Cijena: 1 KM/6 KN

OSLOBO\ENJE
BH NEZAVISNI DNEVNIK • Sarajevo • www.oslobodjenje.ba

SUBOTA, 10. 3. 2012.

Godina LXVIII • Broj 23.430

Lideri {est najja~ih stranaka u BiH u Banjoj Luci

DOGOVORENA PODJELA
VOJNE I DR@AVNE IMOVINE
3. strana

3.000 KRAJI[NIKA
U PULI DO^EKALE FIKRETA ABDI]A

Elvedin Grabovica, generalni direktor EPBiH

PREKINUTO STRUJNO KOLO
5. strana

Ratni tunel

PORODICI KOLAR 200.000 KM
19. strana

Historija filma na Sarajevskoj zimi

OD ANTONIONIJA DO BONDA
20. strana

Obnovi}emo Agrokomerc!
6. strana

Novi incidenti izme|u Makedonaca i Albanaca

RAT NA ULICAMA SKOPLJA I TETOVA
11. strana

DANAS PRILOG

OSCE o provo|enju Zakona o vra}anju i dodjeli stanova u FBiH

U @I@I

2

subota, 10. mart/o`ujak 2012.

OSLOBO\ENJE

Aner @uljevi}, predsjednik SDP-a u HN@-u
Foto: [. SULTANOVI]

I SDP nudi rje{enje za Mostar

SDP }e tijekom sljede}ega tjedna objaviti svoj prijedlog izmjena izbornih pravila za Mostar, kazao je ju~er @uljevi} za Oslobo|enje
[ef SDP-a u Hercegova~ko-neretvanskoj `upaniji Aner @uljevi} kazao je ju~er kako se SDP ne sla`e ni s prijedlogom SDA, prema kojem bi se u Mostaru formiralo vi{e op}ina, ni s prijedlogom HDZa BiH da Grad Mostar bude jedna izborna jedinica. - Na{ }e se prijedlog bazirati na postoje}em statutu. @elimo da Statut postane ustavan uz vrlo male izmjene njegova sadr`aja. Bit }e zajam~en princip konstitutivnosti svih naroda, ali i razvoj grada u budu}nosti. Posljednjih {est godina SDA i HDZBiH nisu provodili Statut. Nismo imali integraciju grada u smislu integracije javnih servisa. Danas zbog toga imamo gubita{e i nefunkcionalnu gradsku administraciju, a imali smo Statut koji je realnoj politici omogu}avao sasvim druga~iji razvoj grada, rekao je @uljevi}.

Op}inama je preporu~eno da donesu podzakonske akte i kriterije

Tra`e se ta~ne brojke
Vlastima u FBiH upu}eno niz preporuka u vezi sa stanovima za koje nije podnesen zahtjev za povrat
Misija OSCE-a u BiH ju~er je predstavila projekat Procjena provo|enja Zakona o vra}anju, dodjeli i prodaji stanova u FBiH. U okviru analize predstavljene su i preporuke koje }e biti prezentirane op}inskim, kantonalnim i federalnim vlastima, kao i ministru za ljudska prava i izbjeglice BiH Damiru Ljubi}u. Direktor Odjela za ljudsku dimenziju Richard Williams podsjetio je da je usvajanje Zakona o vra}anju, dodjeli i prodaji stanova u FBiH 2007. bio veoma va`an korak koji su vlasti napravile u rje{avanju problema napu{tenih stanova. No, o~ito je da postoje mnoga otvorena pitanja u primjeni ovog zakona. tva, ali i jasnije reguliralo pitanje zakupa tzv. socijalnih stanova.

Aner @uljevi}: Niko ne mo`e osporavati odluke Ustavnog suda

Socijalno ugro`eno stanovni{tvo
U Misiji OSCE-a izrazili su zabrinutost pokazateljima koji govore o tome da do nepotra`ivanih stanova u postupku dodjele najte`e dolaze socijalno ugro`ene kategorije stanovni{tva. Jedan od razloga za to je, po rije~ima pravnog savjetnika Hajre Po{kovi}a, {to zakonski nikada nije definiran pojam socijalno ugro`ene osobe bez rije{enog stambenog pitanja.

Grad je jedinstven
Tako|er, mi{ljenja je kako su gra|ani Mostara nadrasli nacionalne podjele te kako u gradu na Neretvi danas u svakodnevnom `ivotu nema nacionalno obojenih problema. - Gra|ani su puno ispred politike i grad je u su{tini jedinstven. S druge strane, imamo sistem koji podjelama `eli odr`ati vje{ta~ko stanje podijeljenosti. Ovdje se ne radi o problemima provo|enja presude Ustavnoga suda, nego o politikama koje su trebale provoditi Statut. Smatramo da niti jedna politi~ka opcija ne smije osporavati odluke Ustavnoga suda. Ova se situacija ne

Dobre i lo{e strane
Williams je podsjetio da je, uz sve probleme koji su pratili nimalo jednostavan proces implementacije tzv. imovinskih zakona, me|u kojima je i ovaj federalni, 93 posto prijeratnih korisnika stanova u dru{tvenoj/dr`avnoj svojini u BiH uspjelo vratiti prijeratne domove. Radi se o oko milion osoba, odnosno o vi{e od 200.000 stambenih jedinica. No, kao problem u primjeni navedenog zakona pojavili su se stanovi koje koriste izbjeglice i raseljene osobe kao alternativni smje{taj, odnosno nepotra`ivani ili stanovi za koje nije u propisanim rokovima podnesen zahtjev za povrat. OSCE je proveo analizu u 60 op}ina u FBiH o primjeni Zakona s fokusom na polo`aj raseljenih osoba, dodjelu nepotra`ivanih stanova socijalno ugro`enim kategorijama, denacionalizaciju i transparentnost cijelog postupka. Vlastima je upu}eno niz preporuka. OSCE smatra da op}ine moraju utvrditi ta~an broj nepotra`ivanih stanova kako bi se osigurao transparentan proces dodjele u kojem }e prednost imati najugro`enije kategorije stanovni{tva uklju~uju}i raseljene osobe. Zakonima treba omogu}iti sa socijalno ugro`eni dobiju ve}i broj nepotra`ivanih stanova nego {to je sad propisano. Preporu~eno je dono{enje zakonskog okvira kojim bi se adekvatno definirala kategorija ugro`enog stanovni{-

Protupravno raspolaganje
Analiza Misije OSCE-a do{la je do saznanja da ne postoje ta~ni podaci o broju nepotra`ivanih stanova u FBiH. OSCE se poziva na izjavu jednog od biv{ih federalnih ministara prije po~etka dodjele nepotra`ivanih stanova, prema kojoj je takvih stanova u FBiH bilo 7.500. Zabrinjava ~injenica da se podaci o broju nepotra`ivanih stanova, prikupljeni odmah po dono{enju Zakona, i dana{nji podaci znatno razlikuju, kao i da postoji trend opadanja broja nepotra`ivanih stanova. Ovo ukazuje na mogu}nost protupravnog raspolaganja ovim stambenim fondom, navodi se u analizi. Iz OSCE-a su poru~ili kako su nadle`ni organi du`ni da prije iseljenja osiguraju smje{taj korisnicima koji su nepotra`ivane stanove koristili kao alternativni smje{taj ukoliko ispunjavaju zakonom propisane uvjete. Op}inama je preporu~eno da donesu podzakonske akte i kriterije za dodjelu nepotra`ivanih stanova. Vlasti bi, tako|er, trebale razmotriti opravdanost koncepta prema kojem teret rje{avanja dru{tvenih problema, kao {to su restitucija i stambeno zbrinjavanje socijalno ugro`enih kategorija, snosi samo fond nepotra`ivanih stanova privatiziranih preduze}a, smatra S. [e. OSCE.

treba radikalizirati, no o~ito postoje politi~ke snage koje koriste svaki momenat za radikalizaciju. Netko je svjesno blokirao klju~ne integracije u Mostaru kako bi danas lako mogao proglasiti bankrot i vratiti nas tamo gdje smo bili prije 10 godina, rekao je @uljevi}. Govore}i o prijedlogu HDZ-a BiH da cijelo gradsko podru~je Mostara bude jedna izborna jedinica, @uljevi} je rekao kako je SDP protiv toga prijedloga te kako se treba zadr`ati u okvirima postoje}eg statuta. - Male korekcije omogu}avaju da Statut u svim svojim ~lanovima bude u skladu s Ustavom. To je mogu}e u~initi i mi }emo iznijeti jedan prijedlog koji }e biti na tom tragu. To }emo u~initi tijekom sljede}e sedmice. Tako|er, Ustavni sud nije stavio van snage minimalnu i maksimalnu kvotu vije}nika konstitutivnih naroda koji moraju biti u Gradskom vije}u. Apsolutno, dakle, nema potrebe za

radikalizacijom stanja jer je taj klju~ni ~lan Statuta ostao nedirnut, izjavio je @uljevi}.

Bolji Mostar
OHR treba voditi proces izmjena Statuta Grada Mostara i Izbornoga zakona, rekao je, a javnost tako|er treba dati svoj sud. - O~ekujemo da }e OHR biti moderator ovog procesa i da }e javnost biti upoznata sa svim predlo`enim rje{enjima. Ne mo`e se izvan Mostara tra`iti rje{enje za Mostar. Sada imamo radikalizaciju stanja, koja slu`i da se „podebljaju“ startne pozicije za pregovaranje o izmjenama Izbornoga zakona BiH i gradskog Statuta. Sada netko tobo`e napada Mostar, a netko drugi ga tobo`e brani. Istovremeno, svakom stanovniku Mostara je jednako ugro`ena egzistencija. Ipak, o~ekujem kako }emo nakon svega dobiti jedan bolji Mostar, rekao je @uljevi}.
Jurica GUDELJ

V I J E S T I

VJEKOSLAV BEVANDA U BRUXELLESU

BiH ne smije zaostajati za susjedima
Predsjedavaju}i Vije}a ministara BiH Vjekoslav Bevanda sastao se ju~er odvojeno u Bruxellesu sa predsjednikom Evropskog vije}a Hermanom van Rompuyem i komesarom za pro{irenje EU Stefanom Füleom. Rompuy je izrazio zadovoljstvo sastankom s Bevandom isti~u}i da je ohrabren formiranjem Vije}a ministara BiH, {to pokazuje da su bh. politi~ari uspjeli prevazi}i razlike u vezi sa mnogim pitanjima. “EU ostaje posve}ena evropskoj perspektivi BiH i zapadnog Balkana. U posljednja dva mjeseca donesene su va`ne odluke koje uti~u na budu}nost Hrvatske, Srbije, Crne Gore, Makedonije i Kosova. Nema razloga da BiH zaostaje za ovim zemljama”, kazao je Rompuy. Obra}aju}i se Bevandi, Rompuy je istakao da prepoznaje njegovu opredijeljenost za integraciju BiH u EU. Bevanda je istakao da se u toku sastanka sagovornici uop}e nisu bavili politikom, ve} surovom stvarno{}u, duboko svjesni zaostajanja BiH na putu ka EU. “Nadam se da smo kroz presjek stanja konkretnih rezultata koje smo postigli za ovih mjesec dana pru`i-

li garancije da }emo potpuno promijeniti na~in rada koji je do sada bio prisutan i da }emo u uskoj suradnji s predstavnicima EU u Sarajevu zavr{iti preostali dio posla i ste}i uvjete za podno{enje aplikacije”, rekao je Bevanda. “Iskoristio sam ovaj susret da ohrabrim BiH u poduzimanju klju~nih reformi. Zaokru`enje procesa Spora zuma o stabilizaciji i pridru`ivanju je nadohvat ruke. Potrebno je ulo`iti dodatni napor i ostvariti kredibilan napor u implementaciji presude Sejdi} - Finci. Isti~em va`nost usvajanja bud`eta za 2012. kao i globalnog fiskalnog okvira za 2012 - 2014”, ka zao je Füle. Potcrtao je i neophodnost nastavka strukturiranog dijaloga o pravosu|u.

OSLOBO\ENJE subota, 10. mart/o`ujak 2012.

U @I@I

3

Lideri {est najja~ih stranaka u BiH u Banjoj Luci

DOGOVORENA PODJELA VOJNE I DR@AVNE IMOVINE
Lideri {est vladaju}ih partija u Bosni i Hercegovini sino} su u Banjoj Luci postigli dogovor oko raspolaganja vojnom i ostalom dr`avnom imovinom, saop{teno je novinarima nakon sastanka.

U roku od 60 dana odluka o vojnoj imovini, a kada je u pitanju dr`avna imovina - rok je najdu`e godina

Popis u roku od 90 dana
Prema rije~ima predsjednika SDA Sulejmana Tihi}a, u roku od 60 dana perspektivna vojna imovina bi}e uknji`ena na Ministarstvo odbrane BiH, dok }e neperspektivna imovina biti knji`ena na entitete, kantone i op{tine. - Perspektivna vojna imovina odre|ena je odlukama Predsjedni{tva BiH, a neperspektivna koja se sada koristi bi}e upisana u korist onih nivoa vlasti koji funkcionalno tu imovinu koriste, precizirao je Tihi}. Na isti na~in bi}e odlu~eno i o na~inu raspolaganja ostalom dr`avnom imovinom koja je definisana odlukama visokog predstavnika. - Dogovoreno je da u roku od 60 dana bude donesena odluka o vojnoj imovini, a kada je u pitanju dr`avna imovina, da ta odluka bude donesena najdu`e za godinu, s tim da se u roku od 90 dana ta imovine popi{e, a u roku od 60 dana utvrdi {ta je od te imovine potrebno za rad dr`avnih institucija, kazao je Tihi}. Lider SDP-a Zlatko Lagumd`ija, izra`avaju}i zadovoljstvo dogovorom postignutim u Banjoj Luci, kazao je da se sada kada je u pitanju vojna imovina „na samit NATO-a u Chicagu mo`e iz BiH poslati dobra poruka“. Kada je u pitanju bud`et BiH za ovu godinu, prema rije~ima lidera HDZ-a BiH Dragana ^ovi}a, postoji opredjeljenje da se u|e u analizu potro{nje. - Usvajanje prora~una bitno je i zbog obaveza koje moramo provesti, a koje se odnose na pripreme za popis stanovni{tva, organiziranje lokalnih izbora i servisiranje ino duga, dodao je ^ovi}.

ko pre su du pro ves ti ka ko po pi ta nju Predsjedni{tva BiH, tako i imenovanja de le ga ta u Dom na ro da Par la men tar ne skup {ti ne BiH. - Ono oko ~ega smo se dogovorili da se odluka o na~inu provo|enja presuda ne donosi parcijalno, dodao je Dodik. S tim u vezi u~esnici sastanka su „iskazali `elju da se presuda provede na na~in da se na|e pravedno rje{enje, kojim se ne}e dirati legitimna prava konstitutivnih naroda“.

Jo{ o presudi
Lider SDS-a Mladen Bosi}, izra`avaju}i zadovoljstvo na~inom na koji je tekao sastanak u Banjoj Luci, zaklju~io je da je mnogo va`nije da se postignu dogovori koji su od interesa za gra|ane BiH, a ne da se to dopadne „nekome u Bruxellesu ili Chicagu“. Iako su razgovori lidera vladaju}ih partija trajali vi{e od ~etiri sata, nakon obra}anja novinarima, nastavljeni su kako bi se razmotrili svi modaliteti vezani za provedbu presude Sejdi}- Finci.
G. KATANA

Kasno sino} razgovori su nastavljeni

Prema rije~ima Bo`e Ljubi}a, predsjednika HDZ-a 1990, dogovoreno je da se sagledaju mogu}nosti u dr`avnom bud`etu na na~in da do|e do smanjenja javne potro{nje kroz smanjenje broja zaposlenih po vertikali i smanjenje plata u javnoj upravi.

Je di no otvo re no pi ta nje os ta lo je pos ti za nje do go vo ra oko pre su de Evropskog suda za ljudska prava u predme tu Sej di}-Fin ci. Li der SNSD-a Mi lorad Dodik kazao je da su i nakon ovog kru ga raz go vo ra os ta le is te di le me ka -

PREDSJEDNI[TVO BiH

IBRAHIMOVI] - GRASSELLI

NIK[I] - POIRIER

LJUBI] - BURTON

Izetbegovi} od danas predsjedavaju}i
Funkciju predsjedavaju}eg Predsjedni{tva BiH, po na~elu rotacije, danas }e od @eljka Kom{i}a preuzeti bo{nja~ki ~lan Predsjedni{tva Bakir Izetbegovi}, koji }e ovu du`nost obavljati u narednih osam mjeseci. Izetbegovi} }e du`nost predsjedavaju}eg obavljati prvi put nakon formiranja novog saziva Predsjedni{tva BiH u oktobru 2010. godine. U Izetbegovi}evom kabinetu rekli su za Srnu da }e bo{nja~ki ~lan Predsjedni{tva BiH o planiranim aktivnostima upoznati javnost na konferenciji za novinare nakon prve naredne sjednice Predsjedni{tva BiH.

Posljednji uslov za MAP
Ministar odbrane BiH Muhamed Ibrahimovi} razgovarao je sa ambasadorom Slovenije u BiH Andrejem Grassellijem, u ~ijoj pratnji je bio i vojni ata{e Slovenije u BiH brigadir Jo`ep Murko. Grasselli je potvrdio da Slovenija podr`ava BiH na putu ka evropskim integracijama i da ima dobru saradnju sa MO i OSBiH. Ibrahimovi} je upoznao goste o pokrenutim inicijativama za {to br`e rje{avanje vlasni{tva nad perspektivnom vojnom imovinom. Izdvajanjem 69 lokacija perspektivne nepokretne vojne imovine i njihovim knji`enjem na MOBiH, bio bi ispunjen i posljednji uslov za pristup BiH MAP-u.

FBiH dobar primjer
Premijer FBiH Nermin Nik{i} susreo se s regionalnom {eficom UNICEF-a za sredi{nju i isto~nu Evropu i Zajednicu nezavisnih dr`ava Marie-Pierre Poirier i predstavnicom ove me|unarodne organizacije u BiH Florence Bauer. Poirier je izrazila zadovoljstvo rje{enjima Vlade FBiH koja se odnose na pristup problemima maloljetni~kog pravosu|a i socijalne za{tite djece. “Takav metod rada je inovativan i dobar te mo`e biti primijenjen i drugim zemljama”, istakla je. Razgovarano je i o mogu}nostima apliciranja za sredstva evropskih fondova, kojima bi bili sufinancirani programi socijalne za{tite djece.

Podr{ka donatorskoj konferenciji
[ef misije OSCE-a u BiH Flecher Bur ton izrazio je spremnost ove organizacije da pru`i svu neophodnu podr{ku Ministarstvu za ljudska prava i izbjeglice BiH u pripremi donatorske konferencije koja je planirana za 24. april kako bi se prikupila finansijska sredstava za realizaciju Regionalnog programa rje{avanja problema izbjeglih lica. Bur ton, koji se ju~er susreo sa ministrom za ljudska prava i izbjeglice BiH Damirom Ljubi}em, rekao je da je uspje{na regionalna saradnja pravi put za rje{avanje pitanja povratka u BiH i regionu.

4

DOGA\AJI

subota, 10. mart/o`ujak 2012.

OSLOBO\ENJE

IZJAVA DANA
Potrebno je da ulo`imo pragmati~an napor da rje{enje, koje god ono bude, dovede do boljeg `ivota ljudi koji `ive u Srebrenici i koji se tamo `ele vratiti

Izvje{taj o diskriminaciji u BiH za 2011.

Ombudsmeni su pro{le godine podnijeli i nekoliko krivi~nih prijava

Foto: A. KAJMOVI]

191 `alba
pro{le godine
Diskriminacija u Bosni i Hercegovini jednako je rasprostranjena na cijeloj njenoj teritoriji, a prema prijavama Instituciji ombudsmena za ljudska prava BiH, naj~e{}a je prilikom procesa zapo{ljavanja u javnom sektoru.

Zbog diskriminacije prilikom zaposlenja Instituciji ombudsmena BiH dostavljeno 99 `albi
nema povratnih informacija. Nagla{eno je da je ~est slu~aj mije{anja diskriminacije sa povredom nekog drugog prava i potrebno je vr{iti stalnu edukaciju gra|ana o diskriminaciji. - Treba daleko vi{e edukacije o Zakonu o zabrani diskriminacije i uop{te o diskriminaciji. Diskriminaciju je te{ko prepoznati jer je ona uvijek posljedica kr{enja nekih drugih prava. No, diskriminaciju je jo{ te`e dokazati, kazao je Ljubomir Sandi}, ombudsmen BiH.

Mary Ann Hennessey,
{ef ureda Vije}a Evrope u BiH

DOBAR LO[

ZAO

Izre~eno 26 mjera
U Instituciji ombudsmena za ljudska prava BiH pro{le godine su u procesu bila 273 diskriminacijska predmeta, od kojih je u 2011. bila 191 nova `alba. Broj `albi porastao je pro{le u odnosu na pretpro{lu godinu za 41 odsto. Ovo su samo dijelovi iz ju~er prezentiranog izvje{taja o pojavama diskriminacije u BiH za 2011. Od ukupnog broja pro{logodi{njih registrovanih predmeta, 43 `albe podnesene su na osnovu nacionalnog porijekla, mobinga 41, na osnovu uznemiravanja i obrazovanja po 11, po sedam na osnovu veze sa nacionalnom manjinom i na osnovu dobi i ~lanstva u sindikatu, po pet na osnovu spola i vjere... Zbog diskriminacije prilikom zaposlenja podneseno je 99 `albi. Ombudsmeni su u istom periodu poslali 26 preporuka, od kojih je potpuno realizovano njih {est, a djelimi~no dvije. U sedam slu~ajeva je ostvarena djelimi~na saradnja izme|u Institucije ombudsmena BiH i kr{i-

ISMET OSMANOVI]
Predsjednik Kluba SDA u Parlamentu FBiH Ismet Osmanovi} u intervjuu za Oslobo|enje ukazao je da je usvojenim nacrtom zakona o unutra{njim poslovima, koji su zajedni~ki izglasali SDP i SBB, u~injen korak unazad. Osmanovi} ispravno primje}uje da je rije~ o jednokratnom interesnom nastupu, koji je autogol za SBB.

telja prava, na pet preporuka nikad nije odgovoreno, a bez ikakve realizacije jo{ je {est preporuka. Ju~er je istaknut neadekvatan sistemski pristup izgradnje mehanizama za{tite od diskriminacije u BiH. - Mo`emo osvijestiti gra|ane, ali ako s druge strane imamo neefikasne mehanizme, npr. u

RODERICK MOORE
Supervizor za Br~ko Roderick Moore na obilje`avaju 12. godi{njice distrikta Br~ko kazao je da tek predstoji istinska borba protiv kriminala i korupcije u tom dijelu BiH. Primijetio je i da Br~ko nije nikakav eldorado, premda mnogi tako misle, i da je puno porodica koje jedva sastavljaju kraj s krajem.

SUDOVI I INSPEKCIJE Ombudsmeni su istakli da nije dovoljno ura|eno na ja~anju kapaciteta sudova kako bi se suo~avali sa slu~ajevima diskriminacije, a primjenu Zakona ne prate inspekcije
Kantonu Sarajevo postoje ~etiri inspektora rada, postoji li mogu}nost da }e gra|ani biti osigurani sa efikasnom za{titom u slu~aju kr{enja drugih prava, a posebno diskriminacije, kazala je Jasminka D`umhur, ombudsmen BiH. Ombudsmeni su pro{le godine podnijeli i nekoliko krivi~nih prijava jer se nije postupilo u skladu sa Zakonom o zabrani dis kri mi na ci je, o ko ji ma jo{
Foto: Didier TORCHE

Dvije presude
Zakon o zabrani diskriminacije u BiH stupio je na snagu 2009. godine, a sve do njegove pojave Institucija ombudsmena BiH nije imala niti jednu `albu za diskriminaciju. Ombudsmeni su istakli da nije dovoljno ura|eno na ja~anju kapaciteta sudova kako bi se suo~avali sa slu~ajevima diskriminacije, a primjenu Zakona ne prate inspekcije. - Postoji samo jedna pravomo}na presuda i jedna nepravomo}na presuda. Smatramo da se mora jo{ puno raditi na promoviranju ovog zakona, kazala je Nives Juki}, ombudsmen BiH. Izvje{taj o pojavama diskriminacije se podnosi Parlamentarnoj skup{tini BiH, entitetskim parlamentima i Skup{tini distrikta Br~ko. M. \. R.

SUD BiH
Unato~ politi~kim pritiscima SNSD-a i SDS-a, u Sudu BiH su odlu~ni da jo{ intenzivnije nastave rad. Predsjednica Suda BiH Medd`ida Kreso veli da }e su|enja za ratne zlo~ine biti nastavljena, i to u rokovima utvr|enim strategijom.

VIJEST U OBJEKTIVU

N/FSBiH
Konferencija o huliganstvu na stadionima protekla je bez predstavnika nogometnih klubova (izuzev NK [iroki Brijeg). Iz N/FSBiH za nedolazak okrivljuju klubove iz kojih sti`u odgovori da su dobili samo dnevni red, ali ne i pozivnicu. O~ito je da stvari ne {timaju najbolje na ovoj relaciji.

Donacija
Norve{ka ambasadorica u BiH Anne Vibeke Lilloe uru~ila je u sjedi{tu SIPA pripadnicima Jedinice za specijalnu podr{ku motorne sanke sa prate}om opremom za spa{avanje, kao dio ukupne donacije Norve{ke, u vrijednosti od oko 1 15.000 KM. Na ceremoniji kojoj su prisustvovali i ministar sigurnosti BiH Sadik Ahmetovi}, zamjenik direktora SIPA Marko Dominkovi} i komandant Jedinice za specijalnu podr{ku Mirsad Vili}, Vibeke Lilloe je istakala da donaciju treba shvatiti kao poklon prijatelju u nevolji. Norve{ka je donirala i 75.000 KM za nabavku hrane Crvenom krstu kao pomo} stanovni{tvu ugro`enom snje`nim nevremenom.

VIJEST U

BROJU

firma u Bosni i Hercegovini ima blokiran ra~un.

53.521

OSLOBO\ENJE subota, 10. mart/o`ujak 2012.

INTERVJU

5

Elvedin Grabovica, generalni direktor EPBiH

Prekinuto strujno kolo
EPBiH }e uvijek zaklju~ivati ugovore s onim ponu|a~ima koji daju najvi{e cijene jer to je na{ poslovni interes
Razgovarao: Jakub SALKI]

• Elektroprivredi BiH u posljednje vrijeme mnogi zamjeraju {to struju prodaje Rudnapu, koji je ponovo vra}a u BiH, u EPHZHB, i smatraju da se na taj na~in samo poskupljuje struja. Smatrate li to ispravnim? Nije li bolje, po{to je rije~ o kompanijama u vlasni{tvu FBiH, da se trguje direktno? - Bi}u direktan. Raskrinkali smo energetski lobi, zaustavili smo nedovoljno transparentno trgovanje vi{kovima elektri~ne energije, zbog toga i jesmo tema {pekulacija, dezinformacija, neistina i meta udara. Jasno je ko stoji iza svega i ko na ovaj na~in kreira pri~u o trgovanju s Rudnapom. Kreatori svega navedenog su oni koji su, istina, vi{kove prodavali na isti ili sli~an na~in, ali manje transparentno. A oni su stara uprava JP-a. Prekinuli smo to strujno kolo.

sparentniji na~in - tenderom jer to promovi{e konkurenciju, a ne preferira i podr`ava pojedince i kompanije. • Mislite li da je nevrijeme u proteklom mjesecu naglasilo potrebu diverzifikacije izvora elektri~ne energije? Koji je trenutno najpouzdaniji izvor za snabdijevanje potro{a~a strujom? - Diverzifikacija energenata i izvora je usko povezana s pretpostavkom sigurne proizvodnje i snabdijevanja potro{a~a. Otvoreno je pitanje potreba za izborom i proizvodnjom onih energenata koji }e osigurati dugoro~no snabdije-

~eto. Ho}e li kona~no po~eti gradnja novih postrojenja? - Od generacijskih projekata na{ih prethodnika ostala je samo pra{ina i to medijska. Podignuta u odre|eno vrijeme, s jasnim ciljevima, ni oko ~ega. [ta je nastalo od te pri~e, gdje su ti objekti danas, da li ih vidite? Ni{ta, apsolutno ni{ta! Uz ovo, na{i prethodnici i stara uprava i nekada{nja vlada FBiH su najve}e i najinteresantnije objekte koje je mogu}e graditi u Federaciji na osnovu samoinicijativne ponude dodijelili privatnom investitoru. Kako smo zaustavili to strujno kolo s prodajom vi{kova elektri~ne

MEDIJSKA PRA[INA Od generacijskih projekata na{ih prethodnika ostala je samo pra{ina i to medijska. Podignuta u odre|eno vrijeme, s jasnim ciljevima, ni oko ~ega. [ta je nastalo od te pri~e, gdje su ti objekti danas, da li ih vidite?
vanje potro{a~a, ali i pitanje te ri to ri jal nog ra spo re da tih izvora kako bi stabilnost snabdijevanja svakog podru~ja bila neupitna. Ovo pitanje je pita nje spe ci fi ~ne te `i ne, od dr`avnog je zna~aja jer energetika se postavlja kao najva`niji infrastrukturni sektor s obzirom na izrazito visok stepen korelacije izme|u energetike i razvijenosti neke zemlje. Te{ko da je mogu}e izdvojiti jedan me|u izvorima elektri~ne energije kao najpouzdaniji. Najprihvatljivija je odre|ena kombinacija vi{e izvora, svakako ukoliko njima raspola`ete. • Godinama se najavljuju ulaganja u milijardama KM za nove elektroenergetske objekte u okviru EPBiH, me|utim, malo toga ili ni{ta nije zapoenergije, isto smo u~inili s ovim objektima. Ne}e privatnici graditi hidroelektrane Glavati~evo, Bjelimi}i i PAHE Bjelimi}i. Nova uprava je istrajna u tome.

Nije bilo primjedbi
Nema tajni o na{em odnosu s Konzorcijem Rudnap (Rudnap d.o.o. Banja Luka i Rudnap group AD Beograd). Bili su najpovoljniji ponu|a~ na me|unarodnom tenderu. Nije bilo primjedbi ostalih ponu|a~a. Zaklju~ili smo ugovor o prodaji s Konzorcijem Rudnap. Tu se na{ utjecaj na dalje tokove elektri~ne energije prodate Rudnapu zavr{ava. Ve} na narednom tenderu za isporuku u 2012. godini najbolji ponu|a~ bila je upravo Elektroprivreda HZHB, i s njom smo zaklju~ili ugovor. EPBiH }e uvijek zaklju~ivati ugovore s onim ponu|a~ima koji daju najvi{e cijene jer to je na{ poslovni interes. EPBiH se odlu~io da vi{kove energije prodaje na najtran-

Nema stajanja
^inimo sve kako bi ove godine po~ela gradnja HE Vranduk, malih HE na Neretvici, vjetroparka Podvele`je. Sve je izvjesniji i po~etak gradnje blokova 7 i 8 u termoelektranama Tuzla i Kakanj. To su investicije koje se mjere milijardama KM. I konkretno, blokovi 7 i 8 u Tuzli i Kaknju trebalo bi da budu u pogonu 2018, odnosno blok 8 do kraja 2019. I sve radimo bez pompe, medija, previ{e pri~e. • U trogodi{njem planu poslovanja naveli ste da ne}e

biti poskupljenja struje, da li je to odluka kompanije koja se ne}e mijenjati bez obzira na sve ili ipak postoji mogu}nost promjene cijena ukoliko se promijene odre|ene stvari? - Mi nismo planirali da budemo inicijatori poskupljenja, pokreta~i zahtjeva za izmjenu tarifa. Me|utim, cijena elektri~ne energije za krajnjeg kupca nije u na{im rukama. Odluku o tome donose regulatori, a na osnovu opravdanih okolnosti (pove}anje cijene uglja, uvo|enje ekolo{kih taksi, izmjene kolektivnih ugovora itd). • Odre|enim kompanijama ste prije nekoliko dana isklju~ili struju zbog velikih dugova, ho}ete li nastaviti s takvom praksom dok svi ne po~nu redovno pla}ati ra~une ili je ovo samo neka vrsta upozorenja? Mogu li i ku}anstva koja imaju dugove o~ekivati ne{to sli~no? - Isporuke elektri~ne energije vr{e se u skladu s op{tim uslovima za isporuku elektri~ne energije i potpisanim ugovorima o snabdijevanju. Ta dokumenta podrazumijevaju obaveze. Za nas isporuku, za drugu stranu pla}anje isporu~enih koli~ina. Situacija je potpuno jasna. Svako neodgovorno pona{anje, kr{enje uslova i ugovora podrazumijeva sankcije. Nalogu za isklju~enje prethode opomene i najave isklju~enja. Du`nici imaju mogu}nost da reaguju. Posljednja isklju~enja ni su upo zo re nja, ve} ja san odnos spram onih koji ne ispunjavaju obaveze iz op{tih uslova za isporuku elektri~ne energije i potpisanih ugovora o snabdijevanju. I ne}emo stati. Pravila su jasna za sve na{e kupce i svi treba da ih se pridr`avaju.

TAKORE]I... RIGOROZNO
Direktor Uprave za indirektno oporezivanje BiH Miro D`akula izjavio je da je njegov osnovni cilj da sprije~i carinske i poreske prevare i najavio da }e svi inspektori koji su u~estvovali u manipulacijama u vezi sa vra}anjem PDV-a biti ka`njeni. D`akula, kojem je Vije}e ministara 23. februara povjerilo ~etvorogodi{nji mandat na ~elu UIO, tvrdi da jo{ postoje odre|ene grupe koje izbjegavaju pla}anje obaveza i ostvaruju nezakonito vra}anje PDV-a, u ~emu im poma`u korumpirani inspektori.

6

DOGA\AJI
VIJESTI

subota, 10. mart/o`ujak 2012.

OSLOBO\ENJE

3.000 Kraji{nika u Puli do~ekale Fikreta Abdi}a

Zovko odbio razgovor
Planirana posjeta potpredsjednika FBiH Svetozara Pudari}a i federalnog ministra obrazovanja i nauke Damira Ma{i}a Srednjoj mje{ovitoj {koli @ep~e u pratnji na~elnika Op}ine @ep~e Mate Zovke ne}e se realizovati. Politi~ko sljepilo pokazalo se jo{ jednom kao ko~nica napretka u bh. obrazovanju. Na~elnik Op}ine odbio je da se vode razgovori o stanju u SM[ @ep~e. Podsje}amo da je Pudari} krajem januara 2012. godine posjetio SM[ @ep~e i istakao kako je ova {kola jedinstven i specifi~an primjer rje{enja za {kole u kojim se nastava odvija prema dva nastavna programa. Rukovodstvo {kole tada je izra zilo `elju da Pudari} ponovo posjeti {kolu, ovaj put u pratnji ministra Ma{i}a, kako bi poka zali na koji na~in oni preva zila ze podjele, ka`e se u zajedni~koj izjavi Pudari}a i Ma{i}a.

Obnovi}emo Agrokomerc!

Poziv za posjetu Ma|arskoj
Premijer FBiH Nermin Nik{i} primio je ju~er u nastupnu posjetu novoimenovanog ambasadora Republike Ma|arske u BiH Jozsefa Pandura i razgovarao s njim o mogu}nostima unapre|ivanja ina~e dobrih odnosa dviju zemalja. Za Ma|arsku je, kako je rekao ambasador Pandur, bitno ja~anje ekonomskih odnosa sa BiH i FBiH, a postoji i spremnost da se pru`i puna podr{ka na{oj zemlji na putu euroatlantskih integracija. On je pozitivno ocijenio osnivanje Koordinacionog tima Vlade FBiH za evropske integracije, {to }e umnogome osna`iti i pojednostaviti komunikaciju s Ambasadom Ma|arske u BiH o pitanjima iz ovog domena. Ambasador je uputio je poziv premijeru Nik{i}u da s delegacijom Vlade FBiH posjeti Ma|arsku.

Dok su ga ~ekali, pjevali su mu razne pjesme, a najpopularnija je bila: “Oj, Kladu{o, ne treba ti [vabo, dolazi ti Fikret Abdi} Babo”
Nakon deset godina utamni~enja, u kojem je odbijao pogodnosti da iza|e vikendom, gdje je tvrde}i da je nevin, odbijao i mogu}nost da preda molbu za pomilovanje, ju~er iz zatvora u Puli pred tri hiljade obo`avatelja izi{ao je na slobodu Fikret Abdi} Babo. Kr~e}i put kroz ogromnu gu`vu, Abdi} je uzeo mikrofon i suznih o~iju pozdravio svoje Kraji{nike.

Logori i zlo~ini APZB-a
Sudsko vije}e @upanijskog suda u Karlovcu osudilo je Fikreta Abdi}a na 20 godina zatvora za po~injeni ratni zlo~in, da bi Vrhovni sud Hrvatske kaznu smanjio na 15 godina, od ~ega je Abdi} odle`ao 10 i prijevremeno je pu{ten zbog dobrog vladanja. U zatvoru je le`ao jer je protivno Ustavu BiH proglasio tzv. autonomnu pokrajinu zapadna Bosna (APZB) i kao vrhovni zapovjednik tzv. narodne odbrane zapadne Bosne naredio, planirao i organizirao otvaranje logora i prihvatnih centara u velikokladu{koj op}ini u koje su zatvarani protivnici uspostave APZB-a. Nakon toga je nastala euforija, ljudi su, vidjev{i Abdi}a u`ivo i slobodnog, plakali od sre}e. Dok su ga ~ekali, pjevali su mu razne pjesme, a najpopularnija je bila “Oj, Kladu{o, ne treba ti [vabo, dolazi ti Fikret Abdi} Babo” . Fikret Abdi} je pro{le godine, kada je ve} jednom bio najavljen pa prolongiran prijevremeni otpust, uputio svim institucijama zahtjev da mu predaju Agrokomerc jer ga `eli vratiti u funkciju.

Plakali od sre}e
Rekao im je da planira ponovo oformiti Agrokomerc u kojem }e posao imati 13 hiljada ljudi te da }e svi koji `ele mo}i raditi. Abdi} je dodao, djelimi~no odgovaraju}i i na kritike njegovog zahtjeva za obnovu Agrokomerca, da „ljudi nisu budale koje }e samo volontirati za nekoga“ .

Novo su|enje
Pristalice Abdi}a koje su putovale u Pulu vjeruju da je obnova Agrokomerca mogu}a, te ka`u: “^im on stupi nogom u Kladu{u,

nijedan lopov vi{e ne}e smjeti ukrasti ni {ibice!” Nakon prvog susreta uslijedi}e povratak Abdi}evih sljedbenika u Veliku Kladu{u, gdje se nastavlja proslava, dok se Fikret Abdi} sa porodicom uputio ka Opatiji. Ranije je najavljeno da }e Abdi} boraviti u ku}u u Voloskom u Hrvatskoj, gdje ve} 30 godina ima prijavljeno boravi{te, iako je ta ku}a predmet novije tu`be hrvatskog pravosu|a zbog privrednog kriminala. Su|enje se najavljuje uskoro. U Velikoj Kladu{i Abdi}eva je ku}a u ratu spaljena. Iako se {pekulisalo da bi brzo mogla biti obnovljena zbog velikog interesa prijatelja i sljedbenika, portparol DNZ-a Nermin Puri} nam je kazao da takve aktivnosti nisu poduF. BENDER zimane.

Jo{ jednom o Had`i}evoj posjeti HNK-u Obuka OSBiH u Njema~koj
U MOBiH ju~er je potpisan memorandum o ra zumijevanju izme|u MOBiH i saveznog ministarstva odbrane SR Njema~ke. Memorandum je potpisao Zoran [ajinovi}, pomo}nik ministra odbrane za me|unarodnu saradnju, a vojni ata{e SR Njema~ke u BiH Ingo Klaus Gnoyke dostavio je usagla{eni tekst memoranduma, koji je potpisan od SR Njema~ke. Ovim memorandumom }e se realizovati obuka pripadnika OSBiH u objektima Bundesvera u sklopu pomo}i u vojnoj obuci s MOSR Njema~ke. Tako|er, potpisan je provedbeni aran`man na memorandum o ra zumijevanju od 6. juna 2007. izme|u istih institucija o vojnoj saradnji.

Iznena|eni i zaprepa{teni
Dr`avni ministar je ignorisao stavove lokalne zajednice, a kune se u nju, ka`u nezadovoljnici
Povodom posjete ministra prometa i komunikacija u Vije}u ministara BiH Damira Had`i}a Hercegova~ko-neretvanskom kantonu, oglasila se Koordinacija nevladinih organizacija sa gradskih podru~ja Mostar Sjever i Mostar Jugoistok. „Iznena|eni smo i zaprepa{teni samovoljnim i proizvoljnim stavovima dr`avnog ministra Damira Had`i}a oko utvr|ivanja trase koridora 5c oko grada Mostara, uz prisustvo, koliko smo mogli vidjeti iz medija, samo predstavnika hrvatskog naroda. Stavovima navedenog ministra se u potpunosti osporavaju zakonske odluke Zastupni~kog doma Parlamenta Federacije BiH, koje se odnose na plan posebnih obilje`ja autoceste na koridoru 5c. Dr`avni ministar je potpuno ignorisao stavove lokalnih zajednica oko trase autoceste na koridoru 5c iznesene tokom javnih rasprava, koje je usvojio Zastupni~ki dom Parlamenta Federacije BiH na osnovu stru~nih ekspertiza, a po prijedlogu nadle`nog federalnog ministarstva“ stoji u saop}enju. , Jedan od njegovih potpisnika Murat ]ori}, ina~e predsjednik Gradskog vije}a Mostar, obja{njava da je „ministar potpuno zaboravio ~injenicu da dr`avno Ministarstvo za komunikacije nema nikakvih nadle`nosti u oblasti urbanisti~kog planiranja u entitetima, kantonima, op{tinama i gradovima. Mi `elimo skrenuti pa`nju svim akterima sastanka da se odobrenje za gradnju autoceste ne mo`e dobiti bez saglasnosti lokalne zajednice. U razgovoru za Oslobo|enje, ministar se kune u tu zajednicu, ali bismo mi vi{e voljeli da njegove rije~i prate ona djela koja ih, kao, recimo ova posjeta, ne}e demantovati“ , isti~e ]ori}, napominju}i da je to njegov, a ne i stav GV-a. E. K.

OSLOBO\ENJE subota, 10. mart/o`ujak 2012.

DOGA\AJI
VIJESTI

7

OSLOBO\ENJE I NEZAVISNE NOVINE PREDSTAVLJAJU USPJE[NE @ENE Diana Zelenika, lije~nica i zastupnica

I osmijeh je vrijedan dar
@ene su bile i dr`avnici i nagra|ivani znanstvenici i time uveliko ukazale ne samo na spolnu ravnopravnost nego da mogu biti i dominantan faktor obitelji i dru{tva
Mostarska lije~nica i zastupnica u Skup{tini Hercegova~ko-neretvanske `upanije Diana Zelenika ka`e kako se odlu~ila uploviti u nemirne politi~ke vode, izme|u ostaloga, i kako bi pridonijela mijenjanju dru{tvene svijesti o ulozi `ene u obitelji i dru{tvu. Socijalni napredak je, ka`e, jedini na~in da `ene budu ravnopravne. Zelenika je, ina~e, zavr{ila Medicinski fakultet u Sarajevu 1989. godine, specijalizaciju iz interne medicine u Zagrebu 1998, dok je subspecijalisti~ki ispit iz kardiologije polo`ila u svibnju 2005. godine. Tako|er, magistrirala je u Zagrebu 2006, a doktorsku disertaciju iz oblasti kardiologije obranila je 2009. godine. go zanimanje. Posebno isti~e va`nost ulaganja u sebe, odnosno u obrazovanje. - Mladima bih poru~ila i da poma`u ljudima bilo kroz medicinu, bilo kroz politiku jer puno je ljep{i osje}aj kada darujete, nego kada primate. Ako ni{ta drugo, onda darujte osmijeh koji ni{ta ne ko{ta, a puno zna~i, izjavila je. Nagla{ava, pak, kako su `ene jo{ u pro{lom stolje}u postale, pored obiteljskoga, i dru{tveni te politi~ki faktor na vi{e kontinenata. Svoj status politi~kog i dru{tvenog subjekta zna~ajno su u pro{lom stolje}u obilje`ile kako u Europi tako i u dvije Amerike. @ene su, dodaje, bile i dr`avnici i nagra|ivani znanstvenici i time uveliko ukazale ne samo na spolnu ravnopravnost nego da mogu biti i dominantan faktor obitelji i dru{tva. - Naravno da i danas `ene trpe naslije|e svoje dru{tvene diskriminacije koja je bila jako izra`ena kroz srednji vijek, kada se kroz monarhijska ure|enja i vjerske dogme jako polarizirao odnos mu{karca i `ene. Mislim da je to razdoblje iza nas. Naravno, postoje biolo{ke razlike i `ene su svojom konstitucijom za ne{to vi{e, a za ne{to manje predodre|ene. No, zar upravo prihva}anjem te{kih poslova u `eljezarama, rudnicima ili gra|evinarstvu `ene nisu dokazale jednaku sposobnost kao i mu{karci? @ene trebaju i moraju raditi. To, pak, stvara preduvjete ekonomske i socijalne sigurnosti i stvaranja preduvjeta za formiranje obitelji i ra|anja djece, a onda su to lan~ane reakcije u dru{tvu. Vi{e djece, vi{e vrti}a, vi{e hrane, vi{e garderobe, vi{e {kola, a na koncu i vi{e radnih mjesta za sve, ne samo za `ene, poja{njava ova uspje{na lije~nica. Za politi~ko se djelovanje odlu~ila jer smatra da je mijenjanje dru{tvene svijesti o ulozi `ene u obitelji i dru{tvu te socijalni napredak jedini na~in da `ene budu ravnopravne s mu{karcima.

Drugi o Diani

Alkalaj u UN-u: Priznanje BiH
Generalni sekretar UN-a Ban Kimoon odabrao je biv{eg ministra inostranih poslova Svena Alkalaja za izvr{nog sekretara ekonomske komisije UN-a za Evropu (UNECE), saop{teno je na internet-stranici UN-a. ^lan Predsjedni{tva BiH Bakir Izetbegovi} ocijenio je imenovanje Alkalaja zna~ajnim priznanjem za BiH. “S obzirom na to da dola zi nakon ne davno okon ~a nog dvo go di{ njeg mandata BiH u Vije}u sigurnosti UNa, imenovanje Alkalaja je jo{ jedna pot vrda da se BiH afirmirala na me|unarodnom planu kao odgovoran i pouzdan par tner”, smatra Izetbegovi}. On je u telefonskom razgovoru ~estitao Alkalaju.

Socijalni napredak
- Kao dijete sam govorila da }u biti lije~nica, {ofer i jedinica. Jedino nisam jedinica jer to nije bilo do mene. Nikada se nisam bojala ni te`ine poziva, ni izazova da `elim i da mogu pomagati ljudima. Politi~ki anga`man je samo nastavak brige o ljudima. Jedna od definicija zdravlja je i ona Zdravstvene organizacije po kojoj zdravlje predstavlja tjelesno i psihi~ko blagostanje, a u zadnje vrijeme je dodano i socijalno blagostanje, kazala je Zelenika. Svim mladim ljudima, a osobito `enama, poru~uje da rade ono {to vole, bila to politika, medicina ili neko dru-

[ta je najte`e u BiH
- Iako smo geografski u srcu razvijenog svijeta, zbog politike i „politika“ mi tom svijetu, na`alost, jo{ ne pripadamo. Kako smo dr`ava tri naroda i tri kulture, podlo`ni smo i trima ili vi{e utjecaja, a oni, na`alost, se`u i do planetarno nerazvijenih zemalja. Eto, to je veliki razlog {to je, kada je u pitanju europsko okru`enje, u na{oj zemlji najte`e biti `ena od karijere. To mi daje i motivaciju da svojom karijerom i dru{tvenim statusom pru`im podr{ku svim `enama u okru`enju i da na taj na~in na{e k}eri ra|aju i rade upravo ovdje, izjavila je Zelenika. Mi{ljenja je kako karijera i obiteljske obveze za `enu ne trebaju biti u sukobu. Popravljanjem sveukupne socijalne, ekonomske i politi~ke situacije, stje~u se preduvjeti da karijera ne bude uvjetovana kvalitetom obiteljskog `ivota. - Obiteljsko razumijevanje danas `enama omogu}uje da imaju i poslovnu karijeru. To je dobra poruka svima nama koji odgajamo `ensku djecu. I na{e k}eri imaju {anse da budu bitan subjekt u pravljenju okru`enja koje }e i njima omogu}iti da imaju i obitelj i karijeru, kazala je Zelenika.
Jurica GUDELJ i Biljana SAVI]

Ilija CVITANOVI], ministar branitelja u Vladi HN@-a: „Diana Zelenika je primjer uspje{ne `ene u mu{kome svijetu. Tu mislim na njeno politi~ko djelovanje. Politika je, na`alost, u BiH i dalje dominantno mu{ki posao, no doktorica Zelenika svojim primjerom pokazuje da se stvari mogu i moraju mijenjati. Tako|er, sjajna je suradnica i uvijek te`i postizanju dogovora kojima bi sve zainteresirane strane bile zadovoljne. O njenim lije~ni~kim referencama je suvi{no i govoriti. Njena djela i priznanja to najbolje kazuju“.

Tri amandmana delegacije BiH
Usvajanjem zajedni~ke izjave, na koju je delegacija Parlamenta BiH ulo`ila tri amandmana, u Tirani je ju~er zavr{ena [esta konferencija parlamentarnih komisija za evropske integracije (COSAP) dr`ava obuhva}enih procesom stabilizacije i pridru`ivanja jugoisto~ne Evrope. Predsjedavaju}i Zajedni~ke komisije za evropske integracije Parlamenta BiH Halid Genjac rekao je da se prvi amandman odnosi na iskazivanje podr{ke saradnji svih parlamentarnih komisija zemalja regiona. Drugim amandmanom se tra`i uklju~ivanje COSAP-a u Konferenciju parlamentarnih komisija za evropske poslove dr`ava ~lanica EU, dok se tre}im amandmanom tra`i intenziviranje saradnje unutar COSAP-a.

Veso VEGAR, v.d. glavnog tajnika HDZ-a 1990: „O doktorici Zelenika mogu govoriti samo biranim rije~ima. I kao lije~nica i kao dru{tveno anga`irana osoba, ona se bori za konkretne projekte koji su u interesu {ire dru{tvene zajednice. Ona u`iva ugled i po {to va nje zbog svo ga odnosa prema pacijentima, ali i zbog rada u Skup{tini HN@-a. Doktorica Zelenika zna~ajno doprinosi kvaliteti rasprava u Skup{tini, a time i u dono{enju rje{enja koja su na dobrobi ti svim sta no vni ci ma HN@-a“.

Umjesto Romana doma}i tu`ilac
Me|unarodnom tu`iocu Tu`ila{tva BiH Juda Romanu istekao je mandat 1. mar ta i on kao tu`ilac nema vi{e nikakvih ovla{tenja, a u toku je proces izbora doma}eg tu`ioca, izjavio je za Srnu predsjednik Visokog sudskog i tu`ila~kog vije}a Milorad Novkovi}. On je potvrdio da Romano nije podnio zahtjev za ponovni izbor na to mjesto. “Mi smo raspisali konkurs za popunu upra`njenog mjesta i u toku je proces izbora doma}eg tu`ioca. Na ovo mjesto prijavilo se vi{e kandidata i o~ekujemo da }e kona~an izbor uskoro biti zavr{en”, rekao je Novkovi}. Romano je imenovan za me|unarodnog tu`ioca na prvi mandat u trajanju od dvije godine odlukom visokog predstavnika za BiH od 9. februara 2006, a odlukom VSTV-a BiH ponovo je imenovan 28. februara 2008. godine.

8

CRNA HRONIKA
Za sada nepoznate osobe preksino} su provalile u prostorije Slu`be za poslove sa strancima Ministarstva sigurnosti BiH - Terenski centar Tuzla, koje se nalaze u Pozori{noj ulici. Prema informaciji iz MUPa TK-a, tom prilikom su iz objekta ukradeni kompjuter i dva monitora. O doga|aju je obavije{ten tu`ilac, a uvi|aj su izvr{ili slu`benici Odjela krim-policije PU Tuzla, koji rade na pronalasku provalnika.

subota, 10. mart/o`ujak 2012.

OSLOBO\ENJE

Kra|a iz Slu`be za poslove sa strancima

^etvero povrije|enih u sudaru

^etiri osobe su povrije|ene u ~etvrtak kasno poslijepodne na magistralnom putu Tuzla - Doboj, u mjestu Devetak, op}ina Lukavac, prilikom sudara mercedesa, kojim je upravljao S. M. (1987) iz Devetaka, i forda fieste, koju je vozio S. M. (1952) iz Huski}a. Pored voza~a forda, povrije|eni su njegovi saputnici S. M, ro|ena 1954, koja je zadr`ana na lije~enju u UKC-u Tuzla, A. M, ro|ena 1978, te 12-godi{nji A. M.

Bosanski Brod

Prijetnjama poku{ao

iznuditi novac
Pripadnici Policijske stanice Bosanski Brod, u saradnji sa slu`benicima CJB Doboj, uhapsili su M. @, zbog sumnje da je po~inio krivi~na djela iznuda i poku{aj iznude nad A. S i S. M. Policijskoj stanici Bosanski Brod prekju~er se obratio A. S. i prijavio da je od nepoznate osobe na svoj mobitel primio dva prijete}a SMSa u kojima se od njega tra`i da na gradsko groblje donese i u koverti ostavi 2.500 eura. Istog dana je i S. M. primio poruku na svoj mobitel sa istog broja, s tim da je od njega tra`eno 5.000 eura. Policija je identifikovala i privela iznu|iva~a, te kod njega prona{la novac i druge predmete koji mogu poslu`iti kao dokaz u krivi~nom postupku. Nakon kriminalisti~ke obrade, osumnji~eni M. @. je pu{ten iz prostorija PS Bosanski Brod, a nakon dokumentovanja, Okru`nom tu`ila{tvu Doboj }e biti dostavljen izvje{taj.

Privedeni Kemal i Ismet Bali~evac
u sarajevskom naselju Mejta{
Odbili da iza|u iako je bio kraj radnog vremena
Bra}a Kemal (35) i Ismet Bali~evac (40), ro|eni u Prijepolju, a nastanjeni u Sarajevu, uhap{eni su ju~er rano ujutro zbog sumnje da su pucali u kafe-baru Que Pasa, koji se nalazi u Ulici D`id`ikovac, u sarajevskom naselju Mejta{, iznad Doma policije. U ovom incidentu, kako je potvr|eno iz policije, nije bilo povrije|enih osoba, dok je u objektu nastupila materijalna {teta. Za{to je do{lo do pucnjave, za sada nema zvani~nih podataka. No, nezvani~no se moglo saznati da su Bali~evci bili sa djevojkama, te ni nakon fajronta nisu `eljeli iza}i iz objekta, iako je bilo ~etiri sata ujutro. U jednom trenutku jedan od njih je ispalio hitac iz pi{tolja i tom prilikom o{tetio plazmu na zidu. Nakon toga su pobjegli sa mjesta doga|aja. Me|utim, malo potom jedan od njih je uhap{en u centru grada, a drugi u Novom Sarajevu, a sumnji~e

Nakon incidenta

Pucanj i bijeg

U skladu sa ~lanom 6. Zakona o posredovanju u privatnom osiguranju (“Sl. novine FBiH br. 22/05 i 8/10), objavljujemo sljede}e

OBAVJ E [T E NJ E
o prestanku ugovora o zastupanju u poslovima osiguranja usljed ukidanja rje{enja o produ`enju obavljanja poslova zastupanja u osiguranju, sa sljede}im Dru{tvom: - „Busova~a Zoil“ dru{tvo za zastupanje u osiguranju d.o.o. Busova~a GRAWE OSIGURANJE d.d. Sarajevo

Kafe-bar Que Pasa: Ispaljeni hitac o{tetio plazmu

Foto: A. KAJMOVI]

se za krivi~no djelo izazivanje op{te opasnosti. O doga|aju i privo|enju obavije{ten je de`urni tu`ilac Kantonalnog tu`ila{tva u Sarajevu, a

uvi|aj su obavili slu`benici MUPa Kantona Sarajevo, koji nastavljaju rad na dokumentovanju ovog krivi~nog djela.
D. P.

Hap{enje na GP Ra~a

Obavje{tenje
JP „[ume TK“ d.d. Kladanj obavje{tava sve zainteresovane kupce da je na web stranicama: www.jpsumetk.ba i www.ekapija.ba i na oglasnim tablama Preduze}a objavljen oglas broj: 2294/12 od 9.3.2012. godine o prodaji roba - {umskih drvnih sortimenata - putem pisanih ponuda (licitacija).

Provalili u desetine stambenih objekata
Policajci PS Prnjavor u ~etvrtak nave~er, na grani~nom prelazu Ra~a, uhapsili su Dragi{u Grumi}a (27) iz Prnjavora, osumnji~enog da je sa sugra|aninom Mladenom Ru`i~i}em (35) od novembra 2011. do marta 2012. godine, obio 23 stambena i pomo}na objekta na podru~ju op{tine Prnjavor. Prvoosumnji~eni Ru`i~i} je, kako smo ve} objavili, priveden prije nekoliko dana u mjestu [ibovska kod Prnjavora. Tada je, podsje}amo, pu{komitraljezom, sa metkom u cijevi, udario policajca i nanio mu lak{u povredu. Kako je za Ru`i~i}em bila raspisana potjernica Osnovnog suda Prnjavor zbog ugro`avanje sigurnosti, nakon kriminalisti~ke obrade, on je predat Sudskoj policiji na dalje postupanje. Prilikom hap{enja kod Ru`i~i}a je prona|ena i oduzeta ve}a koli~ina oru`ja i municije. Naime, policija je od njega oduzela dva karabina, pu{ku-snajper, vazdu{nu pu{ku, sa~maricu, te dvogled, vi{e mobitela, zlatni nakit, digitalni fotoaparat i druge predmete.

Oru`je, municija i drugi predmeti oduzeti od Ru`i~i}a

OSLOBO\ENJE subota, 10. mart/o`ujak 2012.

CRNA HRONIKA
Slu`benici CJB-a Bijeljina tragaju za osobama koje su obile stan u Bijeljini te ku}u u mjestu Patkova~a. Na ime, iz sta na vlasni{tvo R. A. ukradeni su 100 eura i manja koli~ina zlatnog nakita, dok je iz ku}e u Patkova~i, ~iji je vlasnik S. O, “nestalo” 500 KM i manja koli~ina zlata. U oba slu~aja izvr{eni su uvi|aji, a rad na rasvjetljavanju doga|aja je u toku.

9

Bijeljina: Obijeni ku}a i stan

Uhva}eni kradljivci parfema

Dobojska policija privela je M. [. i J. C, oboje iz Banje Luke, koji se sumnji~e da su iz parfimerije D, koja se nalazi u Nemanjinoj ulici u Doboju, ukrali nekoliko parfema. Naime, odmah nakon {to je vlasnica parfimerije prijavila da je nepoznati mu{karac ukrao nekoliko parfema, te se udaljio sa jednom `enskom osobom, policija je prona{la osumnji~ene. Kod M. [. i J. C. su na|eni ukradeni parfemi.

