P. 1
Rezidba i Uzgojni Oblici Vinove Loze

Rezidba i Uzgojni Oblici Vinove Loze

|Views: 4,327|Likes:
Published by Žika Pavlović

More info:

Published by: Žika Pavlović on Mar 08, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/10/2013

pdf

text

original

POLJOPRIVREDNA STRU NA SLUŽBA VRANJE

BROŠURA

mr Nebojša Mladenovi"

REZIDBA I UZGOJNI OBLICI VINOVE LOZE

FEBRUAR 2010.

CILJ, NA IN I VREME REZIDBE VINOVE LOZE
Rezidba vinove loze predstavlja jednu od najvažnijih ampelotehni2kih mera kojom se uspostavlja ravnoteža izme4u rastenja i razvi"a pojedinih njenih organa. Najvažniji ciljevi rezidbe vinove loze su slede"i: 2okotu se daje odre4eni uzgojni oblik i održava se u stanje koje omogu"ava primenu svih najsavremenijih agrotehni2kih i ampelotehni2kih mera, - reguliše se optimalan odnos izme4u visine prinosa i kvaliteta grož4a, - uspostavlja se optimalan odnos izme4u broja lastara na 2okotu i lisne površine, odnosno broja cvasti ili grozdova, 2ime se uti2e na visinu prinosa i kvalitet grož4a i - ostvaruje se povoljan raspored lastara na 2okotu 2ime se doprinosi boljem sazrevanju grož4a. Nisko stablo i kratka rezidba primenjuju se kod ja2e rodnih sorata i u rejonima u kojima se loza štiti zagrtanjem od niskih zimskih temperatura, kao i na jako strmim terenima na kojima je otežano koriš"enje mehanizacije. Srednje visoko ili visoko stablo kao i mešovita ili duga rezidba primenjuje se kod slabije rodnih sorti , u rejonima gde nije potrebno zagrtanje kao mera zaštite od niskih zimskih temperatura i gde se primenjuje mehanizovana obrada i zaštita. Najvažniji uzgojni oblici odnosno oblici gajenja i rezidbe vinove loze su slede"i: -

UZGOJNI OBLICI VINOVE LOZE
NISKO STABLO – KRATKA REZIDBA ŽUPSKI NA IN REZIDBE Stablo se gaji uz kolac ili bez naslona, kod bujnih i veoma rodnih sorti. Rastojanje izme4u 2okota je 1 – 1,3 m, pa se zbog toga obrada i zaštita od bolesti vrše prvenstveno ljudskom radnom snagom ili motokultivatorima. Rezidba u 1. godini – U prvoj godini, na mladom 2okotu "e izbiti normalno jedan ili dva lastara. Ukoliko je izbio jedan režemo ga na dva okca, ukoliko su izbila dva, ja2i se reže na dva a slabiji na jedno okce a ukoliko su izbila tri lastara podjednake debljine, sva tri treba orezati na po jedno okce. Rezidba u 2. godini – U jesen druge godine na 2okotu imamo najmanje dva dobro raspore4ena lastara. Rezidba se sada obavlja tako da "e se svaki lastar orezati na dva vidljiva okca. Ako se na 2okotu nalaze tri lastara, onda naja2i lastar treba rezati na dva okca a ostala dva na po jedno okce. Rezidba u 3. godini – U jesen tre"e godine, ima"emo na 2okotu ve" formiranu osnovu za 2etiri kraka i 2etiri kondira. Svaki lastar reže se na kratak kondir s jednim ili dva okca. Ako su u pitanju vrlo rodne sorte (prokupac, plovdina, slankamenka, dinka, skadarka itd.) dovoljno je da se kondir oreže na jedno vidljivo okce u suprotnom kod manje rodnih sorata, onda se kondir reže na dva okca.

Zbog toga je ovaj na2in rezidbe pogodan samo za sorte koje dobro ra4aju pri kratkoj rezidbi na 1-3 okca (prokupac. Ostavljeni lastari režu se na 2-3 okca. Ona se sastoji u tome da se ostavljaju samo najniži lastari koji su izbili na prošlogodišnjim kondirima. dolazi do izduživanja krakova 2okota. Praksa je pokazala da ukoliko se kondir reže na više od 2-3 okca. što uglavnom zavisi od sorte. dok se ostali uklanjaju.Redovna rezidba – Pošto je formiran osnovni oblik 2okota rezidba se više ne obavlja u jesen ve" u prole"e. . kreaca itd. plovdina.). slankamenka.

