povecanim prisomogucavaju rnu najbolju nom. prepodnevna kao prirodna hrana sa svojirn kao takav. pnro ne faktore. je zbog visokog stepena tehnokazemo . a vremanom. preporucljivo uzimati DIAVTT. popodnevna uzina ili esencijalnim materijama. .insulin . pod nazivom Diavit koji u potmedalja za kvalitet od bolje namimice. saceka se 10-\5 Zato su diabeticari iskljucivo u Beogradu. kojih nata lost nema cle po pacijente. DIAVIT Hrana za d ij ab e t i c ar e . pa ga nema uravnotezena hrana tivosti . pretbodno prokuvane. Ne treba posebno ni moze da pomogne u sprecavanjogurta ili caja (bez secera). s se. u ishrani Nacin koriScenja Visegodisnja gojazoost. nezavisno konzumaciju njemu transparnedovoljno. neminovno svake osobe odgovome za opoDIAVIT je laka. vazniji Novosadskog sajma. sa povisenirn krvnim pritiskom kilo Calorija. Dodatna vrednost se zna. Nema janje same jedan obrok DTAVIne moze da bude tako efikasno velike tajne. Ekspertski tim Instituta je. da organije njegova funkcija. . vitaminirna i minerneurednom probavom. krvni pritisak za 5. biolosko proizvod 1617 kilodzula. dakl e. isto tako. kad stabiegzoticnim nazivima praceni spravljen iskljucivo od namirnipa je pogodan za dugotrajno lizuju nivo secera u krvi. ".65 od to. i obrok je spre(secera) i masti.20 stance. na trtiiltu vec govom ukupnom kvaliktetu obrano mleko surutka u prabu DIAVTT dopadne i dalje mogu duze vreme postoji proizvod lecitin i pivski kvasac. Na lnstitutu za endokrinologiju. Narocito je puno ti zadovoljava sve nutriznaju to nutricionisti. balastnih materija i antioksi647 kj. Takode. zdrave hrane. uvece bez obzira ishranu diabeticara.man za konzumiranje. a jedan obrok od Spravljen je iskljucivo od i srcanim tegobama. dakle svima povecane masnoce u krvi ili irna. Oni kojima se lstini za volju. jer voljno poznat.. Kao sto je ispitan i kao takav potvrden aJima. x· " preporucuje D[seVITA a vec prisutnih masnoca i tivnog uticaja DIAVITA na funkcii CIJUp ankr easa.4 odsto.. secer u krvi je smanjen Diabeticarima izrazenom uneti i prirodne supza 10 odsto. odnosno 155 kCal. o nosno msu lD nezavismm marketi su. x la eticanma u pocetnoj taZI. sarno vecera. tovu ako stalno napreduje. brza ili t hrana. mogu ka umanjena je u proseku za 5 kilograma. diabetesa i bolesti metabolizma DTAVTTA. da ne Kvalitetno pakovanje. . po osiromasena. bez tegoba i posledica Vec je receno da je DTAVTT veceru. likorn klinickog ispitivanja i. sto je svakako ustvom secera u krvi. gojaznoscu. x ikakv "" I· I di nevou lIZlDU 1 prepo evnu sarno dobro izbalansiranim To kom isprtrvanja DlSU uocene ill e neze jene pos e ". pos Ie di ca same POZI. za kli x: d a to moze bi . komplikacija gojaznosti. ··U dn . "to je za b e Iezeno u I· iteratun .. kvalitetu za mnoge vazne komprimeran. Zbog togaje DAVIT sjajna dopJednostavan za koriscenje. zamene oruc 1 popo hidrata. . pa i Njegova vojstva su. Polozio je isplit prica prirodnog porekla.. . izmadu apotekama i marketima. ali od togje bez ikakvih rizika. probavnog trakta. odnosno 5. doduse prepravljeni dietike. kao sto je rak nedovoljno poznata. osakacena u ravljenje. obima. iLi387 ozbiljno preporucuje i osobama visokovredan hranlj ivi preparat. od nivoa poremecaja faze entnib materija. mekinje. Apoteke i svetske nom Iupom istrazrvaca. 0 se obrocima. To se moze postici prehramb ene. bolesti. ali nista koriscenje. 0 njepahuljice. napominjati da je komponovan ju mnogih bolesti modemog soka od paradajza ili obicne. saznanjima umesa e 40 grama (pet punib pogorsava samu bolest. godine klinicko ispitivanje na uzorku od minuta da sadrzaj nabubri upuceni na dietaLnu hranu sa 15 procenata staro ti preko pedeset godina. upoma ili povecana u skladu sa najnovijim doba. ansiranosti njegovog sadrzaja. dovolbombastom reklamom. nezasicenim masnirn gojaznima. ali i gojaznbogatih esercijalnim materijadansa. Jednostavno u solju naravno. izvrseno je 1993. zdravlje i dug coveku Dakle. zapravo DIAVIT? nib kiselina u krvi DIAVIT energetska vrednost: 100 grama To je uravnotezen. a ostalog.neophodan. kornfleks. hrana koja se lako pravilu vodi u secernu bolest. ali je nedoKome je sve namenjen? cipiran. jedino IT je namenjen pre svega zam ne opterecuju. ove tegobe su cest Ziatnom rnedaljom za kvalitet ovakvog kompleksa je u izbaluzrocnik mnogih drugib organna Novosadskorn sajmu. una svakodnevne ishrane. ali nije nemoguce za 0 ro °d xak.proteinirna. telesna tezina kod ispitani. x d k . a to su direktne intencina vreme ili kolicinu gladi. gojaznost kod secerasa. i druge zdravstvene ponente. triglicerid za 35 odsto. d· I· . pogoloske prerade. instant obroci sa izbalansiranim prirodnim komponentama prilagoden ishrani diabeticara. Zasto? Zato sto priprema. za b kon m brze izlucivanje ugljenih bilo koji medicinski ili farmakoloski preparat. a obilje 40 gram a donese organizmu namirnica prirodnog porekla. la 0 Je to 1 0 po pose di b ·x . x· c. od struke preporucen psenicnicne i jecmene uzina. ko i bil d b ULIOU I veceru.