K

antonalni sud u Travniku odredio je 30-dnevni pritvor Suadu Halilovi}u, zvanom Suvo (43), iz naselja Kula kod Bugojna, osumnji~enom da je po~inio krivi~na djela spolni odnos sa djetetom i navo|enje na prostituciju. Halilovi}a su uhapsili slu`benici Federalne uprave policije, a potom Kantonalnom tu`ila{tvu u Travniku podnijeli izvje{taje protiv njega, nakon ~ega je Sud, na prijedlog Tu`ila{tva, donio rje{enje o odre|ivanju pritvora. Naime, isljednici Sektora kriminalisti~ke policije FUP-a su utvrdili da postoji osnovana sumnja da je Halilovi} djelo koje mu je stavljeno na teret ~inio u periodu od 2009. do 2011. godine. Preciznije, sumnji~i se da je rade}i kao konobar u dva ugo-

Prijava zbog navo|enja maloljetnica na prostituciju

Konobar osumnji~en
za podvo|enje djevoj~ica
Suad Halilovi} se tereti i da je dvije godine imao seksualne odnose sa maloljetnicama, koje je prethodno zaposlio u objektima u kojima je i sam radio
stiteljska objekta u Bugojnu, upoznao dvije maloljetnice sa po dru ~ja Sre dnjo bo san skog kantona, te ih zaposlio u tim ugostiteljskim objektima, a potom imao seksualne odnose s njima. Na teret mu se stavlja i da ih je navodio na prostituciju, iskori{tavaju}i njihovo te{ko materijalno stanje, kao i nerazvijeno stanje svijesti, s obzirom

MATERIJALNA KORIST Postavio se kao svodnik maloljetnica, te je omogu}avao ve}em broju osoba da ih seksualno iskori{tavaju pri ~emu je ostvarivao materijalnu korist

na to da je rije~ o djevoj~ici od 12, odnosno maloljetnici od 14 godina. On se postavio kao svodnik maloljetnica, te je omogu}avao ve}em broju osoba da ih seksualno iskori{tavaju pri ~emu je ostvarivao materijalnu korist. Nezvani~no se moglo ~uti da Halilovi} iza sebe ima propali brak, te da je otac dvije djevoj~ice.
D. P.

Nakon incidenta u sarajevskom naselju Hrasno

Sarajevo

Hand`i}u i ^akalovi}u

Zapaljena korsa
Opel korsa (M74-E-064) u vlasni{tvu Azre K. iz Sarajeva ju~er ujutro je u potpunosti izgorjela nakon {to ju je nepoznata osoba posula zapaljivom te~no{}u i zapalila u sarajevskom naselju Hrasno. Automobil je zapaljen na parkingu u Ulici porodice Ribar 39, a dojava o po`aru je upu}ena ne{to iza sedam sati. Na mjesto doga|aja su iza{li pripadnici Profesionalne vatrogasne brigade Kantona Sarajevo koji su ugasili po`ar, nakon ~ega je obavljen uvi|aj, tokom kojeg je utvr|eno da je rije~ o namjernoj paljevini. Dk. O.

ODRE\EN PRITVOR
Sanjin Hand`i} i Arnel ^akalovi} osumnji~eni za pucanje na D`enana Karupa i Amara Hodovi}a
Op}inski sud Sarajevo odredio je jednomjese~ni pritvor Sanjinu Hand`i}u (26) i Arnelu ^akalovi}u (20), koji su osumnji~eni za izazivanje op}e opasnosti, odnosno pucanje iz vatrenog oru`ja na D`enana Karupa (24) i Amara Hodovi}a (23) u nedjelju u sarajevskom naselju Hrasno. ^akalovi} je, podsje}amo, uhap{en dan nakon incidenta, a Hand`i}a su prekju~er prona{li i priveli pripadnici Druge policijske uprave MUP-a Kantona Sarajevo. Podsje}amo, u nedjelju je izbila tu~a u kojoj su sa jedne strane bili Karup i Hodovi}, a s druge Hand`i} i ^akalovi}. U ovom sukobu i pucnjavi niko nije povrije|en, a {tetu su pretrpjela ulazna vrata stambene zgrade u Ulici porodice Ribar na

Ilid`a

Napadnut 15-godi{njak
Petnaestogodi{nji ^. I. iz Sarajeva zadobio je te{ke povrede kada ga je prekju~er napao 16-godi{nji ^. A. u [kolskoj ulici na Ilid`i. ^. I. je ljekarska pomo} ukazana u KCUS-u, gdje je zadr`an na lije~enju, a policija je nad ^. A, u prisustvu njegovih roditelja, izvr{ila kriminalisti~ku obradu. O napadu je obavije{ten tu`ilac Kantonalnog tu`ila{tva u Sarajevu, koji je nalo`io da se izvje{taj o ovom doga|aju dostavi Kantonalnom tu`ila{tvu Sarajevo. ^. A. je, kako je saop}eno iz MUP-a Kantona Sarajevo, osumnji~en za krivi~no djelo nano{enje te{kih povreda. Dk. O.

Polupana stakla stubi{ta u Ulici porodice Ribar

broju 65, ispred koje se dogodio incident. Hand`i} je, kao {to je poznato, privo|en 2009, ali i pro{le godine i to zbog sumnje da je u~estvovao u preprodaji nekoliko kilograma marihuane i nedozvoljenog posjedovanja oru-

`ja. Bio je osumnji~en i za aktiviranje ru~ne bombe u sarajevskom naselju Vraca, u ~ijoj eksploziji su o{te}eni fasada stambene zgrade i VW polo. Hand`i} je, naime, zbog {verca devet kilograma marihuane uhap{en zajedno sa svojom

majkom Sadetom (48) u martu pro{le godine. Tada su kod njega prona|eni ru~ni baca~ raketa zolja, bomba, 20-ak metaka, odre|ena svota novca koji potje~e iz preprodaje droge, tri mobitela i pribor za prepakivanje droge. Dk. O.

OSLOBO\ENJE subota, 10. mart/o`ujak 2012.

REGION
VIJESTI

11

Novi incidenti izme|u Makedonaca i Albanaca

Rat na ulicama Skoplja i Tetova
Vi{e povrije|enih u napadima, kamenovani autobusi i automobili • Politi~ari i OSCE pozivaju na suzdr`anost
Uli~ni sukobi Albanaca i Makedonaca, u kojima je ve} povrije|eno nekoliko desetina ljudi, nastavljeni su pro{le no}i u Skoplju i Tetovu. Isprebijano je nekoliko osoba, kamenovani su autobusi i automobili. Poslije sukoba, uslijedila je brza reakcija politi~ara, premijer Nikola Gruevski i lider DUI Ali Ahmeti uputili su javnosti umiruju}e poruke, odr`an je niz hitnih sjednica dr`avnih organa, a najavljene su i vanredne sjednice najvi{ih organa koalicionih partnera u Vladi. ~u Albanaca. Grupa maloljetnika demolirala je ju~er u no}i desetak vozila u skopskom kvartu ^ento. Prema svjedo~enju o~evidaca, grupa od pet, {est maloljetnika od 14 do 16 godina lupala je automobile. Autobus gradskog saobra}aja kamenovan

Odba~ena tu`ba Mirjane Markovi}
Upravni sud Srbije odbacio je tu`bu Mirjane Markovi}, udovice Slobodana Milo{evi}a, na rje{enje Republi~kog fonda PIO u predmetu porodi~ne penzije. Sud je donio rje{enje kojim je, kao neurednu, odbacio tu`bu Mirjane Markovi} na rje{enje Direkcije Republi~kog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje u Beogradu. Upravni sud je ocijenio da je tu`ba neuredna jer Mirjana Markovi} nije u predvi|enom roku, a ni naknadno, do dono{enja odluke, postupila po nalogu Suda, odnosno nije dostavila urednu punomo} za zastupanje u tom upravnom sporu, zbog ~ega je tu`ba odba~ena.

Spirala osvete
Stru~njaci upozoravaju da politi~ari ne bi smjeli incidente posmatrati izolovano, da se ne bi desilo da po~inioci u|u u spiralu etni~ke osvete. Stru~njak za sigurnost Vladimir Pivovarov upozorio je da ponavljanje incidenata u kojima u~estvuju Makedonci i Albanci treba da bude ozbiljan signal institucijama, jer takve iskre mogle bi da izazovu po`ar. - Zato se ovaj problem mora hitno rje{avati na dr`avnom nivou, jer je o~igledno da se incidenti prenose sa jednog mjesta u drugo, rekao je Pivovarov, dodav{i da po~inioci sukoba moraju odmah biti pozvani na odgovornost. Za politikologa Alberta Muslijua, incident u autobusu, u kojem su djeca pretu~ena od maskirane grupe, jeste ne{to {to najvi{e zabrinjava otkako je Make-

SAMOZA[TITA Gra|ani }e po~eti da se samoza{ti}uju, a to je najgora faza predincidentne situacije u zemlji, koja se te{ko mo`e kontrolisati, obja{njava Zabrinjavaju}i rast me|uetni~kih sukoba politikolog Albert donija stekla nezavisnost. - Ta- ma. Sukobi su se prenijeli u Musliu
kvi doga|aji ne samo da {ire strah ve}, {to je jo{ va`nije, slabe povjerenje u sistem. Ako se to dogodi, gra|ani }e po~eti da se samoza{ti}uju, a to je najgora faza predincidentne situacije u zemlji, koja se te{ko mo`e kontrolisati, obja{njava Musliu. Pro{le sedmice je policajac Makedonac ubio dvojicu Albanaca u Gostivaru. Grupa mladih u autobusu izazvala je nakon toga sukob u kojem je povrije|eno pet osoba, me|u njima i jedna `ena. Nekoliko sati kasnije, u naselju ^air, u kojem `ive uglavnom Albanci, povrije|eni su mladi} i djevojka, a napadnut je i voza~, koji se suprotstavio napada~iTetovo, gdje su dva Albanca napala trojicu Makedonaca. Ju~er su ispred sjedi{ta suda u Tetovu, za sada nepoznati napada~i pretukli jednog sedamnaesto go di{ nja ka, a u skop skom kvartu \or~e Petrov napadnuta su dvojica mladi}a, od 28 i 31 godine. Prema saop{tenju policije, incident se dogodio kod stadiona u naselju gdje je mladi}e presrela sedmero~lana grupa napada~a. U napadu su koristili drvene i metalne palice i no`eve, pri ~emu su mladi}i izbodeni i sa te{kim povredama preba~eni u skopsku bolnicu. Nezvani~no, dok su ih tukli, nasilnici su govorili da je to odmazda za tu-

DS i SDPS zajedno
Zvani~nici Demokratske stranke i Socijaldemokratske par tije Srbije potpisali su ju~er u Beogradu sporazum o zajedni~kom nastupu na predstoje}im izborima. Zamjenik predsjednika DS-a Dragan \ilas i lider SDP-a Srbije Rasim Ljaji} potpisali su sporazum koji Ljaji}evoj stranci garantuje sedam poslani~kih mjesta u republi~kom parlamentu i ~etiri mjesta u Skup{tini grada Beograda.

je u blizini nadvo`njaka na skopskom Bit pazaru, a u incidentu nema povrije|enih.

Nastavnici i roditelji
Makedonska ministrica unutra{njih poslova Gordana Jankulovska osudila je napade i pozvala na uzdr`anost, a nasilje je ju~er osudio i {ef misije OSCE-a u Skoplju, ambasador Ralf Bret. Jankulovska smatra da prisustvo policajaca u autobusima ne mo`e potpuno sprije~iti ovakve incidente i apeluje da se u proces uklju~e nastavnici, roditelji i psiholozi.

Dogovor Srba i EULEX-a
EULEX je sa predstavnicima Srba sa sjevera Kosova postigao privremeni dogovor o propu{tanju vozila EULEX-a preko podru~ja op{tina Zve~an i Zubin Potok do prela za Jarinje i Brnjak, rekla je za Srnu por tparol EULEX-a Irina Gudeljevi}. Ona je navela da je dogovorom predvi|eno da u koloni mogu biti najvi{e tri vozila, koja }e biti uz pratnju KFORa i ne}e prevoziti kosovske carinike i policajce. Ona je dodala da je situacija na sjeveru Kosova neodr`iva i da barikade moraju da budu uklonjene.

Tu`ila{tvo za organizovani kriminal u Beogradu

Optu`nica protiv crvenih beretki
Tu`ila{tvo za organizovani kriminal podiglo je optu`nicu protiv osmorice biv{ih pripadnika Jedinice za specijalne operacije zbog organizovanja oru`ane pobune crvenih beretki u novembru 2001. Optu`nica je podignuta protiv Milorada Ulemeka Legije, Zvezdana Jovanovi}a, Du{ana Mari~i}a, Veselina Le~i}a, Mi}e Petrakovi}a, Vladimira Poti}a, Dragoslava Krsmanovi}a i Dragi{e Radi}a. Oni se terete da su pobunu JSO organizovali u saradnji sa Du{anom Spasojevi}em, tada vo|om kriminalnog zemunskog klana. Smatra se da je pobuna JSO uvod u ubistvo premijera Srbije Zorana \in|i}a, kao i da bi razrje{enje tog doga|aja moglo da dovede do rasvjetljavanja

Nema dokaza protiv Ko{tunice
Specijalni tu`ilac za organizovani kriminal Miljko Radisavljevi} je rekao da istragom nije utvr|eno da je iko drugi, osim optu`enih, u~estvovao u organizaciji pobune, pa je krivi~na prijava protiv nekada{njeg premijera Vojislava Ko{tunice i na~elnika nekada{nje kontraobavje{tajne slu`be Vojske Ace Tomi}a povu~ena. vog zamjenika Zorana Mijatovi}a i da u vrh slu`be postave za zamjenika {efa DB-a, svog ~ovjeka Milorada Bracanovi}a.

Uhap{ene sudije
Crnogorska policija uhapsila je ju~er predsjednika Osnovnog suda na Cetinju Gorana Vrbicu i sudiju tog suda Neboj{u Markovi}a. Vrbica i Markovi}, kako prenose podgori~ki mediji, terete se za zloupotrebu slu`benog polo`aja. Oni su uhap{eni po nalogu Specijalnog tu`ila{tva za borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala.

Pobuna JSO-a uvod u ubistvo premijera Srbije Zorana \in|i}a?

politi~ke pozadine. Pobuna JSO po~ela je 8. novembra 2001. poslije hap{enja bra}e Nenada i Predraga Banovi}a, optu`enih pred Ha{kim tribunalom za ratne zlo~ine po~injene u logoru Keraterm. Crvene beretke blokirale su dio

autoputa Beograd - Ni{ kod Sava centra u punoj ratnoj opremi demonstriraju}i mo} zahtjevom za smjenjivanje ministra unutra{njih poslova Du{ana Mihajlovi}a. Ulemek i njegova jedinica uspjeli su da smijene na~elnika DB-a Gorana Petrovi}a i njego-

12

OGLASI

subota, 10. mart/o`ujak 2012.

OSLOBO\ENJE

OSLOBO\ENJE subota, 10. mart/o`ujak 2012.

SVIJET

13

Nastavljeni sukobi u Siriji

12.000
izbjeglica u Turskoj
[efica kancelarije UN-a za humanitarna pitanja Valerie Amos posjetila je ju~er sirijski izbjegli~ki logor u Turskoj, gdje je smje{teno oko 250 ljudi, prenosi Hina. Broj sirijskih izbjeglica u Turskoj posljednjih dana brzo raste zbog napada vladinih snaga na pobunjeni~ku ~etvrt Baba Amr

VIJESTI

Tragedija na hinduskom festivalu
Dje~ak od 13 godina preminuo je, a 235 osoba, od kojih je ve}ina djece, hospitalizirano je u Mumbaiju uslijed alergijske reakcije na obojeni prah koji se koristi na hinduskom festivalu, prenosi Fena. Tradicija podrazumijeva da sudionici jedni po drugima posipaju obojeni prah. Djeca su se najprije po`alila da ne mogu do}i do zraka, a zatim je uslijedilo povra}anje i osip. Prema prvim informacijama, prah je bio otrovan te je izazvao te{ku alergijsku reakciju.

Homs ponovo
U novom valu nasilja stradale desetine ljudi

pod granatama
Opozicija odbacila Annanov poziv za dijalog sa re`imom Ba{ara al-Asada • Rusija protiv novog nacrta rezolucije Vije}a sigurnosti
Sirijski aktivisti saop{tili su ju~er da su vladine snage ubile 21 osobu {irom te zemlje, dok je najmanje devet osoba poginulo, a desetine su ranjene od eksplozija tenkovskih granata ispaljenih na naselja u centralnom dijelu grada Homsa. dnika Ba{ara al-Asada, pobjegli i taj dio preuzele su vladine snage. “Tridesetak tenkova u{lo je u naselje Karm al-Zejtun u Homsu i ispaljuju granate na ku}e. ^uje se i vatra iz automatskog naoru`anja i eksplozije raketa ispaljenih iz ru~nih baca~a” rekao je jedan od , o~evidaca Karam Abu Rabet. Sirijska organizacija Lokalni komiteti za koordinaciju saop}ila je da je devet osoba ubijeno u Homsu, troje u istoimenoj provinciji, dvoje u gradu Idlibu i dvoje u Damsku. Organizacija Sirijski opservatorij za ljudska prava, ~ije je sjedi{te u Velikoj Britaniji, navodi da su sigurnosne snage ubile dvije osobe tokom pretraga od ku}e do ku}e nedaleko od granice sa Turskom, a tri u gradu Hama.

u Homsu, saop}ili su zvani~nici. Amos je u Tursku stigla nakon Sirije, gdje se osvjedo~ila o razmjeru razaranja u Homsu i patnjama stanovnika tokom opsade od 26 dana. U vi{e izbjegli~kih logora u ju`noj turskoj provinciji Hatay nalazi se trenutno oko 12.000 Sirijaca. Za vikend ih je u Tursku u{lo vi{e od 800. UN priprema dostavu hrane za 1,5 miliona Sirijaca, jer nakon gotovo jednogodi{njeg sukoba civilima nedostaju i najneophodnije potrep{tine. ni narod. Specijalni izaslanik UNa i Arapske lige Kofi Annan je u Kairu rekao da }e, kada doputuje u Damask, pozvati i vlast i opoziciju da dijalogom izvedu zemlju iz sada{nje krize i izbjegnu dalje krvoproli}e. O~ekuje se da }e biv{eg generalnog sekretara svjetske organizacije primiti sirijski predsjednik. Annan je u Kairu izjavio da se protivi doturanju oru`ja pobunjenim grupama po{to se strahuje da bi to dovelo do gra|anskog rata u Siriji. Rusija je ju~er izrazila protivljenje novom nacrtu rezolucije Vije}a sigurnosti o Siriji i ocijenila ga neuravnote`enim jer ne sadr`i poziv svim stranama u sukobu da prekinu sa pucanjem, prenosi Fena.

Rusija: U po`arima stradalo 12 djece
Dvanaestero djece smrtno je stradalo u nekoliko po`ara u vi{e ruskih regija. U po`aru u ku}i u selu blizu centralnog ruskog grada Perma poginulo je devet osoba, me|u kojima sedmero djece. Sumnja se da je po`ar podmetnut, prenosi Fena. Jo{ petero djece je stradalo u no}i s ~etvrtka na petak u dva odvojena po`ara u regiji Saratov, izvijestila je RIA Novosti, ne daju}i podatke o uzroku po`ara. Majka troje djece je izgubila `ivot u jednom od po`ara.

Artiljerijski napadi
Nastavak jakih artiljerijskih napada uslijedio je nakon nekoliko dana relativnog mira, tokom kojih je {efica kancelarije UN-a za humanitarna pitanja Valerie Amoso posjetila Homs i izjavila da je dio grada u potpunosti uni{ten, prenosi Srna. Oblast Baba Amr bila je pod opsadom i granatirana je mjesec prije nego {to su pobunjenici, koji se bore protiv re`ima predsje-

U me|uvremenu, sirijska opozicija odbacila je ju~er Annanov poziv da prihvati dijalog sa re`imom Ba{ara al-Asada, dok je dr`avna televizija u Ankari javila da su dvojica sirijskih generala i jedan pukovnik dezertirali iz sirijske armije i prebjegli u Tursku. “Politi~ko rje{enje u Siriji je nerealno bez vojnog pritiska na Asadov re`im” izjavio je Burhan Gali, on, lider Sirijskog nacionalnog vije}a koje okuplja opozicione grupe u zemlji i inostranstvu, prenosi Tanjug.

Naoru`avanje
On je u telefonskom razgovoru istakao da je razo~aravaju}e da neko poziva na dijalog dok predsjednik Asad masakrira sopstve-

Gaza: Dvoje mrtvih u izraelskom napadu
U izraelskom zra~nom napadu poginula su dva Palestinca, dok je jedna osoba ranjena i nalazi se u kriti~nom stanju. Napad se dogodio ju~er, kada je izraelski ratni avion izvr{io napad na vozilo u kojem su se `rtve nalazile, javila je Xinhua, prenosi Fena. U trenutku napada, Palestinci su se nalazili u ju`nom gradu Gazi, kazali su svjedoci i bolni~ari.

Turska

Usvojen zakon o za{titi `ena
Zakon predvi|a o{trije kazne protiv zlostavlja~a, kao i osnivanje centara za nadzor u nekoliko gradova i besplatnu medicinsku pomo} za `rtve
Turski parlament je na Me|unarodni dan `ena izglasao zakon koji pove}ava za{titu `ena od nasilja u porodici, koje je ~esto u brojnim doma}instvima, izjavio je ju~er jedan parlamentarni izvor, prenosi Fena. Zakon, koji su prisutni poslanici u skup{tini izglasali jednoglasno, predvi|a o{trije kazne protiv zlostavlja~a i dopu{ta policiji da br`e interveni{e kako bi za{titila `rtve i prisilila zlostavlja~e da nose naprave za elektronsko pra}enje. Zakon, tako|er, predvi|a osnivanje centara za nadzor u nekoliko gradova i besplatnu medicinsku pomo} za `rtve. Na zakonskom planu, tekst je predvidio mogu}nost da sudac izda nalog za za{titu ne tra`e}i prethodno dokaz o nasilju i da olak{a uspostavljanje zone sigurnosti za `rtve. Dok se nada ~lanstvu u EU, Turska se bori protiv dugogodi{njih kulturnih obrazaca koji marginaliziraju `ene u ve}inski patrijarhalnom dru{tvu. Nasilje u porodici poga|a 39 posto turskih `ena, prema izvje{taju UN-a objavljenom pro{le godine, a naro~ito zlo~ini zbog ~asti, koji su ra{ireni posebno na kurdskom jugoistoku Turske. Nekoliko `enskih organizacija je, me|utim, kritiziralo tekst koji ograni~ava `ivot `ene na ~isto zakonski aspekt, a ne isti~e obrazovanje i senzibiliziranje turskog dru{tva. Tekst je izradila vlada sastavljena od ~lanova Stranke pravde i razvoja (AKP), koja ima konzervativan diskurs u odnosu na `ene. Nekoliko sati prije glasanja u turskoj skup{tini, jedan ~ovjek je iz pi{tolja ubio jednu `enu iz svoje porodice u predgra|u Istanbula koja je napustila ku}u nakon sva|e sa suprugom, objavila je ju~er {tampa. Prema rezultatima istra`ivanja koje su u petak objavile liberalne novine Milliyet, samo 16 posto `ena u Turskoj radi, dok 61,8 posto ~ine doma}ice.

Predaja kontrole nad zatvorom Bagram
Sjedinjene Dr`ave i Afganistan ju~er su potpisali ugovor o predaji zatvora u Bagramu lokalnim vlastima, {to nagovje{tava napredak i u sklapanju strate{kog ugovora o dugoro~noj saradnji dviju zemalja poslije povla~enja snaga NATO-a iz Afganistana, prenosi Fena. Prema ugovoru, Kabul }e postepeno preuzimati kontrolu nad zatvorom u sljede}ih {est mjeseci. Predaja kontrole nad zatvorom Bagram, koji mnogi nazivaju afganistanski Guantanamo, smatra se prelomnom ta~kom u razgovorima izme|u Washingtona i Kabula u pripremama za zaklju~ivanje ugovora o dugoro~noj strate{koj saradnji izme|u dviju zemalja.

Nasilje u porodici poga|a 39 posto turskih `ena

14

SVIJET FINANSIJA

subota, 10. mart/o`ujak 2012.

OSLOBO\ENJE

Savjet najbogatijeg ~ovjeka svijeta Carlosa Slima

Investirajte u obrazovanje i zdravstvo
Slim je [pancima, primjerice, savjetovao da prodaju autoputeve ~ije kori{tenje ne napla}uju i da tim novcem popune bud`etske rupe za socijalna davanja
Carlos Slim, tre}i put zaredom najbogatiji ~ovjek svijeta po izboru Forbesa, u razgovoru za ovaj ~uveni magazin iznio je svoje vi|enje rje{enja svjetske ekonomske krize. Politi~kim liderima poru~io je da sve rade pogre{no i da se bud`eti nipo{to ne bi smjeli smanjivati na {tetu obrazovanja, a na{ao je i konkretne savjete za neke zemlje u krizi. se otvaraju investiranjem u mala i srednja preduze}a, i to u privrednim granama kao {to su zdravstvena za{tita, obrazovanje i industrija zabave.

Iznajmljivanje laptopa
Slim, iako raspola`e imovinom od 69 milijardi dolara, kazao je da ne vjeruje u tradicionalno donatorstvo. “Time se stotinama godina nije rije{io problem siroma{tva” dodao je. Rje{enje vidi u upotrebi di, gitalnih tehnologija u obrazovanju, kako bi se stvorio ljudski kapital. Najnoviji poduhvat njegove dvije fondacije je sistem digitalnih biblioteka, u kojima se, umjesto knjiga, iznajmljuju laptopi.

Mala i srednja preduze}a
[pancima je, primjerice, savjetovao da prodaju autoputeve ~ije kori{tenje ne napla}uju i da tim novcem popune bud`etske rupe za socijalna davanja. Nova radna mjesta, tvrdi Slim, najlak{e

Novac za obrazovanje se mora imati

UNIVERZITET U BIHA]U BIOTEHNI^KI FAKULTET Na osnovu Odluke Senata Univerziteta u Biha}u, broj 06-6550/2011 od 29. 12. 2011. godine i Odluke Vlade Unsko-sanskog kantona, broj 03-017-975/2011 od 30. 11. 2011. godine, dekan Biotehni~kog fakulteta Univerziteta u Biha}u raspisuje

Izvje{taj UN-a

Cijene hrane rastu
drugi mjesec zaredom
Cijene hrane porasle su u februaru na svjetskim tr`i{tima drugi mjesec zaredom, pokazao je ju~er objavljeni indeks agencije Uje di nje nih na ro da za hranu. Cijene hrane porasle su u pro{lom mjesecu jedan posto zbog poskupljenja `itarica, ulja i masno}a i {e}era, izvijestila je UN-ova Organizacija za hra nu i po ljo pri vre du (FAO). U februaru je tako FAO indeks cijena hrane, koji mjeri promjene cijena korpe prehrambenih proizvoda, uklju~uju}i `itarice, ulja i masno}e, mlijeko i mlije~ne proizvode, meso i {e}er, iznosio u prosjeku 215,3 boda, u odnosu na revidiranih 202,8 bodova u januaru. Najvi{e su porasle cijene {e}era, za 2,4 pos to u odnosu na prethodni mjesec. Izrazitiji rast zabilje`ile su i cijene `itarica i ulja i masno}a za dva posto.

- za zimski semestar II (drugog) ciklusa studija akademske 2011/2012. godine za prijem nastavnika i saradnika u odre|eni radni odnos, u sva zvanja, za slijede}e predmete: Predmet Biometrijske metode u animalnoj proizvodnji Genetski resursi doma}ih `ivotinja i riba Reprodukcija doma}ih `ivotinja Metode nau~nog rada Kvantitativna genetika Primijenjena etologija i briga o `ivotinjama Zoohigijena Izvori zaga|enja u tehnologijama Biolo{ki postupci obrade otpadnih voda Polimeri i okoli{ Prijenos tvari i energije Savremene analiti~ke metode u za{titi okoli{a Napredni procesi pro~i{}avanja otpadnih voda Katastar zaga|iva~a Zbrinjavanje otpada Mjerenje i upravljanje procesima Organske zaga|uju}e materije Projektiranje postrojenja obrade otpadnih voda Fizi~ko-hemijski postupci za obradu otpadnih materijala Industrijska ekologija Nastavnik 1 izvr{ilac 1 izvr{ilac 1 izvr{ilac 1 izvr{ilac 1 izvr{ilac 1 izvr{ilac 1 izvr{ilac 1 izvr{ilac 1 izvr{ilac 1 izvr{ilac 1 izvr{ilac 1 izvr{ilac 1 izvr{ilac 1 izvr{ilac 1 izvr{ilac 1 izvr{ilac 1 izvr{ilac 1 izvr{ilac 1 izvr{ilac 1 izvr{ilac

KONKURS

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.

Glavni ekonomist UNove agencije ipak ne o~ekuje daljnji rast cijena hrane u predstoje}em razdoblju, predvi|aju}i njihovu stabilizaciju kako bude odmicala aktualna `etvena sezona. “Mislim da se trend iz pro{la dva mjeseca ne}e nastaviti u narednim mjesecima, iako rizik uvijek postoji” kazao je za Reuters vi{i ,

ekonomist FAO-a Abdolreza Abbassian. U odvojenim prognozama prinosa i stanja u opskrbi hranom FAO je izvijestio da }e proizvodnja p{enice u svijetu ove godine pasti za 1,4 posto u odnosu na pro{logodi{nji rekord, na 690 miliona tona, ali }e se zadr`ati iznad petogodi{njeg prosjeka.

Kandidati treba da prilo`e slijede}a dokumenta: 1. prijava 2. biografija sa bibliografijom 3. dokaz o ste~enoj {kolskoj spremi: - diploma o zavr{enom fakultetu i nau~nom zvanju - rje{enje o izboru u zvanje na predmet na koji se prijavljuju Dokumenti koji se dostavljaju u prilogu moraju biti original ili ovjerena kopija, ina~e se ne}e razmatrati. Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja. Neblagovremene i nepotpune prijave ne}e se razmatrati. Prijave na konkurs slati na adresu: Univerzitet u Biha}u — Biotehni~ki fakultet (sa naznakom "za konkurs") Luke Marjanovi}a bb, 77 000 Biha} www.btf.unbi.ba

BMW uduplao profit
Zna~ajan rast prodaje luksuznih i sportskih automobila BMW pomogao je njema~koj kompaniji da pro{le godine pove}a neto profit za 51 posto, na 4,9 milijardi eura. Prihodi su porasli za 14 procenata, na 68,2 milijarde eura, naj-

vi{e zahvaljuju}i rastu prodaje u Kini za 38 posto, na 233.600 automobila. Dobrom rezultatu doprinio je i oporavak automobilskog tr`i{ta u SAD-u, gdje je prodaja porasla za 14 procenata, na 340.000 automobila. Akcije kompanije sa sjedi{tem u Minhenu oja~ale su za 1,2 posto, na 69,12 eura, u danu kada su porasle akcije ve}ine njema~kih preduze}a. BMW je saop{tio da }e pove}ati dividendu svojim akcionarima na 2,30 eura po akciji sa 1,30 eura. Iz kompanije je saop}eno da je BMW postavio novi rekord u broju prodatih automobila, prihoda i zarade te je prema{io sve ciljeve.

OSLOBO\ENJE subota, 10. mart/o`ujak 2012.

BIZNIS I EKONOMIJA

15

Proizvodnja hrane i podsticajne mjere

Raspodjela bez ikakvih tajni
Vlada }e ovog mjeseca razmatrati program podr{ke proizvo|a~ima hrane
Federalno Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i {umar stva ju~er je u Sa ra je vu predstavnicima udru`enja poljoprivrednika prezentiralo program nov~ane podr{ke za 2012. go di nu. U tu svrhu obe zbi je|eno je 78 miliona KM, {to je mnogo vi{e nego u proteklim godinama ali znatno manje u pore|enju sa sredstvima {to ih za pri mar nu po ljo pri vre dnu proizvodnju izdvajaju Hrvatska, Slovenija, Srbija...
Foto: [. SULTANOVI]

Pitanje gra|ana: Podigla sam dugoro~ni kredit u jednoj finansijskoj instituciji, sa promjenljivom kamatnom stopom. Ve} 8 godina redovno upla}ujem rate kredita prema dogovorenom otplatnom planu. Prije nekoliko dana su me putem SMS-a obavijestili da sam toj banci du`na oko 100 KM. Oti{la sam u banku i rekli su mi da se godinu unazad pove}ala kamatna stopa, a tako i rata kredita. A kako sam ja pla}ala rate prema prvobitno dogovorenom otplatnom planu, sada imam dug na koji mi idu i zatezne kamate. U banci mi ka`u da su mi slali pismene opomene za taj dug vi{e puta. Ja nikad nisam dobila ni jednu opomenu. [ta da radim?

Sa sastanka ministra Jerka Ivankovi}a Lijanovi}a sa poljoprivrednicima

Pokrivanje {tete
Mnoge poljoprivrednike interesovalo je {ta }e i koliko dobiti za nadoknadu {tete koju su njihova gazdinstva pretrpjela prilikom nedavnih vremenskih nepogoda. Ministar je decidno kazao da u prora~unu za to nisu nisu predvi|na sredstva, ali }e pomo} sti}i iz drugih izvora. Naravno, ni pribli`no onome koliki su stvarni gubici. javno prezentirani. Novinari nisu mogli prisustvovati sastanku, premda se ministar i prilikom davanja izjave pohvalio da je rad Ministarstva transparentan. Izlaze}i povremeno iz sale, pojedini poljoprivrednici su iskazivali razli~ite reakcije na ono {to je ponu|eno. Jedni su hvalili ministra, drugi gun|ali nezadovoljni. Sasvim je jasno i zbog ~ega. Dosada{nja praksa je bila da novac ne sti`e do malih farmera i ratara. „Bi}e novca i za sirotinju onog ko ima jednu kravu i prodaju}i sir i mlijeko od nje mo`e da `ivi“, ~ulo se u predvorju sale za sastanke. H. A.

Novac na vrijeme
„Neka nam daju koliko su naumili, ali odmah, da se mo`emo ravnati {ta i koliko da proizvodimo. Slaba je korist od podsticaja ako se ispla}uju na kraju godine“ , kazao je novinarima Avdo Muslimovi}, predsjednik Poljoprivrednih udru`enja Federacije BiH. Resorni ministar Jerko Ivankovi} Lijanovi} najavio je da bi Vlada Federacije BiH ve} ovog mjeseca trebalo da razmotri predo~eni program uz obe}anje da }e farmeri podsticaje dobiti na vrijeme. Podaci o raspodjeli bi}e

Nova praksa
Pritom je, naravno, mislio na ~injenicu da je kao rijetko koji od njegovih prethodnika saslu{ao poljoprivrednike prije nego {to je odlu~io koja i kakva proizvodnja }e biti podr`ana.

O bilo kakvim promjenama osnovnih elemenata ugovora o kreditu, a promjena kamatne stope to svakako jeste, finansijska institucija je obavezna da Vas obavijesti i to na na~in na koji je to predvi|eno u samom ugovoru o kreditu te poslovnom praksom finansijske institucije. Zna~i, i prije pismenih opomena koje se {alju zbog ka{njenja sa otplatom, finansijska institucija u ovom slu~aju bi trebala da ima dokaz da je preduzela razumne napore da Vas blagovremeno informi{e o promjenama kamatne stope. Na{a preporuka je da se pismenim putem obratite uredu za `albe u ovoj finansijskoj instituciji i tra`ite da Vam dostave potvrdu o njihovim naporima da Vas blagovremeno informi{u o promjenama kamatne stope, te pismenih opomena za pla}anje duga. Ukoliko finansijska institucija nije u stanju da Vam obezbjedi dokaz, onda tra`ite da Vam sporne tro{kove otpi{u zbog neispunjavanja ugovornih obaveza sa njihove strane. Ovaj zah-

Provjerite adresu

tjev, koji ne mora obavezeno biti udovoljen, tako|er je najbolje dostaviti pismenim putem na ured za `albe klijenata. S druge strane, mogu}e je da finansijska institucija nema Va{u ispravnu adresu, {to bi objasnilo za{to niste primili pismenu komunikaciju. O svim promjenama adrese nakon podizanja kredita Vi, kao korisnik kredita, ste obavezni upoznati svoju finansijsku instituciju. Naravno, u tom slu~aju ranija preporuka za potra`ivanje otpisa spornih tro{kova nema smisla, jer ste vi ti koji niste ispunili svoju ugovornu obavezu. Bez obzira na ~ijoj strani je odgovornost za blagovremeno neinformisanje, savjetujemo Vas da provjerite kamatnu stopu i naknade ko je Vam se obra~unavaju po ovom ka{njenju, te da od svoje finansijske institucije tra`ite da Vam napismeno objasne na koji na~in je dugovanje od 100 KM obra~unato. Ovo biste trebali uraditi iz vi{e razloga, jedan od njih je svakako da se bolje upoznate za{to potra`uju da platite ba{ taj navedeni iznos.

Promocija turskog turizma

O~ekuj vi{e
Turska ima namjeru da ove godine reklamnim kampanjama svoju zemlju u~ini {to zanimljivijom i pove}a broj dolazaka turista iz BiH bar za 15 posto, kazao je ju~er tokom prezentacije promotivnih aktivnosti turizma Turske u BiH Cengiz Aydin, ata{e za kulturu i turizam Ambasade Republike Turske u BiH.

Reklamnim kampanjama privu}i {to vi{e turista • Zemlja partner na Sajmu turizma

Udru`enje za odgovorno upravljanje li~nim finansijama U plusu i Oslobo|enje odgovaraju na pitanja gra|ana u vezi sa finansijama. Savjetnici u U plusu su specijalizirani za pitanja finansijske edukacije i savjetovanje gra|ana u sferi prezadu`enosti. Za dodatne informacije mo`ete kontaktirati besplatnu info-liniju 080 02 02 56 ili dostaviti upit na e-mail adresu kontakt@cfks.info.

CENTRALNA BANKA BOSNE I HERCEGOVINE
Kursna - te~ajna lista - broj 048 - 10. 3. 2012. godine.
Kursevi u konvertibilnim markama /BAM/
Zemlja
Foto: S. GUBELI]

Mo}na reklama
“Namjera nam je da ove godine broj turista iz BiH koji }e posjetiti Tursku dosegne 59 hiljada, koliko ih je bilo 2008. Ina~e, pro{le godine Tursku su ukupno posjetila 32 miliona turista iz cijelog svijeta, {to je rast od 10 posto u odnosu na prethodnu godinu, dok je broj turista iz BiH bio oko 56 hiljada” istakao je Cen, giz. On je ovom prilikom naglasio kako je BiH posjetilo oko 25 hiljada turista iz Turske, {to je jako niska brojka, te je dodao kako je neophodno da se vi{e pa`nje posveti promociji BiH. Ina~e, Turska je ove godine za promociju svog turizma izdvojila 200.000 ameri~kih dolara. Reklamna kampanja koja je ve} po~ela ove godine odvija}e se pod sloganom “O~ekuj vi{e” dok je , jo{ jedan slogan koji }e se koristiti “Umije}e putovanja” Potencijalne turiste Turska }e nastojati pri. vu}i putem 49 reklamnih vizuala sa motivima iz najpoznatijih turskih turisti~kih destinacija. Od ukupne sume izdvojene za reklamnu kampanju, najve}i dio, 33 posto, oti}i }e za TV reklame, 28 posto je usmje-

[ifra valute

Oznaka valute

Jedinica valute

Kupovni za devize i efek.valutu

Srednji za devize

Prodajni za devize

U promociju ulo`eno 200.000 ameri~kih dolara

reno na {tampane medije, a 39 posto u vanjsko ogla{avanje.

[oping-festival
“Zakupljeni su bilboardi u Sarajevu i Mostaru, u Banjoj Luci jedan autobus }e biti “odjenut” u promotivne turske motive, dok }e u Sarajevu, Travniku, Zenici, Tuzli, Donjem Vakufu i Fojnici ~etiri hitbicikla promovirati turisti~ku ponudu na{e zemlje” istakao je Cengiz i dodao da }e ove godine u , ogla{avanje biti uklju~ena i tri bh. web portala. Predstavljen je i {oping-festival u Istanbulu, koji }e trajati od 9. do 29. juna, a na kojem }e posjetiocima biti ponu|ena brojna sni`enja i drugi sadr`aji.
A. Pe.

EMU Australija Kanada Hrvatska Ceska R Danska Maðarska Japan Litvanija Norveska Svedska Svicarska Turska V.Britanija SAD Rusija Srbija

978 036 124 191 203 208 348 392 440 578 752 756 949 826 840 643 941

EUR AUD CAD HRK CZK DKK HUF JPY LTL NOK SEK CHF TRY GBP USD RUB RSD

1 1 1 100 1 1 100 100 1 1 1 1 1 1 1 1 100

1.955830 1.571439 1.490291 25.843694 0.078937 0.262392 0.668359 1.807598 0.565032 0.261521 0.219022 1.618634 0.830435 2.333801 1.478993 0.050374 1.762869

1.955830 1.575377 1.494026 25.908465 0.079135 0.263050 0.670034 1.812128 0.566448 0.262176 0.219571 1.622691 0.832516 2.339650 1.482700 0.050500 1.767287 USD BAM

1.955830 1.579315 1.497761 25.973236 0.079333 0.263708 0.671709 1.816658 0.567864 0.262831 0.220120 1.626748 0.834597 2.345499 1.486407 0.050626 1.771705 1.54378 2.280146

SDR (Special Drawing Rights) na dan 08. 03. 2012 = SDR (Special Drawing Rights) na dan 08. 03. 2012 =

16

BERZE
1.511,74 813,29
BIRS BIFX

subota, 10. mart/o`ujak 2012.

OSLOBO\ENJE

760,64 1.810,83
Zvani~ni Promj. slu`beni kursa kurs (KM) (%) Max. cijena Min. cijena Koli~ina (dionice)

SASX-10 FIRS

909,82 804,21
Vrijednost (KM) Broj transakcija

SASX-30

ERS10

BOSNA REOSIGURANJE DD 71 000 SARAJEVO Zmaja od Bosne br. 74 Fax: ++ 387 33/72 55 22 E-mail: info@bosnare.ba Na osnovu ~l. 242. stav 1. i ~l. 269. ta~ka 10. Zakona o privrednim dru{tvima ("Slu`bene novine FBiH", br. 23/99, 45/00, 2/02, 6/02, 29/03, 68/05, 91/07, 84/08, 88/08 i 07/09) i ~l. 85. ta~ka 11. Statuta Bosna Reosiguranje d.d. i Odluke o sazivanju TRINAESTE Skup{tine dioni~ara Bosna Reosiguranja d.d. br. 730/12, donesene na sjednici Nadzornog odbora, 9. 3. 2012. godine, Nadzorni odbor Bosna Reosiguranja d.d. objavljuje

Sarajevska berza/burza Kursna lista za 9. mart/o`ujak 2012.
Dioni~ko dru{tvo

KOTACIJA KOMPANIJA Bosnalijek d.d. Sarajevo KOTACIJA FONDOVA ZIF BIG Investiciona grupa dd Sarajevo ZIF Bonus dd Sarajevo ZIF MI Group dd Sarajevo KOTACIJA OBVEZNICA FBiH FBiH obveznice ratna potra`ivanja ser. A FBiH obveznice ratna potra`ivanja ser. B FBiH obveznice ratna potra`ivanja ser. C FBiH obveznice ratna potra`ivanja ser. D FBiH obveznice ratna potra`ivanja ser. F FBiH obveznice ratna potrazivanja ser. G FBiH obveznice ratna potrazivanja ser. H FBiH obveznice ratna potrazivanja ser. I FBiH obveznice ratna potrazivanja ser. J FBiH stara devizna {tednja serija N FBiH stara devizna {tednja serija O FBiH stara devizna {tednja serija R PRIMARNO SLOBODNO TR@I[TE BH Telecom d.d. Sarajevo Fabrika duhana Sarajevo dd Sarajevo Hidrogradnja d.d. Sarajevo JP HT dd Mostar IK Banka dd Zenica JP Elektroprivreda BIH dd Sarajevo SEKUNDARNO SLOBODNO TR@I[TE Europa d.d. Sarajevo 22,51 0,00 22,51 22,51 30 675,30 1 19,59 45,59 2,50 7,96 72,99 19,50 -0,54 1,21 0,00 -2,93 0,68 0,00 19,60 46,00 2,50 7,96 72,99 19,50 19,51 45,00 2,50 7,96 70,50 19,50 1.082 304 322 500 50 141 21.199,82 13.887,37 805,00 3.980,00 3.574,80 2.749,50 3 14 1 1 2 3 37,83 0,88 36,00 0,00 30,06 0,00 29,97 8,39 29,00 0,00 25,75 3,00 26,02 2,85 19,80 9,51 17,60 10,00 92,00 0,55 85,00 1,19 72,05 0,07 38,00 36,00 30,06 30,00 29,00 25,75 26,05 19,80 17,60 92,00 85,00 72,30 36,10 36,00 30,06 26,83 29,00 25,75 25,30 19,80 17,60 92,00 85,00 72,00 3.295 1.614 1.488 2.525 2.156 3.346 6.387 7.459 2.683 3.750 4.290 9.600 1.246,50 581,04 447,29 756,71 625,24 861,60 1.639,39 1.476,88 472,21 3.450,00 3.646,50 6.916,80 3 1 1 3 2 2 3 2 2 1 1 2 3,89 4,75 4,20 3,73 -2,06 2,08 3,89 4,75 4,20 3,89 4,75 4,11 489 10 2.109 1.902,21 47,50 8.850,33 2 1 6 8,97 5,69 9,00 8,91 3.731 33.465,39 12

o sazivanju i odr`avanju TRINAESTE Skup{tine dioni~ara Bosna Reosiguranja d.d. Sarajevo Obavje{tavaju se dioni~ari Bosna Reosiguranja d.d. da }e se 2. aprila 2012. godine (ponedjeljak) u Sarajevu, sa po~etkom u 12 sati odr`ati TRINAESTA Skup{tina dioni~ara Bosna Reosiguranja d.d. Sarajevo. Skup{tina }e se odr`ati u Sarajevu u poslovnim prostorijama Bosna Reosiguranja d.d. Sarajevo, Ul. Zmaja od Bosne br. 74/VII. Za Skup{tinu se predla`e slijede}i

OBAVJE[TENJE

Dnevni red
1) Izbor predsjednika Skup{tine; 2) Izbor dva dioni~ara - ovjeriva~a zapisnika Skup{tine; 3) Razmatranje i usvajanje izvje{taja za 2011. godinu: a) Izvje{taj o poslovanju Bosna RE d.d. sa neovisnim revizorskim mi{ljenjem, b) Izvje{taj Nadzornog odbora, c) Izvje{taj Odbora za reviziju, d) Dono{enje odluke o nagradama; 4) Dono{enje odluke o usvajanju godi{njeg obra~una i raspodjeli dobiti za 2011. godinu; 5) Dono{enje odluke o isplati dividende za 2011. godinu; 6) Dono{enje odluke o razrje{enju Nadzornog odbora Bosna Reosiguranja d.d.; 7) Dono{enje odluke o izboru Nadzornog odbora Bosna Reosiguranja d.d.; 8) Dono{enje odluke o razrje{enju Odbora za reviziju Bosna Reosiguranja d.d.; 9) Dono{enje odluke o izboru Odbora za reviziju Bosna Reosiguranja d.d.; 10) Dono{enje odluke o naknadama ~lanovima Nadzornog odbora i Odbora za reviziju; 11) Dono{enje odluke o ovla{tenju Nadzornog odbora za izbor vanjskog revizora; 12) Dono{enje odluke o sticanju vlastitih dionica; 13) Dono{enje odluke o ovla{tenju Nadzornog odbora o prodaji vlastitih dionica. Pravo odlu~ivanja na Skup{tini Bosna RE d.d. ima dioni~ar koji se na listi dioni~ara kod Registra vrijednosnih papira nalazio 30 dana prije datuma odr`avanja Skup{tine. U~e{}e u radu i odlu~ivanju Skup{tine Bosna RE d.d., dioni~ar mo`e ostvariti li~no ili putem punomo}nika. Dioni~ar ili punomo}nik dioni~ara du`an je Odboru za glasanje podnijeti prijavu za u~e{}e u radu i odlu~ivanju Skup{tine Bosna RE d.d., neposrednom predajom, faxom, putem e-maila ili po{tom na adresu Bosna Reosiguranje d.d. Sarajevo, Zmaja od Bosne br. 74, sa naznakom: "Prijava za TRINAESTU Skup{tinu dioni~ara Bosna Reosiguranja d.d.", najkasnije 3 dana prije dana odre|enog za odr`avanje Skup{tine Bosna RE d.d. Punomo} za u~e{}e u radu i odlu~ivanju Skup{tine Bosna RE d.d. daje se u obliku pisane izjave, potpisane od dioni~ara-vlastodavca i punomo}nika i dostavlja se li~no, po{tom, faxom ili putem e-maila, najkasnije 3 dana prije dana odre|enog za odr`avanje Skup{tine Bosna RE d.d. Punomo}nik je du`an predati Odboru za glasanje original te punomo}i i fotokopiju isprave za identifikaciju.

Banjalu~ka berza Kursna lista za
Dioni~ko dru{tvo Srednji kurs (KM)

9. mart/o`ujak 2012.
Promj. kursa (%) Max. cijena Min. cijena Koli~ina (dionice) Vrijednost (KM)

Odbor za glasanje du`an je utvrditi valjanost punomo}i i ustanoviti identitet dioni~ara i njihovih punomo}nika. Glasanje u Skup{tini vr{it }e se putem glasa~kih listi}a. Registracija prijavljenih dioni~ara i podjela materijala za glasanje vr{it }e se na dan odr`avanja Skup{tine u poslovnim prostorijama Bosna Reosiguranja d.d. u Sarajevu, Ul. Zmaja od Bosne br. 74. od 11.30 do 12 sati.

BERZANSKA KOTACIJA - KOTACIJA Bira~ a.d Zvornik Boksit a.d. Mili}i ZTC Banja Vru}ica a.d. Tesli} Elektrokrajina a.d. Banja Luka Nova banka a.d. Banja Luka RiTE Gacko a.d. Gacko Telekom Srpske a.d. Banja Luka BERZANSKA KOTACIJA - KOTACIJA PIF-ova ZIF BLB - profit a.d. Banja Luka ZIF Bors invest fond a.d. Banja Luka ZIF Jahorina Koin a.d. Pale ZIF Kristal invest fond a.d. Banja Luka ZIF Zepter fond a.d. Banja Luka 3,3 4,3 4,59 5,5 5,3 0 -2,27 -4,18 0 0 3,3 4,3 4,6 5,5 5,3 3,3 4,3 4,5 5,5 5,3 350 92 197 134 786 1.155,00 395,60 904,20 737,00 4.165,80 0,015 0,6 0,502 0,311 0,77 0,218 1,47 7,14 0 0,2 -2,81 0 -0,91 0 0,015 0,6 0,502 0,311 0,77 0,218 1,47 0,015 0,6 0,502 0,311 0,77 0,218 1,46 10.000 2.291 2.065 1.066 12.000 917 10.194 150,00 1.374,60 1.036,63 331,53 9.240,00 199,91 14.977,49

Narednog dana, od dana objavljivanja obavje{tenja do dana odr`avanja Skup{tine Bosna RE d.d., dioni~ari i punomo}nici dioni~ara imaju pravo uvida u listu dioni~ara i materijale pripremljene za TRINAESTU Skup{tinu, u sjedi{tu Bosna Reosiguranja d.d. Sarajevo, Ul. Zmaja od Bosne br. 74. NADZORNI ODBOR BOSNA REOSIGURANJA DD

U skladu sa ~lanom 4. Pravilnika o objavljivanju informacija i izvje{tavanju na tr`i{tu vrijednosnih papira, objavljujemo:

IZVJE[TAJ O DOGA\AJU KOJI BITNO UTI^E NA FINANSIJSKO POSLOVANJE BOSNA REOSIGURANJE D.D. SARAJEVO
I - OP]I PODACI O EMITENTU - puna i skra}ena firma BOSNA REOSIGURANJE DIONI^KO DRU[TVO SARAJEVO BOSNA RE D.D. SARAJEVO 71000 SARAJEVO, Zmaja od Bosne br. 74 tel. 033/725-500, fax: 725-522, info@bosnare.ba www.bosnare.ba Dono{enje odluke o sazivanju trinaeste Skup{tine dioni~ara Bosna Reosiguranja d.d. Sarajevo 9.3.2012. godine Dana 9.3.2012. godine Nadzorni odbor Bosna Reosiguranja d.d. Sarajevo donio je odluku o sazivanju redovne, godi{nje Skup{tine dioni~ara Bosna Reosiguranja d.d. Sarajevo Direktor Damir La~evi} Sarajevo, 9.3.2012. godine, Vesna Filipovi} - Ivanovi}

SLOBODNO BERZANSKO TR@I[TE - TR@I[TE AKCIJA Bosnamonta`a a.d. Prijedor Komunalno a.d. Trebinje Progres a.d. Bijeljina Rafinerija nafte a.d. Brod Republika Srpska - stara devizna {tednja 2 Republika Srpska - izmirenje ratne {tete 1 Republika Srpska - izmirenje ratne {tete 2 Republika Srpska - izmirenje ratne {tete 3 Republika Srpska - izmirenje ratne {tete 4 Republika Srpska - izmirenje ratne {tete 5 0,5 1 0,4 0,081 93,99 43,26 41,24 42,01 39,01 39,5 0 0 0 1,25 3,86 0,6 0,59 0,89 0,03 0,74 0,5 1 0,4 0,081 94 43,5 42 42,01 39,02 39,5 0,5 1 0,4 0,081 93,99 43,2 40,45 42,01 39 39,5 10.067 1.072 3.267 1.197 37.091 85.527 56.595 3.000 15.798 3.349 5.033,50 1.072,00 1.306,80 96,96 17.431,29 36.997,44 23.337,40 1.260,30 6.162,27 1.322,86

- adresa sjedi{ta - broj telefona i telefaksa, e-mail i web stranica; II - PODACI O DOGA\AJU - navesti doga|aj iz ~lana 12. ili 13. Pravilnika o objavljivanju informacija i izvje{tavanju - datum nastanka doga|aja - kratak opis i razlog doga|aja

NAFTA

ZLATO

P[ENICA

124,82 2,28

$ 0,49 %

1.683,50 33.38

$ 0,89 %

638.75 637.50

$ 0,63 %

PLIN
$ 0,48 %

SREBRO
$ 1,32 %

KUKURUZ
$ 0,31 %

- potpis ovla{tene osobe odgovorne za potpunost i ta~nost informacija iz izvje{taja - mjesto i datum podno{enja izvje{taja i potpis osobe koja je sa~inila izvje{taj

OSLOBO\ENJE subota, 10. mart/o`ujak 2012. Koncesije i gara`a kod Pozori{ta ne}e ni biti?!

SARAJEVSKA HRONIKA

17

O namjeni zemlji{ta

odlu~i}e Op}ina
Parcela je vlasni{tvo Op}ine Centar, a ugovor i dodijeljena koncesija nisu na{ problem, ka`e Kova~evi}
Nakon {to smo objavili da se i u informaciji sa Vlade Kantona Sarajevo navodi da se podaci Op}ine Centar i Kantona po pitanju katastarskih ~estica pored Narodnog pozori{ta razlikuju, predsjedavaju}i OV Centar Slaven Kova~evi} kazao nam je kako je situacija sa pri~om o podzemnim gara`ama veoma interesantna. dno svojim ovla{tenjima vr{i Op}insko vije}e. - Mislim kako sada dolazi na naplatu provo|enje intrigantnog kantonalnog Zakona o koncesijama, po kojem je odre|eno pravno lice potpisalo ugovor o koncesiji sa Kantonom Sarajevo, za imovinu koja nije kantonalna nego op}inska. I to nije na{ problem, nego potpisnika ugovora, koji je po meni veoma upitan. Sve nedoumice bi}e rije{ene novim federalnim zakonom o koncesijama, koji je u proceduri dono{enja, kazao je za Oslobo|enje Kova~evi}. Kova~evi} je napomenuo kako je “nevjerovatno da je svojevremeno Kanton Sarajevo objavio tender, proveo proceduru i potpisao ugovor o koncesiji za imovinu koja nije njihova” . - Paralelno s tim, jako je ~udno da se po ten ci jal ni in ves ti tor upustio da u|e u ugovorni odnos za imovinu koja nije kantonalna, a da prethodno nije provjerio sve imovinske elemente u Zemlji{noknji`nom uredu. Tako da mogu konstatirati, da su imovinskopravna pitanja rje{enja na predmetnoj parceli, odnosno da se radi o zemlji{tu Op}ine Centar, te da zato {to smo potpuno zaobi|eni u tom procesu, ne
Da li }e parkinga biti, odlu~i}e Op}ina sa gra|anima

postoji politi~ka volja da se predmetno zemlji{te dodijeli bilo kome, naglasio je predsjedavaju}i OV Centar.

Za{tita imovine
Ako se bude gradila podzemna gara`a, prema Kova~evi}evim rije~ima, onda }e u taj projekt u}i Op}ina Centar, tek ako za tako ne{to interes iska`u gra|ani tog mjesnog podru~ja.

Pitanja su rije{ena
Kova~evi} je istakao kako je zna~ajan dio parcele, na kojoj se mislila izgraditi podzemna gara`a, vlasni{tvo Op}ine Centar, gdje raspolaganje imovinom sho-

- Posjedujem sve informacije o ovom pitanju i nemam namjere ulaziti u bilo kakve debate sa bilo kim, odnosno moj je posao da {titim imovinu Op}ine Centar i ovime ja to vidno radim, istakao je Kova~evi}. Ako se donese odluka i o ponovnom otvaranju parkinga, najvjerovatnije prihodi ne}e i}i u kasu Kantona, ve} Op}ine.
J. MILANOVI]

Podjela paketa za 1.400 oboljelih od karcinoma dojke

Ujedinjene u borbi

Kantonalno Dru{tvo p~elara

do ozdravljenja

Danuta Moon i ove godine po~asna predsjednica petogodi{njeg programa Osna`ivanje zdravlja `ena u BiH
U prostorijama Media centra odr`ana je podjela paketa prve pomo}i svim hrabrim `enama koje su uspje{no iza{le na kraj sa bitkom za `ivot. Rije~ je o `enama koje su oboljele od karcinoma dojke. Doga|aju je pored dvadeset predstavnica udru`enja koja se bore protiv karcinoma dojke iz svih gradova BiH, prisustvovala i Danuta Moon, po~asna predsjednica Udru`enja Race for the Cure. Podjela paketi}a prve pomo}i nastala je kao rezultat Trke za `ivot, koja je odr`ana u septembru 2011. s ciljem da se prikupe sredstva za proizvode neophodne tek operisanim `enama. U kesicama koje su im podijeljene nalaze se proteze, loptice za vje`banje, puder i kreme za njegu ko`e nakon radijacije te velika bro{ura sa informacijama. - Jako sam zadovoljna saradnjom i svim {to smo postigli tokom prethodnog perioda i ovi paketi koje danas dijelimo samo su mali rezultat svega toga. Puno je va`nija podr{ka i ~injenica da ~lanice udru`enja sara|uju, poma`u jedne drugima i {to su shvatile ovu bolest kao jedan od na~ina da se ujedine i bore zajedni~kim snagama, istakla je Moon.

Dru{ tvo p~e la ra KS-a Su vad Ka hri man i pred sje dnik Upra vnog odbo ra Udru`enja Evgenije @olkevi} po sje ti li su na ~el ni ka Op}i ne Cen tar D`e va da Be }i re vi }a i tom pri li kom mu uru ~i li za hval ni cu za po dr{ku ra zvo ju i una pre |enju p~elarstva u Kantonu Sa ra je vo. U bud`etu Op}ine Centar u okviru granta iz kojeg se finansiraju i sufinansiraju projekti nevladinih organizacija, Dru{tvu p~elara izdvojene su dvije hiljade KM.

Zahvalnica Be}irevi}u Pred sje dnik Udru `e nja

Iz Starog Grada ka`u

Podnesite zahtjev za
procjenu {teta
Podjela paketi}a prve pomo}i je rezultat Trke za `ivot
Foto: D. TORCHE

Nihada Muslimovi} iz Udru`enja Otvori o~i istakla je kako Op}ina Travnik ve} tri godine u~estvuje u Trci za `ivot, te da }e se saradnja nastaviti sa ciljem pomo}i oboljelim `enama. Ove godine }e se ujedno obilje`iti i peta, jubilarna godi{njica programa Osna`ivanje zdravlja `ena u BiH, a Moon je pristala da i 2012. bude po~asna predsjednica. Ovaj projekat je samo jedan od na~ina da se podigne svijest o ovom problemu u na{oj zemlji, da se pru`e podr{ka i pomo}. U~esnice projekta posebno su istakle ~injenicu da su od svih ponu|enih programa ba{ one izabrane kao dobitnice nagrade Global impact award Suzan J. Komen, {to je priznanje svjetskog nivoa na podru~ju borbe protiv kancera. ^lanice se nadaju da }e im u borbi protiv karcinoma, od kojeg je oboljelo oko 1.300 `ena samo pro{le godine, pomo}i i vlasti BiH. - Krajnji cilj je da se svakoj `eni obezbijedi skrining-program, dakle, prije svega, rano otkrivanje ove bolesti kao jedan od vidova njene prevencije, rekla nam je Nela Hasi}, regionalD. I. na direktorica WHEP programa.