a jalovaci se režu na reznike sa po jednim okcem. Rezidba u 3. Sve lastare obeleži"emo brojevima 1. godini – Na 2okotu "emo u jesen tre"e godine imati: tri lastara izbila iz prošlogodišnjih reznika. dok "emo lastar obeležen brojem 3. Lastari izbili iz reznika. Redovna rezidba – Sastoji se u tome što se kondiri koji su doneli rod u prošloj godini uklanjaju do osnove. pošto su pravilno raspore4eni po obodu 2okota. prošlogodišnji reznici sa lastarima koji "e se rezati na kondire i jalovaci koji se redovno režu na reznike da bi se obezbedila zamena za uklonjene kondire. u jesen gruge godine ima"emo iz ovih okaca dva lastara i verovatno da "e izbiti još najmanje jedan ili dva lastara iz slepih okaca. . reza"emo u ovom slu2aju na po jedno vidljivo okce.2 i 4. koji su obeleženi brojem 1. Rastojanje me4u 2okotima kre"e se od 1 -1. i 4. na kome se nalazi tri kondira i tri reznika. svaki se oreže na po jedno vidljivo okce. Rezidba u 1. režu se na kondire.3 m. U jesen prve godine. Lastare obeležene brojevima 1. godini. tj. na reznike. a lastari koji su izbili iz prošlogodišnjih reznika režu na kondire. – U prvoj godini na mladom 2okotu izbi"e majmanje jedan lastar. ali se 2okoti gaje i bez naslona. godini – Ako smo u prethodnoj godini imali na 2okotu dva lastara i svaki orezali na po jedno okce. zbog nepovoljnog položaja odbaciti. ako su izbila dva lastara. Kao naslon koristi se kolac. Rezidba u 2. i tri jalovaka koji su izbili iz glave mladog 2okota obeleženi slovom A. 2. Prilikom redovne rezidbe na 2okotu se istovremeno mogu na"i: prošlogodišnji kondiri.KRAJINSKI NA IN REZIDBE Stablo je visoko oko 20 cm . dok se jalovaci režu na reznike. Ovaj na2in rezidbe prvenstveno se primenjuje u uslovima gde je obavezno zagrtanje vinove loze preko zime. 3. Na ovaj na2in formiran je osnovni oblik 2okota .

Ukoliko je stablo nisko. ako je izbio samo jedan lastar. pogodno je i za zagrtanje. Rastojanje izme4u redova u špaliru kre"e se od 1.5 do 1.2 m. a može se primenjivati i pri gajenju loze uz kolac. Rezidba u 1. Broj okca na luku zavisi od gajene sorte i agroekoloških uslova gajenja vinove loze. Rezidba u 2. U jesen se jedan od lastara.NISKO STABLO – MEŠOVITA REZIDBA GIJOV JEDNOGUBI NA IN REZIDBE Za ovaj na2in rezidbe formira se nisko ili srednje visoko stablo. godini – U hladnijim krajevima zbog zagrtanja rezidba se vrši u tre"oj godini u jesen. Za naslon u redu služe stubovi obi2no sa 3 reda žice. Primenjuje se pri špalirskom gajenju loze. a ostali ukoliko su izbili. od kojih "e se viši orezati na luk. a ako je izbilo više lastara. uklanjaju se. jer služi samo kao rezerva. iz njih "e izbiti dva lastara. koji se reže na jedno okce. reže se na jedno vidljivo okce. godini – U jesen prve godine po sa4enju kalemova. Drugi lastar se bez obzira na visinu stabla uklanja potpuno. Redovna rezidba – Vrši se tako što se na kondiru za zamenu viši lastar reže na luk. godini – La2enjem se ostavljaju samo dva lastara. . Pošto su prethodne godine ostavljena dva okca. a niži na kratak kondir za zamenu na dva okca. Obi2no se to radi na visini prvog reda žice na špaliru. Okca se ostavljaju na onoj visini na kojoj se namerava stvoriti glava 2okota. a u redu izme4u 2okota od 1 do 1. a niži na kratak kondir koji "e dati lastare za zamenu luka u slede"oj godini. Luk koji je doneo rod uklanja se do osnove. svi se uklanjaju osim jednog. i to ja2i reže na dva okca. dok se u krajevima gde zime nisu tako oštre ova rezidba obi2no obavlja u prole"e 2etvrte godine. Rezidba u 3.8 m.

Na drugom kraku primeni"emo rezidbu kondir na kondir sa nekoliko okaca.8 m izme4u redova. Pri ovom na2inu rezidbe postoji bolja mogu"nost da se reguliše rodnost 2okota pošto se luk premešta s kraka na krak. bez zalamanja a onda se orezuje na onu visinu na kojoj želimo da stvorimo glavu 2okota. godini – U jesen prve godine ako su izbila dva lastara. Kao i Gijov jednogubi tako i Gijo – Pusarev na2in rezidbe može se prilagoditi za gajenje uz kolac. Rezidba u 3.2 m u redu. tako da se dobije 2okot sa dva kraka. a ako je izbio samo jedan lastar. onda se u toku prve godine ostavlja samo jedan lastar. Rastojanje me4u 2okotima kre"e se od 1. Ova dva lastara režu se na po dva okca. a to je povoljno kada jedan od krakova oslabi.GIJO – PUSAREV NA IN REZIDBE Ovaj na2in rezidbe predstavlja poboljšanje Gijovog jednogubog na2ina rezidbe. svaki se reže na jedno okce. Rezidba u 1. Ove lastare režemo svaki na po dva okca. Rezidba u 2. i to kondir na kondir. ali se prilikom la2enja ostavljaju najviše dva. s tim što se na drugom kraku 2okota ne primenjuje duga rezidba. koji se pušta da raste uz kolac. a od 1 do 1. Redovna rezidba . ve" kratka. reže se na dva okca. godini – Kod niskog stabla imamo dva kraka i na svakom kraku po dva lastara. iz okaca ostavljenih prethodne godine izbi"e normalno dva lastara. Kod srednje visokog stabla imamo istu situaciju i rezidbu obavljamo kao kod niskog stabla. Kao naslon postavljaju se stubovi i tri reda žice. Kod srednje visokog stabla iz lastara koji je prethodne godine u jesen ili u prole"e druge godine rezan na odgovaraju"u visinu izbi"e u toku godine nekoliko lastara.5 do 1. Poboljšanje se sastoji u tome što se prave manje rane na 2okotu. koje zbog toga brže i bolje zaraš"uju. Na jednom kraku reza"emo viši lastar na luk a niži na kratak kondir za zamenu sa dva okca. godini – Ako je nisko stablo. Ako se želi srednje visoko stablo. što "e zavisiti od gajene sorte.Ista je manje više kao i kod Gijovog jednogubog na2ina. .

