Na temelju članka 63. stavka 2.

Zakona o sustavu državne uprave (Narodne novine, broj 150/11), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj ___________ 2012. godine donijela UREDBU O UNUTARNJEM USTROJSTVU MINISTARSTVA FINANCIJA I. OPĆE ODREDBE Članak 1. Ovom se Uredbom uređuje unutarnje ustrojstvo Ministarstva financija (dalje u tekstu: Ministarstvo), nazivi upravnih organizacija u sastavu Ministarstva i drugih unutarnjih ustrojstvenih jedinica, njihov djelokrug i način upravljanja, te određuje okvirni broj državnih službenika i namještenika potrebnih za obavljanje poslova iz djelokruga Ministarstva. II. UNUTARNJE USTROJSTVO I DJELOKRUG Članak 2. Za obavljanje poslova iz djelokruga Ministarstva ustrojavaju se: 1. Kabinet ministra 2. Glavno tajništvo 3. Uprava za makroekonomske analize, gospodarstvo, financijski sustav, Europsku uniju i međunarodne financijske odnose 4. Državna riznica 5. Uprava za financijsko upravljanje, unutarnju reviziju i nadzor 6. Samostalni sektor za drugostupanjski upravni postupak 7. Samostalna služba za suzbijanje nepravilnosti i prijevara. Članak 3. Upravne organizacije u sastavu Ministarstva osnovane posebnim zakonima jesu: 1. Porezna uprava 2. Carinska uprava. 1. KABINET MINISTRA Članak 4. Kabinet ministra posebna je unutarnja ustrojstvena jedinica Ministarstva koja obavlja stručne, organizacijske i protokolarne poslove za potrebe ministra i zamjenika ministra; pribavlja dokumentaciju i materijale od upravnih organizacija u sastavu Ministarstva i drugih unutarnjih ustrojstvenih jedinica; osigurava pravodobnu dostavu materijala za Vladu Republike Hrvatske i Hrvatski sabor; obavlja poslove za potrebe Dužnosnika nadležnog za akreditaciju u vezi s povlačenjem i korištenjem sredstava pretpristupnih programa pomoći i sredstava strukturnih i kohezijskih fondova Europske unije te poslove informiranja u vezi s akreditacijom; obavlja poslove za potrebe Nacionalnog dužnosnika za ovjeravanje vezane uz financijsko upravljanje fondovima Europske unije i funkcioniranje sustava upravljanja i kontrole pretpristupnih programa Europske unije; obavlja poslove vezane uz odnose sa sredstvima javnog informiranja; odgovara na predstavke i pritužbe građana; obavlja

1

prevoditeljske i lektorske poslove; obavlja druge stručne i administrativne poslove za službene potrebe ministra i zamjenika ministra. 2. GLAVNO TAJNIŠTVO Članak 5. U Glavnom tajništvu obavljaju se pravni poslovi, upravni i stručni poslovi vezani za planiranje, upravljanje, razvoj i stručno usavršavanje ljudskih potencijala užeg dijela Ministarstva; priprema se i prati ostvarivanje plana rada Ministarstva; obavljaju se organizacijski, financijsko-planski i računovodstveni poslovi, poslovi financijskog upravljanja i kontrole te opći, pomoćni i tehnički poslovi; poslovi koji se odnose na usklađivanje rada unutarnjih ustrojstvenih jedinica i upravnih organizacija u sastavu Ministarstva; poslovi zaštite na radu, obrane i sigurnosti; koordiniraju se poslovi javne nabave svih ustrojstvenih jedinica u Ministarstvu; Glavno tajništvo skrbi o urednom i pravilnom korištenju imovine i sredstava za rad; obavljaju se poslovi organiziranja, uspostave i održavanja jedinstvenog informatičkog sustava za uži dio Ministarstva; obavljaju se poslovi informiranja i odnosa s javnošću te drugi poslovi iz djelokruga Tajništva. U Glavnom tajništvu ustrojavaju se: 2.1. Služba za pravne poslove 2.2. Služba za planiranje i upravljanje ljudskim potencijalima 2.3. Služba za razvoj i stručno usavršavanje ljudskih potencijala 2.4. Služba za opće poslove 2.5. Služba za financijsko-planske i računovodstvene poslove 2.6. Služba za informatiku 2.7. Služba za informiranje. 2.1. Služba za pravne poslove Služba za pravne poslove izrađuje i sudjeluje u izradi nacrta prijedloga zakona i drugih propisa iz djelokruga Ministarstva; izrađuje nacrte općih akata Ministarstva; u suradnji s drugim upravnim organizacijama u Ministarstvu sudjeluje u davanju stručnih mišljenja i objašnjenja u svezi s primjenom i provedbom zakona i podzakonskih propisa; priprema plan rada Ministarstva i objedinjuje izvješća o njegovu ostvarivanju; sudjeluju u izradi i davanju mišljenja o pojedinim ugovorima u kojima je jedna od ugovornih strana Ministarstvo; daje očitovanja na pravna pitanja koja ne spadaju u djelokrug ostalih ustrojstvenih jedinica; vodi evidenciju zaključenih ugovora i okvirnih sporazuma u Ministarstvu; obavlja poslove obrade podataka i koordinacije aktivnosti javne nabave s Državnim uredom za središnju javnu nabavu i to: utvrđuje ukupne potrebe za nabavom roba i usluga koje se nabavljaju kroz sustav središnje javne nabave; brine o uspostavi baze podataka vezanih uz zahtjev ustrojstvenih jedinica Ministarstva po nabavnim kategorijama; obavlja koordiniranje aktivnosti između ustrojstvenih jedinica Ministarstva kao javnog naručitelja i Državnog ureda za središnju javnu nabavu; vodi registar ugovora i okvirnih sporazuma; uspostavlja i upravlja bazom podataka o sklopljenim ugovorima temeljem okvirnih sporazuma koji su zaključeni za potrebe središnje javne nabave; objedinjuje izvješća upravnih organizacija Ministarstva po nabavnim kategorijama robe koja se dostavljaju na daljnje postupanje Državnom uredu za središnju javnu nabavu; obavlja poslove pružanja stručne pomoći u pripremi dokumentacije i provedbi postupaka javne nabave koje provode druge ustrojstvene jedinice za potrebe iz svog djelokruga; obavlja i druge poslove iz svog djelokruga.

2.2. Služba za planiranje i upravljanje ljudskim potencijalima

2

Služba za planiranje i upravljanje ljudskim potencijalima izrađuje prijedlog plana prijma u državnu službu u Ministarstvo, provodi za potrebe užeg dijela Ministarstva postupke javnih natječaja za prijam u državnu službu i postupke internih oglasa; obavlja upravne, stručne i administrativne poslove u vezi s prijmom, raspoređivanjem, ocjenjivanjem, unaprjeđenjem, premještajem i prestankom državne službe te poslove u vezi s ostvarivanjem drugih prava, obveza i odgovornosti službenika; obavlja poslove u vezi s reguliranjem radnopravnog statusa, pravima, obvezama i odgovornostima namještenika; surađuje sa središnjim tijelom nadležnim za službeničke odnose u provedbi mjera Strategije razvoja upravljanja ljudskim potencijalima za državnu službu iz djelokruga Službe; obavlja poslove unosa i ažuriranja podataka o radno-pravnom statusu službenika i namještenika u Registar zaposlenih u javnom sektoru; vodi osobne dosjee službenika i namještenika; vodi druge evidencije o službenicima i namještenicima; obavlja poslove objedinjavanja i obrade podataka iz djelokruga Službe za cjelokupno Ministarstvo; sudjeluje u izradi prijedloga uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva i pravilnika o unutarnjem redu Ministarstva te drugih propisa i općih akata iz djelokruga Službe; obavlja i druge poslove iz svog djelokruga. 2.3. Služba za razvoj i stručno usavršavanje ljudskih potencijala Služba za razvoj i stručno usavršavanje ljudskih potencijala obavlja za potrebe užeg dijela Ministarstva stručne i administrativne poslove koji se odnose na izradu i provedbu planova i mjera za unaprjeđenje razvoja ljudskih potencijala; praćenje i unaprjeđenje organizacijske klime ustrojstvenih jedinica te stjecanja znanja i vještina iz područja organizacijskog razvoja; analizu strukture i kompetencija državnih službenika; procjenu potreba za izobrazbom državnih službenika; izradu godišnjih planova izobrazbe; surađuje i koordinira aktivnosti izobrazbe s domaćim i inozemnim institucijama i tijelima koja provode izobrazbu državnih službenika i namještenika; izrađuje i organizira provedbu posebnog dijela vježbeničkog i prilagodbenog programa novoprimljenih službenika; obavlja poslove u svezi s provedbom stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa; izrađuje akte o pravima i obvezama državnih službenika u svezi s pohađanjem izobrazbe i prati izvršenje obveza; izrađuje godišnje izvješće o radu i plan rada Ministarstva financija; predlaže i provodi mjere usklađivanja planova osobnog razvoja službenika s utvrđenim organizacijskim i radnim ciljevima; obavlja poslove unosa i ažuriranja podataka o izobrazbi službenika u Registar zaposlenih u javnom sektoru; surađuje sa središnjim tijelom nadležnim za službeničke odnose u provedbi mjera Strategije razvoja upravljanja ljudskim potencijalima za državnu službu iz djelokruga Službe, obavlja poslove objedinjavanja i analize podataka i planova iz djelokruga Službe za cjelokupno Ministarstvo; sudjeluje u izradi nacrta prijedloga propisa i općih akata iz djelokruga Službe; obavlja i druge poslove iz svog djelokruga. 2.4. Služba za opće poslove Služba za opće poslove obavlja poslove nabave roba, radova i usluga, provodi nadmetanja javne nabave, provodi i prati izvršenje ugovora po nadmetanjima provedenih od strane Državnog ureda za središnju javnu nabavu, obavlja poslove ekonomata, prima i otprema poštu, urudžbira spise i akte te ih dostavlja u ustrojstvene jedinice Ministarstva; vodi djelovodnik, prvostupanjski i drugostupanjski upisnik i njihov registar; arhivira, čuva i izlučuje registraturnu građu, obavlja poslove vezane za ARHiNET, obavlja knjižničarske poslove, obavlja kunske i devizne transakcije za potrebe Ministarstva; izrađuje planove obrane i evakuacije, organizira i nadzire poslove koji se odnose na tjelesnu i tehničku zaštitu osoba i imovine, provodi mjere i standarde informacijske sigurnosti u smislu propisa o informacijskoj sigurnosti, obavlja i druge poslove u svezi s provedbom zakona i podzakonskih propisa iz područja obrane i sigurnosti; obavlja poslove u svezi sa zaštitom na radu i protupožarnom zaštitom, stručne tehničke poslove, telefonske službe, poslove održavanja zgrada u kojima

3

rade djelatnici Ministarstva, poslove održavanja opreme i sredstava za rad, poslove službenog prijevoza i održavanja službenih automobila, obavlja fotokopiranje i umnožavanje materijala, pripreme i posluživanja napitaka i bezalkoholnih pića u čajnoj kuhinji Ministarstva te poslove čišćenja. U Službi za Opće poslove ustrojavaju se: 2.4.1. Odjel za opće poslove 2.4.2. Odjel za sigurnosne, obrambene i tehničke poslove. 2.4.1. Odjel za opće poslove Odjel za opće poslove obavlja poslove nabave roba, radova i usluga, provodi nadmetanja javne nabave, provodi i prati izvršenje ugovora po nadmetanjima provedenim od strane Državnog ureda za središnju javnu nabavu, obavlja poslove ekonomata, prima, otvara, otprema i dostavlja poštu, urudžbira spise i akte te ih dostavlja u ustrojstvene jedinice Ministarstva; vodi djelovodnik, prvostupanjski i drugostupanjski upisnik i njihov registar; vodi urudžbeni zapisnik povjerljive pošte, arhivira i čuva prema propisima o rukovanju s povjerljivom poštom, arhivira, čuva i izlučuje registraturnu građu koja nastaje radom Ministarstva, obavlja poslove vezane za ARHiNET, obavlja knjižničarske poslove, obavlja kunske i devizne transakcije za potrebe Ministarstva. U Odjelu za opće poslove ustrojava se Pododsjek pisarnica. 2.4.1.1. Pododsjek pisarnica Prima, otvara, otprema i dostavlja poštu, urudžbira spise i akte te ih dostavlja u ustrojstvene jedinice Ministarstva; vodi djelovodnik, prvostupanjski i drugostupanjski upisnik i njihov registar; vodi urudžbeni zapisnik povjerljive pošte, arhivira i čuva prema propisima o rukovanju s povjerljivom poštom, arhivira, čuva i izlučuje registraturnu građu koja nastaje radom Ministarstva, obavlja poslove vezane za ARHiNET, obavlja knjižničarske poslove, obavlja kunske i devizne transakcije za potrebe Ministarstva. Dostavlja poštu na području Grada Zagreba. 2.4.2. Odjel za sigurnosne, obrambene i tehničke poslove Odjel za sigurnosne, obrambene i tehničke poslove izrađuje planove obrane i evakuacije, organizira i nadzire poslove koji se odnose na tjelesnu i tehničku zaštitu osoba i imovine u sjedištu Ministarstva; provodi mjere i standarde informacijske sigurnosti. Obavlja poslove zaštite na radu, protupožarne zaštite i zaštite okoliša. Obavlja stručne tehničke poslove, poslove tehničke podrške kod provođenja javnih nadmetanja za investicijska održavanja, poslove održavanja zgrada u kojima rade djelatnici Ministarstva, poslove održavanja energetskih postrojenja, održavanja opreme i sredstava za rad, poslove službenog prijevoza i održavanja službenih automobila, telefonske službe, obavlja fotokopiranje i umnožavanje materijala; pripreme i posluživanja napitaka i bezalkoholnih pića u čajnoj kuhinji Ministarstva, poslove čišćenja, te druge poslove iz svog djelokruga. U Odjelu za sigurnosne, obrambene i tehničke poslove ustrojava se Pododsjek za tehničke i pomoćne poslove. 2.4.2.1. Pododsjek za tehničke i pomoćne poslove Obavlja razne tehničke poslove, telefonske službe, poslove održavanja zgrada u kojima rade djelatnici Ministarstva, poslove održavanja energetskih postrojenja, održavanja opreme i sredstava za rad, poslove službenog prijevoza i održavanja službenih automobila, obavlja fotokopiranje i umnožavanje materijala; pripreme i posluživanja napitaka i bezalkoholnih pića u čajnoj kuhinji Ministarstva te poslove čišćenja. 2.5. Služba za financijsko-planske i računovodstvene poslove

4

Služba za financijsko-planske i računovodstvene poslove obavlja računovodstvene poslove za uži dio Ministarstva; priprema prijedlog financijskog plana proračuna za trogodišnje razdoblje: upravlja područnom riznicom; koordinira razvoj financijskog upravljanja i kontrola za uži dio Ministarstva; sudjeluje u izradi izvješća o uspostavi i funkcioniranju sustava financijskog upravljanja i kontrola. U Službi za financijsko-planske i računovodstvene poslove ustrojavaju se: 2.5.1. Odjel za računovodstvene poslove 2.5.2. Odjel za financijsko upravljanje i kontrole. 2.5.1. Odjel za računovodstvene poslove Odjel za računovodstvene poslove za potrebe užeg dijela Ministarstva vodi sve zakonom propisane poslovne knjige; izrađuje tromjesečne, polugodišnje i godišnje financijske izvještaje, izrađuje prijedlog financijskog plana; obavlja poslove likvidature; obavlja poslove obračuna i isplate plaće, naknada plaće, drugog dohotka i ostalih materijalnih prava; obavlja knjiženje dokumentacije; daje naloge za plaćanja na teret sredstava planiranih u državnom proračunu; kontrolira i prati izvršenje stavaka planiranih u državnom proračunu; po potrebi predlaže preraspodjelu sredstava; vodi evidenciju kapitalne imovine; vodi blagajničko poslovanje i obavlja druge poslove u okviru poslovanja područne riznice; obavlja i druge poslove iz svog djelokruga. 2.5.2. Odjel za financijsko upravljanje i kontrole Odjel za financijsko upravljanje i kontrole koordinira razvoj financijskog upravljanja i kontrola u Ministarstvu; koordinira izradu plana uspostave i razvoja financijskog upravljanja i kontrola; sudjeluje i pomaže rukovoditeljima ustrojstvenih jedinica Ministarstva u uspostavljanju i razvoju procedura i postupaka u svezi s pripremom, obradom, tijekom i pohranom financijskih i drugih dokumenata u svim segmentima poslovanja Ministarstva; usmjeren je na uspostavljanje unutarnjih kontrola i analizu rizika u Ministarstvu u dijelu praćenja prihoda i primitaka, izvršavanja rashoda i materijalnih sredstava, postupaka javne nabave i upravljanja projektima u cilju izvršavanja poslova iz djelokruga Ministarstva; sudjeluje u izradi izvješća o uspostavi i funkcioniranju sustava financijskog upravljanja i kontrola; koordinira razvoj financijskog upravljanja i pruža potporu ostalim rukovoditeljima u razvoju financijskog upravljanja u cijeloj organizaciji; u suradnji s ostalim rukovoditeljima osmišljava razvoj prethodnih i naknadnih kontrola u procesima planiranja, realizacije i praćenja realizacije proračunskih sredstava; po potrebi inicira izradu internih akata (naputaka, pravilnika) kojima se uređuju opisi poslova, ovlasti i odgovornosti pojedinih sudionika u procesima planiranja, izrade programa, praćenja realizacije programa, obrade financijskih dokumenata, internog izvješćivanja o realizaciji proračunskih sredstva i o ostvarenim ciljevima; u suradnji s ostalim rukovoditeljima potiče razvoj računovodstvenih sustava, odnosno pruža potporu rukovoditeljima u osmišljavanju evidencija o troškovima i drugim relevantnim financijskim informacijama, kao i o sadržaju i strukturi internih izvješća za potrebe pravodobnog i učinkovitog financijskog upravljanja; upozorava na nedostatke; inicira mjere za otklanjanje nedostataka; surađuje sa Sektorom za harmonizaciju unutarnje revizije i financijske kontrole Ministarstva financija; dostavlja propisana izvješća i traženu dokumentaciju.

2.6. Služba za informatiku Služba za informatiku organizira i uspostavlja jedinstveni informatički sustav ustrojstvenih jedinica Ministarstva; obavlja poslove vezane za planiranje, organiziranje i provođenje informatizacije Ministarstva, razvoj i održavanje lokalne računalne i

5

komunikacijske mreže, administriranje računala Ministarstva, sistemsko održavanje informacijskih servisa Ministarstva, udomljavanje programskih rješenja ustrojstvenih jedinica, brigu o dokumentaciji dostupnih programskih paketa, informatička podrška javnim i internim informacijskim servisima, analizira i odabire raspoloživa informatička rješenja koja će se primijeniti u sklopu informacijskog sustava Ministarstva; planira nabavu računalne i mrežne opreme, operacijskih sustava i programske opreme; brine se o edukaciji službenika i namještenika za djelotvorno i ispravno korištenje informatičkih resursa Ministarstva; određuje upute, pravila i postupke kojima se propisuje način korištenja informacijske infrastrukture Ministarstva; prati i primjenjuje odgovarajuću svjetsku i domaću normizaciju u području informatike; vodi brigu o instalaciji, reinstalaciji i kontinuiranom održavanju informatičkih resursa; obavlja i druge poslove iz svog djelokruga. U Službi za informatiku ustrojavaju se: 2.6.1. Odjel za sistemsku podršku 2.6.2. Odjel za komunikacijsku tehnologiju. 2.6.1. Odjel za sistemsku podršku U Odjelu za sistemsku podršku obavljaju se poslovi planiranja, razvoja i održavanja informatičkog sustava Ministarstva; poslovi projektiranja, koordiniranja i organiziranja izrade i primjene informatičkih sustava; podrške korisnicima informatičkog sustava i održavanje veze između korisnika i razvoja sustava, te korisnika i provedbe; poslovi organiziranja i provođenja izobrazbe za korištenje informatičkog sustava, te uvođenja novih programskih proizvoda u uporabu; poslovi oblikovanja i prezentacije podataka na svim raspoloživim medijima; poslovi upravljanja računalnom infrastrukturom Ministarstva i podrške svim poslovima koji osiguravaju rad računalne mreže; obavlja i druge poslove iz svog djelokruga. 2.6.2. Odjel za komunikacijsku tehnologiju Odjel za komunikacijsku tehnologiju upravlja računalno komunikacijskom infrastrukturom Ministarstva i podrška je svim poslovima koji osiguravaju rad računalno komunikacijske mreže; obavlja stručne poslove vezane za planiranje razvoja i modernizaciju računalno komunikacijskih i informatičkih sustava Ministarstva, uspostavljanje normi za interoperabilnost i kompatibilnost komunikacijskih sustava unutar Ministarstva, određivanje prioriteta i prijedloga za nabavu opreme iz područja komunikacija i informacijske tehnologije, kreiranje planskog održavanja opreme, nadgledanje sigurnosti komunikacija i provođenje mjera za zaštitu sigurnosti informatičke i komunikacijske infrastrukture; obavlja i druge poslove iz svog djelokruga. 2.7. Služba za informiranje Služba za informiranje obavlja poslove planiranja, usmjeravanja, nadzora i provedbe strategije informiranja i odnosa s javnošću za potrebe užeg dijela Ministarstva, Porezne uprave i Carinske uprave; u suradnji s glasnogovornikom priprema i koordinira nastupe dužnosnika Ministarstva u medijima te u tom dijelu surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva; priprema materijale za medijsko prezentiranje aktivnosti Ministarstva; vodi dokumentaciju koja se odnosi na priopćenja za javnost; priprema dnevna izvješća koja se odnose na priloge domaćih medija; priprema tjedne i mjesečne preglede, najave i zbivanja; uređuje i ažurira internetske stranice Ministarstva; obavlja poslove kojima se osigurava pravo na pristup informacijama sukladno propisima o javnom informiranju; obavlja i druge poslove iz svog djelokruga. U Službi za informiranje ustrojavaju se: 2.7.1. Odjel za odnose s javnošću i informiranje 2.7.2. Odjel za pristup informacijama 2.7.1. Odjel za odnose s javnošću i informiranje

6

Odjel za odnose s javnošću i informiranje obavlja poslove planiranja, usmjeravanja, nadzora i provedbe strategije informiranja i odnosa s javnošću; u suradnji s glasnogovornikom priprema i koordinira nastupe dužnosnika Ministarstva u medijima te u tom dijelu surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva; priprema materijale za medijsko prezentiranje aktivnosti Ministarstva; vodi dokumentaciju koja se odnosi na priopćenja za javnost; priprema dnevna izvješća koja se odnose na priloge domaćih medija; priprema tjedne i mjesečne preglede, najave i zbivanja; uređuje i ažurira internetske stranice Ministarstva 2.7.2. Odjel za pristup informacijama Odjel za pristup informacijama obavlja poslove kojima se osigurava pravo na pristup informacijama sukladno propisima o javnom informiranju; u suradnji s drugim ustrojstvenim jedinicama priprema informacije i dokumentaciju za davanje ovlaštenicima prava na informacije; priprema rješenja kojima se odlučuje o pravu na pristup informacijama; vodi upisnik o zahtjevima, postupcima i odlukama o ostvarivanju prava na pristup informacijama; objavljuje informacije kada je obveza njihovog objavljivanja propisana posebnim zakonom ili drugim općim aktom. 3. UPRAVA ZA MAKROEKONOMSKE ANALIZE, GOSPODARSTVO, FINANCIJSKI SUSTAV, EUROPSKU UNIJU I MEĐUNARODNE FINANCIJSKE ODNOSE Članak 6. U Upravi za makroekonomske analize, gospodarstvo, financijski sustav, Europsku uniju i međunarodne financijske odnose obavljaju se poslovi izrade godišnjih i višegodišnjih projekcija i prognoza makroekonomskih i proračunskih agregata; prate se i analiziraju makroekonomska kretanja u Republici Hrvatskoj i svijetu, posebice se analizira i planira fiskalna politika na razini državnog proračuna, izvanproračunskih korisnika te lokalne i područne (regionalne) samouprave; koordinira ekonomske politike u sklopu suradnje s domaćim i inozemnim institucijama te sudjeluje u aktivnostima državne suradnje s međunarodnim institucijama; sudjeluje u poslovima u vezi s nastupom Republike Hrvatske na međunarodnom financijskom tržištu i pred agencijama za ocjenu kreditne sposobnosti Republike Hrvatske; izrađuje fiskalna izvješća prema međunarodnim statističkim standardima, sudjeluje u izradi i razvoju nacionalnih računa opće države; priprema statistička izvješća Ministarstva; obavlja poslove koordinacije i upravljanja vlastitim sredstvima Europske unije; vodi Registar koncesija i prati sustav koncesija; analizira dinamiku prikupljanja koncesija i prihoda od naknada za koncesiju i poduzima mjere efikasnije naplate naknada po koncesijama; obavljaju se poslovi analize i provedbe projekata javno-privatnog partnerstva; unaprjeđuje se sustav prikupljanja neporeznih prihoda; analizira financijsko stanje trgovačkih društava u državnom vlasništvu; obavljaju se poslovi u vezi s restrukturiranjem i konsolidacijom poslovnih subjekata; prati i analizira politiku državnih potpora; sudjeluje u izradi zakonskih propisa u području koncesija i državnih potpora; analizira stanja vezana za oštećenja imovine i prava uzrokovana elementarnim nepogodama; Uprava izrađuje, odnosno sudjeluje u izradi nacrta prijedloga zakona i provedbenih propisa iz područja bankarskog sustava, platnih sustava, sustava osiguranja, obveznog osiguranja i reosiguranja, financijskih tržišta, uključujući tržište kapitala, investicijskih i alternativnih fondova, financijskih konglomerata, propisa vezanih uz preuzimanje dioničkih društava, financijskih usluga, uključujući leasing, propisa vezanih za osiguranje depozita i ulagatelja, propisa o sustavu financijskog izvještavanja, računovodstva i revizije, propisa koji uređuju poslovanje Hrvatske narodne banke, Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, Financijske agencije, Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka, Hrvatske banke za obnovu i razvitak te propisa koji uređuju

7

financijske instrumente, uključujući mjenicu i ček; obavlja poslove vezane za isplatu državnih poticajnih sredstava za stambenu štednju i dobrovoljnu mirovinsku štednju; obavlja poslove vezane uz koordinaciju zaštite potrošača u financijskom sustavu; obavlja nadzor Financijske agencije vezano uz poslove provedbe ovrhe na novčanim sredstvima; obavlja nadzor štedno-kreditnih zadruga u likvidaciji; obavlja nadzor isplate državnih poticajnih sredstava za stambenu štednju i dobrovoljnu mirovinsku štednju; sudjeluje u pripremi i provedbi aktivnosti Ministarstva vezanih uz poslove europskih integracija i suradnju s međunarodnim financijskim institucijama; koordinira pripremu prijedloga stajališta i ostalih dokumenata o pojedinim politikama Europske unije; koordinira pripremu i provedbu programa Europske unije; razvija i provodi suradnju s međunarodnim financijskim institucijama temeljem politike Vlade Republike Hrvatske u cilju ostvarivanja održivoga razvoja; izvršava financijske obveze koje proizlaze iz članstva Republike Hrvatske u međunarodnim financijskim institucijama i obveze temeljem sklopljenih ugovora o zajmovima, državnim jamstvima i darovnicama; priprema nacrte prijedloga zakonskih i drugih propisa kojima se uređuju financijski odnosi s međunarodnim financijskim institucijama; daje mišljenja na nacrte prijedloga zakona i drugih propisa iz područja financijskih odnosa s inozemstvom; obavlja i druge poslove iz svog djelokruga. U Upravi za makroekonomske analize, gospodarstvo, financijski sustav, Europsku uniju i međunarodne financijske odnose ustrojavaju se: 3.1. Zavod za makroekonomske analize i planiranje 3.2. Sektor za gospodarstvo 3.3. Sektor za financijski sustav 3.4. Sektor za Europsku uniju i međunarodne financijske odnose. 3.1. ZAVOD ZA MAKROEKONOMSKE ANALIZE I PLANIRANJE Članak 7. Zavod za makroekonomske analize i planiranje je ustrojstvena jedinica u sastavu Ministarstva na razini sektora koja izrađuje godišnje i višegodišnje projekcije i prognoze makroekonomskih i proračunskih agregata; prati i analizira makroekonomska kretanja u Republici Hrvatskoj i svijetu, posebice analizira i planira fiskalnu politiku na razini državnog proračuna, izvanproračunskih korisnika te lokalne i područne (regionalne) samouprave; koordinira ekonomske politike u sklopu suradnje s domaćim i inozemnim institucijama te sudjeluje u aktivnostima državne suradnje s međunarodnim institucijama; sudjeluje u poslovima u svezi s nastupom Republike Hrvatske na međunarodnom financijskom tržištu i pred agencijama za ocjenu kreditne sposobnosti Republike Hrvatske; izrađuje fiskalna izvješća prema međunarodnim statističkim standardima, sudjeluje u izradi i razvoju nacionalnih računa opće države; priprema statistička izvješća Ministarstva; obavlja poslove koordinacije i upravljanja vlastitim sredstvima Europske unije, surađuje s domaćim i inozemnim ekonomskim institucijama; obavlja i druge poslove iz svog djelokruga. U Zavodu za makroekonomske analize i planiranje ustrojavaju se: 3.1.1. Služba za fiskalna istraživanja i planiranje 3.1.2. Služba za makroekonomska istraživanja i statistiku. 3.1.1. Služba za fiskalna istraživanja i planiranje Služba za fiskalna istraživanja i planiranje obavlja poslove koji su vezani uz analizu i projekcije fiskalne politike, obavlja poslove izračuna, prikupljanja i kontrole vlastitih sredstava Europske unije, koordinacije suradnje i izvještavanja prema Europskoj uniji. U Službi za fiskalna istraživanja i planiranje ustrojavaju se: 3.1.1.1. Odjel fiskalnih analiza i projekcija 3.1.1.2. Odjel za koordinaciju i upravljanje vlastitim sredstvima Europske unije.

8

3.1.1.1. Odjel fiskalnih analiza i projekcija Odjel fiskalnih analiza i projekcija obavlja poslove kontinuiranog praćenja kretanja proračuna; izrađuje usporedne analize i kontinuirane informacije o kretanju fiskalne politike; izrađuje projekcije kretanja fiskalnih pokazatelja, izrađuje dnevne, tjedne i mjesečne projekcije prihoda proračuna za potrebe praćenja likvidnosti te godišnje i višegodišnje projekcije prihoda; izrađuje obrazloženja kretanja prihoda državnog proračuna, fiskalnih kretanja izvanproračunskih korisnika, kretanja deficita i financiranja za potrebe obrazloženja plana te izvršenja proračuna na godišnjoj i polugodišnjoj razini, izrađuje fiskalne projekcije i analize za potrebe izrade strateških ekonomskih dokumenata; izrađuje međunarodne usporedbe i analize proračuna te obavlja poslove iz područja odnosa domaće fiskalne politike i međunarodnih institucija. Obavlja poslove analize i izračuna fiskalnih učinaka pri izmjenama poreznih i drugih propisa; održava ažurnost fiskalne statistike na web stranicama Ministarstva, priprema statistička izvješća Ministarstva. 3.1.1.2. Odjel za koordinaciju i upravljanje vlastitim sredstvima Europske unije Odjel za koordinaciju i upravljanje vlastitim sredstvima Europske unije obavlja poslove koji se odnose na tehničko-tehnološku pripremu za preuzimanje poslova koordinacije i upravljanja vlastitim sredstvima Europske unije u skladu s obvezama koje proizlaze iz punopravnog članstava u Europskoj uniji; poslove uspostave administrativnih kapaciteta, izrade procedura, definiranja i kreiranja potrebnih baza podataka, izrade simulacija preliminarnih izračuna; poslove izračuna, prikupljanja i kontrole vlastitih sredstava Europske unije, izrade projekcija uplata vlastitih sredstva u proračun Europske unije, poslove koordinacije suradnje i izvještavanja prema Europskoj uniji povezano s vlastitim sredstvima Europske unije, kao jedinica za kontakt i izvješćivanje Europske komisije; poslove prilagođavanja sustava sukladno izmjenama u pravnoj stečevini Europske unije. 3.1.2. Služba za makroekonomska istraživanja i statistiku Služba za makroekonomska istraživanja i statistiku prati i analizira hrvatska i svjetska makroekonomska kretanja te izrađuje analize i priloge o makroekonomskim kretanjima te prognoze i projekcije makroekonomskih agregata, izrađuje fiskalna izvješća prema međunarodnim statističkim standardima, sudjeluje u izradi i razvoju nacionalnih računa opće države u suradnji s Državnim zavodom za statistiku i Hrvatskom narodnom bankom. U Službi za makroekonomska istraživanja i statistiku ustrojavaju se: 3.1.2.1. Odjel makroekonomskih istraživanja i prognoza 3.1.2.2. Odjel fiskalne statistike. 3.1.2.1. Odjel makroekonomskih istraživanja i prognoza Odjel makroekonomskih istraživanja i prognoza prati i analizira hrvatska i svjetska makroekonomska kretanja i vodi bazu podataka ekonomskih statističkih pokazatelja Republike Hrvatske; izrađuje analize i priloge o makroekonomskim kretanjima te prognoze i projekcije makroekonomskih agregata u okviru dokumenata i publikacija Ministarstva i prema potrebi; kontinuirano usavršava makroekonomske modele korištene za izradu analiza i projekcija; surađuje s domaćim i inozemnim institucijama i organizacijama, daje stručna mišljenja na upite i nacrte dokumenata domaćih i inozemnih ekonomskih institucija, obavlja poslove povezane s odnosom domaće i vanjske makroekonomske politike; obavlja i druge poslove iz svog djelokruga. 3.1.2.2. Odjel fiskalne statistike Odjel fiskalne statistike izrađuje fiskalna izvješća prema međunarodnim statističkim standardima za opću državu i pojedine njezine sastavnice (državni proračun,

9

izvanproračunske korisnike, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave); sudjeluje u izradi i razvoju nacionalnih računa opće države u suradnji s Državnim zavodom za statistiku i Hrvatskom narodnom bankom putem sudjelovanja u radu radnih skupina iz tog područja, pripreme dijela podataka, analize administrativnih izvora podataka, sudjelovanja u ujednačavanju klasifikacija i slično te obavlja sve druge poslove za unaprjeđenje fiskalne statistike prema međunarodnim standardima. Odjel sudjeluje u poslovima planiranja i normativnim poslovima povezanim sa službenom statistikom u Republici Hrvatskoj. 3.2. SEKTOR ZA GOSPODARSTVO Članak 8. Sektor za gospodarstvo je ustrojstvena jedinica u sastavu Ministarstva koja vodi Registar koncesija i prati koncesije; analizira dinamiku prikupljanja koncesija i prihoda od naknada za koncesiju i poduzima mjere efikasnije naplate naknada po koncesijama; obavlja poslove u svezi s analizama i provedbom projekata javno-privatnog partnerstva; unaprjeđuje sustav prikupljanja neporeznih prihoda; analizira financijsko stanje trgovačkih društava u državnom vlasništvu; obavlja poslove u vezi s restrukturiranjem i konsolidacijom poslovnih subjekata; surađuje sa Službom za upravljanje javnim dugom u obavljanju poslova u svezi s izdavanjem državnih jamstava; prati i analizira politiku državnih potpora; sudjeluje u izradi zakonskih propisa u području koncesija i državnih potpora; analizira stanja vezana za oštećenja imovine i prava uzrokovana elementarnim nepogodama; predlaže nacrte zakona i drugih propisa, njihove izmjena i dopune; surađuje na zajedničkim poslovima vezanima za misije Međunarodnog monetarnog fonda i programe Svjetske banke; pokreće rad na projektima sa znanstvenom podlogom, koja je usmjerena unaprjeđenju djelotvornosti fiskalne politike; obavlja i druge poslove iz svog djelokruga. U Sektoru za gospodarstvo ustrojavaju se: 3.2.1. Služba za koncesije i javno privatno partnerstvo 3.2.2. Služba za trgovačka društva u državnom vlasništvu i restrukturiranje gospodarskih subjekata, državne potpore i elementarne nepogode. 3.2.1. Služba za koncesije i javno-privatno partnerstvo Služba za koncesije i javno-privatno partnerstvo obavlja poslove koji se odnose na vođenje Registra koncesija; analizira stanje koncesija na području Republike Hrvatske, prati kretanje naplata od koncesija i poduzima radnje definirane zakonskim okvirom politike koncesija s davateljima koncesija i ostalim nadležnim institucijama, prati i usuglašava zakonsku regulativu s pravnom stečevinom Europske unije, u suradnji s davateljima koncesija sudjeluje u pripremama koncesijskih projekata u dijelu koji se odnosi na: procjenu vrijednosti koncesije, izrada studije opravdanosti davanja koncesije, izrada dokumentacije za nadmetanje i ostalih elemenata postupka davanja koncesija; predlaže unaprjeđenje i poboljšanje sustava koncesija; sudjeluje u izradi i daje mišljenja na prijedloge propisa iz područja koncesija; analizu koncesijskih modela i prijedloga dodjele koncesije; analize projekata javno-privatnog partnerstva iz djelokruga Ministarstva; koordinaciju u svezi s realizacijom projekata javno-privatnog partnerstva u odnosu na financijske učinke i procjenu rizika u pojedinim prijedlozima zasnivanja ugovora o javno-privatnom partnerstvu; predlaže unaprjeđenje i poboljšanje sustava koncesija; sudjeluje u izradi i daje mišljenja na prijedloge propisa iz područja koncesija; izrađuje mišljenja i prijedloge odluka o dodjeli koncesija; analizira i predlaže koncesijske modele; daje prijedloge i mišljenja na ugovore o koncesijama. U Službi za koncesije i javno-privatno partnerstvo ustrojavaju se: 3.2.1.1. Odjel za Registar koncesija 3.2.1.2. Odjel za javno-privatno partnerstvo.

10

3.2.1.1. Odjel za Registar koncesija Odjel za Registar koncesija vodi i kontinuirano ažurira baze podataka Registra koncesija; surađuje s davateljima koncesije; osigurava koordinaciju s Financijskom agencijom i praćenje stanja Registra koncesija; obavlja poslove praćenja i analize koncesija, prihoda od naknade za koncesije; kontrolira i prati stanje duga po osnovi naknada za koncesije; surađuje s nadležnim inspekcijskim službama; koordinira aktivnosti na projektima koncesija kroz funkcije unaprjeđenja sustava koncesija; predlaže unaprjeđenje i poboljšanje sustava koncesija; sudjeluje u izradi i daje mišljenja na prijedloge propisa iz područja koncesija; izrađuje mišljenja i prijedloge odluka o dodjeli koncesija; analizira i predlaže koncesijske modele; daje prijedloge i mišljenja na ugovore o koncesijama; potiče provođenje posebnih aktivnosti koje su utemeljene u odredbama Zakona o koncesijama; predlaže daljnje mjere u svrhu poboljšanja cjelokupnog sustava koncesija; predlaže aktivnosti i provodi mjere kojima se doprinosi stvaranju efikasnog sustava koncesija. 3.2.1.2. Odjel za javno-privatno partnerstvo Odjel za javno-privatno partnerstvo obavlja poslove koordinacije u svezi s realizacijom projekata javno-privatnog partnerstva iz djelokruga Ministarstva; analizira i daje prijedloge primjene različitih koncesijskih i drugih modela javno-privatnog partnerstva i mehanizama financiranja u realizaciji kapitalnih ulaganja; daje mišljenja i suglasnosti na prijedloge projekata javno-privatnog partnerstva s aspekta proračunskih projekcija i planova, proračunskih rizika, učinaka i ograničenja, financijske i fiskalne održivosti te zaštite i osiguranja javnog partnera; provodi analize, ocjene projekata i procjenu rizika u odnosu na provedbu projekata javno-privatnog partnerstva; analizira i prati izvršenje ugovora o javnoprivatnom partnerstvu; daje prijedloge mjera za unaprjeđenje praćenja, nadzora i evidencije projekata javno-privatnog partnerstva; surađuje s nacionalnim i inozemnim tijelima, organizacijama i institucijama u svrhu učinkovite provedbe poslova iz djelokruga Ministarstva; daje prijedloge mjera za poboljšanje i unaprjeđenje sustava javno-privatnog partnerstva. 3.2.2. Služba za trgovačka društva u državnom vlasništvu i restrukturiranje gospodarskih subjekata, državne potpore i elementarne nepogode Služba za trgovačka društva u državnom vlasništvu i restrukturiranje gospodarskih subjekata, državne potpore i elementarne nepogode analizira i prati poslovanje trgovačkih društava u državnom vlasništvu; obavlja poslove praćenja i procjene kvalitete poslovanja trgovačkih društava u državnom vlasništvu s gledišta profitabilnosti, kvalitete upravljanja aktivom i rizicima, te procjene potencijalne dobiti kako bi se povećali prihodi državnog proračuna; unaprjeđuje razinu transparentnosti praćenja poslovanja trgovačkih društava u državnom vlasništvu u širem obuhvatu fiskalnih ciljeva; obavlja poslove u vezi s restrukturiranjem i konsolidacijom gospodarskih subjekata; analizira i unaprjeđuje sustav državnih potpora; sudjeluje u izradi propisa o državnim potporama; predlaže mjere djelotvornijeg sustava odobravanja, evidentiranja i kontrole državnih potpora; sudjeluje u usklađivanju nacionalnih zakona sa zakonima Europske unije; surađuje na različitim projektima i u provedbi programa međunarodnih institucija; analizira stanja vezana za nastanak oštećenja imovine i prava, posebice posljedice elementarnih nepogoda. U Službi za trgovačka društva u državnom vlasništvu i restrukturiranje gospodarskih subjekata, državne potpore i elementarne nepogode ustrojavaju se: 3.2.2.1. Odjel za analizu poslovanja trgovačkih društava u državnom vlasništvu i restrukturiranje gospodarskih subjekata 3.2.2.2. Odjel za državne potpore i elementarne nepogode.

11

3.2.2.1. Odjel za analizu poslovanja trgovačkih društava u državnom vlasništvu i restrukturiranje gospodarskih subjekata Odjel za analizu poslovanja trgovačkih društava u državnom vlasništvu i restrukturiranje gospodarskih subjekata prati poslovanje trgovačkih društava u državnom vlasništvu (trgovačka društva u većinskom vlasništvu države i trgovačka društva od posebnog državnog interesa); obavlja poslove praćenja i procjene kvalitete poslovanja trgovačkih društava u državnom vlasništvu s gledišta profitabilnosti, kvalitete upravljanja aktivom i rizicima, te procjene potencijalne dobiti kako bi se povećali prihodi državnog proračuna; analizira razvojne programe trgovačkih društava u državnom vlasništvu i ocjenjuje kvalitetu poslovnih odluka; unaprjeđuje razinu transparentnosti praćenja poslovanja trgovačkih društava u državnom vlasništvu u širem obuhvatu fiskalnih ciljeva; analizira i prati provedbu obveza iz odluka i programa Vlade Republike Hrvatske koje se odnose na trgovačka društva u državnom vlasništvu; obavlja poslove u vezi s restrukturiranjem i konsolidacijom gospodarskih subjekata; izrađuje mišljenja i ekonomske analize kao podloge za ocjenu održivosti Plana restrukturiranja gospodarskih subjekata. 3.2.2.2. Odjel za državne potpore i elementarne nepogode Odjel za državne potpore i elementarne nepogode analizira i unaprjeđuje sustav državnih potpora; sudjeluje u izradi propisa o državnim potporama i elementarnim nepogodama; predlaže mjere djelotvornijeg sustava odobravanja, evidentiranja i kontrole državnih potpora; prati i analizira stanje državnih potpora te ocjenjuje njihovu učinkovitost; sudjeluje u oblikovanju ukupne politike državnih potpora u skladu sa smjernicama Europske unije; sudjeluje u usklađivanju nacionalnog zakonodavstva s pravnom stečevinom Europske unije; surađuje na različitim projektima i u provedbi programa međunarodnih institucija; sudjeluje u procjeni i predlaganju primjerene pomoći područjima koja su zahvaćena elementarnim nepogodama; prikuplja i obrađuje podatke o štetama nastalim uslijed djelovanja elementarnih nepogoda; sudjeluje u izradi propisa iz djelokruga Odjela, te radu povjerenstava i radnih grupa iz ovog područja. 3.3. SEKTOR ZA FINANCIJSKI SUSTAV Članak 9. Sektor za financijski sustav je ustrojstvena jedinica u sastavu Ministarstva koja izrađuje, odnosno sudjeluje u izradi nacrta prijedloga zakona i provedbenih propisa iz područja bankarskog sustava, platnih sustava, sustava osiguranja, obveznog osiguranja i reosiguranja, financijskih tržišta, uključujući tržište kapitala, investicijskih i alternativnih fondova, financijskih konglomerata, propisa vezanih uz preuzimanje dioničkih društava, financijskih usluga, uključujući leasing, propisa vezanih za osiguranje depozita i ulagatelja, propisa o sustavu financijskog izvještavanja, računovodstva i revizije, propisa koji uređuju poslovanje Hrvatske narodne banke, Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, Financijske agencije, Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka, Hrvatske banke za obnovu i razvitak te propisa koji uređuju financijske instrumente, uključujući mjenicu i ček; analizira i predlaže mjere za poboljšanje tih sustava; priprema stručna mišljenja i analize o usklađenosti nacrta prijedloga propisa i drugih akata s hrvatskim i međunarodnim pravom te pravnom stečevinom Europske unije iz djelokruga Sektora; surađuje s drugim tijelima državne uprave i institucijama vezanim uz pitanja iz djelokruga rada Sektora; prati rad nadležnih tijela Europske komisije vezano uz usklađivanje zakonodavstva s pravnom stečevinom Europske unije iz djelokruga Sektora; priprema rješenja, odobrenja i suglasnosti za obavljanje pojedinih poslova u skladu s propisima iz

12

djelokruga Sektora; izdaje suglasnosti za brisanje tereta u zemljišnim knjigama temeljem Zakona o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine; priprema mišljenja u vezi s primjenom zakona i drugih propisa iz djelokruga Sektora; obavlja poslove vezane za isplatu državnih poticajnih sredstava za stambenu štednju i dobrovoljnu mirovinsku štednju; obavlja poslove vezane uz koordinaciju zaštite potrošača u financijskom sustavu; koordinira rad po pritužbama potrošača vezano za usluge iz financijskog sustava; obavlja poslove vezane za financijsku pismenost građana te informira javnost o osnovnim značajkama pojedinih financijskih usluga; obavlja nadzor Financijske agencije vezano za poslove provedbe ovrhe na novčanim sredstvima; obavlja nadzor štedno-kreditnih zadruga u likvidaciji; obavlja nadzor isplate državnih poticajnih sredstava za stambenu štednju i dobrovoljnu mirovinsku štednju; obavlja i druge poslove iz svog djelokruga. U Sektoru za financijski sustav ustrojavaju se: 3.3.1. Služba za bankarstvo, osiguranje, platne sustave, financijsko izvještavanje i reviziju 3.3.2. Služba za financijska tržišta, fondove, usluge i instrumente 3.3.3. Služba za potrošače i financijsku pismenost, licenciranje i nadzor 3.3.1. Služba za bankarstvo, osiguranje, platne sustave, financijsko izvještavanje i reviziju Služba za bankarstvo, osiguranje, platne sustave, financijsko izvještavanje i reviziju obavlja poslove iz djelokruga Sektora koji se odnose na izradu nacrta prijedloga zakona i provedbenih propisa iz područja kreditnih institucija, kreditnih unija, osiguranja, financijskih konglomerata, poslove iz područja platnih sustava, područja osiguranja depozita, područja financijskog izvještavanja, računovodstva i revizije, drugih propisa vezanih uz kreditne institucije te propisa koji uređuju poslovanje Hrvatske narodne banke, Financijske agencije, Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka, Hrvatske banke za obnovu i razvitak, priprema stručna mišljenja i analize o usklađenosti nacrta prijedloga propisa i drugih akata s hrvatskim i međunarodnim pravom te pravnom stečevinom Europske unije iz djelokruga Službe; prati rad nadležnih tijela Europske komisije vezano uz usklađivanje zakonodavstva s pravnom stečevinom Europske unije; prati rad Odbora za bankarstvo te Odbora za financijske konglomerate Europske komisije; koordinira i prati sustav revizije i računovodstva; prati rad Odbora vezano uz regulaciju računovodstva te Odbora za regulaciju revizije Europske komisije; surađuje i pruža administrativno-tehničku pomoć Odboru za javni nadzor revizije; surađuje i prati rad Hrvatske revizorske komore; surađuje i sudjeluje u radu Odbora za standarde financijskog izvještavanja; prati rad Odbora za osiguranje Europske komisije; prati Hrvatske standarde financijskog izvještavanja te Međunarodne standarde financijskog izvještavanja; surađuje s drugim tijelima državne uprave i institucijama vezanim uz pitanja iz djelokruga Službe; obavlja i druge poslove iz svog djelokruga. U Službi za bankarstvo, osiguranje, platne sustave, financijsko izvještavanje i reviziju ustrojavaju se: 3.3.1.1. Odjel za bankarstvo i platne sustave 3.3.1.2. Odjel za osiguranje 3.3.1.3. Odjel za financijsko izvještavanje, računovodstvo i reviziju. 3.3.1.1. Odjel za bankarstvo i platne sustave Odjel za bankarstvo i platne sustave izrađuje, odnosno sudjeluje u izradi nacrta prijedloga zakona i provedbenih propisa iz područja bankarskog sustava, kreditnih unija, područja platnog prometa, institucija za elektronički novac, propisa koji uređuju poslovanje Hrvatske narodne banke, Financijske agencije, Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka, Hrvatske banke za obnovu i razvitak te analizira i predlaže mjere za

13

poboljšanje tih sustava; priprema stručna mišljenja i analize o usklađenosti nacrta prijedloga propisa i drugih akata s hrvatskim i međunarodnim pravom te pravnom stečevinom Europske unije iz djelokruga Odjela; surađuje s drugim tijelima državne uprave i institucijama vezanim uz pitanja iz djelokruga rada Odjela; surađuje s nadležnim tijelima Europske komisije vezano uz usklađivanje zakonodavstva s pravnom stečevinom Europske unije; priprema rješenja, odobrenja i suglasnosti za obavljanje pojedinih poslova iz djelokruga Odjela; obavlja poslove vezano uz isplatu državnih poticajnih sredstava za stambenu štednju. 3.3.1.2. Odjel za osiguranje Odjel za osiguranje, obavlja poslove iz djelokruga Sektora koji se odnose na izradu nacrta prijedloga zakona i provedbenih propisa iz područja sustava osiguranja, reosiguranja i obveznog osiguranja; priprema stručna mišljenja i analize o usklađenosti nacrta prijedloga propisa i drugih akata s hrvatskim i međunarodnim pravom te pravnom stečevinom Europske unije iz djelokruga osiguranja; koordinira i prati sustav osiguranja; prati rad nadležnih tijela Europske komisije vezano uz usklađivanje zakonodavstva s pravnom stečevinom Europske unije; prati rad Odbora za osiguranje Europske komisije; surađuje s Hrvatskom agencijom za nadzor financijskih usluga u području sustava osiguranja; surađuje s Hrvatskim uredom za osiguranje po pitanjima iz djelokruga njegove nadležnosti; surađuje s drugim tijelima državne uprave i međunarodnim institucijama te strukovnim udruženjima vezanim uz pitanja iz djelokruga Odjela. 3.3.1.3. Odjel za financijsko izvještavanje, računovodstvo i reviziju Odjel za financijsko izvještavanje, računovodstvo i reviziju, obavlja poslove iz djelokruga Sektora koji se odnose na izradu nacrta prijedloga zakona i provedbenih propisa iz područja financijskog izvještavanja, računovodstva i revizije; priprema stručna mišljenja i analize o usklađenosti nacrta prijedloga propisa i drugih akata s hrvatskim i međunarodnim pravom te pravnom stečevinom Europske unije iz djelokruga revizije i računovodstva; koordinira i prati sustav revizije i računovodstva; prati rad nadležnih tijela Europske komisije vezano uz usklađivanje zakonodavstva s pravnom stečevinom Europske unije; prati rad Odbora za regulaciju računovodstva i Odbora za regulaciju revizije Europske komisije; surađuje i pruža administrativno tehničku pomoć Odboru za javni nadzor revizije; surađuje i prati rad Hrvatske revizorske komore; surađuje i pruža administrativno tehničku pomoć Odboru za standarde financijskog izvještavanja; surađuje s drugim tijelima državne uprave i međunarodnim institucijama te strukovnim udruženjima vezanim uz pitanja iz djelokruga Odjela. 3.3.2. Služba za financijska tržišta, fondove, usluge i instrumente Služba za financijska tržišta, fondove, usluge i instrumente obavlja poslove iz djelokruga Sektora koji se odnose na izradu nacrta prijedloga zakona i provedbenih propisa iz područja financijskih tržišta, uključujući tržište kapitala, investicijskih i alternativnih fondova, propisa vezanih uz preuzimanje dioničkih društava, zatim financijskih usluga, uključujući leasing, propisa o osiguranju ulagatelja, propisa koji uređuju financijske instrumente, uključujući mjenicu i ček, te propisa koji uređuju poslovanje Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga; analizira i predlaže mjere za poboljšanje tih sustava; priprema stručna mišljenja i analize o usklađenosti nacrta prijedloga propisa i drugih akata s hrvatskim i međunarodnim pravom te pravnom stečevinom Europske unije iz djelokruga Službe; surađuje s drugim tijelima državne uprave i institucijama vezanim uz pitanja iz djelokruga rada Službe; prati rad nadležnih tijela Europske komisije vezano uz usklađivanje zakonodavstva s pravnom stečevinom Europske unije; izdaje suglasnosti za brisanje tereta u zemljišnim knjigama temeljem Zakona o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme

14

jugoslavenske komunističke vladavine; priprema mišljenja u vezi s primjenom zakona i drugih propisa iz djelokruga Službe; prati rad Odbora za vrijednosnice Europske komisije; obavlja poslove vezano uz isplatu državnih poticajnih sredstava za dobrovoljnu mirovinsku štednju; izdaje odobrenja za maloprodaju obrazaca mjenice; provodi javnu nabavu obrazaca za mjenice, obavlja i druge poslove iz svog djelokruga. U Službi za financijska tržišta, fondove, usluge i instrumente ustrojavaju se: 3.3.2.1. Odjel za financijska tržišta 3.3.2.2. Odjel za financijske usluge, fondove i instrumente. 3.3.2.1. Odjel za financijska tržišta Odjel za financijska tržišta izrađuje nacrte prijedloga zakona i provedbenih propisa iz područja financijskih tržišta, uključujući tržište kapitala, propisa vezanih uz preuzimanje dioničkih društava, propisa o osiguranju ulagatelja te propisa koji uređuju poslovanje Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga; analizira i predlaže mjere za poboljšanje tih sustava; priprema stručna mišljenja i analize o usklađenosti nacrta prijedloga propisa i drugih akata s hrvatskim i međunarodnim pravom te pravnom stečevinom Europske unije iz djelokruga Odjela; izrađuje iskaz o okvirnoj procjeni učinka propisa iz djelokruga Odjela; surađuje s drugim tijelima državne uprave i institucijama vezano uz pitanja iz djelokruga rada Odjela; prati rad nadležnih tijela Europske komisije vezano uz usklađivanje zakonodavstva s pravnom stečevinom Europske unije; izdaje suglasnosti za brisanje tereta u zemljišnim knjigama temeljem Zakona o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine; priprema mišljenja u vezi s primjenom zakona i drugih propisa iz djelokruga Odjela. 3.3.2.2. Odjel za financijske usluge, fondove i instrumente Odjel za financijske usluge, fondove i instrumente izrađuje, odnosno sudjeluje u izradi nacrta prijedloga zakona i provedbenih propisa iz područja investicijskih i alternativnih fondova, financijskih usluga, uključujući leasing, propisa koji uređuju financijske instrumente, uključujući mjenicu i ček; analizira i predlaže mjere za poboljšanje tih sustava; priprema stručna mišljenja i analize o usklađenosti nacrta prijedloga propisa i drugih akata s hrvatskim i međunarodnim pravom te pravnom stečevinom Europske unije iz djelokruga Odjela; surađuje s drugim tijelima državne uprave i institucijama vezanim uz pitanja iz djelokruga rada Odjela; prati rad nadležnih tijela Europske komisije vezano uz usklađivanje zakonodavstva s pravnom stečevinom Europske unije; priprema mišljenja u vezi s primjenom zakona i drugih propisa iz djelokruga Odjela; obavlja poslove vezano uz isplatu državnih poticajnih sredstava za dobrovoljnu mirovinsku štednju, izdaje odobrenja za maloprodaju obrazaca mjenice, provodi javnu nabavu obrazaca za mjenice. 3.3.3. Služba za potrošače i financijsku pismenost, licenciranje i nadzor Služba za potrošače i financijsku pismenost, licenciranje i nadzor sudjeluje u izradi nacrta prijedloga zakona i provedbenih propisa iz područja zaštite potrošača vezane uz djelokrug Sektora; obavlja inspekcijski nadzor te kontrolira i prati zakonitost rada štednokreditnih zadruga u likvidaciji; prati zakonitost rada stambenih štedionica sukladno Zakonu o stambenoj štednji i državnom poticanju stambene štednje; prati zakonitost rada dobrovoljnih mirovinskih fondova sukladno Zakonu o obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima, prati zakonitost rada Financijske agencije sukladno Zakonu o Financijskoj agenciji, uključujući provedbu ovrhe na novčanim sredstvima sukladno posebnim propisima; prati zakonitost rada i drugih financijskih institucija u pogledu primjene zakona i propisa iz područja financijskog poslovanja; surađuje i usklađuje aktivnosti s drugim odjelima, nadležnim tijelima državne uprave, drugim državnim tijelima i međunarodnim financijskim

15

institucijama; obavlja poslove vezane uz koordinaciju zaštite potrošača u financijskom sustavu; koordinira pripremu strateških akata financijske pismenosti; koordinira rad po pritužbama potrošača vezanih uz usluge iz financijskog sustava putem centralnog informacijskog sustava uspostavljenog u Ministarstvu gospodarstva; obavlja poslove vezane za financijsku pismenost građana te informira javnost o osnovnim karakteristikama pojedinih financijskih usluga; obavlja nadzor društava kojima Ministarstvo izdaje licencije za obavljanje poslova potrošačkog kreditiranja sukladno Zakonu o potrošačkom kreditiranju; obavlja i druge poslove iz svog djelokruga. U Službi za potrošače i financijsku pismenost, licenciranje i nadzor ustrojavaju se: 3.3.3.1. Odjel za potrošače i financijsku pismenost 3.3.3.2. Odjel za licenciranje i nadzor. 3.3.3.1. Odjel za potrošače i financijsku pismenost Odjel za potrošače i financijsku pismenost izrađuje, odnosno sudjeluje u izradi nacrta prijedloga zakona i provedbenih propisa iz područja zaštite potrošača vezane za djelokrug Odjela; analizira i predlaže mjere za poboljšanje tih sustava; priprema stručna mišljenja i analize o usklađenosti nacrta prijedloga propisa i drugih akata s hrvatskim i međunarodnim pravom te pravnom stečevinom Europske unije iz djelokruga Odjela; surađuje s drugim tijelima državne uprave i institucijama vezanim uz pitanja iz djelokruga rada Odjela; prati rad nadležnih tijela Europske komisije vezano uz usklađivanje zakonodavstva s pravnom stečevinom Europske unije; priprema mišljenja u vezi s primjenom zakona i drugih propisa iz djelokruga Odjela; obavlja poslove vezane uz financijsku pismenost građana, koordinira pripremu strateških akata financijske pismenosti, te informira javnost o osnovnim karakteristikama pojedinih financijskih usluga; koordinira rad po pritužbama potrošača vezanih uz usluge iz financijskog sustava. 3.3.3.2. Odjel za licenciranje i nadzor Odjel za licenciranje i nadzor obavlja inspekcijski nadzor i prati zakonitost rada štedno-kreditnih zadruga u likvidaciji; prati zakonitost rada stambenih štedionica sukladno Zakonu o stambenoj štednji i državnom poticanju stambene štednje; prati zakonitost rada dobrovoljnih mirovinskih fondova sukladno Zakonu o obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima, prati zakonitost rada Financijske agencije sukladno Zakonu o Financijskoj agenciji; uključujući provedbu ovrhe na novčanim sredstvima sukladno posebnim propisima, prati zakonitost rada i drugih financijskih institucija u pogledu primjene zakona i propisa iz područja financijskog poslovanja; surađuje i usklađuje aktivnosti s drugim odjelima, nadležnim tijelima državne uprave, drugim državnim tijelima i međunarodnim financijskim institucijama. 3.4. SEKTOR ZA EUROPSKU UNIJU I MEĐUNARODNE FINANCIJSKE ODNOSE Članak 10. Sektor za Europsku uniju i međunarodne financijske odnose je ustrojstvena jedinica u sastavu Ministarstva koja sudjeluje u pripremi i provedbi aktivnosti Ministarstva vezanih uz poslove europskih integracija i suradnju s međunarodnim financijskim institucijama; prati, proučava i stručno obrađuje prijedloge europskih politika iz djelokruga Ministarstva; koordinira pripremu prijedloga stajališta i ostalih dokumenata o pojedinim politikama Europske unije; koordinira pripremu i provedbu programa Europske unije; razvija i provodi suradnju s međunarodnim financijskim institucijama temeljem politike Vlade Republike Hrvatske u cilju ostvarivanja održivoga razvoja; izvršava financijske obveze koje proizlaze iz članstva Republike Hrvatske u međunarodnim financijskim institucijama i obveze temeljem

16

sklopljenih ugovora o zajmovima, državnim jamstvima i darovnicama; priprema nacrte prijedloga zakonskih i drugih propisa kojima se uređuju financijski odnosi s međunarodnim financijskim institucijama; daje mišljenja na nacrte prijedloga zakona i drugih propisa iz područja financijskih odnosa s inozemstvom; obavlja i druge poslove iz svog djelokruga. U Sektoru za Europsku uniju i međunarodne financijske odnose ustrojavaju se: 3.4.1. Služba za Europsku uniju 3.4.2. Služba za međunarodne financijske odnose. 3.4.1. Služba za Europsku uniju Služba za Europsku uniju sudjeluje u pripremi i provedbi aktivnosti Ministarstva vezanih uz poslove s Europskom unijom; prati, proučava i stručno obrađuje prijedloge europskih politika iz djelokruga Ministarstva; koordinira pripremu prijedloga stajališta i ostalih dokumenata o pojedinim politikama Europske unije; priprema i provodi projekte iz programa pomoći Europske unije. U Službi za Europsku uniju ustrojavaju se: 3.4.1.1. Odjel za koordinaciju poslova Europske unije 3.4.1.2. Odjel za praćenje i provedbu programa pomoći Europske unije. 3.4.1.1. Odjel za koordinaciju poslova Europske unije Odjel za koordinaciju poslova Europske unije sudjeluje u pripremi i provedbi aktivnosti Ministarstva vezanih uz poslove s Europskom unijom; prati, proučava i stručno obrađuje prijedloge europskih politika iz djelokruga Ministarstva; koordinira pripremu prijedloga stajališta i ostalih dokumenata o pojedinim politikama Europske unije; analizira, koordinira, daje stručna mišljenja i sudjeluje u usklađivanju financijskog pravnog sustava Republike Hrvatske s pravnom stečevinom Europske unije; izrađuje analize usklađenosti prijedloga financijskih propisa s pravnom stečevinom Europske unije; sudjeluje u izradi strateških i provedbenih dokumenata Europske unije; koordinira izradu i provedbu Programa Vlade Republike Hrvatske za preuzimanje i provedbu pravne stečevine Europske unije u dijelu koji se odnosi na usklađivanje financijskog pravnog sustava Republike Hrvatske s pravnom stečevinom Europske unije; koordinira izvješćivanje o napretku Republike Hrvatske iz djelokruga Ministarstva u ispunjavanju obveza u zatvorenim poglavljima pregovora; vodi dokumentaciju financijskih propisa Europske unije, usklađenih financijskih propisa Republike Hrvatske i njihovih prijevoda; sudjeluje u pripremi i provedbi aktivnosti Ministarstva vezanih uz održavanje ukupnih bilateralnih odnosa sa zemljama članicama Europske unije. 3.4.1.2. Odjel za praćenje i provedbu programa pomoći Europske unije Odjel za praćenje i provedbu programa pomoći Europske unije pruža stručnu pomoć pri upravljanju projektima iz nadležnosti Ministarstva; koordinira poslove vezane uz korištenje programa Europske unije s ustrojstvenim jedinicama unutar Ministarstva; prati politike, programe i procedure Europske unije; surađuje s provedbenim tijelima i Delegacijom Europske unije u provedbi odobrenih projekata iz raznih programa Europske unije. Odjel usklađuje projekte koje na području financija podupire Europska unija s onima iz drugih izvora tehničke i financijske pomoći; koordinira poslove izrade strateških dokumenata za korištenje strane pomoći s drugim ustrojstvenim jedinicama unutar Ministarstva; koordinira pripremu prijedloga projekata i tehničkoga dijela natječajne dokumentacije te prati provedbu projekata. Surađuje s Nacionalnim koordinatorom za programe pomoći i suradnje s Europskom unijom na poslovima vezanima za pripremu sektorskih strategija i projekata, kao i praćenja njihove provedbe. Surađuje sa Središnjom agencijom za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije na poslovima provođenja natječaja i ugovaranja te financijskoga upravljanja projektima; upravlja programima Europske unije u sklopu svoje

17

nadležnosti, kako je to uređeno posebnim memorandumima o suglasnosti sklopljenima s Europskom komisijom. 3.4.2. Služba za međunarodne financijske odnose Služba za međunarodne financijske odnose obavlja poslove razvijanja financijskih odnosa s vodećim međunarodnim financijskim institucijama (grupacija Svjetske banke, Međunarodni monetarni fond, Europska investicijska banka, Europska banka za obnovu i razvoj, Razvojna banka Vijeća Europe, Inter-američka banka za razvoj, Afrička banka za razvoj itd.), organizacijama, razvojnim bankama i ostalim financijskim organizacijama; prati poslovnu politiku, programe, odluke upravnih tijela, standarde, pravila, procedure i postupke rada tih institucija te njihove uvjete, financijske proizvode i instrumente, posebno one koje su od interesa za Republiku Hrvatsku. Služba obavlja poslove izrade strategija suradnje s međunarodnim financijskim institucijama, koordinira pripremu i predlaganje projekata, sudjeluje u pregovorima s međunarodnim financijskim institucijama, obavlja poslove sklapanja međunarodnih financijskih ugovora, prati provedbu projekata financiranih iz sredstava zajmova i darovnica odobrenih Republici Hrvatskoj; obavlja zajednički pregled portfelja s međunarodnim financijskim institucijama, izrađuje izvješća o stanju i provedbi projekata međunarodnih financijskih institucija za Vladu Republike Hrvatske, prikuplja podatke o povlačenju sredstava zajmova i darovnica, te vodi evidenciju o financijskim obvezama Republike Hrvatske koje proističu iz međunarodnih financijskih ugovora. Služba vodi evidenciju o članskim ulozima Republike Hrvatske u međunarodnim financijskim institucijama. U Službi za međunarodne financijske odnose ustrojavaju se: 3.4.2.1. Odjel za međunarodne financijske institucije 3.4.2.2. Odjel za financijsko praćenje međunarodnih financijskih ugovora. 3.4.2.1. Odjel za međunarodne financijske institucije Odjel za međunarodne financijske institucije priprema i obavlja poslove vezano uz izradu dokumenata o strategijama suradnje Republike Hrvatske s međunarodnim financijskim institucijama; priprema i obavlja poslove ugovaranja zajmova i darovnica međunarodnih financijskih institucija; priprema i obavlja poslove vezano za izradu nacrta zakona o potvrđivanju međunarodnih financijskih ugovora i pripreme drugih propisa za ostvarivanje članstva Republike Hrvatske u međunarodnim financijskim institucijama; koordinira pripremu i provedbu kandidiranja projekata za financiranje sredstvima međunarodnih financijskih institucija; obavlja poslove nadzora provedbe svih projekata financiranih iz sredstava zajmova i darovnica; priprema, koordinira i obavlja poslove korištenja sredstava zajmova, darovnica i drugih oblika financijske pomoći prema pravilima i procedurama međunarodnih financijskih institucija; pruža stručnu pomoć korisnicima zajmova i darovnica; priprema izvješća i analitičke materijale o suradnji s međunarodnim financijskim institucijama u kojima je Republika Hrvatska članica; priprema i obavlja poslove vezano uz suradnju s uredima međunarodnih financijskih institucija sa sjedištem u Republici Hrvatskoj i u inozemstvu; obavlja ostale poslove suradnje s međunarodnim financijskim institucijama i organizira posjete predstavnika međunarodnih financijskih institucija Republici Hrvatskoj; priprema materijale za sastanke predstavnika Republike Hrvatske u upravnim tijelima međunarodnih financijskih institucija, surađuje s tijelima državne uprave Republike Hrvatske u provedbi sklopljenih međunarodnih ugovora. 3.4.2.2. Odjel za financijsko praćenje međunarodnih financijskih ugovora Odjel za financijsko praćenje međunarodnih financijskih ugovora prikuplja podatke o povlačenju sredstava za financiranje projekata i programa po osnovi ugovora s međunarodnim financijskim institucijama i bilateralnim donatorima; vodi i programskim

18

sustavom prati evidenciju obveza Republike Hrvatske koje nastaju na temelju međunarodnih financijskih ugovora te koordinira plaćanja tih obveza iz državnog proračuna; vodi evidencije o članskim ulozima i financijskim obvezama koje proizlaze iz članstva Republike Hrvatske u pojedinim međunarodnim financijskim institucijama; obavlja registraciju pri Hrvatskoj narodnoj banci kreditnih poslova s inozemstvom po osnovi ugovora s međunarodnim financijskim institucijama; pruža stručnu potporu vezano uz tijek financijskih sredstava za projekte tehničke pomoći; sudjeluje u pripremi planova korištenja investicijskih zajmova ili darovnica kojima se financiraju programi ulaganja i projekti tehničke pomoći međunarodnih financijskih institucija; surađuje u pripremi ugovora s međunarodnim financijskim institucijama; vodi financijske evidencije i priprema financijska izvješća za pojedine međunarodne financijske institucije i Ministarstvo. 4. DRŽAVNA RIZNICA Članak 11. U Državnoj riznici obavljaju se poslovi koji se odnose na pripremu i konsolidaciju proračuna, izvršavanje državnog proračuna, upravljanje javnim dugom, državno računovodstvo, normativno-pravni poslovi i poslovi razvoja i podrške poslovnoinformacijskom sustavu Državne riznice, te poslovi financijskog upravljanja sredstvima pomoći Europske unije putem Nacionalnog fonda. U Državnoj riznici ustrojavaju se: 4.1. SEKTOR ZA PRIPREMU PRORAČUNA DRŽAVE I FINANCIRANJE JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE 4.1.1. Služba za pripremu i izradu proračuna države i pripremu financijskih planova izvanproračunskih korisnika 4.1.1.1. Odjel za pripremu i izradu državnog proračuna 4.1.1.2. Odjel za pripremu financijskih planova izvanproračunskih korisnika i konsolidaciju proračuna 4.1.2. Služba za proračunske analize i ocjenu kapitalnih projekata 4.1.2.1. Odjel za procjenu fiskalnog učinka i proračunske analize 4.1.2.2. Odjel za ocjenu kapitalnih projekata 4.1.3. Služba za financiranje jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave 4.1.3.1. Odjel za sustav evidencija i fiskalno izravnanje 4.1.3.2. Odjel za analize fiskalnog kapaciteta jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave 4.2. SEKTOR ZA IZVRŠAVANJE DRŽAVNOG PRORAČUNA 4.2.1. Služba za upravljanje likvidnošću državnog proračuna i financijske analize 4.2.1.1. Odjel za planiranje i upravljanje financijskim tokovima državnog proračuna 4.2.1.2. Odjel za financijske analize izvršavanja državnog proračuna 4.2.2. Služba za platni promet 4.2.2.1. Odjel za kunski platni promet 4.2.2.2 Odjel za devizni platni promet 4.2.3. Služba za državno računovodstvo i računovodstvo neprofitnih organizacija 4.2.3.1. Odjel za uređenje računovodstvenog sustava proračuna i analizu financijskih izvještaja 4.2.3.2. Odjel za državno knjigovodstvo 4.2.3.3. Odjel za neprofitno računovodstvo 4.3. SEKTOR ZA UPRAVLJANJE JAVNIM DUGOM 4.3.1. Služba za upravljanje javnim dugom 4.3.1.1. Odjel za zaduživanja 4.3.1.2. Odjel za upravljanje javnim dugom i rizicima

19

4.3.1.3. Odjel za evidenciju javnog duga 4.3.2. Služba za državna jamstva, financijske obveze i potraživanja po javnom dugu 4.3.2.1. Odjel za izdavanje i evidenciju državnih jamstava 4.3.2.2. Odjel za naplatu državnih jamstava, potraživanja po javnom dugu i ovrhu 4.4. SEKTOR ZA PODRŠKU DRŽAVNOJ RIZNICI 4.4.1. Služba za normativno-pravne poslove 4.4.1.1. Odjel za normativne poslove 4.4.1.2. Odjel za pravne poslove 4.4.2. Služba za razvoj i podršku poslovno-informacijskom sustavu Državne riznice 4.4.2.1. Odjel za razvoj i implementaciju projekata sustava Državne riznice 4.4.2.2. Odjel za informatičku i operativnu podršku sustavu Državne riznice 4.5. SEKTOR ZA POSLOVE NACIONALNOG FONDA 4.5.1. Služba za financijsko upravljanje 4.5.2. Služba za financijske kontrole 4.5.3. Služba za računovodstvene poslove i praćenje sustava financijskog upravljanja i kontrola pretpristupnim programima. 4.1. SEKTOR ZA PRIPREMU PRORAČUNA DRŽAVE I FINANCIRANJE JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE Članak 12. Sektor za pripremu proračuna i financiranje jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave obavlja poslove vezane uz planiranje, izradu i donošenje državnog proračuna te konsolidiranog središnjeg proračuna; radi na unaprjeđenju sustava upravljanja javnim financijama; prati i analizira prihode i primitke te rashode i izdatke po područjima javne potrošnje koja se financira iz državnog proračuna; obavlja poslove pripreme, izrade i praćenja proračuna po programima; u suradnji sa Sektorom za izvršavanje državnog proračuna sudjeluje u pripremi uputa za izradu strateških planova, strateškog plana Ministarstva za trogodišnje razdoblje i Strategije Vladinih programa; prati izvršenje strateških planova Ministarstva i drugih korisnika državnog proračuna; u suradnji sa Sektorom za izvršavanje državnog proračuna i Službom za normativno-pravne poslove provodi formalnu i suštinsku provjeru sadržaja izjava i upitnika o fiskalnoj odgovornosti te financijsku kontrolu zakonitog i namjenskog korištenja proračunskih sredstava u skladu sa Zakonom o fiskalnoj odgovornosti; sudjeluje u izradi prijedloga zakonskih i podzakonskih propisa kojima se propisuju prava i utvrđuju obveze za državni proračun; daje stručna mišljenja na zakonske i podzakonske propise te na međunarodne ugovore i sporazume u dijelu procjene njihova fiskalnog učinka na proračune; obavlja i druge poslove iz svog djelokruga. U Sektoru za pripremu proračuna i financiranje jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave ustrojavaju se: 4.1.1. Služba za pripremu i izradu proračuna države i pripremu financijskih planova izvanproračunskih korisnika 4.1.2. Služba za proračunske analize i ocjenu kapitalnih projekata 4.1.3. Služba za financiranje jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. 4.1.1. Služba za pripremu i izradu proračuna države i pripremu financijskih planova izvanproračunskih korisnika Služba za pripremu i izradu proračuna države i pripremu financijskih planova izvanproračunskih korisnika obavlja poslove koji se odnose na izradu državnog proračuna za tekuću fiskalnu godinu i dvogodišnje razdoblje, izradu izmjena i dopuna državnog proračuna tijekom godine i izradu konsolidiranog plana prihoda i rashoda te primitaka i izdataka

20

središnjeg proračuna, koji uključuje konsolidirani državni proračun i financijske planove izvanproračunskih korisnika; predlaže opću politiku rashoda i izdataka po prioritetima; daje upute i surađuje s proračunskim korisnicima na poboljšanju postupka pripreme, planiranja i izrade državnog proračuna po programima; izrađuje i daje potrebne upute glede planiranja prihoda i primitaka te rashoda i izdataka izvanproračunskih korisnika; prati izvršenje njihovih financijskih planova te sudjeluje u izradi nacrta prijedloga zakona koji uređuju sustav javne potrošnje. U Službi za pripremu i izradu proračuna države i pripremu financijskih planova izvanproračunskih korisnika ustrojavaju se: 4.1.1.1. Odjel za pripremu i izradu državnog proračuna 4.1.1.2. Odjel za pripremu financijskih planova izvanproračunskih korisnika i konsolidaciju proračuna. 4.1.1.1. Odjel za pripremu i izradu državnog proračuna Odjel za pripremu i izradu državnog proračuna, u suradnji sa Službom za proračunske analize i ocjenu kapitalnih projekata, izrađuje upute za izradu državnog proračuna u skladu sa smjernicama ekonomske i fiskalne politike za trogodišnje razdoblje; surađuje sa Zavodom za makroekonomske analize i planiranje te s drugim upravnim organizacijama i ustrojstvenim jedinicama Ministarstva na pripremi podataka za ukupne prihode i rashode za trogodišnje razdoblje; daje savjete i preporuke Vladi Republike Hrvatske o mogućim uštedama u rashodima i izdacima; organizira i koordinira aktivnosti korisnika i nositelja proračunskih sredstava u svezi s izradom državnog proračuna u definiranju rashoda i izdataka; obrađuje zahtjeve proračunskih korisnika i utvrđuje matične podatke potrebne za izradu njihovih financijskih planova; kontrolira pravilnu primjenu svih proračunskih klasifikacija; daje upute i surađuje s proračunskim korisnicima na poboljšanju postupka pripreme, planiranja i izrade državnog proračuna po programima; izrađuje nacrt prijedloga državnog proračuna za tekuću fiskalnu godinu i dvogodišnje razdoblje; izrađuje izmjene i dopune državnog proračuna tijekom godine; daje suglasnosti glede namjenskog trošenja, odnosno preraspodjele sredstava planiranih u državnom proračunu; sudjeluje u izradi zakonom propisanih pravilnika i naputaka te nacrta prijedloga zakona o izvršavanju državnog proračuna koji se odnosi na planiranje sredstava u državnom proračunu; sudjeluje u radu radnih skupina, sastavljenih od stručnjaka Ministarstva i međunarodnih institucija, s ciljem unaprjeđenja sustava upravljanja javnim financijama; surađuje sa Službom za razvoj i podršku sustavu Državne riznice na razvoju novih rješenja za učinkovitiji i transparentniji proces pripreme i izrade državnog proračuna, njegovih izmjena i dopuna te preraspodjela (obrasci, metodologije); surađuje s tijelima državne uprave te s upravnim organizacijama i ustrojstvenim jedinicama Ministarstva u svezi s pripremom i izradom središnjeg proračuna. 4.1.1.2. Odjel za pripremu financijskih planova izvanproračunskih korisnika i konsolidaciju proračuna Odjel za pripremu financijskih planova izvanproračunskih korisnika i konsolidaciju proračuna izrađuje i daje potrebne upute glede planiranja rashoda i izdataka izvanproračunskih korisnika; u suradnji s odgovornim osobama kod izvanproračunskih korisnika priprema, prati i procjenjuje elemente za izradu njihovih financijskih planova; obavlja usklađenja s dopuštenom razinom javne potrošnje; izrađuje konsolidirani plan prihoda i rashoda te primitaka i izdataka središnjeg proračuna, koji uključuje konsolidirani državni proračun i financijske planove izvanproračunskih korisnika; daje mišljenja na nacrte prijedloga zakona i podzakonskih propisa koji uređuju sustav financiranja izvanproračunskih korisnika iz područja vodoprivrede, cestogradnje, zaštite okoliša i energetske učinkovitosti, upravljanja državnom imovinom; prati izvršenje financijskih planova izvanproračunskih korisnika i izrađuje njihove izmjene i dopune tijekom godine; sudjeluje u pripremi i izradi nacrta prijedloga zakona koji uređuje sustav javne potrošnje; surađuje s tijelima državne

21

uprave te s upravnim organizacijama i ustrojstvenim jedinicama Ministarstva u svezi s pripremom i izradom središnjeg proračuna. 4.1.2. Služba za proračunske analize i ocjenu kapitalnih projekata Služba za proračunske analize i ocjenu kapitalnih projekata prati i analizira prihode i primitke te rashode i izdatke proračunskih korisnika (državnih tijela) po područjima javne potrošnje koji se financiraju iz državnog proračuna: školstvo, kultura, znanost, mirovinsko i zdravstveno osiguranje, socijalna skrb i zapošljavanje, pravosuđe i uprava, obrana i javna sigurnost, gospodarstvo, zaštita okoliša, graditeljstvo, obnova i razvitak i druga područja; prati i analizira provedbu programa po područjima javne potrošnje; u suradnji s Odjelom za pripremu i izradu državnog proračuna izrađuje okvirni prijedlog opsega financijskog plana po proračunskim korisnicima za tekuću proračunsku godinu, sljedeću proračunsku godinu i za sljedeće dvije godine; daje ocjenu programa koristeći indikatore uspješnosti i procjenjuje posljedice provođenja programa u odnosu na utvrđenu vladinu politiku i prioritete; izrađuje analize novih programa; daje stručna mišljenja na zakonske i podzakonske propise te na međunarodne ugovore i sporazume u dijelu procjene njihova fiskalnog učinka na proračune; surađuje s proračunskim korisnicima u utvrđivanju njihovih programskih prioriteta te zakonskih i drugih propisa kojima se propisuju prava i utvrđuju obveze koje se financiraju iz državnog proračuna; u suradnji sa Službom za upravljanje likvidnošću državnog proračuna i financijske analize sudjeluje u pripremi uputa za izradu strateških planova, strateškog plana Ministarstva za trogodišnje razdoblje i Strategije Vladinih programa; prati izvršenje strateških planova Ministarstva i drugih korisnika državnog proračuna; analizira i ocjenjuje troškove predloženih kapitalnih projekata, kao i buduće koristi nastale provedbom projekata; vodi registar planiranih i odobrenih investicija te prati njihovo izvršenje; sudjeluje u izradi uputa za izradu državnog proračuna i daje preporuke vezane za kapitalni dio središnjeg proračuna; daje stručna mišljenja na zakonske i podzakonske propise te na međunarodne ugovore i sporazume koji u svojoj provedbi pretpostavljaju kapitalne projekte; sudjeluje na unaprjeđenju postojećih aplikativnih rješenja i njihovoj integraciji u sustav Državne riznice; sudjeluje u izradi publikacija Ministarstva. U Službi za proračunske analize i ocjenu kapitalnih projekata ustrojavaju se: 4.1.2.1. Odjel za procjenu fiskalnog učinka i proračunske analize 4.1.2.2. Odjel za ocjenu kapitalnih projekata. 4.1.2.1. Odjel za procjenu fiskalnog učinka i proračunske analize Odjel za procjenu fiskalnog učinka i proračunske analize radi na razvoju instrumenata anticipiranja i kontrole buduće javne potrošnje te unaprjeđenja procesa pripreme proračuna; prati i analizira poslovanje proračunskih korisnika (državnih tijela) koristeći financijske izvještaje, polugodišnje izvještaje o izvršenju državnog proračuna, godišnje obračune proračuna, interne izvještaje i ostale raspoložive izvore; daje stručna mišljenja na zakonske i podzakonske propise te na međunarodne ugovore i sporazume u dijelu procjene njihova fiskalnog učinka na proračune; prati i analizira provedbu programa; daje ocjenu programa koristeći indikatore uspješnosti i procjenjuje posljedice provođenja programa u odnosu na utvrđenu vladinu politiku i prioritete; izrađuje analize novih programa; surađuje s proračunskim korisnicima u utvrđivanju njihovih programskih prioriteta te zakonskih i drugih propisa kojima se propisuju prava i utvrđuju obveze koje se financiraju iz državnog proračuna; u suradnji sa Odjelom za financijske analize izvršavanja državnog proračuna sudjeluje u pripremi uputa za izradu strateških planova, strateškog plana Ministarstva za trogodišnje razdoblje i Strategije Vladinih programa; prati izvršenje strateških planova Ministarstva i drugih korisnika državnog proračuna; u suradnji sa Odjelom za pripremu i izradu državnog proračuna i Odjelom za ocjenu kapitalnih projekata izrađuje okvirni prijedlog opsega financijskog plana po proračunskim korisnicima za tekuću proračunsku godinu, sljedeću proračunsku godinu i za sljedeće dvije godine; sudjeluje u izradi uputa za izradu državnog proračuna; sudjeluje u izradi publikacija Ministarstva.

22

4.1.2.2. Odjel za ocjenu kapitalnih projekata Odjel za ocjenu kapitalnih projekata obavlja poslove analize i ocjene troškova predloženih kapitalnih projekata, kao i buduće koristi nastale provedbom projekata; vodi registar planiranih i odobrenih investicija i prati njihovo izvršenje; sudjeluje u izradi uputa za izradu državnog proračuna i daje preporuke vezane za kapitalni dio središnjeg proračuna; daje stručna mišljenja na zakonske i podzakonske propise te na međunarodne ugovore i sporazume koji u svojoj provedbi pretpostavljaju kapitalne projekte; sudjeluje u izradi okvirnog prijedloga opsega financijskog plana po proračunskim korisnicima za srednjoročno razdoblje; sudjeluje u izradi uputa za izradu državnog proračuna; sudjeluje na unaprjeđenju postojećih aplikativnih rješenja i njihovoj integraciji u sustav Državne riznice; sudjeluje u izradi publikacija Ministarstva. 4.1.3. Služba za financiranje jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave Služba za financiranje jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave ustrojava i vodi registre jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave; obrađuje zahtjeve te izrađuje prijedlog mišljenja i odluke za davanje suglasnosti Vlade Republike Hrvatske za zaduženje; izrađuje kriterije, mjerila i pokazatelje za fiskalno izravnanje proračuna i decentralizirane funkcije; izrađuje smjernice, propise i metodologiju za pripremu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave; izrađuje propise koji uređuju sustav financiranja decentraliziranih funkcija i sustav fiskalnog izravnanja; u suradnji sa Službom za upravljanje likvidnošću državnog proračuna i financijske analize i Službom za normativno pravne poslove provodi formalnu i suštinsku provjeru sadržaja izjava i upitnika o fiskalnoj odgovornosti te financijsku kontrolu zakonitog i namjenskog korištenja proračunskih sredstava u skladu sa Zakonom o fiskalnoj odgovornosti; surađuje s nadležnim tijelima u svrhu unaprjeđenja sustava decentralizacije i upravljanja javnim financijama. U Službi za financiranje jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave ustrojavaju se: 4.1.3.1. Odjel za sustav evidencija i fiskalno izravnanje 4.1.3.2. Odjel za analize fiskalnog kapaciteta jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. 4.1.3.1. Odjel za sustav evidencija i fiskalno izravnanje Odjel za sustav evidencija i fiskalno izravnanje ustrojava i vodi registre jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i to: proračuna, izdanih suglasnosti za zaduženje i jamstava te druge registre u skladu sa zakonom i podzakonskim propisima; obrađuje zahtjeve jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za davanje suglasnosti za zaduženje te izrađuje prijedlog mišljenja i odluke za davanje suglasnosti Vlade Republike Hrvatske za zaduženje; izrađuje kriterije, mjerila i pokazatelje za fiskalno izravnanje (horizontalno i vertikalno) proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave putem pomoći iz državnog proračuna; analizira i obračunava visinu tekuće pomoći proračunima iz državnog proračuna (fiskalno izravnanje) prema propisanim kriterijima; analizira proračune po vrstama prihoda i rashoda te po proračunskim klasifikacijama; analizira planove proračuna po dijelovima javne potrošnje koji se financiraju iz proračuna jedinica kao izravne funkcije i decentralizirane funkcije; u suradnji s Odjelom za financijske analize izvršavanja državnog proračuna i Odjelom za pravne poslove provodi formalnu i suštinsku provjeru sadržaja izjava i upitnika o fiskalnoj odgovornosti te financijsku kontrolu zakonitog i namjenskog korištenja proračunskih sredstava u skladu sa Zakonom o fiskalnoj odgovornosti; surađuje s odgovornim osobama u državnim tijelima i tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, upravnim organizacijama i ustrojstvenim jedinicama Ministarstva u svezi s pripremom i izradom proračuna.

23

4.1.3.2. Odjel za analize fiskalnog kapaciteta jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave Odjel za analize fiskalnog kapaciteta jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave sudjeluje u izradi smjernica, naputaka i podzakonskih propisa za pripremu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u skladu sa zakonom i projekcijom fiskalne politike; sudjeluje u izradi pravnih akata koji uređuju sustav financiranja decentraliziranih funkcija i sustav fiskalnog izravnanja za realizaciju minimalnih standarda; izrađuje kriterije i pravne akte za usklađivanje akata lokalne i područne (regionalne) samouprave iz područja planiranja proračuna i financija; analizira zakonske i podzakonske propise i odluke jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te međunarodne standarde o financiranju proračuna u dijelu koji se odnosi na plan proračuna; surađuje s tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave radi unaprjeđenja postupka i metodologije planiranja i upravljanja javnim financijama; surađuje s državnim tijelima i tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, upravnim organizacijama i ustrojstvenim jedinicama Ministarstva u pripremi i izradi proračuna te izradi prijedloga propisa kojima se uređuju prava i utvrđuju obveze koje se financiraju iz njihova proračuna; daje stručna mišljenja na zakonske i podzakonske propise kojima se uređuju prava i utvrđuju obveze za proračune jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave; sudjeluje u izradi zakona i podzakonskih akata u dijelu financiranja jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave; daje potrebna objašnjenja propisa koji uređuju sustav planiranja decentraliziranih funkcija; sudjeluje u radu radnih skupina, sastavljenih od stručnjaka Ministarstva i međunarodnih institucija, u svrhu unaprjeđenja sustava upravljanja javnim financijama; surađuje s međunarodnim i domaćim institucijama, organizacijama i državnim tijelima te tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave na raznim programima u svrhu unaprjeđenja sustava decentralizacije i upravljanja javnim financijama u dijelu koji se odnosi na njihove proračune. 4.2. SEKTOR ZA IZVRŠAVANJE DRŽAVNOG PRORAČUNA Članak 13. Sektor za izvršavanje državnog proračuna u skladu s državnim proračunom, obavlja plaćanja u domaćoj i inozemnoj valuti na temelju zahtjeva za plaćanje proračunskih korisnika; izrađuje projekcije novčanih tokova državnog proračuna na godišnjoj, tromjesečnoj, mjesečnoj, tjednoj i dnevnoj razini; predlaže mogućnosti financiranja manjkova i mogućnosti ulaganja viškova novčanih sredstava državnog proračuna; prati kretanje salda na računu državnog proračuna, deviznim računima državnog proračuna i proračunskih korisnika; analizira dinamiku izvršenja rashoda državnog proračuna po svim proračunskim klasifikacijama, obavlja poslove unaprjeđenja sustava izvršavanja državnog proračuna; u suradnji sa Sektorom za pripremu proračuna i financiranje jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave sudjeluje u izradi uputa za izradu strateških planova, strateškog plana Ministarstva za trogodišnje razdoblje i Strategije Vladinih programa; prati izvršenje strateških planova Ministarstva i drugih proračunskih korisnika državnog proračuna; sudjeluje u izradi polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna; obavlja poslove koji se odnose na normativno uređenje proračunskog računovodstva i računovodstva neprofitnih organizacija; razvija sustav računskog plana za proračunsko i neprofitno računovodstvo; daje prijedlog unaprjeđenja knjigovodstvenog sustava Glavne knjige državnog proračuna; usklađuje Glavnu knjigu s analitičkim evidencijama; razvija analitički okvir financijskog izvještavanja; daje upute i mišljenja u svezi sa sastavljanjem financijskih izvještaja korisnika proračuna; sastavlja financijske izvještaje za državni proračun; sastavlja konsolidirane financijske izvještaje; u suradnji sa Službom za normativno-pravne poslove provodi formalnu i suštinsku provjeru sadržaja izjava i upitnika o fiskalnoj odgovornosti za proračunske korisnike državnog proračuna razine razdjela organizacijske klasifikacije te financijsku

24

kontrolu zakonitog i namjenskog korištenja proračunskih sredstava u skladu sa Zakonom o fiskalnoj odgovornosti; sudjeluje u definiranju i unaprjeđenju poslovnih procesa i procedura; kontinuirano radi na razvoju informacijskog sustava državne riznice i povezivanju informacijskih sustava proračunskih korisnika s informacijskim sustavom državne riznice s ciljem izgradnje cjelovitog računovodstveno-financijskog sustava; izrađuje upute iz djelokruga Sektora i upute za rad područnim riznicama; izrađuje plan i izvještaje o radu iz djelokruga Sektora; sudjeluje u izradi nacrta prijedloga zakona o izvršavanju državnog proračuna i drugih zakona te u izradi prijedloga podzakonskih propisa u skladu sa Zakonom o proračunu; obavlja i druge poslove iz svog djelokruga. U Sektoru za izvršavanje državnog proračuna ustrojavaju se: 4.2.1. Služba za upravljanje likvidnošću državnog proračuna i financijske analize 4.2.2. Služba za platni promet 4.2.3. Služba za državno računovodstvo i računovodstvo neprofitnih organizacija. 4.2.1. Služba za upravljanje likvidnošću državnog proračuna i financijske analize Služba za upravljanje likvidnošću državnog proračuna i financijske analize izrađuje projekcije novčanih tokova državnog proračuna na godišnjoj, tromjesečnoj, mjesečnoj, tjednoj i dnevnoj razini; predlaže mogućnosti financiranja manjkova i mogućnosti ulaganja viškova novčanih sredstava državnog proračuna; dnevno prati kretanje manjkova državnog proračuna; obavlja poslove kratkoročnog deponiranja viškova novčanih sredstava; prati kretanje salda novčanih sredstava na računu državnog proračuna, deviznim računima državnog proračuna i proračunskih korisnika; prati i evidentira ostvarenje mjesečnog, tjednog i dnevnog plana likvidnosti (prijedloga plaćanja) državnog proračuna; dnevno izrađuje simulacije mjesečnih kretanja financijskih tokova u odnosu na izvršene rashode i izdatke te ostvarene prihode i primitke državnog proračuna; prati povrate poreznih prihoda državnog proračuna, analizira dinamiku izvršenja rashoda državnog proračuna po svim proračunskim klasifikacijama (organizacijska, programska, funkcijska, ekonomska i lokacijska te izvori financiranja); izrađuje mjesečna izvješća o stanju izvršenja državnog proračuna; u suradnji sa Sektorom za pripremu proračuna i financiranje jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave sudjeluje u izradi uputa za izradu strateških planova, strateškog plana Ministarstva i Strategije Vladinih programa; prati izvršenje strateških planova Ministarstva i drugih korisnika državnog proračuna; u suradnji sa Službom za normativno-pravne poslove provodi formalnu i suštinsku provjeru sadržaja izjava i upitnika o fiskalnoj odgovornosti za proračunske korisnike državnog proračuna razine razdjela organizacijske klasifikacije te financijsku kontrolu zakonitog i namjenskog korištenja proračunskih sredstava u skladu sa Zakonom o fiskalnoj odgovornosti; sudjeluje u izradi polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja o izvršenju državnog proračuna; sudjeluje u definiranju i unaprjeđenju poslovnih procesa i procedura; predlaže unaprjeđenje procesa izvršavanja državnog proračuna te kontinuirano radi na razvoju informacijskog sustava Državne riznice i povezivanju informacijskih sustava proračunskih korisnika s informacijskim sustavom državne riznice s ciljem izgradnje cjelovitog računovodstveno-financijskog sustava; izrađuje upute iz djelokruga Službe i upute za rad područnim riznicama; sudjeluje u izradi nacrta prijedloga zakona o izvršavanju državnog proračuna i drugih zakona te u izradi prijedloga podzakonskih propisa u skladu sa Zakonom o proračunu. U Službi za upravljanje likvidnošću državnog proračuna i financijske analize ustrojavaju se: 4.2.1.1 Odjel za planiranje i upravljanje financijskim tokovima državnog proračuna 4.2.1.2. Odjel za financijske analize izvršavanja državnog proračuna. 4.2.1.1 Odjel za planiranje i upravljanje financijskim tokovima državnog proračuna Odjel za planiranje i upravljanje financijskim tokovima državnog proračuna izrađuje projekcije novčanih tokova državnog proračuna; izrađuje projekcije priljeva i odljeva

25

državnog proračuna; izrađuje projekcije strukture i veličine proračunskih rashoda državnog proračuna na godišnjoj, tromjesečnoj, mjesečnoj, tjednoj i dnevnoj razini temeljem rezervacije sredstava i ispostavljenih računa/zahtjeva za plaćanje korisnika državnog proračuna; izrađuje projekcije proračunskih prihoda u suradnji s ustrojstvenom jedinicom za makroekonomske analize i planiranje na godišnjoj, tromjesečnoj, mjesečnoj, tjednoj i dnevnoj razini; izrađuje projekcije strukture, veličine i dinamike proračunskih izdataka i primitaka u suradnji sa Sektorom za upravljanje javnim dugom; analizira proračunske kategorije za potrebe izrade projekcija likvidnosti državnog proračuna; prati i evidentira izvršavanje mjesečnog, tjednog i dnevnog plana likvidnosti (prijedloga plaćanja) državnog proračuna; dnevno izrađuje simulacije mjesečnih kretanja financijskih tokova u odnosu na izvršene rashode i izdatke te ostvarene prihode i primitke državnog proračuna; predlaže mogućnosti financiranja manjkova i mogućnosti ulaganja viškova novčanih sredstava s računa državnog proračuna; utvrđuje i prati priljeve i odljeve s računa koji nemaju karakter prihoda (primitka) i rashoda (izdatka) kao što su posudbe, oročena sredstva i primljeni depoziti; obavlja poslove kratkoročnog deponiranja viškova novčanih sredstava s računa državnog proračuna; prati kretanje salda na računu državnog proračuna, deviznim računima državnog proračuna i proračunskih korisnika; dnevno prati kretanje manjkova državnog proračuna; sudjeluje u izradi polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna (računa financiranja); provodi financijsku kontrolu zakonitog i namjenskog korištenja proračunskih sredstava u skladu sa Zakonom o fiskalnoj odgovornosti; sudjeluje u definiranju i unaprjeđenju poslovnih procesa i procedura; kontinuirano radi na razvoju informacijskog sustava; surađuje s ostalim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva; izrađuje upute iz djelokruga rada Odjela i upute za rad područnim riznicama; rješava predmete iz nadležnosti Odjela. 4.2.1.2. Odjel za financijske analize izvršavanja državnog proračuna Odjel za financijske analize izvršavanja državnog proračuna analizira dinamiku izvršenja rashoda državnog proračuna po svim proračunskim klasifikacijama (organizacijska, programska, funkcijska, ekonomska i lokacijska te izvori financiranja); izrađuje izvješća o izvršenju proračuna po pojedinim kategorijama; izrađuje mjesečna izvješća o stanju izvršenja državnog proračuna te sudjeluje u izradi polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja o izvršenju državnog proračuna; u suradnji sa Sektorom za pripremu proračuna i financiranje jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave sudjeluje u izradi uputa za izradu strateških planova, strateškog plana Ministarstva i Strategije Vladinih programa; prati izvršenje strateških planova Ministarstva i drugih korisnika državnog proračuna; u suradnji sa Službom za normativno-pravne poslove provodi formalnu i suštinsku provjeru sadržaja izjava i upitnika o fiskalnoj odgovornosti te financijsku kontrolu zakonitog i namjenskog korištenja proračunskih sredstava u skladu sa Zakonom o fiskalnoj odgovornosti; kontinuirano radi na razvoju informacijskog sustava Državne riznice i povezivanju informacijskih sustava proračunskih korisnika sa informacijskim sustavom državne riznice s ciljem izgradnje cjelovitog računovodstveno-financijskog sustava; surađuje s ostalim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva; izrađuje upute iz djelokruga rada Odjela i upute za rad područnim riznicama; rješava predmete iz nadležnosti Odjela. 4.2.2. Služba za platni promet Služba za platni promet obavlja plaćanja u domaćoj valuti na temelju zahtjeva za plaćanje proračunskih korisnika; odobrava zahtjeve za plaćanje; vodi dnevnu evidenciju o stanju sredstava na računu državnog proračuna i ostale evidencije za potrebe rada Službe; analizira obrazloženja izvršenja aktivnosti i projekata proračunskih korisnika; obavlja poslove platnog prometa s inozemstvom za državu i korisnike proračuna; prati stanja deviznih računa državnog proračuna i deviznih računa proračunskih korisnika; obavlja unos i ažuriranje matičnih podataka inozemnih dobavljača i inozemnih banaka; osigurava pokrića za devizna plaćanja; prati, otkupljuje i raspoređuje kunska i devizna sredstva uplaćena na devizne

26

račune državnog proračuna; obavlja povrat više ili krivo uplaćenih deviznih sredstava; temeljem zahtjeva korisnika državnog proračuna izvan sustava državne riznice ispostavlja naloge za konverziju deviza i obavlja prijenos sredstava u korist njihovih računa; na zahtjev proračunskih korisnika izrađuje suglasnosti Ministarstva za otvaranje i korištenje deviznih računa; temeljem naloga i rješenja Porezne uprave obavlja povrate poreza fizičkim i pravnim osobama; predlaže unaprjeđenje procesa izvršavanja državnog proračuna te kontinuirano radi na razvoju informacijskog sustava; sudjeluje u izradi polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja o izvršenju državnog proračuna; izrađuje rješenja o povratu sredstava koja su pogrešno ili više uplaćena u državni proračun; provodi financijsku kontrolu zakonitog i namjenskog korištenja proračunskih sredstava u skladu sa Zakonom o fiskalnoj odgovornosti; sudjeluje u izradi nacrta prijedloga zakona o izvršavanju državnog proračuna i njegovih izmjena i dopuna te u izradi drugih zakona i prijedloga podzakonskih propisa u skladu sa Zakonom o proračunu. U Službi za platni promet ustrojavaju se: 4.2.2.1. Odjel za kunski platni promet 4.2.2.2 Odjel za devizni platni promet. 4.2.2.1. Odjel za kunski platni promet Odjel za kunski platni promet obavlja plaćanja u domaćoj valuti na temelju zahtjeva za plaćanje proračunskih korisnika; odobrava zahtjeve za plaćanje; vodi dnevnu evidenciju o stanju sredstava na računu državnog proračuna i ostale evidencije za potrebe rada Odjela; analizira obrazloženja izvršenja aktivnosti i projekata proračunskih korisnika; predlaže unaprjeđenje procesa izvršavanja državnog proračuna te kontinuirano radi na razvoju informacijskog sustava; izrađuje upute iz djelokruga rada Odjela i upute za rad područnim riznicama; izrađuje mjesečna izvješća o stanju izvršenja državnog proračuna te kontaktira i pruža stručnu pomoć korisnicima državnog proračuna; daje mišljenja i prijedloge vezano za plaćanja predujmom; sudjeluje u izradi polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja o izvršenju državnog proračuna; izrađuje rješenja o povratu sredstava koja su pogrešno ili više uplaćena u državni proračun; provodi financijsku kontrolu zakonitog i namjenskog korištenja proračunskih sredstava u skladu sa Zakonom o fiskalnoj odgovornosti; sudjeluje u izradi nacrta prijedloga zakona o izvršavanju državnog proračuna i njegovih izmjena i dopuna te u izradi drugih zakona i prijedloga podzakonskih propisa u skladu sa Zakonom o proračunu. 4.2.2.2. Odjel za devizni platni promet Odjel za devizni platni promet obavlja poslove platnog prometa s inozemstvom za državu i korisnike proračuna; prati stanja deviznih računa državnog proračuna i deviznih računa proračunskih korisnika; obavlja unos i ažuriranje matičnih podataka inozemnih dobavljača i inozemnih banaka; osigurava pokrića za devizna plaćanja; temeljem ponuda poslovnih banaka i Hrvatske narodne banke obavlja poslove kupoprodaje deviza; priprema, ažurira i evidencijski vodi kartone ovlaštenih potpisnika na deviznim računima državnog proračuna; prati, otkupljuje i raspoređuje kunska i devizna sredstva uplaćena na devizne račune državnog proračuna; obavlja povrat više ili krivo uplaćenih deviznih sredstava; temeljem zahtjeva korisnika državnog proračuna izvan sustava državne riznice ispostavlja naloge za konverziju deviza i obavlja prijenos sredstava u korist njihovih računa; na zahtjev proračunskih korisnika izrađuje suglasnosti Ministarstva za otvaranje i korištenje deviznih računa; temeljem naloga i rješenja Porezne uprave obavlja povrate poreza fizičkim i pravnim osobama; pruža potrebnu pomoć korisnicima državnog proračuna i njihovim korisnicima; daje upute o primljenim uplatama iz inozemstva kao i sve informacije o izvršenim deviznim plaćanjima; dnevno prati izvode po deviznim računima; sudjeluje u definiranju i unaprjeđenju poslovnih procesa i procedura; sudjeluje u izradi uputa iz djelokruga Odjela i uputa za rad područnim riznicama; rješava predmete iz nadležnosti Odjela.

27

4.2.3. Služba za državno računovodstvo i računovodstvo neprofitnih organizacija Služba za državno računovodstvo i računovodstvo neprofitnih organizacija obavlja poslove koji se odnose na normativno uređenje proračunskog računovodstva i računovodstva neprofitnih organizacija; razvija sustav računskog plana za proračunsko i neprofitno računovodstvo; daje prijedlog unaprjeđenja knjigovodstvenog sustava Glavne knjige državnog proračuna; usklađuje Glavnu knjigu s analitičkim evidencijama; sudjeluje u izradi uputa o načinu planiranja, izvršavanja i evidentiranja projekata financiranih iz sredstava Europske unije; sudjeluje u pripremi Naredbe o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba; sastavlja polugodišnji i godišnji izvještaj o izvršenju državnog proračuna; razvija analitički okvir financijskog izvještavanja; daje upute i mišljenja u svezi sa sastavljanjem financijskih izvještaja proračunskih i izvanproračunskih korisnika proračuna; sastavlja financijske izvještaje za državni proračun; sastavlja konsolidirane financijske izvještaje, u suradnji sa Službom za normativno-pravne poslove provodi formalnu i suštinsku provjeru sadržaja izjava i upitnika o fiskalnoj odgovornosti te financijsku kontrolu zakonitog i namjenskog korištenja proračunskih sredstava u skladu sa Zakonom o fiskalnoj odgovornosti. U Službi za državno računovodstvo i računovodstvo neprofitnih organizacija ustrojavaju se: 4.2.3.1. Odjel za uređenje računovodstvenog sustava proračuna i analizu financijskih izvještaja 4.2.3.2. Odjel za državno knjigovodstvo 4.2.3.3. Odjel za neprofitno računovodstvo. 4.2.3.1. Odjel za uređenje računovodstvenog sustava proračuna i analizu financijskih izvještaja Odjel za uređenje računovodstvenog sustava proračuna i analizu financijskih izvještaja u suradnji s Odjelom za normativne poslove izrađuje propise iz područja proračunskog računovodstva i usklađuje ih s međunarodnim standardima; utvrđuje i razvija računovodstvene politike i metodologije; normativno uređuje i opisuje procedure sustava izvještavanja; koordinira aktivnosti radi ujednačavanja primjene proračunskog računovodstva; surađuje i pruža stručnu pomoć iz područja računovodstva proračunskim korisnicima te jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave; izrađuje upute i mišljenja o primjeni proračunskog računovodstva; razvija međunarodnu suradnju na području proračunskog računovodstva; razvija metodologiju planiranja sredstava fondova Europske unije te njihovo praćenje u Glavnoj knjizi državnog proračuna i glavnim knjigama korisnika državnog proračuna; razvija analitički okvir financijskog izvještavanja; daje upute i mišljenja u svezi sa sastavljanjem financijskih izvještaja; prezentira financijske izvještaje u periodičnim publikacijama; sastavlja interne izvještaje za potrebe odlučivanja; vodi i ažurira Registar proračunskih i izvanproračunskih korisnika; razvija postupke i metode konsolidacije te daje upute za konsolidaciju; sastavlja financijske izvještaje za državni proračun; sastavlja konsolidirane financijske izvještaje državnog, središnjeg i općeg proračuna; sudjeluje u izradi metodologije praćenja sredstava Europske unije u Glavnoj knjizi državnog proračuna i glavnim knjigama proračunskih korisnika državnog proračuna; u suradnji sa Službom za normativno-pravne poslove provodi formalnu i suštinsku provjeru sadržaja izjava i upitnika o fiskalnoj odgovornosti te financijsku kontrolu zakonitog i namjenskog korištenja proračunskih sredstava u skladu sa Zakonom o fiskalnoj odgovornosti. 4.2.3.2. Odjel za državno knjigovodstvo Odjel za državno knjigovodstvo razvija sustav računskog plana za proračunsko računovodstvo; daje prijedloge unaprjeđenja knjigovodstvenog sustava Glavne knjige državnog proračuna (sheme knjiženja, računovodstvene politike i dr.); daje prijedloge za

28

unaprjeđenje informatizacije pojedinih procesa u sustavu Državne riznice; kontrolira Glavnu knjigu državnog proračuna i predlaže mjere uklanjanja nedostataka u Glavnoj knjizi; prati ispravno evidentiranje sukladno proračunskim klasifikacijama; kontrolira evidencije koje se vode u Financijskoj agenciji; odobrava neautomatska knjiženja u Glavnu knjigu državnog proračuna; kontrolira i knjigovodstveno evidentira devizne izvode, devizne naloge za uplatu i isplatu, obračunske transakcije nastale zbog usklađenja ili sličnih transakcija (tečajne razlike, otpisi i slično); koordinira knjiženje i usklađenje između Glavne knjige i analitičkih evidencija; surađuje s drugim odjelima na uspostavljanju analitičkih evidencija i veza s Glavnom knjigom državnog proračuna; vodi i druge potrebne pomoćne evidencije Glavne knjige državnog proračuna; priprema i pregledava dokumente za knjiženje; daje upute za godišnji popis imovine i obveza Glavne knjige državnog proračuna; sudjeluje u pripremi Naredbe o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba; daje upute za uplatu prihoda na račun državnog proračuna; izrađuje vezne tablice koje se koriste kao upute za knjiženje prihoda u Glavnu knjigu državnog proračuna te u planiranju prihoda i primitaka državnog proračuna; sastavlja polugodišnji i godišnji izvještaj o izvršenju državnog proračuna; u suradnji sa Službom za normativno-pravne poslove provodi formalnu i suštinsku provjeru sadržaja izjava i upitnika o fiskalnoj odgovornosti te financijsku kontrolu zakonitog i namjenskog korištenja proračunskih sredstava u skladu sa Zakonom o fiskalnoj odgovornosti; sudjeluje u izradi metodologije praćenja EU sredstava u Glavnoj knjizi državnog proračuna i glavnim knjigama proračunskih korisnika državnog proračuna; evidentira sredstva fondova Europske unije uplaćena na devizni račun te direktna plaćanja dobavljačima; prati sredstva fondova Europske unije uplaćena na jedinstveni račun državnog proračuna; prati sredstva učešća Republike Hrvatske u projektima koji se financiraju iz fondova Europske unije i zajmova međunarodnih institucija; daje upute proračunskim korisnicima vezano za evidentiranje sredstava Europske unije u njihovim glavnim knjigama. 4.2.3.3. Odjel za neprofitno računovodstvo Odjel za neprofitno računovodstvo izrađuje propise iz područja neprofitnog računovodstva; utvrđuje i razvija računovodstvene politike i metodologije u sustavu neprofitnog računovodstva, koordinira aktivnosti radi ujednačavanja primjene neprofitnog računovodstva; surađuje i pruža stručnu pomoć neprofitnim organizacijama iz područja neprofitnog računovodstva; izrađuje upute i mišljenja o primjeni neprofitnog računovodstva; normativno uređuje i opisuje procedure sustava izvještavanja; razvija analitički okvir financijskog izvještavanja; daje upute i mišljenja u svezi sa sastavljanjem financijskih izvještaja; vodi i ažurira Registar neprofitnih organizacija. 4.3. SEKTOR ZA UPRAVLJANJE JAVNIM DUGOM Članak 14. Sektor za upravljanje javnim dugom upravlja portfeljem javnog duga s obzirom na izvore, ročnost, valutnu i kamatnu strukturu, temeljeno na strategiji upravljanja javnim dugom te mjerama i instrumentima minimiziranja rizika i troška otplate; priprema ugovore za kreditna zaduženja; obavlja poslove koji se odnose na izdavanje vrijednosnih papira na domaćem i međunarodnom tržištu; izrađuje trogodišnju strategiju upravljanja javnim dugom i potiče razvoj domaćega financijskog tržišta; sudjeluje u izradi zakonskih i podzakonskih propisa iz djelokruga zaduživanja i upravljanja javnim dugom; vodi evidenciju duga, izdanih jamstava i zajmova te priprema izvještaje o stanju javnog duga; provodi bonitetnu analizu tražitelja državnih jamstava; ocjenjuje ponuđene uvjete zaduživanja i priprema prijedloge odluka o izdavanju državnih jamstava; nadzire provedbu odluka o jamstvima te otplate od strane krajnjih korisnika; obavlja i druge poslove iz svog djelokruga.

29

U Sektoru za upravljanje javnim dugom ustrojavaju se: 4.3.1. Služba za upravljanje javnim dugom 4.3.2. Služba za državna jamstva, financijske obveze i potraživanja po javnom dugu. 4.3.1. Služba za upravljanje javnim dugom Služba za upravljanje javnim dugom obavlja poslove upravljanja domaćim i vanjskim dugom s ciljem osiguranja financiranja državnog proračuna i minimalizacije troškova zaduživanja te održavanja rizika na prihvatljivoj razini; sudjeluje u izradi zakonskih i podzakonskih propisa iz djelokruga zaduživanja i upravljanja javnim dugom; izrađuje trogodišnju strategiju upravljanja javnim dugom; potiče razvoj domaćega financijskog tržišta; priprema ugovore za kreditna zaduženja; obavlja poslove koji se odnose na izdavanje vrijednosnih papira na domaćem i međunarodnom tržištu; analizira portfelj javnog duga s obzirom na izvore, ročnost, valutnu i kamatnu strukturu te instrumente zaduživanja, predlažući smjernice za strategiju upravljanja javnim dugom te mjere i instrumente minimiziranja rizika i troška otplate. U Službi za upravljanje javnim dugom ustrojavaju se: 4.3.1.1. Odjel za zaduživanja 4.3.1.2. Odjel za upravljanje javnim dugom i rizicima 4.3.1.3. Odjel za evidenciju javnog duga. 4.3.1.1. Odjel za zaduživanja Odjel za zaduživanja obavlja poslove vezane za zaduživanje na domaćem i međunarodnom tržištu sukladno računu financiranja državnog proračuna; sudjeluje u izradi zakonskih i podzakonskih propisa iz djelokruga zaduživanja i upravljanja javnim dugom; analizira tržište kapitala te optimalne oblike i instrumente zaduživanja; obavlja sve poslove vezane za kratkoročno i dugoročno zaduživanje: priprema ugovore za kreditna zaduženja; provodi aukcije trezorskih zapisa i postupak izdavanja vrijednosnih papira na domaćem i međunarodnom tržištu; surađuje s rejting agencijama, bankama i ostalim financijskim institucijama; sudjeluje u izradi godišnjeg plana zaduživanja i u izradi trogodišnje strategije upravljanja javnim dugom. 4.3.1.2. Odjel za upravljanje javnim dugom i rizicima Odjel za upravljanje javnim dugom i rizicima izrađuje trogodišnju strategiju upravljanja javnim dugom; postavlja standarde za mjerenje uspješnosti u ostvarenju ciljeva postavljenih u strategiji; izrađuje godišnji plan zaduživanja; analizira portfelj javnog duga s obzirom na izvore, ročnost, valutnu i kamatnu strukturu; uspoređuje pokazatelje duga s utvrđenim standardima; u suradnji s Odjelom za zaduživanje predlaže mjere usmjerene djelotvornijem upravljanju javnim dugom; sudjeluje u izradi zakonskih i podzakonskih propisa iz djelokruga zaduživanja i upravljanja javnim dugom; razvija strategiju upravljanja rizikom; razvija metode kojima bi se smanjili troškovi otplate duga u skladu s poboljšanjem upravljanja izloženošću rizicima; provodi kvantitativne analize i modeliranje rizika; priprema izvještaje o upravljanju rizicima, uključujući valutni rizik, rizik promjena kamatnih stopa i rizik likvidnosti. 4.3.1.3. Odjel za evidenciju javnog duga Odjel za evidenciju javnog duga obavlja poslove evidentiranja javnog duga u smislu iskazivanja obveza po zaduživanju na domaćem i međunarodnom tržištu te praćenja i evidentiranja otplata po zaduživanjima; provodi evidenciju javnog duga prema kriterijima ročnosti (kratkoročni, srednjoročni i dugoročni dug), rezidentnosti (unutarnji i vanjski dug), valuti, vrsti kamatnih stopa (fiksne, varijabilne, fiksne uz indeksaciju i sl.), prema instrumentima (trezorski zapisi, instrumenti tržišta novca, obveznice, krediti, ostalo), dužniku

30

(javni sektor, izvan javnog sektora, financijske i nefinancijske institucije); dnevno prati aktivnosti kao što su osiguranje plaćanja u ugovoreno vrijeme, nadzor nad stanjima dospjelih neplaćenih obveza te druge aktivnosti vezane uz samu pripremu plaćanja; izrađuje izvještaje o stanju javnog duga za potrebe internih i eksternih korisnika. 4.3.2. Služba za državna jamstva, financijske obveze i potraživanja po javnom dugu Služba za državna jamstva, financijske obveze i potraživanja po javnom dugu obavlja poslove izdavanja državnih jamstava; ocjenjuje ponuđene uvjete zaduživanja te priprema prijedloge odluka o izdavanju državnih jamstava; vodi registar izdanih jamstava; nadzire provedbu odluka o jamstvima te izvršenje garantiranih obveza krajnjih korisnika; provodi regresnu naplatu po protestiranim jamstvima; izrađuje kvartalne, polugodišnje i godišnje izvještaje o izdanim jamstvima; izvršava financijske obveze koje proizlaze temeljem izdanih državnih jamstava i drugih sličnih zakonom propisanih obveza, obavlja poslove regresne naplate po izdanim i protestiranim državnim jamstvima; obavlja poslove naplate ostalih potraživanja po javnom dugu; vodi poslove u svezi s ovrhom te prijavljivanjem potraživanja u stečajnu masu za društva nad kojima je pokrenut stečajni postupak; vodi poslove proizašle iz stečajeva banaka; obavlja poslove u svezi s rješavanjem financijsko-pravnih odnosa s fizičkim i pravnim osobama proizašle iz stečajeva banaka; sudjeluje u izradi zakonskih i podzakonskih propisa iz područja državnih jamstava, garancija i naplate potraživanja; izrađuje kvartalne, polugodišnje i godišnje izvještaje o protestiranim jamstvima; surađuje s poslovnim bankama i ostalim financijskim institucijama, Hrvatskom narodnom bankom, Državnim odvjetništvom Republike Hrvatske, Poreznom upravom i trgovačkim sudovima. U Službi za državna jamstva, financijske obveze i potraživanja po javnom dugu ustrojavaju se: 4.3.2.1. Odjel za izdavanje i evidenciju državnih jamstava 4.3.2.2. Odjel za naplatu državnih jamstava, potraživanja po javnom dugu i ovrhu. 4.3.2.1. Odjel za izdavanje i evidenciju državnih jamstava Odjel za izdavanje i evidenciju državnih jamstava zaprima zahtjeve za izdavanje državnog jamstva; priprema prijedloge Vladi Republike Hrvatske za izdavanje suglasnosti za zaduženje ministarstvima i pravnim osobama u javnom sektoru i izvan javnog sektora; izrađuje suglasnost tražitelju jamstva i kreditoru o namjeri davanja državnog jamstva; provodi bonitetnu analizu tražitelja državnih jamstava; ocjenjuje učinke novoga kreditnog zaduženja na ukupno poslovno stanje tražitelja, uzimajući u obzir postojeće stanje zaduženosti; pribavlja i analizira mišljenje nadležnih ministarstava o razvojnim promjenama i restrukturiranju društva tražitelja jamstva te ocjenu mogućnosti otplate kredita; ocjenjuje ponuđene uvjete zaduživanja; koordinira poslove između banke vjerovnika i korisnika kredita; priprema prijedloge odluka o izdavanju državnih jamstava, uz nadzor njihova izdavanja; sudjeluje na izradi zakonskih i podzakonskih propisa u području državnih jamstava i garancija; surađuje s poslovnim bankama i ostalim financijskim institucijama; surađuje s Hrvatskom narodnom bankom; vodi evidenciju izdanih i protestiranih jamstava; vodi evidenciju o naplaćenim protestiranim jamstvima; vodi analitičke kartice komitenata; utvrđuje sadržaj i strukturu izvješća; izrađuje kvartalne, polugodišnje i godišnje izvještaje o izdanim, protestiranim i naplaćenim jamstvima; prati izmirenja obveza društava po kreditima za koja su izdana državna jamstva. 4.3.2.2. Odjel za naplatu državnih jamstava, potraživanja po javnom dugu i ovrhu Odjel za naplatu državnih jamstava, potraživanja po javnom dugu i ovrhu provodi regresne naplate po protestiranim jamstvima, poziva dužnike na povrat sredstava; daje naloge za blokadu računa dužnika banci ili drugoj financijskoj organizaciji ovlaštenoj za platni promet; provodi naplatu potraživanja po kreditima plasiranima preko Hrvatske banke za

31

obnovu i razvitak i poslovnih banaka; priprema i prati realizaciju ugovora o obročnoj otplati; kontrolira evidencije o izvršenim povratima na ime regresne naplate kod banaka i drugih financijskih organizacija ovlaštenih za platni promet; obavlja poslove u svezi s ovrhom te prijavljivanjem potraživanja u stečajnu masu za društva nad kojima je pokrenut stečajni postupak; vodi poslove proizašle iz stečajeva banaka; obavlja poslove u svezi s rješavanjem financijsko-pravnih odnosa s fizičkim i pravnim osobama proizašle iz stečajeva banaka; sudjeluje u izradi zakonskih i podzakonskih propisa iz područja državnih jamstava i garancija; izrađuje kvartalne, polugodišnje i godišnje izvještaje o protestiranim jamstvima; surađuje s poslovnim bankama i ostalim financijskim institucijama; surađuje s Državnim odvjetništvom Republike Hrvatske, Poreznom upravom i trgovačkim sudovima. 4.4. SEKTOR ZA PODRŠKU DRŽAVNOJ RIZNICI Članak 15. Sektor za podršku Državnoj riznici izrađuje nacrte prijedloga zakona i drugih propisa iz djelokruga Državne riznice u suradnji s ostalim ustrojstvenim jedinicama; daje očitovanja na pravna pitanja iz djelokruga Državne riznice; daje mišljenja na nacrte prijedloga zakona i drugih propisa; pruža pravnu i stručnu pomoć u provedbi postupaka javne nabave za potrebe Državne riznice; izrađuje ugovore iz djelokruga Državne riznice; u suradnji sa Sektorom za pripremu proračuna države i financiranje jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i Sektorom za izvršavanje državnog proračuna provodi formalnu i suštinsku provjeru sadržaja izjava i upitnika o fiskalnoj odgovornosti te financijsku kontrolu zakonitog i namjenskog korištenja proračunskih sredstava u skladu sa Zakonom o fiskalnoj odgovornosti, daje očitovanja na predstavke i pritužbe građana iz djelokruga Državne riznice; surađuje s drugim tijelima, a posebice s nadležnim državnim odvjetništvima u postupku zaštite interesa Republike Hrvatske; pruža pravnu pomoć ostalim unutarnjim ustrojstvenim jedinicama Državne riznice, primjenom informatičkih rješenja osigurava kontinuitet i stabilnost rada u izvršavanju poslovnih procesa Državne riznice; obavlja poslove projektiranja, optimizacije, analize, unaprjeđenja i standardizacije poslovnih procesa i procedura unutar sustava Državne riznice i područnih riznica; poslove vezane uz uspostavu tehnološkog jedinstva cjelovitoga sustava Državne riznice i potpuno povezivanje informatičkog sustava Državne riznice s financijsko-informacijskim sustavima svih tijela državne uprave; upravlja matičnim podacima sustava Državne riznice; obavlja poslove vezane uz izvođenje informatičkih projekata i optimizaciju postojećih informacijskih sustava; provodi i prati provedbu projekata unaprjeđenja poslovnih procesa u Državnoj riznici; pruža stručnu pomoć korisnicima; obavlja tehničko-operativne poslove na aplikacijama; obavlja poslove u vezi s autorizacijom, sigurnošću i zaštitom podataka; obavlja i druge poslove iz svog djelokruga. U Sektoru za podršku Državnoj riznici ustrojavaju se: 4.4.1. Služba za normativno-pravne poslove 4.4.2. Služba za razvoj i podršku poslovno-informacijskom sustavu Državne riznice. 4.4.1. Služba za normativno-pravne poslove Služba za normativno–pravne poslove izrađuje nacrte prijedloga zakona i drugih propisa iz djelokruga Državne riznice u suradnji s ostalim ustrojstvenim jedinicama; daje očitovanja na pravna pitanja iz djelokruga Državne riznice; izrađuje upute korisnicima u pitanjima iz djelokruga Državne riznice; daje mišljenja na nacrte prijedloga zakona i drugih propisa; u suradnji sa Odjelom za analize fiskalnog kapaciteta jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave izrađuje smjernice, naputke i podzakonske propise za pripremu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u skladu sa zakonom, propise koji uređuju sustav financiranja decentraliziranih funkcija i sustav fiskalnog izravnanja za realizaciju minimalnih standarda te propise u dijelu financiranja jedinica lokalne i područne

32

(regionalne) samouprave; pruža pravnu i stručnu pomoć u provedbi postupaka javne nabave za potrebe Državne riznice; izrađuje ugovore iz djelokruga Državne riznice; u suradnji sa Sektorom za pripremu proračuna države i financiranje jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i Sektorom za izvršavanje državnog proračuna provodi formalnu i suštinsku provjeru sadržaja izjava i upitnika o fiskalnoj odgovornosti te financijsku kontrolu zakonitog i namjenskog korištenja proračunskih sredstava u skladu sa Zakonom o fiskalnoj odgovornosti, daje očitovanja na predstavke i pritužbe građana iz djelokruga Državne riznice; surađuje s drugim tijelima, a posebice s nadležnim državnim odvjetništvima u postupku zaštite interesa Republike Hrvatske; pruža pravnu pomoć ostalim unutarnjim ustrojstvenim jedinicama Državne riznice. U Službi za normativno–pravne poslove ustrojavaju se: 4.4.1.1. Odjel za normativne poslove 4.4.1.2. Odjel za pravne poslove. 4.4.1.1. Odjel za normativne poslove Odjel za normativne poslove izrađuje nacrte prijedloga zakona i drugih propisa iz djelokruga Državne riznice u suradnji s ostalim ustrojstvenim jedinicama; daje mišljenje na nacrte prijedloga zakona i drugih propisa; u suradnji s Odjelom za analize fiskalnog kapaciteta jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave izrađuje smjernice, naputke i podzakonske propise za pripremu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u skladu sa zakonom, propise koji uređuju sustav financiranja decentraliziranih funkcija i sustav fiskalnog izravnanja za realizaciju minimalnih standarda te propise u dijelu financiranja jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave; daje očitovanja na pravna pitanja iz djelokruga Državne riznice; izrađuje upute korisnicima u pitanjima iz djelokruga Državne riznice; 4.4.1.2. Odjel za pravne poslove Odjel za pravne poslove pruža pravnu i stručnu pomoć u provedbi postupaka javne nabave za potrebe Državne riznice; izrađuje ugovore iz djelokruga Državne riznice; u suradnji sa Sektorom za pripremu proračuna države i financiranje jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i Sektorom za izvršavanje državnog proračuna provodi formalnu i suštinsku provjeru sadržaja izjava i upitnika o fiskalnoj odgovornosti te financijsku kontrolu zakonitog i namjenskog korištenja proračunskih sredstava u skladu sa Zakonom o fiskalnoj odgovornosti; daje očitovanja na predstavke i pritužbe građana iz djelokruga Državne riznice; surađuje s drugim tijelima, a posebice s nadležnim državnim odvjetništvima u postupku zaštite interesa Republike Hrvatske; pruža pravnu pomoć ostalim unutarnjim ustrojstvenim jedinicama Državne riznice. 4.4.2. Služba za razvoj i podršku poslovno-informacijskom sustavu Državne riznice Služba za razvoj i podršku poslovno-informacijskom sustavu Državne riznice primjenom informatičkih rješenja osigurava kontinuitet i stabilnost rada te potrebnu razinu zaštite u izvršavanju poslovnih procesa Državne riznice. Obavlja poslove projektiranja, optimizacije, analize, unaprjeđenja i standardizacije poslovnih procesa i procedura unutar sustava Državne riznice i područnih riznica; poslove vezane uz uspostavu tehnološkog jedinstva cjelovitoga sustava Državne riznice i potpuno povezivanje informatičkog sustava Državne riznice s financijsko-informacijskim sustavima svih tijela državne uprave; upravlja matičnim podacima sustava Državne riznice; obavlja poslove vezane uz izvođenje informatičkih projekata i optimizaciju postojećih informacijskih sustava; ugovara i provodi te prati provedbu projekata unaprjeđenja poslovnih procesa u Državnoj riznici financiranih iz sredstava proračuna i sredstava fondova Europske unije; za potrebe provođenja projekata unutar Sektora ustrojava jedinice za provedbu projekata; obavlja poslove aplikativne i

33

operativne podrške poslovnim procesima sustava Državne riznice; provodi izobrazbu korisnika; pruža stručnu pomoć korisnicima; izrađuje korisničku dokumentaciju; obavlja tehničko-operativne poslove na aplikacijama; obavlja poslove u vezi s autorizacijom, sigurnošću i zaštitom podataka; sudjeluje u izradi publikacija unutar Državne riznice. U Službi za razvoj i podršku poslovno-informacijskom sustavu Državne riznice ustrojavaju se: 4.4.2.1. Odjel za razvoj i implementaciju projekata sustava Državne riznice 4.4.2.2. Odjel za informatičku i operativnu podršku sustavu Državne riznice. 4.4.2.1. Odjel za razvoj i implementaciju projekata sustava Državne riznice Odjel za razvoj i implementaciju projekata sustava Državne riznice obavlja poslove projektiranja, optimizacije, analize i unaprjeđenja poslovnog sustava Državne riznice; izrađuje studije izvodljivosti; priprema projektne zadatke i obavlja koordinaciju projekata; sudjeluje na poslovima razvoja, ugovaranja i provedbe projekata unaprjeđenja poslovnih procesa u Državnoj riznici financiranih iz sredstava proračuna i sredstava fondova Europske unije; uvodi nove tehnologije i primjenjuje suvremena informatička rješenja; daje prijedloge za razvoj novih aplikativnih rješenja i razvoj informatičke infrastrukture te za kontinuiranu nadogradnju sistemskog i aplikativnog softvera; obavlja standardizaciju poslovnih procesa i procedura Državne riznice i financijskih službi područnih riznica s ciljem poslovnog i tehnološkog jedinstva sustava Državne riznice; usklađuje procese i procedure Državne riznice i područnih riznica sukladno ISO normama; dizajnira korisničke role, surađuje na poslovima sigurnosne politike sustava te koordinira rad s vanjskim izvođačima na uvođenju elektroničkog potpisa i PKI infrastrukture u informacijski sustav Državne riznice. 4.4.2.2. Odjel za informatičku i operativnu podršku sustavu Državne riznice Odjel za informatičku i operativnu podršku sustavu Državne riznice osigurava nesmetano odvijanje poslovnih procesa Državne riznice primjenom razvijenih informatičkih i aplikativnih rješenja; osigurava dostupnost i kontinuiranu raspoloživost sustava Državne riznice na svim razinama - od središnje riznice i područnih riznica do krajnjih korisnika sustava; sudjeluje u poslovima prilagodbe i uvođenja novih funkcionalnosti u sustav; obavlja kontrolu kvalitete i testiranje novih aplikativnih rješenja te odobrava njihovo puštanje u rad; upravlja sustavom ovlaštenja (autorizacija) u IT sustavu Državne riznice; obavlja poslove dodjele, održavanja i ukidanja prava pristupa sustavu, te izrađuje potrebne propisnike; nadzire korištenje licenci i licencijskih prava; prati rad vanjskih konzultanata na osnovu propisane evidencije te koordinira rad vanjskih konzultanata i korisnika u obavljanju operativnih poslova na aplikacijama; obavlja poslove operativne podrške u procesima pripreme i izvršenja proračuna i javnog duga; surađuje na pripremi specifičnih izvješća i simulacija za potrebe Vlade Republike Hrvatske i Hrvatskoga sabora; surađuje na izgradnji računovodstvenog sustava proračuna temeljenog na preporukama međunarodnih organizacija i međunarodnih financijskih institucija (IMF, WB); sudjeluje u poslovima ugovaranja i provedbe, praćenja provedbe i održavanja projekata unaprjeđenja poslovnih procesa u riznici financiranih iz sredstava proračuna i sredstava fondova Europske unije; organizira i provodi izobrazbu korisnika sustava Državne riznice vezano uz poslovne procese, korištenje aplikacija i informacijskog sustava Državne riznice; surađuje na poslovima uvođenja elektroničkog potpisa u sustav; sudjeluje u izradi propisa te u provođenju mjera sigurnosti i zaštite informatičke infrastrukture, aplikacija i podataka; koordinira rad na uspostavi rezervnog sustava. 4.5. SEKTOR ZA POSLOVE NACIONALNOG FONDA Članak 16.

