P. 1
Download Zivotna Sredina Studije Kg3179 02

Download Zivotna Sredina Studije Kg3179 02

|Views: 567|Likes:
Published by Elvedin Musanovic

More info:

Published by: Elvedin Musanovic on Mar 09, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/01/2013

pdf

text

original

Sections

 • 1. UVOD
 • 2.1 NASTANAK GSM SISTEMA
 • 2.2.2 Ćelijska bazna stanica - BTS
 • 2.2.3 Kontroler baznih stanica - BSC
 • 2.2.4 Upravljačko-komutacioni sistem - SS
 • 2.3 EVOLUCIJA GSM SISTEMA KA 3G SISTEMIMA
 • 2.3.1 Uvod
 • 2.3.2 GPRS
 • 2.3.3 EDGE
 • 2.3.4 3GSM
 • 2.4 SADAŠNJE STANJE GSM/UMTS SISTEMA U SVETU
 • 2.5.1.1 Stanje u svetu
 • 2.5.1.2 GSM opsezi dodeljeni kompaniji VIP-MOBILE
 • 2.5.2 UMTS frekvencijski opsezi
 • 2.5.2.1 Stanje u svetu
 • 2.5.2.2 UMTS opsezi dodeljeni kompaniji VIP MOBILE
 • 3.1 ELEMENTI INFRASTRUKTURE
 • 3.2 TIPOVI GSM BAZNIH STANICA I KARAKTERISTIKE
 • 3.2.1 Macro bazne stanice
 • 3.2.1.1 Struktura kabineta macro baznih stanica
 • 3.2.1.2 Osnovne karakteristike kombajnera macro baznih stanica
 • 3.2.2 Micro bazne stanice
 • 3.2.2.1 Arhitektura i koncept micro bazne stanice
 • 3.2.2.2 Osnovne karakteristike kombajnera micro baznih stanica
 • 3.3 TIPOVI UMTS BAZNIH STANICA (NODOVA B) I KARAKTERISTIKE
 • 3.3.1 Osnovne karakteristike noda B "Nortel UMTS BTS 12010 indoor"
 • 3.3.2 Osnovne karakteristike noda B "Nortel UMTS BTS 12020 outdoor"
 • 3.3.3 Osnovne karakteristike noda B "Nortel iBTS 600 i 700"
 • 3.3.4 Osnovne karakteristike noda B "Alcatel EVOLIUM "
 • 3.4 ANTENSKI SISTEM BAZNE STANICE
 • 3.5 SMEŠTANJE OPREME
 • 3.6 UKLAPANJE U ŽIVOTNU SREDINU
 • 4.1 UVOD
 • 4.2 POSTOJEĆI STANDARDI I NORME
 • 4.2.1 Uticaj elektromagnetnog zračenja na ljude
 • 4.2.1.1 Norme za tehničko osoblje - ICNIRP
 • 4.2.1.2 Norme za opštu ljudsku populaciju - ICNIRP
 • 4.2.1.3 Norme za tehničko osoblje - FCC
 • 4.2.1.4 Norme za opštu ljudsku populaciju - FCC
 • 4.2.1.5 Norme za tehničko osoblje - ARPANSA
 • 4.2.1.6 Norme za opštu ljudsku populaciju - ARPANSA
 • 4.2.1.7 Norme za istovremeni uticaj više izvora elektromagnetne emisije
 • 4.2.2 Uticaj elektromagnetnog zračenja na tehničke uređaje
 • 4.3 ANALIZA UTICAJA ELEKTROMAGNETNOG ZRAČENJA BAZNIH STANICA I NODOVA B
 • 4.3.1 Uvod
 • 4.3.2 Proračun zone nedozvoljenog zračenja
 • 7.3 KLIMATSKE KARAKTERISTIKE I METEOROLOŠKI POKAZATELJI
 • 7.9 SEIZMIKA I TRUSNO PODRUČJE
 • 8. OPIS PROJEKTA
 • 1. Mere predviđene zakonskom regulativom;
 • 13.1 MERE PREDVIĐENE ZAKONSKOM REGULATIVOM
 • 13.1.1 Opasnosti pri postavljanju i korišćenju električnih instalacija
 • 13.1.2 Predviđene mere zaštite
 • 13.1.3 Opšte obaveze
 • 13.3 MERE U SLUČAJU REDOVNOG RADA
 • 13.4 MERE PO PRESTANKU RADA BAZNE STANICE
 • 14. PROGRAM PRAĆENJA UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU
 • 15. ZAKLJUČAK

ETF - ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET

UNIVERZITET U BEOGRADU
Bulevar kralja Aleksandra 73, PF 3554, 11120 Beograd, Srbija +381 (0) 11 - Tel 3248464, Fax 3248681, Račun 840-1438666-48, ETF-sopstveni prihodi

Kattel – Katedra za telekomunikacije, RadioLab 66, 66a, 67
+381 (0) 11 - Tel 3218350, Fax 3218399, e-mail: RZgrupa1@etf.bg.ac.yu

STUDIJA O PROCENI
UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU RADIO BAZNE STANICE MOBILNE TELEFONIJE “KG3179_02 - KV Novi Pazar Fabrika Ras”

Odgovorni projektant:

Investitor: Kompanija VIP MOBILE d.o.o

Doc. dr Aleksandar Nešković

Novembar, 2009. Beograd

SADRŽAJ
OSNOVNI PODACI I ZAKONSKA DOKUMENTACIJA 1. 2. 3. 4. 5. 6. REŠENJE O REGISTRACIJI PROJEKTANTSKE ORGANIZACIJE LICENCA PROJEKTANTSKE ORGANIZACIJE REŠENJE O ODREĐIVANJU ODGOVORNOG PROJEKTANTA LICENCA ODGOVORNOG PROJEKTANTA POTVRDA PROJEKTANTA O USAGLAŠENOSTI DOKUMENTACIJE IZJAVA PROJEKTANTA O KORIŠĆENJU PROPISA

II PROJEKTNI ZADATAK III PROJEKAT 1. UVOD............................................................................................................................. 1 2. TEHNIČKO-TEHNOLOŠKA KONCEPCIJA GSM/UMTS MREŽE I PRIMENJENI STANDARD ............................................................................................ 2 2.1 NASTANAK GSM SISTEMA ................................................................................................ 2 2.2 ARHITEKTURA I OSNOVNI ELEMENTI GSM MREŽE .......................................................... 3
2.2.1 Osnovne postavke ...............................................................................................................3 2.2.2 Ćelijska bazna stanica - BTS ..............................................................................................3 2.2.3 Kontroler baznih stanica - BSC ..........................................................................................3 2.2.4 Upravljačko-komutacioni sistem - SS ................................................................................4

2.3 EVOLUCIJA GSM SISTEMA KA 3G SISTEMIMA ................................................................. 5
2.3.1 Uvod ...................................................................................................................................5 2.3.2 GPRS ..................................................................................................................................6 2.3.3 EDGE ..................................................................................................................................7 2.3.4 3GSM ..................................................................................................................................8

2.4 SADAŠNJE STANJE GSM/UMTS SISTEMA U SVETU ......................................................... 9 2.5 FREKVENCIJSKI OPSEZI .................................................................................................. 11
2.5.1 GSM frekfencijski opsezi ............................................................................................... 11
2.5.1.1 Stanje u svetu ......................................................................................................................11 2.5.1.2 GSM opsezi dodeljeni kompaniji VIP-MOBILE ...............................................................12 2.5.2 UMTS frekfencijski opsezi ...............................................................................................14 2.5.2.1 Stanje u svetu ......................................................................................................................14 2.5.2.2 UMTS opsezi dodeljeni kompaniji VIP-MOBILE .............................................................15

3. INFRASTRUKTURNI ASPEKTI, SMEŠTAJ OPREME I PROBLEMI UKLAPANJA U PROSTOR ......................................................................................... 16 3.1 ELEMENTI INFRASTRUKTURE ......................................................................................... 16 3.2 TIPOVI GSM BAZNIH STANICA I KARAKTERISTIKE . ....................................................... 16

3.2.1 Macro bazne stanice .........................................................................................................17
3.2.1.1 Struktura kabineta macro baznih stanica ............................................................................19 3.2.1.2 Osnovne karakteristike kombajnera macro baznih stanica ................................................22

3.2.2 Micro bazne stanice ..........................................................................................................24
3.2.2.1 Arhitektura i koncept micro bazne stanice .........................................................................26 3.2.2.2 Osnovne karakteristike kombajnera micro baznih stanica ...... ..................................... ....27

3.3 TIPOVI UMTS BAZNIH STANICA (NODOVA B) I KARAKTERISTIKE ................................. 30
3.3.1 Osnovne karakteristike noda B "Nortel UMTS BTS 12010 indoor" .................................30 3.3.2 Osnovne karakteristike noda B "Nortel UMTS BTS 12020 indoor" .................................32 3.3.3 Osnovne karakteristike noda B "Nortel UMTS iBTS 600 i 700" ......................................35 3.3.4 Osnovne karakteristike noda B "Alcatel EVOLIUM" .......................................................38

3.4 ANTENSKI SISTEM BAZNE STANICE ................................................................................ 43 3.5 SMEŠTANJE OPREME ...................................................................................................... 45 3.6 UKLAPANJE U ŽIVOTNU SREDINU ................................................................................... 45 4. UTICAJ ELEKTROMAGNETNOG ZRAČENJA BAZNIH STANICA I UREĐAJA RADIO-RELEJNIH VEZA NA ŽIVOTNU SREDINU I TEHNIČKE UREĐAJE ....................................................................................................................... 48 4.1 UVOD ............................................................................................................................ 48 4.2 POSTOJEĆI STANDARDI I NORME .................................................................................... 48
4.2.1 Uticaj elektromagnetnog zračenja na ljude ..................................................................48 4.2.1.1 Norme za tehničko osoblje ICNIRP ......................................................................50 4.2.1.2 Norme za opštu ljudsku populaciju ICNIRP .........................................................51 4.2.1.3 Norme za tehničko osoblje FCC ...........................................................................51 4.2.1.4 Norme za opštu ljudsku populaciju FCC ..............................................................52 4.2.1.5 Norme za tehničko osoblje ARPANSA ..................................................................52 4.2.1.6 Norme za opštu ljudsku populaciju ARPANSA .....................................................53 4.2.1.7 Norme za istovremeni uticaj više izvora elektromagnetnog zračenja ...................53 4.2.2 Uticaj elektromagnetnog zračenja na tehničke uređaje ................................................54

4.3 ANALIZA UTICAJA ELEKTROMAGNETNOG ZRAČENJA BAZNIH STANICA I NODOVA B ...... 55
4.3.1 Uvod .............................................................................................................................55 4.3.2 Proračun zone nedozvoljenog zračenja ........................................................................56

4.4 ANALIZA UTICAJA ELEKTROMAGNETNOG ZRAČENJA PREDAJNIKA RADIO-RELEJNIH VEZA .................................................................................................. 59 5. METODOLOGIJA......................................................................................................61 5.1 METODA PREDIKCIJE NIVOA ELEKTROMAGNETNE EMISIJE..............................................61 5.2 ZAKONSKA REGULATIVA ..............................................................................................62 6. PODACI O NOSIOCU PROJEKTA ....................................................................... 64 7. OPIS LOKACIJE ....................................................................................................... 65 7.1 MAKROLOKACIJA .......................................................................................................... 65 7.2 MIKROLOKACIJA ........................................................................................................... 66 7.3 KLIMATSKE KARAKTERISTIKE I METEOROLOŠKI POKAZATELJI ...................................... 66 7.4 PRIKAZ PEDOLOŠKIH, GEOMORFOLOŠKIH I HIDROGEOLOŠKIH KARAKTERISTIKA TERENA67 7.5 NASELJENOST I KONCENTRACIJA STANOVNIŠTVA .......................................................... 67 7.6 FLORA I FAUNA .............................................................................................................. 67 7.7 ZAŠTIĆENA KULTURNA DOBRA ...................................................................................... 67 7.8 STANJE INFRASTRUKTURE ............................................................................................. 67 7.9 SEIZMIKA I TRUSNO PODRUČJE ...................................................................................... 67

......8.......................................................... PRIKAZ GLAVNIH ALTERNATIVA........................................................................ 75 12................................................................... 73 11...............................................................4 MERE PO PRESTNKU RADA BAZNE STANICE ..................................................1 MERE PREDVIĐENE ZAKONSKOM REGULATIVOM .....79 13............... LITERATURA .... 84 13...........1.................................................................................................... 87 16.........................................................72 10.......................................... SMANJENJA ILI OTKLANJANJA SVAKOG ZNAČAJNIJEG ŠTETNOG UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU ....................................................................................................................................................................................................................... 85 14.......................... 86 15............................................. 68 9......................... 78 13................................. PRIKAZ STANJA ŽIVOTNE SREDINE NA LOKACIJI I BLIŽOJ OKOLINI .................. 79 13....... OPIS MOGUĆIH ZNAČAJNIH UTICAJA PROJEKTA NA ŽIVOTNU SREDINU ..........................................................3 Opšte obaveze...................................................................3 MERE U SLUČAJU REDOVNOG RADA ............82 13...1 Opasnosti pri postavljanju i korišćenju električnih instalacija .........2 Predviđene mere zaštite ...80 13.......................................... OPIS PROJEKTA .......................................................................1.................... 84 13..........83 13.................................................4 Zakonska regulativa......1...............2 MERE TOKOM IZVOĐENJA GRAĐEVINSKIH RADOVA .............................. ZAKLJUČAK .................. 89 PRILOZI .. PROCENA UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU U SLUČAJU UDESA I NEREGULARNOSTI U RADU BAZNE STANICE ................1.............. 79 13................................................. PROGRAM PRAĆENJA UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU ................... OPIS MERA PREDVIĐENIH U CILJU SPREČAVANJA................................................. 90 ......................................................................

OSNOVNI PODACI Naziv radio bazne stanice “KG3179_02 .4” E Vlasnik Fabrika Deževa .KV Novi Pazar Fabrika Ras” Lokacija radio bazne stanice KATASTARSKI BROJ PARCELE: 207/5 K. Osoje Geografska pozicija: 43° 07’ 33.2” N 20° 31’ 41.O.

I ZAKONSKA DOKUMENTACIJA .

RadioLab 66. Zakona o planiranju i izgradnji ("Službeni glasnik RS" broj 47/2003.izradu tehničke dokumentacije. dipl. i projektante Prof.Tel 3248464. donosim: REŠENJE O ODREĐIVANJU PROJEKTANATA NA IZRADI STUDIJE O PROCENI UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU RADIO BAZNE STANICE MOBILNE TELEFONIJE “KG3179_02 . Doc. za projektovanje .Tel 3218350. Srbija +381 (0) 11 . Dekan Elektrotehničkog fakulteta Prof. 34/2006). 66a. dr Đorđa Paunovića. Mr Mirjanu Simić.ing. dr Natašu Nešković. dipl. Marka Živanovića. i Jelenu Sokić.ing. ETF-sopstveni prihodi Kattel – Katedra za telekomunikacije. dipl. Fax 3248681. 11120 Beograd.ing.yu Na osnovu odredbi člana 107. dipl.ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET U BEOGRADU Bulevar kralja Aleksandra 73. dipl.ing.ing. 67 +381 (0) 11 .KV Novi Pazar Fabrika Ras” Ovlašćujem Doc. dipl.ETF .ing.ing.ing. dr Miodrag Popović. kao odgovornog projektanta. dr Aleksandra Neškovića. dipl. . dipl. Mladena Koprivicu. Mr Miloša Borenovića. kao i shodno Odluci fakulteta.bg. e-mail: RZgrupa1@etf. ing. i 109. Fax 3218399. dipl. Račun 840-1438666-48. PF 3554.ac.

Fax 3248681. 67 +381 (0) 11 . 34/2006). PF 3554. Fax 3218399.ETF .yu Na osnovu odredbi člana 107.ing. Odgovorni projektant Doc. 11120 Beograd. . i 109.Tel 3218350.ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET U BEOGRADU Bulevar kralja Aleksandra 73. e-mail: RZgrupa1@etf.bg.KV Novi Pazar Fabrika Ras” dalje priložena uz ovaj dokument usaglašena u svim svojim delovima. ETF-sopstveni prihodi Kattel – Katedra za telekomunikacije. dr Aleksandar Nešković. Račun 840-1438666-48. donosim: POTVRDU da je STUDIJA O PROCENI UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU RADIO BAZNE STANICE MOBILNE TELEFONIJE “KG3179_02 . RadioLab 66. dipl. 66a.ac. Srbija +381 (0) 11 . Zakona o planiranju i izgradnji ("Službeni glasnik RS" broj 47/2003.Tel 3248464. kao i shodno Odluci fakulteta.

Račun 840-1438666-48. dr Aleksandar Nešković. 11120 Beograd.ing.Tel 3248464. dipl. Srbija +381 (0) 11 . ETF-sopstveni prihodi Kattel – Katedra za telekomunikacije. RadioLab 66. Fax 3218399.ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET U BEOGRADU Bulevar kralja Aleksandra 73. PF 3554. Fax 3248681. e-mail: RZgrupa1@etf.ETF . Odgovorni projektant Doc. kao i međunarodne preporuke i standardi navedeni u prilogu 1 ove izjave. 67 +381 (0) 11 .Tel 3218350.bg.KV Novi Pazar Fabrika Ras” korišćeni su zakonski i podzakonski propisi.yu IZJAVA O KORIŠĆENJU PROPISA Prilikom izrade priložene STUDIJE O PROCENI UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU RADIO BAZNE STANICE MOBILNE TELEFONIJE “KG3179_02 . 66a. .ac.

• ″Radiofrequency Radiation Exposure Limits″. • "Radio-komunikacije . North Sydney. 36/2006). Pravilnik br. Australian standard AS 2772. glasnik RS" br.205. 44/2003. • Zakon o kulturnim dobrima ("Sl. JUS N. 54/1992). 53/1993. 101/2005). • Zakon o zaštiti od požara ("Sl. glasnik RS" br.Maksimalni nivoi izlaganja koji se odnose na ljude" Jugoslovenski standard sa obaveznom primenom. • Zakon o postupanju sa otpadnim materijama ("Sl.Prilog 1 Izjave odgovornog projektanta o korišćenju propisa Prilikom izrade STUDIJE O PROCENI UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU RADIO BAZNE STANICE MOBILNE TELEFONIJE “KG3179_02 . glasnik RS" br. glasnik RS" br. "Sl. • Ostali relevantni propisi. Nacionalni propisi: • Zakon o zaštiti životne sredine ("Sl. • Pravilnik o dozvoljenom nivou buke u životnoj sredini ("Sl. glasnik RS" br.71/1994). U. 34/2006).KV Novi Pazar Fabrika Ras” korišćeni su sledeći propisi: Međunarodni propisi: • ″Human exposures to electromagnetic fields. • Zakon o proceni uticaja na životnu sredinu ("Sl. glasnik RS" br. • Zakon o telekomunikacijama ("Sl. 12/1995).2.NO. 06/01-93/178. glasnik RS" br. 135/2004). 50/1990". 26/1996. 101/2005). • Zakon o planiranju i izgradnji ("Sl.300kHz to 100GHz". 47/2003. list SFRJ br. The Standards Association of Australia. . • ″Radiofrequency radiation. 25/1996. glasnik SRS" br. Principles and Methods of Measurements . glasnik RS" br. • ″Guidelines for limiting exposure to time-varying electric. Januar 1995. glasnik RS" br. • Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu ("Sl. glasnik RS" br. 69/2005). • Pravilnik o radio-komunikacijama pridodat Međunarodnoj konvenciji o telekomunikacijama. 101/2005). Federal Communications Commission • Preporuke ETSI-GSM. High frequency (10kHz to 300GHz)″. • Pravilnik o načinu postupanja sa otpacima koji imaju svojstva opasnih materija ("Sl.Radio-frekvencijska zračenja . 67/1993. • Pravilnik o sadržini studije o proceni uticaja na životnu sredinu ("Sl. 135/2004). European prestandard ENV 50166-2. • Preporuke ETSI-UMTS. CENELEC – European Committee for Electrotehnical Standardization.S. magnetic and electromagnetic fields (up to 300GHz)″ ICNIRP – International Comission on Non-Ionizing Radiation Protection. 1988. 48/1994. 37/1988.

201. JUS NB4 803 i JUS NB4 810). Pravilnik o tehničkim normativima za održavanje antenskih stubova ("Sl. list SRJ" br. . 112/2004. list SFRJ" br. posebno JUS N. 1/1969). postavljanje i održavanje antenskih postrojenja ("Sl. Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu od statičkog elektriciteta ("Sl. Pravilnik o jugoslovenskim standardima za gromobranske instalacije ("Sl. 15/1990). list SFRJ" br.xxx. 9/1983). glasnik RS" br. 11/1996. Pravilnik o postupku izdavanja dozvole za radio-stanicu i podacima i dokumentaciji koji se podnose uz zahtev za pribavljanje dozvole za radio-stanicu („Službeni glasnik RS" br.N6. 86/2008). 100/2005). 65/1984). Jugoslovenski standardi sa obaveznom primenom: JUS N. Plan namene radio-frekvencijskih opsega ("Sl. list SFRJ" br. Pravilnik o tehničkim merama za izgradnju. 62/1973). Ostali relevantni propisi.N6. kao i saglasno JUS IEC 1024. Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu od atmosferskog pražnjenja. Pravilnik o radio-stanicama koje se mogu postavljati u gradovima i naseljima gradskog karaktera ("Sl.• • • • • • • • • • Pravilnik o tehničkim normativima za temeljenje građevinskih objekata ("Sl. list SFRJ" br. list SFRJ" br.

II PROJEKTNI ZADATAK .

KV Novi Pazar Fabrika Ras” Beograd. Fax (+381 11) 2203001 PROJEKTNI ZADATAK za izradu STUDIJE O PROCENI UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU RADIO BAZNE STANICE MOBILNE TELEFONIJE “KG3179_02 . 11070 Novi Beograd Tel (+381 11) 2203000.o.o. novembar 2009. . Beograd Omladinskih brigada 21.VIP MOBILE d.

d) prikaz glavnih alternativa koje je nosilac projekta razmatrao. 135/2004) i Pravilnikom o sadržini studije o proceni uticaja na životnu sredinu ("Sl. (011) 2203000 Fax (011) 2203001 Direktor kompanije VIP MOBILE DOO Član Upravnog odbora Sektor Tehnike Naziv investicionog programa Alexander Sperl Mr. . Beograd Omladinskih brigada 21. g) procenu uticaja na životnu sredinu u slučaju udesa. Sc. Ovaj projekat treba da predstavlja sastavni deo ukupne dokumentacije neophodne za dobijanje neophodnih dozvola.o. Darko Parun GSM/ UMTS mreža kompanije VIP MOBILE DOO Nova investicija Karakter investicije 2. f) opis mogućih značajnih uticaja projekta na životnu sredinu. i) program praćenja uticaja na životnu sredinu. Fax (+381 11) 2203001 1. Glasnik RS" br. e) prikaz stanja životne sredine na lokaciji i bližoj okolini (mikro i makro lokacija).o. 11070 Novi Beograd Tel (+381 11) 2203000.VIP MOBILE d. 69/2005). h) opis mera predviđenih u cilju sprečavanja. 11070 Novi Beograd Tel. smanjenja i otklanjanja svakog značajnijeg štetnog uticaja na životnu sredinu. b) opis lokacije na kojoj se planira izvođenje projekta. glasnik RS" br. OSNOVNI PODACI O INVESTITORU I INVESTICIJI INVESTITOR VIP MOBILE DOO. Beograd Omladisnkih brigada 21. Projekat studije o proceni uticaja GSM/UMTS bazne stanice na životnu sredinu treba da sadrži: a) podatke o nosiocu projekta. OSNOVNI ZAHTEVI U okviru ovog projekta treba realizovati studiju o proceni uticaja na životnu sredinu radio bazne stanice mobilne telefonije “KG3179_02 .KV Novi Pazar Fabrika Ras” u skladu sa Zakonom o proceni uticaja na životnu sredinu ("Sl. c) opis projekta.

k) podatke o tehničkim nedostacima ili nepostojanju odgovarajućih stručnih znanja i veština ili nemogućnosti da se pribave odgovarajući podaci.11. ZAKONSKA REGULATIVA Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu radio bazne stanice mobilne telefonije “KG3179_02 . 36/2006) i drugim podzakonskim aktima i propisima iz oblasti telekomunikacija. 135/2004). 44/2003. 3.KV Novi Pazar Fabrika Ras” podleže postupku ocene do strane nadležne Tehničke komisije. glasnik RS" br. Zakonom o bezbednosti i zdravlju na radu ("Sl. 135/2004). Član Upravnog odbora Sektor Tehnike _________________ Mr. propisima koji se odnose na oblast izrade tehničke dokumentacije. Glasnik RS br.KV Novi Pazar Fabrika Ras” treba uraditi u skladu sa rešenjem o određivanju obima i sadržaja studije o proceni uticaja na životnu sredinu. itd.2009. Studija o proceni uticaja na životnu sredinu radio bazne stanice mobilne telefonije “KG3179_02 . glasnik RS" br. Zakonom o telekomunikacijama ("Sl. 4. Zakonom o proceni uticaja na životnu sredinu ("Sl. 101/2005). glasnik RS" br. 34/2006). 135/2004). kao i u skladu sa važećim propisima. 47/2003. a u smislu Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (Sl.god. glasnik RS" br. POSEBNI USLOVI Studija o proceni uticaja na životnu sredinu radio bazne stanice mobilne telefonije “KG3179_02 . Beograd. 09. Zakonom o planiranju i izgradnji ("Sl. Darko Parun .KV Novi Pazar Fabrika Ras” mora biti urađena u skladu sa prethodnim dokumentima koji su već razmatrani od strane Revizionih komisija. pre svega u skladu sa Zakonom o zaštiti životne sredine ("Sl. Sc. Projektant je dužan da postupi po primedbama Tehničke komisije.j) netehnički kraći prikaz podataka navedenih u tačkama b) do i). glasnik RS" br.

III PROJEKAT .

Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Beogradu 1 . dok je opis samog projekta tema osme glave. U okviru ovog projekta dat je prikaz stanja u ovoj oblasti nauke u svetu.KV Novi Pazar Fabrika Ras” izložena je u šesnaest glava.o. Prikaz stanja životne sredine na lokaciji i bližoj okolini dat je u glavi 10. Opis lokacije na kojoj se planira instalacija predmetne bazne stanice dat je u glavi sedam.o. Glava četrnaest sadrži program praćenja uticaja na životnu sredinu. Posebno za namene zaštite i procene uticaja elektromagnetnog zračenja na životnu sredinu. Studija o proceni uticaja na životnu sredinu bazne stanice mobilne telefonije “KG3179_02 . stručnjaci VIP MOBILE i ETF dopunski se školuju i usavršavaju. prate najnoviju literaturu i učestvuju u radu najpoznatijih svetskih konferencija iz ove oblasti. U okviru druge glave izložena je osnovna koncepcija GSM/UMTS mreže. dok je u glavi 11 dat opis mogućih značajnih uticaja projekta na životnu sredinu. smanjenja ili otklanjanja štetnih uticaja na životnu sredinu dati su u glavama dvanaest i trinaest. dok glava petnaest sadrži zaključak. Na kraju je dat spisak korišćene literature (glava šesnaest). Tehničke karakteristike baznih stanica koje se koriste u okviru VIP MOBILE razmotrene su u trećoj glavi. respektivno. UVOD Kompanija “VIP MOBILE” d. Uticaj elektromagnetnog zračenja GSM/UMTS baznih stanica i pripadajućih predajnika radiorelejnih veza na životnu sredinu i tehničke uređaje razmotren je u četvrtoj glavi. Podaci o nosiocu projekta nalaze se u glavi šest.Studija o proceni uticaja na životnu sredinu bazne stanice "KG3179_02 . U glavi devet dat je prikaz osnovnih alteranativa.KV Novi Pazar Fabrika Ras" 1. (deo MOBILCOM Austria grupe) angažovalo je Elektrotehnički fakultet u Beogradu (u daljem tekstu ETF) da razmotri problem zaštite životne sredine u okviru GSM/UMTS sistema VIP MOBILE. Procena uticaja na životnu sredinu u slučaju udesa i opis mera predviđenih u cilju sprečavanja. Metodologija proračuna intenziteta elektromagnetne emisije u lokalnoj zoni radio-predajnika (bazne stanice) data je u glavi 5. kao i predlog mera za sprečavanje ili smanjivanje negativnih uticaja koje VIP MOBILE treba da preduzima u toku izgradnje i eksploatacije svog GSM/UMTS sistema javne mobilne telefonije.

do 1987. god. TEHNIČKO-TEHNOLOŠKA KONCEPCIJA GSM/UMTS MREŽE I PRIMENJENI STANDARD 2. prvih 13 zemalja potpisalo je MoU (Memorandum of Understanding) obavezujući se pri tome da će ispunjavati propisane specifikacije i da će instalirati GSM (Global System for Mobile Communication) sistem na svojoj teritoriji.Studija o proceni uticaja na životnu sredinu bazne stanice "KG3179_02 . specificiran je i tzv.KV Novi Pazar Fabrika Ras" 2. U generacijskom smislu osnovna verzija GSM sistema spada u radio-sisteme takozvane 2. Konačno. vođene su rasprave o koncepciji sistema. U periodu od 1982. Odlučeno je da novi sistem bude digitalan i baziran na uskopojasnoj TDMA (Time Division Multiple Access) tehnici. što znači da jedan radio-kanal podržava 8 tzv. Na ovaj način obezbeđeno je veliko potencijalno tržište. GSM sistem ima i neke elemente tehnike proširenog spektra (FHSS) pošto može da koristi i frekvencijsko skakanje po skupu raspoloživih radio-kanala. U kasnijem razvoju GSM-a izvršena je specifikacija PCN (Personal Communication Network) odnosno DCS 1800 sistema (Digital Cellular System) za frekvencijski opseg 1800MHz i PCS sistema (Personal Communication Services) za opseg 1900MHz (USA). ″fizičkih kanala″ koji mogu biti saobraćajni ili kontrolni kanali. Svi specificirani elementi i interfejsi biće implementirani u GSM mreži VIP MOBILE-a. da specificira zajednički Evropski telekomunikacioni servis u opsegu 900MHz. generacije (2G). Pri tome.1 NASTANAK GSM SISTEMA Nordijske PTT organizacije predložile su CEPT-u (Conference Europeenne des Postes et Telecommunications).. U isto vreme. U tehnološkom smislu GSM sistem je u osnovi moderan digitalni sistem sa frekvencijskom i vremenskom raspodelom kanala u radio-opsegu (FDMA/TDMA) sa 8 vremenskih slotova po jednom radio-nosiocu. GSM 400 frekvencijski opseg. Neposredno potom osnovana je GSM grupa za standardizaciju sa ciljem da razradi specifikacije za novi pan-Evropski mobilni radio-sistem. 1982. U nastavku izlaganja dat je kratak opis tehničkih osnova GSM mobilne mreže na način kako su definisani od strane GSM MoU udruženja i kroz odgovarajuće ETSI standarde. Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Beogradu 2 .