Kod niskog 2okota rezidba se izvodi tako što se na svakom kraku gornji lastar oreže na luk. Rezidba u 2. Ostavljeni lastar da "e lastare za zamenu luka u slede"oj godini. a u redu 1. Kao naslon se postavljaju stubovi i tri reda žice. Kod srednje visokog stabla rezidba se obavlja na isti na2in kao i kod niskog stabla. a donji na kratak kondir. koji "e davati lastare za zamenu. na kome se ostavljaju dva okca. godini – U jesen prve godine. Redovna rezidba – Sastoji se u uklanjanju lukova koji su doneli rod u prošloj godini i rezidbi lastara na kondiru za zamenu. a donji lastar na kratak kondir. a slede"i lastar na luk. Rezidba u 1. odnosno u visini prvog reda žice. godini – U tre"oj godini imamo na 2okotu dva kraka sa po dva lastara. a ako su izbila dva lastara iste ja2ine. ako je izbio lastar . U slu2aju da ne izbiju lastari iz kondira. što zavisi od sorte. onda se prilikom rezidbe najniži lastar koji je uzbio iz prošlogodišnjeg luka reže na kratak kondir. Posle izvršene rezidbe u jesen tre"e ili u prole"e 2etvrte godine završeno je i formiranje osnovnog oblika 2okota po ovom na2inu rezidbe. Rezidba se obavlja u oba slu2aja tako što se lastari režu na dva okca. godini – Prema prošlogodišnjoj rezidbi na 2okotu treba da budu najmanje dva dobro razvijena lastara. onda se oba režu na po jedno okce.8 – 2 m. Rezidba u 3. Viši lastar na kondiru za zamenu reže se na luk od 5 do 15 okaca. bez obzira na to da li je stablo nisko ili srednje visoko. . U slu2aju da se želi srednje visoko stablo. onda se u toku prve godine odgaji samo jedan lastar.GIJOV DVOGUBI NA IN REZIDBE Rastojanje izme4u redova je 1. reže se na dva okca. koji se reže na visinu na kojoj se želi formirati glava 2okota.5 m.2 – 1.

Rezidba u 5.SREDNJE VISOKO I VISOKO STABLO KRATKA I MEŠOVITA REZIDBA ROAJATSKA KORDUNICA Za ovu kordunicu rastojanje izme4u redova je 2 -3 m. Okca koja su okrenuta ka zemlji uklanjaju se sem poslednjeg. godini – Ako se formira jednokraka kordunica. i 2. Rezidba u 6. Krak kordunice po pravilu ne treba da je duži od 1. Na položenom delu ostavljaju se s gornje strane 3-4 okca na rastojanju 20-25 cm jedno od drugog. godini – U prvoj godini lastar koji je izbio reže se na jedno ili dva okca. a u redu 1 – 1. pa onda izvršiti uklanjanje nepotrebnih lastara. U drugoj godini ostavlja se opet samo jedan lastar. kada se želi ve"i sadržaj še"era u širi. Rezidba se obavlja tek u prole"e tre"e godine. Rezidba u 1. Rezidba u 3. godini – Svi lastari koji su izbili iz ostavljenih okaca režu se na dva okca sem poslednjeg koji služi ukoliko je potrebno produženje kordunice i on se reže na onu dužinu na koju treba produžiti kordunicu (postupak je isti kao sa produženim delom lastara u perthodnoj godini). godini – Ukoliko nije nije izvršeno produženje kordunice u svim rodnim 2vorovima izvrši"e se rezidba kondir na kondir.2 m. koji se vezuje za kolac da raste uspravno i što bujnije. Rezidba u 4. kao i muskatnih i aromati2nih materija. lastar se savija i veže uz prvu žicu koja se nalazi na visini od oko 50 cm od zemlje. Ako je u prethodnoj godini izvršeno produženje kordunice.5 m. Primenjuje se samo za špalirski na2in gajenja vinove loze. Redovna rezidba – Sastoji se u tome što se u rodnim 2vorovima svake godine izvodi rezidba kondir na kondir. koji "e dati lastar za produženje kordunice u narednoj godini. Ovaj na2in rezidbe preporu2uje se kod veoma rodnih sorata. godini – Ako je produženje kordunice ra4eno u 2etrvrtoj godini onda se u šestoj godini završava formiranje uzgojnog oblika. Prakti2nije je sa2ekati da sva okca krenu i da lastari dostignu dužinu 5 -10 cm. . Može biti jednokraka ili dvokraka. onda se na tom mla4em delu svi lastari režu na dva okca.