34

Sektor za poslove Nacionalnog fonda organizira u skladu s propisima Europske unije sve poslove financijskog upravljanja i kontrole pretpristupnih programa Europske unije, u skladu s odredbama Memoranduma o suglasnosti o osnivanju Nacionalnog fonda, Okvirnim sporazumom između Europske komisije i Vlade Republike Hrvatske u svezi sudjelovanja Republike Hrvatske u programima pomoći Europske zajednice, pojedinim financijskim sporazumima za sve pretpristupne programe i drugoj regulativi Europske unije; uspostavlja i prati funkcioniranje sustava upravljanja sredstvima iz pretpristupnih programa Europske unije; koordinira izradu i izmjenu internih procedura i metodologija za administriranje i upravljanje programima i projektima financiranim iz pretpristupnih programa Europske unije; koordinira poslove vezane uz praćenje i rješavanje nalaza revizija; zaprima izvješća od tijela uključenih u provedbu pretpristupnih programa Europske unije; organizira i obavlja stručne i administrativne poslove za Nacionalnog dužnosnika za ovjeravanje koji je odgovoran za izdavanje, nadzor i oduzimanje ili povlačenje akreditacije operativnim strukturama; priprema godišnje Izjave o jamstvu Nacionalnog dužnosnika za ovjeravanje o djelotvornom funkcioniranju sustava upravljanja pomoći u okviru programa IPA za Europsku komisiju; priprema prijedloge zakonskih akata iz svoje nadležnosti; surađuje s ostalim tijelima uključenima u provedbu pretpristupnih programa Europske unije; surađuje s nadležnim tijelima Europske komisije; prati regulativu Europske unije vezanu uz pretpristupne programe dostupne Republici Hrvatskoj i zakonske propise Republike Hrvatske; obavlja i druge poslove iz svog djelokruga. U Sektoru za poslove Nacionalnog fonda ustrojavaju se: 4.5.1. Služba za financijsko upravljanje 4.5.2. Služba za financijske kontrole 4.5.3. Služba za računovodstvene poslove i praćenje sustava financijskog upravljanja i kontrola pretpristupnim programima. 4.5.1. Služba za financijsko upravljanje Služba za financijsko upravljanje otvara bankovne račune te provodi odredbe ugovora s bankom; usklađuje bankovne račune; poduzima postupke za upravljanje deponiranim sredstvima i kamatama; upravlja sredstvima na posebnim bankovnim računima; sastavlja i podnosi potvrđene izjave o izdacima i zahtjeve za sredstvima Europskoj komisiji; priprema prognoze plaćanja i slanja zahtjeva za sredstvima Europskoj komisiji; provjerava zahtjeve za plaćanje tijela uključenih u provedbu pretpristupnih programa Europske unije; prenosi financijska sredstva na podračune provedbenih agencija i provedbenih tijela sukladno mehanizmima koji su utvrđeni financijskim i ostalim sporazumima; nadgleda i kontrolira jesu li sredstva sufinanciranja pravodobno osigurana u skladu s financijskim i ostalim sporazumima; izrađuje smjernice za financijsko upravljanje u tijelima uključenima u provedbu pretpristupnih programa Europske unije; priprema interne procedure i metodologiju za administriranje i upravljanje pretpristupnim programima i projektima financiranih iz pretpristupnih sredstava Europske unije; izrađuje planove, izvješća, strategije, propise i akte, sudjeluje u radu stručnih radnih skupina i drugih radnih tijela za izradu propisa, strategija, akcijskih planova i drugih akata iz djelokruga Sektora. 4.5.2. Služba za financijske kontrole Služba za financijske kontrole osigurava pravilno provođenje procesa usklađivanja bankovnih računa; kontrolira postupke upravljanja deponiranim sredstvima i kamatama; provjerava zahtjeve za sredstvima Europske unije; provjerava zahtjev za realokacijom sredstava u skladu s odredbama financijskih sporazuma; provjerava zahtjeve tijela uključenih u provedbu pretpristupnih programa Europske unije za sredstvima; provjerava rad tijela uključenih u provedbu pretpristupnih programa Europske unije; provjerava ispunjavaju li tijela uključena u provedbu pretpristupnih programa Europske unije svoju obvezu izvještavanja; upravlja sustavom izvještavanja Europske komisije (tzv. iPERSEUS); izrađuje smjernice za

35

financijsku kontrolu u tijelima uključenima u provedbu pretpristupnih programa Europske unije; priprema interne procedure i metodologiju za administriranje i upravljanje pretpristupnim programima i projektima financiranih iz pretpristupnih programa Europske unije; prati ispunjavanje n+3 pravila; prati pravovremenost provedbe planova nabave; obavlja kontrole na licu mjesta kod tijela uključenih u provedbu pretpristupnih programa Europske unije; izrađuje izvještaje o provedenim kontrolama i donosi upute za poboljšanje rada tijela uključenih u provedbu pretpristupnim programima Europske unije. 4.5.3. Služba za računovodstvene poslove i praćenje sustava financijskog upravljanja i kontrola pretpristupnim programima Služba za računovodstvene poslove i praćenje sustava financijskog upravljanja i kontrola pretpristupnim programima računovodstveno prati poslovne događaje koji se odnose na Sektor, u skladu s propisima Europske unije, Zakonom o proračunu i Međunarodnim računovodstvenim standardima za javni sektor te u skladu s drugim propisima Republike Hrvatske; provodi knjigovodstveno evidentiranje svih financijskih transakcija; kontrolira usklađivanje salda na kontima glavne knjige; obavlja zaključna knjiženja; kontrolira računovodstvenu dokumentaciju pripremljenu za knjiženje; kontrolira knjiženje prihoda i rashoda; izrađuje financijske dokumente i izvješća; priprema i održava Računski plan koji se odnosi na poslove Sektora, izrađuje smjernice za računovodstveno postupanje u tijelima uključenima u provedbu pretpristupnih programa Europske unije, priprema interne procedure i metodologiju za administriranje i upravljanje programima i projektima financiranih iz pretpristupnih sredstava Europske unije, upravlja računovodstvenim i izvještajnim informatičkim sustavom, priprema dokumentaciju vezano za upravljanje ljudskim potencijalima Sektora, upravljanje rizicima i provedbu informativnih i promidžbenih aktivnosti; vodi registar iznimaka/odstupanja. Prati djelotvorno funkcioniranje sustava upravljanja pretpristupnim programima; podnosi izvješća o radu sustava upravljanja i kontrole te o značajnim promjenama u sustavu upravljanja i kontrole; prati ispunjavanje nalaza iz revizorskih izvješća. 5. UPRAVA ZA FINANCIJSKO UPRAVLJANJE, UNUTARNJU REVIZIJU I NADZOR Članak 17. Uprava za financijsko upravljanje, unutarnju reviziju i nadzor obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na nadzor obveznika primjene propisa kojima se uređuje sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma, propisa kojima se uređuje mjenjačko poslovanje, prekogranično poslovanje, poslovanje sa stranim sredstvima plaćanja u zemlji te drugih propisa iz područja nadležnosti Financijskog inspektorata, vođenje prekršajnog postupka u prvom stupnju za prekršaje iz nadležnosti Financijskog inspektorata; poslove u vezi sa sprječavanjem pranja novca i financiranja terorizma; koordinaciju uspostave i razvoja sveobuhvatnog sustava unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru Republike Hrvatske koji obuhvaća financijsko upravljanje i kontrole te unutarnju reviziju, a razvija se u skladu sa standardima i praksom Europske unije; obavlja inspekcijski nadzor zakonitosti, svrhovitosti i pravodobnosti korištenja proračunskih sredstava kod središnjih tijela državne uprave, ustanova i drugih proračunskih korisnika državnog proračuna te kod jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave; nadzire potpunu i pravodobnu naplatu prihoda iz nadležnosti proračunskih korisnika i tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave; obavlja proračunski nadzor kod izvanproračunskih fondova, trgovačkih društava i drugih pravnih osoba u kojima država ima odlučujući utjecaj na upravljanje, kod pravnih i fizičkih osoba koje primaju sredstva iz proračuna i financijskih planova izvanproračunskih korisnika; poduzima mjere za otklanjanje utvrđenih nezakonitosti i nepravilnosti; vodi i ažurira očevidnik osoba zaduženih za nepravilnosti; na temelju dostavljenih izvješća nadležnih ministarstva i drugih tijela državne uprave, kao i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave sastavlja zbirno izvješće o broju i vrsti utvrđenih

36

nepravilnosti u prethodnoj godini i postupanju po nepravilnostima iz prethodnih razdoblja; prati i izvještava nadležna tijela i institucije o provedbi antikorupcijskih mjera na razini Ministarstva financija; sudjeluje u provedbi strateških dokumenata vezanih uz zaštitu financijskih interesa Europske unije i u radu AFCOS mreže te s tim u vezi obavlja inspekcijski nadzor; obavlja poslove praćenja plaćanja naknade za koncesije; organizira i provodi financijski nadzor zakonitosti, pravilnosti i pravodobnosti obračuna, prijava i uplata koncesija te poduzima mjere po utvrđenim nepravilnostima; planira, priprema i organizira građenje, opremanje, rekonstrukciju i davanje na uporabu novih graničnih prijelaza te investicijsko i tekuće održavanje novoizgrađenih i postojećih graničnih prijelaza te s tim u vezi provodi postupke nabave u skladu s propisima o javnoj nabavi; provodi odluke Vlade Republike Hrvatske i usklađuje potrebe ostalih ministarstava i tijela državne uprave koja državnu službu obavljaju na graničnim prijelazima; sudjeluje u radu mješovitih povjerenstava i radnih skupina s predstavnicima susjednih zemalja; nadzire naplatu i korištenje terminala; organizira izradu kontrolnih blokova za naplatu terminala i o tome vodi evidenciju; daje oslobađanja od plaćanja usluga terminala; obavlja unutarnju reviziju za cjelokupno Ministarstvo te daje stručna mišljenja i savjete u cilju poboljšanja gospodarenja, upravljanja rizicima i sustava unutarnjih kontrola. Unutarnja revizija samostalna je u svom radu te za svoj rad odgovara ministru i zamjeniku ministra. U Upravi za financijsko upravljanje, unutarnju reviziju i nadzor ustrojavaju se: 5.1. Financijski inspektorat 5.2. Ured za sprječavanje pranja novca 5.3. Sektor za harmonizaciju unutarnje revizije i financijske kontrole 5.4. Sektor za proračunski nadzor i nadzor koncesija 5.5. Služba za izgradnju i održavanje graničnih prijelaza 5.6. Služba za unutarnju reviziju 5.7. Odjel za unutarnji nadzor. 5.1. FINANCIJSKI INSPEKTORAT Članak 18. Financijski inspektorat Republike Hrvatske je ustrojstvena jedinica u sastavu Ministarstva, osnovana Zakonom o Financijskom inspektoratu Republike Hrvatske (dalje u tekstu: Financijski inspektorat). Financijski inspektorat obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na nadzor obveznika u pogledu usklađenosti s propisanim mjerama, radnjama i postupcima za sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma; poštivanja uvjeta i načina obavljanja prekograničnog poslovanja, kao i poslovanja sa stranim sredstvima plaćanja u zemlji; zakonitosti pružanja platnih usluga od strane pružatelja platnih usluga; vođenje prekršajnog postupka u prvom stupnju za prekršaje iz područja svoje nadležnosti; izdavanje smjernica za jedinstveno provođenje Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma te propisa donesenih na temelju toga Zakona kod obveznika njegove primjene; međuinstitucionalnu suradnju s Uredom za sprječavanje pranja novca, drugim nadzornim službama Ministarstva, Hrvatskom agencijom za nadzor financijskih usluga, Hrvatskom narodnom bankom i drugim institucijama. U Financijskom inspektoratu ustrojavaju se: 5.1.1. Služba za kreditne institucije i pružatelje platnih usluga 5.1.2. Služba za financijske institucije i financijsko posredovanje 5.1.3. Služba za nefinancijske subjekte 5.1.4. Služba za procjenu rizika i međunarodnu suradnju 5.1.5. Služba za prekršajni postupak I 5.1.6. Služba za prekršajni postupak II 5.1.7. Služba za međuinstitucionalnu suradnju 5.1.1. Služba za kreditne institucije i pružatelje platnih usluga

37

Služba za kreditne institucije i pružatelje platnih usluga obavlja planiranje, organizaciju i provedbu inspekcijskog nadzora kreditnih institucija i institucija za platni promet te institucija za elektronički novac u pogledu primjene zakona i drugih propisa iz područja nadležnosti Financijskog inspektorata; izriče nadzorne mjere subjektima nadzora radi otklanjanja nepravilnosti i nezakonitosti u njihovom poslovanju; podnosi optužne prijedloge i kaznene prijave nadležnom tijelu; izvješćuje nadležna tijela o otkrivenim nepravilnostima i poduzetim mjerama iz svoje nadležnosti; surađuje s Hrvatskom narodnom bankom, Hrvatskom agencijom za nadzor financijskih usluga, nadzornim tijelima Ministarstva i drugim državnim tijelima radi djelotvornijeg nadzora subjekata nadzora; sudjeluje u radu međuinstitucionalnih radnih skupina; priprema i sudjeluje u izradi planova inspekcijskog nadzora; sudjeluje u izradi nacrta zakona i zakonskih propisa iz djelokruga rada Financijskog inspektorata; sudjeluje u izradi mišljenja o primjeni zakona iz područja nadležnosti Financijskog inspektorata, preporuka i smjernica za jedinstvenu primjenu propisa o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma te sastavljanju liste indikatora za prepoznavanje sumnjivih transakcija; sudjeluje u stručnom osposobljavanju zaposlenika i obveznika; izvještajno obrađuje rezultate inspekcijskog nadzora; obavlja i druge poslove iz svog djelokruga. U Službi za kreditne institucije i pružatelje platnih usluga ustrojavaju se: 5.1.1.1. Odjel za kreditne institucije 5.1.1.2. Odjel za pružatelje platnih usluga. 5.1.1.1. Odjel za kreditne institucije Odjel za kreditne institucije obavlja planiranje, organizaciju i provedbu inspekcijskog nadzora banaka, podružnica stranih banaka te drugih kreditnih institucija u Republici Hrvatskoj, uključujući štedne banke, stambene štedionice i kreditne unije, u pogledu primjene zakona i drugih propisa iz nadležnosti Financijskog inspektorata; izriče nadzorne mjere subjektima nadzora; podnosi optužne prijedloge i kaznene prijave; izvješćuje nadležna tijela o otkrivenim nepravilnostima i poduzetim mjerama iz svoje nadležnosti; surađuje s Hrvatskom narodnom bankom, Hrvatskom agencijom za nadzor financijskih usluga, nadzornim tijelima Ministarstva i drugim državnim tijelima radi djelotvornijeg nadzora subjekata nadzora; sudjeluje u radu međuinstitucionalnih radnih skupina; priprema i sudjeluje u izradi planova inspekcijskog nadzora; sudjeluje u izradi nacrta zakona i zakonskih propisa iz djelokruga rada Financijskog inspektorata; sudjeluje u izradi mišljenja o primjeni zakona iz područja nadležnosti Financijskog inspektorata, preporuka i smjernica za jedinstvenu primjenu propisa o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma te sastavljanju liste indikatora za prepoznavanje sumnjivih transakcija; sudjeluje u stručnom osposobljavanju zaposlenika i obveznika; izvještajno obrađuje rezultate inspekcijskog nadzora; obavlja i druge poslove iz svog djelokruga. 5.1.1.2. Odjel za pružatelje platnih usluga Odjel za pružatelje platnih usluga obavlja planiranje, organizaciju i provedbu inspekcijskog nadzora institucija za platni promet i institucija za elektronički novac u pogledu primjene zakona i drugih propisa iz nadležnosti Financijskog inspektorata, izriče nadzorne mjere subjektima nadzora; podnosi optužne prijedloge i kaznene prijave; izvješćuje nadležna tijela o otkrivenim nepravilnostima i poduzetim mjerama iz svoje nadležnosti; surađuje s Hrvatskom narodnom bankom, Hrvatskom agencijom za nadzor financijskih usluga, nadzornim tijelima Ministarstva i drugim državnim tijelima radi djelotvornijeg nadzora subjekata nadzora; sudjeluje u radu međuinstitucionalnih radnih skupina; priprema i sudjeluje u izradi planova inspekcijskog nadzora; sudjeluje u izradi nacrta zakona i zakonskih propisa iz djelokruga rada Financijskog inspektorata; sudjeluje u izradi mišljenja o primjeni zakona iz područja nadležnosti Financijskog inspektorata, preporuka i smjernica za jedinstvenu primjenu propisa o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma te sastavljanju liste

38

indikatora za prepoznavanje sumnjivih transakcija; sudjeluje u stručnom osposobljavanju zaposlenika i obveznika; izvještajno obrađuje rezultate inspekcijskog nadzora; obavlja i druge poslove iz svog djelokruga. 5.1.2. Služba za financijske institucije i financijsko posredovanje Služba za financijske institucije i financijsko posredovanje obavlja planiranje, organizaciju i provedbu inspekcijskog nadzora i nadzora usklađenosti nebankarskih financijskih institucija te subjekata financijskog posredovanja, uključujući institucije koje sukladno Zakonu o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma obavljaju poslove davanja kredita i zajmova i posredovanja u sklapanju kreditnih poslova, izdavanja i upravljanja instrumentima plaćanja, izdavanja garancija i jamstava, upravljanja ulaganjima za treće osobe i savjetovanja u vezi s tim te pravne i fizičke osobe koje obavljaju poslove pružanja poduzetničkih ili fiducijarnih usluga i posredovanja u prometu nekretninama, u pogledu primjene zakona i drugih propisa iz nadležnosti Financijskog inspektorata; izriče nadzorne mjere subjektima nadzora; podnosi optužne prijedloge i kaznene prijave; izvješćuje nadležna tijela o otkrivenim nepravilnostima i poduzetim mjerama iz svoje nadležnosti; surađuje s Hrvatskom narodnom bankom, Hrvatskom agencijom za nadzor financijskih usluga, nadzornim tijelima Ministarstva i drugim državnim tijelima radi djelotvornijeg nadzora subjekata nadzora; sudjeluje u radu međuinstitucionalnih radnih skupina; priprema i sudjeluje u izradi planova inspekcijskog nadzora; sudjeluje u izradi nacrta zakona i zakonskih propisa iz djelokruga rada Financijskog inspektorata; sudjeluje u izradi mišljenja o primjeni zakona iz područja nadležnosti Financijskog inspektorata, preporuka i smjernica za jedinstvenu primjenu propisa o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma te sastavljanju liste indikatora za prepoznavanje sumnjivih transakcija; sudjeluje u stručnom osposobljavanju zaposlenika i obveznika; izvještajno obrađuje rezultate inspekcijskog nadzora; obavlja i druge poslove iz svog djelokruga. U Službi za financijske institucije i financijsko posredovanje ustrojavaju se: 5.1.2.1. Odjel za ovlaštene mjenjače 5.1.2.2. Odjel za financijsko posredovanje. 5.1.2.1. Odjel za ovlaštene mjenjače Odjel za ovlaštene mjenjače obavlja planiranje, organizaciju i provedbu inspekcijskog nadzora ovlaštenih mjenjača u pogledu primjene zakona i drugih propisa iz nadležnosti Financijskog inspektorata; izriče nadzorne mjere subjektima nadzora; podnosi optužne prijedloge i kaznene prijave; izvješćuje nadležna tijela o otkrivenim nepravilnostima i poduzetim mjerama iz svoje nadležnosti; surađuje s Hrvatskom narodnom bankom, Hrvatskom agencijom za nadzor financijskih usluga, nadzornim tijelima Ministarstva i drugim državnim tijelima radi djelotvornijeg nadzora subjekata nadzora; sudjeluje u radu međuinstitucionalnih radnih skupina; priprema i sudjeluje u izradi planova inspekcijskog nadzora; sudjeluje u izradi nacrta zakona i zakonskih propisa iz djelokruga rada Financijskog inspektorata; sudjeluje u izradi mišljenja o primjeni zakona iz područja nadležnosti Financijskog inspektorata, preporuka i smjernica za jedinstvenu primjenu propisa o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma te sastavljanju liste indikatora za prepoznavanje sumnjivih transakcija; sudjeluje u stručnom osposobljavanju zaposlenika i obveznika; izvještajno obrađuje rezultate inspekcijskog nadzora; obavlja i druge poslove iz svog djelokruga. 5.1.2.2. Odjel za financijsko posredovanje Odjel za financijsko posredovanje obavlja planiranje, organizaciju i provedbu inspekcijskog nadzora nebankarskih financijskih institucija i subjekata financijskog posredovanja, uključujući institucije koje sukladno Zakonu o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma obavljaju poslove davanja kredita i zajmova i posredovanja u sklapanju

39

kreditnih poslova, izdavanja i upravljanja instrumentima plaćanja, izdavanja garancija i jamstava, upravljanja ulaganjima za treće osobe i savjetovanja u vezi s tim te pravne i fizičke osobe koje obavljaju poslove pružanja poduzetničkih ili fiducijarnih usluga i posredovanja u prometu nekretninama, u pogledu primjene zakona i drugih propisa iz nadležnosti Financijskog inspektorata; izriče nadzorne mjere subjektima nadzora; podnosi optužne prijedloge i kaznene prijave; izvješćuje nadležna tijela o otkrivenim nepravilnostima i poduzetim mjerama iz svoje nadležnosti; surađuje s Hrvatskom narodnom bankom, Hrvatskom agencijom za nadzor financijskih usluga, nadzornim tijelima Ministarstva i drugim državnim tijelima radi djelotvornijeg nadzora subjekata nadzora; sudjeluje u radu međuinstitucionalnih radnih skupina; priprema i sudjeluje u izradi planova inspekcijskog nadzora; sudjeluje u izradi nacrta zakona i zakonskih propisa iz djelokruga rada Financijskog inspektorata; sudjeluje u izradi mišljenja o primjeni zakona iz područja nadležnosti Financijskog inspektorata, preporuka i smjernica za jedinstvenu primjenu propisa o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma te sastavljanju liste indikatora za prepoznavanje sumnjivih transakcija; sudjeluje u stručnom osposobljavanju zaposlenika i obveznika; izvještajno obrađuje rezultate inspekcijskog nadzora; obavlja i druge poslove iz svog djelokruga. 5.1.3. Služba za nefinancijske subjekte Služba za nefinancijske subjekte obavlja planiranje, organizaciju i provedbu inspekcijskog nadzora subjekata nefinancijskog sektora i subjekata koji obavljaju profesionalnu djelatnost u pogledu primjene zakona i drugih propisa iz nadležnosti Financijskog inspektorata; izriče nadzorne mjere subjektima nadzora; podnosi optužne prijedloge i kaznene prijave; izvješćuje nadležna tijela o otkrivenim nepravilnostima i poduzetim mjerama iz svoje nadležnosti; surađuje s Hrvatskom narodnom bankom, Hrvatskom agencijom za nadzor financijskih usluga, nadzornim tijelima Ministarstva i drugim državnim tijelima radi djelotvornijeg nadzora subjekata nadzora; sudjeluje u radu međuinstitucionalnih radnih skupina; priprema i sudjeluje u izradi planova inspekcijskog nadzora; sudjeluje u izradi nacrta zakona i zakonskih propisa iz djelokruga rada Financijskog inspektorata; sudjeluje u izradi mišljenja o primjeni zakona iz područja nadležnosti Financijskog inspektorata, preporuka i smjernica za jedinstvenu primjenu propisa o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma te sastavljanju liste indikatora za prepoznavanje sumnjivih transakcija; sudjeluje u stručnom osposobljavanju zaposlenika i obveznika; izvještajno obrađuje rezultate inspekcijskog nadzora; obavlja i druge poslove iz svog djelokruga. U Službi za nefinancijske subjekte ustrojavaju se: 5.1.3.1. Odjel za nefinancijske subjekte 5.1.3.2. Odjel za samostalne profesije. 5.1.3.1. Odjel za nefinancijske subjekte Odjel za nefinancijske subjekte obavlja planiranje, organizaciju i provedbu inspekcijskog nadzora subjekata nefinancijskog sektora, primarno zalagaonice te pravne i fizičke osobe koje obavljaju poslove prometa plemenitih metala i dragog kamenja te proizvodima od njih, trgovine umjetničkim predmetima i antikvitetima, organiziranja ili provođenja dražbi i druge pravne i fizičke osobe, u pogledu primjene zakona i drugih propisa iz nadležnosti Financijskog inspektorata; izriče nadzorne mjere subjektima nadzora; podnosi optužne prijedloge i kaznene prijave; izvješćuje nadležna tijela o otkrivenim nepravilnostima i poduzetim mjerama iz svoje nadležnosti; surađuje s Hrvatskom narodnom bankom, Hrvatskom agencijom za nadzor financijskih usluga, nadzornim tijelima Ministarstva i drugim državnim tijelima radi djelotvornijeg nadzora subjekata nadzora; sudjeluje u radu međuinstitucionalnih radnih skupina; priprema i sudjeluje u izradi planova inspekcijskog nadzora; sudjeluje u izradi nacrta zakona i zakonskih propisa iz djelokruga rada Financijskog inspektorata; sudjeluje u izradi mišljenja o primjeni zakona iz područja nadležnosti

40

Financijskog inspektorata, preporuka i smjernica za jedinstvenu primjenu propisa o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma te sastavljanju liste indikatora za prepoznavanje sumnjivih transakcija; sudjeluje u stručnom osposobljavanju zaposlenika i obveznika; izvještajno obrađuje rezultate inspekcijskog nadzora; obavlja i druge poslove iz svog djelokruga. 5.1.3.2. Odjel za samostalne profesije Odjel za samostalne profesije obavlja planiranje, organizaciju i provedbu inspekcijskog nadzora obveznika koji obavljaju profesionalnu djelatnost, odvjetnike, javne bilježnike, računovođe, revizore, porezne savjetnike te druge obveznike u pogledu primjene zakona i drugih propisa iz nadležnosti Financijskog inspektorata; izriče nadzorne mjere subjektima nadzora; podnosi optužne prijedloge i kaznene prijave; izvješćuje nadležna tijela o otkrivenim nepravilnostima i poduzetim mjerama iz svoje nadležnosti; surađuje s Hrvatskom narodnom bankom, Hrvatskom agencijom za nadzor financijskih usluga, nadzornim tijelima Ministarstva i drugim državnim tijelima radi djelotvornijeg nadzora subjekata nadzora; sudjeluje u radu međuinstitucionalnih radnih skupina; priprema i sudjeluje u izradi planova inspekcijskog nadzora; sudjeluje u izradi nacrta zakona i zakonskih propisa iz djelokruga rada Financijskog inspektorata; sudjeluje u izradi mišljenja o primjeni zakona iz područja nadležnosti Financijskog inspektorata, preporuka i smjernica za jedinstvenu primjenu propisa o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma te sastavljanju liste indikatora za prepoznavanje sumnjivih transakcija; sudjeluje u stručnom osposobljavanju zaposlenika i obveznika; izvještajno obrađuje rezultate inspekcijskog nadzora; obavlja i druge poslove iz svog djelokruga. 5.1.4. Služba za procjenu rizika i međunarodnu suradnju Služba za procjenu rizika i međunarodnu suradnju obavlja poslove u svezi razvoja i unaprjeđivanja sustava procjene rizika kod obveznika primjene mjera i radnji za sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma s ciljem utvrđivanja subjekata koji su u svom poslovanju izloženi ili bi mogli biti izloženi većem riziku zlouporabe radi pranja novca i financiranja terorizma te drugih nelegalnih aktivnosti; koordinira i utvrđuje strateške i godišnje planove nadzora; statistički prati i analizira provedbu planova inspekcijskog nadzora i vrši njihovu korekciju prema programskim prioritetima; izrađuje izvješća i analize s ocjenama rezultata provedbe nadzora u odnosu na planirane ciljeve; obavlja poslove iz djelokruga Financijskog inspektorata koji se odnose na međunarodnu suradnju i kontaktiranje s međunarodnim organizacijama i institucijama; sudjeluje u radu odgovarajućih međunarodnih organizacija, radnih skupina i odbora; planira i vodi poslove u svezi pripreme za pridruživanje Republike Hrvatske Europskoj uniji, preuzimanja obveza iz članstva, pripreme izvješća za inozemna monitoring tijela, institucije Europske unije i državna tijela Republike Hrvatske uključujući planove i izvješća za Ministarstvo; koordinira pripremu i provedbu programa i projekata međunarodne tehničke pomoći; vodi poslove koji se odnose na planiranje i provedbu izobrazbe i stručnog usavršavanja službenika Financijskog inspektorata te obveznika primjene zakona i propisa u pogledu sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma kao i izradu ključnih dokumenata za službenike Financijskog inspektorata i obveznike (metodološki priručnik, smjernice, lista indikatora, analize, upute i sl.); sudjeluje u izradi nacrta zakona i zakonskih propisa iz djelokruga rada Financijskog inspektorata, posebno onih koji se usuglašavaju sa zakonodavstvom Europske unije; planira i vodi poslove koji se odnose na pripremu podnesaka i očitovanja u vezi s primjenom zakona i propisa iz nadležnosti Financijskog inspektorata; organizira sastanke sa srodnim inozemnim službama; surađuje s Hrvatskom narodnom bankom, Hrvatskom agencijom za nadzor financijskih usluga, nadzornim tijelima Ministarstva i drugim državnim tijelima vezano za poslove iz djelokruga rada Financijskog inspektorata; vodi statistiku o razmjeni podataka između Financijskog inspektorata, nadzornih tijela i Ureda za sprječavanje pranja novca; trajno poboljšava metodologiju rada vezano uz provođenje analitičkih istraživanja; pruža

41

informatičku podršku za kontinuirano i stabilno odvijanje te potrebnu razinu zaštite u izvršavanju i standardizaciji poslovnih procesa i procedura unutar Financijskog inspektorata primjenom prikladnih aplikativnih i infrastrukturnih rješenja; primjenjuje sustav informacijske sigurnosti; organizira poslove izobrazbe i pružanja stručne pomoći korisnicima u IT-sustavu Financijskog inspektorata; pruža administrativno-tehničku podršku u radu svih odjela Financijskog inspektorata, obavlja i druge poslove iz svog djelokruga. U Službi za procjenu rizika i međunarodnu suradnju ustrojavaju se: 5.1.4.1. Odjel za procjenu rizika i izvješćivanje 5.1.4.2. Odjel za međunarodnu suradnju i pomoć obveznicima. 5.1.4.1. Odjel za procjenu rizika i izvješćivanje Odjel za procjenu rizika i izvješćivanje obavlja poslove u svezi razvoja i unaprjeđivanja sustava procjene rizika kod obveznika primjene mjera i radnji za sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma s ciljem utvrđivanja subjekata koji su u svom poslovanju izloženi ili bi mogli biti izloženi većem riziku zlouporabe radi pranja novca i financiranja terorizma te drugih nelegalnih aktivnosti; koristeći rezultate procjene rizika i prikupljenih podataka iz drugih izvora te na temelju inicijativa i zahtjeva nadležnih tijela za provedbu nadzora, a u suradnji svih odjela u Financijskom inspektoratu; koordinira i utvrđuje strateške i godišnje planove nadzora; statistički prati i analizira provedbu planova inspekcijskog nadzora i vrši njihovu korekciju prema programskim prioritetima; izrađuje izvješća i analize s ocjenama rezultata provedbe nadzora u odnosu na planirane ciljeve; priprema podatke i sudjeluje u izradi publikacija Ministarstva i drugih izvješća, planova i strategija; vodi statistiku o razmjeni podataka između Financijskog inspektorata, nadzornih tijela i Ureda za sprječavanje pranja novca; trajno poboljšava metodologiju rada vezano uz provođenje analitičkih istraživanja; pruža informatičku podršku za kontinuirano i stabilno odvijanje te potrebnu razinu zaštite u izvršavanju i standardizaciji poslovnih procesa i procedura unutar Financijskog inspektorata primjenom prikladnih aplikativnih i infrastrukturnih rješenja; primjenjuje sustav informacijske sigurnosti; organizira poslove izobrazbe i pružanja stručne pomoći korisnicima u IT-sustavu Financijskog inspektorata; pruža administrativno-tehničku podršku u radu svih službi Financijskog inspektorata, uključivo poslove prijama i dostave pošte, urudžbiranja, raspoređivanja i otpreme akata, arhiviranja i čuvanja registarske građe sukladno propisanim rokovima za čuvanje te vođenje propisanih evidencija, knjiga i registara; obavlja poslove vezane uz unos, ažuriranje i korištenje podataka i informacija iz baza podataka (baze predmeta, baza urudžbenog zapisnika, baze podataka o fizičkim osobama, baze podataka o pravnim osobama i dr.); obavlja poslove prijevoza službenim vozilima i održavanja vozila; obavlja i druge poslove iz svog djelokruga. 5.1.4.2. Odjel za međunarodnu suradnju i pomoć obveznicima Odjel za međunarodnu suradnju i pomoć obveznicima obavlja poslove iz djelokruga Financijskog inspektorata koji se odnose na međunarodnu suradnju i kontaktiranje s međunarodnim organizacijama i institucijama iz područja djelokruga Financijskog inspektorata; sudjeluje u radu odgovarajućih međunarodnih organizacija, radnih skupina i odbora; planira i vodi poslove u svezi pripreme za pridruživanje Republike Hrvatske Europske unije, preuzimanja obveza iz članstva, pripreme izvješća za inozemna monitoring tijela, institucije Europske unije i državna tijela Republike Hrvatske uključujući planove i izvješća za Ministarstvo; koordinira pripremu i provedbu programa i projekata međunarodne tehničke pomoći; vodi poslove koji se odnose na planiranje i provedbu izobrazbe i stručnog usavršavanja službenika Financijskog inspektorata te obveznika primjene zakona i propisa u pogledu sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma kao i izradu ključnih dokumenata za službenike Financijskog inspektorata i obveznike (metodološki priručnik, smjernice, lista indikatora, analize, upute i sl.); sudjeluje u izradi nacrta zakona i zakonskih propisa iz djelokruga rada Financijskog inspektorata, posebno onih koji se usuglašavaju sa zakonodavstvom Europske unije; sudjeluje u pripremi podnesaka i očitovanja u vezi s

42

primjenom zakona i propisa iz nadležnosti Financijskog inspektorata; organizira sastanke sa srodnim inozemnim službama; surađuje s Hrvatskom narodnom bankom, Hrvatskom agencijom za nadzor financijskih usluga, nadzornim tijelima Ministarstva i drugim državnim tijelima vezano za poslove iz djelokruga rada Financijskog inspektorata; obavlja i druge poslove iz svog djelokruga. 5.1.5. Služba za prekršajni postupak I Služba za prekršajni postupak obavlja poslove iz djelokruga Financijskog inspektorata Republike Hrvatske koji se odnose na vođenje prekršajnog postupka u prvom stupnju prema Prekršajnom zakonu, na temelju podnesenog optužnog prijedloga ovlaštenog tužitelja zakonom ovlaštenog za provođenje nadzora primjenom propisa kojima se uređuje sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma, propisa kojima se uređuje mjenjačko poslovanje, te propisa iz drugih područja iz nadležnosti Financijskog inspektorata Republike Hrvatske; u skladu s međunarodnim ugovorima surađuje s nadležnim tijelima drugih država i međunarodnih organizacija, sudjeluje u pružanju međunarodne pravne pomoći u prekršajnim postupcima koji se vode protiv pravnih osoba, nadležnom tijelu predlaže izmjene i dopune propisa koje se odnose na postupanja iz njegova djelokruga, priprema i sudjeluje u izradi nacrta zakona i drugih propisa, sudjeluje u izradi mišljenja, preporuka i smjernica za jedinstvenu primjenu propisa o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma te sastavljanju liste indikatora za prepoznavanje sumnjivih transakcija, sudjeluje u stručnom osposobljavanju zaposlenika i obveznika; obavlja poslove prisilne naplate izrečenih novčanih kazni i troškova postupka te radnje radi povrata oduzetih novčanih sredstava i oduzimanja novčanih sredstava, obavlja zapisničarske poslove u prekršajnom postupku, poslove pisanja zapisnika o glavnim raspravama po diktatu u prekršajnom postupku, poslove prijepisa, poslove vođenja upisnika prekršajnih predmeta pravnih i fizičkih osoba, poslove pripreme mjesečnih, polugodišnjih i godišnjih izvješća o donesenim rješenjima, izrečenim prekršajnopravnim sankcijama te izvršenju novčanih kazni i troškova postupka, poslove unosa podataka o pravomoćno riješenim predmetima i izrečenim prekršajnopravnim sankcijama u obrasce i upitnike; obavlja i druge poslove iz svog djelokruga. 5.1.6. Služba za prekršajni postupak II Služba za prekršajni postupak obavlja poslove iz djelokruga Financijskog inspektorata Republike Hrvatske koji se odnose na vođenje prekršajnog postupka u prvom stupnju prema Prekršajnom zakonu, na temelju podnesenog optužnog prijedloga ovlaštenog tužitelja zakonom ovlaštenog za provođenje nadzora primjenom propisa kojima se uređuje devizno poslovanje, propisa koji se odnose na pružanje usluga platnog prometa i prijenosa novca, primjenom Zakona o Financijskom inspektoratu Republike Hrvatske, te primjenom propisa iz drugih područja iz nadležnosti Financijskog inspektorata Republike Hrvatske; u skladu s međunarodnim ugovorima surađuje s nadležnim tijelima drugih država i međunarodnih organizacija, sudjeluje u pružanju međunarodne pravne pomoći u prekršajnim postupcima koji se vode protiv pravnih osoba, nadležnom tijelu predlaže izmjene i dopune propisa koje se odnose na postupanja iz njegova djelokruga, priprema i sudjeluje u izradi nacrta zakona i drugih propisa, sudjeluje u stručnom osposobljavanju zaposlenika i obveznika; obavlja poslove prisilne naplate izrečenih novčanih kazni i troškova postupka te poduzima radnje radi povrata oduzetih novčanih sredstava i oduzimanja novčanih sredstava, obavlja zapisničarske poslove u prekršajnom postupku, poslove pisanja po diktatu zapisnika o glavnim raspravama u prekršajnom postupku, poslove prijepisa, poslove vođenja upisnika prekršajnih predmeta pravnih i fizičkih osoba, poslove pripreme mjesečnih, polugodišnjih i godišnjih izvješća o donesenim rješenjima, izrečenim prekršajnopravnim sankcijama te izvršenju novčanih kazni i troškova postupka, poslove unosa podataka o pravomoćno riješenim predmetima i izrečenim prekršajnopravnim sankcijama u obrasce i upitnike; obavlja i druge poslove iz svog djelokruga.

43

5.1.7. Služba za međuinstitucionalnu suradnju Služba za međuinstitucionalnu suradnju nadzire primjenu propisa iz područja nadležnosti Financijskog inspektorata te u okviru djelokruga, ovlasti i nadležnosti Financijskog inspektorata provodi mjere i radnje koje se odnose na otkrivanje i sprječavanje kažnjivih djela; samostalno i kroz timove, u suradnji s drugim nadležnim tijelima i institucijama, obavlja i sudjeluje u obavljanju ciljanih nadzora i prikupljanju potrebnih saznanja, podataka i dokaza za procesuiranje počinitelja kažnjivih djela; kao kontakt točka u Financijskom inspektoratu za međuinstitucionalnu suradnju surađuje s Uredom za sprječavanje pranja novca, drugim nadzornim službama Ministarstva, Hrvatskom agencijom za nadzor financijskih usluga, Hrvatskom narodnom bankom, Sigurnosno-obavještajnom agencijom, Državnim odvjetništvom Republike Hrvatske, Ministarstvom unutarnjih poslova – Ravnateljstvom policije i drugim institucijama koje su, sukladno svojim zakonskim ovlastima, uključene u borbu protiv pranja novca i financiranja terorizma te drugih nelegalnih aktivnosti; nadzire devizno poslovanje rezidenata i nerezidenata uključujući neprofitne institucije, predstavništva stranih osoba u Republici Hrvatskoj, udruge, zaklade, fondacije, vjerske zajednice i druge subjekte; sudjeluje u radu međuinstitucionalnih radnih skupina; zadužuje kontakt osobe i časnike za vezu za žurni kontakt i korespondenciju u planiranju i operativnoj provedbi zajedničkih aktivnosti; razmjenjuje informacije unutar i između institucija; poduzima sve potrebno za čuvanje i zaštitu povjerljivosti i tajnosti klasificiranih podataka u skladu sa zakonskim odredbama; sudjeluje u izradi mišljenja o primjeni zakona iz područja nadležnosti Financijskog inspektorata, preporuka i smjernica za jedinstvenu primjenu propisa o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma, praćenju tipologija i trendova PNFT te sastavljanju liste indikatora za prepoznavanje sumnjivih transakcija; sudjeluje u stručnom osposobljavanju zaposlenika i obveznika; obavlja redovite procjene stanja i napretka u poduzetim aktivnostima i sastavlja izvješća i informacije iz djelokruga Financijskog inspektorata; obavlja i druge poslove iz svog djelokruga. U Službi za međuinstitucionalnu suradnju ustrojava se: 5.1.7.1. Odjel za devizni nadzor 5.1.7.2. Odjel za međuinstitucionalnu suradnju. 5.1.7.1. Odjel za devizni nadzor Odjel za devizni nadzor obavlja planiranje, organizaciju i provedbu inspekcijskog nadzora deviznog poslovanja rezidenata i nerezidenata uključujući neprofitne institucije, predstavništva stranih osoba u Republici Hrvatskoj, udruge, zaklade, fondacije, vjerske zajednice i druge subjekte, u pogledu primjene zakona i drugih propisa iz nadležnosti Financijskog inspektorata; izriče nadzorne mjere subjektima nadzora; podnosi optužne prijedloge i kaznene prijave; izvješćuje nadležna tijela o otkrivenim nepravilnostima i poduzetim mjerama iz svoje nadležnosti; surađuje s Hrvatskom narodnom bankom, Hrvatskom agencijom za nadzor financijskih usluga, nadzornim tijelima Ministarstva i drugim državnim tijelima radi djelotvornijeg nadzora subjekata nadzora; sudjeluje u radu međuinstitucionalnih radnih skupina; priprema i sudjeluje u izradi planova inspekcijskog nadzora; sudjeluje u izradi nacrta zakona i zakonskih propisa iz djelokruga rada Financijskog inspektorata; sudjeluje u izradi mišljenja o primjeni zakona iz područja nadležnosti Financijskog inspektorata, preporuka i smjernica za jedinstvenu primjenu propisa o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma, praćenju tipologija i trendova PNFT te sastavljanju liste indikatora za prepoznavanje sumnjivih transakcija; sudjeluje u stručnom osposobljavanju zaposlenika i obveznika; izvještajno obrađuje rezultate inspekcijskog nadzora; obavlja i druge poslove iz svog djelokruga. 5.1.7. 2. Odjel za međuinstitucionalnu suradnju Odjel za međuinstitucionalnu suradnju, samostalno i kroz timove, u suradnji s drugim nadležnim tijelima i institucijama, obavlja i sudjeluje u obavljanju ciljanih nadzora te prikuplja

44

potrebna saznanja, podatke i dokaze za procesuiranje počinitelja kažnjivih djela iz područja nadležnosti Financijskog inspektorata; surađuje s Uredom za sprječavanje pranja novca, drugim nadzornim službama Ministarstva, Hrvatskom agencijom za nadzor financijskih usluga, Hrvatskom narodnom bankom, Sigurnosno-obavještajnom agencijom, Državnim odvjetništvom Republike Hrvatske, Ministarstvom unutarnjih poslova – Ravnateljstvom policije i drugim institucijama koje su, sukladno svojim zakonskim ovlastima, uključene u borbu protiv pranja novca i financiranja terorizma te drugih nelegalnih aktivnosti; sudjeluje u radu međuinstitucionalnih radnih skupina; razmjenjuje informacije unutar i između institucija; sudjeluje u izradi nacrta zakona i zakonskih propisa iz djelokruga rada Financijskog inspektorata; sudjeluje u izradi mišljenja o primjeni zakona iz područja nadležnosti Financijskog inspektorata, preporuka i smjernica za jedinstvenu primjenu propisa o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma, praćenju tipologija i trendova PNFT te sastavljanju liste indikatora za prepoznavanje sumnjivih transakcija; sudjeluje u stručnom osposobljavanju zaposlenika i obveznika; poduzima sve potrebno za čuvanje i zaštitu povjerljivosti i tajnosti klasificiranih podataka u skladu sa zakonskim odredbama; analizira i izvještajno obrađuje rezultate rada; obavlja i druge poslove iz svog djelokruga. 5.2. URED ZA SPRJEČAVANJE PRANJA NOVCA Članak 19. Ured za sprječavanje pranja novca je ustrojstvena jedinica u sastavu Ministarstva financija, osnovana Zakonom o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma (dalje u tekstu: Zakon). Ured obavlja zadaće u cilju sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma, odnosno kao središnja nacionalna jedinica zaprima od banaka i drugih obveznika podatke o transakcijama koje su povezane s pranjem novca i financiranjem terorizma, pohranjuje podatke o transakcijama u baze kojima raspolaže, analitičko-obavještajno obrađuje dostavljene podatke o transakcijama sa sumnjom na pranje novca i financiranje terorizma, te dostavlja nadležnim državnim tijelima slučajeve sa sumnjom na pranje novca i financiranje terorizma na daljnje postupanje i procesuiranje, međuinstitucionalno surađuje u sprječavanju i otkrivanju pranja novca i financiranja terorizma sa svim nadležnim državnim tijelima, te međunarodno razmjenjuje financijsko-obavještajne podatke, informacije i dokumentaciju sa stranim financijsko-obavještajnim jedinicama, te obavlja i druge zadaće bitne za razvoj preventivnog sustava za sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma u cilju sprječavanja korištenja financijskog sustava za pranje novca i financiranje terorizma. U Uredu za sprječavanje pranja novca ustrojavaju se: 5.2.1. Služba za financijsko-obavještajnu analitiku 5.2.2. Služba za prevenciju i nadzor obveznika 5.2.1. Služba za financijsko-obavještajnu analitiku Služba za financijsko-obavještajnu analitiku na osnovi specifične ekspertize analitički obrađuje podatke o zaprimljenim sumnjivim transakcijama, analizira zaprimljene gotovinske transakcije po određenim kriterijima, te prepoznaje, prati i analizira pojavne oblike pranja novca. U Službi za financijsko-obavještajnu analitiku ustrojavaju se: 5.2.1.1. Odjel za sumnjive transakcije 5.2.1.2. Odjel za strategijske analize i informacijski sustav. 5.2.1.1. Odjel za sumnjive transakcije Odjel za sumnjive transakcije obavlja analitičko-obavještajnu obradu transakcija nakon što mu banke ili drugi Zakonom propisani obveznici dostave obrazložene razloge za

45

sumnju na pranje novca ili financiranje terorizma; obavlja analitičko-obavještajnu obradu transakcija nakon što mu strane financijsko-obavještajne jedinice (strani uredi) dostave pisanu zamolbu ili obavijest o sumnji na pranje novca ili financiranje terorizma; obavlja analitičku obradu sumnjivih transakcija nakon što mu nadzorne službe Ministarstva financija (Porezna uprava, Financijski inspektorat, Carinska uprava), Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga, Hrvatska narodna banka, tijela kaznenog progona (Ministarstvo unutarnjih poslova, Državno odvjetništvo Republike Hrvatske) i druga nadležna tijela dostave pisani prijedlog u kojem su navedene aktivnosti koje jesu ili bi mogle biti povezane s pranjem novca ili financiranjem terorizma, a koje aktivnosti su utvrđene prilikom obavljanja poslova iz djelokruga rada tih tijela; izdaje naloge obvezniku za privremeno zaustavljanje izvršenja sumnjive transakcije; izdaje naloge obvezniku za stalno praćenje financijskog poslovanja stranke; po potrebi obavlja uvid i izravni pregled dokumentacije kod obveznika; razmjenjuje podatke sa stranim financijsko-obavještajnim jedinicama u svrhu sprječavanja pranja i financiranja terorizma; ukoliko nakon analitičke obrade pribavljenih podataka, informacija i dokumentacije ocijeni da u vezi s transakcijom ili osobama postoje razlozi za sumnju na pranje novca u zemlji ili inozemstvu, dostavlja obavijest sa svom potrebnom dokumentacijom na daljnje postupanje i procesuiranje nadležnim državnim tijelima Republike Hrvatske ili stranim financijsko-obavještajnim jedinicama; obavlja predanalitičku obradu transakcija iz baza transakcija Ureda koja uključuje pretraživanje baza sumnjivih i gotovinskih transakcija i analizu transakcija po određenim kriterijima; obavlja pretraživanje raspoloživih pomoćnih baza podataka; sastavlja izvješća s prijedlogom za otvaranje analitičkog predmeta; periodično sastavlja izvješća o pojavnostima u obavješćivanju Ureda o transakcijama od strane obveznika i dostavlja ga Odjelu za financijske i nefinancijske institucije; sastavlja prijedlog za unaprjeđenje rada u predanalitičkoj obradi i dostavlja ga relevantnim odjelima Ureda; predlaže razvoj operativne strategije Ureda; obavlja i druge poslove iz svog djelokruga. 5.2.1.2. Odjel za strategijske analize i informacijski sustav Odjel za strategijske analize i informacijski sustav analizira i priprema izvješća o sumnjivim transakcijama i trendovima o obavješćivanju sumnjivih transakcija, izvješća o gotovinskim transakcijama i transakcijama prijenosa gotovine preko državne granice, te izvješća o tipologijama pranja novca u Republici Hrvatskoj, a za potrebe rada Ureda i to analitičko-obavještajnog i preventivno-nadzornog rada, za potrebe banaka i drugih zakonskih obveznika koji su obvezni provodite odredbe Zakona, za potrebe nadzornih tijela koja nadziru provođenje odredbi Zakona od strane banaka i drugih zakonskih obveznika, te za potrebe tijela progona kojima Ured dostavlja obavijesti o transakcijama sa sumnjom na pranje novca i financiranje terorizma sukladno odredbama Zakona; identificira, prati i analizira, te sastavlja izvješća o pojavnim oblicima pranja novca u odnosu na karakteristične kriterije i elemente koji određuju pojavne oblike (npr. učestalost, rezidentnost i nerezidentnost sudionika, država ishodišta i cilja, vrste financijskih transakcija i sl.); sastavlja, te bankama i drugim zakonskim obveznicima dostavlja povratnu informaciju o zaprimljenim i analiziranim obavijestima o sumnjivim transakcijama i rezultatima postupanja Ureda po istima; izrađuje izvješća o radu Ureda te druge pisane materijale za potrebe analitičko-obavještajnog i preventivno-nadzornog rada; najmanje jednom godišnje objavljuje statističke podatke s područja pranja novca i financiranja terorizma; razrađuje metodologiju i nositelj je izrade i realizacije određenih projekata za analitička istraživanja i procjenu rizika od opasnosti od pranja novca i financiranja terorizma; vodi evidencije Ureda o podacima o osobama i transakcijama o sumnjivim i gotovinskim transakcijama, evidencije izdanih naloga za privremeno zaustavljanje izvršenja sumnjive transakcije, evidencije izdanih naloga za stalno praćenje financijskog poslovanja stranaka, evidencije o primljenim pisanim prijedlozima od strane državnih i drugih nadležnih tijela za provođenje analitičke obrade sumnjivih transakcija i osoba, evidencije međunarodne korespondencije, evidencije o kaznenim i prekršajnim postupcima koji podaci su zaprimljeni u Uredu od drugih nadležnih tijela, evidencije o provedenim nadzorima i prekršajima koji podaci su zaprimljeni u Uredu od nadležnih

46

nadzornih tijela; održava baze podataka o transakcijama, baze predmeta i baze urudžbenog zapisnika; održava i nadzire sustav za provedbu elektroničkog prijenosa i obrade podataka zaprimljenih od banaka i drugih zakonskih obveznika; obavlja administrativne poslove vezane uz informatički unos i korištenje podataka iz baza Ureda; projektira i razvija informacijski sustav Ureda sa svim svojim podsustavima; od banaka i drugih zakonskih obveznika prima, prikuplja i pohranjuje u baze transakcija podatke o gotovinskim i sumnjivim transakcijama korištenjem WEB 2010 sustava; provodi informatičku izobrazbu službenika Ureda i ovlaštenih osoba banaka i drugih zakonskih obveznika; određuje pravila i standarde zaštite podataka te način korištenja informacijske infrastrukture Ureda; pruža informatičku podršku operativnoj analitici, strateškoj analitici, prevenciji i administrativnom nadzoru; pruža hardversku i softversku podršku u povezivanju s informacijskim sustavima drugih nadležnih tijela i za pristup sustavu „Egmont Secure Web“ u cilju međunarodne razmjene podataka; obavlja poslove tehničkog održavanja i administriranja sustava; administrira internetsku stranicu Ureda; održava analitički softver za vizualizaciju slučajeva i druge pomoćne analitičke softvere; predlaže podzakonske i interne propise s područja sistemske zaštite podataka i evidencija u Uredu; obavlja implementaciju standarda i rada na području aplikacije i programiranja; održava i nadzire sustave zaštite podataka i evidencija Ureda; razvija posebne metode analitičkog rada u Uredu; analizira stanje primjene suvremenih informatičkih rješenja u područjima iz nadležnosti Ureda; obavlja i druge poslove iz okvira svog djelokruga. 5.2.2. Služba za prevenciju i nadzor obveznika Služba za prevenciju i nadzor obveznika obavlja stručne i administrativne poslove na području sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma u suradnji sa Zakonom određenim obveznicima te obavlja poslove koji se odnose na planiranje i provedbu neizravnog (administrativnog) nadzora; putem ovlaštene osobe podnosi optužni prijedlog Financijskom inspektoratu ako se utvrdi postojanja osnovane sumnje da je počinjen prekršaj u pogledu primjene Zakona i Pravilnika od strane obveznika; surađuje s nadležnim državnim tijelima, te sudjeluje u radu međunarodnih tijela sa ciljem sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma. U Službi za prevenciju i nadzor obveznika ustrojavaju se: 5.2.2.1. Odjel za financijske i nefinancijske institucije 5.2.2.2. Odjel za međuinstitucionalnu i međunarodnu suradnju. 5.2.2.1. Odjel za financijske i nefinancijske institucije Odjel za financijske i nefinancijske institucije obavlja stručne i administrativne poslove sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma iz djelokruga financijskih institucija (banke, štedne banke, stambene štedionice, kreditne unije, društva za upravljanje investicijskim fondovima, društva ovlaštena za poslove s financijskim instrumentima, ovlašteni mjenjači, osiguravajuća društva, društva za izdavanje elektroničkog novca) i nefinancijskih institucija (priređivači igara na sreću, zalagaonice, poduzetničke ili fiducijarne usluge, promet plemenitih metala, trgovine umjetničkim predmetima, organiziranje dražbi, posredovanje u prometu nekretninama, profesionalne djelatnosti – odvjetnici, javni bilježnici, revizori, računovođe i porezni savjetnici) kao obveznika primjene Zakona; predlaže i prati razvoj preventivne strategije u području sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma u suradnji s domaćim i inozemnim tijelima i organizacijama koje se bave sprječavanjem pranja novca i financiranja terorizma; obavlja neizravni (administrativni) nadzor nad obveznicima (financijskim i nefinancijskim institucijama); predlaže nadležnom nadzornom tijelu provođenje ciljanoga inspekcijskog nadzora provedbe mjera sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma; pribavlja i vrši uvid u podatke i dokumentaciju potrebnu za provođenje neizravnog nadzora; ako utvrdi postojanje osnovane sumnje da je počinjen prekršaj propisan Zakonom putem ovlaštene osobe podnosi optužni prijedlog Financijskom inspektoratu; provodi

47

koordinaciju nadzora nad obveznicima s nadležnim nadzornim tijelima; stručno osposobljava ovlaštene osobe obveznika i službenike drugih nadležnih državnih tijela u poduzimanju mjera za sprječavanje i otkrivanje pranja novca i financiranja terorizma samostalno ili u suradnji s nadzornim tijelima; zajedno s regulatornim i nadzornim tijelima izdaje smjernice i mišljenja za obveznike radi jedinstvenog provođenja Zakona i na temelju njega donesenih propisa; zajedno s nadzornim tijelima surađuje s obveznicima prilikom sastavljanja liste indikatora za prepoznavanje transakcija i stranaka u vezi s kojima postoje razlozi za sumnju na pranje novca ili financiranje terorizma; predlaže i priprema zakonske, podzakonske i interne propise s područja sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma; priprema seminare, radne sastanke i prezentacije u zemlji i inozemstvu glede razvoja preventivne strategije u području sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma; obavlja i druge poslove iz svog djelokruga. 5.2.2.2. Odjel za međuinstitucionalnu i međunarodnu suradnju Odjel za međuinstitucionalnu i međunarodnu suradnju obavlja stručne i administrativne poslove međuinstitucionalne i međunarodne suradnje putem razmjene podataka i informacija s odgovarajućim domaćim i međunarodnim tijelima i organizacijama koje se bave sprječavanjem i otkrivanjem pranja novca i financiranja terorizma; surađuje s nadležnim državnim tijelima radi međusobnog pružanja pomoći u postizanju strateških i operativnih ciljeva u sprječavanju i otkrivanju pranja novca i financiranja terorizma; sudjeluje u pripremi sporazuma i protokola s drugim državnim tijelima Republike Hrvatske u svezi jačanja operativne i strateške međuinstitucionalne suradnje na području sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma; sudjeluje u projektima razvoja nacionalnog sustava sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma; izdaje priopćenja o radu Ureda i pitanjima značajnima za razvoj nacionalnog sustava sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma i na druge odgovarajuće načine obavještava javnost o pojavnim oblicima pranja novca i financiranja terorizma; analizira i prati tehnike, metode, trendove i tipologije pranja novca i financiranja terorizma u inozemstvu; razvija međunarodnu suradnju sa stranim financijsko – obavještajnim jedinicama u svrhu sprječavanja pranja novca ili financiranja terorizma te priprema i provodi memorandume o razumijevanju sa stranim financijsko-obavještajnim jedinicama radi unaprjeđenja međunarodne suradnje vezano za razmjenu podataka, informacija i dokumentacije u području sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma; sudjeluje u radu stručnih radnih skupina Ministarstva, a po potrebi i drugih ministarstava glede prilagodbe zakonodavstva Republike Hrvatske zakonodavstvu Europske unije s područja pranja novca i financiranja terorizma i drugim međunarodno preuzetim obvezama povezanima sa sprječavanjem pranja novca i financiranja terorizma; aktivno sudjeluje u radu odgovarajućih radnih tijela Europske komisije i drugih međunarodnih tijela s ovoga područja (Egmont grupa financijsko-obavještajnih jedinica, Odbor Vijeća Europe za procjenu mjera protiv pranja novca i financiranja terorizma MONEYVAL i drugi); prati međunarodne standarde sprječavanja i otkrivanja pranja novca i financiranja terorizma; priprema i koordinira evaluacijske posjete međunarodnih procjenitelja sustava sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma te obavještava nadležna državna tijela o preporukama međunarodnih procjenitelja u svezi poduzimanja mjera za sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma u Republici Hrvatskoj; obavlja i druge poslove iz svog djelokruga. 5.3. SEKTOR ZA HARMONIZACIJU UNUTARNJE REVIZIJE I FINANCIJSKE KONTROLE Članak 20. Sektor za harmonizaciju unutarnje revizije i financijske kontrole unutarnja je ustrojstvena jedinica u sastavu Ministarstva, zadužena za koordinaciju uspostave i razvoja

48

sveobuhvatnog sustava unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru Republike Hrvatske, koji obuhvaća financijsko upravljanje i kontrole te unutarnju reviziju. U Sektoru za harmonizaciju unutarnje revizije i financijske kontrole ustrojavaju se: 5.3.1. Služba za metodologiju i standarde 5.3.2. Služba za koordinaciju izobrazbe i provjeru kvalitete 5.3.3. Služba za međunarodne aktivnosti. 5.3.1. Služba za metodologiju i standarde Služba za metodologiju i standarde nadležna je za: pripremu zakona i podzakonskih propisa iz područja financijskog upravljanja i kontrole te unutarnje revizije; izradu strategija razvoja sustava unutarnjih financijskih kontrola za središnju državu i lokalnu razinu; definiranje, provođenje i praćenje realizacije aktivnosti iz nadležnosti Sektora koji doprinose realizaciji ciljeva iz Strateškog plana Ministarstva financija; izradu metodologije i standarda rada financijskog upravljanja i kontrole te unutarnje revizije u skladu s međunarodnim standardima i najboljom praksom zemalja Europske unije; izradu i ažuriranje priručnika, uputa i smjernica za stručno obavljanje aktivnosti u području financijskog upravljanja i kontrole te unutarnje revizije; sudjelovanje u izradi planova i programa izobrazbe osoba uključenih u sustav unutarnjih financijskih kontrola; sudjelovanje u izradi planova i programa provjere kvalitete rada unutarnjih revizora te uspostavi i razvoju financijskog upravljanja i kontrola; sudjelovanje u izradi objedinjenog godišnjeg izvješća o sustavu unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru; razvoj i predlaganje modela suradnje s tijelima državne uprave i jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave vezano uz razvoj metodologije i standarda rada financijskog upravljanja i kontrole te unutarnje revizije; suradnju s osobama zaduženima za uspostavu i razvoj sustava unutarnjih financijskih kontrola; suradnju s Državnim uredom za reviziju, drugim državnim tijelima, predstavnicima Europske komisije i međunarodnim institucijama, te strukovnim udruženjima; suradnju s ostalim službama unutar Sektora radi prikupljanja informacija u svrhu poboljšanja metodologije i standarda rada; sudjelovanje u davanju mišljenja o premještanju i otpuštanju unutarnjih revizora kod korisnika proračuna; koordinaciju aktivnosti na održavanju internetske stranice Sektora; sudjelovanje u izradi mišljenja na izvješća odnosno programe o napretku Republike Hrvatske u području unutarnjih financijskih kontrola i na izvješća o provedbi projekata iz nadležnosti Sektora; sudjelovanje u izradi i izmjeni ostalih propisa iz nadležnosti Sektora. 5.3.2. Služba za koordinaciju izobrazbe i provjeru kvalitete Služba za koordinaciju izobrazbe i provjeru kvalitete nadležna je za: izradu planova i programa izobrazbe osoba uključenih u sustav unutarnjih financijskih kontrola te organizaciju i koordinaciju aktivnosti vezanih uz provođenje izobrazbe; izradu programa mentorstva pri obavljanju praktičnih revizija za stjecanje stručnog ovlaštenja ministra financija za obavljanje poslova unutarnje revizije; organizaciju aktivnosti vezano uz provođenje mentorstva; organizaciju seminara, prezentacija, radionica i sastanaka s ciljem uspostave i razvoja sustava unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru; izradu planova i programa provjere kvalitete rada unutarnjih revizora te uspostave i razvoja financijskog upravljanja i kontrola s ciljem prikupljanja informacija radi poboljšanja metodologije i standarda rada; koordinaciju aktivnosti provođenja provjere kvalitete rada unutarnjih revizora te kvalitete uspostave i razvoja financijskog upravljanja i kontrola; izradu objedinjenoga godišnjeg izvješća o sustavu unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru; održavanje potrebnih registara propisanih zakonskim i podzakonskim propisima; sudjelovanje u pripremi zakona i podzakonskih propisa iz područja financijskog upravljanja i kontrole te unutarnje revizije; sudjelovanje u izradi strategija razvoja iz područja sustava unutarnjih financijskih kontrola za središnju državu i lokalnu razinu; sudjelovanje u izradi i ažuriranju priručnika, uputa i smjernica za

49

stručno obavljanje aktivnosti u području financijskog upravljanja i kontrole te unutarnje revizije; suradnju s osobama zaduženim za uspostavu i razvoj sustava unutarnjih financijskih kontrola; suradnju s Državnim uredom za reviziju, drugim državnim tijelima, predstavnicima Europske komisije i međunarodnim institucijama te strukovnim udruženjima; sudjelovanje u izradi mišljenja na izvješća odnosno programe o napretku Republike Hrvatske u području unutarnjih financijskih kontrola i na izvješća o provedbi projekata iz nadležnosti Sektora; sudjelovanje u izradi mišljenja o premještanju i otpuštanju unutarnjih revizora kod korisnika proračuna; sudjelovanje u održavanju internetske stranice Sektora; sudjelovanje u izradi i izmjeni ostalih propisa iz nadležnosti Sektora. 5.3.3. Služba za međunarodne aktivnosti Služba za međunarodne aktivnosti nadležna je za: organizaciju suradnje s tijelima Europske unije s ciljem usklađivanja pravne stečevine u području sustava unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru; izvješćivanje Europske komisije i drugih tijela o napretku u razvoju financijskog upravljanja i kontrole i unutarnje revizije; izradu planova i programa međunarodne suradnje na aktivnostima razvoja sustava unutarnjih financijskih kontrola odnosno razmjene međunarodnih iskustava i najboljih praksi zemalja Europske unije; razvoj suradnje s međunarodnim institucijama i strukovnim udruženjima; koordinaciju aktivnosti na uspostavi i razvoju sustava unutarnjih financijskih kontrola s institucijama uključenima u upravljanje, korištenje i kontrolu korištenja fondova Europske unije; suradnju s Državnim uredom za reviziju, drugim državnim tijelima, predstavnicima Europske komisije i ostalim nacionalnim i međunarodnim akterima uključenima u sustave fondova Europske unije; sudjelovanje u pripremi zakona i podzakonskih propisa iz područja financijskog upravljanja i kontrole te unutarnje revizije; sudjelovanje u izradi strategija razvoja iz područja sustava unutarnjih financijskih kontrola za središnju državu i lokalnu razinu; davanje mišljenja na metodologiju i standarde rada financijskog upravljanja i kontrole te unutarnje revizije, osobito u dijelu koji se odnosi na fondove Europske unije; davanje mišljenja na priručnike, upute i smjernice za stručno obavljanje aktivnosti u području financijskog upravljanja i kontrole te unutarnje revizije, osobito u dijelu koji se odnosi na fondove Europske unije; davanje mišljenja na planove i programe izobrazbe unutarnjih revizora i osoba uključenih u financijsko upravljanje i kontrole, osobito u dijelu koji se odnosi na fondove Europske unije; sudjelovanje u izradi objedinjenoga godišnjeg izvješća o sustavu unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru; izradu izvješća o provedbi projekata iz nadležnosti Sektora, predlaganje stručnog usavršavanja zaposlenika Sektora te osoba zaduženih za uspostavu i razvoj sustava unutarnjih financijskih kontrola putem međunarodnih konferencija, seminara i edukacija; sudjelovanje u održavanju internetske stranice Sektora; sudjelovanje u izradi i izmjeni ostalih propisa iz nadležnosti Sektora.

5.4. SEKTOR ZA PRORAČUNSKI NADZOR I NADZOR KONCESIJA Članak 21. Sektor za proračunski nadzor i nadzor koncesija obavlja inspekcijski nadzor zakonitosti, svrhovitosti i pravodobnosti korištenja proračunskih sredstava kod središnjih tijela državne uprave, ustanova i drugih proračunskih korisnika državnog proračuna kojima se rashodi za zaposlene i/ili materijalni rashodi osiguravaju u državnom proračunu; nadzire da li proračunski korisnici i tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave potpuno i pravodobno naplaćuju prihode iz svoje nadležnosti; obavlja proračunski nadzor kod izvanproračunskih fondova, trgovačkih društava i drugih pravnih osoba u kojima država ima odlučujući utjecaj na upravljanje, kod pravnih i fizičkih osoba koje primaju sredstva iz proračuna i financijskih planova izvanproračunskih korisnika na temelju posebnih propisa,

50

sudskih odluka i ugovora; obavlja nadzor zakonitosti korištenja proračunskih sredstava jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te nadzor zakonitog i namjenskog korištenja sredstava državnog proračuna koja su izravno ili neizravno doznačena navedenim jedinicama; nadzire korištenje kreditnih sredstava s osnove jamstva države i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, kao i zaduživanje i davanje jamstava; provjerava pravilnost primjene zakona, drugih propisa i akata koji su u izravnoj ili neizravnoj vezi s korištenjem proračunskih sredstava te poduzima propisane mjere po utvrđenim nezakonitostima i nepravilnostima; izrađuje i sudjeluje u izradi zakona i drugih propisa; vodi i ažurira očevidnik osoba zaduženih za nepravilnosti i daje upute o njihovu načinu postupanja te na temelju dostavljenih izvješća nadležnih ministarstva i drugih tijela državne uprave kao i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave sastavlja zbirno izvješće o broju i vrsti utvrđenih nepravilnosti u prethodnoj godini i postupanju po nepravilnostima iz prethodnih razdoblja; prati i izvještava nadležna tijela i institucije o provedbi antikorupcijskih mjera na razini Ministarstva financija; sudjeluje u provedbi strateških dokumenata vezanih uz zaštitu financijskih interesa Europske unije i u radu AFCOS mreže te s tim u vezi obavlja inspekcijski nadzor; obavlja poslove praćenja plaćanja naknade za koncesije; organizira i provodi financijski nadzor zakonitosti, pravilnosti i pravodobnosti obračuna, prijava i uplata koncesija po zahtjevima davatelja koncesija i prema usvojenom planu rada; podnosi prijave nadležnim državnim odvjetništvima, odnosno optužne prijedloge radi prekršaja nadležnom tijelu; donosi rješenja kojima nalaže uplatu koncesijske naknade te surađuje sa nadležnom ustrojstvenom jedinicom Ministarstva financija koja vodi Registar koncesija. U Sektoru za proračunski nadzor i nadzor koncesija ustrojava se: 5.4.1. Služba za proračunski nadzor proračunskih korisnika državnog proračuna 5.4.2. Služba za proračunski nadzor izvanproračunskih korisnika, jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, pravnih i fizičkih osoba kojima su doznačena sredstva državnog proračuna 5.4.3. Služba za nadzor koncesija, drugih prihoda iz nadležnosti proračunskih korisnika i tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. 5.4.1. Služba za proračunski nadzor proračunskih korisnika državnog proračuna Služba za proračunski nadzor proračunskih korisnika državnog proračuna nadzire da li se sredstava državnog proračuna koriste u visini, za namjene i u vrijeme kako je propisano državnim proračunom; nadzire koriste li se sredstva državnog proračuna u skladu sa zakonima, drugim propisima i aktima koji su u izravnoj ili neizravnoj vezi s korištenjem proračunskih sredstava; nadzire da li proračunski korisnici državnog proračuna potpuno i pravodobno naplaćuju prihode iz svoje nadležnosti; obavlja inspekcijski nadzor korištenja sredstava iz fondova Europske unije; provjerava pravilnost primjene zakona, drugih propisa i akata; pregledava i provjerava računovodstvenu, financijsku i ostalu poslovnu dokumentaciju središnjih tijela državne uprave, ustanova i drugih proračunskih korisnika državnog proračuna kojima se rashodi za zaposlene i/ili materijalni rashodi osiguravaju u državnom proračunu te poduzima propisane mjere po utvrđenim nezakonitostima i nepravilnostima; prati i daje mišljenja na nacrte prijedloga zakona i drugih propisa koji imaju utjecaj na pripremu i izvršavanje državnog proračuna; vodi i ažurira očevidnik osoba zaduženih za nepravilnosti i daje upute o njihovu načinu postupanja te na temelju dostavljenih izvješća nadležnih ministarstva i drugih tijela državne uprave kao i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave sastavlja zbirno izvješće o broju i vrsti utvrđenih nepravilnosti u prethodnoj godini i postupanju po nepravilnostima iz prethodnih razdoblja; prati i izvještava nadležna tijela i institucije o provedbi antikorupcijskih mjera na razini Ministarstva financija. U Službi za proračunski nadzor proračunskih korisnika državnog proračuna ustrojavaju se: 5.4.1.1. Odjel za proračunski nadzor središnjih tijela državne uprave, 5.4.1.2. Odjel za proračunski nadzor pravnih osoba koje su proračunski korisnici državnog proračuna.

51

5.4.1.1. Odjel za proračunski nadzor središnjih tijela državne uprave Odjel za proračunski nadzor središnjih tijela državne uprave obavlja nadzor zakonitosti i namjenskog korištenja sredstava državnog proračuna kod ministarstva, državnih ureda i državnih upravnih organizacija; nadzire koriste li se sredstva državnog proračuna u skladu sa zakonima, drugim propisima i aktima koji su u izravnoj ili neizravnoj vezi s korištenjem proračunskih sredstava; nadzire da li ministarstva i druga središnja tijela državne uprave potpuno i pravodobno naplaćuju prihode iz svoje nadležnosti; obavlja inspekcijski nadzor korištenja sredstava iz fondova Europske unije; provjerava pravilnost primjene zakona, drugih propisa i akata; pregledava i provjerava računovodstvenu, financijsku i ostalu poslovnu dokumentaciju ministarstava, državnih ureda i državnih upravnih organizacija te poduzima propisane mjere po utvrđenim nezakonitostima i nepravilnostima; prati i daje mišljenja na nacrte prijedloga zakona i drugih propisa koji imaju utjecaj na pripremu i izvršavanje državnog proračuna. 5.4.1.2. Odjel za proračunski nadzor pravnih osoba koje su proračunski korisnici državnog proračuna Odjel za proračunski nadzor pravnih osoba koje su proračunski korisnici državnog proračuna obavlja nadzor zakonitosti i namjenskog korištenja proračunskih sredstava kod ustanova iz područja zdravstva, znanosti, prosvjete, sporta, kulture, socijalne skrbi te drugih pravnih osoba kojima se rashodi za zaposlene i/ili materijalni rashodi osiguravaju u državnom proračunu; nadzire da li navedene pravne osobe potpuno i pravodobno naplaćuju prihode iz svoje nadležnosti te poduzima propisane mjere po utvrđenim nezakonitostima i nepravilnostima; prati i daje mišljenja na nacrte prijedloga zakona i drugih propisa koji imaju utjecaj na pripremu i izvršavanje državnog proračuna; vodi i ažurira očevidnik osoba zaduženih za nepravilnosti i daje upute o njihovu načinu postupanja te na temelju dostavljenih izvješća nadležnih ministarstva i drugih tijela državne uprave kao i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave sastavlja zbirno izvješće o broju i vrsti utvrđenih nepravilnosti u prethodnoj godini i postupanju po nepravilnostima iz prethodnih razdoblja; prati i izvještava nadležna tijela i institucije o provedbi antikorupcijskih mjera na razini Ministarstva financija. 5.4.2. Služba za proračunski nadzor izvanproračunskih korisnika, jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, pravnih i fizičkih osoba kojima su doznačena sredstva državnog proračuna Služba za proračunski nadzor izvanproračunskih korisnika, jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, pravnih i fizičkih osoba kojima su doznačena sredstava državnog proračuna nadzire koriste li izvanproračunski korisnici sredstva u skladu s financijskim planom, odnosno u skladu s posebnim propisima; nadzire da li tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave potpuno i pravodobno naplaćuju prihode iz svoje nadležnosti; nadzire da li trgovačka društva i druge pravne osobe u kojima država ima odlučujući utjecaj na upravljanje koriste sredstva državnog proračuna u skladu s posebnim propisima, odlukama i ugovorima temeljem kojih su doznačena te u tu svrhu provjerava njihovu računovodstvenu, financijsku i ostalu poslovnu dokumentaciju; nadzire zakonitost korištenja proračunskih sredstava jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, a u odnosu na sredstva državnog proračuna doznačena jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave provjerava koriste li se navedena sredstva zakonito i u skladu s namjenom za koju su doznačena; nadzire da li pravne i fizičke osobe koje primaju sredstva iz proračuna i financijskih planova izvanproračunskih korisnika koriste navedena sredstva u skladu sa zakonima, drugim propisima, sudskim odlukama i ugovorima; obavlja inspekcijski nadzor korištenja sredstava iz fondova Europske unije; provjerava pravilnost primjene

52

zakona, drugih propisa i akata koji su u izravnoj ili neizravnoj vezi s korištenjem proračunskih sredstava te poduzima propisane mjere po utvrđenim nezakonitostima i nepravilnostima. U Službi za proračunski nadzor izvanproračunskih korisnika, jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, pravnih i fizičkih osoba kojima su doznačena sredstava državnog proračuna ustrojavaju se: 5.4.2.1. Odjel za proračunski nadzor izvanproračunskih korisnika, pravnih i fizičkih osoba kojima su doznačena sredstva iz državnog proračuna, 5.4.2.2. Odjel za proračunski nadzor jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. 5.4.2.1. Odjel za proračunski nadzor izvanproračunskih korisnika, pravnih i fizičkih osoba kojima su doznačena sredstva iz državnog proračuna Odjel za proračunski nadzor izvanproračunskih korisnika, pravnih i fizičkih osoba kojima su doznačena sredstva iz državnog proračuna nadzire da li izvanproračunski korisnici državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave koriste sredstva u skladu s financijskim planom, odnosno u skladu s posebnim propisima; nadzire da li trgovačka društva i druge pravne osobe u kojima država ima odlučujući utjecaj na upravljanje koriste sredstva državnog proračuna u skladu s posebnim propisima, odlukama i ugovorima temeljem kojih su doznačena te u tu svrhu provjerava njihovu računovodstvenu, financijsku i ostalu poslovnu dokumentaciju; nadzire da li pravne i fizičke osobe koje primaju sredstva iz proračuna i financijskih planova izvanproračunskih korisnika koriste navedena sredstva u skladu sa zakonima, drugim propisima, sudskim odlukama i ugovorima; obavlja inspekcijski nadzor korištenja sredstava iz fondova Europske unije; provjerava pravilnost primjene zakona, drugih propisa i akata koji su u izravnoj ili neizravnoj vezi s korištenjem proračunskih sredstava te poduzima propisane mjere po utvrđenim nezakonitostima i nepravilnostima. 5.4.2.2. Odjel za proračunski nadzor jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave Odjel za proračunski nadzor jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave nadzire da li jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave koriste proračunska sredstva u skladu sa zakonima i provedbenim propisima kojima se uređuje planiranje i izvršavanje proračuna; nadzire da li tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave potpuno i pravodobno naplaćuju prihode iz svoje nadležnosti; nadzire zakonitost zaduživanja i davanja jamstava jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave; nadzire zakonitost materijalnog i financijskog poslovanja jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave sukladno zakonima i drugim propisima te obavlja pregled i provjeru računovodstvene, financijske i ostale poslovne dokumentacije; provjerava da li se sredstva državnog proračuna doznačena jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave koriste zakonito i u skladu s namjenom za koju su doznačena; obavlja inspekcijski nadzor korištenja sredstava iz fondova Europske unije koja su doznačena jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave; provjerava pravilnost primjene zakona, drugih propisa i akata koji su u izravnoj ili neizravnoj vezi s korištenjem proračunskih sredstava te poduzima propisane mjere po utvrđenim nezakonitostima i nepravilnostima. 5.4.3. Služba za nadzor koncesija, drugih prihoda iz nadležnosti proračunskih korisnika i tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave Služba za nadzor koncesija, drugih prihoda iz nadležnosti proračunskih korisnika i tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave obavlja poslove praćenja plaćanja naknade za koncesije; predlaže i sudjeluje u izradi plana nadzora i posebnih uputa za

53

obavljanje nadzora; organizira i provodi financijski nadzor zakonitosti, pravilnosti i pravodobnosti obračuna, prijava i uplata koncesija po zahtjevima davatelja koncesija, po prijavama i prema usvojenom planu rada; podnosi prijave nadležnim državnim odvjetništvima, odnosno optužne prijedloge radi prekršaja nadležnom tijelu; donosi rješenja kojima nalaže uplatu koncesijske naknade te surađuje sa nadležnom ustrojstvenom jedinicom Ministarstva financija koja vodi Registar koncesija radi usklađivanja stanja duga evidentiranog u Registru sa stanjem utvrđenim financijskim nadzorom; u suradnji sa nadležnom ustrojstvenom jedinicom koja vodi Registar koncesija sudjeluje u izradi mišljenja i prijedloga odluka o dodjeli koncesija, kao i mišljenja na ugovore o koncesijama; nadzire da li proračunski korisnici i tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave pravodobno i potpuno naplaćuju prihode iz svoje nadležnosti, uplaćuju ih u proračun i izvršavaju sve rashode i izdatke u skladu sa namjenama; nadzire da li se prihodi proračuna uplaćuju u proračun u skladu sa zakonom ili drugim propisima te poduzima propisane mjere po utvrđenim nezakonitostima i nepravilnostima; sudjeluje u izradi i daje mišljenja na prijedloge propisa iz područja koncesija i propisa koji imaju utjecaj na pripremu i izvršavanje državnog proračuna; daje upute za rad i koordinira rad unutarnjih ustrojstvenih jedinica. U Službi za nadzor koncesija, drugih prihoda iz nadležnosti proračunskih korisnika i tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave ustrojavaju se: 5.4.3.1. Odjel za nadzor koncesija, drugih prihoda iz nadležnosti proračunskih korisnika i tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave 5.4.3.2. Odjel za nadzor koncesija, drugih prihoda iz nadležnosti proračunskih korisnika i tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave – područna jedinica Rijeka 5.4.3.3. Odjel za nadzor koncesija, drugih prihoda iz nadležnosti proračunskih korisnika i tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave – područna jedinica Zadar 5.4.3.4. Odjel za nadzor koncesija, drugih prihoda iz nadležnosti proračunskih korisnika i tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave – područna jedinica Split 5.4.3.5. Odjel za nadzor koncesija, drugih prihoda iz nadležnosti proračunskih korisnika i tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave – područna jedinica Osijek.

5.4.3.1. Odjel za nadzor koncesija, drugih prihoda iz nadležnosti proračunskih korisnika i tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave Odjel za nadzor koncesija, drugih prihoda iz nadležnosti proračunskih korisnika i tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave obavlja poslove praćenja plaćanja naknade za koncesije; predlaže i sudjeluje u izradi plana nadzora i posebnih uputa za obavljanje nadzora; organizira i provodi financijski nadzor zakonitosti, pravilnosti i pravodobnosti obračuna, prijava i uplata koncesija po zahtjevima davatelja koncesija, po prijavama i prema usvojenom planu rada; podnosi prijave nadležnim državnim odvjetništvima, odnosno optužne prijedloge radi prekršaja nadležnom tijelu; donosi rješenja kojima nalaže uplatu koncesijske naknade te surađuje sa nadležnom ustrojstvenom jedinicom Ministarstva financija koja vodi Registar koncesija radi usklađivanja stanja duga evidentiranog u Registru sa stanjem utvrđenim financijskim nadzorom; u suradnji sa nadležnom ustrojstvenom jedinicom koja vodi Registar koncesija sudjeluje u izradi mišljenja i prijedloga odluka o dodjeli koncesija, kao i mišljenja na ugovore o koncesijama; nadzire da li proračunski korisnici i tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave pravodobno i potpuno naplaćuju prihode iz svoje nadležnosti, uplaćuju ih u proračun i izvršavaju sve rashode i izdatke u skladu sa namjenama; nadzire da li se prihodi proračuna uplaćuju u proračun u skladu sa zakonom ili drugim propisima te poduzima propisane mjere po utvrđenim nezakonitostima i nepravilnostima; sudjeluje u izradi i daje mišljenja na prijedloge

54

propisa iz područja koncesija i propisa koji imaju utjecaj na pripremu i izvršavanje državnog proračuna. Odjeli za nadzor koncesija, drugih prihoda iz nadležnosti proračunskih korisnika i tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave od 5.4.3.2. do 5.4.3.5. obavljaju poslove utvrđene u okviru djelokruga odjela pod 5.4.3.1. na području kako slijedi: Odjel za nadzor koncesija, drugih prihoda iz nadležnosti proračunskih korisnika i tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave - područna jedinica Rijeka za područje Primorsko-goranske, Istarske i Karlovačke županije, Odjel za nadzor koncesija, drugih prihoda iz nadležnosti proračunskih korisnika i tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave - područna jedinica Zadar za područje Zadarske, Ličko-senjske i Šibensko-kninske županije, Odjel za nadzor koncesija, drugih prihoda iz nadležnosti proračunskih korisnika i tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave - područna jedinica Split za područje Splitsko-dalmatinske i Dubrovačko- neretvanske županije, Odjel za nadzor koncesija, drugih prihoda iz nadležnosti proračunskih korisnika i tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave - područna jedinica Osijek za područje Osječko-baranjske, Vukovarsko-srijemske, Požeško-slavonske, Brodsko-posavske, Virovitičko-podravske i Bjelovarsko-bilogorske županije. Odjeli za nadzor koncesija, drugih prihoda iz nadležnosti proračunskih korisnika i tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave od 5.4.3.2. do 5.4.3.5. mogu obavljati poslove iz svog djelokruga i na području drugih županija. Odjeli za nadzor koncesija, drugih prihoda iz nadležnosti proračunskih korisnika i tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave od 5.4.3.2. do 5.4.3.5. mogu obavljati poslove iz svog djelokruga i na području drugih županija. 5.5. SLUŽBA ZA IZGRADNJU I ODRŽAVANJE GRANIČNIH PRIJELAZA Članak 22. Služba za izgradnju i održavanje graničnih prijelaza ustrojstvena je jedinica Ministarstva koja se bavi planiranjem, pripremom, građenjem, opremanjem, rekonstrukcijom i davanjem na uporabu novih graničnih prijelaza, te investicijskim i tekućim održavanjem novoizgrađenih i postojećih graničnih prijelaza; provodi postupke nabave u skladu s propisima o javnoj nabavi (nadmetanja, odabir ponuditelja, prijedlozi za zaključivanje ugovora); provodi odluke Vlade Republike Hrvatske i usklađuje potrebe ostalih ministarstava i tijela državne uprave koja državnu službu obavljaju na graničnim prijelazima; sudjeluje u radu mješovitih povjerenstava i radnih skupina s predstavnicima susjednih zemalja; prati promjenu stanja u prostoru na graničnim prijelazima s ciljem poboljšanja protočnosti prometa i osuvremenjivanja objekata, uvažavajući nova dostignuća, tehnologije i pravce razvoja prostornog planiranja, zaštite okoliša i izgradnje objekata u skladu sa standardima Europske unije; prati propise iz područja prostornog planiranja, zaštite okoliša i građenja te sudjeluje u pripremi nacrta prijedloga zakona i podzakonskih propisa; obavlja i druge poslove u vezi s upravljanjem državnom imovinom na graničnim prijelazima; nadzire naplatu i korištenje terminala; organizira izradu kontrolnih blokova za naplatu terminala i o tome vodi evidenciju; daje oslobođenja od plaćanja usluga terminala; obavlja i druge poslove iz svog djelokruga. U Službi za izgradnju i održavanje graničnih prijelaza ustrojavaju se: 5.5.1. Odjel za pripremu i projektiranje

55

5.5.2. Odjel za izgradnju i održavanje. 5.5.1. Odjel za pripremu i projektiranje Odjel za pripremu i projektiranje obavlja sve poslove i radnje vezano za pripremne radove, kao što je planiranje gradnje graničnih prijelaza, izrada programa izgradnje te utvrđivanje elemenata za izgradnju i rekonstrukciju graničnih prijelaza. Aktivnosti obuhvaćaju izradu projektnih zadataka i organiziranje izrade projektne dokumentacije kao što je izrada idejnog projekta za lokacijsku dozvolu, izrada glavnog projekta za građevinsku dozvolu, izrada izvedbenog projekta s troškovnikom; organiziranje geodetskih radova: izrada geodetske podloge, izrada parcelacijskog elaborata, izrada elaborata za izvlaštenje; organiziranje geotehničkih radova: provođenje geotehničkih istražnih radova, izrada geotehničkih elaborata; organiziranje rješavanja imovinskopravnih odnosa: otkup nekretnina (procjena vrijednosti, nagodbe s vlasnicima, zaključivanje ugovora o kupoprodaji), izvlaštenje, upis u zemljišne knjige, upis u katastar zemljišta; koordiniranje upravnim postupcima ishođenja odobrenja za gradnju i rekonstrukciju graničnih prijelaza: lokacijska dozvola, građevinska dozvola. Provodi postupke nabave u skladu s propisima o javnoj nabavi (nadmetanja, odabir ponuditelja, prijedlozi za zaključivanje ugovora). 5.5.2. Odjel za izgradnju i održavanje Odjel za izgradnju i održavanje provodi izgradnju i rekonstrukciju graničnih prijelaza; daje na uporabu objekte i prostore na graničnim prijelazima; organizira tekuće i investicijsko održavanje na graničnim prijelazima. Izgradnja ili rekonstrukcija obuhvaća pripremanje i praćenje izvođenja radova te provođenje ovlaštenoga stručnog nadzora nad izvođenjem radova, investicijski nadzor nad radovima i ishođenje dozvole za uporabu, uz organiziranje tehničkog pregleda. Aktivnosti na održavanju graničnih prijelaza obuhvaćaju organiziranje tekućeg i investicijskog održavanja na objektima i opremi te zajedničku i individualnu komunalnu potrošnju. 5.6. SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU Članak 23. Služba za unutarnju reviziju provodi unutarnju reviziju za cjelokupno Ministarstvo, daje stručna mišljenja i savjete u cilju poboljšanja gospodarenja, upravljanja rizicima i sustava unutarnjih kontrola. Služba procjenjuje sustav unutarnjih kontrola na temelju procjene rizika; izrađuje strateške i godišnje planove unutarnje revizije; provodi pojedinačne unutarnje revizije; analizira, testira i ocjenjuje sustave unutarnjih kontrola; daje preporuke revidiranim subjektima i ministru ili zamjeniku ministra u svrhu postizanja bolje učinkovitosti i djelotvornosti sustava unutarnjih kontrola; izrađuje izvješća o obavljenoj unutarnjoj reviziji i podnosi ih ministru ili zamjeniku ministra; prati provedbu preporuka navedenih u izvješćima iz prethodno obavljenih revizija i o tome izvješćuje ministra; obavlja revizije na zahtjev ministra; izrađuje propisana izvješća o radu Službe i dostavlja ih nadležnim institucijama; procjenjuje i prati provedbu preporuka Državnog ureda za reviziju i drugih vanjskih revizora. U Službi za unutarnju reviziju ustrojavaju se: 5.6.1. Odjel za unutarnju reviziju sustava Državne riznice i fondova Europske unije 5.6.2. Odjel za unutarnju reviziju carinskog sustava 5.6.3. Odjel za unutarnju reviziju poreznog sustava. 5.6.1. Odjel za unutarnju reviziju sustava Državne riznice i fondova Europske unije Odjel za unutarnju reviziju sustava Državne riznice i fondova Europske unije obavlja unutarnju reviziju procesa koji se odnose na analize i prognoze makroekonomskih kretanja,

56

izradu nacrta državnog proračuna i izvanproračunskih korisnika, izvršavanje državnog proračuna, upravljanje javnim dugom, ocjenu poslovanja trgovačkih društava u vlasništvu Republike Hrvatske, vođenje registra koncesija, nadzor financijskih institucija, otkrivanje i sprječavanje pranja novca, inspekciju deviznog i vanjskotrgovinskog poslovanja; obavlja unutarnju reviziju procesa koji se odnose na financijsko upravljanje, ugovaranje, plaćanje, računovodstvo i financijsko izvješćivanje u okviru decentraliziranog sustava provedbe pomoći Europske unije i drugih sredstava pomoći, upravljanje ljudskim i materijalnim resursima na razini cijeloga Ministarstva, računovodstvene i opće poslove te na informacijski sustav Državne riznice i upravljanje fondovima Europske unije; obavlja i druge poslove iz svog djelokruga. 5.6.2. Odjel za unutarnju reviziju carinskog sustava Odjel za unutarnju reviziju carinskog sustava obavlja unutarnju reviziju sustava i poslovnih procesa koji se odnose na carinski sustav i politiku carinske i izvancarinske zaštite, sustav posebnih poreza, nadzor i inspekcijske poslove u području carina i posebnih poreza, carinski informacijski sustav i sustav posebnih poreza; obavlja i druge poslove iz svog djelokruga. 5.6.3. Odjel za unutarnju reviziju poreznog sustava Odjel za unutarnju reviziju poreznog sustava obavlja unutarnju reviziju sustava i poslovnih procesa koji se odnose na porezni sustav i poreznu politiku, nadzor i inspekcijske poslove u području poreza, priređivanja igara na sreću i zabavnih igara, porezni informacijski sustav; obavlja i druge poslove iz svog djelokruga.

5.7. ODJEL ZA UNUTARNJI NADZOR Članak 24. Odjel za unutarnji nadzor obavlja nadzor pravilnog, pravodobnog i zakonitog rada ustrojstvenih jedinica užeg dijela Ministarstva, Financijskog inspektorata i Ureda za sprječavanje pranja novca; provodi postupak za utvrđivanje činjenica i okolnosti mjerodavnih za ocjenu zakonitosti postupanja državnih službenika i namještenika, odnosno za ocjenu postojanja povreda službene dužnosti; priprema stručne podloge nadležnim službama za podnošenje prijava ili zahtjeva za pokretanje prekršajnih, kaznenih i disciplinskih postupaka zbog nepravilnog i nezakonitog rada; provodi inspekcijski nadzor u pojedinim predmetima po pravu nadzora; koordinira obavljanje poslova unutarnjeg nadzora nadležnih službi za unutarnji nadzor Porezne uprave i Carinske uprave; obavlja i druge poslove iz svog djelokruga. 6. SAMOSTALNI SEKTOR ZA DRUGOSTUPANJSKI UPRAVNI POSTUPAK Članak 25. Samostalni sektor za drugostupanjski upravni postupak je ustrojstvena jedinica Ministarstva koja rješava o žalbama protiv upravnih akata Porezne uprave, Carinske uprave i upravnih akata upravnih tijela županija i velikih gradova propisanih posebnim zakonima i rješava o žalbama protiv upravnih akata ustrojstvenih jedinica Ministarstva; provodi postupak povodom izvanrednih pravnih lijekova; donosi rješenja u provedbi upravnog nadzora nad zakonitošću upravnih akata Porezne uprave i Carinske uprave; daje odgovore na tužbe povodom pokrenutih upravnih sporova, zastupa Ministarstvo pred upravnim sudovima povodom pokrenutih upravnih sporova protiv upravnih akata iz djelokruga Ministarstva;

57

postupa po podnescima u neupravnim predmetima; surađuje u pripremi nacrta prijedloga zakona i međunarodnih ugovora iz područja poreza i carina te u pripremi stručnih uputa radi jedinstvenog postupanja u upravnom postupku; prati primjenu poreznih i carinskih propisa te inicira njihovu izmjenu; sustavno prati međunarodne ugovore sklopljene u području poreza i carina; prati europske smjernice u postupcima oporezivanja i carinjenja. U Samostalnom sektoru za drugostupanjski upravni postupak ustrojavaju se: 6.1. Služba za drugostupanjski porezni postupak 6.2. Služba za drugostupanjski carinski postupak. 6.3. Služba za upravni nadzor i zastupanje. 6.1. Služba za drugostupanjski porezni postupak Služba za drugostupanjski porezni postupak provodi drugostupanjski porezni postupak i donosi rješenja povodom žalbi protiv rješenja i zaključaka Porezne uprave, rješenja i zaključaka upravnih tijela županija i velikih gradova propisanih posebnim zakonima; provodi postupak povodom izvanrednih pravnih lijekova; priprema stručne podloge za donošenje drugostupanjskih upravnih akata; priprema odgovore na tužbe u upravnom sporu; donosi rješenja u izvršenju sudskih odluka; prati primjenu poreznih propisa te inicira njihovu izmjenu i postupa po podnescima u neupravnim predmetima. U Službi za drugostupanjski porezni postupak ustrojavaju se: 6.1.1. Odjel za poreze od djelatnosti i ovrhu 6.1.2. Odjel za imovinske i lokalne poreze. 6.1.1. Odjel za poreze od djelatnosti i ovrhu Odjel za poreze od djelatnosti i ovrhu provodi drugostupanjski porezni postupak i donosi rješenja povodom žalbi protiv rješenja i zaključaka Porezne uprave donesenih u predmetima oporezivanja dohotka ili dobiti, poreza na dodanu vrijednost, utvrđivanja obveznih doprinosa i drugih javnih davanja fizičkih osoba; rješava žalbe protiv rješenja o ovrsi; rješenja o odgodama, rješenja o obročnim otplatama, rješenja o otpisu poreza i drugih javnih davanja, provodi postupak povodom izvanrednih pravnih lijekova; priprema stručne podloge za donošenje drugostupanjskih upravnih akata; priprema odgovore na tužbe u upravnom sporu; donosi rješenja u izvršenju sudskih odluka; prati primjenu poreznih propisa te inicira njihovu izmjenu, rješava o žalbama protiv rješenja iz nadležnosti Ministarstva. 6.1.2. Odjel za imovinske i lokalne poreze Odjel za imovinske i lokalne poreze provodi drugostupanjski porezni postupak i donosi rješenja povodom žalbi protiv rješenja i zaključaka Porezne uprave donesenih u predmetima poreza na promet nekretnina, lokalnih poreza i drugih javnih davanja, zastara, postupak povodom izvanrednih pravnih lijekova; priprema stručne podloge za donošenje drugostupanjskih upravnih akata; priprema odgovore na tužbe u upravnom sporu; donosi rješenja u izvršenju sudskih odluka; prati primjenu poreznih propisa te inicira njihovu izmjenu. 6.2. Služba za drugostupanjski carinski postupak Služba za drugostupanjski carinski postupak provodi drugostupanjski carinski postupak i donosi rješenja povodom žalbi protiv rješenja i zaključaka Carinske uprave i postupak povodom izvanrednih pravnih lijekova; priprema stručne podloge za donošenje drugostupanjskih upravnih akata; priprema odgovore na tužbe u upravnom sporu; donosi rješenja koja se donose u izvršenju sudskih odluka; rješava o žalbama protiv rješenja iz nadležnosti Ministarstva, postupa po podnescima u neupravnim predmetima. U Službi za drugostupanjski carinski postupak ustrojavaju se: 6.2.1. Odjel za trošarinski sustav 6.2.2. Odjel za carinski postupak.

58

6.2.1. Odjel za trošarinski sustav Odjel za trošarinski sustav provodi drugostupanjski carinski postupak i donosi rješenja povodom žalbi protiv rješenja i zaključaka Carinske uprave u predmetima obračunavanja, naplaćivanja i povrata trošarina pri uvozu trošarinske robe, te postupke nadzora primjene trošarinskog zakona, obračunavanja, naplaćivanja i povrata trošarina pri proizvodnji trošarinskih proizvoda koji se proizvode na području Republike Hrvatske; postupak povodom izvanrednih pravnih lijekova; priprema stručne podloge za donošenje drugostupanjskih upravnih akata; priprema odgovore na tužbe u upravnom sporu; donosi rješenja u izvršenju sudskih odluka; rješava o žalbama protiv rješenja iz nadležnosti Ministarstva. 6.2.2. Odjel za carinski postupak Odjel za carinski postupak provodi drugostupanjski carinski postupak i donosi rješenja povodom žalbi protiv rješenja i zaključaka Carinske uprave u predmetima naplate carine i drugih davanja koja se plaćaju pri uvozu ili izvozu robe, a imaju isti učinak kao i sama carina; postupak provoza robe, carinskog skladištenja, unutarnje proizvodnje, prerade robe pod carinskim nadzorom, privremeni uvoz robe, vanjska proizvodnja robe, postupak povodom izvanrednih pravnih lijekova; priprema stručne podloge za donošenje drugostupanjskih upravnih akata; priprema odgovore na tužbe u upravnom sporu; donosi rješenja u izvršenju sudskih odluka; rješava o žalbama protiv rješenja iz nadležnosti Ministarstva. 6.3. Služba za upravni nadzor i zastupanje Služba za upravni nadzor i zastupanje provodi drugostupanjski upravni postupak povodom žalbi protiv rješenja i zaključaka Porezne uprave i Carinske uprave donesenih u postupku nadzora poreznih i carinskih obveznika; rješava žalbe protiv rješenja ustrojstvenih jedinica Ministarstva; provodi postupak povodom izvanrednih pravnih lijekova; zastupa Ministarstvo pred upravnim sudovima povodom pokrenutih upravnih sporova; priprema odgovore na tužbe u upravnom sporu; donosi rješenja u izvršenju sudskih odluka; postupa po podnescima u neupravnim predmetima; surađuje u pripremi nacrta prijedloga zakona i međunarodnih ugovora iz područja poreza i carina; prati primjenu poreznih i carinskih propisa te inicira njihovu izmjenu, sustavno prati međunarodne ugovore sklopljene u području poreza i carina; prati europske smjernice u postupcima oporezivanja i carinjenja. U Službi za upravni nadzor i zastupanje ustrojavaju se: 6.3.1. Porezni odjel za upravni nadzor i zastupanje 6.3.2. Carinski odjel za upravni nadzor i zastupanje 6.3.3. Područna jedinica Rijeka 6.3.4. Područna jedinica Split 6.3.5. Područna jedinica Osijek. 6.3.1. Porezni odjel za upravni nadzor i zastupanje Porezni odjel za upravni nadzor i zastupanje provodi drugostupanjski upravni postupak povodom žalbi protiv rješenja Porezne uprave donesenih u postupku nadzora poreznih obveznika; protiv rješenja ustrojstvenih jedinica Ministarstva; provodi postupak povodom izvanrednih pravnih lijekova; zastupa Ministarstvo pred upravnim sudovima povodom pokrenutih upravnih sporova; priprema odgovore na tužbe u upravnom sporu; donosi rešenja u izvršenju sudskih odluka. 6.3.2. Carinski odjel za upravni nadzor i zastupanje

59

Carinski odjel za upravni nadzor i zastupanje provodi drugostupanjski upravni postupak povodom žalbi protiv rješenja Carinske uprave donesenih u postupku nadzora carinskih obveznika; provodi postupak povodom izvanrednih pravnih lijekova; zastupa Ministarstvo pred upravnim sudovima povodom pokrenutih upravnih sporova; priprema odgovore na tužbe u upravnom sporu; donosi rješenja u izvršenju sudskih odluka. U područnim jedinicama Rijeka, Split i Osijek poslove iz djelokruga Službe obavljaju samostalni izvršitelji. 7. SAMOSTALNA SLUŽBA ZA SUZBIJANJE NEPRAVILNOSTI I PRIJEVARA Članak 26. Samostalna služba za suzbijanje nepravilnosti i prijevara ustrojava se i djeluje u skladu sa standardima i praksom Europske unije vezanim uz zaštitu financijskih interesa Europske unije. Za svoj rad odgovara Nacionalnom dužnosniku za ovjeravanje. Samostalna služba nadležna je za koordinaciju zakonodavnih, upravnih i operativnih aktivnosti između tijela u AFCOS sustavu, a s ciljem zaštite financijskih interesa Europske unije te s tim u vezi i za neposrednu suradnju s Uredom Europske komisije za borbu protiv prijevara (OLAF), razmjenu informacija o nepravilnostima i prijevarama s tijelima u AFCOS sustavu i OLAF-om, osiguravanje provođenja neposrednih inspekcija i istraga OLAF-ovih stručnjaka na području Republike Hrvatske, razvijanje programa stručnog usavršavanja zaposlenika tijela u AFCOS sustavu u suradnji s OLAF-om i pružanje organizacijske potpore u njihovoj realizaciji, davanje uputa nadležnim tijelima iz AFCOS MREŽE za postupanje u svrhu prikupljanja dokaza, utvrđenja činjenica te pokretanja postupaka sankcioniranja, pokretanje odgovarajućih postupaka na temelju dojava prikupljenih na elektroničkoj adresi, posebno otvorenoj samo za prijave nepravilnosti, razmjenu informacija s drugim tijelima javne vlasti u slučaju sumnje ili prijave sumnje na prijevaru, korupciju ili drugi oblik nepravilnosti u sustavu te podnošenje odgovarajućih prijava nadležnim tijelima iz AFCOS MREŽE, praćenje tijeka istražnih postupaka u vezi s protuzakonitim korištenjem sredstava pomoći Europske unije, izvješćivanje Nacionalnog dužnosnika za ovjeravanje o poduzetim mjerama i rezultatima postupaka pokrenutima u svrhu sankcioniranja otkrivenih nepravilnosti, primanje, kontroliranje i objedinjavanje izvješća o nepravilnostima u upravljanju i korištenju sredstava pomoći Europske unije te njihovo dostavljanje Nacionalnom dužnosniku za ovjeravanje, praćenje povrata nezakonito isplaćenih sredstava pomoći Europske unije, vođenje registra o utvrđenim nepravilnostima. U Samostalnoj službi za suzbijanje nepravilnosti i prijevara ustrojavaju se: 7.1. Odjel za prikupljanje i analizu podataka i izvještavanje o nepravilnostima 7.2. Odjel za praćenje postupanja po prijavljenim nepravilnostima i koordinaciju s nadležnim tijelima 7.3. Odjel za izobrazbu i upravljanje rizicima. 7.1. Odjel za prikupljanje i analizu podataka i izvještavanje o nepravilnostima Odjel za prikupljanje i analizu podataka i izvještavanje o nepravilnostima zadužen je za izradu i modifikaciju procedura za sprječavanje, otkrivanje, izvještavanje, postupanje i praćenje postupanja s nepravilnostima uključujući i obrasce za izvještavanje o nepravilnostima; kontrolu usklađenost poglavlja “Nepravilnosti“ priručnika za postupanje tijela u Sustavu izvještavanja s procedurama koje je izradio Odjel; prikupljanje i analizu podataka o prijavljenim nepravilnostima i/ili prijevarama; razmjenu informacija o prijavljenim nepravilnostima i/ili prijevarama s predstavnicima tijela u Sustavu izvještavanja o nepravilnostima i predstavnicima OLAF-a; zaprimanje, kontroliranje, objedinjavanje i slanje izvještaja o nepravilnostima relevantnim Općim upravama Europske komisije i OLAF-u; aktivno sudjelovanje u procesu konzultacija s predstavnicima tijela u AFCOS mreži s ciljem utvrđivanja nadležnosti za postupanje u konkretnom slučaju; analizu kvalitete radnih procesa

60

i aktivnosti tijela u Sustavu izvještavanja o nepravilnostima vezanih uz sprječavanje, otkrivanje, izvještavanje, postupanje i praćenje postupanja s nepravilnostima; suradnju s nadležnim tijelima za nadzor nad prikupljanjem vlastitih sredstava Europske unije; praćenje povrata nepravilno ili nezakonito isplaćenih sredstava pomoći Europskoj uniji; uspostavu i razvoj Informatičkog sustava za upravljanje nepravilnostima (IMS sustav); izradu godišnjih i polugodišnjih izvještaja o prijavljenim nepravilnostima i prijevarama; vođenje registra nepravilnosti, sazivanje i vođenje sastanaka s predstavnicima tijela u Sustavu izvještavanja o nepravilnostima; obavlja i druge poslove iz svog djelokruga. 7.2. Odjel za praćenje postupanja po prijavljenim nepravilnostima i koordinaciju s nadležnim tijelima Odjel za praćenje postupanja po prijavljenim nepravilnostima i koordinaciju s nadležnim tijelima zadužen je za koordinaciju zakonodavnih, upravnih i operativnih aktivnosti između tijela u AFCOS sustavu te s tim u vezi neposrednu suradnju s OLAF-om; osiguravanje i koordinaciju provođenja administrativnih istraga OLAF-a na teritoriju Republike Hrvatske; izradu strateških dokumenata i drugih odgovarajućih akata vezanih uz funkcioniranje AFCOS sustava i zaštitu financijskih interesa Europske unije; praćenje i izvještavanje nadležnih tijela o provedbi ciljeva i mjera iz Strategije i Akcijskog plana; kontrolu usklađenosti nacionalnih propisa s propisima Europske unije u području zaštite financijskih interesa Europske unije; izradu stručnih mišljenja i prijedloga za poboljšanje administrativnih postupanja po prijavljenim nepravilnostima; izradu prijedloga za poboljšanje postojeće pravne osnove za otvaranje administrativnih postupaka u slučajevima nepravilnosti; sazivanje i vođenje sastanaka s predstavnicima tijela u AFCOS mreži s ciljem utvrđivanja nadležnosti za postupanje; praćenje tijeka istražnih postupaka pokrenutih zbog nezakonitog upravljanja i/ili korištenja sredstava pomoći EU; analizu kvalitete radnih procesa i aktivnosti tijela u AFCOS mreži vezanih uz postupanje po prijavljenim nepravilnostima i/ili prijevarama; suradnju s OLAF-om vezano uz provedbu edukacije za tijela u AFCOS mreži; vođenje registra postupaka pokrenutih pred nadležnim sudovima vezano uz zaštitu financijskih interesa EU; praćenje tijeka i konačnog ishoda postupaka pokrenutih radi zaštite financijskih interesa EU; obavlja i druge poslove iz svog djelokruga. 7.3. Odjel za izobrazbu i upravljanje rizicima Odjel za izobrazbu i upravljanje rizicima zadužen je za izradu strateških dokumenata za provođenje izobrazbe tijela u AFCOS sustavu u području upravljanja nepravilnostima i prijevarama i zaštite financijskih interesa Europske unije; izradu analize potreba za edukacijom u tijelima AFCOS sustava; izradu godišnjeg plana edukacije za tijela u AFCOS sustavu; pružanje pomoći predstavnicima tijela u AFCOS sustavu vezano uz provedbu i praćenje provedbe planiranih edukacija; provođenje testiranja znanja u području upravljanja nepravilnostima; vođenje registra edukacija; vođenje registra predstavnika tijela u Sustavu izvještavanja o nepravilnostima i zaposlenika uključenih u poslove vezane uz upravljanje i korištenje sredstava pomoći Europske unije; vođenje registra predstavnika tijela u AFCOS mreži i zaposlenika uključenih u poslove vezane uz postupanje po nepravilnostima i/ili prijevarama; izradu strateških dokumenta za analizu rizika u tijelima AFCOS sustava vezano uz pojavu nepravilnosti i prijevara; pružanje pomoći predstavnicima tijela u AFCOS sustavu u provedbi i praćenju provedbe analize rizika u tijelima AFCOS sustava; identifikaciju rizika funkcioniranja AFCOS sustava i predlaganje mjera za njihovo otklanjanje; izradu cjelokupne analize rizika za tijela u AFCOS sustavu i praćenje provedbe mjera za otklanjanje utvrđenih rizika; vođenje registra rizika; izradu uputa za komunikaciju između tijela u AFCOS sustavu i javnosti; suradnju i koordinaciju s tijelima u AFCOS sustavu vezano uz osiguranje prikladnih uvjeta za prijavu nepravilnosti i prijevara; planiranje procesa informiranja i odnosa s javnošću u području upravljanja nepravilnostima i prijevarama; suradnju s mrežom osoba zaduženih za informiranje javnosti o programima i projektima Europske unije (publicity officer-ima); organiziranje seminara i radionica u području upravljanja nepravilnostima i prijevarama za

61

predstavnike medija i s tim u vezi suradnja s nadležnim nacionalnim institucijama i OLAF-om; izradu promotivnog materijala s ciljem prezentiranja uloge Službe i AFCOS sustava u svrhu zaštite financijskih interesa Europske unije; izradu i provođenje projekata s ciljem jačanja AFCOS sustava u Republici Hrvatskoj, redovno održavanje internet stranice Samostalne službe; obavlja i druge poslove iz svog djelokruga. POREZNA UPRAVA Članak 27. Porezna uprava je upravna organizacija u sastavu Ministarstva financija čija je temeljna zadaća primjena poreznih propisa i propisa o prikupljanju doprinosa za obvezna osiguranja. Porezna uprava djeluje pod nazivom: Ministarstvo financija, Porezna uprava. Porezna uprava prikuplja i obrađuje podatke o porezima i doprinosima za obvezna osiguranja, predlaže promjene porezne politike, poreznih i drugih propisa, priprema i izrađuje nacrte prijedloga zakona i drugih propisa radi unapređenja poreznog sustava i učinkovitijeg ubiranja poreza i doprinosa za obvezna osiguranja. Porezna uprava daje stručna mišljenja i objašnjenja u pojedinačnim predmetima o primjeni propisa iz djelokruga Porezne uprave. Porezna uprava osigurava međunarodnu pravnu pomoć, proučava porezne sustave drugih država, surađuje s međunarodnim organizacijama i strukovnim udruženjima. Porezna uprava obavlja administrativnu suradnju i međunarodnu razmjenu informacija između država članica Europske unije za područje poreza. Porezna uprava obavlja upravne i druge stručne poslove u primjeni poreznih propisa što se odnose na: zaprimanje prijava, bilježenje obveza u poreznom knjigovodstvu, naplatu i povrat poreza; utvrđivanje pravodobnosti, zakonitosti i pravilnosti podnijetih poreznih prijava; utvrđivanje porezne osnovice i porezne obveze; provođenje poreznog nadzora; provođenje ovrhe radi naplate poreza; podnošenje optužnih prijedloga za pokretanje prekršajnog postupka i podnošenje kaznenih prijava; vođenje registra poreznih obveznika; izdavanje isprava o činjenicama o kojima Porezna uprava vodi službenu evidenciju; praćenje primjene međunarodnih ugovora iz područja poreza; međuinstitucionalnu suradnju razmjenom podataka o imovini s javnopravnim tijelima koja vode službene evidencije o vlasništvu imovine osoba u cilju praćenja pravilnog utvrđivanja porezne osnovice i ispunjenja poreznih obveza te ostale poslove bitne za utvrđivanje poreza. Porezna uprava obavlja i upravne i druge stručne poslove u primjeni propisa o prikupljanju doprinosa što se odnose na: prikupljanje podataka od nositelja osiguranja i Središnjeg registra osiguranika o osiguranicima kojima se obveza doprinosa za obvezna osiguranja utvrđuje rješenjem, o obveznicima podnošenja prijave na obvezna osiguranja, o broju osoba prijavljenih na obvezna osiguranja te o osnovi osiguranja i datumu početka i prestanka obveze doprinosa; utvrđivanje obveze, obračunavanje i evidentiranje iznosa doprinosa za obvezna osiguranja; zaprimanje podataka o obračunanim obvezama od drugih obveznika obračunavanja doprinosa za obvezna osiguranja i evidentiranje nastalih obveza; naplatu i provođenje ovrhe radi naplate doprinosa za obvezna osiguranja; nadzor obračunavanja doprinosa za obvezna osiguranja; podnošenje optužnih prijedloga i vođenje prekršajnog postupka u prvom stupnju zbog povrede propisa o plaćanju doprinosa za obvezna osiguranja; izvješćivanje nositelja osiguranja i Središnjeg registra osiguranika o utvrđenoj osnovici, obračunanim i naplaćenim doprinosima te ostale poslove koji su bitni za prikupljanje doprinosa. Porezna uprava obavlja nadzor provedbe Zakona o rokovima ispunjenja novčanih obveza kod poduzetnika i osoba javnog prava. Porezna uprava može obavljati poslove evidentiranja, utvrđivanja, nadzora, naplate i ovrhe radi naplate poreza što u cijelosti pripadaju jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, drugih javnih davanja i ostalih davanja propisanih zakonom.

62

Porezna uprava provodi ovrhu radi naplate proračunskih prihoda koje u postupku financijskog nadzora (radi zakonitosti, pravilnosti i pravodobnosti obračuna, prijava i uplata proračunskih prihoda i naknada propisanih posebnim zakonima) utvrde ustrojstvene jedinice Ministarstva financija, ovrhu radi naplate drugih javnih davanja po zahtjevima tijela državne uprave i sudova u skladu s posebnim zakonima, te obavlja ostale poslove stavljene u nadležnost Porezne uprave posebnim propisima. Porezna uprava obavlja i poslove što se odnose na određivanje i dodjeljivanje osobnoga identifikacijskog broja, izdavanje Potvrde o osobnom identifikacijskom broju, vođenje Evidencije o osobnim identifikacijskim brojevima te podnošenje optužnih prijedloga i vođenje prekršajnih postupaka u prvom stupnju zbog povrede propisa o osobnom identifikacijskom broju. Porezna uprava sustavno prati primjenu propisa, predlaže te izrađuje nacrte prijedloga propisa iz djelokruga igara na sreću i zabavnih igara radi unapređenja djelatnosti i učinkovitijeg ubiranja naknada s ove osnove te, provodi natječaje te izdaje odobrenja u vezi s priređivanjem igara na sreću, zabavnih i nagradnih igara, brine o izgradnji i korištenju poreznog informacijskog sustava te brine o uspostavi sustava servisa poreznim obveznicima radi lakšeg ostvarivanja prava i ispunjenja obveza. Članak 28. U Poreznoj upravi ustrojavaju se: Središnji ured, područni uredi i ispostave područnih ureda. Područni uredi ustrojavaju se kao područni uredi u tri kategorije: - područni ured prve kategorije: Područni ured Zagreb, - područni uredi druge kategorije: Područni ured Split, Područni ured Rijeka, Područni ured Pazin i Područni ured Osijek, - područni uredi treće kategorije: ostali područni uredi. Ispostava područnog ureda može na području za koje je osnovana organizirati obavljanje pojedinih poslova izvan sjedišta ispostave područnog ureda.

SREDIŠNJI URED Članak 29. U Središnjem uredu Porezne uprave ustrojavaju se: 1. Sektor za porezni sustav 1.1. Služba za porez na dodanu vrijednost 1.2. Služba za porez na dobit, dohodak i doprinose 1.3. Služba za opći porezni zakon, nekretnine i izbjegavanje dvostrukog oporezivanja 1.4. Služba za osobni identifikacijski broj 1.5.Služba za postupke, evidencije i statistike sustava osobnog identifikacijskog broja 2. Sektor za aplikativna rješenja, porezne evidencije, statistiku i registre 2.1. Služba za aplikativna rješenja ISPU 2.2. Služba za porezne evidencije 2.3. Služba za poreznu statistiku i izvješćivanje 2.4. Služba za registre i druge opće podatke 3. Sektor za informacijski sustav 3.1. Služba za projektiranje, izradu i implementaciju rješenja 3.2. Služba za održavanje sustava i pomoć korisnicima 3.3. Služba za servis poreznim obveznicima

63

4. Sektor za nadzor 4.1. Služba za nadzor velikih, srednjih i malih poreznih obveznika 4.2. Služba za nadzor poreza na dodanu vrijednost 4.3. Služba za nadzor igara na sreću, zabavnih i nagradnih igara 4.4. Služba za otkrivanje porezno kaznenih djela 5. Sektor za ovršni postupak 5.1. Služba za naplatu 5.2. Služba za ovrhu 5.3. Služba za stečajeve i likvidacije 5.4. Služba za usklađivanje i ujednačavanje rada ovršnog postupka 6. Sektor za igre na sreću i lokalne poreze 6.1. Služba za igre na sreću i zabavne igre 6.2. Služba za lokalne poreze 7. Sektor za planiranje i upravljanje ljudskim potencijalima, razvoj i izobrazbu ljudskih potencijala 7.1. Služba za planiranje i upravljanje ljudskim potencijalima 7.2. Služba za razvoj i stručno usavršavanje ljudskih potencijala 8. Sektor za opće, pravne i računovodstvene poslove 8.1. Služba za opće poslove 8.1.1. Odjel - Pisarnica 8.2. Služba za pravne poslove 8.3. Služba za računovodstvene poslove 8.4. Služba za javnu nabavu 9. Sektor za financijsko upravljanje i kontrolu 9.1. Služba za prethodnu kontrolu 9.2. Služba za naknadnu kontrolu 9.3. Služba - Kontakt centar 10. Sektor za europske integracije i međunarodnu razmjenu informacija 10.1. Služba za europske integracije 10.2. Služba za međunarodnu razmjenu informacija 1. SEKTOR ZA POREZNI SUSTAV Članak 30. Sektor za porezni sustav obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na predlaganje promjena porezne politike, poreznih propisa i drugih propisa radi unaprjeđenja poreznog sustava i učinkovitijeg ubiranja poreza; sustavno praćenje primjene poreznih propisa i osiguravanje jedinstvenog postupanja u provedbi zakona i podzakonskih propisa; predlaganje donošenja i izradu nacrta naputaka u primjeni poreznih propisa; pružanje stručne pomoći područnim uredima i ispostavama radi jedinstvenog postupanja Porezne uprave; davanje mišljenja o primjeni poreznih propisa u pojedinačnim poreznim predmetima; pripremanje i vođenje pregovora za sklapanje ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja s drugim državama; obavljanje radnji predviđenih Zakonom o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora; razmjenu obavijesti za provođenje međunarodnih ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja s nadležnim tijelima drugih država; davanje stručnih mišljenja i objašnjenja radi pravilnog i jedinstvenog postupanja u primjeni ugovora; postupanje u svezi s ostvarivanjem alimentacijskih zahtjeva u inozemstvu; predlaganje

64

promjena propisa o doprinosima i drugih propisa radi unaprjeđenja sustava i učinkovitijeg ubiranja doprinosa; sustavno praćenje primjene propisa o doprinosima i osiguravanje jedinstvenog postupanja u provedbi zakona i podzakonskih propisa; predlaganje donošenja i izradu nacrta naputaka u primjeni propisa o doprinosima, pružanje stručne pomoći područnim uredima i ispostavama radi jedinstvenog postupanja Porezne uprave; davanje mišljenja o primjeni propisa o doprinosima u pojedinačnim predmetima. U Sektoru za porezni sustav ustrojavaju se: 1.1.Služba za porez na dodanu vrijednost Služba za porez na dodanu vrijednost obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na predlaganje promjena porezne politike, poreznih propisa i drugih propisa u svezi poreza na dodanu vrijednost radi unaprjeđenja poreznog sustava i učinkovitijeg ubiranja poreza; sustavno praćenje primjene poreznih propisa i osiguravanje jedinstvenog postupanja u provedbi zakona i podzakonskih propisa; predlaganje donošenja i izradu nacrta naputaka u primjeni poreznih propisa; pružanje stručne pomoći područnim uredima i ispostavama radi jedinstvenog postupanja Porezne uprave; davanje mišljenja o primjeni poreznih propisa u pojedinačnim poreznim predmetima. 1.2. Služba za porez na dobit, dohodak i doprinose Služba za porez na dobit, dohodak i doprinose obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na predlaganje promjena porezne politike, poreznih propisa, propisa o doprinosima i drugih propisa u svezi poreza na dobit, dohodak i doprinose radi unaprjeđenja poreznog sustava i učinkovitijeg ubiranja poreza i doprinosa; sustavno praćenje primjene poreznih propisa i propisa o doprinosima i osiguravanje jedinstvenog postupanja u provedbi zakona i podzakonskih propisa; predlaganje donošenja i izradu nacrta naputaka u primjeni poreznih propisa i propisa o doprinosima; pružanje stručne pomoći područnim uredima i ispostavama radi jedinstvenog postupanja Porezne uprave; davanje mišljenja o primjeni poreznih propisa i propisa o doprinosima u pojedinačnim poreznim predmetima.

