P. 1
Download Zivotna Sredina Studije Kg3179 02

Download Zivotna Sredina Studije Kg3179 02

|Views: 567|Likes:
Published by Elvedin Musanovic

More info:

Published by: Elvedin Musanovic on Mar 09, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/01/2013

pdf

text

original

Sections

 • 1. UVOD
 • 2.1 NASTANAK GSM SISTEMA
 • 2.2.2 Ćelijska bazna stanica - BTS
 • 2.2.3 Kontroler baznih stanica - BSC
 • 2.2.4 Upravljačko-komutacioni sistem - SS
 • 2.3 EVOLUCIJA GSM SISTEMA KA 3G SISTEMIMA
 • 2.3.1 Uvod
 • 2.3.2 GPRS
 • 2.3.3 EDGE
 • 2.3.4 3GSM
 • 2.4 SADAŠNJE STANJE GSM/UMTS SISTEMA U SVETU
 • 2.5.1.1 Stanje u svetu
 • 2.5.1.2 GSM opsezi dodeljeni kompaniji VIP-MOBILE
 • 2.5.2 UMTS frekvencijski opsezi
 • 2.5.2.1 Stanje u svetu
 • 2.5.2.2 UMTS opsezi dodeljeni kompaniji VIP MOBILE
 • 3.1 ELEMENTI INFRASTRUKTURE
 • 3.2 TIPOVI GSM BAZNIH STANICA I KARAKTERISTIKE
 • 3.2.1 Macro bazne stanice
 • 3.2.1.1 Struktura kabineta macro baznih stanica
 • 3.2.1.2 Osnovne karakteristike kombajnera macro baznih stanica
 • 3.2.2 Micro bazne stanice
 • 3.2.2.1 Arhitektura i koncept micro bazne stanice
 • 3.2.2.2 Osnovne karakteristike kombajnera micro baznih stanica
 • 3.3 TIPOVI UMTS BAZNIH STANICA (NODOVA B) I KARAKTERISTIKE
 • 3.3.1 Osnovne karakteristike noda B "Nortel UMTS BTS 12010 indoor"
 • 3.3.2 Osnovne karakteristike noda B "Nortel UMTS BTS 12020 outdoor"
 • 3.3.3 Osnovne karakteristike noda B "Nortel iBTS 600 i 700"
 • 3.3.4 Osnovne karakteristike noda B "Alcatel EVOLIUM "
 • 3.4 ANTENSKI SISTEM BAZNE STANICE
 • 3.5 SMEŠTANJE OPREME
 • 3.6 UKLAPANJE U ŽIVOTNU SREDINU
 • 4.1 UVOD
 • 4.2 POSTOJEĆI STANDARDI I NORME
 • 4.2.1 Uticaj elektromagnetnog zračenja na ljude
 • 4.2.1.1 Norme za tehničko osoblje - ICNIRP
 • 4.2.1.2 Norme za opštu ljudsku populaciju - ICNIRP
 • 4.2.1.3 Norme za tehničko osoblje - FCC
 • 4.2.1.4 Norme za opštu ljudsku populaciju - FCC
 • 4.2.1.5 Norme za tehničko osoblje - ARPANSA
 • 4.2.1.6 Norme za opštu ljudsku populaciju - ARPANSA
 • 4.2.1.7 Norme za istovremeni uticaj više izvora elektromagnetne emisije
 • 4.2.2 Uticaj elektromagnetnog zračenja na tehničke uređaje
 • 4.3 ANALIZA UTICAJA ELEKTROMAGNETNOG ZRAČENJA BAZNIH STANICA I NODOVA B
 • 4.3.1 Uvod
 • 4.3.2 Proračun zone nedozvoljenog zračenja
 • 7.3 KLIMATSKE KARAKTERISTIKE I METEOROLOŠKI POKAZATELJI
 • 7.9 SEIZMIKA I TRUSNO PODRUČJE
 • 8. OPIS PROJEKTA
 • 1. Mere predviđene zakonskom regulativom;
 • 13.1 MERE PREDVIĐENE ZAKONSKOM REGULATIVOM
 • 13.1.1 Opasnosti pri postavljanju i korišćenju električnih instalacija
 • 13.1.2 Predviđene mere zaštite
 • 13.1.3 Opšte obaveze
 • 13.3 MERE U SLUČAJU REDOVNOG RADA
 • 13.4 MERE PO PRESTANKU RADA BAZNE STANICE
 • 14. PROGRAM PRAĆENJA UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU
 • 15. ZAKLJUČAK

ETF - ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET

UNIVERZITET U BEOGRADU
Bulevar kralja Aleksandra 73, PF 3554, 11120 Beograd, Srbija +381 (0) 11 - Tel 3248464, Fax 3248681, Račun 840-1438666-48, ETF-sopstveni prihodi

Kattel – Katedra za telekomunikacije, RadioLab 66, 66a, 67
+381 (0) 11 - Tel 3218350, Fax 3218399, e-mail: RZgrupa1@etf.bg.ac.yu

STUDIJA O PROCENI
UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU RADIO BAZNE STANICE MOBILNE TELEFONIJE “KG3179_02 - KV Novi Pazar Fabrika Ras”

Odgovorni projektant:

Investitor: Kompanija VIP MOBILE d.o.o

Doc. dr Aleksandar Nešković

Novembar, 2009. Beograd

SADRŽAJ
OSNOVNI PODACI I ZAKONSKA DOKUMENTACIJA 1. 2. 3. 4. 5. 6. REŠENJE O REGISTRACIJI PROJEKTANTSKE ORGANIZACIJE LICENCA PROJEKTANTSKE ORGANIZACIJE REŠENJE O ODREĐIVANJU ODGOVORNOG PROJEKTANTA LICENCA ODGOVORNOG PROJEKTANTA POTVRDA PROJEKTANTA O USAGLAŠENOSTI DOKUMENTACIJE IZJAVA PROJEKTANTA O KORIŠĆENJU PROPISA

II PROJEKTNI ZADATAK III PROJEKAT 1. UVOD............................................................................................................................. 1 2. TEHNIČKO-TEHNOLOŠKA KONCEPCIJA GSM/UMTS MREŽE I PRIMENJENI STANDARD ............................................................................................ 2 2.1 NASTANAK GSM SISTEMA ................................................................................................ 2 2.2 ARHITEKTURA I OSNOVNI ELEMENTI GSM MREŽE .......................................................... 3
2.2.1 Osnovne postavke ...............................................................................................................3 2.2.2 Ćelijska bazna stanica - BTS ..............................................................................................3 2.2.3 Kontroler baznih stanica - BSC ..........................................................................................3 2.2.4 Upravljačko-komutacioni sistem - SS ................................................................................4

2.3 EVOLUCIJA GSM SISTEMA KA 3G SISTEMIMA ................................................................. 5
2.3.1 Uvod ...................................................................................................................................5 2.3.2 GPRS ..................................................................................................................................6 2.3.3 EDGE ..................................................................................................................................7 2.3.4 3GSM ..................................................................................................................................8

2.4 SADAŠNJE STANJE GSM/UMTS SISTEMA U SVETU ......................................................... 9 2.5 FREKVENCIJSKI OPSEZI .................................................................................................. 11
2.5.1 GSM frekfencijski opsezi ............................................................................................... 11
2.5.1.1 Stanje u svetu ......................................................................................................................11 2.5.1.2 GSM opsezi dodeljeni kompaniji VIP-MOBILE ...............................................................12 2.5.2 UMTS frekfencijski opsezi ...............................................................................................14 2.5.2.1 Stanje u svetu ......................................................................................................................14 2.5.2.2 UMTS opsezi dodeljeni kompaniji VIP-MOBILE .............................................................15

3. INFRASTRUKTURNI ASPEKTI, SMEŠTAJ OPREME I PROBLEMI UKLAPANJA U PROSTOR ......................................................................................... 16 3.1 ELEMENTI INFRASTRUKTURE ......................................................................................... 16 3.2 TIPOVI GSM BAZNIH STANICA I KARAKTERISTIKE . ....................................................... 16

3.2.1 Macro bazne stanice .........................................................................................................17
3.2.1.1 Struktura kabineta macro baznih stanica ............................................................................19 3.2.1.2 Osnovne karakteristike kombajnera macro baznih stanica ................................................22

3.2.2 Micro bazne stanice ..........................................................................................................24
3.2.2.1 Arhitektura i koncept micro bazne stanice .........................................................................26 3.2.2.2 Osnovne karakteristike kombajnera micro baznih stanica ...... ..................................... ....27

3.3 TIPOVI UMTS BAZNIH STANICA (NODOVA B) I KARAKTERISTIKE ................................. 30
3.3.1 Osnovne karakteristike noda B "Nortel UMTS BTS 12010 indoor" .................................30 3.3.2 Osnovne karakteristike noda B "Nortel UMTS BTS 12020 indoor" .................................32 3.3.3 Osnovne karakteristike noda B "Nortel UMTS iBTS 600 i 700" ......................................35 3.3.4 Osnovne karakteristike noda B "Alcatel EVOLIUM" .......................................................38

3.4 ANTENSKI SISTEM BAZNE STANICE ................................................................................ 43 3.5 SMEŠTANJE OPREME ...................................................................................................... 45 3.6 UKLAPANJE U ŽIVOTNU SREDINU ................................................................................... 45 4. UTICAJ ELEKTROMAGNETNOG ZRAČENJA BAZNIH STANICA I UREĐAJA RADIO-RELEJNIH VEZA NA ŽIVOTNU SREDINU I TEHNIČKE UREĐAJE ....................................................................................................................... 48 4.1 UVOD ............................................................................................................................ 48 4.2 POSTOJEĆI STANDARDI I NORME .................................................................................... 48
4.2.1 Uticaj elektromagnetnog zračenja na ljude ..................................................................48 4.2.1.1 Norme za tehničko osoblje ICNIRP ......................................................................50 4.2.1.2 Norme za opštu ljudsku populaciju ICNIRP .........................................................51 4.2.1.3 Norme za tehničko osoblje FCC ...........................................................................51 4.2.1.4 Norme za opštu ljudsku populaciju FCC ..............................................................52 4.2.1.5 Norme za tehničko osoblje ARPANSA ..................................................................52 4.2.1.6 Norme za opštu ljudsku populaciju ARPANSA .....................................................53 4.2.1.7 Norme za istovremeni uticaj više izvora elektromagnetnog zračenja ...................53 4.2.2 Uticaj elektromagnetnog zračenja na tehničke uređaje ................................................54

4.3 ANALIZA UTICAJA ELEKTROMAGNETNOG ZRAČENJA BAZNIH STANICA I NODOVA B ...... 55
4.3.1 Uvod .............................................................................................................................55 4.3.2 Proračun zone nedozvoljenog zračenja ........................................................................56

4.4 ANALIZA UTICAJA ELEKTROMAGNETNOG ZRAČENJA PREDAJNIKA RADIO-RELEJNIH VEZA .................................................................................................. 59 5. METODOLOGIJA......................................................................................................61 5.1 METODA PREDIKCIJE NIVOA ELEKTROMAGNETNE EMISIJE..............................................61 5.2 ZAKONSKA REGULATIVA ..............................................................................................62 6. PODACI O NOSIOCU PROJEKTA ....................................................................... 64 7. OPIS LOKACIJE ....................................................................................................... 65 7.1 MAKROLOKACIJA .......................................................................................................... 65 7.2 MIKROLOKACIJA ........................................................................................................... 66 7.3 KLIMATSKE KARAKTERISTIKE I METEOROLOŠKI POKAZATELJI ...................................... 66 7.4 PRIKAZ PEDOLOŠKIH, GEOMORFOLOŠKIH I HIDROGEOLOŠKIH KARAKTERISTIKA TERENA67 7.5 NASELJENOST I KONCENTRACIJA STANOVNIŠTVA .......................................................... 67 7.6 FLORA I FAUNA .............................................................................................................. 67 7.7 ZAŠTIĆENA KULTURNA DOBRA ...................................................................................... 67 7.8 STANJE INFRASTRUKTURE ............................................................................................. 67 7.9 SEIZMIKA I TRUSNO PODRUČJE ...................................................................................... 67

................................................1............................. 89 PRILOZI ......................................................................................... 84 13............................ OPIS MOGUĆIH ZNAČAJNIH UTICAJA PROJEKTA NA ŽIVOTNU SREDINU .. 78 13......................................... ZAKLJUČAK .........................................................1 Opasnosti pri postavljanju i korišćenju električnih instalacija .3 Opšte obaveze................................................. 90 .82 13.............................. 79 13................ PROCENA UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU U SLUČAJU UDESA I NEREGULARNOSTI U RADU BAZNE STANICE .................................................79 13........1.......................................................................8.................................................... 87 16.....................4 MERE PO PRESTNKU RADA BAZNE STANICE ...................3 MERE U SLUČAJU REDOVNOG RADA ....................................................................................................... 73 11.. LITERATURA ..72 10..... 84 13........................................................................4 Zakonska regulativa...............................................................................2 Predviđene mere zaštite ............................. PROGRAM PRAĆENJA UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU .............................. 68 9......................... PRIKAZ GLAVNIH ALTERNATIVA.................................................... PRIKAZ STANJA ŽIVOTNE SREDINE NA LOKACIJI I BLIŽOJ OKOLINI ............................................................2 MERE TOKOM IZVOĐENJA GRAĐEVINSKIH RADOVA ................................................. SMANJENJA ILI OTKLANJANJA SVAKOG ZNAČAJNIJEG ŠTETNOG UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU ....1.......................................................................................................................83 13............... 75 12...................................... 85 14.................... OPIS MERA PREDVIĐENIH U CILJU SPREČAVANJA.................80 13.............................. OPIS PROJEKTA ..........1 MERE PREDVIĐENE ZAKONSKOM REGULATIVOM ..............................................1................................ 79 13.... 86 15.................................................................................................

KV Novi Pazar Fabrika Ras” Lokacija radio bazne stanice KATASTARSKI BROJ PARCELE: 207/5 K.O. Osoje Geografska pozicija: 43° 07’ 33.4” E Vlasnik Fabrika Deževa .OSNOVNI PODACI Naziv radio bazne stanice “KG3179_02 .2” N 20° 31’ 41.

I ZAKONSKA DOKUMENTACIJA .

ac. kao odgovornog projektanta.yu Na osnovu odredbi člana 107. dipl.ing. dipl. PF 3554. i 109.ing. Srbija +381 (0) 11 . Račun 840-1438666-48.KV Novi Pazar Fabrika Ras” Ovlašćujem Doc. Mladena Koprivicu. 67 +381 (0) 11 . ETF-sopstveni prihodi Kattel – Katedra za telekomunikacije. .izradu tehničke dokumentacije. Marka Živanovića.ing. ing. Dekan Elektrotehničkog fakulteta Prof. Fax 3218399. dipl. e-mail: RZgrupa1@etf. Mr Mirjanu Simić.ing. 11120 Beograd. RadioLab 66. Fax 3248681. Mr Miloša Borenovića.bg. Doc. dr Miodrag Popović. 34/2006). Zakona o planiranju i izgradnji ("Službeni glasnik RS" broj 47/2003. dipl. dipl. i projektante Prof. donosim: REŠENJE O ODREĐIVANJU PROJEKTANATA NA IZRADI STUDIJE O PROCENI UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU RADIO BAZNE STANICE MOBILNE TELEFONIJE “KG3179_02 .Tel 3248464.Tel 3218350. dipl. dr Aleksandra Neškovića. dipl. i Jelenu Sokić. dipl. dr Natašu Nešković. kao i shodno Odluci fakulteta.ing.ing.ing.ETF .ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET U BEOGRADU Bulevar kralja Aleksandra 73. 66a. dipl. dr Đorđa Paunovića. za projektovanje .ing.

ing.ETF . donosim: POTVRDU da je STUDIJA O PROCENI UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU RADIO BAZNE STANICE MOBILNE TELEFONIJE “KG3179_02 . i 109. 34/2006).ac.bg. 11120 Beograd. 67 +381 (0) 11 . kao i shodno Odluci fakulteta. Fax 3218399. dipl. Zakona o planiranju i izgradnji ("Službeni glasnik RS" broj 47/2003. Srbija +381 (0) 11 .Tel 3248464. Račun 840-1438666-48. e-mail: RZgrupa1@etf.KV Novi Pazar Fabrika Ras” dalje priložena uz ovaj dokument usaglašena u svim svojim delovima. 66a.yu Na osnovu odredbi člana 107. Odgovorni projektant Doc. PF 3554. ETF-sopstveni prihodi Kattel – Katedra za telekomunikacije.ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET U BEOGRADU Bulevar kralja Aleksandra 73.Tel 3218350. . RadioLab 66. Fax 3248681. dr Aleksandar Nešković.

Tel 3248464.yu IZJAVA O KORIŠĆENJU PROPISA Prilikom izrade priložene STUDIJE O PROCENI UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU RADIO BAZNE STANICE MOBILNE TELEFONIJE “KG3179_02 . PF 3554. Fax 3248681. 11120 Beograd. Odgovorni projektant Doc. e-mail: RZgrupa1@etf.KV Novi Pazar Fabrika Ras” korišćeni su zakonski i podzakonski propisi.bg. Račun 840-1438666-48.ac.ETF . Srbija +381 (0) 11 . dr Aleksandar Nešković.Tel 3218350. . Fax 3218399. RadioLab 66. kao i međunarodne preporuke i standardi navedeni u prilogu 1 ove izjave. 67 +381 (0) 11 .ing.ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET U BEOGRADU Bulevar kralja Aleksandra 73. 66a. ETF-sopstveni prihodi Kattel – Katedra za telekomunikacije. dipl.

Pravilnik br. 101/2005). 37/1988. glasnik RS" br. 36/2006). magnetic and electromagnetic fields (up to 300GHz)″ ICNIRP – International Comission on Non-Ionizing Radiation Protection. glasnik RS" br. North Sydney. • Zakon o zaštiti od požara ("Sl.205. • ″Radiofrequency Radiation Exposure Limits″.NO. 25/1996. 53/1993. U. • Zakon o kulturnim dobrima ("Sl. • Zakon o planiranju i izgradnji ("Sl. glasnik RS" br.Prilog 1 Izjave odgovornog projektanta o korišćenju propisa Prilikom izrade STUDIJE O PROCENI UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU RADIO BAZNE STANICE MOBILNE TELEFONIJE “KG3179_02 . 1988.KV Novi Pazar Fabrika Ras” korišćeni su sledeći propisi: Međunarodni propisi: • ″Human exposures to electromagnetic fields. list SFRJ br. 50/1990". glasnik RS" br. 26/1996. High frequency (10kHz to 300GHz)″. glasnik RS" br. glasnik SRS" br. 101/2005). Principles and Methods of Measurements . Australian standard AS 2772. 69/2005). Federal Communications Commission • Preporuke ETSI-GSM. 06/01-93/178. • Ostali relevantni propisi. • Zakon o proceni uticaja na životnu sredinu ("Sl.300kHz to 100GHz". 12/1995). 44/2003. 34/2006). 47/2003. JUS N. glasnik RS" br. 48/1994. • Zakon o telekomunikacijama ("Sl. Nacionalni propisi: • Zakon o zaštiti životne sredine ("Sl. • Pravilnik o načinu postupanja sa otpacima koji imaju svojstva opasnih materija ("Sl. glasnik RS" br. CENELEC – European Committee for Electrotehnical Standardization.Maksimalni nivoi izlaganja koji se odnose na ljude" Jugoslovenski standard sa obaveznom primenom.Radio-frekvencijska zračenja .S. • Pravilnik o radio-komunikacijama pridodat Međunarodnoj konvenciji o telekomunikacijama. • Zakon o postupanju sa otpadnim materijama ("Sl. 135/2004). • Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu ("Sl.71/1994). 54/1992). . European prestandard ENV 50166-2. • Pravilnik o sadržini studije o proceni uticaja na životnu sredinu ("Sl. 101/2005). • Preporuke ETSI-UMTS. The Standards Association of Australia. glasnik RS" br. 67/1993. • ″Guidelines for limiting exposure to time-varying electric. "Sl. • "Radio-komunikacije . glasnik RS" br. • ″Radiofrequency radiation. glasnik RS" br. Januar 1995. 135/2004).2. • Pravilnik o dozvoljenom nivou buke u životnoj sredini ("Sl.

Pravilnik o jugoslovenskim standardima za gromobranske instalacije ("Sl. Pravilnik o radio-stanicama koje se mogu postavljati u gradovima i naseljima gradskog karaktera ("Sl. list SFRJ" br. list SRJ" br.N6. list SFRJ" br.• • • • • • • • • • Pravilnik o tehničkim normativima za temeljenje građevinskih objekata ("Sl. JUS NB4 803 i JUS NB4 810). 1/1969). 100/2005). kao i saglasno JUS IEC 1024. 9/1983). Jugoslovenski standardi sa obaveznom primenom: JUS N.201. Pravilnik o postupku izdavanja dozvole za radio-stanicu i podacima i dokumentaciji koji se podnose uz zahtev za pribavljanje dozvole za radio-stanicu („Službeni glasnik RS" br. 112/2004. Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu od statičkog elektriciteta ("Sl. Pravilnik o tehničkim normativima za održavanje antenskih stubova ("Sl. 65/1984). list SFRJ" br. list SFRJ" br. . 11/1996. glasnik RS" br. 15/1990). Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu od atmosferskog pražnjenja.xxx. Pravilnik o tehničkim merama za izgradnju. posebno JUS N. postavljanje i održavanje antenskih postrojenja ("Sl. Ostali relevantni propisi. list SFRJ" br. Plan namene radio-frekvencijskih opsega ("Sl. 86/2008). 62/1973).N6.

II PROJEKTNI ZADATAK .

KV Novi Pazar Fabrika Ras” Beograd. 11070 Novi Beograd Tel (+381 11) 2203000.o. .o.VIP MOBILE d. Fax (+381 11) 2203001 PROJEKTNI ZADATAK za izradu STUDIJE O PROCENI UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU RADIO BAZNE STANICE MOBILNE TELEFONIJE “KG3179_02 . novembar 2009. Beograd Omladinskih brigada 21.

b) opis lokacije na kojoj se planira izvođenje projekta. h) opis mera predviđenih u cilju sprečavanja.o. e) prikaz stanja životne sredine na lokaciji i bližoj okolini (mikro i makro lokacija). Beograd Omladisnkih brigada 21. Beograd Omladinskih brigada 21. g) procenu uticaja na životnu sredinu u slučaju udesa.VIP MOBILE d. f) opis mogućih značajnih uticaja projekta na životnu sredinu. Sc. (011) 2203000 Fax (011) 2203001 Direktor kompanije VIP MOBILE DOO Član Upravnog odbora Sektor Tehnike Naziv investicionog programa Alexander Sperl Mr. c) opis projekta. . 11070 Novi Beograd Tel.o. Fax (+381 11) 2203001 1. i) program praćenja uticaja na životnu sredinu. 11070 Novi Beograd Tel (+381 11) 2203000. OSNOVNI PODACI O INVESTITORU I INVESTICIJI INVESTITOR VIP MOBILE DOO. 69/2005).KV Novi Pazar Fabrika Ras” u skladu sa Zakonom o proceni uticaja na životnu sredinu ("Sl. d) prikaz glavnih alternativa koje je nosilac projekta razmatrao. smanjenja i otklanjanja svakog značajnijeg štetnog uticaja na životnu sredinu. glasnik RS" br. Projekat studije o proceni uticaja GSM/UMTS bazne stanice na životnu sredinu treba da sadrži: a) podatke o nosiocu projekta. 135/2004) i Pravilnikom o sadržini studije o proceni uticaja na životnu sredinu ("Sl. Ovaj projekat treba da predstavlja sastavni deo ukupne dokumentacije neophodne za dobijanje neophodnih dozvola. OSNOVNI ZAHTEVI U okviru ovog projekta treba realizovati studiju o proceni uticaja na životnu sredinu radio bazne stanice mobilne telefonije “KG3179_02 . Glasnik RS" br. Darko Parun GSM/ UMTS mreža kompanije VIP MOBILE DOO Nova investicija Karakter investicije 2.

Zakonom o proceni uticaja na životnu sredinu ("Sl.j) netehnički kraći prikaz podataka navedenih u tačkama b) do i). kao i u skladu sa važećim propisima. Zakonom o telekomunikacijama ("Sl. glasnik RS" br. 47/2003.KV Novi Pazar Fabrika Ras” mora biti urađena u skladu sa prethodnim dokumentima koji su već razmatrani od strane Revizionih komisija. ZAKONSKA REGULATIVA Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu radio bazne stanice mobilne telefonije “KG3179_02 . itd. 135/2004). pre svega u skladu sa Zakonom o zaštiti životne sredine ("Sl. 135/2004). k) podatke o tehničkim nedostacima ili nepostojanju odgovarajućih stručnih znanja i veština ili nemogućnosti da se pribave odgovarajući podaci. glasnik RS" br. glasnik RS" br.KV Novi Pazar Fabrika Ras” treba uraditi u skladu sa rešenjem o određivanju obima i sadržaja studije o proceni uticaja na životnu sredinu. Darko Parun . glasnik RS" br.god. 135/2004).KV Novi Pazar Fabrika Ras” podleže postupku ocene do strane nadležne Tehničke komisije.11. propisima koji se odnose na oblast izrade tehničke dokumentacije. Zakonom o bezbednosti i zdravlju na radu ("Sl. Projektant je dužan da postupi po primedbama Tehničke komisije. 09. Sc. a u smislu Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (Sl.2009. 36/2006) i drugim podzakonskim aktima i propisima iz oblasti telekomunikacija. 34/2006). Glasnik RS br. glasnik RS" br. Beograd. 101/2005). 4. 44/2003. Član Upravnog odbora Sektor Tehnike _________________ Mr. Zakonom o planiranju i izgradnji ("Sl. 3. POSEBNI USLOVI Studija o proceni uticaja na životnu sredinu radio bazne stanice mobilne telefonije “KG3179_02 . Studija o proceni uticaja na životnu sredinu radio bazne stanice mobilne telefonije “KG3179_02 .

III PROJEKAT .

(deo MOBILCOM Austria grupe) angažovalo je Elektrotehnički fakultet u Beogradu (u daljem tekstu ETF) da razmotri problem zaštite životne sredine u okviru GSM/UMTS sistema VIP MOBILE. Procena uticaja na životnu sredinu u slučaju udesa i opis mera predviđenih u cilju sprečavanja.Studija o proceni uticaja na životnu sredinu bazne stanice "KG3179_02 . U glavi devet dat je prikaz osnovnih alteranativa. dok glava petnaest sadrži zaključak. Glava četrnaest sadrži program praćenja uticaja na životnu sredinu. kao i predlog mera za sprečavanje ili smanjivanje negativnih uticaja koje VIP MOBILE treba da preduzima u toku izgradnje i eksploatacije svog GSM/UMTS sistema javne mobilne telefonije. dok je opis samog projekta tema osme glave. respektivno. Tehničke karakteristike baznih stanica koje se koriste u okviru VIP MOBILE razmotrene su u trećoj glavi. Podaci o nosiocu projekta nalaze se u glavi šest. Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Beogradu 1 .KV Novi Pazar Fabrika Ras" 1. Opis lokacije na kojoj se planira instalacija predmetne bazne stanice dat je u glavi sedam. Studija o proceni uticaja na životnu sredinu bazne stanice mobilne telefonije “KG3179_02 .o. prate najnoviju literaturu i učestvuju u radu najpoznatijih svetskih konferencija iz ove oblasti. Prikaz stanja životne sredine na lokaciji i bližoj okolini dat je u glavi 10. dok je u glavi 11 dat opis mogućih značajnih uticaja projekta na životnu sredinu.KV Novi Pazar Fabrika Ras” izložena je u šesnaest glava. stručnjaci VIP MOBILE i ETF dopunski se školuju i usavršavaju. UVOD Kompanija “VIP MOBILE” d. Na kraju je dat spisak korišćene literature (glava šesnaest). Posebno za namene zaštite i procene uticaja elektromagnetnog zračenja na životnu sredinu. U okviru druge glave izložena je osnovna koncepcija GSM/UMTS mreže. Uticaj elektromagnetnog zračenja GSM/UMTS baznih stanica i pripadajućih predajnika radiorelejnih veza na životnu sredinu i tehničke uređaje razmotren je u četvrtoj glavi. Metodologija proračuna intenziteta elektromagnetne emisije u lokalnoj zoni radio-predajnika (bazne stanice) data je u glavi 5.o. U okviru ovog projekta dat je prikaz stanja u ovoj oblasti nauke u svetu. smanjenja ili otklanjanja štetnih uticaja na životnu sredinu dati su u glavama dvanaest i trinaest.