.

Razvoj ve"eg broja jalovaka na po2etku vegetacije.UZGOJNI OBLIK DUGA REZIDBA JALOVAK NA LUK Stablo visine 80-100cm. La2enjem se ostavlja samo 3-4. Novi lukovi se odabiraju od jalovaka razvijenih iz glave 2okota. . U glavi se ostavljaju 1-3 luka.

.

pod uglom od 150 do 450. . koja je mešovita i obavlja se tako što se u svakom rodnom 2voru ostavlja po jedan luk i jedan kondir sa 2 okca. Razlike postoje samo u redovnoj rezidbi. Lukovi se vezuju polukoso naviše.KAZENAVLJEVA KORDUNICA Formiranje osnovnog oblika 2okota kod ove kordunice vrši se na isti na2in kao i za roajatsku kordunicu. Lastari na kondiru služe za zamenu starog luka koji se odbacuje rezidbom.

5 m. Lukovi se ne ostavljaju svake godine u istom rodnom 2voru ve" se to radi naizmeni2no.2-1. a može se ostaviti i koji reznik. Na gornjem spratu se na svakom kraku kod vrlo rodnih sorti primenjuje kratka. godine – Na prizemnom delu kordunice u svakom rodnom 2voru primenjuje se kratka rezidba kondir na kondir (1-2 okca). 2ija dužina zavisi od visine gornjeg sprata.SKLJAROVA KORDUNICA Ovo je šetvorospratna dvostrana kordunica koja je modifikovana za naše uslove. godine – U prvoj godini rezidba "e se obaviti tako da se izaberu dva lastara i svaki oreže na jedno ili dva okca. Rezidba u jesen 1. Rezidba u jesen 2. Neophodno je imati najmanje pet redova žice u špaliru. godine – Prošlogodišnje lukove ostavljamo kao krakove prizemnog dela sprata kordunice. a kod stonih sorti mešovita rezidba. uz 2injenicu da na svakom kraku donjeg sprata kordunice ostavimo najmanje po 2etiri kratka kondira. Rezidba u prole2e 5. godine ili u prole2e 4. Rezidba u jesen 3. Lastari izbili iz prošlogodišnjih reznika na glavi 2okota tako4e se režu na jedno okce. Redovna rezidba – Na prizemnom delu kordunice primenjuje se kratka rezidba u svim rodnim 2vorovima. a uklanjaju se i prošlogodišnji kondiri. kako bi se dobila osnova za najmanje 3-4 rodna 2vora na svakom kraku kordunice gornjeg sprata. Za formiranje gornjeg sprata treba na svakom luku ostaviti najmanje 8 okaca. Lastari izbili iz osnove kordunice uklanjaju se ili režu na reznike. Dva lastara koji su izbili iz prošlogodišnjih reznika režemo na lukove. U ostalim rodnim 2vorovima primenjuje se kratka rezidba kondir na kondir na dva okca. Sve jalovake izbile iz glave 2okota režemo na reznike. Na svakom kraku gornjeg sprata ostavljaju se po dva luka sa 8 -15 okaca. au redu a 1. a odabra"emo još dva lastara koji su izbili iz glave i njih "emo orezati na reznike na 1 okce. . Preporu2uje se za uslove gde se niske temperature opasne po lozu pojavljuju periodi2no. Lastare izbile iz prošlogodišnjeg luka režemo svaki na dva okca. godine – Obavlja se tako da "e se dva lastara koji su izbili iz prošlogodišnjih reznika orezati na luk sa najmanje 8 okaca. Rastojanje izme4u redova je 2-3 m. u zavisnosti od sorte koja se reže.