Base Station Controller). sa opisom osnovnih blokova u nastavku teksta. Osnovna jedinica ovakve mreže je ćelija. U okviru ETSI standarda topologija BSC-a nije definisana (da li je centralizovana ili decentralizovana) tako da je svakom GSM proizvođaču ostavljena mogućnost da sam implementira i dimenzioniše svoj BSC. U sistemskom smislu određene bazne stanice formiraju grupu kojom upravlja jedan kontroler baznih stanica (BSC . U cilju pokrivanja željene teritorije. kako u okviru sopstvene mreže. u prostorno-teritorijalnom smislu formiraju “lokaciju” (Site). U opštem smislu.. PSTN-u. tako i prema drugim mrežama (npr. Dodatno. koje su montirane u iste montažne ormane ili kontejnere. servisne zone osnovnih ćelija se udružuju i na taj način formiraju jedinstven sistem. koje koriste isti antenski stub.2 Ćelijska bazna stanica . koje koriste istu prostoriju ili deo zgrade. Da bi se zadovoljio zahtev u pogledu kapaciteta saobraćaja. 2. Ćelija koju opslužuje BTS može biti omnidirekciona ili sektorska. Naime.Studija o proceni uticaja na životnu sredinu bazne stanice "KG3179_02 . Internetu i sl.Mobile Station) iz jedne u drugu ćeliju) i sl. Kontroleri baznih stanica se povezuju na upravljačko-komutacioni sistem (SS Switching System) čija je uloga da realizuje neophodne signalizacije u sistemu.3 Kontroler baznih stanica . Na Slici 2. 2. a opciono i baznih stanica. za veliki broj funkcija koje ima BSC.). ISDN-u. održavanja i raskida veze.1 data je blok šema jedne tipične GSM mreže. kontrole i preusmeravanja saobraćaja (bilo po principu komutacije kola. bazna stanica može imati jedan ili više primo-predajnika. U centralizovanoj arhitekturi BSC je najčešće kolociran sa SS.BSC Kontroler baznih stanica je element mreže koji se nalazi između SS-a i BTS-ova. itd. u realnom vremenu. mobilna stanica ″osluškuje″ susedne bazne stanice koje pripadaju istoj GSM mreži i kontinualno šalje izveštaje o izmerenom kvalitetu signala aktivne i susednih baznih stanica BSC-u.1 Оsnovne postavke Koncepcija GSM mreže bazirana je na klasičnoj arhitekturi ćelijske radio-mreže. kao i da obavlja funkcije upravljanja. BSC takođe realizuje i funkcije kao što je na primer ″handover″ (prelaz mobilne stanice (MS . dok je u decentralizovanoj Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Beogradu 3 .2 ARHITEKTURA I OSNOVNI ELEMENTI GSM MREŽE 2.2.2.. Ovakvi postupci omogućavaju donošenje kvalitetnih odluka. Na ovaj način smanjuje se snaga zračenja pojedinih stanica minimizirajući na taj način interferenciju prema drugim GSM korisnicima.Base Transceiver Station) koja emituje servis koristeći dodeljenu grupu radio-kanala. kao i po pitanjima mobilnosti pojedinih jedinica. svaka ćelija ima svoju baznu stanicu (BTS . bilo po principu komutacije paketa). Jedna ili više baznih stanica koje su postavljene u neposrednoj blizini. Tokom uspostavljene veze. Jedna od funkcija BSC u okviru GSM mreže je da sprovodi dinamičku kontrolu snage mobilnih stanica.BTS Osnovna funkcija BTS je da obezbedi predaju i prijem radio-signala u okviru pripadajuće ćelije. SS ostvaruje direktnu komunikaciju sa mobilnom stanicom u fazama uspostave.KV Novi Pazar Fabrika Ras" 2. Radio-kanali dodeljeni jednoj ćeliji se razlikuju od radiokanala dodeljenih susednim ćelijama. Pri tome se takođe potrošnja baterije svodi na minimum i istovremeno povećava kvalitet veze. u toku ostvarivanja veze mobilni korisnik može izaći iz zone ćelije koja ga opslužuje i ući u zonu neke od susednih ćelija. Posebno treba naglasiti da se u okviru UMTS terminologije ravnopravno sa terminom “bazna stanica” koristi se i termin “nod B”. Osnovna funkcija BSC-a je sprovođenje funkcije handover-a. U ovakvom slučaju BSC ima zadatak da gotovo neprimetno (sa stanovišta korisnika) izvrši promenu aktivne bazne stanice.2.

U bliskoj vezi sa HLR je Centar za proveru autentičnosti . Ovi logički entiteti mogu biti implementirani u istoj ili odvojenim fizičkim jedinicama.AUC (engl. Authentification Centre) Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Beogradu 4 . a stvarna matrica komutiranja u MGW čvoru. Kontrolna logika je smeštena u MSC Serveru.SS Upravljačko-komutacioni sistem (SS) koga po pravilu čini više upravljačkokomutacionih centara predstavlja ″srce″ GSM radio-mreže u kome se sprovode funkcije rutiranja poruke od izvorišta do odredišta. U suštini SS u potpunosti upravlja procesima uspostavljanja. a da se kontrolnim porukama relativno malog obima upravlja na drugim mestima. Slika 2. funkcije tarifiranja i obračunavanja. Pored toga.KV Novi Pazar Fabrika Ras" arhitekturi više udaljenih BSC jedinica povezano na jedan SS. SS je odgovoran za funkcije handover-a koje se obavljaju između dva MGW (Media Gateway-a). za dodatne servise itd. U okviru GSM mreže VIP MOBILE za sada će se primenjivati centralizovana arhitektura. Osnovni elementi jednog upravljačko-komutacionog centra su dva logička entiteta: MGW (Media Gateway) i MSC (MSC Server). Svakoj od ovih baza pridruženi su i odgovarajući hardverski i softverski resursi koji obezbeđuju njihov rad. Razdvajanje kontrolnog saobraćaja i saobraćaja podataka omogućava da mreža rutere efikasnije iskoristi za podatke kod kojih se očekuju veliki protoci. u njemu se realizuju i interfejsi između GSM mreže i drugih mreža.1: Blok šema tipične GSM mreže 2.2. Jedan upravljačko-komutacioni centar se može povezivati sa drugim upravljačko-komutacionim centrom koji pripada bilo istoj GSM mreži bilo nekoj drugoj GSM mreži.4 Upravljačko-komutacioni sistem . Takođe. U okviru svake GSM mreže postoji više povezanih veoma važnih baza podataka u kojima se čuvaju relevantni podaci o korisnicima. održavanja i raskidanja veze. Home Location Register) sadrži informacije o korisnicima koji pripadaju matičnoj mreži.HLR (engl. To su: Registar matičnih korisnika .Studija o proceni uticaja na životnu sredinu bazne stanice "KG3179_02 .

Kao takav on predstavlja izuzetno dobru osnovu za primenu novih tehnologija u oblasti javnih mobilnih sistema..3. Sistem govorne pošte – VMS (engl. evolucija GSM sistema podrazumeva postepenu vremenski razdvojenu primenu sledećih tehnologija: • GPRS (General Packet Radio Services). koje zbog ograničenog prostora ne mogu biti objašnjene na ovom mestu. Registar identifikacije uređaja . skraćeno biranje). 2. Naravno. Registar gostujućih korisnika (preciznije. • EDGE (Enhanced Data for GSM Evolution). Mobilna inteligentna mreža . tarifiranje poziva pozvanom učesniku. korišćenje resursa mreže upotrebom kreditne kartice itd. registar trenutno aktivnih korisnika) . Uzimajući u obzir svetske trendove. Centar za prenos kratkih poruka . Visitor Location Register) sadrži informacije o tipu korisnika. U nastavku teksta biće u najkraćem opisana svaka od navedenih tehnologija. obezbeđujući na taj način svoj kontinuirani rast. U okviru SS ili u vezi sa njim postoji i niz drugih organizacionih celina. Registar lokacija za povezivanje .3 EVOLUCIJA GSM SISTEMA KA 3G SISTEMIMA 2. o dopunskim servisima. IN tarifiranje. servisi koji su uvedenu u okviru druge generacije GSM-a primanjivaće se i u novim tehnološkim nadogradnjama sistema.MIN (engl. Poruke se od/do mobilne jedinice šalju preko kontrolnog kanala radio-interfejsa.EIR (engl. Short Message Service-Centre) je specifičan deo GSM mreže preko koga se mogu primati ili slati kratke alfanumeričke poruke dužine do 160 karaktera. Mobile Intelligent Network) u okviru GSM mreže omogućava dodatne servise kao što su na primer: virtuelna privatna mreža VPN (Virtual Private Network) u okviru koje je moguće organizovati posebne grupe korisnika sa posebnom tarifom i posebnim servisima (npr. Equipment Identity Register) sadrži informacije o tipu mobilne stanice koja se koristi.VLR (engl. Voice Mail System) se realizuje kao posebna celina.ILR (engl.1 Uvod GSM je standard koji se stalno modifikuje i evoluira u cilju zadovoljavanja sve većih i sve raznovrsnijih potreba korisnika. pridružena SS-u.Studija o proceni uticaja na životnu sredinu bazne stanice "KG3179_02 . i • 3GSM (tehnologija 3G mobilnih sistema primenjena na evoluiranoj GSM strukturi). Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Beogradu 5 .KV Novi Pazar Fabrika Ras" koji obezbeđuje potrebne informacije u cilju identifikacije korisnika i njegovih servisnih prava. Interworking Location Register) ima namenu da se preko njega razmenjuju informacije između GSM mreže i drugih mreža koje rade prema različitim standardima.SMS-C (engl. kao i o lokaciji aktivnih korisnika u okviru dela mreže (dela mreže koji opslužuje nadređeni MSC Server).

posebno treba naglasiti da se GPRS uvodi na relativno jednostavan način. To praktično znači da su GPRS korisnici “uvek na vezi”. kroz GPRS tehnologiju uvodi se paketski prenos podataka na radio-ineterfejsu u okviru standardne GSM mreže. Naime. GPRS predstavlja nadgradnju GSM sistema u odnosu na postojeći prenos podataka komutacijom kola i SMS servis. IP i X. bez biranja određenog broja i znatno efikasnije nego do sada.2 GPRS GPRS (General Packet Radio Services) tehnologija uvodi novi negovorni servis iz grupe dodatnih značajnih servisa kojim se omogućava paketski prenos podataka unutar javne mobilne mreže. Teorijski. bilo zbog ograničenog protoka (komutacijom kola – 9. Kao što je poznato iz iskustva fiksnih sistema. Kao veliku prednost.6kbs). GPRS gateway .Studija o proceni uticaja na životnu sredinu bazne stanice "KG3179_02 . U okviru GSM sistema GPRS se realizuje na taj način što se vrši udruživanje više vremenskih slotova u okviru jednog radio-nosioca i na taj način omogućava veći protok podataka. prilikom realizacije GPRS-a u okviru postojeće GSM mreže neophodna je instalacija dva dodatna elemenata koji su: • GPRS gateway – GGSN (Gateway GPRS Service Node). treba napomenuti da su u praksi raspoloživi protoci ipak znatno manji (tipično 4050kbps). U radio-interfejsu koristi se isti tip modulacije (Gaussian Minimium Shift Keying) kao i slučaju klasičnog prenosa govornog signala. GGSN omogućava povezivanje sa drugim GPRS mrežama u cilju lakšeg sprovođenja procedure GPRS roaming-a. autorizacija kreditne kartice. Kao što mu samo ime kaže. kao što je npr. U okviru GPRS servisa veza se uspostavlja veoma brzo (nema potrebe za biranjem nekog broja) tako da se podaci mogu primati ili slati baš u onim trenucima kada se za tim ukaže potreba.160 karaktera). Sa druge strane GPRS server – SGSN vrši rutiranje paketa Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Beogradu 6 . Za vremenski kritične aplikacije. pri čemu svaki GPRS terminal potencijalno može da ima svoju IP adresu.KV Novi Pazar Fabrika Ras" 2. Preciznije. bilo zbog ograničene dužine poruke (SMS . pri čemu se u okviru jednog radio-nosioca koristi svih 8 vremenskih slotova. Praktično. GPRS prvi put u mobilnim mrežama omogućava potpuno korišćenje Interneta i njegovih servisa. Kao takav.3. Takođe.SGSN (Serving GPRS Service Node). Ipak. neprihvatljivo je da korisnik čeka u pojedinim slučajevima dodatnih 30 sekundi. dial-up veza.. mobilni telefoni mogu da se smatraju mobilnim host-ovima. Pri tome se ne uspostavlja tzv. Sa stanovišta upravljačko-komutacionog sistema. i • GPRS server . maksimalan protok koji se može ostvariti na fizičkom nivou primenom GPRS-a iznosi 160kbs (sa stanovišta korisnika 115kbs). korišćenjem paketskog prenosa podataka može se znatno povećati efikasnost korišćenja dragocenog radiospektra. iz razloga zahtevanih kapaciteta saobraćaja malo je verovatno da će operateri dozvoliti nekom korisniku da koristi svih 8 vremenskih slotova na jednom radionosiocu. Nije neophodno ni novo frekvencijsko planiranje. Navedeni protok je oko tri puta veći od maksimalnih protoka koji se mogu ostvariti u današnjim fiksnim mrežama sa standardnim analognim telefonskim prisupom i oko 10 puta veći od protoka koji se može ostvariti komutacijom kola u okviru postojećih GSM mreža.25 mreža). Pri tome se nesmetano koristi standardna ćelijska struktura. Brzo uspostavljanje veze je značajna prednost GPRS-a (takođe i SMS-a) u poređenju sa prenosom podataka komutacijom kola. S obzirom na činjenicu da se podaci primenom GPRS prenose brže. GPRS tehnologija omogućava primenu servisa koji do sada praktično nisu bili ostvarivi.GGSN ima ulogu gatewaya između GPRS mreže i drugih javnih mreža za prenos podataka (npr. korisnicima se omogućava jeftiniji servis prenosa podataka. što predstavlja suštinski napredak.

2.2: Ilustarcija načina uvođenja GPRS-a u postojeću GSM mrežu Što se tice GSM mreže VIP MOBILE. U okviru EDGE-a dolazi do promena na osnovnom fizičkom nivou radio-interfejsa. Ipak. tako i komutaciju kola za potrebe ostvarivanja prenosa govornih informacija i prenosa podataka. U okviru GSM sistema druge generacije.KV Novi Pazar Fabrika Ras" korisnika u okviru svog servisnog područja. To povećanje iznosi oko tri puta u odnosu na protoke ostvarene u okviru GPRS-a. instaliranje novog radio-interfejsa za paketski saobraćaj. struktura logičkih kanala.3.3 EDGE EDGE (Enhanced Data Rates for Global Evolution) tehnologija predstavlja. Pored navedenog. za prenos signala na radio-interfejsu koristi se GMSK (Gaussian minimum shift keying) modulacija koja predstavlja jednu vrstu fazne modulacije. kao što je dodavanje jedinice za kontrolu protoka podataka – PCU (Packet Control Unit) koja se instalira u okviru BSS. Način povezivanja GGSN i SGSN elemenata u postojeću GSM mrežu ilustrovan je na Slici 2. Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Beogradu 7 . instalacija novih funkcija kriptozaštite. dodavanje funkcije za kontrolu mobilnosti u cilju lociranja mobilne GPRS stanice. sledeći evolutivni korak postojećih GSM sistema prema 3G sistemima. u okviru EDGE striktno se poštuju TDMA struktura rama. ali da EDGE omogućava veće protoke podataka. U osnovi. što praktično znači da se tri puta veći broj korisnika prenosa podataka može opslužiti. realizacija GPRS specifične signalizacije itd. EDGE praktično predstavlja nadogradnju GPRS-a. U okviru GMSK modulacije svakom emitovanom simbolu odgovara jedan bit. pri čemu se maksimalni mogući protok podataka do pojedinačnog korisnika značajno povećava. treba primetiti da se. Pri tome.Studija o proceni uticaja na životnu sredinu bazne stanice "KG3179_02 . korisnicima je omogućeno korišćenje GPRS servisa. Pri tome se struktura i načini realizacije servisa praktično ne menjaju. posle GPRS-a. u okviru EDGE-a uvode se novi tip modulacije i novi tip kanalskog kodovanja na radio-interfejsu koji omogućavaju kako paketsku komutaciju. u koncepcijskom smislu. širina radio-kanala (200kHz). BTS BSC MSC/VLR IAS IP IP NetNetwork work MS HLR SGSN Backbone Backbone GGSN Slika 2. GPRS-om uvode značajnije promene u GSM nego EDGE-om (prvi put se u okviru GSM sistema uvodi paketski prenos podataka). 2. u okviru GSM mreže potrebno je napraviti još neke tehničke promene. kao i sistemski mehanizmi primenjeni u okviru GPRS-a.

a teorijski na fizičkom nivou 473.3. 2. Korisničke jedinice 3G sistema su bazirane uglavnom na video prenosu. Konkretno. sa stanovišta korisnika može se ostvariti maksimalni protok podataka od 384kbs (u okviru GPRS-a 115kbs). u okviru 3G sistema primenjuje se tehnika višestrukog pristupa bazirana na kodnoj raspodeli (CDMA . GPRS i EDGE sistemima. u okviru EDGE tehnologije koristi se 8PSK (8-phase shift keying) modulacija u okviru koje svakoj grupi od tri uzastopna bita odgovara jedan simbol.Code Division Multiple Access) u okviru koje je realno moguće ostvariti veće protoke podataka na radio-interfejsu. Za razliku od GPRS i EDGE tehnologija u okviru kojih je paketski prenos podataka realizovan preko mreže sa komutacijom kola.98Mbit/s).6kbs (GPRS – 160kbs). što praktično znači da je ukupni bitski protok u okviru EDGE-a tri puta veći u odnosu na standardni GSM. u okviru 3G sistema biće realizovana prava paketska mreža. Slika 2. HSDPA-High Speed Data Packet Access tehnologije ostvaruju se protoci i do 13. Za razliku od TDMA (Time Division Multiple Access) tehnike višestrukog pristupa primenjenog u GSM. Kao i u slučaju GPRS-a.3G (3G varijanta sistema implentirana na tlu Evrope naziva se UMTS) treba da omoguće mobilnim korisnicima znatno veće protoke podataka (a samim tim i široku paletu novih servisa) u odnosu na 2G i 2. primenom EDGE-a.KV Novi Pazar Fabrika Ras" odnosno svaki pomeraj faze odgovara jednom bitu.5G sisteme (GSM. sa protocima do 2Mbps (uvođenjem tzv. u GSM mreži VIP MOBILE korišćenje EDGE servisa je omogućeno korisnicima. 3G mreža omogućava prenos daleko većeg broja paketa.3: Uporedni prikaz GMSK i 8PSK modulacija. Današnji GPRS mobilni uređaji uglavnom su bazirani na servisima ponuđenim korisnicima u okviru GSM sistema druge generacije. GPRS u okviru mobilne mreže korisnicima pruža prenos podataka uporediv sa servisom prenosa podataka u fiksnim Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Beogradu 8 . prelaz sa GPRS-a na 3G sisteme je revolucionarniji nego prelaz sa GSM sistema druge generacije na GPRS. GPRS.3. Pri tome.Studija o proceni uticaja na životnu sredinu bazne stanice "KG3179_02 . Sa stanovišta korisnika. Uporedni prikaz GMSK i 8PSK modulacija dat je na Slici 2.4 3GSM Sistemi treće generacije . Sa druge strane. EDGE). Treba napomenuti i to da vrlo bitan aspekt razvoja 3G sistema predstavljaju i korisnički uređaji. Protok simbola u okviru EDGE tehnologije i standardnog GSM-a je identičan.

). u okviru 3G sistema mobilni operateri će pružati samo uslugu prenosa podataka. Treba primetiti da 3G (UMTS) sistemi podrazumevaju znatno veći broj baznih stanica na istoj teritoriji u odnosu na standardne GSM sisteme. Za razliku od 2G i 2.KV Novi Pazar Fabrika Ras" telekomunikacionim mrežama. što praktično ostavlja dosta prostora i za uvođenje potpuno novih servisa. misli se na korisnika ograničene mobilnosti.4 SADAŠNJE STANJE GSM/UMTS SISTEMA U SVETU U proteklih nekoliko godina broj korisnika javnih mobilnih radio-mreža beležio je brži rast nego što se. Danas. Treba naglasiti da je do danas preko 85% svih svetskih mobilnih operatera izabralo 3GSM tehnologiju kao osnovu za realizaciju 3G servisa. U okviru 3G mreže omogućen je znatno veći protok podataka. 2. Posebno treba primetiti da kada se govori o maksimalnim protocima omogućenim u okviru 3G sistema. drugu milijardu u trećem kvartalu 2006.5G sistema u okviru kojih je mobilni operater korisnicima uglavnom pružao kompletan servis. S obzirom na veliku popularnost GSM-a. kao i na veliki broj instalacija u svetu. zbog manjih ćelija sistema imaju značajnu prednost u odnosu na one operatere koji primenjuju isključivo GSM 900 mrežu. što je slučaj sa GSM mrežom VIP MOBILE. U suštini. u maksimalnoj mogućoj meri koristi se postojeća već izgrađena infrastruktura za potrebe GSM-a (lokacije baznih stanica za koje već postoje ugovori i potrebne dozvole.2% korisnika koristi sisteme bazirane na GSM/UMTS tehologiji. a konkretan servis mogu realizovati druge kompanije (čak i bez učešća mobilnog operatera). dat je statistički prikaz rasta broja mobilnih korisnika prema značajnijim tipovima mobilnih radiosistema. dok je zahvaljujući daljem ekspanzivnom rastu. moglo očekivati. • Potpuna mobilnost korisnika – zahteva se minimalan protok od 384kbs za korisnika koji se kreće brzinom manjom od 120km u urbanom orkuženju na otvorenom. Broj korisnika u GSM mrežama prevazišao je magičnu cifru od jedne milijarde korisnika u četvrtom kvartalu 2003. ITU je definisao minimalne zahteve po pitanju protoka podataka u okviru IMT-2000 standarda. pravi potencijal 3G tehnologije doći će do izražaja baš u zatvorenom prostoru i manjim otvorenim prostorima.Studija o proceni uticaja na životnu sredinu bazne stanice "KG3179_02 . To praktično znači da operateri koji imaju već razvijene mreže GSM 1800. antenski stubovi. za potrebe realizacije 3G (UMTS) sistema. U Tabeli 2. itd. Realizacija 3G sistema na osnovama GSM mreže često se označava kao 3GSM. Na osnovu navedene tabele više je nego jasno da su GSM/UMTS sistemi najzastupljeniji u svetu. U pogledu radio-mreže. treća milijarda korisnika GSM/UMTS sistema dostignuta u prvom kvartalu 2008. podrazumeva se da se korisnik ne kreće brže od 120km na sat. GSM je praktično već evoluirao ka 3G sistemu. napajanje. prema pojedinim analizama tržišta. Pri tome. Number Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Beogradu Percentage 9 . od ukupnog broja mobilnih korisnika u svetu preko 88. • Ograničena mobilnost korisnika – zahteva se minimalan protok od 2Mbs za korisnika koji se kreće brzinom manjom od 10km na sat unutar zgrade ili na manjem ograničenom otvorenom prostoru. U zavisnosti od stepena mobilnosti mobilnog korisnika razlikuju se sledeći slučajevi: • Visoka mobilnost korisnika – zahteva se minimalan protok od 144kbs u ruralnom okruženju na otvorenom.1.

149.KV Novi Pazar Fabrika Ras" World cdmaOne CDMA2000 1X CDMA2000 1xEV-DO CDMA2000 1xEV-DO Rev.034 57.695.059.348.402 286.046 1. biće sigurno sistemi koji će se i narednih godina najviše implementirati i koristiti u svetu.953 425.06% 0. Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Beogradu 10 .198.706 106. najveći broj korisnika GSM sistemi opslužuju na području Evrope i Azije.42% 6. U svetu danas ima preko 860 javnih mobilnih mreža u preko 220 zemalja.102 240.352.242 499.839. Sva tri operatera implementirala su kako GSM sisteme (uključujući GPRS i EDGE tehnologije i servise) tako i 3GSM (UMTS) tehnologiju i servise.669.229. Broj mobilnih korisnika na tlu Evrope prevazilazi 85% od ukupnog broja stanovnika. taj procenat je i znatno preko 100%.011.457 6.953.18% 7.884 28. Telenor i VIP MOBILE. odnosno regiona.965. World Africa Americas Asia Pacific Europe: Eastern Europe: Western Middle East USA/Canada Number 3.839 3.133.459 292.549 309.1: Komparativna analiza preraspodele mobilnih korisnika prema tipovima sistema U okviru Tabele 2.074.804.80% 0.52% 0.064.637 204.2.297.781.32% 1.08% 80.2: Komparativna analiza preraspodele GSM/UMTS mobilnih korisnika prema regionima Na teritoriji Republike Srbije u operativnom radu su tri javna mobilna operatera i to: Mobilna Telefonija Srbije (MTS). Sadašnji mobilni 2G i 2.820 3.Studija o proceni uticaja na životnu sredinu bazne stanice "KG3179_02 .939 6.804.74% 0.70% 2.064.229.354 430. Procentualno.18% 0.067 2.805 Percentage 9% 11% 43% 11% 13% 5% 8% Tabela 2.621 0. Na području Evrope danas ima preko 150 operatera javnih GSM/UMTS mobilnih mreža u preko 50 država/regiona koje opslužuju preko 924 miliona korisnika. data je komparativna analiza preraspodele GSM mobilnih korisnika prema regionima sveta.065. u 25 zemalja. A GSM UMTS UMTS HSPA TDMA PDC iDEN Analog 3.939 340.618.5G sistemi koji zahvaljujući stalnom tehnološkom napredku evoluiranju ka 3GSM (UMTS) sistemima.01% III kvartal 2008 (izvor GSM MoU) Tabela 2. Pri tome.

0 1805.6 460.0–792.0–1880.0 1930.KV Novi Pazar Fabrika Ras" 2.5.0–960.0–1990.5 FREKVENCIJSKI OPSEZI 2. U Evropi i svuda u svetu. standardizovani su i takozvani GSM 450 MHz i GSM 480 MHz opsezi.6 478. označava se kao P-GSM.0 777.0 880.0 876.8–486.0 698.0–716. GSM 710 i GSM 750 .0 728. Tačne granice svih GSM opsega navedene su u Tabeli 2. downlink (smer predaje od bazne stanice ka mobilnoj) Tabela 2.0–960. opsezi GSM 850. Kasnijim proširenjem osnovnog opsega sa dodatnih 49 GSM kanala. uveden je poseban opseg GSM-R. 0-124 955–1023.1.0 1710.0–915. U USA se za GSM koristi opseg oko 1900 MHz (naziv odgovarajućeg sistema je GSM 1900). E-GSM.0 824.0 921. definisan je tzv.0 1850.0–915.Studija o proceni uticaja na životnu sredinu bazne stanice "KG3179_02 .4–467. uglavnom se koriste opsezi oko 900 i oko 1800 MHz (nazivi odgovarajućih sistema su GSM 900 i GSM 1800/DCS 1800).3: Granice frekvencijskih opsega GSM sistema Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Beogradu 11 .3 Tip GSM mreže GSM-450 GSM-480 GSM-710 GSM-750 GSM-850 P-GSM-900 E-GSM-900 R-GSM-900 DCS-1800 PCS-1900 * Opseg 450 480 710 750 850 900 900 900 1800 1900 Frekvencijski opseg uplink / downlink* 450. koji podrazumeva 124 dupleksna radio-kanala.0–915.4–457.8–496. Osnovna intencija otvaranja ovih GSM opsega je bila zamena mnogobrojnih NMT 450 sistema modernijim GSM sistemima u istom opsegu.1.0 925.0–849.0 488.5. standardom definisani su i tzv.0–1785.0–894. za potrebe železničkog transporta.0 Redni brojevi kanala 259–293 306–340 dynamic 438–511 128–251 1–124 975–1023.0–762.0 935. 0-124 512–885 512–810 uplink (smer predaje od mobilne ka baznoj stanici).0 869. sa nominalnim nazivom sistema GSM 400. Osnovni GSM 900 opseg.0 890. U oktobru 1999. Pored navedenih opsega.1 Stanje u svetu GSM sistemi u svom radio-delu danas koriste više različitih frekvencijskih opsega.0–1910.0 747.0–746. GSM frekvencijski opsezi 2. osim u USA.0–960. Sa druge strane.

U okviru svakog fizičkog kanala realizuje se tzv. 2. i (downlink . za signaliziranje u fazi uspostave veze.2 GSM opsezi dodeljeni kompaniji VIP-MOBILE U velikom broju zemalja za potrebe GSM sistema nisu od početka rada GSM mreža dodeljivani kompletni predviđeni opsezi. Sa druge strane. Razmak između uzastopnih radio-nosilaca (raster) u GSM sistemu iznosi 200 kHz. Na slici 2.4 grafički je prikazan navedeni opseg frekvencija u odnosu na druge korisnike GSM 900 frekvencijskog područja.3 MHz (uplink .2 MHz (21 dupleksni radio-kanal) u P-GSM frekvencijskm području 900 MHz i to 890.1. frekvencijski opseg u ukupnoj širini od 2*20. već samo njegovi pojedini delovi.1 .KV Novi Pazar Fabrika Ras" 2.Traffic Channel).1-1855. ″logički kanal″.894. frekvencijski opseg u ukupnoj širini od 2*4. U okviru GSM/UMTS mreže kompanije VIP MOBILE vrši se instalacija baznih stanica koje rade kako u opsegu GSM 900. Svaki logički kanal ima tačno specificiranu namenu: za prenos govora.939. Takva je situacija i u Republici Srbiji.5 prikazan je raspored odobrenih opsega za korisnike GSM 1800 frekvencijskog područja. ″fizičkih kanala″. i (downlink . prema GSM specifikacijama odgovara GSM/DCS kanalima sa rednim brojevima od 662 do 761. Dodeljeni frekvencijski opseg.smer od mobilne jedinice ka baznoj stanici). Dva tipa se koriste kao saobraćajni kanali (TCH .smer od mobilne jedinice ka baznoj stanici). na slici 2. U okviru GSM sistema razlikuje se 11 tipova logičkih kanala.1-1760.1 . Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Beogradu 12 . prema GSM specifikacijama odgovara GSM kanalima sa rednim brojevima od 1 do 21.3 MHz 935.5.smer od bazne stanice ka mobilnoj jedinici). Dodeljeni frekvencijski opseg.1 MHz 1835.1 MHz (uplink . GSM sistem je realizovan u TDMA tehnici sa 8 vremenskih slotova po jednom radio-nosiocu. za pejdžing itd. dok se preostalih 9 koriste kao kontrolni kanali. tako i u opsegu GSM 1800.Studija o proceni uticaja na životnu sredinu bazne stanice "KG3179_02 .smer od bazne stanice ka mobilnoj jedinici).0 MHz (100 dupleksnih radio-kanala) u GSM frekvencijskm području 1800MHz i to 1740. Licencom koja je dodeljena kompaniji VIP MOBILE predviđeno je da GSM900/GSM1800 mreža dobije na raspolaganje za svoje potrebe: 1. što znači da jedan radio-kanal podržava 8 tzv.