Slu`ba za privredu Op}ine Sta ri Grad oba vje {ta va gra |a ne da se zah tje vi za pro cje nu {te ta nas ta lih na po ljoprivrednim gazdinstvima to kom pro gla {e nja sta nja pri ro dne ne sre }e, od 4. do 23. februara, mogu podnijeti do 16. mar ta i to do 16 sa ti. Zahtjevi se trebaju predati na pro to kol Op}i ne Sta ri Grad, uz po pu nje ni obra zac ko ji se mo `e do bi ti u {al ter-sa li Op}i ne.

Isklju~enja struje
Zbog odr`avanja postrojenja, bez struje }e ostati trafopodru~ja od 8 do 15 Milinkladska i od 8 do 16 sati Ljubini}i, Lje{evo 3 i IV crnogorske brigade.

18

SARAJEVSKA HRONIKA

subota, 10. mart/o`ujak 2012.

OSLOBO\ENJE

Naselje je sigurno za `ene
Ako postave tablu, prvi }u je i{~upati, ka`e Mi{kovi}
Igor Mi{kovi}, predsjednik Savjeta Mjesne zajednice Otoka, obratio se ju~er redakciji Oslobo|enja reaguju}i na informaciju da je Otoka naselje opasno za `ene i djevojke, a koja je navedena u projektu “Grad Sarajevo - sigurna zajednica”Naime, . prije nekoliko dana, tokom prezentacije ovog projekta u Gradskoj upravi, re~eno je da su objedinjavanjem i analizom dostupnih podataka u Op}ini Novi Grad mapirane kriti~ne ta~ke odabranih mjesnih zajednica i da su to Otoka, Dobrinja C, [vrakino Selo II i Brije{}e. Ta mjesta navedena su kao ambijenti nesigurne zajednice u kojima bi trebale biti postavljene table sa oznakama nesigurnih mjesta. Anketa koja je obuhvatila 202 `ene pokazala je da se 40,1 posto njih osje}a izrazito nesigurno na podru~ju mjesnih zajednica u kojima `ive. Mi{kovi} na sve ovo tvrdi da Otoka nije nesigurno naselje za kretanje `ena. - U ime gra|ana ovog naselja koji nam se javljaju zbog ovakvih
Iz Savjeta tvrde da u svakom naselju ima lopova i narkomana

Reakcija Savjeta Mjesne zajednice Otoka

objavljenih informacija, a i u ime Savjeta MZ-a, morali smo reagovati. Otoka nije ni{ta ni manje ni vi{e nesigurno mjesto nego bilo koje drugo u Sarajevu. U svakom naselju se mo`e desiti da ~ovjek naleti na lopova, kriminalca, narkomana, tako da se ne mo`e tvrditi da je za `ene nesigurno da se kre}u

Otokom. Ne znam ni koja je svrha tih tabli koje se navodno trebaju postaviti. Ako stave tablu, prvi }u je i{~upati. Ne sumnjam da su voditelji projekta imali dobru namjeru, ali ne mo`e se u javnost izlaziti sa pau{alnim ocjenama i ovakvim anketama, istakao je Mi{kovi}.
E. A.

Radnici Hidroinvesta

Sklonili dijelove sru{enih baraka

Pritisnute snijegom, koji je nanio veliku {tetu mnogobrojnim objektima, nalaze se i stare barake u Ulici Kotromani}a. U ovim barakama ne `ivi niko, a s obzirom na njihovu starost i ne ~udi {to su popustile pod te`inom snijega. Sru{ene dijelove ju~er su svojim ma{inama skupljali radnici firme Hidroinvest. Kako ka`u iz ove firme, njihov posao je bio samo da uru{eni materijal skupe na jedno mjesto, a nisu planirani nikakvi dalji radovi, odnosno gradnja M. P. na obali Miljacke.

OSLOBO\ENJE subota, 10. mart/o`ujak 2012.

SARAJEVSKA HRONIKA
DE@URNI TELEFON

19

Preuzimanje zemlji{ta oko ratnog tunela

Porodici Kolar 200.000 KM
U Op}ini Ilid`a ju~er je potpisan sporazum o naknadi za preuzimanje zemlji{ta u svrhu regulisanja imovinskopravnih odnosa za potrebe izgradnje spomenobilje`ja Tunel D-B. Sporazum su potpisali Alija Kolar, vlasnik zemlji{ta u Butmiru, Ned`ad Ajnad`i}, ministar za bora~ka pitanja Kantona Sarajevo, Senaid Memi}, na~elnik Op}ine Ilid`a i Ljiljana Pelidija, direktorica Zavoda za izgradnju KS-a. Tom prilikom, potpisan je i sporazum o otkupu i preuzimanju eksponata u ku}i Kolara, a koji su sastavni dio spomeni~kog kompleksa. Ajnad`i} je kazao da je za eksproprijaciju zemlji{ta porodice Kolar izdvojeno oko 200.000 KM, podsjetiv{i da im je ve} ranije izgra|ena porodi~na ku}a. Najavio je i sljede}e korake u svrhu izgradnje spomeni~kog kompleksa.

276-982

VA@NIJI TELEFONI

Sljede}e aktivnosti Ministarstva za bora~ka pitanja su pro{irivanje pojaseva oko ulaza u tunel sa obje strane, te rje{avanje imovinskih odnosa sa porodicom Bjelonja

Ovim }e biti otvorena nova radna mjesta. Jedno }e biti rezervisano za predstavnika porodice Kolar, dok }e na ostalim mo}i raditi samo oni koji su branili dr`avu ili djeca porodica {ehida i poginulih boraca, kazao je Ajnad`i}, koji nije mogao precizirati kada bi kompleks mogao biti gotov, rekav{i da se izra|uje idejno rje{enje.

Posao za Edisa
Zahvaljuju}i na svim poduzetim aktivnostima, Bajro Kolar je naglasio da je njegovoj porodici oduvijek bila `elja da se na mjestu ratnog tunela napravi spomeni~ki kompleks. - Sada }e to biti ono {to smo `eljeli, jedan javni objekat, memorijalni kompleks koji }e slu`iti generacijama poslije nas. U njemu }e u ime porodice Kolar raditi moj sin Edis, koji je i do sada prezentirao muzej u ovom objektu, E. A. istakao je Kolar.

Radna mjesta
- Od idu}e sedmice ratni tunel }e biti pod ingerencijom Vlade KS-a, odnosno Ministarstva za bora~ka pitanja i Fonda memorijala, koji }e brinuti o ovom kompleksu. Izvr{it }emo primoSa potpisivanja ugovora u Op}ini Ilid`a

predaju objekta, a sljede}e aktivnosti koje }emo poduzeti su pro{irivanje pojaseva oko ulaza

u tunel na Dobrinji i Butmiru, te otkup i rje{avanje imovinskih odnosa sa porodicom Bjelonja.

Kolegij Op}inskog vije}a Novi Grad

Apel Kantonu i FBiH
Sjednici Kolegija Op}inskog vije}a Novi Grad ju~er je prisustvovao i {ef Kluba SDA Ramiz Durakovi}, iako vije}nici ove stranke od vanredne sjednice ne prisustvuju radu ovog tijela. - Do{ao sam na sjednicu najprije da ih upozorim da rade protivno Statutu i Poslovniku Op}ine. Apelaciju Ustavnom sudu BiH smo poslali, a u takvim situacijama odgovor sti`e za ~etiri dana. Vidje}emo {ta }e Sud re}i o vanrednoj sjednici koja je zavr{ila smjenama, kazao nam je ju~er Durakovi}. Glavni razlog zasjedanja Kolegija bio je iznala`enje sredstava za odr`avanje vanrednih izbo ra za na ~el ni ka No vog Grada. - Izgleda da su iz CIK-a pritisli one koji donose oduke u Novom Gradu da se sredstva osiguraju. Ju~er je oti{ao apel Kantonu i FBiH, a o~ekujemo brzu reakciju. Ponovo se manipuli{e cifrom potrebnom za organizovanje izbora, pa se spominje 400.000 KM, a i dalje tvrdim da ona nije ve}a od 220.000 KM, istakao je Durakovi}. Durakovi} je napomenuo kako su on i samostalni vije}nik Drago Juri} bili protiv slanja apela, ali da su preglasani. Naime, oni su smatrali da novca ima u rezervama op}inskog bud`eta i da ga ne treba tra`iti od drugih nivoa vlasti.
J. M. Durakovi}: Novca ima u rezervama

MUP 122, 206-666, 207-777 Vatrogasci 123, 664-115 Hitna pomo} 124, 611-111 NARKO NE 223-333 Pomo} ovisnicima 062/127-751 Porodi~no savjetovali{te 209-112 Nasilje u porodici 222- 000 033/ 223-366, 1209 Klini~ki centar 297-000 Op}a bolnica 285-100 Bolnica Podhrastovi 297-281 Veterinarska stanica 767-025 Prijava tel. kvarova 1272 Telefonski brojevi 1182 Elektrodistribucija 080 02 01 33 Vodovod 210-707, 220-435 Kanalizacija 203-059,668-259 Toplane 650-979, 650-956 Sarajevostan 715-680 KJKP Rad 658-038 Eko telefon 660-000 Ta~no vrijeme 125 [tab CZ KS 472-636, 443-720 Operativni centar Civilne za{tite 121 Prijava kvarova na javnoj rasvjeti 713-100 Dimnja~ar 616-105 Sarajevogas 592-095, 592-096, 592-097, 061/487-787 Gras 293-333 Velepekara 648-505 Bakije 533-763 Pokop 551-370 Pogrebne usluge Mar tinovi} 061 191 010 Pogrebno dru{tvo Jedileri 712-800 Uprava za inspekcijske poslove KS 770-156, od 8 do 14 sati, 061/252-252, od 14 do 22 sata Autobuska stanica 213-100 @eljezni~ka stanica 655-330 Aerodrom Sarajevo 289-100 Izgubljeni prtljag 289-105 Turisti~ki centar 580-999 BIHAMK, pomo} na cesti 1282 Informacije o stanju na putevima 1282 BH Telecom-podr{ka korisnicima 1444 Me|unarodni telefonski brojevi 1183 CENTROTRANS Pozivni centar 090 292 100

DE@URNE APOTEKE
BA[^AR[IJA 272-300 MARINDVOR 714-280 NOVO SARAJEVO 713-831 ^ENGI]-VILA 721-620 ILID@A 762-180 DOBRINJA 766-380 ILIJA[ 428-810 HAD@I]I 428-220 VOGO[]A 424-250 INFORMACIJE O LIJEKOVIMA 223-399

PORODILI[TA

10 8

DJEVOJ^ICA DJE^AKA

VOZOVI
Polasci iz Sarajeva:
Zagreb 10.54 i 21.27, Budimpe{ta 6.55, Beograd 11.49, Plo~e 7.05 i 18.18, Zenica 4.34, 12.06 i 19.27, Konjic 7.15, 15.40 - samo radnim danima i 19.10, Kakanj 15.37.

Banja Luka 18.30, Beograd 21.40, Zagreb 22

Odlasci:
Beograd 6.20, Zagreb 6.30 i 16, Be~ 7.25, Copenhagen 8 i 8.35, Banja Luka / Zürich 12, Minhen 13.05, Köln 13.25 i 18.40, Be~ 14.55, Budimpe{ta 15.05, Istanbul 18

Dolasci u Sarajevo iz:
Zagreb 6.15 i 15.30, Budimpe{ta 21.10, Beograd 17.28, Plo~e 10.22 i 20.59, Zenica 6.47, 13.33 i 20.54, Konjic 6.40, 12.50 i 18.52, Kakanj 18.35.

AUTOBUSI
Antwerpen, Bruxselles, Liege, Breda i Mastriht utorkom i subotom u 8 sati, Rotterdam ~etvrtkom u 16 sati, Amsterdam iz Mostara utorkom u 8 sati, Amsterdam-via Biha} subotom u 8 sati, Amsterdam - preko Ora{ja srijedom i subotom u 8 sati, Amsterdam preko Bosanskog Broda utorkom u 8 sati, Den Hag utorkom u 8 sati, Utrecht subotom u 8 sati, Pariz petkom u 9 sati, Berlin ~etvrtkom u 8 i subotom u 17 sati, Dortmund,

AVIONI Dolasci:
Istanbul 8.50, Minhen 12.30, Köln 12.45 i 18, Copenhagen 13.55 i 15.30, Be~ 14.05 i 21.40, Budimpe{ta 14.35, Zagreb 15.30, Zürich /

Essen i Dusseldorf ponedjeljkom, utorkom, srijedom, ~etvrtkom, subotom i nedjeljom u 8 sati, Frankfurt, Karlsruhe i Stuttgart svaki dan u 8 sati, Hamburg, Hanover i Kassel subotom u 17 sati, Ingolstadt i Nurnberg ~etvrtkom u 8 i subotom u 17 sati, Be~ i Graz svaki dan u 8 sati, Beograd svaki dan u 6 sati, Ljubljana utorkom, ~etvrtkom i nedjeljom u 20.40 sati, Dubrovnik svaki dan u 7.15, 14.30, 22.30, Vela Luka utorkom, srijedom, petkom i subotom u 11 sati, Pula ponedjeljkom, utorkom, srijedom, ~etvrtkom, subotom i nedjeljom u 6 sati, a petkom i subotom u 18 sati, Rijeka petkom i nedjeljom u 6 sati, Split svaki dan u 7.10 i 21 sat, Makarska svaki dan u 7.45 i 22.15 sati, Zagreb svakim danom u 6.30, 12.30 i 22 sata, Herceg-Novi svaki dan u 11 sati, Ulcinj svaki dan u 19 sati, Br~ko svakim danom u 6.30, 14 i 15.35 sati, Banja Lu-

ka svaki dan u 9.15, 14.30 i 15.30 sati, Bijeljina svaki dan u 5 i 15 sati, Bosanski Brod svaki dan u 12.15 sati, Bosanska Dubica svaki dan u 14.30 sati, Hrenovica svaki dan u 6.30, kao i svaki dan osim nedjelje u 16.30 sati, Pale svaki dan u 6.30, 8, 10, 14 i 15 sati i svaki dan osim nedjelje u 6.30 sati, Zvornik svaki dan u 15.30 sati, Srebrenica svaki dan u 7.10 sati, Biha} svaki dan u 7.30, 13.30 i 22 sata, Bugojno svaki dan u 10, 14 i 19 sati, Gora`de svaki dan u 8, Grada~ac svaki dan u 8.30 i 17 sati, Novi Travnik svaki dan u 13 sati, Ora{je svaki dan u 6.30 sati (preko Tuzle), Olovo svaki dan u 5, 6.30, 7.10, 8.30, 9.30, 10.30, 11.30, 12.30, 13.30, 14, 15, 15.30, 15.35, 16, 17, 18 i 20 sati, Sanski Most svaki dan u 15.30 sati, Te{anj svaki dan u 7 i 13.15 sati, Tuzla svaki dan u 5, 6.30, 8.30, 10.30, 11.30, 12.30, 13.30, 14, 15, 15.35, 16, 17 i 18

sati, Tuzla radnim danima u 9.30, Travnik svaki dan u 7.30, 9.15, 10, 13, 13.30, 14, 15.30, 17.30, 19 i 22 sata, Velika Kladu{a svaki dan osim subotom i nedjeljom u 15.30, Visoko svaki dan osim nedjelje i praznika u 5.45, 7, 10.30, 10.45, 12, 12.45, 14.30, 16, 18 i 20 sati, Visoko svaki dan osim subote u 8.15, 8.45, 13.45, 15.15 i 16.30 sati, Kakanj svaki dan osim nedjelje i praznika u 5.45, 7, 10.30, 12, 14.30, 16, 18 i 20 sati, Kakanj svaki dan osim subote, nedjelje i praznika u 13.45 i 16.30 sati, Zenica svaki dan u 21 sat via Visoko i Kakanj, Zenica ponedjeljkom, utorkom, srijedom, ~etvrtkom i petkom u 7.30, 9.30, 11.30, 13.30, 15.30, 17.30 i 19.30 sati autoputem, Zenica svaki dan osim subotom, nedjeljom i praznikom u 5.30 sati, Zenica svakim danom u 6.30, 8.30, 10.30, 12.30, 14.30, 16.30 i 18.30 sati.

20

KULTURA

subota, 10. mart/o`ujak 2012.

OSLOBO\ENJE

Sarajevska filharmonija

Koncert za djecu “Pe}a i vuk”
Orkestar Sarajevske filharmonije jo{ jednom prire|uje poslasticu za sarajevske mali{ane, simfonijsku bajku “Pe}a i vuk” ruskog kompozitora Serge, ja Prokofieva. - Ispri~at }emo zanimljivu i duhovitu pri~u o hrabrom dje~aku Pe}i koji uz pomo} `ivotinja i lovaca uspijeva uhvatiti zlo~estog vuka i smjestiti ga u zoolo{ki vrt. Kompozitor vje{to predstavlja orkestar i uz pomo} lajtmotiva u~i djecu povezati zvuk instrumenta sa odre|enim likom iz pri~e. Tako svaki instrument predstavlja jednu `ivotinju: ma~ku klarinet, pti~icu flauta, patku oboa, vuka rog, djeda fagot, a samog Pe}u guda~i, poru~uju iz Filharmonije. Uz dirigenticu Samru Gulamovi} i naratora Marija Drma}a, orkestar Sarajevske filharmonije uvest }e mali{ane u ~udesni svijet klasi~ne muzike i orkestra. Ova simfonijska bajka u svijetu je do`ivjela veliki broj ekranizacija i izvedbi, me|u kojima je i animirana verzija Walta Disneya. U ulozi pripovjeda~a izmijenila su se mnoga popularna imena iz svijeta filma, muzike i politike, kao {to su Leonard Bernstein, Sophia Loren, Sean Connery, Patrick Stewart, David Bowie, Sting, Bill Clinton, Mihail Gorba~ov... Ako vas zanima ho}e li i ovog puta ma li i hra bri Pe}a us pje ti uhva ti ti zlo~estog vuka, budite sa muzi~arima Sarajevske filharmonije danas u 18 sati u Narodnom pozori{tu Sarajevo. Predstava je namijenjena djeci pred{kolskog i {kolskog uzrasta, a ulaznice Mr. S. staju samo pet KM.

Izlo`ba u Javi

Historija filma na Sarajevskoj zimi

Od Antonionija do Bonda
Ciklus filmova }e obilje`iti nekoliko bitnih godi{njica u svjetskoj filmskoj historiji
Povodom nekoliko filmskih godi{njica koje se obilje`avaju ove godine, Sarajevska zima, u saradnji sa Kinotekom BiH, organizuje specijalni filmski program koji }e se odr`ati upravo u Kinoteci. Podsje}amo, sklonost Sarajevske zime ka filmu nije slu~ajna i ovo nije izolovani slu~aj posve}ivanja pa`nje filmu unutar festivalskih programa. Samo ove godine, bili smo u prilici u`ivati u nekim od kultnih ostvarenja japanskog filma, a u Uniticu jo{ traje ciklus savremenog danskog filma.

U sarajevskoj Galeriji Java (Titova 21) u ponedjeljak, 12. marta, u 19 sati, bit }e otvorena izlo`ba fotografija Zorana Kanli}a, pod naslovom “Miss Sarajevo” . Radi se o seriji umjetni~kih fotografija nastalih u Sarajevu u periodu 1992-1995. Izlo`ba }e trajati do po~etka aprila.

Fotografije Zorana Kanli}a

Hronika jedne ljubavi
A pomenuti, specifi~ni filmski program pod nazivom Historija filma na Sarajevskoj zimi, donosi projekcije tri filma. Povodom stogodi{njice ro|enja italijanskog filmskog maga Michelangela Antonionija, u ~etvrtak je otvoren program projekcijom nje-

Ve~er poezije

Elizabeth Taylor

Bu|enje prolje}a Gorana Simi}a
Sino} je u kafe-galeriji Zvono odr`ana ve~er poezije pod nazivom “Bu|enje prolje}a” na ko, joj je izbor iz svoje poezije govorio pjesnik Goran Simi}. Goran Simi} je bh. pjesnik koji od 1996. `ivi van BiH. Pi{e kratke pri~e i radiodrame, a radio je i kao urednik knji`evnih ~asopisa. Poezija mu je objavljivana u doma}im i svjetskim antologijama.

Iz Antonionijevog filma “Hronika jedne ljubavi”

“Sutra nikad ne umire”

govog filma “Hronika jedne ljubavi” (“Cronaca di un amore”), u kojem su glavne uloge ostvarili Massimo Girotti, Lucia Bose i Gino Rossi. Ova romansa je snimljena 1950. i bila je vrlo gledana na evropskom tlu. Tako|er povodom stogodi{njice ro|enja, ali ovaj put slavne Elizabeth Taylor, program se nastavlja projekcijom filma koji ju je proslavio, “Ukro}ena go-

ro pad” (The Ta ming of the Shrew), reditelja Franca Zeffirellija. Drama u kojoj je nasuprot Taylorove glumio Richard Burton snimljena je 1967. i jedan je od klasika `anra.

Sutra nikad ne umire
Romansa koju su pro`ivljavali u stvarnom `ivotu, gluma~ki par je vrlo efektno prenio i na veliko platno, osvojiv{i srca publike {i-

rom svijeta. Film je na programu u petak, 16. marta, u 17 sati. A u slavu najslavnijeg filmskog tajnog agenta James Bonda i njegovih 50 godina na velikom platnu, bi}e uprili~ena projekcija filma “Sutra nikad ne umire” (Tomorrow Never Dies) iz 1997. ^udan je izbor ovog filma, jer ni po ~emu nije poseban i ne predstavlja serijal na klasi~an na~in, {to bi bilo za o~ekivati. U njemu ulogu agenta

007 tuma~i naju{togljeniji Bond ikada Pierce Brosnan, u re`iji Rogera Spottiswooda, koji nakon ovog filma nije snimio ni{ta zna~ajno. Projekcija }e se odr`ati u utorak, 20. marta, u 17 sati. Bosanskohercegova~ki reditelj veteran Vefik Had`ismajlovi} }e uz svaku projekciju uprili~iti i mali osvrt na glumce i filmove obuhva}ene serijalom. Ulaz na projekcije je slobodan. N. SELIMOVI]

OSLOBO\ENJE subota, 10. mart/o`ujak 2012.

KULTURA
Dvije izlo`be u jednom danu

21

Gostovanje Malog gradskog teatra iz Bugarske

Demon iz Skoplja
U okviru Sarajevske zime u glavni grad BiH doputovao je ansambl Malog gradskog teatra iz Sofije, koji je me|u najboljim bugarskim pozori{tima i u`iva pa`nju tamo{nje publike, ali i u regionu

Sa{o Bla`eski u Turskom kulturnom centru

Bla`eski i @iga
Ako ste ljubitelj likovne umjetnosti, mo`ete u`ivati u dvije vrlo zanimljive izlo`be
Na Sarajevskoj zimi su 7. marta otvorene dvije zanimljive i prili~no razli~ite izlo`be, ali obje vrijedne pa`nje. U Turskom kulturnom centru kolekciju svojih radova pod nazivom “Abstract in Fabula” izlo`io je Sa{o Bla`eski, slikar iz Makedonije. - Abstract in Fabula je tema na kojoj radim ve} nekoliko godina, moja prvobitna ideja sadr`i se u mom estetskom pristupu likovnog dijela te slike. I moje prvo pitanje bilo je: Da li “abstracte” forme mogu roditi pri~u? Upravo zbog toga se tema tako zove, te zato {to sam pitanje postavio i obrnuto: Da li pri~a mo`e roditi apstraktne forme? Tako se rodio i moj likovni pristup slike u kojoj upotrebljavam dvo-trodimenzionalne forme, u kojem `ongliram sa linijama i kombiniram slikarski, grafi~ki i akvarelisti~ki na~in kreacije, objasnio je svoj opus Bla`eski. Izlo`ba je bila dobro posje}ena na no} otvaranja, a trajat }e do 13. marta. Mo`ete je pogledati svakim danom u radnom vremenu Turskog kulturnog centra. Izlo`bu svojih grafika istu je ve~er u Galeriji Preporod predstavio bh. umjetnik Avdo @iga. Otvorenju su, osim autora, prisustvovali direktor Sarajevske zime Ibrahim Spahi}, te voditeljica Galerije Preporod Mirsada Balji}. Zanimljivo je da je ona biv{a u~enica ovog autora. Avdo @iga je u toku 1985-1986. poha|ao specijalku iz grafike u Ateljeu 17 u Parizu. Dobitnik je nekoliko doma}ih i me|unarodnih nagrada. ^lan je ULUBiH-a. @ivi i radi u Sarajevu. Njegova izlo`ba grafika bit }e otvorena do 25. marta, a mo`ete je pogledati svaki dan, u radnom vremenu Galerije Preporod.
N. S.

Iz predstave “Demon iz Skoplja”

Ve~eras }e u 20 sati na sceni SARTR-a biti odigrana predstava “Demon iz Skoplja” autora Gora, na Stefanovskog, u re`iji Dine Mustafi}a. U predstavi glume Irina Zambonas, Filipa Avramova, Petar Kal~ev, Filip Avramov, Kristina Karaivanova, Aleksandar Kadiev, Evgenij Budinov, Vladimir Dimitrov, Stoan Mladenov, Vladimir Penev, Ilka Zafirova i Ivan Petru{inov. Pisac songova je @eljka Udovi~i}, scenografija je djelo Dragutina Broza, a muziku je komponovala Tamara Obrovac.

Antibajka
- Predstava je sjajna! Gluma~ki tour de force! Spakovano kao bombona. Ta~no ga|a stilski hibrid tragikomedije i logiku apsurda. Ima bjesomu~nu brzinu farse. Scenografski beskrajno jednostavna, a spektakularna, ushi}eno je prokomentirao predstavu autor Stefanovski, koji je prisustvovao premijeri u Sofiji.

Ko je Pikova dama?
Sutra }e na istu scenu u 20 sati ponovo iza}i gosti iz Bugarske, ali sa drugom predstavom: “Pikova dama” . Ko je Pikova dama? U misti~nom simbolizmu karata ona je mra~na, fatalna `ena, koja krade du{u i pamet onih koji se usu|uju tra`iti njenu blizinu. Me|utim, istoimena predstava koju je postavio Mali gradski teatar zna~i ne{to drugo: stil, eleganciju i otmjenost. ^arobna dramatur{ka verzija Yurya Dacheva i izuzetna produkcija Bine Haralampijeve bazirana na Pu{kinovoj prozi rijedak je primjer dobrog i fascinantnog pristupa klasici, jer je sa~uvan duh originala, ali ni u kom slu~aju doslovno, ve} poticajno. Likovnost Petye Stojkove potcrtava scensku parabolu izme|u ovovremenog, salonske mode s po~etka 19. stolje}a u St. Petersburgu i zastra{uju}eg svjedo~enja o strahotama ruske zime. U predstavi glume Ilka Zafirova, Vasilena Atanasova, Hristina Karaivanova, Tania Pashankova, Atanas Atanasov, Filip Avramov, Alexander Kadiev, Evgeni Budinov i Nikola Mutafov.

- Ovo je tekst koji surovo i smije{no, jezovito na na~in antibajke o periodu tranzicije, govori o vremenu koje je izmijenilo na{e gradove, na{e ulice, otvorilo prostor za mnoge sumnjive i pokvarene tipove koji kupuju sve, pa i na{u du{u. Ta iskustva su vrlo sli~na u svim balkanskim zemljama, u pitanju su nijanse. Zato sam bio uvjeren da srednjovjekovni motiv berberina koji odlu~i uzeti pravdu u svoje ruke i kao antijunak kazniti nove neprikosnovene gazde dana{nje tranzicije sa `eljom da odbrani pravo na tradiciju, ljubav, moral i po{tenje, mo`e biti predstava koja }e nas dirati, ali i opomenuti da je nakon svih ideologija 20. stolje}a ostala jo{ jedna, ideologija korporatizma, rekao je o predstavi Mustafi}, koji je u bugarskim novinama okarakteriziran kao “reditelj balkanske poetike, emocije i strasti, brutalnog humora” .

Muzi~ki spot
Dino Mustafi} autoritativno i elegantno daje ovoj crnoj komediji ritam muzi~kog spota. Mali gradski teatar je me|u najboljim bugarskim pozori{tima i u`iva pa`nju publike u Bugarskoj i {ire. Nova produkcija pozori{ta je jo{ korak u dokazivanju profesionalno izdignute pozicije i otvorenosti ka radu sa talentovanim kolegama izvana. U Mustafi}evoj predstavi, teatarski talent ~ini da svi izgledaju kao porodica, ba{ kao {to se to de{ava i sa demonima “zarobljenim” na sceni.
Mr. S.

Radovi Avde @ige u Galeriji Preporod

Predstava “Ja, mahalu{a”

50. izvo|enje u Domu mladih
Pozori{ni hit 2011. godine svoj jubilej, 50. izvo|enje, imat }e u Domu mladih Skenderija ve~eras u 20 sati. Do sada je ova komedija o mu{ko-`enskim odnosima u Domu mladih igrala dva puta pred dvije hiljade posjetilaca. A ve~eras }e se po tre}i put “mahalati” na kultnoj sarajevskoj sceni u Domu mladih, koji }e za ovu priliku biti pretvoren u zatvoreni amfiteatarski prostor. Bit }e to 50. izvo|enje nakon nepunu godinu od premijere. Predstava “Ja, mahalu{a” dosad je imala 49 izvo|enja, koje je publika nagradila istinskim odu{evljenjem. Za ovu komediju o mu{ko-`enskim odnosima tra`i se karta vi{e jer nudi originalnu zabavu kroz jedinstven bosanski humor, lucidan tekst, osmi{ljen izbor muzike, pokret i plesne ta~ke. Predstava je ra|ena prema knjizi Indire Ku~uk - Sorgu~ “Ja, mahalu{a” a glavnu ulogu tu, ma~i Nela \enisijevi}, koja je dosada{njim izvo|enjima pobrala sve simpatije publike. Re`iju i dramaturgiju potpisuje Mirela Trepani}, a uz Nelu u predstavi igraju Nenad Te{i} i Ansambl Cabaret. Ja. D.

U Banjoj Luci
Narodna i univerzitetska biblioteka RS i ameri~ka ambasada u BiH organiziraju “Literarno putovanje u Ameriku” Gostuje dr. Fre. drik Vajt, a voditeljica programa, koji }e se dogoditi u ponedjeljak, 12. marta, u 18 sati u holu Narodne i univerzitetske biblioteke RS-a, bit }e Lana Basta{i}. Dr. Frederik Vajt je vanredni

Literarno putovanje u Ameriku
profesor engleskog jezika na Univerzitetu Slipperi Rock u gradu Sliperi Rocku u Pensilvaniji. On je stekao doktorat iz primijenjene lingvistike na univerzitetu California u Los Angelesu. Dr. Vajt je predavao u Kanadi, SAD-u i Poljskoj o lingvistici i knji`evnim pitanjima ameri~kih Indijanaca, ali i lingvistiku. Tre-

nutno predaje koncepte u lingvistici, uvod u knji`evnost i latino knji`evnost SAD-a. Njegove prezentacije i publikacije obuhvataju {irok spektar interesa u okviru lingvistike, knji`evnosti i studija o ameri~kim Indijancima. Najva`nija pitanja kojima se bavi su vezana za pleme Haide Gvai u Britanskoj Kolumbiji.

22

SCENA

subota, 10. mart/o`ujak 2012.

OSLOBO\ENJE

Projekcije modnih filmova u Meeting Pointu

SAN U NOVOM RUHU

Modiko HD
Od novembra pro{le godine traje projekt Modiko HD, koji ima za cilj promociju modne industrije
Nesvakida{nji doga|aj odr`an je sino} u kinu Meeting Point. Dizajneri okupljeni oko Udru`enja modnih djelatnika i kostimografa Modiko organizovali su prezentaciju modnih filmova razli~itih formi i izraza. Sino}nja manifestacija bila je finale projekta Modiko HD, koji je zapo~et 14. novembra prikazivanjem najboljih ostvarenja britanskog modnog filma, predavanjima gostiju iz Velike Britanije Elishom Smith Leverock, Kathryn Ferguson, Davidom Saundersom o temi moda i film i ~etverodnevnom radionicom, koja je rezultirala stvaranjem Modiko modnih filmova. - Modni film je inovativan i kreativan medij koji omogu}ava nov na~in efektne vizualne prezentacije modne industrije. Ovaj medij, koji obuhva}a razli~ite vizualne platforme, mijenja na~in na koji se modna industrija prezentira i promovira, istovremeno daju}i mogu}nost mladima dizajnerima da se natje~u s etabliranim imenima. Za dizajnere iz malih zemalja kakva je BiH, modni film pru`a odli~nu priliku da dopru mnogo dalje od lokalne publike i tr`i{ta, kazali su iz udru`enja Modiko. Predstavljanje Modiko kratkih modnih filmova su rezultat suradnje Udru`enja modnih djelatnika i kostimografa sa British Councilom, Internacionalnim univerzitetom u Sarajevu i kinom Meeting Point. Kreativci koji stoje iza projekta Modiko HD su dizajneri Amna Kunovac - Zeki}, Jasna Had`imehmedovi} - Bekri}, Milan Seni}, Ata Omerba{i}, Lejla Hod`i}, Belma Lizde - Kurt, Vanja Ciraj, Irma Saje i Lena Stefanovi}. A filmovi ne bi bili tu bez zalaganja reditelja Midhata Mujki}a i Zinke Bejti}, te ostatka tima koji je stajao iza produkcije: autora muzike Igora ^ame i Du{ka Segvi}a, stilistice Gashe Miladinovi}, {minkerica Renate Ponjevi} i Maje Koristovi} - Talovi}, frizera Ensara Dervi{begovi}a, glumica Alme Terzi}, Lune Mijovi}, Irme Alimanovi}, Maje Nurki}, Analune Vrani}, D`ane Zec - Filipovi}, Anje Uzeirbegovi}, te autora vizualnog identiteta Enise Bravo. Nakon projekcija filmova, uslijedio je i prigodan koktel obojen u roza boju - za{titnu boju udru`eN. S. nja Modiko.

NOVO NA ESTRADI
Zuzi Zu, apsolutno svoja

Ru`ica sam bila - i ostala USUSRET 8. MARTU
Ma{toviti zeni~ki pokloni

Haris D`inovi} u Br~kom

Alatka za pobolj{anje mu{ko-`enskih odnosa
Ljubomir Zukovi}, veliki {tovatelj Radovana Karad`i}a

Kiriju od sarajevskog stana daje za obranu svoga vo|e!

Kada distrikt
slavi ro|endan
^elnici distrikta Br~ko nisu `alili novca kada su odlu~ili organizovati proslavu povodom svog 12. ro|endana
Haris D`inovi} je dan prije praznika `ena u Br~kom odr`ao dvosatni koncert kojim je odu{evio veliki broj posjetilaca. Koncert je bio na Trgu mladih u Br~kom, povodom 12 godina distrikta Br~ko. Vlada distrikta je ina~e za koncert imala vi{e opcija, uklju~uju}i i Lepu Brenu i Dinu Merlina, ali na kraju su se odlu~ili za D`inovi}a. - To mi zna~i najvi{e, naro~ito {to sam ja ro|eni Sarajlija bez obzira na to gdje `ivio - da li u Sarajevu, Berlinu, Parizu, Beogradu, Zagrebu... To mi zna~i mnogo iz prostog razloga {to smo mi, umjetnici, ti koji nekako povezuju i u najte`im situacijama ljude. To je nama te{ko ali slatko breme, rekao je D`inovi} na konferenciji za novinare uo~i koncerta. Koncert je ina~e poreske obveznike ko{tao 45.000 KM, {to je izuzeto iz bud`eta za proslavu godi{njice distrikta, a koji iznosi 190.000 KM.

TUZLA Vantjelesna oplodnja u Novom `ivotu Za osiguranje potomstva daruju 3.000 maraka SAN pita: Mo`e li bh. kultura izi}i iz krize? Sr|an Vuleti}: Kultura `ivi, ali s pogre{nom politikom
Ekonomsko-socijalno vije}e FBiH

Nik{i} sti`e, Imamovi} odlazi BHRT Konkurs za generalnog direktora Kandidat i Nenad Filipovi} Bebi?

24 Pogledi

10. mart/o`ujak 2012.

Odlazak A obra~una
V
rlo brzo Finansijska policija FBiH }e po zahtjevu federalne Vlade zapo~eti kontrolu poslovanja kompanije Bosnalijek d.d. Sarajevo. Zaklju~cima koje je Vlada prekju~er jednoglasno donijela, osim poziva Finansijskoj policiji da istra`i sumnjive poslovne aktivnosti Bosnalijeka o kojima je Vlada, kako su potvrdili federalni premijer Nermin Nik{i} i ministar energetike, rudarstva i industrije Erdal Trhulj, skupljala informacije i dokumentaciju proteklih sedam do osam mjeseci, zbog ~ega je privatna detektivska ku}a pratila Nik{i}a i Trhulja, zatra`eno je od Nadzornog odbora kompanije i da smijeni upravu Bosnalijeka sa direktorom Edinom Arslanagi}em na ~elu. ti predmet istrage nadle`nih organa u FBiH, prvenstveno Finansijske policije FBiH, a upu}uju na indicije o nepo{tivanju zakona o privrednim dru{tvima, konkurenciji, zatim neregularno sklapanje ugovora, favoriziranje pojedinih distributera, prekomjernu potro{nju sredstava firme u kojoj dr`avni kapital u~estvuje sa oko 20 posto itd. Vlada je zatra`ila od Finansijske policije, uz ostalo, da posebno istra`i poslovne aktivnosti Bosnalijeka i firme Br{tanica d.o.o, kojoj je posve}en dio navedene informacije o Bosnalijeku. Ova firma je, kako navodi informacija Vlade, a o ~emu su mediji godinama pisali, registrovana kako bi “davala usluge toplog obroka uposlenim Bosnalijeka, te za snabdijevanje te kompanije kancelarijskim materijalom, proizvodima za ~i{}enje i odr`avanje i ostalim nematerijalnim proizvodima. - Po vrijednosti prometa Br{tanica je drugi po redu dobavlja~ Bosnalijeka, iza svjetske firme Eli Lilly, navodi se u informaciji i dodaje da je Bosnalijek “zbog pro-

Indicije
Pred ministrima se na{ao dokument radnog naziva Bosnalijek - indicije o potencijalnim krivi~nim djelima, obimnog sadr`aja, a do kojeg je do{lo i Oslobo|enje. U dokumentu se navode poslovne aktivnosti koje }e, uz ostalo, bi-

P

E]A ODSJ

MO

Koliko ko{ta Edin Arslanagi}

voje namjere u vezi s Bosnalijekom Edin Arslanagi}, direktor ovog preduze}a, u potpunosti je raskrinkao na pres-konferenciji na kojoj je Vladi poru~io da ukoliko odlu~i prodati svoje dionice, on }e ih kupiti!? Nije mu, naravno, palo na pamet da obja{njava otkud mu skoro 12 miliona maraka i kako ih je “zaradio” , pogotovo ako se zna, a zna se, da su njegovi sinovi tako|er milioneri, posjednici ekstraluksuznih automobila i raznoraznih nekretnina. Dugogodi{njom direktorovanjem Arslanagi} je uspio oslabiti Bosnalijek i oboriti njegovu vrijednost. Ne~asne radnje Edina Arslanagi}a skoro su u potpunosti raskrinkane, iako se on u zadnje vrijeme poku{ava sakriti i iza nalaza Ekonomskog instituta, a svojim (?) novcima lobira na sve strane kako bi dobio neophodnu podr{ku i za definitivno preuzimanje Bosnalijeka, u ~emu }e sigurno uspjeti ukoliko ga ne sprije~e dr`avne institucije nadle`ne za istragu i procesuiranje (organiziranog) kriminala, finansisjke malverzacije, pranje para, otima~inu dr`avne imovine, plja~ku preduze}a...

S

Arslanagi} i sinovi: Milioni u nekretninama i vozilima

Predsjednik Trivun
Vlada Federacije BiH u svom planu privatizacije za 2012. predvidjela je i prodaju 19,25 odsto dionica koliko posjeduje u Bosnalijeku, no Uprava (~itaj: Arslanagi}) ove firme jasno je stavila do znanja da to jo{ ne bi trebalo ~initi – po njihovom mi{ljenju! Kao glavni argument naveli su pad vrijednosti dionica “ispod svakog nivoa” Ilustracije radi, reci. mo da je na po~etku perioda jedna

dionica Bosnalijeka vrijedila 36,79 KM, a danas iznosi mizernih 8 KM! Kako se desilo da nekad jedno od najuspje{nijih preduze}a u Federaciji padne na prosja~ke grane iako se lijekovi i dalje podjednako kupuju? Gdje su nestala sva ta sredstva? Odgovor je vrlo jednostavan: odgovornost je na menad`mentu, odnosno kontinuiranom i planskom obezvrje|ivanju firme kroz kriminalne poslove kojima je cilj da se na sve mogu}e na~ine izvu~e novac iz Bosnalijeka i prebaci na privatne ra~une, a onda se istim tim (oplja~kanim) novcem kupe dionice Bosnalijeka. U svakoj normalnoj dr`avi na svijetu, ukoliko pada profit uspje{ne kompanije, mijenja se menad`ment s prvim ~ovjekom na ~elu. No, umjesto da se to uradi u Bosnalijeku, direktor koji kukumav~i kako opada vrijednost dionica fir-

me koju vodi, non{alantno izjavljuje da }e je kupiti ukoliko bude na prodaju!? Treba li jasniji signal finansijskim istra`iteljima da tu ne{to nije uredu? Uz informaciju da je od 2008. do danas Bosnalijek izgubio ~ak 218.700.000 KM na svojoj vrijednosti. Od toga, Federacija BiH, kao najve}i dioni~ar u Bosnalijeku, na vrijednosti dionica kojima upravlja izgubila je vi{e od 42 miliona maraka. Edin Arslanagi} je rekao: “Mi nikome ne mo`emo zabraniti da proda svoje dionice i, kao {to je poznato, Vlada je najve}i dioni~ar, ali trebamo procijeniti s Vladom je li sada vrijeme ili ne. Mi smo ~ak u saradnji s Ekonomskim institutom Sarajevo uradili i studiju izvodljivosti prodaje Vladinih dionica i ona je preporu~ila da nema osnova za to” . Ekonomski institut je samostalan, ali

je nekada bio u sklopu Ekonomskog fakulteta odakle je izdvojen, no nadzor nad njim ima Upravni odbor koji imenuje Ekonomski fakultet pa je tako (slu~ajno?) predsjednik Upravnog odbora Ekonomskog instituta Veljko Trivun, koji je, opet slu~ajno, predsjednik Nadzornog odbora Bosnalijeka i dekan Ekonomskog fakulteta!? Odgovornost za nadzor poslovanja Bosnalijeka upravo je na Nadzornom odboru, odnosno Veljku Trivunu – na Ekonomskom fakultetu predaje pravo studentima – koji do sada niti jednom nije zatra`io da se utvrdi odgovornost Uprave Bosnalijeka za katastrofalno poslovanje kompanije i mutne radnje Edina Arslanagi}a i njegove grupe i pored brojnih dokaza i medijskih napisa {to upu}uje da je vrlo upitna i njegova – Trivunova – uloga u Bo-

snalijeku. Pogotovo ako se zna da je upravo Trivun potpisao ugovore koji odabranim ~lanovima menad`menta osiguravaju enormne naknade u slu~aju da Bosnalijek preuzme neko drugi. Tako bi Meliha Begovi}, sekretar firme, ako samovoljno ode, dobila isplatu u iznosu od 200.000 KM, a 450.000 KM u slu~aju otkaza. Zamjenik direktora, Ljiljana Kamberovi} dobila bi 500.000 KM ako da ostavku, a za otkaz 766.000 KM!? U slu~aju da ~lanovi Uprave daju ostavke naplatili bi to po 300.000 KM, a ako dobiju otkaz, 512.000 KM.

Br{tanica
Veljko Trivun je odobrio i ugovor po kome bi Edinu Arslanagi}u, ukoliko bude morao odstupiti sa funkcije, bilo ispla}eno 750.000 KM, a ako bi mu bio uru~en otkaz, to bi Bo-

10. mart/o`ujak 2012.

Pogledi 25

Arslanagi}a - po~etak sa korupcijom u FBiH
Vlada FBiH je pozvala Nadzorni odbor Bosnalijeka da smijeni generalnog direktora Edina Arslanagi}a
blema s likvidno{}u 2009. i 2010. uzeo kredite u iznosima 28,2 miliona i 3,7 miliona KM”No, informacija navodi da je Bosna. lijek u 2009. kreditirao Br{tanicu u tri navrata s kamatom od nula posto. Navodi se i da je 2008. odobren kredit firmi Mediafarm, “originalno potpisan s kamatom od 10 posto, da bi se nedugo zatim aneksom ugovora kamata smanjila na pet posto” . Navedene su i cijene poslovnih prostora koje je Bosnalijek dao pod zakup, pa, uz ostale, i Br{tanici po cijeni od 3,56 KM po kvadratnom metru. U informaciji stoji da “NO i uprava nisu zapo~eli registraciju {est nekretnina ukupne knjigovodstvene vrijednosti 686.000 KM u Beogradu, te Bosnalijek ne prikazuje vrijednost tih nekretnina u svojim knjigama” kao i da “nije prika, zana u knjigama firma k}erka Bosfarm u Makedoniji” . vedeno je da su za reprezentaciju u 2009. potro{ena 5,52 miliona KM, a 6,65 miliona u 2010. - Tro{kovi slu`benih putovanja iznosili su 1,41 milion u 2009. (117.500 KM mjese~no) i 1,23 miliona KM u 2010. (102.500 KM mjese~no), stoji u informaciji u kojoj je navedeno da su ukupne naknade ~lanovima NO u 2009. bile 110.000 KM, a 109.000 KM u 2010. Dobro upu}eni izvori Oslobo|enja smatraju da }e Finansijska policija imati mnogo posla u ovoj farmaceutskoj kompaniji, a kasnije i drugi nadle`ni organi. - U obavljanju svog posla oni }e morati obratiti pa`nju na svaki detalj, jer se zna da je mogu}e da i najmanji propust, pa i proceduralni, u narednim fazama ovog postupka mo`e biti iskori{ten od onih koji }e se na}i u situaciji da brane svoje pozicije, poru~uje izvor na{eg lista koji ne isklju~uje ni opciju da }e „Arslanagi}evi pipci biti spremni i sami poturiti te tzv. proceduralne gre{ke“ .
Senita [eher~ehaji}

Detaljna istraga
Istra`ni organi bi se mogli pozabaviti, sude}i po Vladinoj informaciji, i visokim tro{kovima Bosnalijeka, primjerice, na-

snalijek ko{talo cijeli 1.000.000 KM!? Paralelno s ovim, Arslanagi} poku{ava reorganizacijom menad`menta zadr`ati potpunu kontrolu nad Bosnalijekom. S tim ciljem je na mjesto izvr{nog direktora marketinga doveo i postavio Slovenca Bojana Kebea koji je pod vrlo sumnjivim okolnostima napustio Plivu. No, Kebe je od Arslanagi}a dobio zadatak da izvr{i reorganizaciju Bosnalijeka, prvenstveno menad`menta te da identificira i predlo`i na~ine na koje }e se Bosnalijek distancirati od svih dosada{njih negativnih veza koje su prvenstveno slu`ile za izvla~enje novca iz Bosnalijeka. Na{i izvori tvrde da se plan prvenstveno odnosi na (neposlu{ne) ~lanova Uprave Bosnalijeka i dovo|enje novih ljudi ~ija imena do sada nisu bila povezivana s kriminalnim radnjama u ovoj kompaniji. No, me|u onima kojih se Arslanagi}, navodno, poku{ava rije{iti je i Hasan [epo, koji je o~ito postao smetnja jer je njegova firma Br{tanica primarno kori{tena za plja~kanje Bosnalijeka. Preko Br{tanice je uposlenicima Bosnalijeka pla}an topli obrok koji su morali realizirati u restoranu Br{tanice koji je u krugu Bosnalijeka. Iznos fiktivnih faktura za usluge se dogovara izme|u dvojca Arslanagi} - [epo, {to onda,

prema raspolo`ivim podacima, opravdava enormne prihode koje je Br{tanica ostvarila: 5,92 miliona KM u 2008. godini; 5,52 miliona u 2009. te 6,08 miliona KM u 2010. godini!? Ovaj prihod nije ni{ta drugo do {teta po dioni~are Bosnalijeka, u prvom redu, Vladu FBiH. Ako uzmemo u obzir samo poslovanje Br{tanice u periodu od 2008. do 2010. godine te da je porez na dobit 10 odsto, onda mo`emo zaklju~iti da je samo u ovom periodu po tom osnovu Federacija BiH potencijalno o{te}ena za nevjerovatnih 1,05 miliona KM. No, osim ovim unosnim biznisom, Br{tanica se bavi i drugim ni{ta manje profitabilnim djelatnostima. Tako je po veli~ini ostvarenog prihoda drugi dobavlja~ Bosnalijeka, odmah iza renomirane firme Eli Lilly. Uz to, prosje~no vrijeme naplate Br{tanice od Bosnalijeka iznosi – nula dana, {to jasno ukazuje da Arslanagi} ovoj firmi vr{i avansno pla}anje. Ovo su samo neke od radnji Edina Arslanagi}a koje su do sada dokumentovane i otkrivene {to je vi{e no dovoljno da se pokrene pitanje njegove (krivi~ne?) odgovornosti, ali i smjene s mjesta direktora Bosnalijeka.
D`enana Karup Dru{ko (Oslobo|enje, 25. 2. 2012.)

26 Pogledi

10. mart/o`ujak 2012.

Zijad Had`iomerovi}, predsjednik

Hrvati bi da ist Bo{njake iz Mo
Rje{enja koja su krenula sa Ustavnog suda na inicijativu hrvatskog kluba do{la su preuranjeno
Razgovarao: Asaf Be~irovi}

Kada }e lokum biti rahat u Mostaru? - Kad bude rahat politi~ko raspolo`enje, tad }e u Mostaru i lokum biti rahat! Nadam se, u najskorije vrijeme! Opi{ite tu politi~ki razrahatlenisanu situaciju! - U principu, to podrazumijeva rje{enja koja }e odgovarati svima. Rahatluk }e se desiti onda kad i Bo{njaci rije{e svoj status u Mostaru i Hercegovini, kad Hrvati shvate da svoje nacionalno pitanje, ambicije i frustracije ne mogu rje{avati u Mostaru. Rje{enja koja su krenula sa Ustavnog suda na inicijativu hrvatskog kluba do{la su preuranjeno. [ta, zapravo, ho}e HDZBiH u Mostaru? - Vrlo su jasni! Ho}e Mostar kao stolni grad, kao sjedi{te nekakvog svoga entiteta u BiH. Tretiraju Mostar kao cjelovit grad. A mi Mostar vidimo kao jedinstven grad!

? ?

?

Cjelovit i(li) jedinstven
Koja je razlika izme|u cjelo vi tog i je din stve nog Mostara? - Oni cjelovit Mostar vide kao hrvatski grad! Probosanska, mostarska opcija, ho}e jedinstven grad, {to, u biti, podrazumijeva `elju za su`ivotom, tolerancijom, iskrenim zajedni{tvom koje bi se reflektiralo kroz zajedni~ke institucije, `elju da budemo iskreni jedni s drugima. No, to se do sada nije desilo! Danas imate `elju za cjelovitim gradom a ne `elite zajedni~ke {kole, komunalna preduze}a na {to nas je i Dejtonski mirovni sporazum obavezao. Dakle, ni{ta, za sada, od zajedni{tva u Mostaru? - Ma kakvi! U Mostaru ne smijete ni spomenuti da se dvije medicinske ili muzi~ke {kole trebaju spojiti. Nepojmljivo je pri~ati o spajanju dva simfonijska orkestra! Zabranjene teme. Poku{ali ste o tome razgovarati u posljednje vrijeme s HDZ-om Mostar? - Ka`u, ne dolazi u obzir! Kultura, obrazovanje su im od vitalnog nacionalnog interesa. Ko jo{ govori o tome da treba biti jedan univerzitet u Mostaru? Niko! Federalno Ministarstvo obrazovanja tu ni{ta ne mo`e napraviti! Mo`da zato {to je obrazovanje u kantonalnim rukama!

?

?

?

?

10. mart/o`ujak 2012.

Pogledi 27

SDA grada

tjeraju ostara
[to nema Afrika, ima Bosna
Ustavni sud BiH je u svojoj odluci ocijenio neustavnim {to izborne jedinice sa razli~itim brojem bira~a daju jednak broj vije}nika za Gradsko vije}e, te je pozvao nadle`ne da tu odredbu sada{njeg statuta iz 2004. usklade sa Ustavom! - To je isforsirana odluka. Sudije koje su pri~ale jedno na raspravi, kad su oti{le u kabinete da odlu~e, druga~ije su razmi{ljale. Paradoksalno! Nasilno su se ugasile op{tine. Ni u zemljama Afrike nema takvog nasilja, ga{enja prava na lokalnu samoupravu. Imali smo situaciju da 2004. napravimo referendum, da se ljudi izjasne o tome `ele li op{tine!? Onda do|e visoki predstavnik i ka`e, ne treba vam to, ni{ta nam ne zna~i. Obratimo se Evropskoj komisiji u Strasbourgu da nam objasni je li visoki predstavnik imao pravo i ne dobijemo odgovor! Krucijalno je pitanje da li su smjeli ugasiti te op{tine. Ugasiv{i ih, ugasili su i ustavnu poziciju broja vije}nika koji dolaze iz op{tina. Sad su op{tine preveli u gradska nedefinisana podru~ja, na um palo im je da broj vije}nika prilagode broju stanovnika! I zadnjoj je budali jasno da su ugasili op{tine kako bi doveli izbore u Mostaru na opciju: jedan ~ovjek - jedan glas. I tako kroatiziraju Mostar. Zaboravili su da je 18.000 Mostaraca protjerano! Da su htjeli pravi~no rje{enje, mogli su re}i da }e se u Mostaru u narednih 50 godina izbori odr`avati ovako: 18.000 bo{nja~kih glasova je upisano ve} u startu.
Foto: [aban Sultanovi}

?

- I da nije tako, isto bi bilo! Ni me|unarodna zajednica ih nije obavezivala na zajedni{tvo! A zajedni~ke su institucije u Mostaru obaveze Dejtonskog mirovnog sporazuma. Smjenjivali su one koji to nisu htjeli na nivou BiH, a kada su to trebali i u Mostaru da urade, nikom ni{ta! Ho}ete re}i da je me|unarodna zajednica op}enito, pa i OHR u Mostaru, bila popustljiva prema stavovima HDZ-a Mostar? - Ho}u! OHR je tiho i{ao ususret HDZ-u! Ne znam koliko gra|ani BiH uop{te znaju kako su se stvari odvijale u Mostaru? Imate sliku koja ide u javnost, i stvarnu sliku! Pa, kako izgleda ta stvarna slika? - Kad smo, za rata, bili u bezizlaznoj situaciji, me|unarodna je zajednica pozvala Fatimu Leho i ponudila joj autobuse da nas evakuiraju iz Mostara! ^ija je to bila ponuda? - Madeleine Albright, biv{i dr`avni sekretar SAD-a! Fatima je rekla da, ako ba{ ho}e pomo}i Bo{njacima Mostara, neka nam po{alju mrtva~ke kese, jer samo mrtvi mo`emo iz Mostara. Na{ politi~ki stav je bio i ostao: Ne damo Mostar, nikada ga ne}emo napustiti!. Ho}ete re}i da se ni danas me|unarodna zajednica druga~ije ne odnosi prema Mostaru?! - Tako nekako! Neiskreni su! Do{li su u Mostar s parama, na neki na-

?

?

?

?

~in su poku{ali minimizirati sve zlo koje je napravljeno ovom gradu! I po dosada{njim ha{kim presudama se da primijetiti da mali broj ratnih zlo~inaca odgovara za ono {to se desilo Bo{njacima u Mostaru. A bio je to zlo~in najve}ih razmjera! Sve je krenulo 9. maja 93, kada su Hrvatska vojska i HVO krenuli osvojiti Mostar! Izgleda, nakon svega, za podjelu grada su krivi heroji u Bo{njaka: Hujka, Lovac, Eso Humo... Trebalo je, valjda, pustiti da uzmu cijeli Mostar! I {ta su uradili u onom dijelu Mostara kojega su osvojili? Ka`ite? - Pozvali su Bo{njake da istaknu bijele zastave, potom ih pobili, porobili, silovali, oplja~kali, rastjerali! Taj 9. maj 1993. simbolizira njihov odnos prema cjelovitom Mostaru! Biva, ni{ta se od tog 9. maja ‘93. nije promijenilo?! - Onda i sada je aktuelna pri~a o Mostaru kao stolnom gradu Hrvata u BiH! Pou~eni ‘93. godinom, znamo {ta ta pri~a o stolnom gradu zna~i za njih i {ta zna~i za nas Bo{njake. Ako ve} i, na`alost, razgovaramo u nacionalnim kategorijama, fakat je da Banja Luka jeste Srbima u BiH glavni grad, Sarajevo Bo{njacima... - Shodno tome me i pitate za{to i Hrvati ne bi imali svoj glavni grad u BiH. To oni i ho}e! Za{to su ba{ Mostar izabrali? Bo{njaci su bili ve}ina u Mostaru! Za{to nisu ^apljinu izabrali za stolni grad. I {ta zna~i to stolni grad? Ne razumijem! Ho-

?

?

}u da se u svakom gradu osje}am jednako! Imamo dovoljno iskustva da prepoznamo {ta se krije iza `elje da Hrvati od Mostara naprave svoj stolni grad. Nakon krvavog rata stigla je era Hansa Koschnicka, evropskog administratora za Mostar! - On je Mostar 1996. uredio po principu {est multietni~kih op{tina. Tada je Mostar i `ivnuo. Struktura vije}nika je bila multietni~ka. Ako je na~elnik bio iz jednog, dona~elnik, zadu`en za povratak, bio je iz drugog naroda. Ljudi su se vra}ali na svoje. Bilo je to vrijeme najbr`e integracije, su`ivota. Imali ste Bo{njake u takozvanom zapadnom dijelu Mostara koji su se ne{to pitali u vlasti. Nekome je to zasmetalo. Mostar je sada u agoniji! Hrvati su pozicijom gradona~elnika doveli sebe u superpozicije, opstruiraju napredak, su`ivot. Devet godina su uga{ene op{tine i za to vrijeme u isto~nom dijelu grada ni{ta ne mo`ete napraviti. Izdata je samo jedna gra|evinska dozvola za {kolu u Sjevernom logoru. ^etiri godine su pare bile spremne za tu {kolu! Mostar umire! Svoju trenutnu poziciju HDZ do`ivljava na na~in da nas uni{ti. Ne}e da propuste tu {ansu! Dr`e nas za vrat, mrcvare. Ljudi odlaze iz Mostara. Na djelu je politika iscrpljivanja Bo{njaka. I? Kako se odupirete tome iscrpljivanju? - Poku{avamo, ali nema rezulta-

?

ta. Niti }e ih biti. Pe~ati nisu kod nas. Na{a sudbina zavisi od volje Hrvata. A njihova volja je davno prepoznata: idite odavde! Oni to i ne kriju! To {to vi, Bo{njaci i Hrvati i Srbi i ostali, `ivite u Mostaru je su`ivot ili sukurac, {to bi rekao knji`evnik Abdulah Sidran! - Volio bih da mogu re}i da se radi makar o su`ivotu, ako ne o zajedni{tvu! Za javnost, Hrvati se trude biti ulju|eni, spremni su odnijeti poklon nekom ugro`enom Bo{njaku tako demonstriraju}i svoju zabrinutost. S druge strane, metafori~ki re~eno, ~upaju nam srce! Ni o ~emu ne odlu~ujemo. Toliko su komotni da prave bez gra|evinskih dozvola najmanje deset objekata ogromne vrijednosti. Sad, kao trebalo bi da milosrdnom gradona~elniku Ljubi Be{li}u budemo zahvalni {to smo dobili odobrenje da gradimo {kolu!