U generacijskom smislu osnovna verzija GSM sistema spada u radio-sisteme takozvane 2. GSM sistem ima i neke elemente tehnike proširenog spektra (FHSS) pošto može da koristi i frekvencijsko skakanje po skupu raspoloživih radio-kanala. prvih 13 zemalja potpisalo je MoU (Memorandum of Understanding) obavezujući se pri tome da će ispunjavati propisane specifikacije i da će instalirati GSM (Global System for Mobile Communication) sistem na svojoj teritoriji. do 1987. U kasnijem razvoju GSM-a izvršena je specifikacija PCN (Personal Communication Network) odnosno DCS 1800 sistema (Digital Cellular System) za frekvencijski opseg 1800MHz i PCS sistema (Personal Communication Services) za opseg 1900MHz (USA). Svi specificirani elementi i interfejsi biće implementirani u GSM mreži VIP MOBILE-a. Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Beogradu 2 . U tehnološkom smislu GSM sistem je u osnovi moderan digitalni sistem sa frekvencijskom i vremenskom raspodelom kanala u radio-opsegu (FDMA/TDMA) sa 8 vremenskih slotova po jednom radio-nosiocu. TEHNIČKO-TEHNOLOŠKA KONCEPCIJA GSM/UMTS MREŽE I PRIMENJENI STANDARD 2. Pri tome.. što znači da jedan radio-kanal podržava 8 tzv.1 NASTANAK GSM SISTEMA Nordijske PTT organizacije predložile su CEPT-u (Conference Europeenne des Postes et Telecommunications). 1982. U isto vreme. GSM 400 frekvencijski opseg. U periodu od 1982. U nastavku izlaganja dat je kratak opis tehničkih osnova GSM mobilne mreže na način kako su definisani od strane GSM MoU udruženja i kroz odgovarajuće ETSI standarde. specificiran je i tzv. ″fizičkih kanala″ koji mogu biti saobraćajni ili kontrolni kanali. generacije (2G).KV Novi Pazar Fabrika Ras" 2. god. Na ovaj način obezbeđeno je veliko potencijalno tržište. Konačno. vođene su rasprave o koncepciji sistema. Odlučeno je da novi sistem bude digitalan i baziran na uskopojasnoj TDMA (Time Division Multiple Access) tehnici. da specificira zajednički Evropski telekomunikacioni servis u opsegu 900MHz.Studija o proceni uticaja na životnu sredinu bazne stanice "KG3179_02 . Neposredno potom osnovana je GSM grupa za standardizaciju sa ciljem da razradi specifikacije za novi pan-Evropski mobilni radio-sistem.

koje su montirane u iste montažne ormane ili kontejnere. Naime. u prostorno-teritorijalnom smislu formiraju “lokaciju” (Site). Osnovna jedinica ovakve mreže je ćelija. U opštem smislu. održavanja i raskida veze.2 ARHITEKTURA I OSNOVNI ELEMENTI GSM MREŽE 2. U ovakvom slučaju BSC ima zadatak da gotovo neprimetno (sa stanovišta korisnika) izvrši promenu aktivne bazne stanice.Studija o proceni uticaja na životnu sredinu bazne stanice "KG3179_02 .KV Novi Pazar Fabrika Ras" 2. tako i prema drugim mrežama (npr.1 data je blok šema jedne tipične GSM mreže. bazna stanica može imati jedan ili više primo-predajnika. PSTN-u. U centralizovanoj arhitekturi BSC je najčešće kolociran sa SS.Mobile Station) iz jedne u drugu ćeliju) i sl. Ćelija koju opslužuje BTS može biti omnidirekciona ili sektorska. Jedna ili više baznih stanica koje su postavljene u neposrednoj blizini.Base Transceiver Station) koja emituje servis koristeći dodeljenu grupu radio-kanala. 2. kako u okviru sopstvene mreže. Osnovna funkcija BSC-a je sprovođenje funkcije handover-a. Kontroleri baznih stanica se povezuju na upravljačko-komutacioni sistem (SS Switching System) čija je uloga da realizuje neophodne signalizacije u sistemu.Base Station Controller). mobilna stanica ″osluškuje″ susedne bazne stanice koje pripadaju istoj GSM mreži i kontinualno šalje izveštaje o izmerenom kvalitetu signala aktivne i susednih baznih stanica BSC-u. Pri tome se takođe potrošnja baterije svodi na minimum i istovremeno povećava kvalitet veze. servisne zone osnovnih ćelija se udružuju i na taj način formiraju jedinstven sistem. Ovakvi postupci omogućavaju donošenje kvalitetnih odluka. SS ostvaruje direktnu komunikaciju sa mobilnom stanicom u fazama uspostave. Na ovaj način smanjuje se snaga zračenja pojedinih stanica minimizirajući na taj način interferenciju prema drugim GSM korisnicima. Tokom uspostavljene veze. kontrole i preusmeravanja saobraćaja (bilo po principu komutacije kola. Dodatno.BSC Kontroler baznih stanica je element mreže koji se nalazi između SS-a i BTS-ova. svaka ćelija ima svoju baznu stanicu (BTS . Jedna od funkcija BSC u okviru GSM mreže je da sprovodi dinamičku kontrolu snage mobilnih stanica. Da bi se zadovoljio zahtev u pogledu kapaciteta saobraćaja. 2..).2. BSC takođe realizuje i funkcije kao što je na primer ″handover″ (prelaz mobilne stanice (MS .2. Na Slici 2. Radio-kanali dodeljeni jednoj ćeliji se razlikuju od radiokanala dodeljenih susednim ćelijama. bilo po principu komutacije paketa). za veliki broj funkcija koje ima BSC. Internetu i sl. U cilju pokrivanja željene teritorije. sa opisom osnovnih blokova u nastavku teksta. u toku ostvarivanja veze mobilni korisnik može izaći iz zone ćelije koja ga opslužuje i ući u zonu neke od susednih ćelija.BTS Osnovna funkcija BTS je da obezbedi predaju i prijem radio-signala u okviru pripadajuće ćelije.2 Ćelijska bazna stanica . dok je u decentralizovanoj Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Beogradu 3 .2. ISDN-u. u realnom vremenu. U okviru ETSI standarda topologija BSC-a nije definisana (da li je centralizovana ili decentralizovana) tako da je svakom GSM proizvođaču ostavljena mogućnost da sam implementira i dimenzioniše svoj BSC. a opciono i baznih stanica. kao i da obavlja funkcije upravljanja. koje koriste istu prostoriju ili deo zgrade.1 Оsnovne postavke Koncepcija GSM mreže bazirana je na klasičnoj arhitekturi ćelijske radio-mreže.. kao i po pitanjima mobilnosti pojedinih jedinica. Posebno treba naglasiti da se u okviru UMTS terminologije ravnopravno sa terminom “bazna stanica” koristi se i termin “nod B”. itd.3 Kontroler baznih stanica . U sistemskom smislu određene bazne stanice formiraju grupu kojom upravlja jedan kontroler baznih stanica (BSC . koje koriste isti antenski stub.

2. Pored toga.Studija o proceni uticaja na životnu sredinu bazne stanice "KG3179_02 . Jedan upravljačko-komutacioni centar se može povezivati sa drugim upravljačko-komutacionim centrom koji pripada bilo istoj GSM mreži bilo nekoj drugoj GSM mreži.1: Blok šema tipične GSM mreže 2. Razdvajanje kontrolnog saobraćaja i saobraćaja podataka omogućava da mreža rutere efikasnije iskoristi za podatke kod kojih se očekuju veliki protoci. Authentification Centre) Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Beogradu 4 . U bliskoj vezi sa HLR je Centar za proveru autentičnosti .KV Novi Pazar Fabrika Ras" arhitekturi više udaljenih BSC jedinica povezano na jedan SS.4 Upravljačko-komutacioni sistem . U suštini SS u potpunosti upravlja procesima uspostavljanja. u njemu se realizuju i interfejsi između GSM mreže i drugih mreža. Kontrolna logika je smeštena u MSC Serveru. održavanja i raskidanja veze.AUC (engl. To su: Registar matičnih korisnika . Takođe. Home Location Register) sadrži informacije o korisnicima koji pripadaju matičnoj mreži. Osnovni elementi jednog upravljačko-komutacionog centra su dva logička entiteta: MGW (Media Gateway) i MSC (MSC Server). funkcije tarifiranja i obračunavanja. Svakoj od ovih baza pridruženi su i odgovarajući hardverski i softverski resursi koji obezbeđuju njihov rad.HLR (engl. U okviru GSM mreže VIP MOBILE za sada će se primenjivati centralizovana arhitektura. Slika 2. Ovi logički entiteti mogu biti implementirani u istoj ili odvojenim fizičkim jedinicama. a stvarna matrica komutiranja u MGW čvoru. U okviru svake GSM mreže postoji više povezanih veoma važnih baza podataka u kojima se čuvaju relevantni podaci o korisnicima.SS Upravljačko-komutacioni sistem (SS) koga po pravilu čini više upravljačkokomutacionih centara predstavlja ″srce″ GSM radio-mreže u kome se sprovode funkcije rutiranja poruke od izvorišta do odredišta. za dodatne servise itd. a da se kontrolnim porukama relativno malog obima upravlja na drugim mestima. SS je odgovoran za funkcije handover-a koje se obavljaju između dva MGW (Media Gateway-a).

kao i o lokaciji aktivnih korisnika u okviru dela mreže (dela mreže koji opslužuje nadređeni MSC Server). skraćeno biranje).ILR (engl.. Registar identifikacije uređaja . korišćenje resursa mreže upotrebom kreditne kartice itd. i • 3GSM (tehnologija 3G mobilnih sistema primenjena na evoluiranoj GSM strukturi). Registar lokacija za povezivanje .MIN (engl. registar trenutno aktivnih korisnika) . tarifiranje poziva pozvanom učesniku. koje zbog ograničenog prostora ne mogu biti objašnjene na ovom mestu. Voice Mail System) se realizuje kao posebna celina.VLR (engl. Centar za prenos kratkih poruka . Naravno.SMS-C (engl. Short Message Service-Centre) je specifičan deo GSM mreže preko koga se mogu primati ili slati kratke alfanumeričke poruke dužine do 160 karaktera. IN tarifiranje. Visitor Location Register) sadrži informacije o tipu korisnika.Studija o proceni uticaja na životnu sredinu bazne stanice "KG3179_02 . servisi koji su uvedenu u okviru druge generacije GSM-a primanjivaće se i u novim tehnološkim nadogradnjama sistema. evolucija GSM sistema podrazumeva postepenu vremenski razdvojenu primenu sledećih tehnologija: • GPRS (General Packet Radio Services). Equipment Identity Register) sadrži informacije o tipu mobilne stanice koja se koristi. • EDGE (Enhanced Data for GSM Evolution). U okviru SS ili u vezi sa njim postoji i niz drugih organizacionih celina. Mobile Intelligent Network) u okviru GSM mreže omogućava dodatne servise kao što su na primer: virtuelna privatna mreža VPN (Virtual Private Network) u okviru koje je moguće organizovati posebne grupe korisnika sa posebnom tarifom i posebnim servisima (npr. Sistem govorne pošte – VMS (engl.1 Uvod GSM je standard koji se stalno modifikuje i evoluira u cilju zadovoljavanja sve većih i sve raznovrsnijih potreba korisnika. 2. pridružena SS-u. obezbeđujući na taj način svoj kontinuirani rast. Poruke se od/do mobilne jedinice šalju preko kontrolnog kanala radio-interfejsa. Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Beogradu 5 .3. Mobilna inteligentna mreža . U nastavku teksta biće u najkraćem opisana svaka od navedenih tehnologija. Uzimajući u obzir svetske trendove. Kao takav on predstavlja izuzetno dobru osnovu za primenu novih tehnologija u oblasti javnih mobilnih sistema.KV Novi Pazar Fabrika Ras" koji obezbeđuje potrebne informacije u cilju identifikacije korisnika i njegovih servisnih prava. Interworking Location Register) ima namenu da se preko njega razmenjuju informacije između GSM mreže i drugih mreža koje rade prema različitim standardima.3 EVOLUCIJA GSM SISTEMA KA 3G SISTEMIMA 2. o dopunskim servisima. Registar gostujućih korisnika (preciznije.EIR (engl.

Kao takav.. kroz GPRS tehnologiju uvodi se paketski prenos podataka na radio-ineterfejsu u okviru standardne GSM mreže. Naime. i • GPRS server . S obzirom na činjenicu da se podaci primenom GPRS prenose brže. iz razloga zahtevanih kapaciteta saobraćaja malo je verovatno da će operateri dozvoliti nekom korisniku da koristi svih 8 vremenskih slotova na jednom radionosiocu. bilo zbog ograničenog protoka (komutacijom kola – 9. mobilni telefoni mogu da se smatraju mobilnim host-ovima. Kao što mu samo ime kaže. bez biranja određenog broja i znatno efikasnije nego do sada. Kao što je poznato iz iskustva fiksnih sistema. što predstavlja suštinski napredak.Studija o proceni uticaja na životnu sredinu bazne stanice "KG3179_02 . korisnicima se omogućava jeftiniji servis prenosa podataka. IP i X. GPRS prvi put u mobilnim mrežama omogućava potpuno korišćenje Interneta i njegovih servisa. U okviru GSM sistema GPRS se realizuje na taj način što se vrši udruživanje više vremenskih slotova u okviru jednog radio-nosioca i na taj način omogućava veći protok podataka. bilo zbog ograničene dužine poruke (SMS . Preciznije. GGSN omogućava povezivanje sa drugim GPRS mrežama u cilju lakšeg sprovođenja procedure GPRS roaming-a. Pri tome se ne uspostavlja tzv.GGSN ima ulogu gatewaya između GPRS mreže i drugih javnih mreža za prenos podataka (npr. Teorijski. GPRS gateway . Kao veliku prednost. Sa druge strane GPRS server – SGSN vrši rutiranje paketa Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Beogradu 6 . Nije neophodno ni novo frekvencijsko planiranje. Sa stanovišta upravljačko-komutacionog sistema. U okviru GPRS servisa veza se uspostavlja veoma brzo (nema potrebe za biranjem nekog broja) tako da se podaci mogu primati ili slati baš u onim trenucima kada se za tim ukaže potreba.6kbs). Praktično.25 mreža). treba napomenuti da su u praksi raspoloživi protoci ipak znatno manji (tipično 4050kbps). To praktično znači da su GPRS korisnici “uvek na vezi”. GPRS predstavlja nadgradnju GSM sistema u odnosu na postojeći prenos podataka komutacijom kola i SMS servis. autorizacija kreditne kartice. U radio-interfejsu koristi se isti tip modulacije (Gaussian Minimium Shift Keying) kao i slučaju klasičnog prenosa govornog signala. Za vremenski kritične aplikacije.3. Brzo uspostavljanje veze je značajna prednost GPRS-a (takođe i SMS-a) u poređenju sa prenosom podataka komutacijom kola. dial-up veza.KV Novi Pazar Fabrika Ras" 2. maksimalan protok koji se može ostvariti na fizičkom nivou primenom GPRS-a iznosi 160kbs (sa stanovišta korisnika 115kbs). GPRS tehnologija omogućava primenu servisa koji do sada praktično nisu bili ostvarivi.SGSN (Serving GPRS Service Node).160 karaktera). kao što je npr. Ipak. korišćenjem paketskog prenosa podataka može se znatno povećati efikasnost korišćenja dragocenog radiospektra. Navedeni protok je oko tri puta veći od maksimalnih protoka koji se mogu ostvariti u današnjim fiksnim mrežama sa standardnim analognim telefonskim prisupom i oko 10 puta veći od protoka koji se može ostvariti komutacijom kola u okviru postojećih GSM mreža. Pri tome se nesmetano koristi standardna ćelijska struktura. prilikom realizacije GPRS-a u okviru postojeće GSM mreže neophodna je instalacija dva dodatna elemenata koji su: • GPRS gateway – GGSN (Gateway GPRS Service Node). Takođe.2 GPRS GPRS (General Packet Radio Services) tehnologija uvodi novi negovorni servis iz grupe dodatnih značajnih servisa kojim se omogućava paketski prenos podataka unutar javne mobilne mreže. neprihvatljivo je da korisnik čeka u pojedinim slučajevima dodatnih 30 sekundi. pri čemu svaki GPRS terminal potencijalno može da ima svoju IP adresu. pri čemu se u okviru jednog radio-nosioca koristi svih 8 vremenskih slotova. posebno treba naglasiti da se GPRS uvodi na relativno jednostavan način.

To povećanje iznosi oko tri puta u odnosu na protoke ostvarene u okviru GPRS-a. U osnovi. Pri tome. GPRS-om uvode značajnije promene u GSM nego EDGE-om (prvi put se u okviru GSM sistema uvodi paketski prenos podataka). širina radio-kanala (200kHz). Način povezivanja GGSN i SGSN elemenata u postojeću GSM mrežu ilustrovan je na Slici 2. sledeći evolutivni korak postojećih GSM sistema prema 3G sistemima.3 EDGE EDGE (Enhanced Data Rates for Global Evolution) tehnologija predstavlja. Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Beogradu 7 .Studija o proceni uticaja na životnu sredinu bazne stanice "KG3179_02 . U okviru GSM sistema druge generacije. U okviru GMSK modulacije svakom emitovanom simbolu odgovara jedan bit. Pored navedenog. dodavanje funkcije za kontrolu mobilnosti u cilju lociranja mobilne GPRS stanice. u okviru GSM mreže potrebno je napraviti još neke tehničke promene. tako i komutaciju kola za potrebe ostvarivanja prenosa govornih informacija i prenosa podataka. u okviru EDGE-a uvode se novi tip modulacije i novi tip kanalskog kodovanja na radio-interfejsu koji omogućavaju kako paketsku komutaciju.2. 2. treba primetiti da se.3. posle GPRS-a. u koncepcijskom smislu. instalacija novih funkcija kriptozaštite. što praktično znači da se tri puta veći broj korisnika prenosa podataka može opslužiti.2: Ilustarcija načina uvođenja GPRS-a u postojeću GSM mrežu Što se tice GSM mreže VIP MOBILE. U okviru EDGE-a dolazi do promena na osnovnom fizičkom nivou radio-interfejsa. instaliranje novog radio-interfejsa za paketski saobraćaj. za prenos signala na radio-interfejsu koristi se GMSK (Gaussian minimum shift keying) modulacija koja predstavlja jednu vrstu fazne modulacije.KV Novi Pazar Fabrika Ras" korisnika u okviru svog servisnog područja. u okviru EDGE striktno se poštuju TDMA struktura rama. ali da EDGE omogućava veće protoke podataka. Pri tome se struktura i načini realizacije servisa praktično ne menjaju. BTS BSC MSC/VLR IAS IP IP NetNetwork work MS HLR SGSN Backbone Backbone GGSN Slika 2. kao što je dodavanje jedinice za kontrolu protoka podataka – PCU (Packet Control Unit) koja se instalira u okviru BSS. struktura logičkih kanala. realizacija GPRS specifične signalizacije itd. pri čemu se maksimalni mogući protok podataka do pojedinačnog korisnika značajno povećava. kao i sistemski mehanizmi primenjeni u okviru GPRS-a. EDGE praktično predstavlja nadogradnju GPRS-a. Ipak. korisnicima je omogućeno korišćenje GPRS servisa.

3G (3G varijanta sistema implentirana na tlu Evrope naziva se UMTS) treba da omoguće mobilnim korisnicima znatno veće protoke podataka (a samim tim i široku paletu novih servisa) u odnosu na 2G i 2.Studija o proceni uticaja na životnu sredinu bazne stanice "KG3179_02 . prelaz sa GPRS-a na 3G sisteme je revolucionarniji nego prelaz sa GSM sistema druge generacije na GPRS. Treba napomenuti i to da vrlo bitan aspekt razvoja 3G sistema predstavljaju i korisnički uređaji.3.5G sisteme (GSM. a teorijski na fizičkom nivou 473. Za razliku od GPRS i EDGE tehnologija u okviru kojih je paketski prenos podataka realizovan preko mreže sa komutacijom kola. primenom EDGE-a. GPRS i EDGE sistemima. Sa druge strane. GPRS u okviru mobilne mreže korisnicima pruža prenos podataka uporediv sa servisom prenosa podataka u fiksnim Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Beogradu 8 .4 3GSM Sistemi treće generacije .98Mbit/s). Protok simbola u okviru EDGE tehnologije i standardnog GSM-a je identičan. u okviru 3G sistema primenjuje se tehnika višestrukog pristupa bazirana na kodnoj raspodeli (CDMA . Kao i u slučaju GPRS-a. GPRS. 2. 3G mreža omogućava prenos daleko većeg broja paketa. Današnji GPRS mobilni uređaji uglavnom su bazirani na servisima ponuđenim korisnicima u okviru GSM sistema druge generacije. sa protocima do 2Mbps (uvođenjem tzv.6kbs (GPRS – 160kbs). Konkretno.Code Division Multiple Access) u okviru koje je realno moguće ostvariti veće protoke podataka na radio-interfejsu. sa stanovišta korisnika može se ostvariti maksimalni protok podataka od 384kbs (u okviru GPRS-a 115kbs). što praktično znači da je ukupni bitski protok u okviru EDGE-a tri puta veći u odnosu na standardni GSM. Pri tome. EDGE).3. u okviru EDGE tehnologije koristi se 8PSK (8-phase shift keying) modulacija u okviru koje svakoj grupi od tri uzastopna bita odgovara jedan simbol. u okviru 3G sistema biće realizovana prava paketska mreža. Slika 2.3: Uporedni prikaz GMSK i 8PSK modulacija. Korisničke jedinice 3G sistema su bazirane uglavnom na video prenosu.KV Novi Pazar Fabrika Ras" odnosno svaki pomeraj faze odgovara jednom bitu. HSDPA-High Speed Data Packet Access tehnologije ostvaruju se protoci i do 13. Za razliku od TDMA (Time Division Multiple Access) tehnike višestrukog pristupa primenjenog u GSM. Uporedni prikaz GMSK i 8PSK modulacija dat je na Slici 2. Sa stanovišta korisnika. u GSM mreži VIP MOBILE korišćenje EDGE servisa je omogućeno korisnicima.

od ukupnog broja mobilnih korisnika u svetu preko 88.5G sistema u okviru kojih je mobilni operater korisnicima uglavnom pružao kompletan servis. moglo očekivati. Na osnovu navedene tabele više je nego jasno da su GSM/UMTS sistemi najzastupljeniji u svetu. itd. pravi potencijal 3G tehnologije doći će do izražaja baš u zatvorenom prostoru i manjim otvorenim prostorima.2% korisnika koristi sisteme bazirane na GSM/UMTS tehologiji. U Tabeli 2. zbog manjih ćelija sistema imaju značajnu prednost u odnosu na one operatere koji primenjuju isključivo GSM 900 mrežu. što je slučaj sa GSM mrežom VIP MOBILE. Realizacija 3G sistema na osnovama GSM mreže često se označava kao 3GSM. 2. Number Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Beogradu Percentage 9 . To praktično znači da operateri koji imaju već razvijene mreže GSM 1800. Pri tome.KV Novi Pazar Fabrika Ras" telekomunikacionim mrežama.1. a konkretan servis mogu realizovati druge kompanije (čak i bez učešća mobilnog operatera).). drugu milijardu u trećem kvartalu 2006. dat je statistički prikaz rasta broja mobilnih korisnika prema značajnijim tipovima mobilnih radiosistema. dok je zahvaljujući daljem ekspanzivnom rastu. podrazumeva se da se korisnik ne kreće brže od 120km na sat. U suštini. Danas. napajanje.Studija o proceni uticaja na životnu sredinu bazne stanice "KG3179_02 . U zavisnosti od stepena mobilnosti mobilnog korisnika razlikuju se sledeći slučajevi: • Visoka mobilnost korisnika – zahteva se minimalan protok od 144kbs u ruralnom okruženju na otvorenom. • Potpuna mobilnost korisnika – zahteva se minimalan protok od 384kbs za korisnika koji se kreće brzinom manjom od 120km u urbanom orkuženju na otvorenom. U okviru 3G mreže omogućen je znatno veći protok podataka. GSM je praktično već evoluirao ka 3G sistemu. prema pojedinim analizama tržišta. Treba primetiti da 3G (UMTS) sistemi podrazumevaju znatno veći broj baznih stanica na istoj teritoriji u odnosu na standardne GSM sisteme. u okviru 3G sistema mobilni operateri će pružati samo uslugu prenosa podataka. • Ograničena mobilnost korisnika – zahteva se minimalan protok od 2Mbs za korisnika koji se kreće brzinom manjom od 10km na sat unutar zgrade ili na manjem ograničenom otvorenom prostoru. za potrebe realizacije 3G (UMTS) sistema. Treba naglasiti da je do danas preko 85% svih svetskih mobilnih operatera izabralo 3GSM tehnologiju kao osnovu za realizaciju 3G servisa. U pogledu radio-mreže. ITU je definisao minimalne zahteve po pitanju protoka podataka u okviru IMT-2000 standarda. Za razliku od 2G i 2.4 SADAŠNJE STANJE GSM/UMTS SISTEMA U SVETU U proteklih nekoliko godina broj korisnika javnih mobilnih radio-mreža beležio je brži rast nego što se. što praktično ostavlja dosta prostora i za uvođenje potpuno novih servisa. Posebno treba primetiti da kada se govori o maksimalnim protocima omogućenim u okviru 3G sistema. u maksimalnoj mogućoj meri koristi se postojeća već izgrađena infrastruktura za potrebe GSM-a (lokacije baznih stanica za koje već postoje ugovori i potrebne dozvole. Broj korisnika u GSM mrežama prevazišao je magičnu cifru od jedne milijarde korisnika u četvrtom kvartalu 2003. antenski stubovi. misli se na korisnika ograničene mobilnosti. S obzirom na veliku popularnost GSM-a. treća milijarda korisnika GSM/UMTS sistema dostignuta u prvom kvartalu 2008. kao i na veliki broj instalacija u svetu.

011.695.046 1. taj procenat je i znatno preko 100%.669.102 240.348.059.706 106.839 3.242 499.953.70% 2.804.064. World Africa Americas Asia Pacific Europe: Eastern Europe: Western Middle East USA/Canada Number 3.1: Komparativna analiza preraspodele mobilnih korisnika prema tipovima sistema U okviru Tabele 2.133.352. Sadašnji mobilni 2G i 2. Pri tome.459 292. Telenor i VIP MOBILE. biće sigurno sistemi koji će se i narednih godina najviše implementirati i koristiti u svetu.618.80% 0.457 6.297.149.939 6.5G sistemi koji zahvaljujući stalnom tehnološkom napredku evoluiranju ka 3GSM (UMTS) sistemima.884 28.953 425.229.064.01% III kvartal 2008 (izvor GSM MoU) Tabela 2.18% 7.74% 0. u 25 zemalja. A GSM UMTS UMTS HSPA TDMA PDC iDEN Analog 3.939 340.2: Komparativna analiza preraspodele GSM/UMTS mobilnih korisnika prema regionima Na teritoriji Republike Srbije u operativnom radu su tri javna mobilna operatera i to: Mobilna Telefonija Srbije (MTS).06% 0. Procentualno.034 57.074.229.2.839.805 Percentage 9% 11% 43% 11% 13% 5% 8% Tabela 2.198. data je komparativna analiza preraspodele GSM mobilnih korisnika prema regionima sveta.804.42% 6. Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Beogradu 10 .067 2. odnosno regiona. najveći broj korisnika GSM sistemi opslužuju na području Evrope i Azije.781. Na području Evrope danas ima preko 150 operatera javnih GSM/UMTS mobilnih mreža u preko 50 država/regiona koje opslužuju preko 924 miliona korisnika.065.621 0.354 430.549 309.820 3.965.KV Novi Pazar Fabrika Ras" World cdmaOne CDMA2000 1X CDMA2000 1xEV-DO CDMA2000 1xEV-DO Rev. Broj mobilnih korisnika na tlu Evrope prevazilazi 85% od ukupnog broja stanovnika.Studija o proceni uticaja na životnu sredinu bazne stanice "KG3179_02 .32% 1.402 286.18% 0.637 204.52% 0. U svetu danas ima preko 860 javnih mobilnih mreža u preko 220 zemalja. Sva tri operatera implementirala su kako GSM sisteme (uključujući GPRS i EDGE tehnologije i servise) tako i 3GSM (UMTS) tehnologiju i servise.08% 80.

osim u USA.0 488.0 747.4–457.0 728.0 Redni brojevi kanala 259–293 306–340 dynamic 438–511 128–251 1–124 975–1023.0–960.0 935.0–716.1. Sa druge strane.0–915. koji podrazumeva 124 dupleksna radio-kanala. uglavnom se koriste opsezi oko 900 i oko 1800 MHz (nazivi odgovarajućih sistema su GSM 900 i GSM 1800/DCS 1800). 0-124 512–885 512–810 uplink (smer predaje od mobilne ka baznoj stanici).0 921. standardizovani su i takozvani GSM 450 MHz i GSM 480 MHz opsezi. Kasnijim proširenjem osnovnog opsega sa dodatnih 49 GSM kanala.6 478.0–960. Pored navedenih opsega. uveden je poseban opseg GSM-R.0 890.0 1930.0 869.0–1910.4–467.0–1990.0–1880.Studija o proceni uticaja na životnu sredinu bazne stanice "KG3179_02 .0–746.0–792.1.0 1850. GSM frekvencijski opsezi 2.0 880.0–915. Osnovni GSM 900 opseg. U USA se za GSM koristi opseg oko 1900 MHz (naziv odgovarajućeg sistema je GSM 1900). 0-124 955–1023. downlink (smer predaje od bazne stanice ka mobilnoj) Tabela 2.0 1805.8–486.0 698. Osnovna intencija otvaranja ovih GSM opsega je bila zamena mnogobrojnih NMT 450 sistema modernijim GSM sistemima u istom opsegu.0–915. E-GSM. U oktobru 1999. standardom definisani su i tzv.0 824. GSM 710 i GSM 750 .0–960.3: Granice frekvencijskih opsega GSM sistema Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Beogradu 11 .8–496.0 777.0–762.0–894. opsezi GSM 850.5 FREKVENCIJSKI OPSEZI 2.3 Tip GSM mreže GSM-450 GSM-480 GSM-710 GSM-750 GSM-850 P-GSM-900 E-GSM-900 R-GSM-900 DCS-1800 PCS-1900 * Opseg 450 480 710 750 850 900 900 900 1800 1900 Frekvencijski opseg uplink / downlink* 450.0–1785.KV Novi Pazar Fabrika Ras" 2.0–849.1 Stanje u svetu GSM sistemi u svom radio-delu danas koriste više različitih frekvencijskih opsega. definisan je tzv.5.0 925. označava se kao P-GSM. sa nominalnim nazivom sistema GSM 400.6 460. za potrebe železničkog transporta.5.0 876. Tačne granice svih GSM opsega navedene su u Tabeli 2. U Evropi i svuda u svetu.0 1710.

smer od mobilne jedinice ka baznoj stanici). ″fizičkih kanala″.0 MHz (100 dupleksnih radio-kanala) u GSM frekvencijskm području 1800MHz i to 1740.1-1760. Razmak između uzastopnih radio-nosilaca (raster) u GSM sistemu iznosi 200 kHz. Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Beogradu 12 . Takva je situacija i u Republici Srbiji. GSM sistem je realizovan u TDMA tehnici sa 8 vremenskih slotova po jednom radio-nosiocu.5 prikazan je raspored odobrenih opsega za korisnike GSM 1800 frekvencijskog područja. 2. Sa druge strane.KV Novi Pazar Fabrika Ras" 2. tako i u opsegu GSM 1800. frekvencijski opseg u ukupnoj širini od 2*20.5.1 . Dva tipa se koriste kao saobraćajni kanali (TCH .smer od bazne stanice ka mobilnoj jedinici). Dodeljeni frekvencijski opseg.1 MHz 1835. prema GSM specifikacijama odgovara GSM kanalima sa rednim brojevima od 1 do 21. Licencom koja je dodeljena kompaniji VIP MOBILE predviđeno je da GSM900/GSM1800 mreža dobije na raspolaganje za svoje potrebe: 1.1-1855.3 MHz 935. U okviru GSM sistema razlikuje se 11 tipova logičkih kanala. već samo njegovi pojedini delovi.2 MHz (21 dupleksni radio-kanal) u P-GSM frekvencijskm području 900 MHz i to 890. na slici 2.2 GSM opsezi dodeljeni kompaniji VIP-MOBILE U velikom broju zemalja za potrebe GSM sistema nisu od početka rada GSM mreža dodeljivani kompletni predviđeni opsezi.smer od mobilne jedinice ka baznoj stanici). frekvencijski opseg u ukupnoj širini od 2*4. dok se preostalih 9 koriste kao kontrolni kanali. U okviru GSM/UMTS mreže kompanije VIP MOBILE vrši se instalacija baznih stanica koje rade kako u opsegu GSM 900. Svaki logički kanal ima tačno specificiranu namenu: za prenos govora. ″logički kanal″.Studija o proceni uticaja na životnu sredinu bazne stanice "KG3179_02 .939. i (downlink . i (downlink .1 MHz (uplink .smer od bazne stanice ka mobilnoj jedinici).3 MHz (uplink . prema GSM specifikacijama odgovara GSM/DCS kanalima sa rednim brojevima od 662 do 761.4 grafički je prikazan navedeni opseg frekvencija u odnosu na druge korisnike GSM 900 frekvencijskog područja.894. za signaliziranje u fazi uspostave veze. U okviru svakog fizičkog kanala realizuje se tzv.1 . što znači da jedan radio-kanal podržava 8 tzv. Na slici 2.Traffic Channel). za pejdžing itd. Dodeljeni frekvencijski opseg.1.