VISOKO STABLO SA MEŠOVITOM I DUGOM REZIDBOM MOZEROVA KORDUNICA Kod nas je u primeni dvokraka na kojoj se primenjuje mešovita rezidba. Ako se za dvokraku kordunicu predvi4a da visina stabla bude 120 cm. Ovi lastari režu se na dužinu 50-70 cm. Za ovu kordunicu najprikladnije rastojanje izme4u redova je 3-4 m.U prole"e 2etvrte godine ima"emo na stablu kordunice dva lastara koji su u prethodnoj godini vezani za žicu u suprotnom smeru i rasli u horizontalnom pravcu. da bi što više izrasli. Drugi lastar reže se na kratak kondir sa dva okca i služi kao rezerva da se lastari izbili iz njega upotrebe za obnovu stabla u slu2aju da izmrzne stablo kordunice. dok se ostala uklanjaju.2 -1. i 2. godini . Za pravilan razvoj loze potrebna su najmanje 3-4 reda jednostrukih ili dvostrukih žica. dok se ostali uklanjaju do osnove lastara. Na svakom kraku treba ostaviti 3-4 okca. Rezidba u 4. godini – Ostavlja se na 2okotu samo jedan lastar koji se reže na dva okca (zalama se krajem avgusta).5 m. onda se na toj visini na ja2em lastaru ostavljaju dva okca. Rezidba u 1. Okca koja su okrenuta naviše ostavljaju se radi formiranja rodnih 2vorova. Rezidba u 3. godini – Ja2i lastar reže se na visinu prvog reda žice (80-120cm). a u redu 1. Rodni 2vorovi treba da su jedan od drugog na rastojanju 20-25 cm. a tek krajem leta ih treba zalamati kako bi što bolje sazreli. Poslednje okce koje je okrenuto ka zemlji . odnosno 3-4 rodna 2vora. U drugoj godini izbi"e dva lastara i oni se vezuju uz luk da bi rasli što uspravnije i bujnije.

Rezidba u 6. koji se reže na onu dužinu na koju treba produžiti kordunicu. Gornja okca na lastaru za produženje kordunice ostavljaju se radi formiranja novih rodnih 2vorova. Na starijem delu se svi lastari režu na kondire sa po nekoliko okaca. kako bi se stvorila osnova za dva kraka u rodnim 2vorovima. godini – Na starijem delu kordunice u rodnim 2vorovima ima po dva a na mla4em delu po jedan lastar. Rezidba u 5. sem poslednjeg. ve" se ostavlja da bi se iz njega dobio lastar koji "e poslužiti za produženje kordunice. na starijem delu kordunice može se ostaviti po jedan luk. godini – Pošto na starijem delu kordunice imamo u svakom rodnom 2voru po dva prošlogodišnja rodna kondira sa nekoliko lastara i na taj na2in su rodni 2vorovi obrazovani u potpunosti primenjiva"emo rezidbu kondir na kondir. Ukoliko je sorta bujna.ne uklanja se. što zavisi od rodnosti sorte. Redovna rezidba – Sastoji se u tome što se u rodnim 2vorovima primenjuje rezidba kondir na kondir ili mešovita. . Rezidba u 7. godini – Lastari koji su izbili iz položenog dela kordunice režu se na dva okca. Na mla4em delu kordunice u svakom rodnom 2voru su po dva lastara koji "e se tako4e orezivati na kondire ili lukove . Broj okaca ostavljenih rezidbom zavisi"e od sorte. dok se ostala uklanjaju tek kada lastari dostignu porast 5-10 cm. mešovitu ili dugu rezidbu. a na mla4em delu na dva okca.

Posle izvršene rezidbe lukovi se vezuju za spoljašnje žice na pre2ki tako da zauzimaju horizontalan položaj. dok se ostala uklanjaju do osnove lastara. ili prole2e 3. Me4uredno rastojanje je 3-4 m a u redu 1-2 m. SILVOZ KORDUNICA – MEŠOVITA I DUGA REZIDBA Primenjuje se u vinogradima u kojima ne postoji opasnost od ja2ih zimskih mrazeva. Me4utim pri mešovitoj rezidbi u rodnom 2voru se ostavlja redovno jedan kratak kondir za zamenu i jedan luk. godine – Lastari izbili u prethodnoj godini jedan levo drugi desno orežu se na najmanje 8 okaca. Redovna rezidba – Ona se sastoji u tome što se pri dugoj rezidbi u svakom rodnom rodnom 2voru. koji "e dati lastare za zamenu starog luka u narednoj godini. burgundac i sl. da bi 2okot što više oja2ao. Rezidba u jesen 2. godine – Lastari izbili iz kondira za zamenu režu se tako što se viši reže na luk a niži na kratak kondir. Ova modifikacija pogodna je za sorte kao što su kaberne sovinjon. rizling. Naslon se sastoji od 2etiri reda žice. Dvokraka kordunica formira se na slede"i na2in: Rezidba u jesen 1. a ukoliko postoji samo jedan lastar on se reže na dva okca. Lastari izbili iz kondira za zamenu provla"e se kroz dva reda dvojnih žica. godine – Dva lastara se režu na po jedno okce. Rezidba u prole2e 6. godine – Lastari izbili u prethodnoj vegetaciji na krakovima kordunice orežu se na dva okca. Rezidba u prole2e 5. godine – Lastar koji treba da posluži kao stablo kordunice reže se na onu visinu ( 120-150 cm) na kojoj se želi formirati položeni krak kordunice. Posle rezidbe na . odnosno na kratke kondire. Rezidba u prole2e 4. najniži rodni lastar na prošlogodišnjem luku reže na luk. Na pomenutu visinu postavlja se pre2ka na koju se horizontalno naslanjaju tri reda žica.Pored klasi2ne u primeni je modifikovana Mozerova kordunica sa stablom visine od 120-130 cm i formiranom jednokrakom ili dvokrakom kordunicom. Na ovoj visini ostave se po tri okca. a ostali lastare se uklanjaju do osnove.