?

Muftijine brige
Mostarski muftija Seid Smajki} i pismo? - Muftija je napisao ono {to su mu ljudi Mostara rekli, ono {to vidi. Istina je da su Bo{njaci iz Hercegovine skoro pa nestali. Mo`da bi se vratili da ih neko `eli. Hrvati su prije deset godina uz pomo} njema~ke administracije i crkve izborili nekoliko novih hrvatskih op}ina otimaju}i sela od drugih op{tina kako bi napravili svoje. Sad imate prazna bo{nja~ka sela

?

?

Zlatko i Suljo
Kako se SDPBiH pona{a u Mostaru? - Dvoli~no, kao i uvijek! Kada su njihovi glasovi odlu~ivali o izboru gradona~elnika, SDP nije podr`ao izbor Sude Hasandedi}a! I tako je neposredno SDP izabrao Ljubu Be{li}a za gradona~elnika. Ne bih se ~udio da i sutra, kada se budu kreirali stavovi o Mostaru, napuste Mostarce! ^ujem da je na Vije}u Bo{njaka i SDP iznio svoj stav. Kao, nisu sigurni da }e podr`ati rad Vije}a. Kako god, velika su isku{enja i pred SDP-om. Ne budu li s nama, neka im je dragi bog na pomo}i. Imat }e problema sa svojim ~lanstvom u Mostaru. Nije prirodno da se o Mostaru vi{e pitaju Zlatko i Sulejman, od Ese Hume i drugih Mostaraca. Kako god, novoformirano Vije}e Bo{njaka ide me|u Bo{njake, u svaku ku}u ulazimo!

?

oko ^apljine! Muftija je s razlogom zabrinut. Bo{njaci su izgubili sve gradove u Hercegovini. Ostalo je ne{to malo snage u Mostaru iz kojeg svi ostali Bo{njaci Hercegovine treba da crpe snagu da bi opstali. A i mi u Mostaru smo na kraju snaga. Kakav je stav centrale SDA u Sarajevu? - Korektan! Ka`u, Mostarci treba da odlu~e o svojoj sudbini, oni najbolje znaju {ta im je ~initi, a centrala SDA iz Sarajeva }e ih podr`ati. Ne bi bilo dobro da neko drugi odlu~uje o Mostaru. Poruka je da o Mostaru treba da odlu~uju svi Mostarci, a ne samo oni koji su politi~ki anga`ovani u SDA! Mostar je iznad svih stranaka! Kako je do{lo do ideje o formiranju Vije}a Bo{njaka? I pred rat 1992. bilo je formirano sli~no vije}e! - Imali smo 24. februara sastanak sa efendijom Smajki}em. Dogovorili smo kako }emo raditi. Kao rezultata toga, u srijedu, 7. marta, formirano je Vije}e Bo{njaka kojeg ~ine sve bora~ke organizacije, nevladine organizacije, bo{nja~ki politi~ari, vije}nici svih nivoa. Sve je napravljeno na inicijativu Kluba Bo{njaka u Gradskom vije}u Mostara. Zaklju~ak sastanaka jeste da je Mostar va`niji od svih stranaka. Dakle, stvara se izvanstrana~ko tijelo koje }e voditi projekt Mostara. Ne, ne sklanja se SDA iza Vije}a Bo{njaka! Jednostavno, ho}emo pru`iti priliku svima da daju svoj obol. Predvi|ate li pona{anje HDZ-a BiH? - Dragan ^ovi}, predsjednik HDZ-a BiH, u jednom je razgovoru, kojem sam prisustvovao, ponudio da Mostar ima dvije op{tine! Nedavno je to isto ponudio i predsjedniku SDA! Mislim da Mostaru treba vratiti {est op{tina. Ovako, ne znam ho}e li uop{te i biti izbora u Mostaru ako ne defini{emo nova pravila. Dakle, sve je mogu}e, pa i to da ne bude izbora. To, naravno, ne bi bilo dobro, ali sa Mostarom se niko ne}e poigravati.

?

?

?

28 Pogledi

10. mart/o`ujak 2012.

Kako ponovo nacrtati tigrovu ko`u?
Na primjerima iz pojedinih dijelova Federacije BiH vidi se kako se i danas, 16 godina poslije rata, te{ko vratiti u normalne `ivotne tokove
Stolac

ISTRA@UJEMO (Ne)ravnopravnost u Bos

R

avnopravnost naroda u Bosni i Hercegovini daleko je od `eljene. [esnaest godina poslije rata, `ivot se u pojedinim dijelovima zemlje odvija u podijeljenim sredinama. Posljednjih dana traju sporenja oko na~ina na koji }e se glasati na predstoje}im lokalnim izborima u Srebrenici. Bo{njaci tra`e da se ponovo primijeni iznimka u Izbornom zakonu, kako bi se svim prognanim Srebreni~anima i onim koji imaju prebivali{te omogu}ilo da glasaju za op}inske vlasti u tom gradu, dok se Srbi tome protive. Spor i nedovoljan povratak Bo{njaka i Hrvata u Republiku Srpsku, na`alost, nije jedini problem. Ni u Federaciji situacija nije ru`i~asta. U nekim njenim dijelovima i danas su potpuno jednonacionalne lokalne administracije. To najbolje ilustruju ovi tabelarni prikazi. Stolac je jedan od takvih primjera. Odluka nekada{njeg visokog predstavnika me|unarodne zajednice u BiH Wolfganga Petritscha (1999-2002) o upo{ljavanju op}inskih slu`benika u Stocu, recipro~no rezultatima popisa iz 1991, nikada nije provedena. Danas je u op}inskoj administraciji u tom

gradu, uz Hrvate, zaposleno devet Bo{njaka ({est sa statusom dr`avnih slu`benika) i nijedan Srbin, umjesto 13 Bo{njaka i ~etiri Srbina koliko ih je trebalo biti da je Petritscheva odluka provedena.

Slu~aj Stolac
Jo{ je gora situacija u preduze}ima u Stocu. U lokalnoj ispostavi Porezne uprave Federacije BiH nije uposlen nijedan stola~ki Bo{njak ili Srbin, a istovjetan je slu~aj i sa Po{tom, Elektroprivredom HZHB, Centrom za socijalnu skrb, REGIJA DOBOJ Bosanski Brod Doboj Tesli} Modri~a Derventa Vukosavlje REGIJA BANJA LUKA Banja Luka ^elinac Jajce - Jezero S. Vakuf - Kne`evo B %

gruntovnicom, Crvenim kri`em i bankom. U lokalnom PIO/MIO uposlena je jedna Bo{njakinja, dok u stola~kom javnom obdani{tu nema zaposlenih nehrvata. No, na~elnik Stoca Stjepan Bo{kovi} ne vidi u tome neke velike probleme. „[to se ti~e op}inske strukture vlasti, u njoj ima Bo{njaka koji rade i koji su radili i prije. Naravno, ima i onih koji su tra`ili bolje mjesto osnivanjem raznih agencija na nivou `upanije, Federacije ili dr`ave. Ta migracija radne snage H % S %

i dr`avnih slu`benika i namje{tenika su proces koji se doga|a u cijeloj dr`avi, a ne samo u Stocu, pa bih sada mogao re}i koliko koga radi u agencijama, koliko ih je ostalo u upravi, itd. Nije ni{ta ciljano ura|eno, niti je ura|eno i{ta na preferiranju Hrvata, Srba, Bo{njaka ili ostalih gra|ana, koji `ive ovdje“ veli Bo{kovi}. , Na pitanje za{to nije provedena Petritscheva odluka, Bo{kovi} odgovara da postoji Zakon o dr`avnoj slu`bi i Agencija za dr`avnu slu`bu, koji provode procedure, na O % UKUPAN BR. UPOSLENIH

3 23 6 2 2 6
B

4,76 9,39 5,22 2,86 2,33 22,22
%

2 8 2 2 1 1
H

3,17 3,27 1,74 2,86 1,16 3,70
%

57 213 107 66 83 20
S

90,48 86,94 93,04 94,29 96,51 74,07
%

1 1 0 0 0 0
O

1,59 0,41 0,00 0,00 0,00 0,00
%

63 245 115 70 86 27
UKUPAN BR. UPOSLENIH

NEDOSTAJU PODACI

0 1 4

0,00 9,09 5,33

0 0 0

0,00 0,00 0,00

67 10 71

100,00 90,91 94,67

0 0 0

0,00 0,00 0,00

67 11 75

{ta nositelji funkcija u lokalnim upravama nemaju uticaja. „Mi u posljednjih ~etiri-pet godina ne mo`emo ni{ta raditi po tom pitanju“ veli on. , Ka`e i da u preduze}ima u kojima je Op}ina vlasnik „postoji neka zastupljenost svih ljudi koji `ive u op}ini Stolac.“ „[to se ti~e javnih poduze}a, to su, naravno, njihove poslovne politike, ako govorimo o HT-u Mostar, tu imamo Hrvate, ako govorimo o BH Telecomu, tu imamo Bo{njake, ne mo`emo ulaziti u taj dio u Elektroprivredi HZHB, jer nemamo uticaja u politiku zapo{ljavanja. U poduze}ima koja su nekada egzistirala ne rade ni Bo{njaci ni Hrvati ni Srbi. Privatizacija je uzela svoj danak, kao i u ostalim dijelovima BiH. U Stocu mo`emo govoriti samo o Komunalnom poduze}u koje jo{ nije privatizirano i u kojem rade svi ljudi koji tu `ive. Sada je druga stvar ako }emo politizirati, jer onda sve smjernice idu prema lokalnoj upravi, meni kao na~elniku ili Op}inskom vije}u, a mi apsolutno nemamo nikakvih ingerencija“ , kazao je Bo{kovi}. Sudske odluke o vra}anju nastavnika i profesora bo{nja~ke i srpske nacionalnosti na svoja radna mjes-

10. mart/o`ujak 2012.

Pogledi 29
PREGLED UPOSLENIH U ORGANIMA LOKALNE UPRAVE
USK Biha} Cazin Bu`im V. Kladu{a B. Krupa Sanski Most Klju~ B. Petrovac ZE-DO Breza Kakanj Maglaj Te{anj Vare{ Visoko Zavidovi}i Zenica @ep~e Olovo Doboj-Jug Usora SBK Bugojno Busova~a D. Vakuf Fojnica G. Vakuf - Uskoplje Jajce Kiseljak Kre{evo N. Travnik Travnik Vitez 68 33 B 100,00 82,50 % 0 0 H 0,00 0,00 % B % H % S % O % UKUPAN BR. UPOSLENIH

ni i Hercegovini
Fadil Im{irovi}, na~elnik Grada~ca

Nije nam namjera da budemo etni~ki ~isti

204 130 47 112 90

88,31 99,24 97,92 98,25 95,74

14 0 1 1 2

6,06 0,00 2,08 0,88 2,13

6 1 0 1 2
0 7 S

2,60 0,76 0,00 0,88 2,13
0,00 17,50 %

7 0 0 0 0
0 0 O

3,03 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 %

231 131 48 114 94 68 40
UKUPAN BR. UPOSLENIH

Na ~el nik Gra da ~ca Fa dil Im{irovi} ka`e da na konkursima imaju strahovitih problema te da je od OSCE-a tra`io da zajedno poku{aju osmisliti konkurs u kome bi se navelo da prednost ima nebo{njak i da mu je `ao {to se stvara slika o Grada~cu kao isklju~ivo bo{nja~koj sredini. „Imali smo Ivana Bari{i}a koji je ispunio uslove za penziju i oti{ao je. Sada imamo samo Veseljka Cvjetinovi}a, koji je nebo{njak. On je {ef Odsjeka za privredu. Ali, poku{ali smo ne{to u javnim ustanovama. Pa smo, umjesto Risti}a, stavili An|u i jo{ smo poku{ali preko upravnih odbora kada ja imenujem na 60 dana bez konkursa. Nije vi{e atraktivan rad u Op}ini. Drugo, oni zauzimaju bolje pozicije u privatnom sektoru. Skoro sam razgovarao sa na~elnikom MUP-a i rekao mi je da ima pet mjesta, koja su i danas upra`njenja. Kod njih je definisano – mo`e do}i samo Hrvat, odnosno nebo{njak, i stoje otvorena. Nisu ni plate vi{e tako atraktivne. Pretpostavljam da su se „na{i“ Srbi i Hrvati, uglavnom, dosta dobro sna{li dok ne vr{e pritisak na upo{ljavanja. Zaista nam nije namjera da bude etni~ki ~ista op}ina. Aplicirali smo neki dan za neke projekte Grabov gaj koji je srpski i Srnice koje su srpske. Dobrim dijelom ljudi nisu zainteresovani za rad u op}inskim tijelima. Mi smo neki dan vr{ili analizu. Kod nas je prosjek plate u op}ini ljudi sa visokom stru~nom spremom 1.200 marka. Mi smo imali problema pet godina sa inspekcijskim slu`bama. Ne}e niko da bude gra|evinski inspektor, arhitekta, za {ta se tra`i pet godina radnog iskustva, polo`en ispit, i mi mu damo 1.1001.200 maraka, dok privatnici za tako dobre ljude daju po dvijetri hiljade maraka, automobil, mobitel“, ka`e Im{irovi}. Na dijelu koji je nekada pripadao Grada~cu formirana je op{tina Pelagi}evo, kojoj je odnijela 50 posto teritorije i 10.000 stanovnika. Grada~cu je ostalo 46.000 stanovnika. ta u {kolama u Stocu, nisu provedene. Ni tu, me|utim, Bo{kovi} ne vidi neke ve}e probleme. „U principu, tu imamo dvije {kole koje rade na hrvatskom jeziku i jednu osnovnu {kolu koja radi na bosanskom jeziku. U jednoj rade Hrvati, u drugoj Bo{njaci. Ako govorimo o srednjoj {koli, postoje predmeti koji su na bosanskom koje predaju Bo{njaci i na hrvatskom gdje predaju Hrvati. Tako da je tamo ravnopravna zastupljenost. Imamo samo jedan vrti} gdje je osniva~ Op}ina i jedan privatni vrti} gdje je osniva~ udruga gra|ana, ali nemamo evidenciju. Mislim da tamo rade Bo{njaci, a ovdje radi {est Hrvata. Vrti} u Stocu nije nekakva ustanova koja puno zapo{ljava. Tamo imamo 30 djece. Cijela ova slika u kojoj se mi nalazimo odra`ava i broj korisnika usluge vrti}a“ rekao je on. ,

NEDOSTAJU PODACI

48 106 74 95 43 103 108 268 21 43 24 1
B

97,96 90,60 93,67 97,94 66,15 95,37 96,43 86,73 28,38 100,00 100,00 4,55
%

1 8 3 1 19 1 1 21 51 0 0 21
H

2,04 6,84 3,80 1,03 29,23 0,93 0,89 6,80 68,92 0,00 0,00 95,45
%

0 3 2 1 3 3 2 13 2 0 0 0
S

0,00 2,56 2,53 1,03 4,62 2,78 1,79 4,21 2,70 0,00 0,00 0,00
%

0 0 0 0 0 1 1 7 0 0 0 0
0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,93 0,89 2,27 0,00 0,00 0,00 0,00
%

49 117 79 97 65 108 112 309 74 43 24 22
UKUPAN BR. UPOSLENIH

74 20 40 24 28 56 16 2 33 64 27

75,51 38,46 100,00 66,67 51,85 48,70 30,77 6,67 50,77 59,81 40,30

20 30 0 12 25 55 33 27 31 38 37

20,41 57,69 0,00 33,33 46,30 47,83 63,46 90,00 47,69 35,51 55,22

3 2 0 0 1 4 3 1 1 4 3

3,06 3,85 0,00 0,00 1,85 3,48 5,77 3,33 1,54 3,74 4,48

1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0

1,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,93 0,00

98 52 40 36 54 115 52 30 65 107 67

Izlazak iz krize
On rje{enje za probleme u Stocu vidi u gospodarskom oporavku i izlasku iz krize. Sve mimo toga je, smatra, politiziranje, kojeg }e biti sve vi{e u godini u kojoj se odr`avaju lokalni izbori. No, predsjednik Op}inskog odbora SDP-a Stolac Nerin Dizdar tvrdi da se sve ~ini kako bi se etni-

Sead ^au{evi}: Malo je direktora {kola druge nacionalnosti

Stjepan Bo{kovi}: Migracije su proces u cijeloj BiH

~ke zajednice potpuno getoizirale, segregirale i odvojile jedne od drugih. „Povratnici se ~esto tretiraju, slobodno }u re}i, kao svojevrsni tumor ~ije {irenje treba sprije~iti, lokalizirati i otkloniti. To je situacija kakvu imamo na terenu u Stocu. Takvi uslovi su pogodovali za odr`avanje politi~kog sistema, koji je ustanovljen jo{ u ratnom periodu, a to je sistem masovnog kr{enja ljudskih prava. Jedan od mo`da najpoznatijih hrvatskih advokata Anto Nobilo rekao je da je Herceg-Bosna bila posljednja aparthejdna institucija u ~ijem je ustavu ugra|eno da samo osobe hrvatske nacionalnosti smiju obna{ati visoke funkcije. Na`alost, takva se politika i dandanas provodi u Stocu, tako da nemamo nijednog direktora firme koji ne dolazi iz reda hrvatskog naroda. Oko 95 posto od ukupnog broja uposlenih su Hrvati. Jedino policija i opet segregirani Dom zdravlja donekle mijenjaju tu sliku, ali {to se ti~e domova zdravlja, i tu imamo situaciju da su povratnici prisiljeni osnovnu medicinsku njegu tra`iti u potpuno neuslovnim prostorijama tzv. Doma zdravlja u Uzunovi}ima, koji opstaje samo zahvaljuju}i entuzijazmu uposlenika, koji ne zadovoljava uslove da se na-

30 Pogledi

10. mart/o`ujak 2012.

Grada~ac

zove domom zdravlja“ kazao je , Dizdar. Iako ka`e da je te{ko dati precizne podatke o broju ljudi koji su se vratili, jer jo{ nije proveden popis stanovni{tva, ipak navodi neke neslu`bene brojke na podru~ju Stoca, trenutni omjer - 55 posto Hrvata i 45 posto Bo{njaka. U samoj ~ar{iji je to obrnuto, vjerovatno je 55 ili 60 posto Bo{njaka, naspram oko 40 posto Hrvata. Na podru~ju Stoca `ivi oko 12.000 ljudi prema statisti~kim podacima federalnog statisti~kog Zavoda. Procjene koje iznosi Dizdar govore da je rije~ o oko 6.500 Hrvata naprema 5.500 Bo{njaka, te da u Stocu `ivi jo{ 200-300 Srba. U samom gradu Stocu od 4 ili 5 hiljada stanovnika. Prije rata na podru~ju op}ine Stolac bilo je 43 posto Bo{njaka, 33 posto Hrvata, 17 posto Srba i ne{to ostalih. „Na`alost, veoma mali broj Srba, koji su ~inili zna~ajan dio prijeratne stola~ke zajednice, vratio se. Sada ih nema vi{e od 1-2 posto. I to je jo{ jedan od ozbiljnih problema. Op}inska administracija je potpuno segregirana. ^ak suprotno ustavnim odredbama, ni predsjednik Op}inskog vije}a nije iz bo{nja~kog naroda. Nema ni pribli`an broj od definisanih dr`avnih slu`benika. Po odluci visokog predstavnika o ravnopravnoj zastupljenosti, u stola~koj op}inskoj administraciji trebala su biti 42 Bo{njaka i Srbina. Od toga ih sada radi, prema na{im podacima, osam ili devet. Isto je tako i sa komunalnim preduze}em, po{tom, elektroprivredom. Tu apsolutno nema uposlenih nehrvata, odnosno imamo u Komunalnom dvoje Bo{njaka“ rekao je Dizdar. ,

Sead Maslo, direktor Agencije za dr`avnu slu`bu FBiH
U pojedinim sredinama u Federaciji BiH prisutna je neravnomjerna zastupljenost naroda u op}inskim organima uprave. Kako Agencija za dr`avnu slu`bu FBiH gleda na ovaj problem? - Agencija nije nadle`na za kontrolu proporcionalne nacionalne zastupljenosti u organima dr`avne slu`be, jer je ~lanom 2. Zakona o dr`avnoj slu`bi FBiH propisana obaveza Vlade Federacije i vlada kantona da nadziru zastupljenost dr`avnih slu`benika u smislu proporcionalne zastupljenosti konstitutivnih naroda zajedno sa ostalima i gra|ana Bosne i Hercegovine u organima dr`avne slu`be Federacije, kantona, gradova i op}ina koja se bazira na popisu stanovni{tva iz 1991. godine, dok se aneks VII u potpunosti ne provede. Kakvim podacima o nacionalnoj zastupljenosti u op}inskim organima uprave raspola`e Agencija za dr`avnu slu`bu FBiH? - Agencija vodi i a`urira Registar dr`avnih slu`benika FBiH koji prema posljednjem izvje{taju od 7. 3. 2012. pokazuje da je u op}inskim organima uprave zaposleno 1.506 Bo{njaka (70,25 posto), 478 Hrvata (22,29) i 97 Srba (4,52) te 63 ostalih (2,94). Kako osigurati da se prilikom zapo{ljavanja u op}inskim organima upra ve pos ti gne na ci onal na ra vno pra vnost? - U svim fazama konkursne procedure Agencija prema svim kandidatima ima jednak tretman i postupa u skladu sa Zakonom, a rukovodilac organa dr`avne slu`be uz prethodno pribavljeno mi{ljenje Agencije postavlja dr`avnog slu`benika s liste uspje{nih kandidata koji su pro{li javni konkurs. Da li ste u tom pravcu poduzimali neke mjere i, ako jeste, koje?

Lista uspje{nih po abecednom redu

?

?

?

?

- Izmjenama i dopunama Pravilnika o jedinstvenim kriterijima, pravilima i postupku imenovanja i postavljenja dr`avnog slu`benika u organima dr`avne slu`be u Federaciji Bosne i Hercegovine regulisano je da se lista uspje{nih kandidata sa~injava po abecednom redu, {to otvara mogu}nost rukovodiocu organa dr`avne slu`be da bira kandidata, kako po nacionalnoj, tako i po spolnoj strukturi. Koji mehanizmi stoje na raspolaganju Agenciji za dr`avnu slu`bu FBiH

?

da bi se osigurala ravnomjerna nacionalna ravnopravnost u op}inskim organima uprave? - Agencija nema zakonskih ovla{tenja za preduzimanje eventualnih mjera u smislu osiguranja ravnomjerne zastupljenosti konstitutivnih naroda u op}inskim, kantonalnim i federalnim organima dr`avne slu`be, jer je nadzor nad provo|enjem Zakona o dr`avnoj slu`bi povjeren federalnom Ministarstvu pravde i kantonalnim ministarstvima pravosu|a i uprave.

10. mart/o`ujak 2012.

Pogledi 31

BROJ UPOSLENIH U OP]INSKIM ORGANIMA UPRAVE NA PODRU^JU ZDK-a, SA NACIONALNOM STRUKTUROM UPOSLENIH
OP]INA UKUPAN BROJ UPOSLENIH BO[NJACI SRBI HRVATI OSTALI

Te{anj Kakanj Vare{ Olovo Maglaj Zavidovi}i Zenica Visoko Breza @ep~e Doboj-Jug Usora

97 118 65 43 79 112 309 108 49 74 24 22
21+1 pripravnik

95 106 43 43 74 108 268 103 48 21 24 1

1 3 3 0 2 2 13 3 0 2 0 0

1 8 19 0 3 1 21 1 1 51 0 21

0 1 0 0 0 1
Nerin Dizdar: Povratnici se ~esto tretiraju kao tumor

7 1 0 0 0 0

Sve firme su jednonacionalne i jaki su otpori zapo{ljavanju ljudi koji nisu hrvatske nacionalnosti. Me|utim, sada je, smatra Dizdar, kona~no sazrelo vrijeme i u politi~kom smislu da bi se stvari kona~no morale rje{avati, jer je ovakvo stanje neodr`ivo. „Mi imamo segregaciju koja je u SAD-u bila na sceni 50-ih godina pro{log vijeka, koja je ~ak i u Africi ukinuta u 90-im godinama pro{log vijeka. Takvo stanje je samo po sebi neodr`ivo. Vjerujem da postoji odre|ena ugro`enost uvijek onih koji su u manjini na odre|enom teritoriju i ona je negdje manje ili vi{e izra`ena. Na`alost, izgleda da {to je ve}i povratak, da su samim tim ve}i otpori povratku i segregacija te prisutnije masovno kr{enje ljudskih prava. Jednostavno, u Republici Srpskoj nemate kr{enja ljudskih prava, jer se nemaju ~ija prava kr{iti“ kazao je Dizdar. , Predsjednik podru`nice HSP-a Stolac i ~lan @upanijskog vije}a HSP-a Niko Ragu` veli da su Hrvati, Bo{njaci i Srbi u Stocu ravnopravni. „Niko nikome, koliko ja znam, ne uskra}uje nekakva prava. To se vi{e medijski koristi. Ko god `eli, mo`e do}i u Stolac. Hrvati idu u bo{nja~ke lokale, Bo{njaci u hrvatske. Gdje ima neravnopravnosti? Nje najvi{e ima {to se ti~e posla, a tu su neravnopravni i Hrvati i Bo{njaci, jer u Stocu nitko ne radi. Ko god do|e ne teren, mo`e se uvjeriti u ravnopravnost. Mo`ete vidjeti i u policiji, u op}inskim institucijama, u svim javnim institucijama da su ravnopravni. Ne mo`emo re}i 100 posto, ali mo`emo da je dobar dio ravnopravan“ , kazao je Ragu`.

Ipak, da puno toga ne {tima, govore njegove sljede}e rije~i: „Moj osobni stav je da isto kakvo je stanje u Bosni gdje dominiraju Bo{njaci, tako je i tamo gdje su Hrvati u ve}ini. Svugdje vam je to isto. To je odraz sveukupnog stanja. Trebalo bi iz vrha korijenito stvari promijeniti. Lokalna op}inska zajednica najmanje mo`e uticati na to, jer se sve delegira iz vrha. Ako je gradona~elnik Stoca iz HDZ-a, on radi po naputku iz njegove sredi{njice. To treba rije{iti u vrhu politi~kih opcija, pa tek on-

da da se provodi na terenu. Dosta toga ne funkcionira ne samo u Stocu nego u ve}ini gradova u BiH. Isto kao {to imate stanje u Bugojnu, tako vam se sada de{ava i u Stocu. Nije samo Stolac izuzetak. Me|utim, vidim veliku volju da se to promijeni. I Bo{njacima i Hrvatima i Srbima je dosta nacionalnih prepucavanja. Ljudi se okre}u samo poslu i `ivotu, ljudi trebaju od ne~ega `ivjeti.“ Pora`avaju}e je stanje i u ^apljini, gdje su od 63 uposlenih 62 Hrvata i jedan Bo{njak. U uredu Civilne za{tite u tom gradu uposlena su 22 ~ovjeka (svi Hrvati), u Radiju ^apljina od troje uposlenih svi su, tako|er, Hrvati, dok u Komunalnom preduze}u radi 80 ljudi – 77 Hrvata, dva Bo{njaka i jedan Srbin.

[kole, ustanove...
I u nekoliko op}ina Tuzlanskog kantona izra`ena je neravnopravnost prilikom zapo{ljavanja u lokalnim organima, {kolama, javnim ustanovama... Tako u Grada~cu od 100 uposlenih, svi su Bo{njaci. U Kladnju su, tako|er, svi uposleni Bo{njaci (60), a u Kalesiji od 85 uposlenih, 84 su Bo{nja-

ci i jedan Srbin. Dobro je {to je Vlada TK-a uspjela obezbijediti multietni~nost. Od ukupno 12 ministara, po dva su iz hrvatskog i srpskog naroda. To je u odnosu na trenutnu nacionalnu strukturu, ka`e premijer TK-a Sead ^au{evi}, sasvim zadovoljavaju}e. Taj omjer je u prija{njoj vladi TK-a bio ne{to nepovoljniji po nebo{njake. „Na jednoj poziciji u Kantonalnoj upravi Civilne za{tite imamo Hrvata direktora. Ostalo su, uglavnom, Bo{njaci. To je stanje koje smo naslijedili. Mi smo nezadovoljni tim stanjem i nastojimo kroz prijeme popravljati tu strukturu i ona se, uglavnom, odnosi na popravljanje ukupnog broja zaposlenih u organima uprave. Sada su konkursi u policiji, gdje smo vrlo osjetljivi. Izo{treni su kriteriji i o~ekujemo da kroz prijem kadeta tako|er popravimo situaciju. @elimo da to uradimo i na rukovode}im pozicijama u policiji nekim pomjeranjima koje vr{imo. Generalno, u {kolama je nezadovoljavaju}e stanje. To je dobrim dijelom u osnovnim {kolama rezultat koncepta izbora direktora, gdje je dosad bio na~in da se oni biraju na zborovima roditelja. To je, ipak, ne-

NACIONALNA STRUKTURA UPOSLENIH U OP]INAMA TUZLANSKOG KANTONA
OP]INA TUZLA LUKAVAC GRA^ANICA GRADA^AC @IVINICE SREBRENIK BANOVI]I KALESIJA DOBOJ ISTOK KLADANJ TEO^AK ^ELI] SAPNA UKUPNO U OP]INAMA TK-a BEZ OP]INE ^ELI] UKUPNO UPOSLENIH BO[NJACI BROJ % BROJ SRBI % HRVATI BROJ % BROJ OSTALI %

povoljno imaju}i u vidu da je bo{nja~ka ve}ina u Kantonu i na takav na~in su, uglavnom, birani direktori. Ali, to ne opravdava situaciju u srednjim {kolama gdje je vrlo mali broj, jedan ili dva, od 35 {kola da imamo direktora iz druge nacionalnosti“ kazao je ^au{evi}. , Nemogu}e, ka`e, u konkursu re}i tra`imo „tog i tog te nacionalnosti“ ali zato nastoje ohrabri, ti ljude da konkuri{u i to tako da im govore da }e svi biti ravnopravno tretirani. „Isti~emo i da }emo voditi ra~una o tome da postoji potreba da se {to ve}i broj ljudi koji pripadaju, prije svega, hrvatskom i srpskom narodu, uklju~i. Imamo situacija kada nam ljudi ka`u za{to bismo konkurisali, kada nemamo nikakve {anse da budemo ozbiljno razmatrani. To je sada pitanje politike i zaokreta u kome mi ka`emo da je to za jednu multietni~ku sredinu kakav je TK-a neprihvatljivo i da se ta politika mijenja“ rekao , je on. ^au{evi} je svjestan i da je sada{nja situacija u Grada~cu i Kalesiji neprihvatljiva. Ka`e da se to mora hitno mora mijenjati i stvarati uslovi za zapo{ljavanje ljudi iz svih naroda, jer je, ipak, rije~ o multietni~kom kantonu.

Dobar znak 3% / / / / /
„Evo, Grada~ac je multietni~ka sredina. U Kalesiji je to ne{to druga~ije i tu je situacija, mo`da, i najslo`enija sa stanovi{ta obezbje|enja tih kadrova. Ali, nije takva da ne mo`emo re}i da se stanje ne mo`e popraviti. Mi se trudimo kod obi~nih konkursa za ni`e slu`benike i djelatnike da damo prioritet, naravno pod jednakim uslovima, onim koji su iz drugih naroda, jer je to jedini na~in da se sa~uva multietni~nost i poka`e na djelu na{e opredjeljenje da to tra`imo od svih drugih sredina i od drugog entiteta“ kazao je ^au{evi}. , Bosna i Hercegovina u ratnim godinama izgubila je onu svoju prepoznatljivu tigrovu ko`u, nacionalnu {arolikost i izmije{anost koja ju je krasila kroz vijekove. Nju je danas te{ko ponovo iscrtati, ali vrijedi se za to boriti i omogu}iti jednakopravnost i ravnopravnost u cijeloj zemlji. Neki koraci, poput ovih iz Tuzlanskog kantona, dobar su znak. Daniel Omeragi}

489 171 115 100 139 113 130 85 33 60 23 42 1500

386 165 112 100 129 109 116 84 32 60 23 40 1356

79% 96,49% 97,39% 100% 92,8% 96,46% 89,23% 98,82% 96,96% 100% 100% 95,23 % 90,4%

28 2 1 / 1 2 2 1 / / / 2 39

6% 1,16% 0,86% / 0,71% 1,76% 1,53% 1,17% / / / 4,76% 2,6%

61 4 2 / 9 2 3 / 1 / / / 82

12% 2,33% 1,73% / 6,47% 1,76% 2,3% / 3,03% / / / 5,46%

14 / / / / / 9 / / / / / 23

6,92% / / / / / 1,53%

NEDOSTAJU PODACI

32 Pogledi

10. mart/o`ujak 2012.

Pogledi 33

REPORTA@A
Nacionalni park Una

Turista jo{ malo, divljih veprova i vi{ka
Ured NP Una

Nacionalni park Una ima 19.800 hektara fenomenalne ~iste zemlje, nevjerovatno atraktivne vode i ogromno prostranstvo netaknute {ume

[TRBA^KI BUK Kulturno-historijski spomenici su sporedna atrakcija u Nacionalnom parku Una, jer pred nama je [trba~ki buk, najljep{i spektakl prirode u na{oj zemlji, a mo`da i Evropi

U

Manastir

Rend`eri ~iste obalu

[afik Tali}

Martin Brod

red Javnog preduze}a nacionalni park Una smje{ten je kod po{te u centru Biha}a. Prostor jeste mali ali je za ono {to rade to najbolja lokacija od Iza~i}a do Sarajeva, re~e nam direktor Amarildo Muli}. Turisti tu mogu u svaka doba dobiti informacije, ~ak i kada je zaklju~ano, izlozi su prepuni uputstava. - ^esto nas kriti~ki uspore|uju sa Plitvicama, ali, ljudi, mi postojimo tek 9 mjeseci, dajte nam {ansu, ako ne prona|emo najbolji put, ima da ga izgradimo - pri~a nam energi~ni direktor. Sa

njim u uredu rade dvije osobe, a na terenu imaju 11 rend`era. Svi su na privremenim radnim ugovorima, ali su zadovoljni jer su plate redovne. Federacija }e i ove godine odobriti, kao i pro{le, pola miliona sa bud`eta, Op}ina Biha} im ustupa prostor, a i Vlada USKa obe}ala je grant sa bud`eta.

Obilazak s rend`erima
Nacionalni park, za razliku od parka prirode, kao {to je Hutovo blato, ima ve}i rang bodova kod me|unarodnih sudija i doma}ih institucija, a samim tim i ve}u za{titu. Nacionalni park Una ima 19.800 hektara fenomenalne ~iste zemlje, nevjerovatno atraktivne vode i ogromno prostranstvo netaknute {ume. Sa rend`erom Senadom Tuti}em kre}emo u obilazak, koji bez `urbe ima trajati po{ten dan. Senad je diplomirani kriminalist, o`enjen tek godinu, ro|en nedaleko od ]ukovske kule u samom srcu Nacionalnog parka. - Ovdje je ro|en i Budaletina Tale, sigurno ste ~uli za njegove epske do`ivljaje sa Mustajbegom Li~kim, govori

Stari grad Ora{ac

nam mladi rend`er. Du` puta ukazuju se jedna kula za drugom. Te ora{a~ki Stari Grad, ]ukovska kula, zatim Klis, te Ostrovica. Sjetih se projekta Azre Kujund`i}, turisti~kog vodi~a iz USK-a, koji jo{ ~eka odgovor federalnog Ministarstva za turizam, a zbog promocije, ucrtavanja puteva i sakupljanja lokalnih legendi, jer u ovom kantonu ima 40 starih gradova, kula i zamkova. Za one manje poznate kule i na{ rend`er sumnja da ih je itko obilazio jo{ od turskog vakta. Neophodno je prvo snimiti stanje, zatim obezbje|enje i sigurnost, pa tek onda raditi program za svaku od njih. Ali kulturno-historijski spomenici su sporedna atrakcija u Nacionalnom parku Una jer pred nama je [trba~ki buk, najljep{i spektakl prirode u na{oj zemlji, a mo`da i Evropi. Ali posljednja ~etiri kilometra do njega je grozni i mrski makadam, nema {anse da CD u stereoma{ini ne presko~i, stranci boljih automobila vjerovatno bi se ovdje vratili, da je u Njema~koj, put bi bio pozla}en a ne asfaltiran, ali kod nas moramo se i dalje dr`ati obe}anja da }e i to jednog dana biti.

Na kraju puta zati~emo rend`ere sa motornim pilama, makazama i grabljama, ~iste teren, jeste da je raditi pod imenom Nacionalni park Una zvu~i vrlo kul, ali bome nema sjedenja povazdan, tako bar ka`u. Fantasti~ni [trba~ki buk grmi kao pred Sudnji dan, ne vrijedi ga opisivati, ~ak ni fotografija ga ne mo`e vjerno prikazati, a ona govori hiljadu rije~i. Dok posmatramo horizont, mladi rend`eri pri~aju kako se na ovom mjestu trebala izvr{iti likvidacija mje{tana Ljuto~ke Doline, me|u kojima su bili i oni. Sto metara uzvodno od slapa bili su poredani u stroj za strijeljanje, ali po{to je jedan ranije utekao preplivav{i Unu, u zadnji moment se vratio sa Unproforom iz Lapca, koji su poredali transportere na lijevoj (Hrvatskoj) obali, i bukvalno otimali ljude ispod ~etni~kih kama. Desetine mu{kih nije pre`ivjelo. Prosto je nemogu}e shvatiti, kako ljudima bilo kakav zijan mo`e padati na pamet, pored ovakvog bo`anstvenog prizora slapova. Poravniti par minuta na suncem ogrijanoj stijeni, slu{aju}i

i gledaju}i slapove, neizbje`no zapadnete u stanje meditacije i euforije. Ni jedna lo{a misao u glavi ne ostane. Na povratku svratismo, a i vama toplo preporu~ujemo, doma}ina [efika Tali}a iz prvog seoceta na putu. Kada neko navrati, sve {to ima on bi iznio pred goste, kafa za~as, `ena donose i kola~e, a on jadan ne smije jer mu je nestabilan {e}er. Dobio ga sikiraju}i se i rade}i na sve strane. Veli da ovuda rijetko tko pro|e, izuzev kada je ljeto pa se pojavi svakakve nacije, te okupiraju [trba~ki buk. [efik im tada pokosi svoje njive da imaju gdje razapeti {atore, badava. Zatim im pe~e ro{tilje i prodaje hladno pi}e, ali dobri Bo{njo svaki put im govori: Ma dobro je, uredu je, nije to ni{ta, ba{ nikakvog smisla za biznis nema. - De vidite, taj Nacionalni park sad je nastupio, pa organizujte turistima lov na divlje veprove. Nek’ im bude za d`abe, samo da im se broj malo smanji, {to god da usijemo izrovi{e. Oko ku}e ih {tapovima ganjamo, toliko blizu do|u, upu}uje [efik molbu na{em rend`eru. Ima i srna, medvjeda, vukova, u

vodi pastrmke i lipljena, ali ni{ta od tog nije preteklo kao {to su pro`drljive krma~e.

Nesretna ljubav
Od [trba~kog buka makadamom nazad, pa asfalt, pa za Kulen-Vakuf, pa opet makadam punih osam kilometara, pa za Martinbrod. U planu je asfaltiranje, govori rend`er s crvenim obrazima. Pored puta, svaki drugi plac netko radi na imovini. Ovo je kupio jedan [vabo, ovo Slovenac, i sve tako redom obja{njava rend`er, izbjegavaju}i povelike rupe na putu i radnike koji ne{to mjere, zatim se pojavi{e i oni sa „ni{anskim spravama“ geodeti, in`enjeri, ~ak jedan i u kolicima. Bi}e asfalt, nema nikakve sumnje, jer ovi silni bogata{i ne{to su nanju{ili. Kilometar pred Martinbrodom zapo~et je ogroman hotel, investicija bra}e Tahri} {to su vlasnici nadaleko poznatih biha}kih ribnjaka. Odavno je to napravljeno, stoji nedovr{eno i ~eka, obja{njava rend`er, te se obojica sla`emo da su biznismeni na tragu ne~ega, Nacionalni park Una ima svijetlu budu}nost, u to

su se neki debelo kladili. Martinbrod, u srednjem vijeku se zvao Rmanj, ba{ kao i stari manastir sagra|en od rije~ne sedre, u kojem i danas se vjernici mole. Ali u srednjem vijeku tu je `ivjela jedna prelijepa djevojka po imenu Marta, nesretno zaljubljena u ljubav zabranjenu. Kada je jedne no}i, ne mogav{i do~ekati dragog, Marta krenula preko vode na drugu stranu odneso{e je brzaci i utopi se. Njoj u spomen i ljubavi koja se ne smije braniti, mje{tani promijeni{e naziv grada. I danas `ive kao van vremena, u nekad bogatom vodeni~kom naselju ostalo je tek stotinjak staraca, ve}ina njih imaju svoj na~in sa turistima, tako i nama ispri~a{e razne pri~e, sve unazad do Starih Grka koji su prvi do{li na ideju da ovaj kraj treba proglasiti Nacionalnim parkom. Za par godina, ako ne mjeseci, kada se kod lokalnih turisti~kih operatora pojavi i ponuda Nacionalni park Una, kupite doma}e i ne}ete se pokajati. Mislimo da znamo, ali zaista treba i svoju zemlju upoznati. Vi{e }emo je voljeti.
Fahrudin Bender

Senad Tuti}

PRI^A O MARTI Kada je jedne no}i, ne mogav{i do~ekati dragog, Mar ta krenula preko vode na drugu stranu odneso{e je brzaci i utopi se. Njoj u spomen i ljubavi koja se ne smije braniti, mje{tani promijeni{e naziv grada

Zapo~eti hotel

34 Pogledi

10. mart/o`ujak 2012.

Banja Luko i ta tvoja sela...

U [eheru, kraj
Mnogi ljudi koji su imali priliku da vide pravo bogatstvo ostav{tina i starih stvari u Novoseliji, po`ele ponovo do}i. Ima i takvih, ka`e Midhat, koji donesu ne{to svoje, poput rudarskog in`injera iz Tuzle koji je, vidjev{i staru rudarsku lampu-karabitnja~u Midhatu poklonio stari primjerak sli~ne lampe
Banja Luka

O

vih dana Banja Luka miri{e na prolje}e. Ve} prvih o`ujskih jutara izgledala je prelijepo. Pokoja gomila zgrnutog snijega podsje}a prolaznika da je i ovdje zima bila `estoka. U po bijela dana centar grada vrvi od {eta~a. Odva`ni zasjeli po ba{tama restorana, kafi}a i hotela. Banjalu~ani ka`u da su ovdje ve~eri su{ta suprotnost dnevnom `ivotu. No}u je tek nekoliko lokala, kafi}a i diskoteka krcato, ostali o~ima namiruju goste. Na ulicama prodavci mimoza. To je najava ljep{ih dana, kao {to je i boravak Miroslava Ili}a u Banjoj Luci za Dan `ena poseban ugo|aj. A kako i ne bi bio kada su prelijepe Banjalu~anke pravi simbol ove ~ar{ije, pa }e se pjesma “Voleo sam devojku iz grada” danima ovdje pjevati.
Sve u voznom stanju Midhatova ljubav stara vozila

Vrbas ovdje jednostavno mami

U Donjoj Novoseliji
Banja Luka se kao utvr|eni grad jaja~ke banovine prvi put u istoriji pominje 1494. Turci ga osvajaju 1528. godine. Od tada grad se razvija s obje strane Vrbasa. Otvaraju se {kole i druge javne ustanove. Grad uspostavlja telefonsku vezu sa Sarajevom, Biha}em i Bosanskom Gradi{kom 1866, a {est godina kasnije i `eljezni~ku prugu sa Zagrebom. U vremenu od 1878. do 1918. godine (austrougarski period) Banja Luka dobija novi vizuelni imid`, {iroke ulice, drvorede, parkove i nove objekte. Tokom NOR-a 1941-1945 ova sredina postaje `ari{te revolucionarnog otpora. Dan oslobo|enja Banje Luke od fa{izma u II svjetskom ratu (22. april 1945) nije do~ekalo vi{e od tri hiljade Banjalu~ana, me|u kojima je i devetnaest narodnih heroja. Grad Gospodske ulice, grad zelenih parkova, cvije}a i fasada, legendi o Safikadi, o plahoj vodi Vrbasa, Kastelu, grad Ferhadije, manastira Marije Zvijezde i hrama Hrista Spasitelja, pozori{ta, boema i boem{tine, grad sporta, opjevani grad... u novijoj povijesti utihnuo je dva puta. Godine 1969. (26. i 27. oktobra), nakon katastrofalno razornog zemljotresa izdigao se iz ru{evina i dosegao vrijednosti modernog grada, zahvaljuju}i solidarnosti i plemenitosti ljudi dobre volje biv{e zemlje, ali i cijelog svijeta. O drugom utonu}u jo{ nije ispri~ana pri~a, jer su Banju Luku od 1992.do 1995. godine strefila najmra~nija i najmu~nija vremena rata koja su joj ostavila neizbrisiv pe~at u svim sferama `ivota. Neboj{a Preradovi}, vlasnik firme Terapis i jedan od urednika ~asopisa za turizam Svijet turizma, isti~e da je Banja Luka paradigma dr`ave. “Svega imamo, a ni{ta nemamo. Naj`alosnije je {to nemamo razvojnih, odnosno sektorskih strategija, pa nam je stanje ovako kakvo jeste” ka`e Preradovi} i do, daje da }e se u nedjelju u Kardijalu na Banji Vru}ici kod Tesli}a okupiti Preradovi}i iz ~itavog svijeta. Zanimljivo za Preradovi}e, nema {ta, jer je malo familija da su ovoliko povezane i da znaju jedni o drugima sve. Neboj{a, koji va`i za vrsnog organizatora privrednih manifestacija i sajmova, ima `elju da u novembru ove godine, zajedno sa drugim sudionicima ove pri~e, organizuje Banjalu~ki sajam o kome }e se pri~ati. Na Neboj{inu inicijativu zaputili smo se par kilometara uz Vrbas, do mjesta Donja Novoselija, tamo gdje ova rijeka nudi najbolje {to mo`e: lijepe i ~iste obale, `ubor prelijepe ~iste vode, prekrasan pogled na Lijevu Novoseliju u buk Vrbasa koji stvara prirodni slap. A tamo, podno brda na kojem se nalazi gradski vodovod, smje{teno je ~itavo naselje, {kola, {etali{te, cesta... Na samoj obali Vrbasa objekat je na kojem pi{e: Restoran Slap. Na jednom dijelu zgrade iznad vrata stoji natpis: Udru`enje gra|ana povratnika Banja Luka. Imali smo `elju da

Midhat Mitko Hajdarpa{i}

Mitko pokazuje stare eksponate gostima

Stari motori spremni za vo`nju

Stari motori ~ekaju {minkanje

Novoselija dom, Slap

Dio eksponata u restoranu

10. mart/o`ujak 2012.

Pogledi 35

j lijepa Vrbasa
Vratio se `ivot u prigradska sela Slap izme|u dvije Novoselije

Midhat sa suprugom Admirom...ona vodi restoran O~evim stopama Anes Hajdarpa{i} Svaki eksponat u znaku restorana Slap

Mercedes iz 1947. i sve funkcioni{e

Stari automobil kao radna ma{ina za snijeg

sa predsjednikom ovog udru`enja, gospodinom Guni}em, progovorimo koju o povratku i povratnicima, ali ga nismo zatekli u prostorijama. Brojni eksponati na ogromnom dvori{tu oko objekta svakom posjetiocu, pa i nama, privukli su pa`nju, pogotovo nekoliko starih vozila (oldtajmera) parkiranih ispod nadstre{nice. U i{~ekivanju da do|e vlasnik restorana Slap, malo smo zagledali stara vozila i druge, po dvori{tu neselektivno poredane stare stvari. U me|uvremenu, pridru`io nam se vlasnik restorana Midhat Mitko Hajdarpa{i} (1964), koji nas je, kao pristojni doma}in, pozvao unutra u objekat na kafu. Na pitanje otkuda ljubav prema starim stvarima, Midhat u {ali veli da voli sve staro, osim `ena. Sa suprugom Admirom, ina~e Banjalu~ankom, ima ~etvoro djece, tri sina i k}erku. Sinovi su na fakultetima, dok je mezimica k}erkica peti razred osnovne {kole. ^udna je Midhatova `ivotna pri~a. Ka`e da je porijeklom iz Crne Gore, ali da ima rodbine i na Kosovu. Nakon banjalu~kog zemljotresa iz 1969. njegov otac je do{ao ovamo na obnovu grada. Ve} naredne godine doveo je kompletnu familiju i odlu~io da ovdje pro`ivi `ivot, zavolje{e Banju Luku i u njoj ostado{e. Midhat je u Banjoj Luci zavr{io dva zanata - elektrotehni~ku i saobra}ajnu srednju {kolu. Od malena je volio bicikle, motore, automobile, a u posljednjih dvadeset godina nautiku. Jedan je od osniva~a kluba oldtajmera. Osam godina je vozio reli, a njegov sin Anes vozi motore - na yamahi R-6 bio je prvak RS-a i u~esnik na dr`avnom {ampionatu. Familija Hajdarpa{i} unazad pet godina bavi se ugostiteljstvom. “Ja sam u ovaj posao krenuo iz nu`de” ka`e Mitko, na, glasiv{i da, {to se restorana ti~e, supruga Admira vodi glavnu rije~. Ljeti je Novoselija centralno mjesto za raftere, kupa~e, ribare i druge ljubitelje Vrbasa. Mitko je registrovao mini market, zatim renta-car, odr`ava flipere i ima mnogo posla. Ima dvije radionice, a na Jadranskom moru posjeduje gliser. Ka`e da ne prodaje stare stvari, jer je njihov sakuplja~. Za ilustraciju navodi primjer kupovine starog mercedesa iz 1947. godine za koji je platio ljekaru iz Vladimirovaca kod Beograda dvanaest hiljada eura. Osim svih modela mercedesa do unazad petnaestak godina, posjeduje staru olimpiju, citroen, nekoliko modela fiata, saab, te seriju Wolksvagenovih limuzina. [to se ti~e starih automobila, za sada ih u voznom stanju (registrovanih) ima oko ~etrdeset. Sa motorima je sli~na stvar. Raspola`e svim tipovima Tomosovih dvoto~ka{a. Tu su cindap, sax, solex, BMV, NSU, puch, yamaha, kavasaki i drugi ljubimci. Li~no se anga`ovao poput ameri~kih majstora na izradi motora troto~ka{a, tzv. trajkova, u ~emu je izvrstan majstor-specijalist. U restoranu je izlo`io sedamsto trideset raznih starih eksponata, a najstariji mu je srebreni no` iz 1460. godine. Mnogi ljudi koji su imali priliku da vide pravo bogatstvo ostav{tina i starih stvari u Novoseliji, po`ele ponovo do}i. Ima i takvih, ka`e Midhat, koji u `elji da obogate jednu periodiku ili neku staru stvar, donesu ne{to svoje, poput rudarskog in`injera iz Tuzle koji je, vidjev{i staru rudarsku lampu-karabitnja~u, Midhatu poklonio stari primjerak sli~ne lampe.

Prefarbani motori
Neboj{a Preradovi} i Ned`ad Nuhanovi}

Mahala [eher

Miris prolje}a u Banjoj Luci

Midhat ka`e da je po~etkom 1992. do`ivio sve ono {to se Bo{njacima ovdje de{avalo. Tri motora mu je policija mobilisala kojima su pratili ratnog zlo~inca generala Ratka Mladi}a. I danas susre}e svoje motore, ofarbani u drugu boju, ali niko se ne ~e{ka da mu bilo {ta vrati. Morao je sa porodicom izbje}i ratni belaj, pa se iz Njema~ke (boravio u Nirnbergu) vratio 2000. godine. Dvije godine je bio u Sanskom Mostu, pa kada su se uslovi stekli i prilike “omek{ale” vratio se u Banju , Luku. Bez njega je nezamislivo danas organizovati rafting na Vrbasu. Objekat doma Slap, u kojem je istoimeni restoran i Udru`enje povratnika, napravili su gra|ani Novoselije 1955. Tokom rata potpuno je devastiran, ali je, zahvaljuju}i donacijama gra|ana i federalnog Ministarstva za izbjegla i raseljena lica obnovljen 2006. godine. Od tada i dom Slap i pravi slap na Vrbasu, obje Novoselije (i lijeva i desna) prkose susjednoj mahali, starom opjevanom [eheru, u koji se nekada radi ljepote djevojaka i {eherskih momaka maksuz dolazilo. Danas se dolazi u Novoseliju, ljeti posebno, jer plijeni svojom ljepotom.
Miralem Begi}

36 Oglasi

10. mart/o`ujak 2012.

SPRIND d.d. SARAJEVO Rajlova~ka cesta bb, Sarajevo Nadzorni odbor SPRIND d.d. Sarajevo, na osnovu Odluke o sazivanju Skup{tine broj 258/12 od 9. 3. 2012. g., a u skladu sa odredbama ~lana 242. Zakona o privrednim dru{tvima (“Slu`bene novine Federacije BiH”, br. 23/99, 45/00, 2/02, 6/02, 29/03, 68/05, 91/07, 84/08, 88/08, 07/09, 63/10), ~lana 10. stav (2) Pravilnika o upravljanju dioni~kim dru{tvima ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 19/10) i ~lana 72. stav 9. Statuta SPRIND d.d. Sarajevo, objavljuje

Unapre|enje usluge Korporativni pristup od 10. aprila Usluga Korporativni pristup namijenjena je kompanijama koje imaju potrebu povezivanja udaljenih lokacija ili mobilnih terminala sa internom mre`om kompanije. BH Telecom Va{oj kompaniji omogu}ava konfiguraciju privatne mre`e koja je u potpunosti prilago|ena Va{im zahtjevima te siguran prijenos podataka kori{tenjem GPRS/EDGE/UMTS/HSxPA, SMS i CSD servisa. Pored dosada{njih brojnih mogu}nosti i pogodnosti, korisnicima usluge Korporativni pristup od 10. aprila na raspolaganju su nove mogu}nosti: • povezivanja interne mre`e kompanije putem MPLS-a, • pristupa Internetu, • konfiguracije mre`e bez obaveznog kori{tenja IPsec protokola, • kori{tenja SIM kartice kao koncentratora saobra}aja sa mobilnih terminala, • povezivanja sa hosting serverom u mre`i BH Telecoma, • automatska aktivacija backup veze... Vi{e informacija o novoj ponudi potra`ite na www.bhtelecom.ba i na prodajnim mjestima BH Telecoma. Dajemo vi{e. BH Telecom

Oo sazivanju dvanaesJSkup{tine SPRINDE Sarajevo E B A V te E [ T d.d. NJ
I. Skup{tina SPRIND d.d. Sarajevo }e se odr`ati u subotu, 31. 3. 2012. godine, sa po~etkom u 9 sati, u sjedi{tu Dru{tva u Sarajevu, Rajlova~ka cesta bb, Sarajevo.. II. Za Skup{tinu se utvr|uje slijede}i: 1. 2.

DNEVNI RED

Izbor predsjednika Skup{tine i dva ovjeriva~a zapisnika Skup{tine, Usvajanje godi{njeg izvje{taja Dru{tva za 2011. godinu, koji uklju~uje finansijske izvje{taje i izvje{taje revizora, Odbora za reviziju i Nadzornog odbora, 3. Dono{enje odluke o na~inu pokri}a gubitka ostvarenog po godi{njem obra~unu za poslovnu 2011. godinu, 4. Usvajanje plana poslovanja za 2012. godinu, 5. Dono{enje odluke o izboru vanjskog revizora za 2012. godinu, 6. Dono{enje odluke o razrje{enju ~lanova Nadzornog odbora, 7. Dono{enje odluke o izboru i imenovanju ~lanova Nadzornog odbora, 8. Dono{enje odluke o visini naknade za predsjednika i ~lanove Nadzornog odbora, 9. Dono{enje odluke o razrje{enju ~lanova Odbora za reviziju radi isteka mandata, 10. Dono{enje odluke o izboru i imenovanju ~lanova Odbora za reviziju, 11. Dono{enje odluke o visini naknade za predsjednika i ~lanove Odbora za reviziju.

III. Predsjedavaju}i, Odbor za glasanje i zapisni~ar Skup{tine: 1. Skup{tinom do izbora predsjednika Skup{tine predsjedava prisutni dioni~ar ili punomo}nik dioni~ara, sa najve}im brojem dionica sa pravom glasa. Skup{tina }e ve}inom glasova, izme|u prisutnih dioni~ara i punomo}nika dioni~ara, izabrati predsjednika Skup{tine i dva ovjeriva~a zapisnika Skup{tine. 2. Imenuje se Odbor za glasanje u sastavu: ^ardaklija Hafiza — predsjednik, Had`ovi} Adnan i Kere{ Aida — ~lanovi, svi zaposlenici Dru{tva. 3. Za zapisni~ara Skup{tine imenuje se Amela Glibo, sekretar Dru{tva. IV. Prijedlozi odluka Nadzorni odbor utvr|uje i upu}uje Skup{tini Dru{tva na usvajanje prijedlog odluka kako slijedi: 1) Nadzorni odbor }e na osnovu podnesenih prijava za u~e{}e utvrditi i predo~iti Skup{tini prijedlog za izbor predsjedavaju}eg Skup{tine i dva dioni~ara/punomo}nika koji ovjeravaju zapisnik Skup{tine. 2). Usvaja se godi{nji izvje{taj Dru{tva za 2011. godinu, koji uklju~uje finansijske izvje{taje Dru{tva, izvje{taje revizora, Nadzornog odbora i Odbora za reviziju. 3). Ostvareni gubitak po godi{njem obra~unu za poslovnu 2011. godinu u cjelokupnom iznosu se raspore|uje u akumulirani gubitak. 4). Usvaja se plan poslovanja za 2012. godinu. 5). Za vanjskog revizora za 2012. godinu bira se Dru{tvo za reviziju Re Opinion d.o.o. Sarajevo. 6). Donosi se odluka o razrje{enju ~lanova Nadzornog odbora. 7). Donosi se odluka o izboru i imenovanju novih predlo`enih ~lanova Nadzornog odbora. 8.) Donosi se odluka o visini naknade za ~lanove Nadzornog odbora. 9). Donosi se odluka o razrje{enju ~lanova Odbora za reviziju radi isteka mandata. 10). Donosi se odluka o izboru i imenovanju novih predlo`enih ~lanova Odbora za reviziju. 11.) Donosi se odluka o visini naknade za ~lanove Odbora za reviziju. V. Prijedlozi dioni~ara za izmjenu dnevnog reda i/ili prijedloga odluka Skup{tine 1. Dioni~ar ili grupa dioni~ara sa najmanje 5 % ukupnog broja dionica s pravom glasa imaju pravo pisano predlo`iti izmjenu i dopunu dnevnog reda i prijedloga odluka Skup{tine, najkasnije osam dana od dana objavljivanja obavje{tenja za odr`avanje Skup{tine. Nadzorni odbor je du`an objaviti obavje{tenje o prijedlozima dioni~ara na isti na~in kao i obavje{tenje o sazivanju Skup{tine. Ukoliko Nadzorni odbor Dru{tva donese odluku da ne objavi obavje{tenje o prijedlozima dioni~ara iz ovog ~lana, du`an je najkasnije 7 dana prije dana odr`avanja Skup{tine o tome obavijestiti dioni~are koji su podnijeli prijedlog.