5: Raspored odobrenih GSM opsega u GSM 1800 frekvencijskom području Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Beogradu 13 .1 MHz 1880 MHz Slika 2.9 MHz 1835.1 MHz 1815.8 MHz VIP 20 MHz 24.1 MHz 1720.1 MHz 1739.1 MHz 1834.Studija o proceni uticaja na životnu sredinu bazne stanice "KG3179_02 .1 MHz GSM 1730.9 MHz GSM 1805.4: Raspored odobrenih GSM i drugih opsega u GSM 900 frekvencijskom području DONJI FREKVENCIJSKI OPSEG TELENOR 10 MHz 10 MHz TELEKOM 75 MHz 9.1 MHz GSM 1855.8 MHz VIP 20 MHz 24.1 MHz GSM 1825.1 MHz GSM 1760.1 MHz GORNJI FREKVENCIJSKI OPSEG TELENOR 10 MHz 10 MHz TELEKOM 75 MHz 9.KV Novi Pazar Fabrika Ras" Slika 2.9 MHz 1740.9 MHz GSM 1710.

već on predstavlja familiju delimično kompatibilnih standarda na globalnom nivou.6.2. Ilustracija raspodele UMTS FDD opsega prikazana je na slici 2.2 MHz. Slika 2.7. Jedan od standarda koji čine IMT-2000 jeste UMTS koji treba da omogući implementaciju javnih mobilnih mreža treće generacije na tlu Evropskog kontinenta (a i šire). pri čemu je širina jednog radio kanala 5MHz. na svetskoj adminstrativnoj radio konferenciji WARC'92 rezervisani su opsezi 1885-2005MHz i 2110-2200MHz. U okviru ovih opsega. i 2110 .smer od mobilne jedinice ka baznoj stanici). dok je TDD mod planiran uglavnom za manje lokalne zone (mikro i piko ćelije). Na globalnom nivou već je izvršena rezervacija frekvencijskih opsega za potrebe realizacije 3G javnih mobilnih mreža što je prikazano u okviru slike 2.1 Stanje u svetu Mreže treće generacije (3G) razvijaju se u okviru globalnog standrda IMT-2000 koji je zamišljen tako da omogući komunikacije velikih protoka sa multimedijalnim servisima visokog kvaliteta i globalnom roaming podrškom.5.KV Novi Pazar Fabrika Ras" 2.2170 MHz (downlink . u okviru UMTS sistema razlikuju se dva moda rada: FDD (Frequency Division Duplex) i TDD (Time Division Duplex).2 UMTS frekvencijski opsezi 2. Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Beogradu 14 . FDD mod se primenjuje u slučajevima kada treba obezbediti pokrivanje širih teritorija kvalitetnim UMTS servisom (makro i mikro ćelije).5.Studija o proceni uticaja na životnu sredinu bazne stanice "KG3179_02 .1980 MHz (uplink . učestanost nosioca se može podešavati sa korakom od 0. IMT-2000 nije jedan jedinstven standard. Prema UMTS standardu FDD mod se realizuje u sledećim frekvencijskim opsezima 1920 . a dupleksni razmak (razmak između nosioca signala na predaji i nosioca signala na prijemu) 190MHz.6: Prikaz frekvencijskih opsega namenjenih mrežama treće generacije (3G) prema pojedinim regionim sveta Za potrebe realizacije UMTS sistema. Pri tome. Suštinski posmatrano.smer od bazne stanice ka mobilnoj jedinici).

2. U okviru tekuće faze izgradnje UMTS mreže nije predviđena implementacija TDD moda.Studija o proceni uticaja na životnu sredinu bazne stanice "KG3179_02 . Iz tog razloga.2155 MHz (downlink . i UMTS mreža kompanije VIP MOBILE realizovana je isključivo u FDD modu.1915 MHz (za oba pravca veze). Konkretno.2 UMTS opsezi dodeljeni kompaniji VIP MOBILE U velikom broju zemalja za potrebe realizacije UMTS mreža operatorima su već dodeljeni pojedini frekvencijski opsezi. i (za oba smera veze). Za razliku od FDD moda rada. Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Beogradu 15 . za potrebe realizacije UMTS mreža.2025 MHz (za oba smera veze). kompaniji VIP MOBILE za realizaciju UMTS mreže odobren je sledeći frekvencijski opseg: 1950 . Kompanija VIP MOBILE je na teritoriji Republike Srbije dobila Licencu za korišćenje UMTS frekvencijskog opsega. odnosno dodeljene su Licence za korišćenje odobrenih frekvencijskih opsega. podržavaju isključivo FDD mod rada.5. tako da će sve lokacije baznih stanica koje su predmet ove faze razvoja mreže. za potrebe realizacije TDD moda rezervisani su sledeći frekvencijski opsezi: 1900 . biti realizovane u FDD modu rada. kompaniji VIP MOBILE odobren je frekvencijski opseg u širini od jednog TDD kanala i to: 1910 . postojeći UMTS sistemi. u ukupnoj širini spektra od 2 × 15 MHz.KV Novi Pazar Fabrika Ras" Slika 2.1920 MHz 2010 .smer od bazne stanice ka mobilnoj jedinici). U sadašnjem trenutku. i 2140 . relizovani od strane renomiranih svetskih proizvođača. U navedenom opsegu realizuje se FDD (Frequency Division Duplex) mod rada UMTS mreže.1965 MHz (uplink .smer od mobilne jedinice ka baznoj stanica). operatorima se po pravilu dodeljuje kontinualni frekvencijski opseg širine 2 × 15 MHz. Dodatno. za potrebe buduće realizacije TDD (Time Division Duplex) moda rada.7: Prikaz raspodele UMTS FDD opsega Inicijalno.2.

Razlikuju se jasno dva slučaja: • na lokaciji POSTOJI odgovarajuće prostorija u koju se može smestiti bazna stanica i pripadajuća oprema. Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Beogradu 16 . neprekidno se obavlja sve dok sistem postoji. a u okviru njega proces planiranja sistema baznih stanica kao jedan od najkompleksnijih problema. kanalizacije itd.1 Proces planiranja jednog GSM/UMTS sistema. odnosno da kontinualno opslužuje zadati broj korisnika. Da bi sistem mogao da obezbedi zahtevani kvalitet servisa. INFRASTRUKTURNI ASPEKTI. U osnovi. U nastavku teksta opisane su osnovne karakteristike GSM i UMTS baznih stanica. grejanja (osim u slučaju opreme predviđene za instalaciju u objektu ili kontejneru). proces planiranja sistema baznih stanica se mora zasnivati na tri važna faktora: • obučenom stručnom kadru. i • na lokaciji NE POSTOJI odgovarajuće prostorija u koju se može smestiti bazna stanica pripadajuća oprema. U svakom od ova dva slučaja neophodno je izvršiti kontrolu stabilnosti postojećeg objekta nakon instalacije opreme. sistem baznih stanica treba da obezbedi odgovarajući kapacitet.KV Novi Pazar Fabrika Ras" 3. 3. što znači da se u svakom trenutku ima uvid u stanje bazne stanice. sistem baznih stanica mora da ostvari dve funkcije. Konačan kvalitet nekog GSM/UMTS sistema u velikoj meri zavisi od kvaliteta inicijalnog plana sistema baznih stanica i zbog toga se ovom problemu mora posvetiti velika pažnja. Prvo. To znači da u okviru poslova uređenja bazne stanice ne treba da se razmatraju pitanja dovoda vode. na područjima gde postoji zadovoljavajući kvalitet radio-servisa. Izbor tipa bazne stanice u velikoj meri zavisi od konkretnih uslova na izabranoj mikrolokaciji bazne stanice. treba da ostvari pokrivanje teritorije koja je od interesa radio-servisom zadatog kvaliteta.2 TIPOVI GSM BAZNIH STANICA I KARAKTERISTIKE Sve savremene GSM bazne stanice koncipirane su tako da se za njihovo normalno funkcionisanje ne zahteva stalna ljudska posada. VIP MOBILE je uspeo da objedini sva tri faktora i obezbedi dobru osnovu za razvoj kvalitetnog GSM/UMTS sistema.Studija o proceni uticaja na životnu sredinu bazne stanice "KG3179_02 . Svaka bazna stanica je uključena u sistem daljinskog nadzora. • preciznim bazama podataka i • odgovarajućim softverskim i hardverskim alatima za planiranje radio-sistema. Drugo. uz sve neophodne prethodne proračune. SMEŠTAJ OPREME I PROBLEMI UKLAPANJA U PROSTOR ELEMENTI INFRASTRUKTURE 3.

Familija baznih stanica Alcatel EVOLIUM A9100 zasniva se na troslojnoj modularnoj arhitekturi koja se sastoji od: • antenskog podsistema. moguće je vršiti i na sajtovima koji su već u funkciji. koje se temelje na njihovim konstrukcionim i mehaničkim osobinama su sledeće: • Funkcionalnost antenskog sistema može se menjati relativno lako i to na mestu bazne stanice. pri čemu se intervencije na problematičnim elementima mogu obavljati bez uticaja na elemente koji normalno funkcionišu. To je naročito važno u slučajevima ispada pojedinih elemenata bazne stanice. • Dodavanje primopredajnika. trenutnom broju antena. Ove bazne stanice su skalabilne.Studija o proceni uticaja na životnu sredinu bazne stanice "KG3179_02 . arhitektura bazne stanice. • Osnovni tipovi baznih stanica mogu se lako proširivati dodavanjem kabineta za ekstenziju. pre svega zahvaljujući visokim radio performansama koje obezbeđuju minimalne prekide u pružanju servisa. Pri tome. ističu se po pouzdanosti u radu. tj. jednostavnim uključivanjem ili isključivanjem sekcije kombajnera. kabineti su opremljeni uređajima za hlađenje i grejanje. Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Beogradu 17 . • Odabir tipa kabineta bazne stanice zavisi samo od maksimalnog broja primopredajnika koje treba obezbediti u budućnosti. Dodatno. da jedan isti kabinet. GSM900. 3. broju primopredajnika po sektoru itd. Naime. pruža servise i u GSM900 i GSM1800 mreži. kao i u pogledu jednostavnosti montaže i održavanja. • podsistema primopredajnika i • podsistema kojim se upravlja funkcionalnošću bazne stanice. bazne stanice iz ove familije omogućavaju pružanje GPRS. u jednom trenutku.1. bazne stanice iz ove familije mogu biti konfigurisane tako. u okviru tekuće faze izgradnje GSM mreže VIP MOBILE planirana je upotreba baznih stanica iz familije savremenih baznih stanica kompanije Alcatel. ne mora se voditi računa o načinu funkcionisanja bazne stanice. pri čemu su one koncipirane tako da stalno mogu evoluirati i proširivati svoje funkcionalnosti. Sistemom za održavanje radne temperature upravlja sama bazna stanica. Praktično. Da bi se obezbedili adekvatni ambijentalni uslovi za funkcionisanje bazne stanice. Pri tome. svi elementi ovog sistema su redudantni. Treba pomenuti i to da se isti kabinet.KV Novi Pazar Fabrika Ras" Shodno tome. pa čak i sektora. Familija baznih stanica Alcatel EVOLIUM A9100 dizajnirana je tako da omogućava visok kvalitet servisa.1 Macro bazne stanice Osnovne krakteristike macro baznih stanica iz Alcatel EVOLIUM A9100 familije prikazane su u tabeli 3. GSM1800 i GSM1900 mobilnih mreža. Neke od glavnih prednosti navedene familije baznih stanica.2. što praktično znači da se mogu postepeno proširivati u skladu sa potrebama. može koristiti za realizaciju GSM850. trenutnoj konfiguraciji antenskog sistema. EDGE i UMTS servisa. zahvaljujući senzorima kojima raspolaže. • Postoji veliki broj mogućnosti za konfigurisanje i upravljanje baznom stanicom.

GSM 1800 i GSM 1900 TX: 869-894.8dBm (GSM1800 HP ) 30W/44.8dBm (GSM900 HP**) (prosečena vrednost) * 35W/45. satelitski linkovi Interfejs za povezivanje baznih -2E1 (standardno) stanica sa BSC-ovima (Abis) .-60V DC ±20% -48 .8dBm (GSM850) 45W/46.8dBm(GSM1800HP**) 45W/46.PSK (EDGE) -111 dBm (statički i dinamički) < -111 dBm (statički. radio-relejni linkovi. u zasebnom kabinetu od -5° do +45° C za indoor kabinete i od -45° do +45° C za outdoor kabinete Minimalni nivo IP20 za indoor i IP55 za outdoor kabinete Baterijsko rezervno napajanje Radna temperatura Zaštita od atmosferskih uslova * MP . jedna faza 400V AC ±15%.5dBm (GSM1900) 25W/44. jedna faza 47-63Hz.8dBm (GSM900 MP*) 45W/46.Studija o proceni uticaja na životnu sredinu bazne stanice "KG3179_02 .1: Osnovne karakteristike baznih stanica iz familije Alcatel EVOLIUM A9100 Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Beogradu 18 .jedna baterija unutar kabineta od 90Ah . 1710-1785 ili 1850-1910 MHz Broj primo-predajnika 1 – 12 Broj sektora 1–6 Tehnologija za povezivanje -G703 interfejs sa osetljivošću od 36 dB (standardno) baznih stanica -ostalo . 47-63Hz.do tri baterije od 90Ah.0dBm (GSM1900) GMSK 8 .4dBm (GSM1800 MP ) 30W/44.8dBm (GSM900 HP**) 30W/44.“mala” integrisana baterija koja drži do 30 minuta .-60V DC ±20% Napajanje prema vrsti kabineta 230V AC ±15%.jedna baterija unutar kabineta od 90Ah .mala integrisana baterija koja drži do 5 minuta . 1805-1880 ili 1930-1990 MHz RX: 824-849.-60V DC ±20% -48 .PSK (EDGE) 15W/41. 230V AC ±15%. tri faze Indoor kabinet . 880-915.Medium Power ** HP . 925-960. MCS1) Osetljivost prijemnika -116 dBm (dinamički sa FH i -108 dBm (statički MCS5) diversitijem) -99 dBm (statički MCS9) MBI*** CBO**** MBO***** 24V DC -48 . u zasebnom kabinetu Outdoor kabinet .HDSL. 47-63Hz.dodatnih 2E1 (opciono) Indoor Outdoor Dimenzije do 45x194x60 cm do 74x149x152 cm < 270 kg (MBI***) Težina < 140 kg (CBO****) < 570 kg (MBO*****) GMSK 8 .High Power *** MBI .5dBm (GSM900 MP*) Snaga na ulazu u antenski kabl 60W/47. jedna faza 47-63Hz. 230V AC ±15%.Multistandard BTS Indoor **** CBO .8dBm (GSM1800MP*) ** 60W/47.5dBm (GSM850) 30W/44. GSM 900.Multistandard BTS Outdoor Tabela 3.Compact BTS Outdoor ***** MBO .do tri baterije od 90Ah.KV Novi Pazar Fabrika Ras" Frekvencijski opseg GSM 850.

Obe vrste kabineta imaju po 12 antenskih konektora što omogućava formiranje do 6 sektora.pristup kabinetu i kabliranje se vrši sa prednje strane. i . Mogu se spajati i bočno jedan sa drugim.2. Oba tipa kabineta se mogu napajati jednosmernom ili naizmeničnom strujom i mogu imati rezervno baterijsko napajanje. da se MBI3 kabinet ne može nadograditi da bi se dobio MBI5 kabinet. Osnovni podaci o dimenzijama i kapacitetu ovih baznih stanica dati su na Slici 3.1 Struktura kabineta macro baznih stanica Indoor kabineti U okviru familije baznih stanica Alcatel EVOLIUM A9100 dostupna su dva tipa indoor kabineta (koji se nazivaju i rekovima): .KV Novi Pazar Fabrika Ras" 3.Studija o proceni uticaja na životnu sredinu bazne stanice "KG3179_02 .MBI5 (MEDI) kabinet sa pet odeljaka.MBI3 (MINI) kabinet sa tri odeljka. Treba napomenti i to. Kabineti MBI3 i MBI5 mogu se pričvrstiti za zid. Ove dve vrste kabineta su potpuno samostalne.1. ili za pod.1. Slika 3. Kabineti nemaju bočna vrata .1: Alcatel EVOLIUM indoor A9100 bazna stanica (MBI) Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Beogradu 19 .

montaža MBO1 i MBO2 kabineta je laka jer je težina najtežeg modula samo 90kg. sa fleksibilnošću u prelazu sa jedne na drugu konfiguraciju (pa čak i sa MBO1 na MBO2 tip kabineta).KV Novi Pazar Fabrika Ras" Outdoor kabineti U okviru familije baznih stanica Alcatel EVOLIUM A9100 dostupna su dva tipa outdoor kabineta: • Multi-Standard Base Station Outdoor (MBO) kabineti. pri čemu je visina kabineta ograničena na 152cm. isti kabinet se može koristiti i za različite vrste servisa (npr. tj. Osnovni podaci o dimenzijama i kapacitetu MBO1 i MBO2 kabineta baznih stanica dati su na Slici 3.2: Alcatel EVOLIUM outdoor A9100 bazna stanica (MBO) Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Beogradu 20 . Takvu fleksibilnost omogućavaju posebni prazni odeljci u kabinetima u koje se po potrebi mogu dodati primopredajnički elementi ili moduli za napajanje. • Compact Base Station Outdoor kabinet (CBO) sa malim brojem primopredjanika sa kojima se zadovoljavaju potrebe na specifičnim lokacijama. MBO1 (MINI) i MBO2 (MEDI) kabineti koji omogućavaju veliki broj različitih konfiguracija. na lokacijama na kojima se ne očekuje veliki prirast broja korisnika u budućnosti.. ali ni porast intenziteta korišćenja servisa (to su najčešće ruralne sredine sa malim intenzitetom saobraćaja). u koje spadaju tzv. MBO1 i MBO2 tipovi kabineta MBO1 i MBO2 kabineti omogućavaju operaterima fleksibilnost u radu na terenu koja se ogleda u mogućnosti proširenja MBO1 kabineta (kapaciteta do 8 primopredajnika) na MBO2 kabinet (kapaciteta do 12 primopredajnika). čime se značajno pojednostavljuje priprema lokacije pre montaže bazne stanice. GSM i UMTS) kada se na jednoj lokaciji realizuju obe vrste servisa. S obzirom na modularan dizajn.Studija o proceni uticaja na životnu sredinu bazne stanice "KG3179_02 .2. Slika 3. Pri tome.

Kompletna familija baznih stanica Alcatel EVOLIUM A9100 u potpunosti ispunjava zahteve zadate Direktivama Evropske unije 89/336/EEC. ukupnoj potrošnji struje svih modula. Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Beogradu 21 . već kada se može očekivati da takva situacija potraje i u dužem vremenskom periodu. tj.3: Alcatel EVOLIUM outdoor CBO kabinet CBO ima 6 antenskih konektora. gde je dovoljno imati po jedan primopredajnik po sektoru. koji se tiču bezbednosnih zahteva za radio-predajnike. i to ne samo u inicijalnom trenutku podizanja mobilne mreže. CBO se uobičajeno primenjuje za: • pokrivanje šireg područja sa maksimalno tri primopredajnika i sistemom omni antena. i • IEC 950 (EN 60 950). disipaciji snage koja je dozvoljena pri određenoj konfiguraciji itd. Takođe. što omogućava implementaciju do tri sektora po lokaciji.KV Novi Pazar Fabrika Ras" MBO2 kabinet se formira dodavanjem kabineta za ekstenziju (MBOE) na MBO1 kabinet. spada u izuzetno tihe uređaje čiji je maksimalni nivo akustičkog pritiska manji od 55dB (A) u dnevnom radu. ova familija baznih stanica ispunjava uslove standarda ETS 300 019-1-4 klase 4. i • pokrivanje područja sa niskim intenzitetom saobraćaja.3 Slika 3. CBO kabinet omogućava optimalno rešenje za pokrivanje ovakvih područja kvalitetnim servisom. Što se tiče akustičkog zagađenja. ukupnom broju konektora. ova familija baznih stanica ispunjava sledeće standarde bezbednosti: • IEC 215 (EN 60 215).Studija o proceni uticaja na životnu sredinu bazne stanice "KG3179_02 . Preciznije. Prilikom dodavanju modula radi proširenja kapaciteta bazne stanice mora se voditi računa o sledećim problemima: prostoru koji je na raspolaganju. • pokrivanje putnih i železničkih pravaca sa po dva sektora i po jednim primopredajnikom u svakom sektoru. Osnovni podaci o dimenzijama i kapacitetu ovih tipova kabineta dati su na Slici 3. a koje se tiču elektromagnetske kompatibilnosti (u skladu sa ETSI standardom ETS 301 489-1 i 8). koji se tiču bezbednosnih zahteva za informatičku opremu. CBO kabinet CBO tip kabineta koristi se u ruralnim područjima gde je intenzitet saobraćaja vrlo mali.1.

pod nazivom Antenna Network Combiner (ANc) može da opslužuje najviše četiri primopredajnika. predajnici bi nepovoljno uticali jedan na drugog. itd.Studija o proceni uticaja na životnu sredinu bazne stanice "KG3179_02 . Ukoliko navedeni uslovi nisu unapred ispunjeni. težinama i drugim zahtevima za smeštanje baznih stanica. a po potrebi i postavljanje antistatičkog poda i postavljanje opreme za protiv požarnu zaštitu. Pri tome se vodi računa da osim pogodnosti lokacije sa stanovišta pokrivanja teritorije. između ostalog planira se instaliranje uređaja za obezbeđivanje mikro-klimatskih uslova. interfejs ka antenskom sistemu. Za konfiguracije većeg kapaciteta mora se dodati kombajnerski modul. pri čemu se ne koristi Wide Band Combiner (WBC) kao što je to rpikazano na Slici 3. radni i rezervni.5. za svaku baznu stanicu vrši se uređivanje prostora na adekvatan način. pošto su oba povezana na istu antenu. za svaku baznu stanicu. sporazumom sa nadležnom elektrodistributivnom kompanijom. Podsistem za sprezanje antena je segment koji povezuje antenski sistem sa sistemom primopredajnika .4. Bez kombajnera. • Combining mod za konfiguracije sa tri ili četiri primopredajnika. a 800 kg/m2 na površini predviđenoj za smeštaj baterijskog napajanja. Jedan modul. ANc može biti konfigurisan u dva moda u odnosu na broj primopredajnika u sektoru: • No-combining mod za konfiguracije do dva primopredajnika. uređaji za klimatizaciju su standardni. U slučaju da je na konkretnoj lokaciji moguće obezbediti prostoriju površine od oko 15 m2. implementira se neko od indoor rešenja. U okviru uređenja prostorije.2 Osnovne karakteristike kombajnera macro baznih stanica Kombajneri omogućavaju povezivanje više predajnika na jednu zajedničku antenu.2. kao i od prethodno iznetih podataka o dimenzijama. Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Beogradu 22 . obično se vrši zakup zemljišta površine od oko 100 m2. Pri tome nosivost poda prostorije mora biti takva da može da izdrži lokalno opterećenje od 500 kg/m2 na površini predviđenoj za smeštanje opreme bazne stanice. Napajanje uređaja i instalirane opreme električnom energijom reguliše se. za svaku baznu stanicu. sporazumom sa nadležnom elektrodistributivnom kompanijom. U slučajevima kada na tlu treba da se postavi samostalni antenski stub i uređaji bazne stanice.KV Novi Pazar Fabrika Ras" Polazeći od konkretnih uslova na lokaciji bazne stanice. ali u cilju obezbeđenja visoke pouzdanosti po pravilu treba instalirati po dva kompleta. 3. ANc modul ANc modul povezuje do četiri predajna signala na dve antene i distribuira primljeni signal sa svake antene na najviše četiri prijemnika. Pošto se ne radi o velikim snagama disipacije. Zahvaljujući fleksibilnosti i modularnosti ANc modula. ona ne bude daleko od energetskih izvora. pri čemu se koristi Wide Band Combiner kao što je to prikazano na Slici 3. podsistem za sprezanje antena može da zadovolji širok spektar potreba kao što su smanjenje gubitaka usled slabljenja.1. Ako za instaliranje bazne stanice nije moguće obezbediti adekvatnu prostoriju implementira se neko od outdoor rešenja.on igra ulogu kombajnera tj. Napajanje uređaja i instalirane opreme električnom energijom reguliše se. odgovarajućim glavnim projektom mora se obezbediti rešenje za lokalno ojačanje konstrukcije. smanjenje broja potrebnih antena i slično. pošto to u značajnoj meri može da povisi cenu instalacije.

RXA .RXB .RXdivA Duplexer Filter Filter LNA Splitter Duplexer Filter LNA Splitter Filter WBC Splitter Splitter Splitter Splitter WBC TX RXn RXd TRX 1 TX RXn RXd TRX 2 RXdRXn TX TRX 3 RXd RXn TX TRX 4 Slika 3. Pored toga postoji i kompatibilnost sa sistemima proširenog spektra.5: ANc modul .RXA . ANy modul je prikazana na Slici 3. Pri tome se koristi hibridna wide-band tehnika kombinovanja što sistem čini pouzdanijim i upravljivijim.No-combining mod Antenna A TXA .6.RXdivB Antenna B TXB.4: ANc modul .KV Novi Pazar Fabrika Ras" Antenna A TXA .RXdivB Antenna B TXB.RXB -RXdivA Duplexer Filter Filter LNA Splitter Duplexer Filter LNA Splitter Filter By-pass function WBC Splitter Splitter Splitter Splitter WBC By-pass function TX RXn RXd RXd RXn TX TRX 1 TRX 2 Slika 3.Combining mod Twin Wide Band Combiner (ANy) modul Ovaj modul kombinuje do četiri primopredajnika na dva izlaza i distribuira do dva prijemna signala na četiri prijemnika. Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Beogradu 23 .Studija o proceni uticaja na životnu sredinu bazne stanice "KG3179_02 .

2. korišćenja različitih frekvencijskih opsega i različitih antenskih sistema.minimalni zahtevi u pogledu uređenja lokacije na koju se oprema postavlja. Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Beogradu 24 . ANx modul predstavlja kombinaciju WBC kombajera i dupleksera. uređaji su modularni.6: ANy . što smanjuje vreme instalacije. Neke od osnovnih karakteristika ovih baznih stanica su sledeće: • Adaptivnost .Studija o proceni uticaja na životnu sredinu bazne stanice "KG3179_02 . tj.KV Novi Pazar Fabrika Ras" TxA RxA RxdivA TxB RxB RxdivB WBC Splitter Splitter WBC Splitter Splitter Tx Rxn Rxdiv Tx Rxn Rxdiv Tx Rxn Rxdiv Tx Rxn Rxdiv TRX 1 TRX 2 TRX 3 TRX 4 Slika 3.2 Micro bazne stanice Micro bazne stanice iz familije Alcatel EVOLIUM A9100 (A9110-E) dizajnirane su sa ciljem da se olakša instalacija i pokrivanje servisom u najraznorodnijim okruženjima. Antennas Antenna network Combining ANc Twin combiner stage ANy Twin combiner stage ANy TRXs TRXs Slika 3. mogućnost postavljanja na horizontalne i vertikalne zidove u indoor i outdoor okruženju.7.7: Konfiguracija sa 1x8 primopredajnika 3. pri čemu u svakom sektoru postoje po dve antene (ili jedna kros-polarizovana antena) ANy modul je potreban samo u sektorima sa pet ili više primopredajnika kao što je to prikazano na Slici 3. različite mogućnosti u pogledu podešavanja snage radio predajnika. i postoji kompatibilnost sa prethodnim generacijama Alcatel-ovih uređaja. i to na jednostavan i isplativ način uz mogućnost stalne evolucije sisrtema.twin Wide Band Combiner modul U standardnim konfiguracijama.