w:i. PROIZV08AC: HOLDING INSTITUT ZA OPSTU I FIZICKU HEMIJU. MediGo-M sa Vama. invalidska kolica.• Sa\rij" k :L 011/430-130 I MediGo-M D.O. FAX: 011 /639-624. koji su uzrok nastajanja bolesti srca i krvnih sudova. . kao i instant napitak Leci Vita. sokovi. BECEJ Centrala. BEOGRAD.O. SOJAPROTEIN AD za preradu soje.J. tel.• zabotwiteinostranrlvo i ••• ••zapanltDi! . Koriscenjem proizvoda od soje obogacuje se ishrana .Apara:ti:z:a ~ pD:tiska.Trakice i semon :z:awe vrft! . A IMATE POVISEN SECER I TRIGLICERIDE. AKO STE DIJABETICAR. bombone za dijabeticare) Klompe i uniforme za medicinsko osoblje MediGo-M za Vas. aparati za samokontrolu secera. carape za vene i dr.•.Sla:tJOO. .••• ZA ZDRA VU ISHRANU • PROIZVODI SOJA VITA GlLCOllENO 2 - BELLA VITA - Specijalizovana prodavnica za dijabeticare B I II.KoJrl)lI!tan progam.: 816-086 . AKO NISTE DIJABETICAR.NAUKA U SLUZBI VASEG ZDRAVUA POMAlE VAM DA STAVITE POD KONTROLU SECER U KRVI. Proizvode grupe Soja Vita cine: brasno.medil:inddc~f!lI~ i'O.ara:ta. A ISTOVREMENO SMANJITI RIZIK OD INFARKTA I SLOGA.) Program za dijabeticare (spricevi. PREPARAT CE SPRECITI DA POSTANETE DIJABETICAR. odresci. prieno sojino zrno. ul re ~ ve 16 T.e.) Ortopedska pomagala (stapovi. . Trg Nikole Pasica bb Sremska Mitrovica Tel/fax:022/61-00-25 Kod na moiete kupiti: Medicin ka pomagala (poja eve za prepone. stake. pelene za odrasle i dr. .multiv.ara:ta:z:a ~e secera uJavi iurirw. Prodaja tel.iria ••• •. ortoze./fax. OVAJ PREPARAT CE REGULISATI VAS METABOLIZAM. Proizvodi Soja Vite koriste se u kombinaciji sa ostalim namirnicama biljnog i iivotinjskog porekla. SACUVAJTE SVOJE ZDRAVUE SA DIJABETOM 2. Proizvodi od soje ne sadrie holesterol i zesicene masne kiseline. ODLOZITE SEBI DAVANJE INJEKCIJA INSULINA. SMANJITI SECER I SACUVATI CELIJE ZA LUCENJE INSULINA. PREPARATJE TESTIRAN NA VMA. komadici. 180-329 . Upotreba proizvoda Soja Vita u ish rani zdravih Ijudi ima dijetetsko i preventivno delovanje.Saveti mdricion. Sojino zrno je veoma bogato proteinima. vitaminima i mineralima. diemovi. -1nhalaa:Irl. zasladivaci. a zahvaljujuci tehnoloskom procesu prerade imaju dobru svarljivost i iskoristljivost. vegetarijanska pasteta. . kilu.. iIi kao potpuna zamena mesa. pa su i proizodi od soje bogat izvor ovih sastojaka. grudne proteze.oarnindipnpara:6 .Saveti Eftdoltrinologa. igle. PRODAJA: 011 / 181-302. a kod obo/elih i starijih osoba imaju terapeutsko dejstvo. Ijuspice.: 021 1815-311.

bez primene igle. pa i po zivot opssnitn. Medutim.j. kada bi se insulin. Sta je od toga tscno? 16 t . AIDS) kako za one koji primaju insulin. s verovanjem da na ovaj ~in odgovorimo na sva pitanja i tiedoumice vezane za dijebetes. Prolazno se insulin primenjuje u slucaju akutnog metabolickog pogorsanja dijabetesa. Ovaj tip dijabetesa se. kao i ostecenje nerava u predelu polnih organa. Injekcija insulina. Medu njima je vodeci porernecaj erekcije (njena nedovoljnost ili cak potpuni izostanak). medntim to moraju biti takozvani koncentrovani insulini koji sadrzi na I mililitar 100 i. ovakav insulin nije pogodan za 'lecenje secerne bolesti u ljudi. pod velikim pritiskom. Medutim. to jest u potkozno tkivo. a to je stanje kada se funkcija pankreasa. izbegnute mogucnosti infekcije (zarazna zutica. u stepenima povecanja po 1 i. Dubina do koje dopre insulin. Nazalost. maksimalnu primenu tableta. s razlicitim stepenom uspeha. ali su ova jedinjenja mogla da se primene sarno u eksperimentima na zivotinjama. U ovom slucaju se insulin ubrizgava u tankom mlazu. dr Pevle Pentelinsc. ali je svakako na prvom mestu njihova prevencija putem kvalitetnog lecenja i kontrole dijabetesa. moze leciti same pravilnom ishranom (dijetorn). Lecenje ovih porernecaja je hronicno. operacija i slicno.j. naziva se insulinnezavisni. tj.j. S druge strane. u ovom tipu dijabetesa. Ako bih poceo da primsm insulin. hermon kojeg stvara zlezda gusteraca (pankreas). a uz to ima dosta prednosti u poredenju sa klasicnim davanjem insulina putem igle: prakticno bezbolno davanje insulina. prakticno iscrpi. odnosno njegovog dejstva. Nosovasdanin zabrinut zbog saveta da nas-tavi dalje lecenje svoje bolest insulinom. izlucuje se direktno u krvotok i putem krvi se raznosi i ispoljava svoje delovanje po celom telu. ni uz maksimalnu stirnulaciju. Medutim postoji i situacija kada se insulinska terapija uvodi kao trajna. Razlog ovome je njegov hemijski sastav belancevinastog karaktera. on bi se jednostavno pod uticajem enzima za varenje razgradio ("svario") i time izgubio svoje dejstvo. a kada ovo stanje prode. smanjenja libida i porernecaja ejakulacije. dovodi do trajnih ostecenja organizama. disajnih organa) i ovakvih vrsta insulina ima vec u svetu. posto insulin dospe u potkozno tkivo. kojem se zahvaljujemo na svesrdnoj pomoci. sto znaci da se dijabetes mora. tada pankereas ne moze vise da stvara potrebnu kolicinu insulina.) kao i tokom trudnoce. Trenutno raspolozivim aparatima rnoze se u jednoj dozi.Pitanja i odgovori DIJABETOLOG VAM ODGOV ARA Rubr:ika "pitsaje i odgovori" stvorena je u cilju konkretne pomoci tusim ~itaocima. Majka nedavno obolelog deteta Sta nam mozete reci 0 potkoznom ubrizgavanju insulina "injekcijama" bez igle? Odgovor: Danas postoje posebni aparati (injektori) koji rnogu insulin (ili neku drugu supstancu) da ubrizgaju pod kozu. mnogo dalje se odmaklo u proizvodnji i primeni vrsta insulina koji se mogu aplikovati preko sluzokoza (nosa. pocevsi od tog momenta pa u buduce. uneo preko usta i dospeo u organe za varenje. Ovim putem se mogu davati insulini kratkog i srednje dugog dejstva (tipa NPH insulina). Ovo se isto odnosi i na seksualne organe i njihovu funkciju. isto kao i insulin koji je dat na klasican nacin putem brizgalice (sprica) i igle. Posto se na odgovarajuci nacin proceni da je taj momenat nastupio i da se vise ne rnoze da obezbedi uspesno lecenje dijabetesa primenom tableta. koji je posledica prethodno pomenutih hronicnih. insulin 1I krvotok dospeva putem resorpcije iz potkoznog tkiva nakon date injekcije insulina. Bolesnica iz Vrbasa. Ovo vreme do nastanka iscrpljenosti moze da traje razlicito