1 MHz GSM 1730.9 MHz GSM 1710.1 MHz 1815.5: Raspored odobrenih GSM opsega u GSM 1800 frekvencijskom području Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Beogradu 13 .4: Raspored odobrenih GSM i drugih opsega u GSM 900 frekvencijskom području DONJI FREKVENCIJSKI OPSEG TELENOR 10 MHz 10 MHz TELEKOM 75 MHz 9.9 MHz 1835.KV Novi Pazar Fabrika Ras" Slika 2.9 MHz 1740.1 MHz 1739.1 MHz 1834.1 MHz GSM 1825.8 MHz VIP 20 MHz 24.1 MHz 1880 MHz Slika 2.1 MHz GSM 1760.1 MHz 1720.1 MHz GSM 1855.1 MHz GORNJI FREKVENCIJSKI OPSEG TELENOR 10 MHz 10 MHz TELEKOM 75 MHz 9.Studija o proceni uticaja na životnu sredinu bazne stanice "KG3179_02 .9 MHz GSM 1805.8 MHz VIP 20 MHz 24.

2 MHz.1 Stanje u svetu Mreže treće generacije (3G) razvijaju se u okviru globalnog standrda IMT-2000 koji je zamišljen tako da omogući komunikacije velikih protoka sa multimedijalnim servisima visokog kvaliteta i globalnom roaming podrškom. na svetskoj adminstrativnoj radio konferenciji WARC'92 rezervisani su opsezi 1885-2005MHz i 2110-2200MHz. pri čemu je širina jednog radio kanala 5MHz. Na globalnom nivou već je izvršena rezervacija frekvencijskih opsega za potrebe realizacije 3G javnih mobilnih mreža što je prikazano u okviru slike 2. Pri tome. i 2110 .2 UMTS frekvencijski opsezi 2. učestanost nosioca se može podešavati sa korakom od 0.2.smer od bazne stanice ka mobilnoj jedinici). Ilustracija raspodele UMTS FDD opsega prikazana je na slici 2. FDD mod se primenjuje u slučajevima kada treba obezbediti pokrivanje širih teritorija kvalitetnim UMTS servisom (makro i mikro ćelije).6. dok je TDD mod planiran uglavnom za manje lokalne zone (mikro i piko ćelije). U okviru ovih opsega. već on predstavlja familiju delimično kompatibilnih standarda na globalnom nivou. Prema UMTS standardu FDD mod se realizuje u sledećim frekvencijskim opsezima 1920 . Slika 2. u okviru UMTS sistema razlikuju se dva moda rada: FDD (Frequency Division Duplex) i TDD (Time Division Duplex).Studija o proceni uticaja na životnu sredinu bazne stanice "KG3179_02 .1980 MHz (uplink . Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Beogradu 14 . Suštinski posmatrano.smer od mobilne jedinice ka baznoj stanici).2170 MHz (downlink . Jedan od standarda koji čine IMT-2000 jeste UMTS koji treba da omogući implementaciju javnih mobilnih mreža treće generacije na tlu Evropskog kontinenta (a i šire). IMT-2000 nije jedan jedinstven standard.6: Prikaz frekvencijskih opsega namenjenih mrežama treće generacije (3G) prema pojedinim regionim sveta Za potrebe realizacije UMTS sistema.5.5.KV Novi Pazar Fabrika Ras" 2. a dupleksni razmak (razmak između nosioca signala na predaji i nosioca signala na prijemu) 190MHz.7.

odnosno dodeljene su Licence za korišćenje odobrenih frekvencijskih opsega. za potrebe realizacije UMTS mreža. Konkretno. kompaniji VIP MOBILE odobren je frekvencijski opseg u širini od jednog TDD kanala i to: 1910 . kompaniji VIP MOBILE za realizaciju UMTS mreže odobren je sledeći frekvencijski opseg: 1950 . Kompanija VIP MOBILE je na teritoriji Republike Srbije dobila Licencu za korišćenje UMTS frekvencijskog opsega. U navedenom opsegu realizuje se FDD (Frequency Division Duplex) mod rada UMTS mreže. Iz tog razloga.KV Novi Pazar Fabrika Ras" Slika 2.1920 MHz 2010 . tako da će sve lokacije baznih stanica koje su predmet ove faze razvoja mreže. za potrebe realizacije TDD moda rezervisani su sledeći frekvencijski opsezi: 1900 . Za razliku od FDD moda rada. relizovani od strane renomiranih svetskih proizvođača. U okviru tekuće faze izgradnje UMTS mreže nije predviđena implementacija TDD moda.2 UMTS opsezi dodeljeni kompaniji VIP MOBILE U velikom broju zemalja za potrebe realizacije UMTS mreža operatorima su već dodeljeni pojedini frekvencijski opsezi.2155 MHz (downlink .smer od bazne stanice ka mobilnoj jedinici). i 2140 . i (za oba smera veze).2025 MHz (za oba smera veze). U sadašnjem trenutku. biti realizovane u FDD modu rada. podržavaju isključivo FDD mod rada.5. operatorima se po pravilu dodeljuje kontinualni frekvencijski opseg širine 2 × 15 MHz. Dodatno.Studija o proceni uticaja na životnu sredinu bazne stanice "KG3179_02 .1965 MHz (uplink .smer od mobilne jedinice ka baznoj stanica). za potrebe buduće realizacije TDD (Time Division Duplex) moda rada.7: Prikaz raspodele UMTS FDD opsega Inicijalno.1915 MHz (za oba pravca veze). 2. i UMTS mreža kompanije VIP MOBILE realizovana je isključivo u FDD modu. u ukupnoj širini spektra od 2 × 15 MHz.2. Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Beogradu 15 . postojeći UMTS sistemi.

2 TIPOVI GSM BAZNIH STANICA I KARAKTERISTIKE Sve savremene GSM bazne stanice koncipirane su tako da se za njihovo normalno funkcionisanje ne zahteva stalna ljudska posada. To znači da u okviru poslova uređenja bazne stanice ne treba da se razmatraju pitanja dovoda vode. što znači da se u svakom trenutku ima uvid u stanje bazne stanice. Svaka bazna stanica je uključena u sistem daljinskog nadzora. Konačan kvalitet nekog GSM/UMTS sistema u velikoj meri zavisi od kvaliteta inicijalnog plana sistema baznih stanica i zbog toga se ovom problemu mora posvetiti velika pažnja. grejanja (osim u slučaju opreme predviđene za instalaciju u objektu ili kontejneru). proces planiranja sistema baznih stanica se mora zasnivati na tri važna faktora: • obučenom stručnom kadru. Drugo. odnosno da kontinualno opslužuje zadati broj korisnika. sistem baznih stanica mora da ostvari dve funkcije. VIP MOBILE je uspeo da objedini sva tri faktora i obezbedi dobru osnovu za razvoj kvalitetnog GSM/UMTS sistema. uz sve neophodne prethodne proračune.1 Proces planiranja jednog GSM/UMTS sistema. i • na lokaciji NE POSTOJI odgovarajuće prostorija u koju se može smestiti bazna stanica pripadajuća oprema. Razlikuju se jasno dva slučaja: • na lokaciji POSTOJI odgovarajuće prostorija u koju se može smestiti bazna stanica i pripadajuća oprema. • preciznim bazama podataka i • odgovarajućim softverskim i hardverskim alatima za planiranje radio-sistema. Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Beogradu 16 . U osnovi. a u okviru njega proces planiranja sistema baznih stanica kao jedan od najkompleksnijih problema. Prvo. INFRASTRUKTURNI ASPEKTI. Izbor tipa bazne stanice u velikoj meri zavisi od konkretnih uslova na izabranoj mikrolokaciji bazne stanice. na područjima gde postoji zadovoljavajući kvalitet radio-servisa. 3. treba da ostvari pokrivanje teritorije koja je od interesa radio-servisom zadatog kvaliteta. SMEŠTAJ OPREME I PROBLEMI UKLAPANJA U PROSTOR ELEMENTI INFRASTRUKTURE 3.Studija o proceni uticaja na životnu sredinu bazne stanice "KG3179_02 . sistem baznih stanica treba da obezbedi odgovarajući kapacitet.KV Novi Pazar Fabrika Ras" 3. Da bi sistem mogao da obezbedi zahtevani kvalitet servisa. neprekidno se obavlja sve dok sistem postoji. U nastavku teksta opisane su osnovne karakteristike GSM i UMTS baznih stanica. kanalizacije itd. U svakom od ova dva slučaja neophodno je izvršiti kontrolu stabilnosti postojećeg objekta nakon instalacije opreme.

Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Beogradu 17 .2. EDGE i UMTS servisa. kabineti su opremljeni uređajima za hlađenje i grejanje. bazne stanice iz ove familije omogućavaju pružanje GPRS. ne mora se voditi računa o načinu funkcionisanja bazne stanice. • Osnovni tipovi baznih stanica mogu se lako proširivati dodavanjem kabineta za ekstenziju.1. Da bi se obezbedili adekvatni ambijentalni uslovi za funkcionisanje bazne stanice. Ove bazne stanice su skalabilne. Pri tome. bazne stanice iz ove familije mogu biti konfigurisane tako. što praktično znači da se mogu postepeno proširivati u skladu sa potrebama. Dodatno. trenutnom broju antena. Pri tome. trenutnoj konfiguraciji antenskog sistema. pa čak i sektora. Naime. u okviru tekuće faze izgradnje GSM mreže VIP MOBILE planirana je upotreba baznih stanica iz familije savremenih baznih stanica kompanije Alcatel. u jednom trenutku. svi elementi ovog sistema su redudantni. To je naročito važno u slučajevima ispada pojedinih elemenata bazne stanice. GSM900. pri čemu su one koncipirane tako da stalno mogu evoluirati i proširivati svoje funkcionalnosti. kao i u pogledu jednostavnosti montaže i održavanja. jednostavnim uključivanjem ili isključivanjem sekcije kombajnera. Praktično. Treba pomenuti i to da se isti kabinet. Familija baznih stanica Alcatel EVOLIUM A9100 dizajnirana je tako da omogućava visok kvalitet servisa. Familija baznih stanica Alcatel EVOLIUM A9100 zasniva se na troslojnoj modularnoj arhitekturi koja se sastoji od: • antenskog podsistema. može koristiti za realizaciju GSM850.KV Novi Pazar Fabrika Ras" Shodno tome. • Postoji veliki broj mogućnosti za konfigurisanje i upravljanje baznom stanicom.1 Macro bazne stanice Osnovne krakteristike macro baznih stanica iz Alcatel EVOLIUM A9100 familije prikazane su u tabeli 3. • Dodavanje primopredajnika. arhitektura bazne stanice. pri čemu se intervencije na problematičnim elementima mogu obavljati bez uticaja na elemente koji normalno funkcionišu. koje se temelje na njihovim konstrukcionim i mehaničkim osobinama su sledeće: • Funkcionalnost antenskog sistema može se menjati relativno lako i to na mestu bazne stanice. Neke od glavnih prednosti navedene familije baznih stanica. pre svega zahvaljujući visokim radio performansama koje obezbeđuju minimalne prekide u pružanju servisa. • podsistema primopredajnika i • podsistema kojim se upravlja funkcionalnošću bazne stanice. • Odabir tipa kabineta bazne stanice zavisi samo od maksimalnog broja primopredajnika koje treba obezbediti u budućnosti. Sistemom za održavanje radne temperature upravlja sama bazna stanica. ističu se po pouzdanosti u radu. pruža servise i u GSM900 i GSM1800 mreži. da jedan isti kabinet. zahvaljujući senzorima kojima raspolaže. GSM1800 i GSM1900 mobilnih mreža. tj. 3. moguće je vršiti i na sajtovima koji su već u funkciji.Studija o proceni uticaja na životnu sredinu bazne stanice "KG3179_02 . broju primopredajnika po sektoru itd.

8dBm (GSM900 HP**) (prosečena vrednost) * 35W/45.0dBm (GSM1900) GMSK 8 . jedna faza 400V AC ±15%.1: Osnovne karakteristike baznih stanica iz familije Alcatel EVOLIUM A9100 Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Beogradu 18 .5dBm (GSM850) 30W/44. 880-915.-60V DC ±20% Napajanje prema vrsti kabineta 230V AC ±15%.“mala” integrisana baterija koja drži do 30 minuta .8dBm (GSM850) 45W/46.jedna baterija unutar kabineta od 90Ah . satelitski linkovi Interfejs za povezivanje baznih -2E1 (standardno) stanica sa BSC-ovima (Abis) .8dBm (GSM900 MP*) 45W/46. jedna faza 47-63Hz.8dBm(GSM1800HP**) 45W/46.do tri baterije od 90Ah.-60V DC ±20% -48 .Multistandard BTS Outdoor Tabela 3.jedna baterija unutar kabineta od 90Ah .5dBm (GSM1900) 25W/44.5dBm (GSM900 MP*) Snaga na ulazu u antenski kabl 60W/47.HDSL. jedna faza 47-63Hz.PSK (EDGE) 15W/41.PSK (EDGE) -111 dBm (statički i dinamički) < -111 dBm (statički. 47-63Hz.8dBm (GSM1800 HP ) 30W/44. 47-63Hz.4dBm (GSM1800 MP ) 30W/44. 230V AC ±15%. u zasebnom kabinetu od -5° do +45° C za indoor kabinete i od -45° do +45° C za outdoor kabinete Minimalni nivo IP20 za indoor i IP55 za outdoor kabinete Baterijsko rezervno napajanje Radna temperatura Zaštita od atmosferskih uslova * MP .Studija o proceni uticaja na životnu sredinu bazne stanice "KG3179_02 . u zasebnom kabinetu Outdoor kabinet . GSM 900.Medium Power ** HP .dodatnih 2E1 (opciono) Indoor Outdoor Dimenzije do 45x194x60 cm do 74x149x152 cm < 270 kg (MBI***) Težina < 140 kg (CBO****) < 570 kg (MBO*****) GMSK 8 . 1710-1785 ili 1850-1910 MHz Broj primo-predajnika 1 – 12 Broj sektora 1–6 Tehnologija za povezivanje -G703 interfejs sa osetljivošću od 36 dB (standardno) baznih stanica -ostalo .mala integrisana baterija koja drži do 5 minuta . tri faze Indoor kabinet .do tri baterije od 90Ah. GSM 1800 i GSM 1900 TX: 869-894. 230V AC ±15%. MCS1) Osetljivost prijemnika -116 dBm (dinamički sa FH i -108 dBm (statički MCS5) diversitijem) -99 dBm (statički MCS9) MBI*** CBO**** MBO***** 24V DC -48 .KV Novi Pazar Fabrika Ras" Frekvencijski opseg GSM 850.8dBm (GSM900 HP**) 30W/44.Compact BTS Outdoor ***** MBO . radio-relejni linkovi. 925-960.High Power *** MBI .Multistandard BTS Indoor **** CBO .8dBm (GSM1800MP*) ** 60W/47.-60V DC ±20% -48 . 1805-1880 ili 1930-1990 MHz RX: 824-849.

Kabineti nemaju bočna vrata . Slika 3. Obe vrste kabineta imaju po 12 antenskih konektora što omogućava formiranje do 6 sektora.1 Struktura kabineta macro baznih stanica Indoor kabineti U okviru familije baznih stanica Alcatel EVOLIUM A9100 dostupna su dva tipa indoor kabineta (koji se nazivaju i rekovima): . Ove dve vrste kabineta su potpuno samostalne.1.1: Alcatel EVOLIUM indoor A9100 bazna stanica (MBI) Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Beogradu 19 . Treba napomenti i to. Kabineti MBI3 i MBI5 mogu se pričvrstiti za zid.MBI5 (MEDI) kabinet sa pet odeljaka.Studija o proceni uticaja na životnu sredinu bazne stanice "KG3179_02 .MBI3 (MINI) kabinet sa tri odeljka.KV Novi Pazar Fabrika Ras" 3.2. ili za pod. Osnovni podaci o dimenzijama i kapacitetu ovih baznih stanica dati su na Slici 3.pristup kabinetu i kabliranje se vrši sa prednje strane.1. da se MBI3 kabinet ne može nadograditi da bi se dobio MBI5 kabinet. Mogu se spajati i bočno jedan sa drugim. i . Oba tipa kabineta se mogu napajati jednosmernom ili naizmeničnom strujom i mogu imati rezervno baterijsko napajanje.

• Compact Base Station Outdoor kabinet (CBO) sa malim brojem primopredjanika sa kojima se zadovoljavaju potrebe na specifičnim lokacijama. čime se značajno pojednostavljuje priprema lokacije pre montaže bazne stanice. sa fleksibilnošću u prelazu sa jedne na drugu konfiguraciju (pa čak i sa MBO1 na MBO2 tip kabineta). montaža MBO1 i MBO2 kabineta je laka jer je težina najtežeg modula samo 90kg. Pri tome. isti kabinet se može koristiti i za različite vrste servisa (npr. Osnovni podaci o dimenzijama i kapacitetu MBO1 i MBO2 kabineta baznih stanica dati su na Slici 3.2: Alcatel EVOLIUM outdoor A9100 bazna stanica (MBO) Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Beogradu 20 . MBO1 (MINI) i MBO2 (MEDI) kabineti koji omogućavaju veliki broj različitih konfiguracija.2. S obzirom na modularan dizajn. pri čemu je visina kabineta ograničena na 152cm. ali ni porast intenziteta korišćenja servisa (to su najčešće ruralne sredine sa malim intenzitetom saobraćaja). Slika 3. GSM i UMTS) kada se na jednoj lokaciji realizuju obe vrste servisa.Studija o proceni uticaja na životnu sredinu bazne stanice "KG3179_02 .KV Novi Pazar Fabrika Ras" Outdoor kabineti U okviru familije baznih stanica Alcatel EVOLIUM A9100 dostupna su dva tipa outdoor kabineta: • Multi-Standard Base Station Outdoor (MBO) kabineti. MBO1 i MBO2 tipovi kabineta MBO1 i MBO2 kabineti omogućavaju operaterima fleksibilnost u radu na terenu koja se ogleda u mogućnosti proširenja MBO1 kabineta (kapaciteta do 8 primopredajnika) na MBO2 kabinet (kapaciteta do 12 primopredajnika). Takvu fleksibilnost omogućavaju posebni prazni odeljci u kabinetima u koje se po potrebi mogu dodati primopredajnički elementi ili moduli za napajanje. tj.. u koje spadaju tzv. na lokacijama na kojima se ne očekuje veliki prirast broja korisnika u budućnosti.

1. gde je dovoljno imati po jedan primopredajnik po sektoru. Kompletna familija baznih stanica Alcatel EVOLIUM A9100 u potpunosti ispunjava zahteve zadate Direktivama Evropske unije 89/336/EEC. Prilikom dodavanju modula radi proširenja kapaciteta bazne stanice mora se voditi računa o sledećim problemima: prostoru koji je na raspolaganju. a koje se tiču elektromagnetske kompatibilnosti (u skladu sa ETSI standardom ETS 301 489-1 i 8). ukupnoj potrošnji struje svih modula.3 Slika 3. CBO kabinet CBO tip kabineta koristi se u ruralnim područjima gde je intenzitet saobraćaja vrlo mali. već kada se može očekivati da takva situacija potraje i u dužem vremenskom periodu. i to ne samo u inicijalnom trenutku podizanja mobilne mreže. ova familija baznih stanica ispunjava uslove standarda ETS 300 019-1-4 klase 4. disipaciji snage koja je dozvoljena pri određenoj konfiguraciji itd. Preciznije. i • pokrivanje područja sa niskim intenzitetom saobraćaja.KV Novi Pazar Fabrika Ras" MBO2 kabinet se formira dodavanjem kabineta za ekstenziju (MBOE) na MBO1 kabinet.3: Alcatel EVOLIUM outdoor CBO kabinet CBO ima 6 antenskih konektora. CBO kabinet omogućava optimalno rešenje za pokrivanje ovakvih područja kvalitetnim servisom. koji se tiču bezbednosnih zahteva za informatičku opremu. Što se tiče akustičkog zagađenja. spada u izuzetno tihe uređaje čiji je maksimalni nivo akustičkog pritiska manji od 55dB (A) u dnevnom radu. tj.Studija o proceni uticaja na životnu sredinu bazne stanice "KG3179_02 . koji se tiču bezbednosnih zahteva za radio-predajnike. Takođe. Osnovni podaci o dimenzijama i kapacitetu ovih tipova kabineta dati su na Slici 3. Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Beogradu 21 . ukupnom broju konektora. što omogućava implementaciju do tri sektora po lokaciji. i • IEC 950 (EN 60 950). • pokrivanje putnih i železničkih pravaca sa po dva sektora i po jednim primopredajnikom u svakom sektoru. ova familija baznih stanica ispunjava sledeće standarde bezbednosti: • IEC 215 (EN 60 215). CBO se uobičajeno primenjuje za: • pokrivanje šireg područja sa maksimalno tri primopredajnika i sistemom omni antena.

U slučaju da je na konkretnoj lokaciji moguće obezbediti prostoriju površine od oko 15 m2. uređaji za klimatizaciju su standardni. Pri tome se vodi računa da osim pogodnosti lokacije sa stanovišta pokrivanja teritorije.Studija o proceni uticaja na životnu sredinu bazne stanice "KG3179_02 . implementira se neko od indoor rešenja. pri čemu se ne koristi Wide Band Combiner (WBC) kao što je to rpikazano na Slici 3. smanjenje broja potrebnih antena i slično. sporazumom sa nadležnom elektrodistributivnom kompanijom. Pri tome nosivost poda prostorije mora biti takva da može da izdrži lokalno opterećenje od 500 kg/m2 na površini predviđenoj za smeštanje opreme bazne stanice. ANc modul ANc modul povezuje do četiri predajna signala na dve antene i distribuira primljeni signal sa svake antene na najviše četiri prijemnika. Jedan modul. Napajanje uređaja i instalirane opreme električnom energijom reguliše se.KV Novi Pazar Fabrika Ras" Polazeći od konkretnih uslova na lokaciji bazne stanice. Ako za instaliranje bazne stanice nije moguće obezbediti adekvatnu prostoriju implementira se neko od outdoor rešenja. Pošto se ne radi o velikim snagama disipacije. • Combining mod za konfiguracije sa tri ili četiri primopredajnika. 3. između ostalog planira se instaliranje uređaja za obezbeđivanje mikro-klimatskih uslova. za svaku baznu stanicu. Za konfiguracije većeg kapaciteta mora se dodati kombajnerski modul.1. obično se vrši zakup zemljišta površine od oko 100 m2. pod nazivom Antenna Network Combiner (ANc) može da opslužuje najviše četiri primopredajnika. za svaku baznu stanicu vrši se uređivanje prostora na adekvatan način.on igra ulogu kombajnera tj. ANc može biti konfigurisan u dva moda u odnosu na broj primopredajnika u sektoru: • No-combining mod za konfiguracije do dva primopredajnika. kao i od prethodno iznetih podataka o dimenzijama. sporazumom sa nadležnom elektrodistributivnom kompanijom. Podsistem za sprezanje antena je segment koji povezuje antenski sistem sa sistemom primopredajnika .2 Osnovne karakteristike kombajnera macro baznih stanica Kombajneri omogućavaju povezivanje više predajnika na jednu zajedničku antenu. a 800 kg/m2 na površini predviđenoj za smeštaj baterijskog napajanja. ali u cilju obezbeđenja visoke pouzdanosti po pravilu treba instalirati po dva kompleta. itd. Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Beogradu 22 . težinama i drugim zahtevima za smeštanje baznih stanica. Napajanje uređaja i instalirane opreme električnom energijom reguliše se. pošto su oba povezana na istu antenu. Zahvaljujući fleksibilnosti i modularnosti ANc modula. radni i rezervni. a po potrebi i postavljanje antistatičkog poda i postavljanje opreme za protiv požarnu zaštitu. za svaku baznu stanicu. U okviru uređenja prostorije.4. ona ne bude daleko od energetskih izvora. interfejs ka antenskom sistemu. predajnici bi nepovoljno uticali jedan na drugog.5. Bez kombajnera. pri čemu se koristi Wide Band Combiner kao što je to prikazano na Slici 3.2. pošto to u značajnoj meri može da povisi cenu instalacije. Ukoliko navedeni uslovi nisu unapred ispunjeni. podsistem za sprezanje antena može da zadovolji širok spektar potreba kao što su smanjenje gubitaka usled slabljenja. U slučajevima kada na tlu treba da se postavi samostalni antenski stub i uređaji bazne stanice. odgovarajućim glavnim projektom mora se obezbediti rešenje za lokalno ojačanje konstrukcije.

RXdivB Antenna B TXB. Pored toga postoji i kompatibilnost sa sistemima proširenog spektra.RXdivB Antenna B TXB.4: ANc modul .Combining mod Twin Wide Band Combiner (ANy) modul Ovaj modul kombinuje do četiri primopredajnika na dva izlaza i distribuira do dva prijemna signala na četiri prijemnika.5: ANc modul .RXA . Pri tome se koristi hibridna wide-band tehnika kombinovanja što sistem čini pouzdanijim i upravljivijim.Studija o proceni uticaja na životnu sredinu bazne stanice "KG3179_02 .6.RXA . ANy modul je prikazana na Slici 3.KV Novi Pazar Fabrika Ras" Antenna A TXA . Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Beogradu 23 .RXB .RXdivA Duplexer Filter Filter LNA Splitter Duplexer Filter LNA Splitter Filter WBC Splitter Splitter Splitter Splitter WBC TX RXn RXd TRX 1 TX RXn RXd TRX 2 RXdRXn TX TRX 3 RXd RXn TX TRX 4 Slika 3.No-combining mod Antenna A TXA .RXB -RXdivA Duplexer Filter Filter LNA Splitter Duplexer Filter LNA Splitter Filter By-pass function WBC Splitter Splitter Splitter Splitter WBC By-pass function TX RXn RXd RXd RXn TX TRX 1 TRX 2 Slika 3.

pri čemu u svakom sektoru postoje po dve antene (ili jedna kros-polarizovana antena) ANy modul je potreban samo u sektorima sa pet ili više primopredajnika kao što je to prikazano na Slici 3. tj. Antennas Antenna network Combining ANc Twin combiner stage ANy Twin combiner stage ANy TRXs TRXs Slika 3. i to na jednostavan i isplativ način uz mogućnost stalne evolucije sisrtema.twin Wide Band Combiner modul U standardnim konfiguracijama.Studija o proceni uticaja na životnu sredinu bazne stanice "KG3179_02 .7: Konfiguracija sa 1x8 primopredajnika 3.6: ANy . korišćenja različitih frekvencijskih opsega i različitih antenskih sistema. i postoji kompatibilnost sa prethodnim generacijama Alcatel-ovih uređaja. različite mogućnosti u pogledu podešavanja snage radio predajnika.2.minimalni zahtevi u pogledu uređenja lokacije na koju se oprema postavlja.7. što smanjuje vreme instalacije. ANx modul predstavlja kombinaciju WBC kombajera i dupleksera. Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Beogradu 24 . Neke od osnovnih karakteristika ovih baznih stanica su sledeće: • Adaptivnost . mogućnost postavljanja na horizontalne i vertikalne zidove u indoor i outdoor okruženju.KV Novi Pazar Fabrika Ras" TxA RxA RxdivA TxB RxB RxdivB WBC Splitter Splitter WBC Splitter Splitter Tx Rxn Rxdiv Tx Rxn Rxdiv Tx Rxn Rxdiv Tx Rxn Rxdiv TRX 1 TRX 2 TRX 3 TRX 4 Slika 3.2 Micro bazne stanice Micro bazne stanice iz familije Alcatel EVOLIUM A9100 (A9110-E) dizajnirane su sa ciljem da se olakša instalacija i pokrivanje servisom u najraznorodnijim okruženjima. uređaji su modularni.