3W/36.6dBm (GSM1800) / 1 ant. • Skalabilnost . sa zaštitnim oklopom 27 / 26 kg (low-loss / single-antenna).ogleda se u lakoći održavanja.35dBm (GSM900 G1) / 2 ant.1dBm (GSM850) / 1 antena 3.2W/35. 1805-1880 ili 1930-1990 MHz RX: 824-849.5dBm (GSM900P) / 2 antene 6W/37. 1710-1785 ili 1850-1910 MHz Broj primo-predajnika / broj 1 – 12 / 1 – 6 sektora Tehnologija za povezivanje --2xE1 sa G703 interfejsom sa osetljivošću od 36 dB (standardno) baznih stanica Dimenzije Težina 750 x 384 x 137 mm.3W/33.1dBm (GSM1900) / 1 antena 7W/38. 3. kodecima i enkripcijom. sa 2 aktivna primopredajnika. upgrade-ovanja i rekonfiguracije mreže.6dBm (GSM1900) / 1 antena 5W/37dBm (GSM850) / 2 antene 5W/37dBm (GSM900P) / 2 antene 4. maloj potrošnji energije i velikoj pouzdanosti u radu mreže. 4W/36dBm (GSM1800) / 2 antene 4W/36dBm (GSM1900) / 2 antene Snaga na ulazu u antenski kabl (prosečena vrednost) 3. MCS1) i -106 dBm (statički MCS5) -96 dBm (statički MCS9) od 140 do 155 W.1dBm (GSM900P) / 1 antena 2. sa različitim brzinama prenosa podataka.6dBm (GSM850) / 1 antena 2.KV Novi Pazar Fabrika Ras" • Fleksibilnost . sa 2 aktivna primopredajnika i ventilatorima 210 W. 925-960. bez zaštitnog oklopa 32. Frekvencijski opseg GSM 850.5 kg (low-loss / single-antenna). 1.2W/35. u zavisnosti od konfiguracije bazne stanice i broja aktivnih primopredajnika od -33° do +45° C (do +55° C sa dodatnim ventilatorima) Minimalni nivo IP55 Baterijsko rezervno napajanje − Radna temperatura Zaštita od atmosferskih uslova Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Beogradu 25 .7W/34.5dBm (GSM1900) / 2 antene Osetljivost prijemnika Napajanje prema vrsti kabineta Potrošnja GMSK -110 dBm (statički i dinamički) -112 dBm (dinamički sa FH diversitijem) . Osnovne krakteristike micro baznih stanica iz Alcatel EVOLIUM A9100 familije prikazane su u tabeli 3.45dBm (GSM900 G1) / 1 ant.5dBm (GSM850) / 2 antene 7W/38. ventilatorima i grejnim elementima dolazi opciono ukoliko se bazna stanica poruči sa pratećim kabinetom baterijsko napajanje daje podršku za nesmetani rad prilikom nestanka električne energije u trajanju od 40 do 250 minuta. 1. GSM 1800 i GSM 1900 TX: 869-894. GSM 900.AC 230V (od 170 do 270 V) .8W/32.3W/32.6dBm (GSM900P) / 1 antena 1.8W/32. sa podrškom za GPRS i EGDE servise za prenos podataka.85dBm (GSM900 G1) / 2 antene 7W/38.podržano je do 12 radio nosilaca po jednoj baznoj stanici i to u različitim frekvencijskim opsezima. sa zaštitnim oklopom GMSK 8 .2.3W/33.1dBm (GSM1800) / 1 antena 3. bez zaštitnog oklopa 818 x 450 x 190 mm.DC 300V (od 240 do 357 V) − − − 8 .5 / 31.PSK (EDGE) < -110 dBm (statički.95dBm (GSM900 G1) / 1 ant.2W/35.Studija o proceni uticaja na životnu sredinu bazne stanice "KG3179_02 .5dBm (GSM1800) / 2 antene 7W/38. 880-915.2W/35.PSK (EDGE) 2.

Ostale jedinice (kojih može biti još maksimalno 5) imaju ulogu slave jedinice i povezane su sa master jedinicom preko unutrašnje magistrale.Studija o proceni uticaja na životnu sredinu bazne stanice "KG3179_02 . Ovakav koncept olakšava manipulaciju opremom i fleksibilnost u instaliranju i rekonfiguracijama sajtova.2. samo dodavanjem osnovnih jedinica moguće je povećavati kapacitet sajta u skladu sa rastućim potrebama. Na slici 3. Slika 3. • primopredajnika.2. što omogućava da se izgradi sajt sa 2 do 12 primopredajnika raspoređenih u 1 do 6 sektora. Ova veza može biti direktna ili preko drugih slave jedinica.8: Principi konfiguracije micro bazne stanice Jedna od osnovnih jedinica ima ulogu master jedinice. a one koje su vezane na druge slave jedinice su slave jedinice donjeg nivoa (kao što je predstavljeno na slici).1 Arhitektura i koncept micro bazne stanice Konfiguracija sajta zasnovana na micro baznim stanicama iz familije Alcatel EVOLIUM A9100 može sadržati i do 6 osnovnih jedinica u zajedničkoj konfiguraciji. Svaka osnovna jedinica je gradivni blok koji sadrži dva primopredajnika. Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Beogradu 26 . i • modula za kontrolu funkcionisanja bazne stanice.2: Osnovne karakteristike micro baznih stanica iz familije Alcatel EVOLIUM A9100 3.KV Novi Pazar Fabrika Ras" Tabela 3. Osnovna jedinica koja se sastoji od minimalnog broja modula je u suštini jedna kompletna bazna stanica. Master i slave jedinice su identične sa hardverskog stanovišta ali su funkcije kontrole bazne stanice aktivne samo na master jedinici.8 prikazani su principi konfiguracije sajta sa micro baznom stanicom. One slave jedinice koje su direktno vezane na master jedinicu su slave jedinice gornjeg nivoa. Osnovna jedinica ima modularnu arhitekturu i sastoji se od tri osnovne komponente: • kombajnera. tj. Dakle. izgradnja ili modifikacija konfiguracije na nekoj lokaciji je potpuno fleksibilna.

tj. i • low-loss. arhitektura koja se bazira na hibridnom kombajneru. ali ono što treba odmah napomenuti je činjenica da je izlazna snaga kod arhitekture sa jednom antenom oko 3W.2 Osnovne karakteristike kombajnera micro baznih stanica Već smo pomenuli da je kombajnerski podsistem sprega između primopredajnika i antenskog sistema. Principi i osnovne karakteristike ove dve arhitekture date su u nastavku teksta. Na slici 3. približno dva puta manja od izlazne snage kod low-loss arhitekture koja iznosi oko 7W.10. takođe. Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Beogradu 27 . Time se. arhitektura sa dve antene. Single-antenna arhitektura Ova arhitektura omogućava povezivanje dva primopredajnika na jednu antenu i to uz pomoć hibridnog kombajnera.9: Dve varijante osnovne jedinice 3.2. U ovakvoj arhitekturi antenski diversiti nije moguć. kojim se omogućava povezivanje jedne ili dve antene na osnovnu jedinicu.2.KV Novi Pazar Fabrika Ras" Postoje dva tipa osnovnih jedinica u zavisnosti od tipa kombajerskog modula.9 prikazane su dve moguće konfiguracije osnovne jedinice. prijemni signal distribuira na dva prijemnika. Ova arhitektura prikazana je na slici 3.Studija o proceni uticaja na životnu sredinu bazne stanice "KG3179_02 . U slučaju micro baznih stanica iz familije Alcatel EVOLIUM A9100 postoje dve arhitekture antenskog sistema: • single-antenna. Slika 3.

11 je prikazana low-loss arhitektura sa antenskim diversitijem.KV Novi Pazar Fabrika Ras" Low-loss arhitektura U poređenju sa prethodnom. tako da umesto hibridnog kombajnera imamo air-combining. Prelazak u ovaj drugi mod je moguće izvesti samo softverskom komandom. što rezultira manjim gubicima u predajnom lancu odnosno većom snagom na predaji. i u svakom lancu duplekser. bez promena u hardverskom delu. Postoji i jedan alternativni mod kojim bi se svaki primopredajni lanac iskoristio za različite sektore. signal iz svakog predajnika napaja preko dupleksera svoju zasebnu antenu. Osnovni smisao ove konfiguracije je da se u jednom sektoru za oba primopredajnika obezbedi odvojen tok signala: • prilikom prijema signala. što bi omogućilo pokrivanje dva sektora sa jednom baznom stanicom. pojačavač i spliter. prijemnici iz oba lanca su preko splitera vezani na pojačavače iz oba lanca. Na slici 3.10: Arhitektura sa jednom antenom Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Beogradu 28 . a na slici 3.12 low-loss arhitektura sa dva sektora bez antenskog diversitija. čime se obezbeđuje i antenski diversiti. Slika 3. ova arhitektura ima dva kompletna lanca za prijem i predaju. • prilikom predaje signala.Studija o proceni uticaja na životnu sredinu bazne stanice "KG3179_02 .

11: Arhitektura sa dve antene i antenskim diversitijem Slika 3.Studija o proceni uticaja na životnu sredinu bazne stanice "KG3179_02 .12: Arhitektura sa dva sektora bez antenskog diversitija Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Beogradu 29 .KV Novi Pazar Fabrika Ras" Slika 3.

Slika 3. Prikaz elemenata kabineta dat je na slici 3.3.1 Osnovne karakteristike noda B "Nortel UMTS BTS 12010 indoor" Bazna stanica (nod B) Nortel UMTS BTS 12010 (indoor) je skalabilna bazna stanica koja može da podrži konfiguracije do tri nosioca.. • Alcatel EVOLIUM 9100. • Nortel UMTS BTS 12020 – outdoor i • Nortel UMTS BTS 700 – indoor. Sectored Tx) koji mogu imati do tri nosioca i 6 sektora sa diversitijem na predaji.3 TIPOVI UMTS BAZNIH STANICA (NODOVA B) I KARAKTERISTIKE U okviru tekuće faze izgradnje UMTS sistema VIP MOBILE planirana je upotreba nodova B iz dve serije savremenih nodova B (baznih stanica) kompanija Nortel: • Nortel UMTS BTS 12010 . dok slika 3. a radi se na tome da se to poveća na četiri nosioca u jednoj specifičnoj konfiguraciji.15 prikazuje arhitekturu kabineta u konfiguraciji sa tri sektora. Radio interfejs se sastoji od 12 RF portova za povezivanje glavnih i diversiti antena radi pokrivanja do 6 sektora. 3. nadzor performansi. Spoljašnji izgled BTS 12010 prikazan je na slici 3. pristupni interfejs ka ostatku mreže. do sistema velikog kapaciteta (STSR . Osnovne karakteristike uređaja date su u tabeli 3. sa malom potrošnjom snage zahvaljujući naprednim tehnikama u RF lancu.KV Novi Pazar Fabrika Ras" 3.Studija o proceni uticaja na životnu sredinu bazne stanice "KG3179_02 .indoor. Posebna pažnja posvećena je inicijalnoj konfiguraciji. Sistem odlikuje velika efikasnost u radu. Sectored Rx) sa jednim kanalom za inicijalno postavljanje sistema.outdoor.13.14. Moguća je konfiguracija od sistema malog kapaciteta (OTSR . obrada poziva. MBO2 . konfiguracija i nadzor. Bazna stanica podržava sledeće funkcije: pristupna radio mreža.Sectored Rx.13: Spoljašnji izgled noda B Nortel 12010 indoor Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Beogradu 30 .Omnidirectional Tx. Takođe. postoje hardverska i softverska rešenja za otkrivanje kvarova i brzu rekonfiguraciju sistema.3. sinhronizacija.

15: arhitektura noda B u konfiguraciji sa tri sektora Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Beogradu 31 .KV Novi Pazar Fabrika Ras" Slika 3.Studija o proceni uticaja na životnu sredinu bazne stanice "KG3179_02 .14: Glavne komponente noda B Nortel 12010 indoor Slika 3.

do sistema velikog kapaciteta (STSR .35 min.2772 W (za 45W zračene snage) 210 .Sectored Rx. (za 45W zračene snage) od -5°C do +45° C Minimalni nivo IP20 po IEC/EN 60 529 Broj primo-predajnika po sektoru Broj sektora Raspoloživi interfejsi prema sistemu prenosa Dimenzije Težina Snaga predajnika Referentna statička osetljivost prijemnika noda B Napajanje Potrošnja električne energije (u zavisnosti od konfiguracije) Baterijsko rezervno napajanje Radna temperatura Zaštita od atmosferskih uslova Tabela 3. Takođe. (za 30W zračene snage) 180 . a radi se na tome da se to poveća na četiri nosioca u jednoj specifičnoj konfiguraciji. Moguća je konfiguracija od sistema malog kapaciteta (OTSR .5 časova.2466 W (za 30W zračene snage) 726 .7V) +24 V DC (20 V . U pogledu zaštite od vode i prašine ovaj tip noda B ispunjava zahteve preporuke IP-20 prema standardu IEC/EN 60 529.31 V) 208 .KV Novi Pazar Fabrika Ras" Originalno je namenjeno da se bazna stanica napaja jednosmernom strujom sa -48 V ili +24V.-50.1980 MHz Downlink: 2110 . postoje hardverska i softverska rešenja za otkrivanje kvarova i brzu rekonfiguraciju sistema. Tehnika višestrukog pristupa na radio-interferjsu WCDMA UMTS band I Uplink: 1920 .2 Osnovne karakteristike noda B "Nortel UMTS BTS 12020 outdoor" Bazna stanica (nod B) Nortel UMTS BTS 12020 je skalabilna bazna stanica koja može da podrži konfiguracije do tri nosioca. Bazna stanica Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Beogradu 32 .1990 MHz 1–3 1–6 8 x E1 2 x STM-1 HDSL (opciono) 1650 x 600 x 600 mm 305 kg sa punom opremom kabineta 30 W (44. sa malom potrošnjom snage zahvaljujući naprednim tehnikama u RF lancu.Studija o proceni uticaja na životnu sredinu bazne stanice "KG3179_02 . Sectored Tx) koji mogu imati do tri nosioca i 6 sektora sa diversitijem na predaji. Sistem odlikuje velika efikasnost u radu.5 dBm ± 4dB) -124.3.3: Osnovni tehnički podaci noda B Nortel 12010 indoor 3. Sectored Rx) sa jednim kanalom za inicijalno postavljanje sistema.2170 MHz Frekvencijski opseg UMTS band II Uplink: 1850 .Omnidirectional Tx.8 dBm ± 4dB) 45 W (46. U slučaju nestanka električne energije.250 V AC (opciono) 675 .5 dBm -48 V DC (-40. Radna temperatura je od -5 do +45 °C.40 min. Naravno moguće je i dodavanje modula za napajanje naizmeničnom strujom. Posebna pažnja posvećena je inicijalnoj konfiguraciji. Postoje i jedinice za hlađenje sistema. napajanje preuzimaju rezervna baterijska napajanja kojima mogu da se premoste prekidi u napajanju u trajanju do 3.1910 MHz Downlink: 1930 .5V .

17: Glavne komponente noda B Nortel 12020 outdoor Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Beogradu 33 . dok slika 3. konfiguracija i nadzor. Osnovne karakteristike uređaja date su u tabeli 3. Prikaz elemenata kabineta dat je na slici 3. Slika 3.. pristupni interfejs ka ostatku mreže.17.18 prikazuje arhitekturu kabineta u konfiguraciji sa tri sektora. Radio interfejs može imati do 12 RF portova za povezivanje glavnih i diversiti antena radi pokrivanja do 6 sektora.4.KV Novi Pazar Fabrika Ras" podržava sledeće funkcije: pristupna radio mreža. nadzor performansi.16: Spoljašnji izgled noda B Nortel 12020 outdoor Slika 3.16. sinhronizacija.Studija o proceni uticaja na životnu sredinu bazne stanice "KG3179_02 . obrada poziva. Spoljašnji izgled BTS 12020 prikazan je na slici 3.

18: arhitektura noda B u konfiguraciji sa tri sektora Bazna stanica može da se napaja naizmeničnom ili jednosmernom strujom.KV Novi Pazar Fabrika Ras" Slika 3. Postoje i jedinice za hlađenje sistema. Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Beogradu 34 .Studija o proceni uticaja na životnu sredinu bazne stanice "KG3179_02 . U pogledu zaštite od vode i prašine ovaj tip noda B ispunjava zahteve preporuke IP-20 prema standardu IEC/EN 60 529. Radna temperatura je od -40 do +50 °C. Postoji interno rezervno baterijsko napajanje koje može da premosti prekid u napajanju električnom energijom do tri časa. Opciono je moguća i ugradnja eksternog baterijskog napajanja.

2526 W (za 30W zračene snage) 786 .2170 MHz 1–3 1–6 8 x E1 1350 x 1500 x 975 mm 480 kg sa punom opremom kabineta 30 W (44. S obzirom da se UMTS mreže razvijaju kao nadogradnja postojećih GSM mreža.240 V AC (monofazno) 120 .2832 W (za 45W zračene snage) 180 . (za 30W zračene snage) 180 . kao što su različite vrste filtara. (za 45W zračene snage) opciono od -40°C do +50° C Minimalni nivo IP55 po IEC/EN 60 529 Tabela 3.3 Osnovne karakteristike noda B "Nortel iBTS 600 i 700" Bazna stanica (nod B) Nortel iBTS je indoor kabinet namenjen za izgradnju UMTS pristupne radio mreže.40 min. posebna pažnja posvećuje se mogućnostima kolokacije sa postojećim baznim stanicama. Nod B iBTS može da podrži konfiguracije do 6 sektora sa 1 do 3 primopredajnika po sektoru.35 min.240 V AC (split phaze) 230 . Primer kolokacije GSM baznih stanica i UMS nodova B prikazan je na slici 3.5V . Otuda infrastruktura ovog kabineta mora biti u mogućnosti da podrži više različitih konfiguracija. Nortel iBTS 600 i Nortel iBTS 700.KV Novi Pazar Fabrika Ras" Tehnika višestrukog pristupa na radio-interferjsu Frekvencijski opseg Broj primo-predajnika po sektoru Broj sektora Raspoloživi interfejsi prema sistemu prenosa Dimenzije Težina Snaga predajnika Referentna statička osetljivost prijemnika noda B Napajanje Potrošnja električne energije (u zavisnosti od konfiguracije) Baterijsko rezervno napajanje Baterijsko rezervno napajanje eksterno Radna temperatura Zaštita od atmosferskih uslova WCDMA UMTS band I Uplink: 1920 .1980 MHz Downlink: 2110 .5 dBm ± 4dB) -124.7V) 208 . a to su najčešće različite vrste interferencije. Postoje različite varijante ovog noda B u zavisnosti od širine kabineta .400 V AC (trofazno) 735 .19.5 dBm -48V DC (-40.-50. Nod B iBTS je dizajniran da prevaziđe probleme koji se javljaju pri kolokaciji. tj.3. Za svaki tip interferencije razvijeni su i primenjeni različiti mehanizmi za umanjenje njenog dejstva.8 dBm ± 4dB) 45 W (46. antenskih decoupler-a. i slično.600 i 700 mm.Studija o proceni uticaja na životnu sredinu bazne stanice "KG3179_02 . Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Beogradu 35 .4: Osnovni tehnički podaci noda B Nortel 12020 outdoor 3.

sinhronizacija. nadzor performansi. Takođe. a prikaz elemenata kabineta dat je na slici 3. pristupni interfejs ka ostatku mreže. konfiguracija i nadzor. Spoljašnji izgled noda B Nortel iBTS prikazan je na slici 3.20: Izgled noda B Nortel iBTS indoor Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Beogradu 36 .KV Novi Pazar Fabrika Ras" Slika 3.20. Osnovne karakteristike uređaja date su u tabeli 3.21. postoje hardverska i softverska rešenja za otkrivanje kvarova i brzu rekonfiguraciju sistema.19: Kolokacija GSM i UMTS baznih stanica Bazna stanica podržava sledeće funkcije: pristupna radio mreža.5. Slika 3.Studija o proceni uticaja na životnu sredinu bazne stanice "KG3179_02 . obrada poziva.

sa jednom. U pogledu zaštite od vode i prašine ovaj tip noda B ispunjava zahteve preporuka prema standardu IEC 721-2-6. Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Beogradu 37 .2.Studija o proceni uticaja na životnu sredinu bazne stanice "KG3179_02 . klasa 3.KV Novi Pazar Fabrika Ras" Slika 3. dve ili tri faze. Postoje i jedinice za hlađenje sistema.21: Glavne komponente noda B Nortel iBTS indoor Omogućeno je da se nod B napaja jednosmernom strujom sa -48 V ili naizmeničnom strujom. Radna temperatura je od +5 do +45 °C.

iBTS 600 319 kg sa punom opremom kabineta iBTS 700 295 kg sa punom opremom kabineta iBTS 600 30 W (44.2 Broj primo-predajnika po sektoru Broj sektora Raspoloživi interfejsi prema sistemu prenosa Dimenzije Težina Snaga predajnika Napajanje Potrošnja električne energije (u zavisnosti od konfiguracije) Radna temperatura Zaštita od atmosferskih uslova Tabela 3.5V . kabinet se mora reorganizovati u smislu pozicioniranja modula i potrebno je izvršiti zamenu single-TRX modula sa Twin-TRX modulima radi održanja broja nosilaca koji su već bili u funkciji. To se može učiniti dodavanjem d2U nod B jedinica bez uticaja na inicijalnu GSM konfiguraciju bazne stanice. unapređenje funkcionalnosti baznih stanica iz familije Alcatel Evolium ka UMTS servisima.5: Osnovni tehnički podaci noda B Nortel iBTS indoor 3. klasa 3.2170 MHz Frekvencijski opseg UMTS band II Uplink: 1850 . Pozicioniranje d2U jedinice u okviru postojećeg GSM kabineta prikazano je na slici 3.1990 MHz 1–3 1–6 8 x E1 700 x 600 x 1646 mm . pošto je ovu hardversku jedinicu potrebno ubaciti u već postojeći kabinet.22.240 V AC jedna faza (50A/230V) 230 .1910 MHz Downlink: 1930 . i to raznih tipova indoor i outdoor kabineta.KV Novi Pazar Fabrika Ras" Tehnika višestrukog pristupa na radio-interferjsu WCDMA UMTS band I Uplink: 1920 . tj.1980 MHz Downlink: 2110 .3. Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Beogradu 38 .400 V AC tri faza (20A po fazi) za DC napajanje za AC napajanje − od 1188 do 3518 W − od 1432 do 4239 W za 30 W zračene za 30 W zračene snage snage − od 1370 do 4610 W − od 1651 do 5555 W za 45 W zračene za 45 W zračene snage snage od +5°C do +45° C IEC 721-2-6. Naravno.iBTS 700 600 x 600 x 1646 mm . Tom prilikom je napomenuto da je moguće izvršiti integraciju. ovaj modul vidi se na samom dnu rek ormana.8 dBm ± 4dB) 45 W (46. tj.5 dBm ± 4dB) -48 V DC (-40.4 Osnovne karakteristike noda B "Alcatel EVOLIUM " U tehničkoj dokumentaciji za dobijanje dozvola za GSM/DCS bazne stanice kompanije VIP MOBILE dati su tehnički opisi i karakteristike GSM baznih stanica iz familije Alcatel Evolium.-57V) 220 .Studija o proceni uticaja na životnu sredinu bazne stanice "KG3179_02 .

Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Beogradu 39 . Ove dve komponente povezane su optičkim kablovima kojima se prenosi UMTS signal u osnovnom opsegu.23. uključujući i OAM (Operation and Maintenance) informacije. kao što je prikazano na slici 3.Studija o proceni uticaja na životnu sredinu bazne stanice "KG3179_02 . U konkretnom slučaju mreže VIP MOBILE biće primenjeno distribuirano rešenje koje se sastoji iz dve osnovne komponente: − same bazne stanice sa integrisanim d2U modulom.isturene jedinice koja je zadužena za funkcije iz radio domena. i − RRH (Remote Radio Heaad) .22: Integracija d2U jedinice sa postojećim GSM kabinetom U okviru ove tehničke dokumentacije ograničićemo se na opis komponenata kojima se uvodi UMTS funkcionalnost u postojeću GSM mrežu. ka i od mobilnih jedinica.KV Novi Pazar Fabrika Ras" Slika 3.

KV Novi Pazar Fabrika Ras" Local site Remote site 9341 RRH40-21 Optical interface in 9326 d2U optical fiber Slika 3. Kao što je već rečeno. brz i efikasan način za uvođenje UMTS servisa na nekoj teritoriji jer nema inicijalnih troškova infrastrukturnog uređenja lokacije na kojoj se postavlja dodatna oprema.23 : Osnovne komponentne UMTS noda B sa distribuiranom arhitekturom Ovo je istovremeno jako jeftin.4.Studija o proceni uticaja na životnu sredinu bazne stanice "KG3179_02 . D2U jedinica je specifično dizajnirana za prevazilaženje problema sa pokrivanjem teritorija koje nije moguće pokriti standardnim macro nodom B.1 Osnovne karakteristike d2U jedinice Pod d2U jedinicom podrazumeva se Alcatel-Lucent 9326 digital 2U nod B. Izgled uređaja prikazan je na slici 3.3.24. Slika 3. 3. pri čemu su najčešće u pitanju gusto naseljene gradske sredine sa velikim opterećenjem mreže.24 : Spoljašnji izgled modula d2U Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Beogradu 40 . modul se može postaviti u već postojeće kabinete na ciljanim lokacijama.

tj. manje negativnih uticaja na okruženje u pogledu buke i slično.2 Osnovne karakteristike RRH jedinice Pod RRH jedinicom u ovom slučaju podrazumeva se Alcatelov model 9341 RRH40-21. tj.4. Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Beogradu 41 . Ovaj konceptualni pomak prikazan je na slici 3. U pogledu zaštite od vode i prašine ovaj tip noda B ispunjava zahteve preporuke IP20 prema standardu IEC/EN 60 529. mogu se lako postaviti u blizini antenskog sistema. One praktično ne zauzimaju nikakav podni prostor. Kao što je u prethodnom tekstu već objašnjeno upotrebom ove jedinice pojednostavljuju se instalacije antenskih sistema.Studija o proceni uticaja na životnu sredinu bazne stanice "KG3179_02 . tj. − iCEM-U koji vrši procesiranje poziva i obradu primo-predajnih digitalnih signala u osnovnom opsegu. Temperaturni opseg u kojem uređaj uspešno radi je od -5˚C do +65˚C. − RBP (user Rack Back Plane) koji omogućava povezivanje iCCM-U i iCEM-U modula. Time se omogućava smanjenje troškova instalacija. smanjenje angažovanja radne snage. U ovom slučaju praktično nema nemogućih instalacija pa se samim tim postiže i idealnije pokrivanje teritorije od interesa. tj. vrši procesiranje poziva i kontrolu tokova podataka. D2U se napaja sa -48VDC. i slično. manje troškove zakupa prostora. nominalna voltaža kojom se obezbeđuju potpune performanse je -38VDC . 3. uz vlažnost vazduha koja može ići i do 100%. može se postaviti u neposrednoj blizini antenskog sistema pri čemu se veza dva modula ostvaruje samo preko optičkih kablova. bazna stanica se može postaviti na bilo koje pogodno mesto u okolini antenskog sistema a RRH. Pri tome potrošnja varira od 90 od 168W.KV Novi Pazar Fabrika Ras" Modul d2U se sastoji od četiri tipa hardverskih komponenata: − iCCM-U koji kontroliše tok OAM infomracija. što je značajno sa stanovišta izbegavanja kompromisa na temu odnosa idealnih pozicija baznih stanica i onih koje se realno mogu uspostaviti. nadgledanje sistema za hlađenje. noda B prema antenskom sistemu.-57VDC.25 Antenna Antenna RF Feeder RF Jumper RRH Radio Digital Optical Link Digital Backhaul Before Backhaul After Slika 3. obezbeđuju se funkcije alarma i sinhronizacije sa ostatkom sistema.25 : Napredak u dizajnu BS sajtova korišćenjem RRH jedinica Dakle. kao interfejs bazne stanice.3. i − RUC (Rack User Commissioning) koji ima ulogu jedinice za napajanje.

Slika 3. dupleksera.Studija o proceni uticaja na životnu sredinu bazne stanice "KG3179_02 .KV Novi Pazar Fabrika Ras" 9341 RRH40-21 je jednosektorski radio modul koji radi na 2100 MHz i sastoji se od primopredajnika. optičkog interfejsa i sistema za napajanje. DUC. DPD) LNA RF to digital converter Digital to RF converter DPD loop PA Cascading port E LNA E processing Main antenna O O DC Power input Coupler Filter & DC/DC OAM interface Tx coupling µController User alarms Slika 3.27.26: Izgled modula 9341 RRH40-21 Diversity antenna RF to digital converter Digital Node B BB (CPRI.26 . Izgled uređaja prikazan je na slici 3. pojačavača snage. PPR. a njegov funkcionalni prikaz na slici 3.27: Arhitektura sistema modula 9341 RRH40-21 Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Beogradu 42 .

Šesti i sedmi tip su antene sa dvostrukom polarizacijom namenjene za rad u dva opsega – GSM 1800 i UMTS.13W -125.5 dBm do 500m rastojanja uz pomoć MM kabla do 10km rastojanja uz pomoć SM kabla do 20km rastojanja uz pomoć SM kabla (u budućnosti) -48V DC (-40. GSM 1800 i UMTS.Studija o proceni uticaja na životnu sredinu bazne stanice "KG3179_02 .6.2170 MHz do 3 nosioca (sa razmakom od 15MHz) 2 x optički port 463 x 260 x 210 bez zaštite od sunca 463 x 268 x 226 sa zaštitom od sunca 19 kg (18kg bez zaštite od sunca) 40 W nominalno 1 nosilac .6: Osnovne karakteristike modula 9341 RRH40-21 3. planira se upotreba 12 tipova antena. Sve izabrane antene su veoma savremene.KV Novi Pazar Fabrika Ras" Osnovne karakteristike uređaja date su u tabelli 3.-57V) 135 W (za 20% opterećenja) 165 W (za 50% opterećenja) 230W (za 100% opterećenja) od -40°C do +50° C Minimalni nivo IP65 po IEC/EN 60 529 Tabela 3. Tehnika višestrukog pristupa na radio-interferjsu Frekvencijski opseg Broj primo-predajnika po sektoru Raspoloživi interfejsi prema sistemu prenosa Dimenzije (u mm) Težina Snaga predajnika Referentna statička osetljivost prijemnika noda B Karakteristike optičkim kablovima Napajanje Potrošnja električne energije (u zavisnosti od konfiguracije) Radna temperatura Zaštita od atmosferskih uslova povezivanja WCDMA UMTS band I Uplink: 1920 .20W 3 nosioca . Poslednjih pet tipova antena predstavljaju triple band antene gde se u okviru jednog sektora omogućava rad baznih stanica GSM 900.6. Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Beogradu 43 . Prvih pet tipova predstavljaju antene sa dvostrukom polarizacijom namenjene opsegu GSM 900.4 ANTENSKI SISTEM BAZNE STANICE U okviru tekuće faze izgradnje GSM/UMTS mreže VIP MOBILE. preko istog antenskog sistema.1980 MHz Downlink: 2110 . Osnovne karakteristike planiranih antena date su u tabeli 3.5V .40W 2 nosioca .

u okviru jednog sektora omogućava se rad baznih stanica GSM 900.5-9.8 (0-10°T) 6.7 (0-7°T) 7. 2.2 dBi (824-894MHz) 2 x 17.3dBi (1850-2180MHz) 2 x 14dBi (880-960MHz) 2 x 16.2500 MHz) Širina gl.0 dBi (1820-2200MHz) 4 x 17.0 dBi (880-960MHz) 2 x 16.2 (0-10°T) 7 (0-10°T) 6. Tip Antene Kathrein 739 630 Kathrein 741 785 Kathrein 739 623 Kathrein 739 666 Kathrein 739 686 Kathrein 742 215 Kathrein 742 236 Kathrein 742 266 Kathrein 742 265 Kathrein 742 264 Kathrein 800 10249 Kathrein 800 10137 Dobitak [dBi] 2 x 18.7: .7 dBi (1850-1990MHz) 4 x 17.0 dBi (806-866MHz) 2 x 17. 12. 4. >25dB >28dB >25dB >25dB >25dB >25dB >25dB > 26dB > 25dB > 25dB - 8. snopa (H) [°] 65 30 65 68 85 85 85 65 68 70 67 66 65 65 64 62 65 66 63 65 66 63 65 65 63 omni omni Širina gl.7 (0-6°T) 10 (0. prema ovom rešenju za primo-predaju radio-signala može se koristi samo jedna antena.9 (0-7°T) 6.Studija o proceni uticaja na životnu sredinu bazne stanice "KG3179_02 .8 (0-8°T) 6.2 dBi (880-960MHz) 2 x 16. Na taj način.2 (0-6°T) 4. 11. snopa (V) [°] 7 7 9. Naime. Alternativno rešenje podrazumeva upotrebu dve antene koje međusobom moraju biti razmaknute u horizontalnoj ravni po nekoliko metara. kao i dual i triple band antene omogućavaju znatno lakše uklapanje antenskog sistema u okolni prostor.8 dBi (1920-2180MHz) 2 x 17dBi (880-960MHz) 2 x 17. GSM 1800 i UMTS.5 (0-7°T) 7.0 dBi (806-866MHz) 2 x 17.2 (0-6°T) 4. Tabela 3.1 dBi (824-894MHz) 2 x 16. preko istog antenskog sistema.5 (0.8 (0-8°T) - Odnos naprednazad [dB] >30dB > 30 dB >30dB > 25dB > 25dB > 25dB > 25dB > 25dB > 25dB >30dB 5.5dBi (1710-1880MHz) 2 x 17dBi (1850-2180MHz) 2 dBi (806-960 MHz) 2 dBi (1425-3600 MHz) 2 dBi (5150-6000 MHz) 2 dBi (876-960 MHz) 2 dBi (1710 .5 dBi (880-960MHz) 2 x 17. korišćenjem tzv. pošto nema eksternih zahteva za prostornim diversity-jem.8 (0-10°T) 6. Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Beogradu 44 .9 dBi (1850–1990MHz) 2 x 18. 3. 10.5dBi (1850-2180MHz) 2 x 16dBi (880-960MHz) 2 x 17.5 10 7. Jasno je da osim značajnog smanjenja zahteva u pogledu konstrukcije antenskog stuba.5 dBi (806-894MHz) 2 x 16.5 (0-10°T) 7.5°T) 5.8dBi (1710-1880MHz) 2 x 18.5 (0-10°T) 6. u velikoj meri se snižavaju zahtevi u pogledu konstrukcije antenskog stuba.5 (0-7°T) 8.Osnovne karakteristike antena planiranih za tekuću fazu izgradnje sistema Kod antena sa dvostrukom polarizacjom diversity prijem se ostvaruje u okviru same antene.0 dBi (870-960MHz) 2 x 21 dBi (870-960MHz) 2 x 17.5-7°T) 5. antene sa dvostrukom polarizacijom. Sa druge strane. 1.5 (0-14°T) 7.7 (0-6°T) 14.7 dBi (1710–1880MHz) 2 x 17. br. 7. dual band i triple band antena.KV Novi Pazar Fabrika Ras" R.5 dBi (1710–1880MHz) 4 x 17. 9.2 (0-7°T) 7.0 (0-7°T) 8.8dBi (1710-1880MHz) 2 x 18. 6.