dugo. pojavama nastalim tokom uzimanja ovih lekova. organskih ostecenja. od godinu-dve do desetak i vise go dina. posle odredenog vremena. Procenjuje se da posle desetak i vise godina trjanja dijabetesa. Kada se govori 0 porernecaju seksualne funkcije u muskaraca sa dijabetesom u vecini slucajeva se misli na hronican poremecaj erekcije. Kada nastane iscrpljenost funkcije. Ocekuje se uskoro pojava ovakvih aparata i u nasoj sredini. tako i za one koji se mogu slucajno ubosti upotrebljenom i odbacenorn. sto uzrokuje ostecenje krvnih sudova i cirkulacije. dat na ovaj nacin i disperzija po tkivu i resorpcija slicni su kao i pri davanju insulina putem igle. Oni se ispoljavaju vidu ostecenja erekcije. Secemu bolest lecim dijetom i tsbleteme. odnosno dugotrajno povisena vrednost secera 1I krvi. Osnovni uzrok koji do svega ovoga dovodi je neregulisan dijabetes. zarazenorn iglom. koji nije dobro lecen. praceno visokim vrednostima secera u krvi. Istrazivanja 1I tom smislu se i dalje sprovode uz nadu da ce jednog dana biti pronadena i "insulinska tableta". ovim porernecajem mogu doprinositi i psihogeni momenti. ukoliko se dobro ne leci i ne kontrolise. treba preci na insulinsku terapiju jer u protivnom svako duze odlaganje. koje se lece insulinorn. Uz to. Zabrinuti dijabeticar Da Ii je pojava impotencije u muskerece obolelih od seceme bolesti cesca nego sto je uobicsjeno? Odgovor: Secema bolest. ad skora na insulinskoj terapiji Zasto se insulin ne proizvodi ikoristi u vidu tableta. Do sada su nacinjene izvesne modifikacije u hemijskom sastavu. u vezi s dijabetesom ili nezavisno od njega. da Ii ga onda moram primsti celog zivota? Odgovor: Tip secerne bolesti. cime bi se izbegla potreba njego vog davanja putem injekcija? Odgovor: Insulin. Dugogodisnji dijabeticar iz Indije Pozna to je de osobe obolele od seceme bolesti cesto imaju i povisene vrednosti holesterola u krvi te da zbog toga moraju da uzimaju odgoversjuce lekove. bar u pocetku. Medutim. a odlikuje se relativnim nedostatkom insulina. Porernecaj erekcije rnoze biti prolazan (u fazi akutnih i izrazitih pogorsanja dijabetesa) koji se nakon normalizacije vrednosti secera u krvi povlaci i hronican. U osoba obolelih od seceme bolesti. pri cemu ovaj mlaz probija kozu. odnosno potencije. ali i na drugim organima. leciti insulinom. Nakon toga. bez dugog odlaganja. tezih akutnih stresnih situacija (tezih akurnih infekcija i drugih bolesti. a ukoliko ovo nije dovoljno. kojima je spreceno "svarivanje" insulina u organima za varenje i tako ocuvano njegovo biolosko dejstvo. odsustvo straha i nelagodnosti pri ubrizgavanju. dati od 5 do 30 i. tada se dodaju jos i tablete za lecenje secerne bolesti. koristite se dvojako: prolazno ili trajno. na primer u vidu tableta ili rastvora. rnofe dovesti do ostecenja brojnih organa i njihovih funkcija. od koje Vi bolujete. ili tip II dijabetes. to jest jednim navlacenjern i ustricavanjem. u stampi se pojavljuju ovih dana clenci 0 stetnim. on biva postepeno resorbovan. u oko polovine muskaraca postoje manje ili vise izrazeni porernecaji seksualne funkcije. iako uz ovaj porernecaj mogu biti pridruzeni jos i smanjenje libida i razni poremecaji ejakulacije. Nezeljene lokalne promene na mestu aplikacije navodno nisu ~escc niti intezivnije nego prilikom koriscenja igle. bolesnik se ponovo vraca na prethodni vid lecenja. u odredenim situacijarna mora se za lecenje primeniti insulin. Odgovore ce davati prof. koji u krajnjem mogu nepovoljno uticati i na plodnost ovih osoba.

boju. Iz cinjenice da rnehanickim drazenjern koze vrsimo delovanje na nervni sistem. Rec masaza (massage) pojavila se po prvi put u francuskoj Iiteraturi 1813. Medu njima je i povisena vrednost holesterola u krvi (hiperholesterolemija) koja se leci odgovarajucom dijetom. pa ima sposobnost da ih analizira i vrsi njihovu sintezu i vraca ih periferiji eferentnim putevima. elasticnost. Mnogi putnici i istrazivaci pisu 0 masazi kod urodenika raznih dalekih zemalja. J apanci su upotrebljavali rnasazu od pocetka njihove istorije. proizilazi da je dejstvo masaze na kozu dvojako . pa su nikle i mnoge skole koje osposobljavaju kvalifikovani kadar za sprovodenje masaze . Masiranjem se vrsi drazenje receptora u kozi tetiva. Rizik nastanka pomenutih komplikacija izrazito se povccava ako se ovi lekovi daju istovremeno sa nekim drugim lekovima.mehanicko i refleksno. Na~ masiranja kod samomasaze je: noge u sedecem polozaju. sv~ delove tela. fluvasatin i atorvastatin. proizvodac je ovaj lek privremeno povukao iz upotrebe. mogu. specijaIista fizikalne medicine i rehabilitacije Masaza je jedan od najstarijih metoda lecenja koji se primenjuje hiljadama godina i tokom vremena dopunjava bogatim svakodnevnim iskustvom. jer se vodilo racuna 0 takozvanim kontraindikacijama za primenu ovih lekova (glavnc su: postojeca ostecenja funkcije jetre i bubrega i neka oboljenja misica. Po tim izvorima vidimo da su Ijudi nezavisno jedni od drugih pronasli i upotrebljavali masazu vec u najstarijim vremenima. pravastatin. odredenim hvatovima ili pomocu specijalnih aparata. ovi lekovi. Lokalno se nakon masafe temperatura koze poveca za oko 3 stepena Celzijusa. nalaze se opisi vefbanja disanja i masaze 1800 godina pre nase ere. pre svega sa nekim lekovima koji se takode koriste za snizenje nivoa masti u krvi (takozvani derivati fibicke kiselinc). Ljudski organizam je vrlo slozen sistem koga cine razni elementi koji su preko nervnog sistema povezani u funkcionalnu celinu. Samomasaza se primenjuje pod. a istovremeno su povecane enzimske i metabolicke reakcije. U istoriji medicine mogu se naci mnogi lekari klasicne Grcke koji su preporucivali masazu (npr. uzela je velikog maha u medicinskom lecenju. ramena. NajvaZniji su ostecenja jetre i razgradnja i propadanje rnisica. Kada je reI! 0 statinima. koza dobije novu svezinu. Iz tih razloga. odvodenje stetnih produkata i smanjenje bola lokalno. godine. Svoje opravdano mesto rnasaza je nasi a i u fizikalnoj medicini u okviru rnehanoterapije koja obuhvata niz metoda i tehnika koje se primenjuju manuelno ili aparaturno u