1.3.Služba za opći porezni zakon, nekretnine i izbjegavanje dvostrukog oporezivanja Služba za opći porezni zakon, nekretnine i izbjegavanje dvostrukog oporezivanja obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na predlaganje promjena porezne politike, poreznih propisa i drugih propisa radi unaprjeđenja poreznog sustava i učinkovitijeg ubiranja poreza; sustavno praćenje primjene poreznih propisa i osiguravanje jedinstvenog postupanja u provedbi zakona i podzakonskih propisa; predlaganje donošenja i izradu nacrta naputaka u primjeni poreznih propisa; pružanje stručne pomoći područnim uredima i ispostavama radi jedinstvenog postupanja Porezne uprave; davanje mišljenja o primjeni poreznih propisa u pojedinačnim poreznim predmetima. Služba za opći porezni zakon, nekretnine i izbjegavanje dvostrukog oporezivanja obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na pripremanje i vođenje pregovora za sklapanje ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja s drugim državama; obavljanje radnji predviđenih Zakonom o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora; razmjenu obavijesti za provođenje međunarodnih ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja s nadležnim tijelima drugih država; davanje stručnih mišljenja i objašnjenja radi pravilnog i jedinstvenog postupanja u primjeni ugovora; postupanje u svezi s ostvarivanjem alimentacijskih zahtjeva u inozemstvu. 1.4.Služba za osobni identifikacijski broj Služba za osobni identifikacijski broj obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na predlaganje promjena propisa o osobnom identifikacijskom broju radi unaprjeđenja ukupnoga pravnog sustava temeljenog na korištenju osobnih identifikacijskih brojeva, sustavno praćenje primjene propisa i osiguravanje jedinstvenog postupanja u provedbi zakona i podzakonskih propisa o osobnim identifikacijskim brojevima; predlaganje donošenja i izradu nacrta naputaka u primjeni propisa o osobnim identifikacijskim brojevima;

65

pružanje stručne pomoći područnim uredima i ispostavama radi jedinstvenog postupanja Porezne uprave u poslovima vezanim uz osobni identifikacijski broj; davanje mišljenja o korištenju osobnih identifikacijskih brojeva u pojedinačnim predmetima određivanja, dodjeljivanja, dostavljanja, korištenja i poništavanja osobnih identifikacijskih brojeva osobama, izdavanje potvrda o određenim i dodijeljenim osobnim identifikacijskim brojevima, ažuriranje podataka u evidencijama, izrade analiza i izvješća, na suradnju i kontaktiranje s korisnicima osobnoga identifikacijskog broja, vođenje i organiziranje poslova oko razmjene podataka između korisnika osobnih identifikacijskih brojeva, praćenje i promicanje razmjene podataka s pojedinim korisnicima. Služba za osobni identifikacijski broj obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na predlaganje promjena propisa o osobnom identifikacijskom broju radi unaprjeđenja ukupnoga pravnog sustava temeljenog na korištenju osobnih identifikacijskih brojeva; sustavno praćenje primjene propisa i osiguravanje jedinstvenog postupanja u provedbi zakona i podzakonskih propisa o osobnim identifikacijskim brojevima; predlaganje donošenja i izradu nacrta naputaka u primjeni propisa o osobnim identifikacijskim brojevima; pružanje stručne pomoći područnim uredima i ispostavama radi jedinstvenog postupanja Porezne uprave u poslovima vezanima uz osobni identifikacijski broj; davanje mišljenja o korištenju osobnih identifikacijskih brojeva u pojedinačnim predmetima; suradnju i kontaktiranje s korisnicima osobnoga identifikacijskog broja. 1.5. Služba za postupke, evidencije i statistike sustava osobnog identifikacijskog broja Služba za postupke, evidencije i statistike sustava osobnog identifikacijskog broja obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na određivanje, dodjeljivanje, dostavljanje, korištenje i poništavanje osobnih identifikacijskih brojeva osobama, izdavanje potvrda o određenim i dodijeljenim osobnim identifikacijskim brojevima, ažuriranje podataka u evidencijama, izradu analiza i izvješća, vođenje i organiziranje poslova oko razmjene podataka između korisnika osobnih identifikacijskih brojeva, praćenje i promicanje razmjena podataka s pojedinim korisnicima. 2. SEKTOR ZA APLIKATIVNA RJEŠENJA, POREZNE EVIDENCIJE, STATISTIKU I REGISTRE Članak 31. Sektor za aplikativna rješenja, porezne evidencije, statistiku i registre obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na praćenje zakona i drugih propisa donesenih na temelju zakona bitnih za rad sektora; sudjeluje u donošenju novih i izmjenama postojećih zakonskih propisa; definira projekte i izrađuje aplikacije ISPU za unos podataka i utvrđivanje poreznih obveza, doprinosa i drugih javnih davanja te koordinira provedbu navedenih projekata s APIS-IT; izrađuje upute o radu aplikacija i organizira izobrazbu za njihovu primjenu u suradnji s APIS-IT te kontrolu rada aplikacija; prati i analizira postojeće aplikacije ISPU te daje prijedloge za unaprjeđenje; pruža stručnu pomoć područnim uredima i ispostavama radi jedinstvenog postupanja Porezne uprave u obavljanju poslova vezanih za primjenu aplikativnih rješenja za utvrđivanje poreza, doprinosa i drugih javnih davanja: organizira jedinstveno vođenje evidencija poreznih obveznika, uplatnih računa i načina uplaćivanja javnih prihoda; definira i izrađuje projekte za aplikativno rješavanje obuhvata i obrade podataka bitnih za utvrđivanje i evidentiranje poreza, doprinosa za obvezna osiguranja i drugih javnih davanja kao i obračun kamata; izrađuje upute i mišljenja vezano za evidencije poreza, doprinosa i drugih javnih davanja te obračuna kamata u cilju jedinstvenog postupanja i kvalitetnijeg rada ispostava; koordinira, nadzire rad i pruža stručnu pomoć područnim uredima i ispostavama radi jedinstvenog postupanja u provedbi poreznih propisa vezano za unos podataka za utvrđivanje obveza te evidencije poreza, doprinosa i drugih javnih davanja te obračuna kamata; definira i izrađuje projekte za aplikativno rješavanje

66

obuhvata i obrade podataka bitnih za utvrđivanje, evidentiranje, statističko praćenje i izvješćivanje o porezima, doprinosima za obvezna osiguranja i drugim javnim davanjima; definira i izrađuje razna statistička izvješća na razini poreznog obveznika, općine, ispostave, područnog ureda i države te po djelatnostima; nadzire rad ispostava vezano za unos podataka iz kojih se generiraju razna statistička izvješća; obavlja statističko praćenje navedenih podataka i izvješćivanje; izvješćuje po posebnim zahtjevima i daje odgovore na upite novinara; obavlja razmjenu podataka s ostalim državnim tijelima; definira i izrađuje projekte za aplikativna rješenja ustroja registra poreznih obveznika i pomoćnih registara u ISPU i koordinira realizaciju projekata s APIS-IT; definira i izrađuje projekte za aplikativna rješenja ostalih općih evidencija (porezne kartice, prekršajni postupak, porezne potvrde, uredsko poslovanje) u ISPU i koordinira realizaciju projekata s APIS-IT; prati i analizira podatke u registru poreznih obveznika i pomoćnim registrima; daje prijedloge i mjere za ažuriranje kojim bi se postiglo bolje funkcioniranje međuovisnosti između registara i aplikacije ISPU; prati i analizira podatke u ostalim općim evidencijama, daje prijedloge i mjere za ažuriranje kojim bi se postiglo bolje funkcioniranje međuovisnosti između aplikacija ISPU; pruža stručnu pomoć područnim uredima i ispostavama radi jedinstvenog postupanja Porezne uprave vezano za poslove evidentiranja podataka u registrima; izrađuje upute o radu aplikacija kojima se ažuriraju registri i organizira izobrazbu za njihovu primjenu u suradnji s APIS-IT; izrađuje i kreira pojedina statistička izvješća iz registra poreznih obveznika, evidencije PK obrazaca te uredskog poslovanja, razmjenu podataka od drugih državnih tijela; definira podatke i rokove razmjene te kreira slogove za razmjenu podataka između Porezne uprave i drugih državnih tijela vezano za registre i druge opće podatke. U Sektoru za aplikativna rješenja, porezne evidencije, statistiku i registre ustrojavaju se: 2.1. Služba za aplikativna rješenja ISPU Služba za aplikativna rješenja ISPU prati zakone i druge propise donesene na temelju zakona, bitne za rad Službe; sudjeluje u donošenju novih i izmjenama postojećih zakonskih propisa; definira projekte i izrađuje aplikacije ISPU za unos podataka i utvrđivanje poreznih obveza, doprinosa i drugih javnih davanja te koordinira provedbu navedenih projekata sa APIS-IT; izrađuje upute o radu aplikacija i organizira izobrazbu za njihovu primjenu u suradnji s APIS-IT te kontrolu rada aplikacija; prati i analizira postojeće aplikacije ISPU te daje prijedloge za unaprjeđenje; pruža stručnu pomoć područnim uredima i ispostavama radi jedinstvenog postupanja Porezne uprave u obavljanju poslova vezanih uz primjenu aplikativnih rješenja za utvrđivanje poreza, doprinosa i drugih javnih davanja. 2.2. Služba za porezne evidencije Služba za porezne evidencije prati zakone i druge propise donesene na temelju zakona, bitne za rad Službe; sudjeluje u donošenju novih i izmjenama postojećih zakonskih propisa; organizira jedinstveno vođenje evidencija poreznih obveznika, uplatnih računa i načina uplaćivanja javnih prihoda; definira i izrađuje projekte za aplikativno rješavanje obuhvata i obrade podataka bitnih za utvrđivanje i evidentiranje poreza, doprinosa za obvezna osiguranja i drugih javnih davanja kao i obračun kamata; izrađuje upute i mišljenja vezanih za evidencije poreza, doprinosa i drugih javnih davanja te obračuna kamata u cilju jedinstvenog postupanja i kvalitetnijeg rada ispostava; koordinira, obavlja kontrolu rada i pruža stručnu pomoć područnim uredima i ispostavama radi jedinstvenog postupanja u provedbi poreznih propisa vezano za unos podataka za utvrđivanje obveza te evidencije poreza, doprinosa i drugih javnih davanja te obračuna kamata. 2.3. Služba za poreznu statistiku i izvješćivanje Služba za poreznu statistiku i izvješćivanje prati zakone i druge propise donesene na temelju zakona, bitne za rad Službe; sudjeluje u donošenju novih i izmjenama postojećih zakonskih propisa; definira i izrađuje projekte za aplikativno rješavanje obuhvata i obrade podataka bitnih za utvrđivanje, evidentiranje, statističko praćenje i izvješćivanje o porezima,

67

doprinosima za obvezna osiguranja i drugim javnim davanjima; definira i izrađuje razna statistička izvješća na razini poreznog obveznika, općine, ispostave, područnog ureda i države te po djelatnostima; obavlja kontrolu rada ispostava vezano za unos podataka iz kojih se generiraju razna statistička izvješća; obavlja statističko praćenje navedenih podataka i izvješćivanje; izvješćuje po posebnim zahtjevima i daje odgovore na upite novinara; razmjenjuje podatke s ostalim državnim tijelima. 2.4. Služba za registre i druge opće podatke Služba za registre i druge opće podatke prati zakone i druge propise donesene na temelju zakona, bitne za rad Službe; sudjeluje u donošenju novih i izmjenama postojećih zakonskih propisa; definira i izrađuje projekte za aplikativna rješenja ustroja registra poreznih obveznika i pomoćnih registara u ISPU i koordinira realizaciju projekata s APIS-IT; definira i izrađuje projekte za aplikativna rješenja ostalih općih evidencija (porezne kartice, prekršajni postupak, porezne potvrde, uredsko poslovanje) u ISPU i koordinira realizaciju projekata s APIS-IT; prati i analizira podatke u registru poreznih obveznika i pomoćnim registrima, daje prijedloge i mjere za ažuriranje kojim bi se postiglo bolje funkcioniranje međuovisnosti između registara i aplikacije ISPU; prati i analizira podatke u ostalim općim evidencijama, daje prijedloge i mjere za ažuriranje kojim bi se postiglo bolje funkcioniranje međuovisnosti između aplikacija ISPU; pruža stručnu pomoć područnim uredima i ispostavama radi jedinstvenog postupanja Porezne uprave vezano za poslove evidentiranja podataka u registrima; izrađuje upute o radu aplikacija kojima se ažuriraju registri i organizira edukaciju za njihovu primjenu u suradnji s APIS-IT; izrađuje i kreira pojedina statistička izvješća iz registra poreznih obveznika, evidencije PK obrazaca te uredskog poslovanja, razmjenjuje podatke s drugim državnim tijelima; definira podatke i rokove razmjene te kreira slogove za razmjenu podataka između Porezne uprave i drugih državnih tijela vezano za registre i druge opće podatke. 3. SEKTOR ZA INFORMACIJSKI SUSTAV Članak 32. Sektor za informacijski sustav obavlja za potrebe Porezne uprave stručne poslove koji se odnose na projektiranje, izgradnju, razvijanje i uporabu informacijskog sustava; praćenje i razvoj informacijskih tehnologija na području razvoja i izrade programskih rješenja, te odabir i predlaganje primjene onih sustava koji mogu najviše unaprijediti rad; na temelju spoznaja o novim tehničkim i tehnološkim rješenjima na području projektiranja, razvoja i izrade programske podrške o načinu funkcioniranja drugih informacijskih sustava predlaže povezivanje s drugim informacijskim sustavima u državi; koordinira zahtjeve za izradu informatičke podrške poslovnim procesima svih organizacijskih jedinica; sudjeluje u definiranju infrastrukture, analizi i modeliranju poslovnih procesa te implementaciji i puštanju u rad programskih rješenja; razvija tehničko-tehnološki sustav za podršku Internet/Intranet sustavu davanja i prikupljanja informacija na području projektiranja, razvoja i izrade programskih rješenja; predlaže metode rada sukladnih novim informatičkim uslugama (uporaba normiziranih sustava internog poslovanja, Internet/Intranet usluga, elektroničkog poslovanja i sl.); obavlja poslove normizacije informatiziranih procesa sukladno ISO normama; osigurava neometano obavljanje poslovnih aktivnosti vezanih za programsku podršku; prati i razvija informacijske tehnologije na području komunikacija, te odabire i predlaže primjenu onih sustava koji mogu najviše unaprijediti rad; na temelju spoznaja o novim tehničkim i tehnološkim rješenjima na području komunikacija i o načinu funkcioniranja drugih informacijskih sustava predlaže povezivanje s drugim informacijskim sustavima u državi; na temelju smjernica i normiziranih procesa, projektira, razvija, implementira i održava rad sustava za razmjenu podataka i informacija sa zemljama Europske unije, kao što je organizacija sustava i komunikacijske mreže (dalje u tekstu: CCN/CSI), CLO, te podrška za sustave VIES i informacijski sustav za primjenu poreza na dodanu vrijednost na elektroničke transakcije (dalje u tekstu: VES); razvija tehničko-tehnološki sustav za podršku

68

Internet/Intranet sustavu davanja i prikupljanja informacija na području komunikacija; obavlja poslove održavanja i unaprjeđivanja komunikacijskog sustava; osigurava neometano obavljanje poslovnih aktivnosti vezanih za komunikacijski sustav; na temelju spoznaja o načinu funkcioniranja drugih informacijskih sustava predlaže povezivanja s tim sustavima; osigurava pomoć korisnicima iz područja uporabe računalne opreme; osigurava pomoć korisnicima pri uporabi novo razvijenih programskih rješenja; provodi redovitu izobrazbu djelatnika; predlaže primjenu novih tehnologija i unaprjeđenje rada u razvoju servisa poreznim obveznicima (skup usluga putem kojih Porezna uprava pomaže poreznim obveznicima pri ostvarivanju njihovih prava i ispunjenju poreznih obveza); organizira sustave i daje prijedlog sadržaja za Internet i Intranet te ažurira propise i dokumente za Internet/Intranet; izrađuje, ažurira i razvija središnju bazu znanja Porezne uprave (sustavni prikaz poreza i doprinosa po vrstama poreza i poreznim obveznicima) i izrađuje publikacije. U Sektoru za informacijski sustav ustrojavaju se: 3.1. Služba za projektiranje, izradu i implementaciju rješenja Služba za projektiranje, izradu i implementaciju rješenja obavlja stručne poslove koji se odnose na projektiranje, izgradnju, razvijanje i uporabu informacijskog sustava; praćenje i razvoj informacijskih tehnologija na području razvoja i izrade programskih rješenja, te odabir i predlaganje primjene onih sustava koji mogu najviše unaprijediti rad; na temelju spoznaja o novim tehničkim i tehnološkim rješenjima na području projektiranja, razvoja i izrade programske podrške o načinu funkcioniranja drugih informacijskih sustava predlaže povezivanje s drugim informacijskim sustavima u državi; razvija tehničko-tehnološki sustav za podršku Internet/Intranet sustavu davanja i prikupljanja informacija na području projektiranja, razvoja i izrade programskih rješenja; predlaže metode rada sukladno novim informatičkim uslugama (uporaba normiziranih sustava internog poslovanja, Internet/Intranet usluga, elektroničkog poslovanja i sl.); obavlja poslove normizacije informatiziranih procesa sukladno ISO normama; prati i razvija informacijske tehnologije na području komunikacija, te odabire i predlaže primjenu onih sustava koji mogu najviše unaprijediti rad; na temelju spoznaja o novim tehničkim i tehnološkim rješenjima na području komunikacija i o načinu funkcioniranja drugih informacijskih sustava predlaže povezivanje s drugim informacijskim sustavima u državi; na temelju smjernica i normiziranih procesa projektira, razvija, implementira, i održava rad sustava za razmjenu podataka i informacija sa zemljama Europske unije (CCN/CSI, CLO, te podrška za sustave VIES i VES); razvija tehničkotehnološki sustav za podršku Internet/Intranet sustavu davanja i prikupljanja informacija na području komunikacija; koordinira zahtjeve za izradu informatičke podrške poslovnim procesima svih organizacijskih jedinica; sudjeluje u definiranju infrastrukture, analizi i modeliranju poslovnih procesa te implementaciji i puštanju u rad programskih rješenja. 3.2. Služba za održavanje sustava i pomoć korisnicima Služba za održavanje sustava i pomoć korisnicima obavlja stručne poslove koji se odnose na osiguravanje neometanog obavljanja poslovnih aktivnosti vezanih uz programsku podršku; na temelju spoznaja o načinu funkcioniranja drugih informacijskih sustava predlaže povezivanje s tim sustavima; obavlja poslove održavanja i unaprjeđivanja komunikacijskog sustava; osigurava neometano obavljanje poslovnih aktivnosti vezanih uz komunikacijski sustav; na temelju spoznaja o načinu funkcioniranja drugih informacijskih sustava predlaže povezivanje s tim sustavima; osigurava pomoć korisnicima iz područja uporabe računalne opreme; osigurava pomoć korisnicima pri uporabi novo razvijenih programskih rješenja; provodi redovitu izobrazbu djelatnika. 3.3. Služba za servis poreznim obveznicima Služba za servis poreznim obveznicima obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na predlaganje primjene novih tehnologija i unaprjeđenje rada u razvoju servisa poreznim obveznicima (skup usluga pomoću kojih Porezna uprava pomaže poreznim obveznicima pri ostvarivanju njihovih prava i ispunjenju poreznih obveza); organiziranje sustava i prijedlog sadržaja za Internet i Intranet te ažuriranje propisa i dokumenata za

69

Internet/Intranet; izradu, ažuriranje i razvoj središnje baze znanja Porezne uprave (sustavni prikaz poreza i doprinosa po vrstama poreza i poreznim obveznicima) i izradu publikacija. 4. SEKTOR ZA NADZOR Članak 33. Sektor za nadzor obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na koordiniranje provođenja i provođenje inspekcijskog nadzora velikih poreznih obveznika i institucija financijskog tržišta; koordiniranje provođenja i provođenje inspekcijskog nadzora srednjih i malih poreznih obveznika, koordiniranje provođenja i provođenje inspekcijskog nadzora igara na sreću, zabavnih i nagradnih igara. U Sektoru na nadzor ustrojavaju se: 4.1. Služba za nadzor velikih, srednjih i malih poreznih obveznika Služba za nadzor velikih, srednjih i malih poreznih obveznika obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na koordiniranje provođenja i provođenje inspekcijskog nadzora velikih poreznih obveznika i institucija financijskog tržišta, obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na koordiniranje provođenja i provođenje inspekcijskog nadzora srednjih i malih poreznih obveznika. 4.2. Služba za nadzor poreza na dodanu vrijednost Služba za nadzor poreza na dodanu vrijednost obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na koordiniranje provođenja i provođenje inspekcijskog nadzora poreza na dodanu vrijednost. 4.3. Služba za nadzor igara na sreću, zabavnih i nagradnih igra Služba za nadzor igara na sreću, zabavnih i nagradnih igra obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na koordiniranje provođenja i provođenje inspekcijskog nadzora igara na sreću, zabavnih i nagradnih igara. 4.4. Služba za porezno kaznena djela Služba za porezno kaznena djela obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na poduzimanje mjera i radnji u cilju otkrivanja porezno kaznenih djela; surađuje s Ministarstvom unutarnjih poslova pri vođenju postupaka u svezi s porezno kaznenim djelima, koordinira odjelima za otkrivanje porezno kaznenih djela u područnim uredima Porezne uprave. Služba za porezno kaznena djela obavlja stručne i analitičke poslove u svezi s otkrivanjem porezno kaznenih djela. 5. SEKTOR ZA OVRŠNI POSTUPAK Članak 34. Sektor za ovršni postupak obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na prikupljanje i obradu podatka o utvrđenim i naplaćenim porezima i doprinosima, danim oslobođenjima i olakšicama; praćenje i analiziranje rezultata u naplati javnih prihoda (mjesečno, kvartalno i godišnje); izradu uputa i odgovora na pisane upite iz djelokruga naplate javnih prihoda; rješavanje po zahtjevima za odgodu, odnosno obročnu otplatu duga; koordiniranje provođenja ovršnog postupka; izradu uputa i odgovora na pismene upite iz djelokruga ovršnog postupka prema Općem poreznom zakonu i Ovršnom zakonu; suradnju s nadležnim državnim tijelima i trgovačkim sudovima; koordiniranje rada područnih ureda vezanih za prijave potraživanja u stečajni i likvidacijski postupak. U Sektoru za ovršni postupak ustrojavaju se:

70

5.1. Služba za naplatu Služba za naplatu obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na prikupljanje i obradu podatka o utvrđenim i naplaćenim porezima i doprinosima, danim oslobođenjima i olakšicama; praćenje i analiziranje rezultata u naplati javnih prihoda (mjesečno, kvartalno i godišnje); izradu uputa i odgovora na pismene upite iz djelokruga naplate javnih prihoda; rješavanje po zahtjevima za odgodu, odnosno obročnu otplatu duga. 5.2.Služba za ovrhu Služba za ovrhu obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na koordiniranje provođenja ovršnog postupka te na izradu uputa i odgovora na pismene upite iz djelokruga ovršnog postupka prema Općem poreznom zakonu i Ovršnom zakonu. 5.3. Služba za stečajeve i likvidacije Služba za stečajeve i likvidacije obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na suradnju s nadležnim državnim tijelima i trgovačkim sudovima te na koordiniranje rada područnih ureda vezanih za prijave potraživanja u stečajni i likvidacijski postupak. 5.4. Služba za usklađivanje i ujednačavanje rada ovršnog postupka Služba za usklađivanje i ujednačavanje rada ovršnog postupka obavlja stručne poslove vezane uz kontrolu poduzimanja ovršnih mjera od strane poreznih službenika na razini područnih ureda Porezne uprave zajedno s pripadajućim ispostavama u svrhu bolje i učinkovitije naplate poreza i doprinosa i smanjenja poreznog duga te radi kontrole rada poreznih službenika i njihova postupanja u radu sukladno poreznim propisima. 6. SEKTOR ZA IGRE NA SREĆU I LOKALNE POREZE Članak 35. Sektor za igre na sreću i lokalne poreze obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na provedbu postupka i izradu odobrenja za priređivanje igara na sreću i klađenja te izradu odobrenja za rad igračnica i automat klubova; izradu nacrta prijedloga zakona i drugih propisa s područja igara na sreću te izradu tumačenja i mišljenja u svezi s primjenom propisa; davanje odobrenja za priređivanje nagradnih igara; izradu nacrta prijedloga zakona i drugih propisa s područja zabavnih i nagradnih igara te izradu tumačenja i mišljenja u svezi s primjenom propisa. U Sektoru za igre na sreću i lokalne poreze ustrojavaju se: 6.1. Služba za igre na sreću i zabavne igre Služba za igre na sreću i zabavne igre obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na provedbu postupka i izradu odobrenja za priređivanje igara na sreću i klađenja te izradu odobrenja za rad igračnica i automat-klubova; izradu nacrta prijedloga zakona i drugih propisa iz područja igara na sreću te izradu tumačenja i mišljenja u svezi s primjenom propisa. Služba obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na davanje odobrenja za priređivanje nagradnih igara; izradu nacrta prijedloga zakona i drugih propisa s područja zabavnih i nagradnih igara te izradu tumačenja i mišljenja u svezi s primjenom propisa. 6.2. Služba za lokalne poreze Služba za lokalne poreze obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na izradu nacrta prijedloga zakona i drugih propisa (pravilnika, naputaka) iz domene lokalnih poreza. Prati i analizira učinke primjene zakona i drugih propisa, te predlaže mjere s ciljem unaprjeđenja sustava oporezivanja, izrađuje upute, smjernice, izvješća, mišljenja i obrazloženja u svezi s primjenom propisa koji uređuju oporezivanje, radi jednakog

71

postupanja službenika Porezne uprave i poreznih obveznika pri primjeni poreznih propisa. Daje odgovore na upite poreznih obveznika u svezi s primjenom propisa. Daje mišljenja, prijedloge i primjedbe na nacrte prijedloga zakona ministarstava. 7. SEKTOR ZA PLANIRANJE I UPRAVLJANJE LJUDSKIM POTENCIJALIMA, RAZVOJ I STRUČNO USAVRŠAVANJE LJUDSKIH POTENCIJALA Članak 36. Sektor za planiranje i upravljanje ljudskim potencijalima, razvoj i stručno usavršavanje ljudskih potencijala izrađuje prijedlog plana prijma u državnu službu u Poreznu upravu; provodi postupke javnih natječaja za prijam u državnu službu i postupke internih oglasa; obavlja upravne, stručne i administrativne poslove u vezi s prijmom, raspoređivanjem, ocjenjivanjem, unaprjeđenjem, premještajem i prestankom državne službe te poslove u vezi s ostvarivanjem drugih prava, obveza i odgovornosti službenika; obavlja poslove u vezi s reguliranjem radno-pravnog statusa, pravima, obvezama i odgovornostima namještenika; surađuje sa središnjim tijelom nadležnim za službeničke odnose u provedbi mjera Strategije razvoja upravljanja ljudskim potencijalima za državnu službu iz djelokruga Sektora; obavlja poslove unosa i ažuriranja podataka o radno-pravnom statusu službenika i namještenika u Registar zaposlenih u javnom sektoru; vodi osobne dosjee službenika i namještenika; vodi druge evidencije o službenicima i namještenicima; obavlja poslove objedinjavanja i obrade podataka iz djelokruga Sektora za Poreznu upravu; sudjeluje u izradi prijedloga uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva financija i Porezne uprave i pravilnika o unutarnjem redu Ministarstva financija i Porezne uprave te drugih propisa i općih akata; obavlja za potrebe Porezne uprave i stručne i administrativne poslove koji se odnose na izradu i provedbu planova i mjera za unaprjeđenje razvoja ljudskih potencijala; praćenje i unaprjeđenje organizacijske klime ustrojstvenih jedinica te stjecanja znanja i vještina iz područja organizacijskog razvoja; analizu strukture i kompetencija državnih službenika; procjenu potreba za izobrazbom državnih službenika; izradu godišnjih planova izobrazbe; surađuje i koordinira aktivnosti izobrazbe s domaćim i inozemnim institucijama i tijelima koja provode izobrazbu državnih službenika i namještenika; izrađuje i organizira provedbu posebnog dijela vježbeničkog i prilagodbenog programa novoprimljenih službenika; obavlja poslove u svezi s provedbom stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa; izrađuje akte o pravima i obvezama državnih službenika u svezi s pohađanjem izobrazbe i prati izvršenje obveza; izrađuje godišnje izvješće o radu i plan rada Ministarstva financija i Porezne uprave; predlaže i provodi mjere usklađivanja planova osobnog razvoja službenika s utvrđenim organizacijskim i radnim ciljevima; obavlja poslove unosa i ažuriranja podataka o izobrazbi službenika u Registar zaposlenih u javnom sektoru; surađuje sa središnjim tijelom nadležnim za službeničke odnose u provedbi mjera Strategije razvoja upravljanja ljudskim potencijalima za državnu službu iz djelokruga Sektora, obavlja poslove objedinjavanja i analize podataka i planova iz djelokruga Sektora za Poreznu upravu; sudjeluje u izradi nacrta prijedloga propisa i općih akata iz djelokruga Sektora te obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga. U Sektoru za planiranje i upravljanje ljudskim potencijalima, razvoj i stručno usavršavanje ljudskih potencijala ustrojavaju se: 7.1. Služba za planiranje i upravljanje ljudskim potencijalima Služba za planiranje i upravljanje ljudskim potencijalima izrađuje prijedlog plana prijma u državnu službu u Poreznu upravu; provodi postupke javnih natječaja za prijam u državnu službu i postupke internih oglasa; obavlja upravne, stručne i administrativne poslove u vezi s prijmom, raspoređivanjem, ocjenjivanjem, unaprjeđenjem, premještajem i prestankom državne službe te poslove u vezi s ostvarivanjem drugih prava, obveza i odgovornosti službenika; obavlja poslove u vezi s reguliranjem radno-pravnog statusa, pravima, obvezama i odgovornostima namještenika; surađuje sa središnjim tijelom nadležnim za službeničke odnose u provedbi mjera Strategije razvoja upravljanja ljudskim

72

potencijalima za državnu službu iz djelokruga Službe; obavlja poslove unosa i ažuriranja podataka o radno-pravnom statusu službenika i namještenika u Registar zaposlenih u javnom sektoru; vodi osobne dosjee službenika i namještenika; vodi druge evidencije o službenicima i namještenicima; obavlja poslove objedinjavanja i obrade podataka iz djelokruga Službe za Poreznu upravu; sudjeluje u izradi prijedloga uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva financija i Porezne uprave i pravilnika o unutarnjem redu Ministarstva financija i Porezne uprave te drugih propisa i općih akata iz djelokruga Službe; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga. . 7.2. Služba za razvoj i stručno usavršavanje ljudskih potencijala Služba za razvoj i stručno usavršavanje ljudskih potencijala obavlja za potrebe Porezne uprave stručne i administrativne poslove koji se odnose na izradu i provedbu planova i mjera za unaprjeđenje razvoja ljudskih potencijala; praćenje i unaprjeđenje organizacijske klime ustrojstvenih jedinica te stjecanja znanja i vještina iz područja organizacijskog razvoja; analizu strukture i kompetencija državnih službenika; procjenu potreba za izobrazbom državnih službenika; izradu godišnjih planova izobrazbe; surađuje i koordinira aktivnosti izobrazbe s domaćim i inozemnim institucijama i tijelima koja provode izobrazbu državnih službenika i namještenika; izrađuje i organizira provedbu posebnog dijela vježbeničkog i prilagodbenog programa novoprimljenih službenika; obavlja poslove u svezi s provedbom stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa; izrađuje akte o pravima i obvezama državnih službenika u svezi s pohađanjem izobrazbe i prati izvršenje obveza; izrađuje godišnje izvješće o radu i plan rada Ministarstva financija i Porezne uprave; predlaže i provodi mjere usklađivanja planova osobnog razvoja službenika s utvrđenim organizacijskim i radnim ciljevima; obavlja poslove unosa i ažuriranja podataka o izobrazbi službenika u Registar zaposlenih u javnom sektoru; surađuje sa središnjim tijelom nadležnim za službeničke odnose u provedbi mjera Strategije razvoja upravljanja ljudskim potencijalima za državnu službu iz djelokruga Službe, obavlja poslove objedinjavanja i analize podataka i planova iz djelokruga Službe za Poreznu upravu; sudjeluje u izradi nacrta prijedloga propisa i općih akata iz djelokruga Službe; obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga.

8. SEKTOR ZA OPĆE, PRAVNE I RAČUNOVODSTVENE POSLOVE Članak 37. Sektor za opće, pravne i računovodstvene poslove obavlja za potrebe Porezne uprave upravne i druge stručne poslove koji se odnose na izradu plana proračuna, analizu prihoda i potrošnje, izradu godišnjih obračuna, nabavu sredstava; pripremanje i obradu materijala povjerenstva za nabavu roba, usluga i ustupanje radova iz područja investicijskog održavanja; provođenje javnog nadmetanja i pripremu kompletne natječajne dokumentacije pozivnih nadmetanja i ostalih načina nabave; obavlja poslove u svezi s nekretninama, opremom i sredstvima prijevoza te ostalom imovinom; obavlja godišnji popis imovine; obavlja poslove prijamne kancelarije, prijepisa, pismohrane i otpreme pošte; obavlja pravne poslove; obavlja knjigovodstveno-financijske poslove; obavlja stručne poslove vezane uz koordinaciju rada ustrojstvenih jedinica u svrhu jedinstvenog postupanja ustrojstvenih jedinica Porezne uprave. Sektor za opće, pravne i računovodstvene poslove obavlja poslove prijamne kancelarije, prijepisa, pismohrane i otpreme pošte za potrebe Porezne uprave. Sektor za opće, pravne i računovodstvene poslove obavlja poslove stručne pomoći poslodavcu i ovlaštenicima i njihovim povjerenicima u provedbi i unaprjeđivanju zaštite na radu i zaštite od požara; poslove unutarnjeg nadzora nad primjenom pravila zaštite na radu i zaštite od požara; vođenja evidencija u vezi s ozljedama na radu i izrade godišnjeg izvješća za potrebe poslodavca; vođenja propisanih evidencija u vezi s zaštitom od požara, osposobljavanja povjerenika za zaštitu na radu i pružanja stručne pomoći povjerenicima; predlaže propisane i

73

preventivne mjere za poboljšanje sigurnosti rada i zaštite od požara; surađuje s tijelima inspekcije rada, specijalistima medicine rada, Zavodom za zaštitu na radu, Ministarstvom unutarnjih poslova te ovlaštenim ustanovama i trgovačkim društvima koji se bave poslovima zaštite na radu i zaštite od požara; surađuje s stručnim službama poslodavca prilikom izgradnje i rekonstrukcije objekata namijenjenih za rad, nabave uređaja i osobnih zaštitnih sredstava. U Sektoru za opće, pravne i računovodstvene poslove ustrojavaju se: 8.1. Služba za opće poslove Služba za opće poslove obavlja za potrebe Porezne uprave upravne i druge stručne poslove koji se odnose na izradu plana proračuna, analizu prihoda i potrošnje, izradu godišnjih obračuna, nabavu sredstava; pripremanje i obradu materijala povjerenstva za nabavu roba, usluga i ustupanje radova iz područja investicijskog održavanja; provođenje javnog nadmetanja i pripremu kompletne natječajne dokumentacije pozivnih nadmetanja i ostalih načina nabave; obavlja poslove u svezi s nekretninama, opremom i prijevoznim sredstvima te ostalom imovinom; obavlja godišnji popis imovine; obavlja poslove prijamne kancelarije, prijepisa, pismohrane i otpreme pošte; obavlja poslove u svezi s zaštitom na radu i zaštitom od požara. Služba za opće poslove obavlja poslove stručne pomoći poslodavcu i ovlaštenicima i njihovim povjerenicima u provedbi i unaprjeđivanju zaštite na radu i zaštite od požara; poslove unutarnjeg nadzora nad primjenom pravila zaštite na radu i zaštite od požara; vođenja evidencija u vezi s ozljedama na radu i izrade godišnjeg izvješća za potrebe poslodavca; vođenja propisanih evidencija u vezi s zaštitom od požara, osposobljavanja povjerenika za zaštitu na radu i pružanja stručne pomoći povjerenicima; predlaže propisane i preventivne mjere za poboljšanje sigurnosti rada i zaštite od požara; surađuje s tijelima inspekcije rada, specijalistima medicine rada, Zavodom za zaštitu na radu, Ministarstvom unutarnjih poslova te ovlaštenim ustanovama i trgovačkim društvima koji se bave poslovima zaštite na radu i zaštite od požara; surađuje s stručnim službama poslodavca prilikom izgradnje i rekonstrukcije objekata namijenjenih za rad, nabave uređaja i osobnih zaštitnih sredstava. U Službi za opće poslove ustrojava se: 8.1.1. Odjel - Pisarnica Odjel – Pisarnica obavlja poslove prijamne kancelarije, prijepisa, pismohrane i otpreme pošte za potrebe Porezne uprave. 8.2. Služba za pravne poslove Služba za pravne poslove obavlja za potrebe Porezne uprave upravne i druge stručne poslove koji se odnose na izradu ugovora iz djelokruga Službe, posebice o kupnji i opremanju nekretnina; nadzire izvršenje ugovornih obveza i rokova; surađuje s drugim državnim tijelima, posebice s Državnim odvjetništvom prilikom nastanka sporova vezanih uz imovinskopravne odnose. 8.3. Služba za računovodstvene poslove Služba za računovodstvene poslove obavlja za potrebe Porezne uprave upravne i druge stručne poslove koji se odnose na knjigovodstveno-financijske poslove. 8.4. Služba za javnu nabavu Služba za javnu nabavu obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na javna nadmetanja i pripremu kompletne natječajne dokumentacije pozivnih nadmetanja i ostalih načina nabave. 9. SEKTOR ZA FINANCIJSKO UPRAVLJANJE I KONTROLU Članak 38.

74

Sektor za financijsko upravljanje i kontrolu obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na sveobuhvatni skup financijskih i drugih internih kontrola; neovisne funkcije prethodne i naknadne financijske kontrole; računovodstvenu funkciju; funkciju financijskog izvještavanja; javnu nabavu; uspostavljanje sustava unutarnjih kontrola; obradu i pohranu financijskih i ostalih dokumenata. Sektor priprema sadržaje za Kontakt centar; organizira i upravlja radom Kontakt centra – Središnjeg dijela; organizira rad Kontakt centra – proširenog dijela koji je u funkciji za vrijeme podnošenja godišnjih poreznih prijava; provodi izobrazbu službenika za rad u Kontakt centru. U Sektoru za financijsko upravljanje i kontrolu ustrojavaju se: 9.1. Služba za prethodnu kontrolu Služba za prethodnu kontrolu obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na sveobuhvatni skup financijskih i drugih internih kontrola te na organizacijsku strukturu, metode i postupke s ciljem zakonitoga, ekonomičnog i učinkovitog korištenja sredstava. 9.2. Služba za naknadnu kontrolu Služba za naknadnu kontrolu obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na učinkovitost prikupljanja državnih prihoda, učinkovitost i ekonomičnost financiranja državne potrošnje; upravljanje financijskom imovinom države; uspostavljanje sustava odgovornosti; postupak javne nabave; smanjenje rizika u postizanju ciljeva; usklađenost sa zakonima i propisima; naknadne kontrole u svrhu potvrđivanja zakonitosti, točnosti i učinkovitosti radnji nakon što se radnje provedu, tj. provjerava se usklađenost radnji s postojećim pravilima neposredno nakon što se radnje poduzmu; utvrđivanje i sankcioniranje nepravilnosti ili prijevara; provođenje inspekcija ili istraga na temelju pritužbi ili sumnji. 9.3. Služba - Kontakt centar Služba – Kontakt centar obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na pripremu sadržaja za Kontakt centar (pitanja, odgovori, upute i sl.); organiziranje i upravljanje radom Kontakt centra – središnjeg dijela; organizira rad Kontakt centra – proširenog dijela koji je u funkciji za vrijeme podnošenja godišnjih poreznih prijava; provodi izobrazbu službenika za rad u Kontakt centru. 10. SEKTOR ZA EUROPSKE INTEGRACIJE I MEĐUNARODNU RAZMJENU INFORMACIJA Sektor za europske integracije i međunarodnu razmjenu informacija obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na dnevni kontakt sa Europskom komisijom i Vijećem EU, predstavlja operativnu kontakt točku Porezne uprave za davanje pravovremenog nacionalnog očitovanja Komisiji i Vijeću; sudjeluje na radnim sastancima Komisije i Vijeća, te izrađuje izvješća; zadužena za izgradnju komunikacijske mreže sa predstavnicima država članica kao i za suradnju sa međunarodnim institucijama. Obavlja poslove administrativne suradnje i razmjene informacija o PDV-u i ostalim porezima između država članica te o uzajamnoj pomoći pri naplati stranih potraživanja. Zadužen za promicanje suradnje s državama, integracijama i regionalnim inicijativama. U okviru Sektora nalazi se Jedinica za provedbu projekta Porezne uprave. Ona predstavlja dio operativne strukture za pripremu i provedbu projekata koji se financiraju iz EU programa. U Sektoru za europske integracije i međunarodnu razmjenu informacija ustrojavaju se: 10.1. Služba za Europske integracije

75

Služba za europske integracije obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na dnevni kontakt sa Europskom komisijom i Vijećem EU, predstavlja operativnu kontakt točku Porezne uprave za davanje pravovremenog nacionalnog očitovanja Komisiji i Vijeću; sudjeluje na radnim sastancima Komisije i Vijeća, te izrađuje izvješća. Zadužena je za izgradnju komunikacijske mreže sa predstavnicima država članica kao i za suradnju sa međunarodnim institucijama. Zadužena za promicanje suradnje s državama, integracijama i regionalnim inicijativama. 10.2. Služba za međunarodnu razmjenu informacija Obavlja poslove administrativne suradnje i razmjene informacija o PDV-u i ostalim porezima između država članica te o uzajamnoj pomoći pri naplati stranih potraživanja. Služba za međunarodnu razmjenu informacija obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na vođenje i održavanje sustava VIES te razmjenu podataka s drugim zemljama Europske unije te obavlja i druge poslove iz svog djelokruga. U okviru Službe nalazi se Jedinica za provedbu projekta Porezne uprave. Ona predstavlja dio operativne strukture za pripremu i provedbu projekata koji se financiraju iz EU programa. PODRUČNI URED ZAGREB Članak 39. U Područnom uredu Zagreb ustrojavaju se: 1. Sektor za utvrđivanje poreza i doprinosa 1.1 Služba za utvrđivanje poreza i doprinosa 1.1.1. Odjel za utvrđivanje poreza i doprinosa 1.1.2. Odjel za porezne evidencije 1.1.3. Odjel za registar poreznih obveznika, osobni identifikacijski broj i PBZO 1.1.4. Odjel za povrat PDV-a inozemnim poduzetnicima 2. Sektor za nadzor poreznih obveznika 2.1. Služba za planiranje, pripremu i analize nadzora 2.1.1. Odjel za planiranje i pripremu nadzora 2.1.2. Odjel za analize nadzora 2.2. Služba za nadzor velikih poreznih obveznika 2.2.1. Odjel za nadzor velikih poreznih obveznika I 2.2.2. Odjel za nadzor velikih poreznih obveznika II 2.3. Služba za nadzor malih i srednjih poreznih obveznika 2.3.1. Odjel za nadzor malih i srednjih poreznih obveznika I 2.3.2. Odjel za nadzor malih i srednjih poreznih obveznika II 2.3.3. Odjel za nadzor malih i srednjih poreznih obveznika III 2.3.4. Odjel za nadzor malih i srednjih poreznih obveznika IV 2.4. Služba za nadzor fizičkih osoba 2.4.1. Odjel za nadzor fizičkih osoba I 2.4.2. Odjel za nadzor fizičkih osoba II 2.4.3. Odjel za nadzor fizičkih osoba III 2.4.4. Odjel za nadzor igara na sreću i zabavnih igara 2.5. Služba za nadzor PDV-a 2.5.1. Odjel za nadzor PDV-a I 2.5.2. Odjel za nadzor PDV-a II 2.5.3. Odjel za nadzor PDV-a III 2.5.4. Odjel za nadzor PDV-a IV 2.5.5. Odjel za nadzor PDV-a V 3. Služba za otkrivanje porezno kaznenih djela 3.1. Odjel za otkrivanje porezno kaznenih djela I

76

3.2. Odjel za otkrivanje porezno kaznenih djela II 3.3. Odjel za otkrivanje porezno kaznenih djela III 3.4. Odjel za pravne poslove 4. Služba za ovrhu 4.1. Odjel za pokretnine I 4.2. Odjel za pokretnine II 4.3. Odjel za stečajeve, likvidacije i nekretnine 5. Služba za prekršajni postupak 6. Služba za opće poslove 7. Ispostava Zagreb – Centar 7.1. Odjel za utvrđivanje poreza za pravne osobe I 7.2. Odjel za utvrđivanje poreza za pravne osobe II 7.3. Odjel za utvrđivanje poreza za fizičke osobe I 7.4. Odjel za PDV, kontrolu i analize poreznih obveznika 8. Ispostava Zagreb – Medveščak 8.1. Odjel za utvrđivanje poreza za pravne osobe 8.2. Odjel za utvrđivanje poreza za fizičke osobe 8.3. Odjel za PDV, kontrolu i analize poreznih obveznika 9. Ispostava Zagreb – Trešnjevka 9.1. Odjel za utvrđivanje poreza za pravne osobe I 9.2. Odjel za utvrđivanje poreza za pravne osobe II 9.3. Odjel za utvrđivanje poreza za pravne osobe III 9.4. Odjel za utvrđivanje poreza za fizičke osobe I 9.5. Odjel za utvrđivanje poreza za fizičke osobe II 9.6. Odjel za PDV, kontrolu i analize poreznih obveznika 10. Ispostava Zagreb – Trnje 10.1. Odjel za utvrđivanje poreza za pravne osobe 10.2. Odjel za utvrđivanje poreza za fizičke osobe 10.3. Odjel za PDV, kontrolu i analize poreznih obveznika 11. Ispostava Zagreb – Dubrava 11.1. Odjel za utvrđivanje poreza za pravne osobe I 11.2. Odjel za utvrđivanje poreza za pravne osobe II 11.3. Odjel za utvrđivanje poreza za fizičke osobe 11.4. Odjel za PDV, kontrolu i analize poreznih obveznika 12. Ispostava Zagreb – Maksimir 12.1. Odjel za utvrđivanje poreza za pravne osobe 12.2. Odjel za utvrđivanje poreza za fizičke osobe 12.3. Odjel za PDV, kontrolu i analize poreznih obveznika 13. Ispostava Zagreb – Susedgrad 13.1. Odjel za utvrđivanje poreza za pravne osobe I 13.2. Odjel za utvrđivanje poreza za pravne osobe II 13.3. Odjel za utvrđivanje poreza za fizičke osobe 13.4. Odjel za PDV, kontrolu i analize poreznih obveznika 14. Ispostava Zagreb – Črnomerec 14.1. Odjel za utvrđivanje poreza za pravne osobe 14.2. Odjel za utvrđivanje poreza za fizičke osobe 14.3. Odjel za PDV, kontrolu i analize poreznih obveznika 15. Ispostava Zagreb – Novi Zagreb 15.1. Odjel za utvrđivanje poreza za pravne osobe I 15.2. Odjel za utvrđivanje poreza za pravne osobe II 15.3. Odjel za utvrđivanje poreza za fizičke osobe 15.4. Odjel za PDV, kontrolu i analize poreznih obveznika 16. Ispostava Zagreb – Pešćenica 16.1. Odjel za utvrđivanje poreza za pravne osobe 16.2. Odjel za utvrđivanje poreza za fizičke osobe

77

16.3. Odjel za PDV, kontrolu i analize poreznih obveznika 17. Ispostava Zagreb za poreze građana 17.1. Odjel za poreze građana I 17.2. Odjel za poreze građana II 18. Ispostava Zagreb za nekretnine 18.1. Odjel za nekretnine I 18.2. Odjel za nekretnine II 18.3. Odjel za nekretnine III 19. Ispostava Zagreb za velike porezne obveznike 19.1. Odjel za velike porezne obveznike I 19.2. Odjel za velike porezne obveznike II 19.3. Odjel za PDV, kontrolu i analize poreznih obveznika 20. Ispostava Dugo Selo 21. Ispostava Ivanić Grad 22. Ispostava Jastrebarsko 23. Ispostava Samobor 23.1. Odjel za utvrđivanje poreza za pravne osobe 23.2. Odjel za utvrđivanje poreza za fizičke osobe 23.3. Odjel za PDV, kontrolu i analize poreznih obveznika 24. Ispostava Sesvete 24.1. Odjel za utvrđivanje poreza za pravne osobe 24.2. Odjel za utvrđivanje poreza za fizičke osobe 24.3. Odjel za PDV, kontrolu i analize poreznih obveznika 25. Ispostava Sv. Ivan Zelina 26. Ispostava Velika Gorica 26.1. Odjel za utvrđivanje poreza za pravne osobe 26.2. Odjel za utvrđivanje poreza za fizičke osobe 26.3. Odjel za PDV, kontrolu i analize poreznih obveznika 27. Ispostava Vrbovec 28. Ispostava Zaprešić 28.1. Odjel za utvrđivanje poreza za pravne osobe 28.2. Odjel za utvrđivanje poreza za fizičke osobe 28.3. Odjel za PDV, kontrolu i analize poreznih obveznika. 1. SEKTOR ZA UTVRĐIVANJE POREZA I DOPRINOSA Sektor za utvrđivanje poreza i doprinosa obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na praćenje provedbe propisa o izravnim i neizravnim porezima i doprinosima te drugih propisa; predlaganje i poduzimanje radnji za učinkovitije ostvarivanje prihoda; koordiniranje poslova koji se odnose na djelovanje informacijskog sustava i njegovo korištenje; davanje uputa i stručne pomoći poreznim obveznicima; izradu mišljenja po upitima poreznih obveznika; organiziranje seminara za djelatnike ispostave; osiguravanje provedbe uputa i mišljenja koja dolaze iz Središnjeg ureda u ispostave; suradnju s tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, odnosno s nadležnim tijelima za druga javna i ostala davanja; obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na prikupljanje podataka o poreznom obvezniku; obavlja knjiženje proračunskih prihoda; vodi evidencije o zaduženim i naplaćenim obvezama poreznih obveznika; provodi pripise, otpise i preknjiženja poreznih i drugih obveza; koordinira obavljanje poslova ispostava. 1.1. Služba za utvrđivanje poreza i doprinosa Služba za utvrđivanje poreza i doprinosa obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na praćenje provedbe propisa o izravnim i neizravnim porezima i doprinosima te drugih propisa; predlaganje i poduzimanje radnji za učinkovitije ostvarivanje prihoda;

78

koordiniranje poslova koji se odnose na djelovanje informacijskog sustava i njegovo korištenje; davanje uputa i stručne pomoći poreznim obveznicima; izradu mišljenja po upitima poreznih obveznika; organiziranje seminara za djelatnike ispostave; osiguravanje provedbe uputa i mišljenja koja dolaze iz Središnjeg ureda u ispostave; suradnju s tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, odnosno s nadležnim tijelima za druga javna i ostala davanja, obavlja knjiženje proračunskih prihoda; vodi evidencije o zaduženim i naplaćenim obvezama poreznih obveznika; provodi pripise, otpise i preknjiženja poreznih i drugih obveza, obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na organiziranje, vođenje i ažuriranje registra odnosno registara poreznih obveznika područnog ureda te obavljanje upravnih i stručnih poslova u svezi s osobnim identifikacijskim brojem. Prikuplja podatke u oporezivim primicima fizičkih osoba te ustrojavanje evidencije o imovini poreznih obveznika na temelju podataka iz svojih evidencija, evidencija tijela državne uprave i evidencija jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. Uspoređivanje dohotka s podacima o nabavljenoj pokretnoj, nepokretnoj i drugoj imovini, drugim izdacima fizičkih osoba i njihovim obvezama tijekom poreznog razdoblja te utvrđivanje dohotka kao razlike između vrijednosti imovine i dokazane visine sredstva za njezino stjecanje. Izdavanje OIB-a strancima za područje grada Zagreba i Zagrebačke županije, postupa po prijavama inozemnih poduzetnika u Registar obveznika poreza na dodanu vrijednost i zahtjevima za imenovanjem poreznih zastupnika, donošenje rješenja o upisu u registar obveznika poreza na dodanu vrijednost i rješenja o imenovanju poreznih zastupnika, zaprimanje zahtjeva inozemnih poduzetnika za povrat poreza na dodanu vrijednost, donošenje rješenja o pravu na povrat te povrat te povrat poreza na dodanu vrijednost; povrat PDV-a inozemnim poduzetnicima. 1.1.1. Odjel za utvrđivanje poreza i doprinosa Odjel za utvrđivanje poreza i doprinosa obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na praćenje provedbe propisa o izravnim i neizravnim porezima i doprinosima te drugih propisa; predlaganje i poduzimanje radnji za učinkovitije ostvarivanje prihoda; koordiniranje poslova koji se odnose na djelovanje informacijskog sustava i njegovo korištenje; davanje uputa i stručne pomoći poreznim obveznicima; izradu mišljenja po upitima poreznih obveznika; organiziranje seminara za djelatnike ispostave; osiguravanje provedbe uputa i mišljenja koja dolaze iz Središnjeg ureda u ispostave; suradnju s tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, odnosno s nadležnim tijelima za druga javna i ostala davanja. 1.1.2. Odjel za porezne evidencije Odjel za porezne evidencije obavlja knjiženje proračunskih prihoda; vodi evidencije o zaduženim i naplaćenim obvezama poreznih obveznika; provodi pripise, otpise i preknjiženja poreznih i drugih obveza. 1.1.3. Odjel za registar poreznih obveznika, osobni identifikacijski broj i PBZO Odjel za registar poreznih obveznika, osobni identifikacijski broj i PBZO obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na organiziranje, vođenje i ažuriranje registra, odnosno registara poreznih obveznika područnog ureda te obavljanje upravnih i stručnih poslova u svezi s osobnim identifikacijskim brojem. Prikuplja podatke u oporezivim primicima fizičkih osoba te ustrojavanje evidencije o imovini poreznih obveznika na temelju podataka iz svojih evidencija, evidencija tijela državne uprave i evidencija jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. Uspoređivanje dohotka s podacima o nabavljenoj pokretnoj, nepokretnoj i drugoj imovini, drugim izdacima fizičkih osoba i njihovim obvezama tijekom poreznog razdoblja te utvrđivanje dohotka kao razlike između vrijednosti imovine i

79

dokazane visine sredstva za njezino stjecanje. Izdavanje OIB-a strancima za područje Grada Zagreba i Zagrebačke županije. 1.1.4. Odjel za povrat PDV-a inozemnim poduzetnicima Odjel za povrat PDV-a inozemnim poduzetnicima postupa po prijavama inozemnih poduzetnika u Registar obveznika poreza na dodanu vrijednost i zahtjevima za imenovanjem poreznih zastupnika, donošenje rješenja o upisu u registar obveznika poreza na dodanu vrijednost i rješenja o imenovanju poreznih zastupnika, zaprimanje zahtjeva inozemnih poduzetnika za povrat poreza na dodanu vrijednost, donošenje rješenja o pravu na povrat te povrat te povrat poreza na dodanu vrijednost; povrat PDV-a inozemnim poduzetnicima. 2. SEKTOR ZA NADZOR POREZNIH OBVEZNIKA

Sektor za nadzor poreznih obveznika obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na izradu planova nadzora; pripremu za obavljanje nadzora; određivanje prioriteta nadzora; suradnju s ispostavama i Službom za ovrhu; poslove izrade analize rezultata nadzora, podnesenih poreznih prijava i analize prikupljenih podataka o imovini fizičkih i pravnih osoba, obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na inspekcijski nadzor velikih poreznih obveznika (poduzetnika trgovačkih društava) i obrtnika koji su obveznici poreza na dobit; dostavu izvješća o provedenom nadzoru i činjenica o uočenim pojavnostima u Središnji ured; provođenje pojedinih akcija koje koordinira Središnji ured, obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na inspekcijski nadzor malih i srednjih poreznih obveznika (poduzetnika trgovačkih društava) i obrtnika koji su obveznici poreza na dobit; dostavu izvješća o provedenom nadzoru i činjenica o uočenim pojavnostima u Središnji ured; provođenje pojedinih akcija koje koordinira Središnji ured, obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na inspekcijski nadzor fizičkih osoba koji su obveznici poreza na dohodak; obavljanje inspekcijskog nadzora igara na sreću i zabavnih igara; dostavu izvješća o provedenom nadzoru i činjenica o uočenim pojavnostima u Središnji ured; provođenje pojedinih akcija koje koordinira Središnji ured,obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na inspekcijski nadzor plaćanja poreza na dodanu vrijednost; dostavu izvješća o provedenom nadzoru i činjenica o uočenim pojavnostima u Središnji ured; provođenje pojedinih akcija koje koordinira Središnji ured. Poslovi Sektora za nadzor poreznih obveznika obavljaju se unutar službi. 2.1. SLUŽBA ZA PLANIRANJE, PRIPREMU I ANALIZE NADZORA Služba za planiranje, pripremu i analize nadzora obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na izradu planova nadzora; pripremu za obavljanje nadzora; određivanje prioriteta nadzora; suradnju s ispostavama i Službom za ovrhu; poslove izrade analize rezultata nadzora, podnesenih poreznih prijava i analize prikupljenih podataka o imovini fizičkih i pravnih osoba. 2.1.1. Odjel za planiranje i pripremu nadzora Odjel za planiranje i pripremu nadzora obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na izradu planova nadzora, pripremu za obavljanje nadzora; određivanje prioriteta nadzora, te na suradnju s ispostavama, službom za prekršajni postupak i službom za ovrhu. 2.1.2. Odjel za analize nadzora

80

Odjel za analize nadzora obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na izradu analiza rezultata nadzora, podnesenih poreznih prijava i analizu prikupljenih podataka o imovini fizičkih i pravnih osoba. 2.2. SLUŽBA ZA NADZOR VELIKIH POREZNIH OBVEZNIKA Služba za nadzor velikih poreznih obveznika obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na inspekcijski nadzor velikih poreznih obveznika (poduzetnika trgovačkih društava) i obrtnika koji su obveznici poreza na dobit; dostavu izvješća o provedenom nadzoru i činjenica o uočenim pojavnostima u Središnji ured; provođenje pojedinih akcija koje koordinira Središnji ured. Poslovi Službe za nadzor velikih poreznih obveznika obavljaju se unutar odjela. 2.2.1. Odjel za nadzor velikih poreznih obveznika I Odjel za nadzor velikih poreznih obveznika I obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na inspekcijski nadzor velikih poreznih obveznika (poduzetnika trgovačkih društava) i obrtnika koji su obveznici poreza na dobit; dostavu izvješća o provedenom nadzoru i činjenica o uočenim pojavnostima u Središnji ured; provođenje pojedinih akcija koje koordinira Središnji ured. 2.2.2. Odjel za nadzor velikih poreznih obveznika II Odjel za nadzor velikih poreznih obveznika II obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na inspekcijski nadzor velikih poreznih obveznika (poduzetnika trgovačkih društava) i obrtnika koji su obveznici poreza na dobit; dostavu izvješća o provedenom nadzoru i činjenica o uočenim pojavnostima u Središnji ured; provođenje pojedinih akcija koje koordinira Središnji ured. 2.3. SLUŽBA ZA NADZOR MALIH I SREDNJIH POREZNIH OBVEZNIKA Služba za nadzor malih i srednjih poreznih obveznika obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na inspekcijski nadzor malih i srednjih poreznih obveznika (poduzetnika trgovačkih društava) i obrtnika koji su obveznici poreza na dobit; dostavu izvješća o provedenom nadzoru i činjenica o uočenim pojavnostima u Središnji ured; provođenje pojedinih akcija koje koordinira Središnji ured. Poslovi Službe za nadzor malih i srednjih poreznih obveznika obavljaju se unutar odjela. 2.3.1. Odjel za nadzor malih i srednjih poreznih obveznika I Odjel za nadzor malih i srednjih poreznih obveznika I obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na inspekcijski nadzor malih i srednjih poreznih obveznika (poduzetnika trgovačkih društava) i obrtnika koji su obveznici poreza na dobit; dostavu izvješća o provedenom nadzoru i činjenica o uočenim pojavnostima u Središnji ured; provođenje pojedinih akcija koje koordinira Središnji ured. 2.3.2. Odjel za nadzor malih i srednjih poreznih obveznika II Odjel za nadzor malih i srednjih poreznih obveznika II obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na inspekcijski nadzor malih i srednjih poreznih obveznika (poduzetnika trgovačkih društava) i obrtnika koji su obveznici poreza na dobit; dostavu izvješća o provedenom nadzoru i činjenica o uočenim pojavnostima u Središnji ured; provođenje pojedinih akcija koje koordinira Središnji ured. 2.3.3. Odjel za nadzor malih i srednjih poreznih obveznika III Odjel za nadzor malih i srednjih poreznih obveznika III obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na inspekcijski nadzor malih i srednjih poreznih obveznika

81

(poduzetnika trgovačkih društava) i obrtnika koji su obveznici poreza na dobit; dostavu izvješća o provedenom nadzoru i činjenica o uočenim pojavnostima u Središnji ured; provođenje pojedinih akcija koje koordinira Središnji ured. 2.3.4. Odjel za nadzor malih i srednjih poreznih obveznika IV Odjel za nadzor malih i srednjih poreznih obveznika IV obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na inspekcijski nadzor malih i srednjih poreznih obveznika (poduzetnika trgovačkih društava) i obrtnika koji su obveznici poreza na dobit; dostavu izvješća o provedenom nadzoru i činjenica o uočenim pojavnostima u Središnji ured; provođenje pojedinih akcija koje koordinira Središnji ured. 2.4. SLUŽBA ZA NADZOR FIZIČKIH OSOBA Služba za nadzor fizičkih osoba obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na inspekcijski nadzor fizičkih osoba koje su obveznici poreza na dohodak; obavljanje inspekcijskog nadzora igara na sreću i zabavnih igara; dostavu izvješća o provedenom nadzoru i činjenica o uočenim pojavnostima u Središnji ured; provođenje pojedinih akcija koje koordinira Središnji ured. 2.4.1. Odjel za nadzor fizičkih osoba I Odjel za nadzor fizičkih osoba I obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na inspekcijski nadzor fizičkih osoba koje su obveznici poreza na dohodak. 2.4.2. Odjel za nadzor fizičkih osoba II Odjel za nadzor fizičkih osoba II obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na inspekcijski nadzor fizičkih osoba koje su obveznici poreza na dohodak. 2.4.3. Odjel za nadzor fizičkih osoba III Odjel za nadzor fizičkih osoba III obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na inspekcijski nadzor fizičkih osoba koje su obveznici poreza na dohodak. 2.4.4. Odjel za nadzor igara na sreću i zabavnih igara Odjel za nadzor igara na sreću i zabavnih igara obavlja inspekcijski nadzor igara na sreću i zabavnih igara; dostavlja izvješća o provedenom nadzoru i činjenice o uočenim pojavnostima u Središnji ured; provodi pojedine akcije koje koordinira Središnji ured. 2.5. SLUŽBA ZA NADZOR PDV-a Služba za nadzor PDV-a obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na inspekcijski nadzor plaćanja poreza na dodanu vrijednost; dostavu izvješća o provedenom nadzoru i činjenica o uočenim pojavnostima u Središnji ured; provođenje pojedinih akcija koje koordinira Središnji ured. Poslovi Službe za nadzor PDV-a obavljaju se unutar odjela. 2.5.1. Odjel za nadzor PDV-a I Odjel za nadzor PDV-a I obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na inspekcijski nadzor plaćanja poreza na dodanu vrijednost; dostavu izvješća o provedenom nadzoru i činjenica o uočenim pojavnostima u Središnji ured; provođenje pojedinih akcija koje koordinira Središnji ured. 2.5.2. Odjel za nadzor PDV-a II Odjel za nadzor PDV-a II obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na inspekcijski nadzor plaćanja poreza na dodanu vrijednost; dostavu izvješća o provedenom

82

nadzoru i činjenica o uočenim pojavnostima u Središnji ured; provođenje pojedinih akcija koje koordinira Središnji ured. 2.5.3. Odjel za nadzor PDV-a III Odjel za nadzor PDV-a III obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na inspekcijski nadzor plaćanja poreza na dodanu vrijednost; dostavu izvješća o provedenom nadzoru i činjenica o uočenim pojavnostima u Središnji ured; provođenje pojedinih akcija koje koordinira Središnji ured. 2.5.4. Odjel za nadzor PDV-a IV Odjel za nadzor PDV-a IV obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na inspekcijski nadzor plaćanja poreza na dodanu vrijednost; dostavu izvješća o provedenom nadzoru i činjenica o uočenim pojavnostima u Središnji ured; provođenje pojedinih akcija koje koordinira Središnji ured. 2.5.5. Odjel za nadzor PDV-a V Odjel za nadzor PDV-a V obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na inspekcijski nadzor plaćanja poreza na dodanu vrijednost; dostavu izvješća o provedenom nadzoru i činjenica o uočenim pojavnostima u Središnji ured; provođenje pojedinih akcija koje koordinira Središnji ured. 3. SLUŽBA ZA OTKRIVANJE POREZNO KAZNENIH DJELA Služba za otkrivanje porezno kaznenih djela obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na poduzimanje mjera i radnji u cilju otkrivanja, prijavljivanja i procesuiranja porezno kaznenih djela; postupanje po nalozima istražnog suca i Državnog odvjetništva Republike Hrvatske; suradnju s Ministarstvom unutarnjih poslova pri vođenju postupka u svezi s porezno kaznenim djelima; prikupljanje i analizu informacija o porezno kaznenim djelima i izvješćivanje Službe za otkrivanje porezno kaznenih djela u Središnjem uredu; dostavu izvješća i činjenice o uočenim pojavnostima u Središnji ured; obavlja pravne poslove za Službu za otkrivanje porezno kaznenih djela i Sektor za nadzor. U Službi za otkrivanje porezno kaznenih djela ustrojavaju se: 3.1. Odjel za otkrivanje porezno kaznenih djela I Odjel za otkrivanje porezno kaznenih djela I obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na poduzimanje mjera i radnji u cilju otkrivanja, prijavljivanja i procesuiranja porezno kaznenih djela; postupanje po nalozima istražnog suca i Državnog odvjetništva Republike Hrvatske; suradnju s Ministarstvom unutarnjih poslova pri vođenju postupka u svezi s porezno kaznenim djelima; prikupljanje i analizu informacija o porezno kaznenim djelima i izvješćivanje Službe za otkrivanje porezno kaznenih djela u Središnjem uredu; dostavu izvješća i činjenica o uočenim pojavnostima u Središnji ured. 3.2. Odjel za otkrivanje porezno kaznenih djela II Odjel za otkrivanje porezno kaznenih djela II obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na poduzimanje mjera i radnji u cilju otkrivanja, prijavljivanja i procesuiranja porezno kaznenih djela; postupanje po nalozima istražnog suca i Državnog odvjetništva Republike Hrvatske; suradnju s Ministarstvom unutarnjih poslova pri vođenju postupka u svezi s porezno kaznenim djelima; prikupljanje i analizu informacija o porezno kaznenim djelima i izvješćivanje Službe za otkrivanje porezno kaznenih djela u Središnjem uredu; dostavu izvješća i činjenica o uočenim pojavnostima u Središnji ured. 3.3. Odjel za otkrivanje porezno kaznenih djela III Odjel za otkrivanje porezno kaznenih djela III obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na poduzimanje mjera i radnji u cilju otkrivanja, prijavljivanja i procesuiranja

83

porezno kaznenih djela; postupanje po nalozima istražnog suca i Državnog odvjetništva Republike Hrvatske; suradnju s Ministarstvom unutarnjih poslova pri vođenju postupka u svezi s porezno kaznenim djelima; prikupljanje i analizu informacija o porezno kaznenim djelima i izvješćivanje Službe za otkrivanje porezno kaznenih djela u Središnjem uredu; dostavu izvješća i činjenica o uočenim pojavnostima u Središnji ured. 3.4. Odjel za pravne poslove Odjel za pravne poslove obavlja pravne poslove za Službu za otkrivanje porezno kaznenih djela i Sektor za nadzor. 4. SLUŽBA ZA OVRHU Služba za ovrhu zaprima zahtjeve za provođenje ovršnog postupka nad pravnim osobama od strane nadležnih ispostava Područnog ureda; provodi pripremne radnje za odabir one vrste ovršne radnje koja će osigurati jednostavnu i brzu naplatu poreznog duga što uključuje: provjeru da li porezni dužnik ima novčana potraživanja prema svojim dužnicima i provjeru tih navoda kod dužnikovih dužnika, provjeru da li porezni dužnik posjeduje vlasničke ili vjerovničke vrijednosne papire, provjeru da li porezni dužnik ima poslovne udjele u kapitalu kod drugih društava, da li ima registrirana osobna ili teretna vozila ili plovila na ime ili na ime društva, da li ima drugu pokretnu imovinu podobnu za pljenidbu i prodaju, da li je knjižni ili izvanknjižni vlasnik nekretnina te sve ostalo što službenik smatra potrebnim kako bi se što brže i jednostavnije naplatio porezni dug; plijeni tražbine ovršenika što uključuje pljenidbu dospjelih novčanih tražbina ovršenika i pljenidbu plaće ovršeniku-zaposleniku; provodi ovršne radnje pljenidbom i prodajom vlasničkih i vjerovničkih vrijednosnih papira i udjela u kapitalu što uključuje ovrhu nad poslovnim udjelima, ovrhu nad vrijednosnicama i udjelima u kapitalu, ovrhu na dionici za koju nije izdana isprava o dionici, ovrhu na dionicama koje su ubilježene na računima kod Središnjeg klirinškog depozitarnog društva; provodi ovršne radnje pljenidbom pokretnina što uključuje ovrhu nad motornim vozilima, plovilima, strojevima te svim drugim pokretninama koje su pogodne za ovrhu; provodi ovršne radnje nad nekretninama što uključuje osiguranje naplate prisilnim zasnivanjem založnog prava na nekretnini u vlasništvu poreznog dužnika te izradu prijedloga za ovrhu na nekretnini; podnosi prijedloge nadležnom državnom odvjetništvu za podizanje tužbi za pobijanje dužnikovih pravnih radnji protiv ovršenika koji izvrše otuđenje imovine na štetu vjerovnika; podnosi prijedloge za pokretanje stečajnog postupka što uključuje podnošenje zahtijeva nadležnom županijskom državnom odvjetništvu, podnošenje kaznenih prijava protiv odgovornih osoba u društvu za koje se otvara stečajni postupak, suradnju s nadležnom državnim odvjetništvom nakon upućivanja prijedloga za otvaranje stečajnog postupka Trgovačkom sudu; podnosi prijedloge za prijavu potraživanja nadležnom županijskom državnom odvjetništvu i očitovanja na žalbe; sudjeluje u odborima vjerovnika u stečajnim postupcima u cilju zaštite interesa Republike Hrvatske i osiguranja bolje naplate potraživanja; podnosi zahtjeve za pokretanje skraćenih stečajnih postupaka; podnosi zahtjeve za brisanje iz sudskog registra; vrši prijavu potraživanja u likvidacijskom postupku što obuhvaća praćenje objave rješenja Trgovačkog suda o pokretanju likvidacijskog postupka, predlaže prijave tražbine u likvidacijskom postupku koji se upućuje nadležnom županijskom državnom odvjetništvu; dostavlja naloge nadležnim ispostavama za otpis duga nakon zaprimanja rješenja o zaključenim stečajnim postupcima; izrađuje financijska izvješća po svim računima na razini Područnog ureda te vodi razne evidencije te svakodnevno surađuje sa županijskim i općinskim državnim odvjetništvima te županijskim, općinskim i trgovačkim sudovima u cilju poboljšanja naplate poreznih dugova. 4.1. Odjel za pokretnine I Odjel za pokretnine I zaprima zahtjeve za provođenje ovršnog postupka nad pravnim osobama od strane nadležnih ispostava Područnog ureda; provodi pripremne radnje za

84

odabir one vrste ovršne radnje koja će osigurati jednostavnu i brzu naplatu poreznog duga što uključuje: provjeru da li porezni dužnik ima novčana potraživanja prema svojim dužnicima i provjera tih navoda kod dužnikovih dužnika, provjeru da li porezni dužnik posjeduje vlasničke ili vjerovničke vrijednosne papire, provjeru da li porezni dužnik ima poslovne udjele u kapitalu kod drugih društava, da li ima registrirana osobna ili teretna vozila ili plovila na ime ili na ime društva, da li ima drugu pokretnu imovinu podobnu za pljenidbu i prodaju, da li je knjižni ili izvanknjižni vlasnik nekretnina te sve ostalo što službenik smatra potrebnim kako bi se što brže i jednostavnije naplatio porezni dug; plijeni tražbine ovršenika što uključuje pljenidbu dospjelih novčanih tražbina ovršenika i pljenidbu plaće ovršeniku-zaposleniku; provodi ovršne radnje pljenidbom i prodajom vlasničkih i vjerovničkih vrijednosnih papira i udjela u kapitalu što uključuje ovrhu nad poslovnim udjelima, ovrhu nad vrijednosnicama i udjelima u kapitalu, ovrhu na dionici za koju nije izdana isprava o dionici, ovrhu na dionicama koje su ubilježene na računima kod Središnjeg klirinškog depozitarnog društva; provodi ovršne radnje pljenidbom pokretnina što uključuje ovrhu nad motornim vozilima, plovilima, strojevima te svim drugim pokretninama koje su pogodne za ovrhu. 4.2. Odjel za pokretnine II Odjel za pokretnine II zaprima zahtjeve za provođenje ovršnog postupka nad pravnim osobama od strane nadležnih ispostava Područnog ureda; provodi pripremne radnje za odabir one vrste ovršne radnje koja će osigurati jednostavnu i brzu naplatu poreznog duga što uključuje: provjeru da li porezni dužnik ima novčana potraživanja prema svojim dužnicima i provjera tih navoda kod dužnikovih dužnika, provjeru da li porezni dužnik posjeduje vlasničke ili vjerovničke vrijednosne papire, provjeru da li porezni dužnik ima poslovne udjele u kapitalu kod drugih društava, da li ima registrirana osobna ili teretna vozila ili plovila na ime ili na ime društva, da li ima drugu pokretnu imovinu podobnu za pljenidbu i prodaju, da li je knjižni ili izvanknjižni vlasnik nekretnina te sve ostalo što službenik smatra potrebnim kako bi se što brže i jednostavnije naplatio porezni dug; plijeni tražbine ovršenika što uključuje pljenidbu dospjelih novčanih tražbina ovršenika i pljenidbu plaće ovršeniku-zaposleniku; provodi ovršne radnje pljenidbom i prodajom vlasničkih i vjerovničkih vrijednosnih papira i udjela u kapitalu što uključuje ovrhu nad poslovnim udjelima, ovrhu nad vrijednosnicama i udjelima u kapitalu, ovrhu na dionici za koju nije izdana isprava o dionici, ovrhu na dionicama koje su ubilježene na računima kod Središnjeg klirinškog depozitarnog društva; provodi ovršne radnje pljenidbom pokretnina što uključuje ovrhu nad motornim vozilima, plovilima, strojevima te svim drugim pokretninama koje su pogodne za ovrhu. 4.3. Odjel za stečajeve, likvidacije i nekretnine Odjel za stečajeve, likvidacije i nekretnine provodi ovršne radnje nad nekretninama što uključuje osiguranje naplate prisilnim zasnivanjem založnog prava na nekretnini u vlasništvu poreznog dužnika te izradu prijedloga za ovrhu na nekretnini; podnosi prijedloge nadležnom državnom odvjetništvu za podizanje tužbi za pobijanje dužnikovih pravnih radnji protiv ovršenika koji izvrše otuđenje imovine na štetu vjerovnika; podnosi prijedloge za pokretanje stečajnog postupka što uključuje podnošenje zahtijeva nadležnom županijskom državnom odvjetništvu, podnošenje kaznenih prijava protiv odgovornih osoba u društvu za koje se otvara stečajni postupak, suradnja s nadležnom državnim odvjetništvom nakon upućivanja prijedloga za otvaranje stečajnog postupka Trgovačkom sudu; podnosi prijedloge za prijavu potraživanja nadležnom županijskom državnom odvjetništvu i očitovanja na žalbe; sudjeluje u odborima vjerovnika u stečajnim postupcima u cilju zaštite interesa Republike Hrvatske i osiguranja bolje naplate potraživanja; podnosi zahtjeve za pokretanje skraćenih stečajnih postupaka; podnosi zahtjeve za brisanje iz sudskog registra; vrši prijavu potraživanja u likvidacijskom postupku što obuhvaća praćenje objave rješenja Trgovačkog suda o pokretanju likvidacijskog postupka, predlaže prijave tražbine u likvidacijskom postupku koji se upućuje nadležnom županijskom državnom odvjetništvu; dostavlja naloge nadležnim ispostavama za otpis duga nakon zaprimanja rješenja o zaključenim stečajnim

85

postupcima; izrađuje financijska izvješća po svim računima na razini Područnog ureda te vodi razne evidencije. Odjel za stečajeve, likvidacije i nekretnine svakodnevno surađuje sa županijskim i općinskim državnim odvjetništvima te županijskim, općinskim i trgovačkim sudovima u cilju poboljšanja naplate poreznih dugova. 5. SLUŽBA ZA PREKRŠAJNI POSTUPAK Služba za prekršajni postupak obavlja poslove prekršajnog postupka i druge stručne poslove koji se odnose na zaprimanje zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka koji dolaze iz ispostava ili samoga područnog ureda; vođenje prekršajnog postupka u prvom stupnju i donošenje rješenja o prekršaju zbog povreda zakonskih propisa; vođenje evidencije o prekršajnim postupcima te o izvršenju prekršajnih kazni i izrečenih mjera; sastavljanje izvješća o prekršajnim postupcima i obavljanje ostalih poslova. 6. SLUŽBA ZA OPĆE POSLOVE Služba za opće poslove obavlja stručne poslove koji se odnose na kadrovske i materijalno-financijske poslove; sigurno obavljanje poslovnih aktivnosti Područnog ureda vezanih uz informacijski sustav; pružanje pomoći korisnicima iz područja korištenja računalne opreme i novo razvijenih programskih rješenja (help-desk); obavljanje poslova prijamne kancelarije, prijepisa, pismohrane i otpreme pošte; obavljanje poslova u svezi s nekretninama, opremom, prijevoznim sredstvima i ostalom imovinom Područnog ureda; obavljanje poslova u svezi s nabavom uredskog materijala. 7. – 28. Ispostave Područnog ureda Zagreb U ispostavama Zagreb – Centar, Zagreb – Medvešćak, Zagreb – Trešnjevka, Zagreb – Trnje, Zagreb – Dubrava, Zagreb – Maksimir, Zagreb – Susedgrad, Zagreb – Črnomerec, Zagreb – Novi Zagreb i Zagreb – Pešćenica obavljaju se poslovi za pravne osobe i fizičke osobe (poduzetnike), obveznike poreza na dobit i dohodak od samostalne djelatnosti, te poreza na dodanu vrijednost u odjelima, i to: 1. Odjel za utvrđivanje poreza za pravne osobe Odjel za utvrđivanje poreza za pravne osobe obavlja upravne i druge stručne poslove za pravne osobe koji se odnose na zaprimanje poreznih prijava, bilježenje poreznih obveza u poreznom knjigovodstvu i praćenje naplate poreza i doprinosa; utvrđivanje pravodobnosti, zakonitosti i pravilnosti podnesenih poreznih prijava; utvrđivanje porezne osnovice i porezne obveze u prvom stupnju; provođenje ovrhe radi naplate poreza i doprinosa pljenidbom novčanih sredstava; podnošenje prijava za pokretanje prekršajnog postupka; izdavanje isprava o činjenicama o kojima Porezna uprava vodi službenu evidenciju; provođenje ovrhe radi naplate drugih javnih davanja po zahtjevima tijela državne uprave i sudova u skladu s posebnim zakonima; vođenje evidencija o zaduženim i naplaćenim obvezama poreznih obveznika; vođenje upisnika poreznih obveznika; administrativno-tehničke poslove, kao i poslove u svezi s osobnim identifikacijskim brojem. 2. Odjel za utvrđivanje poreza za fizičke osobe Odjel za utvrđivanje poreza za fizičke osobe obavlja upravne i druge stručne poslove za fizičke osobe koji se odnose na zaprimanje poreznih prijava, bilježenje poreznih obveza u poreznom knjigovodstvu i praćenje naplate poreza i doprinosa; utvrđivanje pravodobnosti, zakonitosti i pravilnosti podnesenih poreznih prijava; utvrđivanje porezne osnovice i porezne obveze u prvom stupnju; provođenje ovrhe radi naplate poreza i doprinosa pljenidbom novčanih sredstava; podnošenje prijava za pokretanje

86

prekršajnog postupka; izdavanje isprava o činjenicama o kojima Porezna uprava vodi službenu evidenciju; provođenje ovrhe radi naplate drugih javnih davanja po zahtjevima tijela državne uprave i sudova u skladu s posebnim zakonima; vođenje evidencija o zaduženim i naplaćenim obvezama poreznih obveznika; vođenje upisnika poreznih obveznika; administrativno-tehničke poslove, kao i poslove u svezi s osobnim identifikacijskim brojem. 3. Odjel za PDV, kontrolu i analize poreznih obveznika Odjel za PDV, kontrolu i analize poreznih obveznika obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na prikupljanje podataka o poreznom obvezniku, utvrđivanje porezne snage poreznog obveznika, nadzor PDV-a, osobito nadzor povrata PDV-a, te obavljanje malih ciljanih nadzora poslovanja poreznih obveznika. U Ispostavi Zagreb za poreze građana obavljaju se poslovi za građane s područja Grada Zagreba (osim Sesveta), te utvrđuje posebni porez na motorna vozila i lokalne poreze (porez na cestovna motorna vozila) za pravne i fizičke osobe obveznike poreza na dobit i dohodak od samostalne djelatnosti, poreza na dodanu vrijednost, kao i poslovi u svezi s osobnim identifikacijskim brojem, i to za ispostave Zagreb – Centar, Zagreb – Medvešćak, Zagreb – Trešnjevka, Zagreb – Trnje, Zagreb – Dubrava, Zagreb – Maksimir, Zagreb – Susedgrad, Zagreb – Črnomerec, Zagreb – Novi Zagreb i Zagreb – Pešćenica. U Ispostavi Zagreb za nekretnine obavljaju se poslovi za građane s područja Grada Zagreba (osim Sesveta), i to utvrđivanje i naplata poreza na nekretnine te utvrđivanje i naplata poreza na nasljedstvo i darove. U Ispostavi Zagreb za velike porezne obveznike obavljaju se poslovi za velike porezne obveznike poreza na dobit i poreza na dodanu vrijednost s područja Grada Zagreba, te za ostale poreze i porezne poslove koji se odnose na velike porezne obveznike kao i poslove u svezi s osobnim identifikacijskim brojem. U ispostavama Samobor, Sesvete, Velika Gorica i Zaprešić obavljaju se poslovi u odjelima, i to: 1. Odjel za utvrđivanje poreza za pravne osobe Odjel za utvrđivanje poreza za pravne osobe obavlja upravne i druge stručne poslove za pravne osobe koji se odnose na zaprimanje poreznih prijava, bilježenje poreznih obveza u poreznom knjigovodstvu i praćenje naplate poreza i doprinosa; utvrđivanje pravodobnosti, zakonitosti i pravilnosti podnesenih poreznih prijava; utvrđivanje porezne osnovice i porezne obveze u prvom stupnju; provođenje ovrhe radi naplate poreza i doprinosa pljenidbom novčanih sredstava; podnošenje prijava za pokretanje prekršajnog postupka; izdavanje isprava o činjenicama o kojima Porezna uprava vodi službenu evidenciju; provođenje ovrhe radi naplate drugih javnih davanja po zahtjevima tijela državne uprave i sudova u skladu s posebnim zakonima; vođenje evidencija o zaduženim i naplaćenim obvezama poreznih obveznika; vođenje upisnika poreznih obveznika; obavlja administrativno-tehničke poslove, kao i poslove u svezi s osobnim identifikacijskim brojem. 2. Odjel za utvrđivanje poreza za fizičke osobe Odjel za utvrđivanje poreza za fizičke osobe obavlja upravne i druge stručne poslove za fizičke osobe koji se odnose na zaprimanje poreznih prijava, bilježenje poreznih obveza u poreznom knjigovodstvu i praćenje naplate poreza i doprinosa; utvrđivanje pravodobnosti, zakonitosti i pravilnosti podnesenih poreznih prijava; utvrđivanje porezne osnovice i porezne obveze u prvom stupnju; provođenje ovrhe radi naplate poreza i doprinosa pljenidbom novčanih sredstava; podnošenje prijava za pokretanje prekršajnog postupka; izdavanje isprava o činjenicama o kojima Porezna uprava vodi

87

službenu evidenciju; provođenje ovrhe radi naplate drugih javnih davanja po zahtjevima tijela državne uprave i sudova u skladu s posebnim zakonima; vođenje evidencija o zaduženim i naplaćenim obvezama poreznih obveznika; vođenje upisnika poreznih obveznika; administrativno-tehničke poslove, kao i poslove u svezi s osobnim identifikacijskim brojem. 3. Odjel za PDV, kontrolu i analize poreznih obveznika Odjel za PDV, kontrolu i analize poreznih obveznika obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na prikupljanje podataka o poreznom obvezniku, utvrđivanje porezne snage poreznog obveznika, nadzor PDV-a, osobito nadzor povrata PDV-a, te obavljanje malih ciljanih nadzora poslovanja poreznih obveznika. U ispostavama Dugo Selo, Ivanić Grad, Jastrebarsko, Sv. Ivan Zelina i Vrbovec obavljaju se upravni i drugi stručni poslovi koji se odnose na zaprimanje poreznih prijava, bilježenje poreznih obveza u poreznom knjigovodstvu i praćenje naplate poreza i doprinosa; utvrđivanje pravodobnosti, zakonitosti i pravilnosti podnesenih poreznih prijava; utvrđivanje porezne osnovice i porezne obveze u prvom stupnju; prikupljanje podataka o poreznom obvezniku; utvrđivanje porezne snage poreznog obveznika, nadzor PDV-a, osobito nadzor povrata PDV-a, te obavljanje malih ciljanih nadzora poslovanja poreznih obveznika; provođenje ovrhe radi naplate poreza i doprinosa pljenidbom novčanih sredstava; podnošenje prijava za pokretanje prekršajnog postupka; izdavanje isprava o činjenicama o kojima Porezna uprava vodi službenu evidenciju; provođenje ovrhe radi naplate drugih javnih davanja po zahtjevima tijela državne uprave i sudova u skladu s posebnim zakonima; vođenje evidencija o zaduženim i naplaćenim obvezama poreznih obveznika; vođenje upisnika poreznih obveznika; administrativno-tehničke poslove, kao i poslovi u svezi s osobnim identifikacijskim brojem. PODRUČNI URED SPLIT Članak 40. U Područnom uredu Split ustrojavaju se: 1. Služba za utvrđivanje poreza i doprinosa 2. Sektor za nadzor 2.1. Služba za nadzor velikih poreznih obveznika 2.2. Služba za nadzor I 2.3. Služba za nadzor II 2.4. Služba za nadzor III 2.5. Služba za nadzor IV 2.6. Služba za nadzor V 2.7. Služba za nadzor VI 3. Služba za otkrivanje porezno kaznenih djela 4. Služba za ovrhu 5. Služba za prekršajni postupak 6. Služba za opće poslove 7. Ispostava Hvar 8. Ispostava Imotski 9. Ispostava Kaštela 10.Ispostava Makarska 11.Ispostava Omiš 12.Ispostava Sinj 13.Ispostava Solin 14.Ispostava Split 14.1. Odjel za utvrđivanje poreza za pravne osobe I

88

14.2. Odjel za utvrđivanje poreza za pravne osobe II 14.3. Odjel za utvrđivanje poreza za fizičke osobe I 14.4. Odjel za utvrđivanje poreza za fizičke osobe II 14.5. Odjel za velike porezne obveznike 14.6. Odjel za nekretnine i imovinske poreze 15.Ispostava Supetar 16. Ispostava Trogir 17. Ispostava Vis 18. Ispostava Vrgorac. 1. SLUŽBA ZA UTVRĐIVANJE POREZA I DOPRINOSA Služba za utvrđivanje poreza i doprinosa obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na praćenje provedbe propisa o izravnim i neizravnim porezima i doprinosima te drugih propisa; predlaganje i poduzimanje radnji za učinkovitije ostvarivanje prihoda; koordiniranje poslova koji se odnose na djelovanje informacijskog sustava i njegovo korištenje; davanje uputa i stručne pomoći poreznim obveznicima; izradu mišljenja po upitima poreznih obveznika; organiziranje seminara za djelatnike ispostave; osiguravanje provedbe uputa i mišljenja koja dolaze iz Središnjeg ureda u ispostave; suradnju s tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, odnosno s nadležnim tijelima za druga javna i ostala davanja; obavlja knjiženje proračunskih prihoda; vodi evidencije o zaduženim i naplaćenim obvezama poreznih obveznika; provodi pripise, otpise i preknjiženja poreznih i drugih obveza; koordinira obavljanje poslova ispostava, kao i poslove u svezi s osobnim identifikacijskim brojem. 2. SEKTOR ZA NADZOR Sektor za nadzor obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na inspekcijski nadzor poreznih obveznika; provođenje uputa Središnjeg ureda Porezne uprave; izvješćivanje Središnjeg ureda o provedenom nadzoru i utvrđenim činjenicama o uočenim pojavnostima; provođenje akcija koje koordinira Središnji ured. Poslovi Sektora za nadzor obavljaju se unutar službi. 3. SLUŽBA ZA OTKRIVANJE POREZNO KAZNENIH DJELA Služba za otkrivanje porezno kaznenih djela obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na poduzimanje mjera i radnji u cilju otkrivanja, prijavljivanja i procesuiranja porezno kaznenih djela; postupanje po nalozima istražnog suca i Državnog odvjetništva Republike Hrvatske; suradnju s Ministarstvom unutarnjih poslova pri vođenju postupka u svezi s porezno kaznenim djelima; prikupljanje i analizu informacija o porezno kaznenim djelima i izvješćivanje Službe za porezno kaznena djela Središnjeg ureda; dostavu izvješća i činjenica o uočenim pojavnostima u Središnji ured. 4. SLUŽBA ZA OVRHU Služba za ovrhu obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na provođenje postupka ovrhe; predlaganje pokretanja stečajeva i likvidacija preko nadležnog tijela i prijavljivanje potraživanja u stečajnim i likvidacijskim postupcima; praćenje naplate po svim računima na razini područnog ureda; izradu financijskih izvješća o naplati po svim računima; izradu financijskih izvješća o naplati za područni ured; vođenje potrebne evidencije; pripremu financijske dokumentacije, predlaganje načina za bolju naplatu prihoda. 5. SLUŽBA ZA PREKRŠAJNI POSTUPAK

89

Služba za prekršajni postupak obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na zaprimanje zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka koji dolaze iz ispostava ili samog područnog ureda; vođenje prekršajnog postupka u prvom stupnju i donošenje rješenja o prekršaju zbog povreda zakonskih propisa; vođenje evidencije o prekršajnim postupcima i o izvršenju prekršajnih kazni i izrečenih mjera; sastavljanje izvješća o prekršajnim postupcima; obavlja i druge poslove. 6. SLUŽBA ZA OPĆE POSLOVE Služba za opće poslove obavlja stručne poslove koji se odnose na kadrovske i materijalno-financijske poslove; sigurno obavljanje poslovnih aktivnosti Područnog ureda vezanih uz informacijski sustav; pružanje pomoći korisnicima iz područja korištenja računalne opreme i novo razvijenih programskih rješenja (help-desk); obavljanje poslova prijamne kancelarije, prijepisa, pismohrane i otpreme pošte; obavljanje poslova u svezi s nekretninama, opremom, prijevoznim sredstvima i ostalom imovinom Područnog ureda; obavljanje poslova u svezi s nabavom uredskog materijala. U ispostavi Split obavljaju se poslovi u odjelima, i to: 1. Odjel za utvrđivanje poreza za pravne osobe I Odjel za utvrđivanje poreza za pravne osobe I obavlja upravne i druge stručne poslove za pravne osobe koji se odnose na zaprimanje poreznih prijava, bilježenje poreznih obveza u poreznom knjigovodstvu i praćenje naplate poreza i doprinosa; utvrđivanje pravodobnosti, zakonitosti i pravilnosti podnesenih poreznih prijava; utvrđivanje porezne osnovice i porezne obveze u prvom stupnju; provođenje ovrhe radi naplate poreza i doprinosa pljenidbom novčanih sredstava; podnošenje prijava za pokretanje prekršajnog postupka; izdavanje isprava o činjenicama o kojima Porezna uprava vodi službenu evidenciju; provođenje ovrhe radi naplate drugih javnih davanja po zahtjevima tijela državne uprave i sudova u skladu s posebnim zakonima; vođenje evidencija o zaduženim i naplaćenim obvezama poreznih obveznika; vođenje upisnika poreznih obveznika; obavlja administrativno-tehničke poslove, kao i poslove u svezi s osobnim identifikacijskim brojem. 2. Odjel za utvrđivanje poreza za pravne osobe II Odjel za utvrđivanje poreza za pravne osobe II obavlja upravne i druge stručne poslove za pravne osobe koji se odnose na zaprimanje poreznih prijava, bilježenje poreznih obveza u poreznom knjigovodstvu i praćenje naplate poreza i doprinosa; utvrđivanje pravodobnosti, zakonitosti i pravilnosti podnesenih poreznih prijava; utvrđivanje porezne osnovice i porezne obveze u prvom stupnju; provođenje ovrhe radi naplate poreza i doprinosa pljenidbom novčanih sredstava; podnošenje prijava za pokretanje prekršajnog postupka; izdavanje isprava o činjenicama o kojima Porezna uprava vodi službenu evidenciju; provođenje ovrhe radi naplate drugih javnih davanja po zahtjevima tijela državne uprave i sudova u skladu s posebnim zakonima; vođenje evidencija o zaduženim i naplaćenim obvezama poreznih obveznika; vođenje upisnika poreznih obveznika; obavlja administrativno-tehničke poslove, kao i poslove u svezi s osobnim identifikacijskim brojem. 3. Odjel za utvrđivanje poreza za fizičke osobe I Odjel za utvrđivanje poreza za fizičke osobe I obavlja upravne i druge stručne poslove za fizičke osobe koji se odnose na zaprimanje poreznih prijava, bilježenje poreznih obveza u poreznom knjigovodstvu i praćenje naplate poreza i doprinosa; utvrđivanje pravodobnosti, zakonitosti i pravilnosti podnesenih poreznih prijava; utvrđivanje porezne osnovice i porezne obveze u prvom stupnju; provođenje ovrhe radi naplate poreza i doprinosa pljenidbom novčanih sredstava; podnošenje prijava

90

za pokretanje prekršajnog postupka; izdavanje isprava o činjenicama o kojima Porezna uprava vodi službenu evidenciju; provođenje ovrhe radi naplate drugih javnih davanja po zahtjevima tijela državne uprave i sudova u skladu s posebnim zakonima; vođenje evidencija o zaduženim i naplaćenim obvezama poreznih obveznika; vođenje upisnika poreznih obveznika; obavlja administrativno-tehničke poslove, kao i poslove u svezi s osobnim identifikacijskim brojem. 4. Odjel za utvrđivanje poreza za fizičke osobe II Odjel za utvrđivanje poreza za fizičke osobe II obavlja upravne i druge stručne poslove za fizičke osobe koji se odnose na zaprimanje poreznih prijava, bilježenje poreznih obveza u poreznom knjigovodstvu i praćenje naplate poreza i doprinosa; utvrđivanje pravodobnosti, zakonitosti i pravilnosti podnesenih poreznih prijava; utvrđivanje porezne osnovice i porezne obveze u prvom stupnju; provođenje ovrhe radi naplate poreza i doprinosa pljenidbom novčanih sredstava; podnošenje prijava za pokretanje prekršajnog postupka; izdavanje isprava o činjenicama o kojima Porezna uprava vodi službenu evidenciju; provođenje ovrhe radi naplate drugih javnih davanja po zahtjevima tijela državne uprave i sudova u skladu s posebnim zakonima; vođenje evidencija o zaduženim i naplaćenim obvezama poreznih obveznika; vođenje upisnika poreznih obveznika; obavlja administrativno-tehničke poslove, kao i poslove u svezi s osobnim identifikacijskim brojem. 5. Odjel za velike porezne obveznike Odjel za velike porezne obveznike obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na velike porezne obveznike poreza na dobit i poreza na dodanu vrijednost, te za ostale poreze i porezne poslove koji se odnose na velike porezne obveznike, kao i poslove u svezi s osobnim identifikacijskim brojem. 6. Odjel za nekretnine i imovinske poreze Odjel za nekretnine i imovinske poreze obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na utvrđivanje i naplatu poreza na nekretnine te utvrđivanje i naplatu poreza na nasljedstvo i darove te imovinske poreze. U ispostavama Hvar, Imotski, Kaštela, Makarska, Omiš, Sinj, Solin, Supetar, Trogir, Vis i Vrgorac obavljaju se upravni i drugi stručni poslovi koji se odnose na zaprimanje poreznih prijava, bilježenje poreznih obveza u poreznom knjigovodstvu i praćenje naplate poreza i doprinosa; utvrđivanje pravodobnosti, zakonitosti i pravilnosti podnesenih poreznih prijava; utvrđivanje porezne osnovice i porezne obveze u prvom stupnju; prikupljanje podataka o poreznom obvezniku, utvrđivanje porezne snage poreznog obveznika, nadzor PDV-a, osobito nadzor povrata PDV-a, te obavljanje malih ciljanih nadzora poslovanja poreznih obveznika; provođenje ovrhe radi naplate poreza i doprinosa pljenidbom novčanih sredstava; podnošenje prijava za pokretanje prekršajnog postupka; izdavanje isprava o činjenicama o kojima Porezna uprava vodi službenu evidenciju; provođenje ovrhe radi naplate drugih javnih davanja po zahtjevima tijela državne uprave i sudova u skladu s posebnim zakonima; vođenje evidencija o zaduženim i naplaćenim obvezama poreznih obveznika; vođenje upisnika poreznih obveznika; administrativno-tehničke poslove, kao i poslove u svezi s osobnim identifikacijskim brojem. PODRUČNI URED RIJEKA Članak 41. U Područnom uredu Rijeka ustrojavaju se: 1. Služba za utvrđivanje poreza i doprinosa 2. Sektor za nadzor

91

2.1. Služba za nadzor velikih poreznih obveznika 2.2. Služba za nadzor I 2.3. Služba za nadzor II 2.4. Služba za nadzor III 2.5. Služba za nadzor IV 2.6. Služba za nadzor V 3. Služba za otkrivanje porezno kaznenih djela 4. Služba za ovrhu 5. Služba za prekršajni postupak 6. Služba za opće poslove 7. Ispostava Crikvenica 8. Ispostava Čabar 9. Ispostava Delnice 10. Ispostava Krk 11. Ispostava Mali Lošinj 12. Ispostava Opatija 12.1. Odjel za utvrđivanje poreza za pravne osobe 12.2. Odjel za utvrđivanje poreza za fizičke osobe 13. Ispostava Rab 14. Ispostava Rijeka 14.1. Odjel za utvrđivanje poreza za pravne osobe I 14.2. Odjel za utvrđivanje poreza za pravne osobe II 14.3. Odjel za utvrđivanje poreza za fizičke osobe I 14.4. Odjel za utvrđivanje poreza za fizičke osobe II 14.5. Odjel za velike porezne obveznike 14.6. Odjel za nekretnine i imovinske poreze 15. Ispostava Vrbovsko. 1. SLUŽBA ZA UTVRĐIVANJE POREZA I DOPRINOSA Služba za utvrđivanje poreza i doprinosa obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na praćenje provedbe propisa o izravnim i neizravnim porezima i doprinosima te drugih propisa; predlaganje i poduzimanje radnji za učinkovitije ostvarivanje prihoda; koordiniranje poslova koji se odnose na djelovanje informacijskog sustava i njegovo korištenje; davanje uputa i stručne pomoći poreznim obveznicima; izradu mišljenja po upitima poreznih obveznika; organiziranje seminara za djelatnike ispostave; osiguravanje provedbe uputa i mišljenja koja dolaze iz Središnjeg ureda u ispostave; suradnju s tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, odnosno s nadležnim tijelima za druga javna i ostala davanja; obavlja knjiženje proračunskih prihoda; vodi evidencije o zaduženim i naplaćenim obvezama poreznih obveznika; provodi pripise, otpise i preknjiženja poreznih i drugih obveza; koordinira obavljanje poslova ispostava te obavlja poslove u svezi s osobnim identifikacijskim brojem. 2. SEKTOR ZA NADZOR Sektor za nadzor obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na inspekcijski nadzor poreznih obveznika; provođenje uputa Središnjeg ureda Porezne uprave; izvješćivanje Središnjeg ureda o provedenom nadzoru i utvrđenim činjenicama o uočenim pojavnostima; provođenje akcija koje koordinira Središnji ured. Poslovi Sektora za nadzor obavljaju se unutar službi. 3. SLUŽBA ZA OTKRIVANJE POREZNO KAZNENIH DJELA

92

Služba za otkrivanje porezno kaznenih djela obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na poduzimanje mjera i radnji u cilju otkrivanja, prijavljivanja i procesuiranja porezno kaznenih djela; postupanje po nalozima istražnog suca i Državnog odvjetništva Republike Hrvatske; suradnju s Ministarstvom unutarnjih poslova pri vođenju postupka u svezi s porezno kaznenim djelima; prikupljanje i analizu informacija o porezno kaznenim djelima i izvješćivanje Službe za porezno kaznena djela Središnjeg ureda; dostavu izvješća i činjenica o uočenim pojavnostima u Središnji ured. 4. SLUŽBA ZA OVRHU Služba za ovrhu obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na provođenje postupka ovrhe; predlaganje pokretanja stečajeva i likvidacija preko nadležnog tijela i prijavljivanje potraživanja u stečajnim i likvidacijskim postupcima; praćenje naplate po svim računima na razini područnog ureda; izradu financijskih izvješća o naplati po svim računima; izradu financijskih izvješća o naplati za područni ured; vođenje potrebne evidencije; pripremu financijske dokumentacije; predlaganje načina za bolju naplatu prihoda. 5. SLUŽBA ZA PREKRŠAJNI POSTUPAK Služba za prekršajni postupak obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na zaprimanje zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka koji dolaze iz ispostava ili samog područnog ureda; vođenje prekršajnog postupka u prvom stupnju i donošenje rješenja o prekršaju zbog povreda zakonskih propisa; vođenje evidencije o prekršajnim postupcima i o izvršenju prekršajnih kazni i izrečenih mjera; sastavljanje izvješća o prekršajnim postupcima; obavlja i druge poslove. 6. SLUŽBA ZA OPĆE POSLOVE Služba za opće poslove obavlja stručne poslove koji se odnose na kadrovske i materijalno-financijske poslove; sigurno obavljanje poslovnih aktivnosti Područnog ureda vezanih uz informacijski sustav; pružanje pomoći korisnicima iz područja korištenja računalne opreme i novo razvijenih programskih rješenja (help-desk); obavljanje poslova prijamne kancelarije, prijepisa, pismohrane i otpreme pošte; obavljanje poslova u svezi s nekretninama, opremom, prijevoznim sredstvima i ostalom imovinom Područnog ureda; obavljanje poslova u svezi s nabavom uredskog materijala. U ispostavama Rijeka i Opatija obavljaju se poslovi u odjelima i to: 1. Odjel za utvrđivanje poreza za pravne osobe Odjel za utvrđivanje poreza za pravne osobe obavlja upravne i druge stručne poslove za pravne osobe koji se odnose na zaprimanje poreznih prijava, bilježenje poreznih obveza u poreznom knjigovodstvu i praćenje naplate poreza i doprinosa; utvrđivanje pravodobnosti, zakonitosti i pravilnosti podnesenih poreznih prijava; utvrđivanje porezne osnovice i porezne obveze u prvom stupnju; provođenje ovrhe radi naplate poreza i doprinosa pljenidbom novčanih sredstava; podnošenje prijava za pokretanje prekršajnog postupka; izdavanje isprava o činjenicama o kojima Porezna uprava vodi službenu evidenciju; provođenje ovrhe radi naplate drugih javnih davanja po zahtjevima tijela državne uprave i sudova u skladu s posebnim zakonima; vođenje evidencija o zaduženim i naplaćenim obvezama poreznih obveznika; vođenje upisnika poreznih obveznika; obavlja administrativno-tehničke poslove, kao i poslove u svezi s osobnim identifikacijskim brojem. 2. Odjel za utvrđivanje poreza za fizičke osobe

93

Odjel za utvrđivanje poreza za fizičke osobe obavlja upravne i druge stručne poslove za fizičke osobe koji se odnose na zaprimanje poreznih prijava, bilježenje poreznih obveza u poreznom knjigovodstvu i praćenje naplate poreza i doprinosa; utvrđivanje pravodobnosti, zakonitosti i pravilnosti podnesenih poreznih prijava; utvrđivanje porezne osnovice i porezne obveze u prvom stupnju; provođenje ovrhe radi naplate poreza i doprinosa pljenidbom novčanih sredstava; podnošenje prijava za pokretanje prekršajnog postupka; izdavanje isprava o činjenicama o kojima Porezna uprava vodi službenu evidenciju; provođenje ovrhe radi naplate drugih javnih davanja po zahtjevima tijela državne uprave i sudova u skladu s posebnim zakonima; vođenje evidencija o zaduženim i naplaćenim obvezama poreznih obveznika; vođenje upisnika poreznih obveznika; administrativno-tehničke poslove, kao i poslove u svezi s osobnim identifikacijskim brojem. 3. Odjel za velike porezne obveznike Odjel za velike porezne obveznike obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na velike porezne obveznike poreza na dobit i poreza na dodanu vrijednost, te za ostale poreze i porezne poslove koji se odnose na velike porezne obveznike. 4. Odjel za nekretnine i imovinske poreze Odjel za nekretnine i imovinske poreze obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na utvrđivanje i naplatu poreza na nekretnine te utvrđivanje i naplatu poreza na nasljedstvo i darove te imovinske poreze. U ispostavama Crikvenica, Čabar, Delnice, Krk, Mali Lošinj, Rab i Vrbovsko obavljaju se upravni i drugi stručni poslovi koji se odnose na zaprimanje poreznih prijava, bilježenje poreznih obveza u poreznom knjigovodstvu i praćenje naplate poreza i doprinosa; utvrđivanje pravodobnosti, zakonitosti i pravilnosti podnesenih poreznih prijava; utvrđivanje porezne osnovice i porezne obveze u prvom stupnju; prikupljanje podataka o poreznom obvezniku; utvrđivanje porezne snage poreznog obveznika, nadzor PDV-a, osobito nadzor povrata PDV-a, te obavljanje malih ciljanih nadzora poslovanja poreznih obveznika; provođenje ovrhe radi naplate poreza i doprinosa pljenidbom novčanih sredstava; podnošenje prijava za pokretanje prekršajnog postupka; izdavanje isprava o činjenicama o kojima Porezna uprava vodi službenu evidenciju; provođenje ovrhe radi naplate drugih javnih davanja po zahtjevima tijela državne uprave i sudova u skladu s posebnim zakonima; vođenje evidencija o zaduženim i naplaćenim obvezama poreznih obveznika; vođenje upisnika poreznih obveznika; administrativno-tehničke poslove, kao i poslove u svezi s osobnim identifikacijskim brojem. PODRUČNI URED OSIJEK Članak 42. U Područnom uredu Osijek ustrojavaju se: 1. Služba za utvrđivanje poreza i doprinosa 2. Sektor za nadzor 2.1. Služba za nadzor velikih poreznih obveznika 2.2. Služba za nadzor I 2.3. Služba za nadzor II 3. Služba za otkrivanje porezno kaznenih djela 4. Služba za ovrhu 5. Služba za prekršajni postupak 6. Služba za opće poslove 7. Ispostava Beli Manastir 8. Ispostava Donji Miholjac

94

9. Ispostava Đakovo 10. Ispostava Našice 11. Ispostava Osijek 11.1. Odjel za utvrđivanje poreza za pravne osobe 11.2. Odjel za utvrđivanje poreza za fizičke osobe I 11.3. Odjel za utvrđivanje poreza za fizičke osobe II 12. Ispostava Valpovo. 1. SLUŽBA ZA UTVRĐIVANJE POREZA I DOPRINOSA Služba za utvrđivanje poreza i doprinosa obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na praćenje provedbe propisa o izravnim i neizravnim porezima i doprinosima te drugih propisa; predlaganje i poduzimanje radnji za učinkovitije ostvarivanje prihoda; koordiniranje poslova vezanih za djelovanje informacijskog sustava i njegovo korištenje; davanje uputa i stručne pomoći poreznim obveznicima; izradu mišljenja po upitima poreznih obveznika; organiziranje seminara za djelatnike ispostave; osiguravanje provedbe uputa i mišljenja koja dolaze iz Središnjeg ureda u ispostave; suradnju s tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave odnosno s nadležnim tijelima za druga javna i ostala davanja; obavlja knjiženje proračunskih prihoda; vodi evidencije o zaduženim i naplaćenim obvezama poreznih obveznika; provodi pripise, otpise i preknjiženja poreznih i drugih obveza; koordinira obavljanje poslova ispostava te obavljanje poslova u svezi s osobnim identifikacijskim brojem. 2. SEKTOR ZA NADZOR Sektor za nadzor obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na inspekcijski nadzor poreznih obveznika; provođenje uputa Središnjeg ureda Porezne uprave; izvješćivanje Središnjeg ureda o provedenom nadzoru i utvrđenim činjenicama o uočenim pojavnostima; provođenje akcija koje koordinira Središnji ured. Poslovi Sektora za nadzor obavljaju se unutar službi. 3. SLUŽBA ZA OTKRIVANJE POREZNO KAZNENIH DJELA Služba za otkrivanje porezno kaznenih djela obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na poduzimanje mjera i radnji u cilju otkrivanja, prijavljivanja i procesuiranja porezno kaznenih djela; postupanje po nalozima istražnog suca i Državnog odvjetništva Republike Hrvatske; suradnju s Ministarstvom unutarnjih poslova pri vođenju postupka u svezi s porezno kaznenim djelima; prikupljanje i analizu informacija o porezno kaznenim djelima i izvješćivanje Službe za porezno kaznena djela u Središnjem uredu; dostavu izvješća i činjenica o uočenim pojavnostima u Središnji ured. 4. SLUŽBA ZA OVRHU Služba za ovrhu obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na provođenje postupka ovrhe; predlaganje pokretanja stečajeva i likvidacija preko nadležnog tijela i prijavljivanje potraživanja u stečajnim i likvidacijskim postupcima; praćenje naplate po svim računima na razini područnog ureda; izradu financijskih izvješća o naplati po svim računima; izradu financijskih izvješća o naplati za područni ured; vođenje potrebne evidencije, pripremu financijske dokumentacije, predlaganje načina za bolju naplatu prihoda. 5. SLUŽBA ZA PREKRŠAJNI POSTUPAK Služba za prekršajni postupak obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na zaprimanje zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka koji dolaze iz ispostava ili

95

samoga područnog ureda; vođenje prekršajnog postupka u prvom stupnju i donošenje rješenja o prekršaju zbog povreda zakonskih propisa; vođenje evidencije o prekršajnim postupcima i o izvršenju prekršajnih kazni i izrečenih mjera; sastavljanje izvješća o prekršajnim postupcima; obavlja i druge poslove. 6. SLUŽBA ZA OPĆE POSLOVE Služba za opće poslove obavlja stručne poslove koji se odnose na kadrovske i materijalno-financijske poslove; sigurno obavljanje poslovnih aktivnosti Područnog ureda vezanih uz informacijski sustav; pružanje pomoći korisnicima iz područja korištenja računalne opreme i novo razvijenih programskih rješenja (help-desk); obavljanje poslova prijamne kancelarije, prijepisa, pismohrane i otpreme pošte; obavljanje poslova u svezi s nekretninama, opremom, prijevoznim sredstvima i ostalom imovinom Područnog ureda; obavljanje poslova u svezi s nabavom uredskog materijala. U ispostavi Osijek obavljaju se poslovi u odjelima, i to: 1. Odjel za utvrđivanje poreza za pravne osobe Odjel za utvrđivanje poreza za pravne osobe obavlja upravne i druge stručne poslove za pravne osobe koji se odnose na zaprimanje poreznih prijava, bilježenje poreznih obveza u poreznom knjigovodstvu i praćenje naplate poreza i doprinosa; utvrđivanje pravodobnosti, zakonitosti i pravilnosti podnesenih poreznih prijava; utvrđivanje porezne osnovice i porezne obveze u prvom stupnju; provođenje ovrhe radi naplate poreza i doprinosa pljenidbom novčanih sredstava; podnošenje prijava za pokretanje prekršajnog postupka; izdavanje isprava o činjenicama o kojima Porezna uprava vodi službenu evidenciju; provođenje ovrhe radi naplate drugih javnih davanja po zahtjevima tijela državne uprave i sudova u skladu s posebnim zakonima; vođenje evidencija o zaduženim i naplaćenim obvezama poreznih obveznika; vođenje upisnika poreznih obveznika; administrativno-tehničke poslove, kao i poslove u svezi s osobnim identifikacijskim brojem. 2. Odjel za utvrđivanje poreza za fizičke osobe Odjel za utvrđivanje poreza za fizičke osobe obavlja upravne i druge stručne poslove za fizičke osobe koji se odnose na zaprimanje poreznih prijava, bilježenje poreznih obveza u poreznom knjigovodstvu i praćenje naplate poreza i doprinosa; utvrđivanje pravodobnosti, zakonitosti i pravilnosti podnesenih poreznih prijava; utvrđivanje porezne osnovice i porezne obveze u prvom stupnju; provođenje ovrhe radi naplate poreza i doprinosa pljenidbom novčanih sredstava; podnošenje prijava za pokretanje prekršajnog postupka; izdavanje isprava o činjenicama o kojima Porezna uprava vodi službenu evidenciju; provođenje ovrhe radi naplate drugih javnih davanja po zahtjevima tijela državne uprave i sudova u skladu s posebnim zakonima; vođenje evidencija o zaduženim i naplaćenim obvezama poreznih obveznika; vođenje upisnika poreznih obveznika; administrativno-tehničke poslove, kao i poslove u svezi s osobnim identifikacijskim brojem. U ispostavama Beli Manastir, Donji Miholjac, Đakovo, Našice i Valpovo obavljaju se upravni i drugi stručni poslovi koji se odnose na zaprimanje poreznih prijava, bilježenje poreznih obveza u poreznom knjigovodstvu i praćenje naplate poreza i doprinosa; utvrđivanje pravodobnosti, zakonitosti i pravilnosti podnesenih poreznih prijava; utvrđivanje porezne osnovice i porezne obveze u prvom stupnju; prikupljanje podataka o poreznom obvezniku, utvrđivanje porezne snage poreznog obveznika, nadzor PDV-a, osobito nadzor povrata PDV-a, te obavljanje malih ciljanih nadzora poslovanja poreznih obveznika; provođenje ovrhe radi naplate poreza i doprinosa pljenidbom novčanih sredstava; podnošenje prijava za pokretanje prekršajnog postupka; izdavanje isprava o činjenicama o

96

kojima Porezna uprava vodi službenu evidenciju; provođenje ovrhe radi naplate drugih javnih davanja po zahtjevima tijela državne uprave i sudova u skladu s posebnim zakonima; vođenje evidencija o zaduženim i naplaćenim obvezama poreznih obveznika; vođenje upisnika poreznih obveznika; administrativno-tehničke poslove kao i poslove u svezi s osobnim identifikacijskim brojem. PODRUČNI URED PAZIN Članak 43. U Područnom uredu Pazin ustrojavaju se: 1. Služba za utvrđivanje poreza i doprinosa 2. Sektor za nadzor 2.1. Služba za nadzor I 2.2. Služba za nadzor II 2.3. Služba za nadzor III 2.4. Služba za nadzor IV 3. Služba za ovrhu 4. Služba za prekršajni postupak 5. Služba za opće poslove 6. Ispostava Buzet 7. Ispostava Labin 8. Ispostava Pazin 9. Ispostava Poreč 9.1. Odjel za utvrđivanje poreza za pravne osobe 9.2. Odjel za utvrđivanje poreza za fizičke osobe 10. Ispostava Pula 10.1. Odjel za utvrđivanje poreza za pravne osobe 10.2. Odjel za utvrđivanje poreza za fizičke osobe 10.3. Odjel za nekretnine i imovinske poreze 11. Ispostava Rovinj 12. Ispostava Umag 12.1. Odjel za utvrđivanje poreza za pravne osobe 12.2. Odjel za utvrđivanje poreza za fizičke osobe. 1. SLUŽBA ZA UTVRĐIVANJE POREZA I DOPRINOSA Služba za utvrđivanje poreza i doprinosa obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na praćenje provedbe propisa o izravnim i neizravnim porezima i doprinosima te drugih propisa; predlaganje i poduzimanje radnji za učinkovitije ostvarivanje prihoda; koordiniranje poslova koji se odnose na djelovanje informacijskog sustava i njegovo korištenje; davanje uputa i stručne pomoći poreznim obveznicima; izradu mišljenja po upitima poreznih obveznika; organiziranje seminara za djelatnike ispostave; osiguravanje provedbe uputa i mišljenja koja dolaze iz Središnjeg ureda u ispostave; suradnju s tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave odnosno s nadležnim tijelima za druga javna i ostala davanja; obavlja knjiženje proračunskih prihoda; vodi evidencije o zaduženim i naplaćenim obvezama poreznih obveznika; provodi pripise, otpise i preknjiženja poreznih i drugih obveza; koordinira obavljanje poslova ispostava te obavljanje poslova u svezi s osobnim identifikacijskim brojem. 2. SEKTOR ZA NADZOR

97

Sektor za nadzor obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na inspekcijski nadzor poreznih obveznika; provođenje uputa Središnjeg ureda Porezne uprave; izvješćivanje Središnjeg ureda o provedenom nadzoru i utvrđenim činjenicama o uočenim pojavnostima; provođenje akcija koje koordinira Središnji ured. Poslovi Sektora za nadzor obavljaju se unutar službi. 3. SLUŽBA ZA OVRHU Služba za ovrhu obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na provođenje postupka ovrhe; predlaganje pokretanja stečajeva i likvidacija preko nadležnog tijela i prijavljivanje potraživanja u stečajnim i likvidacijskim postupcima; praćenje naplate po svim računima na razini područnog ureda; izradu financijskih izvješća o naplati po svim računima; izradu financijskih izvješća o naplati za područni ured; vođenje potrebne evidencije; pripremu financijske dokumentacije; predlaganje načina za bolju naplatu prihoda. 4.SLUŽBA ZA PREKRŠAJNI POSTUPAK Služba za prekršajni postupak obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na zaprimanje zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka koji dolaze iz ispostava ili samoga područnog ureda; vođenje prekršajnog postupka u prvom stupnju i donošenje rješenja o prekršaju zbog povreda zakonskih propisa; vođenje evidencije o prekršajnim postupcima i o izvršenju prekršajnih kazni i izrečenih mjera; sastavljanje izvješća o prekršajnim postupcima; obavlja i druge poslove. 5. SLUŽBA ZA OPĆE POSLOVE Služba za opće poslove obavlja stručne poslove koji se odnose na kadrovske i materijalno-financijske poslove; sigurno obavljanje poslovnih aktivnosti Područnog ureda vezanih uz informacijski sustav; pružanje pomoći korisnicima iz područja korištenja računalne opreme i novo razvijenih programskih rješenja (help-desk); obavljanje poslova prijamne kancelarije, prijepisa, pismohrane i otpreme pošte; obavljanje poslova u svezi s nekretninama, opremom, prijevoznim sredstvima i ostalom imovinom Područnog ureda; obavljanje poslova u svezi s nabavom uredskog materijala. U ispostavama Poreč, Pula i Umag obavljaju se poslovi u odjelima i to: 1. Odjel za utvrđivanje poreza za pravne osobe Odjel za utvrđivanje poreza za pravne osobe obavlja upravne i druge stručne poslove za pravne osobe koji se odnose na zaprimanje poreznih prijava, bilježenje poreznih obveza u poreznom knjigovodstvu i praćenje naplate poreza i doprinosa; utvrđivanje pravodobnosti, zakonitosti i pravilnosti podnesenih poreznih prijava; utvrđivanje porezne osnovice i porezne obveze u prvom stupnju; provođenje ovrhe radi naplate poreza i doprinosa pljenidbom novčanih sredstava; podnošenje prijava za pokretanje prekršajnog postupka; izdavanje isprava o činjenicama o kojima Porezna uprava vodi službenu evidenciju; provođenje ovrhe radi naplate drugih javnih davanja po zahtjevima tijela državne uprave i sudova u skladu s posebnim zakonima; vođenje evidencija o zaduženim i naplaćenim obvezama poreznih obveznika; vođenje upisnika poreznih obveznika; administrativno-tehničke poslove, kao i poslove u svezi s osobnim identifikacijskim brojem. 2. Odjel za utvrđivanje poreza za fizičke osobe Odjel za utvrđivanje poreza za fizičke osobe obavlja upravne i druge stručne poslove za fizičke osobe koji se odnose na zaprimanje poreznih prijava, bilježenje poreznih obveza u poreznom knjigovodstvu i praćenje naplate poreza i doprinosa; utvrđivanje pravodobnosti, zakonitosti i pravilnosti podnesenih poreznih prijava; utvrđivanje

98

porezne osnovice i porezne obveze u prvom stupnju; provođenje ovrhe radi naplate poreza i doprinosa pljenidbom novčanih sredstava; podnošenje prijava za pokretanje prekršajnog postupka; izdavanje isprava o činjenicama o kojima Porezna uprava vodi službenu evidenciju; provođenje ovrhe radi naplate drugih javnih davanja po zahtjevima tijela državne uprave i sudova u skladu s posebnim zakonima; vođenje evidencija o zaduženim i naplaćenim obvezama poreznih obveznika; vođenje upisnika poreznih obveznika; administrativno-tehničke poslove, kao i poslove u svezi s osobnim identifikacijskim brojem. 3. Odjel za nekretnine i imovinske poreze Odjel za nekretnine i imovinske poreze obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na utvrđivanje i naplatu poreza na nekretnine te utvrđivanje i naplatu poreza na nasljedstvo i darove te imovinske poreze. U ispostavama Buzet, Labin, Pazin i Rovinj obavljaju se upravni i drugi stručni poslovi koji se odnose na zaprimanje poreznih prijava, bilježenje poreznih obveza u poreznom knjigovodstvu i praćenje naplate poreza i doprinosa; utvrđivanje pravodobnosti, zakonitosti i pravilnosti podnesenih poreznih prijava; utvrđivanje porezne osnovice i porezne obveze u prvom stupnju; prikupljanje podataka o poreznom obvezniku, utvrđivanje porezne snage poreznog obveznika, nadzor PDV-a, osobito nadzor povrata PDV-a, te obavljanje malih ciljanih nadzora poslovanja poreznih obveznika; provođenje ovrhe radi naplate poreza i doprinosa pljenidbom novčanih sredstava; podnošenje prijava za pokretanje prekršajnog postupka; izdavanje isprava o činjenicama o kojima Porezna uprava vodi službenu evidenciju; provođenje ovrhe radi naplate drugih javnih davanja po zahtjevima tijela državne uprave i sudova u skladu s posebnim zakonima; vođenje evidencija o zaduženim i naplaćenim obvezama poreznih obveznika; vođenje upisnika poreznih obveznika; administrativno-tehničke poslove te poslove u svezi s osobnim identifikacijskim brojem. Članak 44. U ostalim područnim uredima Porezne uprave ustrojavaju se: Područni ured Krapina Unutar Područnog ureda Krapina ustrojavaju se: 1. Služba za utvrđivanje poreza i doprinosa 2. Služba za nadzor 2.1. Odjel za nadzor I 2.2. Odjel za nadzor II 3. Služba za ovrhu 4. Služba za prekršajni postupak 5. Ispostava Donja Stubica 6. Ispostava Klanjec 7. Ispostava Krapina 8. Ispostava Pregrada 9. Ispostava Zabok 10. Ispostava Zlatar. Područni ured Sisak Unutar Područnog ureda Sisak ustrojavaju se: 1. Služba za utvrđivanje poreza i doprinosa 2. Služba za nadzor 2.1. Odjel za nadzor I 2.2. Odjel za nadzor II

99

3. Služba za ovrhu 4. Služba za prekršajni postupak 5. Ispostava Dvor 6. Ispostava Glina 7. Ispostava Gvozd 8. Ispostava Hrvatska Kostajnica 9. Ispostava Kutina 10. Ispostava Novska 11. Ispostava Petrinja 12. Ispostava Sisak 12.1. Odjel za utvrđivanje poreza za pravne osobe 12.2. Odjel za utvrđivanje poreza za fizičke osobe. Područni ured Karlovac Unutar Područnog ureda Karlovac ustrojavaju se: 1. Služba za utvrđivanje poreza i doprinosa 2. Služba za nadzor 2.1.Odjel za nadzor I 2.2. Odjel za nadzor II 3. Služba za ovrhu 4. Služba za prekršajni postupak 5. Ispostava Duga Resa 6. Ispostava Karlovac 6.1. Odjel za utvrđivanje poreza za pravne osobe 6.2. Odjel za utvrđivanje poreza za fizičke osobe 7. Ispostava Ogulin 8. Ispostava Ozalj 9. Ispostava Slunj 10. Ispostava Vojnić. Područni ured Varaždin Unutar Područnog ureda Varaždin ustrojavaju se: 1. Služba za utvrđivanje poreza i doprinosa 2. Služba za nadzor 2.1. Odjel za nadzor I 2.2. Odjel za nadzor II 3. Služba za ovrhu 4. Služba za prekršajni postupak 5. Ispostava Ivanec 6. Ispostava Ludbreg 7. Ispostava Novi Marof 8. Ispostava Varaždin 8.1. Odjel za utvrđivanje poreza za pravne osobe 8.2. Odjel za utvrđivanje poreza za fizičke osobe. . Područni ured Koprivnica Unutar Područnog ureda Koprivnica ustrojavaju se: 1. Služba za utvrđivanje poreza i doprinosa 2. Služba za nadzor 2.1. Odjel za nadzor I 2.2. Odjel za nadzor II

100

3. Služba za ovrhu 4. Služba za prekršajni postupak 5. Ispostava Đurđevac 6. Ispostava Koprivnica 6.1. Odjel za utvrđivanje poreza za pravne osobe 6.2. Odjel za utvrđivanje poreza za fizičke osobe 7. Ispostava Križevci.

Područni ured Bjelovar Unutar Područnog ureda Bjelovar ustrojavaju se: 1. Služba za utvrđivanje poreza i doprinosa 2. Služba za nadzor 2.1. Odjel za nadzor I 2.2. Odjel za nadzor II 3. Služba za ovrhu 4. Služba za prekršajni postupak 5. Ispostava Bjelovar 5.1. Odjel za utvrđivanje poreza za pravne osobe 5.2. Odjel za utvrđivanje poreza za fizičke osobe 6. Ispostava Čazma 7. Ispostava Daruvar 8. Ispostava Garešnica 9. Ispostava Grubišno Polje. Područni ured Gospić Unutar Područnog ureda Gospić ustrojavaju se: 1. Služba za utvrđivanje poreza i doprinosa 2. Služba za nadzor 3. Služba za ovrhu 4. Služba za prekršajni postupak 5. Ispostava Donji Lapac 6. Ispostava Gospić 7. Ispostava Korenica 8. Ispostava Otočac 9. Ispostava Senj. Područni ured Virovitica Unutar Područnog ureda Virovitica ustrojavaju se: 1. Služba za utvrđivanje poreza i doprinosa 2. Služba za nadzor 3. Služba za ovrhu 4. Služba za prekršajni postupak 5. Ispostava Orahovica 6. Ispostava Slatina 7. Ispostava Virovitica 7.1. Odjel za utvrđivanje poreza za pravne osobe 7.2. Odjel za utvrđivanje poreza za fizičke osobe. Područni ured Požega

101

Unutar Područnog ureda Požega ustrojavaju se: 1. Služba za utvrđivanje poreza i doprinosa 2. Služba za nadzor 3. Služba za ovrhu 4. Služba za prekršajni postupak 5. Ispostava Pakrac 6. Ispostava Požega 6.1. Odjel za utvrđivanje poreza za pravne osobe 6.2. Odjel za utvrđivanje poreza za fizičke osobe. Područni ured Slavonski Brod Unutar Područnog ureda Slavonski Brod ustrojavaju se: 1. Služba za utvrđivanje poreza i doprinosa 2. Služba za nadzor 2.1. Odjel za nadzor I 2.2. Odjel za nadzor II 3. Služba za ovrhu 4. Služba za prekršajni postupak 5. Ispostava Nova Gradiška 6. Ispostava Okučani 7. Ispostava Slavonski Brod 7.1. Odjel za utvrđivanje poreza za pravne osobe 7.2. Odjel za utvrđivanje poreza za fizičke osobe. Područni ured Zadar Unutar Područnog ureda Zadar ustrojavaju se: 1. Služba za utvrđivanje poreza i doprinosa 2. Služba za nadzor 2.1. Odjel za nadzor I 2.2. Odjel za nadzor II 3. Služba za ovrhu 4. Služba za prekršajni postupak 5. Ispostava Biograd na Moru 6. Ispostava Benkovac 7. Ispostava Gračac 8. Ispostava Obrovac 9. Ispostava Pag 10. Ispostava Zadar 10.1. Odjel za utvrđivanje poreza za pravne osobe 10.2. Odjel za utvrđivanje poreza za fizičke osobe. Područni ured Šibenik Unutar Područnog ureda Šibenik ustrojavaju se: 1. Služba za utvrđivanje poreza i doprinosa 2. Služba za nadzor 2.1. Odjel za nadzor I 2.2. Odjel za nadzor II 3. Služba za ovrhu 4. Služba za prekršajni postupak 5. Ispostava Drniš 6. Ispostava Knin

102

7. Ispostava Šibenik 7.1. Odjel za utvrđivanje poreza za pravne osobe 7.2. Odjel za utvrđivanje poreza za fizičke osobe. Područni ured Vukovar Unutar Područnog ureda Vukovar ustrojavaju se: 1. Služba za utvrđivanje poreza i doprinosa 2. Služba za nadzor 2.1. Odjel za nadzor I 2.2. Odjel za nadzor II 3. Služba za ovrhu 4. Služba za prekršajni postupak 5. Ispostava Vinkovci 5.1. Odjel za utvrđivanje poreza za pravne osobe 5.2. Odjel za utvrđivanje poreza za fizičke osobe 6. Ispostava Vukovar 7. Ispostava Županja 8. Ispostava Ilok. Područni ured Dubrovnik Unutar Područnog ureda Dubrovnik ustrojavaju se: 1. Služba za utvrđivanje poreza i doprinosa, 2. Služba za nadzor 2.1. Odjel za nadzor I 2.2. Odjel za nadzor II 3. Služba za ovrhu 4. Služba za prekršajni postupak 5. Ispostava Dubrovnik 5.1. Odjel za utvrđivanje poreza za pravne osobe 5.2. Odjel za utvrđivanje poreza za fizičke osobe 6. Ispostava Korčula 7. Ispostava Lastovo 8. Ispostava Metković 9. Ispostava Ploče. Područni ured Čakovec Unutar Područnog ureda Čakovec ustrojavaju se: 1. Služba za utvrđivanje poreza i doprinosa 2. Služba za nadzor 2.1. Odjel za nadzor I 2.2. Odjel za nadzor II 3. Služba za ovrhu 4. Služba za prekršajni postupak 5. Ispostava Čakovec 5.1. Odjel za utvrđivanje poreza za pravne osobe 5.2. Odjel za utvrđivanje poreza za fizičke osobe 6. Ispostava Mursko Središće 7. Ispostava Prelog. 1. SLUŽBA ZA UTVRĐIVANJE POREZA I DOPRINOSA

103

U službama za utvrđivanje poreza i doprinosa u ostalim područnim uredima obavljaju se upravni i drugi stručni poslovi koji se odnose na praćenje provedbe propisa o izravnim i neizravnim porezima i doprinosima te drugih propisa; predlaganje i poduzimanje radnji za učinkovitije ostvarivanje prihoda; koordiniranje poslova koji se odnose na djelovanje informacijskog sustava i njegovo korištenje; davanje uputa i stručne pomoći poreznim obveznicima; izradu mišljenja po upitima poreznih obveznika; organiziranje seminara za zaposlenike ispostave; osiguravanje provedbe uputa i mišljenja koja dolaze iz Središnjeg ureda u ispostave; suradnju s tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, odnosno s nadležnim tijelima za druga javna i ostala davanja; obavljanje poslova u svezi s osobnim identifikacijskim brojem. 2. SLUŽBA ZA NADZOR U službama za nadzor u ostalim područnim uredima obavljaju se upravni i drugi stručni poslovi koji se odnose na inspekcijski nadzor poreznih obveznika; provođenje uputa Središnjeg ureda Porezne uprave; izvješćivanje Središnjeg ureda o provedenom nadzoru i utvrđenim činjenicama o uočenim pojavnostima; provođenje akcija koje koordinira Središnji ured. Poslovi služba obavljaju se unutar odjela. 3. SLUŽBA ZA OVRHU U službama za ovrhu u ostalim područnim uredima obavljaju se upravni i drugi stručni poslovi koji se odnose na provođenje postupka ovrhe; predlaganje pokretanje stečajeva i likvidacija putem nadležnog tijela i prijavljivanje potraživanja u stečajnim i likvidacijskim postupcima; praćenje naplate po svim računima na razini područnog ureda; izradu financijskih izvješća o naplati po svim računima; izradu financijskih izvješća o naplati za područni ured; vođenje potrebne evidencije; priprema financijske dokumentacije; predlaganje načina bolje naplate prihoda. 4. SLUŽBA ZA PREKRŠAJNI POSTUPAK U službama za prekršajni postupak u ostalim područnim uredima obavljaju se upravni i drugi stručni poslovi koji se odnose na zaprimanje zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka koji dolaze iz ispostava ili samog područnog ureda; vođenje prekršajnog postupka u prvom stupnju i donošenje rješenja o prekršaju zbog povreda zakonskih propisa; vođenje evidencije o prekršajnim postupcima te o izvršenju prekršajnih kazni i izrečenih mjera; sastavljanje izvješća o prekršajnim postupcima; obavljaju i druge poslove. U ostalim područnim uredima Porezne uprave opće poslove obavljaju samostalni izvršitelji. Samostalni izvršitelj osigurava sigurno obavljanje poslovnih aktivnosti područnog ureda vezanih uz informacijski sustav; osigurava pružanje pomoći korisnicima iz područja korištenja računalne opreme novo razvijenih programskih rješenja (help-desk); obavlja poslove prijamne kancelarije, prijepisa, pismohrane i otpreme pošte; obavlja poslove u svezi s nekretninama, opremom, prijevoznim sredstvima i ostalom imovinom područnog ureda; obavlja poslove u svezi s nabavom uredskog materijala; obavlja kadrovske i materijalnofinancijske poslove. U ispostavama u ostalim područnim uredima Porezne uprave obavljaju se upravni i drugi stručni poslovi koji se odnose na zaprimanje poreznih prijava, bilježenje poreznih obveza u poreznom knjigovodstvu i praćenje naplate poreza i doprinosa; utvrđivanje pravodobnosti, zakonitosti i pravilnosti podnesenih poreznih prijava; utvrđivanje porezne osnovice i porezne obveze u prvom stupnju; prikupljanje podataka o poreznom obvezniku, utvrđivanju porezne snage poreznog obveznika; nadzor PDV-a, osobito nadzor povrata PDVa, te obavljanje malih ciljanih nadzora poslovanja poreznih obveznika; provođenje ovrhe radi naplate poreza i doprinosa pljenidbom novčanih sredstava; podnošenje prijava za pokretanje

104

prekršajnog postupka; izdavanje isprava o činjenicama o kojima Porezna uprava vodi službenu evidenciju; provođenje ovrhe radi naplate drugih javnih davanja po zahtjevima tijela državne uprave i sudova u skladu s posebnim zakonima; vođenje evidencija o zaduženim i naplaćenim obvezama poreznih obveznika; vođenje upisnika poreznih obveznika; obavljaju se i administrativno-tehnički poslovi, kao i poslovi u svezi osobnim identifikacijskim brojem. U ispostavama u ostalim područnim uredima u kojima su ustrojeni odjeli obavljaju se poslovi u odjelima i to: 1. Odjel za utvrđivanje poreza za pravne osobe Odjel za utvrđivanje poreza za pravne osobe obavlja upravne i druge stručne poslove za pravne osobe koji se odnose na zaprimanje poreznih prijava, bilježenje poreznih obveza u poreznom knjigovodstvu i praćenje naplate poreza i doprinosa; utvrđivanje pravodobnosti, zakonitosti i pravilnosti podnesenih poreznih prijava; utvrđivanje porezne osnovice i porezne obveze u prvom stupnju; provođenje ovrhe radi naplate poreza i doprinosa pljenidbom novčanih sredstava; podnošenje prijava za pokretanje prekršajnog postupka; izdavanje isprava o činjenicama o kojima Porezna uprava vodi službenu evidenciju; provođenje ovrhe radi naplate drugih javnih davanja po zahtjevima tijela državne uprave i sudova u skladu s posebnim zakonima; vođenje evidencija o zaduženim i naplaćenim obvezama poreznih obveznika; vođenje upisnika poreznih obveznika; obavlja administrativno-tehničke poslove, kao i poslove u svezi s osobnim identifikacijskim brojem. 2. Odjel za utvrđivanje poreza za fizičke osobe Odjel za utvrđivanje poreza za fizičke osobe obavlja upravne i druge stručne poslove za fizičke osobe koji se odnose na zaprimanje poreznih prijava, bilježenje poreznih obveza u poreznom knjigovodstvu i praćenje naplate poreza i doprinosa; utvrđivanje pravodobnosti, zakonitosti i pravilnosti podnesenih poreznih prijava; utvrđivanje porezne osnovice i porezne obveze u prvom stupnju; provođenje ovrhe radi naplate poreza i doprinosa pljenidbom novčanih sredstava; podnošenje prijava za pokretanje prekršajnog postupka; izdavanje isprava o činjenicama o kojima Porezna uprava vodi službenu evidenciju; provođenje ovrhe radi naplate drugih javnih davanja po zahtjevima tijela državne uprave i sudova u skladu s posebnim zakonima; vođenje evidencija o zaduženim i naplaćenim obvezama poreznih obveznika; vođenje upisnika poreznih obveznika; obavlja administrativno-tehničke poslove, kao i poslove u svezi s osobnim identifikacijskim brojem. Članak 45. Ispostava Gospić ima samostalne izvršitelje u Novalji. Ispostava Virovitica ima samostalne izvršitelje u Pitomači. Ispostava Korčula ima samostalne izvršitelje u Blatu i Veloj Luci. Članak 46. Jedan područni ured može pojedine poslove obavljati za drugi područni ured, o čemu odluku donosi ravnatelj. Jedna ispostava može pojedine poslove obavljati za druge ispostave s područja istog područnog ureda, o čemu odluku donosi ravnatelj.