Ovaj drugi zahtev se zadovoljava poštovanjem i ispunjenjem unapred postavljenih urbanističkih uslova za svaku posebnu lokaciju. vazduh i zemljište. Napajanje uređaja i instalirane opreme električnom energijom reguliše se. težinama i drugim zahtevima za smeštanje baznih stanica/nodova B.). Prikaz tipične dispozicije platforforme bazne stanice i nosača kablova dat je na slici 3. Pošto se ne radi o velikim snagama disipacije. obično se vrši zakup zemljišta. a po potrebi i postavljanje antistatičkog poda i postavljanje opreme za protiv požarnu zaštitu.23. može se zaključiti da tokom normalnog rada bazne stanice ni na koji način ne ugrožavaju životnu i tehničku sredinu.5 SMEŠTANJE OPREME Polazeći od konkretnih uslova na lokaciji. za svaku baznu stanicu/nod B vrši se uređivanje prostora na adekvatan način. sporazumom sa nadležnom elektrodistributivnom kompanijom. Prilikom projektovanja baznih stanica. implementira se outdoor rešenje. 3.KV Novi Pazar Fabrika Ras" 3. U slučajevima kada na tlu treba postaviti samostalno antenski stub i uređaje bazne stanice. U ovom slučaju bazne stanice ili nodovi B mogu se postavljati u sklopu nekog objekta ili samostalno na tlu. Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Beogradu 45 . U slučaju da je na konkretnoj lokaciji moguće obezbediti prostoriju površine od oko 2 15 m implementiraju se indoor platforme.6 UKLAPANJE U ŽIVOTNU SREDINU Bazne stanice svojim radom ne zagađuju životno i tehničko okruženje. za svaku lokaciju baznih stanica i nodova B. Ni na koji način se ne zagađuju voda. S obzirom na fleksibilnost načina instalacije ovih baznih stanica. kao i od prethodno iznetih podataka o dimenzijama. uređaji za klimatizaciju su standardni. između ostalog planira se instaliranje uređaja za obezbeđivanje mikro-klimatskih uslova. značajnoj ulici i sl. itd. za svaku lokaciju baznih stanica i nodova B. U okviru uređenja prostorije. Konačno.Studija o proceni uticaja na životnu sredinu bazne stanice "KG3179_02 . pored zahteva da bazne stanice lokacijski ni na koji način ne ugrožavaju životno i tehničko okruženje.22 Ako za instaliranje bazne stanice/noda B nije moguće obezbediti adekvatnu prostoriju. Prikaz tipične situacije smeštanja uređaja u postojeći objekat dat je na slici 3. Mikrobazne stanice instaliraju se u slučajevima kada treba obezbediti servis u relativno maloj zoni (u tržnom centru. što je detaljno razmotreno u poglavljima koja slede. ona ne bude isuviše daleko od energetskih izvora. U manjoj meri i u ograničenom prostoru eventualno može doći do pojave nedozvoljenog nivoa elektromagnetnog zračenja baznih stanica. sporazumom sa nadležnom elektrodistributivnom kompanijom. Napajanje uređaja i instalirane opreme električnom energijom reguliše se. takođe mora da se vodi računa i o tome da se bazne stanice u maksimalnoj mogućoj meri uklope u ovo okruženje. svaka potencijalna lokacija se mora posebno analizirati. Rad baznih stanica ne proizvodi nikakvu buku ni vibracije. Pri tome se vodi računa da osim pogodnosti lokacije sa stanovišta pokrivanja teritorije. nema toplotnih ni hemijskih dejstava.

KV Novi Pazar Fabrika Ras" Slika 3.Studija o proceni uticaja na životnu sredinu bazne stanice "KG3179_02 .28: Prikaz tipične situacije smeštanja uređaja u okviru postojećeg objekta (indoor bazna stanica) Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Beogradu 46 .

29: Prikaz tipične dispozicije platforforme bazne stanice i nosača kablova u slučaju instaliranja outdoor bazne stanice Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Beogradu 47 .KV Novi Pazar Fabrika Ras" Slika 3.Studija o proceni uticaja na životnu sredinu bazne stanice "KG3179_02 .

Povećana koncentracija elektromagnetne energije u ovom opsegu na ljudima izaziva efekte koji se grubo mogu klasifikovati u dve osnovne kategorije [1. stimulativni efekti. Razlog je vrlo Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Beogradu 48 . Toplotni efekat se ogleda u promeni temperature dela tela izloženog povećanoj koncentraciji elektromagnetne emisije (tkivo se zagreva). Zbog toga. uzimajući u obzir ustanovljene standarde.KV Novi Pazar Fabrika Ras" 4. 4. grupi jonizujućih zračenja pripada X-zračenje i zračenje radioaktivnih materija.2. Konkretno. UTICAJ ELEKTROMAGNETNOG ZRAČENJA BAZNIH STANICA I UREĐAJA RR VEZA NA ŽIVOTNU SREDINU I TEHNIČKE UREĐAJE 4. istraživanja u ovoj oblasti u svetu su znatno intenzivirana poslednjih nekoliko godina s obzirom na činjenicu da nagli razvoj elektronskih uređaja i opreme dovodi do toga da ljudi žive i tehnički uređaji funcionišu u sredini u kojoj je elektromagnetna interferencija (EMI – Electromagnetic Ineterference) sve izraženija. kao i drugi radio i TV uređaji.1 Uticaj elektromagnetnog zračenja na ljude GSM mreža funkcioniše u opsezima 900 MHz i 1800 MHz. Treba primetiti da je ovaj efekat izraženiji u onim delovima tela u kojima postoji manja gustina krvnih sudova. Bazne stanice. Međutim. u okviru ovog projekta razmatra se uticaj elektromagnetne emisije baznih stanica i pripadajućih uređaja radio-relejnih veza na životnu sredinu i na tehničke uređaje. električna i magnetna polja. Sa druge strane. u svetu je donet veliki broj standarda koji treba da regulišu ovu oblast.2]: • • toplotni efekti.2 POSTOJEĆI STANDARDI I NORME 4. Sa druge strane.1 UVOD Problem elektromagnetne kompatibilnosti (EMC – Electromagnetic Compatibility) i uticaja elektromagnetne energije na životnu sredinu predmet je izučavanja već nekoliko poslednjih decenija. Sa namerom da se elektromagnetna interferencija kontroliše i svede na najmanju moguću meru.Studija o proceni uticaja na životnu sredinu bazne stanice "KG3179_02 . Grupi nejonizujućih zračenja pripadaju još i vidljiva svetlost. ultraljubičasta i infracrvena svetlost. smatraju se izvorima nejonizujuće radijacije. UMTS mreža funkcioniše u frekvencijskom opsegu 2100MHz. mikrotalasna. u okviru ovog projekta analizira se samo uticaj nejonizujuće radijacije.

International Radiation Protection Association. od strane Svetske zdravstvene organizacije [5] (WHO . što u izvesnim situacijama može izazvati veću razdražljivost i umor.NO. dat je kraći pregled normi propisanih od još dva tela nadležna za regulisanje nivoa elektromagnetne emisije na ljude od koji je jedan aktivan na području SAD: FCC [7] Federal Communications Commission.World Health Organization) a u sklopu projekta International EMF Project. odnosno 27.International Commission on Non-Ionizing Radiation. 06/01-93/178 od 8. do danas pravih dokaza za takve stavove nema. uticaj elektromagnetnih talasa na ljudski organizam ima kumulativan karakter. u ovoj oblasti postoje i drugi međunarodno usvojeni standardi (IRPA . koji za osnovu ima preporuke Međunarodne Komisije za zaštitu od nejonizujućih zračenja. nakon čega je trebalo doneti odluku da li će definitivno biti prihvaćen kao Evropski standard. INIRC . Treba primetiti da su postavljene granice ispod onih vrednosti intenziteta električnog polja za koje su uočeni eventualni negativni efekti [1].Institute of Electrical and Electronics Engineers. Što se tiče naše zemlje. Ovaj dokument je trebalo da predstavlja završnu verziju predloga budućeg standarda koji reguliše ovu oblast na području Evrope.KV Novi Pazar Fabrika Ras" jednostavan.8. novembra 1994.. naročito pri dugoj ekspoziciji velike koncentracije elektromagnetne energije. Takođe. Sl. pri nižim spoljnim temperaturama krvni sudovi se skupljaju i na taj način se manja količina energije predaje spoljašnjem okruženju. Evropski komitet za elektrotehničku standardizaciju (CENELEC – European Committee for Electrotechnical Standardization) izdao je 30.Studija o proceni uticaja na životnu sredinu bazne stanice "KG3179_02 . ICNIRP . u opsegu od 30 MHz do 300 GHz. Ustanovljene granične vrednosti zasnovane su uglavnom na istraživanjima uticaja efekta zagrevanja i stimulativnih efekata na ljudsko telo. osim ICNIRP [6]. Krvni sudovi su regulatori telesne temtperature. publikuje novu preporuku koja obuhvata sva električna i magnetna polja u frekvencijskom opsegu od 1Hz do 300GHz. Poslednjih godina se vodi veliki broj diskusija oko toga da li ima i drugih efekata koji mogu negativno uticati na ljudsko telo. Međutim. Sa povećanjem rastojanja od izvora zračenja. Njihov uticaj je direktno srazmeran dužini ekspozicije. godine. norma za opštu ljudsku populaciju iznosi 2 W/m2. godine. Prema njemu. JUS N. Dozvoljene vrednosti elektromagnetnih emisija ustanovljene su na osnovu obimnih istraživanja sprovedenih poslednjih tridesetak godina. postoje i mnogi drugi standardi i norme koji se bave uticajem elektromagnetnog zračenja na ljude. najzad je započeo i proces harmonizacije nacionalnih standarda na globalnom nivou. Kao što je već rečeno. a poređenja radi. Najveći broj zemalja EU prihvatio je preporuke ICNIRP. Pored ovog dokumenta. Pri višoj spoljnoj temperaturi krvni sudovi se šire i na taj način predaju veću količinu toplote spoljašnjem okruženju. Zbog toga su ovi efekti dominanti u neposrednoj okolini izvora elektromagnetne emisije.205 (Pravilnik br. godine naslednik IRPA/INIRC.International Non-Ionizing Radiation Commission. 1998. Plan je bio da pomenuti ENV prestandard bude na snazi tri godine. Cilj je da se uoče sličnosti i Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Beogradu 49 . godine dokument pod nazivom “Human exposure to elektromagnetic fields – High frequency (10 kHz to 300 GHz)” (ENV 50166-2) [4]. Intenzitet navedenih efekata raste sa povećanjem koncentracije elektromagnetne energije.1990. Sa druge strane.45 V/m. CISPR – Comite International Special des Pertuations Radioelectriques). U narednom delu teksta. 50/90) [3] delimično pokriva ovu tematiku. Stimulativni efekat se ogleda u pojavi nadražaja nervnih i mišićnih ćelija. Intenzivna istraživanja u ovom pravcu će se nastaviti i u budućnosti. IEC . IRPA/INIRC izdaju preporuke za izlaganje RF radijaciji u frekvencijskom opsegu iznad 100KHz. Uzimajući u obzir rezultate obimnih istraživanja. Novembra 1998. ICNIRP.International Electrotechnical Commission. 1988. a drugi na području Australije: ARPANSA [8] Australian Radiation Protection and Nuclear Safety Agency. list SFRJ br. uticaj elektromagnetne emisije na ljudski organizam se smanjuje. IEEE .

Granične vrednosti intenziteta električnog polja.5 W/m2 1800MHz 127 V/m 0. Svaki od standarda razlikuju dve grupe normi: * norme za tehičko osoblje.6/f 0.4 1.Granične vrednosti brzine apsorpcije (kontinualni uticaj) Frekvencija .34 A/m 45 W/m2 2100MHz 137 V/m 0.1. 1800MHz i 21000MHz su: Intenzitet električnog polja Intenzitet magnetnog polja Gustina srednje snage 900MHz 90 V/m 0. za celo telo 0. 10 W/kg SAR – usrednjen u toku 6min.1 Norme za tehničko osoblje .36 Gustina snage [W/m2] 10 f/40 50 Tabela 4.10GHz a) masa od 10g u formi kocke.ICNIRP SAR – usrednjen u toku 6min. 4.065-1 MHz 1-10 MHz 10-400 MHz 400-2000 MHz 2-300 GHz Intenzitet električnog polja [V/m rms] 20000 20000 500/f 610 610 610/f 61 3f1/2 137 Intenzitet magnetnog polja [A/m rms] 1. 20 W/kg Frekvencijski opseg 10MHz . Takođe.2 granične vrednosti za opsege 900MHz.025-0.1 .KV Novi Pazar Fabrika Ras" razlike po pitanju maksimalno dozvoljenih vrednosti nivoa elektromagnetne emisije u različitim delovima sveta.16 0.82-65 KHz 0.008f1/2 0.6/f 1.4 W/kg SAR – usrednjen u toku 6min. Kako se u okviru ove analize razmatra uticaj elektromagnetne emisije baznih stanica.Studija o proceni uticaja na životnu sredinu bazne stanice "KG3179_02 .63×105 1.82 kHz 0. u okviru datih standarda.2. priložene su granične vrednosti intenziteta električnog polja. magnetnog polja i srednje gustine snage u slučaju kontinualnog izlaganja elektromagnetnom polju. standardi razlikuju slučajeve kontinualnog i impulsnog rada izvora. rukama itd.2 . za 10g a) mase tela u nogama. za 10g a) mase tela bez nogu.24 A/m 22.f do 1 Hz 1-8 Hz 8-25 Hz 0.36 A/m 50 W/m2 Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Beogradu 50 . intenziteta magnetnog polja i srednje gustine snage za tehničko osoblje (vreme usrednjavanja 6 minuta) Prema tabeli 4. ruku itd.63×105/f2 2×104/f 20/f 24. * norme za opštu ljudsku populaciju. a ne površinski raspodeljene mase Tabela 4.

1.8-3 KHz 3-150 KHz 0.1.163 Gustina snage [mW/cm2] 100 900/f2 1.156 A/m 9 W/m2 2100MHz 61 V/m 0.ICNIRP Frekvencijski opseg SAR – usrednjen u toku 6min.73/f 0. 1800MHz i 21000MHz su: Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Beogradu 51 .4 61.63 4.3 .2.15-1 MHz 1-10 MHz 10-400 MHz 400-2000 MHz 2-300 GHz Intenzitet električnog polja [V/m rms] 10000 10000 250/f 250/f 87 87 87/f1/2 28 1.2×104/f2 4000/f 4/f 5 5 0.2×104 3. intenziteta magnetnog polja i srednje gustine snage za opštu ljudsku populaciju (vreme usrednjavanja 6 minuta) Prema tabeli 4.0037f1/2 0.073 0. 2 W/kg SAR – usrednjen u toku 6min.5 .8 kHz 0. za 10g a) mase tela bez nogu.f [MHz] 0.4 61.0 – 30 30 – 300 300 – 1500 1500 – 100 000 Intenzitet električnog polja [V/m rms] 614 1842/f 61.16 A/m 10 W/m2 4. rukama itd.f do 1 Hz 1-8 Hz 8-25 Hz 0.89/f 0.FCC Frekvencija .163 0.3 .3 Norme za tehničko osoblje .375f1/2 61 Intenzitet magnetnog polja [A/m rms] 3. 4 W/kg a) masa od 10g u formi kocke.4 granične vrednosti za opsege 900MHz.73/f 0.0 f/300 5 Tabela 4.5 W/m2 1800MHz 58 V/m 0.11 A/m 4. za 10g a) mase tela u nogama.08 W/kg SAR – usrednjen u toku 6min.16 Gustina snage [W/m2] 2 f/200 10 Tabela 4.4 .Studija o proceni uticaja na životnu sredinu bazne stanice "KG3179_02 .2.KV Novi Pazar Fabrika Ras" 4.163 0.Granične vrednosti intenziteta električnog polja.Granične vrednosti brzine apsorpcije (kontinualni uticaj) Frekvencija . 1800MHz i 21000MHz su: Intenzitet električnog polja Intenzitet magnetnog polja Gustina srednje snage 900MHz 41 V/m 0.Granične vrednosti intenziteta električnog polja.025-0. za celo telo 0.3.0 3. a ne površinski raspodeljene mase 10MHz . intenziteta magnetnog polja i srednje gustine snage za tehničko osoblje (vreme usrednjavanja 6 minuta) Prema tabeli 4.10GHz Tabela 4.4 Intenzitet magnetnog polja [A/m rms] 1. ruku itd.5 granične vrednosti za opsege 900MHz.2 Norme za opštu ljudsku populaciju .

2.3 .00814·f0.163 A/m 5 mW/cm2 4.KV Novi Pazar Fabrika Ras" Intenzitet električnog polja Intenzitet magnetnog polja Gustina srednje snage 900MHz 61.f [MHz] 0.FCC Frekvencija .163 A/m 5 mW/cm2 2100MHz 61.63/f 1.244 A/m 22.34 – 30 30 – 300 300 – 1500 1500 – 100 000 Intenzitet električnog polja [V/m rms] 614 824/f 27.5 137 Intenzitet magnetnog polja [A/m rms] 1.0 1.6 mW/cm2 1800MHz 27.7 granične vrednosti za opsege 900MHz.073 A/m 1.5 V/m 0.4 Norme za opštu ljudsku populaciju .5 W/m2 1800MHz 130 V/m 0.364 A/m 50 W/m2 52 Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Beogradu .5 Norme za tehničko osoblje .073 0.0 mW/cm2 2100MHz 27.1.Granične vrednosti intenziteta električnog polja.Studija o proceni uticaja na životnu sredinu bazne stanice "KG3179_02 .Granične vrednosti intenziteta električnog polja.0 mW/cm2 4.345 A/m 45 W/m2 2100MHz 137 V/m 0.1.ARPANSA Frekvencija .1.4 V/m 0.073 A/m 0.19/f 0. 1800MHz i 21000MHz su: Intenzitet električnog polja Intenzitet magnetnog polja Gustina srednje snage 900MHz 92 V/m 0.0 – 10 10 – 400 400 – 2000 2000 – 300 000 Intenzitet električnog polja [V/m rms] 614 614/f 61.073 0.5 V/m 0.4 V/m 0.073 A/m 1.2 f/1500 1.1 .5 27.63 2.364 Gustina snage [W/m2] 1000/f2 10 f/40 50 Tabela 4.07·f0.1.5 V/m 0. intenziteta magnetnog polja i srednje gustine snage za tehničko osoblje (vreme usrednjavanja 6 minuta) Prema tabeli 4.2.163 0.7 .5 27.4 V/m 0.63/f 0.163 A/m 3 mW/cm2 1800MHz 61.0 Tabela 4.6 granične vrednosti za opsege 900MHz. intenziteta magnetnog polja i srednje gustine snage za opštu ljudsku populaciju (vreme usrednjavanja 6 minuta) Prema tabeli 4.f [MHz] 0.4 3.34 1.5 Intenzitet magnetnog polja [A/m rms] 1.5 0. 1800MHz i 21000MHz su: Intenzitet električnog polja Intenzitet magnetnog polja Gustina srednje snage 900MHz 27.6 .073 Gustina snage [mW/cm2] 100 180/f2 0.

154 A/m 8.f [MHz] 0. sve komponente čiji je nivo manji za više od 10dB od nivoa najjačeg izvora mogu se zanemariti. 1800MHz i 21000MHz su: Intenzitet električnog polja Intenzitet magnetnog polja Gustina srednje snage 900MHz 41 V/m 0.64⋅10-3⋅f0.KV Novi Pazar Fabrika Ras" 4. Sa druge strane.8 86.i gde je: Ei – intenzitet električnog polja (u V/m) koji potiče od i-tog izvora.729/f 0.0729 3.49 W/m2 1800MHz 58 V/m 0.8 granične vrednosti za opsege 900MHz. ∑ L i ≤ 1 i ∑ L ≤ 1.5 61.j E . j i H.Studija o proceni uticaja na životnu sredinu bazne stanice "KG3179_02 .j – odgovarajući granični intenziteti za električno i magnetno polje.0. Hj – intenzitet magnetnog polja (u A/m) koji potiče od j-tog izvora.Granične vrednosti intenziteta električnog polja. granične vrednosti gustine snage se mogu koristiti u zahtevanom frekvencijskom opsegu.0 1.5 27.0 – 10 10 – 400 400 – 2 000 2 000 – 300 000 Intenzitet električnog polja [V/m rms] 86. respektivno Prethodne relacije definišu maksimalne dozvoljene vrednosti za intenzitete električnog i magnetnog polja.i i Hj E 700kHz ≤ f ≤ 300GHz. j i H.15 – 1.163 A/m 10 W/m2 4. ∑ L i ≤ 1 i ∑ L ≤ 1.4 1.109 A/m 4.4 V/m 0.1.j E . U praksi.6 Norme za opštu ljudsku populaciju .j E .ARPANSA Frekvencija .163 Gustina snage [W/m2] 2 f/200 10 Tabela 4.1.4 Intenzitet magnetnog polja [A/m rms] 4. j i H.37⋅f0.i i LH. LE.8 86.1 .2. intenziteta magnetnog polja i srednje gustine snage za opštu ljudsku populaciju (vreme usrednjavanja 6 minuta) Prema tabeli 4.5 0. ∑ L i +∑ L ≤ 1 .8 .i Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Beogradu 53 .15 0.98 W/m2 2100MHz 61.2. U situaciji u kojoj treba analizirati zbirni uticaj više vršnih vrednosti intenziteta električnog i magnetnog polja primenjuju se sledeće nejednakosti: Hj E 10kHz ≤ f ≤ 300GHz.7 Norme za istovremeni uticaj više izvora elektromagnetne emisije U slučaju istovremenog uticaja više kontinualnih izvora elektromagnetne energije granične vrednosti su određene sledećim relacijama: Hj E 60Hz ≤ f ≤ 700kHz.8/f0.86 0.729/f 0.

i proširuje prethodni opseg od 80MHz do 1GHz za obe vrste uređaja. Kao što se može videti iz tabele 4.9 . godine izašla je novija verzija istog standarda koja se od prethodne razlikuje po tome što razdvaja slučajeve medicinskih uređaja od ostalih tehničkih uređaja. ”generičkog” industrijskog standarda EN50082-2 (CENELEC. Prema ovom standardu komercijalni elektronski uređaj treba normalno da fukcioniše u polju signala 3V/m (striktno..5GHz.Studija o proceni uticaja na životnu sredinu bazne stanice "KG3179_02 . tipično industrijsko okruženje) dozvoljeni nivo podleže dogovorima (posebni standardi) 1 3 10 Posebno Tabela 4. .Referentne vrednosti nivoa električnog polja i klase uređaja prema standardu IEC 1000-4-3. opseg 80 MHz – 1 GHz Klasa uređaja 1 2 3 x Intenzitet polja [V/m] TIP OKRUŽENJA U KOME SE UREĐAJ KORISTI okruženje niskog nivoa elektromagnetne interferencije (npr. npr. Ipak. Prema novoj verziji standarda. Tako. ovakvi postupci se primenjuju u slučajevima kada se testira oprema.medicinski uređaji moraju ispravno funkcionisati u polju signala od 10V/m (ovaj signal treba da bude amplitudski modulisan signalom učestanosti 1kHz i pri tome dubina modulacije treba da je 80%) i to u opsegu učestanosti od 80MHz do 2. U slučaju kada treba obezbediti ispravno funkcionisanje nekog dela opreme na lokaciji uređaja intenziteti električnog polja ne treba da prelaze vrednosti definisane u tabeli 4.. osim medicinskih. a kada se zahteva vrednost od 10V/m testovi se sprovode za 20V/m. tipično komercijalno okruženje) okruženje visokog nivoa elektromagetne interferencije (npr.. IEC 61000-4-3.2 Uticaj elektromagnetnog zračenja na tehničke uređaje Većina proizvođača komercijalne elektronske opreme testira svoje uređaje u skladu sa IEC (International Electrotechnical Commission) standardom (dokument IEC 1000-4-3. koji je referenciran u CENELEC standardu EN50082-1) [4]. marta 1996. ovaj signal treba da bude amplitudski modulisan signalom učestanosti 1kHz i pri tome dubina modulacije treba da je 80%).svi tehnički uređaji.9 vrednost intenziteta električnog polja od 3V/m odgovara jednom tipičnom komercijalnom okruženju.KV Novi Pazar Fabrika Ras" 4.. proizvođači profesionalne i industrijske opreme najčešće testiraju svoju opremu za intenzitet električnog polja od 10V/m.2. Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Beogradu 54 . što odgovara okruženju sa visokim nivoom elektromagnetnih smetnji. Naravno. radio/TV antene na rastojanju > 2km) okruženje prosečnog nivoa elektromagnetne interferencije (npr. definišu se sledeće granice: . moraju ispravno funkcionisati u polju signala od 3V/m (ovaj signal treba da bude amplitudski modulisan signalom učestanosti 1kHz i pri tome dubina modulacije treba da je 80%) i to u opsegu učestanosti od 80MHz do 2. treba napomenuti da većina proizvođača iz razloga pouzdanosti testira svoju opremu za nešto strožije uslove. u slučajevima kada se zahteva 3V/m. Sa druge strane.9. 1995) koji je na snazi od 1. definiše granice intenziteta električnog polja u okviru kojeg medicinski uređaji moraju ispravno da funkcionišu. 2001.god. Intenzitet od 10V/m je definisan i u okviru tzv. testriranje opreme se obavlja za intenzitet od 10V/m.5GHz.