cilju smanjenja osecaja bola. Upotrebio je Lepage. Izvodi se mehanickim delovanjem ruku na telo.Odgovor: Porernecaji metabolizma masti. Centralni nervni sistem staIno prima brojne impulse kako spolja tako i iz unutrasnjih organa putem aferntnih impulsa. sporednih efekata. primenom fizicke aktivnosti i ako je potrebno. sa povisenim vrednostima ili poremecenim sastavom masnih materija u krvi. Masala i njeno deJovanje na Qrganizam • LEK I RELAKSACIJA Pise: Dr Svetlana Kevic. cirkulaciju krvi. treba napomenuti da se ovaj lek kod nas ne upotrebljava jer do nas nije jos ni stigao. Galen i drugi). grudi isto u l~erem. Kod samomasaze oovek se UQ' da os~a svoje telo da~nj~ vlada i da ga relaksira. le& i bokovi u sederem. na prethodni nadrazaj. tonus glatke i poprecno prugaste muskulature. dojenje i upotreba alkohola). u starom veku kao metodu lecenja obolelih i povredenih i kao metodu kod atleta i gladijatora.masere. Medu najefikasnijim lekovima za lecenje hiperholesterolemije su takozvani statini. nisu imali nikakvih veza sa Evropom i Azijom. Poslednjih par godina u svetu je registrovan i upotrebljavan cerivastatin. Na mestu efekta nastaje prosirenje krvnih sudova. istinl princfpima kao' i svak'a masaza. a medu kojima su na raspolaganju na nasem podrucju lovastatin. tokom primene ovih lekova. u veoma retkim slucajevirna. delove tela. Persijanci. odnosno poboljsava se protok u venskom i limfnom sistemu. ne bi trebalo postavljati pitanje da li ih primenjivati ili ne primenjivati za lecenje hiperholesterolemije. kao i pracenje njihove podnosljivosti u toku primene. do sada su izuzetno retko registrovane teze. Askepiades. Masaza predstavlja jednu posebnu metodu delovanja na telo.jaci). u knjigama Veda. praceni pokazatelji podnosljivosti lekova. simvastatin. Medutim. po zivot opasne komplikacije. uostalom kao i svi ostali. imati i izvesnih nezeljenih. leva pa deSna ruka u sedecem. noge. 17 . organe i potkozno tkivo. Vremenom masaza je postavljena na naucnu medicinsku bazu. dodatno i lekovima. rojevi tih impulsa odlazc u centralni nervni sistem odakle se obradeni vracaju prema periferiji do onih mesta gde ce se rnanifestovati efekat delovanja kao odgovor SAMOMASAZAiili Ima ograniceao dejstvo U odnosu na masazn kad je izvodi druga osoba jer je tesko samom sebi obraqiti. pored izrazito korisnih terapijskih efekata. Desna ruka masira se poslednja jer se ona masiranjem najvBe zamoti (d~n. koji u to vreme. vIat ~ramena u sederem. Biokman kaze u svojoj publikaciji: "rnasaza jc pocela onda kada je prvi eovek trljao svoje uboje" . lokomotornu pokretljivost unutrasnjih organa. Hipokrat. poboljsanje celijske ishrane. Ieda. trbuh u lererem. sportu. cesto su prisutni u obolelih od see erne bolesti. trudnoca. Najl~~ ~ovek sam sebi izmasira ruke. I danas svako dete kada se udari mahinalno i refleksno trlja udareno mesto. U zakljucku bih rekao da su statini vrlo korisni i efikasni lekovi i da se uz postovanje indikacija i kontraindikacija za njihovu primenu. poboljsanja cirkulacije i rnetabolizma i reintegracije ostecenih ili izmenjenih funkcija. Dosadasnja istraZivanja govore da se mogu naci zapisi 0 primeni masaze kod Kineza do 6000 godina pre nase ere. Ick iz grupe statina (zasticeno ime "Baycol") za koji je ustanovljeno da I!esee nego ostali lekovi iz ove grupe dovodi do ostecenja rnisicnog tkiva. Masazu su upotrebljavali Egipcani. ostrva i kultura. Poslednjih godina rnasaza je osvojila civilizovani svet. Medutim. Ta ree je nastala od latinske reci "massare" (gnjeciti) ili od arapske reci "mass" (nesto pritiskivati). misica i zglobova. pa su napisane i mnoge trucne knjigc. Razvoj rnasaze u staroj Kini isao je uporedo sa razvojem njihove medicine koja je pored lekova i trava primenjivala akupunkturu. a takode su. sto u nekim slucajevirna rnoze i po zivot biti opasno. trbuh i grudi a mnogo tefe i delimifuo izmasira vrat. stari Grci i Rirnljani. U rukopisima indijskog religioznog kulta Joga. Asirci. kojih ima vise vrsta. krsta i glntealne delove tela.

Da bi predupredili nastanak bolesti. Obavestenja 0 oblicima. diabetes mellitus-a.••• secerne bolesti Vojvodini u ima oko 8.9 miliona dece gojazno. Od svih pomenutih porernecaja tolerancije secera najcesci je insulin nezavisni tip bolesti (Diabetes mellitus tip II) koji se javlja u odraslom zivotnom dobu. . i svim ostalim brojevima naseg l3asopisa) obrazujemo u oblasti pravilne ishrane. .. Jedinice za energiju su kilokalorije (Kcal). sindrom smanjene tolerancije glukoze (lOT . Dakle postovani citaoci. U okviru porernecaja toleraneije secera (glukoze) postoji sindrom smanjene tolerancija glukoze naste (IFO . ako Vam je neki doktor poklonio neku od ovih dijagnoza nije vreme za ocajavanje vec nap red u delotvornu akciju protiv diabetes mellitus-a. dr Budlmka Novekovic Institut za zsstitu zdrsvljs. Kulinarska obrada hrane je znacajan deo nutritivnog obrazovanja.5 odsto za period 1995-2000.. Ako bi se "ikako smele uproseciti" energetske potrebe umereno fizicki aktivnog 130veka su 2100 Kcal dnevno pri fizioloskoj uhranjenosti.". Nutrieija je ishrana. kao oboleli od nekog oblika porernecaja tolerancije glukoze. zaborave na fizicku aktivnost 18 . Cast je jet treba bid od pomoci obolelom coveku.Ishrana NUTRITIVNO OBRAZOV ANJE S osobitom W6u all i odgovorno§6u sam ptibvetile tie lsk zadatak da Yam kroz ptibvetljivu pricu ptedstsvim naCin ishrane za osobe obolele od seeerne bolesti (diabetes mellitus). moramo neutralisati njegove uzroke. insulin nezavisna secerna bolest). pa se znaci nadalje (u ovom. da su Evropljani u 10-20 ods to slucajeva gojazni te da je broj obolelih od secerne bolesti porastao u zemljama u razvoju za 18 odsto. hranljive i zastitne materije. U okviru Vase mutrivne edukacije koriste se kilokalorije (KcaI). gestacioni diabetes (secerna bolest koja se javlja tokom trudnoce). diabetes melitus tip II (NIDDM . U nasem gradu. Povecan secer naste ima 30. insulin zavisni diabetes melitus). Kako. ostecena tolerancije naste).181 kJ. te ce biti reci i 0 toj temi. Energija iz hrane neophodna je za odrzavanje osnovnih funkcija Ijudskog organizma. ostecena tolerancije glukoze). stalnu i svakodnevnu 0 kojoj ce neizostavno biti govora. Svaki od navedenih oblika porernecaja tolerancije glukoze secera kao prvu meru u lecenju zahteva promenu dosa• •. Koliko nam je energije dnevno potrebno zavisi od vrednosti bazalnog metabolizrna i vrste fizicke aktivnosti kojom se bavimo u toku radnog vremena i van radnog vremena. .impaired fasting glucosa.