CARINSKA UPRAVA

105

Članak 47. Carinska uprava je upravna organizacija u sastavu Ministarstva koja priprema stručne podloge za utvrđivanje ekonomske i razvojne politike u području carinskog i trošarinskog sustava i sustava carinske i izvancarinske zaštite; donosi mjere za njihovu provedbu; organizira i nadzire rad carinske službe; prati i obrađuje podatke o izvozu, uvozu i provozu; obavlja carinski nadzor u robnom i putničkom prometu s inozemstvom; primjenjuje međunarodne ugovore o trgovini i bilateralne sporazume te ugovore iz područja međunarodnoga cestovnog prometa; obavlja provjeru fizičkih i pravnih osoba u skladu s carinskim, trošarinskim i drugim propisima na cijelom području Republike Hrvatske; odobrava i provodi carinski dopušteno postupanje ili uporabu robe; prati naplatu prihoda državnog proračuna po osnovi carine, trošarina, posebnih poreza i drugih davanja koja se, sukladno posebnim propisima, obračunavaju pri carinjenju robe u tuzemstvu, odnosno pri puštanju u potrošnju, te poduzima mjere za osiguranje njihove naplate; obavlja nadzor i kontrolu obračuna i naplate carine, trošarina, posebnih poreza i drugih davanja koja se, sukladno posebnim propisima, obračunavaju pri carinjenju robe u tuzemstvu odnosno pri puštanju u potrošnju; obavlja poslove prisilne naplate carine, trošarina, posebnih poreza i drugih davanja; obavlja devizno-valutnu kontrolu u međunarodnome putničkom prometu s inozemstvom; sprječava i otkriva carinske i devizne prekršaje i prekršaje u pogledu trošarina i posebnih poreza i kaznena djela u carinskim i trošarinskim stvarima, te posebnih poreza; vodi upravni i prekršajni postupak zbog povreda carinskih i trošarinskih propisa i propisa o posebnim porezima, te podnosi zahtjeve i poduzima druge radnje za provedbu prekršajnog i kaznenog postupka; priprema stručne podloge za podnošenje zahtjeva glede osiguranja proračunskih sredstava za financiranje rada i djelatnosti Carinske uprave; brine o izgradnji, održavanju i modernizaciji carinskih objekata; obavlja poslove koje se odnose na zapošljavanje, položaj, prava, obveze i odgovornosti djelatnika Carinske uprave; provodi prvostupanjsko i drugostupanjsko disciplinsko sudovanje; organizira stručno obrazovanje i usavršavanje carinskih službenika i namještenika te sudjeluje u provedbi državnih stručnih ispita za službenike; nadzire rad međunarodnih otpremnika; provodi stručne ispite i izdaje odobrenja za obavljanje poslova međunarodnog otpremništva; surađuje s inozemnim carinskim službama i međunarodnim organizacijama u rješavanju carinskih pitanja; obavlja i poslove koji su joj temeljem posebnih propisa stavljeni u djelokrug; obavlja i druge poslove koje joj odredi ministar. Članak 48. Radi obavljanja poslova iz djelokruga Carinske uprave, ustrojavaju se sljedeće ustrojstvene jedinice: Središnji ured i carinarnice. U Središnjem uredu ustrojavaju se sektori, službe, odjeli, područni odjeli i samostalni odjel. U carinarnicama se ustrojavaju službe, odjeli, samostalni odjeli, carinske ispostave i carinski odjeljci. U carinskim ispostavama (graničnim) i carinskim odjeljcima obavljaju se poslovi neposrednog provođenja mjera carinskog nadzora i radnje carinske provjere putnika, prijevoznih sredstava i robe, te poslovi devizno-valutne provjere u međunarodnom i pograničnom prometu, ovisno o vrsti prijevoznih sredstava i graničnih prijelaza; obavlja se nadzor robe u putničkom prometu, obračun i naplata uvoznih davanja, te izricanje i naplaćivanje mandatnih kazni; obavljaju se poslovi otkrivanja i privremenog zadržavanja krijumčarene i druge skrivene robe, te podnošenje zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka; poslovi provjeravanja i poduzimanja mjera za sprječavanje ilegalnog prelaska ljudi, te skidanja i stavljanja carinskih obilježja na prijevozna sredstva; poslovi evidentiranja i nadziranja visokotarifne i rizične robe; provjeravanje i uzimanje uzorka robe koja podliježi naplati posebnih poreza; odobravanja početka provoznog postupka, određivanje roka za njegov završetak i provjeravanje ispravnosti i pravodobnosti završetka provoznog postupka.

106

U carinskim ispostavama (robnim) i carinskim odjeljcima obavljaju se poslovi preuzimanja podnesenih carinskih deklaracija i njihova provjeravanja, vraćanja neispravnih deklaracija prije prihvaćanja, odbacivanja deklaracija zaključkom i prihvaćanja podnesene carinske deklaracije; poslovi provjeravanja je li roba podnesena i sastavljanja zapisnika o utvrđenom stanju po provjerama; podnošenja zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka i naknadne naplate carinskog i poreznog duga; obavljanje poslova procjene rizika, utvrđivanja carinske vrijednosti i podrijetla robe; poslovi nadzora robe, odnosno provjeravanje postojanja carinskih obilježja na prijevoznom sredstvu ili robi, provjeravanja njegove istovjetnosti s upisanim obilježjem u JCD, te prije puštanja robe skidanja obilježja (kod uvoza) i stavljanja obilježja na prijevozno sredstvo ili robu i upisivanje u JCD (kod izvoza); obavljanje nadzora nad robom visokog rizika po tvrtkama, te poslovi praćenja pravodobnosti uplate carinskih i ostalih pristojbi. U carinskim ispostavama (granično-robnim) i carinskim odjeljcima obavljaju se poslovi iz stavaka 4. i 5. ovoga članka. SREDIŠNJI URED Članak 49. U Središnjem uredu Carinske uprave ustrojavaju se unutarnje ustrojstvene jedinice koje su pod izravnom nadležnošću ravnatelja Carinske uprave, i to: 1. Sektor za unutarnji nadzor i kontrolu 2. Sektor za upravljanje ljudskim potencijalima i pravne poslove 3. Sektor za financije 4. Sektor za carinski sustav i procedure 5. Sektor za međunarodnu suradnju i europske integracije 6. Sektor za trošarine i posebne poreze 7. Sektor za carinsku tarifu, vrijednost, podrijetlo i carinski laboratorij 8. Sektor za nadzor 9. Sektor za informacijski sustav, statistike i analize.

1. SEKTOR ZA UNUTARNJI NADZOR I KONTROLU Članak 50. Sektor za unutarnji nadzor i kontrolu obavlja nadzor i kontrolu rada svih ustrojstvenih jedinica Carinske uprave u pogledu pravilne, pravodobne i zakonite primjene carinskih, trošarinskih, vanjskotrgovinskih, deviznih, poreznih i ostalih propisa u cilju otklanjanja nepravilnosti i ujednačavanja rada svih ustrojstvenih jedinica na teritoriju Republike Hrvatske; provodi unutarnju kontrolu i analizu rizika u dijelu sustavnog praćenja prihoda i primitaka, te odgovarajuće provjere sigurnosti i zaštite financijske i nefinancijske imovine, a u cilju pravodobnog poduzimanja svih radnji i učinkovitog odvijanja poslova iz nadležnosti Carinske uprave; izrađuje zapisnike i izvješća o obavljenom nadzoru i kontroli te daje preporuke i predlaže mjere za rješavanje utvrđenih nepravilnosti; prati provedbu preporuka i mjera navedenih u izvješćima i zapisnicima iz prethodno obavljenih nadzora i kontrola; prikuplja i analizira podatke i informacije; izrađuje godišnja izvješća o radu; provodi postupke utvrđivanja činjenica i okolnosti mjerodavnih za ocjenu zakonitosti postupanja i rada carinskih službenika, odnosno za ocjenu postojanja povreda službene dužnosti; priprema stručne podloge za podnošenje prijava o počinjenom prekršaju, optužnih prijedloga, zahtjeva za pokretanje disciplinskih postupaka i kaznenih prijava zbog povrede carinskih, trošarinskih, poreznih i drugih propisa od strane carinskih službenika i namještenika Carinske uprave; prikuplja, obrađuje i provjerava podatke i informacije te postupa po prijavama i saznanjima koja ukazuju na nepravilnosti u radu carinskih službenika i namještenika Carinske uprave,

107

osobito u slučajevima sumnje na počinjenje ili pokušaj počinjenja koruptivnih kaznenih djela ili kaznenih djela s obilježjima organiziranog kriminaliteta; sustavno prati, analizira i procjenjuje stupanj razmjere i obilježja izloženosti korupciji i organiziranom kriminalitetu carinskih službenika i namještenika Carinske uprave te provodi operativne provjere i radnje radi suzbijanja i otkrivanja koruptivnih kaznenih djela ili kaznenih djela s obilježjima organiziranog kriminaliteta; sustavno prati i analizira kretanja i obilježja pojavnih oblika kršenja propisa i pravila službe od strane carinskih službenika i namještenika Carinske uprave; prati i analizira provođenje nadzora i kontrole od strane odgovornih osoba u ustrojstvenim jedinicama Carinske uprave; surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama Carinske uprave; surađuje sa Službom za unutarnju reviziju u Ministarstvu; surađuje s drugim tijelima državne uprave, javnopravnim tijelima i pravosudnim tijelima, posebno u vezi s poduzimanjem službenih radnji u okviru postupaka otkrivanja i suzbijanja pojavnih oblika korupcije i organiziranog kriminaliteta u carinskoj službi; izvješćuje ravnatelja Carinske uprave o primljenim dojavama ili na drugi način stečenim saznanjima o pojavama nezakonitog postupanja carinskih službenika i namještenika Carinske uprave, odnosno drugih fizičkih i pravnih osoba; po potrebi provodi porezni nadzor, mjere carinskog, trošarinskog nadzora i nadzora posebnih poreza, kao i radnje carinske, trošarinske i porezne provjere te druge radnje sukladno propisanim ovlaštenjima carinske službe; po potrebi provodi poslove suzbijanja krijumčarenja i provođenja istrage s ciljem otkrivanja i suzbijanja pojavnih oblika korupcije i organiziranog kriminaliteta u carinskoj službi; surađuje, koordinira i priprema unutarnji nadzor i kontrolu rada u ustrojstvenim jedinicama Carinske uprave; izvješćuje izravno i isključivo ravnatelja o svim pitanjima iz svog djelokruga rada; obavlja i druge poslove isključivo po nalogu ravnatelja. U Sektoru za unutarnji nadzor i kontrolu ustrojavaju se: 1.1. Služba za unutarnji nadzor i kontrolu 1.2. Služba za unutarnje poslove. 1.1. SLUŽBA ZA UNUTARNJI NADZOR I KONTROLU U okviru Službe za unutarnji nadzor i kontrolu obavlja se nadzor i kontrola rada carinarnica Zagreb, Krapina, Varaždin, Karlovac i Koprivnica te ostalih ustrojstvenih jedinica Carinske uprave u pogledu pravilne, pravodobne i zakonite primjene carinskih, trošarinskih, vanjskotrgovinskih, deviznih, poreznih i ostalih propisa u cilju otklanjanja nepravilnosti i ujednačavanja rada svih ustrojstvenih jedinica na teritoriju Republike Hrvatske; provodi unutarnju kontrolu i analizu rizika u dijelu sustavnog praćenja prihoda i primitaka, te odgovarajuće provjere sigurnosti i zaštite financijske i nefinancijske imovine, a u cilju pravodobnog poduzimanja svih radnji i učinkovitog odvijanja poslova iz nadležnosti Carinske uprave; izrađuje zapisnike i izvješća o obavljenom nadzoru i kontroli te daje preporuke i predlaže mjere za rješavanje utvrđenih nepravilnosti; prati provedbu preporuka i mjera navedenih u izvješćima i zapisnicima iz prethodno obavljenih nadzora i kontrola; prikuplja i analizira podatke i informacije; izrađuje godišnja izvješća o radu; provodi postupke utvrđivanja činjenica i okolnosti mjerodavnih za ocjenu zakonitosti postupanja i rada carinskih službenika, odnosno za ocjenu postojanja povreda službene dužnosti; priprema stručne podloge za podnošenje prijava o počinjenom prekršaju, optužnih prijedloga, zahtjeva za pokretanje disciplinskih postupaka i kaznenih prijava zbog povrede carinskih, trošarinskih, poreznih i drugih propisa od strane carinskih službenika i namještenika Carinske uprave; prikuplja, obrađuje i provjerava podatke i informacije te postupa po prijavama i saznanjima koja ukazuju na nepravilnosti u radu carinskih službenika i namještenika Carinske uprave, osobito u slučajevima sumnje na počinjenje ili pokušaj počinjenja koruptivnih kaznenih djela ili kaznenih djela s obilježjima organiziranog kriminaliteta; sustavno prati, analizira i procjenjuje stupanj razmjere i obilježja izloženosti korupciji i organiziranom kriminalitetu carinskih službenika i namještenika Carinske uprave te provodi operativne provjere i radnje radi suzbijanja i otkrivanja koruptivnih kaznenih djela ili kaznenih djela s obilježjima organiziranog kriminaliteta; sustavno prati i analizira kretanja i obilježja pojavnih oblika

108

kršenja propisa i pravila službe od strane carinskih službenika i namještenika Carinske uprave; prati i analizira provođenje nadzora i kontrole od strane odgovornih osoba u ustrojstvenim jedinicama Carinske uprave; po potrebi provodi porezni nadzor, mjere carinskog, trošarinskog nadzora i nadzora posebnih poreza, kao i radnje carinske, trošarinske i porezne provjere te druge radnje sukladno propisanim ovlaštenjima carinske službe; po potrebi provodi poslove suzbijanja krijumčarenja i provođenja istrage s ciljem otkrivanja i suzbijanja pojavnih oblika korupcije i organiziranog kriminaliteta u carinskoj službi; surađuje, koordinira i priprema unutarnji nadzor i kontrolu rada u ustrojstvenim jedinicama Carinske uprave s područnim odjelima; surađuje s Odjelom za unutarnju kontrolu te s drugim ustrojstvenim jedinicama Carinske uprave; surađuje sa Službom za unutarnju reviziju u Ministarstvu; surađuje s drugim tijelima državne uprave, javnopravnim tijelima i pravosudnim tijelima, posebno u vezi s poduzimanjem službenih radnji u okviru postupaka otkrivanja i suzbijanja pojavnih oblika korupcije i organiziranog kriminaliteta u carinskoj službi; izvješćuje izravno i isključivo ravnatelja i pomoćnika ravnatelja nadležnog za unutarnji nadzor i kontrolu o svim pitanjima iz svog djelokruga; obavlja i druge poslove isključivo po nalogu ravnatelja ili pomoćnika ravnatelja nadležnog za unutarnji nadzor i kontrolu. U Službi za unutarnji nadzor i kontrolu ustrojavaju se: 1.1.1. Područni odjel za unutarnji nadzor i kontrolu Split 1.1.2. Područni odjel za unutarnji nadzor i kontrolu Rijeka 1.1.3. Područni odjel za unutarnji nadzor i kontrolu Osijek. 1.1.1. Područni odjel za unutarnji nadzor i kontrolu Split U okviru Područnog odjela za unutarnji nadzor i kontrolu Split obavlja se nadzor i kontrola rada carinarnica Split, Ploče, Dubrovnik, Šibenik i Zadar te ostalih ustrojstvenih jedinica Carinske uprave u pogledu pravilne, pravodobne i zakonite primjene carinskih, trošarinskih, vanjskotrgovinskih, deviznih, poreznih i ostalih propisa u cilju otklanjanja nepravilnosti i ujednačavanja rada svih ustrojstvenih jedinica na teritoriju Republike Hrvatske; provodi unutarnju kontrolu i analizu rizika u dijelu sustavnog praćenja prihoda i primitaka, te odgovarajuće provjere sigurnosti i zaštite financijske i nefinancijske imovine, a u cilju pravodobnog poduzimanja svih radnji i učinkovitog odvijanja poslova iz nadležnosti Carinske uprave; izrađuje zapisnike i izvješća o obavljenom nadzoru i kontroli daje preporuke i predlaže mjere za rješavanje utvrđenih nepravilnosti; prati provedbu preporuka i mjera navedenih u izvješćima i zapisnicima iz prethodno obavljenih nadzora i kontrola; prikuplja i analizira podatke i informacije; izrađuje godišnja izvješća o radu; provodi postupke utvrđivanja činjenica i okolnosti mjerodavnih za ocjenu zakonitosti postupanja i rada carinskih službenika, odnosno za ocjenu postojanja povreda službene dužnosti; priprema stručne podloge za podnošenje prijava o počinjenom prekršaju, optužnih prijedloga, zahtjeva za pokretanje disciplinskih postupaka i kaznenih prijava zbog povrede carinskih, trošarinskih, poreznih i drugih propisa od strane carinskih službenika i namještenika Carinske uprave; prikuplja, obrađuje i provjerava podatke i informacije te postupa po prijavama i saznanjima koja ukazuju na nepravilnosti u radu carinskih službenika i namještenika Carinske uprave, osobito u slučajevima sumnje na počinjenje ili pokušaj počinjenja koruptivnih kaznenih djela ili kaznenih djela s obilježjima organiziranog kriminaliteta; sustavno prati, analizira i procjenjuje stupanj razmjere i obilježja izloženosti korupciji i organiziranom kriminalitetu carinskih službenika i namještenika Carinske uprave te provodi operativne provjere i radnje radi suzbijanja i otkrivanja koruptivnih kaznenih djela ili kaznenih djela s obilježjima organiziranog kriminaliteta; sustavno prati i analizira kretanja i obilježja pojavnih oblika kršenja propisa i pravila službe od strane carinskih službenika i namještenika Carinske uprave; prati i analizira provođenje nadzora i kontrole poduzete od strane odgovornih osoba u ustrojstvenim jedinicama Carinske uprave; po potrebi provodi porezni nadzor, mjere carinskog, trošarinskog nadzora i nadzora posebnih poreza, kao i radnje carinske, trošarinske i porezne provjere te druge radnje sukladno propisanim ovlaštenjima carinske službe; po potrebi provodi poslove suzbijanja krijumčarenja i provođenja istrage s ciljem otkrivanja i suzbijanja pojavnih oblika korupcije i organiziranog kriminaliteta u carinskoj

109

službi; surađuje, koordinira i priprema unutarnji nadzor i kontrolu rada u ustrojstvenim jedinicama Carinske uprave sa Službom za unutarnji nadzor i kontrolu; surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama Carinske uprave; surađuje s drugim tijelima državne uprave, javnopravnim tijelima i pravosudnim tijelima, posebno u vezi s poduzimanjem službenih radnji u okviru postupaka otkrivanja i suzbijanja pojavnih oblika korupcije i organiziranog kriminaliteta u carinskoj službi; izvješćuje izravno i isključivo ravnatelja, pomoćnika ravnatelja nadležnog za unutarnji nadzor i kontrolu i voditlja Službe za unutarnji nadzor i kontrolu o svim pitanjima iz svog djelokruga; obavlja i druge poslove isključivo po nalogu ravnatelja, pomoćnika ravnatelja nadležnog za unutarnji nadzor i kontrolu ili voditelja Službe za unutarnji nadzor i kontrolu. 1.1.2. Područni odjel za unutarnji nadzor i kontrolu Rijeka U okviru Područnog odjela za unutarnji nadzor i kontrolu Rijeka obavlja se nadzor i kontrola rada carinarnica Rijeka, Pula i Otočac te ostalih ustrojstvenih jedinica Carinske uprave u pogledu pravilne, pravodobne i zakonite primjene carinskih, trošarinskih, vanjskotrgovinskih, deviznih, poreznih i ostalih propisa u cilju otklanjanja nepravilnosti i ujednačavanja rada svih ustrojstvenih jedinica na teritoriju Republike Hrvatske; provodi unutarnju kontrolu i analizu rizika u dijelu sustavnog praćenja prihoda i primitaka, te odgovarajuće provjere sigurnosti i zaštite financijske i nefinancijske imovine, a u cilju pravodobnog poduzimanja svih radnji i učinkovitog odvijanja poslova iz nadležnosti Carinske uprave; izrađuje zapisnike i izvješća o obavljenom nadzoru i kontroli daje preporuke i predlaže mjere za rješavanje utvrđenih nepravilnosti; prati provedbu preporuka i mjera navedenih u izvješćima i zapisnicima iz prethodno obavljenih nadzora i kontrola; prikuplja i analizira podatke i informacije; izrađuje godišnja izvješća o radu; provodi postupke utvrđivanja činjenica i okolnosti mjerodavnih za ocjenu zakonitosti postupanja i rada carinskih službenika, odnosno za ocjenu postojanja povreda službene dužnosti; priprema stručne podloge za podnošenje prijava o počinjenom prekršaju, optužnih prijedloga, zahtjeva za pokretanje disciplinskih postupaka i kaznenih prijava zbog povrede carinskih, trošarinskih, poreznih i drugih propisa od strane carinskih službenika i namještenika Carinske uprave; prikuplja, obrađuje i provjerava podatke i informacije te postupa po prijavama i saznanjima koja ukazuju na nepravilnosti u radu carinskih službenika i namještenika Carinske uprave, osobito u slučajevima sumnje na počinjenje ili pokušaj počinjenja koruptivnih kaznenih djela ili kaznenih djela s obilježjima organiziranog kriminaliteta; sustavno prati, analizira i procjenjuje stupanj razmjere i obilježja izloženosti korupciji i organiziranom kriminalitetu carinskih službenika i namještenika Carinske uprave te provodi operativne provjere i radnje radi suzbijanja i otkrivanja koruptivnih kaznenih djela ili kaznenih djela s obilježjima organiziranog kriminaliteta; sustavno prati i analizira kretanja i obilježja pojavnih oblika kršenja propisa i pravila službe od strane carinskih službenika i namještenika Carinske uprave; prati i analizira provođenje nadzora i kontrole poduzete od strane odgovornih osoba u ustrojstvenim jedinicama Carinske uprave; po potrebi provodi porezni nadzor, mjere carinskog, trošarinskog nadzora i nadzora posebnih poreza, kao i radnje carinske, trošarinske i porezne provjere te druge radnje sukladno propisanim ovlaštenjima carinske službe; po potrebi provodi poslove suzbijanja krijumčarenja i provođenja istrage s ciljem otkrivanja i suzbijanja pojavnih oblika korupcije i organiziranog kriminaliteta u carinskoj službi; surađuje, koordinira i priprema unutarnji nadzor i kontrolu rada u ustrojstvenim jedinicama Carinske uprave sa Službom za unutarnji nadzor i kontrolu; surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama Carinske uprave; surađuje s drugim tijelima državne uprave, javnopravnim tijelima i pravosudnim tijelima, posebno u vezi s poduzimanjem službenih radnji u okviru postupaka otkrivanja i suzbijanja pojavnih oblika korupcije i organiziranog kriminaliteta u carinskoj službi; izvješćuje izravno i isključivo ravnatelja, pomoćnika ravnatelja nadležnog za unutarnji nadzor i kontrolu i voditelja Službe za unutarnji nadzor i kontrolu o svim pitanjima iz svog djelokruga; obavlja i druge poslove isključivo po nalogu ravnatelja, pomoćnika ravnatelja nadležnog za unutarnji nadzor i kontrolu ili voditelja Službe za unutarnji nadzor i kontrolu.

110

1.1.3. Područni odjel za unutarnji nadzor i kontrolu Osijek U okviru Područnog odjela za unutarnji nadzor i kontrolu Osijek obavlja se nadzor i kontrola rada carinarnica Osijek, Vukovar, Slavonski Brod i Virovitica te ostalih ustrojstvenih jedinica Carinske uprave u pogledu pravilne, pravodobne i zakonite primjene carinskih, trošarinskih, vanjskotrgovinskih, deviznih, poreznih i ostalih propisa u cilju otklanjanja nepravilnosti i ujednačavanja rada svih ustrojstvenih jedinica na teritoriju Republike Hrvatske; provodi unutarnju kontrolu i analizu rizika u dijelu sustavnog praćenja prihoda i primitaka, te odgovarajuće provjere sigurnosti i zaštite financijske i nefinancijske imovine, a u cilju pravodobnog poduzimanja svih radnji i učinkovitog odvijanja poslova iz nadležnosti Carinske uprave; izrađuje zapisnike i izvješća o obavljenom nadzoru i kontroli daje preporuke i predlaže mjere za rješavanje utvrđenih nepravilnosti; prati provedbu preporuka i mjera navedenih u izviješćima i zapisnicima iz prethodno obavljenih nadzora i kontrola; prikuplja i analizira podatke i informacije; izrađuje godišnja izvješća o radu; provodi postupke utvrđivanja činjenica i okolnosti mjerodavnih za ocjenu zakonitosti postupanja i rada carinskih službenika, odnosno za ocjenu postojanja povreda službene dužnosti; priprema stručne podloge za podnošenje prijava o počinjenom prekršaju, optužnih prijedloga, zahtjeva za pokretanje disciplinskih postupaka i kaznenih prijava zbog povrede carinskih, trošarinskih, poreznih i drugih propisa od strane carinskih službenika i namještenika Carinske uprave; prikuplja, obrađuje i provjerava podatke i informacije te postupa po prijavama i saznanjima koja ukazuju na nepravilnosti u radu carinskih službenika i namještenika Carinske uprave, osobito u slučajevima sumnje na počinjenje ili pokušaj počinjenja koruptivnih kaznenih djela ili kaznenih djela s obilježjima organiziranog kriminaliteta; sustavno prati, analizira i procjenjuje stupanj razmjere i obilježja izloženosti korupciji i organiziranom kriminalitetu carinskih službenika i namještenika Carinske uprave te provodi operativne provjere i radnje radi suzbijanja i otkrivanja koruptivnih kaznenih djela ili kaznenih djela s obilježjima organiziranog kriminaliteta; sustavno prati i analizira kretanja i obilježja pojavnih oblika kršenja propisa i pravila službe od strane carinskih službenika i namještenika Carinske uprave; prati i analizira provođenje nadzora i kontrole poduzete od strane odgovornih osoba u ustrojstvenim jedinicama Carinske uprave; po potrebi provodi porezni nadzor, mjere carinskog, trošarinskog nadzora i nadzora posebnih poreza, kao i radnje carinske, trošarinske i porezne provjere te druge radnje sukladno propisanim ovlaštenjima carinske službe; po potrebi provodi poslove suzbijanja krijumčarenja i provođenja istrage s ciljem otkrivanja i suzbijanja pojavnih oblika korupcije i organiziranog kriminaliteta u carinskoj službi; surađuje, koordinira i priprema unutarnji nadzor i kontrolu rada u ustrojstvenim jedinicama Carinske uprave sa Službom za unutarnji nadzor i kontrolu; surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama Carinske uprave; surađuje s drugim tijelima državne uprave, javnopravnim tijelima i pravosudnim tijelima, posebno u vezi s poduzimanjem službenih radnji u okviru postupaka otkrivanja i suzbijanja pojavnih oblika korupcije i organiziranog kriminaliteta u carinskoj službi; izvješćuje izravno i isključivo ravnatelja, pomoćnika ravnatelja nadležnog za unutarnji nadzor i kontrolu i voditelja Službe za unutarnji nadzor i kontrolu o svim pitanjima iz svog djelokruga; obavlja i druge poslove isključivo po nalogu ravnatelja, pomoćnika ravnatelja nadležnog za unutarnji nadzor i kontrolu ili voditelja Službe za unutarnji nadzor i kontrolu. 1.2. SLUŽBA ZA UNUTARNJE POSLOVE Služba za unutarnje poslove provodi postupke utvrđivanja činjenica i okolnosti mjerodavnih za ocjenu zakonitosti postupanja i rada carinskih službenika, odnosno za ocjenu postojanja povreda službene dužnosti; priprema stručne podloge za podnošenje prijava o počinjenom prekršaju, optužnih prijedloga, zahtjeva za pokretanje disciplinskih postupaka i kaznenih prijava zbog povrede carinskih, trošarinskih, poreznih i drugih propisa od strane carinskih službenika i namještenika Carinske uprave; prikuplja, obrađuje i provjerava podatke i informacije te postupa po prijavama i saznanjima koja ukazuju na nepravilnosti u radu

111

carinskih službenika i namještenika Carinske uprave, osobito u slučajevima sumnje na počinjenje ili pokušaj počinjenja koruptivnih kaznenih djela ili kaznenih djela s obilježjima organiziranog kriminaliteta; sustavno prati, analizira i procjenjuje stupanj razmjere i obilježja izloženosti korupciji i organiziranom kriminalitetu carinskih službenika i namještenika Carinske uprave te provodi operativne provjere i radnje radi suzbijanja i otkrivanja koruptivnih kaznenih djela ili kaznenih djela s obilježjima organiziranog kriminaliteta; sustavno prati i analizira kretanja i obilježja pojavnih oblika kršenja propisa i pravila službe od strane carinskih službenika i namještenika Carinske uprave; prati i analizira provođenje nadzora i kontrole od strane odgovornih osoba u ustrojstvenim jedinicama Carinske uprave; surađuje sa Službom za unutarnji nadzor i kontrolu, te drugim ustrojstvenim jedinicama Carinske uprave; surađuje s drugim tijelima državne uprave, javnopravnim tijelima i pravosudnim tijelima, posebno u vezi s poduzimanjem službenih radnji u okviru postupaka otkrivanja i suzbijanja pojavnih oblika korupcije i organiziranog kriminaliteta u carinskoj službi; izvješćuje ravnatelja Carinske uprave o primljenim dojavama ili na drugi način stečenim saznanjima o pojavama nezakonitog postupanja carinskih službenika i namještenika Carinske uprave, odnosno drugih fizičkih i pravnih osoba; po potrebi provodi porezni nadzor, mjere carinskog, trošarinskog nadzora i nadzora posebnih poreza, kao i radnje carinske, trošarinske i porezne provjere te druge radnje sukladno propisanim ovlaštenjima carinske službe; po potrebi provodi poslove suzbijanja krijumčarenja i provođenja istrage s ciljem otkrivanja i suzbijanja pojavnih oblika korupcije i organiziranog kriminaliteta u carinskoj službi; izrađuje godišnja izvješća o radu; izvješćuje izravno i isključivo ravnatelja i pomoćnika ravnatelja nadležnog za unutarnji nadzor i kontrolu o svim pitanjima iz svog djelokruga; obavlja i druge poslove isključivo po nalogu ravnatelja ili pomoćnika ravnatelja nadležnog za unutarnji nadzor i kontrolu. 2. SEKTOR ZA UPRAVLJANJE LJUDSKIM POTENCIJALIMA I PRAVNE POSLOVE Članak 51. U okviru Sektora za upravljanje ljudskim potencijalima i pravne poslove obavljaju se sljedeći poslovi: upravljanje ljudskim potencijalima i radno – pravnim pitanjima državnih službenika i namještenika; usmjeravanje i povezivanje obavljanja pravnih i kadrovskih poslova; koordiniranje, usklađivanje i sudjelovanje u izradi prijedloga zakona i drugih propisa iz djelokruga službe; suradnja s ostalim tijelima državne uprave i državne vlasti u pitanjima iz svog djelokruga; poslovi u svezi sa zapošljavanjem, karijernim razvojem, planiranjem i rasporedom kadrova, disciplinskim sudovanjem, usavršavanjem i stručnim osposobljavanjem državnih službenika; suradnja s ostalim ustrojstvenim jedinicama u poslovima iz svog djelokruga; suradnja s nadležnim tijelima državne vlasti, a napose s Državnim odvjetništvom Republike Hrvatske u vođenju postupaka pred sudovima, suradnja s pročelnicima carinarnica u području svog djelokruga; izvješćuje ravnatelja o svim pitanjima iz svoje nadležnosti. U Sektoru za upravljanje ljudskim potencijalima i pravne poslove ustrojavaju se: 2.1. Služba za upravljanje ljudskim potencijalima i organizaciju 2.2. Služba za pravne poslove 2.3. Služba - Carinski centar za obuku. 2.1. SLUŽBA ZA UPRAVLJANJE LJUDSKIM POTENCIJALIMA I ORGANIZACIJU U okviru Službe za upravljanje ljudskim potencijalima i organizaciju obavljaju se poslovi praćenja statusnih prava službenika i namještenika Carinske uprave te njihov rad i napredovanje u službi; poslovi koji se odnose na provedbu natječaja, zapošljavanje, položaj, prava, obveze i odgovornosti službenika; upravno-pravni poslovi u svezi s prijamom u

112

državnu službu i rasporedom na radna mjesta, te se provodi postupak u svim drugim pitanjima koja se odnose na prava i obveze iz radnih odnosa službenika i namještenika Carinske uprave u I. stupnju, izrađuju se rješenja iz područja radnih odnosa za službenike i namještenike Središnjeg ureda te individualne planove napredovanje po prijedlogu carinarnica, obrađuju predmeti, predstavke i prigovori iz djelokruga rada Službe; prati se stanje u određenim upravnim područjima; daje upute i smjernice te nadzire rad nižih ustrojstvenih jedinice i pruža stručnu pomoć iz svog djelokruga rada; analizira postojeću organizaciju rada u Središnjem uredu i izvješćuje ravnatelja o svim pitanjima iz svoje nadležnosti; izrađuje izvješća iz djelokruga službe; koordinira poslove planiranja i upravljanja ljudskim potencijalima po ustrojstvenim jedinicama-carinarnicama i nadzire njihov rad; poduzimaju zakonske mjere vezano za polaganje državnih stručnih ispita; vode osobni očevidnici državnih službenika i namještenika Središnjeg ureda i nadzire vođenje osobnih očevidnika po ustrojstvenim jedinicama; izrađuju se prijedlozi za donošenje podzakonskih propisa i drugih propisa iz svog djelokruga, prati se zakonska regulativa iz svog područja rada. U Službi za upravljanje ljudskim potencijalima i organizaciju ustrojavaju se: 2.1.1. Odjel za službeničke odnose 2.1.2. Odjel za poslove pisarnice i tehničke poslove. 2.1.1. Odjel za službeničke odnose U okviru Odjela za službeničke odnose obavljaju se poslovi praćenja statusnih prava službenika i namještenika Carinske uprave te njihov rad i napredovanje u službi; poslovi koji se odnose na provedbu natječaja, zapošljavanje, položaj, prava, obveze i odgovornosti službenika; upravno-pravni poslovi u svezi s prijamom u državnu službu i rasporedom na radna mjesta, te se provodi postupak u svim drugim pitanjima koja se odnose na prava i obveze iz radnih odnosa službenika i namještenika Carinske uprave u I. stupnju, izrađuju se rješenja iz područja radnih odnosa za službenike i namještenike Središnjeg ureda, obrađuju predmeti, predstavke i prigovori iz djelokruga rada Službe, poduzimaju zakonske mjere vezano za polaganje državnih stručnih ispita, vode osobni očevidnici državnih službenika i namještenika Carinske uprave, izrađuju se prijedlozi za donošenje podzakonskih propisa i drugih propisa iz svog djelokruga, prati se zakonska regulativa iz svog područja rada, nadzire se rad u niže ustrojstvenim jedinicama i pruža stručna pravna pomoć, surađuje s pročelnicima carinarnica u području svog djelokruga. 2.1.2. Odjel za poslove pisarnice i tehničke poslove U okviru Odjela za poslove pisarnice i tehničke poslove obavlja se zaprimanje pošte, razvrstavanje, evidentiranje, urudžbiranje i dostavljanje pošte u rad, otpremanje pošte i arhiviranje predmeta, poslovi upravljanja voznim parkom i vodi briga o ispravnosti, održavanju i čistoći vozila u Središnjem uredu; poslovi vanjske i unutarnje dostave službenih akata; održavanja zgrade i uređaja zgrade; sastavljanja predračuna troškova za tekuće i investicijsko održavanje zgrade; poslovi pomoćno-tehničkog obilježja čije je obavljanje potrebno radi pravodobnog i kvalitetnog obavljanja poslova iz djelokruga državnog tijela; poslovi telefonske službe te održavanje čistoće prostorija, uključujući i vanjske površine. 2.2. SLUŽBA ZA PRAVNE POSLOVE U okviru Službe za pravne poslove obavljaju se poslovi izrade prijedloga podzakonskih i drugih propisa iz nadležnosti Sektora; izrade raznih naputaka, uputa i mišljenja iz djelokruga Službe; pripreme mišljenja na nacrte prijedloga zakona te mišljenja i suglasnosti na podzakonske propise drugih tijela državne uprave u pitanjima iz djelokruga Sektora; sudjelovanja u izradi podzakonskih propisa iz djelokruga Sektora, suradnje na izradi mišljenja na nacrte propisa kojih su stručni nositelji izrade tijela državne vlasti; suradnje s nadležnim tijelima državne vlasti; praćenje zakonske regulative iz svog djelokruga; obavljanje

113

pravne kontrole valjanosti svih akata iz djelokruga Službe; suradnje sa nadležnim tijelima državne vlasti, a napose s Državnim odvjetništvom Republike Hrvatske u vođenju postupaka pred sudovima; poslovi izrade pripremnih podnesaka radi sudjelovanja na ročištima, uz podnošenje i odgovaranje na tužbe i očitovanja na zahtjev Državnog odvjetništva Republike Hrvatske u građanskim i kaznenim postupcima, obrade predmeta u svim vrstama sudskih postupaka pred nadležnim sudovima, po potrebi zastupa na sudu; poslovi izrade prijedloga za sklapanje izvansudskih nagodbi te izrade prijedloga za sklapanje sudskih nagodbi u tijeku sudskog postupka; poslovi disciplinskog sudovanja, nadzora rada u niže ustrojstvenim jedinicama i pružanja stručne pravne pomoći; surađuje s pročelnicima carinarnica u području svog djelokruga. 2.3. SLUŽBA - CARINSKI CENTAR ZA OBUKU U Službi - Carinskom centru za obuku obavljaju se poslovi koji se odnose na provedbu i uspješnost procesa izobrazbe i stručnog usavršavanja, organiziranje seminara za stručno usavršavanje vježbenika i novoprimljenih državnih službenika; organiziranje stalne i sustavne izobrazbe službenika Carinske uprave putem radionica, seminara i drugih oblika stručnog usavršavanja; provođenje pripreme za edukaciju carinskih službenika; izrade programa za provjeru stručnih znanja; praćenje provedbe programa obrazovanja; praćenje zakonske regulative iz svog područja; organiziranje edukacije službenika koji rukuju opremom, naoružanjem i zaštitnim sredstvima; pružanje stručne pomoći niže ustrojstvenim jedinicama. Obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na planiranje i provedbu izobrazbe i stručnog usavršavanja svih službenika Carinske uprave u Carinskom centru za obuku, a prema potrebi i u drugim državnim tijelima i obrazovnim institucijama; priprema i izrađuje obrazovni plan za izobrazbu za službenike Carinske uprave Republike Hrvatske (godišnjeg, tromjesečnog, mjesečnog) temeljem zahtjeva i potreba za izobrazbom prikupljenih iz svih organizacijskih jedinica; planira i organizira provedbu izobrazbe i stručnog usavršavanja putem različitih obrazovnih događanja tj. seminara, tečajeva, radionica i sl.; poticanja i prikupljanja implicitnih (skrivenih) znanja i potreba, pronalaženje predavača, pružanje metodičke i stručne podrške za provedbu predavanja. Obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na izradu i razvoj programa s upravnog područja carinskog sustava za potrebe izobrazbe svih službenika Carinske uprave; izradu godišnjeg plana za provedbu programa temeljenog na potrebama carinske službe; analiziranje uspješnosti pojedinih programa te njihov daljnji razvoj i promjene u smislu poboljšavanja; poticanje i pronalaženje službenika – stručnjaka na pojedinim stručnim područjima carinskog sustava koji bi se uključili u izradu programa i provedbu predavanja. U Službi - Carinskom centru za obuku ustrojavaju se: 2.3.1. Odjel za planiranje i organizaciju provedbe izobrazbe 2.3.2. Odjel za razvoj programa izobrazbe. 2.3.1. Odjel za planiranje i organizaciju provedbe izobrazbe Odjel za planiranje i organizaciju provedbe izobrazbe obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na planiranje i provedbu izobrazbe i stručnog usavršavanja svih službenika Carinske uprave u Službi - Carinskom centru za obuku, a prema potrebi i u drugim državnim tijelima i obrazovnim institucijama; priprema i surađuje s Odjelom za razvoj programa izobrazbe pri izradi obrazovnog plana za izobrazbu za službenike Carinske uprave (godišnjeg, tromjesečnog, mjesečnog) temeljem zahtjeva i potreba za izobrazbom prikupljenih iz svih organizacijskih jedinica; planira i organizira provedbu izobrazbe i stručnog usavršavanja putem različitih obrazovnih događanja tj. seminara, tečajeva, radionica i sl.; poticanja i prikupljanja implicitnih (skrivenih) znanja i potreba, pronalaženje predavača, pružanje metodičke i stručne podrške za provedbu predavanja. 2.3.2. Odjel za razvoj programa izobrazbe

114

Odjel za razvoj programa izobrazbe obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na izradu i razvoj programa s upravnog područja carinskog sustava za potrebe izobrazbe svih službenika Carinske uprave; izradu godišnjeg plana za provedbu programa temeljenog na potrebama carinske službe; analiziranje uspješnosti pojedinih programa te njihov daljnji razvoj i promjene u smislu poboljšavanja; poticanje i pronalaženje službenika – stručnjaka na pojedinim stručnim područjima carinskog sustava koji bi se uključili u izradu programa i provedbu predavanja. 3. SEKTOR ZA FINANCIJE Članak 52. U Sektoru za financije obavljaju se poslovi koordinacije uspostave i razvoja sustava financijskog upravljanja i kontrola, organizira i prati izvršenje svih financijskih i računovodstvenih poslova sukladno zakonu, izrađuju procedure za materijalno-financijsko poslovanje, vodi briga o zakonitoj primjeni važećih materijalno-financijskih propisa, koordinira se izrada planova potrebnih financijskih sredstva za rad svih ustrojstvenih jedinica, pripremaju zahtjevi i izvršava plaćanje tekućih i kapitalnih izdataka putem sustava Državne riznice, pripremaju financijska izvješća, organizira godišnji popis imovine, obveza i potraživanja, vodi proračunsko knjigovodstvo, obavljaju se poslovi vezani uz nabavu i postupanje s pečatima, te poslovi ekonomata, obavljaju se poslovi javne nabave sukladno zakonskim propisima, kontinuirano surađuje s institucijom koja je nadležna za obavljanje postupke središnje javne nabave, putem Ministarstva kao pojedinačnog naručitelja, definiraju se obvezno-pravni odnosi s pravnim subjektima iz postupaka javne nabave, odnosno pripremaju se ugovori iz područja nabave, prati izvršenje ugovornih obveza, osim izvršenja obveza iz ugovora čije je izvršenje u nadležnosti drugih ustrojstvenih jedinica, obavljaju se poslovi vezani uz adaptaciju i rekonstrukciju poslovnih objekata, vodi i ažurira dokumentacija o nekretninama, vodi očevidnik nekretnina i pokretnina, obavljaju poslovi vezani uz zakup poslovnih prostora, pribavlja suglasnost za sklapanje ugovora o zakupu, obavljaju poslovi koji se odnose na korištenje i održavanje opreme na objektima, te korištenje i održavanje prijevoznih sredstava, suradnja s Ministarstvom financija vezano uz aktivnosti u svezi s graničnim prijelazima, obavljanje poslova energetske učinkovitosti, vođenje evidencije carinskih i poreznih obveznika, praćenje financijskih zaduženja carinskih i poreznih obveznika i podmirenje obveza u zadanom zakonskom roku, uplaćivanje prihoda, praćenje provođenja ovršnih postupaka, rješavanje povodom zahtjeva carinskih i poreznih obveznika za odgodom ovrhe te odgodom, odnosno obročnom otplatom dospjelog carinskog i poreznog duga, poslovi uspostave propisanog izvještajnog i računovodstvenog sustava povezanog s tradicionalnim vlastitim sredstvima Europske unije, a u skladu s obvezama koje proizlaze iz punopravnog članstva u Europskoj uniji, poslovi zaprimanja, provjeravanja i verificiranja instrumenata osiguranja carinskog i poreznog duga, postupanje po zahtjevu obveznika za dobivanje odobrenja za polaganje mjenice, odnosno zadužnice kao instrumenta osiguranja carinskog i trošarinskog duga, postupanje po zahtjevu obveznika za dobivanje odobrenja za uporabu zajedničkog jamstva u provoznom postupku, postupanje po zahtjevu obveznika za odobravanje odgode plaćanja iznosa carinskog duga, surađuje s pročelnicima carinarnica u području djelokruga Sektora i izvješćuje ravnatelja o svim pitanjima iz svoje nadležnosti. U Sektoru za financije ustrojavaju se: 3.1. Služba za javnu nabavu i upravljanje imovinom 3.2. Služba za računovodstvo 3.3. Služba za carinske evidencije i tradicionalna vlastita sredstva 3.4. Služba za porezne evidencije i osiguranje duga. 3.1. SLUŽBA ZA JAVNU NABAVU I UPRAVLJANJE IMOVINOM

115

U Službi za javnu nabavu i upravljanje imovinom obavljaju se poslovi javne nabave robe, usluge i radovi sukladno zakonskim propisima, priprema se objedinjeni plan nabave na temelju dostavljenih prijedloga planova nabave pojedinih ustrojstvenih jedinica, priprema i provodi postupke javne nabave u pogledu nabave roba, usluga i radova u suradnji s drugim ustrojstvenim jedinicama iz čije nadležnosti je predmet nabave, definiraju se načini, procedure i predmeti nabave sukladno Zakonu o javnoj nabavi, definiraju se obvezno-pravni odnosi s pravnim subjektima iz postupaka javne nabave, odnosno pripremaju se ugovori iz područja javne nabave, kontinuirano se surađuje s institucijom koja je nadležna za obavljanje postupaka središnje javne nabave, putem Ministarstva kao pojedinačnog naručitelja, obavljaju se poslovi vezani uz izgradnju, rekonstrukciju i adaptaciju poslovnih objekata, pripremaju se prijedlozi za osiguranje potrebnih sredstava za izgradnju, rekonstrukciju i adaptaciju poslovnih objekata, obavljaju se poslovi vezani uz pripremu projektnih zadataka i ustupanje izrade investicijsko-tehničke dokumentacije, pribavljaju se sve potrebne dozvole za izgradnju i rekonstrukciju poslovnih objekata, pripremaju se i prate radovi na izgradnji, rekonstrukciji i adaptaciji objekata te se koordiniraju sudionici tijekom izgradnje i rekonstrukcije, vodi se i ažurira dokumentaciju o nekretninama i pokretninama, vodi se očevidnik nekretnina i očevidnik pokretnina (prijevoznih sredstava), provode se aktivnosti vezane za usklađenost stvarnog stanja nekretnina s podacima u zemljišnim knjigama, obavljaju se poslovi vezani uz zakup poslovnih prostora, aktivnosti vezano uz davanje suglasnosti iz područja izgradnje i rekonstrukcije objekata, suradnja s Ministarstvom vezano uz aktivnosti u svezi s graničnim prijelazima, poslovi energetske učinkovitosti, surađuje se s carinarnicama u području djelokruga Službe. U Službi za javnu nabavu i upravljanje imovinom ustrojavaju se: 3.1.1. Odjel za javnu nabavu 3.1.2. Odjel za upravljanje imovinom. 3.1.1. Odjel za javnu nabavu Odjel za javnu nabavu obavlja poslove javne nabave sukladno zakonskim propisima, nabavlja robe, usluge i radove putem postupaka javne nabave, priprema objedinjeni plan nabave na temelju dostavljenih prijedloga planova nabave pojedinih ustrojstvenih jedinica, priprema i provodi postupke javne nabave u pogledu nabave roba, usluga i radova u suradnji s drugim ustrojstvenim jedinicama iz čije nadležnosti je predmet nabave, definira načine, procedure i predmete nabave sukladno Zakonu o javnoj nabavi, provodi postupke javnog oglašavanja postupaka nabave i zaključenih ugovora, priprema dokumentaciju za nadmetanje na osnovi tehničkih specifikacija koje samostalno izrađuje, odnosno tehničkih specifikacija izrađenih i dostavljenih od drugih ustrojstvenih jedinica, vodi brigu da se nabava odvija sukladno planu proračuna i planu nabave u pogledu zadanih okvira financijskih sredstava i njihove namjene, definira obvezno-pravne odnose s pravnim subjektima iz postupaka javne nabave, odnosno priprema ugovore iz područja nabave, vodi sve evidencije o postupcima nabave, priprema obrazloženja u odgovoru na žalbu i daje očitovanja o činjeničnim navodima te o žalbenom zahtjevu, priprema dokumentaciju za potrebe i po zahtjevu Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave i drugih nadležnih tijela, kontinuirano surađuje s institucijom koja je nadležna za obavljanje postupaka središnje javne nabave, putem Ministarstva kao pojedinačnog naručitelja, surađuje s carinarnicama u području djelokruga Odjela. 3.1.2. Odjel za upravljanje imovinom Odjel za upravljanje imovinom obavlja poslove vezane uz izgradnju, rekonstrukciju i adaptaciju poslovnih objekata, priprema prijedloge za osiguranje potrebnih sredstava za izgradnju, rekonstrukciju i adaptaciju poslovnih objekata, obavlja poslove vezane uz pripremu projektnih zadataka i ustupanje izrade investicijsko-tehničke dokumentacije, pribavlja sve potrebne dozvole za izgradnju i rekonstrukciju poslovnih objekata, priprema i prati radove na

116

izgradnji, rekonstrukciji i adaptaciji objekata te koordinira sudionike tijekom izgradnje i rekonstrukcije, vodi i ažurira dokumentaciju o nekretninama i pokretninama, vodi očevidnik nekretnina, vodi očevidnik pokretnina (prijevoznih sredstava), provodi aktivnosti vezane za usklađenost stvarnog stanja nekretnina s podacima u zemljišnim knjigama, obavlja poslove vezane uz zakup poslovnih prostora, pribavlja suglasnost za sklapanje ugovora o zakupu, obavlja poslove koji se odnose na korištenje i održavanje opreme na objektima te korištenje i održavanje prijevoznih sredstava, sudjeluje u pripremnim radnjama u postupcima javne nabave u dijelu pripreme tehničke dokumentacije za postupke javne nabave roba, usluga i radova iz svog djelokruga; aktivnosti vezano uz davanje suglasnosti iz područja izgradnje i rekonstrukcije objekata, suradnja s Ministarstvom vezano uz aktivnosti u svezi s graničnim prijelazima, poslovi energetske učinkovitosti, surađuje s carinarnicama u području djelokruga Odjela. 3.2. SLUŽBA ZA RAČUNOVODSTVO U Službi za računovodstvo obavljaju se poslovi koordinacije uspostave i razvoja sustava financijskog upravljanja i kontrola, organiziranja i praćenja izvršenja svih financijskih i računovodstvenih poslova sukladno zakonu, izrađuju se procedure za materijalnofinancijsko poslovanje, vodi briga o zakonitoj primjeni važećih materijalno-financijskih propisa, koordinira izrada planova potrebnih financijskih sredstava za rad svih ustrojstvenih jedinica, pripremaju se zahtjevi i izvršava plaćanje tekućih i kapitalnih izdataka putem sustava Državne riznice, pripremaju se izvješća o izvršenju proračuna, obavljaju poslovi obračuna plaća i naknade državnim službenicima i namještenicima, vodi blagajničko poslovanje, kontira, knjiži i knjigovodstveno prati izvršenje svih primitaka i izdataka po pozicijama državnog proračuna, pripremaju se financijska izvješća, obavljaju se poslovi vezani uz nabavu i postupanje s pečatima, te poslovi ekonomata – pripremanje plana nabave roba, naručivanje, zaprimanje i raspodjela nabavljene robe, organizira godišnji popis imovine, obveza i potraživanja, vodi proračunsko knjigovodstvo, prati izvršenje ugovornih obveza, osim izvršenja obveza iz ugovora čije je izvršenje u nadležnosti drugih ustrojstvenih jedinica, surađuje s carinarnicama u području djelokruga Službe. U Službi za računovodstvo ustrojavaju se: 3.2.1. Odjel područne riznice 3.2.2. Odjel za proračunsko računovodstvo i izvješćivanje. 3.2.1. Odjel područne riznice U Odjelu područne riznice obavljaju se operativni poslovi područne riznice: obrada računovodstveno-financijske dokumentacije; vodi se briga o zakonitoj primjeni materijalnofinancijskih propisa; obavlja se prethodna kontrola dostavljenih naloga prije isplate; unos rezervacije i zahtjeva za plaćanje s jedinstvenog računa riznice; plaćanje sukladno izvršenoj nabavi roba, usluga i radova za sve ustrojstvene jedinice i odobrenim proračunskim sredstvima; prati se izvršenje ugovornih obveza, osim izvršenja obveza iz ugovora čije je izvršenje u nadležnosti drugih ustrojstvenih jedinica, mjesečni obračun, obrada i isplata plaća, te ostalih rashoda za zaposlene; obračun i isplata po ugovorima o djelu i ugovorima o autorskim honorarima te drugim dohocima temeljem odluke ili rješenja nadležne osobe; izdavanje potvrda u svezi s plaćama na zahtjev zaposlenika i osoba koje primaju ostale naknade i ostale vrste dohotka; priprema izvješća vezanih za plaće; vođenje blagajničkog poslovanja kunske i devizne isplate gotovine; izdavanje i priprema naloga za službeni put i obračun putnih troškova. 3.2.2. Odjel za proračunsko računovodstvo i izvješćivanje U Odjelu za proračunsko računovodstvo i izvješćivanje obavljaju se poslovi sudjelovanja i pomoći u koordinaciji uspostave i razvoja financijskog upravljanja i kontrola,

117

izrada procedura, definiranje i kreiranje potrebnih baza podataka, obavljaju se poslovi kontiranja i knjiženja dokumentacije, odnosno evidentiranja svih poslovnih događaja, vode se računovodstvene knjige i pomoćne evidencije, knjigovodstvo osnovnih sredstava i sitnog inventara, priprema se godišnji popis imovine, provodi se rashod osnovnih sredstava i sitnog inventara, poslovi pripreme financijskih i statističkih izvješća sukladno institucionalnom okviru proračunskog računovodstva, priprema prijedloga plana proračuna i mjesečnih financijskih planova te praćenje i analiza izvršenja, priprema prijedloga izmjene i dopune proračuna te zahtjeva za preraspodjelu sredstava proračuna, financijske i računovodstvene kontrole te praćenje i analiza trošenja proračunskih sredstava sukladno utvrđenim financijskim planovima, obavljaju se poslovi vezani uz nabavu i postupanje s pečatima, te poslovi ekonomata – pripremanje plana nabave roba, naručivanje, zaprimanje i raspodjela nabavljene robe, procjene financijskih učinaka za prijedloge zakona, uredbi i drugih propisa. 3.3. SLUŽBA ZA CARINSKE EVIDENCIJE I TRADICIONALNA VLASTITA SREDSTVA U Službi za carinske evidencije i tradicionalna vlastita sredstva obavljaju se poslovi vođenja evidencije carinskih obveznika, praćenja financijskih zaduženja carinskih obveznika i podmirenja obveza u zadanom zakonskom roku, poslovi praćenja provođenja ovršnih postupaka i postupaka prisilne naplate preko Porezne uprave, poslovi analize naplate po pojedinom carinskom obvezniku i u cijelosti, poslovi davanja prijedloga rješavanja povodom zahtjeva carinskog obveznika za odgodom ovrhe te odgodom, odnosno obročnom otplatom carinskog duga, poslovi praćenja izvršenja obveza po rješenjima za odgodu, odnosno obročnu otplatu u suradnji sa carinarnicama, poslovi koji se odnose na uspostavu sustava tradicionalnih vlastitih sredstava Europske unije, a u skladu s obvezama koje proizlaze iz punopravnog članstva Republike Hrvatske u Europskoj uniji; poslovi utvrđivanja, prikupljanja, stavljanja na raspolaganje i kontrolu tradicionalnih vlastitih sredstava; poslovi objedinjavanja i uključivanja iznosa prisilno naplaćenih preko Porezne uprave na račune za tradicionalna vlastita sredstva; poslovi pripreme i objedinjavanja izvješća o tradicionalnim vlastitim sredstvima; poslovi uključivanja informacije o pristojbama na šećer; poslovi vezani za otpis tradicionalnih vlastitih sredstava i izvješćivanje o slučajevima otpisa putem internetske aplikacije WOMIS; poslovi koordinacije suradnje i izvješćivanja prema Europskoj uniji; poslovi praćenja propisanoga izvještajnog i računovodstvenog sustava povezanog s tradicionalnim vlastitim sredstvima Europske unije; poslovi davanja informacija Poreznoj upravi za uspostavljanje osnovice za vlastita sredstva od PDV-a, izrada mjesečnih i godišnjih analiza ostvarenih prihoda i analiza vanjsko trgovinske razmjene, poslovi sustavnog praćenja zakonskih osnova naplate carinskog duga, uplatnih računa i načina uplaćivanja prihoda, izrada uputa vezanih uz poslove evidentiranja, naplate i izvješćivanje o carinskom dugu i tradicionalnim vlastitim sredstvima. Služba surađuje s carinarnicama u području svog djelokruga. U Službi za carinske evidencije i tradicionalna vlastita sredstva ustrojavaju se: 3.3.1. Odjel za carinske evidencije 3.3.2. Odjel za tradicionalna vlastita sredstva i izvješćivanje. 3.3.1. Odjel za carinske evidencije U Odjelu za carinske evidencije obavljaju se poslovi vođenja evidencije carinskih obveznika, praćenja financijskih zaduženja carinskih obveznika i podmirenja obveza u zadanom zakonskom roku, poslovi praćenja provođenja ovršnih postupaka i postupaka prisilne naplate preko Porezne uprave, poslovi analize naplate po pojedinom carinskom obvezniku i u cijelosti, poslovi davanja prijedloga rješavanja povodom zahtjeva carinskog obveznika za odgodom ovrhe te odgodom, odnosno obročnom otplatom carinskog duga, poslovi praćenja izvršenja obveza po rješenjima za odgodu, odnosno obročnu otplatu u suradnji sa carinarnicama, izrada mjesečnih i godišnjih analiza ostvarenih prihoda i analiza vanjsko trgovinske razmjene, sustavnog praćenja zakonskih osnova naplate carinskog duga,

118

uplatnih računa i načina uplaćivanja prihoda, izrade uputa vezanih uz poslove evidentiranja, naplate i izvješćivanja o carinskom dugu. Odjel surađuje s carinarnicama u području svog djelokruga. 3.3.2. Odjel za tradicionalna vlastita sredstva i izvješćivanje U Odjelu za tradicionalna vlastita sredstva i izvješćivanje obavljaju se poslovi koji se odnose na uspostavu sustava tradicionalnih vlastitih sredstava Europske unije, a u skladu s obvezama koje proizlaze iz punopravnog članstva Republike Hrvatske u Europskoj uniji; poslovi utvrđivanja, prikupljanja, stavljanja na raspolaganje i kontrolu tradicionalnih vlastitih sredstava; poslovi objedinjavanja i uključivanja iznosa prisilno naplaćenih preko Porezne uprave na račune za tradicionalna vlastita sredstva; poslovi pripreme i objedinjavanja izvješća o tradicionalnim vlastitim sredstvima; poslovi uključivanja informacije o pristojbama na šećer; poslovi vezani za otpis tradicionalnih vlastitih sredstava i izvješćivanje o slučajevima otpisa putem internetske aplikacije WOMIS; poslovi koordinacije suradnje i izvješćivanja prema Europskoj uniji; poslovi praćenja propisanoga izvještajnog i računovodstvenog sustava povezanog s tradicionalnim vlastitim sredstvima Europske unije; sustavnog praćenja zakonskih osnova naplate tradicionalnih vlastitih sredstava, izrade uputa vezanih uz poslove evidentiranja, naplate, otpisa i izvješćivanja o tradicionalnim vlastitim sredstvima. Odjel surađuje s carinarnicama u području svog djelokruga. 3.4. SLUŽBA ZA POREZNE EVIDENCIJE I OSIGURANJE DUGA U Službi za porezne evidencije i osiguranje duga obavljaju se poslovi vođenja evidencije poreznih obveznika, obrada izvoda kroz vertikalne kontrole izvoda, kontrole uplatnih računa i načina uplaćivanja prihoda, praćenje financijskih zaduženja poreznih obveznika i podmirenja poreznih obveza u zadanom zakonskom roku, praćenje naplate poreza po vrstama, praćenje provođenja ovršnih postupaka, analiza rezultata po pojedinom poreznom obvezniku i u cijelosti, rješavanje zahtjeva poreznih obveznika za odgodom ovrhe te odgodom plaćanja poreznog duga, odnosno obročnom otplatom poreznog duga, izvješćivanje Ministarstva o količinama motornih benzina i plinskih ulja za pogon za koje je uplaćena naknada za financiranje građenja i održavanja javnih cesta, dostavljanje konačnih obračuna i uplate naknada za Hrvatske ceste i Hrvatske autoceste, sustavno praćenje zakonskih osnova naplate poreznog duga, uplatnih računa i načina uplaćivanja prihoda, izrada uputa vezanih uz poslove evidentiranja, naplate i izvješćivanje o poreznom dugu, zaprimanja, provjeravanja i verificiranja instrumenata osiguranja carinskog i poreznog duga, praćenje stanja opterećenja instrumenata osiguranja carinskog i poreznog duga, obavlja se usklađivanje stanja opterećenja i vrijednosti instrumenata osiguranja carinskog i poreznog duga s obveznicima, te izdavateljima instrumenata osiguranja putem pisanog izvješća, deaktiviranje instrumenata osiguranja duga u informacijskom sustavu na zahtjev izdavatelja instrumenata osiguranja, odnosno na zahtjev carinarnice, obavljaju se upravni poslovi u svezi sa zahtjevima obveznika za dobivanje odobrenja za polaganje mjenice kao instrumenta osiguranja carinskog duga, obavljaju se upravni poslovi u svezi sa zahtjevima obveznika za dobivanje odobrenja o 50% povećanju jamstvene svote bankovne garancije, obavljaju se upravni poslovi u svezi sa zahtjevima obveznika za dobivanje odobrenja za polaganje mjenice ili zadužnice kao instrumenta osiguranja trošarinskog duga, zaprimaju se mjenice i mjenična očitovanja u Kontrolnik mjenica odnosno zadužnice u Kontrolnik zadužnica, obavljaju se upravni poslovi u svezi sa zahtjevima obveznika za dobivanje odobrenja za uporabu zajedničkog jamstva u provoznom postupku, donose se odluke o visini referentnog iznosa i visini jamstva u provoznom postupku, izdaju se potvrde o zajedničkom jamstvu u provoznom postupku, prati se korištenje zajedničkih jamstava u provoznom postupku u odnosu na odobrene visine referentnog iznosa, obavljaju se upravni poslovi u svezi sa zahtjevima obveznika za odobravanje odgode plaćanja iznosa carinskog duga. Služba surađuje s carinarnicama u području svog djelokruga.

119

U Službi za porezne evidencije i osiguranje duga ustrojavaju se: 3.4.1. Odjel za porezne evidencije 3.4.2. Odjel za osiguranje duga. 3.4.1. Odjel za porezne evidencije U Odjelu za porezne evidencije obavljaju se poslovi vođenja evidencije poreznih obveznika, obrada izvoda kroz vertikalne kontrole izvoda, kontrole uplatnih računa i načina uplaćivanja prihoda, praćenje financijskih zaduženja poreznih obveznika i podmirenja poreznih obveza u zadanom zakonskom roku, praćenje naplate poreza po vrstama, praćenje provođenja ovršnih postupaka, analiza rezultata po pojedinom poreznom obvezniku i u cijelosti, rješavanja povodom zahtjeva poreznog obveznika za odgodom ovrhe te odgodom plaćanja poreznog duga, odnosno obročnom otplatom poreznog duga u suradnji sa carinarnicama, izvješćivanje Ministarstva o količinama motornih benzina i plinskih ulja za pogon za koje je uplaćena naknada za financiranje građenja i održavanja javnih cesta, te dostavljanje konačnih obračuna i uplate naknada za Hrvatske ceste i Hrvatske autoceste, sustavno praćenje zakonskih osnova naplate poreznog duga, uplatnih računa i načina uplaćivanja prihoda, izrada uputa vezanih uz poslove evidentiranja, naplate i izvješćivanje o poreznom dugu. Odjel surađuje s carinarnicama u području svog djelokruga. 3.4.2. Odjel za osiguranje duga U Odjelu za osiguranje duga obavljaju se poslovi zaprimanja, provjeravanja i verificiranja instrumenata osiguranja carinskog i poreznog duga, praćenje stanja opterećenja instrumenata osiguranja carinskog i poreznog duga, obavlja se usklađivanje stanja opterećenja i vrijednosti instrumenata osiguranja carinskog i poreznog duga s obveznicima, te izdavateljima instrumenata osiguranja putem pisanog izvješća, deaktiviranje instrumenata osiguranja duga u informacijskom sustavu na zahtjev izdavatelja instrumenata osiguranja odnosno, na zahtjev carinarnice, obavljaju se upravni poslovi u svezi sa zahtjevima obveznika za dobivanje odobrenja za polaganje mjenice kao instrumenta osiguranja carinskog duga, obavljaju se upravni poslovi u svezi sa zahtjevima obveznika za dobivanje odobrenja o 50% povećanju jamstvene svote bankovne garancije, obavljaju se upravni poslovi u svezi sa zahtjevima obveznika za dobivanje odobrenja za polaganje mjenice ili zadužnice kao instrumenta osiguranja trošarinskog duga, zaprimaju se mjenice i mjenična očitovanja u Kontrolnik mjenica, odnosno zadužnice u Kontrolnik zadužnica, obavljaju se upravni poslovi u svezi sa zahtjevima obveznika za dobivanje odobrenja za uporabu zajedničkog jamstva u provoznom postupku, donose se odluke o visini referentnog iznosa i visini jamstva u provoznom postupku, izdaju se potvrde o zajedničkom jamstvu u provoznom postupku, prati se korištenje zajedničkih jamstava u provoznom postupku u odnosu na odobrene visine referentnog iznosa, obavljaju se upravni poslovi u svezi sa zahtjevima obveznika za odobravanje odgode plaćanja iznosa carinskog duga. Odjel surađuje s carinarnicama u području svog djelokruga. 4. SEKTOR ZA CARINSKI SUSTAV I PROCEDURE Članak 53. U okviru Sektora za carinski sustav i procedure obavljaju se poslovi sustavnog praćenja provedbe propisa i sudjelovanja u pripremi stručnih podloga za donošenje propisa hrvatskoga pravnog sustava kojima se izravno ili neizravno uređuju odnosi u carinskome sustavu, pripreme stručnih podloga za donošenje carinskih propisa iz djelokruga Ministarstva, sudjelovanja u pripremi stručnih podloga za donošenje propisa iz djelokruga drugih tijela koji se primjenjuju u carinskoj službi, pripreme nacrta naputaka i drugih akata i mišljenja kojima se usmjerava i ujednačuje praksa carinske službe u provedbi carinskih i

120

drugih propisa koji se primjenjuju u provedbi carinskih procedura, suradnje u postupcima usklađivanja hrvatskih carinskih propisa s carinskim propisima Europske unije, suradnje u pripremanju i provedbi mjera za unaprjeđivanje djelotvornosti provedbe carinskih procedura, usklađenja sa standardima za provedbu carinskih procedura u carinskim službama država članica Europske unije, provedbe carinskih procedura te carinskih upravnih i prekršajnih postupaka iz djelokruga Središnjeg ureda, provedbe postupaka za zaštitu prava intelektualnog vlasništva u provedbi carinskih procedura, iniciranja ili poduzimanja mjera za djelotvornu provedbu carinskih procedura u prekograničnom prometu robe i osoba, suradnje s drugim tijelima u poslovima iz svog djelokruga, suradnje s drugim službama Središnjeg ureda i carinarnicama u vezi s provedbom carinskih propisa i procedura te osposobljavanja carinskih službenika i drugih sudionika u provedbi carinskih procedura; izvješćuje ravnatelja o svim pitanjima iz svoje nadležnosti. U Sektoru za carinski sustav i procedure ustrojavaju se: 4.1. Služba za carinski sustav 4.2. Služba za carinske procedure 4.3. Služba za provozni postupak i granične procedure. 4.1. SLUŽBA ZA CARINSKI SUSTAV U okviru Službe za carinski sustav obavljaju se poslovi sustavnog praćenja provedbe propisa i sudjelovanja u pripremi stručnih podloga za donošenje propisa hrvatskoga pravnog sustava kojima se izravno ili neizravno uređuju odnosi u carinskome sustavu, sustavnog praćenja provedbe propisa hrvatskoga carinskog sustava, te pripreme stručnih podloga za donošenje carinskih propisa iz djelokruga Ministarstva, sudjelovanja u pripremi stručnih podloga za donošenje propisa kojima se uređuje prekogranični promet osoba i roba u dijelu koji provodi carinska služba, i to: opći porezni propisi, propisi o porezu na dodanu vrijednost, devizni propisi, trgovinski propisi, propisi o financijskim prekršajima u dijelu koji se odnosi na carinsku problematiku, sanitarni, veterinarski i fitosanitarni propisi, propisi o zaštiti okoliša te zaštiti nacionalnog blaga povijesne, umjetničke ili arheološke vrijednosti, sudjelovanja u pripremi stručnih podloga propisa općega dijela hrvatskoga pravnog sustava, posebice propisa o općem upravnom postupku, upravnim sporovima i prekršajnim postupcima u dijelu koji se odnosi na provedbu propisa carinskog sustava, praćenja primjene carinskih propisa, te izrade nacrta naputaka i drugih mjera za njihovu djelotvorniju provedbu, praćenja provedbe mjera gospodarske politike te politike carinske i izvancarinske zaštite, izrade stručnih podloga za donošenje mjera za njihovu provedbu u dijelu koji se odnosi na područje carinskog sustava, sudjelovanja u osposobljavanju carinskih službenika i drugih sudionika u primjeni carinskih propisa, pripreme nacrta naputaka i drugih usmjeravajućih mjera za provedbu poreznih i drugih propisa u djelokrugu Carinske uprave, te usklađivanja i ujednačavanja prakse pri njihovoj primjeni unutar carinske službe, provedba upravnih, prekršajnih i drugih postupaka u djelokrugu Središnjega ureda, sustavnog praćenja carinskih propisa iz djelokruga Europske unije i propisa pravnoga sustava Europske unije kojima se izravno ili neizravno uređuju odnosi u carinskome sustavu, praćenja postupaka i stručnih podloga za donošenje carinskih propisa iz djelokruga Europske unije i mjera za njihovu provedbu, proučavanja i stručnog obrađivanja pitanja iz europskoga carinskog prava, pripreme stručnih podloga za donošenje propisa, drugih normativno-pravnih akata i mjera za usklađivanje hrvatskih carinskih propisa s carinskim propisima Europske unije, obavlja se analiza, koordinacija te pruža stručna pomoći u provedbi aktivnosti prilagodbe hrvatskoga carinsko-pravnog sustava carinsko-pravnom sustavu Europske unije i praksi carinskog postupanja u Europskoj uniji, sudjelovanje u radu tijela Europske komisije u području carinsko-pravnog uređenja, te poslovi organizacije, koordinacije i informatičke podrške administrativno-upravnom postupanju u implementaciji instituta carinskog sustava Europske unije. U Službi za carinski sustav ustrojavaju se:

121

4.1.1. Odjel za normativno i pravno uređenje carinskog sustava 4.1.2. Odjel za pojednostavnjenja. 4.1.1. Odjel za normativno i pravno uređenje carinskog sustava U okviru Odjela za normativno i pravno uređenje carinskog sustava obavljaju se poslovi sustavnog praćenja provedbe propisa i sudjelovanja u pripremi stručnih podloga za donošenje propisa hrvatskoga pravnoga sustava kojima se izravno ili neizravno uređuju odnosi u carinskome sustavu, sustavnog praćenja provedbe propisa hrvatskoga carinskog sustava te pripreme stručnih podloga za donošenje carinskih propisa iz djelokruga Ministarstva, sudjelovanja u pripremi stručnih podloga za donošenje propisa kojima se uređuje prekogranični promet osoba i roba u dijelu koji provodi carinska služba, i to: opći porezni propisi, propisi o porezu na dodanu vrijednost, devizni propisi, trgovinski propisi, propisi o financijskim prekršajima, u dijelu koji se odnosi na carinsku problematiku, sanitarni, veterinarski i fitosanitarni propisi, propisi o zaštiti okoliša, te zaštiti nacionalnog blaga povijesne, umjetničke ili arheološke vrijednosti, sudjelovanja u pripremi stručnih podloga propisa općega dijela hrvatskoga pravnoga sustava, posebice propisa o općem upravnom postupku, upravnim sporovima i prekršajnim postupcima u dijelu koji se odnosi na provedbu propisa carinskog sustava, praćenja primjene carinskih propisa te izrade nacrta naputaka i drugih mjera za njihovu djelotvorniju provedbu, praćenja provedbe mjera gospodarske politike te politike carinske i izvancarinske zaštite, izrade stručnih podloga za donošenje mjera za njihovu provedbu u dijelu koji se odnosi na područje carinskoga sustava, poslovi provedbe upravnih, prekršajnih i drugih postupaka u djelokrugu Središnjega ureda, pripreme nacrta naputaka i drugih usmjeravajućih mjera za provedbu poreznih i drugih propisa u djelokrugu Carinske uprave, usklađivanja i ujednačavanja prakse pri njihovoj primjeni unutar carinske službe te koordinacije i stručne pomoći pri provedbi carinskih postupaka iz djelokruga carinarnica, poslovi sustavnog praćenja carinskih propisa iz djelokruga Europske unije i propisa pravnoga sustava Europske unije kojima se izravno ili neizravno uređuju odnosi u carinskome sustavu, praćenja postupaka i stručnih podloga za donošenje carinskih propisa iz djelokruga Europske unije i mjera za njihovu provedbu, proučavanja i stručnog obrađivanja pitanja iz europskoga carinskog prava, pripreme normativno-pravnih akata i mjera za usklađivanje hrvatskih carinskih propisa s carinskim propisima Europske unije, obavlja se analiza, koordinacija i pruža stručna pomoć u provedbi aktivnosti prilagodbe hrvatskoga carinsko-pravnog sustava carinsko-pravnom sustavu Europske unije i praksi carinskog postupanja u državama članicama Europske unije, sudjelovanja u radu tijela Europske komisije u području carinsko-pravnog uređenja te poslovi organizacije, koordinacije i informatičke podrške administrativno-upravnom postupanju u implementaciji instituta carinskog sustava Europske unije; surađuje u postupcima osposobljavanja carinskih službenika i drugih sudionika u provedbi carinskih postupaka i postupanja. 4.1.2. Odjel za pojednostavnjenja U okviru Odjela za pojednostavnjenja obavljaju se poslovi sudjelovanja u pripremi stručnih podloga za donošenje propisa u području pojednostavljenja carinskih procedura, carinskih formalnosti i postupaka, pripreme nacrta naputaka, drugih usmjeravajućih akata i mišljenja vezanih uz provedbu pojednostavnjenih postupaka deklariranja, posebnih pojednostavnjenih postupaka za provozni postupak, postupaka odobravanja statusa »ovlaštenoga gospodarskog subjekta«, te drugih pojednostavnjenja; sustavnog praćenja propisa pravnoga sustava Europske unije u području pojednostavnjenja carinskih procedura i drugih pojednostavnjena koje proizlaze iz propisa carinskog sustava; praćenja postupaka za njihovo donošenje i mjera za njihovu provedbu; pripreme stručnih podloga za donošenje propisa i poduzimanje drugih mjera za usklađivanje hrvatskih carinskih propisa s carinskim propisima Europske unije u području pojednostavnjenja carinskih procedura, carinskih formalnosti i postupaka; provedbe upravnih postupaka u djelokrugu Središnjega ureda u dijelu koji se odnosi na odobravanje pojednostavnjenja; vođenja evidencija o odobrenim

122

pojednostavnjenjima; suradnje s državnim i javnim tijelima te gospodarskim subjektima u vezi s odobravanjem pojednostavnjenja i provedbom instituta carinskog prava koje predviđaju pojednostavnjenja; provedbe upravnog nadzora, koordinacije i stručne pomoći pri provedbi pojednostavnjenih postupaka iz djelokruga carinarnica; suradnje u postupcima osposobljavanja carinskih službenika i drugih sudionika u provedbi pojednostavnjenih postupaka. 4.2. SLUŽBA ZA CARINSKE PROCEDURE U okviru Službe za carinske procedure obavljaju se poslovi sudjelovanja u pripremi stručnih podloga za donošenje propisa hrvatskoga pravnog sustava kojima se uređuju carinske procedure, pripreme nacrta naputaka, drugih usmjeravajućih akta i mišljenja vezanih uz provedbu carinskih procedura, provedbe upravnih postupaka iz djelokruga Središnjeg ureda u dijelu kojim se uređuju carinske procedure, izrade nacrta mišljenja i drugih pojedinačnih akata o provedbi propisa u dijelu koji se odnosi na carinska oslobođenja i provedbu carinskih procedura, praćenja propisa izvan carinskoga sustava kojima se uređuje prekogranični promet robe i osoba i to: opći porezni propisi, propisi o porezu na dodanu vrijednost, devizni propisi, trgovinski propisi, sanitarni, veterinarski, fitosanitarni i drugi propisi koji uređuju posebne oblike nadzora robe pri izvozu ili uvozu i općenito u provedbi carinskih procedura, te stručne pomoći, savjetovanja, izvješćivanja i pripreme nacrta naputaka, drugih usmjeravajućih akta i mišljenja za primjenu tih propisa u provedbi carinskih procedura, obavljanje upravnog nadzora, koordinacije i pružanje stručne pomoći pri provedbi carinskih procedura u djelokrugu carinarnica, suradnje s otpremnicima i drugim sudionicima u provedbi carinskih procedura, uključujući i sudjelovanje u djelatnostima vezanima uz njihovo stručno usavršavanje, te provedbe stručnog usavršavanja carinskih službenika. U Službi za carinske procedure ustrojavaju se: 4.2.1. Odjel za carinsko-upravni i prekršajni postupak 4.2.2. Odjel za zaštitu intelektualnog vlasništva. 4.2.1. Odjel za carinsko-upravni i prekršajni postupak U okviru Odjela za carinsko-upravni i prekršajni postupak obavljaju se poslovi provedbe upravnih postupaka iz djelokruga Središnjeg ureda, posebno u dijelu koji se odnosi na ostvarivanje carinskih oslobođenja, stručni poslovi u vezi s obavljanjem otpremničke djelatnosti u dijelu koji se odnosi na provedbu carinskih procedura, vođenja propisanih evidencija i provedbu upravnog nadzora otpremničkih tvrtki u dijelu koji se odnosi na uvjete za provedbu carinskih procedura kao i na uvjete za obavljanje otpremničke djelatnosti, donošenja upravnih akta u vezi s poslovanjem ovlaštenih carinskih otpremnika i zastupnika, sudjelovanja u pripremi stručnih podloga za djelotvornu i ujednačenu primjenu propisa o upravnom postupku u praksi carinske službe, sudjelovanja u provedbi djelatnosti Carinske uprave na stručnom usavršavanju ovlaštenih carinskih otpremnika, usklađivanja rada carinarnica u provedbi postupaka prodaje oduzete ili u korist države ustupljene strane robe, stručnog praćenja i administrativne podrške za državno tijelo ovlašteno za besplatnu dodjelu oduzete ili u korist države ustupljene robe, te donošenja carinsko prekršajnih rješenja iz područja propisa carinskog sustava i propisa o posebnim porezima. 4.2.2. Odjel za zaštitu intelektualnog vlasništva U okviru Odjela za zaštitu intelektualnog vlasništva obavljaju se poslovi sudjelovanja u pripremi stručnih podloga za donošenje propisa u području intelektualnog vlasništva u dijelu koji se odnosi na carinske procedure za zaštitu prava intelektualnog vlasništva; pripreme stručnih podloga za donošenje propisa o provedbi postupaka za zaštitu intelektualnog vlasništva u praksi carinske službe, pripreme nacrta naputaka, usmjeravajućih i pojedinačnih akta te mišljenja vezanih uz provedbu propisa carinskog sustava u području

123

provedbe mjera za zaštitu prava intelektualnog vlasništva; praćenja propisa hrvatskoga pravnog sustava u području prava intelektualnog vlasništva u vezi s djelokrugom rada carinske službe; sustavnog praćenja propisa pravnoga sustava Europske unije u području provedbe carinskih mjera za zaštitu prava intelektualnog vlasništva te praćenja postupaka za njihovo donošenje i mjera za njihovu provedbu; pripreme stručnih podloga za donošenje propisa i poduzimanje drugih mjera za usklađivanje hrvatskih carinskih propisa s carinskim propisima Europske unije u području provedbe carinskih mjera za zaštitu prava intelektualnog vlasništva; provedbe upravnih postupaka za zaštitu intelektualnog vlasništva u djelokrugu Središnjega ureda, vođenja evidencija o zahtjevima za zaštitu intelektualnog vlasništva; suradnje s državnim i javnim tijelima te interesnim udrugama za zaštitu prava intelektualnog vlasništva; provedbe upravnog nadzora, koordinacije i stručne pomoći pri provedbi postupaka za zaštitu prava intelektualnog vlasništva u djelokrugu carinarnica; suradnje i pružanja stručne pomoći Odjelu za upravljanje rizicima pri izradi i razvoju profila za sustav upravljanja rizicima; suradnje u postupcima osposobljavanja carinskih službenika i drugih sudionika u postupcima za zaštitu prava intelektualnog vlasništva u provedbi carinskih procedura 4.3. SLUŽBA ZA PROVOZNI POSTUPAK I GRANIČNE PROCEDURE U okviru Službe za provozni postupak i granične procedure obavljaju se poslovi sustavnog praćenja provedbe carinskih propisa u dijelu koji uređuje kretanje roba, odnosno postupak provoza i graničnih procedura, sustavnog praćenja provedbe sigurnosnih mjera i drugih propisa kojima je uređeno prekogranično kretanje roba i putnika i njihova utjecaja na nesmetano odvijanje carinskih procedura i međunarodnog robnog i putničkog prometa u cestovnom, željezničkom, zračnom, pomorskom i riječnom prometu, te utjecaja na slobodno kretanje roba i putnika; sudjelovanja u pripremi stručnih podloga za donošenje propisa carinskog sustava u dijelu kojim se uređuju postupci provoza te stručnih podloga kojima se propisuju carinske procedure u vezi sa prekograničnim kretanjem i prijevozom robe; sudjelovanja u pripremi stručnih podloga i mišljenja u svezi s donošenjem propisa izvan carinskog sustava, kojima se regulira kretanje robe preko graničnih prijelaza (propisi i ugovori o međunarodnom prijevozu roba i putnika, propisi iz područja sigurnosti u prometu i prijevozu, te drugi specifični propisi vezani za zračni promet, promet plovnim putovima, željeznički promet i dr.), a imaju posljedice na carinske procedure ili provozni postupak, pripremanja stručnih podloga i prijedloga u vezi efikasnog funkcioniranja organizacijskih jedinica neophodnih za nesmetano funkcioniranje NCTS sustava (NCTS Help desk, EU Transit network, Centralni odjel za provozni postupak), te sustavnog praćenja njihovoga rada kroz usklađivanje i prilagodbu s odgovarajućim sustavima u »zajedničkom provoznom postupku« i »provoznom postupku Zajednice«, koordinacije i stručne pomoći u provedbi graničnih procedura; sustavnog praćenja provedbe carinskih propisa u segmentu primjene sigurnosnih i zaštitnih mjera u području provoza i općenito prekograničnog kretanja robe; izdavanja usmjeravajućih akata i mišljenja te određivanja potrebnih mjera u izvanrednim situacijama; osposobljavanja carinskih službenika i drugih sudionika u provedbi provoznih postupaka i graničnih procedura. U Službi za provozni postupak i granične procedure ustrojavaju se: 4.3.1. Odjel za provozni postupak 4.3.2. Odjel za granične procedure. 4.3.1. Odjel za provozni postupak U okviru Odjela za provozni postupak obavljaju se poslovi sustavnog praćenja provedbe propisa iz područja kretanja roba, odnosno postupka provoza; sudjelovanja u pripremi stručnih podloga za donošenje propisa kojima se propisuju postupci provoza; izrade provedbenih akata kao što su upute, mišljenja i pojašnjenja u svezi s praktičnom i ujednačenom provedbom postupka provoza; praćenja EU propisa u dijelu provoznog

124

postupka i praćenja provedbe i izmjena međunarodnih konvencija vezanih za slobodno kretanje robe i postupak provoza, a na kojima su utemeljene pojedine isprave u postupku provoza (TIR Karnet, ATA Karnet, Obrazac 302 NATO, poštanske isprave, Rajnski manifest) te izrade usmjeravajućih akata neophodnih za ispravnu primjenu konvencija; sudjelovanja u pripremi stručnih podloga i usmjeravajućih akata s ciljem efikasnog funkcioniranja specifičnih organizacijskih jedinica neophodnih za funkcioniranje NCTS sustava (kao što su NCTS Help desk, Centralni odjel za provozni postupak, EU Transit network) te sustavnog praćenja njihova rada usklađivanjem i koordinacijom s odgovarajućim EU sustavima uspostavljenim radi efikasnog funkcioniranja »zajedničkog provoznog postupka« i »provoznog postupka Zajednice«; sudjelovanja u radu stručnih tijela Europske komisije i pripremi stručnih podloga za izmjene propisa na kojima su utemeljeni »provozni postupak Zajednice« i »postupak zajedničkog provoza«; sudjelovanja u radu stručnih tijela Carinske konvencije o međunarodnom prijevozu robe pod okriljem karneta TIR iz 1975. godine, te u izradi stručnih akata kojima se na nacionalnoj razini osigurava ispravna primjena Konvencije TIR; osposobljavanja carinskih službenika i drugih sudionika u provedbi provoznih postupaka. 4.3.2. Odjel za granične procedure U okviru Odjela za granične procedure obavljaju se poslovi sustavnog i kontinuiranog praćenja carinskih propisa kojima je uređeno prekogranično kretanje roba te sudjelovanja u pripremi stručnih podloga i mišljenja za donošenje carinskih propisa kojima je uređeno prekogranično kretanje roba; poslovi sustavnog praćenja propisa izvan carinskog sustava kojima se uređuje kretanje roba i putnika preko graničnih prijelaza, a imaju utjecaja na carinske procedure, njihovo odvijanje, kretanje i prijevoz roba preko graničnih prijelaza i općenito na slobodno i nesmetano kretanje roba i putnika u međunarodnom prometu; poslovi praćenja prekograničnog prometa, protočnosti graničnih prijelaza, standarda protočnosti i upravljanja prijelazima; suradnje s drugim službama na graničnim prijelazima i integriranog upravljanja granicom; sustavnog praćenja provedbe carinskih propisa u segmentu primjene sigurnosnih i zaštitnih mjera u području provoza i općenito prekograničnog kretanja robe; poslovi pripreme akata vezanih za prekograničnu i međunarodnu suradnju te pripreme i koordinacije aktivnosti i mjera pri specifičnim kretanjima roba i putnika u izvanrednim okolnostima. 5. SEKTOR ZA MEĐUNARODNU SURADNJU I EUROPSKE INTEGRACIJE Članak 54. U Sektoru za međunarodnu suradnju i europske integracije obavljaju se poslovi vezani uz postupak sklapanja ugovora o međusobnoj pomoći i suradnji u carinskim pitanjima kao i ostalih dvostranih i višestranih međunarodnih ugovora i međunarodnih akata te provedbe zakonske procedure glede njihova stupanja na snagu, davanja mišljenja na nacrte međunarodnih ugovora i međunarodnih akata; aktivnog sudjelovanja u radu tijela Svjetske carinske organizacije (World Customs Organization – dalje u tekstu: WCO) na području carinske suradnje; koordiniranja sudjelovanja i rada u tijelima WCO i ostalim međunarodnim organizacijama iz područja carine i trošarina s nadležnim sektorima Carinske uprave Republike Hrvatske, ovisno o tematskom području, pripreme prijedloga za prihvaćanje preporuka Vijeća za carinsku suradnju WCO-a; aktivnog sudjelovanja u radu tijela Europske unije na području carine i trošarina, organiziranja i koordiniranja zastupanja u tijelima Europske unije s nadležnim sektorima Carinske uprave, ovisno o tematskom području; aktivnog sudjelovanja u pregovorima s tijelima Europske komisije, aktivnog praćenja i sudjelovanja u pripremama te donošenja acquis communautairea, organiziranja i koordiniranja izvršavanja obveza preuzetih u okviru europskih integracijskih procesa; organiziranja i koordiniranja provedbe projekata pretpristupne pomoći Europske unije i programa Zajednice; organiziranja i koordiniranja projekata koje Carinska uprava prima temeljem međunarodnih zajmova, ugovora ili donacija; organiziranje i koordiniranje

125

sudjelovanja stručnih predstavnika Carinske uprave u programima pomoći Europske unije u trećim zemljama, suradnje s međunarodnim organizacijama akreditiranima u Republici Hrvatskoj; obavljanje protokolarnih poslova u okviru organizacije međunarodnih posjeta i događanja, izvještavanje ravnatelja o svim pitanjima iz svoje nadležnosti. U Sektoru za međunarodnu suradnju i europske integracije ustrojavaju se: 5.1. Služba za međunarodnu suradnju, 5.2. Služba za europske integracije. 5.1. SLUŽBA ZA MEĐUNARODNU SURADNJU U okviru Službe za međunarodnu suradnju obavljaju se poslovi vezani uz postupak sklapanja ugovora o međusobnoj pomoći i suradnji iz područja carine, kao i ostalih dvostranih i višestranih međunarodnih ugovora i međunarodnih akata te provedbe zakonske procedure glede njihova stupanja na snagu; davanja mišljenja na nacrte međunarodnih ugovora i akata, aktivnog sudjelovanja u radu tijela WCO na području carinske suradnje, koordiniranja sudjelovanja i rada u tijelima WCO i WTO s nadležnim sektorima Carinske uprave, ovisno o tematskom području; pripreme prijedloga za prihvaćanje preporuka Vijeća za carinsku suradnju WCO-a; distribuiranja podnesaka međunarodnih institucija i inozemnih državnih tijela prema stručnim službama te koordiniranje njihova izvršavanja; suradnje s međunarodnim organizacijama akreditiranima u Republici Hrvatskoj; organiziranja i koordiniranja projekata koje Carinska uprava prima temeljem međunarodnih zajmova, ugovora ili donacija, organiziranja međunarodnih skupova i sastanaka; obavještavanja stranih državljana o carinsko pravnome statusu napuštenih prijevoznih sredstva u privremenom smještaju pod carinskim nadzorom, dostave dokumenata i odluka stranih carinskih uprava upućenih hrvatskim državljanima kao i otpremanja dokumenata i odluka Carinske uprave upućenih stranim državljanima, obavljanje protokolarnih poslova u okviru organizacije međunarodnih posjeta i događanja. U Službi za međunarodnu suradnju ustrojavaju se: 5.1.1. Odjel za međunarodne ugovore 5.1.2. Odjel za međunarodnu carinsku pomoć i suradnju. 5.1.1. Odjel za međunarodne ugovore U okviru Odjela za međunarodne ugovore obavljaju se poslovi vezani uz postupak sklapanja ugovora o međusobnoj pomoći i suradnji u carinskim pitanjima, kao i sklapanja ostalih dvostranih i višestranih međunarodnih ugovora i međunarodnih akata te provedbe zakonske procedure glede njihova stupanja na snagu. 5.1.2. Odjel za međunarodnu carinsku pomoć i suradnju U okviru Odjela za međunarodnu carinsku pomoć i suradnju obavljaju se poslovi vezani uz koordinaciju aktivnog sudjelovanja u radu tijela WCO, koordiniranja sudjelovanja i rada u tijelima WCO i ostalim međunarodnim organizacijama iz područja carine i trošarina s nadležnim sektorima Središnjeg ureda Carinske uprave, ovisno o tematskom području; pripreme prijedloga za prihvaćanje preporuka Vijeća za carinsku suradnju WCO-a; distribuiranja podnesaka međunarodnih institucija i inozemnih državnih tijela prema stručnim sektorima te koordiniranje njihova izvršavanja; suradnje s međunarodnim organizacijama akreditiranima u Republici Hrvatskoj; organiziranja međunarodnih skupova i sastanaka; obavještavanja stranih državljana o carinsko pravnome statusu napuštenih prijevoznih sredstva u privremenom smještaju pod carinskim nadzorom, dostave dokumenata i odluka stranih carinskih uprava upućenih hrvatskim državljanima kao i dostava dokumenata i odluka Carinske uprave upućenih stranim državljanima, obavljanje protokolarnih poslova u okviru organizacije međunarodnih posjeta i događanja.

126

5.2. SLUŽBA ZA EUROPSKE INTEGRACIJE U okviru Službe za europske integracije obavljaju se poslovi koordinacije aktivnog sudjelovanja u radu tijela Europske unije iz područja carine i trošarina; koordinacije suradnje tijela Europske unije s nadležnim sektorima Carinske uprave, ovisno o tematskom području: aktivnog sudjelovanja u konzultacijama s nadležnim tijelima Europske unije, aktivnog praćenja i sudjelovanja u pripremama te donošenja acquisa, smjernica, regulativa i drugih propisa u Europskoj uniji – suradnje sa stručnim sektorima Carinske uprave u navedenim aktivnostima; provođenje aktivnosti vezanih uz prilagodbu carinskog i trošarinskog sustava kriterijima Europske unije; praćenja usklađivanja carinskih i trošarinskih postupaka prema zahtjevima Europske unije; organiziranja i koordiniranja izvršavanja obveza preuzetih u okviru europskih integracijskih procesa; organiziranja i koordiniranja projektima pretpristupne pomoći Europske unije i programa Zajednice CUSTOMS i FISCALIS; organiziranja seminara, radionica i studijskih putovanja u sklopu navedenih projekata; distribuiranja stručnih materijala i dokumentacije Europske komisije prema stručnim sektorima Carinske uprave; organiziranje i koordiniranje sudjelovanja stručnih predstavnika Carinske uprave u programima pomoći EU u trećim zemljama, obavljanje protokolarnih poslova u okviru organizacije međunarodnih posjeta i događanja. U Službi za europske integracije ustrojavaju se: 5.2.1. Odjel za suradnju s institucijama EU-a 5.2.2. Odjel za programe EU-a. 5.2.1. Odjel za suradnju s institucijama EU-a Odjel za suradnju s institucijama Europske unije obavlja poslove koordinacije aktivnog sudjelovanja u radu tijela Europske unije iz područja carine i trošarina; koordinacije suradnje tijela Europske Unije s nadležnim sektorima Carinske uprave, ovisno o tematskom području: aktivnog sudjelovanja u konzultacijama s nadležnim tijelima Europske unije, aktivnog praćenja i sudjelovanja u pripremama te donošenja acquisa, smjernica, regulativa i drugih propisa u Europskoj uniji – suradnje sa stručnim sektorima Carinske uprave u navedenim aktivnostima; provođenje aktivnosti vezanih uz prilagodbu carinskog i trošarinskog sustava kriterijima Europske unije; praćenja usklađivanja carinskih i trošarinskih postupaka prema zahtjevima Europske unije; organiziranja i koordiniranja izvršavanja obveza preuzetih u okviru europskih integracijskih procesa, organiziranja seminara, radionica i studijskih putovanja u sklopu navedenih projekata; distribuiranja stručnih materijala i dokumentacije Europske unije prema stručnim sektorima Carinske uprave; obavljanje protokolarnih poslova u okviru organizacije međunarodnih posjeta i događanja. 5.2.2. Odjel za programe Europske unije Odjel za programe Europske unije se bavi organiziranjem i koordiniranjem projekata pretpristupne pomoći Europske unije sve do punog dovršetka implementacije i monitoringa od strane institucija EU-a, kao i svim organizacijskim i provedbenim poslovima vezani uz nacionalnu koordinaciju programa Zajednice CUSTOMS i FISCALIS. 6. SEKTOR ZA TROŠARINE I POSEBNE POREZE Članak 55. U Sektoru za trošarine i posebne poreze obavljaju se poslovi izrade stručnih podloga za donošenje propisa o trošarinama i posebnim porezima, izrade naputaka i mišljenja za provedbu propisa o trošarinama i posebnim porezima, suradnje s drugim tijelima u poslovima iz svog djelokruga; suradnje s međunarodnim institucijama radi usklađivanja nacionalnoga

127

zakonodavstva s pravnom stečevinom Europske unije i provedbe propisa, praćenja smjernica proračunske porezne politike, provedbe upravnog postupka iz djelokruga Središnjeg ureda u dijelu koji se odnosi na oporezivanje duhanskih proizvoda, vođenja glavnog trezora, rukovanja markicama za označavanje alkohola i alkoholnih pića, duhanskih proizvoda i kave, nadzora nad rukovanjem duhanskim markicama kod ovlaštenog držatelja trošarinskog skladišta - uvoznika i uvoznika duhanskih proizvoda, razmjene informacija vezanih uz kretanje trošarinske robe preko Trošarinskog ureda za vezu, sudjelovanja u izradi naputaka i mišljenja u vezi s trošarinskim propisima čija se provedba oslanja na carinske i druge propise, definiranja korisničkih zahtjeva za uvođenje informatičke podrške, nadzora nad pravilnom provedbom propisa, naputaka i mišljenja u vezi trošarina i posebnih poreza, educiranja carinskih službenika i gospodarskih subjekata o primjeni trošarinskih propisa, suradnje s pročelnicima carinarnica u području svog djelokruga, izrade godišnjeg plana rada i izvješća o radu, te drugi poslovi iz djelokruga Sektora. U Sektoru za trošarine i posebne poreze ustrojavaju se: 6.1. Služba za duhanske proizvode, alkohol, označavanje markicama i vezu 6.2. Služba za energente, električnu energiju i posebne poreze. 6.1. SLUŽBA ZA DUHANSKE PROIZVODE, ALKOHOL, OZNAČAVANJE MARKICAMA I VEZU U Službi za duhanske proizvode, alkohol i označavanje markicama i vezu obavljaju se poslovi izrade stručnih podloga za donošenje propisa o oporezivanju duhanskih proizvoda, alkohola i alkoholnih pića; izrade naputaka i mišljenja za provedbu propisa oporezivanja duhanskih proizvoda, alkohola i alkoholnih pića; suradnje s drugim tijelima u poslovima iz svog djelokruga; suradnje s međunarodnim institucijama u svrhu usklađivanja nacionalnoga zakonodavstva s pravnom stečevinom Europske unije i provedbe propisa; praćenja smjernica proračunske porezne politike; razmjene informacija vezanih uz kretanje trošarinske robe preko trošarinskog ureda za veze; sudjelovanja u izradi naputaka i mišljenja u vezi s trošarinskim propisima čija se provedba oslanja na carinske i druge propise; definiranja korisničkih zahtjeva za uvođenje informatičke podrške; provedba upravnog postupka iz djelokruga Središnjeg ureda u dijelu koji se odnosi na oporezivanje duhanskih proizvoda; vođenja glavnog trezora; rukovanja markicama za označavanje alkohola i alkoholnih pića, duhanskih proizvoda i kave; nadzora nad rukovanjem duhanskim markicama kod ovlaštenog držatelja trošarinskog skladišta - uvoznika i uvoznika duhanskih proizvoda; trošarinskog nadzora nad pravilnom provedbom propisa, naputaka i mišljenja; educiranja carinskih službenika i gospodarskih subjekata o primjeni trošarinskih propisa. U Službi za duhanske proizvode, alkohol, označavanje markicama i vezu ustrojava se: 6.1.1. Odjel za duhanske proizvode i označavanje proizvoda markicama 6.1.2. Odjel za alkohol i alkoholna pića 6.1.3. Odjel – Trošarinski ured za vezu. 6.1.1. Odjel za duhanske proizvode i označavanje proizvoda markicama U Odjelu za duhanske proizvode i označavanje proizvoda markicama obavljaju se poslovi izrade stručnih podloga za donošenje propisa o oporezivanju duhanskih proizvoda; izrade naputaka i mišljenja za provedbu propisa o oporezivanju duhanskih proizvoda; suradnje s drugim tijelima u poslovima iz svog djelokruga; sudjelovanja u radu radnih tijela pri izradi stručnih podloga i utvrđenja nacrta posebnih propisa iz djelokruga primjene propisa u nadležnosti Carinske uprave; suradnje s međunarodnim institucijama u svrhu usklađivanja nacionalnog trošarinskog zakonodavstva s pravnom stečevinom Europske unije i provedbe propisa; praćenja smjernica proračunske porezne politike; sudjelovanja na savjetovanjima i stručnim sastancima vezanima uz teme iz djelokruga rada Službe; praćenja posebnih

128

propisa čija je primjena od utjecaja na oporezivanje duhanskih proizvoda; sudjelovanja u izradi naputaka i mišljenja u vezi s trošarinskim propisima čija se provedba oslanja na carinske i druge propise; definiranja korisničkih zahtjeva za uvođenje informatičke podrške; provedba upravnog postupka iz djelokruga Središnjeg ureda u dijelu koji se odnosi na oporezivanje duhanskih proizvoda; poslovi vođenja glavnog trezora; rukovanja markicama za označavanje alkohola i alkoholnih pića, duhanskih proizvoda i kave; nadzora nad rukovanjem duhanskim markicama kod ovlaštenog držatelja trošarinskog skladišta - uvoznika i uvoznika duhanskih proizvoda; naručivanja, primanja, izdavanja i distribuiranja markica naručiteljima markica; fakturiranja troškova tiskanja duhanskih markica naručiteljima markica; nadziranja uništenja markica za označavanje proizvoda podložnih trošarinama i posebnim porezima kod tiskare; vođenja evidencije o količini izdanih markica za označavanje alkohola i alkoholnih pića, duhanskih proizvoda i kave; izrade količinskih izvješća za duhanske proizvode; izrade analiza potrebnih za praćenje visine trošarina na duhanske proizvode; suradnje s nadležnim tijelima državne vlasti iz svog djelokruga; trošarinskog nadzora nad pravilnom provedbom propisa, naputaka i mišljenja; educiranja carinskih službenika o primjeni trošarinskih propisa; pružanja stručne pomoći carinarnicama u provedbi trošarinskih procedura; trošarinskog nadzora nad pravilnom provedbom propisa, naputaka i mišljenja; educiranja carinskih službenika i gospodarskih subjekata o primjeni trošarinskih propisa. 6.1.2. Odjel za alkohol i alkoholna pića U Odjelu za alkohol i alkoholna pića obavljaju se poslovi izrade stručnih podloga za donošenje propisa oporezivanja alkohola i alkoholnih pića; izrade naputaka i mišljenja za provedbu propisa o oporezivanju alkohola i alkoholnih pića; suradnje s drugim tijelima u poslovima iz svog djelokruga; suradnja s međunarodnim institucijama u svrhu usklađivanja nacionalnoga zakonodavstva s pravnom stečevinom Europske unije i provedbe propisa; praćenja smjernica proračunske porezne politike; sudjelovanja u izradi naputaka i mišljenja u vezi s trošarinskim propisima čija se provedba oslanja na carinske i druge propise; definiranja korisničkih zahtjeva za uvođenje informatičke podrške; trošarinskog nadzora nad pravilnom provedbom propisa, naputaka i mišljenja; educiranja carinskih službenika i gospodarskih subjekata o primjeni trošarinskih propisa. 6.1.3. Odjel – Trošarinski ured za vezu U Odjelu - Trošarinski ured za veze obavljaju se poslovi izrade naputaka i mišljenja za provedbu propisa vezanih uz kretanje trošarinskih proizvoda; suradnje s drugim tijelima u poslovima iz svog djelokruga; razmjene informacija vezanih uz kretanje trošarinskih proizvoda te razmjene podataka iz SEED baze podataka s drugim zemljama članicama i EK; nadzora i kontrole odlaznih i dolaznih MVS zahtjeva (verifikacija kretanja trošarinske robe); primanja i slanja EWSE poruka (poruke ranog upozoravanja), rješavanja o zahtjevima iz drugih zemalja članica upućenih putem njihovih trošarinskih ureda za veze te obrada i prosljeđivanje zahtjeva koji se upućuju u druge zemlje članice posredstvom nacionalnoga Trošarinskog ureda za vezu; nadzora pravovremenosti rješavanja pitanja razmjene podataka s drugim državama članicama; nadzora ispravnosti unesenih podataka u SEED bazu podataka; pružanja stručne pomoć carinarnicama u provedbi procedura vezanih uz kretanje trošarinskih proizvoda; definiranja korisničkih zahtjeva za uvođenje informatičke podrške; trošarinskog nadzora nad pravilnom provedbom propisa, naputaka i mišljenja; educiranja carinskih službenika i gospodarskih subjekata o primjeni trošarinskih propisa vezanih uz kretanje trošarinskih proizvoda. 6.2. SLUŽBA ZA ENERGENTE, ELEKTRIČNU ENERGIJU I POSEBNE POREZE U Službi za energente, električnu energiju i posebne poreze obavljaju se poslovi izrade stručnih podloga za donošenje propisa oporezivanja trošarinskih proizvoda:

129

energenata i električne energije, te proizvoda koji podliježu oporezivanju posebnim porezima, i to: osobnih automobila, motocikala, plovila i zrakoplova, kave, bezalkoholnog pića te luksuznih proizvoda; izrade naputaka i mišljenja za provedbu propisa o oporezivanju energenata, električne energije te oporezivanju proizvoda posebnim porezima; suradnje s drugim tijelima u poslovima iz svog djelokruga; suradnje s međunarodnim institucijama u svrhu usklađivanja nacionalnoga zakonodavstva s pravnom stečevinom Europske unije i provedbe propisa primjenjujući najbolju praksu zemalja članica; praćenja smjernica proračunske porezne politike; sudjelovanja u izradi naputaka i mišljenja u vezi s trošarinskim propisima i propisima o posebnim porezima čija se provedba oslanja na carinske i druge propise; pružanja stručne pomoći carinarnicama u provedbi procedura vezanih uz kretanje trošarinskih proizvoda; definiranja korisničkih zahtjeva za uvođenje informatičke podrške; trošarinskog nadzora nad pravilnom provedbom propisa te nadzora nad pravilnom provedbom propisa o posebnim porezima; educiranja carinskih službenika i gospodarskih subjekata o primjeni trošarinskih propisa i propisa o posebnim porezima. U Službi za energente, električnu energiju i posebne poreze ustrojava se: 6.2.1. Odjel za energente i električnu energiju 6.2.2. Odjel za posebne poreze. 6.2.1. Odjel za energente i električnu energiju U Odjelu za energente i električnu energiju obavljaju se poslovi izrade stručnih podloga za donošenje propisa oporezivanja energenata i električne energije; izrade naputaka i mišljenja za provedbu propisa o oporezivanju energenata i električne energije, suradnje s drugim tijelima u poslovima iz svog djelokruga; suradnje s međunarodnim institucijama u svrhu usklađivanja nacionalnoga zakonodavstva s pravnom stečevinom Europske unije i provedbe propisa; praćenja smjernica proračunske porezne politike; sudjelovanja u izradi naputaka i mišljenja u vezi s trošarinskim propisima čija se provedba oslanja na carinske i druge propise; definiranja korisničkih zahtjeva za uvođenje informatičke podrške; nadzora nad pravilnom provedbom propisa, naputaka i mišljenja; educiranja carinskih službenika i gospodarskih subjekata o primjeni trošarinskih propisa. 6.2.2. Odjel za posebne poreze U Odjelu za posebne poreze obavljaju se poslovi izrade stručnih podloga za donošenje propisa za oporezivanje osobnih automobila, motocikala, plovila i zrakoplova, kave, bezalkoholnog pića, te luksuznih proizvoda posebnim porezima; izrade naputaka i mišljenja za provedbu propisa o oporezivanju proizvoda posebnim porezima; suradnja s drugim tijelima u poslovima iz svog djelokruga; suradnja s međunarodnim institucijama u svrhu usklađivanja nacionalnoga zakonodavstva s pravnom stečevinom i smjernicama Europske unije, primjenjujući najbolju praksu zemalja članica; praćenja smjernica proračunske porezne politike; sudjelovanja u radu izrade naputaka i mišljenja u vezi s propisima o posebnim porezima čija se provedba oslanja na carinske i druge propise; definiranja korisničkih zahtjeva za uvođenje informatičke podrške; nadzora nad pravilnom provedbom propisa o posebnim porezima, naputaka i mišljenja o posebnim porezima; educiranja carinskih službenika i gospodarskih subjekata o primjeni propisa o posebnim porezima. 7. SEKTOR ZA CARINSKU TARIFU, VRIJEDNOST, PODRIJETLO I CARINSKI LABORATORIJ Članak 56.

130

U okviru Sektora za carinsku tarifu, vrijednost, podrijetlo i carinski laboratorij obavljaju se poslovi pripreme stajališta i zastupanja Republike Hrvatske u radu odgovarajućih tijela WTO-a i WCO-a, Europske komisije i na drugim međunarodnim sastancima i seminarima, a u svezi s carinskom tarifom, vrijednošću i podrijetlom; preuzimanja i praćenja međunarodnih i europskih propisa vezanih uz carinsku tarifu (dalje u tekstu: CT) i prilagodbe domaćeg zakonodavstva tim propisima, implementacije amandmana na Konvenciju o Harmoniziranom sustavu i amandmana na Kombiniranu nomenklaturu u carinsku tarifu Republike Hrvatske; praćenja i provedba zajedničke agrarne politike, uključujući provedbu izvoznih kontrola vezanih uz izvozne subvencije, praćenja i provedba zajedničke trgovinske politike, uključujući tarifne suspenzije, antidampinške i kompenzacijske carine; praćenja provedbe mjera gospodarske politike te politike carinske i izvancarinske zaštite; preuzimanja, implementacije, praćenja i ažuriranja podzakonskih propisa i drugih dokumenata WCO, WTO i Europske unije vezanih za carinsku tarifu, vrijednost i podrijetlo robe; pripreme stručnih podloga i donošenja nacionalnih propisa vezanih uz CT; donošenje konačnih odluka te izdavanje obvezujućih i drugih mišljenja o razvrstavanju robe u CT i druge nomenklature; pripreme stručnih podloga i implementacije u CT preuzetih obveza iz međunarodnih i međudržavnih ugovora, pripreme stručnih podloga i implementacije mjera poljoprivredne i gospodarske politike u CT; praćenja europskih i nacionalnih propisa i analiza njihova utjecaja na nacionalni TARIC sustav (fr. Tarif intégré communautaire, Integrirana tarifa Zajednice); integracija tih propisa u nacionalni TARIC sustav; praćenja europskih propisa vezanih uz carinske kvote; suradnje s ministarstvima nadležnima za gospodarstvo i poljoprivredu, s drugim ministarstvima i tijelima u pripremi stajališta i zastupanju Republike Hrvatske u radu Europske komisije iz područja vezanih uz zajedničku agrarnu i trgovinsku politiku i provedba tih propisa u dijelu obveza carinske službe; upravljanja i nadzora nad podacima koji se dnevno izmjenjuju s centralnim mjestima za TARIC, kvote i statistički nadzor u Bruxellesu; utvrđivanja carinske vrijednosti za određenu robu; davanja mišljenja o carinskoj vrijednosti robe; provjere vjerodostojnosti dokumentacije po zamolnicama stranih administracija; provjere vjerodostojnosti deklariranja projekta WCO razmjene podataka za carinsku vrijednost; daju se odgovori na upite carinarnica, pravnih i fizičkih osoba vezano za tumačenje primjene propisa utvrđivanja carinske vrijednosti; daju se mišljenja o carinskoj vrijednosti po upitima uvoznika/otpremnika; prate se i analiziraju problemi utvrđivanja podrijetla robe te predlažu rješenja; obavljaju se poslovi izdavanja obvezujućih mišljenja na zahtjev stranaka; obrade podataka dostavljenih od uvoznika u svrhu izdavanja rješenja za ovlaštenog izvoznika; neposredne provjere dokaza o podrijetlu robe i osnovanosti upućivanja zahtjeva za naknadne provjere podrijetla robe stranim carinskim administracijama; sastavljanje izvještaja stranim administracijama temeljem utvrđenih podataka kod izvoznika i obavljanja kontrole; obrade podataka koji se dostavljaju od strane administracije i postupanje po tim podacima, odgovara se na upite carinarnica, pravnih i fizičkih osoba vezano uz tumačenje primjene pravila o podrijetlu robe; obavlja se provjera provođenja primjene povrata ili izuzeća; praćenje i preuzimanje međunarodnih i europskih propisa te normi vezanih uz provođenje fizikalnih i kemijskih ispitivanja, suradnja sa carinskim laboratorijima zemalja članica Europske unije i drugih zemalja u okviru carinske suradnje; provođenja fizikalnih i kemijskih analiza za potrebe carinske službe u svrhu utvrđivanja vrste robe, njenog razvrstavanja, primjene pravila podrijetla, vrijednosti, otkrivanja i sprječavanja carinskih i trošarinskih prekršaja te drugih kažnjivih djela; provođenja fizikalnih i kemijskih analiza komercijalne naravi, izdavanja nalaza o izvršenom ispitivanju, suradnje s drugim službama i odjelima Carinske uprave pri provedbi kontrole rada carinarnica; provjere kod pravnih osoba; kontrole koje obavljaju mobilne ekipe i ustrojstvena jedinica za suzbijanje krijumčarenja-prijevara, nadzora rada u nižim ustrojstvenim jedinicama i pružanja stručne pomoći; suradnje s nadležnim tijelima državne vlasti iz područja svog djelokruga; suradnje s pročelnicima carinarnice u području svog djelokruga; izvješćuje ravnatelja o svim pitanjima iz svoje nadležnosti. U Sektoru za carinsku tarifu, vrijednost, podrijetlo i carinski laboratorij ustrojavaju se: 7.1. Služba za carinsku tarifu

131

7.2. Služba za carinsku vrijednost 7.3. Služba za podrijetlo robe 7.4. Služba za carinski laboratorij. 7.1. SLUŽBA ZA CARINSKU TARIFU U okviru Službe za carinsku tarifu obavljaju se sljedeći poslovi: zastupanje Republike Hrvatske u radu odgovarajućih tijela WCO, Europske komisije, drugih međunarodnih organizacija i tijela iz područja carinske tarife, TARIC-a, carinskih kvota, statističkog nadzora, suspenzija te zajedničke agrarne i trgovinske politike u dijelu obveza carinske službe, suradnja s drugim ministarstvima i tijelima državne uprave, Hrvatskom gospodarskom komorom i gospodarskim subjektima u pripremi tih stajališta, praćenje radnih materijala i izvješćivanje sa sjednica tih tijela; preuzimanje, implementacija i praćenje međunarodnih i europskih propisa, podzakonskih propisa i drugih dokumenata iz područja carinske tarife, TARIC-a, carinskih kvota, statističkog nadzora, suspenzija, zajedničke agrarne i trgovinske politike te integracije tih propisa u TARIC sustav, suradnja s drugim ministarstvima i tijelima državne uprave te drugim službama Carinske uprave pri izradi i donošenju tih propisa, Zakona i Uredbe o CT te propisa iz područja ograničenja i zabrana u dijelu u kojem se odnose na carinsku tarifu, analiza i priprema stručnih podloga i implementacija u TARIC odredaba tih propisa; upravljanje i nadzor podataka koji se dnevno izmjenjuju s centralnim mjestom za TARIC u Bruxellesu, prikupljanje zahtjeva i upravljanje zahtjevima za carinske kvote, dostavljanje zahtjeva centralnom mjestu za raspodjelu carinskih kvota u Bruxellesu i praćenja njihove realizacije, prikupljanje i dostava podataka o mjerama statističkog nadzora i drugih periodičnih izvješća iz djelokruga Odjela u Bruxelles; suradnja s ministarstvima nadležnim za poljoprivrednu i trgovinsku politiku, agencijom nadležnom za isplatu izvoznih subvencija i drugim državnim tijelima vezano uz provedbu zajedničke agrarne i trgovinske politike, posebice tržišne organizacije, sustava izvoznih subvencija, carinskih kvota, statističkog nadzora, suspenzija i mjera za zaštitu od dampinškog ili subvencioniranog uvoza; izrada naputaka, smjernica, koordinacija rada i pružanje stručne pomoći carinarnicama i drugim stručnim službama iz područja carinske tarife, TARIC-a, kvota, suspenzija, mjera zajedničke agrarne i trgovinske politike, posebice kontrole izvoza vezano uz izvozne subvencije, antidampinške i kompenzacijske carine; donošenje obvezujućih mišljenja, konačnih odluka, drugih mišljenja i stručnih podloga o razvrstavanju robe u carinsku tarifu i druge uz nju povezane nomenklature; priprema stručnih materijala i obuka carinskih djelatnika te priprema i uređivanje tekstova i informacija za objavu na intranetu i internetu, suradnja s ustrojstvenim jedinicama za nadzor, upravljanje rizikom i drugim službama u Carinskoj upravi te pružanje stručne pomoći i informacija gospodarstvenicima i drugim korisnicima iz područja carinske tarife, TARIC-a, carinskih kvota, statističkog nadzora, suspenzija, mjera zajedničke agrarne i trgovinske politike. U Službi za carinsku tarifu ustrojavaju se: 7.1.1. Odjel za carinsku tarifu 7.1.2. Odjel za TARIC i kvote 7.1.3. Odjel za zajedničku agrarnu i trgovinsku politiku. 7.1.1. Odjel za carinsku tarifu U okviru Odjela za carinsku tarifu obavljaju se sljedeći poslovi: zastupanje Republike Hrvatske u radu odgovarajućih tijela WCO-a, Europske komisije i drugih međunarodnih organizacija i tijela, priprema stajališta i sudjelovanje u pripremi stajališta za sjednice tih tijela, praćenje radnih materijala i izvješća sa sjednica te informiranje o odlukama usvojenima na sjednicama, sudjelovanje i zastupanje Republike Hrvatske na drugim međunarodnim sastancima i seminarima; komunikacija s odgovarajućih tijela WCO i Europske komisije; preuzimanje i praćenje međunarodnih i europskih propisa vezanih uz CT i prilagodba domaćega zakonodavstva tim propisima, implementacija amandmana na Konvenciju o

132

Harmoniziranom sustavu i amandmana na Kombiniranu nomenklaturu u carinsku tarifu Republike Hrvatske, preuzimanje, praćenje i ažuriranje podzakonskih propisa i drugih dokumenata WCO i Europske unije vezanih uz CT; priprema stručnih podloga i implementiranja u CT obveza preuzetih temeljem međunarodnih i međudržavnih ugovora, priprema stručnih podloga i implementacija mjera poljoprivredne i gospodarske politike u CT, priprema stručnih podloga za potrebe donošenja nacionalnih propisa vezanih u CT, koordiniranje i suradnja s drugim ministarstvima i tijelima državne uprave te drugim službama Carinske uprave pri izradi i donošenju tih propisa, Zakona i Uredbe o CT te propisa iz područja ograničenja i zabrana u dijelu u kojem se odnose na carinsku tarifu, implementacija u CT odredaba tih propisa i sudjelovanje u radu radnih tijela za provedbu odnosnih propisa; donošenje obvezujućih mišljenja, konačnih odluka, drugih mišljenja i stručnih podloga o razvrstavanju robe u CT, Kombiniranu nomenklaturu, TARIC nomenklaturu i druge nomenklature koje se u potpunosti ili djelomično bazirane na Kombiniranoj nomenklaturi ili kojom se uvode daljnje podjele za potrebe provedbe specifičnih mjera u trgovini s trećim zemljama; praćenje prakse, izrada naputaka, smjernica, koordinacija rada i pružanje stručne pomoći carinarnicama i drugim stručnim službama o primjeni CT i razvrstavanju robe; priprema stručnih materijala i obuka carinskih djelatnika te priprema i uređivanje tekstova i informacija za objavu na intranetu i internetu, suradnja s ustrojstvenim jedinicama za nadzor, upravljanje rizikom i drugim službama u Carinskoj upravi te pružanje stručne pomoći i informacija gospodarstvenicima i drugim korisnicima iz područja CT i razvrstavanja robe. 7.1.2. Odjel za TARIC i kvote U okviru Odjela za TARIC i kvote obavljaju se sljedeći poslovi: priprema stajališta i zastupanje Republike Hrvatske u radu odgovarajućih tijela Europske komisije iz područja TARIC-a, carinskih kvota i statističkog nadzora, praćenje radnih materijala i izvješćivanje sa sjednica tih tijela, praćenje europskih tarifnih propisa, analiziranje njihova utjecaja na nacionalni TARIC sustav, praćenje integracije ili po potrebi integracija tih propisa u nacionalni TARIC sustav, suradnja s ministarstvima nadležnima za gospodarstvo i poljoprivredu, drugim ministarstvima i tijelima te službama Carinske uprave u postupku izrade i provedbe drugih propisa od utjecaja na TARIC, analiza i priprema stručnih podloga za implementaciju u TARIC odredaba tih propisa, upravljanje i nadzor nad razmjenom TARIC podataka s centralnim mjestom za TARIC u Bruxellesu, upravljanja zahtjevima za carinske kvote od podnošenja zahtjeva, dostave zahtjeva centralnom mjestu za raspodjelu carinskih kvota u Bruxellesu do njihove realizacije, prikupljanje i dostava podataka o mjerama statističkog nadzora i drugih periodičnih izvješća iz djelokruga Odjela u Bruxelles, pripremanje stručnih materijala i obuka carinskih djelatnika iz područja povezanih uz TARIC, upravljanje carinskim kvotama i statističkim nadzorom, izrada naputaka i smjernica te davanje uputa carinskim djelatnicima iz područja povezanih uz TARIC, upravljanje carinskim kvotama i statističkim nadzorom, suradnja s ustrojstvenim jedinicama za nadzor i upravljanje rizikom te suradnja s drugim službama u Carinskoj upravi iz područja povezanih uz TARIC, upravljanje carinskim kvotama i statističkim nadzorom, pružanje stručne pomoći i informacija gospodarstvenicima i drugim korisnicima vezano za primjenu TARIC-a, carinske tarife, carinskih kvota, i drugih uz tarifu povezanih propisa koji se primjenjuju u carinskom postupku, priprema i uređenja tekstova i informacija o TARIC-u, carinskim kvotama i povezanim područjima za objavu na intranetu i internetu. Dnevno-operativni dio ovih poslova obavlja se na dislociranoj lokaciji na području Carinarnice Pula. 7.1.3. Odjel za zajedničku agrarnu i trgovinsku politiku U okviru Odjela za zajedničku agrarnu i trgovinsku politiku obavljaju se sljedeći poslovi: sustavno praćenje propisa Europske unije koji se odnosi na zajedničku agrarnu i trgovinsku politiku u dijelu obveza carinske službe, suradnja s ministarstvima nadležnim za gospodarstvo, poljoprivredu i ribarstvo, Hrvatskom gospodarskom komorom i drugim tijelima u pripremi stajališta i zastupanju Republike Hrvatske u radu tijela Europske komisije iz

133

područja zajedničke agrarne politike i zajedničke trgovinske politike, uključujući tarifne suspenzije, sudjelovanje u radu odgovarajućih tijela Europske komisije; izrada naputaka, smjernica i drugih akata kojima se propisuju postupci ili ujednačuje praksa carinarnica i uređuju specifičnosti u carinskom postupku vezano uz proizvode obuhvaćene mjerama zajedničke agrarne politike, uključujući provedbu izvoznih kontrola vezanih uz izvozne subvencije te mjerama zajedničke trgovinske politike, uključujući tarifne suspenzije, antidampinške i kompenzacijske carine, u dijelu obveza carinske službe; suradnja s ministarstvima nadležnim za poljoprivrednu i trgovinsku politiku, agencijom nadležnom za isplatu izvoznih subvencija i drugim državnim tijelima vezano uz provedbu zajedničke agrarne i trgovinske politike, posebice tržišne organizacije, sustava izvoznih subvencija, suspenzija i mjera za zaštitu od dampinškog ili subvencioniranog uvoza; koordinacija rada i pružanje stručne pomoći carinarnicama i drugim stručnim službama koje sudjeluju u postupku vezanom uz specifične mjere agrarne i trgovinske politike, uključujući izvozne subvencije, antidampinške i kompenzacijske carine; pripremanje stručnih materijala i obuka carinskih djelatnika te priprema i uređivanje tekstova i informacija za objavu na intranetu i internetu, suradnja s ustrojstvenim jedinicama za nadzor, upravljanje rizikom i drugim službama u Carinskoj upravi te pružanje stručne pomoći i informacija gospodarstvenicima i drugim korisnicima vezano uz primjenu mjera zajedničke agrarne politike i zajedničke trgovinske politike, uključujući tarifne suspenzije. 7.2. SLUŽBA ZA CARINSKU VRIJEDNOST U okviru Službe za carinsku vrijednost obavljaju se poslovi pripremanja stajališta i zastupanje Republike Hrvatske u radu odgovarajućih tijela WTO-a i WCO-a, drugim međunarodnim sastancima i seminarima, tijelima Europske komisije vezano za carinsku vrijednost; praćenja radnih materijala i izvješća sa istih i informiranja o odlukama usvojenima na sjednici, preuzimanja, implementacije, praćenja i ažuriranja podzakonskih akata i drugih dokumenata WCO i Europske unije vezanih uz carinsku vrijednost; sudjelovanja u pripremi pri izradi carinskih propisa u dijelu koji se odnosi na carinsku vrijednost; suradnje s drugim službama Carinske uprave, drugim ministarstvima i tijelima državne uprave nadležnima za odnosne propise; suradnje s pročelnicima carinarnice u području svog djelokruga; obuke djelatnika iz područja carinske vrijednosti, razvoja i uređivanja tekstova i informacija za objavu na intranetu i internetu, upravljanja poslovnim procesom provjere vjerodostojnosti carinske vrijednosti po zahtjevima stranih carinskih administracija, po zahtjevima carinarnica i temeljem provedenih analiza Službe; izdavanje tumačenje primjene propisa utvrđivanja carinske vrijednosti u složenijim slučajevima; izdavanje mišljenja Samostalnoj službi za drugostupanjski upravni postupak u složenijim slučajevima; praćenje i analiza problema utvrđivanja carinske vrijednosti robe na međunarodnom nivou; praćenje razvoja oblika međunarodne trgovine, multinacionalnih tvrtki, povezanih tvrtki, transfernih cijena; suradnja sa tijelima WCO, EK, Poreznom upravom i ostalim tijelima po pitanjima povezanih tvrtki; koordinacije radom specijalista za carinsku vrijednost u carinarnicama i održavanje tematskih sastanaka sa specijalistima za carinsku vrijednost, davanja smjernica za rad carinarnicama i specijalistima za carinsku vrijednost: prikupljanje i analiza podataka iz informacijskog sustava Carinske uprave i drugih raspoloživih izvora, praćenje i analiza kretanje vrijednosti burzovnih i ostalih roba, prikupljanje obavijesti za izradu baza podataka istovjetne i slične robe; suradnja na izradi profila rizika, iniciranje naknadne provjere u tvrtkama na temelju pribavljenih informacija, dostavljanje podataka o raspoloživim cijenama robe U Službi za carinsku vrijednost ustrojavaju se: 7.2.1. Odjel za carinsku vrijednost 7.2.2 Odjel za praćenje cijena. 7.2.1. Odjel za carinsku vrijednost

134

U okviru Odjela za carinsku vrijednost obavljaju se poslovi pripremanja stajališta i zastupanje Republike Hrvatske u radu odgovarajućih tijela WTO-a i WCO-a, na drugim međunarodnim sastancima i seminarima, u tijelima Europske komisije vezano za carinsku vrijednost (dalje: CV), praćenja radnih materijala i izrada izvješća te informiranja o odlukama usvojenima na sjednici, preuzimanja, implementacije, praćenja i ažuriranja podzakonskih akata i drugih dokumenata WCO-a i Europske unije vezanih uz carinsku vrijednost; sudjelovanja u izradi carinskih propisa u dijelu koji se odnosi na carinsku vrijednost; suradnja s drugim službama Carinske uprave, drugim ministarstvima i tijelima državne uprave nadležnima za odnosne propise, suradnja s pročelnicima carinarnica u području svog djelokruga; izobrazba djelatnika iz područja carinske vrijednosti, razvoja i uređivanja tekstova i informacija za objavu na intranetu i internetu; upravljanje poslovnim procesom provjere vjerodostojnosti carinske vrijednosti po zahtjevima stranih carinskih administracija, po zahtjevima carinarnica i temeljem provedenih analiza Službe; davanje tumačenja primjene propisa o utvrđivanju carinske vrijednosti u složenijim slučajevima; izdavanje mišljenja Samostalnoj službi za drugostupanjski upravni postupak u složenijim slučajevima; praćenje i analiza problema utvrđivanja carinske vrijednosti robe; praćenje razvoja novih oblika i problematike međunarodne trgovine, multinacionalnih tvrtki, povezanih tvrtki, transfernih cijena; koordinacija radom specijalista za carinsku vrijednost u carinarnicama; održavanje tematskih sastanaka sa specijalistima za carinsku vrijednost; davanja smjernica za rad carinarnicama i specijalistima za carinsku vrijednost; praćenje i analiziranje problema utvrđivanja carinske vrijednosti robe na međunarodnoj razini, praćenje razvoja oblika međunarodne trgovine, multinacionalnih tvrtki, povezanih tvrtki, transfernih cijena; suradnja s tijelima WCO, EK, Poreznom upravom i drugim tijelima o pitanjima povezanih tvrtki. 7.2.2. Odjel za praćenje cijena U okviru Odjela za praćenje cijena obavljaju se poslovi prikupljanja i analiziranja podataka iz informacijskog sustava Carinske uprave i drugih raspoloživih izvora; prate se i analiziraju kretanja vrijednosti burzovnih i ostalih roba, prikupljaju obavijesti za izradu baza podataka istovjetne i slične robe, surađuje na izradi profila rizika; iniciraju se naknadne provjere u tvrtkama na temelju pribavljenih informacija; surađuje s organizacijskom jedinicom za unutarnjim nadzor i kontrolu u djelokrugu Službe; dostavljaju se podaci o raspoloživim cijenama robe; koordinira se rad specijalista za carinsku vrijednost u carinarnicama i održavaju tematski sastanci sa specijalistima za carinsku vrijednost, daju smjernice za rad carinarnicama i specijalistima za carinsku vrijednost, prate se i analiziraju problemi utvrđivanja carinske vrijednosti robe na međunarodnoj razini te prati razvoj oblika međunarodne trgovine. 7.3. SLUŽBA ZA PODRIJETLO ROBE U okviru Službe za podrijetlo robe obavljaju se poslovi sustavnog praćenja međunarodnih ugovora te pravila Europske unije o podrijetlu robe, sudjelovanja u pregovorima o pravilima podrijetla i načinima administrativne suradnje u ugovorima o slobodnoj trgovini, primjene pravila o podrijetlu sadržanih u Protokolima o podrijetlu, sustavno praćenje pravila Europske unije o nepovlaštenom podrijetlu robe iz razloga njihove primjene kod raznih mjera ekonomske politike, usuglašavanja načela carinske suradnje, rješavanja spornih pitanja oko pravila podrijetla i carinske suradnje, praćenja i analize problema utvrđivanja podrijetla robe, izdavanja obvezujućih mišljenja na zahtjev stranaka sukladno Carinskom zakonu i Uredbi za provedbu Carinskog zakona, obrade podataka dostavljenih od izvoznika u svrhu izdavanja rješenja za ovlaštenog izvoznika, provjere znanja za stjecanje statusa ovlaštenog izvoznika, neposredne provjere dokaza o podrijetlu robe i osnovanost upućivanja zahtjeva za naknadne provjere podrijetla robe stranim carinskim administracijama, sastavljanja izvještaja stranim administracijama temeljem utvrđenih podataka kod izvoznika i obavljene kontrole, poslovi obrade podataka koji se dostavljaju od strane administracije i postupanje po istima, odgovara na upite carinarnica, pravnih i fizičkih