Rezidba u jesen 1. Na rezervnom kondiru la2enjem se ostavlja samo jedan lastar. pri 2emu se naj2eš"e sade po dva kalema u jami"u. Lastari koji izbiju iz njega služi"e za zamenu stabla kordunice ukoliko nastupi izmrzavanje ili ošte"enje vertikalnog dela kordunice. Viši lastar kada dostigne dužinu od oko 150 cm. ili se u svakom 2voru nalazi i kratak kondir i luk (mešovita rezidba). Drugi lastar služi za rezervu. Posle obavljene rezidbe može se obaviti zagrtanje. Pri vrhu stabla ostavljaju se samo dva do tri lastara. Drugi lastar orezuje se kratko na dva okca i ima funkciju rezervnog kondira. dok se ostali la2enjem potuno uklanjaju. KORDUNICA TIPA KAZARSA Za ovaj oblik kordunice sa4enje se obavlja na rastojanju 3-3. Rezidba u prole2e 3. Kada lastari dostignu dužinu 5-10 cm pristupa se o2enjivanju.položenom delu stabla kordunice ostaju u rodnim 2vorovima ili samo lukovi. koji se vezivanjem povijaju naniže (duga rezidba). godine – Lastar namenjen formiranju vertikalnog dela stabla prekra"uje se na visinu od 80 cm. dok se ostali lastari potpuno uklanjaju. gde "e najviši poslužiti za formiranje produženog dela kako vertikalnog tako i horizontalnog dela stabla kordunice. treba poviti i privezati za žicu odnosno naslon horizontalnog dela kordunice.5 m u špaliru. godine – Lastar se orezuje na dva zimska okca. i obavezno se privezuje uz naslon. . Niži lastar kada dostigne oko150 cm zalama se i privezuje za žicu.

U svakom rodnom 2voru peimenjuje se princip jednogubog Gijovog na2ina rezidbe. godine – Od lastar izbilih iz horizontalnog dela kordunice.ukoliko nije potreban. na svakih 15-20 cm ostavlja se po jedan lastar koji se reže na luk dužine 8-10 okaca. Na položenom delu kordunice ostavlja se najviše 4-6 pravilno raspore4ebih lastara. odabiramo 2-3 dobro razvijena lastara pri osnovi. Ostali lastari se uklanjaju. 2ime se formira 4-6 rodnih 2vorova. dostignu dužinu od 10-15 cm treba izvršiti la2enje suvišnih lastara (okrenutih ka zemlji). Redovna rezidba – Na lukovima koji su doneli rod u prošloj godini odnosno visili su slobodno naniže. U prizemnom rodnom 2voru primenjuje se kratka rezidba odnosno ostavlja se jedan kondir sa dva okca. Najniži lastar pri osnovi prošlogodišnjeg luka orezuje se na dva okca i on služi kao kondir za zamenu. Slede"i najbolje razvijeni lastar reže se na luk odgovaraju"e dužine. Rezervni lastar koji je izbio iz vertikalnog dela stabla uklanja se do osnove . Na kondiru za zamenu primenjuje se kratka rezidba na dva okca po principu rezidbe kondir na kondir. polaze"i od osnove. Lastari izbili iz vertikalnog dela stabla obavezno se ukanjaju. Na taj na2in formirana je osnova vertikalnog i osnova horizontalnog dela stabla kordunice. kako bi zauzeo prostor na žici. godine – Položeni deo lastara prekra"uje se na dužinu od oko jednog metra.Rezidba u prole2e 4. Rezidba u prole2e 5. Kada lastari izbili na položenom delu kordunice. ..

godine – Pošto su na svakom kraku stabla izbila po 2etiri lastara. Pri osnovi 2okota primenjuje se kratka rezidba. kondir na kondir.KORDUNICA TIPA AMRELA Ova kordunica može biti jednorukavna kao i višerukavna. Rezidba u prole2e 4. a dva niža na kondir. drugi lastar reže na luk odgovaraju"e dužine dok se lastari izbili iz prošlogodišnjeg kondira režu se na kratko. Rezidba u jesen 1. Pri osnovi se na kondirima za zamenu primenjuje kratka rezidba. Redovna rezidba – Prvo se odstrane prošlogodišnji lukovi a onda se na svakom rukavu kordunice ostavljaju po dva luka i dva kondira koji se režu na 2-3 okca. Rezidba u prole2e 3. Ostala dva lastara režu se na 150 -170 cm visine i na vršnom delu ostavljaju im se samo po 2etiri okca. Rezidba u 2. Kad se završi rezidba prelazimo na vezivanje lukova tako da krak 2okota dobije oblik kišobrana. U jesen druge godine ne vršimo rezidbu. ve" dva lastara po potrebi zagr"emo. a dva ostaju uz naslon. Ovde "emo predstaviti na2in formiranja dvorukavne kordunice. . godine – Lastari koji su bili zagrnuti orežu se na po dva okca i ti kratki kondiri služi"e za zamenu i rekonstrukciju vertikalnog dela stabla. Rezidba se obavlja na svakom rukavu na taj na2in što se prvi lastar pri osnovi prošlogodišnjeg luka reže se na kratak kondir sa 2-3 okca. godine – Ostavljamo dva lastara i režemo ih na dva okca. koji su doneli rod i dva kondira sa po dva lastara. Rezidba u prole2e 5. godini – U prole"e druge godine la2enjem se ostavljaju samo 2etiri lastara. godine – Na svakom rukavu 2okota postoje dva luka. Pri osnovi na kondirima za zamenu primenjuje se kratka rezidba na dva okca. dva najviša lastara režu se na luk.