Na osnovu ~l. 135 ta~ka 11 Statuta dru{tva DD TTU Tuzla, ~lana 4 Pravilnika o radu DD TTU Tuzla, direktor Dru{tva iz razloga trenutnog pove}anog obima proizvodnje objavljuje:

J A VzaN jem uposleniOu N K U R S I K ka radni odnos pri
Objavljuje se javni konkurs za prijem uposlenika u radni odnos na odre|eno vrijeme kod poslodavca Tvornica transportnih ure|aja Tuzla, i to: 1. Bravar - na poslovima bravar monter: a) VKV bravar..................................................3 godine radnog iskustva u struci..........5 (pet) izvr{ilaca b) Ma{inski tehni~ar .........................................3 godine radnog iskustva u struci..........5 (pet) izvr{ilaca c) KV bravar.....................................................5 godina radnog iskustva u struci..........5 (pet) izvr{ilaca 2. Ma{inski tehni~ar - na poslovima razrade dokumentacije: a) SSS ma{. tehni~ar - proizvodni smjer ..........3 godine radnog iskustva u struci..........2 (dva) izvr{ioca 3. Dipl. in`enjer ma{instva VSS - proizvodni smjer a) na poslovima i radnim zadacima in`enjer konstruktor .....................................3 godine radnog iskustva u struci......2 (dva) izvr{ioca 4. Dipl. in`enjer ma{instva VSS - proizvodni smjer: ...........................................................................1 godina radnog iskustva u struci ....1 (jedan) izvr{ilac 5. SSS Metalostrugar: ...........................................................................3 godine radnog iskustva u struci ............3 (tri) izvr{ioca 6. SSS Metalogloda~: ...........................................................................3 godine radnog iskustva u struci..........2 (dva) izvr{ioca 7. SSS Zavariva~ VKV: ...........................................................................3 godine radnog iskustva u struci..........5 (pet) izvr{ilaca Prijavljivanje na konkurs: Kandidati su du`ni dostavit sljede}u dokumentaciju kod prijave na konkurs: 1. diploma o zavr{enom obrazovanju - ovjerena kopija kod nadle`ne ustanove 2. potvrda-dokaz o radnom iskustvu ne starija od 6 mjeseci 3. molba za prijem u radni odnos sa osnovnim li~nim podacima Javni konkurs za prijem uposlenika u radni odnos ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja ra~unaju}i i neradne dane (subota i nedjelja). Molbu za prijem u radni odnos sa navedenim tra`enim dokumentima dostaviti li~no ili preporu~enom po{tom na adresu: Tvornica transportnih ure|aja Tuzla, Ul. 18. hrvatske brigade br. 25, 75 000 Tuzla sa naznakom ”prijava na konkurs”. Neblagovremene i nepotpune prijave ne}e biti razmatrane. Direktor: Kadri} D`evad, dipl. ing. rud.

VI. Ovla{teni u~esnici, prijava za u~e{}e i na~in glasanja na Skup{tini 1. Pravo u~e{}a u radu i odlu~ivanju na Skup{tini imaju dioni~ari koji su se nalazili na listi dioni~ara kod Registra vrijednosnih papira FBiH 30 dana prije datuma odre|enog za odr`avanje Skup{tine ili posljednjeg dana koji prethodi tom roku ako on pada u neradni dan. 2. Pravo u~e{}a u radu i odlu~ivanju na Skup{tini dioni~ar mo`e ostvariti li~no ili putem punomo}nika, koji je du`an postupiti u skladu sa uputama dioni~ara, a ako upute nije dobio, u skladu sa razumnom prosudbom najboljeg interesa dioni~ara — vlastodavca. 3. Osim svakog poslovno sposobnog fizi~kog lica, punomo}nik mo`e biti pravno lice registrirano za poslove posredovanja u prometu vrijednosnih papira i udru`enje sa svojstvom pravnog lica osnovano ili registrovano radi udru`ivanja i zastupanja dioni~ara, u kojim slu~ajevima ovla{tenja ispunomo}i vr{i zakonski ili opunomo}eni zastupnik takvog pravnog lica. 4. Punomo} se daje u obliku pisane izjave potpisane od dioni~ara — vlastodavca i punomo}nika i dostavlja Dru{tvu neposredno, preporu~enom po{tom ili faksom u roku i na adresu kako je dalje u ta~ci 5. nazna~eno za podno{enje prijave za u~e{}e u radu Skup{tine. 5. Skup{tini mogu prisustvovati i u njenom radu u~estvovati dioni~ari i/ili punomo}nici dioni~ara koji podnesu pisanu prijavu Odboru za glasanje najkasnije 3 (tri) dana prije datuma odr`avanja Skup{tine, neposredno ili preporu~enom po{tom na adresu: SPRIND d.d. Sarajevo, Rajlova~ka cesta bb, 71 000 Sarajevo, slu`ba za pravne, kadrovske i op{te poslove — za Skup{tinu Dru{tva ili putem faksa 033/808 — 207. 6. Najkasnije 30 minuta prije vremena odre|enog za po~etak Skup{tine svaki dioni~ar i/ili punomo}nik du`an je Odboru za glasanje, odnosno ovla{tenoj osobi, predo~iti li~nu ispravu za identifikaciju. 7. Glasanje na Skup{tini vr{i se putem glasa~kih listi}a koji sadr`e ime i prezime ili naziv/ili firmu dioni~ara, broj glasova kojim raspola`e, te nazna~ene prijedloge odluka ili imena kandidata o kojima se glasa. Glasanje se vr{i zaokru`ivanjem na glasa~kom listi}u odgovora „za“ ili „protiv“ prijedloga odluke ili imena kandidata pri izboru organa Dru{tva. VII. Uvid u isprave i materijale za Skup{tinu 1. Dioni~ar, odnosno punomo}nik dioni~ara Dru{tva ima pravo izvr{iti uvid u: - listu dioni~ara Dru{tva, - godi{nji izvje{taj Dru{tva za 2011. godinu koji uklju~uje finansijske izvje{taje Dru{tva, izvje{taje revizora, Nadzornog odbora i Odbora za reviziju; - Plan poslovanja Dru{tva za 2012. godinu, - Prijedloge odluka i druge isprave koje se odnose na prijedloge odluka uvr{tenih u dnevni red Skup{tine 2. Uvid u isprave i materijale, uz predo~enje li~ne isprave za identifikaciju i predaju punomo}i kada uvid vr{i punomo}nik dioni~ara, kao i podno{enje prijava za u~e{}e na Skup{tini mo`e se obaviti svakim radnim danom od 10 do 14 sati u prostorijama Dru{tva - Slu`ba za pravne, kadrovske i op{te poslove, Rajlova~ka cesta bb u Sarajevu. PREDSJEDNIK NADZORNOG ODBORA IVICA KRAMAR

10. mart/o`ujak 2012.

Pogledi 37

Florence Hartmann na Fakultetu politi~kih nauka u Sarajevu

Novinari u BiH ne pitaju
Francuska novinarka, knji`evnica i nekada{nja glasnogovornica glavne tu`iteljice na Sudu za ratne zlo~ine u Den Haagu odr`ala je predavanje na kojem je govorila o istra`iva~kom novinarstvu

F

lorence Hartmann je Sarajevu dobro poznata, izme|u ostalog, i kao prva novinarka koja je otkrila masovnu grobnicu na podru~ju Ov~are u Hrvatskoj. Zbog toga je njezino predavanje bilo dobro posje}eno, a uz studente slu{ali su je i brojni profesori i asistenti.

Pulitzer za Srebrenicu
- Htjela sam po~eti predavanje jednim primjerom, da bismo objasnili kako se dolazi do teme za istra`ivanje. Primjer mi je vezan za ovo podru~je: rije~ je o novinaru koji je dobio Pulitzerovu nagradu za izvje{taje iz Srebrenice 1995. godine. To je David Road, ameri~ki novinar koji je radio za Christian Science Monitor. Nagradu je dobio zbog toga {to je u augustu 1995. oti{ao na lice mjesta u Srebrenicu i bio direktni svjedok postojanja masovnih grobnica, odnosno utvrdio je informacije koje su se pro~ule o masovnim ubistvima starim nekoliko sedmica. Svoju pri~u po~eo je na neobi~an na~in. Radi se o tome da vlasti jedne zemlje, njene zvani~ne institucije, u ovom slu~aju vlasti SAD-a, nisu `eljele objaviti informaciju koju su imale. Raspolagali su obavje{tajnim podacima o masovnim grobnicama i dali su novinaru podatke. Vjerujem da su mu pokazali satelitske snimke i novinar je oti{ao tamo. Neko mo`e re}i da je to iskori{tavanje i manipulisanje novinara od vlade. Ali, postoji zajedni~ki interes - da ~injenice ili istina dopru do javnosti. Obaveza novinara je da bude posrednik izme|u informacije i javnosti, tako da nije sramota da po~etna informacija ili ideja za istra`ivanje do|e od dr`avnih institucija. Iako su takvi slu~ajevi rijetki. Ta informacija je zapravo - dokaz koji negdje vodi. Novinar je oti{ao na lice mjesta, za razliku od svih drugih novinara koji su po~eli o tome pri~ati ve} krajem jula ’93. ne kao direktni svjedoci, ve} uzimaju}i izjave od pre`ivjelih svjedoka koji su do{li do Tuzle. Pre`ivjeli su pri~ali da ima masovnih ubijanja, ali novinari nisu imali ~vrstih dokaza. Road odlazi na lice mjesta i utvr|uje po~etnu informaciju i onda napi{e ~lanak. Taj ~lanak je bio ve}i i ja~i od ostalih jer je autor bio direktni svjedok ~injenica. On je vidio tri masovne grobnice i otkrio raznu dokumentaciju: to su bili elementi koji su dokazivali postojanje masovnih ubistava. Svakako, izvori informacija uvijek imaju svoj interes i novinar treba da pazi na to. Nekada se desi da se javni interesi podudare sa interesom izvora, kao {to je u ovom slu~aju, ispri~ala je Hartmann. Zanimljivo je da je Hartmann kao jednu od najbitnijih stvari koje ~ine dobrog istra`iva~kog novinara istaknula - utopiju.

- Za istra`iva~ko novinarstvo potrebna je doza utopije, ako je nemate, nemojte ni i}i u takvo novinarstvo, poru~ila je Hartmann svima koji razmi{ljaju da se bave ovakvim poslom. Ona je govorila i o svom iskustvu sa rati{ta u Vukovaru, gdje je do informacija do{la slu{aju}i iskaze svjedoka nakon kojih je, sa jo{ jednom novinarkom, napravila mapu puta. Njih dvije su, kre}u}i se putem koji je opisao svjedok, zaista i nai{le na masovnu grobnicu u Ov~ari. To je, prema njenim rije~ima, jedan od na~ina kako da se zapo~ne istra`iva~ka pri~a. Jo{ jedan na~in odre|ivanja teme istra`iva~kog novinarstva je samoinicijativnost. - Naravno, novinar zahvaljuju}i mogu}nosti zapa`anja te redovnim informisanjem, ~itanjem i pitanjima mo`e do}i do teme. Ovdje na konferencijama za novinare, i to me jako ~udi, novinari ~esto ne postavljaju pitanja. Konferencija je vid klasi~nog novinarstva i predstavlja neku vrstu pasivnosti. Vi primate informa-

ciju koju ne morate provjeriti po{to izvor snosi odgovornost za objektivnost ili ta~nost takvih informacija. Ali, iako ste u pasivnoj ulozi, ni{ta vas ne spre~ava da postavljate pitanja. Pitanje mo`e biti otvoreno, u slu~aju kada ne znate {ta stoji iza zvani~ne informacije koju primate ili vi{e zatvoreno, ukoliko naslu}ujete da ima neki problem. Ali, ako ne postavite nikakvo pitanje, vi ne}ete osjetiti da li ima i{ta iza te zvani~ne informacije. Tako da se mo`e i u pasivnoj ulozi, postavljaju}i pitanja, do}i do ideje za temu. U svim situacijama i u svako doba dana mo`e se pojaviti tema za pisanje, samo treba ugrabiti priliku. S druge strane, nije sve tajno i nije sve neka zavjera, ali novinar mora da malo ispita i testira ljude. Da vidi da li iza drveta ima {ume, zato {to se to nekada ne vidi, govori Hartmann. Svaka je pri~a u istra`iva~kom novinarstvu na po~etku - pretpostavka. - Va{a hipoteza }e evoluirati. Ona }e vas svakako voditi jer vam daje

ideje da vidite prvi, da tra`ite odre|enu dokumentaciju, da odaberete ili identifikujete potrebni izvor, ali ne smijete ostati ~vrsto na toj po~etnoj pretpostavci. Treba pogledati i biti otvoren u svim smjerovima na koje vas upu}uju prve informacije koje dobijete. Zato {to je mo`da prva pretpostavka pogre{na, tako da morate biti jako fleksibilni i otvoreni. S druge strane, morate biti pa`ljivi da po~etak va{e istrage i po~etna informacija koju imate jeste ili nije provjerena i validna. To se uvijek mora provjeriti, ne smijete ostati na svojim predrasudama da je pri~a takva i ne prihvatiti druga~ije smjernice. Treba pa`ljivo pisati i kako ideja i pri~a evoluiraju, mo`e se desiti da nakon nekog vremena dobijete informacije koje }e vas vratiti na prvobitne pretpostavke. Zato morate sve lijepo bilje`iti da mo`ete vidjeti gdje su vas i kako pojedine stvari vodile u odre|enim pravcima. Mo`e pri~a biti jako kompleksna, pa je onda lak{e sve povezati jer imate bilje{ke i mo`ete vidjeti kako su neke

stvari povezane iako mo`da nisu vidljive iz prve ruke, ka`e Hartmann. Prema njenim rije~ima, da biste dobili podr{ku za pri~u od urednika, morate po~eti sa testiranjem va{e pretpostvke. - Morate malo istra`ivati da biste mogli dobro formulisati ideju, kako bi ta pri~a i{la, dakle pri~a, a ne tema. Teme su za istra`iva~e, stru~njake, akademike, a novinari prave pri~e. Ne istra`uju se teme, nego jedan njihov dio, gdje ima dramaturgije, ljudi, geografskog prostora, kao kad se konstrui{e knjiga, vi morate imati sve te elemente. Kad po~nete pisati, morate znati koliko }e otprilike trebati vremena i sredstava da biste sa urednikom vidjeli da li je to izvodljivo ili ne, poru~uje Hartmann.

A kako
Hartmann ka`e da klasi~no i istra`iva~ko novinarstvo imaju ~etiri zajedni~ka elementa odnosno pitanja: ko, {ta, kada i gdje. Peti element u klasi~nom je za{to, dok je u istra`iva~kom novinarstvu klju~no pitanje kako. Konvencionalno novinarstvo se trudi da bude objektivno, dok je u istra`iva~kom novinarstvu najbitnija ta~na i provjerena ~injenica. - Informacije u istra`iva~kom novinarstvu se nikada ne mogu uzimati zdravo za gotovo, nikada. Bez obzira na to koliko imali povjerenja u izvor, koliko god on bio kredibilan, vi uvijek to morate provjeriti i potvrditi, kroz dokumente i neke druge izvore. U ovakvoj vrsti novinarstva svaka gre{ka je opasna jer novinar mo`e biti ka`njen i sudski i profesionalno. S druge strane, ovakvo novinarstvo je jako rizi~no, ali zato, za razliku od klasi~nog, mo`ete javnosti predo~iti informacije koje nema niko drugi, ka`e Hartmann. Dejan Mocnaj

Foto: A. Kajmovi}

38 Oglasi
UNIVERZITET U SARAJEVU ELEKTROTEHNI^KI FAKULTET U SARAJEVU Zmaja od Bosne bb Sarajevo

10. mart/o`ujak 2012.

O B AV J E [ T E N J E
JASNA ZE^I], dipl. ing. el.
branit }e magistarski rad pod naslovom

UNIVERZITET U SARAJEVU FAKULTET ZA KRIMINALISTIKU, KRIMINOLOGIJU I SIGURNOSNE STUDIJE SARAJEVO Upravni odbor Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije u Sarajevu raspisuje

"JEDAN PRISTUP U PROCJENI KORELISANOSTI QoS-a I PERCEPTUALNOG KVALITETA VIDEO SIGNALA U PAKETSKIM MRE@AMA"
17. aprila 2012. godine (utorak) sa po~etkom u 14.30 sati
u prostorijama Elektrotehni~kog fakulteta u Sarajevu sala S1 - prizemlje Pristup odbrani je slobodan. Magistarski rad mo`e se pregledati u prostorijama Elektrotehni~kog fakulteta u Sarajevu, svakog radnog dana od 10 do 13 sati, a najkasnije osam dana prije odbrane magistarskog rada. UNIVERZITET U SARAJEVU ELEKTROTEHNI^KI FAKULTET U SARAJEVU Zmaja od Bosne bb Sarajevo

K O N K U R S
za izbor akademskog osoblja I u jedno od nastavno-nau~nih zvanja: docent, vanredni profesor, redovni profesor na: 1. Nastavni predmet: 1.1. Medicinska kriminalistika .................................................................................1 izvr{ilac 2. Nastavno-nau~na oblast: 2.1. Kriminalistika....................................................................................................1 izvr{ilac II Kandidati treba da ispunjavaju uslove utvr|ene ~lanom 96. Zakona o visokom obrazovanju-Pre~i{}eni tekst („Sl. novine Kantona Sarajevo“ broj: 22/10), Pravilima Fakulteta i Pravilnika o unutra{njoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Fakulteta. III Kandidati za izbor u jedno od nastavno-nau~nih zvanja: docent, vanredni profesor, redovni profesor prila`u: - Biografiju; - Ovjerenu kopiju diplome ili drugog dokumenta o ste~enom nau~nom stepenu doktora nauka; - Nau~ne radove objavljene u priznatim publikacijama nakon posljednjeg izbora; - Objavljene knjige nakon posljednjeg izbora; - Ostalu dokumentaciju kojom kandidat dokazuje da ispunjava uslove za izbor u zvanje: docent, vanredni profesor ili redovni profesor u skladu sa ~lanom 96. Zakona o visokom obrazovanju-Pre~i{}eni tekst („Sl. novine Kantona Sarajevo“ broj: 22/10). IV Prijave sa potrebnom dokumentacijom se podnose li~no ili putem po{te na adresu Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije, Sarajevo, Ul. Zmaja od Bosne br. 8. (sa naznakom za Konkurs). Konkurs ostaje otvoren 7 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu. Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se razmatrati. Adresa: Zmaja od Bosne 8, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina Tel.: +387 33 561 201; Fax.: +387 33 561 216; http:/www.fknbih.edu: e-mail: fkn@fknbih.edu

O B AVJ E [T E N J E
branit }e magistarski rad pod naslovom

AMER TANJO, dipl. ing. el.

"PERFORMANSE MOBILNIH RADIJSKIH MRE@A U VISOKIM OBJEKTIMA"
13. aprila 2012. godine (petak) sa po~etkom u 12.30 sati u prostorijama Elektrotehni~kog fakulteta u Sarajevu sala S1 - prizemlje Pristup odbrani je slobodan. Magistarski rad mo`e se pregledati u prostorijama Elektrotehni~kog fakulteta u Sarajevu, svakog radnog dana od 10 do 13 sati, a najkasnije osam dana prije odbrane magistarskog rada. UNIVERZITET U SARAJEVU ELEKTROTEHNI^KI FAKULTET U SARAJEVU Zmaja od Bosne bb Sarajevo

Dobro jutro uz

O B AVJ E [T E N J E
EKREM SOFTI], dipl. ing. el.
branit }e magistarski rad pod naslovom

u Va{em domu!

"JEDAN PRISTUP U MODELIRANJU PRISTUPNIH TELEKOMUNIKACIONIH SISTEMA ZA POTREBE PRENOSA INFORMACIJA U AKTIVNIM ELEKTRODISTRIBUTIVNIM MRE@AMA"
11. aprila 2012. godine (srijeda) sa po~etkom u 10 sati
u prostorijama Elektrotehni~kog fakulteta u Sarajevu sala S1 - prizemlje Pristup odbrani je slobodan. Magistarski rad mo`e se pregledati u prostorijama Elektrotehni~kog fakulteta u Sarajevu, svakog radnog dana od 10 do 13 sati, a najkasnije osam dana prije odbrane magistarskog rada.

POSEBAN POPUST
za pla}anje unaprijed

TUZLA

10 20%
%
ZENICA

pretplata do 6 mjeseci pretplata do 12 mjeseci

Dopisni{tvo Oslobo|enja, Slatina 8, 75 000 Tuzla, Tel/Fax 035/210 426

DOBOJ

Dopisni{tvo Oslobo|enja, Doboj-Jug-Matuzi}i, 74 000 Doboj, Tel. 032/691 794, Fax 032/692 572

SARAJEVO

Oslobo|enje, D`emala Bijedi}a 185, 71 000 Sarajevo, Tel/Fax 033/465 727 Dopisni{tvo Oslobo|enja, Bulevar Kulina bana 30-b, 72 000 Zenica, Tel. 032/ 242 342, Fax 032/243 612

MOSTAR

Dopisni{tvo Oslobo|enja, Alekse [anti}a 4, 88 104 Mostar Tel/Fax 036/581 139

NARUD@BENICA
Ime i prezime Ulica i broj Po{tanski broj Grad (op}ina)

20

%

POSEBAN POPUST ZA PENZIONERE I RVI
OSLOBO\ENJE

Da, ovim se pretpla}ujem na Oslobo|enje od sljede}eg mogu}eg broja
Broj telefona/mobitela Broj li~ne karte Potpis
1 mjesec 3 mjeseca 9 mjeseci

6 mjeseci 12 mjeseci

TRANSAKCIJSKI RA^UNI: UniCredit bank d.d.: 3383202250044019, SPARKASSE bank DD Sarajevo: 1990490005630121, KOMERCIJALNA BANKA AD Banja Luka: 5715000000017279, POSTBANK BH DD Sarajevo: 1872000000045887 Narud`be mo`ete izvr{iti i putem na{e web stranice www.oslobodjenje.ba

10. mart/o`ujak 2012.

Pogledi 39

Zabrana odlaska fudbalskih navija~a na gostovanja i dalje na snazi

Represijom se ni{ta ne posti`e
Po~etkom ove nedjelje sastali su se ~lanovi Komiteta za normalizaciju Nogometnog/Fudbalskog saveza BiH (N/FSBiH) i, izme|u ostalog, konstatovali da se jo{ nisu stekli uslovi da se ukine zabrana prisustva gostuju}ih navija~a na utakmicama Premijer lige na po~etku proljetnog dijela Premijer lige. Sigurno da je takvoj odluci doprinijela i ~injenica da je prijateljski susret izme|u Sarajeva i Olimpica, zami{ljen kao generalna proba dva tima pred nastavak {ampionata, u pro{lu subotu prekinut nakon samo pola sata igre.

Huligani prekinuli prijateljski susret Sarajeva i Olimpica, {to je bio jo{ jedan znak da Komitet za normalizaciju N/FSBiH produ`i zabranu organizovanog odlaska navija~a na gostovanja Konferencija o spre~avanju nereda na sportskim takmi~enjima

Grudvama u fudbal
Razlog je sasvim banalan, ali vjerno oslikava stanje svijesti pojedinaca koji dolaze na fudbalske priredbe. Izme|u, po slobodnoj procjeni, oko hiljadu gledalaca koji su se okupili oko pomo}nog terena stadiona Ko{evo na{lo se desetak, dvadeset huligana koji su sebi uzeli za pravo da igra~e ga|aju grudvama. Kako nije bilo snaga reda da te nazovi navija~e, ne zna ~ovjek ni kako da ih nazove jer odgovaraju}i izraz u na{em jeziku tek treba izmisliti a privremeno mo`emo spodobe, udalje od terena, jedini mogu}i izlaz je bio prekid. Ovom odlukom da se produ`i zabrana organizovanog odlaska, gostuju}i timovi, koji su u na{em poimanju fudbalske igre uvijek u podre|enom polo`aju, ostali su i bez ono malo podr{ke sa tribina koja bi im, mo`da, dodatno dala krila za eventualni uspjeh. Ostali su i doma}ini bez prilike da prodaju koju kartu vi{e i ostvare dodatnu zaradu, koja u ovo doba besparice itekako dobro do|e. Kako sada stvari stoje, ova }e odluka ostati na snazi - do daljnjeg. Proteklu nedjelju obilje`io je i skup u Sarajevu, Druga konferencija o spre~avanju nereda na sportskim takmi~enjima, na kojoj su se okupili stru~njaci iz BiH i regiona,

Fudbalerima nije zabavno da ih ga|aju grudvama sa tribina

kako bi razmijenili mi{ljenja i iskustva o ulozi sporta, evropskim i bh. propisima za spre~avanje nasilja na sportskim takmi~enjima, preventivnim djelovanjem u spre~avanju negativnih pojava, te stvaranju regionalnog okvira saradnje u prevenciji nasilja na sportskim takmi~enjima. Organizatori ovog eminentnog skupa bili su Ministarstvo sigurnosti BiH, Nogometni/Fudbalski savez BiH te Dru{tvo psihologa FBiH, u saradnji sa ostalim relevantnim institucijama iz BiH. Ministar sigurnosti BiH Sadik Ahmetovi} i predsjednik Komiteta za normalizaciju N/FSBiH Ivica Osim mogli su u uvodnim izlaganjima samo konstatovati da stanje u ovoj oblasti nije zadovoljavaju}e, a

~esto su u~esnici u raspravi upotrebljavali i rije~ alarmantno. “Odlu~ili smo da organizujemo ovu konferenciju jer smatramo da je problem huliganizma na sportskim terenima u posljednje vrijeme sve vi{e izra`en, te da ga treba posmatrati na ozbiljan na~in. Cilj nam je da sa dr`avnog nivoa koordiniramo organizaciju i usagla{avanje aktivnosti entitetskih ministarstava unutra{njih poslova i Br~ko distrikta u ostvarivanju ovog va`nog sigurnosnog zadatka u interesu BiH” rekao je, izme|u ostalog, , ministar Ahmetovi} i dodao da rje{avanje ovog problema nije samo posao policije i N/FSBiH Fudbalskog saveza ve} dru{tva uop{te, te da zahtijeva obimne zakonske, kul-

SMIRIVANJE STRASTI Kao i obi~no, za najte`e slu~ajeve najlak{a su najjednostavnija rje{enja. U ovom slu~aju najve}a odgovornost le`i na ljudima koji rukovode klubovima. Umjesto da povla|uju najratobornijim navija~ima, kojima je ~esto navijanje za klub samo izgovor da bi ispoljili svoje najni`e strasti, oni bi se trebali okrenuti smirivanju situacije

turne, ekonomske i druge dru{tvene promjene i inicijative. Ivica Osim je pomalo rezignirano konstatovao da se ne mo`e odigrati ni trening-utakmica a da ne bude incidenata. Naravno, primjer za to je bio prekinuti susret izme|u dva sarajevska kluba - Sarajeva i Olimpica. Ibrahim Prohi}, predsjednik Dru{tva psihologa FBiH, isti~e da problemi nastaju jer vlast i dr`ava nisu osigurali zakonsku regulativu, infrastrukturu i provedbene akte kojima bi zakoni postali operativni u praksi. On je, tako|e, naglasio da veliki problem predstavlja umije{anost politike u sport i smatra da ciljevi ljudi koji vode sport treba da budu sportski, a ne politi~ki. Sa ovog skupa zaklju~ci }e biti upu}eni Vije}u ministara BiH. Na`alost, u radu Konferencije nisu u~estvovali i predstavnici bh. klubova, koji bi trebali da budu najzainteresovaniji da se ovaj problem u skorije vrijeme rije{i. Bez njihovog u~e{}a to svakako ne}e biti mogu}e, bez obzira na to kakvi se zakonski i podzakonski akti u parlamentima donosili. Zabranjeno je zakonom i krasti i ubijati, pa se krade i ubija na sve strane. Ne}e pomo}i ni represivne mjere policije, bez obzira na to koliko policajci bili spremni na akciju i ma koliko ona `ustra i trenutno efikasna bila. One samo mogu poja~ati mogu}nost da nasilje eskalira u ne`eljenom pravcu, jer smo ba{ u Sarajevu u nekoliko navrata bili svjedo-

ci `estokih okr{aja, kao iz najgorih no}nih mora, izme|u navija~kih bandi razularenih huligana i policije. Na svu sre}u, sve se zavr{ilo bez `rtava.

Jednostavna rje{enja
Kao i obi~no, za najte`e slu~ajeve najlak{a su najjednostavnija rje{enja. U ovom slu~aju najve}a odgovornost le`i na ljudima koji rukovode klubovima. Umjesto da povla|uju najratobornijim navija~ima, kojima je ~esto navijanje za klub samo izgovor da bi ispoljili svoje najni`e strasti, oni bi se trebali okrenuti smirivanju situacije. Svaki od klubova ima svoja udru`enja navija~a. Upravo dogovori sa najistaknutijim predstavnicima tih udru`enja mogu donijeti mnogo vi{e rezultata nego bilo kakvi zakoni i represivne mjere. Potrebno je, me|utim, da ~elnici klubova po{teno me|u sobom ra{~iste koji su stvarni ciljevi sportskih dru{tava kojima rukovode i {ta od svojih navija~a o~ekuju. To sigurno nije problem koji se mo`e rije{iti preko no}i, ve} je proces za koji je potrebno malo du`e vremena, pogotovo u zapaljivoj sredini kakva je BiH. Za po~etak iz svojih izjava trebali bi izbaciti hu{ka~ke parole, ili floskule poput onih da se mora pobijediti po svaku cijenu. Sport treba da zbli`ava ljude i u su{tini da bude razonoda i zabava. Dodu{e, za neke dobro pla}ena, ali ipak samo zabava.
Branko Majstorovi}

40 Pogledi

Nedjelja u slikama
Priredio: Emir Karamehmedovi}

10. mart/o`ujak 2012.

SEDAM SVJETSKIH DANA
Protiv nuklearki
Aktivisti Greenpeacea odr`ali su u rumunskom glavnom gradu Bukure{tu demonstracije protiv kori{tenja nuklearnih centrala. Oni su gradom prinijeli crne krstove na kojima su ispisani nazivi nuklearki: Mayak, Chernobyl, Fukushima i Cernavoda. Na ovoj svojevrsnoj komemoraciji nuklearnim katastrofama nosili su transparent na kojem je pisalo: “Nema sigurnih nuklearnih reaktora” . (Reuters)

Pobjednik i pora`eni
Ruski premijer Vladimir Putin ubjedljivo je pobijedio na predsjedni~kim izborima i nakon ~etiri godine ponovo se vra}a na ~elo zemlje. Putin je osvojio 64 posto glasova. Nakon saop{tavanja izbornih rezultata, Putin je pozvao konkurente na izborima Mikhaila Prokhorova (lijevo), Vladimira @irinovskog (drugi lijevo) i Sergeja Mironova i s njima se zadr`ao u du`em razgovoru. (Reuters)

Po~ast marincima
Prve sedmice u svakom mjesecu ameri~ki marinci podi`u zastavu SAD-a, zatim je spuste i salutiraju pred Iwo Jima spomenikom kraj nacionalnog groblja Arlington u znak sje}anja i odavanja po{te svim poginulim ameri~kim marincima koji su, od 1775. godine, kad je po~eo ameri~ki Rat za nezavisnost i kad je, u Philadelphiji, formiran taj rod ameri~ke vojske, pali u odbrani Sjedinjenih Dr`ava. (Reuters)

Masovni
Desetine hiljada ljudi su protestovale {irom Ju`ne Afrike, vo|ene bijesom zbog novopostavljenih na pla tnih ram pi. Pred sta vni ci sindikata su preplavili dr`avu napraviv{i tako najve}e masovne

10. mart/o`ujak 2012.

Nedjelja u slikama

Pogledi 41

@rtve sudara vozova
Prilikom sudara dva voza na jugu Poljske poginulo je 16 osoba, a desetine su povrije|ene. [ef stanice je optu`en da je usmjerio voz na krivu prugu, ~ime je izazvao frontalni sudar s drugim vozom. Spasioci su satima izvla~ili tijela poginulih i povrije|ene putnike iz smrskanih vagona. (Reuters)

^arobnjak Messi
Barcelonina zvijezda, Argentinac Lionel Messi u revan{u osmine finala protiv Bayera iz Leverkusena postao prvi igra~ koji je postigao pet pogodaka u jednoj utakmici fudbalske Lige prvaka. Golovima i igrom u ovoj utakmici potvrdio je da je ubjedljivo najbolji fudbaler na svijetu i pravi ~arobnjak s loptom. (Reuters)

@enevski salon automobila
Salon automobila u Genevi odr`ava se 82. put, a jedan je od rijetkih salona automobila na svijetu koji skoro da nije osjetio recesiju i veliku krizu u automobilskom svijetu. Organizator je objavio da je na salonu prisutno, u svojstvu izlaga~a, oko 260 firmi iz 30 zemalja, a o~ekuje se posjeta vi{e od 700.000 ljudi. Ove godine ima vi{e od 140 svjetskih i evropskih premijera. (Reuters)

protesti
proteste u zadnjih nekoliko godina. Kada ovaj sistem za`ivi, motoristi }e morati pla}ati mjese~ni iznos od 550 randi (72 ameri~ka dolara). (Reuters)

42 Oglasi
JU ZAVOD ZA SPECIJALNO OBRAZOVANJE I ODGOJ DJECE MJEDENICA Ul. Mjedenica 34, Sarajevo 71000 Sarajevo Na osnovu ~lana 109. Pravila JU Zavod za specijalno obrazovanje i odgoj djece Mjedenica i odluke [kolskog odbora Zavoda broj: 02-931-03/2012. godine, od 6. 3. 2012. godine, [kolski odbor Zavoda objavljuje
Broj: 45 0 St 014667 09 St Gora`de, 9.3.2012. godine «Malotona`na hemija» d.d. - u ste~aju 1. drinske brigade br. 3 Vitkovi}i - Gora`de ID broj: 4245008610000 Ste~ajni upravnik

10. mart/o`ujak 2012.

Na osnovu ~lana 101, 102 i 103 Zakona o ste~ajnom postupku (Sl. novine FBiH 29/03, 32/04), Odluke Skup{tine povjerilaca odr`ane 6.3.2012. godine o uslovima i na~inu prodaje imovine ste~ajnog du`nika, ste~ajni upravnik objavljuje:

za popunjavanje upra`njenih radnih mjesta na odre|eno vrijeme 1. nastavnik - defektolog u specijalnoj osnovnoj {koli .................................................1 izvr{ilac na odre|eno vrijeme (puna norma) do povratka odsutne zaposlenice sa porodiljskog odsustva 2. nastavnik - defektolog u odjeljenju za UMR specijalne osnovne {kole....................1 izvr{ilac na odre|eno vrijeme (puna norma) do povratka odsutne zaposlenice sa porodiljskog odsustva Pored op}ih uslova utvr|enih Zakonom o radu FBiH, potrebno je da kandidati ispunjavaju i posebne uslove utvr|ene Zakonom o osnovnom odgoju i obrazovanju i Nastavnim planom i programom za specijalno obrazovanje i odgoj i to: Za radno mjesto pod ta~kom 1. VSS; defektolog-oligofrenolog (edukator-rehabilitator) zavr{en defektolo{ki fakultet (edukacijsko-rehabilitacijski), najmanje godinu dana radnog iskustva u radu sa djecom sa posebnim potrebama, polo`en stru~ni ispit Za radno mjesto pod ta~kom 2. VSS; defektolog-oligofrenolog (edukator-rehabilitator) ili defektolog-logoped zavr{en defektolo{ki fakultet (edukacijsko-rehabilitacijski) odsjeci oligofrenologija (edukacija-rehabilitacija) ili logopedija, najmanje godinu dana radnog iskustva u radu sa djecom sa posebnim potrebama, polo`en stru~ni ispit Uz prijavu na konkurs, kandidati su obavezni dostaviti slijede}u dokumentaciju: - biografija - diploma o zavr{enom fakultetu - uvjerenje o polo`enom stru~nom ispitu - izvod iz mati~ne knjige ro|enih - uvjerenje o dr`avljanstvu - dokaz o ste~enom radnom iskustvu (potvrda ili uvjerenje) Dokumenti (dokazi) o ispunjavanju uslova iz konkursa moraju se dostaviti u originalu ili ovjerenim kopijama. Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja. Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova iz konkursa slati po{tom na gore nazna~enu adresu. Neblagovremene prijave i nepotpuna dokazna dokumentacija ne}e se razmatrati.

J AV N I KON K URS

O G LAS
o VI javnoj prodaji imovine ste~ajnog du`nika metodom usmenog javnog nadmetanja Izla`e se prodaji imovina ste~ajnog du`nika «Malotona`na hemija» d.d. Vitkovi}i metodom usmenog javnog nadmetanja i to: A) NEKRETNINE KOJE SU PREDMET PRODAJE Predmet prodaje je imovina LOT sa ekonomskim dvori{tem (saobra}ajnice, platoi i zelene povr{ine); LOT ~ini slijede}a imovina: Upravna zgrada-zgrada razvoja i investicija, istra`na laboratorija, radionica MIRT slu`be, centralna laboratorija, ve{eraj i kupatilo, biv{i magacin NO-topovska {upa, autogara`a i ekonomsko dvori{te, broj zemlji{ta (parcele) 3900/32 povr{ine 244 m2 upravna zgrada i 398 m2 ekonomsko dvori{te, 3900/19 povr{ine 782 m2 privredna zgrada (istr. laboratorija i MIRT) i 6.142 m2 ekonomsko dvori{te, 3900/18 povr{ine 1.092 m2 centralna laboratorija i 5.111 m2 ekonomsko dvori{te. Ukupnu povr{inu u LOT 1 sa~injava 13.769 m2 i to: privredna zgrada sa 2.118 m2, te ekonomsko dvori{te sa 11.651 m2. 1. USLOVI PRODAJE a) Navedena imovina prodaje se kao cjelina kako je navedeno u oglasu, u fizi~kom stanju na dan prodaje. b) Prodaja imovine }e se odr`ati 9.4.2012. godine (ponedjeljak) u 12 ~asova u sjedi{tu ste~ajnog du`nika Vitkovi}i bb. Usmeno javno nadmetanje odr`at }e se i ako na njemu u~estvuje samo jedan ponu|a~ koji ispunjava ostale uslove iz Zakona, - pravo u~e{}a u nadmetanju imaju sva pravna i fizi~ka lica, - ponu|ena cijena od 220.304 KM je po~etna cijena nadmetanja, ispod koje nije mogu}a prodaja, - pove}anje cijene u toku javnog nadmetanja za imovinu }e biti najmanje 1.000,00 KM, a najvi{e 10.000,00 KM, - na javnom nadmetanju mogu u~estvovati ponu|a~i koji izvr{e polog nov~anih sredstava (depozit) u visini 10% po~etne cijene imovine, - uplatu izvr{iti na transakcijski ra~un ste~ajnog du`nika broj: 1325002009092423, otvoren u NLB Tuzlanskoj banci filijala Gora`de, - ponu|a~ima koji na javnom nadmetanju nisu stekli status kupca i drugog ili tre}eg najboljeg ponu|a~a polo`eni novac }e se vratiti u roku od 5 dana od dana okon~anja javnog nadmetanja, - sve tro{kove ovjere kupoprodajnog ugovora, pripadaju}e takse, tro{kove prenosa apsolutnih prava, PDV i ostale tro{kove, snosi kupac, - imovina se prodaje po principu «vi|eno-kupljeno» te se naknadne reklamacije po bilo kom osnovu ne}e uva`iti, - najpovoljniji ponu|a~ je du`an uplatiti iznos kupljene imovine u roku od 15 dana ra~unaju}i od dana prodaje, - ako najpovoljniji ponu|a~ ne uplati ukupnu cijenu kupljene imovine u nazna~enom roku iz prethodnog stava, smatra se da je odustao, te gubi pravo na povrat garancije-depozita, a kupcem se progla{ava slijede}i najpovoljniji ponu|a~ koji je u~estvovao u postupku prodaje, - uplatnicu sa ponudom i naznakom imovine za ~iju kupovinu u~estvuje, ponu|a~ }e dostaviti najkasnije 15 minuta prije po~etka javnog nadmetanja. c) Imovina koja je predmet prodaje mo`e se pogledati i dobiti sve informacije svakim radnim danom 8 do 16 sati u sjedi{tu «MTH» Vitkovi}i - u ste~aju, te na kontakt telefone 061/202 758, i 061/ 526 883. Ste~ajni upravnik

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE SREDNJOBOSANSKI KANTON JU OSNOVNA [KOLA "MUSA ]AZIM ]ATI]" TRENICA - NOVI TRAVNIK Tel/fax: 030 529 451 Na osnovu Odluke Upravnog odbora {kole broj 64/12 od 1. 2. 2012. godine, Osnovna {kola "Musa ]azim ]ati}" Trenica raspisuje

KONKURS
1. Nastavnik muzi~ke kulture 4 ~asa sedmi~no na odre|eno vrijeme do 30. 6. 2012. god. Kandidat treba da ispunjava uslove propisane Zakonom o osnovnoj {koli i Nastavnim planom i programom za osnovne {kole. Uz prijavu na konkurs, potrebno je dostaviti: - Kra}u biografiju - Diplomu/svjedod`bu (original ili ovjerenu kopiju) o ste~enoj stru~noj spremi - Uvjerenje o polo`enom stru~nom ispitu (ukoliko ga posjeduju) - Izvod iz mati~ne knjige ro|enih (ne stariji od 6 mjeseci) - Uvjerenje o dr`avljanstvu (ne starije od 6 mjeseci) - Uvjerenje o neka`njavanju (ne starije od 6 mjeseci)

Kandidati su du`ni dostaviti dokumentaciju po kriterijima o bodovanju, pravilima i postupku popune upra`njenih radnih mjesta u osnovnim {kolama SBK-a: - dokaz o tehnolo{kom vi{ku - uvjerenje o radnom odnosu na neodre|eno vrijeme sa nepunom normom - potvrdu o du`ini radnog sta`a u obrazovanju NAKON DIPLOMIRANJA - uvjerenje o polo`enom stru~nom ispitu - uvjerenje o ~ekanju na posao (Zavod za zapo{ljavanje) - uvjerenje o socijalnim prilikama u porodici sa ku}nom listom, te dokazima za svakog ~lana sa ku}ne liste (ako nitko nije zaposlen) - uvjerenje o prosjeku ocjena ostvarenih na fakultetu - uvjerenje o stepenu invalidnosti Sa svim kan di da ti ma bit }e obav ljen in ter vju, ko ji je obavezan. Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama. Prijavu sa dokumentacijom i brojem telefona dostaviti putem po{te na adresu {kole: JU Osnovna {kola "Musa ]azim ]ati}" Trenica, 72290 Novi Travnik sa naznakom "Prijava na konkurs". Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se razmatrati. VD DIREKTOR Grabus Murisa, prof.

Broj: 65 0 P 164078 10 P Datum: 2. 3. 2012. g. Op}inski sud u Sarajevu, i to sudija Nermina Novalija, u pravnoj stvari tu`itelja Erko~evi} [emsudina iz Sarajeva, ul. Hamdije ^emerli}a 8, zastupanog po punomo}niku Cero Jasmini, advokatu iz Sarajeva, protiv tu`enih: 1. GP @GP d.d. Sarajevo, ul. Dolina br. 11 i 2. Trkulja Radeta iz Sarajeva, ul. [trosmajerova br. 2/II, radi utvr|enja, v.s. 1.000,00 KM, nakon glavne rasprave zaklju~ene 8. 2. 2012. godine u prisutnosti punomo}nika tu`itelja i punomo}nika prvotu`enog, a u odsutnosti uredno obavije{tenog drugotu`enog, donio je 2. 3. 2012. g. slijede}u Utvr|uje se da je tu`itelj Erko~evi} [emsudin, sin Osmana, iz Sarajeva JMB: 2111940172660 na osnovu kupoprodajnog ugovora zaklju~enog 16. 3. 1981. godine izme|u II-tu`enog kao prodavca i tu`itelja kao kupca, koji ugovor je ovjeren kod Op{tinskog suda Sarajevo, Ov. I br. 1360/1981 dana 22. 6. 1981. godine i na koji ugovor je rje{enjem Op{tinske komisije za finansije Novo Sarajevo broj 04-413-23/81 od 23. 3. 1981. godine pla}en porez na promet nepokretnosti, stekao pravo vlasni{tva na nekretnini - gara`i broj: 21, u sklopu [oping centra Grbavica, povr{ine 11 m2, {to su tu`eni du`ni priznati i trpjeti da se tu`itelj na osnovu ove presude upi{e u ZK uredu Op}inskog suda u Sarajevu - odsjek KPU kao vlasnik predmetne nekretnine sa dijelom 1/1, sve u roku od 30 dana pod prijetnjom prinudnog izvr{enja. Sudija Nermina Novalija Pouka: Protiv ove presude stranke mogu podnijeti `albu u roku od 30 dana od dana dostavljanja. @alba se podnosi Kantonalnom sudu u Sarajevu putem ovog suda. Dostava se smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja.

Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine Kanton Sarajevo Op}inski sud u Sarajevu

PRESUDU

Broj: 65 0 P 099743 09 P Sarajevo, 5. 3. 2012. godine

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU

BROJ: 65 0 P 131315 10 P SARAJEVO, 17. 11. 2010. godine

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU

Op}inski sud u Sarajevu, sudija Nives Abdagi}, u pravnoj stvari tu`itelja Organizacija "Lok Micro" Sarajevo, Ul. Skenderija br. 13, zastupana po punomo}niku Opra{i} Adisu, advokatu iz Sarajeva, protiv tu`ene Sir}o [ahide iz Olova, Ul. Kolakovi}i bb, radi duga, vrijednost spora 10.943,47 KM na osnovu ~lana 348. stav 3. Zakona o parni~nom postupku ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 53/03, 73/05 i 19/06), objavljuje da je, van ro~i{ta 10. 12. 2010. godine donio slijede}u

Na osnovu odredbe ~lana 348. stav 3, 4. i 5. Zakona o parni~nom postupku, (Slu`bene novine FBiH, broj 53/03), Op}inski sud u Sarajevu i to sudija Amela Mahi} - Samard`i} u pravnoj stvari tu`itelja "Organizacija Lok Micro", zastupan po punomo}niku Opra{i} Adisu, advokatu iz Sarajeva, protiv tu`enih ]atovi} Nedeljko iz Banje Luke, Ul. Orlova~ki put bb i Ivi} Svjetlana iz ^elinca, Ul Udovi~ko bb, radi duga, v.sp. 4.115,28 KM, van ro~i{ta 17. 11. 2010. objava putem dnevnih novina i oglasne plo~e suda, objavljuje sljede}i Dostavlja se tu`enom ]ATOVI] NEDELJKO iz Banje Luke, Ul. Orlova~ki put bb, sljede}a /zbog propu{tanja/ Obavezuju se I i II-tu`eni da solidarno tu`itelju na ime duga isplate iznos od 4.115,28 KM, sa pripadaju}om zateznom kamatom po~ev sa 14. 6. 2009. godine pa do isplate, uz naknadu tro{kova postupka u iznosu od 486,61 KM, sve u roku od 30 dana, pod prijetnjom prinudnog izvr{enja. SUDIJA Amela Mahi} - Samard`i}, s.r. POUKA: Protiv ove presude nezadovoljna stranka ima pravo `albe Kantonalnom sudu u Sarajevu u roku od 30 dana od dana dono{enja iste, a `alba se podnosi u dovoljnom broju primjeraka za sud i suprotnu stranu. Dostava se smatra obavljenom protekom 15 dana od dana objavljivanja.

PR E SU D U
- zbog propu{tanja Tu`ena je du`na tu`itelju isplatiti iznos od 10.943,47 KM sa zakonskom zateznom kamatom po~ev od 5. 2. 2009. godine pa do dana isplate, kao i nadoknaditi mu tro{kove parni~nog postupka u iznosu od 1.270,40 KM, sve u roku od 30 dana. Sudija Nives Abdagi} POUKA: Protiv ove odluke nije dopu{tena `alba, ali tu`ena mo`e podnijeti prijedlog za povrat u prija{nje stanje. Obavje{tava se tu`ena da se dostava pismena smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja ovog pismena u najmanje jednim dnevnim novinama koje se distribuiraju u Federaciji BiH i na oglasnoj plo~i suda.

OGLAS

PRE SU DA

OSLOBO\ENJE subota, 10. mart/o`ujak 2012.

POMO] U KU]I

43

Na{a svakodnevnica

NOVOSTI I PREPORUKE

U`ivate li u `enskim poslovima?
Kuhanje mo`e da bude veoma zanimljivo, da i ne spominjemo kako daje veoma ukusne rezultate
Danas je mogu}e ~uti dame kako se hvale time da ne znaju da kuhaju i da preziru ru~ne radove, kao i sve ku}ne poslove, i smatraju da jedino `ene koje nisu emancipovane pristaju da rade takve stvari. A vama, naprimjer, kada ~ujete takvo ne{to, do|e da se nasmijete jer nemate ni{ta protiv kuhanja ni ru~nih radova i ne smatrate sebe zaostatkom iz primitivnijih vremena. Ne ka`emo da `ena mora da zna fenomenalno da kuha, da ima odli~ne ru~ne radove i da bude sjajna doma}ica koja obo`ava sve ku}ne poslove da bi bila prava `ena. Daleko od toga. Ako ne volite da kuhate, ako ne volite ku}ne poslove i ne zanima vas ru~ni rad, to vas ne ~ini manje `enstvenom, ne mora svako da se interesuje za te stvari, ali vas ne ~ini ni manje `enstvenom ako nemate ni{ta protiv svega pobrojanog. Kuhanje mo`e da bude veoma zanimljivo, da i ne spominjemo da daje veoma ukusne rezultate. Za ru~ni rad neke `ene nalaze da ih smiruje i da im prija, ne smatraju da je pletenje samo za penzionerke koje vi{e ni za {ta ni su, osim da ~uva ju unu~i}e i pletu. [to se ribanja

Sa~uvajte svoje zube
Sokove i druge zasla|ene i kisele napitke unosite u razmacima, a ne neprekidno, izbjegavajte gazirane napitke. Unosite dosta vo}a i povr}a, kao i vitaminske do dat ke, jer {te tno sun~ano zra~enje mo`e da stvara pove}anu koli~inu slobodnih radikala. Zube redovno perite ujutro i nave~er kvalitetnom zubnom pastom koja ima dovoljno fluorida. Ukoliko se ~esto jedu sladoledi i unose zasla|eni napici, preporu~uje se tri do ~etiri puta dnevno izmu}kati u ustima neki od rastvora na bazi fluorida. Najnepo`eljnije je ako se neprekidno ne{to `va~e, bez obzira na to da li je to vo}e ili hljeb. Potrebno je da djeca i odrasli uzimaju ~etiri do pet obroka dnevno.

podova i sli~nog ti~e, te{ko da neko ba{ u`iva u samom procesu, ali jeste lijepo vidjeti blistave rezultate toga. S druge strane, te{ko da je za

pohvalu da odrasla osoba ka`e kako ne zna da kuha ili da opere ve{. Nema veze da li to izgovara `ena ili mu{karac, odrasla osoba koja bi da jede skuhano i

da bude u ~istom trebalo bi da bude sposobna da skuha nekoliko jednostavnih jela i da opere. Jedno je da neko ne voli takve poslove i da ih izbjegava, sasvim je drugo kada ne znate i jo{ se hvalite time. Tada i takozvani `enski poslovi mogu da budu u`ivanje, kao i sve ~ime se neko bavi jer voli to da radi.

LJEPOTA, KOZMETIKA

MODA, STIL, TRENDOVI Vodite ra~una o zdravlju va{e kose
Ka ko bi ko sa bi la zdrava, bitno je redovito podrezivati. Najbolje je svaki mje sec {i{ati je oko pola centimetra. Uko li ko redovno ne {i{amo svoju kosu, onda }e vrhovi prije pucati. Tako|er je bitno provjeriti sastojke {ampona. Nemojte se iznenaditi da na|ete iste sastojke u svom {amponu i sredstvu za pranje posu|a. Stoga nije ni ~udo na mnogi {amponi o{te}uju kosu i utje~u na njeno ja~e ispadanje. Najbolje je izbjegavati {ampone i regeneratore koji sadr`e sodium lauryl sulfate te petrohemijske derivate (npr. petrolatum ili petrolatum jelly), jer se radi o iznimno te{kim i {tetnim hemikalijama. Posebno je bitno biti oprezan s mokrom kosom. Ona je sklona pucanju, pa je zato ne treba previ{e ~e{ljati i u takvom stanju. Kako bi imali lijepu kosu, bitni su vitamini i minerali. Posebno je va`na folna kiselina ili vitamin B9 (ima ga u le}i, grahu, {pinatu, blitvi) te ostali vitamini B skupine (imaih u ri`i, pekarskom kvascu, ribi, mlijeku, jajima, vo}u, lisnatom zelenom povr}u).

Savjeti za {minkanje brineta
Prirodne nijanse sje ni la na o~ima dobar su izbor za brinete jer stvaraju sofisticiran, prirodan izgled. Neovisno o specifi~noj ni jan si, `e ne sa sme|om ko som trebale bi birati sjenila boje kafe i tople sme|e nijanse. Boje mesa dobar su izbor za dne vne kombinacije. Brinete svjetlije puti mogu birati izme|u svijetlo sme|ih nijansi sa primjesama breskve, jer tako isti~u blistavost ko`e. Ljubi~asta i sjenila boje lavande isti~u sme|e o~i, dok tamnosiva, tamnoplava, zelena i zlatni tonovi daju pogledu dubinu.

[ampita
Potrebno:
1 pakovanje lisnatog tijesta 300 g {e}era 10 bjelanaca 0,5 dl vode Pripremite kore od pakovanja lisnatog tijesta koje treba otopiti, razvu}i i ispe}i od njega 2 kore koje zatim isije~ete na jednake ~etvrtaste komade. Fil pripremate od 100 g {e}era u kristalu, stavite u posudu i nalijete vodu. Kuhajte dok ne dobijete gust sirup (gustine meda). U me|uvremenu, umutiti 10 bjelanaca u ~vrst snijeg, pa postepeno dodavati 200 g {e}era, a kada postane gusto, dodavati polako kuhani gust sirup uz stalno mije{anje. Mutiti dok se {ne ne ohladi. Dobijeni bijeli {ne staviti izme|u sje~enih korica (visine do 5 cm). Posuti prah-{e}erom.

Priprema:

44

OGLASI

subota, 10. mart/o`ujak 2012.

OSLOBO\ENJE

OSLOBO\ENJE subota, 10. mart/o`ujak 2012. Mustafa Spahi}: Reis Fehim ef. Spaho – ^ovjek vizije i akcije (7)

FELJTON
NA DANA[NJI DAN
U Be~u je kao jeretik spaljen na loma~i Baltazar Hubmajer, jedan od glavnih vo|a austrijskih baptista. Ro|en italijanski ljekar i botani~ar Mar~elo Malpigi, koji se smatra tvorcem mikroskopske anatomije. Prona{ao je jako konveksno so~ivo, jednostavni mikroskop koji uveli~ava do 180 puta. Ro|en njema~ki pisac Fridrih fon [legel, jedan od za~etnika njema~kog romantizma i jedan od prvih evropskih modernista. Pisao je eseje, pjesme i pripovijetke propagiraju}i ideje romanti~arskog pokreta. U “Istoriji stare i nove knji`evnosti” dao je jedan od prvih pregleda cjelokupne svjetske knji`evnosti. Umro italijanski revolucionar \uzepe Macini, glavni ideolog nacionalnog pokreta Italijana u 19. vijeku i jedan od tvoraca moderne italijanske dr`ave. Tokio u Drugom svjetskom ratu razoren napadom 300 ameri~kih bombardera B-29. Poginulo oko 100.000 stanovnika japanske prijestonice, a bez domova je ostao oko milion ljudi. [ef ~ehoslova~ke diplomatije Jan Garig Masarik, sin prvog predsjednika ^ehoslova~ke Toma{a Masarika, izvr{io samoubistvo isko~iv{i kroz prozor zgrade ministarstva u Pragu. Biv{i predsjednik Kube Fulhensio Batista oborio kubansku vladu i potom kao diktator vladao zemljom do 1959, kada ga je sru{io s vlasti Fidel Kastro. U Lasi, glavnom gradu Tibeta, izbila pobuna protiv kineske vlasti. Nakon vi{ednevnih uli~nih borbi Kinezi ugu{ili pobunu, a Dalaj lama je izbjegao u Indiju. U feribotu koji se prevrnuo u luci grada Velington na Novom Zelandu poginulo najmanje 200 ljudi.

45

Pravda i dobra politika
U izdanju Dobre knjige Sarajevo nedavno je iza{la iz {tampe knjiga „Reis Fehim ef. Spaho“, autora-prire|iva~a Mustafe Spahi}a. Oslobo|enje feljtonizira njen uvodni dio
Prema Machiavelliju: „Dr`ava je volja i djelo vladara, koji je svjestan zadatka i smisla vlasti.“ Prema Hobbesu, po{to je prvotno prirodno stanje me|u ljudima rat svih protiv svih i da je ~ovjek ~ovjeku vuk - „Belum omnium contra omnes est“, da se ne bi me|usobno uni{tili i iskorijenili, te da bi zadovoljili svoje osnovne potrebe i ostvarili elementarno-optimalne uvjete opstanka, ljudi dolaze do Ugovora, prema kome podanici (a ne gra|ani) svoje pravo bespovratno i besprizivno prenose na monarha. dnice jeste [ura - obavezno institucionalno dogovaranje i savjetovanje i razmjena vladarevog mi{ljenja sa pravom, nepotkupljivom, nepokvarenom i neupla{ljivom ulemom koja }e u ime Boga, radi dobra zajednice i naroda, re}i ono {to jeste, a ne ono {to se `eli kazati. Tre}i temelj o ure|enju zajednice jeste kompletno pravilna organizacija, obuka i naoru`anje vojske i ~etvrti temelj zajednice jeste moralno-politi~ko stanje u vojpripisivati svojstvo legitimnosti jednom redu i poretku na ~etiri na~ina: na osnovu tradicije kraljevsko vo|stvo, na osnovu afektivnog uva`avanja i vjere u apsolutnu vrijednost, znanje i sposobnost vo|e - harizmatsko vo|stvo i na osnovu poretka uspostavljenog po ustavnom i zakonskom postupku - izabrani predsjednik. Kakva je unutra{nja, subjektivna strana odnosa Vo|e-Imama, s jedne, i naroda, s druge strane, i gdje Imam vidi upori{te suvereniteta i legitimiteta za vlast vidi se iz rije~i Ebu Bekra, koji je izabran za prvog Vo|u muslimana poslije Mu ham me da a.s.: „Na ro de, iako ni sam naj bo lji me|u va ma, evo sada vladam nad vama. Ukoliko budem slijedio Pravi put, u tome me po mo gni te. Skrenem li sa Pravog puta, onda me upozorite, jer govoriti Istinu predstavlja svetu du`nost svakog gra|anina, a tajiti je isto {to i izdaja. Najslabiji me|u vama kod mene je najja~i, kad se radi o za{titi njegovih prava, a najsilniji kod mene je najmanji, kad se radi o za{titi tu|eg prava i imetka od njega. Budite mi lojalni dotle dok se ja budem pokoravao Allahu i slijedio Njegova Poslanika. Iznevjerim li u tome, ne ve`e ni vas du`nost lojalnosti prema meni. Klanjajte namaz i molite se Allahu. On }e vam biti milostiv.“

1528. 1628. 1772. 1872. 1945. 1948. 1952. 1959. 1968. 1974. 1975. 1990. 1995. 1997. 2002. 2004. 2005. 2006.

J. Sterija Popovi}

1856.