135

osoba vezano uz tumačenje primjene pravila o podrijetlu robe, provjere provođenja primjene zabrane povrata ili izuzeća od plaćanja carine, pripremanja stajališta i zastupanje Republike Hrvatske u radu odgovarajućih tijela WCO-a, pripremanja stajališta i zastupanje Republike Hrvatske u radu odgovarajućih tijela Europske unije, praćenje radnih materijala i izvješća sa sjednica tih tijela i informiranje o odlukama usvojenima na sjednicama, suradnje s drugim službama Carinske uprave, suradnje s Hrvatskom gospodarskom komorom kao i nadzor rada iste, s drugim ministarstvima i tijelima državne uprave, davanja mišljenja o podrijetlu robe po zahtjevima Samostalne službe za drugostupanjski upravni postupak po složenijim slučajevima, razvoja i uređivanja tekstova i informacija za objavu na intranetu i internetu, suradnje s nadležnim tijelima državne vlasti iz područja svog djelokruga, suradnje s pročelnicima carinarnica u području svog djelokruga. U Službi za podrijetlo robe ustrojavaju se : 7.3.1. Odjel za povlašteno podrijetlo 7.3.2. Odjel za nepovlašteno podrijetlo. 7.3.1. Odjel za povlašteno podrijetlo U okviru Odjela za povlašteno podrijetlo obavljaju se poslovi sustavnog praćenja međunarodnih ugovora te pravila Europske unije o podrijetlu robe, sudjelovanja u pregovorima o pravilima podrijetla i načinima administrativne suradnje u ugovorima o slobodnoj trgovini, primjene pravila o podrijetlu sadržanih u Protokolima o podrijetlu, usuglašavanja načela carinske suradnje, rješavanja spornih pitanja oko pravila podrijetla i carinske suradnje, praćenja i analize problema utvrđivanja podrijetla robe, izdavanja obvezujućih mišljenja na zahtjev stranaka sukladno Carinskom zakonu i Uredbi za provedbu Carinskog zakona, obrade podataka dostavljenih od izvoznika u svrhu izdavanja rješenja za ovlaštenog izvoznika, provjere znanja za stjecanje statusa ovlaštenog izvoznika; obavljaju se neposredne provjere dokaza o podrijetlu robe i osnovanost upućivanja zahtjeva za naknadne provjere podrijetla robe stranim carinskim administracijama, sastavljaju izvještaji stranim administracijama temeljem utvrđenih podataka kod izvoznika i obavljene kontrole, obavljaju poslovi obrade podataka koji se dostavljaju od strane administracije i postupanje po istima; obavljaju se kontrole kod izvoznika u složenijim slučajevima; pripremanja stajališta i zastupanje Republike Hrvatske u radu odgovarajućih tijela WCO-a, pripremanja stajališta i zastupanje Republike Hrvatske u radu odgovarajućih tijela Europske unije, praćenje radnih materijala i izvješća sa sjednica tih tijela i informiranje o odlukama usvojenim na sjednicama, suradnje s drugim službama Carinske uprave, drugim ministarstvima i tijelima državne uprave, davanja mišljenja o podrijetlu robe po zahtjevima Samostalne službe za drugostupanjski upravni postupak po složenijim slučajevima, razvoja i uređivanja tekstova i informacija za objavu na intranetu i internetu, suradnje s nadležnim tijelima državne vlasti iz područja svog djelokruga, suradnje s pročelnicima carinarnica u području svog djelokruga, obuka djelatnika iz područja povlaštenog podrijetla. 7.3.2. Odjel za nepovlašteno podrijetlo U okviru Odjela za nepovlašteno podrijetlo obavljaju se poslovi sustavnog praćenja pravila Europske unije o nepovlaštenom podrijetlu robe iz razloga njihove primjene kod raznih mjera ekonomske politike, suradnje sa Hrvatskom gospodarskom komorom i nadzor njezina rada, rješavanja spornih pitanja oko primjene pravila o nepovlaštenom podrijetlu, pripremanje stajališta i zastupanje Republike Hrvatske u radu odgovarajućih tijela WCO-a, pripremanja stajališta i zastupanje Republike Hrvatske u radu odgovarajućih tijela Europske unije, praćenja radnih materijala i izvješća sa tih tijela sjednica i informiranje o odlukama usvojenim na sjednicama, sudjelovanja u pripremi kod izrade carinskih propisa u dijelu koji se odnosi na nepovlašteno podrijetlo, suradnje s drugim službama Carinske uprave, drugim ministarstvima i tijelima državne uprave, razvoja i uređivanja tekstova i informacija za objavu na intranetu i internetu, suradnje s nadležnim tijelima državne vlasti iz područja svog

136

djelokruga, suradnje s pročelnicima carinarnica u području svog djelokruga, obuke djelatnika iz područja nepovlaštenog podrijetla. 7.4. SLUŽBA ZA CARINSKI LABORATORIJ U okviru Službe za carinski laboratorij obavljaju se sljedeći poslovi: praćenje i preuzimanje međunarodnih i europskih propisa i normi vezanih uz provođenje fizikalnih i kemijskih ispitivanja, praćenje tehnološkog razvoja i unaprjeđenja na području instrumenata za analize, praćenje razvoja na području novih materijala i tehnologija te novih metoda ispitivanja, suradnja s carinskim laboratorijima zemalja članica Europske unije i drugih zemalja u okviru carinske suradnje, kontaktiranje odgovarajućih tijela Europske komisije, sudjelovanje i zastupanje Republike Hrvatske na drugim međunarodnim sastancima i seminarima, provođenje fizikalnih i kemijskih analiza za potrebe carinske službe u svrhu utvrđivanja vrste robe, njenog razvrstavanja, primjene pravila podrijetla, vrijednosti, otkrivanja i sprječavanja carinskih i trošarinskih prekršaja i drugih kažnjivih djela ili slično, provođenje fizikalnih i kemijskih analiza komercijalne naravi, izdavanja nalaza o izvršenom ispitivanju, sudjelovanja u pripremi pri izradi carinskih propisa u dijelu koji se odnosi na carinski laboratorij, sudjelovanje u pripremi pri izradi drugih propisa i normi iz djelokruga rada, suradnje s drugim ovlaštenim laboratorijima; sudjelovanje u provedbi postupka carinskog i trošarinskog nadzora i otkrivanja carinskih i trošarinskih prekršaja, suradnja s drugim službama Carinske uprave pri provedbi kontrole rada carinarnica, provjera kod pravnih osoba, kontrola koje obavljaju mobilne ekipe i organizacijske jedinice za suzbijanje krijumčarenja-prijevara; priprema stručnih materijala i obuka carinskih djelatnika u pogledu poznavanja robe i postupka uzorkovanja, izrada naputaka i smjernica iz djelokruga rada Službe, davanje uputa carinskim djelatnicima u pogledu poznavanja robe, postupka uzorkovanja i slično iz djelokruga Službe, sudjelovanja na stručnim sastancima i seminarima, priprema i uređivanje tekstova i informacija za objavu na intranetu i internetu iz djelokruga Službe, suradnja s nadležnim tijelima državne uprave iz područja svog djelokruga, suradnja s pročelnicima carinarnica u području svog djelokruga. U Službi za carinski laboratorij ustrojavaju se: 7.4.1. Odjel za vino, alkohol, pivo i ostala alkoholna pića 7.4.2. Odjel za poljoprivredne i prehrambene proizvode 7.4.3. Odjel za naftne derivate, ugljikovodike i industrijske proizvode. 7.4.1. Odjel za vino, alkohol, pivo i ostala alkoholna pića U okviru Odjela za vino, alkohol, pivo i ostala alkoholna pića obavljaju se analize alkohola, jakih alkoholnih pića i piva, utvrđuje se postotak alkohola (alkoholna jakost), kiselost, porijeklo alkohola, hlapive kiseline i drugo; izdaju se nalazi (izvješća) o izvršenim analizama i daje mišljenje o razvrstavanju u CT, Kombiniranu nomenklaturu, TARIC nomenklaturu i druge nomenklature koje se u potpunosti ili djelomično bazirane na Kombiniranoj nomenklaturi ili kojom se uvode daljnje podjele za potrebe provedbe specifičnih mjera u trgovini s trećim zemljama; obavljaju se i drugi poslovi iz djelokruga Službe. 7.4.2. Odjel za poljoprivredne i prehrambene proizvode U okviru Odjela za poljoprivredne i prehrambene proizvode obavljaju se analize različitih proizvoda, posebno onih obuhvaćenih mjerama zajedničke agrarne politike, uključujući izvozne subvencije, trošarinskim propisima ili posebnim porezima, kao što su šećer, meso, kava, mliječni proizvodi, voće, povrće, žitarice, čokolada i drugi, utvrđuje se sadržaj masti, vlaga, vrste šećera, proteini, škrob; izdaju se nalazi o izvršenim analizama i daje mišljenje o razvrstavanju u CT, Kombiniranu nomenklaturu, TARIC nomenklaturu i druge nomenklature koje se u potpunosti ili djelomično bazirane na Kombiniranoj

137

nomenklaturi ili kojom se uvode daljnje podjele za potrebe provedbe specifičnih mjera u trgovini s drugim zemljama; obavljaju se i drugi poslovi iz djelokruga Službe. 7.4.3. Odjel za naftne derivate, ugljikovodike i industrijske proizvode U okviru Odjela za naftne derivate, ugljikovodike i industrijske proizvode obavljaju se analize naftnih derivata iz poglavlja 27 CT (organska otapala, maziva, benzini, ulja za podmazivanje, vazelini, voskovi), poglavlja 39 (polimeri) i poglavlja 40 (kaučuk) CT, određuje se viskozitet, gustoća, točka zapaljivosti, pepeo, boja, euromarker, interval destilacije i drugo; obavljaju se analize drugih industrijskih proizvoda, kao što su minerali, kovine (obične i plemenite), tekstil, papir, staklo i određeni anorganski spojevi, utvrđuje se njihov kemijski sastav te provode specifične analize ovisno o vrsti robe; izdaju se nalazi o izvršenim analizama i daje mišljenje o razvrstavanju u CT, Kombiniranu nomenklaturu, TARIC nomenklaturu i druge nomenklature koje se u potpunosti ili djelomično bazirane na Kombiniranoj nomenklaturi ili kojom se uvode daljnje podjele za potrebe provedbe specifičnih mjera u trgovini s drugim zemljama; obavljaju se i drugi poslovi iz djelokruga Službe. 8. SEKTOR ZA NADZOR Članak 57. Sektor za nadzor prati, nadzire, analizira i koordinira poslove naknadne provjere i inspekcijskog nadzora kod obveznika carinskih, trošarinskih, poreznih i drugih davanja na carinskom području Republike Hrvatske. Neposredno provodi nadzor kod najsloženijih poslova naknadne provjere i inspekcijskog nadzora. Nadzire suzbijanje prekršajnih i kaznenih djela iz područja carinskih i trošarinskih prijevara. Pruža stručnu pomoć carinarnicama s ciljem otkrivanja počinitelja prekršajnih i kaznenih djela carinskih i trošarinskih prijevara te njihovo prijavljivanje nadležnim tijelima. Utvrđuje i razvija metodologiju suzbijanja prekršaja i prijevara te skrbi o unaprjeđenju Sektora za nadzor. U suradnji s carinarnicama planira i provodi aktivnosti usmjerene na suzbijanje krijumčarenja komercijalnih i visokorizičnih roba i ljudi te sprječavanje carinskih i trošarinskih prijevara i prijevara vezanih uz posebne poreze. Planira i provodi operativne akcije na carinskom području Republike Hrvatske. Prati provođenje ispitnih i izvidnih postupaka u predmetima prijevara te provođenja mjera izvanredne kontrole putničkog i teretnog prometa, vozila i robnih pošiljaka s aspekta krijumčarenja. Koordinira i provodi operativne akcije na suzbijanju krijumčarenja putem mobilnih ekipa. Koordinira prikupljanje, obradu i prosljeđivanje informacija o tijekovima krijumčarenja i prijevara, metodama i nositeljima takvih aktivnosti, provođenja postupaka za dokazivanje krijumčarenja, kao i postupaka koji prethode procesuiranju prekršaja ili kaznenih djela iz nadležnosti Carinske uprave. U koordinaciji s nadležnim tijelima prati kretanje sumnjivih pošiljki i visokorizičnih roba. Usmjerava izgradnju, razvoj upravljanja i održavanja Sustava za upravljanje rizicima. Prati izradu unosa profila rizika u sustav za upravljanje rizicima. Obavlja poslove izvješćivanja ravnatelja Carinske uprave i rukovoditelja ustrojstvenih jedinica o stanju, događajima i poduzetim mjerama na carinskom području Republike Hrvatske. Planira i predlaže nabavu neophodnih materijalnih sredstava za rad Sektora, vodi evidencije i brigu o kontroli tehničke ispravnosti opreme i naoružanja. Sudjeluje u organizaciji, provedbi i nadzoru provedbe stručnog obrazovanja i obuke carinskih službenika za rukovanje opremom, naoružanjem i zaštitnim sredstvima te izvorima ionizirajućeg zračenja. Sudjeluje u međunarodnim aktivnostima i u provođenju međunarodnih projekata, kao i u predlaganju i izradi normativnih akata. Surađuje s drugim ministarstvima i državnim tijelima te sa carinskim službama drugih zemalja Izvješćuje ravnatelja o svim pitanjima iz svoje nadležnosti. U Sektoru za nadzor ustrojavaju se: 8.1. Služba za upravljanje rizicima

138

8.2. Služba za carinske istrage 8.3. Služba za suzbijanje krijumčarenja 8.4. Služba za provjere. 8.1. SLUŽBA ZA UPRAVLJANJE RIZICIMA Služba za upravljanje rizicima obavlja poslove izgradnje, razvoja, upravljanja i održavanja sustava za upravljanje rizicima koristeći se podacima iz Informacijskog sustava Carinske uprave, podacima prikupljenima od službi Sektora za nadzor i ostalih ustrojstvenih jedinica Carinske uprave, podacima prikupljenim razmjenom s drugim tijelima državne vlasti i ostalim subjektima u Republici Hrvatskoj, te s podacima prikupljenima međunarodnom razmjenom s carinskim službama drugih zemalja; ustrojava, podržava, razvija i upravlja bazama podataka; izrađuje i unosi profile rizika u sustav za upravljanje rizicima; obavlja poslove izvješćivanja ravnatelja i rukovoditelja ustrojstvenih jedinica o stanju, događajima i poduzetim mjerama; nadzire obavljanje poslova u tom području; daje preporuke za poduzimanje daljnjih mjera i radnji; pruža stručnu pomoć; obavlja i druge poslove iz svog djelokruga. U Službi za upravljanje rizicima ustrojavaju se: 8.1.1. Odjel za analizu rizika 8.1.2. Odjel za operativnu komunikaciju. 8.1.1. Odjel za analizu rizika Odjel za analizu rizika obavlja poslove izgradnje, razvoja, upravljanja i održavanja sustava za upravljanje rizicima koristeći se podacima iz Informacijskog sustava Carinske uprave, podacima prikupljenima od odjela Sektora za nadzor i ostalih ustrojstvenih jedinica Carinske uprave, podacima prikupljenima razmjenom s drugim tijelima državne vlasti i ostalim subjektima u Republici Hrvatskoj, te podacima prikupljenima međunarodnom razmjenom s carinskim službama drugih zemalja; ustrojava, podržava, razvija i upravlja bazama podataka; izrađuje i unosi profile rizika u sustav za upravljanje rizicima; vodi brigu o provođenju ciklusa izrade profila rizika (prikupljanje podataka i informacija, analiziranje i procjenjivanje rizika, propisivanje i poduzimanje mjera te redovito provjeravanje i pregled postupaka i njihovih rezultata); prati protočnost, opterećenost i učinkovitost ustrojstvenih jedinica (graničnih i unutarnjih ispostava) te predlaže mjere za poboljšanje ili unaprjeđenje rada; sudjeluje u izradi nacrta propisa, naputaka, objašnjenja i provedbi drugih stručnih aktivnosti u svezi s primjenom sustava za upravljanje rizicima; pruža podršku operativnom rukovodstvu u prepoznavanju indikatora koji su potrebni za izradu profila rizika; koordinira i komunicira sa službama i odjelima u Carinskoj upravi, drugim tijelima državne vlasti, ostalim subjektima u Republici Hrvatskoj i carinskim službama drugih zemalja; obavlja i druge poslove iz svojeg područja. 8.1.2. Odjel za operativnu komunikaciju Odjel za operativnu komunikaciju obavlja poslove izvješćivanja ravnatelja i rukovoditelja ustrojstvenih jedinica o stanju, događajima i poduzetim mjerama; zaprima obavijesti o događajima i pojavama vezanima uz djelokrug rada Carinske uprave, te poslovanjem u pogledu trošarina, prosuđuje njihov značaj; koordinira, usmjerava i nadzire operativne mjere carinarnica; prenosi odluke, naloge, zapovjedi, mjere i izvješća nadležnih tijela prema izvršiteljima; koordinira i komunicira s drugim službama i odjelima u Središnjem uredu i carinarnicama vezano za izradu profila rizika; koordinira i nadzire najsloženije operativne aktivnosti; pruža stručnu pomoć; razvija i održava sustav veza i komunikacija s operativnim jedinicama; nadzire i prati kretanje sumnjivih pošiljki i visokorizičnih roba; komunicira s operativnim dežurstvima drugih tijela državne vlasti; kao središnje mjesto

139

ulaska podataka provodi poslove pohranjivanja i obrade podataka; obavlja i druge poslove iz svojeg područja. 8.2. SLUŽBA ZA CARINSKE ISTRAGE U okviru Službe za carinske istrage obavljaju se poslovi otkrivanja i istraživanja prekršajnih i kaznenih djela iz područja carinskih i trošarinskih prijevara, prikupljanja obavijesti i podataka o počinjenim carinskim i trošarinskim prekršajima i kaznenim djelima, prikupljanja obavijesti i podataka o mogućim indicijama i sumnjama o počinjenju ili mogućem počinjenju carinskih i trošarinskih prekršaja i kaznenih djela, sprječavanja prekršajnih i kaznenih dijela, praćenja i analiziranja situacije i pojave koje pogoduju nastanku i razvoju prijevara na štetu financijskih interesa, a za čije je suzbijanje nadležna carinska služba, poduzimanja upravnih i drugih poslova koji se odnose na mjere i radnje u cilju otkrivanja, prijavljivanja i procesuiranja carinskih i trošarinskih prekršaja i kaznenih djela, aktivnog praćenja kretanja sumnjivih pošiljki i visokorizičnih roba, pružanja operativne pomoći Službi za suzbijanje krijumčarenja, prosljeđivanja i razmjene podatka s Službom za upravljanje rizicima te operativno postupanje po dostavljenim obrađenim informacijama od strane te Službe, postupanje po dojavama putem Odjela za operativnu komunikaciju, organiziranje i sudjelovanje u provedbi operativnih akcija na cjelokupnom carinskom području Republike Hrvatske, suradnja s Ministarstvom unutarnjih poslova i Državnim odvjetništvom Republike Hrvatske pri vođenju postupka u svezi s carinskim i trošarinskim kaznenim djelima te pronalaskom i otkrivanjem počinitelja carinskih i trošarinskih kaznenih dijela, postupanje po nalozima Državnog odvjetništva Republike Hrvatske, prikupljanje i analiza informacija, činjenica i uočenih modaliteta izvršenja carinskih i trošarinskih prekršaja i kaznenih djela putem ustrojstvenih jedinica carinarnice s kojima surađuje u području svog djelokruga, planiranje, koordinacija i nadzor provedbe zadataka teritorijalnih mobilnih jedinica carinarnica, te izvješćivanje o rezultatima rada, redoviti nadzor prometa roba putem mobilnih jedinica na cijelom carinskom području Republike Hrvatske, te organizacija i nadzor provedbe stručne obuke za provođenje carinskih i trošarinskih istraga. U Službi za carinske istrage ustrojavaju se: 8.2.1. Odjel za istrage carinskih prijevara 8.2.2. Odjel za mobilne jedinice 8.2.3. Odjel za operativnu tehniku. 8.2.1. Odjel za istrage carinskih prijevara U okviru Odjela za istrage carinskih prijevara obavljaju se poslovi na otkrivanju i istraživanju carinskih i trošarinskih prijevara u vezi s prekograničnim prometom komercijalnih roba, organizacije i provedbe ciljanih akcija na cijelom carinskom području, provođenja ispitnih i izvidnih postupaka u predmetima prijevara, prikupljanja i prosljeđivanja informacija o carinskim i trošarinskim prijevarama, metodama i nositeljima takvih aktivnosti, provođenja postupaka za dokazivanje kao i postupaka koji prethode procesuiranju carinskih i trošarinskih prekršaja i kaznenih djela, razvijanja i održavanja sustava veza i komunikacija s mobilnim jedinicama, pribavljanja i prosljeđivanja operativnih smjernica i uputa o postupanju, komuniciranja s carinskim administracijama drugih država, suradnje sa službama iz Sektora za nadzor, suradnje s drugim nadležnim tijelima državne uprave i međunarodnim institucijama, suradnje s carinarnicama u području svog djelokruga, te poslovi organizacije i nadzora provedbe stručne obuke za istrage carinskih i trošarinskih prijevara. 8.2.2. Odjel za mobilne jedinice U okviru Odjela za mobilne jedinice provodi se planiranje, koordinacija i nadzor provedbe zadataka teritorijalnih mobilnih jedinica carinarnica te izvješćivanje o rezultatima

140

rada, obavljaju poslovi redovitog nadzora prometa roba putem mobilnih jedinica na cijelom carinskom području Republike Hrvatske, poslovi ciljanih operativnih akcija na suzbijanju krijumčarenja putem mobilnih jedinica, praćenja sumnjivih pošiljki i visokorizičnih roba, poslovi operativne suradnje s Ministarstvom unutarnjih poslova i drugim tijelima državne uprave, poslovi carinskih i trošarinskih provjera po zahtjevima odjela iz Sektora za nadzor i stručne pomoći po zahtjevu ustrojstvenih jedinica Carinske uprave, organizacije i nadzora provedbe stručne obuke za suzbijanje krijumčarenja putem mobilnih jedinica. U obavljanju poslova mobilna jedinica služi se raznom tehničkom opremom za otkrivanje ilegalne robe i ljudi na carinskom području Republike Hrvatske, koriste posebno označena službena vozila s ugrađenim uređajima za davanje zvučnih i svjetlosnih signala, te koriste službene pse za otkrivanje carinskih i trošarinskih prekršaja; planira nabavu obuće, odjeće i opreme za mobilne jedinice te o tome vodi evidenciju. 8.2.3. Odjel za operativnu tehniku. Odjel za operativnu tehniku obavlja poslove provođenja obuke službenika za rukovanje opremom, naoružanjem i zaštitnim sredstvima te s izvorima ionizirajućeg zračenja, organiziranja zdravstvenih pregleda i kontrole zdravlja ovlaštenih carinskih službenika kojima je dodijeljeno naoružanje, odnosno koji rukuju izvorima ionizirajućeg zračenja te nadziranja, čuvanja i sigurne uporabe opreme i naoružanja; planira nabavu, čuvanje i dodjelu na uporabu operativne tehnike, naoružanja, streljiva, zaštitne opreme i drugih sredstava potrebnih ovlaštenim carinskim službenicima; brine o kontroli tehničke ispravnosti opreme i naoružanja, vođenja odgovarajuće evidencije; poduzima i predlaže mjere za sigurnost ovlaštenih carinskih službenika i drugih osoba, odnosno imovine; surađuje s nadležnim tijelima državne vlasti u području svog djelokruga; surađuje s pročelnicima carinarnica u području svog djelokruga. 8.3. SLUŽBA ZA SUZBIJANJE KRIJUMČARENJA Služba za suzbijanje krijumčarenja obavlja poslove provođenja aktivnosti usmjerenih na suzbijanje krijumčarenja roba, droga i prekursora, kao i na sprječavanje krijumčarenja ugroženih vrsta biljaka i životinja, tvari koje oštećuju ozonski sloj te kulturne baštine; nadzora pravilne primjene zakonskih i provedbenih propisa što se odnose na izvozne kontrole robe dvojne namjene i na kontrolu prijenosa gotovine i čekova preko državne granice s aspekta sprječavanja pranja novca; prikuplja, proučava i prosljeđuje informacije o tijekovima krijumčarenja, metodama i nositeljima takvih aktivnosti i informacije o novčanim transakcijama s aspekta sprječavanja pojava pranja novca; planira, koordinira i sudjeluje u provođenju međunarodnih carinskih operacija; neposredno surađuje na nacionalnoj razini s carinarnicama na konkretnim slučajevima iz svog djelokruga; izravno surađuje s carinskim službama i agencijama drugih država, časnicima za vezu te s međunarodnim institucijama; izravno ili u okviru rada u povjerenstvu surađuje s drugim ministarstvima i nadležnim tijelima državne uprave te s ostalim vladinim i nevladinim organizacijama; sudjeluje u izradi plana i provedbi specijalističke obuke carinskih službenika, strateških dokumenata i normativnih akata; obavlja poslove edukacije te sudjeluje u preventivnim akcijama. U Službi za suzbijanje krijumčarenja ustrojavaju se: 8.3.1. Odjel za suzbijanje krijumčarenja droga i kontrolu robe s ograničenjima 8.3.2. Odjel za kontrolu izvoza robe dvojne namjene. 8.3.1. Odjel za suzbijanje krijumčarenja droga i kontrolu robe s ograničenjima Odjel za suzbijanje krijumčarenja droga i kontrolu robe s ograničenjima obavlja poslove provođenja aktivnosti usmjerenih na suzbijanje krijumčarenja droga, prekursora, duhanskih proizvoda, ugroženih vrsta biljaka i životinja, kulturne baštine te ostale robe što podliježe ograničenjima, kao i na sprječavanje pranja novca; prikuplja, analizira i prosljeđuje

141

informacije o tijekovima krijumčarenja droga, prekursora, duhanskih proizvoda, ugroženih vrsta biljaka i životinja, kulturne baštine, kao i ostale robe što podliježe ograničenjima, te informacije o novčanim transakcijama s aspekta sprječavanja pojava pranja novca i metodama i osobama što se bave spomenutim nezakonitim aktivnostima; na nacionalnoj i međunarodnoj razini surađuje na konkretnim slučajevima iz svog djelokruga s drugim tijelima državne uprave i ustrojstvenim jedinicama Carinske uprave, s carinskim službama i časnicima za vezu drugih država i s međunarodnim organizacijama; sudjeluje u provođenju međunarodnih carinskih operacija; surađuje pri organizaciji i nadzoru provedbe stručne obuke iz svog djelokruga. 8.3.2. Odjel za kontrolu izvoza robe dvojne namjene Odjel za kontrolu izvoza robe dvojne namjene obavlja poslove nadzora pravilne primjene zakonskih i provedbenih propisa što se odnose na izvozne kontrole robe dvojne namjene, sukladno zakonskim propisima surađuje na nacionalnoj razini pri predlaganju načina obavljanja izvozne kontrole na graničnim prijelazima, te u izradi profila za Službu za upravljanje rizicima; u suradnji s Carinskim centrom za obuku organizira i provodi izobrazbu carinskih službenika iz područja svoje nadležnosti; na nacionalnoj i međunarodnoj razini surađuje na konkretnim slučajevima iz svog djelokruga s drugim tijelima državne uprave i ustrojstvenim jedinicama Carinske uprave; izrađuje potrebne evidencije i izvješća tematski vezana za rad Odjela. 8.4. SLUŽBA ZA PROVJERE U okviru Službe za provjere obavljaju se poslovi najsloženijih naknadnih provjera kod obveznika carinskih, trošarinskih, poreznih i drugih davanja na carinskom području Republike Hrvatske, a što podrazumijeva inspekcijski nadzor poslovnih knjiga, financijskih izvještaja, poslovne dokumentacije, utvrđivanje iznosa netočno obračunatih ili neplaćenih davanja i pripadajućih kamata, te utvrđivanje bilo kojih drugih nepravilnosti; koordiniraju se najsloženiji poslovi naknadnih provjera na središnjoj razini, što podrazumijeva planiranje, pripremu i realizaciju ciljanih akcija na carinskom području Republike Hrvatske u smislu obavljanja inspekcijskog nadzora iz područja za koje se ukaže potreba; obavlja se inspekcijski nadzor, priprema i provedba akcija u suradnji s drugim ministarstvima, nadzornim i pravosudnim tijelima, s pročelnicima i drugim odgovornim osobama nadležnih carinarnica; prate se aktivnosti i sudjeluje u samom tijeku inspekcijskog nadzora; provodi objedinjavanje rezultata te izvješćivanje; Služba prikuplja i analizira podatke iz informacijskog sustava Carinske uprave, drugih ministarstava, međunarodne administracije i drugih raspoloživih izvora; prikuplja, proučava i sudjeluje u izradi nacrta propisa koji reguliraju pojedine djelatnosti ili poslove; osigurava pravilnu primjenu zakona od strane sudionika u postupcima koji su predmet inspekcijskog nadzora u svrhu jačanja porezne discipline, te ujedno i radi ostvarenja planirane razine prihoda proračuna; osigurava jednoobrazno postupanje pri obavljanju inspekcijskog nadzora na ukupnom teritoriju Republike Hrvatske; inicira prijedloge za izmjenu propisa i izrađuje upite i upute vezane uz nejasnoće u primjeni propisa iz djelokruga Službe; sudjeluje u izradi strateškog plana te u izradi operativnih planova inspekcijskog nadzora; sastavlja zakonom propisane akte; podnosi optužne prijedloge i kaznene prijave nadležnim tijelima; provodi inspekcijski nadzor, naknadne provjere i razmjenu informacija u okviru međunarodne pravne pomoći te na zahtjev drugih državnih tijela; surađuje s nadležnim tijelima i ustrojstvenim jedinicama Carinske uprave; sudjeluje u izradi strateških dokumenata, normativnih akata, mišljenja i drugih stručnih materijala. U Službi za provjere ustrojavaju se: 8.4.1. Odjel za trošarinske provjere 8.4.2. Odjel za provjere ostalih vrsta poreza. 8.4.1. Odjel za trošarinske provjere

142

U okviru Odjela za trošarinske provjere obavljaju se poslovi najsloženijih naknadnih provjera kod obveznika trošarinskih davanja na carinskom području Republike Hrvatske, a što podrazumijeva inspekcijski nadzor poslovnih knjiga, financijskih izvještaja, poslovne dokumentacije, utvrđivanje iznosa netočno obračunatih ili neplaćenih davanja i pripadajućih kamata, te utvrđivanje bilo kojih drugih nepravilnosti; koordiniraju se najsloženiji poslovi naknadnih provjera na središnjoj razini, što podrazumijeva planiranje, pripremu i realizaciju ciljanih akcija na carinskom području Republike Hrvatske u smislu obavljanja inspekcijskog nadzora iz područja trošarina; obavlja se inspekcijski nadzor, priprema i provedba akcija u suradnji s drugim ministarstvima, nadzornim i pravosudnim tijelima, s pročelnicima i drugim odgovornim osobama nadležnih carinarnica; prate se aktivnosti i sudjeluje u samom tijeku inspekcijskog nadzora; provodi objedinjavanje rezultata te izvješćivanje; Odjel prikuplja i analizira podatke iz informacijskog sustava Carinske uprave, drugih ministarstava, međunarodne administracije i drugih raspoloživih izvora; prikuplja, proučava i sudjeluje u izradi nacrta propisa iz svog djelokruga; osigurava pravilnu primjenu zakona od strane sudionika u postupcima koji su predmet inspekcijskog nadzora, te ujedno i radi ostvarenja planirane razine prihoda proračuna; osigurava ujednačeno postupanje pri obavljanju inspekcijskog nadzora na ukupnom teritoriju Republike Hrvatske; inicira prijedloge za izmjenu propisa i sudjeluje u izradi upita i uputa vezane uz nejasnoće u primjeni propisa iz djelokruga Odjela, strateškog plana te operativnih planova inspekcijskog nadzora; sastavlja zakonom propisane akte; podnosi optužne prijedloge i kaznene prijave nadležnim tijelima; provodi inspekcijski nadzor, naknadne provjere i razmjenu informacija u okviru međunarodne pravne pomoći te na zahtjev drugih državnih tijela; surađuje s nadležnim tijelima i ustrojstvenim jedinicama Carinske uprave; sudjeluje u izradi strateških dokumenata, normativnih akata, mišljenja i drugih stručnih materijala. 8.4.2. Odjel za provjere ostalih vrsta poreza U okviru Odjela za provjere ostalih vrsta poreza obavljaju se poslovi najsloženijih naknadnih provjera kod obveznika carinskih, poreznih i drugih davanja na carinskom području Republike Hrvatske, a što podrazumijeva inspekcijski nadzor poslovnih knjiga, financijskih izvještaja, poslovne dokumentacije, utvrđivanje iznosa netočno obračunatih ili neplaćenih davanja i pripadajućih kamata, te utvrđivanje bilo kojih drugih nepravilnosti; koordiniraju se najsloženiji poslovi naknadnih provjera na središnjoj razini, što podrazumijeva planiranje, pripremu i realizaciju ciljanih akcija na carinskom području Republike Hrvatske u smislu obavljanja inspekcijskog nadzora iz područja za koje se ukaže potreba; obavlja se inspekcijski nadzor, priprema i provedba akcija u suradnji s drugim ministarstvima, nadzornim i pravosudnim tijelima, s pročelnicima i drugim odgovornim osobama nadležnih carinarnica; prate se aktivnosti i sudjeluje u samom tijeku inspekcijskog nadzora; provodi objedinjavanje rezultata te izvješćivanje; Odjel prikuplja i analizira podatke iz informacijskog sustava Carinske uprave, drugih ministarstava, međunarodne administracije i drugih raspoloživih izvora; prikuplja, proučava i sudjeluje u izradi nacrta propisa koji reguliraju pojedine djelatnosti ili poslove; osigurava pravilnu primjenu zakona od strane sudionika u postupcima koji su predmet inspekcijskog nadzora u svrhu jačanja porezne discipline, te ujedno i radi ostvarenja planirane razine prihoda proračuna; osigurava ujednačeno postupanje pri obavljanju inspekcijskog nadzora na ukupnom teritoriju Republike Hrvatske; inicira prijedloge za izmjenu propisa i izrađuje upite i upute vezane uz nejasnoće u primjeni propisa iz djelokruga Odjela; sudjeluje u izradi strateškog plana te u izradi operativnih planova inspekcijskog nadzora; sastavlja zakonom propisane akte; podnosi optužne prijedloge i kaznene prijave nadležnim tijelima; provodi inspekcijski nadzor, naknadne provjere i razmjenu informacija u okviru međunarodne pravne pomoći te na zahtjev drugih državnih tijela; surađuje s nadležnim tijelima i ustrojstvenim jedinicama Carinske uprave; sudjeluje u izradi strateških dokumenata, normativnih akata, mišljenja i drugih stručnih materijala.

143

9. SEKTOR ZA INFORMACIJSKI SUSTAV, STATISTIKE I ANALIZE Članak 58. U okviru Sektora za informacijski sustav, statistike i analize obavljaju se poslovi upravljanja isporukom IT usluga poslovnim korisnicima u okviru dogovorenih razina kvalitete, nadgleda rad poslovnih aplikacija s područja djelovanja carinske službe, provode mjere zaštite i prava pristupa informacijskom sustavu Carinske uprave sukladno informatičkim standardima, osigurava back up, osigurava konzistentnost aplikacija i podataka carinske službe, izvršavaju poslovi vođenja raznih registara za potrebe carinske službe, operativnog prikupljanja podataka za potrebe carinske i drugih službi u Republici Hrvatskoj i inozemstvu, planiraju se i provode mjere sigurnosnog pristupa IT uslugama za potrebe poslovanja, planiranja i upravljanja korištenjem IT programa koji čine IT uslugu; organizira i vodi funkcije service deska, upravlja incidentnim događajima, bilježi i adekvatne reakcije na promjene u statusu IT usluge, promatra i provjerava pružanje IT usluga, izrađuje strategiju pružanja IT usluga, osigurava centralno mjesto bilježenja svih podataka o preduvjetima pružanja IT usluge (Service Knowledge Managament System), financijsko upravljanje troškovima pružanja IT usluga i njihovim rasporedom i utvrđuje mjere i izvršava mjerenja kvalitete pružene IT usluge kao i realizirane poslovne usluge, sudjeluje u pripremi provedbenih propisa i naputaka o carinskim i trošarinskim postupcima i procedurama, praćenja, upoznavanja, testiranja i implementacije novih IT tehnologija i usluga sukladnih potrebama carinske službe, sudjeluje u zajedničkim projektima s drugim tijelima državne uprave, surađuje s odgovarajućim tijelima Europske komisije, sudjeluje u međunarodnim zajedničkim projektima edukacije korisnika IT sustava, obavlja poslove planiranja, projektiranja, dizajna, razvoja, testiranja, implementacije poslovnih aplikacija s područja djelovanja carinske službe, održavanja poslovnih aplikacija s područja djelovanja carinske službe, stvaranja preduvjeta i provođenja izmjena IT usluga i relevantnih tehnoloških komponenata, pripreme i realizacije uvođenja IT usluge, evidencije stvorene vrijednosti IT usluge i vođenja izmjena konfiguracija IT resursa; provjerava svrsishodnost i funkcionalnost usluge u skladu s poslovnim zahtjevima, obavlja planiranje i vođenje projekata, popunjava projektne timove članovima iz ostalih sektora, službi ili odjela, planira i osigurava raspoloživost IT usluga, obavlja poslove procjene i planiranja potrebnih i raspoloživih vlastitih ili unajmljenih kapaciteta za pružanje IT usluga, primjene sigurnosne politike, osiguravanja neprekinutosti pružanja IT usluge poslovanju kao i upravljanja razinama kvalitete IT usluge, planiranja i praćenja uvođenja nove ili izmijenjene IT usluge, preuzimanja i praćenja propisa vezanih za izradu statističkih izvješća, praćenja radnih materijala i preporuka za izradu statističkih izvješća za Europsku uniju, analize podataka za Europsku uniju, izrade izvješća za Europsku uniju, suradnje s odgovarajućim tijelima Europske unije na navedenom području, definiranja skupa podataka koji se dostavljaju Državnom zavodu za statistiku, a vezano za EXTRASTAT, utvrđivanja načina kontrole podataka prije dostavljanja Državnom zavodu za statistiku, a vezano za EXTRASTAT, utvrđivanja načina kontrole podataka poslije dostavljanja Državnom zavodu za statistiku, a vezano za EXTRASTAT, suradnje s Državnim zavodom za statistiku na unaprjeđivanju suradnje definirane Ugovorom o međusobnoj suradnji, sudjelovanja u zajedničkim projektima statistike vanjske trgovine Državnog zavoda za statistiku, preuzimanja i praćenja propisa vezanih za robnu razmjenu zemalja članica Europske unije INTRASTAT, i koordinaciju između Odjela za INTRASTAT i Državnog zavoda za statistiku, poslovi pripreme, analize, izrade raznih statističkih izvještaja po posebnim zahtjevima iz podataka obrađenih kroz carinske aplikacije; surađuje Sektorima Carinske uprave; surađuje s nadležnim tijelima državne vlasti iz područja svog djelokruga, surađuje s odgovarajućim tijelima Europske komisije, surađuje s pročelnicima carinarnica u području svog djelokruga. Provodi edukaciju korisnika IT sustava Carinske uprave. U Sektoru za informacijski sustav, statistike i analize ustrojavaju se:

144

9.1. Služba za informacijske tehnologije i strateško planiranje informacijskog sustava 9.2. Služba za razvoj i uvođenje aplikativnih rješenja 9.3. Služba za statistike i analize 9.1. SLUŽBA ZA INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE I STRATEŠKO PLANIRANJE INFORMACIJSKOG SUSTAVA U okviru Službe za informacijske tehnologije i strateško planiranje informacijskog sustava obavljaju se poslovi upravljanja isporukom IT usluga poslovnim korisnicima u okviru dogovorenih razina kvalitete, nadgleda se rad poslovnih aplikacija s područja djelovanja carinske službe, provode mjere zaštite i prava pristupa informacijskom sustavu Carinske uprave sukladno informatičkim standardima, osigurava back up, osigurava konzistentnost aplikacija i podataka carinske službe, izvršavaju poslovi vođenja raznih registara za potrebe carinske službe, operativnog prikupljanja podataka za potrebe carinske i drugih službi u Republici Hrvatskoj i inozemstvu, izrade strategije pružanja IT usluga, osigurava se centralno mjesto bilježenja svih podataka o preduvjetima pružanja IT usluge (Service Knowledge Managament System), financijsko upravljanje troškovima pružanja IT usluga i njihovim rasporedom, utvrđuju mjere i izvršavaju mjerenja kvalitete pružene IT usluge kao i realizirane poslovne usluge; sudjeluje u pripremi provedbenih propisa i naputaka o carinskim postupcima i procedurama; surađuje sa službama i odjelima unutar Sektora i Carinske uprave; surađuje s nadležnim tijelima državne vlasti iz područja svog djelokruga, surađuje s odgovarajućim tijelima Europske komisije, surađuje s pročelnicima carinarnica u području svog djelokruga. Provodi edukaciju korisnika IT sustava Carinske uprave. U Službi za informacijske tehnologije i strateško planiranje informacijskog sustava ustrojavaju se: 9.1.1. Odjel za strateško planiranje, standardizaciju i sigurnost 9.1.2. Odjel za tehničku podršku 9.1.1. Odjel za strateško planiranje, standardizaciju i sigurnost Unutar Odjela sa strateško planiranje, standardizaciju i sigurnost obavljaju se poslovi planiranja i provođenja mjera sigurnosnog pristupa IT uslugama za potrebe poslovanja, planiranja i upravljanja korištenjem IT programa koji čine IT uslugu, izrade strategije pružanja IT usluga, osigurava se centralno mjesto bilježenja svih podataka o preduvjetima pružanja IT usluge, financijsko upravljanje troškovima pružanja IT usluge i njihovim rasporedom, utvrđuju mjere i izvršavaju mjerenja kvalitete pružene IT usluge kao i realizirane poslovne usluge; surađuje sa službama i odjelima unutar Sektora i Carinske uprave; surađuje s nadležnim tijelima državne vlasti iz područja svog djelokruga, surađuje s odgovarajućim tijelima Europske komisije, surađuje s pročelnicima carinarnica u području svog djelokruga. Provodi edukaciju korisnika IT sustava Carinske uprave. 9.1.2. Odjel za tehničku podršku Unutar Odjela za tehničku podršku obavljaju se poslovi organizacije i vođenja funkcije service deska, poslovi upravljanja incidentnim događajima, bilježenje i adekvatna reakcija na promjene u statusu IT usluge, izvođenje promatranja i provjere pružanja IT usluga; surađuje s odjelima i odsjecima unutar službe i carinske uprave; surađuje sa službama i odjelima unutar Sektora i Carinske uprave; surađuje s nadležnim tijelima državne vlasti iz područja svog djelokruga, surađuje s odgovarajućim tijelima Europske komisije, surađuje s pročelnicima carinarnica u području svog djelokruga. Provodi edukaciju korisnika IT sustava Carinske uprave. 9.2. SLUŽBA ZA RAZVOJ I UVOĐENJE APLIKATIVNIH RJEŠENJA

145

U okviru Službe za razvoj i uvođenje aplikativnih rješenja obavljaju se poslovi praćenja, upoznavanja, testiranja i implementacija novih IT tehnologija i usluga sukladnih potrebama carinske službe, sudjelovanja u zajedničkim projektima s drugim tijelima državne uprave, suradnje s odgovarajućim tijelima Europske unije, sudjelovanja u međunarodnim zajedničkim projektima, edukacije korisnika IT sustava, planiranja, projektiranja, dizajna, razvoja, testiranja, implementacije poslovnih aplikacija s područja djelovanja carinske službe, održavanja poslovnih aplikacija s područja djelovanja carinske službe; surađuje s nadležnim tijelima državne vlasti iz područja svog djelokruga, surađuje sa službama i odjelima unutar Sektora i Carinske uprave; surađuje s nadležnim tijelima državne vlasti iz područja svog djelokruga, surađuje s odgovarajućim tijelima Europske komisije, surađuje s pročelnicima carinarnica u području svog djelokruga. Provodi edukaciju korisnika IT sustava Carinske uprave. U Službi za razvoj i uvođenje aplikativnih rješenja ustrojavaju se: 9.2.1. Odjel za projektiranje i praćenje 9.2.2. Odjel za upravljanje i podršku korisnicima. 9.2.1. Odjel za projektiranje i praćenje U okviru Odjela za projektiranje i praćenje obavljaju se specifični poslovi stvaranja preduvjeta i provođenja izmjena IT usluga i relevantnih tehnoloških komponenata; provodi se procjena isplativosti i opravdanosti pružene IT usluge, priprema i realizacija uvođenja IT usluge, evidencija stvorene vrijednosti IT usluge i vođenje izmjena konfiguracija IT resursa, provjera svrsishodnosti i funkcionalnosti usluge u skladu s poslovnim zahtjevima, planiranje i vođenje projekata, popunjavanje projektnih timova članovima iz ostalih sektora, službi ili odjela; surađuje sa službama i odjelima unutar Sektora i Carinske uprave; surađuje s nadležnim tijelima državne vlasti iz područja svog djelokruga, surađuje s odgovarajućim tijelima Europske komisije, surađuje s pročelnicima carinarnica u području svog djelokruga. Provodi edukaciju korisnika IT sustava Carinske uprave. 9.2.2. Odjel za upravljanje i podršku korisnicima U okviru Odjela za upravljanje i podršku korisnicima obavljaju se poslovi planiranja i osiguranja raspoloživosti IT usluga, poslovi procjene i planiranja potrebnih i raspoloživih vlastitih ili unajmljenih kapaciteta za pružanje IT usluga, primjene sigurnosne politike, osiguranja neprekinutosti pružanja IT usluge poslovanju kao i upravljanja razinama kvalitete IT usluge; surađuje sa službama i odjelima unutar Sektora i Carinske uprave; surađuje s nadležnim tijelima državne vlasti iz područja svog djelokruga, surađuje s odgovarajućim tijelima Europske komisije, surađuje s pročelnicima carinarnica u području svog djelokruga. Provodi edukaciju korisnika IT sustava Carinske uprave. 9.3. SLUŽBA ZA STATISTIKE I ANALIZE U okviru Službe za statistike i analize obavljaju se poslovi preuzimanja i praćenja propisa vezanih za izradu statističkih izvješća, praćenja radnih materijala i preporuka za izradu statističkih izvješća za Europsku uniju, analize podataka za Europsku uniju, izrade izvješća za Europsku uniju, suradnje s odgovarajućim tijelima Europske unije na navedenom području, definiranja skupa podataka koji se dostavljaju Državnom zavodu za statistiku, a vezano za EXTRASTAT, utvrđivanja načina kontrole podataka prije dostavljanja Državnom zavodu za statistiku, a vezano za EXTRASTAT, utvrđivanja načina kontrole podataka poslije dostavljanja Državnom zavodu za statistiku, a vezano za EXTRASTAT, suradnje s Državnim zavodom za statistiku na unaprjeđivanju suradnje definirane Ugovorom o međusobnoj suradnji, sudjelovanja u zajedničkim projektima statistike vanjske trgovine Državnog zavoda za statistiku, preuzimanja i praćenja propisa vezanih za robnu razmjenu zemalja članica Europske unije -INTRASTAT, i koordinaciju između Odjela za INTRASTAT i Državnog

146

zavoda za statistiku, poslovi pripreme, analize, izrade raznih statističkih izvještaja po posebnim zahtjevima iz podataka obrađenih kroz carinske aplikacije; surađuje s nadležnim tijelima državne vlasti iz svog djelokruga, surađuje s drugim stručnim Sektorima Carinske uprave, surađuje s odgovarajućim tijelima Europske komisije, surađuje s pročelnicima carinarnica u području svog djelokruga rada, izvješćuje ravnatelja o svim pitanjima iz svoje nadležnosti. Provodi edukaciju korisnika IT sustav Carinske uprave. U Službi za statistike i analize: 9.3.1. Odjel za statistiku 9.3.2. Odjel za analize. 9.3.1. Odjel za statistiku U okviru Odjela za statistiku obavljaju se poslovi preuzimanja i praćenja propisa vezanih za izradu statističkih izvješća, praćenja radnih materijala i preporuka za izradu statističkih izvješća za Europsku uniju, analize podataka za Europsku uniju, izrade izvješća za Europsku uniju, suradnje s odgovarajućim tijelima Europske unije na navedenom području, definiranja skupa podataka koji se dostavljaju Državnom zavodu za statistiku, a vezano za EXTRASTAT, utvrđivanja načina kontrole podataka prije dostavljanja Državnom zavodu za statistiku, a vezano za EXTRASTAT, utvrđivanja načina kontrole podataka poslije dostavljanja Državnom zavodu za statistiku, a vezano za EXTRASTAT, suradnje s Državnim zavodom za statistiku na unaprjeđivanju suradnje definirane Ugovorom o međusobnoj suradnji, sudjelovanja u zajedničkim projektima statistike vanjske trgovine Državnog zavoda za statistiku, preuzimanja i praćenja propisa vezanih za robnu razmjenu zemalja članica Europske unije -INTRASTAT, i koordinaciju između Odjela za INTRASTAT i Državnog zavoda za statistiku. Djelatnici Odjela surađuju s nadležnim tijelima državne vlasti iz svog djelokruga, surađuju s drugim stručnim sektorima Carinske uprave, surađuju s odgovarajućim tijelima Europske komisije, surađuju s pročelnicima carinarnica u području svog djelokruga rada, izvješćuju ravnatelja o svim pitanjima iz svoje nadležnosti. Provodi edukaciju korisnika IT sustav Carinske uprave. 9.3.2. Odjel za analize U okviru Odjela za analize obavljanju se poslovi pripreme, analize, izrade raznih izvještaja po posebnim zahtjevima iz podataka obrađenih kroz carinske aplikacije te podataka prikupljenih kroz ostale dostupne izvore podataka. Djelatnici Odjela sudjeluju u analizi, pripremi i izradi planova te provedbi zajedničkih aktivnosti i projekata sa djelatnicima ostalih sektora, službi ili odjela. Surađuju s nadležnim tijelima državne vlasti iz svog djelokruga, surađuju s drugim stručnim Sektorima Carinske uprave, surađuju s odgovarajućim tijelima Europske komisije, surađuju s pročelnicima carinarnica u području svog djelokruga rada, izrađuju analize i izvješćuju ravnatelja o svim pitanjima iz svoje nadležnosti. Provodi edukaciju korisnika IT sustav Carinske uprave. CARINARNICE Članak 59. U Carinskoj upravi ustrojava se 17 carinarnica, koje se razlikuju po kategorijama, ovisno o opsegu i složenosti poslova: 1. Carinarnica I Zagreb, sa sjedištem u Zagrebu 2. Carinarnica II Krapina, sa sjedištem u Krapini 3. Carinarnica II Osijek, sa sjedištem u Osijeku

147

4. Carinarnica II Varaždin, sa sjedištem u Varaždinu 5. Carinarnica II Vukovar, sa sjedištem u Vukovaru 6. Carinarnica II Pula, sa sjedištem u Puli 7. Carinarnica II Rijeka, sa sjedištem u Rijeci 8. Carinarnica II Split, sa sjedištem u Splitu 9. Carinarnica III Koprivnica, sa sjedištem u Koprivnici 10. Carinarnica III Šibenik, sa sjedištem u Šibeniku 11. Carinarnica III Zadar, sa sjedištem u Zadru 12. Carinarnica III Dubrovnik, sa sjedištem u Dubrovniku 13. Carinarnica III Ploče, sa sjedištem u Pločama 14. Carinarnica III Slavonski Brod, sa sjedištem u Slavonskom Brodu 15. Carinarnica III Virovitica, sa sjedištem u Virovitici 16. Carinarnica III Karlovac, sa sjedištem u Karlovcu 17. Carinarnica III Otočac, sa sjedištem u Otočcu. 1. CARINARNICA I ZAGREB Članak 60. U Carinarnici I Zagreb ustrojavaju se sljedeće unutarnje ustrojstvene jedinice: 1.1. SLUŽBA ZA CARINSKO-UPRAVNI I CARINSKO-PREKRŠAJNI POSTUPAK Služba za carinsko-upravni i carinsko-prekršajni postupak surađuje sa Središnjim uredom i drugim carinarnicama u cilju pronalaženja najboljeg načina i jedinstvenog postupanja iz djelokruga Službe. Prati sve propise koji se primjenjuju u carinsko-upravnom i carinsko-prekršajnom postupku te daje upute i tumačenja za njihovu pravilnu primjenu neposrednim izvršiteljima. U Službi za carinsko-upravni i carinsko-prekršajni postupak ustrojavaju se: 1.1.1. Odjel za carinsko-upravni postupak 1.1.2. Odjel za carinsko-prekršajni postupak. 1.1.1. Odjel za carinsko-upravni postupak Odjel za carinsko-upravni postupak surađuje sa Središnjim uredom i drugim carinarnicama u cilju pronalaženja najboljeg načina i jedinstvenog postupanja iz djelokruga Odjela. Donosi rješenja u prvostupanjskom postupku primjenom propisa o općem upravnom postupku, kojima se rješava o oslobođenju od plaćanja carine te naplati, povratu, otpisu i otpustu carine, poreza, trošarina, posebnih poreza, kamata i drugih davanja koja se

148

naplaćuju sukladno carinskim i trošarinskim propisima kao i propisima o posebnim porezima, te drugim posebnim propisima. Donosi prvostupanjska rješenja o naknadnoj naplati duga, obnovi postupka carinjenja; pojednostavnjenom postupku razvrstavanja nesastavljenih proizvoda i proizvoda u rastavljenom stanju; ukidanju jedinstvene carinske deklaracije i konačnom utvrđivanju podataka u istoj; davanju i ukidanju odobrenja za privremeni uvoz i izvoz robe; povlaštenim postupcima i produženju rokova u svezi s otkupom robe i načinu vođenja evidencija u slobodnim zonama, te o uništenju robe pod carinskim nadzorom. Donosi odobrenja za pojednostavnjene postupke u izvozu i pri puštanju robe u slobodan promet te za otvaranje carinskih skladišta; o smještaju privremeno uvezenih plovila i kampkućica te lovačkog i sportskog oružja. Razmatra žalbene navode, provodi ispitni i dopunski postupak s tim u svezi, donosi rješenja po žalbama ili dostavlja žalbe sa spisima na drugostupanjsko odlučivanje. Utvrđuje pravomoćnost i izvršnost upravnih predmeta. Sudjeluje u poslovima naknadnih provjera. Izrađuje izvješća i informacije iz djelokruga Odjela. 1.1.2. Odjel za carinsko-prekršajni postupak Odjel za carinsko-prekršajni postupak surađuje sa Središnjim uredom i drugim carinarnicama u cilju pronalaženja najboljeg načina i jedinstvenog postupanja iz djelokruga Odjela. U prvom stupnju zaprima zahtjeve za pokretanje prekršajnih postupaka, vodi postupak o carinskim prekršajima i prekršajima s naslova posebnih poreza i trošarina, te donosi rješenja s tim u svezi. Izvodi dokazni postupak i izvještava Vijeće za prekršaje u prvostupanjskom prekršajnom postupku. Donosi rješenja o privremenom oduzimanju putovnica ili drugih osobnih dokumenata i predmeta prekršaja te o privremenom ograničenju ili zabrani djelatnosti; o spajanju ili razdvajanju postupaka; jamčevini; ustupu, obustavi i odbačaju, obročnoj otplati kazni, te stavljanju izvan snage prekršajnih naloga. Donosi prekršajne i izrađuje dovedbene naloge. Izlazi na granične prijelaze kad su okrivljenici strani državljani i donosi rješenja na licu mjesta. Razmatra žalbene navode, provodi ispitni i dopunski postupak s tim u svezi, donosi rješenja po žalbama ili dostavlja žalbe Drugostupanjskom vijeću ili Visokom prekršajnom sudu. Utvrđuje pravomoćnost i izvršnost rješenja. Preuzima, čuva, prodaje i organizira uništenje robe oduzete u prekršajnom i upravnom postupku, kao i carinske robe koje su se stranke odrekle. Provodi radnje za pronalaženje vlasnika pri pronalasku napuštenih prijevoznih sredstava. Poziva stranke radi stavljanja roba, za koje nije propisana mjera oduzimanja, u odgovarajući dopušteni postupak. Izrađuje rješenja o rasporedu sredstava dobivenih prodajom robe. Brine se o čuvanju i prodaji robe te o nadzoru nad poslovima čuvanja i prodaje motornih vozila i plovila od strane Hrvatskog autokluba. Izrađuje i dostavlja Središnjem uredu popis robe pogodne za ustupanje bez naknade. Izrađuje izvješća i informacije iz djelokruga Odjela. 1.2. SLUŽBA ZA NADZOR U okviru Službe za nadzor obavljaju se poslovi naknadne provjere i inspekcijskog nadzora kod carinskih i trošarinskih obveznika, obveznika posebnih poreza i drugih davanja na području mjesne nadležnosti Carinarnice, pripreme i izrade operativnih planova za provedbu poslova iz djelokruga Službe, podnošenje optužnih prijedloga i kaznenih prijava nadležnim tijelima; prikupljanje podataka i informacija, obrade i analize prikupljenih podataka, razmjene informacija o tijekovima krijumčarenja i prijevara, metodama i nositeljima takvih aktivnosti, predlaganja profila za unos u sustav upravljanja rizicima; otkrivanja i istrage prekršajnih i kaznenih djela iz područja carinskih i trošarinskih prijevara; sprječavanja krijumčarenja svih vrsta roba, opojnih droga i prekursora, ugroženih vrsta biljaka i životinja te kulturne baštine, kontrole izvoza robe dvojne namjene, suzbijanja širenja oružja za masovno uništavanje i suzbijanja ostalih oblika carinskih i trošarinskih prijevara te prijevara vezanih uz posebne poreze; provođenja operativnih akcija na suzbijanju krijumčarenja putem mobilnih jedinica; aktivnog praćenja kretanja sumnjivih pošiljki i visokorizičnih roba; izrade izvješća o

149

rezultatima rada, događajima, poduzetim mjerama i obavljenim nadzorima; obavljaju se i drugi poslovi iz djelokruga Službe. U Službi za nadzor ustrojavaju se: 1.2.1. Odjel za provjere 1.2.2. Odjel za upravljanje rizikom, suzbijanje krijumčarenja i istrage 1.2.3. Odjel za mobilne jedinice. 1.2.1. Odjel za provjere Odjel za provjere obavlja poslove izrade plana inspekcijskog nadzora, te na temelju istih provodi naknadne provjere i nadzor kod obveznika carinskih, trošarinskih i drugih davanja, a što podrazumijeva nadzor poslovnih knjiga, financijskih izvještaja, poslovne dokumentacije i robe ako je dostupna. Analizira i obrađuje podatke iz informacijskog sustava Carinske uprave i drugih izvora radi određivanja subjekata provjera. Na osnovi rezultata provjera sastavlja nalaze, podnosi optužne prijedloge ili kaznene prijave nadležnom tijelu i obavještava porezno tijelo o činjenicama značajnima za oporezivanje poreznog obveznika. Surađuje s nadležnim tijelima državne uprave na području nadležnosti rada i drugim carinarnicama u izvršavanju zadataka iz područja djelokruga Odjela. Prati i analizira sve propise koji se primjenjuju u postupku carinskog nadzora, nadzora trošarina i posebnih poreza, carinjenja robe, carinsko-upravnog i prekršajnog postupka, financijsko-materijalnog poslovanja, te daje upute i tumačenja za njihovu pravilnu primjenu neposrednim izvršiteljima. Nadzire i provjerava uporabu robe koja je bila oslobođena od plaćanja carine, trošarina, posebnih poreza i drugih pristojbi, te obavlja provjeru provođenja postupaka s gospodarskim učinkom. Sudjeluje u postupcima utvrđivanja carinske vrijednosti i svrstavanja robe po Carinskoj tarifi i podrijetlu robe radi ujednačavanja prakse. Obavlja naknadne provjere kod obveznika trošarina i posebnih poreza kao i kontrolu ocjene o ispunjavanju uvjeta za odobravanje pojednostavnjenih postupaka deklariranja, te kontrolu provedbe pojednostavnjenih postupaka deklariranja. Podnosi mjesečna izvješća o radu Središnjem uredu i provodi provjere u okviru međunarodne suradnje po carinskim, trošarinskim i poreznim pitanjima, sukladno međunarodnim ugovorima o slobodnoj trgovini (provjere računa izvezene robe, provjere podrijetla robe). Rezultate naknadnih provjera unosi u sustav za upravljanje rizicima. 1.2.2. Odjel za upravljanje rizikom, suzbijanje krijumčarenja i istrage Odjel za upravljanje rizikom, suzbijanje krijumčarenja i istrage obavlja poslove prikupljanja informacija i podataka koji se odnose na poslove prikupljanja, obrade i analize podataka i informacija radi procjene rizika; te njihova prosljeđivanja Službi za nadzor u Carinarnici i njezinim Odjelima; prati protočnost, opterećenost i učinkovitost ustrojstvenih jedinica Carinarnice, obavlja poslove obrade i analize prikupljenih podataka; poslove izrade prijedloga lokalnih profila rizika za sustav upravljanja rizicima radi ciljanog otkrivanja prijevara i selektivnog carinjenja pošiljaka; provodi preventivne mjere za suzbijanje krijumčarenja svih vrsta roba, zaštićenih biljnih i životinjskih vrsta, opojnih droga i prekusora, oružja, eksploziva, radioaktivnih materijala i drugih opasnih tvari; provodi mjere carinskog i trošarinskog nadzora te nadzora vezanog uz posebne poreze. Provodi ispitne i izvidne postupke u predmetima prijevara; provodi mjere izvanrednih provjera putničkog prometa, vozila i robnih pošiljaka s aspekta prijevara i prikupljanja dokaza za njihovo procesuiranje; sudjeluje u provedbi stručnih aktivnosti u svezi s primjenom sustava za upravljanje rizicima u Carinarnici; pruža podršku ustrojstvenim jedinicama Carinarnice u prepoznavanju lokalnih profila rizika; izrađuju izvješća i analize iz djelokruga Odjela; izvješćuje pročelnika, rukovoditelje ustrojstvenih jedinica Carinarnice i Službu za nadzor o stanju, događajima i poduzetim mjerama na području Carinarnice. U okviru Odjela obavljaju se poslovi sprječavanja i otkrivanja krijumčarenja carinskih i trošarinskih prijevara te prijevara vezanih uz posebne poreze u vezi s prekograničnim prometom roba; provodi operativne akcije na teritorijalnom području

150

Carinarnice, a u koordinaciji sa Sektorom za nadzor Carinske uprave i na cijelom carinskom području Republike Hrvatske; provodi ispitne i izvidne postupke u predmetima prijevara, prikupljanja i prosljeđivanja informacija o carinskim i trošarinskim prijevarama i prijevarama vezanima uz posebne poreze, metodama i nositeljima takvih aktivnosti; provodi postupke koji prethode procesuiranju carinskih i trošarinskih prekršaja, te prekršaja vezanih uz posebne poreze kao i kaznenih djela; surađuje s ustrojstvenim jedinicama iz Službe za nadzor Carinarnice; surađuje s drugim nadležnim tijelima državne uprave na lokalnoj razini, surađuje s carinarnicama u području svog djelokruga rada; izvješćuje pročelnika, rukovoditelje ustrojstvenih jedinica Carinarnice i Službu za nadzor o stanju, događajima i poduzetim mjerama na području Carinarnice. 1.2.3. Odjel za mobilne jedinice Odjel za mobilne jedinice provodi redovni nadzor prometa roba na regionalnim i lokalnim razinama, a u koordinaciji sa Sektorom za nadzor Carinske uprave na cjelokupnom carinskom području Republike Hrvatske; provodi operativne akcije na suzbijanju krijumčarenja, carinskih, trošarinskih i drugih prijevara; obavlja poslove praćenja sumnjivih pošiljki i visokorizičnih roba; surađuje sa svim drugim tijelima državne uprave; nadgleda prometne pravce, robne terminale i mjesta zadržavanja teretnih motornih vozila; obavlja poslove carinskih i trošarinskih provjera te provjera vezanih uz posebne poreze po zahtjevu nadležnih tijela; u svom radu služi se raznom tehničkom opremom i alatima, rentgenkamionima, posebno označenim službenim vozilima i plovilima s ugrađenim uređajima za davanje zvučnih i svjetlosnih signala te službenim psima i ostalim materijalno-tehničkim sredstvima. Izrađuje izvješća i analize iz djelokruga rada Odjela, podnosi izvješća voditelju Službe i pročelniku Carinarnice o stanju, Sektoru za nadzor u Središnjem uredu o stanju, događajima i poduzetim mjerama u okviru svog djelokruga rada. 1.3. SLUŽBA ZA TROŠARINE I POSEBNE POREZE Služba za trošarine i posebne poreze surađuje sa Središnjim uredom Carinske uprave, nadležnim tijelima državne uprave i drugim carinarnicama u izvršavanju zadataka iz djelokruga Službe. Daje upute i tumačenja za pravilnu primjenu propisa koja se odnose na trošarine i posebne poreze. Daje stručnu pomoć poreznim obveznicima te izrađuje mišljenja po upitima poreznih obveznika vezano za trošarine i posebne poreze. Nadzire primjenu i provedbu propisa vezanih za trošarine i posebne poreze. Prati gospodarske, poslovne i porezne sposobnosti obveznika trošarine i posebnih poreza. U Službi za trošarine i posebne poreze ustrojavaju se: 1.3.1. Odjel za trošarine 1.3.2. Odjel za posebne poreze. 1.3.1. Odjel za trošarine Odjel za trošarine vodi porezne evidencije, obavlja zaduživanje i razduživanje trošarinskih obveza i prati njihovu naplatu. Vodi evidencije o zaduženim i naplaćenim obvezama poreznih obveznika te vodi i ažurira registre poreznih obveznika. Zaprima izvješća i dnevne obračune trošarine. Utvrđuje pravodobnost, zakonitost i pravilnost podnesenih izvješća i dnevnih obračuna trošarine. Priprema, prikuplja, analizira i obrađuje podatke iz evidencija obveznika trošarina, te prati stanje zaliha trošarinskih roba. Obavlja poslove vezane za narudžbu, primanje, izdavanje i distribuciju markica, te fakturira troškove tiskanja markica naručitelju. Vodi evidenciju o uplatama vrijednosti tiskanja markica. Kontrolira izvješća o utrošenim, oštećenim, uništenim i neiskorištenim markicama. Kontrolira obilježavanje alkohola markicama Ministarstva financija i markicama drugih država. Obavlja poslove u vezi s kontrolom i označavanjem mjerila protoka i vage. Kontrolira evidencije o kupcima roba koje podliježu naplati trošarine te prijavljena posebna skladišta. Zaprima

151

podnesene prijave i provjerava evidencije o kupcima. Inicira po službenoj dužnosti naplatu trošarina. Utvrđuje činjenice bitne za izdavanje odobrenja ovlaštenom držatelju trošarinskog skladišta, trošarinskom skladištu, oslobođenom korisniku, registriranom primatelju. Donosi odobrenja za ovlaštenog držatelja trošarinskog skladišta i odobrenja za otvaranje trošarinskog skladišta; donosi odobrenja oslobođenom korisniku trošarinskih proizvoda i odobrenja registriranom primatelju. Prati porezno dopuštene gubitke kod poreznih obveznika i utvrđuje činjenice bitne za izdavanje rješenja o naplati ili oslobođenju od plaćanja trošarine. Unosi odobrenja i provodi promjene podataka u informacijskom sustavu. Sudjeluje u pripremi plana provjere te predlaže mjere i oblik provjera glede trošarina. Koordinira poslove koji se odnose na djelovanje informacijskog sustava i njegovo korištenje. Izdaje isprave o činjenicama o kojima vodi službenu evidenciju. Izrađuje izvješća i informacije iz djelokruga Službe. 1.3.2. Odjel za posebne poreze Odjel za posebne poreze vodi porezne evidencije, obavlja zaduživanje i razduživanje obveza posebnog poreza i prati njihovu naplatu. Vodi evidencije o zaduženim i naplaćenim obvezama poreznih obveznika te vodi i ažurira registre poreznih obveznika. Zaprima izvješća i dnevne obračune posebnih poreza.Utvrđuje pravodobnost, zakonitost i pravilnost podnesenih izvješća i dnevnih obračuna posebnih poreza. Priprema, prikuplja, analizira i obrađuje podatke iz evidencija obveznika posebnih poreza, te prati stanje zaliha roba. Prati naplatu posebnih poreza na razini Carinarnice u odnosu na planirane iznose. Obavlja poslove vezane za narudžbu, primanje, izdavanje i distribuciju markica, te fakturira troškove tiskanja markica naručitelju. Vodi evidenciju o uplatama vrijednosti tiskanja markica. Kontrolira izvješća o utrošenim, oštećenim, uništenim i neiskorištenim markicama. Kontrolira obilježavanje kave markicama Ministarstva financija i markicama drugih država. Kontrolira evidencije o kupcima roba koje podliježu naplati posebnih poreza. Inicira po službenoj dužnosti naplatu posebnih poreza. Pokreće prekršajni i kazneni postupak. Prati porezno dopuštene gubitke kod poreznih obveznika i utvrđuje činjenice bitne za izdavanje rješenja o naplati ili oslobođenju od plaćanja posebnog poreza. Sudjeluje u pripremi plana provjere te predlaže mjere i oblik provjera glede posebnih poreza. Koordinira poslove koji se odnose na djelovanje informacijskog sustava i njegovo korištenje. Izdaje isprave o činjenicama o kojima vodi službenu evidenciju. Izrađuje izvješća i informacije iz djelokruga Službe.

1.4. SLUŽBA ZA UPRAVLJANJE LJUDSKIM POTENCIJALIMA U okviru Službe za upravljanje ljudskim potencijalima obavljaju se poslovi praćenja napredovanja službenika raspoređenih u carinarnici i njezinim ustrojstvenim jedinicama i praćenje potreba obrazovanja carinskih službenika, kao i svi drugi poslovi planiranja i upravljanja ljudskim potencijalima: pripremaju se i izrađuju prijedlozi rješenja o svim pravnim institutima službeničkog statusa, daju prijedlozi za izradu godišnjih obrazovnih planova, kao i prijedlozi za izradu planova napredovanja; suradnja sa Središnjim uredom Carinske uprave, ostalim tijelima državne uprave i pitanjima iz svog djelokruga rada; nadzire rad nižih ustrojstvenih jedinica i pruža stručnu pomoć; surađuje s ostalim ustrojstvenim jedinicama Carinarnice u poslovima iz svog djelokruga rada; analizira postojeću organizaciju rada u Carinarnici i izvješćuje pročelnika o svim pitanjima iz svoje nadležnosti. Izrađuje izvješća iz djelokruga Službe. U Službi za upravljanje ljudskim potencijalima ustrojavaju se: 1.4.1. Odjel za upravljanje ljudskim potencijalima i organizaciju 1.4.2. Odjel za planiranje i organizaciju provedbe izobrazbe. 1.4.1. Odjel za upravljanje ljudskim potencijalima i organizaciju

152

U Odjelu za upravljanje ljudskim potencijalima i organizaciju obavljaju se sljedeći poslovi: suradnja sa Središnjim uredom Carinske uprave; analiza postojeće organizacije rada u Carinarnici; izrada akata s naslova korištenja prava službenika i namještenika iz Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike i njihova dostava Središnjem uredu, te kontrola njihova korištenja. Izrađuje prijedloge rješenja za raspored, premještaje, privremena upućivanja, napredovanja, prestanak državne službe, te rješenja za korištenje godišnjih odmora i plaćenih dopusta djelatnika Carinarnice. Očituje se po prigovorima službenika i namještenika na rješenja i tužbe. Provodi postupak prijama u redovnom i izvanrednom postupku, te podnosi prijedloge za prijam u državnu službu Središnjem uredu. Pruža stručnu pomoć pročelniku Carinarnice u svezi s pokretanjem i vođenjem postupaka zbog težih i lakših povreda službene dužnosti. Priprema dokumentaciju vezanu za izradu prijedloga ocjena. Podnosi zahtjeve za izradu službenih carinskih isprava, te o njima vodi evidenciju. Vodi matične knjige i osobne očevidnike o službenicima i namještenicima Carinarnice. Zaprima, razvrstava, evidentira, urudžbira i dostavlja poštu, arhivira spise, preuzima i čuva registraturnu građu po propisanim rokovima čuvanja; vrši izlučivanje registraturne građe protekom roka čuvanja i izdavanje predmeta iz arhive putem reversa; izdaje ovjerene preslike iz arhive na zahtjev stranaka, carinarnice i drugih državnih tijela; obavlja poslove zaštite na radu; obavlja poslove u svezi s voznim parkom; vodi brigu o ispravnosti, održavanju i čistoći vozila; vrši poslove vanjske i unutarnje dostave službenih akata; vrši tehničko održavanje objekata, uređaja i opreme carinarnice, te rukovanje uređajima za grijanje i hlađenje. Izrađuje izvješća iz djelokruga rada Odjela. 1.4.2. Odjel za planiranje i organizaciju provedbe izobrazbe U Odjelu za planiranje i organizaciju provedbe izobrazbe obavljaju se poslovi koji se odnose na planiranje izobrazbe i stručnog usavršavanja službenika i namještenika, vježbenika i novoprimljenih državnih službenika. Surađuje sa Carinskim centrom za obuku u svim pitanjima vezanim uz izobrazbu i stručno usavršavanje. U suradnji sa organizacijskim jedinicama Carinarnice planira i organizira provedbu izobrazbe i stručnog usavršavanja službenika i namještenika. Surađuje s organizacijskim jedinicama drugih Carinarnica koje rade na poslovima izobrazbe i stručnog usavršavanja, vodi brigu o dokumentaciji vezanu za izobrazbu državnih službenika i namještenika, vodi brigu o rokovima za polaganje državnih stručnih ispita, obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na planiranje i organizaciju provedbe izobrazbe. Izrađuje izvješća iz djelokruga svog rada. 1.5. SLUŽBA ZA FINANCIJE U Službi za financije obavljaju se poslovi vođenja evidencije svih carinskih i poreznih obveznika, provode postupci prisilne naplate carinskog i poreznog duga, knjiže se zaduženja po rješenjima, donose se rješenja za kamate, postupa se povodom zahtjeva obveznika za odgodom odnosno obročnom otplatom carinskog i poreznog duga, donose se rješenja u ovršnom postupku novčanih sredstava za pravne osobe, prema objavama o otvaranju stečajnih i likvidacijskih postupaka podnose se odgovarajuće prijave potraživanja, knjiže se zaduženja i uplate, prazne prihodi na propisane račune proračuna te obavlja naplata duga iz instrumenata osiguranja, organizira se praćenje izvršenja financijskih poslova sukladno zakonu, vodi se briga o zakonitoj primjeni važećih materijalno-financijskih propisa, obavljaju se poslovi obračuna plaća i naknada državnim službenicima i namještenicima, vodi blagajničko poslovanje, organizira godišnji popis imovine, obveza i potraživanja, obavljaju se poslovi ekonomata, prate i analiziraju troškovi službenih vozila. U Službi za financije ustrojavaju se: 1.5.1. Odjel za obvezna davanja 1.5.2. Odjel za računovodstvo.

153

1.5.1. Odjel za obvezna davanja U Odjelu za obvezna davanja vodi se evidencija svih carinskih i poreznih obveznika, provode postupci prisilne naplate carinskog i poreznog duga te kamata; knjiže se zaduženja po rješenjima, prate se financijska zaduženja carinskih i poreznih obveznika i podmirenje obveza u zakonskom roku, postupa se povodom zahtjeva obveznika za odgodom odnosno obročnom otplatom carinskog i poreznog duga, prati se izvršenje obveza po rješenjima za odgodu odnosno obročnu otplatu, donose se rješenja u ovršnom postupku novčanih sredstava za pravne osobe i obavljaju poslovi prisilne naplate za fizičke osobe i obrtnike te se u suradnji s nadležnim odjelom donose prvostupanjska rješenja po zahtjevima za odgodu ovrhe; rješava se po žalbama u prvom stupnju, donose se rješenja za kamate. Izdaju se potvrde o stanju zaduženja i potvrde o izvršenim uplatama. Prate se objave o otvaranju stečajnih i likvidacijskih postupaka nad carinskim i poreznim dužnicima, te se podnose odgovarajuće prijave potraživanja. Knjiže se zaduženja i uplate na evidentni račun temeljem izvoda iz Financijske agencije, sastavljaju se temeljnice uplata, kontrolira se stanje na kontima i prazne se prihodi na propisane račune proračuna, povezuju se otvorene uplate, provode se diobe uplata, povrati pogrešno ili više uplaćenih sredstava, storna zaduženja. Rješava se po zahtjevu stranke za povrat sredstava po okončanom upravnom postupku. Obavlja se naplata duga iz instrumenata osiguranja. Prate se rokovi zastare, o čemu se izrađuju mjesečna izvješća. Vode se evidencije o prisilnoj naplati, ovršnom postupku, naplati s instrumenata osiguranja, stečajnim i likvidacijskim postupcima. Postupa se po zahtjevu obveznika za ostvarivanje povlaštenog statusa za polaganje mjenice kao instrumenta osiguranja carinskog duga; zaprimaju se mjenice i mjenična očitovanja u Kontrolnik mjenica; postupa se po zahtjevu obveznika za dobivanje odobrenja za uporabu zajedničkog jamstva u provoznom postupku; daje se mišljenje o visini referentnog iznosa i visini jamstva u provoznom postupku; postupa se po zahtjevu obveznika za odobravanje odgode plaćanja duga. 1.5.2. Odjel za računovodstvo U Odjelu za računovodstvo obavljaju se poslovi organiziranja i praćenja izvršenja svih financijskih poslova sukladno zakonu, vodi se briga o zakonitoj primjeni važećih materijalnofinancijskih propisa, zaprimaju se računi dobavljača, ovjerava se ispravnost računa nakon obavljene kontrole i njihova dostava u Središnji ured na plaćanje; obavljaju se poslovi obračuna plaća i naknada državnim službenicima i namještenicima, postupa se po ugovorima o djelu; podnose se zahtjevi za osiguranje gotovine za blagajničko poslovanje, poslovi podizanja gotovine u Financijskoj agenciji sukladno otpuštenim sredstvima, vodi se blagajničko poslovanje, izdaju se i pripremaju nalozi za službena putovanja i obračunavaju putni troškovi; organizira se godišnji popis imovine, obveza i potraživanja; obavljaju se poslovi ekonomata – zaprimanje i raspodjela sredstava potrebnih za rad Carinarnice; izrađuju se narudžbenice; obavljaju se poslovi i evidencije vezano za pečate s državnim grbom i štambilje kao i distribucija istih korisnicima; obavljaju se poslovi i evidencije vezano za carinska kliješta, traže se suglasnosti za nabavu roba i usluga; izrađuje se prijedlog za rashod osnovnih sredstava i sitnog inventara; obavljaju se poslovi koji se odnose na korištenje i održavanje opreme na objektima; prate se i analiziraju troškovi službenih vozila. 1.6. SLUŽBA ZA CARINSKU TARIFU, VRIJEDNOST I PODRIJETLO Služba za carinsku tarifu, vrijednost i podrijetlo surađuje sa Središnjim uredom i drugim carinarnicama u cilju pronalaženja najboljeg načina i jedinstvenog postupanja iz djelokruga Službe. Prati međunarodne i europske propise vezano uz Carinsku tarifu, te surađuje s Carinskom upravom, drugim tijelima državne uprave i ustrojstvenim jedinicama Carinarnice po pitanjima razvrstavanja robe u Carinsku tarifu. Daje mišljenja o razvrstavanju robe u Carinsku tarifu za potrebe carinsko-upravnog i carinsko-prekršajnog postupka, te daje upute carinskim djelatnicima o razvrstavanju robe u Carinsku tarifu. Priprema stručne

154

materijale po pitanjima razvrstavanja robe u Carinsku tarifu. Daje informacije i odgovore na sve upite pravnih i fizičkih osoba pristigle u pisanom obliku, elektroničkom poštom, faksom ili telefonski, i to iz područja Carinske tarife, podrijetla robe i vrijednosti. Obučava carinske djelatnike o razvrstavanju robe u Carinsku tarifu, o pitanjima podrijetla robe i carinske vrijednosti. Prati podzakonske propise i druge dokumente WCO i Europske unije vezano za carinsku vrijednost. Prikuplja obavijesti za izradu baze podataka o carinskoj vrijednosti robe utvrđene na temelju transakcijske vrijednosti. Utvrđuje carinsku vrijednost za određenu robu u složenijim slučajevima, te daje mišljenja o carinskoj vrijednosti robe po zahtjevu Službe za carinsko-upravni postupak i Odjela za provjere Carinarnice u složenijim slučajevima. Sudjeluje na tematskim sastancima za carinsku vrijednost, tarifu i podrijetlo robe s djelatnicima Službe za carinsku tarifu, vrijednost i podrijetlo robe u Središnjem uredu Carinske uprave. Obučava carinske djelatnike o svim pitanjima vezanim za carinsku tarifu, vrijednost i podrijetlo robe. Provjerava vjerodostojnost dokumentacije po zahtjevima stranih administracija, te obavlja nadzor kod obveznika u slučajevima provjere podrijetla. Obavlja prethodni nadzor kod izvoznika radi utvrđivanja statusa za izdavanje odobrenja ovlaštenog izvoznika. Sustavno prati međunarodne konvencije i pravila Europske unije o podrijetlu robe. Prati i analizira probleme u svezi s utvrđivanjem podrijetla robe te predlaže rješenja. Surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama Carinarnice pri provjerama pravnih osoba i provjerama koje obavljaju mobilne ekipe i djelatnici za suzbijanje carinskih prijevara. Izrađuje izvješća i informacije iz djelokruga Službe. 1.7. CENTRALNA SLUŽBA ZA PROVOZNE POSTUPKE Centralna služba za provozne postupke obavlja sljedeće poslove: provodi sve operativne mjere vezane za izvođenje provoznih postupaka, prima i šalje sve operativne isprave koje se razmjenjuju s carinskim organima drugih zemalja, a vezano za provozne postupke, brine za pravodobno i pravilno okončanje provoznih postupaka započetih u našoj zemlji te prikuplja i arhivira dokumente kojima se dokazuje ispravno okončanje tih provoznih postupaka, provodi sve radnje vezane za provjeru okončanja provoznog postupka koje su u nadležnosti Carinske uprave. U Centralnoj službi za provozne postupke ustrojavaju se: 1.7.1. Odjel za razmjenu isprava i potrage 1.7.2. Odjel za pomoć korisnicima provoznih postupaka i kontrolu pojednostavnjenja u željezničkom prometu. 1.7.1. Odjel za razmjenu isprava i potrage U okviru Odjela za razmjenu isprava i potrage obavlja se razmjena carinskih i drugih isprava vezanih za izvođenje provoznih postupaka sa zemljama Europske unije i zemljama EFTA-e; provode se aktivnosti vezane za brigu o završetku provoznih postupaka započetih u Republici Hrvatskoj i pokretanju potraga u svezi s tim postupcima i njihovu zaključenju; provode se aktivnosti vezane za odgovore na potrage ostalih carinski administracija Europske unije i EFTA zemalja te aktivnosti oko utvrđivanja nadležnosti za naplatu i oko naplate carinskog duga nastalog u postupku provoza. U Odjelu se obavlja razmjena svih carinskih i drugih isprava i dopisa propisanih legislativom Europske unije sa zemljama Europske unije i zemljama EFTA, vezano za izvođenje provoznih postupaka. To uključuje razmjenu potvrda o ispravnom završetku provoznih postupaka s drugim zemljama članicama (JCD, TIR, ATA, Obrazac 302 i dr.) u slučajevima redovite procedure i rezervnog (tzv. fallback) postupka, razmjenu svih dopisa vezanih za postupak potraga, razmjenu svih isprava vezanih za postupak utvrđivanja nadležnosti za naplatu duga, razmjenu svih isprava vezanih za utvrđivanje dužnika i naplatu duga te zaključenje postupka. U Odjelu se provode aktivnosti vezane za provjeru o pravodobnom završetku i zaključenju provoznih postupaka započetih u Republici Hrvatskoj, aktivnosti vezane za odgovore carinskim administracijama drugih zemalja, u svezi s provoznim postupcima započetima u tim zemljama te aktivnosti u

155

svezi s utvrđivanjem nastanka duga, mjesta nastanka duga, nadležnosti za naplatu i naplatom carinskog duga. Odjel brine za zaključenje provoznih postupaka započetih u Republici Hrvatskoj te zaključuje provozne postupke započete uz uporabu JCD obrasca (tzv. OTS sustav) kao u slučaju potvrđivanja provoznog postupka započetog u NCTS a potvrđenog po pravilima OTS te brine o provoznim postupcima započetima u Republici Hrvatskoj u nacionalnoj aplikaciji kao i o arhiviranju primjeraka 5 JCD, za cijelu Službu. Odjel provodi nadzor pravodobnog završetka provoznih postupaka započetih na domaćim otpremnim carinarnicama, pokreće postupke potrage u slučaju da postupci nisu završeni u propisanim rokovima, provjerava vjerodostojnost primljenih i poslanih pismenih dokaza o završetku postupaka u smislu njihove tehničke ispravnosti (postojanje pečata, potpisa i naziva pošiljatelja te svojstava preuzetih pismenih pošiljki), inicira provjere primljenih dokaza u slučaju sumnje u nepravilnost ili krivotvorenje potvrde o završetku provoznog postupka; provodi ostale provjere povezane s analizom rizika, kako za provoze započete u OTS i NCTS, tako i za postupke okončanja provoza provedenih uz uporabu OTS i NCTS sustava. Odjel je nadležan za odgovore na potrage iz svih zemalja EU i EFTA u svezi s provoznim postupcima čije je odredište trebalo biti u Republici Hrvatskoj. Odjel je nadležan za pravodobno pokretanje postupka naplate duga nastalog u postupcima provoza te za propisane mjere suradnje s zemljama EU i EFTA-e u postupku utvrđivanja nadležnosti za naplatu duga, utvrđivanja dužnika, visine duga i naplate duga, kao i obveze nakon naplate tako nastalog duga. 1.7.2. Odjel za pomoć korisnicima provoznih postupaka i kontrolu pojednostavljenja u željezničkom prometu U okviru aktivnosti Odjela za pomoć korisnicima provoznih postupaka i kontrolu pojednostavljenja u željezničkom prometu carinicima i korisnicima provoznih postupaka pruža se, u realnom vremenu, pomoć koja im omogućava nesmetano odvijanje provoznog postupka; provode se mjere nadzora i kontrole nad izvođenjem pojednostavnjenog postupka provoza pri prijevozu robe željeznicom u segmentima uvoza, izvoza, provoza i unutarnjeg prometa. U okviru aktivnosti Odjela kontinuirano se 24 sata/dan pruža neposredna „on-line“ pomoć korisnicima provoznih postupaka (carinicima, glavnim obveznicima, prijevoznicima, korisnicima pojednostavnjenih provoznih postupaka) koji iz bilo kojih razloga ne mogu započeti, provesti ili završiti planirani postupak provoza. Pomoć se pruža različitim načinima - od telefonskih uputa i savjeta do angažiranja pratećih normativnih službi i tehničkih službi nadležnih za održavanje informatičkog sustava carinske službe. Odjel surađuje i s „Help desk“ službama drugih zemalja korisnica zajedničkoga provoznog postupka i provoznog postupka Zajednice te s centralnim „Help deskom“ u Bruxellesu. U okviru Odjela provode se kontinuirane mjere nadzora i kontrole nad izvođenjem pojednostavnjenog postupka provoza pri prijevozu robe željeznicom u segmentima uvoza, izvoza, provoza i unutarnjeg prometa (strane i domaće izvozno ocarinjene robe); Odjel brine o preuzimanju propisanih podataka iz odobrenih evidencija ovlaštenoga željezničkog prijevoznika u carinsku bazu podataka i pretraživanju podataka po potrebnim kriterijima, o taktici poduzimanja povremenih akcija provjere okončanja provoznih postupaka u Središnjem obračunskom mjestu željezničkog prijevoznika, o zapisnicima o očevidu (prilikom utvrđenog manjka ili viška robe); zaprima obavijesti i odlučuje o pretovaru robe, surađuje s otpremnim i odredišnim carinarnicama te s carinarnicama zaduženima za nadzor ovlaštenih primatelja koji primaju robu putem željeznice. U okviru svojih nadležnosti Odjel surađuje s drugim tijelima Carinske uprave po zahtjevu nadležnih tijela te vodi evidencije o radu i podnosi izvješća nadređenom tijelu. U Carinarnici I Zagreb ustrojavaju se carinske ispostave I, II i III, a u ispostavama carinski odjeljci I. i II. kategorije, koji se razlikuju ovisno o opsegu i složenosti poslova, i to kako slijedi: A) Carinske ispostave I. kategorije:

156

1. Carinska ispostava Jankomir (robna) 2. Carinska ispostava Žitnjak (robna) 3. Carinska ispostava Zračna luka (robno-granična) 4. Carinska ispostava Ranžirni kolodvor (robno-granična) 5. Carinska ispostava Bregana (robno-granična) 5.1. Carinski odjeljak I Harmica (granični) 5.2. Carinski odjeljak II Bregana Naselje (granični) 5.3. Carinski odjeljak II Donji Čemehovec (pogranični) 5.4. Carinski odjeljak II Kraj Donji (pogranični) 5.5. Carinski odjeljak II Novo Selo Žumberačko (pogranični). B) Carinske ispostave II. kategorije: 1. Carinska ispostava Velesajam (robna) 2. Carinska ispostava Zapadni kolodvor (robna) 3. Carinska ispostava Podsused (robna) 4. Carinska ispostava Sisak (robna) 5. Carinska ispostava Kutina (robna) 6. Carinska ispostava Hrvatska Kostajnica (granična) 6.1. Carinski odjeljak I Dvor na Uni (granični) 6.2. Carinski odjeljak I Hrvatska Dubica (granični) 6.3. Carinski odjeljak I Volinja (granični) 6.4. Carinski odjeljak II Obljaj (pogranični) 7. Carinska ispostava Pošta (robno-granična) 8. Carinska ispostava Jasenovac (granična). C) Carinske ispostave III. kategorije: 1. Carinska ispostava Slobodna zona (robna) 2. Carinska ispostava Glavni kolodvor (granična). 2. CARINARNICA II KRAPINA Članak 61. U Carinarnici II Krapina ustrojavaju se sljedeće unutarnje ustrojstvene jedinice: 2.1. SAMOSTALNI ODJEL ZA CARINSKO-UPRAVNI I CARINSKO-PREKRŠAJNI POSTUPAK Samostalni odjel za carinsko-upravni i carinsko-prekršajni postupak surađuje sa Središnjim uredom i drugim carinarnicama u cilju pronalaženja najboljeg načina i jedinstvenog postupanja iz djelokruga Samostalnog odjela. Donosi rješenja u prvostupanjskom postupku primjenom propisa o općem upravnom postupku, kojima se rješava o oslobođenju od plaćanja carine te naplati, povratu, otpisu i otpustu carine, poreza, trošarina, posebnih poreza, kamata i drugih davanja koja se naplaćuju sukladno carinskim i trošarinskim propisima kao i propisima o posebnim porezima, te drugim posebnim propisima. Donosi prvostupanjska rješenja o naknadnoj naplati duga, obnovi postupka carinjenja; pojednostavnjenom postupku razvrstavanja nesastavljenih proizvoda i proizvoda u rastavljenom stanju; ukidanju jedinstvene carinske deklaracije i konačnom utvrđivanju podataka u istoj; davanju i ukidanju odobrenja za privremeni uvoz i izvoz robe; povlaštenim postupcima i produženju rokova u svezi s otkupom robe i načinu vođenja evidencija u slobodnim zonama, te o uništenju robe pod carinskim nadzorom. Donosi odobrenja za pojednostavnjene postupke u izvozu i pri puštanju robe u slobodan promet te za otvaranje carinskih skladišta; o smještaju privremeno uvezenih plovila i kamp-kućica te lovačkog i

157

sportskog oružja. Razmatra žalbene navode, provodi ispitni i dopunski postupak s tim u svezi, donosi rješenja po žalbama ili dostavlja žalbe sa spisima na drugostupanjsko odlučivanje. Utvrđuje pravomoćnost i izvršnost upravnih predmeta. Sudjeluje u poslovima naknadnih provjera. U prvom stupnju zaprima zahtjeve za pokretanje prekršajnih postupaka, vodi postupak o carinskim prekršajima i prekršajima s naslova posebnih poreza i trošarina, te donosi rješenja s tim u svezi. Izvodi dokazni postupak i izvještava Vijeće za prekršaje u prvostupanjskom prekršajnom postupku. Donosi rješenja o privremenom oduzimanju putovnica ili drugih osobnih dokumenata i predmeta prekršaja te o privremenom ograničenju ili zabrani djelatnosti; o spajanju ili razdvajanju postupaka; jamčevini; ustupu, obustavi i odbačaju, obročnoj otplati kazni, te stavljanju izvan snage prekršajnih naloga. Donosi prekršajne i izrađuje dovedbene naloge. Izlazi na granične prijelaze kad su okrivljenici strani državljani i donosi rješenja na licu mjesta. Razmatra žalbene navode, provodi ispitni i dopunski postupak s tim u svezi, donosi rješenja po žalbama ili dostavlja žalbe Drugostupanjskom vijeću ili Visokom prekršajnom sudu. Utvrđuje pravomoćnost i izvršnost rješenja. Preuzima, čuva, prodaje i organizira uništenje robe oduzete u prekršajnom i upravnom postupku, kao i carinske robe koje su se stranke odrekle. Provodi radnje za pronalaženje vlasnika pri pronalasku napuštenih prijevoznih sredstava. Poziva stranke radi stavljanja roba, za koje nije propisana mjera oduzimanja, u odgovarajući dopušteni postupak. Izrađuje rješenja o rasporedu sredstava dobivenih prodajom robe. Brine se o čuvanju i prodaji robe te o nadzoru nad poslovima čuvanja i prodaje motornih vozila i plovila od strane Hrvatskog autokluba. Izrađuje i dostavlja Središnjem uredu popis robe pogodne za ustupanje bez naknade. Izrađuje izvješća iz djelokruga Samostalnog odjela. 2.2. SLUŽBA ZA NADZOR U okviru Službe za nadzor obavljaju se poslovi naknadne provjere i inspekcijskog nadzora kod carinskih i trošarinskih obveznika, obveznika posebnih poreza i drugih davanja na području mjesne nadležnosti Carinarnice, pripreme i izrade operativnih planova za provedbu poslova iz djelokruga Službe, podnošenje optužnih prijedloga i kaznenih prijava nadležnim tijelima; prikupljanje podataka i informacija, obrade i analize prikupljenih podataka, razmjene informacija o tijekovima krijumčarenja i prijevara, metodama i nositeljima takvih aktivnosti, predlaganja profila za unos u sustav upravljanja rizicima; otkrivanja i istrage prekršajnih i kaznenih djela iz područja carinskih i trošarinskih prijevara; sprječavanja krijumčarenja svih vrsta roba, opojnih droga i prekursora, ugroženih vrsta biljaka i životinja te kulturne baštine, kontrole izvoza robe dvojne namjene, suzbijanja širenja oružja za masovno uništavanje i suzbijanja ostalih oblika carinskih i trošarinskih prijevara te prijevara vezanih uz posebne poreze; provođenja operativnih akcija na suzbijanju krijumčarenja putem mobilnih jedinica; aktivnog praćenja kretanja sumnjivih pošiljki i visokorizičnih roba; izrade izvješća o rezultatima rada, događajima, poduzetim mjerama i obavljenim nadzorima; obavljaju se i drugi poslovi iz djelokruga Službe. U Službi za nadzor ustrojavaju se: 2.2.1. Odjel za provjere 2.2.2. Odjel za upravljanje rizikom, suzbijanje krijumčarenja i istrage 2.2.1. Odjel za provjere Odjel za provjere obavlja poslove izrade plana inspekcijskog nadzora, te na temelju istih provodi naknadne provjere i nadzor kod obveznika carinskih, trošarinskih i drugih davanja, a što podrazumijeva nadzor poslovnih knjiga, financijskih izvještaja, poslovne dokumentacije i robe ako je dostupna. Analizira i obrađuje podatke iz informacijskog sustava Carinske uprave i drugih izvora radi određivanja subjekata provjera. Na osnovi rezultata provjera sastavlja nalaze, podnosi optužne prijedloge ili kaznene prijave nadležnom tijelu i obavještava porezno tijelo o činjenicama značajnima za oporezivanje poreznog obveznika.

158

Surađuje s nadležnim tijelima državne uprave na području nadležnosti rada i drugim carinarnicama u izvršavanju zadataka iz područja djelokruga Odjela. Prati i analizira sve propise koji se primjenjuju u postupku carinskog nadzora, nadzora trošarina i posebnih poreza, carinjenja robe, carinsko-upravnog i prekršajnog postupka, financijsko-materijalnog poslovanja, te daje upute i tumačenja za njihovu pravilnu primjenu neposrednim izvršiteljima. Nadzire i provjerava uporabu robe koja je bila oslobođena od plaćanja carine, trošarina, posebnih poreza i drugih pristojbi, te obavlja provjeru provođenja postupaka s gospodarskim učinkom. Sudjeluje u postupcima utvrđivanja carinske vrijednosti i svrstavanja robe po Carinskoj tarifi i podrijetlu robe radi ujednačavanja prakse. Obavlja naknadne provjere kod obveznika trošarina i posebnih poreza kao i kontrolu ocjene o ispunjavanju uvjeta za odobravanje pojednostavnjenih postupaka deklariranja, te kontrolu provedbe pojednostavnjenih postupaka deklariranja. Podnosi mjesečna izvješća o radu Središnjem uredu i provodi provjere u okviru međunarodne suradnje po carinskim, trošarinskim i poreznim pitanjima, sukladno međunarodnim ugovorima o slobodnoj trgovini (provjere računa izvezene robe, provjere podrijetla robe). Rezultate naknadnih provjera unosi u sustav za upravljanje rizicima. 2.2.2. Odjel za upravljanje rizikom, suzbijanje krijumčarenja i istrage U okviru Odjela za upravljanje rizikom, suzbijanje krijumčarenja i istrage obavljaju se poslovi prikupljanja informacija i podataka koji se odnose na suzbijanje prijevara te njihova prosljeđivanja Službi za nadzor u Carinarnici i njegovim Odjelima; poslovi obrade i analize prikupljenih podataka; poslovi izrade prijedloga lokalnih profila rizika za sustav upravljanja rizicima radi ciljanog otkrivanja prijevara i selektivnog carinjenja pošiljaka; provode se preventivne mjere za suzbijanje krijumčarenja svih vrsta roba, zaštićenih biljnih i životinjskih vrsta, opojnih droga i prekusora, oružja, eksploziva, radioaktivnih materijala i drugih opasnih tvari; provode se mjere carinskog i trošarinskog nadzora te nadzora vezanog uz posebne poreze kao i provjera u okviru ciljanih operativnih akcija putem mobilnih jedinica u cilju suzbijanja prijevara na području Carinarnice, samostalno ili u koordinaciji s tijelima državne uprave; u svom radu se koriste rentgen-uređajima i ostalim materijalno-tehničkim sredstvima; provode ispitne i izvidne postupke u predmetima prijevara; provode mjere izvanrednih provjera putničkog prometa, vozila i robnih pošiljaka s aspekta prijevara i prikupljanja dokaza za njihovo procesuiranje; izrađuju izvješća i analize iz djelokruga Odjela.

2.3. SAMOSTALNI ODJEL ZA CARINSKU TARIFU, VRIJEDNOST I PODRIJETLO Samostalni odjel za Carinsku tarifu, vrijednost i podrijetlo surađuje sa Središnjim uredom i drugim carinarnicama u cilju pronalaženja najboljeg načina i jedinstvenog postupanja iz djelokruga Samostalnog odjela. Prati međunarodne i europske propise vezano uz Carinsku tarifu, te surađuje s Carinskom upravom, drugim tijelima državne uprave i ustrojstvenim jedinicama Carinarnice po pitanjima razvrstavanja robe u Carinsku tarifu. Daje mišljenja o razvrstavanju robe u Carinsku tarifu za potrebe carinsko-upravnog i carinskoprekršajnog postupka, te daje upute carinskim djelatnicima o razvrstavanju robe u Carinsku tarifu. Priprema stručne materijale po pitanjima razvrstavanja robe u Carinsku tarifu. Daje informacije i odgovore na sve upite pravnih i fizičkih osoba pristigle u pisanom obliku, elektroničkom poštom, faksom ili telefonski, i to iz područja Carinske tarife, podrijetla robe i vrijednosti. Obučava carinske djelatnike o razvrstavanju robe u Carinsku tarifu, o pitanjima podrijetla robe i carinske vrijednosti. Prati podzakonske propise i druge dokumente WCO i Europske unije vezano za carinsku vrijednost. Prikuplja obavijesti za izradu baze podataka o carinskoj vrijednosti robe utvrđene na temelju transakcijske vrijednosti. Utvrđuje carinsku vrijednost za određenu robu u složenijim slučajevima, te daje mišljenja o carinskoj vrijednosti robe po zahtjevu Samostalnog odjela za carinsko upravni i carinsko prekršajni postupak i Odjela za provjere Carinarnice u složenijim slučajevima. Sudjeluje na tematskim sastancima

159

za carinsku vrijednost, tarifu i podrijetlo robe s djelatnicima Sektora za carinsku tarifu, vrijednost i podrijetlo robe u Središnjem uredu Carinske uprave. Obučava carinske djelatnike o svim pitanjima vezanim za carinsku tarifu, vrijednost i podrijetlo robe. Provjerava vjerodostojnost dokumentacije po zahtjevima stranih administracija, te obavlja nadzor kod obveznika u slučajevima provjere podrijetla. Obavlja prethodni nadzor kod izvoznika radi utvrđivanja statusa za izdavanje odobrenja ovlaštenog izvoznika. Sustavno prati međunarodne konvencije i pravila Europske unije o podrijetlu robe. Prati i analizira probleme u svezi s utvrđivanjem podrijetla robe te predlaže rješenja. Surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama Carinarnice pri provjerama pravnih osoba i provjerama koje obavljaju mobilne ekipe i djelatnici za suzbijanje carinskih prijevara. Izrađuje izvješća i informacije iz djelokruga Samostalnog odjela. 2.4. SAMOSTALNI ODJEL ZA TROŠARINE I POSEBNE POREZE Samostalni odjel za trošarine i posebne poreze surađuje sa Središnjim uredom Carinske uprave, nadležnim tijelima državne uprave i drugim carinarnicama u izvršavanju zadataka iz djelokruga Samostalnog odjela, daje upute i tumačenja za pravilnu primjenu propisa koja se odnose na trošarine i posebne poreze, pruža stručnu pomoć poreznim obveznicima te izrađuje mišljenja po upitima poreznih obveznika vezano za trošarine i posebne poreze, nadzire primjenu i provedbu propisa vezanih za trošarine i posebne poreze, prati gospodarske, poslovne i porezne sposobnosti obveznika trošarine i posebnih poreza, vodi porezne evidencije, obavlja zaduživanje i razduživanje trošarinskih obveza ili obveza posebnog poreza i prati njihovu naplatu, vodi evidencije o zaduženim i naplaćenim obvezama poreznih obveznika te vodi i ažurira registre poreznih obveznika, zaprima izvješća i dnevne obračune trošarine, utvrđuje pravodobnost, zakonitost i pravilnost podnesenih izvješća i dnevnih obračuna trošarine, priprema, prikuplja, analizira i obrađuje podatke iz evidencija obveznika trošarina i posebnih poreza, prati stanje zaliha trošarinskih roba, prati naplatu trošarine i posebnih poreza na razini Carinarnice u odnosu na planirane iznose, obavlja poslove vezane za narudžbu, primanje, izdavanje i distribuciju markica, te fakturira troškove tiskanja markica naručitelju, vodi evidenciju o uplatama vrijednosti tiskanja markica, kontrolira izvješća o utrošenim, oštećenim, uništenim i neiskorištenim markicama, kontrolira obilježavanje alkohola, kave i duhanskih proizvoda markicama Ministarstva financija Republike Hrvatske i markicama drugih država, vodi poslove u vezi s pomoćnim trezorom za cigarete, obavlja poslove u vezi s kontrolom i označavanjem mjerila protoka i vage, kontrolira evidencije o kupcima roba koje podliježu naplati trošarine i posebnih poreza te prijavljena posebna skladišta, zaprima podnesene prijave i provjerava evidencije o kupcima, inicira po službenoj dužnosti naplatu i povrat trošarina i posebnih poreza, provjerava osnovanost zahtjeva za povratom posebnog poreza i trošarina za robe na koje su u domaćem prometu plaćeni posebni porez i trošarina, pokreće prekršajni i kazneni postupak, prati i pokreće naplatu s bankovnih garancija i drugih instrumenata osiguranja plaćanja trošarine za nepravodobno podmirenje trošarine, inicira postupak prisilne naplate trošarina i posebnih poreza, utvrđuje činjenice bitne za izdavanje odobrenja ovlaštenom držatelju trošarinskog skladišta, trošarinskom skladištu, oslobođenom korisniku i registriranom primatelju, donosi odobrenja za ovlaštenog držatelja trošarinskog skladišta, za otvaranje trošarinskog skladišta, oslobođenom korisniku trošarinskih proizvoda i registriranom primatelju, prati porezno dopuštene gubitke kod poreznih obveznika i utvrđuje činjenice bitne za izdavanje rješenja o naplati ili oslobođenju od plaćanja trošarine, unosi odobrenja i provodi promjene podataka u informacijskom sustavu, sudjeluje u pripremi plana provjere te predlaže mjere i oblik provjera glede trošarina i posebnih poreza, koordinira poslove koji se odnose na djelovanje informacijskog sustava i njegovo korištenje, izdaje isprave o činjenicama o kojima vodi službenu evidenciju, izrađuje izvješća, daje informacije te obavlja druge poslove iz djelokruga Samostalnog odjela. 2.5. SLUŽBA ZA UPRAVLJANJE LJUDSKIM POTENCIJALIMA I FINANCIJE

160

U Službi za upravljanje ljudskim potencijalima i financije obavljaju se sljedeći poslovi: suradnja sa Središnjim uredom Carinske uprave, analiza postojeće organizacije rada u carinarnici, praćenje statusnih prava službenika i namještenika, njihov rad i napredovanje u službi, obavljaju se poslovi provedbe natječaja, utvrđivanja prava i odgovornosti službenika i namještenika, izrađuju prijedlozi rješenja iz područja radnih odnosa, zaprima se, razvrstava, evidentira, urudžbira i dostavlja pošta, arhivirju se spisi, preuzima i čuva registraturna građa, obavljaju se poslovi zaštite na radu, upravlja voznim parkom; obavljaju se poslovi vođenja evidencije svih carinskih i poreznih obveznika, provode postupci prisilne naplate carinskog i poreznog duga, knjiže se zaduženja po rješenjima, postupa se povodom zahtjeva obveznika za odgodom, odnosno obročnom otplatom carinskog i poreznog duga, donose se rješenja u ovršnom postupku novčanih sredstava za pravne osobe, prema objavama o otvaranju stečajnih i likvidacijskih postupaka podnose se odgovarajuće prijave potraživanja, knjiže se zaduženja i uplate, prazne prihodi na propisane račune proračuna te obavlja naplata duga iz instrumenata osiguranja, organizira se praćenje izvršenja financijskih i računovodstvenih poslova sukladno zakonu, vodi se briga o zakonitoj primjeni važećih materijalno-financijskih propisa, obavljaju se poslovi obračuna plaća i naknada državnim službenicima i namještenicima, vodi blagajničko poslovanje, organizira godišnji popis imovine, obveza i potraživanja, obavljaju se poslovi ekonomata. U Službi za upravljanje ljudskim potencijalima i financije ustrojavaju se: 2.5.1. Odjel za upravljanje ljudskim potencijalima i organizaciju 2.5.2. Odjel za obvezna davanja i računovodstvo 2.5.1. Odjel za upravljanje ljudskim potencijalima i organizaciju U Odjelu za upravljanje ljudskim potencijalima i organizaciju obavljaju se sljedeći poslovi: suradnja sa Središnjim uredom Carinske uprave, analiza postojeće organizacije rada u Carinarnici, izrada akata s naslova korištenja prava službenika i namještenika iz Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike i njihova dostava Središnjem uredu, te kontrola njihova korištenja. Izrađuje prijedloge rješenja za raspored, premještaje, privremena upućivanja, napredovanja, prestanak državne službe, te rješenja za korištenje godišnjih odmora i plaćenih dopusta djelatnika Carinarnice. Očituje se po prigovorima službenika i namještenika na rješenja i tužbe. Provodi postupak prijma u redovnom i izvanrednom postupku, te podnosi prijedloge za prijam u državnu službu Središnjem uredu. Pruža stručnu pomoć pročelniku Carinarnice u svezi s pokretanjem i vođenjem postupaka zbog težih i lakših povreda službene dužnosti. Priprema dokumentaciju vezanu za izradu prijedloga ocjena. Obavlja stručne poslove koji se odnose na planiranje, organizaciju i provedbu izobrazbe i stručnog usavršavanja službenika. Podnosi zahtjeve za izradu službenih carinskih isprava, te o njima vodi evidenciju. Vodi matične knjige i osobne očevidnike o službenicima i namještenicima Carinarnice. Zaprima, razvrstava, evidentira, urudžbira i dostavlja poštu, arhivira spise, preuzima i čuva registraturnu građu; obavlja poslove zaštite na radu. Nadzire rad nižih ustrojstvenih jedinica i pruža stručnu pomoć. 2.5.2. Odjel za obvezna davanja i računovodstvo U Odjelu za obvezna davanja i računovodstvo vodi se evidencija svih carinskih i poreznih obveznika, provode postupci prisilne naplate carinskog i poreznog duga te kamata; knjiže se zaduženja po rješenjima, prate se financijska zaduženja carinskih i poreznih obveznika i podmirenje obveza u zakonskom roku, postupa se povodom zahtjeva obveznika za odgodom odnosno obročnom otplatom carinskog i poreznog duga, prati se izvršenje obveza po rješenjima za odgodu odnosno obročnu otplatu, donose se rješenja u ovršnom postupku novčanih sredstava za pravne osobe i obavljaju poslovi prisilne naplate za fizičke osobe i obrtnike te se u suradnji s nadležnom Službom donose prvostupanjska rješenja po zahtjevima za odgodu ovrhe; rješava se po žalbama u prvom stupnju, donose se rješenja za

161

kamate. Izdaju se potvrde o stanju zaduženja i potvrde o izvršenim uplatama. Prate se objave o otvaranju stečajnih i likvidacijskih postupaka nad carinskim i poreznim dužnicima, te se podnose odgovarajuće prijave potraživanja. Knjiže se zaduženja i uplate na evidentni račun temeljem izvoda iz Financijske agencije, sastavljaju se temeljnice uplata, kontrolira se stanje na kontima i prazne se prihodi na propisane račune proračuna, povezuju se otvorene uplate, provode se diobe uplata, povrati pogrešno ili više uplaćenih sredstava, storna zaduženja. Rješava se po zahtjevu stranke za povrat sredstava po okončanom upravnom postupku. Obavlja se naplata duga iz instrumenata osiguranja. Prate se rokovi zastare, o čemu se izrađuju mjesečna izvješća. Vode se evidencije o prisilnoj naplati, ovršnom postupku, naplati s instrumenata osiguranja, stečajnim i likvidacijskim postupcima. Postupa se po zahtjevu obveznika za ostvarivanje povlaštenog statusa za polaganje mjenice kao instrumenta osiguranja carinskog duga; zaprimaju se mjenice i mjenična očitovanja u Kontrolnik mjenica; postupa se po zahtjevu obveznika za dobivanje odobrenja za uporabu zajedničkog jamstva u provoznom postupku; daje se mišljenje o visini referentnog iznosa i visini jamstva u provoznom postupku; postupa se po zahtjevu obveznika za odobravanje odgode plaćanja duga. Obavljaju se poslovi organiziranja i praćenja izvršenja svih financijskih poslova sukladno zakonu, vodi se briga o zakonitoj primjeni važećih materijalnofinancijskih propisa, zaprimaju se računi dobavljača, ovjerava se ispravnost računa nakon obavljene kontrole i njihova dostava u Središnji ured na plaćanje; obavljaju se poslovi obračuna plaća i naknada državnim službenicima i namještenicima, postupa se po ugovorima o djelu; podnose se zahtjevi za osiguranje gotovine za blagajničko poslovanje, poslovi podizanja gotovine u Financijskoj agenciji sukladno otpuštenim sredstvima, vodi se blagajničko poslovanje, izdaju se i pripremaju nalozi za službena putovanja i obračunavaju putni troškovi; organizira se godišnji popis imovine, obveza i potraživanja; obavljaju se poslovi ekonomata – zaprimanje i raspodjela sredstava potrebnih za rad Carinarnice; izrađuju se narudžbenice; obavljaju se poslovi i evidencije vezano za pečate s državnim grbom i štambilje kao i distribucija istih korisnicima; obavljaju se poslovi i evidencije vezano za carinska kliješta, traže se suglasnosti za nabavu roba i usluga; izrađuje se prijedlog za rashod osnovnih sredstava i sitnog inventara; obavljaju se poslovi koji se odnose na korištenje i održavanje opreme na objektima; prate se i analiziraju troškovi službenih vozila. U Carinarnici II Krapina ustrojavaju se carinske ispostave I i II, a u ispostavama carinski odjeljci II. kategorije, koji se razlikuju ovisno o opsegu i složenosti poslova, i to kako slijedi: A) Carinske ispostave I. kategorije: 1. Carinska ispostava Krapina (robna) 1.1. Carinski odjeljak II Slobodna zona (robni) 1.2. Carinski odjeljak II Luka (robni) 2. Carinska ispostava Macelj (granična) 2.1. Carinski odjeljak II Klenovac Humski (pogranični) 2.2. Carinski odjeljak II Mali Tabor (pogranični) 2.3. Carinski odjeljak II Luke Poljanske (pogranični) 2.4. Carinski odjeljak II Plavić (pogranični) 2.5. Carinski odjeljak II Draše (pogranični). B) Carinske ispostave II. kategorije: 1. Carinska ispostava Lupinjak (granična) 1.1. Carinski odjeljak II Miljana (granični) 1.2. Carinski odjeljak II Mihanović Dol (granični) 1.3. Carinski odjeljak II Razvor (granični) 1.4. Carinski odjeljak II Hum na Sutli (granični).

162

3. CARINARNICA II OSIJEK Članak 62. U Carinarnici II Osijek ustrojavaju se sljedeće unutarnje ustrojstvene jedinice: 3.1. SLUŽBA ZA CARINSKO UPRAVNI I CARINSKO-PREKRŠAJNI POSTUPAK Služba za carinsko-upravni i carinsko-prekršajni postupak surađuje sa Središnjim uredom i drugim carinarnicama u cilju pronalaženja najboljeg načina i jedinstvenog postupanja iz djelokruga Službe. Prati sve propise koji se primjenjuju u carinsko-upravnom i prekršajnom postupku te daje upute i tumačenja za njihovu pravilnu primjenu neposrednim izvršiteljima. Inicira prijedloge za izmjenu propisa i izrađuje upute vezano za nejasnoće u primjeni propisa iz djelokruga Službe. Prima u rad predmete prvostupanjskog carinskoupravnog postupka i rješava ih. Zaprima zahtjeve za pokretanje prekršajnih postupaka po carinskim prekršajima, i prekršajima po posebnim porezima te provodi prvostupanjski prekršajni postupak i donosi rješenja. Izrađuje izvješća i informacije iz djelokruga Službe. U Službi za carinsko-upravni i carinsko-prekršajni postupak ustrojavaju se: 3.1.1. Odjel za carinsko–upravni postupak 3.1.2. Odjel za carinsko–prekršajni postupak 3.1.1 Odjel za carinsko-upravni postupak Donosi rješenja u prvostupanjskom postupku primjenom propisa o općem upravnom postupku, kojima se rješava o oslobođenju od plaćanja carine te naplati, povratu, otpisu i otpustu carine, poreza, trošarina, posebnih poreza, kamata i drugih davanja koja se naplaćuju sukladno carinskim i trošarinskim propisima kao i propisima o posebnim porezima, te drugim posebnim propisima. Donosi prvostupanjska rješenja o naknadnoj naplati duga, obnovi postupka carinjenja; pojednostavnjenom postupku razvrstavanja nesastavljenih proizvoda i proizvoda u rastavljenom stanju; poništavanju i ukidanju jedinstvene carinske deklaracije i konačnom utvrđivanju podataka u istoj; davanju i ukidanju odobrenja za privremeni uvoz i izvoz robe; povlaštenim postupcima i produženju rokova u svezi s otkupom robe i načinu vođenja evidencija u slobodnim zonama, te o uništenju robe pod carinskim nadzorom. Donosi odobrenja za pojednostavnjene postupke u izvozu i pri puštanju robe u slobodan promet te za otvaranje carinskih skladišta; o smještaju privremeno uvezenih plovila i kamp-kućica te lovačkog i sportskog oružja. Razmatra žalbene navode, provodi ispitni i dopunski postupak s tim u svezi, donosi rješenja po žalbama ili dostavlja žalbe sa spisima na drugostupanjsko odlučivanje. Utvrđuje pravomoćnost i izvršnost upravnih predmeta. Sudjeluje u poslovima naknadnih provjera. Izrađuje izvješća iz djelokruga Odjela. 3.1.2. Odjel za carinsko-prekršajni postupak U prvom stupnju zaprima zahtjeve za pokretanje prekršajnih postupaka, vodi postupak o carinskim prekršajima i prekršajima s naslova posebnih poreza i trošarina, te donosi rješenja s tim u svezi. Izvodi dokazni postupak i izvještava Vijeće za prekršaje u prvostupanjskom prekršajnom postupku. Donosi rješenja o privremenom oduzimanju putovnica ili drugih osobnih dokumenata i predmeta prekršaja te o privremenom ograničenju ili zabrani djelatnosti; o spajanju ili razdvajanju postupaka; jamčevini; ustupu, obustavi i odbačaju, obročnoj otplati kazni, te stavljanju izvan snage prekršajnih naloga. Donosi prekršajne i izrađuje dovedbene naloge. Izlazi na granične prijelaze kad su okrivljenici strani državljani i donosi rješenja na licu mjesta. Razmatra žalbene navode, provodi ispitni i dopunski postupak s tim u svezi, donosi rješenja po žalbama ili dostavlja žalbe Drugostupanjskom vijeću ili Visokom prekršajnom sudu. Utvrđuje pravomoćnost i izvršnost

163

rješenja. Preuzima, čuva, prodaje i organizira uništenje robe oduzete u prekršajnom i upravnom postupku, kao i carinske robe koje su se stranke odrekle. Provodi radnje za pronalaženje vlasnika pri pronalasku napuštenih prijevoznih sredstava. Poziva stranke radi stavljanja roba, za koje nije propisana mjera oduzimanja, u odgovarajući dopušteni postupak. Izrađuje rješenja o rasporedu sredstava dobivenih prodajom robe. Brine se o čuvanju i prodaji robe te o nadzoru nad poslovima čuvanja i prodaje motornih vozila i plovila od strane Hrvatskog autokluba. Izrađuje i dostavlja Središnjem uredu popis robe pogodne za ustupanje bez naknade. Izrađuje izvješća iz djelokruga Odjela. 3.2. SLUŽBA ZA NADZOR U okviru Službe za nadzor obavljaju se poslovi naknadne provjere i inspekcijskog nadzora kod carinskih i trošarinskih obveznika, obveznika posebnih poreza i drugih davanja na području mjesne nadležnosti Carinarnice, pripreme i izrade operativnih planova za provedbu poslova iz djelokruga Službe, podnošenje optužnih prijedloga i kaznenih prijava nadležnim tijelima; prikupljanje podataka i informacija, obrade i analize prikupljenih podataka, razmjene informacija o tijekovima krijumčarenja i prijevara, metodama i nositeljima takvih aktivnosti, predlaganja profila za unos u sustav upravljanja rizicima; otkrivanja i istrage prekršajnih i kaznenih djela iz područja carinskih i trošarinskih prijevara; sprječavanja krijumčarenja svih vrsta roba, opojnih droga i prekursora, ugroženih vrsta biljaka i životinja te kulturne baštine, kontrole izvoza robe dvojne namjene, suzbijanja širenja oružja za masovno uništavanje i suzbijanja ostalih oblika carinskih i trošarinskih prijevara te prijevara vezanih uz posebne poreze; provođenja operativnih akcija na suzbijanju krijumčarenja putem mobilnih jedinica; aktivnog praćenja kretanja sumnjivih pošiljki i visokorizičnih roba; izrade izvješća o rezultatima rada, događajima, poduzetim mjerama i obavljenim nadzorima; obavljaju se i drugi poslovi iz djelokruga Službe. U Službi za nadzor ustrojavaju se: 3.2.1. Odjel za provjere 3.2.2. Odjel za upravljanje rizikom, suzbijanje krijumčarenja i istrage 3.2.1. Odjel za provjere Odjel za provjere obavlja poslove izrade plana inspekcijskog nadzora, te na temelju istih provodi naknadne provjere i nadzor kod obveznika carinskih, trošarinskih i drugih davanja, a što podrazumijeva nadzor poslovnih knjiga, financijskih izvještaja, poslovne dokumentacije i robe ako je dostupna. Analizira i obrađuje podatke iz informacijskog sustava Carinske uprave i drugih izvora radi određivanja subjekata provjera. Na osnovi rezultata provjera sastavlja nalaze, podnosi optužne prijedloge ili kaznene prijave nadležnom tijelu i obavještava porezno tijelo o činjenicama značajnima za oporezivanje poreznog obveznika. Surađuje s nadležnim tijelima državne uprave na području nadležnosti rada i drugim carinarnicama u izvršavanju zadataka iz područja djelokruga Odjela. Prati i analizira sve propise koji se primjenjuju u postupku carinskog nadzora, nadzora trošarina i posebnih poreza, carinjenja robe, carinsko-upravnog i prekršajnog postupka, financijsko-materijalnog poslovanja, te daje upute i tumačenja za njihovu pravilnu primjenu neposrednim izvršiteljima. Nadzire i provjerava uporabu robe koja je bila oslobođena od plaćanja carine, trošarina, posebnih poreza i drugih pristojbi, te obavlja provjeru provođenja postupaka s gospodarskim učinkom. Sudjeluje u postupcima utvrđivanja carinske vrijednosti i svrstavanja robe po Carinskoj tarifi i podrijetlu robe radi ujednačavanja prakse. Obavlja naknadne provjere kod obveznika trošarina i posebnih poreza kao i kontrolu ocjene o ispunjavanju uvjeta za odobravanje pojednostavnjenih postupaka deklariranja, te kontrolu provedbe pojednostavnjenih postupaka deklariranja. Podnosi mjesečna izvješća o radu Središnjem uredu i provodi provjere u okviru međunarodne suradnje po carinskim, trošarinskim i poreznim pitanjima, sukladno međunarodnim ugovorima o slobodnoj trgovini (provjere

164

računa izvezene robe, provjere podrijetla robe). Rezultate naknadnih provjera unosi u sustav za upravljanje rizicima. 3.2.2. Odjel za upravljanje rizikom, suzbijanje krijumčarenja i istrage U okviru Odjela za upravljanje rizikom, suzbijanje krijumčarenja i istrage obavljaju se poslovi prikupljanja informacija i podataka koji se odnose na suzbijanje prijevara te njihova prosljeđivanja Službi za nadzor u Carinarnici i njegovim Odjelima; poslovi obrade i analize prikupljenih podataka; poslovi izrade prijedloga lokalnih profila rizika za sustav upravljanja rizicima radi ciljanog otkrivanja prijevara i selektivnog carinjenja pošiljaka; provode se preventivne mjere za suzbijanje krijumčarenja svih vrsta roba, zaštićenih biljnih i životinjskih vrsta, opojnih droga i prekusora, oružja, eksploziva, radioaktivnih materijala i drugih opasnih tvari; provode se mjere carinskog i trošarinskog nadzora te nadzora vezanog uz posebne poreze kao i provjera u okviru ciljanih operativnih akcija putem mobilnih jedinica u cilju suzbijanja prijevara na području Carinarnice, samostalno ili u koordinaciji s tijelima državne uprave; u svom radu se koriste rentgen-uređajima i ostalim materijalno-tehničkim sredstvima; provode ispitne i izvidne postupke u predmetima prijevara; provode mjere izvanrednih provjera putničkog prometa, vozila i robnih pošiljaka s aspekta prijevara i prikupljanja dokaza za njihov o procesuiranje; izrađuju izvješća i analize iz djelokruga Odjela. 3.3. SLUŽBA ZA CARINSKU TARIFU, VRIJEDNOST I PODRIJETLO Služba za carinsku tarifu, vrijednost i podrijetlo surađuje sa Središnjim uredom i drugim carinarnicama u cilju pronalaženja najboljeg načina i jedinstvenog postupanja iz djelokruga Službe. Obavljaju se poslovi praćenja pravila o podrijetlu u suradnji sa Sektorom za carinsku tarifu, vrijednost i podrijetlo te prati i analizira probleme utvrđivanja podrijetla robe. Sudjeluje na tematskim sastancima za carinsku vrijednost, tarifu i podrijetlo robe s djelatnicima Sektora za carinsku tarifu, vrijednost i podrijetlo robe u Središnjem uredu Carinske uprave. Obučava carinske djelatnike o razvrstavanju robe u Carinsku tarifu, o pitanjima podrijetla robe i carinske vrijednosti. Surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama Carinarnice pri provjerama pravnih osoba i provjerama koje obavljaju mobilne ekipe i djelatnici za suzbijanje carinskih prijevara. Izrađuje izvješća i informacije iz djelokruga Službe. U Službi za carinsku tarifu, vrijednost i podrijetlo ustrojavaju se: 3.3.1. Odjel za podrijetlo robe 3.3.2. Odjel za carinsku tarifu i carinsku vrijednost robe 3.3.1. Odjel za podrijetlo robe Daje mišljenja o podrijetlu robe za potrebe carinsko-upravnog i carinsko-prekršajnog postupka, te daje upute carinskim djelatnicima o prihvaćanju preferencijalnog podrijetla robe. Priprema stručne materijale po pitanjima podrijetla robe. Daje informacije i odgovore na sve upite pravnih i fizičkih osoba pristigle u pisanom obliku, elektroničkom poštom, faksom ili telefonski, i to iz područja podrijetla robe. Obučava carinske djelatnike o svim pitanjima vezanim za podrijetlo robe. Odgovara na upite carinarnica, pravnih i fizičkih osoba vezano uz tumačenje primjene pravila o podrijetlu robe, provjere provođenja primjene povrata ili izuzeća, suradnje s drugim službama Carinske uprave, drugim ministarstvima i tijelima državne uprave, suradnje s pročelnicima carinarnica u području svog djelokruga. U okviru Odjela za podrijetlo robe za područje cijele Republike Hrvatske kao članice Europske unije vrše se neposredne provjere dokaza o podrijetlu robe i osnovanost upućivanja zahtjeva za naknadne provjere podrijetla robe stranim carinskim administracijama, sastavljanje izvještaja stranim administracijama temeljem utvrđenih podataka kod izvoznika i obavljene kontrole, poslove obrade podataka koji se dostavljaju od

165

strane administracije i postupanje po istima, vrše se kontrole kod izvoznika u složenijim slučajevima, obrade podataka dostavljenih od izvoznika u svrhu izdavanja rješenja za ovlaštenog izvoznika i prosljeđivanje istih Sektoru za carinsku tarifu, vrijednost i podrijetlo robe, suradnja sa Sektorom za nadzor. 3.3.2. Odjel za carinsku tarifu i carinsku vrijednost robe Daje mišljenja o razvrstavanju robe u Carinsku tarifu za potrebe carinsko-upravnog i carinsko-prekršajnog postupka, te daje upute carinskim djelatnicima o razvrstavanju robe u Carinsku tarifu. Priprema stručne materijale po pitanjima razvrstavanja robe u Carinsku tarifu. Daje informacije i odgovore na sve upite pravnih i fizičkih osoba pristigle u pisanom obliku, elektroničkom poštom, faksom ili telefonski, i to iz područja Carinske tarife i vrijednosti robe. Prikuplja obavijesti za izradu baze podataka o carinskoj vrijednosti robe utvrđene na temelju transakcijske vrijednosti. Utvrđuje carinsku vrijednost za određenu robu u složenijim slučajevima, te daje mišljenja o carinskoj vrijednosti robe po zahtjevu Odjela za carinskoupravni postupak i Odjela za provjere Carinarnice u složenijim slučajevima. Obučava carinske djelatnike o svim pitanjima vezanim za carinsku tarifu i vrijednost robe. Surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama Carinarnice pri provjerama pravnih osoba i provjerama koje obavljaju mobilne ekipe i djelatnici za suzbijanje carinskih prijevara. Izrađuje izvješća i informacije iz djelokruga Odjela. 3.4. SAMOSTALNI ODJEL ZA TROŠARINE I POSEBNE POREZE Samostalni odjel za trošarine i posebne poreze surađuje sa Središnjim uredom Carinske uprave, nadležnim tijelima državne uprave i drugim carinarnicama u izvršavanju zadataka iz djelokruga Samostalnog odjela, daje upute i tumačenja za pravilnu primjenu propisa koja se odnose na trošarine i posebne poreze, pruža stručnu pomoć poreznim obveznicima te izrađuje mišljenja po upitima poreznih obveznika vezano za trošarine i posebne poreze, nadzire primjenu i provedbu propisa vezanih za trošarine i posebne poreze, prati gospodarske, poslovne i porezne sposobnosti obveznika trošarine i posebnih poreza, vodi porezne evidencije, obavlja zaduživanje i razduživanje trošarinskih obveza ili obveza posebnog poreza i prati njihovu naplatu, vodi evidencije o zaduženim i naplaćenim obvezama poreznih obveznika te vodi i ažurira registre poreznih obveznika, zaprima izvješća i dnevne obračune trošarine, utvrđuje pravodobnost, zakonitost i pravilnost podnesenih izvješća i dnevnih obračuna trošarine, priprema, prikuplja, analizira i obrađuje podatke iz evidencija obveznika trošarina i posebnih poreza, prati stanje zaliha trošarinskih roba, prati naplatu trošarine i posebnih poreza na razini Carinarnice u odnosu na planirane iznose, obavlja poslove vezane za narudžbu, primanje, izdavanje i distribuciju markica, te fakturira troškove tiskanja markica naručitelju, vodi evidenciju o uplatama vrijednosti tiskanja markica, kontrolira izvješća o utrošenim, oštećenim, uništenim i neiskorištenim markicama, kontrolira obilježavanje alkohola, kave i duhanskih proizvoda markicama Ministarstva financija Republike Hrvatske i markicama drugih država, vodi poslove u vezi s pomoćnim trezorom za cigarete, obavlja poslove u vezi s kontrolom i označavanjem mjerila protoka i vage, kontrolira evidencije o kupcima roba koje podliježu naplati trošarine i posebnih poreza te prijavljena posebna skladišta, zaprima podnesene prijave i provjerava evidencije o kupcima, inicira po službenoj dužnosti naplatu i povrat trošarina i posebnih poreza, provjerava osnovanost zahtjeva za povratom posebnog poreza i trošarina za robe na koje su u domaćem prometu plaćeni posebni porez i trošarina, pokreće prekršajni i kazneni postupak, prati i pokreće naplatu s bankovnih garancija i drugih instrumenata osiguranja plaćanja trošarine za nepravodobno podmirenje trošarine, inicira postupak prisilne naplate trošarina i posebnih poreza, utvrđuje činjenice bitne za izdavanje odobrenja ovlaštenom držatelju trošarinskog skladišta, trošarinskom skladištu, oslobođenom korisniku i registriranom primatelju, donosi odobrenja za ovlaštenog držatelja trošarinskog skladišta, za otvaranje trošarinskog skladišta, oslobođenom korisniku trošarinskih proizvoda i registriranom primatelju, prati porezno dopuštene gubitke kod poreznih obveznika i utvrđuje činjenice bitne za izdavanje rješenja o

166

naplati ili oslobođenju od plaćanja trošarine, unosi odobrenja i provodi promjene podataka u informacijskom sustavu, sudjeluje u pripremi plana provjere te predlaže mjere i oblik provjera glede trošarina i posebnih poreza, koordinira poslove koji se odnose na djelovanje informacijskog sustava i njegovo korištenje, izdaje isprave o činjenicama o kojima vodi službenu evidenciju, izrađuje izvješća, daje informacije te obavlja druge poslove iz djelokruga Samostalnog odjela. 3.5. SLUŽBA ZA UPRAVLJANJE LJUDSKIM POTENCIJALIMA U okviru Službe za upravljanje ljudskim potencijalima obavljaju se poslovi praćenja napredovanja službenika raspoređenih u carinarnici i njezinim ustrojstvenim jedinicama i praćenje potreba obrazovanja carinskih službenika, kao i svi drugi poslovi planiranja i upravljanja ljudskim potencijalima: pripremaju se i izrađuju prijedlozi rješenja o svim pravnim institutima službeničkog statusa, daju prijedlozi za izradu godišnjih obrazovnih planova, kao i prijedlozi za izradu planova napredovanja; suradnja sa Središnjim uredom Carinske uprave, ostalim tijelima državne uprave i pitanjima iz svog djelokruga rada; nadzire rad nižih ustrojstvenih jedinica i pruža stručnu pomoć; surađuje s ostalim ustrojstvenim jedinicama Carinarnice u poslovima iz svog djelokruga rada; analizira postojeću organizaciju rada u Carinarnici i izvješćuje pročelnika o svim pitanjima iz svoje nadležnosti. Izrađuje izvješća iz djelokruga Službe. U Službi za upravljanje ljudskim potencijalima ustrojavaju se: 3.5.1. Odjel za upravljanje ljudskim potencijalima i organizaciju 3.5.2. Odjel za planiranje i organizaciju provedbe izobrazbe 3.5.1. Odjel za upravljanje ljudskim potencijalima i organizaciju U Odjelu za upravljanje ljudskim potencijalima i organizaciju obavljaju se sljedeći poslovi: suradnja sa Središnjim uredom Carinske uprave; analiza postojeće organizacije rada u Carinarnici; izrada akata s naslova korištenja prava službenika i namještenika iz Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike i njihova dostava Središnjem uredu, te kontrola njihova korištenja. Izrađuje prijedloge rješenja za raspored, premještaje, privremena upućivanja, napredovanja, prestanak državne službe, te rješenja za korištenje godišnjih odmora i plaćenih dopusta djelatnika Carinarnice. Očituje se po prigovorima službenika i namještenika na rješenja i tužbe. Provodi postupak prijama u redovnom i izvanrednom postupku, te podnosi prijedloge za prijam u državnu službu Središnjem uredu. Pruža stručnu pomoć pročelniku Carinarnice u svezi s pokretanjem i vođenjem postupaka zbog težih i lakših povreda službene dužnosti. Priprema dokumentaciju vezanu za izradu prijedloga ocjena. Podnosi zahtjeve za izradu službenih carinskih isprava, te o njima vodi evidenciju. Vodi matične knjige i osobne očevidnike o službenicima i namještenicima Carinarnice. Zaprima, razvrstava, evidentira, urudžbira i dostavlja poštu, arhivira spise, preuzima i čuva registraturnu građu po propisanim rokovima čuvanja; vrši izlučivanje registraturne građe protekom roka čuvanja i izdavanje predmeta iz arhive putem reversa; izdaje ovjerene preslike iz arhive na zahtjev stranaka, carinarnice i drugih državnih tijela; obavlja poslove zaštite na radu; obavlja poslove u svezi s voznim parkom; vodi brigu o ispravnosti, održavanju i čistoći vozila; vrši poslove vanjske i unutarnje dostave službenih akata; vrši tehničko održavanje objekata, uređaja i opreme carinarnice, te rukovanje uređajima za grijanje i hlađenje. Izrađuje izvješća iz djelokruga rada Odjela. 3.5.2. Odjel za planiranje i organizaciju provedbe izobrazbe U Odjelu za planiranje i organizaciju provedbe izobrazbe obavljaju se poslovi koji se odnose na planiranje izobrazbe i stručnog usavršavanja službenika i namještenika, vježbenika i novoprimljenih državnih službenika. Surađuje sa Carinskim centrom za obuku u svim pitanjima vezanim uz izobrazbu i stručno usavršavanje. U suradnji sa organizacijskim

167

jedinicama Carinarnice planira i organizira provedbu izobrazbe i stručnog usavršavanja službenika i namještenika. Surađuje s organizacijskim jedinicama drugih Carinarnica koje rade na poslovima izobrazbe i stručnog usavršavanja, vodi brigu o dokumentaciji vezanu za izobrazbu državnih službenika i namještenika, vodi brigu o rokovima za polaganje državnih stručnih ispita, obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na planiranje i organizaciju provedbe izobrazbe. Izrađuje izvješća iz djelokruga svog rada. 3.6. SLUŽBA ZA FINANCIJE U Službi za financije obavljaju se poslovi vođenja evidencije svih carinskih i poreznih obveznika, provode postupci prisilne naplate carinskog i poreznog duga, knjiže se zaduženja po rješenjima, donose se rješenja za kamate, postupa se povodom zahtjeva obveznika za odgodom odnosno obročnom otplatom carinskog i poreznog duga, donose se rješenja u ovršnom postupku novčanih sredstava za pravne osobe, prema objavama o otvaranju stečajnih i likvidacijskih postupaka podnose se odgovarajuće prijave potraživanja, knjiže se zaduženja i uplate, prazne prihodi na propisane račune proračuna te obavlja naplata duga iz instrumenata osiguranja, organizira se praćenje izvršenja financijskih poslova sukladno zakonu, vodi se briga o zakonitoj primjeni važećih materijalno-financijskih propisa, obavljaju se poslovi obračuna plaća i naknada državnim službenicima i namještenicima, vodi blagajničko poslovanje, organizira godišnji popis imovine, obveza i potraživanja, obavljaju se poslovi ekonomata, prate i analiziraju troškovi službenih vozila. U Službi za financije ustrojavaju se: 3.6.1. Odjel za obvezna davanja 3.6.2. Odjel za računovodstvo 3.6.1. Odjel za obvezna davanja U Odjelu za obvezna davanja vodi se evidencija svih carinskih i poreznih obveznika, provode postupci prisilne naplate carinskog i poreznog duga te kamata; knjiže se zaduženja po rješenjima, prate se financijska zaduženja carinskih i poreznih obveznika i podmirenje obveza u zakonskom roku, postupa se povodom zahtjeva obveznika za odgodom odnosno obročnom otplatom carinskog i poreznog duga, prati se izvršenje obveza po rješenjima za odgodu odnosno obročnu otplatu, donose se rješenja u ovršnom postupku novčanih sredstava za pravne osobe i obavljaju poslovi prisilne naplate za fizičke osobe i obrtnike te se u suradnji s nadležnim odjelom donose prvostupanjska rješenja po zahtjevima za odgodu ovrhe; rješava se po žalbama u prvom stupnju, donose se rješenja za kamate. Izdaju se potvrde o stanju zaduženja i potvrde o izvršenim uplatama. Prate se objave o otvaranju stečajnih i likvidacijskih postupaka nad carinskim i poreznim dužnicima, te se podnose odgovarajuće prijave potraživanja. Knjiže se zaduženja i uplate na evidentni račun temeljem izvoda iz Financijske agencije, sastavljaju se temeljnice uplata, kontrolira se stanje na kontima i prazne se prihodi na propisane račune proračuna, povezuju se otvorene uplate, provode se diobe uplata, povrati pogrešno ili više uplaćenih sredstava, storna zaduženja. Rješava se po zahtjevu stranke za povrat sredstava po okončanom upravnom postupku. Obavlja se naplata duga iz instrumenata osiguranja. Prate se rokovi zastare, a po nastupu apsolutne zastare sastavlja se službena bilješka i kvartalno se izvješćuje Središnji ured, a kojemu se dostavlja i mjesečno izvješće za predmete za koje postupak prisilne naplate provodi nadležna Porezna uprava. Mjesečno se sastavlja i izvješće o prijevarama i nepravilnostima koje se dostavlja nadležnoj službi na daljnje postupanje, a po potrebi se sastavljaju i druga izvješća iz djelokruga Službe. Vode se evidencije o prisilnoj naplati, ovršnom postupku, naplati s instrumenata osiguranja, stečajnim i likvidacijskim postupcima. Postupa se po zahtjevu obveznika za ostvarivanje povlaštenog statusa za polaganje mjenice kao instrumenta osiguranja carinskog duga; zaprimaju se mjenice i mjenična očitovanja u Kontrolnik mjenica; postupa se po zahtjevu obveznika za dobivanje odobrenja za uporabu zajedničkog jamstva u provoznom postupku; daje se mišljenje o visini referentnog iznosa i

168

visini jamstva u provoznom postupku; postupa se po zahtjevu obveznika za odobravanje odgode plaćanja duga; izrađuju izvješća iz djelokruga rada Odjela. 3.6.2. Odjel za računovodstvo U odjelu za računovodstvo zaprimaju se računi dobavljača, ovjerava se ispravnost računa nakon obavljene kontrole i njihova dostava u Središnji ured na plaćanje, obavljaju se poslovi vezani za provedbu javne nabave i postupanje po potpisanim ugovorima o javnoj nabavi; obavljaju se poslovi obračuna plaća i naknada državnim službenicima i namještenicima, postupa se po ugovorima o djelu; izrađuju se statistička i mjesečna izvješća, podnose se zahtjevi za osiguranje gotovine za blagajničko poslovanje, poslovi podizanja gotovine u Financijskoj agenciji sukladno otpuštenim sredstvima, vodi se blagajničko poslovanje, izdaju se i pripremaju nalozi za službena putovanja i obračunavaju putni troškovi; organizira se godišnji popis imovine, obveza i potraživanja; obavljaju se poslovi ekonomata zaprimanje i raspodjela sredstava potrebnih za rad Carinarnice; izrađuju se narudžbenice; obavljaju se poslovi i evidencije vezano za pečate s državnim grbom i štambilje kao i distribucija istih korisnicima; obavljaju se poslovi i evidencije vezano za carinska kliješta, traže se suglasnosti za nabavu roba i usluga; izrađuje se prijedlog za rashod osnovnih sredstava i sitnog inventara; obavljaju se poslovi koji se odnose na korištenje i održavanje opreme na objektima; prate se i analiziraju troškovi službenih vozila; izrađuju izvješća iz djelokruga rada Odjela. U Carinarnici II Osijek ustrojavaju se carinske ispostave II i III kategorije, a u ispostavama carinski odjeljci I. i II. kategorije, koji se razlikuju ovisno o opsegu i složenosti poslova, i to kako slijedi: A) Carinske ispostave II. kategorije: 1. Carinska ispostava Luka Drava Osijek (granično-robna) 1.1. Carinski odjeljak I Zračna luka (granično-robni) 2. Carinska ispostava Slobodna zona Osijek (robna) 3. Carinska ispostava Osijek-terminal (robna) 3.1. Carinski odjeljak I Pošta (robni) 3.2. Carinski odjeljak I Željeznički kolodvor Osijek (robni), 3.3. Carinski odjeljak I Veletržnica (robni), 4. Carinska ispostava Donji Miholjac-terminal (robna) 5. Carinska ispostava Donji Miholjac-most (granična) 6. Carinska ispostava Duboševica (granična) 6.1. Carinski odjeljak I Baranjsko Petrovo Selo (granični) 6.2. Carinski odjeljak I Željeznički kolodvor Beli Manastir (granično-robni) 7. Carinska ispostava Erdut (granična) 7.1. Carinski odjeljak II Željeznički kolodvor Erdut (granični). B) Carinske ispostave III. kategorije: 1. Carinska ispostava Batina (granična). 4. CARINARNICA II VARAŽDIN Članak 63. U Carinarnici II Varaždin ustrojavaju se sljedeće unutarnje ustrojstvene jedinice: 4.1. SLUŽBA ZA CARINSKO-UPRAVNI I CARINSKO-PREKRŠAJNI POSTUPAK

169

Služba za carinsko-upravni i carinsko-prekršajni postupak surađuje sa Središnjim uredom i drugim carinarnicama u cilju pronalaženja najboljeg načina i jedinstvenog postupanja iz djelokruga Službe. Prati sve propise koji se primjenjuju u carinsko-upravnom i prekršajnom postupku te daje upute i tumačenja za njihovu pravilnu primjenu neposrednim izvršiteljima. Inicira prijedloge za izmjenu propisa i izrađuje upute vezano za nejasnoće u primjeni propisa iz djelokruga Službe. Prima u rad predmete prvostupanjskog carinskoupravnog postupka i rješava ih. Zaprima zahtjeve za pokretanje prekršajnih postupaka po carinskim prekršajima i prekršajima po posebnim porezima te provodi prvostupanjski prekršajni postupak i donosi rješenja. Izrađuje izvješća i informacije iz djelokruga Službe. U Službi za carinsko-upravni i carinsko-prekršajni postupak ustrojavaju se: 4.1.1. Odjel za carinsko-upravni postupak 4.1.2. Odjel za carinsko-prekršajni postupak 4.1.1. Odjel za carinsko-upravni postupak Odjel za carinsko-upravni postupak surađuje sa Središnjim uredom i drugim carinarnicama u cilju pronalaženja najboljeg načina i jedinstvenog postupanja iz djelokruga Odjela. Donosi rješenja u prvostupanjskom postupku primjenom propisa o općem upravnom postupku, kojima se rješava o oslobođenju od plaćanja carine te naplati, povratu, otpisu i otpustu carine, poreza, trošarina, posebnih poreza, kamata i drugih davanja koja se naplaćuju sukladno carinskim i trošarinskim propisima kao i propisima o posebnim porezima, te drugim posebnim propisima. Donosi prvostupanjska rješenja o naknadnoj naplati duga, obnovi postupka carinjenja; pojednostavnjenom postupku razvrstavanja nesastavljenih proizvoda i proizvoda u rastavljenom stanju; ukidanju jedinstvene carinske deklaracije i konačnom utvrđivanju podataka u istoj; davanju i ukidanju odobrenja za privremeni uvoz i izvoz robe; povlaštenim postupcima i produženju rokova u svezi s otkupom robe i načinu vođenja evidencija u slobodnim zonama, te o uništenju robe pod carinskim nadzorom. Donosi odobrenja za pojednostavnjene postupke u izvozu i pri puštanju robe u slobodan promet te za otvaranje carinskih skladišta; o smještaju privremeno uvezenih plovila i kampkućica te lovačkog i sportskog oružja. Razmatra žalbene navode, provodi ispitni i dopunski postupak s tim u svezi, donosi rješenja po žalbama ili dostavlja žalbe sa spisima na drugostupanjsko odlučivanje. Utvrđuje pravomoćnost i izvršnost upravnih predmeta. Sudjeluje u poslovima naknadnih provjera. Izrađuje izvješća i informacije iz djelokruga Odjela. 4.1.2. Odjel za carinsko-prekršajni postupak Odjel za carinsko-prekršajni postupak surađuje sa Središnjim uredom i drugim carinarnicama u cilju pronalaženja najboljeg načina i jedinstvenog postupanja iz djelokruga Odjela. U prvom stupnju zaprima zahtjeve za pokretanje prekršajnih postupaka, vodi postupak o carinskim prekršajima i prekršajima s naslova posebnih poreza i trošarina, te donosi rješenja s tim u svezi. Izvodi dokazni postupak i izvještava Vijeće za prekršaje u prvostupanjskom prekršajnom postupku. Donosi rješenja o privremenom oduzimanju putovnica ili drugih osobnih dokumenata i predmeta prekršaja te o privremenom ograničenju ili zabrani djelatnosti; o spajanju ili razdvajanju postupaka; jamčevini; ustupu, obustavi i odbačaju, obročnoj otplati kazni, te stavljanju izvan snage prekršajnih naloga. Donosi prekršajne i izrađuje dovedbene naloge. Izlazi na granične prijelaze kad su okrivljenici strani državljani i donosi rješenja na licu mjesta. Razmatra žalbene navode, provodi ispitni i dopunski postupak s tim u svezi, donosi rješenja po žalbama ili dostavlja žalbe Drugostupanjskom vijeću ili Visokom prekršajnom sudu. Utvrđuje pravomoćnost i izvršnost rješenja. Preuzima, čuva, prodaje i organizira uništenje robe oduzete u prekršajnom i upravnom postupku, kao i carinske robe koje su se stranke odrekle. Provodi radnje za pronalaženje vlasnika pri pronalasku napuštenih prijevoznih sredstava. Poziva stranke radi stavljanja roba, za koje nije propisana mjera oduzimanja, u odgovarajući dopušteni postupak.