PSK (EDGE) < -110 dBm (statički.2W/35. 3. • Skalabilnost .35dBm (GSM900 G1) / 2 ant.2W/35.1dBm (GSM1900) / 1 antena 7W/38.5 / 31. u zavisnosti od konfiguracije bazne stanice i broja aktivnih primopredajnika od -33° do +45° C (do +55° C sa dodatnim ventilatorima) Minimalni nivo IP55 Baterijsko rezervno napajanje − Radna temperatura Zaštita od atmosferskih uslova Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Beogradu 25 .5dBm (GSM900P) / 2 antene 6W/37.5dBm (GSM1900) / 2 antene Osetljivost prijemnika Napajanje prema vrsti kabineta Potrošnja GMSK -110 dBm (statički i dinamički) -112 dBm (dinamički sa FH diversitijem) .6dBm (GSM900P) / 1 antena 1.6dBm (GSM1900) / 1 antena 5W/37dBm (GSM850) / 2 antene 5W/37dBm (GSM900P) / 2 antene 4.7W/34. ventilatorima i grejnim elementima dolazi opciono ukoliko se bazna stanica poruči sa pratećim kabinetom baterijsko napajanje daje podršku za nesmetani rad prilikom nestanka električne energije u trajanju od 40 do 250 minuta.2. upgrade-ovanja i rekonfiguracije mreže. Frekvencijski opseg GSM 850.1dBm (GSM1800) / 1 antena 3. maloj potrošnji energije i velikoj pouzdanosti u radu mreže.DC 300V (od 240 do 357 V) − − − 8 .5dBm (GSM850) / 2 antene 7W/38.6dBm (GSM850) / 1 antena 2.95dBm (GSM900 G1) / 1 ant. 4W/36dBm (GSM1800) / 2 antene 4W/36dBm (GSM1900) / 2 antene Snaga na ulazu u antenski kabl (prosečena vrednost) 3.podržano je do 12 radio nosilaca po jednoj baznoj stanici i to u različitim frekvencijskim opsezima.2W/35. MCS1) i -106 dBm (statički MCS5) -96 dBm (statički MCS9) od 140 do 155 W.PSK (EDGE) 2.6dBm (GSM1800) / 1 ant.KV Novi Pazar Fabrika Ras" • Fleksibilnost . sa 2 aktivna primopredajnika i ventilatorima 210 W.1dBm (GSM900P) / 1 antena 2. GSM 900. sa zaštitnim oklopom GMSK 8 .45dBm (GSM900 G1) / 1 ant.Studija o proceni uticaja na životnu sredinu bazne stanice "KG3179_02 .3W/36. sa 2 aktivna primopredajnika.1dBm (GSM850) / 1 antena 3. 925-960. 1805-1880 ili 1930-1990 MHz RX: 824-849. 1710-1785 ili 1850-1910 MHz Broj primo-predajnika / broj 1 – 12 / 1 – 6 sektora Tehnologija za povezivanje --2xE1 sa G703 interfejsom sa osetljivošću od 36 dB (standardno) baznih stanica Dimenzije Težina 750 x 384 x 137 mm.3W/32.5 kg (low-loss / single-antenna). 880-915. GSM 1800 i GSM 1900 TX: 869-894.85dBm (GSM900 G1) / 2 antene 7W/38.5dBm (GSM1800) / 2 antene 7W/38. 1. sa podrškom za GPRS i EGDE servise za prenos podataka. bez zaštitnog oklopa 818 x 450 x 190 mm.ogleda se u lakoći održavanja. 1. kodecima i enkripcijom. sa zaštitnim oklopom 27 / 26 kg (low-loss / single-antenna). sa različitim brzinama prenosa podataka.2W/35.8W/32.AC 230V (od 170 do 270 V) . bez zaštitnog oklopa 32.8W/32.3W/33.3W/33. Osnovne krakteristike micro baznih stanica iz Alcatel EVOLIUM A9100 familije prikazane su u tabeli 3.

2: Osnovne karakteristike micro baznih stanica iz familije Alcatel EVOLIUM A9100 3. Slika 3. Ostale jedinice (kojih može biti još maksimalno 5) imaju ulogu slave jedinice i povezane su sa master jedinicom preko unutrašnje magistrale. Ova veza može biti direktna ili preko drugih slave jedinica. One slave jedinice koje su direktno vezane na master jedinicu su slave jedinice gornjeg nivoa.8: Principi konfiguracije micro bazne stanice Jedna od osnovnih jedinica ima ulogu master jedinice. Na slici 3. tj. samo dodavanjem osnovnih jedinica moguće je povećavati kapacitet sajta u skladu sa rastućim potrebama. izgradnja ili modifikacija konfiguracije na nekoj lokaciji je potpuno fleksibilna.1 Arhitektura i koncept micro bazne stanice Konfiguracija sajta zasnovana na micro baznim stanicama iz familije Alcatel EVOLIUM A9100 može sadržati i do 6 osnovnih jedinica u zajedničkoj konfiguraciji. Osnovna jedinica koja se sastoji od minimalnog broja modula je u suštini jedna kompletna bazna stanica. i • modula za kontrolu funkcionisanja bazne stanice. Ovakav koncept olakšava manipulaciju opremom i fleksibilnost u instaliranju i rekonfiguracijama sajtova. Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Beogradu 26 .KV Novi Pazar Fabrika Ras" Tabela 3. Dakle. Svaka osnovna jedinica je gradivni blok koji sadrži dva primopredajnika.2. • primopredajnika.8 prikazani su principi konfiguracije sajta sa micro baznom stanicom.2. Osnovna jedinica ima modularnu arhitekturu i sastoji se od tri osnovne komponente: • kombajnera.Studija o proceni uticaja na životnu sredinu bazne stanice "KG3179_02 . a one koje su vezane na druge slave jedinice su slave jedinice donjeg nivoa (kao što je predstavljeno na slici). Master i slave jedinice su identične sa hardverskog stanovišta ali su funkcije kontrole bazne stanice aktivne samo na master jedinici. što omogućava da se izgradi sajt sa 2 do 12 primopredajnika raspoređenih u 1 do 6 sektora.

10. U slučaju micro baznih stanica iz familije Alcatel EVOLIUM A9100 postoje dve arhitekture antenskog sistema: • single-antenna.2. arhitektura sa dve antene. Na slici 3.2 Osnovne karakteristike kombajnera micro baznih stanica Već smo pomenuli da je kombajnerski podsistem sprega između primopredajnika i antenskog sistema.2. takođe. U ovakvoj arhitekturi antenski diversiti nije moguć.KV Novi Pazar Fabrika Ras" Postoje dva tipa osnovnih jedinica u zavisnosti od tipa kombajerskog modula. Principi i osnovne karakteristike ove dve arhitekture date su u nastavku teksta. Time se. Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Beogradu 27 .9 prikazane su dve moguće konfiguracije osnovne jedinice. tj. Slika 3. arhitektura koja se bazira na hibridnom kombajneru. Single-antenna arhitektura Ova arhitektura omogućava povezivanje dva primopredajnika na jednu antenu i to uz pomoć hibridnog kombajnera.Studija o proceni uticaja na životnu sredinu bazne stanice "KG3179_02 . Ova arhitektura prikazana je na slici 3. prijemni signal distribuira na dva prijemnika. ali ono što treba odmah napomenuti je činjenica da je izlazna snaga kod arhitekture sa jednom antenom oko 3W.9: Dve varijante osnovne jedinice 3. i • low-loss. kojim se omogućava povezivanje jedne ili dve antene na osnovnu jedinicu. približno dva puta manja od izlazne snage kod low-loss arhitekture koja iznosi oko 7W.

10: Arhitektura sa jednom antenom Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Beogradu 28 . pojačavač i spliter. • prilikom predaje signala. Na slici 3.Studija o proceni uticaja na životnu sredinu bazne stanice "KG3179_02 . tako da umesto hibridnog kombajnera imamo air-combining. a na slici 3.12 low-loss arhitektura sa dva sektora bez antenskog diversitija.11 je prikazana low-loss arhitektura sa antenskim diversitijem. prijemnici iz oba lanca su preko splitera vezani na pojačavače iz oba lanca. ova arhitektura ima dva kompletna lanca za prijem i predaju. signal iz svakog predajnika napaja preko dupleksera svoju zasebnu antenu. i u svakom lancu duplekser.KV Novi Pazar Fabrika Ras" Low-loss arhitektura U poređenju sa prethodnom. bez promena u hardverskom delu. Osnovni smisao ove konfiguracije je da se u jednom sektoru za oba primopredajnika obezbedi odvojen tok signala: • prilikom prijema signala. Slika 3. što rezultira manjim gubicima u predajnom lancu odnosno većom snagom na predaji. čime se obezbeđuje i antenski diversiti. što bi omogućilo pokrivanje dva sektora sa jednom baznom stanicom. Prelazak u ovaj drugi mod je moguće izvesti samo softverskom komandom. Postoji i jedan alternativni mod kojim bi se svaki primopredajni lanac iskoristio za različite sektore.

Studija o proceni uticaja na životnu sredinu bazne stanice "KG3179_02 .11: Arhitektura sa dve antene i antenskim diversitijem Slika 3.12: Arhitektura sa dva sektora bez antenskog diversitija Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Beogradu 29 .KV Novi Pazar Fabrika Ras" Slika 3.

outdoor. do sistema velikog kapaciteta (STSR . Radio interfejs se sastoji od 12 RF portova za povezivanje glavnih i diversiti antena radi pokrivanja do 6 sektora. a radi se na tome da se to poveća na četiri nosioca u jednoj specifičnoj konfiguraciji.3.indoor. • Alcatel EVOLIUM 9100.3.13: Spoljašnji izgled noda B Nortel 12010 indoor Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Beogradu 30 . sinhronizacija. Prikaz elemenata kabineta dat je na slici 3. Takođe.Studija o proceni uticaja na životnu sredinu bazne stanice "KG3179_02 . • Nortel UMTS BTS 12020 – outdoor i • Nortel UMTS BTS 700 – indoor. postoje hardverska i softverska rešenja za otkrivanje kvarova i brzu rekonfiguraciju sistema. Sistem odlikuje velika efikasnost u radu.Sectored Rx. Spoljašnji izgled BTS 12010 prikazan je na slici 3..15 prikazuje arhitekturu kabineta u konfiguraciji sa tri sektora. Osnovne karakteristike uređaja date su u tabeli 3. obrada poziva. 3.3 TIPOVI UMTS BAZNIH STANICA (NODOVA B) I KARAKTERISTIKE U okviru tekuće faze izgradnje UMTS sistema VIP MOBILE planirana je upotreba nodova B iz dve serije savremenih nodova B (baznih stanica) kompanija Nortel: • Nortel UMTS BTS 12010 . dok slika 3. nadzor performansi. Bazna stanica podržava sledeće funkcije: pristupna radio mreža. Moguća je konfiguracija od sistema malog kapaciteta (OTSR . Posebna pažnja posvećena je inicijalnoj konfiguraciji.KV Novi Pazar Fabrika Ras" 3. sa malom potrošnjom snage zahvaljujući naprednim tehnikama u RF lancu. Sectored Rx) sa jednim kanalom za inicijalno postavljanje sistema.14. pristupni interfejs ka ostatku mreže.1 Osnovne karakteristike noda B "Nortel UMTS BTS 12010 indoor" Bazna stanica (nod B) Nortel UMTS BTS 12010 (indoor) je skalabilna bazna stanica koja može da podrži konfiguracije do tri nosioca. Sectored Tx) koji mogu imati do tri nosioca i 6 sektora sa diversitijem na predaji.Omnidirectional Tx.13. Slika 3. MBO2 . konfiguracija i nadzor.

Studija o proceni uticaja na životnu sredinu bazne stanice "KG3179_02 .14: Glavne komponente noda B Nortel 12010 indoor Slika 3.15: arhitektura noda B u konfiguraciji sa tri sektora Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Beogradu 31 .KV Novi Pazar Fabrika Ras" Slika 3.

3: Osnovni tehnički podaci noda B Nortel 12010 indoor 3.7V) +24 V DC (20 V .-50. do sistema velikog kapaciteta (STSR . Tehnika višestrukog pristupa na radio-interferjsu WCDMA UMTS band I Uplink: 1920 .1980 MHz Downlink: 2110 . U slučaju nestanka električne energije.2 Osnovne karakteristike noda B "Nortel UMTS BTS 12020 outdoor" Bazna stanica (nod B) Nortel UMTS BTS 12020 je skalabilna bazna stanica koja može da podrži konfiguracije do tri nosioca. Sectored Tx) koji mogu imati do tri nosioca i 6 sektora sa diversitijem na predaji. Bazna stanica Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Beogradu 32 .2466 W (za 30W zračene snage) 726 .5 dBm -48 V DC (-40.Sectored Rx.5 dBm ± 4dB) -124.2772 W (za 45W zračene snage) 210 .8 dBm ± 4dB) 45 W (46. sa malom potrošnjom snage zahvaljujući naprednim tehnikama u RF lancu. (za 30W zračene snage) 180 . napajanje preuzimaju rezervna baterijska napajanja kojima mogu da se premoste prekidi u napajanju u trajanju do 3.250 V AC (opciono) 675 . U pogledu zaštite od vode i prašine ovaj tip noda B ispunjava zahteve preporuke IP-20 prema standardu IEC/EN 60 529.40 min. Takođe.Studija o proceni uticaja na životnu sredinu bazne stanice "KG3179_02 .1990 MHz 1–3 1–6 8 x E1 2 x STM-1 HDSL (opciono) 1650 x 600 x 600 mm 305 kg sa punom opremom kabineta 30 W (44.2170 MHz Frekvencijski opseg UMTS band II Uplink: 1850 .5 časova. Moguća je konfiguracija od sistema malog kapaciteta (OTSR . (za 45W zračene snage) od -5°C do +45° C Minimalni nivo IP20 po IEC/EN 60 529 Broj primo-predajnika po sektoru Broj sektora Raspoloživi interfejsi prema sistemu prenosa Dimenzije Težina Snaga predajnika Referentna statička osetljivost prijemnika noda B Napajanje Potrošnja električne energije (u zavisnosti od konfiguracije) Baterijsko rezervno napajanje Radna temperatura Zaštita od atmosferskih uslova Tabela 3. postoje hardverska i softverska rešenja za otkrivanje kvarova i brzu rekonfiguraciju sistema.5V . Posebna pažnja posvećena je inicijalnoj konfiguraciji. Sistem odlikuje velika efikasnost u radu.1910 MHz Downlink: 1930 . Naravno moguće je i dodavanje modula za napajanje naizmeničnom strujom. Postoje i jedinice za hlađenje sistema. Radna temperatura je od -5 do +45 °C.3.31 V) 208 . a radi se na tome da se to poveća na četiri nosioca u jednoj specifičnoj konfiguraciji. Sectored Rx) sa jednim kanalom za inicijalno postavljanje sistema.35 min.KV Novi Pazar Fabrika Ras" Originalno je namenjeno da se bazna stanica napaja jednosmernom strujom sa -48 V ili +24V.Omnidirectional Tx.

16: Spoljašnji izgled noda B Nortel 12020 outdoor Slika 3.KV Novi Pazar Fabrika Ras" podržava sledeće funkcije: pristupna radio mreža.. Spoljašnji izgled BTS 12020 prikazan je na slici 3. obrada poziva. nadzor performansi.4. pristupni interfejs ka ostatku mreže.18 prikazuje arhitekturu kabineta u konfiguraciji sa tri sektora. dok slika 3. sinhronizacija. Radio interfejs može imati do 12 RF portova za povezivanje glavnih i diversiti antena radi pokrivanja do 6 sektora.17.16. Osnovne karakteristike uređaja date su u tabeli 3. konfiguracija i nadzor. Slika 3.Studija o proceni uticaja na životnu sredinu bazne stanice "KG3179_02 .17: Glavne komponente noda B Nortel 12020 outdoor Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Beogradu 33 . Prikaz elemenata kabineta dat je na slici 3.

Studija o proceni uticaja na životnu sredinu bazne stanice "KG3179_02 .18: arhitektura noda B u konfiguraciji sa tri sektora Bazna stanica može da se napaja naizmeničnom ili jednosmernom strujom. Postoje i jedinice za hlađenje sistema. Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Beogradu 34 . Postoji interno rezervno baterijsko napajanje koje može da premosti prekid u napajanju električnom energijom do tri časa.KV Novi Pazar Fabrika Ras" Slika 3. Opciono je moguća i ugradnja eksternog baterijskog napajanja. U pogledu zaštite od vode i prašine ovaj tip noda B ispunjava zahteve preporuke IP-20 prema standardu IEC/EN 60 529. Radna temperatura je od -40 do +50 °C.

tj.240 V AC (monofazno) 120 .-50.5V .Studija o proceni uticaja na životnu sredinu bazne stanice "KG3179_02 . antenskih decoupler-a.7V) 208 .19. (za 45W zračene snage) opciono od -40°C do +50° C Minimalni nivo IP55 po IEC/EN 60 529 Tabela 3. Otuda infrastruktura ovog kabineta mora biti u mogućnosti da podrži više različitih konfiguracija.2832 W (za 45W zračene snage) 180 . Postoje različite varijante ovog noda B u zavisnosti od širine kabineta . Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Beogradu 35 .8 dBm ± 4dB) 45 W (46. (za 30W zračene snage) 180 .2170 MHz 1–3 1–6 8 x E1 1350 x 1500 x 975 mm 480 kg sa punom opremom kabineta 30 W (44. Nod B iBTS je dizajniran da prevaziđe probleme koji se javljaju pri kolokaciji. posebna pažnja posvećuje se mogućnostima kolokacije sa postojećim baznim stanicama.2526 W (za 30W zračene snage) 786 .40 min. Nod B iBTS može da podrži konfiguracije do 6 sektora sa 1 do 3 primopredajnika po sektoru.1980 MHz Downlink: 2110 .400 V AC (trofazno) 735 .5 dBm ± 4dB) -124.3.600 i 700 mm. a to su najčešće različite vrste interferencije.4: Osnovni tehnički podaci noda B Nortel 12020 outdoor 3. kao što su različite vrste filtara. Primer kolokacije GSM baznih stanica i UMS nodova B prikazan je na slici 3. i slično.KV Novi Pazar Fabrika Ras" Tehnika višestrukog pristupa na radio-interferjsu Frekvencijski opseg Broj primo-predajnika po sektoru Broj sektora Raspoloživi interfejsi prema sistemu prenosa Dimenzije Težina Snaga predajnika Referentna statička osetljivost prijemnika noda B Napajanje Potrošnja električne energije (u zavisnosti od konfiguracije) Baterijsko rezervno napajanje Baterijsko rezervno napajanje eksterno Radna temperatura Zaštita od atmosferskih uslova WCDMA UMTS band I Uplink: 1920 .240 V AC (split phaze) 230 .5 dBm -48V DC (-40. S obzirom da se UMTS mreže razvijaju kao nadogradnja postojećih GSM mreža.3 Osnovne karakteristike noda B "Nortel iBTS 600 i 700" Bazna stanica (nod B) Nortel iBTS je indoor kabinet namenjen za izgradnju UMTS pristupne radio mreže. Nortel iBTS 600 i Nortel iBTS 700.35 min. Za svaki tip interferencije razvijeni su i primenjeni različiti mehanizmi za umanjenje njenog dejstva.

21. postoje hardverska i softverska rešenja za otkrivanje kvarova i brzu rekonfiguraciju sistema. Takođe. Osnovne karakteristike uređaja date su u tabeli 3. sinhronizacija. Slika 3. obrada poziva.5.KV Novi Pazar Fabrika Ras" Slika 3.20. Spoljašnji izgled noda B Nortel iBTS prikazan je na slici 3. pristupni interfejs ka ostatku mreže.20: Izgled noda B Nortel iBTS indoor Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Beogradu 36 . a prikaz elemenata kabineta dat je na slici 3. konfiguracija i nadzor.19: Kolokacija GSM i UMTS baznih stanica Bazna stanica podržava sledeće funkcije: pristupna radio mreža.Studija o proceni uticaja na životnu sredinu bazne stanice "KG3179_02 . nadzor performansi.

Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Beogradu 37 .KV Novi Pazar Fabrika Ras" Slika 3. klasa 3. U pogledu zaštite od vode i prašine ovaj tip noda B ispunjava zahteve preporuka prema standardu IEC 721-2-6.2.21: Glavne komponente noda B Nortel iBTS indoor Omogućeno je da se nod B napaja jednosmernom strujom sa -48 V ili naizmeničnom strujom. sa jednom. Radna temperatura je od +5 do +45 °C.Studija o proceni uticaja na životnu sredinu bazne stanice "KG3179_02 . dve ili tri faze. Postoje i jedinice za hlađenje sistema.

KV Novi Pazar Fabrika Ras" Tehnika višestrukog pristupa na radio-interferjsu WCDMA UMTS band I Uplink: 1920 .2 Broj primo-predajnika po sektoru Broj sektora Raspoloživi interfejsi prema sistemu prenosa Dimenzije Težina Snaga predajnika Napajanje Potrošnja električne energije (u zavisnosti od konfiguracije) Radna temperatura Zaštita od atmosferskih uslova Tabela 3. Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Beogradu 38 . To se može učiniti dodavanjem d2U nod B jedinica bez uticaja na inicijalnu GSM konfiguraciju bazne stanice. klasa 3. Pozicioniranje d2U jedinice u okviru postojećeg GSM kabineta prikazano je na slici 3.240 V AC jedna faza (50A/230V) 230 .1990 MHz 1–3 1–6 8 x E1 700 x 600 x 1646 mm .1910 MHz Downlink: 1930 .5V . ovaj modul vidi se na samom dnu rek ormana.Studija o proceni uticaja na životnu sredinu bazne stanice "KG3179_02 . i to raznih tipova indoor i outdoor kabineta.3. pošto je ovu hardversku jedinicu potrebno ubaciti u već postojeći kabinet.8 dBm ± 4dB) 45 W (46.5: Osnovni tehnički podaci noda B Nortel iBTS indoor 3. tj. unapređenje funkcionalnosti baznih stanica iz familije Alcatel Evolium ka UMTS servisima. Tom prilikom je napomenuto da je moguće izvršiti integraciju.-57V) 220 .5 dBm ± 4dB) -48 V DC (-40. Naravno.1980 MHz Downlink: 2110 .22.2170 MHz Frekvencijski opseg UMTS band II Uplink: 1850 .iBTS 700 600 x 600 x 1646 mm .400 V AC tri faza (20A po fazi) za DC napajanje za AC napajanje − od 1188 do 3518 W − od 1432 do 4239 W za 30 W zračene za 30 W zračene snage snage − od 1370 do 4610 W − od 1651 do 5555 W za 45 W zračene za 45 W zračene snage snage od +5°C do +45° C IEC 721-2-6.iBTS 600 319 kg sa punom opremom kabineta iBTS 700 295 kg sa punom opremom kabineta iBTS 600 30 W (44.4 Osnovne karakteristike noda B "Alcatel EVOLIUM " U tehničkoj dokumentaciji za dobijanje dozvola za GSM/DCS bazne stanice kompanije VIP MOBILE dati su tehnički opisi i karakteristike GSM baznih stanica iz familije Alcatel Evolium. kabinet se mora reorganizovati u smislu pozicioniranja modula i potrebno je izvršiti zamenu single-TRX modula sa Twin-TRX modulima radi održanja broja nosilaca koji su već bili u funkciji. tj.

KV Novi Pazar Fabrika Ras" Slika 3. i − RRH (Remote Radio Heaad) . kao što je prikazano na slici 3.23.22: Integracija d2U jedinice sa postojećim GSM kabinetom U okviru ove tehničke dokumentacije ograničićemo se na opis komponenata kojima se uvodi UMTS funkcionalnost u postojeću GSM mrežu.isturene jedinice koja je zadužena za funkcije iz radio domena. ka i od mobilnih jedinica.Studija o proceni uticaja na životnu sredinu bazne stanice "KG3179_02 . Ove dve komponente povezane su optičkim kablovima kojima se prenosi UMTS signal u osnovnom opsegu. U konkretnom slučaju mreže VIP MOBILE biće primenjeno distribuirano rešenje koje se sastoji iz dve osnovne komponente: − same bazne stanice sa integrisanim d2U modulom. uključujući i OAM (Operation and Maintenance) informacije. Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Beogradu 39 .

Studija o proceni uticaja na životnu sredinu bazne stanice "KG3179_02 . modul se može postaviti u već postojeće kabinete na ciljanim lokacijama.23 : Osnovne komponentne UMTS noda B sa distribuiranom arhitekturom Ovo je istovremeno jako jeftin. Slika 3. pri čemu su najčešće u pitanju gusto naseljene gradske sredine sa velikim opterećenjem mreže. brz i efikasan način za uvođenje UMTS servisa na nekoj teritoriji jer nema inicijalnih troškova infrastrukturnog uređenja lokacije na kojoj se postavlja dodatna oprema.1 Osnovne karakteristike d2U jedinice Pod d2U jedinicom podrazumeva se Alcatel-Lucent 9326 digital 2U nod B.KV Novi Pazar Fabrika Ras" Local site Remote site 9341 RRH40-21 Optical interface in 9326 d2U optical fiber Slika 3. Kao što je već rečeno. D2U jedinica je specifično dizajnirana za prevazilaženje problema sa pokrivanjem teritorija koje nije moguće pokriti standardnim macro nodom B.4.3.24. 3.24 : Spoljašnji izgled modula d2U Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Beogradu 40 . Izgled uređaja prikazan je na slici 3.

mogu se lako postaviti u blizini antenskog sistema. i − RUC (Rack User Commissioning) koji ima ulogu jedinice za napajanje. obezbeđuju se funkcije alarma i sinhronizacije sa ostatkom sistema.-57VDC.Studija o proceni uticaja na životnu sredinu bazne stanice "KG3179_02 . tj. manje troškove zakupa prostora. − RBP (user Rack Back Plane) koji omogućava povezivanje iCCM-U i iCEM-U modula. manje negativnih uticaja na okruženje u pogledu buke i slično. vrši procesiranje poziva i kontrolu tokova podataka. noda B prema antenskom sistemu. nadgledanje sistema za hlađenje. smanjenje angažovanja radne snage. Ovaj konceptualni pomak prikazan je na slici 3. One praktično ne zauzimaju nikakav podni prostor. D2U se napaja sa -48VDC.3. Temperaturni opseg u kojem uređaj uspešno radi je od -5˚C do +65˚C. Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Beogradu 41 . što je značajno sa stanovišta izbegavanja kompromisa na temu odnosa idealnih pozicija baznih stanica i onih koje se realno mogu uspostaviti. − iCEM-U koji vrši procesiranje poziva i obradu primo-predajnih digitalnih signala u osnovnom opsegu. nominalna voltaža kojom se obezbeđuju potpune performanse je -38VDC . tj. može se postaviti u neposrednoj blizini antenskog sistema pri čemu se veza dva modula ostvaruje samo preko optičkih kablova. U pogledu zaštite od vode i prašine ovaj tip noda B ispunjava zahteve preporuke IP20 prema standardu IEC/EN 60 529. i slično.KV Novi Pazar Fabrika Ras" Modul d2U se sastoji od četiri tipa hardverskih komponenata: − iCCM-U koji kontroliše tok OAM infomracija. tj. Pri tome potrošnja varira od 90 od 168W.25 : Napredak u dizajnu BS sajtova korišćenjem RRH jedinica Dakle.4. 3. tj. U ovom slučaju praktično nema nemogućih instalacija pa se samim tim postiže i idealnije pokrivanje teritorije od interesa. Kao što je u prethodnom tekstu već objašnjeno upotrebom ove jedinice pojednostavljuju se instalacije antenskih sistema. Time se omogućava smanjenje troškova instalacija. kao interfejs bazne stanice.25 Antenna Antenna RF Feeder RF Jumper RRH Radio Digital Optical Link Digital Backhaul Before Backhaul After Slika 3. bazna stanica se može postaviti na bilo koje pogodno mesto u okolini antenskog sistema a RRH. uz vlažnost vazduha koja može ići i do 100%.2 Osnovne karakteristike RRH jedinice Pod RRH jedinicom u ovom slučaju podrazumeva se Alcatelov model 9341 RRH40-21.

a njegov funkcionalni prikaz na slici 3.26: Izgled modula 9341 RRH40-21 Diversity antenna RF to digital converter Digital Node B BB (CPRI.KV Novi Pazar Fabrika Ras" 9341 RRH40-21 je jednosektorski radio modul koji radi na 2100 MHz i sastoji se od primopredajnika.Studija o proceni uticaja na životnu sredinu bazne stanice "KG3179_02 . DUC.26 . dupleksera. pojačavača snage. DPD) LNA RF to digital converter Digital to RF converter DPD loop PA Cascading port E LNA E processing Main antenna O O DC Power input Coupler Filter & DC/DC OAM interface Tx coupling µController User alarms Slika 3. optičkog interfejsa i sistema za napajanje. Slika 3. Izgled uređaja prikazan je na slici 3.27: Arhitektura sistema modula 9341 RRH40-21 Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Beogradu 42 .27. PPR.

Šesti i sedmi tip su antene sa dvostrukom polarizacijom namenjene za rad u dva opsega – GSM 1800 i UMTS.Studija o proceni uticaja na životnu sredinu bazne stanice "KG3179_02 .5V . planira se upotreba 12 tipova antena.1980 MHz Downlink: 2110 .40W 2 nosioca . Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Beogradu 43 .13W -125.6: Osnovne karakteristike modula 9341 RRH40-21 3.4 ANTENSKI SISTEM BAZNE STANICE U okviru tekuće faze izgradnje GSM/UMTS mreže VIP MOBILE. preko istog antenskog sistema. Sve izabrane antene su veoma savremene.-57V) 135 W (za 20% opterećenja) 165 W (za 50% opterećenja) 230W (za 100% opterećenja) od -40°C do +50° C Minimalni nivo IP65 po IEC/EN 60 529 Tabela 3. Tehnika višestrukog pristupa na radio-interferjsu Frekvencijski opseg Broj primo-predajnika po sektoru Raspoloživi interfejsi prema sistemu prenosa Dimenzije (u mm) Težina Snaga predajnika Referentna statička osetljivost prijemnika noda B Karakteristike optičkim kablovima Napajanje Potrošnja električne energije (u zavisnosti od konfiguracije) Radna temperatura Zaštita od atmosferskih uslova povezivanja WCDMA UMTS band I Uplink: 1920 . Prvih pet tipova predstavljaju antene sa dvostrukom polarizacijom namenjene opsegu GSM 900.KV Novi Pazar Fabrika Ras" Osnovne karakteristike uređaja date su u tabelli 3.6.6.20W 3 nosioca . Osnovne karakteristike planiranih antena date su u tabeli 3. Poslednjih pet tipova antena predstavljaju triple band antene gde se u okviru jednog sektora omogućava rad baznih stanica GSM 900.2170 MHz do 3 nosioca (sa razmakom od 15MHz) 2 x optički port 463 x 260 x 210 bez zaštite od sunca 463 x 268 x 226 sa zaštitom od sunca 19 kg (18kg bez zaštite od sunca) 40 W nominalno 1 nosilac . GSM 1800 i UMTS.5 dBm do 500m rastojanja uz pomoć MM kabla do 10km rastojanja uz pomoć SM kabla do 20km rastojanja uz pomoć SM kabla (u budućnosti) -48V DC (-40.