-: _"~" ~ ( .Svaka namirnica ima svoju energetsku vrednost. Medicinski iekultet. Hrana sadrzi energiju. Novi Sad malo zarnisljcni. sada je. spreciti nastanak gojaznosti i povecati Iizicku aktivnost. /'. Novom Sadu. Uhranjenost moze biti fizioloska ("normalna "). pitate se Vi. diabetes mellitus tip I (IDDM . rad misica i proizvodnji telesne toplote potrebna je energija. Tokom nutrivnog obrazovanja (edukacije) molim citaoce da nikako ne -_ Zadatak nije lak jer ishranu za obolele od porernecaja tolerancije glukoze (secera) treba tako da Vam predstavim da je Vi (oboleli od ••••• secerue bolesti.non insulin dcpendant diabetes mellitus. a u razvijenim zemljama za 8. a najvazniji i najcesci uzroci su mu gojaznost i % fizicka neaktivnost. jos vise zbunjeni. usvanje hrane.22 odsto muskaraca i 20.impaired glucose tolerance. Da problem gojazno ti i diabets mellitus-a ni tako mali ukazuju podaci da je 180.86 zena. ali "" ~ i svi koji zele da unaprede svoje zdrav tveno stanje i sprece nastanak bolesti) usvojite za ceo zivot i da Vam primena takvog nacina ishrane ne otezava svakodnevni zivot. jasno da odredivanje dnevnih energetskih potreba zavisi od stanja uhranjenosti pojedinaca i da je strogo individualno. ali morate nesto vise paznje da posvetite ishrani i fizickoj aktivnosti. ' secerne • dasnjeg nacina ishrane i prihvatanje ishrane sadrzane u principima ishrane za obolele od secerne bolesti. Primenjljivi dnevni jelovnici bice prezentovani. ••••••••.insulin dependant diabetes mellitus. pothranjenost i gojaznost. Energija . rnozete da zivite i radite kao svi ostali zciravi ljudi. u c e s t a lo s t gojaznosti kako medu muskarcirna tako i medu zenama je visa od 50 odsto. uzrocima i rasprostranjenosti porernecaja tolerancije glukoze su neophodna jer oboleli od sccerne bolesti saznaje da njegov zdravstveni problem nije usamljen i da ima veliki broj saboraca u borbi za dobro zdravlje. a svaka pomoc Coveku jeste east Doc. godina. ili kilodzuli (kJoul) i njihov odnos je 1 Kcal = 4. obolelih od Prica 0 ishrani u secernoj bolesti ce se nadalje zvati Nutritivno obrazovanje.•.0 odsto. Za odrzavanje bazalnog metabolizma.6 miliona odraslih osoba i 21. Vi. Pazljivijem ciraocu.

Uz o novnc podatke 0 hranljivim materijama i energetskim potrebarna organizma. predstavlja kljucni element u prevenciji i lecenju. takode. nutrivno deklarisc svoj proizvod. Ono cemu svaka osoba sa porernecajern tolerancija glukoze treba da tezi jestc postizanje i odrZavanjc pozeljnc telesnc ma e. 2001. prvenstveno. paradajz 14. Junece meso 129. ali i znatno sire. Njihov entuzijazam i plodna aktivnost u Drustvu za borbu protiv secerne bolesti grada Beograda. u takvirn knjigama zauzima vazno mesto i znacajan prostor. treba da Vam izracuna Vasu telesnu ma u. pa sve do njcnih mnogobrojn ih socija Ino-rued icinsk ih a pekata. kako od trane strucnjaka tako i samih bolesnika. tabelc encrget ke vrednosii pojedinih hranljivih materija. kao sto su. Uostalorn.2 odsto ml. sccernog indeksa za vrlo veliki broj narnirnica. "Ali kako cu ja znati koliko u hlcbu ili jabuci koju jedem ima te energije odno no tih kalorija?" Vredni nutricionisti (nutricionista . Sa i tim entuzijazrnorn prihvatili su se pisanja ove knjige i kao rezultat takvog truda pred nama je prirucnik koji ce nesumnjivo biti i dobar prirucnika za sve zdravstvene radnike i dijabeticare u svakodnevnom radu s obolelim od secerne bolesti. to proizlazi i iz amog naslova knjige. Medutirn knjiga "Zalogaj zdravlja. 118. Pozeljna telesna ma a ("teZina") nije nikakav estetski kriterijum vec ozbiljno zdravstveno obeldje jer je to NAMIRNICB danasnjeg teksta dajemo nekoliko primera. kroz knjigu provejava ton optirnizrna. azalost. Potrcban prostor posvecen je i vestackirn zasladivacima i zamena za sccer.0 Kcal.0 Kcal. kao ~to su. preko razlicitih terapijskih postupaka. dozvoljenog dnevnog unosa razlicitih za ladivaca. ZALOGAJ uziv. upotrebi alkohola. U sklopu ona telesna masa koju prati najmanje oboljevanje i najmanja smrtno t. a svakom pakovanju pojedinog prehrambenog proizvoda pise kolika je energetska i nutrivna vrednost bas tog prehrambenog proizvoda. isanja" Nastavak nutrivnog obrazovanja u stcdecetn broju ssdriscc: hranijive meteiije.poccv od uzroka i klinickih karakteri tika.2 odsto ml. zdrsvstvenu piramidu ishrane i jedan prilivetljiv dnevni jelovnik. dobro su poznati i visoko cenjeni. zalogaj uzivanja" prva je u nasoj zemlji koja je u potpunosti posvecena ish rani obolelih od secerne bolesti. Prof. osobi koja zeli da se upozna sa principima pravilne ishranc i da zdravo zivi. To su posude i kasike poznate zapremine koje se mogu kupiti u svakoj samoposluzi i olaksavaju zivot obolelim od secerne bolesti. cnergetske vrednosti pojcdinih alkoholnih napitaka. str. Vas lekar. dr Lazar Lcpsanovic t 19 . kojc problcmatiku dijabetcsa razmatraju u celini . ANJA" Auton: dr sci. Valja jos spomenuti delove 0 dijetnim biljnim vlaknima i tzv. sto znatno olaksava razumevanje ove ne uvek jedno tavne matcrije. kolicine dijetnih biljnih vlakana u brojnim namirnicama. scccrnih jcdinica bolesnicima c pruza mogucnost da znatno jcdno tavnije i pouzdanije nacinc izbor pozeljnih vrsta i kolicine pojcdinih namirnica i jcla. takode.00 Kcal. Antioksidan irna.energetske vrednosti pojedinih namirnica (na 100 grama namirnice): . Autori se dugi niz godina bave dijabetesom i vrsni su poznavaoci ovog oboljenja.0 Kcal. a zanimljivi i korisni su i tekstovi 0 unosu kafe i caja.lekar specijalista koji se bavi ishranom Ijudi) i analiticni biohemicari sirorn sveta napravili su Tablice sastava namirnica koje sadrze energetsku i hranljivu vredno t bilo koje hrane ili pica preracunato na 100 grama U nekim zemljama