170

Izrađuje rješenja o rasporedu sredstava dobivenih prodajom robe. Brine se o čuvanju i prodaji robe te o nadzoru nad poslovima čuvanja i prodaje motornih vozila i plovila od strane Hrvatskog autokluba. Izrađuje i dostavlja Središnjem uredu popis robe pogodne za ustupanje bez naknade. Izrađuje izvješća i informacije iz djelokruga Odjela. 4.2. SLUŽBA ZA NADZOR U okviru Službe za nadzor obavljaju se poslovi naknadne provjere i inspekcijskog nadzora kod carinskih i trošarinskih obveznika, obveznika posebnih poreza i drugih davanja na području mjesne nadležnosti Carinarice, pripreme i izrade operativnih planova za provedbu poslova iz djelokruga Službe, podnošenje optužnih prijedloga i kaznenih prijava nadležnim tijelima; prikupljanje podataka i informacija, obrade i analize prikupljenih podataka, razmjene informacija o tijekovima krijumčarenja i prijevara, metodama i nositeljima takvih aktivnosti, predlaganja profila za unos u sustav upravljanja rizicima; otkrivanja i istrage prekršajnih i kaznenih djela iz područja carinskih i trošarinskih prijevara; sprječavanja krijumčarenja svih vrsta roba, opojnih droga i prekursora, ugroženih vrsta biljaka i životinja te kulturne baštine, kontrole izvoza robe dvojne namjene, suzbijanja širenja oružja za masovno uništavanje i suzbijanja ostalih oblika carinskih i trošarinskih prijevara te prijevara vezanih uz posebne poreze; provođenja operativnih akcija na suzbijanju krijumčarenja putem mobilnih jedinica; aktivnog praćenja kretanja sumnjivih pošiljki i visokorizičnih roba; izrade izvješća o rezultatima rada, događajima, poduzetim mjerama i obavljenim nadzorima; obavljaju se i drugi poslovi iz djelokruga Službe. U Službi za nadzor ustrojavaju se: 4.2.1. Odjel za provjere 4.2.2. Odjel za upravljanje rizikom, suzbijanje krijumčarenja i istrage 4.2.1. Odjel za provjere Odjel za provjere obavlja poslove izrade plana inspekcijskog nadzora, te na temelju istih provodi naknadne provjere i nadzor kod obveznika carinskih, trošarinskih i drugih davanja, a što podrazumijeva nadzor poslovnih knjiga, financijskih izvještaja, poslovne dokumentacije i robe ako je dostupna. Analizira i obrađuje podatke iz informacijskog sustava Carinske uprave i drugih izvora radi određivanja subjekata provjera. Na osnovi rezultata provjera sastavlja nalaze, podnosi optužne prijedloge ili kaznene prijave nadležnom tijelu i obavještava porezno tijelo o činjenicama značajnima za oporezivanje poreznog obveznika. Surađuje s nadležnim tijelima državne uprave na području nadležnosti rada i drugim carinarnicama u izvršavanju zadataka iz područja djelokruga Odjela. Prati i analizira sve propise koji se primjenjuju u postupku carinskog nadzora, nadzora trošarina i posebnih poreza, carinjenja robe, carinsko-upravnog i prekršajnog postupka, financijsko-materijalnog poslovanja, te daje upute i tumačenja za njihovu pravilnu primjenu neposrednim izvršiteljima. Nadzire i provjerava uporabu robe koja je bila oslobođena od plaćanja carine, trošarina, posebnih poreza i drugih pristojbi, te obavlja provjeru provođenja postupaka s gospodarskim učinkom. Sudjeluje u postupcima utvrđivanja carinske vrijednosti i svrstavanja robe po Carinskoj tarifi i podrijetlu robe radi ujednačavanja prakse. Obavlja naknadne provjere kod obveznika trošarina i posebnih poreza kao i kontrolu ocjene o ispunjavanju uvjeta za odobravanje pojednostavnjenih postupaka deklariranja, te kontrolu provedbe pojednostavnjenih postupaka deklariranja. Podnosi mjesečna izvješća o radu Središnjem uredu i provodi provjere u okviru međunarodne suradnje po carinskim, trošarinskim i poreznim pitanjima, sukladno međunarodnim ugovorima o slobodnoj trgovini (provjere računa izvezene robe, provjere podrijetla robe). Rezultate naknadnih provjera unosi u sustav za upravljanje rizicima. 4.2.2. Odjel za upravljanje rizikom, suzbijanje krijumčarenja i istrage

171

U okviru Odjela za upravljanje rizikom, suzbijanje krijumčarenja i istrage obavljaju se poslovi prikupljanja informacija i podataka koji se odnose na suzbijanje prijevara te njihova prosljeđivanja Službi za nadzor u Carinarnici i njegovim Odjelima; poslovi obrade i analize prikupljenih podataka; poslovi izrade prijedloga lokalnih profila rizika za sustav upravljanja rizicima radi ciljanog otkrivanja prijevara i selektivnog carinjenja pošiljaka; provode se preventivne mjere za suzbijanje krijumčarenja svih vrsta roba, zaštićenih biljnih i životinjskih vrsta, opojnih droga i prekusora, oružja, eksploziva, radioaktivnih materijala i drugih opasnih tvari; provode se mjere carinskog i trošarinskog nadzora te nadzora vezanog uz posebne poreze kao i provjera u okviru ciljanih operativnih akcija putem mobilnih jedinica u cilju suzbijanja prijevara na području Carinarnice, samostalno ili u koordinaciji s tijelima državne uprave; u svom radu se koriste rentgen-uređajima i ostalim materijalno-tehničkim sredstvima; provode ispitne i izvidne postupke u predmetima prijevara; provode mjere izvanrednih provjera putničkog prometa, vozila i robnih pošiljaka s aspekta prijevara i prikupljanja dokaza za njihovo procesuiranje; izrađuju izvješća i analize iz djelokruga Odjela. 4.3. SAMOSTALNI ODJEL ZA TROŠARINE I POSEBNE POREZE Samostalni odjel za trošarine i posebne poreze surađuje sa Središnjim uredom Carinske uprave, nadležnim tijelima državne uprave i drugim carinarnicama u izvršavanju zadataka iz djelokruga Samostalnog odjela, daje upute i tumačenja za pravilnu primjenu propisa koja se odnose na trošarine i posebne poreze, pruža stručnu pomoć poreznim obveznicima te izrađuje mišljenja po upitima poreznih obveznika vezano za trošarine i posebne poreze, nadzire primjenu i provedbu propisa vezanih za trošarine i posebne poreze, prati gospodarske, poslovne i porezne sposobnosti obveznika trošarine i posebnih poreza, vodi porezne evidencije, obavlja zaduživanje i razduživanje trošarinskih obveza ili obveza posebnog poreza i prati njihovu naplatu, vodi evidencije o zaduženim i naplaćenim obvezama poreznih obveznika te vodi i ažurira registre poreznih obveznika, zaprima izvješća i dnevne obračune trošarine, utvrđuje pravodobnost, zakonitost i pravilnost podnesenih izvješća i dnevnih obračuna trošarine, priprema, prikuplja, analizira i obrađuje podatke iz evidencija obveznika trošarina i posebnih poreza, prati stanje zaliha trošarinskih roba, prati naplatu trošarine i posebnih poreza na razini Carinarnice u odnosu na planirane iznose, obavlja poslove vezane za narudžbu, primanje, izdavanje i distribuciju markica, te fakturira troškove tiskanja markica naručitelju, vodi evidenciju o uplatama vrijednosti tiskanja markica, kontrolira izvješća o utrošenim, oštećenim, uništenim i neiskorištenim markicama, kontrolira obilježavanje alkohola, kave i duhanskih proizvoda markicama Ministarstva financija Republike Hrvatske i markicama drugih država, vodi poslove u vezi s pomoćnim trezorom za cigarete, obavlja poslove u vezi s kontrolom i označavanjem mjerila protoka i vage, kontrolira evidencije o kupcima roba koje podliježu naplati trošarine i posebnih poreza te prijavljena posebna skladišta, zaprima podnesene prijave i provjerava evidencije o kupcima, inicira po službenoj dužnosti naplatu i povrat trošarina i posebnih poreza, provjerava osnovanost zahtjeva za povratom posebnog poreza i trošarina za robe na koje su u domaćem prometu plaćeni posebni porez i trošarina, pokreće prekršajni i kazneni postupak, prati i pokreće naplatu s bankovnih garancija i drugih instrumenata osiguranja plaćanja trošarine za nepravodobno podmirenje trošarine, inicira postupak prisilne naplate trošarina i posebnih poreza, utvrđuje činjenice bitne za izdavanje odobrenja ovlaštenom držatelju trošarinskog skladišta, trošarinskom skladištu, oslobođenom korisniku i registriranom primatelju, donosi odobrenja za ovlaštenog držatelja trošarinskog skladišta, za otvaranje trošarinskog skladišta, oslobođenom korisniku trošarinskih proizvoda i registriranom primatelju, prati porezno dopuštene gubitke kod poreznih obveznika i utvrđuje činjenice bitne za izdavanje rješenja o naplati ili oslobođenju od plaćanja trošarine, unosi odobrenja i provodi promjene podataka u informacijskom sustavu, sudjeluje u pripremi plana provjere te predlaže mjere i oblik provjera glede trošarina i posebnih poreza, koordinira poslove koji se odnose na djelovanje informacijskog sustava i njegovo korištenje, izdaje isprave o činjenicama o kojima vodi službenu evidenciju, izrađuje izvješća, daje informacije te obavlja druge poslove iz djelokruga Samostalnog odjela.

172

4.4. SLUŽBA ZA UPRAVLJANJE LJUDSKIM POTENCIJALIMA U okviru Službe za upravljanje ljudskim potencijalima obavljaju se poslovi praćenja napredovanja službenika raspoređenih u carinarnici i njezinim ustrojstvenim jedinicama i praćenje potreba obrazovanja carinskih službenika, kao i svi drugi poslovi planiranja i upravljanja ljudskim potencijalima: pripremaju se i izrađuju prijedlozi rješenja o svim pravnim institutima službeničkog statusa, daju prijedlozi za izradu godišnjih obrazovnih planova, kao i prijedlozi za izradu planova napredovanja; suradnja sa Središnjim uredom Carinske uprave, ostalim tijelima državne uprave i pitanjima iz svog djelokruga rada; nadzire rad nižih ustrojstvenih jedinica i pruža stručnu pomoć; surađuje s ostalim ustrojstvenim jedinicama Carinarnice u poslovima iz svog djelokruga rada; analizira postojeću organizaciju rada u Carinarnici i izvješćuje pročelnika o svim pitanjima iz svoje nadležnosti. Izrađuje izvješća iz djelokruga Službe. U Službi za upravljanje ljudskim potencijalima ustrojavaju se: 4.4.1. Odjel za upravljanje ljudskim potencijalima i organizaciju 4.4.2. Odjel za planiranje i organizaciju provedbe izobrazbe 4.4.1. Odjel za upravljanje ljudskim potencijalima i organizaciju U Odjelu za upravljanje ljudskim potencijalima i organizaciju obavljaju se sljedeći poslovi: suradnja sa Središnjim uredom Carinske uprave; analiza postojeće organizacije rada u Carinarnici; izrada akata s naslova korištenja prava službenika i namještenika iz Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike i njihova dostava Središnjem uredu, te kontrola njihova korištenja. Izrađuje prijedloge rješenja za raspored, premještaje, privremena upućivanja, napredovanja, prestanak državne službe, te rješenja za korištenje godišnjih odmora i plaćenih dopusta djelatnika Carinarnice. Očituje se po prigovorima službenika i namještenika na rješenja i tužbe. Provodi postupak prijama u redovnom i izvanrednom postupku, te podnosi prijedloge za prijam u državnu službu Središnjem uredu. Pruža stručnu pomoć pročelniku Carinarnice u svezi s pokretanjem i vođenjem postupaka zbog težih i lakših povreda službene dužnosti. Priprema dokumentaciju vezanu za izradu prijedloga ocjena. Podnosi zahtjeve za izradu službenih carinskih isprava, te o njima vodi evidenciju. Vodi matične knjige i osobne očevidnike o službenicima i namještenicima Carinarnice. Zaprima, razvrstava, evidentira, urudžbira i dostavlja poštu, arhivira spise, preuzima i čuva registraturnu građu po propisanim rokovima čuvanja; vrši izlučivanje registraturne građe protekom roka čuvanja i izdavanje predmeta iz arhive putem reversa; izdaje ovjerene preslike iz arhive na zahtjev stranaka, carinarnice i drugih državnih tijela; obavlja poslove zaštite na radu; obavlja poslove u svezi s voznim parkom; vodi brigu o ispravnosti, održavanju i čistoći vozila; vrši poslove vanjske i unutarnje dostave službenih akata; vrši tehničko održavanje objekata, uređaja i opreme carinarnice, te rukovanje uređajima za grijanje i hlađenje. Izrađuje izvješća iz djelokruga rada Odjela. 4.4.2. Odjel za planiranje i organizaciju provedbe izobrazbe U Odjelu za planiranje i organizaciju provedbe izobrazbe obavljaju se poslovi koji se odnose na planiranje izobrazbe i stručnog usavršavanja službenika i namještenika, vježbenika i novoprimljenih državnih službenika. Surađuje sa Carinskim centrom za obuku u svim pitanjima vezanim uz izobrazbu i stručno usavršavanje. U suradnji sa organizacijskim jedinicama Carinarnice planira i organizira provedbu izobrazbe i stručnog usavršavanja službenika i namještenika. Surađuje s organizacijskim jedinicama drugih Carinarnica koje rade na poslovima izobrazbe i stručnog usavršavanja, vodi brigu o dokumentaciji vezanu za izobrazbu državnih službenika i namještenika, vodi brigu o rokovima za polaganje državnih stručnih ispita, obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na planiranje i organizaciju provedbe izobrazbe. Izrađuje izvješća iz djelokruga svog rada.

173

4.5. SLUŽBA ZA FINANCIJE U Službi za financije obavljaju se poslovi vođenja evidencije svih carinskih i poreznih obveznika, provode postupci prisilne naplate carinskog i poreznog duga, knjiže se zaduženja po rješenjima, donose se rješenja za kamate, postupa se povodom zahtjeva obveznika za odgodom odnosno obročnom otplatom carinskog i poreznog duga, donose se rješenja u ovršnom postupku novčanih sredstava za pravne osobe, prema objavama o otvaranju stečajnih i likvidacijskih postupaka podnose se odgovarajuće prijave potraživanja, knjiže se zaduženja i uplate, prazne prihodi na propisane račune proračuna te obavlja naplata duga iz instrumenata osiguranja, organizira se praćenje izvršenja financijskih poslova sukladno zakonu, vodi se briga o zakonitoj primjeni važećih materijalno-financijskih propisa, obavljaju se poslovi obračuna plaća i naknada državnim službenicima i namještenicima, vodi blagajničko poslovanje, organizira godišnji popis imovine, obveza i potraživanja, obavljaju se poslovi ekonomata, prate i analiziraju troškovi službenih vozila. U Službi za financije ustrojavaju se: 4.5.1. Odjel za obvezna davanja 4.5.2. Odjel za računovodstvo 4.5.1. Odjel za obvezna davanja U Odjelu za obvezna davanja vodi se evidencija svih carinskih i poreznih obveznika, provode postupci prisilne naplate carinskog i poreznog duga te kamata; knjiže se zaduženja po rješenjima, prate se financijska zaduženja carinskih i poreznih obveznika i podmirenje obveza u zakonskom roku, postupa se povodom zahtjeva obveznika za odgodom odnosno obročnom otplatom carinskog i poreznog duga, prati se izvršenje obveza po rješenjima za odgodu odnosno obročnu otplatu, donose se rješenja u ovršnom postupku novčanih sredstava za pravne osobe i obavljaju poslovi prisilne naplate za fizičke osobe i obrtnike te se u suradnji s nadležnim odjelom donose prvostupanjska rješenja po zahtjevima za odgodu ovrhe; rješava se po žalbama u prvom stupnju, donose se rješenja za kamate. Izdaju se potvrde o stanju zaduženja i potvrde o izvršenim uplatama. Prate se objave o otvaranju stečajnih i likvidacijskih postupaka nad carinskim i poreznim dužnicima, te se podnose odgovarajuće prijave potraživanja. Knjiže se zaduženja i uplate na evidentni račun temeljem izvoda iz Financijske agencije, sastavljaju se temeljnice uplata, kontrolira se stanje na kontima i prazne se prihodi na propisane račune proračuna, povezuju se otvorene uplate, provode se diobe uplata, povrati pogrešno ili više uplaćenih sredstava, storna zaduženja. Rješava se po zahtjevu stranke za povrat sredstava po okončanom upravnom postupku. Obavlja se naplata duga iz instrumenata osiguranja. Prate se rokovi zastare, o čemu se izrađuju mjesečna izvješća. Vode se evidencije o prisilnoj naplati, ovršnom postupku, naplati s instrumenata osiguranja, stečajnim i likvidacijskim postupcima. Postupa se po zahtjevu obveznika za ostvarivanje povlaštenog statusa za polaganje mjenice kao instrumenta osiguranja carinskog duga; zaprimaju se mjenice i mjenična očitovanja u Kontrolnik mjenica; postupa se po zahtjevu obveznika za dobivanje odobrenja za uporabu zajedničkog jamstva u provoznom postupku; daje se mišljenje o visini referentnog iznosa i visini jamstva u provoznom postupku; postupa se po zahtjevu obveznika za odobravanje odgode plaćanja duga. 4.5.2. Odjel za računovodstvo U Odjelu za računovodstvo obavljaju se poslovi organiziranja i praćenja izvršenja svih financijskih poslova sukladno zakonu, vodi se briga o zakonitoj primjeni važećih materijalnofinancijskih propisa, zaprimaju se računi dobavljača, ovjerava se ispravnost računa nakon obavljene kontrole i njihova dostava u Središnji ured na plaćanje; obavljaju se poslovi obračuna plaća i naknada državnim službenicima i namještenicima, postupa se po

174

ugovorima o djelu; podnose se zahtjevi za osiguranje gotovine za blagajničko poslovanje, poslovi podizanja gotovine u Financijskoj agenciji sukladno otpuštenim sredstvima, vodi se blagajničko poslovanje, izdaju se i pripremaju nalozi za službena putovanja i obračunavaju putni troškovi; organizira se godišnji popis imovine, obveza i potraživanja; obavljaju se poslovi ekonomata – zaprimanje i raspodjela sredstava potrebnih za rad Carinarnice; izrađuju se narudžbenice; traže se suglasnosti za nabavu roba i usluga; izrađuje se prijedlog za rashod osnovnih sredstava i sitnog inventara; obavljaju se poslovi koji se odnose na korištenje i održavanje opreme na objektima; prate se i analiziraju troškovi službenih vozila. 4.6. SAMOSTALNI ODJEL ZA CARINSKU TARIFU, VRIJEDNOST I PODRIJETLO Samostalni odjel za Carinsku tarifu, vrijednost i podrijetlo surađuje sa Središnjim uredom i drugim carinarnicama u cilju pronalaženja najboljeg načina i jedinstvenog postupanja iz djelokruga Odjela. Prati međunarodne i europske propise vezano uz Carinsku tarifu, te surađuje s Carinskom upravom, drugim tijelima državne uprave i ustrojstvenim jedinicama Carinarnice po pitanjima razvrstavanja robe u Carinsku tarifu. Daje mišljenja o razvrstavanju robe u Carinsku tarifu za potrebe carinsko-upravnog i carinsko-prekršajnog postupka, te daje upute carinskim djelatnicima o razvrstavanju robe u Carinsku tarifu. Priprema stručne materijale po pitanjima razvrstavanja robe u Carinsku tarifu. Daje informacije i odgovore na sve upite pravnih i fizičkih osoba pristigle u pisanom obliku, elektroničkom poštom, faksom ili telefonski, i to iz područja Carinske tarife, podrijetla robe i vrijednosti. Obučava carinske djelatnike o razvrstavanju robe u Carinsku tarifu, o pitanjima podrijetla robe i carinske vrijednosti. Prati podzakonske propise i druge dokumente WCO i Europske unije vezano za carinsku vrijednost. Prikuplja obavijesti za izradu baze podataka o carinskoj vrijednosti robe utvrđene na temelju transakcijske vrijednosti. Utvrđuje carinsku vrijednost za određenu robu u složenijim slučajevima, te daje mišljenja o carinskoj vrijednosti robe po zahtjevu Odjela za carinsko-upravni postupak i Odjela za provjere Carinarnice u složenijim slučajevima. Sudjeluje na tematskim sastancima za carinsku vrijednost, tarifu i podrijetlo robe s djelatnicima Službe za carinsku tarifu, vrijednost i podrijetlo robe u Središnjem uredu Carinske uprave. Obučava carinske djelatnike o svim pitanjima vezanim za carinsku tarifu, vrijednost i podrijetlo robe. Provjerava vjerodostojnost dokumentacije po zahtjevima stranih administracija, te obavlja nadzor kod obveznika u slučajevima provjere podrijetla. Obavlja prethodni nadzor kod izvoznika radi utvrđivanja statusa za izdavanje odobrenja ovlaštenog izvoznika. Sustavno prati međunarodne konvencije i pravila Europske unije o podrijetlu robe. Prati i analizira probleme u svezi s utvrđivanjem podrijetla robe te predlaže rješenja. Surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama Carinarnice pri provjerama pravnih osoba i provjerama koje obavljaju mobilne ekipe i djelatnici za suzbijanje carinskih prijevara. Izrađuje izvješća i informacije iz djelokruga Odjela. 4.7. SAMOSTALNI ODJEL ZA INTRASTAT U okviru Službe za Intrastat obavljaju se poslovi suradnje sa Državnim zavodom za statistiku (DZS) s ciljem uvođenja istraživanja Intrastat (statistika robne razmjene između zemalja članica Europske unije) u statistički sustav Republike Hrvatske, poslovi suradnje s DZS-om radi unapređivanja i realizacije projekta, sudjelovanje u zajedničkim projektima s DZS-om, praćenje propisa vezanih za robnu razmjenu zemalja članica Europske unije – INTRASTAT, poslovi podrške korisnicima, poslovi izrade specifikacije za aplikaciju Intrastat, suradnje sa informatičkim stručnjacima pri izradi aplikacije, analize rezultata dobivenih testiranjem aplikacije, definiranje sadržaja i analiziranje izvora za izradu Registra za Intrastat, specificiranje funkcionalnosti Registra i njegove povezanosti sa drugim bazama podataka i aplikacijama, definiranje načina ažuriranja sadržaja Registra, prikupljanje, kontrola, obrađivanje, analiziranje i čuvanje statističkih podataka o robnoj razmjeni među državama članicama EU, dostava prikupljenih podataka DZS-u, ispravke utvrđenih nepravilnosti za DZS-u, vođenje propisanih evidencija u svezi prikupljanja statističkih podataka, izrade radnih

175

materijala, priručnika, uputa u suradnji sa DZS-om, poslovi edukacije i osposobljavanja carinskih službenika za rad na projektu Intrastat, informiranje i edukacija gospodarskih subjekata o sustavu Intrastat, kreiranje i ažuriranje link-a na službenim stranicama Carinske uprave radi pružanja pravovremenih informacija, obavijesti i uputa svim zainteresiranim subjektima, sastavljanje i pripremanje prijedloga za izradu novih podzakonskih propisa za poboljšanje rada i usklađivanja zakonske regulative Republike Hrvatske i Europske unije. U Carinarnici II Varaždin ustrojavaju se carinske ispostave I i II, a u ispostavama carinski odjeljci I. i II. kategorije, koji se razlikuju ovisno o opsegu i složenosti poslova, i to kako slijedi: A) Carinske ispostave I. kategorije: 1. Carinska ispostava Goričan (robna) 2. Carinska ispostava Goričan (granična) 3. Carinska ispostava Varaždin (robna) 3.1. Carinski odjeljak I Slobodna zona (robni) 3.2. Carinski odjeljak I Pošta (robni) 3.3. Carinski odjeljak I Ludbreg (robni) 3.4. Carinski odjeljak I Ivanec (robni) 4. Carinska ispostava Dubrava Križovljanska (granična) 4.1. Carinski odjeljak II Otok Virje (granični) 4.2. Carinski odjeljak II Cvetlin (pogranični) 4.3. Carinski odjeljak II Gornja Voća (pogranični). B) Carinske ispostave II. kategorije: 1. Carinska ispostava Čakovec (robna) 1.1. Carinski odjeljak I. Željeznički kolodvor Čakovec (granični) 2. Carinska ispostava Kotoriba (robna) 2.1. Carinski odjeljak I Murakeresztur (granični) 3. Carinska ispostava Trnovec (granična) 3.1. Carinski odjeljak II Banfi (pogranični) 3.2. Carinski odjeljak II Preseka (pogranični) 4. Carinska ispostava Mursko Središće (granična) 4.1. Carinski odjeljak II Bukovje (granični) 4.2. Carinski odjeljak II Sveti Martin na Muri (pogranični). 5. CARINARNICA II VUKOVAR Članak 64. U Carinarnici II Vukovar ustrojavaju se sljedeće unutarnje ustrojstvene jedinice: 5.1. SLUŽBA ZA CARINSKO-UPRAVNI I CARINSKO-PREKRŠAJNI POSTUPAK Služba za carinsko-upravni i carinsko-prekršajni postupak surađuje sa Središnjim uredom i drugim carinarnicama u cilju pronalaženja najboljeg načina i jedinstvenog postupanja iz djelokruga Službe. Donosi rješenja u prvostupanjskom postupku primjenom propisa o općem upravnom postupku, kojima se rješava o oslobođenju od plaćanja carine te naplati, povratu, otpisu i otpustu carine, poreza, trošarina, posebnih poreza, kamata i drugih davanja koja se naplaćuju sukladno carinskim i trošarinskim propisima kao i propisima o posebnim porezima, te drugim posebnim propisima. Donosi prvostupanjska rješenja o naknadnoj naplati duga, obnovi postupka carinjenja; pojednostavnjenom postupku razvrstavanja nesastavljenih proizvoda i proizvoda u rastavljenom stanju; ukidanju

176

jedinstvene carinske deklaracije i konačnom utvrđivanju podataka u istoj; davanju i ukidanju odobrenja za privremeni uvoz i izvoz robe; povlaštenim postupcima i produženju rokova u svezi s otkupom robe i načinu vođenja evidencija u slobodnim zonama, te o uništenju robe pod carinskim nadzorom. U prvom stupnju zaprima prijave o počinjenom prekršaju i optužne prijedloge, te odlučuje o pokretanju istih donošenjem rješenja o provođenju prekršajnih postupaka ili izdavanjem prekršajnih naloga. Vodi postupak o carinskim prekršajima, prekršajima propisanim Zakonom o carinskoj službi, Zakonom o trgovini, Zakonom o slobodnim zonama, Zakonom o uvjetima za obavljanje poslova zastupanja u carinskom postupku kao i prekršajima s naslova posebnih poreza i trošarina, te donosi rješenja s tim u svezi. Izvodi dokazni postupak i izvještava Vijeće za prekršaje u prvostupanjskom prekršajnom postupku. Donosi rješenja o privremenom oduzimanju putovnica ili drugih osobnih dokumenata i predmeta prekršaja te o privremenom ograničenju ili zabrani djelatnosti; poduzima mjere za osiguranje nazočnosti okrivljenika u postupku izdavanjem naloga o potrazi i naloga o dovođenju, o spajanju ili razdvajanju postupaka; jamčevini; ustupu, obustavi i odbačaju, obročnoj otplati kazni, te stavljanju izvan snage prekršajnih naloga. Donosi prekršajne i izrađuje dovedbene naloge. Razmatra žalbene navode, provodi ispitni i dopunski postupak s tim u svezi, donosi rješenja po žalbama ili dostavlja žalbe sa spisima na drugostupanjsko odlučivanje. Utvrđuje pravomoćnost i izvršnost upravnih predmeta i rješenja. Sudjeluje u poslovima naknadnih provjera. Preuzima, čuva, prodaje i organizira uništenje robe oduzete u prekršajnom i upravnom postupku, kao i carinske robe koje su se stranke odrekle. Izrađuje rješenja o rasporedu sredstava dobivenih prodajom robe. Brine se o čuvanju i prodaji robe te o nadzoru nad poslovima čuvanja i prodaje motornih vozila i plovila od strane Hrvatskog autokluba. Izrađuje izvješća i informacije iz djelokruga Službe. U Službi za carinsko-upravni i carinsko-prekršajni postupak ustrojavaju se: 5.1.1. Odjel za carinsko-upravni postupak i 5.1.2. Odjel za carinsko-prekršajni postupak. 5.1.1. Odjel za carinsko-upravni postupak Odjel za carinsko-upravni postupak surađuje sa Središnjim uredom i drugim carinarnicama u cilju pronalaženja najboljeg načina i jedinstvenog postupanja iz djelokruga Odjela. Donosi rješenja u prvostupanjskom postupku primjenom propisa o općem upravnom postupku, kojima se rješava o oslobođenju od plaćanja carine te naplati, povratu, otpisu i otpustu carine, poreza, trošarina, posebnih poreza, kamata i drugih davanja koja se naplaćuju sukladno carinskim i trošarinskim propisima kao i propisima o posebnim porezima, te drugim posebnim propisima. Donosi prvostupanjska rješenja o naknadnoj naplati duga, obnovi postupka carinjenja; pojednostavnjenom postupku razvrstavanja nesastavljenih proizvoda i proizvoda u rastavljenom stanju; ukidanju jedinstvene carinske deklaracije i konačnom utvrđivanju podataka u istoj; davanju i ukidanju odobrenja za privremeni uvoz i izvoz robe; povlaštenim postupcima i produženju rokova u svezi s otkupom robe i načinu vođenja evidencija u slobodnim zonama, te o uništenju robe pod carinskim nadzorom. Donosi odobrenja za pojednostavnjene postupke u izvozu i pri puštanju robe u slobodan promet te za otvaranje carinskih skladišta; o smještaju privremeno uvezenih plovila i kampkućica te lovačkog i sportskog oružja. Razmatra žalbene navode, provodi ispitni i dopunski postupak s tim u svezi, donosi rješenja po žalbama ili dostavlja žalbe sa spisima na drugostupanjsko odlučivanje. Utvrđuje pravomoćnost i izvršnost upravnih predmeta. Sudjeluje u poslovima naknadnih provjera. Izrađuje izvješća i informacije iz djelokruga Odjela. 5.1.2. Odjel za carinsko-prekršajni postupak Odjel za carinsko-prekršajni postupak surađuje sa Središnjim uredom i drugim carinarnicama u cilju pronalaženja najboljeg načina i jedinstvenog postupanja iz djelokruga

177

Odjela. U prvom stupnju zaprima prijave o počinjenom prekršaju i optužne prijedloge, te odlučuje o pokretanju istih donošenjem rješenja o provođenju prekršajnih postupaka ili izdavanjem prekršajnih naloga. Vodi postupak o carinskim prekršajima, prekršajima propisanim Zakonom o carinskoj službi, Zakonom o trgovini, Zakonom o slobodnim zonama, Zakonom o uvjetima za obavljanje poslova zastupanja u carinskom postupku kao i prekršajima s naslova posebnih poreza i trošarina, te donosi rješenja s tim u svezi. Izvodi dokazni postupak i izvještava Vijeće za prekršaje u prvostupanjskom prekršajnom postupku. Donosi rješenja o privremenom oduzimanju putovnica ili drugih osobnih dokumenata i predmeta prekršaja te o privremenom ograničenju ili zabrani djelatnosti; poduzima mjere za osiguranje nazočnosti okrivljenika u postupku izdavanjem naloga o potrazi i naloga o dovođenju, o spajanju ili razdvajanju postupaka; jamčevini; ustupu, obustavi i odbačaju, obročnoj otplati kazni, te stavljanju izvan snage prekršajnih naloga. Donosi prekršajne i izrađuje dovedbene naloge. Izlazi na granične prijelaze kad su okrivljenici strani državljani te provodi žurni postupak i donosi rješenja na licu mjesta. Razmatra žalbene navode, provodi ispitni i dopunski postupak s tim u svezi, donosi rješenja po prigovorima i žalbama ili dostavlja žalbe Drugostupanjskom vijeću ili Visokom prekršajnom sudu. Utvrđuje pravomoćnost i izvršnost rješenja. Preuzima, čuva, prodaje i organizira uništenje robe oduzete u prekršajnom i upravnom postupku, kao i carinske robe koje su se stranke odrekle. Provodi radnje za pronalaženje vlasnika pri pronalasku napuštenih prijevoznih sredstava. Poziva stranke radi stavljanja roba, za koje nije propisana mjera oduzimanja, u odgovarajući dopušteni postupak. Izrađuje rješenja o rasporedu sredstava dobivenih prodajom robe. Brine se o čuvanju i prodaji robe te o nadzoru nad poslovima čuvanja i prodaje motornih vozila i plovila od strane Hrvatskog autokluba. Izrađuje i dostavlja Središnjem uredu popis robe pogodne za ustupanje bez naknade. Izrađuje izvješća i informacije iz djelokruga Odjela. 5.2. SLUŽBA ZA NADZOR U okviru Službe za nadzor obavljaju se poslovi naknadne provjere i inspekcijskog nadzora kod carinskih i trošarinskih obveznika, obveznika posebnih poreza i drugih davanja na području mjesne nadležnosti Carinarice, pripreme i izrade operativnih planova za provedbu poslova iz djelokruga Službe, podnošenje optužnih prijedloga i kaznenih prijava nadležnim tijelima; prikupljanje podataka i informacija, obrade i analize prikupljenih podataka, razmjene informacija o tijekovima krijumčarenja i prijevara, metodama i nositeljima takvih aktivnosti, predlaganja profila za unos u sustav upravljanja rizicima; otkrivanja i istrage prekršajnih i kaznenih djela iz područja carinskih i trošarinskih prijevara; sprječavanja krijumčarenja svih vrsta roba, opojnih droga i prekursora, ugroženih vrsta biljaka i životinja te kulturne baštine, kontrole izvoza robe dvojne namjene, suzbijanja širenja oružja za masovno uništavanje i suzbijanja ostalih oblika carinskih i trošarinskih prijevara te prijevara vezanih uz posebne poreze; provođenja operativnih akcija na suzbijanju krijumčarenja putem mobilnih jedinica na kopnu, moru i u zračnom prometu; aktivnog praćenja kretanja sumnjivih pošiljki i visokorizičnih roba; izrade izvješća o rezultatima rada, događajima, poduzetim mjerama i obavljenim nadzorima; obavljaju se i drugi poslovi iz djelokruga Službe. U Službi za nadzor ustrojavaju se: 5.2.1. Odjel za provjere 5.2.2. Odjel za upravljanje rizikom, suzbijanje krijumčarenja i istrage 5.2.3. Odjel za mobilne jedinice 5.2.1. Odjel za provjere Odjel za provjere obavlja poslove izrade plana inspekcijskog nadzora, te na temelju istih provodi naknadne provjere i nadzor kod obveznika carinskih, trošarinskih i drugih davanja, a što podrazumijeva nadzor poslovnih knjiga, financijskih izvještaja, poslovne dokumentacije i robe ako je dostupna. Analizira i obrađuje podatke iz informacijskog sustava Carinske uprave i drugih izvora radi određivanja subjekata provjera. Na osnovi rezultata

178

provjera sastavlja nalaze, podnosi optužne prijedloge ili kaznene prijave nadležnom tijelu i obavještava porezno tijelo o činjenicama značajnima za oporezivanje poreznog obveznika. Surađuje s nadležnim tijelima državne uprave na području nadležnosti rada i drugim carinarnicama u izvršavanju zadataka iz područja djelokruga Odjela. Surađuje, planira i koordinira svoje aktivnosti sa Sektorom za nadzor Središnjeg ureda. Prati i analizira sve propise koji se primjenjuju u postupku carinskog nadzora, nadzora trošarina i posebnih poreza, carinjenja robe, carinsko-upravnog i prekršajnog postupka, financijsko-materijalnog poslovanja, te daje upute i tumačenja za njihovu pravilnu primjenu neposrednim izvršiteljima. Nadzire i provjerava uporabu robe koja je bila oslobođena od plaćanja carine, trošarina, posebnih poreza i drugih pristojbi, te obavlja provjeru provođenja postupaka s gospodarskim učinkom. Sudjeluje u postupcima utvrđivanja carinske vrijednosti i svrstavanja robe po Carinskoj tarifi i podrijetlu robe radi ujednačavanja prakse. Obavlja naknadne provjere kod obveznika trošarina i posebnih poreza kao i kontrolu ocjene o ispunjavanju uvjeta za odobravanje pojednostavnjenih postupaka deklariranja, te kontrolu provedbe pojednostavnjenih postupaka deklariranja. Podnosi mjesečna izvješća o radu Središnjem uredu i provodi provjere u okviru međunarodne suradnje po carinskim, trošarinskim i poreznim pitanjima, sukladno međunarodnim ugovorima o slobodnoj trgovini (provjere računa izvezene robe, provjere podrijetla robe). Rezultate naknadnih provjera unosi u sustav za upravljanje rizicima; izrađuju izvješća i analize iz djelokruga Odjela. 5.2.2. Odjel za upravljanje rizikom, suzbijanje krijumčarenja i istrage Odjel za upravljanje rizikom, suzbijanje krijumčarenja i istrage obavlja poslove prikupljanja informacija i podataka koji se odnose na poslove prikupljanja, obrade i analize podataka i informacija radi procjene rizika; te njihova prosljeđivanja Službi za nadzor u Carinarnici i njezinim Odjelima; prati protočnost, opterećenost i učinkovitost ustrojstvenih jedinica Carinarnice, obavlja poslove obrade i analize prikupljenih podataka; poslove izrade prijedloga lokalnih profila rizika za sustav upravljanja rizicima radi ciljanog otkrivanja prijevara i selektivnog carinjenja pošiljaka; provodi preventivne mjere za suzbijanje krijumčarenja svih vrsta roba, zaštićenih biljnih i životinjskih vrsta, opojnih droga i prekusora, oružja, eksploziva, radioaktivnih materijala i drugih opasnih tvari; provodi mjere carinskog i trošarinskog nadzora te nadzora vezanog uz posebne poreze. Provodi ispitne i izvidne postupke u predmetima prijevara; provodi mjere izvanrednih provjera putničkog prometa, vozila i robnih pošiljaka s aspekta prijevara i prikupljanja dokaza za njihovo procesuiranje; sudjeluje u provedbi stručnih aktivnosti u svezi s primjenom sustava za upravljanje rizicima u Carinarnici; pruža podršku ustrojstvenim jedinicama Carinarnice u prepoznavanju lokalnih profila rizika; U okviru Odjela obavljaju se poslovi sprječavanja i otkrivanja krijumčarenja carinskih i trošarinskih prijevara te prijevara vezanih uz posebne poreze u vezi s prekograničnim prometom roba; provodi operativne akcije na teritorijalnom području Carinarnice, a u koordinaciji sa Sektorom za nadzor Carinske uprave i na cijelom carinskom području Republike Hrvatske; provodi ispitne i izvidne postupke u predmetima prijevara, prikupljanja i prosljeđivanja informacija o carinskim i trošarinskim prijevarama i prijevarama vezanima uz posebne poreze, metodama i nositeljima takvih aktivnosti; provodi postupke koji prethode procesuiranju carinskih i trošarinskih prekršaja, te prekršaja vezanih uz posebne poreze kao i kaznenih djela; surađuje s ustrojstvenim jedinicama iz Službe za nadzor Carinarnice; surađuje s drugim nadležnim tijelima državne uprave na lokalnoj razini, surađuje s carinarnicama u području svog djelokruga rada; izrađuju izvješća i analize iz djelokruga Odjela; izvješćuje pročelnika, rukovoditelje ustrojstvenih jedinica Carinarnice, Službu za nadzor i Sektor za nadzor Središnjeg ureda o stanju, događajima i poduzetim mjerama na području Carinarnice. U provođenju svojih aktivnosti, a u skladu sa ovlaštenjima u obavljaju carinskog nadzora i carinskih provjera na carinskom području Republike Hrvatske mogu upotrijebiti i sredstva prisile.

179

5.2.3. Odjel za mobilne jedinice Odjel za mobilne jedinice provodi redovni nadzor prometa roba na regionalnim i lokalnim razinama, a u koordinaciji sa Sektorom za nadzor Carinske uprave na cjelokupnom carinskom području Republike Hrvatske; provodi operativne akcije na suzbijanju krijumčarenja, carinskih, trošarinskih i drugih prijevara; obavlja poslove praćenja sumnjivih pošiljki i visokorizičnih roba; surađuje sa svim drugim tijelima državne uprave; nadgleda prometne pravce, robne terminale i mjesta zadržavanja teretnih motornih vozila; obavlja poslove carinskih i trošarinskih provjera te provjera vezanih uz posebne poreze samostalno i po zahtjevu nadležnih tijela; provode ispitne i izvidne postupke u predmetima prijevara; provode mjere izvanrednih provjera putničkog prometa, vozila, plovila i robnih pošiljaka na kopnu, moru i u zračnom prometu s aspekta prijevara i prikupljanja dokaza za njihovo procesuiranje; provodi operativne akcije mobilnih jedinica na suzbijanju krijumčarenja svih vrsta roba, zaštićenih biljnih i životinjskih vrsta, opojnih droga i prekusora, oružja, eksploziva, radioaktivnih materijala i drugih opasnih tvari. U svom radu služi se raznom tehničkom opremom i alatima, rentgen-kamionima, posebno označenim službenim vozilima i plovilima s ugrađenim uređajima za davanje zvučnih i svjetlosnih signala te službenim psima i ostalim materijalno-tehničkim sredstvima. Izrađuju izvješća i analize iz djelokruga rada Odjela, podnose izvješća voditelju Službe, pročelniku Carinarnice i Sektoru za nadzor u Središnjem uredu o stanju, događajima i poduzetim mjerama u okviru svog djelokruga rada. U provođenju svojih aktivnosti, a u skladu sa ovlaštenjima, u obavljaju carinskog nadzora i carinskih provjera na carinskom području Republike Hrvatske mogu upotrijebiti i sredstva prisile. 5.3. SAMOSTALNI ODJEL ZA TROŠARINE I POSEBNE POREZE Samostalni odjel za trošarine i posebne poreze surađuje sa Središnjim uredom Carinske uprave, nadležnim tijelima državne uprave i drugim carinarnicama u izvršavanju zadataka iz djelokruga Samostalnog odjela, daje upute i tumačenja za pravilnu primjenu propisa koja se odnose na trošarine i posebne poreze, pruža stručnu pomoć poreznim obveznicima te izrađuje mišljenja po upitima poreznih obveznika vezano za trošarine i posebne poreze, nadzire primjenu i provedbu propisa vezanih za trošarine i posebne poreze, prati gospodarske, poslovne i porezne sposobnosti obveznika trošarine i posebnih poreza, vodi porezne evidencije, obavlja zaduživanje i razduživanje trošarinskih obveza ili obveza posebnog poreza i prati njihovu naplatu, vodi evidencije o zaduženim i naplaćenim obvezama poreznih obveznika te vodi i ažurira registre poreznih obveznika, zaprima izvješća i dnevne obračune trošarine, utvrđuje pravodobnost, zakonitost i pravilnost podnesenih izvješća i dnevnih obračuna trošarine, priprema, prikuplja, analizira i obrađuje podatke iz evidencija obveznika trošarina i posebnih poreza, prati stanje zaliha trošarinskih roba, prati naplatu trošarine i posebnih poreza na razini Carinarnice u odnosu na planirane iznose, obavlja poslove vezane za narudžbu, primanje, izdavanje i distribuciju markica, te fakturira troškove tiskanja markica naručitelju, vodi evidenciju o uplatama vrijednosti tiskanja markica, kontrolira izvješća o utrošenim, oštećenim, uništenim i neiskorištenim markicama, kontrolira obilježavanje alkohola, kave i duhanskih proizvoda markicama Ministarstva financija Republike Hrvatske i markicama drugih država, vodi poslove u vezi s pomoćnim trezorom za cigarete, obavlja poslove u vezi s kontrolom i označavanjem mjerila protoka i vage, kontrolira evidencije o kupcima roba koje podliježu naplati trošarine i posebnih poreza te prijavljena posebna skladišta, zaprima podnesene prijave i provjerava evidencije o kupcima, inicira po službenoj dužnosti naplatu i povrat trošarina i posebnih poreza, provjerava osnovanost zahtjeva za povratom posebnog poreza i trošarina za robe na koje su u domaćem prometu plaćeni posebni porez i trošarina, pokreće prekršajni i kazneni postupak, prati i pokreće naplatu s bankovnih garancija i drugih instrumenata osiguranja plaćanja trošarine za nepravodobno podmirenje trošarine, inicira postupak prisilne naplate trošarina i posebnih poreza, utvrđuje činjenice bitne za izdavanje odobrenja ovlaštenom držatelju trošarinskog skladišta, trošarinskom skladištu, oslobođenom korisniku i registriranom primatelju, donosi

180

odobrenja za ovlaštenog držatelja trošarinskog skladišta, za otvaranje trošarinskog skladišta, oslobođenom korisniku trošarinskih proizvoda i registriranom primatelju, prati porezno dopuštene gubitke kod poreznih obveznika i utvrđuje činjenice bitne za izdavanje rješenja o naplati ili oslobođenju od plaćanja trošarine, unosi odobrenja i provodi promjene podataka u informacijskom sustavu, sudjeluje u pripremi plana provjere te predlaže mjere i oblik provjera glede trošarina i posebnih poreza, koordinira poslove koji se odnose na djelovanje informacijskog sustava i njegovo korištenje, izdaje isprave o činjenicama o kojima vodi službenu evidenciju, izrađuje izvješća, daje informacije te obavlja druge poslove iz djelokruga Samostalnog odjela. 5.4. SLUŽBA ZA UPRAVLJANJE LJUDSKIM POTENCIJALIMA U okviru Službe za upravljanje ljudskim potencijalima obavljaju se poslovi praćenja napredovanja službenika raspoređenih u carinarnici i njezinim ustrojstvenim jedinicama i praćenje potreba obrazovanja carinskih službenika, kao i svi drugi poslovi planiranja i upravljanja ljudskim potencijalima: pripremaju se i izrađuju prijedlozi rješenja o svim pravnim institutima službeničkog statusa, daju prijedlozi za izradu godišnjih obrazovnih planova, kao i prijedlozi za izradu planova napredovanja; suradnja sa Središnjim uredom Carinske uprave, ostalim tijelima državne uprave i pitanjima iz svog djelokruga rada; nadzire rad nižih ustrojstvenih jedinica i pruža stručnu pomoć; surađuje s ostalim ustrojstvenim jedinicama Carinarnice u poslovima iz svog djelokruga rada; analizira postojeću organizaciju rada u Carinarnici i izvješćuje pročelnika o svim pitanjima iz svoje nadležnosti. Izrađuje izvješća iz djelokruga Službe. U Službi za upravljanje ljudskim potencijalima ustrojavaju se: 5.4.1. Odjel za upravljanje ljudskim potencijalima i organizaciju 5.4.2. Odjel za planiranje i organizaciju provedbe izobrazbe 5.4.1. Odjel za upravljanje ljudskim potencijalima i organizaciju U Odjelu za upravljanje ljudskim potencijalima i organizaciju obavljaju se sljedeći poslovi: suradnja sa Središnjim uredom Carinske uprave; analiza postojeće organizacije rada u Carinarnici; izrada akata s naslova korištenja prava službenika i namještenika iz Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike i njihova dostava Središnjem uredu, te kontrola njihova korištenja. Izrađuje prijedloge rješenja za raspored, premještaje, privremena upućivanja, napredovanja, prestanak državne službe, te rješenja za korištenje godišnjih odmora i plaćenih dopusta djelatnika Carinarnice. Očituje se po prigovorima službenika i namještenika na rješenja i tužbe. Provodi postupak prijama u redovnom i izvanrednom postupku, te podnosi prijedloge za prijam u državnu službu Središnjem uredu. Pruža stručnu pomoć pročelniku Carinarnice u svezi s pokretanjem i vođenjem postupaka zbog težih i lakših povreda službene dužnosti. Priprema dokumentaciju vezanu za izradu prijedloga ocjena. Podnosi zahtjeve za izradu službenih carinskih isprava, te o njima vodi evidenciju. Vodi matične knjige i osobne očevidnike o službenicima i namještenicima Carinarnice. Zaprima, razvrstava, evidentira, urudžbira i dostavlja poštu, arhivira spise, preuzima i čuva registraturnu građu po propisanim rokovima čuvanja; vrši izlučivanje registraturne građe protekom roka čuvanja i izdavanje predmeta iz arhive putem reversa; izdaje ovjerene preslike iz arhive na zahtjev stranaka, carinarnice i drugih državnih tijela; obavlja poslove zaštite na radu; obavlja poslove u svezi s voznim parkom; vodi brigu o ispravnosti, održavanju i čistoći vozila; vrši poslove vanjske i unutarnje dostave službenih akata; vrši tehničko održavanje objekata, uređaja i opreme carinarnice, te rukovanje uređajima za grijanje i hlađenje. Izrađuje izvješća iz djelokruga rada Odjela. 5.4.2. Odjel za planiranje i organizaciju provedbe izobrazbe

181

U Odjelu za planiranje i organizaciju provedbe izobrazbe obavljaju se poslovi koji se odnose na planiranje izobrazbe i stručnog usavršavanja službenika i namještenika, vježbenika i novoprimljenih državnih službenika. Surađuje sa Carinskim centrom za obuku u svim pitanjima vezanim uz izobrazbu i stručno usavršavanje. U suradnji sa organizacijskim jedinicama Carinarnice planira i organizira provedbu izobrazbe i stručnog usavršavanja službenika i namještenika. Surađuje s organizacijskim jedinicama drugih Carinarnica koje rade na poslovima izobrazbe i stručnog usavršavanja, vodi brigu o dokumentaciji vezanu za izobrazbu državnih službenika i namještenika, vodi brigu o rokovima za polaganje državnih stručnih ispita, obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na planiranje i organizaciju provedbe izobrazbe. Izrađuje izvješća iz djelokruga svog rada. 5.5. SLUŽBA ZA FINANCIJE U Službi za financije vodi se evidencija svih carinskih i poreznih obveznika, provode postupci prisilne naplate carinskog i poreznog duga te kamata; knjiže se zaduženja po rješenjima, prate se financijska zaduženja carinskih i poreznih obveznika i podmirenje obveza u zakonskom roku, donose se rješenja u ovršnom postupku novčanih sredstava za pravne osobe i obavljaju poslovi prisilne naplate za fizičke osobe i obrtnike te se u suradnji s nadležnim odjelom donose prvostupanjska rješenja po zahtjevima za odgodu ovrhe; rješava se po žalbama u prvom stupnju, donose se rješenja za kamate. Prate se objave o otvaranju stečajnih i likvidacijskih postupaka nad carinskim i poreznim dužnicima, te se podnose odgovarajuće prijave potraživanja. Knjiže se zaduženja i uplate na evidentni račun temeljem izvoda iz Financijske agencije; vode se evidencije o prisilnoj naplati, ovršnom postupku, naplati s instrumenata osiguranja, stečajnim i likvidacijskim postupcima. Obavljaju se poslovi organiziranja i praćenja izvršenja svih financijskih poslova sukladno zakonu, vodi se briga o zakonitoj primjeni važećih materijalno-financijskih propisa, zaprimaju se računi dobavljača, ovjerava se ispravnost računa nakon obavljene kontrole i njihova dostava u Središnji ured na plaćanje, obavljaju se poslovi obračuna plaća i naknada državnim službenicima i namještenicima, postupa se po ugovorima o djelu; izrađuju se statistička i mjesečna izvješća, podnose se zahtjevi za osiguranje gotovine za blagajničko poslovanje, izdaju se i pripremaju nalozi za službena putovanja i obračunavaju putni troškovi; organizira se godišnji popis imovine, obveza i potraživanja; obavljaju se poslovi ekonomata - zaprimanje i raspodjela sredstava potrebnih za rad Carinarnice; izvješćuje pročelnik o svim pitanjima iz djelokruga rada Službe. U Službi za financije ustrojavaju se: 5.5.1. Odjel za obvezna davanja 5.5.2. Odjel za računovodstvo 5.5.1. Odjel za obvezna davanja U Odjelu za obvezna davanja vodi se evidencija svih carinskih i poreznih obveznika, provode postupci prisilne naplate carinskog i poreznog duga te kamata; knjiže se zaduženja po rješenjima, prate se financijska zaduženja carinskih i poreznih obveznika i podmirenje obveza u zakonskom roku, postupa se povodom zahtjeva obveznika za odgodom odnosno obročnom otplatom carinskog i poreznog duga, prati se izvršenje obveza po rješenjima za odgodu odnosno obročnu otplatu, donose se rješenja u ovršnom postupku novčanih sredstava za pravne osobe i obavljaju poslovi prisilne naplate za fizičke osobe i obrtnike te se u suradnji s nadležnim odjelom donose prvostupanjska rješenja po zahtjevima za odgodu ovrhe; rješava se po žalbama u prvom stupnju, donose se rješenja za kamate. Izdaju se potvrde o stanju zaduženja i potvrde o izvršenim uplatama. Prate se objave o otvaranju stečajnih i likvidacijskih postupaka nad carinskim i poreznim dužnicima, te se podnose odgovarajuće prijave potraživanja. Knjiže se zaduženja i uplate na evidentni račun temeljem izvoda iz Financijske agencije, sastavljaju se temeljnice uplata, kontrolira se stanje na kontima i prazne se prihodi na propisane račune proračuna, povezuju se otvorene uplate,

182

provode se diobe uplata, povrati pogrešno ili više uplaćenih sredstava, storna zaduženja. Rješava se po zahtjevu stranke za povrat sredstava po okončanom upravnom postupku. Obavlja se naplata duga iz instrumenata osiguranja. Prate se rokovi zastare, a po nastupu apsolutne zastare sastavlja se službena bilješka i kvartalno se izvješćuje Središnji ured, a kojemu se dostavlja i mjesečno izvješća za predmete za koje postupak prisilne naplate provodi nadležna Porezna uprava kao, mjesečno se sastavlja i Izvješće o prijevarama i nepravilnostima koje se dostavlja nadležnom Službi na daljnje postupanje, a po potrebi se sastavljaju i druga izvješća iz domene rada Službe. Vode se evidencije o prisilnoj naplati, ovršnom postupku, naplati s instrumenata osiguranja, stečajnim i likvidacijskim postupcima. Postupa se po zahtjevu obveznika za ostvarivanje povlaštenog statusa za polaganje mjenice kao instrumenta osiguranja carinskog duga; zaprimaju se mjenice i mjenična očitovanja u Kontrolnik mjenica; postupa se po zahtjevu obveznika za dobivanje odobrenja za uporabu zajedničkog jamstva u provoznom postupku; daje se mišljenje o visini referentnog iznosa i visini jamstva u provoznom postupku; postupa se po zahtjevu obveznika za odobravanje odgode plaćanja duga; izrađuju izvješća iz djelokruga rada Odjela. Knjiže se tradicionalna vlastita sredstva Zajednice, računi A i računi B, izrađuju mjesečna izvješća za račune A i tromjesečna za račune B. 5.5.2. Odjel za računovodstvo U odjelu za računovodstvo zaprimaju se računi dobavljača, ovjerava se ispravnost računa nakon obavljene kontrole i njihova dostava u Središnji ured na plaćanje, obavljaju se poslovi vezani za provedbu javne nabave i postupanje po potpisanim ugovorima o javnoj nabavi; obavljaju se poslovi obračuna plaća i naknada državnim službenicima i namještenicima, postupa se po ugovorima o djelu; izrađuju se statistička i mjesečna izvješća, podnose se zahtjevi za osiguranje gotovine za blagajničko poslovanje, poslovi podizanja gotovine u Financijskoj agenciji sukladno otpuštenim sredstvima, vodi se blagajničko poslovanje, izdaju se i pripremaju nalozi za službena putovanja i obračunavaju putni troškovi; organizira se godišnji popis imovine, obveza i potraživanja; obavljaju se poslovi ekonomata zaprimanje i raspodjela sredstava potrebnih za rad Carinarnice; izrađuju se narudžbenice; obavljaju se poslovi i evidencije vezano za pečate s državnim grbom i štambilje kao i distribucija istih korisnicima; obavljaju se poslovi i evidencije vezano za carinska kliješta, traže se suglasnosti za nabavu roba i usluga; izrađuje se prijedlog za rashod osnovnih sredstava i sitnog inventara; obavljaju se poslovi koji se odnose na korištenje i održavanje opreme na objektima; prate se i analiziraju troškovi službenih vozila; izrađuju izvješća iz djelokruga rada Odjela. 5.6. SAMOSTALNI ODJEL ZA CARINSKU TARIFU, VRIJEDNOST I PODRIJETLO Samostalni odjel za Carinsku tarifu, vrijednost i podrijetlo obavlja poslove i zadatke na područjima u nadležnosti carinarnica Vukovar i Slavonski Brod. Surađuje sa Središnjim uredom i drugim carinarnicama u cilju pronalaženja najboljeg načina i jedinstvenog postupanja iz djelokruga Samostalnog odjela. Prati međunarodne i europske propise vezano uz Carinsku tarifu, te surađuje s Carinskom upravom, drugim tijelima državne uprave i ustrojstvenim jedinicama Carinarnice po pitanjima razvrstavanja robe u Carinsku tarifu. Daje mišljenja o razvrstavanju robe u Carinsku tarifu za potrebe carinsko-upravnog i carinskoprekršajnog postupka, te daje upute carinskim djelatnicima o razvrstavanju robe u Carinsku tarifu. Priprema stručne materijale po pitanjima razvrstavanja robe u Carinsku tarifu. Daje informacije i odgovore na sve upite pravnih i fizičkih osoba pristigle u pisanom obliku, elektroničkom poštom, faksom ili telefonski, i to iz područja Carinske tarife, podrijetla robe i vrijednosti. Obučava carinske djelatnike o razvrstavanju robe u Carinsku tarifu, o pitanjima podrijetla robe i carinske vrijednosti. Prati podzakonske propise i druge dokumente WCO i Europske unije vezano za carinsku vrijednost. Prikuplja obavijesti za izradu baze podataka o carinskoj vrijednosti robe utvrđenoj na temelju transakcijske vrijednosti. Utvrđuje carinsku vrijednost za određenu robu u složenijim slučajevima, te daje mišljenja o carinskoj vrijednosti

183

robe po zahtjevu Službe za carinsko-upravni postupak i Odjela za provjere Carinarnice u složenijim slučajevima. Sudjeluje na tematskim sastancima za carinsku vrijednost, tarifu i podrijetlo robe s djelatnicima u Središnjem uredu Carinske uprave. Obučava carinske djelatnike o svim pitanjima vezanim za carinsku tarifu, vrijednost i podrijetlo robe. Provjerava vjerodostojnost dokumentacije po zahtjevima stranih administracija, te obavlja nadzor kod obveznika u slučajevima provjere podrijetla. Obavlja prethodni nadzor kod izvoznika radi utvrđivanja statusa za izdavanje odobrenja ovlaštenog izvoznika. Sustavno prati međunarodne konvencije i pravila Europske unije o podrijetlu robe. Prati i analizira probleme u svezi s utvrđivanjem podrijetla robe te predlaže rješenja. Surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama Carinarnice pri provjerama pravnih osoba i provjerama koje obavljaju mobilne ekipe i djelatnici za suzbijanje carinskih prijevara. Priprema stručne materijale i obučava carinske djelatnike u pogledu poznavanja robe i postupaka njezina uzorkovanja. Izrađuje izvješća i informacije iz djelokruga Samostalnog odjela. U Carinarnici II Vukovar ustrojavaju se carinske ispostave I. II. i III., a u ispostavama carinski odjeljci I. i II. kategorije, koji se razlikuju ovisno o opsegu i složenosti poslova, i to kako slijedi: A) Carinske ispostave I. kategorije: 1. Carinska ispostava Bajakovo (robno-granična). B) Carinske ispostave II. kategorije: 1. Carinska ispostava Vukovar (robno-granična) 1.1. Carinski odjeljak II Vukovar-skela (pogranični) 2. Carinska ispostava Slobodna zona Vukovar (robna) 3. Carinska ispostava Vinkovci (robna) 4. Carinska ispostava Gunja (granična) 4.1. Carinski odjeljak I Željeznički kolodvor Drenovci (granični) 4.2. Carinski odjeljak II Strošinci (pogranični) 5. Carinska ispostava Županja-most (granična) 5.1. Carinski odjeljak II Burumi (pogranični – sezonski) 6. Carinska ispostava Županja-terminal (robna) 7. Carinska ispostava Ilok (granična) 7.1. Carinski odjeljak II Ilok I (granični) 7.2. Carinski odjeljak II Ilok II (granični) 7.3. Carinski odjeljak II Ilok III (granični) 7.4. Carinski odjeljak II Bapska (granični) 8. Carinska ispostava Tovarnik (granična). C) Carinske ispostave III. kategorije: 1. Carinska ispostava Željeznički kolodvor Tovarnik (granična). 6. CARINARNICA II PULA Članak 65. U Carinarnici II Pula ustrojavaju se sljedeće unutarnje ustrojstvene jedinice: 6.1. SLUŽBA ZA CARINSKO-UPRAVNI I CARINSKO-PREKRŠAJNI POSTUPAK Služba za carinsko-upravni i carinsko-prekršajni postupak surađuje sa Središnjim uredom i drugim carinarnicama u cilju pronalaženja najboljeg načina i jedinstvenog

184

postupanja iz djelokruga Službe. Prati sve propise koji se primjenjuju u carinsko-upravnom i prekršajnom postupku te daje upute i tumačenja za njihovu pravilnu primjenu neposrednim izvršiteljima. Inicira prijedloge za izmjenu propisa i izrađuje upute vezano za nejasnoće u primjeni propisa iz djelokruga Službe. Prima u rad predmete prvostupanjskog carinskoupravnog postupka te donosi rješenja u prvostupanjskom postupku primjenom propisa o općem upravnom postupku, kojima se rješava o oslobođenju od plaćanja carine te naplati, povratu, otpisu i otpustu carine, poreza, trošarina, posebnih poreza, kamata i drugih davanja koja se naplaćuju sukladno carinskim i trošarinskim propisima kao i propisima o posebnim porezima, te drugim posebnim propisima. Donosi prvostupanjska rješenja o naknadnoj naplati duga, obnovi postupka carinjenja; pojednostavnjenom postupku razvrstavanja nesastavljenih proizvoda i proizvoda u rastavljenom stanju; ukidanju jedinstvene carinske deklaracije i konačnom utvrđivanju podataka u istoj; davanju i ukidanju odobrenja za privremeni uvoz i izvoz robe; povlaštenim postupcima i produženju rokova u svezi s otkupom robe i načinu vođenja evidencija u slobodnim zonama, te o uništenju robe pod carinskim nadzorom. Donosi odobrenja za pojednostavnjene postupke u izvozu i pri puštanju robe u slobodan promet te za otvaranje carinskih skladišta; o smještaju privremeno uvezenog lovačkog i sportskog oružja. Razmatra žalbene navode, provodi ispitni i dopunski postupak s tim u svezi, donosi rješenja po žalbama ili dostavlja žalbe sa spisima na drugostupanjsko odlučivanje. Utvrđuje pravomoćnost i izvršnost upravnih predmeta. Sudjeluje u poslovima naknadnih provjera. U prvom stupnju zaprima prijave i obavijesti o počinjenom prekršaju, optužne prijedloge ovlaštenih tužitelja, vodi postupak o carinskim prekršajima i prekršajima s naslova posebnih poreza i trošarina, te donosi rješenja s tim u svezi. Izvodi dokazni postupak i izvještava Vijeće za prekršaje u prvostupanjskom prekršajnom postupku. Donosi rješenja o privremenom oduzimanju putovnica ili drugih osobnih dokumenata i predmeta prekršaja te o privremenom ograničenju ili zabrani djelatnosti; o spajanju ili razdvajanju postupaka; jamčevini; ustupu, obustavi i odbačaju, obročnoj otplati kazni, te stavljanju izvan snage prekršajnih naloga. Donosi prekršajne i izrađuje dovedbene naloge. Izlazi na granične prijelaze kad su okrivljenici strani državljani i donosi rješenja na licu mjesta. Razmatra žalbene navode, provodi ispitni i dopunski postupak s tim u svezi, donosi rješenja po žalbama ili dostavlja žalbe Drugostupanjskom vijeću ili Visokom prekršajnom sudu. Utvrđuje pravomoćnost i izvršnost rješenja. Preuzima, čuva, prodaje i organizira uništenje robe oduzete u prekršajnom i upravnom postupku, kao i carinske robe koje su se stranke odrekle. Provodi radnje za pronalaženje vlasnika pri pronalasku napuštenih prijevoznih sredstava. Poziva stranke radi stavljanja roba, za koje nije propisana mjera oduzimanja, u odgovarajući dopušteni postupak. Izrađuje rješenja o rasporedu sredstava dobivenih prodajom robe. Brine se o čuvanju i prodaji robe te o nadzoru nad poslovima čuvanja i prodaje motornih vozila i plovila od strane Hrvatskog autokluba. Izrađuje i dostavlja Središnjem uredu popis robe pogodne za ustupanje bez naknade. Izrađuje izvješća i informacije iz djelokruga Službe. U Službi za carinsko-upravni i carinsko-prekršajni postupak ustrojavaju se: 6.1.1. Odjel za carinsko-upravni postupak 6.1.2. Odjel za carinsko-prekršajni postupak. 6.1.1. Odjel za carinsko-upravni postupak Odjel za carinsko-upravni postupak surađuje sa Središnjim uredom i drugim carinarnicama u cilju pronalaženja najboljeg načina i jedinstvenog postupanja iz djelokruga Odjela. Donosi rješenja u prvostupanjskom postupku primjenom propisa o općem upravnom postupku, kojima se rješava o oslobođenju od plaćanja carine te naplati, povratu, otpisu i otpustu carine, poreza, trošarina, posebnih poreza, kamata i drugih davanja koja se naplaćuju sukladno carinskim i trošarinskim propisima kao i propisima o posebnim porezima, te drugim posebnim propisima. Donosi prvostupanjska rješenja o naknadnoj naplati duga, obnovi postupka carinjenja; pojednostavnjenom postupku razvrstavanja nesastavljenih proizvoda i proizvoda u rastavljenom stanju; ukidanju jedinstvene carinske deklaracije i konačnom utvrđivanju podataka u istoj; davanju i ukidanju odobrenja za privremeni uvoz i

185

izvoz robe; povlaštenim postupcima i produženju rokova u svezi s otkupom robe i načinu vođenja evidencija u slobodnim zonama, te o uništenju robe pod carinskim nadzorom. Donosi odobrenja za pojednostavnjene postupke u izvozu i pri puštanju robe u slobodan promet te za otvaranje carinskih skladišta; o smještaju privremeno uvezenih plovila i kampkućica te lovačkog i sportskog oružja. Razmatra žalbene navode, provodi ispitni i dopunski postupak s tim u svezi, donosi rješenja po žalbama ili dostavlja žalbe sa spisima na drugostupanjsko odlučivanje. Utvrđuje pravomoćnost i izvršnost upravnih predmeta. Sudjeluje u poslovima naknadnih provjera. Izrađuje izvješća iz djelokruga Odjela. 6.1.2. Odjel za carinsko-prekršajni postupak Odjel za carinsko-prekršajni postupak surađuje sa Središnjim uredom i drugim carinarnicama u cilju pronalaženja najboljeg načina i jedinstvenog postupanja iz djelokruga Odjela. U prvom stupnju zaprima zahtjeve za pokretanje prekršajnih postupaka, vodi postupak o carinskim prekršajima i prekršajima s naslova posebnih poreza i trošarina, te donosi rješenja s tim u svezi. Izvodi dokazni postupak i izvještava Vijeće za prekršaje u prvostupanjskom prekršajnom postupku. Donosi rješenja o privremenom oduzimanju putovnica ili drugih osobnih dokumenata i predmeta prekršaja te o privremenom ograničenju ili zabrani djelatnosti; o spajanju ili razdvajanju postupaka; jamčevini; ustupu, obustavi i odbačaju, obročnoj otplati kazni, te stavljanju izvan snage prekršajnih naloga. Donosi prekršajne i izrađuje dovedbene naloge. Izlazi na granične prijelaze kad su okrivljenici strani državljani i donosi rješenja na licu mjesta. Razmatra žalbene navode, provodi ispitni i dopunski postupak s tim u svezi, donosi rješenja po žalbama ili dostavlja žalbe Drugostupanjskom vijeću ili Visokom prekršajnom sudu. Utvrđuje pravomoćnost i izvršnost rješenja. Preuzima, čuva, prodaje i organizira uništenje robe oduzete u prekršajnom i upravnom postupku, kao i carinske robe koje su se stranke odrekle. Provodi radnje za pronalaženje vlasnika pri pronalasku napuštenih prijevoznih sredstava. Poziva stranke radi stavljanja roba, za koje nije propisana mjera oduzimanja, u odgovarajući dopušteni postupak. Izrađuje rješenja o rasporedu sredstava dobivenih prodajom robe. Brine se o čuvanju i prodaji robe te o nadzoru nad poslovima čuvanja i prodaje motornih vozila i plovila od strane Hrvatskog autokluba. Izrađuje i dostavlja Središnjem uredu popis robe pogodne za ustupanje bez naknade. Izrađuje izvješća iz djelokruga Odjela. 6.2. SLUŽBA ZA NADZOR U okviru Službe za nadzor obavljaju se poslovi naknadne provjere i inspekcijskog nadzora kod carinskih i trošarinskih obveznika, obveznika posebnih poreza i drugih davanja na području mjesne nadležnosti Carinarnice, pripreme i izrade operativnih planova za provedbu poslova iz djelokruga Službe, podnošenje optužnih prijedloga i kaznenih prijava nadležnim tijelima; prikupljanje podataka i informacija, obrade i analize prikupljenih podataka, razmjene informacija o tijekovima krijumčarenja i prijevara, metodama i nositeljima takvih aktivnosti, predlaganja profila za unos u sustav upravljanja rizicima; otkrivanja i istrage prekršajnih i kaznenih djela iz područja carinskih i trošarinskih prijevara; sprječavanja krijumčarenja svih vrsta roba, opojnih droga i prekursora, ugroženih vrsta biljaka i životinja te kulturne baštine, kontrole izvoza robe dvojne namjene, suzbijanja širenja oružja za masovno uništavanje i suzbijanja ostalih oblika carinskih i trošarinskih prijevara te prijevara vezanih uz posebne poreze; provođenja operativnih akcija na suzbijanju krijumčarenja putem mobilnih jedinica; aktivnog praćenja kretanja sumnjivih pošiljki i visokorizičnih roba; izrade izvješća o rezultatima rada, događajima, poduzetim mjerama i obavljenim nadzorima; obavljaju se i drugi poslovi iz djelokruga Službe. U Službi za nadzor ustrojavaju se: 6.2.1. Odjel za provjere 6.2.2. Odjel za upravljanje rizikom, suzbijanje krijumčarenja i istrage 6.2.1. Odjel za provjere

186

Odjel za provjere obavlja poslove izrade plana inspekcijskog nadzora, te na temelju istih provodi naknadne provjere i nadzor kod obveznika carinskih, trošarinskih i drugih davanja, a što podrazumijeva nadzor poslovnih knjiga, financijskih izvještaja, poslovne dokumentacije i robe ako je dostupna. Analizira i obrađuje podatke iz informacijskog sustava Carinske uprave i drugih izvora radi određivanja subjekata provjera. Na osnovi rezultata provjera sastavlja nalaze, podnosi optužne prijedloge ili kaznene prijave nadležnom tijelu i obavještava porezno tijelo o činjenicama značajnima za oporezivanje poreznog obveznika. Surađuje s nadležnim tijelima državne uprave na području nadležnosti rada i drugim carinarnicama u izvršavanju zadataka iz područja djelokruga Odjela. Prati i analizira sve propise koji se primjenjuju u postupku carinskog nadzora, nadzora trošarina i posebnih poreza, carinjenja robe, carinsko-upravnog i prekršajnog postupka, financijsko-materijalnog poslovanja, te daje upute i tumačenja za njihovu pravilnu primjenu neposrednim izvršiteljima. Nadzire i provjerava uporabu robe koja je bila oslobođena od plaćanja carine, trošarina, posebnih poreza i drugih pristojbi, te obavlja provjeru provođenja postupaka s gospodarskim učinkom. Sudjeluje u postupcima utvrđivanja carinske vrijednosti i svrstavanja robe po Carinskoj tarifi i podrijetlu robe radi ujednačavanja prakse. Obavlja naknadne provjere kod obveznika trošarina i posebnih poreza kao i kontrolu ocjene o ispunjavanju uvjeta za odobravanje pojednostavnjenih postupaka deklariranja, te kontrolu provedbe pojednostavnjenih postupaka deklariranja. Podnosi mjesečna izvješća o radu Središnjem uredu i provodi provjere u okviru međunarodne suradnje po carinskim, trošarinskim i poreznim pitanjima, sukladno međunarodnim ugovorima o slobodnoj trgovini (provjere računa izvezene robe, provjere podrijetla robe). Rezultate naknadnih provjera unosi u sustav za upravljanje rizicima. 6.2.2. Odjel za upravljanje rizikom, suzbijanje krijumčarenja i istrage U okviru Odjela za upravljanje rizikom, suzbijanje krijumčarenja i istrage obavljaju se poslovi prikupljanja informacija i podataka koji se odnose na suzbijanje prijevara te njihova prosljeđivanja Službi za nadzor u Carinarnici i njezinim odjelima; poslovi obrade i analize prikupljenih podataka; poslovi izrade prijedloga lokalnih profila rizika za sustav upravljanja rizicima radi ciljanog otkrivanja prijevara i selektivnog carinjenja pošiljaka; provode se preventivne mjere za suzbijanje krijumčarenja svih vrsta roba, zaštićenih biljnih i životinjskih vrsta, opojnih droga i prekusora, oružja, eksploziva, radioaktivnih materijala i drugih opasnih tvari; provode se mjere carinskog i trošarinskog nadzora te nadzora vezanog uz posebne poreze kao i provjera u okviru ciljanih operativnih akcija putem mobilnih jedinica u cilju suzbijanja prijevara na području Carinarnice, samostalno ili u koordinaciji s tijelima državne uprave; u svom radu se koriste rentgen-uređajima i ostalim materijalno-tehničkim sredstvima; provode ispitne i izvidne postupke u predmetima prijevara; provode mjere izvanrednih provjera putničkog prometa, vozila i robnih pošiljaka s aspekta prijevara i prikupljanja dokaza za njihovo procesuiranje; izrađuju izvješća i analize iz djelokruga Odjela. 6.3. SAMOSTALNI ODJEL ZA TROŠARINE I POSEBNE POREZE Samostalni odjel za trošarine i posebne poreze surađuje sa Središnjim uredom Carinske uprave, nadležnim tijelima državne uprave i drugim carinarnicama u izvršavanju zadataka iz djelokruga Samostalnog odjela, daje upute i tumačenja za pravilnu primjenu propisa koja se odnose na trošarine i posebne poreze, pruža stručnu pomoć poreznim obveznicima te izrađuje mišljenja po upitima poreznih obveznika vezano za trošarine i posebne poreze, nadzire primjenu i provedbu propisa vezanih za trošarine i posebne poreze, prati gospodarske, poslovne i porezne sposobnosti obveznika trošarine i posebnih poreza, vodi porezne evidencije, obavlja zaduživanje i razduživanje trošarinskih obveza ili obveza posebnog poreza i prati njihovu naplatu, vodi evidencije o zaduženim i naplaćenim obvezama poreznih obveznika te vodi i ažurira registre poreznih obveznika, zaprima izvješća i dnevne obračune trošarine, utvrđuje pravodobnost, zakonitost i pravilnost podnesenih

187

izvješća i dnevnih obračuna trošarine, priprema, prikuplja, analizira i obrađuje podatke iz evidencija obveznika trošarina i posebnih poreza, prati stanje zaliha trošarinskih roba, prati naplatu trošarine i posebnih poreza na razini Carinarnice u odnosu na planirane iznose, obavlja poslove vezane za narudžbu, primanje, izdavanje i distribuciju markica, te fakturira troškove tiskanja markica naručitelju, vodi evidenciju o uplatama vrijednosti tiskanja markica, kontrolira izvješća o utrošenim, oštećenim, uništenim i neiskorištenim markicama, kontrolira obilježavanje alkohola, kave i duhanskih proizvoda markicama Ministarstva financija Republike Hrvatske i markicama drugih država, vodi poslove u vezi s pomoćnim trezorom za cigarete, obavlja poslove u vezi s kontrolom i označavanjem mjerila protoka i vage, kontrolira evidencije o kupcima roba koje podliježu naplati trošarine i posebnih poreza te prijavljena posebna skladišta, zaprima podnesene prijave i provjerava evidencije o kupcima, inicira po službenoj dužnosti naplatu i povrat trošarina i posebnih poreza, provjerava osnovanost zahtjeva za povratom posebnog poreza i trošarina za robe na koje su u domaćem prometu plaćeni posebni porez i trošarina, pokreće prekršajni i kazneni postupak, prati i pokreće naplatu s bankovnih garancija i drugih instrumenata osiguranja plaćanja trošarine za nepravodobno podmirenje trošarine, inicira postupak prisilne naplate trošarina i posebnih poreza, utvrđuje činjenice bitne za izdavanje odobrenja ovlaštenom držatelju trošarinskog skladišta, trošarinskom skladištu, oslobođenom korisniku i registriranom primatelju, donosi odobrenja za ovlaštenog držatelja trošarinskog skladišta, za otvaranje trošarinskog skladišta, oslobođenom korisniku trošarinskih proizvoda i registriranom primatelju, prati porezno dopuštene gubitke kod poreznih obveznika i utvrđuje činjenice bitne za izdavanje rješenja o naplati ili oslobođenju od plaćanja trošarine, unosi odobrenja i provodi promjene podataka u informacijskom sustavu, sudjeluje u pripremi plana provjere te predlaže mjere i oblik provjera glede trošarina i posebnih poreza, koordinira poslove koji se odnose na djelovanje informacijskog sustava i njegovo korištenje, izdaje isprave o činjenicama o kojima vodi službenu evidenciju, izrađuje izvješća, daje informacije te obavlja druge poslove iz djelokruga Samostalnog odjela. 6.4. SLUŽBA ZA UPRAVLJANJE LJUDSKIM POTENCIJALIMA I FINANCIJE U Službi za upravljanje ljudskim potencijalima i financije obavljaju se sljedeći poslovi: suradnja sa Središnjim uredom Carinske uprave, analiza postojeće organizacije rada u carinarnici, praćenje statusnih prava službenika i namještenika, njihov rad i napredovanje u službi, obavljaju se poslovi provedbe natječaja, utvrđivanja prava i odgovornosti službenika i namještenika, izrađuju prijedlozi rješenja iz područja radnih odnosa, zaprima se, razvrstava, evidentira, urudžbira i dostavlja pošta, arhiviraju se spisi, preuzima i čuva registraturna građa, obavljaju se poslovi zaštite na radu, upravlja voznim parkom; obavljaju se poslovi vođenja evidencije svih carinskih i poreznih obveznika, provode postupci prisilne naplate carinskog i poreznog duga, knjiže se zaduženja po rješenjima, postupa se povodom zahtjeva obveznika za odgodom, odnosno obročnom otplatom carinskog i poreznog duga, donose se rješenja u ovršnom postupku novčanih sredstava za pravne osobe, prema objavama o otvaranju stečajnih i likvidacijskih postupaka podnose se odgovarajuće prijave potraživanja, knjiže se zaduženja i uplate, prazne prihodi na propisane račune proračuna te obavlja naplata duga iz instrumenata osiguranja, organizira se praćenje izvršenja financijskih i računovodstvenih poslova sukladno zakonu, vodi se briga o zakonitoj primjeni važećih materijalno-financijskih propisa, obavljaju se poslovi obračuna plaća i naknada državnim službenicima i namještenicima, vodi blagajničko poslovanje, organizira godišnji popis imovine, obveza i potraživanja, obavljaju se poslovi ekonomata. U Službi za upravljanje ljudskim potencijalima i financije ustrojavaju se: 6.4.1. Odjel za upravljanje ljudskim potencijalima i organizaciju 6.4.2. Odjel za obvezna davanja i računovodstvo. 6.4.1. Odjel za upravljanje ljudskim potencijalima i organizaciju

188

U Odjelu za upravljanje ljudskim potencijalima obavljaju se sljedeći poslovi: suradnja sa Središnjim uredom Carinske uprave, analiza postojeće organizacije rada u carinarnici, praćenje statusnih prava službenika i namještenika, njihov rad i napredovanje u službi, obavljaju se poslovi provedbe natječaja, utvrđivanja prava i odgovornosti službenika i namještenika, izrađuju prijedlozi rješenja iz područja radnih odnosa, zaprima se, razvrstava, evidentira, urudžbira i dostavlja pošta, arhiviraju se spisi, preuzima i čuva registraturna građa, obavljaju se poslovi zaštite na radu, upravlja voznim parkom; U Odjelu se obavlja izrada akata s naslova korištenja prava službenika i namještenika iz Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike i njihova dostava Središnjem uredu, te kontrola njihova korištenja. Izrađuje prijedloge rješenja za raspored, premještaje, privremena upućivanja, napredovanja, prestanak državne službe, te rješenja za korištenje godišnjih odmora i plaćenih dopusta djelatnika Carinarnice. Očituje se po prigovorima službenika i namještenika na rješenja i tužbe. Provodi postupak prijma u redovnom i izvanrednom postupku, te podnosi prijedloge za prijam u državnu službu Središnjem uredu. Pruža stručnu pomoć pročelniku Carinarnice u svezi s pokretanjem i vođenjem postupaka zbog težih i lakših povreda službene dužnosti. Priprema dokumentaciju vezanu za izradu prijedloga ocjena. Obavlja stručne poslove koji se odnose na planiranje, organizaciju i provedbu izobrazbe i stručnog usavršavanja službenika. Podnosi zahtjeve za izradu službenih carinskih isprava, te o njima vodi evidenciju. Vodi matične knjige i osobne očevidnike o službenicima i namještenicima Carinarnice. Zaprima, razvrstava, evidentira, urudžbira i dostavlja poštu, arhivira spise, preuzima i čuva registraturnu građu; obavlja poslove zaštite na radu. Nadzire rad nižih ustrojstvenih jedinica i pruža stručnu pomoć. 6.4.2. Odjel za obvezna davanja i računovodstvo U Odjelu za obvezna davanja i računovodstvo obavljaju se poslovi vođenja evidencije svih carinskih i poreznih obveznika, provode postupci prisilne naplate carinskog i poreznog duga, knjiže se zaduženja po rješenjima, postupa se povodom zahtjeva obveznika za odgodom, odnosno obročnom otplatom carinskog i poreznog duga, donose se rješenja u ovršnom postupku novčanih sredstava za pravne osobe, prema objavama o otvaranju stečajnih i likvidacijskih postupaka podnose se odgovarajuće prijave potraživanja, knjiže se zaduženja i uplate, prazne prihodi na propisane račune proračuna te obavlja naplata duga iz instrumenata osiguranja, organizira se praćenje izvršenja financijskih i računovodstvenih poslova sukladno zakonu, vodi se briga o zakonitoj primjeni važećih materijalno-financijskih propisa, obavljaju se poslovi obračuna plaća i naknada državnim službenicima i namještenicima, vodi blagajničko poslovanje, organizira godišnji popis imovine, obveza i potraživanja, obavljaju se poslovi ekonomata, prate i analiziraju troškovi službenih vozila. U Odjelu za financije se vodi evidencija svih carinskih i poreznih obveznika, provode postupci prisilne naplate carinskog i poreznog duga te kamata; knjiže se zaduženja po rješenjima, prate se financijska zaduženja carinskih i poreznih obveznika i podmirenje obveza u zakonskom roku, postupa se povodom zahtjeva obveznika za odgodom odnosno obročnom otplatom carinskog i poreznog duga, prati se izvršenje obveza po rješenjima za odgodu odnosno obročnu otplatu, donose se rješenja u ovršnom postupku novčanih sredstava za pravne osobe i obavljaju poslovi prisilne naplate za fizičke osobe i obrtnike te se u suradnji s nadležnim odjelom donose prvostupanjska rješenja po zahtjevima za odgodu ovrhe; rješava se po žalbama u prvom stupnju, donose se rješenja za kamate. Izdaju se potvrde o stanju zaduženja i potvrde o izvršenim uplatama. Prate se objave o otvaranju stečajnih i likvidacijskih postupaka nad carinskim i poreznim dužnicima, te se podnose odgovarajuće prijave potraživanja. Knjiže se zaduženja i uplate na evidentni račun temeljem izvoda iz Financijske agencije, sastavljaju se temeljnice uplata, kontrolira se stanje na kontima i prazne se prihodi na propisane račune proračuna, povezuju se otvorene uplate, provode se diobe uplata, povrati pogrešno ili više uplaćenih sredstava, storna zaduženja. Rješava se po zahtjevu stranke za povrat sredstava po okončanom upravnom postupku. Obavlja se naplata duga iz instrumenata osiguranja. Prate se rokovi zastare, o čemu se izrađuju mjesečna izvješća. Vode se evidencije o prisilnoj naplati, ovršnom postupku, naplati s instrumenata

189

osiguranja, stečajnim i likvidacijskim postupcima. Postupa se po zahtjevu obveznika za ostvarivanje povlaštenog statusa za polaganje mjenice kao instrumenta osiguranja carinskog duga; zaprimaju se mjenice i mjenična očitovanja u Kontrolnik mjenica; postupa se po zahtjevu obveznika za dobivanje odobrenja za uporabu zajedničkog jamstva u provoznom postupku; daje se mišljenje o visini referentnog iznosa i visini jamstva u provoznom postupku; postupa se po zahtjevu obveznika za odobravanje odgode plaćanja duga. Obavljaju se poslovi organiziranja i praćenja izvršenja svih financijskih poslova sukladno zakonu, vodi se briga o zakonitoj primjeni važećih materijalno-financijskih propisa, zaprimaju se računi dobavljača, ovjerava se ispravnost računa nakon obavljene kontrole i njihova dostava u Središnji ured na plaćanje; obavljaju se poslovi obračuna plaća i naknada državnim službenicima i namještenicima, postupa se po ugovorima o djelu; podnose se zahtjevi za osiguranje gotovine za blagajničko poslovanje, poslovi podizanja gotovine u Financijskoj agenciji sukladno otpuštenim sredstvima, vodi se blagajničko poslovanje, izdaju se i pripremaju nalozi za službena putovanja i obračunavaju putni troškovi; organizira se godišnji popis imovine, obveza i potraživanja; obavljaju se poslovi ekonomata – zaprimanje i raspodjela sredstava potrebnih za rad Carinarnice; izrađuju se narudžbenice; obavljaju se poslovi i evidencije vezano za pečate s državnim grbom i štambilje kao i distribucija istih korisnicima; obavljaju se poslovi i evidencije vezano za carinska kliješta, traže se suglasnosti za nabavu roba i usluga; izrađuje se prijedlog za rashod osnovnih sredstava i sitnog inventara; obavljaju se poslovi koji se odnose na korištenje i održavanje opreme na objektima; prate se i analiziraju troškovi službenih vozila. U Carinarnici II Pula ustrojavaju se carinske ispostave I, II, a u ispostavama carinski odjeljci I. i II. kategorije, koji se razlikuju ovisno o opsegu i složenosti poslova, i to kako slijedi: A) Carinske ispostave I. kategorije: 1. Carinska ispostava Kaštel (granična) 1.1. Carinski odjeljak II Lucija (pogranični). B) Carinske ispostave II. kategorije: 1. Carinska ispostava Luka Pula (robna) 1.1. Carinski odjeljak II Slobodna zona (robni) 2. Carinska ispostava Plovanija (granična) 3. Carinska ispostava Buje (robna) 4. Carinska ispostava Buzet (robna) 5. Carinska ispostava Zračna luka (granična) 6. Carinska ispostava Rovinj (granično-robna) 6.1. Carinski odjeljak I Kanfanar (robni) 7. Carinska ispostava Umag (granično-robna) 7.1. Carinski odjeljak II Novigrad (granični, sezonski) 7.2. Carinski odjeljak II Marina Umag (granični, sezonski) 8. Carinska ispostava Poreč (granično-robna) 8.1. Carinski odjeljak II Zračna luka Vrsar (granični, sezonski) 9. Carinska ispostava Labin (granično-robna) 9.1. Carinski odjeljak I Bršica (granični) 9.2. Carinski odjeljak II Luka Plomin (granični) 9.3. Carinski odjeljak II Slobodna zona Štalije (robni) 10. Carinska ispostava Pazin (robna) 11. Carinska ispostava Požane (granična) 11.1. Carinski odjeljak II Željeznički kolodvor Lupoglav (granični) 11.2. Carinski odjeljak II Slum (pogranični).

190

C) Carinske ispostave III. kategorije: 1. Carinska ispostava Jelovice (granična). 7. CARINARNICA II RIJEKA Članak 66. U Carinarnici II Rijeka ustrojavaju se sljedeće unutarnje ustrojstvene jedinice: 7.1. SLUŽBA ZA CARINSKO-UPRAVNI I CARINSKO-PREKRŠAJNI POSTUPAK Služba za carinsko-upravni i carinsko-prekršajni postupak surađuje sa Središnjim uredom i drugim carinarnicama u cilju pronalaženja najboljeg načina i jedinstvenog postupanja iz djelokruga Službe. Donosi rješenja u prvostupanjskom postupku primjenom propisa o općem upravnom postupku, kojima se rješava o oslobođenju od plaćanja carine te naplati, povratu, otpisu i otpustu carine, poreza, trošarina, posebnih poreza, kamata i drugih davanja koja se naplaćuju sukladno carinskim i trošarinskim propisima kao i propisima o posebnim porezima, te drugim posebnim propisima. Donosi prvostupanjska rješenja o naknadnoj naplati duga, obnovi postupka carinjenja; pojednostavnjenom postupku razvrstavanja nesastavljenih proizvoda i proizvoda u rastavljenom stanju; ukidanju jedinstvene carinske deklaracije i konačnom utvrđivanju podataka u istoj; davanju i ukidanju odobrenja za privremeni uvoz i izvoz robe; povlaštenim postupcima i produženju rokova u svezi s otkupom robe i načinu vođenja evidencija u slobodnim zonama, te o uništenju robe pod carinskim nadzorom. U prvom stupnju zaprima prijave o počinjenom prekršaju i optužne prijedloge, te odlučuje o pokretanju istih donošenjem rješenja o provođenju prekršajnih postupaka ili izdavanjem prekršajnih naloga. Vodi postupak o carinskim prekršajima, prekršajima propisanim Zakonom o carinskoj službi, Zakonom o trgovini, Zakonom o slobodnim zonama, Zakonom o uvjetima za obavljanje poslova zastupanja u carinskom postupku kao i prekršajima s naslova posebnih poreza i trošarina, te donosi rješenja s tim u svezi. Izvodi dokazni postupak i izvještava Vijeće za prekršaje u prvostupanjskom prekršajnom postupku. Donosi rješenja o privremenom oduzimanju putovnica ili drugih osobnih dokumenata i predmeta prekršaja te o privremenom ograničenju ili zabrani djelatnosti; poduzima mjere za osiguranje nazočnosti okrivljenika u postupku izdavanjem naloga o potrazi i naloga o dovođenju, o spajanju ili razdvajanju postupaka; jamčevini; ustupu, obustavi i odbačaju, obročnoj otplati kazni, te stavljanju izvan snage prekršajnih naloga. Donosi prekršajne i izrađuje dovedbene naloge. Razmatra žalbene navode, provodi ispitni i dopunski postupak s tim u svezi, donosi rješenja po žalbama ili dostavlja žalbe sa spisima na drugostupanjsko odlučivanje. Utvrđuje pravomoćnost i izvršnost upravnih predmeta i rješenja. Sudjeluje u poslovima naknadnih provjera. Preuzima, čuva, prodaje i organizira uništenje robe oduzete u prekršajnom i upravnom postupku, kao i carinske robe koje su se stranke odrekle. Izrađuje rješenja o rasporedu sredstava dobivenih prodajom robe. Brine se o čuvanju i prodaji robe te o nadzoru nad poslovima čuvanja i prodaje motornih vozila i plovila od strane Hrvatskog autokluba. Izrađuje izvješća i informacije iz djelokruga Službe. U Službi za carinsko-upravni i carinsko-prekršajni postupak ustrojavaju se: 7.1.1. Odjel za carinsko-upravni postupak 7.1.2. Odjel za carinsko-prekršajni postupak 7.1.1. Odjel za carinsko-upravni postupak Odjel za carinsko-upravni postupak surađuje sa Središnjim uredom i drugim carinarnicama u cilju pronalaženja najboljeg načina i jedinstvenog postupanja iz djelokruga Odjela. Donosi rješenja u prvostupanjskom postupku primjenom propisa o općem upravnom

191

postupku, kojima se rješava o oslobođenju od plaćanja carine te naplati, povratu, otpisu i otpustu carine, poreza, trošarina, posebnih poreza, kamata i drugih davanja koja se naplaćuju sukladno carinskim i trošarinskim propisima kao i propisima o posebnim porezima, te drugim posebnim propisima. Donosi prvostupanjska rješenja o naknadnoj naplati duga, obnovi postupka carinjenja; pojednostavnjenom postupku razvrstavanja nesastavljenih proizvoda i proizvoda u rastavljenom stanju; ukidanju jedinstvene carinske deklaracije i konačnom utvrđivanju podataka u istoj; davanju i ukidanju odobrenja za privremeni uvoz i izvoz robe; povlaštenim postupcima i produženju rokova u svezi s otkupom robe i načinu vođenja evidencija u slobodnim zonama, te o uništenju robe pod carinskim nadzorom. Donosi odobrenja za pojednostavnjene postupke u izvozu i pri puštanju robe u slobodan promet te za otvaranje carinskih skladišta; o smještaju privremeno uvezenih plovila i kampkućica te lovačkog i sportskog oružja. Razmatra žalbene navode, provodi ispitni i dopunski postupak s tim u svezi, donosi rješenja po žalbama ili dostavlja žalbe sa spisima na drugostupanjsko odlučivanje. Utvrđuje pravomoćnost i izvršnost upravnih predmeta. Sudjeluje u poslovima naknadnih provjera. Izrađuje izvješća i informacije iz djelokruga Odjela. 7.1.2. Odjel za carinsko-prekršajni postupak Odjel za carinsko-prekršajni postupak surađuje sa Središnjim uredom i drugim carinarnicama u cilju pronalaženja najboljeg načina i jedinstvenog postupanja iz djelokruga Odjela. U prvom stupnju zaprima prijave o počinjenom prekršaju i optužne prijedloge, te odlučuje o pokretanju istih donošenjem rješenja o provođenju prekršajnih postupaka ili izdavanjem prekršajnih naloga. Vodi postupak o carinskim prekršajima, prekršajima propisanim Zakonom o carinskoj službi, Zakonom o trgovini, Zakonom o slobodnim zonama, Zakonom o uvjetima za obavljanje poslova zastupanja u carinskom postupku kao i prekršajima s naslova posebnih poreza i trošarina, te donosi rješenja s tim u svezi. Izvodi dokazni postupak i izvještava Vijeće za prekršaje u prvostupanjskom prekršajnom postupku. Donosi rješenja o privremenom oduzimanju putovnica ili drugih osobnih dokumenata i predmeta prekršaja te o privremenom ograničenju ili zabrani djelatnosti; poduzima mjere za osiguranje nazočnosti okrivljenika u postupku izdavanjem naloga o potrazi i naloga o dovođenju, o spajanju ili razdvajanju postupaka; jamčevini; ustupu, obustavi i odbačaju, obročnoj otplati kazni, te stavljanju izvan snage prekršajnih naloga. Donosi prekršajne i izrađuje dovedbene naloge. Izlazi na granične prijelaze kad su okrivljenici strani državljani te provodi žurni postupak i donosi rješenja na licu mjesta. Razmatra žalbene navode, provodi ispitni i dopunski postupak s tim u svezi, donosi rješenja po prigovorima i žalbama ili dostavlja žalbe Drugostupanjskom vijeću ili Visokom prekršajnom sudu. Utvrđuje pravomoćnost i izvršnost rješenja. Preuzima, čuva, prodaje i organizira uništenje robe oduzete u prekršajnom i upravnom postupku, kao i carinske robe koje su se stranke odrekle. Provodi radnje za pronalaženje vlasnika pri pronalasku napuštenih prijevoznih sredstava. Poziva stranke radi stavljanja roba, za koje nije propisana mjera oduzimanja, u odgovarajući dopušteni postupak. Izrađuje rješenja o rasporedu sredstava dobivenih prodajom robe. Brine se o čuvanju i prodaji robe te o nadzoru nad poslovima čuvanja i prodaje motornih vozila i plovila od strane Hrvatskog autokluba. Izrađuje i dostavlja Središnjem uredu popis robe pogodne za ustupanje bez naknade. Izrađuje izvješća i informacije iz djelokruga Odjela. 7.2. SLUŽBA ZA NADZOR U okviru Službe za nadzor obavljaju se poslovi naknadne provjere i inspekcijskog nadzora kod carinskih i trošarinskih obveznika, obveznika posebnih poreza i drugih davanja na području mjesne nadležnosti Carinarice, pripreme i izrade operativnih planova za provedbu poslova iz djelokruga Službe, podnošenje optužnih prijedloga i kaznenih prijava nadležnim tijelima; prikupljanje podataka i informacija, obrade i analize prikupljenih podataka, razmjene informacija o tijekovima krijumčarenja i prijevara, metodama i nositeljima takvih aktivnosti, predlaganja profila za unos u sustav upravljanja rizicima; otkrivanja i istrage

192

prekršajnih i kaznenih djela iz područja carinskih i trošarinskih prijevara; sprječavanja krijumčarenja svih vrsta roba, opojnih droga i prekursora, ugroženih vrsta biljaka i životinja te kulturne baštine, kontrole izvoza robe dvojne namjene, suzbijanja širenja oružja za masovno uništavanje i suzbijanja ostalih oblika carinskih i trošarinskih prijevara te prijevara vezanih uz posebne poreze; provođenja operativnih akcija na suzbijanju krijumčarenja putem mobilnih jedinica na kopnu, moru i u zračnom prometu; aktivnog praćenja kretanja sumnjivih pošiljki i visokorizičnih roba; izrade izvješća o rezultatima rada, događajima, poduzetim mjerama i obavljenim nadzorima; obavljaju se i drugi poslovi iz djelokruga Službe. U Službi za nadzor ustrojavaju se: 7.2.1. Odjel za provjere 7.2.2. Odjel za upravljanje rizikom, suzbijanje krijumčarenja i istrage 7.2.3. Odjel za mobilne jedinice 7.2.1. Odjel za provjere Odjel za provjere obavlja poslove izrade plana inspekcijskog nadzora, te na temelju istih provodi naknadne provjere i nadzor kod obveznika carinskih, trošarinskih i drugih davanja, a što podrazumijeva nadzor poslovnih knjiga, financijskih izvještaja, poslovne dokumentacije i robe ako je dostupna. Analizira i obrađuje podatke iz informacijskog sustava Carinske uprave i drugih izvora radi određivanja subjekata provjera. Na osnovi rezultata provjera sastavlja nalaze, podnosi optužne prijedloge ili kaznene prijave nadležnom tijelu i obavještava porezno tijelo o činjenicama značajnima za oporezivanje poreznog obveznika. Surađuje s nadležnim tijelima državne uprave na području nadležnosti rada i drugim carinarnicama u izvršavanju zadataka iz područja djelokruga Odjela. Prati i analizira sve propise koji se primjenjuju u postupku carinskog nadzora, nadzora trošarina i posebnih poreza, carinjenja robe, carinsko-upravnog i prekršajnog postupka, financijsko-materijalnog poslovanja, te daje upute i tumačenja za njihovu pravilnu primjenu neposrednim izvršiteljima. Nadzire i provjerava uporabu robe koja je bila oslobođena od plaćanja carine, trošarina, posebnih poreza i drugih pristojbi, te obavlja provjeru provođenja postupaka s gospodarskim učinkom. Sudjeluje u postupcima utvrđivanja carinske vrijednosti i svrstavanja robe po Carinskoj tarifi i podrijetlu robe radi ujednačavanja prakse. Obavlja naknadne provjere kod obveznika trošarina i posebnih poreza kao i kontrolu ocjene o ispunjavanju uvjeta za odobravanje pojednostavnjenih postupaka deklariranja, te kontrolu provedbe pojednostavnjenih postupaka deklariranja. Podnosi mjesečna izvješća o radu Središnjem uredu i provodi provjere u okviru međunarodne suradnje po carinskim, trošarinskim i poreznim pitanjima, sukladno međunarodnim ugovorima o slobodnoj trgovini (provjere računa izvezene robe, provjere podrijetla robe). Rezultate naknadnih provjera unosi u sustav za upravljanje rizicima; izrađuju izvješća i analize iz djelokruga Odjela.. 7.2.2. Odjel za upravljanje rizikom, suzbijanje krijumčarenja i istrage U okviru Odjela za upravljanje rizikom, suzbijanje krijumčarenja i istrage obavljaju se poslovi prikupljanja informacija i podataka koji se odnose na suzbijanje prijevara te njihova prosljeđivanja Službi za nadzor u Carinarnici i njegovim Odjelima; poslovi obrade i analize prikupljenih podataka; poslovi izrade prijedloga lokalnih profila rizika za sustav upravljanja rizicima radi ciljanog otkrivanja prijevara i selektivnog carinjenja pošiljaka; provode se preventivne mjere za suzbijanje krijumčarenja svih vrsta roba, zaštićenih biljnih i životinjskih vrsta, opojnih droga i prekusora, oružja, eksploziva, radioaktivnih materijala i drugih opasnih tvari; provode se mjere carinskog i trošarinskog nadzora te nadzora vezanog uz posebne poreze kao i provjera u okviru ciljanih operativnih akcija putem mobilnih jedinica u cilju suzbijanja prijevara na području Carinarnice, samostalno ili u koordinaciji s tijelima državne uprave; u svom radu se koriste rentgen-uređajima i ostalim materijalno-tehničkim sredstvima te službenim psima; provode ispitne i izvidne postupke u predmetima prijevara; provode mjere izvanrednih provjera putničkog prometa, vozila, plovila i robnih pošiljaka na kopnu,

193

moru i u zračnom prometu s aspekta prijevara i prikupljanja dokaza za njihovo procesuiranje; izrađuju izvješća i analize iz djelokruga Odjela. 7.2.3. Odjel za mobilne jedinice U okviru Odjela za mobilne jedinice obavljaju se poslovi prikupljanja podataka koji se odnose na suzbijanje prijevara te njihova prosljeđivanja Službi za nadzor u Carinarnici i njegovim Odjelima; provode se preventivne mjere za suzbijanje krijumčarenja svih vrsta roba, zaštićenih biljnih i životinjskih vrsta, opojnih droga i prekusora, oružja, eksploziva, radioaktivnih materijala i drugih opasnih tvari; provode se mjere carinskog i trošarinskog nadzora te nadzora vezanog uz posebne poreze putem operativnih akcija mobilnih jedinica u cilju suzbijanja prijevara na području Carinarnice, samostalno ili u koordinaciji s tijelima državne uprave; u svom radu se koriste rentgen-uređajima i ostalim materijalno-tehničkim sredstvima te službenim psima; provode ispitne i izvidne postupke u predmetima prijevara; provode mjere izvanrednih provjera putničkog prometa, vozila, plovila i robnih pošiljaka na kopnu, moru i u zračnom prometu s aspekta prijevara i prikupljanja dokaza za njihovo procesuiranje; izrađuju izvješća i analize iz djelokruga Odjela. 7.3. SAMOSTALNI ODJEL ZA TROŠARINE I POSEBNE POREZE Samostalni odjel za trošarine i posebne poreze surađuje sa Središnjim uredom Carinske uprave, nadležnim tijelima državne uprave i drugim carinarnicama u izvršavanju zadataka iz djelokruga Samostalnog odjela, daje upute i tumačenja za pravilnu primjenu propisa koja se odnose na trošarine i posebne poreze, pruža stručnu pomoć poreznim obveznicima te izrađuje mišljenja po upitima poreznih obveznika vezano za trošarine i posebne poreze, nadzire primjenu i provedbu propisa vezanih za trošarine i posebne poreze, prati gospodarske, poslovne i porezne sposobnosti obveznika trošarine i posebnih poreza, vodi porezne evidencije, obavlja zaduživanje i razduživanje trošarinskih obveza ili obveza posebnog poreza i prati njihovu naplatu, vodi evidencije o zaduženim i naplaćenim obvezama poreznih obveznika te vodi i ažurira registre poreznih obveznika, zaprima izvješća i dnevne obračune trošarine, utvrđuje pravodobnost, zakonitost i pravilnost podnesenih izvješća i dnevnih obračuna trošarine, priprema, prikuplja, analizira i obrađuje podatke iz evidencija obveznika trošarina i posebnih poreza, prati stanje zaliha trošarinskih roba, prati naplatu trošarine i posebnih poreza na razini Carinarnice u odnosu na planirane iznose, obavlja poslove vezane za narudžbu, primanje, izdavanje i distribuciju markica, te fakturira troškove tiskanja markica naručitelju, vodi evidenciju o uplatama vrijednosti tiskanja markica, kontrolira izvješća o utrošenim, oštećenim, uništenim i neiskorištenim markicama, kontrolira obilježavanje alkohola, kave i duhanskih proizvoda markicama Ministarstva financija Republike Hrvatske i markicama drugih država, vodi poslove u vezi s pomoćnim trezorom za cigarete, obavlja poslove u vezi s kontrolom i označavanjem mjerila protoka i vage, kontrolira evidencije o kupcima roba koje podliježu naplati trošarine i posebnih poreza te prijavljena posebna skladišta, zaprima podnesene prijave i provjerava evidencije o kupcima, inicira po službenoj dužnosti naplatu i povrat trošarina i posebnih poreza, provjerava osnovanost zahtjeva za povratom posebnog poreza i trošarina za robe na koje su u domaćem prometu plaćeni posebni porez i trošarina, pokreće prekršajni i kazneni postupak, prati i pokreće naplatu s bankovnih garancija i drugih instrumenata osiguranja plaćanja trošarine za nepravodobno podmirenje trošarine, inicira postupak prisilne naplate trošarina i posebnih poreza, utvrđuje činjenice bitne za izdavanje odobrenja ovlaštenom držatelju trošarinskog skladišta, trošarinskom skladištu, oslobođenom korisniku i registriranom primatelju, donosi odobrenja za ovlaštenog držatelja trošarinskog skladišta, za otvaranje trošarinskog skladišta, oslobođenom korisniku trošarinskih proizvoda i registriranom primatelju, prati porezno dopuštene gubitke kod poreznih obveznika i utvrđuje činjenice bitne za izdavanje rješenja o naplati ili oslobođenju od plaćanja trošarine, unosi odobrenja i provodi promjene podataka u informacijskom sustavu, sudjeluje u pripremi plana provjere te predlaže mjere i oblik provjera glede trošarina i posebnih poreza, koordinira poslove koji se odnose na djelovanje

194

informacijskog sustava i njegovo korištenje, izdaje isprave o činjenicama o kojima vodi službenu evidenciju, izrađuje izvješća, daje informacije te obavlja druge poslove iz djelokruga Samostalnog odjela. 7.4. SLUŽBA ZA UPRAVLJANJE LJUDSKIM POTENCIJALIMA U okviru Službe za upravljanje ljudskim potencijalima obavljaju se poslovi praćenja napredovanja službenika raspoređenih u carinarnici i njezinim ustrojstvenim jedinicama i praćenje potreba obrazovanja carinskih službenika, kao i svi drugi poslovi planiranja i upravljanja ljudskim potencijalima: pripremaju se i izrađuju prijedlozi rješenja o svim pravnim institutima službeničkog statusa, daju prijedlozi za izradu godišnjih obrazovnih planova, kao i prijedlozi za izradu planova napredovanja; suradnja sa Središnjim uredom Carinske uprave, ostalim tijelima državne uprave i pitanjima iz svog djelokruga rada; nadzire rad nižih ustrojstvenih jedinica i pruža stručnu pomoć; surađuje s ostalim ustrojstvenim jedinicama Carinarnice u poslovima iz svog djelokruga rada; analizira postojeću organizaciju rada u Carinarnici i izvješćuje pročelnika o svim pitanjima iz svoje nadležnosti. Izrađuje izvješća iz djelokruga Službe. U Službi za upravljanje ljudskim potencijalima ustrojavaju se: 7.4.1. Odjel za upravljanje ljudskim potencijalima i organizaciju 7.4.2. Odjel za planiranje i organizaciju provedbe izobrazbe 7.4.1. Odjel za upravljanje ljudskim potencijalima i organizaciju U Odjelu za upravljanje ljudskim potencijalima i organizaciju obavljaju se sljedeći poslovi: suradnja sa Središnjim uredom Carinske uprave; analiza postojeće organizacije rada u Carinarnici; izrada akata s naslova korištenja prava službenika i namještenika iz Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike i njihova dostava Središnjem uredu, te kontrola njihova korištenja. Izrađuje prijedloge rješenja za raspored, premještaje, privremena upućivanja, napredovanja, prestanak državne službe, te rješenja za korištenje godišnjih odmora i plaćenih dopusta djelatnika Carinarnice. Očituje se po prigovorima službenika i namještenika na rješenja i tužbe. Provodi postupak prijama u redovnom i izvanrednom postupku, te podnosi prijedloge za prijam u državnu službu Središnjem uredu. Pruža stručnu pomoć pročelniku Carinarnice u svezi s pokretanjem i vođenjem postupaka zbog težih i lakših povreda službene dužnosti. Priprema dokumentaciju vezanu za izradu prijedloga ocjena. Podnosi zahtjeve za izradu službenih carinskih isprava, te o njima vodi evidenciju. Vodi matične knjige i osobne očevidnike o službenicima i namještenicima Carinarnice. Zaprima, razvrstava, evidentira, urudžbira i dostavlja poštu, arhivira spise, preuzima i čuva registraturnu građu po propisanim rokovima čuvanja; vrši izlučivanje registraturne građe protekom roka čuvanja i izdavanje predmeta iz arhive putem reversa; izdaje ovjerene preslike iz arhive na zahtjev stranaka, carinarnice i drugih državnih tijela; obavlja poslove zaštite na radu; obavlja poslove u svezi s voznim parkom; vodi brigu o ispravnosti, održavanju i čistoći vozila; vrši poslove vanjske i unutarnje dostave službenih akata; vrši tehničko održavanje objekata, uređaja i opreme carinarnice, te rukovanje uređajima za grijanje i hlađenje. Izrađuje izvješća iz djelokruga rada Odjela. 7.4.2. Odjel za planiranje i organizaciju provedbe izobrazbe U Odjelu za planiranje i organizaciju provedbe izobrazbe obavljaju se poslovi koji se odnose na planiranje izobrazbe i stručnog usavršavanja službenika i namještenika, vježbenika i novoprimljenih državnih službenika. Surađuje sa Carinskim centrom za obuku u svim pitanjima vezanim uz izobrazbu i stručno usavršavanje. U suradnji sa organizacijskim jedinicama Carinarnice planira i organizira provedbu izobrazbe i stručnog usavršavanja službenika i namještenika. Surađuje s organizacijskim jedinicama drugih Carinarnica koje rade na poslovima izobrazbe i stručnog usavršavanja, vodi brigu o dokumentaciji vezanu za

195

izobrazbu državnih službenika i namještenika, vodi brigu o rokovima za polaganje državnih stručnih ispita, obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na planiranje i organizaciju provedbe izobrazbe. Izrađuje izvješća iz djelokruga svog rada. 7.5. SLUŽBA ZA FINANCIJE U Službi za financije vodi se evidencija svih carinskih i poreznih obveznika, provode postupci prisilne naplate carinskog i poreznog duga te kamata; knjiže se zaduženja po rješenjima, prate se financijska zaduženja carinskih i poreznih obveznika i podmirenje obveza u zakonskom roku, donose se rješenja u ovršnom postupku novčanih sredstava za pravne osobe i obavljaju poslovi prisilne naplate za fizičke osobe i obrtnike te se u suradnji s nadležnim odjelom donose prvostupanjska rješenja po zahtjevima za odgodu ovrhe; rješava se po žalbama u prvom stupnju, donose se rješenja za kamate. Prate se objave o otvaranju stečajnih i likvidacijskih postupaka nad carinskim i poreznim dužnicima, te se podnose odgovarajuće prijave potraživanja. Knjiže se zaduženja i uplate na evidentni račun temeljem izvoda iz Financijske agencije; vode se evidencije o prisilnoj naplati, ovršnom postupku, naplati s instrumenata osiguranja, stečajnim i likvidacijskim postupcima. Obavljaju se poslovi organiziranja i praćenja izvršenja svih financijskih poslova sukladno zakonu, vodi se briga o zakonitoj primjeni važećih materijalno-financijskih propisa, zaprimaju se računi dobavljača, ovjerava se ispravnost računa nakon obavljene kontrole i njihova dostava u Središnji ured na plaćanje, obavljaju se poslovi obračuna plaća i naknada državnim službenicima i namještenicima, postupa se po ugovorima o djelu; izrađuju se statistička i mjesečna izvješća, podnose se zahtjevi za osiguranje gotovine za blagajničko poslovanje, izdaju se i pripremaju nalozi za službena putovanja i obračunavaju putni troškovi; organizira se godišnji popis imovine, obveza i potraživanja; obavljaju se poslovi ekonomata - zaprimanje i raspodjela sredstava potrebnih za rad Carinarnice; izvješćuje pročelnik o svim pitanjima iz djelokruga rada Službe. U Službi za financija ustrojavaju se: 7.5.1. Odjel za obvezna davanja 7.5.2. Odjel za računovodstvo 7.5.1. Odjel za obvezna davanja U Odjelu za obvezna davanja vodi se evidencija svih carinskih i poreznih obveznika, provode postupci prisilne naplate carinskog i poreznog duga te kamata; knjiže se zaduženja po rješenjima, prate se financijska zaduženja carinskih i poreznih obveznika i podmirenje obveza u zakonskom roku, postupa se povodom zahtjeva obveznika za odgodom odnosno obročnom otplatom carinskog i poreznog duga, prati se izvršenje obveza po rješenjima za odgodu odnosno obročnu otplatu, donose se rješenja u ovršnom postupku novčanih sredstava za pravne osobe i obavljaju poslovi prisilne naplate za fizičke osobe i obrtnike te se u suradnji s nadležnim odjelom donose prvostupanjska rješenja po zahtjevima za odgodu ovrhe; rješava se po žalbama u prvom stupnju, donose se rješenja za kamate. Izdaju se potvrde o stanju zaduženja i potvrde o izvršenim uplatama. Prate se objave o otvaranju stečajnih i likvidacijskih postupaka nad carinskim i poreznim dužnicima, te se podnose odgovarajuće prijave potraživanja. Knjiže se zaduženja i uplate na evidentni račun temeljem izvoda iz Financijske agencije, sastavljaju se temeljnice uplata, kontrolira se stanje na kontima i prazne se prihodi na propisane račune proračuna, povezuju se otvorene uplate, provode se diobe uplata, povrati pogrešno ili više uplaćenih sredstava, storna zaduženja. Rješava se po zahtjevu stranke za povrat sredstava po okončanom upravnom postupku. Obavlja se naplata duga iz instrumenata osiguranja. Prate se rokovi zastare, a po nastupu apsolutne zastare sastavlja se službena bilješka i kvartalno se izvješćuje Središnji ured, a kojemu se dostavlja i mjesečno izvješća za predmete za koje postupak prisilne naplate provodi nadležna Porezna uprava kao, mjesečno se sastavlja i Izvješće o prijevarama i nepravilnostima koje se dostavlja nadležnom Službi na daljnje postupanje, a po potrebi se sastavljaju i druga izvješća iz domene rada Službe. Vode se evidencije o prisilnoj naplati,

196

ovršnom postupku, naplati s instrumenata osiguranja, stečajnim i likvidacijskim postupcima. Postupa se po zahtjevu obveznika za ostvarivanje povlaštenog statusa za polaganje mjenice kao instrumenta osiguranja carinskog duga; zaprimaju se mjenice i mjenična očitovanja u Kontrolnik mjenica; postupa se po zahtjevu obveznika za dobivanje odobrenja za uporabu zajedničkog jamstva u provoznom postupku; daje se mišljenje o visini referentnog iznosa i visini jamstva u provoznom postupku; postupa se po zahtjevu obveznika za odobravanje odgode plaćanja duga; izrađuju izvješća iz djelokruga rada Odjela. 7.5.2. Odjel za računovodstvo U Odjelu za računovodstvo zaprimaju se računi dobavljača, ovjerava se ispravnost računa nakon obavljene kontrole i njihova dostava u Središnji ured na plaćanje, obavljaju se poslovi vezani za provedbu javne nabave i postupanje po potpisanim ugovorima o javnoj nabavi; obavljaju se poslovi obračuna plaća i naknada državnim službenicima i namještenicima, postupa se po ugovorima o djelu; izrađuju se statistička i mjesečna izvješća, podnose se zahtjevi za osiguranje gotovine za blagajničko poslovanje, poslovi podizanja gotovine u Financijskoj agenciji sukladno otpuštenim sredstvima, vodi se blagajničko poslovanje, izdaju se i pripremaju nalozi za službena putovanja i obračunavaju putni troškovi; organizira se godišnji popis imovine, obveza i potraživanja; obavljaju se poslovi ekonomata zaprimanje i raspodjela sredstava potrebnih za rad Carinarnice; izrađuju se narudžbenice; obavljaju se poslovi i evidencije vezano za pečate s državnim grbom i štambilje kao i distribucija istih korisnicima; obavljaju se poslovi i evidencije vezano za carinska kliješta, traže se suglasnosti za nabavu roba i usluga; izrađuje se prijedlog za rashod osnovnih sredstava i sitnog inventara; obavljaju se poslovi koji se odnose na korištenje i održavanje opreme na objektima; prate se i analiziraju troškovi službenih vozila; izrađuju izvješća iz djelokruga rada Odjela. 7.6. SAMOSTALNI ODJEL ZA CARINSKU TARIFU, VRIJEDNOST, PODRIJETLO I CARINSKI LABORATORIJ Samostalni odjel za Carinsku tarifu, vrijednost, podrijetlo i carinski laboratorij obavlja poslove i zadatke na područjima u nadležnosti carinarnica Rijeka, Otočac i Pula. Surađuje sa Središnjim uredom i drugim carinarnicama u cilju pronalaženja najboljeg načina i jedinstvenog postupanja iz djelokruga Samostalnog odjela. Prati međunarodne i europske propise vezano uz Carinsku tarifu, te surađuje s Carinskom upravom, drugim tijelima državne uprave i ustrojstvenim jedinicama Carinarnice po pitanjima razvrstavanja robe u Carinsku tarifu. Daje mišljenja o razvrstavanju robe u Carinsku tarifu za potrebe carinsko-upravnog i carinsko-prekršajnog postupka, te daje upute carinskim djelatnicima o razvrstavanju robe u Carinsku tarifu. Priprema stručne materijale po pitanjima razvrstavanja robe u Carinsku tarifu. Daje informacije i odgovore na sve upite pravnih i fizičkih osoba pristigle u pisanom obliku, elektroničkom poštom, faksom ili telefonski, i to iz područja Carinske tarife, podrijetla robe i vrijednosti. Obučava carinske djelatnike o razvrstavanju robe u Carinsku tarifu, o pitanjima podrijetla robe i carinske vrijednosti. Prati podzakonske propise i druge dokumente WCO i Europske unije vezano za carinsku vrijednost. Prikuplja obavijesti za izradu baze podataka o carinskoj vrijednosti robe utvrđenoj na temelju transakcijske vrijednosti. Utvrđuje carinsku vrijednost za određenu robu u složenijim slučajevima, te daje mišljenja o carinskoj vrijednosti robe po zahtjevu Odjela za carinsko-upravni postupak i Odjela za provjere Carinarnice u složenijim slučajevima. Sudjeluje na tematskim sastancima za carinsku vrijednost, tarifu i podrijetlo robe s djelatnicima u Središnjem uredu Carinske uprave. Obučava carinske djelatnike o svim pitanjima vezanim za carinsku tarifu, vrijednost i podrijetlo robe. Provjerava vjerodostojnost dokumentacije po zahtjevima stranih administracija, te obavlja nadzor kod obveznika u slučajevima provjere podrijetla. Obavlja prethodni nadzor kod izvoznika radi utvrđivanja statusa za izdavanje odobrenja ovlaštenog izvoznika. Sustavno prati međunarodne konvencije i pravila Europske unije o podrijetlu robe. Prati i analizira probleme u svezi s utvrđivanjem podrijetla robe te predlaže rješenja. Prati

197

tehnološki razvoj i unapređenja na području instrumenata za analize; prati razvoj na području novih materijala i tehnologija te novih metoda ispitivanja. Surađuje sa središnjim carinskim laboratorijem. Provodi fizikalne i kemijske analize za potrebe carinske službe u svrhu utvrđivanja vrste robe, razvrstavanja robe u Carinsku tarifu, primjene pravila podrijetla, vrijednosti, otkrivanja i sprječavanja carinskih i prekršaja s naslova posebnih poreza i drugih kažnjivih djela. Provodi fizikalne i kemijske analize komercijalne naravi. Daje nalaze o izvršenim ispitivanjima. Surađuje s drugim ovlaštenim laboratorijima. Surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama Carinarnice pri provjerama pravnih osoba i provjerama koje obavljaju mobilne ekipe i djelatnici za suzbijanje carinskih prijevara. Priprema stručne materijale i obučava carinske djelatnike u pogledu poznavanja robe i postupaka njezina uzorkovanja. Izrađuje izvješća i informacije iz djelokruga Samostalnog odjela. U Carinarnici II Rijeka ustrojavaju se carinske ispostave I., II. i III., a u ispostavama carinski odjeljci I. i II. kategorije, koji se razlikuju ovisno o opsegu i složenosti poslova, i to kako slijedi: A) Carinske ispostave I. kategorije: 1. Carinska ispostava Luka Rijeka (granično-robna), 2. Carinska ispostava Pasjak (granična) 2.1. Carinski odjeljak I Željeznički kolodvor Šapjane (granični) 2.2. Carinski odjeljak II Vele Mune (pogranični) 3. Carinska ispostava Rupa (robno-granična) 3.1. Carinski odjeljak II Lipa (pogranični) 4. Carinska ispostava Škrljevo (robna). B) Carinske ispostave II. kategorije: 1. Carinska ispostava Bakar (granično-robna), 2. Carinska ispostava Omišalj (granično-robna) 2.1. Carinski odjeljak I Zračna luka (granični). C) Carinske ispostave III. kategorije: 1. Carinska ispostava Pošta (robna) 2. Carinska ispostava Brod na Kupi (granična) 2.1. Carinski odjeljak II Blaževci (pogranični) 3. Carinska ispostava Prezid (granična) 3.1. Carinski odjeljak II Zamost (pogranični) 3.2. Carinski odjeljak II Čabar (pogranični) 3.3. Carinski odjeljak II Prezid I (pogranični) 4. Carinska ispostava Mali Lošinj (granično-robna). 8. CARINARNICA II SPLIT Članak 67. U Carinarnici II Split ustrojavaju se sljedeće unutarnje ustrojstvene jedinice: 8.1. SLUŽBA ZA CARINSKO-UPRAVNI I CARINSKO-PREKRŠAJNI POSTUPAK Služba za carinsko-upravni i carinsko-prekršajni postupak surađuje sa Središnjim uredom i drugim carinarnicama u cilju pronalaženja najboljeg načina i jedinstvenog postupanja iz djelokruga Službe. Donosi rješenja u prvostupanjskom postupku primjenom propisa o općem upravnom postupku, kojima se rješava o oslobođenju od plaćanja carine te

198

naplati, povratu, otpisu i otpustu carine, poreza, trošarina, posebnih poreza, kamata i drugih davanja koja se naplaćuju sukladno carinskim i trošarinskim propisima kao i propisima o posebnim porezima, te drugim posebnim propisima. Donosi prvostupanjska rješenja o naknadnoj naplati duga, obnovi postupka carinjenja; pojednostavnjenom postupku razvrstavanja nesastavljenih proizvoda i proizvoda u rastavljenom stanju; poništavanju jedinstvene carinske deklaracije i konačnom utvrđivanju podataka u istoj; davanju i ukidanju odobrenja za privremeni uvoz i izvoz robe; povlaštenim postupcima i produženju rokova u svezi s otkupom robe i načinu vođenja evidencija u slobodnim zonama, te o uništenju robe pod carinskim nadzorom. U prvom stupnju zaprima prijave o počinjenom prekršaju i optužne prijedloge, te odlučuje o pokretanju istih donošenjem rješenja o provođenju prekršajnih postupaka ili izdavanjem prekršajnih naloga. Vodi postupak o carinskim prekršajima, prekršajima propisanim Zakonom o carinskoj službi, Zakonom o trgovini, Zakonom o slobodnim zonama, Zakonom o uvjetima za obavljanje poslova zastupanja u carinskom postupku kao i prekršajima s naslova posebnih poreza i trošarina, te donosi rješenja s tim u svezi. Izvodi dokazni postupak i izvještava Vijeće za prekršaje u prvostupanjskom prekršajnom postupku. Donosi rješenja o privremenom oduzimanju putovnica ili drugih osobnih dokumenata i predmeta prekršaja te o privremenom ograničenju ili zabrani djelatnosti; poduzima mjere za osiguranje nazočnosti okrivljenika u postupku izdavanjem naloga o potrazi i naloga o dovođenju, o spajanju ili razdvajanju postupaka; jamčevini; ustupu, obustavi i odbačaju, obročnoj otplati kazni, te stavljanju izvan snage prekršajnih naloga. Donosi prekršajne i izrađuje dovedbene naloge. Razmatra žalbene navode, provodi ispitni i dopunski postupak s tim u svezi, donosi rješenja po žalbama ili dostavlja žalbe sa spisima na drugostupanjsko odlučivanje. Utvrđuje pravomoćnost i izvršnost upravnih predmeta i rješenja. Sudjeluje u poslovima naknadnih provjera. Preuzima, čuva, prodaje i organizira uništenje robe oduzete u prekršajnom i upravnom postupku, kao i carinske robe koje su se stranke odrekle. Izrađuje rješenja o rasporedu sredstava dobivenih prodajom robe. Brine se o čuvanju i prodaji robe te o nadzoru nad poslovima čuvanja i prodaje motornih vozila i plovila od strane Hrvatskog autokluba. Izrađuje izvješća i informacije iz djelokruga Službe. U Službi za carinsko-upravni i carinsko-prekršajni postupak ustrojavaju se: 8.1.1. Odjel za carinsko-upravni postupak 8.1.2. Odjel za carinsko-prekršajni postupak 8.1.1. Odjel za carinsko-upravni postupak Odjel za carinsko-upravni postupak surađuje sa Središnjim uredom i drugim carinarnicama u cilju pronalaženja najboljeg načina i jedinstvenog postupanja iz djelokruga Odjela. Donosi rješenja u prvostupanjskom postupku primjenom propisa o općem upravnom postupku, kojima se rješava o oslobođenju od plaćanja carine te naplati, povratu, otpisu i otpustu carine, poreza, trošarina, posebnih poreza, kamata i drugih davanja koja se naplaćuju sukladno carinskim i trošarinskim propisima kao i propisima o posebnim porezima, te drugim posebnim propisima. Donosi prvostupanjska rješenja o naknadnoj naplati duga, obnovi postupka carinjenja; pojednostavnjenom postupku razvrstavanja nesastavljenih proizvoda i proizvoda u rastavljenom stanju; poništavanju jedinstvene carinske deklaracije i konačnom utvrđivanju podataka u istoj; davanju i ukidanju odobrenja za privremeni uvoz i izvoz robe; povlaštenim postupcima i produženju rokova u svezi s otkupom robe i načinu vođenja evidencija u slobodnim zonama, te o uništenju robe pod carinskim nadzorom. Donosi odobrenja za pojednostavnjene postupke u izvozu i pri puštanju robe u slobodan promet te za otvaranje carinskih skladišta; o smještaju privremeno uvezenih plovila i kampkućica te lovačkog i sportskog oružja. Razmatra žalbene navode, provodi ispitni i dopunski postupak s tim u svezi, donosi rješenja po žalbama ili dostavlja žalbe sa spisima na drugostupanjsko odlučivanje. Utvrđuje izvršnost upravnih predmeta. Sudjeluje u poslovima naknadnih provjera. Izrađuje izvješća i informacije iz djelokruga Odjela.