Broj radio-kanala u okviru jednog sektora (ćelije. ali su najčešće usmereni. dok znatno manji u svim ostalim pravcima. Antenski sistemi GSM i UMTS baznih stanica mogu biti omnidirekcioni. u proseku izlazna snaga predajnika je reda 10W/kanalu. Broj radio-kanala u jednom sektoru noda B će kreće od minimalno 1 do maksimalno 2 kanala.5% vremena.KV Novi Pazar Fabrika Ras" 4. U slučaju kada je antena postavljena visoko. maksimalna izlazna snaga predajnika koji će se koristiti u okviru UMTS mreže je reda 45W/kanalu. U slučajevima kada treba implementirati mikroćeliju (dimenzije reda 100m). treba primetiti da gustina snage zračenja antene opada na otvorenom prostoru u proseku sa kvadratom rastojanja (kada se rastojanje poveća X puta. Prethodno navedeni podaci važe za bazne stanice (nodove B) makroćelija. gustina snage zračenja opadne X2 puta). "bliskoj zoni" zračenja antene mobilnog telefona i pri tome je ovo zračenje koncentrisano u jednoj relativno maloj zoni. što znači da se energija ne emituje u svim smerovima podjednako. Pri tome. Za potrebe ostvarivanja veze mobilni uređaj . što zavisi od zahteva u pogledu kapaciteta saobraćaja koji bazna stanica treba da zadovolji. ovi tipovi baznih stanica manje kritični od baznih stanica makroćelija te se zbog toga u daljem tekstu neće posebno analizirati.1 Uvod Bazne stanice GSM mreže mogu istovremeno da rade na nekoliko radio-kanala u opsegu 900 MHz ili 1800MHz. kada je reč o zračenju mobilnih telefona. U ovoj analizi detaljnije se razmatra samo elektromagnetna emisija antenskih sistema baznih stanica. Maksimum zračenja (najveći nivo elektromagnetne emisije) na nivou tla obično se ostvaruje na rastojanjima od 50 do 300m od podnožja stuba. pikoćeliju (dimenzije reda nekoliko 10m) ili indoor ćeliju (u zatvorenom prostoru) koriste se bazne stanice znatno manjih snaga (pošto se zahteva znatno manji domet). po pitanju odavanja elektromagnetne energije. Pri tome. Jasno je sasvim da je nod B najaktivniji u slučajevima kada opslužuje maksimalni broj korisnika. odgovarajući nivo elektromagnetne emisije je u odnosu na maksimalno dozvoljeni nivo zračenja uvek mali zbog toga što gustina snage zračenja antene opada sa kvadratom rastojanja. Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Beogradu 55 . Zbog toga su. Zbog toga. odnosno prostorno definisane servisne zone) jedne bazne stanice najčešće se kreće od 1 do 8. Međutim. S obzirom na činjenicu da GSM mreža radi u opsezima 900MHz i 1800MHz. Nodovi B UMTS mreže mogu istovremeno da rade na nekoliko radio-kanala u opsegu 2100 MHz. što zavisi od zahteva u pogledu kapaciteta saobraćaja koji nod B treba da zadovolji. Zbog toga. glava korisnika se nalazi uvek u tzv.3. Pri tome.3 ANALIZA UTICAJA ELEKTROMAGNETNOG ZRAČENJA BAZNIH STANICA I NODOVA B 4. Jasno je sasvim da je bazna stanica najaktivnija u slučajevima kada opslužuje 8 mobilnih uređaja istovremeno po svakom radio-kanalu. Za razliku od ovog slučaja. na nivou tla u neopsrednoj blizini stuba elektromagnetno polje će biti značajno oslabljeno zbog usmerenog dijagrama zračenja antene (u vertikalnoj ravni). Takođe. zbirna izlazna snaga svih predajnika u maksimumu može da iznosi oko 100W.Studija o proceni uticaja na životnu sredinu bazne stanice "KG3179_02 . zbirna izlazna snaga svih predajnika u maksimumu može da iznosi najviše 90W po sektoru (kada rade dva kanala). što je u konkretnom slučaju 1-2m). "dalekoj zoni" zračenja antenskog sistema bazne stanice ("daleka zona" nastaje na rastojanjima od nekoliko talasnih dužina od izvora. a UMTS u opsegu 2100MHz. U slučaju usmerenih antena najveći deo energije se emituje u pravcu glavnog snopa zračenja.bazna stanica koristi se jedan od radio-kanala i to u približno 12. ljudi se uvek nalaze u tzv. u ”dalekoj zoni” celo telo čoveka izloženo je polju elektromagnetne emisije bazne stanice.

odnosno λ=0.2 Proračun zone nedozvoljenog zračenja U slučaju kada se analizira tzv.7m).Studija o proceni uticaja na životnu sredinu bazne stanice "KG3179_02 . Ipak.KV Novi Pazar Fabrika Ras" Elektromagnetna emisija antenskih sistema GSM i UMTS baznih stanica je po svojoj prirodi veoma slična elektromagnetnoj emisiji drugih radio. u velikoj meri se može sačuvati teorijski dijagram zračenja antenskog sistema koji važi za slobodan prostor. Naravno. obično se smatra da je zona dalekog polja već na rastojanju od nekoliko λ (tipično 5λ). GT − dobitak predajne antene. 4. (4.8m. P − snaga predajnika. da bazne stanice emituju signal na 4 radio-nosioca kontinualno. i d − rastojanje od predajnika. maksimalna zračena snaga baznih stanica uglavnom ne prelazi 400W. u okviru pravilnog planiranja antenskih sistema baznih stanica ne dozvoljava se prisustvo bilo kakvih objekata u bliskoj zoni zračenja antene. u cilju analize uticaja rada baznih stanica na životnu sredinu i tehničke uređaje.17m. može se reći da pretpostavke o dalekoj zoni zračenja važe već na rastojanjima većim od 1. Međutim. u praksi ovaj uslov nije nikada zadovoljen. pretpostaviće se najgori slučaj.14m). Na ovom mestu treba posebno istaći da snage TV predajnika mogu biti i do 1000 puta jače od predajnika u GSM ili UMTS mreži.1) E− intenzitet električnog polja. maksimalno izračena snaga će biti obično nešto manja u cilju smanjivanja istokanalne interferencije na najmanju moguću meru. Za slučaj najčešćih tipova antenskih sistema. “daleko polje” (na rastojanju većem od nekoliko talasnih dužina od antenskog sistema) intenzitet električnog polja. naročito u gradskim sredinama u kojima su izraženi visoki zahtevi u pogledu saobraćajnog kapaciteta. Najčešće se meri intenzitet električnog polja zbog široke rasprostranjenosti mernih prijemnika za nivo električnog polja. Na ovaj način. Bazne stanice se konfigurišu na prethodno opisani način uglavnom samo u ruralnim sredinama.6 m (0. S obzirom na činjenicu da je za učestanost 900MHz (1800MHz. odnosno TV predajnika. i to sa maksimalnom dozvoljenom snagom zračenja (navedeni uslovi u praksi se retko ispunjavaju). odnosno 2100MHz) talasna dužina λ=0.33m (λ=0. Veće vrednosti maksimalno zračene snage baznih stanica dobijaju se samo ponekad u slučajevima kada se bazna stanica konfiguriše na takav način da u jednoj ćeliji ima najviše 2 radio-nosioca. Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Beogradu 56 . odnosno 0.3. Prilikom teorijske analize zračenja antenskih sistema u velikom broju slučajeva pretpostavlja se da se antena nalazi u slobodnom prostoru. Ipak. U ovoj fazi izgradnje GSM mreže VIP MOBILE planira se instaliranje baznih stanica maksimalnog kapaciteta 4 radio-nosioca po ćeliji (sektoru). U realnim uslovima. treba primetiti da u takvim slučajevima ukupan nivo elektromagnetne emisije ostaje isti s obzirom na činjenicu da se veća vrednost maksimalne zračene snage množi sa manjim brojem aktivnih kanala. Zbog toga je u ovom slučaju dovoljno izmeriti samo jednu od ove tri komponente polja pošto su druge dve komponente u tom slučaju jednoznačno određene. intenzitet magnetnog polja i gustina snage emisije povezani su jednostavnim relacijama. Uz prethodno definisane uslove (slobodna I Frenelova zona u posmatranom pravcu) intenzitet električnog polja u ″dalekoj zoni″ zračenja antenskog sistema može se jednostavno izraziti u sledećoj formi: E= gde su: 30 ⋅ P ⋅ GT d . tj. Takođe.

E0=10V/m . i to za pravac glavnog snopa (d1).1). maksimalno izračena snaga će biti obično nešto manja u cilju smanjivanja istokanalne interferencije na najmanju moguću meru. tj. kako zbog već pomenutog problema istokanalne interferencije.) u velikoj meri slabe elektromagnetni talas koji se prostire kroz njih. respektivno .KV Novi Pazar Fabrika Ras" Sa druge strane. tako i zbog uticaja na životno okruženje. pravac vertikalno naniže (d2). a na osnovu izraza (4. krovovi itd.10 i 4.11 može videti granična rastojanja su nešto veća samo za pravac glavnog snopa.najstrožija granica za ljudski organizam po JUS N. u cilju analize uticaja rada nodova B na životnu sredinu i tehničke uređaje. E0=58V/m i E0=61V/m za opsege 900 MHz. npr. Polazeći od ovih pretpostavki. pretpostaviće se najgori slučaj. da bazne stanice emituju signal na dva radio-nosioca kontinualno i to sa maksimalnom dozvoljenom snagom zračenja. Tako. što direktno zavisi od konstrukcije zgrade. Zbog ovog efekta se i granična rastojanja smanjuju za Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Beogradu 57 . 1800 MHz i 2100MHz. snage predajnika baznih stanica se uglavnom smanjuju. Rezultati proračuna su prikazani u tabelama 4. Kao što se iz tabela 4. za izgradnju UMTS sistema VIP MOBILE planira se instaliranje nodova B maksimalnog kapaciteta 1 radio-nosioca po baznoj stanici. treba primetiti da elementi građevinskih objekata (zidovi. Slika 4. Pogodna okolnost je i ta što se antenski sistemi planiraju tako da se pravac glavnog snopa zračenja antene ostavlja u što je moguće većoj meri slobodan od bilo kakvih objekata. prilikom prodiranja elektromagnetnog talasa kroz zid nivo signala se slabi za 10-20 dB.najstrožija granica za ljudski organizam po ICNIRP-u [6]. bočnog snopa (d3) i pravac suprotan od smera pravca glavnog snopa (d4). E0=27.1: Prostorni pravci u kojima je računato granično rastojanje.. Takođe.NO.granica za komercijalne tehničke uređaje). U realnim uslovima.10 i 4. tavanice.1). Proračun graničnih rastojanja izvršen je za 4 karakteristična pravca (slika 4.5V/m .205. U gusto naseljenim gradskim sredinama gde je teško ostvariti ovaj uslov.granica za profesionalne tehničke uređaje i E0=3V/m . maksimalna snaga nodova B ograničena je na 45W (u najnepovoljinijem slučaju).Studija o proceni uticaja na životnu sredinu bazne stanice "KG3179_02 . Prilikom proračuna razmotrena su četiri granična intenziteta električnog polja (E0=41V/m. kao i od realnih dijagrama zračenja planiranih antena. izvršen je proračun graničnih rastojanja za granične intenzitete električnog polja.11. naročito u gradskim sredinama u kojima su izraženi visoki zahtevi u pogledu saobraćajnog kapaciteta. Takođe. Ipak.

6 12.1 20.0 2.5 0.7 5.5V/m Granična rastojanja [m] Kathrein 739 630 Kathrein 741 785 Kathrein 739 623 Kathrein 739 666 Kathrein 739 686 Kathrein 742 215 Kathrein 742 236 Kathrein 742 266 Kathrein 742 265 Kathrein 742 264 Kathrein 800 10249 d1 7.6 d4 4.8 1.4 16.1 2.5 9. Konačno.6 6.2 6.5 14.0 148.205 E0=27.8 21.2 145.6 1.8 5.7 81.4* 8.0* 1.9 10.3* 0.9 0.5 15.7 47.6 1.0 8.5* 0.1 23.0 10.2* 1.3* 1.0 91.2 4.3 1.3 d3 22.9 4.7 7.9 16.1 16.1 29.9 1.6 0.1* *) dobijene vrednosti su gruba aproksimacija s obzirom na činjenicu da su manje od granice koja definiše daleko polje zračenja Tabela 4.2 74.8 27.7 11.2 4.0* 0.7 10.4 0.3 2.8* 3.6 24.4 7.1 3.2 2.0 14.6 12.9 1.4 26.2 70.9 6.4 28.7 1.3* 0.0 6.0* 2.2 7.9 9.7 5.NO.1 9.0 6.5 18.2 7.1 6.5* 3.8 0.6 2.3* 7.2 0.4 3. može se zaključiti da je intenzitet električnog polja već na rastojanjima većim od nekoliko metara najčešće znatno manji od ICNIRP predstandardom propisanih granica za Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Beogradu 58 .6* 1.0 11.2 21.1* 0.5 30.1* 0.0 4.1 91.1 19.9 1.7* 1.3 109.KV Novi Pazar Fabrika Ras" red veličine.8 5.2 106.4* 1.2 2.8 11.3 5.8 2.3* 0.Studija o proceni uticaja na životnu sredinu bazne stanice "KG3179_02 .6 4.3 44. nivoi bočnih talasa i talasa koji se prostiru direktno naniže su najčešće znatno ispod propisanih vrednosti.8 1.7 7.5* 1.7 0. Tehnički uređaji Granični intenziteti električnog polja Granična rastojanja [m] Kathrein 739 630 Kathrein 741 785 Kathrein 739 623 Kathrein 739 666 Kathrein 739 686 Kathrein 742 215 Kathrein 742 236 Kathrein 742 266 Kathrein 742 265 Kathrein 742 264 Kathrein 800 10249 E0=10V/m (profesionalni uređaji) d1 d2 30.8 1.7* 5.0* 43.1 2.1 97.8 0.6* 3.4 23.0* 1.5* 5.3 15.4 94.6 63.1 1.0 10.7 100.4 53.4* 6.8* 3.2* 0.7 0.6* 0.8 21.8 27.7 67.9 11.0* 4.11: Rezultati proračuna graničnih rastojanja za granične intenzitete električnog polja za tehničke uređaje.6 d2 d3 0.8 d4 35.7 2.1 5.5 32.3 5.7 71. Ljudi Granični intenziteti električnog polja ICNIRP E0=41V/m(900MHz) E0=58V/m(1800MHz) E0=61V/m(2100MHz) JUS N.8 13.2 6.6 1.6* 5. Iz prethodno navedenih razloga.3 1.10: Rezultati proračuna graničnih rastojanja za granične intenzitete električnog polja za ljude.2 21.5 60.2 0.2 29.0 3.9* CENLEC EN50082-2 CENLEC EN50082-1 *) dobijene vrednosti su gruba aproksimacija s obzirom na činjenicu da su manje od granice koja definiše daleko polje zračenja Tabela 4.2* 0.0 3.9 1.1 2.2 8.6 11.8 22.9 8.9 32.6 1.7* 0.4 0.9 74.4 11.3* E0=3V/m (komercijalni uređaji) d1 d2 d3 103.4* 4.7* 7.1* d1 11.3 1.1 d4 10.3 9.2* d2 d3 d4 * 0.

4. Zbog toga se antenski sistem mora projektovati tako da se u glavnom snopu zračenja antene ne nalaze antene drugih komercijalnih ili profesionalnih uređaja. u njenoj okolini obično egzistira izvestan broj antenskih sistema (najčešće komercijalnih TV prijemnika). mere zaštite koje se budu primenjivale za antenske sisteme baznih stanica biće više nego dovoljne i za antenske sisteme radio-relejnih veza. s obzirom na činjenicu da se antenski sistemi radio-relejnih veza instaliraju zajedno sa antenskim sistemima baznih stanica. da ljudi i tehnički uređaji ne mogu. tako da je intenzitet električnog polja u njima uvek ispod propisanih granica. Ove veze se. ovo važi samo za pravac glavnog snopa. Ova oklopljavanja ili smeštanje u posebnu prostoriju kako je već navedeno. S obzirom na činjenicu da je na učestanostima 6. a jedino na ovom pravcu postoji (doduše mala) zona nedozvoljeno visokog intenziteta zračenja. Tipične vrednosti snage napajanja antena su reda 0. znatno slabe signal bazne stanice.4 ANALIZA UTICAJA ELEKTROMAGNETNOG ZRAČENJA PREDAJNIKA RADIO-RELEJNIH VEZA U okviru GSM/UMTS mreže VIP MOBILE za povezivanje baznih stanica na pojedinim lokacijama koristiće se usmerene radio-relejne veze. Naravno. 18. treba primetiti da na mikrolokacijama na kojima se postavljaju bazne stanice gotovo nikada nema uređaja koji nisu ili oklopljeni u posebnom kućištu ili smešteni u neku obližnju prostoriju. Radio-relejne veze će se uglavnom realizovati u frekvencijskim opsezima 6. 15. Za nesmetano funkcionisanje neke radio-relejne veze neophodno je da između predajne i prijemne antene postoji potpuna optička vidljivost i da u I Frenelovu zonu ne ulaze nikakve prepreke.1.6 do 3 m i dobitaka preko 40 dBi. biti ugroženi radom predajnika radio-relejnih veza. kao ni sami uređaji. Ipak. 15. 13. 23 i 26 GHz. na ovom mestu treba primetiti da u slučajevima kada se bazna stanica instalira na postojećem objektu. antene se uvek po pravilu. zbog sigurnosti rada. U drugim pravcima ova zona je zbog malog dobitka antene zanemarljivo mala.7. ni na koji način. Na osnovu ovog izraza lako se može izvesti zaključak da je zona nedozvoljeno visokog intenziteta električnog polja reda nekoliko metara od antene. kada se montiraju na objektima.Studija o proceni uticaja na životnu sredinu bazne stanice "KG3179_02 . Kao antenski sistemi koristiće se parabolične antene prečnika od 0. To znači. Zbog toga se za izračunavanje intenziteta električnog polja na nekom rastojanju od predajnika može koristiti izraz 4. Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Beogradu 59 . 23 i 26 GHz.KV Novi Pazar Fabrika Ras" zaštitu ljudi. Međutim. Ovako veliki dobici antena ukazuju na činjenicu da je zračenje elektromagnetne energije visoko koncentrisano i da je glavni snop zračenja antene izuzetno uzak (nekoliko stepeni). projektuju tako da nikakvi objekti ne mogu da se nađu ili da uđu u glavni pravac zračenja. talasna dužina reda nekoliko centimetara. 13. Rastojanja "nedozvoljenog polja" su nešto veća jedino u pravcu glavnog snopa.1 W. 7. Granična rastojanja za tehičke uređaje su nešto veća. Dodatno. Ipak. 18. montiraju na njihovim ivicama ili dovoljno visoko tako da je gotovo nemoguće naći se u pravcu maksimalnog zračenja antene (u potencijalno opasnoj zoni). zona ″dalekog polja″ počinje već na desetak centimetara od antena. Uređaji za radio-relejne veze instaliraju se zajedno sa ostalim uređajima bazne stanice.

Pri tome vrednosti koje se dobijaju ovakvim pristupom predstavljaju vrednosti najgoreg slučaja. jasno je da je prilikom analize nivoa elektromagnetne emisije od praktičnog interesa tzv.Studija o proceni uticaja na životnu sredinu bazne stanice "KG3179_02 . 60 Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Beogradu . (5. j = gde je i 30 ⋅ Pai ⋅ GT (α i .KV Novi Pazar Fabrika Ras" 5. “daleka zona” zračenja. kao i od trodimenzionalnih modela dijagrama zračenja korišćenjih antenskih panela moguće je u svakoj tački prostora izačunati intenzitet električnog polja koji potiče od predajnika svake antene ponaosob i to posebno za svaki od radio-kanala (u žargonu “frekvenciju”) koji se emituju preko iste antene. Dodatno. a imajući u vidu namenu rezultata proračuna. Pai − snaga napajanja i-te antene.1) Ei. “daleka zona” zračenja.1). Međutim. GiT − dobitak i-te predajne antene u pravcu definisanom uglovima αi i ϕi prema posmatranoj tački d − rastojanje od predajnika. polazeći od osnovne jednačine prostiranja elektromagnetnih talasa u slobodnom prostoru (jednačina 5. Svakako. Konkretno. snaga napajanja antena. uz angažovanje značajnih računarskih resursa. tj. Zbog svega prethodno navedenog.j − intenzitet električnog polja koji potiče od j-tog radio-kanala sa i-te antene. Tačnije. nedostatak ovakvog pristupa se ogleda u tome što se zahteva izuzetno veliki broj ulaznih podataka. METODOLOGIJA 5. intenzitet električnog polja koje potiče od jednog predajnika može se odrediti korišćenjem sledećeg izraza: Ei . Naime. predajni antenski sistem. ϕ i ) d .2. autori ovog projekta opredelili su se za nešto jednostavniji pristup rešavanja problema predikcije nivoa električnog polja.3.1 METODA PREDIKCIJE NIVOA ELEKTROMAGNETNE EMISIJE Polazeći od osnovnih postavki proračuna nivoa električnog polja u lokalnoj zoni predajnog antenskog sistema razmotrenih u okviru poglavlja 4. rešavanje ovakvih problema je izuzetno računarski složeno što podrazumeva relativno dugotrajne proračune. kao i okruženje ovog antenskog sistema moraju biti izuzetno precizno modelovani što često nije moguće ostvariti. Problem predikcije nivoa električnog polja u lokalnoj zoni GSM/UMTS bazne stanice može se razmatrati na više načina. jedan od najpreciznijih pristupa podrazumeva direktnu implementaciju Maxwell-ovih jednačina (ili neki od mnogobrojnih aproksimativnih postupaka) prostiranja elektromagnetnog polja. nešto su veće od onih koje bi se mogle očekivati u praksi. Zbog ove činjenice u okviru ovog elaborata sa stanovišta proračuna nivoa elektromagnetne emisije u lokalnoj zoni GSM/UMTS bazne stanice razmatraće se isključivo tzv. koji daje zadovoljavajuću tačnost u relativno kratkom vremenu.

emituju se i različite modulišuće poruke).KV Novi Pazar Fabrika Ras” korišćeni su sledeći propisi: • • • • • • • Međunarodni propisi: ″Human exposures to electromagnetic fields.300kHz to 100GHz".Studija o proceni uticaja na životnu sredinu bazne stanice "KG3179_02 . Na ovaj način. magnetic and electromagnetic fields (up to 300GHz)″ ICNIRP – International Comission on Non-Ionizing Radiation Protection. U. ″Radiofrequency Radiation Exposure Limits″. 5. dok se saobraćajni kanali aktiviraju samo u slučajevima kada se za tim ukaže potreba (tzv. usvojena je pretpostavka da bazne stanice uvek rade sa maksimalnim kapacitetom. projektanti su izabrali da se u zoni od interesa intenzitet električnog polja proračunava za svaku elementarnu površinu dimenzija 1m × 1m. značajno se smanjuje nivo neželjene elektromagnetne emisije u trenucima kada bazna stanica ne radi sa maksimalnim kapacitetom. Takođe. U cilju dobijanja visoke prostorne rezolucije. 1988. odnosno korišćenjem sledećeg izraza: Ei = ∑E j 2 i. Prilikom proračuna nivoa elektromagnetne emisije. The Standards Association of Australia.2. CENELEC – European Committee for Electrotehnical Standardization. High frequency (10kHz to 300GHz)″. ″Guidelines for limiting exposure to time-varying electric. North Sydney.2) Konačno. ukupni nivo električnog polja koji potiče od predajnika fizički povezanih na jednu antenu u jednoj tački prostora može se odrediti po principu “sabiranja po snazi”.3) Kao što je već navedeno u prethodnom tekstu. ukupni intenzitet električnog polja u nekoj tački prostora koji potiče od svih predajnika u sistemu može se odrediti na sledeći način: Etot = ∑E i 2 i (5. Pravilnik o radio-komunikacijama pridodat Međunarodnoj konvenciji o telekomunikacijama.KV Novi Pazar Fabrika Ras" Treba primetiti da su signali koji potiču sa različitih antena zbog prostorne razdvojenosti nekorelisani. zbog potrebe analize “najgoreg slučaja”. signali različitih radio-kanala koji se emituju preko iste antene nisu međusobom korelisani zbog frekvencijske razdvojenosti (naravno.2 ZAKONSKA REGULATIVA Prilikom izrade studije o proceni uticaja na životnu sredinu bazne stanice mobilne telefonije “KG3179_02 . European prestandard ENV 50166-2. ″Radiofrequency radiation. j (5. 61 Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Beogradu . Federal Communications Commission Preporuke ETSI-GSM. Zbog toga. Januar 1995. kontrolni kanali na baznoj stanici su stalno aktivni. Australian standard AS 2772. Preporuke ETSI-UMTS. "emitovanje sa prekidima").S. Principles and Methods of Measurements .

Pravilnik o načinu postupanja sa otpacima koji imaju svojstva opasnih materija ("Sl. Pravilnik o postupku izdavanja dozvole za radio-stanicu i podacima i dokumentaciji koji se podnose uz zahtev za pribavljanje dozvole za radio-stanicu („Službeni glasnik RS" br. glasnik RS" br. glasnik RS" br. glasnik SRS" br. 112/2004. Zakon o postupanju sa otpadnim materijama ("Sl. list SRJ" br. 101/2005). Pravilnik o tehničkim normativima za temeljenje građevinskih objekata ("Sl.Studija o proceni uticaja na životnu sredinu bazne stanice "KG3179_02 . 50/1990". glasnik RS" br. Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu od statičkog elektriciteta ("Sl. 86/2008). glasnik RS" br. postavljanje i održavanje antenskih postrojenja ("Sl. Pravilnik o dozvoljenom nivou buke u životnoj sredini ("Sl. 135/2004). 67/1993. 36/2006). 25/1996. JUS N.xxx. list SFRJ" br. kao i saglasno JUS IEC 1024.Radio-frekvencijska zračenja . Zakon o kulturnim dobrima ("Sl. list SFRJ" br. list SFRJ" br.201. 47/2003. 65/1984). 11/1996. 37/1988.N6. 48/1994. 62/1973).NO. 135/2004). glasnik RS" br. JUS NB4 803 i JUS NB4 810). Zakon o proceni uticaja na životnu sredinu ("Sl. 101/2005). glasnik RS" br. Ostali relevantni propisi. 06/01-93/178.71/1994). 54/1992). Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu od atmosferskog pražnjenja. 53/1993. glasnik RS" br. posebno JUS N. Pravilnik br. 1/1969). Plan namene radio-frekvencijskih opsega ("Sl. "Radio-komunikacije .205. Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu ("Sl. "Sl. 69/2005). 15/1990). glasnik RS" br. list SFRJ br. 101/2005). list SFRJ" br. 100/2005). 12/1995). Pravilnik o tehničkim normativima za održavanje antenskih stubova ("Sl. 44/2003. Pravilnik o jugoslovenskim standardima za gromobranske instalacije ("Sl. Pravilnik o radio-stanicama koje se mogu postavljati u gradovima i naseljima gradskog karaktera ("Sl. Zakon o telekomunikacijama ("Sl. 9/1983). Zakon o zaštiti od požara ("Sl. 34/2006). Nacionalni propisi: Zakon o zaštiti životne sredine ("Sl.N6. Pravilnik o tehničkim merama za izgradnju. Pravilnik o sadržini studije o proceni uticaja na životnu sredinu ("Sl. glasnik RS" br. glasnik RS" br.KV Novi Pazar Fabrika Ras" • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Ostali relevantni propisi. Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Beogradu 62 . 26/1996.Maksimalni nivoi izlaganja koji se odnose na ljude" Jugoslovenski standard sa obaveznom primenom. Zakon o planiranju i izgradnji ("Sl. list SFRJ" br. glasnik RS" br. Jugoslovenski standardi sa obaveznom primenom: JUS N.

Beograd INVESTITOR Omladisnkih brigada 21.KV Novi Pazar Fabrika Ras" 6. 11070 Novi Beograd Tel. (011) 2203000 Fax (011) 2203001 Alexander Sperl Direktor kompanije VIP MOBILE DOO Član Upravnog odbora Sektor Tehnike Mr. Sc. Darko Parun Naziv investicionog programa Karakter investicije GSM/ UMTS mreža kompanije VIP MOBILE DOO Nova investicija Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Beogradu 63 . PODACI O NOSIOCU PROJEKTA VIP MOBILE DOO.Studija o proceni uticaja na životnu sredinu bazne stanice "KG3179_02 .

4'' E.KV Novi Pazar Fabrika Ras" 7.1 OPIS LOKACIJE MAKROLOKACIJA GSM/UMTS bazna stanica sistema javne mobilne telefonije kompanije VIP MOBILE koja je predmet ovog projekta lokacijski je planirana na parceli katastarski broj 207/5 K. Osoje.Studija o proceni uticaja na životnu sredinu bazne stanice "KG3179_02 .O. 7.2” N i 20° 31' 41. Geografska pozicija planirane lokacije je: 43° 07’ 33.Makrolokacija RBS KG3179_02 Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Beogradu 64 . dok je nadmorska visina terena 513m (GPS podaci WGS84). Vlasnik parcele na kojoj se planira instalacija bazne stanice je fabrika Deževa.1 . Slika 7.

) čiji bi uticaj u ukupnoj elektromagnetnoj emisiji mogao dovesti do prekoračenja standardom propisanih normi.2 MIKROLOKACIJA Lokacija buduće GSM/UMTS bazne stanice se nalazi na parceli katastarski broj 207/5. Biće ostavljeno mesto i za buduće proširenje za jedan UMTS kabinet. Osoje.KV Novi Pazar Fabrika Ras" 7. Slika 7.2.93m. Antenski sistem će biti postavljen na zidanom dimnjaku visine 37..Studija o proceni uticaja na životnu sredinu bazne stanice "KG3179_02 . tj.O.2 . Mikrolokacija bazne stanice KG3179_02 prikazana je na slici 7.. bazne stanice drugih operatora.Mikrolokacija RBS KG3179_02 Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Beogradu 65 . Na lokaciji će biti instaliran jedan Alcatel MEDI Outdoor kabinet tipa MBO2. na istom objektu. ne postoje instalacije drugih radio-sistema (radio i TV predajnici. K. U neposrednoj blizini planirane bazne stanice VIP MOBILE “KG3179_02”.

Ni na koji način se ne zagađuje voda. Novi Pazar danas broji preko 120. geomorfološke i hidrogeološke karakteristike terena nisu od interesa pri analizi uticaja elektromagnetne emisije baznih stanica na životnu sredinu. nema toplotnih ni hemijskih dejstava. Antenski sistem će biti postavljen na zidanom dimnjaku visine 37. Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Beogradu 66 . kao najtoplijeg meseca u godini. Novi Pazar je imao 85. iznosila je 2. razmatranje biljnog i životinjskog sveta u okolini lokacije bazne stanice nije od interesa pri analizi uticaja elektromagnetne emisije bazne stanice.5°C. konfiguracijom i ekspozicijom utiče na formiranje klimatskih odlika Novog Pazara. godine i iznosila je 9.4 PRIKAZ PEDOLOŠKIH. GEOMORFOLOŠKIH I HIDROGEOLOŠKIH KARAKTERISTIKA TERENA Pedološke. kao najhladnijeg meseca u godini.KV Novi Pazar Fabrika Ras" 7. godine iznosila je 9°C. Maksimalna srednja godišnja temperatura vazduha zabeležena je 1990. u okruženju planirane lokacije bazne stanice nema nepokretnih kulturnih dobara. 7. Usled toga.9°C. na slobodnom prostoru pored dimnjaka biće postavljen jedan Alcatel MEDI Outdoor kabinet tipa MBO2. Padavine su ravnomerno raspoređene tokom čitave godine.8 STANJE INFRASTRUKTURE U krugu fabrike u Novom Pazaru. vazduh i zemljište.6°C. 7. 7.583 stanovnika. Rad bazne stanice ne proizvodi nikakvu buku ni vibracije.3 KLIMATSKE POKAZATELJI KARAKTERISTIKE I METEOROLOŠKI Reljef svojom visinom.7 ZAŠTIĆENA KULTURNA DOBRA U neposrednoj okolini planirane bazne stanice nema objekata pod zaštitom države ni arheoloških nalazišta. godine (21.2°C. a minimalna 1978.Studija o proceni uticaja na životnu sredinu bazne stanice "KG3179_02 . iznosila je 18.000 stanovnika. do 1991. Prema nezvaničnim podacima. Maksimalna julska temperatura izmerena je 1987.3°C) a minimalna u januaru 1963. godine (7. Srednja godišnja količina padavina za posmatrani period je 614mm.5 NASELJENOST I KONCENTRACIJA STANOVNIŠTVA Prema zvaničnom popisu iz 1991.93m. godine -6. godine. a srednja januarska. Srednja julska temperatura.6 FLORA I FAUNA Bazna stanica svojim radom ne zagađuje životno okruženje.7°C). Srednja godišnja temperatura vazduha u Novom Pazaru u periodu od 1957. 7. 7. Takođe. Biće ostavljeno mesto i za buduće proširenje za jedan UMTS kabinet. pa je tako u ovoj oblasti prisutna planinska klima.