Pokoravanje vladaru
Tako vladareva vlast postaje apsolutnom a podanici se obavezno pokoravaju vladaru i on je jedini nosilac vrhovne, nedjeljive, neograni~ene, jedinstvene i trajne vlasti i suvereniteta. Kada jednom narod tu vlast preda vladaru, ne mo`e je nikada oduzeti i povratiti. Prema Platonu, rodona~elniku politi~ke filozofije, dr`avom, zajednicom i ljudima treba da upravljaju i vladaju mudraci-filozofi. Kako primje}uje i zapisuje Shelley: „On je prvi, a mo`da i posljednji smatrao da dr`avom ne treba da upravljaju najbolji, naj~astoljubljiviji i najlukaviji ve} najmudriji.“ Za{to? Upravo zato {to je prema Platonu, dr`ava samo odraz, sli ka, sje na ili ko pi ja vje~ne ideje, pravde i pravi~nosti, kroz koju se ostvaruje najvi{a ideja, ideja op}eg dobra, a filozofi su jedini ljudi koje nepresta no gle da ju, po sma tra ju i sje}aju se vje~nih ideja. Prema Hasanu Kjafiji Pru{~aku, postoje ~etiri temelja o pravilnom ure|enju dr`ave i vo|enju zajednice, za{to je bitan prvi - pravda i dobra politika. Samo se pravdom i dobrom politikom usavr{ava upravljanje. „Svijet opstoji na pravdi imama-vo|a, znanju uleme, pobo`nosti dobrih i velikodu{nosti dare`ljivih“, ka`e Poslanik. Zato se poslovi i funkcije u pravoj i zdravoj zajednici moraju povjeravati po{tenim, pravednim, sposobnim i stru~nim ljudima, kojima je interes dr`ave i naroda, u ime Boga, iznad li~nog i rodbinskog. Drugi temelj o ure|enju zaje-

Umro Jovan Sterija Popovi}, prvi srpski komediograf, otac srpske drame i, kao ministar prosvjete jedan od glavnih organizatora prosvjetnog i kulturnog `ivota u tada{njoj Srbiji. U~estvovao je u osnivanju prvog beogradskog teatra (Pozori{te na \umruku) koji je 1841. otvoren izvo|enjem njegove tragedije “Smrt Stefana De~anskog” .

Mahatma Gandi

1969.

D`ejms Erl Rej, optu`en za ubistvo ameri~kog crna~kog lidera Martina Lutera Kinga u aprilu 1968, osu|en na 99 godina zatvora.

1922.

sci. Interesantno da su se politi~ka filozofija i politi~ka teorija u Evropi, po onoj Napoleonovoj - bolja je vojska magaraca sa lavom na ~elu, nego vojska lavova sa magarcem na ~elu, od Platona do Maxa Webera i Karla Popera, vi{e bavile pitanjima ko treba da vlada, upravlja i bude vo|a i kralj, ne go pi ta nji ma izborne i demokratske procedure dolaska na vlast, a pogotovu kako odre|enu vlast ili vladara kojeg ljudi vi{e ne}e i ne `ele smijeniti nenasilnim putem bez prolijevanja krvi. U klasi~nim politi~kim teorijama, unutar politi~ke teorije, nije uop}e predvi|ena ni teorijska, a kamoli prakti~na mogu}nost, smjene jednog vo|stva ili dinastije drugom. Pre ma Maxu Webe ru, odnosi izme|u onih koji imaju pravo da budu vo|e i upravljaju i onih koji su du`ni da slu{aju i da budu lojalni, imaju svoju unutra{nju subjektivnu stranu koju mo`emo razumjeti i smisleno povezati. Pojedinci mogu

Japanski poru~nik Hiro Onade predao se, poslije 29 godina skrivanja u d`ungli, filipinskim vlastima, objasniv{i da “nije dobio nare|enje o povla~enju i prestanku rata izme|u SAD-a i Japana”. Snage sjevernog Vijetnama su, u prvoj velikoj pobjedi u Vijetnamskom ratu, zauzele grad Buon Ma Tuot. Ta pobjeda ozna~ila je po~etak velike ofanzive koja je sedam sedmica kasnije dovela do osvajanja Sajgona (Ho [i Min). Sud u Iraku osudio na smrt britanskog novinara Farzada Bazofta zbog {pijuna`e. Uprkos talasu protesta u inostranstvu i apela ira~kim vlastima da mu po{tede `ivot, pogubljen je 15. marta. U eksploziji ispred d`amije u pakistanskom gradu Kara~iju i pucnjavi jednog teroriste na ljude koji su potr~ali da pomognu povrije|enima, poginulo je 12 ljudi, uklju~uju}i petoro djece, a 26 je ranjeno. Vatikan uspostavio diplomatske odnose s Libijom.

Britanske vlasti uhapsile Mahatmu Gandija, optu`ile ga za pobunu i osudile na {est godina zatvora.

Kriti~na javnost
Iz primjera Ebu Bekra, prvog saradnika Poslanika, jasno je i nepobitno Islamu nije strana ni kriti~na javnost, ni otvoreno dru{tvo, ni opozicija, ni provjera mandata, ni slobodni, na zakonu utemeljeni i po proceduri provedeni izbori, niti je funkcija i vlast zate~ena, data i predata, nego je zaslugom i sposobno{}u ste~ena povjerena, uvjetovana i ograni~ena. Sa stajali{ta Islama ni vladar, kao kod Hobbesa, Aristotela, Machiavellia, ni narod, kao kod Rousseaua, ni filozofi, kao kod Platona, ni elite, kao kod Ortege Gaseta i Paretoa, nisu nosioci i izvori apsolutne, vrhovne, najvi{e, trajne, jedinstvene i nedjeljive i neograni~ene vlasti ili suvereniteta. Da se svi ljudi o ne~emu istovremeno pitaju, {to je u `ivotu nemogu}e i neizvodljivo, oni mogu pogrije{iti.
(Sutra: Jaki u vjeri)

1993.

Suharto

Suharto {esti put izabran za predsjednika Indonezije.

U odmazdi za pogibiju 11 Izraelaca u samoubila~kom bomba{kom napadu arapskih ekstremista u Jerusalemu, izraelski helikopteri razorili sjedi{te palestinskog vo|e Jasera Arafata u Gazi. Libija potpisala protokol kojim je dozvolila Me|unarodnoj agenciji za atomsku energiju pri UN-u, da vr{i inspekcije u njenim atomskim skladi{tima. Umro irski komi~ar Dejv Alen poznat po ske~evima koje je izvodio sjede}i u barskoj stolici, sa cigaretom u jednoj i ~a{om viskija u drugoj ruci. Umro meksi~ki slikar i vajar Huan Soriano, ~ije se velike skulpture nalaze na zna~ajnijim mjestima u glavnom gradu Meksika. Ivo Robi}

Fehim ef. Spaho, reisu-l-ulema Kraljevine Jugoslavije od 1938. do 1942, autor je zapa`enih analiti~kih ~lanaka i studija o temama iz bo{nja~ke povijesti, poliglot, vrstan i plodan prevodilac s orijentalnih jezika. Obradio je vi{e od 1.500 rukopisa teolo{ke, historijske, pjesni~ke i druge gra|e. Zajedni~ki sa Osmanom Nurijem Had`i}em prvi je preveo 206 no}i. Spaho je bio ~ovjek od nauke i pera, spadao je u red najistaknutijih kulturnih i javnih radnika bh. muslimana toga doba.

2000.

U Rijeci umro popularni hrvatski peva~ Ivo Robi}, legenda hrvatske i jugoslovenske muzi~ke scene.

46

SPORT
BOSNA I HERCEGOVINA
Premijer liga BiH uta pob ner por 15. kolo d:p-g bod

subota, 10. mart/o`ujak 2012.

OSLOBO\ENJE

1. @eljezni~ar 2. [iroki Brijeg 3. Sarajevo 4. Borac 5. Zrinjski 6. Olimpic 7. ^elik 8. Vele` 9. Zvijezda 10. Rudar P. 11. Sloboda 12. GO[K 13. Kozara 14. Leotar 15. Travnik 16. Slavija

15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15

11 10 9 9 7 7 6 5 5 5 5 3 3 3 3 2

2 4 2 2 6 3 4 4 4 3 1 6 4 4 4 1

2 1 4 4 2 5 5 6 6 7 9 6 8 8 8 12

33:10 26:7 28:14 25:13 26:17 20:13 17:18 17:18 16:18 15:20 9:25 9:14 9:16 9:16 20:31 12:41

35 34 29 29 27 24 22 19 19 18 16 15 13 13 13 7

N

a Grbavici, na kojoj, ipak, ne}e biti ispunjena ju`na tribina, jer su tako (zbog bezbjednosnih razloga) odlu~ili policija i N/FSBiH, danas se sastaju @eljezni~ar i [iroki Brijeg, dvije ekipe koje iza sebe imaju niz od 17, odnosno 16 me~eva bez poraza.

PREMIJER LIGA BiH Mo`e li @eljo nastaviti niz protiv druge najbolje ekipe u ligi?

Bi}e te{ko bez
huka s Juga, ali...
Osim poziva navija~e i tra`i kvalitetnu podr{ku, jer u goste dolazi druga najbolja ekipa u ligi: Tri posljednje utakmice smo izgubili od njih, a ve} pet ih nismo pobijedili i svaka pomo} }e nam dobro do}i, ka`e trener plavih

Najbolji protiv najboljih
Prema svim statisti~kim podacima, @eljo i [iroki su dvije najbolje ekipe u BiH, s tim {to @eljo ima najbolji napad, a [iroki najbolju odbranu. @eljo ima najvi{e bodova, a [iroki bod manje, a u posljednjih pet me~eva protiv tima sa Grbavice nisu pora`eni. “[iroki je ravnopravan @elji u svakom pogledu - organizacijskom, pa i igra~kom. Tri posljednje utakmice smo izgubili od njih, a ve} pet ih nismo pobijedili i svaka pomo} }e nam dobro do}i” kazao , je menad`er plavih Amar Osim, aludiraju}i na navija~e. “Svaki na{ napredak je stimulacija za protivnika, tako da }e nam protiv [irokog trebati podr{ka navija~a. Ako budu tanki kao jesenas, onda }emo imati problema na prolje}e, jer su nam oni nebrojeno puta dali vjetar u le|a. Shvatite ovo kako ho}ete, kao poziv, apel ili o~aj, ali pozivam navija~e da nas kvalitetno podr`e protiv [irokog, ali i u ostalim duelima ove sezone” , ka`e Osim, koji je naglasio kako ne}e mnogo mijenjati ekipu. Trener plavog tima tako|er je naglasio je kako @eljo nema devet igra~a za ljeto, odnosno devet za zimu, iako je svjestan da u svojim redovima ima one kojima odgovara lo{iji teren, odnosno one koji se bolje snalaze na boljem terenu. “Prilagodi}emo se onome {to nas ~e ka. O~e ku jem mno go duela, skokova i ne ba{ lijepu igru. Uostalom, nije ba{ lijepo ovakvu utakmicu igrati u 1. kolu, s obzirom na to da nam je sve nepoznanica. Vi{e bih volio da ovakav me~ igramo u 3. ili 4. kolu, ali i [irokom je isto. [to se sastava ti~e, ova ekipa je osvojila 35 bodova i ne}emo je dramati~no mijenjati. Iza nas je

SUBOTA, 14 SATI SARAJEVO: @eljezni~ar - [iroki Brijeg (Sudije: Vukasovi}, [irko, Kuni}) SUBOTA, 14.30 SATI ZENICA: ^elik - Vele` (Parad`ik, Tomas, Peri}) GRADA^AC: Zvijezda - Leotar (Valji}, Alispahi}, Bakovi}) ^ITLUK: Olimpic - Rudar Prijedor (Terzi}, Turudi}, Vinceti}) SUBOTA, 17.30 SATI BANJA LUKA: Borac - Kozara (Jakupovi}, Pro{i}, Budimli}) NEDJELJA, 14.30 SATI GABELA: GO[K - Slavija (Arnautovi}, Dujak, Janji}) TUZLA: Sloboda - Sarajevo (Bjelica, Dra{kovi}, ^i{i}) MOSTAR: Zrinjski - Travnik (Zrili}, Imamovi}, \ozi})

Me|unarodni nogomet
NJEMA^KA Bundesliga Subota: Bayern - Hof fenheim (15.30), Mainz Nürnberg (15.30), Köln - Her tha (15.30), Wolfsburg- Bayer (15.30), Borussia M. - Freiburg (15.30), Augsburg - Borussia D. (18.30). Nedjelja: Werder - Hannover (15.30), Schalke - Hamburger SV (17.30). ENGLESKA Premiership

Ilustracija navija~a koja govori sve: Da li }e @eljo i na prolje}e biti nezaustavljiv?

Be{lija optimista, s kartama za Jug ulaz na Sjeveru
Kapiten plavog tima Mirsad Be{lija vjeruje da }e @eljo, ukoliko ispuni sve zamisli trenera Amara Osim, nastaviti niz nepora`enosti i u utakmici protiv [irokog. “Dobro smo se spremili i o~ekujem da odigramo kvalitetnu utakmicu. [iroki ne dolazi sa bijelom zastavom i uz nas je najbolja ekipa lige, ali sam uvjeren da mo`emo slaviti i odbojiti se na tabeli.” sjajna polusezona i o~ito je recept iz jeseni bio dobar.” Be{lija smatra kako pritisak pobjede ne}e sputati njegove suigra~e, jer... “Osje}amo pritisak, ali mo`emo se nositi s njim i dobiti ovu utakmicu” smatra Be{lija. , Ovome dodajmo kako je direktor kluba D`elaludin Muharemovi} naglasio da }e navija~i koji imaju polugodi{nje ulaznice za Jug, mo}i u}i s njima na Sjever, te da }e vlasnici polugodi{njih karata za zapad sjediti na natkrivenoj strani te tribine. sretu vjerovatno na teren poslati slijede}u ekipu: Gu{o, B. ^oli}, Vasili}, Bogi~evi}, Kvesi}, Svraka, Nyema, Bekri}, Zeba, Be{lija i Adilovi}, a u naju`oj konkurenciji za po~etni sastav su jo{ Smaji} i Selimovi}.
J. LIGATA

Subota: Bolton - Queens Park Rangers (13.45 sati), Aston Villa - Fulham (16), Chelsea - Stoke (16), Sunderland - Liverpool (16), Wolverhampton - Blackburn (16), Everton - Tottenham (18.30). Nedjelja: Manchester United - West Bromwich Albion (15), Swansea - Manchester City (15), Norwich - Wigan (17). Ponedjeljak: Arsenal - Newcastle (21). ITALIJA Serie A

Bitan me~, ali ne i presudan
Osim dodaje kako pobjeda u bodovnom smislu i nije toliko bitna, koliko poruka koja bi se poslala ostalim ekipama.

Subota: Palermo - Roma (20.45). Nedjelja: Catania - Fiorentina (15), Genoa - Juventus (15), Milan - Lecce (15), Atalanta - Parma (15), Cesena - Siena (15), Lazio - Bologna (20.45), Novara - Udinese (20.45). [PANIJA Primera

“Pobjeda je va`nija nego tri boda, a bio bih zadovoljan i sa 1:0. U ovakvoj utakmici to je isto kao i 5:0, jer su nam bitna ta tri boda. Me|utim, ovaj me~ sigurno ne}e biti presudan u borbi za titulu, ali je jako va`an” za, klju~uje Osim, koji }e u ovom su-

[iroki Brijeg gostuje na Grbavici

Subota: Sociedad - Zaragoza (18), Malaga - Levante (18), Spor ting - Sevilla (20), Betis - Real (22). Nedjelja: Atletico - Granada (12), Espanyol - Rayo Vallecano (12), Valencia - Mallorca (16), Racing - Barcelona (18), Osasuna - Athletic (21.30). Ponedjeljak: Villarreal - Getafe (21). FRANCUSKA Le Championnat Subota: Brest - Bordeaux (19), Evian - Sochaux (19), Nice - Nancy (19), Toulouse - Lorient (19), Valenciennes - Saint Etienne (19), Lyon - Lille (21). Nedjelja: Dijon - PSG (17), Rennes Auxerre (17), Montpellier - Caen (21). HRVATSKA 1. HNL

Start va`an, ali ne i presudan
Ako uspje{no rije{imo skokigru, sigurno }e na{e {anse za pozitivan rezultat biti ve}e, smatra strateg ekipe sa Pecare Branko Kara~i}
[ef struke [irokog Brijega Branko Kara~i} kazao je da je ve}i pritisak na @eljezni~aru uo~i dana{njeg derbija. „Protivnik mora razmi{ljati {to ako im se dogodi poraz. Ovo, naravno, nije prijetnja, ali veliki izgledi su na na{oj strani zbog manjeg optere}enja u derbiju. Rastere}eni mo`emo dobiti jako puno“ kazao je Ka, ra~i}, a navodi se na oficijelnoj stranici NK [iroki Brijeg. Dodao je kako ekipa sa Pecare bez straha odlazi na Grbavicu, iako respektuje Amara Osima i njegovu mom~ad. „Mislim da je start vrlo bitan, ali ne i presudan. Te`ak teren }e biti problem za obje mom~adi, jer preferiramo kombinatoriku, s puno kratkih dodavanja, a to ne}e biti mogu}e. D`idi} sigurno ne}e igrati, Marcijana }emo poku{ati osposobiti za nastup nakon prele`ane gripe, a svi ostali igra~i su na raspolaganju. Svjesni smo da @eljo ima kvalitetne pojedince poput Zebe, Be{lije, Smaji}a, zatim neugodnog Adilovi}a, a izuzetno je opasan u prekidima. Ako uspje{no rije{imo skok-igru, sigurno }e na{e {anse za pozitivan rezultat biti ve}e“ zaklju, ~io je Kara~i}. Slavko Brekalo je kazao da je atmosfera u mom~adi vedra. Uvjeren je da }e uspje{no zamijeniti D`idi}a i istakao je, kao i Kara~i}, kako [iroki Brijeg ovom utakmicom mo`e puno dobiti. Na kraju presice predstavljen je Ricardo Bajano, koji je izrazio zadovoljstvo {to je ponovo u [irokom Brijegu i {to }e zaigrati zajedno s bratom Wagnerom u, kako vjeruje, {ampionskoj mom~adi.

Subota: Zadar - Inter (15), Lokomotiva - Istra (15), Vara`din - Zagreb (15), Karlovac - Slaven Belupo (15), Lu~ko - Dinamo Z. (16), Hajduk Split (18). Nedjelja: Osijek - Cibalia (16). SRBIJA Merdian

Subota: Vojvodina - Metalac (14), Rad - Novi Pazar (14), BSK Bor~a - Hajduk Kula (14), Spartak Zlatibor voda - Radni~ki Kragujevac (14), Smederevo - Borac ^a~ak (14), Javor - Crvena zvezda (14), Jagodina - OFK Beograd (14), Partizan - Sloboda PS (19).

[iroki Brijeg mo`e puno dobiti u dana{njem derbiju

OSLOBO\ENJE subota, 10. mart/o`ujak 2012.

SPORT

47

F

udbalski klub Sarajevo potpuno spremno do~ekuje nastavak prvenstva nakon dva mjeseca priprema, izjavili su {ef stru~nog {taba Dragan Jovi} i kapiten Sedin Torlak. Prema Jovi}evim rije~ima, uprava je omogu}ila bordo sastavu optimalne uvjete za rad kako bi ispunio cilj, a to je borba za titulu. „Sada }u vam re}i, mo`da }u se ugristi za jezik, a vi mi se poslije napijte krvi. Ambicije Sarajeva se znaju i pi{u u svakom aktu i statutu kluba - to je borba za naslov prvaka. O ambicijama vi{e ne}emo govoriti jer su one jasne. @eljezni~ar i [iroki Brijeg su u bodovnoj prednosti, dobro su organizovani, no mi u nedjelju protiv Slobode po~injemo bitku za prvo mjesto“ izrazio je optimizam Jovi} na ju, ~era{njoj konferenciji za novinare u klupskim prostorijama. Strateg ko{evskog premijerliga{a nije otkrio po~etnih jedanaest za me~ sa Slobodom, ali je podvukao da se naziru konture tima. „Startna postava bi}e sli~na onoj koja je po~ela provjeru sa Olimpicom. Moj obi~aj nije da unaprijed govorim sastav. Imamo odre|enih zdravstvenih pote{ko}a. Matija Matko je povrije|en na treningu, a o~ekujem da }e biti spreman za nedjeljni duel. Asmir Sulji} nema pravo nastupa zbog kartona. Poku{a}emo pobijediti i zadr`ati poziciju u vrhu.“ Jovi} je istakao da je teren na Tu{nju u dobrom stanju i smatra da }e Sarajevo mo}i razviti svoju igru. „Slobodi je prolongirana obaveza pla}anja duga. Ona ima probleme u kontinuitetu posljednjih sezona, a utakmica sa Sarajevom je za nju motiv vi{e. Mislim da }e nam novi igra~i koristiti i da su se vrlo brzo uklopili u tim. Kona~an odgovor da}e utakmice u kojima je izra`en pritisak.“

Optimizam u FK Sarajevo uo~i nastavka prvenstva

Jovi} najavio
borbu za titulu
Startna postava protiv Slobode bi}e sli~na onoj koja je po~ela provjeru sa Olimpicom. Moj obi~aj nije da unaprijed govorim sastav, rekao je {ef struke bordo tima Dragan Jovi}
Prvi stru~njak tre}eplasirane ekipe tvrdi da je mo`da subjektivan u procjeni da je ova ekipa ja~a nego u prvom dijelu sezone. „Nekoliko razloga postoji za ovakvu ocjenu. Igra~i koji su bitni za Sarajevo dobro su odradili pripreme, a ja sam imao vi{e vremena da radim sa ekipom nego moj prethodnik. Kapiten je jo{ kompetentniji da odgovori na ovo pitanje.“ Torlak je naglasio da je ve}ina igra~a koja je oti{la iz redova aktuelnog viceprvaka BiH u zimskoj pauzi imala manju minuta`u osim Damira Koja{evi}a. „Bilo je vremena da se ekipa uigra. Nadam se da }emo biti bolji u drugom dijelu nego u prvom. Pauza se odu`ila i drago mi je da kona~no po~inje prvenstvo. U svla~ionici vlada dobra atmosfera, igra~i su besprijekorno odradili pripreme. Ipak, najbolji pokazatelj bi}e prvenstvene utakmice. Trudi}emo se dati maksimum i krenuti pobjedom u proljetni dio prvenZ. RA[IDOVI] stva“ istakao je Torlak. ,

U ko{evskom premijerliga{u smatraju da je ekipa bolja nego protekle jeseni

Foto: A. KAJMOVI]

Prema Castrol rankingsu

Luli} pauzira {est sedmica

Otvaranje proljetne sezone na Bilinom polju

Trener Lazija Edoardo Reja ne mo`e ra~unati {est sedmica na bh. reprezentativca Senada Luli}a. Strijelac ~etiri gola i autor tri asistencije ove sezone u Seriji A povrijedio je

D`eko peti
najkorisniji igra~
Edin D`eko, statisti~ki gledano, peti je najkorisniji igra~ na svijetu, prema detaljnoj analizi Castrol rankingsa, gdje se sabiraju sve kategorije - golovi, asistencije, minute provedene na terenu, omjer udaraca prema golu/u okvir gola, pretr~ani kilometri, dobiveni/izgubljeni dueli... Bh. reprezentativac je tako ostvario pomak u odnosu na pro{lomjese~nu listu, kada je bio deveti. Skok na tabeli su mu donijeli golovi u februaru, kada je u 125 minuta provedenih na terenu postigao tri pogotka, {to je u prosjeku jedan gol svaku 41 minutu. Ispred na{eg dijamanta, koji je sakupio 901 bod, nalaze se neprikosnoveni Lionel Messi, zatim Mario Gomez, Karim Benzema i Robin van Persie, a na{ napada~ je, u odnosu na pro{lomjese~nu listu, pretekao Cristiana Ronalda, Gerarda Piquea, Daniela Van Buytena i Emmanuela Adebayora. Od ostalih bh. igra~a na ovoj listi, na kojoj je sabran u~inak fudbalera iz Liga petice, Miralem Pjani} je na 289. mjestu, Asmir Begovi} na 296, Emir Spahi} 349, Vedad Ibi{evi} 561, Senad Luli} 572, Sejad Salihovi} 1.127, Mensur Mujd`a 1.377, te Hasan Salihamid`i} na 1.649. mjestu.

Optimizam pred duel sa ro|enima

^elik o~ekuje slavlje
bedreni mi{i} lijeve noge. Bio je na pregledu kod dr. Hansa Müller-Wohlfahrta u Münchenu, gdje je dobio potvrdu da ga ~eka oko {est sedmica pauze. Propusti}e va`ne utakmice Lazija protiv Napolija i Juventusa u Seriji A, a vratiti bi se mogao eventualno za gostovanje kod Udinesea 29. aprila. Na otvaranju proljetnog dijela ^elik tra`i pobjedu protiv Vele`a. Susret se igra na Bilinom polju u subotu, a crveno-crni pri`eljkuju pobjedu i tri nova boda. “Zadovoljan sam onim {to smo odradili na pripremama. U Rovinju smo odigrali nekoliko jako kvalitetnih utakmica i sa dosta optimizma ulazimo u proljetni dio prvenstva. Od igra~a o~ekujem da odigraju borbeno i disciplinovano, a nadam se da }emo slaviti” ka`e Elvedin Bega, novi}, {ef stru~nog {taba ^elika. Za ^elik }e biti hendikep neigranje nekoliko igra~a. Golman Adis Nurkovi} zbog povrede }e propustiti kompletan drugi dio sezone, dok bi protiv Vele`a mogli izostati desni bo~ni Brkovi} i veznjak He}o. Veznjak Dario Damjanovi}, nekada{nji bh. reprezentativac, veli kako je prva utakmica u nastavku sezone jako bitna. “Prva utakmica je jako bitna i toga smo svi svjesni. Mislim da smo favoriti u duelu sa Vele`om i sve osim tri boda za nas bi bio neuspjeh” nagla{ava Da, mjanovi}.
Mi. D.

48

SPORT

subota, 10. mart/o`ujak 2012.

OSLOBO\ENJE

Bh. ekspedicija na dvoranskom SP-u u atletici

Po~inje 10. ATP Challenger turnir BH Telecom Indoors 2012.

Ali} daleko od olimpijske norme
Drugi dio male ekipe koja }e predstavljati Bosnu i Hercegovinu na Svjetskom dvoranskom prvenstvu u atletici, koje se u Istanbulu odr`ava od 9. do 11. marta, otputovao je ju~e iz Sarajeva: Suad Kaknjo, potpredsjednik Atletskog saveza BiH, kao vo|a tima i Gorana Cvijeti}, koja }e nastupiti u disciplini 60 metara sa preponama. Od Gorane Cvijeti} se o~ekuje da u jakoj konkurenciji 34 atleti~arke popravi svoj najbolji li~ni rezultat koji trenutno iznosi 8,68 sek. Na`alost, Hamza Ali} ju~e ujutro nije uspio da se plasira u finale. Bacio je zaista skromno za svoje mogu}nosti i rezultat od 18,80 metara bio je dovoljan tek za 20. mjesto u konkurenciji 24 najbolja svjetska baca~a. Ta daljina je daleko od A olimpijske norme od 20,50 metara, koju je na{ najbolji baca~ pri`eljkivao da ostvari u S. K. Istanbulu.
Foto: D`. KRIJE[TORAC

Svi o~ekuju vrhunski tenis
Nadam se da }emo kao jedini ATP turnir u BiH biti dio svjetskog uspjeha bh. tenisera, rekao je direktor turnira Senad Had`ime{i}
Deseti ATP Challenger turnir BH Telecom Indoors 2012. po~inje danas u dvorani “Juan Antonio Samaranch” - Zetra u organizaciji TK Sporting. Danas i sutra na rasporedu su kvalifikacije a od ponedjeljka kre}e glavni dio turnira istaknuo je Haris Kafed`i}, ~lan Organizacionog odbora turnira, na ju~era{njoj pres-konferenciji u Zetri. “Ove godine obilje`avamo deseti jubilarni turnir. Ponosimo se na{im jubilejom i nadam se da }emo kao jedini ATP turnir u BiH biti dio svjetskog uspjeha bh. tenisera. Ljubitelji tenisa ima}e priliku gledati vrhunski tenis od 10. do 18. marta u Zetri” rekao je direktor tur, nira Senad Had`ime{i}. U subotu i nedjelju ulaz }e biti besplatan, a ulaznica koja vrijedi za dvije osobe, mo}i }e se kupiti od ponedjeljka po cijeni od 10 maraka. U utorak, ulaz za sve pripadnice ljep{eg pola bi}e slobodan. Had`ime{i} je istakao da }e direktno u glavnom `rijebu nastupiti Mirza Ba{i}, najvjerovatnije i Damir D`umhur, dok }e specijalne pozivnice biti dodijeljene Tomislavu Brki}u i Aldinu [etki}u, pa i Ameru Deli}u, koji je trenutno u SAD-u. “Nijemac Andreas Beck i Slovak Karol Beck favoriti su za osvajanje turnira, ali treba ra~unati na faktor doma}eg terena za Ba{i}a, D`umhura, Brki}a i [etki}a, koji }e sigurno igrati dobro uz podr{ku doma}e publike” izjavio je Had`ime{i}. , Miralem Zubovi}, pomo}nik ministra za sport KS-a, kazao je da }e ovo ministarstvo uvijek davati podr{ku u skladu sa svojim mogu}nostima. “Organizatori turnira su ve} dvije godine dobitnici na{eg priznanja “Ponosni na partnere” i zadovoljstvo mi je najaviti da }emo i ove godine posebno obilje`iti finale. BH Telecom je osigurao 5.000 ulaznica koje }e omogu}iti zainteresiranima da prate jedini ATP Challenger u na{oj zemlji” kazala je Na|a Lutvikadi}, , glasnogovornica BH Telecoma.
G. V.

Sve spremno za takmi~enje: Kafed`i}, Had`ime{i}, Lutvikadi} i Zubovi}

Ali} }e poku{ati da baci 20,50 m

Gora`de doma}in Gra~anici

U me~evima 20. kola Premijer lige Bosne i Hercegovine za rukometa{e u subotu sastaju se: Gora`de - Gra~anica (19 sati), Derventa - Krivaja (19), Zrinjski - Sloga (19), Maglaj - ^elik (19.30), Prijedor - Grada~ac (20), Vogo{}a - Leotar (19) i Bosna Prevent - Konjuh (19).

Novi poraz Bosne BHT od Metalurga
Rukometa{i Bosne BH Telecom pora`eni su od Metalurga po drugi put u dva dana u zaostalim me~evima regionalne SEHA lige. Metalurg je trijumfovao rezultatom 31:19 u drugom zaostalom me~u, dok je u prvom makedonski tim zabilje`io pobjedu sa 36:11. Kod Bosne BHT najefikasniji je bio Hrbat sa devet golova, dok je kod Metalurga Markovi} bio bolji od ostalih sa sedam pogodaka.

U susret prvenstvu BiH u d`udu

Vaterpolo liga KS
Ovog vikenda u Olimpijskom bazenu Otoka na programu je {esto i sedmo kolo Vaterpolo lige Kantona Sarajevo. U subotu }e biti odigrane tri utakmice: Akademija B - Sarajevo (mla|i kadeti - 13 sati), Mladost - Torpedo (mla|i juniori 14), Akademija B - Sarajevo (mla|i juniori - 15.30). U nedjelju su na programu dvije utakmice: Torpedo - Sarajevo (kadeti - 10), Torpedo - Sarajevo (juniori - 11.30 sati).

Nastupa i Larisa Ceri}
Takmi~enje }e poslu`iti kao test za sve one koji imaju ambicije da nastupe na Evropskom top kupu Sarajevo open 2012
Dr`avno seniorsko prvenstvo BiH u d`udu bi}e odr`ano u dvorani “Ramiz Sal~in” u nedjelju u 11 sati, najavio je selektor na{e d`udo reprezentacije doc. dr Branislav Crnogorac na ju~era{njoj preskonferenciji u USD Bosna. Crnogorac je rekao da }e na prvenstvu u~estvovati 150 takmi~ara i takmi~arki iz cijele BiH. On je dodao da }e konkurencija biti veoma jaka s obzirom na to da }e na {ampionatu nastupiti nosioci brojnih medalja sa najrespektabilnijih svjetskih takmi~enja, me|u kojima su Amel Meki}, Ibro Miladin, Larisa Ceri} i drugi. “Evropski prvak Amel Meki} je u dobroj formi, kao i evropski univerzitetski {ampion Ibro Miladin. Zna~ajno je napomenuti da se Larisa Ceri} oporavila od povrede i da se ona definitivno vra}a u punu takmi~arsku formu. Nakon operacije, ovo }e joj biti prvi put

Alad`a do~ekuje Novi Grad i Vogo{}u

Nastaviti pobjedni~ki niz
Stonoteniseri sarajevske Alad`e ugosti}e ekipe Novog Grada i Vogo{}e u me~evima 14. i 15. kola Premijer lige BiH u subotu (14 sati) i nedjelju (18) u maloj dvorani Centra Skenderija. “Pobjedama nad ova dva rivala, mi }emo i prakti~no obezbijediti lidersku poziciju za nastavak prvenstva u plej-ofu. Nadam se da }emo ova dva dvoboja rije{iti u svoju korist i tako nastaviti niz dosada{njih pobjeda” , kazao je Senad Durakovi}, predsjednik STK Alad`a, i pozvao sve ljubitelje stonog tenisa da do|u u Skenderiju i posmatraju atraktivne duele. Ekipa STK Alad`a nastupi}e u sastavu Amer Mufti}, Edin Kantard`i}, Fe|a Ja{arevi} i kapiten G. V. Anes Ali}.

O~ekuju zanimljive borbe: Branislav Crnogorac i Arijana Jaha

Foto: D`. KRIJE[TORAC

nastup na nekom takmi~enju” , kazao je Crnogorac. Osim iskusnih takmi~ara, seniorskih reprezentativaca BiH, na prvenstvu }e nastupiti i mladi bh. reprezentativci, koji }e nastojati da se nametnu selektoru d`udo reprezentacije BiH.

“Ovo prvenstvo bi}e veoma zna~ajno. Takmi~enje }e poslu`iti kao test za sve one koji imaju ambicije da nastupe na Evropskom top kupu Sarajevo open 2012, od 31. marta do 1. aprila u Sarajevu, ali i za seniorsko EP u Rusiji od 26. do 28. aprila” zaklju, G. V. ~io je Crnogorac.

OSLOBO\ENJE subota, 10. mart/o`ujak 2012.

SPORT

49

LIGA 13 Bosna gostuje u Zenici

Hod`i} veliki optimista
^elik zauzima posljednju poziciju na tabeli i iako ima imperativ pobjede, ne}emo im dozvoliti da se vade na nama, rekao je mladi playmaker Bosne • Igokea do~ekuje Brotnjo, Vogo{}a na te{kom ispitu u Vi{egradu
Ko{arka{i Bosne u okviru 24. kola gostuju kod ^elika, a u ovaj me~ ulaze kao veliki favoriti. Studenti su se u pro{lom kolu dosta namu~ili protiv Servitiuma na doma}em parketu, ali zeni~ki klub ne bi trebao biti veliki zalogaj s obzirom na njegove igre u ovoj sezoni. Toga je svjestan i ponajbolji igra~ sarajevske ekipe Dino Hod`i}, koji zra~i optimizmom uo~i ovog susreta. ‘’^injenica je da smo veliki favoriti, a podloga za to su igre ova dva kluba u ovoj sezoni. ^elik zauzima posljednju poziciju na tabeli i iako ima imperativ pobjede, ne}emo im dozvoliti da se vade na nama’’ rekao je mladi playmaker , Bosne, te dodao: “Najbitnije je da smo ponovo po~eli sa dobrim igrama i pobjedama, {to je dodatno popravilo atmosferu unutar ekipe. Nastoja}emo {to du`e ostati na pobjedni~kom kolosijeku, a ve} u utorak nam slijedi utakmica protiv Igokee. Ona nema neki rezultatski zna~aj, ali svi `elimo da se doka`emo i probamo savladati kvalitetniju ekipu od nas u ovom trenutku’’ kazao je Hod`i}. , Lider prvenstva Igokea na svom }e parketu do~ekati Brotnjo, koji te{ko mo`e do iznena|enja. Sve bolja Vogo{}a ima izuzetno te`ak zadatak na gostovanju kod vi{egradske Varde, a pravo na kiks nema Borac, koji ugo{}uje Leotar. U posljednje dvije utakmice ovog kola snage }e odmjeriti Zrinjski i Mladost, odnosno Servitium i Hercegovac. A. MEHANOVI]

Dino Hod`i}: @elimo ostati na pobjedni~kom kolosijeku

Vlada FBiH utvrdila kriterije za nagrade

A2 ko{arka{ka liga Sjever

Poticaj za vrhunske rezultate
Uredba o kriterijima za nagrade sportistima, sportskim radnicima i udru`enjima za vrhunske sportske rezultate reguli{e nagra|ivanje dometa u olimpijskim i paraolimpijskim sportovima na me|unarodnim takmi~enjima
Na prijedlog federalnog Ministarstva kulture i sporta, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je donijela Uredbu o kriterijima za nagrade sportistima, sportskim radnicima i udru`enjima za vrhunske sportske rezultate. Uredba je prvi dokument na nivou FBiH koji sistemski reguli{e nagra|ivanje rezultata u olimpij skim i pa ra olim pij skim spor to vi ma na me|unarodnim takmi~enjima, te na najbolji na~in afirmi{e sport i daje poticaj klubovima i pojedincima koji ostvaruju vrhunske sportske rezultate, saop{teno je iz Ureda za odnose s javno{}u Vlade FBiH. Uredbom je predvi|eno da se nagrade dodjeljuju dr`avnim reprezentacijama, sportistima, selektorima i trenerima, za pojedina~ne i ekipne rezultate za osvojena prva tri mjesta na olimpijskim, paraolimpijskim, mediteranskim igrama, {ahovskoj olimpijadi i univerzijadi, kao i za osvojena prva tri mjesta u svjetskim i evropskim seniorskim prvenstvima u olimpijskim i paraolimpijskim disciplinama, te za ispunjene kvalifikacione norme za olimpijske i paraolimpijske discipline u pojedina~nim sportovima. Tako|e su predvi|ene nagrade za seniorske

Derbi u @ivinicama
Ovog vi ken da igra ju se me~evi 13. kola A2 ko{arka{ke lige grupa Sjever. Najinteresantnije }e biti u @ivinicama, gdje gostuje Biha}. Parovi 13. kola subota: Salinas Falcons - Grada~ac (12 sati), OKK Sloboda Litva (18), OKK Zenica - Od`ak (17.15); nedjelja: @ivinice 78 Biha} (13.30), Travnik - Sre-

dnjo{kolac (17.30). Slobodna je ekipa Gradina Koteks Trica. Poredak: 1. OKK Sloboda 21, 2. Biha} 21, 3. @ivinice 78 19, 4. Od`ak 18, 5. Travnik 18, 6. Litva 15, 7. Grada~ac 15, 8. Gradina Koteks Trica 15, 9. Srednjo{kolac 13, 10. Salinas Falcons 12, 11. OKK Zenica 10 ENI news bodova.

Svi `ele Obradovi}a
Nagrade se dodjeljuju za osvojena prva tri mjesta na me|unarodnim takmi~enjima

prvake BiH u sportovima koji su organizovani po principu liga-takmi~enja s najmanje dva takmi~arska nivoa u mu{koj i `enskoj konkurenciji. Da bi se osigurao poticaj za mlade talentovane sportiste, Uredbom je predvi|eno da nagrade za juniorska prvenstva iznose 50 posto od utvr|enog iznosa za seniore. Uredba predstavlja jednu od prvih aktivnosti federalnog Ministarstva kulture i sporta kojim se nastoji urediti oblast sporta na nivou FBiH.

Iako su nedavno doveli gr~kog trenera Elliasa Zourosa, u Anadolu Efesu ve} spremaju ponudu za @eljka Obradovi}a. Ba{ kao i gradski rivali iz Fenerbah~ea s kojima su se posljednjih dana dovodili u vezu Du{an Ivkovi}, Du{ko Ivanovi} i njegov imenjak Vujo{evi}. Prema pisanju srbijanskih medija, Anadolu Efes spreman je ponuditi tri miliona eura aktuelnom treneru Panathinaikosa. Trofejni 52-godi{nji srbijanski stru~njak do kraja sezone ne `eli razmi{ljati o drugim klubovima, a u ko{arka{kim kuloarima spominje se i stalna `elja Re-

al Madrida da opet (vodio ih je od 1994. do 1997) na svojoj klupi vide trenera koji je u gotovo svim klubovima u kojima je radio osvojio barem jedan euroliga{ki naslov (izuzetak je Benetton s kojim je 1999. osvojio Saporta kup). U Istanbulu se nadaju da njihovu ponudu Real ne}e mo}i nadma{iti, ali svakako treba uzeti u obzir i njegovu veliku vezanost za atinski klub i njegove vlasnike, a oni koji uspje{nog ^a~anina dobro poznaju, tvrde da mu fi nan cij ski se gment nije najpresudniji pri izboru kluba.

INTERVJU: Ana Mrdovi}, in`injer hortikulture

Ponosna sam na svako moje drvo
Ekipa Oslobo|enja sa ~lanovima Lova~kog dru{tva Trnovo

Dru`enje va`nije od ulova
OKO EKOLOGIJE

@ivio mart!

50

OGLASI

subota, 10. mart/o`ujak 2012.

OSLOBO\ENJE

POSLJEDNJI POZDRAVI, SJE]ANJA I SMRTOVNICE
za objavljivanje u dnevnim novinama Oslobo|enje mogu se predati u poslovnicama BH Po{ta {irom Bosne i Hercegovine

I U NAJTE@IM TRENUCIMA S VAMA - VA[E OSLOBO\ENJE
Naziv po{te Biha} Biha} Cazin Velika Kladu{a Adresa Radno vrijeme pon-pet. subota nedjelja 07-19 07,30-15,30 09-19 08-16,30 07-19 07,30-15,30 07-19 07,30-15,30 07-19 07,30-15,30 07-16 07-14 07-19 07,30-15,30 07-16 07-14 07-20 07-20 08-15 08-15 08-15 08-15 08-18 08-18 08-20 08-18 08-18 08-18 08-18 08-18 07-20 08-16 07-20 08-16 08-16 08-15 07-20 08-15 08-15 07-20 07-20 08-15 07-20 09-20 Naziv po{te Sarajevo Sarajevo Sarajevo Sarajevo Sarajevo Sarajevo Sarajevo Sarajevo Sarajevo Sarajevo Ilid`a Had`i}i Vogo{}a Ilija{ Travnik Novi Travnik Bugojno Gornji Vakuf Fojnica Donji Vakuf Tuzla Tuzla Adresa Put `ivota bb Grbavi~ka 1 Behd`eta Muteveli}a bb D`emala Bijedi}a 37 Safet bega Ba{agi}a bb Zelene beretke 15 Trg solidarnosti 37 Safeta Had`i}a 107 Trg ZAVNOBIH-a 17 Bul. branilaca Dobrinje bb Rustempa{ina 13 Had`eli 116 Jo{ani~ka 32 29. februara 4 Prnjavor 11 Trg Zlatnih ljiljana bb Nugle II Javi} bb Doktora Raljevi}a bb Ul. 14. Septembra Aleja bosanskih vladara 29 Musala 2 Radno vrijeme pon-pet. subota nedjelja 07-20 07-20 09-16 09-16 08-16 08-16 08-16 09-16 08-15 08-16 07-20 07-20 07-20 08-15 08-18 08-15 08-19 08-15 08-19 08-15 08-16 08-18 07-20 08-15 09-16 08-15 07-20 07-20 07-20 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 07-15 08-15 Naziv po{te Tuzla Tuzla Tuzla Kalesija @ivinice Kladanj Banovi}i Lukavac Gra~anica Srebrenik Grada~ac Zenica Zenica Zenica Zavidovi}i Kakanj Maglaj Te{anj Visoko Vare{ Olovo Breza Br~ko Adresa A. Herljevi}a 10 Rudarska 37 Bosne Srebrne bb Oslobodilaca bb Mar{ala Tita bb Patriotske lige 1 Banovi}i Borisa Kidri}a bb M. Vehbi ef. [emsekadi}a Kulina bana bb H. kapetana Grada{~evi}a 23 Masarikova 46 Kralja Tvrtka I br. 2 Lond`a 83 Patriotske lige bb Zgo{}anska 44 S. Omerovi}a 8 Trg Alije Izetbegovi}a ^ar{ijska 75 Put mira 15 H. kapetana Grada{~evi}a bb Hasana Kjafije 6 Bulevar mira bb Radno vrijeme pon-pet. subota nedjelja 08-16 08-15 08-15 08-15 08-16 08-15 08-16 08-15 07-17 08-15 08-16 08-15 08-16 08-15 07-17 08-15 07-17 08-15 07-17 07-17 07-20 07-20 08-20 07:30-19 07:30-19 07:30-19 07:30-19 07:30-19 08-16 08-16 07:30-16 08-17 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 -

Bosanska 3 Bosanskih Kraljeva Trg zlatnih ljiljana Ibrahima Mr`ljaka bb Bosanska Krupa Trg oslobo|enja 1 Bosanski Bosanska 115 Petrovac Sanski Most Banjalu~ka 2 Klju~ Kulina bana 11 Gora`de Ferida Dizdarevi}a 3 Ustikolina Ustikolina Pra~a Trg Kemala Hrve bb Mostar Tekija bb Mostar Bra}e Feji}a bb Mostar Mar{ala Tita 51a (Sj. logor) Konjic Mar{ala Tita bb Jablanica Pere Bili}a 24 Sarajevo Obala Kulina bana 8 Sarajevo Mar{ala Tita 12 Sarajevo ^emalu{a bb Sarajevo Patriotske lige 40 Sarajevo Livanjska 1 Sarajevo Vi{njik 40 Sarajevo Zmaja od Bosne 88

OSLOBO\ENJE subota, 10. mart/o`ujak 2012.
NEKRETNINE ZAMJENA
MJENJAM staru bosansku ku}u na Ba{~ar{iji, Telali 15, za odgovaraju}i stan. Mob: 062/656-270.k MIJENJAM dvosoban stan 53m2, u Hrasnom, za jednosoban, uz doplatu. Tel. 652-338.k MIJENJAM stan na Marin dvoru, 1 sprat, 68,5m2, plin, parking, balkon, za sli~an, bli`e bolnice Ko{evo. Mob. 061/211-300.k MIJENJAM dvosoban stan, za sli~an, od Trga heroja, do Marindvora. Tel. 663247.k MIJENJAM stan 52m2, u Sarajevu, za Banja Luku, mo`e i prodaja. Tel. 542668.k MIJENJAM jednosoban stan na Alipa{inu C faza za stan u Biha}u. Tel. 061/864-651.k MIJENJAM jednosoban stan na Dolac Malti za dvosoban na op{tini Novo Sarajevo. Tel:033/659-756 i 062/178-832.k ZAMJENA trosoban stan 74 m2+dva balkona u Centru Vogo{}e 1450KM/m2 mo`e zamjena za Trebinje. Tel. 061/866143 i 033/646-812.k POTREBNO vi{e stanova za prodaju i izdavanje u kantonu Sarajevo. Tel: 062/200-777-033/203-127.k POTREBNO vi{e praznih i namje{tenih stanova i ku}a za iznajmljivanje.Tel: 061/214-306 i 061/437-732.k POTREBAN namje{ten jednosoban stan u blizini medicinskog fakulteta, zaposlenoj osobi. Tel. 062/436-171.k IZDAJEM poslovni prostor 43m2 [entada, centralno grijanje stakleni izlog, pogodan za sve vrste djelatnosti. Tel: 061/344-365.k IZDAJEM stan 51m2 prazan u ul. Trg Sarajevske Olimpijade Sarajevo. Tel. 061/537-821.k IZDAJEM dvosoban stan 3 le`aja blizu Medecine Diva. Tel: 033/443-743.k IZDAJEM sobu studentici Grada~a~ka 120/II informacije. Tel:640-200.k IZDAJEM namje{tenu garsonjeru mo`e i bra~nom paru. Tel: 061/358-772.k IZDAJEM dvosoban, super opremljen stan, 68m2, sa gara`om, TV-kablovska, internet, u novim zgradama na Marijin dvoru. Mob. 061/224-597, 033/558-820.k GRBAVICA dvosoban namje{ten stan c. grijanje blindirana vrata studentu i samcima.Tel: 062/737-506.k IZDAJEM jednosoban namje{ten stan, centar grada. Mob. 062/910-407, 033/442-556.k IZDAJEM pos. prostor 125m2, centar, 86m2 i 76m2, centar. Mob. 061/573-640.k DVOSOBAN namje{ten stan, na Alipa{inom polju. Tel. 532-872.k IZDAJEMO 2 luxuzna stana 144m2 i manji 110m2, namje{teni, u zgradi sa gara`ama, bazen, sauna, sala za vje{banje, tenisko igrali{te. Mob. 061/161-790.k IZDAJEM apartman u strogom centru, extra sre|en i namje{ten, 500 KM. Mob. 061/205-235.k IZDAJEM gara`u 13m2, Aerodromsko naselje, povoljno, ul. Akifa [eremeta. Mob. 061/897-959.k IZDAJEM namje{ten stan 55m2, extra povoljno, Aerodromsko naselje. Mob. 061/897-957.k IZDAJEM dvosoban namje{ten stan, Ko{evsko brdo. Mob. 061/253-404 i 033/227-225.k STAN 50m2 kod P. mosta pogodan za 23 studentice. Mob. 061/506-368.k IZDAJEM poslovni prostor preko puta suda, 36m2, ul. [enoina br. 6. Mob. 062/326-886.k IZDAJEM namje{ten stan, privatna ku}a, poseban ulaz. Tel:062/255-827.k FERHADIJA, kod Ekonomije, izdajem kancelarije 40m2, povoljno. Mob. 0617350-448.k IZDAJEM dvosoban nenamje{ten stan, Hrasno, A.B.[imi}a, na du`i period, 350 KM. Mob. 061/205-235.k IZDAJEMO ku}u 300m2, sa dvori{tem, gara`om, ku}a je bila rezidencija, sad mogu} i drugi dogovor. mail dinatt80@hotmail.com Mob. 0617161-790.k IZDAJEM lijepo namje{tene trosobne stanove, na Grbavici i Dobrinji V. Mob. 061/812-046.k ZAPOSLENOJ osobi u Starom gradu, blizu Katedrale, potpuno namje{ten stan 55m2, et. grijanje, kab. inter. parking, 400 KM. Mob. 061/488-033.k IZDAJEM nenamje{ten stan 75m2, na du`e vrijeme, 2 kupatila, 2 balkona, 2 lo|e, ul. Patriotske lige 46. Mob. 061/744523.k IZDAJEM 3 poslovna prostora u Papagajci povr{ine 20m2. Mob. 061/141-676 i 033/535-165.k IZDAJEM sobu, upotreba kuhinje, `enskoj osobi, Ante Babi}a br. 13, Alipa{ino polje. Tel. 453-752.k IZNAJMLJUJEM se namje{ten poslovni prostor 37m2 u [entadi — Novo Sarajevo, prizemlje.Tel. 066-160 i 788-062.k IZDAJEM poslovni prostor 15m2 u Centru grada. Tel: 757-908.k IZDAJEM namje{tenu garsonjeru, cen. grij. zaposlenim osobama, poseban ulaz, Stari Grad. Tel. 538-598 i 061/928-057.k IZDAJEM jednosoban namje{ten stan, u Hrasnom, dvijema studenticama. Mob. 061/159-507.k IZDAJEM dva jednosobna polunamje{tena stana, na Bistriku, ul. Iza ba{}e 4. Mob. 061/103-258, 225-632.k IZDAJEM prostor za nadogradnju noktiju, kozmeti~ki salon.Tel: 061/809319.k IZDAJEM stan na Stupskom brdu, u blizini Penija. Tel. 033/470-741.k STUDENT tra`i cimera, zasebna soba, kod Islamskog fakulteta. Mob. 061/958368.k IZDAJEM radnju na Siranu. Tel: 062/917-009.k IZDAJEM namj{eten poslovni prostor 40 m2 za prodaju prehrane. Tel:061/358772.k IZDAJEM poslovni prostor u Papagajci 32m2 povoljno. Tel:063/639-691.k IZDAJEM ve}i jednosoban stan, luksuzno opremljen, novija gradnja, centar kod Pivare, samcima. Tel. 061/320843.k.