postoje "zapreminske mere".0 Kcal. Koriscenjern tzv. Razumljivo da je ona zanimljiva i svakoj. dobrovoljno. Cela materija je podeljena u 27 delova i bogato je iluslrovana instruktivnim criefima i shernarna. paprika (rota) 22. "Sve je to iacno i lepo". mleko (obrano 2. U knjizi se nalazi sveono sto 0 ish rani treba da zna dijabetesni bolesnik i sto ce rnu omoguciti da u svakoj prilici naCini dobar izbor pojedinacnog obroka i celokupnog dnevnog jelovnika. energetske potrosnje pri odredenim Iizickirn akrivnostima i druge. a pracenjc stanja Vase uhranjenosti je isto tako vazno kao i pracenje vrcdnosti secera u krvi (glikernije). primeraka dijeta razlicite energetske vrcdnosti. Prikaz kniige: SVE NA JEDNOM MESTU "ZALOGAJ ZDRA VUA. individualne energetske potrebe. Da bi se pojednostavilo obrazovanje i informisanost 0 ishrani svakog dijabeticnog pacijenta u razvijenim zemlja- rna po toji obaveza "Nuttitivtiog deklsrvakog pakovanja bilo koje namirnice ili pica. pa vec samim tim pobuduje poscbnu paznju. med Teodora Beljie i dr SaSa A vakum 0vie Izdavac: Velarta. a ne bauk i osuda na talno odricanje i zabrane. poneki prehrarnbeni proizvodac. Sasvirn je razumljivo da i luana. kao najvaznija i uvek potrebna mera u leccnju. Beograd. Dragocene u vrlo pregledne tabele.Stanje Vase uhranjenosti i Vase. treba da odredi Vas lekar u momentu postavljanja dijagnoze diabetes mellitu -a. ad prve do ploslednje trane. u nasoj zemlji ta pojava nije obavezna. a 0 cemu dosada u nas nijc pisano. masti) 50.Polubeli bleb 235. posebno su interesantni delovi 0 glikcmij kom ili slatkom indcksu i indeksu sitosti. na primer.0 Kcal. inace zdravoj.0 Kcal. Stavik ona je tako koncipirana da moze biti od kori ti i 0 obama koje imaju neko drugo oboljenje ili porernecaj u kojem i hrana. jabuka 45 Kcal i uarandza 41. masti) 50. jogurt (obrano 2. te 0 stetnosti pusenja.0 Kcal.0 Kcal. raznovrsna i ukusna. Smud (riba) 79. koji treba da su znatno vise zastupljeni u ishrani nego ~to je to sada slucaj posebno u dijabetesnih boJesnika. citalac u njoj nalazi ohrabrenje i shvata da je prcporucena ishrana sasvim prihvatljiva. crni bleb 222. U nasoj zcrnlji postoji vise vrlo dobro popularno pi anih knjiga 0 scccrnoj bole ti. mislite Vi. gojaznost i porernecaj mctabolizma masti (Iipida).

razumljivo uvek UZ odgovarajuCi retim isiueae. "Beglynor") u situacijama kada sam nernoze da dove de do pozcljnog efekta.04. Pozivamo na ucesce SPORTSKII POSLOVNICENTAR ·VOJVODINA" "DIJABETA . e stimulisu gusteracu bolesnika na povecano lucenje insulina vec deluju posredstvom drugih mehanizama. sto ima povoljan efekat na vrednosti sccera u krvi i. strucno receno. . koju ne treba prekoraciti. onda prakticno ne postoji opasnost od nastanka laktatne akcidoze. Po pravilu javlja se kod bolcsnika koji imaju 0 tecenje bubrega ili jetre. U stvari. "'" KATALOG lZLAGACA VAS! . pa se doza postepeno povecava do maksimalne. 04. Metformin kod znatnog broja bolesnika rnoze dovesti do stornacnih tegoba (muka. "Gluforrnin" i to su tablete od 500 mg. Lek se uzima uz obrok. derivati tiazolidindiona. Retka komplikacija lecenja metaforrnnom je tezak metabolicki porernecaj koji se naziva laktatna acidoza ili kiselost organizma uzrokovana povecanirn stvaranjem rnlecne kiseline. za razliku od drugih medikamenata za lecenje secerne bolcsti.29.dovodi do smanjenog stvaranja glikoze u jetri. koja ima visegodiSnju trediciju. Za razliku od drugih derivata bigvamida (koji su danas iz tog razloga napusteni). "Glioral". nadimanje. Dr Dafina Ristic 21. na stanje krvnih sudova. metformin veoma retko dovodi do ove kornplikacije . Dtustvo za borbu protiv seceme bolesti. moze se smanjiti doza insulina. . cine ga lekom prve Jinije. Smatra se da ovaj lek moze usporiti iJi zaustaviti progresiju ovih stanja u pravcu nastanka manifestne secerne bolesti. U nekim zemljama postoje preparai metformina u tabletama od 850. "Predian". zbog cega ne dovodi do hipoglikemije. Pri uvodenju metIorgina preporucuje se 1 tableta uz veceru.ima povoljan uticaj na nivoe rnasnocc u krvi.NS" 2002. "Aglikern". te na taj nacin moze dovesti do smanjenja telesne tcfine. narocito je znacajno da ga treba uzimati posle jela. godine javlja se u tri slucaja na 100 bolesnika godisnjc koji su leceni ovim preparatom. ("Glucophage"). Metformin je preparat iz grupe bigvarnida koji zadnjih godina dozivljava renesan u u lecenju tipa II sccerne bolesti ili takozvanog insulinnezavisnog oblika bolesti. otgsnizujud medunaronu izloZbu "Dijebete . Kod nas postoji nekoliko prcparata metformina: "Tcfor ". ako se vodi racuna 0 kontraindikaciju za primenu metformina. 2-3 puta na dan. Postoje txi grope antidijabetika. OCEKUJEMO 20 DRUGA VOJVODANSKA MEDUNARODNAPRODAJNA IZLOZBA ~~l@~~I~l~~~ . sto je posebno znacajno.skoli Zivota. Kako deluje metformin? Njegovo dejstvo ostvaruje se putem vise mehanizama: . amenjen je prvenst veno gojaznim dijabeticarirna. bigvanidi ijedna nova grupa ovih lekovs. pribora za samokontrolu se6eme bolesti i literature 0 secemoj bolesti.5 grama. na taj nacin smanjuje se rczistencija ili "otpornost na dejstvo insulina": .Prema podacima Arnericke dijabetoloske asocijacije iz decembra 1998. Vremenom se ove tegobe u vecini bolesnika povlace. to su derivati sulfonilureje. tnesecu borbe protiv se6eme bolesti. 