da bi se na toj visini obrazovali rodni 2vorovi. godine – Lastari se prekra"uju na visinu spratova. Rezidba u prole2e 4. a tre"i na 180 cm (raspored rodnih 2vorova može biti i na visinama od 60. a niži na kondir za zamenu. drugi na 120cm.5 m.NIFINOVA KORDUNICA – MEŠOVITA REZIDBA Rastojanje sadnje izme4u redova je 3 a u redu 1-1. Na svakom kraku kordunice u rodnim 2vorovima viši lastar se reže na luk. Ako se formiraju dva ili tri sprata. 80 i 120 cm). lastari se orezuju tako što se jedan lastar reže na visinu od 60 cm. Rezidba u prole2e 3. Redovna rezidba .Ona po2inje kada na svakom kraku kordunice imamo 2etiri dobro razvijena lastara. . Rezidba u jesen 1 i 2. La2enjem "e se regulisati broj lastara i ostaviti one koji su dovoljno bujni i imaju dobar raspored. godine – U prve dve godine treba odnegovati dva ili tri lastara iste debljine. Svaki lastar reže se na po dva okca. Na orezanim lastarima ostavljamo samo dva vršna okca. godine – Na svakom kraku kordunice sada imamo po dva dobro razvijena lastara.

. orezani na 9-12 okaca . Ova ampelotehni2ka mera obavlja se u periodu zimskog mirovanja. jednogodišnjeg ili višegodišnjeg drveta. može do"i do izmrzavanja okaca. delovi lastara orezani na 1. vranac. rodnosti okaca na lastaru. Razlikujemo slede"e rodne elemente: . Ako se radi o velikim površinama pod vinovom lozam sa rezidbom treba po2eti ve" u jesen. a one koje ih podnose mogu se rezati odmah nakon opadanja liš"a u jesen. mrku boju.Kratki lukovi. orezani na više od 12 okaca Izbor dužine rodnih elemenata zavisi od agroekoloških uslova. U pogledu dužine orezivanja lastari se mogu rezati duže ili kra"e.Kratki kondir. optere"enost 2okota okcima. Pre rezidbe okca i drugi organi moraju se detaljno pregledati i tako doneti ocena o stepenu izmrzavanja.Lukovi srednje dužine. U južnim podru2jima gde temperatura ne pada ispod – 15 C . ali se obavezno mora izvesti pre kretanja sokova. Ovom rezidbom spre2ava se polaritet vinove loze. kako bi se na vreme završila. a izmrzlo ima tamnu. što zavisi od sorte. uzgojnog oblika i broja rodnih okaca koje treba ostaviti na 2okotima pri obavljanju rezidbe. primenjuje se rezidba gde se ostavljaju kratki i dugi kondiri. dužina orezivanja. oblika gajenja i planiranih prinosa.U cilju pravilnog izvo4enja rezidbe na zrelo u rodnim vinogradima. Pri narednoj rezidbi dugi kondiri uklanjaju se do osnove. delovi lastara orezani na 4-5 okaca . osobina sorte. U podru2jima u kojima niske zimske temperature padaju ispod -15 C i traju u dužem intervalu. delovi lastara orezani na 6-8 okaca . Kada se to utvrdi prilikom rezidbe treba za taj isti procenat uve"ati broj okaca po 2okotu i jedinici površine koji je planiran pre izmrzavanja. starosti vinove loze i površine koja se orezuje. U zavisnosti od broja ostavljenih okaca i vrste rodnih elemenata koje ostavljamo rezidba može biti: KRATKA REZIDBA Primenjuje se kod sorata kod kojih su prva okca pri osnovi lastara veoma rodna (prokupac.deo lastara koji se razvio pri osnovi prošlogodišnjeg kondira. Kod nas se rezidba obavlja krajem zime i po2etkom prole"a. Sorte osetljive na niske temperature režu se kasnije. rezidba se može obavljati i zimi. Zdravo okce na preseku ima zelenu. dok se na kratkom kodirima viši lastari orezuju na duge a niži na kratke kodire. Vreme rezidbe vinove loze je razli2ito i zavisi od klimatskih prilika podru2ja. rodnosti okaca. okca . Kod nekih sorata kod koji su veoma rodna okca pri osnovi (smederevka. do 3. plovdina). kardinal. Ostavljaju se samo kratki kondiri sa 2 ili 3 okca . tehni2ka pravila pri rezidbi i pribor za rezidbu.Dugi lukovi. mora se dobro poznavati vreme rezidbe.). izduživanje rodnih elemenata i deformacija oblika stabla. muskat hamburg i dr.Dugi kondiri. U ovim slu2ajevima režu se sorte ve"e otpornosti prema izmrzavanju i na površinama koje nisu u depresijama. Pregled se obavlja pravljenjem popre2nih preseka preko okaca i posmatranjem tkiva pod lupom ili mikroskopom.