0 dBi (880-960MHz) 2 x 16. 6.7 (0-6°T) 10 (0.5 dBi (1710–1880MHz) 4 x 17.2 (0-7°T) 7.5dBi (1710-1880MHz) 2 x 17dBi (1850-2180MHz) 2 dBi (806-960 MHz) 2 dBi (1425-3600 MHz) 2 dBi (5150-6000 MHz) 2 dBi (876-960 MHz) 2 dBi (1710 .0 dBi (1820-2200MHz) 4 x 17.2 (0-10°T) 7 (0-10°T) 6. 3.0 dBi (870-960MHz) 2 x 21 dBi (870-960MHz) 2 x 17. u velikoj meri se snižavaju zahtevi u pogledu konstrukcije antenskog stuba. GSM 1800 i UMTS. Jasno je da osim značajnog smanjenja zahteva u pogledu konstrukcije antenskog stuba.5 dBi (880-960MHz) 2 x 17.7: . dual band i triple band antena.8 (0-10°T) 6.2 (0-6°T) 4.5 (0. 4. snopa (H) [°] 65 30 65 68 85 85 85 65 68 70 67 66 65 65 64 62 65 66 63 65 66 63 65 65 63 omni omni Širina gl. antene sa dvostrukom polarizacijom. >25dB >28dB >25dB >25dB >25dB >25dB >25dB > 26dB > 25dB > 25dB - 8. u okviru jednog sektora omogućava se rad baznih stanica GSM 900.5 (0-14°T) 7.8 (0-8°T) 6.9 (0-7°T) 6.8 dBi (1920-2180MHz) 2 x 17dBi (880-960MHz) 2 x 17.5 (0-7°T) 8.5°T) 5.KV Novi Pazar Fabrika Ras" R. 7. preko istog antenskog sistema. 2. 1.7 dBi (1710–1880MHz) 2 x 17.1 dBi (824-894MHz) 2 x 16. prema ovom rešenju za primo-predaju radio-signala može se koristi samo jedna antena. Tabela 3. kao i dual i triple band antene omogućavaju znatno lakše uklapanje antenskog sistema u okolni prostor. Tip Antene Kathrein 739 630 Kathrein 741 785 Kathrein 739 623 Kathrein 739 666 Kathrein 739 686 Kathrein 742 215 Kathrein 742 236 Kathrein 742 266 Kathrein 742 265 Kathrein 742 264 Kathrein 800 10249 Kathrein 800 10137 Dobitak [dBi] 2 x 18. 12.2 dBi (824-894MHz) 2 x 17.8 (0-10°T) 6.Studija o proceni uticaja na životnu sredinu bazne stanice "KG3179_02 .5 (0-10°T) 7.2 dBi (880-960MHz) 2 x 16.0 (0-7°T) 8.5-7°T) 5.7 (0-6°T) 14.7 dBi (1850-1990MHz) 4 x 17.Osnovne karakteristike antena planiranih za tekuću fazu izgradnje sistema Kod antena sa dvostrukom polarizacjom diversity prijem se ostvaruje u okviru same antene. 9.8dBi (1710-1880MHz) 2 x 18.8dBi (1710-1880MHz) 2 x 18.2 (0-6°T) 4.3dBi (1850-2180MHz) 2 x 14dBi (880-960MHz) 2 x 16. br. snopa (V) [°] 7 7 9.5 (0-10°T) 6.0 dBi (806-866MHz) 2 x 17. Naime. korišćenjem tzv.5 10 7.7 (0-7°T) 7.5 (0-7°T) 7.8 (0-8°T) - Odnos naprednazad [dB] >30dB > 30 dB >30dB > 25dB > 25dB > 25dB > 25dB > 25dB > 25dB >30dB 5.5dBi (1850-2180MHz) 2 x 16dBi (880-960MHz) 2 x 17.5 dBi (806-894MHz) 2 x 16. pošto nema eksternih zahteva za prostornim diversity-jem.9 dBi (1850–1990MHz) 2 x 18. Sa druge strane. Alternativno rešenje podrazumeva upotrebu dve antene koje međusobom moraju biti razmaknute u horizontalnoj ravni po nekoliko metara. 11. Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Beogradu 44 .0 dBi (806-866MHz) 2 x 17. 10. Na taj način.5-9.2500 MHz) Širina gl.

Prikaz tipične dispozicije platforforme bazne stanice i nosača kablova dat je na slici 3. između ostalog planira se instaliranje uređaja za obezbeđivanje mikro-klimatskih uslova. S obzirom na fleksibilnost načina instalacije ovih baznih stanica. Pošto se ne radi o velikim snagama disipacije.Studija o proceni uticaja na životnu sredinu bazne stanice "KG3179_02 . Mikrobazne stanice instaliraju se u slučajevima kada treba obezbediti servis u relativno maloj zoni (u tržnom centru. uređaji za klimatizaciju su standardni.22 Ako za instaliranje bazne stanice/noda B nije moguće obezbediti adekvatnu prostoriju. značajnoj ulici i sl. Ni na koji način se ne zagađuju voda. 3. U slučajevima kada na tlu treba postaviti samostalno antenski stub i uređaje bazne stanice. nema toplotnih ni hemijskih dejstava.23. U ovom slučaju bazne stanice ili nodovi B mogu se postavljati u sklopu nekog objekta ili samostalno na tlu.).KV Novi Pazar Fabrika Ras" 3. U slučaju da je na konkretnoj lokaciji moguće obezbediti prostoriju površine od oko 2 15 m implementiraju se indoor platforme. sporazumom sa nadležnom elektrodistributivnom kompanijom. Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Beogradu 45 .6 UKLAPANJE U ŽIVOTNU SREDINU Bazne stanice svojim radom ne zagađuju životno i tehničko okruženje. itd.5 SMEŠTANJE OPREME Polazeći od konkretnih uslova na lokaciji. kao i od prethodno iznetih podataka o dimenzijama. U okviru uređenja prostorije. Konačno. što je detaljno razmotreno u poglavljima koja slede. U manjoj meri i u ograničenom prostoru eventualno može doći do pojave nedozvoljenog nivoa elektromagnetnog zračenja baznih stanica. može se zaključiti da tokom normalnog rada bazne stanice ni na koji način ne ugrožavaju životnu i tehničku sredinu. obično se vrši zakup zemljišta. a po potrebi i postavljanje antistatičkog poda i postavljanje opreme za protiv požarnu zaštitu. pored zahteva da bazne stanice lokacijski ni na koji način ne ugrožavaju životno i tehničko okruženje. Napajanje uređaja i instalirane opreme električnom energijom reguliše se. Prikaz tipične situacije smeštanja uređaja u postojeći objekat dat je na slici 3. Napajanje uređaja i instalirane opreme električnom energijom reguliše se. Ovaj drugi zahtev se zadovoljava poštovanjem i ispunjenjem unapred postavljenih urbanističkih uslova za svaku posebnu lokaciju. za svaku lokaciju baznih stanica i nodova B. Pri tome se vodi računa da osim pogodnosti lokacije sa stanovišta pokrivanja teritorije. Prilikom projektovanja baznih stanica. težinama i drugim zahtevima za smeštanje baznih stanica/nodova B. sporazumom sa nadležnom elektrodistributivnom kompanijom. vazduh i zemljište. takođe mora da se vodi računa i o tome da se bazne stanice u maksimalnoj mogućoj meri uklope u ovo okruženje. svaka potencijalna lokacija se mora posebno analizirati. za svaku lokaciju baznih stanica i nodova B. implementira se outdoor rešenje. za svaku baznu stanicu/nod B vrši se uređivanje prostora na adekvatan način. ona ne bude isuviše daleko od energetskih izvora. Rad baznih stanica ne proizvodi nikakvu buku ni vibracije.

Studija o proceni uticaja na životnu sredinu bazne stanice "KG3179_02 .28: Prikaz tipične situacije smeštanja uređaja u okviru postojećeg objekta (indoor bazna stanica) Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Beogradu 46 .KV Novi Pazar Fabrika Ras" Slika 3.

29: Prikaz tipične dispozicije platforforme bazne stanice i nosača kablova u slučaju instaliranja outdoor bazne stanice Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Beogradu 47 .KV Novi Pazar Fabrika Ras" Slika 3.Studija o proceni uticaja na životnu sredinu bazne stanice "KG3179_02 .

Sa druge strane. 4. UTICAJ ELEKTROMAGNETNOG ZRAČENJA BAZNIH STANICA I UREĐAJA RR VEZA NA ŽIVOTNU SREDINU I TEHNIČKE UREĐAJE 4.Studija o proceni uticaja na životnu sredinu bazne stanice "KG3179_02 . grupi jonizujućih zračenja pripada X-zračenje i zračenje radioaktivnih materija.2. UMTS mreža funkcioniše u frekvencijskom opsegu 2100MHz.2 POSTOJEĆI STANDARDI I NORME 4. Zbog toga. u okviru ovog projekta razmatra se uticaj elektromagnetne emisije baznih stanica i pripadajućih uređaja radio-relejnih veza na životnu sredinu i na tehničke uređaje. u svetu je donet veliki broj standarda koji treba da regulišu ovu oblast. električna i magnetna polja. kao i drugi radio i TV uređaji.2]: • • toplotni efekti. Sa namerom da se elektromagnetna interferencija kontroliše i svede na najmanju moguću meru. u okviru ovog projekta analizira se samo uticaj nejonizujuće radijacije.1 UVOD Problem elektromagnetne kompatibilnosti (EMC – Electromagnetic Compatibility) i uticaja elektromagnetne energije na životnu sredinu predmet je izučavanja već nekoliko poslednjih decenija. Povećana koncentracija elektromagnetne energije u ovom opsegu na ljudima izaziva efekte koji se grubo mogu klasifikovati u dve osnovne kategorije [1. Sa druge strane. smatraju se izvorima nejonizujuće radijacije.KV Novi Pazar Fabrika Ras" 4. Konkretno.1 Uticaj elektromagnetnog zračenja na ljude GSM mreža funkcioniše u opsezima 900 MHz i 1800 MHz. Međutim. stimulativni efekti. mikrotalasna. uzimajući u obzir ustanovljene standarde. Razlog je vrlo Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Beogradu 48 . ultraljubičasta i infracrvena svetlost. Treba primetiti da je ovaj efekat izraženiji u onim delovima tela u kojima postoji manja gustina krvnih sudova. Toplotni efekat se ogleda u promeni temperature dela tela izloženog povećanoj koncentraciji elektromagnetne emisije (tkivo se zagreva). istraživanja u ovoj oblasti u svetu su znatno intenzivirana poslednjih nekoliko godina s obzirom na činjenicu da nagli razvoj elektronskih uređaja i opreme dovodi do toga da ljudi žive i tehnički uređaji funcionišu u sredini u kojoj je elektromagnetna interferencija (EMI – Electromagnetic Ineterference) sve izraženija. Bazne stanice. Grupi nejonizujućih zračenja pripadaju još i vidljiva svetlost.

U narednom delu teksta. Pored ovog dokumenta. list SFRJ br. dat je kraći pregled normi propisanih od još dva tela nadležna za regulisanje nivoa elektromagnetne emisije na ljude od koji je jedan aktivan na području SAD: FCC [7] Federal Communications Commission. ICNIRP.Studija o proceni uticaja na životnu sredinu bazne stanice "KG3179_02 . Sa druge strane. INIRC . godine. Prema njemu. Intenzitet navedenih efekata raste sa povećanjem koncentracije elektromagnetne energije. ICNIRP . publikuje novu preporuku koja obuhvata sva električna i magnetna polja u frekvencijskom opsegu od 1Hz do 300GHz. 1988. Ovaj dokument je trebalo da predstavlja završnu verziju predloga budućeg standarda koji reguliše ovu oblast na području Evrope. 1998.International Electrotechnical Commission.World Health Organization) a u sklopu projekta International EMF Project.International Radiation Protection Association. Zbog toga su ovi efekti dominanti u neposrednoj okolini izvora elektromagnetne emisije. Plan je bio da pomenuti ENV prestandard bude na snazi tri godine.International Non-Ionizing Radiation Commission. Cilj je da se uoče sličnosti i Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Beogradu 49 . a poređenja radi. najzad je započeo i proces harmonizacije nacionalnih standarda na globalnom nivou.KV Novi Pazar Fabrika Ras" jednostavan. koji za osnovu ima preporuke Međunarodne Komisije za zaštitu od nejonizujućih zračenja. pri nižim spoljnim temperaturama krvni sudovi se skupljaju i na taj način se manja količina energije predaje spoljašnjem okruženju. IEC . u opsegu od 30 MHz do 300 GHz. do danas pravih dokaza za takve stavove nema. odnosno 27. Međutim. Što se tiče naše zemlje. Sl. 50/90) [3] delimično pokriva ovu tematiku. što u izvesnim situacijama može izazvati veću razdražljivost i umor. od strane Svetske zdravstvene organizacije [5] (WHO . IEEE . JUS N. Novembra 1998.. CISPR – Comite International Special des Pertuations Radioelectriques).45 V/m. IRPA/INIRC izdaju preporuke za izlaganje RF radijaciji u frekvencijskom opsegu iznad 100KHz. Dozvoljene vrednosti elektromagnetnih emisija ustanovljene su na osnovu obimnih istraživanja sprovedenih poslednjih tridesetak godina. osim ICNIRP [6]. naročito pri dugoj ekspoziciji velike koncentracije elektromagnetne energije.1990.International Commission on Non-Ionizing Radiation. Pri višoj spoljnoj temperaturi krvni sudovi se šire i na taj način predaju veću količinu toplote spoljašnjem okruženju.205 (Pravilnik br. Krvni sudovi su regulatori telesne temtperature. Evropski komitet za elektrotehničku standardizaciju (CENELEC – European Committee for Electrotechnical Standardization) izdao je 30. Takođe.Institute of Electrical and Electronics Engineers. a drugi na području Australije: ARPANSA [8] Australian Radiation Protection and Nuclear Safety Agency. postoje i mnogi drugi standardi i norme koji se bave uticajem elektromagnetnog zračenja na ljude. novembra 1994. uticaj elektromagnetne emisije na ljudski organizam se smanjuje. u ovoj oblasti postoje i drugi međunarodno usvojeni standardi (IRPA . norma za opštu ljudsku populaciju iznosi 2 W/m2. Sa povećanjem rastojanja od izvora zračenja.NO. Intenzivna istraživanja u ovom pravcu će se nastaviti i u budućnosti. Njihov uticaj je direktno srazmeran dužini ekspozicije. Najveći broj zemalja EU prihvatio je preporuke ICNIRP. godine naslednik IRPA/INIRC. 06/01-93/178 od 8. godine dokument pod nazivom “Human exposure to elektromagnetic fields – High frequency (10 kHz to 300 GHz)” (ENV 50166-2) [4]. Poslednjih godina se vodi veliki broj diskusija oko toga da li ima i drugih efekata koji mogu negativno uticati na ljudsko telo. godine. Treba primetiti da su postavljene granice ispod onih vrednosti intenziteta električnog polja za koje su uočeni eventualni negativni efekti [1]. Uzimajući u obzir rezultate obimnih istraživanja.8. nakon čega je trebalo doneti odluku da li će definitivno biti prihvaćen kao Evropski standard. Ustanovljene granične vrednosti zasnovane su uglavnom na istraživanjima uticaja efekta zagrevanja i stimulativnih efekata na ljudsko telo. Kao što je već rečeno. Stimulativni efekat se ogleda u pojavi nadražaja nervnih i mišićnih ćelija. uticaj elektromagnetnih talasa na ljudski organizam ima kumulativan karakter.

82 kHz 0.16 0.2. standardi razlikuju slučajeve kontinualnog i impulsnog rada izvora. 10 W/kg SAR – usrednjen u toku 6min.63×105/f2 2×104/f 20/f 24. Kako se u okviru ove analize razmatra uticaj elektromagnetne emisije baznih stanica.63×105 1.34 A/m 45 W/m2 2100MHz 137 V/m 0.Granične vrednosti brzine apsorpcije (kontinualni uticaj) Frekvencija . Takođe.5 W/m2 1800MHz 127 V/m 0. za 10g a) mase tela bez nogu.f do 1 Hz 1-8 Hz 8-25 Hz 0.Granične vrednosti intenziteta električnog polja.1 . 20 W/kg Frekvencijski opseg 10MHz .4 W/kg SAR – usrednjen u toku 6min.KV Novi Pazar Fabrika Ras" razlike po pitanju maksimalno dozvoljenih vrednosti nivoa elektromagnetne emisije u različitim delovima sveta. u okviru datih standarda. za 10g a) mase tela u nogama. priložene su granične vrednosti intenziteta električnog polja.2 . rukama itd.36 A/m 50 W/m2 Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Beogradu 50 .24 A/m 22.4 1.ICNIRP SAR – usrednjen u toku 6min.065-1 MHz 1-10 MHz 10-400 MHz 400-2000 MHz 2-300 GHz Intenzitet električnog polja [V/m rms] 20000 20000 500/f 610 610 610/f 61 3f1/2 137 Intenzitet magnetnog polja [A/m rms] 1.Studija o proceni uticaja na životnu sredinu bazne stanice "KG3179_02 .6/f 1.2 granične vrednosti za opsege 900MHz. * norme za opštu ljudsku populaciju.1.008f1/2 0. 4. magnetnog polja i srednje gustine snage u slučaju kontinualnog izlaganja elektromagnetnom polju. Svaki od standarda razlikuju dve grupe normi: * norme za tehičko osoblje. ruku itd.36 Gustina snage [W/m2] 10 f/40 50 Tabela 4.1 Norme za tehničko osoblje . a ne površinski raspodeljene mase Tabela 4.82-65 KHz 0. intenziteta magnetnog polja i srednje gustine snage za tehničko osoblje (vreme usrednjavanja 6 minuta) Prema tabeli 4. 1800MHz i 21000MHz su: Intenzitet električnog polja Intenzitet magnetnog polja Gustina srednje snage 900MHz 90 V/m 0.6/f 0. za celo telo 0.10GHz a) masa od 10g u formi kocke.025-0.

intenziteta magnetnog polja i srednje gustine snage za opštu ljudsku populaciju (vreme usrednjavanja 6 minuta) Prema tabeli 4.1.3 Norme za tehničko osoblje .5 granične vrednosti za opsege 900MHz.3 . za celo telo 0.08 W/kg SAR – usrednjen u toku 6min.f [MHz] 0.5 . za 10g a) mase tela bez nogu.163 0.4 granične vrednosti za opsege 900MHz. 1800MHz i 21000MHz su: Intenzitet električnog polja Intenzitet magnetnog polja Gustina srednje snage 900MHz 41 V/m 0.Granične vrednosti brzine apsorpcije (kontinualni uticaj) Frekvencija .Granične vrednosti intenziteta električnog polja. 1800MHz i 21000MHz su: Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Beogradu 51 . za 10g a) mase tela u nogama.2 Norme za opštu ljudsku populaciju . a ne površinski raspodeljene mase 10MHz . intenziteta magnetnog polja i srednje gustine snage za tehničko osoblje (vreme usrednjavanja 6 minuta) Prema tabeli 4.0 – 30 30 – 300 300 – 1500 1500 – 100 000 Intenzitet električnog polja [V/m rms] 614 1842/f 61.ICNIRP Frekvencijski opseg SAR – usrednjen u toku 6min.156 A/m 9 W/m2 2100MHz 61 V/m 0. rukama itd.0 f/300 5 Tabela 4.f do 1 Hz 1-8 Hz 8-25 Hz 0.FCC Frekvencija .89/f 0. 2 W/kg SAR – usrednjen u toku 6min.5 W/m2 1800MHz 58 V/m 0.2.16 Gustina snage [W/m2] 2 f/200 10 Tabela 4.375f1/2 61 Intenzitet magnetnog polja [A/m rms] 3.Granične vrednosti intenziteta električnog polja.73/f 0.4 .8-3 KHz 3-150 KHz 0.2.163 Gustina snage [mW/cm2] 100 900/f2 1.4 61.3.0 3.4 Intenzitet magnetnog polja [A/m rms] 1.1.163 0.2×104/f2 4000/f 4/f 5 5 0.Studija o proceni uticaja na životnu sredinu bazne stanice "KG3179_02 .2×104 3. 4 W/kg a) masa od 10g u formi kocke.0037f1/2 0.10GHz Tabela 4.11 A/m 4.3 .15-1 MHz 1-10 MHz 10-400 MHz 400-2000 MHz 2-300 GHz Intenzitet električnog polja [V/m rms] 10000 10000 250/f 250/f 87 87 87/f1/2 28 1.73/f 0.63 4.025-0. ruku itd.8 kHz 0.KV Novi Pazar Fabrika Ras" 4.4 61.16 A/m 10 W/m2 4.073 0.

FCC Frekvencija .0 Tabela 4.00814·f0. 1800MHz i 21000MHz su: Intenzitet električnog polja Intenzitet magnetnog polja Gustina srednje snage 900MHz 92 V/m 0.5 137 Intenzitet magnetnog polja [A/m rms] 1.7 .63 2.7 granične vrednosti za opsege 900MHz.4 3.0 mW/cm2 2100MHz 27.4 Norme za opštu ljudsku populaciju .07·f0.163 A/m 5 mW/cm2 2100MHz 61.5 V/m 0.1.1.244 A/m 22.1 .Granične vrednosti intenziteta električnog polja.163 0.5 V/m 0.073 A/m 1.2.2 f/1500 1. intenziteta magnetnog polja i srednje gustine snage za opštu ljudsku populaciju (vreme usrednjavanja 6 minuta) Prema tabeli 4.3 .364 A/m 50 W/m2 52 Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Beogradu .5 0.2.0 1.073 A/m 0.0 mW/cm2 4.0 – 10 10 – 400 400 – 2000 2000 – 300 000 Intenzitet električnog polja [V/m rms] 614 614/f 61.6 granične vrednosti za opsege 900MHz.073 Gustina snage [mW/cm2] 100 180/f2 0.Studija o proceni uticaja na životnu sredinu bazne stanice "KG3179_02 .1.073 A/m 1.5 Intenzitet magnetnog polja [A/m rms] 1.1.34 1.4 V/m 0.4 V/m 0. 1800MHz i 21000MHz su: Intenzitet električnog polja Intenzitet magnetnog polja Gustina srednje snage 900MHz 27.f [MHz] 0.6 .63/f 1.345 A/m 45 W/m2 2100MHz 137 V/m 0.163 A/m 5 mW/cm2 4.073 0.34 – 30 30 – 300 300 – 1500 1500 – 100 000 Intenzitet električnog polja [V/m rms] 614 824/f 27.f [MHz] 0.63/f 0.364 Gustina snage [W/m2] 1000/f2 10 f/40 50 Tabela 4.163 A/m 3 mW/cm2 1800MHz 61. intenziteta magnetnog polja i srednje gustine snage za tehničko osoblje (vreme usrednjavanja 6 minuta) Prema tabeli 4.4 V/m 0.19/f 0.073 0.5 27.Granične vrednosti intenziteta električnog polja.5 27.5 Norme za tehničko osoblje .6 mW/cm2 1800MHz 27.ARPANSA Frekvencija .KV Novi Pazar Fabrika Ras" Intenzitet električnog polja Intenzitet magnetnog polja Gustina srednje snage 900MHz 61.5 V/m 0.5 W/m2 1800MHz 130 V/m 0.

0 – 10 10 – 400 400 – 2 000 2 000 – 300 000 Intenzitet električnog polja [V/m rms] 86.0729 3. Sa druge strane.2.0. ∑ L i ≤ 1 i ∑ L ≤ 1. ∑ L i +∑ L ≤ 1 .37⋅f0.j E . U situaciji u kojoj treba analizirati zbirni uticaj više vršnih vrednosti intenziteta električnog i magnetnog polja primenjuju se sledeće nejednakosti: Hj E 10kHz ≤ f ≤ 300GHz.5 61. respektivno Prethodne relacije definišu maksimalne dozvoljene vrednosti za intenzitete električnog i magnetnog polja.15 0.86 0.1.154 A/m 8.98 W/m2 2100MHz 61.729/f 0. sve komponente čiji je nivo manji za više od 10dB od nivoa najjačeg izvora mogu se zanemariti. j i H.2.1 .j – odgovarajući granični intenziteti za električno i magnetno polje. ∑ L i ≤ 1 i ∑ L ≤ 1.64⋅10-3⋅f0.i i Hj E 700kHz ≤ f ≤ 300GHz.4 1. 1800MHz i 21000MHz su: Intenzitet električnog polja Intenzitet magnetnog polja Gustina srednje snage 900MHz 41 V/m 0.8 86.i gde je: Ei – intenzitet električnog polja (u V/m) koji potiče od i-tog izvora.109 A/m 4.4 V/m 0. Hj – intenzitet magnetnog polja (u A/m) koji potiče od j-tog izvora.Studija o proceni uticaja na životnu sredinu bazne stanice "KG3179_02 . LE.5 0.7 Norme za istovremeni uticaj više izvora elektromagnetne emisije U slučaju istovremenog uticaja više kontinualnih izvora elektromagnetne energije granične vrednosti su određene sledećim relacijama: Hj E 60Hz ≤ f ≤ 700kHz.Granične vrednosti intenziteta električnog polja.4 Intenzitet magnetnog polja [A/m rms] 4. U praksi.8/f0.6 Norme za opštu ljudsku populaciju .i Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Beogradu 53 .i i LH.15 – 1.163 A/m 10 W/m2 4.0 1.8 .f [MHz] 0.729/f 0.5 27.49 W/m2 1800MHz 58 V/m 0. j i H. j i H.1. intenziteta magnetnog polja i srednje gustine snage za opštu ljudsku populaciju (vreme usrednjavanja 6 minuta) Prema tabeli 4.KV Novi Pazar Fabrika Ras" 4.j E . granične vrednosti gustine snage se mogu koristiti u zahtevanom frekvencijskom opsegu.8 granične vrednosti za opsege 900MHz.163 Gustina snage [W/m2] 2 f/200 10 Tabela 4.8 86.j E .ARPANSA Frekvencija .

ovaj signal treba da bude amplitudski modulisan signalom učestanosti 1kHz i pri tome dubina modulacije treba da je 80%). godine izašla je novija verzija istog standarda koja se od prethodne razlikuje po tome što razdvaja slučajeve medicinskih uređaja od ostalih tehničkih uređaja. koji je referenciran u CENELEC standardu EN50082-1) [4]. Naravno.5GHz. 2001.9 vrednost intenziteta električnog polja od 3V/m odgovara jednom tipičnom komercijalnom okruženju. Kao što se može videti iz tabele 4.. Ipak.. Tako. definiše granice intenziteta električnog polja u okviru kojeg medicinski uređaji moraju ispravno da funkcionišu.god. Prema novoj verziji standarda. 1995) koji je na snazi od 1. osim medicinskih. moraju ispravno funkcionisati u polju signala od 3V/m (ovaj signal treba da bude amplitudski modulisan signalom učestanosti 1kHz i pri tome dubina modulacije treba da je 80%) i to u opsegu učestanosti od 80MHz do 2.Studija o proceni uticaja na životnu sredinu bazne stanice "KG3179_02 .9 . testriranje opreme se obavlja za intenzitet od 10V/m. opseg 80 MHz – 1 GHz Klasa uređaja 1 2 3 x Intenzitet polja [V/m] TIP OKRUŽENJA U KOME SE UREĐAJ KORISTI okruženje niskog nivoa elektromagnetne interferencije (npr. treba napomenuti da većina proizvođača iz razloga pouzdanosti testira svoju opremu za nešto strožije uslove. i proširuje prethodni opseg od 80MHz do 1GHz za obe vrste uređaja. što odgovara okruženju sa visokim nivoom elektromagnetnih smetnji. U slučaju kada treba obezbediti ispravno funkcionisanje nekog dela opreme na lokaciji uređaja intenziteti električnog polja ne treba da prelaze vrednosti definisane u tabeli 4. Intenzitet od 10V/m je definisan i u okviru tzv. Sa druge strane. ”generičkog” industrijskog standarda EN50082-2 (CENELEC. Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Beogradu 54 . definišu se sledeće granice: .medicinski uređaji moraju ispravno funkcionisati u polju signala od 10V/m (ovaj signal treba da bude amplitudski modulisan signalom učestanosti 1kHz i pri tome dubina modulacije treba da je 80%) i to u opsegu učestanosti od 80MHz do 2. Prema ovom standardu komercijalni elektronski uređaj treba normalno da fukcioniše u polju signala 3V/m (striktno. .Referentne vrednosti nivoa električnog polja i klase uređaja prema standardu IEC 1000-4-3.KV Novi Pazar Fabrika Ras" 4. npr. radio/TV antene na rastojanju > 2km) okruženje prosečnog nivoa elektromagnetne interferencije (npr. proizvođači profesionalne i industrijske opreme najčešće testiraju svoju opremu za intenzitet električnog polja od 10V/m.. a kada se zahteva vrednost od 10V/m testovi se sprovode za 20V/m.2. tipično industrijsko okruženje) dozvoljeni nivo podleže dogovorima (posebni standardi) 1 3 10 Posebno Tabela 4. ovakvi postupci se primenjuju u slučajevima kada se testira oprema.svi tehnički uređaji.. u slučajevima kada se zahteva 3V/m. IEC 61000-4-3. marta 1996.5GHz.2 Uticaj elektromagnetnog zračenja na tehničke uređaje Većina proizvođača komercijalne elektronske opreme testira svoje uređaje u skladu sa IEC (International Electrotechnical Commission) standardom (dokument IEC 1000-4-3.9. tipično komercijalno okruženje) okruženje visokog nivoa elektromagetne interferencije (npr.