2 . Metformin se cesto kombinuje sa sulfinolurejskirn sredstvima (kod nas preparati "Daonil ". receptora za insulin i povecava broj tih receptora na misicnim i cclijarna masnog tkiva. zbog cega je pre njihovc primene potrebno odgovarajucim pregledima i analizama proveriti funkciono stanje ovih organa i opste zdravstveno stanje. koji gotovo po pravilu lucc povecane kolicine insulina ali je njegova efikasnost smanjena. Medunarodna prodajna izlozba dijetetskib proizvoda. Znacajno je da metformin ne utice na lucenje insulina od stranc gusterace. koji poveCavaju osetljivost na insulin.2. gadenje.METFORMIN U LBCBNJU SECERNE BOLBSTI Dsnss nam stoje na raspolaganju peroralna antidijabetesna siedstve (tablete za leeenje §e6erne bolesti} i insulin. Danas je njegova primena prosirena i na osobe s velikim rizikom za nastanak dijabetesa: gojazni i lica sa izmenjenim takozvanim testom opterccenja glikozom ili latentnim dijabetesom. jegovom upotrebom kod gojaznih osoba lccenih insulinom. sa motom "Borba za bolji kvalitet Zivljenja".NS" u tnesecu aprilu. U grupu ovili Iekove mogu se uslovno svtststi i iabibitori resorpcija ugljenib hidrata u crevima (njihov osnovni predstavnik je akarboza). grada Novog Sada. proliv) zbog cega ga pacijenti cesto izbegavaju.smanjuje apetit i otezava upijanje glikoze u tankom crevu. mg. a do danas jo§ tiisu u upotrebi u na§oj zemlji. jegova sposobnost da poveca insulinsku osetljivost i da utice na ncke druge Iaktore rizika za nastanak oboljcnja srca i krvnih sudova. Da bi se to izbeglo lek treba postepeno uvoditi i. u na§oj stediai sssvim ietko upotrebljavani. daje svoj doprinos u priJrupljanju stedstava neophodnih za pripremu i boravak dece obolele od seceme bolesti u "Letnjoj Skoli" . pogotovo za gojazne dijabeticare. Moze se zakljuciti da je metformin efikasan i siguran lek u lecenju tipa II secerne bolesti.povccava osetIjivost "insulinskih prijemnika" ili . Moze se kombinovati i sa insulinom i to kod gojaznih dijabeticara koji i pored primene in ulina imaju losu regulaciju secerne bolesti. .

diplomata i knjige su prvi put objavljeni Upotedae tablica etturskog pisme.I:::: Grka (za koje srnatrarno da su jska. da smo na Balkan doselili tek krajem VI i u vn veku. Sva ta torstvom (bar sto e nas tice). Ami obicno ucimo da nam istorija i nasi koreni poeinju od Nemanjica. Milojevic su tvrdili da smo negde sa iransko . slucajno je Takodje se vidi koliki je utieaj pronasao u vreme na Vuka irnao Kopitar (citaj : gradanskog rata u Ukrajini. gde su dascice Srba i Hrvata (I1iraca sa naisle na 105 prijem. Oni su slavizam uglavnom pasivni. Sadasnji potomci stanovnika Balkana su potomci plemena Rasani. umesto da njcgova Istorija Srba iz 1872. smo imali i ranije.. a mnoge bi zacudilo odakle poticemo i kuda smo se sve kretali. nas svernu naucili) osarn stotina gerrnanska. odi na teritoriji danasnje Vuku Karadzicu davao uputstzapadne Turske. srpska. koji su nametali turnaccnja kako su Srbi dosli na Balkan u VI i VII veku. kako do sada ucili. aime ne poteenjudesna na leva (kao u Iranu) i jerno Vuka i Hvala mu za svo podsccali su na nasu cirilicu.beckc istorijske skole. godine u Becu do posle poraza "belih" ernigriknjizevnog dogovora izrnedu rao u Beograd..berlinskoj skoli? Pa mi smo pre CIRILICA NAJSTARIJA U najstarija pisma (azbuke) padaju ctrurska. Iotokopije nekih slovnih znakova. o "VLES VELES K JIZI" Jurija Miroljubova. je taj sto ga je nagovorio pukovnik Izenbek. Panonije iBalkana u celini. Nema istine u tome. . godinc postane srpska Biblija. Germanije (Lufi~ki Srbi). pobogu. "Vlesoviea" se nezBerlinske istoriografske skole. 1897. Moskve i za slavizam. Vuk samo pozajmio. modifikovao.. P otkrica dobro su uzdrmala ternclje berlinsko . da u Sioveni i pre Cirila i Metodija imali svoje autohtono pismo. Mnogo pre. lidi. emigranta. svetu.( Mali Cas istoriie Voiislava Ananica w> • Stari istoricari kafu da su Srbi kao narod medu najstarijim i da su od Srba proizasli svi slovenski narodi.indijskog podruCja. runa. a sebe su ma (oko 1800 godina). skandinavska. poceo mnogo pre Hrista. --narodno blago koje je on samo Pismenost nasih predaka. Milos Milojevic kazuje poimenieno i vreme vladanja pedesetak srpskih vladara i kraljeva iz dinastija Svevladovica i Drvanica. u svojoj knjizi San Francisku. Akademik Milos Milojevic (1840. To mu je ~~!JQ[~~~X=~~~l=~~==~~~~~~~!:1 21 . Turske. upoznaje dao standardizaeiju jezika i pisruskog isioricara Jurija menosti proizaslu iz srpskog Miroljubova. u Briselu. A jos ce odgonetnuti zapise. kulturu i obicaje. kako se u "Velcsovoj knjizi" a Vuk je od nje samo nacinio tvrdi. koja je identifikovali sa ruskim pravoslavljem. Kasnije. sa Tibeta i Kavkaza. sta bi. i sigurno je. znaci. ~uvajuCi uvek svoja bozanstva. anglosaksonska i godina pre Hrista i vajali. Hrastove dascice sa mnoga. gao po arhivima Pekinga. likijska. aravno. Italije (Starog Rima). postojali smo i na ovim prostorija.. Praslovenski period je. nasi savremeni istoricari koji su svojc doktorske tczc i odbranili na Becke . Tek kasLjudevitom Gajem). Slovni obliei su blizi cirilici nego glagoljici ( za koju smo ucili da jc nase prvo pi mo) i irnaju izvesne slucnosti s Vincanskirn pi mom ( od 6 do 3 rnilenijurna pre nove ere). a pismo podseca na cirilicno i grcko. godine u stsroslovenskog pisma i cuilice J ovan Ducic. koji jezika i nase stokavstine. koji je da dode 1850. koji su vladali pre Stefana Nemanjica. da smo se kretali preko Kine. a Lidijci i Jernej Kopitar. oda). ne treba ni "Velesova knjiga" je izostaviti danas vec zaboraposvccena staroslovenskom vljcnog Savu Mrkelja i njegova bogu Velesu (Veliki otae narslovna belezenja koja je. To je milenijuma ziveli na podrucju razlika od skoro dva rnilenijudanasnje !talije. Sibira. poznavalae srpske istorije neki tekstovi 1954.. niti bez ncpoverenja govodok su nasi i lingvisti i istoricari.. i torija Slovena pocinje 650 godina pre Hri ta. kada im je nije. U svojoj knjizi "Istorija Srba" . Znaci. Slovni znaei va sta i kako da radi. Iz ove je nas veliki pesnik. godine) je za nasorn istorijom tra- bio dovoljan greh da se ovde anatemise. Male Azije. Etrurci su pre vise zidali i pisaJi cirilicorn. I profesor Relja Novakovic i stariji istoricar Milo~ S. Jer. dana danasnjeg. I sarn zvali Rasani srbi. a natno razlikuje od cirilice. Afrike. koji su ovde od iskona. i latinska. pripadao iz Etrurskog pi ma Citani su s je toj skoli. traje najrnanje 14 vekonajprostije fonetsko pismo na va pre Cirila i Metodija. na ovim pisao: "Hrvati nisu nikad marili slovirna rade mnogi naucnici u svetu. Bee). sto kazuju i oduvek odisala srbomrznjorn i falsifikajugoslavizam sa balkanstvom". ostali Kijeva. vintanice. koji je bio eenLikijei su ziveli kao stari narzor u Becu.. ovim pisrnorn. Ta knjiga je pisana na hrastovirn dascicama. a nalaze nije crpio iz Beckerili 0 jugoslavizmu. i kasnije slavnorn. do sa vlesovicom "Verujcm u Boga i u srpstvo".