199

8.1.2. Odjel za carinsko-prekršajni postupak Odjel za carinsko-prekršajni postupak surađuje sa Središnjim uredom i drugim carinarnicama u cilju pronalaženja najboljeg načina i jedinstvenog postupanja iz djelokruga Službe. U prvom stupnju zaprima prijave o počinjenom prekršaju i optužne prijedloge, te odlučuje o pokretanju istih donošenjem rješenja o provođenju prekršajnih postupaka i ili izdavanjem prekršajnih naloga. Vodi postupak o carinskim prekršajima, prekršajima propisanim Zakonom o carinskoj službi, Zakonom o trgovini, Zakonom o slobodnim zonama, Zakonom o uvjetima za obavljanje poslova zastupanja u carinskom postupku kao i prekršajima s naslova posebnih poreza i trošarina, te donosi rješenja s tim u svezi. Izvodi dokazni postupak i izvještava Vijeće za prekršaje u prvostupanjskom prekršajnom postupku. Donosi rješenja o privremenom oduzimanju putovnica ili drugih osobnih dokumenata i predmeta prekršaja te o privremenom ograničenju ili zabrani djelatnosti; poduzima mjere za osiguranje nazočnosti okrivljenika u postupku izdavanjem naloga o potrazi i naloga o dovođenju, o spajanju ili razdvajanju postupaka; jamčevini; ustupu, obustavi i odbačaju, obročnoj otplati kazni, te stavljanju izvan snage prekršajnih naloga. Donosi prekršajne i izrađuje dovedbene naloge. Izlazi na granične prijelaze kad su okrivljenici strani državljani te provodi žurni postupak i donosi rješenja na licu mjesta. Razmatra žalbene navode, provodi ispitni i dopunski postupak s tim u svezi, donosi rješenja po prigovorima i žalbama ili dostavlja žalbe Drugostupanjskom vijeću ili Visokom prekršajnom sudu. Utvrđuje pravomoćnost i izvršnost rješenja. Preuzima, čuva, prodaje i organizira uništenje robe oduzete u prekršajnom i upravnom postupku, kao i carinske robe koje su se stranke odrekle. Provodi radnje za pronalaženje vlasnika pri pronalasku napuštenih prijevoznih sredstava. Poziva stranke radi stavljanja roba, za koje nije propisana mjera oduzimanja, u odgovarajući dopušteni postupak. Izrađuje rješenja o rasporedu sredstava dobivenih prodajom robe. Brine se o čuvanju i prodaji robe te o nadzoru nad poslovima čuvanja i prodaje motornih vozila i plovila od strane Hrvatskog autokluba. Izrađuje i dostavlja Središnjem uredu popis robe pogodne za ustupanje bez naknade. Izrađuje izvješća i informacije iz djelokruga Odjela. 8.2. SLUŽBA ZA NADZOR U okviru Službe za nadzor obavljaju se poslovi naknadne provjere i poreznog nadzora kod carinskih i trošarinskih obveznika, obveznika posebnih poreza i drugih davanja na području mjesne nadležnosti Carinarice, pripreme i izrade operativnih planova za provedbu poslova iz djelokruga Službe, podnošenje optužnih prijedloga i kaznenih prijava nadležnim tijelima; prikupljanje podataka i informacija, obrade i analize prikupljenih podataka, razmjene informacija o tijekovima krijumčarenja i prijevara, metodama i nositeljima takvih aktivnosti, predlaganja profila za unos u sustav upravljanja rizicima; otkrivanja i istrage prekršajnih i kaznenih djela iz područja carinskih i trošarinskih prijevara; sprječavanja krijumčarenja svih vrsta roba, opojnih droga i prekursora, ugroženih vrsta biljaka i životinja te kulturne baštine, kontrole izvoza robe dvojne namjene, suzbijanja širenja oružja za masovno uništavanje i suzbijanja ostalih oblika carinskih i trošarinskih prijevara te prijevara vezanih uz posebne poreze; provođenja operativnih akcija na suzbijanju krijumčarenja putem mobilnih jedinica na kopnu, moru i u zračnom prometu; aktivnog praćenja kretanja sumnjivih pošiljki i visokorizičnih roba; izrade izvješća o rezultatima rada, događajima, poduzetim mjerama i obavljenim nadzorima; obavljaju se i drugi poslovi iz djelokruga Službe. U Službi za nadzor ustrojavaju se: 8.2.1. Odjel za provjere 8.2.2. Odjel za upravljanje rizikom, suzbijanje krijumčarenja i istrage 8.2.3. Odjel za mobilne jedinice 8.2.1. Odjel za provjere

200

Odjel za provjere obavlja poslove izrade plana poreznog nadzora, te na temelju istih provodi naknadne provjere i nadzor kod obveznika carinskih, trošarinskih i drugih davanja, a što podrazumijeva nadzor poslovnih knjiga, financijskih izvještaja, poslovne dokumentacije i robe ako je dostupna. Analizira i obrađuje podatke iz informacijskog sustava Carinske uprave i drugih izvora radi određivanja subjekata provjera. Na osnovi rezultata provjera sastavlja nalaze, podnosi optužne prijedloge ili kaznene prijave nadležnom tijelu i obavještava porezno tijelo o činjenicama značajnima za oporezivanje poreznog obveznika. Surađuje s nadležnim tijelima državne uprave na području nadležnosti rada i drugim carinarnicama u izvršavanju zadataka iz područja djelokruga Odjela. Prati i analizira sve propise koji se primjenjuju u postupku carinskog nadzora, nadzora trošarina i posebnih poreza, carinjenja robe, carinskoupravnog i prekršajnog postupka, financijsko-materijalnog poslovanja, te daje upute i tumačenja za njihovu pravilnu primjenu neposrednim izvršiteljima. Nadzire i provjerava uporabu robe koja je bila oslobođena od plaćanja carine, trošarina, posebnih poreza i drugih pristojbi, te obavlja provjeru provođenja postupaka s gospodarskim učinkom. Sudjeluje u postupcima utvrđivanja carinske vrijednosti i svrstavanja robe po Carinskoj tarifi i podrijetlu robe radi ujednačavanja prakse. Obavlja naknadne provjere kod obveznika trošarina i posebnih poreza kao i kontrolu ocjene o ispunjavanju uvjeta za odobravanje pojednostavnjenih postupaka deklariranja, te kontrolu provedbe pojednostavnjenih postupaka deklariranja. Podnosi mjesečna izvješća o radu Središnjem uredu i provodi provjere u okviru međunarodne suradnje po carinskim, trošarinskim i poreznim pitanjima, sukladno međunarodnim ugovorima o slobodnoj trgovini (provjere računa izvezene robe, provjere podrijetla robe). Rezultate naknadnih provjera unosi u sustav za upravljanje rizicima. 8.2.2. Odjel za upravljanje rizikom, suzbijanje krijumčarenja i istrage U okviru Odjela za upravljanje rizikom, suzbijanje krijumčarenja i istrage obavljaju se poslovi prikupljanja informacija i podataka koji se odnose na suzbijanje prijevara te njihova prosljeđivanja Službi za nadzor u Carinarnici i njegovim Odjelima; poslovi obrade i analize prikupljenih podataka; poslovi izrade prijedloga lokalnih profila rizika za sustav upravljanja rizicima radi ciljanog otkrivanja prijevara i selektivnog carinjenja pošiljaka; provode se preventivne mjere za suzbijanje krijumčarenja svih vrsta roba, zaštićenih biljnih i životinjskih vrsta, opojnih droga i prekusora, oružja, eksploziva, radioaktivnih materijala i drugih opasnih tvari; provode se mjere carinskog i trošarinskog nadzora te nadzora vezanog uz posebne poreze kao i provjera u okviru ciljanih operativnih akcija putem mobilnih jedinica u cilju suzbijanja prijevara na području Carinarnice, samostalno ili u koordinaciji s tijelima državne uprave; u svom radu se koriste rentgen-uređajima i ostalim materijalno-tehničkim sredstvima te službenim psima; provode ispitne i izvidne postupke u predmetima prijevara; provode mjere izvanrednih provjera putničkog prometa, vozila, plovila i robnih pošiljaka na kopnu, moru i u zračnom prometu s aspekta prijevara i prikupljanja dokaza za njihovo procesuiranje; izrađuju izvješća i analize iz djelokruga Odjela. 8.2.3. Odjel za mobilne jedinice U okviru Odjela za mobilne jedinice obavljaju se poslovi prikupljanja podataka koji se odnose na suzbijanje prijevara te njihova prosljeđivanja Službi za nadzor u Carinarnici i njegovim Odjelima; provode se preventivne mjere za suzbijanje krijumčarenja svih vrsta roba, zaštićenih biljnih i životinjskih vrsta, opojnih droga i prekusora, oružja, eksploziva, radioaktivnih materijala i drugih opasnih tvari; provode se mjere carinskog i trošarinskog nadzora te nadzora vezanog uz posebne poreze putem operativnih akcija mobilnih jedinica u cilju suzbijanja prijevara na području Carinarnice, samostalno ili u koordinaciji s tijelima državne uprave; u svom radu se koriste rentgen-uređajima i ostalim materijalno-tehničkim sredstvima te službenim psima; provode ispitne i izvidne postupke u predmetima prijevara; provode mjere izvanrednih provjera putničkog prometa, vozila, plovila i robnih pošiljaka na kopnu, moru i u zračnom prometu s aspekta prijevara i prikupljanja dokaza za njihovo procesuiranje; izrađuju izvješća i analize iz djelokruga Odjela.

201

8.3. SAMOSTALNI ODJEL ZA TROŠARINE I POSEBNE POREZE Samostalni odjel za trošarine i posebne poreze surađuje sa Središnjim uredom Carinske uprave, nadležnim tijelima državne uprave i drugim carinarnicama u izvršavanju zadataka iz djelokruga Samostalnog odjela, daje upute i tumačenja za pravilnu primjenu propisa koja se odnose na trošarine i posebne poreze, pruža stručnu pomoć poreznim obveznicima te izrađuje mišljenja po upitima poreznih obveznika vezano za trošarine i posebne poreze, nadzire primjenu i provedbu propisa vezanih za trošarine i posebne poreze, prati gospodarske, poslovne i porezne sposobnosti obveznika trošarine i posebnih poreza, vodi porezne evidencije, obavlja zaduživanje i razduživanje trošarinskih obveza ili obveza posebnog poreza i prati njihovu naplatu, vodi evidencije o zaduženim i naplaćenim obvezama poreznih obveznika te vodi i ažurira registre poreznih obveznika, zaprima izvješća i dnevne obračune trošarine, utvrđuje pravodobnost, zakonitost i pravilnost podnesenih izvješća i dnevnih obračuna trošarine, priprema, prikuplja, analizira i obrađuje podatke iz evidencija obveznika trošarina i posebnih poreza, prati stanje zaliha trošarinskih roba, prati naplatu trošarine i posebnih poreza na razini Carinarnice u odnosu na planirane iznose, obavlja poslove vezane za narudžbu, primanje, izdavanje i distribuciju markica, te fakturira troškove tiskanja markica naručitelju, vodi evidenciju o uplatama vrijednosti tiskanja markica, kontrolira izvješća o utrošenim, oštećenim, uništenim i neiskorištenim markicama, kontrolira obilježavanje alkohola, kave i duhanskih proizvoda markicama Ministarstva financija Republike Hrvatske i markicama drugih država, vodi poslove u vezi s pomoćnim trezorom za cigarete, obavlja poslove u vezi s kontrolom i označavanjem mjerila protoka i vage, kontrolira evidencije o kupcima roba koje podliježu naplati trošarine i posebnih poreza te prijavljena posebna skladišta, zaprima podnesene prijave i provjerava evidencije o kupcima, inicira po službenoj dužnosti naplatu i povrat trošarina i posebnih poreza, provjerava osnovanost zahtjeva za povratom posebnog poreza i trošarina za robe na koje su u domaćem prometu plaćeni posebni porez i trošarina, pokreće prekršajni i kazneni postupak, prati i pokreće naplatu s bankovnih garancija i drugih instrumenata osiguranja plaćanja trošarine za nepravodobno podmirenje trošarine, inicira postupak prisilne naplate trošarina i posebnih poreza, utvrđuje činjenice bitne za izdavanje odobrenja ovlaštenom držatelju trošarinskog skladišta, trošarinskom skladištu, oslobođenom korisniku i registriranom primatelju, donosi odobrenja za ovlaštenog držatelja trošarinskog skladišta, za otvaranje trošarinskog skladišta, oslobođenom korisniku trošarinskih proizvoda i registriranom primatelju, prati porezno dopuštene gubitke kod poreznih obveznika i utvrđuje činjenice bitne za izdavanje rješenja o naplati ili oslobođenju od plaćanja trošarine, unosi odobrenja i provodi promjene podataka u informacijskom sustavu, sudjeluje u pripremi plana provjere te predlaže mjere i oblik provjera glede trošarina i posebnih poreza, koordinira poslove koji se odnose na djelovanje informacijskog sustava i njegovo korištenje, izdaje isprave o činjenicama o kojima vodi službenu evidenciju, izrađuje izvješća, daje informacije te obavlja druge poslove iz djelokruga Samostalnog odjela. 8.4. SLUŽBA ZA UPRAVLJANJE LJUDSKIM POTENCIJALIMA U okviru Službe za upravljanje ljudskim potencijalima obavljaju se poslovi praćenja napredovanja službenika raspoređenih u carinarnici i njezinim ustrojstvenim jedinicama i praćenje potreba obrazovanja carinskih službenika, kao i svi drugi poslovi planiranja i upravljanja ljudskim potencijalima: pripremaju se i izrađuju prijedlozi rješenja o svim pravnim institutima službeničkog statusa, daju prijedlozi za izradu godišnjih obrazovnih planova, kao i prijedlozi za izradu planova napredovanja; suradnja sa Središnjim uredom Carinske uprave, ostalim tijelima državne uprave i pitanjima iz svog djelokruga rada; nadzire rad nižih ustrojstvenih jedinica i pruža stručnu pomoć; surađuje s ostalim ustrojstvenim jedinicama Carinarnice u poslovima iz svog djelokruga rada; analizira postojeću organizaciju rada u Carinarnici i izvješćuje pročelnika o svim pitanjima iz svoje nadležnosti. Izrađuje izvješća iz djelokruga Službe.

202

U Službi za upravljanje ljudskim potencijalima ustrojavaju se: 8.4.1. Odjel za upravljanje ljudskim potencijalima i organizaciju 8.4.2. Odjel za planiranje i organizaciju provedbe izobrazbe 8.4.1. Odjel za upravljanje ljudskim potencijalima i organizaciju U Odjelu za upravljanje ljudskim potencijalima i organizaciju obavljaju se sljedeći poslovi: suradnja sa Središnjim uredom Carinske uprave; analiza postojeće organizacije rada u Carinarnici; izrada akata s naslova korištenja prava službenika i namještenika iz Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike i njihova dostava Središnjem uredu, te kontrola njihova korištenja. Izrađuje prijedloge rješenja za raspored, premještaje, privremena upućivanja, napredovanja, prestanak državne službe, te rješenja za korištenje godišnjih odmora i plaćenih dopusta djelatnika Carinarnice. Očituje se po prigovorima službenika i namještenika na rješenja i tužbe. Provodi postupak prijama u redovnom i izvanrednom postupku, te podnosi prijedloge za prijam u državnu službu Središnjem uredu. Pruža stručnu pomoć pročelniku Carinarnice u svezi s pokretanjem i vođenjem postupaka zbog težih i lakših povreda službene dužnosti. Priprema dokumentaciju vezanu za izradu prijedloga ocjena. Podnosi zahtjeve za izradu službenih carinskih isprava, te o njima vodi evidenciju. Vodi matične knjige i osobne očevidnike o službenicima i namještenicima Carinarnice. Zaprima, razvrstava, evidentira, urudžbira i dostavlja poštu, arhivira spise, preuzima i čuva registraturnu građu po propisanim rokovima čuvanja; vrši izlučivanje registraturne građe protekom roka čuvanja i izdavanje predmeta iz arhive putem reversa; izdaje ovjerene preslike iz arhive na zahtjev stranaka, carinarnice i drugih državnih tijela; obavlja poslove zaštite na radu; obavlja poslove u svezi s voznim parkom; vodi brigu o ispravnosti, održavanju i čistoći vozila; vrši poslove vanjske i unutarnje dostave službenih akata; vrši tehničko održavanje objekata, uređaja i opreme carinarnice, te rukovanje uređajima za grijanje i hlađenje. Izrađuje izvješća iz djelokruga rada Odjela. 8.4.2. Odjel za planiranje i organizaciju provedbe izobrazbe U Odjelu za planiranje i organizaciju provedbe izobrazbe obavljaju se poslovi koji se odnose na planiranje izobrazbe i stručnog usavršavanja službenika i namještenika, vježbenika i novoprimljenih državnih službenika. Surađuje sa Carinskim centrom za obuku u svim pitanjima vezanim uz izobrazbu i stručno usavršavanje. U suradnji sa organizacijskim jedinicama Carinarnice planira i organizira provedbu izobrazbe i stručnog usavršavanja službenika i namještenika. Surađuje s organizacijskim jedinicama drugih Carinarnica koje rade na poslovima izobrazbe i stručnog usavršavanja, vodi brigu o dokumentaciji vezanu za izobrazbu državnih službenika i namještenika, vodi brigu o rokovima za polaganje državnih stručnih ispita, obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na planiranje i organizaciju provedbe izobrazbe. Izrađuje izvješća iz djelokruga svog rada. 8.5. SLUŽBA ZA FINANCIJE U Službi za financije vodi se evidencija svih carinskih i poreznih obveznika, provode postupci prisilne naplate carinskog i poreznog duga te kamata; knjiže se zaduženja po rješenjima, prate se financijska zaduženja carinskih i poreznih obveznika i podmirenje obveza u zakonskom roku, postupa se povodom zahtjeva obveznika za odgodom odnosno obročnom otplatom carinskog i poreznog duga, prati se izvršenje obveza po rješenjima za odgodu odnosno obročnu otplatu, donose se rješenja u ovršnom postupku novčanih sredstava za pravne osobe i obavljaju poslovi prisilne naplate za fizičke osobe i obrtnike te se u suradnji s nadležnim odjelom donose prvostupanjska rješenja po zahtjevima za odgodu ovrhe; rješava se po žalbama u prvom stupnju, donose se rješenja za kamate. Izdaju se potvrde o stanju zaduženja i potvrde o izvršenim uplatama. Prate se objave o otvaranju stečajnih i likvidacijskih postupaka nad carinskim i poreznim dužnicima, te se podnose

203

odgovarajuće prijave potraživanja. Knjiže se zaduženja i uplate na evidentni račun temeljem izvoda iz Financijske agencije, sastavljaju se temeljnice uplata, kontrolira se stanje na kontima i prazne se prihodi na propisane račune proračuna, povezuju se otvorene uplate, provode se diobe uplata, povrati pogrešno ili više uplaćenih sredstava, storna zaduženja. Rješava se po zahtjevu stranke za povrat sredstava po okončanom upravnom postupku. Obavlja se naplata duga iz instrumenata osiguranja. Prate se rokovi zastare, a po nastupu apsolutne zastare sastavlja se službena bilješka i kvartalno se izvješćuje Središnji ured, a kojemu se dostavlja i mjesečno izvješća za predmete za koje postupak prisilne naplate provodi nadležna Porezna uprava kao, mjesečno se sastavlja i Izvješće o prijevarama i nepravilnostima koje se dostavlja nadležnom Službi na daljnje postupanje, a po potrebi se sastavljaju i druga izvješća iz domene rada Službe. Vode se evidencije o prisilnoj naplati, ovršnom postupku, naplati s instrumenata osiguranja, stečajnim i likvidacijskim postupcima. Postupa se po zahtjevu obveznika za ostvarivanje povlaštenog statusa za polaganje mjenice kao instrumenta osiguranja carinskog duga; zaprimaju se mjenice i mjenična očitovanja u Kontrolnik mjenica; postupa se po zahtjevu obveznika za dobivanje odobrenja za uporabu zajedničkog jamstva u provoznom postupku; daje se mišljenje o visini referentnog iznosa i visini jamstva u provoznom postupku; postupa se po zahtjevu obveznika za odobravanje odgode plaćanja duga. Obavljaju se poslovi organiziranja i praćenja izvršenja svih financijskih poslova sukladno zakonu, vodi se briga o zakonitoj primjeni važećih materijalnofinancijskih propisa, zaprimaju se računi dobavljača, ovjerava se ispravnost računa nakon obavljene kontrole i njihova dostava u Središnji ured na plaćanje, obavljaju se poslovi vezani za provedbu javne nabave i postupanje po potpisanim ugovorima o javnoj nabavi; obavljaju se poslovi obračuna plaća i naknada državnim službenicima i namještenicima, postupa se po ugovorima o djelu; izrađuju se statistička i mjesečna izvješća, podnose se zahtjevi za osiguranje gotovine za blagajničko poslovanje, poslovi podizanja gotovine u Financijskoj agenciji sukladno otpuštenim sredstvima, vodi se blagajničko poslovanje, izdaju se i pripremaju nalozi za službena putovanja i obračunavaju putni troškovi; organizira se godišnji popis imovine, obveza i potraživanja; obavljaju se poslovi ekonomata - zaprimanje i raspodjela sredstava potrebnih za rad Carinarnice; izrađuju se narudžbenice; obavljaju se poslovi i evidencije vezano za pečate s državnim grbom i štambilje kao i distribucija istih korisnicima; obavljaju se poslovi i evidencije vezano za carinska kliješta, traže se suglasnosti za nabavu roba i usluga; izrađuje se prijedlog za rashod osnovnih sredstava i sitnog inventara; obavljaju se poslovi koji se odnose na korištenje i održavanje opreme na objektima; prate se i analiziraju troškovi službenih vozila. U Službi za financije ustrojavaju se: 8.5.1. Odjel za obvezna davanja 8.5.2. Odjel za računovodstvo 8.5.1. Odjel za obvezna davanja U Odjelu za obvezna davanja vodi se evidencija svih carinskih i poreznih obveznika, provode postupci prisilne naplate carinskog i poreznog duga te kamata; knjiže se zaduženja po rješenjima, prate se financijska zaduženja carinskih i poreznih obveznika i podmirenje obveza u zakonskom roku, postupa se povodom zahtjeva obveznika za odgodom odnosno obročnom otplatom carinskog i poreznog duga, prati se izvršenje obveza po rješenjima za odgodu odnosno obročnu otplatu, donose se rješenja u ovršnom postupku novčanih sredstava za pravne osobe i obavljaju poslovi prisilne naplate za fizičke osobe i obrtnike te se u suradnji s nadležnim odjelom donose prvostupanjska rješenja po zahtjevima za odgodu ovrhe; rješava se po žalbama u prvom stupnju, donose se rješenja za kamate. Izdaju se potvrde o stanju zaduženja i potvrde o izvršenim uplatama. Prate se objave o otvaranju stečajnih i likvidacijskih postupaka nad carinskim i poreznim dužnicima, te se podnose odgovarajuće prijave potraživanja. Knjiže se zaduženja i uplate na evidentni račun temeljem izvoda iz Financijske agencije, sastavljaju se temeljnice uplata, kontrolira se stanje na kontima i prazne se prihodi na propisane račune proračuna, povezuju se otvorene uplate,

204

provode se diobe uplata, povrati pogrešno ili više uplaćenih sredstava, storna zaduženja. Rješava se po zahtjevu stranke za povrat sredstava po okončanom upravnom postupku. Obavlja se naplata duga iz instrumenata osiguranja. Prate se rokovi zastare, a po nastupu apsolutne zastare sastavlja se službena bilješka i kvartalno se izvješćuje Središnji ured, a kojemu se dostavlja i mjesečno izvješća za predmete za koje postupak prisilne naplate provodi nadležna Porezna uprava kao, mjesečno se sastavlja i Izvješće o prijevarama i nepravilnostima koje se dostavlja nadležnom Službi na daljnje postupanje, a po potrebi se sastavljaju i druga izvješća iz domene rada Službe. Vode se evidencije o prisilnoj naplati, ovršnom postupku, naplati s instrumenata osiguranja, stečajnim i likvidacijskim postupcima. Postupa se po zahtjevu obveznika za ostvarivanje povlaštenog statusa za polaganje mjenice kao instrumenta osiguranja carinskog duga; zaprimaju se mjenice i mjenična očitovanja u Kontrolnik mjenica; postupa se po zahtjevu obveznika za dobivanje odobrenja za uporabu zajedničkog jamstva u provoznom postupku; daje se mišljenje o visini referentnog iznosa i visini jamstva u provoznom postupku; postupa se po zahtjevu obveznika za odobravanje odgode plaćanja duga. 8.5.2. Odjel za računovodstvo U Odjelu za računovodstvo zaprimaju se računi dobavljača, ovjerava se ispravnost računa nakon obavljene kontrole i njihova dostava u Središnji ured na plaćanje, obavljaju se poslovi vezani za provedbu javne nabave i postupanje po potpisanim ugovorima o javnoj nabavi; obavljaju se poslovi obračuna plaća i naknada državnim službenicima i namještenicima, postupa se po ugovorima o djelu; izrađuju se statistička i mjesečna izvješća, podnose se zahtjevi za osiguranje gotovine za blagajničko poslovanje, poslovi podizanja gotovine u Financijskoj agenciji sukladno otpuštenim sredstvima, vodi se blagajničko poslovanje, izdaju se i pripremaju nalozi za službena putovanja i obračunavaju putni troškovi; organizira se godišnji popis imovine, obveza i potraživanja; obavljaju se poslovi ekonomata zaprimanje i raspodjela sredstava potrebnih za rad Carinarnice; izrađuju se narudžbenice; obavljaju se poslovi i evidencije vezano za pečate s državnim grbom i štambilje kao i distribucija istih korisnicima; obavljaju se poslovi i evidencije vezano za carinska kliješta, traže se suglasnosti za nabavu roba i usluga; izrađuje se prijedlog za rashod osnovnih sredstava i sitnog inventara; obavljaju se poslovi koji se odnose na korištenje i održavanje opreme na objektima; prate se i analiziraju troškovi službenih vozila.

8.6. SAMOSTALNI ODJEL ZA CARINSKU TARIFU,VRIJEDNOST, PODRIJETLO I CARINSKI LABORATORIJ Samostalni odjel za Carinsku tarifu, vrijednost, podrijetlo i carinski laboratorij obavlja poslove i zadatke na područjima u nadležnosti carinarnica Split, Zadar, Šibenik, Ploče i Dubrovnik. Surađuje sa Središnjim uredom i drugim carinarnicama u cilju pronalaženja najboljeg načina i jedinstvenog postupanja iz djelokruga Samostalnog odjela. Prati međunarodne i europske propise vezano uz Carinsku tarifu, te surađuje s Carinskom upravom, drugim tijelima državne uprave i ustrojstvenim jedinicama Carinarnice po pitanjima razvrstavanja robe u Carinsku tarifu. Daje mišljenja o razvrstavanju robe u Carinsku tarifu za potrebe carinsko-upravnog i carinsko-prekršajnog postupka, te daje upute carinskim djelatnicima o razvrstavanju robe u Carinsku tarifu. Priprema stručne materijale po pitanjima razvrstavanja robe u Carinsku tarifu. Daje informacije i odgovore na sve upite pravnih i fizičkih osoba pristigle u pisanom obliku, elektroničkom poštom, faksom ili telefonski, i to iz područja Carinske tarife, podrijetla robe i vrijednosti. Obučava carinske djelatnike o razvrstavanju robe u Carinsku tarifu, o pitanjima podrijetla robe i carinske vrijednosti. Prati podzakonske propise i druge dokumente WCO i Europske unije vezano za carinsku vrijednost. Prikuplja obavijesti za izradu baze podataka o carinskoj vrijednosti robe utvrđenoj na temelju transakcijske vrijednosti. Utvrđuje carinsku vrijednost za određenu robu u

205

složenijim slučajevima, te daje mišljenja o carinskoj vrijednosti robe po zahtjevu Službe za carinsko-upravni i carinsko-prekršajni postupak i Odjela za provjere Carinarnice u složenijim slučajevima. Sudjeluje na tematskim sastancima za carinsku vrijednost, tarifu i podrijetlo robe s djelatnicima u Središnjem uredu Carinske uprave. Obučava carinske djelatnike o svim pitanjima vezanim za carinsku tarifu, vrijednost i podrijetlo robe. Provjerava vjerodostojnost dokumentacije po zahtjevima stranih administracija, te obavlja nadzor kod obveznika u slučajevima provjere podrijetla. Obavlja prethodni nadzor kod izvoznika radi utvrđivanja statusa za izdavanje odobrenja ovlaštenog izvoznika. Sustavno prati međunarodne konvencije i pravila Europske unije o podrijetlu robe. Prati i analizira probleme u svezi s utvrđivanjem podrijetla robe te predlaže rješenja. Prati tehnološki razvoj i unapređenja na području instrumenata za analize; prati razvoj na području novih materijala i tehnologija te novih metoda ispitivanja. Surađuje sa središnjim carinskim laboratorijem. Provodi fizikalne i kemijske analize za potrebe carinske službe u svrhu utvrđivanja vrste robe, razvrstavanja robe u Carinsku tarifu, primjene pravila podrijetla, vrijednosti, otkrivanja i sprječavanja carinskih i prekršaja s naslova posebnih poreza i drugih kažnjivih djela. Provodi fizikalne i kemijske analize komercijalne naravi. Daje nalaze o izvršenim ispitivanjima. Surađuje s drugim ovlaštenim laboratorijima. Surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama Carinarnice pri provjerama pravnih osoba i provjerama koje obavljaju mobilne ekipe i djelatnici za suzbijanje carinskih prijevara. Priprema stručne materijale i obučava carinske djelatnike u pogledu poznavanja robe i postupaka njezina uzorkovanja. Izrađuje izvješća i informacije iz djelokruga Samostalnog odjela. U Carinarnici II Split ustrojavaju se carinske ispostave I., II. i III., a u ispostavama carinski odjeljci I. i II. kategorije, koji se razlikuju ovisno o opsegu i složenosti poslova, i to kako slijedi: A) Carinske ispostave I. kategorije: 1. Carinska ispostava Sjeverna luka Split (robna) 2. Carinska ispostava Luka Split (robno-granična) 2.1. Carinski odjeljak I Slobodna zona (robni) 2.2. Carinski odjeljak II Komiža (sezonski) 2.3. Carinski odjeljak II Vis (sezonski) 2.4. Carinski odjeljak II Hvar (sezonski) 2.5. Carinski odjeljak II Stari Grad (sezonski) 3. Carinska ispostava Dugopolje (robna). B) Carinske ispostave II. kategorije: 1. Carinska ispostava Zračna luka (robno-granična) 1.1. Carinski odjeljak II Brač (sezonski) 2. Carinska ispostava Kamensko (granična) 2.1. Carinski odjeljak II Aržano (granični) 2.2. Carinski odjeljak II Bili Brig (pogranični) 2.3. Carinski odjeljak II Aržano Pazar (pogranični) 3. Carinska ispostava Vinjani Donji (robno-granična) 3.1. Carinska odjeljak I Vinjani Gornji (granični) 3.2. Carinski odjeljak II Dvorine (pogranični) 3.3. Carinski odjeljak II Ričice (pogranični) 3.4. Carinski odjeljak II Jovića Most (pogranični) 3.5. Carinski odjeljak II Sebišina (pogranični) 3.6. Carinski odjeljak II Slivno (pogranični) 4. Carinska ispostava Imotski (robna). C) Carinske ispostave III. kategorije:

206

1. Carinska ispostava Pošta (robna). 9. CARINARNICA III KOPRIVNICA Članak 68. U Carinarnici III Koprivnica ustrojavaju se sljedeće unutarnje ustrojstvene jedinice: 9.1. SAMOSTALNI ODJEL ZA CARINSKO-UPRAVNI I CARINSKO-PREKRŠAJNI POSTUPAK Samostalni odjel za carinsko-upravni i carinsko-prekršajni postupak surađuje sa Središnjim uredom i drugim carinarnicama u cilju pronalaženja najboljeg načina i jedinstvenog postupanja iz djelokruga Odjela. Prati sve propise koji se primjenjuju u carinsko-upravnom i prekršajnom postupku, te daje upute i tumačenja za njihovu pravilnu primjenu neposrednim izvršiteljima. Inicira prijedloge za izmjenu propisa i izrađuje upute vezano za nejasnoće u primjeni propisa iz djelokruga Odjela. Prima u rad predmete prvostupanjskog carinsko-upravnog postupka i rješava ih. Zaprima zahtjeve za pokretanje prekršajnih postupaka po carinskim prekršajima i prekršajima po posebnim porezima te provodi prvostupanjski prekršajni postupak i donosi rješenja. Izrađuje izvješća. Donosi rješenja u prvostupanjskom postupku primjenom propisa o općem upravnom postupku, kojima se rješava o oslobođenju od plaćanja carine te naplati, povratu, otpisu i otpustu carine, poreza, trošarina, posebnih poreza, kamata i drugih davanja koja se naplaćuju sukladno carinskim i trošarinskim propisima kao i propisima o posebnim porezima, te drugim posebnim propisima. Donosi prvostupanjska rješenja o naknadnoj naplati duga, obnovi postupka carinjenja; pojednostavnjenom postupku razvrstavanja nesastavljenih proizvoda i proizvoda u rastavljenom stanju; ukidanju jedinstvene carinske deklaracije i konačnom utvrđivanju podataka u istoj; davanju i ukidanju odobrenja za privremeni uvoz i izvoz robe; povlaštenim postupcima i produženju rokova u svezi s otkupom robe i načinu vođenja evidencija u slobodnim zonama, te o uništenju robe pod carinskim nadzorom. Donosi odobrenja za pojednostavnjene postupke u izvozu i pri puštanju robe u slobodan promet te za otvaranje carinskih skladišta; o smještaju privremeno uvezenog lovačkog i sportskog oružja. Razmatra žalbene navode, provodi ispitni i dopunski postupak s tim u svezi, donosi rješenja po žalbama ili dostavlja žalbe sa spisima na drugostupanjsko odlučivanje. Utvrđuje pravomoćnost i izvršnost upravnih predmeta. Sudjeluje u poslovima naknadnih provjera. Zaprima zahtjeve u prvom stupnju za pokretanje prekršajnih postupaka, vodi postupak o carinskim prekršajima i prekršajima s naslova posebnih poreza i trošarina, te donosi rješenja s tim u svezi. Izvodi dokazni postupak i izvještava Vijeće za prekršaje u prvostupanjskom prekršajnom postupku. Donosi rješenja o privremenom oduzimanju putovnica ili drugih osobnih dokumenata i predmeta prekršaja te o privremenom ograničenju ili zabrani djelatnosti; o spajanju ili razdvajanju postupaka; jamčevini; ustupu, obustavi i odbačaju, obročnoj otplati kazni, te stavljanju izvan snage prekršajnih naloga. Donosi prekršajne i izrađuje dovedbene naloge. Izlazi na granične prijelaze kad su okrivljenici strani državljani i donosi rješenja na licu mjesta. Razmatra žalbene navode, provodi ispitni i dopunski postupak s tim u svezi, donosi rješenja po žalbama ili dostavlja žalbe Drugostupanjskom vijeću ili Visokom prekršajnom sudu. Utvrđuje pravomoćnost i izvršnost rješenja. Preuzima, čuva, prodaje i organizira uništenje robe oduzete u prekršajnom i upravnom postupku, kao i carinske robe koje su se stranke odrekle. Provodi radnje za pronalaženje vlasnika pri pronalasku napuštenih prijevoznih sredstava. Poziva stranke radi stavljanja roba, za koje nije propisana mjera oduzimanja, u odgovarajući dopušteni postupak. Izrađuje rješenja o rasporedu sredstava dobivenih prodajom robe. Brine se o čuvanju i prodaji robe te o nadzoru nad poslovima čuvanja i prodaje motornih vozila i plovila od strane Hrvatskog autokluba. Izrađuje i dostavlja Središnjem uredu popis robe pogodne za ustupanje bez naknade. Izrađuje izvješća i informacije iz djelokruga Odjela.

207

9.2. SLUŽBA ZA NADZOR U okviru Službe za nadzor obavljaju se poslovi naknadne provjere i inspekcijskog nadzora kod carinskih i trošarinskih obveznika, obveznika posebnih poreza i drugih davanja na području mjesne nadležnosti Carinarnice, pripreme i izrade operativnih planova za provedbu poslova iz djelokruga Službe, podnošenje optužnih prijedloga i kaznenih prijava nadležnim tijelima; prikupljanje podataka i informacija, obrade i analize prikupljenih podataka, razmjene informacija o tijekovima krijumčarenja i prijevara, metodama i nositeljima takvih aktivnosti, predlaganja profila za unos u sustav upravljanja rizicima; otkrivanja i istrage prekršajnih i kaznenih djela iz područja carinskih i trošarinskih prijevara; sprječavanja krijumčarenja svih vrsta roba, opojnih droga i prekursora, ugroženih vrsta biljaka i životinja te kulturne baštine, kontrole izvoza robe dvojne namjene, suzbijanja širenja oružja za masovno uništavanje i suzbijanja ostalih oblika carinskih i trošarinskih prijevara te prijevara vezanih uz posebne poreze; provođenja operativnih akcija na suzbijanju krijumčarenja putem mobilnih jedinica; aktivnog praćenja kretanja sumnjivih pošiljki i visokorizičnih roba; izrade izvješća o rezultatima rada, događajima, poduzetim mjerama i obavljenim nadzorima; obavljaju se i drugi poslovi iz djelokruga Službe. U Službi za nadzor ustrojavaju se: 9.2.1. Odjel za provjere 9.2.2. Odjel za upravljanje rizikom, suzbijanje krijumčarenja i istrage 9.2.1. Odjel za provjere Odjel za provjere obavlja poslove izrade plana inspekcijskog nadzora, te na temelju istih provodi naknadne provjere i nadzor kod obveznika carinskih, trošarinskih i drugih davanja, a što podrazumijeva nadzor poslovnih knjiga, financijskih izvještaja, poslovne dokumentacije i robe ako je dostupna. Analizira i obrađuje podatke iz informacijskog sustava Carinske uprave i drugih izvora radi određivanja subjekata provjera. Na osnovi rezultata provjera sastavlja nalaze, podnosi optužne prijedloge ili kaznene prijave nadležnom tijelu i obavještava porezno tijelo o činjenicama značajnima za oporezivanje poreznog obveznika. Surađuje s nadležnim tijelima državne uprave na području nadležnosti rada i drugim carinarnicama u izvršavanju zadataka iz područja djelokruga Odjela. Prati i analizira sve propise koji se primjenjuju u postupku carinskog nadzora, nadzora trošarina i posebnih poreza, carinjenja robe, carinsko-upravnog i prekršajnog postupka, financijsko-materijalnog poslovanja, te daje upute i tumačenja za njihovu pravilnu primjenu neposrednim izvršiteljima. Nadzire i provjerava uporabu robe koja je bila oslobođena od plaćanja carine, trošarina, posebnih poreza i drugih pristojbi, te obavlja provjeru provođenja postupaka s gospodarskim učinkom. Sudjeluje u postupcima utvrđivanja carinske vrijednosti i svrstavanja robe po Carinskoj tarifi i podrijetlu robe radi ujednačavanja prakse. Obavlja naknadne provjere kod obveznika trošarina i posebnih poreza kao i kontrolu ocjene o ispunjavanju uvjeta za odobravanje pojednostavnjenih postupaka deklariranja, te kontrolu provedbe pojednostavnjenih postupaka deklariranja. Podnosi mjesečna izvješća o radu Središnjem uredu i provodi provjere u okviru međunarodne suradnje po carinskim, trošarinskim i poreznim pitanjima, sukladno međunarodnim ugovorima o slobodnoj trgovini (provjere računa izvezene robe, provjere podrijetla robe). Rezultate naknadnih provjera unosi u sustav za upravljanje rizicima. 9.2.2. Odjel za upravljanje rizikom, suzbijanje krijumčarenja i istrage U okviru Odjela za upravljanje rizikom, suzbijanje krijumčarenja i istrage obavljaju se poslovi prikupljanja informacija i podataka koji se odnose na suzbijanje prijevara te njihova prosljeđivanja Službi za nadzor u Carinarnici i njenim Samostalnim odjelima; poslovi obrade i analize prikupljenih podataka; poslovi izrade prijedloga lokalnih profila rizika za sustav

208

upravljanja rizicima radi ciljanog otkrivanja prijevara i selektivnog carinjenja pošiljaka; provode se preventivne mjere za suzbijanje krijumčarenja svih vrsta roba, zaštićenih biljnih i životinjskih vrsta, opojnih droga i prekusora, oružja, eksploziva, radioaktivnih materijala i drugih opasnih tvari; provode se mjere carinskog i trošarinskog nadzora te nadzora vezanog uz posebne poreze kao i provjera u okviru ciljanih operativnih akcija putem mobilnih jedinica u cilju suzbijanja prijevara na području Carinarnice, samostalno ili u koordinaciji s tijelima državne uprave; u svom radu se koriste rentgen-uređajima i ostalim materijalno-tehničkim sredstvima; provode ispitne i izvidne postupke u predmetima prijevara; provode mjere izvanrednih provjera putničkog prometa, vozila i robnih pošiljaka s aspekta prijevara i prikupljanja dokaza za njihovo procesuiranje; izrađuju izvješća i analize iz djelokruga Odjela. 9.3. SAMOSTALNI ODJEL ZA TROŠARINE I POSEBNE POREZE Samostalni odjel za trošarine i posebne poreze surađuje sa Središnjim uredom Carinske uprave, nadležnim tijelima državne uprave i drugim carinarnicama u izvršavanju zadataka iz djelokruga Samostalnog odjela, daje upute i tumačenja za pravilnu primjenu propisa koja se odnose na trošarine i posebne poreze, pruža stručnu pomoć poreznim obveznicima te izrađuje mišljenja po upitima poreznih obveznika vezano za trošarine i posebne poreze, nadzire primjenu i provedbu propisa vezanih za trošarine i posebne poreze, prati gospodarske, poslovne i porezne sposobnosti obveznika trošarine i posebnih poreza, vodi porezne evidencije, obavlja zaduživanje i razduživanje trošarinskih obveza ili obveza posebnog poreza i prati njihovu naplatu, vodi evidencije o zaduženim i naplaćenim obvezama poreznih obveznika te vodi i ažurira registre poreznih obveznika, zaprima izvješća i dnevne obračune trošarine, utvrđuje pravodobnost, zakonitost i pravilnost podnesenih izvješća i dnevnih obračuna trošarine, priprema, prikuplja, analizira i obrađuje podatke iz evidencija obveznika trošarina i posebnih poreza, prati stanje zaliha trošarinskih roba, prati naplatu trošarine i posebnih poreza na razini Carinarnice u odnosu na planirane iznose, obavlja poslove vezane za narudžbu, primanje, izdavanje i distribuciju markica, te fakturira troškove tiskanja markica naručitelju, vodi evidenciju o uplatama vrijednosti tiskanja markica, kontrolira izvješća o utrošenim, oštećenim, uništenim i neiskorištenim markicama, kontrolira obilježavanje alkohola, kave i duhanskih proizvoda markicama Ministarstva financija Republike Hrvatske i markicama drugih država, vodi poslove u vezi s pomoćnim trezorom za cigarete, obavlja poslove u vezi s kontrolom i označavanjem mjerila protoka i vage, kontrolira evidencije o kupcima roba koje podliježu naplati trošarine i posebnih poreza te prijavljena posebna skladišta, zaprima podnesene prijave i provjerava evidencije o kupcima, inicira po službenoj dužnosti naplatu i povrat trošarina i posebnih poreza, provjerava osnovanost zahtjeva za povratom posebnog poreza i trošarina za robe na koje su u domaćem prometu plaćeni posebni porez i trošarina, pokreće prekršajni i kazneni postupak, prati i pokreće naplatu s bankovnih garancija i drugih instrumenata osiguranja plaćanja trošarine za nepravodobno podmirenje trošarine, inicira postupak prisilne naplate trošarina i posebnih poreza, utvrđuje činjenice bitne za izdavanje odobrenja ovlaštenom držatelju trošarinskog skladišta, trošarinskom skladištu, oslobođenom korisniku i registriranom primatelju, donosi odobrenja za ovlaštenog držatelja trošarinskog skladišta, za otvaranje trošarinskog skladišta, oslobođenom korisniku trošarinskih proizvoda i registriranom primatelju, prati porezno dopuštene gubitke kod poreznih obveznika i utvrđuje činjenice bitne za izdavanje rješenja o naplati ili oslobođenju od plaćanja trošarine, unosi odobrenja i provodi promjene podataka u informacijskom sustavu, sudjeluje u pripremi plana provjere te predlaže mjere i oblik provjera glede trošarina i posebnih poreza, koordinira poslove koji se odnose na djelovanje informacijskog sustava i njegovo korištenje, izdaje isprave o činjenicama o kojima vodi službenu evidenciju, izrađuje izvješća, daje informacije te obavlja druge poslove iz djelokruga Samostalnog odjela. 9.4. SLUŽBA ZA UPRAVLJANJE LJUDSKIM POTENCIJALIMA I FINANCIJE

209

U Službi za upravljanje ljudskim potencijalima i financije obavljaju se sljedeći poslovi: suradnja sa Središnjim uredom Carinske uprave, analiza postojeće organizacije rada u carinarnici, praćenje statusnih prava službenika i namještenika, njihov rad i napredovanje u službi, obavljaju se poslovi provedbe natječaja, utvrđivanja prava i odgovornosti službenika i namještenika, izrađuju prijedlozi rješenja iz područja radnih odnosa, zaprima se, razvrstava, evidentira, urudžbira i dostavlja pošta, arhiviraju se spisi, preuzima i čuva registraturna građa, obavljaju se poslovi zaštite na radu, upravlja voznim parkom; obavljaju se poslovi vođenja evidencije svih carinskih i poreznih obveznika, provode postupci prisilne naplate carinskog i poreznog duga, knjiže se zaduženja po rješenjima, postupa se povodom zahtjeva obveznika za odgodom, odnosno obročnom otplatom carinskog i poreznog duga, donose se rješenja u ovršnom postupku novčanih sredstava za pravne osobe, prema objavama o otvaranju stečajnih i likvidacijskih postupaka podnose se odgovarajuće prijave potraživanja, knjiže se zaduženja i uplate, prazne prihodi na propisane račune proračuna te obavlja naplata duga iz instrumenata osiguranja, organizira se praćenje izvršenja financijskih i računovodstvenih poslova sukladno zakonu, vodi se briga o zakonitoj primjeni važećih materijalno-financijskih propisa, obavljaju se poslovi obračuna plaća i naknada državnim službenicima i namještenicima, vodi blagajničko poslovanje, organizira godišnji popis imovine, obveza i potraživanja, obavljaju se poslovi ekonomata. U Službi za upravljanje ljudskim potencijalima i financije ustrojavaju se: 9.4.1. Odjel za upravljanje ljudskim potencijalima i organizaciju 9.4.2. Odjel za obvezna davanja i računovodstvo 9.4.1. Odjel za upravljanje ljudskim potencijalima i organizaciju U Odjelu za upravljanje ljudskim potencijalima i organizaciju obavljaju se sljedeći poslovi: suradnja sa Središnjim uredom Carinske uprave, analiza postojeće organizacije rada u Carinarnici, izrada akata s naslova korištenja prava službenika i namještenika iz Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike i njihova dostava Središnjem uredu, te kontrola njihova korištenja. Izrađuje prijedloge rješenja za raspored, premještaje, privremena upućivanja, napredovanja, prestanak državne službe, te rješenja za korištenje godišnjih odmora i plaćenih dopusta djelatnika Carinarnice. Očituje se po prigovorima službenika i namještenika na rješenja i tužbe. Provodi postupak prijma u redovnom i izvanrednom postupku, te podnosi prijedloge za prijam u državnu službu Središnjem uredu. Pruža stručnu pomoć pročelniku Carinarnice u svezi s pokretanjem i vođenjem postupaka zbog težih i lakših povreda službene dužnosti. Priprema dokumentaciju vezanu za izradu prijedloga ocjena. Obavlja stručne poslove koji se odnose na planiranje, organizaciju i provedbu izobrazbe i stručnog usavršavanja službenika. Podnosi zahtjeve za izradu službenih carinskih isprava, te o njima vodi evidenciju. Vodi matične knjige i osobne očevidnike o službenicima i namještenicima Carinarnice. Zaprima, razvrstava, evidentira, urudžbira i dostavlja poštu, arhivira spise, preuzima i čuva registraturnu građu; obavlja poslove zaštite na radu. Nadzire rad nižih ustrojstvenih jedinica i pruža stručnu pomoć. 9.4.2. Odjel za obvezna davanja i računovodstvo U Odjelu za obvezna davanja i računovodstvo vodi se evidencija svih carinskih i poreznih obveznika, provode postupci prisilne naplate carinskog i poreznog duga te kamata; knjiže se zaduženja po rješenjima, prate se financijska zaduženja carinskih i poreznih obveznika i podmirenje obveza u zakonskom roku, postupa se povodom zahtjeva obveznika za odgodom odnosno obročnom otplatom carinskog i poreznog duga, prati se izvršenje obveza po rješenjima za odgodu odnosno obročnu otplatu, donose se rješenja u ovršnom postupku novčanih sredstava za pravne osobe i obavljaju poslovi prisilne naplate za fizičke osobe i obrtnike te se u suradnji s nadležnim odjelom donose prvostupanjska rješenja po zahtjevima za odgodu ovrhe; rješava se po žalbama u prvom stupnju, donose se rješenja za

210

kamate. Izdaju se potvrde o stanju zaduženja i potvrde o izvršenim uplatama. Prate se objave o otvaranju stečajnih i likvidacijskih postupaka nad carinskim i poreznim dužnicima, te se podnose odgovarajuće prijave potraživanja. Knjiže se zaduženja i uplate na evidentni račun temeljem izvoda iz Financijske agencije, sastavljaju se temeljnice uplata, kontrolira se stanje na kontima i prazne se prihodi na propisane račune proračuna, povezuju se otvorene uplate, provode se diobe uplata, povrati pogrešno ili više uplaćenih sredstava, storna zaduženja. Rješava se po zahtjevu stranke za povrat sredstava po okončanom upravnom postupku. Obavlja se naplata duga iz instrumenata osiguranja. Prate se rokovi zastare, o čemu se izrađuju mjesečna izvješća. Vode se evidencije o prisilnoj naplati, ovršnom postupku, naplati s instrumenata osiguranja, stečajnim i likvidacijskim postupcima. Postupa se po zahtjevu obveznika za ostvarivanje povlaštenog statusa za polaganje mjenice kao instrumenta osiguranja carinskog duga; zaprimaju se mjenice i mjenična očitovanja u Kontrolnik mjenica; postupa se po zahtjevu obveznika za dobivanje odobrenja za uporabu zajedničkog jamstva u provoznom postupku; daje se mišljenje o visini referentnog iznosa i visini jamstva u provoznom postupku; postupa se po zahtjevu obveznika za odobravanje odgode plaćanja duga. Obavljaju se poslovi organiziranja i praćenja izvršenja svih financijskih poslova sukladno zakonu, vodi se briga o zakonitoj primjeni važećih materijalnofinancijskih propisa, zaprimaju se računi dobavljača, ovjerava se ispravnost računa nakon obavljene kontrole i njihova dostava u Središnji ured na plaćanje; obavljaju se poslovi obračuna plaća i naknada državnim službenicima i namještenicima, postupa se po ugovorima o djelu; podnose se zahtjevi za osiguranje gotovine za blagajničko poslovanje, poslovi podizanja gotovine u Financijskoj agenciji sukladno otpuštenim sredstvima, vodi se blagajničko poslovanje, izdaju se i pripremaju nalozi za službena putovanja i obračunavaju putni troškovi; organizira se godišnji popis imovine, obveza i potraživanja; obavljaju se poslovi ekonomata – zaprimanje i raspodjela sredstava potrebnih za rad Carinarnice; izrađuju se narudžbenice; obavljaju se poslovi i evidencije vezano za pečate s državnim grbom i štambilje kao i distribucija istih korisnicima; obavljaju se poslovi i evidencije vezano za carinska kliješta, traže se suglasnosti za nabavu roba i usluga; izrađuje se prijedlog za rashod osnovnih sredstava i sitnog inventara; obavljaju se poslovi koji se odnose na korištenje i održavanje opreme na objektima; prate se i analiziraju troškovi službenih vozila. U Carinarnici III Koprivnica ustrojavaju se carinske ispostave II i III, a u ispostavama carinski odjeljci I. Kategorije, koji se razlikuju ovisno o opsegu i složenosti poslova, i to kako slijedi: A) Carinske ispostave II. kategorije: 1. Carinska ispostava Koprivnica (robna) 1.1. Carinski odjeljak I Gyekenyes (granični) 2. Carinska ispostava Bjelovar (robna). B) Carinske ispostave III. kategorije: 1. Carinska ispostava Gola (granična). 10. CARINARNICA III ŠIBENIK Članak 69. U Carinarnici III Šibenik ustrojavaju se sljedeće unutarnje ustrojstvene jedinice: 10.1. SAMOSTALNI ODJEL ZA CARINSKO-UPRAVNI I CARINSKO-PREKRŠAJNI POSTUPAK

211

Samostalni odjel za carinsko-upravni i carinsko-prekršajni postupak surađuje sa Središnjim uredom i drugim carinarnicama u cilju pronalaženja najboljeg načina i jedinstvenog postupanja iz djelokruga Samostalnog odjela. Donosi rješenja u prvostupanjskom postupku primjenom propisa o općem upravnom postupku, kojima se rješava o oslobođenju od plaćanja carine te naplati, povratu, otpisu i otpustu carine, poreza, trošarina, posebnih poreza, kamata i drugih davanja koja se naplaćuju sukladno carinskim i trošarinskim propisima kao i propisima o posebnim porezima, te drugim posebnim propisima. Donosi prvostupanjska rješenja o naknadnoj naplati duga, obnovi postupka carinjenja; pojednostavnjenom postupku razvrstavanja nesastavljenih proizvoda i proizvoda u rastavljenom stanju; ukidanju jedinstvene carinske deklaracije i konačnom utvrđivanju podataka u istoj; davanju i ukidanju odobrenja za privremeni uvoz i izvoz robe; povlaštenim postupcima i produženju rokova u svezi s otkupom robe i načinu vođenja evidencija u slobodnim zonama, te o uništenju robe pod carinskim nadzorom. Donosi odobrenja za pojednostavnjene postupke u izvozu i pri puštanju robe u slobodan promet te za otvaranje carinskih skladišta; o smještaju privremeno uvezenih plovila i kamp-kućica te lovačkog i sportskog oružja. Razmatra žalbene navode, provodi ispitni i dopunski postupak s tim u svezi, donosi rješenja po žalbama ili dostavlja žalbe sa spisima na drugostupanjsko odlučivanje. Utvrđuje pravomoćnost i izvršnost upravnih predmeta. Sudjeluje u poslovima naknadnih provjera. Izrađuje izvješća i informacije iz djelokruga Samostalnog odjela. U prvom stupnju zaprima prijave o počinjenom prekršaju i optužne prijedloge, te odlučuje o pokretanju istih donošenjem rješenja o provođenju prekršajnih postupaka i ili izdavanjem prekršajnih naloga. Vodi postupak o carinskim prekršajima, prekršajima propisanim Zakonom o carinskoj službi, Zakonom o trgovini, Zakonom o slobodnim zonama, Zakonom o uvjetima za obavljanje poslova zastupanja u carinskom postupku kao i prekršajima s naslova posebnih poreza i trošarina, te donosi rješenja s tim u svezi. Izvodi dokazni postupak i izvještava Vijeće za prekršaje u prvostupanjskom prekršajnom postupku. Donosi rješenja o privremenom oduzimanju putovnica ili drugih osobnih dokumenata i predmeta prekršaja te o privremenom ograničenju ili zabrani djelatnosti; poduzima mjere za osiguranje nazočnosti okrivljenika u postupku izdavanjem naloga o potrazi i naloga o dovođenju, o spajanju ili razdvajanju postupaka; jamčevini; ustupu, obustavi i odbačaju, obročnoj otplati kazni, te stavljanju izvan snage prekršajnih naloga. Donosi prekršajne i izrađuje dovedbene naloge. Izlazi na granične prijelaze kad su okrivljenici strani državljani te provodi žurni postupak i donosi rješenja na licu mjesta. Razmatra žalbene navode, provodi ispitni i dopunski postupak s tim u svezi, donosi rješenja po prigovorima i žalbama ili dostavlja žalbe Drugostupanjskom vijeću ili Visokom prekršajnom sudu. Utvrđuje pravomoćnost i izvršnost rješenja. Preuzima, čuva, prodaje i organizira uništenje robe oduzete u prekršajnom i upravnom postupku, kao i carinske robe koje su se stranke odrekle. Provodi radnje za pronalaženje vlasnika pri pronalasku napuštenih prijevoznih sredstava. Poziva stranke radi stavljanja roba, za koje nije propisana mjera oduzimanja, u odgovarajući dopušteni postupak. Izrađuje rješenja o rasporedu sredstava dobivenih prodajom robe. Brine se o čuvanju i prodaji robe te o nadzoru nad poslovima čuvanja i prodaje motornih vozila i plovila od strane Hrvatskog autokluba. Izrađuje i dostavlja Središnjem uredu popis robe pogodne za ustupanje bez naknade. Izrađuje izvješća i informacije iz djelokruga Samostalnog odjela. 10.2. SLUŽBA ZA NADZOR U okviru Službe za nadzor obavljaju se poslovi naknadne provjere i inspekcijskog nadzora kod carinskih i trošarinskih obveznika, obveznika posebnih poreza i drugih davanja na području mjesne nadležnosti Carinarnice, pripreme i izrade operativnih planova za provedbu poslova iz djelokruga Službe, podnošenje optužnih prijedloga i kaznenih prijava nadležnim tijelima; prikupljanje podataka i informacija, obrade i analize prikupljenih podataka, razmjene informacija o tijekovima krijumčarenja i prijevara, metodama i nositeljima takvih aktivnosti, predlaganja profila za unos u sustav upravljanja rizicima; otkrivanja i istrage prekršajnih i kaznenih djela iz područja carinskih i trošarinskih prijevara; sprječavanja krijumčarenja svih vrsta roba, opojnih droga i prekursora, ugroženih vrsta biljaka i životinja te

212

kulturne baštine, kontrole izvoza robe dvojne namjene, suzbijanja širenja oružja za masovno uništavanje i suzbijanja ostalih oblika carinskih i trošarinskih prijevara te prijevara vezanih uz posebne poreze; provođenja operativnih akcija na suzbijanju krijumčarenja putem mobilnih jedinica; aktivnog praćenja kretanja sumnjivih pošiljki i visokorizičnih roba; izrade izvješća o rezultatima rada, događajima, poduzetim mjerama i obavljenim nadzorima; obavljaju se i drugi poslovi iz djelokruga Službe. U Službi za nadzor ustrojavaju se: 10.2.1. Odjel za provjere 10.2.2. Odjel za upravljanje rizikom, suzbijanje krijumčarenja i istrage 10.2.1. Odjel za provjere Odjel za provjere obavlja poslove izrade plana inspekcijskog nadzora, te na temelju istih provodi naknadne provjere i nadzor kod obveznika carinskih, trošarinskih i drugih davanja, a što podrazumijeva nadzor poslovnih knjiga, financijskih izvještaja, poslovne dokumentacije i robe ako je dostupna. Analizira i obrađuje podatke iz informacijskog sustava Carinske uprave i drugih izvora radi određivanja subjekata provjera. Na osnovi rezultata provjera sastavlja nalaze, podnosi optužne prijedloge ili kaznene prijave nadležnom tijelu i obavještava porezno tijelo o činjenicama značajnima za oporezivanje poreznog obveznika. Surađuje s nadležnim tijelima državne uprave na području nadležnosti rada i drugim carinarnicama u izvršavanju zadataka iz područja djelokruga Odjela. Prati i analizira sve propise koji se primjenjuju u postupku carinskog nadzora, nadzora trošarina i posebnih poreza, carinjenja robe, carinsko-upravnog i prekršajnog postupka, financijsko-materijalnog poslovanja, te daje upute i tumačenja za njihovu pravilnu primjenu neposrednim izvršiteljima. Nadzire i provjerava uporabu robe koja je bila oslobođena od plaćanja carine, trošarina, posebnih poreza i drugih pristojbi, te obavlja provjeru provođenja postupaka s gospodarskim učinkom. Sudjeluje u postupcima utvrđivanja carinske vrijednosti i svrstavanja robe po Carinskoj tarifi i podrijetlu robe radi ujednačavanja prakse. Obavlja naknadne provjere kod obveznika trošarina i posebnih poreza kao i kontrolu ocjene o ispunjavanju uvjeta za odobravanje pojednostavnjenih postupaka deklariranja, te kontrolu provedbe pojednostavnjenih postupaka deklariranja. Podnosi mjesečna izvješća o radu Središnjem uredu i provodi provjere u okviru međunarodne suradnje po carinskim, trošarinskim i poreznim pitanjima, sukladno međunarodnim ugovorima o slobodnoj trgovini (provjere računa izvezene robe, provjere podrijetla robe). Rezultate naknadnih provjera unosi u sustav za upravljanje rizicima. 10.2.2. Odjel za upravljanje rizikom, suzbijanje krijumčarenja i istrage U okviru Odjela za upravljanje rizikom, suzbijanje krijumčarenja i istrage obavljaju se poslovi prikupljanja informacija i podataka koji se odnose na suzbijanje prijevara te njihova prosljeđivanja Službi za nadzor u Carinarnici i njenim Odjelima; poslovi obrade i analize prikupljenih podataka; poslovi izrade prijedloga lokalnih profila rizika za sustav upravljanja rizicima radi ciljanog otkrivanja prijevara i selektivnog carinjenja pošiljaka; provode se preventivne mjere za suzbijanje krijumčarenja svih vrsta roba, zaštićenih biljnih i životinjskih vrsta, opojnih droga i prekusora, oružja, eksploziva, radioaktivnih materijala i drugih opasnih tvari; provode se mjere carinskog i trošarinskog nadzora te nadzora vezanog uz posebne poreze kao i provjera u okviru ciljanih operativnih akcija putem mobilnih jedinica u cilju suzbijanja prijevara na području Carinarnice, samostalno ili u koordinaciji s tijelima državne uprave; u svom radu se koriste rentgen-uređajima i ostalim materijalno-tehničkim sredstvima; provode ispitne i izvidne postupke u predmetima prijevara; provode mjere izvanrednih provjera putničkog prometa, vozila i robnih pošiljaka s aspekta prijevara i prikupljanja dokaza za njihovo procesuiranje; izrađuju izvješća i analize iz djelokruga odjela.

213

10.3. SAMOSTALNI ODJEL ZA TROŠARINE I POSEBNE POREZE Samostalni odjel za trošarine i posebne poreze surađuje sa Središnjim uredom Carinske uprave, nadležnim tijelima državne uprave i drugim carinarnicama u izvršavanju zadataka iz djelokruga Samostalnog odjela, daje upute i tumačenja za pravilnu primjenu propisa koja se odnose na trošarine i posebne poreze, pruža stručnu pomoć poreznim obveznicima te izrađuje mišljenja po upitima poreznih obveznika vezano za trošarine i posebne poreze, nadzire primjenu i provedbu propisa vezanih za trošarine i posebne poreze, prati gospodarske, poslovne i porezne sposobnosti obveznika trošarine i posebnih poreza, vodi porezne evidencije, obavlja zaduživanje i razduživanje trošarinskih obveza ili obveza posebnog poreza i prati njihovu naplatu, vodi evidencije o zaduženim i naplaćenim obvezama poreznih obveznika te vodi i ažurira registre poreznih obveznika, zaprima izvješća i dnevne obračune trošarine, utvrđuje pravodobnost, zakonitost i pravilnost podnesenih izvješća i dnevnih obračuna trošarine, priprema, prikuplja, analizira i obrađuje podatke iz evidencija obveznika trošarina i posebnih poreza, prati stanje zaliha trošarinskih roba, prati naplatu trošarine i posebnih poreza na razini Carinarnice u odnosu na planirane iznose, obavlja poslove vezane za narudžbu, primanje, izdavanje i distribuciju markica, te fakturira troškove tiskanja markica naručitelju, vodi evidenciju o uplatama vrijednosti tiskanja markica, kontrolira izvješća o utrošenim, oštećenim, uništenim i neiskorištenim markicama, kontrolira obilježavanje alkohola, kave i duhanskih proizvoda markicama Ministarstva financija Republike Hrvatske i markicama drugih država, vodi poslove u vezi s pomoćnim trezorom za cigarete, obavlja poslove u vezi s kontrolom i označavanjem mjerila protoka i vage, kontrolira evidencije o kupcima roba koje podliježu naplati trošarine i posebnih poreza te prijavljena posebna skladišta, zaprima podnesene prijave i provjerava evidencije o kupcima, inicira po službenoj dužnosti naplatu i povrat trošarina i posebnih poreza, provjerava osnovanost zahtjeva za povratom posebnog poreza i trošarina za robe na koje su u domaćem prometu plaćeni posebni porez i trošarina, pokreće prekršajni i kazneni postupak, prati i pokreće naplatu s bankovnih garancija i drugih instrumenata osiguranja plaćanja trošarine za nepravodobno podmirenje trošarine, inicira postupak prisilne naplate trošarina i posebnih poreza, utvrđuje činjenice bitne za izdavanje odobrenja ovlaštenom držatelju trošarinskog skladišta, trošarinskom skladištu, oslobođenom korisniku i registriranom primatelju, donosi odobrenja za ovlaštenog držatelja trošarinskog skladišta, za otvaranje trošarinskog skladišta, oslobođenom korisniku trošarinskih proizvoda i registriranom primatelju, prati porezno dopuštene gubitke kod poreznih obveznika i utvrđuje činjenice bitne za izdavanje rješenja o naplati ili oslobođenju od plaćanja trošarine, unosi odobrenja i provodi promjene podataka u informacijskom sustavu, sudjeluje u pripremi plana provjere te predlaže mjere i oblik provjera glede trošarina i posebnih poreza, koordinira poslove koji se odnose na djelovanje informacijskog sustava i njegovo korištenje, izdaje isprave o činjenicama o kojima vodi službenu evidenciju, izrađuje izvješća, daje informacije te obavlja druge poslove iz djelokruga Samostalnog odjela. 10.4. SLUŽBA ZA UPRAVLJANJE LJUDSKIM POTENCIJALIMA I FINANCIJE U Službi za upravljanje ljudskim potencijalima i financije obavljaju se sljedeći poslovi: suradnja sa Središnjim uredom Carinske uprave, analiza postojeće organizacije rada u carinarnici, praćenje statusnih prava službenika i namještenika, njihov rad i napredovanje u službi, obavljaju se poslovi provedbe natječaja, utvrđivanja prava i odgovornosti službenika i namještenika, izrađuju prijedlozi rješenja iz područja radnih odnosa, zaprima se, razvrstava, evidentira, urudžbira i dostavlja pošta, arhiviraju se spisi, preuzima i čuva registraturna građa, obavljaju se poslovi zaštite na radu, upravlja voznim parkom; obavljaju se poslovi vođenja evidencije svih carinskih i poreznih obveznika, provode postupci prisilne naplate carinskog i poreznog duga, knjiže se zaduženja po rješenjima, postupa se povodom zahtjeva obveznika za odgodom, odnosno obročnom otplatom carinskog i poreznog duga, donose se rješenja u ovršnom postupku novčanih sredstava za pravne osobe, prema objavama o otvaranju stečajnih i likvidacijskih postupaka podnose se odgovarajuće prijave potraživanja,

214

knjiže se zaduženja i uplate, prazne prihodi na propisane račune proračuna te obavlja naplata duga iz instrumenata osiguranja, organizira se praćenje izvršenja financijskih i računovodstvenih poslova sukladno zakonu, vodi se briga o zakonitoj primjeni važećih materijalno-financijskih propisa, obavljaju se poslovi obračuna plaća i naknada državnim službenicima i namještenicima, vodi blagajničko poslovanje, organizira godišnji popis imovine, obveza i potraživanja, obavljaju se poslovi ekonomata. U Službi za upravljanje ljudskim potencijalima i financije ustrojavaju se: 10.4.1. Odjel za upravljanje ljudskim potencijalima i organizaciju 10.4.2. Odjel za obvezna davanja i računovodstvo 10.4.1. Odjel za upravljanje ljudskim potencijalima i organizaciju U Odjelu za upravljanje ljudskim potencijalima i organizaciju obavljaju se sljedeći poslovi: suradnja sa Središnjim uredom Carinske uprave, analiza postojeće organizacije rada u Carinarnici, izrada akata s naslova korištenja prava službenika i namještenika iz Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike i njihova dostava Središnjem uredu, te kontrola njihova korištenja. Izrađuje prijedloge rješenja za raspored, premještaje, privremena upućivanja, napredovanja, prestanak državne službe, te rješenja za korištenje godišnjih odmora i plaćenih dopusta djelatnika Carinarnice. Očituje se po prigovorima službenika i namještenika na rješenja i tužbe. Provodi postupak prijma u redovnom i izvanrednom postupku, te podnosi prijedloge za prijam u državnu službu Središnjem uredu. Pruža stručnu pomoć pročelniku Carinarnice u svezi s pokretanjem i vođenjem postupaka zbog težih i lakših povreda službene dužnosti. Priprema dokumentaciju vezanu za izradu prijedloga ocjena. Obavlja stručne poslove koji se odnose na planiranje, organizaciju i provedbu izobrazbe i stručnog usavršavanja službenika. Podnosi zahtjeve za izradu službenih carinskih isprava, te o njima vodi evidenciju. Vodi matične knjige i osobne očevidnike o službenicima i namještenicima Carinarnice. Zaprima, razvrstava, evidentira, urudžbira i dostavlja poštu, arhivira spise, preuzima i čuva registraturnu građu; obavlja poslove zaštite na radu. Nadzire rad nižih ustrojstvenih jedinica i pruža stručnu pomoć. 10.4.2. Odjel za obvezna davanja i računovodstvo U Odjelu za obvezna davanja i računovodstvo vodi se evidencija svih carinskih i poreznih obveznika, provode postupci prisilne naplate carinskog i poreznog duga te kamata; knjiže se zaduženja po rješenjima, prate se financijska zaduženja carinskih i poreznih obveznika i podmirenje obveza u zakonskom roku, postupa se povodom zahtjeva obveznika za odgodom odnosno obročnom otplatom carinskog i poreznog duga, prati se izvršenje obveza po rješenjima za odgodu odnosno obročnu otplatu, donose se rješenja u ovršnom postupku novčanih sredstava za pravne osobe i obavljaju poslovi prisilne naplate za fizičke osobe i obrtnike te se u suradnji s nadležnim odjelom donose prvostupanjska rješenja po zahtjevima za odgodu ovrhe; rješava se po žalbama u prvom stupnju, donose se rješenja za kamate. Izdaju se potvrde o stanju zaduženja i potvrde o izvršenim uplatama. Prate se objave o otvaranju stečajnih i likvidacijskih postupaka nad carinskim i poreznim dužnicima, te se podnose odgovarajuće prijave potraživanja. Knjiže se zaduženja i uplate na evidentni račun temeljem izvoda iz Financijske agencije, sastavljaju se temeljnice uplata, kontrolira se stanje na kontima i prazne se prihodi na propisane račune proračuna, povezuju se otvorene uplate, provode se diobe uplata, povrati pogrešno ili više uplaćenih sredstava, storna zaduženja. Rješava se po zahtjevu stranke za povrat sredstava po okončanom upravnom postupku. Obavlja se naplata duga iz instrumenata osiguranja. Prate se rokovi zastare, o čemu se izrađuju mjesečna izvješća. Vode se evidencije o prisilnoj naplati, ovršnom postupku, naplati s instrumenata osiguranja, stečajnim i likvidacijskim postupcima. Postupa se po zahtjevu obveznika za ostvarivanje povlaštenog statusa za polaganje mjenice kao instrumenta osiguranja carinskog duga; zaprimaju se mjenice i mjenična očitovanja u

215

Kontrolnik mjenica; postupa se po zahtjevu obveznika za dobivanje odobrenja za uporabu zajedničkog jamstva u provoznom postupku; daje se mišljenje o visini referentnog iznosa i visini jamstva u provoznom postupku; postupa se po zahtjevu obveznika za odobravanje odgode plaćanja duga. Obavljaju se poslovi organiziranja i praćenja izvršenja svih financijskih poslova sukladno zakonu, vodi se briga o zakonitoj primjeni važećih materijalnofinancijskih propisa, zaprimaju se računi dobavljača, ovjerava se ispravnost računa nakon obavljene kontrole i njihova dostava u Središnji ured na plaćanje; obavljaju se poslovi obračuna plaća i naknada državnim službenicima i namještenicima, postupa se po ugovorima o djelu; podnose se zahtjevi za osiguranje gotovine za blagajničko poslovanje, poslovi podizanja gotovine u Financijskoj agenciji sukladno otpuštenim sredstvima, vodi se blagajničko poslovanje, izdaju se i pripremaju nalozi za službena putovanja i obračunavaju putni troškovi; organizira se godišnji popis imovine, obveza i potraživanja; obavljaju se poslovi ekonomata – zaprimanje i raspodjela sredstava potrebnih za rad Carinarnice; izrađuju se narudžbenice; obavljaju se poslovi i evidencije vezano za pečate s državnim grbom i štambilje kao i distribucija istih korisnicima; obavljaju se poslovi i evidencije vezano za carinska kliješta, traže se suglasnosti za nabavu roba i usluga; izrađuje se prijedlog za rashod osnovnih sredstava i sitnog inventara; obavljaju se poslovi koji se odnose na korištenje i održavanje opreme na objektima; prate se i analiziraju troškovi službenih vozila. U Carinarnici III Šibenik ustrojavaju se carinske ispostave II, a u ispostavama carinski odjeljci I. i II. kategorije, koji se razlikuju ovisno o opsegu i složenosti poslova, i to kako slijedi: A) Carinske ispostave II. kategorije: 1. Carinska ispostava Ražine (robna) 2. Carinska ispostava Podi Šibenik (robna) 3. Carinska ispostava Luka Šibenik (granična) 3.1. Carinski odjeljak II Primošten (sezonski) 3.2. Carinski odjeljak II Žirje-Muna (sezonski) 4. Carinska ispostava Knin (robna) 5. Carinska ispostava Strmica (granična). 11. CARINARNICA III ZADAR Članak 70. U Carinarnici III Zadar ustrojavaju se sljedeće unutarnje ustrojstvene jedinice: 11.1. SAMOSTALNI ODJEL ZA CARINSKO-UPRAVNI I CARINSKO-PREKRŠAJNI POSTUPAK Samostalni odjel za carinsko-upravni i carinsko-prekršajni postupak surađuje sa Središnjim uredom i drugim carinarnicama u cilju pronalaženja najboljeg načina i jedinstvenog postupanja iz djelokruga Odjela. Prati sve propise koji se primjenjuju u carinsko-upravnom i carinsko- prekršajnom postupku, te daje upute i tumačenja za njihovu pravilnu primjenu neposrednim izvršiteljima. Inicira prijedloge za izmjenu propisa i izrađuje upute vezano za nejasnoće u primjeni propisa iz djelokruga Odjela. Prima u rad predmete prvostupanjskog carinsko-upravnog postupka i rješava ih. Zaprima zahtjeve za pokretanje prekršajnih postupaka po carinskim prekršajima i prekršajima po posebnim porezima te provodi prvostupanjski prekršajni postupak i donosi rješenja. Odjel donosi rješenja u prvostupanjskom postupku primjenom propisa o općem upravnom postupku, kojima se rješava o oslobođenju od plaćanja carine te naplati, povratu, otpisu i otpustu carine, poreza, trošarina, posebnih poreza, kamata i drugih davanja koja se naplaćuju sukladno carinskim i trošarinskim propisima kao i propisima o posebnim porezima, te drugim posebnim propisima.

216

Donosi prvostupanjska rješenja o naknadnoj naplati duga, obnovi postupka carinjenja; pojednostavnjenom postupku razvrstavanja nesastavljenih proizvoda i proizvoda u rastavljenom stanju; ukidanju jedinstvene carinske deklaracije i konačnom utvrđivanju podataka u istoj; davanju i ukidanju odobrenja za privremeni uvoz i izvoz robe; povlaštenim postupcima i produženju rokova u svezi s otkupom robe i načinu vođenja evidencija u slobodnim zonama, te o uništenju robe pod carinskim nadzorom. Donosi odobrenja za pojednostavnjene postupke u izvozu i pri puštanju robe u slobodan promet te za otvaranje carinskih skladišta; o smještaju privremeno uvezenog lovačkog i sportskog oružja. Razmatra žalbene navode, provodi ispitni i dopunski postupak s tim u svezi, donosi rješenja po žalbama ili dostavlja žalbe sa spisima na drugostupanjsko odlučivanje. Utvrđuje pravomoćnost i izvršnost upravnih predmeta. Sudjeluje u poslovima naknadnih provjera. Izrađuje izvješća i informacije iz djelokruga Odjela. U prvom stupnju Odjel zaprima zahtjeve za pokretanje prekršajnih postupaka, vodi postupak o carinskim prekršajima i prekršajima s naslova posebnih poreza i trošarina, te donosi rješenja s tim u svezi. Izvodi dokazni postupak i izvještava Vijeće za prekršaje u prvostupanjskom prekršajnom postupku. Donosi rješenja o privremenom oduzimanju putovnica ili drugih osobnih dokumenata i predmeta prekršaja te o privremenom ograničenju ili zabrani djelatnosti; o spajanju ili razdvajanju postupaka; jamčevini; ustupu, obustavi i odbačaju, obročnoj otplati kazni, te stavljanju izvan snage prekršajnih naloga. Donosi prekršajne i izrađuje dovedbene naloge. Izlazi na granične prijelaze kad su okrivljenici strani državljani i donosi rješenja na licu mjesta. Razmatra žalbene navode, provodi ispitni i dopunski postupak s tim u svezi, donosi rješenja po žalbama ili dostavlja žalbe Drugostupanjskom vijeću ili Visokom prekršajnom sudu. Utvrđuje pravomoćnost i izvršnost rješenja. Preuzima, čuva, prodaje i organizira uništenje robe oduzete u prekršajnom i upravnom postupku, kao i carinske robe koje su se stranke odrekle. Provodi radnje za pronalaženje vlasnika pri pronalasku napuštenih prijevoznih sredstava. Poziva stranke radi stavljanja roba, za koje nije propisana mjera oduzimanja, u odgovarajući dopušteni postupak. Izrađuje rješenja o rasporedu sredstava dobivenih prodajom robe. Brine se o čuvanju i prodaji robe te o nadzoru nad poslovima čuvanja i prodaje motornih vozila i plovila od strane Hrvatskog autokluba. Izrađuje i dostavlja Središnjem uredu popis robe pogodne za ustupanje bez naknade. Izrađuje izvješća i informacije iz djelokruga Odjela. 11.2. SLUŽBA ZA NADZOR U okviru Službe za nadzor obavljaju se poslovi naknadne provjere i inspekcijskog nadzora kod carinskih i trošarinskih obveznika, obveznika posebnih poreza i drugih davanja na području mjesne nadležnosti Carinarnice, pripreme i izrade operativnih planova za provedbu poslova iz djelokruga Službe, podnošenje optužnih prijedloga i kaznenih prijava nadležnim tijelima; prikupljanje podataka i informacija, obrade i analize prikupljenih podataka, razmjene informacija o tijekovima krijumčarenja i prijevara, metodama i nositeljima takvih aktivnosti, predlaganja profila za unos u sustav upravljanja rizicima; otkrivanja i istrage prekršajnih i kaznenih djela iz područja carinskih i trošarinskih prijevara; sprječavanja krijumčarenja svih vrsta roba, opojnih droga i prekursora, ugroženih vrsta biljaka i životinja te kulturne baštine, kontrole izvoza robe dvojne namjene, suzbijanja širenja oružja za masovno uništavanje i suzbijanja ostalih oblika carinskih i trošarinskih prijevara te prijevara vezanih uz posebne poreze; provođenja operativnih akcija na suzbijanju krijumčarenja putem mobilnih jedinica; aktivnog praćenja kretanja sumnjivih pošiljki i visokorizičnih roba; izrade izvješća o rezultatima rada, događajima, poduzetim mjerama i obavljenim nadzorima; obavljaju se i drugi poslovi iz djelokruga Službe. U Službi za nadzor ustrojavaju se: 11.2.1. Odjel za provjere 11.2.2. Odjel za upravljanje rizikom, suzbijanje krijumčarenja i istrage 11.2.1. Odjel za provjere

217

Odjel za provjere obavlja poslove izrade plana inspekcijskog nadzora, te na temelju istih provodi naknadne provjere i nadzor kod obveznika carinskih, trošarinskih i drugih davanja, a što podrazumijeva nadzor poslovnih knjiga, financijskih izvještaja, poslovne dokumentacije i robe ako je dostupna. Analizira i obrađuje podatke iz informacijskog sustava Carinske uprave i drugih izvora radi određivanja subjekata provjera. Na osnovi rezultata provjera sastavlja nalaze, podnosi optužne prijedloge ili kaznene prijave nadležnom tijelu i obavještava porezno tijelo o činjenicama značajnima za oporezivanje poreznog obveznika. Surađuje s nadležnim tijelima državne uprave na području nadležnosti rada i drugim carinarnicama u izvršavanju zadataka iz područja djelokruga Odjela. Prati i analizira sve propise koji se primjenjuju u postupku carinskog nadzora, nadzora trošarina i posebnih poreza, carinjenja robe, carinsko-upravnog i prekršajnog postupka, financijsko-materijalnog poslovanja, te daje upute i tumačenja za njihovu pravilnu primjenu neposrednim izvršiteljima. Nadzire i provjerava uporabu robe koja je bila oslobođena od plaćanja carine, trošarina, posebnih poreza i drugih pristojbi, te obavlja provjeru provođenja postupaka s gospodarskim učinkom. Sudjeluje u postupcima utvrđivanja carinske vrijednosti i svrstavanja robe po Carinskoj tarifi i podrijetlu robe radi ujednačavanja prakse. Obavlja naknadne provjere kod obveznika trošarina i posebnih poreza kao i kontrolu ocjene o ispunjavanju uvjeta za odobravanje pojednostavnjenih postupaka deklariranja, te kontrolu provedbe pojednostavnjenih postupaka deklariranja. Podnosi mjesečna izvješća o radu Središnjem uredu i provodi provjere u okviru međunarodne suradnje po carinskim, trošarinskim i poreznim pitanjima, sukladno međunarodnim ugovorima o slobodnoj trgovini (provjere računa izvezene robe, provjere podrijetla robe). Rezultate naknadnih provjera unosi u sustav za upravljanje rizicima. 11.2.2. Odjel za upravljanje rizikom, suzbijanje krijumčarenja i istrage U okviru Odjela za upravljanje rizikom, suzbijanje krijumčarenja i istrage obavljaju se poslovi prikupljanja informacija i podataka koji se odnose na suzbijanje prijevara te njihova prosljeđivanja Službi za nadzor u Carinarnici i njenim Odjelima; poslovi obrade i analize prikupljenih podataka; poslovi izrade prijedloga lokalnih profila rizika za sustav upravljanja rizicima radi ciljanog otkrivanja prijevara i selektivnog carinjenja pošiljaka; provode se preventivne mjere za suzbijanje krijumčarenja svih vrsta roba, zaštićenih biljnih i životinjskih vrsta, opojnih droga i prekusora, oružja, eksploziva, radioaktivnih materijala i drugih opasnih tvari; provode se mjere carinskog i trošarinskog nadzora te nadzora vezanog uz posebne poreze kao i provjera u okviru ciljanih operativnih akcija putem mobilnih jedinica u cilju suzbijanja prijevara na području Carinarnice, samostalno ili u koordinaciji s tijelima državne uprave; u svom radu se koriste rentgen-uređajima i ostalim materijalno-tehničkim sredstvima; provode ispitne i izvidne postupke u predmetima prijevara; provode mjere izvanrednih provjera putničkog prometa, vozila i robnih pošiljaka s aspekta prijevara i prikupljanja dokaza za njihovo procesuiranje; izrađuju izvješća i analize iz djelokruga odjela. 11.3. SAMOSTALNI ODJEL ZA TROŠARINE I POSEBNE POREZE Samostalni odjel za trošarine i posebne poreze surađuje sa Središnjim uredom Carinske uprave, nadležnim tijelima državne uprave i drugim carinarnicama u izvršavanju zadataka iz djelokruga Samostalnog odjela, daje upute i tumačenja za pravilnu primjenu propisa koja se odnose na trošarine i posebne poreze, pruža stručnu pomoć poreznim obveznicima te izrađuje mišljenja po upitima poreznih obveznika vezano za trošarine i posebne poreze, nadzire primjenu i provedbu propisa vezanih za trošarine i posebne poreze, prati gospodarske, poslovne i porezne sposobnosti obveznika trošarine i posebnih poreza, vodi porezne evidencije, obavlja zaduživanje i razduživanje trošarinskih obveza ili obveza posebnog poreza i prati njihovu naplatu, vodi evidencije o zaduženim i naplaćenim obvezama poreznih obveznika te vodi i ažurira registre poreznih obveznika, zaprima izvješća i dnevne obračune trošarine, utvrđuje pravodobnost, zakonitost i pravilnost podnesenih izvješća i dnevnih obračuna trošarine, priprema, prikuplja, analizira i obrađuje podatke iz

218

evidencija obveznika trošarina i posebnih poreza, prati stanje zaliha trošarinskih roba, prati naplatu trošarine i posebnih poreza na razini Carinarnice u odnosu na planirane iznose, obavlja poslove vezane za narudžbu, primanje, izdavanje i distribuciju markica, te fakturira troškove tiskanja markica naručitelju, vodi evidenciju o uplatama vrijednosti tiskanja markica, kontrolira izvješća o utrošenim, oštećenim, uništenim i neiskorištenim markicama, kontrolira obilježavanje alkohola, kave i duhanskih proizvoda markicama Ministarstva financija Republike Hrvatske i markicama drugih država, vodi poslove u vezi s pomoćnim trezorom za cigarete, obavlja poslove u vezi s kontrolom i označavanjem mjerila protoka i vage, kontrolira evidencije o kupcima roba koje podliježu naplati trošarine i posebnih poreza te prijavljena posebna skladišta, zaprima podnesene prijave i provjerava evidencije o kupcima, inicira po službenoj dužnosti naplatu i povrat trošarina i posebnih poreza, provjerava osnovanost zahtjeva za povratom posebnog poreza i trošarina za robe na koje su u domaćem prometu plaćeni posebni porez i trošarina, pokreće prekršajni i kazneni postupak, prati i pokreće naplatu s bankovnih garancija i drugih instrumenata osiguranja plaćanja trošarine za nepravodobno podmirenje trošarine, inicira postupak prisilne naplate trošarina i posebnih poreza, utvrđuje činjenice bitne za izdavanje odobrenja ovlaštenom držatelju trošarinskog skladišta, trošarinskom skladištu, oslobođenom korisniku i registriranom primatelju, donosi odobrenja za ovlaštenog držatelja trošarinskog skladišta, za otvaranje trošarinskog skladišta, oslobođenom korisniku trošarinskih proizvoda i registriranom primatelju, prati porezno dopuštene gubitke kod poreznih obveznika i utvrđuje činjenice bitne za izdavanje rješenja o naplati ili oslobođenju od plaćanja trošarine, unosi odobrenja i provodi promjene podataka u informacijskom sustavu, sudjeluje u pripremi plana provjere te predlaže mjere i oblik provjera glede trošarina i posebnih poreza, koordinira poslove koji se odnose na djelovanje informacijskog sustava i njegovo korištenje, izdaje isprave o činjenicama o kojima vodi službenu evidenciju, izrađuje izvješća, daje informacije te obavlja druge poslove iz djelokruga Samostalnog odjela. 11.4. SLUŽBA ZA UPRAVLJANJE LJUDSKIM POTENCIJALIMA I FINANCIJE U Službi za upravljanje ljudskim potencijalima i financije obavljaju se sljedeći poslovi: suradnja sa Središnjim uredom Carinske uprave, analiza postojeće organizacije rada u carinarnici, praćenje statusnih prava službenika i namještenika, njihov rad i napredovanje u službi, obavljaju se poslovi provedbe natječaja, utvrđivanja prava i odgovornosti službenika i namještenika, izrađuju prijedlozi rješenja iz područja radnih odnosa, zaprima se, razvrstava, evidentira, urudžbira i dostavlja pošta, arhiviraju se spisi, preuzima i čuva registraturna građa, obavljaju se poslovi zaštite na radu, upravlja voznim parkom; obavljaju se poslovi vođenja evidencije svih carinskih i poreznih obveznika, provode postupci prisilne naplate carinskog i poreznog duga, knjiže se zaduženja po rješenjima, postupa se povodom zahtjeva obveznika za odgodom, odnosno obročnom otplatom carinskog i poreznog duga, donose se rješenja u ovršnom postupku novčanih sredstava za pravne osobe, prema objavama o otvaranju stečajnih i likvidacijskih postupaka podnose se odgovarajuće prijave potraživanja, knjiže se zaduženja i uplate, prazne prihodi na propisane račune proračuna te obavlja naplata duga iz instrumenata osiguranja, organizira se praćenje izvršenja financijskih i računovodstvenih poslova sukladno zakonu, vodi se briga o zakonitoj primjeni važećih materijalno-financijskih propisa, obavljaju se poslovi obračuna plaća i naknada državnim službenicima i namještenicima, vodi blagajničko poslovanje, organizira godišnji popis imovine, obveza i potraživanja, obavljaju se poslovi ekonomata. U Službi za upravljanje ljudskim potencijalima i financije ustrojavaju se: 11.4.1. Odjel za upravljanje ljudskim potencijalima i organizaciju 11.4.2. Odjel za obvezna davanja i računovodstvo 11.4.1. Odjel za upravljanje ljudskim potencijalima i organizaciju

219

U Odjelu za upravljanje ljudskim potencijalima i organizaciju obavljaju se sljedeći poslovi: suradnja sa Središnjim uredom Carinske uprave, analiza postojeće organizacije rada u Carinarnici, izrada akata s naslova korištenja prava službenika i namještenika iz Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike i njihova dostava Središnjem uredu, te kontrola njihova korištenja. Izrađuje prijedloge rješenja za raspored, premještaje, privremena upućivanja, napredovanja, prestanak državne službe, te rješenja za korištenje godišnjih odmora i plaćenih dopusta djelatnika Carinarnice. Očituje se po prigovorima službenika i namještenika na rješenja i tužbe. Provodi postupak prijma u redovnom i izvanrednom postupku, te podnosi prijedloge za prijam u državnu službu Središnjem uredu. Pruža stručnu pomoć pročelniku Carinarnice u svezi s pokretanjem i vođenjem postupaka zbog težih i lakših povreda službene dužnosti. Priprema dokumentaciju vezanu za izradu prijedloga ocjena. Obavlja stručne poslove koji se odnose na planiranje, organizaciju i provedbu izobrazbe i stručnog usavršavanja službenika. Podnosi zahtjeve za izradu službenih carinskih isprava, te o njima vodi evidenciju. Vodi matične knjige i osobne očevidnike o službenicima i namještenicima Carinarnice. Zaprima, razvrstava, evidentira, urudžbira i dostavlja poštu, arhivira spise, preuzima i čuva registraturnu građu; obavlja poslove zaštite na radu. Nadzire rad nižih ustrojstvenih jedinica i pruža stručnu pomoć. 11.4.2. Odjel za obvezna davanja i računovodstvo U Odjelu za obvezna davanja i računovodstvo vodi se evidencija svih carinskih i poreznih obveznika, provode postupci prisilne naplate carinskog i poreznog duga te kamata; knjiže se zaduženja po rješenjima, prate se financijska zaduženja carinskih i poreznih obveznika i podmirenje obveza u zakonskom roku, postupa se povodom zahtjeva obveznika za odgodom odnosno obročnom otplatom carinskog i poreznog duga, prati se izvršenje obveza po rješenjima za odgodu odnosno obročnu otplatu, donose se rješenja u ovršnom postupku novčanih sredstava za pravne osobe i obavljaju poslovi prisilne naplate za fizičke osobe i obrtnike te se u suradnji s nadležnim odjelom donose prvostupanjska rješenja po zahtjevima za odgodu ovrhe; rješava se po žalbama u prvom stupnju, donose se rješenja za kamate. Izdaju se potvrde o stanju zaduženja i potvrde o izvršenim uplatama. Prate se objave o otvaranju stečajnih i likvidacijskih postupaka nad carinskim i poreznim dužnicima, te se podnose odgovarajuće prijave potraživanja. Knjiže se zaduženja i uplate na evidentni račun temeljem izvoda iz Financijske agencije, sastavljaju se temeljnice uplata, kontrolira se stanje na kontima i prazne se prihodi na propisane račune proračuna, povezuju se otvorene uplate, provode se diobe uplata, povrati pogrešno ili više uplaćenih sredstava, storna zaduženja. Rješava se po zahtjevu stranke za povrat sredstava po okončanom upravnom postupku. Obavlja se naplata duga iz instrumenata osiguranja. Prate se rokovi zastare, o čemu se izrađuju mjesečna izvješća. Vode se evidencije o prisilnoj naplati, ovršnom postupku, naplati s instrumenata osiguranja, stečajnim i likvidacijskim postupcima. Postupa se po zahtjevu obveznika za ostvarivanje povlaštenog statusa za polaganje mjenice kao instrumenta osiguranja carinskog duga; zaprimaju se mjenice i mjenična očitovanja u Kontrolnik mjenica; postupa se po zahtjevu obveznika za dobivanje odobrenja za uporabu zajedničkog jamstva u provoznom postupku; daje se mišljenje o visini referentnog iznosa i visini jamstva u provoznom postupku; postupa se po zahtjevu obveznika za odobravanje odgode plaćanja duga. Obavljaju se poslovi organiziranja i praćenja izvršenja svih financijskih poslova sukladno zakonu, vodi se briga o zakonitoj primjeni važećih materijalnofinancijskih propisa, zaprimaju se računi dobavljača, ovjerava se ispravnost računa nakon obavljene kontrole i njihova dostava u Središnji ured na plaćanje; obavljaju se poslovi obračuna plaća i naknada državnim službenicima i namještenicima, postupa se po ugovorima o djelu; podnose se zahtjevi za osiguranje gotovine za blagajničko poslovanje, poslovi podizanja gotovine u Financijskoj agenciji sukladno otpuštenim sredstvima, vodi se blagajničko poslovanje, izdaju se i pripremaju nalozi za službena putovanja i obračunavaju putni troškovi; organizira se godišnji popis imovine, obveza i potraživanja; obavljaju se poslovi ekonomata – zaprimanje i raspodjela sredstava potrebnih za rad Carinarnice; izrađuju se narudžbenice; obavljaju se poslovi i evidencije vezano za pečate s državnim

220

grbom i štambilje kao i distribucija istih korisnicima; obavljaju se poslovi i evidencije vezano za carinska kliješta, traže se suglasnosti za nabavu roba i usluga; izrađuje se prijedlog za rashod osnovnih sredstava i sitnog inventara; obavljaju se poslovi koji se odnose na korištenje i održavanje opreme na objektima; prate se i analiziraju troškovi službenih vozila. U Carinarnici III Zadar ustrojavaju se carinske ispostave II i III, a u ispostavama carinski odjeljci I. i II. kategorije, koji se razlikuju ovisno o opsegu i složenosti poslova, i to kako slijedi: A) Carinske ispostave II. kategorije: 1. Carinska ispostava Gaženica (robno-granična) 2. Carinska ispostava Luka Zadar (robno-granična) 2.1. Carinski odjeljak II Sali (granični-sezonski) 2.2. Carinski odjeljak II Božava (granični-sezonski) 2.3. Carinski odjeljak I Ličko Dugo Polje (granični) 2.4. Carinski odjeljak II Lička Kaldrma (pogranični). B) Carinske ispostave III. kategorije: 1. Carinska ispostava Zračna luka (robno-granična). 12. CARINARNICA III DUBROVNIK Članak 71. U Carinarnici III Dubrovnik ustrojavaju se sljedeće unutarnje ustrojstvene jedinice: 12.1. SAMOSTALNI ODJEL ZA CARINSKO-UPRAVNI I CARINSKO-PREKRŠAJNI POSTUPAK Samostalni odjel za carinsko-upravni i carinsko-prekršajni postupak surađuje sa Središnjim uredom i drugim carinarnicama u cilju pronalaženja najboljeg načina i jedinstvenog postupanja iz djelokruga Samostalnog odjela. Prati sve propise koji se primjenjuju u carinsko-upravnom i prekršajnom postupku te daje upute i tumačenja za njihovu pravilnu primjenu neposrednim izvršiteljima. Inicira prijedloge za izmjenu propisa i izrađuje upute vezano za nejasnoće u primjeni propisa iz djelokruga Samostalnog odjela. Prima u rad predmete prvostupanjskog carinsko-upravnog postupka i rješava ih. Zaprima prijave o počinjenom prekršaju po carinskim prekršajima i prekršajima po posebnim porezima te provodi prvostupanjski prekršajni postupak i donosi rješenja. Izrađuju izvješća i informacije iz djelokruga Samostalnog odjela. U carinsko-upravnom postupku donose se rješenja u prvostupanjskom postupku primjenom propisa o općem upravnom postupku, kojima se rješava o oslobođenju od plaćanja carine te naplati, povratu, otpisu i otpustu carine, poreza, trošarina, posebnih poreza, kamata i drugih davanja koja se naplaćuju sukladno carinskim i trošarinskim propisima kao i propisima o posebnim porezima, te drugim posebnim propisima. Donose se prvostupanjska rješenja o naknadnoj naplati duga, obnovi postupka carinjenja; pojednostavnjenom postupku razvrstavanja nesastavljenih proizvoda i proizvoda u rastavljenom stanju; ukidanju jedinstvene carinske deklaracije i konačnom utvrđivanju podataka u istoj; davanju i ukidanju odobrenja za privremeni uvoz i izvoz robe; povlaštenim postupcima i produženju rokova u svezi s otkupom robe i načinu vođenja evidencija u slobodnim zonama, te o uništenju robe pod carinskim nadzorom. Donose se odobrenja za pojednostavnjene postupke u izvozu i pri puštanju robe u slobodan promet te za otvaranje carinskih skladišta; o smještaju privremeno uvezenog lovačkog i sportskog oružja. Unose se

221

odobrenja u aplikacijski sustav Carinske uprave. Razmatraju se žalbeni navodi, provodi ispitni i dopunski postupak s tim u svezi, donose rješenja po žalbama ili dostavljaju žalbe sa spisima na drugostupanjsko odlučivanje. Utvrđuje se pravomoćnost i izvršnost upravnih predmeta. Sudjeluje u poslovima naknadnih provjera. Knjiži se carinski dug odnosno razliku duga po naknadnoj provjeri carinskih deklaracija. Pružaju se strankama informacije u svezi ostvarenja njihovih prava. Izrađuje izvješća i informacije iz djelokruga Odjela. U carinsko-prekršajnom postupku u prvom stupnju zaprimaju se prijave o počinjenom prekršaju, zahtjeve za pokretanje prekršajnih postupaka, vodi postupak o carinskim prekršajima i prekršajima s naslova posebnih poreza i trošarina, te donosi rješenja s tim u svezi. Izvodi dokazni postupak i pojedine radnje u postupku o kojima izvještava Vijeće za prekršaje u prvostupanjskom prekršajnom postupku. Donose se rješenja o privremenom oduzimanju putovnica ili drugih osobnih dokumenata i predmeta prekršaja te o privremenom ograničenju ili zabrani djelatnosti; o spajanju ili razdvajanju postupaka; jamčevini; o nenadležnosti, ustupu, obustavi i odbačaju, u smislu službene zabilješke, obročnoj otplati kazni, te stavljanju izvan snage prekršajnih naloga. Donose se prekršajni i izrađuju dovedbeni nalozi. Izlazi se na granične prijelaze kad su okrivljenici strani državljani i donosi rješenja na licu mjesta. Razmatraju se žalbeni navodi i navodi po prigovoru na prekršajni nalog, provodi ispitni i dopunski postupak s tim u svezi, donose rješenja po prigovorima i žalbama ili dostavljaju žalbe Drugostupanjskom vijeću ili Visokom prekršajnom sudu. Utvrđuje se pravomoćnost i izvršnost rješenja. Unose se rješenja u aplikaciju carinskih prekršaja. Preuzima se, čuva, prodaje i organizira uništenje robe oduzete u prekršajnom i upravnom postupku, kao i carinske robe koje su se stranke odrekle. Provode se radnje za pronalaženje vlasnika pri pronalasku napuštenih prijevoznih sredstava. Poziva se stranke radi stavljanja roba, za koje nije propisana mjera oduzimanja, u odgovarajući dopušteni postupak. Izrađuje rješenja o rasporedu sredstava dobivenih prodajom robe. Brine se o čuvanju i prodaji robe te o nadzoru nad poslovima čuvanja i prodaje motornih vozila i plovila od strane Hrvatskog autokluba. Izrađuje se i dostavlja Središnjem uredu popis robe pogodne za ustupanje bez naknade. Izrađuju se izvješća i informacije iz djelokruga Odjela. 12.2. SLUŽBA ZA NADZOR U okviru Službe za nadzor obavljaju se poslovi naknadne provjere i inspekcijskog nadzora kod carinskih i trošarinskih obveznika, obveznika posebnih poreza i drugih davanja na području mjesne nadležnosti Carinarnice, pripreme i izrade operativnih planova za provedbu poslova iz djelokruga Službe, podnošenje optužnih prijedloga i kaznenih prijava nadležnim tijelima; prikupljanje podataka i informacija, obrade i analize prikupljenih podataka, razmjene informacija o tijekovima krijumčarenja i prijevara, metodama i nositeljima takvih aktivnosti, predlaganja profila za unos u sustav upravljanja rizicima; otkrivanja i istrage prekršajnih i kaznenih djela iz područja carinskih i trošarinskih prijevara; sprječavanja krijumčarenja svih vrsta roba, opojnih droga i prekursora, ugroženih vrsta biljaka i životinja te kulturne baštine, kontrole izvoza robe dvojne namjene, suzbijanja širenja oružja za masovno uništavanje i suzbijanja ostalih oblika carinskih i trošarinskih prijevara te prijevara vezanih uz posebne poreze; provođenja operativnih akcija na suzbijanju krijumčarenja putem mobilnih jedinica; aktivnog praćenja kretanja sumnjivih pošiljki i visokorizičnih roba; izrade izvješća o rezultatima rada, događajima, poduzetim mjerama i obavljenim nadzorima; obavljaju se i drugi poslovi iz djelokruga Službe. U Službi za nadzor ustrojavaju se: 12.2.1. Odjel za provjere 12.2.2. Odjel za upravljanje rizikom, suzbijanje krijumčarenja i istrage. 12.2.1. Odjel za provjere

222

Odjel za provjere obavlja poslove izrade plana inspekcijskog nadzora, te na temelju istih provodi naknadne provjere i nadzor kod obveznika carinskih, trošarinskih i drugih davanja, a što podrazumijeva nadzor poslovnih knjiga, financijskih izvještaja, poslovne dokumentacije i robe ako je dostupna. Analizira i obrađuje podatke iz informacijskog sustava Carinske uprave i drugih izvora radi određivanja subjekata provjera. Na osnovi rezultata provjera sastavlja nalaze, podnosi optužne prijedloge ili kaznene prijave nadležnom tijelu i obavještava porezno tijelo o činjenicama značajnima za oporezivanje poreznog obveznika. Surađuje s nadležnim tijelima državne uprave na području nadležnosti rada i drugim carinarnicama u izvršavanju zadataka iz područja djelokruga Odjela. Prati i analizira sve propise koji se primjenjuju u postupku carinskog nadzora, nadzora trošarina i posebnih poreza, carinjenja robe, carinsko-upravnog i prekršajnog postupka, financijsko-materijalnog poslovanja, te daje upute i tumačenja za njihovu pravilnu primjenu neposrednim izvršiteljima. Nadzire i provjerava uporabu robe koja je bila oslobođena od plaćanja carine, trošarina, posebnih poreza i drugih pristojbi, te obavlja provjeru provođenja postupaka s gospodarskim učinkom. Sudjeluje u postupcima utvrđivanja carinske vrijednosti i svrstavanja robe po Carinskoj tarifi i podrijetlu robe radi ujednačavanja prakse. Obavlja naknadne provjere kod obveznika trošarina i posebnih poreza kao i kontrolu ocjene o ispunjavanju uvjeta za odobravanje pojednostavnjenih postupaka deklariranja, te kontrolu provedbe pojednostavnjenih postupaka deklariranja. Podnosi mjesečna izvješća o radu Središnjem uredu i provodi provjere u okviru međunarodne suradnje po carinskim, trošarinskim i poreznim pitanjima, sukladno međunarodnim ugovorima o slobodnoj trgovini (provjere računa izvezene robe, provjere podrijetla robe). Rezultate naknadnih provjera unosi u sustav za upravljanje rizicima. 12.2.2. Odjel za upravljanje rizikom, suzbijanje krijumčarenja i istrage U okviru Odjela za upravljanje rizikom, suzbijanje krijumčarenja i istrage obavljaju se poslovi prikupljanja informacija i podataka koji se odnose na suzbijanje prijevara te njihova prosljeđivanja Službi za nadzor u Carinarnici i njegovim Odjelima; poslovi obrade i analize prikupljenih podataka; poslovi izrade prijedloga lokalnih profila rizika za sustav upravljanja rizicima radi ciljanog otkrivanja prijevara i selektivnog carinjenja pošiljaka; provode se preventivne mjere za suzbijanje krijumčarenja svih vrsta roba, zaštićenih biljnih i životinjskih vrsta, opojnih droga i prekursora, oružja, eksploziva, radioaktivnih materijala i drugih opasnih tvari; provode se mjere carinskog i trošarinskog nadzora te nadzora vezanog uz posebne poreze kao i provjera u okviru ciljanih operativnih akcija putem mobilnih jedinica u cilju suzbijanja prijevara na području Carinarnice, samostalno ili u koordinaciji s tijelima državne uprave; Podnosi optužne prijedloge i kaznene prijave nadležnim tijelima, i prijedloge za naplatu uvoznih davanja; u svom radu se koriste rendgen-uređajima, ostalim materijalnotehničkim sredstvima i vlastitim brodom za ophodnje u kontrolama na moru; provode ispitne i izvidne postupke u predmetima prijevara; provode mjere izvanrednih provjera putničkog prometa, vozila i robnih pošiljaka s aspekta prijevara i prikupljanja dokaza za njihovo procesuiranje; izrađuju izvješća i analize iz djelokruga Odjela. 12.3. SAMOSTALNI ODJEL ZA TROŠARINE I POSEBNE POREZE Samostalni odjel za trošarine i posebne poreze surađuje sa Središnjim uredom Carinske uprave, nadležnim tijelima državne uprave i drugim carinarnicama u izvršavanju zadataka iz djelokruga Samostalnog odjela, daje upute i tumačenja za pravilnu primjenu propisa koja se odnose na trošarine i posebne poreze, pruža stručnu pomoć poreznim obveznicima te izrađuje mišljenja po upitima poreznih obveznika vezano za trošarine i posebne poreze, nadzire primjenu i provedbu propisa vezanih za trošarine i posebne poreze, prati gospodarske, poslovne i porezne sposobnosti obveznika trošarine i posebnih poreza, vodi porezne evidencije, obavlja zaduživanje i razduživanje trošarinskih obveza ili obveza posebnog poreza i prati njihovu naplatu, vodi evidencije o zaduženim i naplaćenim

223

obvezama poreznih obveznika te vodi i ažurira registre poreznih obveznika, zaprima izvješća i dnevne obračune trošarine, utvrđuje pravodobnost, zakonitost i pravilnost podnesenih izvješća i dnevnih obračuna trošarine, priprema, prikuplja, analizira i obrađuje podatke iz evidencija obveznika trošarina i posebnih poreza, prati stanje zaliha trošarinskih roba, prati naplatu trošarine i posebnih poreza na razini Carinarnice u odnosu na planirane iznose, obavlja poslove vezane za narudžbu, primanje, izdavanje i distribuciju markica, te fakturira troškove tiskanja markica naručitelju, vodi evidenciju o uplatama vrijednosti tiskanja markica, kontrolira izvješća o utrošenim, oštećenim, uništenim i neiskorištenim markicama, kontrolira obilježavanje alkohola, kave i duhanskih proizvoda markicama Ministarstva financija Republike Hrvatske i markicama drugih država, vodi poslove u vezi s pomoćnim trezorom za cigarete, obavlja poslove u vezi s kontrolom i označavanjem mjerila protoka i vage, kontrolira evidencije o kupcima roba koje podliježu naplati trošarine i posebnih poreza te prijavljena posebna skladišta, zaprima podnesene prijave i provjerava evidencije o kupcima, inicira po službenoj dužnosti naplatu i povrat trošarina i posebnih poreza, provjerava osnovanost zahtjeva za povratom posebnog poreza i trošarina za robe na koje su u domaćem prometu plaćeni posebni porez i trošarina, pokreće prekršajni i kazneni postupak, prati i pokreće naplatu s bankovnih garancija i drugih instrumenata osiguranja plaćanja trošarine za nepravodobno podmirenje trošarine, inicira postupak prisilne naplate trošarina i posebnih poreza, utvrđuje činjenice bitne za izdavanje odobrenja ovlaštenom držatelju trošarinskog skladišta, trošarinskom skladištu, oslobođenom korisniku i registriranom primatelju, donosi odobrenja za ovlaštenog držatelja trošarinskog skladišta, za otvaranje trošarinskog skladišta, oslobođenom korisniku trošarinskih proizvoda i registriranom primatelju, prati porezno dopuštene gubitke kod poreznih obveznika i utvrđuje činjenice bitne za izdavanje rješenja o naplati ili oslobođenju od plaćanja trošarine, unosi odobrenja i provodi promjene podataka u informacijskom sustavu, sudjeluje u pripremi plana provjere te predlaže mjere i oblik provjera glede trošarina i posebnih poreza, koordinira poslove koji se odnose na djelovanje informacijskog sustava i njegovo korištenje, izdaje isprave o činjenicama o kojima vodi službenu evidenciju, izrađuje izvješća, daje informacije te obavlja druge poslove iz djelokruga Samostalnog odjela. 12.4. SLUŽBA ZA UPRAVLJANJE LJUDSKIM POTENCIJALIMA I FINANCIJE U Službi za upravljanje ljudskim potencijalima i financije obavljaju se sljedeći poslovi: suradnja sa Središnjim uredom Carinske uprave, analiza postojeće organizacije rada u carinarnici, praćenje statusnih prava službenika i namještenika, njihov rad i napredovanje u službi, obavljaju se poslovi provedbe natječaja, utvrđivanja prava i odgovornosti službenika i namještenika, izrađuju prijedlozi rješenja iz područja radnih odnosa, zaprima se, razvrstava, evidentira, urudžbira i dostavlja pošta, arhiviraju se spisi, preuzima i čuva registraturna građa, obavljaju se poslovi zaštite na radu, upravlja voznim parkom; obavljaju se poslovi vođenja evidencije svih carinskih i poreznih obveznika, provode postupci prisilne naplate carinskog i poreznog duga, knjiže se zaduženja po rješenjima, postupa se povodom zahtjeva obveznika za odgodom, odnosno obročnom otplatom carinskog i poreznog duga, donose se rješenja u ovršnom postupku novčanih sredstava za pravne osobe, prema objavama o otvaranju stečajnih i likvidacijskih postupaka podnose se odgovarajuće prijave potraživanja, knjiže se zaduženja i uplate, prazne prihodi na propisane račune proračuna te obavlja naplata duga iz instrumenata osiguranja, organizira se praćenje izvršenja financijskih i računovodstvenih poslova sukladno zakonu, vodi se briga o zakonitoj primjeni važećih materijalno-financijskih propisa, obavljaju se poslovi obračuna plaća i naknada državnim službenicima i namještenicima, vodi blagajničko poslovanje, organizira godišnji popis imovine, obveza i potraživanja, obavljaju se poslovi ekonomata. U Službi za upravljanje ljudskim potencijalima i financije ustrojavaju se: 12.4.1. Odjel za upravljanje ljudskim potencijalima i organizaciju 12.4.2. Odjel za obvezna davanja i računovodstvo

224

12.4.1. Odjel za upravljanje ljudskim potencijalima i organizaciju U Odjelu za upravljanje ljudskim potencijalima i organizaciju obavljaju se sljedeći poslovi: suradnja sa Središnjim uredom Carinske uprave, analiza postojeće organizacije rada u Carinarnici, izrada akata s naslova korištenja prava službenika i namještenika iz Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike i njihova dostava Središnjem uredu, te kontrola njihova korištenja. Izrađuje prijedloge rješenja za raspored, premještaje, privremena upućivanja, napredovanja, prestanak državne službe, te rješenja za korištenje godišnjih odmora i plaćenih dopusta djelatnika Carinarnice. Očituje se po prigovorima službenika i namještenika na rješenja i tužbe. Provodi postupak prijma u redovnom i izvanrednom postupku, te podnosi prijedloge za prijam u državnu službu Središnjem uredu. Pruža stručnu pomoć pročelniku Carinarnice u svezi s pokretanjem i vođenjem postupaka zbog težih i lakših povreda službene dužnosti. Priprema dokumentaciju vezanu za izradu prijedloga ocjena. Obavlja stručne poslove koji se odnose na planiranje, organizaciju i provedbu izobrazbe i stručnog usavršavanja službenika. Podnosi zahtjeve za izradu službenih carinskih isprava, te o njima vodi evidenciju. Vodi matične knjige i osobne očevidnike o službenicima i namještenicima Carinarnice te unosi podatke iz osobnih očevidnika u IS Carinske uprave. Zaprima, razvrstava, evidentira, urudžbira i dostavlja poštu, arhivira spise, preuzima i čuva registaturnu građu; obavlja poslove zaštite na radu. Nadzire rad nižih ustrojstvenih jedinica i pruža stručnu pomoć. 12.4.2. Odjel za obvezna davanja i računovodstvo U Odjelu za obvezna davanja i računovodstvo vodi se evidencija svih carinskih i poreznih obveznika, provode postupci prisilne naplate carinskog i poreznog duga te kamata; knjiže se zaduženja po rješenjima, prate se financijska zaduženja carinskih i poreznih obveznika i podmirenje obveza u zakonskom roku knjiži se carinski dug odnosno razlika duga po naknadnoj provjeri carinskih deklaracija, postupa se povodom zahtjeva obveznika za odgodom odnosno obročnom otplatom carinskog i poreznog duga, prati se izvršenje obveza po rješenjima za odgodu odnosno obročnu otplatu, donose se rješenja u ovršnom postupku novčanih sredstava za pravne osobe i obavljaju poslovi prisilne naplate za fizičke osobe i obrtnike te se u suradnji s nadležnim odjelom donose prvostupanjska rješenja po zahtjevima za odgodu ovrhe; rješava se po žalbama u prvom stupnju, donose se rješenja za kamate. Izdaju se potvrde o stanju zaduženja i potvrde o izvršenim uplatama. Prate se objave o otvaranju stečajnih i likvidacijskih postupaka nad carinskim i poreznim dužnicima, te se podnose odgovarajuće prijave potraživanja. Knjiže se zaduženja i uplate na evidentni račun temeljem izvoda iz Financijske agencije, sastavljaju se temeljnice uplata, kontrolira se stanje na kontima i prazne se prihodi na propisane račune proračuna, povezuju se otvorene uplate, provode se diobe uplata, povrati pogrešno ili više uplaćenih sredstava, storna zaduženja. Rješava se po zahtjevu stranke za povrat sredstava po okončanom upravnom postupku. Obavlja se naplata duga iz instrumenata osiguranja. Prate se rokovi zastare, o čemu se izrađuju mjesečna izvješća. Vode se evidencije o prisilnoj naplati, ovršnom postupku, naplati s instrumenata osiguranja, stečajnim i likvidacijskim postupcima. Postupa se po zahtjevu obveznika za ostvarivanje povlaštenog statusa za polaganje mjenice kao instrumenta osiguranja carinskog duga; zaprimaju se mjenice i mjenična očitovanja u Kontrolnik mjenica; postupa se po zahtjevu obveznika za dobivanje odobrenja za uporabu zajedničkog jamstva u provoznom postupku; daje se mišljenje o visini referentnog iznosa i visini jamstva u provoznom postupku; postupa se po zahtjevu obveznika za odobravanje odgode plaćanja duga. Obavljaju se poslovi organiziranja i praćenja izvršenja svih financijskih poslova sukladno zakonu, vodi se briga o zakonitoj primjeni važećih materijalnofinancijskih propisa, zaprimaju se računi dobavljača, ovjerava se ispravnost računa nakon obavljene kontrole i njihova dostava u Središnji ured na plaćanje; obavljaju se poslovi obračuna plaća i naknada državnim službenicima i namještenicima, postupa se po ugovorima o djelu; podnose se zahtjevi za osiguranje gotovine za blagajničko poslovanje, poslovi podizanja gotovine u Financijskoj agenciji sukladno otpuštenim sredstvima, vodi se

225

blagajničko poslovanje, izdaju se i pripremaju nalozi za službena putovanja i obračunavaju putni troškovi; organizira se godišnji popis imovine, obveza i potraživanja; obavljaju se poslovi ekonomata - zaprimanje i raspodjela sredstava potrebnih za rad Carinarnice; izrađuju se narudžbenice; obavljaju se poslovi i evidencije vezano za pečate s državnim grbom i štambilje kao i distribucija istih korisnicima; obavljaju se poslovi i evidencije vezano za carinska kliješta, traže se suglasnosti za nabavu roba i usluga; izrađuje se prijedlog za rashod osnovnih sredstava i sitnog inventara; obavljaju se poslovi koji se odnose na korištenje i održavanje opreme na objektima; prate se i analiziraju troškovi službenih vozila. U Carinarnici III Dubrovnik ustrojavaju se carinske ispostave I, II i III, a u ispostavama carinski odjeljci I. i II. kategorije, koji se razlikuju ovisno o opsegu i složenosti poslova, i to kako slijedi: A) Carinske ispostave I. kategorije: 1. Carinska ispostava Karasovići (granična) 1.1. Carinski odjeljak I Vitaljina (granični). B) Carinske ispostave II. kategorije: 1. Carinska ispostava Luka Gruž (granično-robna) 2. Carinska ispostava Zračna luka (granično-robna) 2.1. Carinski odjeljak II Cavtat (granični-sezonski) 3. Carinska ispostava Korčula (granično-robna) 3.1. Carinski odjeljak II Vela Luka (granično-robni) 3.2. Carinski odjeljak II Ubli Lastovo (granični) 4. Carinska ispostava Gornji Brgat (granična) C) Carinske ispostave III. kategorije: 1. Carinska ispostava Pošta (robna) 2. Carinska ispostava Zaton Doli (granična) 2.1. Carinski odjeljak II Imotica (pogranični) 2.2. Carinski odjeljak II Čepikuće (pogranični) 2.3. Carinski odjeljak II Slano (pogranični).

13. CARINARNICA III PLOČE Članak 72. U Carinarnici III Ploče ustrojavaju se sljedeće unutarnje ustrojstvene jedinice: 13.1. SAMOSTALNI ODJEL ZA CARINSKO-UPRAVNI I CARINSKO-PREKRŠAJNI POSTUPAK Samostalni Odjel za carinsko-upravni i carinsko-prekršajni postupak surađuje sa Središnjim uredom i drugim carinarnicama u cilju pronalaženja najboljeg načina i jedinstvenog postupanja iz djelokruga Samostalnog Odjela. Prati sve propise koji se primjenjuju u carinsko-upravnom i prekršajnom postupku te daje upute i tumačenja za njihovu pravilnu primjenu neposrednim izvršiteljima. Inicira prijedloge za izmjenu propisa i izrađuje upute vezano za nejasnoće u primjeni propisa iz djelokruga Samostalnog Odjela. Prima u rad predmete prvostupanjskog carinsko-upravnog postupka i rješava ih. Donosi

226

rješenja u prvostupanjskom postupku primjenom propisa o općem upravnom postupku, kojima se rješava o oslobođenju od plaćanja carine te naplati, povratu, otpisu i otpustu carine, poreza, trošarina, posebnih poreza, kamata i drugih davanja koja se naplaćuju sukladno carinskim i trošarinskim propisima kao i propisima o posebnim porezima, te drugim posebnim propisima. Donosi prvostupanjska rješenja o naknadnoj naplati duga, obnovi postupka carinjenja; pojednostavnjenom postupku razvrstavanja nesastavljenih proizvoda i proizvoda u rastavljenom stanju; ukidanju jedinstvene carinske deklaracije i konačnom utvrđivanju podataka u istoj; davanju i ukidanju odobrenja za privremeni uvoz i izvoz robe; povlaštenim postupcima i produženju rokova u svezi s otkupom robe i načinu vođenja evidencija u slobodnim zonama, te o uništenju robe pod carinskim nadzorom. Donosi odobrenja za pojednostavnjene postupke u izvozu i pri puštanju robe u slobodan promet te za otvaranje carinskih skladišta; o smještaju privremeno uvezenog lovačkog i sportskog oružja. Razmatra žalbene navode, provodi ispitni i dopunski postupak s tim u svezi, donosi rješenja po žalbama ili dostavlja žalbe sa spisima na drugostupanjsko odlučivanje. Utvrđuje pravomoćnost i izvršnost upravnih predmeta. Sudjeluje u poslovima naknadnih provjera. Zaprima zahtjeve za pokretanje prekršajnih postupaka po carinskim prekršajima i prekršajima po posebnim porezima te provodi prvostupanjski prekršajni postupak i donosi rješenja. U prvom stupnju zaprima zahtjeve za pokretanje prekršajnih postupaka, vodi postupak o carinskim prekršajima i prekršajima s naslova posebnih poreza i trošarina, te donosi rješenja s tim u svezi. Izvodi dokazni postupak i izvještava Vijeće za prekršaje u prvostupanjskom prekršajnom postupku. Donosi rješenja o privremenom oduzimanju putovnica ili drugih osobnih dokumenata i predmeta prekršaja te o privremenom ograničenju ili zabrani djelatnosti; o spajanju ili razdvajanju postupaka; jamčevini; ustupu, obustavi i odbačaju, obročnoj otplati kazni, te stavljanju izvan snage prekršajnih naloga. Donosi prekršajne i izrađuje dovedbene naloge. Izlazi na granične prijelaze kad su okrivljenici strani državljani i donosi rješenja na licu mjesta. Razmatra žalbene navode, provodi ispitni i dopunski postupak s tim u svezi, donosi rješenja po žalbama ili dostavlja žalbe Drugostupanjskom vijeću ili Visokom prekršajnom sudu. Utvrđuje pravomoćnost i izvršnost rješenja. Preuzima, čuva, prodaje i organizira uništenje robe oduzete u prekršajnom i upravnom postupku, kao i carinske robe koje su se stranke odrekle. Provodi radnje za pronalaženje vlasnika pri pronalasku napuštenih prijevoznih sredstava. Poziva stranke radi stavljanja roba, za koje nije propisana mjera oduzimanja, u odgovarajući dopušteni postupak. Izrađuje rješenja o rasporedu sredstava dobivenih prodajom robe. Brine se o čuvanju i prodaji robe te o nadzoru nad poslovima čuvanja i prodaje motornih vozila i plovila od strane Hrvatskog autokluba. Izrađuje i dostavlja Središnjem uredu popis robe pogodne za ustupanje bez naknade. Izrađuje izvješća i informacije iz djelokruga Samostalnog Odjela.