gustina snage zračenja opadne X2 puta). zbirna izlazna snaga svih predajnika u maksimumu može da iznosi najviše 90W po sektoru (kada rade dva kanala). što zavisi od zahteva u pogledu kapaciteta saobraćaja koji nod B treba da zadovolji. ali su najčešće usmereni. što je u konkretnom slučaju 1-2m). što zavisi od zahteva u pogledu kapaciteta saobraćaja koji bazna stanica treba da zadovolji. treba primetiti da gustina snage zračenja antene opada na otvorenom prostoru u proseku sa kvadratom rastojanja (kada se rastojanje poveća X puta. Za potrebe ostvarivanja veze mobilni uređaj . Antenski sistemi GSM i UMTS baznih stanica mogu biti omnidirekcioni. Pri tome. U ovoj analizi detaljnije se razmatra samo elektromagnetna emisija antenskih sistema baznih stanica. odnosno prostorno definisane servisne zone) jedne bazne stanice najčešće se kreće od 1 do 8. U slučaju usmerenih antena najveći deo energije se emituje u pravcu glavnog snopa zračenja. Jasno je sasvim da je bazna stanica najaktivnija u slučajevima kada opslužuje 8 mobilnih uređaja istovremeno po svakom radio-kanalu. Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Beogradu 55 . glava korisnika se nalazi uvek u tzv. Broj radio-kanala u jednom sektoru noda B će kreće od minimalno 1 do maksimalno 2 kanala. Takođe. Nodovi B UMTS mreže mogu istovremeno da rade na nekoliko radio-kanala u opsegu 2100 MHz. Međutim.Studija o proceni uticaja na životnu sredinu bazne stanice "KG3179_02 . U slučajevima kada treba implementirati mikroćeliju (dimenzije reda 100m). Pri tome. Zbog toga. zbirna izlazna snaga svih predajnika u maksimumu može da iznosi oko 100W. a UMTS u opsegu 2100MHz. na nivou tla u neopsrednoj blizini stuba elektromagnetno polje će biti značajno oslabljeno zbog usmerenog dijagrama zračenja antene (u vertikalnoj ravni). Prethodno navedeni podaci važe za bazne stanice (nodove B) makroćelija. Za razliku od ovog slučaja. dok znatno manji u svim ostalim pravcima. pikoćeliju (dimenzije reda nekoliko 10m) ili indoor ćeliju (u zatvorenom prostoru) koriste se bazne stanice znatno manjih snaga (pošto se zahteva znatno manji domet). što znači da se energija ne emituje u svim smerovima podjednako. maksimalna izlazna snaga predajnika koji će se koristiti u okviru UMTS mreže je reda 45W/kanalu. ljudi se uvek nalaze u tzv.bazna stanica koristi se jedan od radio-kanala i to u približno 12.KV Novi Pazar Fabrika Ras" 4.3 ANALIZA UTICAJA ELEKTROMAGNETNOG ZRAČENJA BAZNIH STANICA I NODOVA B 4. Jasno je sasvim da je nod B najaktivniji u slučajevima kada opslužuje maksimalni broj korisnika. Zbog toga su. U slučaju kada je antena postavljena visoko.1 Uvod Bazne stanice GSM mreže mogu istovremeno da rade na nekoliko radio-kanala u opsegu 900 MHz ili 1800MHz. u ”dalekoj zoni” celo telo čoveka izloženo je polju elektromagnetne emisije bazne stanice. po pitanju odavanja elektromagnetne energije. Pri tome.3. kada je reč o zračenju mobilnih telefona. S obzirom na činjenicu da GSM mreža radi u opsezima 900MHz i 1800MHz.5% vremena. "dalekoj zoni" zračenja antenskog sistema bazne stanice ("daleka zona" nastaje na rastojanjima od nekoliko talasnih dužina od izvora. odgovarajući nivo elektromagnetne emisije je u odnosu na maksimalno dozvoljeni nivo zračenja uvek mali zbog toga što gustina snage zračenja antene opada sa kvadratom rastojanja. Zbog toga. "bliskoj zoni" zračenja antene mobilnog telefona i pri tome je ovo zračenje koncentrisano u jednoj relativno maloj zoni. Maksimum zračenja (najveći nivo elektromagnetne emisije) na nivou tla obično se ostvaruje na rastojanjima od 50 do 300m od podnožja stuba. u proseku izlazna snaga predajnika je reda 10W/kanalu. ovi tipovi baznih stanica manje kritični od baznih stanica makroćelija te se zbog toga u daljem tekstu neće posebno analizirati. Broj radio-kanala u okviru jednog sektora (ćelije.

obično se smatra da je zona dalekog polja već na rastojanju od nekoliko λ (tipično 5λ). (4. pretpostaviće se najgori slučaj. Za slučaj najčešćih tipova antenskih sistema. “daleko polje” (na rastojanju većem od nekoliko talasnih dužina od antenskog sistema) intenzitet električnog polja.33m (λ=0.2 Proračun zone nedozvoljenog zračenja U slučaju kada se analizira tzv. U ovoj fazi izgradnje GSM mreže VIP MOBILE planira se instaliranje baznih stanica maksimalnog kapaciteta 4 radio-nosioca po ćeliji (sektoru). može se reći da pretpostavke o dalekoj zoni zračenja važe već na rastojanjima većim od 1. Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Beogradu 56 . i d − rastojanje od predajnika. Međutim. i to sa maksimalnom dozvoljenom snagom zračenja (navedeni uslovi u praksi se retko ispunjavaju). odnosno 2100MHz) talasna dužina λ=0. U realnim uslovima.7m).14m).17m. tj. maksimalna zračena snaga baznih stanica uglavnom ne prelazi 400W. 4.KV Novi Pazar Fabrika Ras" Elektromagnetna emisija antenskih sistema GSM i UMTS baznih stanica je po svojoj prirodi veoma slična elektromagnetnoj emisiji drugih radio. Ipak. S obzirom na činjenicu da je za učestanost 900MHz (1800MHz. odnosno TV predajnika. Na ovom mestu treba posebno istaći da snage TV predajnika mogu biti i do 1000 puta jače od predajnika u GSM ili UMTS mreži. Na ovaj način. Prilikom teorijske analize zračenja antenskih sistema u velikom broju slučajeva pretpostavlja se da se antena nalazi u slobodnom prostoru. P − snaga predajnika. treba primetiti da u takvim slučajevima ukupan nivo elektromagnetne emisije ostaje isti s obzirom na činjenicu da se veća vrednost maksimalne zračene snage množi sa manjim brojem aktivnih kanala. u okviru pravilnog planiranja antenskih sistema baznih stanica ne dozvoljava se prisustvo bilo kakvih objekata u bliskoj zoni zračenja antene. da bazne stanice emituju signal na 4 radio-nosioca kontinualno. u velikoj meri se može sačuvati teorijski dijagram zračenja antenskog sistema koji važi za slobodan prostor. Bazne stanice se konfigurišu na prethodno opisani način uglavnom samo u ruralnim sredinama. Takođe. intenzitet magnetnog polja i gustina snage emisije povezani su jednostavnim relacijama. Najčešće se meri intenzitet električnog polja zbog široke rasprostranjenosti mernih prijemnika za nivo električnog polja.6 m (0. naročito u gradskim sredinama u kojima su izraženi visoki zahtevi u pogledu saobraćajnog kapaciteta. u cilju analize uticaja rada baznih stanica na životnu sredinu i tehničke uređaje. Zbog toga je u ovom slučaju dovoljno izmeriti samo jednu od ove tri komponente polja pošto su druge dve komponente u tom slučaju jednoznačno određene. u praksi ovaj uslov nije nikada zadovoljen. odnosno 0. Ipak.Studija o proceni uticaja na životnu sredinu bazne stanice "KG3179_02 . Uz prethodno definisane uslove (slobodna I Frenelova zona u posmatranom pravcu) intenzitet električnog polja u ″dalekoj zoni″ zračenja antenskog sistema može se jednostavno izraziti u sledećoj formi: E= gde su: 30 ⋅ P ⋅ GT d . maksimalno izračena snaga će biti obično nešto manja u cilju smanjivanja istokanalne interferencije na najmanju moguću meru. GT − dobitak predajne antene. odnosno λ=0.1) E− intenzitet električnog polja. Veće vrednosti maksimalno zračene snage baznih stanica dobijaju se samo ponekad u slučajevima kada se bazna stanica konfiguriše na takav način da u jednoj ćeliji ima najviše 2 radio-nosioca. Naravno.3.8m.

da bazne stanice emituju signal na dva radio-nosioca kontinualno i to sa maksimalnom dozvoljenom snagom zračenja. Takođe. E0=58V/m i E0=61V/m za opsege 900 MHz.najstrožija granica za ljudski organizam po ICNIRP-u [6]. Tako. kao i od realnih dijagrama zračenja planiranih antena. i to za pravac glavnog snopa (d1). tako i zbog uticaja na životno okruženje.Studija o proceni uticaja na životnu sredinu bazne stanice "KG3179_02 . kako zbog već pomenutog problema istokanalne interferencije. respektivno .granica za komercijalne tehničke uređaje). Ipak. Polazeći od ovih pretpostavki..najstrožija granica za ljudski organizam po JUS N.) u velikoj meri slabe elektromagnetni talas koji se prostire kroz njih. izvršen je proračun graničnih rastojanja za granične intenzitete električnog polja. u cilju analize uticaja rada nodova B na životnu sredinu i tehničke uređaje. maksimalno izračena snaga će biti obično nešto manja u cilju smanjivanja istokanalne interferencije na najmanju moguću meru.205. a na osnovu izraza (4. što direktno zavisi od konstrukcije zgrade. U realnim uslovima. Kao što se iz tabela 4.10 i 4. treba primetiti da elementi građevinskih objekata (zidovi. Takođe. Rezultati proračuna su prikazani u tabelama 4. E0=27. Slika 4. pravac vertikalno naniže (d2).1). npr. Zbog ovog efekta se i granična rastojanja smanjuju za Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Beogradu 57 . maksimalna snaga nodova B ograničena je na 45W (u najnepovoljinijem slučaju). tj. krovovi itd.1).10 i 4. Proračun graničnih rastojanja izvršen je za 4 karakteristična pravca (slika 4. 1800 MHz i 2100MHz. naročito u gradskim sredinama u kojima su izraženi visoki zahtevi u pogledu saobraćajnog kapaciteta. za izgradnju UMTS sistema VIP MOBILE planira se instaliranje nodova B maksimalnog kapaciteta 1 radio-nosioca po baznoj stanici.11 može videti granična rastojanja su nešto veća samo za pravac glavnog snopa. bočnog snopa (d3) i pravac suprotan od smera pravca glavnog snopa (d4).11. tavanice.granica za profesionalne tehničke uređaje i E0=3V/m .1: Prostorni pravci u kojima je računato granično rastojanje.5V/m .NO. Pogodna okolnost je i ta što se antenski sistemi planiraju tako da se pravac glavnog snopa zračenja antene ostavlja u što je moguće većoj meri slobodan od bilo kakvih objekata. prilikom prodiranja elektromagnetnog talasa kroz zid nivo signala se slabi za 10-20 dB. snage predajnika baznih stanica se uglavnom smanjuju. pretpostaviće se najgori slučaj. E0=10V/m . Prilikom proračuna razmotrena su četiri granična intenziteta električnog polja (E0=41V/m. U gusto naseljenim gradskim sredinama gde je teško ostvariti ovaj uslov.KV Novi Pazar Fabrika Ras" Sa druge strane.

7 47.4* 8.3* 1.6 d4 4.7 0.9 74. Iz prethodno navedenih razloga.0 2.2 6.4 7.11: Rezultati proračuna graničnih rastojanja za granične intenzitete električnog polja za tehničke uređaje.1 5.4* 1.6 1.8 11.2 70.KV Novi Pazar Fabrika Ras" red veličine.1 3.6 0.4 28.6 1.8 0.1 2.9 4.6 4.8 d4 35.3* 0.0* 0. Konačno.9 0.8 22.2 0.1* d1 11. može se zaključiti da je intenzitet električnog polja već na rastojanjima većim od nekoliko metara najčešće znatno manji od ICNIRP predstandardom propisanih granica za Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Beogradu 58 .3 5.4 11.5 32.0 91.7 10.7 100.1 19.205 E0=27.8 5.2* d2 d3 d4 * 0.1 20.6 2.5 60.1 97.5 9.0* 1.2 145.8 1.3 d3 22.9 16.8 27.5 30.3* 7.3* 0.0* 43.4 26.9 1.2 7.0 148. Tehnički uređaji Granični intenziteti električnog polja Granična rastojanja [m] Kathrein 739 630 Kathrein 741 785 Kathrein 739 623 Kathrein 739 666 Kathrein 739 686 Kathrein 742 215 Kathrein 742 236 Kathrein 742 266 Kathrein 742 265 Kathrein 742 264 Kathrein 800 10249 E0=10V/m (profesionalni uređaji) d1 d2 30.5* 0.6 12.4 0.2 6.3 1.9 8.7 5.5 15.4 16.3* 0.4* 4.6* 3.0 6.4 3.2 7.7* 7.0 3.8* 3.9 9.5* 5.1* 0.7 81.NO.2 21.8 2.7 71.1 91.4 94.2* 0.2 21.0 11.8 0.3 5.1 2.5 18.0 4.7 2.9 6.6* 0.1 23.8* 3.0 14.4* 6.1 1.0* 4.9* CENLEC EN50082-2 CENLEC EN50082-1 *) dobijene vrednosti su gruba aproksimacija s obzirom na činjenicu da su manje od granice koja definiše daleko polje zračenja Tabela 4.5 14.9 1.4 0.2 2.5V/m Granična rastojanja [m] Kathrein 739 630 Kathrein 741 785 Kathrein 739 623 Kathrein 739 666 Kathrein 739 686 Kathrein 742 215 Kathrein 742 236 Kathrein 742 266 Kathrein 742 265 Kathrein 742 264 Kathrein 800 10249 d1 7.8 21.9 1.0 6.3* E0=3V/m (komercijalni uređaji) d1 d2 d3 103. Ljudi Granični intenziteti električnog polja ICNIRP E0=41V/m(900MHz) E0=58V/m(1800MHz) E0=61V/m(2100MHz) JUS N.2 4.2 8.8 13.1 9.6 24.3 2.3 15.7* 0.2 4.4 53.7 11.2* 1.2 74.1 29.1 2.3 1.2 0.1 d4 10.7 0.1* *) dobijene vrednosti su gruba aproksimacija s obzirom na činjenicu da su manje od granice koja definiše daleko polje zračenja Tabela 4.3 1.7 5.6* 5.7* 1.3 44.6 d2 d3 0.2 2.Studija o proceni uticaja na životnu sredinu bazne stanice "KG3179_02 .4 23.0* 2. nivoi bočnih talasa i talasa koji se prostiru direktno naniže su najčešće znatno ispod propisanih vrednosti.5* 1.7 7.1 6.7* 5.0 3.8 21.2 29.3 109.6 6.5 0.8 27.9 1.6 1.8 1.0 8.0 10.6 1.6 63.6 12.1 16.5* 3.10: Rezultati proračuna graničnih rastojanja za granične intenzitete električnog polja za ljude.9 10.7 1.0 10.9 11.2 106.9 32.3 9.6 11.7 67.0* 1.6* 1.8 1.8 5.7 7.1* 0.2* 0.

23 i 26 GHz. montiraju na njihovim ivicama ili dovoljno visoko tako da je gotovo nemoguće naći se u pravcu maksimalnog zračenja antene (u potencijalno opasnoj zoni). talasna dužina reda nekoliko centimetara. 23 i 26 GHz. Dodatno. zbog sigurnosti rada.1 W. u njenoj okolini obično egzistira izvestan broj antenskih sistema (najčešće komercijalnih TV prijemnika).4 ANALIZA UTICAJA ELEKTROMAGNETNOG ZRAČENJA PREDAJNIKA RADIO-RELEJNIH VEZA U okviru GSM/UMTS mreže VIP MOBILE za povezivanje baznih stanica na pojedinim lokacijama koristiće se usmerene radio-relejne veze. ni na koji način. Međutim. zona ″dalekog polja″ počinje već na desetak centimetara od antena. 13. Rastojanja "nedozvoljenog polja" su nešto veća jedino u pravcu glavnog snopa. Radio-relejne veze će se uglavnom realizovati u frekvencijskim opsezima 6. 4. Zbog toga se za izračunavanje intenziteta električnog polja na nekom rastojanju od predajnika može koristiti izraz 4.Studija o proceni uticaja na životnu sredinu bazne stanice "KG3179_02 . Naravno. To znači. ovo važi samo za pravac glavnog snopa. Ovako veliki dobici antena ukazuju na činjenicu da je zračenje elektromagnetne energije visoko koncentrisano i da je glavni snop zračenja antene izuzetno uzak (nekoliko stepeni). Kao antenski sistemi koristiće se parabolične antene prečnika od 0. mere zaštite koje se budu primenjivale za antenske sisteme baznih stanica biće više nego dovoljne i za antenske sisteme radio-relejnih veza. U drugim pravcima ova zona je zbog malog dobitka antene zanemarljivo mala. Za nesmetano funkcionisanje neke radio-relejne veze neophodno je da između predajne i prijemne antene postoji potpuna optička vidljivost i da u I Frenelovu zonu ne ulaze nikakve prepreke. Ove veze se. 7. Ova oklopljavanja ili smeštanje u posebnu prostoriju kako je već navedeno. tako da je intenzitet električnog polja u njima uvek ispod propisanih granica. 18. treba primetiti da na mikrolokacijama na kojima se postavljaju bazne stanice gotovo nikada nema uređaja koji nisu ili oklopljeni u posebnom kućištu ili smešteni u neku obližnju prostoriju. da ljudi i tehnički uređaji ne mogu. a jedino na ovom pravcu postoji (doduše mala) zona nedozvoljeno visokog intenziteta zračenja. 15. s obzirom na činjenicu da se antenski sistemi radio-relejnih veza instaliraju zajedno sa antenskim sistemima baznih stanica. Na osnovu ovog izraza lako se može izvesti zaključak da je zona nedozvoljeno visokog intenziteta električnog polja reda nekoliko metara od antene.1.7. 13. Granična rastojanja za tehičke uređaje su nešto veća. antene se uvek po pravilu. na ovom mestu treba primetiti da u slučajevima kada se bazna stanica instalira na postojećem objektu. projektuju tako da nikakvi objekti ne mogu da se nađu ili da uđu u glavni pravac zračenja. 15. Tipične vrednosti snage napajanja antena su reda 0.6 do 3 m i dobitaka preko 40 dBi. Ipak. Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Beogradu 59 . S obzirom na činjenicu da je na učestanostima 6. Ipak. biti ugroženi radom predajnika radio-relejnih veza. Uređaji za radio-relejne veze instaliraju se zajedno sa ostalim uređajima bazne stanice. kao ni sami uređaji. znatno slabe signal bazne stanice. 18. Zbog toga se antenski sistem mora projektovati tako da se u glavnom snopu zračenja antene ne nalaze antene drugih komercijalnih ili profesionalnih uređaja. kada se montiraju na objektima.KV Novi Pazar Fabrika Ras" zaštitu ljudi.

Problem predikcije nivoa električnog polja u lokalnoj zoni GSM/UMTS bazne stanice može se razmatrati na više načina. a imajući u vidu namenu rezultata proračuna. intenzitet električnog polja koje potiče od jednog predajnika može se odrediti korišćenjem sledećeg izraza: Ei . polazeći od osnovne jednačine prostiranja elektromagnetnih talasa u slobodnom prostoru (jednačina 5. Tačnije. uz angažovanje značajnih računarskih resursa. rešavanje ovakvih problema je izuzetno računarski složeno što podrazumeva relativno dugotrajne proračune. kao i od trodimenzionalnih modela dijagrama zračenja korišćenjih antenskih panela moguće je u svakoj tački prostora izačunati intenzitet električnog polja koji potiče od predajnika svake antene ponaosob i to posebno za svaki od radio-kanala (u žargonu “frekvenciju”) koji se emituju preko iste antene. GiT − dobitak i-te predajne antene u pravcu definisanom uglovima αi i ϕi prema posmatranoj tački d − rastojanje od predajnika.2. (5. nešto su veće od onih koje bi se mogle očekivati u praksi. Zbog svega prethodno navedenog. “daleka zona” zračenja. Pri tome vrednosti koje se dobijaju ovakvim pristupom predstavljaju vrednosti najgoreg slučaja. Pai − snaga napajanja i-te antene. autori ovog projekta opredelili su se za nešto jednostavniji pristup rešavanja problema predikcije nivoa električnog polja. predajni antenski sistem.1).Studija o proceni uticaja na životnu sredinu bazne stanice "KG3179_02 . tj. snaga napajanja antena.KV Novi Pazar Fabrika Ras" 5. Dodatno. koji daje zadovoljavajuću tačnost u relativno kratkom vremenu. ϕ i ) d . jasno je da je prilikom analize nivoa elektromagnetne emisije od praktičnog interesa tzv. METODOLOGIJA 5. nedostatak ovakvog pristupa se ogleda u tome što se zahteva izuzetno veliki broj ulaznih podataka.1 METODA PREDIKCIJE NIVOA ELEKTROMAGNETNE EMISIJE Polazeći od osnovnih postavki proračuna nivoa električnog polja u lokalnoj zoni predajnog antenskog sistema razmotrenih u okviru poglavlja 4. Svakako. Konkretno. kao i okruženje ovog antenskog sistema moraju biti izuzetno precizno modelovani što često nije moguće ostvariti.3. j = gde je i 30 ⋅ Pai ⋅ GT (α i . 60 Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Beogradu . “daleka zona” zračenja. jedan od najpreciznijih pristupa podrazumeva direktnu implementaciju Maxwell-ovih jednačina (ili neki od mnogobrojnih aproksimativnih postupaka) prostiranja elektromagnetnog polja. Naime. Međutim.j − intenzitet električnog polja koji potiče od j-tog radio-kanala sa i-te antene.1) Ei. Zbog ove činjenice u okviru ovog elaborata sa stanovišta proračuna nivoa elektromagnetne emisije u lokalnoj zoni GSM/UMTS bazne stanice razmatraće se isključivo tzv.

usvojena je pretpostavka da bazne stanice uvek rade sa maksimalnim kapacitetom. zbog potrebe analize “najgoreg slučaja”. Na ovaj način. kontrolni kanali na baznoj stanici su stalno aktivni. Federal Communications Commission Preporuke ETSI-GSM.2 ZAKONSKA REGULATIVA Prilikom izrade studije o proceni uticaja na životnu sredinu bazne stanice mobilne telefonije “KG3179_02 . High frequency (10kHz to 300GHz)″. CENELEC – European Committee for Electrotehnical Standardization. emituju se i različite modulišuće poruke). ″Radiofrequency Radiation Exposure Limits″.2) Konačno. U. Januar 1995.Studija o proceni uticaja na životnu sredinu bazne stanice "KG3179_02 . odnosno korišćenjem sledećeg izraza: Ei = ∑E j 2 i.KV Novi Pazar Fabrika Ras” korišćeni su sledeći propisi: • • • • • • • Međunarodni propisi: ″Human exposures to electromagnetic fields. The Standards Association of Australia. signali različitih radio-kanala koji se emituju preko iste antene nisu međusobom korelisani zbog frekvencijske razdvojenosti (naravno. Prilikom proračuna nivoa elektromagnetne emisije. projektanti su izabrali da se u zoni od interesa intenzitet električnog polja proračunava za svaku elementarnu površinu dimenzija 1m × 1m. ″Guidelines for limiting exposure to time-varying electric.2. ukupni intenzitet električnog polja u nekoj tački prostora koji potiče od svih predajnika u sistemu može se odrediti na sledeći način: Etot = ∑E i 2 i (5. magnetic and electromagnetic fields (up to 300GHz)″ ICNIRP – International Comission on Non-Ionizing Radiation Protection. Australian standard AS 2772. ″Radiofrequency radiation. Principles and Methods of Measurements . j (5. 1988. European prestandard ENV 50166-2. North Sydney.S.KV Novi Pazar Fabrika Ras" Treba primetiti da su signali koji potiču sa različitih antena zbog prostorne razdvojenosti nekorelisani. Takođe. 5. ukupni nivo električnog polja koji potiče od predajnika fizički povezanih na jednu antenu u jednoj tački prostora može se odrediti po principu “sabiranja po snazi”. U cilju dobijanja visoke prostorne rezolucije. dok se saobraćajni kanali aktiviraju samo u slučajevima kada se za tim ukaže potreba (tzv. 61 Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Beogradu . Zbog toga.3) Kao što je već navedeno u prethodnom tekstu. "emitovanje sa prekidima"). značajno se smanjuje nivo neželjene elektromagnetne emisije u trenucima kada bazna stanica ne radi sa maksimalnim kapacitetom. Preporuke ETSI-UMTS.300kHz to 100GHz". Pravilnik o radio-komunikacijama pridodat Međunarodnoj konvenciji o telekomunikacijama.

Zakon o telekomunikacijama ("Sl. Ostali relevantni propisi. Zakon o planiranju i izgradnji ("Sl. glasnik RS" br. 48/1994. 11/1996. Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Beogradu 62 .201. 26/1996. glasnik RS" br.205. 100/2005). Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu od atmosferskog pražnjenja. Zakon o proceni uticaja na životnu sredinu ("Sl. Plan namene radio-frekvencijskih opsega ("Sl. Pravilnik o dozvoljenom nivou buke u životnoj sredini ("Sl. 135/2004). glasnik SRS" br. glasnik RS" br. 47/2003. glasnik RS" br. 65/1984). Pravilnik o načinu postupanja sa otpacima koji imaju svojstva opasnih materija ("Sl. 37/1988. Pravilnik o radio-stanicama koje se mogu postavljati u gradovima i naseljima gradskog karaktera ("Sl. Jugoslovenski standardi sa obaveznom primenom: JUS N. list SFRJ" br. list SFRJ" br. glasnik RS" br. Pravilnik o sadržini studije o proceni uticaja na životnu sredinu ("Sl. Pravilnik o postupku izdavanja dozvole za radio-stanicu i podacima i dokumentaciji koji se podnose uz zahtev za pribavljanje dozvole za radio-stanicu („Službeni glasnik RS" br. 62/1973). glasnik RS" br.xxx. Pravilnik o jugoslovenskim standardima za gromobranske instalacije ("Sl. 06/01-93/178. 112/2004. 67/1993. list SFRJ" br. Zakon o zaštiti od požara ("Sl. Pravilnik o tehničkim merama za izgradnju. 25/1996. list SFRJ" br. 36/2006). 54/1992).N6. 101/2005). 50/1990".KV Novi Pazar Fabrika Ras" • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Ostali relevantni propisi. Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu ("Sl. glasnik RS" br. list SRJ" br. Zakon o postupanju sa otpadnim materijama ("Sl. "Sl. 34/2006). 86/2008). glasnik RS" br.N6. Zakon o kulturnim dobrima ("Sl. JUS NB4 803 i JUS NB4 810). JUS N. list SFRJ" br. glasnik RS" br. 69/2005). 12/1995).NO.Maksimalni nivoi izlaganja koji se odnose na ljude" Jugoslovenski standard sa obaveznom primenom. 44/2003. 135/2004). posebno JUS N. 1/1969). Pravilnik o tehničkim normativima za temeljenje građevinskih objekata ("Sl. 15/1990).Studija o proceni uticaja na životnu sredinu bazne stanice "KG3179_02 . 101/2005). glasnik RS" br. 101/2005). postavljanje i održavanje antenskih postrojenja ("Sl. Nacionalni propisi: Zakon o zaštiti životne sredine ("Sl. list SFRJ br. glasnik RS" br. 53/1993. kao i saglasno JUS IEC 1024. "Radio-komunikacije . 9/1983). Pravilnik o tehničkim normativima za održavanje antenskih stubova ("Sl. Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu od statičkog elektriciteta ("Sl. Pravilnik br.Radio-frekvencijska zračenja .71/1994).

11070 Novi Beograd Tel. Beograd INVESTITOR Omladisnkih brigada 21.Studija o proceni uticaja na životnu sredinu bazne stanice "KG3179_02 . Sc. (011) 2203000 Fax (011) 2203001 Alexander Sperl Direktor kompanije VIP MOBILE DOO Član Upravnog odbora Sektor Tehnike Mr.KV Novi Pazar Fabrika Ras" 6. Darko Parun Naziv investicionog programa Karakter investicije GSM/ UMTS mreža kompanije VIP MOBILE DOO Nova investicija Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Beogradu 63 . PODACI O NOSIOCU PROJEKTA VIP MOBILE DOO.

Vlasnik parcele na kojoj se planira instalacija bazne stanice je fabrika Deževa.1 OPIS LOKACIJE MAKROLOKACIJA GSM/UMTS bazna stanica sistema javne mobilne telefonije kompanije VIP MOBILE koja je predmet ovog projekta lokacijski je planirana na parceli katastarski broj 207/5 K. Slika 7. 7.Studija o proceni uticaja na životnu sredinu bazne stanice "KG3179_02 .O.Makrolokacija RBS KG3179_02 Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Beogradu 64 .KV Novi Pazar Fabrika Ras" 7.2” N i 20° 31' 41.1 . Osoje.4'' E. dok je nadmorska visina terena 513m (GPS podaci WGS84). Geografska pozicija planirane lokacije je: 43° 07’ 33.

Mikrolokacija bazne stanice KG3179_02 prikazana je na slici 7. Slika 7.Mikrolokacija RBS KG3179_02 Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Beogradu 65 . Na lokaciji će biti instaliran jedan Alcatel MEDI Outdoor kabinet tipa MBO2.2 . U neposrednoj blizini planirane bazne stanice VIP MOBILE “KG3179_02”.Studija o proceni uticaja na životnu sredinu bazne stanice "KG3179_02 . Antenski sistem će biti postavljen na zidanom dimnjaku visine 37. ne postoje instalacije drugih radio-sistema (radio i TV predajnici.2. na istom objektu..O.KV Novi Pazar Fabrika Ras" 7. Osoje.93m. Biće ostavljeno mesto i za buduće proširenje za jedan UMTS kabinet.. tj. K.2 MIKROLOKACIJA Lokacija buduće GSM/UMTS bazne stanice se nalazi na parceli katastarski broj 207/5.) čiji bi uticaj u ukupnoj elektromagnetnoj emisiji mogao dovesti do prekoračenja standardom propisanih normi. bazne stanice drugih operatora.

u okruženju planirane lokacije bazne stanice nema nepokretnih kulturnih dobara. Prema nezvaničnim podacima. godine iznosila je 9°C. Srednja godišnja temperatura vazduha u Novom Pazaru u periodu od 1957. a srednja januarska.7 ZAŠTIĆENA KULTURNA DOBRA U neposrednoj okolini planirane bazne stanice nema objekata pod zaštitom države ni arheoloških nalazišta. nema toplotnih ni hemijskih dejstava. Maksimalna srednja godišnja temperatura vazduha zabeležena je 1990.93m. Maksimalna julska temperatura izmerena je 1987. Rad bazne stanice ne proizvodi nikakvu buku ni vibracije.KV Novi Pazar Fabrika Ras" 7. a minimalna 1978.7°C).3°C) a minimalna u januaru 1963. Novi Pazar je imao 85.2°C.6°C. godine. iznosila je 18. Antenski sistem će biti postavljen na zidanom dimnjaku visine 37. Srednja julska temperatura. 7. kao najhladnijeg meseca u godini.6 FLORA I FAUNA Bazna stanica svojim radom ne zagađuje životno okruženje.4 PRIKAZ PEDOLOŠKIH.5°C. Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Beogradu 66 . Novi Pazar danas broji preko 120. na slobodnom prostoru pored dimnjaka biće postavljen jedan Alcatel MEDI Outdoor kabinet tipa MBO2. godine -6. razmatranje biljnog i životinjskog sveta u okolini lokacije bazne stanice nije od interesa pri analizi uticaja elektromagnetne emisije bazne stanice. 7. 7. Takođe.Studija o proceni uticaja na životnu sredinu bazne stanice "KG3179_02 . pa je tako u ovoj oblasti prisutna planinska klima. konfiguracijom i ekspozicijom utiče na formiranje klimatskih odlika Novog Pazara. godine i iznosila je 9. 7. geomorfološke i hidrogeološke karakteristike terena nisu od interesa pri analizi uticaja elektromagnetne emisije baznih stanica na životnu sredinu. Padavine su ravnomerno raspoređene tokom čitave godine. godine (7.5 NASELJENOST I KONCENTRACIJA STANOVNIŠTVA Prema zvaničnom popisu iz 1991. godine (21.583 stanovnika. kao najtoplijeg meseca u godini. vazduh i zemljište.000 stanovnika. Srednja godišnja količina padavina za posmatrani period je 614mm. Biće ostavljeno mesto i za buduće proširenje za jedan UMTS kabinet. GEOMORFOLOŠKIH I HIDROGEOLOŠKIH KARAKTERISTIKA TERENA Pedološke.8 STANJE INFRASTRUKTURE U krugu fabrike u Novom Pazaru. do 1991. Usled toga.3 KLIMATSKE POKAZATELJI KARAKTERISTIKE I METEOROLOŠKI Reljef svojom visinom.9°C. iznosila je 2. 7. Ni na koji način se ne zagađuje voda.