orezuje se kratko na kondire u cilju odmaranja i obnove vegetativnog i generativnog potencijala. game bojadiser. Mešovitom rezidbom uspešno se suzbija polaritet ali na stablu ostaju ve"e rane zbog presecanja lukova do osnove. Nakon rezidbe lukovi se savijaju naniže i vezuju za žicu (osnova luka tako dobija vršni položaj i iz nje se razvijaju dobri lastari). Pri rezidbi za novi luk ostavlja se prvi dobro razvijeni lastar pri osnovi prošlogodišnjeg luka. zove se jalovak. na lukove u cilju optere"enja rodom i obratno. zdravstvenom stanju loze i zrelosti loze. rajnski rizling i dr. burgundac crni. Posle rezidbe lukovi se privezuju za žicu. kaberne sovinjon. Na prošlogodišnjim kondirima ukoliko su se razvila dva dobra lastara primenjuje se princip mešovite rezidbe. Primenjuje se u toplijim podru2jima. jer je kod ve"ine sorti nerodan. koje imaju veoma rodna okca pri osnovi lastara ali razvijaju sitne grozdove . muskat italija.DUGA REZIDBA Na 2okotima se ostavljaju samo lukovi. orezuje se na jedno okce i zove se reznik. Sorte afus ali. kako bi se iskoristila najrodnija okca na sredini lastara za donošenje roda. bujnosti 2okota. italijanski rizling i dr. MEŠOVITA REZIDBA Primenjuje se kod sorata u kojih su okca pri osnovi lastara slabije rodnosti. Pri rezidbi osušeni krak 2okota ili rodni 2vor i izduženi rodni 2vor treba zameniti sa lastarom koji je izbio iz starog drveta. Kod sorata game crni. dobro ra4aju samo ako se pri rezidbi ostavljaju lukovi dužine 10-14 okaca. Ako su lastari vinove loze bujni. merlo. Lukovi iz prethodne godine uklanjaju se do osnove. Vršni lastar orezuje se na luk a niži na kondir za zamenu. Na istom 2okotu ostavljaju se i kondiri i lukovi. Izaziva izduživanje rodnih 2vorova i deformaciju oblika stabla. Prve godine lastar iz starog drveta. Pri rezidbi važno je voditi ra2una o sorti. obavlja se mešovita rezidba (lukovi sa 8-10 okaca). zdravi i dozreli moraju se rezati duže. Ostavljaju se kondiri od 2 okca koji se nazivaju kondiri za zamenu. . na uzgojnim oblicima visokog stabla. traminac.

Koeficijent korekcije ( za stone sorte 30-40%. e. a optere"enje je u direktnoj vezi sa planom prinosa po 2okotu. Planirani prinos po 2okotu. .stvarati što manji broj i što manje rane jer rane 2iji je pre2nik ve"i od 2 cm teško zarastaju ili uopšte ne mogu zarasti. Na taj na2in rez "e biti gladak i ne"e dolaziti do gnje2enja tkiva što ima veoma nepovoljne posledice. Pribor za rezidbu mora da je oštar.Pri rezidbi treba voditi ra2una o otere"enju 2okota rodnim okcima kod svake sorte pojedina2no. Pri rezidbi na zrelo treba se pridržavati više tehni2kih pravila i to: . b. Broj 2okota po jedinici površine.+ d bxc Navedena formula predstavlja sve potrebne elemente i primenjuje se u praksi pri projektovanju prinosa gajenih sorti. Koeficijent rodnosti – broj grozdova po lastaru. jer u tom slu2aju rane brzo zarastaju. Na osnovu navedenih elemenata. Za rezidbu se koriste kvalitetne makaze i testerice. Prose2nu masu grozda. a za vinske 10-20%). . .suvišne lastare rezati iz osnove jer "e biti manje posla u la2enju loze. rezanjem okomito na osu 2okota. . jer ona spre2ava prodiranje vode u kondire. broj potrebnih okaca po 2okotu koje treba ostaviti rezidbom izra2unava se po formuli: a Ok = -----.odstarnjivati stare delove 2okota. odnosno po jedinici površine.pri rezidbi u jesen ili zimi rez treba praviti iznad dijafragme najvišeg okca. U tom slu2aju za svaku sortu treba uzeti slede"e elemente: a.pri rezidbi lastara rez treba praviti na 1 do 2 cm iznad najvišeg okca i to koso sa suprotne strane okca i . 2ime se smanjuje negativno dejstvo zimskih mrazeva. d. c. odnosno po jedinici površine.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->