13.2. SLUŽBA ZA NADZOR U okviru Službe za nadzor obavljaju se poslovi naknadne provjere i inspekcijskog nadzora kod carinskih i trošarinskih obveznika, obveznika posebnih poreza i drugih davanja na području mjesne nadležnosti Carinarnice, pripreme i izrade operativnih planova za provedbu poslova iz djelokruga Službe, podnošenje optužnih prijedloga i kaznenih prijava nadležnim tijelima; prikupljanje podataka i informacija, obrade i analize prikupljenih podataka, razmjene informacija o tijekovima krijumčarenja i prijevara, metodama i nositeljima takvih aktivnosti, predlaganja profila za unos u sustav upravljanja rizicima; otkrivanja i istrage prekršajnih i kaznenih djela iz područja carinskih i trošarinskih prijevara; sprječavanja krijumčarenja svih vrsta roba, opojnih droga i prekursora, ugroženih vrsta biljaka i životinja te kulturne baštine, kontrole izvoza robe dvojne namjene, suzbijanja širenja oružja za masovno uništavanje i suzbijanja ostalih oblika carinskih i trošarinskih prijevara te prijevara vezanih uz posebne poreze; provođenja operativnih akcija na suzbijanju krijumčarenja putem mobilnih jedinica; aktivnog praćenja kretanja sumnjivih pošiljki i visokorizičnih roba; izrade izvješća o

227

rezultatima rada, događajima, poduzetim mjerama i obavljenim nadzorima; obavljaju se i drugi poslovi iz djelokruga Službe. U Službi za nadzor ustrojavaju se: 13.2.1. Odjel za provjere 13.2.2. Odjel za upravljanje rizikom, suzbijanje krijumčarenja i istrage 13.2.3. Odjel za mobilne jedinice 13.2.1. Odjel za provjere Odjel za provjere obavlja poslove izrade plana inspekcijskog nadzora, te na temelju istih provodi naknadne provjere i nadzor kod obveznika carinskih, trošarinskih i drugih davanja, a što podrazumijeva nadzor poslovnih knjiga, financijskih izvještaja, poslovne dokumentacije i robe ako je dostupna. Analizira i obrađuje podatke iz informacijskog sustava Carinske uprave i drugih izvora radi određivanja subjekata provjera. Na osnovi rezultata provjera sastavlja nalaze, podnosi optužne prijedloge ili kaznene prijave nadležnom tijelu i obavještava porezno tijelo o činjenicama značajnima za oporezivanje poreznog obveznika. Surađuje s nadležnim tijelima državne uprave na području nadležnosti rada i drugim carinarnicama u izvršavanju zadataka iz područja djelokruga Odjela. Prati i analizira sve propise koji se primjenjuju u postupku carinskog nadzora, nadzora trošarina i posebnih poreza, carinjenja robe, carinsko-upravnog i prekršajnog postupka, financijsko-materijalnog poslovanja, te daje upute i tumačenja za njihovu pravilnu primjenu neposrednim izvršiteljima. Nadzire i provjerava uporabu robe koja je bila oslobođena od plaćanja carine, trošarina, posebnih poreza i drugih pristojbi, te obavlja provjeru provođenja postupaka s gospodarskim učinkom. Sudjeluje u postupcima utvrđivanja carinske vrijednosti i svrstavanja robe po Carinskoj tarifi i podrijetlu robe radi ujednačavanja prakse. Obavlja naknadne provjere kod obveznika trošarina i posebnih poreza kao i kontrolu ocjene o ispunjavanju uvjeta za odobravanje pojednostavnjenih postupaka deklariranja, te kontrolu provedbe pojednostavnjenih postupaka deklariranja. Podnosi mjesečna izvješća o radu Središnjem uredu i provodi provjere u okviru međunarodne suradnje po carinskim, trošarinskim i poreznim pitanjima, sukladno međunarodnim ugovorima o slobodnoj trgovini (provjere računa izvezene robe, provjere podrijetla robe). Rezultate naknadnih provjera unosi u sustav za upravljanje rizicima. 13.2.2. Odjel za upravljanje rizikom, suzbijanje krijumčarenja i istrage U okviru Odjela za upravljanje rizikom, suzbijanje krijumčarenja i istrage obavljaju se poslovi prikupljanja informacija i podataka koji se odnose na suzbijanje prijevara te njihova prosljeđivanja Službi za nadzor u Carinarnici; poslovi obrade i analize prikupljenih podataka; poslovi izrade prijedloga lokalnih profila rizika za sustav upravljanja rizicima radi ciljanog otkrivanja prijevara i selektivnog carinjenja pošiljaka; provode se preventivne mjere za suzbijanje krijumčarenja svih vrsta roba, zaštićenih biljnih i životinjskih vrsta, opojnih droga i prekusora, oružja, eksploziva, radioaktivnih materijala i drugih opasnih tvari; provode se mjere carinskog i trošarinskog nadzora te nadzora vezanog uz posebne poreze. Provjere u okviru ciljanih operativnih akcija u suradnji s Odjelom za mobilne jedinice u cilju suzbijanja prijevara na području Carinarnice, samostalno ili u koordinaciji s tijelima državne uprave; provode ispitne i izvidne postupke u predmetima prijevara; provode mjere izvanrednih provjera putničkog prometa, vozila i robnih pošiljaka s aspekta prijevara i prikupljanja dokaza za njihovo procesuiranje; izrađuju izvješća i analize iz djelokruga Odjela. 13.2.3. Odjel za mobilne jedinice Odjel za mobilne jedinice provodi redovni nadzor prometa roba na regionalnim i lokalnim razinama, a u koordinaciji sa Carinskom upravom na cjelokupnom carinskom području Republike Hrvatske; provodi operativne akcije na suzbijanju krijumčarenja,

228

carinskih, trošarinskih i drugih prijevara; obavlja poslove praćenja sumnjivih pošiljki i visokorizičnih roba; surađuje sa svim drugim tijelima državne uprave; nadgleda prometne pravce, robne terminale i mjesta zadržavanja teretnih motornih vozila; obavlja poslove carinskih i trošarinskih provjera te provjera vezanih uz posebne poreze po zahtjevu nadležnih tijela; u svom radu služi se raznom tehničkom opremom i alatima, rentgen-kamionima, posebno označenim službenim vozilima i plovilima s ugrađenim uređajima za davanje zvučnih i svjetlosnih signala te službenim psima. 13.3. SAMOSTALNI ODJEL ZA TROŠARINE I POSEBNE POREZE Samostalni odjel za trošarine i posebne poreze surađuje sa Središnjim uredom Carinske uprave, nadležnim tijelima državne uprave i drugim carinarnicama u izvršavanju zadataka iz djelokruga Samostalnog odjela, daje upute i tumačenja za pravilnu primjenu propisa koja se odnose na trošarine i posebne poreze, pruža stručnu pomoć poreznim obveznicima te izrađuje mišljenja po upitima poreznih obveznika vezano za trošarine i posebne poreze, nadzire primjenu i provedbu propisa vezanih za trošarine i posebne poreze, prati gospodarske, poslovne i porezne sposobnosti obveznika trošarine i posebnih poreza, vodi porezne evidencije, obavlja zaduživanje i razduživanje trošarinskih obveza ili obveza posebnog poreza i prati njihovu naplatu, vodi evidencije o zaduženim i naplaćenim obvezama poreznih obveznika te vodi i ažurira registre poreznih obveznika, zaprima izvješća i dnevne obračune trošarine, utvrđuje pravodobnost, zakonitost i pravilnost podnesenih izvješća i dnevnih obračuna trošarine, priprema, prikuplja, analizira i obrađuje podatke iz evidencija obveznika trošarina i posebnih poreza, prati stanje zaliha trošarinskih roba, prati naplatu trošarine i posebnih poreza na razini Carinarnice u odnosu na planirane iznose, obavlja poslove vezane za narudžbu, primanje, izdavanje i distribuciju markica, te fakturira troškove tiskanja markica naručitelju, vodi evidenciju o uplatama vrijednosti tiskanja markica, kontrolira izvješća o utrošenim, oštećenim, uništenim i neiskorištenim markicama, kontrolira obilježavanje alkohola, kave i duhanskih proizvoda markicama Ministarstva financija Republike Hrvatske i markicama drugih država, vodi poslove u vezi s pomoćnim trezorom za cigarete, obavlja poslove u vezi s kontrolom i označavanjem mjerila protoka i vage, kontrolira evidencije o kupcima roba koje podliježu naplati trošarine i posebnih poreza te prijavljena posebna skladišta, zaprima podnesene prijave i provjerava evidencije o kupcima, inicira po službenoj dužnosti naplatu i povrat trošarina i posebnih poreza, provjerava osnovanost zahtjeva za povratom posebnog poreza i trošarina za robe na koje su u domaćem prometu plaćeni posebni porez i trošarina, pokreće prekršajni i kazneni postupak, prati i pokreće naplatu s bankovnih garancija i drugih instrumenata osiguranja plaćanja trošarine za nepravodobno podmirenje trošarine, inicira postupak prisilne naplate trošarina i posebnih poreza, utvrđuje činjenice bitne za izdavanje odobrenja ovlaštenom držatelju trošarinskog skladišta, trošarinskom skladištu, oslobođenom korisniku i registriranom primatelju, donosi odobrenja za ovlaštenog držatelja trošarinskog skladišta, za otvaranje trošarinskog skladišta, oslobođenom korisniku trošarinskih proizvoda i registriranom primatelju, prati porezno dopuštene gubitke kod poreznih obveznika i utvrđuje činjenice bitne za izdavanje rješenja o naplati ili oslobođenju od plaćanja trošarine, unosi odobrenja i provodi promjene podataka u informacijskom sustavu, sudjeluje u pripremi plana provjere te predlaže mjere i oblik provjera glede trošarina i posebnih poreza, koordinira poslove koji se odnose na djelovanje informacijskog sustava i njegovo korištenje, izdaje isprave o činjenicama o kojima vodi službenu evidenciju, izrađuje izvješća, daje informacije te obavlja druge poslove iz djelokruga Samostalnog odjela. 13.4. SLUŽBA ZA UPRAVLJANJE LJUDSKIM POTENCIJALIMA I FINANCIJE U Službi za upravljanje ljudskim potencijalima i financije obavljaju se sljedeći poslovi: suradnja sa Središnjim uredom Carinske uprave, analiza postojeće organizacije rada u carinarnici, praćenje statusnih prava službenika i namještenika, njihov rad i napredovanje u službi, obavljaju se poslovi provedbe natječaja, utvrđivanja prava i odgovornosti službenika i

229

namještenika, izrađuju prijedlozi rješenja iz područja radnih odnosa, zaprima se, razvrstava, evidentira, urudžbira i dostavlja pošta, arhiviraju se spisi, preuzima i čuva registraturna građa, obavljaju se poslovi zaštite na radu, upravlja voznim parkom; obavljaju se poslovi vođenja evidencije svih carinskih i poreznih obveznika, provode postupci prisilne naplate carinskog i poreznog duga, knjiže se zaduženja po rješenjima, postupa se povodom zahtjeva obveznika za odgodom, odnosno obročnom otplatom carinskog i poreznog duga, donose se rješenja u ovršnom postupku novčanih sredstava za pravne osobe, prema objavama o otvaranju stečajnih i likvidacijskih postupaka podnose se odgovarajuće prijave potraživanja, knjiže se zaduženja i uplate, prazne prihodi na propisane račune proračuna te obavlja naplata duga iz instrumenata osiguranja, organizira se praćenje izvršenja financijskih i računovodstvenih poslova sukladno zakonu, vodi se briga o zakonitoj primjeni važećih materijalno-financijskih propisa, obavljaju se poslovi obračuna plaća i naknada državnim službenicima i namještenicima, vodi blagajničko poslovanje, organizira godišnji popis imovine, obveza i potraživanja, obavljaju se poslovi ekonomata. U Službi za upravljanje ljudskim potencijalima i financije ustrojavaju se: 13.4.1. Odjel za upravljanje ljudskim potencijalima i organizaciju 13.4.2. Odjel za obvezna davanja i računovodstvo 13.4.1.Odjel za upravljanje ljudskim potencijalima i organizaciju U Odjelu za upravljanje ljudskim potencijalima i organizaciju obavljaju se sljedeći poslovi: suradnja sa Središnjim uredom Carinske uprave, analiza postojeće organizacije rada u Carinarnici, izrada akata s naslova korištenja prava službenika i namještenika iz Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike i njihova dostava Središnjem uredu, te kontrola njihova korištenja. Izrađuje prijedloge rješenja za raspored, premještaje, privremena upućivanja, napredovanja, prestanak državne službe, te rješenja za korištenje godišnjih odmora i plaćenih dopusta djelatnika Carinarnice. Očituje se po prigovorima službenika i namještenika na rješenja i tužbe. Provodi postupak prijma u redovnom i izvanrednom postupku, te podnosi prijedloge za prijam u državnu službu Središnjem uredu. Pruža stručnu pomoć pročelniku Carinarnice u svezi s pokretanjem i vođenjem postupaka zbog težih i lakših povreda službene dužnosti. Priprema dokumentaciju vezanu za izradu prijedloga ocjena. Obavlja stručne poslove koji se odnose na planiranje, organizaciju i provedbu izobrazbe i stručnog usavršavanja službenika. Podnosi zahtjeve za izradu službenih carinskih isprava, te o njima vodi evidenciju. Vodi matične knjige i osobne očevidnike o službenicima i namještenicima Carinarnice. Zaprima, razvrstava, evidentira, urudžbira i dostavlja poštu, arhivira spise, preuzima i čuva registraturnu građu; obavlja poslove zaštite na radu. Nadzire rad nižih ustrojstvenih jedinica i pruža stručnu pomoć. 13.4.2. Odjel za obvezna davanja i računovodstvo U Odjelu za obvezna davanja i računovodstvo vodi se evidencija svih carinskih i poreznih obveznika, provode postupci prisilne naplate carinskog i poreznog duga te kamata; knjiže se zaduženja po rješenjima, prate se financijska zaduženja carinskih i poreznih obveznika i podmirenje obveza u zakonskom roku, postupa se povodom zahtjeva obveznika za odgodom odnosno obročnom otplatom carinskog i poreznog duga, prati se izvršenje obveza po rješenjima za odgodu odnosno obročnu otplatu, donose se rješenja u ovršnom postupku novčanih sredstava za pravne osobe i obavljaju poslovi prisilne naplate za fizičke osobe i obrtnike te se u suradnji s nadležnim odjelom donose prvostupanjska rješenja po zahtjevima za odgodu ovrhe; rješava se po žalbama u prvom stupnju, donose se rješenja za kamate. Izdaju se potvrde o stanju zaduženja i potvrde o izvršenim uplatama. Prate se objave o otvaranju stečajnih i likvidacijskih postupaka nad carinskim i poreznim dužnicima, te se podnose odgovarajuće prijave potraživanja. Knjiže se zaduženja i uplate na evidentni račun temeljem izvoda iz Financijske agencije, sastavljaju se temeljnice uplata, kontrolira se

230

stanje na kontima i prazne se prihodi na propisane račune proračuna, povezuju se otvorene uplate, provode se diobe uplata, povrati pogrešno ili više uplaćenih sredstava, storna zaduženja. Rješava se po zahtjevu stranke za povrat sredstava po okončanom upravnom postupku. Obavlja se naplata duga iz instrumenata osiguranja. Prate se rokovi zastare, o čemu se izrađuju mjesečna izvješća. Vode se evidencije o prisilnoj naplati, ovršnom postupku, naplati s instrumenata osiguranja, stečajnim i likvidacijskim postupcima. Postupa se po zahtjevu obveznika za ostvarivanje povlaštenog statusa za polaganje mjenice kao instrumenta osiguranja carinskog duga; zaprimaju se mjenice i mjenična očitovanja u Kontrolnik mjenica; postupa se po zahtjevu obveznika za dobivanje odobrenja za uporabu zajedničkog jamstva u provoznom postupku; daje se mišljenje o visini referentnog iznosa i visini jamstva u provoznom postupku; postupa se po zahtjevu obveznika za odobravanje odgode plaćanja duga. Obavljaju se poslovi organiziranja i praćenja izvršenja svih financijskih poslova sukladno zakonu, vodi se briga o zakonitoj primjeni važećih materijalnofinancijskih propisa, zaprimaju se računi dobavljača, ovjerava se ispravnost računa nakon obavljene kontrole i njihova dostava u Središnji ured na plaćanje; obavljaju se poslovi obračuna plaća i naknada državnim službenicima i namještenicima, postupa se po ugovorima o djelu; podnose se zahtjevi za osiguranje gotovine za blagajničko poslovanje, poslovi podizanja gotovine u Financijskoj agenciji sukladno otpuštenim sredstvima, vodi se blagajničko poslovanje, izdaju se i pripremaju nalozi za službena putovanja i obračunavaju putni troškovi; organizira se godišnji popis imovine, obveza i potraživanja; obavljaju se poslovi ekonomata – zaprimanje i raspodjela sredstava potrebnih za rad Carinarnice; izrađuju se narudžbenice; obavljaju se poslovi i evidencije vezano za pečate s državnim grbom i štambilje kao i distribucija istih korisnicima; obavljaju se poslovi i evidencije vezano za carinska kliješta, traže se suglasnosti za nabavu roba i usluga; izrađuje se prijedlog za rashod osnovnih sredstava i sitnog inventara; obavljaju se poslovi koji se odnose na korištenje i održavanje opreme na objektima; prate se i analiziraju troškovi službenih vozila. U Carinarnici III Ploče ustrojavaju se carinske ispostave I, II i III, a u ispostavama carinski odjeljci I. i II. kategorije, koji se razlikuju ovisno o opsegu i složenosti poslova, i to kako slijedi: A) Carinske ispostave I. kategorije: 1. Carinska ispostava Luka Ploče (granično-robna). B) Carinske ispostave II. kategorije: 1. Carinska ispostava Metković (granična) 2. Carinska ispostava Željeznički kolodvor i Luka Metković (robno-granična) 2.1. Carinski odjeljak I Gabela I (granični) 2.2. Carinski odjeljak II Gabela II (pogranični) 2.3. Carinski odjeljak II Prud (granični) 2.4. Carinski odjeljak II Unka (pogranični). C) Carinske ispostave III. kategorije: 1. Carinska ispostava Klek (granična) 1.1. Carinski odjeljak II Vukov Klanac (pogranični) 2. Carinska ispostava Orah (granična) 2.1. Carinski odjeljak II Podprolog (pogranični) 3. Carinska ispostava Mali Prolog (granična). 14. CARINARNICA III SLAVONSKI BROD

231

Članak 73. U Carinarnici III Slavonski Brod ustrojavaju se sljedeće unutarnje ustrojstvene jedinice: 14.1. SLUŽBA ZA CARINSKO–UPRAVNI I CARINSKO–PREKRŠAJNI POSTUPAK Služba za carinsko-upravni, carinsko-prekršajni postupak surađuje sa Središnjim uredom i drugim carinarnicama u cilju pronalaženja najboljeg načina i jedinstvenog postupanja iz djelokruga Službe. Prati sve propise koji se primjenjuju u carinsko-upravnom i prekršajnom postupku te daje upute i tumačenja za njihovu pravilnu primjenu neposrednim izvršiteljima. Inicira prijedloge za izmjenu propisa i izrađuje upute vezano za nejasnoće u primjeni propisa iz djelokruga Službe. Prima u rad predmete prvostupanjskog carinskoupravnog postupka i rješava ih. Zaprima zahtjeve za pokretanje prekršajnih postupaka po carinskim prekršajima i prekršajima po posebnim porezima te provodi prvostupanjski prekršajni postupak i donosi rješenja. Izrađuje izvješća i informacije iz djelokruga Službe. U Službi za carinsko-upravni i carinsko-prekršajni postupak ustrojavaju se: 14.1.1. Odjel za carinsko–upravni postupak 14.1.2. Odjel za carinsko–prekršajni postupak 14.1.1. Odjel za carinsko–upravni postupak Odjel za carinsko-upravni postupak donosi rješenja u prvostupanjskom postupku primjenom propisa o općem upravnom postupku, kojima se rješava o oslobođenju od plaćanja carine te naplati, povratu, otpisu i otpustu carine, poreza, trošarina, posebnih poreza, kamata i drugih davanja koja se naplaćuju sukladno carinskim i trošarinskim propisima kao i propisima o posebnim porezima, te drugim posebnim propisima. Donosi prvostupanjska rješenja o naknadnoj naplati duga, obnovi postupka carinjenja; pojednostavnjenom postupku razvrstavanja nesastavljenih proizvoda i proizvoda u rastavljenom stanju; ukidanju jedinstvene carinske deklaracije i konačnom utvrđivanju podataka u istoj; davanju i ukidanju odobrenja za privremeni uvoz i izvoz robe; povlaštenim postupcima i produženju rokova u svezi s otkupom robe i načinu vođenja evidencija u slobodnim zonama, te o uništenju robe pod carinskim nadzorom. Donosi odobrenja za pojednostavnjene postupke u izvozu i pri puštanju robe u slobodan promet te za otvaranje carinskih skladišta; o smještaju privremeno uvezenog lovačkog i sportskog oružja. Razmatra žalbene navode, provodi ispitni i dopunski postupak s tim u svezi, donosi rješenja po žalbama ili dostavlja žalbe sa spisima na drugostupanjsko odlučivanje. Utvrđuje pravomoćnost i izvršnost upravnih predmeta. Sudjeluje u poslovima naknadnih provjera. Izrađuje izvješća i informacije iz djelokruga Odjela. 14.1.2. Odjel za carinsko–prekršajni postupak Odjel za carinsko-prekršajni postupak u prvom stupnju zaprima zahtjeve za pokretanje prekršajnih postupaka, vodi postupak o carinskim prekršajima i prekršajima s naslova posebnih poreza i trošarina, te donosi rješenja s tim u svezi. Izvodi dokazni postupak i izvještava Vijeće za prekršaje u prvostupanjskom prekršajnom postupku. Donosi rješenja o privremenom oduzimanju putovnica ili drugih osobnih dokumenata i predmeta prekršaja te o privremenom ograničenju ili zabrani djelatnosti; o spajanju ili razdvajanju postupaka; jamčevini; ustupu, obustavi i odbačaju, obročnoj otplati kazni, te stavljanju izvan snage prekršajnih naloga. Donosi prekršajne i izrađuje dovedbene naloge. Izlazi na granične prijelaze kad su okrivljenici strani državljani i donosi rješenja na licu mjesta. Razmatra žalbene navode, provodi ispitni i dopunski postupak s tim u svezi, donosi rješenja po žalbama ili dostavlja žalbe Drugostupanjskom vijeću ili Visokom prekršajnom sudu. Utvrđuje

232

pravomoćnost i izvršnost rješenja. Preuzima, čuva, prodaje i organizira uništenje robe oduzete u prekršajnom i upravnom postupku, kao i carinske robe koje su se stranke odrekle. Provodi radnje za pronalaženje vlasnika pri pronalasku napuštenih prijevoznih sredstava. Poziva stranke radi stavljanja roba, za koje nije propisana mjera oduzimanja, u odgovarajući dopušteni postupak. Izrađuje rješenja o rasporedu sredstava dobivenih prodajom robe. Brine se o čuvanju i prodaji robe te o nadzoru nad poslovima čuvanja i prodaje motornih vozila i plovila od strane Hrvatskog autokluba. Izrađuje i dostavlja Središnjem uredu popis robe pogodne za ustupanje bez naknade. Izrađuje izvješća i informacije iz djelokruga Odjela. 14.2. SLUŽBA ZA NADZOR U okviru Službe za nadzor obavljaju se poslovi naknadne provjere i inspekcijskog nadzora kod carinskih i trošarinskih obveznika, obveznika posebnih poreza i drugih davanja na području mjesne nadležnosti Carinarnice, pripreme i izrade operativnih planova za provedbu poslova iz djelokruga Službe, podnošenje optužnih prijedloga i kaznenih prijava nadležnim tijelima; prikupljanje podataka i informacija, obrade i analize prikupljenih podataka, razmjene informacija o tijekovima krijumčarenja i prijevara, metodama i nositeljima takvih aktivnosti, predlaganja profila za unos u sustav upravljanja rizicima; otkrivanja i istrage prekršajnih i kaznenih djela iz područja carinskih i trošarinskih prijevara; sprječavanja krijumčarenja svih vrsta roba, opojnih droga i prekursora, ugroženih vrsta biljaka i životinja te kulturne baštine, kontrole izvoza robe dvojne namjene, suzbijanja širenja oružja za masovno uništavanje i suzbijanja ostalih oblika carinskih i trošarinskih prijevara te prijevara vezanih uz posebne poreze; provođenja operativnih akcija na suzbijanju krijumčarenja putem mobilnih jedinica; aktivnog praćenja kretanja sumnjivih pošiljki i visokorizičnih roba; izrade izvješća o rezultatima rada, događajima, poduzetim mjerama i obavljenim nadzorima; obavljaju se i drugi poslovi iz djelokruga Službe. U Službi za nadzor ustrojavaju se: 14.2.1. Odjel za provjere 14.2.2. Odjel za upravljanje rizikom, suzbijanje krijumčarenja i istrage 14.2.1. Odjel za provjere Odjel za provjere obavlja poslove izrade plana inspekcijskog nadzora, te na temelju istih provodi naknadne provjere i nadzor kod obveznika carinskih, trošarinskih i drugih davanja, a što podrazumijeva nadzor poslovnih knjiga, financijskih izvještaja, poslovne dokumentacije i robe ako je dostupna. Analizira i obrađuje podatke iz informacijskog sustava Carinske uprave i drugih izvora radi određivanja subjekata provjera. Na osnovi rezultata provjera sastavlja nalaze, podnosi optužne prijedloge ili kaznene prijave nadležnom tijelu i obavještava porezno tijelo o činjenicama značajnima za oporezivanje poreznog obveznika. Surađuje s nadležnim tijelima državne uprave na području nadležnosti rada i drugim carinarnicama u izvršavanju zadataka iz područja djelokruga Odjela. Prati i analizira sve propise koji se primjenjuju u postupku carinskog nadzora, nadzora trošarina i posebnih poreza, carinjenja robe, carinsko-upravnog i prekršajnog postupka, financijsko-materijalnog poslovanja, te daje upute i tumačenja za njihovu pravilnu primjenu neposrednim izvršiteljima. Nadzire i provjerava uporabu robe koja je bila oslobođena od plaćanja carine, trošarina, posebnih poreza i drugih pristojbi, te obavlja provjeru provođenja postupaka s gospodarskim učinkom. Sudjeluje u postupcima utvrđivanja carinske vrijednosti i svrstavanja robe po Carinskoj tarifi i podrijetlu robe radi ujednačavanja prakse. Obavlja naknadne provjere kod obveznika trošarina i posebnih poreza kao i kontrolu ocjene o ispunjavanju uvjeta za odobravanje pojednostavnjenih postupaka deklariranja, te kontrolu provedbe pojednostavnjenih postupaka deklariranja. Podnosi mjesečna izvješća o radu Središnjem uredu i provodi provjere u okviru međunarodne suradnje po carinskim, trošarinskim i poreznim pitanjima, sukladno međunarodnim ugovorima o slobodnoj trgovini (provjere

233

računa izvezene robe, provjere podrijetla robe). Rezultate naknadnih provjera unosi u sustav za upravljanje rizicima. 14.2.2. Odjel za upravljanje rizikom, suzbijanje krijumčarenja i istrage U okviru Odjela za upravljanje rizikom, suzbijanje krijumčarenja i istrage obavljaju se poslovi prikupljanja informacija i podataka koji se odnose na suzbijanje prijevara te njihova prosljeđivanja Službi za nadzor u Carinarnici; poslovi obrade i analize prikupljenih podataka; poslovi izrade prijedloga lokalnih profila rizika za sustav upravljanja rizicima radi ciljanog otkrivanja prijevara i selektivnog carinjenja pošiljaka; provode se preventivne mjere za suzbijanje krijumčarenja svih vrsta roba, zaštićenih biljnih i životinjskih vrsta, opojnih droga i prekusora, oružja, eksploziva, radioaktivnih materijala i drugih opasnih tvari; provode se mjere carinskog i trošarinskog nadzora te nadzora vezanog uz posebne poreze kao i provjera u okviru ciljanih operativnih akcija putem mobilnih jedinica u cilju suzbijanja prijevara na području Carinarnice, samostalno ili u koordinaciji s tijelima državne uprave; u svom radu se koriste rentgen-uređajima i ostalim materijalno-tehničkim sredstvima; provode ispitne i izvidne postupke u predmetima prijevara; provode mjere izvanrednih provjera putničkog prometa, vozila i robnih pošiljaka s aspekta prijevara i prikupljanja dokaza za njihovo procesuiranje; izrađuju izvješća i analize iz djelokruga Odjela. 14.3. SAMOSTALNI ODJEL ZA TROŠARINE I POSEBNE POREZE Samostalni odjel za trošarine i posebne poreze surađuje sa Središnjim uredom Carinske uprave, nadležnim tijelima državne uprave i drugim carinarnicama u izvršavanju zadataka iz djelokruga Samostalnog odjela, daje upute i tumačenja za pravilnu primjenu propisa koja se odnose na trošarine i posebne poreze, pruža stručnu pomoć poreznim obveznicima te izrađuje mišljenja po upitima poreznih obveznika vezano za trošarine i posebne poreze, nadzire primjenu i provedbu propisa vezanih za trošarine i posebne poreze, prati gospodarske, poslovne i porezne sposobnosti obveznika trošarine i posebnih poreza, vodi porezne evidencije, obavlja zaduživanje i razduživanje trošarinskih obveza ili obveza posebnog poreza i prati njihovu naplatu, vodi evidencije o zaduženim i naplaćenim obvezama poreznih obveznika te vodi i ažurira registre poreznih obveznika, zaprima izvješća i dnevne obračune trošarine, utvrđuje pravodobnost, zakonitost i pravilnost podnesenih izvješća i dnevnih obračuna trošarine, priprema, prikuplja, analizira i obrađuje podatke iz evidencija obveznika trošarina i posebnih poreza, prati stanje zaliha trošarinskih roba, prati naplatu trošarine i posebnih poreza na razini Carinarnice u odnosu na planirane iznose, obavlja poslove vezane za narudžbu, primanje, izdavanje i distribuciju markica, te fakturira troškove tiskanja markica naručitelju, vodi evidenciju o uplatama vrijednosti tiskanja markica, kontrolira izvješća o utrošenim, oštećenim, uništenim i neiskorištenim markicama, kontrolira obilježavanje alkohola, kave i duhanskih proizvoda markicama Ministarstva financija Republike Hrvatske i markicama drugih država, vodi poslove u vezi s pomoćnim trezorom za cigarete, obavlja poslove u vezi s kontrolom i označavanjem mjerila protoka i vage, kontrolira evidencije o kupcima roba koje podliježu naplati trošarine i posebnih poreza te prijavljena posebna skladišta, zaprima podnesene prijave i provjerava evidencije o kupcima, inicira po službenoj dužnosti naplatu i povrat trošarina i posebnih poreza, provjerava osnovanost zahtjeva za povratom posebnog poreza i trošarina za robe na koje su u domaćem prometu plaćeni posebni porez i trošarina, pokreće prekršajni i kazneni postupak, prati i pokreće naplatu s bankovnih garancija i drugih instrumenata osiguranja plaćanja trošarine za nepravodobno podmirenje trošarine, inicira postupak prisilne naplate trošarina i posebnih poreza, utvrđuje činjenice bitne za izdavanje odobrenja ovlaštenom držatelju trošarinskog skladišta, trošarinskom skladištu, oslobođenom korisniku i registriranom primatelju, donosi odobrenja za ovlaštenog držatelja trošarinskog skladišta, za otvaranje trošarinskog skladišta, oslobođenom korisniku trošarinskih proizvoda i registriranom primatelju, prati porezno dopuštene gubitke kod poreznih obveznika i utvrđuje činjenice bitne za izdavanje rješenja o naplati ili oslobođenju od plaćanja trošarine, unosi odobrenja i provodi promjene podataka u

234

informacijskom sustavu, sudjeluje u pripremi plana provjere te predlaže mjere i oblik provjera glede trošarina i posebnih poreza, koordinira poslove koji se odnose na djelovanje informacijskog sustava i njegovo korištenje, izdaje isprave o činjenicama o kojima vodi službenu evidenciju, izrađuje izvješća, daje informacije te obavlja druge poslove iz djelokruga Samostalnog odjela. 14.4. SLUŽBA ZA UPRAVLJANJE LJUDSKIM POTENCIJALIMA I FINANCIJE U Službi za upravljanje ljudskim potencijalima i financije obavljaju se sljedeći poslovi: suradnja sa Središnjim uredom Carinske uprave, analiza postojeće organizacije rada u carinarnici, praćenje statusnih prava službenika i namještenika, njihov rad i napredovanje u službi, obavljaju se poslovi provedbe natječaja, utvrđivanja prava i odgovornosti službenika i namještenika, izrađuju prijedlozi rješenja iz područja radnih odnosa, zaprima se, razvrstava, evidentira, urudžbira i dostavlja pošta, arhiviraju se spisi, preuzima i čuva registraturna građa, obavljaju se poslovi zaštite na radu, upravlja voznim parkom; obavljaju se poslovi vođenja evidencije svih carinskih i poreznih obveznika, provode postupci prisilne naplate carinskog i poreznog duga, knjiže se zaduženja po rješenjima, postupa se povodom zahtjeva obveznika za odgodom, odnosno obročnom otplatom carinskog i poreznog duga, donose se rješenja u ovršnom postupku novčanih sredstava za pravne osobe, prema objavama o otvaranju stečajnih i likvidacijskih postupaka podnose se odgovarajuće prijave potraživanja, knjiže se zaduženja i uplate, prazne prihodi na propisane račune proračuna te obavlja naplata duga iz instrumenata osiguranja, organizira se praćenje izvršenja financijskih i računovodstvenih poslova sukladno zakonu, vodi se briga o zakonitoj primjeni važećih materijalno-financijskih propisa, obavljaju se poslovi obračuna plaća i naknada državnim službenicima i namještenicima, vodi blagajničko poslovanje, organizira godišnji popis imovine, obveza i potraživanja, obavljaju se poslovi ekonomata. U Službi za upravljanje ljudskim potencijalima i financije ustrojavaju se: 14.4.1. Odjel za upravljanje ljudskim potencijalima i organizaciju 14.4.2. Odjel za obvezna davanja i računovodstvo 14.4.1. Odjel za upravljanje ljudskim potencijalima i organizaciju U Odjelu za upravljanje ljudskim potencijalima i organizaciju obavljaju se sljedeći poslovi: suradnja sa Središnjim uredom Carinske uprave, analiza postojeće organizacije rada u Carinarnici, izrada akata s naslova korištenja prava službenika i namještenika iz Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike i njihova dostava Središnjem uredu, te kontrola njihova korištenja. Izrađuje prijedloge rješenja za raspored, premještaje, privremena upućivanja, napredovanja, prestanak državne službe, te rješenja za korištenje godišnjih odmora i plaćenih dopusta djelatnika Carinarnice. Očituje se po prigovorima službenika i namještenika na rješenja i tužbe. Provodi postupak prijma u redovnom i izvanrednom postupku, te podnosi prijedloge za prijam u državnu službu Središnjem uredu. Pruža stručnu pomoć pročelniku Carinarnice u svezi s pokretanjem i vođenjem postupaka zbog težih i lakših povreda službene dužnosti. Priprema dokumentaciju vezanu za izradu prijedloga ocjena. Obavlja stručne poslove koji se odnose na planiranje, organizaciju i provedbu izobrazbe i stručnog usavršavanja službenika. Podnosi zahtjeve za izradu službenih carinskih isprava, te o njima vodi evidenciju. Vodi matične knjige i osobne očevidnike o službenicima i namještenicima Carinarnice. Zaprima, razvrstava, evidentira, urudžbira i dostavlja poštu, arhivira spise, preuzima i čuva registraturnu građu; obavlja poslove zaštite na radu. Nadzire rad nižih ustrojstvenih jedinica i pruža stručnu pomoć. 14.4.2. Odjel za obvezna davanja i računovodstvo U Odjelu za obvezna davanja i računovodstvo vodi se evidencija svih carinskih i poreznih obveznika, provode postupci prisilne naplate carinskog i poreznog duga te kamata;

235

knjiže se zaduženja po rješenjima, prate se financijska zaduženja carinskih i poreznih obveznika i podmirenje obveza u zakonskom roku, postupa se povodom zahtjeva obveznika za odgodom odnosno obročnom otplatom carinskog i poreznog duga, prati se izvršenje obveza po rješenjima za odgodu odnosno obročnu otplatu, donose se rješenja u ovršnom postupku novčanih sredstava za pravne osobe i obavljaju poslovi prisilne naplate za fizičke osobe i obrtnike te se u suradnji s nadležnim odjelom donose prvostupanjska rješenja po zahtjevima za odgodu ovrhe; rješava se po žalbama u prvom stupnju, donose se rješenja za kamate. Izdaju se potvrde o stanju zaduženja i potvrde o izvršenim uplatama. Prate se objave o otvaranju stečajnih i likvidacijskih postupaka nad carinskim i poreznim dužnicima, te se podnose odgovarajuće prijave potraživanja. Knjiže se zaduženja i uplate na evidentni račun temeljem izvoda iz Financijske agencije, sastavljaju se temeljnice uplata, kontrolira se stanje na kontima i prazne se prihodi na propisane račune proračuna, povezuju se otvorene uplate, provode se diobe uplata, povrati pogrešno ili više uplaćenih sredstava, storna zaduženja. Rješava se po zahtjevu stranke za povrat sredstava po okončanom upravnom postupku. Obavlja se naplata duga iz instrumenata osiguranja. Prate se rokovi zastare, o čemu se izrađuju mjesečna izvješća. Vode se evidencije o prisilnoj naplati, ovršnom postupku, naplati s instrumenata osiguranja, stečajnim i likvidacijskim postupcima. Postupa se po zahtjevu obveznika za ostvarivanje povlaštenog statusa za polaganje mjenice kao instrumenta osiguranja carinskog duga; zaprimaju se mjenice i mjenična očitovanja u Kontrolnik mjenica; postupa se po zahtjevu obveznika za dobivanje odobrenja za uporabu zajedničkog jamstva u provoznom postupku; daje se mišljenje o visini referentnog iznosa i visini jamstva u provoznom postupku; postupa se po zahtjevu obveznika za odobravanje odgode plaćanja duga. Obavljaju se poslovi organiziranja i praćenja izvršenja svih financijskih poslova sukladno zakonu, vodi se briga o zakonitoj primjeni važećih materijalnofinancijskih propisa, zaprimaju se računi dobavljača, ovjerava se ispravnost računa nakon obavljene kontrole i njihova dostava u Središnji ured na plaćanje; obavljaju se poslovi obračuna plaća i naknada državnim službenicima i namještenicima, postupa se po ugovorima o djelu; podnose se zahtjevi za osiguranje gotovine za blagajničko poslovanje, poslovi podizanja gotovine u Financijskoj agenciji sukladno otpuštenim sredstvima, vodi se blagajničko poslovanje, izdaju se i pripremaju nalozi za službena putovanja i obračunavaju putni troškovi; organizira se godišnji popis imovine, obveza i potraživanja; obavljaju se poslovi ekonomata – zaprimanje i raspodjela sredstava potrebnih za rad Carinarnice; izrađuju se narudžbenice; obavljaju se poslovi i evidencije vezano za pečate s državnim grbom i štambilje kao i distribucija istih korisnicima; obavljaju se poslovi i evidencije vezano za carinska kliješta, traže se suglasnosti za nabavu roba i usluga; izrađuje se prijedlog za rashod osnovnih sredstava i sitnog inventara; obavljaju se poslovi koji se odnose na korištenje i održavanje opreme na objektima; prate se i analiziraju troškovi službenih vozila. U Carinarnici III Slavonski Brod ustrojavaju se carinske ispostave II., a u ispostavama carinski odjeljci I. i II. kategorije, koji se razlikuju ovisno o opsegu i složenosti poslova, i to kako slijedi: A) Carinske ispostave II. kategorije: 1. Carinska ispostava Slavonski Šamac (granična) 1.1. Carinski odjeljak I Željeznički kolodvor Slavonski Šamac (granični) 1.2. Carinski odjeljak II Svilaj (pogranični) 1.3. Carinski odjeljak II Dubočica (pogranični) 2. Carinska ispostava Požega (robna) 3. Carinska ispostava Slavonski Brod (robna) 4. Carinski ispostava Slobodna zona Slavonski Brod (robna) 5. Carinska ispostava Slavonski Brod-most (granična) 5.1. Carinski odjeljak I Luka (robno-granični) 6. Carinska ispostava Stara Gradiška (granična) 6.1. Carinski odjeljak II Davor (pogranični) 7. Carinska ispostava Nova Gradiška (robna).

236

15. CARINARNICA III VIROVITICA Članak 74. U Carinarnici III Virovitica ustrojavaju se sljedeće unutarnje ustrojstvene jedinice: 15.1. SAMOSTALNI ODJEL ZA CARINSKO-UPRAVNI I CARINSKO-PREKRŠAJNI POSTUPAK Samostalni odjel za carinsko-upravni i carinsko-prekršajni postupak surađuje sa Središnjim uredom i drugim carinarnicama u cilju pronalaženja najboljeg načina i jedinstvenog postupanja iz djelokruga Samostalnog odjela. Prati sve propise koji se primjenjuju u carinsko-upravnom i prekršajnom postupku te daje upute i tumačenja za njihovu pravilnu primjenu neposrednim izvršiteljima. Inicira prijedloge za izmjenu propisa i izrađuje upute vezano za nejasnoće u primjeni propisa iz djelokruga Samostalnog odjela. Prima u rad predmete prvostupanjskog carinsko-upravnog postupka te donosi rješenja u prvostupanjskom postupku primjenom propisa o općem upravnom postupku, kojima se rješava o oslobođenju od plaćanja carine te naplati, povratu, otpisu i otpustu carine, poreza, trošarina, posebnih poreza, kamata i drugih davanja koja se naplaćuju sukladno carinskim i trošarinskim propisima kao i propisima o posebnim porezima, te drugim posebnim propisima. Donosi prvostupanjska rješenja o naknadnoj naplati duga, obnovi postupka carinjenja; pojednostavnjenom postupku razvrstavanja nesastavljenih proizvoda i proizvoda u rastavljenom stanju; poništavanju i ukidanju jedinstvene carinske deklaracije i konačnom utvrđivanju podataka u istoj; davanju i ukidanju odobrenja za privremeni uvoz i izvoz robe; povlaštenim postupcima i produženju rokova u svezi s otkupom robe i načinu vođenja evidencija u slobodnim zonama, te o uništenju robe pod carinskim nadzorom. Donosi odobrenja za pojednostavnjene postupke u izvozu i pri puštanju robe u slobodan promet te za otvaranje carinskih skladišta; o smještaju privremeno uvezenog lovačkog i sportskog oružja. Razmatra žalbene navode, provodi ispitni i dopunski postupak s tim u svezi, donosi rješenja po žalbama ili dostavlja žalbe sa spisima na drugostupanjsko odlučivanje. Utvrđuje izvršnost upravnih predmeta. Sudjeluje u poslovima naknadnih provjera. U prvom stupnju zaprima prijave i obavijesti o počinjenom prekršaju, optužne prijedloge ovlaštenih tužitelja, vodi postupak o carinskim prekršajima i prekršajima s naslova posebnih poreza i trošarina, te donosi rješenja s tim u svezi. Izvodi dokazni postupak i izvještava Vijeće za prekršaje u prvostupanjskom prekršajnom postupku. Donosi rješenja o privremenom oduzimanju putovnica ili drugih osobnih dokumenata i predmeta prekršaja te o privremenom ograničenju ili zabrani djelatnosti; o spajanju ili razdvajanju postupaka; jamčevini; ustupu, obustavi i odbačaju, obročnoj otplati kazni, te stavljanju izvan snage prekršajnih naloga. Donosi prekršajne i izrađuje dovedbene naloge. Izlazi na granične prijelaze kad su okrivljenici strani državljani i donosi rješenja na licu mjesta. Razmatra žalbene navode, provodi ispitni i dopunski postupak s tim u svezi, donosi rješenja po žalbama ili dostavlja žalbe Drugostupanjskom vijeću ili Visokom prekršajnom sudu. Utvrđuje izvršnost rješenja. Preuzima, čuva, prodaje i organizira uništenje robe oduzete u prekršajnom i upravnom postupku, kao i carinske robe koje su se stranke odrekle. Provodi radnje za pronalaženje vlasnika pri pronalasku napuštenih prijevoznih sredstava. Poziva stranke radi stavljanja roba, za koje nije propisana mjera oduzimanja, u odgovarajući dopušteni postupak. Izrađuje rješenja o rasporedu sredstava dobivenih prodajom robe. Brine se o čuvanju i prodaji robe te o nadzoru nad poslovima čuvanja i prodaje motornih vozila i plovila od strane Hrvatskog autokluba. Izrađuje i dostavlja Središnjem uredu popis robe pogodne za ustupanje bez naknade. Izrađuje izvješća i informacije iz djelokruga Samostalnog odjela. 15.2. SLUŽBA ZA NADZOR

237

U okviru Službe za nadzor obavljaju se poslovi naknadne provjere i inspekcijskog nadzora kod carinskih i trošarinskih obveznika, obveznika posebnih poreza i drugih davanja na području mjesne nadležnosti Carinarice, pripreme i izrade operativnih planova za provedbu poslova iz djelokruga Službe, podnošenje optužnih prijedloga i kaznenih prijava nadležnim tijelima; prikupljanje podataka i informacija, obrade i analize prikupljenih podataka, razmjene informacija o tijekovima krijumčarenja i prijevara, metodama i nositeljima takvih aktivnosti, predlaganja profila za unos u sustav upravljanja rizicima; otkrivanja i istrage prekršajnih i kaznenih djela iz područja carinskih i trošarinskih prijevara; sprječavanja krijumčarenja svih vrsta roba, opojnih droga i prekursora, ugroženih vrsta biljaka i životinja te kulturne baštine, kontrole izvoza robe dvojne namjene, suzbijanja širenja oružja za masovno uništavanje i suzbijanja ostalih oblika carinskih i trošarinskih prijevara te prijevara vezanih uz posebne poreze; provođenja operativnih akcija na suzbijanju krijumčarenja putem mobilnih jedinica; aktivnog praćenja kretanja sumnjivih pošiljki i visokorizičnih roba; izrade izvješća o rezultatima rada, događajima, poduzetim mjerama i obavljenim nadzorima; obavljaju se i drugi poslovi iz djelokruga Službe. U Službi za nadzor ustrojavaju se: 15.2.1. Odjel za provjere 15.2.2. Odjel za upravljanje rizikom, suzbijanje krijumčarenja i istrage 15.2.1. Odjel za provjere Odjel za provjere obavlja poslove izrade plana inspekcijskog nadzora, te na temelju istih provodi naknadne provjere i nadzor kod obveznika carinskih, trošarinskih i drugih davanja, a što podrazumijeva nadzor poslovnih knjiga, financijskih izvještaja, poslovne dokumentacije i robe ako je dostupna. Analizira i obrađuje podatke iz informacijskog sustava Carinske uprave i drugih izvora radi određivanja subjekata provjera. Na osnovi rezultata provjera sastavlja nalaze, podnosi optužne prijedloge ili kaznene prijave nadležnom tijelu i obavještava porezno tijelo o činjenicama značajnima za oporezivanje poreznog obveznika. Surađuje s nadležnim tijelima državne uprave na području nadležnosti rada i drugim carinarnicama u izvršavanju zadataka iz područja djelokruga Odjela. Prati i analizira sve propise koji se primjenjuju u postupku carinskog nadzora, nadzora trošarina i posebnih poreza, carinjenja robe, carinsko-upravnog i prekršajnog postupka, financijsko-materijalnog poslovanja, te daje upute i tumačenja za njihovu pravilnu primjenu neposrednim izvršiteljima. Nadzire i provjerava uporabu robe koja je bila oslobođena od plaćanja carine, trošarina, posebnih poreza i drugih pristojbi, te obavlja provjeru provođenja postupaka s gospodarskim učinkom. Sudjeluje u postupcima utvrđivanja carinske vrijednosti i svrstavanja robe po Carinskoj tarifi i podrijetlu robe radi ujednačavanja prakse. Obavlja naknadne provjere kod obveznika trošarina i posebnih poreza kao i kontrolu ocjene o ispunjavanju uvjeta za odobravanje pojednostavnjenih postupaka deklariranja, te kontrolu provedbe pojednostavnjenih postupaka deklariranja. Podnosi mjesečna izvješća o radu Središnjem uredu i provodi provjere u okviru međunarodne suradnje po carinskim, trošarinskim i poreznim pitanjima, sukladno međunarodnim ugovorima o slobodnoj trgovini (provjere računa izvezene robe, provjere podrijetla robe). Rezultate naknadnih provjera unosi u sustav za upravljanje rizicima. 15.2.2. Odjel za upravljanje rizikom, suzbijanje krijumčarenja i istrage U okviru Odjela za upravljanje rizikom, suzbijanje krijumčarenja i istrage obavljaju se poslovi prikupljanja informacija i podataka koji se odnose na suzbijanje prijevara te njihova prosljeđivanja Službi za nadzor u Carinarnici i njezinim Odjelima; poslovi obrade i analize prikupljenih podataka; poslovi izrade prijedloga lokalnih profila rizika za sustav upravljanja rizicima radi ciljanog otkrivanja prijevara i selektivnog carinjenja pošiljaka; provode se preventivne mjere za suzbijanje krijumčarenja svih vrsta roba, zaštićenih biljnih i životinjskih vrsta, opojnih droga i prekusora, oružja, eksploziva, radioaktivnih materijala i drugih opasnih

238

tvari; provode se mjere carinskog i trošarinskog nadzora te nadzora vezanog uz posebne poreze kao i provjera u okviru ciljanih operativnih akcija putem mobilnih jedinica u cilju suzbijanja prijevara na području Carinarnice, samostalno ili u koordinaciji s tijelima državne uprave; u svom radu se koriste rentgen-uređajima i ostalim materijalno-tehničkim sredstvima; provode ispitne i izvidne postupke u predmetima prijevara; provode mjere izvanrednih provjera putničkog prometa, vozila i robnih pošiljaka s aspekta prijevara i prikupljanja dokaza za njihovo procesuiranje; izrađuju izvješća i analize iz djelokruga Odjela. 15.3. SAMOSTALNI ODJEL ZA TROŠARINE I POSEBNE POREZE Samostalni odjel za trošarine i posebne poreze surađuje sa Središnjim uredom Carinske uprave, nadležnim tijelima državne uprave i drugim carinarnicama u izvršavanju zadataka iz djelokruga Samostalnog odjela, daje upute i tumačenja za pravilnu primjenu propisa koja se odnose na trošarine i posebne poreze, pruža stručnu pomoć poreznim obveznicima te izrađuje mišljenja po upitima poreznih obveznika vezano za trošarine i posebne poreze, nadzire primjenu i provedbu propisa vezanih za trošarine i posebne poreze, prati gospodarske, poslovne i porezne sposobnosti obveznika trošarine i posebnih poreza, vodi porezne evidencije, obavlja zaduživanje i razduživanje trošarinskih obveza ili obveza posebnog poreza i prati njihovu naplatu, vodi evidencije o zaduženim i naplaćenim obvezama poreznih obveznika te vodi i ažurira registre poreznih obveznika, zaprima izvješća i dnevne obračune trošarine, utvrđuje pravodobnost, zakonitost i pravilnost podnesenih izvješća i dnevnih obračuna trošarine, priprema, prikuplja, analizira i obrađuje podatke iz evidencija obveznika trošarina i posebnih poreza, prati stanje zaliha trošarinskih roba, prati naplatu trošarine i posebnih poreza na razini Carinarnice u odnosu na planirane iznose, obavlja poslove vezane za narudžbu, primanje, izdavanje i distribuciju markica, te fakturira troškove tiskanja markica naručitelju, vodi evidenciju o uplatama vrijednosti tiskanja markica, kontrolira izvješća o utrošenim, oštećenim, uništenim i neiskorištenim markicama, kontrolira obilježavanje alkohola, kave i duhanskih proizvoda markicama Ministarstva financija Republike Hrvatske i markicama drugih država, vodi poslove u vezi s pomoćnim trezorom za cigarete, obavlja poslove u vezi s kontrolom i označavanjem mjerila protoka i vage, kontrolira evidencije o kupcima roba koje podliježu naplati trošarine i posebnih poreza te prijavljena posebna skladišta, zaprima podnesene prijave i provjerava evidencije o kupcima, inicira po službenoj dužnosti naplatu i povrat trošarina i posebnih poreza, provjerava osnovanost zahtjeva za povratom posebnog poreza i trošarina za robe na koje su u domaćem prometu plaćeni posebni porez i trošarina, pokreće prekršajni i kazneni postupak, prati i pokreće naplatu s bankovnih garancija i drugih instrumenata osiguranja plaćanja trošarine za nepravodobno podmirenje trošarine, inicira postupak prisilne naplate trošarina i posebnih poreza, utvrđuje činjenice bitne za izdavanje odobrenja ovlaštenom držatelju trošarinskog skladišta, trošarinskom skladištu, oslobođenom korisniku i registriranom primatelju, donosi odobrenja za ovlaštenog držatelja trošarinskog skladišta, za otvaranje trošarinskog skladišta, oslobođenom korisniku trošarinskih proizvoda i registriranom primatelju, prati porezno dopuštene gubitke kod poreznih obveznika i utvrđuje činjenice bitne za izdavanje rješenja o naplati ili oslobođenju od plaćanja trošarine, unosi odobrenja i provodi promjene podataka u informacijskom sustavu, sudjeluje u pripremi plana provjere te predlaže mjere i oblik provjera glede trošarina i posebnih poreza, koordinira poslove koji se odnose na djelovanje informacijskog sustava i njegovo korištenje, izdaje isprave o činjenicama o kojima vodi službenu evidenciju, izrađuje izvješća, daje informacije te obavlja druge poslove iz djelokruga Samostalnog odjela. 15.4. SLUŽBA ZA UPRAVLJANJE LJUDSKIM POTENCIJALIMA I FINANCIJE U Službi za upravljanje ljudskim potencijalima i financije obavljaju se sljedeći poslovi: suradnja sa Središnjim uredom Carinske uprave, analiza postojeće organizacije rada u carinarnici, praćenje statusnih prava službenika i namještenika, njihov rad i napredovanje u službi, obavljaju se poslovi provedbe natječaja, utvrđivanja prava i odgovornosti službenika i

239

namještenika, izrađuju prijedlozi rješenja iz područja radnih odnosa, zaprima se, razvrstava, evidentira, urudžbira i dostavlja pošta, arhiviraju se spisi, preuzima i čuva registraturna građa, obavljaju se poslovi zaštite na radu, upravlja voznim parkom; obavljaju se poslovi vođenja evidencije svih carinskih i poreznih obveznika, provode postupci prisilne naplate carinskog i poreznog duga, knjiže se zaduženja po rješenjima, postupa se povodom zahtjeva obveznika za odgodom, odnosno obročnom otplatom carinskog i poreznog duga, donose se rješenja u ovršnom postupku novčanih sredstava za pravne osobe, prema objavama o otvaranju stečajnih i likvidacijskih postupaka podnose se odgovarajuće prijave potraživanja, knjiže se zaduženja i uplate, prazne prihodi na propisane račune proračuna te obavlja naplata duga iz instrumenata osiguranja, organizira se praćenje izvršenja financijskih i računovodstvenih poslova sukladno zakonu, vodi se briga o zakonitoj primjeni važećih materijalno-financijskih propisa, obavljaju se poslovi obračuna plaća i naknada državnim službenicima i namještenicima, vodi blagajničko poslovanje, organizira godišnji popis imovine, obveza i potraživanja, obavljaju se poslovi ekonomata. U Službi za upravljanje ljudskim potencijalima i financije ustrojavaju se: 15.4.1. Odjel za upravljanje ljudskim potencijalima i organizaciju 15.4.2. Odjel za obvezna davanja i računovodstvo. 15.4.1. Odjel za upravljanje ljudskim potencijalima i organizaciju U Odjelu za upravljanje ljudskim potencijalima i organizaciju obavljaju se sljedeći poslovi: suradnja sa Središnjim uredom Carinske uprave, analiza postojeće organizacije rada u Carinarnici, izrada akata s naslova korištenja prava službenika i namještenika iz Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike i njihova dostava Središnjem uredu, te kontrola njihova korištenja. Izrađuje prijedloge rješenja za raspored, premještaje, privremena upućivanja, napredovanja, prestanak državne službe, te rješenja za korištenje godišnjih odmora i plaćenih dopusta djelatnika Carinarnice. Očituje se po prigovorima službenika i namještenika na rješenja i tužbe. Provodi postupak prijma u redovnom i izvanrednom postupku, te podnosi prijedloge za prijam u državnu službu Središnjem uredu. Pruža stručnu pomoć pročelniku Carinarnice u svezi s pokretanjem i vođenjem postupaka zbog težih i lakših povreda službene dužnosti. Priprema dokumentaciju vezanu za izradu prijedloga ocjena. Obavlja stručne poslove koji se odnose na planiranje, organizaciju i provedbu izobrazbe i stručnog usavršavanja službenika. Podnosi zahtjeve za izradu službenih carinskih isprava, te o njima vodi evidenciju. Vodi matične knjige i osobne očevidnike o službenicima i namještenicima Carinarnice. Zaprima, razvrstava, evidentira, urudžbira i dostavlja poštu, arhivira spise, preuzima i čuva registraturnu građu; obavlja poslove zaštite na radu. 15.4.2. Odjel za obvezna davanja i računovodstvo U Odjelu za obvezna davanja i računovodstvo vodi se evidencija svih carinskih i poreznih obveznika, provode postupci prisilne naplate carinskog i poreznog duga te kamata; knjiže se zaduženja po rješenjima, prate se financijska zaduženja carinskih i poreznih obveznika i podmirenje obveza u zakonskom roku, postupa se povodom zahtjeva obveznika za odgodom odnosno obročnom otplatom carinskog i poreznog duga, prati se izvršenje obveza po rješenjima za odgodu odnosno obročnu otplatu, donose se rješenja u ovršnom postupku novčanih sredstava za pravne osobe i obavljaju poslovi prisilne naplate za fizičke osobe i obrtnike te se u suradnji s nadležnim odjelom donose prvostupanjska rješenja po zahtjevima za odgodu ovrhe; rješava se po žalbama u prvom stupnju, donose se rješenja za kamate. Izdaju se potvrde o stanju zaduženja i potvrde o izvršenim uplatama. Prate se objave o otvaranju stečajnih i likvidacijskih postupaka nad carinskim i poreznim dužnicima, te se podnose odgovarajuće prijave potraživanja. Knjiže se zaduženja i uplate na evidentni račun temeljem izvoda iz Financijske agencije, sastavljaju se temeljnice uplata, kontrolira se stanje na kontima i prazne se prihodi na propisane račune proračuna, povezuju se otvorene

240

uplate, provode se diobe uplata, povrati pogrešno ili više uplaćenih sredstava, storna zaduženja. Rješava se po zahtjevu stranke za povrat sredstava po okončanom upravnom postupku. Obavlja se naplata duga iz instrumenata osiguranja. Prate se rokovi zastare, o čemu se izrađuju mjesečna izvješća. Vode se evidencije o prisilnoj naplati, ovršnom postupku, naplati s instrumenata osiguranja, stečajnim i likvidacijskim postupcima. Postupa se po zahtjevu obveznika za ostvarivanje povlaštenog statusa za polaganje mjenice kao instrumenta osiguranja carinskog duga; zaprimaju se mjenice i mjenična očitovanja u Kontrolnik mjenica; postupa se po zahtjevu obveznika za dobivanje odobrenja za uporabu zajedničkog jamstva u provoznom postupku; daje se mišljenje o visini referentnog iznosa i visini jamstva u provoznom postupku; postupa se po zahtjevu obveznika za odobravanje odgode plaćanja duga. Obavljaju se poslovi organiziranja i praćenja izvršenja svih financijskih poslova sukladno zakonu, vodi se briga o zakonitoj primjeni važećih materijalnofinancijskih propisa, zaprimaju se računi dobavljača, ovjerava se ispravnost računa nakon obavljene kontrole i njihova dostava u Središnji ured na plaćanje; obavljaju se poslovi obračuna plaća i naknada državnim službenicima i namještenicima, postupa se po ugovorima o djelu; podnose se zahtjevi za osiguranje gotovine za blagajničko poslovanje, poslovi podizanja gotovine u Financijskoj agenciji sukladno otpuštenim sredstvima, vodi se blagajničko poslovanje, izdaju se i pripremaju nalozi za službena putovanja i obračunavaju putni troškovi; organizira se godišnji popis imovine, obveza i potraživanja; obavljaju se poslovi ekonomata – zaprimanje i raspodjela sredstava potrebnih za rad Carinarnice; izrađuju se narudžbenice; obavljaju se poslovi i evidencije vezano za pečate s državnim grbom i štambilje kao i distribucija istih korisnicima; obavljaju se poslovi i evidencije vezano za carinska kliješta, traže se suglasnosti za nabavu roba i usluga; izrađuje se prijedlog za rashod osnovnih sredstava i sitnog inventara; obavljaju se poslovi koji se odnose na korištenje i održavanje opreme na objektima; prate se i analiziraju troškovi službenih vozila. U Carinarnici III Virovitica ustrojavaju se carinske ispostave II, a u ispostavama carinski odjeljci I. kategorije, koji se razlikuju ovisno o opsegu i složenosti poslova, i to kako slijedi: A) Carinske ispostave II. kategorije: 1. Carinska ispostava Virovitica (robna) 1.1. Carinski odjeljak I Slatina (robni) 2. Carinska ispostava Terezino polje (granična). 16. CARINARNICA III KARLOVAC Članak 75. U Carinarnici III Karlovac ustrojavaju se sljedeće unutarnje ustrojstvene jedinice: 16.1. SAMOSTALNI ODJEL ZA CARINSKO-UPRAVNI I CARINSKO-PREKRŠAJNI POSTUPAK Samostalni odjel za carinsko-upravni i carinsko-prekršajni postupak surađuje sa Središnjim uredom i drugim carinarnicama u cilju pronalaženja najboljeg načina i jedinstvenog postupanja iz djelokruga rada odjela. Prati sve propise koji se primjenjuju u carinsko-upravnom i carinsko-prekršajnom postupku te daje upute i tumačenja za njihovu pravilnu primjenu neposrednim izvršiteljima. Inicira prijedloge za izmjenu propisa i izrađuje upute vezano za nejasnoće u primjeni propisa iz djelokruga rada Odjela. Prima u rad predmete prvostupanjskog carinsko-upravnog postupka i donosi rješenja u prvostupanjskom postupku primjenom propisa o općem upravnom postupku, kojima se rješava o oslobođenju

241

od plaćanja carine te naplati, povratu, otpisu i otpustu carine, poreza, trošarina, posebnih poreza, kamata i drugih davanja koja se naplaćuju sukladno carinskim i trošarinskim propisima kao i propisima o posebnim porezima, te drugim posebnim propisima, te u prvom stupnju zaprima zahtjeve za pokretanje prekršajnih postupaka, vodi postupak o carinskim prekršajima i prekršajima s naslova posebnih poreza i trošarina, te donosi rješenja s tim u svezi. Donosi prvostupanjska rješenja o naknadnoj naplati duga, obnovi postupka carinjenja; pojednostavnjenom postupku razvrstavanja nesastavljenih proizvoda i proizvoda u rastavljenom stanju; ukidanju jedinstvene carinske deklaracije i konačnom utvrđivanju podataka u istoj; davanju i ukidanju odobrenja za privremeni uvoz i izvoz robe; povlaštenim postupcima i produženju rokova u svezi s otkupom robe i načinu vođenja evidencija u slobodnim zonama, te o uništenju robe pod carinskim nadzorom. Donosi odobrenja za pojednostavnjene postupke u izvozu i pri puštanju robe u slobodan promet te za otvaranje carinskih skladišta; o smještaju privremeno uvezenog lovačkog i sportskog oružja. Razmatra žalbene navode, provodi ispitni i dopunski postupak s tim u svezi, donosi rješenja po žalbama ili dostavlja žalbe sa spisima na drugostupanjsko odlučivanje. Utvrđuje pravomoćnost i izvršnost upravnih predmeta. Sudjeluje u poslovima naknadnih provjera. Također u prvom stupnju zaprima zahtjeve za pokretanje prekršajnih postupaka, vodi postupak o carinskim prekršajima i prekršajima s naslova posebnih poreza i trošarina, te donosi rješenje s tim u svezi. Izvodi dokazni postupak i izvještava Vijeće za prekršaje u prvostupanjskom prekršajnom postupku. Donosi rješenja o privremenom oduzimanju putovnica ili drugih osobnih dokumenata i predmeta prekršaja te o privremenom ograničenju ili zabrani djelatnosti; o spajanju ili razdvajanju postupaka; jamčevini; ustupu, obustavi i odbačaju, obročnoj otplati kazni, te stavljanju izvan snage prekršajnih naloga. Donosi prekršajne i izrađuje dovedbene naloge. Izlazi na granične prijelaze kad su okrivljenici strani državljani i donosi rješenja na licu mjesta. Razmatra žalbene navode, provodi ispitni i dopunski postupak s tim u svezi, donosi rješenja po žalbama ili dostavlja žalbe Drugostupanjskom vijeću ili Visokom prekršajnom sudu. Utvrđuje pravomoćnost i izvršnost prekršajnih naloga i rješenja. Preuzima, čuva, prodaje i organizira uništenje robe oduzete u prekršajnom i upravnom postupku, kao i carinske robe koje su se stranke odrekle. Provodi radnje za pronalaženje vlasnika pri pronalasku napuštenih prijevoznih sredstava. Poziva stranke radi stavljanja roba, za koje nije propisana mjera oduzimanja, u odgovarajući dopušteni postupak. Izrađuje rješenja o rasporedu sredstava dobivenih prodajom robe. Brine se o čuvanju i prodaji robe te o nadzoru nad poslovima čuvanja i prodaje motornih vozila i plovila od strane Hrvatskog autokluba. Izrađuje i dostavlja Središnjem uredu popis robe pogodne za ustupanje bez naknade. Izrađuje izvješća i informacije iz djelokruga rada Odjela. 16.2. SLUŽBA ZA NADZOR U okviru Službe za nadzor obavljaju se poslovi naknadne provjere i inspekcijskog nadzora kod carinskih i trošarinskih obveznika, obveznika posebnih poreza i drugih davanja na području mjesne nadležnosti Carinarnice, pripreme i izrade operativnih planova za provedbu poslova iz djelokruga rada Službe, podnošenje optužnih prijedloga i kaznenih prijava nadležnim tijelima; prikupljanje podataka i informacija, obrade i analize prikupljenih podataka, razmjene informacija o tijekovima krijumčarenja i prijevara, metodama i nositeljima takvih aktivnosti, predlaganja profila za unos u sustav upravljanja rizicima; otkrivanja i istrage prekršajnih i kaznenih djela iz područja carinskih i trošarinskih prijevara; sprječavanja krijumčarenja svih vrsta roba, opojnih droga i prekursora, ugroženih vrsta biljaka i životinja te kulturne baštine, kontrole izvoza robe dvojne namjene, suzbijanja širenja oružja za masovno uništavanje i suzbijanja ostalih oblika carinskih i trošarinskih prijevara te prijevara vezanih uz posebne poreze; provođenja operativnih akcija na suzbijanju krijumčarenja putem mobilnih jedinica; aktivnog praćenja kretanja sumnjivih pošiljki i visokorizičnih roba; izrade izvješća o rezultatima rada, događajima, poduzetim mjerama i obavljenim nadzorima; obavljaju se i drugi poslovi iz djelokruga rada Službe. U Službi za nadzor ustrojavaju se:

242

16.2.1. Odjel za provjere 16.2.2. Odjel za upravljanje rizikom, suzbijanje krijumčarenja i istrage 16.2.1. Odjel za provjere Odjel za provjere obavlja poslove izrade plana inspekcijskog nadzora, te na temelju istih provodi naknadne provjere i nadzor kod obveznika carinskih, trošarinskih i drugih davanja, a što podrazumijeva nadzor poslovnih knjiga, financijskih izvještaja, poslovne dokumentacije i robe ako je dostupna. Analizira i obrađuje podatke iz informacijskog sustava Carinske uprave i drugih izvora radi određivanja subjekata provjera. Na osnovi rezultata provjera sastavlja nalaze, podnosi optužne prijedloge ili kaznene prijave nadležnom tijelu i obavještava porezno tijelo o činjenicama značajnima za oporezivanje poreznog obveznika. Surađuje s nadležnim tijelima državne uprave na području nadležnosti rada i drugim carinarnicama u izvršavanju zadataka iz područja djelokruga Odjela. Prati i analizira sve propise koji se primjenjuju u postupku carinskog nadzora, nadzora trošarina i posebnih poreza, carinjenja robe, carinsko-upravnog i prekršajnog postupka, financijsko-materijalnog poslovanja, te daje upute i tumačenja za njihovu pravilnu primjenu neposrednim izvršiteljima. Nadzire i provjerava uporabu robe koja je bila oslobođena od plaćanja carine, trošarina, posebnih poreza i drugih pristojbi, te obavlja provjeru provođenja postupaka s gospodarskim učinkom. Sudjeluje u postupcima utvrđivanja carinske vrijednosti i svrstavanja robe po Carinskoj tarifi i podrijetlu robe radi ujednačavanja prakse. Obavlja naknadne provjere kod obveznika trošarina i posebnih poreza kao i kontrolu ocjene o ispunjavanju uvjeta za odobravanje pojednostavnjenih postupaka deklariranja, te kontrolu provedbe pojednostavnjenih postupaka deklariranja. Podnosi mjesečna izvješća o radu Središnjem uredu i provodi provjere u okviru međunarodne suradnje po carinskim, trošarinskim i poreznim pitanjima, sukladno međunarodnim ugovorima o slobodnoj trgovini (provjere računa izvezene robe, provjere podrijetla robe). Rezultate naknadnih provjera unosi u sustav za upravljanje rizicima. 16.2.2. Odjel za upravljanje rizikom, suzbijanje krijumčarenja i istrage U okviru Odjela za upravljanje rizikom, suzbijanje krijumčarenja i istrage obavljaju se poslovi prikupljanja informacija i podataka koji se odnose na suzbijanje prijevara te njihova prosljeđivanja Službi za nadzor u Carinarnici; poslovi obrade i analize prikupljenih podataka; poslovi izrade prijedloga lokalnih profila rizika za sustav upravljanja rizicima radi ciljanog otkrivanja prijevara i selektivnog carinjenja pošiljaka; provode se preventivne mjere za suzbijanje krijumčarenja svih vrsta roba, zaštićenih biljnih i životinjskih vrsta, opojnih droga i prekursora, oružja, eksploziva, radioaktivnih materijala i drugih opasnih tvari; provode se mjere carinskog i trošarinskog nadzora te nadzora vezanog uz posebne poreze kao i provjera u okviru ciljanih operativnih akcija putem mobilnih jedinica u cilju suzbijanja prijevara na području Carinarnice, samostalno ili u koordinaciji s tijelima državne uprave; u svom radu se koriste rentgen-uređajima i ostalim materijalno-tehničkim sredstvima; provode ispitne i izvidne postupke u predmetima prijevara; provode mjere izvanrednih provjera putničkog prometa, vozila i robnih pošiljaka s aspekta prijevara i prikupljanja dokaza za njihovo procesuiranje; izrađuju izvješća i analize iz djelokruga Odjela. 16.3. SAMOSTALNI ODJEL ZA TROŠARINE I POSEBNE POREZE Samostalni odjel za trošarine i posebne poreze surađuje sa Središnjim uredom Carinske uprave, nadležnim tijelima državne uprave i drugim carinarnicama u izvršavanju zadataka iz djelokruga Samostalnog odjela, daje upute i tumačenja za pravilnu primjenu propisa koja se odnose na trošarine i posebne poreze, pruža stručnu pomoć poreznim obveznicima te izrađuje mišljenja po upitima poreznih obveznika vezano za trošarine i posebne poreze, nadzire primjenu i provedbu propisa vezanih za trošarine i posebne poreze, prati gospodarske, poslovne i porezne sposobnosti obveznika trošarine i posebnih poreza,

243

vodi porezne evidencije, obavlja zaduživanje i razduživanje trošarinskih obveza ili obveza posebnog poreza i prati njihovu naplatu, vodi evidencije o zaduženim i naplaćenim obvezama poreznih obveznika te vodi i ažurira registre poreznih obveznika, zaprima izvješća i dnevne obračune trošarine, utvrđuje pravodobnost, zakonitost i pravilnost podnesenih izvješća i dnevnih obračuna trošarine, priprema, prikuplja, analizira i obrađuje podatke iz evidencija obveznika trošarina i posebnih poreza, prati stanje zaliha trošarinskih roba, prati naplatu trošarine i posebnih poreza na razini Carinarnice u odnosu na planirane iznose, obavlja poslove vezane za narudžbu, primanje, izdavanje i distribuciju markica, te fakturira troškove tiskanja markica naručitelju, vodi evidenciju o uplatama vrijednosti tiskanja markica, kontrolira izvješća o utrošenim, oštećenim, uništenim i neiskorištenim markicama, kontrolira obilježavanje alkohola, kave i duhanskih proizvoda markicama Ministarstva financija Republike Hrvatske i markicama drugih država, vodi poslove u vezi s pomoćnim trezorom za cigarete, obavlja poslove u vezi s kontrolom i označavanjem mjerila protoka i vage, kontrolira evidencije o kupcima roba koje podliježu naplati trošarine i posebnih poreza te prijavljena posebna skladišta, zaprima podnesene prijave i provjerava evidencije o kupcima, inicira po službenoj dužnosti naplatu i povrat trošarina i posebnih poreza, provjerava osnovanost zahtjeva za povratom posebnog poreza i trošarina za robe na koje su u domaćem prometu plaćeni posebni porez i trošarina, pokreće prekršajni i kazneni postupak, prati i pokreće naplatu s bankovnih garancija i drugih instrumenata osiguranja plaćanja trošarine za nepravodobno podmirenje trošarine, inicira postupak prisilne naplate trošarina i posebnih poreza, utvrđuje činjenice bitne za izdavanje odobrenja ovlaštenom držatelju trošarinskog skladišta, trošarinskom skladištu, oslobođenom korisniku i registriranom primatelju, donosi odobrenja za ovlaštenog držatelja trošarinskog skladišta, za otvaranje trošarinskog skladišta, oslobođenom korisniku trošarinskih proizvoda i registriranom primatelju, prati porezno dopuštene gubitke kod poreznih obveznika i utvrđuje činjenice bitne za izdavanje rješenja o naplati ili oslobođenju od plaćanja trošarine, unosi odobrenja i provodi promjene podataka u informacijskom sustavu, sudjeluje u pripremi plana provjere te predlaže mjere i oblik provjera glede trošarina i posebnih poreza, koordinira poslove koji se odnose na djelovanje informacijskog sustava i njegovo korištenje, izdaje isprave o činjenicama o kojima vodi službenu evidenciju, izrađuje izvješća, daje informacije te obavlja druge poslove iz djelokruga Samostalnog odjela. 16.4. SLUŽBA ZA UPRAVLJANJE LJUDSKIM POTENCIJALIMA I FINANCIJE U Službi za upravljanje ljudskim potencijalima i financije obavljaju se sljedeći poslovi: suradnja sa Središnjim uredom Carinske uprave, analiza postojeće organizacije rada u carinarnici, praćenje statusnih prava službenika i namještenika, njihov rad i napredovanje u službi, obavljaju se poslovi provedbe natječaja, utvrđivanja prava i odgovornosti službenika i namještenika, izrađuju prijedlozi rješenja iz područja radnih odnosa, zaprima se, razvrstava, evidentira, urudžbira i dostavlja pošta, arhiviraju se spisi, preuzima i čuva registraturna građa, obavljaju se poslovi zaštite na radu, upravlja voznim parkom; obavljaju se poslovi vođenja evidencije svih carinskih i poreznih obveznika, provode postupci prisilne naplate carinskog i poreznog duga, knjiže se zaduženja po rješenjima, postupa se povodom zahtjeva obveznika za odgodom, odnosno obročnom otplatom carinskog i poreznog duga, donose se rješenja u ovršnom postupku novčanih sredstava za pravne osobe, prema objavama o otvaranju stečajnih i likvidacijskih postupaka podnose se odgovarajuće prijave potraživanja, knjiže se zaduženja i uplate, prazne prihodi na propisane račune proračuna te obavlja naplata duga iz instrumenata osiguranja, organizira se praćenje izvršenja financijskih i računovodstvenih poslova sukladno zakonu, vodi se briga o zakonitoj primjeni važećih materijalno-financijskih propisa, obavljaju se poslovi obračuna plaća i naknada državnim službenicima i namještenicima, vodi blagajničko poslovanje, organizira godišnji popis imovine, obveza i potraživanja, obavljaju se poslovi ekonomata. U Službi za upravljanje ljudskim potencijalima i financije ustrojavaju se: 16.4.1. Odjel za upravljanje ljudskim potencijalima i organizaciju

244

16.4.2. Odjel za obvezna davanja i računovodstvo 16.4.1. Odjel za upravljanje ljudskim potencijalima i organizaciju U Odjelu za upravljanje ljudskim potencijalima i organizaciju obavljaju se sljedeći poslovi: suradnja sa Središnjim uredom Carinske uprave, analiza postojeće organizacije rada u Carinarnici, izrada akata s naslova korištenja prava službenika i namještenika iz Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike i njihova dostava Središnjem uredu, te kontrola njihova korištenja. Izrađuje prijedloge rješenja za raspored, premještaje, privremena upućivanja, napredovanja, prestanak državne službe, te rješenja za korištenje godišnjih odmora i plaćenih dopusta djelatnika Carinarnice. Očituje se po prigovorima službenika i namještenika na rješenja i tužbe. Provodi postupak prijma u redovnom i izvanrednom postupku, te podnosi prijedloge za prijam u državnu službu Središnjem uredu. Pruža stručnu pomoć pročelniku Carinarnice u svezi s pokretanjem i vođenjem postupaka zbog težih i lakših povreda službene dužnosti. Priprema dokumentaciju vezanu za izradu prijedloga ocjena. Obavlja stručne poslove koji se odnose na planiranje, organizaciju i provedbu izobrazbe i stručnog usavršavanja službenika. Podnosi zahtjeve za izradu službenih carinskih isprava, te o njima vodi evidenciju. Vodi matične knjige i osobne očevidnike o službenicima i namještenicima Carinarnice. Zaprima, razvrstava, evidentira, urudžbira i dostavlja poštu, arhivira spise, preuzima i čuva registraturnu građu; obavlja poslove zaštite na radu. Nadzire rad nižih ustrojstvenih jedinica i pruža stručnu pomoć. 16.4.2. Odjel za obvezna davanja i računovodstvo U Odjelu za obvezna davanja i računovodstvo vodi se evidencija svih carinskih i poreznih obveznika, provode postupci prisilne naplate carinskog i poreznog duga te kamata; knjiže se zaduženja po rješenjima, prate se financijska zaduženja carinskih i poreznih obveznika i podmirenje obveza u zakonskom roku, postupa se povodom zahtjeva obveznika za odgodom odnosno obročnom otplatom carinskog i poreznog duga, prati se izvršenje obveza po rješenjima za odgodu odnosno obročnu otplatu, donose se rješenja u ovršnom postupku novčanih sredstava za pravne osobe i obavljaju poslovi prisilne naplate za fizičke osobe i obrtnike te se u suradnji s nadležnim odjelom donose prvostupanjska rješenja po zahtjevima za odgodu ovrhe; rješava se po žalbama u prvom stupnju, donose se rješenja za kamate. Izdaju se potvrde o stanju zaduženja i potvrde o izvršenim uplatama. Prate se objave o otvaranju stečajnih i likvidacijskih postupaka nad carinskim i poreznim dužnicima, te se podnose odgovarajuće prijave potraživanja. Knjiže se zaduženja i uplate na evidentni račun temeljem izvoda iz Financijske agencije, sastavljaju se temeljnice uplata, kontrolira se stanje na kontima i prazne se prihodi na propisane račune proračuna, povezuju se otvorene uplate, provode se diobe uplata, povrati pogrešno ili više uplaćenih sredstava, storna zaduženja. Rješava se po zahtjevu stranke za povrat sredstava po okončanom upravnom postupku. Obavlja se naplata duga iz instrumenata osiguranja. Prate se rokovi zastare, o čemu se izrađuju mjesečna izvješća. Vode se evidencije o prisilnoj naplati, ovršnom postupku, naplati s instrumenata osiguranja, stečajnim i likvidacijskim postupcima. Postupa se po zahtjevu obveznika za ostvarivanje povlaštenog statusa za polaganje mjenice kao instrumenta osiguranja carinskog duga; zaprimaju se mjenice i mjenična očitovanja u Kontrolnik mjenica; postupa se po zahtjevu obveznika za dobivanje odobrenja za uporabu zajedničkog jamstva u provoznom postupku; daje se mišljenje o visini referentnog iznosa i visini jamstva u provoznom postupku; postupa se po zahtjevu obveznika za odobravanje odgode plaćanja duga. Obavljaju se poslovi organiziranja i praćenja izvršenja svih financijskih poslova sukladno zakonu, vodi se briga o zakonitoj primjeni važećih materijalnofinancijskih propisa, zaprimaju se računi dobavljača, ovjerava se ispravnost računa nakon obavljene kontrole i njihova dostava u Središnji ured na plaćanje; obavljaju se poslovi obračuna plaća i naknada državnim službenicima i namještenicima, postupa se po ugovorima o djelu; podnose se zahtjevi za osiguranje gotovine za blagajničko poslovanje, poslovi podizanja gotovine u Financijskoj agenciji sukladno otpuštenim sredstvima, vodi se

245

blagajničko poslovanje, izdaju se i pripremaju nalozi za službena putovanja i obračunavaju putni troškovi; organizira se godišnji popis imovine, obveza i potraživanja; obavljaju se poslovi ekonomata – zaprimanje i raspodjela sredstava potrebnih za rad Carinarnice; izrađuju se narudžbenice; obavljaju se poslovi i evidencije vezano za pečate s državnim grbom i štambilje kao i distribucija istih korisnicima; obavljaju se poslovi i evidencije vezano za carinska kliješta, traže se suglasnosti za nabavu roba i usluga; izrađuje se prijedlog za rashod osnovnih sredstava i sitnog inventara; obavljaju se poslovi koji se odnose na korištenje i održavanje opreme na objektima; prate se i analiziraju troškovi službenih vozila. U Carinarnici III Karlovac ustrojavaju se carinske ispostave II i III, a u ispostavama carinski odjeljci II. kategorije, koji se razlikuju ovisno o opsegu i složenosti poslova, i to kako slijedi: A) Carinske ispostave II. kategorije 1. Carinska ispostava Karlovac (robna) 1.1. Carinski odjeljak II Pribanjci (granični) 2. Carinska ispostava Maljevac (granična) 2.1. Carinski odjeljak II Gejkovac (pogranični) 2.2. Carinski odjeljak II Pašin Potok (pogranični) 2.3. Carinski odjeljak II Bogovolja (pogranični) 2.4. Carinski odjeljak II Kordunski Ljeskovac (pogranični). B) Carinske ispostave III. kategorije 1. Carinska ispostava Jurovski Brod (granična) 1.1. Carinski odjeljak II Vivodina (pogranični) 1.2. Carinski odjeljak II Obrež (pogranični) 1.3. Carinski odjeljak II Pravutina (pogranični) 1.4. Carinski odjeljak II Prilišće (pogranični) 1.5. Carinski odjeljak II Brezovica (pogranični) 1.6. Carinski odjeljak II Kašt (pogranični). 17. CARINARNICA III OTOČAC Članak 76. U Carinarnici III Otočac ustrojavaju se sljedeće unutarnje ustrojstvene jedinice: 17.1. SAMOSTALNI ODJEL ZA CARINSKO-UPRAVNI I CARINSKO-PREKRŠAJNI POSTUPAK Odjel za carinsko-upravni i carinsko-prekršajni postupak surađuje sa Središnjim uredom i drugim carinarnicama u cilju pronalaženja najboljeg načina i jedinstvenog postupanja iz djelokruga Odjela. Prati sve propise koji se primjenjuju u carinsko-upravnom i prekršajnom postupku te daje upute i tumačenja za njihovu pravilnu primjenu neposrednim izvršiteljima. Inicira prijedloge za izmjenu propisa i izrađuje upute vezano za nejasnoće u primjeni propisa iz djelokruga Odjela. Prima u rad predmete prvostupanjskog carinskoupravnog postupka i rješava ih. Zaprima zahtjeve za pokretanje prekršajnih postupaka po carinskim prekršajima i prekršajima po posebnim porezima te provodi prvostupanjski prekršajni postupak i donosi rješenja. Izrađuje izvješća i informacije iz djelokruga Odjela. Odjel za carinsko-upravni i carinsko-prekršajni postupak donosi rješenja u prvostupanjskom postupku primjenom propisa o općem upravnom postupku, kojima se rješava o oslobođenju od plaćanja carine te naplati, povratu, otpisu i otpustu carine, poreza, trošarina, posebnih poreza, kamata i drugih davanja koja se naplaćuju sukladno carinskim i trošarinskim

246

propisima kao i propisima o posebnim porezima, te drugim posebnim propisima. Donosi prvostupanjska rješenja o naknadnoj naplati duga, obnovi postupka carinjenja; pojednostavnjenom postupku razvrstavanja nesastavljenih proizvoda i proizvoda u rastavljenom stanju; ukidanju jedinstvene carinske deklaracije i konačnom utvrđivanju podataka u istoj; davanju i ukidanju odobrenja za privremeni uvoz i izvoz robe; povlaštenim postupcima i produženju rokova u svezi s otkupom robe i načinu vođenja evidencija u slobodnim zonama, te o uništenju robe pod carinskim nadzorom. Donosi odobrenja za pojednostavnjene postupke u izvozu i pri puštanju robe u slobodan promet te za otvaranje carinskih skladišta; o smještaju privremeno uvezenog lovačkog i sportskog oružja. Razmatra žalbene navode, provodi ispitni i dopunski postupak s tim u svezi, donosi rješenja po žalbama ili dostavlja žalbe sa spisima na drugostupanjsko odlučivanje. Utvrđuje pravomoćnost i izvršnost upravnih predmeta. Sudjeluje u poslovima naknadnih provjera. Izrađuje izvješća i informacije iz djelokruga Odjela. Zaprima zahtjeve za pokretanje prekršajnih postupaka, vodi postupak o carinskim prekršajima i prekršajima s naslova posebnih poreza i trošarina, te donosi rješenja s tim u svezi. Izvodi dokazni postupak i izvještava Vijeće za prekršaje u prvostupanjskom prekršajnom postupku. Donosi rješenja o privremenom oduzimanju putovnica ili drugih osobnih dokumenata i predmeta prekršaja te o privremenom ograničenju ili zabrani djelatnosti; o spajanju ili razdvajanju postupaka; jamčevini; ustupu, obustavi i odbačaju, obročnoj otplati kazni, te stavljanju izvan snage prekršajnih naloga. Donosi prekršajne i izrađuje dovedbene naloge. Izlazi na granične prijelaze kad su okrivljenici strani državljani i donosi rješenja na licu mjesta. Razmatra žalbene navode, provodi ispitni i dopunski postupak s tim u svezi, donosi rješenja po žalbama ili dostavlja žalbe Drugostupanjskom vijeću ili Visokom prekršajnom sudu. Utvrđuje pravomoćnost i izvršnost rješenja. Preuzima, čuva, prodaje i organizira uništenje robe oduzete u prekršajnom i upravnom postupku, kao i carinske robe koje su se stranke odrekle. Provodi radnje za pronalaženje vlasnika pri pronalasku napuštenih prijevoznih sredstava. Poziva stranke radi stavljanja roba, za koje nije propisana mjera oduzimanja, u odgovarajući dopušteni postupak. Izrađuje rješenja o rasporedu sredstava dobivenih prodajom robe. Brine se o čuvanju i prodaji robe te o nadzoru nad poslovima čuvanja i prodaje motornih vozila i plovila od strane Hrvatskog autokluba. Izrađuje i dostavlja Središnjem uredu popis robe pogodne za ustupanje bez naknade. Izrađuje izvješća i informacije iz djelokruga Odjela. 17.2. SLUŽBA ZA NADZOR U okviru Službe za nadzor obavljaju se poslovi naknadne provjere i inspekcijskog nadzora kod carinskih i trošarinskih obveznika, obveznika posebnih poreza i drugih davanja na području mjesne nadležnosti Carinarnice, pripreme i izrade operativnih planova za provedbu poslova iz djelokruga Službe, podnošenje optužnih prijedloga i kaznenih prijava nadležnim tijelima; prikupljanje podataka i informacija, obrade i analize prikupljenih podataka, razmjene informacija o tijekovima krijumčarenja i prijevara, metodama i nositeljima takvih aktivnosti, predlaganja profila za unos u sustav upravljanja rizicima; otkrivanja i istrage prekršajnih i kaznenih djela iz područja carinskih i trošarinskih prijevara; sprječavanja krijumčarenja svih vrsta roba, opojnih droga i prekursora, ugroženih vrsta biljaka i životinja te kulturne baštine, kontrole izvoza robe dvojne namjene, suzbijanja širenja oružja za masovno uništavanje i suzbijanja ostalih oblika carinskih i trošarinskih prijevara te prijevara vezanih uz posebne poreze; provođenja operativnih akcija na suzbijanju krijumčarenja putem mobilnih jedinica; aktivnog praćenja kretanja sumnjivih pošiljki i visokorizičnih roba; izrade izvješća o rezultatima rada, događajima, poduzetim mjerama i obavljenim nadzorima; obavljaju se i drugi poslovi iz djelokruga Službe. U Službi za nadzor ustrojavaju se: 17.2.1. Odjel za provjere 17.2.2. Odjel za upravljanje rizikom, suzbijanje krijumčarenja i istrage 17.2.1. Odjel za provjere

247

Odjel za provjere obavlja poslove izrade plana inspekcijskog nadzora, te na temelju istih provodi naknadne provjere i nadzor kod obveznika carinskih, trošarinskih i drugih davanja, a što podrazumijeva nadzor poslovnih knjiga, financijskih izvještaja, poslovne dokumentacije i robe ako je dostupna. Analizira i obrađuje podatke iz informacijskog sustava Carinske uprave i drugih izvora radi određivanja subjekata provjera. Na osnovi rezultata provjera sastavlja nalaze, podnosi optužne prijedloge ili kaznene prijave nadležnom tijelu i obavještava porezno tijelo o činjenicama značajnima za oporezivanje poreznog obveznika. Surađuje s nadležnim tijelima državne uprave na području nadležnosti rada i drugim carinarnicama u izvršavanju zadataka iz područja djelokruga Odjela. Prati i analizira sve propise koji se primjenjuju u postupku carinskog nadzora, nadzora trošarina i posebnih poreza, carinjenja robe, carinsko-upravnog i prekršajnog postupka, financijsko-materijalnog poslovanja, te daje upute i tumačenja za njihovu pravilnu primjenu neposrednim izvršiteljima. Nadzire i provjerava uporabu robe koja je bila oslobođena od plaćanja carine, trošarina, posebnih poreza i drugih pristojbi, te obavlja provjeru provođenja postupaka s gospodarskim učinkom. Sudjeluje u postupcima utvrđivanja carinske vrijednosti i svrstavanja robe po Carinskoj tarifi i podrijetlu robe radi ujednačavanja prakse. Obavlja naknadne provjere kod obveznika trošarina i posebnih poreza kao i kontrolu ocjene o ispunjavanju uvjeta za odobravanje pojednostavnjenih postupaka deklariranja, te kontrolu provedbe pojednostavnjenih postupaka deklariranja. Podnosi mjesečna izvješća o radu Središnjem uredu i provodi provjere u okviru međunarodne suradnje po carinskim, trošarinskim i poreznim pitanjima, sukladno međunarodnim ugovorima o slobodnoj trgovini (provjere računa izvezene robe, provjere podrijetla robe). Rezultate naknadnih provjera unosi u sustav za upravljanje rizicima. 17.2.2. Odjel za upravljanje rizikom, suzbijanje krijumčarenja i istrage U okviru Odjela za upravljanje rizikom, suzbijanje krijumčarenja i istrage obavljaju se poslovi prikupljanja informacija i podataka koji se odnose na suzbijanje prijevara te njihova prosljeđivanja Službi za nadzor u Carinarnici i njenim Odjelima; poslovi obrade i analize prikupljenih podataka; poslovi izrade prijedloga lokalnih profila rizika za sustav upravljanja rizicima radi ciljanog otkrivanja prijevara i selektivnog carinjenja pošiljaka; provode se preventivne mjere za suzbijanje krijumčarenja svih vrsta roba, zaštićenih biljnih i životinjskih vrsta, opojnih droga i prekusora, oružja, eksploziva, radioaktivnih materijala i drugih opasnih tvari; provode se mjere carinskog i trošarinskog nadzora te nadzora vezanog uz posebne poreze kao i provjera u okviru ciljanih operativnih akcija putem mobilnih jedinica u cilju suzbijanja prijevara na području Carinarnice, samostalno ili u koordinaciji s tijelima državne uprave; u svom radu se koriste rentgen-uređajima i ostalim materijalno-tehničkim sredstvima; provode ispitne i izvidne postupke u predmetima prijevara; provode mjere izvanrednih provjera putničkog prometa, vozila i robnih pošiljaka s aspekta prijevara i prikupljanja dokaza za njihovo procesuiranje; izrađuju izvješća i analize iz djelokruga Odjela. 17.3. SAMOSTALNI ODJEL ZA TROŠARINE I POSEBNE POREZE Samostalni odjel za trošarine i posebne poreze surađuje sa Središnjim uredom Carinske uprave, nadležnim tijelima državne uprave i drugim carinarnicama u izvršavanju zadataka iz djelokruga Samostalnog odjela. Daje upute i tumačenja za pravilnu primjenu propisa koja se odnose na trošarine i posebne poreze. Daje stručnu pomoć poreznim obveznicima te izrađuje mišljenja po upitima poreznih obveznika vezano za trošarine i posebne poreze. Nadzire primjenu i provedbu propisa vezanih za trošarine i posebne poreze. Prati gospodarske, poslovne i porezne sposobnosti obveznika trošarine i posebnih poreza. Vodi porezne evidencije, obavlja zaduživanje i razduživanje trošarinskih obveza ili obveza posebnog poreza i prati njihovu naplatu. Vodi evidencije o zaduženim i naplaćenim obvezama poreznih obveznika te vodi i ažurira registre poreznih obveznika. Zaprima izvješća i dnevne obračune trošarine. Utvrđuje pravodobnost, zakonitost i pravilnost podnesenih

248

izvješća i dnevnih obračuna trošarine. Priprema, prikuplja, analizira i obrađuje podatke iz evidencija obveznika trošarina i posebnih poreza, te prati stanje zaliha trošarinskih roba. Prati naplatu trošarine i posebnih poreza na razini Carinarnice u odnosu na planirane iznose. Obavlja poslove vezane uz rukovanje markicama za označavanje alkohola i alkoholnih pića te kavu. Vrši nadzor nad rukovanjem duhanskih markica i markica drugih država kod trošarinskog obveznika. Obavlja poslove u vezi s kontrolom zakonitih mjerila. Kontrolira evidencije o kupcima roba koje podliježu naplati trošarine i posebnih poreza te kontrolira posebno utvrđena skladišta. Zaprima podnesene prijave i provjerava evidencije o kupcima. Inicira po službenoj dužnosti naplatu i povrat trošarina i posebnih poreza. Provjerava osnovanost zahtjeva za povratom posebnog poreza i trošarina za robe na koje su u domaćem prometu plaćeni posebni porez i trošarina. Pokreće prekršajni i kazneni postupak. Prati i pokreće naplatu s bankovnih garancija i drugih instrumenata osiguranja plaćanja trošarine za nepravodobno podmirenje trošarine. Inicira postupak prisilne naplate trošarina i posebnih poreza. Utvrđuje činjenice bitne za izdavanje odobrenja ovlaštenom držatelju trošarinskog skladišta, trošarinskom skladištu, oslobođenom korisniku, registriranom primatelju. Donosi odobrenja za ovlaštenog držatelja trošarinskog skladišta i odobrenja za otvaranje trošarinskog skladišta; donosi odobrenja oslobođenom korisniku trošarinskih proizvoda i odobrenja registriranom primatelju. Prati porezno dopuštene gubitke kod poreznih obveznika i utvrđuje činjenice bitne za izdavanje rješenja o naplati ili oslobođenju od plaćanja trošarine. Unosi odobrenja i provodi promjene podataka u informacijskom sustavu. Sudjeluje u pripremi plana provjere, najmanje jednom godišnje provjerava da li ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta ispunjava propisane opće uvjete rada trošarinskih skladišta, te predlaže mjere i oblik provjera glede trošarina i posebnih poreza. Koordinira poslove koji se odnose na djelovanje informacijskog sustava i njegovo korištenje. Izdaje isprave o činjenicama o kojima vodi službenu evidenciju. Izrađuje izvješća i informacije iz djelokruga Samostalnog odjela. 17.4. SLUŽBA ZA UPRAVLJANJE LJUDSKIM POTENCIJALIMA I FINANCIJE U Službi za upravljanje ljudskim potencijalima i financije obavljaju se sljedeći poslovi: suradnja sa Središnjim uredom Carinske uprave, analiza postojeće organizacije rada u carinarnici, praćenje statusnih prava službenika i namještenika, njihov rad i napredovanje u službi, obavljaju se poslovi provedbe natječaja, utvrđivanja prava i odgovornosti službenika i namještenika, izrađuju prijedlozi rješenja iz područja radnih odnosa, zaprima se, razvrstava, evidentira, urudžbira i dostavlja pošta, arhiviraju se spisi, preuzima i čuva registraturna građa, obavljaju se poslovi zaštite na radu, upravlja voznim parkom; obavljaju se poslovi vođenja evidencije svih carinskih i poreznih obveznika, provode postupci prisilne naplate carinskog i poreznog duga, knjiže se zaduženja po rješenjima, postupa se povodom zahtjeva obveznika za odgodom, odnosno obročnom otplatom carinskog i poreznog duga, donose se rješenja u ovršnom postupku novčanih sredstava za pravne osobe, prema objavama o otvaranju stečajnih i likvidacijskih postupaka podnose se odgovarajuće prijave potraživanja, knjiže se zaduženja i uplate, prazne prihodi na propisane račune proračuna te obavlja naplata duga iz instrumenata osiguranja, organizira se praćenje izvršenja financijskih i računovodstvenih poslova sukladno zakonu, vodi se briga o zakonitoj primjeni važećih materijalno-financijskih propisa, obavljaju se poslovi obračuna plaća i naknada državnim službenicima i namještenicima, vodi blagajničko poslovanje, organizira godišnji popis imovine, obveza i potraživanja, obavljaju se poslovi ekonomata. U Službi za upravljanje ljudskim potencijalima i financije ustrojavaju se: 17.4.1. Odjel za upravljanje ljudskim potencijalima i organizaciju 17.4.2. Odjel za obvezna davanja i računovodstvo 17.4.1. Odjel za upravljanje ljudskim potencijalima i organizaciju

249

U Odjelu za upravljanje ljudskim potencijalima i organizaciju obavljaju se sljedeći poslovi: suradnja sa Središnjim uredom Carinske uprave, analiza postojeće organizacije rada u Carinarnici, izrada akata s naslova korištenja prava službenika i namještenika iz Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike i njihova dostava Središnjem uredu, te kontrola njihova korištenja. Izrađuje prijedloge rješenja za raspored, premještaje, privremena upućivanja, napredovanja, prestanak državne službe, te rješenja za korištenje godišnjih odmora i plaćenih dopusta djelatnika Carinarnice. Očituje se po prigovorima službenika i namještenika na rješenja i tužbe. Provodi postupak prijma u redovnom i izvanrednom postupku, te podnosi prijedloge za prijam u državnu službu Središnjem uredu. Pruža stručnu pomoć pročelniku Carinarnice u svezi s pokretanjem i vođenjem postupaka zbog težih i lakših povreda službene dužnosti. Priprema dokumentaciju vezanu za izradu prijedloga ocjena. Obavlja stručne poslove koji se odnose na planiranje, organizaciju i provedbu izobrazbe i stručnog usavršavanja službenika. Podnosi zahtjeve za izradu službenih carinskih isprava, te o njima vodi evidenciju. Vodi matične knjige i osobne očevidnike o službenicima i namještenicima Carinarnice. Zaprima, razvrstava, evidentira, urudžbira i dostavlja poštu, arhivira spise, preuzima i čuva registraturnu građu; obavlja poslove zaštite na radu. Nadzire rad nižih ustrojstvenih jedinica i pruža stručnu pomoć. 17.4.2. Odjel za obvezna davanja i računovodstvo U Odjelu za obvezna davanja i računovodstvo vodi se evidencija svih carinskih i poreznih obveznika, provode postupci prisilne naplate carinskog i poreznog duga te kamata; knjiže se zaduženja po rješenjima, prate se financijska zaduženja carinskih i poreznih obveznika i podmirenje obveza u zakonskom roku, postupa se povodom zahtjeva obveznika za odgodom odnosno obročnom otplatom carinskog i poreznog duga, prati se izvršenje obveza po rješenjima za odgodu odnosno obročnu otplatu, donose se rješenja u ovršnom postupku novčanih sredstava za pravne osobe i obavljaju poslovi prisilne naplate za fizičke osobe i obrtnike te se u suradnji s nadležnim odjelom donose prvostupanjska rješenja po zahtjevima za odgodu ovrhe; rješava se po žalbama u prvom stupnju, donose se rješenja za kamate. Izdaju se potvrde o stanju zaduženja i potvrde o izvršenim uplatama. Prate se objave o otvaranju stečajnih i likvidacijskih postupaka nad carinskim i poreznim dužnicima, te se podnose odgovarajuće prijave potraživanja. Knjiže se zaduženja i uplate na evidentni račun temeljem izvoda iz Financijske agencije, sastavljaju se temeljnice uplata, kontrolira se stanje na kontima i prazne se prihodi na propisane račune proračuna, povezuju se otvorene uplate, provode se diobe uplata, povrati pogrešno ili više uplaćenih sredstava, storna zaduženja. Rješava se po zahtjevu stranke za povrat sredstava po okončanom upravnom postupku. Obavlja se naplata duga iz instrumenata osiguranja. Prate se rokovi zastare, o čemu se izrađuju mjesečna izvješća. Vode se evidencije o prisilnoj naplati, ovršnom postupku, naplati s instrumenata osiguranja, stečajnim i likvidacijskim postupcima. Postupa se po zahtjevu obveznika za ostvarivanje povlaštenog statusa za polaganje mjenice kao instrumenta osiguranja carinskog duga; zaprimaju se mjenice i mjenična očitovanja u Kontrolnik mjenica; postupa se po zahtjevu obveznika za dobivanje odobrenja za uporabu zajedničkog jamstva u provoznom postupku; daje se mišljenje o visini referentnog iznosa i visini jamstva u provoznom postupku; postupa se po zahtjevu obveznika za odobravanje odgode plaćanja duga. Obavljaju se poslovi organiziranja i praćenja izvršenja svih financijskih poslova sukladno zakonu, vodi se briga o zakonitoj primjeni važećih materijalnofinancijskih propisa, zaprimaju se računi dobavljača, ovjerava se ispravnost računa nakon obavljene kontrole i njihova dostava u Središnji ured na plaćanje; obavljaju se poslovi obračuna plaća i naknada državnim službenicima i namještenicima, postupa se po ugovorima o djelu; podnose se zahtjevi za osiguranje gotovine za blagajničko poslovanje, poslovi podizanja gotovine u Financijskoj agenciji sukladno otpuštenim sredstvima, vodi se blagajničko poslovanje, izdaju se i pripremaju nalozi za službena putovanja i obračunavaju putni troškovi; organizira se godišnji popis imovine, obveza i potraživanja; obavljaju se poslovi ekonomata – zaprimanje i raspodjela sredstava potrebnih za rad Carinarnice; izrađuju se narudžbenice; obavljaju se poslovi i evidencije vezano za pečate s državnim

250

grbom i štambilje kao i distribucija istih korisnicima; obavljaju se poslovi i evidencije vezano za carinska kliješta, traže se suglasnosti za nabavu roba i usluga; izrađuje se prijedlog za rashod osnovnih sredstava i sitnog inventara; obavljaju se poslovi koji se odnose na korištenje i održavanje opreme na objektima; prate se i analiziraju troškovi službenih vozila. U Carinarnici III Otočac ustrojavaju se carinske ispostave II i III, a u ispostavama carinski odjeljci I. kategorije, koji se razlikuju ovisno o opsegu i složenosti poslova, i to kako slijedi: A) Carinske ispostave II. kategorije: 1. Carinska ispostava Ličko Petrovo Selo (granična) 1.1. Carinski odjeljak I Užljebić (granični) 1.2.Carinski odjeljak II Donji Vaganac (pogranični-sezonski) 2. Carinska ispostava Gospić (robna) 3. Carinska ispostava Otočac (robna). B) Carinske ispostave III. kategorije: 1. Carinska ispostava Senj (robno-granična). III. UPRAVLJANJE MINISTARSTVOM Članak 77. Ministar predstavlja Ministarstvo i upravlja njegovim radom. Zamjenik ministra zamjenjuje ministra u slučaju njegove odsutnosti ili spriječenosti. Zamjenik ministra za svoj rad odgovoran je ministru i Vladi Republike Hrvatske. Radom upravnih organizacija u Ministarstvu upravljaju pomoćnici ministra. Pomoćnici ministra za svoj rad odgovorni su ministru i Vladi Republike Hrvatske. Radom Državne riznice upravlja glavni državni rizničar, kojega imenuje i razrješava Vlada Republike Hrvatske na prijedlog ministra financija. Glavni državni rizničar za svoj rad odgovoran je ministru, zamjeniku ministra i Vladi Republike Hrvatske. Radom Glavnog tajništva upravlja glavni tajnik Ministarstva. Glavni tajnik Ministarstva za svoj rad odgovoran je ministru i Vladi Republike Hrvatske. Radom Kabineta ministra upravlja tajnik Kabineta. Tajnik Kabineta za svoj rad odgovoran je ministru i zamjeniku ministra. Radom Financijskog inspektorata upravlja predstojnik Financijskog inspektorata. Predstojnik Financijskog inspektorata za svoj rad odgovoran je ministru, zamjeniku ministra i pomoćniku ministra. Radom Ureda za sprječavanje pranja novca upravlja predstojnik Ureda. Predstojnik Ureda za svoj rad odgovoran je ministru, zamjeniku ministra i pomoćniku ministra. Radom sektora upravlja načelnik sektora. Načelnik sektora za svoj rad odgovoran je ministru, zamjeniku ministra i pomoćniku ministra. Radom Samostalnog sektora za drugostupanjski upravni postupak upravlja pomoćnik ministra nadležan za financijsko upravljanje, unutarnju reviziju i nadzor i načelnik Samostalnog sektora. Načelnik Samostalnog sektora za svoj rad odgovoran je ministru i zamjeniku ministra. Radom Zavoda za makroekonomske analize i planiranje upravlja načelnik Zavoda. Načelnik Zavoda za svoj rad odgovoran je ministru, zamjeniku ministra i pomoćniku ministra. Odredbe ove Uredbe i drugih propisa koje se odnose na načelnika sektora primjenjuju se i na načelnika Zavoda. Radom službe upravlja voditelj službe. Voditelj službe za svoj rad odgovoran je ministru, zamjeniku ministra, pomoćniku ministra i načelniku sektora, odnosno predstojnicima u Financijskom inspektoratu i Uredu za sprječavanje pranja novca.

251

Radom Samostalne službe za suzbijanje nepravilnosti i prijevara upravlja voditelj samostalne službe koji je za svoj rad odgovoran ministru, zamjeniku ministra i Nacionalnom dužnosniku za ovjeravanje. Radom Službe za unutarnju reviziju upravlja voditelj službe koji je za svoj rad odgovoran ministru i zamjeniku ministra. Radom odjela upravlja voditelj odjela. Voditelj odjela za svoj rad odgovoran je ministru, zamjeniku ministra, pomoćniku ministra, načelniku sektora i voditelju službe. Članak 78. Carinskom upravom upravlja ravnatelj, koji ujedno upravlja i radom Središnjeg ureda Carinske uprave, a u radu mu pomažu zamjenik ravnatelja. Zamjenik ravnatelja zamjenjuje ravnatelja u slučaju spriječenosti ili odsutnosti te obavlja druge poslove koje mu povjeri ravnatelj. Zamjenik ravnatelja za svoj rad odgovoran je ravnatelju, ministru i zamjeniku ministra. Pomoćnik ravnatelja upravlja radom sektora u Središnjem uredu te obavlja druge poslove iz djelokruga rada Carinske uprave koje mu povjeri ravnatelj. Pomoćnik ravnatelja za svoj rad i rad sektora kojim upravlja odgovoran je ravnatelju, ministru i zamjeniku ministra. Pomoćnik ravnatelja odgovoran je za zakonito, stručno i pravodobno obavljanje poslova u službama i samostalnim odjelima u carinarnicama iz područja djelokruga sektora, te za ukupno stanje na području djelokruga sektora. Radom službe u sektoru u Središnjem uredu upravlja voditelj službe, radom odjela u službi upravlja voditelj odjela, a radom područnog odjela u službi upravlja voditelj odjela. Radom samostalnog odjela u Središnjem uredu upravlja voditelj samostalnog odjela. Voditelj službe u Središnjem uredu odgovoran je za rad službe neposredno ravnatelju, zamjeniku ravnatelja i pomoćniku ravnatelja. Voditelj odjela u Središnjem uredu odgovoran je za rad odjela neposredno pomoćniku ravnatelja i voditelju službe. Voditelj samostalnog odjela u Središnjem uredu odgovoran je za rad samostalnog odjela neposredno ravnatelju. Radom carinarnice upravlja pročelnik, koji je za rad carinarnice odgovoran ravnatelju. Pročelnik carinarnice odgovoran je i pomoćnicima ravnatelja u Središnjem uredu za zakonito i pravodobno obavljanje poslova iz djelokruga carinarnice. Pomoćnik pročelnika carinarnice odgovoran je ravnatelju i pročelniku carinarnice za zakonito, stručno i pravodobno obavljanje poslova iz djelokruga carinarnice. Radom službe u carinarnici upravlja voditelj službe, a radom odjela u službama upravlja voditelj odjela. Radom samostalnog odjela u carinarnici upravlja voditelj samostalnog odjela. Voditelj službe u carinarnici za rad službe je odgovoran ravnatelju i pročelniku carinarnice, a voditelj odjela u službi za rad odjela odgovoran je pročelniku carinarnice i voditelju službe. Voditelj samostalnog odjela u carinarnici odgovoran je pročelniku carinarnice. Radom carinske ispostave upravlja predstojnik carinske ispostave, a radom carinskog odjeljka upravlja voditelj carinskog odjeljka. Predstojnik carinske ispostave za rad ispostave odgovoran je ravnatelju i pročelniku carinarnice, a voditelj carinskog odjeljka za rad odjeljka odgovoran je pročelniku carinarnice i predstojniku ispostave. Članak 79.

252

Poreznom upravom upravlja ravnatelj, koji ujedno upravlja i radom Središnjeg ureda, a u radu mu pomažu zamjenici i pomoćnici ravnatelja. Ravnatelj Porezne uprave može imati dva zamjenika. Zamjenik ravnatelja u slučaju spriječenosti ili odsutnosti ravnatelja obavlja sve poslove iz djelokruga Porezne uprave te druge poslove koje mu povjeri ravnatelj. Ravnatelj će odrediti koji će ga od zamjenika zamjenjivati u slučaju spriječenosti ili odsutnosti. Radom sektora u Središnjem uredu upravljaju pomoćnici ravnatelja. Pomoćnik ravnatelja odgovoran je ravnatelju za svoj rad i rad sektora kojim upravlja. Radom službe u Središnjem uredu upravlja voditelj službe koji za svoj rad i rad službe odgovara pomoćniku ravnatelja. Radom odjela u Središnjem uredu upravlja voditelj odjela koji za svoj rad i rad odjela odgovara voditelju službe. Radom područnih ureda upravljaju pročelnici koji za svoj rad i rad područnog ureda odgovaraju ravnatelju Porezne uprave. U područnom uredu Zagreb pročelniku područnog ureda u radu pomažu pomoćnici pročelnika koji upravljaju sektorom i za svoj rad i rad sektora odgovaraju pročelniku područnog ureda. U područnim uredima Split, Rijeka, Osijek i Pazin pročelnicima u radu pomaže pomoćnik pročelnika koji za svoj rad odgovara pročelniku. Radom službe u područnom uredu upravlja voditelj službe koji je za svoj rad i rad službe odgovoran pročelniku područnog ureda. Radom odjela u područnom uredu upravlja voditelj odjela koji je za svoj rad i rad odjela odgovoran voditelju službe. Radom ispostava područnih ureda upravljaju voditelji ispostava koji za svoj rad i rad ispostave odgovaraju pročelniku područnog ureda. Radom odjela u ispostavama područnih ureda upravljaju voditelji odjela koji za svoj rad i rad odjela odgovaraju voditelju ispostave. IV. OKVIRNI BROJ DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA Članak 80. Okvirni broj državnih službenika i namještenika potrebnih za obavljanje poslova iz djelokruga Ministarstva određen je u tablici koja je sastavni dio ove Uredbe. V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE Članak 81. Pravilnikom o unutarnjem redu Ministarstva utvrdit će se broj potrebnih državnih službenika i namještenika, s naznakom njihovih osnovnih poslova i zadaća te stručnih uvjeta potrebnih za njihovo obavljanje, ovlasti i odgovornosti državnih službenika i namještenika, način upravljanja te druga pitanja značajna za rad Ministarstva, a koja nisu određena ovom Uredbom. Pravilnik o unutarnjem redu Ministarstva donijet će ministar financija, uz prethodnu suglasnost središnjeg tijela državne uprave nadležnog za službeničke odnose, u roku 30 dana od dana stupanja na snagu ove Uredbe. Članak 82.

253

Danom stupanja na snagu ove Uredbe prestaje važiti Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva financija (Narodne novine, br. 43/2005, 114/2005, 14/2006, 138/2006, 127/2007, 14/2008, 27/2008, 29/2009 i 23/2011). Članak 83. Ova Uredba stupa na snagu danom objave u „Narodnim novinama“. Klasa: Urbroj: Zagreb, Predsjednik Zoran Milanović, v. r.

O B R A Z L O Ž E NJ E

254

Unutarnje ustrojstvo Ministarstva financija uređeno je Uredbom o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva financija (Narodne novine, br. 43/05) te izmjenama i dopunama Uredbe (Narodne novine, br. 114/2005, 14/2006, 138/2006, 127/2007, 14/2008, 27/2008, 29/2009 i 23/2011). Prijedlogom Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva financija predlaže se novo ustrojstvo Ministarstva financija radi usklađenja s odredbama Zakona o sustavu državne uprave (Narodne novine, br. 150/11.) i Uredbe o načelima za unutarnje ustrojstvo tijela državne uprave (Narodne novine, br. 154/11. i 17/12.), Zakona o prestanku važenja Zakona o Financijskoj policiji, Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Financijskom inspektoratu Republike Hrvatske, Zakona o izmjeni i dopuni Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma i Zakona o Poreznoj upravi (Narodne novine, broj 25/2012.), te u cijelosti radi bolje organizacije obavljanja poslova i izvršavanja zadaća iz djelokruga Ministarstva. U odnosu na dosadašnje ustrojstvo prijašnje uprave užeg dijela Ministarstva financija ustrojene su kao sektori te su nazivi i unutarnje ustrojstvo nižih ustrojstvenih jedinica usklađeni s Uredbom o načelima za unutarnje ustrojstvo tijela državne uprave. S obzirom da se prema Uredbi o načelima za unutarnje ustrojstvo tijela državne uprava ne mogu ustrojiti odsjeci, niti se novim ustrojem može povećati okvirni broj potrebnih državnih službenika, u Ministarstvu financija smanjen je broj ustrojstvenih jedinica, posebice u Poreznoj upravi i Carinskoj upravi te je smanjen okvirni broj izvršitelja za obavljanje poslova iz djelokruga Ministarstva financija. Prijedlogom Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva financija u bitnom se mijenja ustrojstvo užeg dijela Ministarstva te se odgovarajuće usklađuje unutarnje ustrojstvo upravnih organizacija osnovanih posebnim zakonima. Prema važećem ustrojstvu u užem dijelu Ministarstva financija ustrojeno je 15 ustrojstvenih jedinica: Kabinet ministra, Državna riznica, Tajništvo Ministarstva te četiri uprave, jedan zavod, četiri samostalne službe i tri samostalna odjela. U Državnoj riznici ustrojene su tri uprave i tri sektora. Prijedlogom Uredbe o unutarnjem ustrojstvu u užem dijelu Ministarstva financija ustrojavaju se dvije uprave: - Uprava za makroekonomske analize, gospodarstvo, financijski sustav, Europsku uniju i međunarodne financijske odnose - Uprava za financijsko upravljanje, unutarnju reviziju i nadzor. Za obavljanje poslova iz djelokruga Uprave za makroekonomske analize, gospodarstvo, financijski sustav, Europsku uniju i međunarodne financijske odnose ustrojavaju se: Zavod za makroekonomske analize i planiranje, Sektor za gospodarstvo, Sektor za financijski sustav i Sektor za Europsku uniju i međunarodne financijske odnose. Zavod za makroekonomske analize i planiranje ustrojava se na razini sektora. Obavlja analitičko-prognostičke poslove koji su u bitnome različiti od klasičnih poslova ustrojstvenih jedinica u državnoj službi, te je stoga od svog ustrojavanja osnovan kao zavod. U obavljanju poslova uključen je u veliki dio odnosa s međunarodnim financijskim institucijama i EU gdje je naziv Zavod (engl. Bureau) uobičajen za takvu vrstu poslova. Stoga je u Prijedlogu Uredbe o unutarnjem ustrojstvu zadržan naziv zavod ali je utvrđeno da se ustrojava na razini sektora. Za obavljanje poslova iz djelokruga Uprave za financijsko upravljanje, unutarnju reviziju i nadzor ustrojavaju se: Financijski inspektorat, Ured za sprječavanje pranja novca,

255

Sektor za harmonizaciju unutarnje revizije i financijske kontrole, Sektor za proračunski nadzor i nadzor koncesija, Služba za izgradnju i održavanje graničnih prijelaza, Služba za unutarnju reviziju te Odjel za unutarnji nadzor. Kao samostalne ustrojstvene jedinice ustrojavaju se Samostalni sektor za drugostupanjski upravni postupak i Samostalna služba za suzbijanje nepravilnosti i prijevara. Samostalni sektor za drugostupanjski upravni postupak nadležan je za rješavanje o žalbama protiv upravnih akata (rješenja) ustrojstvenih jedinica Ministarstva, provodi postupke povodom izvanrednih pravnih lijekova, donosi rješenja u provedbi upravnog nadzora nad zakonitošću upravnih akata Porezne uprave i Carinske uprave, daje odgovore na tužbe povodom pokrenutih upravnih sporova, zastupa Ministarstvo pred upravnim sudovima povodom pokrenutih upravnih sporova protiv upravnih akata iz djelokruga Ministarstva. S obzirom na nadležnost odlučivanja o aktima drugih ustrojstvenih jedinica i potrebe osiguranja neovisnosti u rješavanju, Sektor se ustrojava kao samostalan, izvan sastava drugih ustrojstvenih jedinica. Samostalna služba za suzbijanje nepravilnosti i prijevara, prema zahtjevima Europske unije, treba biti operativno i institucionalno samostalna služba čija je nadležnost upravljanje nepravilnostima i prijevarama te koordinacija svih zakonodavnih, upravnih i operativnih aktivnosti s ciljem zaštite financijskih interesa Europske unije. Samostalna služba za suzbijanje nepravilnosti i prijevara izvještava tijela Europske unije o nepravilnostima u ime Nacionalnog dužnosnika za ovjeravanje, glavna je kontakt točka Europskom uredu za borbu protiv prijevara (OLAF-u), koordinira rad tijela u AFCOS sustavu u koji su uključene i druge ustrojstvene jedinice Ministarstva te se zbog toga ustrojava kao samostalna ustrojstvena jedinica. Za obavljanje poslova koji se odnose na pripremu i konsolidaciju proračuna, izvršavanje državnog proračuna, upravljanje javnim dugom, državno računovodstvo, normativno-pravne poslove i poslove razvoja i podrške poslovno-informacijskom sustavu te poslova financijskog upravljanja sredstvima pomoći Europske unije putem Nacionalnog fonda ustrojava se Državna riznica s pet sektora i to: Sektor za pripremu proračuna države i financiranje jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, Sektor za izvršavanje državnog proračuna, Sektor za upravljanje javnim dugom, Sektor za podršku Državnoj riznici i Sektor za poslove Nacionalnog fonda. Nadalje, sukladno Uredbi o načelima za unutarnje ustrojstvo tijela državne uprave u užem dijelu Ministarstva financija uz navedene uprave, ustrojavaju se Kabinet ministra i Glavno tajništvo. U Glavnom tajništvu ustrojavaju se Služba za pravne poslove, Služba za planiranje i upravljanje ljudskim potencijalima, Služba za razvoj i stručno usavršavanje ljudskih potencijala, Služba za opće poslove, Služba za financijsko-planske i računovodstvene poslove, Služba za informatiku i Služba za informiranje. Temeljem Uredbe o načelima za unutarnje ustrojstvo tijela državne uprave i sukladno uputama Ministarstva uprave Klasa: 011-01/11-01/340, Urbroj: 515-02-02-1-11-1, od 2. siječnja 2012. u svezi s mogućnostima izuzeća od primjene načela o najmanjem broju potrebnih izvršitelja, u užem dijelu Ministarstva financija izuzeće se odnosi na ustrojstvo Sektora za upravljanje javnim dugom, Sektora za poslove Nacionalnog fonda, Samostalnu službu za suzbijanje nepravilnosti i prijevara, Službu za unutarnju reviziju i Samostalni sektor za drugostupanjski upravni postupak. Ustrojstvo Sektora za upravljanje javnim dugom usklađeno je s preporukama Europske unije, Međunarodnog monetarnog fonda i Svjetske banke, u okviru projekata tehničke i financijske pomoći Svjetske banke, Međunarodnog monetarnog fonda te EU, programa CARDS 2002 „Potpora Ministarstvu financija Republike Hrvatske u upravljanju javnim dugom“. S obzirom na specifičnosti i složenosti svakog pojedinog posla te u svrhu

256

podjele odgovornosti svakog dijela poslovnog procesa radi unaprjeđenja sustava upravljanja javnim dugom, ustrojstvo je usklađeno sa zahtjevima za uspostavu organizacijske samostalnosti tzv. jedinica "front, back i middle officea". Slijedom toga ustrojeni su Odjel za zaduživanje („front office“), Odjel za upravljanje javnim dugom i rizicima („middle office“) i Odjel za evidenciju javnog duga („back office“). Unutarnje ustrojstvo Sektora za poslove Nacionalnog fonda proizlazi iz zahtjeva Europske unije. Nacionalni fond osnovan je u skladu s Okvirnim sporazumom između Europske komisije i Vlade Republike Hrvatske u svezi sudjelovanja Republike Hrvatske u programima pomoći Europske zajednice, Sporazumom između Vlade Republike Hrvatske i Komisije europskih zajednica o pravilima za suradnju u vezi s financijskom pomoći Europske komisije Republici Hrvatskoj i provedbe pomoći u okviru komponente V (IPARD) Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA) i financijskim sporazumima za sve pretpristupne programe (CARDS, PHARE, ISPA, SAPARD i pet komponenata IPA-e). Europska komisija akreditirala je, tj. dodijelila dozvolu za rad institucijama koje čine sustav upravljanja pretpristupnim programima Europske unije, tako i Nacionalnom fondu koji je dio sustava, nakon što su sve institucije ispunile akreditacijske kriterije. Popis akreditacijskih kriterija je sastavni dio međunarodnih sporazuma (Okvirnog sporazuma, Sektorskog sporazuma i financijskih sporazuma za sve pretpristupne programe) te IPA provedbene regulative Europske komisije 718/08 i 80/10. Jedan od najvažnijih kriterija koji je Nacionalni fond morao ispuniti je jasno razdvajanje dužnosti: financijsko upravljanje računima s EU sredstvima mora biti jasno odvojeno od financijske kontrole, a obje ove funkcije moraju biti odvojene od računovodstvenog evidentiranja i praćenja rada sustava financijskog upravljanja i kontrole. Time se smanjuje mogućnost zlouporabe ovlasti te je osiguran jasan revizorski trag za sve provedene transakcije. U nadležnosti Samostalne službe za suzbijanje nepravilnosti i prijevara je upravljanje nepravilnostima i prijevarama te koordinacija svih zakonodavnih, upravnih i operativnih aktivnosti s ciljem zaštite financijskih interesa Europske unije. Samostalna služba neposredno surađuje s Uredom Europske komisije za borbu protiv prijevara (OLAF). Sukladno djelokrugu Samostalne službe te vrstama i stupnjevima složenosti poslova ustrojena su tri odjela kako bi se omogućilo učinkovito izvršavanje zadataka koje Samostalne služba ima unutar AFCOS sustava te s obzirom na svoju funkciju glavne kontakt točke Europskom uredu za borbu protiv prijevara (OLAF-u). Predloženi ustroj usklađen je s posebnostima i potrebama zaštite financijskih interesa Europske unije. Načela zaštite financijskih interesa Europske unije temelje se na obavljanju funkcija prevencije, otkrivanja, postupanja, izvještavanja i praćenja postupanja po prijavljenim nepravilnostima. Samostalna služba za suzbijanje nepravilnosti i prijevara za svoj rad odgovara ministru financija i Nacionalnom dužnosniku za ovjeravanje. Služba za unutarnju reviziju ustrojena je temeljem odredbi Zakona o sustavu unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru (Narodne novine, 141/06). Obavljanje unutarnje revizije podrazumijeva obvezno i nužno poznavanje cjelokupnog poslovanja korisnika proračuna u kojem konkretna unutarnja revizija djeluje, a što znači da poslovi unutarnje revizije nisu vezani samo za jedno i točno određeno područje poslovanja kao što je to slučaj s drugim ustrojstvenim jedinicama. S obzirom na djelokrug Ministarstva financija i broj poslovnih procesa u Službi se ustrojavaju Odjel za unutarnju reviziju poreznog sustava, Odjel za unutarnju reviziju carinskog sustava te Odjel za unutarnju reviziju sustava Državne riznice i fondova Europske unije zbog uloge unutarnje revizije u upravljanju fondovima Europske unije kao i Poglavlja 32. Financijski nadzor, u okviru kojeg je uspostavljena unutarnja revizija kao jedan od uvjeta za ispunjavanje kriterija i implementaciju Poglavlja 32. Nadalje, s obzirom da su 1. siječnja 2012. započeli s radom upravni sudovi u Zagrebu, Rijeci, Splitu i Osijeku, odgovarajuće je usklađeno ustrojstvo Samostalnog sektora za drugostupanjski upravni postupak radi organiziranja obavljanja poslova zastupanja pred

257

novoustrojenim upravnim sudovima. Slijedom navedenog ustrojene su područne jedinice u Splitu, Rijeci i Osijeku u kojima će poslove iz djelokruga Službe za upravni nadzor i zastupanje obavljati samostalni izvršitelji. Stoga je odjelu koji će obavljati poslove za područje nadležnosti Upravnog suda Zagreb odgovarajuće smanjen broj izvršitelja, uz izuzeće od broja izvršitelja propisanih Uredbom za ustrojavanje odjela. Sukladno članku 9. Uredbe o načelima za unutarnje ustrojstvo tijela državne uprave kojim je propisano načelo fleksibilnosti unutarnjeg ustrojstva odnosno mogućnost utvrđivanja i drugačijih vrsta unutarnjih ustrojstvenih jedinica kada je to nužno zbog prirode i načina obavljanja poslova, u Glavnom tajništvu, Odjelu za opće poslove ustrojavaju se posebne ustrojstvene jedinice za obavljanje poslova pisarnice te tehničkih i pomoćnih poslova kao Pododsjek pisarnica i Pododsjek za tehničke i pomoćne poslove. S obzirom na djelokrug Ministarstva financija, ustrojene su Porezna uprava i Carinska uprava, kao upravne organizacije osnovane posebnim zakonima. Ustrojstvo upravnih organizacija osnovanih posebnim zakonima usklađeno je s odredbama Uredbe o načelima za unutarnje ustrojstvo tijela državne uprave i unutarnjim organizacijskim potrebama koje proizlaze iz posebnih zakona kojima su osnovane. U Carinskoj upravi je broj ustrojstvenih jedinica Središnjeg ureda Carinske uprave od dosadašnjih 11 službi smanjen na 9 sektora, a dosadašnje Služba za financije i Služba za obvezna davanja preustrojene su u Sektor za financije. Dosadašnja Služba za obvezna davanja sada je ustrojena kao Služba unutar Sektora za financije. Od postojeća 42 odjela u Središnjem uredu Carinske uprave smanjen je broj ustrojstvenih jedinica na 27 službi. Kod predloženog ustroja Carinske uprave, a vezano za broj izvršitelja u ustrojstvenim jedinicama, Ministarstvo financija, Carinska uprava pridržavala uvjeta za ustrojavanje unutarnjih ustrojstvenih jedinica i načina upravljanja koji su propisani člancima 16. – 21. Uredbe. Isto tako je izvršen i preustroj uprava Carinarnica (17 Carinarnica) na način da su u istima ustrojene službe i samostalni odjeli, a sve sukladno uvjetima za ustrojavanje unutarnjih ustrojstvenih jedinica i načinu upravljanja propisanim člancima 18. – 21. Uredbe. U Poreznoj upravi ustrojeni su Središnji ured, 20 područnih ureda u sjedištima županija i 122 ispostave područnih ureda. S obzirom na brojnost, specifičnost i kompleksnost poslova Porezne uprave kao i zbog jedinstvenog postupanja na teritoriju Republike Hrvatske te obavljanja poslova sukladno Zakonu o Poreznoj upravi, službe i odjeli ustrojeni su na istovjetan način u svim područnim uredima Porezne uprave. S obzirom na navedeno, u područnim uredima ustrojene su unutarnje ustrojstvene jedinice koje imaju različiti broj sistematiziranih radnih mjesta, odnosno različiti broj izvršitelja potrebnih za obavljanje poslova i zadataka Porezne uprave, međutim, neophodno je istu složenost poslova rangirati na istovjetan način radi ujednačenosti postupanja, tako da u svim Područnim uredima (osim Područnog ureda Zagreb) Službe za utvrđivanje poreza i doprinosa i Službe za prekršajni postupak imaju manji broj izvršitelja od najmanjeg broja potrebnih izvršitelja sukladno čl. 21. Uredbe. Sukladno Zakonu o prestanku važenja Zakona o Financijskoj policiji (Narodne novine br.25/12) ukinuta je Financijska policija kao ustrojstvena jedinica. Poslove Financijske policije preuzima Porezna uprava, Carinska uprava te druge ustrojstvene jedinice Ministarstva financija. Za obavljanje poslova iz djelokruga Ministarstva financija utvrđen je okvirni broj državnih službenika i namještenika 9889.

258