Aleksandar Makedonski rnu pride i upita ga: -Mogu Ii ti uciniti kakvu u lugu? -Mozes . Mi smo onda jedno bili .rece Njegosu jedan njegOY Crnogorae sto ste pesmu "Tri dana u Trijestu" pi ali kao covck. Kao sesnaesrogodisnjak ucestvuje u revolueionarnoj 1848. PfO kON) PIU~ RBKLAMA Cuveni ilalijanski pevac Enriko Karuzo pevao je jedne veceri u nekom rnalom mestu..OVKA EMANUH U$UR SIVSI MAOARSlCl . koji sam osnovao u Milanu . SOVEDA tu OVeJA MAST I I STOeU IUIEDNA SlOVA AZIUU LBPOTAN ALEKSA SANTIC veliki pesnik IZ Mostara bio je toliko naocit i lep. &l1lfl SToe FU~Z:~EII "Y£UU'_ ruce SEUAfKA OIUCA IIEKAII HEIICE- SOVIIII 'OZHAlI FllMSIQ .) ''''il tAuh. zacuden. FADll kUHllIJSICA PO$UDAU SITIIJENJE IIEt£8A PIIAC _onLA (11M. -Malopre je jedan gospodin izasao odavde i rekao da ovde maltretiraju nekog Vagnera! COVEK PA VLADlKA -Zarneraju yam.~~rl~oc IIIAJMUII" DOllNA Q~~~f SA VET Na molbu prijatelja Franc List je pristao da saslusa jednu mladu damu. pogleda u starog maestra. ocinski je pornilova po glavi i blago. vise volim da po mojoj smrti svijet zali eovjeka nego vladiku . 'EV"t. Utehu nalazi u druzenju sa mladim Zmajem. vi svestenici na zemlji radite..sto bi svi ti sveei od stida stvarno bili erveni kada bi znali sla sve u ime vere.\f1l2~ SIVUsrO. 08UST II QAJlI ~~.OUER. PUMfNA fUDIAl£R -tEUKA'. UUUN RT NIl ORlltAMI IUKO. udajte set OCIIJUOJ nMUI AUlOI\: LUUOA LUCOVEK UTAR 1%'i'It· DAVATI Ml. NAJBOUB DBLO U razgovoru. MALTRBTIRANJE U jednom drustvu se muzieiralo kada je. List joj pride. Tom e nismo zacudili. . koje Vase dele smatrate najboljim? -Dom za tare rnuzicare. pode u susret i upita ga sta zeli. Jednog dana. Pred pocetak koneerta u njegovu sobu banu neki covek i rece. upita ga jedan svestenik zbog eega to radio -Zato . Oblecc oko kafana u kojima sedi perjaniea omladine. a ne kao crkveno lice. na priliku Santica Alekse" ..odgovori mu Rafael . U programu sam video da cete pevati ariju kovaca. Mnogo biste me zaduzili ako u pesmi pornenete da se i ja odskora u ovom gradu bavim kovackirn zanatom.. pesnik Branko Radicevic.1924) nas USLUGA Jednom. rece: -Drago dete. bez dvoumljenja.) llVIlC aUGAR&KI ARHlnIT. Dornacin mu. "ali on s visine glcdase na mladuncad".g.! $TAIIA •• fIlA U rreMQ$T IDUIIICAt~1 JUQOSLAVIJE SAVU ~~~ ':::IK oGu~~~ A~ ULOV SPEV (Mil. akuj meni junaka od zlata. lako ti zanata. !'CTOMM MIWO MASilotA WI(SU!I· IUlla 22 .mirno mu odgovori Diogen Ukloni rni se sa sunea! MODEL n¢lU IZVOZ TREtt VOKAl (~:.~~!-..odgovori mu jegos. gospodaru .t.r1CA. puna iseekivanja. vidcvsi Diogena gde zarnisljen lezi na suneu. kako peva Zmaj. AlIA IUIAUEVO A". da se Mostarom pevala pesrna: Kujundzijo. Kada je zavrsila sviranje na klaviru ona.Vl)jj NATRIJU". eak iste snove: Seca Ii se kad smo one Jedne noci jedno snili.SNOVI Dura Jaksic je rnladovanje zapoceo buntovno. --- AtApeD SlRUCNJAk U IR!.odgovori veliki kornpozitor. iznenada. LAILO - IIAHI. 'II/PADNIK 8EJIMAII.WMAC RAZLOG Poznati ilalijanski slikar Rafael.ITAVO TUMOl. slikao je liea svetaea sarno ervenom bojom. Snuju. u kafanu usao polieajae.. (1868 . Posle borbi na barikadama studira slikarstvo u Becu.eka ih. Stanuju u istoj sobi. upitase pozna log ilalijanskog kornpozitora Verdija: -Maestro. coee! Lasnje je biti vladika no eovjek! Iako sam u jednom od ta dva bolji.

fine vafle .aJI cO SVETOG SAVE 19/3.. 436-708 • FAX: 011/434-845 PRODAJNA MESTA U SVIM GRADOVIMA SRJ I .bombone . Krol....nugat krem .11000 BEOGRAD TEL.: 011/435-283.. meau v • jev.dzernovi .ZDRAVA HRANA I SLATKISI ZA DIJABETICARE v .eokolade .med .keks .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->