SL SFRJ 21/88 sa dopunama) iznosi VIII°MKS.9 SEIZMIKA I TRUSNO PODRUČJE Maksimalni intenzitet očekivanih zemljotresa za povratni period od 500 godina (prema Pravilniku o teh. Normativima za izgradnju objekata visokogradnje u seizmičkim područjima. Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Beogradu 67 .KV Novi Pazar Fabrika Ras" 7.Studija o proceni uticaja na životnu sredinu bazne stanice "KG3179_02 .

u pravcu glavnog snopa zračenja antena. Antene su sa dvostrukom polarizacijom.O. Antene su sa dvostrukom polarizacijom. Prilikom proračuna uzeta je i tro-sektorska UMTS bazna stanica koja se predviđa kao buduće proširenje.Studija o proceni uticaja na životnu sredinu bazne stanice "KG3179_02 . u pravcu glavnog snopa zračenja antena. S obzirom na način instalacije. OPIS PROJEKTA Na osnovu planske dokumentacije. Svi uređaji bazne stanice treba da budu smešteni na pomenutoj adresi.KV Novi Pazar Fabrika Ras" 8.. ni na koji način se ne može naći čovek. u pravcu glavnog snopa zračenja antena. utvrđeno je da se na lokaciji katastarska parcela 207/5.1. S obzirom na način instalacije.2. ni na koji način se ne može naći čovek. ni na koji način se ne može naći čovek. Panel antene su usmerene u pravcima od 0° (sektor 1) i 270° (sektor 3) u odnosu na azimut. primenjene su antene tipa: Kathrein K742215 (sektori 1. a u zoni od interesa. U neposrednoj blizini planirane bazne stanice VIP MOBILE “KG3179_02”. a u zoni od interesa. Za ostvarivanje GSM 1800MHz servisa. Panel antena je usmerena u pravcu 130° (sektor 2) u odnosu na azimut. 130° (sektor 2) i 270° (sektor 3) u odnosu na azimut. Postavni plan bazne stanice KG3179_02 i pripadajućeg antenskog sistema dat je na slikama 8. Osnovni parametri bazne stanice planirane za instalaciju na lokaciji “KG3179_02 . Antene preko kojih se obezbeđuje GSM servis treba da se instaliraju na takav način da emituju signal od objekta u okolni prostor. Antene preko kojih se obezbeđuje GSM servis treba da se instaliraju na takav način da emituju signal od objekta u okolni prostor. odnosno 35. Antenski sistem bazne stanice GSM900/1800MHz se sastoji od po tri panel antene za ostvarivanje servisa u tri sektora. bazne stanice drugih operatora. K. Antena je sa dvostrukom polarizacijom.. Za ostvarivanje GSM 900MHz servisa.93m. Antene preko kojih se obezbeđuje UMTS servis treba da se instaliraju na takav način da emituju elektromagnetni signal od objekta u okolni prostor. dok će se antenski sistemi montirati na zidanom dimnjaku visine 37. Za ostvarivanje UMTS servisa.1 i 8. ne postoje instalacije drugih radio-sistema (radio i TV predajnici. a u zoni od interesa. Panel antene su usmerene u pravcima od 0° (sektor 1). primenjene su antene tipa: Kathrein K742236 (sektori 1 i 3). na istom objektu. dok će u drugom sektoru biti postavljena antena za rad GSM900 sistema). primenjena je antena tipa: Kathrein K739630 (sektor 2). tj. Osoje planira postavljanje uređaja i pripadajućeg antenskog sistema za trosektorsku GSM 900/1800MHz baznu stanicu (u prvom i trećem sektoru će biti instalirane po jedna dual polarizovana antena za rad GSM1800 sistema.4m (sektor 2). Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Beogradu 68 .KV Novi Pazar Fabrika Ras” dati su u tabelama 8.5m (sektori 1 i 3). S obzirom na način instalacije.) čiji bi uticaj u ukupnoj elektromagnetnoj emisiji mogao dovesti do prekoračenja standardom propisanih normi. 2 i 3). Visina baze antena od nivoa tla iznosi 36.

tip bazne stanice. ugao usmerenja antene i ugao povijanja antene prema terenu). U slučaju da se sa tri kontejnera baznih stanica na jednoj lokaciji ne mogu zadovoljiti zahtevi u pogledu ostvarivanja kapaciteta saobraćaja. Lokacija Oznaka ćelije Tip antene RBS Tip KG3179_02 – KG3179_02D1 Outdoor KV Novi Pazar KG3179_02D2 Outdoor Fabrika Ras KG3179_02D3 Outdoor Lokacija Oznaka ćelije RBS model MEDI MEDI MEDI Snaga RBS Duž. "emitovanje sa prekidima"). a indoor jedinice 3.7 18. Polazeći od prethodno iznesenih činjenica.7 18.8kW. Za GSM 1800MHz baznu stanicu predviđena je inicijalna (2+0+2) konfiguracija primopredajnika. predviđeno je uvođenje nove lokacije u sistem baznih stanica.35 270 0° 3° Tabela 8. U slučaju prekida napajanja iz energetske mreže.Studija o proceni uticaja na životnu sredinu bazne stanice "KG3179_02 . a frekvencijski plan će naknadno biti određen. snaga predajnika po kanalu. oznaka sektora.85 130 2° 0° KG3179_02D2 Fabrika Ras KG3179_02D3 K742236 15.6 45 4. od nadležne elektrodistributivne kompanije. GSM 1800MHz (2+0+2). gubici na napojnom vodu antenskog sistema i efektivno zračena snaga u pravcu maksimalnog zračenja). Prema specifikaciji proizvođača maksimalna potrošnja outdoor bazne stanice je 6. Za GSM 900MHz baznu stanicu predviđena je inicijalna (0+2+0) konfiguracija primopredajnika. dužina antenskog kabla. biće obezbeđen priključak od 21kW. Takođe.35 0 0° 2° KG3179_02 – KV KG3179_02D1 Novi Pazar K739630 15. Na konkretnoj lokaciji bazne stanice " KG3179_02 . planirano je da se. za predmetnu lokaciju bazne stanice. [dBd] [° ] K742236 15.92 42. u konačnom rešenju.9 54. Na ovaj način.63 290. Biće ostavljeno mesto i za buduće proširenje za jedan UMTS kabinet.9 Tabela 8.KV Novi Pazar Fabrika Ras" Dobitak antene Ugao usmerenja Downtilt mehan. Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Beogradu 69 .kabla Gubici [dBm] [W] [m] [dB] 42.96 248.7 18. tip antene.KV Novi Pazar Fabrika Ras " za instalaciju je predviđen jedan Alcatel MEDI outdoor kabinet. dok je raspored primopredajnika po sektorima za UMTS baznu stanicu je (1+1+1). dok se saobraćajni kanali aktiviraju samo u slučajevima kada se za tim ukaže potreba (tzv.6 43 42. značajno se smanjuje nivo neželjene elektromagnetne emisije u trenucima kada bazna stanica ne radi sa maksimalnim kapacitetom.4 53.1: Osnovni parametri bazne stanice GSM900/1800 (naziv lokacije.96 248. Treba napomenuti da su samo kontrolni kanali stalno aktivni.6 45 4. oznaka sektora.2: Osnovni parametri bazne stanice GSM900/1800 (naziv lokacije. bazna stanica se po pravilu napaja preko baterijskog napajanja. a frekvencijski plan će naknadno biti određen.09 3. na jednoj lokaciji može instalirati najviše tri kontejnera (kabineta).⏐ elektr.09 ERP [dBm] [W] 53.2kW. Proračun je urađen za krajnje planiranu konfiguraciju: GSM 900MHz (0+2+0).

Studija o proceni uticaja na životnu sredinu bazne stanice "KG3179_02 .KV Novi Pazar Fabrika Ras" Slika 8.1 Postavni plan bazne stanice i antenskog sistema KG3179_02 Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Beogradu 70 .

sve su severno u odnosu na nominalni ćelijski plan). njihov tip (omnidirekcione ili usmerene). preostale lokacije treba tražiti u pravcu generalnog pomeraja.).. Ako se prilikom određivanja tačnih lokacija baznih stanica utvrdi da one imaju neki generalan pomeraj (npr. Tačna lokacija bazne stanice se obično traži u krugu prečnika od jedne četvrtine do jedne trećine prečnika ćelije oko lokacije bazne stanice iz nominalnog ćelijskog plana. Ipak. Na osnovu prethodno opisane procedure definiše se izvestan broj potencijalnih lokacija baznih stanica i to obilaskom terena od strane ekipa sastavljenih od stručnjaka više različitih specijanosti. Na prethodno opisani način. PRIKAZ GLAVNIH ALTERNATIVA U cilju ostvarivanja osnovnih zahteva koji se postavljaju u procesu planiranja mreže baznih stanica. brdovit teren. na osnovu nominalnog ćelijskog plana se vrši inicijalni izbor lokacija baznih stanica. Polazeći od definisane dimenzije ćelije formira se pravilna mreža ćelija koja se preslikava na odgovarajuću geografsku mapu. ″nominalni″ ćelijski plan. Na kraju procesa formiranja nominalnog ćelijskog plana približno se može odrediti broj ćelija. ovo ne predstavlja veliki problem s obzirom na činjenicu da u ruralnom području veće ćelije kompenzuju razlike osnovnih podmreža ćelija.Studija o proceni uticaja na životnu sredinu bazne stanice "KG3179_02 . U okviru ovog plana struktura pojedine ćelije se idealizuje (u formi pravilnog šestougaonika). U fazi inicijalnog planiranja sistema ovaj princip može znatno otežati proces planiranja. od ovog pravila se može odustati u nekoliko karakterističnih slučajeva: U područjima u kojima se predviđa buduće deljenje ćelija u cilju povećanja kapaciteta sistema mogu se dozvoliti nešto veća odstupanja ako su bazirana na konačnoj. u prvoj fazi planiranja mreže definiše se tzv. Upotreba pravilne mreže ćelija ima za cilj da olakša naknadno dodavanje ćelija u sistem kada se za tim ukaže potreba. urbano područje itd. Treba primetiti da podmreže ćelija koje pripadaju različitim teritorijalnim regionima ne moraju da se uklope u jedinstvenu strukturu nacionalne mreže. Tom prilikom se svaka od potencijalnih lokacija detaljno analizira uzimajući u obzir više različitih kriterijuma: • pogodnost lokacije sa stanovišta pokrivanja teritorije od interesa radio-signalom. Međutim. Dimenzije ćelije se određuju na osnovu opštih morfoloških karakteristika terena (ravnica. a ne na početnoj veličini ćelije. za svaku ćeliju se određuje njena servisna zona. U ruralnom području gde se ne očekuje buduće deljenje ćelija u smislu povećanja kapaciteta.KV Novi Pazar Fabrika Ras" 9. ali ima velike prednosti u kasnijim fazama kada treba vršiti deljenje ćelija. u odnosu na jedinstvenu strukturu nacionalne mreže. dimenzije i kapacitet koji su neophodni da bi se ispunili svi postavljeni zahtevi. 71 Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Beogradu . lokacije baznih stanica mogu značajnije odstupiti od lokacija predviđenih nominalnim ćelijskim planom. Pored toga. kao i na osnovu zahteva u pogledu kapaciteta.

Studija o proceni uticaja na životnu sredinu bazne stanice "KG3179_02 - KV Novi Pazar Fabrika Ras"

• • • •

mogućnost dobijanja saglasnosti vlasnika za postavljanje bazne stanice; ispunjenost građevinskih prostorije…); uslova (nosivost poda, postojanje slobodne

jednostavnost realizacije napajanja električnom energijom; postojanje prilaznog puta.

Polazeći od prethodno određenog skupa potencijalnih lokacija baznih stanica određuju se konačne lokacije baznih stanica koristeći proceduru prikazanu na slici 9.1.
MOGUĆE LOKACIJE BAZNIIH STANICA

IZBOR VISINA ANTENA

INICIJALNI PRORAČUN RADIO-POKRIVANJA ZA SVAKU LOKACIJU PROVERA POGODNOSTI POKRIVANJA SA ODREĐENE LOKACIJE PODEŠAVANJE PARAMETARA U CILJU OSTVARIVANJA ŽELJENOG POKRIVANJA
PRIHVATANJE ILI ODBACIVANJE LOKACIJE PRIHVATANJE ILI ODBACIVANJE LOKACIJE (UKLJUČUJUĆI I ANALIZU SA STANOVIŠTA ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE)

PRORAČUN ZBIRNOG POKRIVANJA IZABRANIH LOKACIJA PODEŠAVANJE PARAMETARA ILI PROMENA ĆELIJSKOG PLANA

FREKVENCIJSKO PLANIRANJE

PRORAČUN UKUPNOG NIVOA INTERFERENCIJE

PODEŠAVANJE PARAMETARA U CILJU ELIMINISANJA INTERFERENCIJE

KONAČNI IZBOR LOKACIJA

Slika 9.1: Procedura izbora mikrolokacija baznih stanica Prvo se, prema slici 9.1, za svaku potencijalnu lokaciju bazne stanice proračuna zona pokrivanja. U slučaju kada je lokacija bazne stanice predviđena na postojećem objektu, za antenski sistem se pretpostavlja da je na krovu objekta. Naravno, u slučaju veoma visokih zgrada, može se izabrati niža visina antenskog sistema, pri čemu se predviđa upotreba ravnih panel antena namenjenih za montiranje na zidovima. U slučaju da se na nekoj lokaciji zahteva novi antenski stub (koji ide od tla), visina stuba može biti između 15 i 45 m, što zavisi od same lokacije, prostora i mikrookruženja.

Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Beogradu

72

Studija o proceni uticaja na životnu sredinu bazne stanice "KG3179_02 - KV Novi Pazar Fabrika Ras"

Podešavanje visina antena se sprovodi u cilju ostvarivanja najboljeg zbirnog pokrivanja. Tom prilikom se sva nepokrivena područja u zonama od interesa identifikuju, i ako je neophodno dodatno postavljaju zahtevi pred susedne ćelije. Rezultati predikcije za svaku lokaciju se porede sa nominalnim ćelijskim planom. Lokacije, za koje se dobije da pokrivaju teritoriju lošije od onoga što se zahteva nominalnim ćelijskim planom, se odbacuju. Sa druge strane, one lokacije koje premašuju zahteve u pogledu pokrivanja teritorije, zahtevaju dodatne analize. Izabrane lokacije se analiziraju i sa stanovišta zaštite životne sredine. Lokacije koje ne ispunjavaju uslove propisane standardima, se odbacuju. Posle završenog izbora lokacija baznih stanica, pravi se inicijalni frekvencijski plan, na osnovu koga se vrši proračun interferencije u sistemu. Ako se tom prilikom uoči značajnija degradacija sistema, podešavaju se pozicije antenskih sistema i snage predajnika u cilju obezbeđivanja zahtevanog kvaliteta servisa. U ekstremnim slučajevima mora se razmotriti neka alternativna lokacija. Na kraju celokupne procedure formira se konačni skup lokacija baznih stanica koji treba da obezbedi trenutnu implementaciju sistema, ali isto tako i jednostavniju nadogradnju i proširivanje sistema. Planom izgradnje GSM/UMTS mreže Kompanije VIP MOBILE, određena je nominalna pozicija razmatrane bazne stanice. Operativnim radom na terenu, pronađena je lokacija u zoni nominalne pozicije, koja po svojim karakteristikama zadovoljava sve postavljene zahteve. Kao što je već rečeno, tačna lokacija bazne stanice se obično traži u krugu prečnika od jedne četvrtine do jedne trećine poluprečnika ćelije oko lokacije bazne stanice iz nominalnog ćelijskog plana. Sa obzirom da je prosečna veličina ćelije u urbanoj zoni prečnika 300-600m, razmatranje alternativnih lokacija za slučaj razmatrane bazne stanice ograničeno je na zonu prečnika 100-200m. Izbor potencijalne alternativne lokacije u navedenoj zoni, sa stanovišta zaštite životne sredine ne bi doveo do značajnih promena uticaja bazne stanice na životnu sredinu, te alternativne lokacije nisu razmatrane u okviru ove studije.

Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Beogradu

73

Studija o proceni uticaja na životnu sredinu bazne stanice "KG3179_02 - KV Novi Pazar Fabrika Ras"

10. PRIKAZ STANJA ŽIVOTNE SREDINE NA LOKACIJI I BLIŽOJ OKOLINI
Kao što je već rečeno, bazna stanica KG3179_02 planira se na katastarskoj parceli broj 207/5, K.O. Osoje. U bližem okruženju lokacije bazne stanice nema objekata pod zaštitom države, arheoloških nalazišta, zaštićenih prirodnih dobara kao ni nepokretnih kulturnih dobara. U neposrednoj blizini planirane bazne stanice VIP MOBILE “KG3179_02”, tj. na istom objektu, ne postoje instalacije drugih radio-sistema (radio i TV predajnici, bazne stanice drugih operatora...) čiji bi uticaj u ukupnoj elektromagnetnoj emisiji mogao dovesti do prekoračenja standardom propisanih normi. Dijagram objekata u okruženju 150m oko lokacije dat je u prilogu 10.1.

Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Beogradu

74

KV Novi Pazar Fabrika Ras" Prilog 10.Studija o proceni uticaja na životnu sredinu bazne stanice "KG3179_02 .1 Dijagram objekata u okruženju bazne stanice i antenskog sistema KG3179_02 Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Beogradu 75 .

kao i osnovnih parametara instalacije za svaku od prethodno navedenih etapa izvršen je proračun nivoa elektromagnetne emisije sa ciljem da se: • analizira doprinos GSM i UMTS baznih stanica VIP MOBILE koje rade sa maksimalnim opterećenjem. Polazeći od precizno definisane dispozicije antenskog sistema.. bazne stanice drugih operatora. Lokalna zona bazne stanice zavisi od tipa instalacije (instalacija antenskog sistema na stubu. na nivou prosečne visine čoveka). U slučaju instalacije antenskog sistema na krovnoj terasi npr. na istom objektu. • proračun intenziteta elektromagnetne emisije na nivou tla u okolini dimnjaka (tj.Studija o proceni uticaja na životnu sredinu bazne stanice "KG3179_02 . proračun intenziteta elektromagnetne emisije izvršen je na sledećim nivoima: • proračun intenziteta elektromagnetne emisije na nivou 34.7m. vrednosti intenziteta elektromagnetne emisije na svim mestima su manji nego unutar same zone.4m u odnosu na nivo tla (nivo 1m ispod nivoa na kom se nalaze baze antena). . a u okviru kojeg se može naći čovek. Tako npr. Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Beogradu 76 . lokalnu zonu bazne stanice čini cela površina krovne terase ako se na svakom mestu na krovnoj terasi može naći čovek. tj.KV Novi Pazar Fabrika Ras" 11. lokalna zona bazne stanice obuhvata praktično zonu na nivou tla oko stuba na kojem se nalazi antenski sistem bazne stanice a u kojoj su zastupljene najveće vrednosti intenziteta elektromagnetne emisije.) čiji bi uticaj u ukupnoj elektromagnetnoj emisiji mogao dovesti do prekoračenja standardom propisanih normi.KV Novi Pazar Fabrika Ras” izvršen je detaljan proračun nivoa elektromagnetne emisije u lokalnoj zoni bazne stanice VIP MOBILE na lokaciji katastarska parcela 207/5 K..O.. Lokalna zona bazne stanice obuhvata prostor oko bazne stanice u kojem su zastupljene najveće vrednosti intenziteta elektromagnetne emisije. • proračun intenziteta elektromagnetne emisije na nivou 19m u odnosu na nivo tla (nivo na polovini dimnjaka). izvan lokalne zone bazne stanice. objektu. U neposrednoj blizini planirane bazne stanice VIP MOBILE “KG3179_02”. usamljenog objekta. odnosno.. Osoje. Treba reći da pristup antenskom sistemu mogu imati samo radnici ovlašćeni od strane VIP MOBILE. u slučaju instalacije antenskog sistema bazne stanice na antenskom stubu. Dakle. obzirom da se na ostalim nivoima ne može naći čovek. na visini od 1. unutar objekta. OPIS MOGUĆIH ZNAČAJNIH UTICAJA PROJEKTA NA ŽIVOTNU SREDINU U cilju utvrđivanja nivoa elektromagnetne emisije na lokaciji bazne stanice “KG3179_02 .). Uzimajući u obzir činjenicu da će antenski sistem bazne stanice "KG3179_02" biti instaliran na dimnjaku. ne postoje instalacije drugih radio-sistema (radio i TV predajnici. koji su obučeni za poslove održavanja i upoznati sa činjenicom da se nikakve aktivnosti ne mogu obavljati na antenskom sistemu pre isključenja predajnika bazne stanice.

Studija o proceni uticaja na životnu sredinu bazne stanice "KG3179_02 .05V/m (slika 11.1-11.5V/m. Na osnovu sprovedene studije o proceni uticaja GSM900/1800MHz i UMTS baznih stanica kompanije VIP MOBILE “KG3179_02 . proračuni intenziteta električnog polja su izvršeni na nekoliko različitih nivoa na dimnjaku i oko njega.3. odnosno na polovini dimnjaka vrednosti intenziteta električnog polja ne prelaze 1.KV Novi Pazar Fabrika Ras”: na nivou od 34. Najzad. a zbog provere eventualnog postojanja zona povišene elektromagnetne emisije na tlu gde se ljudi mogu slobodno kretati.77V/m (slika 11. Dakle. na osnovu proračuna nivoa elektromagnetne emisije na većem broju nivoa na i oko objekta na kojem se planira instalacija bazne stanice VIP MOBILE može se zaključiti da su dobijene vrednosti ispod standardom propisanih granica (JUS standardom . Kao što je već rečeno.1) i to kada bazna stanica radi maksimalnim kapacitetom. Svakoj od navedenih slika pridruženi su odgovarajući numerički podaci koji predstavljaju segmente izlazne datoteke sa proračunatim nivoima električnog polja na odgovarajućem nivou osim za nivo tla zbog prevelike obimnosti. Ni na koji način se ne zagađuju voda.3) i to kada bazna stanica radi maksimalnim kapacitetom.54V/m (slika 11. U manjoj meri i u ograničenom prostoru dolazi do pojave elektromagnetne emisije od baznih stanica. vazduh i zemljište. na nivou tla u okolini dimnjaka na kojem se planira antenski sistem baznih stanica VIP MOBILE. Rezultati proračuna u slučaju bazne stanice “KG3179_02 . analizirana površina je dodatno proširena na zonu 100m × 108m.4m na dimnjaku vrednosti intenziteta električnog polja ne prelaze 6.KV Novi Pazar Fabrika Ras" Rezultati proračuna nivoa elektromagnetne emisije u lokalnoj zoni GSM/UMTS bazne stanice "KG3179_02 .KV Novi Pazar Fabrika Ras" prikazani su u grafičkom obliku na slikama 11. vrednosti intenziteta električnog polja ne prelaze 0. Na nivou 19m.27. Rad bazne stanice ne proizvodi nikakvu buku ni vibracije.KV Novi Pazar Fabrika Ras” na životnu sredinu i tehničke uređaje može se zaključiti da bazne stanice svojim radom ne zagađuju životno i tehničko okruženje. nema toplotnih ni hemijskih dejstava.2) i to kada bazna stanica radi maksimalnim kapacitetom. Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Beogradu 77 . Treba naglasiti da pravo pristupa antenskom sistemu kao i samoj baznoj stanici mogu imati samo lica ovlašćena od strane VIP MOBILE za poslove održavanja i oni su upoznati sa činjenicom da se nikakve aktivnosti ne mogu obavljati na antenskom sistemu pre isključenja predajnika bazne stanice. ICNIRP standardom – 41V/m). Na nivou tla. Intenzitet električnog polja proračunava se za svaku elementarnu površinu dimenzija 1m × 1m (analizirana površina je proširena i van granica objekta kako bi se uočio uticaj GSM/UMTS bazne stanice na zoni oko objekta).

problemi u radu antenskih sistema. oprema koja se instalira na lokaciji objekta zadovoljava sve međunarodne normative. • u slučaju da se bazna stanica nalazi u ruralnoj sredini.) Investitor je dužan da daljinski isključi baznu stanicu iz operativnog rada. centar upravljanja se gotovo trenutno obaveštava o svim nepravilnostima u radu i incidentnim situacijama vezanim za baznu stanicu. Dodatno. • u slučaju da je generisani alarm kritičan sa stanovišta zaštite životne sredine (požar u objektu. na osnovu alarma generisanih u okviru centra za nadgledanje i upravljanje.: • požar u objektu. Investitor je dužan da organizuje stručnu ekipu koja će obići baznu stanicu. Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Beogradu 78 . 365 dana godišnje) sa osnovnim zadatkom nadgledanja ispravnosti rada sistema.Studija o proceni uticaja na životnu sredinu bazne stanice "KG3179_02 . i sl. ostvaruje potpuna kontrola nad baznim stanicama što omogućava brzo intervenisanje u slučaju bilo kakvih problema. Kroz ovaj sistem. ekipe Investitora su dužne da u roku od 24 sata od pojave alarma izađu na lokaciju objekta i konstatuju uzroke alarma. • itd. • prekid u napajanju. Na ovaj način. PROCENA UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU U SLUČAJU UDESA I NEREGULARNOSTI U RADU BAZNE STANICE Sve bazne stanice se obavezno uključuju u sistem daljinskog upravljanja. a tehnološki je realizovana na najvišem svetskom nivou. • u slučaju da se bazna stanica nalazi u urbanoj sredini. propisuju se sledeće mere zaštite: • u slučaju neregularnosti u radu bazne stanice. ekipe Investitora su dužne da u roku od 6 sati od pojave alarma izađu na lokaciju objekta i konstatuju uzroke alarma. Primenom zakonskih propisa i propisanih mera zaštite verovatnoća akcidenta svodi se na najmanju moguću meru. Ipak. • nasilno obijanje objekta. Treba naglasiti da se u centru upravljanja (u okviru upravljačko-komutacionog centra) nalazi stalna ljudska posada (24 časa dnevno. u cilju sprečavanja eventualnih akcidentnih situacija. npr.KV Novi Pazar Fabrika Ras" 12. Neki od alarma koji se prenose do centra upravljanja su.

2.2). Mere tokom izvođenja građevinskih radova.3 navedene su opšte obaveze koje prema važećim zakonima moraju da sprovedu izvođač i Investitor prilikom izgradnje objekta. U poglavlju 13. 5.1 MERE PREDVIĐENE ZAKONSKOM REGULATIVOM Prilikom izgradnje objekta "KG3179_02 . Statički elektricitet usled rada uređaja. 4. SMANJENJA ILI OTKLANJANJA SVAKOG ZNAČAJNIJEG ŠTETNOG UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU U toku realizacije GSM/UMTS sistema kompanije VIP MOBILE moraju se primenjivati odgovarajuće mere zaštite životne sredine. Opasnosti od direktnog dodira provodljivih delova koji ne pripadaju strujnom kolu. OPIS MERA PREDVIĐENIH U CILJU SPREČAVANJA.KV Novi Pazar Fabrika Ras" moraju se primenjivati zakonski normativi definisani u tački 13. Nedovoljna osvetljenost prostorija. Mere u slučaju akcidenta (glava 12). Mere po prestanku rada bazne stanice. 8. 2.1. Mere predviđene zakonskom regulativom. 13. Obzirom na činjenicu da predmetni objekat pripada grupi elektrotehničkih objekata. 79 Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Beogradu . Mehanička oštećenja. 13. Opasnost pri radu na visini (montiranje antena na antenskim stubovima). Opasnost od požara ili eksplozije. Ove mere obuhvataju: 1.1 Opasnosti pri postavljanju i korišćenju električnih instalacija Opasnosti i štetnosti koje se mogu javiti pri korišćenju elektrotehničkih instalacija i opreme su sledeće: 1. 6. u nastavku teksta posebno su navedene opasnosti pri postavljanju i korišćenju električnih instalacija kao i predviđene mere zaštite (poglavlje 13.4.1.1. Atmosferski elektricitet. Neoprezno rukovanje. 4. 10. 11.KV Novi Pazar Fabrika Ras" 13. Opasnosti od direktnog dodira delova koji su stalno pod naponom. 3. 3. 5. Nestanak napona u mreži. Opasnost od uticaja berilijum oksida.Studija o proceni uticaja na životnu sredinu bazne stanice "KG3179_02 . Mere u slučaju redovnog rada. 7. 9.1.

1. • Postavljanjem izolacionih gazišta ispred ispravljačkog postrojenja.Studija o proceni uticaja na životnu sredinu bazne stanice "KG3179_02 . 2. instalacionog materijala kablova i provodnika. smeštaju u propisane razvodne ormane i priključne kutije. • Predviđaju se kablovi (provodnici) koji ne gore niti podržavaju gorenje. • Adekvatnim provetravanjem i zaštitom od vatre baterijskog prostora (jer baterije mogu proizvesti eksplozine gasove). zaštitnim prekidačima. • Montažom automatskih javljača požara. tako da u normalnim uslovima rada neće biti dostupni. koji dolaze pod napon. • Zaštita u okviru uređaja bazne radio stanice rešava se tako što se svi delovi mrežnih ispravljača. koja će biti zaštićena preko uzemljenja i u normalnim uslovima rada ovi delovi neće biti dostupni licima koja rukuju uređajima. glasnik RS" br.KV Novi Pazar Fabrika Ras" 12. Zaštita od indukovanog direktnog dodira rešava se: • U instalacijama naizmeničnog napona do 1 kV. • Ugradnjom hermetičkih akumulatorskih baterija. preopterećenja ili havarije ispravljačkih uređaja i baterija rešava se: • Ograničavanjem intenziteta i trajanja struje kratkog spoja. koji mogu doći pod napon. Berilijum oksid se koristi u baznim radio stanicama u pojačavačima RF snage i kombajner filtrima u cilju povećanja brzine. • Izjednačavanjem potencijala u prostoriji BS. 101/2005) predviđene su sledeće mere za otklanjanje navedenih opasnosti: 1. primenom sistema TN-C/S uz reagovanje zaštitnih uređaja koji su postavljeni na početku voda i povezivanjem nultih zaštitnih sabirnica ormana na zajednički uzemljivač objekta. pravilno odabranim i pravilno postavljenim osiguračima strujnih kola. vlage i vode. 3. • Primenom antistatik poda. instaliraju u zatvorena kućišta. Upozorenje da rad RBS nije dozvoljen u uslovima eksplozivne atmosfere mora biti istaknut na lokaciji RBS. Uticaj prašine. na lokaciji gde će biti instalirane bazne radio stanice. Kada je u čvrstom stanju (berilijum oksid keramika) ne uzrokuje štetne posledice po zdravlje čoveka. kao i automatskih strujnih prekidača. smanjenja dimenzija kao i povećanja pouzdanosti rada prateće elektronike. antenskih nosača i antenskih kablova koji mogu doći pod uticaj statičkog elektriciteta. Zaštita od direktnog dodira delova koji su stalno pod naponom obezbeđuje se: • Pravilnim izborom stepena mehaničke zaštite elektroenegetske opreme. a posebno antena. • Zaštita unutar instalacije se izvodi tako što se. • Upotrebom ručnih aparata za gašenje požara. neizolovani delovi električne instalacije. 5. 13.2 Predviđene mere zaštite Na osnovu Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu ("Sl. Zaštita od štetnog uticaja berilijum oksida rešava se: • Isticanjem uputstva o rukovanju i odlaganju berilijum oksida na lokaciji instalacije bazne radio stanice. Zaštita od štetnog dejstva statičkog elektriciteta rešava se: • Povezivanjem na pravilno izvedeno gromobransko uzemljenje objekta svih metalnih masa uređaja i opreme. Zaštita od opasnosti požara ili eksplozije uzrokovanih pregrevanjem vodova. 4. Inhalacija vazduha koji sadrži berilijum oksid može izazvati ozbiljna oboljenja Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Beogradu 80 .