MALI OGLASI
PRODAJA
PRODAJEM stan u ulici Trg Sarajevske olimpijade, 56m2, za 79.000 KM. Mob. 061/795-449.sms NAJPOVOLJNIJE tr`i{ne cijene u novogradnji za useljive stanove na Stupu, od 54 - 70 m2, ugrun~eni. Mob. 061/548-023.sms STAN u Prijedoru, 62m2, 1/1, prodajem ili mijenjam za Biha} ili RH. Mob. 061/967-622.sms DVOSOBAN stan u Aleji Lipa 66/8 52m2+balkon djelimi~no adaptiran cijena 103.000KM. Tel:061/320-439.k STAN ul. Lo`ioni~ka 105m2 spr. 200Km/m2 Stan ul. Gajev Trg 58m2 3 spr. 133.000KM stan ul. Franje Kluza 56m2.Tel:062/959-129.k STUP novogrdnja 33m2 27m2, 44m2 1550KM/m2. Tel. 061/415-787 IZNAJMLJUJEM poslovni prostor u zgadi Loris, 70m2 700KM. Tel. 066/995-944.k STANOVI u novogradnji Tibna Pacifik 2- Stup od 28m2 do 80m2 cijena po dogovoru. Tel. 0617415-787.k CENTAR ul. Ko{evo 3 spr. 83m2 2400 KM i apartman na Bjela{nica novogradnja 2 spr. 41m2. Tel. 065/819-136.k S. GRAD, Logavina jednosoban 29m2 1. spr. 62.000KM. Tel:061/702-881. PRODAJEM staru Bosansku ku}u na Ba{~ar{iji, Telali br. 15, 85.000KM. Mob: 062/656-270.k NAHOREVO-Studenac, nova ku}a, 2 dunuma vo}njaka, ba{ta, dvije zidane gara`e, cijena po dogovoru. Mob. 061/352112, 061/157-718.k PRODAJEM vikendicu 70m2 u Glavati~evu-centar, prizemlje, dvije gara`e, terasa, oku}nica. Mob. 061/146-147.k POLJINE gra|evinska dozvola, struja, voda, plin ptt. 3000m zemlji{ta. Tel:065/081-255.k STANOVI: Hrasno 53m2, N. Sarajevo 44m2, ^engi} V. 64m2, 41m2, Pofali}i 40m2, Dobrinja, 55m2, 68m2, 69m2, Isto~no Sarajevo 60m2, Vraca-Tranzit 73m2. Mob. 066/488-818.k ^. Vila, kvadranti, 60m2 dvosoban 2. spr. balkon, c.grijanje 1800KM/m2. Tel: 066/801-711.k CENTAR 120,86m2, Mejta{ 49,54 i 105m2 sa gara`om, Alipa{ino P. 78m2102.000 KM, devastirani stanovi: Otoka 71m2, Ilid`a-Pejton 83m2, Ilija{-Srednje 29m2, Ko{evsko brdo 32m2. Mob. 061/375-787.k DVA poslovna prostora po 84m2 ukupno 168 hitno povoljno Dobrinja. Tel:061/135356.k

51

GRBAVICA troiposoban stan renoviran sa gara`om. Tel. 061/964-797 i 033/617-742.k PRODAJEM ili mjenjam ku}u sa 2 dunuma zemlje na Ni{i}ima za stan u Sarajevu zvati od 16-20 sati. Tel: 061/200793.k PRODAJEM dvoipsoban stan 65m2 Dobrinja. Tel:033/471-379 i 065/969243.k GRBAVICA dvosoban stan 53m2 prvi sprat ~etverokatnica plin, vikendica. Tel: 065/645-552.k STAN na M. Dvoru ulica Kralja Tvrtka 14/3 77m2 za 190.000KM. Tel. 058/483561.k PRODAJEM trosoban stan 79m2 drugi sprat ul. @elejzni~ka uz Pejton useljiv. Tel. 061/101-950.k PRODAJEM ku}u sa ba{tom, ul. Podcarina br. 41 Hikmeta. KU]A u Had`i}ima 8,5x9 sa oku}nicom dvije vanjske gara`e, cijena po dogovoru. Tel. 033/420-319. i 521-187.k STAN u Centru Donje Ciglane 130m2 ul.Merhemi}a Trg i tri spava}e sobe. Tel.062/649-370 i 066/160-788.k CENTAR Marijin dvor ul. Kranj~evi}eva 80m2+2 balina 4 sprat= 240.00 KM. Tel. 061/072-845 i 063/556-886.k STAN i Centru Ko{evo ul. Marsela [najdera 86m2 prvi sprat tri spave} sobe, veliki balkoni eta`no grijanje parking, mjesto novija gradnja. Tel. 061/072-845 i 063/556-886.k. STANOVI u Novogradnji Pionirska dolina jo{ 7 trosobnih stanova od 64-68m2. Cijena 2350KM/m2. Tel. 061/072-845 i 062/649-370.k DVOIPOSOBAN stan Zagreba~ka 4/6 72m2+ tri balkona 83.000 Eura. Tel: 061/189-091.k [IP dvosoban stan 48m2 drugi sprat balkoni, eta`no grijanje, gradnja od 2009. godine. Tel. 062/649-370 i 066/160-788.k SOCIJALNO PRODAJEM dvosoban stan I spratu sa balkonom renoviran Paromlinska. Tel. 061/823-546.k DVOSOBAN stan 54m2 II sprat D`.Bijedi}a ^. Vila kod Merkatora. Tel: 063/595-406.k PRODAJEM ku}u 2 trosoban stana kod Fabrike Duhana radnja sve 1/1. Tel:063/318-796.k PRODAJEM povoljno zemlju u Hladivodama i Bu}a Potoku. Tel: 033/659756.k i 062/178-832.k DVOIPOSOBAN stan 71m2, visoko prizemlje Dobrinja 3 cijena po dogovoru. Tel:066/488-812.k STAN 65m2 kod Socijalnog c. grijanje prodajem ili mijenjam za Zagreb. Tel.644-294.k STUP zemlji{te+tem. 2600m2 sa gra|. dozvolom.Tel:033/217-290.k PRODAJEM ku}u u izgradnji u Osjeku, sa dozvolom. Mob. 062/225-012.k PRODAJEM stan 89m2, I sprat, ul. Mehmeda Spahe br. 8. Mob. 061/229-086.k BA[^AR[IJA, prodajem ku}u. Tel. 033/665-966 i 061/199-845.k PRODAJEM ku}u u ru{evnom stanju, Podcarina br. 41 Stari grad-Babi}a ba{~a. Tel: 033/454-968.k PRODAJEM garsonjeru u [vrakinom selu, 29m2. Mob. 062/870-389.k PRODAJEM ili izdajem pos. prostor 14m2, Ciglane i 56m2 centar. Mob. 061 /573-640.k PRODAJEM apartman u Neumu 46m2 i 46,50m2. Mob. 061/573-640.k GRBAVICA, Grbavi~ka, 1 sprat, 58m2, 1.950 KM/m2, Grbavi~ka, 4 sprat, 43m2, 2.000 KM/m2. Mob. 062/383-064.k PRODAJEM ku}u iznad OHA-a Borak 51 ili mijenjam za stan. Tel:061/864-651.k STAN u Sarajevu 52m2 mijenjam za Banja Luku mo`e i prodaja.Tel. 033/542-668.k STROGI centar, E. Mulabdi}a 91m2, 2.200 KM/m2, M. Kantard`i}a 27m2, 62.000 KM. Mob. 062/383-064.k PRODAJEM vi{e ku}a u Kantonu u Sarajevu razli~itih lokacija i kvadratura.Tel:061/415-786.k PRODAJEM ili izdajem poslovni prostor kod op{tine Stari grad, 25m2, fotokopirnica. Mob. 061/252-663.k

PONUDA
ISTO^NO Sarajevo, kod Lukavi~ke autobuske, izdajem dvije sobe sa upotrebom kuhinje i kupatila. Cijena 200 KM+rezije. Tel:061/685-675.sms IZDAJEM dvoiposoban stan 71m2, skroz adaptiran, novo namje{ten, Dobrinja. Tel. 061/154-864. sms IZDAJEM dvoiposoban stan, centralno grijanje, kablovska. Tel. 033/238-408, Mob. 063/165-119.sms IZDAJEM dvoiposoban stan, centralno grijanje, kablovska. Tel: 033/ 238-408, 063/165-119.sms IZDAJEM poslovni prostor 43m2, [entada-Novo Sarajevo, cen. grijanje, izlog, prizemlje, pogodan za sve djelatnosti. Mob. 061/344-365.k IZDAJEM namje{ten jednosoban stan, cen. grijanje, bra~nom paru bez djece, Stari Grad. Tel. 538-598, 061/928-057.k IZDAJEM luksuzno opremljen apartman 120m2, lokacija 300 m od OHR-a, priklju~ak intereta, kablovska i mjesto za parking. Apartman se izdaje isklju~ivo strancima. Mob. 061/405-622.k IZDAJEM konforan jednosoban stan 41m2 Radenka Abazovi}a 5 pogodan za oridnaciju. Mob:061/184-771.k IZDAJEM jednosoban stan sa gara`om kod OHR-a strancu ili poslovnom ~ovjeku 450KM. Tel. 061/323-347.k IZDAJEM namje{tenu jednokrevetu sobu, sa ~ajnom kuhinjom, kupatilom i cen. gr. Tel:212-124.k JEDNOSOBAN stan Gornji Kova~i}i Sarajevo. Tel:062/712-991.k IZDAJEM nenamje{ten jednosoban stan, Donji Vele{i}i. Tel: 061/171-897.k

POTRA@NJA
POTREBAN dvosoban namje{ten stan, u Hrasnici, sa grijanjem, internet konekcijom i kablovskom, na period od 3-4 mjeseca. Tel. 033/225-431, 033/209-955.k AGENCIJI potrebni stanovi za izdavanje i prodaju, lijenti poznati.Tel: 061/360084.k POTREBAN jednosoban ili dvosoban stan, namje{ten, u zgradi, na du`i period (agencija). Mob. 061/925-649.k AGENCIJI potrebno vi{e stanova u zgradi za iznajmljivanje. Tel. 061/437-732 i 061/214-306.k

52

MALI OGLASI
NEKRETNINE TEHNIKA
PRODAJA mobitela, novih i kori{tenih, najjeftinije cijene, www.pacomoby.ba. nokia, samsung, soni, ericsson, ig.htc.apple inphone.Mob. 062/695-695.k PRODAJEM razne stolice fotelje, dvosjede, stolove, korpe i brojne druge proizvode.Tel. 061/200-894 i 033/525-966.k PRODAJEM nove {iva}e ma{ine njema~ke u koferu, garancija 2. godine, 180 KM. komad. Tel. 061/145-504.k. PRODAJEM pe} na tvrdo gorivo „Suslea“, fiksno 100KM.Tel.061/194-929.k GALERIJU za kombi, povoljno. Tel. 061/274-450.k PRODAJEM kvalitetan njema~ki toster za sendvi~e. Tel. 061/709-772.k. PRODAJA zamrziva~ sa 6 ladica 50 KM. Tel:524-161.k POVOLJNO prodajem vi{e hiljada zna~ki u albumima. Tel. 062/127-833.k. PRODAJEM „Rems“ za izradu fazonskih komada na bakarnim cijevima. Tel.065/034-400.k. PRODAJA print ma{ina Bodin Solvent. Tel. 061/895-017.k PRODAJEM certifikate za otkup stana povoljno. Tel. 061/268-892.k PRODAJEM harmoniku „Guerini“ Sperior 120 basova. Tel: 061/135-356.k VALJAK za peglanje, 80cm, {vedski — Cordes. Mob. 061/304-714.k PRODAJEM razne knjige. Mob. 061/304-714.k GRAMOFONSKE plo~e, singl i LP. Mob. 061/304-714.k SKIJE Elan i pancerice Dynafit, jeftino. Mob. 061/304-714.k PRODAJEM preparirano mladun~e tigra, cijena po dogovoru. Tel: 061/275-440.k PRODAJEM ma{ine za pranje vune, pranje i su{enje vune, liniju za presovanje vune velikog kapaciteta i automatsku liniju za presovanje pet ambala`e i papira i rezanje plastike. sve novo i sa garanciom. Mob. 062/829-206 i 033/295290.k PRODAJEM crnu dugu bundu, od zeca, iz Njema~ke. Mob. 061/159-507.k PRODAJEM grija~e sa relejem za golf I/D, njema~ke firme i dr. dijelovi. Tel. 619184, 0617449-822.k PRODAJEM skije sa komplet opremom i snoubord. Mob. 061/809- 763.k PRODAJEM bra~ni krevet sa latofleksom.Tel: 061/279-333.k PRODAJEM sadnice lipe visine 2 do 4 m i raznog drugog drugog drve~a. Tel. 066/092-978.k PRODAJEM 20m2 mermera 3 milimetra debljine. Tel:061/382-219.k PRODAJEM nova invalidska kolica, cjena po dogovoru. Zvati svakim danom 8 do - 13 sati, na 061/199 328.k PRODAJEM izra|ene drvene bebe-stubi}i od bijelog bora za drvena gazi{ta. Tel. 061/224-704.k PRODAJEM cijepana bukova drva, ugalj.Tel:061/247-186, i 061/785-535.k PRODAJEM 16 knjiga Ivo Andri} Nobelova 300 KM. Tel. 532-497.k PRODAJEM termoakumulacionu pe} trojku. Tel. 063/864-775.k ZIDNO ogledalo 200x75. Mob. 066/973852.k PRODAJA drva i uglja. Tel:061/247-186 i 061/785-535.k PRODAJEM uvezane revije Bosna, Globus, nacional.Tel:524-973.k PRODAJEM stomatolo{ki RTG aparat Kgenus Gotzen 2007, ispravan. Tel: 061/789-290.k PRODAJEM rakiju jabukova~u 50 stepeni na veliko 12 KM ~ista. tel. 061/249-631.k PRODAJEM pe} na centralno grijanje, sa bojlerom za san. vodu. Mob. 061/182128.k PRODAJEM skije Elan 180 Sa vezovima look. Tel.061/304-714.k PRODAJEM dva albuma zna~ki. Tel. 062/326-072.k PRODAJEM uvezane revije Bosna globus nacional Nin ljepota i zdravlje. Tel. 524-973.k PRODAJEM podloge kese za stomu cijena povoljna i po dogovoru. Tel: 546456.k

subota, 10. mart/o`ujak 2012.
POTREBNI saradnici iz cijele BiH za prodaju [vedske kozmetike, zarada minimalno 30%+kreditiranje+stimulacija. Mob. 062/940-550.k

OSLOBO\ENJE

BRAVARSKI radovi, dolazim na adresu, ugradnja i popravka brava, gara`nih vrata i blindiranih. Mob. 061/233-078.k INSTRUKCIJE iz matematike dolazak na adrese. Tel. 062/916-472.k TAPETAR dekorater povoljno presvla~i namje{tej u radionici ili kod vas uz garanciju. Tel:033/718-405 i 061/156728. k TAPETAR radi sve psolove tapetarske struke dolazi na adresu besplatno. Tel. 240-895 i 062/909-306.k MOLER radi molersko farbarske radove ~isto kvalitetno i povoljno. Tel. 062/073760 i 033/630-332.k POSTAVLJAM kerami~ke plo~ice. Tel. 063/684-566.k VR[IM prevoz selidbe, veliki kombi. Tel. 062/226-665.k MONTER centralnog grijanja radi instalacije za centralno grijanje. Tel: 061/552-556.k RADIM centralno-eta`no grijanje, plinske instalacije i mijenjam konvektore, veoma povoljno. Mob. 061/522-476, 600-514.k INSTRUKCIJE iz matematike, za sve |ake i studente, dolazak na adresu. Mob. 062/916-472.k KERAMI^AR zvati na Tel: 061/460606.k PRI^AJTE engleski obuka i vje`be govornog engleskog u svim prilikama. Tel. 061/519-089.k BRAVAR radi blindirana vrata po naru|bi, kovane ograde, gitere itd. Tel. 061/221-668.k OBAVLJAM poslove zidarske, kre~enje, malterisanje i ostalo po potrebi. Tel: 061/382-219.k SERVIS svih vrsta ve{ ma{ina i drugih ku}anskih aparata, dolazak besplatan. Mob. 061/551-035.k ISCJELJENJE duhovnim putem pomo}u u~enje brune Groninga, medicinski dokazivo. Mob. 062/256-376.k DAJEM instrukcije iz matematike za sve {kole i fakultete. Mob. 061/534-231.k PARKETAR, bru{enje, postavljanje i lakiranje svih vrsta podova. Mob. 061/827-492.k POVOLJNO i kvalitetno postavljam sve od rigipsa. Mob. 061/545-888.k AUTOPREVOZNIK vr{i selidbe i prevoz stvari, ve}im i modernim kombijem, sa radnom snagom, u dr`avi i vani. Mob. 061/227-189.k BESPLATNE web prezentacije, sajtovi, video i web dizajn, na www.anasnegina.com k INSTRUKCIJE iz engleskog i bosanskog za sve uzraste, prevodi. Tel. 065/572-966.k KOMBIJEM povoljno vr{im prevoz razne robe, selidbe, ispomo} radne snage po dogovoru. Mob. 061/513-448.k TELEFONIKO servis, popravlja stare, nove, be`i~ne tel. aparate, izrada tel. instalacija. Mob. 061/141-676.k VODOINSTALATER sa 30. god. iskustva, vr{i opravku instalacija, monta`u sanitarnih ure|aja, pro~epljenje odvoda. Tel. 535-659, 062/139-034.k VODOINSTALATER-elektri~ar, popravka i razvod instalacija, sanitarija, bojlera, el. pe~i. Mob. 061/180-120.k

PRODAJA
MARIJIN Dvor, 128m2, 1 sprat, K. Tvrtka, 2.400 KM/m2. Mob. 062/383-064.k POFALI]I, blizu FDS i OBN-a ku}a p+s. dva trosoban stana. Tel. 062/243-329 i 061/437-719.k MARIJIN dvor, ul. V. Peri}a br. 2/3, trosoban stan, 106m2 sa trpezariom i dva mokra ~vora, dvostrano orjentisan, bez posrednika. Mob. 062/254-859.k STROGI centar, stan 92m2, A. [anti}a, 2 sprat, centar, M. ^emerli}a, 4 sprat, 27m2, 66.000 KM, Mojmilo, Olimpijska 80m2, 2 balkona, VP, 1.450 KM/m2. Mob. 062/383-064.k PRODAJEM stan na Alipa{inom polju 69m2, X sprat, ul. Ante Babi}a nova stolarija, dvostrano orijentisan. Tel. 061/836-764.k BA[^AR[IJA, ul. A{~iluk (preko puta ~evabd`inice @eljo), 90m2, 2 sprat, 218.000 KM, Pofali}i, novogradnja, 56m2, 1 sprat, Z. Panjete, 112.000 KM. Mob. 062/383-064.k PRODAJEM ku}u u @ivogo{}u, Makarska rivijera, prvi red od mora 5m, 185m2, 2 eta`e, 4 sobe sa terasama i kupatilima. Tel. 033/445-612.k PRODAJEM pola dvojne ku}e (jednu lamelu) u @upi Dubrova~koj. Tel. 0038520486665.k PRODAJEM stan, Breka, H. Su{i}a, prizemlje, 48m2+80m2 ba{ta, 137.000 KM. Mob. 061/143-076.k PRODAJEM stan Jezero 35m2 6KM. Tel. 066/510-328.k PRODAJEM stan 48m2 86.000 KM. lift, Isprat. Tel. 033/624-655.k GRBAVICA II kat 54m2 dvosoban balkon. Tel. 061/325-840.k HRASNO VII sprat 54 sprat dvosoban stan. Tel. 061/325-840.k ALIPA[INO C faza 67m2 trosoban balkon. 97.000 KM. Tel: 061/325-840.k ^ENGI] Vila VI sprat 54m2 dvosoban balkon. Tel. 061/325-840.k DVOSOBAN namje{ten stan, na Alipa{inom polju. Tel. 532-872.k STARI GRAD kod Vje}nice jednosoban stan 36m2. Tel:061/210-222.k PRODAJEM povoljno dvosoban konforan stan 59m2 Geteova. Tel: 066/864478.k KU]A na Ilid`i-Otes, sa priklju~cima, oku}nica 400m2, gra|. dozvola. Tel. 538-365.k PRODAJEM povoljno dvoiposoban stan 65,20m2 I. Engela ^engi} vili2. Tel: 065/294-840.k PRODAJEM jednosoban stan, sa ustakljenom lo|om, 42m2, Ive Andri}a 7/14. Tel. 524-809.k DVOIPOSOBAN stan, Zagreba~ka 4/6, 72m2+3 balkona, 83.000 eura. Mob. 061/189-091.k BRANILACA grada, kod BKC 80m2, 2 kat, renoviran. Mob. 061/484-505.k

KUPOVINA
KUPUJEM zlato,lomljeno,ispravno,dukate,sorvane,najbolje placanje,dolazak na adresu.Isplata odmah. Tel: 062/375771.sms KUPUJEM stare devizne {tednje i dionice po povoljnoj cijeni. Tel.065/869608.k KUPUJEM serd`ade i }ilime, sarajevske i pirotske, stare vezove sa srmom, suhozlatice, }avrme. Mob. 061/159-507.k KUPUJEM papire saobra}ajnu od kamp prikolice ili sli~nu rashodovanu Tel. 061/224 -104.k KUPUJEM staru deviznu {tenju obaveznice dionice ratnu o{tetu. Tel:061/268892.k KUPUJEM umjetni~ke slike, filateliju, stari nakit, satove zidne, |epne, ru~ne, ordenje, zna~ke i ost. Mob. 0617214-405, 456-505.k KUPUJEM dionice, obveznice, staru deviznu {tednju, certifikate, za sve, isplata odmah. Mob. 061/279-971. KUPUJEMO stanove u Sarajevu ili vr{imo posredovanje, uz proviziju od 3%. Tel. 654-793.k KUPUJEM umjetni~ke slike, sablje, satove, ordenje, belenzuke, baklje i ostalo. Tel. 061/965-126.k STARU deviznu {tednju, obveznice, ratna od{teta. Isplata odmah i dolazak na adresu. Mob. 061/175-237.k KUPUJEM dionice firmi, fondova i staru deviznu {tednju iz Federacije i RS. isplata odmah. Mob. 061/161-002.k KUPUJEM dionice, staru deviznu {tednju i obveznice, ratnu {tetu iz FBiH i RS, isplata odma.Mob:062/358-344.k KUPUJEM deviznu {tednju i ratnu od{tetu isplata odmah.Tel. 065/027-864.k KUPUJEM stan u Sarajevu, isplata odmah. Mob. 061/170-254.k KUPUJEM nekretnine u Sarajevu ili posreduje uz 3% proviziju pri prodaji. Tel. 654-793.k DVOSOBAN namje{ten stan, na Alipa{inom polju. Tel. 532-872.k KUPUJEM mjenja~ konbija T2. Tel: 061/367-103.k KUPUJEM staru deviznu {tednju Jugo i Privrednu banku, isplata

USLUGE
KIRBY — dubinsko usisavanje, pranje i ispiranje svih vrsta tepiha, namje{taja, auta, pranje portala i generalna spremanja stanova i firmi 5KM/sat, itisoni 1,5KM/m2, firma Glanz. Tel. 061/350-688. 498

VOZILA
PRODAJEM Toyotu rav4, benzinac, amerikanac, plava metalik, 2008. godina, 29.900 KM. 061/795-449.sms VENTO dizel, kraj 94. god. u odli~nom stanju. Mob. 061/203-772.k PRODAJEM karavan Mercedes 123D, 1984. god. u odli~nom stanju, registrovan 5+2. Mob. 063/879-720.k LANDROVER dugi benzinac u odli~nom stanju gara`iran 1973 za 15000 KM sa rez. djelovima. Tel: 058/483-561.k PRODAJEM XI BMW - pogon 4x4, 2003. god., mjenja~ automatik i manuelno na ameri~kim tablama. Cijena 12.500KM. Mob: 061/172-518.k RENAUL cady, 2002. god. pre{ao 119.000 km. Mob. 061/507-756.k PRODAJEM Alfu 146, Tvin Spurk, 2000 godina, nije registrovana, cijena 5.000 KM. Mob. 061/201-200.k MERCEDES B klase 180 CDI 2010.god. Tel:061/208-414.k PRODAJEM [kodu Oktaviju, TOUR 1.9.TD (90, KS 2009.Tel. 061/101-899.k PRODAJEM Golfa dvicu 1990 godina 1600 kub. 59 ks. benzinca registrovan u oktobru. Tel. 033/536-765 i 061/134544.k PRODAJEM XIBMW-pogon 4x4 2003 god.Tel:061/172-518.k JUGO 55 ispravan registovan cijena po dogovoru.Tel:061/916-433.k PRODAJEM reno megan Cupe 1,6 gara`iran dobro o~uvan. Tel. 061/730-405.k.

NOVO u ponudi!!!izrada vizitki (100 komada=10 km),prodaja polovnih ra~unara,servisi ra~unara, instalacije sistema,antivirusi,web hosting.dolazak na adresu. Tel: 061/700-863.sms TV VIDEO servis, Porodice Ribar 65, Hrasno, popravka svih vrsta TV aparata, dolazak na ku}nu adresu, original daljinski za sve TV aparate. Tel. 650-867, 061/188-410.k MIKADO d.o.o. Al. `aluzine, trakaste, panelne i DUAL zavjese, VANJSKE PVC i AL. ROLETNE, platnene roletne i harmonika vrata. Tel. 033/655-600 i 061/551-515 www.mikadobh.com 531 PARKETAR postavlja, bespra{insko bru{enje, lakiranje, laminati i tarket, garancija. Mob. 062/212-994. 509 „VITALIS“, ku}na njega i lije~enje starih i bolesnih osoba, kupanje, hranjenje, infuzije, injekcije, mijenjanje katetera, laboratorij, pregled ljekara (internist). Mob. 061/172-948.k SANITETSKI PREVOZ nepokretnih i te{ko pokretnih osoba, uz pratnju. Mob. 061/482-882.k „DOM VITALIS“, smje{taj za starije i nemo}ne osobe. Mob. 061/172-948.k MAXIVITA, ku}na njega i ~uvanje starih i bolesnih-lica, davanje injekcija, infuzija, inzulina, itd. Mob. 061/319-604.k KOMBI prevoz, selidbe, klavire, kabaste stvari, radna snaga po dogovoru. Mob. 061/841-309. PROFESIONALNO ~i{}enje Kärcher aparatima }ilima, tepiha, itisona, namje{taja i auto sjedi{ta. Tel. 062/738-728.k PROJEKTI za legalizaciju ve} izgra|enih objekata izvedbeni projekti sa svim raznim uredno ovjereni u tri primjerka. Tel. 062/649-370 i 066/160-788.k ZIDARSKI i tesarski radovi, zidanje, maltanje, betoniranje, krovovi i sve vrste {alovanja, povoljno. Tel. 033/241-465 i 062/134-827.k MAJSTOR-Dino jednosoban stan sa pripremom zidova bjelo ili u sbojama 200 KM. Tel: 061/529-608.k. MOLERI nude usluge jednosoban stan sa pripremom zidova u bjelo ili u bojama 200 KM. ostalos ve po dogovoru. Tel:061/219-768 i 456-979k. MASA@A klasi~na, aromamas`a, sportska kineska akupresura, elektro akupunktura diplomirani terapeut maser. Tel. 063/975-031.k INSTRUKCIJE iz matematike osnovcima i srednjo{kolcima. Sarajevo. Tel. 062/672-858.k

OSTALO

ZAPOSLENJE
ISKUSAN radnik tra`i zaposlenje na marketingu u administraciji trgovina sa znanjem jezika ra~unara, inf.na. Tel: 066/999-012.k RESTORANU potrebna kuharica i konobarica. Mob. 061/497-138.k POTREBNI saradnici iz cijele BiH za prodaju [vedske kozmetike, zarada minimalno 30%+kreditiranje+stimulacija. Mob. 063/036-955.k

OSLOBO\ENJE subota, 10. mart/o`ujak 2012.
POSLJEDNJI POZDRAV

SJE]ANJA I SMRTOVNICE
SJE]ANJE

53

uva`enom profesoru

mr. ANTE RAJI]
dipl. ing. arh. profesor Arhitektonskog fakulteta u Sarajevu, u penziji

prof. dr. NIJAZ DURAKOVI]

Nedostaje nam veliki prijatelj, kum.
KOLEKTIV ARHITEKTONSKOG FAKULTETA U SARAJEVU
001

S po{tovanjem, porodica ^ekri}
1458

POSLJEDNJI POZDRAV

na{oj dragoj

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

HASNI SUD@UKA
Uvijek }emo te se sje}ati sa ljubavlju u srcima. Remza, Kenan i Amela sa porodicama
1457

RAMIZA (OSMANA) RAMI], ro|. SPAHOVI]
preselila na ahiret u petak, 9. marta 2012, u 62. godini. D`enaza }e se klanjati u nedjelju, 11. marta 2012. godine, poslije podne-namaza u haremu Semiz Alipa{ine d`amije u Pra~i, a ukop }e se obaviti u 13 sati na mezarju u Pra~i. Prevoz iz Sarajeva obezbije|en ispred Op}ine Novi Grad u 10.30 sati sa zaustavljanjem na autobuskom stajali{tu Vije}nica, do groblja i nazad. O`alo{}eni: brat Asim, sestre Fatima, Pemba i Mulija, snaha Advija, zetovi [a}ir i Sado, brati}i Suad, Fuad i Adnan sa porodicama, sestri} Fahro sa porodicom, sestri~ne Ferida, Habiba, Faida, Maida, Amela, Alma, Jasmina i Nermina sa porodicama, te porodice Rami}, Spahovi}, Mr{o, Kaljanac, Palo, [ehovi}, Hrvo, D`ano, D`ihani}, Jusi}, Imamovi}, Kova~evi}, Zeba, Fazli}, Polutak, Kurspahi}, Muhovi}, Bjelak, Bajraktarevi}, Bandi}, Veli~anin i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 13 sati u ku}i `alosti u Ulici Voznica br. 29 (ku}a Spahovi}a).
000

HALID (ALIJE) LALI]
preselio na ahiret u petak, 9. marta 2012, u 78. godini. D`enaza }e se obaviti u subotu, 10. marta 2012. godine, u 13 sati na gradskom groblju Vlakovo. O`alo{}eni: supruga Envera, k}erke Zemira i Rusmira, zetovi Rasim i Marko, unu~ad D`enan, Senad, unuka Nejra, praunu~ad, brati}i i sestri}i sa porodicama, te porodice Lali}, Guji}, Lupi, Komi}, Bukva, Ljubas, Kazi}, Krehi}, Bili}, Serdarevi}, Be}irovi}, Maksumi}, ^iko, Beganovi}, Bekta{evi}, kao i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 13 sati u d`amiji had`i umnu Arifa Zabadane — Grbavica 2.
000

USLUGE
MOLER radi molersko-farbarske radove, ~isto, kvalitetno i povoljno. Mob. 062/073-760, 630-332.k TAPETAR radi sve poslove tapetarske struke, dolazim na adresu besplatno. Tel. 240-895, 062/909-306.k INSTRUKCIJE, matematika, sve {kole i fakultete, dolazak na adresu. Mob. 062/391-715.k POMA@EMO pri lije~enju raznih bolesti: nesanica, nervoza, glavobolja, reuma, i{ijas, struna, depresija, sterilitet, veoma uspje{no. Tel. 062/723-575.k IZNAJMLJUJEM stolice i stolove za razne namjene, cijena do 20kom — 1,5KM, a 20 stolica i vi{e — 1KM po komadu, (ku}na dostava). Mob. 061/563-292.k PROFESOR engleskog daje instukcije, cijena 1 ~as/10 KM, radim prevode. Mob: 061/654-941.k NJEMA^KI jezik, instrukcije i prevodi, kucanje radova na ra~unaru. Mob. 061/863-559.k INSTRUKCIJE iz matematike, sve {kole i fakultete, dolazak na adesu. Mob. 061/536-973.k MOLERSKI radovi parketi laminati struja, voda keramika uredno po dogovoru. Tel:062/918-201.k ISCJELJENJE duhovnim putem pomo}u u~enja Brune greninga. Tel. 062/256-376.k. TAPETAR radim kau~e i stolice i sve opravke dolazim na lice mjesta. Tel. 544-932 i 062/522-986.k RADIM centralno grijanje plinske instalacije, mijenjam konvektore uz kvalitetan materijal i garanciju. Tel. 061/922-476 i 033-800-514.k UNI[TAVAMO `ohare, mrave, mi{eve stjenice moljce i dr. gamad 100%efikasno. Tel. 061/243-891.k MATEMATIKA instrukcije |acima, iskusan profesor dolazi va{oj ku}i. Tel:062/691-202.k POVOLJNO i kvalitetno radim centralno eta`no grijanje plinske instalacije i mijenjam konvektore. Tel. 061/922-476 i 033/800-514.k

IN MEMORIAM

Danas se navr{ava godina od smrti moje voljene

Pro{la je godina otkako nas je napustila na{a draga kolegica

VESNE MANDI]

D@ENANA MULAVDI]
Kolege i kolegice iz Energoinvesta Sektor za finansije
1452

IN MEMORIAM Uvijek }e{ u meni `ivjeti, ljubavi. Tvoj Kiko
543 TAPETAR, dekorater, povoljno presvla~i namje{taj u radionici ili kod vas, uz garanciju. Tel. 718-405, 061/926-560.k INSTRUIRAM |ake i studente, iz matematike i fizike, na Ilid`ai, ~as 6 KM. Tel. 621-976.k MOLERI nude usluge, moleraj, gletovanje, tapete, stolarija, radijatori, i sve drugo po dogovoru. Mob. 061/219-768, 456-979.k

Danas se navr{ava godina otkako vi{e nije sa nama na{e najdra`e

Devetog marta navr{ile su se dvije godine od kada nije sa nama na{a draga majka

VESNA MANDI]

RAZNO
KOLEKCIJA 503 fotografske karte BiH, 1:25.000 najbolje dosada{nje karte VGI/JNA. Tel. 032/244-417.k

Nedostaje{ nam svakog trena i vrijeme ne}e ni{ta promijeniti... Uvijek }e{ biti tu, u srcu i mislima. S ljubavlju, tvoji: Sandi, Vesko, Radmila i Nata{a
543

DRAGICA MA[KOVI], ro|. BANDOVI]
Njena Bojana
1450

54

SJE]ANJA I SMRTOVNICE

subota, 10. mart/o`ujak 2012.

OSLOBO\ENJE

Navr{ilo se ~etrdeset dana od iznenadne smrti mog voljenog, dobrog i po{tenog

prof. dr. NIJAZA DURAKOVI]A

Mene boli du{a, tu`na sam i pretu`na bez tebe. Supruga Zdravka Bago sa svojom porodicom
001

OSLOBO\ENJE subota, 10. mart/o`ujak 2012.
Desetog marta 2012. navr{ava se godina od smrti na{eg dragog supruga i brata

SJE]ANJA I SMRTOVNICE
SJE]ANJE

55

na drage roditelje

HAJRUDINA M. MULALI]A
advokata

ILIJA KOZINA
10. 3. 2005 - 10. 3. 2012.

KSENIJA KOZINA
4. 10. 1995 - 10. 3. 2012.

S ljubavlju i po{tovanjem,

Uvijek o`alo{}ene: supruga Zorica i sestre Enisa i Remsa
1444

k}erke Ljiljana Kozina - Markovi} i Vesna Cepi} sa porodicama. Sv. misa zadu{nica bit }e u Katedrali u 18 sati.
1438

Tu`nim srcem javljamo rodbini, prijateljima i kom{ijama da je na{ dragi

...za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis)

SJE]ANJE

TU@NO SJE]ANJE

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

na na{u dragu i voljenu

]EMAJIL (HUSEINA) DEMIROVSKI

NURA (OSMANA) TURULJA, ro|. ^ENGI]
preselila na ahiret u ~etvrtak, 8. marta 2012, u 74. godini. D`enaza }e se obaviti u subotu, 10. marta 2012. godine, u 14 sati na mezarju Grli}a brdo. O`alo{}eni: suprug Ahmed, k}erka Jasminka, unuk Semir, unuka Adina, zet Mehmedalija Zili}, brat Ekrem, brati}i Jasmin i Rusmir, sestri~ne Biba i Zerina, amid`i} Muradif, djeveri Mehmed i Ismet, jetrva Emina, te porodice Turulja, ^engi}, Zili}, Silajd`i}, Avdagi}, Merdi}, Sejmenovi}, Dupovac, Ad`em, kao i ostala rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u ku}i `alosti u 14 sati, Ul. Nurije Pozderca 5/IV, Dobrinja II. RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH
000

preminuo 8. marta 2012. godine. Sahrana }e se obaviti 12. marta 2012. godine u 14 sati na gradskom groblju Vlakovo. O`alo{}eni: sinovi Gordan i Jasmin, k}erke Asima i Sanela, snaha Sabina, unu~ad Sabina, Edina, Selim, Denis i Selma, sestra Ru`dija, {ura Ratko, te porodice Demirovski, Idrizovski, Tairovski, Gurzakovi}, Taborin i Osmanovi}, te ostala rodbina, prijatelji i kom{ije
000

AZRA (AVDE) MESIHOVI]
9. 3. 2011 - 9. 3. 2012.

OLGU FONTANA
10. 3. 1982 - 10. 3. 2012.

Molimo dragog Allaha d`.{. da ti podari lijepi d`ennet. Tvoj brat Zijad, snaha Jasminka, brati}i \ani i Reni
1439

POSLJEDNJI POZDRAV

S ljubavlju i neizmjernim po{tovanjem ~uvamo uspomenu na tvoj dragi lik. Porodica
1361

dragom prijatelju

Sa neizmjernim bolom i tugom obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi mu`, otac i dedo

...za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis)

S tugom u srcu javljamo rodbini, prijateljima i kom{ijama da je na{a draga

ANTI RAJI]U
Buba, Dijana, Crni
1446

DJULIJA (HUSE) DELI], ro|. PAND@A
preselila na ahiret u utorak, 6. marta 2012, u Njema~koj, u 97. godini. D`enaza }e se obaviti u subotu, 10. marta 2012. godine, u 15.30 sati na mezarju Grli}a brdo. O`alo{}eni: k}erke Emina i Vasvija, brat Hamdija sa suprugom Rabijom i djecom, snahe Hanka i Hasija, unu~ad Kimeta, Hikmeta, Mehmedalija Kemura, Izeta, Vasvija, Hasan, Emina, Hasnija, Edin, Jasmina, Samir, Mirsada i Sabina sa porodicama, sestri}i i sestri~ne, te porodice Deli}, Pand`a, Avdiba{i}, D`indo, Ivazovi}, Be}irevi}, Koraj~evi}, Dugalija, ]utahija, Kadri}, Ku~anin, Durgut, Korman, Me{i}, ]ardakovi}, Hrustemovi}, Delihasanovi} i mnogobrojne kom{ije i prijatelji. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 15.30 sati u Adilbegovoj d`amiji na Kobiljoj Glavi.
542 000

SALIH FADIL (MEHMEDA) \INOVI]
poslije kratke bolesti preselio na ahiret u ~etvrtak, 8. marta 2012, u 80. godini. D`enaza }e se klanjati u subotu, 10. marta 2012. godine, poslije podne-namaza u haremu Begove d`amije, a ukop }e se obaviti u 14 sati na mezarju Grli}a brdo. O`alo{}eni: supruga had`i Hajrija Kiza, sinovi Mehmed Me{a i Nedim Garo, k}i Aida, zet Kenan, snaha \ula, unu~ad Naida, Lamija, Elma, Tarik Haris, Selma i Hamza, brati}i i brati~ne, sestri}, svastika Bedrija, bad`o Sakib, te porodice \inovi}, Drki}, Hod`i}, Pekmez, Bjelanovi}, Tukulija, Hukara, Ba{ovi}, Tutnjevi}, Kurtovi}, Rikovi}, Holu~li}, Ajanovi}, Nalbanti}, Imamovi}, Pazarac, kao i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji, kom{ije i radni kolektiv Behka, Hidajeta i Hanka. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14 sati u Carevoj d`amiji.
000

TU@NO SJE]ANJE

Desetog marta 2012. navr{ava se godina otkako je preminuo na{ voljeni

EMIR GORO PA[OVI]

S ljubavlju i tugom, porodica Gribaj~evi}

56

SJE]ANJA I SMRTOVNICE
Osmog marta 2012. u 70. godini preminuo je

subota, 10. mart/o`ujak 2012.

OSLOBO\ENJE

Desetog marta 2012. godine navr{ava se 40 dana otkako nas je napustila na{a draga

MARICA GLAVA[, ro|. JANKOVI]

primarius dr. SUAD (MEHMEDA) HAD@I]

Draga na{a majko i bako, tvojim odlaskom ni{ta nije vi{e isto. Bila si i ostala na{ ponos. Mnogo nam nedostaje{, nema rije~i kojom bismo iskazali svoju bol. Iza tebe ostala je ogromna praznina i prevelika tuga. Tog dana u 13 sati posjetit }emo tvoju vje~nu ku}u i polo`iti cvije}e. Tvoji najmiliji
544

D`enaza }e se klanjati u subotu, 10. marta 2012. godine, u 14.30 sati u haremu na Zgonu. O`alo{}eni: supruga Lejla, sinovi Senad i Ermin i k}erka Senka, bra}a, sestre i ostala rodbina
79280

POSLJEDNJI POZDRAV

velikom ~ovjeku, dragom bratu, stricu i djeveru, vrsnom lije~niku i humanisti

...za ovaj trenutak — pripremajte se — (hadis)

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

prim. dr. SUADU HAD@I]U

FERID (HASANA) KRAJ^IN
ekshumacija 1965 - 1992.

Od Elme, Selme, Emsade i Behzada
preselio na ahiret kao {ehid 1992. u Miljevini, u 27. godini. D`enaza }e se obaviti u ponedjeljak, 12. marta 2012. godine, u 13 sati na gradskom mezarju Vlakovo. O`alo{}eni: brat Avdo sa porodicom, sestre Fikreta, Ferida i Pemba sa porodicama, amid`a Fehim sa porodicom, tetka Sevdija sa porodicom, te porodice Kraj~in, Hod`i}, Simeunovi}, Ram~evi}, Bajramovi}, Kibri}, Popara, Musi}, D`anko, Seferovi}, Zagorac, Dudo, Aljuki}, Muhovi}, Lisica, kao i ostala brojna rodbina i prijatelji RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH
000 79280

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

had`i ZEJNA (HUSE) [EHOVI]
preselila na ahiret u petak, 9. marta 2012, u 84. godini. D`enaza }e se obaviti u subotu, 10. marta 2012. godine, u 13 sati na gradskom groblju Vlakovo. O`alo{}eni: brat Nusret, sestre Zineta i Behija, snaha Hasreta, brati~ne Sanita i Sanela, sestri}i Hamdija, Mirsad, Teufik, Admir i Samir, sestri~ne Nevzeta, Sadeta, Rabija i Jasmina, te porodice [ehovi}, Bilalovi}, Kravi}, Vatri}, Turanovi}, ]erimagi}, Rizvanovi}, Kapetanovi}, Macanovi} i ostala brojna rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 13 sati u stanu merhume, Aleja lipa br. 61/III.
000

MEJRA DELALI], ro|. TUCOVI]
preselila na ahiret u ~etvrtak, 8. marta 2012, u 84. godini. D`enaza }e se obaviti u subotu, 10. marta 2012. godine, u 13 sati na gradskom groblju Vlakovo. O`alo{}eni: k}erka Arifa, unuci Haris i Salih, snaha Aida, zet Idriz, prija Halima, daid`i} Ahmet, brati}i Seid i hafiz Emin, brati~na Zlatka, sestri}i Ibrahim, Smajo i Kemal, te porodice Delali}, Tucovi}, Eminovi}, Tinjak, Osmanovi}, Salman i ostala brojna rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 13 sati u ku}i `alosti u Ulici bra}e Begi} br. 31.
000

...za ovaj trenutak — pripremajte se — (hadis)

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

RAMIZ (ADEMA) IMAMOVI]

preselio na ahiret u petak, 9. marta 2012, u 74. godini. D`enaza }e se obaviti u subotu, 10. marta 2012. godine, u 15 sati na mezarju Delija{ - Trnovo. O`alo{}eni: supruga Zlatka, k}erke Jasmina i Fahira, brat Ahmed, sestra Sevda, unuk Aldin, zetovi [eval, Vanja i Mujo, snaha Raza, brati~na Amela, sestri}i Muhidin i Samira, {ura Enver, svastike Hata i Nurija, bad`o Sabrija, amid`i}i, daid`i}i, teti}i, te porodice Imamovi}, Katana, Hod`i}, Zuko, Titori}, Hasanovi}, Deli}, kao i ostala brojna rodbina, kom{ije i prijatelji. Tevhid }e se prou~iti istog dana u ku}i rahmetlije u 15 sati, Ul. Safeta Zajke 71, Boljakov Potok. Prevoz do mezarja i nazad obezbije|en ispred ku}e `alosti sa polaskom u 13 sati, sa usputnim zaustavljanjem na autobuskom stajali{tu Ned`ari}i. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH
000

Na{oj dragoj

SJE]ANJE

na na{eg kuma

BORKI NIKOLI], ro|. MI[I]
u~iteljici u penziji

@ELJKO KRI@ANOVI]
10. 3. 1993 — 10. 3. 2012.

OSMRTNICE, OGLASE, NATJE^AJE MO@ETE PREDATI U VA[EM GRADU

OSLOBO\ENJE
DOO NOVOTEKS KISELJAK

da}emo ~etrdesetodnevni pomen u subotu, 10. marta 2012. godine, u 12 sati na gradskom groblju Bare. O`alo{}eni: sin Rodoljub, snaha Vida i unuci Nenad, Dra`an i Aleksandar
1437

[uhreta, Enes, Denis i Damir
1443

Tel: 387/30/879-438

OSLOBO\ENJE subota, 10. mart/o`ujak 2012.
SJE]ANJE na na{e drage roditelje

SJE]ANJA I SMRTOVNICE
SJE]ANJE na na{u najdra`u majku

57

RADMILU BRKI]
1946 — 2002.

BORIVOJA BORU POPOVI]A
10. 3. 2009 — 10. 3. 2012.

i

JOVANKU ^OVI] POPOVI]
13. 8. 2009 — 13. 8. 2012.

Pro{lo je deset godina otkako nisi sa nama, tokom kojih nema trenutka da nisi sa nama u na{im mislima, sje}anjima i srcima. Bez obzira na vrijeme koje neumitno prolazi, osje}aj gubitka najvoljenije nam je jednako bolan. Znaj da zauvijek `ivi{ u na{im srcima. Tvoji: Jadrana, Boris i Zoran
1428 1426

Sa ljubavlju i po{tovanjem, k}erke Ubavka i Ranka sa porodicama

...za ovaj trenutak — pripremajte se — (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

^etiri duge godine nisi sa nama, a sje}anje na tebe jo{ ispunja srce tugom, a o~i tihim suzama...

SJE]ANJE na voljenog brata

[ABAN (OSMANA) HOD@I]
preselio na ahiret u ~etvrtak, 8. marta 2012, u 72. godini. D`enaza }e se obaviti u subotu, 10. marta 2012. godine, u 13 sati na gradskom mezarju Vlakovo. O`alo{}eni: majka Fika, supruga Dika, k}erke Elvira i Berina, zetovi Senad i Samir, unuke Lamia, Seada, Rubina i Naida, brat Mustafa, sestre Safeta i Safija, brati~ne, sestri}i, te porodice Hod`i}, Begovi}, Smaji}, Ahmetovi}, Prndelj, ^ormehmedovi}, Brutus, Berbi}, Jaki}, kao i ostala brojna rodbina, kom{ije i prijatelji. Tevhid }e se prou~iti istog dana u ku}i rahmetlije u 13 sati, Ul. Vele{i}i 162. Prevoz do Vlakova i nazad obezbije|en sa autobuske okretaljke Vele{i}i Gornji, sa polaskom u 12 sati. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH
000

ELKA STIPAN^EVI]
1932 — 2008.

EMIRA GORANA PA[OVI]A
10. 3. 2011 — 10. 3. 2012.

i dragu STARU MAJKU

ZEJNEBU LATIFI]
2. 3. 1974 — 2. 3. 2012.

S puno, puno ljubavi, sestra i unuka Aida Ljilja Lomigora
1213 1430

Desetog marta 2012. godine navr{ava se 40 dana otkako nije sa nama

SJE]ANJE

NIJAZ DURAKOVI]

IN MEMORIAM U subotu, 10. marta 2012, navr{i}e se sedam godina od smrti moje drage supruge

Nedostaje{. Raja iz “BAZE“
1436

ZULEJHA HAD@IEDHEMOVI], ro|. KERI]
12. 6. 1939 — 10. 3. 2004.

SJE]ANJE

Zauvijek si u na{im sje}anjima... Suprug, sinovi, k}erka i unuci
040

ANTONIJE TONKE ]ATOVI]
Godine prolaze, a Ti ostaje{ u nezaboravnom sje}anju i, dok `ivim, `ivje}e{ u mome srcu i mislima. S ljubavlju i po{tovanjem, neutje{ni suprug Safet ]atovi}
1340

FERIDA KEZMAN, ro|. JONI]
10. 3. 1993 - 10. 3. 2012.

POGREBNE USLUGE MARTINOVI] SARAJEVO
Kompletne pogrebne usluge za sve konfesije. Usluge obavljamo na svim gradskim grobljima, kao i na grobljima {irom BiH. Dovozimo umrle iz cijele Europe u roku 24 sata. Obavljamo ekshumacije i kremiranje. Vr{imo preuzimanje 0-24 svakim danom, sa uslugama na{e mrtva~nice. Kada Vam je najte`e, mi smo tu da Vam pomognemo! Tel. 00 387 33 468-380 Mob. 00 387 61 191-010
26410

Porodice Kezman i Kotlo
88104

58

PREDAH

subota, 10. mart/o`ujak 2012.

OSLOBO\ENJE

HOROSKOP DANAS
OVAN
21. 3. - 20. 4.

Va{ entuzijazam, samopouzdanje i ponos mogu da se protuma~e na razli~ite na~ine, stoga pa`ljivije birajte rije~i koje koristite u dru{tvu saradnika ili u javnom `ivotu. Potrebna je ve}a mudrost da izbalansirate svoje `elje i mogu}nosti. Poka`ite voljenoj osobi da dobra volja i pa`nja zna~e mnogo vi{e od nekih svjetlucavih poklona koji se lako daruju. Izbjegavajte situacije koje vas zamaraju. Nalazite se u sjajnoj prilici da udvostru~ite svoje poslovno-finansijske rezultate. Nemojte dozvoliti da se neko sa strane upli}e u va{u koncepciju ili u planove koje provodite. Nema razloga za la`nu skromnost u bilo kojem pogledu. Potrudite se da osvojite ne~iju emotivnu pa`nju na prikladan na~in i da zadovoljite o~ekivanja. Va`no je da akumulirate pozitivnu energiju. Ne~ija pri~a na vas ostavlja suprotan efekat, tako da i va{i odgovori po sli~nom obrascu zvu~e kontradiktorno. Nema potrebe da se rasplinjavate na razli~ite strane i da se optere}ujete sa nekim ambicioznim ciljevima. Budite promi{ljeniji u svakom pogledu i umjereni u svojim zahtjevima pred voljenom osobom. Izbjegavajte neke lo{e uticaje i stresne situacije. Ukoliko ste dovoljno odgovorni za ono {to ~inite, nemojte dozvoliti da vas iznenada pokolebaju nove informacije ili ne~ija pri~a. Va`no je da ispunite svoja obe}anja ili neka utvr|ena pravila u poslovnoj saradnji. Emotivno zadovoljstvo je najljep{i do`ivljaj koji vas prati, potrudite se da djelujete neodoljivo na osobu koja privla~i va{u pa`nju. Obratite pa`nju na svoje snove, prijat }e vam vi{e zdravog sna. Ukoliko vam se ne dopada ne~ija uloga ili pona{anje, strpljivo sa~ekajte na pravi trenutak za poslovnu akciju. Va`no je da pravilno procijenite svoje `elje u odnosu na realne mogu}nosti koje imate. Nema razloga da pretjerujete u svojim zahtjevima pred voljenom osobom. Umjesto nekih sitnih zamjerki, poka`ite da imate {iroko srce i dobru volju. Planirajte boravak u prirodi i neku sportsku aktivnost. Ukoliko vam nedostaju pouzdane informacije o novim doga|ajima na poslovnoj sceni, nemojte davati zvani~na obe}anja ve} zatra`ite ne~ije posredovanje. Sve probleme je lak{e rije{iti uz ne~ije prisustvo. Izrazite svoja osje}anja, budite dovoljno nje`ni i ma{toviti u dru{tvu voljene osobe kao {to se to i o~ekuje. Ukoliko ste slobodni, odgovorite na ne~iji poziv. Budite pa`ljiviji u saobra}aju. Nepotrebno ulije}ete u ne~iju zamku i preuveli~avate svoje intelektualne ili prakti~ne sposobnosti. Nema razloga da `alite za propu{tenom prilikom, ve} treba da sagledate korisnu pouku o pravilima poslovnog pona{anja. Va`no je da sa~uvate li~no dostojanstvo i dobro raspolo`enje u dru{tvu bliske osobe. U`ivajte u dobroj zabavi koja odgovora va{em ukusu i uz osobu koja vam je draga. Neko mo`da ugro`ava va{e poslovne interese, ali nema razloga za ve}u zabrinutost. Sa~ekajte na povoljniji trenutak kada }ete u potpunosti ostvariti svoje namjere. Va`no je da pravilno procijenite redoslijed poteza. U odnosu sa voljenom osobom postoje neki manji problemi, ali na zaobilazan na~in mo`ete da ostvarite neke svoje ljubavne `elje. Nemojte dozvoliti da vam neko prenosi negativnu energiju. Zavr{avate jedan va`an posao koji vam ulijeva osje}aj samopouzdanja. Va`no je da osjetite dodatnu psiholo{ku, materijalnu ili emotivnu sigurnost. U susretu sa voljenom osobom, slobodno izrazite pozitivnu stranu svoje li~nosti i potrebe koje imate. Budite dovoljno ma{toviti i inspirativni u svakom pogledu, preuzmite stvari u svoje ruke. Obratite pa`nju na zdraviji i uredniji na~in `ivota. Odbijate da prihvatite ne~iju uslugu, koja vas obavezuje na partnerstvo pod odre|enim uslovima. Izbjegavajte razli~ite vidove ucjenjivanja koju name}e neko od saradnika. Smeta vam saznanje da partneru povremeno kao da nedostaje inspiracija, hrabrost ili iskrenost u izra`avanju. U~inite ne{to po tom pitanju kako biste promijenili sada{nju poziciju u kojoj se nalazite. Ukoliko neko kritikuje va{e ideje ili pona{anje, poka`ite da imate dovoljno sluha i prihvatite sve korisne sugestije. Va`no je da pobolj{ate poslovni rejting i da udru`ite svoje interese sa uspje{nim ili uticajnim saradnicima. Potrudite se da u potpunosti ispo{tujete dogovor koji imate sa svojim partnerom. Obratite pa`nju na va`ne sitnice, koje na indirektan na~in otkrivaju ne~ije namjere. Dobar glas daleko se ~uje, tako da vas o~ekuje neki vid uticajne reklame ili dobitak. Postoji dobar povod da proslavite svoj uspjeh. Izgleda da neko sa strane u izvjesnom smislu kvari plan ili dogovor koji imate sa svojim partnerom. Nemojte odustajati od svojih ljubavnih namjera, nalazite se na korak do velike radosti. Va`no je da sa~uvate dobro raspolo`enje i inspiraciju.

BIK

21. 4. - 22. 5.

BLIZANCI

23. 5. - 22. 6.

RAK

23. 6. - 22. 7.

LAV

23. 7. - 22. 8.

DJEVICA

23. 8. - 22. 9.

VAGA

23. 9. - 22. 10.

[KORPIJA

OSLOBO\ENJE
Nezavisni BH dnevnik Web site: www.oslobodjenje.ba e-mail: redaction@oslobodjenje.ba GLAVNA I ODGOVORNA UREDNICA: Vildana SELIMBEGOVI] PREDSJEDNIK NADZORNOG ODBORA: Sadat BEGI] DIREKTOR: Ned`ad [ADI] UREDNI[TVO: Mirza ISLAMOVI], Branko MAJSTOROVI], Jelena MILANOVI], Daniel OMERAGI], Jakub SALKI], Mirela SEKULI], Lejla SOFRAD@IJA i Josip VRI^KO PRODAJA: Fax: 465-727, Tel: 276-967, 455-558 e-mail: prodaja@oslobodjenje.ba MARKETING: Meliha Hod`i} Fax: 472-901 Tel: 472-899, 468-161, 276-968, 276-988 e-mail: marketing@oslobodjenje.ba ID broj: 4200492600001 ADRESA: D`emala Bijedi}a 185, Sarajevo Po{tanski pregradak 686 TELEFONI: Centrala: 276-900, 467-723 Redakcija: Desk i no}ni urednik: 276902, fax: 468-090, modem: 468-018;

23. 10. - 22. 11.

STRIJELAC

23. 11. - 22. 12.

JARAC

23. 12. - 21. 1.

VODOLIJA

22. 1. - 19. 2.

RIBE

20. 2. - 20. 3.

RJE[ENJE: serena, vladar, agda, a, tremor, e{ek, ekeren, mor, ais, sos, a, bono voks, beri beri, f, had`ija, etna, rtina, konjak, tajo, kolaps, laktoza, li, vi, orma, ram, ito, karpati, sinbad, atal.

Uprava 234-718, fax: 461-007; Unutra{njopoliti~ka rubrika: 276-903, Spoljnopoliti~ka rubrika: 276 937, Sarajevska hronika: 276-901, fax: 468-054, Kultura: 276-906, Sportska rubrika 276-908, Prilozi: 468-142 OGLASNA SLU@BA: Tel/fax: 205-938 e-mail: oglasnosg@oslobodjenje.ba VAKUFSKA BANKA DD Sarajevo, transakcijski ra~un broj: 1602000000317116, UNICREDIT BANK DD, transakcijski ra~un broj: 3383202250044019, SPARKASSE BANK DD Sarajevo, transakcijski ra~un broj: 1990490005630121, POSTBANK BH DD Sarajevo, transakcijski ra~un broj: 1872000000045887, KOMERCIJALNA BANKA AD Banja Luka, filijala Sarajevo, transakcijski ra~un broj: 5715000000017279 Kompjuterska obrada: RC “Oslobo|enje” Zorica Pand`i}, {ef DTP-a [tampa: Unioninvestplastika dd, Semizovac bb Prvi broj Oslobo|enja {tampan je 30. avgusta 1943. u Donjoj Trnovi, Oslobo|enje je 1963. godine Ukazom predsjednika Tita odlikovano Ordenom bratstva i jedinstva sa zlatnim vijencem, a 1976. godine dodijeljena mu je Nagrada ZAVNOBiHa. Oslobo|enje je 1989. godine progla{eno za najbolji dnevni list u tada{njoj Jugoslaviji. U ratnoj 1992. godini Oslobo|enje je u Velikoj

Britaniji progla{eno za list godine u svijetu. Oslobo|enje je od 1992. dobilo Nagradu slobode (u Skandinaviji), nagradu "za izuzetnu odanost istini i slobodi" Oskar Romero (Teksas), nagradu "za odr`avanje u `ivotu tradicije nezavisnosti, objektivnosti i hrabrosti u izvje{tavanju pod najte`im uslovima" agencije Inter Press i Service, nagradu "za zajedni~ki rad novinara razli~itih nacionalnosti u slu`bi slobode i mira" fondacije Alfons Komin (Barselona), nagradu "za borbu protiv ksenofobije" Kluba evropskih rektora, nagradu za ljudska prava "Saharov" Evropskog parlamenta, "Me|unarodnu nagradu za slobodu {tampe" Udru`enja turskih novinara, Medalju ~asti Fakulteta za novinarstvo Univerziteta Mizuri (SAD), Nagradu Asocijacije IPRA, "Zlatno pero slobode" Me|unarodnog udru`enja novina (FIEJ), Nagradu “Premio Giornalistico Paolo Borsellino” koju listovima koji se bore za istinu dodjeljuje Slobodno sveu~ili{te “Maria ss Assuanta” u saradnji sa Asocijacijom “Paolo Borsellino” sa sjedi{tem u Rimu i “Zlatni trofej za kvalitetu” (SAD). Vije}e za {tampu u Bosni i Hercegovini Oslobo|enje je punopravni ~lan Vije}a za {tampu u BiH www.vzs.ba Za sve eventualne primjedbe na pisanje lista, obratite se VZ[ u BiH e-mail: info@vzs.ba, tel: +387 33 272 270 tel/fax: +387 33 272 271

Danas umjereno obla~no, na jugu sun~ano. Puha}e slab do umjeren sjeveroisto~ni vjetar, na planinama i u Hercegovini umjeren do jak. Minimalna temperatura od -3 do 3, na jugu do 8, maksimalna dnevna od 4 do 11, na jugu do 16°C. Sutra prije podne umjereno obla~no, na sjeveru i jugu sun~ano, u Hercegovini uz umjeren do jak sjeveroisto~ni vjetar. Naobla~enje sa ki{om sredinom dana zahvati}e Posavinu, poslije podne i ostale predjele. U ponedjeljak umjereno obla~no i vjetrovito, u Posavini i Hercegovini prete`no sun~ano. U utorak i srijedu umjereno obla~no, na jugu sun~ano. U Sarajevu obla~no i suho. Puha}e slab, sjeveroisto~ni vjetar. Minimalna temperatura 0, maksimalna dnevna 6° C.

Danas }e se prete`no sun~ano zadr`ati na jugozapadu Evrope. U Njema~koj i Poljskoj o~ekuje se ki{a, a u pribalti~kim zemljama i Finskoj snijeg. Ki{e }e biti i na jugu Italije i jugu Balkana, a u evropskom dijelu Rusije slabog snijega. Niska obla~nost zadr`a}e se iznad Velike Britanije i sjeverne Francuske. Jak vjetar puha}e u Skandinaviji i na centralnom Sredozemlju. Najhladniji evrpski glavni grad bi}e Moskva sa -4, a najtopliji Lisabon sa 23°C. Na Balkanu umjereno obla~no, u ju`nim predjelima obla~no, u Makedoniji i sjevernoj Gr~koj slaba ki{a. Sun~ano }e biti na sjeveru Srbije i u Hrvatskoj, kao i na jugu Bosne i Hercegovine i Crne Gore. Jaka i olujna bura puha}e na Jadranu, a u oblasti Egejskog mora olujni sjeveroisto~ni vjetar. Maksimalna temperatura od 6 do 17°C.

60

KULTURNI VODI^
DUG
akcija, triler re`ija: John Madden, uloge: Helen Mirren, Tom Wilkinson, Jessica Chastain... po~etak u 20 sati.

subota, 10. mart/o`ujak 2012.

OSLOBO\ENJE

SARAJEVO

SARAJEVO
Brusa bezistan, Svrzina ku}a, Muzej 18781918, Muzej “Alije Izetbegovi}a“ i Despi}a ku}a otvoreni su svakim radnim danom od deset do 16 sati, subotom od deset do 15 sati, dok su nedjeljom ovi objekti zatvoreni za posjete. Muzej Jevreja otvoren je za posjete svakim radnim danom od 10 do 16 sati, subotom ne radi, dok je nedjeljom otvoren od 10 do 13 sati.

MUZEJI
GRADA ZENICE
Na raspolaganju posjetiocima su stalne postavke, etnolo{ka, arheolo{ka i historijska. U tvr|avi Vranduk postavljena je stalna historijska zbirka o ranom srednjem vijeku u Bosni. Muzej je otvoren za posjetioce radnim danima od 9 do 17 sati, a subotom po dogovoru (tokom ljeta). Tvr|ava Vranduk otvorena je za posjetioce tokom cijele sedmice, od 9 do 17 sati.

ALVIN I VJEVERICE 3: URNEBESNI BRODOLOM
animirani, avantura re`ija: Mike Mit tchel, uloge: Justin Long, Mat thew Gray Gubler, Jesse McCar tney... po~etak u 12.30 i 14.30 sati.

POZORI[TA
NARODNO

PRI^A S TAVANA
animirana avantura, re`ija: Jiri Bar ta, uloge: Branko Smiljani}, Jelena Mar tinovi}, Marko Jeli}... po~etak u 11.15 sati.

KINA
KRITERION
DUH MONA LISA
re`ija: Francois Lunel, igraju: Vanesa Glodjo, Serge Riaboukine, Grégoire colin, Dominique Besnéhard, Julie Gayet po~etak u 20.20 sati.

PE]A I VUK
autor: Sergej Prokofjev, dirigentica: Samra Gulamovi}, po~etak u 18 sati.

OLIMPIJSKI
Stalna postavka “Organizacija XIV Zimskih olimpijskih igara“.Otvorena za posjete od ponedjeljka do petka, od 9 do 15 sati, dok vikendom muzej ne radi.

FESTIVALI
SARAJEVSKA ZIMA KATOLI^KI [KOLSKI CENTAR
Gostovanje kazali{ta Ivana Brli}a Ma`urani}a

TUZLA

SVE ZA LOVU
komedija, akcija re`ija: Julie Ann Robinson, uloge: Katherine Heigl, Jason O’Mara, Daniel Sunjata... po~etak u 18.45 i 20.30 sati.

ART-KU]A SEVDAHA
Otvorena je za sve posjetioce svakim danom osim ponedjeljka od 10 do 18 sati.

PRI^A S TAVANA
animirana avantura, re`ija: Jiri Bar ta, uloge: Branko Smiljani}, Jelena Mar tinovi}, Marko Jeli}... po~etak u 13 sati.

BO[NJA^KI
Obilazak Bo{nja~kog instituta i postavki umjetni~kih djela “U fokusu kolekcije”, Ismet Rizvi} i Mersad Berber, svakim danom osim nedjelje i ponedjeljka od 9 do 16 sati. Najava grupa na telefon: 033/279800 i na mail info@bosnjackiinstitut.ba.

JOHN CARTER

GALERIJE
ME\UNARODNA GALERIJA PORTRETA
Stalna postavka crte`a, skica, akvarela Ismeta Mujezinovi}a, stalna postavka Legata “Haim James Pinto“. Galerija je otvorena radnim danima od 8 do 15 sati.

POSTOJANI KOSITRENI VOJNIK
autor: Hans Christian Andersen, re`ija: Dubravka Zrni~i} Kulenovi}, po~etak u 17 sati.

SF spektakl, re`ija: Andrew Stanton, uloge: Taylor Kitsch, Lynn Collins, Samantha Morton... po~etak u 14.30, 17, 19.30 i 22 sata.

CINEMA CITY
U ZEMLJI KRVI I MEDA
ratna drama, re`ija: Angelina Jolie, uloge: Zana Marjanovi}, Goran Kosi}, Rade [ebed`ija, Branko \uri}... po~etak u 14.50, 17.25, 20 i 22.35 sati..

MA^AK U ^IZMAMA 3D
animirani, avantura re`ija: Chris Miller, uloge: Antonio Banderas, Salma Hayek, Zach Galifianakis... po~etak u 12 i 14 sati.

SARTR
Gostovanje malog gradskog teatra iz Sofije DEMON IZ SKOPLJA autor: Goran Stefanovski, re`ija: Dino Mustafi}, igraju: Ilka Zafirova, Irini Jambonas, Hristina Karaivanova, Filip Avramov, Peter Kalchev, Ivan Petrushinov, Alexander Kadiev, Vladimir Penev, Evgeni Budinov, Stoyan Mladenov, Vladimir Dimitrov po~etak u 20 sati.

ZENICA

CENTAR ZA KULTURU
Retrospektivna izlo`ba slika i bareljefa Kemala Kebe, umjetnika koji je od u Javuz sultan Selimovom mesd`idu, kod Starog mosta, imao atelje od 1987. do 1992. godine, u kojem je bila stalna prodajna izlo`ba njegovih radova.

PARADA
komedija, re`ija: Sr|an Dragojevi}, uloge: Nikola Kojo, Milo{ Samolov, Goran Navojec, Dejan A}imovi}... po~etak u 16.30 i 22.15 sati.