Studija o proceni uticaja na životnu sredinu bazne stanice "KG3179_02 .9 SEIZMIKA I TRUSNO PODRUČJE Maksimalni intenzitet očekivanih zemljotresa za povratni period od 500 godina (prema Pravilniku o teh. Normativima za izgradnju objekata visokogradnje u seizmičkim područjima. Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Beogradu 67 . SL SFRJ 21/88 sa dopunama) iznosi VIII°MKS.KV Novi Pazar Fabrika Ras" 7.

utvrđeno je da se na lokaciji katastarska parcela 207/5.2. Panel antene su usmerene u pravcima od 0° (sektor 1). tj. odnosno 35. Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Beogradu 68 .KV Novi Pazar Fabrika Ras” dati su u tabelama 8.93m. Panel antene su usmerene u pravcima od 0° (sektor 1) i 270° (sektor 3) u odnosu na azimut. Prilikom proračuna uzeta je i tro-sektorska UMTS bazna stanica koja se predviđa kao buduće proširenje. Panel antena je usmerena u pravcu 130° (sektor 2) u odnosu na azimut. Za ostvarivanje GSM 900MHz servisa. S obzirom na način instalacije. u pravcu glavnog snopa zračenja antena. U neposrednoj blizini planirane bazne stanice VIP MOBILE “KG3179_02”.O. Antene su sa dvostrukom polarizacijom. dok će se antenski sistemi montirati na zidanom dimnjaku visine 37. bazne stanice drugih operatora. na istom objektu.Studija o proceni uticaja na životnu sredinu bazne stanice "KG3179_02 . K.. ni na koji način se ne može naći čovek. a u zoni od interesa. S obzirom na način instalacije. Antene su sa dvostrukom polarizacijom.KV Novi Pazar Fabrika Ras" 8. Antene preko kojih se obezbeđuje UMTS servis treba da se instaliraju na takav način da emituju elektromagnetni signal od objekta u okolni prostor. Antenski sistem bazne stanice GSM900/1800MHz se sastoji od po tri panel antene za ostvarivanje servisa u tri sektora. primenjene su antene tipa: Kathrein K742215 (sektori 1. Postavni plan bazne stanice KG3179_02 i pripadajućeg antenskog sistema dat je na slikama 8.. ni na koji način se ne može naći čovek. Antene preko kojih se obezbeđuje GSM servis treba da se instaliraju na takav način da emituju signal od objekta u okolni prostor. ne postoje instalacije drugih radio-sistema (radio i TV predajnici.1. a u zoni od interesa. Antena je sa dvostrukom polarizacijom. 130° (sektor 2) i 270° (sektor 3) u odnosu na azimut. Za ostvarivanje GSM 1800MHz servisa. primenjena je antena tipa: Kathrein K739630 (sektor 2). u pravcu glavnog snopa zračenja antena. primenjene su antene tipa: Kathrein K742236 (sektori 1 i 3).5m (sektori 1 i 3).) čiji bi uticaj u ukupnoj elektromagnetnoj emisiji mogao dovesti do prekoračenja standardom propisanih normi. u pravcu glavnog snopa zračenja antena.4m (sektor 2). a u zoni od interesa. 2 i 3). S obzirom na način instalacije. OPIS PROJEKTA Na osnovu planske dokumentacije. Za ostvarivanje UMTS servisa. dok će u drugom sektoru biti postavljena antena za rad GSM900 sistema). Osoje planira postavljanje uređaja i pripadajućeg antenskog sistema za trosektorsku GSM 900/1800MHz baznu stanicu (u prvom i trećem sektoru će biti instalirane po jedna dual polarizovana antena za rad GSM1800 sistema. Svi uređaji bazne stanice treba da budu smešteni na pomenutoj adresi. Visina baze antena od nivoa tla iznosi 36. ni na koji način se ne može naći čovek. Antene preko kojih se obezbeđuje GSM servis treba da se instaliraju na takav način da emituju signal od objekta u okolni prostor.1 i 8. Osnovni parametri bazne stanice planirane za instalaciju na lokaciji “KG3179_02 .

4 53.96 248. dok se saobraćajni kanali aktiviraju samo u slučajevima kada se za tim ukaže potreba (tzv.8kW. za predmetnu lokaciju bazne stanice.6 45 4. u konačnom rešenju.6 45 4.96 248. oznaka sektora.63 290. Prema specifikaciji proizvođača maksimalna potrošnja outdoor bazne stanice je 6. Na konkretnoj lokaciji bazne stanice " KG3179_02 . dužina antenskog kabla.35 270 0° 3° Tabela 8. snaga predajnika po kanalu.9 54. oznaka sektora. Za GSM 900MHz baznu stanicu predviđena je inicijalna (0+2+0) konfiguracija primopredajnika.7 18. Na ovaj način. Takođe.09 ERP [dBm] [W] 53. a indoor jedinice 3. tip antene.85 130 2° 0° KG3179_02D2 Fabrika Ras KG3179_02D3 K742236 15.7 18.1: Osnovni parametri bazne stanice GSM900/1800 (naziv lokacije.9 Tabela 8. biće obezbeđen priključak od 21kW.2kW.09 3.7 18. dok je raspored primopredajnika po sektorima za UMTS baznu stanicu je (1+1+1). U slučaju prekida napajanja iz energetske mreže. bazna stanica se po pravilu napaja preko baterijskog napajanja. GSM 1800MHz (2+0+2). Biće ostavljeno mesto i za buduće proširenje za jedan UMTS kabinet.92 42.Studija o proceni uticaja na životnu sredinu bazne stanice "KG3179_02 .⏐ elektr.KV Novi Pazar Fabrika Ras" Dobitak antene Ugao usmerenja Downtilt mehan.6 43 42.2: Osnovni parametri bazne stanice GSM900/1800 (naziv lokacije. Proračun je urađen za krajnje planiranu konfiguraciju: GSM 900MHz (0+2+0). ugao usmerenja antene i ugao povijanja antene prema terenu). značajno se smanjuje nivo neželjene elektromagnetne emisije u trenucima kada bazna stanica ne radi sa maksimalnim kapacitetom. U slučaju da se sa tri kontejnera baznih stanica na jednoj lokaciji ne mogu zadovoljiti zahtevi u pogledu ostvarivanja kapaciteta saobraćaja. Lokacija Oznaka ćelije Tip antene RBS Tip KG3179_02 – KG3179_02D1 Outdoor KV Novi Pazar KG3179_02D2 Outdoor Fabrika Ras KG3179_02D3 Outdoor Lokacija Oznaka ćelije RBS model MEDI MEDI MEDI Snaga RBS Duž.KV Novi Pazar Fabrika Ras " za instalaciju je predviđen jedan Alcatel MEDI outdoor kabinet. planirano je da se. Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Beogradu 69 . od nadležne elektrodistributivne kompanije. gubici na napojnom vodu antenskog sistema i efektivno zračena snaga u pravcu maksimalnog zračenja).35 0 0° 2° KG3179_02 – KV KG3179_02D1 Novi Pazar K739630 15.kabla Gubici [dBm] [W] [m] [dB] 42. Treba napomenuti da su samo kontrolni kanali stalno aktivni. tip bazne stanice. predviđeno je uvođenje nove lokacije u sistem baznih stanica. [dBd] [° ] K742236 15. a frekvencijski plan će naknadno biti određen. Polazeći od prethodno iznesenih činjenica. "emitovanje sa prekidima"). Za GSM 1800MHz baznu stanicu predviđena je inicijalna (2+0+2) konfiguracija primopredajnika. na jednoj lokaciji može instalirati najviše tri kontejnera (kabineta). a frekvencijski plan će naknadno biti određen.

KV Novi Pazar Fabrika Ras" Slika 8.1 Postavni plan bazne stanice i antenskog sistema KG3179_02 Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Beogradu 70 .Studija o proceni uticaja na životnu sredinu bazne stanice "KG3179_02 .

ali ima velike prednosti u kasnijim fazama kada treba vršiti deljenje ćelija. 71 Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Beogradu . U ruralnom području gde se ne očekuje buduće deljenje ćelija u smislu povećanja kapaciteta. Upotreba pravilne mreže ćelija ima za cilj da olakša naknadno dodavanje ćelija u sistem kada se za tim ukaže potreba. Na osnovu prethodno opisane procedure definiše se izvestan broj potencijalnih lokacija baznih stanica i to obilaskom terena od strane ekipa sastavljenih od stručnjaka više različitih specijanosti. ″nominalni″ ćelijski plan. od ovog pravila se može odustati u nekoliko karakterističnih slučajeva: U područjima u kojima se predviđa buduće deljenje ćelija u cilju povećanja kapaciteta sistema mogu se dozvoliti nešto veća odstupanja ako su bazirana na konačnoj. u prvoj fazi planiranja mreže definiše se tzv. Na prethodno opisani način. Na kraju procesa formiranja nominalnog ćelijskog plana približno se može odrediti broj ćelija. Međutim. urbano područje itd. na osnovu nominalnog ćelijskog plana se vrši inicijalni izbor lokacija baznih stanica.. za svaku ćeliju se određuje njena servisna zona.Studija o proceni uticaja na životnu sredinu bazne stanice "KG3179_02 . U fazi inicijalnog planiranja sistema ovaj princip može znatno otežati proces planiranja. lokacije baznih stanica mogu značajnije odstupiti od lokacija predviđenih nominalnim ćelijskim planom. PRIKAZ GLAVNIH ALTERNATIVA U cilju ostvarivanja osnovnih zahteva koji se postavljaju u procesu planiranja mreže baznih stanica. u odnosu na jedinstvenu strukturu nacionalne mreže. Tačna lokacija bazne stanice se obično traži u krugu prečnika od jedne četvrtine do jedne trećine prečnika ćelije oko lokacije bazne stanice iz nominalnog ćelijskog plana.). a ne na početnoj veličini ćelije. Treba primetiti da podmreže ćelija koje pripadaju različitim teritorijalnim regionima ne moraju da se uklope u jedinstvenu strukturu nacionalne mreže. njihov tip (omnidirekcione ili usmerene). brdovit teren. dimenzije i kapacitet koji su neophodni da bi se ispunili svi postavljeni zahtevi. preostale lokacije treba tražiti u pravcu generalnog pomeraja. kao i na osnovu zahteva u pogledu kapaciteta.KV Novi Pazar Fabrika Ras" 9. Tom prilikom se svaka od potencijalnih lokacija detaljno analizira uzimajući u obzir više različitih kriterijuma: • pogodnost lokacije sa stanovišta pokrivanja teritorije od interesa radio-signalom. Ako se prilikom određivanja tačnih lokacija baznih stanica utvrdi da one imaju neki generalan pomeraj (npr. U okviru ovog plana struktura pojedine ćelije se idealizuje (u formi pravilnog šestougaonika). Dimenzije ćelije se određuju na osnovu opštih morfoloških karakteristika terena (ravnica. ovo ne predstavlja veliki problem s obzirom na činjenicu da u ruralnom području veće ćelije kompenzuju razlike osnovnih podmreža ćelija. Ipak. Pored toga. sve su severno u odnosu na nominalni ćelijski plan). Polazeći od definisane dimenzije ćelije formira se pravilna mreža ćelija koja se preslikava na odgovarajuću geografsku mapu.

Studija o proceni uticaja na životnu sredinu bazne stanice "KG3179_02 - KV Novi Pazar Fabrika Ras"

• • • •

mogućnost dobijanja saglasnosti vlasnika za postavljanje bazne stanice; ispunjenost građevinskih prostorije…); uslova (nosivost poda, postojanje slobodne

jednostavnost realizacije napajanja električnom energijom; postojanje prilaznog puta.

Polazeći od prethodno određenog skupa potencijalnih lokacija baznih stanica određuju se konačne lokacije baznih stanica koristeći proceduru prikazanu na slici 9.1.
MOGUĆE LOKACIJE BAZNIIH STANICA

IZBOR VISINA ANTENA

INICIJALNI PRORAČUN RADIO-POKRIVANJA ZA SVAKU LOKACIJU PROVERA POGODNOSTI POKRIVANJA SA ODREĐENE LOKACIJE PODEŠAVANJE PARAMETARA U CILJU OSTVARIVANJA ŽELJENOG POKRIVANJA
PRIHVATANJE ILI ODBACIVANJE LOKACIJE PRIHVATANJE ILI ODBACIVANJE LOKACIJE (UKLJUČUJUĆI I ANALIZU SA STANOVIŠTA ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE)

PRORAČUN ZBIRNOG POKRIVANJA IZABRANIH LOKACIJA PODEŠAVANJE PARAMETARA ILI PROMENA ĆELIJSKOG PLANA

FREKVENCIJSKO PLANIRANJE

PRORAČUN UKUPNOG NIVOA INTERFERENCIJE

PODEŠAVANJE PARAMETARA U CILJU ELIMINISANJA INTERFERENCIJE

KONAČNI IZBOR LOKACIJA

Slika 9.1: Procedura izbora mikrolokacija baznih stanica Prvo se, prema slici 9.1, za svaku potencijalnu lokaciju bazne stanice proračuna zona pokrivanja. U slučaju kada je lokacija bazne stanice predviđena na postojećem objektu, za antenski sistem se pretpostavlja da je na krovu objekta. Naravno, u slučaju veoma visokih zgrada, može se izabrati niža visina antenskog sistema, pri čemu se predviđa upotreba ravnih panel antena namenjenih za montiranje na zidovima. U slučaju da se na nekoj lokaciji zahteva novi antenski stub (koji ide od tla), visina stuba može biti između 15 i 45 m, što zavisi od same lokacije, prostora i mikrookruženja.

Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Beogradu

72

Studija o proceni uticaja na životnu sredinu bazne stanice "KG3179_02 - KV Novi Pazar Fabrika Ras"

Podešavanje visina antena se sprovodi u cilju ostvarivanja najboljeg zbirnog pokrivanja. Tom prilikom se sva nepokrivena područja u zonama od interesa identifikuju, i ako je neophodno dodatno postavljaju zahtevi pred susedne ćelije. Rezultati predikcije za svaku lokaciju se porede sa nominalnim ćelijskim planom. Lokacije, za koje se dobije da pokrivaju teritoriju lošije od onoga što se zahteva nominalnim ćelijskim planom, se odbacuju. Sa druge strane, one lokacije koje premašuju zahteve u pogledu pokrivanja teritorije, zahtevaju dodatne analize. Izabrane lokacije se analiziraju i sa stanovišta zaštite životne sredine. Lokacije koje ne ispunjavaju uslove propisane standardima, se odbacuju. Posle završenog izbora lokacija baznih stanica, pravi se inicijalni frekvencijski plan, na osnovu koga se vrši proračun interferencije u sistemu. Ako se tom prilikom uoči značajnija degradacija sistema, podešavaju se pozicije antenskih sistema i snage predajnika u cilju obezbeđivanja zahtevanog kvaliteta servisa. U ekstremnim slučajevima mora se razmotriti neka alternativna lokacija. Na kraju celokupne procedure formira se konačni skup lokacija baznih stanica koji treba da obezbedi trenutnu implementaciju sistema, ali isto tako i jednostavniju nadogradnju i proširivanje sistema. Planom izgradnje GSM/UMTS mreže Kompanije VIP MOBILE, određena je nominalna pozicija razmatrane bazne stanice. Operativnim radom na terenu, pronađena je lokacija u zoni nominalne pozicije, koja po svojim karakteristikama zadovoljava sve postavljene zahteve. Kao što je već rečeno, tačna lokacija bazne stanice se obično traži u krugu prečnika od jedne četvrtine do jedne trećine poluprečnika ćelije oko lokacije bazne stanice iz nominalnog ćelijskog plana. Sa obzirom da je prosečna veličina ćelije u urbanoj zoni prečnika 300-600m, razmatranje alternativnih lokacija za slučaj razmatrane bazne stanice ograničeno je na zonu prečnika 100-200m. Izbor potencijalne alternativne lokacije u navedenoj zoni, sa stanovišta zaštite životne sredine ne bi doveo do značajnih promena uticaja bazne stanice na životnu sredinu, te alternativne lokacije nisu razmatrane u okviru ove studije.

Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Beogradu

73

Studija o proceni uticaja na životnu sredinu bazne stanice "KG3179_02 - KV Novi Pazar Fabrika Ras"

10. PRIKAZ STANJA ŽIVOTNE SREDINE NA LOKACIJI I BLIŽOJ OKOLINI
Kao što je već rečeno, bazna stanica KG3179_02 planira se na katastarskoj parceli broj 207/5, K.O. Osoje. U bližem okruženju lokacije bazne stanice nema objekata pod zaštitom države, arheoloških nalazišta, zaštićenih prirodnih dobara kao ni nepokretnih kulturnih dobara. U neposrednoj blizini planirane bazne stanice VIP MOBILE “KG3179_02”, tj. na istom objektu, ne postoje instalacije drugih radio-sistema (radio i TV predajnici, bazne stanice drugih operatora...) čiji bi uticaj u ukupnoj elektromagnetnoj emisiji mogao dovesti do prekoračenja standardom propisanih normi. Dijagram objekata u okruženju 150m oko lokacije dat je u prilogu 10.1.

Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Beogradu

74

Studija o proceni uticaja na životnu sredinu bazne stanice "KG3179_02 .1 Dijagram objekata u okruženju bazne stanice i antenskog sistema KG3179_02 Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Beogradu 75 .KV Novi Pazar Fabrika Ras" Prilog 10.

U slučaju instalacije antenskog sistema na krovnoj terasi npr. • proračun intenziteta elektromagnetne emisije na nivou 19m u odnosu na nivo tla (nivo na polovini dimnjaka). vrednosti intenziteta elektromagnetne emisije na svim mestima su manji nego unutar same zone. proračun intenziteta elektromagnetne emisije izvršen je na sledećim nivoima: • proračun intenziteta elektromagnetne emisije na nivou 34. Treba reći da pristup antenskom sistemu mogu imati samo radnici ovlašćeni od strane VIP MOBILE. Uzimajući u obzir činjenicu da će antenski sistem bazne stanice "KG3179_02" biti instaliran na dimnjaku. odnosno.O. .) čiji bi uticaj u ukupnoj elektromagnetnoj emisiji mogao dovesti do prekoračenja standardom propisanih normi. Lokalna zona bazne stanice zavisi od tipa instalacije (instalacija antenskog sistema na stubu. • proračun intenziteta elektromagnetne emisije na nivou tla u okolini dimnjaka (tj. Dakle. OPIS MOGUĆIH ZNAČAJNIH UTICAJA PROJEKTA NA ŽIVOTNU SREDINU U cilju utvrđivanja nivoa elektromagnetne emisije na lokaciji bazne stanice “KG3179_02 .KV Novi Pazar Fabrika Ras” izvršen je detaljan proračun nivoa elektromagnetne emisije u lokalnoj zoni bazne stanice VIP MOBILE na lokaciji katastarska parcela 207/5 K. na istom objektu. Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Beogradu 76 . u slučaju instalacije antenskog sistema bazne stanice na antenskom stubu. kao i osnovnih parametara instalacije za svaku od prethodno navedenih etapa izvršen je proračun nivoa elektromagnetne emisije sa ciljem da se: • analizira doprinos GSM i UMTS baznih stanica VIP MOBILE koje rade sa maksimalnim opterećenjem. objektu. na visini od 1. lokalnu zonu bazne stanice čini cela površina krovne terase ako se na svakom mestu na krovnoj terasi može naći čovek. izvan lokalne zone bazne stanice. Osoje. na nivou prosečne visine čoveka).. ne postoje instalacije drugih radio-sistema (radio i TV predajnici. Tako npr..KV Novi Pazar Fabrika Ras" 11. usamljenog objekta.7m. lokalna zona bazne stanice obuhvata praktično zonu na nivou tla oko stuba na kojem se nalazi antenski sistem bazne stanice a u kojoj su zastupljene najveće vrednosti intenziteta elektromagnetne emisije. unutar objekta. koji su obučeni za poslove održavanja i upoznati sa činjenicom da se nikakve aktivnosti ne mogu obavljati na antenskom sistemu pre isključenja predajnika bazne stanice.4m u odnosu na nivo tla (nivo 1m ispod nivoa na kom se nalaze baze antena).. a u okviru kojeg se može naći čovek. U neposrednoj blizini planirane bazne stanice VIP MOBILE “KG3179_02”. tj. bazne stanice drugih operatora. Lokalna zona bazne stanice obuhvata prostor oko bazne stanice u kojem su zastupljene najveće vrednosti intenziteta elektromagnetne emisije. obzirom da se na ostalim nivoima ne može naći čovek.). Polazeći od precizno definisane dispozicije antenskog sistema..Studija o proceni uticaja na životnu sredinu bazne stanice "KG3179_02 .

3.KV Novi Pazar Fabrika Ras”: na nivou od 34. Najzad. Dakle. Intenzitet električnog polja proračunava se za svaku elementarnu površinu dimenzija 1m × 1m (analizirana površina je proširena i van granica objekta kako bi se uočio uticaj GSM/UMTS bazne stanice na zoni oko objekta).54V/m (slika 11. proračuni intenziteta električnog polja su izvršeni na nekoliko različitih nivoa na dimnjaku i oko njega.1) i to kada bazna stanica radi maksimalnim kapacitetom. Kao što je već rečeno. Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Beogradu 77 .05V/m (slika 11. Na osnovu sprovedene studije o proceni uticaja GSM900/1800MHz i UMTS baznih stanica kompanije VIP MOBILE “KG3179_02 . Na nivou 19m. vrednosti intenziteta električnog polja ne prelaze 0. a zbog provere eventualnog postojanja zona povišene elektromagnetne emisije na tlu gde se ljudi mogu slobodno kretati. U manjoj meri i u ograničenom prostoru dolazi do pojave elektromagnetne emisije od baznih stanica.4m na dimnjaku vrednosti intenziteta električnog polja ne prelaze 6. Ni na koji način se ne zagađuju voda.2) i to kada bazna stanica radi maksimalnim kapacitetom. Svakoj od navedenih slika pridruženi su odgovarajući numerički podaci koji predstavljaju segmente izlazne datoteke sa proračunatim nivoima električnog polja na odgovarajućem nivou osim za nivo tla zbog prevelike obimnosti. Treba naglasiti da pravo pristupa antenskom sistemu kao i samoj baznoj stanici mogu imati samo lica ovlašćena od strane VIP MOBILE za poslove održavanja i oni su upoznati sa činjenicom da se nikakve aktivnosti ne mogu obavljati na antenskom sistemu pre isključenja predajnika bazne stanice.KV Novi Pazar Fabrika Ras” na životnu sredinu i tehničke uređaje može se zaključiti da bazne stanice svojim radom ne zagađuju životno i tehničko okruženje. analizirana površina je dodatno proširena na zonu 100m × 108m. ICNIRP standardom – 41V/m). vazduh i zemljište. na nivou tla u okolini dimnjaka na kojem se planira antenski sistem baznih stanica VIP MOBILE.5V/m. Rezultati proračuna u slučaju bazne stanice “KG3179_02 .1-11. Na nivou tla.Studija o proceni uticaja na životnu sredinu bazne stanice "KG3179_02 .3) i to kada bazna stanica radi maksimalnim kapacitetom.27.77V/m (slika 11. na osnovu proračuna nivoa elektromagnetne emisije na većem broju nivoa na i oko objekta na kojem se planira instalacija bazne stanice VIP MOBILE može se zaključiti da su dobijene vrednosti ispod standardom propisanih granica (JUS standardom . nema toplotnih ni hemijskih dejstava.KV Novi Pazar Fabrika Ras" prikazani su u grafičkom obliku na slikama 11.KV Novi Pazar Fabrika Ras" Rezultati proračuna nivoa elektromagnetne emisije u lokalnoj zoni GSM/UMTS bazne stanice "KG3179_02 . odnosno na polovini dimnjaka vrednosti intenziteta električnog polja ne prelaze 1. Rad bazne stanice ne proizvodi nikakvu buku ni vibracije.

a tehnološki je realizovana na najvišem svetskom nivou. • u slučaju da se bazna stanica nalazi u ruralnoj sredini. ekipe Investitora su dužne da u roku od 6 sati od pojave alarma izađu na lokaciju objekta i konstatuju uzroke alarma.) Investitor je dužan da daljinski isključi baznu stanicu iz operativnog rada. Neki od alarma koji se prenose do centra upravljanja su. na osnovu alarma generisanih u okviru centra za nadgledanje i upravljanje. Primenom zakonskih propisa i propisanih mera zaštite verovatnoća akcidenta svodi se na najmanju moguću meru. • itd. • prekid u napajanju. Treba naglasiti da se u centru upravljanja (u okviru upravljačko-komutacionog centra) nalazi stalna ljudska posada (24 časa dnevno.Studija o proceni uticaja na životnu sredinu bazne stanice "KG3179_02 . Kroz ovaj sistem. propisuju se sledeće mere zaštite: • u slučaju neregularnosti u radu bazne stanice. u cilju sprečavanja eventualnih akcidentnih situacija. PROCENA UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU U SLUČAJU UDESA I NEREGULARNOSTI U RADU BAZNE STANICE Sve bazne stanice se obavezno uključuju u sistem daljinskog upravljanja. Na ovaj način. centar upravljanja se gotovo trenutno obaveštava o svim nepravilnostima u radu i incidentnim situacijama vezanim za baznu stanicu. • nasilno obijanje objekta. npr.KV Novi Pazar Fabrika Ras" 12. ekipe Investitora su dužne da u roku od 24 sata od pojave alarma izađu na lokaciju objekta i konstatuju uzroke alarma. problemi u radu antenskih sistema. • u slučaju da se bazna stanica nalazi u urbanoj sredini. • u slučaju da je generisani alarm kritičan sa stanovišta zaštite životne sredine (požar u objektu. 365 dana godišnje) sa osnovnim zadatkom nadgledanja ispravnosti rada sistema.: • požar u objektu. oprema koja se instalira na lokaciji objekta zadovoljava sve međunarodne normative. Investitor je dužan da organizuje stručnu ekipu koja će obići baznu stanicu. Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Beogradu 78 . Dodatno. i sl. Ipak. ostvaruje potpuna kontrola nad baznim stanicama što omogućava brzo intervenisanje u slučaju bilo kakvih problema.

KV Novi Pazar Fabrika Ras" 13.1.KV Novi Pazar Fabrika Ras" moraju se primenjivati zakonski normativi definisani u tački 13. OPIS MERA PREDVIĐENIH U CILJU SPREČAVANJA. Ove mere obuhvataju: 1. U poglavlju 13. Opasnost od uticaja berilijum oksida. 9. 2. 7. Atmosferski elektricitet. 13. 4. Mere po prestanku rada bazne stanice. 3. Mere u slučaju akcidenta (glava 12). 8.2). Mere tokom izvođenja građevinskih radova. Opasnosti od direktnog dodira delova koji su stalno pod naponom. Obzirom na činjenicu da predmetni objekat pripada grupi elektrotehničkih objekata. 5. 13. Mere u slučaju redovnog rada. 10. Nestanak napona u mreži. Opasnosti od direktnog dodira provodljivih delova koji ne pripadaju strujnom kolu. 79 Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Beogradu .1. Statički elektricitet usled rada uređaja.1 MERE PREDVIĐENE ZAKONSKOM REGULATIVOM Prilikom izgradnje objekta "KG3179_02 . SMANJENJA ILI OTKLANJANJA SVAKOG ZNAČAJNIJEG ŠTETNOG UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU U toku realizacije GSM/UMTS sistema kompanije VIP MOBILE moraju se primenjivati odgovarajuće mere zaštite životne sredine. Opasnost pri radu na visini (montiranje antena na antenskim stubovima). Nedovoljna osvetljenost prostorija. Opasnost od požara ili eksplozije. 11. Mere predviđene zakonskom regulativom. Neoprezno rukovanje. 4. 2.Studija o proceni uticaja na životnu sredinu bazne stanice "KG3179_02 . Mehanička oštećenja. u nastavku teksta posebno su navedene opasnosti pri postavljanju i korišćenju električnih instalacija kao i predviđene mere zaštite (poglavlje 13.1.3 navedene su opšte obaveze koje prema važećim zakonima moraju da sprovedu izvođač i Investitor prilikom izgradnje objekta. 3.1 Opasnosti pri postavljanju i korišćenju električnih instalacija Opasnosti i štetnosti koje se mogu javiti pri korišćenju elektrotehničkih instalacija i opreme su sledeće: 1.4. 6.1. 5.