8.Studija o proceni uticaja na životnu sredinu bazne stanice "KG3179_02 . • Izborom elemenata za određenu namenu. Zato je neophodno preduzeti odgovarajuće zaštitne mere: • Za rad na montaži antena raspoređuju se radnici koji su osposobljeni za rad na visinama i za koje je prethodnim i periodičnim lekarskim pregledima utvrđena zdravstvena sposobnost za bezbedan rad na visinama.o. ovi moduli bi morali biti fizički uništavani. Bulevar Despota Stefana 9. Zaštita od štetnog dejstva atmosferskog elektriciteta rešava se: • Propisanom instalacijom gromobrana i primenom odgovarajućeg standardnog materijala u svemu. preporukama JKO.o. 21000 Novi Sad). • Obučavanjem i periodičnom proverom znanja servisera o predviđenim merama zaštite na radu pri rukovanju. i da bi se pristupilo berilijum oksidu. • Svi uređaji za dizanje tereta moraju biti ispitani i odobreni. odgovarajuća odeća i obuća itd. 6. Zbog toga je neophodno pridržavati se uputstva o rukovanju i odlaganju berilijum oksida na lokaciji bazne radio stanice. kao i rizik od povređivanja drugih lica. prema propisima o gromobranima. 7. (Po isteku životnog veka AKU baterija. 11. • Radna lokacija gde se antene montiraju prethodno se obezbeđuje jasnim obaveštenjima drugih lica o opasnostima. Zaštita od neopreznog rukovanja rešava se: • Preglednim označavanjem svih elemenata u razvodnim uređajima. u vremenskim razmacima propisanim zakonom. Prilikom kvara. odnosno. glasnik RS" br.C9.KV Novi Pazar Fabrika Ras" pluća kod preosetljivih osoba. 12/1995). 10. U. Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Beogradu 81 . moduli u celini se zamenjuju od strane obučenih tehničkih lica iz VIP-a. Investitor je dužan da obezbedi odnošenje i skladištenje AKU baterija na način definisan Pravilnikom o načinu postupanja sa otpacima koji imaju svojstva opasnih materija ("Sl. Za montažu antena na antenskom nosaču postoji povećan rizik od povređivanja radnika. i zamenjeni moduli se šalju proizvođaču na popravku. glasnik RS" br. • Berilijum oksid je hermetički zatvoren unutar elektronskih modula u kontejneru RBS. Za odnošenje neispavnih baterija za potrebe VIP MOBILE zadužena je ovlašćena firma MELBAT d. 12/1995). ukupan personal u oblasti radova mora nositi šlemove. zaštitni pojasevi. Na ovaj način se obezbeđuje da postupanje sa berilijum oksidom bude u skladu Pravilnikom o načinu postupanja sa otpacima koji imaju svojstva opasnih materija ("Sl. • Za vreme rada na antenskom stubu. a oko radnog prostora se postavljaju zaštitne mreže ili trake. Opasnosti i štetnosti od posledica nedovoljne osvetljenosti otklonjaju se: • Rešenom instalacijom opšteg osvetljenja. koja obezbeđuje nivo osvetljenja u skladu sa standardom JUS.100. • Radnici koji vrše montažu antena opremaju se odgovarajućim zaštitnim sredstvima za ličnu sigurnost: odgovarajuća užad i veznici. Zaštita od opasnosti nestanka napona u mreži rešava se: • Napajanjem iz AKU baterija potrebnog kapaciteta. • Odgovarajuća zaštitna odeća je bitna za vreme hladnoće.

13. kablove i opremu. Zaštita od opasnosti prodora prašine.205. program obuke iz oblasti zaštite na radu. glasnik RS" br.NO. Pravilnik o sadržini studije o proceni uticaja na životnu sredinu ("Sl. • Provera znanja servisera i sposobnosti za samostalan i bezbedan rad u vremenskim razmacima propisnim zakonom. glasnik RS" br. i pravilnik o proveri. Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu ("Sl. kao i primenom pravilnih načina polaganja kablova i instalacionog materijala i pravilnim lociranjem razvodnih ormana.3 Opšte obaveze 1. • Da napravi sledeće pismene instrukcije o merama zaštite na radu: pravilnik o zaštiti na radu. glasnik RS" br. 82 • • • • • • • • • Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Beogradu .71/1994). glasnik RS" br. Zakon o proceni uticaja na životnu sredinu ("Sl. Obaveze izvođača radova: • Da uradi poseban elaborat o uređenju gradilišta. glasnik RS" br. 37/1988. • Pravilno odabranom mehaničkom zaštitom. 47/2003. "Sl. list SFRJ br. ispitivanju.KV Novi Pazar Fabrika Ras" 12. 135/2004). radu na gradilištu i radu na visini. 48/1994. VIP MOBILE. JUS N. 13. vlage i vode u električne instalacije i uređaje obezbeđuje se: • Dobrim zaptivanjem prozora i otvora prostorije sa uređajima. • Upoznavanje servisera sa opasnostima u vezi sa radom vezanim za sve predmetne instalacije.Maksimalni nivoi izlaganja koji se odnose na ljude" Jugoslovenski standard sa obaveznom primenom.1. 53/1993. Pravilnik br. Obaveze Investitora: • Obučavanje servisera iz oblasti zaštite na radu. 13. 44/2003. 67/1993. Zakon o telekomunikacijama ("Sl. glasnik RS" br. Sve predviđene mere zaštite moraju biti ispoštovane u celosti od strane Investitora. merenju i održavanju alata. 101/2005). najmanje 8 dana pre početka.1. 06/01-93/178. glasnik RS" br. 135/2004).Studija o proceni uticaja na životnu sredinu bazne stanice "KG3179_02 . Zakon o planiranju i izgradnji ("Sl. 34/2006). Zakon o kulturnim dobrima ("Sl. o početku izvođenja radova. 69/2005). Zaštita od mehaničkih oštećenja rešava se: • Pravilnim izborom konstrukcija i materijala za instalacione elemente. 2. Zakon o zaštiti od požara ("Sl. 50/1990". • Da pre početka rada obavesti nadležnu inspekciju rada. "Radio-komunikacije .Radio-frekvencijska zračenja . 36/2006). glasnik SRS" br.4 Zakonska regulativa Nacionalni propisi: Zakon o zaštiti životne sredine ("Sl.

15/1990). North Sydney. 25/1996. European prestandard ENV 50166-2. ″Radiofrequency radiation. Pravilnik o postupku izdavanja dozvole za radio-stanicu i podacima i dokumentaciji koji se podnose uz zahtev za pribavljanje dozvole za radio-stanicu („Službeni glasnik RS" br. 65/1984).N6. Pravilnik o jugoslovenskim standardima za gromobranske instalacije ("Sl. kao i saglasno JUS IEC 1024. Zakon o postupanju sa otpadnim materijama ("Sl. Pravilnik o dozvoljenom nivou buke u životnoj sredini ("Sl. Ostali relevantni propisi.KV Novi Pazar Fabrika Ras" • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 101/2005). 62/1973).Studija o proceni uticaja na životnu sredinu bazne stanice "KG3179_02 . Januar 1995. ″Guidelines for limiting exposure to time-varying electric. glasnik RS" br. Plan namene radio-frekvencijskih opsega ("Sl. 1988. CENELEC – European Committee for Electrotehnical Standardization. Pravilnik o radio-komunikacijama pridodat Međunarodnoj konvenciji o telekomunikacijama. 101/2005).300kHz to 100GHz". 54/1992). glasnik RS" br. ″Radiofrequency Radiation Exposure Limits″. Principles and Methods of Measurements .2. glasnik RS" br. Pravilnik o tehničkim normativima za održavanje antenskih stubova ("Sl. 100/2005). 13. glasnik RS" br. Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu od statičkog elektriciteta ("Sl. Pravilnik o tehničkim normativima za temeljenje građevinskih objekata ("Sl. posebno JUS N. 9/1983). 112/2004. Međunarodni propisi: ″Human exposures to electromagnetic fields. Federal Communications Commission Preporuke ETSI-GSM. U. Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu od atmosferskog pražnjenja.S. Jugoslovenski standardi sa obaveznom primenom: JUS N. magnetic and electromagnetic fields (up to 300GHz)″ ICNIRP – International Comission on Non-Ionizing Radiation Protection.N6. postavljanje i održavanje antenskih postrojenja ("Sl. The Standards Association of Australia.201. 1/1969). list SFRJ" br. 11/1996. High frequency (10kHz to 300GHz)″. list SFRJ" br. list SRJ" br. list SFRJ" br. list SFRJ" br. JUS NB4 803 i JUS NB4 810). Australian standard AS 2772. list SFRJ" br. 86/2008).2 MERE TOKOM IZVOĐENJA GRAĐEVINSKIH RADOVA Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Beogradu 83 . 12/1995). Pravilnik o načinu postupanja sa otpacima koji imaju svojstva opasnih materija ("Sl. Pravilnik o radio-stanicama koje se mogu postavljati u gradovima i naseljima gradskog karaktera ("Sl. Ostali relevantni propisi.xxx. Preporuke ETSI-UMTS. 26/1996. Pravilnik o tehničkim merama za izgradnju.

U ovim slučajevima. u blizini otvorenih skladišta. u okviru periodičnog održavanja bazne stanice (na svakih 6 meseci) treba izvršiti proveru kompletne instalacije bazne stanice i pripadajućeg antenskog sistema. otpadne materije koje se jave tokom izgradnje objekata. u toku redovnog rada moraju se primenjivati sledeće mere zaštite: • • zabranjuju se bilo kakve aktivnosti na antenskom stubu bazne stanice (npr. kao i pravilnim izborom pozicije antenskog sistema. takođe. Investitor je dužan da obezbedi izvršavanje programa praćenja uticaja na životnu sredinu predviđenog Studijom. antenski sistem bazne stanice se mora projektovati tako da se u glavnom snopu zračenja antene ne nalaze antenski sistemi drugih komercijalnih ili profesionalnih uređaja. lako isparljivih.3 MERE U SLUČAJU REDOVNOG RADA Polazeći od zakonskih normativa i specifičnosti objekta koji se gradi. dovođenja električne energije i slično moraju se ukloniti u skladu sa važećim propisima. Na našim prostorima. Investitor se 84 • • • Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Beogradu . upotrebom filtra nepropusnika opsega za GSM opseg ili upotrebom kvalitetnijeg antenskog pojačavača. posebno se moraju primenjivati sledeće mere zaštite: • • • objekte ne postavljati unutar druge zone opasnosti od požara.. obavezno je izvršiti merenje elektromagnetne emisije u tom području nakon instalacije bazne stanice. usmeravanje antene. pričvršćivanje itd. pre instalacije uređaja bazne stanice i/ili antenskog sistema mora se obavezno proveriti stabilnost objekta.) sve dok se ne isključe predajnici bazne stanice. Investitor se obavezuje da baznu stanicu uključi u sistem daljinskog nadgledanja i održavanja u okviru koga treba da se nadgledaju sve kritične funkcije rada bazne stanice sa stanovišta zaštite životne sredine kao što su neovlašćeno otvaranje bazne stanice. • 13. a kada je u pitanju stub. problem se može prevazići zakretanjem antene TV prijemnika.1 navedena je zakonska regulativa i propisane mere zaštite životne sredine koje se moraju primenjivati tokom izgradnje objekta. odnosno dela objekta. a cilju maksimalne zaštite ljudi i tehničkih uređaja. Obzirom na tip i karakteristike objekta koji se gradi. kod komercijalnih TV prijemnika. To se može postići izborom optimalne visine antene. i ograđena. kao ni sami uređaji. zapaljivih i eksplozivnih materija bez odgovarajuće zaštite i pribavljenih uslova. obzirom da se u krugu od 300m oko lokacije planirane za instalaciju bazne stanice nalaze objekti u kojima borave ljudi. odnosno saglasnosti nadležnog organa MUP-a.KV Novi Pazar Fabrika Ras" U poglavlju 13. pristupnih puteva. obzirom da se u krugu od 300m oko lokacije planirane za instalaciju bazne stanice nalaze objekti u kojima borave ljudi. požar i problemi u antenskim vodovima i antenskim sistemima. baznih stanica.Studija o proceni uticaja na životnu sredinu bazne stanice "KG3179_02 . uticaj elektromagnetne emisije na životnu sredinu obavezno je utvrditi merenjima karakteristike elektromagnetnog polja na samoj lokaciji u skladu sa propisanim standardima i normama. bazna stanica mora biti zaključana i zaštićena od neovlašćenog pristupa. ponekad se upotrebljavaju antenski pojačavači koji ne zadovoljavaju osnovne norme kvaliteta što može dovesti do smetnji u prijemu.

stanju okruženja kakvo je bilo pre instalacije bazne stanice. pristup mogu imati samo ovlašćena lica koja su obučena za poslove održavanja i koji su upoznati sa činjenicom da se nikakve aktivnosti ne mogu obavljati na antenskom sistemu pre isključenja predajnika bazne stanice. Investitor je dužan da demontira i ukloni baznu stanicu (kabinete i pripadajuće antenske sisteme).4 MERE PO PRESTANKU RADA BAZNE STANICE Po prestanku rada bazne stanice. tj. ostavi u prvobitnom stanju.KV Novi Pazar Fabrika Ras" • obavezuje da organizuje službu neprekidnog nadgledanja rada bazne stanice 24 časa dnevno 365 dana godišnje. Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Beogradu 85 . kao i okruženje oko te lokacije. i da lokaciju na kojoj je bila instalirana bazna stanica. zabranjuje se pristup baznoj stanici neovlašćenim licima. 13.Studija o proceni uticaja na životnu sredinu bazne stanice "KG3179_02 .

KV Novi Pazar Fabrika Ras" 14. obavezno je izvršiti merenje elektromagnetne emisije u tom području nakon instalacije bazne stanice.Studija o proceni uticaja na životnu sredinu bazne stanice "KG3179_02 . Dodatno. uticaj elektromagnetne emisije na životnu sredinu obavezno je utvrditi merenjima karakteristike elektromagnetnog polja na samoj lokaciji u skladu sa propisanim standardima i normama. obzirom da se u krugu od 300m oko lokacije planirane za instalaciju bazne stanice nalaze objekti u kojima borave ljudi. U okviru periodičnog održavanja bazne stanice (na svakih 6 meseci) treba izvršiti proveru kompletne instalacije bazne stanice i pripadajućeg antenskog sistema. PROGRAM PRAĆENJA UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU Obzirom da se u krugu od 300m oko lokacije planirane za instalaciju bazne stanice nalaze objekti u kojima borave ljudi. Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Beogradu 86 . Takođe. potrebno je jednom godišnje izvršiti kontrolna merenja elektromegnetne emisije na lokaciji bazne stanice i rezultate merenja dostaviti nadležnim organima. a cilju maksimalne zaštite ljudi i tehničkih uređaja. u okviru praćenja uticaja na životnu sredinu.

ICNIRP standardom – 41V/m). Rad bazne stanice ne proizvodi nikakvu buku ni vibracije. rezultati proračuna u slučaju bazne stanice “KG3179_02 .KV Novi Pazar Fabrika Ras” na životnu sredinu i tehničke uređaje može se zaključiti da bazna stanica svojim radom ne zagađuje životno i tehničko okruženje. Na nivou 19m.4m na dimnjaku vrednosti intenziteta električnog polja ne prelaze 6. nema toplotnih ni hemijskih dejstava.KV Novi Pazar Fabrika Ras”: na nivou od 34.05V/m i to kada bazna stanica radi maksimalnim kapacitetom.54V/m i to kada bazna stanica radi maksimalnim kapacitetom. a na mestima na kojima se može naći čovek.KV Novi Pazar Fabrika Ras” izvršen je detaljan proračun nivoa elektromagnetne emisije u lokalnoj zoni bazne stanice VIP MOBILE na lokaciji katastarska parcela 207/5 K. Treba napomenuti da se pravilnom konstrukcijom bazne stanice istovremeno zadovoljavaju dva bitna zahteva: kvalitetan rad GSM/UMTS sistema i minimalan uticaj bazne stanice na životno okruženje. vrednosti intenziteta električnog polja ne prelaze 0. odnosno na polovini dimnjaka vrednosti intenziteta električnog polja ne prelaze 1. U cilju utvrđivanja nivoa elektromagnetne emisije na lokaciji bazne stanice “KG3179_02 . na nivou tla u okolini dimnjaka na kojem se planira antenski sistem baznih stanica VIP MOBILE. Ni na koji način se ne zagađuju voda. Rezultati proračuna intenziteta električnog polja pokazuju da je nivo elektromagnetne emisije koji potiče od planiranih baznih stanica VIP MOBILE. na osnovu proračuna nivoa elektromagnetne emisije na većem broju nivoa na i oko objekta na kojem se planira instalacija baznih stanica VIP MOBILE može se zaključiti da su dobijene vrednosti. dobijeni rezultati podrazumevaju činjenicu da se bazne stanice korektno i kvalitetno instaliraju. U manjoj meri i u ograničenom prostoru dolazi do pojave elektromagnetne emisije od bazne stanice. ICNIRP standard – 41V/m). ZAKLJUČAK Na osnovu sprovedene studije o proceni uticaja GSM/UMTS baznih stanica “KG3179_02 . Treba naglasiti da pravo pristupa antenskom sistemu kao i samoj baznoj stanici mogu imati samo lica ovlašćena od strane VIP MOBILE za poslove održavanja i oni su upoznati sa činjenicom da se nikakve aktivnosti ne mogu obavljati na antenskom sistemu pre isključenja predajnika bazne stanice.5V/m. Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Beogradu 87 . Osoje. u lokalnoj zoni baznih stanica ispod standardima propisanih normi (JUS standard .Studija o proceni uticaja na životnu sredinu bazne stanice "KG3179_02 .O. Najzad.77V/m i to kada bazna stanica radi maksimalnim kapacitetom. Takođe. Konkretno. Dakle. vazduh i zemljište. ispod standardom propisanih granica (JUS standardom .27.27.KV Novi Pazar Fabrika Ras" 15.5V/m.

Federal Communications Commission.who. IBC International Conference. Beograd. Januar 1995. Sl.Maksimalni nivoi izlaganja koji se odnose na ljude" Jugoslovenski standard sa obaveznom primenom. http://www.205.int/emf. ″Human exposures to electromagnetic fields. 50/90. International Commission on Nonionizing Radiation Protection. ″Valutacione previsionale della compatibilita alla normativa di protezione dai campi elettromagnetici delle tipologie standard di siti radio fissi (radio base) ERICSSON per servizio radiomobile DCS-1800″. list SFRJ br. The Waldorf Meridien .8. LITERATURA [1] [2] ″Mobile Phones . Universita degli Studi La Sapienca di Roma. http://www. High frequency (10kHz to 300GHz) ″. 06/01-93/178 od 8. 1997. RBS Lokacija: “KG3179_02” – KV Novi Pazar Fabrika Ras.London.. Pravilnik br. WHO.NO.S. CENELEC – European Committee for Electrotehnical Standardization.Is There a Helth Risk?". ″Radiofrequency Radiation Exposure Limits″. KODAR. U. "Radio-komunikacije . Radiation Protection Standard.. 14th-15th October 1998.gov/oet/rfsafety. Situacioni plan. Australian Radiation Protection and Nuclear Safety Agency. Bernardini A.de.KV Novi Pazar Fabrika Ras" 16. JUS N. International EMF Project: http://www.Studija o proceni uticaja na životnu sredinu bazne stanice "KG3179_02 .icnirp.fcc.1990.Radio-frekvencijska zračenja . [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Beogradu 88 . European prestandard ENV 50166-2. "Maximum exposure levels to radiofrequency fields — 3kHz to 300GHz".

Studija o proceni uticaja na životnu sredinu bazne stanice "KG3179_02 .o.o.DIREKTORAT CIVILNOG VAZDUHOPLOVSTVA REPUBLIKE SRBIJE Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Beogradu 89 .KV Novi Pazar Fabrika Ras" PRILOZI REŠENJE DA JE POTREBNA PROCENA UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU IZVOD IZ URBANISTIČKOG PLANA KOPIJA PLANA IZVOD IZ LISTA NEPOKRETNOSTI BROJ: 300 TEHNIČKI USLOVI ZA PRIKLJUČENJE NA ELEKTROENERGETSKU MREŽU SAGLASNOST ZA POSTAVLJANJE ANTENSKOG SISTEMA ZA POTREBE MREŽE GSM MOBILNE TELEFONIJE „VIP MOBILE“ d. SA STANOVIŠTA BEZBEDNOSTI VAZDUŠNOG SAOBRAĆAJA .

visine H=37. Predviđeno je postavljanje 3 čelična cevasta nosača na dimnjak.KG 3179_02   Krug zahvata prostor u poluprečniku od 150m. Lokacija: '' KV Novi Pazar Fabrika Ras'' . koji je prikazan na dijagramu.93m.40m i 36.      DIJAGRAM OBJEKATA U OKRUŽENJU LOKACIJE RBS '' KV Novi Pazar Fabrika Ras'' .KG 3179_02 Strana 1 / 6    . čime se postiže visina baza antena od nivoa tla od 35. Lokacija za smeštaj antenskog sistema je predviđena na dimnjaku.50m. čime se značajno nadvisuju susedni objekti.

KG 3179_02 Strana 2 / 6    .    345° 330° G G G G G G G G G G G G G G G 0° 15° G 30° 315° G G G G G G G 45° 300° G G G G G G G G G G H G G G G G G G G G G G G G G G G G 60° 285° G 75° G G G 270° H G 150 120 90 60 H 30 H H H H 30 60 90 G G 120 G G 150 G 90° G H G G G G H G G G G G G G G H G G G G G H H H H H H G G 255° G 105° H 240° G 120° 225° G 135° 210° 195° LEGENDA : A= Bolnica B= Dom zdravlja C= Škola D= Obdanište E= Igralište F= Dom penzionera G= Stambeni objekat H= Poslovni objekat 180° 165° 150°   U zoni od 150m postoje stambeni objekti Lokacija: '' KV Novi Pazar Fabrika Ras'' .

KG 3179_02 Strana 3 / 6    .      POSTOJEĆI OBJEKTI U OKRUŽENJU LOKACIJE RBS   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25    Bolnice  Dom zdravlja:                 Škola:                                        Obdanište:                    Igrališta:           Dom penzionera:           Crkva:  Poslovni objekat:  Poslovni objekat:  Poslovni objekat:  Poslovni objekat:  Poslovni objekat:  Poslovni objekat:  Poslovni objekat:  Poslovni objekat:  Poslovni objekat:  Poslovni objekat:  Poslovni objekat:  Poslovni objekat:  Poslovni objekat:  Poslovni objekat:  Poslovni objekat:  Poslovni objekat:  Stambeni objekat:  Stambeni objekat:    (DA)   (DA)   (DA)   (DA)   (DA)   (DA)   (DA)   (DA)   (DA)   (DA)   (DA)   (DA)   (DA)   (DA)   (DA)   (DA)   (DA)   (DA)   (DA)   (DA)   (DA)   (DA)   (DA)   (DA)   (DA)     (NE)   (NE)   (NE)   (NE)   (NE)   (NE)   (NE)   (NE)   (NE)   (NE)   (NE)   (NE)   (NE)   (NE)   (NE)   (NE)   (NE)   (NE)   (NE)   (NE)   (NE)   (NE)   (NE)   (NE)   (NE)   azimut [o]                105‐120  120‐135  105‐135  140‐155  135‐150  145‐155  150‐170  150‐165  165‐180  165‐210  180  190‐195  220‐225  210‐255  240‐255  255‐305  0‐15  0‐15  udaljenost  [m]                10  10  50  55  65  75  70  110  40  10  60  65  70  20  55  50  40  80  Lokacija: '' KV Novi Pazar Fabrika Ras'' .

KG 3179_02   .    (DA)   (DA)   (DA)   (DA)   (DA)   (DA)   (DA)   (DA)   (DA)   (DA)   (DA)   (DA)   (DA)   (DA)   (DA)   (DA)   (DA)   (DA)   (DA)   (DA)   (DA)   (DA)   (DA)   (DA)   (DA)   (DA)   (DA)   (DA)   (DA)   (DA)   (DA)   (NE)   (NE)   (NE)   (NE)   (NE)   (NE)   (NE)   (NE)   (NE)   (NE)   (NE)   (NE)   (NE)   (NE)   (NE)   (NE)   (NE)   (NE)   (NE)   (NE)   (NE)   (NE)   (NE)   (NE)   (NE)   (NE)   (NE)   (NE)   (NE)   (NE)   (NE)   26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  Stambeni objekat:  Stambeni objekat:  Stambeni objekat:  Stambeni objekat:  Stambeni objekat:  Stambeni objekat:  Stambeni objekat:  Stambeni objekat:  Stambeni objekat:  Stambeni objekat:  Stambeni objekat:  Stambeni objekat:  Stambeni objekat:  Stambeni objekat:  Stambeni objekat:  Stambeni objekat:  Stambeni objekat:  Stambeni objekat:  Stambeni objekat:  Stambeni objekat:  Stambeni objekat:  Stambeni objekat:  Stambeni objekat:  Stambeni objekat:  Stambeni objekat:  Stambeni objekat:  Stambeni objekat:  Stambeni objekat:  Stambeni objekat:  Stambeni objekat:  Stambeni objekat:  0‐15  0‐15  0‐15  0‐15  0‐15  15‐30  15‐30  30‐45  30‐45  45‐60  45‐60  45‐60  45‐60  45‐60  60‐75  60‐75  60‐75  60‐75  60‐75  60‐75  60‐75  75  75‐90  75‐90  75‐90  75‐90  75‐90  75‐90  75‐90  75‐90  75‐90  85  115  115  125  125  35  135  65  95  55  70  85  95  140  40  60  85  85  95  100  105  70  80  90  110  110  120  125  130  130  130  Strana 4 / 6  Lokacija: '' KV Novi Pazar Fabrika Ras'' .

    (DA)   (DA)   (DA)   (DA)   (DA)   (DA)   (DA)   (DA)   (DA)   (DA)   (DA)   (DA)   (DA)   (DA)   (DA)   (DA)   (DA)   (DA)   (DA)   (DA)   (DA)   (DA)   (DA)   (DA)   (DA)   (DA)   (DA)   (DA)   (DA)   (DA)   (DA)   (NE)   (NE)   (NE)   (NE)   (NE)   (NE)   (NE)   (NE)   (NE)   (NE)   (NE)   (NE)   (NE)   (NE)   (NE)   (NE)   (NE)   (NE)   (NE)   (NE)   (NE)   (NE)   (NE)   (NE)   (NE)   (NE)   (NE)   (NE)   (NE)   (NE)   (NE)   57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  Stambeni objekat:  Stambeni objekat:  Stambeni objekat:  Stambeni objekat:  Stambeni objekat:  Stambeni objekat:  Stambeni objekat:  Stambeni objekat:  Stambeni objekat:  Stambeni objekat:  Stambeni objekat:  Stambeni objekat:  Stambeni objekat:  Stambeni objekat:  Stambeni objekat:  Stambeni objekat:  Stambeni objekat:  Stambeni objekat:  Stambeni objekat:  Stambeni objekat:  Stambeni objekat:  Stambeni objekat:  Stambeni objekat:  Stambeni objekat:  Stambeni objekat:  Stambeni objekat:  Stambeni objekat:  Stambeni objekat:  Stambeni objekat:  Stambeni objekat:  Stambeni objekat:  75‐90  90‐105  90‐105  90‐105  90‐105  105  105‐120  105‐120  180  180  180  180  180‐190  180‐190  180‐190  180‐190  180‐190  195‐210  195‐210  195‐210  225‐240  225‐240  225‐240  240‐255  240‐255  240‐255  240‐255  240‐255  255  315‐330  315‐330  140  90  95  110  120  145  120  125  100  110  120  125  95  95  110  110  120  100  100  120  120  130  140  120  125  125  140  140  140  105  120  Strana 5 / 6  Lokacija: '' KV Novi Pazar Fabrika Ras'' .KG 3179_02   .

KG 3179_02 Strana 6 / 6    .    (DA)   (DA)   (DA)   (DA)   (DA)   (DA)   (DA)   (DA)   (DA)   (DA)   (DA)   (DA)   (DA)   (DA)   (DA)     (NE)   (NE)   (NE)   (NE)   (NE)   (NE)   (NE)   (NE)   (NE)   (NE)   (NE)   (NE)   (NE)   (NE)   (NE)   88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  Stambeni objekat:  Stambeni objekat:  Stambeni objekat:  Stambeni objekat:  Stambeni objekat:  Stambeni objekat:  Stambeni objekat:  Stambeni objekat:  Stambeni objekat:  Stambeni objekat:  Stambeni objekat:  Stambeni objekat:  Stambeni objekat:  Stambeni objekat:  Stambeni objekat:  315‐330  315‐330  315‐330  315‐330  330‐345  330‐345  330‐345  330‐345  330‐345  330‐345  345  345‐0  345‐0  345‐0  345‐0  125  125  130  140  80  90  115  120  125  125  100  165  100  110  130  Lokacija: '' KV Novi Pazar Fabrika Ras'' .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->