SIGURNA KU]A
akcioni triler, re`ija: Daniel Espinosa, uloge: Denzel Washington, Ryan Reynolds, Robert Patrick... po~etak u 13.20, 15.40 i 18 sati.

KINA
MULTIPLEX EKRAN
PRI^A S TAVANA
animirana avantura, re`ija: Jiri Bar ta, uloge: Branko Smiljani}, Jelena Mar tinovi}, Marko Jeli}... po~etak u 11 sati.

KAMERNI
Gostovanje savremenog gr~kog teatra Antonias i Constantin Koufalis

BIHA]

NASLJEDNICI
obiteljska drama, re`ija: Alexader Payne, uloge: George Clooney, Shailene Woodley, Amara Miller... po~etak u 17.45, 20 i 22.15 sati.

PARADA
komedija, re`ija: Sr|an Dragojevi}, uloge: Nikola Kojo, Mi{o Samolov, Goran Navojec, Bojan Navojec, Dejan A}imovi}, Ivica Zadro... po~etak u 12.10, 14.30 i 16.50 sati.

IZMAGLICA
re`ija: Takis Tzamarias, po~etak u 18 sati.

GALERIJE
RAIFFEISEN GALERIJA
Zajedni~ka izlo`ba radova studenata Akademije likovnih umjetnosti Sarajevo, progla{enih najboljim studentima u 2011. godini. Radove }e izlo`iti Igor Zergol, Adna Bakija, Bojan Stoj~i}m, Amir ]ati}, Mustafa ^ohad`i} i Alma Muzurovi}. Galerija se nalazi u zgradi Centralne Raif feisen banke u ul. Zmaja od Bosne bb, a otvorena je za sve posjetioce radnim danima od 8 do 16 sati.

GHOST RIDER 2: PUT OSVETE
stripovski spektakl, re`ija: Mark Neveldine i Mark Taylor, uloge: Nicolas Cage, Ciaran Hinds, Idris Elba... po~etak u 15.30 sati.

KINA
UNA
MEDVJEDI] WNNIE
animirani, dje~iji re`ija: Stephen J. Anderson, Don Hall uloge: Jim Cummings, Craig Ferguson, John Cleese... po~etak u 11 i 13 sati.

POZORI[TA
ZVIJEZDA JE RO\ENA
{tunk mjuzikl, autor: Branislav Pipovi}, Milo{ Paunovi} re`ija: Milo{ Paunovi}, igraju: Sandra Ljubojevi}, Sla|ana Zrni}, @eljko Erki}, \ur|a Vuka{inovi}, Vladimir \or|evi}, Velimir Blani}, Anja Stani}, Boris [avija, Ana Rosi}, @eljka Grgi} po~etak u 20 sati.

^ELI^NA LEJDI
biografska drama, re`ija: Phillida Lloyd, uloge: Meryl Streep, Jim Broadbent, Richard E. Grant... po~etak 14.20, 18.20 i 20.30 sati.

SIGURNA KU]A
akcioni triler, re`ija: Daniel Espinosa, uloge: Denzel Washington, Ryan Reynolds, Robert Patrick... po~etak u 14.45, 19 i 21.15 sati.

NEKA BOLJI POBIJEDI
akciona romanti~na komedija, re`ija: McG, uloge: Reese Witherspoon, Chris Pine, Tom Hardy... po~etak u 19.10, 21.10 i 23.10 sati.

PARADA
komedija, re`ija: Sr|an Dragojevi}, uloge: Milo{ Samolov, Nikola Kojo, Hristina Popovi}, Goran Navojec, Dejan A}imovi}... po~etak u 19 i 21 sat.

MUZEJI
SAVREMENE UMJETNOSTI RS
Izlo`ba “50 godina grafi~kih komunikacija u Srbiji 1960/2010” u kojoj su predstavljeni znakovi i grafi~ka komunikacija u posljednjih 50 godina, kao i postavka “Banjalook 3”. Izlo`ba je za posjete otvorena do 9. marta, od 10 do 22 sata.

ATELJE ZEC
Izlo`ba slika i grafika iz ciklusa “Ku}a od kamena”. Galerija je otvorena od ponedeljka do petka od 10 do 18, subotom od 10 do 14 sati ili uz najavu na telefon 061/338-186.

JOHN CARTER
SF spektakl, re`ija: Andrew Stanton, uloge: Taylor Kitsch, Lynn Collins, Samantha Morton... po~etak u 12.30, 17.30 i 20 sati.

\AVO U TEBI
horor, re`ija: William Brent Bell, uloge: Simon Quarterman, Fernanda Andrade, Evan Helmuth... po~etak u 16.30, 20.50 i 22.40 sati.

GABRIJEL
Stalna postavka izlo`be “Pozori{ni plakat Kamernog teatra 55”. Otvorena svakim radnim danom od 10 do 18 sati.

PARADA
komedija, re`ija: Sr|an Dragojevi}, uloge: Nikola Kojo, Mi{o Samolov, Goran Navojec, Bojan Navojec, Dejan A}imovi}, Ivica Zadro... po~etak u 17 sati.

SUMRAK SAGA - PRASKOZORJE 1. DIO
avantura, fantastika re`ija: Bill Condon, uloge: Kristen Stewart, Robert Pattison, Dakota Fanning... po~etak u 18 i 20.15 sati.

NASLJEDNICI
obiteljska drama, re`ija: Alexader Payne, uloge: George Clooney, Shailene Woodley, Amara Miller... po~etak u 18.15 i 20.40 sati.

JABLANICA

BLACKBOX
Izlo`ba fotografija “Begleiter”, a koje oslikavaju razli~ite vremenske periode razlicitih snimljene u Njema~koj, Italiji, Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj. Autor ovih slika je Rudo Cavar. Izlo`ba za posjete je otvorena do 3. marta.

BANJA LUKA KINA
JABLANICA
U ZEMLJI KRVI I MEDA
ratna drama, re`ija: Angelina Jolie, uloge: Zana Marjanovi}, Goran Kosi}, Rade [erbed`ija, Branko \uri}... po~etak u 20 sati.

JOURNEY 2: MISTERIOZNI OTOK
avanturisti~ki spektakl, re`ija: Brad Payton, uloge: Josh Hutcherson, Dwayne Johnson, Michael Cain, Vanessa Hudgens... po~etak u 12 i 14.05, 16.10 sati.

U ZEMLJI KRVI I MEDA
ratna drama, re`ija: Angelina Jolie, uloge: Zana Marjanovi}, Goran Kosi}, Rade [ebed`ija, Branko \uri}... po~etak u 16, 18.15 i 20.30 sati.

MUZEJI
HISTORIJSKI
Muzej je otvoren za posjete radnim danima od 9 do 16, a vikendom od 9 do 13 sati.

METTING POINT
U ZEMLJI KRVI I MEDA
ratna drama, re`ija: Angelina Jolie, uloge: Zana Marjanovi}, Goran Kosi}, Rade [ebed`ija, Branko \uri}... po~etak u 20.30 sati.

POZORI[TA
BOSANSKO NARODNO
Nora Nora
autor: Evald Flisar, re`ija: Lajla Kaik~ija, igraju: Lana Deli}, Sne`ana Vidovi}, Enes Salkovi}, Sa{a Hand`i} po~etak u 19.30 sati.

KINA
MULTIPLEX PALAS
JOURNEY 2: MISTERIOZNI OTOK
avanturisti~ki spektakl, re`ija: Brad Payton, uloge: Josh Hutcherson, Dwayne Johnson, Michael Cain... po~etak u 12.45 sati.

ZEMALJSKI
Muzej je otvoren za posjete u sljede}im terminima: utorkom, srijedom, ~etvrtkom i petkom od 10 do 15 sati, a nedjeljom od 10 do 14 sati.

Repertoare i program de{avanja u va{oj kulturnoj ustanovi mo`ete slati na mail: jelena.milanovic@ oslobodjenje.ba ili na broj faxa 033/ 468-054.

OSLOBO\ENJE subota, 10. mart/o`ujak 2012.
SP OR T

TV PROGRAM

61

Kranjska Gora: Veleslalom (m),

1. TRKA - 09.25 BHT1; 2. TRKA - 12.25
SVJETSKI KUP U ALPSKOM SKIJANJU

SP

OR T

Kriminalci na godi{njem
21.50 TV1 / MRE@A

TRILER / KOMEDIJA

In Bruges, 2008.

Re`ija: Martin McDonagh Uloge: Brendan Gleeson, Colin Farrell, Ralph Fiennes, Eric Godon, Clémence Poésy

Harry Walters, po{alje dvojicu irskih pla}enih ubojica Kena i Raya da se prikriju u Bruges, u Belgiji, nakon {to im se izjalovio plan u londonskoj crkvi. Ken je vrlo iskusan u svojemu poslu, ina~e o~aran srednjovjekovljem, a gaji o~inski stav prema mladom Rayu. Rayu je dosadno i jedva ~eka povratak ku}i. Me|utim, Ray upozna preprodava~icu droge, mladu Chloë, koja se mota oko ameri~ke filmske ekipe...

@eljezni~ar - [iroki Brijeg
13.55 BHT1
NOGOMET: BH TELECOM DERBY KOLA

Moram spavat’, an|ele
20.05 BHT
Moram spavat’, an|ele, 2008.

FIL

M

Let iznad kukavi~ijeg gnijezda
23.35 FTV DRAMA
Re`ija: Milos Forman Uloge: Jack Nicholson, Louise Fletcher, Michael Berryman, Danny DeVito, Peter Brocco One Flew Over The Cuckoo’s Nest, 1975.

FIL

M

SP

OR T

DRAMA
Re`ija: Dejan A}imovi} Uloge: Karlo Barbari}, Nata{a Dor~i}, Goran Grgi}, Vera Zima

Devetogodi{nji dje~ak `ivi u tipi~nom socijalisti~kom stanu sa svojom majkom, dragom, hrabrom, i vrlo zaposlenom `enom koja mnogo brine o svom jedinom sinu. Tu je i otac, poprili~no blijeda li~nost koja `ivi pod jakim utjecajem stavova svoje majke. S njima su u stanu i baka, simpati~na, jednostavna i otvorena `ena, i djed, stari okorjeli komunist, ali ~ovjek sna`ne volje i stanovite nje`nosti istovremeno. Upravo on ostavlja najsna`niji utjecaj na malog dje~aka.

Osu|en zbog silovanja, McMurphy je preba~en u psihijatrijsku bolnicu, gdje grupna terapija bolni~arke Ratched i velike doze lijekova, prvenstveno umiruju}ih sredstava, oduzimaju pacijentima individualnost i svaku `elju da i{ta promijene. McMurphy se s tim ne miri i poku{ava povesti pobunu protiv strogih, ~esto i besmislenih normi, no time dolazi u sukob s Ratched i sistemom koji ona predstavlja.

Chelsea - Stoke City
15.55 BHT1
NOGOMET: ENGLESKA PREMIER LIGA

Na rubu tame
22.45 RTRS
Edge of Darkness, 2010.

FIL

M

Tajlandski ratnik 2
20.00 OBN AKCIJA
Re`ija: Tony Jaa, Panna Rittikrai Uloge: Tony Jaa, Sorapong Chatree, Sarunyu Wongkrachang Ong Bak 2,2008.

FIL

M

Zdravo, Robbie!
11.20 BHT

SE

DRAMA

RI

Re`ija: Martin Campbell

JE

Uloge: Mel Gibson, Ray Winstone, Danny Huston, Bojana Novakovic, Shawn Robert

9. Djeca iz Doma su dobila osip i bolove u stomaku, i o~ito je da su se otrovali vodom. Jens poku{ava saznati o ~emu se radi, me|utim ne mo`e ni{ta na}i dok mu Robbie ne pritekne u pomo}.

Otok

Thomas Craven veteran je Odjeljenja za ubistva bostonske policije i samohrani otac. Kada njegovu jedinicu, 24-godi{nju Emmu, ubiju na pragu doma, svi pomisle da je metak bio namijenjen njemu. No on uskoro posumnja na ne{to drugo i odlu~i istra`iti tajni `ivot svoje k}eri i njeno ubistvo. Istraga ga odvodi u opasan svijet korporativnih spletki, tajnih dogovora s vladom i ubistava...

17.05 TV1 / MRE@A

22. Giorgis posje}uje unutra{njost otoka prvi put. Marija ga vodi kroz ulice Spinalonge, a on gleda prodavnice i ljude koji }e njegovoj k}erki biti nova porodica. On shva}a da ovdje, i pored bolesti, `ivot pobje|uje usprkos boli i mukama. U Marijinoj ku}i, u kojoj je prije `ivjela Eleni, Giorgis }e ugledati posljednje mjesto gdje je `ivjela njegova `ena, {to }e ga veoma dirnuti. Drago mu je vidjeti da je njegova `ena ostavila tako pozitivnu auru u ovom mjestu u kojem }e sada `ivjeti njegova k}erka.

Prva ljubav
21.00 HAYAT
Ilk A{k, 2006.

FIL

Dje~ak iz plemi}ke obitelji kre}e osvetiti smrt roditelja.Tienu, dje~aku iz tajlandske plemi}ke obitelji, osvaja~i ubiju roditelje, a sam zamalo izbjegne smrt. Usvoje ga i odgoje pripadnici velike pobunjeni~ke grupe uz koje Tien u~i borila~ke vje{tine. Kad odraste, postaje vo|a skupine, te jednoga dana doznaje da se tra`e natjecatelji za turnir na kojem }e najbolji biti izabrani za elitne vojnike u slu`bi ~ovjeka koji je ubio njegove roditelje...

M

Mobitel
00.05 HRT1
Cellular, 2004.

FIL

M

KOMEDIJA
Re`ija: Nihat Durak Uloge: Halit Ergenc, Cetin Tekindor, Vahide Gordum

TRILER
Re`ija: David R. Ellis Uloge: Kim Basinger, Chris Evans, Jason Statham, William H. Macy, Eric Christian Olsen, Jessica Biel

Grad na turskoj obali, 1990: neo~ekivana posjeta davno izgubljenog brata Asafa uznemiri Azmija Arifoglua. Prije 40 godina Asaf je bio ratni zarobljenik i Azmi je uspio isposlovati da se proglasi mrtvim da bi mogao o`eniti njegovu zaru~nicu Nevin. Nakon {to Nevin odlu~i `ivjeti sa Asafom, Azmi se osje}a osramo}enim. Ovaj konflikt potrese cijelu porodicu. U isto vrijeme, 13-godi{nji Arif zaljubljuje se u svoju vr{njakinju Bahar, no ~ak i on ima rivala...

Jessica Martin prati svoga sina Rickyja do {kolskog autobusa i vra}a se ku}i. Iznenada u njezin dom provali nekoliko mu{karaca koje predvodi ~ovjek po imenu Ethan. Ubiju ku}nu pomo}nicu i otmu Jessicu. Odvedu je u ku}u izvan grada i zatvore na tavan. Ethan razbije tavanski telefon, a ona o~ajni~ki spaja `ice o kojima nema pojma i uspije nekoga nazvati...

62
BHT

TV PROGRAM
08.00 Vijesti Program za djecu 08.05 Lutkokaz 08.25 Piplinzi 08.45 Mali spasioci 08.55 An|elina balerina 09.10 Moj veliki prijatelj 09.25 Kralj dinosaura 09.45 Poko 10.00 Harveytoons 10.20 Hayd u park 10.55 Sarajevska hronika 11.25 Mozaik religija, vjerski program 12.00 Dnevnik 1 12.15 Crna krava, bijelo mlijeko (r) 13.15 Melrose Place, igrana serija, 9. ep. 14.00 Atlantis, kanadski dokumentarni film 15.25 Vijesti

subota, 10. mart/o`ujak 2012.

OSLOBO\ENJE

07.00 Govor ti{ine, emisija za osobe o{te}enog sluha i govora 08.00 BHT vijesti 08.15 Tribunal 08.45 Josip Pejakovi}: U ime naroda (r) 09.15 Prijatelji sa farme, animirana serija 09.25 Kranjska Gora: Svjetski kup u alpskom skijanju: Veleslalom (m), 1. utrka, prijenos 10.20 Festival cirkusa, revijalni program 11.20 Zdravo Robbie!, igrana serija, 9/37 12.10 BHT vijesti 12.25 Kranjska Gora: Svjetski kup u alpskom skijanju: Veleslalom (m), 2. utrka, prijenos 13.25 Engleska Premier liga, pregled 13.55 Nogomet: BH Telecom derby kola: @eljezni~ar - [iroki Brijeg, prijenos 15.55 Nogomet: Engleska Premier liga: Chelsea - Stoke City, prijenos BHT vijesti (u pauzi utakmice) 18.00 Nova avantura, magazin 19.00 Dnevnik 1 19.35 EURO panorama 20.05 Moram spavat' an|ele, igrani film 21.50 BHT vijesti 22.05 Kada te niko ne primje}uje, igrani film 23.30 Zdravo Robbie!, igrana serija 9/37 (r) 00.15 Moram spavat' an|ele, igrani film (r) 01.55 Kada te niko ne primje}uje, igrani film (r) 03.20 Pregled programa za nedjelju

FTV

08.00 Vijesti 08.08 Tomica i prijatelji, crtana serija 08.28 Graditelj Bob, crtana serija 08.48 U no}noj ba{ti, crtana serija 09.34 An|elina balerina, crtana serija 10.00 Mali Dnevnik 10.30 U~ite engleski sa Ozmom 10.55 Kralj dinosaurusa, crtana serija 11.15 Robin Hud 3, serija 12.00 Dnevnik 1 12.15 Pravoslavlje manastir Gomionica, religijski program (r) 12.40 Kozarski etno, film 13.15 Berijevo naslije|e, film

RTRS

06.05 Oluja, serija 46. ep. (r) 07.00 Najava programa 07.05 Oluja, serija 47. ep. (r) 08.00 Vijesti 08.05 Junska no}, serija 09.00 Vijesti 09.05 Junska no}, serija 10.00 Vijesti 10.05 Junska no}, serija 11.00 Vijesti 11.05 Junska no}, serija 12.00 Vijesti plus 12.15 Put u Saharu, dok. serijal, ep. 6/13

TV1

07.00 Fifi, crtani film 07.30 Bumba, crtani film 07.50 Graditelj Bob, crtani film, 46. ep. 08.00 @ablja patrola, crtani film, 17. i 18. ep. 08.37 Hlapi}eve nove zgode, crtani film, 8. ep. 09.00 Garfield, crtani film, 47. - 51. ep. 10.00 Winx, crtani film 10.30 Bumba, crtani film, 11. ep. 10.35 Gormiti, crtani film 11.00 Winx, crtani film 12.00 Sjeverna svjetla, igrani film 13.55 Sport centar 14.00 Autoklub, automagazin

HAYAT

06.00 Svi psi idu u raj 2, animirani film
PORODI^NI Re`ija: Larry Leker Kad Gabrijelova truba padne s neba nakon neuspjelog poku{aja kra|e, Charlie dobiva zadatak da je prona|e i vrati u raj. Ako uspije, dobit }e nagradu: bro{ u obliku an|eoskih krila i drugu {ansu da se vrati na zemlju u tjelesnom obliku. S njim po trubu kre}e i njegov prijatelj Itchy. Sve te~e po planu dok ne nai|u na dje~aka Davida koji je pobjegao od ku}e i privla~nu irsku setericu Sachu La Fleur. Ne samo da }e se Charlie zaljubiti u Sachu, nego }e se po~eti brinuti o dje~aku koji misli da je Charlie njegov an|eo ~uvar.

PINK

06.40 Hairy Scary, crtani film 07.00 Ma|ioni~ar, crtani film 07.20 Nebeski plesa~i, crtani film 07.40 Mixmaster, crtani film 08.00 Bunny Maloney, crtani film 08.15 Kornja~a Hero, crtani film 08.50 Dje~iji program 09.45 Ljepotica i zvijer, crtani film 10.40 Top shop 11.20 Princ iz Bel Aira, humoristi~na serija 12.00 Lonci i poklopci, kulinarski show 13.05 Bakina kuhinja, kulinarski show

OBN

Poko

09.45

Robin Hud 3

11.15

Junska no}

11.05

Bumba

07.30

Fifi

08.00

Kornja~a Hero

08.15

15.35 Michael Palin: Put oko svijeta za 80 dana, dok. serija, 1. ep. 16.30 Usoljena govedina, francuski igrani film 18.20 Lud, zbunjen, normalan, igrana serija, 6. ep. 18.55 An|elina balerina, crtana serija 19.10 Loto, prijenos izvla~enja 19.20 EUPM. Upravljanje ilegalnim migracijama - slu`ba za poslove sa strancima, reporta`a 19.30 Dnevnik 2 20.10 Nepobedivo srce, igrana serija, 6. ep. 21.10 Filmovi Jackiea Chana. ^uda, igrani film 23.20 Vijesti 23.35 Volim film: Let iznad kukavi~jeg gnijezda, igrani film 01.45 Dnevnik 2 (r) 02.15 Pregled programa za nedjelju

13.40 Iz iksa u iks, serija 14.05 Kocka je ba~ena, film 15.45 Dejvid Koperfild, serija 16.30 Akademija 17.00 Vijesti 17.10 Ah, ta planeta! 17.35 Poprokaut 18.05 Art ma{ina 18.55 Magazin lige {ampiona 19.30 Dnevnik 2 20.10 Budva na pjenu od mora, serija 21.05 Samo pjesma zna, emisija narodne muzike 22.00 Na rubu tame, film 22.30 Dnevnik 3 22.45 Na rubu tame, nastavak filma 00.10 Kocka je ba~ena, serija 01.50 Magazin lige {ampiona 02.15 Budva na pjeni od mora, serija (r) 03.05 Dnevnik (r) 03.35 Akademija, (r) 03.55 Na rubu tame, film (r)

12.40 Magna Aura, serija, ep 6/13 13.00 Vijesti 13.10 Na granici, film 15.00 Vijesti 15.05 Kako vrijeme prolazi, serija, 23. ep. (r) 16.50 Vijesti plus 17.05 Otok, serija, 22. ep. 18.05 Otok smrti, serija, ep. 4/13 (r) 19.10 Crtani film 19.30 Dnevnik 20.05 CSI: Las Vegas, serija, 10. ep. 21.00 Otok smrti, serija, ep. 5/13 21.50 Kriminalci na godi{njem, film 23.40 CSI: New York, serija, ep. 4/22 00.30 Pono}ne vijesti 00.45 Apokalipsa, film 02.10 No}ni program

14.30 Svi na selo 14.55 Vremenska prognoza 14.58 Slijepa ljubav, serija 17.30 Tvoje pjesme, moji snovi, muzi~ki show 19.00 Vijesti u 7 19.28 Vremenska prognoza 19.30 Stanje na putevima 19.31 Biometeorolo{ka prognoza 19.33 Sport 19.38 Horizonti 20.00 S druge strane, informativni program 20.20 Cimer fraj, 3. ep. 21.00 Prva ljubav, film 22.55 Sport centar 23.00 Bledi mesec, film 01.00 Astro Num Caffe, u`ivo Reprizni program 03.00 Vijesti u 7, informativni program 03.40 S druge strane, informativni program 04.00 Cimer fraj, 3. ep. 04.30 Autoklub 04.55 Muzi~ki program

08.00 Fifi, crtani film 09.00 Paparazzo lov na poznate, zabavna emisija (r) 10.00 Razvod na odre|eno vrijeme, doma}i film 12.00 Info top, informativni program 12.10 Gold Music, muzi~ka emisija 14.00 Multimilioner, kviz (r) 15.50 Info top, informativni program 16.00 Mala nevjesta, indijska, serija 17.0 Show time, zabavna emisija 19.00 Kursad`ije, zabavna emisija 19.50 [opingholi~arke, relity emisija 21.00 Zvijezde granda, muzi~ki show 00.00 Spa{eni, film

13.50 Jelovnici izgubljenog vremena, kulinarski show 14.15 Jelovnici izgubljenog vremena, kulinarski show 15.00 Danas kino sutra OBN, zabavni program 15.30 Na ~ekanju, film 17.50 Dejana talk show, Tema: Sr~ani udar, talk show 18.50 OBN Info, informativni program 19.05 OBN Sport, sportski pregled 19.15 Bakina kuhinja, kulinarski show 20.00 Tajlandski ratnik, film 22.30 Policijska pri~a, film 00.10 Tajlandski ratnik, film 01.50 Policijska pri~a, film 03.30 Tajlandski ratnik, film 05.50 ^uvari planeta, dokumentarni program

Nepobedivo srce
20.10 FTV
6. Mladi pravnik Miroslav Bal{i} kona~no je dobio posao u Banci Novakovi}a i po~eo da radi i da tra`i stan u gradu {to je izazvalo neraspolo`enje kod Sta{e. Milena putuje u Beograd kako bi vidjela plac na kojem }e se graditi ku}a koju }e nositi u miraz. No, za vrijeme njenog boravka, vjerenik se nije pojavljivao a Milenin razgovor sa Vladimirovom majkom pokazuje da od tog braka ne}e biti ni{ta. U stanu svoje tetke Milena }e upoznati njenog stanara, a Miroslavovog druga Bo{ka. Vra}aju}i se ku}i sa puta, vidje}e Miroslava i Slavku kako {etaju.

SE

RI

JA

TV SA

09.00 Bjekstvo sa ostrva {korpiona, reality show, 2 ep. 10.00 Kike tike ta~ke, program za djecu 11.05 En iz zelenih zabata, program za mlade 12.35 Autoshop magazin 13.05 Vijesti TVSA 13.15 Labirint (r) 14.20 U~ite Engleski sa Ozmom (r) 15.10 Egipat, dok. program (r) 16.00 Vijesti 16.05 Bisage Vehida Guni}a 16.30 Sarajevska hronika 17.10 Egipat, dok. program (r) 18.00 Za svaku bolest trava raste 18.15 Sarajevu s ljubavlju, dok. serijal 18.30 Dnevnik TVSA 19.00 Kike tike ta~ke (r) 20.00 Mu}ke, 1996. serija 21.00 Globus, vanjskopoliti~ki magazin 21.30 Zlo~in i kazna, film 00.30 Kovak box, film

TV TK

07.00 Vijesti 07.10 Iz dana u dan... 08.25 Majstor kuhinje 09.00 Kako vrijeme prolazi, serija (r) 12.00 Vijesti 12.10 Otok, serija (r) 13.45 Bestseller tv 15.20 Moj dom, magazin 16.00 Dnevnik 1 16.45 Za svaku bolest trava raste 17.05 Otok, serija 19.00 Dnevnik 2 19.45 Bestseller tv 21.00 Otok smrti, serija 21.50 Kriminalci na godi{njem, film 23.45 Vijesti 23.55 Biografije tajkuna: Hershey 01.00 Dnevnik, repriza 01.30 Otok, serija (r) 02.30 Indiskrecija, film 04.00 Otok smrti, serija (r) 05.30 Pop corn, skrivena kamera

MRE@A

08.05 Junska no}, serija (rep. 67/124 ep.) 09.05 Junska no}, serija (rep. 68/124 ep.) 10.05 Junska no}, serija (rep. 69/124 ep.) 11.05 Junska no}, serija (rep. 70/124 ep.) 13.10 Na granici, film 15.05 Kako vrijeme prolazi, serija, 23. ep. (r) 17.05 Otok, serija, 22. ep. 18.05 Otok smrti, serija, ep. 4/13 (r) 21.00 Otok smrti, serija, ep. 5/13 21.50 Kriminalci na godi{njem, film 23.40 CSI: New York, serija, ep. 4/22

TV MOSTAR

08.05 Junska no}, serija (rep. 67/124 ep.) 09.05 Junska no}, serija (rep. 68/124 ep.) 10.05 Junska no}, serija (rep. 69/124 ep.) 11.05 Junska no}, serija (rep. 70/124 ep.) 13.10 Na granici, film 15.05 Kako vrijeme prolazi, serija, 23. ep. (r) 17.05 Otok, serija, 22. ep. 18.05 Otok smrti, serija, ep. 4/13 (r) 21.00 Otok smrti, serija, ep. 5/13 21.50 Kriminalci na godi{njem, film 23.40 CSI: New York, serija, ep. 4/22

TV ZENICA

09.08 Odlika{i, dje~iji program 09.30 TV izlog 09.30 Animirani film 11.00 Selu u pohode 12.00 Sponzoru{e (r) 15.00 Vijesti 15.10 Sredinom (r) TV izlog 16.00 Kontakt program 17.00 Oni dolaze (r) 17.30 Putopisi (r) 18.00 Sfera, (r) 18.30 Mali oglasi, obavje{tenja 19.00 Vijesti Reporta`a: Zajedni~ka saradnja -mje{ovite patrole grani~ne policije 20.00 Biografije, dok. program 21.00 Igrani film 22.30 Obavje{tenja, mali oglasi, TV Izlog 23.00 Vijesti (r) 23.15 Igrani film

TV KAKANJ

08.00 Sevdah i vrijeme 08.30 Frej`er, serija 09.00 Denis napast 09.10 Vjerski program 09.20 Program TV Sahar 10.00 Te{anjska hronika 10.30 7 dana u Vogo{}i 11.00 Puls 12.00 Vijesti TV Sahar 12.30 Frej`er, serija 13.00 Yusuf, serija (rep. zadnjih 5 epizoda) 17.00 Flash vijesti 17.05 Put istine 18.00 Pozitivni formati 18.30 Majstori kuhinje 19.00 Denis napast 19.30 Dnevnik FTV 20.00 Vijesti IC 20.20 Legende bh sporta 21.00 Dom2 21.30 Reporta`e sa zemlje mira 22.00 Mali grad, mini serija 22.40 Mali oglasi 23.00 Ovo je Iran 00.00 Vijesti IC 00.00 Italijanski posao, film

TV VOGO[]A

09.00 Program za djecu i mlade 10.00 I.R.I.B. (r) 10.30 Glas Amerike (r) 11.00 Telenovela (r) 15.00 Info IC Kakanj (r) 15.30 Dom 2, emisija o ure|enju interijera (r) 16.00 Jo{ smo tu 16.30 Putopisi, dok. program 17.00 Ha{ki tribunal (r) 17.30 Extreme, sportski program 17.40 Sa sevdahom u srcu 17.50 Crtani film 18.00 Sedam dana u Vogo{}i 18.30 SMS music 19.30 I.R.I.B. 20.00 Ritam regije Srebrenica 20.30 Cazinska hronika 21.00 Nije te{ko biti ja, revijalni program 22.00 Sportski program 23.30 Auto Shop Magazin 00.00 Biografije, revijalni program

TV USK

08.00 Dance, dance, serija (r) 10.00 Vijesti 10.15 Dance, dance, serija (r) 11.10 Alternativna medicina, dok. program 12.00 Vijesti 12.15 Igrani film 13.50 @ene, ljudi i ostali, serija 3/17 14.30 Vijesti 14.45 Za svaku bolest trava raste, dok. serijal, 69. 15.05 Kako vrijeme prolazi, serija (r) 17.05 Otok, serija 18.05 Duhovni svijet, vjerski program 18.40 Crtani film 19.00 Dnevnik 1 19.30 Muzi~ki program 20.05 Hronika kraji{kih gradova, info. program 21.05 Otok smrti, serija 4/13 21.50 Igrani film 23.50 Vijesti 23.55 Auto shop magazin, emisija o automobilizmu

TV SLON

13.02 Op~injeni, talijanska serija (repriza 216,217, 218) 15.40 Folk - Top 10, muzi~ka emisija 16.35 Nije te{ko biti ja - zabavno muzi~ki program 17.25 SMS Centrala - muzi~ki program 18.00 Crno i bijelo, informativni program - vikend izdanje 18.30 Vremenska prognoza 19.00 @ivot sa stilom - zabavni program 20.00 Kviz Extra 20.30 [e}ernica - revijalni program 22.30 SMS centrala, muzi~ki program 22.57 Marketing 23.00 Slon extra Info

TV BN

06.30 Jutarnji program 08.30 Serija 12.30 Emisija Helsinskog odbora za ljudska prava u RS 14.00 Tu|e sla|e 15.00 Subotom u 3 16.00 Dnevnik 1 16.15 Subotom u 3.nastavak 17.55 Kao kod svoje ku}e 19.30 Dnevnik 2 20.05 Vitafon 20.40 Nijesmo mi od ju~e 21.10 BN music stars 22.15 Dnevnik 3 22.30 Crveno, edukativno-zabavna emisija 23.25 Povratak kralja, film

TV ATV

08.00 Jutarnji program 09.55 Vijesti 10.00 Garfild, crtani film 10.15 Timmy, crtani film 10.30 Bumba, crtani film 10.35 Gormiti, crtani film 11.00 Gambo~i, crtani film 11.30 Fatalne `ene, dok. program 11.55: Vijesti 12.00 Sjeverna svjetla, film 14.00 Auto {op magazin 15.00 Smrt gospo|e Mekginti, film 16.30 Stil, zabavni program 17.00 Buka, talk show 18.00 Kursad`ije 19.00 Vijesti 19.35 Arena, sportski program 19.45 Cinema Magica hronike 20.00 48 sati svadba, film 21.00 Prva ljubav, film 23.05 Sport centar 23.10 Bledi mesec, film 00.15 Buka, talk show 01.15 Moje drage kom{ije, serija 02.00 Sex i grad, serija

OSLOBO\ENJE subota, 10. mart/o`ujak 2012.
06.30 TV kalendar 06.45 Iza ekrana (r) 07.15 Tetice, emisija pu~ke i predajne kulture 07.45 Hrvatska kronika BiH 08.00 Kinoteka - ciklus klasi~nog vesterna: Posljednji iz plemena Koman~a, film 09.20 Zaustavljene uspomene, dokumentarni film (r) 09.50 Vijesti iz kulture (r) 10.00 Vijesti 10.13 Ku}ni ljubimci 10.45 Skice za Maleziju, dok. film 11.15 Normalan `ivot, emisija o obitelji 12.00 Dnevnik 12.15 TV kalendar (r) 12.30 Veterani mira, emisija za branitelje 13.15 Duhovni izazovi, me|ureligijski magazin 13.45 Prizma, multinacionalni magazin 14.30 Manjinski Mozaik: Dalek je put do {kole 14.45 Jelovnici izgubljenog vremena 15.05 Eko zona 15.30 Attenborough and the Giant Egg, dok. film 16.30 Euromagazin 17.00 Vijesti u pet 17.20 Reporteri 18.20 Potro{a~ki kod 18.50 Globalno sijelo 19.20 Loto 7/39 19.30 Dnevnik 20.11 Dan nezavisnosti, film 22.30 Najmo}nije `ene svijeta: Ruth Westheimer, dokumentarna serija 23.25 Dnevnik 3 23.40 Sport 23.45 Vijesti iz kulture 23.55 Mobitel, film 01.25 Filmski maraton: Osamnaest oru`ja kung-fua, film 03.05 Strogo kontrolirani vlakovi, film 04.35 Najmo}nije `ene svijeta: Ruth Westheimer, dok. serija (r)

TV PROGRAM
07.40 Smallville, serija 09.35 Peppa, crtana serija (r) 09.45 Peppa, crtana serija 09.55 Winx, crtana serija 10.20 Gormiti, crtana serija (r) 10.45 Ptica trka~ica, crtana serija 11.10 Zauvijek susjedi, serija 12.55 Sinbad i Tigrovo oko, igrani film 15.10 Huk, igrani film 17.00 Vijesti Nove TV 17.10 Provjereno, info. magazin (r) 18.05 Nad lipom 35, humoristi~no -glazbeni show 19.15 Dnevnik Nove TV 20.10 Smrtonosna po{iljka, igrani film 21.55 Cro cop Uvodna emisija 22.30 Cro Cop vs. Ray Sefo, prijenos 23.00 Cro cop - Odjavna emisija 23.40 Vojnik, igrani film 01.35 Smrtonosno oru`je 2, igrani film (r) 03.20 Nad lipom 35 (r) 04.20 Ezo TV, tarot show

63
SE RI JA

HRT1

07.35 Opera box 08.05 Patak Frka, rtana serija 08.30 Maharal tajna talismana, serija za mlade 08.55 Mala TV (r) ^arobna plo~a II.razred 09.25 Kranjska Gora: vjetski skija{ki kup - veleslalom, prijenos 1. vo`nje 10.25 Trolovi, crtana serija 10.50 Shiloh 2: Shilohove zgode, film za djecu (r) 12.25 Kranjska Gora: Svjetski skija{ki kup veleslalom, prijenos 2. vo`nje

HRT2

NOVA

Patak Frka
13.25 13.55 14.25 14.55 15.30 17.55 19.45 20.00

08.05

21.30 23.25 00.55 01.55 03.55

KS Automagazin Obrtnik i partner Direkt: Nesre}a 4 zida Sje}anja jedne gej{e, ameri~ki film (r) Ko{arka, ABA liga: [iroki - Cedevita, prijenos Glazba, glazba... rock Ciklus dokumentarnih filmova dobitnika Oscara: Carsko putovanje ^udnije od fikcije, film Menkellov inspektor Wallander 2, serija Mladi glazbenik za Euroviziju, snimka No}ni glazbeni program: Glazbeni spotovi No}ni glazbeni program - arhiva

07.00 Kontekst, talk-show (r) 07.30 Sljede}a muzi~ka stanica - Maroko 2 I dio (r) 08.00 Svijet umjetnika Libanon, dok. program (r) 08.30 Kontekst, talk-show (r) 09.00 AJE program 16.30 ^as historije II dio, dok. program (r) 17.00 Zaboravljani borci za slobodu II dio, dok. program (r) 17.30 Kontekst, talk-show (r) 18.00 Vijesti, program 19.05 Ju`njaci - Ju`na Afrika, iz dubine zemlje II dio 19.30 Druga strana Srbije 20.00 Vijesti 21.00 Vijesti 21.30 Svijet umjetnika Libanon, dok. program (r) 22.00 Vijesti 23.05 Dogodilo se u Bopalu, dok. program (r) 23.30 Iz dubine zemlje II dio, dok. program (r) 00.00 AJE Vijesti

AL-JAZEERA B.

10.00 Vijesti 10.05 @ikina {arenica, zabavni program 11.00 Vijesti 11.05 Gra|anin, info 11.30 Knjiga utisaka, dok. program 12.30 Plava ptica 2, magazin za djecu 13.00 Dnevnik 13.30 Uvi|aj, info 14.15 Vi i Mira Adanja Polak, zabavni program 15.00 Vijesti 15.10 Bioskop: Bata @ivojinovi} 15.35 Pe~uj, zabavni program 16.00 Vijesti 16.03 Vojna akademija, serija 17.00 Srbi u Holivudu, dok. program 17.45 Avantura, sportski program 18.00 Robna ku}a, zabavni program 18.30 Kvadratura kruga 19.00 Slagalica, kviz 19.30 Dnevnik 20.05 Vojna akademija, serija 21.00 Izbor doma}eg predstavnika za pjesmu Evrovizije 2012, prenos 22.30 Vijesti 22.35 Bez vize

RTS

07.00 Jutarnji program 09.00 Vijesti 09.05 Program za djecu 10.00 Vijesti 10.05 Zapis (r) 10.30 Mostovi 11.00 Robin Hud (r) 12.15 Mozaiku 12.45 Sat tv 13.00 Jutarnji program 15.00 Blic biznis i dijaspora 15.30 Dnevnik 1 15.45 Agrosaznanje 16.40 Sat tv 17.05 Muzika 17.25 Vaterpolo Jadranska liga: Jadran Pro Reko 18.40 Sat tv 19.00 Program za djecu 19.30 Dnevnik 2 20.00 Budva na pjenu od mora, serija 21.00 Otvoreno 22.00 Dnevnik 3 22.30 Profil 23.00 Sat tvblic biznis 23.30 Otvorno 00.30 Agrosaznanje 01.30 Dnevnik 2 (r) 02 00 Budva na pjenu od mora, serija

RTCG

Melrose Place
13.15 FTV

9. Auggijev stan pretura policija nakon {to je prona|en no` kojim je ubijena Sydne a na kojem se nalazi njegova krv. Riley se dvoumi da li da pomogne policiji, ali je Jonah nagovara na to. David je ponovo povrije|en, a Lauren }e mu pomo}i i ovaj put bez obzira na to {to riskira da za incident sazna Davidov otac i njen {ef dr. Mancini.

Otok smrti

SE

RI

JA

21.00 TV1 / MRE@A
5. Puno se toga doga|a tokom generalne probe za vjen~anje Trish i Henryja. Trish je o~ito uznemirena doga|ajima koji su se odigrali prethodne no}i. Henry joj predla`e da odvoji malo vremena za sebe. Thomas je uvjerava da }e se Henry mo}i sna}i bez nje tokom narednih nekoliko sati. Kucanje na vratima Jimmyjeve ku}e probudi Abby. Na vratima se pojavljuje njen otac...

DISCOVERY

07.15 Peta brzina, 2 epizode 07.10 Megagraditelji 09.05 Mo}ni brodovi 10.00 Ljudskih ruku djelo - Azije 10.55 Kakav alat! 11.50 Velike selidbe 12.45 X-ma{ine 13.40 Bra}a iz mo~vare, 2 epizode 14.35 To mogu i ja, 2 epizode 15.30 U potrazi za zabavom 16.25 Kako se pravi? 16.55 Kako se to pravi 17.20 Ljudskih ruku djelo - Azije 18.15 Potraga za prirodnim gasom 19.10 Borna kola bra}e Hau 20.05 Kako se pravi?, 2 epizode 21.00 Majkl D`ekson i njegov ljekar 21.55 Pre`ivljavanje 22.50 Lov na sabljarke 23.45 Ugalj

N. GEOGRAPHIC

09.00 Megafabrike: Aston Martin 10.00 ^ovjek zvijer: Primat sa sumatre 11.00 Istra`ivanje planete Zemlje 12.00 Istra`ivanje planete Zemlje: @ivot na Mjesecu 13.00 D`inovska riba iz Amazona 14.00 Dabrova brana 15.00 Pomorska patrola 16.00 Pomorska patrola Velike Britanije: 5. ep. 17.00 Iznutra: Tokijska mafija 18.00 Iznutra: Akcija DEA-e 19.00 Avionske nesre}e: Lokerbi 20.00 Amazonski lovci na glave 21.00 Tabu: ^udna ljubav 22.00 Testiraj svoj mozak 23.00 Potraga za pre`ivjelim kanibalima 00.00 Amazonski lovci na glave

08.30 Watts 08.45 Biatlon, SK Ruhpolding, Njema~ka 09.45 Alpsko skijanje, SK Kranjska Gora, Slovenija, u`ivo 10.45 Nordijsko kombinovano skijanje, SK Oslo, Norve{ka, u`ivo 11.15 Alpsko skijanje, SK Are, [vedska 12.00 Cross-country skijanje, SK Oslo, Norve{ka, u`ivo 12.30 Alpsko skijanje, SK Kranjska Gora, Slovenija, u`ivo 13.15 Cross-country skijanje, SK Oslo, Norve{ka, u`ivo 14.30 Alpsko skijanje, SK Are, [vedska, u`ivo 15.15 Biatlon, SK Ruhpolding, Njema~ka, u`ivo 16.45 Atletika, S[ Istanbul, Turska, u`ivo 18.00 Ski-skokovi, SK Oslo, Norve{ka, u`ivo 19.00 Biciklizam, Paris-Nice, Francuska 20.00 Biciklizam, TirrenoAdriatico, Italija 21.00 Atletika, S[ Istanbul, Turska 22.00 Fight Club 00.30 Biatlon, SK Ruhpolding, Njema~ka

EUROSPORT

03.30 Atletika, S[ Istanbul, Turska 05.30 Fudbal, Bundesliga, VFB Stuttgart Kaiserslautern 07.30 Atletika, S[ Istanbul, Turska 08.00 Sanke, Austrija 08.30 Atletika, S[ Istanbul, Turska, u`ivo 11.00 Biciklizam, TirrenoAdriatico, Italija 11.30 Auto GP, Monza, Italija, u`ivo 12.30 Cross-country skijanje, SK Oslo, Norve{ka, u`ivo 13.15 Snowboard 14.30 FIA touring car, Monza, Italija, u`ivo 15.15 Watts 15.30 Fudbal, Bundesliga, u`ivo, Bayern Munich - Hoffenheim 17.30 Fudbal, Bundesliga, Wolfsburg - Bayer Leverkusen 18.30 Fudbal, Bundesliga, u`ivo, FC Augsburg Dortmund 21.00 Hokej na travi, OI kvalifikacije 21.45 Biciklizam, Tour of Taiwan 22.00 Ameri~ki fudbal 00.30 Fudbal, Bundesliga, FC Augsburg Dortmund 02.00 Biciklizam, TirrenoAdriatico, Italija

EUROSPORT 2

06.30 KHL play off 09.30 SK Studio 10.00 Premier League Magazin 10.30 Liga Evrope: Sporting Manchester City 12.15 NBA Live 12.30 Najava Premier League 13.00 Real NBA

SPORT KLUB

09.00 Fudbal Italijanska Liga: Chievo - Inter 11.00 Fudbal Liga Evrope: Twente - Schalke 13.00 Odbojka Cev Magazin 15.00 Fudbal Jelen Super Liga: Javor - Crvena Zvezda, prenos

ARENASPORT 1

12.00 Nfl: Pittsburgh Cincinnati 15.00 Rukomet Bundes liga: FlensburgHamburg 18.00 Ko{arka Aba liga: Maccabi Zagreb prenos

ARENASPORT 2

Tenis

20.15

Fudbal

21.00

Boks

23.30

13.45 Premier League: Bolton - QPR, direktno 16.00 Premier League: Sunderland Liverpool, direktno 18.00 Vijesti 18.20 Championship: Bristol City Cardiff, direktno 20.15 ATP Masters Indian Wells, direktno 07.30 Klupske TV

17.00 Ko{arka Aba: Crvena Zvezda Cibona, prenos 19.00 Jelen Super Liga: Partizan Sloboda, prenos 21.00 Fudbal Francuska: Lyon - Lille, prenos 23.00 Fudbal: Copa Libertodores Highlights 00.00 Fudbal Spanska Liga: Sporting - Sevilla 03.00 Ko{arka Ncaa: Big East Finale, prenos

20.00 Rukomet Copa Del Rey: Polufinale 2, prenos 21.45 Rukomet Copa Del Rey: Polufinale 1 23.30 Box: Espn Fights 01.00 NFL: Season Review NY Giants Green Bay 04.00 Hokej NHL: Montreal Vancouver

VIASAT HISTORY

10.00 Vizija Vangari Matajie 11.00 Mao, kineska pri~a 12.00 Biblijske zagonetke 13.00 Farma iz edvardijanskog doba 14.00 Dobrodo{li u osamdesete 15.00 Gospodari rata 16.00 Impresionisti 17.00 Pri~a o struji 18.00 Slika djevoj~ice sa napalmom 19.00 Carstvo mora 20.00 Premijera: Oci, arheolo{ka detektivska pri~a 21.00 Farma iz edvardijanskog doba 22.00 Azijski mu{karci na platnu i ekranu 23.00 Gospodari rata 00.00 Impresionisti 01.00 Pri~a o struji 02.00 Slika djevoj~ice sa napalmom 03.00 Carstvo mora 04.00 Oci, arheolo{ka detektivska pri~a

ANIMAL PLANET

09.05 Upoznajte divljinu - 2 epizode 10.00 [kola za gorile 10.25 Posao za psa 10.55 Korvinova avantura 11.50 Spa{avanje divljih `ivotinja - 2 epizode 12.45 Ned Bruha - 2 epizode 13.40 Zaljubljenici u ma~ke 14.35 Donald [ulc stru~njak za otrove 15.30 Velika petorka 16.25 Veterinar za cijeli svijet 17.20 Kraljevstvo za D`anga gorile 18.15 Nosorog u ku}i! 19.10 ^udna stvorenja Nika Bejkera 20.05 Ostin Stivens 21.00 Karina: Uzbudljivi safari - 2 epizode 21.55 Ned Bruha - 2 epizode 22.50 Policija za `ivotinje 23.45 Divlje i bez cenzure

UNIVERSAL

00.20 Bra}a i sestre, serija 01.20 Havaji 5-0, serija 02.20 Ne{ Brid`is, serija 03.20 Meklaudove }erke, serija 04.15 Erika, serija 05.10 Doma}ice iz okruga Orand`, serija 06.00 Van kontrole, film 08.00 Fojlov rat, serija 14.00 Monk, serija 19.00 Bra}a i sestre, serija 20.00 Kraljevski bolesnici, serija 21.00 Uhvati Kartera, film 23.00 Ubistva u Midsameru, serija

TV1000

04.00 Mod skvod, igrani film 06.00 Priznanje, igrani film 08.00 D`uvana Man, igrani film 10.00 Utakmica, igrani film 11.40 Havana, igrani film 14.00 Skuplje od dragulja, igrani film 16.00 Ljudi od zanata, igrani film 18.00 Da~, igrani film 20.00 film subotom uve~e: Stela, igrani film 22.00 Mod skvod, igrani film 00.00 Pop zvijezda, igrani film 02.00 Pode{ena, igrani film

FOX LIFE

10.00 O~ajne doma}ice, serija 3 epizode 12.30 Do pola i nazad, serija 13.00 Malkolm u sredini, serija 3 epizode 14.40 [tiklama do vrha, serija 15.30 O~ajne doma}ice, serija 16.25 Privatna praksa, serija 17.20 Privatna praksa, serija 18.15 Privatna praksa, serija 19.10 Momci s Madisona, serija 20.05 Uvod u anatomiju, serija 21.00 Serija 22.00 Serija 23.00 Uvod u anatomiju, serija 23.50 Uvod u anatomiju, serija 00.35 Seks i grad, serija 01.15 Sofi Parker, serija 01.40 Sofi Parker, serija 02.05 Uprava, serija

FOX CRIME

07.50 Medijum, serija 08.35 D`ordan, serija 09.20 Monk, serija 10.10 I{~ezla, serija 10.55 Igra sudbine, serija 11.22 Igra sudbine, serija 11.40 Ne~ujno, serija 12.30 Ne~ujno, serija 14.10 Imitator, serija 15.00 Red i zakon, serija 15.50 Red i zakon, serija 16.40 Red i zakon, serija 17.30 Idili~ni grad, serija 18.20 Idili~ni grad, serija 19.10 D`ordan, serija 20.00 Bouns, serija 20.55 [ah-mat, serija 21.45 Nepoznati, serija 22.35 Prevaranti, serija 23.25 Zlo~in, serija 00.15 Opasni cimeri, serija 01.07 Red i zakon, serija 01.50 Dekster, serija

HBO

06.00 Svijet po Ionu B. 07.00 Jesse Stone: Bez kajanja 08.25 Dru`ba pravih gentlmena, film 10.10 Princeza, film 11.45 Sre}a, serija 6 12.40 Wall Street: Novac nikad ne spava 14.50 Srcolomac, serija 16.35 Maksimum srcolomac, serija 18.10 Moja la`na `ena, film 20.05 Invictus 22.20 Machete 00.05 Green Hornet 02.05 Posrednici 03.55 Trilogija: Pjesme o neuzvra}enoj ljubavi

CINESTAR

09.00 Mali veliki Cezar, igrani film 11.00 Lijepi Joe, igrani film 13.00 Kad bi samo..., igrani film 15.00 Djeca sa otoka s blagom: Bitka za otok, igrani film 17.00 Moj spoj s Drew, igrani film Barrymore, John August igrani film 19.00 Odbjegli kauboji, igrani film 21.00 Domino, igrani film 23.30 Peti element, igrani film 02.00 Sve za lovu, igrani film

PREMIJER LIGA BiH Mo`e li @eljo nastaviti niz protiv druge najbolje ekipe u ligi?

Bi}e te{ko bez huka s Juga, ali...
46. strana

OSLOBO\ENJE
SARAJEVSKO IZDANJE
subota, 10. mart/o`ujak 2012.

Narodna stranka
Radom za boljitak
Nagla{ene su opredijeljenost ka dru{tvenom razvoju i nacionalna neopredijeljenost ove stranke
Deset godina postojanja Narodne stranke Radom za boljitak sino} je obilje`eno u Sarajevu. Tim povodom je organizovana sve~ana akademija na kojoj su se obratili Mladen Ivankovi} Lijanovi}, predsjednik stranke, Damir ^ard`i}, predsjednik KO Sarajevo, Josip Pejakovi} te Jerko Ivankovi} Lijanovi}, dopredsjednik stranke. Istaknuta su dosada{nja dostignu}a Narodne stranke Radom za boljitak, te je nagla{ena njihova opredijeljenost ka dru{tvenom razvoju.

desetu godi{njicu

Proslavili
BHRT: Neta~ni napisi o Guti}u
BHRT je demantirao napise pojedinih medija u kojima se urednik BHT1 Amarildo Guti} “neosnovano, neargumentirano i neta~no stavlja u kontekst odgovornosti za skrivanje dokaza o zlo~inima u Zenici tokom rata”. U saop}enju za javnost BHRT-a, ocjenjuje se neta~nim navod da je Guti} tokom rata bio urednik NTV Zetel, nagla{avaju}i da je to jednostavno provjeriti. U radnoj knji`ici je upisan datum 1. maj 1996. kao po~etak njegovog radnog anga`mana u navedenoj TV ku}i, {to automatski obara sve iznesene navode. Tako|er, demantirano je navodno direktno u~e{}e Guti}a u pravljenju snimaka, odnosa prema ratnim vojnim zarobljenicima i civilima srpske nacionalnosti u Zenici tokom rata, kao i prikrivanju snimaka, za {to se u tekstu na teret Guti}u stavlja potencijalna krivi~na odgovornost za prikrivanje ratnih zlo~ina.

Sve~ana akademija u Sarajevu

Foto: D. ]UMUROVI]

Isplatilo se
Prema rije~ima Mladena Ivankovi}a Lijanovi}a, deset godina truda i rada se isplatilo. - Nakon deset godina na politi~koj sceni, Narodna stranka Radom za boljitak do{la je do nivoa sudjelovanja u svim dijelovima Bosne i Hercegovine i na svim nivoima vlasti, od dr`avne, entitetske, kantonalne, do lokalne razine. Ja sam, kao predsjednik stranke, na kraju desetogodi{njeg perioda zadovoljan i ovom prigodom `elim zahvaliti svim ~lanovima i simpatizerima Narodne stran-

ke Radom za boljitak. To je njihov uspjeh i moj, kao predsjednika, koji sam to sve vodio, izjavio je Lijanovi}. On je s ponosom i kao veoma zna~ajnu istaknuo ~injenicu da je ova stranka nacionalno neopredijeljena, {to joj u ovakvom dru{tveno-politi~kom okru`enju ~esto predstavlja ote`avaju}u okolnost. - Politi~ki projekt koji do sada nijedna politi~ka stranka na politi~koj sceni Bosne i Hercegovine nije mogla provesti, upravo mi u na{oj stranci smo uspjeli. To je najve}e bogatstvo koje mi u stranci imamo. Dakle BiH, dr`ava svih gra|ana i naroda koji u njoj `ive i Narodna stranka Radom za boljitak u svom sastavu ima sve te gra|ane i sve te narode. To je jedina prilika i jedina {ansa za BiH, odnosno to je jedini preduvjet da BiH takvo organiziranje prihvati i krene napri-

jed, ka`e Mladen Ivankovi} Lijanovi}. Damir ^ard`i} je rekao da je ponosan na rezultate ove stranke.

[ira podr{ka
- Bilo je veoma te{ko govoriti ljudima ko smo, {ta smo, kakvi smo. Ali mislim da jednu osobinu imamo, koja je na{a vrlina i na{e bogatstvo, to je multietni~nost. Nas podr`avaju ljudi svih profila, nacija, vjera, ispovijesti. Svi stale`i ovoga dru{tva, moram re}i stale`i zato {to ih nismo mi htjeli napravili, napravili su ih oni koji vladaju ovom dr`avom 20 godina. Mislim da je prepoznato ovo {to mi propagiramo i mislim da }emo dobiti podr{ku {irih narodnih masa, {irih slojeva dru{tva, koji }e dati podr{ku ovom cijelom projektu koji se zove Narodna stranka Radom za boD. MOCNAJ ljitak, ka`e ^ard`i}.

Mirso [vicarac uhap{en u Hrvatskoj
Mersad Had`i} (36), zvani Mirso [vicarac, uhap{en je u Hrvatskoj 5. marta po potjernici koju je raspisao Interpol Sarajevo. On je zbog poku{aja ubistva Fatmira Mujaja u klubu Incognito u Sarajevu sklopio sporazum sa Tu`ila{tvom FBiH nakon ~ega je osu|en na dvije i po godine zatvora. Me|utim, nije se javio na izdr`avanje kazne u KPZ Tuzla, a sredinom januara je uz pomo} hrvatske putovnice napustio teritoriju na{e zemlje. Had`i} je poslije okr{aja u Incognitu tako|er bio u bijegu i to dvije i po godine, a uhap{en je u [vicarskoj. Kaznu }e izdr`avat u KPZ-u Zenica.

POSLJEDNJE VIJESTI
TUZLA: UHAP[ENE ^ETIRI OSOBE - Policijski slu`benici SIPA i MUP-a TK-a sino} su na podru~ju Tuzle uhapsili ~etiri osobe, od kojih su dvije dr`avljani BiH, a dvije strani dr`avljani. Pretreseno je pet objekata, u kojima je prona|ena ve}a koli~ina oru`ja. Troje osumnji~enih je predato policiji TK-a. ^etvrta osoba }e biti izru~ena danas. RANJEN VLASNIK RADNJE - Policija je uhapsila Milorada Vukadinovi}a, koji je sino} poku{ao da izvr{i razbojni{tvo u trgovini “Dragana” u banjalu~kom naselju Nova Varo{ i tom prilikom je ranio vlasnika. Razbojni{tvo se dogodilo u Ulici kralja Petra Drugog. UBIJENA GLUMICA GEMMA McCLUSKIE- Dio `enskog tijela, prona|en u kanalu u Londonu, torzo je glumice koja je nekada igrala u popularnoj seriji "EastEnders " Gemma McCluskie, koja je nestala pro{le sedmice, saop}ila je policija.Uhap{ena je jedna osoba, za kojeg se vjeruje da je njen brat Tony, i on je u pritvoru.

Ne smiruje se oluja Sunca

Zemlja bombardovana ~esticama
Tokom ju~era{njeg dana Zemlja je bombardovana ~esticama koje su pristigle sa sun~evom olujom. Pokazalo se, me|utim, da su ranije prognoze o snazi oluje bile malo precijenjene. “Efekti na elektri~ne mre`e i satelitske komunikacije bili su minorni. U toku maksimalne faze udara naelektrisanih ~estica sa Sunca u Zemljino magnetno polje, neki avionski letovi preko polova bili su skrenuti ka sigurnijim rutama jer su radioveze sa letjelicama bile u prekidu ili jako lo{e” prokomentarisao je , Smatra da jo{ nije sve gotovo. Oblast grupe pjega u kojoj se eksplozija desila je i dalje blizu centralnog meridijana Sunca i nije nemogu}e da se desi jo{ neka erupcija. Tako|er, sa druge strane Sunca nam se pribli`ava (zbog rotacije na{e zvijezde) jo{ jedna aktivna grupa pjega za koju ne znamo {ta }e nam donijeti. Sateliti i teleskopi i dalje su usmjereni ka Suncu. Opasnosti za ljude i `ivot na Zemlji nema, ali mo`e je biti za na{u tehnologiju. Neki efekti se znaju pojaviti tek nakon glavnog udara. H. A.

65 70 53 59 57 72

90 2 44 51 38 43

19 68 33 58 52 34

10. kolo 66 48 12 7 75 13 30 64 28 31 37 6 54 81 60 62 78 25 84 39 10 46

nezvani~an izvje{taj

Grupa pjega juri prema Zemlji

Bingo 37+ jedan dobitak 30.778,48 KM, kartica kupljena u Zenici Deseterac: 18 dobitnika po 1.025,95 KM, Peterac: 7.285 dobitnika po 4,54 KM

ju~era{nja doga|anja u svemiru Muhamed Muminovi}, predsjednik Astronomskog dru{tva Orion iz Sarajeva.

JACK POT u narednom kolu oko:

1.580.000 KM

BINGO PLUS: 5 0 7 9 6 4

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.