5. glasnik RS" br. • Upotrebom ručnih aparata za gašenje požara. antenskih nosača i antenskih kablova koji mogu doći pod uticaj statičkog elektriciteta. a posebno antena. • Ugradnjom hermetičkih akumulatorskih baterija. 3. zaštitnim prekidačima. Inhalacija vazduha koji sadrži berilijum oksid može izazvati ozbiljna oboljenja Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Beogradu 80 . • Izjednačavanjem potencijala u prostoriji BS. koji mogu doći pod napon.Studija o proceni uticaja na životnu sredinu bazne stanice "KG3179_02 . Zaštita od opasnosti požara ili eksplozije uzrokovanih pregrevanjem vodova. Uticaj prašine. Upozorenje da rad RBS nije dozvoljen u uslovima eksplozivne atmosfere mora biti istaknut na lokaciji RBS. • Predviđaju se kablovi (provodnici) koji ne gore niti podržavaju gorenje. instaliraju u zatvorena kućišta. preopterećenja ili havarije ispravljačkih uređaja i baterija rešava se: • Ograničavanjem intenziteta i trajanja struje kratkog spoja. Zaštita od indukovanog direktnog dodira rešava se: • U instalacijama naizmeničnog napona do 1 kV. Berilijum oksid se koristi u baznim radio stanicama u pojačavačima RF snage i kombajner filtrima u cilju povećanja brzine. 4. Zaštita od štetnog dejstva statičkog elektriciteta rešava se: • Povezivanjem na pravilno izvedeno gromobransko uzemljenje objekta svih metalnih masa uređaja i opreme. kao i automatskih strujnih prekidača. koji dolaze pod napon. tako da u normalnim uslovima rada neće biti dostupni. neizolovani delovi električne instalacije. smanjenja dimenzija kao i povećanja pouzdanosti rada prateće elektronike.1. na lokaciji gde će biti instalirane bazne radio stanice. instalacionog materijala kablova i provodnika. 13. Kada je u čvrstom stanju (berilijum oksid keramika) ne uzrokuje štetne posledice po zdravlje čoveka. • Montažom automatskih javljača požara.2 Predviđene mere zaštite Na osnovu Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu ("Sl.KV Novi Pazar Fabrika Ras" 12. 101/2005) predviđene su sledeće mere za otklanjanje navedenih opasnosti: 1. Zaštita od štetnog uticaja berilijum oksida rešava se: • Isticanjem uputstva o rukovanju i odlaganju berilijum oksida na lokaciji instalacije bazne radio stanice. koja će biti zaštićena preko uzemljenja i u normalnim uslovima rada ovi delovi neće biti dostupni licima koja rukuju uređajima. • Zaštita unutar instalacije se izvodi tako što se. 2. • Zaštita u okviru uređaja bazne radio stanice rešava se tako što se svi delovi mrežnih ispravljača. • Adekvatnim provetravanjem i zaštitom od vatre baterijskog prostora (jer baterije mogu proizvesti eksplozine gasove). • Primenom antistatik poda. pravilno odabranim i pravilno postavljenim osiguračima strujnih kola. smeštaju u propisane razvodne ormane i priključne kutije. primenom sistema TN-C/S uz reagovanje zaštitnih uređaja koji su postavljeni na početku voda i povezivanjem nultih zaštitnih sabirnica ormana na zajednički uzemljivač objekta. vlage i vode. Zaštita od direktnog dodira delova koji su stalno pod naponom obezbeđuje se: • Pravilnim izborom stepena mehaničke zaštite elektroenegetske opreme. • Postavljanjem izolacionih gazišta ispred ispravljačkog postrojenja.

i zamenjeni moduli se šalju proizvođaču na popravku. ukupan personal u oblasti radova mora nositi šlemove. i da bi se pristupilo berilijum oksidu. moduli u celini se zamenjuju od strane obučenih tehničkih lica iz VIP-a. 10. Zaštita od neopreznog rukovanja rešava se: • Preglednim označavanjem svih elemenata u razvodnim uređajima.Studija o proceni uticaja na životnu sredinu bazne stanice "KG3179_02 .o. glasnik RS" br. Za odnošenje neispavnih baterija za potrebe VIP MOBILE zadužena je ovlašćena firma MELBAT d. Zaštita od opasnosti nestanka napona u mreži rešava se: • Napajanjem iz AKU baterija potrebnog kapaciteta. kao i rizik od povređivanja drugih lica. preporukama JKO.KV Novi Pazar Fabrika Ras" pluća kod preosetljivih osoba. 8. zaštitni pojasevi. U. u vremenskim razmacima propisanim zakonom. Opasnosti i štetnosti od posledica nedovoljne osvetljenosti otklonjaju se: • Rešenom instalacijom opšteg osvetljenja.100. prema propisima o gromobranima.C9. • Radna lokacija gde se antene montiraju prethodno se obezbeđuje jasnim obaveštenjima drugih lica o opasnostima. • Radnici koji vrše montažu antena opremaju se odgovarajućim zaštitnim sredstvima za ličnu sigurnost: odgovarajuća užad i veznici. 7. Zaštita od štetnog dejstva atmosferskog elektriciteta rešava se: • Propisanom instalacijom gromobrana i primenom odgovarajućeg standardnog materijala u svemu. Za montažu antena na antenskom nosaču postoji povećan rizik od povređivanja radnika. • Izborom elemenata za određenu namenu.o. Na ovaj način se obezbeđuje da postupanje sa berilijum oksidom bude u skladu Pravilnikom o načinu postupanja sa otpacima koji imaju svojstva opasnih materija ("Sl. glasnik RS" br. Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Beogradu 81 . Zbog toga je neophodno pridržavati se uputstva o rukovanju i odlaganju berilijum oksida na lokaciji bazne radio stanice. • Za vreme rada na antenskom stubu. 11. (Po isteku životnog veka AKU baterija. Prilikom kvara. • Obučavanjem i periodičnom proverom znanja servisera o predviđenim merama zaštite na radu pri rukovanju. • Odgovarajuća zaštitna odeća je bitna za vreme hladnoće. Investitor je dužan da obezbedi odnošenje i skladištenje AKU baterija na način definisan Pravilnikom o načinu postupanja sa otpacima koji imaju svojstva opasnih materija ("Sl. ovi moduli bi morali biti fizički uništavani. 12/1995). • Berilijum oksid je hermetički zatvoren unutar elektronskih modula u kontejneru RBS. 21000 Novi Sad). a oko radnog prostora se postavljaju zaštitne mreže ili trake. odnosno. odgovarajuća odeća i obuća itd. 6. • Svi uređaji za dizanje tereta moraju biti ispitani i odobreni. 12/1995). Bulevar Despota Stefana 9. Zato je neophodno preduzeti odgovarajuće zaštitne mere: • Za rad na montaži antena raspoređuju se radnici koji su osposobljeni za rad na visinama i za koje je prethodnim i periodičnim lekarskim pregledima utvrđena zdravstvena sposobnost za bezbedan rad na visinama. koja obezbeđuje nivo osvetljenja u skladu sa standardom JUS.

Pravilnik o sadržini studije o proceni uticaja na životnu sredinu ("Sl. kao i primenom pravilnih načina polaganja kablova i instalacionog materijala i pravilnim lociranjem razvodnih ormana. 06/01-93/178.3 Opšte obaveze 1.KV Novi Pazar Fabrika Ras" 12.NO. 13.205. Obaveze Investitora: • Obučavanje servisera iz oblasti zaštite na radu. • Da napravi sledeće pismene instrukcije o merama zaštite na radu: pravilnik o zaštiti na radu. 135/2004). 36/2006). 101/2005). radu na gradilištu i radu na visini. 53/1993. 13. Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu ("Sl. 82 • • • • • • • • • Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Beogradu . Zakon o zaštiti od požara ("Sl.4 Zakonska regulativa Nacionalni propisi: Zakon o zaštiti životne sredine ("Sl. JUS N. 37/1988. Zaštita od opasnosti prodora prašine. 2. Obaveze izvođača radova: • Da uradi poseban elaborat o uređenju gradilišta. glasnik RS" br. 50/1990".Radio-frekvencijska zračenja . glasnik RS" br. 48/1994. glasnik SRS" br. • Pravilno odabranom mehaničkom zaštitom. 67/1993.Studija o proceni uticaja na životnu sredinu bazne stanice "KG3179_02 . 69/2005). Zakon o kulturnim dobrima ("Sl.71/1994). Zakon o planiranju i izgradnji ("Sl. list SFRJ br. glasnik RS" br.Maksimalni nivoi izlaganja koji se odnose na ljude" Jugoslovenski standard sa obaveznom primenom. VIP MOBILE. 44/2003.1. Zakon o telekomunikacijama ("Sl. vlage i vode u električne instalacije i uređaje obezbeđuje se: • Dobrim zaptivanjem prozora i otvora prostorije sa uređajima. "Radio-komunikacije . Sve predviđene mere zaštite moraju biti ispoštovane u celosti od strane Investitora. 135/2004). program obuke iz oblasti zaštite na radu. • Upoznavanje servisera sa opasnostima u vezi sa radom vezanim za sve predmetne instalacije. glasnik RS" br. i pravilnik o proveri. o početku izvođenja radova.1. 13. glasnik RS" br. glasnik RS" br. najmanje 8 dana pre početka. Zaštita od mehaničkih oštećenja rešava se: • Pravilnim izborom konstrukcija i materijala za instalacione elemente. kablove i opremu. 34/2006). ispitivanju. • Da pre početka rada obavesti nadležnu inspekciju rada. "Sl. Zakon o proceni uticaja na životnu sredinu ("Sl. Pravilnik br. • Provera znanja servisera i sposobnosti za samostalan i bezbedan rad u vremenskim razmacima propisnim zakonom. 47/2003. glasnik RS" br. merenju i održavanju alata.

JUS NB4 803 i JUS NB4 810). Plan namene radio-frekvencijskih opsega ("Sl. North Sydney. 54/1992). High frequency (10kHz to 300GHz)″.2. Pravilnik o tehničkim merama za izgradnju. 9/1983). Pravilnik o postupku izdavanja dozvole za radio-stanicu i podacima i dokumentaciji koji se podnose uz zahtev za pribavljanje dozvole za radio-stanicu („Službeni glasnik RS" br. Ostali relevantni propisi. 13.2 MERE TOKOM IZVOĐENJA GRAĐEVINSKIH RADOVA Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Beogradu 83 . Pravilnik o dozvoljenom nivou buke u životnoj sredini ("Sl. list SFRJ" br. 11/1996.S. ″Radiofrequency Radiation Exposure Limits″. Pravilnik o tehničkim normativima za temeljenje građevinskih objekata ("Sl. Pravilnik o tehničkim normativima za održavanje antenskih stubova ("Sl. 26/1996.N6. 1/1969). posebno JUS N. kao i saglasno JUS IEC 1024. 25/1996. Federal Communications Commission Preporuke ETSI-GSM. Ostali relevantni propisi. 1988. Pravilnik o jugoslovenskim standardima za gromobranske instalacije ("Sl. Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu od atmosferskog pražnjenja. 100/2005). Međunarodni propisi: ″Human exposures to electromagnetic fields. 112/2004.201. 15/1990). glasnik RS" br. Pravilnik o radio-stanicama koje se mogu postavljati u gradovima i naseljima gradskog karaktera ("Sl. Zakon o postupanju sa otpadnim materijama ("Sl. postavljanje i održavanje antenskih postrojenja ("Sl. list SFRJ" br. glasnik RS" br. Pravilnik o načinu postupanja sa otpacima koji imaju svojstva opasnih materija ("Sl. list SFRJ" br. The Standards Association of Australia. Jugoslovenski standardi sa obaveznom primenom: JUS N. 101/2005).300kHz to 100GHz". list SFRJ" br.KV Novi Pazar Fabrika Ras" • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 101/2005). ″Guidelines for limiting exposure to time-varying electric.xxx. list SFRJ" br. U. Principles and Methods of Measurements . European prestandard ENV 50166-2. glasnik RS" br. glasnik RS" br. 62/1973). CENELEC – European Committee for Electrotehnical Standardization. 86/2008). Preporuke ETSI-UMTS. Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu od statičkog elektriciteta ("Sl. magnetic and electromagnetic fields (up to 300GHz)″ ICNIRP – International Comission on Non-Ionizing Radiation Protection. 65/1984). Januar 1995.Studija o proceni uticaja na životnu sredinu bazne stanice "KG3179_02 . list SRJ" br. Australian standard AS 2772. ″Radiofrequency radiation. Pravilnik o radio-komunikacijama pridodat Međunarodnoj konvenciji o telekomunikacijama. 12/1995).N6.

takođe. a kada je u pitanju stub. obzirom da se u krugu od 300m oko lokacije planirane za instalaciju bazne stanice nalaze objekti u kojima borave ljudi.. pristupnih puteva. požar i problemi u antenskim vodovima i antenskim sistemima. problem se može prevazići zakretanjem antene TV prijemnika. odnosno dela objekta. obzirom da se u krugu od 300m oko lokacije planirane za instalaciju bazne stanice nalaze objekti u kojima borave ljudi.Studija o proceni uticaja na životnu sredinu bazne stanice "KG3179_02 . To se može postići izborom optimalne visine antene. u okviru periodičnog održavanja bazne stanice (na svakih 6 meseci) treba izvršiti proveru kompletne instalacije bazne stanice i pripadajućeg antenskog sistema. uticaj elektromagnetne emisije na životnu sredinu obavezno je utvrditi merenjima karakteristike elektromagnetnog polja na samoj lokaciji u skladu sa propisanim standardima i normama. a cilju maksimalne zaštite ljudi i tehničkih uređaja. baznih stanica. u toku redovnog rada moraju se primenjivati sledeće mere zaštite: • • zabranjuju se bilo kakve aktivnosti na antenskom stubu bazne stanice (npr. usmeravanje antene.1 navedena je zakonska regulativa i propisane mere zaštite životne sredine koje se moraju primenjivati tokom izgradnje objekta.KV Novi Pazar Fabrika Ras" U poglavlju 13. Investitor je dužan da obezbedi izvršavanje programa praćenja uticaja na životnu sredinu predviđenog Studijom. Na našim prostorima. lako isparljivih. odnosno saglasnosti nadležnog organa MUP-a. antenski sistem bazne stanice se mora projektovati tako da se u glavnom snopu zračenja antene ne nalaze antenski sistemi drugih komercijalnih ili profesionalnih uređaja. • 13. bazna stanica mora biti zaključana i zaštićena od neovlašćenog pristupa. kao ni sami uređaji. U ovim slučajevima.3 MERE U SLUČAJU REDOVNOG RADA Polazeći od zakonskih normativa i specifičnosti objekta koji se gradi.) sve dok se ne isključe predajnici bazne stanice. Investitor se 84 • • • Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Beogradu . upotrebom filtra nepropusnika opsega za GSM opseg ili upotrebom kvalitetnijeg antenskog pojačavača. u blizini otvorenih skladišta. pričvršćivanje itd. Obzirom na tip i karakteristike objekta koji se gradi. otpadne materije koje se jave tokom izgradnje objekata. i ograđena. kao i pravilnim izborom pozicije antenskog sistema. ponekad se upotrebljavaju antenski pojačavači koji ne zadovoljavaju osnovne norme kvaliteta što može dovesti do smetnji u prijemu. zapaljivih i eksplozivnih materija bez odgovarajuće zaštite i pribavljenih uslova. pre instalacije uređaja bazne stanice i/ili antenskog sistema mora se obavezno proveriti stabilnost objekta. posebno se moraju primenjivati sledeće mere zaštite: • • • objekte ne postavljati unutar druge zone opasnosti od požara. Investitor se obavezuje da baznu stanicu uključi u sistem daljinskog nadgledanja i održavanja u okviru koga treba da se nadgledaju sve kritične funkcije rada bazne stanice sa stanovišta zaštite životne sredine kao što su neovlašćeno otvaranje bazne stanice. dovođenja električne energije i slično moraju se ukloniti u skladu sa važećim propisima. obavezno je izvršiti merenje elektromagnetne emisije u tom području nakon instalacije bazne stanice. kod komercijalnih TV prijemnika.

pristup mogu imati samo ovlašćena lica koja su obučena za poslove održavanja i koji su upoznati sa činjenicom da se nikakve aktivnosti ne mogu obavljati na antenskom sistemu pre isključenja predajnika bazne stanice. tj. stanju okruženja kakvo je bilo pre instalacije bazne stanice. zabranjuje se pristup baznoj stanici neovlašćenim licima.KV Novi Pazar Fabrika Ras" • obavezuje da organizuje službu neprekidnog nadgledanja rada bazne stanice 24 časa dnevno 365 dana godišnje. ostavi u prvobitnom stanju. Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Beogradu 85 . 13. Investitor je dužan da demontira i ukloni baznu stanicu (kabinete i pripadajuće antenske sisteme). i da lokaciju na kojoj je bila instalirana bazna stanica. kao i okruženje oko te lokacije.Studija o proceni uticaja na životnu sredinu bazne stanice "KG3179_02 .4 MERE PO PRESTANKU RADA BAZNE STANICE Po prestanku rada bazne stanice.

Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Beogradu 86 . potrebno je jednom godišnje izvršiti kontrolna merenja elektromegnetne emisije na lokaciji bazne stanice i rezultate merenja dostaviti nadležnim organima. obzirom da se u krugu od 300m oko lokacije planirane za instalaciju bazne stanice nalaze objekti u kojima borave ljudi. obavezno je izvršiti merenje elektromagnetne emisije u tom području nakon instalacije bazne stanice. a cilju maksimalne zaštite ljudi i tehničkih uređaja. u okviru praćenja uticaja na životnu sredinu.Studija o proceni uticaja na životnu sredinu bazne stanice "KG3179_02 . uticaj elektromagnetne emisije na životnu sredinu obavezno je utvrditi merenjima karakteristike elektromagnetnog polja na samoj lokaciji u skladu sa propisanim standardima i normama. PROGRAM PRAĆENJA UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU Obzirom da se u krugu od 300m oko lokacije planirane za instalaciju bazne stanice nalaze objekti u kojima borave ljudi.KV Novi Pazar Fabrika Ras" 14. Dodatno. Takođe. U okviru periodičnog održavanja bazne stanice (na svakih 6 meseci) treba izvršiti proveru kompletne instalacije bazne stanice i pripadajućeg antenskog sistema.

4m na dimnjaku vrednosti intenziteta električnog polja ne prelaze 6. Ni na koji način se ne zagađuju voda. ZAKLJUČAK Na osnovu sprovedene studije o proceni uticaja GSM/UMTS baznih stanica “KG3179_02 . Konkretno. Rad bazne stanice ne proizvodi nikakvu buku ni vibracije. Na nivou 19m. Takođe. Dakle.54V/m i to kada bazna stanica radi maksimalnim kapacitetom. na nivou tla u okolini dimnjaka na kojem se planira antenski sistem baznih stanica VIP MOBILE.KV Novi Pazar Fabrika Ras” izvršen je detaljan proračun nivoa elektromagnetne emisije u lokalnoj zoni bazne stanice VIP MOBILE na lokaciji katastarska parcela 207/5 K. rezultati proračuna u slučaju bazne stanice “KG3179_02 . vazduh i zemljište.27.Studija o proceni uticaja na životnu sredinu bazne stanice "KG3179_02 . na osnovu proračuna nivoa elektromagnetne emisije na većem broju nivoa na i oko objekta na kojem se planira instalacija baznih stanica VIP MOBILE može se zaključiti da su dobijene vrednosti.KV Novi Pazar Fabrika Ras" 15. ICNIRP standard – 41V/m). vrednosti intenziteta električnog polja ne prelaze 0. Treba napomenuti da se pravilnom konstrukcijom bazne stanice istovremeno zadovoljavaju dva bitna zahteva: kvalitetan rad GSM/UMTS sistema i minimalan uticaj bazne stanice na životno okruženje.KV Novi Pazar Fabrika Ras” na životnu sredinu i tehničke uređaje može se zaključiti da bazna stanica svojim radom ne zagađuje životno i tehničko okruženje. Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Beogradu 87 . U cilju utvrđivanja nivoa elektromagnetne emisije na lokaciji bazne stanice “KG3179_02 . ICNIRP standardom – 41V/m). ispod standardom propisanih granica (JUS standardom . u lokalnoj zoni baznih stanica ispod standardima propisanih normi (JUS standard .27. Rezultati proračuna intenziteta električnog polja pokazuju da je nivo elektromagnetne emisije koji potiče od planiranih baznih stanica VIP MOBILE. Osoje.77V/m i to kada bazna stanica radi maksimalnim kapacitetom. U manjoj meri i u ograničenom prostoru dolazi do pojave elektromagnetne emisije od bazne stanice. a na mestima na kojima se može naći čovek.O.KV Novi Pazar Fabrika Ras”: na nivou od 34. nema toplotnih ni hemijskih dejstava. Treba naglasiti da pravo pristupa antenskom sistemu kao i samoj baznoj stanici mogu imati samo lica ovlašćena od strane VIP MOBILE za poslove održavanja i oni su upoznati sa činjenicom da se nikakve aktivnosti ne mogu obavljati na antenskom sistemu pre isključenja predajnika bazne stanice.5V/m.5V/m.05V/m i to kada bazna stanica radi maksimalnim kapacitetom. dobijeni rezultati podrazumevaju činjenicu da se bazne stanice korektno i kvalitetno instaliraju. Najzad. odnosno na polovini dimnjaka vrednosti intenziteta električnog polja ne prelaze 1.

The Waldorf Meridien . High frequency (10kHz to 300GHz) ″. "Maximum exposure levels to radiofrequency fields — 3kHz to 300GHz". RBS Lokacija: “KG3179_02” – KV Novi Pazar Fabrika Ras. IBC International Conference. KODAR. Sl. Situacioni plan..gov/oet/rfsafety.205. LITERATURA [1] [2] ″Mobile Phones . http://www. U. 06/01-93/178 od 8. "Radio-komunikacije . Australian Radiation Protection and Nuclear Safety Agency. CENELEC – European Committee for Electrotehnical Standardization. WHO. 14th-15th October 1998. Pravilnik br. Universita degli Studi La Sapienca di Roma. ″Radiofrequency Radiation Exposure Limits″. JUS N.8.icnirp.S.. International Commission on Nonionizing Radiation Protection.KV Novi Pazar Fabrika Ras" 16. http://www. ″Valutacione previsionale della compatibilita alla normativa di protezione dai campi elettromagnetici delle tipologie standard di siti radio fissi (radio base) ERICSSON per servizio radiomobile DCS-1800″.NO.1990.de. European prestandard ENV 50166-2. [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Beogradu 88 . Federal Communications Commission. Beograd.fcc. 1997.Studija o proceni uticaja na životnu sredinu bazne stanice "KG3179_02 . ″Human exposures to electromagnetic fields.London. Januar 1995.who. list SFRJ br.int/emf.Maksimalni nivoi izlaganja koji se odnose na ljude" Jugoslovenski standard sa obaveznom primenom. Bernardini A. Radiation Protection Standard. 50/90.Is There a Helth Risk?".Radio-frekvencijska zračenja . International EMF Project: http://www.

SA STANOVIŠTA BEZBEDNOSTI VAZDUŠNOG SAOBRAĆAJA .o.o.KV Novi Pazar Fabrika Ras" PRILOZI REŠENJE DA JE POTREBNA PROCENA UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU IZVOD IZ URBANISTIČKOG PLANA KOPIJA PLANA IZVOD IZ LISTA NEPOKRETNOSTI BROJ: 300 TEHNIČKI USLOVI ZA PRIKLJUČENJE NA ELEKTROENERGETSKU MREŽU SAGLASNOST ZA POSTAVLJANJE ANTENSKOG SISTEMA ZA POTREBE MREŽE GSM MOBILNE TELEFONIJE „VIP MOBILE“ d.DIREKTORAT CIVILNOG VAZDUHOPLOVSTVA REPUBLIKE SRBIJE Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Beogradu 89 .Studija o proceni uticaja na životnu sredinu bazne stanice "KG3179_02 .

50m.93m. Lokacija za smeštaj antenskog sistema je predviđena na dimnjaku. Lokacija: '' KV Novi Pazar Fabrika Ras'' .      DIJAGRAM OBJEKATA U OKRUŽENJU LOKACIJE RBS '' KV Novi Pazar Fabrika Ras'' .40m i 36.KG 3179_02   Krug zahvata prostor u poluprečniku od 150m. čime se značajno nadvisuju susedni objekti.KG 3179_02 Strana 1 / 6    . Predviđeno je postavljanje 3 čelična cevasta nosača na dimnjak. koji je prikazan na dijagramu. visine H=37. čime se postiže visina baza antena od nivoa tla od 35.

    345° 330° G G G G G G G G G G G G G G G 0° 15° G 30° 315° G G G G G G G 45° 300° G G G G G G G G G G H G G G G G G G G G G G G G G G G G 60° 285° G 75° G G G 270° H G 150 120 90 60 H 30 H H H H 30 60 90 G G 120 G G 150 G 90° G H G G G G H G G G G G G G G H G G G G G H H H H H H G G 255° G 105° H 240° G 120° 225° G 135° 210° 195° LEGENDA : A= Bolnica B= Dom zdravlja C= Škola D= Obdanište E= Igralište F= Dom penzionera G= Stambeni objekat H= Poslovni objekat 180° 165° 150°   U zoni od 150m postoje stambeni objekti Lokacija: '' KV Novi Pazar Fabrika Ras'' .KG 3179_02 Strana 2 / 6    .

      POSTOJEĆI OBJEKTI U OKRUŽENJU LOKACIJE RBS   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25    Bolnice  Dom zdravlja:                 Škola:                                        Obdanište:                    Igrališta:           Dom penzionera:           Crkva:  Poslovni objekat:  Poslovni objekat:  Poslovni objekat:  Poslovni objekat:  Poslovni objekat:  Poslovni objekat:  Poslovni objekat:  Poslovni objekat:  Poslovni objekat:  Poslovni objekat:  Poslovni objekat:  Poslovni objekat:  Poslovni objekat:  Poslovni objekat:  Poslovni objekat:  Poslovni objekat:  Stambeni objekat:  Stambeni objekat:    (DA)   (DA)   (DA)   (DA)   (DA)   (DA)   (DA)   (DA)   (DA)   (DA)   (DA)   (DA)   (DA)   (DA)   (DA)   (DA)   (DA)   (DA)   (DA)   (DA)   (DA)   (DA)   (DA)   (DA)   (DA)     (NE)   (NE)   (NE)   (NE)   (NE)   (NE)   (NE)   (NE)   (NE)   (NE)   (NE)   (NE)   (NE)   (NE)   (NE)   (NE)   (NE)   (NE)   (NE)   (NE)   (NE)   (NE)   (NE)   (NE)   (NE)   azimut [o]                105‐120  120‐135  105‐135  140‐155  135‐150  145‐155  150‐170  150‐165  165‐180  165‐210  180  190‐195  220‐225  210‐255  240‐255  255‐305  0‐15  0‐15  udaljenost  [m]                10  10  50  55  65  75  70  110  40  10  60  65  70  20  55  50  40  80  Lokacija: '' KV Novi Pazar Fabrika Ras'' .KG 3179_02 Strana 3 / 6    .

    (DA)   (DA)   (DA)   (DA)   (DA)   (DA)   (DA)   (DA)   (DA)   (DA)   (DA)   (DA)   (DA)   (DA)   (DA)   (DA)   (DA)   (DA)   (DA)   (DA)   (DA)   (DA)   (DA)   (DA)   (DA)   (DA)   (DA)   (DA)   (DA)   (DA)   (DA)   (NE)   (NE)   (NE)   (NE)   (NE)   (NE)   (NE)   (NE)   (NE)   (NE)   (NE)   (NE)   (NE)   (NE)   (NE)   (NE)   (NE)   (NE)   (NE)   (NE)   (NE)   (NE)   (NE)   (NE)   (NE)   (NE)   (NE)   (NE)   (NE)   (NE)   (NE)   26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  Stambeni objekat:  Stambeni objekat:  Stambeni objekat:  Stambeni objekat:  Stambeni objekat:  Stambeni objekat:  Stambeni objekat:  Stambeni objekat:  Stambeni objekat:  Stambeni objekat:  Stambeni objekat:  Stambeni objekat:  Stambeni objekat:  Stambeni objekat:  Stambeni objekat:  Stambeni objekat:  Stambeni objekat:  Stambeni objekat:  Stambeni objekat:  Stambeni objekat:  Stambeni objekat:  Stambeni objekat:  Stambeni objekat:  Stambeni objekat:  Stambeni objekat:  Stambeni objekat:  Stambeni objekat:  Stambeni objekat:  Stambeni objekat:  Stambeni objekat:  Stambeni objekat:  0‐15  0‐15  0‐15  0‐15  0‐15  15‐30  15‐30  30‐45  30‐45  45‐60  45‐60  45‐60  45‐60  45‐60  60‐75  60‐75  60‐75  60‐75  60‐75  60‐75  60‐75  75  75‐90  75‐90  75‐90  75‐90  75‐90  75‐90  75‐90  75‐90  75‐90  85  115  115  125  125  35  135  65  95  55  70  85  95  140  40  60  85  85  95  100  105  70  80  90  110  110  120  125  130  130  130  Strana 4 / 6  Lokacija: '' KV Novi Pazar Fabrika Ras'' .KG 3179_02   .

KG 3179_02   .    (DA)   (DA)   (DA)   (DA)   (DA)   (DA)   (DA)   (DA)   (DA)   (DA)   (DA)   (DA)   (DA)   (DA)   (DA)   (DA)   (DA)   (DA)   (DA)   (DA)   (DA)   (DA)   (DA)   (DA)   (DA)   (DA)   (DA)   (DA)   (DA)   (DA)   (DA)   (NE)   (NE)   (NE)   (NE)   (NE)   (NE)   (NE)   (NE)   (NE)   (NE)   (NE)   (NE)   (NE)   (NE)   (NE)   (NE)   (NE)   (NE)   (NE)   (NE)   (NE)   (NE)   (NE)   (NE)   (NE)   (NE)   (NE)   (NE)   (NE)   (NE)   (NE)   57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  Stambeni objekat:  Stambeni objekat:  Stambeni objekat:  Stambeni objekat:  Stambeni objekat:  Stambeni objekat:  Stambeni objekat:  Stambeni objekat:  Stambeni objekat:  Stambeni objekat:  Stambeni objekat:  Stambeni objekat:  Stambeni objekat:  Stambeni objekat:  Stambeni objekat:  Stambeni objekat:  Stambeni objekat:  Stambeni objekat:  Stambeni objekat:  Stambeni objekat:  Stambeni objekat:  Stambeni objekat:  Stambeni objekat:  Stambeni objekat:  Stambeni objekat:  Stambeni objekat:  Stambeni objekat:  Stambeni objekat:  Stambeni objekat:  Stambeni objekat:  Stambeni objekat:  75‐90  90‐105  90‐105  90‐105  90‐105  105  105‐120  105‐120  180  180  180  180  180‐190  180‐190  180‐190  180‐190  180‐190  195‐210  195‐210  195‐210  225‐240  225‐240  225‐240  240‐255  240‐255  240‐255  240‐255  240‐255  255  315‐330  315‐330  140  90  95  110  120  145  120  125  100  110  120  125  95  95  110  110  120  100  100  120  120  130  140  120  125  125  140  140  140  105  120  Strana 5 / 6  Lokacija: '' KV Novi Pazar Fabrika Ras'' .

KG 3179_02 Strana 6 / 6    .    (DA)   (DA)   (DA)   (DA)   (DA)   (DA)   (DA)   (DA)   (DA)   (DA)   (DA)   (DA)   (DA)   (DA)   (DA)     (NE)   (NE)   (NE)   (NE)   (NE)   (NE)   (NE)   (NE)   (NE)   (NE)   (NE)   (NE)   (NE)   (NE)   (NE)   88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  Stambeni objekat:  Stambeni objekat:  Stambeni objekat:  Stambeni objekat:  Stambeni objekat:  Stambeni objekat:  Stambeni objekat:  Stambeni objekat:  Stambeni objekat:  Stambeni objekat:  Stambeni objekat:  Stambeni objekat:  Stambeni objekat:  Stambeni objekat:  Stambeni objekat:  315‐330  315‐330  315‐330  315‐330  330‐345  330‐345  330‐345  330‐345  330‐345  330‐345  345  345‐0  345‐0  345‐0  345‐0  125  125  130  140  80  90  115  120  125  125  100  165  100  110  130  Lokacija: '' KV Novi Pazar Fabrika Ras'' .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->